“GATAS SA INAHAN, PINAKAMAAYO PARA SA BATA” Hustong Paagi sa Pagpasuso Ngano man nga labig mayo ang gatas

sa inahan?

-

Kon nanganak pinaagi sa Caesarean, mahimo dayong pagpasuso kion hingpit na nga mata ang inahan.

-

Timan-I nga samtang ngatubo ang bata ang kasagunson ug gidugayon sa iyang pagsuso mausab.

Unsaon pagsugod sa pagpasuso? 1. Anaa sa gatas sa inahan ang mga sustansya nga gikinahanglan alang sa usa ka bag-ong nahimugso nga bata o masuso sa pag lig-on, pagtubo, paghimsog ug pag lambo sa utok. 2. Ang gatas sa inahan limpyo ug dili mapan-os; dili kinahanglang andamon sama sa linata nga gatas; adunay mga hiyas nga panagang batok sa kalibanga ug uban pang mga kagaw ; dali rang hilison ug walay gasto. 3. Mas sayon alang sa inahan ang magpasuso kaysa mag-andam ug gatas ginamit ang bibiron ug tsupon. Unsa ang Kolostrum? Ang kolostrum mao ang uang espiso o daw dilaw nga motulo gikan sa suso sa inahan sa primerong pagsuso sa bata. Ayaw kini usiki, ipasuso kini sa bata Duna kini “antibodies” o panagang ga manalipod sa bata batok sa pipila ka mga sakit. Duna kini’y dyutay nga laktasibo nga mkalimpyo sa tungol sa bata. Tabangi ang inyong bata nga makasuso pinaagi sa paghapyod sa imung tudlo sa iyang aping. Kini makatabang sa pag buka sa iynag baba aron siya maka suso. Hawiri ang “areola” sa kumagko nga tudlo aron maayong pagkadaitol sa atngal ngadto sa baba sa bata. Ang “areola” mao ang itom nga parte palibot sa atngal. Sa unang mga adlaw sa pagpasuso, inyong bation ang kakapoy apan paglabay sa pipila ka semana imong bation ang kadasig ug kalipay.

Unsa ang gudagayon nga kinahanglan patutyon ang bata? Ang hingpit nga pagpasuso mahimong molungtad sa 6 ka bulan. Ang hingpit nga pagpasuso nagpasabot nga walay laing ipakaon o ipa-inom sa bata sama sa lugaw, tubig, lanot, gatas sa baka kon dili gatas ra gayod sa inha sa primerong unom kah bulan. Sa ika unom nga bulan ang bata mahimo nang hatagan ug pagkaon nga natural apan ipadayon gihapon ag pagpasuso.

-

-

-

Unsaon nga mapahiluna kon tukma sa pagpasuso? Sa dayon nang pasuso, dili kainhanglang limpyohan asa sabon o alcohol ang suso ug atngal. KIni mahimong hinungdan sa pagka-uga o pagkasamad o pag paakit sa atngal. Batasana ang pagkaligo matag adlaw aron magpabiling limpyo ang lawas. Patutya ang bata kon gigutom na. ko imung bation ang kasakit sa suso sa gabii kalagmitan kini puno na, mayo nga pasusoon ang bata o piga-on ang suso ug tigumon ag gatas sulod sah plastic nga sudlanan. Kinahanglan nga ipasuso sa bata ang duha ka suso. Pasagdii nga mutotoy ang bata sa kada suso. Kinse minutos kada suso. Dili mag butang ug tagal kung hangtod kanusa patutyon ang bata, pasagdii kini nga mututoy hangtod mahuman.

Unsa man ang angayan nga kasagunson sa pagpasuso? Pasusoha ang bata matag higayon nga siya gutomon. Sa mga uag semana, an gbata walay giilang takna sa pagpatutoy. Sa kadugayan, maka baton ra gihapo siya’g kaugalingong oras sah pagpatutoy. Sa gabii, makadaghang patutuya ang bata. Niining mga paagiha dili magtipun-og ang gatas sa inahan diha sa iyang suso inig ka buntag. Kon ang bata magihi kaunom o kawalo sa usa ka adlaw, lagmit kini nakakuha ug ensaktong gidaghanon sa gatas gikan sa inahan.

-

Kanus-a angayan nga sugdan ang pagpasuso? Mahimong masugdan dayon ang pagpasuso sulod sa katloan ka minutos gikan sa pagkataw0 sulod sa katloan ka minutos gikan sa pakatawo sa bata. Ang sayo nga pagpasuso makapadaghan sa gatas nga gikinahanglan sa bata.

-

-

-

Alang sa inahan ng anag trabaho:

- - Kon mahimo hangyo-a ang tagadumala sa inyong trabaho-an ga tugtan ka sa pagpatutoy sa imong bata bata sulod sa trabaho-an sa panahon ting meryenda o paniudto . . Puwede sad nga pugaon nimo ang gatas sa imong suso sa dili pa motrabaho . patudlo sa staff sa ospital kon unsaon ni paghimo sa dili pa mugawas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful