You are on page 1of 2

Aျပညျ္ပည္္ဆိုင္ရာ ဒီီမိုကေရစီီေန႔႔မွသည္ ျမန္္မာ့့ဒီမိုကေရစီီေန႔႔သို႔

ရက္စြဲ။ ။ ၁၂.၉.၂၀၁၁
၁။ စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔သည္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထိုေန႔ကို က်င္းပ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

Aမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္Uကၠဌ

Aိုေဟးကင္တားနားသို႔

Uီးခင္ေAာင္္ျမင့္က

ကုလသမဂၢလူ႔Aခြင့္Aေရးကိုယ္စားလွယ္

ေသာမတ္စ္

ၾသဂုတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔က တရားဝင္ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ထို႔Aျပင္ “မိမိတို႔Aေနျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္၊

ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔Aခြင့္Aေရး၊ ဒီမိုကေရစီAေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုAပ္
ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ကိုလည္း Uီးခင္ေAာင္္ျမင့္က ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။
၂။ ၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔ကလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတUီးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာ
ရာတြင္ မတူကြဲျပားေသာသေဘာထားAျမင္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုAတြက္ Aမွန္တကယ္ Aက်ိဳး
ရွိေစမည့္ ဘံုAက်ိဳးစီးပြားမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ AလားAလာမ်ားAား ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။
၃။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Uီးသိန္းစိန္တို႔၏ ေတြ႔ဆံုမႈAား မိမိတို႔မွ Aျပဳသေဘာေဆာင္၍ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဆက္လက္၍
ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းAဝန္းႏွင့္ Aမ်ားျပည္သူတို႔ လိုလားေတာင့္တ ေနၾကသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာေစေရး Aတြက္
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတတို႔၏ တိုက္ရိုက္ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကို ယခုထက္ပိုၿပီး AေလးAနက္ျပဳကာ Aခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ဆက္
လက္္ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ AထူးလိုAပ္ေနပါေသးသည္။ ျပည္ေထာင္စုဖာြ းတိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး၏ လတ္တေလာ
ဘံုAက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ
(က) တျပည္လံုး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္၊
(ခ) ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသား (၂၀၀၀) ေက်ာ္Aား ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္
(ဂ) ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈဘ၀မ်ား ေAးခ်မ္းသာယာျပီး တိုးတက္ေခတ္မွီေစရန္
တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
၄။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုက တခဲနက္ေထာက္ခံထားေသာ လူထု
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္႔Aျပင္

ႏိုင္ငံတကာAသိုင္းAဝန္းႀကီးတခုလံုးကပါ

AသိAမွတ္ျပဳေလးစားရသည့္

ဒီမိုကေရစီေခါင္း

ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ရိုးသားျဖဴစင္မႈ၊ စြန္႔လႊတ္Aနစ္နာခံမႈ၊ ဉာဏ္ပညာႀကီးျမင့္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ
တို႔Aေနျဖင့္ ေကာင္းစြာယံုၾကည္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားသည္ လူထုကို ကိုယ္စား
ျပဳၿပီး တိုင္းျပည္Aက်ိဳးAတြက္ ေရွ႕ရွဴေဆာင္ရြက္ေသာ သင့္ေတာ္မွန္ကန္သည့္ ႀကိဳးပမ္းAားထုတ္မႈမ်ား သာျဖစ္လိမ့္မည္ဟု
မိမိတို႔မွ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ထိုသို႔ ယံုၾကည္ထားသည့္Aေလ်ာက္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား
မိမိတို႔(၈၈)မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဆက္လက္ ဝိုင္းရံေထာက္ခံသာြ းမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္Aတူ ျမန္မာ့
ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔Aတြက္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း AသိေပးAပ္ပါသည္။
၅။ Uီးသိန္းစိန္AစိုးရAေနျဖင့္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ကို က်င္းပရာ၌
ထားသည့္Aတိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

Aမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္Uကၠဌ ေျပာၾကား

ရဲရဲဝ့ံဝံ့လုပ္ျပကာ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးႏွင့္ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူ႔Aခြင့္Aေရး

စံႏႈန္းမ်ားကို Aမွန္တကယ္ ေလးစားလိုက္နာျပျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ၏Aႏွစ္သာရကုိ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္္မ်ားAပါAဝင္ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလုံးကို ျခြင္းခ်က္္မရွိ Aျမန္္ဆုံးလႊတ္ေပးျခင္းက Uီးသိန္းစိန္

Page 1 of 2

AစိုးရAဖိုိ႔ Aားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဒီီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္္ေဆာက္္ေနေၾကာင္း ကနUီး သက္ေသျပရာလည္း
ေရာက္သည္။
ထိုေၾကာင့္

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီး

ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားမ်ားAားလုံး

လြတ္ေျမာက္ေစေရးAတြက္

ျခြင္းခ်က္မရိွသည့္

Aေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြြင့္Aား Aျမန္္ဆုံးထုတ္ျပန္္ေပးရန္ Uီးသိန္းစိန္AစိုးရAား AေလးAနက္ တိုက္တြန္းေတာင္း
ဆိုပါသည္။ သို႔မွသာ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔မွသည္ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ႏိုင္ၾကမည့္ ျမန္မာ့ဒီမို
ကေရစီေန႔ရက္မ်ားဆီသို႔ Aမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း တည္ေဆာက္သြား
ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာAပ္ပါသည္။

ထြန္းျမင့္ေAာင္

စုိးထြန္း

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား

Page 2 of 2