ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α

Α’ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η
ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ΢ ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢
ΕΡΜΗΝΕΤΣΙΚΑ ΢ΥΟΛΙΑ

Επιμέλεια  ΢τράτος Σσαγκαρής

ΞΕΝΟΦΩΝΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕΣΆΦΡΑ΢Η
Κεθ. 1 ( 16-21 ) Η ήηηα ηςκ Αεδκαίςκ
Λζ Ώεδκαίμζ έπμκηαξ ςξ μνιδηήνζμ ηδ Ξάιμ ,θεδθαημφζακ ηδ
πχνα ημο ααζζθζά (ηςκ Μενζχκ),έπθεακ εκακηίμκ ηδξ Ρίμο ηαζ ηδξ
Βθέζμο ,
εημζιάγμκηακ βζα καοιαπία ηαζ ελέθελακ επζπθέμκ
ζηναηδβμφξ ημ Θέκακδνμ, ημκ Οοδέα ηαζ ημκ Ζζθδζυδμημ, ημκηά
ζ‟ αοημφξ πμο οπήνπακ. Λ Ηφζακδνμξ ζημ ιεηαλφ, πθέεζ απυ ηδ
Νυδμ πνμξ ημκ Βθθήζπμκημ δίπθα απυ ηα πανάθζα ηδξ Εςκίαξ ηαζ
βζα κα ειπμδίζεζ ηδκ ακαπχνδζδ (απυ ημκ Βθθήζπμκημ) ηςκ
πθμίςκ ηαζ βζα κα οπμηάλεζ ηζξ πυθεζξ πμο είπακ απμζηαηήζεζ απυ
αοημφξ. Ζαζ μζ Ώεδκαίμζ αβήηακ ζημ ακμζπηυ πέθαβμξ απυ ηδ Ρίμ·
βζαηί δ Ώζία ήηακ επενζηή πενζμπή βζ‟ αοημφξ. Λ Ηφζακδνμξ απυ
ηδκ άθθδ, έπθεε απυ ηδκ Άαοδμ ηαηά ιήημξ ηδξ παναθίαξ πνμξ ηδ
Ηάιραημ , πμο ήηακ ζφιιαπμξ ηςκ Ώεδκαίςκ. Λζ Ώαοδδκμί ηαζ μζ
άθθμζ αημθμοεμφζακ πεγμί. Ώνπδβυξ ημοξ ήηακ μ Θχναηαξ μ
Ηαηεδαζιυκζμξ. Ώθμφ θμζπυκ επζηέεδηακ ζηδκ πυθδ, ηδκ ηονζεφμοκ
ιε έθμδμ ηαζ μζ ζηναηζχηεξ ηδ θεδθάηδζακ, επεζδή ήηακ πυθδ
πθμφζζα ηαζ βειάηδ απυ ζζηάνζ (ηνυθζια) ηαζ άθθα εθυδζα. ΋θμοξ
ημοξ εθεφεενμοξ πμθίηεξ υιςξ, μ Ηφζακδνμξ ημοξ άθδζε.
Λζ Ώεδκαίμζ πθέμκηαξ απυ ημκηά, αβηονμαυθδζακ ζηδκ
Βθαζμφκηα ηδξ Ρεννμκήζμο ι‟ εηαηυκ μβδυκηα πθμία. Βηεί θμζπυκ,
εκχ έηνςβακ ημ ιεζδιενζακυ θαβδηυ, ημοξ ακαημζκχκμκηαζ ηα
ζπεηζηά ιε ηδ Ηάιραημ ηαζ αιέζςξ αβήηακ απυ ημ θζιάκζ ιε
πνμμνζζιυ ηδ Ξδζηυ. Ώπυ εηεί, αιέζςξ ιυθζξ εθμδζάζηδηακ,
έπθεοζακ πνμξ ημοξ Ώζβυξ Μμηαιμφξ απέκακηζ απυ ηδ Ηάιραημ. Λ
Βθθήζπμκημξ εηεί είπε πθάημξ δεηαπέκηε ζηάδζα. Βηεί θμζπυκ,
έπαζνκακ ημ δείπκμ ημοξ.

Γναιιαηζηέξ παναηδνήζεζξ
1.΢φκδεζιμζ: δε (ακηζεεηζηυξ),
(ζοιπθεηηζηυξ), βαν (αζηζμθμβζηυξ).

ηαζ

(ζοιπθεηηζηυξ),

ηέ

ks
oo
eB

2

4G

re

ek

s.g

r

2. Πνμεέζεζξ: έη:(πνζκ απυ θέλδ πμο ανπίγεζ απυ θςκήεκ έπεζ ημκ
ηφπμ έλ-ζοκηάζζεηαζ ιυκμ ιε βεκζηή), έπί (ζοκηάζζεηαζ ή ιε

βεκζηή ή ιε δμηζηή ή ιε αζηζαηζηή), πνμξ (ζοκηάζζεηαζ ή ιε βεκζηή
ή ιε δμηζηή ή ιε αζηζαηζηή, δδθαδή ιε ιζα απυ ηζξ πθάβζεξ πηχζεζξ),
Μανά(ηνίπηςηδ ηζ αοηή πνυεεζδ ζοκηαζζυιεκδ ή ιε βεκζηή ή ιε
δμηζηή ή ιε αζηζαηζηή), εζξ (ζοκηάζζεηαζ ιυκμ ιε αζηζαηζηή),
η·αηά(ζοκηάζ-ζεηαζ ή ιε βεκζηή ή ιε αζηζαηζηή), εκ (ζοκηάζζεηαζ
ιυκμ ιε δμηζηή), πενί (ζοκηάζζεηαζ ή ιε βεκζηή ή ιε δμηζηή ή ιε
αζηζαηζηή).
3. Σνζηυηθζηα μοζζαζηζηά: Λ ααζζθεφξ (ημο ααζζθέςξ), υ
Οοδεφξ(ημο Οοδέςξ), ή πυ-θζξ (ηδξ πυθεςξ), Λ εχναλ (ημο
εχναημξ), ημ ζχια (ημο ζχιαημξ), υ πμοξ (ημο πμδυξ), υ
Έθαζμτξ(ημο Έθαζμτκημξ), ή καοξ(ηδξ κεχξ).
4. μνιχιεκμζ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ υνιάμιαζ -χιαζ(=
λεηζκχ, έπς ςξ μνιδηήνζμ, ανπίγς). Μανάβεηαζ απυ ηδ θέλδ μνιή.
Ώνπζημίπνυκμζ:υνιςιαζ,χνιχιδκ,υνιήζμιαζ,υνιδεήζμιαζ,χνιδζά
ιδκ, χνιήεδκ, ςνιδιαζ, χνιήιδκ.
΢οκχκοια ζηδκ ανπαία εθθδκζηή:παναηεθεφμιαζ, πανμηνφκς,
εκ μνιή είιζ.
΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή:
μνιδηήνζμ,ελμνιχ,ελυνιδζδ,μνιδηζηυξ, μνιδηζηυηδηα, εθμνιχ,
αοευνιδημξ, αθμνιχ, αθμνιή, εζζμνιχ η.ά.
Ομ μνιάς -χ δζαθένεζ απυ ημ Λνιές -ς, βζαηί ημ δεφηενμ έπεζ ηδκ
έκκμζα ημο ανάγς, είιαζ αβηονμαμθδιέκμξ, είιαζ ζε υνιμ.
5. ηαηχξ: παναεεηζηά: ηάηζμκ- ηάηζζηα/ πείνμκ - πείνζζηα.

6. έπμίμοκ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο
ζοκδνδιέκμο νήιαημξ πμζές-χ.
Ανπζημί πνυκμζ: πμζχ, έπμίμοκ, πμζήζς, έπμίδζα, πεπμίδηα,
έπεπμζήηεζκ.

΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: πμίδζδ, πμίδια, πμζδηήξ,
πμζδηζηυξ,
απεζνμπμίδημξ,
πνμζπμζμφιαζ,
πνμζπμίδζδ,
πνμζπμζδηυξ,
απμπμζμφιαζ,
εηπμζχ,
εηπμίδζδ,
ειπμζχ,
ακηζπμζμφιαζ, ακηζπμίδζδ, πενζπμζς, πενζπμίδζδ, ιεηαπμζχ, ιεηαπμίδζδ η.ά.

3

Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: ηαηχξ πμζχ (= ηαημπμζχ), εο
πμζχ (= εοενβεηχ), πυθειμκ πμζχ (- είιαζ αίηζμξ πμθέιμο),
πυθειμκ πμζμφιαζ (= πμθειχ), πμζχ πνυκμκ (= πνμκμηνζαχ),
δίπαπμζχ(= δζπάγς), εκ μνβή πμζμφιαζ (= μνβίγμιαζ), πμζμφιαζ
βέθςηα
(=
βεθχ),
πμζμφιαζ
ικείακ
(=
ικδιμκεφς),
πμζμφιαζζπμκδάξ (= ζοκεδημθμβχ), πμζμφιαζ ηαθάξ (= εάπης),
πενί πμθθμφ πμζμφιαζ ηζ (= εεςνχ ηάηζ πμθφ ζπμοδαίμ, απμδίδς
ιεβάθδ ζδιαζία ζε ηάηζ) η.ά.
7. έπέπθεμκ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο
νήιαημξ επζπθές (έπσ + πθές). Οα νήιαηα ζε -ές ιε ιμκμζφθθααμ
εέια ζοκαζνμφκηαζ ιυκμ υπμο ιεηά ημ παναηηήνα ε αημθμοεεί
άθθμ εή εζ:
Βκεζηχηαξ: πθές, πθεζξ, πθεσ, πθέμιεκ, πθεζηε, πθέμοζζ.
Μαναηαηζηυξ: έπθεμκ, έπθεζξ, έπθεζ, έπθέμιεκ, έπθεΎηε, έπθεμκ.
Ανπζημί πνυκμζ: πθές, έπθεμκ, πθεφζμιαζ ηαζ πθεοζμφιαζ,
έπθεοζα, πέπθεο-ηα, έπεπθεφηεζκ.
΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή:
πθμίμ,πθμοξ,πθςηυξ,πθεφζδ,πθεφζζιμξ, ηαηαπθές, ηαηάπθμοξ,
εηπθές, έηπθμοξ, παναπθές, πανάπθμοξ, εζζπθές, εί-ζπθμοξ,
πενζπθές, πενίπθμοξ η.ά.
Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: έπζπθέμοζζ, έπέπθεμκ, έπζπθεφζμκηαζ
ηαζ έπζ-πθεοζμτκηαζ, έπέπθεοζακ, έπζπεπθεφηαζζ, έπεπεπθεφηεζακ.
8. πανεζηεοάγμκημ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ
μνζζηζηήξημο
νήιαημξ
παναζηεοάγμιαζ.
Ομ
νήια
είκαζ
παναζφκεεημ απυ ημ παναζηεοή (πανά + ζηεοή).
Παναζφκεεηεξ θέβμκηαζ μζ θέλεζξ πμο πανάβμκηαζ απυ άθθεξ
ζφκεεηεξ θέλεζξ, υπςξ εοβέκεζα απυ ημ εοβεκήξ (εο + βέκμξ),
άπζζηχ απυ ημ άπζζημξ (α ζηενδηζηυ + πζζηυξ).
9. ημζξ οπάνπμοζζ: δμηζηή πθδεοκηζημφ ηδξ ιεημπήξ ημο
εκεζηχηα ημο νήιαημξ οπάνπς ζημ ανζεκζηυ βέκμξ.
10. πνμζεζθμκημ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ
ημο νήιαημξ πνμζαζνμοιαζ (πνμξ + αίνμτιαζ).

4

Ανπζημί πνυκμζ ημο απθμφ αίνμοιαζ: αίνμφιαζ, ήνμφιδκ,
αίνήζμιαζ, αίνε-εήζμιαζ, είθυιδκ, ήνέεδκ, ήνδιαζ, δνήιδκ.
Ομ ιέζμ αίνμτιαζ (= εηθέβς, πνμηζιχ) έπεζ παεδηζηυ ημ αίνμτιαζ
(= εηθέβμιαζ, πνμηζιχιαζ),εκχημ αίνές-χιεηδ ζδιαζία ημο ηον
ζεφς, ηαηαθαιαάκς έπε ζ παεδη ζηυ ημ άθίζημια ζ (= ζοθθαιαάκμ-ιαζ, ηονζεφμιαζ).
΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: αίνεζδ, ακαζνχ, ακαίνεζδ,
αθαζνχ, αθαίνεζδ, αθδνδιάδα, δζαζνχ, δζαίνεζδ, δζαζνεηέμξ,
ηαεαζνχ, ηαεαίνεζδ, ελαζνχ, ελαίνεζδ, ελαίνεημξ, ανπαζνεζίεξ,
πνμαζνμφιαζ, πνμαίνεζδ η.ά.
11. άθεζηδηοίαξ: ιεημπή παναηεζιέκμο ημο νήιαημξ άθίζηαιαζ
(απυ + σζηαιαζ) ζηδκ αζηζαηζηή ημο πθδεοκηζημφ ανζειμφ ζημ
εδθοηυ βέκμξ.
Ανπζημί πνυκμζ: ζζηαιαζ, ίζηάιδκ, ζηήζμιαζ, ζηαεήζμιαζ,
έζηδζάιδκ, έ-ζηδκ, έζηάεδκ, έζηδηα, είζηήηεζκ.
΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή:
ζηαειυξ,ζηήθδ,ζηήεμξ,ζηάδζμ,ζηάειδ, ζζηυξ, ζηαεενυξ, δζάζηδια,
δζάζηαζδ, ηαηάζηαζδ, απυζηαζδ, επακαζηάηδξ, επζζηάηδξ,
εζημκμζηάζζ, πανίζηαιαζ, ελίζηαιαζ, οθίζηαιαζ, οθζζηάιεκμξ, πνυΎζηαιαζ, πνμσζηάιεκμξ, ζοκίζηαιαζ, ζοκζζηαιέκδ, εβηαείζηαιαζ,
εβηαηάζηαζδ, εκίζηαιαζ η.ά.
12. άκήβμκημ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ
ημο νήιαημξ ακάβμιαζ (ακά + άβμιαζ).
Ανπζημί πνυκμζ: άβμιαζ, ήβυιδκ, άλμιαζ, άπεήζμιαζ, ήβαβυιδκ,
ήπεδκ, ήβ-ιαζ, ήβιδκ.
΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ελάβς, ελαβςβή, δζάβς,
δζαβςβή, απάβς, απαβςβή, εζζάβς, εζζαβςβή, εζζαηηέμξ,
πνμζάβς, πνμζαβςβή, πανάβς, παναβςβή, αβςβή, αβςβυξ,
παζδαβςβυξ, ζοκάβς, ζοκαβςβή, άβδια, λεκαβυξ, ζηναηδβυξ,
θμπαβυξ, ακάβςβμξ η.ά.
Φνάζεζξ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ:πυθειμκ άβς(= ηάκς πυθειμ),
άζπμθί-ακ άβς (= αζπμθμφιαζ), άβμιαζ βοκαίηα (= κοιθεφμιαζ),
άβς εοζίακ (= εοζζάγς), πενί πθείζημο άβς (= απμδίδς πμθφ

5

ήβδεήζμιαζ. αθήβδζδ. άβς ηαζ θένς (= θεδθαηχ. πνμηαηααάθθς. δζήβδια. 6 . επζαάθθς. πανήζακ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ πάνεζιζ (πανά + είιί 14. 16. αθδβμφιαζ. εζζήβδζδ. αθήβδια. δζααάθθς. πνμζαάθθς. ελδβδιαηζηυξ. αθήια. δζααμθή. οπεναμθζηυξ. πενζαάθθμκ. ακααάθθς. απυαθδημξ. ιεηααάθθς. ήβδιαζ. ακααμθή.ά. ιεηααθδηυξ. ελήβδζδ. εζζδβδηήξ. Ανπζημί πνυκμζ: δβμφιαζ. ηάεεημξ. εθέηδξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: αέθμξ. ειαάθθς. αάθς. ζφκεζδ.ά. πνμαμθή. πενζδβμφιαζ. δβμφιεκμξ. αυθμξ. ααθηυξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: άθεζδ.άθδηε :β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ίδιζ (άπυ+ ζδιζ). έααθθμκ. ακααθδηζηυξ. πνμηαηααμθή η. δβμοιεκείμ. πνμζααθυκηεξ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ πνμζαάθθς (πνμξ + αάθθς). πεζναθέηδζδ η.δβεζία. ήβμφιδκ. ακεηδζήβδημξ η. αμθίδα. ήβή-εδκ. πνμαάθθς. Ώνπζημί πνυκμζ ημο απθμφ αάθθς: αάθθς. ήβεζημ: β' εκζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ήβέμιαζ -μτιαζ (= είιαζ ανπδβυξ).ιεβάθδ ζδιαζία). 17. πνμζαθδηζηυξ. δζζημαυθμξ. ιεηααμθή. έθεζδ. οπεναάθθς. έκεζδ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: δβειυκαξ. ήβήζμιαζ. απμαάθθς. [ήβήιδκ]. πάνεζδ. χνιίζακημ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ υνιίγμιαζ. εζζαάθθς. πνμζαμθή. ααθαίδα. πενζαμθή. ηαηαζηνέθς). απμαμθή.δβέηδξ. άβς έμνηήκ (= εμνηάγς). δβμοιέκδ. δζήβδζδ.δβειμκία. αιεηάαθδημξ.ά. ηαεδβδηήξ. δζδβμφιαζ. ελδβμφιαζ. εηαάθθς. έαεαθήηεζκ. εβηάεεημξ. οθδβδηήξ. εζζδβμφιαζ. πενζήβδζδ. έααθμκ. πενζαάθθς. ηαηααάθθς. επζαμθή. 15. ήβδζάιδκ. 13. οπεναμθή. εηαμθή. αέαθδηα. εζζαμθή. πνμδβμφιαζ.

ηάης. θμζπυκ. Πναβιαημθμβζηέξ. ενιδκεοηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ παναηδνήζεζξ . έπς θνμκηίδα (= θνμκηίγς). αζηίακ έπς οπυ ηίκμξ (= ηαηδβμνμφιαζ απυ ηάπμζμκ). χ κήεξ. Λοζζαζηζηά. Λ ααζζθζάξ ηδξ Μενζίαξ αμδεμφζε μζημκμιζηχξ ηδκ πενίμδμ αοηή ημοξ Ξπανηζάηεξ. 7 . Αθθα ημπζηά επζννήιαηα: έκεα. έθπίδ-μξ. εθπίγς). πμθειμφζακ υπζ ιυκμ εκακηίμκ ηςκ Ξπανηζαηχκ. έθαηημκ έπς (= ιεζμκεηηχ).Μανάβεηαζ απυ ηδ θέλδ υνιμξ ηαζ ζπδιαηίζηδηε ηαη' ακαθμβία ηςκ μδμκηζηυθδ-ηηςκ νδιάηςκ ζε -ίγς(εθζάξ. έζπμκ. έζς. μζ Ώεδκαίμζ είπακ ζμαανυ θυβμ κα ηαηαζηνέθμοκ ηαζ κα θεδθαημφκ ηδ πχνα ημο ααζζθζά. εκ αΕηία έπς ηζκά (= ηαηδβμνχ ηάπμζμκ). άκαβηαίςξ έπεζ (= είκαζ ακαβηαίμ). ηδ κδί. έηεΎ η. έλς ηαζ ζπήζς. είπμκ. έζπδηα. μ ααζζθζάξ ηδξ Μενζίαξ μκμιαγυηακ ζοκήεςξ απυ ημοξ Έθθδκεξ ααζζθεφξ (πςνίξ άνενμ) ή υ ιέβαξ ααζζθεφξ. καοζίκ: ή καΰξ. ηαΎξ καοζί. έκηαοεα: ημπζηυ επίννδια. ηαηχξ έπς (= είιαζ ζε ηαηή ηαηάζηαζδ). ηδκ κατκ. ιπμνχ) η. έπς + απανέιθαημ (= δφκαιαζ. Λπμο. Ανπζημί πνυκμζ ημο απθμφ έπς: έπς. ζοββκχιδκ έπς (= ζοβπςνχ). αφημτ. έκεάδε.ά. Ξοκεπχξ. έλς. 20. εββφξ. ηδξ κεχξ. άκς. ηςκ κέςκ. ηάξ κατξ. μζ ηαηχξ έπμκηεξ (= μζ αζεεκείξ). έθπίδj-ς. αθθά ηαζ εκακηίμκ ημο ααζζθζά. Έπεζηα απυ ημοξ πενζζημφξ πμθέιμοξ. δζείπε :β' εκζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ δζέπς. μοη έπς + πθάβζα ενςηδιαηζηή πνυηαζδ (= δε βκςνίγς πχξ). μζ μοη έπμκηεξ (= μζ θηςπμί). 19. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: έπς αίζπφκδκ (= αζζπφκμιαζ). έζπήηεζκ. 18.ηδκ ααζζθέςξ: εκκμείηαζ ηδκ βήκ(ί\ ηδκ πςνάκ) ημο ααζζθζά ηδξ Μενζίαξ.αί κήεξ.ά. ς κατ .

Ώλίγεζ κα θεπεεί εδχ υηζ μ ααζζθζάξ ηδξ Ξπάνηδξ Ώβδξ είπε ήδδ απμηθείζεζ απυ ηδκ λδνά ηδκ Ώεήκα απυ ημ 413 π. θίβμ πνζκ ηδκ ήηηα ηςκ Ώεδκαίςκ ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ ηαζ έκα πνυκμ πνζκ ηδκ ηεθζηή οπμηαβή ηδξ Ώεήκαξ ζηδ Ξπάνηδ. χζηε γήηδζακ απυ ημοξ εθυνμοξ κα δζμνζζηεί εη κέμο καφανπμξ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ εδηείαξ ημο. αθμφ δζυνζζακ ηοπζηά ημκ Ώναημ ςξ καφανπμ ηαζ ημ Ηφζακδνμ ςξ επζζημ-θέα (= ανπδβυ ηςκ επζηεθχκ). Ώζίαξ. αθμφ κίηδζε ημκ αεδκασηυ ζηυθμ ζημ Ιυηζμ ηαζ μνβάκςζε ηαηά ημ πνυηοπμ ηδξ Ξπάνηδξ ηζξ εθθδκζηέξ πυθεζξ ηδξ Θ.ή Αζία (= μζ ηάημζημζ ηδξ Ώζίαξ): ιεηςκοιία.Ρ.) είπακ ακαπηενςιέκμ δεζηυ ηαζ πενζθνμκμφζακ ηζξ καοηζηέξ δοκάιεζξ ηςκ Ηαηεδαζιμκίςκ. .Λφζακδνμξ: μ Ηφζακδνμξ. Δ πενζζηή πμθζηζηή ήηακ οπέν ηςκ Ξπανηζαηχκ ηαζ μ ζαηνάπδξ ηδξ Ηοδίαξ Ζφνμξ αμδεμφζε ιε ηάεε ηνυπμ ημοξ Ξπανηζάηεξ κα ζοκηνίρμοκ ηδ δφκαιδ ηςκ Ώεδκαίςκ. υιςξ. Λζ ζπανηζαηζημί υιςξ κυιμζ απαβυνεοακ κα εηθεβεί καφανπμξ ημ ίδζμ πνυζςπμ δφμ θμνέξ.πανεζηεοάγμκημ πνμξ καοιαπίακ: μζ Ώεδκαίμζ ιεηά ηδ κίηδ ημοξ ζηζξ Ώνβζκμφ-ζεξ (406 π... Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα. .Ρ..Δ Ρίμξ ηαζ δ Έθεζμξ ήηακ αβηονμαυθζα ημο ζηυθμο ηςκ Μεθμπμκκδζίςκ.Ρ. μ ακαβκςνζζιέκμξ καφανπμξ ηαζ ανπδβυξ ημο ζηυθμο ηςκ Μεθμπμκκδζίςκ. καφανπμξ ηδξ Ξπάνηδξ.Ρ. . Ξηδκ ανπή ημο 405 π. Βίπε ιάθζζηα ανηεηέξ επζηοπίεξ ζηδ εάθαζζα.Ρ. Λζ ζφιιαπμζ ηδξ Ξπάνηδξ ηυζμ πμθφ εηηίιδζακ ηαζ αβάπδζακ ημ Ηφζακδνμ. έδςζε εάννμξ ζημοξ ζοιιάπμοξ ηδξ Ξπάνηδξ ηαζ ακακέςζε ηδκ πνμδβμφιεκδ θζθία ημο ιε ημκ Ζφνμ ημ κευηενμ. μ Ηφζακδνμξ ήηακ μ ηφνζμξ υθςκ. μ Ηφζακδνμξ ήθεε ζηδκ Έθεζμ.ΐνζζηυιαζηε ζημ 405 π. Ομ 408 π. Λζ έθμνμζ ςζηυζμ απμδέπηδηακ μοζζαζηζηά ημ αίηδια ηςκ ζοιιάπςκ ημοξ. . έβζκε καφανπμξ ηαζ πέηοπε κα ελαζθαθίζεζ ηδκ οθζηή αμήεεζα ημο Ζφνμο ημο κευηενμο. -μ Ηφζακδνμξ πθέεζ πνμξ ημκ Βθθήζπμκημ βζα κα απμηυρεζ ηζξ ειπμνζηέξ μδμφξ ηςκ Ώεδκχκ ηαζ κα ειπμδίζεζ ηδ ιεηαθμνά ζίημο ζηδκ Ώεήκα απυ ηζξ πχνεξ ημο Βφλεζκμο. Λ Ηφζακδνμξ κίηδζε ημοξ Ώεδκαίμοξ ιε πενζζηά πνήιαηα. Ήηακ δναζηήνζμξ ηαζ θζθυδμλμξ ηαζ δε δίζηαγε κα πνδζζιμπμζεί ηάεε ιέζμ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζημπχκ ημο. έδεζλε ιεβάθεξ ζηακυηδηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο. 8 .

. -καοζζκ 0βδμήημκηα ηαί εηαηυκ: έκαξ ηυζμ ιεβάθμξ ζηυθμξ δζηαζμθμβεί ηδκ αζθάθεζα πμο έκζςεακ μζ Ώεδκαίμζ. Λ ηνυπμξ αοηυξ επζζζηζζιμφ ηςκ Ώεδκαίςκ οπήνλε ηαεμνζζηζηυξ ηαζ ιμζναίμξ βζα ηδκ ελέθζλδ ημο αβχκα.Άαοδμξ: πυθδ ζηδκ αζζαηζηή παναθία ημο Βθθδζπυκημο. Ώκαηαηαθήθεδηε.Ρ. Λ Ώθηζαζάδδξ ιάθζζηα ηδκ είπε μπονχζεζ ηαζ είπε αθήζεζ ζ' αοηή θνμονά. ιε απμηέθεζια κα πνμζμνιζζημφκ πμθφ ημκηά ζημ Ηφζακδνμ. ημκ μπμίμ ζοκέδεακ ιε ημ ιεβαθφηενμ ιε ημ ζφκδεζιμ ηαί. Ώζίαξ.Αζβυξ πμηαιμί: πςνζυ ηαζ υνιμξ ζηδ πενζυκδζμ ηδξ Θνάηδξ.. μζ ανπαίμζ ζοκήεςξ έααγακ ιπνμζηά ημ ιζηνυηενμ ανζειυ. εκχ ζηδκ ζςκζηή ηαζ αηηζηή πεγμβναθία ιεζδιενζακυ βεφια. απέκακηζ απυ ηδκ Άαοδμ. υιςξ. ημκηά ζημ μπμίμ οπήνπε ιζηνυ πμηάιζ. . Δ Άαοδμξ ιε ηδκ απέ-κακηί ηδξ Ξδζηυ ανίζημκηακ ζημ ζηεκυηενμ ζδιείμ ημο πμνειμφ ημο Βθθδζπυκημο. Ώπμζηάηδζε απυ ηδκ αεδκασηή ζοιιαπία ημ ηαθμηαίνζ ημο 411 π.΢δζηυξ: πυθδ ζημ ζηεκυ ημο Βθθδζπυκημο ζηδκ εονςπασηή παναθία.Ρ.άνζζημπμζμοιαζ: ζηα ηείιεκα ημο Λιήνμο ηαζ ημο Ώζζπφθμο δ θέλδ άνζζημκ ζδιαίκεζ πνςζκυ πνυβεοια. ηδκ είπε ηονζέρεζ ιε έθμδμ. .έπζζζηζζάιεκμζ: ηάεε Ώεδκαίμξ ζηναηζχηδξ έπνεπε κα αβμνάγεζ ηα ηνυθζια ημο απυ ηδκ ημπζηή αβμνά. Ωξ πνμξ ηδκ εηθμνά ηςκ ανζειχκ. ΐνζζηυηακ απέκακηζ απυ ηδ 9 . Ήηακ πμθοάκενςπδ ηαζ πθμφζζα πυθδ ιε αλζυθμβδ πκεοιαηζηή ηίκδζδ. . Ξηδκ ανπαζυηδηα δεκ οπήνπε εζδζηυ «ζχια ακεθμδζαζιμφ». . -Λάιραημξ: πυθδ ζημ ζηεκυ ημο Βθθδζπυκημο ζηδ ιζηναζζαηζηή παναθία πμο είπε ζδνοεεί απυ ημοξ Φςηαείξ. θίβμ πνζκ απυ ηδκ ήηηα ηςκ Ώεδκαίςκ ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ. απυ ημ μπμίμ εφημθα ηακείξ ιπμνεί κα δζααεί απυ ηδκ Ώζία ζηδκ Βονχπδ ηαζ ακηίζηνμθα.ή Αζία: μ Κεκμθχκ εκκμεί εδχ ηα δοηζηά ηονίςξ πανάθζα ηδξ Θ. απυ ημοξ Ώεδκαίμοξ ημ 410 π. Λ Ηφζακδνμξ.

) είπε ςξ ζοκέπεζα ημ ηέθμξ ημο πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο ηαζ ηδκ οπμηαβή ηδξ Ώεήκαξ ζηδ Ξπάνηδ. . ακαγδηχκηαξ ηνυθ ζια. πμο ήηακ ζφιιαπμξ ηςκ Ώεδκαίςκ.Ηάιραημ.Γίκεηαζ ζοπκή πνήζδ ημο ζοκδέζιμο δε ιε ζδιαζία ιεηαααηζηή (υπζ ακηζεεηζηή).: ζηάδζμζ ή ζηάδζα): ιέηνμ ιήημοξ πμο ζζμδοκαιεί ιε 185 πενίπμο ιέηνα. Μαναθαιαάκεζ ζηδκ Ώαοδμ ζηναηυ οπυ ηδκ ανπδβία ημο εχναηα ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο ηαηαθαιαάκεζ ηδκ πθμφζζα ηαζ πμθοάκενςπδ Ηάιραημ.775 ιέηνα πενίπμο. Βζζένπεηαζ ζημκ Βθθήζπμκημ ιεηά απυ ημ Ηφζακδνμ. Ομ πςνζυ αοηυ θέβεηαζ ζήιενα Ζανάημαα ηαζ μ υνιμξ Εκηγέ θζιάκ. . ηαηυπζκ ζηδ Ξδζηυ ηα ζ ηέθμξ ζημοξ Ώ ζβυξ πμηαιμφξ. 2. αβηονμαμθεί ζημκ Βθαζμφ-κηα. Γίκεηαζ πνήζδ αμνίζημο απυ ηδκ πανάβναθμ 20. Αεδκασηυξ ζηυθμξ: 180 πθμία ιε πέκηε ζηναηδβμφξ ηαζ ιε επζηεθαθήξ ημκ Ζυκςκα. Δ ήηηα ηςκ Ώεδκαίςκ ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ (405 π. Εζημνζηυξ εκεζηχηαξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Ηαιράημο (§ 19) («αίνμΰζζ ηαηά ηνάημξ»). Λφζακδνμξ: ιε 200 πενίπμο πθμία πθέεζ μθμηαπχξ πνμξ ημκ Βθθήζπμκημ λεηζκχκηαξ απυ ηδ Νυδμ. υηακ μζ δφμ ζηυθμζ ένπμκηαζ ημκηά μ έκαξ ζημκ άθθμ ηαζ επζζπεφδεηαζ δ ζφβηνμοζδ ημοξ.Ρ. ημ πθάημξ ημο Βθθδζπυκημο ζημ ζδιείμ αοηυ ήηακ 15 π 185 = 2. πμο δδθχκεζ δζάνηεζα. Ώνα. Οζ ηζκήζεζξ ηςκ ακηζπάθςκ: 1.ζηάδζμκ (πθδε. 10 . ζη) Λζ ηζκήζεζξ ηςκ ακηζπάθςκ (ηςκ Ώεδκαίςκ απυ ημ έκα ιένμξ ηαζ ημο Ηοζάκδνμο απυ ημ άθθμ) δίκμκηαζ ζηδκ ανπή ζε πνυκμ ηονίςξ παναηαηζηυ.

ά. Ανπζημί πνυκμζ ημο απθμφ εζιί: εζιί. εζιί δζα θζθίαξ (= έπς θζθζηέξ ζπέζεζξ). απέπθεοζακ πάθζ ζημοξ Ώζβυξ Μμηαιμφξ. 11 . ήθεμκ.Ώοηά έηακε βζα ηέζζενζξ ιένεξ ηαζ μζ Ώεδκαίμζ λακααβήηακ ζημ πέθαβμξ εκακηίμκ ημοξ. ζδιάκς. πνμζζηυξ. ηαηά ηα λδιενχιαηα . έζήιαζκμκ.ελζηήνζμ. μφηε κ‟ ακμζπεεί ζημ πέθαβμξ. Βπεζδή υιςξ. αθμφ ηαηαζημπεφζμοκ ηζ ηάκμοκ. έδςζε εκημθή ζηα πζμ βνήβμνα απυ ηα πθμία ημο κα αημθμοεήζμοκ ημοξ Ώεδκαίμοξ ηζ υηακ αβμοκ ζηδ ζηενζά. μδυξ η. ήεζκ ηαζ ήα.έδςζε ζήια κα ιπμοκ ζηα πθμία.ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η Κεθάθαζμ 1 . Ζαζ δεκ απμαίααζε ημοξ ζηναηζχηεξ απυ ηα πθμία πνςηφηενα . έζήιακεκ (ζε άθθεξ εηδυζεζξ οπάνπεζ δ βναθή έζήιδκεκ): β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ζδιαίκς (:ζδιαίκς. αιαλζηυξ. ζεζήιαβηα). 2. κα επζζηνέρμοκ ηαζ κα ημο ημ ακαημζκχζμοκ. Ζαζ μζ Ώεδκαίμζ ιυθζξ ακέηεζθε μ ήθζμξ. πανά ιυκμκ αθμφ επέζηνερακ αοηά (πμο είπε ζηείθεζ βζα ηαηαζημπεία). ζζειυξ. έθήθοεα. εζιί εζξ ηαφηυκ (= ζοβηεκηνχκμιαζ ζημ ίδζμ ζδιείμ).εζζζηήνζμ. ζακ κα πήβαζκε ζε καοιαπία ηαζ ημπμεέηδζε παναπεηάζιαηα ζηα πθάβζα ημο πθμίμο. έζήιδκα ηαζ έζήιακα. Λ Ηφζακδνμξ υιςξ. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: εζιί εζξ θυβμοξ (= δζαπναβιαηεφμιαζ).ηδκ επυιεκδ κφπηα. έπζμφζδ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ έπεζιζ (επί + εζιί). & 22-24 Ζαζ μ Ηφζακδνμξ . μ Ηφζακδνμξ δεκ έαβαθε απυ ημ θζιάκζ ηα πθμία ημο ζημ πέθαβμξ ηαζ έθηαζε ημ ανάδο. αθμφ πνχηα πνμβεοιαηίζμοκ ηαζ αθμφ ηα εημίιαζε υθα. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ζηαιυξ. εζιί. έθδθφεεζκ. πνμεζδμπμίδζε κα ιδκ ηζκδεεί ηακείξ απυ ηδκ πανάηαλδ. Γναιιαηζηέξ παναηδνήζεζξ 1.ακελίηδθμξ. απνυζζημξ. ιπνμζηά ζημ θζιάκζ παναηάπεδηακ ζε ιέηςπμ βζα καοιαπία.

12 . δζααάθθς. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ηαηεααίκς. οπένααζδ.ηαηέααζια. πενζαάθθμκ. ιεηαηζκχ. πνμζαάθθς.ά.άνζζημπμζδζαιέκμοξ: ιεημπή αμνίζημο ανζζημπμζμτιαζ (άνζζημκ + πμζμφιαζ). οπμαάθθς η. ηεηίκδιαζ. πνμδβυνεοηα ηαζ πνμείνδηα. απμαμθή. αάζδ. έααζκμκ. αυθμξ. αιθζαάθθς. αηίκδημξ. πνμεΎπμκ. αέαθδηα. εζζαμθή. απυαθδημξ. ιεηαηίκδζδ. απμααηζηυξ. ιεηααάθθς. ιεηααμθή. ααθηυξ. οπενααίκς. Ανπζημί πνυκμζ: αάθθς.ακέααζια. παναααθχκ. απυααζδ. πνμδβυνεομκ. αιθζαμθία. αήζμιαζ. επειααηζηυξ. ηζκδηυξ. επζαθδηζηυξ. πνμείπεκ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ πνμαβμνεφς(: πνμ-αβμνεφς. εοηίκδημξ. αάενμ. έαδκ. έααθθμκ. Ανπζημί πνυκμζ ημο απθμφ ααίκς: ααίκς. πανααάθθςκ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ πανααάθθς. ααειίδα η. έ-αεαήηεζκ. επζααίκς. ακααάθθς. δζάαδια. Ώνπζημί πνυκμζ: ηζκμφιαζ. αιθίαμθμξ. έηζκμφιδκ. ζοιαάθθς. αάθς. ιεηααθδηυξ. πνμενχ. δζαααίκς.ακεααίκς. αέαδηα. οπενααηζηυξ. ηζκδεήζμιαζ. μνεζαάηδξ. Ξπεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ηίκδζδ. πανααάηδξ. επζαάθθς. αεζηίκδημξ. απμαάθθς. Ρνμκ ζηή ακη ζηαηάζηαζδ: πανααάθθςκ. επζαμθή. εηαμθή. ειαυθζιμξ. ακααμθή. 7. άααημξ. επζαάηδξ. έααθμκ. ειαάθθς. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: αέθμξ. πανααε-αθδηχξ. εηαάθθς. ζοιααίκεζ. αέααζμξ. δζάααζδ. οπεναμθή. πνυααημ. 6. ηζκήζμιαζ. δζααθδηυξ. πνμααίκς. παναααίκς. απμααίκς. έηζκήεδκ. πενζαάθθς.ά. πανάααζδ. ημο νήιαημξ 4. οπεναάθθς. είζααίκεζκ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ είζααίκς. επέιααζδ. δοζηίκδημξ. αμθίδα.3. ααηυξ. 5. ζοιαάκ. ηζκήζμζημ: β' εκζηυ πνυζςπμ ιέθθμκηα εοηηζηήξ ημο νήιαημξ ηζκέμιαζ -μτιαζ. δζζημαυθμξ. πνμεζνή-ηεζκ). πνμαάθθς. αάζζιμξ. οπεναμθζηυξ. εζζαάθθς. ηίκδια. παναααθχκ. ααθαίδα. αθήια. έαεαθήηεζκ. επειααίκς.

ζοκηαηηζηυξ. ηεηέθεοηα. πνμζηαβή. παναηζκδηήξ.ά. Ανπζημί πνυκμζ: ηάηημιαζ. οπμηζκδηήξ. δζαηζκδηήξ. επζηάζζς. έπεζεαζ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ έπμιαζ (= αημθμοεχ) (: έπμιαζ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ηάβια. οπμηζκχ. ήβυιδκ. ήβαβμκ. ήβαβυιδκ. άκηακήβαβε: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ άκηακάβς (: άβς. ήβιδκ). ηάλδ. δζαηζκχ. έηέθεοζα. πανάηαλδ η. είπυ-ιδκ. ηίκδηνμ. ηαπεήζμιαζ. άλς. ακαηζκχ. ηεθεφζς. ζοβηίκδζδ η. έηαλάιδκ. ήημθμοεήηεζκ). 13 . ηέηαβιαζ. 15. έηεηεθεφηεζκ). έηέθεοζεκ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ηεθεφς (: ηεθεφς. οπμηαβή. ζοβηζκχ. άκάλμζημ: β' εκζηυ πνυζςπμ ιέθθμκηα εοηηζηήξ ημο νήιαημξ ακάβμιαζ (: άβμιαζ. ήβμκ. πανεηάλακημ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ παναηάζζμιαζ ή παναηάηημιαζ. έηαχζζ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' οπμηαηηζηήξ ημο νήιαημξ έηααίκς. άκίζπμκηζ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ άκίζπς(= άκέπς). 13. έηά-πεδκ. ζοκηάζζς. ηάλμιαζ. ζοκηαβή. οπμηάζζς. ηαπίζηαξ: οπενεεηζηυξ ααειυξ ημο επζεέημο ηαπφξ. πνμζηαηηζηυξ. 9. ήπεδκ. -ΰ (εάηηςκ . έηαηηυιδκ. έηεηάβιδκ. παναηζκχ. δζαηάγς. πνμζηάγς. άπεήζμιαζ.ιεηαηζκδηυξ. 14. έζπυιδκ. 8. 11. 12.ηάπζζημξ). ήπεζκ ηαζ άβδυπεζκ). ήβιαζ. ήπα ηαζ άβήμπα. έρμιαζ. 10. υρέ: πνμκζηυ επίννδια. 16. δζαηαβή. ήημθμφεδηα. ζφκηαλδ.ά. άλμιαζ. οπμηαηηζηυξ. -εία. έηέθεομκ.

παναββεθία. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: υναζδ.είδμκ.αθμνχ. απμαζαάγς η. άπμπθεσκ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ απμπθές.έςνάηεζκ. -α η. -αξ.17.ήββεθθμκ. ελαββεθία. ακααζαάγς. άββεθια. υρδ.υρμιαζ. Ανπζημί πνυκμζ: άββέθθς.ά. έαί ααζα. παναββέθθς. οπμαζαάγς. Ανπζημί πνυκμζ: μνχ. ελαββεζθαζ: απανέιθαημ αμνίζημο ημο νήιαημξ ελαββέθθς. ζοιαζααζιυξ.ήββεθηα.ά. 18. οπμαζααζιυξ. α ζαχ. 14 . 19. Ανπζημί πνυκμζ: αζαάγς. πνυηενμκ: επίννδια ζοβηνζηζημφ ααειμφ: πνμ .πνυηενμκ πνχημκ. δζααίααζδ.θπ.μναηυξ. πενίμπημξ. έπακήβμκημ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ έπακά-βμιαζ (επί + ακά + άβμιαζ). ακαββεθία η.άββεθς. ηάημπηνμ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: αββεθία. έαίααγμκ.ήββεζθα.υναια. πνμαββέθθς. 21. οπμαίααζδ.αυναημξ.έυναηα. έλεαίααζεκ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ έηαζαάγς. επυπηδξ η. πνμαββεθία. αοηυπηδξ. πνυζμρδ. ζδέα. μπή. Λ ιέθθμκηαξ έηαζαχ ηθίκεηαζ ηαηά ηα ζοκδνδιέκα νήιαηα ζε -άς: έηαζας. ακαββέθθς.έχνςκ. ηαηζδυκηαξ: ιεημπή αμνίζημο α'ημο νήιαημξ ηαεμνάς -ς (ηαηά + μνχ). ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ζοιαζαάγς. δζααζαάγς. ηαηααζαάγς.ά. 20.ήββέθηεζκ. 22. Ομ νήια αοηυ απακηά ηονίςξ ζφκεεημ.

.πανααθήιαηα πανααάθθςκ: πανήπδζδ ή εηοιμθμβζηυ ζπήια.πνμείπεκ: έπεζ ηδ ζδιαζία ημο δζαηάζζς. Λ Μθμφηανπμξ ακαθένεζ υηζ αοηυ έβζκε ηαηά ηδ δείθδ. . .Λζ θέλεζξ καοξ ηαζ ηνζήνδξ δδθχκμοκ πμθειζηά πθμία.ηαζ ηδξ διέναξ υρέ δκ: δ διένα έηθζκε πνμξ ηδ δφζδ ηδξ. Οδκ χνα ηδξ ιάπδξ μ ζαθπζβηηήξ ιε ηδ ζάθπζββα ή ημ ηέναξ δίκεζ ημ ζήια ηδξ επίεεζδξ ή ηδξ οπμπχνδζδξ. έλαββεσθαζ: μ Ηφζακδνμξ ήεεθε κα ιάεεζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ Ώεδκαίςκ ηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ έζηεζθε ηα ηαπφηενα πθμία κα ηαηαζημπεφζμοκ ημ πχνμ υπμο έιεκακ μζ Ώεδκαίμζ ηαζ κα ημο ακαθένμοκ ζπεηζηχξ. εκχ μζ θέλεζξ πθμσμκ ηαζ υθηάξ δδθχκμοκ θμνηδβά πθμία. . . Δ εκημθή ημο Ηοζάκδνμο ήηακ αοζηδνή ηαζ μθζβυθμβδ. -πανααθήιαηα: παναπεηάζιαηα απυ δένιαηα ή απυ πμκηνά οθάζιαηα πμο πνμζηάηεοακ ημοξ καφηεξ απυ ηα επεν ζηά αέθδ. .. ηάκς βκςζηυ ιε ηάπμζμ ζήια. . Λ Κεκμθχκ ζημ πνχημ αζαθίμ ηςκ Βθθδκζηχκ 6. ήηακ ανβά πνμξ ηδκ εζπένα. δίκς εκημθή.ιεηχπς: ιεηαθμνά. Ομ ίδζμ ακαβνάθεζ ηαζ μ Μθμφηανπμξ ζημ αίμ ημο Ηοζάκδνμο. 15 .. εζδμπμζχ ιε ζήια.Πναβιαημθμβζηέξ.άια ης ήθίς άκίζπμκηζ: ζοβπνυκςξ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ διέναξ.19) ηα είπε μκμιάζεζ πανανφιαηα. ενιδκεοηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ παναηδνήζεζξ .εκ ιεηχπς: μζ Ώεδκαίμζ παναηάπηδηακ ζε ιαηνά ιεηςπζηή βναιιή. -έπεζδάκ.έζήιακεκ (ηαζ έζήιδκεκ): ημ ζδιαίκς έπεζ ηδκ έκκμζα ημο θακενχκς. υηακ άνπζζε κα ακαηέθθεζ μ ήθζμξ.

έδςζε ζήια κα ηνέλμοκ αιέζςξ ζηα πθμία. ημκηά ηαζ ζε θζιάκζ. ημοξ έθεβε πςξ δεκ ήηακ ηαθυ κα είκαζ αβηονμαμθδιέκμζ. «Ώκ ανίζηεζηε εηεί. εα καοιαπήζεηε. δεηαπέκηε ζηάδζα ιαηνζά απυ ηα πθμία. βζα κα ημοξ ακηζιεηςπίζεζ). ηαηά ηδκ μπμία μζ Ώεδκαίμζ έπθεακ εκακηίμκ ημο. ημκ δζέηαλακ κα θφβεζ. υηακ αβαίκμοκ απυ ηα πθμία ημοξ. &25-28 Λ δε Ώθηζαζάδδξ. Κεθάθαζμ 1 . & 27-32 Λ Ηφζακδνμξ ζημ ιεηαλφ. επεζδή δεκ έαβαζκε ζημ πέθαβμξ. ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η Κεθάθαζμ 1 . αθμφ είδε ηδκ επζεεηζηή ηίκδζδ ημο ζηυθμο ηςκ ακηζπάθςκ. υπςξ ημοξ δζέηαλε. υηακ ημοξ δμοκ κα έπμοκ απμαζααζηεί απυ ηα πθμία ηαζ κα έπμοκ δζαζημνπζζηεί ζηδκ Ρεννυκδζμ. Γζαηί ηχνα αοημί μζ ίδζμζ ήηακ ζηναηδβμί ηαζ υπζ εηείκμξ. είπε ζημοξ ηαηαζηυπμοξ ημο. επεζδή παναηήνδζε απυ ηα ηείπδ (ημο πφνβμο ημο). Βπεζδή 16 . υπμηε εέθεηε». (πνάβια πμο έηακακ πμθφ ζοπκυηενα απυ ιένα ζε ιένα.ημοξ είπε.έπακήβμκημ: εδχ βίκεηαζ πνήζδ ημο παναηαηζημφ. Λζ ζηναηδβμί υιςξ. Ζαζ αοηυξ ζδηχεδηε ηαζ έθοβε. βζαηί μζ ηζκήζεζξ ηαζ μζ εκένβεζεξ αοηέξ βίκμκηακ επί ηέζζενζξ διένεξ. αθθά ημοξ παναηζκμφζε κα ιεηαηζκδεμφκ πνμξ ηδ Ξδζηυ. Ζαζ εηείκμζ ηα έηακακ αοηά.υηζ μζ Ώεδκαίμζ αβηονμαμθμφζακ ζηδκ παναθία ηαζ υπζ ζε ηάπμζα πυθδ ηαζ έραπκακ κα ανμοκ η‟ απαναίηδηα απυ ηδ Ξδζηυ. ηαζ ζε πυθδ. αβμνάγμκηαξ απυ ιαηνζά ηα ηνυθζια ηαζ πενζθνμκχκηαξ ημκ Ηφζακδνμ.εκχ επζζηνέθμοκ ιε ηα πθμία πνμξ αοηυκ κα ζδηχζμοκ ρδθά ιζα αζπίδα ζημ ιέζμ ηδξ δζαδνμιήξ. υηακ έθηαζε δ πέιπηδ ιένα. εκχ ακηίεεηα μζ επενμί είπακ ηα πάκηα ζε θζιάκζ ηαζ ζε πυθδ.-αφηαζ: εκκμεί ηα ηαπφπθμα πθμία πμο είπε ζηείθεζ βζα κα παναηδνήζμοκ αηνζαχξ ηζ ηάκμοκ μζ Ώεδκαίμζ. -έπμίεζ . Λ Ηφζακδνμξ ηυηε έδςζε ζήια κα πθεφζμοκ βνήβμνα ιε ηα ηανάαζα ηαζ μ Θχναηαξ πήβε ιαγί έπμκηαξ ηαζ ημ πεγζηυ ζχια. ηαζ ηονίςξ μ Οοδέαξ ηαζ μ Θέκακδνμξ. Λ Ζυκςκαξ.

ακηέπς. 17 . μί μοη έπμκηεξ (= μζ θηςπμί). ελήξ. έπς θνμκηίδα (= θνμκηίγς). πνμζέπς. ζοκέπς. έζπδηα. Ανπζημί πνυκμζ: έπς. ζπεηζηυξ. ηαημπή.υιςξ είπακ δζαζημνπζζηεί μζ καφηεξ.Ωζηυζμ. έπς αίζπφκδκ (= αζζπφκμιαζ. έζπδηυηαξ. ιεηέπς. ζπυκηαξ. έλς ηαζ ζπήζς. ακέπμιαζ. πμθζμφπμξ. εκχ μζ άθθμζ ηαηέθοβακ ζε ιζηνά μπονά. ηαηχξ έπς (= ανίζημιαζ ζε ηαηή ηαηάζηαζδ). άθθα απυ ηα πθμία ανέεδηακ ιε ιζα ζεζνά ηςπδθαηχκ. ελμπή. (= ιπμνχ). είνήηεζκ). 3. πανέπς. άκαβηαίςξ έπεζ (= είκαζ ακαβηαίμ). εκέπμιαζ. ζοκέπεζα. έζπήηεζκ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ζπεδυκ. πνμέπς. κηνέπμιαζ). 2. εζνδηα. ελέπς. ζοκμπή. έζπμκ.ημ ηανάαζ ημο Ζυκςκα ηαζ άθθα επηά πμο ήηακ βφνς ημο ηαζ δ Μάναθμξ. εκ αίηία έπς ηζκά (= ηαηδβμνχ ηάπμζμκ). άθθα ιε δφμ ζεζνέξ ηαζ άθθα εκηεθχξ άδεζα απυ ηςπδθάηεξ. θήζς ηαζ ένχ. Γναιιαηζηέξ παναηδνήζεζξ 1. ακμπή. δζ' εθπίδμξ έπς (= εθπίγς). ακεηηζηυξ. είπμκ. ακμίπεδηακ ιε ιζαξ ζημ πέθαβμξ ιε ηα πθδνχιαηα ζηδ εέζδ ημοξ. πνμζμπή. Ζαζ ημοξ πενζζζυηενμοξ άκδνεξ ημοξ ζοκέθααε ζηδκ λδνά. έκμπμξ. έθδζα ηαζ είπμκ. ηαηζδχκ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ ηαεμνάς-χ. έθδ: β' εκζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ θδιί (= θέβς. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: θυβμξ έπεζ (= δζαδίδεηαζ.ά. έπς + απαν. εκμπή. μοη έπς + πθάβζα ενςηδιαηζηή πνυηαζδ (= δε βκςνίγς πχξ). έλμπμξ. ηαπελία. ζζπονίγμιαζ) (: θδιί. πανμπή. ιεημπή. πνμζεηηζηυξ. έθδκ. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: έπμκηαξ. έπμκηαξ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ έπς. ηαηέπς. ακημπή. θέβεηαζ).έλμκηαξηαζζπήζμκηαξ. ζοκεηηζηυξ. έλδ. εκχ υθα ηα οπυθμζπα μ Ηφζακδνμξ ηα ηαηέθααε ζηδκ αηηή. κμοκεπήξ η. ήζοπίακ έπς (= δζοπάγς).

είπε: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ θέβς. είνδηα. εοθομθμβία.έςκήεδκ. μζημκμιμθυβμξ η.έπνζάιδκ. Μανυιμζα αολάκμκηαζ ηαζ ηα νήιαηα δφκα-ιαζηαζ ιέθθς. Ομ νήια αοηυ δέπεηαζ ή ζοθθααζηή ή πνμκζηή αφλδζδ. Ανπζημί πνυκμζ: χκμτιαζ.ααμφθδημξ. λακαθές. πνμθέβς. επζθμβή. 18 . δεζκυξ θέβεζκ (= ζηακυξ νήημναξ). ηαοημθμβία. είνήηεζκ. 5. νήημναξ. έζηέδαζιαζ. 6. θέλς ηαζ ένχ.ά. θεπημθυβμξ. ακηζθέβς. θελζθυβζμ. αμφθδζεε: α' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ εκεζηχηα οπμηαηηζηήξ ημο νήιαημξ αμφθμιαζ (= εέθς). θελζηυ. ςξ θέβεηαζ (= υπςξ δζαδίδεηαζ). έζηεδαζάιδκ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: θυβμξ. εζπςιέκμ.4. θελζεήναξ. θέλδ. παναθές.χκήζμιαζ. έζηεδάζεδκ. είπμκ. Ανπζημί πνυκμζ: θέβς. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: αμφθδζδ. ακακηίθεηημξ. πνυθμβμξ. έζηεδάζιδκ). δζαθέβς. ζηεδαζεήζμιαζ. θμβζηυξ. ηαηά ημ δδ θεβυιεκμκ (= υπςξ ζοκήεςξ θέκε). ακηζθμβία. ιάθζζηα). θεβάιεκμξ. ιαηαθές. ζοπκμθές. βθςζζμθυβμξ. έθελα. ηαηχξ θέβς (= ηαημθμβχ). έπμξ.έςκμφιδκ. εοθομθυ-βμξ. έζηεδακκφιδκ. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: εο θέβς (= επαζκχ). 4.έχκδιαζ. Ώπ' αοηυ πνμένπεηαζ δ κεμεθθδκζηή θέλδ δζαζηέδαζδ ιε ηδ ζδιαζία ηδξ ροπαβςβίαξ. επζθέβς. αμφθδια. έθεβμκ. 7. ακηίννδζδ.ιάθθμκ: ζοβηνζηζηυξ ααειυξ ημο επζννήιαημξ ιάθα (ιάθθμκ. πμθοθυβμξ. έζηεδαζιέκμοξ: ιεημπή παναηεζιέκμο ημο νήιαημξ ζηεδάκκοιαζ (= δζαζημνπίγμιαζ) (: ζηεδάκκοιαζ. έεέθς(: ήαμοθυιδκ ηαζ έαμοθυιδκ). χκμφιεκμζ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ χκέμιαζ -μοιαζ (= αβμνάγς). απυννδημξ. ηαηά ημ Θέθς.

πθήνεζξ: ηνζηυηθζημ ζζβιυθδηημ επίεεημ: υ. 13.απμδίδμιαζ. έθααμκ. Ανπζημί πνυκμζ: αίνς. μί δε. άκήπεδζακ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ παεδηζημφ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ακάβμιαζ. ημοιπαθζκ: ακηί ημ έιπαθζκ (ηνάζδ). 10. 15. Ακηχκοια ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: πςθχ. θήρμιαζ. 8. ανηδνία. έθααε: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ θαιαάκς.άναζ. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: αίνεζκ. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: αίνς ηαζξ καοζΎκ (= απμπθές). αμνηή η.ήνηέκαζ.ήνηεζκ. Ομ α' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' πνμζηαηηζηήξ ημκίγεηαζ ζηδ θήβμοζα: θααε. ηςκ πθήνςκ). αίνς ζδιεσμκ (= ορχκς ζδιαία).έςκήιδκ. αζχνα.ήνα.ήνμκ. 19 . ημ πθήνεξ (βεκ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ςκζα. Ανπζημί πνυκμζ: θαιαάκς. 9. άναζ: απανέιθαημ αμνίζημο ημο νήιαημξ αίνς(= ορχκς. έπανζδ. ιεηέςνμξ.ήνηα. ζδηχκς). αίνμιαζ πυθειμκ (= επζπεζνχ πυθειμ). επαίνμιαζ.άνεσκ. 11. αίνς εοιυκ (= ελορχκς ημ θνυκδια ηάπμζμο). ηαηαθνμκμοκηεξ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ ηαηαθνμκές -ς. υ ιεκ: άνενα ιε ζδιαζία δεζηηζηήξ ακηςκοιίαξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: άνδδκ. πθδε. έθάιαακμκ.είθήθεζκ. ηεθχκδξ.άνς. ζοιπανήεζ: β' εκζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ζοιπάνεζιζ (ζοκ + πανά + εζιί). 14. άνζδ.πζπνάζης. εΎθδθα.ά. ςκδηυξ. 12. ή πθήνδξ. ακηάνηδξ.

ηαηάθμβμξ. επακάθδρδ. έθεοβμκ.ακάθδρδ. ενβμθήπηδξ. Βπζγδημφζε ηα πνςηεία.. δίηδκ θαιαάκς ηζκί (= ηζιςνχ ηάπμζμκ). Έβζκε ανπδβυξ ηςκ δδιμηναηζηχκ ηαζ 20 . ενβμθααία η.Ρ. επζθμβή. οπμθαιαάκς.θαιαάκς θυαμκ (= θμαμφιαζ). θαιαάκς πζζηά (= θαιαάκς έκμνηεξ δζααεααζχζεζξ).Ρ. ιεηάθδρδ.ακαθαιαάκς. ήηακ εμνοαχδδξ ηαζ εναζφξ. πέθεοβα. επζθαιαάκμιαζ. Γεκκήεδηε πενίπμο ημ 452 π.΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: θήιια. αζφθθδπημξ. 16. θααίδα. πενζθαιαάκς. ζοθθέλς. δζαθαιαάκς. Λ παηέναξ ημο Ζθεζκίαξ ζημηχεδηε ζηδ ιάπδ ηδξ Ζμνχκεζαξ. ημοαεκημθυζ η. παναθααή. θααή. οπυθδρδ. θηςπμθμβζά. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: θαιαάκςυνβήκ(= μνβίγμιαζ). κεμζφθθεηημξ.θήρδ.ά.ά. ζοθθμβέαξ. ιεηαθαιαάκς. έθοβμκ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ θεφβς (: θεφβς. έθοβμκ. ζοκέθελεκ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ζοθθέβς (= ιαγεφς). Πναβιαημθμβζηέξ. έπεθεφβεζκ). θαιαάκς αζηίακ (= επζζφνς εκακηίμκ ιμο ηαηδβμνία). πενζθδπηζηυξ. παναθήπηδξ. Ήηακ θφζδ πνμζηζζιέκδ ιε πμθθέξ ανεηέξ. ενβμθάαμξ.). Αάζηαθμξ ημο ήηακ μ Ξςηνά-ηδξ. εηθαιαάκς. απμθααή. πενίθδρδ. πεζνμθααή. θαααίκς. απμθαιαάκς. ζηοθμθυζ. δζημθάαμξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ζοθθμβή.Αθηζαζάδδξ: μκμιαζηυξ Ώεδκαίμξ ζηναηδβυξ ηαζ πμθζηζηυξ. παναθαιαάκς. πνμθαιαάκς. ενδζηυθδπημξ. επακαθαιαάκς. πνυθδρδ. πνμζθαιαάκς. ηαηαθαιαάκς. θήπηδξ. πνυζθδρδ. ζοκέθελα. ημνθμθμβχ. Δ ροπή ημο υιςξ ηοιαζκυηακ ιεηαλφ ανεηήξ ηαζ ηαηίαξ. θεφλμιαζ ηαζ θεολμτιαζ. ζφθθδρδ. 17. ζοθθαιαάκς. ζοκέθεβμκ. ηαηαθδρίαξ. Ανπζημί πνυκμζ: ζοθθέβς. ενιδκεοηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ παναηδνήζεζξ .Ρ. ημ 447 π. ηαζ μ Ώθηζαζάδδξ ζηενήεδηε ηδκ παηνζηή επμπηεία. μ μπμίμξ ημκ έζςζε ζηδ ιάπδ ηδξ Μμηίδαζαξ (432 π. ζφθθμβμξ. ηαηάθδρδ. ζοκείθμπα.

Βκηςιεηαλφ μ Ώθηζαζάδδξ είπε πενζπέζεζ ζε δοζιέκεζα ζηδ Ξπάνηδ. Ξδ-θοιανία. Ώκηί. ηαηέθοβε ζηδ Ξπάνηδ. Ώηυιδ.Ρ. Λ ζηυθμξ ακηέδναζε ηαζ ακαηήνολε ζηναηδβυ ημκ Ώθηζαζάδδ. βζα κα απθχζμοκ ηδκ δβειμκία ημοξ ηαζ ζηδ Αφζδ. 21 . κα βονίζεζ πίζς ζηδκ Ώεήκα βζα κα απμθμβδεεί βζα ηδκ πνάλδ ημο αοηή. ελαζηίαξ ημο άηαηημο ηαζ αηίεαζμο παναηηήνα ημο. πμο είπε έβηαζνα ακηζθδθεεί ημοξ ηζκδφκμοξ απυ ιζα ηυζμ ιαηνζκή εηζηναηεία. Ζαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο (431 .Ρ.404 π. ιάηαζα πνμζπαεμφζε κ' απμηνέρεζ ημοξ Ώεδκαίμοξ απυ ημ εβπείνδια ημοξ αοηυ. μ μπμίμξ είπε ήδδ δζαθςκήζεζ ιε ημοξ Ξπανηζάηεξ ηαζ είπε πθδζζάζεζ ημοξ Ώεδκαίμοξ. Ξηδ ιεβάθδ αοηή πμθειζηή επζπείνδζδ ηςκ Ώεδκαίςκ ζηναηδβμί μνίζηδηακ μ Ώθηζαζάδδξ.Ρ. υιςξ. μζ μθζβανπζημί ζηδκ Ώεήκα ηαηάθενακ κα ακαηνέρμοκ ημ δδιμηναηζηυ πμθίηεοια ηαζ κα εβηαεζδνφζμοκ ηδκ ανπή ηςκ ηεηναημζίςκ. βζαηί δζαζηεδάγμκηαξ ιε θίθμοξ ημο έζπαζε ηζξ ενιασηέξ ζηήθεξ πμο είπακ ημπμεεηδεεί ζε δζάθμνα ζδιεία ηδξ Ώεήκαξ. ζοκέααθε απμθαζζζηζηά ζηδκ απμζηαζία πμθθχκ ζςκζηχκ ηαζ άθθςκ πυθεςκ απυ ηδκ αεδκασηή ζοιιαπία ηαζ ζηδ ζοκμιμθυβδζδ ζοκεδηχκ ιεηαλφ ηςκ Ηαηεδαζιμκίςκ ηαζ ημο ζαηνάπδ ηδξ Εςκίαξ Οζζζαθένκδ.. Λ Ιζηίαξ. επέζηνερε ζηδκ Ώεήκα κζηδηήξ ηαζ ηνμπαζμφπμξ. Μαναηίκδζε ημοξ Ώεδκαίμοξ. ελαζθάθζζε ηδκ επζημζκςκία ηςκ Ώεδκχκ ιε ημκ Μυκημ ηαζ ζφκαρε ζοκεήηδ ιε ημ ζαηνάπδ ηδξ Φνοβίαξ Φανκάααγμκ. ημ 408 π. κα θηάζεζ ζηδ Ξζηεθία. Έηζζ.Ρ. βζαηί μζ ακηίπαθμί ημο ζηδκ Ώεήκα πέηοπακ ηδκ ακάηθδζδ ημο. Ππέηαλε ηζξ ηον ζυηενεξ πυθεζξ ημο Βθθδζπυκημο ηαζ ηδξ Μνμπμκηίδαξ (ΐογάκηζμ. πμο ανζζηυηακ ζηδ Ξάιμ.) είπε πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ. μ Ώθηζαζάδδξ δεκ επέζηνερε αιέζςξ ζηδκ Ώεήκα. Ομ 411 π.ακηίπαθμξ ημο ζοκηδνδηζημφ Ιζηία. Δ πμθζηζηή αθθαβή πμο ζδιεζχεδηε ηυηε ζηδκ Ώεήκα δεκ είπε ηδκ έβηνζζδ ηςκ πθδνςιάηςκ ημο ζηυθμο.). Λ Ώθηζαζάδδξ δεκ ηαηυνεςζε. Μνυδςζε ηδκ παηνίδα ημο ηαζ ιε ηζξ ζοιαμοθέξ πμο έδςζε ζημοξ Ξπανηζάηεξ έβζκε αίηζμξ κα ηαηαζηναθεί δ επζαθδηζηή ζηναηζςηζηή δφκαιδ ηςκ Ώεδκαίςκ πμο είπε ζηαθεί ζηδ Ξζηεθία. Ομκ ηαηδβυνδζακ ςξ ζενυζοθμ. κα ακαθάαμοκ ηδκ εηζηναηεία ζηδ Ξζηεθία εκακηίμκ ηςκ Ξο-ναημοζχκ. μ Ιζηίαξ ηαζ μ Ηάιαπμξ. Ζαθπδδυκα η. Θεηά ηδκ ηαηάθοζδ ηςκ ηεηναημζίςκ. Έπθεοζε πνμξ ημκ Βθθήζπμκημ ηαζ κίηδζε δομ θμνέξ ημοξ Μεθμπμκκδζίμοξ ζηδκ Άαοδμ ηαζ ζηδκ Ζφγζημ.ά. ημ 415 π. υιςξ. ηςκ θζθμδμλζχκ ημο ηαζ ηςκ πμζηίθςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο.

. ζηναηζςηζηέξ απμηοπίεξ ημο ζηδ ζοκέπεζα.. υιςξ. χζηε 22 .Ρ.μί ζηναηδβμί άπζέκαζ αοηυκ έηέθεοζακ: απυ ηα ηείπδ ημο μ Ώθηζαζάδδξ ένπεηαζ έθζππμξ ζημοξ Ώεδκαίμοξ ζηναηδβμφξ ηαζ ημοξ ζοιαμοθεφεζ κα ιεηαηζκδεμφκ ζηδ Ξδζηυ. . Λζ Ώεδκαίμζ.409 π.εη ΢δζημο: δ πνυηαζδ ημο Ώθηζαζάδδ ήηακ θμβζηή. Θυκμ μ πμθοιήπακμξ Ώθηζαζάδδξ ιπμνμφζε κα ακηζηαπεεί ζημκ πακμφνβμ Ηφζακδνμ. ζοκέααθακ ζημ κα ηαηδβμνδεεί απυ ημοξ επενμφξ ημο ζηδκ Ώεήκα.). Λ Αζυδςνμξ μ Ξζηεθζχηδξ ιάθζζηα ακαθένεζ (ΕΓ105) υηζ μ Ώθηζαζάδδξ οπμζπυηακ ζημοξ Ώεδκαίμοξ ηαζ αμήεεζα απυ ημοξ ενάηεξααζζθείξ.Ρ. ημκ απέπειρακ.775 ι. παναηήνδζε απυ ηα ηείπδ ημο ηδκ απενζζηερία ηςκ Ώεδκαίςκ ηαζ ημοξ ζοιαμφθερε κα ιεηαηζκδεμφκ ζημ θζιάκζ ηδξ Ξδζημφ. ημ 404 π. Ώθμφ «ηα επζηήδεζα» δεκ ιπμνμφζακ κα ηα πνμιδεεοημφκ ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ ηαζ πήβαζκακ βζα ηδκ αβμνά ημοξ ζηδ Ξδζηυ. μοη εηείκμκ: μ Ώθηζαζάδδξ είπε δζαπνάλεζ ηυζα πμθθά αδζηήιαηα ζε αάνμξ ηςκ Ώεδκαίςκ ηαηά ημ πανεθευκ. υπμο ηαηά ημ πνυκμ ημο πμθέιμο ζημκ Βθθήζπμκημ είπε πηίζεζ ηνία μπονά ηείπδ.εη ηςκ ηεζπχκ: αοηά ανίζημκηακ ημκηά ζηδκ Μαηηφδ ηαζ ηα είπε απμηηήζεζ ημ 410 . θίβμ πνζκ ηδκ ήηηα ηςκ Ώεδκαίςκ ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ. πμο ήηακ θίθμζ ημο. μ Ώθηζαζάδδξ γήηδζε άζοθμ ζηδ Φνοβία. Θε ηζξ εκένβεζεξ ημο Ηοζάκδνμο μ Ώθηζαζάδδξ θμκεφεηαζ ζηδ Φνοβία απυ ημοξ ζηναηζχηεξ ημο Φανκάααγμο.Λνζζιέκεξ. εκχ ζε πενίπηςζδ επζηοπίαξ υθμζ εα εεςνμφζακ ημκ Ώθηζαζάδδ ςξ ημκ ηφνζμ ζοκηεθεζηή ηδξ κίηδξ.). ημκηά ζημ Φανκάααγμ. . πμο απείπε δεηαπέκηε ζηάδζα (= 2. Λζ Ώεδκαίμζ δεκ ημκ άημοζακ. υιςξ. . ήηακ ζαθέξ υηζ έπνεπε κα ιεηαηζκδεμφκ ηαζ κα αθθάλμοκ υνιμ.Ρ. Ομ 405 π. Ομ ιεβάθμ θάεμξ ηςκ Ώεδκαίςκ ήηακ υηζ ακάβηαζακ ημκ Ώθηζαζάδδ κα αοημελμνζζηεί ηδ ζηζβιή πμο μζ οπδνεζίεξ ημο ήηακ απαναίηδηεξ.Ρ. υπςξ δ αδοκαιία ημο κα οπμηάλεζ ηδκ Άκδνμ πμο είπε απμζηαηήζεζ απυ ημοξ Ώεδκαίμοξ ηαζ δ ήηηα ημο αεδκασημφ ζηυθμο ζημ Ιυηζμ. ημ επίκεζμ ηδξ Ζμθμθχκμξ.αοημί βαν. . Θεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ώεδκαίςκ ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ (405 π.. Λ Ώθηζαζάδδξ απμζφνεδηε ζηδ εναηζηή πενζυκδζμ. ημκηά ζε θζιάκ ζ ηαζ ζε πυθδ. δζυηζ δοζπζζημφζακ απέκακηί ημο ηαζ δζυηζ κυιζγακ πςξ ζε πενίπηςζδ απμηοπίαξ αοημί εα έθενακ ηδκ υθδ εοεφκδ.

-.έπζπθέμοζζ ημζξ Άεδκαίμζξ: μζ Ώεδκαίμζ έαβαζκακ ιε ημ ζηυθμ ημοξ ηαζ πνμηαθμφζακ ζε καοιαπία ημ Ηφζακδνμ. ημοξ απέθεοβε ηαζ αημθμοεμφζε ηδ δζηή ημο ηαηηζηή. . υιςξ.ηαηά ηδκ Χεννυκδζμκ: πνυηεζηαζ βζα ηδ εναηζηή πενζυκδζμ. ςξ έηέθεοζε: μζ εκημθέξ ημο Ηοζάκδνμο εηηεθμφκηαζ ιε αηνίαεζα ηαζ πεζεανπία απυ ημοξ καφηεξ ημο. -δίηνμημζ .ιμκυηνμημζ: ιέζα ζηδ ζφβποζδ πμο επζηνάηδζε απυ ηδκ αζθκζδζαζηζηή ηαζ ιδ ακαιεκυιεκδ επίεεζδ ηςκ Ξπανηζαηχκ. Ομ ζήια ιε ηδ ζάθπζββα δυεδηε.δζηαζμθμβείηαζ δ πνμζαθδηζηή αοηή ζηάζδ ηςκ Ώεδκαίςκ ζηναηδβχκ απέκακηί ημο. υηακ ορχεδηε ζημ ιέζμ ημο πθμο δ αζπίδα απυ ηα ηαηαζημπεοηζηά πθμία. χζηε ηαευθμο δε ζογήηδζακ ηζξ θμβζηέξ πνμηάζεζξ ημο ηαζ ηζξ απέν-ν ζρακ ιε πεν ζθνμκδη ζηυ πνμξ αοηυκ ηνυπμ. -Κυκςκ: μ Μθμφηανπμξ ζημ αίμ ημο Ηοζάκδνμο ακαθένεζ υηζ μ Ζυκςκ είπε αβεζ ζηδκ λδνά ηαζ πνχημξ αοηυξ ακηζθήθεδηε ημ ζηυθμ ηςκ Μεθμπμκκδζίςκ κα πθέεζ εκακηίμκ ημοξ. άθθεξ απυ ηζξ αεδκασηέξ ηνζήνεζξ ανέεδηακ ιε ιζα ζεζνά 23 . Ζαζ αοηυ βζκυηακε πμθφ ζοπκυηενα απυ διένα ζε διένα. -αίνς αζπίδα: δίκς καοηζηυ ζήια. μί δε. .. ζδηχκμκηαξ ρδθά ιζα αζπίδα. . -δδ: αοηυ θέβεηαζ ιε ηάπμζα εζνςκεία. πςνίξ κα παναζφνεηαζ απυ ημοξ Ώεδκαίμοξ.ημίξ παν' αοημτ έπμιέκμζξ: ζ' αοημφξ πμο ηαηά δζαηαβή ημο είπακ ζηαθεί βζα κα ηαηαζημπεφμοκ ηαζ κα παναημθμοεμφκ ημοξ Ώεδκαίμοξ. ΐθέπμκηαξ υηζ μ Ηφζακδνμξ δεκ έπθεε εκακηίμκ ημοξ. είπακ ηυζμ απμεναζοκεεί χζηε έθεοβακ απυ ηα πθμία ημοξ ηαζ εηνέπμκημ ζε ακαγήηδζδ ηνμθίιςκ. Ουζμ πμθφ ημοξ ήηακ ακεπζεφιδηδ δ πανμοζία ημο. . . Ώοηυξ.υπεν έπμίμοκ πμθφ ιάθθμκ ηαε' έηάζηδκ ήιένακ: δεκ οπήνπε αοζηδνή πεζεανπία.. ιε ηδ ζάθπζββα.έζήιακε (ή έζήιδκε): εκκ.

βζα κ‟ ακαημζκχζεζ ηα βεβμκυηα ηαζ αοηυξ η‟ ακαημίκςζε . ηδκ Ώαανκίδα. ημκ Θζθήζζμ πεζναηή. άθθα εθηά πμο ανίζημκηακ πθδζίμκ ημο ηαζ ημ ζενυ πθμίμ ηςκ Ώεδκαίςκ Μάναθμξ). εκχ δ Μάναθμξ έπθεοζε πνμξ ηδκ Ώεήκα .αθμφ έθηαζε ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ.βζα κα ακαημζκχζεζ ηα υζα είπακ βίκεζ. πνμηεζιέκμο κα δζηαζηεί ςξ ενιμημπίδδξ (έηζζ μκμιάζηδηακ αοημί πμο απέημρακ απυ ηζξ ιανιάνζκεξ ζηήθεξ ημ ηεθάθζ ημο εεμφ Βνιή). ημκ ααζζθζά ηδξ Ζφπνμο. Λζ ανπαίμζ είπακ ηαζ ηνίηνμηα πθμία. ακ κζημφζακ ζηδ καοιαπία. ζηδ Ξπάνηδ. θέβμκηακ πμθθέξ ηαηδβμνίεξ ηαηά ηςκ Ώεδκαίςκ ηαζ βζα εηείκα ηα εβηθήιαηα πμθέιμο. Δ δίηνμημξ κατξ θέβεηαζ δζήνδξ. Βηεί θμζπυκ.. πήνε απυ εηεί ηα ιεβάθα πακζά ηςκ πθμίςκ ημο Ηφζακδνμο ηαζ μ ίδζμξ ιε ηα μηηχ πθμία ιυκμκ απέπθεοζε πνμξ ημκ Βοαβυνα. . ηα μπμία είπακ δζαπνάλεζ ηαζ βζα υζα είπακ απμθαζίζεζ κα ηάκμοκ. Ξηδ δζάνηεζα ηδξ ίδζαξ ιέναξ . Λ Ηφζακδνμξ ιεηά. Έπεζηα απ‟ αοηυ μ Ηφζακδνμξ δζέηαλε κα ιαγεοημφκ μζ ζφιιαπμζ ηαζ κ‟ ακηαθθάλμοκ απυρεζξ ηαζ κ‟ απμθαζίζμοκ βζα ημοξ αζπιαθχημοξ.π. βζα ηδ ιεηαθμνά ηςκ πνέζαεςκ η.θπ.πμο έπναλε αοηά. Λζ Ώεδκαίμζ. &29-32 Λ Ζυκςκαξ θεφβμκηαξ ιε ηα εκκζά πθμία.αθμφ πνχηα πνμζμνιίζηδηε ζημ αηνςηήνζ ηδξ Ηαιράημο.ηςπδθάηεξ. Ξοκεπχξ. . άθθεξ ιε δφμ ηαζ άθθεξ ηεθείςξ άδεζεξ. ζχεδηακ εκκέα ζοκμθζηά πθμία (ημ πθμίμ ημο Ζυκςκα.επηά πθήνεζξ (κήεξ): ιε ηα πθδνχιαηα ζηδ εέζδ ημοξ. έζηεζθε ημ Θευπμιπμ. υηακ έιαεε υηζ μζ Ώεδκαίμζ είπακ ηαηαζηναθεί . δδθαδή κα ηυαμοκ ημ δελί πένζ υθςκ υζςκ εα έπζακακ γςκηακμφξ ηαζ υηζ αθμφ ηαηαθάιαακακ δφμ 24 . Οα πθμία αοηά πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ζενέξ ή δδιυζζεξ απμζημθέξ. Οα οπυθμζπα 171 πθμία ηα ηαηέθααε μ Ηφζακδνμξ. ιεηέθενε ηαζ ηα πθμία ηαζ ημοξ αζπιαθχημοξ ηαζ υθα η‟ άθθα ζηδ Ηάιραημ ηαζ ζοκέθααε ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ απυ ημοξ ζηναηδβμφξ ηαζ ιάθζζηα ημ Φζθμηθέα ηαζ ημκ Ώδείιακημ.Πάναθμξ: δ Μάναθμξ ηαζ δ Ξαθαιζκία ήηακ ηα ζενά πθμία ηςκ Ώεδκαίςκ. ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η Κεθάθαζμ 1. έζηεζθακ ηδ Ξαθαιζκία κα θένεζ πίζς ημκ Ώθηζαζάδδ. π.

Ηέβμκηακ ηζ άθθα πμθθά ηαζ απμθάζζζακ κα ζημηχζμοκ ημοξ αζπιαθχημοξ υθμοξ. άπήβαβεκ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ απάβς (απυ + άβς). πνμζθοβή. υζμζ ήηακ Ώεδκαίμζ.ά. μί θεφβμκηεξ (= μζ ελυνζζημζ). έπεθεφβεζκ. θοβαδεφς. οπεηθεφβς. θεφλμιαζ ηαζ θεολμΰιαζ. θεοβάθα η.θεολυιεκμξηαζθεολμφιεκμξ. Ανπζημί πνυκμζ: άβς. έθεοβμκ. ημ θετβμκ ρήθζζια (= ημ ζογδημφιεκμ ρήθζζια). ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: θοβή. επεζδή ήηακ μ ιυκμξ ζηδκ εηηθδζία ημο δήιμο.ηνζήνεζξ. θεφβςκ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ θεφβς. πανάβς. πμο έθενε ακηίννδζδ ζημ ηυρζιμ ηςκ πενζχκ. 25 . ακαπυθεοηημξ. εθυζμκ άνπζζε κα πανακμιεί ζε αάνμξ ηςκ Βθθήκςκ. Γναιιαηζηέξ παναηδνήζεζξ 1. ηαηαθφβζμ. ιζα Ζμνζκεζαηή ηαζ ιζα απυ ηδκ Άκδνμ . λεθεφβς. ηαηαθοβή. θεοβζυ. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: θεφβς οπυ ηίκμξ (= ελμνίγμιαζ). πνμζθεφβς.εα ένζπκακ ζηδ εάθαζζα υθμοξ ημοξ άκηνεξ ημοξ. άθεοηημξ. ήπα ηαζ άβήμπα. θεφβς βναθήκ ή δίηδκ (= δζηάγμιαζ ςξ ηαηδβμνμφιεκμξ).πε-θεοβχξ. Λ Ηφζακδνμξ δε. ηαηαθεφβς. ημκ έζθαλε. δζαβςβή. άλς.θοβχκ. πμο δζέηαλε ηδ εακάηςζή ημοξ. πνυζθοβαξ. άβδια. Λ Φζθμηθήξ ιάθζζηα ήηακ μ ζηναηδβυξ ηςκ Ώεδκαίςκ. έθοβμκ. ήβμκ. οπεηθοβή. θοβάξ. ήπεζκ ηαζ άβδυ-πεζκ. παναβςβή. Ανπζημί πνυκμζ: θεφβς. άλμκαξ. αθμφ νχηδζε πνχηα ημ Φζθμηθή ηζ εα έπνεπε κα πάεεζ υπμζμξ βηνέιζγε ημοξ Ζμνίκεζμοξ ηαζ ημοξ Ώκδνίμοξ. εηηυξ απυ ημκ Ώδείιακηα. Ζαηδβμνήεδηε ςζηυζμ απυ ηάπμζμοξ υηζ πνυδςζε ηα πθμία. θεοβάημξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: αβςβή. δζάβς. άιαλα. 2. δζαθοβή. πέθεοβα. αβςβυξ. απμθοβή. δζαθεφβς. απμθεφβς. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: θεφβςκ. ήβαβμκ. υ θεφβςκ (= μ ηαηδβμνμφιεκμξ).

πέπμιθα. διζμκδβυξ. ζοκενβάηδξ. πνμπέιπς. εσνβαζιαζ. ηνζπθάζζμξ:ακαθμβζηυ. ηνζξ: επίννδια). θμπαβυξ. άθζηυιεκμξ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ άθζηκέμιαζ μτιαζ(= θηάκς) (: άθζηκμοιαζ. ακάβςβμξ. απάβς.ενβάηδξ. 3. άθΎβιαζ. ιοζηαβςβυξ. οδναβςβείμ. ένβαζεήζμιαζ. άθίβιδκ). ζοκενβάζζιμξ. είνβάζεδκ. εαθαιδβυξ. Ομ μοζζαζηζηυ άθζλδ πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά ζηδ κεμεθθδκζηή. ηνίημξ: ηαηηζηυ.εηπέιπς. Ανπζημί πνυκμζ: πέιπς. ηαηενβαζιέκμξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ηαηενβαζία. άθίλμιαζ. ιοθενβάηδξ. είνβαγυιδκ. ζοκενβαζία. λεκαβυξ.πμιπυξ. ανπζενβάηδξ. καοηενβάηδξ.ηαηεζνβάζαημ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ηαηενβάγμιαζ. πανάβςβμ. ένβάζμιαζ. 5. αηαηένβαζημξ. ηνζάξ:μοζζαζηζηυ. ζοκαβςβή. απαβςβέαξ. Ανπζημί πνυκμζ: ενβάγμιαζ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: πμιπή. θςηαβςβυξ. θζιεκενβάηδξ. ενβαηζηά. ναδζμπμιπυξ η. 7. παζδαβςβυξ. 6. ηαηάβμιαζ. ενβαζηήνζμ. απμπμιπή. ενβαζία.απμπέιπς. ενβάζζιμξ.πέιρς. ακεπελένβαζημξ.παναβςβζηυηδηα. μοναβυξ. πνςηενβάηδξ. ενβαημπαηέναξ η.ά. ζφκαλδ. πνμπμιπυξ.ά. πανείζαηημξ. 26 . άενμίζαξ: ιεημπή αμνίζημο ημο νήιαημξ αενμίγς (= ζοβηεκηνχκς). ακαβςβή. ηαηαβςβή. επελενβαζία. ηνζηαίμξ: πνμκζηυ ανζειδηζηυ (ηνεζξ. αεναβςβυξ. άθζηυιδκ. ακηζενβαηζηυξ. ζηναηδβυξ.ενβαηζά. ηνζπθμφξ: πμθθαπθαζζαζηζηυ. παναπμιπή. κδμπμιπή. είνβα-ζάιδκ. ενβαγυιεκμξ. ηνία: απυθοημ. παναπέιπς. πνμενβαζία. επαβςβή η.εηπμιπή.έπειπμκ.ά. απαβςβή. ακάβς. άθζηκμφιδκ.έπειρε: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ πέιπς. είνβάζιδκ. 4.έπεπυιθεζκ.ενβαηζηυξ. επελενβάγμιαζ. ζοκενβάγμιαζ.έπειρα. ηνζηαίμξ:πνμκζηυ. ζοκάβς.

ρδθζζεήζμιαζ.ά. έρδ-θζζάιδκ. δζααμοθεφμιαζ.επζηναηχ. πανεκεκμιήηεζακ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ οπενζοκηεθίημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ πανακμιές -ς. ζοιαμοθεφμιαζ. Μανάβεηαζ απυ ημ μοζζαζηζηυ ή ρήθμξ. αμοθεοηήνζμ. ηαηαρήθζζδ. αηνάηδημξ. Ξοκεπχξ.επζηνάηδζδ. ρδθζμτιαζ. έρδθζζιέκμζ ήζακ: β'πθδεοκηζηυ πνυζςπμ οπενζοκηεθίημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ρδθίγμιαζ. ηναηήζεζακ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ αμνίζημο εοηηζηήξ ημο νήιαημξ ηναηές -ς (= κζηχ). ηαηαηνάηδζδ. ημ μπμίμ είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ νήια. έρδθζζιέκμξ έζμιαζ. ζοιρδθζζιυξ η. Αεκ πνέπεζ κα ζοβπέεηαζ ιε ημ αμφθμιαζ (= εέθς). παναηνάηδζδ η. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: αμοθεοηήξ. έρδθίζεδκ.ηαηαηναηχ. απμθαζίγς. έρδθίζιδκ. 9. ζοβηνάηδζδ. ηναηαζυξ. 27 .ά. αμφθεοια. αζπιάθςημξ < αίπιή + άθςηυξ < άθίζημιαζ = ζοθθαιαάκμιαζ.ά. 13. επζαμοθεφμιαζ η. Ομ νήια αοηυ είκαζ παναζφκεεημ απυ ημ πανάκμιμξ< πανά + κυιμξ.8. παναηναηχ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ρήθζζια.αμοθεφεζεαζ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ αμοθεφμιαζ (= ζηέπημιαζ. άπμηυπηεζκ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ απμηυπης (απυ + ηυπης). αμοθεοηζηυξ. Λ ηφπμξ ζε -ζεζακ είκαζ αζμθζηυξ ηαζ πζμ εφπνδζημξ απυ ημκ ηφπμ ζε -ζαζεκ. ζοβηναηχ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ηνάημξ. έρδθζγυιδκ. ζοβηναηδιέκμξ. Ανπζημί πνυκμζ: ρδθίγμιαζ. 12. 10. έρήθζζιαζ. 11. αίπιάθςημξ είκαζ αοηυξ πμο έπεζ ζοθθδθεεί ιε ηδ αία ηςκ υπθςκ. ιεηά απυ ιάπδ. ζοιρδθίγς. ηνίκς). ηαηαρδθίγς.

άπέηηεζκα. ηαηά ημ δμημφκ (= υπςξ θαίκεηαζ ηαθυ). ηνμθμδμζία.άπεηηυκεζκ. ηνμθμδυηδξ. δυλεζ. έπεθάαεημ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ επζθαιαάκμιαζ (επί + θαιαάκμιαζ). επίδμζδ η. 17. πνμδμτκαζ: πνμδίδςιζ. ηαηαδίδς. δχνμ. ήηζάεδ: β' εκζηυ πνυζςπμ παεδηζημφ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ αζηζάμιαζ -χιαζ (= ηαηδβμνμφιαζ). 16. γςβνδεέκηςκ: ιεημπή παεδηζημφ αμνίζημο ημο νήιαημξ γςβνέμιαζ -μτιαζ (= ζοθθαιαάκμιαζ γςκηακυξ). δέδμηηαζ. άπμηηεζκαζ: απανέιθαημ αμνίζημο ημο νήιαημξ άπμηηείκς(= θμκεφς). αοημηημκία. 18.ά.14. 19. πθδνμθμνζμδυηδξ. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: έδμλεηδ αμοθή (= απμθάζζζε δ αμοθή). δμηυξ. πανάδμζδ. 28 . έδεδχηεζκ. απανέιθαημ αμνίζημο α' ημο νήιαημξ Ανπζημί πνυκμζ: δίδςιζ. παηνμηηυκμξ. δέδςηα.άπμηηεκχ. βεκμηημκία η. ηαηαδυηδξ. αζιμδμζία. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ιδηνμηηυκμξ. 15. ακενςπμηημκία. αζιμδυηδξ.άπέηηεζκμκ.ά. ακηαπυδμζδ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: δυζδ. έδυηεζ. πνμδμζία. έδίδμοκ. έδςηα. έδμλε(κ). Ανπζημί πνυκμζ: έδέδμηημ. παναδίδς. ακηαπμδίδς. ηονακκμηηυκμξ. ιδηνμηημκία. Ώνπζημί πνυκμζ: άπμηηείκς. δμηεζ. έηδμζδ.άπέηημκα. ςξ έιμί δμηεί (= υπςξ εβχ κμιίγς). πνμδίκς. ηα βε έιμσ δμημτκηα (= δ βκχιδ ιμο). πνμδυηδξ. λέδμια. δυζζιμ. έδμλεκ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ δμηεσ. δχζς. ιζηνμαζμηηυκμ.

ήνβιαζ. δδθαδή δ αθαίνεζδ ηςκ ιεβάθςκ ζζηίςκ απυ ηα πθμία ημο Ηοζάκδνμο. Ξηδκ ηεθεοηαία αοηή πενίμδμ ημο πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο είπε μνζζηεί ανπδβυξ ημο αεδκασημφ ζηυθμο. άνλάιεκμξ: ιεημπή αμνίζημο ημο νήιαημξ άνπμιαζ (: άνπμιαζ. πείζμιαζ. ήηακ ημθιδνή ηαζ ζςηήνζα ζοκάια.27. υηακ επνυηεζημ κα καοιαπήζμοκ. ενιδκεοηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ παναηδνήζεζξ . αθαζνμφζακ ηα ιεβάθα ζζηία (= πακζά) ηαζ ηα άθδκακ ζηδκ λδνά.106) μ Ζυκςκ απέθοβε κα επζζηνέρεζ ζηδκ Ώεήκα. Λ Μθμφηανπμξ. αθέπε ηαζ Κεκμθχκηα Βθθδκζηά4. ήνπεδκ. 21. πέπμκεα. ακηίεεηα. Γζα ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ιεβάθςκ ζζηίςκ πνζκ απυ καοιαπίεξ. Πναβιαημθμβζηέξ. έπαζπμκ. 20. ήνβιδκ). βζαηί θμαήεδηε ηδκ μνβή ημο δήιμο. Ζαηά ημ Αζυδςνμ (13. ήηακ δβειυκαξ ηδξ Ξαθαιίκαξ ηδξ Ζφπνμο ηαζ θίθμξ ημο Ζυκςκα.πνμδχζεζκ.πνμδμτκαζ. άνλμιαζ. ήνπυιδκ. έπαεμκ. Δ πνάλδ αοηή ημο Ζυκςκα. έπεπυκεεζκ).Χνμκζηήακηζηαηάζηαζδ:πνμδζδυκαζ. ήνλάιδκ. Ξηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ώεδκαίςκ ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ (405 π. παεείκ: απανέιθαημ αμνίζημο α' ημο νήιαημξ πάζπς(: πάζπς. ημκίγεζ υηζ μ Ζυκςκ δζέιεκε ζηδκ Ζφπνμ πενζιέκμκηαξ ιεηααμθή ηςκ πμθζηζηχκ πναβιάηςκ. ηαηαβυιεκμξ απυ ημ βέκμξ ημο Οεφηηνμο. .) ηαηυνεςζε κα ζχζεζ εκκέα ζοκμθζηά πθμία ηαζ ηαηέθοβε ιε ηα μηηχ απ' αοηά ζηδκ Ζφπνμ. Βκδζαθένμκηα 29 . . βζα κα ηςπδθαημφκ πζμ βνήβμνα μζ καφηεξ ηαζ βζα κα εθαθνφκμοκ ηα πθμία.Κυκςκ: καφανπμξ ηαζ ζηναηδβυξ ηςκ Ώεδκαίςκ.2. .Ρ.ηα πνάβιαηα ηςκ Αεδκαίςκ δζεθεανιέκα: δεκ ήηακ δφζημθμ βζα ημκ Ζυκςκα κα ακηζθδθεεί υηζ δ ηαηαζηνμθή αοηή ημο ιεβάθμο αεδκασημφ ζηυθμο ζήιαζκε ηαζ ημ ηέθμξ ημο πεθμπμκκδζζαημφ πμθέιμο. βζαηί ηα επενζηά πθμία δεκ ιπμνμφζακ πθέμκ κ' ακαπηφλμοκ ιεβάθδ ηαπφηδηα ηαζ κα ημκ ηαηαδζχλμοκ.παν' Εοαβυνακ: μ Βοαβυναξ. ζηδκ αοθή ημο ααζζθζά ηδξ Ξαθαιίκαξ Βοαβυνα. άνπεήζμιαζ.ηα ιεβάθα Ιζηία: μζ ανπαίμζ. πνμδεδςηέκαζ.

Βλάθθμο μ εευπμιπμξ. είπακ απμθαζίζεζ κα ηυρμοκ ημ δελί πένζ υθςκ εηείκςκ πμο εα ζοθθαιαάκμκηακ. . Έηζζ πνδζζιμπμίδζακ ημκ έιπεζνμ καοηζηυ ηαζ πεζναηή εευπμ-ιπμ βζα κα ακαββείθεζ ζηδ Ξπάνηδ ηα βεβμκυηα. έδζκε πμθθά πνήιαηα ζημ Ηφζακδνμ βζα κα ζοκεπίγεζ ημκ αβχκα ημο εκακηίμκ ηςκ Ώεδκαίςκ. . ΋ζμκ αθμνά ημκ ανζειυ ηςκ αζπιαθχηςκ. -ηνζηαίμξ: ηαηάπθδλδ πνμηαθεί δ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία μ αββεθζαθυνμξ έθηαζε ζηδ Ξπάνηδ. ακαθένεζ υηζ μζ Ώεδκαίμζ είπακ απμθαζίζεζ κα ηυρμοκ ιυκμ ημκ 30 . ηςκ Ξηζςκαίςκ. ήηακ έιπεζνμξ καοηζηυξ.106) ημο είπακ δχζεζ ημ ηαπφηενμ ηαζ ημ ηαθφηενμ απυ ηα πθμία. Γζα πμθθέξ απυ ηζξ πανάκμιεξ πνάλεζξ ηςκ Ώεδκαίςκ βίκεηαζ θυβμξ πζμ ηάης. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζε πμθειζηέξ πενζυδμοξ δ πεζναηεία ανίζηεζ πνυζθμνμ έδαθμξ.ηάξ ηε καΰξ ηαζ ημοξ αζπιαθχημοξ: απυ ηα 180 πθμία ημο αεδκασημφ ζηυθμο μ Ηφζακδνμξ ηαηέθααε ηα 171. Ώπ' αοημφξ θίβμζ ζχεδηακ ιε ημκ Ζυκςκα ηαζ άθθμζ θζβυηενμζ πμο είπακ ηαηαθφβεζ ζηα ηεζπφδνζα ηδξ Ξδζημφ.000 πενίπμο άκδνεξ. Θε ηα άθεμκα πενζζηά πνήιαηα μζ Ξπανηζάηεξ ιπμνμφζακ κα πθδνχζμοκ ιζζεμθυνμοξ ηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ βζα ημοξ ζημπμφξ ημοξ ηάεε πνυζςπμ πμο εα ημοξ ήηακ πνήζζιμ. -εευπμιπμκ ημκ Μζθήζζμκ θδζηήκ: μ Ζφνμξ. Ζαζ αοηυ βίκεηαζ απυ ημοξ ανπαίμοξ ήδδ πνυκμοξ. Δ θέλδ ηνζηαίμξ ιπμνεί κα έπεζ ηζξ αηυθμοεεξ ζδιαζίεξ: α) αοηυξ πμο δζανηεί ηνεζξ ιένεξ α) αοηυξ πμο βίκεηαζ ηάεε ηνεζξ ιένεξ β) αοηυξ πμο βίκεηαζ ιεηά απυ ηνεζξ ιένεξ -αηε ήδδ πανεκεκμιήηεζακ: μζ Ώεδκαίμζ είπακ δζαπνάλεζ πμθθέξ πανακμιίεξ εκακηίμκ ηςκ Θδθίςκ.α έρδθζζιέκμζ ήζακ πμζεσκ: ηαηά ημκ Κεκμθχκηα.ά. ηςκ Ώζβζκδηχκ η. ζηδκ ηνίηδ πανάβναθμ ημο δεφηενμο ηεθαθαίμο. ζημ αίμ ημο Ηοζάκδνμο (ηεθ. ηα αεδκασηά πθμία είπακ 36. ςξ πεζναηήξ.είκαζ υζα ακαβνάθεζ βζα ημκ Βοαβυνα ηαζ ημκ Ζυκςκα μ Ώεδκαίμξ νήημναξ Εζμηνάηδξ ζημ θυβμ ημο Βοαβυναξ ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ παναβνάθμοξ 51-60. πμο ήηακ δζμζηδηήξ ηδξ πενζμπήξ. 9). ηςκ Ομνςκαίςκ. Ζαηά ημ Αζυδςνμ (13. αθμφ ηάεε αεδκασηή ηνζήνδξ πενζθάιαακε δζαηυζζμοξ άκδνεξ. Λ Μθμφηανπμξ.

ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η Kεθ. . επεζδή βκχνζγε ηαθά υηζ υζμ πενζζζυηενμζ ιαγεοημφκ ζηδκ πυθδ ηαζ ζημκ Μεζναζά. Ηοζίμο Ζαηά Άθηζαζάδμο 38. Μεηά ηδκ ήηηα Ώθμφ θμζπυκ νφειζζε ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδ Ηάιραημ (μ Ηφζακδνμξ). 70. αζηία βζα ηδ δζάζςζδ ημο ίζςξ ήηακ δ πνμδμζία (Μναθ. Θυκμκ αοημί ηαηαδζηάζηδηακ ςξ εβηθδιαηίεξ πμθέιμο ηαζ εηηεθέζηδηακ. πμο πνμένπμκηακ απυ ζοιιαπζηέξ πυθεζξ ή ήηακ ιζζεμθυνμζ. Ώοηυ ιάθζζηα έβζκε ιε δζαηαβή ημο ζηναηδβμφ Φζθμηθή. Βκχ ακηίεεηα. βζα κα ιδκ ιπμνμφκ κα θένμοκ δυνο. υζμζ πνυδςζακ ηυηε ημ ΐογάκηζμ ζημκ Ώθηζαζάδδ. Έηζζ. 5).Λζ Ώεδκαίμζ είπακ ηυζμ ιίζμξ ηαηά ηςκ Ζμνζκείςκ ηαζ ηςκ Ώκδνίςκ. Λζ άθθμζ. 31 . αθέεδηακ εθεφεενμζ κα επζζηνέρμοκ ζηζξ πυθεζξ ημοξ.2 ηαζ 10. Δ πναβιαηζηή. χζηε πέηαλακ ζηδ εάθαζζα ηα πθδνχιαηα δφμ πθμίςκ.17. Βδχ έπμοιε ηαζ έθλδ ημο ακαθμνζημφ· δ ζςζηή ζφκηαλδ εα ήηακ: άπμηηείκαζ ηςκ αΕπιαθχηςκ υζμοξ ήζακ Ώεδκαίμζ. Ζαζ αοημί ημκ οπμδέπμκηακ. . αθμφ πνχηα άθδζακ εθεφεενμοξ ημοξ θνμονμφξ ηςκ Ώεδκαίςκ ηαηυπζκ ζοιθςκίαξ. δζέθοβακ ηυηε ζημκ Μυκημ. . βζαηί ζηδκ εηηθδζία ημο δήιμο ακηζηάπηδηε ζηδκ πνυηαζδ ημο αηνςηδνζαζιμφ ηςκ ακηζπάθςκ. μ ίδζμξ επέζηνερε ζηδ Ηάιραημ ηαζ επζζηεφαγε ηα πθμία.έπθεε πνμξ εκακηίμκ ημ ΐογάκηζμ ηαζ ηδκ Ζαθπδδυκα.πθδκ Αδεζιάκημο: ελαίνεζδ έηακακ ιυκμ βζα ημκ Ώδείιακημ.υζμζ ήζακ Αεδκαίμζ: μζ Ώεδκαίμζ ήηακ ημοθάπζζημ ηνεζξ πζθζάδεξ. Ίζμην. ημ έκα απυ ηα μπμία ακήηε ζημοξ Ζμνζκείμοξ ηαζ ημ άθθμ ζημοξ Ώκδνίμοξ. αθμφ άθδζε ςξ ανιμζηή ημο ΐογακηίμο ηαζ ηδξ Ζαθπδδυκαξ ημ Ξεεκέθαμ ημ Ηάηςκα.πνμζθένμκηαξ αζθάθεζα ιυκμκ ζε υζμοξ έπθεακ πνμξ ηα „ηεζ ηζ υπζ αθθμφ. ημκ μπμίμ ηχνα μ Ηφζακδνμξ έπεζ ζοθθάαεζ αζπιάθςημ. φζηενα υιςξ ζηδκ Ώεήκα ηαζ έβζκακ Ώεδκαίμζ. Μνμξ Φίθζππμκ 5. αθθά κα ιπμνμφκ κα ηςπδθαημφκ. ημοξ θνμονμφξ ηςκ Ώεδκαίςκ ηαζ υπμζμκ άθθμκ ήλενε πςξ ήηακ Ώεδκαίμξ. 9. ημοξ έζηεθκε ζηδκ Ώεήκα . εα οπάνλεζ βνδβμνυηενα έθθεζρδ ηςκ απαναίηδηςκ αβαεχκ. Μαοζακίμο 4. 2 (1-4). Λ Ηφζακδνμξ θμζπυκ. υιςξ.ακηίπεζνα ηςκ αζπιαθχηςκ.

΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: αθίζηαιαζ. εβηάεεημξ. ακείζηαιαζ. ηε(ζοιπθεηηζηυξ).ηαεζζηάιδκ.δζάζηαζδ. ηαεεζζηήηεζκ. οθίζηαιαζ. ΢φκδεζιμζ: έπεί (πνμκζηυξ). Ζζ μ ενήκμξ ιέζα απυ ηα ιαηνά ηείπδ έθηακε απυ ημκ Μεζναζά ςξ ηδκ Ώεήκα .αθήζς.ηαηαζηήζμιαζ. πνμσζηαιέκδ.άθήηα. ακηζηαηάζηαζδ. Γναιιαηζηέξ παναηδνήζεζξ 1. ηαηαζηαηζηυξ.άθίδκ. καζ (ζοιπθεηηζηυξ). ηαηεζηδζάιδκ. ακάζηαημξ. ΍ζηε ηδκ κφπηα εηείκδ δεκ ημζιήεδηε ηακείξ. ιεκ (ακηζεεηζηυξ). πνμσζηάιεκμξ.άθείηεζκ. εκίζηαιαζ. ζηδκ μπμία απμθάζζζακ κα θνάλμοκ ηα θζιάκζα. πνμΎζηαιαζ. υηζ (εζδζηυξ).έθεζδ. ηαεέζηδηα.απυζηαζδ.εθέηδξ. αθέκηεξ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ άθίδιζ.άκεζδ.ά. εζ (οπμεεηζηυξ). υπζ ιυκμ βζαηί πεκεμφζακ αοημφξ πμο είπακ παεεί. Ανπζημί πνυκμζ: ηαείζηαιαζ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: άθεζδ. ηαείζηαιαζ. ηαηάζηαζδ.ηαηαζηαεήζμιαζ. αθθά πμθφ πενζζζυηενμ μζ ίδζμζ ημοξ εαοημφξ ημοξ .πμο ήηακ άπμζημζ ηςκ Ηαηεδαζιμκίςκ. ηαηεζηάεδκ. οπυζηαζδ η. ακηίζηαζδ. εηηυξ απυ έκα ηαζ κα επζζηεοάζμοκ ηα ηείπδ ηαζ κα εβηαηαζηήζμοκ θφθαηεξ ηαζ ζε υθα ηα άθθα κα πνμεημζιάζμοκ ηδκ πυθδ ζακ κα ανίζημκηακ ζε ηαηάζηαζδ πμθζμνηίαξ. δε (ακηζεεηζηυξ).κμιίγμκηαξ πςξ εα πάεμοκ αοηά πμο έηακακ ζημοξ Θδθίμοξ .Ήηακ κφπηα υηακ δ Μάναθμξ έθηαζε ζηδκ Ώεήκα θένκμκηαξ ηδκ είδδζδ ηδξ ζοιθμνάξ.ηαεχξ μ έκαξ ημ έθεβε ζημκ άθθμκ.εθεηείμ. αθμφ ημοξ οπέηαλακ ιε πμθζμνηία ηαζ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ Εζηζαίαξ ηαζ ηδξ Ξηζχκδξ ηαζ ηδξ Ομνχκδξ ηαζ ηδξ Ώίβζκαξ ηαζ ζε άθθμοξ πμθθμφξ απυ ημοξ Έθθδκεξ.δζίζηαιαζ. ηαηάζηδια. 32 . έκζηαζδ. ακηζηαηαζηάηδξ. Οδκ επυιεκδ ιένα έηακακ ζοκέθεοζδ. ηαηέζηδκ. ηαηεζηήζαημ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ ηαείζηαιαζ (ηαηά + Ύζηαιαζ). πεζναθέηδζδ. 3. ακηζηαείζηαιαζ. Ανπζημί πνυκμζ: άθίδιζ.άθεΕηα. 2.

αθεηδνία. αθέηδξ.έδίδμοκ. Φνάζεζξ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ: πάνζκμίδάηζκζ(=πνςζηχεοβκςιμζφκδ ζε ηάπμζμκ).άθήζμκηεξ. πθείμοξ: ζοβηνζηζηυξ ααειυξ ημο επζεέημο πμθφξ. ζοθθεβχζζκ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ παεδηζημφ αμνίζημο α' οπμηαηηζηήξ ημο νήιαημξ ζοθθέβμιαζ(: ζοθθέβμιαζ. δυζζιμ. 7. έβκχηεζκ. εάηημκ. παναδίδς. 6. πνμδίδς. πμθθή.έδεδχηεζκ. πθδνμθμνζμδυηδξ. ή πθείςκ. ζοθθέλμιαζ. ηαηαδυηδξ. έβκςηα.ζοκείδδζδ. -μκ). πάνεζδ. ζοκε-θελάιδκ. ημ πθέμκ . πνμδεδςηυηεξ. ακηαπμδίδς. βκχνζγε ηαθά). -δ. ζοκεθεβυιδκ.ά. δίδς ή δίκς. 33 . πνμδχζμκηεξ. 5. εάηημκ: επίννδια ζοβηνζηζημφ ααειμφ (ηαπέςξηαζ ηαπφ. εο Ύζεζ (= ιάεε ηαθά. δζάδμζδ. πνμδυκηεξ. πνμδυηδξ.εζζυιεκμξ ηαζ είδήζςκ. έηδμζδ. ηάπζζηα). πνμζδίδς.πθείζημξ. ήδεζκ ηαζ ήδδ. εζζμιαζ ηαζ είδήζς. δμηυξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ζζημνία. ηαηαδίδς.ά. Ρνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: άθζέκηεξ. ακηαπμδμηζηυξ. ζοκείθεβιαζ).άθεζηυηεξ. Ανπζημί πνυκμζ: δίδςιζ.έβκςηχξ. εηδίδς. 4. ακηαπυδμζδ.ηάεεημξ. λέδμια. φθεζδ η. ακαδίδς. έβκςκ. αζιμδυηδξ. Ανπζημί πνυκμζ: μίδα. ζοθθεβήζμιαζ. ηνμθμδυηδξ. ζοκεθέβδκ.βκμφξ.πνμδυκηεξ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ πνμδίδςιζ.έδςηα. δζαδμζίαξ η. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: πνμδζδυκηεξ. λεδίκς. πμθφ(υ. έκεζδ. πνμδμζία. πανάδμζδ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: δυζδ.είδδζδ. δζαδίδς. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: είδχξ. εηδυηδξ.εζδήιςκ.δέδςηα.αθέκηεξ. 8.δχζς. είδχξ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ μΎδα (= βκςνίγς). πνμδμηζηυξ.

α) Λ εκενβδηζηυξ αυνζζημξ α' ηδξ ιεημπήξ ηαζ ημο απανειθάημο ημκίγεηαζ ζηδ θήβμοζα (: ίδχκ. (θέβς) είπμκ . ηυηε δζαηδνεί ημκ ηυκμ ημο ζηδ θήβμοζα (: δμτ .πανάζπαο). άθζβ-ιεκδξ. Ξηα ζφκεεηα μ ηυκμξ ακεααίκεζ (: πάνζδε. 34 . άθζημιέκδξ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ άθζηκέμιαζ μτιαζ (= θηάκς). ε) Ομ α' εκζηυ πνυζςπμ ημο εκενβδηζημφ αμνίζημο α' ζηδκ πνμζηαηηζηή ημκίγεηαζ ζηδ θήβμοζα ζηα ελήξ πέκηε νήιαηα: (ένπμιαζ ή εζιί) ήθεμκ .ηαηαδείλαζ). δείλαζ . (εονίζης) δΠνμκ . πανάθααε). Ώκ ζοκηίεεηαζ υιςξ ιε δζζφθθααδ πνυεεζδ ή ιε πενζζζυηενεξ πνμεέζεζξ. Κακυκεξ ημκζζιμφ ζηα νήιαηα: α) Λ ηυκμξ ζηα ζφκεεηα νήιαηα δεκ ακεααίκεζ πζμ πάκς απυ ηδκ αφλδζδ ή ημκ ακαδζπθαζζαζιυ (: άκηακάβς . είεκ .9.ηαεζζηχ. ζφκεζιζ. αθθά θεθοιέκμξ). δ) Οα ζφκεεηα νήιαηα ζε -ιζ. άθζλμιέκδξ.άθζηυιδκ. ζφκζ-ζεζ). Ανπζημί πνυκμζ: άθζηκμΰιαζ. 11. (θαιαάκς) έθααμκ . δ) Λζ ηφπμζ ημο απανειθάημο ηαζ ηδξ ιεημπήξ υθςκ ηςκ θςκχκ. ημκίγεηαζ πάκηα ζηδ θήβμοζα ηαζ παίνκεζ πενζζπςιέκδ (: βίβκμιαζ -βεκμτ). ζοκήεςξ ακεαάγμοκ ημκ ηυκμ ζηδκ πνμζηαηηζηή ηαζ ηδκ μνζζηζηή (: εΕιί.είπε. ίδείκ). υηακ ημ α' ζοκεεηζηυ ημοξ είκαζ πνυεεζδ. θοζυιεκμξ.άθίλμιαζ. 10. ηυηε ακεαάγεζ ημκ ηυκμ ημο ζηδκ παναθήβμοζα (: ζπμφ . άπμθςθυηαξ: ιεημπή παναηεζιέκμο ημο νήιαημξ άπυθθοιαζ. εηηυξ απυ ηδ ιεημπή ημο παναηεζιέκμο (: θουιεκμξ.άθσβιαζ. δζαηδνμφκ ημκ ηυκμ πμο είπακ ηαζ ςξ απθμί (: ίδχκ . Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: άθζηκμοιεκδξ.θααε. ακ είκαζ δζζφθθααμ.έθεέ. θοζάιεκμξ.ίδέ.άθζηκμφιδκ. άθζημιέκδξ.έκδμτ).ηαηζδχκ.άκηακήβμκ άκηακήβιαζ).άθίβιδκ. υηακ είκαζ ζφκεεημζ. (μνχ) είδμκ .άπείεκ). γ) Οα ζφκεεηα νήιαηα ζε -ιζ ζηδκ οπμηαηηζηή ηαζ ηδκ εοηηζηή δζαηδνμφκ ημκ ηυκμ πμο είπακ ηαζ ςξ απθά (: Εζηχ . ζη) Ομ α' εκζηυ πνυζςπμ ζε -μο ημο ιέζμο αμνίζημο α' ζηδκ πνμζηαηηζηή. Ώκ είκαζ ιμκμζφθθααμ ηαζ ζοκηίεεηαζ ιε ιμκμζφθθααδ πνυεεζδ ή ιε πνυεεζδ δζζφθθααδ πμο έπεζ πάεεζ υιςξ έηεθζρδ πνζκ απυ ημ α' ζοκεεηζηυ.εφνε. β) Δ ιεημπή ιέζδξ θςκήξ ημκίγεηαζ ζηδκ πνμπαναθήβμοζα.

ηαηχξ πμζχ ηίκα (= ηαημπμζχ. άπςθθφιδκ. πενί πμθθμί) πμζμφιαζ (= απμδίδς ιεβάθδ ζδιαζία). ελχθδξ ηαζ πνμχθδξ (= αοηυξ πμο έπεζ ηεθείςξ δζαθεανεί).έπμίμοκ. ημ απμθςθυξ (πνυααημ). ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ηνάημξ. αθάπης. Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: εζιί πενί ηζ (= ηαηαβίκμιαζ ιε ηάηζ). πμζμφιαζ ηαηδβμνίακ (= ηαηδβμνχ). μζ εκ ηέθεζ υκηεξ (= μζ άνπμκηεξ). Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: άπμθθοιέκμοξ. Ανπζημίπνυκμζ: πμζχ. άπμθςθυηαξ. υνβήκ πμζμφιαζ (= μνβίγμιαζ). ημ έπ' έιμΎ είκαζ (= υζμ ελανηάηαζ απυ ιέκα). άπμθμιέκμοξ.πεπμίδηα. άπμθεζεδζμιέ-κμοξ. πακχθδξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: απχθεζα. 14. υκηαξ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ εζιί. εκ άεοιίξη είιΎ (= αεοιχ). μί μοη δκηεξ (= μζ κεηνμί). επζηνάηδζδ. εο πμζχ ηίκα (= εοενβεηχ ηάπμζμκ).έπμίδζα. εζηίκ & (= ιενζηά). υθεενμξ. μοη εζηίκ υπμο (= πμοεεκά).ηναηαζυξ. δίπα πμζχ (= δζπάγς). Φνάζεζξ ζηδκ ανπαία εθθδκζηή: πμζμφιαζ ηίκα οίυκ(= οζμεεηχ ηάπμζμκ). άπμθεζεέκηαξ. πμζμφιαζ ικείακ (= ικδιμκεφς). ηαηαζηνέθς ηάπμζμκ). άπςθέζεδκ.επζηναηχ. άπςθχθεζκ. ηναηήζακηεξ: ιεημπή αμνίζημο ημο νήιαημξ ηναηές -ς. εζιί οπυ ηίκα (= είιαζ ηάης απυ ηδκ ελμοζία ηάπμζμο).Ανπζημί πνυκμζ: άπυθθοιαζ. ηαηαηναηχ. εζηί ιμζ (= έπς). 12.αηνάηδημξ. άπς-θυιδκ. άπμθμοιέκμοξ. εΕιί πανά ηζκζ (= πανεονίζημιαζ). 35 . πενί πακηυξ πμζμφιαζ ηίκα (= εηηζιχ ηάπμζμκ πενζζζυηενμ απυ ηάεε άθθμκ).έπεπμζήηεζκ. πθμοκ πμζμφιαζ (= πθές). άπυθςθα. 13. δεζκυκ πμζμφιαζ ηζ (= εεςνχ ηάηζ ςξ θμαενυ). άπμθεζεήζμιαζ. επμίδζακ: β' πθδεοκηζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ πμζές -ς. πμζμφιαζ πνυθα-ζζκ (= πνμθαζίγμιαζ). πακςθεενία. πμζμφιαζ πυθειμκ (= πμθειχ).πμζήζς. απμθμοιαζ.

επζζηάηδξ. ζοβηναηχ. . παναηνάηδζδ η. επέζηδζα. έθίζηδκ. παναηναηχ. απυζηαζδ. απέπςζα. πνμσζηάιεκμξ. αθίζηαιαζ. 16. ζοκζζηαιέκδ. άπμηέπςηα. οθζζηάιεκμξ. ζοβηνάηδζδ.απέπμοκ. Ξοκεθήθεδηε ιυκμ μ 36 . άπμπχζς. άπμπχζαζ: απανέιθαημ αμνίζημο ημο νήιαημξ άπμπχκκκιζ ηαζ άπμπςκκφς ηαζ άπμπυς -ς (: άπμπχκκοιζ . ελα-κίζηαιαζ. 15. αζοβηνάηδημξ. ιεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ Ώεδκαίςκ ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ. επζζηήζς. Ήηακ απέκακηζ αηνζαχξ ημο ΐογακηίμο ηαζ ηδκ είπε ηονζεφζεζ μ Θναζφαμοθμξ. ζοκί-ζηαιαζ. Πναβιαημθμβζηέξ. Δ Ζαθπδδχκ ήηακ πυθδ ηδξ ΐζεοκίαξ ζηδκ είζμδμ ημο ΐμζπυνμο. πμο μκμιάζηδηακ δεηανπίεξ. πνυίζηαιαζ. ηαηυπζκ πνμδμζίαξ.Βογάκηζμκ: ημ είπε ηαηαθάαεζ μ Ώθηζαζάδδξ ημ 409 π. ακηζηαηάζηαζδ. . εβηαείδνοζε ζηζξ πυθεζξ πμο ήηακ ιέπνζ ηυηε ζφιιαπμζ ηςκ Ώεδκχκ μθζβανπίεξ δέηα ακδνχκ.Ρ.ά. οπυζηαζδ. εβηαηάζηαζδ.ά. ακηζζηαζζαηυξ. ακαζηήκς. εβηαείζηαιαζ.άπεπχκκομκ . ζφζηαζδ η. άπεπχκκοκ . έπζζηήζαξ είπμκ. επακάζηαζδ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ζηάζδ. ακηίζηαζδ.άπμπςκκφς άπμπχ. έθζζηάκαζ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ έθίζηδιζ (έπζ+ ζζηδιζ).Καθπδδχκ: είκαζ ημ ζδιενζκυ Ζαδίηζμοσ. έπζζηήζαξ έπς.μί δε πνμδυκηεξ: αοημί πμο πνυδςζακ ημ ΐογάκηζμ ζημκ Ώθηζαζάδδ δναπέηεοζακ ζημκ Βφλεζκμ Μυκημ. ζοβηναηδιέκμξ. Ανπζημί πνυκμζ: έθίζηδιζ. ενιδκεοηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ παναηδνήζεζξ . .ηαηεζηήζαημ: μ Ηφζακδνμξ. ακάζηαημξ. ακείζηαιαζ.ηαηαηνάηδζδ. πνμσζηαιέκδ. άπεηεπχηεζκ). οθίζηαιαζ. απμζηάηδξ. Αεηανπία εβηαηέζηδζε ηαζ ζηδ Ηάιραημ βζα ηδκ ηήνδζδ ηαζ πενζθνμφνδζδ ημο μθζβανπζημφ πμθζηεφιαημξ.

΢ηζςκαίμοξ . Ώνβυηενα μ Μενζηθήξ έπηζζε ηαζ έκα ηνίημ ζηέθμξ ιεηαλφ Μεζναζχξ ηαζ Φαθήνμο βζα ιεβαθφηενδ αζθάθεζα. Ομ έκα απ' ηα ζηέθδ έθηακε ιέπνζ ημ Μαθαζυ Φάθδνμ ηαζ ημ άθθμ ηαηέθδβε ζημκ Μεζναζά. εα οπμηαζζυηακ πζμ εφημθα δ Ώεήκα ζημ Ηφζακδνμ (αθ. -Μδθίμοξ: μζ ηάημζημζ ηδξ κήζμο ηςκ Ζοηθάδςκ Θήθμο είπακ απμζπαζεεί ημ 415 π. . 13). Λζ Θήθζμζ ήηακ άπμζημζ ηςκ Ηαηεδαζιμκίςκ.Σμνςκαίμοξ: είκαζ μζ ηάημζημζ ηςκ πυθεςκ ηδξ Ραθηζδζηήξ Ξηζχκδξ ηαζ Ομνχκδξ. πυθδξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Βφαμζα.Ρ. υηακ απμηαηαζηάεδηε ζηδκ Ώεήκα δ δδιμηναηία.άπέπειπεκ εζξ ηάξ Αεήκαξ: μ Ηφζακδνμξ εκενβμφζε ηαη' αοηυ ημκ ηνυπμ.). ηαζ Μθμοη.. ΐίμκ Ηοζάκδνμο.19). . .Ρ.φζηενμκ: ημ 403 π.Ρ.ηδ οζηεναία έηηθδζίακ επμίδζακ: ηδκ επυιεκδ διένα ζοβηάθεζακ ζοκέθεοζδ ημο θαμφ βζα κα θάαμοκ έηηαηηα ιέηνα. . Ώκαβνάθμοιε εδχ ημ ζπεηζηυ ηείιεκμ απυ ηδκ ζζημνία ημο Θμοηοδίδδ: . μζ Εζηζαζείξ κζηήεδηακ απυ ημοξ Ώεδκαίμοξ ηαζ εηδζχπεδηακ απυ ηδκ πενζμπή αοηή. Ζαζ αοημί ηζιςνήεδηακ ζηθδνά απυ ημοξ Ώεδκαίμοξ. υηακ ημ ΐογάκηζμ παναδυεδηε ζημ Ηφζακδνμ. Έηζζ. μ μπμίμξ πέναζε απυ δίηδ. υηακ επζπείνδζακ κα απμζπαζημφκ απυ ηδκ αεδκασηή ζοιιαπία (420 π.ιαηνά ηείπδ: είκαζ ηα ηείπδ πμο ζοκέδεακ ηδκ Ώεήκα ηαζ ημκ Μεζναζά.Ιζηζαίαξ (ηαζ Ιζηζαζέαξ): είκαζ μζ ηάημζημζ ηδξίζηζαίαξ.Ρ. 3.ηυηε: ημ 405 π. Ομ ηεθεοηαίμ αοηυ ήηακ ημ δζα ιέζμο ηείπμξ.Ώκαλίθαμξ. αθμφ ιάθζζηα ηχνα είπακ απμημπεί μζ ζοβημζκςκίεξ ηυζμ απυ ηδ εάθαζζα υζμ ηαζ απυ ηδκ λδνά. Βθθδκζηά 1. αθθά αεςχεδηε (αθ. Ώπμηεθμφκηακ απυ δφμ ζηέθδ.. 37 . βζαηί πίζηεοε υηζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηδξ Ώεήκαξ εα ηαείζηαημ δφζημθμξ μ επζζζηζζιυξ ηςκ ηαημίηςκ. Οζξ αάζεζξ βζα ηα ηείπδ αοηά ηζξ είπε εέζεζ μ Ζίιςκαξ (: Ζζιχκεζμκ ηείπμξ). Ομ 445 π.Ρ. ηεθ. απυ ηδκ αεδκασηή ζοιιαπία ηαζ είπακ ηζιςνδεεί βζ' αοηυ πμθφ ζηθδνά απυ ημοξ Ώεδκαίμοξ. . .

΋ηακ θμζπυκ επέζηνερε ζηδ δζάνηεζα ημο ηέηανημο ιήκα. Βπνυηεζημ βζα ηα θζιάκζα ημο Φαθήνμο. εα επζζηνέρεζ βκςνίγμκηαξ.πθδκ εκυξ: εηηυξ απυ ημκ ειπμνζηυ ημοξ θζιέκα (: ημ Έιπυνζμκ). Λ Ηφζακδνμξ ζημ ιεηαλφ. ηδξ Γέαξ (ζδιενζκυ Μαζαθζιάκζ) ηαζ ημο Ζακεάνμο. ΋ηακ θμζπυκ επέζηνερακ.Θεηά απ‟ αοηά. ηδξ Θμοκζπίαξ (ζδιενζκυ Ομονημθίιακμ).ζηδκ μπμία μζ Ζμνίκεζμζ ηαζ μζ Θδααίμζ ηονίςξ αθθά ηαζ πμθθμί άθθμζ απυ ημοξ Έθθδκεξ ακηζπνυηεζκακ κα ιδ ζοκεδημθμβήζμοκ ιε ημοξ Ώεδκαίμοξ. ιε ημκ υνμ. αθθά κα ημοξ αθακίζμοκ. πενζιέκμκηαξ ηδκ χνα πυηε μζ Ώεδκαίμζ επνυηεζημ κα ζοιθςκήζμοκ ιε μηζδήπμηε εα ημοξ έθεβε ηακείξ. έζηεζθε ζημοξ εθυνμοξ ημκ Ώνζζημηέθδ ιαγί ιε άθθμοξ Ηαηεδαζιυκζμοξ. ακ εέθμοκ κα ζηείθμοκ ημκ ίδζμ ζημκ Ηφζακδνμ. εηθέπεδηε πθδνελμφζζμξ πνεζαεοηήξ βζα ηδ Ξπάνηδ ιαγί ιε άθθμοξ εκκέα.. βζα κα ημοξ ακαημζκχζεζ υηζ δ απάκηδζδ πμο έδζκε ζημκ Θδναιέκδ ήηακ πςξ εηείκμζ ήηακ μζ ανιυδζμζ βζα πυθειμ ηαζ βζα εζνήκδ.αθθά μζ έθμνμζ (=μζ πέκηε αζνεημί αλζςιαημφπμζ ηδξ Ξπάνηδξ). ελαζηίαξ ημο υηζ είπακ ελακηθδεεί υθα ηα ηνυθζια. αθμφ νςηήεδηακ βζα πμζμ θυβμ είπακ πάεζ. ηαζ αθμφ 38 . πανέιεζκε δίπθα ζημκ Ηφζακδνμ ηνεζξ ιήκεξ ηαζ πενζζζυηενμ. 2 (16-23). Ζαζ αθμφ ζηάθεδηε. έηακακ ζοκέθεοζδ (ζοβηάθεζακ ηδκ εηηθδζία ημο δήιμο). ακαημίκςζε ζηδ ζοκέθεοζδ υηζ μ Ηφζακδνμξ ημκ ηναημφζε ςξ ηυηε ηζ έπεζηα ημκ δζέηαλε κα πάεζ ζηδ Ξπάνηδ. αθθά έηακακ εζνήκδ. υηακ ήηακ (ανίζημκηακ) ζηδ Ξεθθαζία. μ Θδναιέκδξ).ημοξ θζιέκαξ άπμπχζαζ: απμθάζζζακ κα θνάλμοκ ιε πχια ηα ζηυιζα ηςκ θζιέκςκ. Γζαηί μ ίδζμξ δεκ ήηακ ανιυδζμξ βζα υζα ημκ νςημφζε (εκκ. ηαζ μζ άθθμζ πνέζαεζξ. ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η Κεθ. . Λ Θδναιέκδξ υιςξ. Η δνάζδ ηδξ δζπθςιαηίαξ Βπεζδή θμζπυκ ζοκέααζκακ ηέημζα. μ Θδναιέκδξ είπε ζηδ ζοκέθεοζδ υηζ. Λζ Ηαηεδαζιυκζμζ υιςξ. επεζδή εέθμοκ κα οπμδμοθχζμοκ ηδκ πυθδ ή ςξ εββφδζδ. πμο είπε πνμζθένεζ ιεβάθμ ηαθυ (πμο είπε πμθειήζεζ ιε ιεβάθδ ακδνεία) ηαηά ημοξ Μενζζημφξ πμθέιμοξ ζηδκ Βθθάδα. είπακ υηζ δεκ εα οπμδμοθχζμοκ Βθθδκζηή πυθδ. ηζ απυ ηα δφμ επζιέκμοκ βζα ηα ηείπδ. απάκηδζακ (είπακ)υηζ πήβακ ςξ πθδνελμφζζμζ βζα ηδκ εζνήκδ ηαζ ιεηά απυ αοηά μζ έθμνμζ δζέηαγακ κα ημοξ ηαθέζμοκ ζηδ Ξπάνηδ.

πμθφξ ηυζιμξ ημοξ πενζηφηθςκε. μπμοδήπμηε είκαζ δβειυκεξ (ελμοζζάγμοκ). απμθαζίζηδηε κα δεπημφκ ηδκ εζνήκδ. 2. Μανυθμ υιςξ πμο ηάπμζμζ έθενκακ ακηίννδζδ ζ‟ αοηυκ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμζ (ημοξ) επζδμηίιαγακ. ηνίρζιμ. ζοκηνζπηζηυξ. ημ αμνζζηζηυ θζπ-(πανάβςβμ εθθζπήξ) ηαζ ημ εέια ημο παναηεζιέκμο θμζπ. δζαηέηνζθα. ηαζ ζηδ βδ ηαζ ζηδ εάθαζζα.παζδμηνίαδξ.θέβμκηαξ υηζ ηάπα πνέπεζ κα πεζζεμφκ απυ ημοξ Ηαηεδαζιυκζμοξ ηαζ κα βηνειίζμοκ ηα ηείπδ. εκχ αοθδηνίδεξ έπαζγακ ημκ αοθυ ιε ιεβάθδ πνμεοιία.δζαηνζαή. εκδζαηνίας. ηνίιια. ζοκηνίας. ηαζ αθμφ παναδχζμοκ ηα πθμία εηηυξ απυ δχδεηα.ηνίρδ. ζφκηνζιια.(πανάβςβμ θμζπυξ). δζεηεηνίθεζκ. Ζζ μ Θδναιέκδξ ηαζ μζ πνέζαεζξ πμο ήηακ ιαγί ημο. εκηνζαή. ιεηέθενακ αοηά ζηδκ Ώεήκα. δζέηνζαμκ. Γναιιαηζηέξ παναηδνήζεζξ 1. 39 . επεζδή θμαμφκηακ ιήπςξ είπακ επζζηνέρεζ άπναηημζ. δζαηνίρς. ηςκ Ηαηεδαζιυκζςκ). Ομ νήια αοηυ έπεζ ηνία εέιαηα: ημ εκεζηςηζηυ θεζπ(πανάβςβμ έθθεζρζξ). ζοκηνζαή. ηαζ αθμφ θένμοκ πίζς ημοξ ελυνζζημοξ (δδθ. ηαηαηνίαμιαζ η.κα εεςνμφκ ημκ ίδζμ επενυ ηαζ θίθμ ηαζ κα αημθμοεμφκ ημοξ Ηαηεδαζιυκζμοξ. επεζδή κυιζγακ υηζ εηείκδ ήηακ δ πνχηδ ιένα ηδξ εθεοεενίαξ ζηδκ Βθθάδα. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ηνζαή. Ανπζημί πνυκμζ: δζαηνίας. Ζαζ μ Θδναιέκδξ αβυνεοε ελ μκυιαηυξ ημοξ (δδθ. ηδκ επυιεκδ ιένα μζ πνέζαεζξ ακαημίκςκακ ιε πμζμοξ υνμοξ μζ Ηαηεδαζιυκζμζ εα έηακακ ηδκ εζνήκδ. ηνίθηδξ. ηαζ μ Ηφζακδνμξ ηαηέπθεε ζημκ Μεζναζά ηαζ μζ ελυνζζημζ επέζηνεθακ ζηδκ παηνίδα ηαζ ηα ηείπδ βηνέιζγακ. έπζθεθμζπέκαζ: απανέιθαημ παναηεζιέκμο ημο νήιαημξ έπζθείπς.δζέηνζαε: β' εκζηυ πνυζςπμ παναηαηζημφ μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ δζαηνίας.ά. Έηζζ. ελαζηίαξ ημο πθήεμοξ υζςκ πάκμκηακ απυ ηδκ πείκα. Βκχ θμζπυκ έιπαζκακ ζηδκ πυθδ. πνμζηνζαή. ημοξ πμθζηζημφξ ελυνζζημοξ). Γζαηί δεκ πςνμφζε άθθδ ακααμθή. Όζηενα απυ αοηά.βηνειίζμοκ ηα ιαηνά ηείπδ ηαζ ημκ Μεζναζά . δζέηνζρα.

3. εκχ μ πθδεοκηζηυξ ημο ηαηά ηδ β': υ πνεζαεοηήξ. ηςκ πνέζαεςκ. εενιμπαναηαθχ. ηαθείκ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ ηαθές -χ. ζοβηαθχ. θεζροδνία. θμζπυξ.΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: θεζρυξ.έθεεσκ. ηάθεζια. ζφβηθδζδ. δζαθείπς.μί πνέζαεζξ. πανάθεζρδ. θεζρμθέββανμ.ήεζκ ηαζ ήα. ζφβηθδημξ. ηαθείκ. Ανπζημί πνυκμζ: εζιί. 40 . πνμζηαθχ.έθήθοεα.ά. εκχ ημ ιέζμ αίνμτιαζ (= εηθέβς. ς πνέζαεζξ. ηέςξ: πνμκζηυ επίννδια (= έςξ ηυηε). ηθδηυξ. εβηαηαθείπς. πνεζαεοηήξ: μ εκζηυξ ημο ηθίκεηαζ ηαηά ηδκ α' ηθίζδ.έθδθοεέκαζ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ηθήζδ. 4. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: ηαθεσκ. ακάηθδζδ. αοηυηθδημξ. χ πνεζαεοηά . θζπμηάηηδξ η. επζηαθμφιαζ. θεζρακδνία. ακηίηθδημξ.έηάθεζα. οπυθεζιια. έβηθδια. πνμηαθχ. επίηθδζδ. Άνα. ηθδηήναξ. ζφβηθδζδ. ημο πνεζαεοημΰ. Ιέκαζ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ ένπμιαζ ή εζιί. 7. Εέκαζ. παναηάθζα. ηθδηζηυξ. οπμθείπμιαζ. πνμηζιχ) έπεζ παεδηζηυ ημ αίνμτιαζ (= εηθέβμιαζ). εβηαθχ. πνςηυηθδημξ η. Ανπζημί πνυκμζ: ηαθχ. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: Εέκαζ. ημοξ πνέζαεζξ. δζάθεζιια. πνυηθδζδ. ακαηαθχ. ηεηθδηέκαζ. εδχ είκαζ παεδηζηυ.αοημηνάηςν (αοηυξ + ηναηές -χ): αοηυξ πμο έπεζ απυθοηδ πθδνελμοζζυηδηα.ηέηθδηα. 6.εζιί.έηάθμοκ.ήθεμκ. ήνέεδ: β' εκζηυ πνυζςπμ παεδηζημφ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ αίνέμιαζ -μτιαζ (= εηθέβμιαζ). αδζάθεζπημξ. εθθζπήξ. θζπυεοιμξ. ηθ πνεζαεοηή. ημίξ πνέζαεζζ.έθδθφεεζκ. παναηαθχ. παναθείπς. πνυζηθδζδ. εβηαηάθεζρδ. έθθεζιια. ζοβηαθχ. ιεηαηαθχ. οπυθμζπμξ. ηθδηζηή. θζπμεοιχ.ηαθχ. παναηθδηζηυξ.έηεηθήηεζκ. 5. αηάθεζημξ.ά. εθθείπς. Ομ εκενβδηζηυ αίνς ιε ηδ ζδιαζία ημο ηονζεφς έπεζ παεδηζηυ ημ άθίζημιαζ (= ηονζεφμιαζ). πνμηθδηζηυξ. 8. ημκ πνεζαεοηήκ. ηάθεζαζ. πανάηθδζδ.

14. ζπμκδείμξ. 41 . παναδυκηαξ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ παναδίδςιζ. ηαεεθυκηαξ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ ηαεαζνχ. ηηίζς).Λ ιέθθμκηαξ ζπδιαηίγεηαζ ςξ ελήξ: ηαθέ-ζ-ς -> ηαθέ-ς -> ηαθχ. ιεβίζημζξ: οπενεεηζηυξ ααειυξ ημο επζεέημο ιέβαξ (ιεβάθδ.ηαεήζμκηαξ. ζπεζζεήκαζ. μιυζπμκδμξ. ζπείζαζεαζ. Λ ιέθθμκηαξ υιςξ ηςκ δζζφθθααςκ νδιάηςκ ζε -ίγς ζπδιαηίγεηαζ ηακμκζηά (: ηηίγς. 13. παναζπμκδχ. Ανπζημί πνυκμζ: ζπέκδμιαζ.έζπείζεδκ. 16.έζπεζζάιδκ. κμιίγμκηαξ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ κμιίγς. Ξοκεπχξ μ ιέθθμκηαξ ημο ηαθχ ζοιπίπηεζ ιμνθμθμβζηά ιε ημκ εκεζηχηα. ιέβα). ιέβζζημξ. αναδφκς). ηαεέκηαξ: ιεημπή αμνίζημο α' ημο νήιαημξ ηαείδιζ (ηαηά + ζδιζ).ηαεείηεζκ. 10.ηαείδκ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: ζπμκδή.) 9. ζπείζεζεαζ.ηαεέκηαξ. έζπείζιδκ. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: ηαεζέκηαξ.έζπεκδυιδκ.ηάεεζηυηαξ. έζπεζζιαζ. έζπεσζεαζ. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: ζπέκδεζεαζ. ήβςκηαζ: β'πθδεοκηζηυ πνυζςπμ εκεζηχηα οπμηαηηζηήξ ημο νήιαημξ ήβέμιαζ-μοιαζ. 11. (Ομ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ιε ημ νήια ηεθχ. Οα οπενδζζφθθααα νήιαηα ζε .ζπείζμιαζ. 15. ιείγςκ.ηαεείηα. άζπμκδμξ. ιέθθεζκ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ ιέθθς (= ακααάθθς.ηαεήηα.ζπέκδεζεαζ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ ζπέκδμιαζ.ηαεήζς. Ανπζημί πνυκμζ: ηαείδιζ.ίγς ζπδιαηίγμοκ ζοκδνδιέκμ ημ ιέθθμκηα (: κμι ζς). 12.

έδεδέβιδκ. πεπείζες. Ώπανέιθαημ: πεπεΎζεαζ. δζαδέπμιαζ. πεπείζεςκ. Ανπζημί πνυκμζ: δέπμιαζ. αηαηάδεηημξ. απμδέπμιαζ. δέπεζεαζ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ δέπμιαζ. -δ. -ασ. δζαδμπζηυξ. πεπείζιεεα. δέδεβιαζ. πεπεζζιέκμζ.Θδναιέκδξ: νήημναξ.δεπεήζμιαζ.έδελάιδκ. εζδηε ή είηε. πέπεζζεε.17. ήηε. απανάδεηημξ. Ώπυ ημ 408 έςξ ημ 404 π. έπείζεδκ. δελζυξ. Πναβιαημθμβζηέξ. -μκ εΎδκ. εΎδξ. απμδμπή. -μκ χ. ή. πμθζηζηυξ ηαζ ζηναηδβυξ ζηδκ ανπαία Ώεήκα. 42 . ακαδέπμιαζ. ηαηυνεςζε υπζ ιυκμ κα απμθφβεζ ηδκ εκακηίμκ ημο ηαηδβμνία. -ή. -δ. οπμδέπμιαζ. έπεζζάιδκ. πεζζεήζμιαζ. Ηίβμ ανβυηενα άθθαλε ζηάζδ ηαζ αμήεδζε ζηδκ απμηαηάζηαζδ ημο δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ. παναδέπμιαζ. δξ. ζοκέααθε ζηδκ ακαηνμπή ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ζηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ αμοθήξ ηςκ ηεηναημζίςκ. Ππμηαηηζηή: πεπεζζιέκμξ. Μνμζηαηηζηή:πέπεζζμ. χζζ(κ).ά. δζάδμπμξ.δέλμιαζ.Ρ.έδεπυιδκ. υιςξ. Βοηηζηή: πεπεζζιέκμξ. Ξηδ καοιαπία πμο έβζκε ζηζξ Ώνβζκμφζεξ (406 π. εσδζακ ή είεκ. εσδ. -α είδιεκ ή εσιεκ. παναδμπή. Λ παναηείιεκμξ πέπεζζιαζ ηθίκεηαζ ζ' υθεξ ηζξ εβηθίζεζξ ςξ ελήξ: Λνζζηζηή: πέπεζζιαζ. πεπεζζιέκμζ εζζί(κ). ακαδελζιζυξ. πείζμιαζ. οπμδμπή η. έπεπείζιδκ). πέπεζζαζ. δμπείμ.έδέπεδκ. -ασ. πείεεζεαζ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ πείεμιαζ (: πείεμιαζ.) δεκ ηαηάθενε κα πενζζοθθέλεζ ημοξ καοαβμφξ ελαζηίαξ ηδξ ηαημηαζνίαξ. πέπεζζεε. δμηυξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: δεηηυξ. ήηακ ηνζήνανπμξ. ενιδκεοηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ παναηδνήζεζξ . 18.Ρ. ηαηαδέπμιαζ. έπεζευιδκ. Ήηακ ιαεδηήξ ημο Ξςηνάηδ ηαζ ημο ζμθζζηή Μνμδίημο. πεπεζζιέκμζ. Ώκαηάθεζε ιάθζζηα ημκ Ώθηζαζάδδ ζηδκ Ώεήκα.Ρ. Θε ημοξ εθζβιμφξ ημο. απμδεηηυξ. δζαδμπή. πέπεζζηαζ. Ομ 411 π. πέπεζζιαζ. δελαιεκή. -α χιεκ. Θεημπή: πεπεζζιέκμξ. -μκ.

Μνέπεζ κα ζδιεζςεεί εδχ υηζ ηδκ απμζημθή αοηή ημο Θδναιέκδ ζημ Ηφζακδνμ δεκ ηδκ ακαθένεζ μφηε μ Μθμφηανπμξ μφηε μ Αζυδςνμξ.πενζεπεζημ: ημ νήια πενζπέμιαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηα οβνά. Λ Ζνζηίαξ. υηακ μ Ηφζακδνμξ ηαηέθααε ηδκ Ώεήκα. επεζδή μ Θδναιέκδξ δζαθςκμφζε ιαγί ημο ζε πμθθά εέιαηα. Ώνβυηενα. βζαηί ακαθένεηαζ ζε πνυζςπα ηαζ ζδιαίκεζ ζοκένπμιαζ μθυβονα ηαηά ποηκέξ ιάγεξ (ηαηά ιπμοθμφηζα). Δ ζηέρδ αοηή ζοκδοάγεηα ζ άν ζζηα ιε ημ βεβμκυξ υηζ μ Ηφζακδνμξ ημκ ελέθελε θίβμ ανβυηενα ιεηαλφ ηςκ ηνζάημκηα ηονάκκςκ. Λζ ιεηέπμκηεξ ήηακ ιυκμκ άκηνεξ ηαζ έπνεπε κα έπμοκ ζοιπθδνχζεζ ημ 20υ έημξ ηδξ δθζηίαξ ημοξ. Δ ζοκέθεοζδ αοηή ηςκ πμθζηχκ. υιςξ. . πνμηεζιέκμο κα παίνκμοκ απμθάζεζξ βζα ηα δδιυζζα ηονίςξ πνάβιαηα ημο ηνάημοξ. . Ξηδ ζοκέθεοζδ αοηή θάααζκακ ιένμξ μζ Ώεδκαίμζ πμθίηεξ ηαζ απυ ηζξ ηέζζεν ζξ ηάλεζξ.αθθ' οπήνλε ηαζ μ ααζζηυξ ηαηήβμνμξ ηςκ κζηδηχκ ζηναηδβχκ. . πνμκμηνίαδζε ημκηά ζημ Ηφζακδνμ ζηυπζια. μ ζδιακηζηυηενμξ ίζςξ ηςκ ηνζάημκηα ηονάκκςκ. ηδκ μπμία απακημφιε ζ' υθεξ ηζξ ανπαίεξ εθθδκζηέξ πυθεζξ. υιςξ. Ώλίγεζ κα παναηδνδεεί υηζ δ ηαηαπνδζηζηή πνυεεζδ έ"κεη·αεπζηάπηδηε ηδξ βεκζηήξ πίζηεςξ. Ώοηυξ. Θεηά ηδκ ηαηαζηνμθή ημο αεδκασημφ ζηυθμο ζημοξ Ώζβυξ πμηαιμφξ. Βδχ υιςξ δ πνήζδ ημο είκαζ ιεηαθμνζηή.πειθεεζξ δε δζέηνζαε πανά Λοζάκδνς: μ Θδναιέκδξ ίζςξ ζηυπζια πνμκμηνζαμφζε ηνεζξ ηαζ πθέμκ ιήκεξ ημκηά ζημ Ηφζακδνμ. ηάης απυ ηδκ πίεζδ ηδξ πείκαξ. ιε ηδκ μπμία ζοκηάζζεηαζ. . Λζ πμθίηεξ ηαθμφκηακ ζηδ ζοκέθεοζδ ιε ηήνοηεξ ηαζ ημ πθήεμξ πνμζενπυηακ ζ' αοηήκ πμθφ πνςί.ή εηηθδζία ημο δήιμο: δ ζοκέθεοζδ ηςκ πμθζηχκ ηδξ Ώεήκαξ. ήηακ δ ακχηενδ απυ ηζξ ελμοζίεξ ηδξ ανπαίαξ πμθζηείαξ. ημκ ακάβηαζε κα πζεζ ημ ηχκεζμ.ή (άκηέπμοζζ) πίζηεςξ έκεηα: ή ςξ εββφδζδ βζα ηδ ζφκαρδ εζνήκδξ. βζα κα ακαβηαζημφκ μζ Ώεδκαίμζ. 43 . μ Θδναιέκδξ οπήνλε έκαξ απυ ημοξ ηνζάημκηα ηονάκκμοξ. κα ζοκεδημθμβήζμοκ ιε αανφηαημοξ υνμοξ. μζ Ώεδκαίμζ ημκ έζηεζθακ ζημ Ηφζακδνμ βζα κα επζηφπεζ εοκμσημφξ υνμοξ εζνήκδξ.

ηαηέπθεζ εζξ ημκ Πεζναζά: μ Ηφζακδνμξ ηαηέπθεοζε ζημκ Μεζναζά. αθθά ιε αάζδ αοημφ πμο κμείηαζ ιε ημκ υνμ αοηυ. ηα μπμία εα βηνειίζμοιε ηαζ ειείξ βζα ηδ ζςηδνία (ηςκ πμθζηχκ). ηυηε θέκε πςξ μ Θδναιέκδξ έδςζε ηδκ αηυθμοεδ απάκηδζδ: «Θα εβχ.υπθμξ θμαμφιεκμζ: ζπήια ηαηά ζφκεζδ ή ηαηά ημ κμμφιεκμ. 14) ιαξ παναδίδεζ ημ αηυθμοεμ επεζζυδζμ. πμο είκαζ αηείπζζηδ. δδθαδή ιε ημκ ηφπμ άκενςπμζ. ηάπμζμξ κεανυξ δδιαβςβυξ. θμζπυκ. 44 . εκχ θμζιυξ = αζεέκεζα επζδδιζηή. δδθαδή ζημ ηέθμξ Θανηίμο ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο Ώπνζθίμο. . Δ θέλδ υιςξ δπθμξ έπεζ πενζθδπηζηή ζδιαζία ηαζ ζδιαίκεζ άκενςπμζ. Βίκαζ. (Θμοκζπζχκ ήηακ μ δέηαημξ ιήκαξ ημο ανπαίμο αηηζημφ διενμθμβίμο). ημ 404 π. πμο δείπκεζ ηδ ζδιαζία πμο είπακ ηα ηείπδ βζα ημοξ Ώεδκαίμοξ: υηακ μ Ζθεμιέκδξ. Ξηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δ θέλδ υπθμξ είκαζ εκζημφ ανζειμφ. Ζαηά ημ ζπήια αοηυ δ ζοιθςκία εκυξ υνμο ιζαξ πνυηαζδξ πνμξ άθθμκ πνμδβμφιεκμ ζπεηζηυ υνμ δε βίκεηαζ ιε αάζδ ημ βναιιαηζηυ ηφπμ ημο πνμδβμφιεκμο αοημφ υνμο.ηα ηείπδ ηαηέζηαπημκ: δ πανάδμζδ ηςκ Ώεδκχκ έβζκε ηδ 16δ Θμοκζπζχκμξ. Ώκ θμζπυκ ηα ηείπδ έηακακ εοηοπζζιέκεξ ηζξ πυθεζξ.θζιυξ = πείκα.. . . ηα μπμία πανά ηδ εέθδζδ ηςκ Ηαηεδαζιμκίςκ είπε ακορχζεζ εηείκμξ. αθθά ιε ημκ ηφπμ πμο εκκμείηαζ ι' αοηή ηδ θέλδ. Ομ Ηφζακδνμ αημθμοεμφζακ ηαζ μζ πμθζηζημί ελυνζζημζ. .Ρ.άκηεζπυκηςκ δε ηίκςκ: μ Μθμφηανπμξ (Ηφζακδνμξ. κα ήηακ δ πζμ δοζηοπζζιέκδ απ' υθεξ». ηυηε έπνεπε δ Ξπάνηδ. πνμθακέξ υηζ ημ θμαμφιεκμζ ζοιθςκεί υπζ ιε ημ βναιιαηζηυ ηφπμ ηδξ θέλδξ δπθμξ. ηεθ. κεανέ ιμο. ηίπμηα δεκ ηάκς πμο κα είκαζ ακηίεεημ πνμξ ημ Θειζζημηθή· βζαηί ηαζ εηείκμξ βζα ηδ ζςηδνία ηςκ πμθζηχκ έπηζζε ηα ίδζα ηείπδ. εκχ ημ θμαμφιεκμζ είκαζ ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ. νςημφζε ημ Θδναιέκδ ακ ημθιά κα πνάηηεζ ηαζ κα θέβεζ ακηίεεηα πνμξ ηζξ εκένβεζεξ ημο Θειζζημηθή παναδίκμκηαξ ηα ηείπδ ζημοξ Ηαηεδαζιμκίμοξ. αθμφ έθοζε ηδκ πμθζμνηία ηδξ Ξάιμο.

βζα κα ημοξ επαζκεί βζα υθα υζα έηακακ ηζ απυ ηδκ άθθδ αθμφ αοηυξ έζηεθκε ζ‟ αοημφξ ιενζημφξ απυ ημοξ θνμονμφξ. απμηαηαζηήζμοκ ημ πμθίηεοια . «επεζδή ηζ εβχ ηζ εζφ”. “πμθθά είπαιε ηαζ ηάκαιε . ακ ηάπμζμξ δεπυηακ ηζιέξ απυ ημ θαυ ηαζ δεκ έηακε ηακέκα ηαηυ ζημοξ ηαθμφξ ηαζ βεκκαίμοξ πμθίηεξ. ΋ηακ θμζπυκ άνπζζακ κα ζηέθημκηαζ πχξ εα ήηακ δοκαηυκ ζ‟ αοημφξ κα ιεηαπεζνζζημφκ ηδκ πυθδ. ηυηε.απακημφζε θέβμκηαξ υηζ δεκ εα επζηνεπυηακ ζ‟ υζμοξ ήεεθακ κα οπενέπμοκ κα ιδ αβάθμοκ απυ ηδ ιέζδ . Έπεζηα.Ππυζπμκηακ δε κα ημοξ ηνέθμοκ μζ ίδζμζ.υπςξ κυιζγακ αοημί. ηαευθμο δεκ αβακαηημφζακ.εα έανζζηακ πμθθμφξ ζοκενβμφξ. ημοξ πανέπειπακ ζε δίηδ . αθμφ αβάθμοκ απυ ηδ ιέζδ ημοξ ηαημφξ. αθμφ ημοξ ζοθθάιαακακ. ζφιθςκα ιε ημοξ μπμίμοξ εα ηοαενκμφζακ. αοημφξ πάκημηε ακέααθθακ ηαζ κα ημοξ ζοκηάζζμοκ ηαζ κα ημοξ δδιμζζεφμοκ ηαζ δζυνζζακ ηδ αμοθή ηαζ ηζξ άθθεξ ελμοζίεξ . μ Θδναιέκδξ δζαθςκμφζε θέβμκηαξ υηζ δεκ εα ήηακ θοζζηυ κα εακαηχκεηαζ.Ζζ αοηυξ (επεζδή αηυιδ είπε μζηεζυηδηα ιε ημ Θδναιέκδ). ακ ηοπυκ δμηίιαγακ κ‟ ακηζδνάζμοκ (εκακηίμκ ηςκ ηνζάημκηα).αθθά εηείκμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ κυιζγακ υηζ δεκ ε‟ ακέπμκηακ κα παναιενίγμκηαζ(απυ ημοξ ηνζάημκηα) ηαζ υηζ.έςξ υημο. αθμφ έζηεζθακ πνχηα ημκ Ώζζπίκδ ηαζ ημκ Ώνζζημηέθδ ζηδ Ξπάνηδ. υζμοξ ήεεθακ ημοξ ζοκεθάιαακακ ηαζ αέααζα υπζ ημοξ ηαημφξ ηαζ ημοξ θίβμ άλζμοξ (πμο είπακ ιζηνή πμθζηζηή δφκαιδ). έπεζζακ ημκ Ηφζακδνμ κα ημοξ αμδεήζεζ.χζηε κα ζηαθμφκ θνμονμί ηαζ μ Ζαθθίαζμξ ςξ ανιμζηήξ. 3 (11-16).ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η Κεθ. Ξηδ δζάνηεζα θμζπυκ ημο πνχημο πνυκμο. αοημφξ 45 . υπςξ εα ήεεθακ. ΋ηακ υιςξ πήνακ αοημί ηδ θνμονά .απυ ηδ ιζα ιενζά πνυζθενακ ζημκ Ζαθθίαζμ ηάεε είδμοξ θνμκηίδα . υθμοξ υζμοξ ήλενακ ηαθά πςξ γμφζακ πνχηα απυ ηδ ζοημθακηία ηαζ ήηακ εκμπθδηζημί ζημοξ ηαθμφξ ηζ εκάνεημοξ. Σμ ηαεεζηχξ ηςκ ηνζάημκηα Λζ ηνζάκηα ηφνακκμζ εηθέπεδηακ αιέζςξ ιυθζξ βηνειίζηδηακ ηα ιαηνά ηείπδ ηαζ ηα ηείπδ βφνς απυ ημκ Μεζναζά.βζα κα ανέζμοιε ζηδκ πυθδ». χζηε κα έθεμοκ θνμονμί .βζα κα ηαηαδζηαζημφκ ζε εάκαημ ηαζ δ αμοθή εοπανίζηςξ ημοξ ηαηαδίηαγε ηαζ υζμζ άθθμζ είπακ ηδ ζοκαίζεδζδ υηζ δεκ ήηακ ηέημζμζ. μ Ζνζηίαξ ήηακ θίθμξ ημο Θδναιέκδ ηαζ ζοιθςκμφζε ιαγί ημο. Ζζ αοηυξ επεζδή πείζεδηε ημοξ αμήεδζε . Βπεζδή. υιςξ μ ίδζμξ είπε ηδκ ηάζδ κα ζημηχκεζ πμθθμφξ ηαζ επεζδή είπε ελμνζζηεί απυ ημ θαυ. είπε. Ζζ εκχ εηθέπεδηακ ιε ημκ υνμ κα ζοκηάλμοκ κυιμοξ.

μφηε υπμζμκ εέθεζ απυ ζαξ. ζηεηεφς ζε υ. κμιίγς υηζ ένβμ ημο αθδεζκμφ δβέηδ είκαζ. ακ αθήζμοιε ημκ άκδνα αοηυκ (ημ Θδναιέκδ). επεζδή είιαζηε ηνζάκηα ηζ υπζ έκαξ.Θυθζξ άημοζε αοηά μ Θδναιέκδξ. Ζζ εβχ θμζπυκ.. υηζ ακ επζηνέρεζ ζηδ αμοθή κ‟ απμθαζίζεζ βζ‟ αοηυκ. Λνίγεηαζ αέααζα ζημοξ κέμοξ κυιμοξ κα ιδ εακαηχκεηαζ ηακείξ απυ υζμοξ πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ ηνεζξ πζθζάδεξ πμθίηεξ. πςνίξ ηδ δζηή ζαξ ρήθμ. Βθυζμκ ιάθζζηα αοημί πμο έπμοκ ζηαεεί ιπνμζηά ζημ ηζβηθίδςια θέκε υηζ δε εα ιαξ επζηνέρμοκ. ζφιθςκα ι‟ αοηυκ . πήδδλε πάκς ζηδκ εζηία ηαζ είπε: «Ββχ. υηζ δδθαδή αοημί υπζ ιυκμ είκαζ πάνα πμθφ άδζημζ βζα ημοξ ακενχπμοξ. Βηπθήζζμιαζ υιςξ βζα θμβανζαζιυ ζαξ. δεκ ημ αβκμχ-ια ημοξ εεμφξ-υηζ δδθαδή δε εα ιμο είκαζ ανηεηυξ αοηυξ μ αςιυξ. κα ιδκ ημ επζηνέπεζ. υηακ αοηυξ αθέπεζ ημοξ θίθμοξ ημο κα ελαπαηχκηαζ. «Ζζ ακ κμιίγεζξ υηζ. αβήηε έλς -αθμφ πνχηα είπε ζημοξ ηνζάκηα ηονάκκμοξ ηάηζ -ηαζ δζέηαλε αοημφξ πμο είπακ ηα ιαπαίνζα ηάης απυ ηδ ιαζπάθδ κα ζηαεμφκ ιπνμζηά ζηα ηζβηθζδχιαηα. 3 (50-56). μ Ζνζηίαξ. είπε: «Ββχ. ημκ ηαηαδζηάγμοιε ειείξ ζε εάκαημ».ηζ εζείξ . κα ιδκ έπεζ μ Ζνζηίαξ ημ δζηαίςια κα δζαβνάθεζ μφηε ειέκα.(μ Θδναιέκδξ) ηαζ δ αμοθή ήηακ θακενυ υηζ ηα επζδμηίιαζε.Ζαζ αοηυκ είπε.ηζ εβχ κα ηνίκμιαζ. ζπεηζηά ιε υζμοξ πενζέπμκηαζ ζημκ ηαηάθμβμ. αθθά ηαζ πάνα πμθφ αζεαείξ βζα ημοξ εεμφξ. άκδνεξ. Ζαζ ιυθζξ ιπήηε πάθζ ιέζα. εα βθίηςκε ηαζ επεζδή αοηυ δεκ εα ιπμνμφζε κα ημ ακεπεεί. Ζαζ αοηυ. αοηυ εα ηάκς. Η ηαηαδίηδ ημο Θδναιέκδ ΋ηακ ηεθείςζε. ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η Κεθ. είπε. άκδνεξ ηαθμί ηζ εκάνεημζ. αοηή ηδκ ελμοζία (ηδ δζηή ιαξ )πνέπεζ κα ηδ θνμκηίγμοιε ηάπςξ θζβυηενμ απυ υζμ (θνμκηίγεζ ηακείξ )ιζα πνμζςπζηή απυθοηδ ελμοζία .ηζ πζμ δίηαζμ οπάνπεζ. αοηυκ εδχ ημ Θδναιέκδ ημ δζαβνάθς απυ ημοξ ηαηαθυβμοξ ιε ηδ ζφιθςκδ βκχιδ υθςκ ιαξ (ηςκ ηνζάκηα ηονάκκςκ δδθαδή).πμο είπακ πμθφ ιεβάθδ δφκαιδ κα δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα. εκχ υζμζ είκαζ έλς απυ ημκ ηαηάθμβμ κα έπμοκ ημ δζηαίςια μζ ηνζάκηα κα ημοξ εηηεθμφκ.είζαζ ακυδημξ. αθθά εέθς ηζ αοηυ κ‟ απμδείλς. είπε. Ββχ θμζπυκ είπε. επεζδή βκχνζγε. ηφνζμζ αμοθεοηέξ. αθθά ζφιθςκα ιε ημ κυιμ πμο αοημί εέζπζζακ. ακ δε εα αμδεήζεηε ημοξ ίδζμοξ ζαξ ημοξ εαοημφξ ηαζ ιάθζζηα εκχ βκςνίγεηε πςξ ημ δζηυ ιμο ημ υκμια δε ζαήκεηαζ εοημθυηενα απυ 46 . αθμφ πνχηα είπε αοηά.κα ηαηαζηνέρεζ ηδκ μθζβανπία.

» ηαζ υηακ έπζκε ημ ηχκεζμ επεζδή ακαβηαγυηακ κα πεεάκεζ. είπε. ακάπαοζδ. ακ δε ζζςπήζεζ. Ανπζημί πνυκμζ: παφμιαζ. επεζδή έαθεπε . εκχ μ εάκαημξ ζηεηυηακ δίπθα ημο. έπεπαφιδκ.ηαηαπαφς. Βηείκμζ θμζπυκ. υηζ δδθαδή αοηά ηα θυβζα δεκ είκαζ αλζυθμβα. υιςξ ηνίκς ςξ εαοιαζηυ ηζ εηείκμ ημ παναηηδνζζηζηυ ημο άκδνα υηζ δδθαδή. κα ηάκεηε ηα πεναζηένς». ημκ ηνααμφζακ ηαζ μζ αμδεμί ημο. Γναιιαηζηέξ παναηδνήζεζξ 1. εκχ εηείκμξ ιε δοκαηή (ιεβάθδ) θςκή θακένςκε ηα υζα πάεαζκε.ά.ακαπαφς. πέπαοιαζ. μ Ξάηονμξ ημκ ηνααμφζε απυ ημ αςιυ. έπαφ(ζ)εδκ.ημ δζηυ ζαξ». έπαφζαημ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ παφμιαζ. ακάπαοθα. δ αοημηονζανπία ηαζ ημ πζμφιμν δεκ έθεζρακ απυ ηδ ροπή ημο. είπε: «Ξηδκ οβεζά ημο υιμνθμο Ζνζηία».Ζαζ δεκ αβκμχ ηζ αοηυ.παο(ζ)εήζμιαζ. παφθα. Ζζ αοημί ιεηέθενακ ημκ άκδνα ιέζα απυ ηδκ αβμνά. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: παφζδ. έπαουιδκ. πμο ήηακ εναζφηαημξ ηαζ μ πζμ ακαζδήξ.παφζμιαζ.ηαηάπαοζδ. 47 . απάκηδζε νςηχκηαξ: «Ζζ ακ ζζςπήζς».ζηαβυκα παίγμκηαξ ημκ ηυηηααμ. «δε εα ηθάρς άναβε. υπςξ ήηακ θοζζηυ. επεζδή δεκ αβκμμφζακ υηζ πανεονίζημκηακ ηναηχκηαξ ιαπαίνζα. Ζζ εζείξ (μζ έκηεηα). επζηαθμφκηακ εεμφξ ηαζ ακενχπμοξ κα δμοκ υζα βίκμκηακ. πάρζιμ η.Όζηενα απυ αοηυ. Δ αμοθή υιςξ πανέιεκε αδνακήξ. πμο έπεζ ηαηαδζηαζηεί ζφιθςκα ημ κυιμ. Θυθζξ είπε αοηά. αθμφ ημ „νζλε ζηαβυκα. Ηέβεηαζ ιάθζζηα υηζ είπε ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ημ ελήξ:΋ηακ μ Ξάηονμξ ημο είπε υηζ εα ηθάρεζ βμενά.έπαοζάιδκ. Λ Θδναιέκδξ απυ ηδκ άθθδ. μ Ζνζηίαξ είπε: «Ξαξ παναδίδμοιε αοηυκ εδχ ημ Θδναιέκδ. αθμφ ιπήηακ ιέζα ιε ηδ ζοκμδεία ηςκ αμδεχκ ηαζ ιε επζηεθαθήξ ημ Ξάηονμ . μ ηήνοηαξ ηςκ ηνζάκηα ηονάκκςκ δζέηαλε ημοξ έκηεηα κα ηζκδεμφκ εκακηίμκ ημο Θδναιέκδ.αθμφ ημκ ζοθθάαεηε ηαζ ημκ μδδβήζεηε εηεί πμο πνέπεζ.ηαζ ημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο αμοθεοηδνίμο κα είκαζ βειάημ απυ θνμονμφξ ηζ επζπθέμκ. έθεβακ υηζ υζμ απέιεζκε.ηαζ αοημφξ πμο ζηέημκηακ ζημ ηζβηθίδςια υιμζμοξ ιε ημ Ξάηονμ .

βκχζμιαζ.πέπςηα. πυζζιμξ. ήνχηςκ. 7. άπμεκήζηεζκ: απανέιθαημ εκεζηχηα ημο νήιαημξ απμεκήζης (οπυ ηίκμξ).ενχηδζδ.πίμιαζ. Οα νδιαηζηά επίεεηα ζε -ηυξ ζδιαίκμοκ: α) αοηυκ πμο ιπμνεί κα πάεεζ αοηυ πμο εηθνάγεζ ημ νήια. Ανπζημί πνυκμζ: ενςηχ.έβκςηα. α) ημκ άλζμ κα πάεεζ αοηυ πμο δδθχκεζ ημ νήια.έπζμκ.ηζ ηαζ δ ιεημπή ημο εκενβδηζημφ ή ιέζμο εκεζηχηα ή αμνίζημο.ενςηδιαηζηυξ. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: επενχηδζδ.έπζκμκ. ζζςπήζεζεκ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο εοηηζηήξ ημο νήιαημξ ζζςπάς-ς.ά.ηζ ηαζ δ ιεημπή ημο παεδηζημφ παναηεζιέκμο ηαζ δ) υ. ακηίζημζπα. πνμπίκς η.2. αζςηυκ: νδιαηζηυ επίεεημ απυ ημ νήια αζυς -ς. ενςηήζς ηαζ ένήζμιαζ. δζενςηχιαζ η. επζε: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ πίκς. άπέεκδζημκ. άπμεα-κμΰιαζ. 6. β) υ. ήνχηδηα. ααειυξ ηςκ 5. ηαηαπίκς.ά. 4. έπήνεημ: β' εκζηυ πνυζςπμ αμνίζημο α' μνζζηζηήξ ημο νήιαημξ επενςηάς -ς. ΢πεηζηέξ θέλεζξ ζηδ κεμεθθδκζηή: πυζδ.έπεπχηεζκ. ζοιπυζζμ. βζβκχζημκηεξ: ιεημπή εκεζηχηα ημο νήιαημξ βζβκχζης. 9. Χνμκζηή ακηζηαηάζηαζδ: βζβκχζημκηεξ. άδζηχηαημζ . πμηυ. πζμηυ.έβκςηυηεξ. έηεεκήηεζκ).ενχηδια. Ωξ εκενβδηζηυ αοημφ θαιαάκεηαζ ημ ηηείκς ηζκά (: απμεκήζης. δνφθαηημκ (δνοξ + θνάηηςΊ\ θνάζζς) = ηζβηθίδςια.έβκςκ. άπέεακμκ. ζοιπυηδξ. Ηέβεηαζ ηαζ δνφθαηημξ απυ ημ δνφθναηημξηαη' ακμιμίςζδ. Ώνπζημί πνυκμζ: βζβκχζης.έβκχηεζκ. 8.έβίβκςζημκ.βκςζυιεκμζ. 48 .βκυκηεξ.αζεαέζηαημζ: οπενεεηζηυξ επζεέηςκ άδζημξηαζ αζεαήξ. 3. ήνχηδζα ηαζ ήνυ-ιδκ. ηέεκδηα. Ανπζημί πνυκμζ: πίκς. απζμημξ.

απμδμηίιαγακ ηδκ ςιυηδηα ημο Ζνζηία ηαζ επζδμηίιαγακ ημ ιεηνζμπαεή Θδναιέκδ.. .δνοθάηημζξ: δνφθαηηα ήηακ ηα λφθζκα ηζβηθζδχιαηα ζηδ αμοθή πμο πχνζγακ ηζξ εέζεζξ ηςκ αμοθεοηχκ απυ ημ πχνμ ηςκ αηνμαηχκ. Γζα ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ δ εζηία αοηή ήηακ πχνμξ ζενυξ. Ώοηυ δείπκεζ ημ ιεβάθμ πάεμξ ημο Ζνζηία.μο αζςηυκ: ακ απαθθαζζυηακ απυ ηδκ ηαηδβμνία μ Θδναιέκδξ ηαζ δεκ ηαηαδζηαγυηακ ζε εάκαημ. Λ Ζνζηίαξ πνδζζιμπμζεί ηαζ έκα αηυια ζζπονυ εηαζαζηζηυ ιέζμ.εζ έπζηνέρμζ: μ Ζνζηίαξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ηνζάημκηα ηονάκκμοξ. μ Ζνζηίαξ δε εα άλζγε κα γεζ. δοζιεκχξ): παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ μζ αμοθεοηέξ. . ΋ζμκ αθμνά ημ νδιαηζηυ επίεεημ αζςηυξ. δε εα ιπμνμφζε κα γεζ. Ώοημί ζηάεδηακ ημκηά ζημ ηζβηθίδςια ηαζ ηναημφζακ ιζηνά λίθδ ηαηά ηνυπμ πμο κα θαίκμκηαζ αοηά απυ ημοξ αμοθεοηέξ. δ κεμεθθδκζηή πνδζζιμπμζεί ημ ακηχκοιυ ημο: ημο έηακε ημ αίμ ααίςημ.ή αμοθή = μί αμοθεοηαί. πμο ήηακ υθμζ ημοξ μθζβανπζημί. Μνάβιαηζ. Ομ υηζ μζ αμοθεοηέξ δζαηέεδηακ εοκμσηά πνμξ ημ Θδναιέκδ ακαβνάθεηαζ ηαζ απυ ημ Αζυδςνμ (14. 49 .4). μ αζιμδζρήξ Ζνζηίαξ πνυΎζηαημ ηδξ αμοθήξ. . υπςξ ηαζ μ Θδναιέκδξ. . ενιδκεοηζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ παναηδνήζεζξ .. . επί ημίξ δνοθάηημζξ: μζ ηνζάημκηα είπακ επζαάθεζ θακενή ρδθμθμνία ζημοξ αμοθεοηέξ βζα κα ημοξ επδνεάζμοκ.ηαζ έπζζηήκαζ. Ομ νήια πμο πνδζζιμπμζεί εδχ μ Κεκμθχκ δδθχκεζ υηζ μ Ζνζηίαξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ είπε ημκ πνχημ θυβμ. υπςξ ακαβνάθεζ μ Αζυδςνμξ.εζηία: ζημ αμοθεοηήνζμ οπήνπε εζηία ζηδκ μπμία μνηίγμκηακ μζ αμοθεοηέξ.Πναβιαημθμβζηέξ. ηδκ πανμοζία δδθαδή ηςκ μπθζζιέκςκ ιε εβπεζνίδζα παναηναηζηχκ. .εοιεκχξ (ακηίε.

εκχ ημ δεφηενμ ζημ παναηηήνα. μζ ζοιπυηεξ έποκακ ηζξ ηεθεοηαίεξ ζηαβυκεξ ημο ηναζζμφ απυ ημ πμηήνζ ημοξ ζε πάθηζκμ αββείμ ηαζ απυ ημ ζπεηζηυ ήπμ πμο παναβυηακ ιάκηεοακ βζα ηζξ δζαεέζεζξ ημο πνμζχπμο πμο ημοξ εκδζέθενε. πμο εηηεθμφζακ ηζξ εακαηζηέξ πμζκέξ. Δ απυζπαζδ ζηέηδ απυ ημ αςιυ εεεςνείημ πνάλδ αζεαήξ. .μί έκδεηα: δ ανπή ηςκ έκδεηα οπήνπε απυ ηδκ επμπή ημο Ξυθςκα. . 50 . απεοεφκεδηε ζημοξ αμοθεοηέξ πνδζζιμπμζχκηαξ αοηυ ημ ζζπονυ νήια.μοη αβκμχ: ζπήια θζηυηδηαξ (= βκςνίγς ηαθχξ).ηαθυξ ηάβαευξ: ημ πνχημ επίεεημ ακαθένεηαζ ζημ ζχια.: μ Θδναιέκδξ ανκείηαζ ημ δζηαίςια ζημκ Ζνζηία κα πανααζάγεζ αοεαίνεηα ημοξ κυιμοξ. . απεοεφκεηαζ ζημοξ αμοθεοηέξ (: δζηαζηέξ) ηαζ ημοξ ημκίγεζ υηζ ακ μ Ζνζηίαξ έπεζ θηάζεζ ζημ ζδιείμ κα αοεαζνεηεί ηαζ κα ηαηαδζηάγεζ ζε εάκαημ πανάκμια ημκ ίδζμ. πμο είκαζ ιέθμξ ηςκ ηνζάημκηα ηαζ δζαεέηεζ ηαθή θήιδ ηαζ ιεβάθμ υκμια. ζηδ ζςιαηζηή ειθάκζζδ.μοδέκ ιμζ ανηέζεζ υδε μ αςιυξ: μ πχνμξ ημο αςιμφ ήηακ απανααίαζημξ ηαζ ζενυξ ηαζ ηακέκαξ δεκ ιπμνμφζε κα απμζπάζεζ απυ ηδκ εζηία αοηυκ πμο ηαηέθεοβε εηεί. .άπμημηηααίζακηα: ημ νήια άπμημηηααζγς πανάβεηαζ απυ ηδ θέλδ ηυηηααμξηαζ είκαζ είδμξ παζπκζδζμφ πμο ήνεε ζηδκ Ώεήκα απυ ηδ Θεβάθδ Βθθάδα ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδ Ξζηεθία. Δ εηηέθεζδ ηςκ ζςιαηζηχκ πμζκχκ ηαζ ηα εέιαηα ηςκ θοθαηχκ ακήηακ ζηδκ ανιμδζυηδηα ημοξ. Μένα απ' αοηυ. Ζαη' αοηυ.. Ομοξ αημθμοεμφζακ αμδεμί ηαζ παναζηάηεξ. Ομοξ πνμεζδμπμζεί θμζπυκ υηζ ακ δεκ εκδζαθενεμφκ βζα κα ζηαιαηήζμοκ ηζξ αοεαζνεζίεξ ημο Ζνζηία.-ίηεηεφς: υηακ μ Θδναιέκδξ ηαηάθααε ηζξ πνμεέζεζξ ημο Ζνζηία. . εα έπμοκ ηζ αοημί ηδκ ίδζα ηφπδ. πμθφ πζμ εφημθα εα ηαηαδζηάζεζ ζε εάκαημ ηαζ ηάεε ιέθμξ ηδξ αμοθήξ. ζηδκ ροπή. ημοξ μπμίμοξ μζ ίδζμζ μζ ηνζάημκηα έβναρακ. Ζάεε θοθή ελέθεβε ιε ηθήνμ απυ έκακ ηαζ ζ' αοημφξ πνμζηίεεημ ηαζ έκαξ βναιιαηέαξ. -ιδ επί Κνζηία. πμο ηακέκα ημοξ δεκ έπεζ ημ ιεβάθμ υκμια ημο Θδναιέκδ..

αθμφ ζοκακηζμφκηακ .μ ηήνοηαξ ηςκ ιοζηχκ (ζηα Βθεοζίκζα ιοζηήνζα) πμο έζπε ανμκηχδδ θςκή .αθμφ πήδδλε μνιδηζηά πνχημξ πνμξ ηα ειπνυξ ηαζ έπεζε πάκς ζημοξ επενμφξ.αθθά ιυθζξ πήνακ ηα υπθα ζηα πένζα ημοξ .Ώθμφ έβζκε αοηυ ηαζ ημοξ κεηνμφξ ηαηυπζκ ζοιθςκίαξ απέδςζακ .ηαζ πμθθμφξ ηζκδφκμοξ έπμοιε πενάζεζ ιαγί ζαξ ηαζ ζηδ ζηενζά .ζηαιαηήζηε κα ηάκεηε ακυζζεξ πνάλεζξ ζηδκ παηνίδα ηαζ ιδκ οπαημφηε ζημοξ αζεαέζηαημοξ Ονζάκηα .βζαηί ζε υθα αοηά πμθθμί απυ ιαξ ζοιιεηέπμοιε ιαγί ζαξ απυ ζεααζιυ πνμξ ημοξ εεμφξ ηαζ πνμξ ημοξ ακενχπμοξ . Γζαηί εέθεηε κα ιαξ ζημηχζεηε .είπε. Λζ άθθμζ υιςξ κζημφζακ ηαζ ηαηαδίςλακ ημοξ επενμφξ ςξ ημ ίζζςια. Βιείξ πμηέ ςξ ηχνα δε ζαξ ηάκαιε ηαηυ .ηαζ ζημ υκμια ηςκ πμθζηζηχκ ζοθθυβςκ ιαξ .αθμφ επέααθε ζζςπή . ζημηχκεηαζ. Ώπυ ημοξ Ονζάκηα ζημηχεδηακ εδχ μ Ζνζηίαξ ηαζ μ Εππυιαπμξ ηαζ απυ ημοξ δέηα άνπμκηεξ ημο Μεζναζά μ Ρανιίδδξ .ηαεχξ πνμαζζεάκμιαζ.ηαζ ζηδ εάθαζζα . Ξημ υκμια ηςκ εεχκ ηςκ παηένςκ ηαζ ηςκ ιδηένςκ ιαξ .ηαζ έπμοιε οπάνλεζ ζοβπμνεοηέξ ηαζ ζοιθμζηδηέξ ηαζ ζοζηναηζχηεξ .πνζκ ηάπμζμξ απυ ημοξ δζημφξ ημοξ ή ζημηςεεί ή ηναοιαηζζηεί . Νίηδ ηςκ δδιμηναηζηχκΚαεαίνεζδ ηςκ Σνζάκηα Ώθμφ είπε αοηά ηαζ ζηνάθδηε πνμξ ημοξ επενμφξ .ηαζ ζημ υκμια ηδξ ζοββέκεζαξ ελ αίιαημξ ηαζ ελ αβπζζηείαξ .εα πνμπςνήζμοιε ειείξ πνχημζ .αθθά δεκ αθαίνεζακ ημοξ πζηχκεξ απυ ηακέκακ απυ ημοξ κεηνμφξ πμθίηεξ .αοηυξ ζακ κα ημκ μδδβμφζε ηάπμζα ιμίνα . Ζαζ δε δζαρεφζηδηε .Γζαηί ηαζ μ ιάκηδξ ζοιαμφθεοε αοημφξ κα ιδκ επζηίεεκηαζ .αοημί ιαξ ένζλακ ζημκ πζμ αζζπνυ ηαζ αθααενυ ηαζ ακυζζμ ηαζ 51 .εκχ απυ ημοξ άθθμοξ πενίπμο εαδμιήκηα . ηαζ έπεζ εαθηεί ζημ πέναζια ημο Ζδθζζμφ.ζοκμιζθμφζακ ιεηαλφ ημοξ. 18-23.΋ηακ υιςξ ημφημ βίκεζ . Ζαζ εκχ είκαζ δοκαηυ ζε ιαξ κα γμφιε εζνδκζηά ςξ πμθίηεξ .είπε  «Άκδνεξ πμθίηεξ . ηαζ δ κίηδ εα ζοιαεί ζ΄ αοημφξ πμο εα αημθμοεήζμοκ .βζαηί ιαξ δζχπκεηε απυ ηδκ πυθδ .βζα ηδκ ημζκή ζςηδνία ηαζ ηςκ δομ ιαξ ηαζ εθεοεενία.ζ΄ ειέκα υιςξ μ εάκαημξ . αθθά ηαζ έπμοιε πάνεζ ιαγί ζαξ ζηζξ πζμ ζεααζηέξ ηεθεηέξ ηαζ εοζίεξ.έιεκε ήνειμξ . ηαζ ζηζξ πζμ ςναίεξ βζμνηέξ .πμθθμί . Λ Ζθευηνζημξ ηυηε .ΜΕΣΑΦΡΑ΢Η Kεθάθαζμ 4.Ζαζ πήνακ αέααζα ηα υπθα .μ βζμξ ημο Γθαφηςκα .μζ μπμίμζ βζα πάνδ πνμζςπζηχκ ηενδχκ ιέζα ζε μηηχ ιήκεξ έπμοκ ζημηχζεζ ζπεδυκ πενζζζυηενμοξ απυ υζμοξ υθμζ μζ Μεθμπμκκήζζμζ πμθειχκηαξ δέηα πνυκζα.

ηαζ ζε ακενχπμοξ πυθειμ . μζ έθμνμζ ηαζ δ ιζηνή ζοκέθεοζδ έζηεζθακ δεηαπέκηε άκδνεξ ζηδκ Ώεήκα ηαζ δζέηαλακ κα επζαάθμοκ ηδ ζοιθζθίςζδ.βζα κα ημοξ ιεηαπεζνζζημφκ υπςξ εέθμοκ. Ζζ αοημί πέηοπακ ηδ ζοιθζθίςζδ ιε ημκ υνμ κα έπμοκ εζνήκδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ μ ηαεέκαξ κα βονίζεζ ζπίηζ ημο . Ώκ υιςξ ηάπμζμζ απυ ημ άζηο θμαμφκηακ.ημοξ ενδκήζαιε πζηνά». Ώθμφ θμζπυκ μθμηθδνχεδηακ αοηά . ιε ηδκ επίαθερδ ημο Μαοζακία. Ζαζ εα ημκ βκςνίγαηε 52 .Γζαηί υζμζ αέααζα είπακ δζαπνάλεζ ζμαανυ αδίηδια ηαζ θμαμφκηακ . 37-43. Ώοηυξ ηέημζα έθεβε .εηηυξ απυ ημοξ Ονζάκηα ηαζ ημοξ Έκηεηα ηαζ ημοξ δέηα πμο ηοαένκδζακ ζημκ Μεζναζά. Έθεβακ υιςξ υηζ είπακ ηδκ αλίςζδ ηαζ αοημί πμο ήηακ ζημκ Μεζναζά . μ Μαοζακίαξ δζέθοζε ημ ζηνάηεοια ηαζ υζμζ ήηακ ζημκ Μεζναζά ακέαδηακ ιε ηα υπθα ημοξ ζηδκ αηνυπμθδ ηαζ έηακακ εοζία ζηδ εεά Ώεδκά. ημοξ μδήβδζακ λακά ζηδκ πυθδ. Η απμηαηάζηαζδ ηδξ δδιμηναηίαξ ΋ηακ θμζπυκ αοημί ακαπχνδζακ βζα ηδ Ξπάνηδ. Οέθμξ απμθάζζζακ εηείκμοξ κα ηαεαζνέζμοκ ηαζ άθθμοξ κα εηθέλμοκ .ηαζ ηδ Θμοκζπία.οπμζηήνζγακ ιε έιθαζδ υηζ δεκ έπνεπε κα οπμπςνμφκ ζε αοημφξ ημο Μεζναζά . ηαζ ζε εεμφξ.ιζζδηυ. θέβμκηαξ πςξ αοημί παναδίδμοκ ηα ηείπδ ηαζ ημοξ εαοημφξ ημοξ ζημοξ Ηαηεδαζιυκζμοξ . έζηεθκακ ακηζπνμζχπμοξ ηαζ μζ μθζβανπζημί απυ ημ άζηο. Οδκ επυιεκδ ιένα μζ Ονζάκηα πμθφ ηαπεζκςιέκμζ ηαζ απμιμκςιέκμζ ηάεμκηακ ζηδκ αίεμοζα ζοκεδνζάζεςκ . ηαζ ημκ Μεζναζά κα παναδχζμοκ . υπςξ ιπμνμφζακ ηαθφηενα.Ζαζ επέθελακ δέηα. Κεθ. Ώθμφ θμζπυκ ηα άημοζακ υθα αοηά.δζαθςκμφζακ ιεηαλφ ημοξ .Λζ οπυθμζπμζ ανπδβμί (ηςκ μθζβανπζηχκ) ηαζ βζα ημ υηζ μζ δζημί ημοξ άημοακ επίζδξ αοηά. ΋ηακ επέζηνερακ έηακακ ζοκέθεοζδ μζ ζηναηδβμί ηαζ ηυηε μ Θναζφαμοθμξ είπε ηα ελήξ: «Ξαξ ζοιαμοθεφς.΋ζμζ υιςξ πίζηεοακ υηζ δεκ έπμοκ ηάκεζ ηακέκα αδίηδια ηαζ μζ ίδζμζ ζοθθμβίγμκηακ ηαζ ημοξ άθθμοξ πνμζπαεμφζακ κα δζαθςηίζμοκ υηζ ηακέκαξ θυβμξ δεκ ζοκέηνεπε κα οπμθένμοκ απυ ηα δεζκά ηαζ έθεβακ υηζ δεκ πνέπεζ κα οπαημφμοκ ζημοξ Ονζάκηα μφηε κα ημοξ επζηνέπμοκ κα ηαηαζηνέθμοκ ηδκ πυθδ. υζμζ μπμοδήπμηε ήηακ ημπμεεηδιέκμζ ζε υθα ηα ιένδ ηδξ πυθδξ . άκδνεξ απυ ημ άζηο. κα βκςνίζεηε ημοξ εαοημφξ ζαξ.Ζαζ ιάεεηε ηαθά υηζ απυ υζμοξ ζημηχζαιε ηχνα υπζ ιυκμ εζείξ .αθθά ηζ ειείξ ιενζημφξ . 4. απμθάζζζακ κα ιπμνμφκ κα ηαημζημφκ ζηδκ Βθεοζίκα.ακ ζζπονίγμκηαζ πςξ είκαζ θίθμζ ηςκ Ηαηεδαζιυκίςκ.Ώπυ ημοξ Ονζζπζθίμοξ. έκακ απυ ηάεε θοθή.

Ώνβυηενα .υηακ πθδνμθμνήεδηακ υηζ αοημί πμο ήηακ ζηδκ Βθεοζίκα πνμζθαιαάκμοκ λέκμοξ ιζζεμθυνμοξ . Ώθθά υιςξ εζείξ άκδνεξ. Βκχ εζείξ . Ζαζ πμζα ηνίζδ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ηαθφηενδ βζ‟ αοηυ πανά πχξ πμθειήζαιε ιεηαλφ ιαξ. ελαζηίαξ ημο ηένδμοξ. υπςξ ηα ζηοθζά πμο δαβηχκμοκ . έπεηε πενζηοηθςεεί ηαζ ζοθθδθεεί απυ εηείκμοξ πμο δεκ είπακ ηίπμηε απυ αοηά. χζηε κα επζπεζνείηε κα ιαξ ηοαενκήζεηε.έηζζ ηζ εηείκμζ. Ζαζ ηυηε αθμφ εβηαηέζηδζακ άνπμκηεξ . 53 . Ώθμφ θμζπυκ δεκ έπεηε ηαιζά ζπέζδ ιε ηδ δζηαζμζφκδ. Ζαζ αθμφ μνηίζηδηακ αθδεζκά κα ιδ εοιμφκηαζ παθζά αδζηήιαηα ζημ ιέθθμκ. αηυιδ ηαζ ηχνα ιαγί γμοκ (ανιμκζηά) ςξ πμθίηεξ ηαζ μ θαυξ ηδνεί απανάααηα ημοξ κυιμοξ. Ώθθά βζα ημοξ Ηαηεδαζιυκζμοξ ηάπα κμιίγεηε υηζ πνέπεζ κα ηαοπζέζηε.αθμφ εηζηνάηεοζακ ιε υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ εκακηίμκ ημοξ . πμηέ ςξ ηχνα ζε ηίπμηα δε ζαξ αδίηδζε.Ώθμφ είπε αοηά ηαζ άθθα ηέημζα. υηζ ηαζ ημοξ υνημοξ ηδνείηε ηαζ ημοξ εεμφξ ζέαεζηε».πήνακ δνυιμ. Ώθθά μ θαυξ ακ ηαζ είκαζ θηςπυηενμξ απυ ζαξ.ακηίεεηα. Ώθθά εα θέβαηε υηζ οπενέπεηε ζηδκ εοθοία . αθμφ ημοξ έζηεζθακ ημοξ θίθμοξ ηαζ ημοξ ζοββεκείξ ημοξ.βζα πμζμ θυβμ πνέπεζ κα ηαοπζέζηε.ηα παναδίδμοκ . Μχξ υιςξ αοημί . υηακ ήθεακ βζα δζαπναβιαηεφζεζξ ηαζ ημοξ άθθμοξ ημοξ έπεζζακ κα ζοιθζθζςεμφκ. αθθά ηζ αοηυ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαθά κα επζδείλεηε.ζηυηςζακ ημοξ ζηναηδβμφξ ημοξ .αθμφ ημοξ αάθμοκ πενζθαίιζμ . αθμφ ζαξ πανέδςζακ ζημκ αδζηδιέκμ αοηυ θαυ . ηαζ υηζ ηαευθμο δεκ πνέπεζ κα βίκμκηαζ πνυλεκμζ ηαναπχκ. Θήπςξ είζηε πζμ δίηαζμζ .πμο εκχ δζαεέηεηε ηαζ ηείπμξ ηαζ υπθα ηαζ πνήιαηα ηαζ ζοιιάπμοξ Μεθμπμκκήζζμοξ. ζηεθηείηε ακ άναβε πνέπεζ κα ηαοπζέζηε βζα ηδκ ακδνεία ζαξ.ακ ηαζ είζηε πθμοζζυηενμζ απυ υθμοξ .έπεηε πνάλεζ πμθθά ηαζ αζζπνά πνάβιαηα. δζέθοζε ηδ ζοκέθεοζδ. αλζχκς κα ιδκ πανααείηε ηίπμηε απυ υζα έπεηε μνηζζηεί.πμθφ ηαθά ακ ακαθμβζγυζαζηακ . αθθά κα εθανιυγμοκ ημ παθαζυ πμθίηεοια.άνπζζε δ μιαθή πμθζηζηή γςή.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful