Ca oAaioCAOaOM Hseioeoi iocuoquua gp

Tlpeoceetuidenciuea
U

ldpuneja, UpaaOCAaBHOi Eiiucxoua uoeocaqcxoi Sanxoi

npABOCAABHA

BWBAWOTEKA

XPWCTOC W AELJ,A, Kl-bWrA

14.

Vl3 ~1)l rrAAA y

tkirr~A
~ .'2,
HaCAOB J13BOpHHKa:

Mupotvn

BlyyorrooAou
Ca ipsaco!
UpeIJeAO

Arro TrIV EywrrOA'l crnv Eat'mOA'l
CeCTpJ1HCTBO MaHacnlpa

Bacxpcetsa XpJ1CTOBa

y Kahy (y J.f3rpaAlbu)

EBG€Afl
© aa cpncxn npeaos: Eecega,
HOBH

CaA

HOBH

CaA

2007.

-------~-~---~---------~~_----~-

--------

£~aJICeHOaOLfUBUl_:l CUlap~a f!_ajcuja_ C~ casco ~ jegHoM y JlCUBOUlY, eUlLUOupe teetoeoi UYLUOBafba H Y BeLfHociJ1.CBe UlUlO CaM casnasa 0 teeioeou JlCUBoiJ1y U teeioeus« uOYKaMa, 5UAO je U3 «teuia. 'luucajyhu UX, suqesa case KOAUKO CUlapa~ BOAeoge~y U caocehao je ca teusca. .Bpuneu 350i geu;e, xoja cy y oiiacnociau. MoAUM ce Boiy ga ux upocBeiJ1Au." Bepoeao je ga LfoBeKY ogMaAeHa iJ1pe5a uouaiaUlU KaKO Su. cxeaiuuo Hajgy5A:Ju cuucao JlCUBoiJ1a:ga ce ciequuu ca Boiou U ga ce pagyje na upasu HaLfUH. Cjequteetee LfOBeKaca Boiosc je gap 5AalogaUlu EOJICje. Tloq 1-heHUMOKpUA:JeMLfOBeKce He uopa Sojatuu HULfeia. Aa SUCMOce uax cjequuusu. ca EOlOM U ga 6u HaLUa MOAufUBa UMaAa cuaiy, uopauo ce UpBO oCA050guiJ1u nauset BeAUKoi fA. CUlapa~ je ioeopuo ga je eiOU3aM najseha 1J0BeKOBaMYKa, a ga je ciJ1puA:JUBocUlUCilJUHCKa MygpocUl. Hocunau elOU3Ma je CaM haeo. Iloeuiuueua uucao je YBeK uajqesouceopuuiu AeK. KOAUKO HaM UOMaJICeiiosutuueua uucao, He UOMaJICeHaM nujeqna gpyia BeJIC5a. Y jeqnos« U3AUBY Jby5aBu upesta qeuu, U aOKYLUatsajyhu. ga uoieqnociaaeuu OHOLUiUo HaM ce YBeK LfUHU iUeLUKUM, uauucana cau OBY6ajKY· tfuilJajynu je, U MU ogpacAu MOJICgaMOJf[eMO,aD Bosqo] 6AalogafUu, ga
-~-------~-~----------~~----.--

=:

(

~f
~I
I
'

{

_-_--_"~.
7

uOMoiHeMO ceou, a UOUlOMU «aiuoj ge14UU ynyuuua. Iep, UO Ciaapeeeosc yJe!jeIVY, ge14a cy lfucUl€ "KaceiJ1e': 011.0 utiJ10 Buge og Hac oqpacsux, iJ10 cuuuajy. ]YHa~u us oajKe cy osuseua ciuatea .JbygcKegyute u J/(uBoiJ1a (npKOC, Beqpaua, Cuupeua u gp). )KelluM UlOUAOga ce 3aXBaAUM CBUMa KOjU cy Me oxpaopusasu ga u3gaM OBYKIVU[y, «ao U OHUMa xoju cy ca MHOio yucueatea paqusu «a teo]. OHU cy iJ10paqusu He casco us .It>yoaBu upeua ge14u, Bell U U3 uouuuoeaiea

JEAAH

MAAJ.t

CTAHOBHIttK

.jftY fPAAA lit

it
MeKaAa ~ AaBHo, rrocrojao je jeAaH BeAI1KM rpaA KOjM ce aaao AeIIlIIa M neha OA APyre, ca BMCOKMM3MAMHaMa. xa IIaAaTa

upeua Ciicap-eeeo]ycaoueuu.
Oea] MaAU uposoi saepucuhy ca HeKOAUKOpeuu "Aegu14e" - KaKO CMOYOOULtajullu ga Ha3UBaMO ctuap14aIlajcuja: "Ae140 uoja, cii1Bapu cy iequocucaene. Mu ux upaBUMO ii1eLUKUMa. f.{UHUMO uciuo BULUeMOJKeMO geAa «oja cy UleLUKa !jaBoAY, a »axa 1f0BeKY.'Hajsaxuu: HalJUH ga ce ciiaceuo ieciue .It>yoaBA1y cii1pU.lt>eIVeM.SaU ii10 YBeK uocuiae y ceou U03uii1uBHe MUCAU KaKO oucii1e ocuiypanu qyucy." Hexa Hac upaiuu teeioe oAaiocAoB. AMUH.

Ia-Ipax. Kyhe y TOM rpaAY 6MAe cy cae jeAHa Yepez,

rpaAa HaAa3MO ce rpaHMTHM 6pe:>KYA:>aK, na J-UeMY a cjaj:>KMBeAa60rMJ-Ua Iopaa, KOjOj ey ce cTaHoBHMlV1

carpahexa OA AeAeHor KpMcTaAa. Y naxarn je [a-Tpa-

Aa BeOM3 AMBMAI1. DI1Aa je lbMXOBa KpaA:>Mu;a.HI1K3Aa HMCYAOHOCMAMOS6J11toHeAAYKe 6es rsenor oA06pelba. o OHa

je CBe 3HaAa.
CTaHOBHI1U;MIa-Ipaz,a cy MHOro BOAeAM CBOj rpaA.

BepOSaAJ1 cy Aa HMrAe He

nocrojn 60toM oA J-UMXOBor.
OKO Bl1COKMX rpaACKJ1X spara. CaMO cy MaAa BpaTa.

3aTo HI1KaAa HMCYHM :>KeAeAM OAY 113lhera. Aa AKO 611 ce KO npotuerao

MUPCUHU Buiouysy

3MAMHa, npJ1MeTMO 6M Aa He rrocroje aa jYJKHOM AeAY nocrojaxa npoA33MAa ua OKOAHMM lbJ1B3Ma.

na Bsaioeecuiu 25. uapiua 16 ..aupuxa 2001.

Kpoa I-bMX je

HeKOAMU;MHaCTaHOBHMKa KOjl1 cy P3AI1AI1

11aKo ce QMHI1AOAa je CBe AJ.tIBHO 6AelliTaBo,cTaM HOBHJ.tIU;M Ja-I'paaa cy I1MaAM jeAaH np06AeM: BMA 11Mje 6110 MYTaH, na 3aTO HMey A06po BJ1AeA11."YaK HM CYHue HMCYBMAeAM y CTBapHOM cjajy 11CBeTAOCTI1.HapasHO, OHM caMM TO HWCY cxsaraxa MHoro cy ce 8 jep cy MJ.1CAWAM Aa TaKO BWAMueo CBeT. 11M3Al1 cy 11jeAHy Aorny HaBI1KY:

csahax». Csabe Mei)y J-UMMa 6J1Ae ey BpAO
9

y06J.1'-1ajeHe.CBaKM CTaHOBHJ.1K Ia-Tpaz,a )l(eAeo je Aa OH 6YAe y rrpaBy. LIaK cy ce J.1 Aella peTKO 3ajeAHo nrpaxa. AKO cy

- OBAe caM y rrpoAa3y. OlleM, rra ra '-IeKaM.

AOIlIAa

caM HaKpaTKO ea

nrpaxa HeKY APYlliTBeHY Mrpy, CBaKO OA fbJ.1X je xreo Aa 6YAe noha. HMKO HMje 0AcTyrrao, rra ce 3aTO rrajxeurhc CBaKO AeTe J.1rpaAO caxo. Ilpxoc je MaAM CTaHOBHMK Ia-Ipaaa. YfAaBHOM ce nrpa can. AaHac rrOHOBOHe )l(eAM Aa ce I1rpa ca CBOjl1M
MX 11oAAa311. 3ap cy TO npnjare-

Ilpsoc He rtporryurra rrpl1Al1Ky Aa ce MCTaKHe, M M3a3J1Baje Aa ee TaKMJ1'-1e.
- Xoheur Aa ce rpxasro AO oxor APBeTa, Aa Bl1AMMO
KO he rr06eAVlTM?

APyroBI1Ma. Harryurra 1011- He

npuaaajy Aa je OH Haj601oJ.1y rpsaa-y? CaMO

fberOBa MaMa TO rrpnsaaje.

xohy! YKO'-lVlAa caxr ce OA ceAefba. - AaKAe, YCTaj, Aa He ry6J1MO sperae! BpOjl1M AO TpM, 11 xpeheaol 3aY311Majy noxoacaj. JeAaH, ABa rpu - M aarrpea!
- Hapasuo
Aa YAaloeHOCT AO ApBeTa je 3HaTHa. Tpxe jeAHo ys APyro. ITpM6AM)I(aBajynJ1 ce xpajy, Ilpxoc KOM CTJ.1)1(epan. n ca 3aBMAHoM pa3AJ1-

Iocnoha Cyjera aa CBaKY CMTHJ.1l1Y AaCKa 11XBaAl1 cnor MY)l(a 11 AellY. Bepyje Aa I1X na raj Ha'-l11HCHa:>K111 1 xpafipn. Yocraxora, 6e3 caxronoysaaa,a HMKO He MO)l(e Aa ce l1CTaKHe, a TO je y APYllITBy Ia-I'paz,a BpAO 611THO.
Ilpxoc AaHac oceha BeA11K11 HeM11py AYIlI11. Kopaxa
6P30, 11nocxe CBaKl1X HeKOAJ.1KO xopaxa Y3Al11lIe KaKO 6J1ce OCA060AMO 6eca.

- Bpano, 6paBO! - Y3BMKyje AeBoj'-ll1l1a 11rrpy>Ka My
pyKy. - TP'-lMllI xao BeTap. "KOHa'-lHO, eBO - pa3MVlIlIIoa 6M Aa cy

uexor KO upnaaaje MOjy BpeAHOCT"

Iour je pano Aa MAe KynM. YOCTa-

Ilpxoc.

AOM, jour ce HMKO HJ1je BpaT110. 1l0MJ1llIloa Aa 6J.1fa jeA-

- J1cTMHa je Aa caM ja Haj601011y Tp'-lalhy. Tpe6aAO

na ureriea OKOrpaACKMX 3J1AHHa MorAa CMMPHTJ1,aAJ1
mTO BJ1llIe pa3Ml1WIoa 06Y3J.1Ma. MIlITO 0 APyrOBl1Ma, 6ec fa CBe BJ1llIe

osae HeKM Aa re '-Iy;y. AAM HMCJ.1 J.1pexxa xaM Beapana. A T11?

KO ce aoseur. - 30BeM ce - llpKoe. 3aAMxaHM VI B€CeAM ceAajy ncnoa jeAHor APB€Ta. - E, Beapana, npe Hero nrro CMO ce cpexn, MMCAMO

nnure CTe:>Ke. ITorAeAaBmM rra SHCOKe 3J1Al1HeJ1BeAJ1Ke xyhe, 06Y3MMa ra ocehaj Aa he ce 06pyllIVlTVI aa Thera. J13HeHaAa rrpeA C060M yrAeAa MaAa spara. 06Y3eT HeMVlpOM, Hl1je
je CPAMTJ1jl1,CPlle My ce

H11npl1MeTJ.10 KaKO je CTJ.1raO AOBAe. LIYAVIee BMAeBIlIM Aa cy noxyoraopena.

Ilpnxaaa M npoanpyje

nano.ee.

- 3ApaBo, npnjarex.y' L13HeHaneH, oxpeayo ce 11rrpMMeT110 jeAHy AeBojITPKOCJ.1 113Aa3Maano'-IVllIY KaKO ceAVI na HMCKOM3J1AY113BaH3MAMHa. - 3ApaBO 11Te6J.1!- oaroaapa Ioe. To My je 6MAO rrpsn rryr Aa

cax Aa hy rryha OA MyKe! - Ilpxsreraxa caM TO '-IJ1M caM re yrA€AaAa KaKO nposxpyjem na spara. AAl1 aaaur IlITa? Muoro cpufie yTM'-Ie IlITeTHO rra '-IOBeKa. Caz.a CVI MHoro Aemnn.
- Ma, KaKO Aa He 6YAeM 6ecaH! 3Halli AVI urra '-IJ1HeMOjM npajare.sa?
MVI

rrpohe Kp03 lbJ1X.

- Cnrypxo HMCVloAaBAe. Hl1KaAa 're HVlcaM BVlAeo.
-----~-'"---.~.-

Ilpxoc nO'-lMlhe Aa joj rrpM'-Ia 0 CBOjO;HeBoIoM, a BeApaHa ra cxyura ca naxoso», OH rtpnxa, npJ.1'-1aMnpM'-Ia,
a OHa cAyma, cAyma M cxyina ...

~-

----------

--------

~--

--~~'-

~---

------.~

--------~

-

--~

~-~----11

~- ~------

10

f~~---------~~~-~---------~~--

Bpesre npOAa3J.1TaKO np11;aTHOAa HM He npmrehy;y, a OHAa CTJ!DKe fueH orau, - MAeMO, AeSO;tll1u;e Mo;a, rpefia Aa OAeMOllITO npe OAaSAe! - Aa TI1 npeACTaBMM Mar HOBor APyra! - Aa AM CMM3 Ia-Tpaaa? }-beH orau ce nacsrejao

- rurra Beapanna OTau;.
H nOMl1AOBao fa no KOCH. BeOMa ~~TKaA

EOrWI-bA rOPAA

- HapaSHO. OAaKAe 6MX MHa'-le Morao 6MTI1! TIPKOC MX n03HBa CBO;O; KynM, aAM fueH orau

JKYPl1. XBaTa BeApaHY aa pyKy M 6p30 ce YAaroyjy. TIo-

~W Illro

je TIpKOC yn03Hao BeApaHY, M3ry6Mo je MMp. ce T11'-1e Tx-I'paz,a, H11KOHMillTa Hwje anao Aa

csrarpajyhn je AOK OAAa311,TIPKOC ce BeOMa royTMO aa iseaor oua llITO HMje npMXBaTMO !-beros n03MS. Yormrre
My ce He AonaAa KaA My KaJKY He. Oaa ce oxpehe M Mallie My. OH joj ce ocsrexyje. cent Aa je HMje mrrao M nOB11Kao:

Y nO'-leTKY cy a-eroan rrpajarezex, noTaKHYTM paaosxaxourhy, nOKa3MBaAM 3aH11Mafue, aA11
M~ KaJKe 0 fueMy. cy BpAO 6p30 OAYCTaAM. Ca APyre crpaue, fuerOBM poAWTeIDM,KO;M cy BeOMa 3aY3eTM M 3anOCAeHM IDYAW,He Mory CTaAHO Aa ce 6ase fuerOBMM nMTafuMMa.

lDyTfuy. ).KeAJ1 Aa Aeno 113fAeAa.

Floxyiuaaa Aa caxpuje A OHAa ce M3HeHaAa
je sa fuJ1Ma

Taxo je

OAaKAe je. florpxao

npKOC AOillao AO 3aKroY'-lKa Aa je Ta-Ipaz, HeSaJKaH, noIDTO HMKO HWIDTa He 3Ha 0 !-beMy. Crora 6J1,no npaBMAY, fueroso 11CTpa)KMSafue OBAe Tpe6aAO Aa 6YAe OKOH'-IaHO. aa TaKO HMjeAaH CTaHOSH11K [a-Tpaaa HeMa npesrena "pOCTe M He6MTHe crnapn.

- Beapana, fAe cranyiem? Oua ce HaKpaTKO 3aycTaBlDa. Craa-sa pYKe ua YCTa
y 06AMKY AeBKa 11fAaCHO BW-le:

- Y TI1- I'paayl Aot)M Aa Me nocerxur:
qyje ce osje«: TIpKOC MX nocsiarpa ry6e ca BMAMKa.

Hrrax, TIpKOC BpAO '-leCTOMMCAJ1na BeApaHY. M HMje caxso TO: MAeja Aa nOCTaHe MCTpa)I01Sa'-l jeAHor HeI10anaror rpaAa Y36ynyje ra. AAM, npso Mopa Aa ofiasecrn pOAI-1TelDe.Yrr03HaBllIM I1X ca CBOjOM3aMI-1CAV!, 13a3Bao 1 je fuMXOBO aerozosan.e. - PeU;11HaM, KOHa'-lHO,no '-IeMY je Ta Aesoj'-lMu;a 60roa OA Hac? Ill'ra AM TV! je aarrpnuaxa, nOMMfuelll? - nxra Aa ra ceCTpa. KaA

"Y TM-[paAY, Aot)W Aa Me rrocerrnu:"
CBe AOK ce y KPMSMHM rryTa He 113-

je CTaAHO

Caz,a, KaA 60roe pa3MMCAM 0 TOMe, TIPKOC CXBaTa Bexpaaa HHje MHoro fosopMAa. Bnure je OH npnxao.
noceriac, HellITO llITO ce He MO)Ke M3pa3J1TM

AAM Ha'-lI1H rra KOjWra je CAY1ll3Aa M }beH OCMex - 6MA11 ~~, cy aeurro pe'-lMMa.
-------~------------~ I

1

------

~ 13

12

.~-------------~~-~---~-~-------~YSYKAa MAeja Aa oTKpH;eM TM 0 TOMe?I '.

-

---___...---.-.--~~--~---~ ---~-----~--~~.,---

MHPCWHI1 Buronvvv
.~---------~---~-~-----~

- He paAH ce casso 0 AeBojtU11.1;J1. rAaBY MH ce Y

MMa MaAO !DYAM, HMKO He

rrpnxa. JeAHHO IlITO ce 'Iyje

ra] rpaA. Oxe, UITa MWCAMlll

jecre rpOMKM rxac Asop;aHHHa KaAa nexora TIp0311Sa. - TlPKOC, OA oua OXOAor, CTaHOBHJ.1K Ia-I'paxa:
- ITpMcyTaH! - KpeHJ1Te sa MHOM! TlPKOC 11Ae sa ABopjaHMHoM XOAHMK. KpOS jeAaH BeAWKM

- Ia TM canervjex Aa He AOHOCMIlI OAAyKy aKO npso He nsrraur M HallIY Kpa!DMlIY. Iopz,a cMrYPHo nosxaje Tn-Fpaa. DJ-1AO 611A06po Aa tlyjellI 11fbeHO MMIlI!De}be. TlOTOM hem BMAeT11IlITa TM je 'IMHMTJ-1. - 11 ja ce CAa)KeM - xaxce MajKa. - TlPBO rnrra] xpa!DUllY. OHa CBe 3Ha. Hnase, TO [e A06pa np11A11Ka Aa OAellI y tbeHY naAaTY 11113pa3J-11lI aauie nOIIITOBafbe. joj AeTe Moje, CBaKaKO MopallI venera' MO)KellI AM 3aMMCAMTM Aa he CSM npM'Ianl - Ben 0 Te6M? Ilocraheur IllMpOM n03HaT. fAeAaj Aa Hac y'lWHMIll rrOHOCHJ1Ma!

Hcnpez, CBaKMX spaTa CTOjM no jeAaH qysap.

CTM)KY y npeCTOHY ABopaHy. Ha YAa3Y croje ABa crpazca-

cyrpa hy oTMnM y rtaxary.
Kpa!DwlIY.

fIpKOC he npSM nyT AM'IHO cycpecTM

Onaj KO;M fa npaTM, noxasyje My Aa caxr yhe Y ABopaHy. Hseroso cplle CHa)KHO xyua, 'llMM je rtpourao Kp03 spara, ncnpaareo ce M KOpa'laO nOHOCHO,xao aa napaAM. fOPAa fa TIOCMaTpaca BMCMHe,ca }beHOf SAaTHor npecroxa. Ha fAaBM HOCMAMjaMaHTCKY KpyHy. Koca joj je pacyTa TIOpaMeHMMa. Hieaa OAe)KAa je cjajxa, upsexa M J1SBe3eHa 3AaTOM. Kpa]
pa, HeMI1 11AeAeHM TIOnyT KMTIosa. npecToAa CTO;MtbeH ceKpeTap. TlpKOC 3Ha Aa OA MeCTa

Ilosaaro My je Aa KO rOA )KeAM Aa je SMAM, TIpSO Mopa
TIMCMeHJ-1M TIYTeM Aa;e YTI03Ha ca CBOjMM TIp06AeMoM.

xora he AM'IHO cacAYIllaTM. TlpKOC CKOPO uexe aohn HMje cnasao S60f aeopojeaax noxynraia Aa 3anl111Ie CSO; nxan. PaHO yjyrpo 06YKao je cse'laHY oAeny M KpeHyo.
TlOTOM OHa, npO'lMTaBIlIM MOA6y, OAAy'lyje HapaBHO, HHie My OSO npB11 nyT Aa AOAa3J1y naAaTY. Asa TIyTa fOAMIll}be CS11CTaHOSH11l1MIa-Tpaaa AOAa3e

aa KojeM ce caz,a HaAaSI1, MMa Ta'lHO TpMAeceT J1TpW KOpaxa AO rrpecroxa, OA CMHOhje ca MajKoM se)K6ao KaKO Aa nosApaBM Kpa!DMlIY. KaA CTMfHe npea }by, rpetia Aa
HaqMHM ABa Ay60Ka HaKAOHa. JeAaH y xacr }be He MonM, APyrM

sa }beHY AenOTY. TaKaB je rrpormc.

CpenOMJ [OPAa je y jeAHoM TpeHyTKy MaAO noxsepMAa YCHe 11HaCMellIMAa My ce, MHa'le 6H nOMHCAHO Aa HMje CTBapHa, )KJ.1sa.Caxa, KaA je SMAM M36A11sa, npMMehyje Aa je }beH HOC nphacrnjn HOBHMKa Ja-fpaAa. - AaKAe, TM CM TlpKOC, KOjl1 )KeAM Aa Hero KOA OCTaAHX CTa-

osano Aa 'IeCTJ1Tajy Kpa!DHlIM. JeAHOM - aa nO'leTKY fOAJ;1He,M APYfM nyT rra }beH pobenaan, M TaAa ce pacKOIlIHO CAaBM. Y CBe OCTaAO speMe aafiparseao je YSHeMMpasaT11 je, OCHM aKO HeKO HMa 036H!DaH np06AeM.
3ajeAHo ca JOIlI HeKMM cTaHosHHlIMMa, y rrpJ1jeMHoM caAOHY ADK fa He nosoBy. TlPKOC xexa

rryry]e Aa 6I1

Ilocsrarpa npo-

CTOPOKOce6e. BeA11K11113pe36apeHMCTy60SM TIOAYTI11PY KpOB. Llexa TaSaHHIJ;3je OCAMKaHanAaBMM 60jaMa 11TIOA-

ceha na He60. Iloz, je 06AO)KeH cjaiHMM MepMepOM, a CTOAMlIe cy TIpecsyqeHe Ae6eA11M lIpseHMM TIA1111IeM. MaKO
.~-------~---~-~-----

npoaauiao TI1-fpaA? - Iecau, seA11qaHCTBO. OHa ra nocxarpa YSAMrHYTe 6paAe, nOAycnYIlITeHI1X rpenaaaua. - 3ap TM HHje n03HaTO Aa He nocroin Aermrn 11aehu rpaz, OA aaurer?

-

-----

-~------------

14

15

- IT03HaTo MM je, BeAM'laHCTBO. AAM )KeAMM Aa noCTaHeM MCTpa)KMBa~ Tor rpaz,a. - PaAyjeM ce TBOjOj CMeAOCTM. TaKBM Tpe6a Aa cy CBM MOjM nOAaHMU;M. HapaBHO, paAO 6MX TM AaAa CBOj rrpMCTaHaK, KaA 6M TO nYTOBaJ-be BpeAeAO :rPYAa.

Cnpe-

MMAa 6MX M cjajao CAaBfI:le sa TBO; nOBpaTaK. Ha)KaAOCT,

MYAPW CTAPAlJ,

Tn-Ipaz, je Haj6e3Ha~ajmfjM

rpaA KOjM nocrojn.

Iberosu
lnpe Hero lIITO je rrOCeTl10 Kpai\:>M'iMHy naxary, TlPKOC

C1'aHOBHMU;M HMllITaBHM. Ca3HaAa caxr Aa cy HeKM oA cy thMX 6MAM oBAe M Aa CM MX yrrosnao,

- Iecaxi, BeAM~aHCTBO.
- YCYAMAM cy ce Aa Aony AOBAe M Aa ce He nOKAOHe

,~' je CBOM 6paTy npeAAO)Kl10 Aa sajeAHo KpeHy rryT. DOHOC je 6J10 TpM rOAMHe

na crapnja OA rsera, aAM aajxennnr

raojoj Kpafl:lMU;M!Ben caM Taj rrocTynaK M3a3MBa raberse.
Ia, AeTe Moje, )KeAMM Aa 're nOllI1'eAMM BeAMKe M Herro-

l13rAeAa Aa HMje AeAJ10 iserono 0AYllIeBi\:>efue. "MeHM je oBAe CaCBJ1M A06po" - rOBopMo je. "Ja- Ipaz, je rpaA. 3allITo Aa ce 6e3pa3AO)KHO MY'lJ1MO?" Ca APyre

rpefiae MyKe. AAM, aKO CMynopaH, MO)Kelli MnM. Hnax, nasnl HMKaAa HeMoj rrpMXBaTMTl1 Aa HeKO 3aBAaAa 1'060M. KYA fOA Aa MAellI, ca KMM rOA Aa ce cpeTHellI, YBeK y ce6M

crparre, therOBa cecTpa AM6MlJ;Mja )KeAeAa je Aa none ca
lhMM, aAJ1 POAMT€i\:>M TO HMCYoAo6pMAM jep je 6MAa joj

peuie "TlpBO JA, npso JA!" Te ABe MaAe pe~M cy

jour MaAa. Taxo je DPKOC, nourro je caCAYlliao Kpai\:>M~MHe

xapofine. IToMonM he 1'MAa npewocrmn TelliKone. YBeK heur 6MTM n06eAHMK. ]eCM AM pasyxreo? - [ecaxi, BeAM'-IaHCTBO. - Xajz,e Aa ~yjeM xao MX uaroaapam!
ITpKOC ce npOTe)[{e M y3BMKyje: - DPBO JA! DPBO JA! - I'xacunje, AeTe Moje,

canere, caM KpeHyo xa BeAJ1KMnYT.

Ben TpM AaHa DPKOC Kopaqa

xa Herr03HaTOM

U;Mi\:>y. Aa

Ilpourao je 6pAa J1AOAl1He, aAM HMje BMAeo HMKaKaB
rpaa HMTM i\:>YAe. penyo je rra rryT nyn oxexnsaa.a K
AO)KMBM nycroxoaiore, aAM rrOAaKO ra je 06Y3MMaAo

pasoxaperee.

Heaocraje My therOB Aerrl1 rpaA, KO;M je
ce Aa AM je Tir-I'paz, BpeAaH TOAl1Ke

rxacxnje! Haroaapaj

MX M

HanYCTl10, l1 nnra no-nose Aa naz,a.

ocehaj MX!
- TlpBO JA! ITpBO JA!

MYKe 11TpYAa. Cpu;e My 06y3J1Ma Tyra.

Bexe nOAaKO

- Taxo Tpe6a, TaKO rpefial Caz,a MO)Kelli MnM.
- XBaAa, BeAM~aHCTBO. Moja rropOAMu;a BaM M3pa)KaBa nourrosarse. - DpeHeCM MM Moje noaapase! PYKOM My Aaje 3HaK Aa MO)Ke 0T}1nM. OH nOHOBO Ha'IMHJ1 ABa HaKAOHa l1 YAafl:lM ceo
-11+----------------------~.

Cnyurra ce HM3 jeAaH rrAaHJ1HCKM 06pOHaK rpaxceha CMrypHO CKpOBMUlTe Aa npenohn. OAjeAHoM My ce '1MHM Aa oceha MMpMC nai\:>eBMHe. BMAM AMM KOjM C€ na naaecnoj nexor APBena. Y6psaBa TO 3anaAJ10 YAai\:>€HOCTM Y3AM)Ke M3a KopaK M pa3MMlIli\:>a: KO AM je

sarpy? Cnrypao je HeKM '10BeK. DpM6AM)KaBajynM ce, yrAeAao je YAa3 y nehany J1nexora KaKO ceAl1 rrpea lhOM. Ilorpsao je rryH ys6ylJefua. He sepyje
17

16

---~-----~--------CBOjMM oqMMal JeAaH crapau

-_---Ayre

MWPCWHH BWfonyAy

---

ceae fipaae ceAJ1 J1Cnpez, sarpe J1qJ1HJ1ce Aa HeIllTO xyaa, - Crap-ie, crap-tel - y3BJ1Kyje ITpKOC rpxehn. Crapau ycraje J1 Aaje My 3HaK PYKOM Aa ce rrpM-

Flpxoc cxaxe na nore, XBaTa ra sa paxeaa
ce ra.

M

Tpe-

- fOBOPI1, AeAl1u;e,rOBOpl1 6p30! Je AJ16A113Y? Ill'ra 3HalII 0 lbeMY?

6AJ1)KJ1.ITpKOC CTM)Ke AO Jbera 3aAJ1XaH. APXTM u;eAJ1M TeAOM. - A06pOAOIllao, A06pOAOlIIao!

re je rrOTrrYHO OKperr11AO. CeAIII! - Ml1CAl1lII Aa MM je AO ceAelba? Tpe6a Aa casnax caz,a, oAMax! Tparax Ben TpM AaHa, a HMllITa HJ1CaM
uaurao.
- Aa TparalII HMllITa HanM! - 3aIllTO? - 3aTo llITO He TparallI ITpKOC J1CTOTl1HY 11Tp11 AaHa,

- BJ1AJ1M,jexo

Crapau ra XBaTa aa paMeHa J1 nocraa-ea Aa ceAHe aa jeAaH BeAJ1Kl1 nan- xpaj sarpe.
- OAMOPM ce! CMJ1PJ1ce MaAO, na hexro rrocxe pa3rOBapaTJ1. TIoKpJ1Ba ra CTapJ1M, rrOXa6aHJ1M ne6eTOM 11Aaje My BOAe. ITpKOCY rpefia apexceaa Aa rrOBpaTM cnary AeAOM

oner neheur

na npasx Ha"l11H.

360r paAOCTJ1 IllTO je nOCAe Tpl1 AaHa rrOHOBO BJ1AeO

xoaexa, AeAOM 360r TpqaJba J1Y3pyjaHoCTM! TIPBIII rryr My ce AeIllaBa Aa My usoxohy 3y6J1 III Aa He MO)Ke Aa J13YCTJ1Hl1 peq. Ilocxtarpa crapua KaKO CaCBI1MCMJ1peHO
HaCTaBJuaAa KyBa. ITpl1MeTMO je Aa ce OBa; mije HJ1MaAO 1113HeHaA110 IllTO ra BJ1AJ1.ITOMl1CAJ1Aa ra je oxexnuac.

npecrae Aa cxaxe 11cese. - Hyj, CTapqe, pel\l1 MM OHO IllTO rpeoa Aa Ml1 xa)Kew, peU;11Ml1! Ia ce aehy BpaTMTl1 y Ia-Ipaz, aKO He Hal)eM Tx-I'paz, Ao6J10 caM ynYTCTBa OA Moje KpaJul1l\e. Crapau ce ocxrexyje.
- AKO 6YAern npaTMO yrryrcrsa cMrypaH Aa oca. ITpKOC rrocxo-nr rsoie KpaJuJ1l\e, 6YAM xao Aa ra je y60Aa

neheui aaha Tn-I'paz, HM 3a CTO rOAMHa!
caa sajarrypeu,

Crapau BaAl1113 AOHl\a pM6y

M

cese je aa ABa AeAa. CI1-

rra "lop6y y ABa APBeHa TaH>J1pa. - 3aTO caM AaHac yneuao BeAl1KY pM6y, jep caM o-reKl1BaO rOCTa. P116a je peqHa, CBl1Aene Till ceo ITPKOCje 6110 TOAl1KOrAaAaH Aa 611My 11KYBaHl1 xaMeH, Aa cy My ra rrOHYAl1AJ1,6110 YKycaH. JeAY hyrxe. Y3 TorrAO ;eAO M CTapqeBO APYlIITBO, noxarano ce cxntpyje. AAl1, qYAHO My je IllTO ra OBa; Hl1lIITa He rr~Ta. 3ap Hl1je paA03Hao Aa caana KaKO je jeAHo AeTe AocrreAO y OBY rrycTl1Jby? OAAyqyje Aa npBI1 rrpeKMHe Tl1Illl1Hy. - Tpa)Kl1M Tl1-TpaA. Aa Al1 Cl1 MO)KAa xyo aa H>era?

- Ilourryjesr rsoje rOAl1He, crapxe, 3AM Tl1 3a6patbyjeM Aa PY)KHO rOBOpl111I0 MOjOj KpaJuJ1l\l1! - ITOlIITO Bl1Al1M Aa CMBpAO YMopaH, cnasanr, na herao rrpJ1qaTJ1yjyTpy. - He Mory HJ1KaKOAa cnasaxd

60Jue Ae3M Aa

- Tla, A06po! OHAa hy ja nparr nohx na cnasan-e.
AOl)M Aa TM nOKa:>KeMrAe hew Aehlll!

Ilpxoc ce Tpece OA cpufie, aAl1 rtoxyurasa Aa TO npl1tcpnje, YAa3e y nehaay,
crajy ABa sosexa. PM My CTapal\. TOAl1KO je MaAa Aa Y}bY jeABa ce OBJ1Mhe6eTOM - rOBOHa jeAHoM xpajy je npOCTpTa acypa.

Crapau ce ocxrexyje J1KAMMa rAaBOM.
- 3HaM rrOHelIITO, 3HaM noneurro.

- TJ1 Ae3M oBAe M noxpuj
---~---~--~------------

-----------------18

19

MWrCWHH

BWfonYAY

ITPKOC :>KeAHAa rnrra crapua rAe he OH AehH, jep He BHAH APyry acypy. Hnax, oAycTaje nOllITO ra cpufia jour HHje npourxa. Ha xpajy xpajeaa, OH je rocr, a ys TO M AeTe. Crapau HeK ql1HMllITO fOA xohe. - AaKY aoh, AeTe Moje! - AaKY aohl - OAfOBapa My HaMpllITeHO. "Ax, KaA 6MX Morao MaAO Aa oAcrraBaM!" - pa3MMllIIPa. "l.JI1M CBaHe, ycrahy M OTHhl1 hy. [a hy caM HahH Tn-Jpaa. HHKO MH HHje norpeoaa," Ilonrro ce HeKOBpeMe apreo xao qIllrpa, HaKpaTKo ra yxsaTI1 can. KaA je OTSOPMO OqM,jour je 6MAOMpaqHO, a crapua HMje 6MAO. l1sMllIao je Vl3 rtehnrre M BHAeo fa KaKOceAM na jeAHoM KaMeHY 11nOCM3Tpa He6o. TIpM6Al1)KMOMy ceo Caz,a, nOIllTO fa je cpufia npomxa, )KeAM Aa My ce 06paTM, aAM He 3Ha KaKO. -l1Ma AM jom MHoro spexerra AO csanyha? - He 6aIll. OAAasMIll? - JOIll He OAAa3MM. flOMJ!!CAMOcaja, MO:>KAa 611:>Kexeo Aa nOHOBOpa3foBapaMo 0 jy-repauusoj TeMI1?

- Kaxo rcA xohein' - Crap-ie, :>KeAI1M Me cacAyrnalll M Aa MI1 rroxrorAa nem' - Aere Moje, CSI1Ma nOMa:>.KeM, HMKora He oA6l1jaM, jep, rpefia Aa 3HaUl, qOBeKY cy norpetiax '-IaK M MpaBI1.
- AAM CMHOh HI1CWxreo Aa MI1 noraoraeui! - Jyqe CM360r )KJp6e 6110HepB03aH, HaIPYTMOCMce, na je 611AOHeMoryhe pa3rOBapani. 3a pasroBop je nOTpe6aH MJ1p.Haj60IPM AeK npoTMB cpufie je hyrarse. Apyraqwje, y CpJ,I6MMO:>.KellI MSrOBOpl1TMnenpnjarue peqM. -l1MaIll npaso! AaHac caM CMMpeHMjM. Iy-re je BaIPAa yMOp 6110 KpMB. - Cl1fYPHO je TO 611AOY nMTaJ-by. -AaKAe, peurs MM, crapxe, UITa snaur 0 TM-fpaAY? 20

- AeTe Moje, Tn-Ipaz, je HajAenlllM rpaA KOjJ!!noCTOjM sra caery, - Aernnn OA Ia-I'paxa? He sepyjer« y TO! - EYAM CTpnIPMB M cacxynra] Me. Y TOM rpa.AY HeMa BMCOKJ1X 6eAeMa HHTM BeAHKMX xyha. Hieroaa Aerro'ra ce orAeAa y HeqeMY APyrOM. AAH, HI1KOHe MO:>Ke YOMy TI1-fpaA aKO npe rora He npohe KpOS jeAaH MaAW, HMCKM npoaas KOjl1 AMqM Ha TYHeA. - Ia caxr MaAM 11CMrypHO hy npohx. - MMCAMM Aa CMl1naK npeBMCOK. - ITa oHAa hy ce carnyrnl - E, yrtpaso oBAe je rajaa. Aa 6M npoinao KpOS npoAa3, HHje AOBOIPHOcaxro carxyra fAaBy. TIPBO Moparn Aa CMaJ-bMIlicsoje JA. - Crapxe, caz, CMMe 36YHMO! Crapau ce cMeje. - Ilaan, jeAHocTaBHO hy Tl1 TO 06jacHMTM. Illra Tl1 je pexxa KpaIPWu;a npe HO llITO CM KpeHyo xa nyr? - f Ae rOA Aa ce HaAa3MM, llITO rOA Aa paAMM, ynex Aa rOBopMM: "TlpBO JA." - E, BMAMrn! Aa 611rrpoxaurao Tn-I'paz, rpefia Aa qMHMIll yrtpaso cynporno. Ha ITpBOMeCTOAa eras.sam Tl1, npao A06p06vIT APyrMx! Aa fOBOPMllI KaKO je TEOj 6AM)KJ-bMMCTMxao TM, qaK M 60IPM. KaAa TO 6YAern 113 peq11 rrpeseo y AeAa, TaAa he ce TBoje JA CMal-bMTM. - 11 MohM hy Aa npohev Kp03 YCKMrrpoxaa? - Flpohn heur 6es aartpeaaa-a. A aKO ybeur y TMIpax, TaAa hem TeK BMAeTM! Heheur smue :>KeAeTM Aa oxenr OAaHAe. - TM Mopa Aa CM OAaHAe. 3allITo CMormuao? - HMcaM ornurao, ]eAHocTasHo, 60pasMM OBAe rcaKO 6MX noxasao nyT OHOMeKO ra Tpa:>.KJIf. - Aa AM je AaAeKO?
21

-~----- MO)KAa je M BpAO 6AMSY. OA refie SaBMCM. - KaKO TO MMCAMIII? - AOK 6YAeill muao rca TM-fpaAY, rrpxnaan MUCAM M paSMUlllkaI-ba.

aa csoje

Ysex MI1CAMna A06po! CBe AOK TaKO 6YAelII nocrynao, nyr he 6Un-I 6es rrpenpexa. AAJ1 aKO 6YAem paSMI1111roao 0 AOllleM, 6Mhe TI1 aartopno M
ce fies paaxora. t!£PKOC - Je AM TO CBe? - Aa. Aa AM TM ce y~MHI1AO AaKO MAI1 TeIIIKO? - CYBMllIe jeAHocTaBHO! Ka!

AOSrA

nOMl1CAO

yxrapaheur

Caaa 6MX sen

6MO

E, Aa caM TO anao OA no-rery Tn-Ipaay

k paaxonn.vao

je KpeHyO SBI1)l(Ayhyhw

W nesajyha. AOK je
M

KaKO je CTapa,-\ A06ap

KOAMKOMy je

noxsorao, nyT ce npOCTO oraapao npeA H>MM.l.JWHJ.1AO
My ce BpAO jeAHocTaBHI1M Aa CTaAHO MI1CAM aa A06po.

- BOke I1KaA Hero HJ1KaA! - IToTrrYHO je CBaHYAO. [a 6J1X Aa rcpeaex. - ITPBO sa rryT.

Hnje Ayro KOpa'-IaO, KaA oAjeAHoM rrpWMeTW y AakWHW
jeAHor '-IOSeKaKaKO nojn

nojez,« neurro, rra OHAa MAM. AOK npKOC jeAe, crapau My rtpnnpesta MaAO xpaHe

csor KOI-ba. .Eso A06por '-IOBe-

xa" - nOMWCA110je. ,,3aCTahy Aa My ce 06paTwM." - A06ap TW AaH, A06pM MO; xoseve!
- A06ap AaH! KYA CM TJ1 xpenyo?

je TO llITO crtpexcam, crap-re. [a hy, aKO He sa pY'l{aK, 6ap y npesre Be'-Iepe CMrypHO 611TMy
- HenOTpe6HO WTa
TM

- Kpeayo casr y TI1-rpaA.

TM-fpaAY. C060M.

Ka)I(ern?

- HaAaM

ceo AAM, sa CBaKM CAY':Ia;, nOHeCM TO ca

- Hanopno je TO rryrosarse! - ITa, KaKO ce Y3Me! Hnje fiaur TaKO TeIliKO. OA Hac
3aBMCMAa AM hesro cTMnM na 0ApeAwlIITe. AOK cy paaroaapaxn, ITpKOC je OAAO)KMOCSo; sa-

"411Mje CYH,-\e rrpOBMpMAO 113a6pAa, CTapa,-\ je J1CnpaTUO

Ilpxoca.

- Cpe!taH TM nyY, AeTe Moje!

Be)KAlaj Ha jeAaH KaMeH. ITpu6AM)l(MO ce KOI-bY11rrOMMAOBao ra. - J.1Malil
TM

- Mucro TI1 XBaAa, CTap'-Ie, na CBeMY IIITO CM MM
pexaol Xohem Aa
- CAYlliaM Tel - J.13HaA caera YBeK pa3MMlIIroaM CTaBA>aM A06p06MT 6AI1)I(lbWX M 0 A06pMM CTBapMMa. TaKO ce CMaTM

aajxemner KOH>axojer caM BJ1Aeo. Hexa
3ApaB. KaKO My je I1Me?

YKpaTKO CBe rrOHOBMM, Aa BMAMlII

je )l(MB

M

Aa AI1 caM sarraxrrno?

- Illyrasxo,
+Lllyrasxo? E, Hl1je BaAlAa Aa My HMCI1Morao HahM
HeKO Aemne I1Me? - BJ1AI1 ce, APY)Ke, Aa He snaur HMIIITa 0 KOJiJI1Ma. HM TO anje saCAY)l(110! fIPKOC, :>KeAehMAa npoueaa TeMY paaronopa, ynM------

H>yje Moje JA, WYAa3MM y

Tu-I'paz,
Ca MOjWM 6AarOCAosOM,

- Cse

CM

xerro sarrasrrao.

KpeHM y 3ApaBke!

--

ra Aa AM je BOAa y

rroroxahy '-IMCTa.
23

-~~-~--~~-~---------------.----------

22

M14]'CWHH

BwronYAY

- OSAe HHje TaKO Ao6pa. MAI1 MaAO Aat'oe! M3Meny orror KaMelba je M3BOp. - Xsaxa TM! Msoro CMA06ap. Kopaxao je xa MSSOpy.Y rpenyrxy AOK ce carmsao Aa ITMje, 1.!yo je raxon xoisa. TIoAl1rao je rAasy M MMao lIITa Aa SMAW KOl-baHHK OAAaSM y TpKy, a aa AenJ.1Ma My SMCM!berOS 3aBe)l(t'oaj! Flyn cpufie, npKOC jypny aa lbl1M 11nOSMKa: - Hesazeaxxe, CTaHl1, CTaHM! Moj sase)Kt'oaj! BpaTM MM MOj 3aSe:>Kt'oaj! AAM KOfuaHI1K ce CBe SMllIe YAaloasao HM He ocapHySllIM ceo - KpaAIoMB1.!e! Heaa.eaxxe! HMKO Ml1 HMje KPI1S, ja caM KpMS llITO caM Tl1 ce y'lTl1BO ofiparaol qaK caM Mraor Illyrasrca noxaaxno Aa 6MX TI1 yroAl1o. KpaAt'oI1S'-Je! Craaa noxe Aa ce cY)Kasa. Kopaxao je, pa3rosapa;yl'm caxr ca C060M: "Ax, crapxe, urra CM MM yqMH110! TI1 CM Kpl1S sa cse. Aa caxs nocAYlliao MOjy Kpat'ol1U;y, caz, MM ce He 6MAelliaBaAO CBe OBO. Floxyuraaajyhn Aa CTaAHO pa3M1111It'oaM Ao6py, eao urra Me caaurxo, AAM, 0 xaxas caser Aa TM Aa jeAaH CTap qOSeK!" Crasa ce J1CnYHJ.1Aa rpOMHJ1M KaMelbeM, 11TIPKOC O ce KpeTao ys SeAMKI1 Hanop. - Aa MI1 HMje )Kao TpYAa KOjl1 caM YAO)l(I10Aa AoneM AosAe, KpeHYO 611x HasaAAa TJ1SpaTJ1M rao]e canerel A OBa HeCHOCHaCTa3a je nYHa )l(6Ylba xoje MI1 je MspalbaSI1AO aorel CYHu;e np>KI1. TIoAHe je. Ha CBe CTpaHe hopcoxaU;11.TIoTnYHo I1cu;pnt'oeH cez,a Ha 3eMIoY, He aaajyhn Y KOM npasu;y Aa HaCTaSM. OrAaAHeo je. CeTMO ce xpane xojy My je crapau CnpeM110 sa rryT. Ilorayo je rAasy 11 HaCAOHMO aa pyKe. Crasa je nyHa KaMefua. OAjeAHoM je J1cnOA )K6Yfua 11SAa3J1 nOSeAJ1K116aAerap xo rpzsajylur
24

jeAHY KynwHy. DPKOC npy:>Kl1pyKy 11yse KynMHy. OAysa npaunrny ca fue M nojez,e je. Baxerap je HeKOAMKOTpeHYTaKa 36YfueHo KPY)KHO y MecTy. - Y3aAYA rpaaonnl Heraa je, nporyrao caM je! OnpoCTM Mil[ llITO caM TM YCKpaTJ10 06pOK, aAM rAaAaH car-r. Kaxo 6M 6111AO MM AOHecelli jour jeAHy? Aa Baxerap HeMO xacras.ea csoj nyT. - HapaSHO, 6y6Mu;e Moja, TO ce SOBe xpaba. AAIII 811 AIIIur, KaA CM rAaAaH, safiopaazsain aa Ao6po noaailIafue! Y TOM TpeHyTKy, Kp03 lberos yM nonYT Myfue npone AMK xoaexa KOjM My je yxpao sase)Kt'oaj. "Aa Hlllje 11 OH rAaAosao? Carypao je jaAHJ1K 6110 rAaAaH, na 3aTO HJ1Ha nrra HMje ofipahao na)l(lbY! EIIIO je Mpliias J16AeA. A ja caM SI1KaOJ!I peKao My TOAMKOPY)l(HI1Xpe-nt!" DOKajao ceo ,,3Haql1, KaAa 6116aAerap roaopuo, M OH 6111 eHe M aaasao KpaAt'oI1SU;eM,MAM 6M, MO:>KAa, ruurao nYTKe?" o YCTaAe M nOTpa:>KM6y6y. - rAe CM,6aAerapy? 3ap CM sen xecrao? AOK je rtoxyuraaao Aa ra aahe, yrAeAao je ca csoje AeCHe cTpaHe 1lII1pOKy cTasy. Ilyr ce paIllqJ1CTMO.TIPKOC nOHOSOxopasa IIIcnYfueH paxomhy, Heurro Aat'oe, HaJ1Aa3l1 aa APSO CMOKse nyHo A11BHJ1X nAOAOBa, a rropez, isera rexe BOAa. Ceaa Aa ce 0AMOpM. AOK jeAe CMOKBe, ceha ce MYAPor cTapu;a. .Crapse, A06po CMMJ1TJ1pexaol Ho KaKO ce q11HM,ja casrcavro na peqMMa 61110 Ao6ap. qaK caM TM M npenpl1qao Tsoje casere: AAJ1, aa AeAI1Ma caM cse yrtpcxao!" - npJ13HaO je DpKOC. Haieo ce, nOITMOSOAe, oxpernro ceoA caaa je I1nyT 6J10 qJ1CT.Flo-reo je Aa TpqJ1 CBe fipsce M fipxce, BJ1qynJ1: - TIII-rpaAe, Beapaaa, CTI1>KeMBaM! Hcrryrsex paaomhy, Hl1je HI1 npIIIMeTl10 Aa ee rroneo Ha jeAaH SMeOK 6pe)l(YloaK. 3acTaje Aa 611Y>KJ1sao
25

~~--.-~.

~-~--.~.-.

y

norxeay M He sepyje CBOjMM O'-lMMa. MSMeny ropocraHaAaSM ce MHOlliTBO no AMBaAM. nonYT jarau-aua

error APBena, pe1.um;a 11jeaepaua,
6eAI1X KyttMu;a, pacyTMx

Ilpecpehan

y3B11Kyje:

- >KMBeA11! Ilpoaauiao TM-fpaAY, cpu;e My

HM36pAMu;a je sa lhera JOIli

caer ra! >K11BeA11! xaxura. Illro je 6A..11>KM

KPAibl'1L1,A CMHPEHA

ja-re Ayna. Pa3M1111IlDa0 113HeHane_~ ajAe, OTBOPI1 O'-lM!TlorAeAaj Me! O'-lM11yrAeAa AeBojKY «oja ra je MM-

}bY xoje he npMpeAMTM BeApaHM. 1.J.MM CTMrHe, IIMTane OAjeAHoM ce ceTMO }beHOr OU;a,KOjl1 jy MS Ia-Ipaz,a. ra noasao

nexora rAe OHa crauyje, a OHAa he 0AMax OTl1nM TaMO. je )l(YPHO noseo
"A, '-IeKaj MaAo" - paSM 11 lDao je - "ja caxr III y MOjy xyhy, a OH je oA6J!1O!3aTO ja caz.a He-

:/LTlPKOC orsapa
AOBaAa no KOCI1.

Ilponaha hy nexora Aa MX 06aBecTM 0 MOM AOAacKY. Hexa ce .!beH rocnoann-orau rrOTpYAM Aa Me nOSOBe. DPBO hy OA6MTM, a OHAa " Ilpe HO IlITO je ycneo Aa 3aBprnM MMcao, canxec ce M nonYT 6ypeHu;eTa
ny Tp'-laTM.

- Iloxymaj noxarano Aa ycraueurl - EOAM Me nora.
- Kaxo CI1 nao, H11CMce jaxo HI1 nOBpeA110! Flonuj
MaAO BOAe!

rro-reoz a ce KOTplDa HMS6pAO! KaA je, ys MHoro jayxa,
Aa ce KOTplDa, HaIIIao ce ua 06aAM urnpoxe 116YPHe pexe. Ty je OCTao 6es CBeCTM. KOHa'-lHO npeCTao

Tloneurro OA CBe>KeBOAe, a yrAaBHoM OA 6AarMX AOA11paOBe AMBHe AeBojKe, Ilpxoc ce 6pso OCBeCT110. - Ilpe HO lllTO caM saA06MO YAapau;, oBAe AOAe caM
BMAeo jeAaH MaAI1 rpaA. CaA He BI1AMM HMIIITa. - ApBene OKO

_-----.

pexe je BeOMa B11COKO,na ce He

11\

-

BMAM. - Aa AM je TO Tn-I'paa? - JeCTe. ITpKOC cxaxe aa xore. - TIasM aa Hory, AeTe srojel - 3ap je Moryne Aa casr crnrao - To TI1 TaKO 6AMSY, 11nOHO-

BO ra I1sry6110 I1S BMAa? KaKO M11ce TO A€CMAO?

auam. rpeoa Ao6po npoxryhxarn.
KaA pa3MMiliIDaM 0 Aen11M CTBapI1Ma, HaM-

- [a SHaM Aa Mojy rAaBY

Y 'rpenyrxy
I AellIaBa!

Aase HeKaKBe pY)l(He MI1CAM... 11 eBO IlITa MM ce OHAa

---.

-----26

27

'II

MHpC\IIHH

Bw.ronYAY

-------------

- CBMM kYAMMa HaMAa3e pY:>KHeMMCAM. Tpe6a Aa Hay'-lMlli Aa He - AaKAe? - TIa

- CMwpeHa, peLlM MM, saurro CBeTO lllTO ce na rrpSM

ofipahanr na)J(lbY na lbMX.

osarco: KaAa TM ce rrojann aeica OA }bMX, noxyuraj Aa je oz.ar aam. AKO no-nreur Aa aepyjeur y IDY, 'ra e,a AOAa3e jeAHa sa APyroM. A 3aTMM noxarano M3 YMa KAM3e y cpue.
- KAM3e?

norxez, l{11HMAaKO, y CTsapHocTM 6MBa TaKO .remxo? - Illro je uaure JA Bene, YTOAMKO je cae reoxe. Ce6M'1HOCT je uertorpefina. TIoTpe6HM cy jeAHocTaBHOCT
M

CMMpelbe.

Kopa-iajy AP)Ke011ce sa pyKy. Perea re-te CI-1AOBMTO. - He BMAMM HMKaKaB rrpexaa,
- CTM)KeMo! BMAMlli AM OHe AMBOBCKeCTeHe? OHe

.- Hapanao, M '-lMM cTMrHY y cpue, AOAa3M cPV6a,
3A06a, a oHAa jeAHo 3AO AOHOCMAPYro. 3aTO je 6MTHO Aa MX 0AMax OTepalll,Aa - TIoKYlllaBRM, - AKO He MO)Kelll, He

ofipahaui rra)J(lby.

aAM He ycnesaM.

cexy caary BOAe. TaMO hexo npehn. CTBapHO, aa TOM AeAY peKa rexe M11pHMje. Y BOAM ce HaAa311 BeAI1KO KaMeJ-be. CKa'-lY ca ;eAHor aa APyrM. CTJ-1)KYAO Y3aHor ornopa. To je MaAM Mpa'-laH TYHeA
KO;M rrpoAasM MSMeby CTeHa. - npOOM - 06jalliIDaBa nOBepOBao

nocroju jour ;eAaH Ha'1MH.

- Peun MM, peux MM! - TIoTpe6HO je Aa nacynpor pY)J(He MMCAW nOCTasnm jeAHy BpAO xeny Ocraaeur CMwpeH M '-leKallI, Ao6pa MMcao he n06eAMTW.
- 3ap Mo)Ke jeAHa A06pa MMcao Aa rr06eAM TOAI4KO PY)l(HMX? - MO)Ke, 11re KaKO! - KaKO cy MYApe - CMMpeHa. - ]a ce soaexr TIpKoc.:V13 [a-Ipaaa caM. Ben AaH11ManoKyrnasaM Aa CT11fHeM AO Ta-Ipaz,a, aAM 6e3ycrrelliHo. TIpM'1a jo] 0 rrosHaHcTBY ca

herao oHYAa 11cruhx

aa APyry cTpaHY

CMMpeHa. TIpKOC ce ABOyMM w paSMl4lllloa:

"KYA Me BOAW osa )KeHa? Kaxo cara TaKO AaKOMMCAeHO

nenoanaroj ocofin? MO)KAa casco rAyMw AOHaCTyrU1TM

6pOTY? Y.MH11MJ.1ce Aa 611 oBAe Tpe6aAo MaAO AYKaBMje. TIycTI1hy je Aa

raoje pe'1M! KaKO ce aoseur?

casta npebe, AKO BMAI-1M Aa je CTMrAa Ha APyry cTpaHY, OHAa hy ja rrpehu caxr,' Y rperryrxy KaA ce CMl1peHa carHYAa Aa rrpohe
Kp03 MaAW TYHeA, TIPKOCM3HeHaAa J-13BAa'-l11 CBOjy pyKy

Beapauora M cBeMY lllTO

My ce AelllasaAO ira nyTy AOSAe~

Hcror TpeHa ce OKAW3HYW- 6Ayyyrr! - naae Y no-nose Aa ra HOCW.VIaKO ce '-lI1HM Aa pexa oSAe HHje CHa)!(Ha, nocroje jaxe BOAeHe crpyje. - Y nosrohl Cscrpeaa ... a... a! Y nOMOO!
113IDeHe. peKy. BOAa OHa, He ry6ehw

- Henoj 6MTM paao-rapanl TIP116AM)I(MOC11ce MHOfO casco HeKOAMKO AaHa. ApyfM noxymasajy fOA11HaMa, rra MO)J(Aa HI1KaAa He CTMfHY y Ta-I'paa. Te6e OA IDefa AeAM car-to OBa pexa. - Moxcem AM M11novohx Aa je npebexr? - Ilpehn hesro je 3ajeAHO. YXBaTM Me sa pyKy 11He
y 60; ce HM'1era!

xaca, cxaxe y peKY. TIAMsa 6p30.

Xaara ra sa oAehy W noxarauo 113BAa'U1Ha 06aAY. Ilponl1 he MaAO apesreaa AOK ce OCBeCTI1. - Ko 3Ha 0 l{eMY CM orrer paaxnnn eaol - Bozee Aa TM He Ka)!(eM! Maxonpe CMO pa3roBapaAI1 0 AOlII11M MMCAI1Ma xoje KAMse, 3ap He?

E, Bl-1AMllI,

~----~- ---~---------~--"'~' 28

----------

--

~- - ~~--~,,~--~-----~ 29

sajeaao ca lbl1Ma
rAeAaM ...

J1

ja CaM ce OKA113HYO,11eBO KaKO 113-

CMl1peHa ce cMeje. - Kao lIITO BMAMIlI, AeAI1MO HCTY MyKy. - He 3HaM KaKO Aa TI1 ce 3axsaAI1M! CTa)aAO Aa ce YAaBMM. - AKo )KeAI1111 MJ1ce 3aXBaAJ1IlI, xajAe Aa Aa MO pexyl MOKPM CMO, MopaMo ce pyKY. - AP)K11 Me qBPCTO! HI1KaAa

Maxo je HeAOrrpehe-

npecsyha.

nOHOBO CTM)KYAO MaAor oTBopa. TlPKOC joj CTe)Ke

tit 0 caz,a je
~rpaA

_,.

TlpKOC 6J10 YBepeH Aa He

rrocrojn AerrIlII1

OA Ja-[paAa. OBO UITO caz,a SMAJ1rrpeA C060M,

Xohy Aa Me TJ1 BOAJ1IlI. CaM

aehy ycneTI1. Yrrpaao TO "TM" xo]e [e rrapexao, nOMorAO je TlPKO-

OAY3HMa My Aax. - AaKAe, KaKO Tl1 ce ql1HM?

- Flpexerto je!
- Bl1AHIlI OHY Ael..(yTaMO nsa APBeTa? MAM AO lbl1xl

cy Aa YMalbl1 csoje JA 11TaKO yne y TJ1-[paA.

Cnrypao je 11Beapaua ca lbJ1Ma. A aKO Hl1je, OHM he 're
OABeCTMAO lbe. HJ1je My Tpe6aAO xa Ael..(J1.

pehn Hl1IlITa snnre. TlojyP110 je

- Ilaan na nory!
- He 60AJ1 Me BMIlIe! - AOBMKyje joj TlPKOC. 3aAwxaH, CTM)Ke AO Ael..(e.CMejy ce, 3aAy6!1:>eHMy l1rpy, TaKO Aa ra H11He npwMenyjy. je BeApaHY. OH 0AMax npenosna-

Ceha ce n.eaor csrexa M l-beHe xoce, - Beapaaa ... Beapaua' - A03MBa je TIPKOC. OHa ce oxpehe J.13HeHaneHa. - Tlpxoce, Ao6pM APY)Ke MOj! Ipxe ceo BeApaHM TeKY cyse paAOCHMl_\e. OCTaAa
Aa Y3SIIlKyjynJ1: y TJ1-fpaA! Ao6pOAOlliao

Ael..(a, 'HiM cy qYAa l-berOBO MMe, rrOql1lbY sajexno ranury rpaA! - O'leKMSaAa Aotllll. 30 - A06pOAOlilao

y TIIl-

caM re. DMAa caxr c11rypHa Aa new.

31

- Ilpourao CaM KpOS MHore norenrxohel
- EMTHO je Aa CMycneo. AonM Aa re yn03HaM ca MOjMM npMjaTeJuMMa!

A06pOAOllIAJIIU:Y

Ilpxocy Iocnoha A06pa ra je qBPCTO
AeTe Moje!

Flpn-raxa caM 11M0 Te611.

3arpMfAa. - A06pOAOllIao,

CBM ce CPAaqHO PYKYjy ca lbl1M. flpeACTaBroajy ce, a nJ1TaH>anJuYllITe 0AacBYA. Tlpxoc je aarexen. Taxo ronao AOqeK 11TOAI1KOaarp.eaja HI1KaAa AOTaA H11je AQ)Kl1seo.

Tlpxoc je OCTao 6e's peQ11.He 3Ha urra Aa xaace. Iocnoha A06pa ce ofipaha CBOM seAMKOM CMHy:
- TlAeMeHMTM, nOKa)K11Ilpxocy rAe MO)KeAa ee onepe J!IAaj My QJ!lCTY oAehy!

Beapana

rtpnraehyje

lbefOBY 36YH>eHOCTJ1 rrocpenyje: APyrap

Beapaua, TJIIAOnl1 ca MHOM Aa Ilpxoca AOK J!IMrrpJ!lOH, napanno,

- Cxyiuajre Me caaa' Hall
pax. flpeAAa)KeM ce rrpecByqe

je MOKap 11yMOra CBOjO; Kyhw Aa

cnpeMI1MO sexepyl Y6p30 he CT11nJ!lM OTaQ. CBM cene aa CTOAOMM cxyurajy noseaa csoje AO)KJ!lBJuaje ca rryronaisa.

CAeAehe: noneurhy

w OAMOPM, a cyTpa ...

- He cyTpa, AaHac, AaHac! - ySBMKyjy AeU;a. - AaHac he ee 0AMOpMTM. CTM osz,e.

HHje rrOMeHYO HMKora OA OHMX KOjM cy My rroxeorxn Aa CTMfH€ AO Ta-I'paz,a. )KeAeo je Aa y CAaBM Y)l(MBa caxr.

Cyrpa hesso ce CBM epeIlpxoc he HaM rana 11CnpWqaTMKaKO je Aorry-

o csesry

rrpMQa TaKO YBepJuI1BO, Te JuYAI1neraajy HI1Kal.{aK My ee AI-me.

TOBao OBaMO. CAa)KeTe AM ce? - CAa)KeMO ee! CAa)KeMO eel JeAaH BMCOKMAeqaK KOjM CBe BpeMe AP)KM Ilpxoca sa paMe, ySBwKyje: - CBI1 hexro MX oTnpaTMTM AO rocnohe A06pe!

xaor pa3Aora Aa My He nosepyjy. HI1H OTaQ ra je npnjare.ecx«

Beapa-

norarnuao

no Aenl1Ma.

- Bpaso, AeTe Moje! BHAM ce Aa TH je AYUIa ncrryH>eHaA06pOTOM, aaro TJ1je Bor noxrorao Aa CTMrH€llI
OBaMO. - HI1KO MM Hl1je noxsoraol rao. [a cast cse d.M nOCTMJ1nosraxce C811M MM y [a-Tpaay

Kpehy neaaiyhir:

Iocuoho Ao6pa, iocuoho Ao6pa,
BUgU oeai UPU30P,

- AeTe Moje, Eor je caocehajax CBojJ1M CTBOpeJ-bMMa.

sa YBeCek>efbe cpua ilJBoia,
Bugu xoia g080ge UtU gelJJa.

- He SHaM y xoier Bora B11sepyjere.

MMaMO 6orwJ-by. OHa je nama KpaJuMQa. Caaeryje Hac, y H>yaepyjexio, CBlII 3HaMO Aa qOSeK y ce6M xpaje B€AI1KY cnary. Ta cnara My rroxraace Aa no6eAM CBe TernKohe.

Ilpxoc e€ CM€je ncnesaaoi neCMJIIU:JII.AeqaK KOjM ra AP)KM sa pane, carmse ce M uranyhe My: - Ia caM BeApaHJIIH 6paT, SOBeM ce flAeMeHWTJII. Iocnoha Ao6pa je aauia MajKa. Iocnoha A06pa je MSMllIAa y ABOpJIIllITe. Ha pYKaMa
AP)KM MaA€HY AesojqJIIU;y, a jeAHo MaAO Bene AeTe CTOjM xpaj J-bepaAOCHO nzeecxaiyhn pyql1QaMa.

Hapasao. nOllITO caxr Ben AOlliao OBaMO, XT€O 6MX Aa yn03HaM M saurer Bora. Aeu;a ce HeMO norxexaute. Iocnoba Ao6pa ce OCM€xyje CBOMeynpyry, a OHnoaoao rrpl1jaTeroCKI1 rroranure

Tlpaay-rean

Ilpsoca. - Ynosaaheur fa, ynosuahenr fa!

r

6YKOM AeQe, AOllAe 32

ey 11KOMllIMje. CSJ1 cy nO)l(eAeAM
---------------~~-

~------~-----------~~-----~~~~~~~~~~~
33

- Ia npeAAa)l(eM Aa nobeuo 0AMax AaHaC. fAe je Hserosa naxara? - Iberosa rraxara? He60 je I-berosa naxaral
- He60? ITPKOC je CKO':l110sa-ryhea, - ITa KaKO pa3rosapaTe )l(e? - JeAHocTasHo My ce ca HlMM? Kaxo saM noma-

Aa je J1JCnpaBHO carao OHOIllTO OHM Ka)l(Y. CKOPO je HeMOryhe npOMeHIIJTM lIJM M11IlliOelbe. 11Ha'le, ce6e csrarpajy seOMa naMeTHIIJMa. KaKO Aa nocxyurajy caner jeAHor CKpOMHor CTaHOSHMKaTM-fpaAa? Y fullJXOBOMpe'lHMKy CKpOMaH 3Ha':lllJ 6Aecas. 3ap he caa cAYillaTlIJ 6Aecase? ITpKOC je, OCMM csor seAMKOr JA, y ce6l1J HOCMOM seAMKM npKOC, seha IIJOA csor MMeHa. Ca APyre CTpaHe, BeApaHJlJH orau, je CTprriOefbe, rocnoz.na CTprriOMBIIJ, noceaonao

ofipahasio, xao IllTO M11caz,a

paarosapaxro.
- 11 OH sac -ryje ca TOAJIJKeYAaiOeHocT11? 11 MO)l(e BaM nOMotU1?

raxohe nehe OA MMeHa xoje HOCIIJ.Ilpno
6l1JAO Aa AIIJ':IHOpa3foBapa je

llITO My je naxo na naver, ca CBOjOM rropOAlIJl.'(OM. - Aeu;o, oA AaHac

- Hapaaaol YBeK ce HaAa311 6A113Y Hac. - f.1 caaa je onae 11cxyura Hac - nporosapa

MaAa

Ilscraua.
- 3ap

ITOlliTO ra je

here Ilpxoca cxrarparn 6paTOM! Bor rrocxao oaasro, CBMaajeano rpefia Aa
ueo Tl1-

My nOMorHeMO. He Ka)l(eM Aa he 611TIIJ AaKO! AOBoroaH

xohere pehn Aa je HeB11Aro11s?
OA Y36yl)elba. YCTaAe 11pexe.

je jeAaH )l(IIJTeiOIa-I'paaa Aa oxpeae aarxanaxxe

- Ta-nro!
ITpKOC je noupneneo

Ipaa. AAM, MM ce HaAaMO Aa hexto ys EO)l(jy novoh 11
noxioh HaIllMX cyrpabana
ycneTM.

- Osor TpeHyTKa xohy Aa paaronapax ca H>J1M!MoAIIJM aac, pel.'(11TeMy Aa ra Tpa)l(lIJ ITpKOC 113Ia-Ipaz,a! Ael.'(a ce ocraexyjy IIJnocaarpaiy ra ca 'Iyl)elheM.
- CeAIIJ, AeTe Moje! CM11PIIJcel lorn Hl1CMH11crnrao. IT OAaKO, cse heur ca3HaT11.

- Kaz,a OH 6YAe MYAposao, MIIJ rpefia Aa hYTJ1l'.'1O? Tara, na OH he Hac CMaTpaTM fAynMMa! - Llseraaa, nOHeKaA je rraMeTHlIJjllJ ona] KO hyrn. - Y csaKOM cAY'lajy, seOMa je nOHocaH - npnxrehyje
ITAeMeHl1TJ1. - CTaAHo rOBOpllJ: JA rra JA! ITOMIIJCAMO 6M HeKO Aa je TO opyscie xoje ra IlITMTM.

- [a xohy canal
- A06po, nourro )l(eAlIJill caz,a, nO':lHIIJMolM11cAIIJMAa je npsa cTsap KOjOj ce Mopaill Hay'l11TIIJ - crpn.eeise.

Yaehexso lIJMM Hallie opyxde. Bpexre je sa 6MTKY. Bexpaua, TM ClIJIlpxoca oxpatipnxa Aa Aol)e
- ITa, xenol OBaMO. Aa AlIJ CMcnpesraa? - Ben OAaBHO, oxel

-+l?~~*',~~
11CTIIJHaje Aa OHa; KO )l(eA11 Aa rroAY'lasa jeAHor

nofiehyje CTaHOBHMKe IaIpaxa? Xohy IIJja jeAHo! - SM'Ie Llseraxa.
- Koje je TO opyxcje xoje je .ANEAE, - Y rraraiey Aesoj':lllJQe Moja! - OArosapa MajKa lIJY3MMa je Y aarpzsaj,

CTaHOSHJ1KaIa-I'paz,a 11caM Mopa 6WTl1 SPAO CTprriOlIJs. Kao IllTO CMOpeKA11 aa nO':leTKY, CTaHOBHIIJl.'(11 Ia-Ipaaa He B11Ae Ao6po jep lIJM lbllJXOBO seAl1KO JA MyTIIJ o-m.
--"~~ ~-.~------------~J~~
I,

Huocose yIllllJ 'Iyjy casro OHO IllTO MM OArOBapa. Bepy;,y 34
,
'

35
'.

\,

--------~--~~.-------

.-------~--

...

- ~--

------.-------_-~-----

-_

MHPCHHH
.

__

Bl1rOnYAY
--

~------------.~

,-

MM npaxy o csoioi 11Mormcyje

0 KpalbMUM

Iopaoj. Ca nYHO TonAMHe rrpaxa

60fMfbM. Aeua fa CAYlliajy 6e3 pexa. Ha xpajy J-beHYBeAU'-IaHCTBeHY rraAaTY, xojy ABanyT CBMCTaHOBHl1l1M Ia-I'paz,a.

fOAMlliJ-be rrocehyjy

- Ax, ax - BMl.J:e Llserana CaMa rrosrncao + i1taHac ~ he ce ITPKoC npsn nyr MrpaTJ1 ca Aeu;DM M3 TMce MHoro Aeue. CBM

- KaKO ja )KaAMM Ty jaA-

H11U;ylliTO )KMBM OKpY)f(eHa TMM AeAeHMM KPMCT3AOM! Ha TO Me Y)f(aCaBa.
CBUX

- MeHM je »cao

CTaHOBHMKa Ia-I'paaa, jep CBO- rOBopJ1

jy xpa.emry

BUAe casio ABa rryra rOAMlIIfbe!

I'paz,a. Y36yneH je. OKynMAo

jeAaH BMCOKMAel.J:aK. - Ko rOA MMa HeKM npotixexr, MlbeH aa pa3foBop - ofijauusasa Tpa)KM Aa 6YAe npnJ1MITPKOC. YBpe1)eH,

xohe Aa ce nrpajy ca fbMM. Croie rrOAelt>eHM Y rpyne. Beapaaa, Aa 6M HaAja'-IaAa BMKY, YSBMKyje: - Hyjre Me, HeKO Tpe6a Aa 6YAe BOna, KaKO 6M ycaepasao rpyne! Ko )KeAM Aa 6YAe BOna? - [a, jar - BM'-Ie ITPKOC M AM)f(e pYKe BMCOKOKaKO 6M fa CBMBMAeAM. - TM, nl! - ySBMKyjy sajeaao AeUa, J.1 nrpa no-uoee. TlpBJ1 rryr y )KJ.1BOTY TlpKOC ce nrpa ca TOAMKOAeire - BeAMKe M MaAe, ca TOAMKO AeBoj'-IMua 11Ael.J:aKa!

Bexpaua nprorehyje Aa je fbeH npajarex,
rra ce MellIa y pa3roBop.

- Hexroj saraepirr«

AeU;M!MM OBAe )KMBMMOnorrryaaury KpalbJ1l1Y,

HO APyra1.[l1je. BOAMMO M nourryjesro

aAM je MO)KeMO BMAeTM KaA rOA nO)l(eAMMO, CKOPOCBaxor AaHa. 3aTo llITO je OHa M uaura YQUTelt>l1ua. - Yl.J:l1TeIoMlIa? Hexroryhel Mory pa3YMeTM Kpalt>MlIY xoja je M 6orMfba, aAM Yl.J:MTelbMua- TO qyjeM npna nyT. - CYTpa J.1MaMOHaCTaBY, rra je yn03HaIII J.1 ce yBepMIII. Aa - Xohy Aa MAeMO caxa, - ycraje M BJ.1l.J:e TlPKOC.

Hapasxo, nOHeKaA je He3aAOBOlbaH llITO MAanM He Mory 6allI CBe Aa rrOCTl1,fHY,na 360r Tora saocrajy. Taz,a MM y nosroh np11CKal.J:Y crapnja A€Ua, l1 aa xpajy xax Y)f(J1Bajy y TMM MaAJ.1Maacrojnjaa y nrpn. ITo CBpllIeTKY Mrpe,
CBM cy rrocez.axn pa3MMllIlt>a. H3 MeKY TpaBy J1rpasce OA Tlpxoca Aa l1M MCnpMl.J:aHenITO 0 CBOjO; AOMOBMHM.OH KpaTKO Ml1pe Met)yc06HO KaKO 6J.1 sajeaxo ce

hem AohJ1 ca naxra Aa

xohy Aa KpeHeMO oAMax!

Ceha ce AeUe y Ia-Fpazy, xoja ce HMKaAa He nrpaxa, Taxohe ce
KOjU

11 TlAeMeHJ.1TJ1 ycraje J1rpAM fa.
- ApY)l(e MOj, AaHac CMO ce TaKO xeno J1rpaAJ.1,CBJ.1 CMOsecexx na se-repn' 360f roral XajAeMo caaa KyhM, osesyiy Hac Cyrpa hevo nohn CBM3ajeAHo Aa yrtosuaur

ceha M CBOjl1X APyroBa,
crapnje Aa He o6pahajy

ra YBeK pasouapajy,

xao 11

Aeue, xoja ce APY)Ke casso Me1)y C060M 11HJ.1Kana)KfbY aa MAa1)e. HMllITa OA cnera rora CBOjUM HOBMM APyroBMMa. )KeAM llITO

nanry Kpalt>11l1Y. Y3 MaAO AenJ1X pelJM M MHoro It>y6aBM, TlAeMeHJ1TJ.1 je ycneo Aa MX y6eAM Aa CBM A06po paCrrOAO)KeHl1 0AY CBOjJ1Mxyhaaa.
--

He )f(eAJ1Aa ncnpn-ra Aa MM xaxce xenrro aeurro

he

OCTaBMTM YTMcaK na fbJ.1X,

na urra he OH 6l1TM nonocaa.

I1 TaKO, no-mise
_

----

-----------~~

-__ ----------~

__

--- ---~-._-~~-------~

36

._-------- ._-----_
37

KpMAu;a, npOTe)l(€ r AaSMU;yxa I1CTOKYM rrO'-lI1JbeAa U;BPKyhe. TBopeSMHa ce 6YAM. - HI1KaAa AO cas,a HMcaM BI1Aeo CBMTalbe. KaKBa AenOTa M MMp! - Eor TI1 nOMa)l(€ Aa ra yrr03Harn - rOBOpl1 My BeCYHU,E CE pAlJA CBAKor AAHA ApaHa. -

Cse re 60je cmrrarsa

H CBY AenOTY

rrpnpoae

He Mory CTBOPMTl1iDYACKepyKe, na MaKap OHM 6MAM M i1taHaC 8.TlPBM
+

BOne 11KpaloeBM. ce TlpKOC rrp06YAMO BpAO paHO, OA Y36ynefua. rryT - Ilo'-lJ1fueM A3 Bepy;eM y TO. ITAeMeHMTM ra rpAM.

he yrr03Han1 KpaiDl1lJ;y Tn-Ipaz,a. fAeAa OKOce6e w rrp11Menyje Aa OCTaAa Aeu;a cnasaiy. Beapana 11ITAeMeHMT11H11CY Ycraje M, xopaxajyhn TMXO,WSAaTy. 311narrozee, 30pa PYAM.BWAM csoje npnjaraee KaKO CeA€ hyrxe M rAeAajy He60. Tlpoxaaa rropeA lbMX, oAAa311 AO
MaAor nssopa My rroxaayje KO;11Te'-le HeUITO HJ1)Ke11YMHBa ce CBePYKOM Aa MM )l(OM BOAOM. To ra je nOTnYHo pa36YA11AO. flAeMeHHTM fuMX. 11 OH 6es pe'-lM

- Bepyj, APY)l(e MOj, sepy] M He 60j ce HM'-lera!
- ]eAMHo xera ce 60jMM y OBOM TpeHyTKy jecre cper ca BallIOM KpaIoMu;oM. He rrosnajesr y nonauraisa cynpaBMAHMK

naxaru. Aa AM je MCTM xao KOA Hac MAM

je APyra"LIMjM? - KaKaB je TO npaBMAHMK? - m1Ta fa ITAeMeHMTM

npnhe 6AW)l(e. Ceo je xpai nocxarpa XOpM30HT. ttwHH C€ xao

- Ilpan nyT '-lyjeM Ty pe'-l.
- KaKaB je nopeAaK "PM npMjeMY KOA KpaIoMu;e? KOAJ1KOJ1Ma xopaxa AO npecroxa? Ha'-lIt1HJ1M? PeU;MMM, Beapaaal - Ka)l(eM TJ1Aa ce CMMplt111I! MllITa OA cnera rora H He rpetia Aa paamu. Taj npaBJ1AHJ1K KOjU nOMMlbew, OBAe KOA Hac He Ba)l(M. Hanra y'-lMTeroMu;aje BpAO loy6a3Ha. KOAMKO rrOKAOHa Aa

Aa cy ce BPXOBM nAaH11Ha 3arraAMAJ1 M Aa ce ra sarpa

unepn.
_ BAarOAapMMO TM, BO)Ke, UITO CMO npoBeAM M11P06aomaj

uoh. ITOM03M HaM My OBOM HOBOM AaHY KO;M cauhe. Hac TBOjOM loy6aBroy - manyhe Beapaua CTe)l(yhw PYKy csor MaAor npajare.ea, J.1 IlAeMeH11TM My crnurhe pyKY KaKO 6H ra oxpaHy 6pMO. Taj TonAM AOAMP cMMpyje CHafe.

Hna-re, npn-raxa

cax joj 0 Te6M. Ca paxonrhy Hac O'-leKY-

je. CTOfa, H36aU;M 113rxane CBaKY 6pMry!

He A03BOAJ1

Tlpxoca 11Aaje My

AOllII1M MHCAMMa Aa TM YHJ.1illTe OBOxerro jyrpol BeApaHMHe pe'-lMcy ra rrOAceTJ1Ae Ha canere iDYAM KOj11cy My nOMOfAM Aa CTMfHe AOBAe. l1aKO HX AocaA HI1je nOM€HYO, C spexrena na BpeMe MX ce ce nr. ..

- Tpaxor 11TH HellITO OA lbera, cxyiua Te! - nOACTH'-le ra Bespaaa.
- BOIKe BeApaHMH Te yn03HaM! na rrnonrua, Tor rpenyrxa
M

flAeMeHMTora,

nOM03H MJ1Aa cyHu;a. JeA-

- J13rOBapa TJ1XO. I13BMpyjy npBM apaun

nrhyhypeaa na 06AM)l(JbOj rpann,

urupa
39

38

- Illra T11ce AorOAMAO? - nl1Ta ra Bez.paaa.
- HMllITa, HMllITa My HVlje! CaMO je Y36yneH llITO Me BMAM npsn nyT To "npBM nYT" rtoroz.nxo BEAMKO M3l-EHAl)El-hE My je nOMOfAa Aa

oxrosapa Csnrpena YMeCTO isera. ra je xao rpOM. Hapasao,
y

He 611My ce AonaAO Aa je OHa AellJ1 11CnpM'-IaAa KaKO

CKOPO CTVDKYAO nOCAeAfbl1X xyha Tl1-fpaAa, a ITp. Y' KOCHl1fAe He BMAM naxary. ITaAaTa y Ia-I'pazy rocnoAapH u;eHTpoM rpaz,a. CBM je BMAe, M CBe l1X OHa SMAM. Ileisy ce y3 MaAY yssauunry. "MQ)KAa je M3a osor 6pAa" - pa3MMIIIfoa ITPKOC. Aeu;a nacraezeajy xa nOCAeAfuOj KynM. Ibeno AsopMIIITe je nyHo useha. JeAHO MaAO 6eAO KY'-Ie, npMMeTMBIIH1 MX, rro-nose Aa Aaje M TP'-IM xa ITpKOCY. OH sacraje aa TpeHYTaK M fAeAa ra npexopuo, Beapana ce carnrse M MMAyje fa. - He 60j ce, TO je AaB! J:13MllIao je Aa Hac n03ApaBH. - Kaxas AaB! AM'-IM na MpBl1U;Y.Hero, peU;M MM, rAe je KpaIDM'-Il1Ha naxara? - He nocrojn naxara. OBO llITO SMAMllI I1CnpeA ce6e jecre }-beHa xyha, A osaj OBAe - roaopn CMejynM ce - jecre lbeH sparap KOjM je 06aBeUITaSa 0 nocerava. Y'-IMTefoMlIa, '-IyBIIII1 AellY, M3Aa3M Aa MX n03ApaBI1.

I
'f,

Tx-Fpax. HellITO My je 3aCTaAO y rpAy M He MO)[(e Aa M3YCTMHM pe'-I. Bezpaaa, )l(eAenM Aa ra OCA060AM re aeyros ae cirryauaje, rroxe Y'-IHTeID11liM Aa npnxa IIITa MM ce AellIaBaAO rrpOTeKAMX AaHa. Y'-IJ1TeIDMlIa sarpxa 060je M sajeano noby rca KynMlIM . -lecro ITpKOCY crexce PYKY, noxyuraaajyha TaKO Aa ra oxparipn. Y ABOpMIIITy xyhe, rropez, jeAHor nOTO'-IJ1na, naxa3M ce orpoxan nxaran. Aella Ben cene rtoz, fuerOBOM KPOllIlbOM M Y)l(J1Bajy y xAaAoBMHM. ITPKOC rrocwarpa KpaIDM'-IMH "caAOH nOA BeAP11M He60M": BeAMKH narseBM cAy)[(e xao croxnue, a Y cpeAMHH ce HaAa3M Y3aH J1 Ayr APBeHM CTO. Ha lbeMY, ABe xopne nyne pasnor
BOna. Aeu;a ce CK!1X oz.aja y

ybe

cajaa nocxyxcyjy. DPKOC ce ceTMO xpa.seaIa-I'pasy. 11 TaMO cy nOCTojaAM orpOMHM

caAOH11YKpallIeH11 Hajpa3HoBpcHMj11M BOneM. AAM HMKaAa ce H11KOHe 6M YCYAMOAa npY)Kl1 pyKy Aa HellITO AOTaKHe, a KaMOAM Aa y3Me. CMHpeHa ra nOCTaBIDa Aa

paaocno rpxe xa fuOj. CaMO je ITpKOC sacrao xao cxanea.en. OHa nacsrejana MAe npeMa lbeMy. - A06pOAOllIao y Tn-I'paa, Ilpxoce! KaA ce naurao npez, lbOM, ITPKOC aanesee. HJ1je
MM

JOIII C npara

)l(eAM A06pOAOllIAMlIY.

OHM

cez.ne xpaj lbe. CBe spesre, AOK npcrxa ca OCTaAOM AelIOM, AP)[(M ra sa pyKy. OH ce nOAaKO cMMpy;e. CBa ra jeAHocTaBHOCT fa YMMpyje. DpBM nyr ce xaje 360r CBOjMX Aa)KM. Iben ronao OCMex M He)[(aH AOA11P,oxpa6pyjy
fa Aa rrporoaopn. - CMMpeHa, CMeM AM Aa re rnrraxr - ITMTaj Me lllTO rOA )l(eAMlll! - 3ap TM, xao KpaIDMlIa, He 6M )KeAeAa Aa MMallI BeAMKy naxary, neurro AM'-IHO?

MOryne!

He sepyje

CBOjMM O'-IMMa! CM11peHa! OHa My na OAAa-

je nOMOfAa Aa

yhe y TJ1-fpaA. 3aMMCAM! CMMpeHa je

KpafoMlIa 11Y'-I11TefoMu;a!CeTMO ce Aa joj raxa, CKY, HMje HVI 3aXBaAMO.

crpaxape. sparape

11rrparrsy? 41

40

pi

CMMpeHa My ce ocsrexyje. - AKO 6J1XOA OBMXIoYAM3aTpa)J(11AaAa MM CarpaAe naAaTY, 6YAM cMrypaH Aa 611MM carpaAMAM najxernuy. AAM, TO He casco Aa He 6M MOj )l(MBOT yqJ1HMAO AeIIIIHfM, Hero 6M ra, HaIIpOTMB, OTe)l(aAO. TOAMKMIoYAM 0 KOjMMa ce rpetia MOjM cyrpahann TOIIAMHY VIjeAHocTaBHocT

Crpaacapn, rtparrse,
Al1BOK03E Y KAAHl.I,Y

6pWHyTW ... Taxohe, HM
..,..t.

He 6w 6MAJ1 cpehnn. J.13ry6J1AM 6MCMO omnreu,a. mOCAe xparxor ycnoHa CTM)I(Y AO xpa]a KAaHlIa.

- OBaKO KaKO MVI TO rOBopVlIll, qHHH ce Aa J1MaIll IIpaBO. AAM3ap je xoure Aa HMaMO )l(eloe? 3ap He rperia Aa ce TPYAVlMO Aa II06olollIaMo HalII )l(HBOT? - CBM TO )l(eAMMO, aAM IIOTpe6aH je OIIpe3. MO)J(e ce AoroAMTM Aa je TO no601011Iali>e, 3aIIpaBO, 3aMKa 11Aa HaM TaKO )l(l1BOT IIOCTa;e Te)J(11.ITO)l(eloHO je Aa M uaure )l(eloe OrpaHWlJ1MO. Ha -raj HaqMH MO ce OHOMe IIITO MMaMO. Aella ce CAa)J(Yca yqMTeloMlIoM. He )KeAe H11Aa 3aMMCAe KaKO 6M611AO KaAa 6J1npM CBaKOM AOAacKY KOA the MopaAVI Aa Tpa>Ke A03BOAY aparapa.

~'., OAaBAe

je rrorxez, rrpeAMBaH.AellM

ce )l(ypw Aa CM-

1)y,

aAM ce CMMpeHa He cxaace ca TMM. ITpeAAa)J(e 11M - OBAe je )l(yp6a nenorpefixa. YAaXHJ1Te Ay60KO M

Aa ce MaAO OAMope. Y)J(MBajTe y CBOj OBOj AenOTJ-l!

nourryieao 11paAyje-

Kxauau McnOA Ii>WXOBMX Hory MX BeOMa npMBAa1.fM. Iberose CTpaHe ce nperehn y3AM:>Ky.Ha HeKMM MeCTMMa IIITpqe roxe rpaHMTHe CTeHe, a IIOHerAe cy rrpexpunene APBeneM. ITOqMthy Aa ce cnyurrajy Y nOqeTKY je AaKO jep ce H113 KAaHaU;.

- Cnrypao 6M TO naure )KMBOTe yqMHMAO TeIllI<l1M
- 3aKIoyqyje ITAeMeHMTl1. ITPKOC MMCAM na CBOjy I<paIoMlIY. ra

xpehy no npxpoano] CTa3M. HaMAa3e Ha peTKe BpCTe uneha, xoje ce npOMaloa M3Me1)y KaMelha, HAM ce nonYT nY3aBMU;a crryurra HM3 CTe-

Kana 6J1OTHlIIao

the 60jenM ra pa3HOBpCHMM 60;aMa. Illro HM)l(e cuxaae, rryr nocraje onacmrja nOIIITO je nOCYT BpAO OIIITpMM M IllMloaTMM KaMetheM. Tlpeaeo ce CTaAHO Metha. AOK y jeAHoM TpeHYTKy rase no CYBOM pe1.fHOM KOPJ1TY,CAeAener TpeHa ce npeA thMMa rrojaa.eyje peKa. Hieaa OCBe-

KOA li>e Aa joj CBe TO MCIIp11qa, II03BaAa 6w CTpa)l(ape Aa

rxasa-rxe nsfiaue Vl3 IIaAaTe.
CMMpeHa je, :>KeAenW ce3aXBaAM AellM, npez.aoAa

)JG1AaAa WAYy lIIeTli>y. - CMnM

hesro AO TecHalla 11TaKO cnil1M AO usnopa

»casajyha BOAa )J(ypHO Teqe, craapajyhn -rac jeaepua, xac
MaAe BOAonaAe. Aa 6M npeWAM ca jeAHe CTpaHe peKe aa Apyry, CKaqy ca KaMeHa na KaMeH, ce

pexe.
- MO:>KAacpeTHeMO M HeKY AMBOK03Y- AOAaje Beapaaa. --: Tlpxoce, Aa AM CMTM HeKaAa B11Aeo AWBOK03Y? - HMKaAa!

ocraavajyh» M3a

ce6e pexy Aa )l(y60pM. Ko He OAP:>KM paBHOTe)l(Y, sauac

aahe y BOAM.Aeu;a Y)I(J1Bajy. !-bMXOB csrex ce crana ca
xoje J1sAehy 113rycror )l(6Ylha.

- Haaajsro ce Aa he Tl1 ce cpeha OCMeXHYTM! Kp03 HeKOAMKO TpeHYTaKa xpehy nesaiyhx.
42

lIBpKyTOM rmrua

43

YCKOpO CTJ/DKY 113BOpMlllTa. Maxa jeaepa 11Ae6eAO Aa XAaAoBMHa

- 3aMMcAM, - El1AO

cse OBe rOAl1He y ce6M HOCl1M asoaue,

nxaraaa MaMM MX Aa ce OAMope. CMMpe-

a HMKaAa ra HMcaM qyo!

aa MM AeAM MaAM 06poK. CBM ce CAa)l(Y Aa je yKyCHMjM
oA Kpall:>eBCKeTpne3e. npKOC

je TaKO jep HMCMOCAYIlIKMsao caoje cpu;e.
ra aa pyKy M nOBAaqM ra Aa YCTaHe.

OA .AaHac hew ra "IyTM.

oceha norpefiy Aa MaAO 6YAe caxe, OAAa3M
6aT CSOjMX KopaKa no KaMelbY M OSAe

Xsara

AO 063Ae. Ocxyurxyje CYBOM AMlllhy.

- Xajz,e Aa BMAl1MOAa AM MO)I(eMO Tp"laTM no OBOM KaMeIDY!

je aoz,a TaKO MMpHa, \.IMHM TM ce
Aa 6au;a KaMeH'-lMhe y BOAY.

Aa CTOjM. Cez,a M no-nose

Bpexre npnjaruo
6a Aa KpeHy Ha3aA. 3a

Teqe. no-

Tlocraarpa KpyroBe KOjl1 ce npxrosc crnapajy, a nOTOM nOAaKO aecrajy, OKpY)l(eH OBOM xenorov, rpefiaxo 611 Aa je cpehaa, aA11OH oceha eery y AYUIM. Ilocxe KpaTKor spexena '-lyje He'-lMje KopaKe. AOAa3M CMMpeHa. Cez,a AO lbera 6e3 pe'-lM M no-nnse Aa 6au;a KaMeH"IMhe y BOAY.

IlITO ce npM6AM)KaBa nOAHe,

rpeIlpxoca je

ycnoH MaAO Te)l(M. OCTaAa Aeu:a, HaBMKHYTa Ha Ty CTa3Y, HanpeAY-

jy nesajyhn

11 )l(aMopehl1.

CTl1raS-

noaaajesro? aeurro rrOCTMrAa? - [a 6MX ce, y CB3KOM cAyqajy, Hall:>YTl1o.A caaa ce
Aa ce - Aa cara TO peKAa, sap 6l1X

- 3alIITO HMCM npnanaxa

lll11 na spx OAaKAe cy M KpeHyAM, )l(aAe ce Y"IMTeIl:>MLJ;M WTO HMCY BMAeA11Al1BOK03e. - TOA11KO nYTa caxr saM peKAa Aa KaA ce crryurravro HMSKAa-

ocehasr join rope.
- Y nl1TaIDY

je raoja casecr. OHa re HaA311pe, OA lbe

Bor HaM jy je nOAap110 KaKO 6MCMO 3HaAM K3Aa qMHMMO neurro A06po, a KaAa xoure,
- I13roBopMO caM MHoro Aa)KM. - A06po

HMKO He MO)Ke nofiehn.

nau M neisexo ys Ibera, He rpetia
Aa npl1qaTe 11cTBapaTe 6yKy! flpBO, saro WTO BaM TO OTe)KaSaAM-

je Aa l1X M36eraBaMO. Aa)l( HaM noxiaace

carao HaKpaTKO. AAJ1, HJ1WTa He ocraje CKp11seHO. KaA
ce MCTMHa orxpn]e, naAaMO y )KaAOCT 11HeMMp. Ho, peU;MMOAa je M TO jeAHa AeKU;Mja. 3Haw OHY rrocxosnuy: "Ha rpenrxava ce y'-lw." Ha xpajy he W3 rora npo113wnw

carse, a APyro, He xyjere 3BYKe KAaHu;a. Kaxo Aa "IyjeTe IlIywTaIDe APBena, nen rrruua, )l(y60p
pexe, OA conCTBeHMX rAaCOBa? qaK cy ce M AMBOK03e vrtxaurxe M notierxe.
CBM cy ce CAO)KMAM Aa )KII:>MBl1 jM. CMMpeHa ca HeBepMU;OM KAMMa rAaBOM. - BMAeneMO, BMAeheMO! KAM, aAM

neurro A06po. - Illra 6w TO MorAO 6Mn'l? - Flpso, npecraheur Aa Aa)KeIlI; APyro, HaY'-lJ1hew
Aa OCAYWKyjeIlI SBOHLJ;e oie ce soae canecr. x onOMMlbaTM. OHO he Te

he cAeAeli.M nyT 6MTM na-

Ilpxoc ce cxreje.

Beh CTe SMIlIe rryTa TO peaa xpaiy safiopaa.eare.

44

45

~----~----"

- ---~-"

~-

--- ----

~ Tlpxoce, Ilpxoce!
J1oAl1raO je rAaBY M yrAeAao KOMlIIMHMIJ;Y xoja ce )l(YPHO rrpM6AI1)1(aBaAa. KAAA "U1Hl1U1 A06PO, HA"Il1H

"Il1Hl1 rA HA npABl1

rocnobo HaAO, lIITa ce AelIIaBa? - MOAMM re, AeTe Moje, 6p30 MM n030BJ1 rocnoby A06py! Mopasr Aa pa3rOBapaM ca l-bOM.
- A06ap AaH, OAMax je norpxao Aa je n030Be. KpaTKO cy npaqaAe, a OHAa ce )l(ypHO pacraxe.

je AOCTa spexreaa OTKaKO je J1PKOCcrnrao OCI1M rOCTorrpHMCTBa y Beapaxnuo] Kynl1, rOCTOBaO je 11Y APyrl1M nopoanuaxra, To My je
flpOlIIAO

rrYTy AO YAa3a y

Iocnoba A06pa je aa xyhy cKMHYAa KeIJ;e/uy. I1pKOC ce Y3He-

J:' y TI1-rpaA.

Ml1pMO. "EMAO 6M 3aHMMIoMBO KaAa 611caz,a OTMlIIAa. HaAaM ce Aa he rrOBeCTJ16e6y M LJ;BeTaHY."AAI1 HeAyro nOTOM, BMAM je KaKO OAAa3J.1casra.

rrpy:>I<HAO rrpHAHKy Aa H36A113aynosna )l(I1BOTy TH-fpaAY H Aa ra

ynopebyje ca )l(MBOTOM y Ia-I'paay,
rrOpOAMIJ;11 HMje TaKO jeAM 360r

>KI1BOT y MHOrO'IAaHoj TelIIKO npHBHKaBao

HOCTaBaH aKO HI1CM }-beH 'IAaH. Y nOqeTKY ce J1PKOC 11'IeCTO ce y ce611 nOTpecao ryacse xoja je BAaAaAa.

- Ilpxoce, AeTe Moje, OAAa3MM. AKo BeApaHM HelIITO sarpefia, rrOM03M jojl - Iocnoho A06pa, jOlII jyqe CMOBaM peKAM Aa heMo
AaHac MhM KOA CMJ1peHe. - Aa, aAJ1 6alII caaa cy Me 06aBeCT11A11Aa MopaM OTl1nl1. l1nl1

Y BeAI1KI1M nopOAl1IJ;aMa CBMpa-

Ae. CBe ce AeAM. "l.{aK 11MaAa AeIJ;a I1Majy HeKY 06aBe3Y. J1PKOCje MHoro rryTa BMAeo MaAY LJ;BeTaHY KaKO jYPH Aa HaxpaHI1 KOKOlIIKe I1AI1 Aa Ioy/ua 6e6y Y KOAeBIJ;11 OK A I-beHa MajKa KyBa PY'-IaK.

Beapaaa he TJ.1 06jaCHJ.1TM.AKO ce 6p30 BpaTMM, here no rtoxne, y rrpOTI1BHOM - cyTpa. 360roM,
aa rrosapaa, }-bera.

Crapnja AeIJ;a noxaxcy MAa1)oj.
OA rrpBor TpeHYTKa cy My

AeTe Moje! I1pKOC ce /UyTI1 H, YMeCTo oaronopa lIIyTMpa

To je HenpMKOCHOBeH 3aKOH. KaA CBM paAe, OH He CMe Aa ceAM, qaK M aKO je rocr!

KO<PYsa BOAY xoja ce HaAa3M ncnpez,

Iocnoha A06pa )l(ypHO M3Aa3M M3 ABOpl111ITa He OCBPHYBIIlJ.1ceo MAI1 HHje qYAa, MAM ce MQ)KAa rrpeTBapaAa.

Beapaaa VI l-beHa rrOpOAJ1IJ;arrOKa3aA11 Aa ra csrarpajy
CBOjl1M - jeAHI1M OA }-bI1X.OH nosraace BeApaHM J1J1AeMeHMTOMe y }-bI1XOBl1MnOCAOBJ1Ma,aAM He ql1HM TO 6e3 aarpaz,e. Iberos IJ;11/U Aa 6p30 3aBplIIe KaKO 61111MaAJ1 je BpeMeHa sa I1rpy 11urerise.

Beapana ce HaAa311 ncrrpez, np030pa ca CBOjMM 6paTMheM 11rrocsrarpa IJ;eAYCIJ;eHy. , - AaKAe, lIITa I1Malll caz,a Aa MJ1Ka)KelII? Tnoja Majxa je OTl1111Aa. urra CMO ce MM AorosopMAM? A - Yr,M yHyTpa, rra

cy ce AoroBopMAM Aa nocere CMHpeHY. Taxo je J1pKOCoA paHor jyrpa rroxrarao rocnohn A06poj
3a AaHac Aa lIITO rrpe saapnrn
I'"

hy TM 06jacHMTH!
06jalIIlb€l-ba!

He MO)KeMO ce

rrOCAOBe. YHOCMOje ApBa sa aarpy,
VI

oaaxo AOBMKI1BaTM! - HI1CY MJ1norpefina

Ia

HAeM caM. A

rrOTOM ce rrpMXBaTMO 3aAMBaI-ba 6alIITe je ypaxno

uaeha, a oHAa

TM OCTaHM casta Aa qYBalII CBOjy 6pahy!

jOlII nexe rrOCAOBe y ABOpMlIITy.

----"------~------------- .."~------"--46

47

Ml'1f'CVlHVI

Bl.1ronYAY

[our jeAaH YAapau; HOroM y KO¢y 6MO je n03ApaB sa BeApaHY.

- MO)KAa cy ce nO)KaAMAM Aa l1X aaxrapaur, Aa 360r r sor npncycrua Kyhl1? - He. HMKaAa.

HAM y

aesrajy AOBOfoHO npocTopa

Hnje HM npMMeTMO KaKO je CTMraO AO xyhe y'lHTefoMu;e CMMpeHe. AaB ce, AajyhM, Bp3MaO OKO fuerOBMX Hory

rpaxcehn Aa ce nrpajy
- DOfoe 6H TH 6HAO Aa MM ce CKAOHl1lll C rryral Hl1-

- Tlpaae AM nOHeKaA rpM Mace AOK
jexo?

TJ.t

cepsnpajy

CaM paCnOAO)KeH aa MfPY. CMMpeHa fa, xao YBeK, CPAa'lHO AO'leKyje H, na)[(foHBO fa

- Pexao 6J1X - ynpaBo cynporxo: urhy 6pl1Hy 0 MeHM. cpua?

YBeK ce ca paao'

cxyurajyh«, casnaie nrra ce AOfOAMAO.
lllTO 03611BeApaHY? CMrypHO je nocrojao

- Aa AM 6J1 Tl1 ce AonaAO Aa CBe TO '-IWHe TelliKa - HWKaKO! El1AO 6M xao Aa MM sra nocpexaa Ha'-lMH

- PaSMMCAM MaAO, HMCMAM MO)[(Aa norpeurao HMCH cacxyurao

foaH paSAor llITO je tbeHa MajKa TaKO )[(YPHO OTWllIAa. liIsrAeAa Aa re je IoYTlba rr06eA11Aa, YMeCTO Aa T11nofieA111l1 tby. - H11je 6!1AO AaKO.

nopy-ryjy Aa OA€M.
- Yrrpaso TaKO! AAM TM foYAM He caxro Aa 'lHHe AO6po, Hero TO 'lMHe M aa npaBM Ha'lJ1H. PaSMMCAI1 MaAO o TOMe. HeKO apexre 060je llroeH. nOCAe KpaTKor Aa ce MaAO MO)KAa joj

- Ha aa xora HMje AaKO! Bap noxyurajno Aa y rpeHyTKy cputie He MsrOBapaMO pe'lW soje APyrof noapebyjy. Bozee je Aa ce TaAa YAafoMMO AOK ce He CMHpMMO. - To can M ja y'lHH110. Ornurao cav.
- VInaK CMnpe rora ABanyT llIyTHyO KO¢y. - OA iyrpa caM 06aB110 TOAMKO nOCAOBa! HH KOA xyhe ce HMcaM TOAMKO yxsapao. MMCAMMAa Me I1CKOpmnhaaajy, - Taxo rAeAalll aa CTBapJ!fjep CMO'leKMBaO HarpaAY sa nOCAOBe xoje cw 06aB110. A06p06M pyxaxra 6MAO Aa foYAI1Ma EOf y CBOjMM nOMa)KeMO He O'leKyjyhJ!f npOTI1BycAyry. HaM je llafoe

hyre, BI1AM ce Aa je TIpKOC 3aMMspescexa CMMpeHa My rtpeaxaxce
oAeM.

npourerajy, Beapana je casca M

- MMCAI1M Aa je 60foeAa

rpeoa noxroh.
ca OCMeXOM.

CMMpeHa ra nocvra'rpa

- AOHeo CM npaBy OAAyKy. - Aa, aAM KaKO Aa 11Mce

nojasnra aa O'lM? Illra Aa

11MKa)KeM? PY)[{HO caM ce noneo. - JeAHOCTaBHOje! J;I3BMHM MM cel CKa"Ie na xore

icao Aa ra je y60Aa oca.

AP)[(M rrAaTY sa A06pa AeAa icoja 'lMHMMO. OH OHAa KaA ce HajMaI-be HaAaMO.

- Heaoryhe! Ty pes HMKaAa HMcaM M3fOBOpMO.
- TeAHY TaKO MaAY pe-t? - HI1KaKO je He Mory M3YCTI1TM! CMMpeHa ce cneie. - JeAHOM Mopalll nOKYllaTM! TM hell KY. VIHa'le, nOHeKaA Halle YMeCTO Hac. 6MTM na A06MT-

- HMKaA HMcaM TaKO pa3MMllfoao. - CaA )[(eAMM Aa re fII1TaM jour sa CBe OBO BpeMe xoje CM npoaeo HeKO noxasao Aa CMHerrO)KefoaH? - He. HMKO.

ueurro: Aa AM TM je
y BeApaHMHoj KyhM,

nouauraese

MO)[(e Aa rOBopM

48

49

- Y HeKOM TpeHYTKy hy noxymarn.
CBe!

XBaAa TJ.1sa

- Bor re 6AarOCAOBJ.10!lI13iby6M AelW YMeCTO xreael - To hy cnrypao y'-IMHJ.1TJ.1.
OAAa311 rp-iehn.

Y csecru My ce CTaAHO BpTe pe'-lM
'-lJ.1HMWA06po, '-lJ.1HMra na

A06pe Y'-l1-tTeibMu;e. .Kaaa

rrpaBM Ha'-lMH. He oxercy] aarpasy"
-I'

i1taHac

je 61'10BpAO paAOCTaH AaH sa BeApaH1'1HY rro-

8POA1'1U;Y.

Cecrpa iseae MajKe je AaHac, nocxe ABapOAJ1Aa AeBoj'-lJ1U;y, To je J.16110

HaeCT rOAMHa fipaxa, pa3Aor 360r xojer je

rocnoha A06pa jyrpoc TaKO )I(ypHO OT1'1lllAa OA xyhe. Iocnoxaa CTprrltlMB1'1 ce Bpani0 paanje, na je sajenuo ca AeU;OMncnexao xen KOAa'-! KaKO 6J.1 ibyTI-hY. TaKO npOCAaB1'1AlII paAOCTH1'1Aoral)aj.
"

CB1'1cy 6111A1'1 secexn,

1'1 HMKOH1'1jenOM1'1J-baO TlPKOCOSYjyTaplhy HM OH HJ.1jexropao Aa ce onpasaasa, npeAAO)I(MAa Aa ce npourerajy, ca

Kana My je Beapana

paaourhy je npJ.1XBaTlIIO. KpeHyAM cy 3ajeAHO. EWAO je nOAHe. Ilpxoc je TO
cxrarpao A06pOM npMAJ1KOM Aa CBOjy APyrapllllW YlmTa HeWTO WTO fa je AY)Ke speMe 3aH1'1MaAO. - KaA caM Aowao y AeTe naaasajy 1'1CTMHa? BeApaHa ce J13HeHaAlIIAa, M YCTe)Ke ce Aa My OAroBOplII.

Tn-Tpaz, casaao caM Aa jeAHo

BeTpOM jep TP'l1'1BpAO 6p30. Aa AM je TO

- E... Aa, J1CTlIIHaje.
- Ko je TO? - Ma, HlIIje 6J1THO! CBa Aeu;a Tp'-le 6p30. - [a )I(eA1'1MAa ra yrroanara J1Aa ce TaKMM'-ll1M ca TPKY? J-bMM!CAa)KeW AM ce Aa opraaxsyjexro

~-~---~- ----------.--- -.~--r
50

- A aKO Te rr06eAJ.1? - Heraa uraace Aa Me n06eAMl

--~----51

- Hesro] 611Tl1 TaKO cnrypaal ITpeTnOCTaBl1MO Aa npsn CTl1rHe xa U;111D n06eAM re. Xoheui AM ce ofipaM
AOBan!? npKOC sacraje, - ITa, He 6MX ce 6allI paaoaaol BepOBaTHO Ml1 ce Hl1MaAO He 611CBl1AeAO Aa Me n06eAl1 npeA CBOM OCTaAOM AeU;OM.

- :>.KeAMmAI1 Aa TP1.J:I1MO pexy? ys - )l(eAMM! Ycrropnsro Melba! jOlII MaAO, jep I1Ma MHoro xa-

Tp-re xaraao

11yjeAHa1.J:eHOM 6p3MHOM. ITopeA lbMX

)Ky60pM peKa. DPKOC ce ocxexyie TpOM. IT01.J:l1lbeAa yfipsaaa,

Beapann.

Ilocsearpa
Be-

je AOK rpxe, TaKO BI1TKa rroaceha ra xa rrepo nouieao

a OHa, Aa 611 6Ji1Aays fuera,

- A aKO Tl1 n06eAMlIl, UITa Tl1Me A0611jallI?
- OCMM rora TI1TyAy llITO he Me CBM XBaAl1T11, A0611hy 11 Aa Tpe6a Aa 113-

1.J:MHI1 MCTO.DpKOC y6p3aBa jour Bl1111e. eBoj'-IJilu;a je M A AaIDe TI1K y3 rsera. KOAI1KO rOA Aa jYPI1 ITPKOC, OHa He

.Berap Tn-Ipaaa"

aaocraje, "E, TaMaH nOCAa Aa He Mory npecrnhu
KaKO 611je npecrnrao. Aa je npecrnrxe, 6M naxerexa CTeHe.

OBY

- M urra C T11M? Majxa MI1 rosopn

rpaH1.J:WU;y!" pa3M11llIAJa Ae'-IaK. YrrJillbe ce Jil3CBe cnare HemTO HM)Ke, I13a HeKI1X CTeHa, rpefia Aa cKpeHy. Eso fuerOBe BeAI1Ke rrpI1AMKel )l(eAenM YAa3M y Kpl1BMHY noz, TaKO OUITPJilM Aa He
JiI

6eraBaMO Aa Hac XBaAe 11CAaBe, jep TO 1{OBeKa 1.J:11HW rOPAI1M. - Ma, sap y BallI11M wrpaMa 11TaKMl1"IefuI1Ma HI1KaAa HI1KO He nofiehyje?

yrAoM Aa ce CKOPOaanrao l1crrpeA Jbe. Beapana,

- Hapasao
ce paAyjeMo.

Aa nofiehyjel

Hasca je CMI1CaOJilrpe Aa
a ona] KO nofiehyje, He

aa Jbera, CKa1.J:e CTpaHY y

rraaa npaso na

Hnje HaM Ba)l<HO KO he n06eA11TI1. TaKO

ce ona] KO Jil3ry611, He aepsnpa, npaBW ce Ba)KaH.

- Beapaaa,

Bexpaxa!

KOAI1KO rOA Aa je A0311Ba, OHa ra He -ryje. Be3 CBeCTMAe)Kl1 Ha KaMeJbY, a u;pBeHI1 rrOTO'IMn KpBM re-te H113 lbeHO -rexo. ITPKOC ce carrnse HaA fuy I1 6esycneiliHo
JiI

- AAI1 ja jaxo BOAWM Aa ce TaKMI11.J:WM rpxaieyl y

- M MeHW ce Tp1.J:afue AonaAa. 3allITO OHAa jam YBeK
ceAMMO? Xoheur Aa TP1{MMO?

- Xohyl - Xajae OHAa Aa y)KJilBaMO y OHOMe mTO BOAWMO!
ror AaraHWM

noxyuraaa Aa je A030Be K CBeCTM.KPB Y3eT oqajaJbeM, rAaCHO aarroraaace:

AaAJe Te'-Ie. 06-

- Y nojaoh, y noxroh' ...
YMeCTO OArOBopa,

Ilo-nusy Aa Tp1.J:e. nOqeTKY Tpqe jeAHo nopez, APYY JiI yjeAHaqeHI1M PI1TMOM. Tpxe Kp03 TnAO peKe, Beapana

spaha My ce oAjeK concrnenor

rxaca,
DOAI1)Ke A€BOjqJilU;y ua PYK€ 11rcpehe xa BOAM. - Y6110 caxr Te, My HM3 ofipase.

I'pan 11l1AY xa lbl1BaMa. Crnraaunr

npeAAa)Ke Aa MaAO 3aCTaHy. ITI1jy BOAe 11oAMapajy ce. - ITpBI1 rryT TpqJilM 3aTO llITO MI1 ce AonaAa, a He Aa 6MX rro6eAl10. - 3ap Hwje AWBHO? Kaz,a TP'-II1111 xaraao, no AI1U;y. 52

Beapaaa, y6110 can 're!

0"111 My ce nyHe CY3aMa. ByjJilu;a BpeAJ1X cyaa Te1.J:e

Cnyurra je nopez, BOAe JiI no-nose Aa joj
joj rAaBy. KpB U;yPI1 cAa611je.

pasyjeur

KBaCMAI1Qe CBe)KOMBOAoM. CKJilAa rrojac ca JbeHe xaAJI1He M noaeayje

ce rrpJilPOA11. Hax HM BeTap 're He lllJil6a, Hero MMAyje

53

MHpnlHH

BHronYAY

- Beapaaa, OTBOP11O'-lM! OTBOP11 O'-l11, A3 B11AMllI
TBOr Apyra 6eAe!

KonpeHa KOjy MMajy CBW)I(MTeroW Ia-I'paaa, '-Ie, l-berOBe O'-IM npsn rryT jacrro

Haxo nxa-

cefin-nsatca, KoiM je :>KeAeO TpMjYMcpe 11no-

BMAe caa cja] 60ja M

cseTAOCTM. '-IaK My ce l.lMHM Aa BeApaHMHO KpBroy 06AMBeHO AMu;e cnja. Y jeAHoM TpeHyTKy je OTBopWAa O'-lM.

Tpzsa joj pyKe. ITPM'-Ia ;0; 11nxa-re.
- IToA11rHM PYKY, Beapaxa, pM Me, aAM He jeAHoM Hero AeceT rryral He AeceT, Hero ABaAeceT, Hero CTO! Yl.lMHl1 TO, jep 3acAY:>KyjeM MHoro, BeOMa MHoro nrasrapa! OAjeAHoM, ycpeA nAa-;, xa, ceT110 ce Bora ~ rrOAMrHM je I1 ouraxsa-

npaxehyje

Aa

_....

Ie

- Beapana, jecn AM )l(MBa? Penn 6ap jeAHY pe-rl Aarano nOAM)l(ynM PYKY, OHa AOHl'Ie l-beroBy. Tlpecpehaa, ITpKOC nOAM:>KepyK€ tea He6y. - DAarOAapMM TM, EO>K€ MOj! Caz,a cxaaraxr Aa CM TW Bor CBMXroYAM. Ta He npaBMllI W3Y3eTKe. OnpOCTWO
CM11MeHM, BeAMKOM Ce6M"Ifb81<Y,M caCAYlliao MOjy MOAMTBy.

csoie MaAe npnjarezenue. Bora KO;W
ce HaAa3M W ua He6y M aa CBaKOMMeCTy.

M nOHOBO Tpa:>KMM Tsojy nosroh. IToAaj MM cnare Beosra nOAaKO M na:>KroMBOOHje nOA.w)l(e, M nocehu

Aa Mory BeApaHY Aa OAHeC€M AO Ta-Ipaaa:

Kxe-iehx, Y3-

,,10
II.

je aa pyxasra, cryna

ca KaM€Ha xa KaMeH. ITyT je aanoOBO je HajTe>KM TpeHYTaK y

Al'DKe nor AeA xa He6y W rro"IMfbe My rOBopMTM: - DO:>Ke MOj, T11 CBe BMAWlII M CBe "Iy;elII.

paH jep l-berOBa Apyrap11u;a, MaKO nOAcena na rpan-nru;y, HHje 6alll TaKO xarana. sMIDe Hwje caxr jep xcrryrsaaa fberOBOM :>KWBOTY. Bes 063Hpa aa TO, rtpan rryr 3Ha Aa

Tn rrosna-

oceha Bozcje npMcycTBO. Kopaxa 11
ca l-bWM, M TO ra

jenr Hallie MMCAM,M Ao6pe M xoure. 3Halll ca KOAMKOcavr AYKaBCTBa >KeAeO Aa no6eAWM. HWKO ce He MO:>KecaKpMT11npeA To6oM. BWAMllI KOAMKO ce caz, KajeM 360r SAa xoje caM naneo Haj6orooj APyrapwu;w. MOjOj MOAMM Te,

M11CAMaa Hsera. CTaAHO paaroaapa HaAOM Wxpatipourhy, npeAaXHe, na OAMax aacras.sa.

Flospesreao sacraje Aa
DPBW nYT He MMCAMna

cetie. BeApaHMH )l(MBOT je jeAwHo llITO ra 3aHMMa. jy, rta ce rIAaIDM Aa

Cpue
MOAW

My CHa:>KHO Ayna. 3Hoj U;ypM. Hore nOBpeMeHO aaxxeua-

he ce CpyllIWTW. Henpecraao

Bozce, Yl.lWHM Aa joj 6YAe Ao6po! CaMO je Ta MO:>Kern cnacrn, Ofiehasa« TM Aa hy ce rroTpYA11T11Aa ce npoMeHMM. HMKaAa smue
Heny rtoxyura'nr Aa no6eAwM aa noaao Hal.lWH. JeAwHo IDTO Te MOAMM je Aa

Bora sa noxsoh M KOpaqa. JeAHor TpeHyTKa y AaroMHM npMMenyje npae xyhe. ABa '-:IOBeKaKoiw paAe aa 06AW)l(fbOj lbMBM yrAeAaAM cY ra M Tp'-le Aa My floMorHy. - XBaAa

Tn, DO)l(e! - nranyhe ceAajynw na seMroy.

- 3Hao CMAa smne HMcaM MMao cuare M rrocxao CM MM

Bexpaaa o3ApaBM!

rroxeoh. CaA pasYMeM Aa 6es Te6e He MO:>KeMO HMIllTa
Aa nOCTJ,1THeMO!

I~

fOBOPW 14nxa-re, ITPBw nyT y )[{WBOTY nxase 360r roy6aBw M 60Aa.

Kaxo nxa-re, TaKO My ca O'-lMjy na.s,a
55

54

MJ.1PCJ.1HJ.1 BJ.1fonYAY

- LJ;BeTaHMHo npeyaexasasaa,e!

- AOA~e Beapaxa. Llaeraaa je npeKpcTMAa pyxnue 1iIyapeheao ee no-

TP'EHyr

AK "3Bl11-bEI-bA

ByKAa y yrao. - HMKaAa He Aa)KeNi!

Bpar M cecrpa ce cMejy l-beHOMM3pa3Y A.MlIa. Ilpxoc
leAPaHa OTSapa 0'):11,H npsl1 xora BHAI1 nopez, ce6e ~ jecre TIPKOC. Ocxexyje My ceo - Bexpaaa, Aa AI1 CMA06po?

je MaAo 36Yl-beH, aAM ce 6p30 ca6epe.

- Xajae Aa nOCTaSMMO CTBapM aa csoje MeCTO! Ia
caM 1iI3aSSaOBeApaHMHY nospeAY.

- Bozee MH je, CAaBa Eory, noraorao
Hac!

HaM je

11

Aa-

- Ilpxoce, npecrarorl - o6paha My ce Bezpana, - MOAMM re, rrycrn MeAa HaCTaSMM!
TOf TpeHyTKa CTl1)KY M BeApaHMHM pOAMTetoM. - AaKAe, rronrro CTe caa CBl1 aa oKyny;, )KeAMM Aa BaM Ka)l{eM Aa caxe ja KpMS aa BeApaHMHY nOBpeAY. AOK

- flOMa)Ke MeHM ce6Mt.[JbaKY, KaKO TeK He 6M nOMOrao Te6M,

xoja My npnnaaaiul

- CSM CMOMM l-berOBa Aella. Eor He npaBM pa3AMKY. Cse Hac nOAjeAHaKo BOAM.

- Beapaua, caz, KaA CMO caMH, )KeAHM Aa TM ce M3SViHHM sa 3AO xoje caM TM y'-lMHMO. 3a CBe caM ja KpMS. YMaAO Aa

re y6l1jeM! MOAHM re. onpOCTM MM! 113SI1HI1,

Vi3BMHW,J/I3BJ/lHW! ...

Beapaaa My ce ocsrexvie.
- AocTa! "4yAa caM!

xreo caM Aa je rrpeCTl1fHeM )if jeAHo; ourTpOj KpMB11Hl1 VI Ty ce AoroAVIAO 3AO. Ilpso BeApaHY, a OHAa MCBe aac MOAMM Aa MM onpOCTMTe! H11KO OA l-b11X noxasyje Aa ce toYTM lHa l-bera. He - CBe je Ao6po KaA ce Ao6po cspuml ~ oAfoBapa rocnoha A06pa. Iocnoaxn CTpntoMS11 rpAM Ilpxoca.
CMO Tp'-IaAliI,

Tlpxoc He npecraje, CBe AOK flAeMeHwTM M UBeTana HMCYylllAM Y co6y. Bpar ce carnrse W MMAyje cecrpy
no KOCM. - 3Hat.[M, '-IaK M Berap MO)Ke Aa ce nOBpeAM KaA 6p30 TPt.[Vi? - Vi TO ee AelllaBa KaA He na314, fipare MOj!

- Cxyiuaj, AeTe Moje! Kaxa Bor AonylliTa
AM nenrro YnaMTM TO! flPKOC, oceTVlSIlIJ:! toy6as 6pMlllyhM My cyse. Aa SaAP)KM cyse. UBeTaHa TP'-IM 11fiaua My - JaAH11 MOj OH

Aa ce Aoro-

xoure, na xpajy ce 113Tora paha HelllTO A06po. xojy My YKaSY-jy, He MO)Ke oe y sarp.vaj,

Ilpxoc je, t.[yBlllM TO, nOTnYHO no6AeAeo. - Bexpana, sap eM TM Berap Tn-I'paaa? Ilpe Hero lllTO je crnrxa Aa OArOBopM, pes rrpeyanMa Llserana. - Ma, xajael 3ap TO caz,a npBM nyT 'lyjelll, Ilpxoce? Haiua Bexpaaa Tpt.[M 6p30 M na)l(toMBO. OBO je npsM

Ilpnoce, He nAa'lM! BMAenelli Aa hem

jeAHor AaHa n06e.AMTM.

je 'lSpeTO CTe)Key sarpzeaj. He MO)Ke joj o6jaCHI1TM OBOlllTO oceha npsM nyT: paAocT 11 Tyry MCToBpeMeHO. Cyse Kajal-ba ncnya-aaajy l-berosy AYIlIY nexorourhy
11BeAPMHoM. He :>KeAI1Aarosopn jep ce 6oji>J:Aa he Kpm pexx M3ry6J/1TM OBO IlITO je S3A06110.

rryr
56

Aa ce nospeAMAa.

57

M\IIfCWHH BwronyAy

- Iocnobo

Pa36opJ.1Ta, IIITa xaxceiu TM - sap He Tpe-

6a Aa IIlCnpaBI1M rpeunce csojax - BOAMlli AM MX?

cyrpahana?

fOCnOl)A PA360Pl1TA
)//

- HapaBHO Aa MX SOAMM! - Cse lllTO HeKO 'lI.1HM 113loy6asM, A06po je. AAM rrpnnaan! KaA MM MMCAMMO Aa CMO crrOC06Hl1 Aa l1C-

-Reo Aa

HeKO BpeMe TIPKOC pa3MMlllloa

0 rrospaTKy

y Ja-

rrpaSloaMO APyre, TO SHa'll1 Aa y naxra jour ynex l1Ma MHoro Ce6M'lHOCTM. - AAM Mopa;y ce npOMeHJ1TI1! - TIoAaKo, AeTe Moje! nexa. He 6pI1HM! Tpe6Hapa360pl1TOC~ - Eso rrplllAMKe Aa paapenrxv u;y jeAHy MOjy HeAOYMl10 saMa.

~ Tpaa. HapaSHO, He MAe My ce OAaSAe. Hnax, )ReAM noxorne CSOjMM cyrpabamoaa. Mnoro rryTa ce6e 3aMMlliloa xao sexaxor 60p4a 3a rrpoxrene y Ia-Ipazy. HapaSHO, Mopaoe Aa MX Hay'lM MHorMM CTBapMMa KaKO 6M

Mnoro "MopaTM" yMapa soIlpoaahn hew pemeise. 3a CBe je no-

ce rrpOMeHMAM. MmKAa he MopaTM Aa OAAa3M JbI1XOSMM

xyhasra, MAM nax Aa AP)I(M rOBope na BeAMKOM Tpry. TIoxyurahe Aa y6eAM csoje cyrpahaae Aa rrpHMeHe y CSOjMM
>KVlSOTMMa cse OHOlIITO je OH Hay'lMO y Tn-Fpasy; KOHa'lHy OAAyKy jour yseK HMje AOHeo. JaKO My ce AorraAa Aa 3aMMillIPa ce6e KaKO caM >KI1SMna xpajy rpaAa, J.1 csoje

ofipaha ce TIPKOC rocrrobn Pa360pl1Toj. - KaA fOA
M11nrra 3Ha'lM sallie MMe. Ta pex OA CSJtIX. noanasaa.e

'lyjeM pe'l "pa360pMTOCT", Ml1CAl1M Aa rrpM'lajy MOAMM sac, peunre MM ce '-II1HI1 HajHejacHl1joM

cyrpabaae KOjM AOAa3e KOA isera rro casere. MO)I(Aa 6M
Morao Aa Ha6aBM M jeAHo 6eAO Ky'leHlJ;e.

- HI1CM je snao jep CI1je npBI1 rryT 'lyo y HailleM rpaAY. Kao rrpso, pa36op11TOCT 3Ha':lM Ao6po caraor ce6e. AKO je name cpu;e 'lI1CTO, a yM A06pMM M11CA11Ma,TaAa Hac BOf npocser.syje. y'-lMHMT11OHO lllTO je I1crrpasHo. - Aa, a KaAa MMaMO A06pe MI1CAI1, AOAa3M 11CMMpelbe. - To Asoje yseK MAY sajeano. - Kao MajKa M hepxa? - Ynpaso TaKO! - OAfosapa

o CBI1MOSI1Mpa3MMililoalbl1Ma

pasroaapao

je ca CSO-

ncnvrsex
Ha Taj
VI

jVlM rrpl1jaTeh>MMa, KOjM cy nOKa3aAI1 BeAl1KY crrpeMHOCT

Aa My rrOMorHY.

Beapaaa J.1 TIAeMeHMTI1 cy OAAy'lHVI Aa

Ha'lMH, csatcn cAy'laj MO>K:eMO rrpaBMAHo npoirearrra

ra npaTe CBe AO Ia-Fpaz,a aKO 6YAe nOTpe6HO. lDMXOSI1 pOAI1TeloM cy 6MAM MaAO Y3AP>KaHM.Iocrroanu CTprrIPI1BM MX caaeryje Aa He AOHoce He3peAe OAAYKe. OAYlliesloeHOCT Hac nOHeKaA - 'leCTO norpeunre OAAYKe! - Aeu;o Moja, aexuxa HasOAM na npeypafueHe AaHallilheM Pa360pl1Ta urxa y rroceTY 'lViM je crxrao .- ra 3aoKyniba.
f--~~-_ -~ ... ----- ---------------

pa3rosopy

npacycr ayje 11 rocnoha

rocrroha Pa360pMTa

- MajKa y'-IJ1TeJ\JJ!fu;e CMMpeHe - xoja je AO-

cMejyhM ce 11rpxehn ra. - 3aTo, HeMoj 6pl1HyTM 0 TOMe urra TI1 je 'lI1HMTI1 y Bor re fa CAeAJ1!

Benpatuuroj MajU;M. TIpKOC jy je ynosaao
y TJ1-fpaA. AAJ1 AaHac My ce YKa3aAa 0 He'leMY lllTO
--.

Ia-Ipazy. TM J1Maill A06py BOIoY,a aehe aarrycrrrnr. TIocTaB11 Hsera aanpea, a T11

npMAI1Ka Aa ca lhOM AM'lHO nopa3rOBapa

-----------

58

59

MJ.11"01HII{ BH.ronYAY

- MMCAM caxro na Boral Paaroaapaj AM fa sa

ca J-bl1M M MO-

noxroh. BMAenern, aeheur HM oceTMTW Aa CM Ben crnrao. - XBaAa rn, Apara rocnobo Pas60pMTa! Tsoje peqM
Me oxpafipyjy, 11naK, OHOIIITO je

DO*AHCKY PAAOcr A06HJAMO AAJY""
mOCAeAyror paSMMWlt>alha M MHOrJ1X pasrosopa, flp-

Ilpxoca HajBMlIIe nOTpeCAo, 611Aa

je It>y6aB TWXIt>YAM. aAW M BeAJilKM- CBMcy My AOHOCMM

l'., KOCje 0AAyqJIIO Aa ce CaM SpaTl4 y Ia-I'paa.

Bexpaaa

JIIflAeMeHJIITM cy ce 3a6pItlHYAM. )KapKo cy :>KeAeAMAa KpeHy ca tbMM, aAM OH je

Iloxyurasao je Aa MM 06jaCHVt Aa He MO)Ke CBe TO nOHeTM ca C060M. AAM, CBM cy xeurro )KeAeAJ1 Aa My nOKAOHe. Taxo ce xyha HarrYHJ1Aa paaaoupcuner cruapuxea. bMAO je Ty csera, OA CMTHMu;a, na CBe AO CTOxa, KpeBeTa M KAynMIJ;a. CBe cy TO cTaHoBHMlIM Tx-I'paAJ1nOKAOHe. Aa HarrpaBJ1AM caMM, ca MHOro It>y6aBM.

snao Aa 6M JberOBM npajare.en
HJ1je :>KeAeO J1Xyrrerzsa Aa

HaMWAWna MHore reurxohe,

Iocrrozoia CTpntoMBM ra je CMJllpMBaOBJ1AeBIIIJ1KOAMKO ie 3a6pJ1HYT. - He 6pMHM, AeTe Moje! 3a Hac je noxxarsaree CTpYKa pa.AOCT. - 11 ja ce paAyjeM nOKAOHJ1Ma xoje MM AOHoce. ABO-

y HenpHAMKe. OH caM, jeAaH MaAM CTaHOBHMK Ia-I'paaa, na MMje yneo TOAMKY 36pKY Y >KMBOT!Illra 6J1TeK 6MAO ca U;€AMMrpaAOM! Ao6po npyxxxa rOCTonpMMcTBO je rrosnaaao csoje

cyrpabaue.

OCMM rora, HHje 6MO cMrypaH Aa 6w lherOBa rropoanua JberOBMM npMjaTelt>MMa na AY>Keapene.

- Kaaa Ao6wjalII, AeAMlll toYACKYpaAoCT. AAM KaAa
Aajelll - HapOqMTO aKO aesraur BI1IIII<a, raz,a A06J1jalli 60>KaHcKY 6AaroAaT. Aa MM ce IIITeAI-ba. TeAHo je urrezosa, a aeurro caCB11M APyro je WKpTOCT.Ao6po OCenatbMMa. - HMKaAa nehy sa60paBMTM A06pa AeAa xoja CTe MIA YQJ1HIAAM! - Ao6po je .Aa ce YBeK cehasro Ao6pl1X AeAa xoja APyrM ql1He sa Hac. AKO nax MJ1yqMHMMO HeKO A06po AeAO, 'rpefia Aa ce TPYAMMO Aa TO sa60paBWMO. Iep, peqw: "OBO A06po AeAO caxr ja yqWHVlO", qMHe Aa je IlITeAeT11, aAM norpefiao je M no-

MHOfO BpeMeHa Aa ce cTaHosHMIJ;M OAAa3aK y TJ1-fpaA.

Iep, CMrypHO 6M 6MAO nOTpe6HO BeOMa Ia-Tpaz,a 0AAyqe aa

Cernheur Me ce KaAa TO MCKYCMIII.
paso. Aona-

- CTaHOBHMlIM Ia-Fpaz.a He noxxaisajy

Beer 0 lherOBOM oAAaCKY 6p30 ce npOqyAa. TpM AaHa npe noxacxa, CBMcy noqeAM Aa cspahajy KaKO 6M ce n03ApaBMAM ca lhMM. Bpara xyhe cy no ueo AaH 6Mxa orsopena. Iocnoba A.o6pa My je, nonyr Apyre MajKe,
npMfIpeMMA3 CBe lIITO je aeonxozjro sa nYT. - AeTe Moje, HaAaM ce Aa ce osora nyTa ro HaMyqMHr. )KeAMM TM Aa 6pso crrrraeur.

MaraTJ1 APyrMMa. '-loBeK KOjM lllKpTapM,

IlIKpT je J1 rra

neheui MHO-

- Hesioj 6MTM TaKO cMrypHa, rocnoho A06pa! IeAaH CTaHOBHMKIa-I'paaa He MO)l(e TaKO AaKO nofiehn oA
CBOjl1XAOlllJ1X HaBl1Ka. Ko SHa 0 qeMY hy paSMMllllt>aTM

y. nOBpaTKY M KOAMKOnYTa ny ce canxecru!
60

name
61

JA

HerrpMMeTHO paCTe M MyqM Hac. WTO ce TJ1'Je OBMX

rrOKAOHa, ca-rysahesro J1Xsa Tpe6HO.

reoe. KaA ce BpaTMllll1 carpaAJ1111CBO; AOM, B11Aenelll Aa he TJ1CBe TO 6I1TJ1 rro- Ml1CAMTe AJ1Aa hy ycrreTJ1 Aa ce BpaTJ1M?

Bepyjesr Aa hem HaM ce, y3 DO:>K;Y nonoh, BpaTWTW.AAW, TaAa nehenr Aonw caxr. BMAehern
Aa he re MHorM CAeAMTJ1.

- DYAJ1cnrypaa!

YAC PAOAHKA

- Cxyuraxr re, aAM He Mory Aa noaepyjesi!
- Bepyj J1Bl1Aenelll!

lTI;PKOC

je YCTao ca rrpBJ1M 3paU;J1Ma sope, Y3eo CBOj CBW CTaHOB-

,~" 3aBe:>KloajJ1Tl1XO xopaxajyh«, oruurao.

Hl1l1J1TJ1-Ipaaa XTeAJ1cy Aa ra J1CrrpaTeAO peKe, aAM OH je :>KeAeO oAe cara. \.{aK ce 11ca BeApaHOM J1fueHOM Aa rrOpOAJ1110Mn03ApaBJ10 jy=re, 3Hao je Aa 611MY, aKO 6M
fa

C8M AOnpaTl1AJ1 AO peKe, 611AOBpAO remxo

Aa oAe.

KaA je OTJ1111aO J13Ja-I'paaa J1csoje nOpOAJ1u;e,HJ1je 6J10 TY:>KaH jep ce paAoBao rrycToAOBl1HM. HJ1111Ta HJ1fa

je 3aAP:>KaBaAO.Caz,a, rtpx OAAaCKY J13TJ1-[paAa, l1CTOBpeMeHO je ocehao J1Tyry J1paAOCT. Y Ay6J1Hl1 AYllle
Hl1je :>KeAeO oae. OBAe ce TaKO xeno npOBOAJ10! L1naK, Aa pa3Ml1111loaOje J10 CBOjl1M cyrpahaamra, OA J-bJ1X Hl1je nOMJ1fuaO TJ1-[paA. AeAJ1 Aa fa nocere. OH Hl1KaAa HJ1KO ca-

Kae,a 611 rrouenrro
ira nyT.

3HaAl1 0 H>eMY,MO:>KAa 611113nyKe paA03HaAOCTl1 noace-

caM je

TaKO xperryo

Hnje 113AP:>KaO rrpe HO lllTO he ce HJ136pAJ1U;OM cnycTJ1TJ1 xa peun, oxpenyo AOM 06rpAl1 nOKYlllao ce Aa nOCAeNbJ1 nyT rrorxe-

Tn-I'paz, Cyse cy carae norexxe.
cy ra M rrAaKaAJ1

Hnje HJ1 Beapaxa

Aa J1X3aAPIKl1. He nrr 0 Aaloe, CKpJ1BeHM J13a

jeAHor APBeTa, rrocMaTpaAl1 11fueH 6paT.

- Ao BJ1QeH>a, TJ1-[paAe! -lllanYTao je Ilpsoc. - AKO je Eoacja BOloa, sparnhy ce! "Ao Bl1Qefua, Ilpxoce, xexaherao Te!" - HeMO cy ce OA li>era onpOCTMAl1 Beapana W flAeMeHJ1Tl1. 62 63

Ep30 ce cnyCTJ10 xa peua, Flo-reo je Aa cxaxyhe ca KaMeHa na KaMeH CBe AO ysaHor TYHeAa, KOjM he ra OABeCTM na APyry CTpaHY, a KOjM ce Ben Ha3Mpao Msa jeAHe BeAMKe CTeHe. ITpMwaBllIM 6AM)J(e, AO'-leKaAO ra je M3HeHal)efue:

- KaA ce 6YAellI sparno, 3Haj Aa hy xexarn! He rmre TJ.1xynaiee ...

're orrcr oBAe

Ilpxoc ce cxieje.
- CJ.1fYPHO hy ce BpaTMTJ.1,aAM He Aa 6M Me TM npCKaAa, Hero Aa MM xaxceiu Aa AH je jyrapa.e Ao6po sa 3ApaBibe!

aacxorsena aa YAa3, crajaxa je CMMpeHa. aehy BMAeTM, aa

xynarse

~ A06apAaH! ~ A06ap AaH! MMCAMO caM Aa re nnure nOIlITO CMO ce

Haxo ce Ben YAa!oMo, CMMpeHa je ycnexa Aa ra MCrrpcKa.

cnnoh n03ApaBMAM.
pyKy J1 rroxrasce Aa npeCKO'-lJ1

OHa My npyxca

- Cpehan TM nyr!
- Ao BJ.1l)elba!

H>eHYcTpaHy. ~ ITOMMcAMAa caxc Aa ce ortpocrmao CTY na KojeM caM re npBM nyT cpexa.

Ta'-lHO Ha Me-

Kopaxajy Ka MaAOM OTBOPY TYHeAa. XBaTa je aa
pyKy. ~ AP)f(M Me '-IBPCTO!TM Me BOAM. CaM nehy ycnern.

Tlpoxaae
CTpaHM.

Kp03 Y3aHM TYHeA M M3Aa3e na APyroj re pe'-lM J.13rOBOpMO yAa-

- Cehaxr ce Aa CM ynpaso

aehn y TM-[paA.
TIpKOC )I(eAM Aa ce Hal)eM y peuirl

aauraxn ca lbOM.

- TIa HMcaM 6MO rxyn Aa A03BOAJ1M Aa ce nOHOBO

- Taxo, AaKAe, pexao CMTO J13KOPJ1CTJ1! caa hem E,
BJ.1AeTJ.1! fAyMM KaKO )f(eAJ.1Aa ra rypHe y BOAY. OH ce OAY-

mrpe.
- CMMAyj MW ce, CMJ.1AyjMM ce, MOAJ.1M re! Mrpajy ce M csrejy. OBO je fuJ.1XOBa rrOCAeAfua Mrpa Aa je aanexa, M na 06aAM pexe. CMMpeHa ce nperaapa - xorraaa! - nana y BOAY.

~ Cpehov, Te CM TM naxal - AOBHKyje joj, - Tnoja

L

xyha je 6AM3Y. A npeaa MHOM je Ayr rryT.
-----~~~-----

64

6S

~

I
Ml1fCl1Hl1 Bl-'lronyAy

- BMAMM, ycneo TIoMMIllroao

CM!

Hecro caM MMCAJ10 aa Te6e.
Aa je naurao T11-[paA 11TaMO

caxc "Mopa

ce A06po npoBoAM, qMM fa nexsa."

Ko

CE

Y3AAJE Y Borx,
HH'-I.ErA

60l" CE

- Maxo caM ce HaMyqMo! Ceham ce KaA CM MM roBOPMOAa MopaM Aa CMa}bMM OHO "JA". Y nO'-leTKY nnje 611AOH11MaAOAaKO. LIaK 11caxal CTaAHo MopaM Aa na31-1M ce6e. na - To je Haj60roe sa refie. Iep, '-leCTO,YMeCTOAa BOAMMO pa'-lyHa 0 HaMa caMMMa, BOAMMO ryby 6pMry.

Ha3aA y Ia-I'paz, HHje HanopHo. Osora rryIlpxoc ce I1CTMHCKMpaeyje npM~OAJ.1.Konpeaa ce nOTnYHo nOBYKAa ca rseroaux OqI1JY, M CBe My ce qMHM caerxnje M xernne. Ceha ce CBOjl1X rrpnjarerea 113 ~~~Ta T11-[paAa KOjl1 cy My rOBOpl1AI1 0 Dory, Kora CAaB11.Kaxo
11

ffr yroaaa.e

- Crapxe MOj, najaaacnuje je neurro APyro: npOHaurao caM MCTI1HMTOrDora. OA TpeHyTKa KaA can [a ynosaao, MOj )l(MBOT ce npoMeHMo. He Mory TM TO omrca'rn
peqMMa!

OH caz,a

- Pexa cy Ty uenorpefine,
i'oYAM KOjJ.1 He

AeTe Moje.

Y CyIllTMHM,

je CKAaAHO CBe ULTOje Bor CTBOpMO! 11 AOK TaKO nyryje, MaKO H€>KeroeHe, no rAaB11 noqM}bY Aa My ce Bp3Majy xouie MMCAM. Kaxo he ra npMXBaTMTI1 y Ia-Tpany? KaKaB he 6l1Tl1 }berOB cycpeT ca Kparo11u;oM? Cpue My ce CTe)Ke, CTpenl1, 11 CBe My je rexce. OHAa nOHOBO npnfierasa Dory. Paarosapa ca J-bI1M xao Aa je nopez, }bera 11 MOAM[a aa nosroh. Taj pa3rOBOp ra cxorpy]e 11noxrazce My Aa caaxaaa 'reuncohe. C11Aa3MHJ.13 CTPMMHY, npOAa311 Kp03 xxaaau, CYHue nOAaKO 3aAa3M. TIorAeAoM TpaIKw CTapqeBY rrehmry,

'-IOBeKce 11CTl1HCKM paha y TpeHyTKy KaA yrrosnaje Dora.

aepyjy, najnecpehaxjn cy aa CBeTY.

1

- A OHM KOj11HI1KaAa HMCY'-IyAa 3a Dora? ~ JeAHor AaHa he '-lyTM. Hexo he MM npM'-laTM 0
.l-beMY· - Pa3Ml1IllroaM ca }bOM? 0 CBOjMM cyrpahaamaa, 3a fbMX je

Iopz,a 60rl1Jba. KaKO hy ja, OBaKO MaAM, Aa ce CyO'-ll1M Henpecraao CTpenMM OA rora, - He 60j ce! Bepyjexrz,a he re Bor npocBeTAMTM M
- J1 ja TaKO MYlCAJ1M. YOTIlliTe HMIllTa nehy Aa
'-111-

YKa3aTM TM KaKO Aa nocTym1Ill. HMM. CBe

rrposecrn noh jecrrr, I1Ma nYH 3aBe)KlPaj. JeAMHolliTO seeAM jecreaa ra npoaahe.z,a pasroaapajy, ,,[1oKa)l(11 MM ra, Boace, norcascn ra!" - ofipaha ce Dory Y ce6M. lour
HM Aa AM he HMje H11M3YCTMO CBOjy )Keroy, a Ben je Y A3ro11HMyr AeAao AMM. , ..

>KeAM Aa ra BMAM. Hn]e My Ba)i(HO rAe he

hy Hsesry npenycniTI1. - Ilpanasn, OBAeje norpeono MHoro pa360pMTOCT11! - Iocrroba Pa360pMTa je orter Ty. KaKO Bl1AMM, OHa

Ilya paAOCTM, nOTpqaO je y TOM npasuy. - Crapue, crapxel
-A06po MM AOIllao, A06po MM AOIllao!

je YMewaHa y CBe. Crapau ce cxreje.
- A06po je lUTO ce MelIIa y CBe! Tpefiaxo 6M Aa '-IMHMMO OHO IllTO OA Dora. Muoro

I'pxe ceo

je y aainoj MohM. He rpefia CBe Aa '-IeKaMO nyTa hexro jour nOTl1CHYTM uaure JA M
..-

----66

---~---~---~--~--

~----~

.. ----~

67

3aTpa)lG1TM

A>YACKe cnare, TeK TaAa heMo O"leKI1BaTI1 Aa

nossoh OA A>YAM.KaA I1Cu;pmfMO CBe name Bor nocpecy

- leAM TM, a ja hy TM MCnpM':IaTM jeany

rrpn-ry!

Ayje, nOWTO CMO [a 3aMOAl1AM Aa peunr Haw np06AeM. Aahy TI1 jeAaH npl1Mep Aa 6M 60iUe pa3yMeo. AKO OKO TBoje

Hexaz,a AaBHO, y jearroj KyliM 6ewe cBaA6a.IoYAM

xyhe nxaxe BaTpa, TM saaarrnur: .Boxce MOj, noAa TWnOMorHy.

M03M MM!", aAM MCTOBpeMeHO TP"lMW Aa AOHecew BOAe KaKO 6M yracMo BaTpy. 30Bew M KOMllIMje TBOjy Bepy M nOBepetbe y

(
I I

Bor BMAM Hiera, M nylliTa Aa rraAHe jaxa xmua xoia racir B3TPY. ]eCM AM paayxeo? - Pa3YMeo cav, crapxe! ITOWTO )l(eAMM Aa noxrorHeM CBojMM cyrpabaaasca, y':IMHI1o.y CBe WTO je y MOjOj MohM, a WTO HMje, nperrycrnhy Dory. Hapasao, Iopz,a he Me nporarsarx. MQ)KAa he Me CTpnaTM M y 3aTBOp, M MO)l(Aa HMKaAa nehy M3MhM OAaTAe. OHa MMa BeAMKY
KaA A>YAMBWllIe HMllITa He Mory Aa Y"lMHe, MOO.. - He 60j ce HMKora! Hate M HajcHa)l(HMjM "lOBeK, npM HajcAa6awHMjeM YAapu;y

ce rOCTHAM M BeceAMAM. Y HeKOM rpenyrxy nortecranosaa CBOjy MAany xhep - YAaBao je crapnjy - M rrocxa je Y rroApYM no BMHO. Hexao je M xexao. MAana KliM HMKaKOAa AOHeee BMHO! Orau ce Y3HeMMpM M nOMMCAM Aa joj ee HH;e lJlTO AoroAMAo. VeraAO je BMHa. AOMahMH Ae, 0Aey nOAPYM H nabe je KaKO ITAa':Ie. 3arpAM je, "lliTa TH ce AecMAo, AeBoj':IMlle Moja? Aa ce HMCM YAapMAa?" "HMcaM,o':Ie!" "ITa WTa ce oHAa AellIaBa?" OHa My rroxaaa HeKO AP)l(ao OKa'-IeHO 0 rpeny na "BMAHW AM TO?"
JJ

reurxo opybe xoje je orau raaaiunnr.

BJ1AMM" -

OArOBapa oTall.

DQ)Kje pYKe, ITaAa na 3eMA>Y,

"EBo, pa3MJ1WA>aM, aKO OApaCTeM, YAaoew M MeHe, xao lJlTO CMAaHac YAao MO;y ceCTpy. ITOTOM oy HMaTW rtopoamry H AeU;Y,3ap He?" ,,0611':IHO TaKO 6WBa." "KaA Mo;e AeTe 6YAe nopacxo, MOHO he CMAa3MTM oBAe y nOAPYM Aa 06aBA>a paaue nocxoas," ,,11 urra oHAa?" "OYe MOj" - oxroeapa OHa nAa"lyhM - "MO)KAa he raz,a OBOTelJlKO opyhe nacrn xa lbera M y6MTH ra!" - M HaCTaBM Aa nxa-re. ITPKoc ce cMeje. - Aa AM CM paayveo MaAY paAOCHYlU;Y? JOW HM;e HM OApaCAa HMTJ1ce YAaAa, a Ben je BJ1AeAa csoje AeTe KaKO yMMpe. - 3Harn, crapxe, MM Aeu;a "leCTO MMaMO 6yjHy MaWTy M cxpnaene CTpaXOBe.

TaKO Aa M MpaBM rase no tbeMy. - He Mory Aa 3aMMCAI1M KpaA>l1U;y [OPAY y raxsoj cMTyaU;MjM. OHa rrasa rAe ce nacxassa M rAe cez,a, Aa He 6M CAY':IajHo M3rY)l(BaAa XaA>MHy. He MO)l(e joj cexoroAMTM Aa naAHe! - AOQM caz, Aa jeAew M Aa ce OAMOpMW!

[I
I

Hexroj pasca

MMWiUaTM 0 AOllleM M 6pMHyTM ce! KaA ce np06AeM KpaA>MU;OMnoiasn, raaa hew ce CYO':IMTMca J-bJIIM. KOC BaAJ1 M3 csor A06pa cnpeMMAa.

Crapau M3HOCMOHO MaAO xpaHe WTO MMa. 11 ITpSaBe)l(A>aja CBe nrro My je rocnoha

- AeTe Moje, saam, HeBOA>aHac A>YAM TO llITO ce je "leCTO nAaWMMO M 6pMHeMO sa CTBapM xoie ce MO)l(Aa HI1KaAa

aehe AoroAMTM.

ITPKOC ra cxytna BeOMa na)l(A>MBO. 68

69

--~--~---_----

- 3ap caxro BM? 11 MM OApaCAM CAMqHMM Aen1fbMM MaUITapJ1;aMa CBC; )KWBo.T npernaparao y Mo.PY,

nocrajeno nAalIIroMB11
o.ABa)KHo.CTM.He

11

6o.ja)Kro11B11, Bor CMrypHC He a
.ij

)KeAI1 Aa 6YAeMc TaKBI1.

Mopasio l1MaTM xpafipocrn 11 rpefia Aa ee TIAalIIl1MC csoje cease. He Ka)KeM Aa y )Kl1BCTY He nocroie TelIIKche! Ml1 herao ce 6Cpl1TM y3 DmK;Y nosroh. Hehesro CeAeTl1 11TIAaK3TM. - Crapxe, MeHM ueaocraje xpafipocr, 360r rora ce 11 rrAalII11M nonparxa y [a-Fpaa. - KaKBe TO.6eCMMCAMu;e ronopnm! 3ap 6M KpeHYC Y ynosnaaarse nosor rpaaa Aa TM je HeAccTajaAa xpa6Po.CT? Xajae, Mo.AMM Tel Y ososr TpeHyTKy npex Tc6cM Ayr rryT. TM HeAo.-

oxpafipea.a Ac6pcr crapua 11DC)Kjy noxoh, y Ia-I'paa, a Aa rora Hl1je HM 6MC CBeCTaH. KaKC je TIpo.lIIaC KPo.3 MaAa npara, lherCBo. cpue nose CHaJKHl1je Aa Kyu;a. DMo.je CACYTaH CKCPo.rCAMi3 peql1

f' f1PKo.C jecrnrao

HY AaHa. Ca npBl1M qCBeKo.M ca KCjl1M ce cyepec, ycnec HM Aa ce nC3ApaSI1. BMAeBlIIM

Hl1je

craje jeAMHc can. 11AeMC Aa ce CAMCPMlII, jep je cyTpa

Ilpxoca, aartatsteo ce xao Aa BMAM npnanbeise. Ilorp-rao je B11qyhl1: - foYAM, 113I1QMTe BI1AI1Te!TIpKo.C je )KMB! Bparno Aa ee y Ia-Ipaz,l
- f1PKo.C je JKI1S?f1PI<CC ce BpaTV.IO?- 3anI1TKMBaAM cy peACM. BeCT ce

rtponexa MYfbeBMTC. :>KeHe cy CTBo.pMAe

np03o.pe Aa 6M qYAe HCBCCTI1. MylIIKapU;M cy M3MlIIAH

aa spara Aa ra BHAe. Aeu;a cy ce pacrpxaxa no. yAHU;11
Aa ra ACqeKajy. ACK je crnrao 6110.na norasea. Ao. xyhe, ueo Ia-I'paz, je nCAHrAM cy ra rra

Iberoaa 6pana 11cecrpe TpQaAI1 cy noAa MX ce cCAc6o.AM xaxo

Aa rryTa. 3ajeAHo. ca npl1jaTeroHMa pyxe. f1PKCC je jez.aa ycneo cY3aMa paaocnnuasra,

611 3arpAMC caoje pOAI1Teroe. OH11 cy ra ACqeKaAH ca no.roynU;HMa 11Ac6pCAo.lIIAI1U;o.M.

Bpara fbl1XOBe xyhe 6l1Aa cy CTBopeHa CBe Ao. YBeqe. Hapoa je YAa3MC 11113Aa3Ho..CSH cy XTeAI1 Aa fa SMAe
M ca3HaJY HCBOCT11. - TIYCTJ-fTefa Aa ce npBo. CAMo.Pl1! - MCAI1Aa je H>erona MaJKa.

Iocnoann OXo.AI1 je sen ACHec CAAyKY.
- f1pBO he CBe HCBCCTI1 I1Cnpl1qaTM KparoJ1U;I1,rra TeK o.HAa aapoay,

-------~---~-70

_-

-_

--

71

Cynue jour HMje 6MAO 3aWAO KaA, aa naaeaabeise
CSMX,y I-bMXOSY Kyhy CTM>KeKpaIDM'll1H AsopjaHMH. TIoHOCHOce McnpCMSIllM,

KpaiUMu;a. 3aMWCAM KOA11KO hew AOK HaM 6YAeIll npn-rao TpeHyTKa ce 11nxaura

paaoaarn 11lf>y M Hac

0 TSoj11M AOCTWrHynwMa!

crao je na MaAO ysamueise y ABOKOjl1 je AP>Kao:

TIPKOC3aMJ1WibeHO KAJ.1Marxasoa, jep ynpaso Tor

pMlllTy M no-teo Aa qMTa nporxac "l..JyjTeM no-ryjre! ITo aanoaecrn

.:_rpenyrxa

SeAJ1Ke MCT11H€.

naure MYApe KpaloM-

- Flpso cacxyinajre

WTa J.1MaMAa Ka)l(eM, rra here

ue, oA cyTpa no-nose TpOAHeBHO cxas.ee 11rrocraaeaI-be sacrasa Ia-Ipaaa. Caesrohna 60nuf>a Iops,a he Hac rroqaCTBOSaTM M3AaCKOM M3 naxare KaKO 6MCMO je CSM SMAeAM. Cyrpa rrocxe noane, ira seA11KOM Tpry, janao
he AoqeKaTM Ilpaoca. AMhe

OHAa sWAeT11WTa he ce AoroAMT11!

Tlocxe AOAeAe OAAMKOSalf>a,yCAe-

3AATHO OAAl1KOBAI-bE

rrocxyacerse. TIPl1CYCTSO otiasesno." - Ox, xaxsa xacr aa Tlpxocal - manyhy rrpl1cYTHJ1.

~. 'rnrao je SeAJ.1KW ~ TpeHYTaK. Ja~fpaA je CBeqaHO yKpa-

Hserosn pOAl1TeIDI1 he rroAYA€Tl1 OA cpehel Iocnoha Cyjera aaxreaa Aa ce CSl1 rrOAaKO pa3111)y xyhasra.
Mopajy

Y; mea aacrasaua.

Cas napoz, ce oxyrrno na seAMKOM

Tpry. Kpazsaua

no-rern Aa ce npxnpeuaiy

3a

cyrpaunsn

cxyn,

je yrrpaso cexa aa CBOj 3AaTHW npecro. Ilpxoc xopaxa xa iso]. Ilopez, lbera, nyHJ1 nonoca, CTyhe rrOAeAWT11 lberosy cAasy. Hapoz,

Iberoaa ceCTpa >KypM Aa M3a6epe xaroMHY xojy he cyTpa 06yhM.

rrajy I-berosw pOAWTeiUM, a Ta'-lHO M3a I-b11XIf>erosa 6pa-

- Tlpxoce Moj, KaKO rOA 6MAO, ycneo CM Aa nocraaeur xepoj! - ofipaha My C€ rseros 6paT TIOHOC. - CaA,
KaA 60loe pa3MMCAl1M, Tpe6aAO je Aa M ja rrol)eM ca TO60M Y Ta-I'paa. HI1CaM Morao HJ13aMl1CAMTM Aa HHCJ16allI

ha. Llexa nopoaaua ranure 11KA11'-Ie.

I1pKOC CT11)!(e6AM3Y npecroxa

w, ys MaAW HaKAOH,

nosapaaea

KpaIDwU;y. Hrerosa

nopoe.nua qJ.1H11 Asa AY-

he TM

fOPAa YKa3aTM TaKSY '-!aCT! AA11, 1.£MHM MM ce xao Aa

npecpehan.
TOA11Ka ryxcaa.

60Ka HaKAOHa, xao lllTO naxaxce npasnxo: jeAHoM y xacr lbeHe MohM 11jeAHoM sa If>eHY AenoTY. - JOIll jeAHoM, jour jeAHoM 11TO Ay6k>e! - wanyhe My

- MMCAMM Aa HMje 6MAa norpefiaa OTl1IllaO 611X cyrpa y

naxary 11CaOrrIllTJ10 joj HOBOCTJ1. - Illra TO rosopmu? Csa Aeu;a TM 3asMAe. lllra 6MX Aao Aa cax AaHac l1 ja aa TBOM MeCTy! - VI ja raxohe!
- Aa ce Hl1C11 MaAO rrpOMeH110? Hexaz,a CMAYAosao sa TaKS11M novacrroca. Aa MO)!(Aa Hl1CJ160A€CTaH? - HWKaAa M11HMje 6MAO 60IDe. - nOMMCAM casco Aa hew cyTpa 6J1TM nporxauren aa npsor 72 11CTpa>KWSaqa[a-Tpaaal OAAMKoBane Te casta

orau, MMCAenw Aa je I1PKOC TO 3a60pasJ.10. I1pKOC ce npann Aa He -ryje, Kanuau,e rrpecraje.
rr03ApaB W oxexyjy Kpak>l1-

CS11 cy np11MeT11AW rseroa ,{MHY peaxnxjy; KOje

MaKO yapebeua, fOPAa My HMje HMllITa pexxa, Ilpso, Aa 6w CSOjMMrrOAaHMU;MMa noxasaxa KOAW-

crpn.eaaa ca AeU;OM,a APyro, Aa He 6w noxaapnxa
MHoro aosua M apesreua. PYKOM My Aaje 3HaK Aa ce rrpM6A11>KM.10peA lbe, jeI

OBO CAaBk>e, Koje jy je crajaxo

AaH ABopjaHwH AP)l(M nAJ.1WaHOjacry-re na KOjeM ce aaAa3113AaTHO OAAMKOBatbe. CSW cy 3ahYTaA11. Kpaz-nna 73

he

MM

ce 06paTMTM. AKO je rtorpefiao,
6M

3aAP)l(ahe

M

Aax

- [ecaxt!

KaKO He

peMeTMAM TMIlIMHy.

AAM,

60je ce Aa He nyK-

HY, jep he OHAa HanpaBMTM

sehy 6YKY. 360r rora cy Hara

BMKAM Aa KOHTPOAMIlIY AMcal-be.

- Bo.ee 6M6MAO Aa CMce npariro KYnM Hero IlITOl CM M3Aao najaehy CBeTMfuY csoje AOMOBMHel - Xreo caxr Aa AOBPl1lMM CBOjy MMCMjy.
HapOA ce CKaMeHMO.KpaloJ.1l.J;a TPYAM Aa 06Y3Aa ce CBOj 6ec. - CaM CMTO CMJ1CAMO, AJ1re je HeKO caBeTOB2l.0? M - AOK roz, caM nYTOBao MCTwlynM cso]e JA, nyT je 6MBao HenpOXOAaH. Y3aAYA caM ce MyqMO caM npOHaAa3J.10. nOTOM caM cpeo jeAHor CTaAHO Aa pa3MJ.1ilIkaM
M

Kpaxcrna ycraje. Y3MMa OAAMKoBal-be M craaea
I1pKOCY OKO BpaTa.

- Ilpxoce, OA oua OXOAor, CBOjOM xpa6pornhy y OTKpMBaH>Y aenoanaror rpaz,a, nOqaCTBOBao CM Ia-Ipax.
OA AaHac
M TM

MMallI xacr Aa HOCMilI 3AaTHO OAAMKOBa-

HMIliTa HM-

H>eBeAMKor JA. A caz,a 360pM! CAYilIaMo -re!

crapua, OH

MM je peKao Aa aKO )£{eAl1M Aa y1)eM y TJ1-fpaA, MopaM 0 A06pMM CTBapMMa l1 AID ce Tor OOAeTJ!llH>eTPYAJ.1MAa CMaful1M csoje JA. - 3HaqM, TJ1 CM npJ.1XBaT110casere Aor CTapu;a, a He Moje? npaBO rora ce I1PI<OCBen OAaBHOnpnfiojasao.

TrEHyrAK

BEAl1KE l1CTl1f-E

7l
.~

Hohn-

- Xreo caM Aa BMAMM Aa AM he MJ.1OHl1 6l1TJ.1lOA
nOMOnJ.1, nOIliTO BallIMM CaBeTJ.1Ma HJ.1ilITa HJ.1CaM00CTJ.1rao.

~.. Ma HJ.1jecnasao pa3MJ.111IkajyhJ.10 TOMe UITa Aa xaxce

Kpalo11L1J.1. AAM HIIlKaAa HMje nOMJ.1CA110 a he TO MopaTM A

pehn M CBJ.1MaOCTaAMMa. Ha TpeI-iYTaK sarnapa OqM 11 MOAM Bora Aa My nosrorxe,
- Jlpxoce, CAYilIaMo Tel - nOHaBloa fOPAa. BOlneHJ1 cyrpalranal - [OBOPJ.1,AeTe Moje! - MpMloa H>erOBa MajKa. - I101I1ToBaHa Moja xpa.enue, Aa 6MX MCKa3ao nourronarse rpaAY Y KojeM caM oxpa-

Hapoz, KOjM My je HeilITO panu]e KAMI.J;aO, az, je noc 'leo Aa Bl1qe: "Cpa MOTa, cpasrora! 06pYKao je Ia-I'paz! Ofipyxao je HailIY I<pakMLlY!"
fOPAa ce, LlpBeHa OA cpr,r6e, YCTpeMMAa xa H>eMY 11 OTprAa My 3AaTHO OAAl1KOBaH>eca rpYAM.

crao, a OHAa 11CBOjOj nOpOAJ.1L\M, opaM BaM J.1CnpJ.1qaTM M LleAY J1CTJ1Hy. e 3HaM y KOjJ.1M H cAyqajeBJ.1Ma CMAa BeAMxor JA MQ)I(e noerohu, aAJ.13HaM Aa aKO HeKO )KeAM Aa

- Heaocrojan CMAa ra HOCMIlI! - Heaocrojaa, HeAocTojaH! - ysanxyjy CBM3aje,&,HO. Hserosa MajKa ce OHeCBeCTMAa. Bpaha 11cecrpe ca MYKOM 3aAP)KaBajy oua Aa ce He ofipyura na H>era. TaKO BeAMKa yspyjaaocr mrje sarraraheaa Y [a-I'pasy! lEe3 063Mpa na CBe TO, qJ.1HMce Aa je I1PI<OCCMl1peH. je oaaxuraa.e.

npoaahe TM-[paA 11yhe Y n-era, HMje AOBOkHO Aa csoje
JA CMafuJ.1,Ben fa Mopa nOTnYHO yryilIMTM. [OPAa ynxauieaa crea-te ua nore, - KaKBe TO AYAOCTMfOBOPJ111I,Tlpxoce? - [OBOPJ1M caMO MCTMHy!

Orror

xaca KaA My je KpakML\a OAY3eAa OAA11KOBal-be,OCeJf110

Peurno ce BeAMKor repera.

ABa ABopjaHMHa My )l(ypHO npl1Aa3e 11,no KpatlPJ.1TM-[paA? ql1HOj 3anOBeCTJ.1, eayjy My PYI<ena Ae1)MMa.ABarry1r cY s 75

r

, - I1ora3110
74

CM

csoie JA Aa 6M npOHalliao

II
-~~~~-~.--....

--...

--~ ---~
...

~~.-

MWPCWHM
"

Bl1ronYAY

..... _ ________..----

ra CHa)!(HO rypHyAJ.1 J.1 OH je rrao rrpez, lbeHe nore. OxpeHyO je rAaBY xa lbO; J.1 norxexao je. KOAJ.1KOje 3AoGe y
lbeHJ.1M 0'B1Ma! Ca Y3AaXOM ce cella M11AeY1.J:l1TeA:>J.1l..1e CMl1peHe. - Y3AI;[cahellI Tl1 jour
J.1

je rrOTrrYHO 6AeAa. M3fAeAa xao Aa ce ca MYKOM AP)!(M

na noraxra. Iocnoha
- AeTe Moje -

Cyjera BMllIe HMje OHOIllTO je 6wAa. BOA 360f AeTeTa rrOKOC110 '-IaK H lbeH nOHOCHWrxac, je

ofipaha My ce - HallIa 60rItlJba Iopaa

BJ.1llIe!BHAenellI

urra 3Hal.:IJ.1

crpax!
- BMAeo caM ra y BallIJ.1M O'-lJ.1Ma.

noxaaaxa je csoje MMAocpi)e. M3SMHM joj ce M rrOpel..lM cse IllTO CMjoj pexao, rra he re OAMax rrYCTMTM Aa ce
spaTMllI namoj KynM.

~ Iopz,a ce He 60j11 HM1.J:era!
- EojJ.1Te ce ircrnne. HaCTaBMM ca np111.J:OM. - [y6M MI;[ 3aTo MJ.1 HJ.1CTe AonycTMAMAa

- Ilourrosana KparoJ1u;e, Tpa)KJ1M OA retie orrpourraj
afior HeMl1pa KOjM caxr 113a3sao. AAJ.1, He Mory nopehn
MCTJ1HY. Aa 6110 ;YHaK

ce ca O'-ll1jy, A:>11raB'-Ie!
rroxymasa Aa CT11llIa 6ec.

casr BaM OA rroxerxa rOBOp110Aa)f(M, caz, 611x Ia-I'paz,a, Hrrax, OAAY'-lI;[OcaM ce sa Mcnmy,

CHa)!(HO ra llIyTHyBIIIH, - Bp30 MJ1 ra ra

KaKO 6MX oz.ao '{aCT npBO BaMa, a nOCAe 11rropoA11U;M

cxxaa.ajre McrrpeA o-nrjy J1 6al..lMTe

xoia Me je OArO;MAa. Hexa caxr 6ap HCKpeH npeA Borosr.
OH noaaaje cpu;a CBJIIXHac.

y aarnopl

Kpax.nua, xoja jeAo MaAorrpe 611Aa cnpeMHa Aa noxaxce CBOjy 6AarocT, caz,a vcraie nyHa cpufie,
,,113rHAHCTBO" - JEAI1HO PElUEJ-bE

- a KOM Bory
- a jeAHoM

rOBopwllI,

Ilpxoce?

11 s6a.

11

11CTJ1HJ1TOM Bory,

Crnopnrersy

)J(M-

BOTa. - [Ae )KHB11ra] Bor? Aa HM;e y TM- I'pasy? - OH je cByrAe rrpl1cYTaH. qaK J.1 OBAe, osor TpeHYT-

aKO ce 3aBpllIMAO CAaSA:>e '-IaCT Ilpxoca, KOjMce sen y TpM AaHa HaAa311y 3aTBopy. HJ.1Kora He BHAM,.HI;[ ca

KI;[M He rrpM'-Ia. KOA spara My OCTaSA:>ajy aAO BOAeM XAeM

tea je ca aaxra J1cxynra.
T1yHa roYTlbe, Iopxa A11TeA:>MMa. - BMAWTe AM BM oBAe nexor BMAMM? - He! - MCTJ.1HMTMBor TMMO. qyje Hac. - A urra caM ja OBAe? Mory pelba. AM Aa 3HaM? CTBO- M BM CTe, KpaloMu;e Moja, jeAHo oA Hseroanx Bora xor ja, cxena, He ce

Hexaaa ie CTperreo M rrpl1 caraoj nOMHCAM na osaxny
na 'xpajy, '-IOSeK ce na CBe HaBI;[KHe"

oxpehe xa TlpKOCOBMM po-

c11TyaU;J.1jy. MnaK, "

- pa3MMllIA:>aOje OH. "qaK HM y Hecpell1111 TpnA:>elbY,Bor Hac He HanYllITa. Aaje cHary. AKO rtpn-ranr ca J-bJ.1M, Tyra ce nOBAa1.J:J1. Ilxasem npea J-bJ.1M, 60A uecraje." M T1pKOC'-Iyje KaKO ce spaTa

oraapajy, Cpue rrO'-lWlbe

nranyhy nperrAallIeHM. je HeBMAroMB - rosopn

f1pKOC.

CHa)KHJ.1jeAa My Kyu;a. To cy ABa KpaA:>J.11.J:l1Ha CTpa)!(apa, KO;I;[My Aa;Y3HaK Aa 11XrrpaTJII. Flpoxase Kp03 Ayr J.1 Mpa'{aH XOAHJIIK,a nOCAe ce rtersy
I··

- He MO)J(eMOfa BMAeTM. AAM MO)!(eMO Aa My ce otipa-

ys MHoro CTerreHJ.1Ka,jep
pOA11TeroM.Majxa

ce 3aTBOp HaAa3M y rrOAPYMY naxare. CTJ.1)KY rope M BOAe ra KOA KpaA:>11u;e. Kpaj lbe cy iseroan 76

t
I ·1

>.

Bor sac je naafipao Aa BAaAaT€ OBMM rpaAOM.
77

~~.~.~---.----

-~--~-----------~~---------

.

--

----.----------~--

--- -----~

- TM, AeTe Moje, HJ1CMCaMO AYA Hero 11onacaa!

1..Jy-

jere AJ1 urra rOBop11? AOIIIA11 CTe OBaMO Aa Me MOAMTe
Aa ra OCA060AJ1M. PeKAJ1 CTe Aa je CBe TO ypaA110 360r MAaAaAaqKe He3peAOCTJ1.AAM OH He caxio Aa ce He xaie Hero H XyAJ1! AKO ra OCA060AMM, y CTaIny je Aa Y3HeMMp11 ueo

l-brros HOB" ADM

Ia-Ipaa, CBM he Tpa)[(J1TM Bora - npxaabeise: Y3HeMMpeHo no-nose Aa urera rope-aoxe, MO)[(Aa

It
J'

npBM nyT Y )[(J1BOTYHe MO)[(e Aa AOHece OAAyKy. Aa ra OCA060A11- HeMoryne! Ben caz, oceha Aa ce H>eHnpecro KAMMa, a J-beHa csexsoh cAa6J1. Aa My HeKaKO 0AY3Me )[(11BOT- sa np11MepAPyr11Ma? Aa je ozpacrao, yqHHMAa 6M TO. AAH OH je jour AeTe. He 3Ha KaKO 6M pearoBaAM H>eHMnOAaH11U;M.Llpaena OA cputie, xopaxa J1YAapa neCHJ1u;aMa. - MMCAMM Aa nocrojncasro CTBOI TIpKOC CAYilia OAAyKy nOTnYHO MJ1paH. jeAHo penrerse: M3rHaH-

'4

TaKO ce TIpKOC nOHOBO npMnpeMa jeABa Aa

aa oAAa3aK, a

je J1 crnrao.

Iberosa rtpsa MJ1CaO 6eIlle

Aa ce SpaTJ1 Y TM-fpaA.

Ca APyre CTpaHe, )[(ao My je no-

poanue, KOjOj [e naaeo TOAI1KO tipnra. Majxa 116pana
HenpeCTaHO nAaqy, a orau je BeOMa toYT rra tbera, qJ1Me

noxasvie OHO IIITO CTsapHO oceha, - Majxo, He nAaqM BMIlle! BMAeneill Aa Me Bor nehe HanycTMTM. Heurro he Ben yqMHMT11.
My - AKO je TBOj Eor cBenpMcYTaH KaKO Ka)[(eIll, HaAaM ce Aa Me qyje. BOAeAa 611XAa Mory Aa re rOA Aa oAeili.

- Illra )[(eAl1Te Aa xascere, BeAJ1qaHCTBO? - rnrra
J-berOBaMajKa APXTen11. - To IIITO CTe qYA11!Bam CMH Mopa OT11nM113]a-fpa. . Aa HaJKaCHMJeAO cYTpa Y nOAHe.

nocehyjext KYA Hnje 're 6MAO rOAI1HY AaHa. Iaiaxa caxr HaAY Aa hem ce BpaTI1T11 xao n06eAHMK. Caaa nmue
HJ1 CAaBY, Hl1 HarpaAe. ]eAMHO IIITO

He )[(eAMM nnurra.

MIllTeM OA Bora je Aa Te Mory BMQaTI1. - MOAMM r'e, npecTaHM Aa nxa-reur M noow na cna-

- Enhe KaKO CTe OAAyqJ1AM - oAroBapa rocrroaurr
OXOAM. - EYAMTe MWpHM!

aaise:
- Aa AM je qyo TO IIITO caM My pexxa? - 1..JyoTe je, MajKo, jep OH He oAroBapa Hac HanJ1 HeKO peurerse. - Mw TaKooe )[(eAMMO Aa re BwoaMo, xohe AM J1Hac UOCAYllIaTJil? - UMTa I-berosa ceCTpa. - OH Hac CBe qyje M CBe BWAM. Bepyjexr My 6e3rpaHJ1qHO J13aTO J1AeM rrpsn aa cnasaise. CBJ1he.

- Bnhy MHpHa OA TpeHyTKa KaAa TIPKoc 6YAe M3BaH 3J1AHHa Ia-Ipaz,a. AKo ce J1KaAa 6YAe OnaMeTJ10 M CXBaTHO CBoiY rpeIIIKY, TaAa neMo BI1IAeTMIIITa hexro.
Hsene nocAeAH>e peqM YAMAe cy pOAMTetoMMaHaAY. Y3 MHoro HaKAOHa 11aaxna.enaarsa, nonxase ce, BYKynw

-ryo Te ie! AAI1 6YAM crpn.ensa,
aa

0AMax. Bepyjesr Aa he AO jyrpa

Ilpxoca aa pyKY.

Hacxoa.en na 3MA, TIpKOC norAeAoM rpM!

ueo rpaA KOj11y6p30 Tpe6a Aa HanycTM. OTKaKo je yno~-~"

r

--------

~

~~---

.... ~.

78

79

,------

.......

-----~~~-~

saao Tx-I'paa, smue ra HI11I1TaHe AP)K11oBAe. Cxpehe norxez, xa cyceano] rrAaHI1HW KaKO 6M Y)KMBaO y CBJ.1TaI:by. Yrrpaso y TOM TpeHyTKy cyuue rrpOMa.roa CBOj rrpBI1 3paK, M CBa TBopeBWHa cnja, Ilpxceha ce ca KOAMKOje paAOCTM rrpe HeKOAMKO AaHa CMAa3MO ca 're nxamcne aa rrYTY Y la-Ipaz; OAaBAe noxyurasa norAeAoM Aa xahe
TO YAameHO MeCTO. OAjeAHoM ce ceTWO! Aa, Aa! CeTMO ce Aa je

- OHa je HarAacMAa Aa OH 6YAe BaH fpaACKMX 3J.1AI1-

ua, aAM Hl1je OApeAI1Aa MeCTO - pe'le AM6MU;Mja. - OHAa MO)KeMO rrohn CBM sajez.ao Aa rroraornexto
TIpKOCY Aa ce CMeCTM ., paAocHO oarosapa MajKa.

sacrao y rrOAHO)Kjy nxaanae KaKO 6w nno BOAe. iseroso] 6AJ13MHl1 je yrAeAao BeAMKY rrehaay. Y 'lacy KaA je 3aBI1pMO
TIOTOM je HaCTaBMO Aa Tpa)KW M3BOp, a y

Iocnoxna OXOAl1 ce He CAa)Ke. OH CMaTpa Aa TIpKOCOBaKa3Ha Mopa Aa CAY)Kl1 sa nprorep, AOBoroHO noHJ1)Kefua cy AO)l(l1BeAJ.1 360r isera! ITPKOC fa je 3aMOAMO aa onpourraj 360r CBWXMyKa xoje 11Mje M3a3Bao, aAM ce oua TO He AOTM'Ie. - AKO )l(eAMTe, BM MO)l(eTe rrohn. Mene He osexyjre!

y l:beHY YHYTpaUIJbOCT, M3 I:be cy 113AeTeAe ABe BeAMKe

rrrmre OA KOjl1X ce OH ynxamno Wrrao. Flocraarpaaa OA03fO, rrehuna ce He BMAM. TIPKOC rrpernocraava rAe ce OHa rrpW6AM)KHO HaAa3M. Beceo TP"ll1 rrpeMa Kyhl1. 3aAJ1XaH YAa3M yHyTpa. CBM yxyhaHM cy Y3HeMJ!lpeHM.

Taxo je TIPKOC aajeauo ca MajKoM J.1 6pahoM xpeuyo

xa

CBOM HOBOM AOMy. Ao Be'lepW,

- Illra BaM ce AoroAMAo?

rrehmra je rrocraxa nerrperrosaarwaaa. >KeHe cy O'lJ1CTJ1Ae ynyrpaunsocr, a MOMLlJ1cy rrOCeKAl1 cas KOPOB W )l(6YJ-be OKO nehnae. "4aK cy nanpanaxn W npmspexieaa BpaTa, xoja cy ca ropise CTpaHe WMaAa
BeAMKM OTBOP Aa 611 OHe ABe BpaHe MOfAa YAa3J1T11 J1

rrosnpaaa. - TaMaH nocxa! Ilpomerao CaM ce AO rpaacxnx 3MAMHa, a Bor Ml1 je noxasao pellIel:be aa KOjl1M CMO TparaAM. - KaKBo

- MwcAMAM CMO Aa CM ornnrao 6e3

pemerse?

r-"~~..
II

- Tauo, y rroAHo)l(jy nxanxne, nocrojn jeAHa nehnna. OTKPMO caM je rrpe HeKOAMKOAaHa KaA caM AOAa3110 OBaMO. 3a noserax hy TaMO )l(MBeTl1. HJ1je rrpeBl1llIe AaAeKO. Mohn here Aa Me nocehyjere KaA rOA 6YAeTe )l(eAeAM. YOCTaAOM, Kpalowu;a je MeHe Ka3HI1Aa, a He sac. - MJ1CAMM Aa je TO 3a noserax BpAO A06po peureise - CAO)l(Wce l:berOB orau. - Kacnxje hesro Bl1AeTJ!I IlITa hexo. HaAaM ce Aa hem ce A06po nonaurarx M Aa he
Kpalol1u;a 6p30 rrpOMeHMTI1 MMIlI.roefue. TIOHOCce rrxaunr Aa he ce

csoje ruesao aa cTpony nehmte, a ITPKOC HJ1rrOWTOHwje )KeAeO Aa ra YHJ1WTl1. Majxa je y no-rerrcy MaAO rYHl)aAa, aAM je y6p30 rrorryCTMAa rrpez, J-berOBOMynopacurhy, - Ia cax Yiliao y fuWXOB npOCTOp. HJ1CY OHe AOIliAe
KOA MeHe - ofijauusasa TIpKOC. - JeCMOAM MX rrJ1TaAI1 Aa AM Me »cexe? 3ap HMje AOBOroHOIlITO ry6e CBOj MWp? YOCTaAOM, MMahe A06po APYIliTBO. - A 0 '1eMY ra cecrpa.

J13Aa3MTMW3 nehnne. CBWAe cy

henr paaronaparn

ca fuMMa? -

yrnrra

- 0 CBeMY! Ilosepasahy MM CBe csoje rajae M crrasahy MMPHO, sxajyhn Aa MX HWKO nehe ca3HaTM.
- "4YAJ1Mce OAaKAe lIprrMIli BOroy sa IllaAOM! "4WHM MW ce Aa jour YBeK HMCWCBeCTaH Aa heur YCKOPOOCTaTJ1

Iopz,a HaroyTl1TM WTO he

~7~6"T"_:KO 6A>13Y·~~ _ _ ~_ __

_

nOTnYHO cast. 81

- XBaAa TJ.111ITO MM TO HanOMeHYAa! Cl1 xpenere. - >KyPI1IlI ce Aa Hac orepaur? ce He nasmorem.

Bpeue je Aa

Tpe6a Aa CTl1rHeTe KyhH npe MpaKa. - nl1Ta ra Tloaoc. -

Pa3MJ111IloaMAa OCTaHeM ca To6oM HeKOAHKO AaHa AOK

- Hnje norpetinol Haj6o.roe he 6WT11Aa OTnpaTl1IlI MajKY W AM611U;Mjy Kynl1. Yocraxov, HMCMO YAa.roeHJ1.
AOAa3Mnelli MM y rrocery KaA rOA noacexnur. 1iaKO JY'Ie CMO OA - AeTe Moje, Het1y MofiJ1 Aa ce CMMpl1M AOK 6YAeM Ml1CAMAa ua refie car-tor oBAe y nYCTOllIl1!

BErYJY CBlt KOJlt ltMAlY A06ry BOJ\,Y Ia-Tpaz,a y flPKO-

je rrO'IeAO "oAHeCM-AOHeCl1"

M3

- Hyjre Me! He 6YAMMO neaaxaaxnal
CTe O'IeKI1BaAM 6o.roe peuteise - Oxo! crroanaxa OA osora?

~ COBYrtehnay. Y rrO'IeTKY cy oAAa3MA11 caxro JberOBa MajKa, 6pa1i.a J1cecrpe. A OHAa cy nOAaKO nO'IeAM Aa AO-

Bora Tpa)KI1AJ1 casro Hat.I11HAa ce MO)KeMOSJ1naTJ1.3ap

Aere Moje, ynpaso
KOAl1KO6p30 HaM je

y OBOM TpeHyTKy

caxr

Bor rrOAap110 petuea.e. A MM, YMecTo Aa My ce 3aXBaAMMO, rYHnaMo. Xohe AM Me nOHOSO 'IyTM aKO fa 3aMOAMM Aa nasx ira Te6e? - Bor Hac YBeK -ryje. AOBO.roHO je Aa fa ce MJ1 ceTJ1MOI1 Aa pa3roBapaMo ca 1-bJ1M.OHAa hesro Bl1AeTl1 KaKO ce AelliaBajy CTBapl1 M nehexro BepOSaTl1 CBOjJ1M - Xajae Aa OCTaH€MO oBAe nohac 3ajeAHo, a TJ1hem

xase 11nOHeKM pohann. BeCTH 0 Tn-I'pany cy rrYTOBaAe KPl11110M,OA YCTa AO YCTa. HeKM rrpJ1jaTe.roM Ilpxocoae 6pa1i.e AOAa311AM cy Aa J1X 06Mny. Cyjera 11flOHOC cy CKOPO CBe BpeMe 6J1AMy nehnaa. Ilourro je BOAe 6J1AO y 06M.roy, ys Maj'Il1Hy noaoh 3acaAMAM cy usehe J1nosphe. Ae'IaU;J1 cy I1ceKAM MHoro BeAJ1KJ1Xrraisena, J1Xrroceru, BMIlIe HMje )KeAeO Aa oae, nero AOK je TaMO na je ABOpJ1111Te 6HAO nyHo CTOAJ1u;a.Ko rOA 6M AOAa3110Aa

O'IJ1Ma. HaM jour npl1'IaTW 0 Bory! HaM J1CnpW-Ialli a - npeAAO)l(l1 AM6MU;J1ja. -

Tlpxocy ce nOHeKaA qMHMAO Aa oTKaA je OTMIlIao
J13 [a-Tpaaa, BMna BMIlIe npnjarezsa )l(WBeo. MHorM cTaHOBHJ1lI;11Ia-Ipaz,a KOj11cy paAMAM

CBe ce OA11fpaAO TaKO 6p30 Aa HMCI1ycneo HJ1111Ta Aa

ira 06AM)KJbJ1M Jb11BaMa, cspahaxn cy KOA a-era Aa ce MaAO OAMope. Aeu;a cy J1XCPAa'IHO npMMaAa, AeAenM ca Jb11MaCBe IlITO cy I1MaAa. Y6p30 Kao oaronop cy BeCTM CTMrAe 11AO KpaloM'IJ1He rraxare. rra fuMX, HapeAWAa je Aa ce aaxzeyxajy je-

Tn-Ipaay.

he ce 3a6pJ1HYTJ1- pexe flOHOC. - KpeHJ1MO caz,a, a OA cyTpa hesro y
- AKO ce sexepac He spaTMMO, orau llleTJbY·

- Ilonoc je y rrpaayl - oAroBapa Ilpxoc, - 3aXBaAI1-

AMHa npara aa rpaACKl1M 3MAl1HaMa. Tapa Aa qysa Kloy'I 11orxa.yxasa

Flocrannxa je Bpay

t i
I

1

---~------------'

..
I

MO ce CBl1 Eory IlITO CMO TaKO 6A113Y,a OHAa ce paCTaHHMO
•.

caxio OHI1Ma KOjl1 paAe

sa sesepac.

aa 06A}1)KfuWM Jbl1SaMa. Bparap ce nax AaKO yrrynrrao My je 6l1AO AocaAHO ... >KeAeo je Aa 3Ha KO 11saurro
~~--..
'

pa3rOBOp - Aa Al1 3aTO IlITO je 6110 rrpM'I.roMB, MAl1 IlITO
----------------

--------~ ~
..

.~

--- .... ---.---~-

-

----~-~....

l1Ae 83

~-----~-----

~-~----'--

82

y ORY nehmry, TIOliITO je 6MO BeOMa paA03HaO, OAAy'IMO je Aa M OH jeAHor AaHa none TaMO. MMCAMO je Aa he xoja OAAa3e KO,A Ilpxoca, jeAaH OA nocerxxaua. qMM aAM YCKOPOje
J:I

saHWJE AOBOA>HO

A06J:1TJ1KpalnJ:l'IJ:lHY HaKAOHOCT aKO 6YAe rpAMO Ae~y OH nocrao M3 CAY'§'

AA CAMO

je caanaxa sa TO, rOPAa ra je orepaxa

Dar

*EAW

- W l{OBEK MOpA *EAETW

)K6e. OH je OA paAOCTM 6a~110 cy 3aYBeK OCTaAa oTBopeHa.

Kroy'I

Y peKY. KlnY'I je 6110 ~peMe je npOAa3MAO. MHorM I'oYAMcy MOAMA11Ilpxoca ripe-

BpAO BeAMK M Te)l(aK, re ce OH TaKO pennro MYKa, a BpaTa KpalnJ1~a ee MHoro nyTa noxaiaxa WTMAa ie spexce WTO HMje ymf-

# Aa HanYCT11 nehJ1HY 11Aa ce OHAa CBM sajexao
neurro 'IeKao.

Ilpxoca. CaAa 611)l(MBeAa nOTnYHo MMpHa. KaKO npoxasrrxo, }-beH HeM11p je pacrao. Bpo] OHMX KOj11cy M3 Ia-I'paaa OAAa311AMKOA Tlpxoca M BepoBaA11
lherOB11M pe'II1Ma, HenpeeTaHo MMllllnelhY, HMjeAaH 036J1roaH caenpncyrnor TI1I-haCTe. Morao Aa rronepyje y rrocrojaa.e je pacrao. Tlo lheHOM

cexe y T11-rpaA. AAM I-heMY ce H11je )l(yp11AO. Kao Aa je

Iberosa MajKa 11Gpaha ey 611AMMeny rrp-

BMMa KOjM ey )l(eAeA11 Aa ce npeceAe. AAM OHM ra HMey nO)l(ypJ1BaAM jep ey 3HaAM l-berOBY TajHY. >KeAeo je Aa 6ap jeAHoM B11A11 ceor oua 11nopa3rOBapa HJ1je Morao J1hl1y ca I-h11M.OH

rpahannn Ia-Ipaz,a He 6M
jeAHor HeSMAMIiBor J1

Ia-Ipaz, OTKaA je }-berOB e11Hormnao,

Bora. To ey 6MAe npJII"le sa Hal1SHe M Ae-

Ca APyre cTpaHe, TlPKOC je, y3 60)l(jy noxoh, MHore cyrpabaxe YBepMO y Hserono nocrojaa.e. rOBOpMO J1M
je Aa CBM KOjM nocezyjy Mory Aa czcaa.e csoje yBep11A11ceo jeAHocTaBHOCT M A06py BOlnY,

rocnonua OXOAM ra HMjeAHoM H11jenOCeTJ10. TIpKOC je MOAMO Bora Aa My noxaxce urra Aa 'H1HM .11 'IeKaO je. AaHac je YCTao BpAO paHO, y OCBMT sope, xao WTO je, 113Meny OCTaAor, HaBMKao y TM-fpaAY. Iloneo ce ua jeAHo Y3BMllIeI-he, ceo J1"IeKaO Aa eyH~e M3Mne. Caxoha
My [e 'leCTO 611Aa Haj60lnM npnjare.e,

JA KaKO 611 yWA11 Y Tn-I'paz, M

Henrro Aal'oe, y jeAHoM MaAOM YAy6roeJ-bYY CTeHM,l-berosa Asa rrepnara rtprejare.ea carpaAMAa ey HOBOraesao,
OTKaA ce y nenl1HM no-reo cKynro8TM HapOA, HanYCTI1AM cy je I1 nOTpa)l(MAM APyro CKpOBMllITe. Ca osor MeCTa TIpxoc

je "IeCTO nOCMaTpao Ia-Ipaa ea }-berOBI1M 3MAMHaMa

M rOPAMHOM naxarox OA AeAeHor KpI1CTaAa. KOjM He

Cpua InYAM

nosaajy Bora cy nOIlYT Tor AeAeHor KpMCTaAa. CaMO Boxda TonAMHa MO)l(e OTOlll1TM Taj AeA. TIpKOC ryryje 360r CTaHOBHl1Ka Ia-Tpaaa. >Kao My je
.11

OHMXI'oYAMKOjl1 ey OTMlllAM 1l0111TO BMllle H11eyMorA11 Kpal'oJ1~e rOPAe J1 l-beHMX cxyry, 85

Aa 113AP)l(e My'Ielbe

84

Tlocsrarpao MX je AOK cy crraaaxn: rrojeAMH11 11CrrOA
KPOllU-bM APsena, rrOHeKM y YAy6A>eJ-b11Ma TeHa. OHM C

npaapexieaa CKAOH11iura. He MO)I(e SMllle TOAMKM napoz, Aa MY1.[M-rexajyhul HelIITO My roaopn Aa rperia Aa OAY.AOlllao je 'lac. Beer 0 TOMe Aa OAAa3€ Kp03 Tp11 AaHa, rrponexa ce 6P3MHOM MyJ-be. CB11 KOj11he OT11h11,rr01.[eAM cy ca rrpnnpesraxra rrynn paAOCTM. fOPAa je jour secexaja, rrparrpesra seAMKO CAaBA>e, rrOWTO he ce KOHa'iHO pe11111TM Ilpxoca J1 rseroaor APYlllTsa. Flocxez.tse xohn rrO'-IeAM cy npncrnaarn MHorM CTaHOBH11U;11a-I'paz,a, [ csaxa xocehn cavo MaAM aasexosa]. SMAM cy TO OHM KOj11cy y rrOCAeAJ-beMTpeHyTKy AOHeAl1 OAAyKy Aa noKOj11

MMajy AellY, HarrpaB11A11 cy

ofipaha My ce MajKa - qeKaA11 CMO Te cne AO nocxezoser TpeHYTKa! - AeAa je x'reo Aa nobe ca sana. rra caM ra AOBeo
- LIeKaAM CMO Te osaMO. - 3Ha1.[l1,TM neheur AonM? CBM MIlI1.[eKyjy iseroa oarosop. - [a caM npasn rpahanmr Ia-I'paz,a. He np11AM'-lM MM Aa nofieruen rAaSOM 6e3 063Mpa. Heurro Me AP:>KM OBAe.

by sa OCTaAl1Ma. LIac rcaaa-re.

re Tsoje BeAMKO JA 3aAP:>KaSaOBAe, OXOAM! Ilocraazeatu csoje JA 113HaA nopoanne! - oxroaapa My oropxeaa Cyjera. - Bo.ee he 6MTM Aa xpenerel - Ilpxoce MOj, BaA>Aa TBO; Bor He )l(eAM Aa 6YAeM
- CaMO y3 sac. - Oxe

noxacxa je AOlllao. TlPKOC M rserona 6paha OAYIlpmrehyjy Aa 11MajKa, rryHa He113BeCHocTM,
xa cTa3M, xa rrOCAeAJ-bl1MaKO;M rrpMCTM)I(Y. OH je BeAMKl1 l1HaI,lMja. TOAMKO rryAa ra ysep11M! OH He OAYCTaje. Aa ce 3aAP)I(aBaMo.

MOj, airje AOSOA>HO carao Bor )ReAM. 11 '10Aa

rrorxeaasa

BeK TO Mopa )l(eAeTM.

- Illra MMCA11111, xohe AM Aoh11? - rnrrajy je.
- He aepyjesd ra caxr rroxyurasaxa HMMOl c06.

Orau MX rpAM 11rr03ApaBA>a ce ca CBaKMM nouao- [a caM KpMB IlITO 're rrocxe csera HMcaM MCTYKao OBJ1MIlITanOM! - S111.[e eAa. A Aeu;a, He M3rOBOp11BIlIJ1 BJ111Ie Hl1jeAHY peq, xsarajy AeAY 3a pyKy J1noxase. cstarpa csor cynpyra. - YBeK

MMCAMM Aa SMIlIe He rpefia

Kpe-

Hajcrapajn Mehy npncyrmoaa
M Aella. - CTaHMTe! CTaHMTe, AOAa3M!Aeu;a He sepyjy

Aaje 3HaK Aa KpeHy

Iocnoha Cyjera, ynxaxana,
My.

no-

- aarrpez, 11Ha3aA cy MyIliKapU;M, a y cpeAMHM cy )l(eHe

hevo Te qeKaTJ.1!- rosopu

Iocnoha Cyiera 6au;a rrocAeAJ-b11norxez, xa CTa3l1. ysmocyje 3aAMXaHa.
CBOjJ1MO'-IJ1Ma.

- He 3HaM. MO)RAa jeanor

AaHa OAAY1.[MMAa AO-

hex,
- :>K11seneMo ca TOM HaAOM!

- ABoje I1X ;e! - AosMKyje HeKO.

Hnje npourxo
B11qeM Aa pasroaapa

MHoro apexsena, a sa CBeMonHY fop-

- Tara M AeAa TlPKOc! Aa AM je xroryhe?
AeAa je rrOAMrao urran M n03ApaSA>aO MX M3AaAeKa.

AY je HeSl1AA>MBJ1 or nocrao B

nohaa Mopa. Ilo-rexa je Aa
rrOAYAYAa Mjour

casra ca C060M. YAapa necnnuaraa

Tlpecpehna, rpxe xa J-beMY11naaajy My y sarpzeaj.
TlPKOC Ayro ocraje
LJ-----"-~-~------

M uraxrapa Ba3AYX. Bpeeaeaox je nocraxa yseK rrOKYlllaBa Aa fa n06eA11.

y 01.[eSOMsarp.eajy.
----- _

-----~~-~-- ~-----

86

87

------

- -----~_

~--

---- ~-

....... -~-

-

~ -----

-

-~

~--

~-

---

--

-_----_ ~~

_----

CMeCTI1AMCBe l'oYAe. Kaxo cy AaHM npOAa3I1AM, CTaHOBHI1U;M[a-I'paaa cy CBe BI1We OCeOaAI1 TonAMHY l'oy6aB11. naane ca o '-IMjy.
VI

To 11Mje nOMorAO Aa MM M xonpena

)KMBOT MM ce McnYHMO CBeTAOIIIOY.OH11 KojJ1 cy ycnex» Aa ce oCA060Ae csor B€AMKOr JA, oceTMA11 cy CTAHOBHl1lJ,W paaocr

jir)1fpAAA

y 1Jt~rpAAY

-"

)IUIBOTa y KojeM u;apyje Tl1.

t£i

or re nOHM3He l'oYAe HJ1je rrycrno

Aa ce Ayro My'-Ie.

~ Ep30 cy CT11rAMy

Tn-I'paa. TaMO, aa YAa3Y y MaAM
Aa y1)y y TJ1-

TYHeA, '-IeKaAa MX je CMJ1peHa. CBojMM CAaTKMM OCMeXOM M Ao6pMM pe-mxra CBMMa je noraorxa

Ipaa.

npKOC je OCTao rrOCAeAlbl1.

;0; ceo

- HMcaM O'-IeKMBao Aa Te Ha1)eM OBAe! -

otipaha
6ECKOHA'-lHA nyroBAt-bA

- 3ap CJ13a60paBMO Aa caM TM TO otiehaxa? KaA eM OAAa3110, peKAa caM TM Aa

hy re OBAe '-IeKaTM.

- 3HaAa CM 11AaH KaA oy Aon11? - 3a MeHe je CBaKM AaH 6110 Moryn11 AaH TBor AOAaCI<a. CTaHOBHMU;M Ia-Ipaaa KO;11cy npB11 nyT AOIIIAM y

~~ AM M 6p30 rrpI1AarOAMAJ1 )I(I1BOTYy HOBOj AOMOBJ1H11. HeK11 OA isyx cy 6pJ1HyAM casro 0 ce611, a 0 APyrMMa HMCYHM pa3M11111lbaA11. cy 611AMOHI1 KOj11M3 Ay6J1He To cpu;a HMCYMorAM OTepaTM csoje JA, KaKO 6M aa TO MeCTO nOCTaBMAM Tl1. 3aTO cy 11MM11p 11A06pOTa BpeMeHOM nOCTaAM AocaAH11 11jeAHOA11'-IHJ1.AYAe aafiase 11CBaKOAHeBHe

I

pesre je npOT11U;aAO.ibYAM cy ce AYllIeBHO orropasn-

Tu-I'paa, HJ1KaAa nehe 3a60paBJ1TJ1 raj AaH. Beapana, nAeMeHMTJ1 M OCTaAa Aeu;a AO'-IeKaAJ1cy
MX ca neCMOM Ha YAa3Y y rpaA. H>J1XOB11 pOAMTel'ol1 KM Ha'-I11H yrocre
VI

CBMCTaHOBHMU;M Tx-I'paz,a TPYAVlA11cy ee Aa 11Xxa CBa11oKpene. nOMorAM cy 11MAa ce orrepy 11cnpeM11AM 11MAa jeAY 11Aa ce OAMope. CTaHOBHMU;M

cnahe y lb11XOSOj3eMlb11nocexonaxe cy )I(11BOCT, rOBop11A11cy. Crora cy OAAy'-IMAI1 Aa ce spaTe. AAM, sa Ia-I'pasy B11111e H11je 6MO MoryO. Taxo 113Me1)yIa-Tpaz,a 11Tn-I'paaa, soja

Ia-Fpaz,a HMCYBepOBaAM CBOjMM O'-I11Ma!TOAMKO l'oy6aBM M TonAMHe HMCY BMAeAl1 y )KJ1BOTY. 113HeHat)elba ey cAeAMAa jeAHo sa APyrMM. CTaHOBHMU;M Tn-I'paaa cy carpaA11A11 11HOBe 88

OHe KOj11cy 6ap HaKpaTKO OKYC11A11 )I(I1S0T Y TI1-rpaAY, .rpaiaa 60pasaK y cy noxexa rpaiy rryrosarsa

xyhuue, TaKO Aa cy npe MpaKa

AO AaHallIH>er AaHa.

---_-_----------------

---_-~-

89

---------------------------------------------

~---------,

TaKBM roYAMcy aajsehn naTHMU;M aa CBeTY.HI1rAe ce He orryurrajy. KaA cy Y jeAHoM rpaAY, npJDKeloKyjy oaaj APyrM. MCTO ce AellIaBa M rocnOAMHY OXOAOM. JeAnor AaHa OAAy'-lMOje Aa ornyryje y Tn-I'paa, aAM HMje ycneo Aa ce npaxaroz,x. Taxo je M OH nocrao jeAaH OA OHMXMHorMX nanahennx nYTHMKa. Hapaano, AOKje HeKO MAaA, xaxure nOAHocM nyroBaThe.J1naK, KaKOrOAMHe npOTM'-lY, 60loe je Aa ce '-lOBeK OAAY'-lMsa TpajHM 60paBaK y Tn-I'paay. Y CTapOCTMcy nYTOSaTha aanopna, W asaj OHOMeKO 3aYBeI<6YAe OCTao Y Ja-fpaAY! Hajrrawertrnja cy Aeu;a xoja OAMaAeHa OTKpMjy TMI'paa, ApY>Ke ce ca BeApaHOM w lDeHMM npMjaTeloJ1Ma W, noceAyjyhM ynopnocr TIpI<Oca, He >KeAeHWKaAaAa HanyCTe TJ1-fpaA. HJ1KAAA J.1 HJ13AllITA na CBeTY!

113 JA-rpAAA

y T W-rpAA'

•••.••..•••••••..••.••••••..• •• ••••··•··•••••••··•••••

7
9
13

JEAAH MAAW CTAHOBHWK··· 60rl1J-1,A

rOPAA
CTApAU

MYAfl1.
A06PA

17
+

nOMlIlcAO

23
··•••··••··•·•••••

KPAIUWlJ,A CMWpEHA
XPIICTOBO

••••...•••••

27
31 36

yTltI rpAAy
AE4.JE wrpEyTw-fpAAy CyHUE .. •· .....................••••

CE PAlJA CBAKOT' AAHA· ••.•••••..••.••••.•.. ·••··••••••••· ..••••

38
40 43

BEAWKO W3tEHAlJEl-bE •..•..•••• AWBOK03E

Y KAAHlJ,y····························· ~WHW T'A HA npAsw HA~WH •••

KAAA ~WHWlllA06pO!

46 51 56 58 60
91

B£TAP JA-fpAAA
TPEHyrAK rOcn01)A OO*AHCKY

··· .•. ········•······•······
··•··••••··•••··•··•••·• ···••···••••···••·• AAJYRW, .•.••••..•

W3SMl-bEJ-bA ••••••

PA360pMTA

••...••••••

PAAOCT A06WJAMO

'------~-----,,----------- '- ~ ~---------~~-"
90

-----

~-~--~--_~~~~ __ -~-l...{AC pAUAHKA ····

__ ~ -~--~-----------~~ -~--_---~-~
YpeAHHK:
npOTOJEPEJ MHAOSAH

~- ---

'_'--

63

Ko

CEY3AAJEY DorA, l-£ 60JM CEHM'fErA ••••••••••••

66 71

nOBpATAK Y JA-fpAA······························· 3AATHO OAAIIfKOBAI-bE •••••• • ••••••••••••••••
TrEH~AK BEAl1KE WOMfE ••
·.+++++ •• •

M,HOAPArDBHh

••••••

73
74 76 79 83
AeKTOp J.1 xopexrop:
/uHIbAHA nETpOHHJEBHF.

"Vl3rHAHCT80" Hssroa

- JEAMHOpEWEI-bE·········

•••• •• ••

HOBH AOM ••••••••••••••••••••••••••••••••••

BEPYJYCBMKOJHMMAJYA06PY BOibY· ••••••••••••• HHJEA080ibHO AA CAMOBor *EAH - H 'f08EK ...• ••• CTAH08HMlJ,H JA-fpAAA Y TH-rpAAY·············· DECKOHA'fHA nyr08AI-bA ••••••••••••••••••••••••••

85
88 89
KOMojyrepCKJ.1 cxor 11 rpa¢wlKo 06AHKOBaH>e:
CEcrPHHcrSO MAHAcrHPA

BACKPCEl-bA XPHcrOBA

Y KAF.Y (y 113rpMH>H)

Illraxrra:

I13Aaje: DECEAA, Vl3AaBa'lKa YCTaHOBa
EnApxHJE EA4KE

Tapa:«:
I'

1000 npl1MepaKa

-··--------~--~~" 1

~--~~--------.----

"---------.

-~-"-----

-"--------.----~~-~----------.---~~--,- - ,-~-

92

93

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful