~~ ß ~~

~~çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç~~ ~~çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç~~
~~çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç~~
~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
ß mçJç&pçiçê#çç³ç içá© oÊçç$çí³çç³ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Hçjcççlcçvçí vçcç:
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç
®ççÆj$ççcçÉlç
cçÓ} iç´bLç j®ççƳçlçç
ÞççÇ MçbkçÀj Yçì
(ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí mçcçkçÀç}çÇvç)

MçbkçÀjYçì çÆ}çÆKçlç lçí}áiçá Òçlç GHç}yOç kçÀªvç çÆo}çÇ
ÞççÇ cçuuççoçÇ iççíçEJço oçÇçÆ#çlçá}á, YççÇcççJçjcçd.

cçjç"çÇ DçvçáJçço
ÞççÇ nçÆjYççT pççíMççÇ çÆvçìÓjkçÀj (YççT cçnçjçpç)
nÌojçyçço
~~çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç~~ ~~çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç~~
~~çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç~~

~~ ß ~~

~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~ ~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~~~ çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ~~
~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlç
³çç iç´bLçç®ççÇ
Hççjç³çCç Hç×çÆlç
ÒçLçcç çÆoJçmç
oÓmçjç çÆoJçmç
çÆlçmçjç çÆoJçmç

01 lçí 06 DçO³çç³ç
07 lçí 12 DçO³çç³ç
13 lçí 18 DçO³çç³ç

®ççÌLçç çÆoJçmç

19 lçí 22 DçO³çç³ç

Hçç®çJçç çÆoJçmç
mçnçJçç çÆoJçmç

23 lçí 34 DçO³çç³ç
35 lçí 42 DçO³çç³ç

mççlçJçç çÆoJçmç

43 lçí 53 DçO³çç³ç

``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlç'' iç´bLç箳çç Òçl³çíkçÀ
DçO³çç³çDçO³çç³ç-Hç"Cçç®çí HçÀ}
DçO³çç³ç
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hç"Cç kçíÀu³ççvçí HçÀ}
Içjçlç MççblççÇ vççbolçí mçáKçç®ççÇ ÒçççÆHlç
cçvç:kçw}íMç çÆvçJççjCç
vççiçoçíøç çÆvçJççjCç, mçblççvç-ÒççÆlçyçbOçkçÀ-oçíøç çÆvçJççjCç
cçá}çÇvçç ³ççíi³ç Jçj ÒçççÆHlç, içá©çÆvçvoç-oçíøç-çÆvçJççjCç
çÆJçIvç oÓj nçíC³ççmç, oíJçlçç kçÀçíHççHççmçÓvç cçáÊçÀçÇ
çÆHçlçÉ MççHççHçmçÓvç çÆvçJçÉÊççÇ
Dç%ççvç çÆvçJçÉÊççÇ, çÆJçJçíkçÀ ÒçççÆHlç
mçblççvçÒççHlççÇ, }#cççÇ-kç=ÀHçç-kçÀìç#ç }çYç
ÒççjyOç-kçÀcç&-vççMç
oçÌYçç&i³ç-vççMç

DçO³çç³ç
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Hç"Cç kçíÀu³ççvçí HçÀ}
çÆJçJççn DçvçákçÓÀ} Jç MççÇIç´ nçíC³ççmç
çÆHçlçÉ oíJçlççb®çí DçççÆMçJçç&o
GpJç} YççÆJç<³ç nçíC³ççmç
çÆJçÐçç, Síéç³ç& ³ççb®ççÇ ÒççHlççÇ
mçodiçá© kç=ÀHççkçÀìç#ç ÒçççÆHlç mçç"çÇ
DçvçákçáÀ} çÆJçJççn nçíC³ççmç
$ç+Cç cççí®çvççbmçç"çÇ
Jçççqkçwmç×çÇ mçç"çÇ
DçvçákçÓÀ} oçcHçl³ç pççÇJçvççmçç"çÇ
pççÇJçvççlç mLç̳ç&

11
12
13
14
15

38
39
40
41
42

DççlcçmLç̳ç&
mçHç& oçíøç-çÆvçJççjCç
DçmççO³ç kçÀç³çç&lç ³çMç çÆcçUC³ççmçç"çÇ
}çíkçÀçÆvçvoç-HççÆjnçjçLç&
njJç}í}í cçÓ} mççHç[C³ççmç

16
17
18
19
20
21

oáiçá&CççHççmçÓvç cçáÊçÀçÇ
MçjçÇjçjçíi³ç ÒçççÆHlç
³çJçmçç³ç JçÉ×çÇ, HçMçá-JçÉçÆ×
DççHçoç-çÆvçJççjCç, Glmççn-JçÉçÆ×
DçkçÀçjCç kçÀ}n çÆvçJççjCç, HçÓJç& pçvcç kç=Àlç oçíøç
çÆvçJççjCç
OçvççkçÀøç&Cç-MççÆÊçÀ-JçÉçÆ×
çÆmç× Hçá©øççb®çí DçççÆMçJçç&o
HççHçkçÀcç祮çç vççMç, Yççi³ç JçÉçÆ×
cççvççÆmçkçÀ kçw}íMç çÆvçJççjCç
kçÀ<ì-vç<ì-çÆvçJççjCç
DçO³çççqlcçkçÀ }çYç, HçáC³ç JçÉçÆ×

43
44
45
46
47
48

22
23
24
25

kçÀcç&oçíøç çÆvçJççjCç
Síéç³ç&-ÒçççÆHlç
oçbHçl³ç-mçáKç
DçççÆLç&kçÀ mçcçm³çç oÓçÆjkçÀjCç

49
50
51
52

Dç<ìÌéç³ç& ÒçççÆHlçmçç"çÇ
GpJç} YççÆJç<³ççmçç"çÇ
>mçJç& #çí$ççlç JçÉçÆ×
lJççÆjlç çÆJçJççnmçç"çÇ
mçJç& MçáYçHçÀ} çÆcçUC³ççmç
Dççlç&, DçLçç&Lçça, çÆpç%ççmçá, cçácçá#çá ³ççbvçç ®ççjçÇ
Hçá©øççLç& çÆmç×çÇmçç"çÇ
mçcçmlç kçÀcç&-oçíøççHççmçÓvç çÆvçJçÉçÆÊç
içá©çÆvçvoç kçíÀu³ççcçáUí Dçç}í}í oççÆjêîç oÓj nçíC³ççmç
pç}içb[ççÆokçÀçHççmçÓvç j#çCç
mçJç& mçcçm³çç DçÒç³çlvççvçí oÓj nçílççÇ}

26 27 oáozJç vççMç. mçlmçblççvç-ÒçççÆHlç Síéç³ç& }#cççÇ ÒçççÆHlç 53 cçnçHççHç-OJçbmç nçíC³ççmç .

}bkçíÀlççÇ} jçcç-jçJçCç mçbiç´çcççlç }#cçCççmç FbêpççÇlçç®ççÇ MççÆÊçÀ }çiçÓvç lççí Dç®çílçvç DçJçmLçílç Dçmçlççvçç. içánílç içíu³ççJçj l³ççbvççÇ kçíÀJçU mçbkçÀuHççvçí DççÆivç ÒçpJççÆ}lç kçíÀ}ç. lçáP³çç mçJç& kçÀçcçvçç HçÓCç& nçílççÇ}. kçÀçÆ}³çáiççlççÇ}. l³ççlç DççnálççÇ oíC³ççmçç"çÇ }çiçCççjí HççÆJç$ç mçççÆnl³ç. ³ççiç mçlkçÀcçx mççjí }áHlç Pçç}í Dççnílç. l³çç çÆvçpç&vç DçjC³ççlç cççP³çç DççjçíUçÇ®çç ÒççÆlçOJçvççÇ çÆlçlçkçw³çç®ç cççí"îçç DççJççpççlç SíkçÓÀ Dçç}ç. cççÇ DççCç}í}í }ç} HçÓÀ} l³ççvçí cççí"îçç Þç×ívçí oíJççÇmç DçHç&Cç kçíÀ}í. l³çç®çí®ç vççJç ``cç©lJçcç}Ì'' Dçmçí Hç[}í. l³çç JççIççvçí }içí®ç ß kçÀçjç®çç G®®ççj kçíÀ}ç. cççPçç pçvcç YççjÜçpç iççí$ççlç Pçç}ç. JçÌçÆokçÀ cçb$ççí®®ççjçmçn ³çç HçoçLç祮ççÇ DççÆivçlç DççnálççÇ çÆo}çÇ. lçÓ kçáÀjJçHçÓj #çí$ççmç pçç DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®³çç oMç&vççvçí DççHçu³çç pççÇJçvçç®çí mççLç&kçÀ kçÀj. lçí JçÉ× lçHçmJççÇ mççbiçÓ }iç}í. lçÓ Yççi³çJççvç Dçmçu³ççvçí ³çç HçáC³çmLçUçÇ Dçç}çmç. ³çíLçí DçvçíkçÀ içánç DçmçÓvç l³ççlç çÆmç× Hçá©øç içáHlç©Hççvçí lçHç½ç³çç& kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. cçOçáj HçÀUí ³ççb®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ kçíÀ}çÇ. ní mLççvç Dçl³çblç jc³ç Dççní. çÆJçÜçvç Þççíl³ççb®³çç DçççÆMçJçç&oçcçáUí®ç. oíJççb®ççÇ ÒççÇçÆlç ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ ³ç%ç kçÀjçJçílç Jç l³ççbvçç mçblçá<ì kçÀjçJçí. cççÇ l³çç Dçvçblç kçÀçíìçÇ yç´ïççb[ vçç³çkçÀ ÞççÇ oÊçÒçYçáb®³çç. %ççvççÇ. ÞççÇ oÊç ÒçYçÓbvççÇ kçÀ}çdzçáiççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççbJççvçí DçJçlççj Içílçu³çç®çí ³ççíiççÇ. lçÓ Oçv³ç Dççnímç. Hçb®çYçálççlcçkçÀ mçÉ<ìçÇlçÓvç mçJç& }çYç kçÀ©vç I³çç³ç®çç. ÞççÇ nvçácçblççvçí mçbpççÇJçvççÇ yçáìçÇmçç"çÇ êçíCçççÆiçjçÇ HçJç&lç G®ç}Óvç DççCç}ç nçílçç. Hçjcçnbmç }çíkçÀçbvçç®ç cççnçÇlç Dççní. DçvçmçÓ³çç-DççÆ$çvçbovç YçiçJççvç ÞççÇ oÊçç$çí³ç ³ççbvççÇ DççbOç´ ÒçoíMççlççÇ} HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çç iççJççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí DçJçlççj Içílç}ç. l³çç DççJççpççvçí l³çç içánílçÓvç SkçÀ JçÉ× lçHçmJççÇ yççníj Dçç}í DçççÆCç cnCçç}í ``yççyççjí. Òçkç=ÀlççÇcçOççÇ} kçÀçíCçl³ççnçÇ MçÊçÀçÇ®çç . ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®³çç DçJçlççj }çÇ}çb®çí JçCç&vç kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç kçíÀ}ç Dççní. l³ççvçí cç}ç kçÀv³ççkçáÀcççjçÇmç pççTvç kçÀv³çkçÀç HçjcçíéçjçÇ®çí oMç&vç IçíC³çç®ççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ. ¿çç içání®³çç oçjçpçJçU yçmç}í}ç JççIç SkçÀ %ççvççÇ cçnçlcçç Dççní. lçí kçÀjC³çç®çí cççÇ Oçç[mç kçÀjçÇlç Dççní. çÆJçÜçvççbvçç mçá×ç pçcçuçí vççnçÇ. l³ççb®³çç çÆoJ³ç ®ççÆj$çç®çí JçCç&vç ³çLçç³ççíi³ç kçÀjCçí DçvçíkçÀ HçbçÆ[lççbvçç. l³ççb®³çç kç=ÀHççÒçmççoçvçí®ç Òçkç=ÀlççÇ DçvçákçáÀ} nçílçí. lççí DçJçCç&vççdzç Dçmçlççí. l³çç JççIç箳çç çÆ"kçÀçCççÇ SkçÀ çÆoJ³ç kçÀçblççÇcççvç Hçá©øç Òçiçì Pçç}ç. }#cçCç mçbpççÇJçvççÇ yçáìçÇvçí mçpççÇJç Pççu³ççJçj nvçácçblç lççí HçJç&lç mJçmLççvççÇ IçíTvç pççlç Dçmçlççvçç l³çç®çç SkçÀ cççí"ç lçákçÀ[ç ³çíLçí Hç[}ç. vçblçj l³çç J³ççIç´çvçí ``ÞççÇHçço jçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí'' Dçmçí mçámJçjçlç ÒçYçÓbvçç DççUçÆJç}í. lçáP³çç DçblçjbiççlççÇ} YççÆÊçÀYççJççJçj cççÇ ÒçmçVç Pçç}í Dççní. cççíjcçákçáÀìOççjçÇ kç=À<Cççvçí cç}ç cçb$çcçáiOç kçíÀ}í. ³çç DçjC³ççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJçç®çç ÒççÆlçOJçvççÇ Dçç}ç. l³çç JçÉ× lçHçmJ³ççvçí cç}ç l³ççb®³çç içánílç cççí"îçç Dççiç´nçvçí vçí}í. mçJç& ®çjç®çjJççmççÇ oíJççÇ-oíJçlçç DçççÆCç mçkçÀ} içá© HçjbHçjí®³çç ®çjCççÇ vçlçcçmlçkçÀ nçíTvç.'' Dçbyççcççlçí®çç DçççÆMçJçç&o IçíTvç cççÇ ÒçJççmç DççjbYç kçíÀ}ç DçççÆCç Lççí[îçç DçblçjçJçj Dçmç}íu³çç ``cç©lJçcç}Ì'' ³çç iççJççÇ ³çíTvç HççínçW®ç}çí. Hçjblçá l³çç oÌJçlççb®çí cçç$ç çÆJçmcçjCç kçÀjç³ç®çí Dçmçç cççvçJçç®çç Oçcç& Pçç}ç Dççní.~~ ÞççÇ içá©Jçí vçcç: ~~ ~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -1 ÞççÇ J³ççIçí J³ççIçí´éçj Mçcçç&®çç JçÉÊççblç ÞççÇ cçnçiçCçHçlççÇ. ³çç®ç JçíUçÇ SkçÀ ®çcçlkçÀçj Pçç}ç. SkçÀç içání®³çç Dççlç içí}çí lçíJnç Dççlç SkçÀ JççIç Mççblç yçmç}í}ç çÆomç}ç. lçá}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vçç®çç }çYç nçíF&}. l³ççÒçcççCçí cççÇ kçÀv³ççkçáÀcççjçÇmç pççTvç çÆ$çJçíCççÇ mççiçjçlç mvççvç kçÀªvç ÞççÇkçÀv³çkçÀç oíJççÇ®çí oMç&vç Içílç}í. l³çç}ç vçcçmkçÀçj kçÀj. cçbçÆojçlççÇ} HçápççjçÇ cççí"îçç YççÆÊçÀYççJççvçí oíJççÇ®ççÇ HçÓpçç kçÀjçÇlç nçílçç. cççÇ ÞççÇkç=À<Cç oMç&vççmçç"çÇ ``G[HççÇ'' lççÇLç&mLççvççÇ içí}çí Dçmçlççvçç lçíLççÇ} vç³çvç cçvççínçjçÇ. oíJççÇ Dçbyçç cççP³ççkçÀ[í cççí"îçç mvçínHçÓCç& vçpçjívçí Hçnçlç Dçmçu³çç®çí pççCçJç}í. l³çç}ç Hçnçlçç®ç cççP³çç Dçbiççlç kçÀçHçjí Yçj}í DçççÆCç Iççyç©vç cççÇ SkçÀocç ``ÞççÇHçço ! ÞççÇJçuuçYçç !'' Dçmçí pççíjçvçí Dççíj[}çí. l³çç DççJççpççvçí mççjç cç©lJçcç}Ì HçJç&lç oácçoácç}ç. l³ççvçí l³çç JçÉ× lçHçmJ³ççmç mçç<ìçbiç ÒççÆCçHççlç kçíÀ}ç DçççÆCç #çCççOçç&lç DççkçÀçMç cççiçç&vçí çÆvçIçÓvç içí}ç. ÞççÇ cçnçmçjmJçlççÇ. cççÇ MçbkçÀjYçf. Dçblçj Dççlc³çç}ç pççí Dççvçboç®çç DçvçáYçJç ³çílççí. cççÇ mççN³çç içání®çí oMç&vç IçíC³ççmç DççjbYç kçíÀ}ç. lççÇ cnCçlç nçílççÇ ``MçbkçÀjç.'' cççÇ Dçl³çblç vçcç´YççJççvçí l³çç JççIççmç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. ÞççÇkç=À<Cç YçiçJççvç. l³ççb®³çç oMç&vççvçí cçvçç}ç. lçí kçíÀJçU DççHçCççmççjK³çç Lççíj. oíMçmLç kçÀvçç&ìkçÀçÇ mcççlç& yç´çïçCç. ``³çç kçÀ}çÇ ³çáiççlç ³ç%ç.

cççÇ l³çç lçHçmJ³ç箳çç ®çjCççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ ``ní $ç+øççÇJçj. ³çç ÒçJççmççlç l³ççbvççÇ GJç&MççÇ kçáÀb[çlç mvççvç kçíÀ}í. lçíLçí lçáPçí mççjí MçáYç nçíF&}. l³çç çÆoJ³ç yçç}kçÀ箳çç mçboíMççvçámççj J³ççIç´íéçj Mçcçç& çÆncçç}³ççlççÇ} yçoçÆjkçÀçjC³ççlç pççC³ççmç çÆvçIçç}ç. l³çç ³ç%ç ÒçmçbiççÇ çÆMçJç HççJç&lççRvçç DççcçbçÆ$çlç kçíÀ}í nçílçí. cççÇ Dççlçç cççP³çç içá©oíJççb®³çç oMç&vççmç pççlç Dççní. SJç{í mççbiçÓvç lççí yçç}kçÀ DçblçOçç&vç HççJç}ç. cççÇ cnìuçí ``ní çÆmç× cçáçÆvçJç³çç&. lçÓ çÆncçç}³ççlççÇ} yçoçÆjkçÀçjC³ççlç pçç. ³çç®ç JçíUçÇ SkçÀ cçnçlcçç DççHçu³çç çÆMç<³ç mçcçáoç³ççmçn GJç&MççÇ kçáÀb[çlç mvççvççmçç"çÇ Dçç}í. lçí yçç}kçÀ DççkçÀçMççlçÓvç Kçç}çÇ ³çílç nçílçí. iççíoçJçjçÇ cçb[}çlççÇ} Dç$ççÇ cçávççR®ççÇ lçHççíYçÓcççÇ DçMçç vççbJççvçí ÒççÆmç× Dçmç}íu³çç Dçç$çí³çHçÓj iç´çcççlç SkçÀ kçÀçM³çHç iççí$ççdzç yç´çïçCç kçáÀìábyç JççmlçJ³ç kçÀjçÇlç nçílçí. cççÇ Dçmçlççvçç lçá}ç Yç³ç kçÀMçç®çí ? ³çç iç´çcçç®çí Jç cççPçí $ç+CççvçáyçbOç Dççnílç.'' l³çç JçÉ× lçHçmJ³ç箳çç cçáKççlçÓvç JçnçCççN³çç ³çç HççÆJç$ç JççkçdÀiçbiçç ÒçJççnçvçí cççÇ DçiçoçÇ YççjçTvç içí}çí DçççÆCç Dçl³çblç vçcç´lçívçí l³ççbvçç mçç<ìçbiç ob[Jçlç Iççlçuçí. yç´çïçCç Dçl³çblç çÆJçÜçvç. Hçávç: SkçÀ Jçøçç&vçí ³çíF&vç. Òçkç=ÀlççÇcçOççÇ} MçÊçÀçÇb®ççÇ cççvçJççvçí ³çLçç³ççíi³ç cççiçç&vçí MççblççÇ kçÀjçJççÇ. lççí yçç}kçÀ nUÓ nUÓ HççJç}í ìçkçÀçÇlç J³ççIç´íéçjçkçÀ[í Dçç}ç DçççÆCç cnCçç}ç.'' Dçmçí mççbiçÓvç lçí cçnçvç içá©oíJç êçíCçççÆiçjçÇ HçJç&lççkçÀ[í içí}í. mçbYççøçCçç®çí Yççi³ç }çYçlçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç kçÀçíCç Dççnílç ? l³ççbvççÇ cççP³ççJçj SJç{çÇ kç=ÀHçç kçÀç kçíÀ}çÇ ? içá©oíJç cnCçç}í ``lçí mçç#ççlç oÊç ÒçYçÓ®ç Dççnílç. SkçÀ Jçøçç&®çç kçÀçU }çíì}ç. çÆHçl³ççvçí l³çç}ç çÆMçkçÀçÆJçC³çç®çí KçÓHç Òç³çlvç kçíÀ}í. lçí kçÀçíCç nçílçí ? lçmçí®ç oÊçÒçYçÓ cnCçpçí kçÀçíCç ? ³çç çÆJçøç³ççÇ kç=ÀHç³çç çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ mççbiççJçí '' lçíJnç l³çç JçÉ× lçHçmJ³ççvçí mççbiçC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. l³çç cçnçvç içá©Jç³çç&vçí çÆMç<³ç kçÀ©vç IçíC³çç®çí cççv³ç kçíÀ}í DçççÆCç Dçç½ç³ç& Dçmçí kçÀçÇ lçlkçÀçU yçjçíyçj Dçç}í}í lçí kçáÀ$çí DçblçOçç&vç HççJç}í. mççOçkçÀ vççnçÇ. cççÇ SkçÀ DçuHç%ç Dççní. cççÇ lçíLçí pççC³ççmçç"çÇ çÆvçIçç}çí Dçmçlççvçç cççiçç&lç DççHç}í Jç J³ççIç´ªHççÇ cçnçlc³çç®çí oMç&vç Pçç}í. ³çç ³ç%çç®çí HçÀ} mJçªHç cnCçÓvç lçá}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çí oMç&vç nçíF&}. . Dçç®ççj mçbHçVç nçílçç Hçjblçá Hçá$ç cçç$ç cççÆlçcçbo nçílçç. l³ççbvççÇ mçJç& içánç yççÆIçlçu³çç. çÆmç×Hçá©øç. l³ççlç l³çç}ç SkçÀç çÆoJ³ç yçç}kçÀç®çí oMç&vç Pçç}í. cççiçç&lç l³ççmç DçVçHççC³çç®ççÇ kçÀçnçÇ®ç Dç[®çCç Hç[}çÇ vççnçÇ. SkçÀç yç´ïçcçánÓlçç&Jçj l³ççmç mJçHvç Hç[}í. cççvçJççvçí Oçcçç&®çjCç vç kçíÀu³ççmç Òçkç=ÀçÆlç MçÊçÀçÇ l³çç®ççÇ çÆMç#çç ³çLççkçÀç}çÇ oílçí. l³ççbvçç Hçjcçíéçj箳çç kç=ÀHçç Òçmççoçvçí SkçÀç Hçá$çç®çç }çYç Pçç}ç. nçÇ vçjvççjç³çCç箳çç JççmlçJ³ççvçí HçávççÇlç Pçç}í}çÇ lçHççíYçÓcççÇ Dççní. ³çç DççbOç´ ÒççblççlççÇ}. cççÇ kçÀv³çkçÀç oíJççÇ®çí oMç&vç Içílççvçç oíJççÇvçí mççbçÆiçlç}í nçílçí kçÀçÇ kçáÀjJçHçájçÇ pççTvç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çí oMç&vç I³ççJçí. ní J³ççIç´íéçjç lçáP³ççJçj mJççcççR®ççÇ kç=ÀHçç Pçç}çÇ Dççní. pçvcçpçvcççblçjçÇ®çí HçáC³ç HçÀUçmç Dçç}í cnCçpçí Dçmçí }çYç Iç[lççlç. ³ççíiççÇ vççnçÇ. }çíkçÀçÆnlççmçç"çÇ cççÇ nç ³ç%ç kçíÀ}ç Dççní. ³ççJçj J³ççIçí´éçj cnCçç}ç ní içá©oíJçç. ³çç®çç Dçmçç HççÆjCççcç Pçç}ç kçÀçÇ l³çç}ç Fçq®slç Dçmç}í}í JççIçç®çí ªHç®ç ÒççHlç Pçç}í. vçmçlçç DçvçíkçÀ mçbkçÀìí GodYçJçlççlç. cççÇ HçbçÆ[lç vççnçÇ. ÞççÇoÊç kç=ÀHçívçí l³çç}ç JçíUíJçj DçVçHççCççÇ çÆcçUí. l³ççvçí lçá}ç Dççc箳çç mJççOççÇvç kçÀªvç lçí DçblçOçç&vç HççJç}í. l³ççb®³çç ®çjCç mHçMçç&®çí. l³ççJçíUçÇ lçí cçnçlcçç cnCçç}í ``ní J³ççIçí´éçjç lçáP³ççyçjçíyçj Dçç}í}ç lççí éççvç lçáP³çç HçáJç&pçvcççlççÇ} kçíÀ}íu³çç HçáC³çç®çí ÐççílçkçÀ nçílçí. SJç{îçç çÆJçÜçvç yç´çïçCçç®çç Hçá$ç Dçmçç Dç%ççvççÇ. l³çç®çí ®çjCç kçÀcç} YçÓcççÇmç }çiçlçç®ç YçÓcççÇ mçá×ç çÆoJ³ç kçÀçblççÇcççvç Pçç}çÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®³çç kç=ÀHçí cçáUí®ç lçÓ ³çíLçí Dçç}çmç DçççÆCç ³çç HçáC³çÒço kçÀbá[çlç mvççvç kçÀ© MçkçÀ}çmç. cççiçç&lç SkçÀ kçáÀ$çç Yçíì}ç Jç lççí l³ç箳çç yçjçíyçj yçojçÇJçvççHç³ç¥lç mççíyçlç nçílçç. J³ççIçí´éçj cççí"ç nçíT }çiç}ç. ³ççíiççÇHçá©øç DçJçlççj IçílççÇ}'' DçvçíkçÀ pçvcççb®³çç HçáC³ç kçÀcçç&vçí oÊçYççÆÊçÀ®çç DçbkçáÀj HçáÀìlççí Jç lççí Hçá{í mççlçl³ççvçí Jçç{lç içíu³ççmç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çí oMç&vç nçílçí. Hçjblçá l³ççmç mçbHçÓCç& mçbO³ççJçbovç mçá×ç kçÀjlçç ³çílç vçmçí. içá©oíJç ³çç$çç kçÀ©vç Hçjlç Dçç}í. J³ççIç´íéçj içánílç O³ççvç kçÀ© }çiç}ç Hçjblçá l³çç®çí mççjí O³ççvç J³ççIç´©HççkçÀ[í®ç Dçmçí. Hçjblçá l³ç箳çç yçáçÆ×®ççÇ Jçç{ cçç$ç nçílç vçJnlççÇ.ÒçkçÀçíHç cççvçJç mçnvç kçÀ© MçkçÀlç vççnçÇ.'' l³çç cçnçHçá©øççvçí cççP³çç MçbkçíÀ®çí mçcççOççvç kçÀjC³çç®çç cçvççío³ç oMç&çÆJçuçç. DççF& JççÆ[}çbvççÇ l³çç®çí vççbJç J³ççIç´íéçj Dçmçí "íJç}í. cççP³çç cçvççlççÇ} mçboínç®ççÇ çÆvçJçÉÊççÇ kçÀ©vç DççHçCç DççHç}ç Jçjonmlç cççP³çç cçmlçkçÀçÇ "íJççJçç. lçácnçÇ lçác箳çç içánílç Dççlcç%ççvç ÒççHlççÇmçç"çÇ lçHç½ç³çç& kçÀjçJççÇ. DçMççÇ iççJççlççÇ} }çíkçÀçb®ççÇ mççjKççÇ ìçí®çCççÇ l³çç}ç Dçl³çblç oá:Kçoç³çkçÀ Jççìí. J³ççIç´íéçjçvçí l³çç içá©Jç³çç¥vçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç DçççÆCç cççPçí çÆMç<³çlJç çqmJçkçÀçjçJçí DçMççÇ vçcç´ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ. l³ççJçíUçÇ çÆMçJççvççÇ cçnøççAvçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç kçÀçÇ ``lçác箳çç kçáÀ}çcçO³çí DçvçíkçÀ cçnçlcçç. $çílçç³çáiççlç YççjÜçpç cçnøççavççÇ ``mçççÆJç$ç kçÀç"kçÀ ®ç³çvç'' vççJçç®çç cçnç³ç%ç ÞççÇ #çí$ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí mçbHçVç kçíÀ}ç nçílçç.

lçí SkçÀocç G"}í DçççÆCç cççPçç Hçjcç YçÊçÀ cç}ç nçkçÀ cççjlççí Dççní Dçmçí cnCçÓvç vçoçÇ®³çç HçÌ}lççÇjçmç ³çíC³ççmç çÆvçIçç}í. mJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í ``lçÓ çÆncççuç³ççlç SkçÀ JççIç Dçl³çblç Mççblç Dçmç}í}ç HçççÆn}ç nçílççmç vçç ! lççí SkçÀ cçnçlcçç Dççní. ³çç oá<kçÀcçç&cçáUí lçá}ç DçvçíkçÀ vççÇ®ç pççÇJç pçblçáb®³çç ³ççívççÇlç pçvcç I³ççJçç }çiç}ç Dçmçlçç Hçjblçá cççP³çç Dçvçáiç´nçvçí lçí mççjí oá<kçÀcç& njCç Pçç}í Dççnílç.Òçl³çíkçÀ çÆMç<³ç箳çç SkçÀç Jçøçç&lç Pçç}íu³çç ÒçiçlççÇ®çç lçí Dçç{çJçç Içílç nçílçí. l³ççbvççÇ l³çç}ç DçççÆMçJçç&o oíTvç ß kçÀçjç®çç cçb$ç çÆMçkçÀçÆJç}ç Jç ``ÞççÇHçço jçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí'' nç cçb$ç pçHçC³ççmç mççbçÆiçlç}ç. nçÇ mçiçUçÇ oÊç ÒçYçÓb®ççÇ }çÇ}ç®ç. lçíLçí l³ççvçç SkçÀ JççIç O³ççvçmLç yçmç}í}ç çÆomç}ç. lççí DççÆ}kçÀ[çÇ} lççÇjçJçj yçmçÓvç ``ÞççÇHçço jçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí'' ³çç cçb$çç®çç pçHç kçÀª }çiç}ç. J³ççIç´ªHçç®çí®ç mçlçlç O³ççvç kçíÀu³ççvçí l³çç}ç J³ççIç´ªHç®ç ÒççHlç Pçç}í. JççIççJçj yçmçÓvç Dçç}íuçí yçIçÓvç mçJçç¥vçç Dçç½ç³ç& Jççì}í. mJççcççRvççÇ Dçl³çblç Dççvçboçvçí l³çç JççIçç®çí cçmlçkçÀ kçáÀjJççU}í Jç l³ççJçj mJççj nçíTvç HççC³ççlçÓvç lçí kçáÀjJçHçÓj}ç Hççínçí®ç}í. ní l³ççbvççÇ pççCç}í. lçí JççIççJç©vç Glçjlçç®ç l³çç JççIç箳çç MçjçÇjçlçÓvç SkçÀ çÆoJ³ç Hçá©øç yççníj Dçç}ç. l³çç®çí Dç<ìYççJç pççiçÉlç nçíTvç ÒçícçYççJççvçí l³ççvçí mJççcççR®³çç ®çjCççbJçj DççHçu³çç vçí$ççlççÇ} DçÞçbÓvççÇ DççÆYçøçíkçÀ kçíÀ}ç. cçO³çí kç=À<Cçç vçoçÇ Jçnçlç nçílççÇ.'' ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . lçíJnç lçÓ JççIççbMççÇ ³çá× kçÀªvç l³ççbvçç DççÆlç¬çÓÀjlçívçí JççiçJççÇlç nçílççmç. içánílççÇ} lçHç½ç³çç& kçÀjCççN³çç mçblççb®çí HçjmHçj Jçlç&cççvç kçÀUçÆJçC³çç®çí kçÀçcç mçá×ç lççí JççIç cççí"îçç Dççvçboçvçí kçÀjçÇlç Dçmçí. l³ççbvçç Dçl³çblç Dçç½ç³ç& Jççì}í. l³ççbvççÇ Dçblç%çç&vççvçí DççíUKç}í kçÀçÇ lççí JççIç oámçjç kçÀçíCççÇ vçmçÓvç J³ççIç´íéçj®ç Dççní. içáªDçç%çívçámççj J³ççIç´íéçj l³çç ªHççlç®ç cçb$çç®çç pçHç kçÀª }çiç}ç. ³çLççkçÀç}çÇ lççí kçáÀjJçHçÓj iç´çcççpçJçU ³çíTvç Hççínçí®ç}ç. SkçÀç içání®³çç Dççlç içí}í. ``ní J³ççIç´íéçjç ! lçÓ SkçÀç pçvcççlç Dçl³çblç yç}Mçç}çÇ Dçmçç cçuuç nçílççmç. çÆncçç}³ççlç çÆkçÀl³çíkçÀ Jçøçç&HççmçÓvç cççPççÇ lçHç½ç³çç& kçÀjCççN³çç cçnçvç çÆmç×çb®çí lçá}ç oMç&vç nçíF&uç DçççÆCç DçççÆMçJçç&onçÇ çÆcçUlççÇ}. mJççcççÇ HçÌ}lççÇjçJçj Hççínçí®çu³ççJçj. ³ççíiç cççiçç&lç lçÓ Dçl³çblç Òç%ççJçblç nçíMççÇ}.'' Dçmçç mJççcççRvççÇ DçççÆMçJçç&o çÆo}ç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç kçáÀjJçHçÓj iç´çcççlç DççHçu³çç çÆMç<³ççmçn yçmçuçí nçílçí. lççí ÞççR®³çç ®çjCççÇ Dçl³çblç YççÆÊçÀYççJççvçí vçlçcçmlçkçÀ Pçç}ç. l³ççvçí DççHçu³çç oínç®çí J³ççIç´ççÆpçvç (JççIçç®çí kçÀçlç[í) mJççcççRvççÇ Dççmçvç cnCçÓvç mJççÇkçÀçj kçÀjçJçç DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. lçHç½ç³çç& kçÀjCççN³çç mçblç Hçá©øççbvçç mççcççv³ç }çíkçÀ Jç Flçj Jçv³ç ÒççC³ççbHççmçÓvç $ççmç nçíT vç³çí cnCçÓvç l³ççvçí lçí J³ççIç´ªHç OççjCç kçíÀ}í nçílçí Jç lççí l³ççb®çí mçbj#çCç kçÀjçÇlç nçílçç. lçÓ oçÇIç&kçÀçU J³ççIç´ªHççlç jççÆnu³ççcçáUí lçá}ç F®sívçámççj JççIçç®çí ªHç OççjCç kçÀjlçç ³çíF&} Jç mççí[lççnçÇ ³çíF&}. J³ççIç´íéçjçvçí l³ççb®³çç çÆoJ³ç ®çjCççbJçj DççHç}í cçmlçkçÀ "íTvç Dçl³çblç YçÊçÀçÇYççJççvçí vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. l³ççbvçç mççKçUçÇvçí yççbOçÓvç }çíkçÀçb®³çç ÒçoMç&vççmçç"çÇ "íJççÇlç nçílççmç. JççIç箳çç ªHççlç®ç l³ççvçí kçáÀjJçHçÓj}ç Òç³ççCç kçíÀ}í. cççí"îçç ÒçícçYçjçvçí mJççcççRvççÇ l³ççuçç G"çÆJç}í DçççÆCç cnCçç}í. l³ççbvçç JçíUíJçj DçVç HççCççÇ mçá×ç oílç vçJnlççmç. lçí HççC³ççlçÓvç ®çç}lççbvçç l³ççb®³çç HçokçÀcç}çb®ççÇ çÆ®çvní HççC³ççJçj Gcçìlç nçílççÇ Jç lççÇ HçÀçj®ç mçáboj çÆomçlç nçílççÇ.

cççiçç&lç DçvçíkçÀ HçáC³ççlc³ççb®çí. l³ç箳çç cçmlçkçÀçJçj lççÇvç çÆoJ³ç cçCççÇ nçílçí. kçÀçbnçÇ vç cççiçlçç Yççípçvç çÆcçUlç Dçmçí. lçíJnç l³çç çÆoJ³ç çÆMçJççE}içç®çí oMç&vç Pçç}í. cççÇ l³ççb®³çç DççoíMççvçámççj Hçávnç l³çç Jçvççlç içí}çí lçíLçí cç}ç DççÆlçMç³ç mçáboj Dçmçí çÆMçJççuç³ç çÆomç}í HçCç cççÇ HçççÆn}í}í çÆMçJçcçbçÆoj ní vçJnlçí®ç. ³çç ÒçJççmççlç Dçç½ç³çç&®ççÇ iççí<ì DçMççÇ kçÀçÇ. l³ççb®çç®ç ÒçkçÀçMç cç}ç cççiç& oçKçJççÇlç nçílçç. cççÇ l³çç cçnç³ççíi³çç®çí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç Dçl³çblç jçícççbçÆ®çlç Pçç}çí nçílççí. oíJçWêçvçí DççHçu³çç mççcçL³çç&vçí DçvçíkçÀ jç#çmççbvçç cççªvç ìçkçÀuçí. ³çç HççHçç®çí #çç}vç kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççvçí DçvçíkçÀ lççÇLç祮çí oMç&vç Içílç}í. cççí"îçç YççÆÊçÀYççJççvçí l³ççvçí l³çç®çí HçÓpçvç-Dç®ç&vç kçíÀ}í. vçblçj ÒçJççmç kçÀjC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. lçípçmJççÇ çÆomçÓ }çiç}ç. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çí cçvççblç çE®çlçvç kçÀªvç Hçá{í ÒçJççmç kçÀjC³ççmç ÒççjbYç kçíÀ}ç lçíJnç mçÓ³çç&mlç nçíTvç DçbOçkçÀçj ®ççíçÆnkçÀ[í Hçmçj}ç nçílçç. ³çç Òççblççlç DççÆlçpççiçÉlç Dçmçí çÆMçJççE}iç nçílçí. l³çç mçHçç&®çç Gpçí[ cççiç& ÒçoMç&vç kçÀjçÇlç nçílçç. ÞççÇçÆmç׳ççíiççRêçvççÇ cççPçí cççí"îçç Òçícççvçí mJççiçlç kçíÀ}í Jç kçíÀUçÇ®³çç Hççvççlç Yççpç}í}í içjcç içjcç ®çCçí Òçmçço cnCçÓvç çÆo}í. Lççíj mçblççb®çí oMç&vç Içílç cççÇ cççiç&¬çÀcçCç kçÀjçÇlç nçílççí. vçblçj lççí çÆoJ³ç nmlç cççP³çç cçmlçkçÀçJçªvç çÆHçÀjçÆJç}ç Jç cççP³çç [çíȳççbvççnçR ÒçícçmHçMç& kçíÀ}ç. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç箳çç çÆoJ³ç vççcçç®çç G®®ççj kçÀjçÇlç Hçá{í ®çç}}çí nçílççí. MçíJçìçÇ cççÇ kçÀmççyçmçç ÞççÇçÆmç׳ççíiççRê箳çç DççÞçcççlç Hççínçí®ç}çí. cççiçç&lç cç}ç çÆmç× ³ççíiççRê vççJç箳çç SkçÀç cçnçvç lçHçmJ³ççb®çç DççÞçcç }çiç}ç. Hççb[îç oíMççlççÇ} kçÀobyç Jçvççlç lççí Dçç}ç DçççÆCç kçÀç³ç Dçç½ç³ç& lçíLççÇ} çÆMçJççEuçiç箳çç ÒçYççJççcçáUí lççí HçÓJççamççjKçç kçÀçblççÇcççvç. HçáC³çJçblççbvçç®ç. l³çç}ç Dçl³çblç Dççvçbo Pçç}ç Jç l³çç #çí$çç®çí cçnçlc³ç pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ GlkçÀb"ç }çiç}çÇ. l³çç kçÀ©Cççcç³ç mHçMçç&vçí cççP³çç Ëo³ççlççÇ} mççjçÇ Oç[Oç[ Hççj HçUÓvç içí}çÇ. lçmçí®ç cçvççlççÇ} JççF&ì . cççP³çç cççiçÓvç ÒçkçÀçMçç®çç Pççílç Dççu³ççmççjKçí Jççìu³ççvçí cççÇ cççiçí JçUÓvç HçççÆn}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çí mcçjCç kçÀjçÇlç Hçá{çÇ} ÒçJççmççmç ÒççjbYç kçíÀ}ç. lçíJnç l³çç o³ççcçÓlçça ³ççíçÆiçéçjçvççÇ cççí"îçç ÒçícçYççJççvçí cççP³çç Oç[Oç[l³çç sçlççÇJçj nçlç çÆHçÀjçÆJç}ç. cççP³çç Ëo³çç®çí mHçbovç Jçç{lç nçílçí.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -2 çÆmç× ³ççíi³çç®çí oMç&vçç-çÆJççÆ®ç$çHçájçÇ®çç JçÉÊççblç cççÇ cç©lJçcçuçÌ ³çç HçáC³çmLçUçÇ Iç[}íu³çç jçícçnøç&kçÀ DçvçáYçJçç®çí cçvçvç kçÀjçÇlç. cççÇ cççiç&¬çÀcçCç kçÀjçÇlç®ç nçílççí. ní Fbêçvçí ÒççÆlç<þçHçvçç kçíÀ}í}í çÆMçJççE}iç mçcçmlç HççHççb®çí njCç kçÀjCççjí DçmçÓvç. l³ççb®³çç ®çjCçmHçMçç&vçí cççPçí MçjçÇj kçÀçHçmççÒçcççCçí n}kçíÀ JççìÓ }çiç}í nçílçí. cççÇ lçí HççíìYçj Kççuuçí Hçjblçá cççP³çç Ëo³ççlççÇ} Oç[Oç[ kçÀcççÇ Pçç}çÇ vçJnlççÇ. cççÇ cççí"îçç Þç×ívçí çÆMçJççE}içç®çí oMç&vç Içílç}í Jç ÞççÇ çÆmç׳ççíiççRêçkçÀ[í ³çíC³ççmç çÆvçIçç}çí. cççP³çç cççiçí lççÇvç çÆMçjí Dçmç}í}ç SkçÀ mçHç& ³çílç nçílçç. lççí O³ççvçmLç Dçmçlççbvçç Fbêçvçí l³çç jç#çmççmç çÆvço&³çlçívçí "çj kçíÀ}í. lçí cçnç³ççíiççÇ cç}ç cnCçç}í ``lçÓ oMç&vç Içílç}í}í lçí çÆMçJççE}iç Dçl³çblç pççiçÉlç Dççní''l³çç®ççÇ kçÀLçç mçá×ç cççí"çÇ jbpçkçÀ Dççní. l³ççbvççÇ cççí"îçç Jççlmçu³çHçÓCç& YççJççvçí cççP³çç [çíkçw³ççJçj nçlç "íJç}ç DçççÆCç ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç oMç&vç ÒçççÆHlçjmlçá'' Dçmçç lççW[Yçªvç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç. Hçjblçá l³ççb®³ççlççÇ} SkçÀ jç#çmç HçUÓvç içí}ç Jç l³ççvçí cçnçoíJçç®ççÇ lçHçm³çç kçÀjC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. cççí"îçç Þç×çYççJççvçí l³ççb®çí ®çjCçkçÀcç}çÇ cççÇ vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. Fbêçvçí lçí Jçvç cççí"îçç GlmçákçÀlçívçí HçççÆn}í. cççÇ Dçl³çblç Yç³çYççÇlç Pçç}çí nçílççí. cççÇ DççÞçcççlç pççTvç l³çç cçnçHçá©øççb®çí ®çjCççÇ vçlçcçmlçkçÀ Pçç}çí. lçíLççÇ} HççÆjmçj pçvçmçcçáoç³ççvçí Yçj}íu³çç SkçÀç MçnjçmççjKçç Jççì}ç. ÞççÇ oÊç ÒçYçÓb®³çç YçÊçÀçbvçç çÆJçvççmçç³ççmç ³çç®çí oMç&vç Iç[lçí. lçíJnç l³ççbvççÇ l³çç çÆMçJççE}içç®çí Hçávnç SkçÀoç oMç&vç IçíC³ççmç mççbçÆiçlç}í. l³ç箳çç nl³çícçáUí Fbêç®çí mççjí lçípç }çíHç HççJç}í Jç lççí çÆvçmlçípç çÆomçÓ }çiç}ç. cç}ç ní cçbçÆoj ÞççÇcççÇvçç#ççÇ mçábojíéçj箳çç cçbçÆojçmççjKçí DçÒççÆlçcç Jççì}í. lçíJnç lççí çÆoJ³ç mçHç& Jç l³çç®çç ÒçkçÀçMç lçlkçÀç} Dç¢<³ç Pçç}ç. vçblçj l³çç mJç³çbYçÓ çÆ}biççJçj ní mçábojmçí oíJçç}³ç yççbOç}í. ÞççdzççíiççRêç®ççDççÞçcç cçç$ç mççHç[}ç vççnçÇ. Dçl³çblç cçbiç} oç³çkçÀ Dççní. l³çç®çí cççÇ oMç&vç Içílç}í Jç çÆJçÞççblççÇmçç"çÇ çÆMçJçç}³ççlç Lççí[ç JçíU Lççbyç}çí. Hççb[îç oíMççlççÇ} kçÀobyç Jçvççlç pççF&Hç³ç¥lç cççP³çç MçjçÇjç®çí Jçpçvç ¬çÀcçç ¬çÀcççvçí kçÀcççÇ nçílç nçílçí.

GÊçcç Dçç®ççj DçççÆCç çÆJç®ççjçbvççÇ mLçÓ}. nçÇ çÆMçJçç%çç®ç cççvçÓvç l³ççvçí l³çç cçbçÆojç®çç pççÇCççx×çj kçíÀ}ç Jç lçíLçí SkçÀç vçiçjç®ççÇ mLççHçvçç kçÀªvç l³çç}ç ``cçOçájçvçiçj'' Dçmçí vççbJç çÆo}í. l³ççvçí l³çç çÆMçJççE}içç®çç cççÆncçç DççHçu³çç oíMçç®çç jçpçç kçáÀ}MçíKçj Hççb[îççmç mççbçÆiçlç}ç. p³çç mçbkçÀuHççvçí mçÉ<ìçÇ®ççÇ GlHççÆlç. DçMçç çqmLçlççÇlç®ç cç}ç çÆvçêç }çiç}çÇ nçílççÇ. cçvçá<³ç箳çç HçáC³ççF&vçí HçáC³çMççÇ} J³çÊçÀçÇb®çç mçbiç DçLçç&lç mçlmçbiçç®ççÇ ÒçççÆHlç nçílçí. çÆlç®çç çÆJçJççn Hçá{í mçábojíéçjçyçjçíyçj Pçç}ç. çqmLçlççÇ Jç }³ç nçílççí. HççHç kçÀcçç&vçí HççHçªHççÇ ÒçkçÀbHçvç nçílçí. nçÇ oçívç JçíiçJçíiçUçÇ oíJçç}³çí vççnçÇlç. lçá}ç DçMçç ÒçkçÀçj®çç DçvçáYçJç Iç[JçÓvç DççCççJçç DçMççÇ ÞççÇoÊçç$çí³ççb®ççÇ Dçvçá%çç nçílççÇ. çÆMçJç箳çç pçìícçOçÓvç çÆvçIçç}í}çÇ JçíiçJçlççÇ vçoçÇ. oá<ì mçbkçÀuHç yççníj çÆvçIçÓvç pççlç Dçmçu³çç®çí pççCçJç}í. ³çç çÆJçJççnçlç Òçl³ç#ç YçiçJççvç çÆJç<CçbávççÇ kçÀv³ççoçvç kçíÀ}í nçílçí. Jçlç&cççvç kçÀçU YçÓlçkçÀçUçlç Jç YçÓlçkçÀçU Jçlç&cççvççlç HçjçJççÆlç&lç nçíT MçkçÀlççí. ³çç mçJç祮çí HçÀuçmJçªHç cnCçÓvç ÞççÇoÊçÒçYçÓJçj YççÆÊçÀ pç[lçí. cçOçájçvçiçjçÇlçÓvç Jçnçlç nçílççÇ Jç çÆl箳çç HççÆjmçjçlççÇ} ÒçoíMç Dçl³çblç mçáçÆHçkçÀ nçíTvç çÆvçmçiç& jc³ç Pçç}ç nçílçç. cnCçÓvç lçá}ç DçMççÇ JçíiçJçíiçUçÇ cçbçÆojí oçKççÆJç}çÇ. Jçlç&cççvç kçÀçUçlç Iç[lç Dçmç}íu³çç Jç YççÆJç<³çkçÀçUçÇ Iç[CççN³çç mççN³çç Içìvçç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç mçbkçÀuHççvçámççj Iç[lççlç. p³çç JçíUímç DççHç}í Ëo³ç kçÀçcç.'' oíJçWêçbvçí ÒççÆlç<þççÆHçlç kçíÀ}í}í lçí çÆMçJççE}iç Oçvçbpç³ç vççJç箳çç SkçÀç J³ççHççN³ççvçí HçççÆn}í. Dçjí yççyçç MçbkçÀj Yçfç. ³çç øç[dçÆjHçálçÓvç cçáÊçÀ nçíTvç Mçá× nçíF&} l³ççJçíUçÇ mJççcççR®ççÇ kç=ÀHçç nçíC³ççmç cçáUçÇ®ç çÆJçuçbyç }çiçCççj vççnçÇ. ÞççÇçÆmç׳ççíiççRê Hçá{í cnCçç}í Dçjí yççyçç ! mçÉ<ìçÇcçOççÇ} Òçl³çíkçÀ JçmlçácçOçí mHçbovç nçílç Dçmçlçí. }çíYç. ¬çÀçíOç. nçÇ kçÀv³çç cnCçpçí®ç cççÇvçç#ççÇoíJççÇ. HçáC³çmLç}çb®çí oMç&vç Iç[lçí.J³ççÆÊçÀ cçO³çí DççkçÀøç&Cç lçj kçÀçnçÇ cçO³çí çÆJçkçÀøç&Cç nçílçí. çÆlç}ç Hççnèvç jçpçç Jç ³ç%ç kçÀjCççjí mççjí çÆJçÒç. HçáC³ç kçÀcçç&lç DççmççÆÊçÀ Jçç{Óvç HçáC³çç®ççÇ JçÉ×çÇ nçílç pççlçí Jç HççHççb®çç vççMç nçílççí. SKççoçÇ iççí<ì Iç[Cçí vç Iç[Cçí DçLçJçç JçíiçȳççÒçkçÀçjí Iç[C³ççmç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çç mçbkçÀuHç®ç kçÀçjCççÇYçÓlç Dçmçlççí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çç Dçvçáiç´n mçbHççovç kçÀjC³ççmç ³ççíi³çlçç ³ççJçíUçÇ çÆmç׳ççíiççÇ cnCçç}í ``lçÓ Dçiççíoj oMç&vç Içílç}í}í çÆMçJççE}iç DçççÆCç l³çç vçblçj oMç&vç Içílç}í}í ÞççÇmçábojíéçjç®çí cçbçÆoj. ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vçç®ççÇ lçUcçU oj #çCççÇ Jçç{lç nçílççÇ. cço. lçÓ HçççÆn}í}çÇ mççjçÇ mçÉ<ìçÇ (mçÉ<ìçÇ Dçmçí mçcçpçCçí nç SkçÀ cçç³çí®çç KçíU®ç Dççní. mçJç& kçÀçbnçÇ ®çÌlçv³çmJçªHç Dççní. cçlmçj. kçíÀJnç SkçÀoç kçáÀjJçHçájçÇ pççTvç ÞççR®³çç ®çjCççÇ vçlçcçmlçkçÀ nçíF&vç Dçmçí Pçç}í nçílçí. lçáP³ççJçj ÞççÇ ÞççÇHçço JçuuçYççb®ççÇ DçHççj kç=ÀHçç Dçmçu³ççcçáUí®ç lçÓ ³çíLçí ³çíT MçkçÀ}çmç. HçáC³ç kçÀcç&. oámçN³çç .) ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç kçíÀJçU mçbkçÀuHççvçí YççÆJç<³ç. Jçlç&cççvççcçO³çí yço}á MçkçÀlçí. l³ççvçí mçblççvçÒçççÆHlçmçç"çÇ ``Hçá$çkçÀçcçí<ìçÇ'' ³ç%ç kçíÀ}ç nçílçç. kçáÀ}MçíKçj ³çç®çç Hçá$ç cç}³çOJçpç DççHçu³çç çÆHçl³ççÒçcççCçí®ç F&éçjYçÊçÀ nçílçç. Ëo³ç SkçÀç DçvçççÆcçkçÀ Dççvçboçvçí Yçªvç içí}í. ÞççÇoÊç箳çç kç=ÀHççÒçmççoçvçí kçÀçUçmç cççiçí vçíTvç oWJçWêçvçí ÒççÆlçmLççHçvçç kçíÀ}í}çÇ cçÓçÆlç&. }ivç mççínUç Dçl³çblç Lççìçcççìçvçí mççpçjç Pçç}ç nçílçç. l³çç cçnçmçbkçÀuHçç®çí ÒçCçílçí Òçl³ç#ç ÞççÇoÊçÒçYçÓ®ç Dççnílç. mçá#cç DçççÆCç kçÀçjCç oínçlç HçáC³çªHççÇ ÒçkçÀbHçvç nçílçí.çÆJç®ççj. $ç+øççÇiçCç Dçl³çblç DççvçbçÆolç Pçç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ kç=ÀHçç mçbHççovç kçÀjC³ççmçç"çÇ DççHçu³ççlççÇ} DçnbkçÀçj HçÓCç&HçCçí vçççÆnmçç Pçç}ç HçççÆnpçí. cççín. l³çç ³ç%çkçáÀb[çlçÓvç SkçÀ lççÇvç Jçøçç&®ççÇ DççÆlçMç³ç }çJçC³çJçlççÇ kçÀv³çç DçJçlçjçÇlç Pçç}çÇ. cççP³çç mçodYççi³çç®çí cç}ç®ç Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçí. l³çç JçíU®çç HççÆjmçj lçá}ç oçKççÆJç}ç. YçÓlçkçÀçUçlççÇ} Iç[}íu³çç mççN³çç Içìvçç. çÆYçVç çÆYçVç ÒçkçÀçj®³çç mHçbovççcçáUí J³ççÆÊçÀ. ÞççÇ oÊçcççÆncçç. Hçjblçá kçáÀjJçHçÓj ³çíLççÇ} cççmçí HçkçÀ[CççN³çç kçÀçíUçÇ }çíkçÀçbvççÇ l³ççb®³ççJçj çÆvçlççblç Þç×ç "íJç}çÇ Jç DçuHç%ç DçmçÓvçnçÇ lçí mJççcççR®³çç kç=ÀHçç Òçmççoçvçí YçJçmççiçj Dççvçboçvçí Hççj kçÀªvç içí}í. lçíLççÇ} }çíkçÀçbvççÇ l³ççb®çí mçl³çmJçªHç pççCç}í vççnçÇ. lçí®ç mçiçáCç ªHççlç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çç #çí$ççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí DçJçlçj}í Dççnílç.

lçácnç}ç kçÀçJçȳççkçÀ[Óvç $ççmç Pççuçç Jç mçHç&obMç kçÀç Pçç}ç lçí mçá×ç cç}ç cçççÆnlç Dççní. cççÇ yç´çïçCççb®³çççÆMçJçç³ç Flçj kçÀçíCçç®çí IçjçÇ DçVç iç´nCç kçÀjçÇlç vçmçí. l³çç®çí ní GHçkçÀçj kçÀmçí HçíÀ[çJçí ní cç}ç mçcçpçlç vçJnlçí.'' l³ç箳çç ³çç Dç®çÓkçÀ JçkçwlçJ³ççvçí cççÇ DçJççkçÀ®ç Pçç}çí. mçkçÀçUçÇ çÆvçIçç}í}ç oáHççj Pçç}çÇ lçjçÇ ®çç}lç®ç nçílççí. lçá}ç ìçí®çÓvç pçKçcçç kçíÀ}í}í kçÀçJçUí ní HçÓJç& pçvcççÇ®çí . l³ççÒçcççCçí l³çç JçÉ× içÉnmLççvçí cç}ç HçÀUí Jç cçOç DççCçÓvç çÆo}í. çÆJçøç HçÓCç& Glçªvç içíu³ççJçj cç}ç yçjí Jççì}í. cççÇ l³çç Pçç[çKçç}çÇ çÆJçÞççblççÇmçç"çÇ yçmç}çí. ÞççÇ çÆmç׳ççíiççÇ®³çç Jç®çvççcçÉlçç®çç DççmJçço Içílç}ç. cççÇ l³çç}ç nçkçÀ}C³çç®çí KçÓHç Òç³çlvç kçíÀ}í Hçjblçá J³çLç& içí}í. cççPççÇ çqmLçlççÇ Hççnèvç l³ççbvçç o³çç Dçç}çÇ.çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ G"}çí lçj Dçç½ç³çç&®çç OçkçwkçÀç®ç yçmç}ç. lççí JçÌÐç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çç YçÊçÀ nçílçç. l³çç JçÌÐççvçí JçvççlççÇ} kçÀçnçÇ cçáȳçç®çç jmç kçÀç{Óvç cç}ç çÆHçC³ççmç çÆo}ç. kçíÀJnç cçÉl³çá ³çíF&} lçí mççbiçlçç ³çílç vçJnlçí. lççÇ jç$ç cççÇ JçÌÐç箳çç IçjçÇ®ç kçÀç{}çÇ. l³çç iççJççlç SkçÀnçÇ yç´çïçCç vçJnlçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç箳çç kç=ÀHçímç Hçç$ç nçíT MçkçÀ}í vççnçÇlç. OççíyççÇ kçÀHç[í OçáTvç. Hçjblçá ní Òçiçç{ Jçío%ççvç Dçmç}í}í HçbçÆ[lç DçnbkçÀçjçcçáUí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçç®çí Kçjí mJçªHç pççCçÓ MçkçÀ}í vççnçÇlç. kçÀHç[îçç®çí içç"çí[í içç{JççJçj "íTvç lçí IçjçÇ pççlç nçílçí. lçíJnç cç}ç mçcççíj SkçÀ DççÌoábyçjç®çí Pçç[ çÆomç}í. çÆJçøç pçmçí pçmçí çEHçHçU箳çç Hççvççlç Glç© }çiç}í. mçHç&obMç Pçç}íu³çç pççiçíJçj Lççí[çÇ Hççvçí yççbOç}çÇ. cç}ç Jççì}í l³çç JçÌÐççmç p³ççíçÆlçøç Mççm$çç®çí %ççvç DçmççJçí. l³ççb®³çç l³çç jmçYçjçÇlç kçÀçÇlç&vçiçç³çvççvçí cççPçí Ëo³ç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç DçvçákçÀbHçívçí Yçªvç Dçç}í nçílçí. l³ççb®³çç l³çç çÆJçøççvçí cççÇ cçÉlçÒçç³ç®ç Pçç}çí. pçJçUHççmç kçÀçíCççÇ cççCçmçí vçJnlççÇ. cççÇ SkçÀç Gb®çM³çç ìíkçÀ[çÇJçjçÇ} çEHçHçU箳çç Pçç[çKçç}çÇ nçílççí. l³ççb®çç cçáK³ç cççP³ççpçJçU Dçç}ç Jç cnCçç}ç Dççc箳çç iççJççlç kçÀçíCççÇnçÇ yç´çïçCç vççnçÇ. lççí JçÉ× içÉnmLç cnCçlç nçílçç. cççÇ jç$ççÇ p³çç ÞççÇçÆmç׳ççíiççRêçb®³çç DççÞçcççlç jççÆn}çí nçílççí. cç}ç Jççì}í jç$çYçj p³çç DççÞçcççlç jççÆn}çí. lççí jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ DççHçu³çç kçáÀìábçÆyç³ççbmçn cçOçáj DççJççpççlç oÊç ÒçYçáb®çí Yçpçvç iççlç nçílçç. cççÇ vççÇ®ç pççlççÇ®çç Dçmç}çí lçjçÇ cççÇ pççCçlççí kçÀçÇ lçácnçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ çÆvçIçç}ç Dççnçlç. lççW[çlçÓvç HçíÀmç ³çílç nçílçç. cççÇ ®çcç&kçÀçjçb®çç JçÌÐç Dççní. cç}ç Dçl³çblç YçÓkçÀ }çiç}çÇ nçílççÇ. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ cçvççícçvç ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ Jç ³çç mçbkçÀìçlçÓvç mçáìkçÀç kçÀjC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. l³ççJçíUçÇ cç}ç pççCçJç}í kçÀçÇ cççP³çç MçjçÇjçlçÓvç SkçÀ ÒçkçÀçj®çç oáiç¥Oç ³çílç Dççní. lçMçç lçMçç Jçíovçç Dçmç¿ç nçíTvç cççÇ Dççíj[Ó }çiç}çí. Ëo³çç®çí "çíkçíÀ cçbo içlççÇvçí ®çç}}í nçílçí. Lççí[îçç®ç JçíUçlç SkçÀ }nçvçmçí iççJç çÆomç}í. cççP³çç oçívnçÇ kçÀçvççlç çEHçHçU箳çç Hççvçç®çí oí" "íJç}í nçílçí. DççHç}í vççbJç MçbkçÀj Yçf Dççní lçí cççÇ pççCçlççí. cç}ç Dçç"Jç}í. KççbÐççJçj yçmçÓvç ®ççW®ççÇvçí nçlççHçç³ççbvççpçKçcçç kçÀª }çiç}í. DççcnçÇ lçá}ç HçÀUí Jç cçOç oílççí. ÞççÇHççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cnCçpçí HçbçÆ[lççb®çí cççníj Içj. nç çÆJç®ççj cçvççlç ³çílçç®ç JçuuçYçoçmç cnCçç}ç. l³çç JççmççcçáUí pçJçUHççmç Dçmç}íu³çç Jçç©UçlçÓvç mçHç& yççníj Dçç}í DçççÆCç obMç kçÀjC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. ``mççbiçJçíoçLç& mçcç´çì'' DçMççÇ HçoJççÇ çÆcçUçÆJç}í}í ÞççÇ cçuuççoçÇ yççHçVçç DçJçOççvç}á ³ççbvççÇ mçá×ç ³çç HçáC³çYçÓcççÇlç çÆvçJççmç kçíÀ}ç nçílçç. cççÇ kçÀçíCçç çÆmç× Hçá©øçç®ççÇ çEvçoç kçíÀ}çÇ Dçmçí} l³ççcçáUí®ç nç kçÀçJçȳççb®çç $ççmç YççíiççJçç }çiç}ç. cççÇ l³çç çÆmç׳ççíiççRêç yçÎ} cçvççblç MçbkçÀç Içílç}çÇ nçílççÇ. Yçpçvç mçbHçJçÓvç lççí JçÌÐç cççP³ççkçÀ[í Dçç}ç. cççÇ lçí KççCççj SJç{îççlç SkçÀ kçÀçJçUç G[lç Dçç}ç DçççÆCç cççP³çç [çíkçw³ççJçj ³çíTvç yçmç}ç Jç ®ççW®ççÇvçí [çíkçw³ççmç Fpçç kçÀª }çiç}ç. lççí DççÞçcç çÆomçlç vçJnlçç. Mçá<kçÀ Jçíoçblç. cççÇ lçíLçÓvç HçÀUí. cççÇ HçUlç nçílççí. l³çç JçÌÐççvçí kçíÀuçíu³çç GHç®ççjçbvççÇ cççÇ HçÓCç& yçjç Pçç}çí nçílççí. l³çç®ç DçHçjçOçç®ççÇ nçÇ çÆMç#çç nçílççÇ. lçíJç{îççlç yççpçÓmç Dçmçuçíu³çç Pçç[çJçªvç SkçÀocç ®ççjHçç®ç kçÀçJçUí Dçç}í lçí cççP³çç nçlççJçj. mçç³çbkçÀçU Pçç}çÇ nçílççÇ. DçLç&nçÇvç lçkç&À-çÆJçlçkç&À kçÀjCççjí HçbçÆ[lç. cççÇ Hç}biççJçj çÆvçpç}çí nçílççí. l³çç®çí vçí$ç kçÀ©Cççjmçç®ççÇ pçCçÓ Jçøçç&®ç kçÀjçÇlç nçílçí. cçOç ìçkçÓÀvç HçUç}çí. çEHçHçU箳çç kçÀçíJçȳçç Hççvççb®çç jmç kçÀç{Óvç lççí pçKçcçíJçj }çJç}ç. lççí SkçÀ Yç´cç nçílçç kçÀç³ç ? Dçmçí vççvçç çÆJçkçÀuHç cçvççblç ³çíT }çiç}í lçíJnç cççÇ DççHç}í mççcççvç DççJçªvç IçíTvç Hçávnç ÒçJççmç mç᪠kçíÀ}ç. cççPçí MçjçÇj jÊçÀyçbyççU Pçç}í nçílçí. lççí cnCçç}ç. l³ççbvççÇ cç}ç SkçÀç içç{JççJçj yçmççÆJç}í Jç l³ççb®³çç iççJççlççÇ} ®çcç& JçÌÐççkçÀ[í IçíTvç içí}í. kçÀçJçUí Hçç"uççiç kçÀjçÇlç®ç nçílçí. ``cççÇ p³ççíçÆlçøççÇ vççnçÇ. ``cççPçí vççbJç JçuuçYçoçmç Dççní. JççUJçÓvç. lçí SkçÀ çÆiçjçÇpçvç }çíkçÀçb®çí iççJç nçílçí.

ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvçç ÞççÇoÊçÒçYçá®çí DçJçlççj vç cççvçC³çç SJç{í lçácnçÇ DçbOç Pçç}çlç. lçíJnç lçácnç}ç DççcnçÇ kçÀçnçÇ®ç oíT MçkçÀlç vççnçÇ. kçáÀU. lççí cnCçç}ç ``MçbkçÀjYçfç ! ní kçÀçJçUí. Hçá©øç Dçmçç YçíoYççJç vçmçlççí.HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLççÇ} cçnç DçnbkçÀçjçÇ HçbçÆ[lç®ç nçílçí. Hçjblçá pçíJnç l³ççbvçç YçÓkçÀ }çiç}çÇ Jç pççÇJç YçákçíÀvçí J³ççkçÓÀU Pçç}ç. pççlç. çÆvç<þívçí DççHçu³çç çÆHçlçjçbvçç çÆHçb[oçvç kçíÀ}í vççnçÇlç. oÉ{ çÆJçéççmç Hççnlççí. l³çç o³ççIçvç ÞççÇiçá© ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ Òçl³çíkçÀ #çCççÇ DççHçu³ççJçj oÉ<ìçÇ Dçmçlçí. ÞççÇ JçuuçYçoçmççb®³çç çÆnlççíHçoíMççvçí cççÇ kç=Àlçkç=Àl³ç Pçç}çí.'' Hçjblçá DçVç HççC³ççJçç®çÓvç Flçj mJçiç&mçáKçí KçjçíKçj çÆMç#çí mççjKççÇ nçílççÇ. cççÇ lçíJnç cçvççícçvç ÞççÇ ÞççÇHçço JçuuçYççb®ççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ Jç vççcçmcçjCç kçÀª }çiçuççí. lçí cçÉl³çávçblçj mJçiç& }çíkçÀçmç içí}í.~~'' ³çç®çç çÆJçvççíoçLç& kçíÀ}í}ç DçLç& ÞççÇoÊçÒçYçÓbvçç DççJç[}ç vççnçÇ. lçÓ }nçvç Dçmçlççbvçç çÆJç<CçÓcçÓlçça®çí O³ççvç M}çíkçÀç®çí Hç"Cç kçÀjçÇlç nçílççmç. cççÇ JçuuçYçoçmççb®çç HççnáCç®ççj mJççÇkçÀçj}ç. JçuuçYçoçmç Hçá{í cnCçç}ç'' yç´çïçCç mçl³ççÆvç<þ DçmççJçç. l³çç jçpçç%çívçámççj lçí jçpçiçá© yç´çïçCç cçÓkçÀ YççøçíJçj mçbMççíOçvç kçÀ© }çiç}í nçílçí. lççí yç´çïçCççb®çç DçHçcççvç kçÀªvç l³ççbvçç içç{JççJçj yçmçJçÓvç l³ççb®ççÇ cçjJçCçÓkçÀ kçÀç{çÇlç Dçmçí. lçí mçHç& HçÓJç& pçvcççÇ®çí DçnbkçÀçjçÇ HçbçÆ[lç nçílçí. l³ççbvççÇ DççHç}í pççÇJçvç ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí cçnçlc³ç vç pççCçlçç DççHçu³çç %ççvç箳çç DçnbkçÀçjçlç®ç J³çLç& Içç}çÆJç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç vççcçmcçjCççvçí HççÆJç$ç Pçç}íu³çç YçÊçÀç®çí jÊçÀ ÒççMçvç kçíÀu³ççJçj®ç lçácnçmç GÊçcç içlççÇ }çYçí}. l³çç®ççÇ çÆMç#çç cnCçÓvç lçá}ç OççíyççÇ }çíkçÀçbvççÇ içç{JççJçj yçmçJçÓvç DççCç}í. Hçjblçá lççí cçákçÀç Dçmçu³ççvçí jçpçç vçíncççÇ Goçmç Dçmçí. Þç×ç. nçÇ iççí<ì O³ççvççlç DçmçÓ oí. lçáPççÇ DçMççÇ oáiç&lççÇ kçÀjC³ççcççiçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç çÆJçvççíoçyçjçíyçj lçá}ç kçÀçbnçÇ Hçç" çÆMçkçÀJçÓvç lçáP³ççlççÇ} DçnbkçÀçj oÓj kçÀjC³çç®çç cççvçmç nçílçç. Fbê Hçá{í cnCçç}ç ``ní HçbçÆ[lççbvççí lçácnçÇ Hççoiç³çí mççjK³çç HççÆJç$ç mLçUçÇ jçnèvç mçá×ç Þç×ç. lçíLçí Fbêçvçí l³ççb®çç JçíoHçbçÆ[lç IçvçHçç"çÇ cnCçÓvç mçlkçÀçj kçíÀ}ç. ¬çÀ³ç çÆJç¬çÀ³ç DçççÆo J³çJçnçj kçÀjçJçí.çÆ®çobyçj}ç Hççínçí®çC³ç箳çç Dçiççíoj çÆJççÆ®ç$çHçÓj vççJçç®çí iççbJç }çiç}í. MçÓêçvççÇ ÒçícçmJçªHç jçnèvç mçíJçç kçÀjçJççÇ. JçuuçYçoçmç Hçá{í cnCçç}ç. SkçÀç çÆJçÜçvç yç´çïçCççmç jçpççvçí cçÓkçÀ YççøçíJçj iç´bLç çÆ}çÆnC³çç®ççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. cççP³ççlççÇ} yç´çïçCç Dçmçu³çç®çç DçnbkçÀçj vçççÆnmçç Pçç}ç. l³çç jçp³ççlç yç´çïçCç DççHç}ç DçnbkçÀçj çÆJçmçªvç DçiçoçÇ o³çvççdzç çqmLçlççÇmç ÒççHlç Pçç}í nçílçí. Fbê cnCçç}ç. ÞççÇcçblç. yç´çïçCççbvçç oçvç cnCçÓvç jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ oílç Dçmçí. lçácnçÇ HçÉLJççÇJçj Dçmçlççvçç oçvç Oçcç& kçíÀ}ç Dçmçlçç lçj SkçÀç oçC³ççmçç"çÇ npççj oçCçí Dççc箳çç kçÀ[Óvç çÆcçUç}í Dçmçlçí. DççF& JççÆ[}çb®çç ³ççíi³ç lççí mçvcççvç vç kçÀjlçç l³ççb®³çç DççÌøçOç HççC³ççmçç"çÇ SJç{ç Kç®ç& Pçç}ç Dçmçí kç=ÀlçIvçlçí®çí Godiççj lçácnçÇ JççjbJççj kçÀç{}í.`` lçíJç{îççmç SJç{í lçj SJç{îçç}ç çÆkçÀlççÇ nçíF&uç ? cççÇ içbYççÇjHçCçí GÊçj çÆo}í ``SJç{îçç}ç SJç{í®ç'' cççP³çç GÊçjçvçí jçpçç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í Jç lççí cnCçç}ç ``cçnçlcçvçd DççHçCç cççí"í HçbçÆ[lç Dççnçlç. jçpççvçí cç}ç HççÆn}ç ÒçÍvç çÆJç®ççj}ç. l³çç iççJç箳çç vççJççÒçcççCçí jçpççnçÇ çÆJççÆ®ç$ç Jçlç&vç kçÀjCççjç nçílçç. lççí M}çíkçÀ Dçmçç nçílçç ``Mçákçw}çbyçjOçjb çÆJç<Cçáb MççÆMçJçCç¥ ®çlçáYçá&pçcçd~~ ÒçmçVç Jçovçb O³çç³çílçd mçJç& çÆJçIvççíeHçMççblç³çí. MçbkçÀj Yçf DçççÆCç jçpçí cçnçjçpççb®çç mçbJçço jçpç箳çç mçÌçÆvçkçÀçbvççÇ cç}ç DççHçCç yç´çïçCç Dççnçlç kçÀç Dçmçç ÒçÍvç çÆJç®ççj}ç. Hçjblçá lçácnçÇ kçÀçíCçç}ç kçÀçnçÇ oçvç çÆo}í vççnçÇ. J³ççHççj. oçívç lççÇvç çÆoJçmç jçnèvç Hçá{í çÆ®çobyçj}ç pççC³ççmç çÆvçIçç}çí. YçiçJçblç YçÊçÀç®çç kçíÀJçU ÒçícçYççJç. iççF&®çí j#çCç. içjçÇyç. lçácnçÇ ³çç }çíkçÀçlç mJçí®sívçí çÆkçÀlççÇnçÇ kçÀçU jçná MçkçÀlçç. lçíJnç l³ççbvçç KççC³ççmçç"çÇ kçÀçíCççÇ kçÀçnçÇ®ç çÆo}í vççnçÇ. cççÇ nçíkçÀçjçLçça cççvç nç}çÆJçlçç®ç ``DççHçCççmç Dççc箳çç cçnçjçpççb®çí Dççiç´nç®çí Dççcçb$çCç Dççní'' Dçmçí cnCçÓvç jçpçJçç[îççlç ³çíC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. DççHçu³çç oMç&vççvçí cççÇ . m$ççÇ. cç}ç YççÇlççÇvçí Iççcç mçáì}ç nçílçç. l³ççbvççÇ lçáPçí jÊçÀ ®ççKç}í Jç GÊçcç içlççÇmç ÒççHlç Pçç}í. #ççÆ$ç³ç Oçcç&yç× DçmççJçç. JçÌM³ççbvççÇ J³çJçmçç³ç. YççÆÊçÀ. l³çç}ç Jççìí kçÀçÇ yç´çïçCççbvççÇ }çíHçYçÓF<ì (³ç%ç kçÀcç&}çíHç) Dçmçç ³ç%ç kçíÀu³ççvçí l³çç®çç cçá}içç cçákçÀç Pçç}ç. YçiçJçblç箳çç YççÆÊçÀmçç"çÇ cçç$ç JçCç&. l³çç jçpççmç SkçÀ cçá}içç nçílçç.'' JçuuçYçoçmç mççjçÇ kçÀnçCççÇ mççbiçlç nçílçç. l³ççJçíUçÇ lçÓ çÆJçvççíoçvçí SkçÀç M}çíkçÀç®çç ®çÓkçÀ DçLç& DççHçu³çç çÆcç$ççbvçç mççbiçlç nçílççmç. cççvçJç kçÀçíCçl³ççnçÇ JçCçç&lç pçvcç}ç lçjçÇ l³ççvçí mJçOçcçç&vçámççj kçÀcç& kçÀjçJçí. cççÇ l³ççb®³ççyçjçíyçj jçpçç mçcççíj GYçç jççÆn}çí. MçíJçìçÇ ®çcç&kçÀçjçb®³çç iççJççlç Hççínçí®ççÆJç}í .

l³ççbvççÇ cç}ç SkçÀìç®ç Dçç}çmç kçÀç mççíyçlç kçÀçíCççÇ Dççní. lçácnçÇ oÊçYçÊçÀ Dççnçlç kçÀç. cççÆCç. cççÇ mççbçÆiçlç}í}ç DçLç& Dçmçç nçílçç ``SkçÀç®çcçí'' cnCçpçí SkçÀ. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí cçvççícçvç mcçjCç kçÀjçÇlç SkçÀ SkçÀ Í}çíkçÀ Jçç®ç}ç Jç l³çç®çç DçLç& mçYçímç mçcçpççJçÓvç mççbçÆiçlç}ç. l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí mçlçjç. ``SkçÀçE$çMç®®çcçí'' ³çç®çç DçLç& JçjçÇ} oçívçMçí Hçb®ççÆJçmç cçO³çí SkçÀlççÇmç çÆcçUçÆJç}í Dçmçlçç oçívçMçí sHHçVç ³çílççlç DçççÆCç l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí mççíUç. ``mçHlç®çcçí'' Jçj Dçç}íu³çç vçT cçO³çí mççlç çÆcçmçUu³ççmç mççíUç ³çílççlç Jç l³çç®çç Jçiç&cçÓU ®ççj ³çílççí. lççí l³çç pçvcççÇ SkçÀ yç´çïçCç nçílçç. l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí yççjç. l³ç箳çç mçnçO³çç³ççÇ yç´çïçCçç kçÀ[Óvç ³çpçcççvççb®³çç IçjçÇ HçÓpçç. DççÆYçøçíkçÀ DçççÆo kçÀjJçÓvç Içílç.Oçv³ç Pçç}çí. l³ççb®³çç Içj®ççÇ jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ mçá×ç HçáÀkçÀì®ç Içílç. cççÇ YççÆÊçÀ nçÇ içáHlç DçmççJççÇ Dçmçí pççCçÓvç nçlçç®ççÇ cçÓ" yçbo kçÀªvç oçKççÆJç}çÇ Jç YççÆÊçÀ nç çÆJçøç³ç Dçblçjbiçç®çç Dççní Dçmçí mççbçÆiçlç}í. çÆcç"çF&®çç Yçb[çj®ç cç}ç oílç Dçmçu³çç®ççÇ KçÓCç cnCçÓvç lçmçí nçlçJççjí kçíÀ}í. Hçjblçá cççÇ nçlççvçí lçí vççkçÀçj}í Jç cççP³çç pçJçU Dçmç}í}í Hççíní Hçáj®çáb[çÇlçÓvç kçÀç{Óvç l³ççbvçç çÆo}í.'' cççP³çç GÊçjçvçí jçpççmç Dççvçbo Pçç}ç. Dççlçç oámçjç ÒçÍvç cçÓkçÀ Yççøçí®çç nçílçç. ``$ç³ççEm$çMç®®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} oçívçMçí sHHçvç cçO³çí lçínlççÇmç çÆcçmçU}í Dçmçlçç oçívçMçí SkçÀçíCç vçJJço ³çílçí. ³çpçcççvççbvççÇ çÆo}í}çÇ oçÆ#çCçç cçç$ç mJçlç: IçíTvç DçiçoçÇ DçuHçMççÇ l³çç içjçÇyç yç´çïçCççmç oílç Dçmçlç. ``SkçÀçÆJçbMççÆlç½çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} MçbYçj ³çç mçbK³çílç SkçÀçÆJçmç çÆcçUçÆJçu³ççmç mçbK³çç SkçÀMçí SkçÀJççÇmç nçílçí Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓUí ³çílçí DçkçÀjç. jçpçiçá©bvççÇ mççbçÆiçlç}í ``®çcçkçÀ'' cçOççÇ} M}çíkçÀ Jçç®çÓvç l³çç®çç DçLç& mççbiççJçç. l³ççvçblçj l³ççbvççÇ lççÇvç yççíìí oçKççÆJç}çÇ. jçpçç cnCçÓvç pçvcç}ç DçççÆCç l³çç}ç $ççmç oíCççjí. kçÀç}®ç¬çÀ çÆHçÀjlç içí}í. nç cçákçw³ççb®³çç Yççøçílç mçá×ç cççí"ç HçbçÆ[lç Dççní. oámçN³çç pçvcççÇ lççí içjçÇyç yç´çïçCç. lççí jçpçç HçÓJçça®³çç pçvcççÇ çÆo}íu³çç jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇ®³çç oçvç箳çç kçÌÀkçÀHçì ³çç pçvcççlç oçvç oílç nçílçç. ``Hçb®çoMç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} SkçÀçíCçHçVççmç mçbK³çílç HçbOçjç çÆcçmçU}í Dçmçlçç ®ççQmç<ì nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU Dçç" ³çílçí. ``vçJççEJçMççÆlç½çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} SkçÀMçí MçnçCCçJç cçO³çí SkçÀçíCçlççÇmç çÆcçmçUu³ççmç oçívçMçí Hçb®ççÆJçmç nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU HçbOçjç ³çílçí. Dç®çç&. ``mçHlççEJçMççÆlç½çcçí'' ³çç®çç DçLç& JçjçÇ} SkçÀMçí SkçÀçíCçmçÊçj cçO³çí mçÊççJççÇmç çÆcçmçU}í Dçmçlçç SkçÀMçí MçnçCCçJç nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí ®ççÌoç.'' oçívç HççÆj#ççbcçO³çí lçj cççÇ mçHçÀ} Pçç}çí nçílççí. Dçmçç cççPçç YççJç nçílçç. }áyçç[Cççjí yç´çïçCç oámçN³çç pçvcççÇ mçá×ç l³çç®ç jçp³ççlç yç´çïçCç cnCçÓvç pçvcç}í. lççÇvç mçbK³çç Hçnçlçç®ç cç}ç oÊçç$çí³ççb®ççÇ $çÌcçÓçÆlç& Dçç"Jç}çÇ. l³ç箳çç IçjçÇ jçpçiççÇjç çÆHçkçÀlç Dçmçí. cççÇ ní pçí yççí}}çí lçí mçJç& mçÉ<ìçÇ®³çç HçjcççCçÓ®çí . Dççlçç çÆlçmçjçÇ HççÆj#çç [çíȳççmçcççíj Yçí[mçççÆJçlç nçílççÇ. cççÇ jçpçç}ç cnCçç}çí ``cçnçjçpç jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ çÆkçÀlççÇçÆn oçvç kçíÀ}çÇ lçjçÇ çÆl箳çç MçbYçj HçìçÇvçí lççÇ®ç YççpççÇ DççHçCççmç çÆcçUí}. mççívçí DçççÆo oçvç kçÀjCçí lçáP³çç çÆnlçç®çí Dççní. Dçmçç ÒçÍvç Jççì}ç. ``Hçb®ççÆJçbMççÆlç½çcçí'' ³çç®çç DçLç& JçjçÇ} SkçÀMçí ®çJJçí®ççUçÇmç mçbK³çílç Hçb®çíJççÇmç çÆcçmçU}í Dçmçlçç SkçÀMçí SkçÀçíCçmçÊçj nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí lçíjç. jçpçiçá©bvççÇ cççPççÇ HççÆj#çç IçíC³ççmçç"çÇ DççHç}çÇ oçívç yççíìí oçKçJçÓvç SkçÀ kçÀç oçívç Dçmçí KçáCçívçí®ç çÆJç®ççj}í. lççÇ YççpççÇ lççí mçJçç¥vçç cçáÊçÀ nmlççvçí oílç Dçmçí. ``SkçÀçoMç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} Hçb®ççÆJçmç cçO³çí DçkçÀjç çÆcçmçUu³ççmç sÊççÇmç ³çílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU mçnç ³çílçí. cç}ç iççí[ HçoçLçç&Hçí#çç Hççíní®ç pççmlç DççJç[lççlç.'' jçpççvçí DççHçu³çç HçÓJç&pçvcççlççÇ} Dçç"JçCççÇ mççbiçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. cççP³çç GÊçjçbvççÇ jçpçiçá© DççÆlçÒçmçVç Pçç}í DçççÆCç jçpççmç cnCçç}í ``jçpçç nç HçÀçj cççí"ç HçbçÆ[lç Dççní. ``vçJç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} mççíUç mçbK³çílç vçT çÆcçmçU}í Dçmçlçç Hçb®ççÆJçmç ³çílççlç Jç l³çç®çç Jçiç&cçÓU Hçç®ç ³çílççí. ``çÆlçñç½çcçí'' cnCçpçí SkçÀç}ç lççÇvç pççí[}í Dçmçlçç ®ççj nçílççlç Jç l³ççb®çí Jçiç&cçÓU oçívç ³çílçí. ``mçHlçoMç®çcçí''®çç DçLç& JçjçÇ} ®ççQmç<ì mçbK³çílç mçlçjç çÆcçmçU}í Dçmçlçç ³çíCççjçÇ mçbK³çç SkçwkçíÀSbíMççÇ DçççÆCç l³çç®çí Jçiç&cçÓU vçT ``vçJçoMç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} SkçwkçíÀSWMççÇ mçbK³çílç SkçÓÀCççÇmç çÆcçmçU}í Dçmçlçç MçbYçj nçílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU ³çílçí onç. cççPçí ní ÒçJç®çvç cç}ç®ç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Jççì}í. ``$ç³ççíoMç®çcçí'' cnCçpçí JçjçÇ} sÊççÇmç mçbK³çílç lçíjç çÆcçmçUu³ççmç SkçÀçíCçHçVççmç ³çílççlç Jç l³çç®çí Jçiç&cçÓU mççlç. mçO³ç箳çç HççÆjçqmLçlççÇlç jlvç.'' ``$ç³ççíçEJçMççÆlç½çcçí'' JçjçÇ} SkçÀMçí SkçÀçÆJçmç mçbK³çílç lçíJççÇmç çÆcçUçÆJç}í Dçmçlçç SkçÀMçí ®çJJçí®ççUçÇmç nçílççlç. ``Hçb®ç®çcçí'' cnCçpçí ®ççjçlç Hçç®ç çÆcçmçUu³ççmç vçT nçílççlç l³çç®çí Jçiç&cçÓU lççÇvç ³çílçí. l³çç}ç Dç®ççì oçvçç®çí HçÀU kçÀç³ç çÆcçUí} ³çç®çí GÊçj nJçí nçílçí. Dçmçç ÒçÍvç JççìÓvç cççÇ SkçÀìç®ç Dçç}çí Dçmçí oMçç&çÆJçC³ççmç SkçÀ®ç yççíì oçKçJçÓvç KçáCçívçí®ç GÊçj çÆo}í. vçblçj jçpçiçá©bvççÇ iççí[ HçoçLçç&®çç. lçácnçÇ mçá×ç ³ççb®ççÇ ®çJç Hççnè MçkçÀlçç.

jçpç箳çç mçJç& ÒçÍvççbvçç mçcçHç&kçÀ GÊçjí çÆou³ççcçáUí Jç ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç kç=ÀHçívçí cççÇ l³çç çÆJççÆ®ç$çHçÓj vçiçjçlçÓvç mçájçÆ#çlçHçCçí yççníj Hç[}çí. HçjcççCçÓb®³çç mçÓ#cç kçÀCççb®³çç YçíoçcçáUí®ç çÆJççÆJçOç Oççlçá®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ nçílçí. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ .jnm³ç nçílçí. lçí kçÀCçço $ç+øççRvçç cçççÆnlç nçílçí. cççPçí ÒçJç®çvç ojyççjçlççÇ} mçJçç&vçç®ç KçÓHç DççJç[}í.

cççÇ cnì}í mçcçmlç pççÇJççbvçç DçVç-HççCççÇ HçájçÆJçCççjí mçJç&J³ççHççÇ Dçmç}í}í ÞççÇoÊçÒçYçÓ®ç Dççnílç. lççÇ cnCçç}çÇ. l³ççvçí ³çáJçjçpç箳çç çÆpçYçíJçj çÆJçYçÓlççÇ Iççlç}çÇ DçççÆCç l³çç®ç #çCççÇ l³çç}ç Jçç®çç ÒççHlç Pçç}çÇ. jçpççvçí çÆJç®ççj}í lçí ³çlççÇ kçÀçíCç nçílçí ? ÞççÇoÊçÒçYçÓbMççÇ l³çç®çí kçÀç³ç vççlçí Dççní? ní mççjí çÆJçmlççj HçÓJç&kçÀ mççbiççJçí. DççcnçÇ çÆlçIçí çÆJççÆ®ç$çHçÓj mççí[Óvç Dçiç´nçjHçÓj ³çç iççJççÇ Dçç}çí. DççcnçÇ oçíIçí l³çç çÆJçMçç} çEHçHçU箳çç sç³çílç yçmçÓvç. Yççlç vççnçÇ. }çlç vççnçÇ. ÞççÇ oÊçÒçYçÓb®çí Yçpçvç kçÀª }çiç}çí. Lççí[îçç JçíUçvçí ³çáJçjçpççvçí mççbçÆiçlç}í kçÀçÇ lççí yçíMçá× Dçmçlççvçç SkçÀ mççíUç-mçlçjç Jçøçç&®çç Dçpççvçyççná Dçl³çblç oÌçÆoH³çcççvç kçÀçblççÇ®çç SkçÀ ³çlççÇ Dçç}ç. Lççí[îçç®ç JçíUçlç l³çç IçjçlççÇ} içÉnmLç yççníj Dçç}í DçççÆCç cnCçç}í cççP³çç HçlvççÇvçí jçiççvçí cççP³çç [çíkçw³ççJçj cççlççÇ®çí cç[kçíÀ HçÀçí[}í Jç Dççlçç l³ç箳çç çEkçÀcçlççÇ SJç{í HçÌmçí DççCçÓvç Ðçç Dçmçí cnCçÓvç IçjçlçÓvç yççníj Içç}çÆJç}í. jçpçJçç[îççlç Hççínçí®çu³ççJçj. lçí ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çí kçÀçÆ}³çáiççlççÇ} DçJçlççj Dççnílç. cççiçç&lç DçvçíkçÀ HçáC³ç Hçá©øççb®çí mçblç cçnçlc³ççb®çí oMç&vç nçílçDççní. DççcnçÇ Iççyç©vç içí}çí. l³ççvçí [çíUí GIç[Óvç ``çÆoiçbyçjç çÆoiçbyçjç ÞççÇHçço JçuuçYç çÆoiçbyçjç'' DçMçç cçb$çç®çç G®®ççj kçÀjC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. çÆlçvçí mçJçç¥vçç ³çLçí®s Yççípçvç çÆo}í. cççÇ DçççÆCç cççOçJç vçbyçáêçÇ çÆ®çobyçjcçdkçÀ[í pççC³ççmç çÆvçIçç}çí. l³çç IçjçlçÓvç SkçÀ DççÆlçMç³ç ¬çÀçíOçç³çcççvç Pçç}í}çÇ SkçÀ m$ççÇ yççníj Dçç}çÇ. jçpççvçí Dççcç®çí mJççiçlç kçíÀ}í Jç cnCçç}ç. DççHçCç Dççc箳ççyçjçíyçj Iççí[îççJçj ®ç}çJçí. mçO³ç箳çç içábìÓj (içlç&HçájçÇ) cçb[}çlççÇ} vçbyçá© iççJççlç DçvçíkçÀ çÆJçÜçvç yç´çïçCççb®çí JççmlçJ³ç nçílçí. jçpççvçí çÆo}u³çç mçáJçCç& cçáêç DççHçu³çç HçlvççÇmç çÆou³çç. lçíLççÇ} SkçÀç yç´çïçCç箳çç Içjçmçcççíj GYçí jçnèvç ``ß çÆYç#ççboínçR'' Dçmçí cnCçÓvç çÆYç#çç cçççÆiçlç}çÇ. Dççcnç oçíIççbmç Iççí[îççJçj yçmçJçÓvç lçí oÓlç jçpçJçç[îççkçÀ[í çÆvçIçç}í. lçí cnCçç}í Dççc箳çç ³çáJçjçpççbvçç yççí}lçç ³çíT }çiç}í Dççní. Hçjblçá cççP³ççyçjçíyçj Dçmç}í}ç cççOçJç . jçpçímççníyççbvççÇ lçácnç}ç IçíTvç ³çç DçMççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ Dççní.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -3 HçUvççÇmJççcççÇ oMç&vç . jçpç箳çç jçpçiçá©vçí cnì}í ``DççHçCççcçáUí Dççcç®çç %ççvççío³ç Pçç}ç Jç oÊçcççÆncçç kçÀU}ç. cççÇ cnCçç}çí ``cççÇ SkçÀìç ³çíCççj vççnçR.'' Dççc箳ççyçjçíyçj cççOçJç vçbyçáêçÇ vççJçç®çç SkçÀ yç´çïçCç mçá×ç kçáÀjJçHçájçmç ÞççÇ mJççcççR®³çç oMç&vççmç çÆvçIçç}ç. Hçjblçá lçí ³çíC³ç箳çç Dçiççíoj®ç ³çáJçjçpç Mçá×çÇJçj Dçç}ç. cççiçç&lç DçVç-HççC³çç®ççÇ J³çJçmLçç F&éçjkç=ÀHçívçí nçílç nçílççÇ. l³ççbvççÇ®ç ³çáJçjçpççmç Jçç®çç Òçoçvç kçíÀ}çÇ. cççÆU³ççU oíMççlççÇ} jçpççvçí vçbyçá© ³çíLççÇ} DçvçíkçÀ çÆJçÜçvç HçbçÆ[lççbvçç DççHçu³çç oíMççlç yççí}çJçÓvç l³ççbvçç jçpççÞç³ç çÆo}ç nçílçç.kçáÀjJçHçáj®çí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇb®çç mcçjCç cççÆncçç JççÆ®ç$çHçÓj mççí[Óvç cççÇ lççÇvç çÆoJçmç ÒçJççmç kçíÀ}ç. ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇuuçYç nçílçí. ®çJçL³çç çÆoJçMççÇ Dçiç´nçjHçÓj}ç Hççínçíb®ç}çí. oçíIçí çÆcçUÓvç çÆYç#çç cççiçÓ ³çç. l³çç IçíTvç DççcnçÇ çÆvçIçç}çí. cççP³ççyçjçíyçj Dçç}íu³çç Dçiç´nçjHçÓj®³çç içÉnmLççvçí. ojyççjçlççÇ} mçJç& }çíkçÀçbvççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç SkçÀcçáKççvçí pç³çpç³çkçÀçj kçíÀ}ç.'' l³çç jçpçoÓlççbvççÇ cççPççÇ çÆJçvçblççÇ cççv³ç kçíÀ}çÇ. jçpçJçÌÐççbvçç yççí}çJç}í. l³ççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ®ç cççÇ kçáÀjJçHçÓj #çí$ççÇ pççlç Dççní. l³ççvçblçj lççÇ ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ YçÊçÀ Pçç}çÇ. cççÇ DççHçCççyçjçíyçj ³çílççí. YçÓkçÀ }çiçu³ççvçí DççJççpç mçá×ç DçiçoçÇ yççjçÇkçÀ ³çílç nçílçç. mçcççíj®³çç çEHçHçU箳çç Pçç[çKçç}çÇ yçmçÓvç DççHçCç l³ççb®çí çE®çlçvç kçÀ© ³çç. DççcnçÇ DççlççHç³ç¥lç JçÌ<CçJç Jç MçÌJç ³çç Yçíoçlç HççHç®ç kçÀjçÇlç nçílççí. jçpççvçí cç}ç Jç cççP³ççyçjçíyçj Dçç}íu³çç l³çç içÉnmLççmç mçáJçCç&cçáêç oçvç çÆou³çç.'' cççÇ mççbçÆiçlç}í ³çáJçjçpçç}ç çÆomç}í}í mççíUçmçlçjç Jçøçç&®çí çÆoJ³ç mJçªHç ³çlççÇ. cççÇ Lççí[ç JçíU lçmçç®ç oçjçmçcççíj GYçç jççÆn}çí. ní Dçç®ççj mçbHçVç DçmçÓvç HçjcçíéçjçJçj oÉ{ Þç×ç Dçmç}í}í JçíomçbHçVç yç´çïçCç nçílçí. ní®ç yç´çïçCç vçbyçáêçÇ yç´çïçCç ³çç vççbJççvçí ÒççÆmç× Pçç}í. cççP³çç yçjçíyçj cççP³çç çÆcç$ççmç ³çíT oílç Dçmçu³ççmç cççÇ ³çíF&vç. lççÇ Dçl³çblç DççvçbçÆolç Pçç}çÇ. ``lçácnçÇ içíu³ççvçblçj Dççcç®çç ³çáJçjçpç SkçÀçSkçÀçÇ yçíMçá× Hç[}ç. Flçkçw³ççlç lçíLçí çÆJççÆ®ç$çHçÓj®³çç jçpçç®çí oÓlç Dçç}í. DççHçCç®ç Dççcnçmç Kçjç cççiç& oçKççÆJç}ç. l³çç iççJç®çí }çíkçÀ Dçç½ç³çç&vçí Hçnçlç nçílçí.

ní lçj mJççcççRvçç %ççlç Dççní®ç'' kçÀ©CççmJçªHç HçUvççÇ mJççcççRvççÇ kçÀCç çÆmç×çblç mççbiçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. içç³ç$ççÇ cçb$ççlç ®ççíJççÇmç Dç#çjí Dççnílç. ³çç oçínçí®çí çÆcçÞçCç Pççu³ççmç J³ççÆlçjíkçÀ HçoçLç祮çç vççMç nçílççí. l³çç HçjcççCçÓbHçí#çç mçÓ#cç DçMçç kçÀCççb®³çç DççqmlçlJççvçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç Dçç%çívçámççj cççÇ nç oín l³ççiçÓvç oámçN³çç lç©Cç DçMçç oínçlç ÒçJçíMç kçÀjCççj Dççní. Dçvçblç DçMçç MçÓv³ççb®çí HçÀ}mJçªHç®ç nçÇ ®çjç®çj mçÉ<ìçÇ Dççní. ÒçLçcç YçíìçÇlç®ç vççJç cçççÆnlç vçmçlççvçç Dççcnçmç vççbJççvçí nçkçÀ cççjCççjí ní çÆmç× cçnçlcçí Dççnílç. ní mçJç& pççÇJççbvçç 2498 ³çç . l³çç®çÒçcççCçí ní mçÓ#cç kçÀCç mçá×ç DççHçu³çç kçíbÀêçÆyçoÓmç Dçvçámç©vç HççÆjYç´cçCç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. l³ççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ HçJç&lççJçjçÇ} l³ççb®³çç SkçÀçblççlç Dçmç}íu³çç içáníkçÀ[í içí}çí. cççÇ ³çç MçjçÇjçlç lççÇvçMçí Jçøç&í Dççní. kçÀCçço cçnçÆøç&®³çç çÆJçøç³ççÇ Jç l³ççb®³çç çÆmç×çblç箳çç yççyçlççÇlç cç}ç HçÀçj®ç Lççí[çÇ cçççÆnlççÇ Dççní. cnCçÓvç HççÆlçoíJç cnCçpçí vçT mçbK³çç. l³çç®ççÇ ÞççÇ oÊçÒçYçábJçj cçç$ç içç{ Þç×ç nçílççÇ. #çCççí#çCççÇ yço}Cçí ³çç®çç mJçYççJç Dççní. Dç®çç&Jçlççjçlç ÒççCçHççÆlç<þç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç. mJççcççÇ cnCçç}í ``yççyççbvççí. ³çç mçÓ#cç kçÀCççHçí#çç mçÓ#cç DçMçç çqmLçlççÇlç ÒççCççÇcçç$ççb®çí mçcçmlç YççJççíodJçíiçç®çí mHçbovç ®çç}Ó Dçmçlçí. ³çç oínç®çç l³ççiç kçÀ©vç vçÓlçvç MçjçÇjçlç Hçávnç lççÇvçMçí Jçøçx jnçJçí DçMççÇ ÞççÇHççoçb®ççÇ Dçç%çç Pçç}çÇ Dççní. Dçç" nçÇ mçbK³çç cçnçcçç³çí®çí mJçªHç oMç&çÆJçCççjçÇ Dççní. mHçbovçMççÇ} DçMçç pçiççlç kçÀçnçÇ®ç çqmLçj vççnçÇ. içání®³çç ÜçjçpçJçU pççlçç®ç HçUvççÇmJççcççRvççÇ Dççcnç}ç yçIçÓvç ``cççOçJçç ! MçbkçÀjç ! oçíIçí çÆcçUÓvç Dçç}çlç ! Dççcç®çí DçnçíYççi³ç'' Dçmçí cnCçç}í. ³ççlç çÆlçUcçç$ç mçbMç³ç vçJnlçç. mçJç& cçb$ç kçáÀb[çÆ}vççÇ MççÆÊçÀcçO³çí Dçmçlççlç. oçí cnCçpçí oçívç mçbK³çç ®ççÌ cnCçpçí ®ççj mçbK³çç mçÓçÆ®çlç kçÀjlçí cnCçÓvç ``oçí ®ççÌ HçlççÇ }#cççÇ'' ³çç®çç DçHçYç´bMç nçíTvç ``oçí ®ççÌHççlççÇ oíJç}#cççÇ'' Dçmçç Pçç}ç. çÆ®çobyçjcçç}ç içíu³ççJçj lçíLçí ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ vççbJçç®çí SkçÀ çÆmç× cçnçlcçç Dçmçu³çç®çí kçÀU}í. ``iççí'' cnCçpçí oçívç ``kçáÀU'' cnCçpçí ®ççj. l³çç®çí JçCç&vç kçÀ©vç mççbiç.çÆmç×çblç mJççcççR®³çç ÒçÍvçç}ç GÊçj oílççvçç cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ cç}ç #çcçç kçÀjç. içç³ç$ççÇcçb$ç mçá×ç ¿çç MçÊçÀçÇcçO³çí mççcççJç}í}ç Dçmçlççí. }#cççÇ cnCçpçí Dçç" mçbK³çç. içç³ç$ççÇ cçb$ççlç lççÇvç Hçço Dççnílç Dçmçç mçJç&mççOççjCç mçcçpç Dççní. lççÇ cçÓlçça ®çÌlçv³çJçblç nçíTvç YçÊçÀç®ççÇ cçvççíkçÀçcçvçç HçÓCç& kçÀjlçí. lçí cnCçç}í. ³çç mHçbovççHçí#çç mçÓ#cç çqmLçlççÇlç oÊç ÒçYçÓb®çí ®çÌlçv³ç Dçmçlçí. ®ççíJççÇmç mçbK³çí}ç iççíkçáÀU Dçmçí mçá×ç vççbJç Dççní. mLçÓ} mçÓ³çç&YççíJçlççÇ iç´n DççHçu³çç çÆYçVç çÆYçVç kçÀ#çílçÓvç HççÆjYç´cçCç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. ®çb®ç}lçç nç ³çç®çç mJçYççJç Dççní. ÒççÆlç kçÀCçç®çí Dçvçblç Yççiç kçíÀ}í Dçmçlçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçç®çí YçÊçÀiçCç l³ççbvçç ``oçí ®ççÌHççlççÇ oíJç}#cççÇ'' Dçmçí cnCçlç Dçmçlç. cççÇ mççbçÆiçlç}í}çÇ cçççÆnlççÇ nçÇ ÞççÇ oÊçÒçYçávççÇ®ç cççP³çç lççW[Óvç JçoçÆJç}çÇ nçílççÇ. ³ççJçªvç cç}ç mçJçç&lç cçnlJçç®çí cnCçpçí mçÓ#cç Dçmç}íu³çç mçiçȳççbHçí#ççnçÇ mçÓ#cç Dçmç}íu³çç ÞççÇ oÊçÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n çÆcçUçÆJçCçí çÆpçlçkçíÀ mççíHçí Dççní. HçoçLç& mçÉ<ìçÇ p³ççÒçkçÀçjí nçílçí. lççí Dçmçç ``HçjçíjpççÆmç mççJçoçícç'' ®çlçá<Hçço içç³ç$ççÇ çÆvçiç&áCç yç´ïççmç mçÓçÆ®çlç kçÀjlçí. SkçÀ SkçÀ kçÀCçç®çç Yççiç MçÓv³ççmçcççvç nçílççí. kçáÀb[çÆ}vççÇ MççÆÊçÀ ®ççíJççÇmç lçlJççHççmçÓvç ³çç çÆJçéçç®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ kçÀjlçí. ``mçcçmlç mçÉ<ìçÇ mçá×ç Hçjcç cçÓ} DçMçç DçCçÓbvççÇ çÆvçcçç&Cç Pçç}çÇ Dççní. l³çç®çÒçcççCçí J³ççÆlçjíkçÀçÇ HçoçLçç&®ççÇ mçá×ç Dçmçlçí. çÆlçlçkçíÀ®ç kçÀ"çÇCç mçá×ç Dççní. ``Dçjí MçbkçÀjç ! lçÓ çÆJççÆ®ç$çHçájçÇlççÇ} kçÀCçço cçnçÆø祮³çç kçÀCçço çÆmç×çblçç çÆJçøç³ççÇ yççí}}ç nçílççmç. Hçjblçá ³çç cçb$ççlç ®ççÌLçç Hçço mçá×ç Dççní. mçJç& pççÇJççb®çç HççÆlçmJçªHç Hçjyç´ïç®ç Dççní.vçbyçáêçÇ }nçvçHçCççÇ®ç cççlçç-çÆHçl³ç箳çç s$çç}ç cçákçÀ}ç Dçmçu³ççvçí çÆvçj#çj nçílçç.'' kçÀCçço cçnçÆø祮çç kçÀCç . yç´ïçmJçªHççlç kçÀçíCçlçç®ç yço} nçílç vççnçÇ. lççÇ JçíU Dççlçç Dçç}çÇ Dççní. pççÇJçvçcçáÊçÀ Pçç}í}í pçvçvç-cçjCç ªHç mçÉ<ìçÇ ¬çÀcçç}ç DççÆlçlç Dçmç}í}í DçççÆCç mçcçmlç mçÉ<ìçÇ}ç ®çç}çÆJçCççjç cçnçmçbkçÀuHç cnCçpçí®ç ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ! Hçá{í HçUvççÇ mJççcççÇ cnCçç}í. ní mçÓ#cç kçÀCç cçnçJçíiççvçí DççHççHçu³çç kçÀ#çícçO³çí HççÆjYç´cçCç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. çÆJçÐçálç MççÆÊçÀ GodYçJçlçí. ``HççÆjJçlç&vççlççÇlç'' Dçmçlçí cnCçÓvç lçí vçT ³çç mçbK³çívçí mçÓçÆ®çlç kçíÀ}í pççlçí. HçoçLçç&®çí içáCççlç mçá×ç HçÀjkçÀ nçílççí.

l³ç箳çç yçjçíyçj SkçÀ YçÊçÀ mçá×ç nçílçç. ``yççyçç MçbkçÀjç ! cççÇ onç çÆoJçmç mçcççOççÇlç yçmçC³çç®çí "jçÆJç}í Dççní. oMç&vççmç Dçç}íu³çç kçÀçbnçÇ YçÊçÀçbvççÇ lççboáU. oçíIççlçIççvççÇ çÆcçUávç l³çç}ç içání pçJçU DççCç}í. çÆncçç}³ççlç®ç lçHçm³çç kçÀjCççN³çç lçHçmJççÇ çÆmç× Hçá©øççmçç"çÇ Jç mççOçkçÀçbmçç"çÇ nçÇ HçjcçíéçjçÇ DçodYçálç }çÇ}ç nçílç Dçmçlçí. lçí DççCçC³ççmçç"çÇ lççí l³çç HççvççpçJçU içí}ç. lçHçmJççÇ. Dçmçí mççbiççJçí. mççHç ®ççJçÓvç cçÉlç Pçç}í}í kçÀçíCççÇ Dççu³ççmç l³ççbvçç cççÇ mçcççOççÇcçO³çí Dçmçu³çç®çí mççbiçÓvç cçÉlç oínçmç vçoçÇ®³çç ÒçJççnçlç DçLçJçç pççÆcçvççÇlç Hçáªvç "íJççJçí. cççÇ l³ççbvçç çÆJç®ççj}í. cççOçJçvçí lçí Hççvç G®çuçÓvç KççbÐççJçj "íJç}í. lççÇ yçêçÇvççjç³çCç箳çç ®çjCççÇ JçççÆn}í}çÇ yç´ïçkçÀcçUí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®çjCççbJçj ³çíTvç Hç[lç. içç³ç$ççÇ cçb$çç®çí mJçªHç l³ççb®³çç çÆvçiçá&Cç HççoákçíÀmçcççvç Dççní.'' mJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í ``yççyçç MçbkçÀjç. ÞççÇkç=À<Cç Hçjcççlcçç ní ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç®ç Dççnílç. lçí Hççnèvç cççOçJçvçí mJç³çbHççkçÀ kçÀjC³çç®çí "jçÆJç}í. mçO³çç p³çç ©Hççlç lçí kçáÀjJçHçÓj #çí$ççlç Dççnílç l³çç®ç ªHççlç lçíJnç lçí ³çíLçí Dçç}í nçílçí. DçMççÇ cççPççÇ Dçç%çç Dççní. DçbiççÇ jçícççb®ç G"Ó }çiç}í. lçíbJnç mJççcççR®³çç DççoíMççvçámççj l³çç}ç pççÆcçvççÇlç HçÓªvç "íJçC³çç®çí "jJçÓvç SkçÀ Kç·ç KççíoC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. yç´ïçkçÀcçUç®çí mJçªHç cççP³çç çÆJçvçblççÇ}ç cççvç oíTvç ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ mvçínHçÓCç& vçpçjívçí cççP³ççkçÀ[í Hçnçlç cnCçç}í ``ÞççÇ cçnççÆJç<CçÓbvççÇ ÞççÇ mçoççÆMçJçç®ççÇ yç´ïçkçÀcçUçvçí HçÓpçç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. lçjçÇ kç=ÀHçç kçÀªvç DççHçCç cççP³çç MçbkçíÀ®çí mçcççOççvç kçÀjçJçí. cççÇ DçççÆCç cççOçJç oçíIçí çÆcçUÓvç ³çíCççN³çç YçÊçÀçbvçç oáªvç Dçl³çblç MççblçHçCçí oMç&vç Iç[JçÓvç DçççÆCçlç nçílççí. ní oÉM³ç DççcnçÇ mJçlç: vçí$ççvçí HçççÆn}í nçílçí. ÞççÇ çÆJç<Cçáb®³çç vççYççÇlççÇ} kçÀcçUç}ç mçá×ç yç´ïçkçÀcçU Dçmçí®ç cnCçlççlç. oçU. HçUvççÇmJççcççÇ®³çç l³çç çÆoJ³ç JçÊçÀJ³ççvçí cççÇ DçiçoçÇ YççjçJçÓvç içí}çí. yç´ïçkçÀcçU箳çç oMç&vççvçí mçJç& HççlçkçÀçb®çç vççMç nçílççí. ³çç kçÀcçU箳çç oMç&vççvçí ³ççíiççÇ. mçHç&obMççvçí cçÉlç Pçç}íu³çç cçá}çmç IçíTvç Dçç}í.'' ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ yçmç}íu³çç DççmçvççJçj mçcçççÆOçmlç Pçç}í. yç´ïçkçÀcçU cnCçpçí kçÀç³ç ? lçí kçÀçí"í çÆcçUlççlç ? l³çç HçáÀuççbvççÇ HçÓpçç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç ÞççÇoÊçÒçYçÓ mçblçá<ì nçílççlç Dçmçí DççHçu³çç mççbiçC³ççJç©vç kçÀUç}í. kçÀç³ç kçÀjçJçí lçí mçá®çívçç. çÆoJ³ç }çíkçÀçlççÇ} yç´ïçkçÀcçUçmçcççvç YçÓcçb[}çlççÇ} çÆncçç}³ççcçO³çí ní kçÀcçU mççHç[lçí. ³ççíiç çÆmç×çÇlççÇ} çÆJçIvçí vç<ì nçílççlç. iççíkçáÀUçcçO³çí Hçjyç´ïç HçjçMççÆÊçÀ ní ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççvçí®ç Dççnílç. çÆmç× Hçá©øç DççHççHçu³çç cççiçç&lç G®®ç çqmLçlççÇ ÒççHlç kçÀjlççlç. mçJçç¥vçç DçvçáYçJççmç Dçç}í}í mLçÓ} MçjçÇj mçÓ³çç&®³çç ÒçYççJççlç Dçç}í}í Dççní. Flçj YçÊçÀçbvççÇ cç}ç cçolç kçíÀ}çÇ. ÒçLçcç cççOçJç®ççÇ oáIç&ìvçç. l³çç JçíUçÇ Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Içìvçç Iç[}çÇ. mLçÓ} cççvçJç MçjçÇjçlç yççjç ÒçkçÀçj®çí Yçío Dççnílç. Flçkçw³ççlç l³çç HççvççKçç}çÇ yçmçÓvç çÆJçÞççblççÇ Içílç Dçmç}í}ç SkçÀ mçHç& jçiççvçí l³çç}ç kçÀ[kçÀ[Óvç ®ççJç}ç. HççÇ" Dçmçí mçççÆnl³ç mJççcççRvçç DçHç&Cç kçÀjC³ççmçç"çÇ DççCç}í nçílçí. oMç&vç IçíC³ç箳çç Dççlç& F®sívçí kçÀçíCççÇ YçÊçÀ Dççu³ççmç cççP³çç mçcççOççÇlç Yçbiç vç Hç[Ó oílçç l³ççbvçç MççblçHçCçí oMç&vç kçÀjJçç. Mçjo $ç+lçáHççmçÓvç Jçmçblç$ç+lçá Hç³ç¥lç ní yçHçÀç&cçO³çí®ç Dçmçlççlç. çÆncççuç³ççlççÇ} mççOçkçÀ cççnçlcçí DçMçç yç´ïçkçÀcçU箳çç MççíOççlç Dçmçlççlç. lçí ¢<³ç Hççnèvç cççÇ Iççyçªvç içí}çí. vçblçj nçÇ oámçjçÇ Içìvçç Hççnèvç cç}ç j[Ó DççJçjívççmçí . l³ççbvççÇ cççP³ççJçj Dçvçáiç´n kçíÀ}ç nçílçç. l³çç Kç·îççlç lççí cçÉlçoín "íTvç cççÇ Dçç}çí. ®çÌ$çcççmç箳çç DççjbYççÇ ní yçHçÀç&lçÓvç yççníj Hç[lçí. mçácççjí yççjç npççj HçáÀìçJçj çÆncçç}³ççlç Jçøçç&lçÓvç SkçÀoç®ç ní Gcç}lçí. l³çç mçHçç&®çí çÆJçøç SJç{í oçnkçÀ nçílçí kçÀçÇ cççOçJç lçlkçÀçU kçÀçUççÆvçUç nçíTvç cçÉlç Pçç}ç Jç pççÆcçvççÇJçj Hç[}ç. l³çç mçJç祮çí oMç&vç IçíCçí Pççu³ççJçj ní kçÀcçU DçblçOçç&vç HççJçlçí. iç´çÇ<cç $ç+lçácçO³çí ³çç®ççÇ çÆJçkçÀçmçç®ççÇ ÒççƬçÀ³çç Iç[lçí DçcçjvççLç cçOççÇ} Dçcçjíéçj çÆncççE}içç®çí oMç&vç ÞççJçCç Mçá× HççíçÆCç&cçímç nçílçí DçççÆCç ³çç®ç JçíUçÇ DçOç&jç$ççÇ ní HçÓCç& çÆJçkçÀçÆmçlç nçíTvç Gcç}lçí. DçOç&jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ ní HçÓÀuç Gcç}lçí DçççÆCç Gcç}lç Dçmçlççbvçç mçYççíJçlçç}®çç HççÆjmçj DçodYçÓlç mçáJççmççvçí Yçªvç pççlççí.'' ÞççÇ HçUCççÇmJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í.mçbK³çí®ççÇ Dçç"JçCç kçÀªvç oílç Dçmçí. lçíJç{îççlç lçíLççÇ} iççJççlççÇ} kçÀçbnçÇ }çíkçÀ SkçÀç mçlçjç Dç"jç Jçøçç&®³çç.'' ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆHççÆ"kçÀçHçÓjcçd ³çíLçí cççvçJçMçjçÇjçvçí DçJçlççj IçíC³ççHçÓJçça mçácççjí 108 Jçøçx ³çç ÒçoíMççlç Dçç}í nçílçí. çÆncççuç³ççlççÇ} kçÀçnçÇ cçnç³ççíiççÇ yçêçÇkçíÀoçj lççÇLç& #çí$ççlççÇ} yçêçÇvççjç³çCçç®ççÇ yç´ïçkçÀcçUí DçHç&Cç kçÀªvç HçÓpçç kçÀjçÇlç nçílçí. mçjHçCççmçç"çÇ GHç³ççíiççlç DççCçC³ççmçç"çÇ l³çç}ç pçJçU®ç Hç[}í}í SkçÀ JççU}í}í cççí"í vççjU箳çç Pçç[ç®çí Hççvç çÆomç}í. p³çç YçÊçÀçb®³çç Yççi³ççlç ³çç yç´ïç kçÀcçUç®çí oMç&vç Dçmçlçí.

mJççcççÇ cç}ç cnCçç}í yççyçç MçbkçÀjç ! cççOçJç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç mLçÓ} MçjçÇjçvçí nçíCççj vçJnlçí. cççÇ j[lç j[lç Pçç}í}çÇ Içìvçç l³ççbvçç mççbçÆiçlç}çÇ. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvçç cçvççícçvççÇ vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç Jç l³çç mçHçç&Jçj cçb$ççíokçÀ çEMçHç[}í. l³çç®çí çÆJçMçíøç HçáC³ç lçá}ç }çYç}í Dççní. DçVç箳çç Lççí[îçç Yççiççvçí cçvç yçvçlçí. çÆlçvçí SkçÀç oÊçYçÊçÀç}ç pçíJçÓ Iççlç}í nçílçí. Lççí[í HçáC³ç kçíÀ}í nçílçí. lççÇ kçÀçíCççÇ DççíUKçÓ MçkçÀlç vççnçÇ.'' DçMççÇ mçço Iççlç}çÇ. ÞççÇoÊççb®³çç vççJççvçí kçÀçíCççnçÇ J³çÊçÀçÇmç DçVçoçvç kçíÀu³ççmç Jç pçj lççÇ J³ççÆÊçÀ ³ççíi³ç Dçmçu³ççmç l³çç DçVçoçvçç®çí çÆJçMçíøç HçÀU }çYçlçí. SíMJç³ç&. o³çç. lççí mçHç& mJççcççR®³çç Hço kçÀcç}çbvçç mHçMç& kçÀªvç Jç l³ççbvçç lççÇvç ÒçoçÆ#çCçç IççuçÓvç çÆvçIçÓvç içí}ç. mçHç&obMç p³çç çÆ"kçÀçCççÇ Pçç}ç nçílçç.Pçç}í. yçáçÆ×. ÞççÇoÊç YçÊçÀçbvçç DçVçoçvç kçíÀu³çç®çí HçÀU ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀjç. nçÇ mçÉ<ìçÇ mçiçUçÇ®ç mçÓ#cç mHçbovççvçí mçÓ#cç çÆvç³çcççbvççÇ ®çç}lç Dçmçlçí. çÆlç}ç ³çcçjçpç cnCçç}í. nç mççHç içíu³çç pçvcççÇ SkçÀ m$ççÇ nçílçç. jçípç mJççcççR®³çç oMç&vçç}ç lççÇvç®ççj }çíkçÀ ³çílç Dçmçlç. l³ççbvçç cççÇ oMç&vç Iç[JçÓvç DçççÆCçlç Dçmçí. Hçá{í HçUvççÇmJççcççÇ cnCçç}í ``Fçq®slç JçmlçÓ®ççÇ mçcçÉ×çÇ cnCçpçí®ç }#cççÇ®çç kç=ÀHçç kçÀìç#ç. mJççcççRvççÇ cççOçJ箳çç MçjçÇjçlççÇ} çÆJçøç kçÀç{Óvç IçíC³ççmç mççbçÆiçlç}í. lçí kçíÀJçU mJççcççÇ®ç pççCçÓ MçkçÀlççlç cççOçJç}ç Hçávnç mLçÓ} MçjçÇjçlç DççCçC³çç®çí kçÀçcç ÒçYçÓbvççÇ cçpçJçj mççíHççÆJç}í Dççní. cççOçJççcçO³çí ®çÌlçv³ç ³çíT . vçblçj Hçávnç SkçÀoç DçiçoçÇ ÒçmçVç çÆ®çÊççvçí cççP³ççkçÀ[í HçççÆn}í. Lççí[îçç mçíJçíJçj lçí YçÊçÀçmç ÒçmçVç nçíTvç DçcççHç HçÀU oílççlç. cççÇ kçÀmçí yçmçí l³ççbvçç mJççcççR®ççÇ Dçç%çç mççbçÆiçlç}çÇ. kçÀç}çblçjçvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç kç=ÀHçívçí l³çç m$ççÇ®ççÇ mçHç&³ççívççÇlçÓvç cçáÊçÀlçç Pçç}çÇ. mJççcççR®³çç ®ççj kçÀJç[îçç l³ç箳çç HçÀC³ççlç ©lçÓvç yçmçu³çç nçíl³çç. lççÇ m$ççÇ. kçÀçbnçÇ Pçç}í lçjçÇ l³çç®ççÇ F®sç HçÓCç& Pçç}çÇ. Dçmçí onç çÆoJçmç içí}í.'' l³ççÒçcççCçí çÆlç}ç HççHç³ççívççÇlç-mçHçç&®³çç ³ççívççÇlç pçvcç çÆcçUç}ç. lçíLçÓvç®ç l³ççvçí mçJç& çÆJçøç kçÀç{Óvç Içílç}í. ³ççíi³ç J³çÊçÀçÇmç kçíÀuçíu³çç DçVçoçvçç®çí HçÀU ÞççÇoÊçÒçYçÓ DçuHçmçblççíøççÇ Dççnílç. iççJççlççÇ} }çíkçÀçbvççÇ içánípçJçU®ç SkçÀ Kç·ç KççíoÓvç l³çç cçá}çmç l³ççlç PççíHççÆJç}í. cççvçJç pçvcççlç jpççíiçáCççÇ Dçmçu³ççvçí çÆl箳çç kçíÀJçU pçJçU içí}íu³çç cççOçJççmç çÆlçvçí obMç kçíÀ}ç nçílçç. ``Lççí[í Dççní lçí cççÇ ÒçLçcç Yççíiçlçí. mJççcççRvççÇ cç}ç mçcçpççÆJç}í. DçVçoçl³çç®çí cçvç. l³ççcçáUí lççí $çmlç nçíTvç HçáÀmç. HçáÀmç Dçmçç OJçvççÇ kçÀjçÇlç nçílçç. lçá}ç HççHç ÒçLçcç Yççíiçç³ç®çí Dççní kçÀç HçáC³ç HçÀ} ? lççÇ m$ççÇ cnCçç}çÇ. ³ççcçáUí l³ç箳ççlç }çíkçÀçbvçç DççHçCççkçÀ[í Dççkç=À<ì kçÀjC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ GlHçVç nçílçí. l³ççcçáUí l³çç®çí mçÓ#cç MçjçÇj içíu³çç onç çÆoJçmççbHççmçÓvç kçáÀ©JçHçájçlç Dçmç}íu³çç ÞççÇ ®çjCççb®³çç mçççÆVçO³ççlç Dççní. Oçvç. cççOçJç cçç$ç HçÓJç& pçvcççÇ®³çç HççHççcçáUí cçjCççmçVç DçJçmLçílç içí}ç nçílçç. Hçç®ç onç çÆcççÆvçìçlç®ç GÊçjí kçÀ[Óvç SkçÀ mççHç Dçç}ç. kçÀçU. çÆl箳çç HçÓJç& HçáC³ççF&vçí®ç cççOçJççmç çÆlçvçí obMç kçíÀ}ç nçílçç. çÆ®çÊç.'' ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç cççÆncçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç uç#cççÇ. l³ççbvççÇ ³ççíiçoÉ<ìçÇvçí cççP³ççkçÀ[í HçççÆn}í. kçÀçjCç ³ççb®çí jnm³ç kçÀçíCççÇ pççCçÓ MçkçÀlç vççnçÇ ní®ç Kçjí. çÆlç®ççÇ JçÉÊççÇ mçJçç¥vçç nçvççÇ kçÀjC³çç®ççÇ Dçmçu³ççvçí Jççìílç pççí kçÀçíCççÇ Dçç[Jçç ³çíF&} l³çç}ç lççÇ ®ççJçlç Dçmçí. . mJççcççÇb®³çç DççoíMççvçámççj cççOçJç®çç cçÉlç oín yççníj kçÀç{Óvç DççCç}ç Jç oçÆ#çCçíkçÀ[çÇ} Içvçoçì Dçmç}íu³çç lçç[箳çç Pçç[çpçJçU pççTvç cççí"îççvçí cnì}í ``cççOçJççmç obMç kçíÀ}íu³çç vççiçjçpçç ! ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç Dçç%çívçámççj lçÓ HçUvççÇmJççcççR®³çç pçJçU ³ççJçí. nç HçáC³çç®çç Yççiç nçílçç. çÆlçvçí Dçç³çá<³ççlç Lççí[í HççHç. ³çLççkçÀç}çÇ çÆlçvçí oín mççí[u³ççJçj ³çcçoÓlç çÆlç}ç ³çcçjçpççbkçÀ[í IçíTvç içí}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ }çÇ}ç DçiççOç Dççní. ``lçÓ SkçÀoç SkçÀç oÊçYçÊçÀçmç pçíJçCç çÆo}ímç. DçççÆCç cççPççÇ mççjçÇ Jçíovçç vç<ì Pçç}çÇ. DçkçÀjçJ³çç çÆoJçMççÇ yç´ïçcçánÓlçç&Jçj ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ DççHçu³çç mçcççOççÇlçÓvç yççníj Dçç}í DçççÆCç cççOçJçç ! cççOçJçç ! DçMçç nçkçÀç cççª }çiç}í. Dçmçí ÞççÇ HçUCççÇmJççcççÇ cnCçç}í. l³ççb®³çç Dçvçáiç´çÆnlççb®³çç Yççi³çç®çí kçÀç³ç JçCç&vç kçÀjçJçí ! ÞççÇ ®çjCççb®³çç Dçvçáiç´nçvçí®ç onç çÆoJçmç pççÆcçvççÇlç Hçáj}íu³çç cççOçJ箳çç MçjçÇjçmç kçÀçbnçÇ Pçç}í vççnçÇ. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ DççHçu³çç Jçm$ççlçÓvç ®ççj kçÀJç[îçç kçÀç{u³çç Jç l³çç cçÉlç oín箳çç ®ççjçÇ yççpçÓmç "íJçu³çç. Lççí[îçç®ç JçíUçlç l³çç kçÀJç[îçç Gb®ç G[çu³çç Jç DççkçÀçMççlç ®ççjçÇ çÆoMççvççÇ içíu³çç. DçnbkçÀçj MçjçÇj cçbiç} mHçbovççvçí Yçªvç pççlçí. mçcççOççvç Òçoçvç kçÀjCççjí Dççní. kçÀcç&. YçÊçÀÒçícç ní MçyoçbvççÇ JçCç&vç kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ. l³çç}ç ÒççCçoçvç kçÀjCççN³çç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ kçÀ©Cçç. lçíJnç cççP³çç Hçç"çÇ®³çç kçÀC³ççlç Lççí[í ®ç}vç Jç}vç Pççu³ççmççjKçí Jççì}í Jç lçí oáKçÓ }çiç}í.

mçnîççêçÇcçO³çí mçb®ççj kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. %ççvçíéçj vççJç箳çç ³ççíi³çç}ç Kçí®çjçÇ cçáêílç yçmç}íu³çç çÆvçjçkçÀçj ³ççíiççǪHççlç oMç&vç çÆo}í. mLçÓ}lçç HçnçCççN³çç}ç mLçÓuçªHç HçoçLç&®ç çÆomçlççlç. l³ççvçblçj lçí HççC³ççJçj Dçç}í.'' DçMççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ. Dççc箳çç Dççvçboç}ç mççÇcçç jççÆn}çÇ vççnçÇ.'' DçvçIçç mçcçílç oÊçç$çí³ççb®çí oMç&vç lççí cçnçmçHç& Hçá{í cnCçç}ç. ÞççÇMçÌ} çÆMçKçjçJçj.}çiç}í l³ççvçí lçnçvç }çiçu³ççcçáUí HççCççÇ cçççÆiçlç}í. YçÓcççÇcçO³çí Kççí}çblç YçÓkçíbÀêçpçJçU DçvçíkçÀ Òççmçço. ³çç®çí Dççcnç}ç mcçjCç Pçç}í. cççÇ ÞççÇ JçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç kçÀjlç l³çç ÜçÇHç箳çç cçO³çYççiççblçÓvç Kççí}çcçO³çí içí}çí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççpççvçáyççná Dççnílç. l³çç cçnçmçHçç&Jçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ÞççÇcçnççÆJç<CçÓbmççjKçí Mç³çvç kçÀjçÇlç nçílçí. ÞççÇ oÊççvçí npççjçí Jçøç& jçp³çç®çí HççÆjHçç}vç kçíÀu³ççvçblçj l³ççbvççÇ l³ççb®³çç ªHççmç içáHlç "íJçC³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç. ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çç cçnçcççÆncçç lççí cnCçç}ç ``ÞççÇ oÊçÒçYçá vçíHççU oíMççlç Dçmçuçíu³çç çÆ®ç$çkçáÀìçlççÇ} ``DçvçmçÓ³çç HçJç&lççJçj'' Dç$ççÇ DçvçmçÓ³çí®³çç Hçá$ç ªHççvçí HçÓJç&³çáiççlç DçJçlçj}í. ``cççÇ mçÓ#cç MççÆjjçvçí kçáÀjJçHçájçlç Hççínçí®ç}çí DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç Içílç}í. ÞççÇJçuuçYççbvççÇ ``kçáÀjJçHçájçlççÇ} l³çç ÜçÇHç箳çç cçO³çYççiççÇ pçç.'' . cççP³çç mççjK³çç mçÓ#cçªDççní DçMççÇ Kçç$ççÇ Pçç}çÇ. l³çç mçHçç&}ç npççj HçÀCçí nçílçí. l³ççbvçç F®sç Dçmç}í}í ©Hç OççjCç kçÀjC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ nçílççÇ. l³ççbvçç mççOççjCçlç: vççiç©Hççblç®ç mçb®ççj kçÀjCçí DççJç[í. DççcnçÇ Dçvçá®çj. lçí Dççcnç}ç cççnçÇlç nçílçí. lçí DçJçlççj vç mçbHçJçlçç mçá#cçªHççlç vççÇ}çÆiçjçÇ çÆMçKçjçJçj. cççP³çç yççpçÓ}ç Dçmç}íu³çç SkçÀç cçnçmçHçç&vçí ÞççÇoÊç ÒçYçáb®çç cççÆncçç mççbiçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. lçíLçí Dçmç}í}í cçnçmçHç& Jçíoiççvç kçÀjçÇlç nçílçí. l³ççbvççÇ vççLç mçbÒçoç³ççlççÇ} iççíj#çvççLçç}ç ³ççíiçcççiçç&®çç GHçoíMç çÆo}ç. Jçlç&cççvç ní JçíiçJçíiçUí çÆomçlç vççnçÇlç. YççÆJç<³ç. lçíLçí DçmçCççjí }çíkçÀ vççiçpççlççÇ®çí DçmçÓvç kçÀçcçªHçOççjCç kçíÀ}í}í nçílçí. oámçN³çç nçlççlç 16 Jçøçç&®ççÇ mçáboj kçÀv³çç nçílççÇ. o³çç. lçí kçÀçbnçÇ Jçøçx vçoçÇcçO³çí Dç¢<³ç jççÆn}í. ÞççÇ oÊçÒçYçá oíMç kçÀçUçnèvç DçlççÇlç Dççnílç. Òçícç çÆvçjblçj ÒçJçççÆnlç nçílç Dçmçlçí. MçyçjçÆiçjçÇ çÆMçKçjçJçj.``yççyçç ! cççOçJçç ! Dççcnç}ç ``kçÀç}vççiç $ç+çÆøçéçj'' cnCçlççlç. HçÀC³ççJçj cçCççÇ DçmçÓvç l³çç cçC³ççlçÓvç çÆoJ³ç lçípç ÒçmçççÆjlç nçílç nçílçí. ³çç JçíUímç cçç$ç l³ççb®³çç nçlççlç cçOçáHçç$ç nçílçí. Hçjlç Dççc箳çç yçjçíyçj ³çílççÇ} cnCçÓvç lçíLçí®ç Jççì Hçnçlç nçílççí. ÞççÇ ÒçYçÓb®³çç mçççÆVçO³ççlç Dççcnç}ç YçÓlç. Dçç½ç³ç& Dçmçí kçÀçÇ l³ççlç®ç SkçÀ cçnçmçHç& nçílçç. çÆ®çoçvçbo mJçªHççvçí mJççcççÇ lçí içç³çvç SíkçÀlç nçílçí. mLçÓ}lçç HçnçCççN³çç}ç mLçÓuçªHç HçoçLç&®ç çÆomçlççlç. Hçjblçá lçí Dççc箳çç HççmçÓvç }HçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇlç nçílçí. Dççc箳çç lçHç½ç³ç&í®çí HçÀ}mJçªHç ÞççÇ oÊçç$çí³ççbvççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí DçJçlççj Içílç}ç. lçí HççlççU }çíkçÀ®ç Dççní DçMççÇ Kçç$ççÇ Pçç}çÇ. cççOçJççvçí DççHç}ç DçvçáYçJç mççbiçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ l³çç}ç mçcçpççJçÓvç ÒçLçcç lçÓHç çÆHçC³ççmç çÆo}í. l³çç vçí$ççcçO³çí pççÇJççb®³çç ÒççÆlç kçÀ©Cçç. cçOçáHççvç kçÀªvç mçoÌJç içábiççÇlç DçmçCççN³çç DçççÆCç m$ççÇ®³çç oçm³ççlç Dçmç}íu³çç J³ççÆÊçÀmç DççHçCç DççlççHç³ç¥lç Yç´cççvçí DççHç}í oÌJçlç cççvç}í nçílçí ³çç çÆJç®ççjçvçí DççcnçÇ lçíLçÓvç Hçjlç}çí. l³ççb®³çç nçlççlççÇ} cçOçáHçç$ç ní ³ççíiççvçbo mJçªHç Dçmç}í}í DçcçÉlç DçççÆCç lççÇ mçábojçÇ çÆ$çMççÆÊçÀ ªçÆHçCççÇ DçvçIçç}#cççÇ oíJççÇ Dççní. l³ççb®çí vçí$ç çÆJçMçç} Dççnílç. lçíLçí cççÇ DçvçíkçÀ cçnç mçHçç¥vçç HçççÆn}í. mçiçUí®ç çÆvçl³ç Jçlç&cççvç®ç Dçmçlçí. lçí Içílçu³ççJçj HçÀUçb®çç jmç çÆo}ç DçççÆCç Lççí[îçç JçíUçvçí HççCççÇ çÆo}í. lçí Dç¢M³ç Pççu³ççJçj®ç Dççcnç}ç %ççvççío³ç Pçç}ç. HçávçjçÆHç l³ççbvççÇ ¿çç YçÓcççÇJçj DçJçlççj I³ççJçç ³çç mçç"çÇ DççcnçÇ Iççíj lçHç½ç³çç& kçíÀ}çÇ. l³çç®çJçíUçÇ lçí oçíIçínçÇ Dç¢M³ç Pçç}í. vççiç}çíkçÀçb®çí JçCç&vç cççOçJç HçávççÆpç&çÆJçlç Pççu³ççvçí. Dçv³ç vççiç ³ççíiçcçáêílç Dçmçu³ççmççjKçí HçÀCçí GkçÀuçávç cççÌvç cçáêílç nçílçí. cççP³çç mççjK³çç mçÓ#cçªHç OçççÆjlç MççÆjjç}ç mçÓ#cçªHç Dçmç}í}í }çíkçÀ çÆomç}í. cççÇ mLçÓuç oínOççjçÇ vçmçu³ççcçáUí lçíLççÇ} mLçÓ} oínOççjçÇ YçÊçÀçbvçç cççÇ çÆomçlç vçJnlççí. Jçjçb[í Dçmçu³ççmççjKçí Yççmç}í. lçí Hçjlç pç}mçcççOççÇlç pççTvç Lççí[îçç kçÀç}çblçjçvçí (Jçøçç&vçblçj) Jçj Dçç}í. kçÀçbnçÇ mçHçç¥vçç npççj HçÀCçí nçílçí.

kçÀçÌjJççb®çç DçççÆCç Hççb[Jççb®çç cçÓU Hçá©øç ``kçáÀ©'' cçnçjçpçç}ç %ççvççíHçoíMç Pçç}í}í kçáÀjJçHçáj®ç ní HççÆJç$çmLçU Dççní. mçoççÆMçJç yç´cnWêçb®ççÇ HçÓJç&iççLçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ÞççÇ®çjCççbvçç cççÇ Dçl³çblç vçcç´YççJççvçí vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. lçáP³ççMççÇ yççí}}í}ç®ç oámçjç cçnçmçHç& mçoççÆMçJç yç´ïçWê ³çç vççJççvçí ³çíCççN³çç MçlççyoçÇlç YçÓcççÇJçj DçJçlççj IçíTvç DçvçíkçÀ }çÇ}ç oçKçJçí}. yççyçç ! cççOçJçç ! ¿çç kçáÀjJçHçájç®çí cçnçlc³ç JçCç&vç kçÀjC³çç®çí mççcçL³ç& DçççÆoMçíøççmç mçá×ç vççnçÇ. lçí pç}mçcççOççÇcçO³çí Dçmçlççvçç DççcnçÇmçá×ç Dççc箳çç mçÓ#cçmHçbovççvçí ¿çç mçÓ#cç}çíkçÀçblç ³ççíiç mçcçççÆOçcçO³çí nçílççí. lçíLççÇ} lçHççíçÆvç<þ Dçmç}íu³çç kçÀç}vççiççb®ççÇ Yçíì IçíTvç ³çí. DçMççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ Dçç%çç Dççní'' ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . lçÓ ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlççÇ} cççP³çç HççoákçÀç ÒççÆlç<þçmLçUçHççmçÓvç HççlççUçlç pççTvç. HççÇçÆ"kçÀçHçÓjçlç cççÇ pçvcç}íu³çç cççP³çç cççlçí®³çç içÉnçlç®ç cççP³çç HççoákçÀçb®ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç nçíF&}.ÞççÇ kçáÀ©JçHçájç®çí JçCç&vç ÞççÇoÊçç$çí³çÒçYçÓ l³çç çÆoJçMççÇ p³çç pççiçílç mvççvççmçç"çÇ HççC³ççlç Glçj}í nçílçí lççÇ®ç pççiçç cnCçpçí ní Dççpç®çí Hçjcç HççÆJç$ç kçáÀjJçHçáj Dççní. cççPçç pçvcç.'' ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cçbonçm³ççvçí cnCçç}í ``yççyçç ! cççOçJçç ! HççÇçÆ"kçÀçHçájçlççÇ} kçÀç}vççiççbçÆJçøç³ççÇ ®ç®çç& vçblçj kçÀª. ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçÓj mçá×ç cççPçí Dçl³çblç çÆÒç³çmLççvç Dççní. kçÀcç& Dçl³çblç çÆoJ³ç Dççní. ``Jçlmçç ! ní çÆoJ³ç YçJ³ç oMç&vç cnCçpçí®ç HçÀçj cççí"ç Dç}Y³ç ³ççíiç®ç Dççní. l³çç JçíUçÇ ÒçYçá Dçl³çblç kçÀ©CççHçÓCç& Dçblçjbiççvçí cnCçç}í. lçá}ç yççí}}í}ç SkçÀ cçnçmçHç& ³çíCççN³çç MçlççyoçÇlç p³ççílççÇ jçcççEuçiçíéçj mJççcççÇ ³çç ªHççvçí DçJçlçªvç p³ççílççÇ ªHççvçí®ç DçblçOçç&vç HççJçí}. lçí SkçÀ iççíHçvççdzç jnm³ç Dççní. DççHçCç mçlJçj®ç mvççvçç®ççÇ HçÓlçça kçÀªvç O³ççvççmç yçmççJçí.

SkçÀç JçíUímç ®ççjHçç®ç çÆ"kçÀçCççÇ mçÓ#cç ªHççblç çÆJçnçj kçÀjCçí cç}ç yççu³ç¬çÀçÇ[ç Jççìlçí. pçmçí cççbpçj l³ç箳çç çÆHç}ç}ç DççHçu³çç lççW[çlç Oç©vç SkçÀç IçjçlçÓvç oámçN³çç Içjçlç IçíTvç pççlçí. Mçá¬çÀJççj mçJç& MçáYç³ççíiç çÆcçUÓvç Dçmçuçíuçç ³ççíiç. kçáÀjJçHçájçlççÇ} SkçáÀ}lçí SkçÀ Dçmçí ní yç´çïçCç kçáÀìábyç nçílçí. l³çç çÆkçÀMççíjçbmçç"çÇ pçíLçí mçáj#ççÇlç mLççvç Jççìlçí lçíLçí®ç l³çç çÆHç}çmç "íJçlçí. kçÀçmçJç DççHçu³çç çÆHç}çHççmçÓvç çÆkçÀlççÇ oÓj Dçmç}í lçjçÇ l³ç箳çç çÆJç®ççj lçjbiççvçí®ç l³çç çÆHç}çb®çí j#çCç nçílçí. ¿çç DçJçmLçílç DççHçCççmç SKççoç Glkç=À<ì DçO³çççqlcçkçÀ HççÆjCççcç DçvçáYçJççmç ³çíF&}. cççÇ DçççÆCç cççOçJç mçá×ç O³ççvçmLç Pçç}çí. lçí ÜçÇHç Dççí}çb[Óvç ³çíTvç yç´çïçCççíçÆ®çlç kçÀç³ç&kçÀcçç&vçí Oçvççpç&vç kçÀªvç jçípç kçáÀjJçHçájçmç Hçjlç ³çílç Dçmçlç. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cnCçç}í. DççÆOçkçÀ GVçlççÇ Pççu³ççJçj DççF& cççmççíUçÇ yçjçíyçj DççÆlç mJçí®sívçí Dççvçboçvçí çÆJçnçj kçÀjCççN³çç yçç} cççM³çç mççjKçí YçÊçÀ ÞççÇiçá© mçcçJçílç Dçmçlççlç. mçbHçÓCç& Dçmçç cçnçíÊçcç çÆoJçmç Dççní. Lççí[çÇ GVçlççÇ Pççu³ççJçj cççbpçjç®çí çÆHç}çb ÒçcççCçí YçÊçÀç®çí Hçç}vç kçÀjlççlç. lçí HçÀçj cççí"í çÆJçÜçvç Hçb[çÇlç nçílçí. cççÇ DçççÆCç cççOçJçvçí ÞççÇ mJççcççRvçç l³ççb®³çç O³ççvççvçáYçÓlççÇyçÎ} mççbiçç DçMççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ. kçÀçM³çHç iççí$ççílHçVç. DççHçCç mçiçUí®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç O³ççvççlç Dçmçlççvçç. ``yççyçç ! cççOçJçç ! Jçlmçç ! MçbkçÀjç DççHçCç çÆlçIçínçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç Dçç%çívçámççj O³ççvçmlç nçíTvç DççHçu³çç}ç Iç[}íu³çç O³ççvççvçáYçJççb®ççÇ ®ç®çç& kçÀª ³çç. lçíLçí SKççoçÇ cçnlJçç®ççÇ Içìvçç Iç[Cççj Dççní. Dççpç 25-5-1336.ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí çE®çlçvçç®çí HçÀU lçí cnCçç}í. YççÆJç<³ç kçÀçUçlç nèCçMçkçÀ (FmçJççÇmçvç) ní J³çJçnçjçlç Dçmçí}. ÞççÇHççoÒçYçá mçJçç&lç ÒçLçcç DççHçu³çç YçÊçÀç®çí kçÀçmçJç箳çç çÆHç}çÒçcççCçí Hçç}vç kçÀjlççlç. ªHç cççnçÇlç vççnçÇ. çÆMçJçMçcçç&mç Pçç}í}çÇ mçblççvçí . Dççpç®çç çÆoJçmç DççHçu³çç pççÇJçvççlççÇ} HçÀçj cçnlJçç®çç Dççní. çÆMçJçMçcçç&®ççÇ iççLçç .'' mJççcççR®çç Dçvçáiç´ç´n çÆcçUJçC³çç®çí çÆJçOççvç ÞççÇ mJççcççR®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÀu³ççJçj cç}ç içbcçlç Jççì}çÇ cnCçÓvç çÆJç®ççj}í.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -4 kçáÀjJçHçá jJçHçájçlç JççmçJççbçÆyçkçíÀ®çí oMç&vç ÞççÇHççoçb®³çç pçvcçmLççvççlç nçíCççN³çç }çÇ}ç HçUvççÇmJççcççR®³çç Dçç%çívçámççj DççcnçÇ O³ççvç kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç kçíÀ}ç. Mçá¬çÀJççj Dççní. l³ççJçj mJççcççRvççÇ nmçlç cçáKççvçí mççbiçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. lçÓ O³ççvççlç yçmçu³ççJçj lçí®ç oMç&vç oílççÇ}. ``³çç kçÀçÆ}³çáiççlççÇ} }çíkçÀçb®çí çÆkçÀlççÇ cçnlçd Yççi³ç Dççní. lçí Dçvçá<þçvççÇjlç. l³ççb®ççÇ Dçç%çç Pççu³ççJçj cççÇ mçÓ#cç MçjçÇjçvçí kçáÀjJçHçájçlç l³ççb®³çç mççbçÆvçO³ççlç pççF&vç. ``yççyçç ! ÞççÇHççoçb®ççÇ YçÊçÀçÇ Dçmçu³ççmç mçiçUí®ç çÆmç× nçíF&}. cççÇ cççP³çç mLçÓ} MçjçÇjç}ç ³çíLçí®ç "íTvç mçÓ#cçMçjçÇjçvçí kçáÀjJçHçájçmç pççF&vç. cç}ç cçç$ç l³ççb®çí vççJç®ç cççnçÇlç Dççní. O³ççvççvçblçj ÞççÇHçUvççÇmJççcççÇ Dçl³çblç GunççÆmçlç çÆomçlç nçílçí. cçiç O³ççvç kçÀmçí kçÀjç³ç®çí ?'' l³ççJçj ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cçbonçm³ç kçÀçÆjlç cnCçç}í. O³ççvçmLç Dçmçlççbvçç l³ççb®ççÇ Dçç%çç kçÀçíCçl³çç #çCççÇ nçílçí l³çç®ç #çCççÇ cççÇ kçáÀjJçHçájçmç pççCççj. lççÇ cççP³çç [çíȳççvçí HçnçC³çç®ççÇ mçbçÆOç ÞççÇoÊçÒçYçáb®³çç kç=ÀHçívçí®ç çÆcçUí}'' Dçmçí cnCçlç®ç ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ O³ççvçmLç Pçç}í. ÞççÇJçuuçYççbvççÇ DççÆlçcçáK³ç Dçmçç YççÆJç<³ççÆvçCç&³çkçÀjC³çç®çí "jJç}í Dçmçávç. kçáÀjJçHçáj iççJç ní HçÀçj }nçvç Dçmç}í lçjçÇ mJççcççR®³çç cçnÊçímç pççCçÓvç JçíoHçbçÆ[lç mçodyç´çïçCç çÆMçJçMçcçç&. DçMçç ÒçkçÀçjí O³ççvççlç onç lççmççb®çç JçíU içí}ç. ³çpçáJçxoçdzç yç´çïçCç nçílçí. cç}ç mçÓ#cçªHççblç kçáÀjJçHçájçmç ³ççJçí Dçmçí mççbçÆiçlç}í Dççní. ``mJççcççÇ ! cççOçJççvçí ÞççÇJçuuçYççb®³çç çÆoJ³ç cçbiç} mJçªHçç®çí oMç&vç Içílç}í Dççní. Dççpç nèCçMçkçÀçvçámççj çÆovççbkçÀ 25-5-1336. DçMçç Hçç}vççlç çÆHçuuçè l³ççb®³çç DççF&mç DççÆlç Òç³çlvççvçí çÆ®çìkçáÀvç Dçmçlçí. Yçç³çç& DçbçÆyçkçíÀ mçn kçáÀjJçHçájçlç®ç jnçlç nçílçí. l³ççvçblçj cççkçÀ[ç®çí çÆHç}çb ÒçcççCçí YçÊçÀçb®çí Hçç}vç nçílçí. DççHçCç mçoÌJç ÞççÇJçuuçYççbyçjçíyçj mçÓ#cçªHççvçí çÆJç®çjCç kçÀjlçç.

Hçjblçá lççÇ HçÓCç&HçCçí jmççlçUçmç içí}çÇ. cççPçç kçáÀcççj yçÉnmHççÆlçmççjKçç HçbçÆ[lç. SkçíÀ çÆoJçMççÇ ÞççÇJçuuçYççb®³çç mçcççíj JçíoHç"Cç kçÀªvç lçí cççÌvçHçCçí GYçí jççÆn}í. ``yçjí ! lçáPçç uçJçkçÀj®ç cçÉl³çá nçíF&}. oçvç kçÀjlççvçç cççCçmççvçí DçnbkçÀçj jçÆnlç nçíTvç oçvç kçÀjçJçí.'' l³ççJçj çÆMçJçMçcçç& cnCçç}í. l³ççmç Dçblç®ç vçmçí. IçìçIçìç}ç J³ççHçÓvç jnçCççjí mççcçL³ç&Jçblç ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í. lçáPççÇ F®sç kçÀç³ç Dççní lççÇ mççbiç. oáozJççvçí lççí cçá}içç pç[. mçiçUçÇ mçÉ<ìçÇ mçá×ç Mççmçvçç®çí GuuçbIçvç vç kçÀjlçç ®ççuçlç Dççní. SJç{çÇ cçpçJçj kç=ÀHçç kçÀjçJççÇ. ³çç DçJçlççj mçcççHlççÇvçblçj kçÀoUçÇ Jçvççlç 300 Jçøç& lçHççíçÆvç<þílç jçnÓvç Òç%ççHçájçlç (DçkçwkçÀ}kçÀçíì) mJççcççÇ mçcçLç& ³çç vççJççvçí DçJçlççj . lçácnçÇ oçcHçl³ççvçí DçuHçç³çáøççÇ mçblççvç vçkçÀçí HçÓCçç&³çáøççÇ®ç Ðçç Dçmçí cççiçCçí kçíÀ}í nçílçí. ``çÆMçJçMçcçç& ! oámçjçÇ mçiçUçÇ çE®çlçç mççí[Óvç çÆvçjblçj cççPçí®ç O³ççvç kçÀjCççN³ççb®çç cççÇ oçmç Dçmçlççí. ÞççÇ mJççcççRvççÇ l³ççb®çí cçvççíiçlç DççíUKçÓvç cçbo nçm³ç kçÀjçÇlç lçí cnCçç}í. l³çç®ççÇ cççlçç mçá×ç Dçmçnç³çHçCçí Dççlcçnl³çç kçÀjC³ççmçç"çÇ cçá}箳çç cççiçí HçUlç mçáì}çÇ. lçíJnç®ç l³çç®çí ®ççbiç}í HçÀU çÆcçUí}.'' l³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í ``yççyçç ! kçÀçíCççÇ çÆkçÀlççÇnçÇ cççí"ç Dçmçuçç lçjçÇ HçÓJç&pçvcç kçÀcç&HçÀ} DççÆvçJçç³ç& Dçmçlçí. cçboyçáçÆ×®çç nçílçç. mçJç&oç oçvç mçlçdHçç$ççÇ kçÀjçJçí. ``mJççcççÇ ! cççPçç JçÉ×çJçmLçícçO³çí ÒçJçíMç Pçç}í}ç®ç Dççní. Mçípççj Hççpççj®çí }çíkçÀ nmçlç. l³çç cçryç´çïçCç cçá}çmç DçHçcççvç Dçmç¿ç nçíTvç lççí Dççlcçnl³çç kçÀjC³ççmçç"çÇ vçoçÇkçÀ[í HçUlç mçáì}ç. l³ççvçblçj HçáC³çYçÓçÆcç Dçmç}íu³çç cçnçjç<ì> oíMççcçO³çí pçvcç IçíMççÇ}. mçodyçá×çÇ Dçmç}íu³çç J³çÊçÀçÇmç pçíJçÓ Iççlçu³ççmç l³ççvçí kçíÀ}íu³çç HçáC³çkçÀç³çç&yçÎ} ÒççHlç nçíCççN³çç HçáC³ççlççÇ} Lççí[ç Yççiç DçVçoçl³ççmç çÆcçUlççí. çEìiç} G[JççÇlç.'' ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç YççJççÇpçvcçç®çç çÆvç½ç³ç (DçççÆJç<kçÀjCç) ç<kçÀjCç) }JçkçÀj®ç çÆMçJçMçcçç& cçjCç HççJç}ç. oçvçç®çí HçÀ}mJçªHç cçá}íyççUí nçílççlç. DçbçÆyçkçÀç çÆl箳çç cçá}çmçn çÆYç#ççìvç kçÀªvç pçiçlç nçílççÇ. cççPçç cçáuçiçç Dçl³çblç cçbo yçáçÆ×®çç Dççní. cçjCççblçj mçÓ#cç oínçvçí OççÇMççÇ}ç vçiççjçcçO³çí (mçO³çç®çí çÆMç[ça) çEvçyçJçÉ#ç箳çç Hçç³çL³ççHççMççÇ Dçmç}íu³çç YçÓiçÉnçblç Lççí[çkçÀçU lçHç½ç³ç&ílç jnçMççÇ}. HçÓCçç&³çáøççÇHçá$ç çÆo}ç. oçvç IçíCççjí mçlçdHçç$ççÇ vçmçlççÇ} lçj çEkçÀJçç oçvççmç ³ççíi³ç Dçmçí vçmçlççÇ} lçj DççÆvç<ì®ç mçbYçJçlçí. oáyçá&×çÇ Dçmçuçíu³çç cççCçmçç}ç DçVç çÆou³ççmç l³ççvçí kçíÀ}íu³çç HççHçkçÀç³çç&cçáUí çÆcçUç}íu³çç HççHçç®çç Lççí[ç Yççiç DçVçoçl³ççmç çÆcçUlççí. l³çç oçíIççbvççnçÇ l³ççbvççÇ Dççlcçnl³çí®³çç Òç³çlvççlçÓvç mççí[çÆJç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççRvççÇ l³ççb®³çç DçHççj kçÀ©Cçç kçÀìç#ççvçí l³çç cçÓKç& yçç}kçÀç}ç cçnçHçbçÆ[lç kçíÀ}í. ¿çç oámçN³çç DçJçlççjçlç 80 Jçøçx jçnçÇvç. çÆvç<þçJççvç kçÀjCçí kçÀçnçÇ®ç DçJçIç[ vççnçÇ. l³çç®çí HçÓJç& pçvcççÇ®çí HççHç çÆvçJççjCç kçÀªvç l³çç}ç ³ççíi³ç Dçmçç HçbçÆ[lç kçÀjçJç³çç®çí cnCçpçí kçÀcç&mçÓ$çç}ç Dçvçámçªvç lçÓ oínl³ççiç kçÀjC³ççmç çÆmç× Dçmç}çmç lçj cççÇ l³çç}ç ³ççíi³ç Dçmçç HçbçÆ[lç kçÀjívç. çÆvç<Òç³ççípçkçÀ mçblççvç ÒçççÆHlçcçáUí çÆMçJçMçcçç& oá:KççÇ nçílçí. ¿çç çÆJçøç³ççÇ lçÓ lçáP³çç yçç³çkçÀçí}ç Lççí[í mçá×ç kçÀUÓ oíT vçkçÀçímç. ``mJççcççÇ ! cççPçç cçá}içç cççP³ççHçí#ççnçÇ cççí"ç Hçb[çÇlç. JçÊçÀç JnçJçç DçMççÇ cççPççÇ F®sç nçílççÇ. Hçá{çÇ} pçvcççÇ DçbçÆyçkçíÀ}ç ``cççP³çç mççjKçç®ç cçá}içç nçíF&}'' Dçmçç Jçj çÆo}ç. l³ççvçblçj mçbv³ççmç Oçcçç&®³çç G×çj箳çç çÆvççÆcçÊççvçí vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ ¿çç vççJççvçí DççíUKç}ç pççF&vç. Hçjblçá l³ççb®³çç mçcç ³çç çÆlçvnçÇ }çíkçÀçblç kçÀçíCççÇnçÇ vçmçu³ççvçí ÞççÇmJççcççÇvççÇ Hçá{çÇ} pçvcççlç çÆl箳çç Hçá$ç ªHççlç pçvcç IçíC³çç®çç çÆvç½ç³ç kçíÀ}ç.Lççí[îçç®ç kçÀç}çJçOççÇlç çÆoJçbiçlç nçílç Dçmçlç. HçÓJç&pçvcççÇ®³çç kçÀcç& HçÀUçvçí®ç lçá}ç cçboyçá×çÇ®çç cçá}içç pçvcç}ç. JçÊçÀç Pççu³ççJçj cç}ç oámçjí kçÀç³ç nJçí ? mçbHçÓCç& ®çjç®çjç}ç. çÆm$ç³ççbvçç HçÓpçí®çí HçÀU cnCçÓvç vçJçjç çÆcçUlççí. l³ççb®³çç HçÓJç&HçáC³ççF&®³çç ÒçYççJççvçí Jççìílç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇ mççcççíjí Dçç}í. DçbçÆyçkçíÀvçí Mçíøç pççÇJçvç çÆMçJç HçÓpçílç Içç}JççJçí Dçmçç DççoíMç çÆo}ç. vçÉçEmçnmçjmJççÆlç DçççÆCç mJççcççÇ mçcçLç& ³ççb®çç pçvcçmçbkçÀuHç mçcçmlç kçÀu³ççCçkçÀçjçÇ içáCççbvççÇ ³çáÊçÀ DçMçç JççmçJççbçÆyçkçíÀmç ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``lçáPçç mçbkçÀuHç çÆmç× nçíF&} ! cççÇ DççCçKççÇ 14 Jçøç&í cnCçpçí ³çç MççÆjjç}ç 30 Jçøç& ³çíF&Hç³ç¥lç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççblç®ç jçnÓvç l³çç vçblçj içáHlç nçíF&vç. mçJç& ®çjç®çjçlç. kçÀmçç yçmçç SkçÀ cçá}içç Jçç®ç}ç.'' l³ççJçj çÆMçJçMçcçç& cnCçç}í. mçiçȳçç IçìçIçìçlç J³ççHçÓvç DçmçCççN³çç. MççÆvçÒçoçíøç Jç´lçç®çí cçnçlc³ç mççbiçÓvç Òçoçíøç mçcç³ççmç kçíÀ}íu³çç çÆMçJçHçÓpççvçç®çí HçÀU kçÀmçí çÆcçUlçí ¿çç®ççÇ mççÆJçmlçj cçççÆnlççÇ çÆo}çÇ. cççÇ cççPçí pççÇJçvç l³ççiçC³ççmç çÆmç× Dççní. mççcçL³ç&Jçblç Dçmçuçíu³çç DççHçCççmç l³çç}ç HçbçÆ[lç kçÀjCçí.

mçbmkçÀçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®çÌlçv³ççlç ÒçJçíMç kçÀjlççlç. cççvçJçç®çí Hçlçvç nçíC³ççmç pçíJç{í cççiç& Dççnílç. lçí®ç çÆHççÆ[lç nçílççlç. mcçjCç. cççÇ l³ççbvçç DçpçÓvç SkçÀ ÒçÍvç çÆJç®ççjC³çç®çí mççnmç kçíÀ}í. Lççí[í HçáC³çkçÀç³ç& kçíÀu³ççyçÎ} çÆJçMçíøç MçáYç HçÀU çÆcçUçu³ççmç l³ççmç Dçvçáiç´n Dçmçí cnCçlççlç. l³ççb®³çç YçÊçÀçb®ççÇ. ¿ççyçÎ} cçççÆnlççÇ ÐççJççÇ DçMççÇ ÒççLç&vçç. kçÀcç&mçÓ$çç®çí DççÆlç¬çÀcçCç vç kçÀjlçç YçÊçÀçb®çí j#çCç kçÀjlççlç. Òçl³çíkçÀ iç´nçmç cççvçJç MççÆjjçlççÇ} Lççí[îçç çÆJçMçíøç YççiççJçj DççÆOçHçl³ç Dçmçlçí. ÞççÇ®çjCç mçJç&MççÆÊçÀ mçbHçVç Dçmçlççlç. oçKçJççÇvç.'' ³çç Jçj HçUvççÇmJççcççÇ cnCçç}í. ``mJççcççÇ ! mçç[ímççlççÇ®³çç $ççmççlçÓvç MçbkçÀjç®ççÇ mçá×ç mçáìkçÀç Pçç}çÇ vççnçÇ Dçmçí SíkçÀ}í nçílçí. l³çç l³çç MçkçwlççÇkçÀ[Óvç çÆvçIçç}í}çÇ mHçbovçí MçáYç DçMçáYç Içìvçç Iç[JçÓvç DççCçlççlç. l³ççbvçç DççJçM³çkçÀ Jççìu³ççmç çÆkçÀlççÇnçÇ pç[mJçªHççÇ kçÀcç&HçÀ}çb®çí MççíøçCç kçÀªvç DççHçu³çç YçÊçÀçbvçç çÆJçcçáÊçÀçÇ®çç Òçmçço oílççlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ mççOçkçÀçb®³çç ®çÌlçv³ççlç ÒçJçíMç Pçç}íu³çç HççHç mçcçáoç³çç®çí HççÆJç$ç vçoçÇ®³çç mvççvççvçí®ç çÆvçcçÓ&}vç kçÀjlççlç. ¿çç}ç çÆlçjçíOççvç cnCçlççlç. ní®ç Hçjcç mçl³ç Dççní.OççjCç kçÀjçÇvç. pçHç. çÆJçéç®çÌlçv³ççHççmçÓvç ÒçJçççÆnlç mçÓ#cç mHçbovçç cçáUí®ç F<ì DççÆvç<ì HçÀUçb®ççÇ çÆmç×çÇ nçílçí. l³ççb®³çç oçíøç çÆvçJççjCççmçç"çÇ cçb$ç. cçnçlcçí }çíkçÀ çÆJçéçkçÀu³ççCçç®ççÇ F®sç kçÀªvç çÆJççÆJçOç ÒçkçÀçj®çí ³ç%ç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. ní mççjí DççkçÀøç&Cç MçkçwlççÇ kçÀcççÇ Pççu³ççvçí çÆcçUCççjí DççÆvç<ì HçÀU Dççní. iç´nçmçbyçbOççÇ $ççmççlçÓvç ÞççÇiçá© mççJç&YççÌcç kçÀMçç ÒçkçÀçjí mçáìkçÀç kçÀjlççlç. cnCçÓvç®ç kçÀçÆ}³çáiççlççÇ} cççvçJç Oçv³çDççnílç. MçkçwlççÇcçO³çí ®ççbiçu³çç DçççÆCç JççF&ì MçkçwlççÇ Dçmçlççlç. çÆJçkçÀøç&Cç nçílçí. ÞççÇ®çjCççb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç nçíC³ççmç l³ççnçÇHçí#çç DçmçbK³ç cççiç& Dççnílç. ³ççcçáUí mççOçkçÀçb®çí HççHçkçÀcç&. MççÆjjOççjçÇ ÒçYçÓb®çç DçJçlççj cnCçpçí mçbHçÓCç& Dçvçáiç´nç®çí mçÓ®çkçÀ®ç nçí³ç. lçí mJçlç: lçHç kçÀªvç l³çç lçHçç®çí HçÀU l³ççb®³çç YçÊçÀçbvçç oílççlç. kçáÀìábyççlççÇ} mçom³ççbMççÇ Jçço-çÆJçJçço nçílççlç. cççvçJç pçvcç箳çç JçíUçÇ l³ç箳çç ÒççjyOç kçÀcçç&}ç Dçvçámçªvç iç´n cçno&Mçívçí pçvcç Içílççí. oçíøç. . l³çç çÆJçøç³ççÇ DççmççÆÊçÀjçÆnlç kçÀjçÇvç. lçHç kçíÀu³ççmç iç´nçb®ççÇ lççÇJç´lçç Lççí[îççÒçcççCççlç kçÀcççÇ nçílçí. yçbOçáçÆJç³ççíiç. iç´nçb®³ççcçáUí ³çíCççjí mçÓ#cççÆkçÀjCç DçMçáYç HçÀU oíCççjí Dçmçu³ççmç. DçHççÆjçÆcçlç DçMçç çÆoJ³çkçÀçblççÇvçí. kçÀçU nç MçkçwlççÇ-mJçªHç Dççní. iç´nyççOçç Dçmçu³ççmç cççvçJç箳çç MççÆjjçlççÇ} kçÀçíCçl³çç YççiççJçj l³çç l³çç iç´nçb®çí DççÆOçHçl³ç Dçmçlçí. #çCççí#çCççÇ l³ççb®³çç kçÀcç祮çç OJçbmç kçÀjlççlç. l³ççb®³çç lçHçç®çí HçÀU mçá×ç oçvç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. cnCçpçí cçÓU çEyçoámLççvççlç pççlççlç. l³çç iç´nçbvçç Dçvçámçªvç MçáYççMçáYç HçÀU l³çç}ç çÆcçUlç Dçmçlçí. l³ççb®³çç vç kçÀUvç®ç kçÀcç&yçbOçvççlçÓvç mçáìkçÀç nçílçí. ³çç HçUvççÇmJççcççR®³çç JçÊçÀJ³ççvçblçj mçá×ç cççP³çç cçvççlççÇ} ÒçÍvç çÆcçì}ç vçJnlçç. DçJçOçÓlç DçJçmLçílç çÆmç×Hçá©øççb®³çç ªHççvçí. ``yççyçç ! MçbkçÀjç ! Kçiççí}çlççÇ} iç´nçbvçç pççÇJççbMççÇ çÆcç$çlJç çEkçÀJçç Mç$çálJç Dçmçí vçmçlçí®ç. cççvçJçç®ççÇ oÌJçYççÆÊçÀ pççiçÉlç nçíTvç pçHç. lçb$ç. l³ççb®³ççkçÀ[Óvç YçÊçÀçbvçç Þçí³çmkçÀj MçáYçmHçbovççb®çç }çYç nçílççí. cçáçÆÊçÀ çÆcçUlçí. DçMçç jçÇlççÇvçí ÒçYçÓlçÊJç Kçç}®³çç HççlçUçÇJçj GlçjC³ççvçí Lççí[îçç Þçcççvçí cççvçJççmç GÊçcç HçÀU ÒççHlç nçíF&}. DçiççOç }çÇ}ç. lçHç nçícçç®çç DççÞç³ç I³ççJçç. lçí Lççí[îçç kçÀç}çJçOççÇHç³ç¥lç l³çç cççCçmççJçj ÒçYççJç Hçç[C³çç®çí kçÀç³ç& kçÀjlççlç. mçppçvççb®çç mçnJççmç DçmçCççN³çç J³ççÆÊçÀmç oápç&vç mçnJççmç Iç[u³ççmç DçkçÀçjCç kçÀ}n. Dç®ç&vç kçíÀu³ççcçáUí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ÒçYçÓbMççÇ DçvçámçbOççvç Iç[lçí. mJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í ``yççyçç! çƬçÀ³çç³ççíiç çÆmç×çblççÒçkçÀçjí mçÉ<ìçÇ. çÆJçMJçMçkçwlççÇkçÀ[Óvç mHçbovçç®ççÇ çÆvçjblçj GlHççÆÊç nçílç Dçmçlçí. l³ççmçç"çÇ HçjlçÊJç $ç+øççÇéçjçb®³çç F®sívçámççj Kçç}®³çç mLççF&Jçj Glçªvç ³çíF&}. mççN³çç pçiçç}ç Oçcç& kçÀcçç&}ç Dçvçámçªvç. lçmçí vç kçíÀu³ççmç l³ççb®³çç ³ççíiççivççÇvçí®ç l³çç HççHççbvçç pççUÓvç Yçmcç kçÀjlççlç. kçÀç}®ç¬çÀç}ç Dçvçámçªvç l³çç®çí HçÀU çÆcçUlç Dçmçlçí. kçíÀJçU mcçjCç cçç$çí®ç oÊçÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç nçíF&}.'' HçUvççÇmJççcççÇ Hçá{í cnCçç}í pçMççÇ-pçMççÇ ³çáiçí yço}lççÇ} lçMççÇ-lçMççÇ cççvçJçç®ççÇ MççÆÊçÀ kçÀcççÇ nçílç pççF&}. ³çç GHçç³ççvçí mçá×ç GHçMçcçvç vç Pççu³ççmç ÞççÇiçá© HççoákçÀçbvçç MçjCç pççJçí. mHçbovççbcçáUí DççkçÀøç&Cç çEkçÀJçç. çÆJçøç³çJççmçvçç. ¿çç ÒççƬçÀ³çívçí çÆJçMJççlç GodYçJç}í}çÇ DççÆvç<ìkçÀçjkçÀ DçMççÇ mHçbovçí SkçÀç cççCçmççvçblçj oámçN³çç cççCçmçç}ç kçÀ<ì vç oílçç lççÇ pçíLçÓvç GodYçJç}çÇ lçíLçí®ç Hçjlç pççlççlç. cnCçávç®ç. ³çb$ççvçí kçÀçnçÇ HçÀU vç çÆomçu³ççmç. Lççí[îçç kçÀç}çblçjçvçí lççÇ mHçbovçí l³çç cççCçmççmç mççí[Óvç çÆJçOççÇjçÇl³çç ÒçYçççÆJçlç nçíCççN³çç cççCçmç箳çç MçjçÇjçlç ÒçJçíMç kçÀjlççlç.

'' ÞççÇ HçUvççÇmJççcççR®³çç ³çç JçCç&vççvçí cççPçí cçvç Dççvçboçvçí yçnªvç içí}í. l³ççb®³ççlç lçí®ç Þçí<þ Dççnílç. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . J³ççIç´ªHççblç Dçmç}íu³çç J³ççIç´íéçj Mçcçç&vçí pçJçU Dçmçuçíu³çç vçoçÇlç ìçkçÀC³ççmç vçí}í. lçÓ oMç&vç Içílç}í}í ÞççÇJçuuçYççb®çí cççlççiçÉn®ç lçáP³ççlççÇ} mçJç&MçkçwlççRvçç DççkçÀçÆøç&lç kçíÀ}í}í mLçU ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí pçvcçmLççvç Dççní. ³ççíiççÆmç× Dççnílç. Dççc箳çç içání®³çç pçJçU®ç Dçmç}íu³çç vçJç³çáJçkçÀç®çí Òçílç yççníj kçÀç{C³ççmç mççbçÆiçlç}í. lçí HççÆjCççcççbvçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç. HççÆjçÆcçlççÇ}ç mççO³ç nçíCççjí çÆJçøç³ç®ç vççnçÇlç. lçí pçªj lçáP³çç Òç³çlvççbvçç DçççÆMçJçç&o oílççÇ}. lçí®ç lçá}ç ³çç pçvcççlç Hçájí. Dçcçí³ç Dççnílç. l³ççvçblçj l³çç #çí$ççlç çÆJçmlççjçvçí }çÇ}ç nçílççÇ}. ³çç mçJç& içb´LçmLç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÞççÇiçá© mççJç&YççÌcççb®ççÇ DçvçácççÆlç I³ççJççÇ ³çç çÆJç®ççjçvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vççíÊçj l³ççb®³ççMççÇ çÆJç®ççj çÆJççÆvçcç³ç kçÀjC³çç®çí "jçÆJç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvççÇ kçÀçíCçl³ççlçjçÇ cçnçvç GÎíMç箳çç ¢<ìçÇvçí®ç lçá}ç Dçmçç DçvçáYçJç çÆo}ç. ÞççR®³çç HççoákçÀç. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ vçJç³çáJçkçÀ箳çç MçjçÇjçlç ÒçJçíMç kçíÀ}ç. lçÓ yçmçÓvç O³ççvçkçíÀ}íu³çç pççiçílç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç l³ççb®çç HçÓJç& DçJçlççj Dçmç}í}í ÞççÇoÊçç$çí³ç. cççOçJççvçí DççHç}í DçvçáYçJç mççbiçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. YççÆJç<³ççlç YçÊçÀçb®³çç çÆnlççmçç"çÇ ÞççÇÒçYçÓb®³çç ®ççÆj$çç®çí çÆ}KççCç kçÀjC³çç®çí lçÓ "jJç}í Dççnímç. cççOçJçç ! lçÓ lçáP³çç mçÓ#cç MçjçÇjçvçí HççÇçÆ"kçÀçHçájçlççÇ} HçáC³çJçblççb®çí oMç&vç Içílç}ímç. YçÓiçÉnçblççÇ} ®ççj vçboççÆoHççbvçç lçÓ Hççnè MçkçÀ}çmç nçÇ DçmççOççjCç çÆkçÀcç³çç Dççní. lçÓ O³ççvççlç Dçmçlççvçç HçççÆn}íu³çç ³çJçvç YççmçCççN³çç mççOçÓcçO³çí YççÆJç<³ççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ MççÆÊçÀ çÆJçMçíøçjçÇl³çç ÒçJçççÆnlç nçíF&}. cççÇ G[áHççÇ #çí$ççnèvç çÆvçIçç}çí. ÞççÇoÊçç$çí³ç DçççÆCç ÞççÇ vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ ³ççb®³çç cçÓçÆl祮ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cnCçç}í. l³ççb®³çç J³ççÆlççÆjÊçÀ oámçN³ççbvçç l³çç®çç cççÆlçlççLç& pççCçlçç ³çílç vççnçÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dçvçáiç´n ÒçççqHlçjmlçá. l³ççb®ççÇ DççblççÆjkçÀ kçÀuHçvçç kçíÀJçU l³ççbvçç®ç cççnçÇlç Dççní. l³ççlç mçá×ç oíJçjnm³çí DçmçÓ MçkçÀlççlç. l³ççb®çí lçí®ç ÒçcççCç Dççnílç. çÆJçéççÆvç³çblçç mçá×ç lçí®ç Dççnílç. HççoákçÀçb®³çç ÒççÆlç<þHçvçí vçblçj kçÀçnçÇ Jçøçç&vççÇ DççÆlç Òç³çlvççvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí ®ççÆj$ççcçÉlç ÒçkçÀççÆMçlç nçíF&}. mçcçmlç mçÉ<ìçÇ l³ççb®³çç vçpçjíKçç}çÇ®ç Dçmçlçí. ``ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí'' J³ççIç´íéçj Mçcçç& pç³çIççíøç kçÀjçÇlç nçílçç. ``lçácnçÇ ³çç #çCççÇ®ç ³çíLçÓvç pççJçí. ``yççyçç ! MçbkçÀjç. l³ççb®³çç }çÇ}ç HçÀçj Dçiçc³ç Dçmçlççlç. kçáÀjJçjHçájçmç pççlççvçç cçO³çí®ç çÆkçÀlççÇlçjçÇ çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç DçMçç Içìvçç Iç[lç ®çç}u³çç nçíl³çç. l³ççb®çç vçblçj®çç DçJçlççj ÞççÇvçÉçEmçn mçjmJçlççR®³çç cçÓçÆlç& mLçççÆHçlç kçÀjC³ççlç ³çílççÇ}. lçÓ HçççÆn}íu³çç ÞççÇJçuuçYççb®³çç pçvcçmLççvççlç®ç kçíÀJçU ÞççR®³çç HççoákçÀçb®ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç kçíÀ}çÇ pççF&}. cççípçcççHççbvçç. ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ cççP³çç cçvççlççÇ} YççJçç}ç }çÇ}ívçí®ç mçcçpçávç Içílç}í lçí cnCçç}í ``lçáP³çç cçvççlççÇ} YççJç cç}ç DçJçiçlç Pçç}í}ç Dççní. Jç³ççíYççjçvçí çÆMçLççÇ} Pçç}íu³çç JçÉ× MçjçÇjçmç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí pçvcçmLççvççÇ. }³ç ³çç çÆlçjçíOççvç Dçvçáiç´nçbvçç cççÇ mHç<ì kçíÀ}í.çqmLçlççÇ. yççyçç ! MçbkçÀjç ! lçÓ çÆlç©HççÆlç ³çç cçnç#çí$ççmç pççJçí. vçÓlçvç MççÆjjçlç ÒçJçíMç kçíÀ}íu³çç HçUvççÇmJççcççRvççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ. ÞççR®³çç }çÇ}í®çç Dçblç }çiçlç vççnçÇ ní®ç Kçjí.'' l³ççvçblçj ÞççÇ HçUvççÇmJççcççÇ cççOçJççmç l³ç箳çç O³ççvççvçáYçJçççÆJçøç³ççÇ mççbiç Dçmçí cnCçç}í.'' lçíJnç®ç cççOçJç çÆJççÆ®ç$çHçájçkçÀ[í. cççÇ çÆlç©HçlççÇkçÀ[í Òç³ççCççmç çÆvçIçç}çí. içá{çLç& Òç³ççípçkçÀ Dçmçlççlç.'' l³ççvçblçj ÞççÇ HçUvççÇmJççcççRvççÇ Lççí[ç JçíU cççÌvç Oçj}í. Òçílççmç yççníj kçÀç{u³ççJçj ÒçCçJçç®çç G®®ççj kçÀjC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. l³ççb®³çç DçvçácççÆlçvçí®ç cççÇ lçá}ç l³çç®çí çÆJçJçjCç kçÀ© MçkçÀ}çí. yççyçç ! cççOçJçç ! lçÓ lçáP³çç çÆJççÆ®ç$çHçájçmç pçç. çEvçyçJçÉ#ç箳çç pçJçU Dçmç}íu³çç. lçíLçí Dçmç}íu³çç HççoákçÀçb®³çç Kçç}çÇ HççlççUçlç DçvçíkçÀ mçnm$ç Jçøçç¥HççmçÓvç lçHççlç yçmç}í}í $ç+øççÇ Dççnílç.

içáUiçáUçÇlç içáb[Ó kçíÀ}ç. Dçmçí SíkçÓÀvç kçáÀªiç·çÇ}çÒç³ççCç DççjbçÆYç}í Dççní. cç}ç mçáyyç³³çç vççJç箳çç cççCçmç箳çç IçjçÇ vçíC³ççlç Dçç}í.'' kçÀ©Cççbmççiçj ÒçYçá cnCçç}í. lççÇ Jç³ççlç Dçç}çÇ Dççní. mçáyyç³³çç®çí DççF& Jç[çÇ} cç}ç®ç l³ççb®çç cçá}içç mçcçpçÓvç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçjí cççPççÇ mçcçpçÓlç Içç}çÇlç cnCçç}í. çÆlç©HçlççÇ®³çç jml³ççJçj cçvçç}ç Jççìí} lçmçí ®çç}}çí nçílççí. O³ççvççlç Dçmçlççvçç®ç kçÀçnçÇ JçíUçvçí lççÇ cçÓlçça ®ççÌoç Jçøçç&®çí Jç³ç Dçmç}íu³çç DççÆlçmçáboj kçÀç³çç OççjCç kçíÀ}íu³çç yçç}³çlççÇ®³çç ªHççlç ÒçkçÀì Pçç}çÇ. lçíLçí Hçá<kçÀU }çíkçÀ pçcçç Pçç}í nçílçí. Hçjblçá vçblçj YçiçJçvcçÓçÆlç&®çí O³ççvç kçÀjCçí kçÀ"çÇCç Pçç}í. cçbçÆoj箳çç DçbiçCççlç®ç O³ççvçmLç Pçç}çí. lçáPççÇ Yçç³çç& jpçmJç}ç Pçç}í}çÇ Dççní.'' Hçjblçá cççPçç DççJççpç SíkçÀCççjí kçÀçíCççÇ vçJnlçí. çÆlç©HçlççÇ cçnç#çí$ççlççÇ} Hçá<kçÀjCççÇ®çí mvççvç kçÀªvç ÞççÇ JçWkçÀìíéçjç®çí oMç&vç Içílç}í. çÆcçMçç HçCç kçÀç{Óvç ìçkçÀu³çç. cççÇ lçácnçÇ cnCçlçç lççí mçáyç³³çç vnçJççÇ vççnçÇ. ³çç Hçá{í Dççcnç}ç mççí[Óvç pççT vçkçÀçímç. jpçmJç}ç m$ççÇ}ç mççí[Óvç pççCçí nç cçnçDçHçjçOç Dççní. ``Dçjí Mçvçí½çjç ! lçÓ kçÀcç&kçÀçjkçÀ Dççnímç. cççP³çç kçÀ<ìkçÀçUç®ççÇ mçáªJççlç Pçç}çÇ. l³çç yçç} ³çlççÇ®ççÇ ¢<ìçÇ DçcçÉlçcç³ç Dçmçu³çç®çí pççCçJç}í. ÞççÇHççoçbkçÀ[Óvç cççPççÇ kçÀ<ìçlçÓvç mçáìkçÀç nçíF&} ³çç®çç oÉ{ çÆJçéççmç nçílçç. l³ççlççÇ} SkçÀ cççCçÓmç cnCçç}ç. ``Dçnçí. cççP³çç cçvççlç kçíÀJnçnçÇ vç DçvçáYçJçuçíu³çç MççblççÇ®çç DçvçáYçJç Dçç}ç. cççP³ççmçç"çÇ l³ççb®³çç cçççÆnlççÇlçu³çç SkçÀç YçÓlç JçÌÐçç}ç yççí}çJçC³ççlç Dçç}í. lçácç®çç YçÊçÀ Dçmç}íu³çç MçbkçÀj Yçfç}ç DççpçHççmçÓvç mçç[ímççlççÇ®çç ÒççjbYç nçílç Dççní. cççÇ oÊçYçÊçÀ Dççní. cççP³çç içȳççlççÇ} HççÆJç$ç ³ç%ççíHççÆJçlç mçá×ç kçÀç{Óvç ìçkçÀ}í. cçá}çyççUçmççÆnlç mçáKççÇ jnç. DçççÆCç Lççí[îçç JçíUçvçí cçnççÆJç<Cç᮳çç ªHççlç yço}}çÇ. cççÇ yç´ïç®ççjçÇ Dççní. vçí$çܳççlçÓvç npççjçí cççlçí®³çç Jçç®su³ççvçájçiçç®ççÇ pçCçá Jçøçç&®ç nçílç nçílççÇ. lççí l³çç yçç}³çlççÇmç cnCçç}ç. ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Hç´YçÓ ! DççHçCç mççN³çç pçiçç®çí çÆvç³çb$çCç kçÀjCççjí Dççnçlç.'' ÞççÇHçço cçnçjçpç DçççÆCç Mçvç̽çjç®çí Dçmçí mçbYççøçCç Pççu³ççJçj oçíIçínçÇ cççP³çç O³ççvççlçÓvç çÆvçIçÓvç içí}í. yçç}çÆ$çHçájmçábojçÇ ³çç ªHççlç HçççÆn}í}çÇ cçÓçÆlç& Lççí[îçç #çCççb lç®ç Hçjcçíéçj箳çç ªHççlç yço}}çÇ. cççÇ MçbkçÀjYçf vççJçç®çç kçÀVç[ oíMççlç jçnCççjç yç´çïçCç. Jççìmçª Dççní DçççÆCç HçáC³ç#çí$ç mçb®ççj kçÀjçÇlç ³çílç Dççní. ³çç®çí #ççÌjkçÀcç& kçíÀu³ççmç HçÓJçça®ççÇ kçÀUç ³çíF&}. SJç{îççlç®ç l³çç yçç}³çlççÇpçJçU kçÀçȳçç jbiçç®çç SkçÀ kçáÀªHç cççCçÓmç Hççínçí®ç}ç. oç{çÇ.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -5 MçbkçÀj Yçfç®çí çÆlç©HçlççÇ}ç Hççínçí®çCçí kçÀççÆCçHççkçÀçlç çÆlç©cç}oçmççb®ççÇ Yçíì ÞççÇHççoçb®³çç Dçvçáiç´nçvçí Mçb MçbkçÀj Yçfç®ççÇ MççÆvçHççÇ[ç çÆvçJççjCç cççÇ cççP³çç ÒçJççmççlç Hçjcç HççÆJç$ç çÆlç©HçlççÇ cçnç#çí$ççmç Dçç}çí. pççÇJççbvçç kçÀcç&HçÀçÆ}lççb®çí DçvçáYçJç kçÀjJçÓvç l³ççbvçç kçÀcç&çÆJçcçáÊçÀ kçÀjlççímç. lçÓ lçáP³çç Oçcçç&}ç Dçvçámçªvç kçÀlç&J³ç kçÀj. SkçÀ vnçJççÇ cç}ç yçUpçyçjçÇvçí LççbyçTvç cnCçç}ç. cnCçÓvç MçbkçÀj Yçfç}ç cççÇ lçáP³çç HççmçÓvç Pçç}íu³çç kçÀ<ìkçÀçUçlç mçnç³³ç kçÀªvç kçÀMççÇ mçáìkçÀç kçÀªvç oílççí lçí lçÓ yçIç. DçççÆÞçlç pçvççb®çí j#çCç kçÀjCçí nçÇ cççPççÇ ÒççÆlç%çç Dççní. lçÓ çÆl箳çç yçjçíyçj mçbmççj kçÀj. ÒçYçÓb®³çç Dçç%çímçç"çÇ ³çíLçí GYçç Dççní. ``lçÓ JççÇmç Jçøçç&HçÓJçça IçjçlçÓvç HçUÓvç içí}í}ç mçáyyç³³çç Dççnímç vçç ? lçáPçí DççF&yççHç kçÀçUpççÇ kçÀjçÇlç Dççnílç. O³ççvççlç ÞççÇ JçWkçÀìíéçjçbvçç m$ççÇcçÓçÆlç&ªHççlç HççÆn}í. ³çç çÆJçéççlç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®çí kçÀ<ì Dççnílç lçí cççÇ l³ç箳çç DçvçáYçJççmç DççCççÇvç. Òçl³çíkçÀpçCç kçÀçíCçl³çç vç kçÀçíCçl³çç jçÇçÆlçvçí cççPççÇ çEvçoç®ç kçÀjçÇlç nçílçç. ``mçáyyç³³çç oç{çÇ DçççÆCç çÆcçMççbvççÇ PççkçÀ}ç içí}ç Dççní. cççÇ çÆlç©cç}çnávç çÆlç©HçlççÇ}ç Dçç}çí. lçíJnç®ç cççÇ cnCçç}çí. l³ççvçí çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç DçMççÇ JçíMçYçÓøçç kçíÀ}çÇ .'' cççÇ mçáyyç³³çç vççnçÇ Dçmçí DçvçíkçÀoç mççbçÆiçlç}í Hçjblçá cççPçí SíkçÀCççjí kçÀçíCççÇ®ç vçJnlçí. cçvç ®çb®ç} nçílçí. ÞççÇ oÊçÒçYçÓ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççcçªHççvçí DçJçlçj}í Dççnílç. Hçjcç HççÆJç$ç içç³ç$ççÇ®ççÇ MçHçLç IçíTvç mççbiçlççí. yçUpçyçjçÇvçí cççPçí #ççÌj kçÀcç& kçÀjC³ççlç Dçç}í.

IççJççvçí Pçç}íu³çç $ççmççvçí cççÇ ®ç¬çÀçTvç içí}çí. lçí }çíkçÀ cççP³çç MççÆjjçJçj çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç Dçmçí Òç³ççíiç kçÀjçÇlç nçílçí. cç}ç l³çç iççJççlççÇ} cççí"îçç Þçí<þ yç´çïçCççbkçÀ[í vçí}í içí}í. l³çç Içjçlç DçivççÇ vçJnlçç®ç. l³çç}ç SkçÀç yç´ïçjç#çmççvçí yççOç}í Dççní Dçmçí®ç lçí mçcçpç}í. l³ç箳çç Yç³çbkçÀj ¢<ìçÇvçí®ç cççP³çç Ëo³ççlç kçÀçbHçjí Yçj}í. çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç HçÓpçç kçÀjçÇlç nçílçç. nç mçiçUç sU Pççu³ççJçj mçáyyç³³çç}ç yç´çïçCç YçÓlççvçí Hçsç[}í Dççní. l³ççvçí cççP³çç Içjç}ç cççbçÆ$çkçÀ Òç³ççíiççvçí oiOç kçíÀ}í. cç}ç cçç$ç HçL³çç®çç Dççnçj çÆo}ç nçílçç. cççPçç F}çpç mç᪠Pççu³ççHççmçÓvç Hçç®çJ³çç çÆoJçMççÇ l³çç®çí Içj pçUÓvç içí}í. çÆJççÆOç®çí çÆJçOççvç cççvçÓvç cççvç Kçç}çÇ Içç}Óvç. lçíJnç cççbçÆ$çkçÀ®ç j[Ó }çiç}ç. mçáyyç³³ç箳çç HçlvççÇ}ç cççPççÇ®ç HçlvççÇ cnCçÓvç mJççÇkçÀçj kçÀjC³çç®ççÇ JçíU Dççu³ççmç l³ç箳ççHçí#çç DççÆOçkçÀ }ççÆpçjJççCççÇ HççÆjçqmLçlççÇ kçÀç³ç DçmçCççj ? l³ççHçí#çç cççí"ç çÆJçéççmçIççlç kçÀçíCçlçç DçmçÓ MçkçÀlççí. HçCç l³ç箳çç cççjç®çç $ççmç l³çç}ç®ç nçílç nçílçç. ³çç®çí cçvçç}ç yçjí Jççì}í. cççÇ HçL³çç®çí®ç pçíJçCç pçíJçlç nçílççí Hçjblçá lçí mçá×ç cç}ç cçOçáj Jççìlç nçílçí. lçíJç{îçç lççHççlç mçá×ç cççÇ cçvççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç nçílççí. G}iç[lç vçJnlçí. mçáyyç³³çç}ç yç´çïçCç YçÓlççvçí yççOç}í Dççní. lçjçÇmçá×ç mçiçUîççb®³çç oíKçlç®ç DçivççÇ ÒçkçÀì Pçç}ç DçççÆCç #çCççlç®ç mçiçUí jçKç Pçç}í. l³ççJçj çE}yçç®çç jmç DçççÆCç çÆJççÆJçOçÒçkçÀçj®çí jmç Dççílç}í içí}í. lçíJç{îççlç®ç çÆJççÆ®ç$ç Iç[}í. cççPçí ©ovç kçíÀJçU DçjC³ç©ovççmççjKçí®ç Pçç}í. l³ççmçç"çÇ DççÆOçkçÀ OçvçjçMççÇ }çiçí} Dçmçí l³ççvçí mçÓçÆ®çlç kçíÀ}í.nçílççÇ. cççbçÆ$çkçÀ Oçvç箳çç DççMçívçí Dçmçí Jççiçlç nçílçç ní cç}ç cçççÆnlç nçílçí. ní kçÀmçí Iç[lçí ní l³çç}ç mçcçpçlç vçJnlçí. ¿çç vçiçjçlç Dçç}í}ç Jççìmçª mçáyyç³³çç®ç Dççní. YççjÜçpç iççí$çç®çç Dççní. ³çç®ççÇ kçÀuHçvçç cç}ç Dçç}çÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç®ç ³çç kçÀ<ì箳çç kçÀçUçlç cççPçí j#çCç kçÀjlççÇ} Dçmçç cç}ç ¢{ çÆJçéççmç nçílçç. ³çç®ççÇ cç}ç Kçblç Jççì}çÇ. l³çç®ççÇ lçy³çílç HçCç #ççÇCç nçílç nçílççÇ. vçcçkçÀ ®çcçkçÀ cç}ç ³çílçí. lççí cççP³ççMççÇ kçÀçnçÇ vç yççí}lçç cççP³ççcçO³çí mçcççTvç içí}ç. YçÓlçJçÌÐç cçç$ç kçÀçWyç[îçç. pçíJçCç ÞççÇHççoçb®³çç Dçvçáiç´nç®çç Òçmçço mçcçpçÓvç pçíJçlç nçílççí. çÆlç©HçlççÇlç Dçmç}í}í yç´çïçCç mçá×ç mlçyOç®ç Pçç}í nçílçí. cnCçÓvç®ç nç pççvçJçí Içç}Óvç cçb$ç yçjUlççí Dçmçç çÆvçCç&³ç IçíC³ççlç Dçç}ç. cçb$ççlçb$çç®çç kçÀçnçÇ®ç GHç³ççíiç vçJnlçç. cççP³çç MççÆjjçJçj ®ççyçkçÀç®çç cççj yçmç}ç Hçjblçá cç}ç çEkçÀçÆ®çlç mçá×ç $ççmç Pçç}ç vççnçÇ. DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®³çç HçÓpçç kçÀjçJ³çç }çiçlççÇ}. lççí cç}ç $ççmç oíC³çç®çí mççí[Óvç kçíÀJçU cçb$ç. mçç[ímççlççÇ®³çç ÒçYççJççvçí mçç[ímççlç Jçøç& cççPçç kçÀ<ìkçÀçU Dççní. cççbçÆ$çkçÀ cçOçÓvç cçOçÓvç ®ççyçkçÀçvçí cççjlç nçílçç. HçÓpçç JçiçÌjí kçÀªvç JçíU Içç}JççÇlç nçílçç. lççí cççP³ççkçÀ[í Jçí[mçj vçpçjívçí Hççnçlç nçílçç. ³çç®çí cç}ç Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçí. Dçmçí l³çç Þçí<þ yç´çïçCççbvççÇ mççbiççÇlç}í. ``cççPçí cçç³ç yççHç ! lçác箳çç mçJç& mLççJçj mçbHççÆÊç®ççÇ çÆJç¬çÀçÇ kçÀªvç ³çç . çÆJçOççÇ cççP³çç pççÇJçvççMççÇ SJç{îçç ¬çáÀjlçívçí kçÀç KçíUlç Dççní mçcçpçlç vçJnlçí. l³ççcçáUí l³çç}ç MççkçÀçnçj®ç çÆo}ç HçççÆnpçí Dçmçí cççbçÆ$çkçÀçvçí mççbçÆiçlç}í. ÞççÇ®çjCççb®çí vççcçmcçjCç kçíÀu³ççyçjçíyçj cççPçç $ççmç kçÀcççÇ nçíC³ççmç mçá©Jççlç Pçç}çÇ.'' JçílççU JçiçÌjí DçvçíkçÀ #çáêMççEÊçÀvçç ÒçmçVç kçÀjC³ççmç. mçáyyç³³ççmç SkçÀç kçÀVç[ yç´çïçCç YçÓlççvçí PçHççì}í Dççní. l³ççmçç"çÇ ³ççíi³ç çÆ®ççÆkçÀlmçç kçÀªvç Hçjlç HçÓJççamççjKçí kçÀjçJçí. l³çç mçbkçÀìçlç mçá×ç cççÇ ÞççÇ®çjCççb®çí mcçjCç vç ®çákçÀçÆJçu³ççcçáUí ®ççÌL³çç çÆoJçmççHççmçÓvç mçbkçÀìí ³çíCçí yçbo Pçç}í. lççí cççbçÆ$çkçÀ cçç$ç l³ç箳çç DççJç[çÇ®çí kçÀçWyç[îçç yçkçÀN³çç Kççlç Dçmç}ç lçjçÇ l³çç}ç lçí çÆJçøççmççKçí®ç Yççmçlç nçílçí. mçnçJ³çç çÆoJçMççÇ lççí çÆKçVçlçívçí mçáyyç³³ç箳çç IçjçÇ ³çíTvç cnCçç}ç. cççÇ HççíìYçj pçíJçC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. ``ÞççÇJçuuçYçç MçjCçb MçjCçb'' DçMççÇ oçÇvçlçívçí nçkçÀ cççjçÇlç cççÇ j[lç nçílççí. cç}ç lççí $ççmç mçnvç nçílç vçJnlçç. ÞççÇHççoçb®³çç Dçvçáiç´nçvçí®ç cç}ç MççkçÀçnçj çÆo}ç içí}ç. ``mçáyyç³³çç}ç uççiç}í}í yç´çïçCç YçÓlç cççbçÆ$çkçÀ nçílçí. cççPçí kçÀçUçÇpç kçÀçHçlç Dçmçu³çç®çç DçvçáYçJç ³çílç nçílçç. Mçá×çÇJçj Dçç}çí lçíJnç cççP³çç mçcççíj cççP³çç mççjKçç®ç kçÀçUí lçípç Dçmç}í}ç SkçÀ çÆJçkç=Àlç DççkçÀçjç®çç cççCçÓmç yçmç}í}ç Dççní Dçmçí Jççì}í. cççP³ççMççÇ lçoçkçÀçj Pçç}ç. mçbO³çç Jçbovç HçCç kçÀjlççí Dçmçí cççP³çç mççbiçC³ççJçj l³ççb®çç çÆJçéççmç®ç vçJnlçç. cççÇ cçç$ç nçÇ ÞççR®ççÇ®ç }çÇ}ç Dççní Dçmçí mçcçpçÓvç nmç}çí. yçkçÀN³ççb®ççÇ yçUçÇ oílç. ÞççÇoÊçç®ççÇ Dçvçv³ç YççÆÊçÀvçí mçíJçç kçÀjCççN³çç}ç nçÇ DçMççÇ vçjkçÀyççOçç kçÀMççÇ Dçmçlçí. cççÇ mçáyyç³³ç箳çç DççF&-yççHççbvçç cnCçç}çí. lççí cç}ç cççjlç nçílçç. cççÇ kçÀVç[ oíMççdzç mcççlç& yç´çïçCç Dççní. lççÇvç çÆoJçmç cççÇ lççÇJç´vçjkçÀ ³ççlçvçç Yççíiçu³çç. cç}ç yççbOçÓvç ®ççkçÓÀvçí cççP³çç [çíkçw³ççJçj Jççj kçíÀ}ç içí}ç.

pçáiççj KçíUC³ççlç l³ççb®ççÇ çÆJçMçíøç DççmççÆÊçÀ nçílççÇ. lçác箳çç çÆJçøç³ççÇ cç}ç kçÀmç}çÇ®ç YççJçvçç vççnçÇ. ní mçiçUí GÊçcç mçbmkçÀçj DçmçCççN³çç}ç®ç Mçkçw³ç Dççní. lçí®ç Hçjcççlcçç Dççnílç Dçmçí çÆmç× kçÀjlççlç. HçÓJç&pçvcççÇ nç DçççÆCç ³çç®çç SkçÀ çÆcç$ç kçÀboákçÓÀj ¿çç Mçnj箳çç Lççí[îçç®ç oÓj Dçmç}íu³çç cççíiç}çÇ®ç}ç& ¿çç iç´çcççlç pçvcç}í.'' çÆlç®çí JçÊçÀJ³ç cç}ç ³çáçÆÊçÀ mçbiçlç Dçmçu³ççmççjKçí Jççì}í. ``ÒçMvç kçíÀ}í}ç cççCçÓmç MçbkçÀjYçf vççJçç®çç kçÀVç[ yç´çïçCç Dççní. '' DççHçu³çç mçcç#ç Dçl³çblç JççF&ì KçíU ®çç}Ó Dçmç}í}ç oÊçÒçYçÓ yçIçlç®ç nçílçí. Òçmlçálç lçí kçáÀjJçHçájçblç®ç Dççnílç. oÊççJçlççjçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®ççÆj$çç®çí çÆ}KççCç nç®ç kçÀjí}. vçÓlçvç ³ççÌJçvççblç HçoçHç&Cç kçíÀ}íu³çç HçlvççÇmç HççnÓvç Hçáªøç çqmLçj jçnÓ MçkçÀlç vççnçÇ.'' lçíJç{îççJçj®ç cç}ç cççbçÆ$çkçÀçkçÀ[Óvç cçáçÆÊçÀ çÆcçUç}çÇ. l³çç}ç Yçíì}íu³çç mçJç& YçççÆJçkçÀçbvçç lççí YçÓlç YççÆJç<³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ Dçl³çblç DçodYçÓlç ÒçkçÀçjí mççbiçlç Dçmçí. l³ççlççÇ} çÆJçøç³ç Dç®çÓkçÀ DçmçÓvç l³ççlç mççbçÆiçlç}íu³çç Içìvçç yçjçíyçj Iç[lççlç Dçmçí lççí mççbiçlç Dçmçí.'' l³çç çÆoJçMççÇ Jçç[îççlç YççÆJç<³ç mççbiçCççjç SkçÀ cçç}ç pçbiçcç Dçç}ç. cççPçç F}çpç mç᪠Pççu³ççJçj Dçç"J³çç çÆoJçMççÇ cççPççÇ mçíJçç kçÀjCççN³çç mçáyyç³³ç箳çç HçlvççÇ}ç yçIçÓvç cnCçç}çí. Dç®çÓkçÀ kçÀlç&J³çç®çç yççíOç nçíF&}. mHçMç& kçíÀ}ç vççnçÇ. Hçjm$ççÇ cççlçímçcççvç Dçmçlçí cnCçÓvç ³çíCççN³çç mçbkçÀìçlçÓvç cççPççÇ j#çç kçÀjçJççÇ. lçÓ mçá×ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç kçÀj. l³ç箳ççpçJçU®çí lçç[Hç$ç iç´bLç ní vçç[çÇ iç´bLç DçmçÓvç. cççÇ kçáÀUç®çjç}ç Dçvçámçªvç Oçcçç&vçí®ç pççÇJçvç kçÀb"ç³ç®çí "jJç}í Dççní. cççP³çç nçlççlç Lççí[îçç kçÀJç[îçç oíTvç l³çç Kçç}çÇ ìçkçÀC³ççmç mççbçÆiçlçu³çç. mçiçȳççbvçç Dççvçbocç³ç HççÆjCççcç }çYçlççÇ}. nç çÆkçÀlççÇ Dçvçç®ççj Dççní ³çç®ççÇ l³ççbvçç Kçblç vçJnlççÇ l³ç箳çç çÆcç$ççyçjçíyçj SkçíÀ çÆoJçMççÇ KçíUlççvçç l³ççvçí çÆJççÆ®ç$ç DçMççÇ Dçì "íJç}çÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvçç mçodiçá© ³çç ªHççvçí mcçjCç kçíÀu³ççmç mçodiçá©mççjKçí®ç DçvçáYçJç ³çílççlç. lçácnçÇ vçíncççÇ mcçjCç kçÀjlçç lçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí mcçjCç kçÀjçÇvç. oámçN³çç kçÀçíCçç}ççÆn cçççÆnlç vççnçÇ. cççPçç çÆJçJççn yçç}HçCççlç®ç Pçç}ç lççí cç}ç vçkçÀUlç®ç. ``cççÇ oçívç Jçøçç&®ççÇ Dçmçlççvçç cççPçí }ivç Pçç}í. mçáyyç³çç®çí DççF&-Jç[çÇ} Dçl³ççvçboçÇlç Pçç}í. cççPççÇ lçyyçílç ®ççbiç}çÇ®ç Dççní. DçMççÇ Dçl³çblç oçÇvçHçCçí cçvççlçu³çç cçvççlç®ç ÞççÇHççoçb®ççÇ ÒççLç&vçç kçÀjçÇlç nçílççí. ³çç kçÀçjCççmlçJç lçácnçÇ cç}ç DççHç}çÇ HçlvççÇ cnCçÓvç mJççÇkçÀçj kçÀª MçkçÀlçç. Dççlçç cççPçíJç³ç 22 Jçøç& Dççní. ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçç#ççlç oÊçÒçYçÓ®ç Dççnílç. Dççc箳çç Jçç[îççlççÇ} mçJç&pçCççbvçç Lççí[îçç®ç kçÀç}çJçOççÇlç lççí HçÀçj DççojCççdzç Pçç}ç. mçáyyç³³ç箳çç pçvçkçÀçb®³çç mçcçpçÓlççÇmçç"çÇ lççí Dççc箳çç IçjçÇmçá×ç Dçç}ç. l³ççvçblçj iççÆCçlç Iççuçávç l³ç箳çç lçç[Hç$ç箳çç iç´bLççlçÓvç SkçÀ Hç$ç kçÀç{Óvç l³ççvçí Jçç®çC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. cççPçç vçJçjç HçUÓvç pççTvç 20 Jçøçx Pçç}çÇ. cççí"îçç YççJç箳çç DçvçáHççqmLçlççÇlç HçÓpçç JçiçÌjí nç®ç kçÀjçÇlç Dçmçí. DççHçu³çç YççÆÊçÀYççJççmç Dçvçámçªvç l³ççb®çí Jçlç&vç Dçmçlçí. KçíUçcçO³çí MçbkçÀjYçf çÆJçpç³ççÇ Pçç}ç. cççÇ lçác箳çç cççiç&oMç&vççKçç}çÇ®ç jçnçÇvç. cççÇ lçácnç}ç DççF&-yççHççmççjKçí®ç cççvçlççí. . kçáÀUçlççÇ} mçá%ç }çíkçÀ SkçÀçÆ$çlç pçcç}í.cççbçÆ$çkçÀ箳çç cçç³ççpççUçlç Hç[Ó vçkçÀç. l³ççb®³çç [çíȳççlççÇ} Dççvçbo HççnÓvç cççPçí [çíUí HçCç Dççí}í Pçç}í. cççÇ cnCçç}çí. Hçjcççlcçç ³çç ªHççvçí mcçjCç kçíÀu³ççmç. ³çç kçÀçÆ}³çáiççlç l³ççbvççÇ DçJçlççj Içílç}ç Dççní. Yççb[Cç cççí"îçç cççCçmççbHç³ç¥lç içí}í. l³çç®çç çÆcç$ç çEpçkçÀu³ççmç nîççvçí KçíUçlçnj}í}çÇ jkçwkçÀcç ÐççJççÇ DçççÆCç nç çEpçkçÀ}ç lçj l³ç箳çç çÆcç$ççvçí DççHçu³çç HçlvççÇmç ¿çç}ç ÐççJçí Dçmçí "j}í. nç ÞççÇ oÊç oíJçç}³ç箳çç Dç®ç&kçÀ箳çç YççJç箳çç ªHççlç pçvcççmç Dçç}ç. pçbiçcç箳çç JçíMççlç Dçmç}íu³çç l³çç cççCçmççkçÀ[í lçç[Hç$ççÇ iç´bLç nçílçí. l³çç}ç jcç}Mççm$ç Dçmçí vççJç nçílçí. DççHçCç FlçkçÀç $ççmç mçnvç kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç mçá×ç cç}ç HçlvççÇ ³çç vççl³ççvçí çqmJçkçÀçj}í vççnçÇ. ³çç kçÀjçjç}ç mçç#ç cnCçpçí ní oÊçÒçYçÓ®ç Dççnílç Dçmçí cççvçÓvç ÒçcççCç kçÀªvç pçáiççj KçíUC³ççmç mçáªJççlç kçíÀ}çÇ. l³çç iç´çcççlç SkçÀ ÒççÆmç× mJç³çbYçÓ oÊçç®çí oíTU nçílçí. l³çç mçodiçá©b®³çç ®çjCççÇ ¿çç pççÆì} mçcçm³çí®çí Oçcç&mçccççÆlçHçÓJç&kçÀ çÆvçJççjCç kçÀjçJçí DçMççÇ cççÇ ÒççLç&vçç kçÀjçÇvç. oÊç oíJçç}³ç箳çç ÒççbiçCççlç nç DçççÆCç ³çç®çç çÆcç$ç oçíIçínçÇ pçáiççj KçíUC³ççlç cçivç Dçmçlç. DççHçCç cççPçí HççÆlç Dçmçu³ççmç ³çç ®çjCç oçmççÇ}ç mççí[Óvç pççT vç³çí. ``cççP³çç yççyçlççÇlç lçÓ kçÀç³ç mçcçpçlçímç ? cççÇ Kçjç Kçjç mçáyyç³³çç®ç Dççní ³ççJçj lçáPçç çÆJçéççmç Dççní kçÀç ?'' l³ççJçj lççÇ cnCçç}çÇ. Oçcç& Yç´<ì nçíT oíT vç³çí. MçbkçÀj箳çç çÆcç$ççvçí l³ç箳çç HçlvççÇmç l³çç}ç oíC³çç®çí vççkçÀçj}í. DççHçCç cççPçí HçlççÇ Dççnçlç kçÀç vççnçÇ lçí l³çç Hçjcçíéçjç}ç®ç cççnçÇlç.

l³ççb®³çç v³çç³çç®ççÇ Dçbcç}yçpççJçCççÇ kçÀjC³ççlç Dçç}çÇ. mçáyyç³³ç箳çç Içjçlç Iç[}íu³çç Içìvçí Jçªvç kçáÀU. ¿çç mçl³çç®ççÇ pçççÆCçJç nçíTvç pççÇJççvçí mçoÌJç mçlkçÀcç&®ç kçÀjçJçí.'' ÞççÇJçuuçYççb®³çç kçÀ©Cçí®çí JçCç&vç kçÀmçí kçÀjçJçí ? oámçN³çç çÆoJçMççÇ®ç mçáyyç³³çç mJçiçÉnçmç Hçjlç}ç. Dçmçí lççí mççbiçlç Dçmçlççí.HççÆJç$ç DçMçç oÊçÒçYçÓbmçcççíj SJç{í cççí"í oá<kç=Àl³ç Iç[}í. lçí IçíTvç lçí l³çç}ç oílççlç. JçjçÆmç×çÇ çÆJçvçç³çkçÀç®çí oíTU Dççní. oá<kçÀcç& kçÀOççÇçÆn kçÀª vç³çí. Hçjm$ççÇ®çç cççín kçÀªvç çÆlç}ç Jç¬çÀcççiçç&vçí ÒççHlç kçÀªvç IçíC³çç®ççÇ F®sç oMç&çÆJçu³çç yçÎ} MçbkçÀj ³ç箳çç [çíkçw³ççJçj içjcç içjcç lçí} Içç}çJçí. l³çç®çç çÆcç$ç mçáyyç³³çç ³çç vççJççvçí #ççÌj kçÀcç& kçÀjCççN³ççb®³çç IçjçÇ HçjcçHççÆJç$ç DçMçç çÆlç©HçlççÇ #çí$ççlç pçvcç}ç. mçáyyç³ç箳çç cçvç ®çb®ç}lçí®³çç HççÆjnçjçmlçJç MçbkçÀjYçf箳çç HçáC³ççlççÇ} Lççí[ç Yççiç Kç®ç& Pççu³çç®çí çÆ®ç$çiçáHlççvçí çÆ}çÆn}í Dççní. lçá}ç MçáYçkçÀçjkçÀ®ç nçíF&}. cçbçÆojçlççÇ} HçápççN³çç}ç cççPçí Jçlç&vç çÆJççÆ®ç$ç Jççì}í. lçmçí®ç KçíUçcçOçí DççHçu³çç HçlvççÇmç HçCçç}ç }çJç}íu³çç ¿ççb®³çç çÆcç$çç}ç vçHçábmçkçÀHçCçç ³çíC³ççmççjKçí Dçbiçsíovç kçÀjçJçí. DçpçÓvç oçívç kçáÀ$çí Dçç}í kçÀç lçí Hççnè ³çç'' Dçmçí lççí HçápççjçÇ cnCçç}ç. l³çç Dçiççíoj çÆJç}çmççb®ççÇ cçççÆnlççÇ oíCççjí `ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlç' ³çç vççJçç®çç iç´bLç ÒçkçÀçMççÇlç nçíF&}. lçÓ oçívç®ç kçáÀ$çí HçççÆn}í Dçmçí mççbçÆiçlç}ímç. Hçjlç JçjçÆmççÆ×çÆJçvçç³çkçÀ箳çç cçbçÆojçlç içí}çí. DçOçcç& kçíÀu³ççmç oÊçÒçYçÓb®³ççkçÀ[Óvç kçÀ"çÇCççlççÇ} kçÀ"çÇCç çÆMç#çímç Hçç$ç nçílççlç. l³ç箳çç kçáÀ$³ççmç Hçç"Jçlççí. nçÇ Dçl³çblç KçíoHçÓCç& Içìvçç nçílççÇ. kçÀççÆCçHççkçÀb ní iç´çcç çÆ®çÊçÓjnÓvç Lççí[îçç®ç DçblçjçJçj Dççní. Oççíy³ççbvçç oíJçç}³ççlç ÒçJçíMç çÆvççÆøç× vççnçÇ. cççÇ mJççcççR®³çç Òçmççoç®çí içç"çí[í yççbOçávç oílççí. çÆl箳çç HçççÆlçJç´l³ç箳çç ÒçYççJççvçí mçáyyç³³ç箳çç cçvçç®ççÇ ®çb®ç}lçç kçÀcççÇ nçíTvç ní jcç} Mççm$ç SíkçÀu³ç箳çç oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçáyyç³³çç Hçjlç ³çíF&}. mçáyyç³³ç箳çç cççlçç-çÆHçl³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ IçíTvç cççÇ çÆ®çÊçÓj çÆpçunîççlççÇ} kçÀççÆCçHççkçÀb iç´çcççmç HççínçW®ç}çí. kçÀcçç&®çç ÒçYççJç Dçl³çblç mçÓ#cç jçÇçÆlçvçí kçÀçcç kçÀjçÇlç Dçmçlççí. Dççpç ¿çç kçÀç}YçÌjJççkçÀ[Óvç ®ççJçCçí ní çÆvççƽçlç®ç Dççní DçMççÇ YççÇçÆlç Jççì}çÇ. lçjçÇ mçá×ç lççí ³çç oíJçUçcçOçí ³çílç vççnçÇ. YççíUmçj Dçmç}í}çÇ mçáyyç³³çç®ççÇ HçlvççÇ çÆvçoçxøç Dççní. HçápççjçÇ cnCçç}ç ``kçáÀ$³ççb®³çç cçpççaÒçcççCçí lçÓ l³çç Oççíy³ççkçÀ[í pçç.'' cççP³çç pççÇJçvççlççÇ} Òçl³çíkçÀ Içìvçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç çÆvçoxMççvçí®ç Iç[lç Dçmçlçí Dçmçç cççPçç çÆJçéççmç nçílçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç pçvcç HççÆ$çkçíÀÒçcççCçí l³ççb®³çç DçJçlççj mçcççHlççÇ vçblçj Lççí[îçç MçlçkçÀçbvççÇ çÆ$çHçáj oíMççlççÇ} Dç#ç³çkçáÀcççj ³çç vççJç箳çç pçÌvç cçlçmLççkçÀ[Óvç ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç ÞççÇ ÒçYçÓb®ççÇ cçççÆnlççÇ Hççínçí®çí}. SkçÓÀCç ®ççj kçáÀ$çí Dççu³ççJçj®ç cççÇ Òçmçço oílççí. Dçmçí kçíÀu³ççJçj l³çç oçíIççbvçç iç´çcççlçÓvç yççÆn<kç=Àlç kçÀjçJçí Dçmçç v³çç³ç mçÓ%ççbvççÇ çÆo}ç. mçáyyç³ç箳çç HçlvççÇmç cççÇ cççPççÇ yççÆnCç cççvç}í. l³çç iç´çcççlç Jçjojçpç mJççcççR®çí oíTU. lçí ®ççjçÇ kçáÀ$çí cççP³çç ®ççjçÇ yççpçábvççÇ Dçç}í DçççÆCç l³ççvççÇ cç}ç Içíj}í. lççí OççíyççÇ oÊçYçÊçÀ Dççní. lçí SkçÀç Oççíy³çç®çí HççUçÇJç kçáÀ$çí Dççnílç. MçbkçÀjYçfç}ç Dçmç}í}çÇ mçç[ímççlççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç Dçvçáiç´nçvçí mçç[ímççlç çÆoJçmççblç®ç çÆvçIçÓvç pççF&}. cç}ç YççÇlççÇ JççìÓvç cççÇ JçjçÆmççÆ×çÆJçvçç³çkçÀ箳çç oíJçUçlç Hçjlçiçí}çí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççcççvçí ÞççÇoÊççbvççÇ ³çç YçÓcççÇJçj DçJçlççj Içílç}ç Dççní. l³çç çÆoJçMççÇ MçbkçÀjYçfç®ççÇ mçáìkçÀç nçíF&}. cçlç Yçío vçmççJçç Dçmçí cç}ç Jççì}í. ³çç . HçápççN³ççbvççÇ Òçmççoç®çí içç"çí[í kçÀªvç çÆo}í. l³çç kçáÀ$³ççyçjçíyçj DçpçÓvç SkçÀ kçáÀ$çç lçíJç{îçç®ç Gb®ççÇ®çç nçílçç. cççÇ cççP³çç YççÇlççÇ®çí kçÀçjCç mççbçÆiçlç}í. Lççí[çJçíU oíJçç®çí O³ççvç kçÀªvç yççníj Dçç}çí. SkçÀ ®ççb[çU yç´çïçCçkçáÀUçlç pçvcç IçíT MçkçÀlççí. cççÇ oíJçoMç&vç IçíTvç yççníj Dçç}çí. YçiçJçblçç}ç mçç#ç "íTvç DçvçáçÆ®çlç mçbkçÀuHç kçíÀu³ççmç DçLçJçç. DççcnçÇ yççníj ³çíF&Hç³ç¥lç ®ççj kçáÀ$çí nçílçí. l³çç®çí cçvç ®çb®ç} Pççu³ççcçáUí Jçí[ç nçíTvç uçivç Pççu³ççvçblçj HçUÓvç içí}ç. ``yççyçç lçÓ IçìkçíÀ IçìkçíÀ}ç yççníj pççTvç Hçjlç cçOçí ³çílççí Dççnímç ³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ?'' Dçmçí l³ççvçí çÆJç®ççj}í. l³ç箳çç cçvçç®çí ®çb®ç}lJç HçÓCç&HçCçí çÆcçìÓvç lççí mJçmLççÆ®çÊç Pçç}ç nçílçç. MçbkçÀjYçfçvçí l³ç箳çç HçÓJç&pçvcççÇ Lççí[çkçÀçU oÊç mçíJçç kçíÀu³ççcçáUí ¿çç pçvcççÇ oíJçYççÆÊçÀ Dçmç}í}ç pçvcç ÒççHlç Pçç}ç. ``lçí çÆvç<kçÀçjCç kçÀçíCçç}ç kçÀçbnçÇ Fpçç kçÀçÆjlç vççnçÇlç. çÆlçLçí SkçÀ Gb®ç kçáÀ$çí GYçí nçílçí. cççÆCçkçÀb"íéçj mJççcççR®çí oíTU.

lçá}ç ÞççÇJçuuçYççb®çç DçççÆMçJçç&o kçáÀjJçHçájçlç }çYçí}. cççP³çç HçÓJç&HçáC³ççF&vçí®ç içlç&HçájçÇ (içábìáª) cçb[UçlççÇ} Hçu³çvçç[Ó ÒççblççlççÇ} cççu³ççêçÇHçájçlç cççÇ pçvcç}çí. lçácnçÇ cççP³ççkçÀ[í kçÀOççÇ ³çç}. yççyçç ! MçbkçÀjYçfç ! JçjçÆmççÆ× çÆJçvçç³çkçÀç®çç Òçmçço Içílç}çmç. lçí cnCçç}í. iççíoçJçjçÇ cçb[}çblçiç&lç Dçmç}íu³çç ``DççFvççÆJççÆuuç'' ³çç iç´çcççlç Pçç}íu³çç içCçHçlççÇ cçnç³ççiççmç oçíIçínçÇ içí}í nçílçí. l³çç iç´çcççlç cçuuçççÆo vççJçç®ççÇ oçívç IçjçCççÇ nçílççÇ. ³ç%ç箳çç MçíJçìçÇ mJçCç&cç³çkçÀçblççÇvçí içCçHçlççÇvçí oMç&vç çÆo}í. l³ççb®³çç cçOçí mçáyç´ïçbC³çç®çí lçÊJç Dçmçu³ççvçí lçí kçíÀJçU %ççvç DçJçlççj cnCçÓvç DççíUKç}í pççlççÇ}. kçÀcçç&®çí DçççÆo. mçJç& çÆJçIvçkçÀlçç& cççÇ®ç. yççÆ}®ç¬çÀJçlçça®çç çÆvçiç´n kçÀjC³ççHçÓJçça lçmçí®ç çÆMçJçç®çí DççlcççEuçiç IçíTvç pççCççN³çç jçJçCççmç çÆJçjçíOç kçÀjlçí JçíUçÇ YçiçJççvç çÆJç<Cçávçí. çÆlç©cç}oçmççvçí ¿çç®çç HçÓJç& JçÉÊççblç mççbiçç³ç}ç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. DççFvççÆJççÆuuç®çí içCçHçlççÇ®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç cnCçÓvç DçJçlçj}í lçí cnCçç}í ``yççyçç ! Dççpç®çç çÆoJçmç cççP³çç Dçl³çblç Yççi³çç®çç Dççní ! DççHçu³çç oMç&vçç®çç }çYç Iç[}ç. mçJç& çÆJçIvçnlçç& mçá×ç cççÇ®ç Dççní. ³ç%ççmç Dçç}í}í mçiçUí®ç }çíkçÀ Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pçç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHççlç cçnçiçCçHçlççÇ Dçmçu³ççvçí içCçíMç®çlçáLçça®³çç çÆoJçMççÇ®ç l³ççb®çç DçJçlççj nçíF&}. l³ççvçblçj lççÇ cçnçiçCçHçlççÇ mJçªHççlç ªHççblççÆjlç Pçç}çÇ. ³çç®ç ÒçcççCçí mçkçÀ} oíJçlççbvççÇ cççPççÇ DççjçOçvçç kçÀªvç®ç DçYççÇ<ì ÒççHlç kçíÀ}í. Oçcç&MççmlççªHççlç içCçHçlççÇ.pçvcççlççÇ} yç´çïçCç oámçN³çç pçvcççlç ®ççb[çU ªHççvçí pçvcç IçíT MçkçÀlççí. cççÆnøççmçájç®çç JçOç kçÀjC³ç箳çç mçcç³ççÇ HççJç&lççÇvçí. cççÇ mçJç&MççÆÊçÀcççvç Dççní. cççÇ HçÓJç&pçvcççÇ SkçÀ ÒççÆlççÆ<þlç Jçío HçbçÆ[lç nçílççí. yç´çïçCçpçvcçç®çç cççPçç DçnbkçÀçj HçÓCç&HçCçí içí}ç nçílçç. cçuuçççÆo ÞççÇOçjDçJçOççvççÇ ³çç vççbJçç®çí cçnçHçbçÆ[lç kçÀçÌçÆMçkçÀ iççí$ççÇkçÀ nçílçí. lçÓ Dççp箳çç çÆoJçMççÇ®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®ççÆj$ççcçÉlçç®çç ÞççÇiçCçíMçç kçÀj. øçCcçáKç ªHç çÆJç}çÇvç Pçç}í}í ní ªHç mçá×ç oÊçªHç®ç Dççní. cçuuçççÆo yççHçVççJçOçççÆvç ³çç vççbJçç®çí cçnçHçbçÆ[lç nçÆjlçmç iççí$çç®çí nçílçí. lçí ªHç yççí}á }çiç}í. l³çç mçYçílç çÆlçIçí vçççqmlçkçÀ nçílçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí YçÊçÀ kçÀçíCççÇnçÇ Dçmç}í lçjçÇ cç}ç Dçççqlcç³ççbmççjKçí®ç çÆomçlç nçílçí. Oçcç&Mççmlçç lçÊJççcçáUí lçí ªHç mçcçmlç Oçcç&. lççí l³ç箳çç PççíHç[çÇlçÓvç yççníj Dçç}ç. MçbkçÀjYçf DçççÆCç çÆlç©cç}oçmççb®çç mçbJçço cççÇ Oççíy³ç箳çç jçnl³çç içuuççÇlç Dçç}çí.'' kçÀççÆCçHçÓj çÆJçvçç³çkçÀç®çç cççÆncçç nçícçkçáÀb[çlççÇ} çÆJçYçÓlççÇvçí cççvçJçç®çç DççkçÀçj Içílç}ç. jç#çmç MççÆÊçÀ mçá×ç cççP³ççcçO³çí®ç Dççní. DçççÆCç cçÓU Dçmçí mçcçpç}í pççlççÇ}. lçí®ç cçu³ççêçÇHçáj kçÀç}çblçjçvçí cçuuçççÆo ³çç vççJççvçí DççíUKç}í pççT }çiç}í. JçjçÆmççÆ×çÆJçvçç³çkçÀ箳çç oíJçUçlççÇ} Òçmçço çÆlç©cç}oçmççvçí cç}ç KççC³ççmç çÆo}ç. oÊçç$çí³ç ní mçJç&kçÀçU çÆ$çcçÓçÆlç& mJçªHç®ç Dçmçlççlç. p³ççíçÆlçmJçªHç®ç cççvçJççkç=ÀlççÇ®çí ªHç IçíF&}. cççÇ Içjçlç içíu³ççJçj l³ççvçí cç}ç SkçÀç Hç}biççJçj yçmçJç}í.'' ÞççÇ içCçHçlççÇ Hçá{í cnCçç}í cççÇ lçácnç}ç MççHç oílç Dççní. HçCç içCçHçlççÇ cçç$ç vççnçÇ. cççu³ççêçÇHçájç®çí DçççÆCç ÞççÇHççÇçÆ"kçÀçHçáj ³çíLççÇ} çÆJçMçíøç Jççlçç& kçÀOççÇ mççbiçç} ³çç®ççÇ GlmçákçÀlçívçí Jççì Hççnçlççí Dççní. Mççm$ççÒçcççCçí MçíJç쮳çç DççnálççÇ®çç içCçHçlççÇ DççHçu³çç mççbí[ílç çqmJçkçÀçj kçÀjçÇ} DçççÆCç DççHç}í mJçCç&kçÀçblççdzçáÊçÀ mJçªHçç®çí oMç&vç oíF&} Dçmçí HçbçÆ[lççb®çí cçlç nçílçí. Hçjblçá Hçjcç}çíYççÇ nçílççí. çÆJç<CçáªHççlç yç´ïçç©ê ªHç çÆJç}çÇvç Pçç}í lçí®ç oÊçªHç nçí³ç. l³ççcçáUí lçác箳çç . cçjlçíJçíUçÇ p³çç mçbkçÀuHççvçí ÒççCçl³ççiç nçílççí l³çç}ç Dçvçámçªvç l³çç}ç oámçjç pçvcç çÆcçUlççí. cççÇ Òçmçço iç´nCç kçíÀ}ç. mçJç& çÆmç×çÇ çÆmç× nçíC³ççHçÓJçça çÆmç×cçávççRvççÇ. oÊçç$çí³ç cnCçpçí kçÀçíCç mçcçpç}çlç ? nçÆjnj Hçá$ç Dçmç}í}ç Oçcç&Mççmlçç lççí®ç. YçÓYççj IçíC³ççHçÓJçça DçççÆoMçíøççvçí. cççvçJç DççHçCç kçíÀ}íu³çç HççHçHçáC³çç®çí içç"çí[í IçíTvç pçvcçpçvcççblçj箳çç kçÀcç& ÒçJççnçlç Jççnlç pççlç Dçmçlççí. ÒçbHç®ççJçj çÆJçpç³ç mççOçC³ç箳çç çÆvççÆcçÊççvçí cçvcçLççvçí. mçl³çmJçªHç Hççnávç mçá×ç lçí Dçmçl³çDççní Dçmçí cnCçç}çlç. çÆlç©cç}oçmç Dçmçí vççJç Dçmç}í}ç lççí jpçkçÀ 70 Jçøçç&®çç cnçlççjç nçílçç. nç DçJçlççj cççlçç-çÆHçl³ç箳çç mçb³ççíiçç®çí HçÀU vçmçí}. ``cçáKçç&vççí ! çÆ$çHçájçmçáj箳çç JçOç箳çç JçíUçÇ çÆMçJççvçí. mçiçȳçç MçkçwlççR®çí cççÇ®ç Yççb[çj Dççní. cççP³çç cçÉl³çámçcç³ççÇ vçákçÀlçí®ç pçvcç}í}í iççF&®çíJççmçª pçáv³çç çE®ççÆOçmç ®çIçUlççvçç HççnÓvç l³ççmç pçHçÓvç "íJçC³ççmç cçá}çbvçç mçÓ®çvçç çÆo}çÇ. ``çÆomçlçí lçí mçiçUí®ç Fbêpçç} Dççní kçÀçÇ cçnWêpçç} Dççní. ÞççÇOçjDçJçOççvççÇ ³ççb®ççÇ yççÆnCç jçpçcççbyçç çÆn®çç çÆJçJççn yççHçVççJçOççvççÇ ³ççb®³çç yçjçíyçj Pçç}ç. MçíJçì®ççÇ DççnálççÇ DççHçu³çç mççW[ílç Içílç}çÇ DçççÆCç cççÇ mJçlç: mçbHçÓCç& kçÀ}ívçí içCçíMç®çlçáLçça®³çç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHççvçí DçJçlççj IçíF&vç Dçmçí Jç®çvç çÆo}í. cçjlçíJçíUçÇ cççÆ}vç Jçm$ççJçj vçpçj "íTvç cççÇ ÒççCçl³ççiç kçíÀ}ç l³ççcçáUí jpçkçÀ箳çç pçvcççmç Dçç}çí. vçblçj çÆlç©cç}oçmççvçí mççbiçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. lçmçí Dçmç}í®ç lçj Hçjlç SkçÀoç l³çç®çí oMç&vç Iç[JçÓvç DççCççJçí.

HçÌkçÀçÇ SkçÀ DççbOçUç pçvcçí}. SkçíÀ çÆoJçMççÇ çÆJççÆnjçÇlç Dçmç}í}í HççCççÇ mççjí Kç®ç& Pçç}í. l³çç Mçílççlç Hçç³çL³çç}ç SkçÀ çÆJçnçÇj nçílççÇ. l³çç mJç³çbYçÓ çÆJçvçç³çkçÀ箳çç oiç[çÇ cçÓlçça®³çç [çíkçw³ççJçj HçÀçJç[ç }çiçÓvç jÊçÀñççJççmç DççjbYç Pçç}ç. Iççíj DçvçLç& nçílççí. pççÆcçvççÇlççÇ} HççCççÇ JççUÓvç içí}í. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçvçíkçÀ yçç}}çÇ}ç HçççÆnu³çç. Jçç³çálçÊJççlç. HçÀçJç[ç IçíTvç çÆlçIçínçÇ JççUÓ kçÀç{C³ç箳çç Òç³çlvççlç nçílçí. ÞççÇHççoçb®ççÇ ³çLççcçlççÇvçí mçíJçç kçÀjçÇlç Dçmçlççí. kçíÀoçjçcçOçí. l³çç mçl³ç箳çç yççyçlççÇlç mççbiçlç Dçmçlçç oá}&#ç kçÀªvç vç SíkçÀu³ççcçáUí lçác箳ççHçÌkçÀçÇ SkçÀ yççÆnjç pçvcçí}. cççP³çç mJç³çbYçÓ cçÓlçça®çí oMç&vç Içílçu³ççJçj®ç lçácnçÇ oçíøçjçÆnlç Jnç}. ``cçnçYçÓcççÇ cçOçÓvç ³çç }çíkçÀçlç Dçç}çí.'' yççyçç ! MçbkçÀjç ! cçu³çççÆoHçájçlçÓvç mçl³ç $ç+øççÇéçj DçççÆCç ÞççÇOçj HçbçÆ[lç HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç çÆvçJççmç kçÀjC³ççmç içí}í. HççC³ç箳çç mHçMçç&vçí yççÆnN³çç®çç oçíøç içí}ç. kçÀçMççÇcçOçí. HççCççÇmçá×ç çÆJçnçÇjçÇlç ³çLçççÆJçOççÇ Yçª }çiç}í. ní lçÊJç kçÀç}çblçjçvçí DçvçíkçÀ ªHççblç ªHççblçj nçíF&}. mçÓ³ç&cçb[UçlççÇ} lçípçç®çç lçíLçí MççÆÊçÀHççlç kçíÀ}ç HçççÆnpçí. SkçÀ SkçÀj pççÆcçvççÇlç. yççyçç ! lçí çÆlçIçínçÇ ³çç kçÀççÆCçHçájçlç YççJçb[箳çç ªHççlç pçvcç}í. lççí kçáÀjJçHçájçlç jçnçlç Dççní. JçlmçJççF& Dçmçí GHçvççcç Dçmç}íu³çç vçjçEmçn Jçcçç¥vçç mçá×ç Yçíì. lçácnçÇ ÞççÇMçÌu³ççcçOçí MççÆÊçÀHççlç kçíÀu³ç箳çç çÆoJçMççÇ®ç iççíkçÀCçç&cçOçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlçjCçç®çç mçcç³ç çÆvçkçÀì ³çílç Dççní. jÊçÀ nçlçç}ç uççiçu³ççvçí cçákçw³çç}ç Jçç®çç HçáÀì}çÇ. SkçÀç®ç JçíUçÇ cççP³çç çÆJçMçíøç Dçvçáiç´nçvçí MççÆÊçÀHççlç nçíF&}. SkçÀç Jçøçça oá<kçÀçU Hç[}ç. DççFvççÆJçuuççÇ cçOçí lçácnçÇ kçíÀuçíu³çç cçnç³ç%ççlççÇ} Yçmcççvçí®ç ní ªHç OççjCç kçíÀ}í. cççP³çç HççÆnu³çç yçç³çkçÀçíHççmçÓvç cç}ç SkçÀ cçá}içç Pçç}ç. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ ³çç ìçíHçCç vççJççvçí nçkçÀ cççjçÇlç Dçmçlç. ÞççÇ Þçí<þçR®³çç JçbMççJçj ÞççÇHççoçb®çç DçYç³çnmlç Dççní. ÞççÇ Þçí<þçRvçç ÞççÇHçço ÒçYçá. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ vççJç箳çç J³ççÆÊçÀmç YçíìMççÇ} lçWJnç DçvçíkçÀ cçnlJç箳çç çÆJçøç³çç yçÎ} cçççÆnlççÇ çÆcçUí}. nçÇ lççÇvç YççJçb[í. kçÀçÌçÆMçkçÀ iççíçÆ$çkçÀ lçácç®çí JçbMçpç DççpçHççmçÓvç ÞççÇHçço ³çç Dç[vççJççvçí DççíUKç}í pççlççÇ}. l³ççb®çç ÞççÇHççoçbMççÇ IççÆvç<ì mçbyçbOç Dççní. l³çç JçjçÆmç×çÇ çÆJçvçç³çkçÀç®ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç kçÀjC³ççmç mçl³ç$ç+øççÇéçj Dçmçí vççcççblçj Pçç}í}í yççHçVççJçOççvççÇ DçççÆCç l³ççb®çç cçíJnCçç ÞççÇOçjçJçOççvççÇ ³çç iç´çcççmç Dçç}í nçílçí. ÞççÇMçÌu³ççcçOçí kçÀUç kçÀcççÇ Dççní. HçÉçqLJçlçÊJççJçj DçJçlççj Içílç}ç. çÆ$çcçÓçÆlç&vçç oÓøçCç çÆou³ççmç. vçblçj®³çç kçÀlç&J³çç®çí DççoíMç oílççí. JçjçÆmç×çÇ çÆJçvçç³çkçÀ l³ççbvçç cnCçç}í. pç}lçÊJççlç. lçáP³ççkçÀ[Óvç j®çu³çç pççCççN³çç ÞççÇHççoçb®³çç ®ççÆj$ççmç ÞççÇ®çjCççb®çç DçççÆMçJçç&o }çYçí}. ÞççÇOçjç lçáP³çç Içj®çí vççbJç ÞççÇHçço cnCçÓvç yço}lç Dççní. nçÇ ÞççÇ ®çjCççb®ççÇ Dçç%çç Dççní. l³çç HççC³ççKçç}çÇ} Yççiççlç Dçmç}íu³çç oiç[çJçj HçÀçJç[ç }çiçávç jÊçÀç®çç HçÀJççjç Jçj Dçç}ç. yçojçÇcçOçí. GÐçç cççÇ lçá}ç l³çç mççÆJçmlçj mççbiçívç. DçivççÇlçÊJççlç. lççÇ mJç³çbYçÓ cçÓlçça yççníj kçÀç{C³ççlç Dçç}çÇ. cççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç Dçç%çívçámççj kçÀççÆCçHçájçlç®ç oámçN³çç HçlvççÇ DçççÆCç cçá}çyçjçíyçj kçáÀ}JçÉÊççÇ}ç Dçvçámçªvç jnçlç Dççní. lçácnçÇ çÆlçIçí yçbOçáªHççvçí pçvcçç}. lçÓ ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç DçvçíkçÀ cçnçvçáYççJççbvçç YçíìMççÇ}. DççkçÀçMçlçÊJççlç cççPçí DçJçlçjCç Pçç}í}í®ç Dççní. cççíìí®³çç mçnç³³ççvçí çÆHçkçÀçbvçç HççCççÇ oíC³çç®ççÇ mççí³ç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. l³çç®çí vççbJç jçÆJçoçmç Dççní. SJç{ç pçvçmçcçáoç³ç çÆvçpçYçÊçÀ. mçl³çmJçªHçç®ççÇ ÒçMçbmçç vç kçÀjlçç çEìiç} kçíÀu³ççcçáUí lçác箳çç HçÌkçÀçÇ SkçÀ cçákçÀç pçvcçí}. lçÓ çÆ}nçÇ}íu³çç iç´bLççKçíjçÇpç oámçjç kçÀçíCçlççnçÇ iç´bLç ÞççÇHççoçb®çí ®ççÆj$ç mçbHçÓCç& jçÇçÆlçvçí cçççÆnlççÇ oíCççjç DçmçCççj vççnçÇ. ³çç®ç iç´çcççlç GlHçVç kçÀç{çÇlç Dçmçlç. çÆlçmçN³çç DççbOçȳççvçí l³çç HççC³ççlççÇ} oiç[ç}ç mHçMç& kçíÀu³ççcçáUí l³çç®çí DçbOçlJç vççnçÇmçí Pçç}í.

jmlçç çÆJçmçj}çÇ Dçmçí Jçlç&cççvç ÞççÇ Jçcçç¥vçç kçÀUç}í. SkçÀoç içç³ç$ççÇ çÆomçívççmççÇ Pçç}çÇ. ¿çç kçÀçÆ}³çáiççblç Hççoiç³çç #çí$ççlç cçnççÆmç×Hçá©øççb®³çç. mçl³ç$ç+çÆøçéçj ³çç vççJçç®çí cçuuçççÆo yççHçVççJçOççvççÇ ``HççÇçÆ"kçÀçHçáj yç´çïçCç HççÆjøçoW®çí'' DçO³ç#ç nçílçí. lççí ÞççÇJçuuçYççb®çí l³ççb®³çç®ç mJçiçÉnçlç oMç&vç IçíTvç Oçv³ç Pçç}ç. kçÀ©Cçívçí Yçj}í}í Dççnílç DçççÆCç ¿çç içáCççb®çí ní jbiç çÆvçoMç&kçÀ Dççnílç. kçáÀ"ílçjçÇ njJç}çÇ. lçí JçìJçÉ#ççmççjKçí Dççnílç. ³ç%ç箳çç MçíJçìçÇ kçáÀbYçJçÉ<ìçÇ Pçç}çÇ. l³ççb®³ççkçÀ[Óvç®ç mçcçmlç MçkçwlççRvçç DççÞç³ç ÒççHlç nçílççí. lççÇ YçjHçÓj oáOç oílç Dçmçí. çÆvçȳçç jbiçç®ççÇ kçÀçblççÇ DçmçCççjí ÞççÇÒçYçÓ Dçvçblç Òçícççvçí. DçLçç&lç Jçøçç& Pçç}çÇ. l³ççvçí ÞççÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçjç}³ççlç ³çíTvç mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ mçÓ#cçkçÀçblççÇ çÆkçÀlççÇ oÓj J³ççHçÓvç Dççní DçççÆCç kçÀçíCçl³çç jbiçç®ççÇ Dççní. l³ççb®çí DçbMççJçlççj mçiçUí®ç çÆJççÆJçOçlçç Dçmç}íu³çç Hççjby³çç ÒçcççCçí Dççnílç (Pçç[çlçÓvç çÆvçIçç}í}í cçÓU). mçbHçÓCç& ³ççíiççJçlççj Dççnílç. HçJç&lç çÆMçKçjçJçj Hççínçí®ç}íu³çç J³ççÆÊçÀmç mçiçȳçç Jççìç SkçÀ mççjK³çç®ç Jççìlççlç. ``yççyçç ! ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ®çjç®çj mçÉçÆ<ì®çí cçÓ} Dççnílç. mJç®s DçMççÇ OçJçuçkçÀçblççÇ Dçmç}í}í ÞççÇJçuuçYç çÆvçcç&U DçmçÓvç. lççÇ®çí vççbJç içç³ç$ççÇ Dçmçí nçílçí. cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç jnçlç Dçmçlççvçç lçíLçí SkçÀ ³ççíiççÇ Dçç}ç. HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç Pçç}íu³çç SkçÀç ³ç%çç®çí DççÆOçHçl³ç kçÀjC³çç®ççÇ l³ççbvçç çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ nçílççÇ. DççÆivç®ççÇ GHççmçvçç kçÀjçÇlç. mçodiççÆlç mçbHççovç kçÀjC³çç®çç çÆJç®ççj kçÀj. ÒçLçcç lçáP³çç çÆnlçç®çç çÆJç®ççj kçÀj. Hçjblçá l³ççbvçç DççOççj JçìJçÉ#ç®ç Dçmçlççí. lçí cçáK³çlç: mçÓ³çç&®ççÇ. lççí çÆJçiç´n箳çç kçÀçblççÇJç}³çç yçÎ} cçççÆnlççÇ mççbiçlç Dçmçí. oíJçoçvçJççHççmçÓvç mçcçmlç ÒçççÆCçcçç$ççbvçç l³ççb®çç®ç DççOççj Dççní. l³ççb®³çç cçmlçkçÀ箳çç YççíJçlçç}çÇ çÆJçÐçáuuçlçí®³çç lçá}vçí®ççÇ OçJç}kçÀçblççÇ DçÒççÆlçcçHçCçí J³ççHçÓvç nçílççÇ. lçWJnç ``M³ççcç}çbyççHçájcçd (mççcç}&kçÀçíìç) cçO³çí Kççvçmççníyç vççJçç®çç kçÀmççF& Dççní. Òçl³çíkçÀ ÒççCççÇcçç$ççmç kçÀçblççÇ®çí SkçÀ Jç}³ç Dçmçlçí. ÞççÇ yççHçVçç Dçç³ç& p³ççíçÆlçøç Mççm$çç®çí HçbçÆ[lç Dçmçu³ççvçí Jçcçç¥vççÇ l³ççbvçç içç³ç$ççÇ®³çç #çícç-kçáÀMç}ç mçbyçbOççÇ ÒçMvç kçíÀ}ç. lççÇ Dçl³çblç mçáMççÇ} DçççÆCç mççOçá mJçYççJçç®ççÇ nçílççÇ. lççÇ cçÓçÆlç& l³çç ³ççíi³ççmç yçIçÓvç cnCçç}çÇ. mçJç& mçl³ççb®çç.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -6 vçjmççJçOççvççR®çí JçÉÊç oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ pçHçO³ççvçççÆo HçÓCç& Pççu³ççJçj çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í. cçnçYçÊçÀçb®³çç ÒçícçYççÆjlç DççJnçvççvçí®ç cççÇ ³çíLçí DçJçlççj Içílç}ç Dççní. l³çç ³ççíi³çç®ççÇ çÆJçÞççblççÇ Pççu³ççJçj Þç×çHçÓCç& ®ç®çç& mç᪠Pçç}çÇ. l³çç}ç J³çkçwlççÇ®ççÇ kçÀçblççÇ kçÀçíCçl³çç jbiçç®ççÇ DçmçÓvç çÆkçÀlççÇ oÓjJçj J³ççHçÓvç Dççní lçí mççbiçlçç ³çílç Dçmçí. cçnç³ççíi³ççb®³çç. ÞççÇ Jçcç祮³çç çÆJçvçblççÇmç l³ççbvççÇ vçkçÀçj çÆo}ç. lçí®ç cçÓU Hçjlç YçÓcççÇcçO³çí pççTvç mJçlçb$ç lçÊJç Dçmçu³ççmççjKçí çÆomçlçí. mçkçÀ} pçvç mçcçáoç³ç Dççvçbo}ç. Hçjblçá ³ç%ç³ççiççlç çÆcçUç}í}í Oçvç çÆMçOçç lçíJç{í®ç ÞççÇyççHçVçç Dçç³ç& Içílç Dçmçlç. l³çç êJ³ççmç Mçá×çÇ vçmçí} lçj lçí mJççÇkçÀçj kçÀjçÇlç vçmçlç. ÞççÇ Jçcç祮ççÇ Dçl³çblç çÆÒç³ç Dçmç}í}çÇ kçÀçÆHç}ç içç³ç nçílççÇ. l³ççbvçç yççHçVçç Dçç³ç& Dçmçí mçá×ç }çíkçÀ Þç×ívçí cnCçlç Dçmçlç. ``yççyçç ! oámçN³ççb®çí mçÓ#cç MçjçÇj çÆkçÀlççÇ oÓj J³ççHç}í}í Dççní ³çç®ççÇ cçççÆnlççÇ kçÀç{C³ç箳çç Òç³çlvççlç DçcçÓu³ç pççÇJçvç kçÀçU J³çLç& Içç}JçÓ vçkçÀçímç. ¿çç®ççÇ HççÆj#çç kçÀjC³çç®çí "jçÆJç}í l³çç ³ççíi³ççmç mJç³çbYçÓ oÊç箳çç çÆ"kçÀçCççÇ ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç Pçç}í. ®çlçáJç&Cç& çÆJçYççiç Dçmç}íu³çç mçá#cç MçjçÇj箳çç kçÀçblççÇ®çç Yçío¢<ìîçç çÆvçCç&³ç I³ççJçç kçÀçb ? çEkçÀJçç pçvcççÆmç× kçáÀ}iççí$ç箳çç ¢<ìçÇvçí çÆvçCç&³ç I³ççJçç ? kçÀçíCçl³çç JçCçç&®çç pçvcç Dçmç}ç lçj JçíoçíÊçÀ Hç×lççÇvçí GHçvç³çvç kçÀjçJçí ? kçÀçíCçl³çç JçCçç&®³çç }çíkçÀçb®çí Mççm$ççíkçwlç cnCçpçí HçájçCççíkçwlç GHçvç³çvç kçÀjçJçí ? GHçvç³çvççlç YçÉkçáÀìçÇ cçO³çí Dçmç}íu³çç çÆlçmçN³çç [çíȳçç®çç mçbyçbOç Dçmçlççí kçÀçb ? vçmçí} lçj kçÀçbnçÇ çÆJçMçíøç Dççní kçÀçb ? cçíOççJççÇ }çíkçÀ cnCçpçí kçÀç³ç ? DçMççÇ ®ç®çç& yçjç®ç JçíU içjcç içjcç ®çç}}çÇ nçílççÇ Hçjblçá HçbçÆ[lççb®çí cçlçÌkçw³ç nçílç vçJnlçí. HçávçjçÆHç l³çç MççÆÊçÀ l³ççb®³ççlç®ç çÆJç}çÇvç nçílç Dçmçlççlç. l³çç®ç ÒçcççCçí mçiçȳçç ÒçkçÀçj®³çç mççbÒçoç³çç®çí }çíkçÀ oÊçlçÊJççcçOçí®ç mçcçvJç³ç HççJçlççlç. mçJç& lçlJçcçÓ}çb®çç cçÓ} Dçmç}í}ç oÊç cççÇ®ç Dççní. l³çç OçJç} kçÀçblççÇ®³çç YççíJçlççÇ Kçç}®³çç Yççiççlç J³ççHçÓvç Dçmç}íu³çç çÆvçU³çç jbiç箳çç kçÀçblççÇ®çí l³ççmç oMç&vç Pçç}í. ÞççÇ ®sJççF& vçjçEmçn Jçcçç& ³çç vççJç箳çç #ççÆ$ç³ç içÉnmLççbvççÇ ÞççÇ mçl³ç$ç+çÆøçéçjçbvçç l³ççb®³çç iççJççlç jnçJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. Lççí[îçç®ç çÆoJçmççlç lçáPçç cçÉl³çÓ nçíCççj Dççní.'' mJççcççR®³çç ³çç GHçoíMççvçí l³ç箳ççlççÇ} HçÓJç& Jççmçvççb®çç vççMç Pçç}ç. mçÓ#cç MççÆjj箳çç kçÀçblççÇ®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆcçUçÆJçC³çç®ççÇ l³çç®ççÇ MççÆÊçÀ ÞççÇJçuuçYççblç®ç çÆJç}çÇvç Pçç}çÇ. .

l³ççb®³çç IçjçÇ kçÀç}ççÆivçMçcçvç vççJççvçí DççíUKç}çÇ pççCççjçÇ oÊçç®ççÇ cçÓçÆlç& nçílççÇ. kçÀcç&oíJçlçí}ç MççHç çÆo}ç. HçÓpçç mçcç³ççÇ kçÀç}ççÆivçMçcçvççvçí ``lçÓ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç pççTvç nçÆjlçmç iççíçÆ$çkçÀ.``oçvç IçíC³ççmç lçácnçmç mçbkçÀçí®ç Dçmçí} lçj 1 Jçjçn cç}ç oíTvç ní Içj çÆJçkçÀlç I³çç'' Dçmçí Þçí<þçÇ cnCçç}í. iççíoçJçjçÇ cçb[}çblçiç&lç DççFvççÆJçuuççÇ ¿çç iççJççlççÇ} jçpçJçcçç&®çí yçbOçáçÆcç$ç HççÆjJççjçmç Jçlç&cççvç Hçç"Jç}í. ÞççÇjçpç Mçcçç& ³ççb®³çç oá:Kçç®çç HççÆjnçj kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççb®çí vççlçíJççF&kçÀ lçíLççÇ} cçnçÒçmçço . Jçcçç& l³çç iççF&®ççÇ nl³çç nçíT oílççÇ}. DçHçmlçbYç mçÓ$ç箳çç JçÌçÆokçÀ MççKçí®çí cçuuçççÆo yççHçVççJçOççvççÇ ³ççb®³çç kçÀ[í çÆJçÐççY³ççmç kçÀjçJçç'' Dçmçç DççoíMç çÆo}ç. l³ççcçáUí Lççí[ç çÆJç®ççj ®çç}}ç nçílçç. l³ççbvçç çÆvçJççmççmçç"çÇ Içjç®ççÇ J³çJçmLçç Pçç}çÇ.l³ç箳ççkçÀ[í lççÇ Dççní. ÞççÇ yççHçVçç Dçç³çç¥vçç JçWkçÀìçJçOççvççÇ vççJçç®çç cçá}içç Jç mçácçlççÇ vççJçç®ççÇ cçá}iççÇ Pçç}çÇ. ÞççÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç çÆMçJççE}iççcçOçávç çÆJçÐçálçdkçÀçbçÆlç ÒçkçÀçMçlç nçílççÇ. lççÇ oÊçcçÓçÆlç& Hçápçí®³çç JçíUçÇ mHç<ì yççí}lç Dçmçí. IçbçÆ[kçÀçíìç Dç[vççJçç®çç DçHHç}}#cççÇ vçjçEmçnjçpç Mçcçç& vççJçç®çç YççjÜçpç iççí$ççÇ. lçmçí Dçmçí} lçj cççÇ cççP³çç Içjç®ççÇ çEkçÀcçlç 1 Jçjçn cçç$ç®ç "jJçÓvç çÆJçkçÀlççí. l³ççcçáUí iççínl³çí®çí HççlçkçÀ }çiçí}. yççHçVçç Dçç³çç¥vççÇ l³çç®çç DçbçÆiçkçÀçj vç kçíÀu³ççmç iççínl³çí®çí HççlçkçÀ ÒççHlç nçíF&}. lççÇ SkçÀ Jçjçn (pçáv³çç kçÀçUçlççÇ} vççCçí) "jçÆJç}çÇ içí}çÇ. DççHç}çÇ oçíçqvn cçá}í DçMçç jçÇçÆlçvçí DçHçbiç Dçmçu³ççvçí mçácççÆlç DçççÆCç jçpçMçcçç& Dçl³çblç oá:KççÇ nçílçí. DçççÆCç DçÒççkç=ÀçÆlçkçÀÒçiççÆlç®çí mJçªHç oMç&çÆJçCççjí }biç[í yçç}kçÀ DçMççÇ oçívç yçç}kçíÀ jçpçMçcçç&mç ÒççHlç Pçç}çÇ. DçkçÀjç Jçjçn oíC³ççmç cççP³ççkçÀ[í SkçÀ HçÌ HçCç vççnçÇ Dçmçí jçpçMçcçç& cnCçç}í. DççoíMç mçá×ç oílç Dçmçí. DçHçmlçbYç. Þçí<þçÇvççÇ pçí mççbçÆiçlç}í lçí Oçcç&mçccçlç Dççní Dçmçç mçiçȳççbvççÇ nçíkçÀçj çÆo}ç. ÞççÇ Þçí<þçRvççÇ jçpçMçcç祮³çç mççí³çN³ççbyçjçíyçj yççí}Óvç jçpçMçcçç&}ç çÆcçUCççN³çç JççÆ[}çíHçççÆpç&lç içÉnYççiçç®ççÇ çEkçÀcçlç }çJç}çÇ. DççFvççÆJççÆuuç iççJççblç SkçÀ ÒççÆmç× çÆJçIvçíéçjç®çí oíTU Dççní. çÆJçJççnç®çç çÆvçCç&³ç Pçç}ç. HçÓJçça®³çç kçÀçUçÇ vçbo³çMççíoívçí MççÆvçÒçoçíøç. yççHçVçç Dçç³ç& mçbkçÀì çqmLçlççÇlç Hç[}í. çÆvç:mçboínHçCçí lçáPççÇ cçá}iççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇmç DçHHç}jçpçá Mçcçç&mç oíTvç çÆJçJççn kçÀj.'' jçpçMçcçç& oçvç IçíC³ççmç lç³ççj vçJnlçí. ÞççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DçççÆCç ÞççÇ DçHHç} }#cççÇ vçjçEmçn Mçcçç& ³ççb®çç çÆJçJççn cçnçHçbçÆ[lççb®³çç JçíoIççíøççvçí. l³çç kçÀçjCççvçí ÞççÇ ÒçYçÓbvççÇ kçÀç}oíJçlçí}ç. iççínl³çç HççlçkçÀçHçí#çç HçbçÆ[lç yçnácççvçç®çç çqmJçkçÀçj kçÀjCçí®ç Þçí³çmkçÀj "j}í DçççÆCç içç³ç$ççÇ®ççÇ j#çç Pçç}çÇ. jçpçMçcçç&}ç Içjoçj vçJnlçí. }nçCçHçCççÇ®ç DçHHç} jçpçÓ Mçcçç&®çí cççlçÉ-çÆHçlçÉ s$ç njJç}í Dçmçu³ççvçí lççí HççíjkçÀç Pçç}ç nçílçç. ÞççÇyççHçVçç Dçç³ç祮ççÇ kçÀçÇçÆlç& Lççí[îçç®ç kçÀçUçlç oçnçÇ çÆoMççbvçç Hçmçj}çÇ. HççÇçÆ"kçÀçHçájJçççÆmç³ççb®çí vçMççÇyç GIç[}í. mçiçUí Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pçç}í. yççHçVçç Dçç³ç祮³çç Jç®çvççvçámççj içç³ç$ççÇ çÆcçUç}çÇ lçj.'' nçÇ oíJçJççCççÇ JçWkçÀìHHç³çç Þçí<þçÇ}ç vçjçEmçn Jçcçç&}ç. l³ççbvççÇ ní oçvç pçj vççnçÇ Içílç}í lçj. }içí®ç vç içíu³ççmç çÆlç®çç JçOç nçíC³çç®ççÇ YççÇlççÇ Dççní yççHçVçç Dçç³ç& cnCçç}í. ÞççÇ yççHçVççJçOççvççÇ lççÇvç Kçb[çÇ Oççv³ç oíCççN³çç YçÓcççÇ®çí cçç}kçÀ Pçç}í. ÞççÇ JçWkçÀìHHç̳³çç Þçí<þçÇ. IçjçlççÇ} çÆm$ç³çç MççÆvçÒçoçíøçççÆoJçMççÇ çÆMçJçç®çí Jç´lç kçÀjçÇlç Dçmçlç. ¿çç cçnççÆvçCç&³çç®çí GuuçbIçvç kçÀjC³çç®çç ¿çç ®çjç®çj mçÉ<ìçÇcçO³çí kçáÀ"u³ççnçÇ J³çÊçÀçÇbmç DççÆOçkçÀçj vççnçÇ. çÆvçJççmççmç ³ççíi³ç Dçmçí Içj yççHçVççDçç³çç¥vçç l³ççb®³çç HççbçÆ[l³çç®çç yçnácççvç cnCçÓvç ÐççJçí. l³ççcçáUí }çíkçÀkçÀu³ççCç nçíF&}. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç DçJçlççj Dç%ççvç箳çç DçbOçkçÀçjç}ç oÓj kçÀjC³ççmç®ç Pçç}ç Dççní. yççHçVçç Dçç³çç&yçjçíyçj mçáoÌJççvçí ÞççÇ vçjçEmçn Jçcçç&. ``cç}ç Hçá<kçÀU Içjí Dççnílç l³ççHçÌkçÀçÇ SKççoí cççÇ jçpçMçcçç&mç oíF&vç. ``yççyçç ! yççHçvçç³çç&. ÞççÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçj mJççcççR®³çç cçáKççlçÓvç çÆvçIçç}í}çÇ JççCççÇ mçácçlççÇ DçççÆCç DçHHç}jçpçá DçHHç}jçpçá®çç çÆJçJççn SkçíÀ JçíUçÇ MççÆvçÒçoíMç çÆMçJççjçOçvçç Pççu³çç vçblçj. nç oÊçÒçYçÓb®çç çÆvçCç&³ç Dççní. l³ççJçíUçÇ l³ççlçÓvç JççCççÇ Pçç}çÇ. JçÌçÆokçÀMççKçí®çç SkçÀ yçç}kçÀHççÇçÆ"kçÀçHçájçblç Dçç}ç. ÞççÇ JçWkçÀìHHçç Þçí<þçÇ cnCçç}í. ÞççÇ yççHçVçç Dçç³çç&vççÇ oÊç箳ççDççoíMççvçámççj DççHçu³çç IçjçÇ çÆJçÐççLçça cnCçÓvç Dçç}íu³çç jçpçMçcçç&mç cççOçákçÀjçÇ vç cççiçÓ oílçç. cçbiç} JççÐç箳çç içpçjçlç cççí"îçç Lççìçcççìçlç Hççj Hç[}ç. Jçcçç&vççÇ lççÇvç SkçÀj YçÓcççÇ. çÆl箳çç pçvcçHççÆ$çkçíÀlç mçJç& MçáYç }#çCç DçmçÓvç lççÇ ®çç}lçí JçíUçÇ cçnçjçCççÇmç }çpçJççÇ} DçMççÇ ®çç} DçççÆCç }®çkçÀ Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ Dçmçí çÆlç®çí vççcçkçÀjCç Pçç}í. DççHçu³çç®ç Içjçlç Yççípçvçç®ççÇ J³çJçmLçç kçíÀ}çÇ. ÞççÇ Þçí<þçR®³çç Içjç®ççÇ çEkçÀcçlç yççjç Jçjçn çÆvççƽçlç kçíÀ}çÇ. Jçcçç¥vççÇ Mççcç}çbyççHçájçmç cçvçá<³ççmç Hçç"JçC³ç箳çç Òç³çlvççlç yççHçVçç Dçç³çç¥vçç SkçÀ Dçì Iççlç}çÇ. lçíLçí DçmçCççN³çç mçJç& pçvç mçcçáoç³ççmç SíkçÀC³ççlç Dçç}çÇ. l³çç MççHççmç Dçvçámçªvç Dç%ççvççbOçkçÀçjç®çí ÒççÆlçkçÀ mJçªHç pçvcççbOç çÆMçMçá. DçççÆCç Lççí[í ÒçcçáKç JçÌM³ç }çíkçÀ mçnYççiççÇ nçílç. çÆMçJççjçOçvçç kçíÀu³ççcçáUí®ç mçç#ççlçd ÞççÇkç=À<Cçç®çí }ç}vç Hçç}vç kçÀjC³çç®çç mçá³ççíiç Iç[Óvç Dçç}ç. ÞççÇ yççHçVçç Dçç³ç& MççÆvçÒçoçíøç mçcç³ççmç çÆMçJççjçOçvçç kçÀjçÇlç Dçmçlç.

Hç¨ç. vçblçj Hçjlç l³çç cçÓçÆlç&cçO³çí çÆJç}çÇvç nçílççlç. içoç. Hçá<³ç vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç Mçá¬çÀç®çç Yççiç&JçjçcççMççÇ mçbyçbOç Dççní. cççP³çç }çÇ}ç çÆJçYçÓçÆlç kçíÀJçU YçÓçÆcçJçj®ç HççÆjçÆcçlç vççnçÇlç.'' mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®çí cççcçç ÞççÇOçj HçbçÆ[lç cnCçç}í ``yççF& ! mçácçlççÇ ! jçÆJç (mçÓ³ç&) ®çí pçvcçvç#ç$ç çÆJçMççKçç®çç DçççÆCç ÞççÇjçcççJçlççjç®çç mçbyçbOç Dççní. cççÇ pçvcç cçÉl³çÓ®³çç DçlççÇlç Dççní. nç jçípç®çç Dççcç®çç çÆvç³çcç Dççní. mçácçlççÇ DçççÆCç jçpçMçcçç&vççÇ lççí Òçmçço Dççojçvçí Içílç}ç. oÊçcçÓlççacçOçÓvç SkçÀ ªHç yççníj Hç[}í DçççÆCç l³ççb®³çç mçcççíj O³ççvçmLç yçmç}í. mçÓ³çç&çÆivç yçjçíyçj cççÇ Þçç×ç®çí pçíJçCç kçíÀ}í. l³ççvçí SkçÀç ³çáiççlç çÆJç<CçáoÊç ³çç vççJççvçí pçvcç Içílç}ç DçmçÓvç l³çç®ççÇ HçlvççÇ mçácçlççÇvçí mççícçoíJçccçç vççJççvçí pçvcç Içílç}ç nçílçç Dçmçí %ççlç Pçç}í. jçpçMçcçç&}ç ní mçiçUí®ç Dçç½ç³ç&pçvçkçÀ nçílçí. DççM}íøçç vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç kçíÀlçá®çç. cççÇ SkçÀç Hçç³ççvçí }ÊççÒçnçj kçíÀu³ççmç kçÀçíìîççJçOççÇ ³ççípçvçí Hççj kçÀjlççí. lçlkçÀçU lçí ªHçl³ççb®³ççlç®ç çÆJç}çÇvç Pçç}í. ÞççÇoÊçÒçYçÓ cnCçç}í. cççP³çç Dçç%çí®çí Hçç}vç kçÀjCçí l³ççbvçç ®çákçÀlç®ç vççnçÇ. ³ççíi³ççb®çí DçMççÇ DçvçíkçÀ oMç&vçí çÆlç}ç mJçHvççlç nçílç nçílççÇ. HçÓJçç&HçÀçuiçávççÇ vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç içá©®çç çÆJç<CçáDçbMççMççÇ mçbyçbOç Dççní. mççcççv³ç çÆJçøç³ç çEkçÀJçç mJççLç&YççÆjlç mçcçm³çç DççcnçÇ oÊçç}ç çÆvçJçíovç kçÀjçÇlç vççnçÇ. lçíJnç jçpçMçcçç& cnCçç}í. kç=ÀçÆlçkçÀç ní ®çbêç®çí pçvcçvç#ç$ç Dççní. cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí DçJçlççj IçíTvç içíu³çç 100 Jçøçç&HççmçÓvç ¿çç YçÓcççÇJçj ³ççíi³ççbvçç. ÞççÇ oÊçcçnçjçpç Hçá{í cnCçç}í. yçá×çJçlççjçMççÇ mçbyçbOç Dççní. oíJçlççb®çí pçvcçvç#ç$ç DçççÆCç mçácçlççÇ®³çç ÒçmçJçmçcç³çç®çí vç#ç$ççlç Dçmç}í}ç mçbyçbOç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí DççHçu³çç çÆHçl³ççmç çÆoJ³ç DçvçáYçJççyçÎ} mççÆJçmlçj mççbçÆiçlç}í. ``nçÇ mçJç& }#çCçí cçnçHçá©øç箳çç pçvçvçç®çí MçáYçmçÓ®çkçÀ Dççnílç. ®ç¬çÀ. ``lçÓ Dççlçç HçççÆn}í}í ªHç ³çíCççN³çç MçlççyoçÇlççÇ} ³çíCççjç SkçáÀ}lçç SkçÀ DçbMççJçlççj®ç Dççní. HçÓpçívçblçj oÊç ÒçYçá cççvçJç箳çç ªHççlç mçcççíj yçmçÓvç yççí}lççlç. vçblçj kçÀçnçÇ çÆoJçmç MçbKç. ``cççÇ HçÓpçç kçÀjlçí mçcç³ççÇ kçÀç}çivççÇMçcçvç oÊççbvçç çÆJç®ççjlççí. $ç+çEøç®çí.'' oÊçÒçYçá ní çÆvçl³ç JçÌYçJç çÆJçYçÓçÆlç DççHç}í çÆoJ³ç DçvçáYçJç DçççÆCç ÞççÇOçj HçbçÆ[lç ³ççb®çí cçlç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí jçpçMçcçç&mç mççbçÆiçlç}í. DçççÆCç pçç DçMççÇ Dçç%çç Pççu³ççmç Hç[ÐççDçç[ Pççu³ççmççjKçí pççJçí }çiçlçí. kçÀçíìîççJçOççÇ iç´nçbvçç. vç#ç$ççbvçç yç´ïççb[箳çç çqmLçlççÇ içlççÇ}ç çÆvçoxMç oíCççjí oÊçÒçYçÓ®ç pçvcççmç ³çílççÇ} Dçmçí cç}ç çÆvççƽçlç Jççìlçí. kçÀç}çblçjçvçí lçí Yçmcç êçíCçççÆiçjçÇ HçJç&lççJçj çEMçHç[}í içí}í. cççÇ oÊç ³çç ªHççvçí oMç&vç oíTvç lçácç®ççÇ kçÀç³ç F®sç Dççní Dçmçí çÆJç®ççj}í nçílçí. Dçmçí cnCçlç ÞççÇ ÒçYçÓvççÇ jçpçMçcçç&®³çç YçÓcçO³ççblç mHçMç& kçíÀ}ç.HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç IçíTvç Dçç}í. cç®sçJçlççjçMççÇ mçbyçbOç Dççní. cççP³ççlç }çÇvç Pçç}íu³çç pççÇJçvcçáÊçÀçbvçç mçá×ç cççÇ yççí}çJçlçç®ç ³ççJçí }çiçlçí. çÆ$çMçÓ}. çÆmç×Hçá©øççb®çí. ní yç´ïççb[ mççjí®ç cççP³çç nçlççlççÇ} KçíUC³ç箳çç ®çW[ámççjKçí Dççní. kçÀçbnçÇ çÆoJçmççbvççÇ pççiçÉlççJçmLçílç mçá×ç çÆlç}ç çÆoJ³ç oMç&vç nçíT }çiç}í. cççªlççÇ êçíCçççÆiçjçÇ HçJç&lç IçíTvç pççlç Dçmçlççvçç SkçÀ sçíìç Yççiç içbOçJç&Hçájçlç (iççCçiççHçáj) Hç[}ç. HçÓpçívçblçj lçí cççvçJççÇ ªHççlç mçcççíj yçmç}í DçççÆCç ÞççÇOçjç ! ³çç ! Dçmçí yççí}çÆJç}í. Dçcçjpçç HççÆJç$ç vçÐçç®çç mçbiçcç ÒçoíMç Dççní. l³çç çÆoJçMççÇ®ç jç$ççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ}ç mJçHvççlç SíjçJçlçç®çí oMç&vç Pçç}í. cçávççÇ. lçác箳çç çÆHçlçÉoíJçlççbvçç Mççéçlç yç´ïç}çíkçÀçb®ççÇ ÒçççÆHlç kçÀªvç çÆo}çÇ. içbOçJç&vçiçj YççÇcçç. l³ççJçíUçÇ çÆHçlçÉÞçç×箳çç çÆoJçMççÇ pçíJçç³ç}ç ³ççJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ lçácnçÇ kçíÀ}çÇ nçílççÇ. HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç mççÆJçlçÉkçÀç"kçÀ ®ç³çvç (nçícç) YççjÜçpç cçnççÆøç&vçí $çílçç³çáiççlç kçíÀ}ç nçílçç.'' l³çç çÆoJçMççÇ HçÓpçí mçcç³ççÇ oÊçcçnçjçpç ÒçmçVç nçílçí. lçí cnCçç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJççlçj mçcçççÆHlçvçblçj cççÇ cççÇvçDçbMç. jíJçlççÇ vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç MççÆvç®çç kçáÀcçç&Jçlççjçyçjçíyçj mçbyçbOç Dççní. Hçjlç DççHçu³çç yççíìçvçí mçbkçíÀlç kçÀjçÇlç ÞççÇOçjç ! ³çç ! Dçmçí cnCçç}í. kçÀç}çivççÇMçcçvç oÊçç$çí³ççb®ççÇ HçÓpçç nçílç Dçmçlçç kçÀçíCçl³çççÆn cççCçmççvçí lççÇ HççnÓ vç³çí Dçmçç çÆvç³çcç Dççní. ÞçJçCç vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç yçáOçç®çç. lçÓ cç}ç ÒçMvç kçíÀ}í}ç mçcç³ç oÌJççÇ jnm³ççMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dççní. cççÇvç }ivççJçj kçÀjbpç vçiçjçÇlç . cçnçHçá©øççbvçç oMç&vç oílç®ç Dççní. DçodYçálç oMç&vç oílç. [çíUí PççkçÀ}í çÆkçÀ Hç[ÐççJçjçÇ} çÆ®ç$çHçìçmççjKçí çÆoJ³çkçÀçblççÇcç³ç lçHçmçcççOççÇlç cçivç Dçmç}í}í ³ççíiççÇ. çÆJççÆJçOç oíJçlçí®çí. }içí®ç jçpçMçcçç&}ç HçÓJç&pçvcçç®ççÇ mcçÉçÆlç Pçç}çÇ. ¿çç®çç DçççÆCç ÞççÇ kç=À<CççJçlççjç®çç mçbyçbOç Dççní. lçíJnç®çí l³çç nçícçç®çí Yçmcç HçJç&lççmççjKçí pçcçÓvç yçmç}í. HçÓJçç&øçç{ç ³çç vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç DçbiççjkçÀç®çç ÞççÇuç#cççÇvçjçEmçn DçJçlççjçMççÇ mçbyçbOç Dççní. YçjCççÇ vç#ç$ççJçj pçvcç}íu³çç jçnè®çç Jçjçn DçJçlççjçMççÇ mçbyçbOç Dççní.

ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç Dçmçuçíu³çç cç}ç kçÀçíCçlçínçÇ cççiçCçí cççiçá MçkçÀlçímç. içbOçJç&vçiçjçlç DçvçíkçÀ }çÇ}ç kçÀjçÇvç. cççÇ Hçá$ç ªHççvçí 16 Jçøçç&Hç³ç¥lç pççÇJçvç J³ççÆlçlç kçÀjívç. oçjç mçcççíj ``YçJççÆlç çÆYç#ççboínçÇ'' Dçmçç DççJççpç SíkçÀ}ç DçççÆCç l³çç DçJçOçÓlçç}ç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí çÆYç#çç Iççlç}çÇ. kçÀçnçÇ cççiçCçí cççiç. lççí çÆoJçmç çÆHçlçÉÞçç×ç®çç Dçmç}ç lçjçÇ kçÀmç}çnçÇ çÆJç®ççj vç kçÀjlçç yç´çïçCç pçíJçç³ç®³çç Dçiççíoj®ç ÞççÇ oÊççvçí Yççípçvç çÆJç®ççj}í lçj pçªj Jçç{çJçí. DçJçOçÓlççb®³çç ªHççlç Dçmçlççbvçç ÞççÇJçuuçYççb®çí ªHç HçnçC³çç®ççÇ F®sç J³çÊçÀ kçíÀ}çÇmç. ``yççyçç DççHçCç DçJçOçÓlç Dççnçlç. cç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí ªHç HçnçC³çç®ççÇ HçÀçj lççÇJç´ F®sç Dççní. çÆvçmçboínçvçí lçáPççÇ F®sç cç}ç mççbiç. DçkçÀcçç&mç HçáC³ç çEkçÀJçç HççHç Dçmçí kçÀçíCçlçí®ç HçÀU vççnçÇ cnCçÓvç oámçjí®ç HçÀU ÐççJçí }çiçlçí. DçççÆCç cnCçç}ç ``DççF& ! cççÇ®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççní. cççÇ®ç oÊç Dççní. l³ççJçíUçÇ mçl³ç$ç+øççÇéçj yççHçvçç³ç& cnCçç}í ``yççyçç ! jçpçMçcçç& ! lçáP³çç HçÓJçça®³çç ³çáiççlççÇ} pçvcççlç ÞççÇ oÊçÒçYçÓbvçç.'' ³ççJçj ÞççÇoÊç ÒçYçÓbvççÇ ``lçLççmlçá'' Dçmçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç Jç cnCçç}í ``cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççvçí lçáP³çç içYçç&lç ³çíF&vç.'' oÊçÒçYçáb®çí ní JçjçÇ} JçÊçÀJ³ç jçpçMçcçç&vçí DççHçu³çç Oçcç&HçlvççÇmç mççbçÆiçlç}í. ÞççÇ MçÌu³ççlççÇ} kçÀoUçÇJçvççblç 300 Jçøç& lçHççímçcççOççÇ vçblçj. DççlççHç³ç¥lç kçÀOççÇnçÇ vç SíkçÀ}íu³çç DçççÆCç DçHçÓJç& Dççnílç. ``ÞççÇJçuuçYç ÒçYçÓ ! DççF& cnCçÓvç yççí}ççÆJç}ílç. l³ççJçj ÞççÇ®çjCççbvççÇ mççbçÆiçlç}í.'' yççyçç ! MçbkçÀjYçfç ! oÊçÒçYçáb®³çç }çÇ}ç Dç}çÌkçÀçÇkçÀ Dççnílç. cnCçávç }çíkçÀçÆnlççLçç&vçí kçÀçnçÇ lçjçÇ ÒççÆlçHçÀU çÆo}í HçççÆnpçí. pçí cççiçMççÇ} lçí Jçjoçvç ÐççJçí DçMççÇ F®sç Dççní. pçíJnç MççÆvç cççÇvçílç ÒçJçíMç kçÀjí} lçíJnç l³çç MççÆjjç®çç l³ççiç kçÀçÆjvç. YçÓkçÀbHç Dççu³ççmççjKçí çÆJçkçÀì nçm³ç kçíÀ}í. DççHçCç cç}ç ``kçÀçnçÇlçjçÇ cççiç'' Dçmçí cnì}ílç.'' ÞççÇ oÊççb®³çç oMç&vççvçblçj mçácçlççÇ cçnçjçCççÇí}ç mHçáÀj}í}ç mçbkçÀuHç çÀuHç lççÇ çÆoJ³çcçbiç} cçÓçÆlç& HççnÓvç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí HççoççÆYçJçbovç kçíÀ}í. oÊçÒçYçÓ Dççlçç kçÀçíCçl³çç ªHççlç mçb®ççj kçÀjçÇlç Dççnílç? ³çç MçbYçj Jçøçç&HçÓJççaHççmçÓvç ¿çç YçÓçÆcçJçj ÞççÇ oÊçÒçYçÓ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççlç çÆHçÀjlç Dççnílç Dçmçí %ççlçnçílç Dççní. lçácnçÇ obHçlççRvççÇ HçCç çÆJçMçíøç Dçmçí DçkçÀcç& kçíÀ}í Dççní. cnCçÓvç cççÇ Oçcç&kçÀcçç&®³çç mçá$ççb®³çç G}ì pççlç vççnçÇ. ``DççF& ! 16 Jçøçç&Hç³ç¥lç lçácnçÇ. cnCçç}çÇ kçíÀJç{ç nç DççÆJç®ççj 16 Jçøçç&Hç³ç¥lç®ç Dçç³çá<³ç !'' Dçmçí cnCçÓvç çÆJç}çHç kçÀª }çiç}çÇ. lçWJnç mçácçlççÇ cnCçç}çÇ. cçnç}³çç DçcççJçm³çí®çç çÆoJçmç nçílçç. mçbkçÀuHççvçí HçáC³çkçÀcç& kçíÀu³ççmç HçáC³çkçÀcçç&®çí HçÀU ÒççHlç nçílçí. mççbiçç} lçmçí SíkçÓÀvç jçnçÇvç. lçÓ cç}ç pçíT Içç}Óvç lçÉHlç kçíÀ}ímç. mJççcççÇ mçcçLç& ¿çç vççbJççvçí Òç%ççHçájçlç çÆvçJççmç kçÀjçÇvç. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ}ç çÆl箳çç mçYççíJçlççÇ®çí mçcçmlç çÆJçéç SkçÀç #çCççlç®ç Dç¢<³ç Pççu³ççmççjKçí Jççì}í. jçpç Mçcçç& çÆHçlçÉÞçç×箳çç lç³ççjçÇlç nçílçí.'' yççF& mçácçlççÇ ! nçÇ iççí<ì }#ççlç "íJç. kçÀçÌjJççb®çç mçbnçj nç YçiçJçblç çÆvçCç&³ç®ç nçílçç. mçÓ³çç&}ç. lçmçí cççju³ççmç HççHç }çiçCççj vççnçÇ Dçmçí ÞççÇkç=À<Cççvçí Dçpç&ávççmç mççbçÆiçlç}í nçílçí.'' l³ççJçj mçácçlççÇ. 16 Jçøçx Jç³ç Dçmç}íu³çç cçá}çyçjçíyçj çÆcç$çç mççjKçí®ç Jççiç}í . ÞççÇJçuuçYççbvççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ}ç G®ç}Óvç GYçí kçíÀ}í Jç cnCçç}í ``DççF& ! cçá}箳çç Hçç³çç Hç[Cçí ní Dç³ççíi³ç Dççní. Dçpç&ávççvçí DçkçÀcç& kçíÀu³ççcçáUí®ç ÞççÇkç=À<Cççvçí l³çç}ç kçÀçÌjJççbvçç cççjçJç³ççmç mçbççÆiçlç}í. DççHç}í Jççkçw³ç cnCçpçí çÆmç×Jççkçw³ç®ç Dççní. vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ ³çç vççbJççvçí pçvcç IçíTvç. DççHç}í ní çÆmç×Jççkçw³ç Dççní lçí®ç yççí} Kçjí kçÀjçJçí. mçcççíj 16 Jçøç&í Jç³ç Dçmç}í}ç mçáboj yçç}kçÀ ³çlççÇ®³çç ªHççlç ÒçkçÀì Pçç}ç. ``ÒççHlçí lçá øççí[Mçí Jçøç&í Hçá$çb çÆcç$çJçoç®çjílçd'' Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní. ³çç pçiççlççÇ} }çíkçÀçbvççÇ mçbkçÀuHç ªHççvçí HççHçkçÀcç& kçíÀu³ççmç HççHççb®çí HçÀU®ç ÒççHlç nçílçí. lçí YçiçJçblçççÆOçvç Dçmçlçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç DçJçlççj }JçkçÀj®ç ³çç YçÓcççÇJçj nçíF&} Dçmçí çÆJçÜçvç }çíkçÀ mççbiçlççlç. ³ççvçí cçá}ç®çí Dçç³çá<³ç #ççÇCç nçílçí. lççÇ F®sç HçÓCç& kçÀjC³ççmç lçá}ç ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç oMç&vç çÆo}í. lçÓ cççPçç cçá}içç cnCçÓvç pçvcççmç ³ççJçí. DççF&vçí }íkçÀjçb®³çç Hçç³ççJçj Hç[Cçí ní }íkçÀjç®çí Dçç³çá<³ç #ççÇCç nçíCçí®ç nçí³ç. Dçmçí cnCçCççN³çç DçJçOçÓlçç}ç mçácçlççÇ cnCçç}çÇ. çÆvç<kçÀçcç kçÀcçç&®çí Dçç®çjCç kçíÀu³ççmç l³çç}ç DçkçÀcç& cnCçlççlç.'' ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç DççÆJçYçç&Jç (ÒççkçÀìîç) ní Mçyo SíkçÓÀvç l³çç DçJçOçÓlççvçí YçáJçvçí oCççCçÓvç pççC³ççmççjKçí. vç ®çákçÀlçç lççÇ HçájJççÇvç. ¿çç pçvcççlç kçÀçíCçl³çççÆn ªHççblç oÊçcçnçjçpç Yççípçvç Ðçç Dçmçí çÆJç®ççjlççÇ}.Mçákçw} ³çpçáJçxoçdzç Jççpçmçvçí³ç cççO³çbçÆovç MççKçílç. lçí mçákçÀcç& nçÇ vçmçlçí DçLçJçç oá<kçÀcç& nçÇ vçmçlçí. DççÆivç}ç ÞççOo Yççípçvç çÆo}í}ç lçÓ HçáC³ççlcçç Dççnímç.

mçJç&MççÆÊçÀcççvç Dçmçí ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®çí kçÀmçí yçjí DçJçlççj nçíT MçkçÀlççÇ} ? ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DçiçoçÇ }nçvç Dçmçlççvçç kçíÀ}í}ç ÒçCçJççí®®ççj. Hçá$çªHççvçí pçvcçu³ççJçj l³çç}ç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçíÀu³ççmç yçç}kçÀç®çí Dçç³çá<³ç #ççÇCç nçílçí. Dçmçç vçjmççJçOççvççÇ ³ççbvççÇ mçJç祮çç mçcçpç kçÀªvç oíC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç. nç Dçvçç®ççj Iç[}ç Dçmçç vçjmççJçOççvççÇ ³ççbvççÇ Jçço cççb[}ç. Yççíkçwl³çç®çç oá<kçÀçU®ç nçílçç. pçvcç nçílçç #çCççÇ®ç cçnçjçCççÇ mçácçlççÇ cçÓçq®s&lç Pççu³çç. ÞççÇoÊç cçnçjçpç ³çç ÒçkçÀçjí DççHçu³çç IçjçÇ çÆYç#çímç ³çílççÇ} Dçmçç çÆJçøç³ç lçáP³çç Jç[çÇ}çbvççÇ mçÓ®çvçç cnCçÓvç Dçiççíoj mççbiçÓvç "íJç}ç nçílçç. #ç$ççdzç. lçíJç{îççlç®ç DçHHç}jçpçÓ cnCçç}í. mçJç&%ç. ÒçmçálççÇiçÉnçlçÓvç cçbiç} JççÐççb®çç OJçvççÇ ³çíT }çiç}ç. l³ççb®³ççkçÀ[í Dçl³çblç Òçç®ççÇvç vçç[çÇ iç´bLç nçílçí. yçbiçç} oíMççlççÇ}. cç}ç }ivç kçÀjC³ççmçç"çÇ yçbOçvç Içç}Ó vç³çí. Iç[}í}ç mççjç JçÉÊççblç çÆlçvçí DççHçu³çç HçlççÇmç çÆJçJçjCç kçÀªvç mççbçÆiçlç}ç. Lççí[îçç JçíUçvçí mçJç&$ç Mççblçlçç Hçmçj}çÇ. nçÇ HçÀçj cççí"çÇ mçcçm³çç®ç Hç[}çÇ. . yççHçVçç®çç³çç¥vççÇ mççbçÆiçlç}í. ÞççÇHçço cççlçí®³çç içYçç&lçÓvç mççOççjCç yçç}kçÀç ÒçcççCçí pçvcççmç vç ³çílçç p³ççíçÆlç mJçªHççvçí DçJçlçj}í nçílçí.'' ³çç Òçmçbiççvçí HççÇçÆ"kçÀçHçájçlççÇ} mçJç& yç´çïçCççb®ççÇ F<³çç& Jçç{}çÇ çÆJçMçíøçlJççvçí vçjmççJçOççvççÇ ³çç vççJç箳çç HçbçÆ[lççb®ççÇ. yç´çïçCççb®ççÇ HççÆjøço pçcç}çÇ. SKççoç çÆJçÜçvçyç´çïçCç ÞççÇHçço箳çç MçjçÇlççlç ÒçJçíMç kçÀªvç Dçmçí yççí}lççí Dççní Dçmçç l³ççbvççÇ Òç®ççj kçíÀ}ç. l³ççb®ççÇ (vçjmççJçOççvççR®ççÇ) yçiç}çcçáKççÇ mççOçvçç çÆJçHçÀ} nçíC³çç®çí SkçÀcçíJç kçÀçjCç yççHçVçç³ç&®ç Dççnílç Dçmçí l³ççb®³çç cçvççvçí "çcçHçCçí Içílç}í nçílçí. çÆlçlçkçw³ççlç YççíÊçÀí cnCçávç lççÇvç DççÆlçLççÇ Dçç}í. DççHçu³çç F®sçb®çí o[HçCç l³ç箳ççJçj DççCçÓ vç³çí. cççP³çç ³çç mçbkçÀuHç箳çç çÆJç©× lçácnçÇ yçbOçvç Iççlç}í lçj cççÇ Içjçlç jçnCççj vççnçÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}ç çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ mççbiçÓvç cç}ç Oçv³ç kçÀjçJçí. Lççí[îçç JçíUçlç DççkçÀçMçJççCççÇ Pçç}çÇ Jç mçJçç&vçç yççníj pççC³çç®çç DççoíMç Pçç}ç. cç}ç ³ççÆlç nçíTvç mJçí®sívçí çÆJçnçj kçÀjC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ ÐççJççÇ. DçççÆCç çÆHçlçÉkçÀç³ç& çÆvççÆJç&IvçHçCçí Hççj Hç[}í. vçç[çÇ içb´Lççlç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç DçJçlççjççÆJçøç³ççÇ pçí çÆJçJçjCç nçílçí lçí l³ççbvçç çÆJç®ççÆ}lç kçÀjçÇlç nçílçí. HççUC³ççlç Dçmçlççvçç kçíÀ}í}ç Mççm$ç Òçmçbiç. ÞççÇHççoçb®³çç mçççÆvçO³ççlç ®ççj Jçío. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DçJççkçdÀ Pçç}çÇ. yççyçç ! MçbkçÀj Yçfç ! l³çç çÆoJçMççÇ JçÌM³ççbvçç JçíoçíÊçÀ GHçvç³çvç kçÀjC³çç®çç DççÆOçkçÀçj Dççní kçÀç ? vççnçÇ ? Dçmçç çÆJçøç³ç ®ç®çxlç cçáK³ççbMç nçílçç. çÆvç³çcççÆvç<þícçO³çí yç´çïçCç. çÆHçlçÉoíJççb®ççÇ Dçl³çblç ÒçcçáKç Dçmç}í}çÇ cçnç}³ç DçcççJçm³çí®³çç çÆoJçMççÇ yç´çïçCç pçíJçç³ç®³çç DççOççÇ DçJçOçÓlççmç çÆYç#çç çÆo}çÇ ¿çç çÆJçøç³çç®ççÇ ®ç®çç& Pçç}çÇ. lçí®ç Jçj Òçoçvç kçÀjCççjí Dççnílç. vçç[çÇiç´bLç nç cçá}lç: DççÆJçéçmçvççdzç Dççní. yççHçVçç³çç&vççÇ cçlm³ççnçjçÇ yç´çïçCççmç Yççípçvç çÆo}í. l³ççbvçç oíKççÇ} HçbçÆ[lç HççÆjøçoí®çí Dççcçb$çCç nçílçí. ÞççÇ kçáÀkçwkçáÀìíMJçj箳çç cçbçÆojçlç Dçmç}í}í mJç³çbYçÓ lçí®ç Kçjí oÊçç$ç³ç Dççnílç. ÞççÇHççoçb®³çç pçvcççvçblçj mçlçlç vçT çÆoJçmççHç³ç¥lç p³çç pççiçíJçj l³ççbvçç çÆvçpçJçlç Dçmçlç l³çç pççiççÇ SkçÀ lççÇvç HçÀC³ççb®çç vççiç DççHç}ç HçÀCçç GYççªvç yççUçJçj sç³çç kçÀjçÇlç Dçmçí. DçççÆCç Jç³ççmç vç MççíYçCççjí Òç%çí®çí ÒçoMç&vç vçjmççJçOççvççRvçç Hçì}í vççnçÇ. lççbçÆ$çkçÀ Òç³ççíiççvçí yççHçVçç³çç&vçí l³ççb®ççÇ cçb$ççÆmççÆ× çÆvç<ÒçYç kçíÀ}çÇ Dçmçç kçáÀÒç®ççj kçÀjC³ççmç l³ççbvççÇ mçájJççlç kçíÀ}çÇ. ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pçvcç nçíCççj ní mçiçUí®ç cnCçlççlç ! DçJçOçÓlççbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçÀjCçí çÆJçnçÇlç®ç Dççní ! l³ççcçO³çí mçácçlççÇ®çç kçÀçnçÇ®ç oçíøç vççnçÇ.'' Dçmçí mççbiçÓvç lJççÆjlç oÊç ÒçYçá DçoÉM³ç Pçç}í. ÞççÇHççoçb®³çç pçvcçmçcç³ççÇ ¢iiççí®çj Pçç}í}í DçodYçÓlç ¢<³ç Flçkçw³ççlç cççÇ cnCçç}çí ``cçnçjçpç. Dç"jç HçájçCçí DçççÆCç cçnçHçá©øç p³ççíçÆlç ªHççvçí Òçiçì Pçç}í Jç HççÆJç$ç Jçíocçb$ççb®çç Iççíøç yççníj mçJçç¥vçç SíkçÓÀ ³çíT }çiç}ç. ÞççÇ jçpçMçcçç& kçÀç}çivççÇ Mçcçvççb®çí (oÊçç®çí) O³ççvç kçÀjçÇlç nçílçí. ÞççÇ yççHçVççJçOççvççÇ cnCçç}í. vçblçj DççHçCç çÆJç®ççj kçÀª'' DçHHç} jçpç᮳çç IçjçÇ DçJçOçÓlç Dçç}í nçÇ Jççlçç& mçiçȳçç iççJççlç Hçmçj}çÇ. çÆlç}ç kçÀçbnçÇ®ç kçÀUívççmçí Pçç}í. cçvçá<³ç HçÓCç&yç´ïçç®çç DçJçlççj kçÀoççÆHç nçíT MçkçÀlç vççnçÇ.'' Dçjí MçbkçÀj Yçfç ! vçjmççJçOççvççÇ yççHçVçç³çç&Jçj ¬çÀçíçÆOçlç Pçç}í Jç ³çívçkçíÀvç ÒçkçÀçjíCç l³ççb®çç DçHçcççvç kçÀjC³çç®çí l³ççbvççÇ "jçÆJç}í. ÞççÇJçuuçYççb®çç pçvcç nçíT oí. ÞççÇoÊç ní kçÀ©Cçí®çç cçnçmççiçj Dççnílç. ÞççÇ yççHçVçç³çç¥vççÇ DçHHç}jçpç᮳çç IçjçÇ cçç$ç çÆvççÆJç&IvçHçCçí kçÀç³ç& Hççj Hç[í} Dçmçí mççbçÆiçlç}í. ``mçácçlççÇ çÆJç®ççj kçÀª vçkçÀçímç. vçJçÜçÇHççnÓvç DççMçálççíøç ³çç vççJçç®çí HçbçÆ[lç Hççoiç³çç #çí$ççmç Dçç}í nçílçí. ³çç DçodYçÓlç Içìvçç yççHçVçç³çç&vçç mçá×ç Dçiçc³ç Jç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Jççìu³çç. JçÌM³ç mçcççvç®ç Dçmçlççlç. ³çç yçç}kçÀçmç oÊçmJçªHç cççvçCçí ®çákçÀçÇ®çí Dççní.HçççÆnpçí. lçj lççvní yççU ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçJçç¥lç³çç&cççÇ. Hçjblçá DçJçOçÓlç Jçíøççlç Dçmçlççbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçÀjCçí ®çÓkçÀ vççnçÇ. DçcççJçm³çí®³çç çÆoJçMççÇ mçiçUí®ç çÆHçlçÉkçÀç³çç&cçO³çí çÆvçcçivç Pçç}í}í nçílçí.

'' ÞççÇHççoçb®çí lçí Mçyo SíkçÓÀvç cççÇ l³ççb®³çç ®çjCççbJçj vçlçcçmlçkçÀ Pçç}çí DçççÆCç {mçç {mçç j[}çí. vçjmççJçOççvççÇ DççHçu³çç IçjçÇ jçpççÆiçN³çç®çí HççÇkçÀ kçÀç{çÇlç. ³çç JçíUçÇ yççHçVçç³ç& cnCçç}í. lççÇ YççpççÇ mçá×ç vçjmççJçOççvççÇ®³çç Içj®ççÇ®ç l³ççbvçç nJççÇ nçílççÇ. vçjmççJçOççvççÇ®çí kçÀHç[í cççÇ mJçlç: vç Oçálçç cççPçç cçá}içç jçÆJçoçmç lçí OçÓlç Dçmçí. vçjmççJçOççvççRvççÇ cç}ç yççí}Jç}í Jç lçí jçiççvçí cnCçç}í. p³çç çÆoJçMççÇ cççÇ vçjmççJçOççvççRvçç Hçnçlç Dçmçí l³çç çÆoJçMççÇ cç}ç Hççíìç®çç çÆJçkçÀçj nçíTvç DçVç iç´nCç vç kçÀjC³ççFlçkçÀçÇ cççPççÇ oçÇvç DçJçmLçç nçíF&. iççícç mçjHçìlç Dçmçu³ççmççjKçí Jççì}í. nçÇ Jççlçç& l³ççb®³çç kçÀçvççÇ içí}çÇ. ÞççÇHççoçbvççÇ SkçÀoç DççHçu³çç DççF&mç jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlç}í. cççÇ Dçç½ç³çç&vçí cnCçç}çí. Hçjblçá ní kçÀçcç kçÀ"çÇCç nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓ nUÓ nUÓ HççT}í ìçkçÀçÇlç DçblçOçç&vç HççJç}í. l³çç jpçkçÀç®çç cçá}içç Jçç³çmçHçÓj Dçiç´nçj (mçO³çç®çíkçÀççÆkçÀvçç[ç) ³çíLçí çÆvçIçÓvç içí}ç nçílçç. lççÇ Dçç%çç cççvçÓvç cççÇ vçjmççJçOççvççÇ®çí kçÀHç[í mJçlç: OçáT }çiç}çí. lçWJnç Dççc箳çç mççjK³çç jpçkçÀçb®³çç JçmlççÇlç ³çíCçí kçÀçbnçÇ ³ççíi³ç vççnçÇ. cççÇ }nçvçHçCççHççmçÓvç yççHçVçç³ç&á}᮳çç mçnJççmççlç Dçmçu³ççvçí cççP³ççlççÇ} mçlÒçJçÉÊççÇ pççiçÉlç Pçç}çÇ nçílççÇ Jç DçO³ççlcçç®ççÇ p³ççílç ÒçpJççÆ}lç Pçç}çÇ nçílççÇ. kçÀçíCççkçÀ[Óvç kçÀçnçÇ çÆJçMçíøç kçÀçcç kçÀªvç I³çç³ç®çí Dçmçu³ççmç l³çç}ç lçí lççÇ YççpççÇ oílç Jç Fçq®slç kçÀçcç kçÀªvç Içílç. ÞççÇÒçYçÓbvççÇ cççP³ççkçÀ[í DçcçÉlç¢<ìçÇvçí HçççÆn}í Jç DççHçu³çç çÆoJ³ç nçlçç®çç mHçMç& kçÀªvç cç}ç G"çÆJç}í. Hçjblçá lçáP³ççmççjKçí yç´çïçCççb®ççÇ Dççí{ Dçmç}í}í jpçkçÀ l³ççb®³ççHçí#çç Þçí<þ®ç Dçmçlççlç. cççÇ kçÀHç[í OçÓlç Dçmçlççvçç ÞççÇHççoç®çí vççcç mcçjCç kçÀjçÇlç Dçmçí. Dçmçí vçjmççJçOççvççÇ mçJçç&vçç mççbiçlç. l³çç kçÀHç[îççcçO³çí l³ççb®çí MçjçÇj DçivççÇJçj "íJçu³ççÒçcççCçí HççíUÓ }çiç}í. lçWJnç l³ççbvçç l³ççb®³çç DçbiççJçj çEJç®çÓ. kçÀçíCçl³ççlçjçÇ #çáê çÆJçÐçí®çç. cççP³ççlççÇ} ³ççíiç MçkçwlççRvçç ®çç}vçç çÆcçUç}çÇ. HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç SkçÀç cçnçHçbçÆ[lçç®çç cçÉl³çá Pçç}ç nçílçç. çÆJçiçlç Dççlc³ççbMççÇ mçbHçkç&À mççOçÓvç mçbYççøçCç kçÀjC³çç®çí mççcçL³ç& Dçmç}í}í lçÊJçJçíÊçí ³çíLçí jçnçlç Dçmçlç.ÞççÇHççoçb®³çç yçç}}çÇ}ç ÞççÇHçço Dççlçç SkçÀ Jçøçç&®çí Pçç}í nçílçí. kçáÀb[ççÆ}vççÇ MççÆÊçÀ mçá×ç pççiçÉlç Pççu³çç®çç DçvçáYçJç ³çíT }çiç}ç. cççÇ Oçálç}í}í kçÀHç[í IçíTvç jçÆJçoçmç vçjmççJçOççvççRkçÀ[í içí}ç. HççÇçÆ"kçÀçHçÓj ní Hççoiç³çç #çí$ç DçmçÓvç çÆHçlçÉoíJçlççb®çí ÒçOççvç mLççvç Dççní. Dççpççíyçç DççHçu³çç vççlçJçç}ç yçjçíyçj IçíTvç pççlç. vçblçj l³ççbvççÇ DççHç}ç GpçJçç nçlç cççP³çç çÆMçjçJçj "íJç}ç DçççÆCç l³çç®ç #çCççÇ cç}ç HçáJçça®çí pçvcç Dçç"Jç}í. ³çç yçç}kçÀçmç ³ççíi³ç lçí GHç®ççj vç kçÀjlçç yççHçVçç®çç³ç& Jç jçpçMçcçç& ní oçíIçí ³çç yçç}kçÀçmç oÊççJçlççjçÇ mçcçpçlç Dççnílç. l³ççb®çí kçÀHç[í cççÇ mJçlç: OçÓJççJçí DçMççÇ l³ççbvççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ. ``ÞççÇHççoç ! GÐçç mçkçÀçUçÇ cççÇ lçá}ç vçjmççJçOççvççR®³çç . vçjmççJçOççvççÇ®³çç Içj®çç pççí jpçkçÀ nçílçç lççí JçÉ×çJçmLçívçí cçjCç HççJç}ç nçílçç. lçí Dçç" onç cççÆnv³ççb®çí Dçmçlççvçç®ç l³ççb®çí Dççpççíyçç yççHçVçç³çç&yçjçíyçj HçbçÆ[lçHççÆjøçoímç pççlç Dçmçlç. l³çç DçHçjçOççyçÎ} l³ççbvççÇ cççPççÇ v³çç³çççÆOçMççkçÀ[í lç¬çÀçj kçíÀ}çÇ. lçmçí®ç çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç }çÇ}ç kçÀjçÇlç. jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ Dçl³çblç ©®çkçÀj Dçmçlçí. Hçjblçá ®çlçáj v³çç³çççÆOçMççbvççÇ cç}ç çÆvçoçxøç pççnçÇj kçÀªvç mççí[Óvç çÆo}í. cççÇ cç}³ççêçÇHçájcçnèvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí Dçç}çí lçíJnç ÞççÇyççHçVçç³ç& DçççÆCç jçpçMçcçç& ³ççb®³çç Içj®çç jpçkçÀ nçílççí. Hçjblçá vçjmççJçOççvççRvççÇ p³çç JçíUçÇ lçí kçÀHç[í Iççlç}í. l³çç HçbçÆ[lçç®çç Òçílççlcçç ÞççÇHççoçkçÀ[Óvç çÆJççÆ®ç$ç-kçÀç³ç& kçÀjJçÓvç Içílç Dççní. Lççí[îçç®ç JçíUçlç ÞççÇHçço ÒçYçÓ SkçÀç mççíUç Jçøçç&®³çç ³çáJçkçÀ箳çç ªHççlç Dççc箳çç IçjçÇ Dçç}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓ Jççìí} l³çç ªHççlç ³çíTvç YçÊçÀçbvçç oMç&vç oílç Dçmçlç. ÞççÇHçço }nçvç Dçmçlççvçç®ç mJçí®sívçí ®çç}lç vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçÇ pççlç Dçmçlç. mçççqlJçkçÀ ÒçJçÉlççÇ®³çç }çíkçÀçb®çí®ç kçÀHç[í cççÇ mJçlç: OçÓlç Dçmçí. cçb$çç®çç Òç³ççíiç cççÇ kçÀHç[îççJçj kçíÀ}ç Dççní. cççÇ Dççvçboçlç IçjçÇ Dçç}çí. l³ççbvçç vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçlççÇ} YççpççÇ nJççÇ nçílççÇ. DçMççÇ OççjCçç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçO³çí oÉ{ nçílç nçílççÇ. cççÇ Oçálç}í}í kçÀHç[í pçWJnç mçiçȳççbvççÇ Iççlç}í. l³ççb®³çç IçjçÇ Mççm$çççÆJçøç³ççÇ ®ç®çç& kçÀjçÇlç. çÆlç©cç} oçmççbJçj ÞççÇHççoçb®çç çÆoJ³ç Dçvçáiç´n vçjmççJçOççvççR®çí kçÀHç[í cççÇ mJçlç: vç OçÓlçç lçí cççPçç cççí"ç cçá}içç jçÆJçoçmç OçÓlççí. lçWJnç kçÀçíCçç}ç®ç kçÀçnçÇ Pçç}í vççnçÇ. iççJççlççÇ} }çíkçÀ vçjmççJçOççvççÇvçç lççÇ YççpççÇ oíC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçÀjçÇlç. Hçjblçá lççÇ iççí<ì DçMçkçw³ç Jççìlç nçílççÇ. Hçjblçá lçí lççÇ YççpççÇ kçÀçíCçç}ç®ç oílç vçmçlç. ³ççcçáUí l³ççb®³çç Içj®çí jpçkçÀç®çí kçÀçcç cç}ç çÆcçUç}í nçílçí. ``cçnçjçpç DççHçCç GÊçcç DçMçç yç´çïçCç kçáÀ}çcçO³çí pçvcç}í}í Dççnçlç.'' lçíJnç ÒçYçÓ cnCçç}í ``vçjmççJçOççvççÇmççjKçí HççHçç®çí içç"çí[í [çíkçw³ççJçj JççnCççjí yç´çïçCç Kçjí lçj jpçkçÀçbHçí#çç kçÀcççÇ opçç&®çí Dçmçlççlç. ÞççÇHççoçb®³çç MçjçÇjçlç kçÀçíCçl³ççlçjçÇ cçnçHçbçÆ[lçç®çç Dççlcçç®ç Jççmç kçÀjçÇlç Dççní DçççÆCç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç Dçiçc³ç DçMçç }çÇ}ç kçÀjJçÓvç Içílç Dççní. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DççHçu³çç DççF&pçJçU jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ kçÀªvç oíC³çç®çç nf kçíÀ}ç.

³ççlç DçvçíkçÀ iç´çcçJççmççÇ ³çç jçíiççmç yçUçÇ Hç[}í.'' Dçmçí yççí}Óvç lççí HçáC³ççlcçç ÞççÇHççoçbcçO³çí çÆJç}çÇvç Pçç}ç. Dççlçç lçáP³çç MçjçÇjçlç kçíÀJçU HççHç Hçá©øç®ç Gj}ç Dççní. ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ DççHçu³çç Dçblçj oÉçÆ<ìvçí pççCç}í kçÀçÇ cçnçcççjçÇ pç}oçíøççvçí Pçç}í}çÇ vçmçÓvç Jçç³çácçb[} kçÀ}áçÆøçlç Pççu³ççvçí Pçç}çÇ Dççní. kçÀç}çblçjçvçí vçjmççJçOççvççR®ççÇ Òçkç=ÀlççÇ #ççÇCç nçílç içí}çÇ. iççJççlççÇ} kçÀçbnçÇ cçb[UçRvççÇ HçMçáyçUçÇ®çç çÆJçøç³ç ÞççÇHçço ÒçYçÓbHçá{í kçÀç{}ç. ³çç®ç JçíUçÇ HççÇçÆ"kçÀçHçÓjçlç çÆJçøçÓçÆ®ç (kçÀç@}jç®ççÇ) mççLç Hçmçj}çÇ.'' oámçN³çç çÆoJçMççÇ yççHçVçç³ç& yçç}kçÀ ÞççÇHççoç}ç IçíTvç vçjmççJçOççvççÇkçÀ[í içí}í. nç DçJçlççj mçbHçu³ççJçj lçí oámçjç vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ vççbJççvçí DçJçlççj iç´nCç kçÀjlççÇ}. kçÀççÆ}kçíÀ®çí ªHç OççjCç kçíÀ}í}çÇ iç´çcç oíJçlçç Mççblç nçíF&}. l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj çÆJç}mçCççjí çÆJçÜÊçí®çí lçípç }çíHç HççJç}í. Hçjblçá yççHçVçç³çç&®çí ní cçlç iççJççlççÇ} JçÌÐççbvçç Hçì}í vççnçÇ.'' ÞççÇHççoçb®³çç Dçç%çívçámççj iç´çcçoíJçlçç mçcçáêmvççvç kçÀjC³ççmç içí}çÇ Dççní. ³çç JçíUçÇ ÞççÇHçço cnCçç}í. l³ççbvççÇ iç´çcçJçççÆmç³ççbvçç Dçmçí mçá®ççÆJç}í Hçjblçá DçbOçÞç×ívçí l³ççbvççÇ HçMçáyçUçÇ oíC³çç®çí LççbyçJç}í vççnçÇ. Dççlçç l³ççb®³ççkçÀ[í jçpççÆiçN³ççb®ççÇ YççpççÇ cççiçCçí ³ççíi³ç nçíF&} kçÀç³ç ? ®ç}ç DççHçCç IçjçÇ pççT. lçj lçá}ç Dççlçç ³çíCççjí oççÆjêîç vç ³çílçç GÊçcç Síéç³ç& ÒççHlç Pçç}í Dçmçlçí. oÓçÆøçlç HççC³ççcçáUí nç jçíiç yçUçJçlç Dçmçu³çç®çç çÆvç<kçÀøç& iççJççlççÇ} JçÌÐççbvççÇ kçÀç{}ç. DççmçkçwlççÇ®³çç SkçÀ }#ççbMç Òçícç pçjçÇ ÞççÇHççoçb®³çç çÆJçøç³ççÇ Dçmçlçí lçj lçáP³çç pçvcçç®çí mççLç&kçÀ Pçç}í Dçmçlçí. Yç³çYççÇlç Pçç}íu³çç iç´çcçJçççÆmç³ççbvççÇ ³ççcçnçcççjçÇ®³çç jçíiççJçj Mççm$ççdzç jçÇçÆlçvçí çÆvçcçÓ&}vç Hç×lççÇ kçÀç{çJççÇ DçMççÇ ÒççLç&vçç ÞççÇ yççHçVçç³çç¥vçç kçíÀ}çÇ. vçjmççJçOççvççÇ yççníj DççímçjçÇJçj yçmç}í nçílçí. lççÇ vçjmççJçOççvççRvçç Dçl³çblç çÆÒç³ç nçílççÇ. l³ççbvççÇ cç}ç. ÞççÇHççoçb®³çç vçcçmkçÀçjçcçáUí Pçç}í}í vçákçÀmççvç vçjmççJçOççvççR®³çç }#ççlç Dçç}í. ÞççÇHççoçb®ççÇ lççÇ#Cç vçpçj vçjmççJçOççvççR®³çç Hçç"çÇJçj çÆJçmççJç}íu³çç çÆMçKçíJçj Hç[}çÇ DçççÆCç kçÀç³ç Dçç½ç³ç& lççÇ DççHççíDççHç içUÓvç Kçç}çÇ Hç[}çÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ kçíÀ}í}ç vçcçmkçÀçj lçá}ç vçJnlçç lçj lçáP³ççlççÇ} HçáC³ç mJçªHççlç JççmlçJ³ç kçÀjCççN³çç cç}ç nçílçç. ``Dççpççíyçç ! vçjmççJçOççvççÇ Dççpççíyççb®ççÇ Dçl³çblç çÆÒç³ç Dçmç}í}çÇ çÆMçKçç içUÓvç Hç[}çÇ. mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇmç. mçO³çç cçç$ç cççÇ lçáPçí MçjçÇj mççí[Óvç pççlç Dççní. cçnçcççjçÇ®³çç çÆvçcç&Ó}vççmçç"çÇ kçíÀu³çç. ÞççÇHççoçbvççÇ vçjmççJçOççvççRkçÀ[í yççÆIçlç}í Jç oçívç nçlç pççí[Óvç l³ççbvçç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. l³ççb®³çç IçjçÇ pççlçç®ç yççHçVçç³ç& ÞççÇHççoçbvçç cnCçç}í. l³ççvçámççj cççÇ ÞççÇHçço箳çç mJçªHççlç }çÇvç nçíC³ççmç pççlç Dççní. lçí O³ççvççlç yçmç}í Dçmçlçç l³ççb®³çç MçjçÇjçlçÓvç l³ççb®³çç mççjKçí®ç çÆomçCççjí SkçÀ lçípççíJç}³ç yççníj Hç[}í. lçÓ }JçkçÀj®ç oçÆjêçÇ nçíMççÇ}. jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇJçj Dçmç}í}í Òçícç.'' ÞççÇHççoçbvççÇ jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ Hçávnç kçÀOççÇnçÇ çÆJç®ççj}çÇ vççnçÇ. lçÓ mJçlç: DççHçu³çç nçlççbvççÇ nçÇ mçbçÆOç oJç[}çÇmç. l³ççbvçç pçj lçÓ lçí oçvç çÆo}í Dçmçlçímç.IçjçÇ IçíTvç pççlççí. l³ççJçíUçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ lçáP³çç IçjçÇ çÆYç#çímçç"çÇ ³çílççÇ}. Hçjblçá cççínHççMççbvççÇ mJçlç:mç yççbOçÓvç IçíTvç cççí#çç®ççÇ SkçÀ çÆoJ³ç mçbçÆOç Içç}Jç}çÇmç . iç´çcçmLççvççÇ iç´çcçoíJçlçímç HçMçáyç}çÇ oíTvç lççbçÆ$çkçÀçkçÀ[Óvç çÆJççÆJçOç ÒçkçÀçj®³çç HçÓpçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ kçÀªCçí®çí mççiçj Dççnílç. l³çç oççÆjêîçç®çí njCç kçÀjC³ççmçç"çÇ®ç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ lçá}ç ``MççkçÀoçvç'' cçççÆiçlç}í nçílçí. vçjmççJçOççvççRvççÇ l³çç lçípççíJç}³ççmç çÆJç®ççj}í ``lçÓ kçÀçíCç ? kçÀçí"í ®çç}}çmç ?'' l³çç lçípç:Hçábpç vçjmççJçOççvççÇ mççjKçí çÆomçCççN³çç Dççkç=ÀlççÇvçí GÊçj çÆo}í ``cççÇ lçáP³ççlç jçnCççjí HçáC³çMçjçÇj Dççní. Dççlçç oÓOç GlçÓ Içç}Óvç oíJçlçímç vçÌJçíÐç DçHç&Cç kçíÀu³ççmç ³çç jçíiçjçF& HççmçÓvç lçácç®ççÇ mçáìkçÀç nçíF&}. HçMçÓ®çç yçUçÇ çÆou³ççvçí l³ççb®³ççlççÇ} ÒççCçMççÆÊçÀ yçUpçyçjçÇvçí yççníj kçÀç{}çÇ pççlçí Jç çÆlç}ç cçb$ççí®®ççjçvçí JçMç kçÀªvç Içílççlç. lççÇ Hççnèvç vçjmççJçOççvççÇ DçiçoçÇ iççWOçUÓvç içí}í. lçÓ DççlççHç³ç¥lç çÆkçÀlççÇlçjçÇ Jçío Hç"vç kçíÀ}í}í Dççnímç. Hçjblçá pçj l³ççbvççÇ lççÇ YççpççÇ oíC³ççmç vçkçÀçj çÆo}ç lçj l³ççYççpççÇmçç"çÇ Hçávnç kçÀOççÇ nf kçÀª vçkçÀçímç. l³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í ``iç´çcçoíJçlçímç çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ Dççní kçÀçÇ çÆlçvçí HçMçáyçUçÇ®çç mJççÇkçÀçj kçÀª vç³çí. l³ççJçíUçÇ ³ççíi³ç mçcç³ç Hççnèvç cççÇ Hçávnç lçáP³çç MçjçÇjçlç ÒçJçíMç kçÀjçÇvç. ÒççCçMçÊçÀçÇmç JçÉçE×içlç kçÀjC³ççmçç"çÇ ³ççíiç箳çç ÒççƬçÀ³çç çEkçÀJçç mçççqlJçkçÀ DççjçOçvçí®çç DçJç}byç kçÀjCçí DççÆOçkçÀ ³ççíi³ç Dççní Dçmçí ÞççÇ yççHçVçç³ç祮çí cçlç nçílçí. lçÓ mJçlç: l³ççbvçç jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ oíC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçÀj. nçÇ Jççlçç& iççJççlççÇ} mçJç& }çíkçÀçbvçç kçÀUçÆJçC³ççmçç"çÇ SkçÀç . l³çç pçvcççlç mçá×ç lçÓ IçjçÇ jçpççÆiçN³çç®ççÇ YççpççÇ çÆHçkçÀJçMççÇ}. ``ÞççÇHççoç ! cççí"îççbvçç vçcçmkçÀçj kçÀªvç l³ççb®çí DçççÆMçJçç&o I³ççJçílç. Hçjblçá mçç#ççlç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí DçJçlççj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç DçHçcççvç kçíÀ}çmç. l³ççJçíUçÇ lçÓ SkçÀ oçÆjêçÇ yç´çïçCç箳çç ªHççlç pçvcç IçíMççÇ}. }çíkçÀ l³ççb®³çç Mçyoçb®çç çÆvçjçoj kçÀª }çiç}í. l³ççb®ççÇ }çbyç çÆMçKçç Hçç"çÇJçj ©Ulç nçílççÇ. lçá}ç mççí[Óvç oíTvç l³ççb®³çç mJçªHççlç }çÇvç nçíC³çç®ççÇ Dçç%çç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. lçÓ Òçícççvçí Jçç{}í}çÇ çÆYç#çç IçíTvç lçá}ç lçí Síéç³ç& Òçoçvç kçÀjlççÇ}. lçá}ç lçáP³çç çÆMçKçíJçj.

vçjmççJçOççvççÇ #çáê çÆJçÐçí®çí GHççmçkçÀ Dççnílç l³ççbvççÇ®ç cçÓlçça Dç¢M³ç kçíÀ}çÇ. nçÇ yççlçcççÇ nç nç cnCçlçç mçbHçÓCç& çÆHç"çHçájcçcçO³çí ®ç®çx®çç çÆJçøç³ç Pçç}çÇ. l³ççbvççÇ DççHç}çÇ kçÀv³çç mçácçlççÇmç çÆJç®ççj}í. yççHçVçç³çç&vçç ní mçiçUí Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Jç DçodYçÓlç Dçmçí Jççì}í. lçí ÞççÇHççoçb®³çç içç}çJçj DççíIçU}í DçççÆCç cççíl³ç箳çç çEyçoá mççjKçí ®çcçkçÀlç nçílçí. oJçb[çÇ kçÀçíCççÇ çÆHçìç³ç®ççÇ Dçmçí çÆJç®ççju³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í çÆJçøçáçÆ®ç jçíiççvçí iç´mlç JçWkçÀ³³çç ³ççvçí oJçb[çÇ çÆHçìçJççÇ. pçí cççPçí mççOçkçÀ. ÞççÇHççoçb®³çç pçvcççÆlçLççÇmç (Jçç{çÆoJçmç箳çç çÆoJçMççÇ) jçpçMçcçç& Hççqlvçmçn ÞççÇHççoçbvçç IçíTvç. vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ nç DçJçlççj Içílç}ç lçjçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHç ní®ç çÆvçl³ç mçl³ç ªHç cnCçÓvç jçnçÇ}. HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç l³çç çÆoJçMççÇ DççCçKççÇ SkçÀ Dçç½ç³ç& Iç[}í. lçácnçÇ mçl³ç$ç+øççÇ Dççnçlç. ³çíLççÇ} cççÆuuçkçÀçpçá&vççmç MççÆÊçÀ mçbHçVç kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç Dççní. yççUç®çí Dççpççíyçç ÞççÇ yççHçVçç³ç& ³ççb®³ççkçÀ[í Dçç}í. mçbmççj yçbOçvççlçÓvç cçákçwlççÇ®ççÇ F®sç kçÀjCççN³çç cçácçá#çÓbvçç Dçvçáiç´n oíC³çç®çí kçÀç³ç& Hçá{í Dççní. l³ç箳çç kçíÀJçU oMç&vççvçí cçáçÆÊçÀ mççO³ç nçílçí. oíJçUç®çí HçápççjçÇ DçççÆCç DçpçÓvç kçÀçbnçÇ cçb[UçÇ kçáÀkçwkçÀìíéçj箳çç cçbçÆojçlç oMç&vçç}ç içí}í Dçmçlççvçç. Hçjblçá l³çç çÆoJçMççÇ Gøç:kçÀç}çÇ mççUçÇ®³çç kçÀçW[îççJçj çÆoJ³ç Dçmçí HçoçÆ®çvn çÆomç}í. lçíLççÇ} JçìJçÉ#ççcçO³çí cççPççÇ ÒççCç MççÆÊçÀ ÒçJçíMç kçÀjJçÓvç cççÆuuçkçÀçpçá&vç çÆMçJççEuçiççlç çÆJççÆ}vç nçíF&vç. DççpççíyççvççÇ DççHçu³çç GHçjC³ççvçí nUáJççjHçCçí ÞççÇHçço箳çç içç}çJçjçÇ} lçí LçWyç Hçámç}í. Hçjblçá DççF&vçí cç}ç ÞççÇHçço ªHççlç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç cnCçÓvç cççÇ DçuHçç³çáøççÇ nçíCççj Dçmçí cnCçç}çí lçWJnç DççHçu³çç oçíIççb®çínçÇ cnCçCçí Kççíìí nçíT vç³çí cnCçÓvç cççÇ kçíÀJçU mççíUç Jçøçx Hç³ç¥lç lçác箳çç IçjçÇ jçnC³çç®çí "jçÆJç}í Dççní. ³çç JçíUçÇ ÞççÇHçço cnCçç}í. vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ®çí DçJçlççjkçÀç³ç& HçÓCç& kçÀªvç ÞççÇMçÌu³ççmç Dçmç}íu³çç kçÀo}çÇJçvççlç lççÇvçMçí Jçøç&í Hç³ç¥lç lçHç½ç³çç& kçÀªvç Òç%ççHçÓj (DçkçwkçÀ}kçÀçíì) ³çíLçí mJççcççÇ mçcçLç& ªHççlç ÒçkçÀì nçíF&vç. ³çç JçíUçÇ l³ççbvçç çÆoJ³ç ÒçkçÀçMç vç çÆomçlçç cççÇ®ç mçç#ççlç oÊçç$çí³ççb®çç DçJçlççj Dççní Dçmçí mçÓçÆ®çlç kçÀjCççN³çç mçámHç<ì DçMçç çÆ®çvnçb®çí oMç&vç Pçç}í. ÒççCççÇ cçç$ççlçÓvç pçí DççÆvç<ì mHçbovç yççníj Hç[lççlç l³çç mHçbovççvçç cççP³ççlç }³ç HççJçÓvç. çÆHç"çHçájc箳çç yç´çïçCççbvççÇ . lçí HçoçÆ®çvn øççí[MçJçøçça³ç kçáÀcççj箳çç HçoçÆ®çvnçmççjKçí nçílçí. J³çbkçÀ³³ççvçí iççJççlç çÆHçÀªvç ®ççíçÆnkçÀ[í oJçb[çÇ çÆHçì}çÇ. Jçç³çácçb[}çlççÇ} çÆJçøççjçÇ çÆkçÀìçCçÓb®çç vççMç kçÀjC³ççmçç"çÇ ³ççíi³ç l³çç cçb$çç®çí mçbOççvç kçíÀ}í. Dçmçç Òç®ççj iççJççlç kçÀjC³ççmç l³ççvçí mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. l³çç®ç JçíUçÇ mçÓ³ç&cçb[}çlççÇ} lççÇ MççÆÊçÀ iççíkçÀCç& cçnçyçUíéçjçÇ Jç Hççoiç³çç #çí$ççÇ çqmLçlç Dçmç}íu³çç mJç³çbYçÓ ÞççÇoÊçç$çí³ççb®³çç "ç³ççÇ mçá×ç DççkçÀçÆøç&lç Pçç}çÇ. vçjmççJçOççvççÇ. ³çç®çí l³ççbvçç jçnèvç jçnèvç Dçç½ç³ç& Jççìí. lçmçí®ç ÞççÇMçÌu³ç箳çç oMç&vççvçí mçá×ç cçáÊçÀçÇ®çí HçÀU ÒççHlç nçílçí. lçí mçJç& iç´çcçJççmççÇ JçWkçÀ³³ççpçJçU içí}í. vçjmççJçOççvççR®³çç çÆJçª× Dçmç}í}ç SkçÀ lççbçÆ$çkçÀ cçÓlçça Dç¢M³ç nçíC³çç®çí kçÀçjCç vçjmççJçOççvççR®ç Dççnílç Dçmçí cççí"îçç lççJççlççJççvçí cnCçÓ }çiç}ç. lçácç®çç }ç[kçÀç vççlçÓ®ç ³çíLçÓvç içí}ç. Dçmçç cççPçç çÆvçjçíHç l³ççmç mççbiçç. iççíkçÀCç& cçnçyçUíéçj #çí$ççmç DççÆOçkçÀ MççÆÊçÀmçbHçVç kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç Dççní. DççpççíyççbvççÇ ÞççÇHççoçbvçç DççHçu³çç cççb[çÇJçj Içílç}í Jç l³ç箳çç ®çjCç kçÀcç}çb®çí lçí çÆvççÆj#çCç kçÀª }çiç}í. cççÇ çÆ®çjbpççÇJç DçmççJçí Dçmçç lçácç®çç mçbkçÀuHç Dççní. l³çç}ç nç çÆvçjçíHç oílçç®ç lççí cçÓçq®s&lç Hç[}ç. yççHçVçç³çç&vççÇ DççHçu³çç mçíJçkçÀçmç. Dççpççíyççb®³çç IçjçÇ HççÆnu³çç Jçøçça®çç Jçç{çÆoJçmç DççÆlç Dççvçboçlç Jç Lççìçvçí mççpçjç Pçç}ç. Dççpççíyçç lçácnçÇ mççÌjcçb[}çlçÓvç MççÆÊçÀHççlç kçÀªvç lççÇ MççÆÊçÀ ÞççÇMçÌu³ççqmLçlç ÞççÇ cççÆuuçkçÀçpçá&vç çÆMçJççE}iççlç DççkçÀçÆøç&lç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. iççíkçÀCç& cçnçyçUíéçj ní Hçjcçíéçjç®çí ``DççlcççE}iç'' Dççní. l³ççcçáUí cççÇ DçuHçç³çáøççÇ nçíCççj Dçmçí DççHç}í cçlç nçílçí. cççÇ ³çlççÇ®³çç ªHççlç nçílççí lçíJnç DççF&vçí cç}ç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. lççí cççÇ HçÓlççamç vçíF&vç. DçççÆCç lçlkçÀçU nJçílççÇ} çÆJçøççjçÇ çÆkçÀìçCçÓ HççC³ççlç ìHç ìHç ³çíTvç Hç[}í. DçMçç ÒçkçÀçjí Jçç³çácçb[} Mçá× Pçç}í DçççÆCç cçnçcççjçÇ jçíiçç®çí çÆvçcçá&}vç Pçç}í. ``yççU ³çç kçÀçW[îççJç©vç kçÀçíCç içí}í. DççCçKççÇ kçÀçíCç yççyçç'' mçácçlççÇvçí GÊçj çÆo}í. l³ççbvçç lçíLçí mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®ççÇ cçÓlçça çÆomç}çÇ vççnçÇ. l³ççb®³çç [çíUîççlçÓvç DççvçboçÞçÓ Jççnè }çiç}í. DçççÆÞçlç Dççnílç l³ççb®³çç ÒççÆlç MçáYç mHçbovççb®çí ÒçmççjCç JnçJçí Dçmçç cççPçç mçbkçÀuHç Dççní.®çcç&kçÀçjçmç yççí}çJçÓvç ®çcç&JççÐççJçj oJçb[çÇ çÆHçìçÆJçC³ççmç mççbçÆiçlç}í. lççí cçjCççmçÊçÀ nçílçç. SkçÀç IçìkçíÀvçblçj pçíJnç lççí MçáçÆ×Jçj Dçç}ç lçíJnç lççí HçÓCç&HçCçí yçjç Pçç}ç nçílçç. l³çç l³çç JçíUçÇ l³ççbvçç kçÀçíìçÇ kçÀçíìçÇ mçÓ³çç&®³çç lçípççqmJçlçí®çç DçvçáYçJç ³çíF& Jç lççÇ MçáYççÆ®çvní l³çç lççÇJç´ ÒçkçÀçMççlç çÆomçlç vçmçlç. nç yçç}kçÀ ÞççÇ oÊçç$çí³çç®çç DçJçlççj Dçmçu³çç®çç l³ççb®çç çÆvçOçç&j ¢{ Pçç}ç. l³çç çÆoJ³ç ®çjCççb®³çç oMç&vççvçí yççHçVçç³çç&®³çç DçbiççÇ Dç<ìYççJç çÆmç× Pçç}í. p³çç p³çç JçíUçÇ yççHçVçç³çç&vççÇ ÞççÇHççoçb®³çç ®çjCççJçjçÇ} MçáYççÆ®çvní HçnçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç. HççC³ççvçí Yçj}í}í SkçÀ cççí"í Yççb[í l³ççb®³çç mçcççíj DççCçÓvç "íJçC³ççmç mççbçÆiçlç}í. l³çç®ç JçíUçÇ l³ççb®³çç cçáKççlçÓvç ÞççÇ oÊç箳ççmlçálççÇHçj Hço DççHççíDççHç çÆvçIçç}í. cçbçÆojçlççÇ} cçÓlçça çÆomçívççMççÇ Pççu³çç®ççÇ Jççlçç& iççJççlç oçJççvç}çmççjKççÇ Hçmçj}çÇ. l³çç çÆoJ³ç ®çjCççb®çí yççHçVçç³çç¥vççÇ kçÀçÌlçákçÀçvçí ®çábyçvç Içílç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ní mJçªHç içáHlç kçÀjívç.

Hçjblçá ÞççÇoÊçç$çí³ççb®ççÇ cçÓlçça cçç$ç çÆcçUç}çÇ vççnçÇ. vçjmççJçOççvççR®³çç cçÉl³çÓcçáUí iççJççlççÇ} }çíkçÀ ÞççÇ jçpçMçcçç&vççÇ l³ççbvçç GÊçcç DççÌøçOç çÆo}í vççnçÇ. ÞççÇHççoÒçYçÓb®³çç Dçbiçá<þ mHçMçç&vçí vçjmççJçOççvççRvçç kçÀcç&mçÓ$çç®çí mçÓ#cç %ççvç Dçç}í. l³çç kçÀçjCççvçí ÞççÇHçço ní oÌJççÇ DçJçlççj Dçmçu³çç®ççÇ mçJç& }çíkçÀçb®ççÇ Kçç$ççÇ Pçç}çÇ. çÆlçvçí DçbiçCççlç GYçí Dçmç}íu³çç ÞççÇHççoçbvçç lççÇvç ÒçoçÆ#çCçç Iççlçu³çç Jç vçblçj l³ççb®³çç ®çjCççÇ vçlçcçmlçkçÀ Pçç}çÇ Jç l³çç®ç DçJçmLçílç içlçÒççCç Pçç}çÇ. ³ççíi³ç JçíUçÇ ³çç ÒçÍvçç®çí mçcççOççvç nçíF&}. l³çç çÆoJ³ç mHçMçç&vçí vçjmççJçOççvççR®³çç Dçbiççlç ®çÌlçv³ç mHçáÀª }çiç}í DçççÆCç Dçç½ç³ç& Dçmçí kçÀçÇ kçÀçbnçÇ #çCççlç®ç lçí çÆ®çlçíJçªvç Kçç}çÇ Glçj}í. l³ççb®³çç IçjçlççÇ} cçÉlç Pçç}í}çÇ JççbPç içç³ç. çÆoJçmçWçÆoJçmç l³ççb®ççÇ Òçkç=ÀçÆlç #ççÇCç nçílç nçílççÇ.vçjmççJçOççvççR®³çç Içjç®ççÇ Pç[lççÇ IçíC³çç®çí "jçÆJç}í. ÞççÇHççoçbvççÇ çÆ®çlçíJçj Dçmç}íu³çç vçjmççJçOççvççR®³çç Yç´ÓcçO³ççJçj Dçbiçá<þçvçí mHçMç& kçíÀ}ç. lçí yç´çïçCç ÞççÇ yççHçvçç³çç¥vçç Yçíì}í Jç Pçç}í}ç ÒçkçÀçj mççbçÆiçlç}ç. l³ççb®³ççkçÀ[í SkçÀ JççbPç içç³ç nçílççÇ. vçjmççJçOççvççR®³çç çÆJçª× Dçmç}íu³çç lççbçÆ$çkçÀçvçí l³çç içç³ççÇ®³çç MçjçÇjçlç #çáoç´ MççÆÊçÀ®çí DççJççnçvç kçíÀ}í. l³çç içç³ççÇ®³ççpçJçU pççTvç çÆlç}ç oçíjçÇvçí yççbOçCçí kçÀçíCççmç®ç Mçkçw³ç Pçç}í vççnçÇ. kçÀçbnçÇpçCç cnCçÓ }çiç}í kçÀçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç vçjmççJçOççvççÇkçÀ[í jçípç pççlç Dçmçlç. vçjmççJçOççvççR®ççÇ Òçkç=ÀlççÇ Kçç}çJçlç®ç içí}çÇ DçççÆCç l³çç jçíiççlç®ç l³ççb®çç SkçíÀ çÆoJçMççÇ oínçblç Pçç}ç. çÆlç}ç yçÌ}çÒçcççCçí MçílççÇ®³çç kçÀçcççmçç"çÇ JççHçjçÇlç Jç JçíUíJçj oçCçç-HççCççÇ mçá×ç oílç vçmçlç. vçblçj lçí mçJç& }çíkçÀçbyçjçíyçj IçjçÇ Hçjlç}í. l³ççbvçç mçpççÇJç IçjçÇ Dçç}í}í Hççnèvç l³ççb®³çç HçlvççÇmç Dçl³çblç Dççvçbo Pçç}ç. ÞççÇ vçjmççJçOççvççÇ cçÓlçça®³çç ®ççíjçÇ®³çç DççjçíHççHççmçÓvç cçáÊçÀ Pçç}í. nçÇ içlç pçvcççlççÇ} vçjmççJçOççvççR®ççÇ cççlçç nçílççÇ. ³çç®ç JçíUçÇ yçç}kçÀ ÞççÇHçço ÒçYçá DççHçu³çç JççÆ[uççbvçç vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçÇ IçíTvç pççC³çç®çç nf kçÀª }çiç}í. Içj®³çç cçb[UçÇ®çí cçç$ç pçíJçCç DçpçÓvç Pçç}í vçJnlçí. Dççlçç vçjmççJçOççvççRvçç iççínl³çí®çí HççlçkçÀ }çiçí} Dçmçí vççvçç }çíkçÀçHçJçço G"Ó }çiç}í. lçíJç{îççlç lççÇ içç³ç vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçlçÓvç yççníj Dçç}çÇ. ³çç iççí<ìçÇ®çç yççíOç vçjmççJçOççvççRvçç Pçç}ç. l³çç®ç çÆoJçMççÇ vçjmççJçOççvççR®³çç IçjçÇ l³ççb®³çç DççF&®çí Þçç× nçílçí. vçjmççJçOççvççR®³çç Içjç®ççÇ Pç[lççÇ IçíTvç mçbMççƳçlç mLçUçÇ KççíokçÀçcç kçíÀu³ççJçj lçíLçí cççvçJç kçÀHçç} Jç #çáê çÆJçÐçímç GHç³ççíiççÇ Hç[CççN³çç kçÀçbnçÇ Jçmlçá mççHç[u³çç. MçJç³çç$çç mç᪠Pçç}çÇ. vçJçvççÇlççmçcç cçÉoÓ Ëo³ç Dçmç}íu³çç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ l³çç cççlçí®çí DçÞçá Hçámç}í. l³ççb®³çç IçjçÇ Dçmç}í}ç yçÌ} ní l³ççb®çí çÆHçlççÞççÇ nçílçí. l³ççcçáUí l³çç içç³ççÇvçí Kçábìç®çí yçbOçvç lççí[Óvç ìçkçÓÀvç lççÇ Içjçlç çÆMçj}çÇ Jç Içj®³çç }çíkçÀçbvçç çEMçiççvçí cççª }çiç}çÇ. ÞççÇjçpç Mçcçç& l³ççbvçç IçíTvç vçjmççJçOççvççR®³çç Içjçmçcççíj pççTvç GYçí jççÆn}í. cçjlçí mçcç³ççÇ l³çç içç³ççÇvçí ÞççÇHçço ÒçYçábvçç DççHç}í oáOç l³ççbvççÇ H³ççJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ nçílççÇ. ³çç®ç JçíUçÇ cçíIçiçpç&vçímççjK³çç DççJççpççlç ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dçnçnç ! cçÉlç Pçç}íu³çç çÆHçl³ç箳çç MçjçÇjçmç DçivççÇ oíCççjí Hçá$ç lçj HçççÆn}í. vçjmççJçOççvççRvççÇ DççÆlçÒçícççvçí }çJç}í}ç jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇ®çç cçUç çÆlçvçí GOJçmlç kçíÀ}ç. jçpçMçcçç& Jç ÞççÇHçço l³çç DçbçÆlçcç ³çç$çílç mçnYççiççÇ Pçç}í. mçl³ç Òçl³ç³ççmç ³çíF&Hç³ç¥lç cççÌvç jçnçJçí. Hçá{®³çç pçvcççÇ pçWJnç JççbPç cnÌmç cnCçÓvç lççÇ pçvcçç}ç ³çíF&} l³ççJçíUçÇ ÞççÇHçço ÒçYçá vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ DçJçlççjçlç çÆlç®çí oáiOçHççvç kçÀjlççÇ}. lçíJnç yççHçVçç³ç& l³çç yç´çïçCççmç cnCçç}í. l³çç içç³ççÇvçí mççjí DçVç Jç Jç[í KççTvç ìçkçÀ}í. SkçíÀ çÆoJçMççÇ. lçÓ oÊçç$çí³ç®ç Dççnímç lçj vçjmççJçOççvççÇ Dççpççíyççvçç çÆpçJçblç kçÀjCçí lçá}ç Mçkçw³ç vççnçÇ kçÀç ?'' Dçmçí cnCçÓvç lççÇ cççG}çÇ j[Ó }çiç}çÇ. l³ççbvççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. ³çç Òçmçbiççvçblçj iççJççlççÇ} }çíkçÀ DçvçíkçÀ cçlçí J³çÊçÀ kçÀª }çiç}í. l³çç içç³ççÇvçí ÞççÇHççoçbvçç lççÇvç ÒçoçÆ#çCçç Iççlçu³çç Jç vçblçj l³ççb®³çç ®çjCççbJçj cçmlçkçÀ "íTvç ÒççCç mççí[}í. Hçjblçá l³ççb®³çç oáOç&j jçíiççJçj DççÌøçOçç®çç kçÀçbnçÇ HççÆjCççcç çÆomçÓvç ³çílç vçJnlçç. vçjmççJçOççvççÇ®³çç p³çí<þ Hçá$ççvçí çÆHçl³ç箳çç çÆ®çlçímç DçivççÇ oíC³ççmçç"çÇ DçivççÇ nçlççlç Içílç}ç. lçí vçjmççJçOççvççR®³çç çÆJçvçblççÇvçámççj l³ççb®çç DççÌøçOççíHç®ççj kçÀjçÇlç nçílçí. ³ççcçáUí vçjmççJçOççvççÇ $çmlç Pçç}í nçílçí. lçí pçj oÊççJçlççjçÇ Dçmçlçí lçj vçjmççJçOççvççR®çç cçÉl³çá kçÀmçç Pçç}ç ? DçvçíkçÀçbvççÇ iççínl³çí®çí HççlçkçÀ®ç l³ççb®³çç oínçblçç®çí kçÀçjCç Dçmçu³çç®çç çÆvçJçç&Uç çÆo}ç. vçjmççJçOççvççR®³çç kçáÀìábçÆyç³ççb®çí mççblJçvç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÞççÇ jçpçMçcçç& Jç ÞççÇHçço içí}í Dçmçlççvçç vçjmççJçOççvççR®³çç HçlvççÇvçí l³ççb®çç nçlç Oçªvç cnì}í ``Dçjí yççUç ÞççÇHççoç ! çÆ®çcçáìYçj mççÌYççi³çç®çí JççCç IçíC³ççmçç"çÇ cççÇ oÓj oÓj Hç³ç¥lç nUoçÇ kçáÀbkçáÀJççmç pççlç nçílçí. içç³ççÇvçí Kççuuçíu³çç Jç[îççcçO³çí çÆJçøç nçílçí Jç lçí Kççu³ççvçí içç³ç cçjCç HççJç}çÇ. Þçç×箳çç yç´çïçCççb®çí Yççípçvç Pçç}í nçílçí. l³ççcçáUí lçí DççHçu³çç pççÇJççmç cçákçÀ}í Dçmçí yççí}Ó }çiç}í. Þçç×ç®çç mçbHçÓCç& mJç³çbHççkçÀ Pçç}ç nçílçç. Hçjblçá çÆpçJçblç çÆHçl³ççmç DçivççÇ oíCççN³çç Hçá$ççmç HçççÆn}í vççnçÇ. ní ÞççÇHççoçvççÇ içç³ççÇmç . Hçjblçá lçí #çáê çÆJçÐçí®çí GHççmçkçÀ Dçmçu³çç®çí çÆmç× Pçç}í. l³çç®ç JçíUçÇ ÞççÇHççoçb®³çç vç³çvççblçÓvç oçívç Lçbíyç yççníj Hç[}í.'' ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç mcçMççvççlç pçcç}í}í mççjí }çíkçÀ çÆvçmlçyOçlçívçí ÞççÇHççoçbkçÀ[í Hççnè }çiç}í. jçpçMçcçç&vçç Dçç³çáJçxo Mççm$çç®çí %ççvç nçílçí.

ÞççÇHççoçb®çç ®çínjç DççÆlçMç³ç mçççqlJçkçÀ. l³çç®çç cçÉl³çá }JçkçÀj®ç nçíCççj DçmçÓvç. nçÇ YççÆJç<³çJççlçç& vçjmççJçOççvççRvçç ÞççÇHççoçb®³çç Dçbiçá}çÇ mHçMçç&vçí kçÀU}çÇ nçílççÇ. ní Dç#çj mçl³ç Dççní.çÆo}í}í Jç®çvç vçjmççJçOççvççRvçç kçÀU}í. p³çç çÆ"kçÀçCççÇ l³ççb®çí vççcçmcçjCç. Yçpçvç. ÞççÇHçço ÒçYçábvççÇ vçjmççJçOççvççÇ DçççÆCç l³ççb®³çç HçlvççÇmç kçíÀ}í}ç GHçoíMç. l³ççb®çç Dçvçáiç´n kçíÀ}í}çÇ çÆJçOççvçí cççÇ lçá}ç GÐçç mççbiçívç. Hçá{çÇ} pçvcççlç l³ççb®³çç IçjçÇ ³çlççǪHççvçí ÞççÇHçço ÒçYçá ³çíTvç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇ®ççÇ çÆYç#çç mJççÇkçÀçªvç. Hçá{®³çç pçvcççÇ lççí yç´ïçjç#çmç箳çç ³ççívççÇlç pçvcç IçíCççj DçmçÓvç. l³ççb®ççÇ lçá}vçç®ç nçíT MçkçÀlç vççnçÇ. jçpççÆiçN³çç®çí HççÇkçÀ mJçnmlçí vç<ì kçÀªvç. l³ç箳ççJçj ³ççÆlçªHççlç Dçmç}íu³çç ÞççÇHççoçb®çç Dçvçáiç´n nçíF&} Dçmçí mçÓ#cç }çíkçÀçlççÇ} çÆJçøç³ç vçjmççJçOççvççRvçç ÞççÇHçço箳çç kç=ÀHççÒçmççoçvçí %ççlç Pçç}í. çÆlç©cç}oçmççmççjK³çç YçÊçÀ箳çç mçlç mçbiçlççÇvçí Dççvçboçvçí DççcnçÇ Hçá}çÆkçÀlç Pçç}çí. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . l³ç箳çç cçáUçMççÇ Dçmç}í}ç mççív³ç箳çç vççC³ççbvççÇ Yçj}í}ç nb[ç l³ççbvçç oílççÇ}. p³çç lççbçÆ$çkçÀçvçí vçjmççJçOççvççRJçj Òç³ççíiç kçíÀ}ç nçílçç. oÌçÆoH³çcççvç Dçmçç nçílçç. l³ççbvçç mJçlç:®³çç Hçá{çÇ} pçvcçç®ççÇ cçççÆnlççÇ mçá×ç kçÀU}çÇ. Dççlçç DççHçCç l³ççb®çí mcçjCç kçÀjçÇlç Yçpçvççlç jbiçÓvç pççT ³çç. mçáboj. l³çç çÆ"kçÀçCççÇ ÞççÇHçço ÒçYçá mçÓ#cç ªHççvçí mçb®çjCç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. kçÀçÇlç&vç nçílçí.

Hççoiç³çç #çí$ççlççÇ} mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ cçÓlçça Dç¢<³ç nçíC³ççcççiçí vçjmççJçOççvççR®³çç nçlç Dççní.'' ÞççÇHççoç®çí SkçÀç®ç JçíUçÇ DçvçíkçÀ çÆ"kçÀçCççÇ ÒçkçÀì nçíCçí vçjmççJçOççvççÇ cçÉl³çácçáKççlçÓvç yççníj Hç[u³ççJçj l³ççb®³ççlççÇ} DççkçÀøç&Cç MççÆÊçÀ #ççÇCççJç}çÇ. Hçjblçá ÞççÇHççoçbvççÇ pçíJçC³ççmç vçkçÀçj çÆo}ç. lçWJnç çÆlçvçí HçççÆn}í}í ¢M³ç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ nçílçí. l³ççJçíUçÇ cçnç®çç³ç& yççHçVçç®çç³çá&}á l³ççb®³çç vççlçJççmç kçÀ[íJçj IçíTvç DççHçu³çç IçjçkçÀ[í pççlç nçílçí. Hçjblçá ³çç pçvcççÇmçç"çÇ vçmçÓvç Hçá{u³çç pçvcççÇmçç"çÇ. lçí çqmcçlç nçm³ç Dçl³çblç cççíçÆnlç kçÀjCççjí nçílçí. HçÓJçça mççOçvçç kçÀjçÇlç Dçmçlççbvçç p³çç cçvçá<³çç®çí lçí O³ççvç kçÀjçÇlç lççí çÆkçÀlççÇnçÇ oÓj Dçmç}ç lçjçÇ DççkçÀçÆøç&lç nçíTvç l³ççb®³çç pçJçU ³çílç Dçmçí. çÆJçJçíkçÀJçblç DçMçç ³ççíiççb®çí }çYç kçÀªvç Içílççlç. lçíLçí ÞççÇHçço Þçí<þçR®³çç cççb[çÇJçj KçíUlç Dçmç}í}í çÆomç}í. l³ççbvçç DçMçç çqmLçlççÇlç Hççnèvç l³ççb®ççÇ HçlvççÇ Dçl³çblç oá:KççÇ Pçç}çÇ. vçjmççJçOççvççÇkçÀ[í Hççnèvç ÞççÇHçço Hçávnç çÆcççqmkçÀ}HçCçí nmç}í. oçívç JçíU®³çç HççíìYçj pçíJçCçç®ççÇ mçá×ç kçÀçbnçÇ JçíUç Yç´çblç Hç[lç Dçmçí. l³ççbvçç Hççnèvç l³çç HçlççÇ-Hççqlvç}ç DççÆlçMç³ç Dççvçbo Pçç}ç. çÆl箳çç cçvççlççÇ} Jçíovçç ÒçkçÀì kçÀjC³ççmçç"çÇ lççÇ oíJçIçjçlç içí}çÇ. vçjmççJçOççvççÇ çÆYç#çç IçíTvç lçí vçjçEmçn Jçcçç&®³çç IçjçÇ içí}í. ÞççÇHçço yçç}HçCççÇ DççHçu³çç IçjçHçí#çç DççÆOçkçÀ JçíU DççHçu³çç Dççpççíyççb®³çç IçjçÇ®ç jçnçlç. SKççoí mçcç³ççÇ . kçÀcç& DçççÆCç kçÀçjCç ³çç çÆlçvnçR®çç SkçÀç®ç JçíUçÇ mçb³ççíiç Pççu³ççmç Dçmçí Dç}Y³ç ³ççíiç pçáUÓvç ³çílççlç. lçí Dççlçç DççÆpçyççlç Iççyçjívççmçí Pçç}í. lçíLçí l³ççbvçç ÞççÇHçço vçjçEmçn Jçcçç&®³çç KççbÐççJçj KçíUlç Dçmç}í}í çÆomç}í. ÞççÇHççoçbvççÇ vçjmççJçOççvççÇkçÀ[í Hççnèvç cçbo çqmcçlç kçíÀ}í. Dçlçkçw³ç& Jç DçHçÓJç& Dçmçí Dççní. Hçá{u³çç pçvcççÇ lçí cçnçjç<ì>箳çç HçáC³ç YçÓcççÇlç ÞççÇvçÉçEmçnmçjmJçlççÇ®³çç DçJçlççjçlç l³ççb®³çç IçjçÇ DçJçM³ç Yççípçvç IçílççÇ} Dçmçí l³ççbvççÇ Jç®çvç çÆo}í nçílçí. vçjmççJçOççvççÇ çÆYç#çímçç"çÇ Þçí<þçR®³çç IçjçÇ içí}í. lçáP³çç Jçj l³ççb®çç DçHççj mvçín Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí l³ççb®çí çÆoJ³ç ®ççÆj$ç çÆ}KççCç kçÀjC³çç®çí cçnodYççi³ç lçá}ç }çYç}í Dççní. vçjmççJçOççvççRkçÀ[í Hççnèvç ÞççÇHçço çÆcççqmkçÀ}HçCçí nmç}í.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -7 Kçiççí} JçCç&vç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlçç®çç cççÆncçç Hçnçìí ÞççÇ çÆlç©cç} oçmççbvççÇ DççHç}í DçççqvnkçÀ GjkçÓÀvç mççbiçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. vçjmççJçOççvççRvçç ní mJçHvç Dççní kçÀç çÆJç<Cçácçç³çç Dççní ? ní kçÀUlç®ç vçJnlçí iççJççlççÇ} }çíkçÀ vçjmççJçOççvççR®çç sU kçÀª }çiç}í. Þçí<þçR®³çç IçjçÇ. DçMççÇ }çíkçÀ çEvçoç kçÀª }çiç}í. SkçÀç®ç JçíUçÇ yçç}kçÀ ÞççÇHçço. ÞççÇHççoçbMççÇ yççí}çJçí Dçmçí vçjmççJçOççvççR®³çç cçvççlç Dçç}í. l³çç GYç³çlççbvççÇ ÞççÇHççoçbvçç jçpççÆiçN³ç箳çç YççpççÇ®çí Yççípçvç kçÀjC³çç®çç Dççiç´n kçíÀ}ç. pçí }çíkçÀ HçÓJçça l³ççbvçç Iççyçjlç nçílçí. lçí cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀj Yçfç ! ÞççÇHçço JçuuçYççb®çí çÆoJ³ç ®ççÆj$ç DçodYçálç. DçMçç kçÀ<ìcç³ç DçJçmLçílç lçí Dçç¬çÀçíMç kçÀjçÇlç Içjçyççníj Dçç}í. ³çç }çíkçÀçEvçoívçí HççÇçÆ[lç nçíTvç vçjmççJçOççvççÇ Yç´çÆcç<þçmççjKçí IçjçÇ Hçjlç}í. vçjmççJçOççvççR®ççÇ ¢<ìçÇ ÞççÇHççoçJçj Hç[}çÇ. l³çç iççW[mç DçççÆCç }çÆ[JççU DçMçç çÆoJ³ç yçç}kçÀçmç SkçÀoç lçjçÇ kçÀ[íJçj IçíTvç }ç[ kçÀjçJçí Dçmçí l³ççbvçç Jççì}í. kçÀç}. ÞççÇHçço ÒçYçábvççÇ l³çç HçlççÇ-Hççqlv箳çç çÆJçvçblççÇmç nçíkçÀçj çÆo}ç. ÞççÇ vçjçEmçn Jçcçç& Jç ÞççÇ JçWkçÀìHHçç Þçí<þçÇ ³ççb®³çç IçjçÇ mçá×ç mJçí®sívçí pççlç. Jçcçç&®³çç IçjçÇ Jç Dççpççíyçç yççHçVçç®çç³ç&á}á ³ççb®³çç IçjçÇ nçílçí. l³ççb®³çç oíJçIçjçlç ÞççÇHçço yçmç}í}í nçílçí. l³ççb®ççÇ DçççÆLç&kçÀ çqmLççÆlç mçá×ç Kçç}çJçlç ®çç}}çÇ nçílççÇ. JçíU Hç[u³ççmç l³ççb®çç GHçnçmç kçÀªvç l³ççbvçç oáKçJççÇlç Dçmçlç. lçj DççÆJçJçíkçÀçÇ ³çç }çYççmç cçákçÀlççlç. Dçmçç nç çÆoJ³ç ³ççíiç ÞççR®³çç mçbkçÀuHççvçí lçá}ç }çYç}ç Dççní. jçpçMçcçç&®³çç IçjçkçÀ[Óvç JçUmçç Içílçu³ççJçj pççí cççiç& ³çíF& lççí Lçíì yççHçVçç®çç³çá&}᮳çç IçjçkçÀ[í pççlç Dçmçí. lççÇ MççÆÊçÀ mçá×ç Dççlçç #ççÇCççJç}çÇ nçílççÇ.

lçáP³ççlç ``lçÓ'' vçmçÓvç.cççP³çç Dçvçáiç´nç cçáUí mçiçUí ®çç}lç DçmçÓvç. lçáP³ççlç}ç ``lçÓ'' vç<ì nçíTvç lçáP³ççlççÇ} ``cççÇ'' G®®ç oMçílç Dçmçívç. cnCçÓvç. ÒçMvç :. DçÜÌlç çqmLçlççÇlç Dçmç}ç lçjçÇ cççí#ç ÒççHlççÇ kçÀª MçkçÀlççí. pçmçí pçmçí lçÓ cççP³çç çÆvçkçÀì ³çíMççÇ} lçmçç lçmçç lçÓ mçáKç-oá:Kç. lçmçí®ç çÆvçiçá&Cç DçmçCçí nç oíKççÇ} SkçÀ içáCç®ç Dççní. lçáPçç DçnbkçÀçj HçÓCç&HçCçí vççMç HççJçu³ççvçí.çÆvçjçkçÀçj DçmçCçí mçáá×ç SkçÀ DççkçÀçj®ç Dççní.çÆvç:mçbMç³ççvçí cççÇ oÊç®ç Dççní. cççín#ç³ç Pççu³ççvçí ³çç çÆJççÆMç<ì Dçmçuçíu³çç DçÜÌlç çqmLçlççÇcçO³çí HçCç Dççvçboç®ççÇ ÒççHlççÇ nçíF&}. lçáP³ççlç}ç DçnbkçÀçj vççMç HççJçÓvç.mçkçÀ} mçÉ<ìçÇ®çç içá©mJçªHç HçCç cççÇ®ç Dççní. mçiçáCç Jç çÆvçiçá&Cç ³ççb®çç DççOççj lççí cççÇ®ç Dççní DçççÆCç l³ç箳çç HççÆ}kçÀ[í Dççní Dçmçí pççCç. HçMçá Hç#³ççmççÆnlç mçcçmlç ÒççCççÇcçç$ççcçO³çí cççlçÉ Jç çÆHçlçÉ mJçªHççvçí çqmLçlç Dççní lççí cççÇ®ç. lçÓ kçíÀJçU çÆvççÆcçÊçcçç$ç Dççnímç ³çç lçlJçç®çí DçvçámçjCç kçíÀu³ççvçí mçá×ç Dççvçbo çqmLçlççÇmç HççJçMççÇ}.mçÓ³ç& ®çbê箳çç içlççÇ yço}Cçí mççO³ç nçíF&}. cççínç®çç #ç³ç Pççu³ççvçí ÜÌlç çqmLçlççÇcçO³çí Dçmçlççvççmçá×ç lçÓ cççí#ççÆmç×çÇ HççJçMççÇ}. ``cççÇ'' nçíT MçkçÀlç vççnçÇ.cççÇ cççÇ®ç Dççní. ÒçMvç :. lçÓ cççP³çç DççÞç³ççÇ Dçmçlçç mçáKç mçbHçVç nçíMççÇ}. ÒçMvç :.DçJçOçÓlç çqmLçlççÇlç Dçmç}í}í kçÀçnçÇ pçCç lçí mJçlç: yç´ïç Dçmçu³çç®çí mççbiçlççlç. kçíÀJçU DçvçáYçJççvçí pççCç}í pççlçí. lçj . ÜÌlç çqmLçlççÇlç Dçmç}ç lçjçÇ. çÆJççÆMç<ìçÜÌlç çEkçÀJçç DçÜÌlç çqmLçlççÇlç Dçmç}ç lçjçÇ cççí#ççÆmç×çÇ/yç´ïççvçboçqmLçlççÇ cçç$ç SkçÀ®ç. cççP³ççlççÇ} mçJç& MçÊçÀçÇ lçáP³çç Üçjí DççÆYçJ³çÊçÀ nçílç Dçmçlççvçç. lçáP³ççlç}ç DçnbkçÀçj vççMç HççJçu³ççJçj DççHçCç oçíIçí ÜÌlççlç çqmLçlç Dçmçlçç Dççvçboç®ççÇ ÒççHlççÇ nçíF&}.vççnçÇ. HççHç-HçáC³ç DçMçç ÜbÜçlçÓvç lçáPççÇ mçáìkçÀç nçíT MçkçÀlç vççnçÇ.lçáP³ççlç Dçmç}í}ç ``lçÓ'' pççÇJç Dççnímç Jç lçáP³ççlç Dçmç}í}ç ``cççÇ'' Hçjcççlcçç Dççní. ÒçMvç :. Hçb®çYçÓlççlcçkçÀ mçÉ<ìçÇlççÇ} DçCçájíCçÓcçO³çí çÆJçÐçcççvç Dçmç}í}çÇ Dç¢M³ç MççÆÊçÀ lççÇ cççÇ®ç. nç GHçoíMç oÊçYçÊçÀçbvçç Dçl³çblç GHç³ççíiççÇ Dçmçç Dççní.lçÓ JçíiçUç Jç cççÇ JçíiçUç DçMççÇ çÆYçVçlJçç®ççÇ YççJçvçç Dçmç}çÇ lçjçÇ njkçÀlç vççnçÇ. pçiç pçjçÇ çEnoçíU}í. lçíJnç lçÓ cççP³çç çÆvçkçÀì DçmçMççÇ}. ³çáiç pçjçÇ Hçç}ì}í.mçJç&mJç lçÓ®ç Dçmçlççvçç ÒççCççÇcçç$ççvçç mçáKç-oá:Kç kçÀç mçbYçJçlççlç ? GÊçj :.lçÓ ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®çç DçJçlççj Dççnímç kçÀç ? GÊçj :. lççÇ çqmLçlççÇ cçvç-Jçç®çç ³ççbmç Dçiççí®çj Dççní. cççín vçmçu³ççcçáUí nç mçá×ç cççí#ç®ç nçí³ç. lçácnçÇ MçjçÇjOççjçÇ Dçmçu³ççvçí lçácnç}ç cççPççÇ DççíUKç HçìC³çç mçç"çÇ cççÇ MçjçÇj OççjCç kçíÀ}í Dççní. lçáP³ççlç DçççÆCç cççP³ççlç Dçl³çblç mçççÆcçH³ç Dçmçlççvçç cççÇ lçáP³çç Üçjí mJçlç:mç J³çÊçÀ kçÀjlççí.pççÇJççlcçç Jç Hçjcççlcçç ní JçíiçJçíiçUí Dççnílç Dçmçí kçÀçnçR®çí cnCçCçí Dççní. Hçjblçá ÒçYçÓb®³çç Jç®çvç箳çç çÆJçª× pççCçí Hçb®çYçálççmççÆnlç kçÀçíCçl³çç®ç pççÇJççmç Mçkçw³ç vçmçlçí. cççÇ yç´ïç Dççní. lçj lçÓ DçJçOçÓlç Dççnímç kçÀç ? GÊçj :. kçíÀJçU ``cççÇ''Dçmç}íu³çç l³çç çqmLçlççÇlç cçvç箳çç kçÀuHçvçívçí DççkçÀ}vç vç nçíCççN³çç yç´ïççvçboç®çç DçvçáYçJç kçÀjlç Dçmçlççí. HççHç-HçáC³ç ³çç ÜbÜçlçÓvç cçáÊçÀ nçíMççÇ}.lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? oíJçlçç ? ³ç#ç ? cççbçÆ$çkçÀ ? GÊçj :. pççÇJççlcçç Jç Hçjcççlc³çç®çí IççÆvç<ì mçbyçbOç Dççní Dçmçí kçÀçnçR®çí cnCçCçí Dççní. lçj pççÇJç®ç Hçjcççlcçç Dççní Dçmçí kçÀçnçR®çí cnCçCçí Dççní ³ççlççÇ} Kçjí kçÀç³ç ? GÊçj :. oíJçIçjçlç yçmçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçbávççÇ vçjmççJçOççvççÇ DçççÆCç l³ççb®³çç Oçcç&HçlvççÇmç çÆnlççíHçoíMç kçíÀ}ç. lçjçÇ ÞççÇHççoçb®³çç }çÇ}ç çÆvçl³ç. pççí Hç³ç¥lç lçáP³ççlç kçÀlç&ÉlJçYççJçvçç Dçmçí} lççí Hç³ç¥lç mçáKç-oá:Kç. ÒçMvç :. kçÀlç&ÉlJçç®ççÇ YççJçvçç vççnçÇMççÇ nçíF&}. cççÇ DçJçOçÓlç vççnçÇ. vçjmççJçOççvççÇ Jç ÞççÇHçço JçuuçYççb®³çç cçO³çí Pçç}í}ç> mçbJçço Jç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç GHçoíMç ÒçMvç :. JççmlçJççlç cççÇ çÆvçjçkçÀçj Jç çÆvçiçá&Cç Dççní. mçl³ç Jç çÆvçl³ç vçÓlçvç Dççnílç. lçáP³ççlç kçÀlçÉ&lJçYççJçvçç DçmçíHç³ç¥lç ``lçÓ''. mççkçÀçj Jç çÆvçjçkçÀçj.cnCçpçí lçá}ç DççkçÀçj Jç içáCç vççnçÇ SJç{í®ç vçç ? GÊçj :. DçççÆCç yç´ïç mçJç&mJç Dçmçu³çç®çí DçJçOçÓlççb®çí DçvçáYçJç Dççnílç.

Síéç³ç&. cççP³ççlç }çÇvç Pçç}í}í DçJçOçÓlç mçá×ç ``lçÓ Hçjlç pçvcç Içí'' DçMççÇ cççPççÇ Dçç%çç Pççu³ççmç l³ççbvçç pçvcç IçíCçí Yççiç Dççní. çÆvçêçJçmLçílç yço}Óvç. JçÉ#çílçj pçvcç IçíTvç lçovçblçj. Lççí[íHçÀçj oççÆjêîç Yççíiçu³ççJçj! jçpççÆiçN³çç®çç çÆJçøç³ç DçiçoçÇ #çáuuçkçÀ nçílçç. ÒçMvç :. çÆJçJçíkçÀ. çÆ$çcçÓçÆl祮³çç MçÊçÀçÇ SkçÀJçìÓvç DçvçIççoíJççÇ ªHç OççjCç kçíÀ}í. ÒçMvç :. DçMçç cçnçíÊçj mçÉ<ìçÇmç DççHçu³çç mçbkçÀuHçcçç$ççvçí mçÉpçvç kçÀjC³çç®çí MçÊçÀçÇmççcçL³ç& Dçmç}íu³çç ÒçYçÓmç DççJçM³çkçÀlçívçámççj mçÉçÆ<ì Oçcçç¥cçO³çí yço} Iç[çÆJçCçí mçnpç Mçkçw³ç Dççní.cççÇ yç´ïç DçmçÓvç cççÇ mçJçç¥lç³çç&cççÇ Dçmçu³çç®ççÇ çqmLçlççÇ cççPççÇ Dççní.lçjçÇ ³çç çEkçÀçÆ®çlç Yçíoç®çí jnm³ç cç}ç Gcçpç}í vççnçÇ. Jçlç&cççvç ní DçJçmLçç$ç³ç lçmçí®ç mçÉ<ìçÇ. pççÇJç cnCççÆJçCççN³çç cçç³ççMççÆÊçÀlç HçCç cççÇ Dççní. lçjçÇ lçá}ç jçpççÆiçN³ççJçj FlçkçÀç cççín nçílçç. DçvçmçÓ³çç cççlçívçí lçHçç®çjCç kçíÀ}í nçílçí. GÊçj :. KççÆvçpç cnCçÓvç pçvcççmç ³çíJçÓvç cçjCç HççJçCçí. DççF&. lçj mçbkçÀuHçjçÆnlç mçl³ç-%ççvççvçbo mJçªHç l³ççb®çí Dççní.DçJçM³ç lçáPçí oççÆjêîç njCç kçÀjçÇvç. Òçkç=ÀlççÇlççÇ} HççÆjCççcç¬çÀcçç®çç Oçcç& Hçjcççlc³ççb®³çç Dçvçáiç´nçvçí yço}Ó MçkçÀlççí Dçmçí cççlçívçí çÆmç× kçíÀ}í. Hçjblçá lçáP³çç Hçá{®³çç pçvcççÇ. Oçvç. mçbkçÀuHç³çáÊçÀ mçl³ç-%ççvççvçbo mJçªHç cççPçí Dççní. DçuHçç³çáøççÇ. kçáÀªHç. l³ççbvçç }nçvç yçç}kçÀçb®çí ªHç çÆo}í. ÒçMvç :. yç´ïçç. kçÀ"çÇCç DçMçç }çínKçb[çmç. GÊçj :. lçª-içáucççoçÇ cçO³çí DçOç&çÆvçêçJçmLçílç Dçmçlçí. mççQo³ç& Fl³ççoçÇ ªHççvçí HççJçlççí.oÊç ÒçYçÓ ! ÞççÇHççoç ! çÆJçJçjCç kçÀjçJçí. l³çç Hçjcçp³ççílççÇ mJçªHç Hçjcççlc³ççvçí DççHçu³çç DçcçÉlç¢<ìçÇvçí mçÉ<ìçÇlççÇ} Òçl³çíkçÀ ÒççC³ççmç Jç JçmlçÓmç DçJç}çíkçÀvç kçÀªvç Dçvçáiç´n kçÀjçJçç ³çç nílçÓvçí. Kçjí Hççnlçç cççPçç DçJçlççj ³çç çÆmç×çblççÜçjí mçl³çOçcç& çÆvçªHçCç kçÀjC³çç HçÓJçça Pçç}ç Dççní.Yççpç}íu³çç yççÇpççb®çí HçávçjbkçáÀçÆjlç vç nçíCçí nç mçÉ<ìçÇ®³çç Oçcç& Dççní. Òçl³çíkçÀcçvçá<³ç DççHç}í HçáC³çHçÀ} Dçç³çá<³ç. HçMçácçO³çí HçÓCç&®çÌlçv³çç®ççÇ çqmLçlççÇ Dçmçlçí. çÆJç<CçÓ. Jç[çÇ} çEkçÀJçç Dççpççíyçç kçÀçíCççkçÀ[Óvç ³çç®çvçç kçíÀ}çÇ vçJnlççÇ. Yççpç}íu³çç yççÇpççbvçç HçávçjbkçáÀçÆjlç kçÀjCçí ní mçÉçÆ<ìkçÀl³çç&®çí MçÊçÀçÇmççcçL³ç& Dççní. ©ê ³ççbmç DççOççj Jç DçlççÇlç Dçmç}íu³çç l³çç Hçjcçp³ççílççÇ mJçªHçç®çí oMç&vç ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ Dç$ççÇ cçnøççavçí Iççíj lçHç½ç³çç& kçíÀ}çÇ.yççÇpççmç Yççpçu³ççvçí Hçjlç DçbkçáÀçÆjlç nçílç vççnçÇ lçmçí®ç yç´ïç%ççvç ÒççHlç kçÀªvç yç´ïçcç³ç Pçç}íu³ççbvçç Hçjlç pçvcç IçíCçí kçÀmçí yçjí mççO³ç nçíF&}. mçÉ<ìçÇlççÇ} kçÀçíCçl³ççnçÇ pççÇJçççÆJçøç³ççÇ çEkçÀJçç kçáÀ"u³ççnçÇ JçmlçÓçÆJçøç³ççÇ DçmçÓ³çç. l³ççb®³ççlç J³ççÆÊçÀlJç vççnçÇ. kçÀçÇlçça. çqmLçlççÇ }³ç Fl³ççoçÇ $ç³ççb®çí DççÆlç¬çÀcçCç kçÀªvç Jç[çÇ} Dç$ççÇcçnøçça ÒççÆmç× Pçç}í. Dçmçí lçÓ pççCç. HçCç Dççlçç lççÇ JçíU içí}çÇ. .ÞççÇHççoç ! mçÉ<ìçÇ Oçcçç&cçO³çí yço} Iç[çÆJçC³çç®çí mççcçL³ç& Dçmç}í}ç lçÓ cççP³çç oççÆjêîçç®çí njCç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ kçÀç ? GÊçj :.YçÓlç.mçcçmlç mçbmççj yçbOçvççblçÓvç cçáÊçÀ Pçç}í}í DçJçOçÓlç cççP³ççlç }çÇvç nçíTvç yç´ïççvçbo mçáKçç®çç DçvçáYçJç Içílççlç. ÒçMvç :. lçáP³çç cçvççlççÇ} cçç}çÇv³ç oÓj kçÀjC³ççmçç"çÇ lçáPçí ní pççÇJçvç HçájCççj vççnçÇ. JççcçYççiççÇ DçvçIççoíJççÇ Jç oçÆ#çCç YççiççÇ oÊçç$çí³ç DçmçÓvç DçOç&vççjçÇéçj ªHççvçí ÒçYçáb®çç pçvcç Pçç}ç. KçvççÇpççlççÇ} ®çÌlçv³ç çÆvçêç DçJçmLçlç Dçmçlçí. YççÆJç<³ç. cççP³çç mççjK³çç yçç}kçÀç®çç Dççnçj DçmçCççj lççí çÆkçÀlççÇ ? jçpççÆiçN³çç®ççÇ F®sç Pççu³ççyçjçíyçj lçÓ çÆo}í Dçmçlçí lçj Dççpç®ççÇ çqmLççÆlç GoYçJççÆ} vçmçlççÇ. çÆ$çcçÓlççÇ&®³çç ªHççlç Dçmç}í}í ®çÌlçv³ç pççiçÉlç DçJçmLçílç Dçmçu³ççkçÀçjCççvçí. GÊçj :. Üíøç }íøçcçç$ç vçmçu³çç kçÀçjCççvçí. HççHçç®çí HçÀ} cnCçÓvç oççÆjêîç. çÆpçJçblç Jç KççC³ççmç ³çíçi³ç DçMçç ®çC³ççcçOçí DççHçu³çç lçHççíyç}çvçí cççlçívçí ªHççblçj kçíÀ}í. J³ççÆÊçÀlJç vçmçu³ççvçí lçí mçbkçÀuHç jçÆnlç Dçmçlççlç. %ççvç Jç JçÌjçi³çJçblç nçíJçÓvç l³ç箳ççlç mçáHlç Dçmç}íu³çç HçjcççlcçMçÊçÀçÇmç pççiçÉlç kçÀªvç cççí#ç ÒççHlç kçíÀ}ç HçççÆnpçí. cççlçç DçvçmçÓ³çç çÆJçK³ççlç Pçç}çÇ. kçáÀK³ççlççÇ Fl³ççoçÇ HççJçlççí. vçblçj. oÊçç$çí³ççb®çç DçJçlççj IçíJçÓvç DçvçIççoíJççÇ®çç DçOçç¥çÆiçvççÇ cnCçÓvç mJççÇkçÀçj kçíÀ}ç. HçMçá pçvcç HççJçÓvç MçíJçìçÇ cçvçá<³ç pçvcç Içílç}íu³çç cççvçJççvçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççJçlççjçÇ. cçnçMçÊçÀçÇlç cççÇ Dççní. kçÀcç&mçÓ$ççbÒçcççCçí HççHç-HçáC³ççbmç Dçvçámçªvç mçáKç-oá:Kç ÒççHlç nçílç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. ³çç mçÉ<ìçÇ®³çç cçnçmçbkçÀuHççlç. cçnçHççHçç®çí HçÀU mJçuHç Jç mJçuHç HçáC³çç®çí HçÀU DççÆOçkçÀ JnçJçí ³çç mçbkçÀuHççvçí DçvçmçÓ³çç ÒççLç&vçç kçÀjçÇlç Dçmçí.

pçíCçí kçÀªvç lçáPçí HçáC³ç Kç®ç& Pçç}í. o#çç®çí çÆMçj Oç[ç JçíiçUí Pçç}í vçblçj l³çç}ç Dçpçç®çí çÆMçj }çJçC³ççlç Dçç}í. vçjçEmçn Jçc³ç祮çí HçÓJç&pç ÞççÇ uç#cççÇ vçÉçEmçn mJççcççR®çí Dçvçv³ç YçÊçÀ.lçáP³çç HçáC³çç®çç DççÆOçkçÀ Yççiç kçÀç{Óvç lçá}ç Dçç³çá<³ç çÆo}í. cççÇ HçCç lçmçç®ç Dççní. lçjçÇ mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀu³çç kçÀçjCççvçí. Dçvçv³ç MçjCççiçlç Pçç}íu³çç cççP³çç YçÊçÀçb®çí nçlç cççÇ mççí[çÇlç vççnçÇ. oÓj oíMççÇ Dçmç}íu³çç cççP³çç YçÊçÀçbmç cççP³çç #çí$ççÇ DççCçlççí. JçÌM³ç®ç vçJní lçj MçÓê pçjçÇ çÆvç<þívçí çÆvç³çcç Hçç}vç kçÀjCççjç Dçmçí} lçj JçíoçíÊçÀ GHçvç³çvççmç DççÆOçkçÀçjçÇ Dççní. GHçvç³çvç mçbmkçÀçjçvçí çÆlçmçjí vçí$ç (%ççvç vçí$ç) GIç[}í HçççÆnpçí. cççP³çç Dçblçiç&lç pççÇJçççÆJçøç³ççÇ Dçl³çblç kçÀ©Cçç Dçmçu³ççcçáUí. lçÓ Kçjç®ç oáozJççÇ Dççnímç. YçÊçÀçb®çí ³ççíiç#çícç Jç Dçvçáiç´n kçÀjC³ççmçç"çÇ ojyççjçlç Dçmçlççí lçWJnç #ç$ççdzç Dçmçlççí. JçÌÐç çE}yçÓ. lçácç®çí mJçYççJç. $ç+øççR®çí kçáÀU Jç vçoçÇ®çí cçÓU çÆJç®ççª vç³çí. Dççlçç lçáPçí HççHç pççmlç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí oççÆjêîç Yççíiç}í HçççÆnpçí. kçÀç} ³ççb®³çç DçlççÇlç Dçmç}í}í jnm³ç Dççní Dçmçí lçÓ pççCç. cççP³ççlç oíJçlççb®çí DçbMç Dççnílç lçmçí®ç jç#çmççb®çí DçbMç HçCç Dççnílç. DççJçUç Fl³ççoçRvççÇ GHç®ççj kçÀjlççí. DççoçÇ HçjçMçÊçÀçÇ kçÀv³çkçÀçHçjcçíéçjçÇ®çí JçÌM³çkçáÀUçlç DçJçlçjCç Pçç}í vççnçÇ kçÀç ? çÆmç× Dçmç}íu³çç cçávççÇlç JçÌM³ç cçávççÇ vççnçÇlç kçÀç ? yç´çïçCç. l³ççbvçç DçOçcç& cççiçç&vçí HçjçJçÉÊç kçÀªvç Oçcç& mçccçlç Dçmç}í}í çÆvçCç&³ç oíC³ççmç yççO³ç kçÀjlçí. DçOçcç& kçáÀ"}í ³çç çÆJçøç³ççÇ Jçço Dçmçí} lçj Mççm$ççb®çç DççÞç³ç Içílç}ç HçççÆnpçí. cçlç. Dçmçç pççí çÆvçCç&³ç çÆo}ç. lççí ®çákçÀçÇ®çç vççnçÇ kçÀç ? GÊçj :. lçáPçí cçvç MççkçÀ %ççvçççÆJçøç³ççÇ HçÓCç&HçCçí cçivç Pçç}í Dççní. yç´ïç%ççvçç®çç GHçoíMç kçÀjçÇlç Dçmçlçç cççÇ yç´çïçCç Dçmçlççí. çEnmçç kçÀjCçí HççHç Dççní Dçmçí Mççm$ç mççbiçlçí. l³çç lççÇvç IçjçC³ççMççÇ Dçmç}í}í $ç+CççvçáyçbOç SkçÀç pçvcççlç HçíÀ[}í pççT MçkçÀlç vççnçÇlç çEkçÀJçç SkçÀç DçJçlççj kçÀçUçlç mçcççHlç kçÀjC³çç mççjKçí vççnçÇ. lçí cnCçlççÇ} lçí JçíoJççkçw³ççmçcççvç DçmçÓvç Oçcç& mçccçlç Dçmçlçí. Hçjblçá. yç´ïç ní kçÀç³ç yççpççjçlç çÆJçkçÀlç çÆcçUCççjçÇ JçmlçÓ Dççní ? ³çç pçvcççÇ yç´çïçCç cnCçÓvç pçvcççmç Dçç}í}ç Hçá{®³çç pçvcççÇ ®ççb[çU pçvcç HççJçÓ MçkçÀlççí. cççPçí Jçjonmlç l³ççb®³ççJçj JçbMççíJçbMççÇ Dçmçí}. ÒçMvç :. cççÇ Yççípçvç kçíÀu³ççmç }çKç yç´çïçCç Yççípçvçç®çí HçáC³ç lçá}ç }çYç}í Dçmçlçí. oçívç JçíU®çí DçVç lçá}ç }çYçí} Dçmçç lçá}ç cççPçç DçççÆMçJçç&o Dççní. cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ pçvcç IçíC³ççHçÓJççaHççmçÓvç SkçÀç ¬çÀcçHç×lççÇvçí nçÇ Içìvçç Iç[JçÓvç DççCç}çÇ. mJççLç& cnCçpçí kçÀç³ç "çTkçÀ vçmç}í}í Hçjcç HççÆJç$ç DçMççÇ obHçlççÇ. oççÆjêîç Dçmç}í lçjçÇ. lçác箳çç DççpççíyççbvççÇ JçÌM³ççbvçç HçCç JçíoçíÊçÀ Hç×lççÇvçí GHçvç³çvç kçÀjlçç ³çíF&}. ³ç%ç kçÀjCçí HçáC³çHçÀ}Òço Dççní. kçÀçÌjJç Hççb[Jççb®çí ³çá× Oçcç&³çá× Jç ³çá× Pçç}í}í mLç} Oçcç& #çí$ç cnCçÓvç ÒçK³ççlç Pçç}í. oíMç. cççP³çç s$çsç³çílç lçí çÆvççE½çlç jçnlççÇ}. Dççpççíyçç cnCçpçí lçá}ç kçÀçíCç Jççìlçb ? lçí mçç#ççlç YççmkçÀjç®çç³ç& nçílç ! çÆJç<CçÓoÊç Jç mçáMççÇ}ç. yç´ïçJçmlçá kçáÀ}. HçCç ÞççÇkç=À<Cç Hçjcççlc³ç箳çç mçcç#ç Pçç}í}í ³çá× Oçcç&³çá× Pçç}í. oíJç YççJççÆÒç³ç DçmçÓvç yçç¿ç çÆÒç³ç vççnçÇ. Mççm$ççÒçcççCçí Dçç®çjCç kçÀjçJçí çEkçÀJçç kçÀª vç³çí ¿çç çÆJçøç³ççÇ çÆcçcççbmçç nçílç Dçmçí} lçWJnç. MçjçÇjç®çç pçj SKççoç Yççiç vççmçu³ççmç.mçl³ç$ç+øççÇéçjçb®³çç çÆvçCç&³ççlç Kççíì MççíOçC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀu³ççcçáUí lçáPççÇ çÆpçJnç sçìÓvç ìçkçÀ}çÇ HçççÆnpçí. lçácç®çí MçáYççMçáYç kçÀcç& ³ççmç Dçvçámçªvç cççÇ Jçlç&vç kçÀjçÇlç Dçmçlççí.ní ÞççÇHççoç ! JçCçç&Þçcç Oçcçç&ÒçcççCçí Jçlç&vç kçÀjçJçí Dçmçç Mççm$ççb®çç çÆvçOçç&j Dççní. çÆvçcç&} Dçblç:kçÀjCç Dçmç}í}í mçlHçá©øççb®çí cnCçCçí Mççm$ç "jlçí. YçÊçÀçbmç ÞççÇHççoçb®çí DçYç³ç Dççlçç cççP³çç çÆJçøç³ççÇ yççí}ç³ç®çí Dçmç}í lçj kçÀççÆnnçÇ çEkçÀcçlç vçmç}í}ç jçpççÆiçjç lçÓ cç}ç oíT MçkçÀ}ç vççnçÇ. Dçblç:kçÀjCç Mçá× nçíTvç yç´ïç%ççvççlç cçvç cçivç Pçç}í HçççÆnpçí. jçíiçç®çí çÆvçoçvç kçÀjlççí. Òçl³çíkçÀ pççÇJç DççHççHçu³çç . çÆHçMç箳ççmççjKçç. çEmçnç®ç}çÇ nçílç Dçmç}íu³çç ³ç%ç-³ççiççlç çÆJççÆMç<ì DçVç oçvç kçíÀ}í}í HççÆJç$ç IçjçCçí. #ç$ççdzç. jçíi³ççmç çÆHçÊç ÒçkçÀçíHç Pççu³ççmç. Hçjcççlc³çç®çí mJçªHç Dçmç}íu³çç çÆMçJççmç DççJççnvç vç kçÀjlçç kçíÀ}íu³çç o#ç箳çç ³ç%çç®çí MçíJçìçÇ ³çá×çlç ªHççblçj Pçç}í. Oçcç& kçáÀ"}í. cççÇ GvcçlççmççjKçç. jç#çmççmççjKçç HçCç J³çJçnçj kçÀjlççí. Oçcç&oíJçlçç. lçáP³çç YççJççmç Dçvçámçªvç oÌJç kçÀç³ç& kçÀjçÇlç Dçmçlçí. l³ççbvçç cççPçí cççlçç-çÆHçlçç cnCçÓvç pçvcççmç Içç}çJçí Dçmçç DççoíMç cççÇ kçÀç} Jç kçÀcç&oíJçlççbvçç çÆo}ç. lçmçí®ç ³çç pçvcççÇ ®ççb[çU cnCçÓvç pçvcççmç Dçç}í}ç Hçá{®³çç pçvcççÇ yç´çïçCç cnCçÓvç pçvcççmç ³çíT MçkçÀlççí. lççí Yççiç Mçm$ççvçí síoÓvç. l³ççbvççÇ DçOçcçç&vçí çÆvçCç&³ç Ðçç³ç®çç Òç³çlvç pçjçÇ kçíÀ}ç lçj.

l³ç箳ççJçj cçnç kçÌÀ}çmç. YçjlçKçb[çÇ cççvçJç.Dççpççíyçç. lççí}Óvç cççHçÓvç HççHç-HçáC³çç®çí HçÀ} JççìHç kçÀjlççvçç cççÇ JçÌM³ç Dççní. SkçÀ Yççiç HççC³ççJçj DççCçÓvç Hçá<kçÀj HçCçç&Jçj "íJçu³ççvçí ``HçÉLJççÇ'' Pçç}çÇ. çÆ$çKçb[ mççíHççvççlç Jçmçá. HççlççUçlç. lç}çlç}. Kçjí Hççnlçç ³çç mçÉ<ìçÇ®ççÇ j®çvçç kçÀMççÇ Pçç}çÇ ³çç®çí çÆJçJçjCç kçÀªvç cç}ç kç=ÀlççLç& kçÀjçJçí. nçÇ cçnçYçÓcççÇ Yçáiççí}kçÀ箳çç oçÆ#çCçímç Hçç®ç kçÀçíìçÇ yç´ïççC[ ³ççípçvç oÓj çqmLçlç Dççní. cçl³ç&}çíkçÀ cnCçpçí. jmççlç}. l³ççJçj kçÀçjCç JçÌkçáÀC" Dççní. mçHlç ÜçÇHç Dççnílç. mJçiç&}çíkçÀçlç DçcçjçJçlççÇHçájç cçO³çí oíJçWêççÆo oíJçlçç içCçç®çí JççmlçJ³ç Dççní. l³ççmç çÆJçÐççmLççvç çEkçÀJçç cçÓ} Òçkç=ÀçÆlç mLççvç Dçmçí pççCç}í pççlçí.ÞççÇHççoç ! #çcçç kçÀjç. ³çç cçnçYçÓcççÇJçj mçHlç mçcçáê. DççHçCç jçnlççí ³çç YçÓiççí}箳çç Kçç}®³çç yççpçÓmç cçnçYçÓcççÇ Dççní. içbOçJç&Kçb[çÇ .HççHç-HçáC³ç kçÀcçç&ÒçcççCçí HçÀU HççJçlççí. çÆ®çlççivççÇ oíTvç l³ç箳çç MçjçÇjçmç YçmcççÇYçÓlç kçÀªvç GÊçcç içlççÇ ÒççHlç kçÀªvç oílç Dçmçlççvçç cççÇ [çícç Dçmçlççí. YçÊçÀçb®çí kçÀ<ì DççHçu³çç MçjçÇjçJçj IçíJçÓvç l³ççbvçç mçáKç-MççblççÇ Òçoçvç kçÀjC³çç®çç mçíJççOçcç& cççÇ OççjCç kçíÀ}ç Dçmçlçç MçÓê Dçmçlççí. cçl³ç&. HççlççU Dçmçí cnCçlç. ³ççlççÇ} Dççlç}í Yççiç DçbOçkçÀçjcç³ç DçmçÓvç lçíLçí Hçjcççlc³çç®çí lçípç cçÓlççacççvç Pççu³ççvçí DççÆvç©× ní vççJç çÆJçK³ççlç Pçç}í. Dççpççíyçç ! YçÓ}çíkçÀçlç oçívç Yççiç Dççnílç. pçbyçáÜçÇHç vççJçç®çí ÜçÇHç ³çç cçnçYçÓcççÇ Jçj Dççní. mçcçmlç pççÇJççb®çç DççÞç³ç lçÓ®ç Dççnímç. Hçá©øçKçb[çÇ çÆkçÀVçj. cçnçYçÓcççÇHççmçÓvç Yçáiççí}ç®çí Dçblçj 5 kçÀçíìçÇ yç´ïççbC[ ³ççípçvçí Dççní. lçíLçÓvç Lççí[çÇ Dççí}çÇ cççlççÇ kçÀç{Óvç DççHçu³çç Oççjoçj mçáUd³ççbvççÇ l³çç cçÉçÆÊçkçíÀ®çí oçívç Yççiç Hçç[}í. pçvç}çíkçÀçlç DçbyççJççÆlçHçÓj ³çíLçí mçvçkçÀ mçvçbovçççÆo $ç+øççR®çç çÆvçJççmç Dççní. Hçjcççlc³ççHççmçÓvç ¬çÀcççvçí mçJç&J³ççHççÇ Dçmçí pç} çÆvçcçç&Cç Pçç}í. ¿ç箳çç çÆMçJçç³ç. Òçl³çíkçÀ pççÇJçç®çç }íKçç-pççíKçç cççP³çç pçJçU Dççní. cçn}çxkçÀçlç p³ççíçÆlç<cççÆlçHçájç cçO³çí çÆmç×ççÆo içCççb®çç Jççmç Dççní. Dççlç lçÓ cç}ç mççbiç cççÇ kçÀçíCçl³çç kçáÀUç®çç Dççní ? ÒçMvç :. Hçjcççlc³ç箳çç DççÆvçJç&®çvççdzç DçMçç MçÊçÀçÇ®³çç SkçÀç mJçuHç DçMçç DçbMççvçí pçiçlç mçÉ<ìçÇ j®çC³ççmçç"çÇ yç´ïçoíJçç®ççÇ GlHççÆÊç Pçç}çÇ. cçnçYçÓcççÇ®çç çÆJçmlççj 50 kçÀçíìçÇ ³ççípçvçí Dççní. }çíkçÀç}çíkçÀ JçCç&vç :GÊçj :. DççHçCç mçç#ççlç oÊçÒçYçÓ Dççnçlç. lçHççí}çíkçÀçlç DçbpçvççHççÆlçHçáj cçO³çí mççO³ççb®çç Jççmç Dççní. cççvçJççb®çç çÆvçJççmç Dçmç}íu³çç SkçÀç Yççiççmç YçÓiççí} Dçmçí cnCçlç. çÆpç®çí cçO³çYççiççlç Gb®çJçìç DçmçÓvç ®ç¬çÀçkçÀçj Dççní. oíJçKçb[çÇ oíJçlçç Jç içYçml³çKçb[çÇ YçÓlççb®çç çÆvçJççmç Dççní. ³ççmç mJçiç&. mçÉ<ìçÇ®³çç ÒççjbYççÇ mçcçmlç }çíkçÀ pç}cç³ç nçílçí. l³çç pç}çlç kçÀçíìdîççJçOççÇ mçáJçCç&kçÀçbçÆlç³çáÊçÀ Dçb[ GlHçVç Pçç}í. cççÇ Dç%ççvççÇ Dççní. mçálç}. Hçjcççlc³ç箳çç lçípççvçí. ®çlçácçá&Kç yç´ïçç®çí çÆvçJççmç mLççvç Dççní. HçávçjçJçÉÊççÇ nçíCçí l³ççb®çç Oçcç& DçmçÓvç Oçcç& Òç®ççjçmçç"çÇ yççÇpçªHççvçí lçí çÆJçÐçcççvç Dçmçlççlç. çÆJçlç}. Kçiççí}çMççÇ mçbyçbçÆOçlç iç´n-vç#ç$çççÆo Dçmç}í}í YçáJç}çxkçÀçlç jLçblçjHçájçcçO³çí çÆJçéçkçÀcçç& vççJçç®çç oíJç-çÆMçuHççÇ®çç Jççmç Dççní. ÒçpççHçlççÇvçí mçÉ<ìçÇ j®çC³ç箳çç nílçÓvçí lçHçç®çjCç kçíÀ}í lçWJnç pç}çJçj lçjbiçlç Dçmç}íu³çç Hçá<kçÀj HçCçç&®çí oMç&vç Pçç}í. ÒçpççHçlççÇvçí Jçjçn ªHç OççjCç kçÀªvç Hçá<kçÀj HçCçç&pçJçU HççC³ççlç yçá[çÇ cççj}çÇ. l³ççJçj ÒçK³ççlç Dçmç}í}í ÞççÇvçiçj Dççní. ©êççÆol³ç vççJççvçí çÆHçlçÉiçCççb®çç ³çíLçí Jççmç Dççní. lçíLçí kçÀç}cççvçç®çí çÆvçCç&³ç vççnçÇ. cçnçYçÓcççÇ cnCççÆJçCççjç oámçjç Yççiç Dççní. Hçjbp³ççílççÇ DçMçç DçvçíkçÀ mçb%ççvççÇ Jçíoçblç l³ççb®çí JçCç&vç Dçç}í Dççní. SkçÀ kçÀçíìçÇ yç´ïççbC[çlç Yçj}íu³çç oÊçç$çí³ççb®³çç lçípççmç GÎíMçÓvç mççÆJçlçÉkçÀç"kçÀç®çí Dçç³ççípçvç kçíÀ}í nçílçí. mçÓ³ç&. l³çç Dçb[çlç SkçÀ Dçb[ DççHçCç çÆvçJççmç kçÀjçÇlç Dçmç}í}í yç´ïççbC[ Dççní. mçlçlç ÒçkçÀçMçcççvç Dçmçu³ççkçÀçjCççvçí. Lççí[kçw³ççlç. Dçlç}. mççÆJçlçç. YçÓ}çíkçÀçlç cçnçYçÓcççÇ Jç YçÓiççí} Dçmçí oçívç ÒçkçÀçj Dççnílç. MçjYçKçb[çÇ çÆmç×. cçnçlç} DçççÆCç Hççlçç} DçMçç ÒçkçÀçj®çí mççlç }çíkçÀ Dççnílç. YçÓ}çíkçÀ Jç YçáJç}çxkçÀ ³ççb®ççÇ mçb³çáÊçÀ mçb%çç cçl³ç&}çíkçÀ DçMççÇ Dççní. pçbyçáÜçÇHç ³çç cçnçYçÓcççÇJçj Dççní. l³çç Dçb[îççlççÇ} DçbOçkçÀçj Hçjcççlc³ççvçí DççHçu³çç lçípççvçí vççnçÇmçç kçíÀ}ç. l³ççcçáUí l³ç箳çç GHççÆjlç}çJçj mçÓ³ç& ®çbê mçoÌJç PçUkçÀlç Dçmçlç. mçl³ç}çíkçÀçlç HçájçCçHçáj vççJçç®çí çÆJçÐççOçj mLççvç Dççní. Kçç}çÇ l³ççmç cçnçYçÓcççÇ Dçç{U}çÇ. YçÓ}çíkçÀ Jç YçáJç}çxkçÀ DçmçÓvç l³ççlç cçnçYçÓcççÇ®çç HçCç mçcççJçíMç Dççní. mçl³ç}çíkçÀçlç çÆvçjçcç³çmLççvç vççJçç®çí SkçÀ mLççvç Dççní. çÆnjC³çiçYç&. mJçiçç&lç 88 npççj içÉnmLç cçávççR®çç Jççmç Dçmçlççí. kçÀçjCç yç´ïç}çíkçÀ cnCççÆJçCççN³çç ³çç mLççvççlç. $çílçç ³çáiççlç HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç YççjÜçpç cçnøççavççÇ. pççÇJç cçÉl³çÓ HççJçu³ççJçj. çÆvçjçcç³ç mLççvçç®çí mçbj#çkçÀ cnCçÓvç lçí kçÀç³ç&jlç Dçmçlççlç. Dççpççíyçç ! ¿çç}ç YçÓiççí} Dçmçí cnCçlç. l³ç箳ççlç vçJçKçb[ Dççnílç.

l³ççb®çí DççjçO³ç oíJç yç´ïçç Dççní. #ççÇj mçcçáêç®çí 32 }#ç ³ççípçvçí. MçíªKçb[çÇ ³ç#ç Jç FboÓKçb[çÇ HçVçiççb®çç çÆvçJççmç Dççní. Dçb[çblçç®çí çÆJçmlççj kçÀçíìçÇ ³ççípçvçí Dççní. JçjçnçJçlççj çEkçÀJçç vçÉçEmçnçJçlççj YçÓcççÇmç J³ççHlç kçÀjCççjí Dçmçí DçJçlççj vççnçÇlç. Flçj Kçb[çlç oíJç³ççívççR®çç Jççmç Dççní. cçnç³çáiç Òç}³ç. Jçjçn cnCçpçí mçákçÀj vçmçÓvç SkçÀ mçÓUç Dçmç}í}ç Kç[diçcçÉiç Dççní. Yçêçéç Jçøç&. DççHçu³çç YçÓiççí}çlç. mçHlçmçcçáê ÜçÇHçççÆo Dççnílç. ®ç¬çÀçJçUçÇ HçJç&lçç®çí 256 }#ç ³ççípçvçí. çÆnjC³çkçÀ Jçøç&. }çíkçÀç}çíkçÀ HçJç&lç箳çç HççÆ}kçÀ[í mçÓ³ç& jMcççÇ pççT MçkçÀlç vççnçÇ. Hçá<kçÀ}. lççcç´Kçb[çÇ jç#çmç. F}çJçÉÊç Jçøç&. kçÀçíJçU³çç GvnçmççjKçç ÒçkçÀçMç DçmçÓvç lçíLçí çÆoJçmç çEkçÀJçç jç$ç ³çç®çí Yçío vççnçÇ. Hçá<kçÀj ÜçÇHçç®çí 64 }#ç ³ççípçvçí. mvçín Jç cçboín Dçmçí ®ççj JçCç& Dççnílç. Mçucç}çÇ ÜçÇHçç®çí 32 }#ç ³ççípçvçí. jçíiç Jç MççíkçÀ cçáÊçÀ DçmçÓvç Dççvçboçvçí kçÀç}¬çÀcçCç kçÀjlççlç. ÜçÇHçççÆOç oíJçlççb®çí JçCç&vç :cçnçYçÓcççÇlç Dçmç}íu³çç pçbyçáÜçÇHççmç mJç³çbYçÓ cçvçÓvçí ®ç¬çÀJçlçça cnCçÓvç ÒçLçcç Hçç}vç kçíÀ}í. cnCçÓvç }çíkçÀç}çíkçÀ HçJç&lç Jç Dçb[çblç ³çç cçO³çí DçbOçkçÀçj Hçmçj}í}ç Dçmçlççí. cçnçYçÓcççÇJçj Dçmç}íu³çç pçbyçáÜçÇHçç®çç çÆJçmlççj }#ç ³ççípçvç Dççní. l³ççb®çí DççjçO³ç oÌJçlç yç´ïçç Dççní. çEkçÀHçá©øç Jçøç&. Mçá<cççÇCç. ®çbêçkç=ÀlççÇlç Dçmç}í}í çÆJç<CçÓ l³ççb®çí DççjçO³ç oÌJçlç Dççnílç. YçÓiççí} cçç$ç çE}yçç mççjKçí Dçmçlçí. ¬çÀçQ®ç ÜçÇHçç®çí Dçç" }#ç ³ççípçvçí. cççvçmç Jç cçbo Dçmçí JçCç& DçmçÓvç mçÓ³ç&YçiçJççvçç®ççÇ lçí GHççmçvçç kçÀjçÇlç. l³ç箳çç YççíJçlççÇ. }çíkçÀç}çíkçÀ HçJç&lçç®çí 512 }#ç ³ççípçvçí. oOççÇ mçcçáêç®çí 16 }#ç ³ççípçvçí. pçbyçáÜçÇHççcçO³çí. YçÓiççí} cçç$ç p³ççíçÆlç½ç¬çÀ箳çç mçcççvççblçjçJçj cçO³çYççiççÇ çqmLçlç Dççní. Hçá<kçÀj. jc³çkçÀ Jçøç&. YçÓiççí} HçáC³ç çÆcçUçÆJçC³ççmçç"çÇ Dçmç}í}çÇ kçÀcç&YçÓcççÇ DçmçÓvç mLçÓ} MçjçÇjOççjçÇ jçnC³çç®ççÇ YçÓcççÇ nçí³ç. mLçÓ} MçjçÇjçvçí DçÒççH³ç Dççní. MççkçÀ ÜçÇHççlç cçbiç. ®ç}ç®ç} HçJç&lçç®çí 128 }#ç ³ççípçvçí. lçHççíYçÓçÆcç®çí 1250 }#ç ³ççípçvçí Dçmçç çÆJçmlççÇCç& Dççní. pççÇJççbmç Hçç}vç kçÀjCççN³çç cçvçÓ®çí çÆvçJççmç mLççvç Dççní. F&#çájmç mçcçáêç®çí oçívç }#ç ³ççípçvçí. cçvçá Òç}³ç Fl³ççoçÇ Iç[lççlç. }JçCç mçcçáêç®çí }#ç ³ççípçvçí. kçáÀMç ÜçÇHçç®çí p³ççíçÆlç<cçblç. cçnçYçÓcççÇ®³çç cçO³çYççiççÇ cçíª oíçÆoH³çcççvç DçmçÓvç. Oçv³ç Jç çÆHç<³ç Dçmçí ®ççj JçCç& DçmçÓvç l³ççb®çí DççjçO³ç oÌJçlç ©ê Dççní. kçÀçmçJç箳çç Hçç"çÇ ÒçcççCçí Tb®ç Dççní. ÜçÇHç. ®ççjCçkçÀ. cçnçYçÓcççÇJçj Dçmç}íu³çç pçbyçáÜçÇHç箳çç oçÆ#çCçímç Dçmç}í}í YçjlçKçb[çÇ. H}#ç ÜçÇHçç®çí oçívç }#ç ³ççípçvçí. H}#ç ÜçÇHçç®çí cçíOçççÆlçLççÇ. kçíÀlçácççu³ç Jçøç&. nçÆj Jçøç&. cçnçYçÓcççÇJçj cçvçá Òç}³çç çÆMçJçç³ç oámçjí Òç}³ç GodYçJçlç vççnçÇ. kçáÀjj. JçÌJçmJçlç cçvçÓ YçÓ$ç+øççÇ Jç cççvçJççmçcçJçílç jçp³ç kçÀjçÇlç Dççnílç. cçnçYçÓcççÇ®³çç cçO³çYççiççÇ Dçmç}í}í cçí© jíKçí®³çç YççíJçlççÇ pçbyçáÜçÇHç Dççní. cçnçYçÓcççÇ cçí© jíKçímç JçUmçç IçíTvç yç´ïççb[箳çç ìçíkçÀçHç³ç¥lç J³ççHçÓvç Dççní. Mçá×pç} mçcçáêç®çí 64 }#ç ³ççípçvçí. mçHçça mçcçáêç®çí Dçç" }#ç ³ççípçvçí. . mçHlç kçÀ#ççbvççÇ DççJçÉÊç Dçmç}í}í p³ççíçÆlç½ç¬çÀ YçÓiççí}ç®ççÇ jçípç SkçÀ ÒçoçÆ#çCçç kçÀjçÇlç Dççní. cççPçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççJçlççj HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ nçíC³çç Dçiççíoj 100 Jçøçç¥HçÓJçça ³çç cçnçYçÓcççÇlç cççPçí Dççiçcçvç Pçç}í. MççkçÀ ÜçÇHçç®çí nJ³ç. ¬çÀçQ®ç ÜçÇHçç®çí ÐçáçÆlçcçblç. Mçucç} ÜçÇHççÇ kçÀçÆHç}. MççkçÀÜçÇHçç®çí 16 }#ç ³ççípçvçí. Hçá<kçÀj ÜçÇHçç®çí mçJçvç ní HççÆn}í ®ç¬çÀJçlçça nçílç. cçO³çYççiççÇ. kçáÀMç ÜçÇHçç®çí ®ççj }#ç ³ççípçvçí. kçáÀMç ÜçÇHççlç ocççÇ.içbOçJç&. kçáÀ© Jçøç& ³çç vççJççb®çí Yççiç Dççnílç. Yçjlç Jçøç&. ¬çÀçQ®ç ÜçÇHççlç. Hçá<kçÀj ÜçÇHççlç cçç$ç ®ççlçáJç&Cç& vççnçÇ. ¿çç Gb®çJçìdîççmç YçÓcçb[U Dçmçí cnCçlç. cçnçYçÓcççÇ iççí}çkçÀçj DçmçÓvç. mçájç mçcçáêç®çí ®ççj }#ç ³ççípçvçí. çEJçokçÀ.Dçç³ç&kçÀ. HççÇlç Jç kç=À<Cç Dçmçí ®ççj JçCç& Dççnílç. ³çáiç Òç}³ç. pçbyçáÜçÇHççJçj kçíÀJçU Yçjlç Kçb[çÇ JçÌJçmJçlç cçvçÓ Dççnílç. cçnçYçÓcççÇ kçíÀJçU HçáC³çHçÀ} DçvçáYçJçC³ççmç ÒççHlç kçÀjC³çç ³ççíi³ç Dççní. cççiçOç. cçnçYçÓcççÇlç. ÜçÇHçççÆOçHçlççÇ. YçÓiççí} pççÇJççb®çí çÆvçJççmç mLççvç Dççní. Mçucç} ÜçÇHçç®çí JçHçá<cçblç. mçiçUí oíJçlççb®³çç mççjKçí. YçjlçHçájçÇ. YçÓiççí} cçç$ç ³ççHçí#çç çÆYçVç Dççní. YçççÆJçvç ³çç vççJççvçí ÒççÆmç× Dççní. YçÓiççí}çlç. MççÇlççí<Cç JççlçççÆo kçÀcççÇ DçmçÓvç mçoÌJç ÒçkçÀçMçcççvç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. cçnçYçÓcççÇ®³çç YççíJçlççÇ Dçmç}í}í ®ç¬çÀJççU HçJç&lççÆMçKçjçÇ p³ççíçÆlç½ç¬çÀ çqmLçlç Dççní. l³ççb®çí mççlç Hçá$ç mççlç ÜçÇHççb®çí DççÆOçHçlççÇ Pçç}í. H}#ç ÜçÇHççlççÇ} ®ççlçáJç&Cç& . l³ççb®çí DççjçO³ç oíJç çÆJç<CçÓ Dççní. YçÓiççí}çlç ¿ç箳çç çÆJçHçjçÇlçDççní. cçnçYçÓcççÇJçj pçbyçáÜçÇHç Dçmçu³ççÒçcççCçí YçÓiççí}çJçj mçá×ç pçbyçáÜçÇHç Dççní. YçÓiççí}箳çç GÊçjçOçç&mç oíJç Yççiç Jç oçÆ#çCççOçç&mç Dçmçáj Yççiç Dçmçí cnCçlç. çÆvçl³ç çÆoJçmç Dçmçu³ççvçí kçÀçUç®çí J³çl³ççmç vççnçÇ.

pçbyçÓÜçÇHçç®çí vçJç KçC[çcçO³çí çÆJçYççpçvç Pçç}í DçmçÓvç. lç}çlç}çlç ³ç#ç. YçÓiççí} çEyço᮳ççJçj TOJç& Oçá´Jç mLççvççHç³ç¥l箳çç ÒçoíMççlç cçí©jíKçímç ÒçkçÀçMçcççvç kçÀjCççjí mçÓ³ç& }çíkçÀ nçí³ç. HççlççUçlç éçílçÜçÇHçJçÌkçáÀbC" Dççní. ³çcçç®çí DçççÆOçHçl³ç Dççní. ³çç vçoçÇmç JçÌlçjCççÇ Dçmçí cnCçlççlç. ³çç®çí mHç<ìHçCçí mçcçpçÓvç Içí. ³çç®ç ÒçcççCçí. çÆ#ççÆlç. HççlççU }çíkçÀçlç çÆ$çKçC[mççíHççvç Dççní. jmççlç} }çíkçÀçlç HçáC³çHçÓj ³çíLçí çÆvç$ç+&lççÇ YçÓlç içCççmççÆnlç çÆvçJççmç kçÀjlççí. Dçlç} }çíkçÀçlç çÆHçMçç®®ççb®çç çÆvçJççmç Dççní. ®ç¬çÀJççU }çíkçÀç}çíkçÀ Dçmçí HçJç&lç mJçiç&}çíkçÀçHç³ç¥lç J³ççHçÓvç Dççnílç. }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvç Dççní. SíkçÀç ! Dçlç} ³çíLçí çÆHçMçç®®ç içCç. cçnçYçÓçÆcçJçj mçHlçÜçÇHççYççíJçlççÇ. cçnçlç}çlç çÆHçlçj Jç HççlççUçlç HçVçiççb®çç Jççmç Dççní. nç oçÆ#çCç çÆoMçí®çç DççÆOçHçlççÇ Dççní. MçíøçMçç³ççÇ nçíTvç çÆJçjçpçcççvç Dççnílç. Mçá¬çÀ }çíkçÀ. yçáOç }çíkçÀ. JçílççUç®çí jçp³ç Dççní. ¿ççmç mçHlç HççlççU Dçmçí cnCçlç. l³ççb®çí çÆJçmlççÇCç& çÆJçJçjCç :YçÓ}çíkçÀçlç Dçmç}í}í Yçáiççí} Jç cçnçYçÓcççÇ çÆYçVç Dççnílç. }çíkçÀçblççÇ} çÆvçJççmççÇ. lçí F&Mççv³ç çÆoMçí®çç DççÆOçHçlççÇ nçí³ç. YçÓcçO³ç çEyçoÓHççmçÓvç mçÓ³ç& }çíkçÀ. cçnçÇ. mçHlç ÜçÇHç Dççnílç. vç#ç$ç oíJçlçç }çíkçÀ. ní kçÀçblççÇ çÆkçÀjCççbmç DççHçu³ççcçOçÓvç kçÀOççÇ®ç ÒçmçççÆjlç nçíT oílç vççnçÇlç. cçnçYçÓcççÇ®³çç Kçç}çÇ mççlç DçOççí}çíkçÀ Dççnílç. l³ççlç ÞççÇcçVççjç³çCç. ³çççÆMçJçç³ç DççCçKççÇ DçJççblçj }çíkçÀ mçá×ç Dççnílç. ³ççlç vççjç³çCçç®çí çÆvçJççmç Dççní. lç}çlç} }çíkçÀçlç OççÆvç<þçHçájçlç JçílççU jçnlççí Jç kçÌÀ}çmçHçájçÇ ©ê. mçálç} }çíkçÀçlç jç#çmç. ní mçÓ³ç&oíJçlçí®çí }çíkçÀ DçmçÓvç mçÓ³ç&iç´n cçb[} vçJní. ³ççb®³çç cçO³çYççiççÇ. ní mçÓ³ç& iç´nç®çí DççÆOçHçlççÇ Dçmç}í}í mçÓ³ç& oíJçlçí®çí mLççvç Dççní. Mçvç̽çj }çíkçÀ. }çíkçÀç®çí vççJç. YçÓiççí}çmç. YçÓcççÇ DçMççÇ vççJçí Dççnílç. nç vçÌ$ç+l³ç çÆoMçí®çç DççÆOçHçlççÇ Dççní. mJç³çbYçÓ cçvçÓ®³çç jçp³ççlç Jççmç kçÀjçÇlç. cçnçlç}çlç çÆHçlçÉ oíJççb®çç Jççmç Dççní. DçbiççjkçÀ }çíkçÀ 3 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí. içá© }çíkçÀ. HçÉLJççÇ. TJçça.cçnçYçÓcççÇmç. ®çjç®çj. pçbyçÓÜçÇHç Dççní. ®çbê }çíkçÀ. cçnçlç}çlç kçÌÀ}çmçHçájçÇ. nç jç#çmççb®çç çÆMçuHççÇ DçmçÓvç l³ççvçí çÆ$çHçájçmçájçbmç DççkçÀçMççlç Tb®ç çÆJçnçj kçÀjC³ççmç ³ççíi³ç Dçmçí çÆ$çHçáj çÆvçcçç&Cç kçÀªvç çÆo}í. HçáC³çJçblççmç nçÇ vçoçÇ mçá}Yç jçÇçÆlçvçí Dççí}çb[lçç ³çílçí lçj HççHççlc³ççbmç DççÆlç kçÀ<ìoç³çkçÀ "jlçí. lçÉlççdzç Kçb[çlç ³ççlçvççcç³ç MçjçÇj ÒççHlç Pçç}í}í pççÇJç oá:Kççvçí Dçç¬çÀçíMç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. HççlççUçlç Dçmç}íu³çç DçmçájçbmççÆnlç. Dçmçí Dççnílç. mçJç&YçÓlç içCççmççÆnlç kçÀçl³çç³çvççÇHçlççÇ F&Mççvç Dççní. cçnçYçÓcççÇcçO³çí mçHlç mçcçáê. JçÌJçmJçlçHçÓj ³çcçç®çí çÆvçJççmç mLççvç DçmçÓvç ³çíLççÇ} vçjkçÀçlç. lç}çlç} }çíkçÀçlç OççÆvç<þçHçájçlç çÆHçMçç®®ç içCççyçjçíyçj. çÆJçOçç$ççÇ DçMççÇ vççJçí Dççnílç. çÆJçlç} }çíkçÀçlç Dç}kçÀçHçájçÇlç kçáÀyçíj Dçmçlççí Jç ³ççíçÆiçvççÇHçájçlç jç#çmççbmçcçílç cç³ç Dçmçlççí. JççmçákçÀçÇ Fl³ççoçÇ mçHç&Þçí<þçbyçjçíyçj. çÆvçjç}byç mçÓ®³çiç´mLççvççlç cçnçHççlçkçÀçÇ Dçmçlç. oçÆ#çCçímç Dçmç}íu³çç KçC[çmç Yçjlç KçC[ Dçmçí cnCçlç. mçálç} }çíkçÀçlç jçpçç yçUçÇ DççHçu³çç HççÆjJççjçmçn Dçmçlççí. Dççpççíyçç ! HççlççU }çíkçÀççÆJçøç³ççÇ mççbiçlççí. jçM³ççoçÇ oíJçlçç }çíkçÀ. ÒçLçcç Kçb[çlç Dçvçbiç pççÇJççb®çç çÆvçJççmç Dççní. nç yç´ïççb[ç®çç kçÀçíøçççÆOçHçlççÇ DçmçÓvç. yçáOç }çíkçÀ . çÆJçlç} }çíkçÀ箳çç cçíª®³çç Hççƽçcçímç ³ççíçÆiçvççÇHçájçlç cç³ç jçnlççí. ¿ççmç éçílçÜçÇHççlç Dçmç}í}í kçÀç³ç&JçÌkçáÀC" Dçmçí cnCçlç. ÒçílçiçCç Jç ³ççlçvççoín Dçmçlççlç. YçjlçKçC[çlç YçjlçHçáj ³çíLçí. YççípçvççblççÇ ``jçÌjJçí DçHçáC³ççÆvç}³çí Hç¨ççyçá&o çÆvçJçççÆmçvççcçd ~ DççÆLç&vççcçd GokçÀcçd oÊçcç#ç³³çcçáHççÆlç<þçÆlç ~~'' cnCçÓvç GÊçjçHççíøçCççlç GokçÀ ³ççbmç Òçoçvç kçÀjçÇlç Dçmçlççí. mçHlç$ç+øççÇ }çíkçÀ. DçvçíkçÀ HçáC³çpççÇJç. HççlççUçlç JçÌkçáÀC"vçiçj Dççní. }çíkçÀççÆOçHçlççÇ Jç Kçb[çb®çí çÆJçJçjCç :çÆJçlç} }çíkçÀç®çç Jç vçJççÆvçOççR®çç DççÆOçHçlççÇ kçáÀyçíj Dççní. mçálç}çlççÇ} JçÌJçmJçlçHçájçlç. ³çç vçiçjçlç ÒçJçíMç kçÀjC³ççHçÓJçça. TOJç& Oç´áJç }çíkçÀ. mJç³çbYçÓ cçvçÓ jçnlç Dçmçí. çÆJçlç} }çíkçÀçlç içá¿çkçÀ. jmççlç}çlç YçÓlç. YçÓcçO³ç çEyçoÓ HççmçÓvç ®çbê }çíkçÀ. GÊçj çÆoMçímç Dç}kçÀçHçájçÇ ³çíLçí ³çç®çç Jççmç Dççní. jmççlç}çlç HçáC³çvçiçj ³çíLçí çÆvç$ç+&çÆlç vççJçç®çç oÌl³ç jçp³ç kçÀjlççí. cçíªmç }çiçÓvç DçOççíYççiççÇ. HççHççÇ pççÇJç ³ççlçvçç Yççíiçlççlç. oçívç }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí. çÆÜlççdzç Kçb[çlç Òçílç içCççb®çç Jççmç Dççní. DççÆivçnçí$çç vçoçÇ Dççní. DçvçbiçpççÇJç. lçí }çíkçÀçb®çí lçmçí®ç Oçcç&ç®çí ³ççb®çí Hçç}vç kçÀjçÇlç. $ç+øççÇ Fl³ççoçÇ. Oçç$ççÇ. DçbiççjkçÀ }çíkçÀ.

cççÇ oÊç Dççní. ÞççÇHçço Dç¢M³ç Pçç}í. çÆoiçd ní®ç Jçm$ç cnCçÓvç çÆoiçbyçj Dççní. cçn}çxkçÀ. kçÀçÇlç&vç kçÀjlççlç lçíLçí cççÇ mçÓ#cç ªHççvçí mçoÌJç Dçmçlççí. lçjçÇ lçÓ mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀu³çç®çí HçÀU ní®ç kçÀç ? DçMççÇ J³çLçç lçáP³çç cçvççlç Dççní. l³ççJçj Dçmç}í}í pçvç. lçí {mç{mçç j[Ó }çiç}í. ³ççÒçcççCçí. vçjmççJçOççvççÇ Jç l³ççb®ççÇ HçlvççÇ pççi箳çç pççiççÇ çÆKçUávç jççÆn}í. kçÀçíìd³ççvçákçÀçíçÆì yç´ïççb[çlç J³ççHlç Dçmç}í}í SkçÀcçíJç lçlJçcççÇ®ç Dççní. YçáJç}çxkçÀ Jç mJç}çxkçÀ Òç}³çkçÀçUçÇ vççMç HççJçlççlç. oÊç cnCçpçí kçÀçíCç ? Dççpççíyçç ! oÊç lçlJç lçá}ç DçvçáYçJçç³ç®çí Dçmçí} lçj }#çJçíUç pçvcç Içílç}í HçççÆnpçí. SkçÀ Jçøçç&®³çç yçç}kçÀçvçí mçççÆOçkçÀçjçvçí. cççÇ pçvcç Içílç}íu³çç HççÆJç$ç içÉnçlç jçnC³ççmç Dçç}í}í vçkçwkçÀçÇ®ç HççÆJç$ç nçílççÇ}. kçÀçíìd³ççvçákçÀçíçÆì yç´ïççb[çmç J³ççHlç kçÀªvç l³ççb®çí DççÆlç¬çÀcçCç kçÀªvç Dçmç}í}í SkçÀcçíJç lçípççícçnçjçMççÇ cnCçpçí oÊç Dçmçí mçcçpç. lçHç Jç mçl³ç }çíkçÀ yç´ïç箳çç Dçç³çá<³ç箳çç DçblççÇ vççMç HççJçlççlç. lçHççí}çíkçÀ. Oç´áJç }çíkçÀ 15 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí Dççní. lçá}ç cççÇ Dçç³çá<³ç çÆo}í. ``lççí oÊç cççÇ®ç Dççní. 25 kçÀçíìçÇ. ÞççÇ ®çjCççbvççÇ kçíÀ}í}ç çÆnlççíHçoíMç SíkçÓÀvç vçjmççJçOççvççÇ Jç l³ççb®ççÇ HçlvççÇ ®ççÆkçÀlç Pçç}í. içá© }çíkçÀ 7 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí. mJç}çxkçÀ. ³çç pçvcççÇ cççP³çç HççoákçÀçbmç mHçMç& kçÀjC³çç®çí cçnçHçáC³ç lçá}ç vççnçÇ. MçvçÌMJçj }çíkçÀ 11 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí.5 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí. DçççÆCç cçÓlçça®ççÇ ÒççÆlçmLççHçvçç nçíF&}. pçvç}çíkçÀ. 50 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvççb®çí Dçblçj Dççní. oÊç O³ççvççÇ DçmçÓ oí. YçÓcçO³ç çEyçoÓHççmçÓvç çÆJççÆJçOç DçblçjçJçj. lçmçí®ç cçjCç HççJç}íu³çç pççÇJççb®çí ³ççíiç#çícç Jçnvç kçÀjCççjç ÒçYçÓ cççÇ®ç Dççní. lçáP³ççJçj Dçmç}í}í DççU vççnçÇmçí kçÀjC³ççmç mJç³çbYçÓ oÊçç®çí oMç&vç MççÇIç´ nçíF&}. kçÀçíìd³ççvçákçÀçíçÆì yç´ïççb[ç®çí mçÉpçvç. mJçiç&}çíkçÀ. pççÇçÆJçlç Dçmç}í}í pççÇJççb®çí. jçM³çççÆo oíJçlçç }çíkçÀ 12 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí. yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! ÞççÇHççoçbvççÇ mJçlç: l³ççb®³çç vççcç箳çç MçíJçìçÇ çÆoiçbyçjç vççcç pççí[Óvç pçHç kçÀjC³çç®çí cçcç& ³çç ÒçkçÀçjí çÆvçjçíçÆHç}í. l³ççmç ÞççÇHççoçbvççÇ vçkçÀçj çÆo}ç. }nçvç cçá}箳çç ªHççvçí. YçÓcçO³ç çEyçoÓHççmçÓvç. Hçá{®³çç pçvcççÇ lçá}ç Dçvçáiç´n nçíF&} Dçmçí Dççéççmçvç oílççí. j#çCç Jç }³ç kçÀjCççjç SkçÌÀkçÀ ÒçYçÓ Dçmçç cççÇ cççP³çç Jçjo nmlççbvççÇ lçá}ç DçççÆMçJçç&o oílççí. Lççí[íHçÀçj vççMç HççJçÓvç Lççí[í çqmLçj jçnlççlç. YçÓcçO³ç çEyçoÓ HççmçÓvç yç´ïççb[çmç YççíJçlççÇ çEYçlççÇ mççjKçí cnCçpçí. HçjÒççblççlçÓvç Hççoiç³çç #çí$ççÇ Þçç×çoçÇ kçÀcç& kçÀjC³ççmç Dçç}íu³çç }çíkçÀçbmç mçíJççLççJççvçí Yççípçvç Jç jçnC³çç®ççÇ mççí³ç kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç kçÀçbnçÇ }çíkçÀçbvçç Dçç#çíHç Içílç}ç kçÀçí"í Dççnílç lçácç®çí mJç³çbYçÓ oÊç ? Dç¢M³ç Pçç}í vçç ? lçWJnç ÞççÇHçço cnCçç}í. lçí oÊçÒçYçÓ®ç lçáP³çç mçcççíj Dçmç}í}í ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççnílç Dçmçí pççCç. Dçb[çblç箳çç yççníj Hç³ç¥lç. çÆvçjçkçÀçj Dçmç}í}í lçí lçlJç. iççbí[mç ªHç OççjCç kçÀªvç Dçç}íu³çç l³çç pçiçlÒçYçÓ®³çç }nçvçHçCççHççmçÓvç kçÀjçÇlç Dçmç}íu³çç }çÇ}çbvçç Dçblç kçÀçí"í ? ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . pçvç }çíkçÀ. 24 kçÀçíìçÇ. l³ççb®çí mçJç& J³ççHçkçÀ lçlJç. 50 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvççb®çí Dçblçj Dççní. Yçá}çíkçÀ. çÆHçlçÉ oíJçlççbmç DçJçM³ç HçáC³ç }çíkçÀçb®ççÇ ÒççHlççÇ nçíF&}. l³çç çÆoJ³ç çÆMçMçÓ®çí ÞççÇ®çjCç mHçMç& kçÀjçJçí DçMççÇ F®sç J³çÊçÀ kçíÀ}çÇ. Mçá¬çÀ }çíkçÀ 9 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí. lçHççí}çíkçÀ. cç}ç pçvcç cçjCç oçívnçÇ mçcççvç Dççnílç. vç#ç$çççÆo oíJçlçç }çíkçÀ 13 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí. pçí kçÀçíCççÇ çÆ$çkçÀjCçMçá×çÇvçí oÊç çÆoiçbyçjç ! ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç ! vçjçEmçnmçjmJçlççÇ çÆoiçbyçjç ! cnCçÓvç Yçpçvç.'' cçnç Yç³çbkçÀj DçMçç OJçvççÇvççÇ ÞççÇ®çjCççb®çí MçjçÇjlççÇ} DçCçá HçjcççCçÓ çÆJçIççÆìlç nçíTvç. mJçiç& cnCçpçí. mçHlç$ç+øççÇ }çíkçÀ 14 }#ç yç´ïççb[ ³ççípçvçí. mçl³ç }çíkçÀ Dççnílç. Dçb[çblççHç³ç¥lç. ÞççÇHçço Hçá{í cnCçç}í . cççPçí cççlççcçn Dçmç}í}í ÞççÇ yççHçVçç³ç&. ³çíJç{í cçnlJçHçÓCç& Jç içnvç Dçmçí çÆJçøç³ç mççbiçCçí Jç mJçlç: oÊç Dçmçu³çç®çí çÆvçªHçCç SíkçÀu³ççJçj vçjmççJçOççvççÇ Jç l³ççb®³çç HçlvççÇmç jçnJç}í vççnçÇ. cçn}çxkçÀ. mJç}çxkçÀçJçjçÇ} cçn}çxkçÀ. mçl³ç}çíkçÀ Jç Dçb[çblççHç³ç&lç®çç ÒçoíMç. mççkçÀçj ªHççlç Dçmçí DçJçlçjçÇlç Pçç}í ní DççHçu³çç kçÀuHçvçí®³çç yççníj Dççní.

mçççqlJçkçÀ DçVç箳çç mçíJçvççvçí cçvçç®çí çÆvçcç&}lJç ÒççHlç nçílçí çÆJçOççl³ççvçí ÒçLçcç ÒççCççb®ççÇ mçÉ<ìçÇ kçíÀ}çÇ. Dçnb cnCçpçí cçvç DçççÆCç yçáçÆ× ní Dç%ççvç箳çç DççJçjCççbvççÇ Dçç®sççÆolç Pçç}í}í DçMçá× ®çÌlçv³ç®ç nçí³ç. çÆJçéççmç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ øççí[Mç kçÀ}çbvççÇ HççÆjHçÓCç& Dçmçí Hçjyç´ïççJçlççj Dççnílç. ³ççíi³ç箳çç YççÌçÆlçkçÀ FbçÆê³ççlççÇ} ®çÌlçv³ç MççÆÊçÀ çÆJçéççlççÇ} ®çÌlçv³ç MççÆÊçÀcçO³çí }çÇvç HççJçlçí. pç}. ¿ççb®çí mçbOççvç kçÀªvç J³çJççqmLçlç kçÀçcç kçÀjC³ççmçç"çÇ Hçb®çWçÆê³ççb®ççÇ ³ççípçvçç Pçç}çÇ.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -8 oÊççJçlççjç®çí JçCç&vç Dççlcçmçç#ççlkçÀçj kçÀmçç Iç[lççí ? yç´ïç%ççvççmçç"çÇ lçHç kçÀjCççjí Kçjí yç´çïçCç oámçjí çÆoJçMççÇ çÆlç©cç}oçmç DççHç}í çÆvçl³ç vçÌçÆcççql³çkçÀ Dçvçá<þçvç Pççu³ççJçj cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀjYçfç Dççlcçmçç#ççlkçÀçj pçíJnç nçílççí l³ççJçíUçÇ HçbOçjç kçÀ}ç DççHçDççHçu³çç Yçálçç cçO³çí }³ç HççJçlççlç l³çç l³çç oíJçlçç cçÓ}YçÓlç MççÆÊçÀ Dçmç}íu³çç ®çÌlçv³ççlç }çÇvç nçílççlç. FbçÆê³çí. l³çç ÒççCç MççÆÊçÀmç mçÓ#cççlcçç. ³çç onç FbçÆê³ççJçj cçvçç®çç lççyçç Dçmçlççí DçççÆCç cçvç ní Dççnçjç HççmçÓvç yçvçlçí cnCçÓvç cçvçá<³ççvçí DççHçu³çç Dççnçjç çÆJçøç³ççÇ Dçl³çblç mççJçOç Dçmç}í HçççÆnpçí. kçÀcç& Jç l³ç箳çç HçÀ}ç®çç vççMç HççTvç ³ççíiççÇ çÆmç×çJçmLçímç ÒççHlç kçÀjlççí. vççcçªHç çÆJçJççÆpç&lç pçiç DçmçÓ MçkçÀlç vççnçÇ.'' DçVç ní®ç cçvç nçí³ç . DçnbkçÀçj HçÓCç&HçCçí vççcçMçíøç Pççu³çççÆMçJçç³ç Dççlcçmçç#ççlkçÀçj nçílç vççnçÇ. ÒççCçcç³ç kçÀçíøççcçO³çí çqmLçlç pççÇJçOççlçá MçÊçÀçÇ}ç MççÆÊçÀ MçjçÇj Dçmçí cnCçlççlç. ÒççCç. Hçjcççlcçç J³ççÆÊçÀlJç mççÆnlç MççÆÊçÀ mJçªHç nçíTvç jççÆn}ç Dççní. pçmçí Dççnçjç®çí içáCç l³ççÒçcççCçí DççHç}í çÆJç®ççj nçílççlç. }çíkçÀçblççÇ} çÆJççÆJçOç vççJçí l³ççbvçç DççÆivç mççíUç kçÀUç Dçmçí cnCçlççlç. l³ç箳çç vçblçj mLçÓ} MçjçÇj jçíiçiç´mlç nçílçí. ³ççíi³ççmç pçWJnç Dççlcçmçç#ççlkçÀçj nçílççí lçWJnç ÞççÌlç kçÀcç& DçççÆCç l³ç箳çç ÒççÆlçHçÀ}ç®çí kçíbÀê cçno DçnbkçÀçj DçmçÓvç. mçcçççÆOçmlç Dçmç}íu³çç ³ççíi³ççmç pçWJnç Dççlcç mçç#ççlkçÀçj nçílççí l³ççJçíUçÇ mççíUç kçÀ}ç. mçÉ<ìçÇ®³çç ÒççjYççb®çç çÆvç½ç³ç Pççu³ççJçj Hçb®çcçnçYçÓlççb®çç DççÆJçYçç&Jç Pçç}ç. çÆnjC³çiçYç& ³çç vççJççvçí mçá×ç mçbyççíçÆOç}í pççlçí. cçvççlççÇ} çÆJç®ççj箳çç Oççjímç ¬çÀcçyç× kçÀªvç çÆvç³çbçÆ$çlç kçÀjCçí ³çç}ç®ç ``cçb$ç'' Dçmçí cnCçlççlç. Jçç³çá. lççí KçN³çç DçLçç&vçí yç´çïçCç nçí³ç. ³ç%ç-³ççiçççÆokçÀçb®çí çÆJççÆOçHçÓJç&kçÀ Dçç®çjCç kçÀjçÇlç l³çç l³çç kçÀcç&kçÀçb[çlç mççbçÆiçlç}í}í cçb$ççí®®ççjCç çÆJççÆOçHçÓJç&kçÀ kçÀjCçí ¿ççmç ``kçÀcç&'' Dçmçí cnCçlççlç. ÒççCç cnCçpçí mçbHçÓCç& çÆJçéççlç çÆJçÐçcççvç Dçmç}í}çÇ ÒççCç MççÆÊçÀ nçí³ç. Dççlcç%ççvç. ³çç oíJçlçí®³çç ÒçYççJççvçí lççÇ lççÇ FbçÆê³çí kçÀç³ç& kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. DçVç. Dççlcçmçç#ççlkçÀçj Pçç}íu³çç ³ççíi³ççmç pçvcççblçjç®çí kçÀcç&HçÀ} Mçíøç jçnçlç vççnçÇ. DçivççÇ. pçjçÇ ³ççíiççÇ kçÀcç& HçÀ}ç®çí Yççíiç mLçÓ} oínçvçí . kçÀcç&. ³çç Hçb®çYçÓlççb®çí DççkçÀ}vç kçÀjC³ççmçç"çÇ Hçb®çWçÆê³ççb®ççÇ j®çvçç Pçç}çÇ. kçÀcçXçÆê³çí Jç %ççvçWçÆê³ççvçí ³çáÊçÀ Dçmç}í}ç cçvçá<³ç kçÀcç& vç kçÀjlçç jçnè MçkçÀlç vççnçÇ. cçvçá<³çç®çç mLçÓ} oín jçíiççÇ nçíC³ççHçÓJçça ÒççCçcç³ç MçjçÇj jçíiçiç´mlç nçílçí. cçÓ}lçlJççlç }³ç HççJçlççlç. DççkçÀçMç. YçÓcççÇ. DçMçç yç´ïç%ççvççmçç"çÇ pççí HççÆjÞçcç kçÀjçÇlç Dçmçlççí. çÆJç®ççj. yç}. cçvç. DçnbkçÀçj vç<ì Pççu³çççÆMçJçç³ç cççí#çç®ççÇ ÒçççÆHlç nçílç vççnçÇ cçvçá<³ç箳çç DçnbkçÀçjçcçáUí kçÀcçç&®çjCç Iç[lç Dçmçlçí. kçÀçjCç Dççnçj箳çç mçÓ#cç Yççiççvçí®ç (mçá#cççbMççvçí) cçvççlççÇ} YççJçvçç ÒçkçÀì nçílççlç. DççHçu³ççcçOççÇ}Òçl³çíkçÀ FbçÆê³ççmç SkçÀ SkçÀ oíJçlçç Dçmçlççlç. cçb$ç. }çíkçÀ. kçÀcç& Fl³ççoçÇ yç´ïç mJçªHççlç }³ç HççJçlç Dçmçlççlç. çÆJçéççÆvççÆcç&lççÇ®çç DççOççj kçÀcç&®ç Dççní. cçç³ççpçç}çmççÆnlç Mççéçlç Hçjcççlc³ççcçO³çí }çÇvç nçíTvç J³ççÆÊçÀlJç jçÆnlç nçílççí. ÒççCçcç³ç ®çÌlçv³ççmç mçblçáçÆ}lçjçÇl³çç ÒçJçççÆnlç kçíÀu³ççmç cçvçá<³ççb®çí YççÌçÆlçkçÀ oá:Kççb®çí çÆvçJççjCç nçílçí.

l³çç®çÒçcççCçí ÞççÇHççoçb®³çç pçvcç mçcç³ççÇ mçá×ç Iç[}í. lçí kçíÀJçU p³ççílççÇ mJçªHç nçílçí. 4) kçÀç}ççÆivçMçcçvç. lçWJnç oíJçlçç Jç $ç+øççÇiçCççbvççÇ ÒççLç&vçç kçíÀu³ççJçj ÞççÇ JççcçoíJççvççÇ Hçávnç pçvcç Içílç}ç. ³çáiççblçjçÇ pçWJnç JççcçvççJçlççj Pçç}ç lçWJnç l³çç®çí mçcçkçÀç}çÇvç Dçmç}í}í ÞççÇ JççcçoíJç cçnøçça®çç mçá×ç pçvcç Pçç}ç. 13) oíJçoíJç. ÞççÇHççoçb®çí Jç³ç Dççlçç oçívç Jçøçç&®çí Pçç}í. ÞççÇMçÌu³ç cççÆuuçkçÀçpç&ávç mLççvççÇ MççÆÊçÀHççlç. DçÜÌlç. lçmçí vç kçíÀu³ççmç Dç®ç&kçÀçmçn Dç®ç&vçç kçÀjçÆJçCççjí mçá×ç Dç®ç&vçç cçÓlçça®³çç ÒçKçj lçípççvçí çÆMç#çímç Hçç$ç nçíTvç l³ççbvçç DççÆvç<ì HçÀ} ÒççHlç nçílçí. JççmlçJççlç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³ççb®çç DçJçlççj Jç nç MççÆÊçÀHççlç nçÇ oçívç Dçl³çblç iççíHçvççdzç DçMççÇ oÌJççÇ jnm³çí Dççnílç. 16) M³ççcçkçÀcç} }çí®çvç. 10) cçç³ççcçáÊçÀçJçOçÓlç. çÆJçlç&kçÀ kçÀªvç ÞççÇ yççHçVçç³çç&®ççÇ mçÓ®çvçç HçíÀìçUÓvç }çJç}çÇ. lççÇ kçíÀJçU cçnç³ççíi³ççvçç mççbiçC³ççmççjKççÇ Jç l³ççbvççÇ®ç pççCçC³çç ³ççíi³çDççnílç. Hçjcççlcçç ³ççíi³ççb®³çç Üçjí DççHçu³çç çÆoJ³ç }çÇ}çb®çí ÒçkçÀìçÇkçÀjCç kçÀjçÇlç Dçmçlççí. 11) DçççÆoiçá©. 5) ³ççíiççÇpçvç JçuuçYç. ³ççlç npççjçW®³çç mçbK³çívçí DçVçoçvç Pçç}í. lçí Dçmçí 1) ³ççíiççÇjçpç. mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ GlmçJç cçÓlçça lçmçí®ç Dç®ç&vç cçÓlççalç mçá×ç MççÆÊçÀHççlç kçíÀ}ç nçílçç. Hçjblçá l³ççb®ççÇ MçjçÇj³ç<ìçÇ mççíUç Jçøçç&®³çç çÆkçÀMççíjçÒçcççCçí®ç nçílççÇ. 9) çÆJçéçbYçjçJçOçÓlç. ÞççÇoÊç ÒçYçÓ Yççíiç Jç cççí#çç®çí oçlçí nçílç. ³çç oçívç Jçøçç&®³çç kçÀç}çJçOççÇlç ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçCç øççí[Mç kçÀ}çbvççÇ HççÆjHçÓCç& Dçmçu³çç®çí DçvçíkçÀ yçç}}çÇ}çÜçjí oçKçJçÓvç ³çç ³çáiççlççÇ} cçnç DçJçlççj Dçmçu³çç®çí çÆvçoMç&vççmç DççCç}í nçílçí. 15) oÊççJçOçÓlç. ®ççjçÇ Jçío éççvç ªHççvçí l³ççb®³çç HççoákçÀç pçJçU mççN³çç DçHççÆJç$çlçímç HççÆJç$ç kçÀjçÇlç l³ççb®³çç ®çjCç kçÀcç}çÇ Hç[Óvç Dçmçlççlç. npççjçí }çíkçÀ GHççqmLçlç Dçmçlççvçç ÞççÇ yççHçVçç³ç祮³çç DçOJç³ç&lJççvçí Pçç}ç nçílçç.Yççíiçlç Dçmç}ç lçjçÇ oínççÆYçcççvç vçmçu³çç kçÀçjCççvçí. çÆHç"çHçÓj ³çíLççÇ} mJç³çbYçÓ cçÓlççaJçj Pçç}íu³çç MççÆÊçÀHççlççmç Òçl³ç#ç mçç#ç Jç oçKç}ç vçmçu³ççkçÀçjCççvçí lçíLçí MççblççÇ çÆJçOççvç çEkçÀJçç DçVçoçvç Pçç}í vççnçÇ. ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí øççí[Mç DçJçlççj : mççíUç ³çç mçbK³çímç SkçÀ JçÌçÆMç<"îç Dççní. Dçvçblç. 14) çÆoiçbyçj. 7) çÆmç×jçpç. ÞççÇMçÌu³ççlç Pçç}íu³çç MççÆÊçÀHççlçç®çí MççblççÇ çÆJçOççvç kçÀjC³ççlç Dçç}í. l³ççvçblçj lçí ®ççÌoç Jçøç&í Hç³ç¥lç kçáÀjJçHçÓj Jç DççCçKççÇ kçÀçbnçÇ #çí$ççlç jççÆn}í. ÞççÇ oÊçç$çí³ççvççÇ HçÓJç& ³çáiççlç mççíUç DçJçlççj OççjCç kçíÀ}í nçílçí. ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ DçVçoçvç kçÀjC³ççmç mçá®ççÆJç}í Dçmçlçç. 6) }çÇ}ç çÆJçéçbYçj. 2) DççÆ$çJçjo. l³ççb®³çç pçvcç mçcç³ççÇ cççlçí®³çç içYçç&lçÓvç kçíÀJçU çÆMçj yççníj Dçç}í Jç ®ççjçÇ çÆoMçbí®çí DçJç}çíkçÀvç kçÀªvç Hçávç: içYçç&lç çÆvçIçÓvç içí}í. lçí mçbHçÓCç&. çÆHç"çHçájçlççÇ} yç´çïçCç HçbçÆ[lççbvççÇ lçkç&À. Giç´lJçç®ççÇ MççÆÊçÀ çÆMççÆLç} nçíTvç MçbçlççÇ lçlJççlç }çÇvç Pççu³ççcçáUí mçJç& kçÀç³ç& Mççblç Jç MçáYçÒço Pçç}í. mçÓ³ç& cçb[UçlççÇ} lçípç yççníj Hç[Óvç mçJç祮³çç mçcç#ç cççÆuuçkçÀçpçá&vç箳çç çE}iççlç lçí }çÇvç Pçç}í. DçKçb[. lçí çÆ$çcçÓlçça®çí mçb³çáÊçÀ ªHç vçmçÓvç $çÌcçÓlçça®³çç DçlççÇlç . ³ççíiççÇkçÀ MçkçwlççÇ®çç DçnbkçÀçj SKççÐçç ³ççíi³ççmç Pçç}ç Dçmçí} lçj mçJç& MçkçwlççR®çí njCç kçÀªvç l³çç®çç içJç& njCç kçÀjC³çç®çí mççcçL³ç& Hçjcççlc³ççlç Dçmçlçí. l³çç ³ççíiççvçí pç"jçivççÇ Mçbçlç Pçç}ç. ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®³çç HççÆJç$çlçí®ççÇ kçÀuHçvçç kçÀjC³ççmç cççvçJç lçj kçÀç³ç oíJçlçç Jç mçHlç$ç+øççÇ mçá×ç DçmçcçLç& nçílç. ÞççÇHçço øççí[Mç kçÀ}ç HççÆjHçÓCç& kçÀçU DççHçu³çç içlççÇvçí ®çç}}ç nçílçç. mJç³çbYçÓ oÊç cçÓlçça cçO³çí Pçç}íu³çç MççÆÊçÀHççlçç®çí jnm³ç kçíÀJçU Dçblçj %ççvççÇ Dçmç}í}í ³ççíiççÇ®ç pççCçÓ MçkçÀlççlç. DççÆivçmçbyçbçÆOçlç Dçmç}íu³çç ³çç MçkçwlççÇmç MççblççÇ çÆJçOççvç kçÀjçJçí }çiçlçí. 8) %ççvçmççiçj. 12) mçbmkçÀçjnçÇvç çÆMçJçmJçªHç. ³ççÒçcççCçí oçívç JçíUç pçvcç Içílçu³ççvçí lçí Dççpçvcç çÆÜpç nçílçí. l³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjC³ççmçç"çÇ kçíÀJçU l³ççb®³çç HççoákçÀçb®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç Hçájí. ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ ÞççÇMçÌu³ç #çí$ççÇ Dçmç}íu³çç ÞççÇ cççÆuuçkçÀçpçá&vç DçççÆCç iççíkçÀCç& #çí$ççÇ çqmLçlç cçnçyçUíéçj Jç Flçj kçÀçbnçÇ çÆ"kçÀçCççÇ mççÌj cçb[}çlçÓvç MççÆÊçÀHççlç kçíÀ}ç nçílçç. lççí mçlçlç cçáÊçÀçJçmLçílç çqmLçlç Dçmçlççí. lçí pçvcçlç: Mçá× yç´ïç%ççvççÇ nçílçí. Jç³ç箳çç mççíUçJ³çç Jçøçça ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ çÆHç"çHçÓj mççí[}í. 3) çÆoiçbyçjçJçOçÓlç. mççÆ®®çoçvçboIçvç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí ³çç DçJçlççjçlç l³ççbvçç iç᪠DçMççÇ J³ççÆÊçÀ vçJnlççÇ.

©êççÆYçøçíkçÀçvçí DççÆYççEmç®çvç kçÀjçJçí. lçj cççP³çç ³çç MçbkçíÀ®çí mçcççOççvç kçÀjçJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ. iççímçíJçç. cnCçÓvç kçíÀJçU ÞççÇoÊç vççcçmcçjCççvçí mçkçÀ} oíJçlççmcçjCç kçíÀu³çç®çí HçÀ} ÒççHlç nçílçí. çÆJç<CçÓcçáKç箳çç Jç#çmLçUçÇ }#cççÇ®çç Jççmç Dççní. çÆ®ç$çç vç#ç$ç Dçmçlççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçáb®çí HçÓpçvç kçíÀu³ççmç çÆJçMçíøç HçÀ}Òço "jlçí. mçkçÀ} DçcçbiçUç®çí njCç kçÀªvç MçáYçcçbiç}lJç Òçoçvç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÒçYçÓbvççÇ çÆ®ç$çç vç#ç$ççcçO³çí pçvcç Içílç}ç. lççí iç´n HççHç (vççÇ®ç) mLççvççÇ Dçmçlçç mçkçÀ} pççÇJç jçMççÇmç Dçcçbiç}Òço "jlççí. ³çç®ççÇ cçvçá<³ççmç kçÀuHçvçç mçá×ç ³çílç vççnçÇ.'' #ççÆ$ç³ççb®çí }#çCç #ççÆ$ç³ççvçí #çç$çOçcçç&®çç l³ççiç kçÀªvç MççblççÇjmç ÒçOççvç Dçmç}í}í kç=ÀøççÇ. ÞççÇ mçl³çvççjç³çCç Jç´lç Jç çÆJç<Cçá mçnm$ç vççcççvçí HçÓpçvç kçÀjçJçí. l³ç箳çç MçjçÇjçlççÇ} pççÇJçvç kçÀCççbcçO³çí yço} Iç[Óvç lççí ®ççb[çUlJççmç ÒççHlç nçílççí. cçnç³ççíiççÇ. kçÀcçç&®çç l³ççiç kçÀªvç oájç®ççjçÇ Pççu³ççmç lççí oá<ì yç´çïçCç nçíF&}. lçj®ç lççí mçodyç´çïçCç cnCçJç}ç pççlççí. mçÓ³ç& nç iç´nçb®çç DççÆOçHççÆlç Dççní. DçMçç Oçcçç&®çí Hçç}vç kçÀªvç mJçkçÀcç& mççí[u³ççmç l³ç箳ççlççÇ} #çç$çlçípç çÆìkçÓÀvç jçnlç vççnçÇ.Dçmç}í}í SkçÀ çÆJççÆMç<ì lçlJç nçílçí. lçWJnç cççÇ cnCçç}çí ``ní çÆlç©cç}oçmç ! HçÓJçça JçCçç&ÞçcçOçcç& kçÀçìíkçÀçíjHçCçí Hçç}vç kçÀjçJçç Dçmçí çÆJçÜppçvççb®çí cnCçCçí nçílçí. ``JçW'' kçÀçj ní DçcçÉlç yççÇpç Jç ``kçÀì'' ní Síéç³ç& yççÇpç nçí³ç. ©êcçáKç箳çç JççcçYççiççÇ iççÌjçÇ®çç Jççmç Dççní. MçvççÇiç´nç®çí lççÇvç jçMççÇlç cnCçpçí mçç[ímççlç Jçøç&í Hç³ç¥lç ®ç}vç Dçmçlçí. l³ç箳ççcçvç. #ççÆ$ç³ççvçí yç´ïç%ççvç箳çç DççkçÀçb#çívçí çÆvçjblçj lçHçç®çjCç kçíÀu³ççmç yç´çïçCçlJç ÒççHlç kçÀª MçkçÀlççí. yçáçÆ× Jç MçjçÇjçlç DçvçíkçÀ yço} Iç[Óvç ³çílççlç DçççÆCç lççí JçÌM³çlJççmç HççJçlççí. mçÉ<ìçÇlççÇ} mçkçÀ} m$ççÇ oíJçlçç MççÆÊçÀ ÞççÇHçço箳çç JççcçYççiççÇ Jç Hçá©øç oíJçlçç MççÆÊçÀ oçÆ#çCç YççiççÇ çÆJçjçpçcççvç Dççnílç. cnCçÓvç l³çç $çÌcçÓçÆlç&mç DçlççÇlç Dçmç}í}í ®çlçáLç&lçlJç Dçmçu³çç®çí mçá®ççÆJçC³ççmçç"çÇ l³ççbvççÇ ®çlçáLççamç DçJçlççj Içílç}ç. l³çç}ç yç´çïçCçlJç ÒççHlç nçílçí. çÆ®ç$çç vç#ç$çç®çç DççÆOçHççÆlç DçbiççjkçÀ (cçbiçU) Dççní. ÞççÇHçço ÒçYçÓ mçç#ççlç Oçcç&Mççmlçí Dççnílç. çÆJççÆnlç Oçcç&. #ççÆ$ç³ççb®³çç MçjçÇjçlç pçvcçpççlç Dçmç}íu³çç pççÇJçvçkçÀCççlç lçHçç®çjCççvçí yço} Iç[Óvç. ÞççÇ JçWkçÀìíéçj DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Kçjí Hççnlçç SkçÀ®ç DçmçÓvç DççÆYçVç Dççnílç. Hçjblçá ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí cçlç ³ç箳çç çÆJçª× nçílçí Dçmçí cç}ç Jççìlçí. cççlçí®³çç içYçç&lçÓvç yççníj ³çíTvç Hçávnç içYç&mLç Pçç}í Dçmçlçç. lçWJnç Òçl³çíkçÀ cçvçá<³ç箳çç MçjçÇjçlççÇ} pççÇJçvçkçÀCççbcçO³çí yço} Iç[lççí. Oçcç& mçbkçÀìçlç mççHç[}íu³çç cçvçá<³ççvçí l³ççb®ççÇ ÒççLç&vçç kçíÀu³ççmçl³ççmç Oçcç& HçLçÒçoMç&vçç®çç }çYç nçílççí.'' yç´çïçCççb®çí }#çCç ³ççJçj çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``Dçjí yç´çïçCççbvçí yç´ïç%ççvç箳çç DçvJçíøçCççlç (ÒççHlççÇmçç"çÇ) pççÇJçvç Içç}çÆJç}í. ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç yç´ïçcçáKç箳çç çÆpçJníJçj mçjmJçlççÇ®çç çÆvçJççmç Dççní. l³çç®çí oájç®ççj Jçç{Óvç lççí iççí nl³çç Jç iççí-cççbmç Yç#çCç kçÀjC³ççmç ÒçJçÉÊç Pççu³ççmç l³ç箳ççlççÇ} yç´çïçCçlJç }çíHç HççTvç l³çç®çí yç´çïçlçípç mçbHçÓCç&HçCçí #ççÇCç nçílçí. lçWJnç lççí yç´çïçCç nçíT MçkçÀlç vççnçÇ. çÆlç©HçlççÇcçOççÇ} mçHlç çÆiçjçÇJçj DçJçlçj}í}í ÞççÇ JçWkçÀìíéçj mJççcççÇ ní mçç#ççlç ÞççÇ oÊçÒçYçÓ®ç. ³çç ÒçcççCçí çÆJçéçççÆcç$ççbvçç yç´çïçCçlJç ÒççHlç Pçç}í nçílçí. lçí pççCçlç vççnçÇlç Dçmçí Oçcç&Mççm$ç®ç vççnçÇ. HçÓJçça êçíCçç®çç³ç& DçççÆCç kç=ÀHçç®çç³ç& pçvcçlç: yç´çïçCç Dçmç}í lçjçÇ l³ççbvççÇ #çç$ç Oçcçç&®çí Hçç}vç kçíÀ}í vçJnlçí kçÀç ? kçáÀmçácç . yç´çïçCççvçí #çç$ç Oçcçç&®çí DçJç}byçvç kçíÀ}í Dçmçlçç HçjMçájçcççmççjKçç nçílççí. JçççÆCçp³ç. ``JçW'' cnCçpçí HççHç Jç ``kçÀì'' cnCçpçí Kçb[vç kçÀjCççjç çEkçÀJçç njCç kçÀjCççjç Dçmçç DçLç& Dççní. pçáv³çç pççÇJçvç kçÀCççb®çç vççMç nçíTvç vçÓlçvç pççÇJçvç kçÀCççb®çí mçÉpçvç nçílç Dçmçlçí. çÆJç<CçácçáKççmç. ÞççÇoÊçÒçYçÓHççmçÓvç çÆ$çcçÓlçça DçççÆCç çÆ$çcçÓlççaHççmçÓvç lççÇvç kçÀçíìçÇ oíJç Jç l³ççb®³çç HççmçÓvç lçínlççÇmç kçÀçíìçÇ oíJçlçç GlHçVç Pççu³çç. çÆmç× Hçá©øç Jç oíJçlççb®³çç ÒççLç&vçímç ÒçmçVç nçíTvç Hçávnç pçvcçu³ççcçáUí lçí Dççpçvcç yç´ïç%ççvç mçbHçVç nçílçí. cnCçÓvç ÞççÇ JçWkçÀìíéçj ní DçcçÉlç Jç Síéç³çç&®çí Òçoçlçí Dççnílç. l³ççb®³çç ©êcçáKççmç. lçí njçÇ-njçlcçpç ÞççÇ Dç³³çHHçç mJççcççÇ Dçmçu³çç®çí mçá®ççÆJçC³ççmçç"çÇ l³ççbvççÇ lçÓU jçMççÇcçOçí pçvcç Içílç}ç. ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç yç´ïçcçáKççmç $ç+øççÇ HçÓpçvç kçÀjçJçí. çEmçn }ivççcçO³çí pçvcç Içílçu³ççcçáUí lçí mçkçÀ} çÆJçéçç®çí vççLç Jç ojyççj YçjC³ççmçç"çÇ pçvcç Içílç}í}í pçCçákçÀçbnçÇ ®ç¬çÀJçlçça®ç Dççnílç Dçmçí mçÓçÆ®çlç nçílçí.

ÞççÇHçço JçuuçYç Jç³ç箳çç çÆlçmççJ³çç Jçøçça içáHlç nçílççÇ} Dçmçí cççÇ lçá}ç mççbçÆiçlç}í nçílçí. vçjmççJçOççvççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçcçO³çí DçmçÓvç mçá×ç ÞççÇHçço. YçÓcççÇ®ççÇ pççÇ DççÆOç<þçvç oíJçlçç lççÇmç DççHçCç YçÓcççlçç'' Dçmçí cnCçlççí. pççBvç. lççÇ®³ççlççÇ} Dççlc³çç®çí. lççÇ cçnçMççÆÊçÀ nçí³ç. nç pçcç&vççÇ oíMçç®çç jnJççmççÇ DçmçÓvç mçá×ç l³çç}ç yç´ïç%ççvçç®ççÇ Dçl³çblç çÆpç%ççmçç }çiç}çÇ nçílççÇ. lçí Dçvçblç kçÀçíìçÇ yç´ïççb[çlç Dçmç}íu³çç DçCçá-jíCçá cçO³çí çÆJç}çÇvç nçílççÇ}. lçmçí®ç çÆncçHçJç&lç箳çç "ç³ççÇ DççÆOççÆ<þlç Dçmç}íu³çç oíJçlççMçÊçÀçÇmç çÆncçJçblç Dçmçí mçbyççíçÆOçlç kçÀjlççí. mççcçççÆpçkçÀ kçÀçjCççmçç"çÇ JçCç& J³çJçmLçç kçÀjC³ççlç Dçç}çÇ. HççÆjCççcç ¬çÀcç箳çç MçíJç쮳çç DçJçmLçílç l³çç}ç kçáÀjJçHçájçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Pçç}í Jç DçcççíIç DçMçç Dçvçáiç´nç®ççÇ ÒçççÆHlç Pçç}çÇ. mçoÌJç ³çç MççÆÊçÀ®çç mçbyçbOç Hçjcççlc³ççMççÇ Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. Dçmçí cnCçC³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ?'' ³ççJçj çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``Òçl³çíkçÀ pççlççÇmç SkçÀ Dççlcçç Dçmçlççí. #ççÆ$ç³ç çEkçÀJçç yç´çïçCç nçíT MçkçÀlççí. yççnè #ççÆ$ç³çlJç. T© JçÌM³çlJç Jç Hçço MçáêlJçç®çí mçÓ®çkçÀ Dççnílç Dçmçç ÞççÇHççoçbvççÇ SkçÀ Hç³çç&³ç mççbçÆiçlç}ç. pçvcçlç: MçÓê Dçmç}íu³çç cç}ç Hçá{®çç pçvcç yç´çïçCçç®çç çÆcçUÓ MçkçíÀ}. ³ççJçj cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ DççHç}í cnCçCçí Dçmçí Dççní kçÀçÇ Òçl³çíkçÀ pççÇJçkçÀCççbcçO³çí yço} Iç[lç Dçmçlççí. kçÀcç& kçÀcç&jnm³ç çÆvçjblçj ÞççÇHççoçb®çí vççcçmcçjCç Jç O³ççvç kçíÀu³ççvçí ³çíLççÇ} HççÆjmçjçlççÇ} JççlççJçjCç MçáYçÒço DçççÆCç HççÆJç$ç DçMçç mHçbovççvçí Yçj}í Dççní. l³çç yç´ïççb[çlççÇ} HççÆjYç´cçCççb®çí J³çJçmLççÇkçÀjCç kçÀjC³ç箳çç GÎíMççvçí l³ççb®³çç MççÆÊçÀ ÒçYççJççvçí l³çç yç´ïççb[çmç DççHçu³çç . pççlç ³çç Mçyoç®çç DçLç& lçÓ pççí mçcçpçlççímç lçmçç vççnçÇ. pçvcçlç: vçjmççJçOççvççÇ yç´çïçCç Dçmç}í lçjçÇ l³ççb®³çç Içjçlç YççÌçÆlçkçÀ. Hçjcççlc³çç®çí cçáKç yç´çïçCçlJç. Hçjcççlc³çç®çí DçbMç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí lççÇ cççvççÆmçkçÀ mçbyçbOç Dçmç}í}çÇ cçnçMççÆÊçÀ Dççní. DççHçCç jçnlççí l³çç YçÓcççÇmç mçá×ç Dççlcçç Dççní. lçí mçJçç¥lç³çç&cççÇ Dçmç}í lçjçÇ l³ççb®³çç MçÊçÀçÇ®³çç ÒçYççJççHççmçÓvç Lççí[îçç DçblçjçJçj kçÀçíìîççJççÆOç yç´ïççb[í Dççnílç. pçiççlççÇ} mççjí ÒççCççÇcçç$ç. lçÓ cççP³çç DççÆlçL³çç®çç mJççÇkçÀçj kçíÀ}çmç. çÆoJ³ççlcçç Dçmçu³çç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®³çç cçOçÓvç yççníj Dçç}í}çÇ Dççní. lçí mçJçç¥lç³çç&cççÇ Dççnílç vçç ? Hçávnç çÆJç}çÇvç nçíCçí cnCçpçí kçÀç³ç ? Dçmçç ÒçÍvç lçÓ çÆJç®ççª MçkçÀlççímç. çÆMç#çç Dçç®çjçÇlç Dççní çEkçÀJçç vççnçÇ Dçmçí vçmçÓvç. mçJç&mçç#ççÇ mçÓ³ç& YçiçJççvççb®çí Hçá$ç ³çcçOçcç& Dçmçí cççvçu³ççmç. Oçcç&. lççÇ MççÆÊçÀ. ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí DçJçlççj Dççnílç ní pççCçC³ççmç l³ççbvçç çÆkçÀl³çíkçÀ Jçøçx }çiç}çÇ. lçmçí®ç Òçl³çíkçÀ iççJççmç. Òçl³çíkçÀ Mçnjçmç. vççnçÇ kçÀç ? ³ççmçç"çÇ JçCçç&Þçcçç®ççÇ ³ççípçvçç Pçç}çÇ. l³çç®çÒçcççCçí mççcçáçÆnkçÀ/mççbçÆIçkçÀ J³ççÆÊçÀcçlJççcçO³çí Dçmç}íu³çç Òçl³çíkçÀ J³ççÆÊçÀ®çí MççÆÊçÀ-mççcçL³ç& içáCçiçCç Dçblç}çavç nçíTvç Dçmçlççlç. lççí MççÆÊçÀmJçªHççlç Dçmçlççí. lçmçí®ç pçvcçlç: yç´çïçCç Dçmç}íu³ççmç Hçá{®çç pçvcç Mçáêç®çç mçá×ç çÆcçUÓ MçkçÀlççí. DççHçDççHçu³çç MçáYç kçÀcçç&®³çç HçÀ}çJçj DççHç}ç JçCç& DçJç}byçÓvç Dççní. kçíÀJçU SkçÀç çÆJççÆMç<ì JçCçç&lç pçvcç Pçç}ç cnCçpçí ³çcç.Þçí<þçÇ JçÌM³ç Dçmç}ç lçjçÇ l³ççvçí #ççÆ$ç³ç JçÉÊççÇ®çí DçJç}byçvç kçíÀ}í vçJnlçí kçÀç ? pçvcçlç: Mçáê DçmçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç kç=ÀHçívçí cç}ç yç´ïç%ççvç ÒççHlç Pçç}í vççnçÇ kçÀç ? çÆvçjblçj Òç³çlvççvçí (lçHçç®çjCççvçí) MçÓê mçá×ç JçÌM³ç. Dçmçç Dççní. cççP³çç Içj®çí Yççípçvç ní yç´çïçCç箳çç Içj®çí®ç Yççípçvç nçí³ç. ní pççCçu³ççvçblçj mçá×ç mççOçvçç¬çÀcçççÆMçJçç³ç ÞççÇ oÊççb®³çç Dçvçáiç´nçmç ÒççHlç nçíCçí DçMçkçw³ç nçí³ç. ³ççlççÇ} ní jnm³ç Dççní yçjí kçÀç ! pççÇJç HççÆjCççcç ¬çÀcççvçí çEkçÀJçç çÆJçHççÆjCççcç ¬çÀcççvçí kçÀcç&mçá$ç箳çç Dçvçámççj pçvcç IçíC³ççmç JçCç& DççJçM³çkçÀ Dççní. ³çç kçÀçjCççvçí®ç ÞççÇHçço ÒçYçbÓvççÇ l³ççb®³çç DççÆlçL³çç®çç mJççÇkçÀçj kçíÀ}ç vççnçÇ. cççvççÆmçkçÀ Jç DçO³çççqlcçkçÀ mHçbovçí çÆJçøçHçÓçÆjlç Dçmçu³ççkçÀçjCççvçí lçíLççÇ} Jçç³çácçb[} kçÀ}áçÆøçlç Pçç}í nçílçí. DççHçDççHç}í kçÀç³ç& kçÀjC³ççmçç"çÇ mçÓ³çç&HççmçÓvç Gpçç& ÒççHlç kçÀjlççlç. Òçl³çíkçÀ jç<ì>çmç SkçÀ Dççlcçç Dçmçlççí. DççkçÀçMççlç çÆJçjçpçcççvç Dçmç}í}í mçÓ³ç& çEyçyç JçíiçUí Jç l³ç箳ççlç DççÆOççÆ<þlç Dçmç}í}í oíJçlçç mJçªHç oíJçlççlcçç JçíiçUí. çÆpçJçblç J³ççÆÊçÀcçO³çí pçmçí ®çÌlçv³çJçblç Dçmçí pççÇJçkçÀCç Dçmçlççlç. pççÇJçjçMççÇ®³çç MçáYççMçáYç kçÀcçç&vçámççj v³çç³ç kçÀªvç HççH³ççbvçç çÆMç#çç kçÀjCççjçÇ oíJçlçç MççÆÊçÀ Dççní Dçmçç DçLç& nçílççí. lçj Òçl³çíkçÀ pççlççÇmç SkçÀ Dççlcçç Dççní kçÀç³ç ? HççJç&lççÇ oíJççÇ nçÇ çÆncçHçJç&lçç®ççÇ kçÀv³çç Dçmçí cnCççlççlç. l³çç çÆncçJçblçç®ççÇ Hçá$ççÇ nícçJçlççÇ nçí³ç.

³çç 27 vç#ç$ççb®ççÇ pççÇ DççÆOç<þç$ç oíJçlçç Dççní çÆlç®çç pçvcç lççjçoíJççÇ cnCçÓvç Pçç}ç. mçÉ<ìçÇ çÆvç³çcççÒçcççCçí 27 vç#ç$ççblçÓvç Yç´cçCç kçÀjCçí nç ®çbêç®çç Oçcç& nçí³ç. Hçnçì Pçç}çÇ Dçmçí mçcçpçÓvç iççÌlçcç $ç+øççÇ Dçvçá<þçvççmç yççníj içí}í. KçN³çç mççÇlçímç DçivççÇoíJççvçí DççHçu³çç içYçç&lç }HççÆJç}í Jç cçç³çí®³çç mççÇlçímç jçJçCççvçí }bkçíÀmç vçí}í. yççyççjí ! ¿çç Oçcç&mçÓ#cççmç Dçvçámçªvç lççjçoíJççÇ cçnçHççÆlçJç´lçç nçí³ç. Dçnu³çí®ççÇ cçvç:MçÊçÀçÇ pç[ Pççu³ççvçí çÆlç®çí MçjçÇj HçCç pç[lJç HççJçÓvç MççÇUç Pçç}çÇ. çÆl箳çç cçvççlç ®çbêç®çí ªHç çqmLçj Pçç}í DçmçÓvç çÆlç®çí Ëo³ç ®çbêçOççÇvç Pçç}í nçílçí. cçboçíojmlçLçç ~ Hçb®çkçÀv³ççcçd Hç"íçÆVçl³çcçd cçnçHççlçkçÀ vççMçvçcçd ~~''-Dçmçí cnCçlççlç. Mç®ççÇoíJççÇ®çç DçççÆJçYçç&Jç ³ç%çkçáÀb[çlç êçÌHçoçÇ®³çç ªHççvçí Pçç}ç. ®çábyçkçÀ }çínç®çí DççkçÀøç&Cç kçÀjlçí. lççjçoíJççÇ®³çç cçvççlç yçÉnmHçlççÇ çÆJçøç³ççÇ kçÀOççÇ®ç HçlççÇ Dçmçu³çç®çí YççJç GlHçVç Pçç}í vççnçÇlç. HççÆlçJç´lçç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí Fbê Dçnu³çímç mHçMç& kçÀª MçkçÀlç vçJnlçç. pçj içá©iç´nçvçí Dçmçí kçíÀu³ççmç. Hçç®ç ªHç. YççÇ<cç cnCçç}í ``kçáÀkçÀcç& Iç[lç Dçmçlçç. Dçnu³çí®³çç MççHççcçáUí iççÌlçcç $ç+øççÇ 12 Jçøç¥Hç³ç¥lç Yç´çÆcç<þ nçíTvç lçovçblçj çÆMçJçç®ç&vçç kçÀªvç mJçmLç Pçç}í. mççÇlçç. Hçb®ç kçÀv³ççb®çí çÆJçJçjCç lçWJnç cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ ! DççÆnu³çç. mçÉ<ìçÇlççÇ} Òçl³çíkçÀ DçCçá®çí DççkçÀøç&Cç kçÀªvç. lççÇ Yçj ³ççÌJçvççlç Dçmçlççvçç. Fbê oíJçlçç oíJçMççEÊçÀmçcHçVç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. cnCçÓvç 27 vç#ç$ççb®ççÇ DççÆOç<þçvç oíJçlçç lççjçoíJççÇ. Oçcç& çÆJçª× nçíF&}. Hçç®ç cçvç Dçmç}í lçjçÇ. lççÇ Dç³ççíçÆvçpçç Dççní. ÞççÇjçcç箳çç ®çjCç OçáUçÇvçí Dçnu³çí®çí MççHç çÆJçcççí®çvç Pçç}í. cçç³çç Dçnu³çí®³çç MçjçÇjçlççÇ} pççÇJççCçÓ Fbê箳çç lççÇJç´ DçMçç F®sçcçáUí GlHçVç Pçç}çÇ nçílççÇ. nç çÆJçøç³ç Oçcç& çÆJç©× Dççní. cnCçÓvç çÆJçJççnmçcç³ççÇ kçíÀ}í}í MçHçLçí®çí GuuçbIçvç Pççu³ççmç #çlççÇ vççnçÇ. Mçkçw³çlççí l³çç®çç çÆJçjçíOç kçíÀ}ç HçççÆnpçí çEkçÀJçç DçOçcç& Iç[lç Dçmç}íu³çç l³çç mLç}ç®çç l³ççiç kçíÀ}ç HçççÆnpçí. DççHçCç ní kçÀç³ç kçíÀ}í ?'' DçO³ççlcççlç Dçnu³çç iççÌlçcççHçí#çç G®®ç mlçjçJçj nçílççÇ. ``p³çç JçíUçÇ êçÌHçoçÇ®çç cççvçYçbiç Pçç}ç. YçÓ®ç¬çÀçlç 12 jçMççÇcçO³çí 27 vç#ç$çí Dççnílç. kçáÀ"u³ççnçÇ Oçcç& çÆJçª× kçÀç³çç&®ççÇ DçOççíiçlççÇ nçílçí. kçáÀkçwkçáÀì ªHç OççjCç kçÀªvç l³ççvçí yççbiç çÆo}çÇ. lççjçoíJççÇ®³çç cçvççlç HçlççÇ®çí YççJç GlHçVç kçÀjC³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ yçÉnmHçlççR®ççÇ nçílççÇ.'' ³ççJçj êçÌHçoçÇ KçáokçÀvçd nçmç}çÇ. l³ççvçí Dçnu³çí cçç³çí®ççÇ Dçnu³çç GlHçVç kçÀªvç l³çç cçç³çí®³çç Dçnu³çíMççÇ mçcççiçcç kçíÀ}ç.``Dçnu³çíJçj Fbê cççíçÆnlç Pçç}ç nçílçç Jç çÆlç}ç ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççvçí cçç³çí®çç GHç³ççíiç kçíÀ}ç. mçbHçÓCç& mçÉ<ìçÇlç HççÆjCççcç oMçílç SKççoçÇ çÆJçHçlkçÀçjçÇ çqmLçlççÇ GlHçVç Pçç}çÇ Dçmçlçç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çç DçJçlççj nçílçí. lççjç. Oçcç& çÆJç©× Dçç®çjCç kçíÀ}í. Hçjblçá }çínçJçj cçççÆ}v³ç Dçmçu³ççmç ®çábyçkçÀç®ççÇ DççkçÀøç&Cç kçÀjC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ Dçl³çblç yç}nçÇvç nçílçí. cçç³çç Dçnu³çç Jç Fbê mçcççiçcççÇ Dçmçlçç iççÌlçcççvçí HçççÆn}í Jç ¬çÀçíçÆOçlç nçíJçÓvç l³çç oçíIççbmç MççHç çÆo}ç. l³ççbmç DççOççjYçÓlç Dçmç}í}ç Dççlcçç SkçÀ®ç ! nç SkçÀ çÆJççÆ®ç$ç Dçmçç çÆJçøç³ç Dççní. JçÉ× HççÆlç ³ççÌJçvçJçlççÇmç lçÉHlç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ. cnCçÓvç Dçnu³çç Hçjcç HççÆJç$ç Dççní Dçmçí pççCç. êçÌHçoçÇ. ³çáçÆOççÆ<þjçbmç çÆnlççíHçoíMç kçíÀ}ç. cççÆ}vçlJççmç vççnçÇmçí kçÀªvç. DççÆivçÒçJçíMç kçíÀu³ççJçj cçç³çí®ççÇ mççÇlçç içáHlç Pçç}çÇ Jç KçjçÇ mççÇlçç yççníj Dçç}çÇ. içá© iç´nç®çç vçJní. çÆlç©cç}oçmç ³ççJçj cnCçç}í . cççíçÆnlç Pçç}í Jç çÆl箳ççMççÇ çÆJçJççn kçíÀ}ç. ¿çç ÒçcççCçí yço} Iç[}í}çÇ lççjçoíJççÇ Jç HçÓJçça yçÉnmHçlççÇmç çÆJçJççn kçíÀ}í}çÇ lççjçoíJççÇ çÆYçVç nçílç.pçJçU DççkçÀçÆøç&lç kçÀjlççlç. YççÇ<cçç®çç³ç& MçjMç³³çíJçj Dçmçlçç. nç çÆJçøç³ç cç}ç mçá}Yç jçÇçÆlçvçí mçcçpçlç vççnçÇ cnCçÓvç ¿çç®çí çÆJçJçjCç kçÀjçJçí nçÇ ÒççLç&vçç. lçWJnç cççPçí JççiçCçí DçvçáçÆ®çlç nçílçí. . lçmçí vç kçÀjlçç mçkçÀ} Oçcç祮çí %ççlçí Dçmç}í}í yçÉnmHçlççÇvçí. Dçnu³çç cnCçç}çÇ ``ní cçávççÇJçj. ®çvê cçb[}ç®çí DççÆOç<þçvç oíJçlçç Dçmç}íu³çç ®çbêçmç HççJçCçí nç®ç Oçcç& nçí³ç. çÆJçéçHççÆjCççcççmç vçÓlçvç çÆoMçç oíC³çç®çç mçbkçÀuHç pçWJnç nçílççí l³ççJçíUímç cçç$ç Dçmçí DçJçlççj nçílççlç. cnCçÓvç lççjç-®çbê ³ççb®çí çÆcç}vç ní Oçcç& çÆJçª× vççnçÇ. lççjçoíJççÇ®³çç MçjçÇjçlççÇ} pççÇJççCçÓb®çí çÆl箳çç cçvç:ÒçJçÉçÆÊç ÒçcççCçí yço} Iç[}í. içá© iç´nç®çí DççÆOç<þç$ç oíJçlçç Dçmç}í}í yçÉnmHçlççÇ. cnCçÓvç mççÇlçç cçnçHççÆlçJç´lçç Dççní Dçmçí pççCç. l³ççJçj YççÇ<cç cnCçç}í.'' MççHçiç´mlç Pçç}í}ç Fbê Hçb®ç Hççb[Jç cnCçÓvç pçvcççmç Dçç}ç.

oá<ì ÒçJçÉÊççÇ Dçmç}íu³çç jçJçCçç®ççÇYçç³çç& Pçç}çÇ. SkçÀçMççÇ çÆJçJççn kçíÀu³ççvçí oçíøç vççnçÇ. ÞççÇ oÊçç$çí³ççbvççÇ DççHçu³ççDçvçáiç´nçvçí SkçÀç çÆJççÆ®ç$ç DçMçç ³ççíiçMçÊçÀçÇ®çç mçcççJçíMç kçíÀ}ç. HçáC³çJççvç }çíkçÀçbvççÇ ÞççÇHççoçbmç ÞççÇ oÊçÒçYçÓ Dçmçu³çç®çí pççCç}í Jç DççÆOçkçÀ HçáC³çHçÀ} ÒççHlç kçÀjlçí Pçç}í lçj HççHççÇ pçvç ÞççÇHçço ÞççÇoÊç Dçmçu³çç®çí vççkçÀçªvç DççÆOçkçÀ HççHçç®çí YçççÆiçoçj nçílçí Pçç}í. l³çç MçíUçÇmç ÒççCççíl¬çÀcçCç mçcç³ççÇ Dçl³çblç HççÇ[ç nçílçí çÆlç®çí HççÇçÆ[lç mHçbovç Jçç³çácçb[}çlç JççJçjlç Dçmçlççlç. pçjçÇ lççÇ MçíUçÇ HçáJç&pçvcççÇ cççj}íu³çç cçvçá<³ççmç #çcçç kçÀjçÇ} lçj l³çç MçíUçÇmç ÒççCçoçvç kçíÀu³çç®çí HçáC³ç }çYçÓvç çÆlç®çí kçÀcç&®ç¬çÀ Lççbyçlçí. yçá×çÇ kçÀucçøçjçÆnlç Pçç}çÇ DçmçÓvç. SKççÐçç Hçá©øççvçí çÆJçvççkçÀçjCç HçlvççÇmç $ççmç çÆo}ç lçj mçHlçpçvcçHç³ç¥lç yçç} çÆJçOçáj nçílççí Dçmçí mççbiççÇlç}í Dççní. oá<ì mJçYççJçç®ççÇ HçlvççÇ jç#çmç nçíTvç jçJçCç Pçç}ç Jç cçÉoá mJçYççJç箳çç HçlvççÇ®çç çÆyçYççÇøçCç cnCçÓvç pçvcç Pçç}ç. cnCçÓvç. SJç{í®ç vçJní. SkçÀ oá<ì mJçYççJçç®ççÇ Jç SkçÀ cçÉoá mJçYççJçç®ççÇ. HçCç l³çç çÆoJ³ç YçJ³ç DçMçç cçbiç} mJçªHççJçj çEvçoçHçJçço }çoCçí ³ççíi³ç vçJní. jçJçCçç®ççÇ HçlvççÇ Dçmçlççvçç Jç çÆyçYççÇøçCçç®ççÇ HçlvççÇ Dçmçlççvçç çÆl箳ççlç}í pççÇJççCçÓ çÆYçVç nçílçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç pçvcççmç kçÀçjCççÇYçÓlç Pçç}í. l³ççb®³çç cçáKççbmç cçbiç}çjlççÇ kçÀjçÇlç Hçç³ççbJçj çÆKçUí "çíkçÀCççjí Dçmçí }çíkçÀ mçáKçJ³ççOççRvççÇ iç´mlç nçílççÇ}.``lçáPçí cnCçCçí Kçjí Dççní. cçÉlç MçíUçÇvçí cççªvç Kççuuçíu³çç ®ççj-®ççÌIçç cççvçJççb®çç mçÓ[ I³ççJçç DçMçç F®sívçí ÒççCç l³ççiç Pçç}íu³çç kçÀçjCççvçí. nç Hçá©øç m$ççÇ pçvcç Içílççí Jç l³çç ®ççj-Hçç®ç çÆm$ç³çç. MçíUçR®çç pçvcç nçílççí. mçççqlJçkçÀ J³ççÆÊçÀ MçíUçÇmç HçççÆnu³ççJçjnçÇ l³çç®çí cççbmç Yç#çCç kçÀª Fçq®slç vççnçÇ. çÆJçøç³ç vç mçcçpçu³ççmç cççÌvç OççjCç kçÀjCçí GçÆ®çlç nçí³ç. vçHçábmçkçÀ nçílççlç Jç mçbmççjmçáKççmç JçbçÆ®çlç nçíTvç oá:KççÇ nçílççlç.'' HçlççÇ-HçlvççÇcçO³çí kçÀ}n GlHçVç kçÀjCççN³çç J³çÊçÀçÇ®çç Hçá{®çç pçvcç m$ççÇ DçLçJçç Hçá©øç vç nçílçç. l³ç箳çç DçVç mçíJçvççvçí. HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ®³çç jçÆnJççM³ççb®çí mççcçáçÆnkçÀ HçáC³ç Jç mççcçáçÆnkçÀ HççHç SkçÀç®ç JçíUímç HçÀçÆ}lç Pççu³ççvçí. cnCçÓvç cçboçíojçÇ mçá×ç cçnçHççÆlçJç´lçç nçí³ç ! lçWJnç cççÇ cnCçç}çí . mçcçpçç SKççoçÇ J³ççÆÊçÀ SkçÀç MçíUçÇ®çç JçOç kçÀªvç ®ççj-®ççÌIççyçjçíyçj cççbmççnçj kçÀjlçí. FnpçvcççÇ. l³ççb®ççÇ kçÀçcçJççmçvçç Jç mçbmkçÀçj #ççÇCç vç Pççu³ççvçí.'' pççÇJç HççÆjCççcç oMçílç DçvçíkçÀ pçvcç Içílç Dçmçlççí. pçvcççblçjçÇ. cççvçJç pçvcç Içílçí Jç cççbmçYç#çCç kçíÀ}íu³çç cççvçJççb®çç. ÞççÇ oÊçç®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç DçmçÓvç ÞççÇHççoçb®ççÇ çEvçoç kçÀjCççN³ççbmç jçÌjJçççÆo vçjkçÀç®ççÇ ÒçççÆHlç nçílçí. Dçmçu³çç çÆkçÀl³çíkçÀ Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Içìvçç ³çç cçnç®ç¬çÀçlç Iç[lç Dçmçlççlç. lçj lççÇ ³çç pçvcççÇ. SKççoç Hçá©øç ®ççj-Hçç®ç çÆm$ç³ççbMççÇ çÆJçJççn kçíÀu³ççvçí. cççvçJç pçvcççJ³ççÆlççÆjÊçÀ. mçlkçÀcçç¥cçáUí Dççvçbocç³ç mHçbovçí Jç oá<kçÀcçç¥cçáUí HççÇ[çcç³ç mHçbovçí GlHçVç nçílççlç. ®çb®ç} JçÉÊççÇ Dçmç}í}ç Jçç}çÇ ¿çç®ççÇ HçlvççÇ Pçç}çÇ Jç l³çç HççmçÓvç Dçbiçoç®çç pçvcç Pçç}ç. Hçá©øç pçvcç Içílçu³ççmç l³çç pçvcçç mçbyçbçÆOçlç Oçcçç&®çí Dçç®çjCç kçíÀ}í HçççÆnpçí. ní çÆlçIçí cçboçíojçÇ®çí Hçá©øçpçvcç Dçmçlçç çÆlç®çí HçlvççÇ nçílçí. yççyççjí ! Jçç³çácçb[}çlç HççÇ[çcç³ç Jç Dççvçbocç³ç mHçbovçí Dçmçlççlç. lçovçblçj. HçáC³çJççvç pçvççbmç kçíÀJçU vççcçmcçjCççvçí DçÒç³çlvççbvçí mçJç& cçvççíjLç HçÓCç& nçílç lçj HççHççÇpçvç ÞççÇHççoçb®ççÇ çEvçoç kçíÀu³ççvçí l³ççb®³ççJçj vççvçç ÒçkçÀçj®çí . m$ççÇ pçvcç Içílçu³ççmç l³çç pçvcççmçbyçbçÆOçlç Oçcçç&®çí Dçç®çjCç kçíÀ}í HçççÆnpçí. DçMçç lççÇvç HçlvççÇ nçíl³çç. l³çç pçvcççcçO³çí çÆlç}ç SkçÀ ®çb®ç} mJçYççJçç®ççÇ.``mJççcççÇ ! m$ççÇmç SkçÀ®ç HçlççÇ çEkçÀJçç Hçá©øç SkçÀHççqlvçJç´lç Dçmç}ç HçççÆnpçí Dçmçí cnCçlççlç lçj yçnáYçç³çç& çEkçÀJçç yçnáYçlç&ÉlJç çEvçovççdzç Dççní vçç ?'' kçÀcç&®ç¬çÀ HççÆjCççcç : çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í .kçÀçjCç l³ççJçíUçÇ cççÇ oá³ççxOçvç箳çç DççÞç³ççlç nçílççí. nç kçÀç}®ç¬çÀç®çç ÒçYççJç Dççní. Hçá{çÇ} pçvcççÇ. %ççvççío³ç Pçç}ç Dççní. cççvçJççbvççÇ #çcççiçáCçç®çí DçJç}byçvç kçíÀ}í HçççÆnpçí. Hçá©øç pçvcç IçíTvç l³çç m$ççÇ®çç GHçYççíiç Içílççlç. pçj çÆJççÆJçOç pçvcç IçíTvç Òçl³çíkçÀ pçvcççÇ. cçÉoámJçYççJç Dçmç}íu³çç çÆJçYççÇøçCçç®ççÇ HçìjçCççÇ Pçç}çÇ. cççbmççnçj çÆvççÆøç× Dççní. ®çb®ç} mJçYççJçç®ççÇ HçlvççÇ Jççvçj nçíTvç Jçç}çÇ Pçç}ç. jçJçCç mçbnçjçvçblçj. kçÀuHççblçjçÇ. cçboçíojçÇ®çç Hçá©øç pçvcç nçílçç. HçMçÓ-Hç#³çççEo®çç mçá×ç pçvcç Içílççí. Dççlçç lçí kçÀ}áçÆøçlç jÊçÀ cççP³ççlç vçmçÓvç. SkçÀçpçvcççÇ Dçmçí Pççu³ççmç J³ççÆYç®ççj oçíøç Iç[lççí. lçj Jçç}çÇ®ççÇ HçlvççÇ Dçmçlççvçç. Lççí[îçç pçvcççlç m$ççÇ lçj Lççí[îçç pçvcççlç Hçá©øç nçílççí. cççPçí jÊçÀ kçÀ}áçÆøçlç Pçç}í nçílçí Jç yçá×çÇ Yç´<ì Pçç}çÇ nçílççÇ.

lçí GvcçÊç DçJçmLçílç Dçmç}í}í çÆmç×Hçá©øç nçílçí. lççí iççíçEJço çÆoçÆ#çlç kçÀçíCççÇ vçmçÓvç lçÓ®ç DçmçMççÇ} ! jçpçøçça nçíTvç lçbpççJçÓj mçbmLççvççlç cçnçcçb$ççÇ®çç HçoYççj mççbYççUÓvç kç=Àlçkç=Àl³ç nçíMççÇ}. lçáP³çç çÆMç<³çHçjbHçjílç çÆlçmçjç çÆMç<³ç kç=À<CçmçjmJçlççÇ cnCçÓvç lçÓ®ç DçmçMççÇ}. çÆJçÐççjC³ç cçnçÆøç& ³çç vççJççvçí lçáPççÇ K³ççlççÇ nçíF&}. cççPçí Jç³ç 16 Jçøçç&®çí Pçç}í Dçmçlçç. mçJç&cçbiç}Òço DçMçç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ Jç yç´ïçlçípç Dçmç}í}í ÞççÇ DççHHç}jçpç Mçcçç& ³ççbvççÇ kçíÀ}çÇ. ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçmç SkçÀç DçJçOçÓlçç®çí Dççiçcçvç Pçç}í. kçÀçíCççmç DçççÆMçJçç&o Ðçç³ç®çí Dçmç}í lçj çÆMçJççÇ-iççUçÇ kçÀjçÇlç Dçmçç l³ççb®çç çÆJççÆ®ç$ç mJçYççJç nçílçç. }³ç ¬çÀcç HçÓCç& Pçç}í ? HçCç ÞççÇ oÊç lçí ÞççÇ oÊç®ç. Flçkçw³ççlç ÞççÇHççoçbvççÇ l³çç çÆmç×箳çç ®çjCççb®çí Jçbovç kçíÀ}í. lçí HççÆJç$ç ³ççíiçççÆivç mJçªHç DçmçÓvç l³ççb®³çç HççoákçÀçb®çç cççÆncçç JçCç&vç kçÀjC³ççmç ³çáiçínçÇ kçÀcççÇ Hç[lççÇ}. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . lçáP³çç cçvççlç cççP³çç çÆJçøç³ççÇ Hçá$ç YççJç GlHçVç Pççu³çç kçÀçjCççvçí cççP³çç Hçá{çÇ} vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ ³çç vççJççvçí nçíCççN³çç DçJçlççjçlç kçÀçMççÇ #çí$ççÇ kç=À<CçmçjmJçlççÇ nçíTvç lçÓ cç}ç mçbv³ççmç oçÇ#çç oíMççÇ}. l³ççvçí ÞççÇHççoçbvçç DççHçu³ççpçJçU Içílç}í. mJç³çbYçÓ oÊçç®ççÇ Hçávç:ÒççÆlç<þç. ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ. Jçío . lçÓ mçbv³ççmç Oçcçç&®çç G×çj kçÀjMççÇ}. kçÀçíCçç®ççÇ mlçálççÇ kçíÀ}çÇ lçj l³çç J³çÊçÀçÇ®çí HçáC³ç #ççÇCç nçílç Dçmçí. ÞççÇHçço. cççlçá} ÞççÇ JçWkçÀìHHçç ³ççb®³çç KççbÐççJçj yçmçÓvç l³ççb®³çç çÆMçKçíMççÇ ®çí<ìç kçÀjçÇlç. yççyççjí ! GÐçç lçá}ç DççCçKççÇ ®ççÆj$ç mççbçÆiçvç Dçmçí cnCçÓvç çÆlç©cç}oçmççbvççÇ. yçákçwkçÀjç³ç kçÀjçÇ}. çqmLççÆlç. ÞççÇ oÊç mçkçÀ} HçáC³ç#çí$ççlç mvççvç kçÀªvç mçO³çç SkçÀç vçoçÇlç Dççnílç. lçáP³çç mçnçíoj mçç³çCçç®çç³ç祮³çç JçbMççlç ³çíCççN³çç Mçlççyoçlç iççíçEJço çÆoçÆ#çlçç®çç pçvcç nçíCççj Dççní. lçí nçm³ç Hççnèvç çÆmç×çmç mçcççOççÇ }çiç}çÇ. ³ççmç kçÀçMççÇ çÆJçéçíéçj Jç cççlçç DçVçHçÓCçç& ¿ççb®ççÇ mçç#ç Dçmçí}. l³ççb®çí JççiçCçí DçlççÇ çÆJççÆ®ç$ç nçílçí. ÞççÇHçço cnCçç}í ``cççOçJçç ! lçáP³çç F®síÒçcççCçí çEnoÓ mççcç´çp³çç®ççÇ mLççHçvçç. l³ççbvççÇ OççjCç kçíÀ}í}í DççÆivç Jçm$ç nçí³ç. HççÇçÆ"kçÀçHçájJççÆmç³ççbvççÇ l³çç çÆmç×çmç mJç³çbYçÓ oÊç kçÀçí"í Dççnílç Dçmçí çÆJç®ççj}í. l³çç çÆmç×Hçá©øççmç DççHçu³çç IçjçÇ çÆYç#çímç ³çíC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. lçÓ nçÆjnj-yçákçwkçÀjç³ç ³ççb®³çç Hçç"çÇMççÇ mçoÌJç Dçmç}í HçççÆnpçí. Dççpççíyççb®³çç IçjçÇ l³çç çÆmç×çmç ÞççÇHççoçb®çí oMç&vç Pçç}í. çÆmç×çbkçÀ[í ¢<ìçÇ kçÀªvç nçmç}í.GHççÆvçøço mçá×ç l³ççb®³çç HççoákçÀçb®çí JçCç&vçkçÀjC³ççmç DçmçcçLç& Dççnílç. l³çç çÆmç×箳çç cçvççlç Hçá$ç Jççlmçu³ç GlHçVç Pçç}í. SkçÀç MçáYç cçánèlçç&Jçj l³çç cçÓlçça®ççÇ Hçávç:ÒççÆlç<þç. çÆmç×çvçí Dçç½ç³ç& J³çÊçÀ kçÀjlçç®ç ÞççÇHçço cnCçç}í -``lçÓ çÆJçÐççjC³ç ³çç vççJççvçí ÞçÉbiçíjçÇ HççÇ"ççÆOçHçlççÇ nçíMççÇ}. çÆkçÀlççÇ ³çáiç Pçç}í ? çÆkçÀlççÇ kçÀuHç }çíì}í ? kçíÀJç{í JçíUç mçÉ<ìçÇ. lçí DççÆÜlççdzç DçmçÓvç mçç#ççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççnílç ! mçÉçÆ<ìlççÇ} Òçl³çíkçÀ DçCçá ³çç Hçjcç mçl³çç®çí mçç#ççÇoçj Dççnílç.çÆJçIvç Jç DççÆvç<ì kçÀçímçUlç.'' Dçmçí SíkçÀu³ççJçj Dççvçboçvçí çÆmç×箳çç [çíȳççlçÓvç DçÞçÓOççjç Jççnè }çiçu³çç. YçÊçÀçbvççÇ KçÓHç MççíOçç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀu³ççJçj SkçÀç vçoçÇlç mJç³çbYçÓ ÞççÇ oÊçç®ççÇ cçÓlçça mççHç[}çÇ. JççpçHçí³ç³ççpççÇ cççOçJçç®çç³ç& ní çÆJçÐççjC³ç cçnøçça vççJççvçí K³ççlç nçílççÇ}. lçWJnç lçí çÆmç× Hçá©øç cnCçç}í kçÀçÇ. ÞççÇHççoçb®çí DççÆivç mJçªHç Dççní. kçíÀJçU oçívç Jçøçç&®³çç l³çç yçç}kçÀçmç HçççÆnu³ççJçj. çÆJçÐççjC³ççb®çí ÒççkçÀìîç : cçbçÆojçlç cçÓlçça®ççÇ Hçávç:ÒççÆlç<þç Pçç}íu³çç çÆoJçMççÇ. l³çç çÆoJçMççÇ®çí çÆvç©HçCç lçíLçí®ç LççbyççÆJç}í. l³çç cçnçílmçJçç®çí DçOJç³ç&Ó ÞççÇ yççHçVçç³ç& nçílçí. mçcççOççÇ lçÓvç J³çálLççvç Pççu³ççJçj. JççÆMç<þ MççÆÊçÀ HçjçMçj $³ççøçx³ç ÒçJçjççqvJçlç HççjçMçj iççí$ççíodYçJç $ç+iJçíoçvlçiç&lç.

cççokçÀ êJ³ç箳çç mçíJçvççvçí. Oçcç&yç× Dçmç}íu³çç Òçl³çíkçÀçb®çç F®sç HçÓCç& kçÀjlççlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç vçÌJçíÐç cnCçÓvç ®çCçí "íçÆJç}í nçílçí. l³çç çqmLççÆlçcçO³çí DççÆvçJç&®çvççdzç Dççvçboç®çç DçvçáYçJç Içílççí. çÆvççÆJç&kçÀuHç mçcçççÆOç çqmLççÆlçmç ÒççHlç kçÀªvç Içílççí. #çCçYçj oMç&vç oíJçÓvç lçí ªHç DçblçOçç&vç HççJç}í. cçvçá<³ç l³ç箳çç oínçlç ¿çç çqmLçlççÇ®çç DçvçáYçJç kçÀjlççí.'' KççÆvçpççbcçO³çí ®çÌlçv³ç çÆvçêçJçmLçílç Dçmçlçí. cçnçÒç®çC[ Jçíiç Dçmç}íu³çç ÒçkçÀçMçç®çç Jçíiç HçCç l³ççb®³çç DççÆlçcççvçmç JçíiççHçá{í kçÀcççÇ Hç[í}. Dççpç vçÌJçíÐç cnCçÓvç oçKççÆJç}í}í ®çCçí }çínKçb[ Pçç}í ¿ççb®ççÇ Kçblç Jççìlçí. vçççqmlçkçÀlJç Jçç{í}. cççÇ Jç çÆlç©cç}oçmç SkçÀç Kççí}çÇcçO³çí O³ççvçmLç yçmç}çí nçílççí. cçvçá<³ççlç cçvç:MçÊçÀçÇ HçÓCç&HçCçí kçÀç³ç&jlç Dçmçlçí. lçj cçvççmç DçlççÇlç Dçmç}í}í DççÆlçcççvçmç SkçÀ Dççní. DçMççÇ ÞççÇoÊçÒçYçÓb®ççÇ Dçç%çç Pçç}çÇ. cççP³çç ³çç mçbMç³çç®çí çÆvçjmçvç kçÀªvç cç}ç kç=ÀlççLç& kçÀjçJçí nçÇ ÒççLç&vçç. mçcçmlç ¢M³çç¢M³ç MçÊçÀçÇb®çç DççOççj ÒçYçÓ®ç Dççnílç. mçÓ³ç& çÆkçÀjCççb®³çç mHçMçç&vçí lçí ®çCçí }çínKçb[çlç ªHççblçj HççJç}í. KççÆvçpççcçO³çí DçvçíkçÀ jmçç³ççÆvçkçÀ ÒççƬçÀ³ççcçáUí ÒççCçç®ççÇ GlHçÊççÇ nçílçí.``yççyççjí ! kçÀçbnçÇ Mçlçççqyovçblçj kçÀ}çÇ ÒçyçU Pççu³ççvçí. ÒççCçMçÊçÀçÇ ªHççvçí J³çÊçÀ Pçç}í}í ®çÌlçv³ç lçlJç HççÆjCççcç¬çÀcççvçí çÆJçkçÀçÆmçlç nçíTvç cçvç箳çç cççO³çcççvçí kçÀcç& kçÀjC³ççmç DçY³çmlç nçílçí. oÊçkçÀLçç Òçmçbiç ÞçJçCççvçí kçÀçU Içç}çÆJçlç nçílççí. YççÆJç<³ççlç Oçcç&mçbmLççHçvçímçç"çÇ mçiçȳçç kçÀç³ç&¬çÀcççlç yççÇpç ªHççvçí ³çç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlççjçlç Dçvçáiç´n kçÀjlççÇ}. ÒçYçÓb®çí oMç&vç DçççÆCç ®çCçí }çínKçb[çlç ªHççblççÆjlç nçíCçí ní kçÀçnçÇ çÆJçMçíøç mçÓ®çkçÀ Dççní kçÀç ? DçMççÇ cççP³çç cçvççlç MçbkçÀç GtJç}çÇ. Hçjcç p³ççíçÆlçmJçªHç Dçmç}íu³çç ÞççÇiçá©MççÇ lççoçlc³ç çqmLççÆlç®çç DçvçáYçJç Içílççí. vçççqmlçkçÀlJçç®çí çÆvçcç&Ó}vç kçÀªvç DçççqmlçkçÀlJçç®ççÇ mLççHçvçç kçÀjC³ççmçç"çÇ. ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç lçípç:Hçábpçç Üçjí ÒçYçÓmç Hççínçí®çlçí. DççÆlçcççvçmç ní kçíÀJçU ÞççÇ ÒçYçÓb®çí Dççní. Hçjcç HçÓpçvççdzç. içá©b®çç nçíjç ®çç}Ó Dççní. cççvçJç çEkçÀJçç kçáÀ"u³ççnçÇ ÒççC³ççvçí kçíÀ}í}çÇ }nçvçMççÇ ÒççLç&vçç. ÒççCççcçO³çí cçvç Dçblç}çavç Dçmçlçí. l³çç cçnçmçbkçÀuHçç®çí mJçªHç DççE®çl³ç. ní lçá}ç JçÉ#ççcçO³çí mHç<ì çÆomçí}. lçj l³çç®ççÇ Jçlç&vçÓkçÀ cçç$ç cçnçmçbkçÀuHççmç Dçvçámçªvç Dçmçlçí. cççvçJç箳çç cçvçç®çç Jçíiç kçÓÀcç&içlççÇJçlçd DçmçÓvç ÞççÇ ÒçYçÓb®³çç DççÆlçcççvçmçç®çç Jçíiç cçnçÒç®çC[ Jç kçÀuHçvççlççÇlç Dççní. Dçiçc³ç Jç kçÀuHçvççlççÇlç DçmçÓvç cçnçÒç®çC[ JçíiçJççvç Dçmçlçí. KççÆvçpççqmLçlççÇlç ÒççCç Dçblç}çavç nçíTvç jçnlççí. ¿çç®çí cç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í Jç cçvç oá:KççÇ HçCç Pçç}í. Dçl³çblç cçbiç}Òço Dçmç}í}í 16 Jçøçç&®çí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí ªHç oMç&vç Iç[Cçí kçíÀJçU HçjcçÒçYçÓb®³çç DçJ³ççpç kçÀ©Cçí®çí HçÀU nçí³ç. cnCçÓvç lççí kçÀcç&yçbOçvççHççÓmçvç DççÆ}Hlç Dçmçlççí. HçMçÓ®çç HçÓCç& çÆJçkçÀçmç lççí®ç cçvçá<³ç cnì}ç pççlççí. ÒççCçªHççlç ®çÌlçv³ç DçOç&çÆvçêçJçmLçílç Dçmçlçí. nçÇ çqmLççÆlç lçá}ç HçMçácçO³çí Dçç{Ulçí. Òçl³çíkçÀ #çCççlç kçÀçíìîççJçOççÇ ÒççLç&vçç ÞççÇ ÒçYçÓ mJççÇkçÀçj kçÀjlççlç. cççvçJç ³ççíiçmççOçvçívçí HççÆjHçÓCç& nçílççí. Oçcç&mçccçlç Dçmç}íu³çç ÒççLç&vççmç lççlkçÀçU Òç®ççÇçÆlç oíTvç oá:Kç çÆvçJççjCç kçÀjlççlç.'' cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ ! jçípç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çí mcçjCç. Yçj oáHççjçÇ ÒçYçÓ oÊç #çí$ççlç çÆYç#çç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. lçí Dçblç}çavç çqmLçlççÇlç Dçmçlçí. mçkçÀçUçÇ mçÓ³ççxo³ççmçcç³ççÇ. ``yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! Dççpç oáHççjçÇ cççPçí DçççÆlçL³ç mJççÇkçÀçªvç lçÓ kçáÀjJçHçájçmç pçç. ÞççÇ çÆlç©cç}oçmççbvççÇ Hçá{í mççbiçC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ.'' ÞççÇ çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í . nç kçÀçU DççÆlçMç³ç MçáYçÒço Dççní.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -9 kçÀcç&HçÀ} çÆcçcççbmçç Dççpç içá©Jççj Dççní. ÒçYçÓ çÆ®ç$ç çÆJççÆ®ç$ç }çÇ}ç oçKçJçÓvç Dçvçáiç´n kçÀjlççÇ}. mçJç& }çíkçÀ ÒçkçÀçMçcççvç . lççí cçÓ}çOççjçlç mçáHlç Dçmç}íu³çç ®çÌlçv³ççmç mçnñççjçlç vçíTvç mççÆJçkçÀuHç. mçÓ³ç& çÆkçÀjCççb®³çç ÒçJçíMççvçí DççcnçÇ YççvççJçj Dçç}çí. mçÓ³çç&®ççÇ kçÀçíJçUçÇ çÆkçÀjCçí Kççí}çÇlç [çíkçÀçJçlç nçílççÇ. kçÀç³ç Dçç½ç³ç& ! l³çç kçÀçíJçȳçç mçÓ³ç& çÆkçÀjCççblç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Dççcnçb oçíIççbmç oMç&vç Pçç}í.

lçáP³çç mçbHçkçÀç&lç ³çíCççN³çç ÞççÇHççoçb®çí YçÊçÀ çÆMçjçícçCççÇ lçí DçvçáYçJç lçá}ç mççbiçlççÇ} ³çç çÆJçøç³ççmç }íKçCççÇyç× kçÀj. lçáPçí kçÀlç&J³ç DçVç çÆcçUçÆJçCçí Dçmçç çÆJççÆOç®çç çÆvçCç&³ç Dççní. cçnççÆmç× ³ççb®³çç kçÀjJççÇ. Dçvçblç MçÊçÀçÇ. ÞççÇHçço mçMçjçÇj oMç&vç oíTvç Oçv³ç kçÀjlççlç. lççÇvç Dçnçíjç$ç çÆvçjblçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí mcçjCç kçíÀu³ççvçí.``mJççcççÇ ! DççHçu³ççMççÇ ®ç®çç& kçÀjçÇlç Dçmçlçç. cnCçpçí ¿ç箳çç çÆJçHçjçÇlç kçÀjC³çç®çí mJççlçb$³ç l³ççbvçç vççnçÇ. cçvçá<³çç®çç Òç³çlvç vçmçÓvç MçjçÇjç®çí kçÀçcç Dççní. cçvçá<³ççlç cçvç Dçmçu³çç kçÀjCççvçí. ¿çç GHçj çÆJç®ççj kçÀjCçí J³çLç& Dççní.'' ÞççÇ çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``yççyççjí ! lçáP³ççkçÀ[Óvç ÞççR®çí ®ççÆj$ç }íKçvç kçÀç³ç& JnçJçí Dçmçç mçbkçÀuHç HçÓJçça®ç Pçç}ç DçmçÓvç. cçvçá<³ççmç F®sç Dçmççí çEkçÀJçç vçmççí. l³ççb®çí ní çÆoJ³ç Jç YçJ³ç ®ççÆj$ç kçÀmçí çÆ}nçJçí Jç l³ççbvçç kçÀmç}çÇ J³ççK³çç ÐççJççÇ ní mçcçpçlç vççnçÇ. ³çç mçÉ<ìçÇ®çí Hçç}vç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. MçjçÇjçmç lççÇ mJçí®sç vççnçÇ. ³çç Hçç®çvç çƬçÀ³çícçO³çí. ÜçHçj ³çáiççcçO³çí cçb$ç. lçjçÇ cççP³ççJçj kç=ÀHçç kçÀªvç mçl³ççyçÎ} çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ mççbiççJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ. Dçvçblç J³ççHçkçÀlJç. cççvçJç箳çç Hçlçvççmç }çKç cççiç& DçmçlççÇ} lçj oíJç l³ççb®³çç G×çjçmçç"çÇ onç }çKç cççiçç¥vççÇ Dçvçáiç´n kçÀjlççí. cççÇ cnCçç}çí . ní pççCçC³ççmçç"çÇ cççvçJççmç HççÆjHçÓCç&lçç Dçç}çÇ HçççÆnpçí. lçjçÇ ÞççÇ içá© mJçªHçç®çç Dçblç }çiçlç vççnçÇ. $ç+lçá®ç¬çÀ. Òçkç=ÀlççÇ cnCçpçí. lçí mçç#ççlç oÊçÒçYçÓ nçílç. cçvçá<³çç®çí kçÀlç&J³ç kçíÀJçU DçVç mçbiç´n kçÀªvç iç´nCç kçÀjCçí SJç{í®ç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí çÆoJ³ç mJçªHç cççvçJçç®ççÇ oíJçççÆJçøç³ççÇ Dççí{ DççÆvçJçç³ç& Dççní lçmçí®ç oíJç mçá×ç Dçvçblç HççÆjçÆcçlççÇvçç }çbIçÓvç çÆvçcvçmlçjçlç pçvcç Içílççlç. ÞççÇ oÊçÒçYçÓ l³ççb®çí DçbMççJçlççj. cnCçÓvç Kçjí-Kççíìí. cçvçá<³ç箳çç mçbkçÀuHçç®çç Òçcçí³ç vçmçÓvç lçí mçlçlç ®çç}Ó Dçmçlçí.nçíC³çç®çí kçÀçjCç l³ççb®³çç MçjçÇjçlçÓvç yççníj Hç[Cççjí p³ççíçÆlçHçábpç DçmçÓvç oámçjí kçÀçnçÇ vççnçÇ. cnCçpçí. mçÉ<ìçÇcçOççÇ} mçiçȳçç çƬçÀ³çç-ÒççÆlççƬçÀ³çç. pçíJç}í}í DçVç Hç®çvç kçÀªvç MçjçÇjçmç MççÆÊçÀmçbHçVç kçÀjCçí ní®ç MçjçÇjç®çí kçÀlç&J³ç Dççní. mçJç& J³ççHçkçÀlJç Dçmç}í}í ÒçYçÓ mçÉ<ìçÇcçOççÇ} ÒçççÆCçcçç$çççÆJçøç³ççÇ kçÀ©CçícçáUí mçÉ<ìçÇ çÆJçOççvç mçájçÆUlç kçÀjlççlç. iç´n-vç#ç$ççoçR®çí ®ç}vç ³çç mçl³ç箳çç DççOççjçJçj Iç[}í®ç HçççÆnpçí. mçiçáCç mççkçÀçj cçvçá<³ç oín OççjCç kçÀªvç. mçíJçvç kçíÀ}í}í DçVç DççHççíDççHç Hç®çvç nçíTvç MçjçÇjçmç MçÊçÀçÇ Òçoçvç kçÀjlçí. MçjçÇjç mçbyçbçÆOçlç mçl³çç®ççÇ mLççHçvçç Pççu³çç kçÀçjCççvçí. DççHçCç mçl³ç箳çç ÒççÆlç<þíyçÎ} yççí}lç Dççnçlç. . mçÉ<ìçÇ cçO³çí mçl³çç®ççÇ SkçÀoç mLççHçvçç Pçç}çÇ kçÀçÇ lççÇ mJç³çbçÆmç×. kçÀçÆ}³çáiççÇ ³çb$ççvçí mçkçÀ} çÆmç×çÇ ÒççHlç nçílççlç. mçÓ³çç&ío³ç-mçÓ³çç&mlç. Dçmç}íu³çç l³çç çÆvçiçá&Cç. kç=Àlç³çáiççcçO³çí mçbkçÀuHçcçç$çí mçkçÀ} çÆmç×çÇ ÒççHlç nçílç lçj $çílçç³çáiççcçO³çí ³ç%ç-³ççiççvçí. ³ççíiççÇ. YçJ³ç DçJçlççj Içílççlç. ³çáiçOçcçç&mç Dçvçámçªvç Jç cççvçJç箳çç MçÊçÀçÇ-³çáÊçÀçÇb®çç mlçj ³çç DççOççjçJçj mçÉ<ìçÇ çÆJçOççvç箳çç mçjUçÇkçÀjCçç®çç çÆvçCç&³ç nçílççí. çÆmç×. Yççípçvç kçíÀ}í}í DçVç Hçç®çvç kçÀjC³çç®çí kçÀlç&J³ç MçjçÇjç®çí Dççní. ¿ççmç DçJçlçjCç Dçmçí cnCçlççlç. DçvçíkçÀ kçÀçíçÆì yç´ïççC[çlç ÒçkçÀçMçcççvç DçmçCççjí mçÓ³ç&. Dçvçblç %ççvç. %ççvç Dçvçblç mJçªHç Dçmç}í}í ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ní DçvçíkçÀ mçl³ççmç mçÉ<ìçÇ cçO³çí mLççHçvçç kçÀjC³ç箳çç mçbkçÀuHççvçí çÆoJ³ç. l³ççb®çí O³ççvç kçÀjCççN³ççmç. yççyççjí ! ní®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Kçjí-Kçájí lçÊJç nçí³ç. ³çç mçl³ç箳çç DççOççjçvçí Iç[lççlç. yçjí-JççF&ì oçívnçÇ Iç[C³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç Dççní. ní DçvçáuuçbIçvççdzç Mççmçvç Dççní. Òç³çlvçjçÆnlç kçÀç³ç&jlç Dçmçlçí.'' cçvçá<³ç vççvçç ÒçkçÀçj®çí DçVç mçíJçvç kçÀjlççí. ÞççR®çí ®ççÆj$ç mJçlç: ÞççÇ®ç lçáP³çç }íKçCççÇ®³çç cççO³çcççlçÓvç çÆ}nèvç IçílççÇ}. Yççípçvç kçíÀu³ççJçj DçVç Hç®çJçCçí ní MçjçÇjç®çí kçÀlç&J³ç nçí³ç. çÆvçjçkçÀçj mJçªHççmç mçÉçÆ<ìyçÎ} Dçmç}íu³çç DçJ³ççpç Dçvçblç kçÀªCçí HççíìçÇ. lççí mJçí®sí®çç DçvçáYçJç Içílççí. mçl³ç. cç}ç çÆkçÀlççÇ lçjçÇ vçJççÇvç çÆJçøç³ççb®çç G}iç[ç Pçç}ç. cççÇ cçÓlçça ÒççÆlç<þíyçÎ} SíkçÀ}í Dççní. Dçmçç çÆJççÆOç®çç çÆvçCç&³ç Dççní. l³ç箳çç Òç³çlvçççÆMçJçç³ç MçjçÇj DççHç}í kçÀlç&J³ç Hççj Hçç[lç Dçmçlçí. DçÒç³çlvççvçí. lçáP³çç J³ççK³ççb®ççÇ FLçí DççJçM³çkçÀlçç vççnçÇ. Mçm$ççm$ççvçí mçkçÀ} çÆmç×çÇ ÒççHlç nçílç lçj kçÀçÆ}³çáiççcçO³çí ÒççcçáK³ççvçí lçb$ç Òç³ççíiççvçí. vç#ç$ççoçR®çí mçb³çáÊçÀ ÒçkçÀçMç mçá×ç l³ççb®³çç lçípçç Hçá{í mçÓ³çç&mç çÆoJçìçÇ oçKççÆJçu³çç mçcççvç nçí³ç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç oMç&vç oílç Dççnílç. nçÇ SkçÀ çÆvçjblçj ®çç}Ó Dçmç}í}çÇ ³ççíiççƬçÀ³çç Dççní.

ÒçYçÓ mlçbYççcçO³çí çÆJçjçpçcççvç Dççnílç Dçmçç Òç¼çoçvçí çÆvçOçç&j kçíÀ}ç.lçíJç{îççlç çÆlç©cç}oçmççb®çí kçÀb"mJçj #ççÇCç nçíTvç JççkçdÀMçÊçÀçÇ vç<ì Pçç}çÇ. l³çç}ç®ç oÊç lçÊJç Dçmçí cnCçlççlç. DçJçlççjçÇ Hçá©øç ní mçiçUí DççÆJçvççMççÇ lçlJçç®çí®ç DçbMç Dççnílç. SkçÀç #çCççlç cç}ç yççÆOçjlJç Jç çÆlç©cç}oçmççbvçç cçÓkçÀlJç ÒççHlç Pçç}í. Dçç³çá<³çYçj Dççlçç yççÆOçj cnCçÓvç DçmççJçí kçÀç ? kçÀç³ç cççPçí vçMççÇyç ! cççÇ kçÀç³ç kçÀª ? Flçkçw³ççlç vçÌJçíÐççmçç"çÇ "íJç}í}í ®çCçí.vçkçÀçí lçí mçbMç³ç cçvççlç Dçç}í Jç HççÆjCççcç yççÆOçjlJçççÆ®ç ÒççHlççÇ. lçí mJçí®sç lçÊJç Dççní HççÆjHçÓCç& Dççní. l³ççb®³çç çÆoJ³ç oÉ<ìçÇmç Dççu³çççÆMçJçç³ç kçáÀ"}çnçÇ ÒççCççÇ ³çç mçÉ<ìçÇlç pçvcç Içílç vççnçÇ. çqmLçlççÇ. DççÆJçvççMççÇ lçÊJçç®çí %ççvç. l³çç DçbkçáÀçÆjlç vç nçíC³ççmçç"çÇ ®çC³ççb®çí }çínKçb[çlç HççÆjJçlç&vç kçÀªvç lçáP³çç çÆvçoMç&vççmç DççCç}í. lççí OJçvççÇ SíkçÀu³ççJçj cç}ç yççÆOçjlJç ÒççHlç Pçç}í. mçl³çJçmlçÓ mçbyçbçÆOçlç %ççvç mçáÒççÆlç<þçÇlç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. ÒçLçcç ÞççÇHçço ÞççÇ JçuuçYççb®çç DçJçlççj ³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç Içílç}ç. YççÆJç<³çkçÀçUçlççÇ} }çíkçÀçb®³çç kçÀç}içCçvçí ÒçcççCçí. lçmçí®ç. cççvçJç çÆJçvççMççÇ lçlJçç®çí DçbMç Dççnílç. cççÇ SíkçÀlç nçílççí. yççyççjí ! ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç. mçJç& kçÀçjCççbmç Jç mçJç& kçÀç³çç&mç SkçÀcçíJç Dçmçí lçlJç®ç DççOççj Dççní. ÞççÇHççoçb®³çç çÆoJ³ç cççvçmç ®ç#çÓbvççÇ DçJç}çíkçÀvç vç kçíÀ}í}çÇ kçáÀ"}çÇnçÇ JçmlçÓ ³çç mçÉ<ìçÇlç GlHçVç nçílç vççnçÇ. çÆlç©cç}oçmç yççí}lç nçílçí. YççÆJç<³ççlç GHç³ççíiç nçíCççN³çç Hç$ççJçj pçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆ}nèvç oçKççÆJçlç DçmçlççÇ} lçj ÞççÇHçço Kçjí®ç ÞççÇoÊçç®çí DçJçlççj Dççnílç ¿çç®çç cç}ç çÆJçéççmç nçíF&}. lçí %ççvç DççHççíDççHç l³ççmç nçílçí. kçÀçjCç vçmç}í}í kçÀç³ç& nçíCçí DçmçbYçJç Dççní. l³çç oÊçÒçYçÓbvççÇ ³çç kçÀçÆ}³çáiççlç DççHçu³çç mçbHçÓCç& kçÀ}çbvççÇ HççÆjHçÓCç&. yççÇpç ªHççvçí DçmçÓvç. }çínKçb[. cççlçç DçvçmçÓ³ççvçí }çínKçb[ç®çí KççC³çç³ççíi³ç ®çCçí kçíÀ}í nçílçí. lçí pçí mççbiçlç nçílçí lçí SíkçÀC³çç®çí mççWiç kçÀjçÇlç }çínKçb[çlç HççÆjJççÆlç&lç ®çC³ççbkçÀ[í cççÇ yçIçlç nçílççí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbmç mççO³ççmççO³ç Dçmçí kçÀçnçÇ vççnçÇ. cççÇ Òçl³ç#ç oÊç Dççní ní oMç&çÆJçC³ççmçç"çÇ Dçmçí kçíÀ}í. DçLçç&lç. cççÇ SíkçÀC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç lçjçÇ cç}ç kçÀçnçR®ç SíkçÓÀ ³çílç vçJnlçí. içá© iç´nçcçáUí lçáP³ççJçj ³çíCççN³çç çÆJçHçÊççÇ.HçÓJç&³çáiççlççÇ} ÞççÇ oÊç ní®ç ÞççÇHçço Dççnílç kçÀç ? DçMççÇ MçbkçÀç lçáP³çç cçvççlç yççÇpçªHççvçí Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. oÌJçMçÊçÀçÇ. ÞççÇHççoçbvççÇ lçáP³çç MçbkçíÀ®çí çÆvçJççjCç kçÀjC³ççmçç"çÇ vçÌJçíÐççmç oçKççÆJç}í}í ®çCçí }çínKçb[çlç ªHççblçj kçíÀ}í. lçí DçlççÇlç Jç Dçiçc³ç Dççní. çÆlç©cç}oçmç yççí}C³çç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇlç nçílçí HçCç l³ççb®³çç cçáKççlçÓvç Mçyo çÆvçIçlç vçJnlçí. YççÆJç<³çkçÀçUçlç. cççP³çç cçvççlç}ç mçMçb³ç çÆlç©cç}oçmççb®³çç Hçá{í J³çÊçÀ vç kçÀjlçç. nèCç MçkçÀ Òç®ççjçlç ³çíCççj Dçmçu³çç®çí mJççcççR®çí cnCçCçí Dççní. içá© iç´nçmç ®çC³ççb®çç mçbyçvOç Dççní. cççÇ YçÓpç&Hç$ççJçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí ®ççÆj$ç çÆ}çÆnlç nçílççí. lçí}áiçá Yççøçílç ``ÞççÇHçço jçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí'' DçMçç Dç#çjçlç ªHççblçjçÇlç Pçç}í. çÆnjC³çkçÀM³çHççvçí çÆJççÆ®ç$ç Dçmçç Jçj ÒççHlç kçíÀu³ççJçj Dççlçç l³çç®çç cçÉl³çÓ DçmçbYçJç Dççní Dçmçí Jççìlç nçílçí. çÆo}íu³çç JçjoçvçççÆJç©× vç pççlçç. DçMçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí JçCç&vç kçÀjC³ççmç mçnñç HçÀCççÇ DçççÆoMçíøççmç mçá×ç mççcçL³ç& vççnçÇ. l³çç %ççvçç®ççÇ ÒççHlççÇ Pçç}í}í. cççP³çç cçvççlç SkçÀç mçbMç³ççvçí Içj kçíÀ}í. l³çç %ççvççmç ÒççHlç kçÀjC³çç³ççíi³ç cççvçJç ³çç mçÉ<ìçÇcçO³çí pçvcç Içílçu³ççJçj. ÒçYçÓ mlçbYççlçÓvç Òçiçì}í. ³çç oçívç ÒçOççvç GÎíM³ççvçí Pçç}í. Kçjí Hççnlçç ÞççÇkç=À<Cçç®çí çÆvç³çç&Cç kçÀOççÇ Pçç}í ? ní kçÀçÆ}³çáiç kçÀçíCçl³çç çÆoJçMççÇ kçáÀ"u³çç IççÆìkçíÀmç/çÆJçIççÆìkçíÀmç DççjbYç Pçç}í. lçáP³çç kçáÀb[}çÇlç içá© J³ççOççÇ mLççvççlç Dççní. çÆ®çjbpççÇJç cçáçÆvç. içlççÇ. }çíkçÀ kçáÀ"u³çç Hç$ççJçj mJççcççR®çí ®ççÆj$ç çÆ}çÆnlççÇ} yçjí ! MçççÆ}Jççnvç MçkçÀ箳çç Dçblçiç&lç mçO³çç®çí J³çJçnçj ®çç}Ó Dççnílç. l³ç箳ççJçj Hççb{jí MçáYç´ . HçjcçYçÊçÀ Dçmç}íu³çç Òç¼çoç®çí j#çCç kçíÀ}í. kçÀuHçvççlççÇlç DçMçç çÆJçOççvççvçí ÞççÇ vçÉçEmçn YçiçJççvççvççÇ çÆnjC³çkçÀM³çHçç®çç JçOç kçÀªvç. ³çç }çíkçÀçlçÓvç DçblçOçç&vç Pçç}í lçjçÇvççMç vççnçÇ. [çíȳççmç HççHçCççÇmççjKçí. MçÊçÀçÇ SkçÀç çÆJççÆMç<ì ÒçkçÀçjí Dçmç}í HçççÆnpçí Dçmçç çÆvç³çcç vççnçÇ. j#çCç kçÀjCçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Jç ÞççÇ vçÉçEmçnmçjmJçlççR®çí DçJçlççj oÌJçoÓøçCç kçÀjCççN³ççb®çí cço vççMç Jç oíJçYçÊçÀçÇ kçÀjCççN³ççb®çí. oíJç Dççní çEkçÀJçç vççnçÇ ? Dçmçç mçbMç³ç ³çç kçÀ}çdzçáiççlç yçnálçíkçÀçb®³çç cçvççlç ³çílççí. ní Hçjcç mçl³ç Dççní. kçÀçvç"ȳçç yçmçlççÇ} Dçmçç Yç³çbkçÀj OJçvççÇ Pçç}ç. kçÀ}çdzçáiççlççÇ} çÆnC³çkçÀM³çHççb®çç cço vççMç kçÀªvç Òç¼çoçmççjK³çç YçÊçÀçb®çí j#çCç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÞççÇ oÊç ÒçYçáb®çç ÞççÇ vçÉçEmçnmçjmJçlççR®çç DçJçlççj nçíCççj Dççní. ÞççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççR®çç DçJçlççj IçíCççj Dçmçu³çç®çí yçjí®çJçíUç mçÓçÆ®çlç kçíÀ}í nçílçí. oíJç Dççní ní çÆmç× kçÀjC³ççmçç"çÇ vçjçEmçn DçJçlççjç®çí JçÌçÆMç<"îç. cçvççlç mççjKçç SkçÀ®ç çÆJç®ççj nçílçç . lçí Dçl³çblç Òçç®ççÇvç Jç çÆvçl³ç vçÓlçvç Dççní.

®çÌ$ç Mçá× ÒççÆlçHçoç. cççÇ cnCçç}çí ``kçáÀ"u³çççÆn pçvcççÇ. ÞççÇHçço ``vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ ! oÊç çÆoiçbyçj !'' Dçmçí cnCçç}í.'' cççÇ çÆlç©cç}oçmççb®³ççkçÀ[í HçççÆn}í. ní çÆJççÆ®ç$ç HçççÆnu³ççJçj cççP³çç Dçbiççmç oj-oªvç Iççcç HçáÀì}ç. vçÌJçíÐççlç oçKççÆJç}í}í ®çCçí }çínªHç l³çpçÓvç ³çLççJçlç Pçç}í.``yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! kçÀçÆ}³çáiç }çín³çáiç Dççní. MçjçÇj kçÀbHçç³çcççvç Pçç}í.ÞççÇ kç=À<Cçç®çí çÆvç³çç&Cç. oçÇvç oçÆ}lç Jç oá:KççÇ pçvççb®³çç mçíJçílç HçávççÇlç nçíMççÇ}. OççÇMççÇ}ç vçiçjçÇlç ``mççF& yççyçç'' ³çç vççJççvçí ³çJçvç Jçíøççlç cççPçç mçcçLç& mçodiçá© ªHççlç DçJçlççj nçíF&}. ÞççÇkç=À<Cç çÆvç³çç&Cççvçblçj. ÞççÇHçço vçjçEmçnçJçlççj OççjCç kçÀªvç cççPçç JçOç kçíÀ}ç lçj kçÀçnçR®ç Dçç½ç³ç& vççnçÇ. Mçá¬çÀJççj. cççP³çç oínçJçmççvççvçblçj. lçí ¢M³ç cçvççínj nçílçí. kçÀçbnçÇ #çCççblç lçí MçáYç´ Hç$ç (kçÀçiço) DçoÉM³ç Pçç}í. kçÀçbnçÇ kçÀçU cççÇ çÆnjC³çç}çíkçÀçlç Jççmç kçÀªvç ÞççÇHççoçb®³çç Dçç%çívçámççj Hçávnç cçnçjç<ì> oíMççlç pçvcç IçíCççj Dççní. l³ççJçj. HçíÀyç´áJççjçÇ 18 lççjKçímç jç$ççÇ 2 JççpçÓvç 27 çÆcççÆvçìí. içá©-çÆMç<³ç oçíIçínçÇ oçíøçç®çí YççiççÇoçj nçílç. yç´ïçkçáÀ}çílHçVç DçMçç cç}ç yç´ïç%ççvçç®çç yççíOç nçíCçí. lçí}áiçá çÆ}HççÇlç l³ççJçj Dçmçí çÆ}çÆn}í nçílçí . lçá}ç ³çJçvç Jçíøççlç mçcçLç& . ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DçoÉM³ç ªHççvçí ³çíLçí®ç Dççnílç Dçmçç cçvçç®çç çÆvç½ç³ç Pçç}ç. DççÆéçvççÇ vç#ç$ç. cççP³çç cçvççmç Dçmçí Jççì}í kçÀçÇ çÆlç©cç}oçmç yç´çïçCç DçmçÓvç cççÇ jpçkçÀ Dççní. cç}ç lçác箳çç yççUkç=À<Cç ªHççJçj DççÆlçMç³ç ÒççÇçÆlç Dççní.'' çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``SkçÀoç cççÇ ÞççÇHççoçb®³çç cççlççcçnçb®³çç IçjçÇ l³ççb®çí Oçálç}í}í Jçm$ç IçíJçÓvç içí}çí. DççcnçÇ yçIçlçç yçIçlçç. HççÆjmçjçlççÇ} Flçj jpçkçÀ DççHçu³çç JçÉÊççÇcçO³çí çÆvçcçivç nçílçí.'' ÞççÇHçço cnCçç}í ``çÆlç©cç}oçmçç ! lçÓ cçnçjç<ì> oíMççlç içç[içí cçnçjçpç ³çç vççJççvçí jpçkçÀ kçáÀ}çlç pçvcç IçíMççÇ}. cçvççlç çÆJç®ççj Dçç}ç çÆkçÀ ``kçÀç³ç cççPçí oáozJç ! kçáÀjJçHçájçmç pççCçí Dççlçç SkçÀç mJçHvçç mççjKçí Dççní. Òçmlçálç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Jç Hçá{í vçÉçEmçn mçjmJçlççR®³çç ªHççvçí ³çíCççj ³çç®ççÇ mçÓ®çvçç DççHçu³çç çÆJççÆMç<ì MçÌ}çÇlç l³ççbvççÇ mççbçÆiçlç}çÇ nçílççÇ. Flçkçw³ççlç. kçÀucçøçHçÓçÆjlç Dçmçí ní ³çáiç Dççní. lçí çÆkçÀ}kçÀçjçÇ kçÀjçÇlç KçíUlç nçílçí. mçcçLç& mçodiçá© çÆMç[ça Mç[ça mççF&yççyç箳çç ªHççvçí DçJçlçjlççÇ} ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççpççíyçç ! vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ®çç DçJçlççj cçnçjç<ì> oíMççlç IçíC³çç®çç cççPçç mçbkçÀuHç Dççní. Dçvçç³ççmçí cççP³çç cçáKççlçÓvç ``ÞççÇHççoJçuuçYç ! oÊççÆoiçbyçj !'' Dçmçí çÆvçIçç}í. kçwJççÆ®çlç içá© DççHçu³çç çÆMç<³ç Jçiçç&mç yççíOç kçÀjçÇlç. jpçkçÀ kçáÀ}çlç pçvcç Pçç}íu³çç çÆlç©cç}oçmççb®³çç kçÀjJççÇ. lçí mçç#ççlç HçÓJçça®çí oÊçÒçYçÓ DçmçÓvç. çÆKçmlç HçÓJçça 3102 mçç}çÇ. çÆHçUÓvç JççUlç ìçkçÀlççlç lçmçí.Dçmçí Hç$ç çÆomçÓvç Dçç}í. kçÀçÆ}³çáiçç®çç ÒçJçíMç Pçç}ç. mHçMçç&mç cçÉoá Jççìlç nçílçí. YçÓpç&Hç$çç Hçí#çç DççÆlçMç³ç HççlçU.'' ÞççÇOçjçJçOççvççÇ DçJççkçÀ Pçç}í. lççí çÆMç<³ç Dçcçkçw³çç içá©vçí cççPççÇ ÒçMçbmçç kçíÀ}çÇ ³çç DçnbkçÀçjçvçí çÆcçjçÆJçlç Dçmçlççí. MçjçÇj MçÊçÀçÇnçÇvç Pçç}í. l³ççb®³ççcçO³çí ³çç içnvç ®ççÆj$çç çÆJçøç³ççÇ ®ç®çç& kçÀjC³çç®ççÇ çEkçÀJçç pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ F®sç HçCç vçJnlççÇ. l³ççb®çí cçáKç yç´ïçlçípççvçí PçUkçÀlç nçílçí. kçÀçȳçç jbiçç®çí mçáboj Dç#çj Gcçì}í. ÞççÇHççoçb®çí Jç³ç oçívç Jçøçç&®çí nçílçí. l³çç Hç$çç®çç DççkçÀçj Jçç{Óvç oçÇIç&®çlçájñç Pçç}ç. ÞççÇOçjçJçOççvççRvççÇ cççP³ççkçÀ[í JçUÓvç HçççÆn}í. çÆlç©cç}oçmççbmç mçá×ç cçnçjç<ì> oíMççlç ³çíC³ççmç mççbiçlç Dççní.'' ``mJççcççÇ ! ÞççÇHççoçbvççÇ lçácnçmç HçCç cçÉl³çÓvçblçj pçvcç IçíC³ççmç Dçç%çç kçíÀ}çÇ ? DçJçM³ç nç JçÉÊççblç çÆJçmlççjHçÓJç&kçÀ kçÀLçvç kçÀªvç kç=ÀlççLç& kçÀjçJçí DçMççÇ çÆJçvçblççÇ. MçbkçÀj Yçfçmç OçáJçÓvç JççUlç ìçkçÀ DçMççÇ Dçç%çç çÆlç©cç}oçmççmç Pçç}çÇ lçj cççÇ kçÀç³ç kçÀª ? çÆlç©cç}oçmç vçkçwkçÀçÇ cç}ç Jçm$ççmççjKçí oiç[çJçj DççHçìÓvç çÆHçUávç JççUlç ìçkçÀlççÇ}. yç´ïç%ççvçç mçbyçbçÆOçlç çÆJçøç³ççb®çç. 30 mçííkçÀoçmç Pçç}í. nç ÞççÇHççoçb®çç ®çcçlkçÀçj nçí³ç. ÒçcççoçÇ vççcç mçbJçlmçj. çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í . Dççlçç cç}ç ÞççÇHççoçb®³çç MçjCççÇ pççJçí }çiçí}. kçÀçíCçl³ççnçÇ ªHççlç Dçmçlççvçç mçoÌJç cççPçí j#çCç kçÀjC³çç®çç Yççj lçác箳ççJçj Dççní. l³ççb®çç ®çínjç ÒçmçVç Jççìlç nçílçç. êJ³ççpç&vç nílçávçí SKççÐçç çÆMç<³çç®ççÇ ÒçMçbmçç HçCç kçÀjlççÇ}. DççHçCç Dççlcç%ççvççÇ Dççnçílç ³çç®çç DççJç DççCçÓvç. ÞççÇHççoçbmç kçÀ[íJçj IçíJçÓvç KçíUçÆJçlç nçílçí. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®çí cççcçç ÞççÇOçjçJçOççvççÇ. ``oÊç çÆoiçbyçj ! oÊç çÆoiçbyçj ! oÊç çÆoiçbyçj ! DçJçOçÓlçç !'' Dçmçç Iççíøç kçÀjçÇlç nçílçí. DççÆlç mJçíovççvçí. Jçm$ç OçáJçÓvç. ÞççÇHççoçbvççÇ cç}ç #çcçç kçíÀ}çÇ Dçmçí Jççìlç nçílçí.

kçÀçjCç oçvç mJççÇkçÀçj vç kçÀjC³çç®çí DççHçUjçpççb®çí Jç´lç nçílçí. l³ççbvççÇ mJççÇkçÀçj kçíÀ}íu³çç HççHç kçÀcçç¥mç oiOç kçÀjC³çç®ççÇ MçÊçÀçÇ l³ççb®³ççcçO³çí Dçmçlçí. MçjCççiçlççÇ pçíJç{çÇ lççÇJç´ Dçmçlçí lçíJç{îçç®ç lççÇJç´içlççÇvçí nçÇ Dço}ç yço}çÇ Iç[lç Dçmçlçí. vçÌJçíÐç oçKçJçç³ç®³çç Dçiççíoj ÞççÇHçço HçÓpçç cçbçÆojçlç pççJçÓvç ÒççMçvç kçÀjç³ç®çí. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ Jç vçjçEmçnjç³ç Jçcçç& ³ççbvççÇ.mçodiçá© Dçmç}íu³çç cççP³ççkçÀ[Óvç DçJçM³ç Dçvçáiç´nç®ççÇ ÒçççÆHlç nçíF&}. kçÀçbnçÇ JçíUç ÞççÇHçço l³ççb®³çç DçççÆÞçlççb®çí HççHç kçÀcç&HçÀ}. vçÌJçíÐç oçKçJçíHç³ç¥lç ÞççÇHçço Lççbyç}í l³çç çÆoJçMççÇ. ³ççmç Dçvçámçªvç SkçÀ ¢<ìçblç mççbiçlççí. SKççoí mçcç³ççÇ. l³ççb®³ççJçj Dçmç}í}í cçç³çí®çí DççJçjCç oÓj Pçç}í. cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ ! ÞççÇ kç=À<Cççvçí YçiçJçodiççÇlçílç mççbçÆiçlç}í nçílçí kçÀçÇ kçÀcçç&®çí HçÀ} DççÆvçJçç³ç& Dççní. ³ççíçÆiç³ççbmç çÆo}íu³çç oçvçç®çí HçÀU çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í-``ÞççÇkç=À<Cççvçí kçÀcçç&®çí HçÀU Yççíiçu³çç çÆMçJçç³ç ®çákçÀlç vççnçÇ Dçmçí cnì}í Kçjí. ``iççíHçç}ç ! iççíHçç}ç ! oíJçkçÀçÇvçbovç iççíHçç}ç !'' ³çç vççcç cçb$çç®çç pçHç kçÀjMççÇ}. Dçmçí Iç[u³çç çÆoJçMççÇ. HççÆlç®çç GHçJççmç Iç[u³çç çÆoJçMççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ HçCç GHçJççmç kçÀjç³ç®ççÇ. l³ççbvçç DççHçCç DçHç&Cç kçíÀ}íu³çç Hç$ç. kçÀOççÇ kçÀOççÇ. lçá}ç yççUkç=À<Cç ªHççbJçj ÒççÇçÆlç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. lçí oÓOç ÞççÇHçço ÒççMçvç kçÀjçÇlç. ÞççÇHççoçb®³çç pçvcççHççmçÓvç l³ççbvçç Hçájímçí oÓOç çÆcçUlç vçJnlçí. cççvççÆmçkçÀ $ççmççcçáUí. çEkçÀJçç l³ççb®ççÇ mçíJçç kçíÀu³ççvçí HçCç DçMççÇ Dço}ç yço}çÇ nçílçí. l³ççb®³çç JçbMççlç pçvcç}íu³çç DçHçÓJç& Jç çÆoJ³ç çÆMçMçÓmç Hçájí} SJç{í oÓOç DççHçCç oíJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. mJçHvççcççÆOç} cççvççÆmçkçÀ J³çLçícçáUí kçÀçbnçÇ IççÆìkçíÀlç YççíiçÓvç kçÀcç&jççÆnl³ç ÒççHlç kçÀª MçkçÀlççí. lçí oçíIçí oçÆ#çCçç pççmlç oíC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀu³ççmç l³ççb®³ççJçj jçiç kçÀjç³ç®çí. ³çç çÆJç®ççjçbvççÇ cççlçç-çÆHçlçç çE®ççÆlçlç nçílçí. kçÀç}çivççÇMçcçvç oÊççmç vçÌJçíÐççmçç"çÇ "íJç}í}í oÓOç. mçcçLç& mçodiçá©b®çí O³ççvç kçíÀu³ççvçí O³ççvç箳çç cççO³çcççlçÓvç Dço}çyço}çÇ nçílçí. ³çç MçjçÇj箳çç Hçlçvççvçblçj. ÞççÇHçço mççcççv³ç yçç}kçÀ Dççnílç DçMççÇ l³ççb®ççÇ OççjCçç Pçç}çÇ. l³ççb®³çç IçjçÇ SkçÀ içç³ç nçílççÇ. lçí mççjí Òç³çlvç J³çLç& Pçç}í. ÞççÇ DççHç}jçpç. }#çHçÓJç&kçÀ SíkçÀ. l³çç oiç[-OççW[îççmç HçÀçí[Óvç. mLçÓ} MçjçÇjçvçí 10 Jçøç& YççíiççJç³çç®çí kçÀcç&. mçlHçá©øç. içç[içí cçnçjçpç nçíTvç }çíkçÀçÆnlç kçÀjMççÇ}. çEkçÀJçç vççvçç çÆJççÆ®ç$ç cççiçç&vçí l³çç HççHçkçÀcç祮çí çÆvçcçÓ&}vç kçÀjçÇlç. DççHç}çÇ Dççlç&lçç. ní lçá}ç cççPçí Jçjoçvç Jç DçYç³çoçvç !'' ÞççÇOçjçJçOççvççÇ ³çç mçiçȳçç mçboYçç&lç cçç³çí®³çç DççJçjCççlç nçílçí. mçlHçá©øççbmç. oíJçlççcçÓlçça HçáC³çmJçªHç DçmçÓvç l³ççb®³çç "çF& kçÀ©Cçç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. ³ççíçÆiç³ççbmç oçvç-Oçcç& kçíÀu³ççvçí. kçwJççÆ®çlç kçÀçU çÆnjC³ç}çíkçÀçÇ jçnèvç lçovçblçj. çÆvçpççaJç Dçmç}í}í oiç[-OççW[îççJçj çÆHçÀjçÆJçlç. mçodiçá© l³ççb®³ççMç<³ççkçÀjJççÇ mçíJçç IçíTvç mçíJçí®³çç cççO³çcççvçí çÆMç<³çç®çí HççHç kçÀcç& DççHçu³çç Jçj Dççí{ávç Içílççlç Jç DççHç}í lçHç:HçÀ} çÆMç<³ççcçO³çí mçb¬çÀçÆcçlç kçÀjlççlç. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DççHçu³çç Hçá$ççmç Hçájímçí mlçvçHççvç kçÀjJçÓ MçkçÀlç vçJnlççÇ. HççÌjçíçÆnl³ççHççmçÓvç GlHçVç kçÀcççÇ nçílçí. l³ççb®³çç IçjçÇ Dçmç}íu³çç kçÀç}çivççÇMçcçvç oÊççmç vçÌJçíÐççHçájlçí SJç{í®ç oÓOç Ðçç³ç®ççÇ. lçj ÞççÇHçço ³çç çÆvç³çcçç®çí GuuçbIçvç vç kçÀjlçç kçÀcç& vççMç kçÀmçí yçjí kçÀjlççÇ} ?'' mçodiçá©. kçÀççÆlç&kçÀ HççÌçÆCç&cçímç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®çç pçvcç . l³ççbvçç kçÀçnçÇ kçÀU}í vççnçÇ. DççHç}í HççHç kçÀcç&HçÀ} l³ççb®³ççJçj Dççí{Óvç Içílççlç Jç l³ççb®çí HçáC³ç DççHçCççmç oílççlç. oíJç. l³çç iççF&®ççÇ nçÇ SkçÀ çÆJççÆ®ç$ç ÒçJçÉÊççÇ nçílççÇ. cçnçlçípççícç³ç DçmçÓvç DçivççÇmJçªHç Dçmçlççlç.'' HçáC³çHçá©øççbmç kçíÀ}íu³çç oçvç-Oçcçç&cçáUí. oÌJççÇ kç=ÀHçí cçáUí HççHç kçÀcç祮çç #ç³ç nçílççí. HçÀ} Hçá<HçççEo®³çç cççO³çcççvçí mçá×ç HççHç HçáC³çç®ççÇ Dço}ç yço}çÇ Iç[lç Dçmçlçí. lçí mJçHvççJçmLçílç mçá×ç YççíiçÓ MçkçÀlçç. lçí Jçío Mççm$ç mçbHçVç DçmçÓvç kçíÀJçU Jçío mçYçç Dçmçu³ççmç l³ççlçÓvç çÆcçUç}çÇ lçíJç{çÇ oçÆ#çCçç çqmJçkçÀçj kçÀjçÇlç nçílçí. HçCç lçí kçÀcç&HçÀ} pççiçÉlççJçmLçílç YççíiççJçí Dçmçí cnì}í vççnçÇ. DççHç}jçpç DççHç}í mççmçjí ÞççÇ mçl³ç$ç+çÆøçéçj (ÞççÇ yççHçVçç³ç&) ³ççbpçkçÀ[Óvç HçCç kçÀçnçÇ Içílç vçmçlç. yççkçÀçÇ oÓOç DççHçu³çç Jççmçjçmç Hççpçç³ç®ççÇ. içáUç®çç Kç[ç vçÌJçíÐç oçKçJçÓvç GHçJççmç kçÀjç³ç®çí. YçjHçÓj oÓOç oíCççjçÇ SkçÀ içç³ç DççHç}jçpççbmç oçvç oíC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç. mçodiçá©. oçvç Içílçu³ççvçí HççHç mçbiç´n nçílççí Dçmçç l³ççb®çç DççÆYçÒçç³ç nçílçç. mçlHçá©øççbmç. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®³çç nçkçíÀmçjMççÇ. DçJçlççjHçá©øç. HçÀÊçÀ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ Jç vçjçEmçnjç³ç Jçcçç& ³ççb®³ççkçÀ[í HççÌjçíçÆnl³ççmç pççlç Dçmçlç. Hçjblçá HççHç kçÀcçç&®çí HçÀU Yççíiçu³çç çÆMçJçç³ç ®çákçÀlç vççnçÇ. YçÊçÀçÇ.

ÞççÇHçço l³ççb®çí Dçbiç JçÌkçÀu³ç vççnçÇmçí kçÀªvç l³ççbvçç çÆJçcçáÊçÀ kçÀª MçkçÀlççlç vçç ! lçÓ ³çç çÆJçøç³çç yççyçlççÇlç lçáP³çç JççÆ[}çbMççÇ ®ç®çç& kçÀj. oÊççb®ççÇ }çÇ}ç DçiççOç Dççní. ÞççÇHçço oÊç Dçmçu³çç®çí ³ççíiç¢<ìçÇvçí cççÇ pççCç}í Dççní. nç®ç içç{ DçbOçkçÀçj Dççní. yççHçVçç³ç& cçbonçm³ç kçÀjçÇlç cnCçç}í ``DçccçCççÇ ! ní mçiçUí ÞççÇHççoçb®çí }çÇ}ç çÆJç}çmç Dççnílç. lçáP³çç HçlççÇ®³çç cnCçC³ççÒçcççCçí Mççm$çmçccçlççÇ DççJçM³çkçÀ Dççní. ³çíTvç pççTvç cççP³çç çÆvç³çcççb®³çç GuuçbIçvçç®ççÇ HççUçÇ cççP³ççJçj DççCçlçç ní GçÆ®çlç vçJní. cnCçÓvç ®çákçáÀvç mçá×ç l³ççb®çí DçbiçJçÌkçÀu³ç oÓj kçÀjC³çç®ççÇ F®sç ÞççÇHççoçmçcççíj F®sç oMç&JçÓ vçkçÀçí. kçÀç³ç kçÀjçJçí. mçç³çb mçbO³çívçblçj çÆlççÆcçjç®çí DççJçjCç ³çílçí. kçÀçU ÞççÇHççoçb®³çç DççOççÇvç Dççní. $ç+CççÆJçcçáÊçÀ Pçç}í}í oÊç lçác箳çç IçjçÇ Hçá$çç ÒçcççCçí jçnè MçkçÀlç vççnçÇlç.``mJççcççÇ ! ÞççÇHççoçb®³çç yçbOçÓmç Dçbiç JçÌkçÀu³ç ³çíC³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ? JçbMçHçjbHçjívçí Dçç}í}í kçÀcç& oçíøç Dççní kçÀç ?'' çÆlç©cç}oçmç cnCçç}í ``ÞççÇ oÊçç®çç DçJçlççj mçç³çb mçbO³çí mçcç³ççÇ Pçç}ç. kçáÀìábyç箳çç ³çç oáçqmLçlççÇ®çç çÆJç®ççj kçÀªvç SkçíÀ çÆoJçMççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DççHçu³çç HçlççÇmç cnCçç}çÇ ``vççLç ! Dççc箳çç cççníj®çí mçbHçVç DçmçÓvç vçÌçÆ<þkçÀ ÞççÌ$ççdzç mçbmkçÀçjç®çí Dççnílç. ÞççÇHççoçbvçç HççíìYçj oÓOç oíC³çç®ççÇ HçCç DççHç}çÇ çqmLççÆlç vççnçÇ. ÞççÇHççoçb®³çç pçvcççHçÓJçça HççmçÓvç DççpçHç³ç¥lç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Içìvçç Iç[lç Dççu³çç. HçCç ³çç çÆJçøç³ççmç Mççm$ç mçccçlççÇ DçmçCçí DççJçM³çkçÀ Dççní.'' cççÇ cnCçç}çí . içç³ç oíC³ççmç kçíÀJçU cççPççÇ mçccçlççÇ vçmçÓvç. pççÇJççblççÇ} çÆJççÆJçOç Mççqkçwlç pççiçÉlç nçíJçÓvç vççìîç .'' DççHçu³çç IçjçÇ iççímçcçÉ×çÇ Dççní. pççÇJçvç çÆvçêçJçmLçílç Dçmçlçí. Gøç:mçcç³ççÇ. cçuuççoçÇ JçbMç ÞççÇcçblç DçmçÓvç Dççcç®çí cççníj Dççní. HçCç cççPçç pççcççlç DççÆivçnçí$ççmçcççvç Dççní. mçl³ç$ç+çÆøçéçj HççHçjçÆnlç DçmçÓvç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç içç³ç Içílçu³ççvçí oçíøç Iç[lç vççnçÇ. DççHçu³çç IçjçÇ Dçmç}íu³çç içç³ççÇvçí YçjHçÓj oáOç çÆo}í Dçmçlçí vççnçÇ kçÀç ! çEkçÀJçç lçáP³çç mlçv³ç #ççÇjç®ççÇ mçcçÉ×çÇ Pçç}çÇ vçmçlççÇ kçÀç ! yçjí ! cççí"ç cçá}içç ÞççÇOçjjçpç Mçcçç& DççbOçUç Jç }nçvç cçá}içç jçcçjçpç Mçcçç& HçbiçÓ Dççnílç. ÞççÇHççoçb®çç Gøç:kçÀç}çÇ Pçç}ç. kçÀçí"í pççJçí.çÆoJçmç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí éçmçájiçÉnçÇ Yççípçvç kçÀjçÇlç. ÞççÇHççoçbvççÇ mçbkçÀuHç kçíÀ}ç lçj lçáP³ççlç #ççÆj mçcçÉ×çÇ nçíF&}. ÞççÇHçço l³ççb®³çç p³çí<þ yçbOçÓbvçç DçbiçJçÌkçÀu³ççHççmçÓvç çÆJçcçáÊçÀ kçíÀu³ççmç lçác箳çç kçáÀìábyççMççÇ Dçmç}í}í l³ççb®çí $ç+CççvçáyçbOç mçbHçlççÇ}. ÞççÇHçço oÊçç®çí vçJççJçlççj Dçmçu³ççmç. mçÓ³ç& YçiçJççvç mçiçUçÇ MçÊçÀçÇ SkçÀç®ç JçíUçÇ Òç³ççíiç kçÀªvç pççÇJççbmç HçáçÆvçlç kçÀjçÇlç Dçmçlççí. ÞççÇHççoçb®çç mçbkçÀuHç Pççu³ççvçí IçjçlççÇ} içç³ç çÆlç®ççÇ çÆJççÆ®ç$ç ÒçJçÉçÆÊç mççí[Óvç Hçá<kçÀU oÓOç oíF&}. pççÇJç kçáÀ"}í Òç³çlvç vç kçÀjlçç çEkçÀJçç çEkçÀçÆ®çlç Òç³çlvççvçí l³ççbvçç vçkçÀUlç Dçblç:®çÌlçv³ç箳çç çÆ"kçÀçCççÇ DçiççOç HççÆjCççcç ÒççHlç kçÀjlççí ní kçíÀJçU YçÓcçb[Uçmç mççÇçÆcçlç vççnçÇ. cnCçÓvç lçÓ Lççí[ç kçÀçU OççÇj Oçj. cnCçÓvç oÊçDçJçlççjçlç ³ççíiçmççOçvçí®³çç HççÆjCççcç¬çÀcççvçámççj mçcçmlç pççÇJççb®çí Yççj Jçnvç kçÀªvç pççÇJççbmç mçáKç çÆvçêço}çÇ. l³ççb®³ççkçÀ[Óvç SkçÀç içç³ççÇ®çç mJççÇkçÀçj kçÀjC³ççlç cç}ç kçÀçnçÇ oçíøç Jççìlç vççnçÇ. oÊçÒçYçÓbmç iççí#ççÇj Dçl³çblç ÒççÇçÆlçkçÀj Dççní. cçiç nçÇ mçcçm³çç jçnCççj vççnçÇ. JçÌMççKç Mçá× lçÉçÆlç³çímç DççHç}jçpççb®çí pçvcççÆoJçMççÇ HçCç ÞççÇ yççHçVçç³ç祮³çç IçjçÇ Yççípç kçÀjçÇlç. Hçá{í nçíCççN³çç vçÉçEmçn mçjmJçlççR®çç DçJçlççj Yçj oáHççjçÇ. mçiçUí kçÀç}çOççÇvç Dççní. l³ççb®çí çÆvç³çcç Yçbiç kçÀjC³ççmç Òç³çlvç kçÀjCççjí DççHçCç Jçí[í "jlççí. DççHçCç ³çç çÆJçøç³çç®çç Mçbçlç HçCçí çÆJç®ççj kçÀjçJçç nçÇ çÆJçvçblççÇ. DççÆYççÆpçlç }ivççJçj nçíCççj Dççní. cçnçvçboÒço HçCç Dççní. oÊççbvççÇ GlHçVç kçíÀ}íu³çç mçcçm³çí®çç HççÆj<kçÀçj oÊç®ç kçÀjlççÇ}. HççÆjCççcçmJçªHç kçÀçíCçl³çç çÆoMçímç pççJçí ³çç GodçÆJçivç cçvç:çqmLçlççÇlç pççÇJç Dçmçlççí. $ç+CççvçáyçbOççlçÓvç çÆJçcçáÊçÀ Pçç}í}í ÞççÇHçço DççHçu³çç kçáÀìábyççmç mççÇçÆcçlç vçmçÓvç çÆJçéç içá©lJçç®çí kçÀlç&J³ç Hçç}vççmçç"çÇ DççHç}í Içj mççí[Óvç Hç}ç³çvç kçÀjlççÇ}. ÞççÇHççoçb®çí Dççiçcçvç Gøç:kçÀç}çÇ Pçç}í.'' mçácçlççÇ cçnçjçCççÇvçí ³çç çÆJçøç³çç®çí çÆvçJçíovç DççHçu³çç JççÆ[}çbmçcççíj kçíÀ}í. Dçnçí ! kçÀç³ç çÆJççÆOç JçÌHçjçÇl³ç Dççní ! éçmçájçkçÀ[Óvç mçbHçlççÇ }áyçç[C³ççmçç"çÇ vççvçç HçjçÇ®çí Òç³çlvç kçÀjCççN³çç pççcççlççb®ççÇ ³çç pçiççcçO³çí kçÀcççÇ vççnçÇ. pççÇJççmç vçkçÀUlç HççÆjCççcç çÆmççÆ× ÒççHlç kçÀªvç oíCçí oÊççJçlççjç®çí JçÌçÆMç<ìîç. kçÀç}çblçjçvçí ÞççÇHçço pç³çblççÇ DçLçç&lç içCçíMç ®çlçáLççamç HçCç l³ççb®³çç IçjçÇ pçíJçç³ç®çí. Hçjblçá ÞççÇHççoçb®çí lçáP³ççMççÇ Dçmç}í}í $ç+CççvçáyçbOç mçbHçlççÇ}.'' DççHç}jçpç cnCçç}í ``mççÌYççi³çJçlççÇ ! lçáPçí cnCçCçí yçjçíyçj Dççní. pçiçodiçá© nçíJçÓvç }çíkçÀçí×çjçmçç"çÇ Içj mççí[Óvç pççF&}. ÞççÇHçço mçcçm³ççb®çí HççÆj<kçÀçj kçÀjC³ççlç®ç vçmçÓvç mçcçm³çç GlHçVç kçÀjC³ççlç HçCç HçìçF&lç Dççnílç. mçÉ<ìçÇlççÇ} Hçb®ç cçnçYçÓlççbvççÇ mHç<ì jçÇlççÇvçí Dççcççíovç kçíÀu³çççÆMçJçç³ç lçáPçç HçlççÇ iççíoçvç mJççÇkçÀçj kçÀjCççj vççnçÇ. ÞççÇHççoçb®çí mçÓ³çç& ní ÒçlççÇkçÀ Dççní.

Jç¬çÀYçç<³ç JçiçÌjí. cççí"ç Dçmç}í}ç ÞççÇOçjjçpç Mçcçç& Jç OççkçÀìç ÞççÇjçcçjçpç Mçcçç& ³çç GYç³çlççbmç Dçbiç JçÌkçÀu³ç ÒççHlç Pçç}í. cçO³ççbçÆovç cççlçç¥[ç®çí ®çC[-Òç®çC[ mJçªHç Dççní. ÞççÇHççoçbmç DççHçu³çç HççÌ$ççÒçcççCçí cççvççÇlç.'' JçbMçHçjbHçjívçí Dçç}í}í kçÀcç&oçíøç mçá×ç Dççnílç. ÞççÇ DççHç}jçpç Mçcçç& Jçí}vçç·§ cçb[}çlççÇ} JçÌçÆokçÀ yç´çïçCç nçílçí. ÞççÇ Jçcçç& Þçí<þçÇmç yççí}çJçÓvç cnCçç}í kçÀçÇ ³çç mçcçm³çí®çç HççÆj<kçÀçj lçácnçÇ kçÀjçJçç. HççÌjçíçÆnl³ç箳çç çÆvççÆcçÊççvçí DççHç}jçpç Jçc³ç祮³çç IçjçÇ Dçç}í. kçáÀ"}çnçÇ pççÇJç. DçbOçkçÀçjç mçç¢Mç lççcçmç JçÉçÆÊç®çí çÆvçjmçvç kçÀªvç. nçílççÇ lççÇ çqmLççÆlç cnCçpçí.kçÀjçÇlç JçÌçÆJçO³ççvçí HççÆjCççcççqmLçlççÇ ÒççHlç kçÀjC³çç®çí ní ÒçlççÇkçÀ Dççní. iç´çcççlç HççÇkçÀ çÆHçkçÀ}í çEkçÀJçç çÆHçkçÀ}í vççnçÇ lçjçÇ. cççÇ kçáÀ"}ínçÇ oçvç Içílçu³ççvçí cçççÆ}v³ç ³çílç vççnçÇ. oj jçípç çÆkçÀlççÇ lçjçÇ pçHç kçÀjlççí. lçjçÇ l³ççb®³çç kçáÀìábyççmç iç´çcçççÆOçHçl³ç nçílçí. ÞççÇ vçjçEmçn Jçc³ç祮³çç ³çíLçí içç³ç$ççÇ ³çç vççJççvçí ÒççÆmç× DçMçç iççF&®ççÇ mçblçlççÇ nçílççÇ. lççÇ jç$ç G}ìu³ççJçj. éçílççkç&Àj#çç HçCç içá©bkçÀ[Óvç ÒççHlç kçÀªvç Içílç}çÇ Dççní. vçççqmlçkçÀJçço. ³ççíi³ç Dçmç}í}ç DçMçç cç}ç ní Oçvç .'' DçvçíkçÀ yç´çïçCç lçí Oçvç DççHçCççmç çÆcçUçJçí ³çç nílçÓvçí l³ççb®³ççlç ®ç{ç-Dççí{ mçá© Pçç}çÇ. ¿çç®çí ÒçlççÇkçÀ cnCçÓvç. ní pçiççlççÇ} ÒççC³ççb®³çç HççÆjCççcç oMçímç mçbyçbçÆOçlç çÆJçøç³ç Dççnílç. l³ççblççÇ} mçJç&MçáYç }#çCç Dçmç}íu³çç SkçÀç iççF¥mç Þçí<þçÇvççÇ Jçc³çç&kçÀ[Óvç ¬çÀ³ç kçíÀ}í. iç´çcçççÆOçkçÀçN³ççJçj kçÀj JçmçÓ} kçÀªvç oíC³çç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ nçílççÇ. mçbMç³ç. cnCçÓvç l³ççbvçç oÓOçç®ççÇ mçcçm³çç GtJç}çÇ. ní l³ççb®çí iç´çcççOççÇkçÀçjçÇ ³çç vççl³ççvçí kçÀlç&J³ç Oçcç& nçílçí. nç çÆJçJçço ÞççÇ yççHçVçç³çç&Hç³ç¥lç Hççínçí®ç}ç. nç çÆJçøç³ç l³ççb®³çç çÆJçéç J³ççHlç ®çÌlçv³çç®çç çÆJçøç³ç nçí³ç. mçá#ç$ççdzç JçbMççlç cççPçç pçvcç Pçç}í}ç DçmçÓvç oçvç çÆo}í}í êJ³ç Hçjlç IçíJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ Dçmçí cnCçç}í. cççÇ oÊçYçÊçÀ Dççní. kçÀj箳çç jkçÀcçí®ççÇ YçjHççF& pççÆcçvçoçjçbvçç kçÀjCçí DççÆvçJçç³ç& nçílçí. Dççlcçç mçÓ³ç& DççHçu³çç mçbHçÓCç& MçÊçÀçÇ®çç mçcçÉçÆ×vçí oMççÆoMççbmç Òçmççj kçÀjlççí lçmçí pççÇJççbmç pççiçÉlç kçÀjC³ççmçç"çÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççj®çí Òç³ççípçvç Dççní. ÞççÇOçj jçcçjçpç Mçcçç&vçç l³ççb®³çç DççJç[çÇ çÆvçJç[çRmç yççpçÓ}ç mççªvç pççÆcçvçoçjçb®³çç Dçç%çívçámççj. yç´çïçCç HççÆjøço yççí}çJçC³ççlç Dçç}çÇ. kçáÀlçkç&À. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçç#ççlç ÞççÇ oÊççJçlççj Dçmç}í lçjçÇ çÆHçlççcçnçb®³çç mJçuHç HççHç kçÀcçç&®çí ÒçYççJç l³ççbvçç HçCç DçvçáYçJççJçí }çiç}í. }nçvç yçbOçÓ ÞççÇjçcçjçpç Mçcçç& ³ççb®çç pçvcç Pçç}ç. iççíçÆJç¬çÀ³ç kçíÀ}ívçí Oçvç Jçc³çç¥vççÇ DççHç}jçpççbmç oçÆ#çCçç cnCçÓvç çÆo}çÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç kçÀjlççí. mçbMç³ç. oíJç Dçmçu³ççmç DçMççÇ çÆJççÆ®ç$ç HççÆjçqmLçlççÇ kçÀMççÇ kçÀç³ç Dçç}çÇ ? ÞççÇ oÊç®ç Dçmçu³ççmç l³ççb®³çç oçíIçç YççJççb®çí DçbiçJçÌkçÀu³ççHççmçÓvç j#çCç kçÀç yçjí kçíÀ}í vççnçÇ ? p³çç kçÀçbnçÇ Içìvçç Iç[u³çç l³çç kçíÀJçU kçÀuHçvçç Dççnílç. ÞççÇHççoçb®çí çÆHçlççcçn DççF&vççÆJçuuççÇ ³çç iç´çcçç®çí DççÆOçkçÀçjçÇ nçílçí. cnCçÓvç ÞççÇHççoçb®³çç oáOçç®ççÇ mçcçm³çç vççnçÇmççÇ kçÀjC³çç®çç yçjç®ç çÆJç®ççj kçíÀ}ç. çÆlç®çí kçíÀJçU cçnçbOçkçÀçjç®çí mJçªHç nçílçí. l³çç®çí ÒçlççÇkçÀ cnCçÓvç p³çí<þ yçbOçÓ Dçmç}í}í ÞççÇOçjjçpç Mçcç祮çç pçvcç Pçç}ç. Jçc³çç¥vççÇ HçCç çÆo}í}çÇ oçÆ#çCçç Hçjlç IçíC³ççmç vçkçÀçj çÆo}ç. mççOççjCç HçCçí HççÌjçíçÆnl³çççÆvççÆcçÊç çÆcçUCççN³çç oçÆ#çCçíHçí#çç ní DççÆOçkçÀ nçílçí. ní mçiçUí®ç yçIçC³ççmç çÆJççÆ®ç$ç Jççìlç nçílçí. çÆHçlççcçnçb®³çç HççHçkçÀcçç&cçáUí. oÊççJçlççjçlç Jç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlçjçbcçO³çí kçÀçUjç$ç nçílççÇ. DççHç}jçpç Mçcçç& ³ççbvççÇ Oçcçç&ÒçcççCçí pçíJç{í êJ³ç oçÆ#çCçç cnCçÓvç I³çç³ç®çí nçílçí lçíJç{í®ç IçíJçÓvç Gj}íu³çç Oçvçç®çç DççqmJçkçÀçj kçíÀ}ç. DççHç}jçpççb®³çç p³çí<þ Yç´çl³ççmç iç´çcçççÆOçHçl³ç ÒççHlç Pçç}í. ÞççÇHççoçb®³çç çÆHçlççcçnçb®çí vççJç ÞççÇOçjjçcçjçpç Mçcçç& nçílçí. çÆJç¬çÀ³ç kçíÀ}íu³çç Oçvççmç Jçcçç¥vççÇ DççHçu³çç pçJçU pçHçÓvç "íJç}í. çÆJçéç ÒçYçÓbvççÇ j®ç}í}ç çÆvç³çcç mçJçç¥mç }çiçÓ nçílççí. HççÆjøçoílç ÞççÇ yççHçVçç³çç&vççÇ IççíøçCçç kçíÀ}çÇ kçÀçÇ ``DççHç}jçpç Mçcçç&vççÇ DççqmJçkçÀçj kçíÀ}í}í ní Oçvç p³ççbvçç I³ççJç³çç®çí Dçmçí} l³ççbvççÇ I³ççJçí. Jç¬çÀYçç<³ç Fl³çççEo®çí l³ççiç kçíÀu³ççJçj. ÞççÇ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ Jç ÞççÇ JçlmçJççF& vçjçEmçn Jçcçç&. HçCç oÌJç箳çç ¢<ìçÇvçí ní HççHç kçÀç³ç& nçílçí. kçáÀlçkç&À. ¿ççlç}í jnm³ç ní®ç nçí³ç. çÆlçUç®çí HçJç&lç kçÀªvç mççbiçCçí cçnçHççHç Dççní. lçíJç{îççlç lç©Cç Dçmç}í}ç HççHç³³çç Mççm$ççÇ ³çç vççJçç®çç yç´çïçCç cnCçç}ç ``ÞççÇHçço oÌJççbMçmçbYçÓlç DçJçlççjçÇ Hçá©øç vççnçÇ. JçíU ÒçmçbiççÇ çEnmçí®³çç Òç³ççíiççvçí kçÀj JçmçÓ}çÇ kçÀjçJççÇ }çiçí. mJçlç: DçJçlççÆjlç nçíJçÓvç kçÀcç& HçÀ} l³ççbvççÇ HçCç YççíiçÓvç DççHç}í cççiç&oMç&vç kçíÀ}í. l³ççb®³çç kçáÀìábyççlç p³çí<þ Hçá$ççmç DççÆOçkçÀçj oíC³çç®ççÇ HçjbHçjç nçílççÇ. iç´çcçççÆOçkçÀçj Dçmç}íu³çç yç´çïçCççcçO³çí DççHçu³çç vççJççmç ``jçpç'' ³çç Mçyoçmç pççí[C³çç®ççÇ ÒçLçç nçílççÇ Jç yç´çïçCç Dçmçu³çç®çí mçá®ççÆJçC³ççmçç"çÇ Mçcçç& ³çç Mçyoçmç pççí[lç.

DçHçcççvç. cnCçÓvç çÆMçIç´ççÆlçMççÇIç´ mJçlç:®çí Içj yççbOçç³ç®çí Dçmçí çÆlçvçí DççHçu³çç yççbOçJççmç HçìJçÓvç çÆo}í.ÐççJçí. ©Hç³çç SJç{í kçáÀbkçÓÀ kçÀHççUçJçj çÆcçjçÆJçlç Dçmçlçç HççHç³³çç Mççm$ççR®çí çÆ®ç[Cçí çÆlç}ç Lççí[í çÆJççÆ®ç$ç®ç Jççì}í. lçí Oçvç SkçÀç ®ççbiçu³çç iççF&mç çÆJçkçÀlç IçíC³ççmç Hçájímçí nçílçí. HççHç³³ççmç cççvççÆmçkçÀ Jç YçÓlç çÆ®ççÆkçÀlmçç mçá© Pçç}çÇ. HççHç³³ç箳çç HççHçkçÀcç祮çí çÆMç}çbcçO³çí DççkçÀçÆøç&lç kçÀªvç. kçÀcç&OJçbmç . l³çç}ç cççvççÆmçkçÀ $ççmç. oÊç cçÓlçça®çí O³ççvç kçÀjC³ççmç yçmçu³ççJçj O³ççvççlç çÆMçj vçmç}í}çÇ oÊç cçÓlççA çÆomç}çÇ. kçÀçíCççÇ SkçÀçvçí HççHç³³ççmç SkçÀ pççÇCç& Pçç}í}í Içj YçÓoçvç cnCçÓvç çÆo}í. vçÓlçvç içÉn ÒçJçíMç kçíÀu³ççJçj. ÞççÇHççoçbvçç çÆlçvçí kçÀ[íJçj IçíJçÓvç }ç[ kçíÀ}í. OçvçJ³ç³ç Fl³ççoçÇ kçÀ<ì oíJçÓvç kçÀcç& OJçbmç kçíÀ}ç. HçJç&lççÆMç}ç DççCçÓvç l³ççb®ççÇ MçkçÀ}í kçÀªvç içÉn çÆvçcçç&Cççlç JççHçjC³ççlç Dçç}çÇ. l³çç çÆMç}çb®çí MçkçÀ}íkçÀjJçÓvç HççHç kçÀcç祮çç vççMç kçíÀ}ç. lçí IçjçÇ Hçjlç Dçç}í lçWJnç l³ççbvçç l³ççb®³çç HçlvççR®³çç kçÀHççUçJçj kçáÀbkçÓÀ çÆomç}í vççnçÇ. l³çç çÆoJçMççÇ cçb$ç pçHç kçÀjCçí mçá×ç SkçÀçiç´ çÆ®çÊççvçí nçílç vçJnlçí. DçHçÀJçç ³ççb®çí ÒçcççCç çÆHç"çHçájçlç pççmlç nçílçí. }çiç}çÇ®ç IçjçlççÇ} mçiçUçÇ mçbHçÊççÇ. cççcçç çÆvçIçÓvç içíu³ççJçj. lçÓ Jç cççcçç JççmlçÓHçÓpçç kçÀªvç l³çç vçÓlçvç içÉnçlç ÒçJçíMç kçÀjç. Hç³çç&³ççvçí Jçøçç&lçÓvç SkçÀoç Yççípçvç kçÀjlççí. HççøççCççlççÇ} oíJççmç MçjCç pççC³çç SíJçpççÇ mçMçjçÇj Dçmç}í}í ÞççÇHççoçb®³çç MçjCççÇ pççJçí Dçmçç çÆlçvçí çÆJç®ççj kçíÀ}ç. }çÌkçÀj®ç DççHçCç cçjCç HççJçÓvç Hçj}çíkçÀçlç DççHçu³çç cççcççmç YçíìCççj kçÀç ? ³çç çÆJç®ççjçbvççÇ l³çç®çí cçvç pç[ Pçç}í. kçáÀMç} ÒçMvç. içíu³çç Jçøçça Jççj}íu³çç cççcççbmççjKçí çÆomçlççlç vççnçÇ kçÀç ?'' HççHç³³çç Mççm$ççÇ nço©vç G"}í. lçjçÇ }çíkçÀ cççvçC³ççmç lç³ççj vçJnlçí. lçÓ kçÀçnçÇ JçíU vç Içç}Jçlçç vçÓlçvç içÉnç®çí çÆvçcçç&Cç kçÀj.mçYçç mçcççHlç Pççu³ççJçj çÆJçpç³ç içJçç&vçí HççHç³³çç Mççm$ççÇ IçjçÇ içí}ç. HççHç³³ççbmç Jçí[ }çiç}í Dçmçí cnCçÓvç çÆHç"çHçájçÇlç DçHçÀJçç G"}çÇ. ``ß êçb oÊçç$çí³çç³ç vçcç:'' cçb$çç®çç pçHç l³ççvçí mçá© kçíÀ}ç. çÆl箳çç HçlççÇvçí Dç%ççvçJçMç ÞççÇHççoçb®ççÇ çEvçoç kçíÀ}çÇ ³çç®çí kçÀcç& Yççíiç Dççnílç Dçmçç çÆlç®çç çÆvçOçç&j Pçç}ç. Oçvç Fl³çççEo®çç çÆJç¬çÀ³ç kçÀªvç pççÇCç& Içjçmç Hçç[Óvç vçÓlçvç içÉn çÆvçcçç&Cç kçÀç³ç& mçá© Pçç}í. yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! HççHç³³çç®ççÇ cçÉl³çá oMçç ®çç}Ó nçílççÇ. ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççl³çç ! ³çç mçiçȳçç®çç SkçÀ }nçvç GHçç³ç Dççní. lçíJç{í®ç vçJní. HççHç³³çç Mççm$ççÇ çÆJç®ççj kçÀjçÇlç yçmç}í nçílçí.'' ÞççÇHççoçb®ççÇ DçMççÇ Dçç%çç Pççu³ççJçj çÆlçvçí Dçmçí mççbiçC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ kçÀçÇ. l³ççb®çí DçHçcçÉl³ç᮳çç mçbkçÀìçHççmçÓvç ÞççÇHççoçbvççÇ j#çCç kçíÀ}í.'' yç´çïçCç HççÆjøçoívçí HççHç³³çç Mççm$ççÇmç lçí Oçvç ÐççJç³çç®çç çÆvçCç&³ç kçíÀ}ç. lççÇ ÞççÇHççoçb®³çç IçjçÇ içí}çÇ. çÆlçLçí HçCç pçHç kçÀjC³ççmç yçmçu³ççJçj cçvç çqmLçj vçJnlçí. cçiç kçÀç³ç çÆJç®ççjlçç. Dç®ç&kçÀçvçí Òçmçço çÆou³ççJçj Dçmçí Jççì}í kçÀçÇ çÆJçøçHçÓçÆjlç kçÀ}MççlçÓvç kçÀç{Óvç çÆo}í çÆkçÀ kçÀç³ç. nçÇ çÆJçHçoç Yçç[îç箳çç Içjçlç jçnlç Dçmçu³ççcçáUí çÆl箳ççJçj kçÀçímçU}çÇ. Yççípçvç kçÀªvç pççC³ççmç HççHç³³çç Mççm$ççRvççÇ l³ççbvçç çÆJç®ççj}í. YçÓlç Òçílç çÆHçMçç®ççb®³çç cçb$ç-lçb$çç çÆJçøç³ççÇ l³çç}ç kçÀçnçÇ %ççvç vçJnlçí. Dççlçç Dçç}í}í ní cççcçç kçÀçíCç ? cççPççÇ yçá×çÇ kçíÀJç{îçç Yç´cççlç HçÀmç}çÇ ? cççcç箳çç vççl³çç®çí Flçj kçÀçnçÇ vççlççÇ Dçmç}í lçjçÇ MçbYçj ìkçwkçíÀ ³çç cççcçç mççjKçí çÆomçCççjí kçÀçíCççÇ vçJnlçí. cççÇ çÆpçJçblç Dçmçlççvçç kçÀHççUçJçj®çí kçáÀbkçÓÀ kçÀç yçjí kçÀç{}ímç Dçmçí cnCçÓvç çÆl箳ççJçj çÆ®ç[}í. l³ççb®ççÇ HçlvççÇ pçJçU ³çíJçÓvç cnCçç}çÇ ``mJççcççÇ ! Dççlçç Dçç}í}í lçácç®çí cççcçç nèyçí-nèyç. F<ì iççí<ìçÇ Pççu³çç. Dç®ç&kçÀ nmçlç nmçlç kçÀçbnçÇ cnCçlç nçílçí. HççHç³³çç Mççm$ççÇ mJçmLç Pçç}í. HççHç³³ç箳çç HçlvççÇmç SkçÀ GHçç³ç mçá®ç}ç. kçÀçíCççÇ vçmçu³çç®ççÇ mçbOççÇ mççOçávç çÆlçvçí ÞççÇHççoçbvçç DççHç}çÇ oá:çqmLçlççÇ mççbçÆiçlç}çÇ. Hçjblçá HççHç³³çç Mççm$ççÇmç Dçmçí SíkçÓÀ ³çílç nçílçí kçÀçÇ nç Òçmçço iç´nCç kçÀªvç }çÌkçÀj cçjCç HççJç. ÞççÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç cçbçÆojçlç mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®çí oMç&vç IçíC³ççmç içí}ç. Jçí[ç HçCç kçÀOççÇ kçÀOççÇ lçkç&À³çáÊçÀ YççøçCç kçÀjlççí Dçmçí cnCçç³ç®çí. çEkçÀJçoblççÇ. mçO³çç Yç箳ççkçÀ[í pçíJçCç kçÀjCçí pçcçCççj vççnçÇ Dçmçí mççbiçÓvç IççF&-IççF&vçí lçíLçÓvç çÆvçIçávç içí}í. cçÉlç Pçç}íu³çç cççcççb®çç Òçílççlcçç lçj vççnçÇ vçç cççÇ HçççÆn}ç ? l³ç箳çç Ëo³çç®çí "çíkçíÀ Jçç{lç ®çç}}í. lçí HçCç içlç Jçøçça çÆvçOçvç HççJç}í. lçÓ cççP³çç cççlçímçcççvç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí lçá}ç cççÇ ní jnm³ç mççbiçlççí. }çiç}çÇ®ç mçiçUí kçÀçnçÇ yçjí nçíF&}. lçíLçí l³çç®çí cççcçç Dçç}í nçílçí. l³çç®çí GHççm³ç oÌJçlç Dçmç}íu³çç oÊççb®³çç Dçvçáiç´nç®çí Hçlçvç lçj nçílç vççnçÇ vçç ? ³çíCççjç Hçá{®çç kçÀçU kçÀ<ì oç³çkçÀ lçj vççnçÇ vçç ? cççcççbvççÇ pççlççpççlçç ``MççÇIç´ DççHçCç YçíìÓ ³çç®ççÇ DçHçí#çç kçÀjlççí'' Dçmçí cnì}í}í Jççkçw³ç mçlçlç l³ç箳çç cçvççmç Yçí[mççJçÓ }çiç}í. içÉn çÆvçcçç&Cççmçç"çÇ $ç+Cç mçá×ç I³ççJçí }çiç}í. l³ççbvçç SkçÀ®ç cççcçç nçílçí. l³ççbvçç Jçí[ vççnçÇ Dçmçí HççHç³³çç HçoçíHçoçÇ mççbiçlç nçílçí.

Dççcç®ççÇ SkçÀ }nçvçMççÇ F®sç Dççní. ³ç%ççlççÇ} nçÆJçYçç&iç mJççÇkçÀçjC³ççmç mJçlç: DççÆivçoíJç Dçç}í Jç iççíoçvç Içílçu³ççvçí oçíøç vççnçÇ Dçmçí mççbçÆiçlç}í.kçÀjC³ççmç çÆmç×.'' iççícççlçímç yççHçVçç³ç祮³çç IçjçÇ DççCç}í. DçJçOçÓlç çÆJççÆJçOç Jç çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç cççiç祮çí DçJç}byçvç kçÀjlççlç. l³çç iççF&®çí #ççÇj ÞççÇHççoçb®³çç mçíJçílç GHç³ççíiççÇ ³ççJçí ³çç çÆMçJçç³ç Dççcç®ççÇ oámçjçÇ F®sç vççnçÇ. mJçmLç Pçç}íu³çç HççHç³³çç Mççm$ççÇmç ÞççÇHçço cnCçç}í ``lçÓ kçíÀJç{ç yçá×çÇnçÇvç Dççnímç.'' ÞççÇ Þçí<þçR®çí cnCçCçí Pççu³ççJçj. ÞççÇHççoçb®³çç oÓOç箳çç mçcçm³çí çÆJçøç³ççÇ. cççÇ lççÇ içç³ç DççHç}jçpççbmç oíC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlççí. ``ní jçpçøçça ! DççHçCç jçpçç pçvçkçÀçÒçcççCçí mçbmççjçlç DçmçÓvç yç´ïç%ççvççÇ Dççnçlç. nçÇ Hçç®çJççÇ mçç#ç. Dççcç®çí kçáÀ}HçájçíçÆnlç Dçmç}í}í ÞççÇ DççHç}jçpç Mçcçç& ³ççbmç lççÇ içç³ç oíC³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç nçílçç. ÞççÇ yççHçVçç³çç¥vççÇ l³ççb®çí Dççojçvçí mJççiçlç kçíÀ}í. yç´çïçCç HççÆjøçoívçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ÞççÇ oÊç Dçmçu³çç®çç HçájçJçç cççiççÇlç}ç. lçácnçÇ Dçmçí kçÀjç. ``oçvç'' nçílç vççnçÇ cnCçÓvç mçl³ç $ç+øççÇéçjçbvççÇ ÞççÇ Þçí<þçÇkçÀ[Óvç oçvç I³ççJçí Jç Yçíì JçmlçÓ cnCçÓvç pççcççlççmç ÐççJçí. l³ççb®çí Jç³ç kçÀçbnçÇ MçlççyoçR®³çç Hçí#çç pççmlç nçílçí. ÞççÇ yççHçVçç³ç& cnCçç}í ``yçjí ! yçjí !. ÞççÇ mççÆ®®çoçvçboçJçOçÓlç HççÇçÆ"kçÀçHçÓjçmç Dçç}í. nçÇ ®çJçLççÇ mçç#ç. lçWJnç l³ççbvççÇ "çcçHçCçí mççbçÆiçlç}í kçÀçÇ DççHç}jçpç Mçcçç&vççÇ iççíoçvç Içílç}í HçççÆnpçí. Flçj mLçUçÇ. kçáÀkçwkçáÀìíéçj cçbçÆojçlç Dçmç}í}çÇ HççøççCçcçÓlçça lçáPçí j#çCç kçÀjçÇ} Dçmçç lçáPçç çÆvçOçç&j nçílçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçç#ççlç oÊç ÒçYçÓ DçmçÓvç. lçácç®ççÇ F®sç Oçcç&yç× Dçmçu³ççmç çÆvççƽçlç HçÓCç& kçÀjívç. lçÓ cçvç:HçÓJç&kçÀ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç Dçmç}í}ç ÞççÇ oÊç mçMçjçÇj ªHççvçí lçáP³çç mçcççíj GYçç Dçmç}ç lçjçÇ lçÓ DççíUKç}í vççnçÇmç. ÞççÇHçço ní ÞççÇ oÊç Dçmçu³çç®çí Hçb®ç cçnçYçÓlççb®ççÇ mçç#ç ³ç%ççjbYç nçílçç#çCççÇ YçÓcççlçívçí mçç#ç çÆo}çÇ. l³ççb®çí yççu³ç ªHçç®çí oMç&vç IçíJçÓvç. iççíoçvç IçíC³ççmç DççHç}jçpççbvççÇ vçkçÀçj çÆo}ç. ní YçÓcççlçí®çí Jç®çvç nçílçí. Jçç³çÓoíJççvçí DççHç}ç ÒçlççHç oçKççÆJç}ç. nçÇ oámçjçÇ mçç#ç. nç çÆJçøç³ç IçíJçÓvç lçí ÞççÇ mçl³ç $ç+øççÇéçj (ÞççÇ yççHçVçç³ç&) ³ççbpçkçÀ[í pççJçÓvç cnCçç}í. MçáYç}#çCççÇ içç³ç DççHç}jçpççb®³çç IçjçÇ DçmçCçí. l³çç ÒççblççlçÓvç ³çáçÆOççÆ<þjççEovççÇ mJçiçç&jçínCç kçíÀ}í. çÆncçç}³ççlç mçlççíHçLç vççJçç®çç SkçÀ Òççblç Dççní.'' ÞççÇ Þçí<þçÇ cnCçç}í ``cççÇ ÞççÇ Jçc³çç¥kçÀ[Óvç içç³ç$ççÇ vççJç箳çç iççF&®³çç mçblççÆlç cçOç}çÇ SkçÀ MçáYç }#çCççbvççÇ ³çáÊçÀ DçMççÇ SkçÀ içç³ç çÆJçkçÀlç Içílç}çÇ. éçmçájçbHççmçÓvç pççcççlççmç ÒççÇçÆlçHçÓJç&kçÀ çÆo}í}í. lççÇ DççHçCç HçÓCç& kçÀjçJççÇ. l³ççb®³ççHçá{í ÞççÇHççoçb®³çç oáOçç®ççÇ mçcçm³çç Dçç}çÇ. DççkçÀçMççlçÓvç çÆoJ³ç JççCççÇ Pçç}çÇ kçÀçÇ ÞççÇHçço mçç#ççlç ÞççÇ oÊç Dççnílç. Dçmçí Hçb®ç cçnçYçÓlç mçç#ççÇ Pççu³ççJçj DççHç}jçpççbvççÇ iççíoçvçç®çç mJççÇkçÀçj kçíÀ}ç. cnCçpçí lçáPçí kçíÀJç{í oáYçç&i³ç. lçí kçÌÀJçu³çMçÉbiççÇ ³çíLçí Dçmç}í}í ÞççÇ çÆJçéçíéçjÒçYçÓb®çí çÆMç<³ç nçílçí. lççÇ içç³ç cççP³çç iççí"îççlç DççCçÓvç yççbOçç. ³ç%çmLçU mççí[u³ççmç Flçj mLçUçÇ HççTmç Hç[lç nçílçç. ÞççÇHçço ÞççÇ oÊç Dçmçu³ççkçÀçjCççvçí DççHç}jçpç Mçcçç& ³ççbvççÇ iççíoçvç mJççÇkçÀçj kçÀjçJçí. iççíoçvçç®çí HçÀU . ÞççÇ yççHçVçç³ç& cnCçç}í'' F®sç J³çÊçÀ kçíÀu³çççÆMçJçç³ç kçÀmçí yçjí Jç®çvç oíJçÓ. oçl³ççmç Jç iç´nçÇlççmç MçáYçÒço Jç Þçí³çmkçÀj Dççní.'' nçÇ }çÇ}ç Iç[u³ççJçj HççHç³³ççvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç®ç oÊçç®çí DçJçlççj Dççnílç Dçmçí DççíUKç}í. J³çLç& Dçmç}íu³çç çÆvç³çcççb®³çç yçbOçvççlç Hç[Óvç iççí#ççÇj DçHç&Cç kçÀjC³çç®çí cçntçi³ç DççHçu³çç nçlçÓvç oJç[Ó vç³çí Dçmçí "çmçÓvç mççbiççÇlç}í. lçíLçí ÞççÇ mççÆ®®çoçvçboçJçOçÓlç vççJçç®çí cçnçlcçç nçílçí. YçÊçÀ箳çç YççJçvçívçámççj YçiçJçblçç®çí Dçvçáiç´n HçÀ} Dçmçlçí. ³ç%ççjbYç Pççu³ççJçj. kç=ÀlççLç& JnçJçí Dçmçç DççoíMç ÞççÇ mççÆ®®çoçvçboçmç Pçç}ç. çÆvç:mçbkçÀçí®ç lçácnçÇ cç}ç lçácç®ççÇ F®sç mççbiçç. ÞççÇ Þçí<þçÇ Jç ÞççÇ Jçcçç& çE®ççÆlçlç nçílçí. lçá}ç vçÓlçvç içÉn kçÀªvç çÆo}í. nçÇ lççÇmçjçÇ mçç#ç. yç´ïççcçO³çí }çÇvç Dççnçlç. Hçb®ç cçnçYçÓlççb®çí mçç#ç lçácnç}ç oílççí Dçmçí DçJçOçálççbvçí mççbiççÇlç}í. ³ç%ç cçb[HççJ³ççÆlççÆjÊçÀ. cnCçÓvç lçáPçí mçbçÆ®çlç HççHç HçJç&lç çÆMçUçbJçj çÆHçÀjJçÓvç l³ççb®ççÇ MçkçÀ}í kçÀjJçÓvç lçáPçí kçÀcç&HçÀU vççnçÇmçí kçíÀ}í. ÞççÇ çÆJçéçíéçj ÒçYçÓ mJçlç: HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHççvçí DçmçÓvç. mçMçjçÇj Dçmç}íu³çç ³çç oÊççbmç MçjCç Dçç}ç Dçmçlçç lçj lçáPçí mçbçÆ®çlç mçbmkçÀçj ³çç MçjçÇjçJçj Dççí{ávç IçíJçÓvç lçáPçí kçÀcç& #ç³ç kçíÀ}í Dçmçlçí.

YççÆJç<³ç kçÀçUçlç kçÀçíkçÀvço (kçÀççÆkçÀvçç[ç) ³çç vççJççvçí Jçç³çmçHçáj Dçiç´nçj ÒççÆmç× nçíF&}. lçí çÆnjC³ç}çíkçÀçlç Lççí[ç kçÀçU jçnèvç Hçávnç cçnçjç<ì> oíMççlç SíMJç³ç&Jçblç JçÌM³ç kçáÀUçlç pçvcç IçíJçÓvç ÞççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççjç®çí mçá×ç oMç&vç IçílççÇ}. DçMçç ÒçkçÀçjí. YçÓpç&Hç$ççlç çÆ}çÆn}í}í iç´bLç ÞççÇHççoçb®³çç mçbkçÀuHççvçí Dç¢M³ç ªHççvçí ÞççÇHççoçb®³çç pçvcçmLççvççÇ mççlç cçvçá<³ççb®³çç Gb®ççÇ FlçkçíÀ Kççí} çÆvççÆ#çHlç jçnlççÇ}. DçJçOçÓlççb®³çç mççÆVçO³ççlç Þçí<þçÇ Jç Jçc³çç¥mç DçHçÓJç& DçMçç HçáC³çç®çç }çYç Pçç}ç. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . l³ççb®³çç pçvcçmLççvççÇ ÞççÇ HççoákçÀçb®ççÇ mLççHçvçç Jç cçbçÆojç®çí çÆvçcçç&Cç nçíF&}. l³çç kçÀçjCççvçí. iççF&®³çç çÆJç¬çÀçÇ®ççÇ çEkçÀcçlç vçjçEmçn Jçcçç&vçí DççHç}jçpç Mçcçç& ³ççbmç oíC³çç®çç çÆvçCç&³ç Pçç}ç. SkçíÀ çÆoJçMççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçÇ ³çílççÇ} Jç ÞççÇHççoçb®çí oMç&vç IçílççÇ}. ÞççÇHççoçb®çí ®ççÆj$ç mçbmkç=Àlç Yççøçílç çÆ}çÆn}í pççF&}. M³ççcç}çbyççHçáj (mçcç}ç&kçÀçíìç) ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçáj SkçÀ$ç nçíTvç cçnçvçiçjç®çí mJçªHç OççjCç kçÀjçÇ}. lçÓ kçáÀjJçHçáj Òç³ççCçç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀj. l³ççb®³çç kçáÀìábyççlç Oçvç-Oççv³çç®ççÇ mçcçÉ×çÇ Dçmçí}. pçiççlççÇ} mçiçȳçç oíMççb®çí. ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlç'' nç iç´bLç ÞççÇHççoçb®³çç DçççÆMçJçç&oçvçí ÒççÆmç× nçíF&}. ÞççÇHççoçbmç iççíoçvç kçíÀ}í}í cçnç HçáC³çMçç}çÇ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ KçjçíKçj Oçv³ç Dççnílç. ÞççÇHçço ÞççÇuuçYç mçoÌJç lçáPççÇ j#çç kçÀjlççÇ}. yççyççjí ! MçbkçÀjYçfç ! ní iççíoçvç Dçl³çççÆOçkçÀ çÆJçMçíøç MçáYçÒço Dççní.Þçí<þçÇmç ÒççHlç Pçç}í. mçiçȳçç Oçcçç&®çí çEkçÀJçç HçbLçç®çí }çíkçÀ kçáÀ"u³çç lçjçÇ pçvcççÇ.

ÞççÇHççoçb®³çç }çÇ}ç cçvççlç Dçç"çÆJçu³çç kçÀçÇ Dçbiç jçícççbçÆ®çlç nçíF&. lçíJç{í Oçvç cç}ç oíC³ççmç jçpç Mçcçç¥vçç DççHç}í jçnlçí Içj çÆJçkçÀçJçí }çiç}í. lçí oçvçç®çç mJççÇkçÀçj kçÀçÆjlç vçmçlç. l³çç DçéçlLççKçç}çÇ kçÀçíCççÇlçjçÇ çÆJçÞççblççÇ Içílç Dçmçu³çç®çí cç}ç çÆomç}í. cççÇ oÓj oíMççbmç pççJçÓvç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®çí J³ççHççj kçÀjlççí. çÆYç#çí SíJçpççÇ Oçvçç®çç mJççÇkçÀçj kçÀçÆjlç vçmçlç. cççiçç&lç Lççí[í oÓj içíu³ççJçj cç}ç SkçÀ DçéçlLç JçÉ#ç çÆomç}ç. cççP³çç }nçvçHçCççÇ cç}ç cççlçç-çÆHçl³çç®çç çÆJç³ççíiç Pçç}ç. cçU³ççU (kçíÀjU) oíMççlç Hçç}kçwkçÀç[ ³çç ÒççblççlçÓvç çÆyçuJçcçbiç} ³çç vççJçç®çç yç´çïçCç mçá×ç J³ççHççj箳çç çÆvççÆcçÊççvçí kçÀçb®ççÇHçájcç}ç ³çílç Dçmçí. lçí mçlçlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcç mcçjCç kçÀjçÇlç nçílçí. cççÇ l³ççbvçç ÒçMvç kçíÀ}ç ``cçnçMç³ç ! DççHçCç ÞççÇHççoçb®³çç çÆoJ³ç ®çjCççb®çí DçççÆÞçlç Dççnçlç kçÀç ? lçácnçÇ l³çç cçnçHçá©øçç®çí oMç&vç Içílç}í kçÀç ?'' lçí cnCçç}í ``cççPçç pçvcç mçÜÌM³ç kçáÀ}çlç Pçç}ç DçmçÓvç cç}ç mçáyyç³³çç Þçí<ìçÇ Dçmçí cnCçlççlç. Þçí<ìçR®çí kçáÀ} HçájçíçÆnlç Dçmçu³çç kçÀçjCççvçí. cççP³çç IçjçÇ Oçvç mçcçÉçÆ× Dççní. nçlççblç SkçÀ kçÀJç[çÇ HçCç vççnçÇ cç}ç pçWJnç Oçvç çÆcçUí} lçWJnç cççÇ DçJçM³ç Hçjlç kçÀjçÇvç Dçmçí jçpç Mçcçç& cnCçç}í. l³ççb®çí vç³çvç kçÀªCççjmççvçí Yçj}í nçílçí. Dççc箳çç JçbMçç®çí vççJç ``iç´bLççÇ'' Dççní. lççí mçáiçbOççÇ êJ³ççb®çç DçjyççÇ vççiççÆjkçÀçbvçç çÆJç¬çÀ³ç kçÀªvç l³ççbpçkçÀ[Óvç jlvçjçMççÇ Jç lçájbiç (Iççí[í) I³çç³ç®çç. cççÇ Dç%ççvççÇ Dçmçlççvçç oíJç-yç´çïçCççb®çí DççÆvç<ì kçÀjçÇlç nçílççí. jçpçí cçnçjçpçí çÆJçkçÀlç Içílç. $ç+Cç JçmçÓ}çÇ kçÀjC³ççmç çÆvço&³çlçívçí Jçlç&lç nçílççí. kçÀçU }çíì}ç. J³ççHççjçlç vçákçÀmççvç Pççu³ççvçí Dççcç®ççÇ mçbHçÊççÇ vç<ì Pçç}çÇ.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -10 vçjçEmçn cçÓlçça®çí JçCç&vç cççÇ çÆlç©cç}oçmççb®ççÇ Dçç%çç IçíJçÓvç kçáÀjJçjHçáj箳çç çÆoMçímç cççPçí Òç³ççCç mçá© kçíÀ}í. oáHççj®ççÇ JçíU Pççu³ççvçí cççÇ YçákçíÀvçí J³ççkçáÀU Pçç}çí nçílççí. l³çç kçÀçUçlçu³çç ojç ÒçcççCçí lçí Içj cççÇ çÆJçkçÀlç Içílçu³ççmç jçpçMçcçç¥vçç 1-2 Jçjçnç oçÇu³ççvçí çÆnMçíyç yçjçíyçj Dçmçí cççÇ DçvçíkçÀçvçç mççbçÆiçlç}í nçílçí. J³ççpççJçj J³ççpç ®ç{JçÓvç Kççíìí çÆnMçíyç oçKçJçÓvç 10 Jçjçnç oíCçí yççkçÀçÇ Dççní Dçmçí jçpç Mçcçç&mç kçÀUçÆJç}í. lçíLçí çE®çlççcçCççÇ ³çç vççJç箳çç SkçÀç JçíM³çí®çç HççÆj®ç³ç Pçç}ç. ÞççÇ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçR®³çç IçjçlçÓvç DççCç}íu³çç çÆYç#çívçí Goj çÆvçJçç&n Jç GçÆ®çlç J³çJçnçj kçÀçÆjlç. l³ççlç KççÐç HçoçLç& kçÀçnçÇ vçJnlçí. vççF}çpç cnCçÓvç l³ççbvççÇ SkçÀ Jçjçn ³çíJç{îçç jkçÀcçí®çí çÆpçVçmç Dççc箳çç oákçÀçvççlçÓvç GOççj vçí}í. jçpçMçcçç¥vçç içÉnçÆJçnçÇvç kçÀjCçí nç®ç cççPçç mçbkçÀuHç nçílçç. cççÇ DçéçlLççpçJçU içí}çí lçWJnç l³çç J³çÊçÀçÇvçí Dççojçvçí cç}ç yçmçC³ççmç mççbçÆiçlç}í. pçJçU pççTvç HççnçÇ}í lçj l³çç cçvçá<³ççvçí ³ç%ççíHçJççÇlç OççjCç kçíÀ}í}í nçílçí.'' DçjyççbMççÇ Lççí[ç kçÀçU Dççcç®çç J³ççHççj ®ççbiç}ç ®çç}}ç. cççPçç nç oá<ì çÆJç®ççj }#ççlç ³çílçç®ç JçWkçÀìHHç³ççbvççÇ cççPççÇ çÆvçYç&lmçvçç kçíÀ}çÇ. cnCçÓvç Dççc箳çç IçjçC³ççmç iç´bLççÇ Dçmçí vççJç Hç[}í. l³çç vçblçj DçjyççbvççÇ Dççc箳ççkçÀ[Óvç G®®ç pççlççÇ®³çç Dçéççmçç"çÇ DççÆOçkçÀ Oçvç IçíJçÓvç çÆvçcvçpççlççÇ®çí Içç[í Dççcnçbmç çÆo}í pçíCçí kçÀªvç J³ççHççjçcçO³çí Dççcç®çí vçákçÀmççvç Pçç}í. yçbOçÓiçCç içíu³ççJçj cççPççÇ jkçwkçÀcç Hçjlç kçÀjC³çç®çí DççHçUjçpççbmç cççÇ yçpççJç}í nçílçí. Dççc箳çç kçÀ[Óvç ®ççbiç}í Iççí[í. l³çç mçiçȳççb®³çç Yççípçvçç®ççÇ mççí³ç kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççb®³çç pçJçU HçájíMçí Oçvç vçJnlçí. l³çç®çç DçkçÀç}cçÉl³çá Pçç}ç. pçJçUHççmç yç´çïçCççb®çí Içj Dçmçu³ççmç cççOçákçÀjçÇ cççiçÓvç çÆJçÞççblççÇmçç"çÇ HççÆJç$ç Dçmçç DçéçlLç JçÉ#ç Dççní Dçmçç çÆJç®ççj kçÀjçÇlç çÆvçIçç}çí. cççÇ ®ç¬çÀçÇJ³ççpç IçíC³ççlç lçjyçípç nçílççí. DççcnçÇ oçíIçí JçíM³çí®³çç mçbiçlççÇlç Yç´<ì Pçç}çí. ``Dçjí oájçlc³çç ! Oçvç箳çç cçoçvçí cçvççmç ³çíF&} lçmçí Jççiçlç Dççnímç. kçÀOççÇ kçÀOççÇ DççcnçÇ oçíIçí pçCç çÆcçUávç J³ççHççj kçÀjçÇlç nçílççí. Hçjblçá SkçÀ lççcç´ Hçç$ç lçíJç{í nçílçí. oáoÌ&Jççvçí. ÞççÇHççoçb®çí çÆHçlçç ÞççÇ DççHçUjçpççb®³çç IçjçÇ DççF&vççÆJçuuççÇnèvç l³ççb®çí yçbOçÓiçCç YçíìC³ççmçç"çÇ Dçç}í. cç}ç SkçÀ cçboyçá×çÇ Dçmç}í}ç Hçá$ç nçílçç. yççyççjí ! mçiçȳçç lççÇLçç¥lç Þçí<þ DçççÆCç çÆJçK³ççlçDçmç}í}í Hççoiç³çç lççÇLç& #çí$ççlç Dçmç}í}í HççÇçÆ"kçÀçHçáj Dççcç®çí cçÓU iççbJç. Dççc箳çç HçÓJç&pçç HççmçÓvç mçodiç´bLç Hççjç³çCçç®ççÇ HçjbHçjç Dççní. ³çç çÆvççÆcçÊççvçí Hçá<kçÀU JçíUç kçÀçb®ççÇHçájçmç pççC³çç®çç ³ççíiç Dçç}ç. l³ççb®³çç mçcççíj SkçÀ PççíUçÇ nçílççÇ. KçÓHç Oçvç çÆl箳ççJçj Kç®ç& kçíÀ}í. cççPççÇ HçlvççÇ cçvççíJ³çLçívçí cçjCç HççJç}çÇ. .

lçÓ lçáPççÇ JççiçCçákçÀ yço} vççnçÇ lçj Iççíj DççHçÊççÇ mçbYçJçí}. lçí cnCçç}í '' Dçjí lçáPççÇ F®sç Dççlçç HçÓCç& Pçç}çÇ vçç ? lçáP³çç IçjçÇ }#cççÇ mLççÇj jçnçÇ}. ``ní pçí lçÓ mççbiçlççí Dççnímç lçí içç³ç$ççÇ®³çç mçç#ççÇvçí mççbiç. ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç çÆoJ³ç nmlççvçí l³ççb®çí DçÞçÓ HçámçÓvç cnCçç}í ``Dççpççíyçç ! cççÇ Dçmçlççvçç Yç³ç kçÀmç}í ? çÆnjC³çç#ç Jç çÆnjC³çkçÀM³çHççb®çç mçbnçj cççÇ®ç kçíÀ}ç lçj mçáyyç³³çç®çí $ç+Cç HçíÀ[C³ççmç cç}ç kçÀ"çÇCç kçÀç³ç ?'' Dçmçí cnCçÓvç cççP³ççkçÀ[í JçUávç cnCçç}í ``Dçjí ! lçáPçí $ç+Cç cççÇ HçíÀ[çÇvç. mçç#ççlçd oÊç ÒçYçáb®³çç kçÀjkçÀcç}çvççÇ lççby³çç®çí Yççb[í IçíCççjç pçìçOççjçÇ Oçv³ç nçílçç. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçÇ DçççÆCç DçHHçUjçpçÓ Mçcçç& ³ççb®çç DçHçcççvç kçÀjçJçç DçMççÇ mçáyyç³³çç®ççÇ F®sç nçílççÇ lççÇ HçÓCç& Pççu³ççvçí l³ç箳çç cçvççlç Lççí[ç DçnbkçÀçj çÆvçcçç&Cç Pçç}ç nçílçç DçççÆCç l³ççblç®ç lççí cnCçç}ç. mçáyyç³³ççbvçí DçHHçUjçpçÓ kçÀ[Óvç onç Jçjçn ³çíCçí Dççní Dçmçç Kççíìç®ç çÆnMççíyç oçKççÆJç}ç nçílçç. çÆlçmçjç nç ÞççÇHçço cçç$ç. mçbO³ççmçcç³ççÇ ³çç mçJç& MççÆÊçÀ HçávçjçÆHç mçÓ³çç&lç çÆJççÆ}vç nçílççlç.'' mçáyyç³³ççvçí lçmçí kçíÀ}í.'' JçWkçÀìHHç³³çç cnCçç}í. l³çç DçìçÇ ÒçcççCçí ÞççÇHççoçbvççÇ mJçnmlçí lçí Hçç$ç l³çç mçbv³ççMççmç çÆo}í. ÞççÇHçço ÒçYçábkçÀ[Óvç Dçvçáiç´n箳çç mJçªHççlç lççby³çç®çç çEkçÀJçç lççbyçí Dçmç}íu³çç Oççlçá®çç SkçÀ lçákçÀ[ç çÆcçUç}ç lçjçÇ oçvç IçíCççN³çç}ç Yççi³çç®çí Dçmçlçí lçWJnç Òçl³ç#ç lççby³çç®çí Hçç$ç çÆcçUçÆJçCççjç lççí pçìçOççjçÇ çÆkçÀlççÇ Yççi³çç®çç DçççÆCç mçáyyç³³çç çÆkçÀlççÇ oáozJççÇ l³çç}ç ³çíCçí Dçmç}í}í onç Jçjçnç®çí oíCçí ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç }çÇ}ívçí çÆo}í Hçjblçá l³çç #çCççHççmçÓvç l³ç箳çç kçÀ[í Dçmç}í}çÇ }#cççÇ #ççÇCç nçíT }çiç}çÇ. ³çç #çCççÇ ÞççÇHçço jç³ç $ç+CççlçÓvç cçáÊçÀ Pçç}í. lççí Þçí<ìçRvçç cnCçç}ç'' cç}ç SkçÀç lççby³ç箳çç Hçç$çç®ççÇ Dçl³çblç içjpç Dççní. l³ççb®³çç mçcç#ç pçí yççí}Ó lçí Jç®çvç Kçjí nçílç Dçmçí. l³çç HççHçç®çí HçÀ} DçMçç mJçªHççlç l³çç}ç çÆcçUç}í nçílçí. Òççlç:kçÀçUçÇ mçÓ³ç& YçiçJççvç mçJç& MçÊçÀçÇb®³çç m$ççílççvçí çÆmç× Dçmçlççlç. lçmçí®ç . DççE®çl³ç nçíl³çç. çÆJç®ççj kçÀj. lççÇvç Jçøçç&®çç cççPçí $ç+Cç kçÀmçí yçjí HçíÀ[}í pççF&} ? Dçmçí SíkçÓÀvç Þçí<ìçR®çí cçvç oáKççJç}í. Hçjblçá lçí çqmJçkçÀçj}í vççnçÇ lçj HççHç }çiçlçí Dçmçí DççHçu³ççkçÀ[Óvç SíkçÀ}í nçílçí ³çç oáníjçÇ Jççkçw³ççb®çç DçLç&yççíOç nçílç vççnçÇ. ``Dççp箳çç çÆJç¬çÀçÇlç cç}ç çÆJçMçíøç Oçvç}çYç Pçç}ç. MçbkçÀjYçf cnCçç}í ``Dçjí mçáyyç³³çç mçÓ³ççxo³ççHçáJçça®çç DçççÆCç mçÓ³çç&mlççHçáJçça®çç kçÀç} Dçl³çblç HççÆJç$ç Dçmçlççí. lççí mçbv³ççmççÇ ®çìkçÀvç kçÀyçÓ} Pçç}ç. lççí pçìçOççjçÇ mçbv³ççmççÇ Dçl³çblç DççvçbçÆolç nçíTvç çÆvçIçÓvç içí}ç. çÆkçÀcçlç Lççí[çÇ pççmlç Dçmçí} lçjçÇ ®çç}í}. SkçÀ cçá}içç DççbOçUç lçj oámçjç HçbiçÓ.Dççc箳çç kçáÀ} HçájçíçÆnlçç®çç DçHçcççvç Pççu³ççmç Dççcç®çç DçHçcççvç Pççu³çç mççjKçí. ÞççÇHçço ÒçYçá DçççÆCç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçÇ IçjçÇ içíu³ççvçblçj mçáyyç³³ççvçí Dççlç pççTvç HçççÆn}í lçj SkçÀlççÇmç Yççb[³ççHçÌkçÀçÇ kçíÀJç} SkçÀ®ç Yççb[í lçíLçí nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçá Hçç$ç oílççvçç nmçlç nçílçí.'' yçç} ÞççÇHççoçvçç IçíTvç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ mçáyyç³³ç箳çç oákçÀçvççlç Dçç}í. Òççlç:mçbO³çí®³çç mçcç³ççÇ DçççÆCç mççb³çmçbO³çí®³çç JçíUçÇ DçivççÇnçí$ç kçÀjCçí çÆJçMçíøç HçÀ}oç³ççÇ Dçmçlçí.'' ³ççJçj mçáyyç³³çç cnCçç}ç ``cçnçjçpç ! oçvç mJççÇkçÀçju³ççmç HçáC³ç kçÀcççÇ nçílçí Dçmçí cççÇ SíkçÀ}í nçílçí. lççí mçáyyç³³çç Þçí<ìçR®çí oákçÀçvç MççíçÆOçlç nçílçç. l³ççb®³çç vçí$ççblçÓvç DçÞçÓOççjç Jççnè }çiçu³çç. l³çç®ççÇ SkçÀ®ç Dçì nçílççÇ kçÀçÇ lçí Hçç$ç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçR®³çç cççb[çÇJçj yçmç}íu³çç ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç nçlççbvççÇ l³çç mçbv³ççMççmç ÐççJçí. l³çç}ç SkçÀ lççby³çç®çí Yççb[í çÆJçkçÀlç I³ççJç³çç®çí nçílçí. lçí mçáyyç³³ççmç cnCçç}í ``ÞççÇHççoçb®³çç SíJçpççÇ cççÇ lçác箳çç oákçÀçvççlç kçÀçcç kçÀjlççí ®çç}í} kçÀç ? mçáyyç³³ççvçí vçkçÀçjçLçça cççvç nç}çÆJç}çÇ Flçkçw³ççlç oákçÀçvççlç SkçÀ pçìçOççjçÇ Dçç}ç. lçÓ lçáPççÇ mçbv³ççmç oçÇ#çç mççí[Óvç oíTvç mJçiçÉnçÇ pçç ! lçáP³ççmçç"çÇ lçáPççÇ HçlvççÇ DçççÆCç cçá}í Jççì Hçnçlç Dççnílç. ®ç} lçáP³çç oákçÀçvççlç. oákçÀçvççlç mçíJçç kçÀªvç $ç+Cçç®ççÇ çÆvçJçÉÊççÇ kçÀjçÇvç. $ç+Cç çÆHçÀìu³ççJçj cçç$ç lçáP³çç IçjçÇ }#cççÇ jçnCççj vççnçÇ. DçHHçUjçpçÓ kçÀ[Óvç ³çç³ç®çí Dçmç}í}í onç Jçjçnç®çí kçÀpç& çÆHçÀìu³ççmççjKçí cç}ç Jççì}í. DççÆivçnçí$ççHçí#çç HççÆJç$ç Dçmç}íu³çç jçpç Mçcçç¥mç lçÓ Dçmç}í kçÀ<ì oílççímç ³çç kçÀçjCççvçí jçÌjJççoçÇ vçjkçÀçmç pççMççÇ}. ÞççÇHçço ÒçYç᮳çç }çÇ}ç DçvççkçÀ}vççdzç. mçáyyç³³ç箳çç oákçÀçvççlç yçÊççÇmçlççby³çç®ççÇ Hçç$çí nçílççÇ Hçjblçá lççí Kççíìí®ç cnCçç}ç ``cççP³ççkçÀ[í SkçÀ®ç lççby³çç®çí Hçç$ç Dççní l³çç}ç onç Jçjçn oíT MçkçÀlç Dçmçu³ççmç lçá}ç lçí çÆcçUí}. SkçÀlççÇmç Yççb[³ççb®³çç çÆ"kçÀçCççÇ kçíÀJçU SkçÀ®ç Yççb[í jççÆn}í nçílçí.'' SkçÀoç ÞççÇHçço Þçí<ìçR®³çç IçjçÇ Dçmçlççvçç cççÇ Þçí<ìçRvçç J³çbiççvçí cnCçç}çí-jçpç Mçcçç& pçj cççPçí $ç+Cç HçíÀ[Ó MçkçÀlç vçmçlççÇ} lçj l³ççb®³çç Hçá$ççbHçÌkçÀçÇ SkçÀçmç cççP³çç oákçÀçvççlç ®ççkçÀjçÇ kçÀjC³ççmç Hçç"JççJçí çEkçÀJçç l³ççbvççÇ mJçlç: ®ççkçÀjçÇ kçÀjC³ççmç ³ççJçí.

yççHçvçç³ç& DçççÆCç mçáyyç³³çç Dçç}í nçílçí. mçJç& oíJçlççb®³çç DçlççÇlç DçmçCççjí ní cçnçvç lçÊJç Dççnílç. ÞççÇHçço JçuuçYççb®³çç DçmççOççjCç }çÇ}ívçí l³ççbvççÇ DççHçu³çç çÆHçl³ççmç $ç+CçcçáÊçÀ kçíÀu³çç®ççÇ Jççlçç& HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd iççJççlç oçJççvç}çmççjKççÇ Hçmçj}çÇ. . DçMçç ÒçkçÀçjí DçvçíkçÀ jmçHçÓCç& çƬçÀ³çç ÒççÆlççƬçÀ³çç Pççu³çç. l³ççb®çí oMç&vç. kçíÀlçÓ cçbiçUçcçáUí HçÀ} oílççí. kç=ÀHç³çç ³çç mçJç祮çç Kçá}çmçç kçÀjçJçç. vçjçEmçn Jçcçç&. MççÆvçcçáUí HçÀ} oílççí. DçKçb[ }#cççÇ mççÌ. MççÆvçÒçoçíøç箳çç çÆoJçMççÇ çÆMçJççjçOçvçílç mçnYççiççÇ nçílç. ³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``çÆHçl³çç}ç $ç+CçcçáÊçÀ kçÀjCçí Hçá$çç®çç Oçcç&®ç Dçmçlççí. lççÇvç Jçøçç&®³çç ÞççÇHççoçbvççÇ DçHHçUjçpçbÓvçç $ç+CçcçáÊçÀ kçíÀu³ççvçí l³ççb®³çç vçí$ççlçÓvç Hçá$ç mvçínçvçí DçÞçáOççjç Jççnè }çiçu³çç. vçjçEmçn Jçcçç& DçLçJçç yççHçvçç³çá&}á kçÀ[Óvç Oçvç mJççÇkçÀçj}í lçí oçvç nçílç vççnçÇ. çÆ®ç$ççvç#ç$ççJçj çEkçÀJçç cçbiçUJççjçÇ ÞççÇHçço mJççcççÇ Dç©CçJçCçç&ÒçcççCçí ÒçkçÀçMçcççvç nçílççlç. çÆMçJççcçO³çí Dçvçámç³çí®çí lçÊJç kçÀmçí DçblçYçÓ&lç Dççní lçí mçcçpçlç vççnçÇ. mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ çÆMçJç mJçªHççlççÇ} Dçvçámç³ççcçnçlçÊJçç®çí O³ççvç kçÀjçÇlç Dçmçí. ³çç JçíUçÇ l³ççb®³çç IçjçÇ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ. l³çç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ mçç#ççlç Dç©Cçç®ç}íéçjç®çí ªHç Dçmçlççlç. vçjçEmçn Jçcçç&. Hçjblçá ³çç ÒçÍvççb®çç Kçá}çmçç kçÀjC³çç Dçiççíoj mçJçç&vçç YçÓkçÀ }çiç}çÇ Dçmçu³ççvçí pçíJçCçç®çç yçílç "j}ç Dçç½ç³çç&®ççÇ iççí<ì DçMççÇ kçÀçÇ l³çç }nçvçMççpççiçícçO³çí SkçÀç lççby³ççb®³çç Yççb[³çççÆMçJçç³ç oámçjí kçÀçnçÇ®ç vçJnlçí.''kçÀçíCççÇlçjçÇ pçìçOççjçÇ ³çíTvç onç Jçjçn oíTvç lççby³çç®çí Yççb[í IçíTvç içí}ç l³ççcçáUí cççPçí kçÀpç& kçÀmçí çÆHçÀì}í Dçmçí jçpçMçcçç¥vççÇ çÆJç®ççj}í. pçíJçCççmçç"çÇ Yççlç DçççÆCç oçí[kçw³ç箳çç JçjCçç®çç yçílç nçílçç. ³çá×. iç´nçcçOççÇ} sç³ççiç´n jçnÓ-kçíÀlçÓlççÇ} jçnè. MççÆvçoíJç kçÀcç&kçÀçjkçÀ Dççnílç. Dç$ç+Cç cnCçpçí HççHç vçmçCççjç (HççHç jççÆnlç). ``l³çç pçìçOççjçÇ yçÎ}®ç vççnçÇ lçj mçiçU³çç pçìçOççjçÇ mçbv³ççMççbyçÎ} cççÇ pççCçlççí. oçívç kçíÀUçÇ®ççÇ Hççvçí mçáyyç³ççbvçí DççCç}çÇ. kçÀpç& cnCçpçí HççHç. çÆjkçÀçc³çç Yççb[îççlçÓvç ÒçLçcç HççCççÇ vçblçj DçVç ³çíCçí nç SkçÀ oÌJççÇ ®çcçlkçÀçj®ç nçílçç. l³ççvçblçj l³çç®ç Yççb[³ççlçÓvç oçí[kçw³çç®çí ®çJçoçj JçjCç Jçç{}í Jç vçblçj Yççlç Jçç{}ç. kçíÀUçÇ®ççÇ Hççvçí pçíJçCççmçç"çÇ Içílç}çÇ Jç HçUmç箳çç Hççvççb®çí êçíCç lç³ççj kçíÀ}í. Hçjblçá l³ççb®³çç kçÀ[Óvç Oçvç vç çqmJçkçÀçju³ççmç cçnçHççHç Dççní Dçmçí ÞççÇHçço mJççcççÇ DççHçu³çç çÆHçl³ççmç vç yççí}lçç mççbiçÓ Fçq®slç nçílçí. l³çç cçnçlçHçç®çí HçÀ}mJçªHç cnCçÓvç®ç ÞççÇHçço mJççcççR®çç DçJçlççj Pçç}ç. lçí DçcçÉlçç mçcççvç pçíJçCç kçÀªvç DççcnçÇ lçÉHlç Pçç}çí. ÞççÇHçço ÒçYçá mçkçÀ} oíJçlççb®çí mJçªHç Dççnílç.'' MçvççÇJççj Òçoçíøçmçcç³ççÇ kçíÀ}íu³çç çÆMçJçç®ç&vçç®çí çç®çí HçÀçÆ}lç ÞççÇHççomJççcççÇ mçkçÀ} oíJçlçç mJçªHç Dççnílç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç DçJçlççj cçbiçU iç´n箳çç çÆ®ç$çç vç#ç$ççJçj Pçç}ç Dçmçu³ççvçí l³çç vç#ç$ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ HçÓpçç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç mçJç&iç´n oçíøçç®çí Mçcçvç nçílçí. Yççípçvççvçblçj lçí Yççb[ çÆjkçÀçcçí®ç nçílçí. ³çç kçÀçjCççvçí JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ. cçnçjçCççÇ mçácçlççÇ DççHçu³çç Hçá$ççmç Ëo³ççMççÇ kçÀJçìçUÓvç çÆkçÀlççÇ lçjçÇ JçíU lçvcç³ç DçJçmLçílç nçílççÇ. DçççÆCç yççHçvçç³çá&}á. $ç+Cçiç´mlçlçílçÓvç GodYçJçCççjçÇ mçbkçÀìí ³çç®çí kçÀçjCç cçbiçU iç´n Dçmçlççí. kçÀcç&kçÀçjkçÀ DçmçCççjç MççÆvç kçÀcç& mçç#ççÇ DçmçCççN³çç mçÓ³çç&®çç Hçá$ç Dçmçu³ççvçí MççÆvçJççj®ççÇ mççb³çkçÀçU MççÆÊçÀcççvç Dçmçlçí ®çlçáLçça DçççÆCç $ç³ççíoMççÇ jçnámç yç}Jççvç Dçmçlççlç. mçáyyç³³ççvçí mçJç& JççÆ[}OççN³çç cçb[UçÇmçcççíj ÞççÇ jçpçMçcçç&®çí $ç+Cç (oíCçí) çÆHçÀì}í Dçmçí mççbçÆiçlç}í. DççHçoç. DçççÆCç mçbYççøçCç p³çç Yççi³çJçlççbvçç }çYç}í lçí Oçv³ç nçílç. mHçMç&. MççÆvç$ç³ççíoMççÇ®³çç cçnçHçJç& kçÀçUçlç mçç³çbkçÀçUçÇ çÆMçJç DççjçOçvç kçíÀu³ççmç cççvçJç箳çç HçÓJç&pçvcççlç kçíÀ}íu³çç HççHççb®çí HçÀ} vç<ì nçílçí. l³çç çÆoJçMççÇ DçHHçUjçpç Mçcçç& ³ççbvççÇ mçá×ç cççí"îçç Þç×çYççJççvçí l³çç DççjçOçvçílç Yççiç Içílç}ç nçílçç. l³çç pçìçOççjçÇ mçbv³ççMççvçí [çíUí çÆcçìÓvç #çCçYçj O³ççvç kçíÀ}í DçççÆCç pçJçU®³çç lççy³ççb®³çç Hçç$ççlçÓlç êçíCççlç HççCççÇ ìçkçÀ}í. yççHçvçç³ç&á}ábvççÇ ÞççÇHççoçbvçç çÆJç®ççj}í kçÀçÇ ``lçí pçìçOççjçÇ mçbv³ççMççÇ kçÀçíCç nçílçí lçí lçá}ç cçççÆnlç Dççní kçÀç ?'' ³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í. MçbkçÀjYçf vçoçÇJçj pççTvç MçáçÆ®çYçÓ&lç nçíTvç Dçç}í.ÞççÇHçço mJççcççÇ ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí DçJçlççj Dçmçí cnCçlççlç lçí®ç vçjçEmçn mJççcççR®çç DçJçlççj MçbkçÀjç®çç DçJçlççj Dçmçí kçÀçnçÇpçCç cnCçlççlç. Mçm$ççm$ççbvççÇ ³çíCççjç DçkçÀç} cçÉl³çá. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçÇ.

ÞççÇHçço mJççcççÇ kçÀçíCç ? DçççÆCç l³ççb®çí mJçªHç yççHçvçç³çá&}á ÞççÇHççoçbvçç cnCçç}í ``lçÓ lççÇvç Jçøçç&®çç yçç}kçÀ Dççnímç Hçjblçá cççí"îçç cççCçmçç mççjKçç yççí}lççí Dççnímç. mçJç&MççÆÊçÀÊJç. cççÇ mçç#ççÇYçÓlç nçíTvç mçJç& J³çJçnçjç®çí DçJç}çíkçÀvç kçÀjlççí. }çíkçÀçbcçO³çí cçç$ç ÞççÇ oÊçç®ççÇ cçÓlçça ®ççíjçÇmç içíu³çç®çí Jçlç&cççvç HçmçjçÆJç}í. mçJç&J³ççHçkçÀlJç. DççHçCç çÆJççÆOç³çáÊçÀ Oçcç&kçÀcçç&vçí Dçç®çjCç kçÀjCçí ®ççbiç}í Dççní. DçvçíkçÀ pçiçlç. cççP³çç kçíÀJçU mçbkçÀuHççvçí nçÇ mçJç&mçÉ<ìçÇ çÆvçcçç&Cç Pçç}çÇ. kçÀçjCçç çÆMçJçç³ç kçÀç³ç& nçíT MçkçÀlç vççnçÇ.'' ³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í ``cççÇ mçJç&$ç çqmLçlç DçmçCççjí DçççÆolçÊJç Dççní. HçoçíHçoçÇ mçJçç&®³çç DçvçáYçÓçÆlçmç DççCçÓvç oílç Dççní. lçí ³çç mçiçU³çç}ç cçvç®ççb®çu³ç DçççÆCç yçáçÆ×Yç´<ìlçç Dçmçí cnCçlççlç. }³çç}ç pççT MçkçÀlççlç. mççkçÀçj ªHççlç vçmç}çí lçj cççÇ vççnçÇ Dçmçí nçílç vççnçÇ. pççÇJç箳çç çÆ"kçÀçCççÇ cççÇ DçVçcç³ç. lçÓ HçávnçHçávnç. mçJç&%ççvç. yçç}HçCççHççmçÓvç lçÓ cnCçpçí Dççcnç}ç SkçÀ kçÀçí[í Dççnímç. ³ççJçj yççHçvçç®çç³çá&}á cnCçç}í. cççP³çç çÆMçJçç³ç mçÉ<ìçÇ®ççÇ GlHçÊççÇ. DççHçu³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçOççÇ} yç´çïçCç mJçlç: oínOççjçÇ cçvçá<³ç mçcçpçÓvç pçmçí cçvçá<³çlJçç®çç DçvçáYçJç Içílç Dççnílç l³çç ÒçkçÀçjí cççÇmçá×ç mçJç&%çlJç. l³çç l³çç Òçmçbiççvçámççj l³çç l³çç çÆ"kçÀçCççÇ DççJçM³çkçÀlçívçámççj cççÇ J³çÊçÀ nçílççí. l³ççvçí Oçvç箳çç DççMçívçí l³çç oÊçcçÓlççamç çÆJçlçUçÆJç}í nçílçí. ``ÞççÇHççoç ! }nçvç cçá}çbvççÇ DççHçCç ®çbêcçb[Uçlç Dççnçílç Dçmçç kçíÀJçU çÆJç®ççj kçíÀu³ççvçí DççHçCç ®çbêcçb[Uçlç Dçmçlççí Dçmçí vççnçÇ. DççHçCç yç´çïçCç Dççnçílç. l³ççb®³ççlç m$ççÇJççmçvçç Dçl³çblç ÒçyçU nçílççÇ. cççP³çç DççqmlçlJççcçáUí ³çç Hçb®çkçÀçíøççb®çí mçJç& kçÀç³ç&kçÀ}çHç nçílç Dçmçlççlç. ``cççÇ oÊçÒçYçá''. ní mçáyyç³³çç HçáJç&pçvcççÇ pçbiç} ÒçoíMççlççÇ} oÊç HçápççjçÇ nçílçí. ³çáiççcççiçÓvç ³çáiçí pççT MçkçÀlççlç. }çíkçÀ lçj kçÀçJçUí Dççnílç. mçJç& %ççvç çÆJç%ççvç cççP³çç ®çjCççMççÇ }çÇvç Dççnílç. ³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``lççlç. lçÓ kçÀçnçÇ ®çcçlkçÀçj kçÀªvç lçí Dç¢<³ç kçíÀ}ímç kçÀç³ç ?'' ³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í mçJç& Içìvçç kçÀçU箳çç. cççÇ ³çç mçÉ<ìçÇ®³çç HçÓJçça nçílççí. mçJçç¥lç³çç&çÆcçlJç Dçmç}í}ç oÊç Dççní ní lçlJç cççÇ mççjKçí. ÒççCçcç³ç. cççÇ mçJç&J³ççHççÇ Dççní. m$ççÇ}çí}áHç DçmçCççjç nç HçÓpççjçÇ Òçç®ççÇvç kçÀç}çlççÇ} HçÓJç&HçjbHçíjlççÇ} HçÓpçílççÇ} cççí"çÇ lççby³çç®ççÇ oÊçcçÓlçça çÆJçkçÀC³ç箳çç çÆJç®ççjçlç nçílçç. mçÉ<ìçÇ çqmLçlççÇ. mçÉ<ìçÇ®³çç çÆvççÆcç&lççÇ®³çç JçíUçÇ cççÇ nçílççí. HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçOççÇ} yç´çïçCç lçj vçjkçÀ}çíkçÀçlççÇ} }çíKçb[çÇ kçÀçJçU³ççbHçí#çç mçá×ç Yç³çbkçÀj Dççnílç. l³çç ÒçcççCçí SkçíÀ çÆoJçMççÇ l³ççvçí lççÇ cçÓlçça çÆJçkçÀ}çÇ Jç Dçç}í}í Oçvç Jççcç cççiçç&vçí Kç®ç& kçíÀ}í. Òç}³ççvçblçj mçá×ç jçnCççj Dççní. cççÇ lçá}ç cççPçç DçvçáYçJç çÆo}ç vççnçÇ ³çç®çç DçLç& cççÇ lçíLçí vççnçÇ Dçmçç cçç$ç nçílç vççnçÇ. cççÇ lççÇvç Jçøçç&®çç Dççní Dçmçí lçácnç}ç Jççìlçí Hçjblçá cç}ç lçmçí Jççìlç vççnçÇ. ³ççlç Dçç½ç³ç& kçÀç³ç Dççní ? ³ççJçj DçHHçUjçpç Mçcçç& cnCçç}í'' yççUç. nç çÆvçmçiçç&®çç DçvçáuuçbIçvççdzç çÆvç³çcç Dççní. kçÀcçç&®³çç Dçvçámççj kçÀçíCçl³ççlçjçÇ kçÀçjCççvçí Iç[lç Dçmçlççlç. cççÇ çÆJççÆMç<ì kçÀçíøççlç Dççní DçMççÇ DçvçáYçÓçÆlç lçá}ç çÆo}çÇ lçj l³çç kçÀçíøççlç cççÇ Dçmçu³çç®ççÇ pççCççÇJç nçílçí. cççÇ mçJç&MççÆÊçÀcççvç Dççní. cçvççícç³ç. ³çç KçíjçÇpç lçá}ç oíJçç®çç DçbMç Dçmç}í}ç DçJçlççjçÇ Hçá©øç Dççní Dçmçí cnCçCçí cnCçpçí kçíÀJçU DçnbkçÀçjçvçí cnCçlççí Dççnçílç Dçmç lçí cççvçlççlç. mçJçç¥yçÎ} cçççÆnlççÇ DçmççJç³ççmç lçÓ mçJç&%ç Dççnímç kçÀç³ç ?'' ³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í. pçìçOççjçÇ yçvçÓvç Dçç}í}ç mçbv³ççMççÇ HçáJçça®³çç pçvcççlç }çÌçÆkçÀkçÀ J³çJçnçjçlç Dç[kçÀ}í}ç mççívççj nçílçç. Hçjblçá pçbiç}çcçO³çí oÊçoMç&vç kçwJççÆ®çlç®ç Içílç Dçmçlç. çÆJç%ççvçcç³ç. ``cççÇ oÊçÒçYçá'' Dçmçí cnCçlççímç ``vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ'' ³çç vççJççvçí Hçávnç SkçÀoç DçJçlçjçÇlç nçíF&vç Dçmçí cnCçlççímç. Òçl³ç#ç DçvçáYçJç DçmççJç³ççmç nJçç. cççPçí Jç³ç DçvçíkçÀ }#ç Jçøç祮çí Dççní. Hçjblçá mçç#ççlç oÊç DçmçCççjç cççÇ oÊç vççnçÇ Dçmçí kçÀmçí nçíF&} ?'' ³ççvçblçj yççHçvçç³ç&á}á cnCçç}í ``ÞççÇHççoç ! pçìçOççjçÇ ¢<ìçÇDçç[ Pççu³ççJçj mçáyyç³³ççkçÀ[í Dçmç}íu³çç SkçÀlççÇmç lççby³ççb®³çç Yççb[³ççHçÌkçÀçÇ SkçÀ®ç Gj}í. çqmLççÆlç DçççÆCç }³ç nçíT®ç MçkçÀlç vççnçÇ. ³çç pçvcççÇ lççí . mçJç&MççÆÊçÀlçÊJç ní kçíÀJçU pçiççÆVç³çbl³çç®çí }#çCç Dççní. Dççvçbocç³ç kçÀçíøççlç çqmLçlç Dçmçlççí. DççHçCç mççbiçlçç lçí cççÇ Dçcççv³ç kçÀjçÇlç vççnçÇ Hçjblçá Kçjí lçí mççbçÆiçlç}í HçççÆnpçí vçç ? Hçb®çYçÓlççkçÀ[Óvç mçç#ç oíC³çç®ççÇ JçíU Dççu³ççmç cççÇ oÊçÒçYçá vççnçÇ Dçmçí mççbiçCçí cnCçpçí Dçmçl³ç YççøçCçç®çç oçíøç }çiçCççj vççnçÇ kçÀç ? vçYççícçb[}çlççÇ} mçÓ³çç&}ç lçÓ mçÓ³ç& vççnçÇmç Dçmçí cnìu³ççvçí lççí mçÓ³ç& vççnçÇ Dçmçí nçíF&} kçÀç ? mçl³ç oíMçkçÀç}çyçççÆOçlç Dçmçlçí.

lçÓ PççíUçÇ IçíTvç cççÇ mççbçÆiçlç}í}í kçÀçcç kçÀj. oÊçcçÓlçça®ççÇ HçÓpçç DçvçíkçÀ Jçøçx kçíÀu³ç箳çç HçáC³ççFvçí l³çç HçápççN³ççmç ÞççÇcçblç DçMçç Þçí<þçÇ kçáÀ}çlç pçvcç çÆcçUç}ç. vçjçEmçn oíJç箳çç cçÓlçça mçcççíj nçÇ lççby³çç®ççÇ Yççb[çÇ Iç[Jç}çÇ nçílççÇ. JççCççÇ kçáÀUçlççÇ} }çíkçÀçbvçç MççHç oíF&vç Dçmçí DççHçCççmç Jççì}í kçÀç³ç ? cççPççÇ yçnçÇCç JççmçJççÇvçí çÆl箳çç kçáÀ}çlççÇ} }çíkçÀçbvçç l³ççb®³çç mççQo³çç&lç Lççí[çÇ $çáçÆì DçmçC³çç®çç MççHç çÆo}ç nçílçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí cçáKçcçb[} çÆoJ³ç ÒçKçj lçípçmJççÇ Dçmçí çÆomçlç nçílçí. cççÇ ÞççÇHçço l³çç®ç lçÊJçç®çç ! mçJç& JççCççÇ çÆvçOç&vç nçílççÇ} Dçmçç MççHç oíF&vç DçMççÇ DççHçCççmç çÆYçlççÇ Jççì}çÇ kçÀç³ç ? DççHçCç Iççyçª vçkçÀç oÌJçç}ç pççlçkçÓÀU Dçmçí kçÀçbnçÇ vçmçlçí lçmçí®ç YçÊçÀçvçç mçá×ç pççlççÇ kçáÀ} vçmçlçí. çÆkçÀlççÇnçÇ çÆo}çÇ lçjçÇ kçÀcççÇ nçílç vççnçÇ. yççHçvçç³çç&®³çç mçJç& JçbMçpççvçç (DçiçoçÇ kçÀ}çÇ ³çáiç箳çç DçblççHç³ç¥l箳çç) cççPçí DçççÆMçJçç&o Dççnílç. ³çç pçvcççlç HçÓJç& pçvcçç®çí %ççvç nçíTvç l³çç mççívççjçvçí cççPççÇ Dçvçv³ç YççÆÊçÀYççJççvçí mçíJçç kçíÀ}çÇ. Dçç³ç& JçÌM³ççb®çç DçççÆCç cççPçç DçvçáyçbOç HçÀçj pçávçç Dççní. ní mçáyyç³³çç ! çÆ®çblççcçCççÇ yçjçíyçj lçÓ kçíÀ}í}í lçáPçí mçJç& ÞçÉbiççj ®ççUí cç}ç cççnçÇlç Dççnílç. lçÓ mJçlç:®³çç nçlççvçí mJç³çbHççkçÀ kçÀªvç oçí[kçw³çç®çí JçjCç DçççÆCç Yççlç l³çç cnMççÇ}ç KççT Içç}. pçíJçCççlççÇ} JçjCçYççlç Jç oçí[kçw³çç®ççÇ YççpççÇ kçÀjC³ççlç®ç lçáPçí HçÌmçí mçbHçÓvç içí}í nçílçí. oÌJç箳çç mçbkçÀuHççvçí vçÉçEmçn箳çç yçÊççÇmç DçJçlççj箳çç DçbMççvççÇ l³çç lççby³ç箳çç Yçç[³ççblç ÒçJçíMç kçíÀ}ç nçílçç. lçmçí®ç onç Jçjçn Þçí<þçÇ}ç oíTvç cç}ç yçbOççÆJçcçáÊçÀ kçÀj Dçmçí mççbçÆiçlç}í nçílçí. l³ççbvççÇ ÞççÇHççoçbvçç Dçmçí jçiççlç Dçç}í}í kçÀOççÇ HçççÆn}í vçJnlçí. JçjCçYççlç Jç oçí[kçíÀ®ç ÒççHlç nçílççÇ}. l³ççlç oÊç çÆcç"çF& Yçªvç Dççní. lçá}ç DçVççVç oMçç Dçç}çÇ cnCçpçí lçáP³ççkçÀ[í Dçmç}íu³ççlççby³ç箳çç Hçç$ççlçÓvç lçá}ç HççCççÇ. vçÉmççRn箳çç yçÊççÇmç DçJçlççjçlççÇ} mçJç& }#çCçí cççP³çç "ç³ççÇ çÆJçjçpçcççvç Dççnílç. lçácnç}ç çÆo}í}çÇ PççíUçÇ JçíiçUçÇ®ç Dççní. lçÓ PççíUçÇ IçíTvç }nçvç cçá}çbvçç }çiçCççjí KççC³çç®çí HçoçLç& çÆJçkçÓÀvç DççHç}ç Goj çÆvçJçç&n ®çç}JçMççÇ}. l³çç mççívççj箳çç IçjçÇ vçjçEmçn oíJçç®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjlç Dçmçlç. ³çç oçíIççbvççÇ lççÇ cçÓlçça çÆJçjIçUTvç l³çç®çí yçÊççÇmç lççby³çç®çí Yççb[í yçvçTvç çÆJç¬çÀ³ç kçíÀ}ç nçílçç. l³çç®ççÇ oççÆjêîç oÓj kçÀjC³ççmçç"çÇ l³ççvçí cçvççHççmçÓvç cççPççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ. l³ççb®³ççJçj cççPçç Jçjonmlç mçlçlç jçnçÇ}. lçí Hçá{í cnCçç}í ``S mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ ! Dççpç jç$ççÇ lçáP³çç Içj箳çç oçÆ#çCç ojJççp³çç pçJçU SkçÀ cnÌmç ³çíF&}. lçí lçÓ KççTvç Flçjçvçç KççT Içç}C³çç FlçHçlç®ç çÆcçUlççÇ}. l³ç箳çç oíCçíoçjç®çç $ççmç ®çákçÀçÆJçC³ççmçç"çÇ l³ççvçí pçìçOççjçÇ mçbv³ççMçç®çç JçíMç Içílç}ç nçílçç. lçáPçç DçblçkçÀçU pçJçU Dççu³çç®çí lçá}ç kçÀUçJçí ³ççmçç"çÇ ³çcçOçcç&jçpççvçí Hçç"çÆJç}í}ç lççí çÆvçjçíHç Dççní. lçWJnç ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççpççíyçç ! Iççyçj}çlç kçÀç ? cççÇ vçjçEmçn cçÓlçça®ç Dççní. l³çç}ç onç Jçjçn çÆcçUlççÇ} DçMççÇ J³çJçmLçç cççÇ kçíÀ}çÇ.'' Dçmçí kçÀ[kçÀ Mçyoçlç ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í. l³ççvçblçj lçáPççÇ DçVççVç oMçç Pççu³ççJçj cççÇ Dçvçáiç´n kçíÀ}íu³çç lççby³ç箳çç Yççb[³çç®çç lçá}ç GHç³ççíiç nçíF&}.pçvcçoçÆjêçÇ nçíTvç pçvcçç}ç Dçç}ç. lçí DçVç Kççu³ççJçj lçáP³çç SíJçpççÇ lççÇ cnÌmç cçªvç pççF&}. lçáP³ççkçÀ[Óvç Içílç}íu³çç HçÌMççbvççÇ cççP³çç cççlçç çÆHçl³ççvçí l³ççb®³çç vççlçíJççF&kçÀçb®³çç Yççípçvçç®ççÇ J³çJçmLçç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. lçácnç}ç Jçj oíTvç lçác箳ççJçj kç=ÀHçç kçÀjçÇlç Dççní. cç}ç pçìçOççjçÇ yçÎ} mçJç&®ç cçççÆnlççÇ Dççní vçç ? nç mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ Dççc箳çç kçáÀìábyççkçÀ[Óvç KççíìíHçCççvçí onç Jçjçn JçmçÓ} kçÀªvç IçíCççj nçílçç. l³çç®ççÇ DçççÆLç&kçÀ mçcçm³çç oÓj nçíC³çç®çç l³çç}ç cççÇ DçççÆMçJçç&o çÆo}ç nçílçç.'' Dçmçí ÞççÇHçço ÒçYçá lççÇJç´lçívçí cnCçç}í. Hçjblçá l³çç #çCççHççmçÓvç lçÓ KçÓHç içjçÇyç nçílç pççMççÇ}. Hçjblçá ³ç箳çç yçou³ççlç l³çç®çí mçJç& HçáC³ç HçÀ} vç<ì Pçç}í. yççkçÀçÇ®³çç Kç®çç&mçç"çÇ cççP³çç JççÆ[}çb®³çç kçÀ<ìç®çí HçÌmçí Kç®ç& Pçç}í nçílçí. lççí lçmçí kçÀªvç Oçv³ç Pçç}ç. l³çç cnMççÇ®ççÇ nçÇ SkçÀ®ç F®sç lçÓ HçÓCç& kçÀj. yççHçvçç³çç&®ççÇ lçínlççÇmççJççÇ çÆHç{çÇ ®çç}Ó Dçmçlççvçç cççP³çç pçvcçmLçUçÇ cçnç mçbmLççvçç®çí çÆvçcçç&Cç nçíTvç l³ççlç cççP³çç HççoákçÀçb®ççÇ mLççHçvçç nçíF&}. lçáPççÇ kçÀLçç cççP³çç kçÀLççcçÉlççlç nçm³ççmHço nçíF&}. cççÇ lçáP³ççJçj SkçÀ Dçvçáiç´n kçÀjçÇlç Dççní. lçáP³çç Hçí#çç pççmlç cç}ç JççC³çç®çç çÆnMççíyç mçcçpçlççí. yççHçvçç³ç& HçáJçça®çí }çYçço cçnøçça®ç vçç ? JççC³ççbcçO³çí }çYçço cçnøçça iççí$ç vç<ì Pçç}í Dççní. l³ççJçíUçÇ JçWkçÀìHHçç Þçí<þçÇ jçiççlç Dçmç}íu³çç ÞççÇHççoçvçç Hççnèvç Yç³çYççÇlç Pçç}í. cççÇ ÒçmçVç nçíTvç oMç&vç çÆo}í DçççÆCç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç ³çíTvç cççP³çç nçlçÓvç lççby³ç箳çç Yççb[³çç®çç çqmJçkçÀçj kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlç}í nçílçí. l³ççb®çí [çíUí DçivççÇ®³çç iççíUb³ççÒçcççCçí }ç} çÆomçlç nçílçí. lçác箳çç JçbMççlççÇ} kçÀçíCçl³ççnçÇ Hçá©øççvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç çÆoJ³ç YçJ³ç ªHçç®ççÇ vçJççÆJçOçç YçÊçÀçÇ®³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ cççiçç&vçí DççjçOçvçç kçíÀu³ççmç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí éççvç Dç¢<³ç ªHççlç . Hçjblçá lççÇ kçÀçíCçç}ç [çíU³ççvççÇ çÆomçCççjçÇ vççnçÇ.

cçvç DçççÆCç DççlcçlçlJççcçOçÓvç (10o10o10 † 1000) SkçÀ npççj mHçbovçí ÒçJççÆlç&lç nçílççlç. HçáC³ç #çí$ççbvçç mçá×ç kçáÀb[çÆ}vççÇ Dçmçlçí. mççbOç´ çEmçOçáJçío ³ççb®çí %ççvç p³ççbvçç Dççní DçMççvçç®ç DçJçiçlç nçíT MçkçÀCççjí ní ³ççíiç jnm³ç Dççní. DçHHç}jçpç Mçcç祮çí cçvç mlçbçÆYçlç Pçç}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí JçÌYçJç cççP³ççlç Dç%ççvç pçJçU pçJçU Yçj}í}í Dççní. çÆJç<CçÓªHç. çÆJççÆJçOç oíJçlççbÜçjç cççPççÇ HçÓpçç DççjçOçvçç kçÀjC³ççlç kçÀçbnçÇ ®çÓkçÀ vççnçÇ. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ DçççÆCç JçlmçJçç³ççÇ ³ççb®³çç lçínçÆlçmççJ³çç çÆHç{çÇcçO³çí pççiçá MçkçÀlçí. cççP³ççlççÇ} çÆMçJçmJçªHç.'' ``Dççlç&$ççCç Hçjç³çCç'' ní cççPçí Jç®çvç Dççní. vçjçEmçn Jçcçç¥vççÇ ÞççÇHççoç}ç DççHçu³çç cççb[çÇJçj Içílç}í. kçÀçjCç ³çç DçvçíkçÀ pççÇJççb®³çç DçJçmLççbJçj ÒçYççJç ìçkçÀçÇlç Dçmçlççlç. Mçnjç}ç. ní cç}ç cççv³ç vççnçÇ. Dçiççíoj JççÆ[}çbvçç kçáÀ}kçÀCçça Hço kçÀjç cnCççJç. Flçkçw³ççlç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçRvççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç Òçícççvçí pçJçU Içílç}í. kçÀç}. ³çç DçJçlççjçlç l³çç mçiçU³çç çÆvçjçkçÀçj ªHççlç mHçbovçMççÇ} Dççnílç. kçÀcç&. HçÓJçç&Jçlççjçlç l³çç mçJç& kçÀ}ç cççvçJçªHççlç DççÆJçYçá&lç Pççu³çç nçíl³çç. vçjçÆmçnçb®ççÇ 33 ªHçí vçjçEmçn jçpçJçc³çç&}ç l³çç jç$ççÇ vçÉçEmçnçvçí lçínlççÇmç ªHççlç oMç&vç çÆo}í nçílçí. Içb[çÇkçÀçíìç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç jçpçMçcçç& DçcçákçÀ iççJçç®çç kçáÀ}kçÀCçça nçílçç SJç{í®ç kçíÀJçU FçÆlçnçmççlç çÆMçuuçkçÀ jçnçÇ}. cççPçí çÆnMççíyç cç}ç Dççnílç.DççÊçç®ç kçÀç³ç IççF& Dççní ? oÌJçJçMççvçí lçácnç}ç }çYç}íu³çç ³çç cçnçHçáC³ç kçÀçUçlççÇ} Òçl³çíkçÀ #çCçç®çç mçoáHç³ççíiç kçÀªvç I³ççJçç. ³çç cççP³çç MçjçÇjçlçÓvç oMçççÆoMççbcçO³çí MççÆÊçÀmJçªHç DçmçCççjçÇ mHçbovçí #çCçç#çCçç}ç ÒçJççÆlç&lç nçílç Dççnílç. ³çç ÒçkçÀçjí mççíUç kçÀ}çbcçOçÓvç SkçÓÀCç mççíUç npççj mHçbovçí ÒçJççÆlç&lç nçílççlç. Jçío. lçWJnç Jçcçç& cnCçç}í. lççÇ ªHçí DçMççÇ - . DçççÆCç yç´ïçmJçªHç ³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjlçç ³çílçí. cççvçJççlç Dçmçu³çç ÒçcççCçí iççJçç}ç.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç ³çç JçÊçÀJ³ççvçblçj l³ççbvççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç kçÀç³çcç®çí jçnçJçí Dçmçç vçjçEmçn Jçcçç&vççÇ Òç³çlvç kçíÀ}ç nçílçç. lçíLççÇ} YçÓcççlçç cç}ç çÆkçÀl³çíkçÀoJçmççHççmçÓvç lçáP³çç HççomHçMçç&vçí cç}ç HççJçvç kçíbÀJnç kçÀjCççj ? DçMççÇ Dççlç&lçívçí ÒççLç&vçç kçÀjlçí Dççní. mççOçkçÀ箳çç çÆJççÆJçOç mççOçvççDçJçmLçç. iççJçkçÀN³ççbvçç kçÀcççÇ HçÌMççlç MçílççÇ kçÀmçç³ç}ç oíTvç pççÆcçvçoçjçÇ®çç J³çJçnçj HçnçC³ççmçç"çÇ lçáP³çç JççÆ[}çbvçç kçáÀ}kçÀCççaHço ÐççJçí Dçmçç cççPçç çÆJç®ççj Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç. pçí kçáÀ}kçÀCççaHçCç cççÇ kçÀjCççj Dççní lçí çÆJçéççlcçkçÀ Dççní. l³ççb®³çç [çíU³ççlçÓvç DççvçboçÞçá Jççnè }çiç}í. HççÇçÆ"kçÀçHçájcç®ççÇ kçáÀb[çÆ}vççÇ yççHçvçç³ç&á}á. ³çç®ç cççP³çç mççíUç npççj iççíçÆHçkçÀç Dççnílç.l³ççb®çç mççbYççU kçÀjlççÇ}. DççHçu³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç pçJçU Dççcç®ççÇ pçcççÇvç Dççní vçç ? lçíLçí®ç SkçÀ sçíìí iççbJç JçmçJçÓvç lçíLççÇ} }çíkçÀçbkçÀ[Óvç MçílççÇ kçÀjJçÓvç I³ççJççÇ. ÞççÇHçço Jçcçç¥vçç cnCçç}í ``Dççpççíyçç DççHçCç oçíIçí GÐçç Iççí[çiçç[çÇlçÓvç DççHç}çÇ pçcççÇvç HçnçC³ççmç pççT ³çç. DçMçç ÒçkçÀçjí Òçl³çíkçÀ #çCçç}ç SkçÀç SkçÀç kçÀ}ícçOçÓvç MçjçÇj. yççHçvçç³çç&®³çç lççW[çlçÓvç Mçyo HçáÀìlç vçJnlçí. ÞççÇHççoçb®çí oçívnçÇ cççí"í YççT l³ç箳ççkçÀ[í YççÇlç YççÇlç yçIçlç nçílçí nç Dççcç®çç OççkçÀìç YççT kçÀçÇ oÊç ÒçYçÓ ? nçÇ kçÀç³ç Yççvçiç[ Dççní Dçmçç çÆJç®ççj lçí kçÀª }çiç}í. ``Dçjí ÞççÇHççoç. lççÇ cççPççÇ®ç DççjçOçvçç Dççní. ³çç ÒçcççCçí çÆJççÆJçOç oíJçlççbcçOççÇ} mJçªHççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀª MçkçÀlççlç. Hçjblçá mçO³çç ní kçáÀ}kçÀCççaHço DççHçu³ççkçÀ[í vççnçÇ vçç ?'' ³ççJçj ÞççÇHçço nmçÓvç cnCçç}í ``Dççpççíyçç lçácnçÇ lçác箳çç pççÆcçvçoçjçÇ®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç Hçjblçá cççP³çç pççÆcçvçoçjçÇ®çç çÆJç®ççj vççnçÇ kçíÀ}ç. JçíiçJçíiçU³çç mççOçvç Hç×lççÇ. mçácçlççÇ cççlçç ní mçJç& mJçHvç Dççní kçÀç JçÌ<CçJççÇ cçç³çç DçMçç mçboínçlç Hç[}çÇ. GHççÆvçøçoí nçÇ mçJç& éççvç ªHççlç Dç¢<³ç DçmçÓvç mçoÌJç j#çCç kçÀjlççÇ}. cççPçí SkçÀ sçíìí mççbiçCçí Dççní. ``cççÇ mJçlç: ÞççÇkç=À<Cç Dççní'' Dçmçí cnCçlç l³ççJçíUçÇ mççcççv³ç }çíkçÀçbvçç lçí nçm³ççmHço Jççìí. ojjçípç kçÀçíì³ççJçOççÇ HçáC³ç jçMççR®ççÇ G}ç{ç} nçílççvçç çÆomçlç Dççní. HçájçCç. cççP³çç DçJçlççjç®çí Òç³ççípçvç çÆJçéçkçáÀb[çÆ}vççÇ}ç n}Tvç ìçkçÀç³ç®çí Dççní. l³ççvçblçj lçÓ kçáÀ}kçÀCççaHço mçbYççUç³ç®ç Dççní Dçmçí Jçcçç& cnCçç}í. l³çç Dç%ççvççlçÓvç®ç cççÇ ÒçÍvç kçíÀ}ç ``ÞççÇHççoç ! lçÓ mJçlç:}ç ÞççÇkç=À<Cç cnCçJçlççímç lçj Dç<ìYçç³çç& mççíUç mçnm$ç iççíçÆHçkçÀç mçá×ç ³çç DçJçlççjçlç Dççnílç kçÀç³ç ?'' ³ççJçj cçbo nçm³ç kçÀªvç ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``cççP³çç Dç<ìçÆJçOçç Òçkç=ÀlççÇ®ç Dç<ìYçç³çç& Dççnílç.

ÞççÇ Hç¨ççJçlççÇ oíJççÇ cçÉiçMççÇjç vç#ç$ççJçj pçvcç}çÇ. ÞççÇçÆvçJççmççb®çç JçÉÊççblç kçÀv³çç cççmççcçO³çí ÞççJçCç vç#ç$ççJçj ÜçoMççÇ®³çç çÆoJçMççÇ mççícçJççjçÇ çÆmç׳ççíiççJçj ÞççÇJçWkçÀìíMç D箳ç& ªHççlç ÒçkçÀì Pçç}í. ®ççj kçáÀ$çí l³çç kçáÀìçÇ®çí j#çCç kçÀjçÇlç nçílçí. lçj ÞççÇçÆvçJççmç ÞçJçCç vç#ç$ççJçj DçJçlçj}í. JçmçáOççvçá nç DççkçÀçMç cçnçjçpççb®çç cçá}içç. 31 J³çç DçJçlççjçlç ÞççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççjçlç DçççÆCç 32 J³çç vçjçÆmçbn cçÓlçça ªHççlç Òç%ççHçáj®çí (DçkçwkçÀ}kçÀçíì®çí) mJççcççÇ mçcçLç& ³ççbvçç HçççÆn}í. ÞççÇHççoçb®³çç mcçjCççvçí ÒççHlç nçíCççjí HçÀU ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç Ëo³çbiçcç }çÇ}çb®³çç kçíÀJçU mcçjCç cçç$ççvçí DçvçíkçÀ pçvcççlççÇ} mçç"}íu³çç HççHççb®³çç jçMççÇ Yçmcç nçíTvç pççlççlç. ÞççÇçÆvçJççmç ÒçYçÓvççÇ DçiçmlççÇ cçnøçça®³çç mçu³ççvçámççj DçOçx jçp³ç lççW[cççvç}ç çÆo}í Jç DçOçx jçp³ç JçmçáOççvçá}ç JççìÓvç çÆo}í. ³çç vçblçj®³çç lççÇmççJçí vçjçEmçn cçÓlçça cnCçÓvç ÞççÇHçço JçuuçYççbvçç HçççÆn}í. oámçN³çç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço箳çç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ }çÇ}çb®çí JçCç&vç mççbiçC³çç®çí Dççéççmçvç oíTvç mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ pçJçU Dçmç}íu³çç kçáÀìçÇcçO³çí MçbkçÀjYçfçmç IçíTvç içí}í. JçÌMççKç Mçá× oMçcççÇ}ç GÊçjç HçÀçuiçávççÇ vç#ç$ççJçj ÞççÇçÆvçJççmççb®çç Hç¨ççJçlççÇ yçjçíyçj çÆJçJççn mçbHçVç Pçç}ç. l³çç jç$ççÇ l³çç mçJçç¥vççÇ ÞççÇHçço ÒçYçáb®³çç çÆoJ³ç vççcçç®çí mçbkçÀçÇlç&vç kçíÀ}í. ³çç®çç YççT lççW[cççvç.1) kçáÀboHçço vçjçEmçn cçÓlçça 2) kçÀçíHç vçjçEmçn cçÓlçça 3) çÆoJ³ç vçjçEmçn cçÓlçça 4) yç´ïççb[ vçjçEmçn cçÓlçç 5) mçcçáê vçjçEmçn cçÓlçça 6) çÆJçéçªHç vçjçEmçn cçÓlçça 7) JççÇj vçjçEmçn cçÓlçça 8) jçÌê vçjçEmçn cçÓlçça 9) ¬çÓÀj vçjçEmçn cçÓlçça 10) çÆyçYççÇlmç vçjçEmçn cçÓlçça 11) OçÓcç´ vçjçEmçn cçÓlçça 12) JççÆÚ vçjçEmçn cçÓlçça 13) J³ççIç´ vçjçEmçn cçÓlçça 14) çÆyç[ç} vçjçEmçn cçÓlçça 15) YççÇcç vçjçEmçn cçÓlçça 16) HççlççU vçjçEmçn cçÓlçça 17) DççkçÀçMç vçjçEmçn cçÓlçça 18) Jç¬çÀ vçjçEmçn cçÓlçça 19) ®ç¬çÀ vçjçEmçn cçÓlçça 20) MçbKç vçjçEmçn cçÓlçça 21) mçlJç vçjçEmçn cçÓlçça 22) DçodYçÓlç vçjçEmçn cçÓlçça 23) Jçíiç vçjçEmçn cçÓlçça 24) çÆJçoçjCç vçjçEmçn cçÓlçça 25) ³ççíiççvçbo vçjçEmçn cçÓlçça 26) }#cççÇ vçjçEmçn cçÓlçça 27) Yçê vçjçEmçn cçÓlçça 28) jçpç vçjçEmçn cçÓlçça 29) JçuuçYç vçjçEmçn cçÓlçça. JçÌMççKç Mçá× mçHlçcççÇ}ç çÆJç}byççÇ vççcç mçbJçlmçjç cçO³çí l³ççbvççÇ kçáÀyçíjç kçÀ[Óvç Oçvç mçnç³³ç IçíTvç $ç+CçHç$ç çÆ}nèvç çÆo}í. l³çç kçáÀìçÇlç oçívç lçç[Hç$ççÇ®³çç ®çì³çç nçíl³çç. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³ç pç³çkçÀçj ~~ . ÞççÇçÆvçJççmç ÒçYçÓ mçá×ç YççjÜçpç iççí$çç cçO³çí DçJçlçj}í. Hççb[Jç箳çç JçbMççlççÇ} mçáOçvJçç}ç vççiçkçÀv³çí Üçjç Pçç}í}ç Hçá$ç DççkçÀçMç cçnçjçpç.

'' lçWJnç cççOçJçç®çç³ç& cnCçç}í ``cççlçí ! cççÇ mçbv³ççmç Içílç Dççní DçççÆCç mçbv³ççmç cnCçpçí cçvçá<³çç®çç oámçjç pçvcç®ç Dçmçlççí. kçÀç}çblçjçvçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç SkçÀ yççÆnCç Pçç}çÇ. l³ççbvççÇ çÆlçmçN³çç Jçøçça Dçç½ç³ç& kçÀçjkçÀ }çÇ}ç kçÀjC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. nçÇ SkçÀ DçodYçálç ³ççíiçÒççƬçÀ³çç®ç nçílççÇ. l³ççb®³çç mçbkçÀuHççvçámççj ³çLççkçÀç}çÇ çÆJçÐççOçjçÇ DçççÆCç ®çbêMçíKçj ³ççb®çç çÆJçJççn cççí"îçç Lççìçlç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí mçbHçVç Pçç}ç. ³çç Jçj箳çç ³ççíiççvçí }çíKçb[çmç mHçMç& kçÀjlçç®ç l³çç®çí mççívçí nçílç Dçmçí. lçí cnCçç}í ``ÞççÇ oÊç ÒçYçÓ mçJç& oíJçlççb®çí mJçªHç Dççnílç. iççíoçJçjçÇ cçb[}çlç. ³ççbvççÇ yç´çïçCçJçÉÊççÇ DçççÆCç #çç$çJçÉÊççÇ mçcççvçlçívçí mJççÇkçÀçj}çÇ. ÞççÇ mçácçlççÇ cççlçç DçvçmçÓ³çç lçÊJççcçOççÇ} HçjcççÆMçJçç®ççÇ MççÆvç Òçoçíøç mçcç³ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç Dçmçí. l³çç vçblçj oíJççÇvçí nJçç Dçmç}í}ç Jçj çÆo}ç. çÆJçÐççOçjçÇ®³çç pçvcççÆoJçMççÇ®ç yççHçvçç®çç³ç&á}á®çí SkçÀ oÓj®çí yçbOçá cçuuççoçÇ jçcçkç=À<CççJçOççvçá}á vççbJçç®çí SkçÀ cçnçvç HçbçÆ[lç l³ççb®³çç IçjçÇ Dçç}í. HçjçMçj $ç+øççÇ ÒçJçjççqvJçlç HçjçMçj iççí$ççcçOçÓvç Dçç}í}í $ç+iJçíoçÇ lçj cçuuççoçÇ ³çpçáJçxoçÇ nçílçí. lçWJnç }#cççÇ oíJççÇ cnCçç}çÇ ``lçí ³çç pçvcççlç mççO³ç nçíCççj vççnçÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç . lççÇ®çí vççbJç mçájíKçç Dçmçí nçílçí.Dçl³çodYçálç p³ççíçÆlçcç&³ç oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ mçáyyç³³çç Þçí<þçÇvççÇ mççbiçC³ççmç ÒççjbYç kçíÀ}ç. çÆlç®çç çÆJçJççn cçbiç}çÆiçjçÇ ³çíLççÇ} lçç[HçuuççÇ oÊçç$çí³ç DçJçOççvçá}á vççJç箳çç SkçÀ çÆJçÜçvç mç®sçÇ} ³çáJçkçÀç yçjçíyçj Pçç}ç.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -11 mçáyyç³³ççÞçí<þçÇ. SkçÀ cççOçJçç®çç³ç& DçççÆCç oámçjç mçç³çCçç®çç³ç&. cççOçJçç®çç³çç¥vççÇ cçnç}#cççÇ®³çç Dçvçáiç´nçmçç"çÇ lççÇJç´ lçHç kçíÀ}í. çÆlç®çç çÆJçpç³çJçççÆìkçÀç ³çç #çí$ççlççÇ} çÆJçéçvççLç kç=À<CççJçOççvçá}á ³çç SkçÀç mçodyç´çïçCççMççÇ çÆJçJççn mçbHçVç Pçç}ç. lçWJnç HççmçÓvç l³ççbvçç nçí³çMçç}ç yç´çïçCç Dçmçí mçbyççíOçÓ }çiç}í. HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçOççÇ} cçuuçççEo®çç DçççÆCç JççpçHçí³ç ³ççpççR®çç DçiçoçÇ çÆvçkçÀì®çç mçbyçbOç Dçmçu³ççvçí JççpçHçí³ç ³ççpççÇ ``Fob yç´nc³ç çÆcçob #çç$çcçd'' ³çç çÆmç×çblççJçj çÆJçéççmç "íJçCççjí Dççnílç. mçJç& oíJçlççbcçO³çí oÊçÒçYçÓ®ç Dçblç&YçÓlç Dççnílç. lççìbkçÀHçÓj (lçCçákçáÀ) vççJçç®çí iççJç Dççní. kçÀVç[ oíMççlç $ç+iJçío Hçç" kçÀjCççN³çç yçç}kçÀçbmçç"çÇ çÆMçkçÀçÆJçCççjí GÊçcç içá© vçJnlçí. ní oçíIçí cçnçvç HçbçÆ[lç nçílçí. l³ççb®çí®ç mçbv³ççmççÞçcççlççÇ} vççJç çÆJçÐççjC³çmJççcççÇ Dçmçí nçílçí. l³ççcçáUí ÞççÇ oÊç ÒçYçÓbcçOççÇ} çÆMçJçlçlJç DçvçmçÓ³çç lçÊJççlç ÒççÆlççEyççÆyçlç nçíTvç DçvçmçÓ³çç cççlçí mçcççvç Dçmç}íu³çç mçácçlççÇ cççlçí®³çç GojçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç DçJçlçj}í. çÆyçuJçcçbiç} ³ççb®çç JçÉÊççblç oÊç DççjçOçvçíÜçjç mçJç& oÌJçlççb®³çç DççjçOçvçí®çí HçÀU ÞççÇHççoçb®çç pçvcç . ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç mçá×ç ní vççlçí Hçmçblç nçílçí. ÞççÇHççoçb®³çç }çÇ}ç DçkçÀuHçvççdzç®ç Dççnílç. mçvççlçvç Oçcçç&®³çç j#çCççmçç"çÇ l³ççbvççÇ DçvçíkçÀ Dç[®çCççR®çç mççcçvçç kçíÀ}ç. MççÆÊçÀ. jçOççvçblçj ÞççÇHçço ÒçYçávçç DçpçÓvç SkçÀ yççÆnCç Pçç}çÇ. l³ççcçáUí lççìbkçÀHçájçlçÓvç JççpçHçí³ç ³ççpççÇ cçç³çCçç®çç³çá&}á ³ççbvçç yççí}çTvç nçí³çMçç}ç ³çíLçí vçíncççÇmçç"çÇ JççmlçJ³ççmçç"çÇ vçí}í. Içb[çÇkçÀçíìç ³ççb®³çç IçjçÇ cçnç}#cççÇ®ç pçvcç}çÇ. lçí JççÆMç<þ. çÆlç®çí çÆJçÐççOçjçÇ Dçmçí vççbJç "íJç}í nçílçí. JççmlççÆJçkçÀ Hçnçlçç ÞççÇHçço p³ççílççÇmJçªHç®ç nçílçí.'' ÞççÇ çÆJçÐççOçjçÇ vçblçj jçOçç vççJç箳çç yççÆnCççÇ®çç pçvcç Pçç}ç. mçç³çCçç®çç³çç¥vççÇ JçíoçbJçj Yçç<³ç çÆ}çÆn}í. cççlçççÆHçl³ç箳çç mçb³ççíiçççÆMçJçç³ç ³ççíiççÆvç<þícçO³çí Dçmçlççvçç DçHHçUjçpç Mçcçç& Jç mçácçlççÇ cççlçí®³çç vçí$ççbcçOçÓvç ³ççíiç p³ççílççÇ ÒçkçÀì nçíTvç l³ççb®çç mçb³ççíiç nçíTvç mçácçlççÇ cççlçí®³çç içYçç&lç ÒçJçíMç kçÀªvç vçT cççÆnv³ççvçblçj kçíÀJçU p³ççílççÇ ªHççvçí lçí yççníj ÒçkçÀì}í. çE®çlççcçCççÇ. oÊççjçOçvçç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç mçJç& oíJçlççb®³çç DççjçOçvçç kçíÀu³çç®çí HçÀ} ÒççHlç nçílçí. l³çç }çÇ}çb®çí mcçjCç kçíÀ}í Dçmçlçç HççHç vç<ì nçílçí. l³ççbvçç ®çbêMçíKçj vççbJçç®çç SkçÀ cçá}içç nçílçç. ``çÆJçMçíøç kç=ÀHçç kçÀìç#çç®ççÇ'' ³çç®çvçç kçíÀ}çÇ. lççÇ cçuuççoçÇ IçjçC³ççlç mçÓvç cnCçÓvç ®ççbiç}çÇ Dççní Dçmçí lçí vççlçíJççF&kçÀçblç cçáÊçÀkçÀb"çvçí mççbiçÓ }çiç}í. lçí JççpçHçí³ç ³ççpççÇ Dççnílç. cçç³çCçç®çç³çç&vçç oçívç Hçá$ç nçílçí. lçíLçí DçvçíkçÀ JççpçHçí³ççbcçO³çí HççQ[çÆjkçÀ cçnç³ççiç kçÀjCççjç Hçjcç HççÆJç$ç Dçmçç SkçÀ JçbMç Dççní.

'' ÞççÇHççoçbvççÇ.'' Dççpççíyççvçç ní mçJç& Dçç½ç³ç&pçvçkçÀ Jççìlç nçílçí.Dçvçáiç´n l³ççbvçç ÒççHlç Pçç}ç nçílçç. l³ççb®ççÇ YççíiççlççÇ} F®sç vç<ì vç Pççu³ççcçáUí l³ççvçblçj®³çç MçlçkçÀçlç mçç³çvçç®çç³ç祮³çç JçMççblç iççíçEJço oçÇçÆ#çlç ³çç vççJççvçí pçvcçç}ç ³çílççÇ}. ÞççÇHçço Hçá{í cnCçç}í ``lçácnçÇ DçççÆCç cççÇ SkçÀ®ç Dççnçílç. l³ççb®³ççlççÇ} DçJçOçÓlç mJçªHç çÆvçIçç}í. cçnçHççÆJç$ç Dçl³çblç MççÆÊçÀJçblç Dçmç}íu³çç l³çç çÆMçJççE}iççlçÓvç cçíIç içbYççÇj mJçjçlç DççJççpç . cçnç ³ççíi³ççbvççÇ l³ççbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. ní mçJç& DçvçáYçJççvçí®ç pççCçÓvç I³ççJçí }çiçlçí. ÒçYçÓb®³çç oMç&vççvçí lçí Oçv³ç Pçç}í nçílçí. lçí kçÓÀìmLç ®çÌlçv³çç®çí mLççvç Dççní. oÊçÒçYçÓb®çç DçççÆÞçlç DçmçCççjç. ®çjcçlçÊJç lçí®ç. Lççí[îçç JçíUçlç®ç l³ççbvççÇ ÒççCçl³ççiç kçíÀ}ç Jç ÒççCçMççÆÊçÀ JçìJçÉ#ççlç içí}çÇ. SkçÀoç yççHçvçç³ç&á}ávççÇ ÞççÇHççoçbvçç ³çç çÆJçøç³ççÇ çÆJç®ççj}í.'' ÞççÇHççolçlJç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJçlç: l³ççb®³çç IçjçÇ Dçmç}íu³çç kçÀç}ççÆivç Mçcçvç oÊç ³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç Dçmçlç. nçÇ YççÆJç<³çJççCççÇ cnCçpçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç mçl³ç mçbkçÀuHç®ç nçílçç. lçblççílçblç lçác箳çç mççjK³çç ªHççvçí DçJçlççj IçíTvç lçácç®ççÇ kçÀcç& yçbOçvçí. l³ççbvçç yççHçvçç³ç祮ççÇ kçÀv³çç mççÌYççi³çJçlççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ çÆYç#çç Içç}çÇlç Dçmçu³çç®çí çÆomç}í. Dççpççíyççb®³çç Yç´ácçO³ççlç mHçMç& kçíÀ}ç. SKççoí kçÀçcç nçíCçí çEkçÀJçç vç nçíCçí. l³çç DçJçOçÓlççvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí yçç}ªHç OççjCç kçíÀ}í Jç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®³çç cççb[çÇJçj lççv¿çç yççU箳çç ªHççlç PççíHç}í}í yççHçvçç³çç¥vçç çÆomç}í. DçççÆo DçblçjçÆnlç lçÊJç lçí®ç Dççnílç. lçí lçbpççJçj Òççblç箳çç cçnçjçpççb®çí cçnçcçb$ççÇ Hço mçáMççíçÆYçlç kçÀjlççÇ}. lçíLççÇ} kçÀo&UçÇJçvççlççÇ} cçnçHçá©øççbvççÇ. l³ççb®çç çÆoJ³ççlcçç ÞççÇMçÌu³ççJçjçÇ} cççÆuuçkçÀçpçá&vç箳çç çÆMçJççE}iççlç çÆJç}çÇvç Pçç}ç. MçyoçbvççÇ mçcçpççTvç mççbiçC³çç®çç nç çÆJçøç³ç vççnçÇ. DçvçíkçÀ Jçøç祮³çç lçHç½ç³çxvçblçj lçí kçÀçíHççÇvçOççjçÇ JçÉ×箳çç ªHççlç çÆomç}í. cççÇ ÞççÇHçço JçuuçYç cnCçlççvçç ÞççÇHççoJçuuçYç®ç Dçmçlççí. oçívç vçÐççb®³çç mçbiçcççJçj mvççvç kçÀªvç DççHçu³çç çÆMç<³ççmçn lçç" cççvçívçí ®çç}Ó }çiç}í. l³ççbvççÇ Oç´áJçç}ç çÆHçlçÉJççlmçu³ç Òçoçvç kçíÀ}í. cççÇ pçMççÇ kçÀuHçvçç kçÀjlççí lçmçí®ç nçílç Dçmçlçí ní®ç cççPçí lçÊJç. DçççÆolçÊJç lçí®ç. lçác箳ççcçO³çí mçbv³ççmç IçíC³çç®ççÇ ÒçyçU F®sç Dççní Hçjblçá lçácnçÇ ³çç çEkçÀJçç Hçá{®³çç pçvcççÇ mçbv³ççmç iç´nCç kçÀjCçí ní cççP³çç mçbkçÀuHççlç vççnçÇ. DçvçíkçÀ oíJçlççb®³çç DççjçOçvçç kçÀjlççvçç ³çç oíJçlççbcçO³çí oÊçÒçYçÓb®çí ®çÌlçv³ç ÒççÆlççEyççÆyçlç Pçç}í}í Dçmçlçí. lççÇ®ç lçípçmJççÇ vçpçj l³ççbvççÇ yççHçvçç³çá&}áJçj jçíKçÓvç Oçj}çÇ. p³çç oÌJçlçí®çç DçbMç Dççní l³ç箳ççkçÀ[Óvç kçÀçíCçlçí kçÀçcç çÆkçÀlççÇ ÒçcççCççlç kçÀªvç I³ççJç³çç®çí ní oÊçÒçYçÓb®ç "jçÆJçlç Dçmçlççlç.vçÉçEmçn mçjmJçlççR®³çç DçJçlççjçlç mçbv³ççmç oçÇ#çç oíCççjí içá© nçílççÇ} DçMççÇ YççÆJç<³ç JççCççÇ kçíÀ}çÇ nçílççÇ. cççÇ pççí mçbkçÀuHç kçÀjlççí lçí®ç nçílç Dçmçlçí. ³ççb®³çç çÆlçmçN³çç çÆHç{çÇlç mçbv³ççmç DççÞçcç箳çç HçjbHçjílççÇ} ÞççÇkç=À<Cç mçjmJçlççÇ ní ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç Hçá{®³çç DçJçlççjçlç . ÞççÇoÊçÒçYçÓ mçiçáCçlçÊJç箳çç. l³ççb®³çç kçÀlç&J³ççÆvç<þí®ççÇ mççjçÇ kçÀ[í ÒçMçbmçç nçíF&}. lçí cnCçç}í ``ÞççÇHççoç ! lçÓ oÊç Dççnímç kçÀç oÊç GHççmçkçÀ Dççnímç ? lçlkçÀçU ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í'' cççÇ oÊç cnCçlççí lçWJnç cççÇ oÊç®ç Dçmçlççí. lççí mçbv³ççmççÇ yççHçvçç³çç¥kçÀ[í JçUÓvç cnCçç}ç ``cççÇ kçÀçíCç Dççní ³çç çÆJç®ççjçlç Dçmçu³çç mççjKçí çÆomçlç Dççnçlç. cççlçí®³çç cççb[çÇJçjçÇ} yççU Hçnçlçç Hçnçlçç mççíUç Jçøçç&®³çç cçá}çlç ªHççblçjçÇlç Pçç}í. çÆvçiçá&CçlçÊJç箳çç DçlççÇlç箳çç DççOççjç®çí HçjcçlçÊJç lçí®ç. l³ççvçç kçÀçbnçÇ #çCççlç®ç çÆncçç}³ççlç çÆvç½ç} lçHç mçcççOççÇlç DçmçCççN³çç yççyççpççR®çí oMç&vç Pçç}í. lçí mççOçkçÀ箳çç DçYççÇ<ìç®ççÇ HççÆjHçÓlçça kçÀjlçí. Hçá{çÇ} pçvcççlç DçiçoçÇ lçác箳çç mççjK³çç®ç ªHççlç cççÇ DçJçlççj IçíCççj Dççní. lçí mJçªHç kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç oíJçç}³ççlççÇ} mJç³çbYçÓ oÊççlç çÆJççÆ}vç Pçç}í. cç}ç vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ cnCçlççlç. lçí Hçá{í cnCçç}í ``¿çç cççP³çç ªHçç}ç mJççcççÇ mçcçLç& Dçmçí cnCçlççlç. cçnçÒçYçÓbvççÇ l³çç Jçvççlç ³ççJçí ³ççmçç"çÇ DçvçíkçÀ MçlçkçÀç HççmçÓvç lçHç kçíÀ}í nçílçí. Oç´áJççvçí kçÀ"çíj lçHç kçÀªvç ÞççÇ cçnççÆJç<CçÓbvçç ÒçmçVç kçÀªvç Içílç}í. l³çç ³çáJçkçÀçvçí l³ççb®³ççkçÀ[í oÉ<ìçÇ ìçkçÀçÇlç náyçínáyç yççHçvçç³çç& mççjKçí®ç ªHç Içílç}í DçççÆCç lççÇ cçÓlçça mçbv³ççMçç®ççÇ nçílççÇ. oámçN³çç Hç×lççÇvçí nçíCçí ní mçJç& mççcçL³ç& ÞççÇHçço JçuuçYççb®³çç DçJçlççjç®çí jnm³ç Dççní. Jççmçvçç ³ççb®çç vççMç kçÀjC³çç®çí cççÇ "jçÆJç}í Dççní. l³çç mçJçç¥vççÇ. ní içbOçJç&HçÓj Dççní'' Dçmçí cnìu³ççJçj kçÀçbnçÇ #çCççlç®ç DççHç}í Jçm$ç vçoçÇJçj Hçmçj}í DçççÆCç l³ççJçj yçmçÓvç ÞççÇMçÌu³çç}ç içí}í. lçí kçÀçbnçÇ JçíUçlç®ç Òç³ççiç cçnç#çí$ççlççÇ} çÆ$çJçíCççÇ mçbiçcççlç mvççvç kçÀjçÇlç Dçmçu³çç®çí DçççÆCç l³ççvçblçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí ªHç çÆomç}í. cççÇ oÊç GHççmçkçÀ Dççní Dçmçí cnCçlççí lçWJnç oÊç GHççmçkçÀ®ç Dçmçlççí.

Dççpççíyççb®³çç oíJçkçÀç³çç&cçO³çí Dç[LçUç DççCçÓ vçkçÀçímç. vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçççÆCç mJççcççÇ mçcçLç& ³çç ªHççlç lçá}ç Dçvçáiç´çÆnlç kçÀjçÇlç Dççní. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ. l³çç jÊçÀç®ççÇ içç" nçíTvç. JçlmçJççnçR kçáÀìábyçç®ççÇ cççníjJçççÆmçCç Dççní. cççP³çç DçJçlççjç}ç lçácnçÇ. cççP³çç JççÆ[}çvççÇ JçWkçÀìHHç³³çç kçÀ[Óvç. DççÆJçvççMççÇ DçmçCççjç cççÇ lçáP³çç SkçÀç çƬçÀ³ççMççÆÊçÀ ³ççíiççcçáUí mçÓ³ç& cçb[UçlçÓvç MççÆÊçÀHççlç kçÀªvç ³çç p³ççíçÆlççÆ}¥iççlç DççkçÀçÆøç&lç Pçç}çí. cnCçÓvç lçácnçÇ. cç}ç pçvcç oíCççjçÇ cççlçÉcçÓlçça mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ. lçí l³ççmçç"çÇ G"}í. cççPçç mçbkçÀuHç pçj yço}}ç lçj JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ mçá×ç çÆvç<kçÀçb®çvç nçílççÇ}. ³çç p³ççíçÆlççÆ}¥iççlç çÆJç}çÇvç DçmçCççjí mççíUç mçnm$ç çÆoJ³ç Hçá©øç mçJç&oç cççPççÇ mçíJçç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. ní çÆJçMçíøç GlmçJç箳çç JçíUçÇ kçÀjçÇlç. lçí Iççcççvçí Dççí}í çE®çyç Pçç}í Hçjblçá DççÆivç cçç$ç çÆvçcçç&Cç Pçç}ç vççnçÇ. Dçvçblç. ³çç Òçmçbiççvçí yççHçvçç³çá&}á mlçyOç®ç Pçç}í. cççÇ çÆYçkçÀçN³çç}ç cçnçjçpçç kçÀª MçkçÀçlççí lçmçí®ç cçnçjçpçç®çí çÆYçkçÀçN³ççlç ªHççblçj kçÀª MçkçÀlççí. SJç{îççlç Hçjcç çÆMçJç Òçl³ç#ççlç lçíLçí DçJçlççÇCç& Pçç}í. l³ççbvççÇ Òçícççvçí ÞççÇHççoç}ç GjçMççÇ kçÀJçìçUÓvç Oçj}í. vçjçEmçn Jçcçç&kçÀ[Óvç Oçvçmççnç³³ç çEkçÀJçç OçvçíÊçj mççnç³³ç çqmJçkçÀçju³ççmç lçí oçvççcçO³çí ³çílç vççnçÇ. lçácnçÇ mçJç& cççP³çç mçbkçÀuHççcçáUí ³çç DçJçmLçílç Dççnçlç. DçHHç}jçpçÓ Mçcçç& mçá×ç ³çç®ç ÒçkçÀçjí DççÆivçnçí$ç kçÀjçÇlç Dçmçlç. DçiççÆCçlç YçÓcççÇ DçmçCççN³çç vçjçEmçn Jçc³çç&vçç GYçí jçnC³ççHçájlççÇ mçá×ç pççiçç çÆcçUCççj vççnçÇ DçMççÇ l³ççb®ççÇ DçJçm³çç nçíF&}. ÒçpJççÆ}lç Pçç}íu³çç DççÆivçkçáÀb[çlç Glçªvç DççnálççÇ Içç}çÇlç. ní cçno Dçç½ç³ç& nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í Dççpççíyçç. ³çç p³ççíçÆlççÆ}¥iç箳çç oMç&vçç}ç ³çíCççN³çç YçÊçÀçbvçç ní çÆoJ³ç Hçá©øç YççÌçÆlçkçÀ DçççÆCç DçO³çççqlcçkçÀ ÒçiçlççÇcçO³çí mçnç³³ç kçÀjlççlç. vçjçEmçn Jçcçç&. Hçjblçá yççHçvçç³ç& mççÆcçOçç DççÆivçkçáÀb[çlç Içç}Óvç Jçíocçb$ççí®®ççjCç kçÀªvç DççÆivç çÆvçcçç&Cç kçÀjçÇlç. lççí oYç& kçÀçHçlççvçç ®çákçÓÀvç nçlçç}ç pçKçcç Pçç}çÇ DçççÆCç l³ççlçÓvç jÊçÀ Jççnè }çiç}í. kçÀçjCç Dççnçlç. l³çç JçíUçÇ lçíoJ³ç lçvcç³ç DçJçmLçílç içí}í. l³ççb®çí mçJç& DçvçáYçJç çÆoJ³ç DçççÆCç cçOçÓj nçílçí. lçmçí®ç ÞççÇ JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ DçççÆCç vçjçEmçn Jçcçç& mçá×ç lçíLçí nçílçí. ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç Dççpççíyççb®ççÇ nçÇ DçJçmLçç oáªvç HçççÆn}çÇ. ³çç JçíUçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``cççP³çç mçbkçÀuHçççÆMçJçç³ç yççHçvçç³çç&mççjKçí cçnç lçHçmJççÇ mçá×ç DççÆivç çÆvçcçç&Cç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí DçIççÆìlç mççcçL³ç& yççHçvçç³ç&á}ávççÇ DççÆivçnçí$ççmçç"çÇ l³çç çÆoJçMççÇ çÆkçÀl³çíkçÀ JçíUç Jçíocçb$ç cnì}í Hçjblçá DççÆivç kçÀçbnçÇ ÒçpJç}çÇlç nçíF&vçç. lçí DççÆivçkçáÀb[çkçÀ[í Hççnèvç cnCçç}í ``Dçjí DççÆivçoíJçç ! lçá}ç Dçç%çç kçÀjlççí. Hçjblçá oíC³çç Dçiççíoj lççí mççbYççUÓ MçkçíÀ} kçÀç lçí cççÇ Hçnçlççí. ³çç ÒçkçÀçjí DççÆivçHçÓpçç kçÀjlççvçç l³ççb®³çç Jçm$ççvçç Jç MçjçÇjçmç kçÀçíCçlççnçÇ $ççmç nçílç vçmçí. Dççpççíyçç nç ®çcçlkçÀçj Hççnèvç Dç®çbçÆyçlç Pçç}í. cç}ç içjpç Yççmçí} lçWJnç HçÉLJççÇ®çí DççkçÀçMççlç DçççÆCç DççkçÀçMçç®çí HçÉLJççÇlç ªHççblçj kçÀª MçkçÀlççí. l³çç mçnç³³çç}ç Hçjcçíéçjç®ççÇ kç=ÀHçç mçcçpççJççÇ. yççHçvçç³ç祮çí DççÆivçnçí$ç kçÀç³ç& mçá×ç DççÆYçvçJç nçílçí. çÆ$çcçÓlçça mJçªHç DçmçCççjç cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç. lçmçç çÆkçÀlççÇ JçíU içí}ç lçí kçÀU}í®ç vççnçÇ. [çíUí GIç[}í lçWJnç DççÆivçnçí$ç kçÀjC³çç®ççÇ JçíU Pçç}çÇ nçílççÇ. l³ççÒçcççCçí lçí mçnç³³ç vç Içílçu³ççmç oÌJç êçín mçá×ç nçíT MçkçÀlççí. cççPççÇ YççÆÊçÀ kçÀjCççN³çç YçÊçÀç}ç lççí pççÇ F®sç kçÀjí} lçí cççÇ oíT MçkçÀlççí. l³ççbvççÇ mJçlç:®çç nçlç n}çÆJç}ç çÆncççÆiçjçÇJçªvç yçHç&À Hç[çJçç lçMççÇ çÆJçYçÓlççÇ çÆMçJç箳çç nçlççlçÓvç Hç[lç nçílççÇ. l³ççbvçç mçcççíj çÆvçjçiçmç ®çínN³çç®çç nmçjç lççÇvç Jçøçç&®çç yçç}kçÀ ÞççÇHçço çÆomç}ç. Dçmçí mçcçpççJçí. kçíÀJç} Dç%ççvç mJçªHç. yççHççvçç³ç&á}á kç=Àlç³çáiççlç }çYçço cçnççÆøç& Dçmçlççvçç l³ççb®çç cçbiç} cçnçÆøç& vççJçç®çç SkçÀ çÆMç<³ç nçílçç.Dçç}ç ``yççHçvçç³çç& ! lçÓ Oçv³ç Dççnímç. mçáiçbçÆOçlç çÆJçYçÓlççÇ cçO³çí lçí yço}í}í. Dçnç ! cççÇ çÆkçÀlççÇ cççí"çÇ çÆmç×çÇ ÒççHlç kçíÀ}çÇ Dçmçí l³ç箳çç cçvççlç ³çíTvç içJç& Pçç}ç. yççHçvçç³çá&}ávççÇ kçÀ}MççlççÇ} HççCççÇ DççÆivç kçáÀ[çlç Iççlç}í Hçjblçá çÆJçPçC³çç SíJçpççÇ DççÆOçkçÀ®ç Yç[kçÀ}ç. MçcççÇ®³çç çEkçÀJçç çEHçHçU箳çç }çkçÀ[çvçí DççÆivç çÆvçcçç&Cç kçÀjlççlç. cçuuçoçÇ®ççÇ®ç vçJní lçj JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ. l³ççb®³çç JçbMççlç DççÆivçHçÓpçç nçílççÇ. nç cççPçç ob[kçÀ®ç Dççní. l³ç箳çç MççÆÊçÀ mççcçL³çç&vçí }çíkçÀçb®³çç GHçkçÀçjçmçç"çÇ®ç lççí lçí JççHçjlççí kçÀç vççnçÇ ³çç yçÎ} cççÇ l³çç®ççÇ HççÆj#çç kçÀjlççí.'' DççÆivç lçlkçÀçU çÆvçcçç&Cç Pçç}ç. ÞççÇHçço ³çç mçJç& iççí<ìçÇ mççbiçlççvçç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DçççÆCç DçHHçUjçpç Mçcçç& lçíLçí®ç nçílçí.'' Dçmçí Mçyo yççHçvçç³çç&vçç SíkçÓÀ Dçç}í. HçjcççÆMçJç cnCçç}í ``$çílçç³çáiççlç YççjÜçpç . cççPçí Jç[çÇ} DççÆivçkçáÀb[çblç Dççu³ççJçj DççÆivç DççHç}ç ÒçlççHç oçKççÆJçlççí.

oÊç çÆoiçbyçjç. cçnçHçá©øç. cççPççÇ pçvcçYçÓcççÇ Dçmç}íu³çç ³çç yççHçvçç³ç祮³çç Içjçlç cççP³çç HççoákçÀçb®ççÇ ÒççÆlç<þçHçvçç nçíF&}. lçí cnCçç}í ``Dçjí ®çb®çá ³çáJçkçÀçvççí. lçí cçnç}#cççÇ}ç yççÆnCççÇmççjKçí cççvçÓvç çÆlç®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjlççlç. ÞççÇHççoçb®³çç çÆoJ³ç cçáKçkçÀcç}ç YççíJçlççÇ l³ççbvçç SkçÀ çÆoJ³ç kçÀçblççÇ®çí lçípççíJç}³ç çÆomç}í. ÞççÇHçço JçuuçYç çÆoiçbyçjç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ Iççí[ç içç[çÇlçÓvç Glç©vç kçÀçbnçÇ JçíU l³çç YçÓcççÇJçj çÆHçÀj}í. ní çÆvççƽçlç. Içj®³ççb®³çç yçjçíyçj cççÇ mçá×ç lçí pçíJçCççlç IçíF&vç. cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí Hçnçìí®³çç mçcç³ççÇ DççF& mçácçlççÇ®³çç cççb[çÇJçj oáOç çÆHçF&vç. cççP³çç çÆvçpçlçÊJççmç mçcçpçÓvç. SKççÐçç Jçí}çmç HçÀU }çiç}í®ç lçí FlçkçíÀ kçÀ[Ó Dçmçí kçÀçÇ lççW[çlç Içç}Jçlç vçmçí. ³çç YçÓcççÇ}ç cççPçç HççomHçMç& Pççu³ççJçj çÆn®³çç YçÓcççÇlçlJççlç HççÆjJçlç&vç Iç[í}. cççP³çç ³çç DçJçlççj mçcç³ççÇ lçácnçÇ cççP³çç yçjçíyçj DçmçCçí. l³çç çÆoJçmçç HççmçÓvç oçí[kçw³çç®çí HççÇkçÀ YçjHçÓj ³çíT }çiç}í. Òçl³ç³çç}ç ³ççJççÇ cnCçpçí ÒçLçcç lçácnçÇ GÊçcç mççOçkçÀ yçvççJç³ççmç nJçí. Dçblç&oÉ<ìçÇ DçmçCççN³çç YçÊçÀçvçç ní mHç<ì çÆomçÓvç ³çíF&}. ``Dççpççíyçç ! ní mçJç& ®çb®çá}çíkçÀ vçjçEmçn DçJçlççjçMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dççnílç. cççÇ kçÀç} Hçá©øçç}ç DçvçácçlççÇ oílçç®ç lçl#çCççÇ vç nçíCççjçÇ kçÀç³çx #çCççlç Iç[lççÇ}. ÞççílçíiçCç. cçnç³ççíiççÇ. lçWJnç®ç cççPççÇ MççÆÊçÀ. SJç{îççvçí cçbiç}cçnøçça®çç içJç& Hççj içUÓvç Hç[}ç.'' ÞççÇHççoçb®çí ní DçcçÉlç Jç®çvç SíkçÓÀvç mçJç&pçCç Oçv³ç Pçç}í. ³çíLçí çÆHçkçÀ}í}í oçí[kçíÀ Hçç"Jçç. cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí Dçmçlççvçç içbOçJç&Hçájçlç vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ®³çç ªHççlç Dçmçívç. lçácnçÇ vçjçEmçn mJççcççR®çí YçÊçÀ Dççnçlç. l³çç pççÆcçvççÇlç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®ççÇ çÆHçkçíÀ nçílççÇ. kçÀçíCççÇ cç}ç oçÆ#çCçç mçcççÆHç&lç kçíÀ}çÇ lçj lççÇ cççÇ MçlçiçáCççvçí. oáHççj®³çç JçíUçÇ vçkçwkçÀçÇ®ç içbOçJç&Hçájçlç çÆYç#çç IçíF&vç. j#çCç. ®ççbiçu³çç ©®ççÇ®çí oçí[kçíÀ nçÇ YçÓcççlçç DççHçCççmç oíF&}. cççPçç ÒçYççJç pçmççpçmçç Jçç{lç pççF&} lçmçí lçmçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcç®çí cçnçlc³ç Jçç{Óvç mççjí iççJç }çíkçÀçbvççÇ J³ççHçÓvç jçnçÇ}. pçcççÇvç oçKççÆJçC³ççmç IçíTvç içí}í. pççCçÓvç DççvçboçÇ Jnç. çÆlç®ççÇ lçUcçU lçácnç}ç kçÀUçJççÇ ³ççmçç"çÇ çÆl箳çç Yççøçílç ³çç ÒçkçÀçjçvçí J³çÊçÀ kçÀjçÇlç nçílççÇ. l³çç mçJçç&vççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç cççí"îçç Þç×çYççJççvçí ÒçCççcç kçíÀ}ç. Oçcçç&çÆJç©× vç pççlçç Oçvççpç&vç kçÀjCççN³ççb®³çç cçvççíkçÀçcçvçç cççÇ HçÓCç& kçÀjlççí. HççHççÆJçcççí®çvç lçácnçmç DçvçáYçJççmç ³çíF&}. içUÓvç pççF&. HçÓJçça®³çç kçÀçUçÇ SkçÀ oÊççíHççmçkçÀ ³çç YçÓcççÇJçj lçHç kçÀjçÇlç Dçmçí. jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ mçácçlççÇ cççlçç cççb[çÇJçj IçíTvç içJn箳çç jJ³çç®çç çÆMçjç KççT Içç}í}. ÞççÇHçço lçWJnç cnCçç}í.$ç+øççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç mççÆJçlçÉkçÀç"kçÀç³çvç ³ç%ç kçÀjCççj Dççnílç. Jççlmçu³ç. lççÇ oçí[kçÀçÇ mçá×ç GÊçcç ÒçkçÀçj®ççÇ Jç ©®çkçÀj nçílççÇ. DçJççkçÀ nçíTvç ÞççÇHçço ÒçYçÓ pçí mççbiçlç nçílçí lçí SíkçÀlç jççÆn}í. cç}ç p³ççvççÇ ³çíLçí ³ççJçí Dçmçí Jççìí} l³ççvçç cççÇ yçUpçyçjçÇvçí DççCççÇvç. mçJç& oíMççblççÇ} }çíkçÀ cçábi³ççmççjKçí npççjçí®³çç mçbK³çívçí cççP³çç oMç&vççmç ojyççjçlç ³çílççÇ}. ``¿çç HççÇçÆ"kçÀçHçájc箳çç HççÆjmçjçlç HççG} "íJçCçí®ç Dçvçblç pçvcçç®çí HçáC³ç HçÀ} Dççní. Jçcçç¥vçç HçÀçj cççí"çÇ pçcççÇvç nçílççÇ. Dççc箳çç IçjçÇ mçJçç¥vçç oçí[kçw³çç®çí JçjCç DççJç[lçí cç}çmçá×ç DççJç[lçí. cççP³çç vççJççvçí SkçÀ cçnç mçbmLççvç çÆvçcçç&Cç nçíF&}. lçácnçÇ vçjçEmçn . oámçjí çÆoJçMççÇ vçjçEmçn Jçcçç& DççHçu³çç Iççí[ç içç[çÇlçÓvç ÞççÇHççoçbvçç DççHç}í Mçílç. MçlçHçìçÇvçí l³ççbvçç l³ççb®ç JçíUí}ç Hçjlç oílççí. kçÀOççÇkçÀçUçÇ Dçç}í lçjçÇ mçákçÓÀvç pççF&. çÆJç¬çÀçÇmçç"çÇ Lççí[çÇ mçá×ç pççiçç çÆMçuuçkçÀ jçnCççj vççnçÇ. lçí ÒçmçVçlçívçí cnCçç}í. cççPççÇ MççÆÊçÀ DçvçáYçJçç}ç. Jç cççí#çç®ççÇ ÒçççÆHlç nçílçí. ÞççÇHçço cnCçç}í. nçÇ HççÆJç$ç YçÓcççÇ mçç#ççlç oÊç mJçªHç Dçmç}íu³çç cççP³çç ®çjCç mHçMçç& mçç"çÇ lçUcçUlç nçílççÇ. Dççpççíyçç lçácnçÇ çÆvçYç&³çHçCçí Dççc箳çç IçjçÇ. mçlkçÀcçç&®³çç Dçç®çjCççvçí cççínç®çç vççMç nçílççí. lçí oÊç çÆoiçbyçjç. vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ oÊç çÆoiçbyçjç Dçmçç lçvcç³çlçívçí pç³çIççíøç kçÀjçÇlç vçÉl³ç kçÀjlççÇ}. kçÀªCçç. ÞççÇHçço içbcçlççÇvçí Dçmçí cnCçlç Dççnílç Dçmçí vçjçEmçn Jçcçç&vçç Jççì}í. vç mççbiçlçç ³çíC³ççmççjKçí çÆJçMçíøç Dççní. l³ççlççÇ} oçí[kçw³ç箳çç Jçí}ç}ç HçÓÀ} ³çílç vçmçí. l³çç cçnç®ç³çvççcçO³çí pçcçç Pçç}íu³çç çÆJçYçÓlççÇ HçÌkçÀçÇ kçíÀJçU }Jçcçç$ç lçá}ç oçKççÆJç}í. oáHççj®³çç JçíUçÇ DççF& cç}ç oáOç Yççlçç®çí cçOçáj Dçmçí Iççmç KççT Içç}çÇ}. lçíJç{îççlç lçíLçí kçÀçbnçÇ ®çb®çá (lçíLççÇ} DçççÆoJççMççÇ) ³çáJçkçÀ ³çáJçlççÇ Dççu³çç. nç #çCç Hçávnç ³çíCççj vççnçÇ. mçJç& oíJçlçç MççÆÊçÀ cççP³çç®ç mJçªHççlç Dççnílç. lçácnçÇ ³ççbvçç MçjCç içíu³ççmç lçácnç}ç vçjçEmçn箳çç oMç&vçç®çí Yççi³ç }çYçí}. vçjçEmçn Jçcçç&vççÇ nçÇ iççí<ì ÞççÇHççoçbvçç mççbçÆiçlç}çÇ. ³çç YçÓcççlçí®ççÇ F®sç cççÇ HçÓCç& kçÀjçÇvç. cççP³çç pçvcçYçÓcççÇlç cççP³çç ÞççÇHççoákçÀçb®ççÇ mLççHçvçç nçíCççj Dççní. l³ççpççiççÇHçÀU ³çílç vçmçí. çÆkçÀlççÇnçÇ cççí"ç OçvçJççvç Dçmççí DçLçJçç cçnç³ççíiççÇ Dçmççí cççP³çç mçbkçÀuHçççÆMçJçç³ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç ³çíT MçkçÀCççj vççnçÇ.

çÆlçlçkçw³ççlç ®çb®çá}çíkçÀ ®çb®çá}#cççÇ}ç IçíTvç Dçç}í. çÆlçvçí l³ççbvçç mçnpç®ç ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç oMç&vç ÒçççÆHlçjmlçá'' Dçmçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç. kçÀçìkçw³çç pçUlç Dçmçlççvçç çÆyçuJçcçbiç} DçççÆCç çE®çlççcçCççÇ}ç onvç mçbmkçÀçj nçílç Dçmçu³ççmççjKçç $ççmç Pçç}ç.oíJççvçç HçççÆn}ílç kçÀç ? l³ççb®çç "çJç çÆ"kçÀçCçç mççbiçá MçkçÀç} kçÀç³ç ? l³ççJçj SkçÀ ®çb®çá ³çáJçkçÀ cnCçç}ç lçí kçÀçíCçlçí cççí"í DçJçIç[ kçÀçcç ? çEmçnç®çç ®çínjç cççCçmçç®çí MçjçÇj Dçmç}í}ç SJç ³çáJçkçÀ ³çç pçbiç}çlç çÆHçÀjlç Dçmçlççí. ³çáJçlççÇ çÆvçIçÓvç içí}í. vçjçEmçn Jçcçç& ní mççjí Dçç½ç³çç&vçí Hçnçlç nçílçí. ÞççÇHçço箳çç DçJçlççj kçÀç³çç&lççÇ} DçvçíkçÀ }çÇ}ç ®çcçlkçÀçj HçÓCç& Jç DçvççkçÀ}vççdzç Dççnílç. çÆyçuJçcçbiç} cçnçYçÊçÀ nçíTvç çÆyçuJçcçbiç} cçnçÆøç& Pçç}ç. DçMçç çÆ®ç$ç çÆJççÆ®ç$ç Içìvçç HçáJçça kçÀçíCçl³çç®ç ³çáiççlç Iç[u³çç vçJnl³çç. MçbYçj Jçøçç&®ççÇ JçÉ×ç cçnç³ççíçÆiçvççÇ nçílççÇ cnCçÓvç çÆl箳çç DçççÆMçJçç&o箳çç ÒçYççJççvçí ÞççÇHççoçb®çí oMç&vç l³ççvçç FLçí®ç Pçç}í. ®çb®çácçb[UçÇ DçblçOçç&vç HççJç}í. çE®çlççcçCççÇ cçnç³ççíiççÇvççÇ Pçç}çÇ. çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç DçMçç Içìvçç Iç[}íu³çç vçjçEmçn Jçcçç&®³çç pççÆcçvççÇ Dçmç}íu³çç iççJççmç ``çÆ®ç$çJçç[ç'' Dçmçí vççbJç Hç[}í.'' ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ . l³çç®çí Dççcç®ççÇ yççÆnCç ®çb®çá}#cççÇJçj Òçícç Dççní. ÞççÇHççoçvççÇ vçjçEmçn oíJçç}ç ÒçMvç kçíÀ}ç ``HçÓJç&³çáiççlççÇ} vçjçEmçn lçÓ®ç Dççnímç kçÀç ? nçÇ ®çb®çá}#cççÇ lçáPççÇ HçlvççÇ®ç vçç ? çÆnjC³çkçÀM³çHçÓ®çç JçOç kçÀªvç Òçunçoç®çí j#çCç kçÀjCççjç lçÓ®ç vçç ? l³ççJçj vçjçEmçn oíJç çÆ$çJççj nçí cnCçç}í. ÞççÇHççoçvççÇ mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ}ç pçJçU yççí}çJçÓvç Içílç}í Jç cnCçç}í ``lçí oáªvç ³çíCççjí oçíIçí kçÀçíCç Dççnílç Dçmçí Jççìlçb ? lçí ³çíCççjí çÆyçuJçcçbiç} DçççÆCç çE®çlççcçCççÇ Dççnílç. lçácnç}ç nJçí Dçmçu³ççmç ®çb®çá}#cççÇ DçççÆCç vçjçEmçnç}ç lçác箳çç mçcççíj DççCçÓvç GYçí kçÀjlççí. lçí ³çíCççjí çÆyçuJçcçbiç} DçççÆCç çE®çlççcçCççÇ®ç nçílçí. Dççc箳çç sçíìçÇ}ç mçá×ç lççí DççJç[lççí. lçí oçíIçí içá©Jçç³çáj #çí$ççlççÇ} ÞççÇkç=À<Cççb®çí oMç&vç IçíTvç ³çílç Dçmçlççvçç kçáÀªjDçccçç vççJç箳çç cçnç³ççíçÆiçvççÇ®çí oMç&vç Pçç}í. l³ççb®çç çÆJçJççn DççcnçÇ kçÀªvç çÆo}ç Dççní.'' vçjçEmçn Jçcçç&vçç lçj Oççcç HçáÀì}ç. l³çç®ç JçíUçÇ ®çb®çá}#cççÇ DçççÆCç vçjçEmçn oíJççvççÇ oçíIççbvççÇ p³ççíçÆlçªHççlç ÞççÇHççoçb®³çç MçjçÇjçlç ÒçJçíMç kçíÀ}ç. Lççí[îçç JçíUçmçç"çÇl³ççb®³çç®ç MçjçÇjçlçÓvç l³ççb®³çç®ç DççkçÀçj箳çç oçívç kçÀçU³çç Dççkç=ÀlççÇ yççníj ³çíTvç DççÆivçlç ªovç kçÀjçÇlç Hç[u³çç Jç Yçmcçmççlç Pççu³çç. cçbiç}çÆiçjçÇ®³çç vçjçEmçnç®çí oMç&vç IçíTvç lçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmçç"çÇ ³çílç Dççnílç. vçjçEmçn oíJçç®çí nçlç cççiçí yççbOçÓvç ®çb®çá}çíkçÀçbvççÇ l³ççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓbmçcççíj DççCçÓvç GYçí kçíÀ}í nçílçí. Lççí[îçç kçÀçìkçw³ççb®çç {çÇiç kçÀjç DççHçCç lçí HçíìJçÓvç içbcçlç Hççnè ³çç. ³çíJç{í yççí}Óvç ®çb®çá ³çáJçkçÀ. çÆlçlçkçw³ççlç jml³ç箳çç cçO³çYççiççJç©vç SkçÀ ³çáJçkçÀ ³çáJççÆlç ³çílççvçç çÆomç}í. ³ççvçblçj lçí oçíIçí MçáçÆ×Jçj Dçç}í. çÆl箳çç DçççÆMçJçç&oçvçí l³ççb®³ççlç YççÆÊçÀ DçççÆCç JçÌjçi³çç®çí yççÇpç Hç[}í.

DçJçOçÓlç ªHççlççÇ} ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®çí oMç&vç Iç[u³ççcçáUí lçí ³çíLçí ³çíT MçkçÀ}í nçílçí.'' ³ççJçj cççÇ cnCçç}çí ``cççÇ oÊçYçÊçÀ®ç Dççní. cç}ç YççÇlççÇ Jççì}çÇ Jç YçÓkçÀnçÇ }çiç}çÇ nçílççÇ. içç³ç$ççÇcçb$ççvçá<þçvçç yçÎ} l³ççbvççÇ yçN³çç®ç iççí<ìçÇ mççbçÆiçlçu³çç. lççí cçnçlcçç cç}ç IçíTvç oáiç&cç Dçmç}íu³çç pçbiç}çlçÓvç SkçÀç [çWiçjçlççÇ} içánílç içí}ç DçççÆCç lçíLçí lççí DçblççOçç&vç HççJç}ç. mçíJçç kçÀjCççjí l³ççb®çí çÆMç<³ç nçílçí. cççOçákçÀjçÇmçç"çÇ kçÀçíCç箳çç IçjçÇ pççJçí ³çç®ç çÆJç®ççjçlç nçílççí. lçíJç{îççlç kçÀCJç cçnçÆøç& cnCçç}í mçO³çç oÊçÒçYçÓ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç Dççnílç. mçO³çç oÊçÒçYçÓ YçÓ}çíkçÀçlç ÞççÇHçço ÞççÇ JçuuçYç ³çç vççJççªHççvçí Dççnílç. cççÇ kçÀvçç&ìkçÀçÇ yç´çïçCç Dççní. l³ççb®çí [çíUí DççÆivçiççí}kçÀç ÒçcççCçí }ç} nçílçí. cççPçí vççJç MçbkçÀjYçf Dççní. cççÇ içç³ç$ççÇ cçb$çç®çí Dçvçá<þçvç kçÀjlççí. cççPçí JççÆ[} cç}ç Hçb®çç}kçÀçívç}ç IçíTvç içí}í. lççí l³ççbvççÇ cççv³ç kçíÀ}ç Jç cç}çmçá×ç ³çç$çímçç"çÇ yçjçíyçj Içílç}í. l³ççb®ççÇ mçcçççÆOç Glçj}çÇ nçílççÇ. HççíìYçj pçíJçCç Pççu³ççJçj l³ççbvçbçÇ mççbiçC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ lçí cnCçç}í ``cç}ç Dççbvço Mçcçç& Dçmçí cnCçlççlç. Dççc箳ççJçj pçjç kç=ÀHçç¢<ìçÇ Hç[ÓÐçç Dçmçí l³ççbvçç kçÀUJçç. l³çç®ç cççiçç&JçjçÇ} SkçÀç IçjçmçcççíjçÇ} DççíìîççJçj SkçÀ yç´çïçCç mçáKççmççÇvç nçíTvç MçípççN³ççbMççÇ yççí}lç Dçmç}í}í çÆomç}í.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -13 DççvçboMçcçç& ³ççb®çç JçÉÊççblç ÞççÇ MçbkçÀjYçf mççbiçlççlç ``cççÇ mçáyyç³³çç Þçí<þçÇ ³ççb®³ççkçÀ[Óvç DçvçácçlççÇ IçíTvç kçáÀjJçHçÓj®³çç çÆoMçívçí Òç³ççCç mçá© kçíÀ}í. Lççí[îçç JçíUçHçÓJçça içç³ç$ççÇ cççlçç cççP³çç Dçblç:¢<ìçÇ}ç çÆomç}çÇ DçççÆCç cnCçç}çÇ SkçÀ oÊçYçÊçÀ ³çíCççj Dççní l³çç}ç HççíìYçj pçíT Içç}. ``Hçb®çç}kçÀçívç'' YççiççlççÇ} ÞççÇ vçÉçEmçnç®çí oMç&vç IçíC³çç®çç l³ççbvççÇ DççoíMç çÆo}ç. jçpçcçnWêçÇ HççmçÓvç Lççí[í oÓj Dçmç}í}í ``Hçfmçç®ç}ç'' HçáC³ç#çí$ç iççíoçJçjçÇ®³çç cçO³ççJçj Dççní. l³ççvçblçj DççcnçÇ Dççc箳çç iççbJççÇ Dçç}çí. kçÀCJçcçnçÆøç&®³çç DçççÆMçJçç&oçvçí cç}ç O³ççvççblç HççoákçÀçb®çí oMç&vç nçílç Dçmçí. cççÇ #çCçYçjçlç JççÆ[}çbpçJçU Dçç}çí. SkçÀoç Dççc箳çç IçjçÇ kçÀçbnçÇ vççlçíJççFkçÀ Dçç}í. l³ççbvççÇ cçç}ç Dççojçvçí Içjçlç yççí}çJç}í DçççÆCç pçíJçCççmç Jçç{}í. lççÇ l³ççb®ççÇ lçHççíYçácççÇ DçmçÓvç. jçpçcçnWêçÇ®³çç GÊçj çÆoMçímç Dçmç}íu³çç [çWiçjçJçj kçÀçbnçÇ $ç+øççÇ lçHçm³çç kçÀjçÇlç nçílçí lçj kçÀçbnçÇ HçÓJç&çÆoMçímç Dçmç}íu³çç HçJç&lççJçj lçHç½ç³çç& kçÀjçÇlç nçílçí. Dççc箳çç IçjçlççÇ} mçJçç¥vççÇ l³ççb®ççÇ GÊçcç ÒçkçÀçjí mçíJçç kçíÀ}çÇ. lçí ³çáJçkçÀ çÆomçlç Dçmç}í lçjçÇ npççjçí Jçøçç&®çí l³ççb®çí Jç³ç Dççní.'' kçÀCJçcçávççÇ DççÞçcç kçÀLçç cççPçí yççí}Cçí SíkçÓÀvç Dççvçbo Mçcçç& nmç}í Jç cnCçç}í Dççc箳çç JççÆ[}çbvççÇ cççPççÇ cçbápç kçíÀ}çÇ lçWJnç SkçÀ DçJçOçÓlç Dçç}í nçílçí. cçnççÆMçJçjç$ççÇ®³çç ³çç MçáYççÆovççÇ kçÀçnçÇ $ç+øççÇ Hçfmçç®ç}ç ³çç #çí$ççÇ ³çílç lçj kçÀçnçÇ $ç+øççÇ jçpçcçnWêçÇlççÇ} . l³ççbvçç HçáC³çvçoçÇlç mvççvç kçÀªvç HçáC³ç #çí$ççb®çí oMç&vç IçíC³çç®ççÇ F®sç nçílççÇ. l³çç içánílç SkçÀ JçÉ× lçHçmJççÇ yçmç}í}í nçílçí. MçjçÇj kçÀçHçÓ }çiç}í. lçí JçÉ× lçHçmJççÇ mJçlç: kçÀCJçcçávççÇ nçílçí. lçíLççÇ} vçÉçEmçnç®çí oMç&vç Içílçu³ççJçj lçí O³ççvçmLç Pçç}í. lçá}ç }JçkçÀj®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç HççoákçÀçb®çí oMç&vç nçíT oí Dçmçç DçççÆMçJçç&o oíTvç l³ççbvççÇ cççP³çç [çíkçw³ççJçj DççHç}ç Jçjonmlç "íJç}ç. jçpçcçnWêçÇpçJçUçÇ} Hçf§mçç®ç}ç HçáC³ç#çí$ç kçÀçU ®çç}}ç nçílçç. jçpçcçnbíêçÇ ní iççíoçJçjçÇ vçoçÇ®³çç lççÇjçJçjçÇ} SkçÀ cçnçHçáC³ç #çí$ç Dççní. cç}ç mçbYç´cç Hç[Óvç cççÇ Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pçç}çí DçççÆCç lççW[çlçávç SkçÀ MçyoçÆn çÆvçIçívçç. SkçÀMçí SkçÀ $ç+øççÇ l³ççb®ççÇ mçíJçç kçÀjçÇlç nçílçí. lçí O³ççvç mçkçÀçU HççmçÓvç jç$ççÇHç³ç¥lç ®çç}Ó nçílçí. çÆlçvçí mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí DççHç}í oMç&vç IçíTvç cççÇ kç=ÀlççLç& Pçç}çí. l³ççb®çí [çíUí lçípçmJççÇ nçílçí DçççÆCç l³ççlçÓvç kçÀçªC³ç jmç Dççímçb[Óvç Jçnçlç nçílçç. l³çç vççlçíJççFkçÀçbvççÇ cççP³çç JççÆ[}çbvçç l³ç箳çç yçjçíyçj ³çíC³çç®çç Dççiç´n kçíÀ}ç. oÊç ÒçYçÓb®çí oMç&vç Içílçu³çç®çí HçÀU lçá}ç }çYçí}. jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ SkçÀç iççJççlç Dçç}çí. kçÀçíCççÇ SkçÀç DçvççíUKççÇ içÉnmLççvçí cç}ç pçíJçCç DççCçÓvç çÆo}í. cç}ç kçÀCJçcçnøççA®³çç DççÞçcççlç Dçç}í}ç DçvçáYçJç ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®çç vçJçç DçJçlççj HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç Dççní ní mçá×ç cççÇ cççP³çç JççÆ[}çvçç mççbçÆiçlç}í vççnçÇ. ní SíkçÓÀvç l³ççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ cççÇ kçáÀjJçHçáj}ç çÆvçIçç}çí Dççní.

YççÌçÆlçkçÀ mJçªHççlç l³ççb®çí oMç&vç IçíC³ççmçç"çÇ mççí³ç vçmçCççjí O³ççvç箳çç ÒççƬçÀ³çílçÓvç l³ççb®³çç l³ççb®³çç Ëo³ççcçO³çí®ç oMç&vç kçÀjçÇlç nçílçí. kçÀ}çdzçáiççlç ÞççÇoÊçç$çí³ççb®çí ÒçLçcç DçJçlçjCçDçJçlçjCç-ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç lçíLçí pçcç}í}í $ç+çÆøçiçCç Dçl³çblç içnvç DçmçCççjç Jçíoçblç çÆJçøç³ç. oá<kçÀçU Hç[u³ççJçj HççTmç Hçç[C³çç®çí mççcçL³ç& lçá}ç ÒççHlç nçíF&}. ``YçÓ:'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí GpçJ³çç [çíU³ççJçjçÇ} ®ççj yççíìçb®çç kçÀHççUç®çç Yççiç pççiçÉlç nçílççí. ``mJç:'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí [çJ³çç [çíU³ççJçjçÇ} kçÀHççUç®çç ®ççj Dçbiçá}çÇ FlçkçÀç Yççiç pççiçÉlç nçílççí. nçÇ MçíJçìçÇ ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®ççÇ®ç }çÇ}ç. Jç®ç&mJççÇ. }nçvç Jç³çç®çç lççí çÆoJ³ç çÆMçMçá Dçl³çblç lçípççíJçblç. pçHç³ççíiççlç Þç×ç / çÆvç<þç Dçmç}íu³çç mççOçkçÀçb®³çç cçb$ççí®®ççjçvçí ³çç iç´bLççÇ pççiçÉlç nçíJçÓvç l³ççlççÇ} mçÓHlç MççEÊçÀ®çç ÒççoáYçç&Jç nçílççí. ÞççÇHçço ÒçYçáb®çí çÆoJ³ç cçbiç} mJçªHç JçCç& JçCç&vç Dççcnç mçJçç¥mçç"çÇ ÞççÇyççHçvçç³çá&}áb®³çç IçjçÇ cçípçJççvççÇ®çç Lççì kçíÀ}ç nçílçç.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓbkçÀ[Óvç içç³ç$ççÇ cçb$ç mçJçç&#çj cççÆncçç Dççvçbo Mçcçç& cnCçç}í içç³ç$ççÇ MççÆÊçÀ çÆJçéçJ³ççHlç Dççní. Hççƽçcç GÊçj DçççÆCç oçÆ#çCçí kçÀ[Óvç ³çíCççjí $ç+øççÇiçCç ``³çíoáª}HçuuççÇ'' ³çç iççJççÇ pçcçlç Dçmçlç. Hçá{®³çç pçvcççÇ JçWkçÀì³³çç ³çç vççJççvçí DçJçOçÓlç nçíTvç çÆvçjlçççÆivçnçí$ççÇ nçíTvç. cççÇ l³ççb®³çç ÞççÇ ®çjCççbvçç mHçMç& kçÀªvç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç lçWJnç l³ççbvççÇ DççHç}ç DçYç³ç nmlç cççP³çç çÆMçjçJçj "íJç}ç. vçí$çܳççlç Dçvçblç Òçícç kçÀªCçç Yçªvç Dçmç}í}ç Dçmçç nçílçç. ``YçÓJç:'' ®³çç G®®ççjCççvçí cççvçJç箳çç YçÉkçÓÀìçÇ®³çç JçjçÇ} lççÇvç Dçbiçá}çÇ®çç Yççiç ÒçYçççÆJçlç nçílççí. cççÇ cnCçç}çí ``ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}ç DçodYçálç. ÞççÇ yççHçvçç³çá&}á ÞççÇ DçHHçUjçpç Mçcçç& l³çç HçbçÆ[lçJçÉboç yçjçíyçj Jçío mJççqmlçJçç®çvç kçÀªvç Dççcnç}ç Yçíì}í.kçÀçíìçÇçE}iç#çí$ççlç Jçíoçb®çí mJççqmlçJçç®çvç kçÀjçÇlç. nç DçJçlççj Dçl³çblç Mçbçlçcç³ç DçmçÓvç kçÀªCç jmççvçí HççÆjHçÓCç& Dççní Dçmçí lçí cnCçç}í. lçmçí®ç mççbmçççÆjkçÀ }çíkçÀçbvçç nçíCççN³çç $ççmççb®çí Mçcçvç kçÀjC³ççmç mçcçLç& nçíMççÇ}. Dççc箳çç yçjçíyçj Dçç}í}í HçbçÆ[lçJçÉbo Hççoiç³çç lççÇLçç&lç mvççvç kçÀªvç kçáÀkçwkçÀìíéçj cçbçÆojçcçOççÇ} çÆJççÆJçOç oíJçlççb®çí oMç&vç IçíTvç HçÓpçç kçÀªvç Jçíoçb®çí Hç"Cç kçÀªvç ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}᮳çç IçjçÇ pççC³ççmç çÆvçIçç}í. lçí ¢<³ç Dçl³çblç cçvççínçjçÇ nçílçí. Dçiçc³ç DçççÆCç DçvççkçÀ}vççdzç Dççnílç. içç³ç$ççÇ cçb$ç箳çç mççOçvçílççÇ} jnm³ç G}iç[Óvç oçKççÆJçC³çç®ççÇ kç=ÀHçç kçÀjçJççÇ. ³çç ³çíoáª}HçuuççÇ iç´çcççmç DçiçoçÇ pçJçU DçmçCççN³çç cçávççÇkçÓÀ[}çÇ iç´çcççcçO³çí çÆJçÞççcç IçíTvç HçjmHçj ®ç®çç& kçÀjçÇlç. cççP³çç Yççi³ççvçí cççP³çç JççÆ[}çbyçjçíyçj cççÇ cçávççÇkçÓÀ[}çÇ iç´çcçç®çí oMç&vç IçíT MçkçÀ}çí. cççvççÆmçkçÀ lçmçí®ç Dççlc³ççMççÇ mçbyçbOççÇlç #çí$ççlççÇ} mçJç& ÒçkçÀçj®ççÇ mçbHçÊççÇ ÒççHlç nçíJçÓ MçkçÀlçí. cççPçí JççÆ[} cç}ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç IçíTvç içí}í. mçáboj. ní $ç+øççÇ HçjmHçj cçO³ç YççiççcçOçÓvç HçáJçxkçÀ[Óvç ³çílç. p³çç®çí JçCç&vç kçÀjlçç Jçío LçkçÀ}í lçíLçí cççP³çç mççjK³çç Hççcçjç®ççÇ kçÀç³ç kçÀLçç. ``lçlçd'' ®³çç G®®ççjçvçí Dçç%çç ®ç¬çÀçcçO³çí Dçmç}í}çÇ `lçççÆHçvççÇ' iç´bLççÇlççÇ} mçÓHlç Dçmç}í}çÇ `mççHçÀu³ç' MççÆÊçÀ pççiçÉlç nçílçí. pçvcçpçvcççblçjç HççmçÓvç cççPçç Dçvçáiç´n lçáP³ççJçj Dççní. Dçmçç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DççMççÇJçç&o çÆo}ç. çÆl箳ççMççÇ mçbyçbOç mLçççÆHçlç kçíÀ}ç Dçmçlçç mçÓ#cç Òçkç=ÀlççÇ mJççOççÇvç nçílçí. l³çç JçíUçÇ ÞççÇHççoçb®çí Jç³ç Hçç®ç Jçøçç¥nèvç kçÀcççÇ®ç nçílçí. DçpççCçyççnè. ³çç ®ç®çxlç Yççiç IçíCççjí mçJç& cçnøçça cçáÊçÀkçÀb"çvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí DçJçlççÆjlç nçíTvç kçÀ}çdzçáiççlççÇ} mçbHçÓCç& ÒçLçcç oÊççJçlççj Dççnílç Dçmçí IççíçÆøçlç kçÀjçÇlç nçílçí. ³ççíiç Mççm$ç. ``mç'' ®³çç G®®ççjçvçí [çJ³çç [çíU³ççlççÇ} mçHçÀ}lçç vççbJç箳çç iç´bLççÇcçO³çí mçáHlç ªHççvçí Dçmç}í}çÇ `Hçjç¬çÀcç' MççÆÊçÀ ÒçYçççÆJçlç nçílçí. mçákçÀçícç}. . Dçmçí çÆoJ³ç YçJ³ç oÉ<³ç HçnçJç³ççmç çÆcçUCçí ní mçá×ç HçáJç&pçvcçç®çí mçákç=Àlç®ç. ³ççlççÇ} kçÀçbnçÇ vçç[îçç pçáUu³çç Dçmçlçç l³ççbvçç ``içb´LççÇ'' cnCçlççlç. p³ççíçÆlç<³ç Mççm$ç ³ççb®³çç ®ç®çxlç mççqccççÆ}lç Pçç}í nçílçí. çÆl箳çç ³ççíiççvçí YççÌçÆlçkçÀ. DççHçu³çç MçjçÇjçlç DçmçbK³ç vçç[îçç®çí pççUí Hçmç}í}í Dççní. ``ß'' ³çç Dç#çjç®çç G®®ççj kçíÀ}ç Dçmçlçç cçmlçkçÀçlççÇ} Yççiç ÒçYçççÆJçlç nçílççí.

``³çb'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí DççHçu³çç Kçç}®³çç Dççí"çJçj Dçmç}íu³çç `%ççvç' iç´bLççÇlççÇ} `lçípç' MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí. ``Jç&'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí [pçJ³çç kçÀçvççlç çqmLçlç Dçmç}íu³çç `Jçjoç' iç´bLççÇlççÇ} `³ççíiç' vççJçç®ççÇ MççÆÊçÀ çÆmç× nçílçí. ``OççÇ'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí Hçç"çÇ®³çç cççiççÇ} kçÀjC³ç箳çç Kçç}çÇ} Yççiççlç Dçmç}íu³çç `cçíIçç' iç´bLççÇlççÇ} `oÓjoçÆMç&lçç' MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí. ³çç iç´bLççÇlççÇ} `OççjCçç' MççÆÊçÀ ÒçYçççÆJçlç nçílçí. ``lçá'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí [çJ³çç kçÀçvççlç Dçmç}íu³çç `lçá<ìçÇ' vççbJç箳çç iç´bLççÇlççÇ} `cçbiçUkçÀj' MççÆÊçÀ ÒçYçççÆJçlç nçílçí.``çÆJç'' ®çí G®®ççjCç kçíÀ}í Dçmçlçç [çJ³çç [çíU³ççcçOççÇ} `çÆJçéç' iç´bLççÇcçO³çí çqmLçlç Dçmç}í}çÇ `Hçç}vç' MççÆÊçÀ pççiçÉlç nçílçí. . ``³ççí'' ®³çç G®®ççjCççvçí GpçJ³çç YçápçícçO³çí çqmLçlç Dçmç}íu³çç `³ççíçÆiçvççÇ' iç´bLççÇlççÇ} `GlHççovç' MççÆÊçÀ pççiçÉlç nçílçí. ``Yçj'' ³çç Dç#çj mçcçáoç³ç箳çç G®®ççjCççvçí kçÀb"çlç Dçmç}íu³çç `Yçiç' iç´bLççÇlççÇ} `j#çCçç' MççÆÊçÀ pççiçÉlç nçílçí. ®ççíJççÇmç iç´bLççÇ DçççÆCç l³ç箳çç ®ççíJççÇmç ÒçkçÀçj®³çç MççÆÊçÀ ³ççb®³ççMççÇ çÆvçkçÀì®çç mçbyçbOç Dççní. ``Jç'' ®çç G®®ççj GpçJ³çç sçlççÇ®³çç JçjçÇ} Yççiççlç Dçmç}íu³çç `JçjçnçÇ' iç´bLççÇlççÇ} `çÆvç<þç' MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× kçÀjlççí. ``çÆCç'' ®³çç G®®ççjçvçí JçjçÇ} Dççí"çJçj Dçmç}íu³çç `mçÓ#cç' iç´bLççÇlççÇ} mçáHlç MççÆÊçÀ `Oçvç' mçbO³ç pççiçÉlç nçílçí. Dçç" nçÇ mçbK³çç cçç³çç lçlJçç}ç mçÓçÆ®çlç kçÀjCççjçÇ Dççní. ``vç:'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççbvçí GpçJ³çç kçÀçíHçjçcçO³çí Dçmç}íu³çç `OççjçÇCççÇ' iç´bLççÇlççÇ} `mçjmçlçç' MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí. `jí'' ®çç G®®ççj kçíÀ} Dçmçlçç vçççÆmçkçíÀ®³çç cçáUçMççÇ çqmLçlç Dçmç}íu³çç `jíJçlççÇ' iç´bLççÇlççÇ} `Òçícç' MççÆÊçÀ®ççÇ pççiçÉlççÇ nçílçí. ``o'' ``o'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí GpçJ³çç lçUnçlççJçj Dçmç}íu³çç `¢M³ç' vççbJç箳çç iç´bLççÇlççÇ} `çÆJçJçíkçÀ' MççÆÊçÀ®ççÇ pççiçÉlççÇ nçílçí. ``çÆn'' ®³çç G®®ççjçvçí vççYççÇcçOççÇ} `mHçáÀì' içb´LççÇlççÇ} `lçHççí' MççÆÊçÀ çÆmç× nçílçí. DçMçç ÒçkçÀçjí içç³ç$ççÇ cçb$ççlççÇ} ®ççíJççÇmç Dç#çjçb®çç. ``³ççí'' ®³çç G®®ççjCççvçí [çJ³çç YçÓpçílç çqmLçlç Dçmç}íu³çç `³ççíiçcçç³çç' iç´bLççÇlççÇ} `DçblççÆvç&çÆnlç' MççÆÊçÀpççiçÉlç nçílçí. ``³ççlçd'' ³çç Dç#çj ܳççb®³çç G®®ççjCççvçí [çJ³çç lçUnçlççJçjçÇ} `çÆvçjbpçvç' iç´bLççÇlççÇ} `mçíJçç' MççÆÊçÀ çÆmç× nçílçí. ``cç'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjçvçí DççHçu³çç çqH}nç cçO³çí Dçmç}íu³çç `cç³çç&oç' iç´bLççÇlççÇ} `mçb³çcç' MççÆÊçÀ®ççÇ pççiçÉlççÇ nçílçí. ``OççÇ'' ®³çç G®®ççjCççvçí ³çkç=Àlççlç Dçmç}íu³çç `O³ççvç' iç´bLççÇlççÇ} `ÒççCçMççÆÊçÀ' çÆmç× nçílçí. ``iççí'' ®çç G®®ççj kçíÀ}ç Dçmçlçç kçÀb"kçÓÀHççlç çqmLçlç Dçmç}íu³çç `iççícçlççÇ' vççJç箳çç içb´LççÇlççÇ} `yçáçÆ×' MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí. vçT nçÇ mçbK³çç vç yço}CççjçÇ DçmçÓvç yç´ïçlçÊJçç®ççÇ mçÓ®çkçÀ Dççní. ``Òç'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí [çJ³çç kçÀçíHçjçlç Dçmç}íu³çç `ÒçYçJç' iç´bLççÇlççÇ} `DççoMç&' vççJç箳çç MççÆÊçÀ®ççÇ pççiçÉlççÇ nçílçí. ``oí'' ®³çç G®®ççjçvçí [çJ³çç sçlççÇ®³çç Jçj®³çç Yççiççlç Dçmç}íu³çç `oíçÆJçkçÀç' iç´bLççÇlççÇ} `ocçvç' MççÆÊçÀ ÒçYçççÆJçlç nçílçí. ``®ççí'' ³çç Dç#çj箳çç G®®ççjCççvçí GpçJ³çç cçvçiçìçlç çqmLçlç Dçmç}íu³çç `G<cçç' iç´bLççÇlççÇ} `mççnmç' MççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí. ``m³ç'' ³ç箳çç G®®ççjCççvçí Hççíì箳çç JçjçÇ} yççpçÓmç (p³çç çÆ"kçÀçCççÇ yçjiç[îçç pçáUlççlç) çEmççÆnCççÇ vççJçç®ççÇ iç´bLççÇ Dçmçlçí.

``mJç:'' ³ççlçÓvç ``çÆOç³ççí'' cçáUí çÆJçJçíkçÀ. ní mççlççHçí#çç kçÀcççÇ Dççnílç. lçí DçvçIçç oíJççÇ mçcçJçílç ÞççÇoÊç Dççnílç. ``OççÇcçnçÇ'' vçí mçodiçáCççb®ççÇ JçÉ×çÇ nçílçí. 9 }ç SkçÀçvçí Yççiçu³ççmç vçT®ç ³çílççlç. YçiçJçblç Dççní ³çç®çí %ççvç HçjcçíéçjçJçjçÇ} çÆvç<þç ß kçÀçj®³çç G®®ççjCççvçí ³çílçí. lçWJnç cççÇ cnCçç}çí ``cçnçjçpç ! cç}ç içç³ç$ççÇ cçb$ççlççÇ} ®ççíJççÇmç Dç#çjçbyçÎ} lçácnçÇ mççbçÆiçlç}í}í Lççí[ímçí mçcçpç}í. MççÆÊçÀ}ç mçcçáHççpç&vç (çÆcçUçÆJçCçí) kçÀjC³ççmçç"çÇ ``mççÆJçlçá:'' ³çç®çí mçnkçÀç³ç& nçílçí. ``}#cççÇ'' Mçyo cçç³çç mJçªHç Dçmç}íu³çç Dçç" ³çç mçbK³çí®ççÇ mçÓ®çvçç oílççí. Dçç"çmç SkçÀçvçí içáCç}í Dçmçlçç 8 ®ç ³çílççlç. ³çç ÒçcççCçí mçÉ<ìçÇlççÇ} mçcçmlç pççÇJçjçMççÇ cçOççÇ} MççÆÊçÀ njCç mççcçL³ç& pçiçvcççlçílç Dççní. lççí kçÀçíCçl³ççnçÇ HççÆjJçlç&vççvçí yçççÆOçlç nçílç vççnçÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç içç³ç$ççÇ cççlçç mJçªHç Dççnílç.``oçí ®çHççlççÇ oíJç }#cççÇ'' ¿çç Jççkçw³çç®çí çÆJçJçjCç ÞççÇHçço ÒçYçÓ l³ççbvçç DççJç[CççN³çç IçjçlçÓvç oçívç HççíU³çç (®çHççl³çç) mJççÇkçÀçj kçÀjçÇlç Dçmçlç. ``vçT''(9) nçÇ mçbK³çç çÆJççÆ®ç$ç Dççní. kçÀçíCççÇ çÆkçÀlççÇnçÇ cççí"ç Dçmç}ç lçjçÇ l³çç}ç }nçvç kçÀªvç oçKççÆJçC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ cçç³çílç Dççní. Òçl³çíkçÀ MççKçílç lççÇvç-lççÇvç GHçMççKçç ní mçcçpç}í vçç ? cnCçÓvç 2498 nçÇ ÞççÇHççoçb®çí mçÓ®çvç kçÀjCççjçÇ mçbK³çç Dççní. ``YçáJç:'' pççÇJç MçjçÇj OççjCç kçÀjlççí lçWJnç kçÀjç³ç®çç kçÀcç&³ççíiç mçá®ççÆJçlççí. 8 }ç 3 vçí içáCçu³ççmç 24 nçÇmçbK³çç ³çílçí. 9 }ç 3 vçí içáCçu³ççmç 27 nçÇ mçbK³çç ³çílçí. içç³ç$ççÇ cçb$çç®ççÇ DççÆOç<þççÆ$ç oíJçlçç mççÆJçlçç Dççní. ``Dç<ìcç'' (8) mçbK³çí®çí çÆJçJçjCç Dçç" nçÇ mçbK³çç cçç³ççmJçªHç Dççní ní DçvçIçç cççlçç lçlJç Dççní. MçjçÇjOççjkçÀç}ç pççÇJçç®çí %ççvç kçÀªvç oíC³ççmç ``lçlçd'' GHç³ççíiççÇ Dççní. l³ççb®ççÇ cçvççíJççkçdÀkçÀç³çkçÀcçç&vçí DççjçOçvçç kçÀjC³ççvçí mçJç& F®sç HçÓCç& nçílççlç. oíJçm³ç OççÇcçnçÇ'' ³çç lççÇvç GHçMççKçç GlHçVç Pççu³çç Dççnílç. HçjçMççÆÊçÀ mçá×ç lçí®ç Dççní ní mçá®ççÆJçC³ççmçç"çÇ ³çç mçbK³çç ÞççÇHçço ÒçYçÓ ³çç Hç×lççÇvçí pççí[çÇlç Dçmçlç. mçç³çbkçÀç}çÇ JçÉøçYççª{ Dçmç}í}çÇ MççbYçJççÇ MççÆÊçÀ Dçmçlçí.'' vçJçcç mçbK³çç çÆJçJçjCç Dççbvço Mçcçç& cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀj Yçfç ! Hçjcççlcçç ³çç çÆJçéçç®çç DççÆlçlç Dççní. ³ççlççÇ} ``9'' vçG mçbK³çí®çí çÆJçJçjCç lçá}ç mççbçÆiçlç}í. $çílçç³çáiççlç ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç YççjÜçpç cçnçÆøç&vççÇ mçççÆJç$ç kçÀç"kçÀ ®ç³çvç kçíÀu³çç®çí HçÀUmJçªHç ÞççÇHçço . 2 vçí içáCçu³ççmç 16 ³çílççlç. ní Dçç" Hçí#çç kçÀcççÇ Dççnílç. ³çç kçÀjçÇlçç içç³ç$ççÇ kçÀuHçJçÉ#ç箳çç lççÇvç MççKçç Dççnílç. ``³ççívç:'' cçáUí mçb³çcç. lçí ``oçí ®çHççlççÇ oíJç }#cççÇ'' Dçmçí cnCçC³çç SíJçpççÇ ``oçí ®ççÌHççlççÇ oíJç }#cççÇ'' Dçmçí cnCçlç. ³ççlççÇ} 2 DçççÆCç 4 ®ççÇ yçíjçÇpçkçíÀu³ççmç 6 ³çílççlç. ``oçí'' cnCçpçí oçívç nçÇ mçbK³çç ®ççÌ cnCçpçí ®ççj. ``JçjíC³çcçd'' cççvçJçç}ç pçblçáçqmLçlççÇlçÓvç çÆoJ³ç çqmLçlççÇ}ç pççC³ççmç mçnkçÀçjçÇ nçílççí. 9 (vçT) nçÇ mçbK³çç HçjcççlcçmJçªHç cnCçlçç Jç 8 (Dçç") nçÇ mçbK³çç cçç³çç mJçªHçç®ççÇ cnCçlçç ní cç}ç lçíJç{ímçí mçcçpçç}í vççnçÇ. ``HççÆlçoíJç'' ³çç Mçyoçlç pçiçlçdÒçYçá Dçmç}íu³çç Hçjcçíéçjç®ççÇ vçT nçÇ mçbK³çç mçáçÆ®çlç nçílçí. cçO³ççÚkçÀçUçlç iç©[çª{ Dçmç}í}çÇ JçÌ<CçJççÇ MççÆÊçÀ Dçmçlçí. ``Yçiççx'' çÆvçcç&}lJç Jçç{çÆJçlççí. ``mJç:'' mçcçmlç ÜbÜç}ç çqmLçjlJç oíTvç mçcççOççÇ çqmLçlççÇ oíC³ççmç mçcçLç& kçÀjlççí. ³ççlççÇ} SkçÀ Jç mçnç çÆcçmçUu³ççmç mççlç (7) ³çílççlç. nç kçÀçWyç lççÇvç MççKççbcçO³çí YçÓ: YçáJç: mJç: ³ç箳çç ªHççvçí Jçç{lççí. ³çç ÒçkçÀçjí çÆkçÀlççÇnçÇ mçbK³çívçí içáCç}í DçççÆCç ³çíCççN³çç mçbK³çí®çí DççkçÀ[í SkçÀ$ç kçíÀu³ççmç 9 nçÇ®ç mçbK³çç ³çílçí l³ççcçáUí 9 nçÇ mçbK³çç yç´ïçlçlJç mçÓ®ççÆJçlçí. YçÓ: ³çç MççKçílçÓvç ``lçlçd mççÆJçlçá: JçjíC³çcçd'' ³çç GHçMççKçç GodYçJçu³çç. lçí®ç içç³ç$ççÇ mJçªHç Dççní. ``Òç®ççío³ççlçd'' cçáUí mçcçmlç pççÇJçmçÉ<ìçÇ®çç mçíJççYççJç Jçç{çÇmç }çiçlççí. içç³ç$ççÇ cççlçícçO³çí Òççlç:kçÀçUçÇ nbmççª{ Dçmç}í}çÇ yç´çïççÇ MççÆÊçÀ Dçmçlçí. 1 DçççÆCç 8 ®ççÇ yçíjçÇpç 9 ®ç ³çílçí. ``oíJçm³ç'' oíJçlççvçç®ç kçíÀJçU mççO³ç Dçmç}í}çÇ çÆoJ³ç¢<ìçÇ çÆcçUJçÓvç oílççí. 9 }ç 2 vçí içáCçu³ççmç 18 ³çílççlç. ``YçÓ:'' Dççlcç%ççvç çÆcçUTvç oíC³ççmç mçcçLç& Dççní. cnCçÓvç 2498 mçbK³çç DçodYçÓlç mçbK³çç cççvç}çÇ pççlçí. ``YçáJç:'' ³çç MççKçílçÓvç ``Yçiççx. ³ççlççÇ} ß kçÀçj YçÓcççÇlçÓvç Jçj ³çíCççjç kçÀçíbyç cççvç}ç pççlççí. 2 DçççÆCç 7 ®ççÇ yçíjçÇpç 9 ®ç ³çílçí.'' içç³ç$ççÇ cçb$çç®çí çÆJçJçjCç içç³ç$ççÇ cçb$ç nç kçÀuHçlçªÒçcççCçí Dççní. Hçjcççlcç mJçªHç Dççní.

ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlççj Pçç}ç. mççÆJçlççoíJçlçç Òççlç:kçÀçUçÇ $ç+iJçío ªHççlç Dçmçlçí jç$ççÇ DçLçJç& JçíoªHççlç Dçmçlçí.
DççHçu³çç [çíU³ççbvçç çÆomçCççjç mçÓ³ç& kçíÀJçU SkçÀ ÒççÆlçkçÀªHç Dççní. ³ççíiççÇ pçWJnç cçnçGVçlç çqmLçlççÇ}ç Hççí®çlççlç lçWJnç
çÆ$çkçÀçíCççkçÀçj Dçmç}íu³çç cçnçpççpJçu³çcççvç ÒçkçÀçMçcççvç yç´ïç³ççívççÇ®çí oMç&vç IçíT MçkçÀlççlç. ³ççlçÓvç®ç kçÀçíìîççvçd kçÀçíìçÇ
yç´ïççb[ ÒççÆlç#çCçç}ç GlHçVç nçílççlç. DçççÆCç ÒççÆlç#çCççÇ mçbj#çCç nçílç Dçmçlçí, ÒççÆlç#çCçç}ç çÆJçOJçbmç nçílç Dçmçlççí.
DçmçbK³ç DçmçCççN³çç Kçiççí}çlççÇ} mçÉ<ìçÇ, çqmLçlççÇ, }³ç Iç[çÆJçCççN³çç MççÆÊçÀ®çí ``mçççÆJç$ççÇ'' ní vççbJç Dççní. Dçmçí
Dçmç}í lçjçÇ içç³ç$ççÇ DçççÆCç mçççÆJç$ççÇ ³çç DççÆYçVç Dççnílç. pççÇJçç®ççÇ DçO³çççqlcçkçÀ GVçlççÇ içç³ç$ççÇ cççlçí®³çç Dçvçáiç´nçvçí
nçílçí. Fn }çíkçÀçlççÇ} mçJç& mçáKççíHçYççíiççb®çç DçvçáYçJç IçíC³ççmçç"çÇ, Hçj}çíkçÀçlççÇ} çÆJçcçáÊçÀ çqmLçlççÇlççÇ} çÆoJ³ççvçboç®çç
DçvçáYçJç ³çíC³ççmçç"çÇ oçínçÇcçOçí mçcçvJç³ç nçíCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. ÞççÇHççoçb®³çç ®çjCçççÆÞçlççbvçç Fn-Hçj }çíkçÀ oçívnçR®çç
}çYç nçílççí. Flçj oíJçlçç Jç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®³çç DççjçOçvçílççÇ} HçÀjkçÀ nç®ç Dççní. cç}ç DççvçboMçcçç& cçnçío³ççbvççÇ çÆo}í}ç
mçuuçç çÆkçÀlççÇ DçHçÓJç& nçílçç. lçWJnç cççÇ (MçbkçÀjYçf) cnCçç}çí cçnçjçpç lçácnçÇ çÆkçÀlççÇ Oçv³ç Dççnçlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ pçWJnç
vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççj OççjCç kçÀjlççÇ} l³çç JçíUçÇ DççHçCç l³ççb®çí içá© nçíTvç mçbv³ççmç oçÇ#çç Òçoçvç kçÀjç} l³çç
pçvcççlç DççHçCç ÞççÇ kç=À<Cç mçjmJçlççÇ ³çç vççJççvçí mçbv³ççmç Oçcçç&®çí Dçç®çjCç kçÀjçÇlç DçmçCççj. ³ççJçj DççvçboMçcçç&
cnCçç}í, ``YçiçJçblçç®çç DçJçlççj®ç YçÊçÀçmçç"çÇ Dçmçlççí. lçí cççvçJçªHç OççjCç kçÀªvç HçÉLJççÇJçj ³çíTvç DççHçu³çç DççoMç&
Dçç®ççj mçbHçVç pççÇJçvççvçí mçJç& cççvçJççbvçç çÆMçkçÀJçCç oílççlç. lçí mJçlç: mçJç&%ç Dçmç}í lçjçÇ mçá×ç içá©b®çç mJççÇkçÀçj kçÀªvç
mçcççpçç}ç içá©®³çç DççJçM³çkçÀlçí®çí cçnlJç DççHçu³çç kç=ÀlççÇvçí mçcçpççTvç oílççlç. DçJçlççjçÇ Hçá©øçç®çí içá© nçíC³çç®ççÇ
#çcçlçç SKççÐçç}ç®ç }çYçlçí. DçJçlççjçÇ Hçá©øç pçvcçç}ç ³çç³ç®çí cnCçpçí l³çç JçbMççlç HçÓJçça®³çç SWMççÇ Hç{îççbvççÇ HçáC³ç mçb®ç³ç
kçíÀ}í}ç Dçmçlççí. lçmçí®ç DçJçlççjçÇ Hçá©øçç®çí içá© nçíCççN³çç J³ççÆÊçÀ®çç JçbMç Hçjcç HççÆJç$ç HçáC³çJççvç DçmççJçç }çiçlççí.''
yççHçvçç®çç³çá&}á DçççÆCç cçç³çCçç®çç³ç& ³ççb®³çç JçbMçç®çí DçvçíkçÀ çÆHç{îççbHççmçÓvç mçbyçbOç nçílçí. cçuuççoçÇ®³çç IçjçÇ cçá}iççÇ Pçç}çÇ
lçj JççpçHçí³ç ³ççpçá}᮳çç Içj®ççÇ mçÓvç nçíCççj DçççÆCç JççpçHçí³ç ³ççpçá}᮳çç IçjçÇ cçá}iççÇ Pççu³ççmç cçuuççoçR®ççÇ mçÓvç
nçíCççj Dçmçí lçí içbcçlççÇvçí cnCçlç Dçmçlç. yççHçvçç³çç&®ççÇ cçá}iççÇ mçkçÀ} mççÌYçi³ççJçlççÇ mçácçlççÇ JççpçHçí³ç ³ççpçá}᮳çç IçjçÇ
çÆo}çÇ vççnçÇ. çÆlç®çç çÆJçJççn çÆJççÆOççÆ}çÆKçlç Dçiççí®çj Dçmç}íu³çç çÆoJ³ç ``IçbçÆ[kçÀçíìç DçHHçUjçpçá Mçcçç&'' ³ççb®³çç yçjçíyçj
Pçç}ç.
mçç#ççlçd oÊççJçlççj ÞççÇHçço ÞççÇ JçuuçYççbvççÇ l³ççb®³çç cççlçí®çç jÊçÀ mçbyçbOç Dçmç}íu³çç JççpçHçí³ç ³ççpçá}á®çç mçá×ç G×çj
kçíÀ}ç. cççOçJçç®çç³çç¥vçç ÞççÇHçço ÒçYçÓbyçÎ} DççÆlç Jççlmçu³ç YççJç nçílçç. ní®ç Hçá{í çÆJçÐççjC³ç cçnçÆøç& Pçç}í. l³ççb®çí çÆMç<³ç
cç}³ççvçbo, l³ççb®çí çÆMç<³ç oíJçlççÇLç&, l³ççb®çí çÆMç<³ç ³ççoJçWê mçjmJçlççÇ DçççÆCç ³ççoJçWê mçjmJçlççR®çí çÆMç<³ç ÞççÇ
kç=À<CçmçjmJçlççÇ. çÆJçÐççjC³ç cçnçÆøç& DçççÆCç kç=À<Cç mçjmJçlççÇ ³ççb®³çç cçO³çí içá© çÆMç<³ççb®³çç lççÇvç çÆHç{îçç nçílççÇ}. ÞççÇ
çÆJçÐççjC³ç ní®ç kç=À<CçmçjmJçlççÇ®³çç ªHççvçí DçJçlçjçÇlç nçílççÇ} DçççÆCç lçí ÞççÇHççoçb®³çç vçblçj®³çç DçJçlççjçlççÇ} içá©Hço
MççíYççÆJçCççj Dççnílç.
ÞççÇHçço çÆvçl³ç mçl³ç Jç®çvç yççí}lç. l³ççvççÇ G®®ççj}í}í Òçl³çíkçÀ Jççkçw³ç mçl³ç nçílç Dçmçí. SkçÀoç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ
ÞççÇHççoçbvçç mvççvç Içç}çÇlç nçílççÇ. lçíJç{îççlç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<ìçÇ lçíLçí Dçç}í. l³ççvçç Hççnèvç ÞççÇHçço cnCçç}í ``DççHç}í
iççí$ç cççkç¥À[í³ç kçÀç ?'' ní SíkçÓÀvç GÊçj vç oílçç ÞççÇHççoçb®çí iççí[ yççí}Cçí SíkçÓÀvç nmç}í. JççmlççÆJçkçÀ Hçnçlçç ÞççÇHççoçb®çí
iççí$ç YççjÜçpç nçílçí. ÞççÇHççoçbvçç Jççì}í JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ mçá×ç DççHç}í iççí$çpç Dççnílç. mvççvççvçblçj mçácçlççÇ oíJççÇvççÇ
içáb[çÇlççÇ} HççCççÇ DççíJççUÓvç ìçkçÀ}í DçççÆCç ``cççkç¥À[í³çç mççjKçç Dçç³çá<³çcççvç nçí'' Dçmçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç.
cççkç¥À[í³çç}ç mççíUç Jçøçç&®çí Dçç³çá<³ç nçílçí. Hçá{í çÆMçJççb®³çç DççMççÇJçç&oçvçí lççí çÆ®çjbpççÇJç Pçç}ç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ mççíUç
JçøçxHç³ç¥lç®ç DççF&JççÆ[}çpçJçU jçnCççj, ní Jçcç& iççÆYç&lç HçCçí mçá®ççÆJç}í nçílçí. mççíUç Jçøçç&vçblçj cççkç¥À[í³ççbvççÇ içÉnl³ççiç
kçíÀ}ç nçílçç Jç lçí çÆ®çjbpççÇJç Pçç}í. ÞççÇHçço ÒçYçá mçá×ç mççíUç Jçøçx DççF&JççÆ[}çbkçÀ[í jççÆn}í vçblçj pçiçodiçá© Pçç}í.
vçblçj ³çLççkçÀç}çÇ içáHlç Pçç}í. l³ççb®³çç MçjçÇjç}ç çÆ®çjbpççÇçÆJçlJç }çYç}í. DççHçCç p³çç mJçªHççlç ÞççÇHççoçbvçç Hçnçlççí
l³çç®ç mJçªHççlç DççÆ$ç-DçvçmçÓ³çí®³çç kçáÀcççj箳çç ªHççlç lçí DçJçlçj}í nçílçí. Dçmçí l³ççbvççÇ DççHçu³çç JçÊçÀJ³ççlç DçvçíkçÀ
JçíUç mççbçÆiçlç}í nçílçí.

ÞççÇHççoçb®ççÇ çÆJççÆJçOç ªHçí
ÞççÇHçço Hç´YçÓ l³ççb®³çç ³ççíiçMçÊçÀçÇ}ç yççÆn&cçáKç kçÀªvç m$ççǪHççlç oMç&vç oílç Dçmçlç. lçmçí®ç l³ççb®³çç ³ççíiçMçÊçÀçÇ®çí
oMç&vç mçá×ç DççHçu³çç mççOçkçÀçvçç oílç Dçmçlç. ní çÆkçÀlççÇ DçHçÓJç& nçílçí. kçáÀb[çÆ}vççÇ MççÆÊçÀ DçMççÇ yççÆncçá&Kç kçíÀJçU
oÊçç$ç³ç YçiçJççvç®ç kçÀª MçkçÀlç. mççíUç Jçøçç&®³çç Jç³çç®çí Dçmçlççvçç®çí vçJç³ççíÌJçvç obHççÆlçªHç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ, l³ççb®³çç
cççlçç-çÆHçlçç, vçjçEmçn Jçcçç& HçlççÇ-HçlvççÇ, yççHçvçç³çá&}á-jçpçcççcyçç, JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ oçbHçl³ç ³çç mçJçç¥vçç DççHçu³çç
DçodYçÓlç }çÇ}çMççÆÊçÀ®çí mJçªHç oçKççÆJç}í. ÞççÇHççoçb®³çç mççíUçJ³çç Jçøçça l³ççb®çç çÆJçJççn kçÀjçJçç DçMççÇ l³ççb®³çç cççlçç
çÆHçl³ççb®ççÇ HçÀçj F®sç nçílççÇ. Hçjblçá l³ççb®ççÇ çÆvçjçMçç®ç Pçç}çÇ. ÞççÇHççoçbvççÇ mçácçlççÇ cççlçímç DçJçOçÓlç ªHççlç oMç&vç çÆo}í
nçílçí lçWJnç mççbçÆiçlç}í nçílçí ``cççlçí ! lçáPçç cçá}içç mççíUç Jçøçç&®çç nçíF& Hç³ç¥lç lçáP³ççpçJçU jçnçÇ}. l³ç箳çç çÆJçJççnç®çç
mçbkçÀuHç kçíÀ}ç lçj lççí SíkçÀCççj vççnçÇ. içÉnl³ççiç kçÀªvç çÆvçIçÓvç pççF&}. l³ççmçç"çÇ l³ç箳çç cçvçç ÒçcççCçí JççiççJçí. ÞççÇ
DçvçIçç-oÊç ní DçççÆooçbHçl³ç Dççnílç l³ççbvçç pçvcç-cçjCç vççnçÇ. lçí mçJç&oç }çÇ}ççÆJçnçj kçÀjlççlç. lçí ÞççÇHçço
JçuuçYççb®³çç ªHççlç, vçÉçEmçn mçjmJçlççR®³çç ªHççlç, mJççcççÇ mçcçLç祮³çç ªHççlç DçOç&vççjçÇéçj nçíTvç jçnlççÇ}.''
cçb[}kçÀç} Dç®ç&vçç DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ®ççÆjlççcçÉlçç®çí Hççjç³çCç kçíÀu³ççvçí çÆcçUCççjí HçÀU
ÞççÇHççoçb®çç içCçíMç ®çlçáLççamç DçJçlççj Pçç}ç ní çÆJçMçíøç Dççní. ``}çYç'' nç içCçíMçç®çç Hçá$ç SkçÀç ³çáiççlç }çYçço cçnçÆøç&
³çç vççJççvçí vççJççpç}ç nçílçç. lççí®ç ÞççÇkç=À<Cç DçJçlççjçlç vçbo ³çç ªHççlç pçvcççmç Dçç}ç. ÞççÇ JççmçJççÇ cççlçç ³çç YçÓcççÇJçj
YççmkçÀjç®çç³ç& ³çç vççbJççvçí DçJçlçju³çç. ``}çYç'' ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlççj kçÀç}çlç l³ççb®çí Dççpççíyççb®³çç
mJçªHççlç pçvcççmç Dçç}í nçílçí. DççHçu³çç lçlJççcçO³çí çÆJçIvççÆJçvççMçkçÀ lçlJç çqmLçj kçÀªvç ÞççÇHçço ÒçYçá DçJçlçj}í. lçí
DçJçlçj}í lçWJnç çÆ®ç$çç vç#ç$ç nçílçí. l³çç vç#ç$çç HççmçÓvç mçÊçççÆJçmççJçí vç#ç$ç (nmlç vç#ç$ç) Dçmçlççvçç kçáÀjJçHçájçlç
Dç¢M³ç Pçç}í. pçvcçHççÆ$çkçíÀ ÒçkçÀçjí 27 vç#ç$ççlç Yç´cçCç kçÀjCççN³çç vçJçiç´nç HççmçÓvç çÆcçUCççjí DççÆvç<ì HçÀ} çÆvçIçÓvç
pççC³ççmçç"çÇ ÞççÇHççoçb®çí YçÊçÀ cçb[} oçÇ#çç Içílççlç. SkçÀç cçb[}çcçO³çí Þç×ç YççÆÊçÀvçí ÞççÇHççoçb®çí Dç®ç&vç kçíÀu³ççmç çEkçÀJçç
l³ççb®³çç çÆoJ³ç ®ççÆj$çç®çí Hççjç³çCç kçíÀu³ççmç mçJç& kçÀçcçvççb®ççÇ çÆmççÆ× nçílçí. cçvç, yçá×çÇ, çÆ®çÊç DçççÆCç DçnbkçÀçj ní SkçÀç
SkçÀç çÆoMçívçí DççHç}çÇ mHçbovçí DçççÆCç ÒçkçÀbHçvçí mççí[çÇlç Dçmçlççlç. l³ççb®çí ÒçkçÀbHçvç JçíiçJçíiçU³çç ®ççUçÇmç çÆoMççbcçO³çí
ÒçmçjCç HççJçlççlç. ³çç ®ççUçÇmç çÆoMççcçOçÓvç nçíCççjí ÒçkçÀbHçvç LççbyçJçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçÓbkçÀ[í JçUçÆJç}í lçj lçí ÞççÇHççoçb®³çç
®çÌlçv³ççlç çÆJççÆ}vç nçílççlç. lçíLçí lçí DççJçM³çkçÀ yço} Iç[JçÓvç mHçbovççcçO³çí ªHççblçjçÇlç nçíTvç mççOçkçÀçkçÀ[í Hçávnç
³çílççlç. ³ççvçblçj mççOçkçÀ箳çç Oçcçç&vçákçÓÀ} mçJç& F®sç HçÓCç& nçílççlç. ``Dçjí MçbkçÀjYçfç ! lçÓ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ®ççÆj$ç
}íKçvç kçÀjMççÇ}, Dçmçí Dçblç:¢<ìçÇvçí kçÀU}í Dççní. }çíkçÀçbcçO³çí J³çJçnçjçlç Dçmç}íu³çç Hççjç³çCç iç´bLççlç }íKçkçÀçb®ççÇ
JçbMççJçUçÇ, kçíÀJçU cçvççblç vçmçlççvçç j®ç}çÇ içí}í}çÇ mlççí$çí JçiçÌjí Dçmçlççlç. lçÓ çÆ}çÆn}íu³çç ÒçYçÓ®ççÆj$ççcçO³çí lçáP³çç
JçbMççJçUçÇ®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç vççnçÇ. ÒçYçÓb®çí O³ççvç kçÀªvç lçáP³çç Dçblçvçx$ççcçO³çí ÞççÇHççoçbvçç mçcççíj DççCçÓvç mçJçç&vçç
mçá}Yçlçívçí mçcçpçí} DçMçç jçÇlççÇvçí j®çvçç kçÀjMççÇ} lçWJnç ÞççÇHççoçb®çí ®çÌlçv³ç lçáP³çç }íKçCççÇ Üçjí pçí çÆJçJçjCç kçÀjí}
lçí®ç mçl³ç nçíF&}. ³çç ÒçkçÀçjí mHçÓÀlççavçí çÆ}çÆn}í}ç iç´bLç çEkçÀJçç G®®ççj}í}í cçb$ç sboçíyç× DçmçC³çç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç
vççnçÇ. kçÀçbnçÇ cçnçYçÊçÀçbvçç oÌJççÇ mçç#ççlkçÀçj nçíTvç l³ççb®³çç l³ççb®³çç mLçççÆvçkçÀ Yççøçílç mlççí$ç ÒççLç&vçç mHçáÀjlççÇ}. l³çç
sboçíyç× J³ççkçÀjCç ¢<ìîçç DçiçoçÇ yçjçíyçj DçmçC³çç®ççÇ içjpç vççnçÇ. YçÊçÀ pççÇ Hçoí cnCçlççÇ} l³çç HçoçcçO³çí Hçjcçíéçjçvçí
mçblçá<ì nçíTvç Jçj çÆo}í}ç Dçmçu³ççvçí l³ççcçO³çí Hçjcçíéçjç®ççÇ Dçvçáiç´n MççÆÊçÀ Dçmçlçí. l³çç HçoçbcçO³çí Dçmç}íu³çç
mlççí$ççb®çí DççHçCç Hç"Cç kçíÀu³ççmç DççHç}í ®çÌlçv³ç lçlkçÀçU YçiçJçod ®çÌlçv³ççMççÇmçççÆcçH³ç HççJçlçí. Hçjcçíéçj YççJççÆÒç³ç Dççní.
Yçç<³ççÆÒç³ç vççnçÇ. YççJçvçç cnCçpçí MççMJçlç MççÆÊçÀ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí cçuuççoçÇ, JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ DçççÆCç JçlmçJççF& ³çç
lççÇvç kçáÀìábyççbMççÇ Dçl³çblç mçK³ç nçílçí. SkçÀç mçCç箳çç çÆvççÆcçÊççvçí JçWkçÀìHHçç Þçí<þçÇvççÇ DçHHçUjçpçÓ oçbHçl³ççmç l³ççb®³çç
IçjçÇ DççcçbçÆ$çlç kçíÀ}í nçílçí. l³çç çÆoJçMççÇ Þçí<þçÇ yçjí®ç içbYççÇj çÆomçlç nçílçí. l³çç}ç lçmçí®ç kçÀçjCç nçílçí.
HççÇçÆ"kçÀçHçájcçcçOççÇ} SkçÀç mçáÒççÆmç× p³ççíçÆlçøççvçí Þçí<"çR®³çç cçÉl³çÓ®ççÇ JçíU, çÆoJçmç, Jççj, çÆlçLççÇ mçJç& mççbçÆiçlç}í nçílçí.
l³ççb®çí p³ççíçÆlçøç DççlççHç³ç¥lç kçÀOççÇ Kççíìí "j}í vçJnlçí ní®ç kçÀçjCç Þçí<þçR®³çç içbYççÇjHçCçç®çí nçílçí. l³çç p³ççíçÆlç<³ççvçí

DçMççÇ ÒççÆlç%çç kçíÀ}çÇ nçílççÇ kçÀçÇ l³ççb®ççÇ YççÆJç<³çJççCççÇ KççíìçÇ Pççu³ççmç lççí cçáb[vç kçÀªvç içç{JççJçj yçmçÓvç iççbJçYçj
çÆHçÀjí}. DçHçcçÉl³çÓìçUC³çç mçç"çÇ DçHHçUjçpçÓ Mçcçç& ³ççbvççÇ kçÀç}çivççÇ Mçcçvçç®ççÇ HçÓpçç kçÀªvç l³çç®çç Òçmçço Þçí<þçRvçç
DççCçÓvç çÆo}ç. Lççí[îçç®ç JçíUçlç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ YçjpçjçÇ Jçm$çí HççÆjOççvç kçÀªvç ÞççÇHççoçmç IçíTvç Þçí<þçRkçÀ[í
Dçç}çÇ. lçíJç{îççlç Þçí<þçÇ®³çç Ëo³ççlç Dçmç¿ç Jçíovçç nçíT }çiçu³ççvçí lçí cççí"îççvçí ``DççF&'' Dçmçí Dççíj[Ó }çiç}í.
mçácçlççÇ l³ççb®³ççkçÀ[í OççJçlç®ç içí}çÇ. l³çç çÆoJ³ç cçbiç} mJçªHççlçu³çç mççOJççÇvçí DççHçu³çç çÆoJ³ç ÞççÇnmlççvçí Þçí<þçÇ®³çç
Ëo³ççJçj mHçMç& kçíÀ}ç l³çç®ç JçíUçÇ ÞççÇHçço ``pçç'' Dçmçí pççíjçlç Dççíj[}í. Þçí<þçR®³çç Içjçlç SkçÀ yçÌ} nçílçç l³ççvçí
lç[HçÀ[Óvç kçÀçnçÇ #çCççlç®ç DççHç}í ÒççCç mççí[}í DçççÆCç Þçí<þçÇ Jçç®ç}í. nçÇ yççlçcççÇ kçÀUlçç®ç lççí p³çççÆlçøççÇ OççJçlç®ç
Þçí<þçR®³çç IçjçÇ Dçç}ç. DççHç}çÇ YççÆJç<³çJççCççÇ ®çákçÀu³çç®ççÇ l³çç}ç Kçblç Jççì}çÇ.
ÞççÇHçço l³çç p³ççíçÆlç<³çç}ç cnCçç}í.``lçÓ p³ççíçÆlçøçç®çç KçÓHç DçY³ççmç kçíÀ}ç Dççnímç.Hçjblçá mçJç& p³ççílççR®ççÇ p³ççílççÇ cççÇ
Dçmçlççvçç Þçí<þçRvçç cçÉl³çÓYç³ç kçÀmç}í. lçÓ çÆMçjçícçáb[vç kçÀªvç içç{JççJçªvç çÆHçÀjç³ç®ççÇ içjpç vççnçÇ. lçá}ç Hç½ççlççHç
Pçç}ç ní®ç Hçájí. lçáPçí JççÆ[} çÆpçJçblç Dçmçlççvçç l³ççbvççÇ Þçí<þçRkçÀ[Óvç kçÀpç& Içílç}í nçílçí. lçí Hçjlç vç kçÀjlçç Kççíìí®ç
içç³ç$ççÇ®ççÇ MçHçLç IçíTvç mççbçÆiçlç}í kçÀçÇ l³ççbvççÇ lçí Hçjlç kçíÀ}í. ³çç HççHççcçáUí l³ççbvçç Þçí<þçR®³çç IçjçÇ yçÌ}ç®çç pçvcç
I³ççJçç }çiç}ç. nçÇvç ³ççívççÇlç Dçmç}íu³çç lçáP³çç JççÆ[}çbvçç GÊçcç pçvcçç®çç Òçmçço çÆo}ç. Þçí<þçR®³çç DçHçcçÉl³çá®çí
kçÀcç&HçÀ} yçÌ}çkçÀ[í JçUçÆJç}í. lçÓ ³çç yçÌ}ç®çç oçn mçbmkçÀçj kçÀªvç DçVçoçvç kçÀj. lçáP³çç JççÆ[}ç®çí JççFì kçÀcç&HçÀ}
vç<ì nçíTvç GÊçcç içlççÇ ÒççHlç nçíF&}. ÞççÇHççoçb®³çç mççbiçC³ççvçámççj l³çç p³ççíçÆlçøççvçí kçíÀ}í.
ÞççÇHçço ÒçYçÓ DçvçíkçÀ ÒçkçÀçjí ÒççCç j#çCç kçÀª MçkçÀlççlç. ÞççÇHçço ³ççíiçmçbHçVç DçJçlççj Dççnílç. l³ççbvçç kçÀçnçÇ®ç DçmççO³ç
vççnçÇ. G®sdJççmç, çÆvçéççmç箳çç içlççÇ®çí çÆJç®síovç kçíÀu³ççvçí cçáçÆÊçÀ ÒççHlç kçÀªvç IçíCçí mççíHçí Dççní. çƬçÀ³çç³ççíiççÇ p³ççb®ççÇ
ÒççCçMççÆÊçÀ, Dçç%çç, çÆJçMçá× Dçvççnlç, cçCççÇHçÓj, mJçççÆOç<þçvç cçá}çOççj ®ç¬çÀçlç çÆHçÀjTvç Jçªvç Kçç}çÇ, Kçç}Óvç Jçj
HççÆjYç´cçCç kçÀjlççlç. SkçÀç çƬçÀ³çí}ç }çiçCççjç JçíU SkçÀç Jçøçç&cçO³çí mççOççjCç nçíCççN³çç DçO³çççqlcçkçÀ çÆJçkçÀçmçç SJç{ç
Dçmçlççí. jç$ç çÆoJçmç箳çç SkçÀ lçÉlççdzççbMç JçíUçlç SkçÀ npççj çƬçÀ³çç Pççu³çç lçj kçíÀJçU lççÇvç Jçøçç&lç mçnpçlçívçí Òçkç=ÀlççÇ
Üçjç onç }çKç Jçøçç&lç nçíCççjç HççÆjCççcç çÆomçÓvç ³çílççí.
Dççvçbo Mçcçç&®³çç ®ççbiçu³çç iççí<ìçÇ SíkçÓÀvç cç}ç KçÓHç cçççÆnlççÇ çÆcçUç}çÇ. mçkçÀçU®çí DççÆÚkçÀ DççìçíHçÓvç ÞççÇ Dççvçbo
Mçcç祮çç çÆvçjçíHç IçíTvç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ kçáÀjJçHçÓj kçÀ[í çÆvçIçç}çí.
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -14
oÊçoçmççbvçç DçYç³ç Òçoçvç
cççÇ (MçbkçÀjYçf) Lççí[í çÆoJçmç ÒçJççmç kçÀªvç ``cçáblççkçÀuuçá'' ³çç iççJççÇ Hççí®ç}çí. Jççìmçªvçç çÆJç®ççj}í lçWJnçb kçÀU}í
kçÀçÇ DçpçÓvç Lççí[îçç çÆoJçmççlç®ç kçáÀjJçHçÓj}ç Hççínçí®çívç. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç mçiçáCçmJçªHç箳çç oMç&vçç®ççÇ cç}ç Dççí{
}çiç}çÇ nçílççÇ. p³çç cççiçç&Jçªvç cççÇ pççlç nçílççí l³çç®ç cççiçç&Jçªvç SkçÀ J³ççÆÊçÀ nçlççlç lçç[çÇ®çí Hçç$ç IçíTvç ³çílç nçílçç.
cç}ç l³çç lçç[çÇ®çç Jççmç Dçmç¿ç nçílç nçílçç. lççí ìçUC³çç mçç"çÇ cççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí mcçjCç kçÀjçÇlç Jçíiççvçí Hçá{í ®çç}}çí
nçílççí. lççÇ J³ççÆÊçÀ mçá×ç DççHç}ç Jçíiç Jçç{JçÓvç cççP³ççpçJçU ³çíTvç Hççínçí®ç}çÇ. l³ççvçí çÆJç®ççj}í ``cççÇ lçáP³ççkçÀ[í ³çílç
Dçmçlççvçç lçÓ Dçmçí oÓj pççCçí ³ççíi³ç Dççní kçÀç ?''
cççÇ lçíJç{îççlç cnCçç}çí ``S, lçÓ kçÀçíCç Dççnímç lçáPçí cççP³ççMççÇ kçÀç³ç kçÀçcç Dççní.'' ³ççJçj lççí pççíjçlç nmç}ç. l³ç箳çç
lçç[çÇ®çç Giç´ Jççmç Dçç}ç. cççÇ kçÀçíCç Dççní lçí pççCçÓvç IçíC³çç Dçiççíoj lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? kçÀçí"Óvç Dçç}çmç ?
kçÀçíCççÇkçÀ[í ®çç}}çmç ní pççCçÓvç IçíCçí ³ççíi³ç Dççní. lçç[çÇ çÆJçkçÀCççjí mçá×ç JçíoçblççJçj yççí}C³çç SJç{í mçcçLç& Dççnílç
Jççìlçb. l³ççvçí jml³ççJçªvç ³çíCççN³çç }çíkçÀçbvçç nçkçÀç cççªvç yççí}çJçÓvç Içílç}í. lçíLçí }çíkçÀçb®çç pçcççJç Pçç}ç. l³ççbvçç lççí
lçç[çÇJçç}ç içÉnmLç cnCçç}ç ``çÆcç$ççvççí, cççÇ ³çç Òççblççlç lçç[çÇ çÆJçkçÀCççjç Dççní. cççÇ Oçcçç&vçí pçiçlççí. lçç[çÇ®çí Pçç[®ç
cç}ç kçÀuHçJçÉ#ç Dççní. cççÇ Pçç[çJçj ®ç{Óvç lçç[çÇ DççCççÇ Hç³ç¥lç nç yç´çïçCç cççPççÇ Jççì Hçnçlç GYçç nçílçç. cççÇ yç´çïçCç
DçmçÓvç mçá×ç lçç[çÇ çÆHçC³çç®ççÇ cç}ç mçJç³ç Dççní. Hçjblçá cççP³ççkçÀ[í lçá}ç oíC³ççmç HçÌmçí vççnçÇlç. Lççí[çÇ lçç[çÇ oíTvç
HçáC³ç ÒççHlç kçÀj Dçmçí lççí cnCçç}ç. cççÇ vççnçÇ cnCçç}çí. Hçjblçá pçWJnç cççÇ lç³ççj Pçç}çí lçWJnç }çíkçÀçb®ççÇ ³çí, pçç mçá©
Pçç}çÇ. ®ççj }çíkçÀçbmçcççíj lçç[çÇ çÆHçu³ççvçí yç´çïçCçlJçç}ç oçíøç }çiçí} Dçmçí JççìÓvç lççí vççnçÇ cnCçlççí Dççní. Dççlçç cççPçç
Jç®çvçYçbiç nçíTvç cççÇ cçnçHççHççÇ nçíCççj, Kçjí Hççnlçç, Dççc箳çç kçáÀ}çlç nçÇ KçÓHç cççí"çÇ mçbOççÇ Dççní. DçcçÓu³ç DçMççÇ
lçç[çÇ yç´çïçCççmç çÆHçC³ççmç oíC³ççvçí çÆJçMçíøç HçáC³ç }çYçí} ³çç cççP³çç DççMçíJçj ³ççvçí HççCççÇ HçíÀj}í. ní HçÓp³ç }çíkçÀnçí,
lçácnçÇ ³çç yç´çïçCçç}ç OçcççxHçoíMç kçÀjç DçççÆCç HççHçç HççmçÓvç cççPçí ³çç j#çCç kçÀjç. lçíLçí pçcç}í}í mççjí }çíkçÀ lçç[çÇ
çÆJçkçÀCççjí iççÌ[ }çíkçÀ®ç nçílçí. l³ççbvççÇ l³çç lçç[çÇ Jççu³ççmç oápççíjç çÆo}ç DçççÆCç l³çç lçç[çÇ Jççu³ççvçí cç}ç lçç[çÇ
yçUpçyçjçÇvçí HççpççÆJç}çÇ. l³ççvçblçj mçiçUí }çíkçÀ çÆvçIçÓvç içí}í. cççÇ Dçl³çblç oá:KççÇ Pçç}çí. GÊçcç yç´çïçCç kçáÀ}çlç pçvcçÓvç
vççÇ®ç DçMççÇ lçç[çÇ H³çç}çí. cççPçí yç´çïçCçlJç vç<ì Pçç}í. Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç ÞççÇHççoç®çí cçáKç kçÀcç} Dççlçç kçÀmçí Hççnè ?
pçU}b cççPçb kçÀcç&, vçMççÇyç cççPçí. cççP³çç kçÀHççUçÇ çÆJççÆOç}íKç®ç Dçmçç nçílçç lçWJnç JçíiçUí kçÀmçí nçíCççj ?
cççPçí Hçç³ç }[Kç[á }çiç}í. lççW[ç}ç Dçmç¿ç Jççmç ³çílç nçílçç. cççP³çç vçMççÇyçç}ç oçíøç oílç, ÞççÇHççoçb®çí vççJç Içílç ®çç}Ó
}çiç}çí. cççiçç&lç SkçÀ lçHççíYçÓcççÇ çÆomç}çÇ. lçíLçí kçÀçíCççÇ cçnçlcçç jçnçlç nçílçí. l³çç HççÆJç$ç YçÓcççÇlç HççT} ìçkçÀC³ççmç
cç}ç }çpç Jççìlç nçílççÇ. cççÇ cççP³çç jml³ççvçí ®çç}}çí nçílççí. çÆlçlçkçw³ççlç cççP³çç Hçç"çÇcççiçÓvç DççJççpç Dçç}ç, ``Dçjí
MçbkçÀjYçfç ! Lççbyç, lçá}ç DççÞçcççlç IçíTvç ³çíC³çç®ççÇ oÊççvçbo mJççcççR®ççÇ Dçç%çç Dççní.'' cççÇ oÌJçç®ççÇ }çÇ}ç Hççnèvç
®ççÆkçÀlç Pçç}çí. cç}ç ÞççÇ oÊççvçbo mJççcççR®³çç Hçá{í DççCçÓvç GYçí kçíÀ}í. kçÀªCççYççÆjlç vçí$ççbvççÇ cççP³ççkçÀ[í Hççnèvç
}JçkçÀj mvççvç kçÀªvç ³çíC³ççmç l³ççbvççÇ mççbçÆiçlç}í. mvççvççvçblçj cç}ç cçOçáj HçÀUí KççC³ççmç çÆo}çÇ. ÞççÇ mJççcççRvççÇ cç}ç
pçJçU yççí}çJçÓvç cnì}í, ``Dçjí MçbkçÀjYçfç ! oÊçç$çí³ççb®³çç vçJçJ³çç DçJçlççjçlççÇ} ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®ççÇ lçáP³ççJçj
kçíÀJç{çÇ kçÀªCçç ¢<ìçÇ Dççní. l³ççbvççÇ lçá}ç DççHçu³çç DçcçÉlç nmlççvççÇ DçcçÉlç HççpçJç}í. l³ççbvçç lçÓ iççÌ[ kçáÀ}çlççÇ} lçç[çÇ
çÆJçkçÀCççjç mçcçpç}çmç. l³ççbvççÇ çÆo}íu³çç DçcçÉlçç}ç Yç´cççvçí lçç[çÇ mçcçpç}çmç, çÆkçÀlççÇ nçÇ Yç´çcçkçÀlçç !''
cççÇ HçççÆn}í}í mçJç& Òçmçbiç cççP³çç vçpçjí mçcççíj SkçÀ SkçÀ ³çíT }çiç}í. l³ççvçblçj Dçvçblç ®çÌlçv³ç MççÆÊçÀ cçnçmççiçjçlççÇ}
DçmçbK³ç }çìç cççP³ççJçj ³çíTvç DççoUlç Dçmçu³çç®çç DçvçáYçJç ³çíT }çiç}ç. Dçvçblç DçMçç l³çç mçÊçç MççÆÊçÀcçO³çí
Dçl³çblç nçÇvç Dçl³çuHç DçmçCççjç cççPçç DçnbkçÀçj vç<ì Pçç}ç. ``cççÇ'' cnCçpçí kçÀç³ç ní mçcçpçlç vçJnlçí DçççÆCç

Dçéç oílççlç. Òç¼ço çÆJççqmcçlç nçíTvç l³çç DççÌoábyçj箳çç JçÉ#çç®ççÇ HçÓpçç kçÀª }çiç}ç.'' mJççcççR®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç cççÇ cnì}í ``cçnçjçpç ÞççÇHççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çíLçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç IçíC³ççmçç"çÇ DçççÆCç l³ç箳çç yçç}}çÇ}ç SíkçÀC³ççmçç"çÇ cçvç mçoÌJç }ç}®ççJç}í}í Dçmçlçí. çÆn®çí JçCç&vç kçÀjlççvçç mçl³çJççkçw³ççb®çç yççíOç kçÀjCççjçÇ. ³ç%ç Üçjç cççvçJç l³çç®çí pçí mJçlç:®çí Dçmçlçí lçí oíJçç}ç DçHç&Cç kçÀjlççí. DçVç Dçmçí JçíiçJçíiçUí mçbyççíOçvç kçíÀ}í Dççní. ÞççÇ içá© cnCçpçí SkçÀ®ç SkçÀ ÒçyççíOç MççÆÊçÀ.'' DççÌoábyçj JçÉ#çç}ç çÆo}í}í Jçjoçvç. mçjmJçlççÇ vçoçÇ DçblçJçç&çÆnvççÇ Dççní. ÞççÇ oÊç ÒçYçÓbvççÇ kçÀçÆ}³çáiççlç ³çlççÇJçíMç OççjCç kçÀªvç oçÇvç pçvççb®çç G×çj kçÀjMççÇ} Dçmçç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç nçílçç. l³ççb®ççÇ mçl³çJççCççÇ DççHçu³çç çÆ®çÊçç}ç ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjlçí lçmçí®ç Hçjcçmçl³ç DçççÆCç Dçblç%çç&vç DççHçu³ççlç çqmLçj kçÀjlçí. Òçn}çoç}ç SkçÀoç DççÌoábyçj箳çç Pçç[çKçç}çÇ O³ççvçmLç DçJçmLçílç yçmç}íu³çç oÊçç$çí³ççvççÇ oMç&vç çÆo}í nçílçí Jç %ççvç yççíOç kçíÀ}ç. ³ç%ç. DçO³ççlc³ççlççÇ} o[}í}çÇ mçl³çJç®çvçí l³ççb®³çç mçnpç mççíH³çç MçyoçbcçO³çí mçblççvççÇ mççbçÆiçlç}çÇ Dççnílç ní®ç Dççlcçmçl³ç. vçíçÆlç cnCçlç cççÌvç Pçç}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n vçmçlçç lçj lçá}ç lççÇ JççFì mçJç³ç }çiç}çÇ DçmçlççÇ Jç lçÓ HççÆlçlç Pçç}ç Dçmçlççmç. lçáP³çç HççÆ$çkçíÀlç DçvçíkçÀ içb[çlçjí Dççnílç Hçjblçá ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç DçcçÉlç ¢<ìçÇvçí l³ççb®çç lçáP³çç vç kçÀUlç HççÆjnçj nçílççí. Òçkç=ÀçÆlçmLç DçmçCççjç cççÇ }içí®ç mLçá}lçlJççlç HçÀmçlç pççlç Dçmçu³çç®çí }#ççlç Dçç}í. Òç¼çoçmç ÜÌlççÆmç×çblçç çÆJçøç³ççÇ DççmççÆÊçÀ Dçmçu³çç®çí pççCçÓvç IçíTvç. JçíoçlççÇ} %ççvç ³ççíi³ç DçmçCççN³ççbvçç®ç mçcçpççJçí cnCçÓvç Dçl³çblç içáHlç "íJç}í Dççní. SkçÀ Jçøç& }çíìu³ççJçj onç Jçøçx . Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç DççÌobáyçj JçÉ#ççvçí cçvçá<³ççkç=ÀlççÇ OççjCç kçÀªvç ÞççÇoÊççb®³çç ®çjCç kçÀcç}çJçj Hç[Óvç cç}ç mçá×ç Jçj Ðçç DçMççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ lçWJnç ÞççÇoÊçç$çí³ç cnCçç}í ``Òçl³çíkçÀ DççÌoábyçj JçÉ#ç箳çç cçáUçMççÇ cççÇ mçÓ#cç ªHççlç jçnçÇvç. vçÉçEmçn mçjmJçlççR®³çç DçJçlççjç®çí JçÌçÆMç<ì³ç ÞççÇcçnççÆJç<Cçá çÆnjC³çkçÀM³çHçÓ®çç mçbnçj kçÀjC³ççmç DççÌobáyçj JçÉ#ç箳çç }çkçÀ[çÇ KççbyççlçÓvç vçjçEmçnçb®³çç ªHççlç ÒçkçÀì Pçç}í. ``HçÓJçça®³çç SkçÀç pçvcççlç lçÓ iççÌ[ kçáÀUçlç nçílççmç. SkçÀç çÆoJ³ç DççvçboçcçO³çí cççÇ yçá[Óvç içí}çí nçílççí. ní SíkçÓÀvç mJççcççÇ cnCçç}í ``Jçío$ç+øççR®çí lçÊJçJçíÊçíHçCçç®çí lçí ÒçcçáKç }#çCç Dççní. l³çç}ç Òçl³çáHçkçÀçjç ÒççÇl³çLç& oíJçlçç iççíOçvç. ³çç ÒçcççCçí oíJç DççHçCççmç lçHç MççÆÊçÀ (Òçmçço) oílççlç.'' ÞççÇHççoçb®³çç DçodYçÓlç }çÇ}ç mJççcççÇ cnCçç}í. iççíOçvç cnCçpçí lçípç mçbHçoç. pççmlç ÒçcççCççlç lçç[çÇ®çí mçíJçvç kçÀjçÇlç nçílççmç. cçnçCç&Jçç®ççÇ cçççÆnlççÇ mçcçpççTvç oíTvç DççHçu³çç®ç çÆ®çÊçç}ç ÒçkçÀççÆMçlç kçÀjCççjçÇ Dçmçu³çç®çí mççbçÆiçlç}í Dççní. pç}. l³ççcçáUí mçiçUçÇ cçá}í cççPççÇ Lçfç kçÀjçÇlç. Dçmçí cççPçí Jç®çvç Dççní. kçÀçbnçÇ kçÀç}çvçblçj oáYçbiç}íu³çç l³çç Kççbyçç}ç Hçç}JççÇ HçáÀìÓ }çiç}çÇ DçççÆCç Hçá{í l³çç®çí®ç DççÌoábyçj箳çç JçÉ#ççlç ªHççblçj Pçç}í. Hççb®ç Jçøçç&HççmçÓvç lççí Jçç{Ó }çiç}ç. ÞççÇ içá©b®³çç cççÆncçí®çí kçÀçíCç JçCç&vç kçÀª MçkçÀlççí ? Jçío mçá×ç vçíçÆlç. DçMçç ÒçkçÀçjçbvççÇ®ç mçjmJçlççÇ Mçyoç®çí mçá×ç HçÀçj JçÌçÆMç<ì³ç Dççní.'' ³ççJçj cççÇ cnCçç}çí ``ÞççÇHçço ÒçYçÓ mççjKçí cnCçlççlç kçÀçÇ lçí vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ ªHççvçí DçJçlççj IçíCççj Dççnílç. cççP³ççcçO³çí HççÆjçÆcçlç DçmçCççjç ``cççÇ'' vç<ì nçíTvç mçcçmlç mçÉ<ìçÇ mJçHvç®ç Dçmçu³çç ÒçcççCçí Jççìlç nçílççÇ. l³ççb®³çç çÆoJ³ç nmlççvçí HççÆJç$ç Yçmcçç®çí cççP³çç kçÀHççUçJçj }íHçvç kçíÀ}í. kçÀçnçÇ #çCç cççÇ çÆoJ³ççvçboç®çç DçvçáYçJç Içílç nçílççí. lçíJç{îççlç mJççcççRvççÇ cççP³ççJçj cçbiç} pç} Òççí#çCç kçíÀ}í. lçáP³çç cçOçÓvç vçjçEmçn oíJç ÒçkçÀì Pççu³ççcçáUí kçÀçÆ}³çáiççlç cççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ vççbJç OççjCç kçÀªvç DçJçlççj OççjCç kçÀjçÇvç. Dçéç cnCçpçí MççÆÊçÀ mçbHçoç. cççÇ Òçkç=ÀlççÇ®³çç DçççÆOçvç Pçç}çí.mçcçpçCççjí vçJnlçí. l³ççb®³çç }çÇ}çbcçOççÇ} iççÆYç&lç DçLç& pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ cççPççÇ F®sç Dççní. cç}ç SkçÀ DçvçççÆcçkçÀ Dççpççj Pçç}ç. ``}nçvçHçCççÇ cç}ç mHç<ì yççí}lçç ³çílç vçmçí. ÞççÇ mJççcççÇ cnCçç}í. JçíoçlççÇ} ``³ç%ç'' ní Dçblç:ÒçJçÉÊççÇ®çí yçç¿ç ÒçlççÇkçÀ Dççní. l³ççbvççÇ Òç¼çoç®çí j#çCç kçíÀ}í DçççÆCç çÆnjC³çkçÀM³çHçÓ®³çç JçOççvçblçj l³çç}ç jçp³ççJçj yçmççÆJç}í. lçáPççÇ lçç[çÇ çÆHçC³çç®ççÇ F®sç yççkçÀçÇ nçílççÇ. Mçyo lççílçjí ³çílç. Jçmlçálç: kçÀcç&kçÀçb[ç}ç Dçvçámçªvç J³ççK³çç kçÀjlççvçç Dççlcçmçl³çç}ç®ç mçl³ç. ÒçyççíçÆOçvççÇ ÒçJççn.

nç çE®çlçí®çç®ç çÆJçøç³ç nçílçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ l³ççmç cnCçç}í. lççílçjíHçCçç kçÀç{Óvç ìçkçÀçÇvç. jçíiçç®çí çÆvçJççjCç nçíF&}. lçáHççlççÇ} SkçÀ çÆ$çlççdzççbMç (1/3) Yççiç lççí yç´çïçCç IçjçÇ }HçTvç "íTvç Gj}í}ç oçívç çÆ$çlççdzççbMç (2/3) Yççiç ³ç%ççmçç"çÇ DççCççÇlç Dçmçí. lçáPççÇ yççkçÀçÇ cççPçí Dççpççíyçç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ oíTvç ìçkçÀlççÇ} nçÇ ÞççÇHçço JçuuçYççb®ççÇ Dçç%çç'' ní Hç$ç l³ççvççÇ Þçí<þçÇvçç oçKççÆJç}í. cççPçç lççílçjíHçCçç HçÓCç&HçCçí vçççÆnmçç Pçç}ç DçççÆCç cççÇ mJçmLç Pçç}çí. lççí kçÀçnçÇ SkçÀ Mçyo vç yççí}lçç Yçmcç Pçç}íu³çç Içjç®çí Yçmcç IçíTvç Dçç}ç. ``Dççpççíyçç ! lçácnçÇ cçánèlç& Mççm$ççlç Hççjbiçlç Dççnçlç. DççÆivçoíJçlçç Dççvçboçvçí G[d³çç cççjçÇlç Dççnílç. DççcnçÇ ÞççÇ yççHçvçç³çá&}᮳çç IçjçÇ lççÇvç çÆoJçmç jççÆn}çí. içÉn oçnç}ç cçánèlç& kçÀmçí vçmçlççlç ?'' lççí JçÉ×yç´çïçCç cnCçç}ç lçmçí cçánèlç& Dçmçu³çç®çí cççÇ SíkçÀ}í vççnçÇ. içbiççcççlçí ! ³ç%ç箳çç çÆvçJçç&nCççmçç"çÇ }çiçCççjí OçÉlç ÐççJçí. ``kçÀçbnçÇ ®ççíj cççPçí Oçvç DçHçnjCç kçÀjC³çç®ççÇ ³ççípçvçç kçÀjçÇlç Dççnílç. Oçcç&yççíOç kçÀjMççÇ}. ÞççÇ yççHçvçç³çá&}ávççÇ ÞççÇHççoçbkçÀ[í nílçáHçájmmçj HçççÆn}í. lçÓ DçççÆCç nç JçÉ× yç´çïçCç çÆcçUÓvç içíu³çç pçvcççÇ J³ççHççj kçÀjçÇlç nçílçç. mçJç&pçCç DççvçbçÆolç Pçç}í. lçí SkçÀç Jç³çmkçÀ yç´çïçCç箳çç mJççOççÇvç kçíÀ}í nçílçí. IçÉlç Dççílçlççvçç l³çç®çí HççCççÇ Pçç}í nçílçí. Jç®çvççÒçcççCçí Þçí<þçÇvççÇ l³çç Hçç$ççlç lçÓHç Yçªvç iç³çç lççÇLçç&mç mçcççÆHç&lç kçíÀ}í. l³çç JçíUçÇ l³ççb®çí Jç³ç mçnç Jçøçç&Hçí#çç pççmlç vçJnlçí. ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççpççíyçç ! çÆkçÀlççÇ MçáYçJççlçç& mççbçÆiçlç}çÇlç Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç ³ç%ççmçç"çÇ pçcççÆJç}í}í lçÓHç SkçÀç OçÓlçç&vçí ®ççíªvç vçí}í. SkçÀ Içj pçUCççj Dççní. SkçÀç Içjç}ç HçjMçájçcç ÒççÇlççÇ (vç<ì) kçÀjç³ç®ççÇ Dççní l³ççmçç"çÇ ³ççíi³ç cçánèlç& kçÀç{ç³ç®çç Dççní'' lçWJnç lççí JçÉ× yç´çïçCç cnCçç}ç içÉnçÆvçcçç&Cççmçç"çÇ. ÞççÇHçço cnCçç}í ``lçáPçí Içj Yçmcçmççlç Pçç}í l³çç®çí Lççí[í Yçmcç IçíTvç ³çí. DçççÆCç lçí Yçmcç³çáÊçÀ HççCççÇ çÆHç}í.G}ìu³çç mççjKçí Pçç}í. l³ç箳çç IçjçÇ HçlvççÇ yçjçíyçj MççÆvçoíJççvçí jnçJçí DçMççÇ Dçç%çç kçÀjlççí Dççní. Hçjblçá cççÇ l³ççb®çí Òç³çlvç mçHçÀ} nçíT oíCççj vççnçÇ. l³ççvçblçj lçí cnCç}í ``DççpçHççmçÓvç lçÓ oÊççvçbo ³çç vççJççvçí ÒççÆmç× nçíMççÇ}. ³ç%çç}ç ÒççjbYç Pçç}ç Hçjblçá lçÓHç Lççí[îçç JçíUçlç®ç mçbHçlç Dçç}í l³çç JçíUçÇ lçÓHç lç³ççj kçÀjCçí kçÀ"çÇCç nçílçí.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓ Dçvçáiç´n kçÀªvç Jçjoçvç oílççlç lçmçí®ç mçblççHççvçí vç<ì kçÀjlççlç ní yç´çïçCççmç cçççÆnlç nçílçí. l³ççJçíUçÇ yççHçvçç³çá&}á HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çíLçí ³ç%ç kçÀjçÇlç nçílçí. içÉnm³ççÞçcç çqmJçkçÀçªvç }çíkçÀçbvçç lççjMççÇ}. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DççHç}ç çÆoJ³ç nmlç cççP³çç cçmlçkçÀçJçj "íTvç MççÆÊçÀHççlç kçÀªvç cç}ç %ççvçoçvç kçÀªvç Oçv³ç kçíÀ}í. lçíJç{îççlç lççí JçÉ× yç´çïçCç Dçç}ç. ³ççíi³ç JçíUçÇ®ç l³ççbvçç çÆMç#çç oíF&vç. cççÇ onç Jçøçç&®çç Pçç}çí lçWJnç HçVççmç Jçøçç&®ççÇ }#çCçí çÆomçÓ }çiç}çÇ. lçí cnCçç}í ``Lççí[çJçíU Lççbyçç.'' SJçí{í yççí}Cçí Pççu³ççJçj ÞççÇHççoçbvççÇ l³çç JçÉ× yç´çïçCçç}ç yççí}çJçÓvç lçç[Hç$ççÇJçj Dçmçí çÆ}nèvç çÆo}í ``DççF&. l³çç çÆKçjçÇlç çÆJçøç kçÀç}Jç}í}í l³çç yç´çïçCççmç cçççÆnlç vçmçu³ççvçí l³ççvçí lççÇ KççÇj HçÓCç& KççuuççÇ DçççÆCç kçÀçbnçÇ JçíUçvçí lççí cçjCç HççJç}ç. SkçíÀ çÆoJçMççÇ ³çç JçÉ× yç´çïçCçç}ç IçjçÇ yççí}çTvç Òçícççvçí KççÇj KççT Iççlç}çÇmç. lçWJnç ÞççÇHçço cnCçç}í. lçá}ç cçççÆnlç vçmçlççvçç ³çç JçÉ× yç´çïçCççvçí lçáPçí Içj kçÀçbnçÇ }çíkçÀçb kçÀjJççÇ pççU}í DçççÆCç lçí pçUÓvç Yçmcç Pçç}í. l³çç IçÉlç箳çç DççnálççÇvççÇ ³ç%çç®ççÇ mççbiçlçç Pçç}çÇ. ³ç%ççmçç"çÇ }çiçCççjí lçÓHç pçcçç kçÀªvç "íJç}í nçílçí. YçÓcççÇHçÓpçvççmçç"çÇ cçánèlç& Dçmçlççlç Hçjblçá içÉnoçnç}ç cçánÓlç& vçmçlççlç ÞççÇHçço cnCçç}í ``®ççíjçÇ kçÀjç³ç}ç. J³ççHççjçlç JçÌøçc³ç Dççu³ççvçí SkçÀcçíkçÀçb®çç vççMç kçÀjC³çç®çç oçíIçí Òç³çlvç kçÀjçÇlç nçílçç. lçÓHç ®ççíju³ççcçáUí kçÀçbnçÇ nçvççÇ Pçç}çÇ kçÀç lçí HçnçC³ççmç Dçç}ç. lçáPççÇ HçlvççÇ l³çç DççiççÇlç pçUÓvç . DççÆivçoíJçç}ç YçÓkçÀ DççJçj}çÇ vççnçÇ.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí yççí}Cçí SíkçÀu³ççJçj l³çç JçÉ× yç´çïçCç箳çç ®çínjç Hç[}ç. Oçcçç&vçámççj l³ççvçç çÆcçUçJç³çç}ç nJçí Dçmç}í}í lçÓHç vç çÆcçUçu³ççcçáUí lçí Içj pççUÓvç DççHç}çÇ YçÓkçÀ YççiçJççÇlç Dççnílç. l³çç JçÉ× yç´çïçCççyçjçíyçj ®ççÌIçí yç´çïçCç Hççoiç³çç lççÇLçç&Jçj içí}í. kçÀçnçÇ Pçç}í lçjçÇ ÞççÇHççoçb®³çç oMç&vççvçí ®ççbiç}í®ç Iç[í} Dçmçç l³çç}ç oÉ{ çÆJçéççmç nçílçç. lçí pç} DççCçlç Dçmçlççbvçç®ç mçJç祮³çç mçcççíj l³çç®çí Mçá× lçÓHç Pçç}í. cççP³çç JççÆ[}çbvççÇ cççPççÇ oá:çqmLçlççÇ ÞççÇHççobçvçç mççbçÆiçlç}çÇ. lçí Hç$ç lççÇLç&jçpçç}ç mçcççÆHç&lç kçíÀ}í DçççÆCç l³ççbvççÇ vçí}íu³çç Hçç$ççlç lççÇLçç&®çí pç} Yçªvç Içílç}í. Jçíocçb$ç cnCçlç lçí pç} ³ç%çmLçUçÇ DççCç}í. l³çç®çç cçánálç& "jJçç³ç®çç Dççní. lçí Yçmcç HççC³ççlç ìçkçÓÀvç lçí HççCççÇ çÆHçC³çç®ççÇ ÒçYçÓvççÇ cç}ç Dçç%çç kçíÀ}çÇ DçççÆCç lççÇvç çÆoJçmç Hç³ç¥lç Dçmçí kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlç}í. ÒçYçÓb®ççÇ çÆJçOççvçí DçvççkçÀ}vççdzç nçílççÇ. cççP³çç JççÆ[}çbvççÇ ³ç%ççmçç"çÇ cç}ç vçí}í nçílçí. l³ççbvççÇ lçí cççv³ç kçíÀ}í.

nç mçbmkç=Àlç YççøçílççÇ} iç´bLç kçÀç}çblçjçvçí lçí}áiçÓ Yççøçílç DçvçáJçççÆolç kçíÀ}ç pççF&}. ÞççÇHçço mççlç Jçøçç&®çí Pçç}í.'' nçÇ®ç kçÀLçç lçí mççjKççÇ mççbiçlç nçílçí DçççÆCç Þççílçí lçvcç³ç nçíTvç SíkçÀlç nçílçí. Mçyo nç mççOççjCç HçCçí Hçb®çíçÆê³ççbvççÇ iç´nCç kçÀjlçç ³çílççí. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ®ççÆj$ç kçÀçíCççÇnçÇ. mççJçOççvç nçíTvç SíkçÀ. ``Dçjí MçbkçÀj Yçfç ! mçJç& oíJçlçç lçípççlçÓvç çÆvçcçç&Cç Pççu³çç Dççnílç. l³çç mçl³çHççíøçkçÀ Dçmçlççlç. pççC³çç®çí kçÀçjCç çÆJç®ççj}í lçWJnç ÞççÇHçço cnCçç}í ``çÆJçMçá× Dçblç:kçÀjCç Dçmç}í}ç oÊçoçmç cççPçí ®ççÆj$ç mççbiçlç Dççní. çÆvççƽçlçlçç Jçç{çÇmç }çiçlçí. l³ççvçí SkçÀoç mççbçÆiçlç}í}ç kçÀLççYççiç SkçÀ DçO³çç³ç Dçmçí mçcçpçu³ççmç $çíHHçVç DçO³çç³ç HçÓCç& Pçç}í Dççnílç. Dçmçí $çíHçVç (53) JçíUç kçÀLçvç Pçç}í. ÞççÇHççoçb®³çç kç=ÀHççÒçmççoçvçí oçíIççb®çç kçÀcç& yçbOçvçç®çç çÆJç®sío nçíTvç oçíIççb®çí Yç}í Pçç}í. cççvçJç箳çç mçbHçÓCç& cççí#çç}ç.cçí}çÇ. oíJçlçç®ç cççvçJç箳çç ÒçJçÉÊççÇ}ç. ³ççmçç"çÇ DçmHç<ìlçílçÓvç çÆvççqM®çlç Dçmçí çÆvç½ç}lçlJç YççÌçÆlçkçÀ DçbMççcçOçÓvç. l³ççb®³çç kç=ÀHçívçí JçíoMççm$ç mçcHçVç HçbçÆ[lç Pçç}çí. DçMçç oçÇvçpçvç G×çjkçÀ DçmçCççN³çç ÒçYçÓb®çí çÆvçl³ç cççbiçu³ç nçíT oí. IçjçÇ Dççu³ççJçj mçJç&vççMç Pçç}í}ç Hççnèvç l³çç Oçkçwkçw³ççvçí Ëo³ç yçbo Hç[Óvç lçÓ cçjCç HççJç}çmç. lçáPçí Içj HçáJç&pçvcççÇ ³ççvçí pççU}í Dçmçu³ççvçí l³çç®çí Içj ³çç pçvcççÇ pçUÓvç KççkçÀ Pçç}í. lçí®ç Hçjbp³ççílççÇ oÊçç$çí³ç mçO³çç ³çç kçÀçÆ}³çáiççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççvçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí DçJçlçj}í. lçWJnç ÞççÇHçço ¬çÀçíOççJçíMççvçí cnCçç}í . l³çç®çí®ç vççJç oÊçç$çí³ç Dçmçí "íJç}í nçílçí. çÆJçmcçÉlççÇ. lçí cçb$ç mçodyç´çïçCççb®³çç DççOççÇvç Dççnílç. içcçvç. Jçíiç. DççÆolççÇ cççlçç nçÇ®ç mçJç& oíJççb®ççÇ cççlçç Dççní. cnCçÓvç yç´çïçCç YçÓcççÇJçj oíJçlççmçcççvç Dççnílç. l³çç kçÀçUçlç mçbHçVç içÉnmLç箳çç IçjçÇ Dçmçí kçÀç³ç&¬çÀcç Dçmç}í cnCçpçí ®ççíçÆnkçÀ[í Dçl³çblç Dççvçboç®çí JççlççJçjCç Dçmçí. ní çÆJçéç oíJççOççÇvç Dççní. Mçyo ÒçkçÀçMç. l³ççb®çç JçíoçíÊçÀ çÆJççÆOçvçí GHçvç³çvç mçbmkçÀçj Pçç}ç. DçJ³ççpç Dççvçboç}ç kçÀçjCççÇYçÓlç nçílççlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}ç Dçl³çblç çÆoJ³ç Jç DçiççOç Dççnílç. oÊçoçmççvççÇ oÊç®ççÆj$ç mççbiçC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. oíJçlçç cççvçJçç}ç lçípç oílççlç cççvçJç箳çç Dççlc³ççJçj çÆoJ³ç ®çÌlçv³ç mçbHçoí®çç Jçøçç&Jç kçÀjlççlç. oÊççvçbo Hçá{í cnCçç}í. lçí®ç mçl³ç }çíkçÀç®çí çÆvçcçç&lçí Dççnílç. DçMçç ÒçkçÀçjí oíJçlçç cçb$ççOççÇvç Dççnílç. mHçMç&. HççÆJç$ç içb´Lç Hç"Cç çÆJçMçíøç HçÀ}oç³ççÇ lçácç®çç ÞççÇHçço ÒçYçáb®çí çÆoJ³ç ®ççÆj$ç mçbmkç=Àlç Yççøçílç çÆ}çÆnC³çç®çç cççvçmç Dçl³çblç mlçál³ç Dççní. çÆMçlççí<Cç. l³çç cçnçÒçYçÓb®çí Dççpç GHçvç³çvç Pçç}í. oÊçoçmççbJçj ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ DçcçÉlç ¢<ìçÇ Hç[}çÇ. J³çkçwlççlçÓvç DçJ³çÊçÀ YççJçvçç DçMçç Hç×lççÇvçí Yççøçí®ççÇ JçÉ×çÇ nçíTvç Jçç{Ó }çiçlçí. HçÓJç&pçvcççlç çÆJçøç Òç³ççíiç kçíÀu³ççcçáUí ³çç pçvcççÇ DçMçç çÆJççÆ®ç$ç J³ççOççÇmç yçUçÇ Hç[}çmç. GHçvç³çvççvçblçj çÆoJ³ç lçípçmJççÇ Dçmçí DççHç}í ÒçYçÓ DççÆOçkçÀ®ç lçípç:Hçábpç çÆomçÓ }çiç}í. Yççøçí®ççÇ ÒçiçlççÇ nçílç Dçmçlççbvçç ¬çÀcççvçí YççøçícçO³çí YççJçç®ççÇ çÆJççÆJçOçlçç. lçí mçJç&pçCç cççí"îçç GlmçákçÀlçívçí oÊç ®ççÆj$ç SíkçÀC³ççmç Dçç}í nçílçí. cççvççÆmçkçÀ DçbMççcçO³çí. ³çç mçbyçbOççÇ®ççÇ SkçÀ kçÀnçCççÇ mççbiçlççí. l³çç JçÉ× yç´çïçCççmç vçjçEmçn Jçcçç&vççÇ vççÆJçvç Içj yççbOçÓvç çÆo}í. yççHçvçç³çá&}᮳çç Dççvçboç}ç lçj mççÇcçç vçJnlççÇ. GHçvç³çvççvçblçj ÞççÇHçço lçíLçí Dçmç}íu³çç yç´çïçCççbvçç cnCçç}í kçÀçÇ lçí }içí®ç cçç}oçmçjçÇ®³çç IçjçÇ pççCççj Dççnílç. l³ççbvççÇ DççHçu³çç pççlççÇ yççbOçJççvçç oÊç®ççÆj$ç SíkçÀC³ççmçç"çÇ DççcçbçÆ$çlç kçíÀ}í nçílçí.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç YçÊçÀ Jççlmçu³çç}ç pççlççÇ kçáÀ}ç®çç Yçío vççnçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç oÊçoçmççbkçÀ[í pççC³ççmçç"çÇ yç´çïçCççbvççÇ DçvçácçlççÇ çÆo}çÇ vççnçÇ. cççP³çç ®ççÆj$ççlççÇ} $çíHHçVç DçO³çç³ç Þç×ívçí HçÓCç& kçÀjCççN³çç}ç oíC³ççmçç"çÇ Dçmç}í}í mçÐç:HçÀ}çÇlç }içí®ç l³çç}ç Ðçç³ç®çí Dççní. yç} Òç³ççíiç. DçvçáJçççÆolç kçíÀ}íu³çç iç´bLç箳çç Hç"Cçç®çí HçÀ} Jç cçÓUiç´bLç箳çç Hç"Cçç®çí HçÀ} mççjKçí®ç Dççní. kçÀçí"ínçÇ Hç"vç kçíÀu³ççmç mJçlç: ÞççÇHçço ÒçYçÓ lçíLçí mçÓ#cç ªHççvçí jçnèvç lçí ÞçJçCç kçÀjlççlç. çÆJçkçÀçmçç}ç kçÀçjkçÀ Dççnílç. yç´çïçCçïçCç-YçÓ}çíkçÀçÇ®³çç oíJçlçç mçJç& oíJçlçç cçb$ç mJçªHç Dççnílç. ³çç }çÇ}ívçí cççÇ lçácnç oçíIççbvçç lçác箳çç kçÀcç&yçbOçvççHççmçÓvç cçáÊçÀ kçíÀ}í'' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç kçÀªvç cççÇ cççP³çç IçjçÇ Hçjlç}çí. (lçí cnCçç}í) ``HçÓJç&³çáiççlç DçvçmçÓ³çç DçççÆCç DççÆ$çcçnøçça ³çç Hçjcç HççJçvç oçbHçl³çç}ç SkçÀç Hçá$çjlvçç®ççÇ ÒçççÆHlç Pçç}çÇ. içcçvç JçiçÌjí Dçl³çblç Lççí[îçç ÒçcççCççlç Dçmç}í}í ÒççLçcççÇkçÀ YççJç çÆvçJçíovç kçÀjC³ççmçç"çÇ cççvçJç箳çç GHç³ççíiççlç ³çílççlç.

``yççyçç MçbkçÀjYçfç HçççÆn}ímç kçÀç ÞççÇHçço ÒçYçá®çí Òçícç. mçkçÀ} oíJçlçç mJçªHç mçcçmlç MççÆÊçÀ®çí DçbMç çÆcçUÓvç cççPçí çÆJçjçì mJçªHç. 10) ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç cnCçpçí kçíÀJçU vççcçªHç®ç vççnçÇ. 8) lçácnçÇ p³çç oíJçlçç mJçªHçç®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjç}. cççPçí Jç®çvç cnCçpçí kçÀçU³çç oiç[çJçjçÇ} jíIç Dççní l³ççlççÇ} SkçÀçnçÇ Dç#çjçlç yço} nçíCççj vççnçÇ. 2) cçvççí JççkçdÀ kçÀç³ç kçÀcç&Cçç cç}ç mçcççÆHç&lç Dçmç}íu³çç mççOçkçÀçb®çç cççÇ [çíU³ççlç lçí} Içç}Óvç mçbYççU kçÀjlççí. Dçvçá<þçvççÜçjí®ç lçácnç}ç mçcçpçÓ MçkçíÀ}.'' ÞççÇHççoçb®³çç ¬çÀçíOççJçíMçç}ç DççF& JççÆ[}çvççÇ Mççblç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç. cççÇ l³çç oçl³ççmç vçkçwkçÀçÇ®ç ÒçmçVç nçílççí. l³ççb®ççÇ mçíJçkçÀJçÉÊççÇ OççjCç kçÀªvç Oçcç&Yç´<ì kçÀcç&Yç´<ì nçílççÇ}. 11) ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç nç cççPçç mçbHçÓCç& ³ççíiç DçJçlççj Dççní. lçác箳çç mçodiçá©Üçjí lçácnç}ç ÒççHlç nçílççí. cççPçç Dçvçáiç´n/DçççÆMçJçç&o lçácnçÇ DççjççÆOç}íu³çç oíJçlçí®³çç mJçªHççÜçjí. l³ç箳çç kçÀ[í oá}&#³ç kçíÀ}í DçLçJçç Òçmçço DççqmJçkçÀçj kçíÀu³ççmç DççHçCç kçÀ<ì vç<ìçbvçç yçUçÇ Hç[lççí. cçnççÆmç×Hçá©øç cççPçí çÆvçl³ç O³ççvç kçÀjlççlç lçí cççPçí®ç DçbMç Dççnílç. kçÀcç& cççiçç&®çç yççíOç kçÀjlççí. l³ççbvççÇ DççHçu³çç çÆoJ³ç nmlççvççÇ mçJçç&vçç çÆcç"çF&®çç Òçmçço çÆo}ç DçççÆCç oÊçoçmççb®³çç IçjçÇ DçmçCççN³çç Òçl³çíkçÀç}ç l³ççvççÇ DçççÆMçJçç&o çÆo}ç. 4) mçlçlç cççPçí O³ççvç kçÀjCççN³ççb®çí kçÀcç&. 3) ÞççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí cççÇ ÒççÆlççÆovç cçO³ççÚ kçÀçUçÇ çÆYç#çç çqmJçkçÀçjlççí. vçícçkçíÀ l³çç®ç JçíUçÇ oÊçoçmççb®³çç IçjçÇ ÞççÇHçço JçuuçYççbvççÇ l³ççb®³çç çÆoJ³ç cçbiç} mJçªHççlç oMç&vç çÆo}í. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ . oÊçÒçmçço Dçbl³ç kçáÀ}çlççÇ} J³ççÆÊçÀvçí pçjçÇ DççHçCççmç çÆo}ç lçjçÇ l³çç®çç YççÆÊçÀYççJççvçí çqmJçkçÀçj kçÀjçJçç. Lççí[îçç JçíUçvçí lçí Mççblç Pçç}í Jç l³ççvççÇ cççÌvç OççjCç kçíÀ}í. iççí$ççmççÇ. l³ççvççÇ ÒçícçYçjçvçí mçcçHç&Cç kçíÀ}í}çÇ cçOçáj HçÀUí çqmJçkçÀçj}çÇ. 12) lçácnçÇ cççPççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ lçj cççÇ lçácnç}ç Oçcç&cççiçç&®çç. pçí cçnç³ççíiççÇ. lçácnçÇ HççÆlçlç nçíT vç³çí cnCçÓvç mçoÌJç cççÇ lçácç®çí j#çCç kçÀjlççí. 5) (DçVç ní®ç Hçjyç´ïç-DçVçcççíjçcç®çbêç³ç) DçVççmçç"çÇ lçUcçUCççN³ççbvçç DçVç çÆou³ççmç. lçácnç yç´çïçCçç cçOççÇ} pçí Oçcç&yç× nçíTvç oÊçYçÊçÀçÇ kçÀjçÇlç DççHç}í pççÇJçvç J³ççÆlçlç kçÀjlççÇ} l³ççb®ççÇ cççÇ [çíU³ççlç lçí} Içç}Óvç j#çç kçÀjçÇvç. l³ççvçç kçáÀ}. 6) cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççní. l³ççbvççÇ çÆo}í}í oÓOç Òçícççvçí Içílç}í. cççP³çç YçÊçÀçb®³çç IçjçÇ cçnç}#cççÇ çÆl箳çç mçbHçÓCç& kçÀ}ívçí ÒçkçÀççÆMçlç Dçmçlçí. YççÌçÆlçkçÀçlççÇ} HççÆjçqmLçlççÇMççÇ mçbyçbOç vçmçlççí. lçácç®çí DççÆOçkçÀçj.'' ÞççÇHççoçb®ççÇ YçÊçÀçbvçç mççbçÆiçlç}í}çÇ yççjç DçYç³ç Jç®çvçí 1) cççP³çç ®ççÆj$çç®çí Hççjç³çCç nçílç Dçmç}íu³çç Òçl³çíkçÀ mLçUçÇ cççÇ mçÓ#cç ªHççlç Dçmçlççí. p³çç mçodiçá©b®ççÇ GHççmçvçç kçÀjç} lççÇ cç}ç®çÒççHlç nçíF&}. lçí YççJçvçívçí®ç mçblçá<ì nçílççlç. 7) lçácç®çí Dçblç:kçÀjCç Mçá× Dçmç}í lçj cççPçç kçÀìç#ç mçoÌJç lçác箳ççJçj Dçmçlççí. cççPçí ³çíCçí oÌJç jnm³ç Dççní.``lçácnçÇ kçÀçíCçç}çnçÇ Hçb®çcç cnCçÓvç vççÇ®ç pççlççÇ®³çç }çíkçÀçbvçç ¬çÓÀjlçívçí oçyçÓvç ìçkçÀçÇlç Dççnçlç Hçjblçá l³ççb®³çç Jçj cççPçç kç=ÀHçç kçÀìç#ç pççmlç Dçmçu³ççvçí ³çíCççN³çç MçlççyoçRcçO³çí lçí GVçlç çqmLçlççÇlç jçnlççÇ} DçççÆCç lçácç®çí yç´çïçCçlJç. lçí çÆkçÀlççÇnçÇ pçvcçpçvcççblçjçÇ®çí Dçmç}í lçjçÇ cççÇ lçí Yçmcç kçÀªvç ìçkçÀlççí. 9) lçácnçÇ kçíÀ}í}çÇ ÒççLç&vçç cç}ç®ç Hççí®çlçí.

l³ççvçí yççí}C³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. cççP³çç ®çínN³ççJçjçÇ} mççOççjCç cçvçá<³ççb®³çç ®çínN³ççJçj çÆomçCççjçÇ ÒçmçVç kçÀUç }çíHç HççTvç YçÓlç Òçílççb®ççÇ Dçmç}í}çÇ çÆJçkç=Àlç kçÀUç. Hçjblçá Dçç½ç³ç& Dçmçí kçÀçÇ HççCççÇ lççí H³çç}ç lçnçvç cçç$ç cççPççÇ Yççiç}çÇ. HçjmHçj kçÀ}nç}ç kçÀçnçÇ kçÀcççÇ vçJnlçí. ``cççÇ mJçCç&kçÀçj kçáÀìábyççlççÇ} Dççní.'' l³çç}ç yççníj kçÀmçí kçÀç{çJçí ³çç çÆJç®ççjlç cççÇ nçílççí. lçÓ lçnçvç}í}ç çÆomçlççímç. cççÇ yççHçvçç³çá&}áb®çí O³ççvç kçÀªvç lççí cçb$ç G®®ççjCç kçíÀ}ç. cççÇ SkçÀç Dççí{îççpçJçU pççTvç DççbípçUçÇ DççWpçUçÇvçí HççCççÇ HççÇlç nçílççí. YçÓlç-Òçílç. ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®³çç DçJçlççjçcçOççÇ} HççÆJç$ç DçMçç vçiçjçÇlç #çáê Dçmç}íu³çç kçáÀlçb$çç}ç. ÞççÇ yççHçvçç³çá&}á DçççÆCç ÞççÇHççoçb çÆJçøç³ççÇ DçvçíkçÀ çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç iççí<ìçÇ cççÇ kçÀCççxHçkçÀCçça SíkçÀu³çç nçíl³çç. vçblçj DççcnçÇ oçíIççbvççÇ ÒçJççmç ÒççjbYç kçíÀ}ç. ``ÒççHçbçÆ®çkçÀ yçbOççvçí mçbmççj kçáÀHççlç Hç[}í}ç cççvçJç lçÓ yçbOçjçÆnlç Dçmç}íu³çç ³çç çÆJççÆ®ç$ç ³ççíiçÒççƬçÀ³çí cçOççÇ} Dççlcççvçboçlç cçivç Dçmç}íu³çç cç}ç kçÀmçç yççníj kçÀç{á MçkçÀCççj ? cççPçç cççÇ®ç G"ívç. Hçjblçá lçí yççHçvçç³çá&}ábvçç kçÀçnçÇ®ç kçÀª MçkçÀ}í vççnçÇlç. lçá}ç YçíìC³ççmçç"çÇ®ç cççÇ lçáPççÇ Jççì Hçnçlç Dççní. lççí cnCçç}ç ``cççPçí vççbJç yçbiççjDçHHçç. cççP³çç cçb$ç箳çç mççcçL³çç&vçí vççJç[l³çç J³çÊçÀçÇmç cççªvç ìçkçÀC³çç®ççÇ çÆJçÐçç mçá×ç cç}ç DçJçiçlç nçílççÇ. cççPççÇ çÆJçÐçç kçÀç HçÀU}çÇ vççnçÇ ³çç®çí cç}ç oá:Kç Pçç}í. ``Dçjí MçbkçÀj Yçfç !'' cç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í cççPçí vççJç l³çç}ç kçÀmçí kçÀU}í Dçmçí}. cççÇ mçJçç&lç ÒçLçcç yççHçvçç³çá&}ábvçç cççªvç ìçkçÀçJçí Dçmçç çÆJç®ççj kçíÀ}ç. ³çç®çí cç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í. l³çç cçb$ç箳çç ³ççíiççvçí Fçq®slç J³ççÆÊçÀ®³çç IçjçÇ mçHç& pççTvç obMç kçÀjçÇlç Dçmçí. cççÇ l³çç}ç GlmçákçÀlççJçMç çÆJç®ççj}í. cççÇ cçb$ç lçb$ççcçO³çí ÒçççÆJçC³ç çÆcçUçÆJç}í nçílçí.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -15 yçbiççjHHçç. cç}ç cçvçá<³ççbvçç cççjC³ç箳çç DçvçíkçÀ çÆJçÐççb®çí %ççvç nçílçí. çÆHçMçç®®ç ³ççb®³çç mçnJççmççlç mçá×ç cççÇ jççÆn}çí nçílççí. cççÇ l³çç Dççí{³ççlççÇ} HççCççÇ HççÇlç Dçmçlççvçç ÞççÇHçço ÒçYçá yççHçvçç³ç祮³çç pçJçU nçílçí. HççCççÇ kçÀç{C³ççmçç"çÇ lçíLçí SkçÀ Hççínjç mçá×ç nçílçç.' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ #çáêçíHççmçkçÀçmç çÆMç#çç ``cç}ç SkçÀ mçHç& cçb$ç ³çílç nçílçç. DççHçu³çç}ç MççÆÊçÀ kçÀcççÇ Hç[u³ççmç ÞççÇHçço ÒçYçÓ kçÀªCçívçí MççÆÊçÀ®çç Dçvçáiç´n kçÀjlççlç.'' lççí DçHççÆjçÆ®çlç içÉnmLç cnCçç}ç ``vçámçlçí vççbJç®ç vççnçÇ lçj lçÓ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç YçÊçÀ Dççnímç DçççÆCç l³ççb®³çç YçíìçÇmçç"çÇ kçáÀ©iç·çÇmç pççlç Dççnímç ní mçá×ç cççÇ pççCçlççí. jml³ççvçí pççlççvçç cç}ç lçnçvç }çiç}çÇ DçççÆCç cççÇ pçJçU®³çç SkçÀç çÆJççÆnjçÇpçJçU içí}çí. cççÇ mçbYç´çÆcçlç Pçç}çí.'' Dçmçí cnìu³ççvçblçj çÆvççÆcçøççOçç&lç lççí cççP³çç MçípççjçÇ GYçç nçílçç. DçççÆCç lççí mJçlç:®ç lçí HççCççÇ içìç içìç H³çç}ç. cççÇ HççCççÇ çÆHçTvç çÆHçTvç LçkçÀ}çí Hçjblçá yççHçvçç³çá&}ábJçj l³çç®çç kçÀçnçÇ®ç DççÆvç<ì HççÆjCççcç vç nçílçç lçí HçÓJççamççjKçí mçájçÆ#çlç®ç jççÆn}í. cççP³çç cçvççlççÇ} YççJç DççíUKçÓvç lççí HçáC³ç Hçá©øç cnCçç}ç. ``DççHçCççmç cççPçí vççJç kçÀmçí kçÀUç}í. cççÇ lçáPççÇ lçnçvç YççiçJçlççí'' Dçmçí cnCçÓvç l³ççvçí l³çç HççínN³ççvçí YçjçYçj HççCççÇ kçÀç{}í. çÆJççÆnjçÇ®³çç Dççlçu³çç yççpçÓ}ç Dçmç}íu³çç Pçç[箳çç HçÀçboçÇ}ç Oçªvç SkçÀ J³ççÆÊçÀ Jçj Kçç}çÇ kçÀçí}çbìçÇ G[îçç Içílç nçílçç. ¬çÓÀjmJçYççJç cççP³çç ®çínN³ççJçj çÆomçÓ }çiç}ç. cççPçí vçámçlçí vççJç SíkçÓÀvç }çíkçÀ Iççyçjlç. l³çç DçHççÆjçÆ®çlç J³ççÆÊçÀvçí cççP³ççkçÀ[í cççí"îçç ÒçícçHçÓCç& vçpçjívçí HçççÆn}í DçççÆCç cnCçç}ç. cççP³çç nçlççlççÇ} oçíjçÇ cçpçyçÓlç vçJnlççÇ. ÞççÇHçço Òçícççvçí yççHçvçç³çá&}᮳çç HççíìçJçªvç nçlç çÆHçÀjçÆJçlç lçWJnç lççyç[lççíyç lçí HççCççÇ G[Óvç pççF&. mçábojjçcç Mçcçç& JçÉÊççblç cççÇ (MçbkçÀjYçf) ÞççÇoÊççvçboçbkçÀ[Óvç HçjJççvçiççÇ IçíTvç ÒçJççmçç}ç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. oçívç cçánèlçç&®çç . p³çç iççJççlç cççÇ pççF& lçíLççÇ} }çíkçÀ cççÇ YçÓlç Òçílççb®çí Òç³ççíiç kçÀª vç³çí cnCçÓvç cç}ç çÆJçHçá} Oçvç DççCçÓvç oílç. cççP³çç mçb®ççjçcçO³çí SkçÀoç HçÓJç& HçáC³ççF&vçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcç }çiç}í. l³çç HçÌkçÀçÇ SkçÀ p³çç J³çÊçÀçÇ®çç Dçblç kçÀjç³ç®çç çÆlç®çí O³ççvç kçÀªvç HççCççÇ çÆHç}í lçj lçí l³çç J³ççÆÊçÀ®³çç Hççíìçlç pççlç Dçmçí. cççÇ HççCççÇ çÆkçÀlççÇ Dççní lçí HçnçJçí ³çç GÎíMççvçí Dççlç [çíkçÀçJç}í lçbíJnç cç}ç SkçÀ çÆJççÆ®ç$ç ¢M³ç çÆomç}í. DçvçíkçÀ mçHç& yççHçvçç³çá&}᮳çç IçjçÇ içí}í DçççÆCç IçjçÇ Dçmç}íu³çç SkçÀç Jçí}çJçj Hç[JçUçÒçcççCçí }çWyçkçÀUÓ }çiç}í.

'' Dçmçí yçbiççjHHçç cnCçç}í. çÆlç}ç DççHçCç MççÇ} ®çÌlçv³ççlç Dççnçílç . ÞççÇjçcççb®çç oín yççjçJ³çç DçJçmLçílç nçílçç. lçáP³çç mçJç& #çáê çÆJçÐççb®çç mçá×ç vççMç kçÀjçÇlç Dççní. lççí MçbkçÀjYçf cççPçí ®ççÆj$ç çÆ}nçÇ} Dçmçí ÞççÇHçço ÒçYçÓ cç}ç cnCçç}í nçílçí. nçÇ Içìvçç iççWOçUçlç ìçkçÀCççjçÇ nçílççÇ. kçÀçí}çbìçÇ Kççlç Pçá}Cçí nçÇ SkçÀ ³ççíiç ÒççƬçÀ³çç Dççní l³çç®çç DçY³ççmç kçÀªvç lçÓ Dççvçboç®ççÇ ÒçççÆHlç kçÀªvç IçíMççÇ}. l³ççb®çç JçÉ×çHçkçÀçUçlç Dçvççoj kçÀjCççN³ççbkçÀ[í cççPçç kç=ÀHçç kçÀìç#ç vçmçlççí. HççÆnu³çç YçÓçÆcçkçíÀlç mLçÓ}oínWçÆê³çí. cççP³çç Dçblç:¢<ìçÇ}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Pçç}í. cççÇ ÞççÇHçço JçuuçYççbvçç cçvççHççmçÓvç Dçblçcç&vççvçí MçjCç içí}çí. cççÇ mcçMççvççlç pççTvç ÞççÇHççoçb®ççÇ kçÀCççÇkçíÀ®ççÇ yççná}çÇ kçÀªvç l³çç}ç yçÊççÇmç pççiççÇ yçÊççÇmç mçá³çç ìçí®çu³çç. SJç{í®ç vççnçÇ lçj l³çç mçá³çç êJçªHç nçíTvç l³ççb®³çç MçjçÇjçlç çÆJçøçç®çç HçÌÀ}çJç nçíTvç l³ççvçí l³ççb®çç Dçblç JnçJçç Dçmçç oá<ì yçílç cççPçç nçílçç. lçá}ç ³çç pçvcççlç lçjçÇ lçmçí Yççi³ç vççnçÇ. ``lçácnçÇ HççCççÇ çÆHç}í lçj oámçN³çç®ççÇ lçnçvç kçÀMççÇ Yççiçlçí. DççÆlçyç}ç vççbJç箳çç oçívç Dçl³çblç HççÆJç$ç cçb$ççb®çç GHçoíMç kçíÀ}ç nçílçç. nçÇ Içìvçç Iç[}çÇ lçWJnç ÞççÇHççoçb®çí Jç³ç mççlç-Dçç" Jçøçç&®çí nçílçí. Hçjblçá nç Òç³çlvç mçá×ç HçÀmç}ç. Dçvçblç J³ççHçkçÀlJç mçnpççÆmç× Dçmçí Dççní. lçí cnCçç}í ``yçbiççjDçHHçç ! lçÓ kçíÀ}íu³çç cçnçHççHçç}ç DçvçíkçÀ Jçøç&í Fn}çíkçÀçblç oá:Kç Yççíiçu³ççvçblçj vçjkçÀçlç mçá×ç oá:Kçç®çç DçvçáYçJç I³ççJçç }çiç}ç Dçmçlçç. ÞççÇHççoçb®çç oín mçá×ç yççjçJ³çç DçJçmLçílç Dçmçu³ççvçí l³ççb®³ççlççÇ} Dçvçblç MççÆÊçÀ. pççÇJçvç oíCççjç Hçjcçíéçj Dççní cnCçÓvç ÒççCç kçÀç{Óvç IçíC³çç®çç DççÆOçkçÀçj mçá×ç l³çç®çç®ç Dççní. vçblçj çÆvç:Mçíøç nçíF&}. çÆlçmçN³çç Jç ®ççÌL³çç YçÓçÆcçkçÀçb®³çç cçO³çí JçMççÇkçÀjCç kçíbÀê Dçmçlçí. lçÓ DççHçu³çç #çáê çÆJçÐçívçí çÆkçÀlççÇ lçjçÇ çÆvç<HççHç }çíkçÀçbvçç DçkçÀç}çÇ cçÉl³çá çÆo}çmç. çÆlçmçN³çç YçÓçÆcçkçíÀlç mçÓ#cç MçjçÇj箳çç Üçjí oÓj Òç³ççCç kçÀª MçkçÀlççí. cççP³çç cççlçççÆHçl³ççb®³çç IçjçÇ çEkçÀJçç ÞççÇ yççHçvçç³çá&}áb®³çç Içjçlç Hçç³ç "íJçC³ççmç mçá×ç yçná pçvcççb®çí HçáC³ç DçmççJçí }çiçlçí. Hçjblçá cççÇ lçáP³ççJçj kç=ÀHçç kçÀªvç ³çç SkçÀç jç$ççÇlç Pçç}íu³çç ³ççlçvççbÜçjí kçÀcçç&®çç vççMç kçÀjçÇlç Dççní. oámçN³çç YçÓçÆcçkçíÀlç mçÓ#cç oínWçÆê³ççb®³çç DççOççjí mçÓ#cç ÒçHçb®ç DçvçáYçJçlç sçíìí sçíìí ®çcçlkçÀçj kçÀjC³çç®çí mççcçL³ç& ÒççHlç nçílçí. vçblçj cççÇ Dçmçbcçpçmç HçCçí cnCçç}çí. mççOçvç cççiçç&lççÇ} mççlç YçÓçÆcçkçÀçb®çç çÆJç®ççj cççvçJç l³ç箳çç çÆJçkçÀçmççlç mçHlç YçÓçÆcçkçíÀlç Dçmçlççí. nç mçJç& ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}çb®çç ®çcçlkçÀçj Dçmçu³çç®çí cç}ç kçÀUÓvç ®çákçÀ}í. ³ççlççÇ} cçcç& kçÀç³ç ?'' l³ççJçj yçbiççjHHçç cnCçç}í. ``SkçÀç ³ççíiç ÒççƬçÀ³çívçí cççÇ Flçj pççÇJç箳çç ÒççCçcç³ç MççÆÊçÀcçO³çí DçvçámçbOççvç mççOçlççí. yççHçvçç³çá&}áb®³çç IçjçÇ mççí[}í}í mçJç& mçHç& cççP³çç kçÀ[í ³çíTvç cç}ç®ç obMç kçÀª }çiç}í. l³ççvçí cç}ç ÒççCççbçÆlçkçÀ Jçíovçç nçíT }çiçu³çç. cççPçç oámçjç Òç³çlvç mçá×ç HçÀmç}ç nçílçç. vçjkçÀ³ççlçvççb®çç DçvçáYçJç ³çíT }çiç}ç. SJç{í Pçç}í lçjçÇ cççPççÇ jç#çmççÇ ÒçJçÉÊççÇ kçÀcççÇ Pçç}çÇ vççnçÇ. Dççpç cççPçç ®ççbiç}ç çÆoJçmç Dççní. ³çç kçÀçjCççvçí®ç ÞççÇ jçcççvççÇ Pçç[箳çç cççiçí }HçÓvç l³çç®çç JçOç kçíÀ}ç nçílçç. jçcçç³çCç kçÀç}çÇ çÆkçÀçq<kçÀbOçç vçiçjçÇ®çç Jççvçj jçpçç Jçç}çÇ ³ççmç SkçÀç ³ççíiç ÒççƬçÀ³çí Üçjí l³ç箳çç mçcççíj ³çá×çmç Dçç}íu³çç ³ççí׳ç箳çç MçÊçÀçÇ®³çç oáHHçì MççÆÊçÀ ÒççHlç nçílç Dçmçí.'' çÆJçéçççÆcç$ç cçnøççAvççÇ jçcç }#cçCççbvçç yç}ç. lçjçÇHçCç. mçÓ#cçoínWçÆê³çí SkçÀç®ç JçíUçÇ GHç³ççíiççlç DççCçÓ MçkçÀlççí. JçMççÇkçÀjCççlç Dçmçlççvçç p³çç çqmLçlççÇlç Dçmçlççí l³çç®ç çqmLçlççÇlç DççHçCç jçnlççí. Dçvçblç %ççvç. ³çç cçb$ççlççÇ} mHçbovç箳çç ÒçYççJççvçí ÒççCçMççÆÊçÀ®ççÇ çÆmççÆ× kçÀjlçç ³çílçí. ³çç cççjCç ÒççƬçÀ³çílç ÞççÇHççoçb®³çç MçjçÇjçmç yçÊççÇmç çÆ"kçÀçCççÇ pçKçcçç JnçJ³ççlç. iççÌlçcç $ç+øççRvççÇ Dçnu³çímç MççHç çÆo}ç lçWJnç lççÇ Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pçç}çÇ. l³çç çÆoJçmççHççmçÓvç cççÇ lçáPççÇ Jççì Hçnçlç Dççní. cççlçç çÆHçlçç pçvcçoçlçí Dçmçu³ççvçí HçjcçHçÓp³ç Dçmçlççlç. cççP³çç DçbçÆkçÀlç Dçmç}í}í YçÓlç-Òçílç yççHçvçç³çá&}áb®³çç IçjçpçJçU mçá×ç çÆHçÀjkçÓÀ MçkçÀlç vççnçÇlç. l³çç HççHçç®çí HçÀU lçá}ç MçbkçÀjYçf vççJç箳çç kçÀVç[ yç´çïçCçç®ççÇ Yçíì nçíF&Hç³ç¥lç jçnçÇ}. kçÀçíCççÇ lçnçvçívçí J³ççkçáÀU Pçç}í}ç cççvçJç lçáP³çç Dçblç:¢<ìçÇmç çÆomçu³ççmç lçÓ mJçlç: HççCççÇ çÆHçTvç l³çç®ç lçnçvç YççiçT MçkçÀMççÇ}. ÞççÇHççoçb®³çç çÆHç"箳çç yççná}çÇ}ç p³çç p³çç çÆ"kçÀçCççÇ mçá³çç ìçí®ççÆJçu³çç nçíl³çç l³çç l³çç çÆ"kçÀçCççÇ cç}ç Dçmçn³ç Jçíovçç nçíT }çiçu³çç. DççpçHççmçÓvç mçççqlJçkçÀ ÒçJçÉÊççÇ®çç çqmJçkçÀçj kçÀªvç pçiçMççÇ}. l³ççÜçjí ní lççoçlc³ç YççJçvçívçí mççO³ç nçílçí.kçÀçU Pççu³ççJçj lçí pçíLçÓvç Dçç}í nçílçí lçíLçí çÆvçIçÓvç içí}í. cççvçJç箳çç MçjçÇj箳çç Mçá×çÇ ¬çÀcç箳çç yççjç DçJçmLçç Dççnílç. SkçÀç jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ cççP³çç MçjçÇjçlç HççCççÇ Yçjlç Dçmçu³çç®çí pççCçJç}í.

³ççmçç"çÇ DççHçu³çç ³ççíiç MçÊçÀçÇb®çç }çíkçÀkçÀu³ççCççLç& Dçblçjçlc³ç箳çç yççíOççvçámççj çÆJçvççdzççíiç kçíÀ}ç lçj G®®ççqmLçlççÇ ÒççHlç nçílçí. #ç³ç kçÀjCççjí lçí®ç Dççnílç. cçvçá<³ç DçççÆCç oíJç ³ççb®³ççlç cçç$ç Yçío Dççní. mçlJçiçáCç ÒçOççvç Dçmç}í}ç lççí jçcççJçlççj. çEmçn nç pçvççJçjçlç mçJçç&lç Þçí<þ ÒççCççÇ. DçççÆCç lççÇ mJçlç:®³çç mçnpç çqmLççÆlçlç Dçç}çÇ. JçíoçbcçO³çí Hçá©øç nç Mçyo Dççlcçç ³çç DçLçç&vçí JççHçj}ç Dçmç}ç lçjçÇ Dççlcçç cnCçpçí Hçá©øç vçJní. Hçá©øç nç Mçyo oínçmç mçÓçÆ®çlç kçÀjlççí DçççÆCç Dççlcçç nç oín vççnçÇ. ³çç Òç³çlvççcçáUí®ç cççvçJçç®çç çÆJçkçÀçmç nçílççí. Hçjblçá HççHç kçÀç³çç&}ç çÆvççÆcçÊç nçíCççjí lçá®s mJççLç& Òç³ççípçvççmçç"çÇ nçÇ MççÆÊçÀ JççHçj}çÇ lçj Hçlçvç DçJçmLçí}ç pççTvç çÆMç}ç ®çÌlçv³ççlç Hç[C³çç®ççÇ çÆYçlççÇ Dçmçlçí. vççnçÇlç®ç. cçÉl³çÓ®çí Yç³ç vçmçí} lçj pçvcçoç$ççÇ DççF& mçá×ç cçá}çJçj Òçícç kçÀjCççj vççnçÇ. mçnçJ³çç YçÓçÆcçkçíÀJçjçÇ} mççOçkçÀ YççJç%ççvççÇ Dçmçlççlç. mçJç& mçbÒçoç³ççb®çç l³ççb®³ççlç®ç mçcçvJç³ç Dççní. ³çç YçíoçcçáUí®ç cçvçá<³ç oíJçlJç ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ Òç³çlvçMççÇ} Dçmçlççí.Dçmçç ¢É{ çÆJçéççmç nçílçç. ÞççÇHççoçb®ççÇ çqmLçlççÇ yçá×çÇJççvççbvçç mçá×ç mçcçpçC³ççmççjKççÇ vççnçÇ. mçHlç$ç+øççRvçç pçí mçcçpç}í vççnçÇ lçí cççÇ kçÀç³ç mççbiçá ? yççyçç ! MçbkçÀjYçfç lçÓ Oçv³ç Dççnímç. jpççíiçáCç ³çáÊçÀ Dçmç}í}ç HçjMçájçcç DçJçlççj. lççÇ ÞççÇjçcç箳çç oMç&vçç Hç³ç¥lç l³çç®ç çqmLçlççÇlç jçnçÇuççÇ. çÆ$çiçáCççb®³çç DçlççÇlç Dçmç}í}ç. Jçjçn cnCçpçí Kç[diçcçÉiç YçÓçÆcçJçj mçnpçHçCçí ®çç}Ó MçkçÀCççjç ÒççCççÇ. Dçl³çblç DçodYçÓlç.``lçÓ ®ççbiç}ç ÒçÍvç çÆJç®ççj}çmç. l³ççb®³çç mççjKçí lçí®ç Dççnílç. mçJç& mçÉ<ìçÇ ÜbÜçlçÓvç®ç çÆvçcçç&Cç Pçç}çÇ Dççní. kçáÀcç& HççC³ççlç Jç pççÆcçvççÆJçj oçívnçÇ çÆ"kçÀçCççÇ jçnè MçkçÀlççí. çÆJçvççMçkçÀçjkçÀ MççÆÊçÀ mçá×ç Dçmçlççlç. mçlkçÀcç& Jç oá<kçÀcçç¥ kçÀcç祮çí HçÀ} çÆJçJçjCç cççÇ (MçbkçÀjYçf) çÆJç®ççj}í ``cçnçjçpç cç}ç SkçÀ MçbkçÀç Dçç}çÇ Dççní. ÞççÇHçço ÒçYçbÓMççÇ $ç+CççvçáyçbOç vçmç}í}í ³ççíiçmçbÒçoç³ç. kçÀcç&ÒçOççvç Dçmç}í}ç lççí yçá× DçJçlççj. mçcçmlç kçÀcçç&®çç yççíOç kçÀªvç oíCççjç lççí®ç Dçmçu³ççJçj }çíkçÀçbcçO³çí Lççí[îççvçç ®ççbiç}í Lççí[îççbvçç JççF&ì Dçmçí pçvcçç}ç kçÀç Içç}lççí ?'' l³ççJçj yçbiççjHHçç cççí"îççvçí nmç}í Jç cnCçç}í. DççE®çl³ç. ní içÓ{ Dçmçí oíJçç®çí jnm³ç Dççní. lççí oínçnèvç çÆvçjçUç DçmçÓvç Dçpçvcçç. ®çJçL³çç YçÓçÆcçkçíÀ}ç Hççínçí®ç}íu³çç Dççlc³çç}ç DççÆlçMç³ç çÆJçmlçççÆjlç ³ççíiç MççÆÊçÀ }çYçlçí. mHçbovçMççÇ} Dçmç}íu³çç pçiçodJ³ççHççjç®çí çÆvçjçÇ#çCç kçÀjCççjí. DçJçlççjçÇ Hçá©øç Jç mççOçkçÀçlççÇ} Yçío yçbiççjHHççbvççÇ mççbçÆiçlç}íu³çç iççí<ìçÇ SíkçÀu³ççJçj cççP³çç cçvççlç kçÀçbnçÇ mçboín çÆvçcçç&Cç Pçç}í l³ççb®çí çÆvçjçkçÀjCç kçÀjC³ççmçç"çÇ cççÇ (MçbkçÀjYçf) ÒçÍvç kçíÀ}ç ``cçnçjçpç. ³çç®çvçç ÒçJçÉÊççÇ DçmçCççjç lçcççíiçáCçÒçOççvç Dçmç}í}ç Jççcçvç DçJçlççj. Dçv³ç pççÇJç J³çLç& nçílç. mçJç& çÆmç×çblççb®çç. cçlçí. l³ççb®çí DçJ³ççpç kçÀç©C³ç }çYçí} lççí Oçv³ç nçí³ç. Dçl³çblç çÆJç}#çCç ³çáiççJçlççj cnCçpçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççJçlççj. Hçç®çJ³çç YçÓçÆcçkçíÀJçj Dçmç}í}í mççOçkçÀ mçbkçÀuHç%ççvççÇ Dçmçlççlç. cnCçpçí lççÇ çÆlçmçN³çç Jç ®ççÌL³çç YçÓçÆcçkçíÀ®³çç cçO³çí®ç Dçmç}íu³çç JçMççÇkçÀjCç kçíbÀêçlç jççÆn}çÇ. YççJç%ççvççÇ mççOçkçÀçbvçç ÒççHçbçÆ®çkçÀ kçÀç³ç&kçÀ}çHçç®çç O³ççmç HçÀçj kçÀcççÇ Dçmçlççí. cç®s HççC³ççlç Jçíiççvçí Hççínè MçkçÀlççí. mççlçJ³çç YçÓçÆcçkçíÀJçjçÇ} mççOçkçÀ Hçjcççlc³ç箳çç pçJçU Dçmç}íu³çç %ççvçç®ççÇ ÒçççÆHlç kçÀªvç IçíT MçkçÀlççlç. l³ççvçblçj DçvçíkçÀ npççjçí pçvcçç vçblçj cççvçJç pçvcçç}ç ³çílçç ³çílçí. ÞççÇjçcçç®ççÇ Hçç³çOçáU }çiçlçç®ç lççÇ®çí cçvççíHçá<Hç çÆJçkçÀçÆmçlç Pçç}í. Oçcç&. mçbkçÀuHç kçÀjCççjí. DçJ³çÊçÀ. DçççÆCç çÆJçkçÀçjjçÆnlç Dççní. ³çç mçÉ<ìçÇ®çç DçççÆo çEyçoá Jç DçbçÆlçcç çEyçoá mçá×ç lçí®ç Dççnílç. l³çç l³çç MçÊçÀçÇb®çç . pççÇJçvççlç kçíÀJçU HççÆjCççcç ¬çÀcç Dçmçlççí kçÀç ? kçÀç³ç ní DçJçlççjçÇ Hçá©øççbvçç mçá×ç }çiçÓ Hç[lçí ?'' ³ççJçj yçbiççjçHHçç cnCçç}í ``DçJçlççjçÇ Hçá©øç kçÀçU箳çç cççÆnc³ççvçí çÆvçcçç&Cç nçílççlç. mçbkçÀuHç%ççvççÇ mççOçkçÀ oÌJççÇ mçç#ççlkçÀçjç yçjçíyçj ÒççHçbçÆ®çkçÀ kçÀç³ç&kçÀ}çHçmçá×ç ®çç}çÆJçlççlç. çÆvçiçá&CçlçlJç ÒçOççvç Dçmç}í}ç ÞççÇkç=À<Cç DçJçlççj. mçcçmlç mçÉ<ìçÇlççÇ} SkçÀlJççlççÇ} DçvçíkçÀlJç DçççÆCç DçvçíkçÀlJççlççÇ} SkçÀlJç mJçlç:cçO³çí mçcççTvç IçíCççjç. cççvçJççlç Jç ÒççCççÇcçç$ççlç SkçÀ®ç Dççlcçç Jççmç kçÀjlççí. oíJççcçO³çí kçíÀJçU ®ççbiçu³çç mçÉpçvççlcçkçÀ MççÆÊçÀ Dçmçlççlç Dçmçí vççnçÇ lçj kçÀçbnçÇ çÆJçIçìvçkçÀçjkçÀ. DççÆnu³çí®çí MçjçÇj çÆMç}ç çqmLçlççÇlç içí}í nçílçí lçmçí®ç çÆlç®çí cçvç l³çç çqmLçlççÇlç içí}í nçílçí. cççvçJç pçWJnç YçiçJçblç nçílççí lçWJnç l³çç}ç mçcçLç& mçodiçá© Dçmçí cnCçlççlç. oíJç cççvçJç ªHççlç Dçç}í lçj l³ççbvçç DçJçlççjçÇ Hçá©øç cnCçlççlç. vçjçEmçn DçJçlççjçlç YçiçJççvç çÆJç<CçávççÇ çEmçnç®çí cçáKç DçççÆCç cçvçá<³çç®çí MçjçÇj Dçmçí ªHç OççjCç kçíÀ}í nçílçí.

lççí DçnbkçÀçjHçÓCç& JçÉÊççÇvçí cç}ç ³çíC³çç®ççÇ Dçç%çç kçÀjlççí Dççní. HçjcçíéçjççÆJçøç³ççÇ DççkçÀøç&Cççvçí }çíkçÀ DççqmlçkçÀ nçílççlç Jç mçlçdkçÀcç& kçÀjC³ççmç ÒçJçÉÊç nçílççlç.'' mJççcççÇ jçpç箳çç mçíJçkçÀç}ç cnCçç}í ``lçácç®çí cçnçjçpç kçíÀJçU ³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç®çí jçpçí Dççnílç Hçjblçá cççÇ lçj mçcçmlç çÆJçéçç®çç ®ç¬çÀJçlçça mçcç´çì Dççní. mçoç®ççjçÇ mç®sçÇ} J³çÊçÀçÇvçç DçvçíkçÀ oáOç&j mçbkçÀìçbvçç lççW[ ÐççJçí }çiçlçí. ®ççboC³çç nçíl³çç Hçjblçá l³çç mçO³ççÒçcççCçí. cçvçá<³ççb®³çç pçvcççlç mçáKç DçççÆCç oá:Kç nçÇ HçÓJç&kçÀcçç&vçámççj ³çílç Dçmçlççlç. oájç®ççjçÇ }çíkçÀçbkçÀ[Óvç mçppçvççb®çç. ³çílççbvçç içá©oçÆ#çCçç Jç ®ç¬çÀJçlçça mçcç´çìçmç MççíYçí} Dçmçç vçpçjçCçç IçíTvç ³ççJçí. mçíJçkçÀçbvççÇ mJççcççÇ®çç çÆvçjçíHç jçpççmç kçÀUçÆJç}ç lççí SíkçÓÀvç cçnçjçpç Dçl³çblç mçblçHlç nçíTvç cnCçç}í ``cççÇ ³çç vçiçjçÇ®çç cçnçjçpçç Dççní. ÞççÇHçço cnCçç}í ``lççlç jçpç箳çç cçvççblç YççÆÊçÀYççJç vççnçÇ. cççÇ cçnçjçpççb®³çç YçíìçÇ mçç"çÇ pççCççj vççnçÇ. DççHçCç cnCçÓ lçmçí Pçç}í HçççÆnpçí. çÆJçkçÀøç&Cççvçí®ç mçÉ<ìçÇ ®ççÆ}lç Dççní. mçíJçkçÀçvççÇ l³ççbvçç jçpçç%çç mççbçÆiçlç}çÇ. HçÉLJççÇmçn mççjí iç´n mçÓ³çç&YççíJçlççÇ HççÆjYç´cçCç kçÀjlççlç. lçmçí®ç Dçl³çblç ÒççcçççÆCçkçÀ mç®sçÇ}. kçáÀkçÀcçça. p³çç }çíkçÀçbcçO³çí Hçjcçíéçjç çÆJçøç³ççÇ®çí DççkçÀøç&Cç vçmçlçí lçí vçççqmlçkçÀ nçíTvç oá<kçÀcç&í kçÀjC³ççmç ÒçJçÉÊç nçílççlç. lççÇ mçÓ³çç&YççíJçlççÇ HççÆj¬çÀcçç kçÀjçÇlç Dçmçlçí. cççP³çç Dçç%çí®çí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç kçÀmçí GuuçbIçvç kçÀª MçkçÀlççlç lçí cççÇ Hççnlççí'' SJç{í Jççkçw³ç yççí}lçç®ç YççíJçU ³çíTvç çEmçnçmçvçç Jçªvç Kçç}çÇ Hç[}í. Hçjblçá HççHç çEkçÀJçç HçáC³ç Dçl³çblç lççÇJç´ mJçªHçç®çí Dçmçu³ççmç l³çç®çí HçÀU }JçkçÀj çÆcçUlçí. lçí JçíMç yço}Óvç vçiçjçlç çÆHçÀªvç Òçpçí®ççÇ çqmLçlççÇ DçJç}çíkçÀvç kçÀjçÇlç.DççJçM³çkçÀlçívçámççj GHç³ççíiç kçÀªvç mçÉ<ìçÇ®çí ®ç}vç-Jç}vç mçáJ³çJççqmLçlç ®çç}çÆJçC³çç®çí kçÀcç& oíJç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. l³ççvççÇ DççHçu³çç mçíJçkçÀçmç DçHHçUjçpç ³ççb®³çç IçjçÇ Hçç"JçÓvç DççoíMç çÆo}ç kçÀçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççRvçç lçlkçÀçU IçíTvç ³ççJçí. ÒççcçççÆCçkçÀ. SkçÀoç l³ççbvçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvçç YçíìC³çç®ççÇ F®sç Pçç}çÇ. l³çç}ç Jççìlçí DççHçCç cçnçjçpç Dççnçílç DççHç}çÇ mçÊçç mçJçç¥Jçj ®çç}lçí.'' ní mJççcççR®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç. mçcççpççlç DçOçcçç&®ççÇ Jçç{ nçíTvç oá<ì. iç´n. cçvçá<³ççmç DççHçu³çç HççHç DçLçJçç HçáC³çç®çí HçÀU lçlkçÀçU çÆcçUlç vççnçÇ. Hçjblçá cççPçí oMç&vç SJç{í mççíHçí vççnçÇ ní lççí pççCçlç vççnçÇ. oá:Kç ³çílç Dçmçu³ççvçí cççvçJççmç mçáKçç®çí cçnlJç kçÀUlçí Jç lççí mçáKç çÆcçUçÆJçC³çç®ççÇ®ç DççkçÀçb#çç kçÀjlççí. npççjçí Jçøçç&HççmçÓvç DççkçÀçMççlç lççjí. mçáJ³çJççqmLçlç vçJnl³çç. vçççqmlçkçÀ. mçblç mçppçvççb®çí j#çCç kçÀjlççlç. l³ççbvççÇ cçnçjçpçç®ççÇ HççÆjçqmLçlççÇ Hççnèvç mJçlç: ÞççÇ . mçÉ<ìçÇcçO³çí Dçmçí çÆomçÓvç ³çílçí kçÀçÇ DçvçíkçÀ oá<ì. DççpççíyççvççÇ mJççcççÇvçç mççbçÆiçlç}í HççÇçÆ"kçÀçHçájc箳çç cçnçjçpççvçí lçá}ç YçíìçÇmç yççí}çJç}í Dççní. Içjçlç mJççcççR®çí Dççpççíyçç yççHçvçç®çç³çá&}á nçílçí. mçblççb®çç sU nçíT }çiçlççí l³çç l³çç JçíUçÇ YçiçJççvç mçiçáCç ªHççlç DçJçlççj IçíTvç HççHççÇ. kçÀç}çblçjçvçí ³çç lççjç cçb[}çlççÇ} DçvçíkçÀ lççjí Kçç}çÇ Hç[Óvç l³ççb®çí oiç[çlç ªHççblçj Pçç}í. ³çç iç´nçb®³çç DççkçÀøç&Cç. Oçcçç&®çí. mçppçvç }çíkçÀ Dççpç pççÇ oá:Kçí Yççíiçlççvçç çÆomçlççlç lççÇ l³ççb®³çç HçÓJç&pçvcççlççÇ} HççHç kçÀcç祮çí HçÀ}mJçªHç®ç. ³çç oçívnçÇ ÒçkçÀçj®³çç kçÀcçç&vçç lçí mJçlç:®ç DççOççj Dçmçlççlç. lçác箳çç cçnçjçpççvçç mççbiçç kçÀçÇ cççP³çç oMç&vçç®ççÇ F®sç Dçmçu³ççmç mJçlç: DççHçCç Dççcç®çí IçjçÇ ³ççJçí. oájç®ççjçÇ }çíkçÀçb®çç vççMç kçÀªvç. DçMçç çÆJçHçjçÇlç çqmLçlççÇ®çí kçÀçjCç Dçmçí kçÀçÇ kçáÀkçÀcç& kçÀªvç mçá×ç Dçl³çblç mçáKçç®çç GHçYççíiç IçíCççN³çç }çíkçÀçbvççÇ HçÓJçça®³çç pçvcççblç kçÀçnçÇ mçlçdkçÀcçx kçíÀ}çÇ DçmçCççj DçççÆCç l³çç®çí HçÀ}mJçªHç l³ççbvçç Dççpç Dçmç}í}í mçáKç ÒççHlç Pçç}í Dççní. lçlkçÀçU jçpçHçájçíçÆnlç ÞççÇkçÀçíìmçáboj Mçcçç& ³ççbvçç yççí}çJçCçí Hçç"çÆJç}í. l³ççmç kçÀçnçÇ JçíU }çiçlççí. DçvçíkçÀ iç´n SkçÀcçíkçÀçlç çÆcçmçUÓvç içí}í. pçvçlçí}ç sUCççjí }çíkçÀ Dçl³çblç mçáKçç®çí pççÇJçvç pçiçlççlç DçççÆCç mçl³çJç®çvççÇ. mççjí mçíJçkçÀ çEmçnçmçvçç pçJçU OççJç}í. DçHHçUjçpç Jç l³ççb®çí çÆHçlçç yççHçvçç®çç³ç&}á ³ççbvççÇ DççHçmççlç çÆJç®ççj çÆJççÆvçcç³ç kçÀªvç mçíJçkçÀçbvçç çÆvçjçíHç oíTvç Hçç"JçÓvç çÆo}í. l³ççbvççÇ jçpççmç HççCççÇ HççpçÓvç mççJçOç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçíÀ}ç Hçjblçá l³çç®ççÇ mçJç& MççÆÊçÀ içíu³ççÒçcççCçí nçíTvç Yç³çbkçÀj DçMçç vçjkçÀ ³ççlçvçç nçíT }çiçu³çç. ®ççbiç}í DçLçJçç JççF&ì kçÀcç& kçÀjCçí cççvçJç箳çç nçlççÇ Dçmçlçí. Jçí}áÒçYçÓ cçnçjçpççb®çç içJç&Yçbiç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çç vçiçjçÇlç Jçí}áÒçYçÓ vççJçç®çí SkçÀ cçnçjçpç jçp³ç kçÀjçÇlç nçílçí.

lçí cnCçç}í ``Dçjí Jçí}Ó ! lçÓ Dççcnçmç Þçç× Yççípçvç oílç vççnçÇmç Dççcç®ççÇ ³çç Òçílç ³ççívççÇlçÓvç mçáìkçÀç kçÀjC³ççmç kçÀçbnçÇ kçÀjçÇlç vççnçÇmç'' cçnçjçpçç cnCçç}í ``lççlç ! cççÇ Mççm$ççvçámççj Þçç× kçÀcç& kçÀjlççí vçç'' çÆHçlçj cnCçç}í ``Hçjblçá lçí Dççcnç}ç kçÀçnçÇ çÆcçUlç vççnçÇ. cççPçí DççF&JççÆ[} mççÌ. l³çç®ççÇ mççÌc³ç mççípJçU mJçYççJçç®ççÇ HçlvççÇ SkçÀçSkçÀçÇ Dçl³çblç ¬çÀçíçÆOçlç mJçYççJçç®ççÇ nçíTvç HçlççÇ®³çç çÆMçjçJçj®ç Yççb[í DççHçìÓ }çiç}çÇ. jçpççvçí Jç yç´çïçCççbvççÇ oçíIççbvççÇ Þç×ç³çáÊçÀ Dçblç:kçÀjCççvçí cçb$ççí®®ççjçmçn Þçç× kçÀcç& kçíÀu³ççmç Dççcnçmç l³çç®ççÇ ÒçççÆHlç nçíF&}. lçí DçiçoçÇ #ççÇCç DçMçÊçÀ DçççÆCç oçÇvçJççCçí çÆomçlç nçílçí.'' cçnçjçpç jçpçHçájçíçÆnlçç}ç cnCçç}í ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvççÇ kçÀçbnçÇ oá<ì MçÊçÀçÇ®çç GHç³ççíiç kçÀªvç Dççcnçmç $çmlç kçíÀ}í Dççní. lçí mçJç&pçCç mJççcççÇvçç MçjCç içí}í DçççÆCç #çcçç ³çç®çvçç kçíÀ}çÇ. Hçjblçá Dçç½ç³ç& Dçmçí Iç[}í kçÀçÇ Hççjç³çCç mç᪠kçíÀu³çç HççmçÓvç iççJççlççÇ} ®ççíjçb®çç mçáUmçáUçì DççÆOçkçÀ®ç Jçç{}ç. yç´çïçCç. lçí cnCçç}í ³çç mçÉ<ìçÇcçO³çí Òçl³çíkçÀpçCç nç mçíJçkçÀ®ç Dçmçlççí.'' jçpççvçí jçpçHçájçíçÆnlççb®³çç mççbiçC³çç ÒçcççCçí çÆJçÜçvç yç´çïçCççb kçÀjJççÇ ÞççÇ oÊç HçájçCçç®çí Hççjç³çCç ÒççjbYç kçíÀ}í.oÊçç$çí³ççb®ççÇ Þç×ç YççJççvçí HçÓpçç kçÀªvç. cçbçÆojçlççÇ} mJç³çbYçÓ oÊç cççÇ®ç Dççní. yç´çïçCç cçç$ç KççTvç Hçá<ì nçílç Dççnílç. mçáJçCç&oçvç. l³ççbvçç Dççlçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®³çç mççcçL³çç&®ççÇ kçÀuHçvçç Dçç}çÇ DçççÆCç DççHçCç kçíÀ}íu³çç kçÀjCççÇJçj Hç½ççlççHç Pçç}ç. cççÇ pççÇJççb®³çç G×çjçmçç"çÇ ³çç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHççlç DçJçlçj}çí Dççní. l³ççb®³çç HçÓpçívçí }nçvç mçnçvç çÆmççÆ× ÒççHlç nçílççlç. çÆl箳çç DçbiççJçjçÇ} kçÀHç[îççbvçç SkçÀocç Dççiç }çiçí. Þç×ç³çáÊçÀ Dçblç:kçÀjCççvçí cççPççÇ YçÊçÀçÇ kçíÀu³ççmç cççÇ ÒçmçVç nçílççí. mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®ççÇ HçÓpçç kçÀªvç mçcççjçOçvçç kçÀjçJççÇ DçççÆCç yç´çïçCççbvçç YçÓoçvç. cççÇ pçWJnç ÒçmçVç nçílççí lçWJnç l³çç mçíJçkçÀç}ç mçíJçí®çí pççmlççÇ pççmlç HçÀU Òçoçvç kçÀjlççí. l³ç箳çç cçá}çvçí Òçl³ç#ç jçpçHçájçíçÆnlçç}ç®ç oçíjKçb[çvçí IçjçlççÇ} SkçÀç Kççbyççmç yççbOçÓvç "íJç}í. Hççjç³çCççmçç"çÇ çÆvçJç[}í}í yç´çïçCç Hççjç³çCç mçbHçTvç pçíJçCç kçÀªvç IçjçÇ ³çílçç®ç l³ççbvçç IçjçÇ OçácççkçÓÀU Içç}CççjçÇ YçÓlç Òçílçí çÆomçlç nçílççÇ. jçpç HçájçíçÆnlç DçççÆCç mJçlç: cçnçjçpç DçiçoçÇ Iççyçªvç içí}í. cçnçjçpç jçpçHçájçíçÆnlç DçççÆCç yç´çïçCççmç IçíTvç ÞççÇ mJççcççR®³çç oMç&vççmç içí}í. l³ççbvçç ³ççlçÓvç kçÀMççÇ mçáìkçÀç kçÀªvç I³ççJççÇ ní kçÀUívçç. o³ççIçvç DçMçç ÞççÇHçço jçpççbvççÇ cççí"îçç Goçj Dçblç:kçÀjCççvçí l³ççb®çí DçHçjçOç #çcçç kçíÀ}í. Dçl³çblç Yç³çYççÇlç nçíTvç cçnçjçpç jçpçHçájçíçÆnlççbvçç cnCçç}í oÊç HçájçCç箳çç Hççjç³çCççcçáUí mçJç& oá:Kçí vçççÆnMççÇ nçíTvç mçáKç ÒçççÆHlç nçíF&} Dçmçí Jççì}í nçílçí. Hçjblçá DçÒçmçVç Pççu³ççmç mçíJçí®çí DçiçoçÇ kçÀcççÇlç kçÀcççÇ HçÀU oílççí. DçMçç ÒçkçÀçjí cçnçjçpççbvçç mçJç& yççpçÓvççÇ mçbkçÀìçvççÇ Içíj}í. cçnçjçpççbvçç l³çç jç$ççÇ®ç mJçHvççlç DççHç}í çÆHçlçj çÆomç}í. lççÇ YçÓlçí yç´çïçCççvçç cnCçlç ``lçác箳çç cçnçjçpççbvççÇ DçmçbK³ç HççHçí kçíÀ}çÇ. ÞççÇ JçWkçÀìMççm$ççÇ nç OçÓlç& JçÌM³ç mJççcççRvçç DçvçíkçÀ çÆmççÆ× ÒççHlç Dççnílç Dçmçç Òç®ççj kçÀjçÇlç Dçmçlççí. cçnçjçpç DççHçCç yç}Jççvç Dçmç}ç lçjçÇ ÞççÇ mJççcççÇvçç yççbOçÓvç DççCçCçí ³ççíi³ç vççnçÇ Jç lçí DççHçu³çç HçÀç³çÐçç®çí vççnçÇ. Dççcnçmç Dççc箳çç HçlççÇHççmçÓvç oÓj kçÀªvç Dççlççívççlç sU kçíÀ}ç. kçÀç}çivççÇ ªHççlç Dçmç}í}í lçí ÞççÇoÊçªHç cççPçí®ç Dççní. Hçjblçá mççjí kçÀçbnçÇ çÆJçHççÆjlç®ç Iç[}í. l³çç}ç pçWJnç YçÓkçÀ }çiç}çÇ lçWJnç l³ç箳çç mçcççíj SkçÀ içJçlçç®çç Yççjç "íTvç lççí vç Kççuu³ççmç HççíUçÆJçC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. ``HçççÆn}çlç vçç cççP³çç Dç®ç&vçí®çç HççÆjCççcç. lççÇ pçíJçCççmç yçmç}çÇ kçÀçÇ DçVççlç çÆkçÀ[í çÆomçlç Jç lçí DçVç lççÇ HçíÀkçÓÀvç oíF&. mçácçlççÇ . kçÀçjCç lçí mJçlç:®ç ÞççÇ oÊç ÒçYçÓb®çí DçJçlççj Dççnílç. mçbáoj DçMççÇ kçÀv³çç YçÓlç yççOçívçí çÆHççÆ[lç nçíTvç. jçpçHçájçíçÆnlç cnCçç}í. #çcççMççÇ}. kçíÀmç cççíkçÀUí mççí[Óvç çÆJçkçÀì nçm³ç kçÀjçÇlç IçjçlççÇ} mçJç& Jçmlçá jçiççvçí Içjç yççníj HçíÀkçÓÀ }çiç}çÇ. l³ççb®³ççJçj DççUç Içç}Cçí jçpççmç kçÀ"çÇCç Pçç}í. Dçmçí kçíÀ}í Dçmçlçç ÞççÇ oÊç ÒçYçÓ ÒçmçVç nçíTvç DççHç}çÇ J³ççOççÇ HçÓCç& yçjçÇ kçÀjlççÇ}.'' çÆHçlçjçb®³çç JçÊçÀJ³ççvçí jçpççmç jç$ççÇ çÆvçêç mçá×ç Dçç}çÇ vççnçÇ. lççÇ Hççnèvç çÆyç®ççjí yç´çïçCç DçiçoçÇ Iççyçªvç pççlç. DçVçoçvç kçÀjçJçí. DççHçCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç oMç&vçç®ççÇ F®sç kçíÀ}çÇ lççÇ J³çLç& Dççní. lçácnçÇ jçpççvçí Jççcç cççiçç&vçí çÆcçUçÆJç}í}í Oçvç oçvç ªHççlç Içílç}í l³ççcçáUí DççcnçÇ lçácnçmç $ççmç oílçDççnçílç. l³ççb®ççÇ çqmLçlççÇ Dçl³çblç o³çvççdzç Pçç}çÇ. lççÇLç& Òçmçço cçnçjçpççvçç DççCçÓvç çÆo}ç Jç çÆJçYçÓlççÇ kçÀHççUçÇ }çJç}çÇ. ³ççJçj DççHçCç kçÀçbnçÇ GHçç³ç mçá®çJççJçç'' jçpçHçájçíçÆnlç cnCçç}í ``cçnçjçpç DççHçCç çÆJçÜçvç yç´çïçCççbkçÀ[Óvç ÞççÇoÊç HçájçCçç®çí Hççjç³çCç kçÀªvç I³ççJçí. jçpççmç mçnç³³ç kçÀjCççN³çç jçpçHçájçíçÆnlçç®ççÇ çqmLçlççÇ mçá×ç Dçl³çblç Mççí®çvççdzç Pçç}çÇ nçílççÇ. ³çç®ç JçíUçÇ l³çç®ççÇ GHçJçj. nçÇ mçJç& HççÆjçqmLçlççÇ Hççnèvç. yççHçvçç®çç³çá&}ávçç mçá×ç l³ççb®³çç cçáUí®ç cçb$ç çÆmççÆ× ÒççHlç Pçç}çÇ Dççní.

oÊçç$çí³çç. oçÌ}lç MççÆÊçÀ mççcçL³ç& Dçmç}í lçjçÇ l³çç®çç içJç& kçÀª vç³çí. JçÌcçvçm³ç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç ³ççíi³ç mçvcççvç vç kçÀjlçç l³ççb®ççÇ çEvçoç kçíÀu³ççvçí ÞççÇ oÊç HçájçCç ³çç iç´bLçç®çí Hççjç³çCç kçÀªvç mçá×ç l³çç®çí HçÀU vç çÆcçUlçç vçámçlççÇ mçbkçÀìí®ç Pçí}çJççÇ }çiç}çÇ.'' cççÇ Hçá{çÇ} vçjçEmçn mçjmJçlççÇ®³çç DçJçlççjçlç cççPçí Dççpççíyçç ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}ábmççjKçç çÆomçívç. lçácç®çí HççHç vç<ì nçíC³ççmçç"çÇ cç}ç MçjCç ³çíTvç Dççlç&YççJççvçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçç. Jççcç cççiçç&vççÇ çÆcçUçÆJç}í}çÇ vçmççJççÇ. DçMççblççÇ. Òçílççb®ççÇ l³ççb®³çç ³ççílççÇlçÓvç mçáìkçÀç kçÀjçÇvç. çÆJçHçá} Oçvç.DçççÆCç ÞççÇ DçHHçUjçpç ní Òçl³ç#ç ÞççÇ}#cççÇ DçççÆCç YçiçJççvç çÆJç<Cçá®ç Dççnílç. çÆoiçbyçjç. DçMççÇ nçkçÀ cççju³ççmç cççÇ lçác箳çç mçJç& HççHçç®çí onvç kçÀªvç lçácnçmç HçáC³ççlcçç kçÀjçÇvç. mçbHçÊççÇ nçÇ mçl³çcççiçç&vççÇ çÆcçUçÆJç}í}çÇ DçmççJççÇ. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ . ÞççÇoÊç ÒçYçÓ mJçlç: ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççnílç ní çÆ$çJççj mçl³ç Dççní. cççPçç pçvcç içCçíMç ®çlçáLççamç Pçç}ç. ní cçnçjçpçç lçÓ mçl³ç Dçmç}í}í Dçmçl³ç mççbçÆiçlç}ímç DçççÆCç Dçmçl³ç Dçmç}í}í mçl³ç ÒççÆlçHççovç kçíÀ}ímç l³ççcçáUí lçá}ç Flçkçw³çç mçbkçÀìçbvçç lççW[ ÐççJçí }çiç}í. kçwuçíMç. Òçl³çíkçÀ箳çç HççHç HçáC³çç®çç çÆnMççíyç çÆ®ç$çiçáHlççkçÀ[í Dçmçlççí. DççHçHçj YççJççmç®ç kçÀçjCççÇYçÓlç nçílçí. Jççcç cççiçç&vççÇ çÆcçUçÆJç}í}çÇ mçbHçÊççÇ oá:Kç. cççPçí Dççpççíyçç SkçÀç pçvcççcçO³çí ``}çYçço'' cçnçÆøç& nçílçí. cççÇ l³çç DçJçlççjçlç pçWJnç içbOçJç&HçÓj ³çç #çí$ççÇ çÆvçJççmç kçÀjçÇvç l³çç JçíUçÇ YçÓlç.

pçíJnç pçíJnç DççcnçÇ Hçá{í pççC³ççmçç"çÇ çÆvçIçlç DçmçÓ l³çç JçíUçÇ kçÀçnçÇlçjçÇ Dç[®çCç ³çíF& Jç Dççcç®çí pççCçí mLççÆiçlç nçíF&. lçíJnç Dççcnçmç jnçCçí Yççiç Hç[}í. kçÀçbnçÇ kçÀçjCç vçmçlççvçç l³ççvçç kçÀç{Óvç ìçkçÀCçí Oçcçç&çÆJç©× nçíF&}. l³çç cçá}ç®ççÇ HçlvççÇ kç=À<CççvçoçÇlç mvççvç kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç HççC³ç箳çç ÒçJççnçlç Jççnèvç içí}çÇ nçílççÇ. MçípççjçÇ®ç Gmçç®çç jmç iççUÓvç l³çç®çç içáU kçÀjC³çç®çí kçÀçcç ®çç}Ó nçílçí. l³çç JçÉ× obHçlççÇ®³çç HççÆj®ç³çç®çç SkçÀ . l³ççb®ççÇ çÆvççÆj®s JçÉÊççÇ Hççnèvç Dççcnçmç DççÆlçMç³ç Dçç½ç³ç& Jççì}í. mJççcççÇ kçáÀ©iç·çÇ}ç (kçáÀjJçHçáj}ç) Dçmçu³çç®çí kçÀUu³ççHççmçÓvç cççP³çç Dççvçboç}ç HççjçJççj Gj}ç vçJnlçç. l³çç MçílççlççÇ} KççìíJçj yçmç}íu³çç MçílçkçÀN³ççvçí cççí"îçç vçcç´YççJççvçí cç}ç yççí}çTvç Gmçç®çç jmç çÆo}ç. lççí HçÀçj®ç cçOçÓj jmç nçílçç. ÞççÇyççHçvçç®çç³çá&}á ³ççbvççÇ Dççcnçmç cççí"îçç Òçícççvçí pçíT Iççlç}í l³ççb®çí Mçílç kçÀjC³çç®ççÇ Dççcç®ççÇ F®sç DççcnçÇ l³ççbvçç yççí}Óvç oçKççÆJç}çÇ. ``DççcnçÇ Dççcç®çí Mçílç kçÀjC³ççmç oámçN³ççbvçç çÆo}í Dççní. ®çç}lç ®çç}lç DççcnçÇ DççbOç´Òççblç Dççí}çb[Óvç kçÀvçç&ìkçÀ Òççblççlç ÒçJçíMç kçíÀ}ç. Oççílçj箳çç mççíi³ççlç yççbOç}íu³çç kçáÀUçÇLçç}ç Dççlçç Jççmç ³çíT }çiçu³ççvçí DççcnçÇ lçí HçíÀkçÓÀvç çÆo}í. cççÇ ÞççÇ ÞççÇHççoçb®³çç oMç&vççmç pççlç Dçmçu³çç®çí SíkçÓÀvç l³çç MçílçkçÀN³ççmç KçÓHç Dççvçbo Pçç}ç lççí MçílçkçÀjçÇ cç}ç cnCçç}ç Dççnçí kçÀçkçÀç ! cççPçí vççbJç ÞççÇcççvçd vççjç³çCç cçuuççoçÇ. mççjçÇ mLççJçj pçbiçcç cçç}cçÊçç çÆJçkçÓÀvç ìçkçÓÀvç.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -16 ÞççÇcçvçd vççjç³çCç JçÉÊççblç cççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ®ççÆj$çç®çí mcçjCç kçÀjçÇlç cççiç&¬çÀcçCç kçÀjçÇlç nçílççí. lççí Kç[kçÀçlç Dçmç}íu³çç yçí[ákçÀç}ç mçá×ç DçVç HçájçÆJçlççí lççí lçácnç}ç DçVç HçájçÆJçCççj vççnçÇ kçÀç ? lçácnçÇ DççHçu³çç kçÀç³çç&lç ³çMçmJççÇ Jnç}. Dççcnç}ç çÆvçjçíHç oílççbvçç l³ççb®³çç [çíU³ççlç ÒçícççÞçÓ oçìÓvç Dçç}í Jç DççcnçÇ mçpç} vçí$ççbvççÇ l³ççb®çç çÆvçjçíHç Içílç}ç. l³ççb®³çç pçJçU Oçvç mçbHççÆÊç JçiçÌjí kçÀçbnçÇ vçJnlççÇ. Hçjcçíéçj Dçl³çblç o³ççUÓ Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç kç=ÀHçívçí ÒçJççmççlç DçVç HççC³çç®çç cçáUçÇ®ç $ççmç Pçç}ç vççnçÇ. ³çç JçÉ× obHçlççÇ}ç Dççlçç kçÀçíCçç®çç®ç DççOççj Gj}ç vçJnlçç. Dççc箳çç lçíLççÇ} ®ççj Hççb®ç çÆoJçmççb®³çç JççmlçJ³ççvçí l³çç JçÉ× kçáÀìábJç箳çç cçvççblç Dççc箳çç çÆJçøç³ççÇ ÒçícçYççJç GlHçVç Pçç}ç nçílçç. lçí pççlççÇvçí ®ççÌOçjçÇ nçílçí. yççHçvçç®çç³çá&}á®çí oMç&vç çÆcçUCçí mçá×ç oá}&Yç Dççní. Dççcç®çí iççbJç cçu³ççoçÇHçájcç nçílçí Hçjblçá kçÀç}çblçjçvçí l³çç®çí vççbJç cçuuççoçÇ Dçmçí DçHçYç´bMççvçí Hç[}í. l³ççvçç mçblççvç vçJnlçí. l³ççb®çí DçççÆCç Dççcç®çí DçiçoçÇ pçJçU®çí mçbyçbOç Dçmçlççvçç DççcnçÇ cçuuççoçÇHçÓjcç iççbJç mççí[Óvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç iççJççÇ Dçç}çí. DççcnçÇ l³çç JçÉ× obHçlççÇ}ç cçolç kçÀjC³çç®ççÇ F®sç J³çÊçÀ kçíÀ}çÇ Hçjblçá l³ççbvççÇ Dççc箳çç kçÀ[Óvç kçÀçnçR®ç Içílç}í vççnçÇ. oíJç箳çç kç=ÀHçí çÆMçJçç³ç nç Òçmçço çÆcçUlç vççnçÇ. DçbiççJçjçÇ} SkçÀç kçÀHç[îççvçí DççcnçÇ ³çíLçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcç}ç Dçç}çí. lçí cnCçç}í yççHçvçç®çç³çá&}áb®³çç IçjçlççÇ} DçVç ní oíJç箳çç ÒçmççoçmççjKçí Dçmçlçí. l³ççb®çç SkçáÀ}lçç SkçÀ cçá}içç mçHç& obMççvçí cçjCç HççJç}ç nçílçç. Mçílççlç SkçÀ MçílçkçÀjçÇ Dççvçboçlç yçmç}ç nçílçç. MçíJçìçÇ SkçÀç MçáYç cçánèlçç&Jçj DççcnçÇ çÆvçIçç}çí Hçjblçá l³çç®ç JçíUçÇ l³çç JçÉ× içÉnmLççmç G}ìîççb®çç DçççÆCç pçá}çyçç®çç $ççmç mç᪠Pçç}ç. SkçÀoçívç çÆoJçmççlç l³çç içÉnmLççmç yçjí Jççìu³ççJçj DççcnçÇ Hçá{®³çç ÒçJççmççmç çÆvçIçç}çí.'' DççcnçÇ pçíJçCç kçíÀ}í Jç çÆvçIçlççvçç Oççílçj箳çç mççíi³ççlç cçá"Yçj kçáÀUçÇLç yççbOçÓvç IçíTvç HççƽçcçíkçÀ[í lççbí[ kçÀªvç çÆvçIçç}çí. lçác箳çç HçáC³ççFvçí®ç Iç[}í Dççní. l³ççb®³çç oMç&vçç®ççÇ Dççí{ #çCççí#çCççÇ Jçç{lç®ç nçílççÇ. l³ççb®çí MçípççjçÇ cçç$ç l³ççb®³çç yçjçíyçj cçOçáj YççøçCç kçÀjçÇlç Jç JçíUçí JçíUçÇ l³ççvçç cçolç kçÀjçÇlç Dçmçlç. l³ççlç jçnCççjí }çíkçÀ JçÉ×®ç nçílçí. SkçÀç HçCç&kçáÀìçÇlç DççcnçÇ ÒçíJçMç kçíÀ}ç lçíLçí SkçÀ JçÉ× pççí[Hçí jçnçlç nçílçí. Dççlçç lçácnçÇ SkçÀ cçÓ"Yçj GçÆ[o SkçÀç kçÀHç[îççlç yççbOçÓvç IçíTvç Hççƽçcç çÆoMçWmç pçç. yççHçvçç®çç³çá&}á Dççcnçmç cnCçç}í. cççiçç&lç SkçÀ Gmçç®çí Mçílç çÆomç}í. cççiçç&lç Dççcnçmç DçvçíkçÀ HçCç&kçáÀìîçç çÆomçu³çç. l³çç JçíUçÇ Dççcç®ççÇ HççÆjçqmLçlççÇ HçÀçj®ç çÆyçkçÀì nçílççÇ. l³çç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço IçjçÇ nçílçí. lçác箳çç cçvççíkçÀçcçvçç HçÓCç& nçílçç®ç lçí kçáÀUçÇLç (G[çÇo) ìçkçÓÀvç Ðçç. ní kçíÀJç{í Dçç½ç³ç&. vç cççiçlçç®ç Dççcnçmç pçíJçCç çÆcçUlç nçílçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Dççpççíyçç ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}Ó ³ççb®çí Dçç[vççJç mçá×ç cçuuççoçÇ Dçmçí nçílçí lçí yç´çïçCç nçílçí Hçjblçá DççcnçÇ ®ççÌOçjçÇ Dççnçílç. ³çç JçÉ× pççí[H³ççvçí Dççcç®çí GÊçcç DççojççÆlçL³ç kçíÀ}í Jç IçjçÇ "íJçÓvç Içílç}í.

p³ççíçÆlçøççÇ nçílçç. Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ nçíl³çç. çÆvç}çxYççÇ }çíkçÀ DççHç}çÇ }çíYççÇJçÉÊççÇ ìçkçÓÀvç oíTvç mçcççpççlç cççOçá³ç& Jççìlççlç. cççÇ SkçÀìç®ç nçílççí Hçjblçá lçí onç }çíkçÀ nçílçí. ³ç%çç®çí Hççb®ç ÒçkçÀçj Dççnílç. ³ç%ç kçÀjCççN³çç J³ççÆÊçÀ}ç oíJçlçáu³ç cççvçlççlç. OçjlççÇcççlçí}ç mçá×ç Jçíoçb®çç®ç DççOççj Dççní. Òçl³çíkçÀ oíJç箳çç F®sívçámççj nçÆJç<³çç®çç Yççiç oíC³ççlç Dçç}ç nçílçç l³çç Òçl³çíkçÀ oíJçlçívçí lççíb[ Yçªvç DçççÆMçJçç&o çÆo}í nçílçí. SJç{îççlç l³çç®çç PççíkçÀ içí}ç DçççÆCç lçí Kçç}çÇ Hç[}í l³çç DçmJç}ç}ç pçJçU Dçç}í}í Hççnlçç®ç Dççcç®çí YççTyçbo Iççyçªvç HçUÓvç içí}í. l³ççbvçç lçácnçÇ }JçkçÀjçlç }JçkçÀj Içç}JçÓvç Ðçç. ``HçbçÆ[lçpççÇ ! l³ççb®³çç JççmlçJ³ççvçí Dçç}íu³çç oççÆjÐç´ç®çç HççÆjnçj kçÀjC³çç®çç Mççm$ççmç kçÀçbnçÇ lçjçÇ GHçç³ç Dçmçí} vçç ? DççHçCç lççí mççbiççJçç l³çç mçç"çÇ çÆkçÀlççÇnçÇ Kç®ç& Pçç}ç lçjçÇ DççcnçÇ lççí oíT. cççí"îçç Dççvçboçlç mçbHçVç Pçç}ç. Òçl³ç#ç oíJçmçá×ç ³ç%ç kçÀjCççN³çç®ççÇ mlçálççÇ kçÀjlççlç. içç³ç. Dççcnç}ç SkçÀ çÆcçj®ççÇ®çí Mçílç nçílçí l³çç}ç ®ççjçÇ yççpçÓvççÇ lçç[çÇ®³çç Pçç[ç®çí kçáÀbHçCç nçílçí. DçMçç mçlkçÀcçç&vçí YçÓcççlçímç mççcçL³ç& ÒççHlç nçílçí. lçj oçvçMçÓj }çíkçÀ HçáC³çcççiçç&vçí çÆcçUç}í}í Oçvç oçÇvç-oáyçȳçç DçYççiççÇ }çíkçÀçbvçç JççìÓvç Fn}çíkçÀ DçççÆCç Hçj}çíkçÀ oçívnçÇ mççOçÓvç Içílççlç. ÞççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbkçÀ[Óvç YçÊçÀçb®çí j#çCç ³ç%ç çÆvççÆJç&IvçHçCçí. lçácnçÇ Dççcç®ççÇ F®sç HçÓCç& kçÀjç nçÇ çÆJçvçblççÇ. lçÓHç }çíCççÇ. SkçÀ DçmJç} lçç[çÇ®³çç Pçç[çJçj ®ç{Óvç l³çç®çç jmç HççÇlç nçílçí. Òçl³ç#ç yç´ïççmç ÒçmçVç kçÀªvç IçíC³çç®çí çÆJçOççvç lçácnçÇ pççCçlçç. 1) oíJç³ç%ç 2) YçÓlç³ç%ç 3) cçvçá<³ç³ç%ç 4) yç´ïç³ç%ç DçççÆCç 5) çÆHçlçɳç%ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç }çÇ}ç Dçl³çblç DçodYçÓlç. mçJç& oíJççvçç cçb$ç箳çç mçnç³³ççvçí ÒçmçVç kçÀªvç Içílçç ³çílçí. mçl³ççÆÒç³ç DçççÆCç oçvçMçÓj }çíkçÀçcçáUí HçÉLJççÇ®çí mçÉpçvç kçÀç³ç& ®çç}lçí. DçmJç}箳çç çÆJçøççjçÇ vçKççbvççÇ nçíCççN³çç pçKçcççb®ççÇ l³ççbvçç kçÀuHçvçç nçílççÇ.'' l³çç p³ççíçÆlçøçç}ç l³çç JçÉ× pççí[H³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ cççv³ç kçÀjC³çççÆMçJçç³ç cççiç&®ç vçJnlçç. lçí DçmJç} ÞççÇHçço箳çç vççcçmcçjCç箳çç DççJççpççvçí Mççblç Pçç}í Jç Dççc箳çç yçjçíyçj ®çç}lç Dççc箳çç IçjçÇ . ³çç mçHlç içáCççbvççÇ ³çáÊçÀ Dçmç}íu³çç }çíkçÀçbcçáUí HçÉLJççÇ mçoÌJç ÒçmçVç. Jçío. Hçjcçíéçj箳çç F®sívçí®ç mççjí çÆJçéç ®çç}lçí. HççÆlçJç´lçç çÆm$ç³ççbcçáUí OçjCççÇcççlçç mçcçÉ× nçílçí. HççÆlçJç´lçç çÆm$ç³çç. yç´çïçCç. ní l³ççb®³çç YççT yçboçvçç DççJç[}í vççnçÇ. Fl³ççoçÇ KççC³çç®çí HçoçLç& lçj çÆcçUlççlç®ç. ³çç ³ç%ççcçáUí Dççc箳çç pçvcç HççÆ$çkçíÀlççÇ} mçJç& oçíøççb®çí çÆvçcçÓ&}vç Pçç}í. lçí JçÉ× obHçlççÇ cnCçç}í. HççÆlçJç´lçç çÆm$ç³çç DççHçu³çç HçççÆlçJç´l³ççvçí Oçcçç&®çí j#çCç kçÀjlççlç. l³çç JçÉ× obHçlççÇ®³çç HçáC³ççFvçí Dççcnçmç Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç ³ç%çç®çí oMç&vç Iç[}í. onçÇ. lççí IçjçÇ Dççu³ççJçj l³çç JçÉ× içÉnmLççmç cnCçç}ç lçác箳çç IçjçÇ Dçç}í}í pçí DççÆlçLççÇ Dççnílç lçí DççÆlçMç³ç DçcçbiçU Dççnílç l³ççb®³çç JççmlçJ³ççvçí lçácnç}ç oççÆjê³ç ÒççHlç nçíF&}. l³çç DççÆlçLççÇ®çí Dçcçbiçu³ç vç<ì kçÀjC³ççmçç"çÇ pççí HçÓpçççÆJçOççÇ Dçmçí} lççí mççbiçC³çç®ççÇ kç=ÀHçç kçÀjçJççÇ. çÆMçJçç³ç içç³ççÇcçáUí DççHçCççmç oÓOç. ³çç®ç JçíUçÇ SkçÀ Dçç½ç³ç& Iç[}í. MçílççÇ kçÀjC³ççmç p³çç ÒçcççCçí yçÌ}ç®ççÇ çÆvçlççblç içjpç Dçmçlçí lçíJç{çÇ®ç içjpç Fn}çíkçÀ çÆmççÆ×mçç"çÇ ³ç%ç ³ççiçç®ççÇ Dçmçlçí DçççÆCç çÆlçlçkçÀçÇ®ç içjpç Hçj}çíkçÀ çÆmç×çÇmçç"çÇ iççícççlçí®ççÇ Dçmçlçí. l³çç}ç l³ççbvççÇ yççí}çJç}í. lççí p³ççíçÆlçøççÇ cnCçç}ç Oççv³ç GiçJçC³çç mçç"çÇ HççC³çç®ççÇ içjpç Dçmçlçí l³çç mçç"çÇ Hçpç&v³ç ³ç%çç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀj. ³çç lçç[çÇ®³çç Pçç[ç®çç jmç iççÌ[ }çíkçÀ ³çíTvç kçÀç{Óvç IçíTvç pççlç. ³ççcçáUí OçjlççÇJçj lçácnçÇ F&éçj®ç Dççnçlç. mçl³çYççøçCç kçÀjCççN³çç mçl³ç-mçbkçÀuHççÇ }çíkçÀçbcçáUí mçá×ç YçÓcççÇ DççvçbçÆolç nçílçí. mççcçL³ç&Jççvç DçççÆCç YçjHçÓj DçVçHççCççÇ HçájçÆJçCççjçÇ nçílçí. lçí JçÉ× obHçlççÇ Dççcnçmç DççHçu³çç cçá}ç mççjKçí cççvç oíTvç JççiçJççÇlç nçílçí. YçÓcççlçí®çí mççlç içáCç mçJç&Oçcç祮ççÇ lçlJçí JçíoçbJçj®ç DççOççj}í}çÇ Dççnílç. l³çç JçÉ× oçbHçl³ççvçí çÆo}íu³çç êJ³ç箳çç mçnç³³ççvçí çÆJçÜçvç yç´çïçCççbÜçjç mçJç& kçÀç³ç& çÆmç×çÇmçç"çÇ ³ç%ç kçíÀ}ç. ³çç ³ç%ççlççÇ} nçÆJç<³ç Fbê DçççÆCç Flçj oíJçlççbvçç DçHç&Cç kçíÀ}í nçílçí. yç´çïçCç }çíkçÀ DççHçu³çç ³çpçcççvçç ×çjç ³ç%ç kçÀjJçÓvç mçcççpççmç mçlkçÀcç& kçÀjC³ççmç ÒçJçÉÊç kçÀjlççlç. SkçÀoç cççÇ Mçílççlç içí}çí Dçmçlççvçç Dççcç®çí YççTyçbo MçílççlççÇ} çÆcçj®³çç lççí[Óvç Hççíl³ççlç Yçªvç yçÌ}içç[çÇlç lççÇ HççílççÇ "íTvç IçjçÇ pççC³ççmç çÆmç× Dçmç}í}í cççÇ HçççÆn}í. yççHçvçç®çç³çá&}á mççjK³çç cçnçHçá©øççbvççÇ Dççcnç}ç çÆvççÆcçÊçcçç$ç kçÀªvç ³ç%çHçá©øç ÞççÇ ÞççÇHçço JçuuçYç ¿ççb®³çç mçcç#ç Dççcnçmç Oçv³ç kçíÀ}í. cççÇ ÞççÇHççoçb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç yçÌ}içç[çÇlç yçmç}çí Jç lççÇ içç[çÇ ®çç}Ó }çiç}çÇ.

SkçÀoç Dçmçí®ç Mçílççlç içíuçí Dçmçlççbvçç lçí DçmJç} Mçílççlç Dçç}í. DçmJç} l³çç MçÊçÀçÇ}ç yçUçÇ Hç[}í l³çç®ççlççÇ} HçáC³ç DçbMççcçáUí lçí ÞççÇHçço mJççcççR®çí YçÊçÀ Pçç}í nçílçí. l³ççb®³çç kçÀ©Cçívçí®ç l³çç DçmJç}ç®çí ªHççblçj SkçÀç cçvçá<³ççlç Pçç}í Jç l³çç cççvçJç lççbçÆ$çkçÀç®çí ªHççblçj SkçÀç DçmJç}çlç Pçç}í. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí DçJçlççj Dççnílç. Dççc箳çç IçjçÇ oÊç ÒçYçÓb®³çç }çÇ}çkçÀLççb®çí kçÀçÇlç&vç DçççÆCç ÞççÇHççoç®çí vççcçmcçjCç çÆvçl³ç vçícççvçí ®çç}í. l³ççvçí kçÀçnçÇ GHççmçvçç kçÀªvç MçÊçÀçÇ ÒççHlç kçíÀu³çç nçíl³çç l³ç箳çç ÒçYççJççlç ³çíCççN³çç }çíkçÀçbkçÀ[Óvç lççí Oçvç }áyçç[Óvç IçíTvç mçbiç´nçÇlç kçÀjçÇlç nçílçç. lççí l³çç DçmJç}çvçí Dççvçboçvçí Kççuuçç. kçÀçÇlç&vçí çÆvçl³ç vçícççvçí ®çç}lç Dçmçí. ÞççÇcçVççjç³çCç箳çç IçjçÇ oÊçkçÀLçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçç mJççcççR®çí vççcçmcçjCç. Dççc箳çç Mçípççj®³çç iççJççlç SkçÀ cççbçÆ$çkçÀ Dçç}ç nçílçç. l³ççb®³çç Dçvçáiç´nçcçáUí®ç cççPççÇ DçmJç}箳çç ³ççívççÇlçÓvç mçáìkçÀç nçíTvç GÊçcç Dçmçç cççvçJç oín ÒççHlç Pçç}ç. Fbêç®ççÇ HçÓpçç iççíkçáÀUJççmççdzççvççÇ. Dççc箳çç YççT yçboçvççÇ l³çç}ç MçjCç pççTvç l³çç®çç DççÞç³ç Içílç}ç nçílçç. l³ç箳çç YççÇlççÇcçáUí Mçílçç®çí j#çCç kçÀjC³çç®çí kçÀçcç Dçvçç³ççmçí DçmJç}®ç kçÀjçÇlç. lçí cçvçá<³ç ªHççÇ DçmJç} mçJç& }çíkçÀçbvçç GÎíMçÓvç cnCçç}í ``}çíkçÀnçí. lçí Òçl³çíkçÀ箳çç kçÀcçç&vçámççj HççHçkçÀcçç&®³çç HçÀ}ç®ççÇ lççÇJç´lçç kçÀcççÇ kçÀjlççlç. vççcçmçbkçÀçÇlç&vç ®çç}Ó Dçmçlççbvçç SkçÀ DçodYçÓlç Içìvçç Iç[}çÇ. jçcçç³çCççlççÇ} Jçç}çÇ ÒçcççCçí l³çç}ç SkçÀ çÆJçÐçç DçJçiçlç nçílççÇ çÆp箳çç Òç³ççíiççvçí mçcççíjçÇ} Mç$çáHç#çç®ççÇ DçOçça MçÊçÀçÇ l³ççmç ÒççHlç nçílç Dçmçí. l³çç DçmJç}ç}ç Hççnèvç l³çç JçÉ× obHçlççÇ®³çç Içjç pçJçU®çí MçípççjçÇ Dçç½ç³ç& ®ççÆkçÀlç Pçç}í. l³çç jç$ççÇ DççcnçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Yçpçvç kçíÀ}í lçj lçí DçmJç}mçá×ç Dççc箳çç yçjçíyçj yçmçÓvç lçvcç³çlçívçí Yçpçvç SíkçÀlç nçílçí. lçíLçí ³çíCççN³çç YçÊçÀçblç kçÀçnçÇ YçÊçÀ ÞççÇHçço箳çç ®çjCççÇ Dçvçv³ç YççJççvçí MçjCç pççCççjí nçílçí lçj kçÀçnçR®³çç cçvççlççÇ} mçboín DçpçÓvç oÓj Pçç}í}ç vçJnlçç. l³ççvçí iççíkçáÀUçJçj DççÆlçJçøçç& kçíÀ}çÇ. Hçjblçá cççP³çç HçÓJç& HçáC³ççF&vçí ³çç pçvcççÇ cç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç Iç[Óvç l³ççb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç Pçç}ç. l³çç cççbçÆ$çkçÀçvçí DçvçíkçÀ HççHçkçÀcçx kçíÀ}çÇ. DçMçç oá<kçÀl³ççcçáUí cç}ç DçmJç}ç®çç pçvcç I³ççJçç }çiç}ç. l³çç cççbçÆ$çkçÀ箳çç MçÊçÀçÇ Òç³ççíiççvçí çÆvç®çí<ì Hç[}í}í DçmJç} cçboiçlççÇvçí j[lç nçílçí. kçÀLçç. cççÇ içíu³çç pçvcççÇ SkçÀ mççJçkçÀçj nçílççí DçççÆCç J³ççpçç Jçj HçÌmçí oíC³çç®çç J³çJçmçç³ç kçÀjçÇlç nçílççí. l³ççvçí DçmJç}çJçj cçb$ç Òç³ççíiç kçíÀ}ç l³ççcçáUí l³çç®ççÇ mççjçÇ MçÊçÀçÇ vç<ì Pçç}çÇ Dçmçu³ççÒçcççCçí DçiçoçÇ çÆvç®çí<ì nçíTvç Hç[}ç. ³çç kçÀçjCççcçáUí®ç ÞççÇjçcççvççÇ Jçç}çÇ}ç Pçç[箳çç cççiçí }HçÓvç yççCç cççj}ç nçílçç Jç l³ççvçí l³çç®çç Dçblç Pçç}ç. ³ççvçblçj lçí DçmJç} Dççc箳çç IçjçlççÇ} SkçÀ mçom³ç Dçmçu³çç ÒçcççCçí jçnçlç nçílçí. l³ççlç kçÀç³ç&kçÀçjCç mçbyçbOç MççíOçCçí Dçl³çblç kçÀ"çÇCç Dççní. kçÀçjCçç çÆMçJçç³ç kçÀçíCçlçínçÇ kçÀcç& mçbYçJçlç vççnçÇ. Yçpçvç mçbHçJçÓvç mçJçç¥vçç Òçmçço Jççì}ç. lçWJnç ÞççÇkç=À<Cççvçí iççíJçOç&vç HçJç&lç DççHçu³çç Dçbiçá}çÇJçj G®ç}Óvç Oçj}ç Jç l³çç Kçç}çÇ mççjí iççíkçáÀUJççmççÇ mçájçÆ#çlç jççÆn}í. Oçvç vç çÆou³ççmç l³ççb®çí Oçvç }áyçç[Óvç Içílç Dçmçí. cççP³ççkçÀ[í cçç"îçç Òçícççvçí HçççÆn}í. l³ççvçí cççP³çç mççjK³çç cçÓkçÀ Dçmç}íu³çç DçççÆCç çÆJçMçíøç cnCçpçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççR®çç YçÊçÀ Dçmç}íu³çç ÒççC³ççb®çç çÆJçvççkçÀçjCç sU kçíÀ}ç. DççÆOçkçÀ J³ççpçç®çç oj }çTvç cççÇ }çíkçÀçbvçç sUçÇlç Dçmçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç çÆMç<³ççbvçç kçÀcç&yçbOçvççHççmçÓvç cçáÊçÀlçç ÞççÇHçço mJççcççR®³çç }çÇ}ç cççí"îçç Dçiçc³ç Dççnílç. ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí ³ççíiçmççcçL³ç& mçJçç&Hçí#çç kçÀçnçÇ JçíiçUí®ç Dççní. oá:KççÇ pççÇJççb®çí $ç+bovç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇbvçç vç ®çákçÀlçç SíkçÓÀ ³çílçí. lçí cçÉlçÒçç³ç Hç[}í}í DçmJç} ÞççÇHççoçb®³çç vççcç Iççíøççvçí SkçÀocç ®çílçvçç pççiçÉlç nçíTvç Dççvçbo çÆJçYççíj nçíTvç vçç®çÓ }çiç}í. lçíLççÇ} }çíkçÀçbvççÇ l³çç DçmJç}çmç oçíjçÇvçí yççbOçÓvç DçjC³ççlç mççí[Óvç çÆo}í. ``çÆMç<ìçb®çí j#çCç DçççÆCç oá<ìçbvçç . p³çç ÒçcççCçí ÞççÇkç=À<Cççvçí mçJç& iççíkçáÀ}Jççmççdzççb®çí j#çCç kçÀªvç DççHçu³çç iççíHçç} Oçcçç&®çí Hçç}vç kçíÀ}í l³çç®ç ÒçcççCçí ÞççÇHçço JçuuçYççvççÇ cççbçÆ$çkçÀ箳çç ³ççíiç MçÊçÀçÇ}ç çÆl箳çç Dçç%çí ÒçcççCçí kçÀª çÆo}í. oámçN³çç cçb$ççvçí l³ççvçí DçmJç}箳çç mççN³çç MçÊçÀçÇ mJçlç: DççkçÀøçÓ&vç Içílçu³çç. lçí Dççc箳ççMççÇ Òçícççvçí jçnçÇ Hçjblçá Dççc箳çç Mç$çbÓvçç l³çç®ççÇ YççÇlççÇ Jççìí. cççÇ ÞççÇHçço mJççcççR®çí vççcç IçíC³ççmç mçájJççlç kçÀjlçç®ç lçí cççí"îçç Dççvçboçvçí vçç®çÓ }çiç}í.Dçç}í. ³çç HççHçkçÀcçç&cçáUí l³çç}ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççRvççÇ ³ççíi³ç lçí Mççmçvç kçíÀ}í. ÒççÆlçJçøçç&ÒçcççCçí vç kçíÀu³ççcçáUí jçiççTvç.

Þç×ç³çáÊçÀ Dçblç:kçÀjCççvçí mçíJçç kçÀjlççlç l³ççb®³ççJçj ÞççÇ mJççcççR®çí kç=ÀHççs$ç mçoÌJç Dçmçlçí. lççí cççbçÆ$çkçÀ çÆkçÀlççÇnçÇ çÆJçøççjçÇ mççHç Dçmç}ç lçjçÇ l³çç}ç DççHçu³çç cçb$çmççcçL³çç&vçí JçMç kçÀªvç Içílç Dçmçí. lçí lççÇvç vççiç JçjçÇ} Içìvçívçblçj Dççc箳çç IçjçÇ®ç jçnè }çiç}í. lçí vççiç kçÀçí"Óvç Dçç}í nçílçí. l³çç pççiçímç Hçb®ççvççÇ çÆJçJççoiç´mlç DçMççÇ IççíøççÇlç kçíÀ}çÇ nçílççÇ.'' lççí cçvçá<³çªHççÇ DçmJç} Hçá{í cnCçç}ç. cç}ç cççvçJççÇ oín çÆcçUç}í}ç Hççnèvç mçJç& YçÊçÀ içCççbvçç Dçl³çblç Dçç½ç³ç& Jççì}í Jç DççvçbonçÇ Pçç}ç. l³çç®ç JçíUçÇ iççJççlççÇ} ÒççÆlççÆ<þlç J³çÊçÀçÇb®³çç cççí"îçç cçá}çmç mçHç& obMç箳çç KçáCçç . l³çç}ç kçÀçnçR®ç kçÀjlçç ³çílç vçJnlçí. ³çç®ç JçíUçÇ l³çç cçvçá<³çªHççÇ DçmJç}ç®çí ÒççCç Hçb®çlçlJççlç çÆJç}çÇvç Pçç}í.'' ní vççcç mçbkçÀçÇlç&vç ®çç}Ó Dçmçlççbvçç SkçÀ DçodYçálç Içìvçç Iç[}çÇ DçkçÀmcççlçHçCçí lççÇvç vççiç (oíJçlçç) lçíLçí Dçç}í DçççÆCç l³çç vççcçmçbkçÀçÇlç&vççlç lçvcç³çlçívçí [çí}Ó }çiç}í. oíJç DçççÆCç YçÊçÀçb®çbçÇ çEvçoç kçÀjCççN³çç DçççÆCç Hçj-OçvççJçj DççmççÆÊçÀ "íJçCççN³çç }çíkçÀçbvçç lçí ³ççíi³ç lçí Mççmçvç kçÀjC³ççmç ®çákçÀlç vççnçÇlç. l³ççb®ççÇ Dççcnç}ç Jç oámçN³çç oÊç YçÊçÀçbvçç çÆYçlççÇ Jççìlç vçmçí Hçjblçá oámçN³çç }çíkçÀçbvçç cçç$ç l³ççb®ççÇ çÆYçlççÇ Jççìí Jç lçí Dççc箳çç IçjçÇ ³çílç vçmçlç. Dççcnçmç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç vççcçmcçjCçç®çí®ç mçlçlç O³ççvç nçílçí Jç l³ççb®çç®ç pççÇJçvçç}ç DççOççj nçílçç. l³çç JçíUçÇ DççcnçÇ l³çç çÆvçjHçjçOç mçHç祮çí j#çCç kçÀjçJçí DçMççÇ ÞççÇHççoç®çí ®çjCççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ. lçí ÞççÇmJççcççÇ®çç cççí"îççvçí pç³ç pç³ç kçÀçj kçÀª }çiç}í. l³çç cçvçá<³ç ªHççlççÇ} DçmJç}çJçj mçJç& Mççm$ççíÊçÀ Hç×lççÇvçí oçn mçbmkçÀçj kçÀjC³ççlç Dçç}í. Jç çÆJççÆ®ç$ç nçJçYççJç kçÀjçÇlç nçílçç. Lççí[îçç®ç JçíUçlç lççí DçivççÇ HçÓCç&HçCçí Mççblç Pçç}ç.³çç çÆJçJççoçmHço pççiççÇ SkçÀ vççiçç®çí JççªU nçílçí. lçíLçí Dçç}íu³çç vççiççbvççÇ l³çç cçÉlç oínçmç lççÇvç ÒçoçÆ#çCçç Iççlçu³çç Jç çÆvçIçÓvç içí}í.Mççmçvç'' Dçmçí yç´çÇo Dçmç}íu³çç mJççcççÇ®ççÇ pçí Dçvçv³ç YççJççvçí. ``cççÇ ÞççÇ mJççcççR®³çç vççcçmcçjCç Hççjç³çCççvçí mçodiçlççÇmç ÒççHlç Pçç}çí. l³çç cççbçÆ$çkçÀçvçí iççJççlççÇ} ÒççÆlççÆ<þlç J³çÊçÀçÇ yçjçíyçj ³çíTvç Dççc箳çç IçjçpçJçU Dçmç}íu³çç JççªU箳çç ®ççjçÇ yççpçÓvççÇ Dççiç }çJç}çÇ. lçí mçHç& p³çç çÆoMçívçí pççlç nçílçí lçíLççÇ} DççÆivç ÞççÇHççob箳çç kç=ÀHçívçí Lçb[ Pçç}í}ç Dçmçí. l³ççcçáUí l³çç çÆJçJçççÆolç YçÓcççÇ®çç çÆvçCç&³ç mççjKçç Hçá{í {kçÀ}}ç pççlç nçílçç. lçmçí®ç mçHç&obMç Pçç}íu³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ J³çÊçÀçÇ}ç DççHçu³çç cçb$çMçÊçÀçÇvçí çÆpçJçblç kçÀjçÇlç Dçmçí. DçççÆCç Dçç½ç³ç& cnCçpçí DççÆivçoíJçlçívçí l³çç lççÇvnçÇ mçHçç&mçç"çÇ cççiç& cççíkçÀUç kçÀªvç çÆo}ç nçílçç. l³çç mçHçç¥vçç cççju³ççmç HççHç }çiçí} Dçmçí DççcnçÇ l³çç}ç oÓj GYçí jçnèvç mççbiçlç nçílççí.'' vççiçHçb®çcççÇ®³çç çÆoJçMççÇ SkçÀ cççbçÆ$çkçÀ Dççc箳çç iççJççlç Dçç}ç. l³ç箳çç lçUnçlççJçj iç©[ç®çí çÆ®çvn nçílçí. l³çç cçb$ç箳çç ÒçYççJççvçí lçí çÆlçvnçÇ mçHç& JççªUçlçÓvç yççníj Dçç}í. Dççc箳çç YççTyçboçvççÇ iççJççlççÇ} ÒççÆlççÆ<þlç }çíkçÀçvçç Oçvçç®çí Òç}çíYçvç oçKçJçÓvç DççHç}ímç kçÀªvç Içílç}í nçílçí. nçÇ cçb$ç çÆJçÐçç l³ççmç ÒççHlç Dçmçu³ççvçí mççjí iççJçkçÀjçÇ l³ç箳çç Hçá{í vçlçcçmlçkçÀ nçílç Dçmçlç. ní ¢<³ç Hççnèvç l³çç cççbçÆ$çkçÀç®çí Dçvçá®çj HçUÓvç içí}í. Hçjblçá DççcnçÇ lçíLçí kçÀçnçÇ®ç kçÀª MçkçÀlç vçJnlççí. DçMççÇ l³çç®ççÇ ÒççÆmç×çÇ nçílççÇ. oÓOç Içç}CççN³çç kçÀçbnçÇ }çíkçÀçbvçç cççnçÇlç nçílçí kçÀçÇ l³çç JççªUçlç SkçÀnçÇ vççiç vççnçÇ. kçÀMççmçç"çÇ Dçç}í ³çç®çç kçÀçíCçç}ç®ç DçLç&yççíOç Pçç}ç vççnçÇ. lççí l³çç DççiççÇpçJçU yçmçÓvç pççíj pççíjçlç cçb$ççí®®ççj kçÀjçÇlç nçílçç. l³çç cççbçÆ$çkçÀç®çí iççJççlççÇ} ÒççÆlççÆ<þlç }çíkçÀçbvççÇ yççí}çTvç mJççiçlç kçíÀ}í. l³çç JçÉ× obHçlççÇ®³çç IçjçpçJçUçÇ} kçÀçnçÇ pçcççÇvç l³ççb®³çç YççTyçboçvççÇ Dçv³çç³ççvçí }áyçç[}çÇ nçílççÇ. vççiçHçb®çcççÇ}ç }çíkçÀ l³çç JççªUçlç oÓOç DççCçÓvç Içç}çÇlç. oÓOç Içç}Cççjí YçççÆJçkçÀ pçvç ``vççiçoíJçlçç vççiçoíJçlçç Dççcç®ççÇ mçbkçÀìí oÓj kçÀj'' DçMççÇ vçcç´ ÒççLç&vçç kçÀjçÇlç Dçmçlç. DççHçu³çç HççHç kçÀcçç&Jçj Hç½ççlççHç nçíTvç Jç ³ççíi³ç lççÇ çÆMç#çç Yççíiçu³ççvçblçj kçÀçbnçÇ oá<ì }çíkçÀ mJççcççR®çí YçÊçÀ Pççu³çç®ççÇ GoçnjCçí Dççnílç. lççí cççí"îççvçí cçb$ççí®®ççj kçÀjçÇlç nçílçç Hçjblçá l³çç®çç kçÀçbnçÇ®ç GHç³ççíiç nçílç vçJnlçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç. lçí p³çç cççiçç&vçí Dçç}í nçílçí l³çç cççiçç&vçí çÆvççÆJç&Ivç HçCçí çÆvçIçÓvç içí}í. Hçjblçá DççcnçÇ HçççÆn}í kçÀçÇ l³çç cççbçÆ$çkçÀç®ççÇ cçb$ççÆJçÐçç #ççÇCç nçílç nçílççÇ. SkçÀoç vççiçHçb®çcççÇ®³çç JçíUçÇ DççcnçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbvçç vçÌJçíÐç oçKçJçÓvç vççiçç®ççÇ ÒççLç&vçç kçÀjlçç®ç l³çç JççªUçlçÓvç lçí lççÇvç vççiç Dçç}í Jç DççcnçÇ "íJç}í}í oÓOç çÆHçTvç Hçjlç l³çç JççªUçlç çÆvçIçÓvç içí}í. Hçjblçá l³çç pçcççÇvççÇJçj YççpççÇHçç}ç }çJçC³çç®ççÇ HçjJççvçiççÇ çÆcçUç}çÇ nçílççÇ. DçMççÇ iç©[jíøçç Dçmç}íu³çç J³çÊçÀçÇmç mçHç& JçMç nçílççlç Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní. ní ¢<³ç HçççÆnu³ççvçblçj cçç$ç l³çç JççªUçlç oÓOç Içç}C³ççmç kçÀçíCççÇ Dçç}í vççnçÇ. Yçpçvç mçá© kçÀjlçç®ç lçí vççiç lçvcç³çlçívçí [çí}Ó }çiçlç.

l³çç cççb$ççÇkçÀ箳çç nçlççJçjçÇ} lççÇ iç©[jíøçç nUÓ nUÓ }nçvç nçílç Dç¢<³ç Pçç}çÇ. ní mçiçUí kçÀjC³ççcççiçí ÞççÇ mJççcççR®ççÇ DçiççOç }çÇ}ç çÆomçÓvç ³çílçí. lçí mçppçvççb®çç G×çj DçççÆCç oápç&vççvçç ³ççíi³ç lçí Mççmçvç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. ÞççÇHççoçb®çí Dçl³çblç Þç×ç DçççÆCç YççÆÊçÀ³çáÊçÀ Dçblç:kçÀjCççvçí vççcçmcçjCç kçíÀu³ççmç. JççlççJçjCççlç mççjçÇkçÀ[í oá:Kçç®ççÇ kçÀUç Hçmçj}çÇ nçílççÇ. l³çç cççbçÆ$çkçÀçvçí Hçá<kçÀU cçb$ççí®®ççj kçíÀ}ç Hçjblçá kçÀçnçÇ®ç GHç³ççíiç Pçç}ç vççnçÇ. iççJççlççÇ} }çíkçÀçbvçç KçÓHç YççÇlççÇ Jççì}çÇ. Lççí[îçç®ç JçíUçlç l³çç®çí MçjçÇj mçHçç&®³çç çÆJçøççvçí kçÀçUí çÆvçUí Pçç}í. pçWJnç l³ç箳çç cçvçç®çí HççÆjJçlç&vç Pçç}í lçWJnç l³çç®çç ÜíøççivççÇ Mççblç Pçç}ç. ³çç Yç³çbkçÀj mçbkçÀìçlçÓvç kçíÀJçU ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç®ç DççHç}çÇ mçáìkçÀç kçÀª MçkçÀlççÇ} Dçmçç l³ççbvçç ¢{ çÆJçéççmç Jççìlç nçílçç. mçá³ççxo³ç nçíC³ççHçáJçça®ç l³çç iç´çcç ÒçcçáKç箳çç OççkçÀìîçç cçá}çmç GÊçcç ¢<ìçÇ ÒççHlç Pçç}çÇ. çÆvçmlçípç Pçç}í}ç cççbçÆ$çkçÀ DçuHççJççÆOçlç®ç içlçÒççCç Pçç}ç. mççjçÇ yç´ïççb[í ³çç çÆoJ³ç çÆkçÀjCççbvççÇ HççÆJç$ç Pçç}çÇ nçílççÇ. Dçiççí®çj Dçmç}í}í mJççcççÇ ÒçkçÀì nçíTvç mçJçç&vçç oMç&vç oílç. lçí Içílçu³ççJçj lççí cççbçÆ$çkçÀ Dçl³çblç Dççvçboçvçí vçç®çÓ }çiç}ç. ``Dçvçv³ç YççJççvçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç MçjCç pççTvç l³ççb®çí vççcçmcçjCç kçíÀu³ççmç lçácç®ççÇ oçívnçÇ cçá}í HçÓJç& çqmLçlççÇlç ³çílççÇ}. SkçÀç MçvççÇJççjçÇ mçç³çbkçÀçUçÇ ÞççÇHççoçb®³çç vçÌJçíÐççmçç"çÇ kçíÀ}í}ç n}Jçç Òçmçço cnCçÓvç mçJçç¥vçç oÊççvçboçvççÇ çÆo}ç. l³çç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç mJçªHçç®ççÇ kçÀuHçvçç Dçç}çÇ nçílççÇ lççí ÞççÇHççoçb®³çç ®çjCççbJçj vçlçcçmlçkçÀ Pçç}ç. ÞççÇHçço箳çç kç=ÀHçívçí l³çç cççbçÆ$çkçÀçlççÇ} oá<ìYççJç DççÆivç®çç mHçøç& nçílçç®ç pçUÓvç KççkçÀ Pçç}ç. DçvçíkçÀ cçnçvç mçbv³ççmççÇ Jç çÆoiçbyçj çÆJçYçÓlççÇbvçç l³ççvçí $ççmç çÆo}ç nçílçç.çÆomçÓvç Dççu³çç. çÆ®çlçíJçj lçí MçjçÇj "íTvç DççÆivç mçbmkçÀçjçmç ÒççjbYç kçÀjlçç®ç SkçÀ cççí"í Dçç½ç³ç& Iç[}í. iççJççlççÇ} Hçb®ççvççÇ l³çç JçÉ× obHçlççÇ®ççÇ pçcççÇvç l³ççbvçç®ç çÆcçUçJççÇ Dçmçç v³çç³ç çÆo}ç. ÞççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçççÆCç ÞççÇ mJççcççÇ mçcçLç& ³çç lççÇvç vççbJçç®çí mçbkçíÀlçªHç . çÆkçÀlççÇ lçjçÇ mçHç祮³çç l³ççvçí DççHçu³çç cçb$ç çÆJçÐçívçí DççnáçÆlç çÆou³çç. }nçvç yççUçmç DççHçu³çç DççF&®³çç kçáÀMççÇlç pçmçí Dçç¼çooç³çkçÀ Dççjçcçoç³çkçÀ Jççìlçí lçmçí®ç ÞççÇHççoçb®³çç ®çjCççbJçj vçlçcçmlçkçÀ nçíCççN³çç YçÊçÀçbvçç Jççìlç Dçmçí. lççí l³çç®çí DççÆivç HççmçÓvç j#çCç kçÀjC³ççmçç"çÇ Dççj[ç Dççíj[ kçÀª }çiç}ç. l³çç cççbçÆ$çkçÀç®çí HçççÆLç&Jç MçjçÇj iççJçç ÒçcçáKççb®³çç Içjçmçcççíj "íJç}í nçílçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç }nçvç Dçmçlççvçç l³ççb®ççÇ DççF& l³ççb®³çç Dççpççíyççb®³çç Içjçlç Dçmç}íu³çç DççÌoábyçj箳çç JçÉ#ççKçç}çÇ yçmçÓvç ®ççboçÇ®³çç Yççb[îççlç n}Jçç oílç Dçmçí. ³çç mçJçç&®çç l³çç}ç Hç½ççlççHç Pçç}ç nçílçç. lççí cççbçÆ$çkçÀ çÆ®çlçíJçªvç G"Óvç l³çç iççJç ÒçcçáKççb®³çç IçjçÇ G[îçç cççjçÇlç®ç Dçç}ç. mçç}çíkçw³ç DçççÆCç mçççÆcçH³ç cçáçÆÊçÀ Òçoçvç kçÀjCççjí nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ }çÇ}ç kçÀçíCçl³çç ÒçmçbiççÇ kçÀMççÇ Jç kçÀçíCçç}ç mçnç³³çYçÓlç nçíF&} ní mçcçpçÓvç ³çílç vççnçÇ. oámçN³çç cçá}ç®ççÇ ¢<ìçÇ HçÓCç&HçCçí vç<ì Pçç}çÇ. ÞççÇHçço JçuuçYç çÆoiçbyçjç'' ³çç Yçpçvççvçí mççjç Dççmçcçblç Yçªvç ìçkçÀ}ç. DççcnçÇ mçJçç&vççÇ pçcçÓvç l³çç cçáK³ç箳çç IçjçÇ oÊç cçnçlc³ç JçCç&vç kçÀjCççjí kçÀçÇlç&vç kçíÀ}í. DçJçOçÓlç.'' Dçmçí DççcnçÇ l³ççbvçç mççbçÆiçlç}í. l³çç cççbçÆ$çkçÀ箳çç cçÉlç oínçlç ®çÌlçv³çç®çç mçb®ççj Pçç}ç. lççí cççbçÆ$çkçÀ mçJç& mçbiç HççÆjl³ççiç kçÀªvç mççOçá nçíTvç oÓjoíMççÇ çÆvçIçÓvç içí}ç. lççÇvç mçHç&jçpç Dçmç}íu³çç JççªUçlçÓvç lççÇvç DççÌoábyçjç®ççÇ Pçç[í GiçJç}çÇ. DçbMççJçlççj DçççÆCç cçnççÆmççÆ× ÒççHlç cçnç³ççíiççÇ mçá×ç ³çç çÆoJ³ç çÆkçÀjCççbvççÇ HççÆJç$ç nçílç nçílçí. DçççÆCç SkçÀ Mçá×çlcçç l³çç }çkçÀ[çcçOçÓvç yççníj Dçç}ç. iççJççlççÇ} mçJç& }çíkçÀ OççJçlç OççJçlç ³çíTvç DççíkçwmççyççíkçwMççÇ j[Ó }çiç}í Hçjblçá DççcnçÇ kçÀª MçkçÀ}çí vççnçÇ. l³çç cççbçÆ$çkçÀç®çç cçÉlçoín mcçMççvçYçÓcççÇlç Dçbl³ççÆJççÆOçmçç"çÇ vçí}ç. kçÀçbnçÇ kçÀçUçvçblçj oÊççvçbo DçJçOçÓlç mçbv³ççmççÇ Dççc箳çç IçjçÇ Dçç}í. l³ççvçblçj ``oÊçç çÆoiçbyçjç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç. ní mçbv³ççmççÇ DççÌoábyçj JçÉ#ççKçç}çÇ O³ççvç kçÀjçÇlç Dçmçlç. ÞççÇHçço ÒçYçbÓ®³çç mLçÓ} ªHççlççÇ} DçççÆCç mçá#cç ªHççlççÇ} çÆoJ³ç çÆkçÀjCç mççjí JççlççJçjCç Dçl³çblç Mççblç DçççÆCç HççÆJç$ç kçÀjçÇlç nçílçí. Dçl³çblç HççHççÇ Dçmç}í}ç lççí cççbçÆ$çkçÀ ÞççÇHçço JçuuçYççb®³çç vççcçmcçjCççb®³çç mçbçÆkçÀlç&vççlç jbiçÓvç içí}ç. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ DççHç}í GÊçjçdzç l³çç}ç HççbIçjC³ççmç çÆo}í. l³ççlçÓvç çÆvçIçCççjí çÆoJ³ç çÆkçÀjCç mçç³çáp³ç. Dççcç®çí YççTyçbo YççÇlççÇvçí LçjLçj kçÀçHçlç nçílçí. mJççcççR®³çç mççÆ®®çoçvçbo DçÜÌlç mJçªHççlç Dçmç}í}ç cçnçkçÀçjCç oín cçnlç çÆJçÞççblççÇlç nçílçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç vçÌJçíÐç箳çç oáOççvçí cççí"îçç cçá}çmç Mçá× Dçç}çÇ DçççÆCç Lççí[îçç JçíUçlç®ç lççí HçÓJç&Jçlç çÆvçjçíiççÇ Pçç}ç. l³çç cççbçÆ$çkçÀç®ççÇ cçb$ççÆJçÐçç HçÓCç&HçCçí }áHlç nçíTvç lççí çÆvçmlçípç nçíTvç pçcççÇvççÇJçj Hç[}ç. l³çç}ç ÞççÇHççoJçuuçYç çÆoiçbyçj DçJçmLçílç Dçmçu³çç mççjKçí çÆomçlç nçílçí l³çç}ç Jççì}í kçÀçÇ DççHçCç kçíÀ}íu³çç HççHççb®çí kçÀcç&HçÀ} cnCçÓvç mJççcççÇ lçmçí çÆomçlç Dççnílç.

mçbHçÊççÇ DçççÆCç Dçvçv³ç mçcççOççvç ÒççHlç nçíF&}. ³çç HçáC³çÒço JçÉ#ç箳çç iço& sç³çílç JçÉ#ççKçç}çÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç cçÓlçça®çç ÒççCçÒççÆlç<þç kçÀªvç l³ççJçj SkçÀ mçáboj mçí cçbçÆoj yççbOçC³ççlç Dçç}í.Dçmçí lççÇvç DççÌoábyçj JçÉ#ç nçílç.) ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç nç JçÉÊççblç SíkçÓÀvç cççPççÇ YçkçwlççÇ DçpçÓvç ¢{ Pçç}çÇ DçççÆCç cççÇ Hçá{®³çç ÒçJççmççmçç"çÇ kçáÀªiç·çÇ®³çç çÆoMçívçí çÆvçIçç}çí. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ . (³çç mçbkçíÀlçªHççÇ JçÉ#ç箳çç yççÇpççb®çí HçÀ}mJçªHç cnCçÓvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç iççbJççlç SkçÀ DççÌoábyçj JçÉ#ç Dççní. ³çç cçbçÆojç®ççÇ DçMççÇ K³ççlççÇ Dççní kçÀçÇ pçí YçÊçÀ MçvççÇJççjçÇ ÒçoçíøçkçÀçUçÇ n}J³çç®çç vçÌJçíÐç oçKçJçlççÇ} l³ççvçç mçJç& mçáKçí.

l³çç m$ççÇvçí cççP³çç Hçç³ççJçj [çíkçíÀ "íTvç çÆlç®çí l³çç oçívç jçkçÀì Hçá©øççbHççmçÓvç j#çCç kçÀjC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ lçí ¢<³ç Hççnèvç cççPçç ®çínjç Hççb{jç Hç[}ç. lçí cnCçç}í. lçÓ çÆvçYç&³çlçívçí G"Óvç GYççÇ jnç. mçJç& jçíiççbcçO³çí nç Dçl³çblç Yç³çbkçÀj Dçmçç jçíiç Dççní.``Dçjí. SkçÀ MçáYç Jççlçç& cçç$ç mççbiçlççí. l³çç}ç lçácnçÇ mJçlç: DççHçu³çç kçÀcçç¥vççÇ Dççcçb$çCç oílç Dççnçlç ³çç®ççÇ cç}ç kçÀçÇJç ³çílçí. nçÇ m$ççÇ mçoç®ççjçÇ Dçmçu³ççvçí çÆlçvçí lçácç®çí cnCçCçí cççv³ç kçíÀ}í vççnçÇ. lçácnçÇ çÆl箳ççkçÀ[í JççF&ì YççJçvçívçí içí}ç nçílçç Hçjblçá Dççlçç lçácnçmç DççHçu³çç JççF&ì kçÀcçç&®çç Hç½ççlççHç nçílççí Dççní. l³çç m$ççÇ®³çç cççiçí Dçç}í}í Hçá©øç cççP³ççkçÀ[í Dçç½ç³çç&vçí Hçnçlç nçílçí. Dççcç®çç pçvcç yç´çïçCç kçáÀ}çlç Pçç}ç Hçjblçá yç´çïçCçlJç DççcnçÇ HçÓCç&HçCçí çÆJçmçªvç içí}çí DçççÆCç Yç´<ì Pçç}çí. DççHçCççmç Dç%ççlç Dçmçí ³çç HçÉLJççÇJçj kçÀç³ç Dççní ? DççHçCç çÆJç®ççj}í cnCçÓvç mççbiçlççí. cççPççÇ YççÆJç<³çJççCççÇ vçkçwkçÀçÇ®ç KçjçÇ nçíF&} Dçmçç l³ççbvçç ¢{ çÆJçéççmç Jççì}ç. l³çç oçívç yç}Mçç}çÇ Hçá©øççb®³çç lçá}vçílç cççPççÇ MçjçÇj³ç<ìçÇ DçiçoçÇ®ç çÆkçÀjkçÀçíU nçílççÇ lçjçÇ cççPçí Oç̳ç& DçççÆCç ¢{lçívçí G®®ççj}í}í Dççéççmçvç SíkçÓÀvç lçí Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pçç}í. cççÆojçHççvç kçÀjCççN³çç lçác箳çç mççjK³çç oápç&vççbvçç cççP³çç yç´çïçCçç®çç DçççÆCç ³çç çÆvçjHçjçOç m$ççÇ®çç JçOç kçÀjCçí kçÀçnçÇ®ç kçÀ"çÇCç vççnçÇ. yç´çïçCç kçáÀ}çlç pçvcç IçíTvç çÆvç}&ppçHçCçí içç³ççÇ®çç JçOç kçÀªvç. l³ççbvççÇ DççHçu³çç ®çákçÀç cççv³ç kçíÀu³çç. lçí cnCçç}í ``cçnçjçpç DççHçCç çÆ$çkçÀç}oMçça Dççnçlç. Hçjblçá Dççc箳çç mçáoÌJççvçí DççHçCçç mççjK³çç cçnçvç Hçá©øç箳çç oMç&vçç®çç }çYç Pçç}ç. ³çç mçJç& oájç®ççjçcçáUí DççcnçÇ oájçlcçç Pçç}çí. ®ççbiçu³çç cççiçç&vçí DççHçCç içíu³ççmç ®ççbiç}çÇ HçÀUí çÆcçUlççÇ}. lçÓ ®ççbiçu³çç yççí}çvçí Dççc箳çç cççiçç&lçÓvç oÓj nçí. JççF&ì cççiçç&vçí içíu³ççmç JççF&ì DçvçáYçJç ³çíCççj. mçcççíjçÇ} ìíkçÀ[çÇJçj Hç¨ççmçvç Içç}Óvç yçmç}íu³çç ³çç m$ççÇmç Hççnèvç Dççc箳çç cçvççblç JççF&ì çÆJç®ççj Dçç}í Hçjblçá çÆlçvçí mHç<ì vçkçÀçj çÆou³ççvçí Dççcç®çç DççÆYçcççvç oáKççJç}ç Jç DççcnçÇ jçiççvçí çÆl箳çç cççiçí çÆvçIçç}çí. p³ççíçÆlç<³ç Mççm$çç®çí kçÀçnçR®ç %ççvç vçmç}í}ç cççÇ l³ççb®³çç ¢<ìçÇvçí SkçÀ çÆJçÜçvç YççÆJç<³çJçíÊçç "j}çí. oájç®ççjçÇ }çíkçÀçbHççmçÓvç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç lçáPçí vçkçwkçÀçÇ®ç j#çCç kçÀjlççÇ}. lçácç®ççÇ HççHçí Hçjcçíéçj #çcçç kçÀjí} çEkçÀJçç vççnçÇ lçí cççÇ mççbiçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. cççP³çç mççjKçç Içjçoçjç HççmçÓvç oÓj DçççÆCç Hçj Òççblççlç Dçmç}í}ç yç´çïçCç. l³ççb®çí çÆoJ³ç ®çjCç .'' cççPçí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç lçí DççHç}í mççjí Içç[mç njJçÓvç DçiçoçÇ çÆvçmlçípç Pçç}í.'' cççÇ Hçá{í ³çíCççN³çç mçJç& HççÆjçqmLçlççÇmç mççcççíjí pççC³ççmç lç³ççj nçílççí. iççF&®çí cççbmç KççC³ççlç Dççcnçmç Dççvçbo Jççìí. ³ççlç MçbkçÀç®ç vççnçÇ. iççícççbmç Yç#çCç kçÀªvç. cççÇ Hçá{í l³ççbvçç cnCçç}çí ``lçácnçÇ ³çç m$ççÇ®çç JçOç kçíÀu³ççmç lçlkçÀçU kçáÀ<ì jçíiççvçí $çmlç Jnç}. çÆl箳çç cççiççícççiç nçlççlç kçÀç"çÇ IçíTvç oçívç ¬çÓÀj yççÆ}<þ Hçá©øç ³çílç nçílçí.``ní yç´çïçCçç ! DççcnçÇ ³çç oájç®ççjçÇ m$ççÇ}ç cççjC³ççmçç"çÇ Dçç}çí Dççnçílç. cççÇ ní mççjí lçác箳çç çÆnlççmçç"çÇ mççbiçlç Dççní. çÆlç®ççÇ cçvç:çqmLçlççÇ yçjçíyçj vçmçu³ççvçí lççÇ kçÀçnçÇ lçjçÇ DçmHç<ìmçí Dççíj[lç nçílççÇ. lççÇ cççP³ççpçJçU ³çílçç®ç cç}ç çÆlç®ççÇ Dçl³çblç YççÇlççÇ JççìÓvç cççPçí nçlç Hçç³ç LçjLçj kçÀçbHçÓ }çiç}í. pçJçU®ç Dçmç}íu³çç SkçÀç JçÉ#ç箳çç sç³çílç DççcnçÇ yçmç}çí cççÇ l³ççbvçç l³ççb®çç pççÇJçvçJçÉÊççblç mççbiçC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. kçÀç³ç JççF&ì Dççní ³çç®çç çÆvçCç&³ç kçÀjCççjçÇ mçodmçlç çÆJçJçíkçÀ yçáçÆ× oíJççvçí cççvçJçç}ç çÆo}çÇ Dççní. DççcnçÇ çíIçí mçKKçí yçbOçá. cççÇ mççbçÆiçlç}í}çÇ l³ççb®³çç yçÎ}®ççÇ çÆJçOççvçí KçjçÇ Dçmçu³ççvçí.'' lçWJnç cççÇ cnCçç}çí ``yççyççbvççí kçÀç³ç ®ççbiç}í. lçÓ pçj cçO³çí Hç[}çmç lçj lçá}ç mçá×ç cççªvç ìçkçÓÀ. $çÌ}çíkçw³çç®çí DççjçO³ç oÌJçlç Dçmç}í}í çÆ$çcçÓçÆlç& mJçªHç DçmçCççjí ÞççÇ oÊçÒçYçÓ mçO³çç cççvçJç ªHççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççJççvçí kçáÀ©iç·çÇ ³çç iççJççÇ JççmlçJ³ççmç Dççnílç. l³çç m$ççÇ®çí j#çCç kçÀmçí kçÀª MçkçÀCççj nçílçç ? l³çç JçíUçÇ cççP³çç lççW[Óvç Dç®ççvçkçÀHçCçí Godiççj çÆvçIçç}í ``ní cççlçí ! lçá}ç IççyçjC³çç®çí cçáUçÇ®ç kçÀçjCç vççnçÇ. l³ççlç®ç cççÆojçHççvçç®çí Yç³çbkçÀj J³çmçvç Dççcnçmç pç[}í.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -17 ÞççÇvççcççvçboç®çí oMç&vç cççÇ kçáÀ©iç·çÇ}ç pççlç Dçmçlççvçç cççiçç&lç SkçÀ m$ççÇ kçíÀmç cççíkçÀUí mççí[Óvç çÆJççÆ®ç$ç nçm³ç kçÀjçÇlç cççP³çç pçJçU Dçç}çÇ. ³çç oá<ì. ³çç mçJç& oáiçá&Cççb®çç J³ççÆYç®ççjçÇ Jçlç&vççvçí kçÀnj®ç Pçç}ç. lçácç®ççÇ ¢<ìçÇ oçíøçHçÓCç& Dçmçu³ççvçí lçácnç}ç lççÇ m$ççÇ oájç®çççÆjCççÇ Jççì}çÇ.'' l³çç oá<ìçb®çí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç cççP³ççlç SkçÀç DçodYçÓlç MçÊçÀçÇ®çç mçb®ççj Pçç}ç DçççÆCç cççÇ cnCçç}çí.

l³ççcçáUí®ç çÆl箳çç HçlççÇmç vçHçábmçkçÀlJç ÒççHlç Pçç}í. pç³ç içá©oíJç oÊç Dçmçç pçHç kçÀjçÇlç nçílçí. lçÓ içí}ç vççnçÇmç lçj SkçÀ oiç[ IçíTvç lçá}ç cççªvç ìçkçÀçÇvç. ³çç DççJççjçlç®ç SkçÀ DççÌoábyçjç®çí Pçç[ nçílçí. ÞççÇ içá©oÊç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHççlç YçÓlç}çJçj DçJçlçj}í DçmçÓvç mçO³çç lçí kçáÀjJçHçÓj #çí$ççlç JççmlçJ³ç kçÀjçÇlç Dççnílç. ÞççÇ oÊç ÒçYçáb®çç YçÊçÀ Dççní. cççÇ mçO³çç kçáÀjJçHçÓj}ç pççlç Dççní. cççbçÆ$çkçÀçvçí cç}ç çÆo}í}ç $ççmç kçÀçíCçç}ç mççbiçCççj nçílçí ? cççbçÆ$çkçÀç®ççÇ kçíÀ}í}çÇ nl³çç iççJççlççÇ} mçJç& }çíkçÀçbvççÇ HçççÆn}çÇ nçílççÇ. ``Dççc箳çç iççJççlç SkçÀ cççbçÆ$çkçÀ Dçç}ç nçílçç. Lççí[îçç JçíUçHçÓJçça®ç cççÇ SkçÀç cççbçÆ$çkçÀç}ç cççj}í nçílçí. cççÇ cççP³çç YççJççkçÀ[í pççTvç lçíLçÓvç Hçá{í kçáÀjJçHçÓj}ç pççF&vç. lççí cççP³ççJçj vçkçÀçí lçí oçíøççjçíHçCç kçÀjçÇlç Dçmçí p³çç cçáUí cç}ç Dçl³çblç cççvççÆmçkçÀ HççÇ[ç nçíF&. ní Pçç[ oÊç ÒçYçÓbvçç Dçl³çblç çÆÒç³ç Dçmçu³çç®çí cççÇ SíkçÀ}í nçílçí. DçMçç yççlçc³çç DççiççÇÒçcççCçí ®ççínçÇkçÀ[í HçìkçÀvç Hçmçjlççlç. lçáPççÇ F®sç Dçmçu³ççmç cççP³çç yçjçíyçj ³çí. cççÇ cçç$ç l³çç®ççÇ cçvççíYççJçí mçíJçç kçÀjçÇlç Dçmçí. vçblçj lçácnçÇ l³çç®çç çÆJçJççn oámçN³çç kçÀv³çíyçjçíyçj }çJçÓvç Ðçç. ``lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? lçÓ ³çíLçÓvç çÆvçIçÓvç pçç. çÆlç®çç HçlççÇ mçá×ç ®ççbiç}ç mçMçÊçÀ nçíF&}. cççÇ oÊç çÆoiçbyçj. cççí"çÇ cççCçmçí l³ççmç mçcçpççJçC³çç®çç KçÓHç Òç³çlvç kçÀjçÇlç. DçiçoçÇ }nçvç Jç³ççlç®ç cççPçç çÆJçJççn Pçç}ç. cççP³çç mçcçm³ççb®çí mçcççOççvç nçíCççj vçJnlçí. cççÇ cççníjçÇ pççC³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç Hçjblçá lçíLçí pççC³ççvçí. oÓj oÓj Hçmçj}íu³çç oÊç YçÊçÀçbvçç nçÇ Jççlçç& kçÀUçJççÇ cnCçÓvç lçí vççÆJçvç vççÆJçvç }çÇ}ç kçÀjçÇlç Dçmçlççlç. Hçjblçá lçíJç{îççlç lççí cççbçÆ$çkçÀ Dçç}ç DçççÆCç l³ççvçí cç}ç Dçç[Jç}í Jç JççF&ì vçpçjívçí cççP³ççkçÀ[í Hççnè }çiç}ç. Hçjblçá lççí kçÀçíCçç®çí®ç SíkçÀlç vçmçí. ``DççHçCç cççPçí ³çç oá<ì HççHççÇ }çíkçÀçbHççmçÓvç j#çCç kçíÀ}ílç. cççP³çç MçjçÇjçlç YçêkçÀç}çÇ®ççÇ MççÆÊçÀ Òçiçì Pçç}çÇ nçílççÇ. oÊç çÆoiçbyçj. l³çç}ç p³ççíçÆlçøçMççm$çç®çí ®ççbiç}í %ççvç nçílçí. oÊç ÒçYçÓb®çí vçámçlçí mcçjCç kçíÀ}í lçjçÇ lçí YçÊçÀçb®³çç cçolççÇmçç"çÇ IççJçÓvç ³çílççlç Dçmçí cççÇ SíkçÀ}í nçílçí.'' l³çç p³ççíçÆlç<³ç箳çç mççbiçC³ççJçj ¢{ çÆJçéççmç "íTvç cççP³çç mççmçÓ mççmçN³ççbvççÇ cç}ç IçjçlçÓvç Içç}JçÓvç çÆo}í. cççP³çç MççÇ}j#çCçç mçç"çÇ cç}ç oámçjç cççiç& vçmçu³ççvçí cççÇ lççí oiç[ cççj}ç nçílçç. YççJçpç³ççÇ cççP³ççMççÇ ®ççbiç}í JççiçlççÇ} ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ vçJnlççÇ. cççÇ SkçÀ G®®ç yç´çïçCç kçáÀ}çlç pçvcç}í. lçí mJçlç: ÞççÇoÊç içá© Dççnílç ní çÆmç× kçÀjC³çç®ççÇ pçJççyçoçjçÇ l³ççb®ççÇ®ç . lçí pçj oÊçcçÓlçça Dçmçlçí lçj l³ççbvççÇ cççPçí j#çCç kçíÀ}í Dçmçlçí.'' lççí Jççìmçª cnCçç}ç ``cççF&. çÆlç}ç IçjçlçÓvç yççníj kçÀç{u³ççJçj lçácç®çí mççjí içÉnoçíøç vççnçÇmçí nçílççÇ} Jç cççP³çç HçÓpççDç®çç& HçÀçÆ}lç nçílççÇ}. cççÇ l³çç oçívnçÇ vççiççbvçç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç lçWJnç lçí vççiç oámçjçÇkçÀ[í çÆvçIçÓvç içí}í. cççÇ pçJçU®ç Hç[}í}ç SkçÀ cççí"ç oiç[ G®ç}}ç DçççÆCç l³çç cççbçÆ$çkçÀ箳çç çÆMçjçJçj cççj}ç. cç}ç kçÀçnçÇ®ç cççiç& vçmçu³ççvçí cççÇ cççníjçÇ pççC³ççmç çÆvçIçç}í.lçácç®çç G×çj kçÀjlççÇ}. kçÀç³ç kçÀjçJçí. l³ççbvççÇ kçíÀ}íu³çç sUçcçáUí cççÇ Dçl³çblç $ççmçÓvç içí}í nçílçí. çÆl箳çç nçlçÓvç DçvçíkçÀ Dçcçbiç} kçÀç³çx Iç[}çÇ Dççnílç. cç}ç l³ç箳çç [çíU³ççlç oá<ì Jççmçvçí®çí pJç}blç Dçbiççjí çÆomç}í. Lççí[îçç JçíUçvçí çÆlçvçí mJçlç:mç mççJçªvç Içílç}í Jç Hçá{í mççbiçÓ }çiç}çÇ. l³çç Pçç[çKçç}çÇ yçmç}í Dçmçlççvçç cç}ç içç{ çÆvçêç }çiç}çÇ. cççPçí cçvç Dçl³çblç DçMççblç Pçç}í nçílçí. Lççí[îçç JçíUçvçí pççiççÇ nçíTvç HçççÆn}í lçj cççP³çç oçívç yççpçÓmç oçívç vççiç cççPçí j#çCç kçÀjçÇlç nçílçí. l³çç}ç cççP³çç mççmçÓ mççmçN³ççbvççÇ yççí}çJçÓvç Içílç}í. cççP³çç DççF&JççÆ[}çbvççÇ Òçícççvçí cççPçç mçbYççU kçíÀ}ç Dçmçlçç. l³çç®çí DççF&JççÆ[}. DççHçCç cç}ç çÆHçl³ççmçcççvç Dççnçlç.'' lçíJnç cççÇ cnCçç}í. Hçjblçá oáozJççvçí cççP³çç nçlçÓvç SkçÀç yç´çïçCçç®ççÇ nl³çç Pçç}çÇ nçílççÇ. l³çç Yç³çbkçÀj cççjçvçí cççbçÆ$çkçÀç®çí [çíkçíÀ HçáÀìÓvç lççí lçlkçÀçU cçÉl³çácçáKççÇ Hç[}ç.'' ní mççbiçvççvçç çÆl箳çç [çíU³ççlçÓvç IçU-IçU DçÞçÓ Jççnè }çiç}í. cççP³çç Yççi³ççvçí DççÌoábyçj箳çç kç=ÀHççsç³çílç Dçmçlççvçç cç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí kç=ÀHççs$ç cççP³çç çÆMçjçJçj Dçmçu³çç®ççÇ DçvçáYçÓlççÇ Dçç}çÇ. cççÇ vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç SkçÀ Jççìmç© l³çç JçÉ#ç箳çç sç³çílç çÆJçÞççblççÇmçç"çÇ Lççbyç}ç cççÇ Yç³çYççÇlç nçíTvç l³çç}ç çÆJç®ççj}í. cççÇ Dçl³çblç ¬çÀçíOçç³çcççvç Pçç}í. kçÀçí"í pççJçí lçí kçÀUlç vçJnlçí. ``lçác箳çç yççí}C³ççJçj cççÇ kçÀmçç çÆJçéççmç "íJçÓ ? lçácnçÇ mççbiçlç Dçmç}í}í ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç kçÀçíCç Dççnílç nç çÆJçøç³ç pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ mçá×ç cç}ç içjpç vççnçÇ. kçáÀjJçHçÓj ³çíLçÓvç pçJçU®ç Dççní. l³ççbvçç ³çLççkçÀç}çÇ mçblçlççÇ ÒççHlç nçíF&}. ``nçÇ vççÇ®ç pççlççÇ®ççÇ m$ççÇ Dççní. Hçjblçá cççPçí yçbOçá. cççÇ kçáÀjJçHçájçlç jnçlç Dçmçí. JççÆnvççÇ. çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç HçÓpççDç®çç& kçÀªvç cnCçç}ç. cççPçí oáYçç&i³ç Dçmçí kçÀçÇ cççPçç HçlççÇ cççPçç DççÆlçMç³ç sU kçÀjçÇlç Dçmçí.'' lççÇ m$ççÇ cnCçç}çÇ. l³ççb®³çç DçvçíkçÀ çÆoJ³ç }çÇ}ç cççÇ SíkçÀu³çç Dççnílç. cççÇ jpçkçÀ (OççíyççÇ) kçáÀ}çlç pçvcç}í}ç jçÆJçoçmç. l³ççvçí cççPççÇ kçáÀb[}çÇ cççb[Óvç.

'' l³çç ®ççb[çUç®çí [çíUí }ç} Pçç}í nçílçí. HççÇçÆ"kçÀçHçÓjcçd ³çíLççÇ} kçáÀblççÇ-cççOçJçç®çí oMç&vç IçíTvç yççníj Dççu³ççJçj mçcççíj SkçÀ ®ççb[çU GYçç Dçmç}í}ç çÆomç}ç. Jçíoçb®ççÇ nçÇ DçJçmLçç Pçç}çÇ lçj mççcççv³ç YçÊçÀ l³ççb®³çç yçÎ} kçÀç³ç pççCçÓ MçkçíÀ} ? l³ççb®³çç mJçªHçç®çí %ççvç l³ççbvçç mJçlç:}ç®ç DçmçCççj ³ççlç çÆlçUcçç$ç mçbMç³ç vççnçÇ. lçÓ oíJççb®ççÇ çÆkçÀlççÇnçÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇmç lçjçÇ kçÀçíCççÇ lçá}ç cçolç kçÀjCççj vççnçÇ. mçbv³ççmççíÊçj cççÇ HçÓCç& JçÌjçi³ç OççjCç kçÀªvç HçáC³ç#çí$ç DçççÆCç çÆmç×lççÇLçç&®³çç ³çç$çç kçíÀu³çç. ³çç mçJç& Içìvççb®³çç cççiçí lçí mJçlç: kçÀçjCçªHççvçí çqmLçlç Dçmçlççlç. vçblçj mçodiçá©b®³çç MççíOççlç çÆvçIçç}çí. cççiçç&lç Dçmç}íu³çç vççcççvçbo mJççcççÇ ³çç Lççíj cçnçlc³ççb®³çç DççÞçcççlç Hççínçí®ç}çí. DççcnçÇ JçÌ<CçJç Dçmçu³ççvçí ÞççÇ çÆJç<CçÓ®ççÇ®ç DççjçOçvçç kçÀjlççí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç çÆvçIçÓvç içí}ç. lçácnçÇ lçlkçÀçU ³çíLçÓvç çÆvçIçÓvç pçç vçmçlçç kçÀçbnçÇ lçjçÇ Òçcçço Iç[í}. l³ççvçblçj SkçÀç ìíkçÀ[çÇJçj cççÇ Hçodcççmçvç Içç}Óvç O³ççvç kçÀjçÇlç yçmç}í. cççÇ mçbv³ççmç oçÇ#çç Içílçu³ççJçj cççPçí vççbJç vççcççvçbo Dçmçí "íJç}í içí}í. oçívnçÇ yç´çïçCç DçççÆCç SkçÀ yç´çïçCççÇ-mçáMççÇ}ç DççcnçÇ ®ççÌIçí çÆcçUÓvç kçáÀ©iç·çÇmç pççC³ççmç çÆvçIçç}çí. lçÓ cç}ç DççíUKçlç vççnçÇmç. Òçl³ç#ç JçíoçbvççÇmçá×ç l³ççb®³çç mçcççíj nçlç ìíkçÀ}í Jç vçíçÆlç-vçíçÆlç. cççÇ®ç lçá}ç mçbv³ççmççíÊçj ``vççcççvçbo'' Dçmçí vççbJç çÆo}í. cççiçç&lç DççcnçÇ ÞççÇ oÊçÒçYçÓ DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí Yçpçvç kçÀjçÇlç. lçÓ cç}ç oçÆ#çCçç cççiçCçí ³ççíi³ç Jççìlç vççnçÇ. lççí Hçá{í cnCçç}ç. ``cççP³çç JççÆ[}çb®çí vççbJç cçç³çVçç®çç³çá&}á DçççÆCç cççPçí vççbJç mçç³çVçç®çç³çá&}á.'' lçíJnç cççÇ cnCçç}çí. lççí ®ççb[çU cççÆojçHççvç kçÀªvç ÞççÇ JçÌ<CçJççbJçj Dçl³çç®ççj kçÀjçÇlç nçílçç. Dççcç®çí mççWJçUí kçÀ[kçÀ Dçmçlçí DçççÆCç Dçç®ççj çÆJç®ççj G®®ç Dçmçlççlç. vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç pççlç nçílççí. ³çç mçÉ<ìçÇlç kçÀçjCç vçmç}í}í kçÀçíCçlçí®ç kçÀcç& çÆomçlç vççnçÇ. vççcççvçboçb®³çç cçvççblç vçmçlççvçç. DççHçCç cççPççÇ ³çç oçívç kçÀçcççÇ oá<ìçbHççmçÓvç j#çç kçíÀ}çÇ. ®ççb[çUç®çí oMç&vç DççcnçÇ JççF&ì mçcçpçlççí. SJç{îççlç vççcççvçbo l³ççmç cnCçç}í. lçÓ pçj Dçmçí kçíÀ}í vççnçÇmç lçj cççÇ lçáPçç mçJç&vççMç kçÀjçÇvç.``Dçjí ®ççb[çUç. l³çç®ç JçíUçÇ ní oçívç oá<ì lçíLçí Dçç}í. lçáP³çç MçjçÇjç®çí lçákçÀ[í kçÀªvç lçá}ç cçjCçÒçç³ç ³ççlçvçç oíF&vç.'' cççPçí JçÊçÀJ³ç SíkçÀu³ççJçj lççí içÉnmLç jçíçÆnoçmç oÊççÆoiçbyçj. vççcççvçbo箳çç Mççblç YççøçCççcçáUí lççí DççÆOçkçÀ®ç ¬çÀçíçÆOçlç Pçç}ç nçílçç. l³çç®çç Yç³çbkçÀj ®çínjç kçÀçíCççmçnçÇ Yç³ç JççìçJçí Dçmçç nçílçç. cççPçí vççbJç vççcççvçbo Dççní. çÆHçÀjlç çÆHçÀjlç cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí ³çíTvç Hççínçí®ç}çí. çÆvçjçkçÀçj.'' cççÇ Dçç½ç³çç&vçí l³ç箳ççkçÀ[í Hçnçlç®ç jççÆn}çí. mççkçÀçj ³ççmççjK³çç kçÀçíCçl³çç®ç DçJçmLçílç kçÀçíCççÇ®ç pççCçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. DççHçCç cçç$ç l³ççb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç içíu³ççmç l³ççb®çç Dçvçáiç´n vçkçwkçÀçÇ®ç nçílççí DçççÆCç mçJç& oá:KççlçÓvç DççHç}çÇ cçáÊçÀlçç nçílçí. l³ççbvççÇ Dççcç®çí cççí"îçç DççojHçÓJç&kçÀ mJççiçlç kçíÀ}í. lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? cççÇ SkçÀ JçÌ<CçJç yç´çïçCç Dççní. lççí ®ççb[çU vççcççvçboçbvçç cnCçç}ç ``lçÓ mçodiçá©®³çç MççíOççlç Jçí[îççmççjKçç çÆHçÀjlç Dççnímç. mçiçáCç. ³ççJçj pçí Iç[í} lçí cççÇ HççnçÇvç. ``cççÇ mççbiçívç lçmçí lçá}ç Jççiç}í HçççÆnpçí. cççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí vççcçmcçjCç kçÀjçÇlç vççnçÇ Hçjblçá ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí®ç vççcçmcçjCç kçÀjlçí.Dççní. cççÇ®ç lçáPçç mçodiçá© Dççní. ³çç mçÉ<ìçÇcçO³çí çÆJççÆJçOç kçÀç}çJççÆOçlç Içìvçç Iç[lç Dçmçlççlç. lçí Dçblç³çç&cççÇ DçmçÓvç kçÀç}çlççÇlç Dççnílç. l³ççb®çí mçJç&mJç . ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççRvçç çÆvçiçá&Cç. kçíÀJçU oámçjç GHçç³ç vçmçu³ççvçí l³ççbvççÇ l³çç ®ççb[çUç®çí Hçç³ç Oçj}í.'' ÞççÇ vççcççvçboçyçjçíyçj l³çç ®ççb[çU JçCçç&lççÇ} J³ççÆÊçÀvçí DççÆlçMç³ç kçÀ[kçÀ J³çJçnçj kçíÀ}ç nçílçç.'' cççÇ. lççí ®ççb[çU mçcççíj ³çíTvç G®®ç mJçjçlç cnCçç}ç ``Dççcç®ççÇ oçÆ#çCçç oíTvç Hçá{í pçç. l³ççbvççÇ DççHç}ç HççÆj®ç³ç oíC³ççmç mçá©Jççlç kçíÀ}çÇ. jml³ççJçjçÇ} }çíkçÀçbvçç DççcnçÇ Yçpçvç cçb[UçlççÇ} }çíkçÀ Dçmçu³ççmççjKçí Jççìlç nçílçí. DççcnçÇ pççCçlç vççnçÇ Dçmçí cnì}í Dççní. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ªHç HççÆjJçlç&vç DçççÆCç çÆMç<³ç vççcççvçboçmç Dçvçáiç´n ÞççÇ vççcççvçbo mJççcççÇ ní çÆ$çkçÀç}%ççvççÇ cçnçlcçç Hçá©øç nçílçí. iççJççlççÇ} mçJç& }çíkçÀ nç ÒçkçÀçj Hçnçlç nçílçí. kçÀçÆ}³çáiççcçáUí Dçmçç çÆJçHçjçÇlç ÒçkçÀçj Iç[lç Dçmçu³çç®çí mçJçç¥vçç Jççìlç nçílçí. l³ççb®ççÇ cççP³ççJçj çÆJçøççjçÇ vçpçj Hç[}çÇ DçççÆCç lçí cççP³çç cççiçí }çiç}í. Dççcç®çí iççí$ç YççjÜçpç DçççÆCç DççcnçÇ JçÌ<CçJç mçbÒçoç³çç®çí Dççnçílç. lçí cnCçç}í. ``ní cççlçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç kç=ÀHçívçí lçáPçí j#çCç Pçç}í. lçÓ lçáP³ççpçJçU Dçmç}í}çÇ mççjçÇ mçbHçÊççÇ cç}ç içá©oçÆ#çCçç cnCçÓvç DçHç&Cç kçÀj DçççÆCç mçJçç&mçcç#ç cç}ç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj kçÀªvç içá© cnCçÓvç cççPçç mJççÇkçÀçj kçÀj.'' SJç{í yççí}Óvç lççí ®ççb[çU vççcççvçboçbJçj ®çç} kçÀªvç Dçç}ç.

mçÉ<ìçÇ Oçcç& DçççÆCç mçÓ#cçmçÉ<ìçÇlçnçÇ kçÀç}®ç¬çÀ ní ®çç}Ó®ç Dçmçlçí. DçMçç ÒçkçÀçjí mJççcççRvççÇ Dççcnçmç l³ççb®³çç DççÞçcççlç mJçlç:yçÎ}®ççÇ mçbHçÓCç& cçççÆnlççÇ mççbçÆiçlç}çÇ. cççÇ®ç mçlçd. ³çç DçJçmLçílç mççOçkçÀ F<ì oíJçlççb®³çç }çíkçÀçblç jçnlççí. l³çç çÆoJçmççHççmçÓvç Oçcç& Òçmççjçmçç"çÇ mçbv³ççmççÇ nçíTvç vççcççvçbo Yç´cçCç kçÀjçÇlç nçílçí Dç¢<³çHçCçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç çÆoJ³ç nmlç mJççcççR®çí j#çCç kçÀjçÇlç Dçmçí. ³çç DçJçmLçímç ``mçç³çáp³ç cçáçÆÊçÀ'' Dçmçí cnCçlççlç. Dçl³çblç YçákçíÀcçáUí lççW[çlçÓvç Mçyo yççníj Hç[lç vçJnlçí. MçíJçìçÇ cççP³çç Hçoçmç ³çíMççÇ}'' Dçmçí mççbiçÓvç ®ççb[çU箳çç JçíMççlç Dçmç}í}í oÊç ÒçYçÓ DçblçOçç&vç HççJç}í. ³çç Hçí#çç mçá×ç G®®ç çqmLççÆlç ÒççHlç Pçç}çÇ cnCçpçí YçÊçÀ. cçb$ç.l³çç ®ççb[çUç}ç içá©oçÆ#çCçç cnCçÓvç DçHç&Cç kçíÀ}í. oíJçç®ççÇ DççHçCç pççÇ kçÀuHçvçç kçÀjlççí l³ççHçí#çç lççí kçÀmçç çÆJçHçjçÇlç Dçmçlççí ³çç®ççÇ kçÀuHçvçç vççcççvçboçvçç Dçç}çÇ. lçÓ cççPçç YçÊçÀ Dççnímç DçççÆCç cççÇ lçáPçç mçodiçá© Dççní. Dççvçbo Dççní. kçíÀJç{í lçí Yççi³ç ! çÆJçéç-çÆvç³çblçç DççHçu³çç YçÊçÀç}ç mJçnmlçí pçíJçCç YçjçÆJçlç nçílçç. Jççmçvçç l³ççiç cnCçpçí®ç cççí#ç Dççní. ÞççÇ vççcççvçbo mJççcççRvçç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbkçÀ[Óvç Yççípçvçç®çí Dççcçb$çCç DçMçç ÒçkçÀçjí vççcççvçbo mçbv³ççmççÇ çÆHççÆ"kçÀçHçájcç ³çíLççÇ} ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç IçíC³ççmçç"çÇ Hçá{í çÆvçIçç}í. ³çç DçO³çççqlcçkçÀ çE®çlçvççlç oÊçYçÊçÀ Fn}çíkçÀçÇ jçnèvç®ç ``mçç}çíkçw³ç cçáçÆÊçÀ®çç'' DçvçáYçJç Içílç Dçmçlççlç.'' l³ççJçj ÒçmçVç çÆ®çÊççvçí ÞççÇ mJççcççÇ cnCçç}í ``ní Hçá$ç. F<ì oíJçlççb®³çç ®çÌlçv³ççlç®ç SkçÀªHç nçíTvç pççlççí. ³çç çÆJç®ççjçvçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcç iççJççlççÇ} }çíkçÀçbvççÇ vççcççvçbo mJççcççRvçç çÆYç#çç Iççlç}çÇ vççnçÇ. l³ççbvçç DççímçjçÇJçj yçmçJçÓvç l³ççbvççÇ mJçnmlçí vççcççvçbo mJççcççRvçç KççT Iççlç}í. p³çç mçlHçá©øççb®çç pççÇJççlcçç cçáÊçÀ DçJçmLçílç Dçmçlççí l³ççbvçç ``pççÇJçvcçáÊçÀ'' Dçmçí cnCçlççlç. lçíJç{îççlç oçj GIç[Óvç IçjçlçÓvç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DçVçç®çí Yçj}í}í lççì IçíTvç Dçç}í. l³ççbvçç Jççì}í nç SkçÀ Jçí[ç Dççní. cnCçÓvç ³çç}ç çÆYç#çç oíCçí cnCçpçí Mççm$ç çÆJç©× nçíF&}. çÆHçÀjlç çÆHçÀjlç lçí DçHHçUjçpç Mçcçç&®³çç IçjçÇ Hççínçí®ç}í. ³çç Hçí#çç DççÆOçkçÀ HçáC³çJççvç YçÊçÀçbvçç F<ì oíJçlççb®³çç mçcççÇHç jçnC³çç®çí Yççi³ç }çYçlçí l³çç}ç ``mçççÆcçH³ç cçáçÆÊçÀ'' Dçmçí cnCçlççlç. lçí MçjçÇjçvçí ÒççjyOçç®çí Yççíiç Içílç Yççíiçlç Dçmç}í lçjçÇ cçvççvçí lçí ÞççÇ oÊçÒçYçÓb®³çç ®çjCççbMççÇ mçlçlç çÆvçcçivç Dçmçlççlç. çÆ®çlçd. l³çç Hçí#çç çÆJçMçíøç HçáC³ç kçÀjCççN³çç YçÊçÀçbvçç F<ì oíJçlççb®çí®ç mJçªHç ÒççHlç nçílçí l³çç}ç ``mçç©H³ç cçáçÆÊçÀ'' Dçmçí vççcçççÆYçOççvç Dççní. DççHçu³çç F<ì oíJçlçí®³çç mçlçlç mçççÆVçO³ççlç jçnCçí ³çç}ç®ç ``mçç}çíkçw³ç cçáçÆÊçÀ'' Dçmçí cnCçlççlç. nç yç´çïçCç DçmçÓvç ³ççvçí ®ççb[çUç}ç DççHç}ç içá© kçíÀ}ç cnCçÓvç nç DçmHçÉM³ç Pçç}ç Dççní. mJççLç&jçÆnlç ³ççíi³ç箳çç çÆoJ³ç MççÆÊçÀvçí çÆJçéç . lçÓ cççPçí mçJç&mJç Pçç}ç Dççnímç. SkçÀ ®ççb[çU ³çíTvç ³ç箳çç kçÀ[Óvç içá©oçÆ#çCçç IçíTvç içí}ç. MçjçÇj Hçlçvççvçblçj®ç cççí#ç çÆcçUlççí Dçmçç çÆvç³çcç vççnçÇ. kçÀmçí yçmçí lçí ``ß çÆYç#ççboínçÇ'' cnCçç}í. mçJç&pçCç l³ççb®³çç yçÎ} MçbkçÀç Içílç nçílçí. lçá}ç mçáKç DçççÆCç MççblççÇ ÒççHlç nçíF&}. Oçv³ç lçí içá© DçççÆCç Oçv³ç lçí çÆMç<³ç. YçÓkçíÀvçí l³ççb®çç pççÇJç J³ççkçÓÀU nçílç nçílçç. l³ç箳çç l³çç çÆoJ³ç vçí$ççlçÓvç Dçvçblç o³çç kçÀªCçç ³ççb®çç Jçøçç&Jç Pççu³ççmççjKçç Jççìlç nçílçç. MçjçÇj ÒççjyOççvçámççj MçjçÇjç}ç çÆJççÆJçOç DçvçáYçJç ³çílç Dçmçlççlç. çÆJçOççvçí Dççnílç kçÀç ? cççP³çç MçbkçíÀ®çí mçcççOççvç kçÀªvç cç}ç kç=ÀlççLç& kçÀjçJçí. Hçjblçá çÆlçlçkçw³ççlç®ç lççí ®ççb[çU mJççcççRvçç çÆoJ³ç cçbiç} DçMçç mJçªHççlç oMç&vç oílç Dçmçu³çç®çç Yççmç Pçç}ç. cççÇ [çíU³ççb®³çç HççHçCççÇ ÒçcççCçí lçáPçí j#çCç kçÀjçÇvç. ®ççj ÒçkçÀçj®çí pççÇJçvçcçáÊçÀ ÒççCççÇ vççcççvçbo mJççcççR®³çç DççÞçcççlç mçJç& çÆMç<³ç yçmç}í}í Dçmçlççvçç SkçÀç çÆMç<³ççvçí içá©bvçç ÒçÍvç çÆJç®ççj}ç. kçÀMççmçç"çÇnçÇ lçá}ç nçlç HçmçjçJçç }çiçCççj vççnçÇ. ÞççÇ oÊççb®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀu³ççvçí MççÇIç´ cççí#çÒçççÆHlç nçílçí ³çç mçç"çÇ kçÀçbnçÇ mççOçvçç. çÆoJ³ç cçbiç}cçÓlçça Dçmç}íu³çç l³çç YçiçJççvççbvççÇ cnì}í ``cççÇ ÞççÇ oÊç Dççní. pçíJçCç Pççu³ççJçj l³çç Dçvçblç MçÊçÀçÇ mJçªHç DçMçç çÆJçOççl³ççvçí DççHç}ç nçlç vççcççvçboçb®³çç çÆMçjçJçj "íJç}ç DçççÆCç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç ``lçá}ç mçJç& çÆmççÆ× ÒççHlç nçílççÇ}. mçO³çç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí mJçªHççlç cççÇ çÆHççÆ"kçÀçHçÓjcç ³çíLçí DçJçlçjçÇlç Pçç}çí Dççní. l³ççbvçç mçoÌJç ÞççÇ oÊç ÒçYçÓb®çí®ç O³ççvç Dçmçlçí. l³ççbvçç cççiçç&lç kçÀçíCççÇ çÆYç#çç çÆo}çÇ vççnçÇ.'' Dçmçí DçççÆMçJçç&o DçççÆCç DçYç³ç Jç®çvç çÆo}í. mçÉ<ìçÇ®çç çÆ®çodçÆJç}çmç Dçblç:¢<ìçÇvçí Hççnèvç oÊçYçÊçÀ Dççvçboçvçí çÆJçYççíj nçílççí. lçÓ GÐççHççmçÓvç vççcççvçbo vççcç OççjCç kçÀªvç Oçcç&Òç®ççj kçÀj. ``mJççcççÇ. lçÓ kçÀçí"ínçÇ Dçmç}çmç lçjçÇ cççÇ lçáP³ççyçjçíyçj Dç¢<³ç ªHççvçí Dçmçívç.

yçáçÆ× l³çç MçÊçÀçÇmç mççbYççUÓ MçkçÀlç vççnçÇlç DçççÆCç DççÆivçpJçç}í®çç oçn Pççu³ççmççjKçí Jççìlçí. ³çç ÒççƬçÀ³çílç YçÊçÀçb®³çç ÒççjyOççcçáUí cççiçç&lç ³çíCççN³çç Dç[®çCççÇ. ní mçJçç&vçç %ççlç Dççní®ç. yç´ïçoíJççvçí çÆ}çÆn}íu³çç ÒççjyOççmç kçÀçíCççÇ yço}Ó MçkçÀlç vççnçÇlç. DçHççÆjHçkçwJç DçJçmLçílç Dçmçlççvçç cçnç³ççíiç MçÊçÀçÇvçí pççÇJççlç ÒçJçíMç kçíÀu³ççmç MçjçÇj. kçÀçnçÇ cççÆnv³ççvçblçj l³çç cçá}çÇ®çí cççí"í YççT çÆlç}ç Yçíìç³ç}ç içí}í. iççíkçáÀUçlççÇ} mççN³çç iççíHççÇ DçççÆCç iççíHç HçÓJç& pçvcççlççÇ} cçnçvç cçnçvç $ç+øççÇ nçílçí. pççÇJçç®çí pççÇJçvçcççvç mçájçÆUlç ®çç}C³ççmçç"çÇ YçiçJççvç çÆJç<Cçá DççHçCççmç mçnç³³ç kçÀjlççlç. mçç³çáp³ç cçáÊçÀçÇ®çç }çYç Pçç}íu³çç oÊç YçÊçÀçbcçO³çí ÞççÇoÊç}çÇ}ç ³çLçí®s cçç$çívçí Òçiçì nçílççlç. DçççÆÞçlççb®çç mçbHçÓCç& Yççj mJçlç: Hçí}Óvç Içílççlç. DçO³çççqlcçkçÀ çqmLçlççÇ}ç ÞççÇ çÆJç<CçÓ kçÀçjCççÇYçÓlç Dçmçlççlç. }çíCççÇ. cçá}çÇ®ççÇ mççmçÓ cnCçç}çÇ ``lçácç®ççÇ yççÆnCç Dççc箳çç IçjçÇ çÆJççÆJçOç ÒçkçÀçj®³çç ®ççíN³çç kçÀjlçí. ÞççÇ oÊç ÒçYçÓb®çç lççí mçbkçÀuHç®ç nçílçç. ``SkçÀç cçá}çÇ®çç çÆJçJççn nçíTvç lççÇ DççHçu³çç mççmçjçÇ içí}çÇ. ³çç ÒçcççCçí F®sç. oÓOç. ³çç ÒçcççCçí nç ³ççíiççÇ Fn}çíkçÀçÇ DççHç}í kçÀu³ççCç kçÀªvç ``mçççÆcçH³ç cçáÊçÀçÇ'' ÒççHlç kçÀªvç Içílççí.'' ÞççÇ oÊç DççjçOçvçí®ççÇ çÆJçMçíøçlçç ³ççJçj cççÇ cnCç}çí ``DççHçCç çÆJççÆJçOç ªHççlç Dçmç}íu³çç oíJççb®ççÇ HçÓpçç Dç®çç& kçÀjçJççÇ kçÀç ÞççÇHçço JçuuçYççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçJççÇ ? oíJç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbHçí#çç JçíiçUí Dççnílç ? ³çç yçÎ} DççHçCç kç=ÀHçç kçÀªvç çÆJçM}íøçCç kçÀªvç mççbiççJçí '' ³ççJçj vççcççvçbo cnCçç}í. lçÓHç lççÇ ®ççíªvç Kççlçí. ÞççÇkç=À<Cç YçiçJççvç DççHçu³çç YçÊçÀçb®çç. lçí mçJç& oíJç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí®ç çÆoJ³ç DçbMç Dçmçlççlç. yççÌçÆ×kçÀ ¢<ìçÇvçí HçççÆnu³ççmç ÞççÇkç=À<Cç iççíJçOç&vç HçJç&lç G®ç}Óvç mçJç祮çí j#çCç kçÀjçÇlç Dççnílç Dçmçí Jççìlçí. cççvçJç çÆJççÆJçOç oíJçlççbvçç JçíiçJçíiçU³çç mJçªHççlç Yçpçlççlç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DççHçu³çç YççjçÇ YçkçwkçÀcç çÆJçÐççbJçj YçÊçÀçb®çç Yççj Jççnlççlç. ³çç ÒçcççCçí SkçÀìîçç ÞççÇ oÊçç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀu³ççmç mçJç& kçÀçbnçÇ çÆcçUlçí. DçvçíkçÀ pçvcççlççÇ} kçíÀ}íu³çç HççHç-HçáC³çç®çí HçÀU #ççÇCç çqmLçlççÇlç Dçmçí} lçj HçáC³ç cçnççÆJçMçíøç cçO³çí pçcçç nçílçí. cççvççÆmçkçÀ. Hçjblçá pçWJnç l³çç}ç cçáÊçÀ DçJçmLçí®çí %ççvç nçílçí lçWJnç l³çç}ç KçÓHç®ç n}kçíÀ n}kçíÀ Jççìlçí. onçÇ. ³ççJçíUçÇ ÞççÇoÊçÒçYçÓb®ççÇ YççÆÊçÀ ÒççHlç nçílçí. l³ççlç l³ççb®çç çÆvçmJççLççaHçCçç çÆomçÓvç ³çílççí. ÞççÇkç=À<Cç ÞççÇ oÊçÒçYçÓb®çí DççÆYçVç Dçbiç Dççnílç. l³ççb®çí iç´bçÆLç çÆJçYçíovç kçÀªvç l³ççbvçç MçÊçÀçÇ Òçoçvç kçÀjlççlç. ³çç mçÓ#cççqmLççÆlçlç pççÇJçç}ç cçnç³ççíiççvçbo çÆcçUlççí. l³ççb®çí DçvçáYçJç l³ççb®³çç vçkçÀUlç l³ççbvçç mçámçn³ç nçílç Dçmçlç. HççÆjçqmLçlççÇ}ç yço}ç³ç®çí. nç çÆcçUçÆJçC³ççmçç"çÇ kçÀ"çÇCç lçHç½ç³çç& }çiçlçí. Fn}çíkçÀçlç çEkçÀJçç Hçj}çíkçÀçlç ÒççHlç nçíCççjí cçnoÌéç³ç& oçívnçÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇ®ç oílççlç. DçMçç YçÊçÀç}ç mçJç&çÆmççÆ× ÒççHlç nçílççlç. ní DççO³çççqlcçkçÀ jnm³ç Dççní. HççÆjCççcç ¬çÀcçç}ç MççÇIç´HçCçí kçÀjC³çç®çí DççoíMç lçí ÞççÇ çÆJç<CçÓbvçç oílç Dçmçlç. SKççoçÇ ®ççíjçÇ cççÇ mçnvç kçíÀ}çÇ DçmçlççÇ Hçjblçá Flçkçw³çç ®ççíN³çç ?'' lçWJnç l³çç yççÆnCççÇ®çç YççT çÆlç}ç cnCçç}ç lççF& lçÓ ®ççíjçÇ kçÀjCçí mççí[Óvç oí. l³ççbvççÇ j®ç}í}í cçnçvç iç´bLç HçJç&lç ªHççvçí DçJçlççÆjlç Pçç}í nçílçí. pççÇJç MçjçÇj yçbOçvççlç Dçmçlççvçç l³çç}ç DçvçíkçÀ Jççmçvçç. pççÇJç箳çç MçççÆjjçÇkçÀ. F®sç DççHçu³çç yçbOçvççlç "íJçlççlç. lçÓ kçíÀJçU oÓOç Içílç pçç cnCçpçí lçáPççÇ mççmçá jçiççJçCççj vççnçÇ oÓOççlç mçJç& kçÀçnçÇ Dçmçlçí. ÞççÇoÊçÒçYçÓb®çí oMç&vç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ çÆkçÀlççÇ o³ççUÓ DçççÆCç kçÀçªC³ç cçÓçÆlç& Dççnílç ! ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç DçJçlççjç®çí cçáK³ç }#³ç l³ççb®³çç yçjçíyçj mçç³çáp³ç çqmLçlççÇ DçvçáYçJçCççN³çç ³ççíi³ççbvççÇ SkçÀ . mçbYççøçCç DçççÆCç Dçvçáiç´n ÒççHlç Pçç}íu³ç YçÊçÀçbvçç l³ççb®çí mçlçlç j#çCç çÆcçUlç Dçmçlçí. ³çç Yçkçwlççbvçç DççCçKççÇ kçÀçbnçÇ ÒççHlç kçÀªvç I³ççJçí DçMççÇ F®sç®ç vçmçlçí. ÞççÇkç=À<Cççvçí iççíJçOç&vç HçJç&lç Dçbiçá}çÇJçj OççjCç kçíÀ}ç nçílçç.kçÀu³ççCç nçílç Dçmçlçí. cçvç. JççmçvççjçÆnlç }Içá pççÇJç Dççvçboçlç jcçcççCç Dçmçlççlç. mHçMç&. }çíkçÀ DççHçu³çç DççJç[çÇÒçcççCçí JçíiçJçíiçU³çç oíJççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjlççlç. Hçjblçá ÞççÇoÊç ÒçYçÓb®³çç YçÊçÀçb®³çç yççyçlççÇlç cçç$ç ÞççÇ oÊç yç´ïçoíJçç}ç DççoíMç oíT MçkçÀlççlç. mçiçáCç DçççÆCç mççkçÀçj oíJççb®ççÇ HçÓpçç kçíÀu³ççvçí YçÊçÀ箳çç kçÀcçç&ÒçcççCçí HçÀU çÆcçUlçí. ³çç cçnçvç iç´bLççb®çí çÆJçYçíovç nçíTvç l³ççlçÓvç Òç®çb[ cçnç³ççíiç MççÆÊçÀ çÆvçIçlçí lçWJnç pççÇJççmç KçÓHç®ç n}kçíÀ n}kçíÀ Jççìlçí. l³çç l³çç oíJçlççbkçÀ[Óvç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç l³çç YçÊçÀçbvçç Dçvçáiç´n oílççlç. çÆMçJçç®ççÇ HçÓpçç kçíÀu³ççvçí çÆJç<CçÓ ÒçmçVç nçílç vççnçÇlç lçmçí®ç çÆJç<CçÓb®³çç Hçápçívçí çÆMçJç ÒçmçVç nçílç vççnçÇ. Dçmçç YçÊçÀ ÞççÇ oÊç ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç }çÇ}ç Dçblç:¢<ìçÇvçí Hççnèvç l³ççb®çí cçvçvç çE®çlçvç kçÀªvç mçç}çíkçw³ç cçáÊçÀçÇHçí#çç Þçí<þlJç ÒççHlç kçÀªvç mçJççx®®ç Dççvçbo ÒççHlç kçÀªvç Içílççí. lçí Òçl³çíkçÀ箳çç kçÀcçç&vçámççj.

}çKç Hçb®ççÆJçmç npççj Dçvçá³çç³ççÇ kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç kçíÀ}ç nçílçç. l³çç®ççÇ HçÓlç&lçç kçÀjCçí ní nçílçí. lçí kçÀcç&yçbOçvç箳çç
mHçbovççlçÓvç mçJçç¥vçç cçáÊçÀ çqmLçlççÇlç DççCçÓvç, ©ê箳çç DçbMç ªHççvçí ÒçkçÀì nçíTvç kçÀçíìîççvçd kçÀçíìçÇ pçvcççvçblçj
³çíCççN³çç l³çç pçvcççb®çç çÆJçvççMç kçÀªvç l³çç pççÇJççlc³çç}ç cçáçÆÊçÀ oílççlç. l³ççb®³çç cçOççÇ} yç´ïçç, çÆJç<CçÓ DçççÆCç ©êç®çç
DçbMç mHçáÀì nçíTvç l³çç l³çç F&MJçjçÇ içáCççbvççÇ YçÊçÀçb®çí j#çCç nçílçí. ní l³çç l³çç Dççlc³ç箳çç mçbkçÀuHççvçí nçílç Dçmçlçí.
YçÊçÀçbvççÇ mçbkçÀuHç çÆmççÆ×mçç"çÇ YççÆÊçÀcççiçç&®çç DçJç}byç kçÀjCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. SkçÀoç çÆHç"çHçájcçd cçO³çí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç
SkçÀç YçÊçÀçmç, Iççí[³ççJçj yçmçlç Dçmçlçç Iççí[³ççvçí Hçç[Óvç ìçkçÀ}í Jç Hçç³ççvçí lçá[çÆJç}í. l³çç}ç Yç³çbkçÀj pçKçcçç
nçíTvç lççí jÊçÀyçbyççU Pçç}ç. l³çç pçKçcççÇ YçÊçÀç}ç ÞççÇHççoçvççÇ DççHç}ç DçYç³ç nmlç oMç&çÆJç}ç DçççÆCç l³çç®ç #çCççÇ
mçJç& pçKçcçç HçÓCç&HçCçí yçN³çç Pççu³çç. pçCçá kçÀçbnçÇ Pççu³çç®ç vçJnl³çç. l³çç®ç çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbJçj ¢{ Þç×ç
DçççÆCç YççÆÊçÀYççJç DçmçCççN³çç SkçÀç YçÊçÀç}ç kçÀuHçvçç vçmçlççbvçç MçbYçj cççínjçbvççÇ Yçj}í}ç SkçÀ nb[ç mççHç[}ç. ÞççÇ
JçWkçÀì DçHHç³ççbvççÇ ÒçYçÓbvçç ³çç IçìvçíçÆJçøç³ççÇ çÆJçJçjCç kçÀªvç mççbiçC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. l³ççJçj ÞççÇHçço mJççcççÇ
cnCçç}í,``cççÇ cççP³çç SkçÀç Dçvçv³ç YçÊçÀç®çí Dçç³çá<³ç JççÇmç Jçøçç&vççÇ Jçç{çÆJç}í. l³ç箳çç YçÊçÀçÇJçj mçblçá<ì nçíTvç cççÇ
l³çç}ç ní HçÀU çÆo}í nçílçí. Dççpç l³çç}ç MçbYçj cççínjçbvççÇ Yçj}í}ç nb[ç çÆcçUç}ç nç l³çç®çç cçnlçd Yççi³çç®çç çÆoJçmç
Dççní. p³çç®ççÇ cççP³ççJçj cçvççHççmçÓvç Dçvçv³ç YççÆÊçÀ Dçmçlçí l³çç®çç cççÇ oçmç nçílççí. pçí YçÊçÀ cç}ç Ëo³ççlç ÒçmLçççÆHçlç
kçÀjlççlç lçí cç}ç Dçl³çblç çÆÒç³ç Dçmçlççlç. çÆ$ç}çíkçÀHçlççÇ Hçjcçíéçj mçá×ç DçMçç YçÊçÀ箳çç DçççÆOçvç nçíTvç l³ççb®³çç
yçjçíyçj®ç mçb®ççj kçÀjlççlç.''
ÞççÇ vççcççvçbo mJççcççR®³çç çÆoJ³ç mçlmçbiçç®çç }çYç Pççu³ççvçí mçJçç&vçç Dçl³çblç Dççvçbo Pçç}ç. lçí oçívç yç´çïçCç vççcççvçboçvçç
cnCçç}í,``DççcnçÇ kçíÀ}íu³çç HççHççb®çç Dççcnçmç Hç½ççlççHç nçílç Dççní. DççHçCç Dççcnçmç GHçoíMç ÐççJçç'' ³ççJçj
ÞççÇvççcççvçbo mJççcççÇ cnCçç}í ``lçácnçÇ SkçÀ-YçáÊçÀ Jç´lç kçÀjç. kçÀ<ì kçÀªvç Oçvç mçbHççovç kçÀjç DçççÆCç l³çç Oçvçç®çç
GHç³ççíiç mçodyç´çïçCççbvçç DçVçoçvç kçÀjC³ççmçç"çÇ kçÀjç. l³ççcçáUí lçác箳çç HççHççb®çí #çç}vç nçíF&}. Dçmçí Jçlç&vç kçíÀu³ççmç
ÞççÇHççoÒçYçÓb®çí Òçl³ç#ç DçLçJçç mJçHvççcçO³çí oMç&vç nçíF&}. cçb$ççÆo#çç çÆcçUçu³ççJçj mçá×ç lçácnçÇ mçoç®ççjçvçí Jççiç}í
HçççÆnpçí. pçj lçácnçÇ HçÓJçça®³çç mçJç³ççÇvçámççj Hçávnç oájç®ççjçmç ÒçJçÉÊç Pççu³ççmç ÞççÇHçço mJççcççÇ lçácnçmç oáHHçì çÆMç#çç
oílççÇ} ³çç®çí O³ççvç DçmçÓ ÐççJçí.''
oÊçç$çí³ççb®³çç DççjçOçvçí
DççjçOçvçí®çí HçÀ}
mçáçÆMç}ç vççbJç箳çç yç´çïçCç m$ççÇvçí ÞççÇ vççcççvçboçvçç çÆJç®ççj}í ``mJççcççÇ ! mçbkçÀìçlçÓvç kçÀMççÇ mçáìkçÀç kçÀªvç I³ççJççÇ ?''
l³ççJçj l³çç ÒçmçVç çÆ®çÊç vççcççvçbo mJççcççRvççÇ mççbçÆiçlç}í, ``Dççlcçç nç çÆvçjblçj Dçmçlççí. l³çç}ç pçvcç cçjCç vçmçlçí.
l³çç}ç DççÆivç pççUÓ MçkçÀlç vççnçÇ, Mçm$ç Fpçç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ. HççCççÇ l³çç}ç çÆYçpçJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. Jççjç l³çç}ç
mçákçÀJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. cçvçá<³ç cçç$ç kçÀçíìîççJçOççÇ JçíUç cçÉl³çá HççTvç Hçávnç pçvcç Içílççí. lçÓ DçvçIçç oíJççÇ®çí Jç´lç kçíÀu³ççmç
lçÓ mçbmççjçlç mçáKççÇ nçíMççÇ}. lçmçí®ç lçÓ oíJççÇ mçcçJçílç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®ççÇ DççjçOçvç kçÀªvç l³ççbvçç mçblçá<ì kçÀªvç Içí.
Dçmçí kçíÀu³ççvçí ÞççÇ oÊçç$çí³ç vçkçwkçÀçÇ®ç lçáP³ççJçj Dçvçáiç´n kçÀjlççÇ}. ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}bávçç ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®çí oMç&vç Iç[}í
Jç l³ççbvççÇ ``çÆmç×cçbiç}'' mlççí$ç çÆ}çÆn}í. Òçl³ç#ç oÊç箳çç oMç&vç箳çç DçvçáYçÓlççÇvçí içççƳç}çÇ pççCççjçÇ ³çç mlççí$ççlççÇ}
Dç#çjí Dçl³çblç ÒçYççJçMçç}çÇ Dççnílç. l³çç Dç#çjçbcçOççÇ} ®çÌlçv³ç ní ³çáiççvçá³çáiçí çÆJç}mçlç jçnçÇ}. ³çç mlççí$ççlç J³ççkçÀjCç
¢<ìîçç kçÀçíCçlççnçÇ oçíøç DçLçJçç $çáìçÇ vççnçÇ. ³çç mlççí$çç®çí Hç"vç kçÀjC³ççmçç"çÇ kçÀçíCçlççnçÇ çÆJççÆOççÆvçøçíOç vççnçÇ. cç}ç lçí
mlççí$ç ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}Ó®³çç cçáKççlçÓvç SíkçÀC³çç®çí Yççi³ç }çYç}í. ní mlççí$ç cççP³çç Ëo³ççJçj DçbçÆkçÀlç Pçç}í Dççní.
çÆmç×cçbiç}mlççí$ç
1) ÞççÇ cçovçblç ÞççÇçÆJçYçáøççÇlç DçHHç} }#cççÇ vçjçEmçn jçpçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
2) ÞççÇ çÆJçÐççOçjçÇ jçOçç mçájíKçç ÞççÇ jçKççÇOçj ÞççÇHççoç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
3) cççlçç mçácçlççÇ Jççlmçu³ççcçÉlç HççÆjHççíçÆøçlç pç³ç ÞççÇHççoç ~

pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
4) mçl³ç$ç+øççÇéçjoáçÆnlççvçbovç yççHçvçç®çç³ç&vçálç ÞççÇ®çjCçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
5) mçççÆJç$ç kçÀç"kçÀ®ç³çvç HçáC³çHçÀ}ç YççjÜçpç $ç+øççÇ iççí$ç mçbYçJçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
6) oçÌ ®ççÌHççlççÇ oíJç }#cççÇiçCç mçbK³çç yççíçÆOçlç ÞççÇ®çjCçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
7) HçáC³çªçÆHçCççÇ jçpçcççbyççmçálç içYç&HçáC³çHçÀ}mçbpççlçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
8) mçácçlççÇvçbovç vçjnjçÇvçbovç oÊçoíJç ÒçYçÓ ÞççÇHççoç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
9) HççÇçÆ"kçÀçHçáj çÆvçl³ççÆJçnçjç cçOçácçlççÇoÊçç cçbiç}ªHçç ~
pç³ç çÆJçpç³ççÇYçJç, çÆoçqiJçpç³ççÇYçJç, ÞççÇcçoKçb[ ÞççÇ çÆJçpç³ççÇYçJç ~~
Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç çÆmç×cçbiç} mlççí$çç®çí Hç"vç DçvçIçç<ìcççÇ®çí Jç´lç kçÀªvç kçíÀu³ççmç mçnm$ç mçodyç´çïçCç pçíJçÓ
Iççlçu³çç®çí HçáC³ç ÒççHlç nçílçí. lçmçí®ç mJçHvççlç çÆmç× Hçá©øççb®çí oMç&vç nçílçí. ³ç箳çç Hç"vççvçí cçvççlççÇ} mçJç& kçÀçcçvçç HçÓCç&
nçílççlç. pçí YçÊçÀ cçvç, kçÀç³çç DçççÆCç kçÀcçç&vççÇ ÞççÇ oÊçç$çí³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀªvç ³çç mlççí$çç®çí Hç"vç kçÀjlççlç lçí
ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç kç=ÀHçímç Hçç$ç nçílççlç. lçmçí®ç ³ç箳çç çÆvç³ççÆcçlçHçCçí içç³çvççvçí mçÓ#cç Jçç³çácçb[}çlççÇ} Dç¢M³ç
ªHççvçí mçb®ççj kçÀjCççN³çç çÆmç×çÇ ÒççHlç nçílççlç.''
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç mçáçÆMç}í®³çç HçlççÇmç Dçvçáiç´n
ÞççÇ vççcççvçbo mJççcççR®ççÇ DçcçÉlçJççCççÇ SíkçÀu³ççJçj cç}ç SkçÀ kçÀuHçvçç mçá®ç}çÇ. cççÇ ÞççÇ vççcççvçboçvçç cnCçç}çí. ``ní
mJççcççÇ, ³çç mlççí$ç箳çç Hççjç³çCççlç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç }çÇ}çb®çí JçCç&vç ³çLçç Òçmçbiç mççbiççJçí DçMççÇ DççHçu³çç ®çjCççÇ
vçcç´ ÒççLç&vçç Dççní.'' Dççcnç çÆlçIççbJçj o³çí®çç mçlçlç Jçøçç&Jç kçÀjCççN³çç mJççcççRvççÇ DççcnçJçj Dççvçbo ¢<ìçÇ ìçkçÀ}çÇ DçççÆCç
Dççc箳çç çÆJçvçblççÇmç cçÓkçÀ mçccçlççÇ çÆo}çÇ. l³çç jç$ççÇ DççcnçÇ ÞççÇHçço ÒçYçáb®çí vççcçmcçjCç kçíÀ}í. mJççcççRvççÇ }çÇ}ç kçÀLçvç
kçÀjçÇlç çÆmç×cçbiç} mlççí$çç®çí içç³çvç kçíÀ}í. l³çç çÆoJ³ç DçvçáYçÓlççÇcçO³çí jç$ç kçíÀJnç mçbHç}çÇ lçí kçÀUç}í®ç vççnçÇ. Gøç:kçÀç}
nçílçç®ç ÞççÇHççoçb®ççÇ cçbiç} DççjlççÇ kçíÀ}çÇ. Lççí[îçç®ç JçíUçlç DçVçmççcçáiç´çÇvçí Yçj}í}çÇ SkçÀ yçÌ}içç[çÇ DççÞçcççlç Dçç}çÇ.
içç[çÇJççvç Kçç}çÇ Glçj}ç. l³ççvçí mççjçÇ KççÐç mççcçáiç´çÇ yçÌ}içç[çÇlçÓvç GlçjJçÓvç DççÞçcççlç "íJç}çÇ. vçblçj lççí mçáçÆMç}ímç
GÎíMçÓvç cnCçç}ç, ``Lççí[îçç®ç JçíUçlç lçáPçç HçlççÇ, mççmçá mççmçjí oámçN³çç yçÌ}içç[çÇlçÓvç ³çílççÇ}.'' l³çç içç[çÇJççvç箳çç
yççí}C³ççlç SkçÀ JçíiçUí®ç cççOçá³ç& nçílçí. lççí çÆomçC³ççmç Flçj içç[çÇJççvççmççjKçç vçJnlçç. mççjKçí l³çç içç[çÇJççvççkçÀ[í
Hçnçlç jnçJçí Dçmçí Jççìlç nçílçí Hçjblçá lççí mçcççvç GlçjJçÓvç, çÆvçjçíHç mççbiçÓvç lJçjívçí çÆvçIçÓvç içí}ç. l³çç JçíUçÇ vççcççvçbo
mJççcççÇ O³ççvç DçJçmLçílç nçílçí. l³ççlçÓvç yççníj Dççu³ççJçj l³ççbvççÇ çÆJç®ççj}í, ``lççí içç[çÇJççvç kçÀçí"í Dççní ?'' lççí
mççcççvç "íJçÓvç çÆvçIçÓvç içíu³çç®çí DççcnçÇ mççbçÆiçlç}í. lçí SíkçÀlçç®ç mJççcççÇ cnCçç}í ``lçácnçÇ çÆkçÀlççÇ Yççi³çJççvç Dççnçlç. cççÇ®ç
DçYççiççÇ Dççní.'' lçí Hçá{í cnCçç}í ``HçjcçkçÀç©C³çcçÓçÆlç& ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DççHçCççmçç"çÇ içç[çÇJççvç箳çç ªHççvçí DçVç
mççcçáiç´çÇ IçíTvç Dçç}í. l³ççbvççÇ lçácnç}ç oMç&vç çÆo}í.'' vçblçj mçáçÆMç}í kçÀ[í JçUÓvç cnCçç}í, ``ní mçáMççÇ}í ! lçáPçí
vçMççÇyç Go³ççmç Dçç}í. lçáP³çç HçlççÇ®çí vçHçábmçkçÀlJç içí}í. lçáPçí mççmçámççmçjí DçççÆCç HçlççÇ oámçN³çç yçÌ}içç[çÇlçÓvç ³çílç
Dççnílç.''
çÆ$çkçÀç}%ççvççÇ vççcççvçboçvççÇ mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí mççjí Iç[Óvç Dçç}í. mçáçÆMç}ç DççHç}ç HçlççÇ Jç mççmçá mççmçN³çç yçjçíyçj
DççHçu³çç IçjçÇ içí}çÇ. cççÇ DçççÆCç l³çç oçíIçç yç´çïçCççbvççÇ ÞççÇmJççcççRvçç kçáÀ©iç·çÇmç pççC³çç®ççÇ Dçvçá%çç cçççÆiçlç}çÇ. ÞççÇ
vççcççvçbo mJççcççR®çç DçççÆMçJçç&o IçíTvç DççcnçÇ kçáÀ©iç·çÇ®³çç cççiçç&vçí çÆvçIçç}çí.

~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -18
mçblç jçÆJçoçmç DçççÆCç
ÞççÇHççoçb®çí çÆoJ³ç cçbiç} oMç&vç
cççÇ l³çç yç´çïçCçܳçç mçcçJçílç ³çLççkçÀç}çÇ kçáÀ©iç·çÇmç ³çíTvç Hççínçí®ç}çí. DçvçblçkçÀçíìçÇ yç´ïççb[ vçç³çkçÀ Dçmç}í}í DçççÆo,
cçO³ç DçççÆCç Dçblç vçmç}í}í ®çlçáo&Mç YçáJçvççb®çç mççJç&YççÌcç Dçmçí }çÇ}çJçlççjçÇ YçiçJççvç-ÞççÇHçço ÒçYçá kç=À<Cçç vçoçÇlç mvççvç
kçÀªvç yççníj ³çílç nçílçí. l³ççb®³çç çÆoJ³çcçbiç} mJçªHç箳çç DçkçÀmcççlç oMç&vççvçí DççcnçÇ DçiçoçÇ YççjçJçÓvç içí}çí. l³ççb®³çç
vçí$ççbcçOçÓvç DçHççj Òçícç, kçÀ©Cçç, Jççlmçu³ç Dççímçb[Óvç Jççnçlç nçílçí. lçí cççP³çç pçJçU Dçç}í. cççÇ YççbyççJçÓvç pççTvç kçÀç³ç
kçÀjçJçí ní cç}ç mçá®ç}í®ç vççnçÇ. lçí mJçlç:®ç cç}ç vçcçmkçÀçj kçÀjC³ççmç mççbiçlç nçílçí. cççÇ l³ççvçç ®çjCçmHçMç& kçíÀu³ççJçj
l³ççbvççÇ kçÀcçb[}álççÇ} HççÆJç$ç pç} cççP³çç DçbiççJçj çEMçHç[}í. cççÇ çÆo][cçÓ{ Pçç}çí. lçí DççHçu³çç cçOçáj JççCççÇvçí cnCçç}í
``yçíìç MçbkçÀjYçì, cççÇ lçáP³ççJçj ÒçmçVç Pçç}çí Dççní.'' l³çç cçOçáj JççCççÇ®çí JçCç&vç cççÇ Mçyoçlç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ.
l³ççb®ççÇ Jççlmçu³çHçÓCç& ¢<ìçÇ cççP³ççJçj Hç[}çÇ DçççÆCç cççÇ kç=ÀlççLç& Pçç}çí. mçcçmlç YçÓlç}çJçjçÇ} DççHçu³çç Dçvçblç MççÆÊçÀvçí
çÆJçjçpçcççvç DçmçCççN³çç ÞççÇHççoçbvççÇ DççHç}ç Jçjonmlç cççP³çç çÆMçjçJçj "íJç}ç. cççPççÇ kçáÀb[çÆ}vççÇ MçÊçÀçÇ pççiçÉlç Pçç}çÇ
DçççÆCç cç}ç çÆomçCççjçÇ mççjçÇ ¢<³ç mçÉ<ìçÇ DçblçOçç&vç HççJçu³ççmççjKççÇ DçvçáYçÓlççÇ Dçç}çÇ. npççj mççiçj SkçÀocç ³çíTvç
cç}ç DççE}içvç oílç Dçmçu³çç®çç Yççmç Pçç}ç Dçvçblç MççÆÊçÀ®çç çÆJçÐçálç ÒçJççn cççP³çç vçmçç vçmççbcçOçÓvç Jççnlç
içíu³ççmççjKçç JççìÓvç cççí"ç oçn Pçç}ç. cççPçí [çíUí DççHççíDççHç çÆcçì}í içí}í, vçç[çÇ DçççÆCç Ëo³çmHçbovç oçívnçÇ Lççí[îçç
JçíUçmçç"çÇ Lççbyç}í nçílçí. cççPçí cçvç çÆvççÆJç&kçÀçj DçççÆCç çÆvç½ç} nçíTvç Dçvçblç MçÓv³ççlç njJç}í. cççP³çç Ëo³ççlççÇ}
®çÌlçv³ç Dçvçblç DçMçç çÆJçéç®çÌlçv³ççlç çÆJç}çÇvç Pççu³ççmççjKçí Yççmç}í. ³çç DçJçmLçílç cççÇ Dçl³çblç Dççvçboçlç nçílççí. l³ççb®çí
JçCç&vç Mçyoçvçí kçÀjlçç ³çíCçí kçÀ"çÇCç Dççní. ³çç Dçl³çá®®ç Dççvçbo箳çç DçJçmLçílç cççP³ççlçÓvç kçÀçíì³ççvçd kçÀçíìçÇ yç´ïççb[,
mçÉ<ìçÇ, çqmLççÆlç, }³ç HççJçlç Dççnílç Dçmçí cç}ç Yççmçcççvç Pçç}í. cççÇ ³ççHççmçÓvç çÆYçVç vççnçÇ Dçmçç ¢{ çÆJçéççmç Jççìlç
nçílçç. `cççÇ' ®çç }³ç Pççu³ççcçáUí cççÇ DçJ³çÊçÀ DçMçç Dççvçboçlç nçílççí. ní mçJç& cç}ç çÆ®ç$ç çÆJççÆ®ç$ç Jççìlç nçílçí.
lçíJç{îççlç ÞççÇHççoÒçYçÓbvççÇ DççHçu³çç kçÀcçb[}ÓlççÇ} pç} cççí"îçç ÒçícçYççJççvçí cççP³ççJçj Òççí#çCç kçíÀ}í. DçççÆCç cççÇ mçnpç
çqmLçlççÇlç Dçç}çí. mçbHçÓCç& çÆJçéçç®çí DçççÆoiçá© DçmçCççjí ÞççÇJçuuçYç cççP³ççkçÀ[í npççj cççlççb®çí Jççlmçu³ç [çíU³ççlç
DççCçÓvç Hçnçlç cçbo cçbo çqmcçlç kçÀjçÇlç nçílçí.
³çJçvççbvçç ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç
cççP³çç yçjçíyçj Dçç}íu³çç yç´çïçCç ܳççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓbyçjçíyçj yççí}Cçí çEkçÀJçç HççomHçMç& kçÀjC³çç®çí Oç̳ç& vçJnlçí. ÞççÇHçço
mJççcççÇ cç}ç cnCçç}í ``lçáP³çç yçjçíyçj Dçç}í}í ní oçívç DçHççÆjçÆ®çlç kçÀçíCç Dççnílç ?''cççÇ cnCçç}çí ``ÒçYçÓ DççHçu³çç
çÆoJ³ç ®çjCççb®çí oMç&vç IçíT Fçq®sCççjí ní oçívç yç´çïçCç Dççnílç.'' l³ççJçj ÒçYçá cnCçç}í ``ní yç´çïçCç çÆomçlç vççnçÇlç,
iççícççbmç KççCççjí ³çJçvç çÆomçlççlç. Kçjí kçÀç Kççíìí ní lçÓ l³ççbvçç®ç çÆJç®ççj. SJç{îççlç lçí yç´çïçCç cnCçç}í ``DççcnçÇ
yç´çïçCç vççnçÇ ³çJçvç Dççnçílç ³ççlç mçboín vççnçÇ. DççcnçÇ kçáÀjçCç Jçç®çlççí'' l³ççb®³çç ³çç JçÊçÀJ³ççJçj cççÇ mlçbYççÇlç®ç Pçç}çí.
``ÞççÇHçço JçuuçYç vççJççvçí cçç³çç Jçíøççvçí mçb®ççj kçÀjCççN³çç pçiçlçdÒçYçá ÞççÇ oÊçç$ç³ç mJççcççRvçç DççíUKçCçí DçvçíkçÀ pçvcçç®çí
HçáC³çHçÀ} Dççní. l³çç çqmLçj YççJççlç YççÆÊçÀYççJç mçbHçÓCç& ªHççvçí JççìCçí cnCçpçí cçnodYççi³ç Dççní. iççícççlçílç mçJç& oíJçlçç
Jççmç kçÀjlççlç. içç³ççÇçÆJçvçç Içj mcçMççvçç mççjKçí Dçmçlçí. Þç×ívçí iççímçíJçç kçÀjCççjí cç}ç KçÓHç DççJç[lççlç. içç³ççÇ®çí oÓOç
Hçá<ìçÇoç³çkçÀ DçççÆCç lçá<ìçÇoç³çkçÀ Dçmçlçí. yç´çïçCç pçvcç IçíTvç iççícççbmç KççCççjç çÆMç#çímç Hçç$ç Dçmçlççí. ³ç%ç ³ççiç
kçÀjlççvçç MçíUçÇ®çí yççÆ}oçvç çÆo}í pççlçí. ³ç%ç HçMçá cnCçÓvç MçíUçÇ DçLçJçç Flçj HçMçámçá×ç l³ççb®³çç vççÇ®ç ³ççívççÇlçÓvç
çÆJçcçáÊçÀ nçíTvç Hçá{í GÊçcç pçvcç ÒççHlç kçÀjlççlç. ³ç%ç HçMçá}ç ®ççbiç}ç pçvcç çÆcçUçJçç cnCçpçí ³ç%ç kçÀjCççjç cçnç³ççíiççÇ
lçHççíyç} DçççÆCç ³ççíiç yç}çvçí mçcçÉ× DçmççJçç }çiçlççí. pçj lççí ³ççíiççÇ Dçmçç mçcçLç& vçmçí} lçj l³çç}ç ÒççCççÇ nl³çç
kçíÀu³çç®çí HççHç®ç }çiçlçí. oíMç kçÀç}çvçámççj Oçcç&-kçÀcç&Hç×lççRcçO³çí Lççí[ç Lççí[ç yço} nçílç Dçmçlççí. ³çJçvç DçmçCççN³çç

lçí oçíIçí çÆvççÆJç&kçÀçj nçílçí. HççCççÇ Dç[çÆJçC³ççmçç"çÇ pçWJnç oiç[ çÆcçUç}ç vççnçÇ lçWJnç l³ççvçí DççHçu³çç cçá}ç®çç JçOç kçíÀ}ç DçççÆCç l³çç®çí cçÉlç MçjçÇj oiç[çÒçcççCçí HççCççÇ Dç[çÆJçC³ççmçç"çÇ "íJç}í. kçÀçÌjJç Hççb[Jç箳çç ³çá×çmçç"çÇ kçÀçíCçlçí #çí$ç Oçcç&#çí$ç Dççní ³çç®çç MççíOç kçÀjC³ççmçç"çÇ Dçpçá&vç Jç ÞççÇkç=À<Cç çÆvçIçç}í. ``Dçjí cç}ç lçj Hççínlçç ³çílç vççnçÇ. Flçkçw³ççlç l³çç}ç HççC³ç箳çç cçO³çYççiççÇ SkçÀ çÆoJ³çkçÀçblççÇ çÆomç}çÇ. Dçjí vççcçcçç$ç yç´çïçCçç. lççí HçbçÆ[lç cnCçç}ç ``Dçjí jçÆJçoçmçç lçá}ç HçájçCç DçççÆCç FçÆlçnçmçç®çí kçÀçnçR®ç %ççvç vççnçÇ cnCçpçí lçÓ lççÇvç ®çlçáLçç&Mç pççÇJçvç J³çLç& Içç}çÆJç}í. lçí HçbçÆ[lç jçÆJçoçmçç}ç cnCçç}í ``cççÇ cçnç HçbçÆ[lç Dççní DçççÆCç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mJççcççÇkçÀ[í pççlç Dççní l³ççvççÇ cç}ç yççí}çJç}í Dççní lçí®ç lçá}ç vççJçí®çí Yçç[í oílççÇ}'' lçí SíkçÓÀvç jçÆJçoçmççvçí nçíkçÀçj çÆo}ç.'' jçÆJçoçmç cnCçç}ç ``cçnçjçpç cç}ç Hççínlçç ³çílçí Hçjblçá lçácnç}ç cçç$ç Hççínlçç ³çílç vçmçu³ççvçí lçácç®çí pççÇJçvç MçbYçj ìkçwkçíÀ J³çLç& Dççní. jçÆJçoçmç lçí SíkçÓÀvç çÆvçjçMç Pçç}ç. Hçjblçá ÒçYçá l³ç箳ççkçÀ[í oá}&#ç kçÀjçÇlç nçílçí. lçácnçÇ ³çJçvç m$ççÇyçjçíyçj çÆJçJççn kçÀªvç ³çJçvççÒçcççCçí jçnç. cççP³çç kçÀcçb[}ÓlççÇ} HççCççÇ lçác箳çç DçbiççJçj Içç}Cçí Mçkçw³ç vççnçÇ. vççJç cççiç& Dçç¬çÀcçá }çiç}çÇ. yççí}C³ç箳çç DççíIççlç l³çç HçbçÆ[lçç}ç kçÀU}í kçÀçÇ jçÆJçoçmçç}ç HççÌjççÆCçkçÀ SíçÆlçnçmççÇkçÀ kçÀLçW®ççÇ kçÀçnçR®ç cçççÆnlççÇ vççnçÇ. lçácnç}ç DçVç Jçm$ç çÆcçUC³çç®ççÇ mççí³ç kçíÀ}çÇ Dççní. lççí®ç l³çç®çç Oçcç& nçílçç. lçácnçÇ ³çíLçÓvç lçlkçÀçU çÆvçIçÓvç pçç. Flçj DçmHçÉM³ç pççlççÇ®³çç }çíkçÀçb®çç mHçMç& nçíT vç³çí cnCçÓvç lçí SkçÀìí®ç l³çç vççJçílç yçmçÓvç pççlç nçílçí. lçácnçÇ kçíÀ}í}ç vçcçmkçÀçj cççÇ mJççÇkçÀçjçÇlç vççnçÇ. ní®ç lçácç®çí cçnodYççi³ç mçcçpçç. vççJç ®çç}lççvçç SkçÀocç®ç HççC³çç®çç Jçíiç KçÓHç Jçç{}ç. lççí DçMçç oiç[箳çç MççíIççlç®ç nçílçç Flçkçw³ççlç l³çç®çç cçá}içç JççÆ[}çmçç"çÇ pçíJçCç IçíTvç Dçç}ç. jçÆJçoçmç l³çç HçbçÆ[lçç}ç cnCçç}ç ``cçnçjçpç DççHçCççmç HççC³ççlç Hççínlçç ³çílçí kçÀç ?'' HçbçÆ[lç cnCçç}ç. lçácnçÇ cç}ç mHçMç& kçÀª vçkçÀç. HçÓJç&HçáC³ççF&vçí DçççÆCç HçÓJç&çÆHçlçÉoíJçlççb®³çç ÒççLç&vçívçí lçmçí®ç cççP³çç DçHççj kçÀçªC³ççvçí lçácnç}ç cççP³çç oMç&vçç®çç }çYç Pçç}ç. lçWJnç cççP³çç vçí$ç®ç#çÓbmçcççíj çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç ¢<³ç çÆomç}í. iççícççbmç Yç#çCç kçÀjCçí kçíÀJnçnçÇ yçjçíyçj vççnçÇ. MçílçkçÀjçÇ HçÀUç®ççÇ DççMçç vç kçÀjlçç DççHç}í kçÀcç& Dçl³çblç Þç×çYççJççvçí kçÀjçÇlç nçílçç. l³çç Jçíiççvçí l³çç vççJçímç SkçÀ çÆsê Hç[}í Jç l³ççlçÓvç HççCççÇ Dççlç çÆMçª }çiç}í. HççC³çç®çç ÒçJççn Dç[çÆJçC³ççmçç"çÇ l³çç}ç SkçÀç cççí"îçç oiç[ç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç nçílççÇ. cçnçjç<ì>çlççÇ} çÆMçj[çÇ iççJççlç ÞççÇmççF&yççyçç vççbJçç®çí SkçÀ cçnçlc³çí DçJçlçjçÇlç nçílççÇ} lçí lçácç®çç G×çj kçÀjlççÇ}. ³çç Mçílçç®ççÇ pççiçç ÞççÇkç=À<CççbvççÇ Oçcç&#çí$ç cnCçÓvç çÆvçJç[}çÇ. l³ççJçíUçÇ MçílçkçÀjçÇ DçççÆCç l³çç®çç cçá}içç ³çç oçíIççlç cççjC³çç®ççÇ çƬçÀ³çç kçÀjlççbvçç kçÀçíCçlççnçÇ YççJç vçJnlçç. cççP³çç oMç&vççvçí HçáçÆvçlç Pççu³ççcçáUí kçÀçbnçÇ pçvcççvçblçj lçácnçÇ yç[í yççyçç DçççÆCç Dçyçoá} yççyçç ³çç vççJççvçí DççíUKç} pçç}. ÞççÇHçço JçuuçYç mJççcççRvççÇ cççP³çç kçÀHççU箳çç cçO³çYççiççÇ pççíjçlç oçyç çÆo}ç. jçÆJçoçmç ÞççÇHçço ÒçYçávçç mççjKçç ÒçCççcç kçÀjçÇlç nçílçç. lçác箳çç nçlçÓvç cççju³çç içí}íu³çç içç³ççÇ Hçá{çÇ} pçvcççÇ lçácç®ççÇ mçblçlççÇ nçíTvç pçvcççmç ³çílççÇ} DçççÆCç lçácç®çç sU kçÀªvç lçác箳çç HçÌMççJçj mçáKççÇ nçílççÇ}. Lççí[îçç JçíUçvçí l³ç箳ççkçÀ[í Hççnèvç ÞççÇHçço cçbo nmç}í. ní cççPçí yççí} kçÀçȳçç oiç[çJçjçÇ} jíøçí ÒçcççCçí Dççnílç. l³ççbvçç SkçÀç Mçílççlç MçílçkçÀjçÇ HççCççÇ oílç Dçmç}í}ç çÆomç}ç. vççJçílççÇ} HççCççÇ mççjKçí Jçç{Ó }çiç}í nçílçí. mççjKçí Jçç{lç Dçmç}í}í HççCççÇ Hççnèvç jçÆJçoçmççvçí ÞççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ®çí vççbJç IçíTvç HççC³ççlç G[çÇ cççjC³çç®ççÇ lç³ççjçÇ kçíÀ}çÇ.'' Dçmçí yççí}Óvç ÒçYçÓbvççÇ l³ççbvçç pççC³ççmç mççbçÆiçlç}í. lçWJnç lçíLçí jçÆJçoçmç vççbJçç®çç SkçÀ jpçkçÀ Dçç}ç. Hçjblçá Dçmçí vç kçíÀu³ççmç cçç$ç cçnçHççHç }çiçlçí cnCçÓvç iççínl³çç Mççm$ççvçámççj cçnçvç HççHç Dççní. Flçkçw³ççlç SkçÀ cçnoç½ç³ç& Iç[}í SkçÀ Dç¢<³ç nçlç l³çç vççJçílççÇ} HççCççÇ yççníj ìçkçÀçÇlç nçílçç. ³çç®çí cç}ç Dçç½ç³ç& Jççì}í. HççCççÇ kçÀcççÇ Pçç}í DçççÆCç vççbJç çÆkçÀvççN³ççJçj Hççínçí®ç}çÇ DçççÆCç lçí oçíIçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmç . Mçílç çÆHçkçÀJçÓvç mçJçç¥vçç Dççnçj ÐççJçç SJç{í®ç l³çç MçílçkçÀN³ççmç %ççlç nçílçí. pçíJçCç Pççu³ççJçj. ÞççÇHçço mJççcççR®çç YçÊçÀçbJçj Dçvçáiç´n jçÆJçoçmçç®ççÇ vççJç kç=À<Cçç vçoçÇlçÓvç kçáÀ©iç·çÇkçÀ[í pççlç nçílççÇ l³çç vççJçílç SkçÀ JçíoMççm$ç HçbçÆ[lç yçmç}í nçílçí.lçHçmJççRvççÇ iççícççbmç Yç#çCç kçíÀ}í lçjçÇ HçjcçíéçjçHç&Cç yçá×çÇvçí kçíÀ}í}í kçÀcç& içç³ç DçççÆCç çÆl箳çç mçblçlççÇmç GÊçcç pçvcç®ç çÆcçUJçÓvç oílçí. jçÆJçoçmççvçí l³çç çÆoJ³çkçÀçblççÇmç Dçl³çblç Þç×ç YççJççvçí vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. l³ççvçí DçççÆo Dçblç vçmç}íu³çç ÞççÇHçço mJççcççR®³çç cççÆncçç JçCç&vç kçÀjCççN³çç DçvçíkçÀ }çÇ}ç-kçÀLçç SíkçÀu³çç nçíl³çç. cççÇ DçççÆCç ÞççÇHçço ÒçYçÓ oçíIçí®ç nçílççí.

Dçç}í. jçÆJçoçmç ³çç HçÓJçça ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmç kçÀOççÇ Dçç}ç vçJnlçç. Hçjblçá Dççpç pçWJnç l³ççvçí mJççcççRvçç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç
lçWJnç l³ççbvççÇ ÒçmçVç cçáêívçí cçbo nçm³ç kçíÀ}í. l³çç HçbçÆ[lççkçÀ[í cçç$ç oá}&#ç kçíÀ}í. Mççm$ç®ç®çç& kçÀjC³ççmçç"çÇ Dçç}íu³çç
l³çç HçbçÆ[lç箳çç cçáKççlçÓvç SkçÀ MçyonçÇ çÆvçIçívçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ HçbçÆ[lççmç cnCçç}í ``Dçjí HçbçÆ[lçç lçá}ç DçnbkçÀçjçcçáUí
³ççíi³ç kçÀç³ç DçççÆCç Dç³ççíi³ç kçÀç³ç lçí kçÀUívççmçí Pçç}í Dççní. lçÓ cçnç HçbçÆ[lç DçmçÓvç mçoiçáCççb®çç mçb®ç³ç kçÀjC³çç SíJçpççÇ
HççHççb®çç mçç"ç®ç kçÀªvç "íJç}çmç. DççHçu³çç mçáçÆMç} HçlvççÇ®çç sU kçÀªvç, SkçÀç mçáKççÇ kçáÀìábyççlççÇ} jçCççÇ}ç DççHçu³çç
HçlççÇ HççmçÓvç HçjçJçÉÊç kçíÀ}ímç l³çç cçáU lççÇ lçá}ç mçlçlç MççHç oílçí Dççní. lçáPççÇ Yçç³çç& SkçÀ mçodyç´çïçCççÇ DçmçÓvç
cççvççÆmçkçÀ sUçvçí #ççíçÆYçlç Pçç}çÇ Dççní ní mçJç& HççHçkçÀcç& kçíÀu³ççJçj lçÓ cççP³çç kçÀ[í kçÀmçç DççkçÀçÆøç&lç Pçç}çmç ? lçáP³çç
HççÆ$çkçíÀÒçcççCçí Dççpç lçáPçç cçÉl³çá çÆovç Dççní. DççpçHççmçÓvç cççÇ lçá}ç lççÇvç Jçøçç&®çí Dçç³çá<³ç Jçç{JçÓvç oílççí. lçÓ lçáP³çç iççJççÇ
pççTvç oáJç&lç&vç çÆJçmçªvç ®ççbiç}í Dçç®çjCç kçÀj. lçÓ SkçÀ HçbçÆ[lç Dççnímç ³ççlç MçbkçÀç®ç vççnçÇ. lçáP³çç çÆJçÜlçíí®çí
Òççl³ççÆ#çkçÀ oçKççÆJçlççímç kçÀç lçá}ç çÆo}í}í lççÇvç Jçøçç&®çí Dçç³çá<³ç Hçjlç kçÀjlççímç ? lçlkçÀçU GÊçj oí.'' mçJç&%ççvç
mçbHçVç Dçmç}íu³çç ÞççÇHççoçb®çí lçí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç l³çç HçbçÆ[lç箳çç lççW[Óvç SkçÀ MçyonçÇ HçáÀìívçç. pçCçá kçÀçnçÇ cçákçÀç®ç
Pçç}ç nçílçç. l³ç箳çç cçvççlç Dçç³çá<³ç Jçç{çJçí DçMççÇ®ç F®sç nçílççÇ. ÞççÇHççoJçuuçYç mJççcççÇ cnCçç}í, ``lçáP³çç cçvççlççÇ}
F®sívçámççj cççÇ lçá}ç lççÇvç Jçøçç&®çí Jçç{çÆJç}í}í Dçç³çá<³ç oílç Dççní. lçá jpçkçÀ箳çç m$ççÇmç pçyçjomlççÇvçí HçUJçÓvç çÆlç}ç
oçmççÇ kçíÀ}ímç. Hçjblçá Hçá{çÇ} pçvcççlç lçí jpçkçÀ oçbHçl³ç cçnçjçpçç®çí mçáKç JçÌYçJçç®çç DççmJçço IçílççÇ}. lçWJnç lçÓ l³çç
jpçkçÀ HçlvççÇ®çç oçmç nçíTvç l³ççb®ççÇ mçíJçç kçÀjMççÇ}. ³çç lççÇvç Jçøçç&lç kçÀçbnçÇ mçlkçÀcç& kçíÀu³ççmç DçVç Jçm$ççmç kçÀçnçÇ
kçÀcççÇ Hç[Cççj vççnçÇ. DçççÆCç oá<kçÀcç& kçíÀu³ççmç vççvçç ³ççlçvçç YççíiççJ³çç }çiçlççÇ}. cçjCççHççmçÓvç lçáPçí j#çCç kçÀªvç
cççP³ççkçÀ[í IçíTvç ³çíCççN³çç jçÆJçoçmçç}ç lçáPçí mçJç& HçáC³ç çÆcçUí}. l³çç HçáC³ç箳çç HçÀ} mJçªHç lççí cççPççÇ mçíJçç kçÀjçÇ}.
lçÓ lçlkçÀçU ³çç HçáC³çYçÓcççÇlçÓvç çÆvçIçÓvç pçç.'' mJççcççR®³çç DççoíMççvçámççj lççí HçbçÆ[lç lçíLçÓvç çÆvçIçÓvç içí}ç. jçÆJçoçmç cçç$ç
DççÞçcççlç jçnèvç mJççcççR®ççÇ mçíJçç kçÀª }çiç}ç. lççí ojjçípç mJççcççR®çí kçÀHç[í OçáTvç DçççÆCç DççÞçcççlççÇ} DçbiçCç,
Pçç[Óvç mJç®s kçÀjçÇlç Dçmçí. Hçápçímçç"çÇ HçáÀ}í DççCçCçí ní lçj l³çç®çí DççJç[çÇ®çí kçÀçcç nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçá mvççvççmçç"çÇ
kç=À<CççvçoçÇJçj pççlç Dçmçlççvçç lççí l³ççbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj Içç}çÇlç Dçmçí. DçççÆCç mJççcççÇ l³çç®çç vçcçmkçÀçj ÒçmçVç
cçáêívçí mJççÇkçÀçj kçÀjçÇlç Dçmçlç. jçÆJçoçmç箳çç çÆHçl³ççvçí l³ççmç SkçÀoç mççbçÆiçlç}í nçílçí kçÀçÇ ``ÞççÇHçço ÒçYçÓ Dçblç³çç&cççÇ
Dçmçu³ççvçí l³ççbvçç kçíÀ}í}ç SkçÀ vçcçmkçÀçj mJççÇkçÀçj Pççu³ççmç lççí MçbYçj }çíkçÀçbvçç kçíÀ}íu³çç vçcçmkçÀçjç®çí HçÀU
çÆcçUJçÓvç oíCççjç Dççní.''
SkçÀoç jçÆJçoçmç kç=À<CççvçoçÇ®³çç çÆlçjçJçj GYçç nçílçç. l³çç JçíUçÇ SkçÀç cççí"îçç vççJçílç l³çç iççJççlççÇ} jçpçç DççHçu³çç
}Jççpçc³ççmçn pç} çÆJçnçj kçÀjçÇlç nçílçç. jçÆJçoçmç l³çç jçpççkçÀ[í SkçÀçÆ®çÊççbvçí Hçnçlç nçílçç. lçíJç{îççlç ÞççÇHçço mJççcççÇ
vçoçÇlç mvççvç DççìçíHçÓvç yççníj Dçç}í. jçÆJçoçmçç®çí l³ççb®³ççkçÀ[í }#ç®ç vçJnlçí mJççcççRvççÇ l³ç箳çç KççbÐççJçj nçlç "íJçÓvç
Òçícççvçí çÆJç®ççj}í, ``kçÀç³ç Hçnçlç Dççnímç jí jpçkçÀç ?'' l³ççb®³çç cçOçáj JççCççÇvçí jçÆJçoçmç SkçÀocç iççWOçU}ç Jç mJçlç:}ç
mççJçjçÇlç l³ççvçí mJççcççRvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj Iççlç}ç. mJççcççÇ cnCçç}í, ``l³çç jçpç箳çç JçÌYçJççkçÀ[í Hçnçlç nçílççmç vçç
?'' jçÆJçoçmççvçí nçíkçÀçjçLçça cççvç n}çÆJç}çÇ. lçí Hçá{í cnCçç}í, ``lçá}ç jçpçç nçíC³çç®ççÇ F®sç Dççní vçç ? lçÓ Hçá{®³çç
pçvcççÇ çÆJçoájç vçiçjçÇ®çç (mççO³çç®çí yççÇoj) jçpçç nçíMççÇ}. l³çç JçíUçÇ cççÇ vçjçEmçn mçjmJçlççÇ ªHççlç lçá}ç oMç&vç
oíF&vç.'' lççí jpçkçÀ cnCçç}ç, ``ÒçYççí cç}ç jçpçç nçíC³çç®ççÇ F®sç Dççní Hçjblçá DççHçu³çç ®çjCççb®ççÇ mçíJçç cç}ç mçoÌJç
çÆcçUçJççÇ.'' mJççcççRvççÇ jçÆJçoçmçç®ççÇ nçÇ F®sç HçÓCç& kçíÀ}çÇ. lççí cçÉl³çávçblçj ³çJçvç kçáÀ}çlç pçvcç}ç DçççÆCç ³çLççkçÀç}çÇ lççí
çÆJçoájç vçiçjçÇ®çç jçpçç Pçç}ç. jçp³ç JçÌYçJç GHçYççíiçÓvç pççÇJçvç箳çç Glççj Jç³ççlç l³ççmç ÞççÇ vçjçEmçn mçjmJçlççÇ
mJççcççR®çí oMç&vç Pçç}í. l³ççb®³çç®ç kç=ÀHçívçí l³ççmç HçÓJç& pçvcçç®ççÇ Dçç"JçCç Pçç}çÇ DçççÆCç lççí vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ mJççcççR®³çç
®çjCççbJçj vçlçcçmlçkçÀ Pçç}ç. l³ççvçí mJççcççRvçç DççHçu³çç jçpçOççvççÇlç vçíTvç cççí"ç mçvcççvç kçíÀ}ç.
çÆKçjçÇvçí Yçj}í}í Dç#ç³ç Hçç$ç
DççcnçÇ mçJç&pçCç yçmç}çí Dçmçlççvçç SkçÀ lçªCç yç´çïçCç lçíLçí Dçç}ç. lççí oáªvç Dçç}ç Dçmçu³ççvçí l³çç®çí Hçç³ç OçáUçÇvçí
Yçj}í nçílçí. l³çç®çí vççbJç ``JçuuçYçíéçj Mçcçç&'' Dçmçí nçílçí. l³çç®çí iççí$ç kçÀçM³çHç nçílçí DçççÆCç lççí DçHçmlçbYç MççKçí®çç

nçílçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdnèvç ³çíCççN³çç YçÊçÀçbvçç DççHçu³çç Dçççqlcç³ççb®ççÇ mççÆJçmlçj cçççÆnlççÇ, l³ççb®çí #çícçkçáÀMç}
çÆJç®ççjçÇlç Dçmçlç. nç mçJç&%ççvççÇ DçmçCççN³çç ÞççÇHççoçb®çç DççJç[lçç sbo nçílçç. JçuuçYçíéçj HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdnèvç Dçç}ç
nçílçç. l³çç}ç mJççcççRvççÇ DççHçu³çç vççlç}iççb®çí, mvçín mçbyçbçÆOçlççb®çí #çícç kçáÀMç} çÆJç®ççj}í. cçO³ççÚç®ççÇ JçíU Pçç}çÇ
nçílççÇ, mJççcççR®çí çÆMç<³ç çÆYç#çç IçíTvç Dçç}í nçílçí. Flçkçw³ççlç kçÀçbnçÇ lçjçÇ IçíC³ççmçç"çÇ mJççcççÇvççÇ DççHç}ç çÆoJ³ç nçlç Jçj
kçíÀ}ç DçççÆCç SkçÀ ®ççboçÇ®çí Hçç$ç nçlççlç Içílç}í. l³ççlç KççÇj Yçj}í}çÇ nçílççÇ. lçíLçí pçcç}íu³çç çÆMç<³ççbvçç KççÇj JççìÓvç
çÆo}çÇ. Hçjblçá lçí Yççb[í çÆKçjçÇvçí Yçj}í}í®ç jççÆn}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ çÆMç<³ççbvççÇ DççCç}í}çÇ mçJç& çÆYç#çç vçoçÇ®³çç
HççC³ççlççÇ} pç}®çjçbvçç oíC³çç®çç DççoíMç çÆo}ç. l³ççvçámççj jçÆJçoçmç mçJç& çÆYç#ççVç IçíTvç kç=À<Cçí®³çç lççÇjçJçj içí}ç.
vçoçÇlççÇ} pççÇJçpçblçÓbvçç mçá×ç mJççcççR®çç Òçmçço çÆcçUçJçç nç l³ççb®çç mçbkçÀuHç nçílçç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç cç}ç
JçuuçYçíéçj箳çç pçJçU yçmçC³ççmç mççbiçlç nçílçí. Hçjblçá l³ç箳çç pçJçU jçÆJçoçmç yçmç}ç nçílçç. cççP³çç yççpçÓmç
``mçáyyçCCçç Mççm$ççÇ'' vççJçç®çç SkçÀ kçÀçvç[çÇ yç´çïçCç yçmç}ç nçílçç. SkçÀ içjçÇyç yç´çïçCç DççHçu³çç cçá}çÇ®çí }ivççmçbyçbOççÇ
ÒçYçÓvçç çÆJç®ççjlç nçílçç. ÒçYçÓ cnCçç}í ``cççÇ Dçmçlççvçç lçácnç}ç kçÀçUpççÇ kçÀMçç®ççÇ ? pçí }çíkçÀ HççHççÇ Dçmçlççlç l³ççbvçç®ç
Yç³ç Dçmçlçí.'' ÒçYçá Hçá{í cnCçç}í ``nç JçuuçYçíéçj Mçcçç& lçáPçç pççJçF& nçíC³ççmç DçiçoçÇ ³ççíi³ç Dççní. mçáyyçCCçç Mççm$ççÇ
l³çç}ç HççÌjçÆnl³ç çÆMçkçÀçÆJçlç Dççnílç.'' JçuuçYçíéçjçkçÀ[í JçUÓvç mJççcççÇ cnCçç}í lçáP³çç cççlçç çÆHçlçjçb®ççÇ DçMççÇ F®sç
Dççní kçÀçÇ l³ççbvçç çEHç[oçvç kçÀjçJçí. Þç×çYççJççvçí DçççÆCç cçb$ççí®®ççjçmçn kçíÀ}í}í çEHç[oçvç çÆHçlçjçbvçç Hççínçí®çlçí.
çÆHçlçÉoíJçlççb®çç MççHç IçíCçí ®ççbiç}í vçmçlçí. iç©[HçájçCççlççÇ} cçb$ç G®®ççju³ççvçblçj®ç çÆJçJççn箳çç cçb$çç®çí G®®ççjCç
kçÀjçJçí Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní. lçmçí®ç çÆJçJççn cççbiçu³ççmçç"çÇ nUkçáÀb[ mJççÇkçÀçjçJçí. Dççpç lçácnç}ç çÆcçUç}í}ç Òçmçço
Dçl³çblç oá}&Yç Dççní. ``HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçO³çí cçuuççoçÇ }çíkçÀ, JçWkçÀìHHçç, Þçí<þçÇ cçnçjçpç DçççÆCç Jçlmç cçnçjçpç
vçÌJçíÐççmçç"çÇ KççÇj IçíTvç Dçç}í. lççí®ç vçÌJçíÐç lçácnç}ç Òçmçço cnCçÓvç çÆo}ç Dççní. yç´ïçjç#çmç, cçnççÆHçMçç®®ç箳çç
yççOçívçí HççÇçÆ[lç Dçmç}íu³çç }çíkçÀçb®ççÇ yççOçç ³çç Òçmççoçvçí lçlkçÀçU çÆvçJçÉÊç nçílçí. oççÆjêîç DçççÆCç oá:Kççvçí HççÇçÆ[lç
Dçmç}íu³çç }çíkçÀçbvçç ³çç Òçmççoç®çç çqmJçkçÀçj kçíÀu³ççvçí mçbHçoç DçççÆCç DççÆYçJçÉ×çÇ }çYçlçí.'' ní çÆoJ³ç YççøçCç SíkçÓÀvç
cççP³çç [çíU³ççlç DçÞçá oçìÓvç Dçç}í. mçodiççÇolç Pçç}íu³çç kçÀb"çvçí ÞççÇ ÞççÇHçço mJççcççÇ cnCçç}í ``³çç lççÇvç JçbMççbMççÇ
cççPçç $ç+CççvçáyçbOç kçÀç}ççÆlçlç Dççní. l³ççb®³çç Jççlmçu³ç YçÊçÀçÇvçí cççÇ l³ççb®³çç DçbçÆkçÀlç nçílççí. cç}ç kçÀçí"íçÆn pçíJçC³ççmç vç
çÆcçUçu³ççmç cççÇ mçÓ#cç ªHççvçí pççTvç lçíLçí ³çLçí®s pçíJçCç kçÀjlççí. pçí kçÀçíCççÇ cççPççÇ Jççlmçu³çHçÓCç& YççJççvçí mçíJçç
kçÀjlççlç l³ççb®³çç Içjçmçcççíj cççÇ yççu³ç mJçªHççlç KçíUlç Dçmçlççí. cççP³çç HççJç}çb®çç mçácçOçáj DççJççpç cççP³çç YçÊçÀçb®³çç
Ëo³ççlç ÒççÆlçOJççÆvçlç nçílççí. jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ kçáÀ©iç·çÇ iççJççlç cççP³çç mçbccçlççÇ çÆMçJçç³ç kçÀçíCççÇ jçnè MçkçÀlç vççnçÇ.
³ççÆ#çCççÇ, yç´ïçjç#çmç, cçnççÆHçMçç®ç cçnçDççjlççÇ®³çç JçíUçÇ Dçç¬çÀçíMç kçÀjlççlç. cççÇ l³ççb®ççÇ l³çç çÆHçMçç®ç ³ççívççÇlçÓvç mçáìkçÀç
kçÀªvç vçJççÇvç oín ÒççHlç kçÀjJçÓvç oílççí. oíJçlçç, içbOçJç&, ³ç#ç, Dç¢<³ç MççÆÊçÀ ³ççmççjKçí G®®ç Hçoçmç Hççínçí®ç}í}í pççÇJç
cççP³çç oMç&vççmç ³çílççlç. cçnççÆmç×, cçnç³ççíiççÇ, lçHçmJççÇ cçnçHçá©øç cççPçí oMç&vç, mHçMç&, Jç mçbYççøçCçç®çí Yççi³ç ÒççHlç
JnçJçí DçMççÇ F®sç cçvççlç Oçªvç DçvçíkçÀ kçÀ<ì Pçí}Óvç cççP³çç kçÀ[í ³çílççlç. lçácnçÇ Dççvçboçvçí vççcç ªHçç}ç Dççí}çb[Óvç
Hçá{í pçç}'' nçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ DçvçáuuçbIçvççdzç Dçç%çç nçílççÇ.
DççcnçÇ, MçípççjçÇ Dçmç}íu³çç iççJççÇ pççTvç Hççínçí®ç}çí. l³çç kçÀv³çí®çç çÆHçlçç mJçlç:®³çç Içjçmçcççíj JçOçá-Jçjçvçç yçmçJçÓvç
mçáyç´cnCç³çcç Mççm$ççÇkçÀ[Óvç cçb$ç cnCçJçÓvç Içílç nçílçç. Mççm$ççRvçç çÆJçJççn mçbmkçÀçjç®çí cçb$ç ³çílç nçílçí. Hçjblçá DçbçÆlçcç
mçbmkçÀçj箳çç cçb$ççb®ççÇ cçççÆnlççÇ l³ççvçç vçJnlççÇ. ÞççÇHççoç®çí O³ççvç kçÀªvç mçáyyçCCçç yç´çïçCççb®³çç mLççvççÇ yçmçuçí. l³ççb®³çç
cçáKççlçÓvç DççHççíDççHç cçb$ç G®®ççjCç nçíT }çiç}í. ³çç®çí l³ççbvçç mJçlç:}ç®ç Dçç½ç³ç& Jççìuçí. ³çç ÒçcççCçí mçJç&
cçb$ççí®®ççjCç Pççu³ççJçj l³çç JçOçá-Jçjçb®çç çÆJçJççn mçbHçVç Pçç}ç. kçÀv³çí®çç çÆHçlçç çÆvçOç&vç Jç nçíCççjç HçlççÇ içjçÇyç Dçmçu³ççvçí
l³ççvçí cçbiçUmçá$çç SíJçpççÇ nUkçÀbá[ oçíN³ççvççÇ yççbOçÓvç JçOç᮳çç içU³ççlç Iççlç}í. çÆJçJççnçmçç"çÇ Dçç}í}í yç´çïçCç, çÆJçJççn
mçbÒçoç³ççvçámççj vç Pççu³ççvçí çEvçoç kçÀjçÇlç }ivç cçb[HççlçÓvç çÆvçIçÓvç içí}í. JçuuçYçíéçjç}ç DççF& Jç[çÇ} vçJnlçí. cçá}çÇ®çí
DççF& Jç[çÇ}, HçájçíçÆnlç DçççÆCç cççÇ Dçmçí Hççb®ç }çíkçÀ®ç }ivççmç GHççqmLçlç nçílçí. çÆJçJççnçvçblçj vçJç oçbHçl³ççmçn DççcnçÇ
ÞççÇHçço mJççcççR®³çç oMç&vççmçç"çÇ içí}çí. ÞççÇHçço mJççcççRvççÇ Dççcnç}ç DçççÆMçJçç&o oíTvç Dççvçbo J³çÊçÀ kçíÀ}ç DçççÆCç

Dççcnçmç l³ççb®³çç mçcçJçílç Lççí[ç JçíU O³ççvç OççjCçç kçÀjC³çç®ççÇ Dçvçá%çç kçíÀ}çÇ. cççÇ O³ççvççlç yçmçlçç®ç cççP³çç
[çíU³ççmçcççíj JçuuçYçíéçj箳çç YççÆJç<³ççlç Iç[CççN³çç Içìvçí®çí SkçÀ SkçÀ çÆ®ç$ç ³çíT }çiç}í. JçuuçYçíéçj SkçÀ J³ççHççjçÇ
Pçç}ç nçílçç. l³ççvçí çÆcçUCççN³çç vçHçw³ççlçÓvç kçÀçbnçÇ Yççiç JçíiçUç "íJçÓvç l³çç®çç GHç³ççíiç kçáÀjJçjHçájçÇ mçnm$ç yç´çïçCç
Yççípçvççmç kçÀjC³çç®çç vçJçmç kçíÀ}ç nçílçç. Hçjblçá lççí mçbkçÀuHç HçÓCç& kçÀjC³ççmç lççí çÆJç}byç }çJççÇlç nçílçç. ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYç kçáÀjJçHçáj #çí$ççÇ Dçblç&Oççvç HççJç}í. lçí içáHlç ªHççvçí mçb®ççj kçÀjçÇlç nçílçí. kçáÀjJçHçáj ³çç #çí$ççÇ ÒçYçÓb®³çç HççoákçÀç
cçç$ç nçíl³çç. JçuuçYçíéçjçvçí Oçvç mçbHççovç kçíÀ}í Jç lçí IçíTvç lççí kçáÀjJçHçájçÇ DççHç}ç mçbkçÀuHç HçÓCç& kçÀjC³ççmçç"çÇ ³çíC³ççmç
çÆvçIçç}ç. cççiçç&lç l³ççmç ®ççj ®ççíj, ³çççÆ$çkçÀçb®³çç Jçíøççlç Yçíì}í. Lççí[í Dçblçj yçjçíyçj ®çç}u³ççJçj l³çç ®ççÌIççHçÌkçÀçÇ SkçÀç
®ççíjçvçí JçuuçYçç®çç³ç祮çç JçOç kçíÀ}ç Jç l³ççb®³çç pçJçUçÇ} Oçvç IçíC³çç®çç Òç³çlvç kçÀª }çiç}ç. çÆlçlçkçw³ççblç ÞççÇHçço ÒçYçÓ
lçíLçí çÆ$çMçá} OççjçÇ ³çlççÇ®³çç Jçíøççlç ÒçkçÀì Pçç}í. JçuuçYçíéçj ®ççíjçvçí cççjC³çç HçÓJçça ÞççÇHçço mJççcççR®³çç O³ççvççlç cçivç
nçílçç. DççHçu³çç YçÊçÀç®çí j#çCç kçÀjC³ççmçç"çÇ ÒçYçÓ lçlkçÀçU OççJçÓvç Dçç}í nçílçí. l³ççbvççÇ lççÇvç ®ççíjçbvçç DççHçu³çç
çÆ$çMçá}çvçí cççªvç ìçkçÀ}í. ®çJçLçç ®ççíj Dçl³çblç kçíÀJççÇ}JççC³çç mJçjçlç mJççcççRvçç cnCçç}ç ``cçnçjçpç cççÇ ®ççíj vççnçÇ.''
o³ççJçblç ÒçYçábvççÇ l³çç ®ççÌL³çç ®ççíjçmç DçYç³çoçvç oíTvç çÆJçYçÓlççÇ çÆo}çÇ Jç cnCçç}í, JçuuçYçíéçjç®çí çÆMçj DççCçÓvç l³ç箳çç
Oç[çmç pççí[Óvç "íJç.'' l³ççÒçcççCçí "íJçlçç®ç mJççcççRvççÇ l³çç cçÉlç oínçkçÀ[í DçcçÉlç ¢<ìçÇvçí HçççÆn}í. oámçN³çç #çCççÇ®ç
JçuuçYçíéçjç}ç vçJçpççÇJçvç ÒççHlç nçíTvç lççí PççíHçílçÓvç G"Óvç yçmçu³çç ÒçcççCçí G"Óvç yçmç}ç l³çç ®çJçL³çç ®ççíjçvçí
JçuuçYçíéçjç}ç Pçç}í}ç ÒçkçÀçj mççbçÆiçlç}ç. l³çç}ç Pçç}íu³çç Dççvçboç}ç mççÇcçç vçJnlççÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí Òçl³ç#ç
oMç&vçç®çí Yççi³ç vç }çYçu³ççcçáUí cçç$ç l³ççmç JççF&ì Jççì}í. JçuuçYçíéçjçcçáUí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Iç[u³ççvçí lççí
®çJçLçç ®ççíj Dçl³çblç DççvçbçÆolç nçílçç. JçuuçYçíéçj kçáÀjJçHçáj}ç ³çíTvç Hççínçí®ç}ç. l³ççvçí SkçÀ mçnm$ç yç´çïçCçç SíJçpççÇ
®ççj mçnm$ç yç´çïçCç Yççípçvçç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ nçílççÇ.
ÞççÇHçço mJççcççR®çí çÆJçjçì mJçªHç
DççcnçÇ mçJç&pçCç [çíUí PççkçÓÀvç O³ççvççlç yçmç}çí nçílççí. cç}ç JçuuçYçç®çç³ç祮³çç YççÆJç<³ççlç Iç[CççN³çç Içìvçí®çí çÆ®ç$ç
çÆomçlç nçílçí. çÆlçlçkçw³ççlç [çíUí GIç[C³çç®ççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ Dçvçá%çç çÆo}çÇ. lçí cnCçç}í ``kçÀçíCçlçínçÇ kçÀç³ç& DçkçÀçjCç
nçílç vççnçÇ. Òçl³çíkçÀ kçÀcçç&mçç"çÇ kçÀçnçÇ vçç kçÀçnçÇ kçÀçjCç Dçmçlçí®ç. mçÉ<ìçÇ®çí çÆJçOççvç çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç Dççní. çÆvçiçá&Cç,
çÆvçjçkçÀçj Dçmçç cççÇ lçác箳ççmçç"çÇ mççkçÀçj ªHççblç DçJçlççÆjlç Pçç}çí Dççní. ní Hççnèvç lçácnç}ç Dçç½ç³ç& Jççìí}. HççÆjçÆcçlç
DçççÆCç DçJçOçÓlç vçmç}í}ç cççÇ lçácnçmç HççÆjçÆcçlç DçççÆCç DçJçOçÓlç Dçmçu³çç®çç Yççmç nçílççí Jç lçmçç DçvçáYçJç mçá×ç ³çílççí. nç
HçÀçj içáblççiçálççÇ®çç çÆJçøç³ç Dççní. mçJç& MççÆÊçÀ cççP³çç mJççOççÇvç Dççnílç. ³çç Dçvçblç kçÀçíìçÇ yç´ïççb[çlç Òçl³çíkçÀ DçCçÓ
jíCçÓcçO³çí cççÇ®ç Yçªvç jççÆn}çí Dççní. DçCçá jíCçábvçç SkçÀ$ç kçÀªvç "íJçCççjç mçbkçÀuHç mJçªHç cççÇ®ç Dççní. ³çç DçCçÓ
DçCçÓ}ç JçíiçJçíiçUí kçÀªvç vçÓlçvç mçÉ<ìçÇ®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ kçÀjC³ççmçç"çÇ pççÇ çqmLçlççÇ nJççÇ Dçmçlçí l³ççmçç"çÇ ÒçU³çkçÀçU
mççOçCççjç Dçmçç ©êªHç nçÇ cççÇ®ç Dççní. ní %ççvç DçççÆCç ní Dç%ççvç ¿çç®çç lçácnç}ç yççíOç kçÀªvç mçJç& pççÇJççbvçç DçvçíkçÀ
ÒçkçÀçj®ççÇ cçç³çç kçÀªvç l³ççlç mçJçç&vçç yçbçÆomlç cççÇ®ç kçÀjlççí. pçWJnç pçWJnç YçÊçÀ Dççlç&lçívçí cççPççÇ ÒççLç&vçç kçÀjlççlç Jç
cç}ç mçnç³³ççmçç"çÇ yççí}çJçlççlç lçWJnç lçWJnç cççÇ mçnm$ç yççnèbvççÇ l³ççb®çí j#çCç kçÀjlççí. ní cççPçí DçvççoçÇ lçlJçnçÇ cççÇ®ç
Dççní. Òçl³çíkçÀ pççÇJç cçç$ççlç J³ççHçÓvç Dçmç}í}ç `cççÇ' lççí®ç `cççÇ' DçMçç `cççÇ' cçO³çí Dçmç}í}í MççÆÊçÀcçlJç, mçJç&%çlçç,
mçJçç¥lç³çç&çÆcçlJç lçác箳çç ¢<ìçÇ}ç çÆomçlç vçmçu³ççvçí lçácnçÇ Yç´çÆcçlç nçílçç. ³çç®çç lçácnç}ç DçvçáYçJç ³çíTvç lçácnçÇ cç}ç
J³çÊçÀ ªHççlç HçççÆn}ílç lçj Dçç½ç³ç& JççìC³çç mççjKçí kçÀçbnçÇ Dççní kçÀç ?'' Hçjyç´ïçmJçªHç Dçmç}í}í ÞççÇHçço ÒçYçÓ ³çç
ÒçkçÀçjí mçcçpççJçÓvç mççbiçlç Dçmçlççbvçç Içbìçvçço SíkçÓÀ Dçç}ç. mçiçUí Dçç½ç³ç& cçvç:çqmLççÆlçlç Dçmçlççbvçç lççí Içbìçvçço Mççblç
Pçç}ç.
ÞççÇHççoçb®ççÇ cççlçÉYççJçvçç
DççcnçÇ mçJç&pçCç yçmç}çí Dçmçlççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçç®çç nç DçJçlççj HçÀ} oíCççjç cçnçvç
DçJçlççj Dççní. cççPçí vççcçmcçjCç kçíÀu³çç çÆMçJçç³ç kçÀçíCçlçç®ç DçJçOçÓlç, HçÓCç& çÆmç×çÇ ÒççHlç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ. lçmçí®ç
cçnçvç ³ççíiççÇ mçá×ç çÆmç×çÇ ÒççHlç kçÀjC³ççmçç"çÇ cççPçí vççcçmcçjCç kçÀjlççlç. ní JçuuçYçíMçç lçáPçí DççF&Jç[çÇ} }JçkçÀj®ç

çÆvçJçlç&}í DçççÆCç lçáP³çç vççlçíJççF&kçÀçvççÇ lçá}ç oácçç&içç&}ç }çJçÓvç lçáPççÇ mçJç& mçbHçlççÇ çÆnjçJçÓvç IçíTvç lçá}ç çÆYçkçÀçjçÇ kçíÀ}í.
ní Dççcnç}ç %ççlç Dççní. l³çç vççlçíJççF&kçÀçb®ççÇ cçá}í mçá×ç lçáP³ççMççÇ JçÌjYççJççvçí Jççiçlççlç ní DççcnçÇ pççCçlççí. lçáPçí lçí
oá<ì vççlçíJççF&kçÀ Hçá{çÇ} pçvcççlç ®ççíj yçvç}í. lçá Oçvç IçíTvç kçáÀ©iç·çÇmç ³çílç Dçmçlççbvçç l³çç ®ççíjçbvççÇ lçáPçí Oçvç }áìÓvç
lçá}ç cççªvç ìçkçÀ}í. lçÓ Dççcç®çí mcçjCç kçÀjlçç®ç DççcnçÇ lçíLçí Òçiçì nçíTvç Dççc箳çç çÆ$çMçá}çvçí lççÇvç ®ççíjçb®çç JçOç
kçíÀ}ç. ®ççÌLçç ®ççíj Dççcnçmç MçjCç Dçç}ç l³çç®çç oçíøç nçÇ Dçl³çblç kçÀcççÇ Dçmçu³ççvçí l³çç}ç DççcnçÇ pççÇJçvçoçvç çÆo}í.''
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç JçuuçYç箳çç HçlvççÇ®³çç [çíU³ççlç HççCççÇ Dçç}í. lçí Hççnèvç ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í, ``ní
cççlçí ! Òçl³çíkçÀ m$ççÇcçO³çí Dççcnçmç pçvcç çÆo}íu³çç DçKçb[ mççÌYççi³çJçlççÇ mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®ç çÆomçlçí. l³çç cçnçvç
cççlçí®³çç kçáÀMççÇcçO³çí vçíncççÇmçç"çÇ DççcnçÇ yçç}kçÀ®ç Dçmçlççí. lçÓ oá:KççÇ nçíT vçkçÀçímç. cççÇ çÆo}í}í nUkçáÀb[ pçHçÓvç "íJç.
lçá}ç ³çç nUkçáÀb[çcçáUí mçoÌJç mççÌK³ç }çYçí}. lçÓ DçKçb[ mççÌYççi³çJçlççÇ jçnçMççÇ}. Dççcç®çí ní Jç®çvç kçÀçU³çç
oiç[çJçjçÇ} jíøçíÒçcççCçí DçìU Dççní. l³çç}ç mçÉ<ìçÇlççÇ} kçÀçíCçlççÇ®ç MçÊçÀçÇ yço}Ó MçkçÀlç vççnçÇ. cç}ç içç³ç$ççÇ cçb$çç®çç
GHçoíMç kçÀjCççjí cççPçí ÒçLçcç içá© cççPçí çÆHçlçç®ç DçmçÓvç l³ççb®çí vççbJç çÆ®çjkçÀç} çÆìkçÓÀvç jçnçÇ}. Dççc箳çç Hçá{®³çç
DçJçlççjçlç vçjçEmçn vççbJççyçjçíyçj mçjmJçlççÇ vççbJç pççí[Óvç vçÉçEmçnmçjmJçlççÇ Dçmçí vççbJç Dççcnçmç }çYçCççj Dççní. Dççcç®çí
Dççpççíyçç yççHçvçç®çç³çá&}á ³ççb®çí vççbJç mçá×ç Dçpçjçcçj kçÀjC³çç®çç Dççcç®çç cççvçmç Dççní. vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ DçJçlççjçlç
Dççcç®çí ªHç Dççc箳çç Dççpççíyçç mççjKçí®ç Dçmçí}. Dççcç®çí Dççpççíyçç cççPçí oámçjí içá© nçílçí. l³ççb®³çç kçÀ[í Jçío
Mççm$çç®çç DçY³ççmç kçíÀ}ç. lçácnçÇ Hçnçlç Dçmç}í}çÇ nçÇ Içbìç SkçíÀ kçÀçUçÇ Dççc箳çç Dççpççíyççb®³çç Içjçlç nçílççÇ. lççÇ
cççP³çç mçbkçÀuHççvçí DçvçíkçÀ ÒçoíMççlç çÆHçÀªvç Dçç}çÇ Dççní. lççÇ YçÓcççÇlççÇ} Yçá³ççjçÇ cççiçç&vçí mçá×ç pççlç Dçmçí. ní MçbkçÀj
Yçfç, lçÓ j®çvçç kçÀjçÇlç Dçmç}íu³çç lçí}áiçá YççøçílççÇ} ÞççÇHçço JçuuçYç ®ççÆj$ççcçÉlççlççÇ} Dç"jçJçç DçO³çç³ç ³çíLçí mçbHçlç
Dçç}ç Dççní. lççÇ Içbìç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç iççJççÇ ³çíTvç Hççínçí®ç}çÇ Dççní. nçÇ Içbìç DçvçíkçÀ DççkçÀçj IçíTvç DçvçíkçÀ DççkçÀçj
yço}Óvç cççP³çç mçbkçÀuHççvçámççj Hçávnç ³çíLçí Dçç}çÇ Dççní. Dççc箳çç Dççpççíyççb®³çç mJçlç:®³çç Içjçlç cççP³çç
cçnçmçbmLççvçç®ççÇ mLççHçvçç nçíF&}. Dççc箳çç Òçícçç®ççÇ KçÓCç cnCçÓvç nçÇ pç³ç pç³ç çÆvçvçço kçÀjCççjçÇ Içbìç DççcnçÇ
HççÇ"çHçájcçd}ç Hçç"çÆJç}çÇ Dççní.
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

Hçjblçá cççP³çç kçÀ[í lçj Oçvç vçJnlçí®ç. DçççÆCç YçákçíÀvçí [çíU³ççlç DççmçJçí ³çílç nçílççÇ. mçbkçÀìçlç Dçmç}íu³çç }çíkçÀçbvçç kçÀçnçÇ GHçç³ç mççbiçÓvç l³ççbvçç DççHç}ímçí kçÀªvç Içílç Dçmçlç. DçiçoçÇ DçbiççJçjçÇ} SkçÀç kçÀHç[îçççÆvçMççÇ çÆvçIçç}çí. pççJç³ççÇ ³çç mçJçç¥vççÇ cççPçç HçoçíHçoçÇ DçHçcççvç kçÀªvç pççÇJçvç vçkçÀçímçí kçíÀ}í nçílçí. kçÀv³çç ní Kçjí®ç cççPçí Dççnílç kçÀç ? nç mççjç cçç³ççpççU lçj vççnçÇ vçç ? cççP³çç cçvççblç iççWOçU G[ç}ç nçílçç. cççPçí pççÇJçvç vçjkçÀcç³ç Pçç}í nçílçí. lçí çÆoJ³ç ®çjCç cççÇ Ëo³ççlç mLçççÆHçlç kçíÀ}í. cççPçí JççÆ[} mçá×ç cççP³çç Dççpççíyçç mççjKçí®ç nçílçí. HçjcçMççblç mJçYççJçç®çí cççPçí DççHlççÆcç$ç Dççc箳çç Içjçlç HççT} ìçkçÀlçç®ç jçÌê mJçªHç OççjCç kçÀjçÇlç. çÆMçJçç³ç içÉnkçÀ}n. cççPçç cçá}içç. Dççlçç lçá}ç mçJç& iççí<ìçÇ DçvçákçÓÀ} nçílççÇ}. çE}içCCççMççm$ççÇ cnCçç}ç. Hçjblçá cçjCççvçblçj çÆHçMçç®ç ³ççívççÇ ÒççHlç nçíC³çç®ççÇ çÆYçlççÇ Jççìlç nçílççÇ. kçÀç}çblçjçvçí l³ççb®çç mçá×ç cçÉl³çá Pçç}ç. DçJçOçÓlççbvççÇ LççUçÇlççÇ} DçVççmç mHçMç& kçÀªvç lçí Mçá× kçíÀ}í Hçjblçá lçí çÆJçìkçíÀ DçVç Dç¢M³ç nçíTvç l³çç çÆ"kçÀçCççÇ ``n}Jçç'' vççbJçç®çç iççí[ HçoçLç& Dçç}ç. lçÓ lçlkçÀçU ÒçJççmçç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀj yççkçÀçÇ J³çJçmLçç cççÇ HççnçÇvç DççHçCç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí YçíìÓ'' DçJçOçÓlççb®³çç DççoíMççvçámççj cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç pççC³ççmç çÆvçIçç}çí.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -19 ÞççÇ içá©®çjCç mçcççiçcç JçuuçYçíéçj Mçcçç& obHçlççÇ. iççíMççUílççÇ} kçÀçcççvçí cççÇ Dçl³çblç LçkçÓÀvç içí}çí nçílççí. Dççc箳çç IçjçÇ DçkçÀçjCç nçíCççN³çç iç´n kçÀ}nçcçáUí cççPççÇ cçvç:MççblççÇ vçíncççÇ Yçbiç HççJçlç Dçmçí. lççí cççÇ Dçl³çblç Dççvçboçvçí KççTvç lçÉHlççÇ®ççÇ {íkçÀj çÆo}çÇ. l³ççlç Lççí[í çÆkçÀ[ímçá×ç çÆomç}í. Lççí[í Dçblçj pççlçç®ç mçç³çbkçÀçU Pçç}çÇ. l³çç çÆoJçMççÇ mçávçívçí çÆJçì}í}í DçVç Jçç{Óvç çÆo}í. lçí OçvçJççvç Dçmç}í lçjçÇ mJçYççJççvçí çÆcçlçJ³ç³ççÇ nçílçí. Flçkçw³ççlç SkçÀç DçJçOçálççvçí cç}ç oMç&vç çÆo}í. ³çç mçJçç¥vçç kçÀbìçUÓvç cççÇ Dççlcçnl³çç kçÀjC³çç®çç çÆJç®ççj kçíÀ}ç. lçí Mççm$ççlç mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí. l³çç®ç JçíUçÇ l³ççb®³çç IçjçÇ SkçÀ oÓj®çç vççlçíJççF&kçÀ çE}içCCççMççm$ççÇ Dçç}ç lççí JçíoMççm$ç Hççjbiçlç nçílçç. KççC³ççmçç"çÇ Dççbyçí . Hççoiç³çç Þçí$ççÇ. HççÆJç$ç Dçmç}íu³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd #çí$ççlç Dçç}çí. yçjç®ç cççí"ç Kç·ç Pçç}ç l³ççlç oçívç kçáÀ$³ççb®çí DççqmLçHçbpçj oín çÆomç}í. ³çç®ç JçíUçÇ cççPççÇ HçlvççÇ ©mçÓvç DççHçu³çç cççníjçÇ içí}çÇ. l³ççb®çç J³çJçnçj yç´çïçCç Oçcçç&}ç mççpçímçç vçJnlçç. cççPçí DççHlç. kçÀçblçç. pççÇJçvççlç Oçvç Dçmçí} lçj pççÇJçvç pçiçC³ççlç Dççvçbo Jççìlççí. çÆHçlçÉ oíJçlççbvçç mçblçá<ì kçÀjC³ççmçç"çÇ YçççÆJçkçÀ }çíkçÀ onç ÒçkçÀçj®çí oçvç ³çLççMçÊçÀçÇ oílç Dçmçlç. cçá}iççÇ. nçÇ J³ççÆÊçÀ cççP³çç çÆ®çjHççÆj®ç³çç®ççÇ Dçmçu³ççmççjKçí cç}ç Jççì}í. mçáyyçCCççMççm$ççÇ DçççÆCç cççÇ Dçmçí ®ççÌIçípçCç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}çb®çí mcçjCç kçÀjçÇlç nçílççí. cççÇ l³çç DçJçOçÓlççb®³çç çÆoJ³ç ®çjCççbJçj [çíkçíÀ "íJçÓvç vçlçcçmlçkçÀ Pçç}çí. Hçjblçá cççPçí Dççpççíyçç Dçl³çblç Lççí[îçç HçÌMççlç mçJç&çÆJççÆOç DççìçíHçÓvç mJçlç:®çç DççÆOçkçÀççÆOçkçÀ HçÀç³çoç nçíF&} Dçmçí Hçnçlç. l³çç kçÀ©Cçç cçÓlççamç Hççnèvç cççÇ }nçvç yçç}kçÀçmççjKçç l³ç箳ççkçÀ[í OççJçlç içí}çí. SkçÀç DççcçjçF&lç cççÇ ÒçJçíMç kçíÀ}ç. cççPççÇ çqmLççÆlç HçÀçj®ç o³çvççdzç Pçç}çÇ nçílççÇ. SkçíÀ çÆoJçMççÇ cççÇ iççíMççUílççÇ} mçJç& mççHçÀ mçHçÀçF&®çí kçÀçcç DççìçíHçÓvç pçíJçCççmçç"çÇ ³çíTvç yçmç}çí. l³çç Òçmçço箳çç mçíJçvççvçí cççP³ççlç vçJççÇvç MçÊçÀçÇ®çç mçb®ççj Pççu³ççmççjKçí Jççì}í. lçíLççÇ} ³çpçcççvç vçjçEmçnHHçç ³ççvçí cççPçí ³çLççíçÆ®çlç mJççiçlç kçíÀ}í. cççÇ cçç$ç Mççm$ççvçámççj DçççÆCç cççP³çç mççcçL³çç&vçámççj çÆHçlçÉoíJçlççb®çí Þçç×lçHç&Cç DçççÆo kçÀcç&í kçÀjçÇlç Dçmçí. kçÀçnçÇ kçÀç}çJçOççÇvçblçj JççO³ç&kçw³ççvçí l³ççb®çç cçÉl³çá Pçç}ç. IçjçÇ kçÀçíCçç}ç mççbçÆiçlç}í vççnçÇ. Hçá$ç. Hççoiç³çí ÒçcççCçí cççÆncçç Dçmç}íu³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdnèvç lçá}ç yççí}çJçCçí Dçç}í Dççní. DçJçOçÓlççbvççÇ vçblçj cç}ç SkçÀ Hçnçj çÆo}çÇ Jç F&Mççv³ç çÆoMçímç KççíoC³ççmç mççbçÆiçlç}í. kçÀ©Cçí®çç cçnçÒçJççn l³ç箳çç vçí$ççblçÓvç Dççímçb[lç nçílçç. mçKçí. l³çç LççUçÇlççÇ} Lççí[ç n}Jçç DçJçOçÓlççbvççÇ Kçuuçç DçççÆCç Gj}í}ç cç}ç Òçmçço cnCçÓvç çÆo}ç. DçççÆCç çÆJç®ççj MççÆÊçÀ kçáÀbçÆ"lç Pçç}çÇ nçílççÇ. DçJçOçÓlççbvççÇ l³çç Kç·³ççlç lççboUç®ççÇ Hçípç ìçkçÀC³ççmç mççbçÆiçlç}çÇ l³ççb®³çç DççoíMççvçámççj cççÇ l³ççlç Hçípç ìçkçÓÀvç lççí Kç·ç yçápçJçÓvç ìçkçÀ}ç l³ççJçj lçí DçJçOçÓlç cnCçç}í ``lçáPççÇ çÆHçMçç®çyççOçí HççmçÓvç cçáÊçÀlçç Pçç}çÇ DçççÆCç lçáP³çç Içjç®ççÇ Dççlçç mLç}MçáçÆ× Pçç}çÇ. l³çç}ç Jççmç ³çílç nçílçç. cççPçí Dççpççíyçç kçÀcç&" yç´çïçCç nçílçí. cççP³çç cçÉl³çávçblçj cççPççÇ Mççm$ççíÊçÀ Hç×lççÇvçí DçblççƬçÀ³çç nçíCççj vççnçÇ ní çÆvççƽçlç nçílçí. ``cççÇ çÆHçl³ç箳çç lçHç&CçççÆvççÆcçÊç.

cççÇ mçá×ç l³ççb®³çç yçjçíyçj Jçío cnCçlç nçílççí. lçáPçí GÊçcç DççojççÆlçL³ç kçÀªvç oçÆ#çCçç. DçHHçUjçpç ní YççjÜçpç iççí$çç®çí. l³ççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç Jççlmçu³ç YççÆÊçÀ®çç }çYç Pçç}ç nçílçç. mçáçÆMç}ç SkçÀ mççOJççÇ m$ççÇ DçmçÓvç DççHçu³çç HçççÆlçJç´l³ççvçí DçççÆCç mççOçvçç mççcçL³çç&vçí lççÇ mçlççÇ DçvçmçÓ³çí mçcççvç nçílççÇ. $çílçç³çáiççHççmçÓvç YççjÜçpç $ç+øççÇvççÇ mçççÆJç$ççÇ kçÀçìkçÀ ®ç³çvç kçíÀ}í. Jçío ní DçHççÌ©øççdzç DçççÆCç F&éçjçÆvççÆcç&lç Dççnílç. lçácç®ççÇ mçíJçç kçÀjC³çç®ççÇ mçbçÆOç cç}ç Yççi³ççvçí çÆcçUç}çÇ Jç lçácç®çí oMç&vç Pçç}í. lççÇ Kççu³ççvçí cççPççÇ YçÓkçÀ Mççblç Pçç}çÇ. Hçjblçá JçíoçO³ç³çvç mçJç& JçCçç&®³çç }çíkçÀçbvçç kçÀjlçç ³çílçí. çÆJç<CçáoÊç SkçÀ Dçl³çblç çÆJçÜçvç Dçç®ççj mçbHçVç mç®sçÇ} yç´çïçCç nçílçç. HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} JçWkçÀìHç³³çç Þçí<þçÇ DçççÆCç l³ççb®çí JççÆ[} mçáyyçjçcç³³çç Þçí<þçÇ ³ççb®³çç IçjçÇ mçíJçkçÀ nçílçç. ``Dçnçí cçnçjçpç ÞççÇHçço JçuuçYç kçÀçíCç Dççnílç l³ççb®çç cççÆncçç cç}ç JçCç&vç kçÀªvç mççbiçç} kçÀç³ç ?'' ``Dçjí yççyçç ÞççÇHççoçb®çí oMç&vç mçJç& HççHççb®çí #çç}vç kçÀjCççjí Dçmçlçí. ³çç çqmLçlççÇ®çç DçvçáYçJç cçç$ç Içílçç ³çílççí. JçíomcçjCç kçÀjçÇlç ®çç}lç Dçmçlççvçç cç}ç cççP³çç oínçlç çÆJçÐçálç ÒçJççn pççíjçlç nçílç Dçmçu³çç®çç DçvçáYçJç Dçç}ç. ³ç%ç kçÀjlççbvçç ®çákçÓÀvç pçjçÇ HçJçcççvç Içì HçáÀì}ç lçj ³ç%ç kçÀjCççjç yç´çïçCç çÆMçj HçáÀìÓvç lçlkçÀçU cçÉl³çácçáKççÇ Hç[lççí Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní. vçJççÇvç Jçm$ç OççjCç kçÀªvç. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç DçJçlççjçlç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ®çí çÆHçlçç nçílçí. SJç{îççlç lççí cnCçç}ç. mçkçÀçUçÇ mvççvç mçbO³ççoçÇ DççìçíHçÓvç Hçá{í pççC³ççmç çÆvçIçç}çí lçWJnç vçjçEmçnHHççvçí cç}ç Dççbyçí SkçÀç Jçm$ççlç yççbOçÓvç çÆo}í. cççiçç&lç KççC³ççmçç"çÇ l³çç}ç lçáP³çç MçílççlççÇ} Dççbyçí oí. l³ççbvççÇ kçíÀ}íu³çç lçHçç®çí HçÀ} mJçªHç®ç l³ççbvçç ÞççÇHçço JçuuçYç ªHççvçí SkçÀç çÆoJ³ç Hçá$çç®çç }çYç Pçç}ç. l³çç®çí GÊçcç ÒçkçÀçjí mJççiçlç kçÀªvç pççlççvçç l³çç}ç Jçm$çoçvç DçççÆCç oçÆ#çCççmçá×ç oí. Jçío Hç"vçç®çç DççÆOçkçÀçj yç´çïçCççbvçç®ç Dççní. ³çç GYç³ç oçbHçl³ççbvççÇ mçlççÇ Dçvçmçá³çç DçççÆCç DççÆ$çcçávççÇ yçjçíyçj lççoçlc³ç çqmLçlççÇ ÒççHlç kçÀªvç Içílç}çÇ nçílççÇ. DçJçOçÓlççbvççÇ mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí cççPççÇ KççC³çç®ççÇ Jç jçnC³çç®ççÇ GÊçcç mççí³ç Pçç}çÇ nçílççÇ. cççP³çç mççíyçlç SkçÀ Jçío Hççjbiçlç cçnç HçbçÆ[lç ®çç}lç Dçmçu³çç®çç cç}ç Yççmç Pçç}ç. cççÇ Hçá{®³çç ÒçJççmççmç çÆvçIçç}çí.'' ³çç Iç[}íu³çç IçìvçíJçªvç cç}ç Dçmçí vçkçwkçÀçÇ Jççìlçí kçÀçÇ lçí DçJçOçÓlç mççOççÇmçáOççÇ J³çÊçÀçÇ vçmçÓvç lççí kçÀçíCççÇlçjçÇ çÆoJ³ç cçnçHçá©øç DçmççJçç. Jçm$çoçvç çÆo}í}ç MçílçkçÀjçÇ HçÓJç& pçvcççlç. l³çç kçÀçUçÇ çÆJç<CçáoÊç DçççÆCç mçáçÆMç}ç ní SkçÀ HçáC³çJççvç obHçlççÇ jçnçlç nçílçí. lçí ÞççÇ cççlçí®³çç JççmçJççÇ kçÀv³çkçÀç DçJçlççjçlç çÆlç®çí çÆHçlçç YççmkçÀjç®çç³çá&}á nçílçí. lçÓ çÆkçÀlççÇ Yççi³çJççvç Dççnímç !'' lçWJnç cççÇ cnCçç}çí. cççÇ Oçv³ç Pçç}çí. l³ççvçí DççHçu³çç mççOçvçívçí DçççÆCç çÆJçÜÊçívçí DççÆ$ç$ç+øççÇ ÒçcççCçí mLççvç ÒççHlç kçíÀ}í nçílçí. lçá}ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdnèvç yççí}çJçCçí Dççní. l³ççb®ççÇ pçvcçYçÓcççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç #çí$ç Dççní. nçÇ çqmLçlççÇ çÆvçjçkçÀçj DçmçÓvç vçí$ççbvçç Dçiççí®çj Dçmçlçí. ``mçççÆJç$ççÇJçCç&vç cçáK³ç cçb$ç Dççní. HçÓJç&³çáiççblç p³çç p³çç JçíUçÇ Oçcçç&}ç i}çvççÇ Dçç}çÇ l³çç l³çç JçíUçÇ HçjcçíéçjçbvççÇ HçÉLJççÇJçj cççvçJççÇ DçJçlççj IçíTvç mçppçvççb®çí j#çCç DçççÆCç oá<ìçb®çí nvçvç kçíÀ}í. Hçjblçá mçO³ç箳çç kçÀçUçlç HçJçcççvç . çÆJç<CçáoÊç DçççÆCç mçáçÆMç}ç Hçá{çÇ} pçvcççlç mçácçlççÇjçCççÇ DçççÆCç DçHHç}jçpç Mçcçç& ³çç ªHççlç pçvcççmç Dçç}í. cç}ç Hç[}í}í mJçHvç Dççpç Kçjí Pçç}í. l³çç DçJçOçÓlç箳çç }çÇ}í®çí cççí"í Dçç½ç³ç& Jççìlç nçílçí l³ççvçblçj lççí vçjçEmçnHHçç cç}ç cnCçç}ç ``kçÀç}HççmçÓvç cççP³çç mJçHvççlç SkçÀ DçJçOçÓlç ³çílç Dççní. l³çç®çí JçCç&vç Mçyoçvçí kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ. lççí DçJçOçÓlç cç}ç cnCçç}ç lçáP³ççkçÀ[í GÐçç SkçÀ mçodyç´çïçCç ³çíF&}. kçÀçÆOçlçjçÇ kçíÀ}í}í çÆJçOççvç Dççpç mçl³ç nçíTvç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çíLçí ÞççÇ oÊçç$ç³ç ÒçYçÓ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç DçJçlççÆjlç Pçç}í Dççnílç.DçççÆCç Flçj iççí[ HçÀUí çÆo}çÇ. lççí JçíoçlççÇ} mçççÆJç$ççÇ cçb$ççb®çç G®®ççj kçÀjçÇlç nçílçç. lçí mçç#ççlç oÊçç$ç³ç ÒçYçá Dççnílç. DçHçmlçbYç MççKçí®çí kç=À<Cç ³çpçáJçxoçÇ yç´çïçCç nçílçí. çÆHççÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} JçWkçÀìDçHHçç Þçí<þçÇ vçjçEmçn Jçcçç& ní oçíIçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç Dçl³çblç çÆÒç³ç nçílçí. lçí mçá×ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí®ç Iç[}í. yç´çïçCç kç=À<Cçç®ççÇ YççÆÊçÀ kçÀjçÇlç Hçjblçá kç=À<Cç cçç$ç yç´çïçCççb®çç mçlkçÀçj kçÀªvç l³ççb®çí Hçç³ç OçáTvç lçí HççCççÇ DççHçu³çç çÆMçjçJçj Òççí#çCç kçÀjçÇlç. l³çç çÆJçÐçálç ÒçJççnçvçí cç}ç SkçÀç DçvçççÆcçkçÀ mçáKçç®ççÇ DçvçáYçÓlççÇ nçílç nçílççÇ. HçÓJç& ³çáiççlç }çYççê vççJçç®çí SkçÀ JçÌM³ç cçávççÇ nçílçí.'' kçÀcç& yçbOçvç ní mçJç& yçbOçvççlç Dçl³çblç çqkçwuç<ì yçbOçvç Dççní. lçÓ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç l³çç cçnçvç Hçá©øççb®çí oMç&vç IçíT MçkçÀMççÇ}. Hçjcç HççÆJç$ç DçMçç mçáyyçjçcç³³çç Þçí<þçÇ®³çç IçjçÇ mçíJçç kçÀjC³ççvçí DçççÆCç lçí HççÆJç$ç DçVç iç´nCç kçíÀu³çç®çí HçÀ}mJçªHç lççí SkçÀ Jçlçvçoçj nçíTvç mçJç& mçáKççb®çç }çYç Içílç nçílçç. l³çç DççcçjçF&®³çç ³çpçcççvç箳çç çÆJçvçblççÇvçámççj cççÇ jç$ççÇ lçíLçí®ç cçákçwkçÀçcç kçíÀ}ç.

Hçjblçá lçí nçÇ mçbHçÓCç& mçl³ç vççnçÇ. lçmçí®ç l³ççb®çí oÓOç kçÀç{Óvç l³çç®çí JççìHç kçÀjC³çç®çí kçÀçcçmçá×ç Dççvçboçlç kçÀjçÇlç Dçmçí. yçáçÆ×. mçJçç¥vçç DççOççjYçÓlç DçmçCççjç lççí cççÇ®ç Dççní. içáCçYçío vçmçCççN³çç ÞççÇHççoçbvçç kçáÀ}Yçío cçáUçÇ®ç vçJnlçç. lçí vçG (9) ³çç mçbK³çí®çí ÐççÌlçkçÀ Dççní. 4. m$ççÇ nçÇ DççÆivçªHç Dçmçlçí lççÇ Òçkç=ÀlççÇlç DççJçM³çkçÀ®ç Dçmçlçí. SkçÀ (1) ní çÆ®ç$ç Òçkç=ÀlççÇ®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní. 9. Hçjblçá lçí HçÓCç& mçl³ç vççnçÇ. çÆJçJççn³ççíi³ç cçá}içç DçççÆCç Oçvç nçÇ oçívç GÊçcç kçÀcçç&®ççÇ HçÀUí Dççnílç. 8. mçÓ#cç. içç³ççÇ Jççmçjí nçílççÇ. mJççcççR®³çç yççí}C³ççlç vççvçç DçLç& çÆomçÓvç ³çílç. yç´ïçlçÊJç ní kçÀOççÇ®ç yço}lç vççnçÇ. cççP³ççlççÇ} JçÌM³ç }#çCçí Hççnèvç pçj kçÀçíCççÇ cç}ç JçÌM³ç mçcçpçu³ççmç lçí Dçmçl³ç vççnçÇ Hçjblçá lçí HçÓCç&mçl³ç vççnçÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DçOç&vççjçÇ vçìíéçj Dççnílç. 1116 DçMçç mçbK³çílç®ç çÆo}çÇ pççlçí ³ççlç mçá×ç jnm³ç o[}í}í Dççní. MçbkçÀjç®çç³çç¥vçç Jççì}í nícççÆJçÐçç pçj yç´çïçCççbvçç çÆo}çÇ lçj lçí Oçvççb®³çç cççínçvçí l³ççb®³çç F<ì Oçcçç&®çí Hçç}vç kçÀjCççj vççnçÇlç. lçÓ cç}ç ®ççb[çU mçcçpç}çmç lçjçÇ lçí Dç³ççíi³ç vççnçÇ. mççEHç[ ní cççlçíMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dçmçlçí. Hçjblçá Dçmçí vç Iç[u³ççmç ³ç%çç®ççÇ ÒççƬçÀ³çç Iç[lçí Hçjblçá JçíoMççm$ççíÊçÀ HçÀU cçç$ç çÆcçUlç vççnçÇ. DçnbkçÀçj nçÇ Dç<ìOçç Òçkç=ÀlççÇ pç[mJçªHç Dççní. Jç³ç ³ççb®çç YçíoYççJç vç kçÀjlçç Òçl³çíkçÀ箳çç ³ççíi³çlçívçámççj Dçvçáiç´n çÆo}ç. iççí$ç ní çÆHçlçÉmçbyçbçÆOçlç Dçmçlçí ní mçÉ<ìçÇ®³çç DçblççbHç³ç¥lç yço}lç vççnçÇ Oçcç& nç mççlç Hçá©øççbcçO³çí®ç çÆHçÀjlç Dçmçlççí. ní 2.Içì HçáÀì}ç lçjçÇ ³ç%ç kçÀjCççN³çç yç´çïçCççmç kçÀçbnçÇ nçílç vççnçÇ ³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ? Dçmçç ÒçÍvç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç çÆMç<³ççbvççÇ çÆJç®ççj}ç. SkçíÀ çÆoJçMççÇ cççÇ içç³ççRvçç IçíTvç içí}çí Dçmçlççvçç cç}ç onç Jçøçç&®çç SkçÀ Dçl³çblç lçípçmJççÇ yçç}kçÀ çÆomç}ç. lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? l³çç Jçj lççí yçç}kçÀ cnCçç}ç cççÇ cççÇ®ç Dççní. l³ç箳çç içU³ççlççÇ} pççvçJçí Hççnèvç lççí yç´çïçCç®ç DçmççJçç Dçmçç ¢{ çÆJçéççmç Jççì}ç. vçG (9) ³çç mçbK³çílç HçÓCç& HçÉLJççÇ®³çç kçÀç³ç&kçÀ}çHçç®çí jnm³ç o[}í}í Dççní. 116. DçççÆo MçbkçÀjç®çç³çç&vççÇ DççHç}çÇ nícç çÆJçÐçç mçlJçiçáCççÇ yç´çïçCçç}ç vç oílçç jpççíiçáCççÇ Dçmç}íu³çç iççÌ[ kçáÀ}çlççÇ} }çíkçÀçbvçç çÆo}çÇ. MçbkçÀjç®çç³çç¥ ÒçcççCçí®ç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ pççlççÇ. ³ç%ççoçÇ kçÀcçç&lç oíC³ççlç ³çíCççjçÇ oçÆ#çCçç ªHç³çí 16. l³çç DççÆivçvçí HçJçcççvç IçìçlççÇ} çÆJçÐçálç pçUÓ MçkçÀlçí. ³ç%ç kçÀjCççjí HçájçíçÆnlç GÊçcç mççOçkçÀ DçmççJçí }çiçlççlç. ³çç mçbK³çí®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní. oínç®çí mLçÓ}. cççÇ mçJç& mççÇcççb®³çç HççÆ}kçÀ[í Dççní. cçnç³ççíiççÇ DçmçCççN³çç HçájçíçÆnlççvçí Mççm$ç çÆJççÆOçHçáJç&kçÀ ³ç%ç kçíÀu³ççmç l³çç®çí ®ççbiç}í HçÀU çÆcçUÓvç çÆJçMJçç®çí kçÀu³ççCç nçílçí. mçO³ç箳çç kçÀçUçlç ³ç%ç mçbHçVç kçÀjlççvçç çÆJçÐçálç HçoçLç& çÆlçlçkçíÀ ÒççCçIççlçkçÀ vçmçlççlç. mçl³ç çEkçÀJçç Dçmçl³ç . lçí DçççÆo MçbkçÀjç®çç³çç&ÒçcççCçí Hç#çHççlç jçÆnlç nçílçí. 2 HççmçÓvç 10 Hç³ç¥lç Dçmç}íu³çç Dçç" mçbK³çç pç[ Òçkç=ÀlççÇ®³çç ÐççílçkçÀ Dççnílç. DççHç lçípç Jçç³çá DçççÆCç DççkçÀçMç nçÇ Hçb®ç cçnçYçÓlçí DçççÆCç cçvç.'' ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DçÜÌlç cçlçç®çí HçájmkçÀlçx nçílçí. ³çç®çí kçÀçjCç kçÀç³ç ? ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``Hçá$çç. MçÓv³ç (0) ní yç´ïçlçÊJçç®çí çÆoiçdoMç&kçÀ Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç nmçÓvç cnCçlç ``oçí ®ççÌHççlççÇ oíJç }#ççÇ'' DçççÆCç oçívç HççíU³ççbmçç"çÇ çÆYç#çç cççiçlç Dçmçlç. cççÇ içç³ççÇ Jççmçjçbvçç ®çjC³ççmçç"çÇ jçvççlç IçíTvç pççlç Dçmçí. lççí Dççc箳çç Mçílççlç Dçç}ç. lçmçí®ç JçíoMççm$ççlç mççbçÆiçlç}íu³çç ³ç%çHçÀ}mJçªHç MçáYç Içìvçç Iç[lççlç Hçjblçá DçMçáYç Içìvçç cçç$ç Iç[lç vççnçÇlç. cççP³çç içá©oíJççb®³çç IçjçpçJçU®ç l³ççb®ççÇ MçílççÇ nçílççÇ. cççPçí vççbJç içCçHçlççÇ Mççm$ççÇ DçmçÓvç cççÇ JçíoçO³ç³çvç kçÀjC³ççmçç"çÇ Jçç³çmçHçÓj (kçÀçkçÀçÇvçç[ç) iççJççlç Dçç}çí. HçÉLJççÇ. cççP³ççlççÇ} #ççÆ$ç³ççb®ççÇ }#çCçí Hççnèvç cç}ç kçÀçíCççÇ #ççÆ$ç³ç mçcçpçu³ççmç lçí Kççíìí vççnçÇ. mçÉ<ìçÇlççÇ} mçJç& ÜbÜç®çí oçívç (2) ní ÒççÆlçkçÀ Dççní. cçlç. DççÆlçlç Dççní. cçnçcçç³çç nçÇ Dçç" (8) ¿çç mçbK³çívçí oMç&Jç}çÇ pççlçí. cççP³ççlççÇ} yç´çïçCççb®ççÇ }#çCçí Hççnèvç cç}ç yç´çïçCç mçcçpç}çmç ní kçÀçbnçÇ ®çÓkçÀ vççnçÇ. kçÀçjCç DçççÆCç cçnçkçÀçjCç DçMççÇ ®ççj (4) ÒççÆlçkçíÀ Dççnílç. l³ççb®³çç pçJçU ³ççíiçççÆivç YçjHçÓj ÒçcççCççlç DçmççJçç }çiçlççí. JçCç&. Hçjblçá lçí®ç kçÀçbnçÇ mçJç& mçl³ç vççnçÇ. içá©b®ççÇ mçíJçç kçÀjçÇlç cççÇ JçíoçO³ç³çvç kçÀjçÇlç Dçmçí. cççÇ l³çç}ç çÆJç®ççj}í ``lçáP³çç içU³ççlç pççvçJçí çÆomçlçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí çÆJçjçìªHç cççÇ yç´nlçdMççÇ}ç vçiçjçlççÇ} Hçívçáiççbí[ç iççJçç®çç jnJççmççÇ Dççní. mçÉ<ìçÇlççÇ} mççjçÇ lçlJçí cççP³ççlç®ç mçcççJç}í}çÇ Dççnílç. cççP³ççlççÇ} Mçáêç®ççÇ }#çCçí Hççnèvç kçÀçíCççÇ cç}ç Mçáê mçcçpçu³ççmç lçí Kççíìí vççnçÇ Hçjblçá lçí HçÓCç&mçl³ç vççnçÇ.

Þçí<þçÇ jçpç$ç+øççÇ Dçmçu³ççvçí l³ççvçí cç}ç çÆvç<kçÀ}bkçÀ YçÊçÀçÇHççMççlç yççbOçÓvç "íJç}í Dççní. Jçç®çímç Dçiççí®çj DçmçÓvç çÆoJ³ççvçbo lçÊJç cççÇ®ç Dççní. l³çç içájçK³ççvçí DçççÆCç l³ç箳çç yçjçíyçj Dçmç}íu³çç kçÀv³çívçí ÞççÇHççoçbvçç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç. cnCçÓvç cççÇ DçvçIçç mçcçJçílç Dçmç}íu³çç DçvçIç mJçªHççlç lçácnç}ç oMç&vç oílç Dççní. cççÇ kçÀçbnçÇ yççí}C³ç箳çç çqmLççÆlçlç vçmçlççvçç lççí içájçKççÇ SkçÀç içç³ççÇpçJçU pççTvç cnCçç}ç.``ní içç³ç$ççÇ cç}ç KçÓHç YçÓkçÀ }çiç}çÇ Dççní. l³ççb®çí çÆJçvççíoçÇ mçbYççøçCç mççjKçí SíkçÀçJçímçí Jççìí. ní®ç cççPçí HçjcççÆÒç³ç lçÊJç Dççní. nçÇ mçÉ<ìçÇ vçJç jmççvçí Yçj}í}çÇ Dççní. çÆomçç³ç}ç oçíIçí mçbáoj nçílçí. l³ççb®çí yççí}lççvçç nçíCççjí nçJçYççJç vç³çvçjc³ç nçílçí. mçÉ<ìçÇ®çí çÆvç³çcç çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç Dççnílç. cççÇ mçácçlççÇ cççlçí®çç ÒçLçcç Hçá$ç Dççní. ³çç YçÓcççÇmç }çiçÓvç®ç l³ççb®çí SkçÀ çÆJçmlççÇCç& Mçílç nçílçí. ³çç Mçílçç®ççÇ HçnçCççÇ kçÀjC³ççmç Þçí<þçÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd nèvç Jçç³çmçHçÓj ³çç iç´çcççlç ³çílç Dçmçlç. lçmçç Òç³çlvç kçíÀu³ççmç cççÇ Içj mççí[Óvç pççF&vç. DçvçIçç oíJççÇ yçjçíyçj Dçmç}í}í oÊç mJçªHç DçOç&vççjçÇ vçìíéçj ªHççlç Dççní Hçjblçá lçí DççHçCççmç çÆomçlç vççnçÇ. l³çç içájçK³ççvçí HççíìYçj oÓOç çÆHç}í. cççÇ ³çç içCçHçlççÇ Mççm$ççÇmç çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç yçbOçvççvççÇ yççbOçÓvç l³ççmç $ççmç çÆo}ç l³çç JçíUçÇ lççí cç}ç yçbOçvççlçÓvç cçáÊçÀ kçÀjC³ççmçç"çÇ çÆJçvçJçÓ }çiç}ç. lçÓ DçMçç yçbOçvççlç Hç[á vçkçÀçímç. Þçí<þçRvçç l³çç içájçK³çç yçjçíyçj Dçmç}íu³çç MçílçkçÀN³ç箳çç kçÀv³çímç Hççnèvç Dçç½ç³ç& Jççì}í.'' lçí SíkçÓÀvç cççP³çç Dçbiççlç kçÀçHçjí Yçj}í. Dçç½ç³çç&®ççÇ iççí<ì DçMççÇ kçÀçÇ lççÇ içç³ç JççbPç nçílççÇ lçjçÇ çÆlçvçí l³çç içájçK³ççmç oÓOç çÆo}í. lçí®ç lçácnçmç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHççlç mçcç#ç çÆomçlççlç. cççP³çç cççÆnc³ççvçí %ççvçyççíOç kçÀjCçí. cçá}çÇ}ç nçÇ mçJç& ÞççÇHçço ÒçYçáb®ççÇ®ç cçç³çç lçj vçmçí} vçç ? DçMççÇ MçbkçÀç Dçç}çÇ. lçj ÜÌlç Kçjí kçÀç DçÜÌlç Kçjí ? lçí çÆJç®ççj kçÀªvç mççbiççJç³ççmç nJçí.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓ Dççc箳çç yçjçíyçj Dçmçí yççí}lç Dçmçlççvçç l³ççb®ççÇ kçÀçblççÇ . ³ççlççÇ} Jçíoçblç çÆJçøç³ç cç}ç kçÀUlç vççnçÇ. çÆvçiçá&Cç çÆvçjçkçÀçj Dçmçávç mçá×ç DççHçu³çç cçç³ççiçlççÇmç Hççnèvç Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç nçílççlç.'' lçWJnç ÞççÇHçço cnCçç}í ``³ççlç Jçíoçblç kçÀç³ç Dççní ? ÞççÇnjçÇ mçá×ç DçHççÆjçÆcçlç. oÓOç oíMççÇ} kçÀç ?'' l³çç iççícççlçívçí nçíkçÀçjçLçça cççvç nç}çÆJç}çÇ DçççÆCç çÆl箳çç mlçvççlçÓvç G<Cç oáOç箳çç Oççjç Jççnè }çiçu³çç. ``Dççlçç®ç cççÇ MççÆvç oíJççMççÇ yççí}}çí. l³ççb®³çç yçjçíyçj SkçÀ onç Jçøçç&®çç lçípçmJççÇ yçç}kçÀ nçílçç. cççPçç Oçcç& nç HçjcçOçcç& Dççní lççí mçJç&Oçcçç&®³çç DççÆlçlç Dççní. mçJç& MççÆÊçÀ mççÆnlç Dç¢<³ç ªHççvçí lçác箳çç IçjçÇ Jççmç jçnçÇ}.'' Dççpççíyçç cnCçç}í ``l³çç oçíIççbkçÀ[í yçIç çÆkçÀlççÇ vç³çvçcçvççínçjçÇ ¢<³ç Dççní.'' l³çç içájçK³çç}ç DçççÆCç MçílçkçÀN³ç箳çç. lççí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dçmçu³çç®çí cç}ç vçblçj mçcçpç}í. cççP³çç içá©oíJççbvçç nçÇ YçÓcççÇ JçWkçÀìDçHHçç Þçí<þçR®³çç JççÆ[}çb®³çç mcçÉlççÇ ÒççÇl³çLç& l³ççbvççÇ oçvç çÆo}çÇ nçílççÇ.DçmçCççN³çç Òçl³çíkçÀ çÆJçøç³ççHççmçÓvç cççÇ DççÆlçlç Dççní Hçjblçá l³ççb®çç DççOççjYçÓlç mçá×ç Dççní. lççí içájçKççÇ lçÉHlç nçíTvç SkçÀç Dççby³ç箳çç Pçç[çKçç}çÇ yçmç}ç. DçOç&vççjçÇ vçìíéçj ³çç oçívç ªHççbvççÇ SkçÀ$ç Dçmç}í}ç cççÇ cçvç. Þçí<þçR®³çç nvçáJçìçÇ}ç n}kçÀçmçç mHçMç& kçÀªvç ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççpççíyçç lçácnç}ç MçbkçÀç kçÀMçç®ççÇ ³çílçí Dççní ? pççíHç³ç¥lç lçác箳çç IçjçlççÇ} }çíkçÀ cç}ç çÆJçmçjCççj vççnçÇlç lççí Hç³ç¥lç cççPçç. m$ççÇ Dçmç}çÇ lçjçÇ lççÇ Hçá©øççbÒçcççCçí Jçlç&vç kçÀjlçí. lçí DçJçOçÓlççvçç %ççlç Dççní. cççP³çç HççÆ$çkçíÀlç ³çç kçÀçUçlç cççPççÇ o³çvççdzç çqmLççÆlç oçKççÆJç}çÇ nçílççÇ. l³çç JçíUçÇ ÞççÇHçço cnCçç} ``Dççpççíyçç ! lçácnçmç SJç{í Dçç½ç³ç& kçÀç Jççì}í. ÞççÇHççoçb®³çç mççbçÆvçO³ççlç kçÀçjCçççÆMçJçç³ç kçÀçíCçlçí®ç kçÀç³ç& nçílç vççnçÇ. lçÓ DçççÆCç cççÇ Hçá©øç Dçmç}çí lçjçÇ çÆm$ç³ççbÒçcççCçí Jçlç&vç kçÀjlççí. yçIçCççjç DçççÆCç pçí yçIçç³ç®çí lçí ¢<³ç oçívnçÇ SkçÀ®ç Dççní. p³çç çÆ"kçÀçCççÇ ÜÌlç çÆomçlçí lçíLçí JççmlççÆJçkçÀlç: DçÜÌlç Dçmçlçí. Dçç½ç³ç&HçÓCç& ¢<³ççb®ççÇ kçÀuHçvçç kçÀjCçí nç mçá×ç mçÉ<ìçÇ®çç®ç SkçÀ çÆvç³çcç Dççní. Flçkçw³çç çÆJç}#çCç DçMçç ªHççvçí ³çáÊçÀ Dçmç}íu³çç cç}ç lçÓ kçÀmçç DççíUKçMççÇ} ?'' l³çç içájçK³ççvçí Dçmçí mççbiçlçç®ç cççP³çç Dçbiççlç kçÀçHçjí Yçj}í. DçççÆCç l³çç®çç DççOççj mçá×ç Dççní. mçÉ<ìçÇlççÇ} pççÇJççlç DçmçCççN³çç ÒçícçlçÊJççHçí#çç ní mçácçOçáj Dççní SJç{í®ç vçJní lçj lçí mçJç祮çç DççOççj Dççní. l³ççJçj cççÇ cnCçç}çí cççÇ ³çç®çí kçÀcç&HçÀU iççF&®³çç oáOç箳çç ªHççlç iç´nCç kçíÀ}í. lçíJç{îççlç JçWkçÀìDçHHç³³çç Þçí<þçÇ l³ççb®³çç Iççí[çiçç[çÇlçÓvç Glçj}í. kçÀcç& DçççÆCç kçÀcç祮ççÇ HçÀUí ³ççb®ççÇ mçbYççJçvçç oíMç kçÀç}HçjlJçí "jlç Dçmçlçí. l³çç içájçK³çç yçjçíyçj SkçÀ onç Jçøçç&®ççÇ MçílçkçÀN³çç®ççÇ kçÀv³çç nçílççÇ. cççP³çç }çÇ}ívçí. cççÇ cççP³çç cççlçí}ç çÆvç#çÓvç mççbçÆiçlç}í nçílçí kçÀçÇ cççPçç çÆJçJççn kçÀª vçkçÀç. lçác箳çç IçjçÇ cççP³çç HççJç}çb®çí DççJççpç Òçl³çíkçÀ mççOçkçÀç}ç vçíncççÇ SíkçÓÀ ³çílççÇ}. cççÇ l³ç箳ççkçÀ[í Hçávnç SkçÀoç HçççÆn}í. cççÇ Hçjcçmçl³ç Dççní. nç mçá×ç cççP³çç DçJçlççj kçÀç³ç祮çç®ç SkçÀ Yççiç Dççní. mçJç& YçÊçÀ içCççbvçç cççP³çç Dçç®çjCççvçí. cççP³çç cçvççqmLçlççÇ®ççÇ kçÀuHçvçç ³çíTvç lççí çÆoJ³ç içájçKççÇ cnCçç}ç.

Dççc箳çç mçcç#ç®ç SkçÀç DçvçççÆcçkçÀ lçípççvçí PçUkçÓÀ }çiç}çÇ. Hçjcçíéçj箳çç F®sívçámççj l³çç}ç MçjCç Dçç}í}í pççÇJç kçÀçjCç oín IçíTvç Hçávç&pçvcç Içílççlç Jç oÌJççÇ kçÀç³ç& mçbHçVç kçÀjlççlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ lççí[}í}ç Dççbyçç l³ççb®³çç mçcççíj SkçÀç Dçç%ççkçÀçjçÇ mçíJçkçÀçmççjKçç çÆomçlç nçílçç. l³ççcçáUí l³çç. mçá×ç ÒçLçcç `mçl³ç'. cçççÆ}v³ç jçÆnlç pççÇJç l³çç F&éçjçÇ MççÆÊçÀmç LççbyçJçÓvç "íJçlççí. DçççqmlçkçÀçbvçç oíJç Dççní ³çç®ççÇ mçç#ç `cççÇ' ®ç oílççí. Òçícç. Hçjçcççlc³ççlç çÆJç}çÇvç Pçç}í}ç pççÇJççlcçç mçáçÆHçkçÀ pççÆcçvççÇlç Hçíj}íu³çç `yççÇ' ÒçcççCçí Dçmçlççí. mçJç& cçlççblç. %ççvç DçççÆCç yç´ïç mJçªHç Dççní. iççí<ìçÇ mççbiçávç YçjçÆJçlçí çÆlçlçkçw³çç®ç Òçícççvçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ lççí iççí[ Dççbyçç Þçí<þçRvçç KççT Iççlç}ç. ³ççb®çç Jçøçç&Jç nçílç Dçmçlççvçç lçí mçç#ççlç m$ççÇ MççÆÊçÀ mJçªçÆHçCççÇ DçMçç DçvçIçç cççlçí mççjKçí Jççìlç nçílçí. lçí vçblçj Dççby³ç箳çç Pçç[çkçÀ[í JçU}í. Dçmçí ní pççÇJç Hçjcççlc³ç箳çç Dçl³çblç mççÆcçHç jçnèvç Dçl³ç᮳ç Dççvçboç®çç }çYç Içílççlç. cç}ç mççO³ç DçLçJçç DçmççO³ç Dçmçí kçÀçíCçlçí®ç çÆJçOççvç vççnçÇ. l³ç箳çç DçcççíIç DçMçç mçbkçÀuHçç®ççÇ kçÀuHçvçç kçÀçíCççÇ®ç kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ. kçÀç DçÜÌlç Þçí<þ Dçmçç mçbYç´cç Hç[lççí. pçíJçCççlççÇ} Òçl³çíkçÀ HçoçLç& çÆMçMçávçí KççJçç cnCçÓvç l³ççmç iççCçí cnCçÓvç. Òçl³çíkçÀ pççÇJç箳çç F®sç DççkçÀçb#çç ³ççbvçç Dçvçámçªvç l³çç l³çç cççiçç&vçí l³çç l³çç çqmLçlççÇ}ç Dçvçámçªvç ®çç}çÆJçCççjç `cççÇ' ®ç Dççní. çÆJççÆMç<þDçÜÌlç çEkçÀJçç DçÜÌlç çqmLçlççÇ cççvçCççN³çç }çíkçÀçb®ççÇ SkçÀçoçÇ cçvççíkçÀçcçvçç HçÓCç& nçílçí. ÜÌlç. `cççÇ' ®ç çÆlçvnçÇ mçl³ç. mçbyççíOçvç kçÀçíCçl³ççnçÇ vççJççvçí kçíÀ}í lçjçÇ mçJçç&cçO³çí SkçÀ®ç DççojCççdzç. mJç³çb ÒçkçÀçMççvçí ®çcçkçÀCççjí cçÓU lçlJç `cççÇ' ®ç Dççní. ³çç oÌJççÇ MçÊçÀçÇbvçç çÆJçjçíOç kçÀjCççN³çç DçvçíkçÀ jç#çmççÇ MçÊçÀçÇ mçá×ç Dçmçlççlç. Jçíoçblççlç. Jçmçblç$ç+lçá vçmçlççvççnçÇ kçÀçíçÆkçÀUç Dççby³ç箳çç Pçç[çJçj yçmçÓvç cçOçáj mJçjçvçí iççT }çiç}çÇ. lçí HçÀU ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ lççí[}í. ³çç kçÀç³çç&lç l³ççbvçç oÌJççÇ MççEÊçÀ®ççÇ cçolç nçílç Dçmçlçí. l³ççcçáUí mçJç& mççcççv³ç }çíkçÀçbvçç ÜÌlç Þçí<þ. l³ççJçíUçÇ mççOçkçÀ yççÆncçá&Kççvçí çEkçÀJçç Dçblçcç&áKççvçí cççPçí mçoÌJç oMç&vç IçílççÇ}. kçÀªCçç³çáÊçÀ Dçmçí çÆoJ³ç ®çÌlçv³ç ÒçJçççÆnlç nçílç Dçmçlçí. ÒçícçU. ``mçÉ<ìçÇ. ÞççÇHçço mJççcççR®çí DççHçu³çç YçÊçÀçJçjçÇ} Òçícç mçnm$ç cççlççb®³çç ÒçícççHçí#çç Þçí<þ nçílçí. çqmLçlççÇ DçççÆCç }³ç'' ³çç çƬçÀ³çç ÒççÆlç#çCççÇ Iç[lç®ç Dçmçlççlç. çÆJç<Cçá DçççÆCç cçníMç ní çÆlçIçí DççHçDççHçu³çç kçÀuHççblççblç DçJ³çÊçÀ mJçªHççlç Dçmçlççlç. kçÀç çÆJççÆMç<þ DçÜÌlç Þçí<þ. ní kçÀç³ç& Pççu³ççJçj lçí HçávçjçÆHç Hçjcççlcç mJçªHççlç çÆJç}çÇvç nçílççlç. kçÀ}çÇHçá©øç DçblçOçç&vç HççJçu³ççvçblçj mçJç& cçlççlççÇ} mççj Dçmç}í}ç mçvççlçvç Oçcç& cnCçpçí cççPçí®ç mJçªHç Dççní. mççkçÀçj ªHççlç ³çíTvç vçJççÇvç mJçªHççlç çÆvçcçç&Cç kçíÀ}íu³çç yç´ïççb[çlç mçÉ<ìçÇ®ççÇ GlHçÊççÇ kçÀjlççlç. mçJçç¥vçç yççíOç kçÀjCççjç `cççÇ' ®ç Dççní. cçççÆ}v³ççvçí GoçmççÇvç Pçç}íu³çç pççÇJççmç Hçjcççlcçç DççHçu³ççkçÀ[í yççí}ççÆJçlç Dçmçlççí. ``vçççqmlçkçÀçbvçç'' oíJç vççnçÇ Dçmçí mççbiçCççjç `cççÇ' ®ç Dççní. lçí l³çç Pçç[çkçÀ[í Hçnçlç Dçmçlççvçç®ç l³çç MçílçkçÀN³ç箳çç cçá}çÇ®ççÇ DçççÆCç içájçKççÇ cçá}ç®ççÇ kçÀçblççÇ oÌçÆoH³çcççvç nçíTvç lçí ÞççÇHçço ÒçYçáb®³çç ªHççlç çÆJç}çÇvç Pçç}í. l³çç Pçç[ç}ç SkçÀ®ç SkçÀ HçÀU }çiç}í nçílçí. ³çç oçíIççb®³çç nçÇ Dçiççíoj SkçÀ MççÆÊçÀ Dçmçlçí lççÇ cnCçpçí ``F&éçj'' l³ç箳çç mçbkçÀuHççvçámççj `yççÇ' HççmçÓvç Pçç[ çEkçÀJçç Pçç[ç HççmçÓvç `yççÇ' çÆvçcçç&Cç nçílç Dçmçlçí.'' mçJç& Oçcçç¥lç. l³ççb®³ççMççÇ ÒçícçUHçCççvçí mçbJçço mççOçCççjç `cççÇ' ®ç Dççní. lçí Hçjcçíéçj箳çç cçnçmçbkçÀuHççmç Dçvçámçªvç J³çÊçÀ. pççÇJççbvçç DççHçDççHçu³çç mçbmkçÀçj DçççÆCç ³ççíi³çlçívçámççj çÆJçéçHçç}vç箳çç kçÀç³çç&lç nçlçYççj }çJççJçç }çiçlççí. mçJç& oíJç oíJçlççb®³çç mJçªHççlç DçblççÆn&lç pççpJçu³ççvçí ÒçkçÀççÆMçlç nçíCççjç `cççÇ' ®ç Dççní. p³çç ÒçcççCçí SkçÀ cççlçç DççHçu³çç çÆMçMçÓmç cççí"îçç ÒçícçYçjçvçí iççí[ HçoçLç& YçjçÆJçlçí. ÞççÇHçço箳çç DççWpçUçÇlçÓvç Lççí[ç Jçj G[ç}ç l³çç JçíUçÇ l³ççb®ççÇ çÆoJ³ç kçÀçblççÇ®ç Jçj G[çu³ççÒçcççCçí Jççìlç nçílççÇ. cççÇ mçJç& lçb$ççcçO³çí mJçlçb$ç Dçmçu³ççvçí. l³çç mJçªHççÜçjí HçÓpçç mlççí$ç ³çç mçJç& GHç®ççjçb®çç çqmJçkçÀçj kçÀjCççjç `cççÇ' ®ç Dççní. mçJç& çÆmç×çblççlç. lçí kçÀ®®çí HçÀU mJççcççR®³çç nmlç mHçMçç&vçí lçlkçÀçU çÆHçkçÓÀvç cçOçáj jmçYçjçÇlç Pçç}í. Dçmçí %ççvç Go³ççmç ³çíF&}. pççÇJççlcçç DçççÆCç Hçjcççlcçç ³ççlç Yçío YççJç kçÀjCççjí pççÇJç mçá×ç kçÀçjCç oín ÒççHlç kçÀªvç oÌJççÇ kçÀç³ç& mçbHçVç kçÀjlççlç Hçjblçá l³ççb®³çç çqmLçlççÇlç yço} nçílç vççnçÇ. vçblçj `%ççvç' DçççÆCç l³ççvçblçj yç´ïç Dçmçí JçCç&vç Dççní. ³çç JçíUçÇ ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``yççÇ Dçiççíoj Dçmçlçí kçÀç Pçç[ Dçiççíoj ³çílçí Dçmçç çÆvç<kçÀçjCç çÆJçlçb[Jçço kçÀjçÇlç }çíkçÀ yçmçlççlç. ³çJçvç }çíkçÀ mçiçáCç ªHççlç Dçmç}íu³çç çÆvçjçkçÀçj oíJçç}ç ``Dçuuçç'' Dçmçí mçbyççíOçlççlç lçj FmççF& }çíkçÀ l³çç}ç®ç ``³çíMçá'' Dçmçí cnCçlççlç. mJççcççR®³çç ÒçícçHçÓCç& mHçMçç&vçí Þçí<þçR®³çç [çíU³ççlçÓvç DççvçboçÞçÓ Jççnè }çiç}í. DçMçç pççÇJççlc³çç}ç mçÉ<ìçÇ®ç¬çÀçlç ³çíC³ççHççmçÓvç kçÀçíCççÇ Dç[JçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. mçcçmlç ``içá©mJçªHç'' cççPçí®ç . l³ççb®³çç çÆoJ³ç vçí$ççbcçOçÓvç kçÀç©C³ç. yç´ïçç.

YççjÜçpç cçávççRvçç çÆo}íu³çç Jç®çvççvçámççj cççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çç #çí$ççÇ DçJçlççj Içílç}ç Dççní. iççí}çíkçÀ. HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd #çí$ççÇ cççP³çç ``çÆ®ç$çç'' ³çç pçvcçvç#ç$ççJçj pççí Þç×ívçí cççPççÇ Dç®ç&vçç kçÀjçÇ} l³çç}ç cççÇ $ç+CçyçbOçvççlçÓvç cçáÊçÀ kçÀjçÇvç.'' l³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``lçLççmlçá'' yç´çïçCçç}ç SkçÀ Jçj cççiçC³çç®çç DççÆOçkçÀçj Dççní. lçác箳çç JçbMççlççÇ} lçínlççÇmççJ³çç çÆHç{çÇlçu³çç J³ççÆÊçÀmç çÆvççÆcçÊç cçç$ç kçÀªvç cççP³çç mçbmLççvçç®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ kçÀªvç mçJç& J³çJçmLçç cççÇ®ç HççnCççj Dççní. JçÌM³ççbvçç lççÇvç Jçj cççiçC³çç®çç lçj Mçáêçbvçç ®ççj Jçj cççiçC³çç®çç DççÆOçkçÀçj Dççní. Dççc箳çç JçbMççJçj lçáPççÇ DçMççÇ®ç mçoÌJç kç=ÀHçç DçmçÓ oí. cççPçí ®ççÆj$ç Hççjç³çCç kçÀjCççN³ççbvçç ``DççÆYç<ì çÆmççÆ×'' ÒççHlç nçílççÇ}. l³ççbvççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç içç{ DççE}içvç çÆo}í. l³çç}ç cççPçç Dçvçáiç´n ÒççHlç nçíF&}. DçççÆCç mçánçm³ç Jçovççvçí lçí cnCçç}í ``Dçnç nç ! kçÀç³ç nçÇ ®ç®çç& jbiç}çÇ ! ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç mçbmLççvçç®çí JçCç&vç kçÀjC³ççlç KçÓHç JçíU içí}ç. pççí mççOçkçÀ cççPççÇ çÆvçcç&} YççJç-YççÆÊçÀvçí DççjçOçvçç kçÀjlççí.Dççní. cçuuççoçÇ ³ççb®çí . oámçN³çç çÆoJçMççÇ cççÇ. cççPççÇ yççÆnCç JççmçJççÇ kçÀv³çkçÀç çÆnvçí cç}ç jçKççÇ yççbOç}çÇ. ÞççJçCç Mçá× HççÌçÆCç&cçímç. ÞççÇHççoçbvççÇ Dççcnç}ç Hçávnç SkçÀoç DçççÆMçJçç&o çÆo}ç. mçÉ<ìçÇlççÇ} kçÀçíCçlççnçÇ ÒççCççÇ l³çç}ç Dçmçl³ç "jJçÓ MçkçÀCççj vççnçÇ. lççí HçáC³ç çÆoJçmç Dççní. YçÓlç Òçílç çÆHçMçç®ççoçÇ Dç¢<³ç MççÆÊçÀ HççmçÓvç Pçç}íu³çç J³çLçç cççÇ oÓj kçÀjçÇvç. lçWJnç®çç DççÆlç ÒçççÆ®çvç Dçmçç ³ççíiççÇ DççÆ$ç-DçvçmçÓ³ççvçbovç Dççpç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççní. Dççc箳çç mçJç& iççí$çpçç lçáPçç Dçvçáiç´n DçmçÓ oí. cççÇ ÞççÇHçço Dççní cççÇ ÞççÇJçuuçYç Dççní. çE}içCCçç Mççm$ççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmçç"çÇ kçáÀ©iç·çÇ}ç çÆvçIçç}çí. kçÀç}çblçjçvçí cççP³çç ³çç pçvcççÇYçÓcççÇJçj yçjçÇ®ç HççÆjJçlç&vçí Iç[lççÇ}. mçáyyçCCçç Mççm$ççÇ. Dçmçç cççPçç DçççÆMçJçç&o Dççní. ní cççPçí JçÊçÀJ³ç kçÀçȳçç oiç[çJçjçÇ} jíIçíÒçcççCçí Dççní. ní cçnçmçbmLççvç lçác箳çç IçjçHççmçÓvç lçínlççÇmç HççJç}箳çç DçblçjçJçj Dçmçí} lçmçí®ç lçí ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}Ó®³çç Jç ÞççÇ vçjçEmçn Jçcçç& ³ççb®³çç IçjçHççmçÓvç mçá×ç lçínlççÇmç HççJç}çb®³çç DçblçjçJçj®ç Dçmçí}. mçÓ³çç&vçí mçÓ³çç&®ççÇ mçç#ç kçÀMççÇ ÐççJççÇ ?'' ÞççÇHçço ÒçYçbÓ®³çç ³çç JçÊçÀJ³ççvçí mççjípçCç Dçl³çblç YççjçJçÓvç içí}í. l³ççb®³çç }çÇ}çb®çí JçCç&vç kçÀjCçí cçnçkçÀ"çÇCç Dççní. Dççpççíyçç. mçl³çvççcç. ³ççcçáUí cççkç¥À[í³ç iççí$ççlç pçvcç}íu³çç mçJçç¥Jçj cççPçç mçoçíçÆolç DçYç³ç nmlç jçnçÇ}. ³çç mçJçç¥vçç cççÇ mJçlç: ÒçcççCç Dççní. l³ç箳ççkçÀ[Óvç ní oíJçkçÀç³ç& Iç[Óvç ³çíCççj Dççní. yççHçvçç®çç³çá&}᮳çç Içjçlç p³çç çÆ"kçÀçCççÇ cççPçç pçvcç Pçç}ç l³çç mLççvççÇ ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç cçnç mçbmLççvç'' GYççj}í pççF&}. ³çç çÆoJçMççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç #çí$ççlç cççP³çç mçççÆvçO³ççlç pççí mççOçkçÀ ³çíF&} l³ç箳çç Yççi³ççlç çÆ®ç$çiçáHlççkçÀ[Óvç cçnçHçáC³ç çÆ}çÆn}í pççF&}. DççÆJçéççmçá DçnbkçÀçjçÇ }çíkçÀ Òçl³çíkçÀ JçíUçÇ lçá}ç cçolç cççiçÓvç lçá}ç cçnlJç oílççÇ}. ÞççÇ JçWkçÀìDçHHç³³çç Þçí<þçÇ ³ççb®³çç vçí$ççlçÓvç DççvçboçÞçÓb®çç HçÓj Dççímçb[Óvç Jççnè }çiç}ç. ³çç mLççvç箳çç vçÓlçvççÇkçÀjCççlç YçÓcççÇlçÓvç ``cçÉCcç³ççÇ'' Hçç$ç çÆcçUí}. JçuuçYçíéçj Mçcçç& obHçlççÇ. mçl³ç}çíkçÀ. cçnçMçÓv³ççlççÇ} mçcçmlç mççOçvçç çqmLçlççÇlç mJç³çbÒçkçÀççÆMçlç ÒçkçÀçMçcççvç Dçmçç `cççÇ'®ç Dççní. l³ççbvçç Pçç}íu³çç DççlcççvçáYçÓlççÇ®çí JçCç&vç MçyoçbçÆkçÀlç kçÀjCçí kçíÀJçU DçMçkçw³ç nçílçí. Lççí[ç JçíU Lççbyçu³ççvçblçj lçí mçnpç çqmLççÆlçlç Dçç}í DçççÆCç ÞççÇHççoçbvçç cnCçç}í ``Dçjí yççUç ÞççÇHççoç. YççÆJç<³ççlç Dçç³ç&JçbMççÇ Yççjlçç®çç jçpçç nçíF&} DçççÆCç çÆJççÆOç çÆ}çÆKçlççvçámççj lççí HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç ³çíF&}. kçáÀcçççÆjkçÀçbvçç mçá³ççíi³ç Jçj çÆcçUÓvç l³ççb®çí çÆJçJççn mçbHçVç nçílççÇ}. lçÓ Fçq®su³ççÒçcççCçí Dçç³ç&JçbMççJçj mçJç&oç cççPççÇ kç=ÀHçç¢<ìçÇ jçnçÇ}. l³ççb®ççÇ mçoÌJç GVçlççÇ nçílç jçnçÇ}. HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çç #çí$ççÇ çÆvçcçç&Cç nçíCççN³çç cçnçmçbmLççvç箳çç oíJçkçÀç³çç&}ç OçvçmçíJçç kçÀjC³çç®çí Yççi³ç kçíÀJçU HçÓJç&mçákç=Àlççvçí®ç }çYçlçí. Dçç³ç&JçbMç kçáÀ}çlççÇ} SKççÐçç Yççi³çJççvç J³çÊçÀçÇ}ç®ç Oçvçmçnç³³ç kçÀjC³çç®çí cçnçYççi³ç }çYçCççj Dççní. HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çç #çí$ççlççÇ} cççP³çç mçbmLççvççMççÇ mçbyçbçÆOçlç kçÀçíCçl³çççÆn mçlkçÀç³çç&lç mçnYççiççÇ nçíCççN³çç YçÊçÀçbvçç cççÇ mçJç& yçbOçvççlçÓvç cçáÊçÀ kçÀjçÇvç. Dççc箳çç Dçç³ç& JçÌM³ç kçáÀUçJçj lçáPççÇ s$çsç³çç mçJç&oç DçmçÓ oí. Dççpççíyçç. pççÇJçvçç®çç mççjç Yççj cççP³ççJçj mççíHçJçÓvç cç}ç Dçvçv³ç YççJççvçí MçjCç ³çílççí l³çç®çç ³ççíiç#çícç cççÇ vçíncççÇ®ç ®çç}çÆJçlççí. lççí Dçmçç. l³ççvçí içá©JççjçÇ cçO³ççvn kçÀçUçÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ SkçÀç ªHççlç ³çíTvç cç}ç vçÌJçíÐççmçç"çÇ kçíÀ}íu³çç HçoçLçç&®çç Lççí[ç Yççiç çqmJçkçÀçjçJçç. Dçç³ç&JçbMççdzççvçç jçp³çççÆOçkçÀçj çÆcçUlççÇ}. lçínlççÇmç kçÀçíìçÇ oíJççb®³çç mçç#ççÇvçí cççÇ Jçjoçvç kçÀjçÇlç Dççní. cççP³çç }çÇ}ç mJç³çb ÒçcççCç Dççnílç. vçíHççU jçp³ççlçÓvç DçmçbK³ç YçÊçÀiçCç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç cççP³çç oMç&vççmçç"çÇ ³çílççÇ}. #ççÆ$ç³ççbvçç oçívç Jçj cççiçC³çç®çç. lçác箳çç JçbMççlççÇ} ``cççkç¥À[í³ç'' vççbJç箳çç cçnçHçá©øççmç ³çç mçbyçOççÇ cççÇ DççoíMç oíCççj Dççní.

'' Dçmçí mççbiçÓvç mJççcççRvççÇ cççÌvçcçáêç OççjCç kçíÀ}çÇ.$ç+Cç. JçWkçÀìHHç³³çç ³ççb®çí $ç+Cç Þçí<þçÇ ³ççb®çí $ç+Cç lçmçí®ç JçlmçJççF& ³ççb®çí $ç+Cç kçÀOççÇ®ç HçíÀ[lçç ³çíCççj vççnçÇ. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ .

Òçícç cççP³çç Dçbblçjbiççlç J³ççHçÓvç cççP³çç cçvç.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -20 ÞççÇHççoçb®çí çÆoJ³ç cçbiç}mJçªHç cççÇ mçkçÀçUçÇ®ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmçç"çÇ kçáÀ©iç·çÇ}ç Dçç}çí. l³çç çÆoJçMççÇ içá©Jççj nçílçç. çÆYç#çílççÇ} Lççí[í DçVç kçÀçkçÀyçUçÇ mçç"çÇ kçÀç{Óvç "íJç}í. cççPçí MçjçÇj l³çç mHçMçç&vçí n}kçíÀ n}kçíÀ JççìÓ }çiç}í. cççP³çç MçjçÇjçlç DççÆivç®çç Yç[kçÀç G[ç}ç. cççP³çç MçjçÇjçlççÇ} Òçl³çíkçÀ DçJç³çJççlçÓvç kçÀçUí lçípç yççníj ³çílç nçílçí. ®ççboçÇ DçççÆCç vçJçjlvçç®çç nçj lçmçí®ç çÆoJ³ç DççÆivç ÒçkçÀì Pçç}ç. ÞççÇHççoçb®³çç çÆoJ³ç MçjçÇjçlçÓvç lçípççícç³ç çÆkçÀjCç yççníj Hç[lç Dçmçu³çç®çí cç}ç çÆomç}í. Dçv³çLçç lççí pççlççÇvçí®ç kçíÀJçU yç´çïçCç Dçmçlççí. yç´çïçCç kçáÀ}çlç pçvcç Içílçu³ççJçj çÆvç<þçJçblç nçíTvç HççHç MçjçÇjç®çí onvç kçÀªvç Gj}íu³çç HçáC³ç MçjçÇjç®çç DççHçu³çç GÊçcç kçÀcçç&vççÇ G×çj kçÀjçJçç. MçjçÇj DçççÆCç Ëo³ççmç DçJçCç&vççdzç Dççvçboç®ççÇ DçvçáYçÓlççÇ Pçç}çÇ. kçÀçbnçÇ cçOçáj HçÀUí. kçÀcçb[}álççÇ} pç}çvçí. p³ççílççÇ mJçªHççlç Dççímçb[lç nçílçí. Òçícç. Fn}çíkçÀçlç lçí SkçÀcçíJç ÒçYçámJçªHç nçílçí. cççP³çç vçç[çÇ®çí mHçbovç Lççbyç}í. lççÇ Dççkç=ÀlççÇ kçÀçíCçç®ççÇ nçílççÇ lçínçÇ kçÀU}í vççnçÇ. cççP³çç MçjçÇjçlçÓvç çÆvçIçç}í}ç HççHçHçá©øç Yç³ççvçí kçÀbçÆHçlç nçíTvç Dçç¬çÀçíMç kçÀ© }çiç}ç. lççí lçáP³ççlççÇ} HççHçªHççÇ Hçá©øç nçílçç. mçiçáCç ªHççvçí cççvçJççkçÀçj IçíTvç [çíU³ççmçcççíj çÆomçu³ççvçí cççÇ Dççvçboçvçí YççJççÆJçYççíj Pçç}çí. %ççvç. DçMçç ÒçkçÀçjí vç kçíÀu³ççmç yç´çïçCççmç ³çpçcççvç箳çç HççHççb®çí JççìíkçÀjçÇ JnçJçí }çbiçlçí. Jççlmçu³ç. yç´çïçCççbvççÇ DççHçu³çç ³çpçcççvççbkçÀ[Óvç JçíoMççm$ççlççÇ} çÆJççÆnlç kçÀcç& kçÀjJçÓvç Içílççbvçç DççHçu³çç GHçpççÇçÆJçkçíÀHçájlçí®ç Oçvç I³ççJçí. Hçjblçá cççP³çç MçjçÇjçlçÓvç kçÀmçç yççníj Dçç}ç lçí kçÀU}í vççnçÇ. l³ççb®³çç HççCççÇoçj vçí$ççlç MççblççÇ. ÞççÇHçço mJççcççÇ mvççvç DççìçíHçÓvç YçÊçÀçb®³çç cçíUçJ³ççlç ³çíTvç yçmç}í nçílçí. lççí DççkçÀçj cççP³çç mççjKçç®ç nçílçç. Dççcç®çí Dççpççíyçç yççHçvçç®çç³ç&á}á. cççP³çç [çíȳççlçÓvç lçípç yççníj Dççu³ççmççjKçí Jççì}í. vçblçj DççHçu³çç GpçJ³çç nçlç箳çç yççíìçvççÇ YçÓcççÇmç mHçMç& kçíÀ}ç l³çç JçíUçÇ l³ççb®³çç [çJ³çç yççpçÓvçí ÒçkçÀçMçç®çç SkçÀ Pççílç çÆvçIçç}ç DçççÆCç ³ç%ççmçç"çÇ }çiçCççjçÇ mççOçvç mççcçáiç´çÇ ÒçkçÀì Pçç}çÇ. ÞççÇHççoçb®³çç Dçvçáiç´nçcçáUí l³ççb®³çç pçJçU ³çíTvç vçcçmkçÀçj kçÀjC³çç®çí Yççi³ç cç}ç }çYç}í. . Lççí[í mççívçí. çÆvçjçkçÀçj lçÊJç mççkçÀçj nçíTvç. l³ççb®³çç mçnJççmççlç DçmçCççN³çç YçÊçÀçbvçç MççblççÇ. ÒçYçÓb®³çç vçí$ççlçÓvç SkçÀ çÆoJ³ç lçjbiç çÆvçIçÓvç cç}ç mHçMç&Óvç içí}ç. l³ççb®çí kçíÀJçU mcçjCç kçíÀu³ççvçí®ç }#ç }#ç HççHçí vçççÆnMççÇ nçílççlç. Dççlçç lçáP³çç MçjçÇjçlç jççÆn}í}ç HçáC³ç Hçá©øç®ç Dççní. ÞççÇHççoçbvççÇ cçbo nçm³ç kçÀjçÇlç cç}ç ÒçÍvç kçíÀ}ç ``lçáP³çç mççjKçç DççkçÀçj Dçmç}í}ç lççí kçÀçíCç Dççní lçí kçÀU}í kçÀç ?'' cççÇ cnCçç}çí ``mJççcççÇ lççí DççkçÀçj cççÇ HçççÆn}ç lççí cççP³çç mççjKçç®ç Jççì}ç. l³ççb®³çç cçáKççkçÀ[í Hçnçlçç®ç SkçÀ Dç}çÌçÆkçÀkçÀ MççblççÇ. l³çç HççHççbvçç yç´çïçCççbvççÇ DççHçu³çç lçcççíiçáCçªHççÇ DçivççÇlç onvç kçÀjçJçí. cççPççÇ DççpççÇ DçççÆCç cççlçç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ ³çç oçíIççÇ Hçjcç HççÆJç$ç çÆm$ç³çç nçíl³çç. ``mJççcççÇ cç}ç Jçç®çJçç'' DçMççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. l³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í'' ``lçí lçáPçí HççHçMçjçÇj nçílçí. YçÊçÀ pçvççbvççÇ mçcççÆHç&lç kçíÀ}íu³çç çÆYç#çç DçVçç}ç ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç çÆoJ³ç nmlççbvççÇ mHçMç& kçíÀ}ç. ¿çç pççí[çÇ®çí çÆJçYççpçvç nçíTvç HççHç Hçá©øç pçWJnç çÆvçIçÓvç pççlççí lçWJnç çÆlç®ç cçáÊçÀçÇ®ççÇ DçJçmLçç Dçmçlçí.'' Dçmçí yççí}Cçí Pççu³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ #çCçYçj cççÌvç OççjCç kçíÀ}í. l³çç lçípççvçí cççCçmçç®çç DççkçÀçj OççjCç kçíÀ}ç. Òçl³çíkçÀ cççvçJç箳çç oínçlç SkçÀ HççHç Hçá©øç DçççÆCç SkçÀ HçáC³ç Hçá©øç Dçmçlççí. kçÀ©Cçç. yç´ïç%ççvççÇ yç´çïçCç vçJní. DçMçç ÒçkçÀçjí pççÇJçvç pçiçCççjç yç´çïçCç®ç yç´çïçlJççmç Hçç$ç nçílççí. l³ççvçámççj lççí DççÆivçlç Hç[Óvç Yçmcçmççlçd Pçç}ç. pçcç}íu³çç YçÊçÀçbJçj Òççí#çCç kçíÀ}í. cççÇ ÞççÇHççoçb®³çç ®çjCççbvçç Dçl³çblç Þç×çYççJççvçí mHçMç& kçíÀ}ç. cççPçí MçjçÇj l³çç lçjbiççvçí MççÇlç} Pçç}í. Ëo³çç®çí "çíkçíÀ Lççbyçu³çç ÒçcççCçí Jççì}í DçççÆCç cççÇ mçcççOççÇ DçJçmLçílç içí}çí cççO³ççvn kçÀçU Pçç}ç nçílçç. kçÀªCçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ l³çç HççHç Hçá©øçç}ç vçí$ççvççÇ®ç DççÆivçlç Yçmcç nçíC³çç®ççÇ Dçç%çç çÆo}çÇ. Òçícç %ççvç ³ççb®ççÇ kçÀçbnçÇ Òç³ççmç vç kçÀjlçç ÒçççÆHlç nçílç Dçmçí. cççPççÇ kçáÀb[}çÇvççÇ MççÆÊçÀ pççiçÉlç Pççu³ççmççjKçí Jççì}í. JççÆ[} DçHHç}jçpççMçcçç& ní oçíIçí mçodyç´çïçCç nçílçí. mçáJçççÆmçkçÀ HçáÀ}í.

l³ççbvçç mççkçÀçj mçcçpçCçí cçnçoçíøççmHço Dççní.'' ÞççÇ içá©®çjCç kçÀçÆ}³çáiççlççÇ} SkçÀ cçnçvç YçÊçÀ nçílçç. l³çç}ç MçbkçÀjYçf cnCçç}ç ``ní cçnçHçá©øçç içá©lçÊJçç®çí %ççvç cç}ç oíTvç kç=Àlçkç=Àl³ç kçÀjçJçí. #çCçYçj [çíUí PççkçÓÀvç Hçávnç GIç[Óvç cççP³ççkçÀ[í mvçínçU vçpçjívçí HçççÆn}í. SkçÀç oíJçlçí®³çç ªHççlç çÆomçlç Dçmç}í lçjçÇ mçJç& oíJçlçç l³ççb®³ççcçO³çí mççcççJç}íu³çç Dççnílç. l³ççlç n}Jçç Yçj}í}ç nçílçç. Þçí<þçR®³çç IçjçÇ l³ççb®ççÇ Oçcç&HçlvççÇ cççP³ççmçç"çÇ DççJçpç&ávç n}Jçç kçÀjçÇlç Dçmçí. ³çç Òçmçço箳çç cççOçá³çç&®çí JçCç&vç kçÀçíCçç}ç kçÀjlçç ³çíF&}? Òçmççoç®çç Lççí[ç Yççiç l³ççbvççÇ DççkçÀçMççlç HçíÀkçÀ}ç. Hçjblçá Þçí<þçb®³çç Içj®çç cçnçÒçmçço cçç$ç cççÇ Òçl³ç#ç pççTvç mJççÇkçÀçj kçÀjlççí. lççí l³ççvçí cççí"îçç Þç×çYççJççvçí Kççuuçç. çqmLçlççÇ DçççÆCç }³ç ní p³ççb®³çç kçíÀJçU mçbkçÀuHç cçç$ççvçí®ç nçílçí. lççí Òçmçço mçJç& YçÊçÀçbvççÇ JççìÓvç Içílç}ç. HçÓJç&kçÀçUçHççmçÓvç cçnøççavçç DçvçíkçÀ çÆoJ³ç MççÆÊçÀ ÒççHlç nçíl³çç. l³çç}ç ³ççíiç cççiçç&lççÇ} Dçl³çá®®ç çqmLçlççÇ ÒççHlç Pçç}çÇ nçílççÇ. DççcnçÇ cççO³ççvn mçcç³ççÇ ³ççíiççÆvçêílç Dçmçlççbvçç cççvçmç mçb®ççj kçÀjlççí. vçjçEmçnJçcçç&. cççP³çç ÒçícçU YçÊçÀçbvççÇ Þç×çYççJççvçí oçKççÆJç}íu³çç vçÌJçíÐçç®çí cççÇ l³ççb®çí IçjçÇ mçÓ#cç ªHççvçí pççTvç mçíJçvç kçÀjlççí. pçcçoivççÇ $ç+øççÇ çÆJçéçççÆcç$ç $ç+øççR®çí DçvçákçÀjCç kçÀjçÇlç. Dçmçí ÞççÇ oÊçç$ç³ç ÒçYçÓ çÆvçiçá&Cç çÆvçjçkçÀj mJçªHççlçÓvç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç mJçªHççlç mççkçÀçj ªHççvçí DçJçlççÆjlç Pçç}í Dççnílç. ³ççvçblçj ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``Hç¨çMçç}çÇ kçáÀ}çlççÇ} cççkç¥À[í³ç iççí$ç DçmçCççjí }çíkçÀ kçÀç}çblçjçvçí cççbmç Yç#çCç kçÀjCççjí Pçç}í.'' mçJç& YçÊçÀçbvççÇ nç Òçmçço I³ççJçç Dçmçí ÞççÇHççoçbvççÇ mççbçÆiçlç}í. cççP³çç mçççÆVçO³ççlç kçÀçbnçÇ kçÀçjCç vçmç}í}í kçÀç³ç& kçÀOççÇ®ç nçílç vççnçÇ. kçÀçíCççmçnçÇ çÆvçjçMç kçÀjç³ç®çí vççnçÇ Dçmçç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç mJçYççJç nçílçç. Dççc箳çç çÆJçÞççblççÇ®çç Yçbiç nçíT vç³çí. JççÆMç<þ $ç+øççÇ nJ³ç³çáÊçÀ ³ç%ç kçÀjçÇlç Dçmçlç. ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``MçbkçÀj Yçfç cççPçí YçÊçÀ cç}ç l³ççb®³çç YççÆÊçÀHççMççvçí yççbOçÓvç "íJçlççlç. DççHç}í ÞççÇHçço ÒçYçÓ mçJç& ÒçkçÀçj箳çç ³ç%ççb®çí mçcçLç&vç kçÀjçÇlç.'' ³ççJçj içá©®çjCç cnCçç}í ``Dçvçblç kçÀçíìçÇ yç´ïççb[çlç GlHççÆÊç. l³ççb®³çç ÒçícçMçÊçÀçÇcçáUí lçí mJççcççRvçç DççHç}í Fçq®slç kçÀç³ç& . mçJç& MçÊçÀçÇ cçO³çí ÒçícçMççÆÊçÀ mçJçç&lç Þçí<þ Dççní. l³çç}ç ÞççÇHçço mJççcççRvççÇ ®ççboçÇ®³çç Hçç$ççlççÇ} Òçmçço çÆo}ç. lçí mçJç& ³ççíiçcççiçç&®çí Þçí<þ içá© Dççnílç.Dçl³çblç cçOçáj DçMçç DççJççpççlç mJççcççÇvççÇ cç}ç vççbJççvçí nçkçÀ cççj}çÇ DçççÆCç mçiçU³ççbvçç Yççípçvçç®ççÇ Dçvçá%çç çÆo}çÇ. kçÀçjCç lçí mççkçÀçj ªHççlç Dçmç}í lçjçÇ çÆvçjçkçÀçj®ç Dççnílç. DçççÆCç kçáÀbkçÀJçç®çç Òçmçço çÆo}ç. Dççpç lçá}ç ÞççÇ içá©b®³çç kçÀjkçÀcç}çlçÓvç cçnçÒçmçço çÆcçUç}ç. mçÉ<ìçÇlççÇ} DçvçíkçÀ cçnøççavççÇ DççHçDççHçu³çç mççOçvç JçÌçÆMç<ìçvçí mçç#ççlkçÀçj kçÀªvç Içílç}íu³çç oíJçlççb®çí mJçªHç cnCçpçí®ç ÞççÇHççoçb®çí çÆoJ³ç ªHç nçí³ç. mçiçáCç çÆomçlç Dçmç}í lçjçÇ çÆvçiçá&Cç®ç Dççnílç. çÆkçÀlççÇnçÇ Òçmçço Jççì}ç lçjçÇ lççí kçÀcççÇ nçílç vçJnlçç.'' ``mJççcççÇ MçjCçcçd'' Dçmçí vççcççí®®ççjCç kçÀjçÇlç HççÆJç$ç pççÇJçvç J³ççÆlçlç kçÀjçÇlç Dççnímç. cççÇ pçíJçu³ççJçj®ç çÆlç®çí mçcççOççvç nçíF&. ÞççÇHçço ÒçYçá mçJç& mçcçLç& DçmçÓvç mçJç& kçÀcç祮çí jnm³ç pççCçCççjí Dçmçu³ççvçí l³ççbvçç l³çç l³çç J³çÊçÀçÇb®³çç Dçç®çjCçç®çí mçÓ#cç %ççvç nçílçí. l³ççb®ççÇ vççlç }#cççÇ JççmçJççÇ çÆnvçí cççP³çç nçlççlç jçKççÇ yççbOç}çÇ nçílççÇ. cççÇ çÆvçjHçí#ç YççÆÊçÀYççJçç}ç Yçá}ávç pççlççí. l³çç JçíUçÇ kçÀçíCççmç oMç&vç oílç vççnçÇ. lççí YçÓcççlçívçí mJççÇkçÀçj kçíÀ}ç. ³çç çÆlçIççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ Jççlmçu³ç YççÆÊçÀ ÒççHlç nçílççÇ. Lççí[ç Òçmçço l³ççbvççÇ YçÓcççÇmç DçHç&Cç kçíÀ}ç. yççHçvçç®çç³çá&}á. cç}ç l³ççb®³çç pçJçU yççí}çJçÓvç Içílç}í. çÆJçéçççÆcç$ç $ç+øççÇ nJ³çmççcçáiç´çÇ çÆMçJçç³ç ³ç%ç kçÀjçÇlç. JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ ³ççbvçç DçvçíkçÀ ÒçkçÀçj®³çç ³ççíiçç®çí %ççvç nçílçí. çÆl箳çç HçlççÇ®³çç HççÆ$çkçíÀlç DççÆvç<ì ³ççíiç Dçmçu³çç®çí SkçÀç p³ççíçÆlç<³ççvçí mççbçÆiçlç}í nçílçí. ³çç cçOçáj Òçmçço箳çç mçíJçvççvçí DçvçíkçÀ pçvcççb®ççÇ HççHçí vç<ì nçílççlç.'' içá©®çjCçç lçÓ çÆkçÀl³çíkçÀ çÆoJçmççbHççmçÓvç cç}ç vçÌJçíÐç oçKçJçÓvç ``ÞççÇiçá© MçjCçcçd. kçÀçíCçlçínçÇ kçÀcç& kçÀjC³ççmç DçLçJçç vç kçÀjC³ççmç çEkçÀJçç Jçíiçȳçç Hç×lççÇvçí kçÀjC³ççmç l³çç kçÀcçç&®çí DçççÆCç cçb$ççb®çí jnm³ç pççCçC³ççmç lçí mçcçLç& nçílçí. cççÇ çÆlç}ç DçKçb[ mççÌYççi³çç®çç DçççÆMçJçç&o oíTvç HçáÀ}í. ³çç®ç JçíUçÇ Hç¨çMçç}çÇ kçáÀ}çlççÇ} içá©®çjCç vççbJçç®çç SkçÀ YçÊçÀ lçíLçí Dçç}ç. çÆl箳çç DççppççÇvçí-JçWkçÀì mçáyçccççvçí ÒçícçYççJççvçí lç³ççj kçíÀ}í}ç n}Jçç çÆlçvçí cç}ç çÆo}ç. l³çç®ç JçíUçÇ l³ççb®³çç nçlççlç SkçÀ ®ççboçÇ®çí Hçç$ç ÒçkçÀì Pçç}í. vçblçj mJççcççR®³çç DççoíMççvçámççj lçí ®ççboçÇ®çí Hçç$ç kç=À<Cçç vçoçÇ®³çç Hçç$ççlç mççí[Óvç çÆo}í. yççbiç[îçç. lççí vçYççí-cçb[Uçlç çÆJççÆ}vç Pçç}ç. çÆlçvçí cç}ç çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ kçÀçÇ çÆl箳çç jçKççÇ®çç mJççÇkçÀçj kçÀªvç çÆlç}ç DçKçb[ mççÌYççi³çç®çç DçççÆMçJçç&o ÐççJçç. lçá}ç kçÀU}í}í içá©lçlJç ³çç MçbkçÀjYçfçmç mççbiç.

l³çç kçÀC³ççb®çç çqmJçkçÀçj kçÀªvç lççí cnCçç}ç ``cçnçjçpç kçÀç} jç$ççÇ SkçÀç kçÀmçç³ççvçí içá©®çjCç vççbJç箳çç SkçÀç oÊç YçÊçÀç®ççÇ nl³çç kçíÀ}çÇ. lççí Òçícççvçí MçíU³ççb®çç mçbYççU kçÀjçÇlç Dçmçí Hçjblçá ojjçípç lççí kçÀçbnçÇ MçíU³ççb®çç yçUçÇ oílç Dçmçí. lçÓ cççPççÇ sç³çç Dççnímç. l³ççb®³çç l³ççb®³çç cççiçç&vçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç®ç kç=ÀHçí®çç }çYç nçílççí. cççÇ oíJçYçÊçÀ kçáÀìábyççlç pçvcç}çí. ní jçíHç Dçmççcççv³ç Dççní. ÞççÇHççoçb®³çç DççpççÇ®³çç DççÌoábyçj . l³ç箳çç nçlççlççÇ} kçÀçí³çlçç Hççnèvç cççÇ Yç³çYççÇlç Pçç}çí. ``cçnçjçpç DççHçCççmç ÞççÇHçço mJççcççR®çí ÒçLçcç oMç&vç kçÀmçí Pçç}í lççí kçÀLçç Òçmçbiç mççbiçÓvç cççPçç G×çj kçÀjçJçç. lçácnçmç ÒççÆlççÆovç mJççcççR®³çç kçÀªCçç kçÀìç#çç®çç }çYç nçílççí. DççÌoábyçj箳çç JçÉ#ççKçç}çÇ ÞççÇ oÊç ÒçYçáb®çç çÆvçJççmç Dçmçlççí Dçmçí ÒçcççCç Dççní. lççí njçÇvççcçç®çí içç³çvç kçÀjçÇlç nçílçç. mçnpç Jççlmçu³ççvçí çÆMçMçáÒçcççCçí Jçlç&vç kçÀjçÇlç. cççÇ l³ççb®³çç cçlççmç mçncçlç nçíTvç jç$ççÇ PççíHç}çí. cççÇ l³ççbvçç mJçHvççlççÇ} JçÉÊççblç kçÀLçvç kçíÀ}ç. lçÓ kçÀçíCçl³ççnçÇ oíJç oíJçlççb®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ lçjçÇ l³çç mJçªHççlç cççÇ®ç Dçmçlççí. lçí l³ççb®³çç yçjçíyçj cçáÊçÀHçCçí KçíUlç Dçmçlççlç. YçiçJçlçd DçJçlççjçlççÇ} YçiçJçlçd mJçªHçç}ç kçÀçblççÇ oíCççjç Dçmçç lççí yç´ïç cççÇ®ç Dççní. lçácnç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç }çÇ}çb®çí mçcç#ç oMç&vç HçÓJç& pçvcççÇ®³çç mçákç=ÀlççcçáUí®ç Iç[}í. Dççc箳çç kçáÀìábyççlç DçvçíkçÀ DçççÆLç&kçÀ mçcçm³çç nçíl³çç. l³ç箳çç ìçíHç}çÇlç SkçÀ DççÌoábyçjç®çí jçíHç nçílçí. Dçmçí kçíÀu³ççvçí lçáPçí mçbkçÀìçlçÓvç çÆvçJççjCç nçíF&}. Dççc箳çç iççJççlççÇ} kçÀçbnçÇ }çíkçÀçbvççÇ cç}ç mçuuçç çÆo}ç kçÀçÇ lçáP³ççJçj ÞççÇoÊçç$çí³ççb®ççÇ kç=ÀHçç vççnçÇ. lçÓ oámçN³çç kçáÀ}oíJçlçí®ççÇ çÆvçJç[ kçÀªvç l³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀj. kçÀçíCçl³çç pçvcççlç kçíÀ}íu³çç kçÀcçç&®çí HçÀ}mJçªHç nçÇ oçÆjê DçJçmLçç Dççcnçmç YççíiççJççÇ }çiçlç nçílççÇ lçí kçÀUlç vçJnlçí. cç}ç mJçHvççlç SkçÀ Yç³çbkçÀj kçÀmççF& çÆomç}ç.'' içá©®çjCç cnCçç}í ``ní yç´çïçCççíÊçcçç ! lçácnçÇ Dçl³çblç Oçv³ç Oçv³ç Dççnçlç. oÊç YçÊçÀçbvççÇ çEmçn箳çç sçJ³çç ÒçcççCçí MçÓj DçmççJçí. cççÇ ³çç kçÀçí³çl³ççvçí lçáPçç JçOç kçÀjçÇvç. cççPççÇ sç³çç cç}ç mççí[Óvç kçÀMççÇ jçnçÇ} ? mçcçmlç oíJç oíJçlççb®³çç mçbkçÀuHççbvçç DçççÆCç mçcçmlç kçÀçíìçÇ cççvçJç mçbkçÀuHççvçç ®çç}çÆJçCççjç cçnçmçbkçÀuHç cççÇ®ç Dççní. lçíLçí ÞççÇ oÊçç$çí³ç. nçÇ®ç cçnçcçç³çç ! ³ççíiççÇ DçççÆCç Jçío%ç ³ççbvççÇ Hçávnç Hçávnç JçCç&vç kçíÀ}í}ç çÆvçiçá&Cç. lççí oçjç mçcççíj GYçç jçnèvç lççboáU oílçç kçÀç ? Dçmçí çÆJç®çççÆjlç nçílçç. iççíoçJçjçÇ cçb[}çlççÇ} HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd SkçÀ cçnçvç #çí$ç Dççní. IçjçlççÇ} }çíkçÀ kçÀç³ç Pçç}í Dçmçí çÆJç®çç© }çiç}í. Dççc箳çç DçççÆLç&kçÀ mçcçm³çç çÆoJçmçíçÆoJçmç DççÆOçkçÀ®ç Jçç{lç nçíl³çç. lçÓ DççjçOçvçç kçÀjCççN³çç oíJççmç vççcçªHççvçí yço}}ímç lçjçÇ cççÇ yço}Cççjç vççnçÇ. }nçvçHçCçç HççmçÓvç®ç cççÇ Dççcç®çí kçáÀ}oÌJçlç ÞççÇoÊçÒçYçÓb ®ççÇ YççÆÊçÀ kçÀjçÇlç Dççní. çÆvçjçkçÀçj. JççIç箳çç lççW[çlçÓvç SKççoç ÒççCççÇ mçáìá MçkçíÀ} Hçjblçá cççP³çç nçlççÇ Dçç}í}ç lçÓ cç}ç kçÀçÆOçnçÇ mççí[Óvç pççT MçkçÀCççj vççnçÇmç. %ççvç cççiçç&vçí. lçáPçí j#çCç kçÀjCççjç $çÌ}çíkçw³ççlç kçÀçíCççÇ vççnçÇ. cççÇ Dçl³çblç Yç³çYççÇlç nçíTvç Dççíj[}çí DçççÆCç l³çç®ç JçíUçÇ cççPçç mJçHvç Yçbiç Pçç}ç. ÞççÇHçço mJççcççÇ mçá×ç l³ççb®çí kçÀç³ç& cççí"îçç Dççvçboçvçí mçámçbHçVç kçÀjçÇlç Dçmçlç. cççÇ çEmçnçmççjKçç Dççní. ³ççíiç cççiçç&vçí. Dçç½ç³çç&®ççÇ iççí<ì DçMççÇ kçÀçÇ l³çç oÊç YçÊçÀç®çí ÒççCç l³ç箳çç MçjçÇjçlçÓvç çÆvçIçÓvç ³çç DççÌoábyçj箳çç jçíHççlç ÒççÆJç<ì Pçç}í. lççí cçíIççÒçcççCçí içbYççÇj mJçjçlç cnCçç}ç ``cççÇ oÊç Dççní. cççÇ Içjçlç lççboáU MççíOççÇlç Dçmçlççvçç SkçÀ cçá"Yçj kçÀC³çç çÆcçUçu³çç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ Òçl³çíkçÀ m$ççÇcçO³çí DççHçu³çç cççlçí®çí mJçªHç Hççnèvç mçnpç mJçYççJç. Hçjyç´ïçªHç çÆoJ³ç çÆMçMçá HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çç #çí$ççÇ DççHçu³çç çÆoJ³ç }çÇ}çbvççÇ mçJç祮çí çÆ®çÊç DççkçÀçÆøç&lç kçÀjçÇlç Dçmçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç JççmlçJ³ç kçÀjçÇlç Dççnílç. Jçío Mççm$ç箳çç DçO³ç³çvççvçí mççOçvçç kçÀjCççN³çç mççOçkçÀçbvçç. mçkçÀçU nçílçç®ç SkçÀ njçÇoçmç Dççc箳çç Içjçmçcççíj Dçç}ç. nç SkçÀ çÆJççÆ®ç$ç njçÇoçmç nçílçç. oÌJçcççiçç&vçí. çEmçn箳çç çÆHçuuççbvçç çEmçnçpçJçU Yç³ç vçmçlçí. cççÇ oÊçç$çí³ççb®ççÇ Dçl³çblç Þç×ívçí DççjçOçvçç kçÀjçÇlç nçílççí Hçjblçá mçcçm³çç kçÀcççÇ nçílç vçJnl³çç. l³ç箳çç [çíkçw³ççJçj lççboáUç®çí ìçíHç}í nçílçí. ³çç çÆMçMçÓ®³çç }çÇ}çb®çí JçCç&vç kçÀjCçí Dçlçkçw³ç& nçílçí. cççÇ lçá}ç kçÀçÆOç®ç mççí[Cççj vççnçÇ.mçámçbHçVç kçÀjC³çç®çç Dççiç´n kçÀªvç lçí kçÀjJçÓvç Içílç. l³çç çÆm$ç³çç mçá×ç mJççcççR®ççÇ çÆMçMçáªHççlç®ç ÒçícçYççJççvçí DççjçOçvçç kçÀjçÇlç. l³ç箳çç nçlççlç çÆ®çHçU³çç nçíl³çç. ³ççvçblçj MçbkçÀjYçf l³çç cçnçvç YçÊçÀ ÞççÇ içá©®çjCççbvçç cnCçç}í. DçççÆCç çÆYç$çíHçCçç mççí[Óvç ÐççJçç.

l³ççbvçç cçÓ}yççU vçJnlçí. DççF&. DççÌoábyçjç®çç cççÆncçç JçCçç&Jçç çÆlçlçkçÀç kçÀcççÇ®ç. kçíÀJç{í ní Dçç½ç³ç&. l³ççb®³çç mçcççíj DççHçCç DçiçoçÇ®ç #çáê Dçmçlççí. ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}Ó®çí Içj MççíOçÓvç kçÀç{}í l³ççJçíUçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ yççHçvçç®çç³çá&}Ó yçjçíyçj DçbiçCççlç yçmç}í nçílçí. Içjçlç DççÌoábyçjç®çí Pçç[ DçmçCçí cnCçpçí mçç#ççlç oÊçç$çí³ç®ç Içjçlç Dçmçu³çç mççjKçí nçílçí. lçí YççÆJç<³ççlç Iç[CççN³çç Içìvçç pççCçlççlç. lçí ¬çÀçíOççvçí cnCçlç cçuuççoçÇ DçççÆCç cçbokçÀçíìç ³çç oçívç kçáÀìábyççlççÇ} Oçcç&Yç´<ì kçÀjCççN³ççbvçç. lçí®ç ³çç pçvcççÇ kçÀçìîç箳çç Pçç[箳çç ªHççvçí DççHçu³çç DçbiçCççlç çqmLçlç Dççnílç. Dççpç lçí®ç Dççpççíyçç kçÀçìîç箳çç JçÉ#çªHççlç çÆomçlç Dççnílç. Dççcç®çí SkçÀ oÓj®çí vççlçíJççF&kçÀ.'' . Dççpççíyçç HççÆjnçmççvçí cnCçlç kçíÀJç{ç nç oíJçêçín. YçÊçÀ cçjCççJçmLçílç Dçmçu³ççmç l³çç #çCççÇ DççÌoábyçj JçÉ#ççlçÓvç çÆvçIçç}í}çÇ ÒççCç MççÆÊçÀ YçÊçÀ箳çç MçjçÇjçlç ÒççÆlççÆ<þlç nçíTvç YçÊçÀç®çí Dçç³çá<³ç Lççí[í Jçç{lçí. Dççc箳çç ³çç®çvçç oÊç ÒçYçÓbvçç kçÀUlç Dçmçlç. ÞççÇ çÆJçÐççOçjçÇ. Dççcç®ççÇ mçbkçÀìí oÊçkç=ÀHçívçí oÓj nçílç nçílççÇ. l³çç Pçç[ç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓ cççí"îçç Þç×çYççJççvçí ÒççÆlççÆovç HççCççÇ Içç}çÇlç Dçmçlç. cççÇ mJçHvççlç SkçÀ kçÀmççF& HçççÆn}ç nçílçç lççí cç}ç cççªvç ìçkçÀçÇvç Dçmçí cnCçç}ç nçílçç. Iççíj DçHçcççvç Hç®ççÆJçC³çç®çí mççcçL³ç& Òçoçvç kçÀjlççlç. ní jçíHç lçác箳çç IçjçÇ }çJçu³ççmç lçác箳çç mçJç& kçÀçcçvçç HçÓCç& nçílççÇ}'' l³çç njçÇoçmçç®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç cççÇ Yç´çÆcçlç®ç Pçç}çí. oÊçç$çí³ç ÒçYçÓ l³ççb®³çç YçÊçÀçbvçç ÒççCçMççÆÊçÀ oíTvç l³ççb®çç çÆvçl³ç çÆvçJççmç DçmçCççN³çç DççÌoábyçj JçÉ#ççlçÓvç çÆvçIçCççN³çç ÒççCç MçÊçÀçÇÜçjç DççHçu³çç YçÊçÀçb®çí j#çCç kçÀjlççlç. ní kçÀçìîçç®çí Pçç[ HçÓJçça®³çç pçvcççÇ DççHçu³çç IçjçC³ççlççÇ} ``çÆJçéççJçOççvççÇ'' nçílçí. l³ççb®³çç DçbiçCççlç SkçÀ kçÀçìîçç®çí Pçç[ nçílçí. lçí mçá×ç Dççc箳çç IçjçÇ Dçmç}íu³çç DççÌoábyçj箳çç JçÉ#ççmç YççÆÊçÀYççJççvçí ÒçoçÆ#çCçç Içç}Óvç ÞççÇoÊçÒçYçÓb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçÇlç. JçWkçÀì mçáyyç³³çç Þçí<ìçR®³çç IçjçÇ DçççÆCç vçjçEmçn Jçcçç&®³çç IçjçÇ cççí"îçç ÒçícçYççJççvçí pçíJçCç kçÀjçÇlç DçmçÓ. lçÓ l³çç Pçç[çmç Þç×ívçí HççCççÇ Iççlç}ímç DçLçJçç vç Iççlç}ímç lçjçÇ lçí Jçç{Cççj®ç Dççní'' l³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í.'' DççÌoábyçjJçÉ#ç cççÆncçç SJç{îççJçj nçÆjoçmç pççíjçvçí nmç}ç DçççÆCç cnCçç}ç ``lçÓ cnCçlççímç lçí Kçjí kçÀç ? vççnçÇ cnCç. cççÇ. cççPççÇ nl³çç Pçç}çÇ vççnçÇ. lçmçí®ç DçJçlççjçÇ Hçá©øç l³ççb®³çç DçççÆÞçlççb®çí oá:Kç oÓj kçÀªvç l³ççb®³çç J³ççOççÇ kçÀcççÇ kçÀªvç l³ççbvçç Hçávçpç&vcçÒçoçvç kçÀjlççlç. cççí"í YççT. yççHçvçç®çç³çá&}Ó ÞççÇHççoçbvçç cnCçç}í ``ní kçÀçìîçç®çí Pçç[ lçá}ç SJç{í çÆÒç³ç kçÀç Dççní ? mçbpççÇJçvççÇ JçÉ#çç®çí jçíHç Dçmçlçí lçj l³ççJçj ÒççÇlççÇ kçÀjCçí ³ççíi³ç Pçç}í Dçmçlçí. mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ç. nçÇ ÒççCçMççÆÊçÀ HççÆjHçÓCç& Dçmçlçí. Kçjí lçj lççÇ ÒççCçMççÆÊçÀ DççÌoábyçj JçÉ#ççlçÓvç çÆvçIçÓvç YçÊçÀç®çç MçjçÇjJ³çJçnçj GÊçcçHçCçí Hççj Hçç[Ó MçkçÀlçí. HççÆ$çkçíÀlç DççÆvç<ì kçÀçU Dçmçí pçjçÇ oçKççÆJç}í Dçmç}í lçjçÇ içá©oíJç l³ççb®³çç çÆMç<³çç}ç Iççíj Dçmçç cççvççÆmçkçÀ $ççmç.JçÉ#çç®çí®ç ní jçíHç Dççní. cççP³ççJçj l³ççb®çí Òçícç nçílçí. DçuHçyçáçÆ×®çí mççOçkçÀ cçç$ç Dçmçí mçcçpçlççlç kçÀçÇ l³ççb®³çç MçjçÇjçlççÇ} ÒççCçMçÊçÀçÇcçáUí lçí çÆpçJçblç Dççnílç. jçOçç. Dççc箳çç IçjçÇ kçÀçíCçlççÇnçÇ DççHççÆÊç DçLçJçç mçbkçÀì Dçç}í Dçmçlçç DççcnçÇ DççÌoábyçjç}ç ÒçoçÆ#çCçç Içç}Óvç Dççcç®çí oá:Kç çÆvçJççjCç kçÀjC³ççmç mççbiçlç DçmçÓ. yççHçvçç®çç³çá&}᮳çç vççlçJç箳çç ªHççvçí DçJçlçjçÇlç Pçç}í Dççnílç. yç´çïçCç mçcççpççlçÓvç yççÆn<kç=Àlç kçÀjç. kçÀçnçÇ çÆoJçmç Dçmçí®ç içí}í. cççÇ l³çç DççÌoábyçj JçÉ#çç}ç cççí"îçç Òçícççvçí DçççÆCç YççÆÊçÀYççJççvçí Jçç{çÆJçlç nçílççí. cççÇ cnCçç}çí. DççÌoábyçj箳çç JçÉ#çç®ççÇ mçíJçç kçÀjCçí oÊç YçÊçÀçb®çç cçnlJçç®çç çÆJççÆOç nçílçç. l³ççbvççÇ Lççí[í Oçvç oíTvç jíMçcççÇ kçÀHç[îçç®çç J³ççHççj kçÀjC³ççmç mççbçÆiçlç}í. lçí Dççc箳çç Içjçlç JççmlçJ³çç}ç nçílçí. jíMçcççÇ kçÀçHç[ç®çç J³ççHççj kçÀjçÇlç Dçmçlç lçí JçÉ× Pçç}í nçílçí. ``Dççpççíyçç.'' nçÆjoçmççvçí mççbçÆiçlç}í}ç JçÉÊççblç Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç kçÀjCççjç nçílçç. mçájíKçç. cççÇ oÊçYçÊçÀ Dççní. ``içá©®çjCç cççÇ®ç Dççní. ÞççÇoÊçÒçYçÓbvçç vçJçmç kçíÀ}ç Dçmçlçç lççí DççÌoábyçj箳çç JçÉ#ççkçÀ[Óvç HçÓCç& nçílç Dçmçí. kçÀçjCç Òçl³çíkçÀ DççÌoábyçj箳çç JçÉ#ççcçO³çí mçÓ#cç ªHççvçí ÞççÇ oÊçç$çí³ç ÒççÆlççÆ<þlç Dçmçlççlç. ní Dççcç®çí Jçlç&vç çÆJçéççJçOççvççÇ Dççpççíyççvçç cçáUçÇ®ç DççJç[lç vçmçí. Hçjblçá çÆJçéççJçOççvççÇ. Iççíj kçÀ<ìçlçÓvç yççníj kçÀç{Óvç l³çç®çç kçÀcç&#ç³ç kçÀªvç l³çç}ç HçávçpççaJçvç oílççlç.'' HççHç kçÀcçç&®çí HçÀ}mJçªHç kçÀçìíjçÇ JçÉ#çç®çç pçvcç cççÇ cççP³çç J³ççHççj箳çç çÆvççÆcçÊççvçí DççbOç´ ÒçoíMççlç Dçmçlççvçç cççP³çç Yççi³ççvçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd #çí$ççÇ ³çíTvç Hççínçí®ç}çí. kç=À<Cçoçmç vççbJçç®çç SkçÀ J³ççHççjçÇ l³çç cççiçç&vçí pççlç nçílçç. ³çç mçÉ<ìçÇlç Dçmç}íu³çç DçvçíkçÀ cççiçç&®çí DçççÆoiçá© cnCçpçí oÊç®ç Dççnílç.

cçç³çç çÆvçJççjCççmçç"çÇ. l³ççbvççÇ l³çç Pçç[çJçj Lççí[í HççCççÇ çEMçHç[Óvç lçí DçbiçCççlçÓvç yççníj Dçç}í. ÞççÇHççoçb®çí cçáiOçcçvççínj ªHç Hççnèvç cç}ç Dççvçboç®çí Yçjlçí Dçç}í DçççÆCç vçí$ççblçÓvç DççvçboçÞçÓ Jççnè }çiç}í. cççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç ®çjCçkçÀcç}çJçj DççHç}í cçmlçkçÀ Dçl³çblç vçcç´ YççJççvçí ìíkçÀçÆJç}í. $çílçç-³çáiççlç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çç #çí$ççlç ``mçççÆJççÆ$ç kçÀçìkçÀ'' vççJçç®çç ³ç%ç kçÀjC³ççlç iççÌlçcç cçnçÆøç&®çç cççí"ç Yççiç nçílçç. çÆJçéççJçOççvççÇ nç iççÌlçcç iççí$ççlççÇ}®ç nçílçç Hçjblçá l³çç®çç mçbyçbOç ³çç iççí$ççlç pçvcç IçíC³çç Hçájlçç®ç nçílçç. cçnçvç YçÊçÀ cçnçvç çÆmç× Hçá©øç. mvççvççvçblçj ÒçYçÓbvççÇ l³ççmç çÆJçYçÓlççÇ }çJçC³ççmç mççbçÆiçlç}í. l³ççvçí DççHçu³çç Dççpççíyçç®ççÇ cçÉl³çávçblçj GÊçj-çƬçÀ³çç J³çJççqmLçlç HçCçí vç kçíÀu³ççcçáUí DçççÆCç l³ççb®çç HççHçYççj DççÆlç Pççu³ççcçáUí l³ççbvçç kçÀçìíjçÇ JçÉ#çç®çç pçvcç çÆcçUç}ç nçílçç. lçí çÆJçéçMççblççÇ mçç"çÇ kçÀçíìçÇ kçÀcç}çvçí ³ç%ç kçíÀ}ç nçílçç. mçHç&. ÞççÇHçço ÒçYçÓ içá©®çjCççmç Dççlç IçíTvç Dçç}í DçççÆCç cnCçç}í ``Dççlçç lçá}ç SkçÀ içccçlç oçKççÆJçlççí lççÇ lçÓ yçIç'' l³ççb®³çç yçjçíyçj yççHçvçç®çç³çá&}Ó mçá×ç nçílçí ÞççÇHçço ÒçYçÓ mçJçç&vçç l³çç kçÀçìíjçÇ Pçç[çpçJçU IçíTvç içí}í DçççÆCç cnCçç}í ``ní çÆJçéçVçç Dççpççíyçç ! lçác箳çç cçá}çvççÇ Þç×çjçÆnlç Þçç×kçÀcç& kçíÀu³ççvçí DçççÆCç yççHçvçç®çç³çá&}Ó mççjK³çç cçnçHçá©øçç®ççÇ DçkçÀçjCç çEvçoç kçíÀu³ççvçí lçácnç}ç nç kçÀçìíjçÇ Pçç[ç®çç pçvcç Dçç}ç. lççí Dç³ççíi³ç Dçmç}ç lçjçÇ cççP³çç çÆvçJ³çç&pç Òçícç. ÞççÇHççoçbvççÇ cççí"îçç ÒçícçYçjçvçí cç}ç kçáÀjJççU}í DçççÆCç cnCçç}í ``ní içá©®çjCçç. kçÀ©Cçívçí l³ççmç mçodiççÆlç çÆcçUç}çÇ. lçÓ Hçávçpç&vcç IçíTvç cççP³ççkçÀ[í Dçç}ç Dççnímç. $ç+CççvçáyçbOç vçmçí} lçj kçáÀ$ççmçá×ç pçJçU ³çílç vççnçÇ. cçb$çHçÓJç&kçÀ kçÀjC³çç®çç kçÀçíCçlççnçÇ çÆJççÆOç kçÀjC³çç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç ³çíLçí vççnçÇ.ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Òçl³ç#ç oÊçç$çí³ç Dççnílç ³çç®çí ÒçcççCç kçÀç³ç ? Dçmçí lçkç&À kçáÀlçkç&À kçÀjCççN³çç çÆJçéççJçOççvççÇ Dççpççíyçç ³çç kçÀçìíjçÇ JçÉ#ç箳çç ªHççlç pçvcç}í Dççnílç Dçmçí mççbiçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçÓ Hçá{í cnCçç}í. l³çç kçÀçìíjçÇ Pçç[çmç Hççnèvç Jç HçÓJç&JçÉÊççblç pççCçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç l³ççb®ççÇ o³çç Dçç}çÇ. l³çç kçÀçìíjçÇ Pçç[çmç Dçç®sço}í}ç çÆJçéççJçOççvççÇ®çç Òçílççlcçç cnCçç}ç ³çç Hçí#çç cççí"í Yççi³ç lçí kçÀçíCçlçí ? ÞççÇHççoçbvççÇ içá©®çjCççmç lçí kçÀçìíjçÇ Pçç[ GHçìÓvç kçÀç{Óvç l³ççmç DççÆivç oíC³ççmç mççbçÆiçlç}í. ``YçiçJççvç çÆMçJç pçí Yçmcç OççjCç kçÀjlççlç lçí cçnç³ççíiççÇ cçnçvç lçHçmJççÇ. ³ç箳çç nçlçÓvç Þç×çHçÓCç& YççJççvçí cççÇ DççHç}í GÊçj kçÀcç& kçÀjJçÓvç IçíF&vç. nç içá©®çjCç lçácç®çç HçÓJç&pçvcççÇ®çç Hçá$ç Dççní. ³ççcçáUí l³ççbvçç DççHç}ç pçvcç Oçv³ç Pççu³çç mççjKçí Jççì}í. lçmçí®ç iççíDçcçÉlççmççjK³çç HçoçLç祮ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ kçÀjçÇlç. cçnçÆøç& iççíOçvçç®ççÇ mçá×ç JçÉçÆ× kçÀjçÇlç. l³ççb®çí Þç×çHçÓJç&kçÀ onvç kçÀªvç DçVçoçvç kçÀjçJçí. HçÓJç& kçÀçUçlç iççÌlçcç vççJçç®çí SkçÀ cçnçÆøç& nçílçí. nçÇ mçodiççÆlç ÞççÇoÊçç$çí³ç ÒçYçáb®³çç kç=ÀHççÒçmççoçvçí®ç ÒççHlç Pçç}çÇ. SkçÀoç l³ççbvççÇ çÆlç}ç mçvcççvççvçí pçíJçCççmç yççí}çJçÓvç çÆlç®ççÇ vçÓlçvç Jçm$ççbvççÇ DççíìçÇ Yçj}çÇ. iççínl³çí®çí HççlçkçÀ çÆvçJççjC³ççmçç"çÇ iççíoçJçjçÇ vçoçÇ iççÌlçcç $ç+øççR®³çç mçnç³³ççvçí DçJçlççÆjlç Pçç}çÇ. ³ççb®³çç cçÉl³çá vçblçj l³ççb®³çç MçjçÇj箳çç onvçç®ççÇ HççÆJç$ç çÆJçYçÓlççÇ Dçmçlçí. l³ççb®ççÇ HçlvççÇ Dçnu³çç SkçÀ cçnçvç HççÆlçJç´lçç m$ççÇ nçílççÇ. DççHçu³çç HçÓJç&$ç+CççvçáyçbOççvçí kçÀçíCçl³çç pççÇJçç®ççÇ vç kçÀUlç nl³çç Pççu³ççmç l³çç®çí Þç×çHçÓJç&kçÀ onvç kçÀjçJçí. iççÌlçcç cçnçÆøç& DççHçu³çç lçHççíyç}çvçí Içjçmçcççíj DçVç Oççv³çç®çí HççÇkçÀ GiçJççÇlç Dçmçlç. içç³ç ³çç HçMçáb®ççÇ vç kçÀUlç DççHçu³çç nçlçÓvç nl³çç Pççu³ççmç l³ççb®ççÇ vç ®çákçÀlçç GÊçj çƬçÀ³çç kçÀjçJççÇ. cççvçJçç}ç Dççnçjç çÆMçJçç³ç pççÇJçvç pçiçCçí Mçkçw³ç vççnçÇ. Dçmçí kçíÀu³ççvçí HççHçkçÀcç祮çç vççMç nçílççí. ³ççmçç"çÇ lçácç®ççÇ mçbccççÆlç Dççní vçç ?'' ní ÒçYçÓb®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç DççcnçÇ mçJç& Dçç½ç³ç&®ççÆkçÀlç Pçç}çí. l³ççb®³çç ³çç cçnçvç kçÀç³çç&mçç"çÇ mççjç pçvç mçcçáoç³ç l³ççb®çç Dçl³çblç $ç+CççÇ Dççní. vçjçEmçn Jçcçç& Dççpççíyççbvçç çÆJçéççJçOççvççÇ vçíncççÇ ìçí®çÓvç yççí}lç. oíJçlçç DçççÆCç cççvçJç ³ççb®³çç HçjmHçj mçnkçÀç³çç&vçí ®çç}Cççjí pççÇJçvç çÆvçjLç&kçÀ nçíTvç Oçcçç&}ç i}çvççÇ ³çílçí. Jççvçj. ÞççÇHçço ÒçYçá HçÓ{í cnCçç}í. DçççÆCç l³çç ÒççC³ççbvçç mçodiçlççÇ çÆcçUlçí. ``³ç%ç ³ççiç vç kçíÀu³ççmç çÆJçéççÆvç³çblçç. içá©®çjCççvçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç mççbiçC³ççÒçcççCçí lçí kçÀçìíjçÇ Pçç[ GHçìÓvç l³çç®çí onvç kçíÀ}í Jç vçblçj mvççvç kçíÀ}í. ``cççPççÇ DççF& mçJç& mççQo³ç& mJçªçÆHçCççÇ-mçácçlççÇ cçnçjçCççÇmç Þçí<þçÇ Dççl³ççIçj®ççÇ }íkçÀ cççvççÇlç. ³ççJçíUçÇ ÞççÇHçço cnCçç}í. çÆMçJç ÒçYçÓ®³çç lçípççícç³ç Jç}³ççlç ní cçnçlcçí Síkçw³ç çqmLççÆlçlç çÆJçÞççcç kçÀjlççlç. çÆJçéççJçOççvççÇ®³çç Yççi³ççvçí®ç l³çç}ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çíLçí pçvcç çÆcçUç}ç DçççÆCç Dçl³çblç oá}&Yç Dçmçí cççPçí oMç&vç l³ççmç Iç[}í. G" nç kçÀç³ç Jçí[íHçCçç. DççHçCççmç kçÀçíCççÇ mçnç³³ç .'' cççÇ kçÀçHç[çb®çç J³ççHççjçÇ Dçmçu³çç®çí DççíUKçÓvç yççHçvçç®çç³çá&}Ó cnCçç}í ``Dççc箳çç mççívçáu³ççmçç"çÇ lçáP³ççkçÀ[í kçÀHç[í Dççnílç kçÀç³ç ?'' cççÇ ÞççÇHççoçbvçç MççíYçlççÇ} Dçmçí kçÀHç[í kçÀç{Óvç çÆo}í.

³çç kçÀç}ç®ççÇ içCçvçç DççkçÀçMççlççÇ} mçÓ³ç&. ³ççcçáUí cçnçmçbkçÀuHç mJçªHç cççÇ®ç Dççní. nçÇ iççí<ì KçjçÇ®ç Dççní. Hçjblçá çÆvç<þáj nçíT vç³çí. Iç[lç Dçmç}í}í DçççÆCç Hçá{í Iç[Cççjí ní mçJç& cççÇ SkçÀç®ç kçÀçUçlç DçvçáYçJçlççí. l³çç DçççÆoHçjçMççÆÊçÀmç çÆvçcçç&Cç kçÀjC³çç®çç mçbkçÀuHç Dçmççí çEkçÀJçç mçÉ<ìçÇ j®çvçí®çç mçbkçÀuHç Dçmççí lççí kçÀmçç mçbYçJç Dççní ³çç®ççÇ ÒçyççíOçvç MççÆÊçÀ cççÇ®ç Dççní. ³ççJçj yççHçvçç®çç³çá&}á cnCçç}í. DçMçç çqmLçlççÇlç çÆ$çcçÓlçça. YççÆJç<³ç DçççÆCç Jçlç&cççvç kçÀç}çyçÎ}. çqmLççÆlç DçççÆCç }³ç. ``l³ççb®³çç m$ççÇ MççÆÊçÀmJçªHççlç mçjmJçlççÇ. çÆJç®ççª kçÀç ?'' l³çç®ç #çCççÇ ÞççÇHçço çÆ®çjnçm³ç kçÀªvç cnCçç}í ``cççP³ççkçÀ[í kçÀç³ç MçbkçÀç Dççní ? cççÇ onç Jçøçç&®çç yçç}kçÀ lçác箳çç MçbkçíÀ®çí mçcççOççvç kçÀmçí kçÀª MçkçíÀvç ? Òç³çlvç kçÀªvç HççnçÇvç'' ³ççJçj yççHçvçç®çç³çá&}ávççÇ ÒçÍvç çÆJç®ççjC³ççmç DççjbYç kçíÀ}ç.'' yççí}lççvçç ÞççÇHççoçbvççÇ Dççpççíyççb®çç nçlç nçlççlç Içílç}ç nçílçç. çÆ$çMççÆÊçÀ mçÉ<ìçÇ®³çç GHçHççÆÊ箳çç Dçiççíoj DçççÆo-HçjçMççÆÊçÀ®³çç ªHççvçí nçíl³çç. SkçÀç®ç kçÀç}çlç DçvçáYçJç ³çílççí. DçççÆCç cnCçç}í ``Dççpççíyçç lçácnçÇ mçJç&oç cççP³çç O³ççvççlç®ç Dçmçlçç. cçolç kçÀjCçí Mçkçw³ç vçmçu³ççmç DççHçu³çç cçOçáj JççCççÇvçí DççHç}çÇ DçmçcçLç&lçç J³çÊçÀ kçÀjçJççÇ. iç´n ³ççb®³çç içlççÇcççvççvçí kçÀUlçí. }#cççÇ DçççÆCç HççJç&lççÇ Dççnílç vçç ?'' ³ççJçj ÞççÇHççoçbvççÇ nçíkçÀçjçLçça cççvç nç}çÆJç}çÇ. HçlççÇ-HçlvççÇ mçbyçbOç. cççÇ ³ççíiççÇ DçmçÓvç mçJç& ³ççíiççƬçÀ³ççblç Dçmçlççí. ³ççJçíUçÇ yççHçvçç®çç³çá&}á cnCçç}í ``ÞççÇHççoç cççP³çç cçvççblç çÆkçÀl³çíkçÀ çÆoJçmçç HççmçÓvç SkçÀ MçbkçÀç Dççní. mçÉ<ìçÇ nçÇ cççPççÇ cçç³çç®ç Dççní. lçmçí®ç mLçÓ}. ``lçj l³ççb®³çç mçcççíj lçÓ kçÀçíCç Dççnímç ? lçÓ vçíncççÇ cççP³çç yççbOçJççvçç mççbiçlççímç lççÇ JççmçJççÇ kçÀv³çç kçÀçíCç ? lçácnçÇ oçíIçí YççT yççÆnCç Dççnçlç ³çç}ç kçÀçbnçÇ Mççm$ççOççj Dççní kçÀç³ç ?'' ÞççÇHçço mçJç& oíJçmJçªHç . ³çç mçbHçÓCç& mçÉ<ìçÇlççÇ} mçl³çç®çí SkçÀcçíJç cçÓ} kçÀçjCç cççÇ Dççní. ³ççcçáUí cççPçí çÆvçl³ç Jçlç&cççvç®ç Dçmçlçí. lçí cnCçç}í ``mçÉ<ìçÇ. . cççÇ DçççÆCç DçççÆoHçjçMççÆÊçÀ oçíIçí DççÆYçVç mJçªHç Dççnçílç. mçÉ<ìçÇ. cççÇ kçíÀ}íu³çç kçÀçcççmç kçÀçbnçÇ Mççm$ç ÒçcççCç Dççní kçÀç³ç ? ³çç mçç"çÇ DçMçç ÒçkçÀçj®³çç çÆ®ççÆkçÀlmçí®ççÇ içjpç vççnçÇ.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç yççHçç®çç³çá&}᮳çç [çíU³ççlçÓvç DççvçboçÞçá Jççnè }çiç}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓ Hçá{í cnCçç}í. çÆ$çMççEÊçÀ®çç DççÆJçYçç&Jç Pçç}ç. lçácnçÇ pçmçí }çíkçÀçbMççÇ Jççiçç} lçmçí®ç }çíkçÀ lçác箳ççMççÇ JççiçlççÇ}.'' DççÆ$ç cçnçÆøç¥vçç çÆ$çkçÀç}ç®çí DçççÆCç lççÇvç DçJçmLççb®çí %ççvç nçílçí. l³çç cçnçmçbkçÀuHç çÆmççÆ×mçç"çÇ®ç DçççÆo HçjçMççÆÊçÀ®çç DççÆJçYçç&Jç Pçç}ç. ³ççlççÇ} SkçÀ mçÓ#cç DçbMç Dçmçu³ççvçí mçcçmlç mçÉ<ìçÇlççÇ} cççlçÉiçYçç&lç SkçÀ cçnçmçbkçÀuHç DçççÆoHçjçMççÆÊçÀ ªHççvçí çÆJç}mçlç Dçmçlççí. ®çbê. nç Dçl³çblç jnm³çHçÓCç& çÆJçøç³ç Dççní. lçí®ç yç´ïç³ççívççÇ mJçªHç Dççní.cççiçC³ççmç Dççu³ççmç DççHçCç Mçkçw³ç lçíJç{çÇ cçolç kçÀjçJççÇ. ³ççcçáUí kçÀçíCçl³ççnçÇ YçÓçÆcçkçíÀlç cççÇ mçcçjmç nçílççí. ``³çç çÆ$çcçÓlççavçç DçççÆCç l³ççb®³çç lççÇvç MççÆÊçÀvçç çÆvçcçç&Cç kçÀjCççjçÇ DçççÆo HçjçMççÆÊçÀ Dççní vçç ?'' ÞççÇHçço cnCçç}í `nçí'. mçbkçÀuHç nçíCçí DçççÆCç çÆmç×çÇ HççJçCçí ní oçívnçÇ SkçÀç®ç JçíUçÇ Iç[lç Dçmçlçí. ní çÆ$çJççj mçl³ç Dççní. lçácç®çç pçvcç Oçv³ç Dççní. Jçíoçlç mçá×ç Dçmçí mççbçÆiçlç}í Dççní kçÀçÇ %ççvçç®çí DçbçÆlçcç mçl³ç yç´ïç Dççní. cççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ®³çç DçJçlççjçlç DçiçoçÇ lçác箳çç mççjKçí®ç ªHç OççjCç kçÀjCççj Dççní. çÆJç<Cçá DçççÆCç cçníMç Dççnílç vçç ?'' ÞççÇHçço cnCçç}í `nçí' ³ççlç MçbkçÀç®ç vççnçÇ. mçJç&MççEÊçÀvçç SkçÀ$ç Oçªvç "íJçCççjçÇ cçÓU MççÆÊçÀ cççÇ®ç Dççní mçÉ<ìçÇlççÇ} cççlçç-çÆMçMçá mçbyçbOç. çÆ$çcçÓlçça.mçJç& oíJçlççb®çí cçÓU ÞççÇHçço ÒçYçÓ®ç SkçÀçvçblçj SkçÀ Dçmçí DçvçíkçÀ ÒçÍvç SíkçÓÀvç ÞççÇHçço ÒçYçÓ cçáiOçHçCçí nmç}í DçççÆCç cnCçç}í ``Dççpççíyçç Dççlçç®ç lçác箳çç oÉ<ìçÇmçcççíj kçÀçìîç箳çç Pçç[çmç mçodiççÆlç çÆo}çÇ. çÆHçlçç-Hçá$ç mçbyçbOç. çÆlç}ç®ç DççHçCç mçÉ<ìçÇ cççvçlççí. çqmLçlççÇ DçççÆCç }³ç ³çç®çí kçÀlçx yç´ïçç. lççjí. cççí"îçç ÒçícççYççJççvçí ÞççÇHççoçbvççÇ lçí DççHçu³çç yçç} nçlççbvççÇ çÆìHç}í. ³çç cçnçvç mçbkçÀuHç mJçªHççlç mçbkçÀuHç çÆcçUlçç®ç lççí lçlkçÀçU çÆmç× nçílççí. Iç[Óvç içí}í}í. l³ççlçÓvç®ç çÆ$çcçÓlçça. mçbHçÓCç& mçÉ<ìçÇlç SkçÀ®ç YçiçJçlçd ®çÌlçv³ç Yçªvç jççÆn}í Dççní. kçÀç}ç®çí %ççvç ÒççHlç nçílç Dçmçu³ççvçí HççÆjCççcç ®ç¬çÀ DçvçáYçJççmç ³çílçí. cççÇ mçJç& mçl³çç®çí ``mçJç&cç³ç Hçjcç mçl³ç'' Dççní. pçj lçácnçÇ kçÀ"çíj Jççiçu³ççmç mçJç& YçÓlççbcçO³çí ®çÌlçv³ç ªHççvçí Jççmç kçÀjCççmç cççÇ mçá×ç lçác箳çç yçjçíyçj lçmçí®ç Jçlç&vç kçÀjçÇvç. çÆ$çMççÆÊçÀ cççP³ççlç DçmçCçí nçÇ Dçç½ç³çç&®ççÇ iççí<ìçÇ vççnçÇ. lçmçí®ç çÆ$çMççÆÊçÀ®çç DççÆJçYçç&Jç Pçç}ç lççí cçnç mçbkçÀuHç ªHç®ç Hçjcç içá©mJçªHç Dççní. lçí çÆJççÆJçOç çqmLçlççÇlç DçççÆCç çÆJççÆJçOç DçJçmLçícçO³çí HççÆjCççcçç}ç JççÆMçYçÓlç nçíTvç jççÆn}í Dççní. mçÓ#cç DçççÆCç kçÀçjCç DçMçç lççÇvç oínçyçÎ} DçççÆCç YçÓlç. ³çç HççÆjCççcç¬çÀcçç}ç kçÀç}ç®çç DççOççj Dççní. ³çç mçÉ<ìçÇlççÇ} SkçÀ cçnçvç HççÆlçJç´lçç cnCçÓvç DçvçmçÓ³çç cççlçç ÒççÆmççÆ× HççJç}çÇ. ``cç}ç.

YççT-yççÆnCç mçbyçbOç ní DççÆvçJçç³ç& mçbyçbOç Dççnílç. ``ní cçnçiçájçí ! cççÇ mççícç}lçç DçççÆCç mççícç³ççiççyçÎ} DçvçíkçÀçbkçÀ[Óvç SíkçÀ}í Dççní. YçÊçÀçbvççÇ DççHçDççHçu³çç kçáÀ}oÌJçlççb®ççÇ HçÓpçç kçíÀu³ççmç lççÇ cççP³çç mJçªHçç®ççÇ mLçÓ} HçÓpçç nçíF&}. ³çç . lçí Dçvçáiç´n kçÀjCççjí Hçjcç kçÀç©C³çcçÓlçça mJçªHç Dççnílç. lçá}ç lççÇ Hçnç³ç®ççÇ Dççní kçÀç³ç ?'' cççÇ nçíkçÀçjçLçça cççvç nç}çÆJç}çÇ lçlkçÀçU ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç nçlççlç mçbpççÇJçvççÇ Jçí} ÒçkçÀì Pçç}çÇ. pççÇJç cnCçpçí cçç³çí®ççÇ MççÆÊçÀ. cççP³çç YçÊçÀçb®³çç nçkçíÀ}ç cççÇ lçlkçÀçU mçço oílççí. cççPççÇ DççjçOçvçç kçÀjCççN³çç YçÊçÀçb®çí HççHç mçbmkçÀçj cççÇ DççkçÀçÆøç&lç kçÀªvç Içílççí. kçÀçMcççÇj cçOççÇ} cççvçmç mçjçíJçjçpçJçU. cççPçç Òçl³çíkçÀ pççÇJççMççÇ Dçblçiç&lç mçbyçbOç Dçmçu³ççvçí cççÇ pççÇJçç®çí mçbmkçÀçj DçççÆCç cç}çÇvçlçç mJççÇkçÀçjlççí. ÞçJçCçMççÆÊçÀ mçáOççjlçí. ³çç®çí nkçwkçÀoçj cçá}í Dçmçlççlç. çEJçvO³çHçJç&lç ÞçíCççÇ. cççÇ cçç³çí®³çç DççÆlçlç Dçmç}í}çÇ cçnçMççÆÊçÀ Dççní. ³çç oÌçÆJç mçbyçbOççbvçç DçççÆCç l³ççb®³çç lçÊJççbvçç l³çç l³çç çqmLççÆlçlççÇ} DçvçáYçÓlççÇ kçíÀJçU mççOçvççmçbHçVç pççÇJççvçç DçJçiçlç nçílçí. mççOçkçÀçbvççÇ cççP³ççkçÀ[í SkçÀ HççT} ìçkçÀ}í lçj cççÇ l³ççb®³çç kçÀ[í MçbYçj HççJç}í ®çç}Óvç pççlççí.'' cççP³çç lçHççjçOçvçí}ç mçcçççÆHlç vççnçÇ ``ÞççÇoÊçç$çí³ççbÒçcççCçí®ç cççÇ mçá×ç mçá}Yç ÒççHlç oÌJçlç Dççní. JççmlççÆJçkçÀ Hçnçlçç cççPççÇ HçÓpçç kçÀjC³çç®ççÇ DççJçM³çkçÀlçç vççnçÇ. nçÇ cççPççÇ mçnpç ÒçJçÉÊççÇ Dççní. DççHçu³çç [çíU³ç箳çç HççHçC³çç p³çç ÒçcççCçí [çíU³ççb®ççÇ kçÀçUpççÇ Içílççlç ³ççÒçcççCçí cççÇ cççP³çç YçÊçÀçb®ççÇ kçÀçUpççÇ IçíTvç l³ççbvçç l³ççb®³çç mçbkçÀìçlçÓvç. ``nçÇ mçbpççÇJçvççÇ JçvçmHçlççÇ çÆncçç}³ççlççÇ} HçJç&lç ÞçíCççÇlç. Dç[®çCççÇlçÓvç mççí[çÆJçlççí. cç}ç mcçjCç kçÀjlçç®ç ÒçmçVç nçíCççjí oÌJçlç Dçmçí cnCçlççlç. lççÇ HçÓpçç kçíÀu³ççvçí çÆcçUCççjí cçnçHçÀ} cççPççÇ DççjçOçvçç kçÀjCççN³çç YçÊçÀçbvçç cççÇ DçHç&Cç kçÀjlççí. mçJç祮çí cçÓU Dçmç}í}í içᩪHç cççÇ®ç Dççní. cççlçç-çÆHçlçç. Oçvç-oçÌ}lç. cççP³çç YçÊçÀçb®ççÇ nçkçÀ kçíÀJnç ³çílçí ³çç®ççÇ cççÇ Jççì®ç Hçnçlç Dçmçlççí. }íHççvçí DççkçÀçMçiçcçvç çÆmççÆ× ÒççHlç Pççu³ççmççjKçí Jççìlçí. ÒççÆlççÆovç kçíÀ}íu³çç mvççvç mçbO³çç pçHçççÆokçÀçcçáUí pççÇJççb®ççÇ cç}çÇvçlçç cççÇ oiOç kçÀªvç l³çç}ç l³çç HççÆjCççcççbHççmçÓvç cçáÊçÀ kçÀjlççí. cçç³ççMççÆÊçÀ Dçmççí DçLçJçç cçnçMççÆÊçÀ Dçmççí lççÇ ³ççíiçMççÆÊçÀ cçáUí®ç HçÀ}êèHç nçílç Dçmçlçí. l³ççvççÇ lççÇ cç}ç cççí"îçç mçvcççvççvçí çÆo}çÇ. çEmçOçá vçoçÇ®³çç Giçcç mLççvçç pçJçU. ³çç JçvçmHçlççÇ®³çç mçíJçvççvçí DçvçíkçÀ DçmççO³ç jçíiç yçjí nçílççlç. kç=ÀHçç kçÀªvç l³çç yçÎ} çÆJçJçjCç kçÀªvç mççbiççJçí'' ³ççJçj ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``mççícç}lçç nçÇ mçbpççÇJçvççÇ JçvçmHçlççÇ Dççní Dçmçí cnCçlççlç. ³çç oçívnçÇ MççEÊçÀ®çç DçççÆJçYçç&Jç mçá×ç cçnçmçbkçÀuHçç}ç Dçvçámçªvç®ç Dççní. vçí$çkçÀçblççÇ Jçç{lçí. ³çç cçáUçÇ®³çç ÒçYççJççvçí®ç }#cçCçç®ççÇ cçásç& oÓj Pçç}çÇ nçílççÇ. ³çç HççÆJç$ç mçbyçbOççvçç DççoMç& mJçªHç cnCçÓvç oíçÆJç-oíJçlçç HçÉLJççÇJçj DçJçlçjçÇlç nçílççlç. mçíJçvççvçí nç[çbvçç yçUkçÀìçÇ ³çílçí. l³çç®ç ÒçcççCçí içá©b®³çç lçHççíMççÆÊçÀ®çí. pççÇ cçnçMççÆÊçÀ m$ççÇ mJçªHççlç JççmçJççÇkçÀv³çkçÀç cnCçÓvç DççíUKç}çÇ pççlçí lççÇ®ç cçnçMççÆÊçÀ Hçá©øç mJçªHççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç DçJçlçj}çÇ Dççní. l³ççb®çí çÆMç<³ç Jççjmçoçj Dçmçlççlç. içá©mJçªHç Dçmç}í}í ÞççÇ oÊçç$çí³ç l³ççb®³çç çÆMç<³ççb®³çç Jçj ÒççHlç kçÀjC³ç箳çç cççiçç&lççÇ} Dç[®çCççÇ DçççÆCç oá<ì MççEÊçÀvçç DççHçu³çç lçHççíyç}çvçí oÓj kçÀjlççlç. ní cçnçvç kçÀªCçívçí DçJçlççÆjlç Pçç}í}í Hçjcç içá©lçlJç mJçªHç Dçmçu³ççvçí ³çç DçJçlççjç}ç mçcçççÆHlç vççnçÇ. YçiçJççvç kç=À<CççbvççÇ iççÇlçílç mçá×ç mççbçÆiçlç}í Dççní kçÀçÇ cççvçJçç}ç kçÀcç& kçÀjCçí DççÆvçJçç³ç& Dççní. cççÆuuçkçÀçpçá&vç ÒçYçÓb®çç çÆvçl³ç çÆvçJççmç Dçmç}íu³çç ÞççÇMçÌu³ç HçJç&lççJçj.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç ³çç JçÊçÀJ³ççvçblçj cççÇ l³ççvçç ÒçÍvç kçíÀ}ç. mçbmkç=Àlç çÆMçkçÓÀvç l³çç vççÇ®ç ³ççívççÇlçÓvç cçáÊçÀlçç çÆcçUJççJç³çç®ççÇ Dçmçu³ççmç cççvçJç pçvcççlççÇ} çÆcçUCççjçÇ mçcçLç&lçlçç DçmçCççN³çç J³ççÆÊçÀ kçÀ[Óvç J³ççkçÀjCç çÆMçkçÀ}í HçççÆnpçí. mçn³çççÆê. lçácnçÇ kçÀcç& vç kçíÀu³ççmç lçácnçmç HçÀU çÆcçUCçí Mçkçw³ç vççnçÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓ Hçá{í cnCçç}í. Dççpççíyçç.'' ÞççÇHçço ÒçYçáb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjCççN³çç mççOçkçÀçb®³çç HççHçç®çí çÆvçJççjCç ``cçÉiççpçJçU pççTvç l³çç}ç mçbmkç=Àlç J³ççkçÀjCçç®çç yççíOç kçÀjCçí çÆvçjLç&kçÀ Dçmçlçí. Flçj oíJç oíJçlçç YçÊçÀçbvççÇ kçíÀ}íu³çç lçHç½ç³çxJçj mçblçá<ì nçíTvç l³ççbvçç Jçj Òçoçvç kçÀjlççlç. yçojçÇ DçjC³ç Òççblççlç çÆcçUlçí. cççÇ Dçvçblç ®çÌlçv³ç Dçmçu³ççvçí GÊçcç kçÀcç& kçÀjCççN³çç mççOçkçÀçbvçç l³ççb®³çç l³ççb®³çç ³ççíi³çlçívçámççj kçÀcçç&®çí HçÀU lçlkçÀçU çÆcçUJçÓvç oílççí. cnCçÓvç cççÇ lçHç½ç³çç& DçççÆCç cçnçHçáC³ç kçÀcçç&®çí Dçç®çjCç kçÀjlççí. lççí l³ççb®çç çÆoJ³ç Òçmçço cççP³çç HçÓpçç cçbçÆojçlç pçHçÓvç "íJç}ç Dççní. cçnWê oíJççÆiçjçÇ. cççPçí DçççÆo içá©mJçªHç Dççní. DçççÆoHçjçMççÆÊçÀ®ççÇ DçLçJçç cçÓU oÊç mJçªHçç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç çÆ$çcçÓçÆlç& DçççÆCç çÆ$çMççÆÊçÀ DçblççÆ}&vç nçílççlç.

³çç JççU}íu³çç Pçç[ç®ççÇ SkçÀ HçÀçboçÇ jç$ççÇ HççC³ççlç çÆYçpçJçÓvç "íJçu³ççmç l³ç箳ççlçÓvç ÒçkçÀçMç yççníj Hç[lççí. pç}Yç³ç DçççÆCç çÆJçøçYç³ç oÓj nçílçí.cçáUçÇ®³çç ÒçYççJççvçí DçivççÇYç³ç. cççÇ MçbkçÀjYçfç}ç nç JçÉÊççblç çÆJçJçjCç kçÀªvç mççbçÆiçlç}ç. kçÀçíCçl³ççnçÇ oíMççlççÇ}.'' Dçmçí cnCçÓvç l³ççbvççÇ içá©®çjCççb®³çç DçççÆCç cççP³çç YçÓ´cçO³ççJçj oÉ<ìçÇ jçíKçÓvç "íJç}çÇ. çÆoJ³ç kçÀçblççÇvçí ®çcçkçÀCççjçÇ mçbpççÇJçvççÇ cçáUçÇ MççíOçCçí mççíHçí nçílçí.'' cççÇ ÞççÇHççoçb®çç çÆvçjçíHç IçíTvç HççÇçÆ"kçÀçHçÓjcç nèvç çÆvçIçç}çí. çÆlç®çç DçççÆMçJçç&o IçíTvç lçácnçÇ Hçávnç kçáÀ©iç·çÇmç ³çç. cç}ç l³ççb®³çç çÆoJ³ç nmlççvççÇ HçÀUç®çç Òçmçço çÆcçUç}ç. ³ççb®çç DççÞç³ç oíJçlçç MççÆÊçÀ Içílççlç. ³çç cçnçHçá©øç箳çç }çÇ}ç DçodYçÓlç DçmçlççÇ}. DçvçíkçÀ Mçlç mçbJçlmçjç vçblçj cççP³çç DçbiçCççlç cçnç mçbmLççvç GYççjC³ççlç ³çíCççj Dççní. mçáJçCç& HççÇçÆ"kçÀçHçájçlçÓvç pççÇJçvç®çÌlçv³çç}ç mLççvç mçbHççovç kçÀªvç IçíCççjí mççjí YçÊçÀ Oçv³ç Dççnílç. çÆHçlççmçcççvç MçbkçÀjYçfç. mç¿çççÆê HçJç&lç ÞçíCççÇ. ³çç cçáçÆ}kçíÀ cçáUí Dç<ì çÆmççÆ× ÒççHlç nçílççlç. ³çç iççJçç®ççÇ iç´çcç oíJçlçç lçácnçmç DçççÆMçJçç&o oíF&}. cççPçç Hçá{®çç DçJçlççj ÞççÇ vçÉçEmçn mçjmJçlççÇ ³çç vççJççvçí nçíCççj Dççní ³çç DçJçlççjç®ççÇ cçÓlçça mçá×ç ³çç cçnçmçbmLççvççlç mLçççÆHçlç nçíF&}. SkçÀç cçnçvç Hçá©øç箳çç pççÇJçvç mçcççOççÇcçáUí ní iççJç ÒççÆmç× nçíF&}.' ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ .'' ÞççÇHçço ÒçYçá Hçá{í cnCçç}í ``ní Hçnç cççÇ lçácnç}ç çÆoJ³ç oÉ<ìçÇ oílç Dççní. DçcççJçm³çí®³çç jç$ççÇ mçá×ç. kçÀçíCçl³ççnçÇ ³ççíiççlççÇ}. lçí mçáboj oÉ<³ç Hççnèvç DççcnçÇ Oçv³ç Oçv³ç Pçç}çí. l³ççbvçç cççÇ pçvcçpçvcççblçjçÇ mççbYçççÆUlç jçnçÇvç. HççÆJç$ç DçMçç Jçío cçb$ççb®çç G®®ççj kçÀjçÇlç Dçl³çblç çÆJçvçcç´ YççJççvçí ³çç cçáUçÇ lççí[u³çç HçççÆnpçílç. ³çç mçJç& Dçl³çblç HççÆJç$ç Dççnílç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cç}ç cnCçç}í ``kç=À<Cçç vçoçÇ Dççí}çb[Óvç cççb®çç} iç´çcççmç pçç. cçnçiçá©b®çç cççvçmç mçb®ççj HçÓCç& Pçç}ç DçççÆCç l³ççb®³çç oMç&vççmç ³çíC³çç®ççÇ Dçç%çç Pçç}çÇ. lçácnçÇ cççP³çç pçJçU Dçmçç çEkçÀJçç oÓj Dçmçç cççPçí lçác箳ççkçÀ[í mçoÌJç }#ç Dçmçlçí ní O³ççvççlç DçmçÓ Ðçç. l³çç ®ççíçÆJçmç DççÌøçOççÇ cçáçÆ}kçÀç DçMçç Dççnílç. kçÀçíCçl³ççnçÇ kçÀçUçlççÇ} J³ççÆÊçÀ Dçmççí cççP³çç vçí$ç kçÀìç#ççvçí l³çç®çí ®çÌlçv³ç mçáJçCç& HççÇçÆ"kçÀçHçájçlç mçáÒççÆlççÆ<ìlç nçílçí. DççcnçÇ Hçá{í pççC³ççmç çÆvçIçç}çí lçWJnç ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í ``JççÆMç<þ $ç+øççR®çç DçbMç Dçmç}í}ç SkçÀ YçÊçÀ cççP³çç mçbmLççvççlç HçÓpççjçÇ cnCçÓvç ³çíF&}. l³ççb®çç mçbkçÀuHç DçcççíIç Dççní l³ççb®³çç }çÇ}ç DçodYçÓlç Dççnílç. cççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç oMç&vççvçí Oçv³ç Pçç}çí. HççÇçÆ"kçÀçHçÓjcç mLçÓ} oÉ<ìçÇvçí HçççÆnu³ççmç SkçÀ Dççní DçççÆCç mçÓ#cç oÉ<ìçÇvçí HçççÆnu³ççmç JçíiçUí Dççní. ³çç ÒçcççCçí ®ççíçÆJçmç ÒçkçÀçj®³çç çÆoJ³ç DççÌøçOççÇ cçáUçÇ Dççnílç. lçí®ç mçáJçCç& HççÇçÆ"kçÀçHçájcç lçí cççP³çç MççÆjjçmç Jçí{Óvç lçípççíJç}³ç mçáÒççÆlççÆ<þlç Dççní. ¿çç mçbçÆpçJçvççÇ®³çç Pçç[ç}ç Mçákçwuç Hç#ç箳çç mçájJççlççÇ HççmçÓvç jçípç SkçÀ SkçÀ Hççvç ³çíTvç HççíçÆCç&cçí Hç³ç¥lç HçbOçjç Hççvçí ³çílççlç.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓ Hçá{í cnCçç}í ``ní içá©®çjCçç. nç ³ççíiçoÉ<ìçÇ DçmçCççN³çç YçÊçÀçbvçç kçÀUCççjç çÆJçøç³ç Dççní. YççÇcççMçbkçÀj HçJç&lçç pçJçU `¬çÓÀj cçÉiç' ¿çç mçbpççÇJçvççÇ cçáUçÇ®çí j#çCç kçÀjlççlç. 1) mççícç 2) cçnçmççícç 3) ®çbê 4) DçbMçácççvç 5) cçbpçáJççvç 6) jpççÇlç ÒçYçá 7) oáJçç& 8) kçÀçÆvç³ççvç 9) éçílççvç 10) kçÀvçkçÀÒçYçç 11) ÒçlççvçJççvç 12) }ç}íJçÉÊç 13) kçÀjoçÇj 14) DçbMçJççvç 15) mJç³çbÒçYçç 16) ©êç#ç 17) içç³ççÆ$ç 18) S<ìcç 19) HççJçlç 20) pçiçlç 21) MççkçÀj 22) DççÆvç<ìcçd 23) jÌÊçÀ 24) çÆ$çHçço içç³ççÆ$ç.'' YççÆJç<³ççlç ní cççb®çç} iç´çcç çÆJçéççÆJçK³ççlç nçíF&}. lçí cççP³çç Dççpççíyççb®³çç IçjçÇ pçíLçí cççPçç pçvcç Pçç}ç l³çç çÆ"kçÀçCççÇ DççÌoábyçj JçÉ#ç箳çç sç³çílç Dçmçí}. kç=À<Cç Hç#çç®ççÇ mçájJççlç nçílçç®ç Òçl³çíkçÀ çÆoJçMççÇ SkçÀ SkçÀ Hççvç içUÓvç Hç[lçí DçççÆCç DçcççJçm³çí}ç Pçç[ JççUÓvç pççlçí.

êJ³ç MçáçÆ× DçççÆCç DçVç MçáçÆ× Dçmç}íu³çç mççOçkçÀç kçÀ[Óvç®ç DççHçCç DçVç DçLçJçç Oçvç mJççÇkçÀçj}í HçççÆnpçí. ÞççÇ içá©®çjCççbvçç cççÇ cnCçç}çí.'' ob[çÇ mJççcççÇ®çç içJç&Yçbiç ``DççcnçÇ pçiçVççLçHçájçÇ}ç içí}çí l³çç®ç çÆoJçMççÇ ob[çÇmJççcççÇ DççHçu³çç SkçÀMçí Dçç" çÆMç<³çç mçn Dçç}í nçílçí. DççcnçÇ lçí SkçÓÀvç çÆvç©Êçj Pçç}çí. Hçjblçá Dççcç®çí mJççcççÇ mçcçLç& Dçmçu³ççvçí l³çç®ççÇ Jçç®çç Hçávnç Dçç}çÇ DçççÆCç lçí mJçmLç Pçç}í. Dçç½ç³çç&®ççÇ iççí<ì DçMççÇ kçÀçÇ mçcçm³çç çÆvçcçç&Cç kçÀjCççjí ÞççÇHçço ÒçYçÓ DçççÆCç l³ççb®çí çÆvçjçkçÀjCç kçÀjCççjí . HççÆJç$ç cçb$ççí®®ççjçvçí DçççÆCç Þç×ívçí kçíÀ}íu³çç HçÓpçç çÆJçOççvççvçí ³çíLççÇ} YçÓcççÇ DçççÆCç Jçç³çácçb[U Dçl³çblç Mçá× Pçç}í Dççní. DçHççÆJç$ç YçÊçÀçbvçç DçHççÆJç$ç mHçbovçç®çç DçvçáYçJç ³çílççí. l³çç cçnçmçbkçÀuHççmçç"çÇ lçjçÇ lççí cçnçlçHçmJççÇ vçkçwkçÀçÇ ³çíLçí ³çíF&}. pççlç Dçmçlççvçç cççiçç&cçO³çí cç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç }çÇ}ç JççjbJççj Dçç"Jçlç nçíl³çç. DççcnçÇ ob[çÇ mJççcççR®³çç ®çjCççJçj DççHç}í [çíkçíÀ "íJçÓvç vçcçmkçÀçj kçíÀ}ç.``Dçnçí MçbkçÀjYçfç ! DçvçíkçÀ MçlççyoçÇvçblçj l³ççb®³çç pçvcçmLççvççÇ cçnçmçbmLççvç nçíCççj Dççní Dçmçí ÞççÇHçço ÒçYçá cnCçç}í nçílçí. lçí HççÇçÆ"kçÀçHçÓjcç}ç pççTvç ÞççÇHçço JçuuçYççbMççÇ Mççm$ç®ç®çç& kçÀªvç l³ççbvçç HçjçYçÓlç kçÀªvç çÆJçpç³ç Hç$ç IçíTvç ³çílççÇ} ³ççlç MçbkçÀç®ç vççnçÇ. lçíLçí cç}ç ÞççÇ pçiçVççLç箳çç cçÓçÆlç&cçO³çí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Pçç}í. DççcnçÇ mçJçç&vççÇ ÞççÇ ob[çÇ mJççcççÇvçç Hçávnç Jçç®çç ³ççJççÇ DçMççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ®çjCççÇ vçcç´ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ. DçMçç mççOçkçÀçb®ççÇ®ç DççHçCç mçbiçlç kçíÀ}çÇ HçççÆnpçí. DçO³ççlcçç yçÎ}®çí DçvçíkçÀ çÆJçøç³ç cççÇ ÞççÇ içá©®çjCççb kçÀ[Óvç mçcçpççJçÓvç Içílç nçílççí. nçÇ J³ççÆÊçÀ cçnlYççi³çJççvç Dççní. JçíoJçíoçblççÇ} cçnçHçbçÆ[lç cnCççÆJçu³çç pççCççN³çç J³çáHlçVç yç´çïçCççbvçç mçá×ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç kç=ÀHçç kçÀìç#çç®çç }çYç nçíT MçkçÀlç vççnçÇ Hçjblçá lççí®ç oçíøçjçÆnlç DçuHç%ççvç DçmçCççN³çç YçÊçÀçmç mçnpçHçCçí nçílççí. l³çç ÒççLç&vçí®çí HçÀ}mJçªHç l³çç mJççcççR®ççÇ içí}í}çÇ Jçç®çç Hçjlç Dçç}çÇ. ``çÆJçéçOççvççR®çç DçbMç Dçmç}í}çÇ J³ççÆÊçÀ cççP³çç mçbmLççvççlç HçÓpççjçÇ cnCçÓvç Dçç}çÇ Dççní Dçmçí ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í. cççP³çç yçjçíyçj Dçç}íu³çç lççÇvç-®ççj YçÊçÀçbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ l³ççb®³çç F<ì oíJçlççb®³çç mJçªHççlç oMç&vç oíTvç lçlkçÀçU mJçlç:®³çç ªHççlç oMç&vç çÆo}í. l³ççb®³çç #çáoç´ çÆJçÐçívçí Dççc箳çç ob[çÇ mJççcççR®ççÇ Jçç®çç pççJççÇ Dçmçí l³ççbvççÇ kçíÀ}í. ob[çÇ mJççcççÇ®çí çÆMç<³ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç çÆMç<³ççmç Hççnèvç kçáÀlçkçÀç&vçí cnCçç}í ``ÞççÇHçço ní #çáê cççbçÆ$çkçÀ Dççnílç. SKççÐçç çÆ"kçÀçCççÇ Jçç³çácçb[UçlççÇ} YççJç lçjbiç ÒçyçU MççÆÊçÀ mçbHçVç nçíTvç kçÀçbnçÇ Òç³çlvç vç kçÀçÆjlçç mçá×ç cçnçHçá©øççb®³çç cççvççÆmçkçÀ ®çÌlçv³çç}ç mHçMç& kçÀªvç DçvçíkçÀ çÆJççÆ®ç$ç Hç×lççÇÜçjç l³çç çÆJççÆMç<þ mLççvççmç DççkçÀçÆøç&lç nçílççlç. DçççÆCç kçÀç³ç Dçç½ç³ç& lçlkçÀçU ob[çÇ mJççcççR®ççÇ Jçç®çç içí}çÇ. YççJç Mçá×çÇ DççJçM³çkçÀ cççÇ cçnçiçá©b®³çç Dçç%çí ÒçcççCçí içá©®çjCç mççíyçlç cççb®çç} iç´çcç oMç&vççmçç"çÇ çÆvçIçç}çí. l³ççcçáUí mççOçkçÀ mLçU MçáçÆ× nçíTvç lçíLçí jçnè MçkçÀlççlç. l³ççbvçç kçÀçnçÇ yççí}lçç ³çíF&vçç. ³ççlç Dçç½ç³ç& JççìC³çç mççjKçí kçÀçbnçÇ vççnçÇ. lççÇ Dççní lçjçÇ kçÀçíCç ? lççÇ kçÀçíCçl³çç JçíUçÇ ³çíF&} ?'' ³ççJçj ÞççÇiçá©®çjCç cç}ç cnCçç}í.'' HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} ÒçpççpçvççbvççÇ ÞççÇ ob[çÇ mJççcççÇ®³çç mJççiçlççmçç"çÇ SkçÀç cçnçvç jLçç®çí Dçç³ççípçvç kçíÀ}í nçílçí. oçÇIç&kçÀç}箳çç O³ççvççvçí. pçWJnç YçÊçÀ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç Dçvçv³çYççJççvçí MçjCç pççlççí lçWJnç lçí DççHçu³çç }çÇ}ç çÆJçOççvççbvççÇ YçÊçÀçb®çí mçbkçÀìçlçÓvç j#çCç kçÀjlççlç. çÆJçéç DçblçjçUçlççÇ} oMççÆoMçílççÇ} YççJçlçjbiç lçíLçí vçíncççÇmçç"çÇ ÒçmHçáÀçÆìlç Pçç}í Dççnílç. mçJç& oíJççÇ oíJçlççb®³çç ªHççlç cççÇ®ç Dççní Dçmçç cççÌvç yççíOç l³ççbvççÇ kçíÀ}ç. DççjçOçvçívçí. cççÇ HççQ[> oíMççlç (DççíçÆjmçç jçp³ççlç) pçiçVççLç HçájçÇ #çí$ççlç J³ççHççj箳çç çÆvççÆcçÊççvçí içí}çí nçílççí. YççJçMçá×çÇ Pçç}íu³çç mççOçkçÀçmç ní Mçkçw³ç Dççní. HççÆJç$ç YççJç DçmçCççjí YçÊçÀ lçíLççÇ} HççÆJç$ç mHçbovçç®çç mJççÇkçÀçj kçÀjlççlç. l³ççb®çí çÆMç<³ç mçá×ç #çáê cççbçÆ$çkçÀ Dççnílç. l³çç cçnç mçbmLççvççlç kçÀçíCççÇ SkçÀ cçnç lçHçmJççÇ ³çíCççj Dçmçu³çç®çç ÒçYçáb®çç mçbkçÀuHç nçílçç.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -21 ÞççÇ ob[çÇmJççcççR®çí kçáÀkçwkçáÀìíéçj ³çíLçí Dççiçcçvç mççOçkçÀçb®ççÇ mLççvç MçáçÆ×. kçÀçíCççÇ SKççoç cçnçlcçç çÆomçlçç®ç l³ççb®³çç ®çjCççbJçj cçmlçkçÀ ìíkçÀJçÓvç vçcçmkçÀçj kçÀjCçí nçÇ Dççcç®ççÇ jçÇlç®ç nçílççÇ. Dççcç®çí içá© ÞççÇ ob[çÇmJççcççÇ ÞççÇHççoçb®çí Kçjí mJçªHç pçvçlçímçcççíj DççCçlççÇ}.

HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} yç´çïçCççbvçç nçÇ Içìvçç Yç³çÒço Jççì}çÇ. iççJççlç ob[çÇ mJççcççÇ Dççu³çç®ççÇ oJçb[çÇ çÆHçìçÆJç}çÇ. cççínvççMç cnCçpçí®ç cççí#ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdcçO³çí DçyyçVçç vççbJçç®çç SkçÀ içÉnmLç jçnçlç nçílçç. DçMçç ÒçkçÀçjí nçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ DçodYçÓlç }çÇ}ç nçílççÇ. Dçyyçvçç}ç HççíìYçj pçíJçCç çÆo}í. DçMççÇ l³ççb®ççÇ Kçç$ççÇ Hçì}çÇ. vçjçEmçnJçcçç& ³ççb®³çç DçO³ç#çlçíKçç}çÇ Pçç}íu³çç #ççÆ$ç³ç mçYçílç nç®ç ÒçmlççJç DçvçácççíçÆolç Pçç}ç. ÞççÇ DçHHçUjçpçÓ Mçcçç& ³ççbvççÇ ÞççÇ ob[çÇ mJççcççÇ®çí oMç&vç IçíTvç HçjbHçjívçámççj HçÓpçç Dç®çç& nçílç Dçmç}í}çÇ SkçÀ kçÀçU³çç HççøççCçç®ççÇ cçÓlçça l³ççbvçç DçHç&Cç kçíÀ}çÇ. ÞççÇ yççHçvçç³çá&}á. lççí Yççlç Kççu³ççJçj ÞççÇHçço DççHçu³çç Dççpççíyççbvçç JçíoIççíøç kçÀjç Dçmçí cnCçç}í.mçá×ç ÞççÇHçço®ç. HçápççN³ççvçí lççÇ oçívçlççÇvç JçíUç Hçámç}çÇ lçjçÇ Hçávnç lçíLçí lççÇ ³çílç nçílççÇ. ÞççÇob[çÇmJççcççÇvçç DççlççHç³ç¥l箳çç DçvçáYçJççJçªvç kçÀUÓvç ®çákçÀ}í nçílçí kçÀçÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓ DççHçu³çç DççpççíU®³çç IçjçlççÇ} DçbiçCççlç Dçmç}íu³çç DççÌoábyçj箳çç Pçç[çKçç}çÇ çÆJçÞççblççÇ Içílç nçílçí. mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®çí mçá×ç oMç&vç IçíTvç lçí cnCçç}í ``³çíLçí Dçmç}íu³çç mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®çç cççÆncçç DçHçjbHççj Dççní. vçjçEmçn Jçcçç& DçççÆCç Þçí<þçÇ ³çç oçíIççbvççÇ mçá×ç Dçl³çblç Dççvçboçvçí mçáÞççJ³ç mJçjçlç Jçío Hç"vççmç ÒççjbYç kçíÀ}ç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ. yççHçvçç³çá&}á. DçMçç HççÆjçqmLçlççÇlç DççHçu³çç iççJççÇ kçÀmçí pççJçí ³çç®ççÇ l³ççbvçç çE®çlçç }çiçÓvç jççÆn}çÇ. ÞççÇ yççHçvçç®çç³çá&}ÓbvççÇ ob[çÇ mJççcççÇ®çí oMç&vç IçíTvç l³ççb®ççÇ MçjCççiçlççÇ HçlkçÀj}çÇ. ÞççÇkç=À<Cçç mççjK³çç çÆomçCççN³çç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç YçÓkçÀ }çiç}çÇ nçílççÇ. l³ççb®ççÇ DççpççÇ jçpçcçbyççvçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç KççC³ççmçç"çÇ SkçÀç ®ççboçÇ®³çç Yççb[îççlç onçÇYççlç DççCç}ç. JçWkçÀìHHçç Þçí<þçÇ ³ççb®³çç DçO³ç#çlçíKçç}çÇ Dçç³ç&JçÌM³ç mççÆcçlççÇ®çí mçbccçí}vç Pçç}í. çÆJçYçÓlççÇ ³çç mççjKçí HçoçLç& çÆvçcçç&Cç kçÀªvç DççHçu³çç YçÊçÀçbvçç oíC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. l³ççb®çç çÆJçjçíOç kçíÀu³ççmç DçvçLç& Iç[Óvç ³çíF&}. ÞççÇ DçHHçUjçpçÓ DçççÆCç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç çÆJç©× DçmçCççN³çç }çíkçÀçb®ççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd iççJççlç kçÀcççÇ vçJnlççÇ. mçJçç&vçç ní Hççnèvç cçç"í Dçç½ç³ç& Jççì}í. ÞççÇHççoçbvççÇ l³çç JçíUçÇ JçíoIççíøç Lççí[ç JçíU LççbyççÆyçC³ççmç mççbçÆiçlç}í. mJçlç: oÊç DçJçlççj Dçmç}íu³çç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ ob[çÇ mJççcççR®ççÇ lçHçm³çç pççCçÓvç l³ççbvçç mçç<ìçbiç vçcçmkçÀçj Iççlç}ç. DçHHçUjçpçÓ Mçcçç& DçççÆCç yççHçvçç®çç³çá&}á mçnkçÀç³ç& oíCççj vççnçÇlç. cççP³çç Yççi³ççcçáUí cççÇ (MçbkçÀj Yçf) mçá×ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç Dçç}çí nçílççí. ob[çÇmJççcççÇvçç cçç$ç DççHçu³çç MçjçÇjç®çí®ç oçívç lçákçÀ[í Pççu³ççmççjKçí Jççì}í. l³ççb®çç DçJçlççj ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç içJç& oÓj kçÀjC³ççmçç"çÇ Dççní. Dçmçí mççbiçÓvç Hçá{í cnCçç}í kçÀçÇ. ÞççÇ ob[çÇ mJççcççRvççÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç cçbçÆojçlç pççTvç mçJç& oíJçoíJçlççb®çí oMç&vç Içílç}í. ³çç®ç JçíUçÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç oíJçUçlç SkçÀ Dçç½ç³ç& Iç[}í. kçÀçbnçÇ çÆoJçmççbvççÇ ob[çÇmJççcççRvççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd #çí$ççÇ ÒçJçíMç kçíÀ}ç. ³çç ÒçcççCçí ³çç çÆJççÆ®ç$ç çƬçÀ³çílç yçjç®ç JçíU içí}ç. lçí mçJç&pçCç SkçÀçcççiçÓvç SkçÀ HççT}í ìçkçÀçÇlç ®çç}}í nçílçí. vçblçj l³ççmç yççí}çJçÓvç cnCçç}í ``³çíLçÓvç SkçÀ Yççb[í HççCççÇ . HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} yç´çïçCççbvççÇ Jçíocçb$ç箳çç içpçjçlç ob[çÇ mJççcççR®çí mJççiçlç kçÀªvç l³ççbvçç kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç cçbçÆojçlç vçí}í. ÞççÇ DçHHçUjçpçÓ Mçcçç& DçççÆCç Þçí<þçÇ ní çÆlçIçí ÞççÇHççoçb®³çç cçáKççjçEJçoç®çí DçJç}çíkçÀvç kçÀjçÇlç l³ççb®³çç DçiçoçÇ pçJçU yçmç}í. ob[çÇmJççcççÇ DççHçu³çç çÆMç<³ççbyçjçíyçj JçíoIççíøç kçÀjçÇlç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçnèvç yççníj pççC³ççmç çÆvçIçç}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ lççí cççí"îçç DççJç[çÇvçí Kççuuçç. lçíJç{îççlç ob[çÇ mJççcççR®³çç nçlççlççÇ} ob[ lçÓìÓvç l³çç®çí oçívç lçákçÀ[í Pçç}í. lçíLççÇ} JççlççJçjCç ³çç Jçío IççíøççcçáUí $ç+øççÇ DççÞçcççÒçcççCçí HççÆJç$ç Pçç}í nçílçí. l³ççb®³çç yçjçíyçj ÞççÇ DçHHçUjçpçÓ Mçcçç& Jç mJçlç: ÞççÇHçço ÒçYçá mçá×ç Jçío Iççíøç kçÀjçÇlç nçílçí. mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ç箳çç lççW[çpçJçU onçÇYççlçç®ççÇ çÆMçlçí çÆomçÓ }çiç}çÇ. lççí mçHç& HçkçÀ[Óvç l³ççb®çç KçíU kçÀªvç DççHç}çÇ GHççÆpççÆJçkçÀç ®çç}çÆJçlç Dçmçí. l³ççbvçç lçíLççÇ} pçcççÇvç Jçç{lç Dçmçu³ççmççjKççÇ Jççìlç nçílççÇ.'' l³çç çÆoJçmççHççmçÓvç l³ççbvççÇ DççHçu³çç mçbkçÀuHç MççÆÊçÀvçí kçáÀbkçáÀcç. çÆoJ³çkçÀçblççÇ®³çç kçÀUç HçmçjççÆJçCççN³çç ÞççÇHçço ÒçYçÓbkçÀ[í Hççnèvç Þçí<þçÇbvçç iççEnJçªvç Dçç}í DçççÆCç l³ççb®³çç vçí$ççlçÓvç kçÀçbnçÇ DçÞçáçEyçoá DççíIçU}í. yççHçvçç³çá&}ávççÇ JçíoIççíøç kçÀjC³ççmç mçájJççlç kçíÀ}çÇ. ³çç mçbccçí}vççlç SkçÀ "jçJç mçJç&cçlçí Hççmç Pçç}ç kçÀçÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ HççÆjçqmLçlççÇlç ÞççÇ ob[çÇ mJççcççR®³çç Dçkç=Àl³ççbvçç. lççí SkçÀoç yççHçvçç®çç³çá&}áb®³çç IçjçÇ Dçç}ç. lçí çÆkçÀlççÇ lçjçÇ JçíU ®çç}lç nçílçí Hçjblçá p³çç çÆ"kçÀçCççnèvç çÆvçIçç}í lçíLçí®ç nçílçí. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DççHçCççHçí#çç kçÌÀkçÀHçì DççÆOçkçÀ MççÆÊçÀ mçbHçVç Dççnílç. DçMçç DçvçíkçÀ Dçblçcç&³ç }çÇ}ç kçÀªvç ÞççÇHçço ÒçYçÓ mçJç& oÊçYçÊçÀçbvçç DçvçáYçJç kçÀªvç oílç.

cççvçJç pçvcç çÆcçUçu³ççJçj lçácnçÇ mçJç&pçCç vççÇ®ç pççlççÇlç DççHç}í Dçç³çá<³ç Içç}çÆJçCççj Dççnçlç. çqmLççÆlç DçççÆCç }³ç ³ççlç cççÇ J³çmlç Dçmçlççí. DççÆivçMççÇ KçíUu³ççmç cçnç Òçcçço mçbYçJçí}. Dçyyç³³çç mçáyyç³³çç Jçiçíjí çÆlçkçÀ[í®ç içí}í Dççnílç lçí mçJçç¥vçç yççHçvçç®çç³çá&}᮳çç IçjçÇ IçíTvç ³çílççÇ}. Òçl³çíkçÀ #çCççÇ DçmçbK³ç DçMçç vçÓlçvç }çíkçÀçb®ççÇ mçÉ<ìçÇ.IçíTvç ÞççÇkçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç cçbçÆojçlç pçç. YçÓcççlçívçí mçá×ç lçmçç Dççiç´n kçíÀ}ç Dççní. cççÇ çÆ®ç$çiçáHlççyçjçíyçj mçbJçço kçÀªvç l³ççb®³çç HççHççb®çç HççÆjnçj kçÀmçç kçÀjçJçç ³çç®çç GHçç³ç MççíIçÓvç kçÀç{}ç Dççní. lçác箳çç HççHççb®çç HççÆjnçj cççÇ Dçl³çblç Lççí[îçç çÆMç#çílçÓvç kçÀjçÇlç Dççní. cççP³çç HçÓJç& DççoíMççÒçcççCçí lçÓ cçççÆoiçç mçáyyç³³ç箳çç IçjçÇ pççTvç onçÇYççlçç®çç cçnçÒçmçço mçJçç¥vçç oí. l³çç cçnç GVçlç çqmLçlççÇlçÓvç cççÇ lçác箳ççmçç"çÇ Kçç}çÇ Glçªvç Dçç}çí Dççní. ³ççíiçcççiç&. pççÇJççb®³çç GVçlç çqmLççÆlç çEkçÀJçç GVçlç Dççvçbo YçÓçÆcçkçíÀmçç"çÇ kçÀçbnçÇ HççÆjçÆcçlççÇ çEkçÀJçç mççÇcçç vççnçÇ. cççÇ mçJç& Oçcçç&®çí cçÓU Dçmç}í}í SkçÌÀkçÀ mçl³ç. mçJç& Oçcçç&®çí cçÓU Dçmç}í}ç SkçÌÀkçÀ Oçcç& DçççÆCç mçJç& kçÀçjCççb®çç kçÀçjCç Dçmç}í}í SkçÌÀkçÀ kçÀçjCç Dççní.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓ Giç´ mJçªHççlç Hçá{í cnCçç}í ``Dççnçí ob[çÇmJççcççÇ ! SkçÀ cçnçvç lçHçmJççÇ DçmçÓvç çÆkçÀlççÇ içJç& kçíÀ}çlç ? lçácnçÇ p³ççb®ççÇ oÊçmJçªHççlç DççjçOçvçç kçÀjlçç lçí®ç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ªHç IçíTvç YçÊçÀçbmçç"çÇ DçJçlçjçÇlç Pçç}í. ní mçcçpçÓvç IçíCçí lçáP³çç ¢<ìçÇvçí DççJçM³çkçÀ Dççní. lçáP³çç mççíyçlç lçÓ çÆHç"çHçÓjcç®çí çÆMç<³ç IçíTvç pççMççÇ} lçj lçí Gbì箳çç }ivçç}ç içç{Jçç®çí mçbiççÇlç Dçmçí nçíF&}. l³ççbvççÇ çÆkçÀlççÇ Mçlç Jçøçx l³çç çqmLççÆlçlç jnçJçí. l³ççbvçç vç DççíUKçCççjí lçácnçÇ cçnçcçÓKç& Dççnçlç. çÆHç"çHçájcç®çí lçácç®çí vççÆJçvç çÆMç<³ç Dç%ççvççÇ Dççnílç. cççP³çç mçbkçÀuHçççÆMçJçç³ç ³çç mçÉ<ìçÇlç kçÀçnçR®ç Iç[lç vççnçÇ. cççÇ vçmç}í}í ³çç mçÉ<ìçÇlç kçÀçnçR®ç vççnçÇ. lçÓ cççí#ç çÆcçUçÆJç}çmç çEkçÀJçç Gתvç içí}çmç lçjçÇ ³çç mçÉ<ìçÇ®çí çEkçÀJçç cççPçí Dçmçí kçÀçnçR®ç vçákçÀmççvç nçíCççj vççnçÇ. DçJ³ççpç kçÀªCçívçí cççÇ lççí çÆvçCç&³ç jÎ kçÀjçÇlç Dççní. Gbì箳çç mççQo³çç&®ççÇ mlçálççÇ içç{Jççvçí kçÀjçJççÇ DçççÆCç içç{Jç箳çç içç³çvç cççOçá³çç&®ççÇ ÒçMçbmçç Gbìçvçí kçÀjçJççÇ . nçÇ mçÉ<ìçÇ Dççní. mçÉ<ìçÇlççÇ} mççjí J³çJçnçj J³çJççqmLçlç HçCçí ³çLçççÆJççÆOç Hççj Hç[lççÇ}. ÞççÇHççoçb®³çç oMç&vççmç GlmçákçÀ DçmçCççN³çç YçÊçÀçbvçç lçáPççÇ mçbccçlççÇ O³ççJççÇ }çiçí}. YççÆÊçÀcççiç& DçççÆCç %ççvçcççiç& ³ççb®çç yççíOç kçÀjC³ççmçç"çÇ DçJçlççÆjlç Pçç}çí. cççí#ç DçççÆCç yçbOçvç Dçmçç Yçío®ç vççnçÇ. kçÀçíCçlççnçÇ pççÇJç pççí mççÆ®®çoçvçbo mJçªHçç®çç Dççvçbo DçvçáYçJçlççí l³çç®ççÇ ³ççíi³çlçç Hççnèvç cççÇ®ç Dçvçáiç´çÆnlç kçÀjlççí. nç DççkçÀçj vçmç}íu³çç çÆvçiçá&Cç çÆvçjçkçÀçj DçJçmLçílç Dçmçlççvçç mçá×ç cççÇ mçJç&oç lçác箳ççkçÀ[í Hçnçlç jçnçÇvç. çÆvçjçkçÀçj. cççÇ Dççní cnCçÓvç®ç lçÓ Dççnímç. ní mççbiçC³ççmçç"çÇ cççÇ mççkçÀçj ªHç Içílç}í Dççní. l³ççbvçç cçÉl³çávçblçj çÆHçMçç®®ç ³ççívççÇ ÒççHlç nçíF&} Dçmçí çÆ®ç$çiçáHlççvçí YçççÆkçÀlç kçÀªvç "íJç}í Dççní. lçácnçÇ cç}ç mçO³çç mççkçÀçj ªHççlç Hçnçlç Dççnçlç. }çíkçÀ cnCçpçí kçíÀJçU nç YçÓ}çíkçÀ vççnçÇ. mçiçáCç mççkçÀçj. lçÓ lçíLçí pççTvç YçÓcççlçímç Mççblç jçnC³çç®çç cççPçç çÆvçjçíHç mççbiç. ``çÆoJ³ççvçbo HçjJçM³ç'' DçMçç cççP³çç HçÓJç&mJçªHççÇ DççÆlçlç mçáKçmJçªHççlç jçnC³çç®ççÇ F®sç kçÀjCççN³çç pççÇJççmç cççÇ lçlkçÀçU lççÇ çqmLççÆlç ÒççHlç kçÀªvç oílççí. Kçjí lçj cççínç®çç #ç³ç cnCçpçí cnCçpçí®ç cççí#ç Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYçmJçªHç cçnç DççÆivçmçcççvç Dççní. l³ççb®³ççJçj lçÓ ³çç pç}çvçí Òççí#çCç kçÀj. oÊçÒçYçÓb®çç SkçÀ DçJçlççj l³ççb®³çç kçÀjCç®çjCçܳççbyçjçíyçj mçb®ççj kçÀjçÇlç Dçmçlççvçç DçkçÀçjCç p³ççbvççÇ l³ççb®ççÇ çEvçoç kçíÀ}çÇ Dçmçí cçnçHççHççÇ }çíkçÀ kçáÀkçwkçáÀìíéçj cçbçÆojçlç Dççnílç. cççP³çç ¢<ìçÇvçí çÆvçiçá&Cç. kçÀçíCçl³çç }çíkçÀçblç l³ççbvççÇ Hçávnç pçvcç I³ççJçç ní mçJç& cççÇ cççP³çç mçbkçÀuHçç ÒçcççCçí "jçÆJçvç. lçá}ç çÆMç<³ç mçbIçìvçí®ççÇ içjpç vççnçÇ. lçácnçÇ Dççcnç}ç kçÀç³ç kçÀª MçkçÀlçç ? mçcçmlç mçÉ<ìçÇ®çí Mççmçvç kçÀjCççN³çç SkçÀcçíJç mçÊçímçcç#ç lçácç®çí DççqmlçlJç®ç lçí kçÀç³ç ? lçácç®çí mççcçL³ç& lçí çÆkçÀlççÇ ? oÌJçoáøçCççmççjKçí cçnçHççHç kçíÀu³ççcçáUí lçácnç}ç DçvçíkçÀ Mçlç Jçøç&í çÆHçMçç®®ç ³ççívççÇlç jçnçJçí }çiçCççj Dçmçç çÆ®ç$çiçáHlççvçí çÆvçCç&³ç Içílç}ç Dççní. ³çç Hçí#çç JçíiçUí mçl³ç cççÇ lçá}ç kçÀç³ç mçcçpççJçÓvç mççbiçÓ ? lçÓ çÆncçç}³ç HçJç&lççJçj pççTvç çÆvç:mçbiç nçíTvç lçHçç®çjCç kçÀj. lçácç®çí çÆMç<³çiçCç mçá×ç lçác箳çç ÒçcççCçí®ç cçÓKç& Dççnílç. cçjCççvçblçj cççP³çç mJçªHççlç }çÇvç nçíT Fçq®sCççN³çç mççOçkçÀçbvççÇ cççP³çç çÆ"kçÀçCççÇ DçJçM³ç ³ççJçí. DççHçu³çç Hçí#çç kçÀcççÇ cnCçpçí vççÇ®ç DçJçmLçílç Dçmç}íu³çç çÆvç:mçnç³ç çqmLçlççÇlç Dçmç}íu³çç pççÇJççbvçç mçnç³³ç kçÀjCçí. cçnç ³ççíi³ç箳çç ³ççíiç MççÆÊçÀ }çíkçÀkçÀu³ççCççLç&. cçolç kçÀjCçí nç cççvçJççÇ Oçcç& Dççní. cççÇ Oçcç&cççiç& kçÀcç&cççiç&. mçbHçÓCç& çÆJçéçç®çç vççìkçÀ mçá$çOççj Dçmç}í}ç cççÇ mçO³çç mççkçÀçj ªHççlç lçác箳çç mçcç#ç Dççní. cççP³çç cçç³çímç çEkçÀJçç cç}ç®ç DççÆYçVç mJçªHççlç pççCç}í Dçmçlççvçç cççí#ç cnCçpçí kçÀç³ç ? Dçmçç çÆJç®ççj lçácnçÇ kçÀjlçç. }çíkçÀj#çCççLç& GHç³ççíiççlç DççCçç³ç®³çç Dçmçlççlç. Dçmçç DççoíMç çÆo}ç Dççní.

çÆl箳çç mçíJçívçí ÒçmçVç nçíTvç $ç+øççRvççÇ çÆlç}ç Jçj cççiçC³ççmç mççbçÆiçlç}í.'' lçWJnç JççÆMç<þ cçávççÇ cnCçç}í ``Dç#çcçç}í ! lçÓ SkçÀ ®ççb[çU kçÀv³çç Dççnímç. l³ççb®çí YçÊçÀ kçÀçíCçl³ççnçÇ kçáÀ}çlç pçvcç}í Dçmç}í çEkçÀJçç kçÀçíCçl³ççnçÇ HççÆjçqmLççÆlçlç Dçmç}í lçjçÇ mçáKççÇ pççÇJçvçç}ç DççJçM³çkçÀ DçmçCççjí Dçç³çá. ``lçáPçç oín cççP³çç F®sívçámççj kçÀjC³ççmç lçáPççÇ mçbccçlççÇ Dççní kçÀç³ç ?'' l³ççJçj Dç#çcçç}ívçí nçíkçÀçj çÆo}ç. l³çç JçíUçÇ Dç#çcçç}ç vççbJç箳çç SkçÀ ®ççb[çU kçáÀUçlççÇ} kçÀv³çívçí l³ççb®ççÇ GÊçcç çÆjlççÇvçí mçíJçç kçíÀ}çÇ. lçácç®çí mççjí MçáYç cçbiç} nçíJççí.Dçmçí nçíF&}. Dççjçíi³ç. HçjmHçjçvççÇ SkçÀcçíkçÀçb®³çç ÒçMçbmçí®çí HçÓ} yççbOç}í lçjçÇ ³çLççLç& çqmLççÆlç kçÀçnçÇ yço}lç vççnçÇ DçççÆCç lççÇ çÆvçjçUçÇ®ç Dçmçlçí. l³çç kçÀçUçÇ mçcççpççlççÇ} ®ççlçáJç&Cçç&®ççÇ çÆJçYççiçCççÇ l³ççb®³çç kçÀcçç&vçámççj nçílç Dçmçí. SkçÀMçímççíUç. DçççÆCç SkçÀ npççj mççíUç DçMççÇ . çÆlçvçí DççHçu³çç çÆoJ³ç nmlççbvççÇ Dççcnçmç Òçmçço çÆo}ç. ÞççÇ oÊç ÒçYçÓbJçj çÆJçéççmç "íJçCççN³çç mççOçkçÀçbvçç lçí GVçlç çqmLçlççÇlç "íJçÓvç l³ççb®³çç ³ççíi³çlçí ÒçcççCçí çÆMç<³çlJç oílç. kç=À<Cçoçmç DçççÆCç MçbkçÀjYçf) kçáÀ©iç·çÇmç pççC³ççmç çÆvçIçç}çí.'' Dç©bOçlççÇ JççÆMç<þ mçbyçbOç l³ççJçj cççÇ cnCçç}çí ``Dçnçí içá©®çjCç. Hçjblçá kçÀçbnçÇ kçÀç}çvçblçj nçÇ çÆJçYççiçCççÇ kçÀcçç&Jçj DççOçççÆjlç vç jçnlçç pçvcççJçj DççOçççÆjlç Pçç}çÇ. HçÓJçça®³çç kçÀçUçÇ yç´çïçCç kçáÀUçlç pçvcç}í}ç yç´çïçCççb®ççÇ çÆvç³çlç kçÀcçx vç kçÀçÆjlçç JçççÆCçp³ç kçÀjçÇlç Dçmçí} lçj lççí JçÌM³ç箳çç JçCçç&mç ³ççíi³ç nçíF&. lççÇ iç´çcçoíJçlçç cnCçç}çÇ ``HçÓJçça®³çç kçÀçUçÇ Òç¼çoçmç içá©yççíIç kçíÀ}í}í ÞççÇ oÊçç$çí³ç®ç YçÓ}çíkçÀçlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç DçJçlççÆjlç Pçç}í Dççnílç. DççcnçÇ çÆlçIçí (içá©®çjCç. Dçmçí ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ mJçlç: cç}ç mççbçÆiçlç}í nçílçí. cçb®çç} iç´çcçoíJçlçívçí Dççcnçmç oMç&vç oíTvç Oçv³ç kçíÀ}í. Dçmçí l³ççbvçbçÇ mççlç JçíUç kçíÀ}í mççlçJ³çç pçvcççÇ çÆlç®çí ®ççb[çU JçMççblççÇ} mççjí oçíøç vç<ì nçíTvç lççÇ Dçl³çblç HççÆJç$ç m$ççÇ Pçç}çÇ l³ççJçíUçÇ JççÆMç<þ cçávççRvççÇ çÆl箳çç yçjçíyçj çÆJçJççn kçíÀ}ç. Síéç³ç&. Dç©bOçlççÇ cççlçí®çç pçvcç ®ççb[çU JçbMççlç Pçç}ç Dçmçí cççÇ SíkçÀ}í Dççní. nçÇ mçcççpç箳çç ¢<ìçÇvçí çÆnlçkçÀj ³ççípçvçç nçílççÇ. DçççÆCç l³çç®ç vççbJççvçí lççÇ ÒççÆmç×çÇ HççJç}çÇ. ³çíCççN³çç MçlççyoçRcçO³çí Òç¼çoç®çí mççJç&YççÌcç içá© DçJçlçjlççÇ}. nç ÒçoíMç cçb$çç}³ç ³çç vççJççvçí ÒççÆmççÆ× HççJçí}. JççÆMç<þ cçávççÇvççÇ kçíÀ}íu³çç MçáçÆ×kçÀjCç箳çç kçÀcçç&mç çÆlçvçí çÆJçjçíOç kçíÀ}ç vçmçu³ççvçí çÆlç®çí vççbJç Dç©bOççÆlç Dçmçí Hç[}í. cççÇ SkçÀ mç®sçÇ} yç´çïçCç Dççní. ÞççÇ oÊçiçá© DççHçu³çç YçÊçÀçvçç oílç. lçmçí®ç SKççoç #ççÆ$ç³ç Dçl³çblç mçççqlJçkçÀ JçÉçÆÊç®çç DçmçÓvç l³çç}ç yç´çïçCççb®³çç kçÀcçç&cçO³çí DççÆOçkçÀ jmç Jççìlç Dçmçu³ççmç lççí yç´çïçCç Hçoç}ç ³ççíi³ç nçíT MçkçÀlç Dçmçí. pçvcç-pçvcççblçjçÇ®ççÇ kçÀcç&yçbOçvçí lççí[Óvç GVçlç çqmLçlççÇlç "íJçCçí nçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ mçnpç }çÇ}ç nçílççÇ. çÆlç®çç çÆJçJççn JççÆMç<þ $ç+øççÇ yçjçíyçj kçÀmçç Pçç}ç ?'' ³ççJçj içá©®çjCç cnCçç}í HçÓJçça JççÆMç<þçbvççÇ npççj Jçøçx lçHçç®çjCç kçíÀ}í nçílçí.'' Dçmçí yççí}lçç yççí}lçç®ç lççÇ DççHçu³çç HçÓJç& ªHççlç Dçç}çÇ. l³ççbvçç oÊçç®çç Òçmçço kçÀçíCçl³ççnçÇ kçáÀ}çlççÇ} YçÊçÀçvçí çÆo}ç lçjçÇ l³çç®çç lçí cççí"îçç Òçícççvçí mJççÇkçÀçj kçÀjlççlç. oÊç YçÊçÀçbvçç mJççcççR®çí DçYç³ç Jçjoçvç DççcnçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç cççÆncçç çÆJçMçíøç ªHççvçí mçcçpççJçÓvç IçíC³ççmçç"çÇ cçb®çç}ç ³çç iç´çcççÇ ³çíTvç Hççínçí®ç}çí. yççí}lçç. DççcnçÇ lçíLçÓvç çÆvçIçC³ç箳çç JçíUçÇ kç=À<Cçoçmç vççbJçç®çç SkçÀ J³ççHççjçÇ lçíLçí Dçç}ç. cçb®çç} iç´çcçoíJçlçívçí l³çç}ç mçá×ç Òçmçço çÆo}ç DçççÆCç HçáÀ}ç®ççÇ SkçÀ cççU çÆo}çÇ. mçJç& oÊç YçÊçÀçb®çí kçÓÀU SkçÀ®ç Dçmçlçí. l³ççJçj l³çç kçÀv³çívçí cnì}í ``JççÆMç<þ cçávççÇ cççPçí HçlççÇ JnçJçílç DçMççÇ cççPççÇ F®sç Dççní. MçÓê pççlççÇlç pçvcç Pçç}ç Dçmç}ç lçjçÇ yç´çïçCçç®ççÇ kçÀcçx kçÀjCççjç mççlçJ³çç pçvcççÇ GHçvç³çvç Pççu³çç vçblçj yç´çïçCç Hçoç}ç ÒççHlç nçíTvç yç´çïçCç kçáÀ}çlç mJççÇkçÀçj}ç pççlççí. nçÇ nçÆkçÀkçÀlç JççÆMç<þ iççí$ççlççÇ} ÞççÇ vçjçEmçn Jçcçç& ³ççbvçç ÞççÇ ÒçYçÓbvççÇ mççbçÆiçlç}çÇ nçílççÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç mçbkçÀuHç DçvççkçÀ}vççdzç Dçmçlççí. cççÇ lçáPçç HçlvççÇ cnCçÓvç kçÀmçç mJççÇkçÀçj kçÀª MçkçíÀvç ?'' ³çç JçÊçÀJ³ççJçj Dç#çcçç}ç cnCçç}çÇ ``Dçiççíoj Jçj cççiçC³ççmç DççHçCç®ç cç}ç Hçí´çÆjlç kçíÀ}í DçççÆCç Dççlçç Fçq®slç Jçj cçççÆiçlçu³ççJçj DççHçu³çç Jç®çvççHççmçÓvç cççiçí kçÀç çÆHçÀjlçç ?'' JççkçdÀoçíøç箳çç YççÇlççÇvçí JççÆMç<þ cçávççÇ cnCçç}í. Dççc箳çç yçjçíyçj ÒçJççmççlç kç=À<Cçoçmç Dççu³ççcçáUí vçJçç Glmççn Dçç}ç nçílçç. JççÆMç<þ cçávççRvççÇ çÆlç}ç Yçmcç kçíÀ}í DçççÆCç Hçávnç çÆpçJçblç kçíÀ}í. yççí}lçç SkçÀç Òçmçbiççvçámççj kç=À<Cçoçmç cnCçç}í ³ç%çççÆo kçÀcçç&mçç"çÇ çÆo}çÇ pççCççjçÇ oçÆ#çCçç mççíUç.

nç Òçkç=ÀlççÇ®çç çÆvç³çcç Dççní. çÆlç®ççÇ ®ççíçÆJçmç ÒççÆlçkçíÀ Dççnílç. lçí MççÆÊçÀ mJçªHç DçmçÓvç DçOç&vççjçÇ vçìíéçj Dççnílç. l³çç JçíUçÇ cçávççRvççÇ kçíÀ}íu³çç YçççÆkçÀlççvçámççj Dççpç HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçO³çí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç DçJçlççj Pçç}ç. vçjçEmçn Jçcçç&vçç içç{ çÆvçêç }çiç}çÇ nçílççÇ. mççíUç Jçøçç&®çí Jç³ç Dçmçlççvçç®ç ÞççÇHçço ÒçYçÓ HççÇçÆ"kçÀçHçáj mççí[Óvç içí}í. ®ççJçÓvç Jçcçç&®ççÇ PççíHç cççí[ nçíT vç³çí cnCçÓvç ÞççÇHçço ÒçYçÓvççÇ l³çç mçJç& cçái³ççbvçç cççj}í. çÆJç<Cçá DçççÆCç ©ê mJçªHç Dçmçu³ççcçáUí l³ççbvçç mççíUç kçÀ}ç HççÆjHçÓCç& Dçmçí cççvç}í pççlçí. Dçç" (8) ní cçnçmJçªHçç®çí ÐççílçkçÀ Dççní. l³ççb®³çç yççíOçHçj Jççkçw³ççb®çí DçççÆCç }çÇ}í®çí J³ççkçÀjCç DçvççkçÀ}vççdzç Dççní. cç}ç (MçbkçÀjYçfçmç) kç=À<CçoçmççbkçÀ[Óvç DçvçíkçÀ çÆJçøç³ççb®ççÇ cçççÆnlççÇ çÆcçUç}çÇ. çÆlçvçí cçí}íu³çç cçábi³ççYççíJçlççÇ SkçÀ ÒçoçÆ#çCçç Iççlç}çÇ DçççÆCç Dçç½ç³ç& Dçmçí kçÀçÇ mççN³çç cçí}íu³çç cçábi³çç Hçávnç çÆpçJçblç Pççu³çç DçççÆCç çÆvçIçÓvç içíu³çç. lçí mJç³çb yç´ïçç.'' lçíJç{îççlç SkçÀ Hççb{N³çç jbiçç®ççÇ DççkçÀçjçvçí Flçj cçábi³çç Hçí#çç cççí"çÇ Jç kçÀçblççÇcççvç cçábiççÇ lçíLçí Dçç}çÇ. lççÇ l³çç cçábi³ççb®ççÇ jçCççÇ cçábiççÇ nçílççÇ. lçí l³ççb®³çç mJçªHççvçí mççOçkçÀçb®ççÇ yçáçÆ× DçççÆCç ÒçJçÉçÆÊç Jçç{JçÓvç. mçççÆJç$ççÇkçÀç"kçÀ ³ç%çç®çí HçÀçÆ HçÀçÆ}lç cnCçpçí®ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç DçJçlççj mçkçÀ} pçvççb®³çç yçáçÆ×cçÊçímç ÒçíçÆjlç kçÀjCççjçÇ DçççÆCç mçJçç&lççÇ} cçb[}箳çç cçO³çYççiççÇ Dçmç}í}í çÆoJ³ç lçípç cnCçpçí®ç içç³ç$ççÇ cççlçç. ³çç mçcçmlç çÆJçéçç®çç }³ç Pççu³ççJçj GjCççjí lçí MçÓv³ç®ç Dçmçlçí. ní l³ççb®³çç ³çç cçnçDçJçlççjç®çí JçÌçÆMç<ìîç Dççní. nçÇ mçbK³çç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ mççbçÆiçlç}íu³çç 2498 ³çç mçbK³çí ÒçcççCçí®ç Dççní.'' onç kçÀv³çç-Hçá$ççb®ççÇ ÒçççÆHlç Pççu³ççvçblçj l³ççvçí HçlvççÇmç cççlçí®³çç mJçªHççlç HçnçJçí Dçmçí Mççm$ç Jç®çvç Dççní. Hçb®çYçÓlççlcçkçÀ Dçmç}í}çÇ mçÉ<ìçÇ nçÇ çÆJç<CçámJçªHç®ç Dççní. çÆlçlçkçw³çç cççí"îçç cçábi³çç HçÓJçça kçÀOççÇ®ç HçççÆnu³çç vçJnl³çç l³çç. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç øççí[Mç kçÀ}ç mçbHçVç cnCçC³çç®çç GÎíMç nç®ç Dççní. kç=À<Cçoçmç cnCçç}í ``ÞççÇHçço ÒçYçÓ ní çÆHçHççÇçÆ}kçÀç HççmçÓvç lçí yç´ïçç Hç³ç¥lç mçJç&$ç J³ççHlç Dççnílç. vçG (9) nçÇ mçbK³çç yç´ïç箳çç mJçªHçç®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ cççí"îçç kçÀçÌMçu³ççvçí cççªvç oÓj HçíÀkçÀ}í. lçí Jçcçç&mç Hçá{í cnCçç}í ``lçácç®ççÇ F®sç Dçmç}í lçj ÒççÆlç#ççÆCç cççÇ lçá}ç DçvçíkçÀ }çÇ}ç oçKçJçÓ MçkçíÀvç.Hçjcççlc³çç HççmçÓvç p³çç ÒçcççCçí pçiçlçç®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ nçílçí l³çç®ç ÒçcççCçí çÆHçl³ççHççmçÓvç Hçá$ççb®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ nçílçí. Lççí[îçç®ç JçíUçlç vçjçEmçn Jçcçç&vçç pççiç Dçç}çÇ. ³çç kçÀçjCççvçí çÆMçJç DçççÆCç kçíÀMçJç DççÆYçVç Dççnílç.'' çÆlçlçkçw³ççlç vçjçEmçn Jçcç祮çí }#ç cçªvç .'' DçMçç ÒçkçÀçj®³çç DçvçíkçÀ çÆJçmcç³çkçÀçjkçÀ iççí<ìçÇ ³çç mçÉ<ìçÇlç Dççnílç. cçí}íu³çç cçábi³ççb®çç SkçÀ }nçvçmçç {çÇiç mçcççíj nçílçç. l³ççb®³çç pçJçU®ç Dçl³çblç cççí"îçç DççkçÀçj箳çç }ç} cçábi³çç Dççu³çç. kçÀçíCçl³ççnçÇ Jçmlçá®çí DçmçbK³ç lçákçÀ[í kçíÀ}í Dçmçlçç SkçÀ SkçÀ lçákçÀ[ç cnCçpçí Mçáv³ççmçççjKçç®ç Dçmçlççí. cnCçÓvç lççí ©êªHç mçcçpç}ç pççlççí.'' ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí mççíUç kçÀ}çHçÓCç&lJç içá©®çjCç cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀjYçfç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cçbonçm³ç kçÀªvç cnCçç}í ``³çç cçábi³ççb®³çç jçCççÇ}ç mçbpççÇJçvççÇ MççÆÊçÀ ÒççHlç Dçmçu³ççvçí çÆlçvçí mçJç& cçábi³ççb®çí j#çCç kçíÀ}í. o#ç ³ç%çç®çç çÆJçOJçbmç kçÀjCççN³çç JççÇjYçêçmç ÞççÇ çÆJç<Cçá cnCçç}í'' cçÓ} Òçkç=ÀlççÇ DçççÆCç F&éçj ³ççb®³çç çÆvççÆcçÊççvçí HççJç&lççÇ cççlçç. ``jçpçç}ç l³ç箳çç mçíJçkçÀçb®çí j#çCç kçÀjçJçí®ç }çiçlçí. SkçÀoç vçjçEmçn Jçcçç&®³çç Mçílççlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç DçççÆCç Jçcçç& çÆJçÞççblççÇ Içílç nçílçí. lçíJç{îççlç lçíLçí oçívç vççiç Dçç}í. ³çç DçodYçÓlç cçábi³çç çÆvçcçç&Cç kçÀjCççjç SkçÀ DçodYçÓlç pççoáiçj Dççní. Oçcç&cççiçç&vçí pççÇJçvç J³ççÆlçlç kçÀjC³ççmç ÒçíçÆjlç kçÀjlççlç. vçJçjoíJç çÆJçJççn箳çç JçíUçÇ nçícç箳çç DçivççÇ oíJçlçímç ÒççLç&vçç kçÀjçÇlç Dçmçí kçÀçÇ ``ní DçivççÇoíJç. Dçmçí DçmçbK³ç Mçáv³ç SkçÀ$ç Pçç}í Dçmçlçç l³çç}ç cç³çç&çÆolç DççkçÀçj ³çílççí. $çílçç³çáiççlççÇ} YççjÜçpç cçávççÇvççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd ³çç #çí$ççÇ mçççÆJççÆ$ç kçÀç"kçÀ ³ç%çç®ççÇ ³ççípçvçç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. ³çç vçJççÇvç J³ççkçÀjCçç®çí lçí mJçlç:®ç kçÀlçç& Dçmçu³ççvçí lçí kçíÀJçU l³ççbvçç®ç mçcçpçlçí. kç=À<Cçoçmç Hçá{í cnCçç}í ``HçÓCç& ³çç Mçyoç®çç DçLç& çÆvçiçá&Cç Dçmçç Dççní. ³ççlç DçvçíkçÀ vççÆJçvç iççí<ìçR®çí %ççvç Pçç}í. mçÉ<ìçÇ®³çç çqmLççÆlç mJçYççJççmçç"çÇ Dçvçblç lçÊJç DççJçM³çkçÀ Dççní. jç#çmççbMççÇ ³çá× kçÀjCççjçÇ oáiçç&cççlçç DçççÆCç kçÀçíHççJçmLçílççÇ} kçÀççÆ}kçÀç cççlçç nçÇ mççjçÇ cççPççÇ®ç ªHçí Dççnílç. HççbçÆ[l³ç HçÓCç& Hçjblçá DçnbkçÀçjçÇ Dçmç}íu³çç mççOçkçÀçbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç kç=ÀHççkçÀìç#çç®çç }çYç nçílç vçmçí. l³çç cçnç MçÓv³ççlç®ç mçJç祮çç }³ç nçílççí. l³çç cçí}íu³çç cçábi³ççvçç Hççnèvç l³ççbvçç o³çç Dçç}çÇ. l³ççJçíUçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ çqmcçlç nçm³ç kçÀªvç cnCçç}í. çÆJç<CçámJçªHç cnCçpçí Dçvçblç Oçcç&lçÊJç. cç}ç ³çç JçOçá HççmçÓvç onç Hçá$ççb®ççÇ ÒçççÆHlç JnçJççÇ.DçmççJççÇ.

lçí oçívnçÇ vççiç çÆpçJçblç nçíTvç. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí cçbiç} oMç&vç Içílç}í. l³ççbvçç Hççnèvç lçí ®ççÆkçÀlç Pçç}í. l³ççbvççÇ Dççcnçmç nmçlç cçáKççvçí DçççÆMçJçç&o çÆo}í. DçççÆCç l³ççbvçç yçbOçvççlç Dçmçu³çç®çç DçvçáYçJç ³çílççí. nçÇ mçá×ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ®ç }çÇ}ç Dçmçu³çç®çí l³ççvççÇ pççCç}í. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç SkçÀ ÒçoçÆ#çCçç Içç}Óvç çÆvçIçÓvç içí}í. Hçjblçá cççÇ l³çç mçJç祮çí oçíøç oÓj kçÀªvç l³ççbvçç mçáKç mçblççíøç çÆcçUí} DçMççÇ ³ççípçvçç kçÀjlççí. jçnè nç mçJç& oíJçlççb®ççÇ DçççÆooíJçlçç Dççní.'' DççcnçÇ kçáÀ©iç·çÇ}ç #çícçHçÓJç&kçÀ ³çíTvç Hççínçí®ç}çí. lçí vççiç kçÀMççmçç"çÇ Dçç}í ? ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ l³ççbvçç Dçmçí kçÀç kçíÀ}í ? ³çç yçÎ} l³ççbvçç çÆJç®ççj}í lçWJnç lçí cnCçç}í ``jçná iç´nç®çí yçU vçmçu³ççcçáUí pççÇJççbvçç DçvçíkçÀ mçbkçÀìçbvçç lççí[ ÐççJçí }çiçlçí. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ .Hç[}íu³çç oçívç vççiççbkçÀ[í içí}í. ³çç}ç®ç kçÀçbnçÇ }çíkçÀ kçÀç}mçHç& ³ççíiç cnCçlççlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ SkçÀç vççiççmç kçáÀjJççU}í DçççÆCç oámçN³çç}ç DççHç}ç çÆoJ³ç Hçç³ç }çJç}ç. ³çç ÒçkçÀçjí ³çíCççN³çç mçbkçÀìçb®çí çÆvçcçá&}vç kçÀmçí kçÀjçJçí lçí kçÀçíCççÇçÆn pççCçlç vççnçÇ.

cççÇ . p³ççíçÆlç<³ç Mççm$ççlç mççbçÆiçlç}í}í HçÀU Kçjí®ç Dçmçlçí kçÀç ? HçÀUçlç yço} kçÀjlçç ³çílççí kçÀç ? cççvçJçpççÇJçvççlççÇ} HçÓJç& kçÀcçx çÆvçoxçÆMçlç Dçmçlççlç ?'' ³ççJçj ÞççÇ oÊç içá©oÊç Yçf cnCçç}í. kçÀçÆ}³çáiççlç l³ççb®çç ÒçLçcç DçJçlççj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dççní. kç=À<Cçoçmç DçççÆCç cççÇ (MçbkçÀjYçf) ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç mçccçáKç DççÆÜlççdzç Dççvçbo箳çç mççiçjçlç çÆJçnçj kçÀjçÇlç nçílççí. Dççcç®çí mçbYççøçCç p³ççíçÆlçøç Mççm$ççkçÀ[í JçU}í. l³çç iç´nçlçÓvç çÆvçcçç&Cç Pçç}íu³çç çÆJççÆJçOç çÆkçÀjCççbvççÇ. ní DççHçCç 1) cçb$ç-lçb$ççvçí 2) O³ççvççvçí DçççÆCç 3) ÒççLç&vçívçí lçmçí®ç 4) ³ççíiçMççÆÊçÀ®çí mçnç³³ççvçí mççO³ç kçÀª MçkçÀlççí. DççÆéçvççÇvç#ç$ç ``lçájiç cçáKçççÆéçvççÇ ÞçíCççÇ'' lççÇvç iççí} cnCçÓvç mHç<ì kçÀjC³ççlç Dçç}çÇ Dççní. cççP³çç Yççi³ççvçí®ç cç}ç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç pççC³çç®ççÇ mçbçÆOç ÒççHlç Pçç}çÇ. HçÓJç&pçvcçkçÀcç& Dçl³çblç ÒçyçU Dçmçí} lçj JçjçÇ} çÆJçOççvç kçÀçbnçÇ kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ. l³ççcçáUí cç}ç lçí}áiçá Yççøçç DçmKççÆ}lçHçCçí yççí}lçç ³çílç vçmçí. ³çç ÒçcççCçí DççHç}çÇ Yççi³ç jíKçç yço}Óvç çÆ}çÆnC³ççmçç"çÇ DççHçCççkçÀ[Óvç oámçN³ççmçç"çÇ kçÀçbnçÇ vçç kçÀçbnçÇ ®ççbiç}í kçÀçcç nçíCçí DççJçM³çkçÀ Dççní. SkçÀç çÆvçJççblç pççiççÇ yçmçÓvç mçlmçbiç kçÀjç Dçmçç l³ççbvççÇ DççoíMç çÆo}ç. DççÆéçvççÇvç#ç$ç iççí} DççíUKçC³ççmç kçÀçÆ"Cç Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆ®ç$çç vç#ç$ççJçj pçvcç IçíC³ççmç SkçÀ çÆJçMçíøç kçÀçjCç Dççní. iç´n cççvçJççJçj Üíøç YççJçvçç DçLçJçç Òçícç YççJçvçç "íJççÇlç vççnçÇlç. ÞççÇHççoçb®³çç Ëo³ççlçÓvç Gcç[Cççjí Òçícç. ní vç#ç$ç mLç} çÆvçoxMç kçÀjC³ççmçç"çÇ ®çÌ$ç Hç#ç Dççní. cççÇ (içá©oÊç Yçf) Dç%ççvççÇ oMçílç p³ççíçÆlç<³ç Mççm$ççlççÇ} cçnç HçbçÆ[lç mçcçpçlç nçílççí. içá©oÊç vççJçç®çç SkçÀ p³ççíçÆlçøççÇ ÞççÇ içá©oíJççb®³çç oMç&vççmçç"çÇ Dçç}ç nçílçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ ní ®çÌlçv³çmJçªHç Dççnílç. mçJç&mççOççjCç HççÆjçqmLççÆlçlç ní mççOçCçí kçÀ"çÇCç Dççní. çÆJççÆJçOç mHçbovççvçí l³çç l³çç kçÀçUçÇ. kçÀ©Cçç ³ççb®³çç cçnç ÒçYççJççcçáUí kçÀcç&oíJçlçí®ççÇ MçÊçÀçÇ çÆvçmlçípç nçíTvç pççlçí. DçMçç HççÆjçqmLçlççÇlç ÞççÇHçço ÒçYçÓ®ç DççHç}çÇ Yççi³ç jíøçç yço}Óvç ìçkçÓÀ MçkçÀlççlç. lççí®ç `Yç' ®ç¬çÀç®çç ÒççjbYç Dççní. mçÉ<ìçÇ®³çç kçÀç³ç&kçÀ}çHççlç çEkçÀJçç kçÀcç&oíJçlçí®³çç kçÀç³ç& kçÀ}çHççlç ÞççÇHçço ÒçYçÓ DçvççJçM³çkçÀ oKç} oílç vççnçÇlç. l³çç®çí HçÓJç&pçvcç kç=Àlç ÒççjyOç iççÆCçlççvçí ³ççíi³ç DçMçç iç´nmçbHçáçÆìvçí pçvcçç}ç ³çílççí. jíJçlççÇvç#ç$ç DçmçCççN³çç mLççvççHçí#çç Dçç" kçÀUç kçÀcççÇ Dçmç}íu³çç mLççvççcçáUí lçí iç´ç¿ç vççnçÇ. 1800 DçbMç oÓj DçmçCççjí kçÀçíCçlçínçÇ vç#ç$ç çEkçÀJçç kçÀçíCçlççnçÇ iç´n MççÆÊçÀ kçíbÀçÆêlç kçÀjC³çç®çí kçÀç³ç& kçÀjlççí. lçí®ç l³ççb®çí oÊçç$ç³ç mJçªHç Dççní. nç DççÆéçvççÇ vç#ç$ççb®³çç mçjU jíøçílç 1800 DçbMççJçj Dçmç}í}í çÆ®ç$çç vç#ç$ç l³ççb®çí pçvcçvç#ç$ç Dççní. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ l³çç®çç ³çLççíçÆ®çlç mçvcççvç kçíÀ}ç. cççÇ oÊç cçnçMç³ççvçç cnCçç}çí ``cçnçjçpç. cççPçí kçáÀ}oÌJçlç ÞççÇ oÊçç$çí³ç ÒçYçÓ®ç Dççnílç. DççÆvç<ì HçÀU箳çç HççÆjCççcçç HççmçÓvç oÓj pççC³ççmç DççHçCççmç l³çç çÆkçÀjCççbvçç DçççÆCç mHçbovççvçç oÓj kçÀjçJçí }çiçlçí. cççÇ kçÀvçç&ìkçÀ ÒçoíMççlçÓvç Dçç}í}ç. lççÇvç iççí} SkçÀ$ç Dçmç}í}í DççÆéçvççÇ vç#ç$ç cnCçpçí l³ççb®çí mJçªHç Dççní.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -22 içá©oÊç Yçfç®çç JçÉÊççblçç-p³ççíçÆlç<³ç Mççm$çç ÒçcççCçí YçÊçÀ箳çç HççÆ$çkçíÀlççÇ} MçáYçHçÀ} oíCççjí SkçÀcçíJç ÞççÇHçço ÒçYçÓ içá©®çjCç. ³ççíi³ç JçíUçÇ Òçiçì nçíTvç DççHçu³çç ®çÌlçv³ç MççÆÊçÀ®ççÇ mçcçLç&lçç lçí ÒçoçÆMç&lç kçÀjlççlç nç l³ççb®çç Dçl³çblç mçnpç YççJç Dççní. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççbyçÎ} cççÇ DçvçíkçÀ iççí<ìçÇ kçÀCççxHçkçÀCçça SíkçÀu³çç nçíl³çç. l³çç ÒçoíMççlç l³çç çÆJççÆMç<ì pççÇJççbvçç F<ìççÆvç<ì HçÀ} çÆcçUlççlç. Hçjblçá 1800 DçbMççJçj Dçmç}í}í çÆ®ç$ççvç#ç$ç ³çç®çç SkçÀ®ç iççí} ÒçkçÀçMçJçblç DçmçÓvç mHçáÀì Dçmçu³ççvçí l³ççlç mçnç (6) nçÇ jçMççÇ çÆcçUçÆJçu³ççmç lççÇ DççÆéçvççÇ nçíTvç ®çÌ$çHç#ç cnCçÓvç iç´ç¿ç cççvç}çÇ pççlçí. çÆn®ççÇ mçájJççlç DççÆéçvççÇ vç#ç$çç HççmçÓvç nçílçí. mçbmkç=Àlç Yççøçç cçç$ç ®ççbiç}çÇ ³çílç Dçmçí.```Yç' ®ç¬çÀ nçÇ vç#ç$ç kçÀ#çç Dççní. YçÊçÀçb®ççÇ lççÇJç´lçç ÞççÇHçço ÒçYçÓvçç n}JçÓvç mççí[lçí Jç ³ççíi³ç GHçç³ç mççbiçC³ççmç ÒçíçÆjlç kçÀjlçí. YççÆÊçÀ Þç×ç³çáÊçÀ Dçblç:kçÀjCççvçí oíJçlçí®çí oMç&vç Içílç}í. DçççÆCç jÌJçlçHç#ç vççbJçç®ççÇ oámçjçÇ Hç×Êç Dççní. kçÀcçç&®çí ªHç pç[ Dçmçlçí. cçvçá<³ç. cççÇ Hççoiç³çç #çí$ç Dçmç}íu³çç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} kçáÀkçwkçáÀìíéçj oíJçç}³ç箳çç oMç&vççLç& Dçç}çí nçílççí.

Ëo³ççJçj nçlç "íTvç HçççÆn}í lçí mçá×ç yçbo nçílçí. cççPçç Dççlcçç DçpçÓvç MçjçÇj mççí[Óvç içí}ç vçJnlçç. lçÓ çÆpçJçblç Dçmçu³çç®çí vççìkçÀ kçÀª MçkçÀlççímç. cççÇ cççPçç ®çínjç DççjMççlç HçççÆn}ç. cçÓKçç& ! çÆpçJçblç Dçmçu³çç®çí vççìkçÀ kçÀjlççímç. cççP³çç ®çínN³ççJçj pççÇJçvçkçÀUç pççTvç Òçílç kçÀUç Dçç}çÇ nçílççÇ. lçáPçí cççÇ oiç[çÇ çÆMçUícçO³çí ªHççblçj kçÀª MçkçÀlççí. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç cççlçívçí çÆMçuuçkçÀ "íJç}í}ç Yççlç DççCçÓvç çÆo}ç. l³çç pçvcççHçÓJçça lççí cççP³çç oMç&vçç}ç Dçç}ç Dççní. Hççoiç³çí}ç ³çíTvç cççP³çç Hçç³ççJçj [çíkçíÀ "íTvç vçJçmç HçÓCç& kçÀjCççj Dççnímç ? kçÀç cççP³çç Hçç³ççJçj [çíkçíÀ DççHçìÓvç cççPçí jÊçÀ DççìçÆJçCççj Dççnímç? Dçmçí Mçyo cç}ç JççjbJççj SíkçÓÀ ³çíT }çiç}í. l³çç çÆvçkç=À<ì J³çÊçÀçÇ®çí yççí}Cçí ³çLççLç& mçcçpçÓvç cççÇ jlvçlçÓu³ç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç Dçblçj}çí. onç Jçøçç&®çí Jç³ç Dçmç}í}í ÞççÇHçço ÒçYçÓ DçbiçCççlç Dçç}í. vçç[çÇ ®çç}lç vçJnlççÇ. çÆpçJçblç Dçmçu³çç ÒçcççCçí çÆvçyç¥Oç çqmLçlççÇlç Ëo³çmHçbovççvçç MçjçÇjçlç Yçªvç ÞççÇ içá©oíJççbvççÇ cç}ç SkçÀ DçvçççÆcçkçÀ DçJçmLçç Òçoçvç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çí oMç&vç Pççu³çççÆMçJçç³ç DççHç}í oáYçç&i³ç mçbHçCççj vççnçÇ. kçÀvn̳³çç nç ÒçílçkçÀUç Dçmç}í}ç DçIççíjçÇ cççCçÓmç kçÀçíCç Dççní ? lçÓ Dççlç ³çí lçáPççÇ ¢<ì kçÀç{lçí. cççÇ cççP³çç vçç[çÇ mHçbovçç}ç HçççÆn}í. Dççlcçç MçjçÇjç}ç mççí[Óvç içíu³ççJçj oín箳çç mçJç& yççOçç mçbHçlççlç. ÒçLçcç lçÓ lçáP³çç çÆJçøç³ççÇ mççbiç'' ní SíkçÓÀvç cççÇ (içá©oíJç Yçf) içYç&iççÆUlç Pçç}çí DçççÆCç cççPçç LçjkçÀçHç G[ç}ç. Dçl³çblç çÆvçkç=À<ì DçççÆCç HççHççÇ }çíkçÀçb®çí yççí}Cçí SíkçÓÀvç cççÇ kçÀmçç HçÀmç}çí nçílççí ³çç®ççÇ cç}ç pççCççÇJç Pçç}çÇ. içá©oíJç Yçfçvçí lççí Yççlç IçíTvç kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç cçbçÆoj箳çç mçcççíjçÇ} cççíkçÀU³çç pççiçílç yçmçÓvç Kççuuçç. cç}ç içJç& kçÀjC³ççmççjKçí kçÀç³ç Gj}í nçílçí ? çÆJçkç=Àlç DçMçç ÒçílçkçÀUívçí cçí}í}ç cççCçÓmç çÆHçMçç®®ç lçlJççvçí ³çáÊçÀ nçíTvç nmçlç Dçmçu³ççmççjKçç cç}ç Jççì}ç. cççÇ p³ççíçÆlçøç HçbçÆ[lç Dçmçí içÉçÆnlç Oçªvç cççPççÇ pçvcçHççÆ$çkçÀç yçvççÆJç}çÇ nçílççÇ. lçá}ç GHççMççÇ "íJçÓ MçkçÀlççí DçççÆCç lçáPçí ÒççCç mçá×ç IçíT MçkçÀlççí. l³ççb®çí vçámçlçí vççbJç Içílç}í lçjçÇ jç#çmç çÆHçMçç®®ç içCç Lçj Lçj kçÀçHçÓ }çiçlççlç.'' cççÇ lçlkçÀçU ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç IçjçÇ OççJçlç®ç içí}çí. mJç³çbYçá oÊçç$çí³ççb®³çç oíJçUçlççÇ} HçápççjçÇ. ÞççÇHçço cçnçÒçYçÓ®ç cçuuççoçR®³çç cçínáC³ç箳çç ªHççlç pçvcççmç Dçç}í kçíÀJç{í ní Dçç½ç³ç& ! kçÀç³ç nçÇ Jçb®çvçç ? Dçmçí çÆvçkç=À<ì yççí} SíkçÓÀvç cççÇ mlçyOç®ç Pçç}çí.'' ³ççJçj ÞççÇHçço cnCçç}í ``cççlçí nç DçpçÓvç DçIççíjçÇ Pçç}í}ç vççnçÇ. Hçjblçá ³çç®çç Hçá{®çç pçvcç MçJççbvçç vçíCççN³çç®çç ³çíCççj Dççní. lçí®ç oÊçç$ç³ç Dçmçlççlç Dçmçí lçíLççÇ} }çíkçÀçb®çí cçlç Dççní. l³çç çÆoJçMççÇ kçÀçíCççÇlçjçÇ DçJçOçÓlç ³çíTvç çÆYç#çç çqmJçkçÀçªvç pççlççí. lçácnçÇ kçíÀ}íu³çç oá<kç=Àl³ççcçáUí jçÌjJççoçÇ vçjkçÀ箳çç ³ççlçvçç YççíiççÇlç Dçmç}íu³çç lçác箳çç çÆHçlçjçbvçç mçodiçlççÇ çÆcçUçJççÇ cnCçÓvç DçJçOçÓlç JçíøçOççjçÇ nçíTvç cçnç}³çç DçcççJçm³çí®³çç HççÆJç$ç çÆovççÇ çÆYç#çç cççiçC³ççmç Dçç}í}ç cççÇ kçÀçíCç ní lçÓ pççCçlççímç kçÀç ? lçí oÊçç$çí³ç kçÀçíCç lçí cçççÆnlç Dççní kçÀç ? lçí oÊçç$çí³ç cnCçpçí cççÇ®ç Dççní. lçí oÊçç$çí³ç cççÇ®ç Dççní. Dçmçç cç}ç cçvççHççmçÓvç Hç½ççlçHç Pçç}ç. lçí Dççvçbo箳çç G®®ç çqmLççÆlçlç Dçmçlççlç. cççP³ççlççÇ} kçÀçíHçN³ççlç o[Óvç yçmç}í}ç çÆJçJçíkçÀ pççiçç Pçç}ç. ÞççÇHççoçbvççÇ lççí içá©Yçfçmç çÆo}ç. lççí Kççlçç®ç l³çç®ççÇ oájçJçmLçç vçççÆnMççÇ Pçç}çÇ. HççøçCç ªHççlççÇ} mJç³çbYçÓ oÊçç$çí³ççb®³çç cçÓlççavçí Içb[çÇkçÀçíì ³ççb®³çç IçjçÇ pçvcç Içílç}ç nçílçç. cççÇ oÊç Dççní kçÀçÇ vççnçÇ ³çç®çç çÆJç®ççj DççHçCç vçblçj kçÀª. lçÓ çÆpçJçblç Dçmçu³çç ÒçcççCçí çÆomçlç Dçmç}çmç lçjçÇ cçÉlçJçlçd®ç Dççnímç. cççÇ nmçlç DççjMççlç HçççÆn}í lççí cççPçí cçáKç DçpçÓvç®ç Yç³ççvçkçÀ çÆomçÓ }çiç}í. Ëo³ç mHçbovç kçÀçí"í Dçmçlçí ? ÞççÇHççoçbvçç vçç[çÇ mHçbovç DçççÆCç Ëo³ç mHçbovç Dççní vçç ? cçnç}³çç DçcççJçm³çí®³çç çÆoJçMççÇ çÆHçlçÉoíJçlççb®çç Hçjcç HççÆJç$ç çÆoJçmç Dçmçlççí. lçí içá©oÊçYçfç}ç Hççnèvç cnCçç}í ``³çí jí ³çí. cççPçç pççÇJç DççÆlçMç³ç oá:KççÇ nçílçç. cçÉlçJçlçd Dçmç}íu³çç lçáP³çç mççjK³çç cççvçJçªHç çÆHçMçç®®çç}ç mçodiçlççÇ cççP³çç kç=ÀHçívçí®ç ÒççHlç nçíT MçkçÀlçí. DççHçu³çç IçjçÇ Gj}í}ç Yççlç ³çç}ç KççC³ççmç oí. Flçkçw³ççlç mçácçlççÇ cçnçjçCççÇ DçbiçCççlç Dççu³çç. l³çç HççÆ$çkçíÀvçámççj cççÇ p³çç çÆoJçMççÇ ¿çç MçjçÇjç®çç l³ççiç kçÀjCççj l³çç çÆoJçMççÇ Hççoiç³çç #çí$ççÇ Dçmç}íu³çç oÊçÒçYçá mçvcçáKç Dçmçívç. l³çç cnCççu³çç ``kç=À<Cçç. l³çç®çí mçÓ#cç çÆJçkçÀçj Dçl³çblç kçÀ}ívçí ³çáÊçÀ Dçmçí çÆomç}í. cççPççÇ çqmLçlççÇ HçÀçj®ç oá:Kç oç³çkçÀ nçílççÇ. Dçmçí Jççì}í. lççí Hçávnç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç oMç&vçç}ç . oíJçlçç Dççvçbo mJçªHç Dçmçlççlç. HççøççCç箳çç cçÓlçça}ç vçç[çÇ mHçbovç. l³ççb®çí mçÓ#cç MçjçÇj cççÇ HçççÆn}í. DçççÆCç pçíJçÓvç }JçkçÀj çÆvçIçÓvç pççC³ççmç mççbçÆiçlç}í.O³ççvççlç yçmç}çí Dçmçlççvçç cççPççÇ Dçblç:JççCççÇ mHç<ìHçCçí cnCçç}çÇ ``Dçjí cçáKçç& lçá}ç cçªvç çÆkçÀlççÇ çÆoJçmç Pçç}ílç ? lçÓ cççPçç YçÊçÀ Dçmçí mççbiçÓvç cççPççÇ DççjlççÇ kçÀªvç Hçç³ççJçj [çíkçíÀ "íçÆJçlç Dççnímç.

Dçjí. nçÇ Yççøçç HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd cçOççÇ} kçíÀJçU ÞççÇHçço ÒçYçÓ. Jççioçvç kçÀª vç³çí. ÞççÇkç=À<Cç mçl³ç çEkçÀJçç Dçmçl³ç kçÀçbnçÇ yççí}lç vçmçlç. yççyççbvçç çÆkçÀlççÇ oçÆ#çCçç oíCççj ?'' lçWJnç Þçí<þçÇ cnCçç}í ``DççHçCçç oçíIççlç kçÀçnçÇ Yçío vççnçÇ. lçWJnç Þçí<þçÇ ÞççÇHççoçbvçç IçíTvç oákçÀçvççblç içí}í nçílçí. lçí mçJç& yççyçlççÇlç mçcçLç& nçílçí. ³çç `cççÇ' DçMçç ®çÌlçv³çç}ç çÆJçéç ÒçCçççÆ}kçíÀlç Hççj Hçç[C³ççmçç"çÇ kçÀçíCçl³çç vçç kçÀçíCçl³çç pçyççyçoçjçÇ®çí kçÀcç& Dçmçlçí®ç. Òçl³çíkçÀ cççvçJççlç cççÇ. içCçíMççbvççÇ içáUç®çç Kç[ç lççW[çlç ìçkçÓÀvç vçÌJçíÐç mJççÇkçÀçj}ç.içí}ç. pççÇJççbvçç mçcçpç kçÀMççÇ Ðçç³ç®ççÇ DçççÆCç çÆJçmcçÉlççÇ kçÀMççÇ Içç}Jçç³ç®ççÇ ³çç oçívnçÇ kçÀ}ç ÞççÇHççoçbvçç GÊçcç çÆjlççÇvçí DçJçiçlç nçíl³çç. ÞççÇHçço ÒçYçáb®ççÇ pçvcç HççÆ$çkçÀç mççbOç´çEmçOçá JçíoçlçÓvç Hççnlçç ³çílçí. l³çç Yççøçí®çí cççOçá³ç& mçj}lçç JçCç&vççlççÇlç nçílççÇ. l³ççb®ççÇ SkçÀ DççblççÆjkçÀ F®sç nçílççÇ kçÀçÇ yççHçvçç®çç³çá&}ábvççÇ l³ççb®³çç IçjçÇ pçíJçCç kçÀªvç oçÆ#çCçç çqmJçkçÀçjçJççÇ. MçbkçÀj Yçfç ! kçáÀçqlmçlç }çíkçÀçb®çí yççí}Cçí SíkçÓÀvç cççÇ (içá©oíJç Yçf) DçOççíiçlççÇ}ç pççTvç DçIççíjçÇ pçvcç箳çç oáYçç&i³ççblç pççCççj nçílççí Hçjblçá ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ l³ççlçÓvç cççPçí j#çCç kçíÀ}í. cç}ç vçámçlçí mççí[}í Dçmçlçí. l³ççcçáUí Þçí<þçRvççÇ ÞççÇHççoçb®³çç mçcççíj vçlçcçmlçkçÀ nçíTvç yççHçvçç®çç³çá&}b᮳çç mçcççíj DççHç}çÇ F®sç ÒçkçÀì kçíÀ}çÇ. cççÇ kçÀjCççjí SkçÀ ®çÌlçv³çªHç Dççní. yççHçvçç®çç³çá&}á DçHHçUjçpçÓ Mçcçç& ³ççvççb®ç yççí}lçç ³çílç Dçmçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓ HçÌmçí cççípçÓvç çÆlçpççíjçÇlç "íçÆJçlç nçílçí. lçá}ç nJçí Dçmç}í}í lçÓ Içí DçççÆCç cç}ç nJçí Dçmç}í}í lçÓ cç}ç oí. Jççioçvç kçÀªvç lçí çÆJçmçjCçí cçnçHççHç Dççní. lçí ÞççÇHççoçbvçç cnCçç}í. çÆHçl³ççkçÀ[Óvç cçá}ç}ç. l³ççJçíUçÇ Þçí<þçÇ DçççÆCç yççHçvçç®çç³çá&}á oçíIççbvççnçÇ DççHç}çÇ ®çÓkçÀ }#ççlç Dçç}çÇ. ÞççÇHçço cçbo nçm³ç kçÀªvç cnCçç}í ``Dççpççíyçç. DçHHçUjçpç Mçcçç&. ³çç mçccçlççÇvçí Þçí<þçÇ®³çç Dççvçboç}ç HççjçJççj vçJnlçç. lçíJç{îççlç DçKçb[ mççÌYççi³çJçlççÇ JçWkçÀì mçáyyçcçbyçç lçíLçí Dççu³çç. cççP³ççJçj kçÀHçç¢<ìçÇ Pçç}çÇ vçmçlççÇ lçj cççPçí Hçlçvç Pçç}í Dçmçlçí. l³çç çÆoJçMççÇ yççHçvçç®çç³çá&}áb®³çç IçjçÇ JçWkçÀì mçáyyç³çç Þçí<þçÇ Dçç}í nçílçí. mççívçáu³çç ! ÞççÇHççoç ! içCçíMçç}ç pçWJnç YçÓkçÀ }çiçí} lçWJnç Dççcnçmç vç çÆJç®ççjlçç nJçç lçíJç{ç içÓU vçÌJçíÐççmçç"çÇ Içílç pçç. Þçí<þçÇ mJçlç: lççboáU pJççjçÇ cççípçÓvç iç´çnkçÀçbvçç oílç nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç IçjçÇ lçí}áiçá Yççøçíyçjçíyçj mçbmkç=Àlç Yççøçç mçá×ç yççí}}çÇ pççlç Dçmçí. ³çç cçáKççlç kçÀçíCçlçí cçnçªHç çÆomç}í lçí Þçí<þçRvçç®ç "çTkçÀ. cçá}çkçÀ[Óvç l³ç箳çç cçá}ç}ç Dçmçí HçjbHçjçiçlç yçbOçvç Òçl³çíkçÀç}ç Dçmçlçí®ç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``Dççpç cç}ç kçÀjç³ç®ççÇ Dçmç}í}çÇ içCçíMç HçÓpçç Pçç}çÇ. lçácnç oçíIççbvçç cççÇ l³çç®ççÇ Dçç"JçCç kçÀªvç oílççí. mçodiçá©bvçç DççHçu³ççyçÎ} JççìCççN³çç çÆvçmJççLç& ÒçícççcçáUí lçí DççHç}çÇ HçÓJç&pçvcççlççÇ} kçÀcç&HçÀ}çHççmçÓvç HçÓCç& mçáìkçÀç kçÀjlççlç. pççÇJç DççHçu³çç cççlçç çÆHçl³ççkçÀ[Óvç vçámçlçí MçjçÇj®ç vççnçÇ lçj `cççÇ' Dçmçí ®çÌlçv³çªHç mçá×ç iç´nCç kçÀjlççí. ní SíkçÓÀvç ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ cçbonçm³ç kçíÀ}í. DççÌøçOçç}ç mçá×ç Kççíìí yççí}Ó vç³çí. l³çç oçíIççbvçç mççJçOç kçÀªvç lçí cnCçç}í ``lçácnç}ç JçmcçÉlççÇ oíC³çç®çç cççPçç SkçÀ nílçÓ Dççní. lçí l³ççbvççÇ kçÀçíCçç}ç®ç mççbçÆiçlç}í vççnçÇ. lçácnçmç Kççíìí Jççìlç Dçmçu³ççmç cççPçí lççW[ Hçnç'' Dçmçí cnCçÓvç ÞççÇHççoçbvççÇ DççHç}í lççW[ GIç[Óvç Þçí<þçRvçç oçKççÆJç}í. lçí kçíÀJçU kçÀlç&J³ç yççíOçkçÀ nçílçí. kçÀvn̳³çç. ³ççmçç"çÇ lçí DççHç}ç DçcçÓu³ç JçíU DçççÆCç MççÆÊçÀ Kç®çça Içç}lççlç. vçíncççÇ mçl³ç®ç yççí}çJçí.'' l³ççJçj yççHçvçç®çç³çá&}á cnCçç}í. mçbyç} Òççblççlç yççí}}çÇ pççCççjçÇ Yççøçç mçbmkç=Àlç YççøçíHçí#çç JçíiçUçÇ nçílççÇ. lçí ¢<³ç çÆkçÀlççÇ cçvççínj nçílçí l³çç®çí JçCç&vç kçÀjCçí kçÀ"çÇCç. çÆncçç}³ççlççÇ} HççÆJç$ç YçÓcççÇJçj pççÇ Yççøçç yççí}}çÇ pççlç Dçmçí l³çç Yççøçílç ÞççÇHçço ÒçYçÓ. Þçí<þçÇ yççHçvçç®çç³çá&}᮳çç IçjçÇ Dçç}í. nçÇ F®sç yççHçvçç®çç³çá&}á HçÓCç& kçÀjlççÇ} kçÀç vççnçÇ ³çç yçÎ} l³ççbvçç MçbkçÀç nçílççÇ. mçl³ç$ç+øççÇéçj vççJçç®çí SkçÀ çÆJçÜçvç içÉnmLç yççHçvçç®çç³çá&}á yçjçíyçj Dçmçlççbvçç ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççpççíyçç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ yçná ®çcçlkçÀçjçÇ nçílçí cçnç}³ç Hç#ççlççÇ} pçíJçCçç®çí Dççcçb$çCç çqmJçkçÀçj}í}í yççHçvçç®çç³çá&}á DçççÆCç Dççcçb$çCç oíCççjí Þçí<þçÇ ³çç oçíIççbvçç ³çç iççí<ìçR®çç çÆJçmçj Hç[}ç. cçnç}³çç DçcççJççm³çí®çç cçO³ççvn mçcç³ç Dçç}ç. l³ççvççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ}ç DçY³çbiç mvççvççmçç"çÇ vçí}í. lçWJnç ÞççÇHççoçbvççÇ Þçí<þçRvçç çÆJç®ççj}í ``Dççpççíyçç Dççpç oMçcççÇ Dççní. yççHçvçç®çç³çá&}ábvççÇ cçnç}³ç Hç#ççlç Þçí<þçR®³çç IçjçÇ pççTvç pçíJçCç kçÀªvç oçÆ#çCçç çqmJçkçÀçjC³çç®ççÇ DçvçácçlççÇ çÆo}çÇ. lçÓ}ç pçí nJçí Dçmçí} lçí lçÓ IçíT MçkçÀlççímç. nç çÆoJçmç HçjcçHççÆJç$ç cçnç}³çç Hç#ççlççÇ} SkçÀ çÆoJçmç DçmççJçç p³ççb®çícçáUí l³ççb®çí çÆHçlçÉoíJç mçblççíøç HççJçlççÇ}. kçíÀu³ççmç l³çç ÒçcççCçí vçkçwkçÀçÇ JççiççJçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ SkçÀ içáUç®çç Kç[ç IçíTvç lççW[çlç ìçkçÀ}ç DçççÆCç SkçÀ içáUç®çç Kç[ç Þçí<þçRvçç Òçmçço cnCçÓvç çÆo}ç. yççHçvçç®çç³çá&}á yççí}lç Dçmçlç. içÉnmLççÞçcç mççí[Óvç mçbv³ççmç .

l³çç®çí vççbJç çÆMçJç³³çç Dçmçí nçílçí. nçÇ mçÉ<ìçÇ cççP³çç HççmçÓvç®ç GlHçVç Pçç}çÇ Dççní.çÆHç"çHçájcçd çÆvçJççmçç®çí HçÀ} ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``cççÇ kçÀç}çlççÇlç Dççní. HçÓJç&pçvcçç®çí yçbOçvç DççHç}ç Hçç"}çiç kçÀjçÇlç Dçmçlçí. ³ççíiç kçÀç} DçççÆCç ³ççíiç oíMç DçO³çççqlcçkçÀ MççÆÊçÀ mçbHçVç Dçmç}íu³çç J³çÊçÀçÇ}ç®ç DçJçiçlç Dçmçlççí. p³çç YçÊçÀç}ç kçÀçMççÇcçO³çí çÆvçJççmç kçÀjC³çç®ççÇ F®sç Dççní DçççÆCç DççblççÆjkçÀ lçUcçU Dççní l³çç}ç kçÀçMççÇ çÆvçJççmçç®ççÇ ÒçççÆHlç nçílçí. l³ççbvççÇ ÞççÇHççoçbvçç çÆMçJç³³çç®çí j#çCç kçÀjC³çç®ççÇ çÆJçvçblççÇ kçíÀ}çÇ. kçÀmçí. ÞççÇHçço ÒçYçá çÆMçJç³³ççmç mcçMççvççlç IçíTvç içí}í.DççÞçcç mJççÇkçÀçju³ççJçj®ç ³çç kçÀcç&yçbOçvççHççmçÓvç mçáìkçÀç nçílçí. kçÀçíCçl³çç oíMççlç çÆcçUí} ní vç kçÀUCççjí içÓ{ jnm³ç Dççní. YççÌçÆlçkçÀ oíMç. p³çç ÒçcççCçí içbiççpç}çlçÓvç cççMççmçç"çÇ çÆvçjçÇ#çCç kçÀjCççN³çç yçiçȳççmç içbiççmvççvçç®çç }çYç nçílç vççnçÇ. DççÌoábyçj箳çç Pçç[ç®ççÇ JççU}í}çÇ HçÀçboçÇ mcçMççvççlç "íTvç çÆMçJç³³ç箳çç nçlçÓvç l³çç®çí onvç kçÀjçÆJç}í. ³ççlç . ³çç cçáUí çÆMçJç³³çç®ççÇ l³çç çÆJççÆ®ç$ç cçvççíJçÉÊççÇlçÓvç mçáìkçÀç Pçç}çÇ.'' kçÀçMççÇcçO³çí DçLçJçç HççÇ HççÇçÆ"kçÀçHçÓjcçcçO³çí çÆvçJççmç kçíÀu³ççvçí lççHç$ç³ççHççmçÓvç mçáìkçÀç. HççÇçÆ"kçÀçHçájcçdcçO³çí vçjçEmçn Jçcç祮³çç IçjçÇ SkçÀ mçíJçkçÀ nçílçç. kçÀç} ®ççbiç}ç vçmçí} lçj DççHçCç kçÀçíCçl³ççnçÇ oíMççlç Dçmç}çí lçjçÇ l³çç kçÀcçç&®çí HçÀ} ®çákçÀJçÓ MçkçÀlç vççnçÇ. l³çç®çç cççvççÆmçkçÀ kçÀçU mçç" Jçøçx Dççní. YççÌçÆlçkçÀ ¢<ìîçç kçÀçMççÇlç jçnèvç iççínl³çç kçÀjCççN³ççmç kçÀçMççÇ çÆvçJççmçç®çí HçÀU çÆcçUlç vççnçÇ. JççÇmç Jçøçç&®³çç ³çáJçkçÀç}ç mçç" Jçøçç&®çí Jç³ç Dçmç}íu³çç JçÉ×ç®çí Jçpçvç Dçmçlçí. ³çç ÒçcççCçí YççÌçÆlçkçÀ kçÀçU DçççÆCç cççvççÆmçkçÀ kçÀçU SkçÀç®ç kçÀçUçlç çÆcçUÓvç DçmççJçç Dçmçç çÆvç³çcç vççnçÇ. ³ççJçj cççÇ (MçbkçÀjYçf) cnCçç}çí ``Dçjí içá©oÊç Yçfç ! YççÌçÆlçkçÀ kçÀçU DçççÆCç ³ççíiç kçÀçU cnCçpçí kçÀç³ç ? lçí cç}ç çÆJçJçjCç kçÀªvç mççbiç. kçÀçbnçÇ kçÀçbnçÇ kçÀcçç&lç YççÌçÆlçkçÀ kçÀç}. vçjçEmçn Jçcçç&vçç ní mççjí Dçl³çblç Dçç½ç³ç&kçÀçjkçÀ Jççì}í. lççí MçjçÇjçMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dççní. ³ççíiçkçÀç} Dçmçç JçíiçJçíiçUç Dçmçlççí. Dççpç kçíÀ}í}í Jççioçvç HççÆjçÆcçlç nçíTvç vççcç mJçªHççlcçkçÀ Dçmç}íu³çç ³çç pçvcççvçblçj lçác箳çç oçíIççlç®ç mçbHçCççj Dçmçí vççnçÇ.'' ÞççÇ içá©oíJç Yçf cçnçío³ç cnCçç}í ``YççÌçÆlçkçÀ kçÀçU. lççí vçíncççÇ mççíUç Jçøçç&®³çç çÆkçÀMççíj DçJçmLçílççÇ} cçá}ç mççjKçç çÆvçjblçj çÆJçÐççDççÞçcççlç Dçmçlççí. SkçíÀ çÆoJçMççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç l³ççvçí HçççÆn}í. cççvççÆmçkçÀ kçÀçU cççvççÆmçkçÀ oMçç lçmçí®ç ³ççíiçkçÀçU DçççÆCç ³ççíiç oíMç ³ççb®çí mçnç lçí onç Jçøçç&Hç³ç¥lç®çí Jç³ç Dçmçlçí. l³çç®çç YççÌçÆlçkçÀ kçÀç} mçç" Jçøçç&®çç çÆvçOçç&çÆjlç kçíÀ}í}ç Dççní. cççÇ®ç mçJç& mçÉ<ìçÇ®çí DçççÆocçÓU Dççní. kçÀMçç ÒçkçÀçjí lçí cç}ç çÆJç®çç© vçkçÀç kçÀçjCç kçÀcç&mJçªHç HçÀçj®ç mçbçÆoiOçcç³ç Dçmçlçí. mçÓ#cçcç³ççÇ Dçmçlçí. SKççoç mççOçkçÀ YççÌçÆlçkçÀ ªHççvçí çÆHççÆ"kçÀçHçájcç}ç jçnçlç Dçmçí} DçççÆCç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç mçá×ç Içílç Dçmçí} lçjçÇ pçj l³çç®çç cççvççÆmçkçÀ kçÀç} DçççÆCç oíMç çÆHççÆ"kçÀçHçájcçd}ç vçmçí} lçj lççí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç YçÊçÀ nçíCççj vççnçÇ. pçJççyçoçN³çç DçmçlççÇ} lçj l³ççb®çç kçÀçU JççÇmç Jçøçx Dçmçlççí.'' oín ní SkçÀ #çí$ç Dççní l³ççlç pçj cçvç vçmçí} lçj l³çç}ç #çí$ç Jççmçç®çí HçÀ} çÆcçUCççj vççnçÇ mçlçdkçÀcç& kçíÀu³ççvçí mçáKç DçççÆCç oá<kçÀcç& kçíÀu³ççvçí oá:Kç ÒççHlç nçíCçí ní DççÆvçJçç³ç& Dççní. l³ççb®³çç yçjçíyçj vçjçEmçn Jçcçç& mçá×ç nçílçí. YççÌçÆlçkçÀ kçÀç}çÆjl³çç cçnç}³ç Hç#ççlççÇ} ní kçÀcç& kçÀªvç®ç mçbHçJççvçí }çiçlçí. ní yçÉnoçkçÀçj mJçªHççlç Dçmç}íu³çç `cççÇ' ®³çç ®çÌlçv³ççlç yço}u³ççcçáUí kçÀçíCçl³çç lçjçÇ SkçÀç oíMççlç kçÀçíCçl³ççlçjçÇ SkçÀç kçÀçUçlç yççHçvçç®çç³çá&}á JçbMçç®ççÇ SKççoçÇ J³ççÆÊçÀ. lççí JçíiçJçíiçUç DçmçÓ MçkçÀlççí. kçÀçMççÇJççmçç®çí HçÀ} . ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç Dçvçáiç´n kçÀçíCçç}ç DçççÆCç kçÀbíJnç çÆcçUí}. YççÌçÆlçkçÀ ¢<ì³çç lççí kçÀçíCçl³çççÆn ÒçoíMççlç Dçmç}ç lçjçÇ cççvççÆmçkçÀ ¢<ìîçç l³çç®çç çÆvçJççmç kçÀçMççÇlç®ç Dçmçlççí. l³ççvçí çÆvçêç Dççnçj mççí[}í. cççP³ççcçáUí®ç Jçç{Cççj DçmçÓvç cççP³ççlç®ç }³ç HççJçCççj Dççní. ``cççÇ mçÉ<ìçÇ çqmLççÆlç DçççÆCç }³ç ³ççmçç"çÇ kçÀçjCççÇYçÓlç Dççní. nç Dçl³çblç DçvççkçÀ}vççdzç çÆJçøç³ç Dççní. lççí MççÆjjçMççÇ mçbyçbçÆOçlç Dççní. lçí kçíbÀJnç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``Dççpççíyçç.'' vçjçEmçn Jçcçç&vçç çÆMçJç³³çç®ççÇ Dçl³çblç o³çç Dçç}çÇ. mçodiçá©b®³çç kç=ÀHçícçáUí DççHçCç l³çç HççmçÓvç cçáÊçÀ nçílççí. ³ççíi³ç kçÀçU vçmçí} lçj lçí kçÀcç& }çbyçCççÇJçj Hç[lçí. l³çç®çç cççvççÆmçkçÀ kçÀçU JççÇmç Jçøçx çÆvçOçç&çÆjlç kçíÀ}í}ç Dççní. DçççÆCç Dçmçbyç× yççí}Ó }çiç}ç. Þçí<þçÇ JçbMççlççÇ} kçÀçíCçl³çç lçjçÇ SkçÀç J³çÊçÀçÇ®³çç IçjçÇ cçnç}³ç Hç#ççlççÇ} Yççípçvç kçÀªvç oçÆ#çCçç mJççÇkçÀçj kçÀjí}. lçlkçÀçU l³ç箳çç cçvççíJçÉÊççÇlç yço} Pçç}ç. cççvçJçç}ç kçíÀJçU kçÀcç& kçÀjC³çç®çç®ç DççÆOçkçÀçj Dççní.

'' Dçjí MçbkçÀjYçfç ! HççÇçÆ"kçÀçHçájcç #çí$ççÇ DçJçlçj}í}í ní cçnçlçípçmJççÇ DçççÆCç Oçcç&p³ççílççÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ kçáÀ©iç·çÇmç ³çíTvç l³ççbvççÇ ³çç #çí$ççmç HççÆJç$ç kçíÀ}í. lççí DçççÆocçÓ} Dççní cnCçí.'' mçç³çbmçbO³çí®ççÇ JçíU Pçç}çÇ. Jçç³çmçHçÓj iççJççlç SkçÀ HçbçÆ[lç cççP³ççJçj Dçl³çç®ççj kçÀjçÇlç nçílçç. ÞççÇHççoçbkçÀ[Óvç Dçç%çç IçíTvç kçáÀ©iç·çÇ mççí[Óvç DççcnçÇ kç=À<CçkçÀLçJçuuççÇ Dççí{îççkçÀ[í cççiç&mLç Pçç}çí. ÞççÇHççoçbvççÇ Dçvçáiç´çÆnlç kçíÀ}í}í ÒççjyOç kçÀcç& . ÞççÇHççoçbvçç oíMçkçÀç} l³ççb®³çç F®sí ÒçcççCçí yço}lçç ³çílççí. lçákçÀ[í kçíÀ}í. SkçÀç pçvcççÇ nç çÆMçJç³³çç l³çç HçbçÆ[lçç®çç DçuHç$ç+CççÇ nçílçç. ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ . ní mççjí Kççíìí Dççní. lççí JççjbJççj Dçmçí cnCçí kçÀçÇ JçíomJçªHç Dçmç}í}ç Hçjcçíéçj kçÀçí"í DçççÆCç nç }nçvç Jç³çç®çç ÞççÇHçço kçÀçí"í ? lççí mçÉ<ìçÇ. Dççpç lçácç®çç cçjCç ³ççíiç nçílçç Hçjblçá cççÇ vççjUç®çí lçákçÀ[í kçÀªvç lççí ìçU}ç. ÞççÇHçço cnCçç}í ``Dççpççíyçç. çqmLçlççÇ. kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçj®³çç p³ççíçÆlç<³ç HçÀ}çvçí çÆvçOçç&jçÇlç kçíÀ}í}í YççÌçÆlçkçÀ kçÀçU DçççÆCç YççÌçÆlçkçÀ çÆvç³çcç vçmçlççlç.Dçç½ç³ç& kçÀjC³ççmççjKçí kçÀçnçÇ vççnçÇ. oÓj Iç[CççjçÇ Içìvçç mçá×ç lçí DççHçu³çç pçJçU Iç[JçÓ MçkçÀlççlç cnCçÓvç ³ççíiçoMçí®çç çÆvçCç&³ç mçá×ç lçí kçÀª MçkçÀlççlç. mçbIçìvçç mçJç& oíMç kçÀç}çlç lçí Iç[JçÓ MçkçÀlççlç. cççÇ ³ççíiçkçÀç} kçÀuHçÓvç mcçMççvççlç ³ççíiçoíMç çÆvçcçç&Cç kçÀªvç ³ççíiç kçÀcçç&®³çç ³ççíiççvçí JççU}íu³çç kçÀç[çÇ®çí onvç kçÀªvç l³çç yç´ïçjç#çmç lçlJççlçÓvç HçbçÆ[lçç®ççÇ mçáìkçÀçÇ kçíÀ}çÇ. Lççí[îçç®ç çÆoJçmççlç lççí HçbçÆ[lç cçjCç HççJç}ç DçççÆCç DççHçu³çç kç=Àl³ççcçáUí yç´ïçjç#çmç Pçç}ç. }³ç ³çç®çç kçÀçjkçÀ Dççní cnCçí. DççHçu³çç çÆMçJç³³çç®ççÇ l³çç yç´ïçjç#çmç箳çç Hçbp³ççlçÓvç mçáìkçÀç kçíÀ}çÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç cçnç mçbkçÀuHççvçí iç´nçb®çí HçÀçÆ}lç "jçÆJç}í pççlçí.cçjCç ®çákçÀJçÓ MçkçÀlçí ÞççÇHççoçbvççÇ kçÀuHçvçç kçíÀ}íu³çç p³ççíçÆlç<³ç Mççm$ççvçámççj SkçÀ npççj Jçøçç&vçblçj Iç[CççN³çç Içìvçç lçí Dççlçç®ç Iç[JçÓ MçkçÀlççlç cnCçÓvç ³ççíiç kçÀç} lçí®ç "jçÆJçlççlç. l³çç vççjUç®çí l³ççbvççÇ lçákçÀ[í. SkçÀoç Þçí<þçR®³çç oíJççbvçç vççjU HçÀçí[lççvçç mJçlç: ÞççÇHççoçvççÇ lççí vççjU HçÀçí[}ç. lçí ³ççíiç kçÀç} Hççnèvç ³ççíiçoíMç Hççnèvç ³ççb®çç çÆvçCç&³ç nçílççí.

çÆMçJç³ççíiççÇ cnCçç}í ``Dçnçí Dç®ç&kçÀ mJççcççÇ lçácnçÇ Iççyçª vçkçÀç nçÇ çÆMçJçç®ççÇ DççYçÓøçCçí Dççnílç. lççí çÆomçC³ççmç SKççÐçç Jçí[³çç Hçá©øççÒçcççCçí çÆomçí. lççí kçíÀJçU kçÀjlç} çÆYç#çç®ç Içílç Dçmçí. lççí DççHçu³ççpçJçU PççíUçÇ. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ l³ççbvçç çÆMçJçMççÆÊçÀ mJçªHççlç oMç&vç çÆo}í. ³çç Dç®ç&kçÀçcçO³çí çÆHççÆ"kçÀçHçájcç cçOççÇ} mçÓ³ç&®çbê Mççm$ççÇ vççbJçç®çç SkçÀ ®ççbiç}í Dçvçá<þçvç kçÀjCççjç HçbçÆ[lç nçílçç. Hçá$ç p³çç ÒçcççCçí DççHçu³çç çÆHçl³çç}ç Òçícççvçí DçççE}içvç oílççí lçmçí®ç ní vççiç DççHçu³çç çÆHçl³ççmçcç kçáÀkçwkçáÀìíéçjç}ç DçççE}içvç oíC³ççmçç"çÇ DççlçÓj Dççnílç. ÞççÇHçço DçkçÀjç Jçøçç&®çí Pçç}í Dçmçlççvçç SkçíÀ çÆoJçMççÇ l³ççb®³çç IçjçÇ SkçÀ çÆMçJç³ççíiççÇ Dçç}ç. Dçmçí lçí cnCçç}í. oíJçUçlççÇ} Dç®ç&kçÀçbvççÇ cç}ç l³ççb®ççÇ DçççÆLç&kçÀ HççÆjçqmLçlççÇ. lççí oínç®çí Yççvç vçmç}í}ç DçJçOçÓlç nçílçç. Jççìílç Dçmç}íu³çç kçáÀkçwkçáÀìíéçj cçbçÆojçlç pççTvç oMç&vç IçíC³çç®ççÇ cççPççÇ mçJç³ç nçílççÇ. l³çç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓbyçÎ} YççÆÊçÀ Òçícç nçílçí. lççí SkçíÀ çÆoJçMççÇ kçáÀkçwkçáÀìíéçj箳çç cçbçÆojç pçJçU Dçç}ç. l³ççbvççÇ DççHçDççHçmççlç JççìÓvç Içílç}í. cççÇ Hççb®ç Jçjçn l³çç Dç®ç&kçÀçbvçç çÆo}í.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -23 çÆMçJç³ççíiççÇ YçÊçÀ cççÆncçç . lçí Hççnèvç Dç®ç&kçÀçb®³çç lççW[ç®çí HççCççÇ HçUç}í. l³ççbvçç ®ççbiç}çÇ oçÆ#çCçç oíC³çç®ççÇ cççPççÇ Hç×lç®ç nçílççÇ.çÆMçJçHçÓpçç jnm³ç çÆJçJçjCç cççÇ kç=À<Cç-³çáJç} yç·èlçÓvç kçáÀjJçHçájçmç Òç³ççCç kçÀjçÇlç Dçmçlççbvçç Oçcç&içáHlç vççJçç®çí SkçÀ mçodJçíøçOççjçÇ içÉnmLç Yçíì}í. ©êçO³çç³ççlççÇ} vçcçkçÀ DçççÆCç ®çcçkçÀ mçámJçjçlç cnCçÓvç jçiç³çáÊçÀ çÆMçJçç®ççÇ Yçpçvçí cnì}çÇ HçççÆnpçílç. Yççb[í. lççí Dçl³çblç çÆJçÜçvç nçílçç. lçí ÞççÇHççoçb®³çç oMç&vççmç kçáÀjiç·çÇmç çÆvçIçç}í nçílçí. çÆJçMçíøç Oçvç oçvç oíCççN³çç YçÊçÀçbMççÇ Dç®ç&kçÀ mJççcççÇ DççÆOçkçÀ Dçççqlcç³çlçívçí YççøçCç kçÀjçÇlç. lçíLçí Dçç}íu³çç vççiççbvçç l³çç®çí iççCçí DççJç[}í nçílçí lçí mçá×ç DççHç}í HçÀCçí nç}Jçlç DççHç}ç Dççvçbo ÒçkçÀì kçÀjçÇlç nçílçí. l³çç yçjçíyçj oçívç vççiçmçHç& nçÇ Dççlç Dçç}í. lçíLçí l³ççbvçç mçblçÉçÆHlçkçÀj Yççípçvç kçÀjçÆJç}í DçççÆCç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Iç[çÆJç}í. ÞççÇ Oçcç&içáHlç cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀjYçfç. JçWkçÀìHç³³çç Þçí<þçR®³çç IçjçÇ Iççí[îççJçªvç içí}çí nçílççí. lçíJç{îççlç yççníj Dçç}í}ç çÆMçJç³ççíiççÇ Dççlç Dçç}ç. lçí ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç ®ççÆj$ççyçÎ} DççÆOçkçÀ cçççÆnlççÇ mççbiçCççjí nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç ®ççÆj$ççlççÇ} SkçÀ SkçÀ Jçøç& Pçç}í kçÀçÇ l³ççlç Iç[}íu³çç Içìvççb®³çç Lççí[ç cççiç®çç Yççiç cç}ç kçÀU}í}ç Dçmçí. cççÇ çÆMçJçYçÊçÀ Dççní. LççUçÇ Dçmçí kçÀçnçR®ç yççUiççÇlç vçmçí. ³ççcççiçí kçÀçnçRlçjçÇ çÆJçMçíøç nílçÓ DçmççJçç ní vçkçwkçÀçÇ. Dççlçç Hç³ç¥lç ÞççÇHçço ÒçYçÓ®³çç onç Jçøçç&Hç³ç¥lç Iç[}íu³çç }çÇ}ç®ç cç}ç cçççÆnlç nçíl³çç. vççiçYçÓøçCç kçáÀkçwkçáÀìíéçjç®ççÇ DççHçCç cçvççHççmçÓvç DççÆOçkçÀ Þç×ívçí HçÓpçç kçíÀ}çÇ HçççÆnpçí. lççí mçlçlç ``ß vçcççí çÆMçJçç³ç'' nç çÆMçJç Hçb®çç#çjçÇ cçb$çç®çç pçHç kçÀjçÇlç nçílçç. l³çç®çí OçáUçÇvçí cççKç}í}í kçÀHç[í DçççÆCç çÆJççÆ®ç$ç yççí}Cçí SíkçÓÀvç l³çç}ç oíJçUçlççÇ} HçÓpççN³ççbvççÇ cçbçÆojçlç ³çíT çÆo}í vççnçÇ. l³çç ¬çÀcç yç× Hç×lççÇvçí l³ççb®³çç kçÀ[Óvç cç}ç kçÀUu³çç nçílçç cççÇ cçvççblç çÆJç®ççj kçíÀ}ç kçÀçÇ ÞççÇHççoçb®³çç DçkçÀjçJ³çç Jçøçç&lççÇ} }çÇ}ç cç}ç kçÀUlççÇ} kçÀç ? ÞççÇHçço ÒçYçÓ #çCç #çCç }çÇ}ç çÆJçnçjçÇ Dççnílç. l³ççb®çí DçvçíkçÀ kçÀ<ì ³çç çÆJçøç³ççÇ mççbçÆiçlç}í DçççÆCç mçvççlçvç Oçcçç&®³çç j#çCççmçç"çÇ lçác箳çç mççjK³çç mçoç®ççjçÇ çÆMç<³çç®ççÇ Dçl³çblç DççJçM³çkçÀlçç Dççní. lççí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí mcçjCç kçÀªvç vçcçkçÀ-®çcçkçÀ mçámJçjçlç DçççÆCç jçiç³çáÊçÀ Dçç}çHç iççlç cnCçlç nçílçç. cççÇ cççPçí cçínáCçí. Dç®ç&kçÀ mJççcççRvççÇ çÆJçMçíøç HçÓpçç kçíÀu³ççcçáUí lçí vççiç DççkçÀçÆøç&lç Pçç}í. l³çç çÆoJ³ç oMç&vççvçí lççí çÆMçJç³ççíiççÇ SJç{ç DççvçbçÆolç Pçç}ç kçÀçÇ l³çç}ç mçcççOççÇ çqmLççÆlç ÒççHlç . DççHçCç DççHçu³çç mvçí¿ççbvçç Hççnèvç IççyçjCçí çEkçÀJçç HçUÓvç pççCçí ní cçnçHççHç Dççní. cçbçÆojçlç ³çíCççN³çç YçÊçÀiçCççblç kçÀçíCççÇ OçvçJççvç nçílçí lçj kçÀçbnçÇ YçÊçÀ mççOççjCç içjçÇyç nçílçí. lçí mçá×ç ³ççíiçç³ççíiççvçí HççÇçÆ"kçÀçHçájcçd}ç DçmçCççN³çç JçWkçÀìHHç³³çç Þçí<þçÇ®çí pçJçU®çí vççlçíJççF&kçÀ nçílçí. Dç®ç&kçÀ mJççcççÇ lçíLçí®ç yçmçÓvç nçílçí. l³ççlççÇ} SkçÀç Içìvçí®çç oámçN³çç IçìvçíMççÇ HçÀçj®ç kçÀcççÇ mçyçbOç Dçmçí. cç}ç ³çç®çí Dçç½ç³ç& Jççì}í kçÀçÇ cç}ç YçíìCççjí mçJç& ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí YçÊçÀ nçílçí. çÆMçJç³ççíi³çç}ç IçíTvç mçÓ³ç&®çbêMççm$ççÇ yççHçvçç³çá&}᮳çç IçjçÇ Dçç}í. cççÇ JçÌM³ç ÒçcçáKç Dçmçu³ççvçí oíJçUçlççÇ} Dç®ç&kçÀçbvççÇ cççP³çç vççJççvçí cççí"çÇ HçÓpçç kçíÀ}çÇ. lçí DççHç}í mvçínçÇ mçcççvç Dççnílç.

ÜçoMç p³ççílççaçE}iççlç jçMççÇ®ç¬çÀçlççÇ} yççjç jçMççR®çí nç ÒççÆlçkçÀ Dççní cnCçÓvç çÆMçJç kçÀç} mJçªHç Dççní. nçÇ cçç³çç HçÓJçça®³çç kçÀçUçÇ Jçmçáiçá} vççJççb®³çç kçÀ}ívçí pçvcç HççJçlç nçílççÇ. l³çç®ç ÒçkçÀçjí ®çbêçlç mçÓ³çç&®çí çÆkçÀjCç mçcçççÆJç<þ nçílççlç. çÆcçLçávç jçMççÇ pçJçU pççC³ççmçç"çÇ Dçiççíoj JçÉøçYç jçmç Dççí}çb[Óvç pççJçí }çiçlçí. cçvçç®çí p³çç çÆ"kçÀçCççÇ çÆvçJççmç mLççvç Dçmçlçí lççÇ YçÓcççÇ mçHlç HççlççU ³çç vççJççvçí mçbyççíçÆOç}çÇ pççlçí. l³ççb®çí oMç&vç Içílçu³ççvçí cçnçHçÀ} çÆcçUlçí. çÆMçJççb®³çç pçìçpçÓìçlçÓvç Hçjcç HççJçvç DçMççÇ çÆvçjblçj ÒçJçççÆnlç nçíCççjçÇ içbiççcççlçç Giçcç HççJçlçí DçççÆCç OçjlççÇJçj ÒçJçççÆnlç nçíTvç mççN³çç ÒçoíMçç}ç mçápç}çcçd. ³çç mçÉ<ìçÇlççÇ} lçç}yç× Dçmç}í}çÇ mçÉpçvç. mçHlç HççlççUçlç Jçíoçb®³çç DççÆOç<þçlçÉ oíJçlçç Dçmçlççlç. l³ççvçblçj ÞççÇHççoçbvççÇ DççHçu³çç çÆoJ³ç nmlççbvççÇ l³çç}ç pçíJçÓ Iççlç}í. çÆ®çlçdmJçªHç lçípçmç cçvççíªHç DçmçCççN³ççvçç ®çbêççÆMçJçç³ç mçÉ<ìçÇkçÀç³ç& ®çç}lç vççnçÇ Dçmçí Jççìlçí. cçç³çç Dçmççí DçLçJçç DçcççJççm³çç Dçmççí l³ççb®³çç pç[ mJçªHççcçáUí l³ççb®³çç HççmçÓvç çÆvçcçç&Cç Pçç}í}í pçiçlç l³ç箳çç çÆ®çjkçÀç} mçççÆVçO³ççvçí çÆ®çÊçpç[çlcçkçÀ Dççní. çÆMçJç HçjcççvçbokçÀçjkçÀ DçmçÓvç lçí DççHçu³çç Dçvçv³ç YçÊçÀçbvçç cççí#ç çÆmççÆ× Òçoçvç kçÀjlççlç. Dççêç&vç#ç$ç DççkçÀçMççlç ®çcçkçÀlç Dçmçlççbvçç çÆMçJçÒçYçá oMç&vç oílççlç. Hçb®çYçÓlçí çÆMçJçç®ççÇ Hçb®çcçáKçí Dççnílç. çÆMçJç箳çç nì³ççíiççÇ ªHççlç }kçáÀ}çÇéçj Dççnílç. mççcççv³ç pçvç ³çç mçHlç mçcçáêç}ç pç} mJçªHç mçcçpçlççlç Hçjblçá lçí Kçjí vççnçÇ. DçççÆCç içÓ{ jnm³ç Dçblç:kçÀjCççlç mHçáÀjlçí. ÞççÇHçço cnCçç}í ``S cçá}ç. çqmLççÆlç DçççÆCç }³ç ³ççlççÇ} cçnmHçbovç çÆMçJç箳çç Dççvçbo lççb[Jççvçí mçáJ³çJççqmLçlç ®çç}lççlç ³ççcçáUí çÆMçJçç}ç vçìjçpç Dçmçí cnCçlççlç. lççÇ #çí$çí Hçá{çÇ} ÒçcççCçí Dççnílç. DçMçç DçJçmLçílç lççí lççÇvç çÆoJçmç nçílçç. yç´ïççÆMç}ç vçiçjçlççÇ} ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç yççÆnCççÇ®³çç ``JççmçJççÇ'' ³çç vççJçç®çí ní içÓ{ jnm³ç Dççní.'' cçÉl³çá }çíkçÀçlç pççÇJçç}ç pçvcç-cçjCç Dçmçlçí. HçájçCççlç çÆJçøç³ççb®³çç kçÀuHçvçç çEkçÀJçç Dçmçl³ç Dçmçí kçÀçnçÇ vçmçlçí. Dçvçá<þçvç kçÀjCççN³çç mççOçkçÀçmç l³ççlççÇ} Dçblçj DçLç&. mçÓ³ç& kçÀçblççÇcçáUí MççíYçç³çcççvç nçíCççN³çç oíJçlççbvçç JçmçÓ Dçmçí cnCçlççlç. DççkçÀçMç ªHççlç DçmçCççjç lççí çÆ®çobyçj (çÆ®çÊç Dçbyçj † çÆ®çobyçj) Dççní. cççvçíHççmçÓvç vçç[çÇ ªHççlç cççvçí®³çç Kçç}çÇ Hç³ç¥lç J³ççHlç DçmçCççN³çç vçç[³ççbvçç ©êpçìç Dçmçí cnCçlççlç. Jçmçblç $ç+lçá p³çç ÒçcççCçí mçÉ<ìçÇlççÇ} HçÓÀ} HçÀU箳çç GlHççÆÊçmçç"çÇ kçÀçjCççÇYçÓlç nçílççí lçmçí®ç m$ççÇ mçá×ç çÆMçMç᮳çç pçvcççmç kçÀçjCççÇYçÓlç nçílçí. ³çç®ççÇ DçivççÇ DçççÆo oíJçlçç Dççní. çÆMçJçç®ççÇ cçÓlçça HçÓpçímçç"çÇ kçÀçí"í®ç vçmçlçí. DççHçu³çç MçjçÇjçlç DçmçCççjç cçWoá l³çç}ç %ççvç çÆcçUçÆJçC³çç mçç"çÇ mçnkçÀç³ç& kçÀjCççjç ©ê Dççní. çÆmççÆ× ÒççHlç Pççu³ççvçblçj çÆvçcç&} cçvçªHççlç DçmçCççjçÇ çÆvçcç&}lçç cnCçpçí®ç ``mHçÀçÆìkçÀ çE}iç'' Dççní. Hçb®ç kçÀcçXçÆê³çí DçççÆCç cçvç çÆcçUÓvç SkçÀboj DçkçÀjç ©ê Dççnílç. YçÓlçkçÀçjkçÀçvçç ®çbêmçÓ³çç&lç mçÓ³ç& Hçjcççlc³çç®çí ÒççÆlçkçÀ DçççÆCç ®çbê cçvçç®çí ÒççÆlçkçÀ Jççìlçí. mçáHçÀ}çcçd kçÀjlçí. ®çbêçEyçyççcçO³çí kçÀ}í®çç ÒçJçíMç Pççu³ççJçj l³ççlç®ç çÆlç®çç }³ç nçílççí.Pçç}çÇ. 1) yçÉnlçdçÆMç}ç vçiçjçlççÇ} vçiçjíéçj 2) ÞççÇMçÌu³ççJçjçÇ} cççÆuuçkçÀçpçá&vç 3) êç#ççjçcçcçd ³çíLççÇ} YççÇcçíéçj 4) #ççÇjç jçcç ³çíLççÇ} jçcç çE}içíéçj 5) DçcçjçJçlççÇ ³çíLççÇ} Dçcçj çE}içíéçj 6) kçÀçíìçÇHçÀ}çÇ #çí$ççlççÇ} kçÀçíìçÇ HçÀ}íéçj 7) HççÇçÆ"kçÀçHçájcç ³çíLççÇ} kçáÀkçwkçáÀìíéçj 8) cçnçvçboçÇ ³çíLççÇ} cçnçvçboçÇéçj 9) kçÀçUíéçj ³çíLççÇ} kçÀçUíéçj 10) kçÀç}nmlççÇ ³çíLççÇ} kçÀç}nmlçíéçj 11) çÆ$çHçájçblçkçÀ ³çíLççÇ} çÆ$çHçájçblçkçíÀéçj. çÆ$çiçáCççb®çí Yçmcç kçÀªvç Içílç}í}í ªHç®ç çÆ$çHçájçblçkçÀ ªHç Dççní. çÆMçJççE}iç Dççlc³ççlç lçíJçCççjí p³ççílççÇmJçªHç Dççní. Hçb®ç %ççvçWçÆê³çí. Dçç" çÆoMççbvçç p³çç Dç<ìcçÓlçça Dççnílç l³çç çÆ®çoçkçÀçMç mJçªHç®ç Dççnílç. HççlççU }çíkçÀçlç mçÓ³ç& kçÀçblççÇcçáUí kçÀçblççÇJççvç çÆomçCççN³çç }çíkçÀçbvçç JçÉ<Cç Dçmçí cnCçlççlç. çÆ®çÊç cnCçpçí cçvç DçççÆCç Dçbyçj cnCçpçí DççkçÀçMç. lççí Oçcç&mJçªHç . çÆMçJç cççÆncçç . %ççvçvçí$ç nç®ç çÆMçJçç®çç çÆlçmçjç vçí$ç Dççní. p³çç ÒçkçÀçjí cçç³çç Hçjcçíéçj lçípç IçíTvç cçvççíªHç ®çbêçlç Hçmçjlçí. lçácnçÇ Hçnçlç Dçmç}íu³çç ³çç çÆJçMçç} çÆJçéççlç jçíomççÇ ªHççlç ©êmJçªHç®ç Dççní.DççbOç´ ÒçoíMççlççÇ} DçkçÀjç çÆMçJç#çí$çí DçççÆCç l³ççb®çí mJçªHç çÆMçJç nç SkçÀçoMç ©ê mJçªHç Dççní. nçÇ JçÉøçYç jçmç vçboçÇéçjç®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní. mçvççlçvç Oçcçç&lç mççbçÆiçlçu³çç ÒçcççCçí DççHç}í pççÇJçvç J³çlççÇlç kçÀªvç mçbmççj lçªvç pçç. ³çç Dç<ì oíJçlççbvçç Dç<ìJçmçá Dçmçí vççbJç Dççní. ³çç Dç<ì iççí}kçÀçb®³çç cçO³çí Dçmç}íu³çç Jçç³çá mkçÀboç}ç mçHlç mçcçáê Dçmçí vççbJç Dççní. çÆMçJçÒçYçá çÆYç#ççìvç kçÀªvç pççÇJçç®ççÇ HççHç kçÀcçx çÆnjçJçÓvç vçílççlç. l³ççlç}ç mççcççv³ç DçLç& JçíiçUç Dçmçlççí DçççÆCç içÓ{ jnm³ççlcçkçÀ DçLç& nç JçíiçUç®ç Dçmçlççí. çÆMçJçç®çí Gcççcçníéçj ªHç çÆvçl³ç ÒçmçVçªHç Dççní. DçcççJççm³çç nçÇ cçç³çí®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní. ³çç}ç®ç SkçÀçoMç ©ê Dçmçí cnCçlççlç. DççbOç´ ÒçoíMççlç DçkçÀjç çÆMçJç#çí$çí Dççnílç.

³ççíiççqmLççÆlç cçáUí GodYçJç}íu³çç kçÀçcçJççmçvçí cçáUí m$ççÇ. Hçá©øç Yçío vççMç Pççu³ççJçj SkçÀlJç çqmLççÆlçmç ÒççHlç nçíCçí DçççÆCç ³çç®çí mJçªHç cnCçpçí®ç DçOç&vççjçÇvçìíéçj. Dçmçí Jçío mççbiçlççlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``cççP³çç DççpççíU®³çç Içj箳çç DçbiçCççlç SkçÀ cççí"í mçbmLççvç nçíCççj Dççní Dçmçí DçvçíkçÀ JçíUç cççÇ mççbiçlç Dçç}çí Dççní. çÆMçJçHçÓpçç jnm³ç Dçvçá<þçvç kçíÀu³ççvçí çEkçÀJçç içá©kçÀìç#ç Dçmçí} lçj®ç mçcçpçlçí. Dç³ççíi³ç J³çÊçÀçÇ}ç cççPçí oMç&vç cçÉiçpçUçmççjKçí Jççìí}. l³ççb®³ççJçj cççÇ DçcçÉlçJçÉ<ìçÇ kçÀjçÇvç. çE}iç cnCçpçí mLçÓ} MçjçÇjçlç Dççlç }HçÓvç Dçmç}í}í çE}iç MçjçÇj.'' ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ . cçábi³çç pçMçç DçiççÆCçlç mçbK³çílç Dçmçlççlç lçmçí®ç cççPçí YçÊçÀ }#ççvçá}#ç Dççnílç.Dççní. kçÀçí"Óvç kçíbÀJnç kçÀMçç ÒçkçÀçjí ³çíCççj lçí cççÇ®ç "jçÆJçlççí. ní p³ççílççÇ mJçªHççlç çÆJç}mçlç Dçmçlçí. YççÌçÆlçkçÀ HççÇçÆ"kçÀçHçájcç cçOççÇ} kçáÀkçwkçáÀìíéçj cçbçÆojçlççÇ} Dç®ç&kçÀmJççcççÇ ÒçcçoiçCççb®çí DçbMç ªHççvçí pçvcçç}ç Dçç}í nçílçí. lççí çÆkçÀlççÇnçÇ oÓj Dçmç}ç lçjçÇ mJçCç& çÆHççÆ"kçÀçHçájçlç®ç Jççmç kçÀjlççí. cççPçç Dçvçáiç´n pçí ³ççíi³ç çÆMç<³ç Dççnílç l³ççbvçç®ç nçíF&}. ³ççíiççY³ççmç kçÀjCççjí DçççÆCç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjCççjí YçÊçÀ l³çç l³çç YçÓlç Òçílççbvçç jçíKçÓvç "íJçlççlç. l³çç}ç DçççÆCç ÞççÇHçço ÒçYçbÓvçç pççí çÆvçjblçj Yçpçlççí çEkçÀJçç mcçjCç kçÀjlççí lççí %ççvççÇ YçÊçÀ ÞççÇHççoçbvçç pççCçÓ MçkçÀlççí. ní mçJç& Dç[LçUí oÓj kçÀªvç pçí YçÊçÀ ÞççÇHçço ÒçYçÓbvçç ³çíTvç Yçíìlççlç lçí Oçv³ç nçílç. YççÌçÆlçkçÀ ªHççlççÇ} çÆHç"çHçÓj pçmçí Dççní lçmçí®ç p³ççílççÇcç&³ç mJçªHç Dçmç}í}í mJçCç&çÆHç"çHçÓj SkçÀ Dççní. çÆHçMçç®®ççoçÇ cçnçiçCç DçvçíkçÀ Dçmçlççlç. HççÇçÆ"kçÀçHçÓj ³çíLçí JççmlçJ³ç kçíÀu³ççJçj ÞççÇHççoçb®³çç mçbmLççvçç®çí oMç&vç mçJçç¥vççÇ kçíÀ}í®ç HçççÆnpçí. DçMçç YçÊçÀç}ç ÞççÇHçço ÒçYçÓ Dçl³çblç mçá}Yç-Òçç³ç Dçmçlççlç. kçÀçíCç. cççPçç mçbkçÀuHç DçcççíIç Dççní. çÆkçÀlççÇpçCç. YçÓlç-Òçílç. oçívç YçáJç³ççlççÇ} HçíìCççjçÇ p³ççílççÇ cnCçpçí®ç }ç} ®çbêkçÀUç. ³ççíiççÇiçCç cççP³çç mçbmLççbvçç®çí Oçcç&Hçç}vç ³ççíi³çjçÇlççÇvçí kçÀjlççÇ}.

nç %ççvçvçí$ç çÆJçkçÀçÆmçlç Pçç}ç cnCçpçí kçÀçcçmJçªHç cçovçç®çí onvç kçÀjlçç ³çílçí. %ççvçç®ççÇ Mçá×çÇ ®ççj ÒçkçÀçjí nçílç 1) DçççÆoYççÌçÆlçkçÀ 2) DçççÆooÌçÆJçkçÀ 3) DçO³çççqlcçkçÀ DçççÆCç 4) cççvççÆmçkçÀ ³ççb®çí mçbkçíÀlç ªHç cnCçÓvç çÆMçJçç®çí YçÊçÀ ®ççj çÆJçYçÓlççÇ jíøçç kçÀHççUçJçj }çJçlççlç. ³çç jçMççÇ®³çç Dçiççíoj JçÉøçYç jçMççÇ Dçmçlçí. ³çç®çí ÒççÆlçkçÀ cnCçÓvç Hçjcçíéçj [cç© OççjCç kçÀjlççí.~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -24 DçOç&vççjçÇ vçìíéçj . lçmçí®ç ÞççÇ çÆJç<CçbÓ®çí mçáoMç&vç ®ç¬çÀ cçáK³ç Dçç³çáOç Dççní. lçí®ç vçboçÇéçj ªHççlç DçJçlççÆjlç Pçç}í. nç DçblçjçLç&®ç çÆ$çMçÓ} mçÓçÆ®çlç kçÀjlççí. cçb$ç Hçáj½çjCç kçíÀu³ççcçáUí ³ççíi³çç}ç Dççvçbo ÒççHlç nçílççí. vçço. ³çç cçnççÆmççÆ×bvçç JçMç kçÀªvç l³ççb®çç GHç³ççíiç }çíkçÀkçÀu³ççCççmçç"çÇ kçÀjCççN³çç çÆMçJçç®çí F&MJçj Dçmçí mçá×ç SkçÀ çÆoJ³ç vççbJç Dççní. PçbkçÀçj nç DççkçÀçMç içÓCç Dççní. ³çç çÆ$çiçáCççb®çí SkçÀlJç cnCçpçí Kçjç çÆ$çiçáCççlççÇlç çÆMçJçYçiçJççvç Dççnílç. çÆMçJç箳çç Dçvçáiç´nçcçáUí ©çqkçwcçCççÇ®³çç HççíìçÇ cçvcçLç nç ÒçÐçácvç vççJççvçí pçvcççmç Dçç}ç. nç JçÉøçYç®ç vçboçÇéçj Dççní. Gcççcçníéçj箳çç DçOç&vççjçÇ vçìíéçj ªHçç®ççÇ jçMççÇ çÆcçLçávç nçílççÇ. ``cçnçjçpç. nç çÆ$çMçÓ}ç®çç Dçblçj DçLç& Dççní. lççÇ pççiçÉlç Pçç}çÇ Dçmçlçç Dç<ìçÆmççÆ× ÒççHlç nçílççlç. jpç DçççÆCç lçcç ³çç çÆ$çiçáCççb®ççÇ nçÇ lççÇvç ìçíkçíÀ çÆvçoMç&kçÀ Dççnílç. F[ç. Hçjblçá çÆMçJç箳çç kç=ÀHçívçí®ç lççí çÆvçjçkçÀçj ªHç IçíTvç G®®ç Òçkç=ÀlççÇ Dçmç}íu³çç çÆoJ³ç oçbHçl³ç Oçcçç&®çí Hçç}vç kçÀjCççN³çç oçbHçl³ççmç Hçá$ç ªHççvçí ÒççHlç Pçç}ç. HçÓJç& kçÀçUçlç çÆMç}çoá[ vççJçç®çí SkçÀ cçnøçça Kç[îçç®çç Dççnçj kçÀªvç çÆvçJçç&n kçÀjçÇlç Dçmçlç. nç MçyoiçáCçç®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní.çÆJçJçjCç cççÇ (MçbkçÀjYçfçvçí) ÞççÇ Oçcç&içáHlççbvçç ÒçMvç çÆJç®ççj}ç. ³çç Dççvçbo箳çç vççoçlç lççí vçÉl³ç kçÀjlççí. çEHçiçUç DçççÆCç mçáøçácCçç ³çç lççÇvç vçç[îçç yç´ïç%ççvçç®ççÇ kçíbÀêí Dççnílç ³çç}ç®ç vçç[çR®çç çÆ$çJçíCççÇ mçbiçcç Dçmçí cnCçlççlç. l³ççb®ççÇ HçÓCç&lçç kçÀjCçí Oçcç& çÆJççÆnlç Dçmçlçí. cççvçJç箳çç MçjçÇjçlç kçÀbá[çÆ}vççÇ MççÆÊçÀ nçÇ mçHç祮³çç DççkçÀçjçlç mçáHlç DçJçmLçílç Dçmçlçí. Oçcç&yç× Dçmç}íu³çç kçÀçcçvçç kçÀçíCçl³ççnçÇ Dçmçu³çç lçjçÇ GVçlç Òçkç=ÀlççÇ®³çç Dçmçlççlç. oçívç YçÓJç³ççb®³çç cçO³ç çEyçoÓJçj Dçç%çç®ç¬çÀ Dçmçlçí. nçÇ OççjCç kçÀjC³ççcççiççÇ} Dçblçiç&lç DçLç& kçÀç³ç ³çç®çç Kçá}çmçç kçÀjçJçç. YçiçJççvç çÆMçJççvçí JçíiçJçíiçUçÇ DççYçÓøçCçí DçççÆCç Mçm$çí OççjCç kçíÀ}çÇ Dççnílç. éççmçç®çí ®ç}vçJç}vç çEHçiç}ç vçç[çÇ Üçjç nçíTvç kçÀHççU箳çç cçO³ç YççiççlçÓvç lççí çÆMçjmLççvçç Hç³ç¥lç pççTvç Hççínçí®çlççí. mçlJç. çÆMçJçç®çí oámçjí DççYçÓøçCç cnCçpçí vççiç Dççní. SkçÀ çÆoJ³ç DççÌøçOççÇ çÆMç}çpççÇlç vççbJçç®ççÇ Dçmçlçí. çÆvçcvç pççlççÇ®³çç kçÀçcçªHççÇ cçovçç}ç çÆMçJççvçí oiOç kçíÀ}í nçílçí. nç®ç Hçjcçíéçjç®çç çÆlçmçjç vçí$ç Dçmçí cnCçlççlç. ÞççÇkç=À<Cçç®çç pçvcç jçíçÆnCççÇ vç#ç$ççlç DçççÆCç JçÉøçYç jçMççÇlç Pçç}ç. %ççvç箳çç çqmLççÆlç®çç Hççb{jç jbiç Dçmçlççí. DççHçCç cçb$çpçHç kçíÀ}ç Dçmçlçç çEkçÀJçç cçb$ç SíkçÀ}ç Dçmçlçç lççí [cç©®³çç DççJççpçç ÒçcççCçí DççHçu³çç kçÀçvççlç Içácçlççí. çÆMçJç箳çç çÆ$çMçÓ}ç}ç [cç© yççbOç}í}ç Dçmçlççí. Dçç}çí®çvçç (çEvçoç). ³ççíiçççÆivçcçáUí mçJç& Jççmçvççb®çí Yçmcç nçíTvç ³ççíi³çç}ç HçjcçMççblççÇ Òçoç³çkçÀ çÆvçJçç&Cç çqmLççÆlç®çç DçvçáYçJç ³çílççí. çÆMçJçÒçYçÓb®çç çÆvçJççmç mcçMççvççlç Dçmçlççí Dçmçí cnCçlççlç. lççÇ çÆlçvnçÇ ìçíkçíÀ çÆcçUÓvç SkçÀ®ç MçÓ}nmlçç ÒçcççCçí Dçmçlççlç. ÞççÇkç=À<Cççvçí GHçcçv³çá $ç+øççR®çí çÆMç<³çlJç HçlkçÀ©vç Dçl³çblç çÆvç<þívçí çÆMçJççíHççmçvçç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. lççÇ®ç çÆJçYçÓlççÇ nçí³ç. ³çç®ç ®ç¬çÀçÜçjí ³ççíiççÇ YçÓlç-YççÆJç<³ç ³çLççLç&HçCçí mçcçpçÓ MçkçÀlççlç. çÆMçJççb®çí pçvcçvç#ç$ç Dççêç& nçílçí. çÆ$çMçÓ} ní YçiçJççvç MçbkçÀjçb®çí cçáK³ç Dçç³çáOç Dççní. l³ççcçáUí Dççvçbo ÒçççÆHlç nçílçí. içCçHçlççÇ oíJçç®çí HççMççbkçáÀMç ní cçáK³ç Dçç³çáOç Dççní.'' ³ççJçj Oçcç&içáHlç cnCçç}í. nç cçvcçLç JçÉøçYç jçMççÇlççÇ} kçÀçcç mLççvç Dççní. %ççvççÇ Hçá©øçç}ç DçlççÇçEê³ç oÉ<ìçÇ Dçmçu³ççcçáUí l³çç®çí %ççvçkçíbÀê çÆJçkçÀçÆmçlç Dçmçlçí. lçí®ç mçJç& %ççvçç®çí kçÀbíê Dçmçlçí. vçboçÇ nç Oçcçç&®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní. ³çç DççÌøçOççÇ®³çç mçíJçvççvçí çÆvçl³ç ³ççÌJçvç ÒççHlç nçílçí. . çÆ$çMçÓ}ç}ç Jçj®³çç yççpçÓmç lççÇvç ìçíkçíÀ Dçmçlççlç nçÇ DççÆivçpJçç}í®³çç ªHççlç Dçmçlççlç. Dçmçí cnCçlççlç. DççkçÀçMççlç Mçyo ÒçkçÀbHççvçí çÆJç®ç}vç kçÀjlççí. Jççmçvçç ³ççb®³ççJçj çÆvç³çb$çCç "íJçC³çç®ççÇ MççÆÊçÀ Dççu³ççJçj Mçá× %ççvç ÒççHlç nçílçí. ``Dçjí MçbkçÀjYçfç.

'' MçvççÇÒçoçíøç mçcç³ççÇ F&éçj DççjçOçvçí®çí HçÀU cnCçpçí MççÆvçiç´n oçíøçç®çí çÆvçJççjCç cçnççÆMçJçjç$ç cçbiçUJççjçÇ Dççu³ççmç lççÇ Dçl³çblç HçáC³çkçÀçjkçÀ Dçmçlçí. [çJ³çç Yççiççlç ÒçJççnCççjçÇ éççmçªHççÇ MççÆÊçÀ F[ç vçç[çÇ vççJççvçí DççíUKç}çÇ pççlçí. pççÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ HççÆjçqmLçlççÇlç JçíiçUçÇ kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ. kçÀç}mçbnçj cçÓlçça cnCçpçí Oçvçá<³ç yççCç OççjCç kçíÀ}íu³çç Giç´cçÓçÆlç& Dçmç}íu³çç ©êç®çí®ç cçv³çáoíJçlçç ªHç Dçmçí JçíoçbvççÇ JçCç&vç kçíÀ}í Dççní. [çJ³çç yççpçÓvçí éççmç Içílçu³ççmç çÆMçlç}lçç çÆcçUlçí cnCçÓvç çÆlç}ç ®çbêvçç[çÇ Dçmçí cnCçlççlç. MçvççÇ nçÇ kçÀcç& kçÀçjkçÀ oíJçlçç Dççní. cçnçYççjlçç®çí ³çá× ³çç mççjKççÇ mçbkçÀìí iç´n içlççÇvçí®ç ³çílççlç. ³çç ®çbêmçÓ³çç&®³çç içlççÇcçáUí®ç HççÌçÆCç&cçç DçççÆCç DçcççJççm³çç ³ççb®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ nçílçí. çÆMçJçç®çí kçÀç³ç& mçbnçjkçÀ Dççní Dçmçí DççHçCç cnCçlççí l³çç®çç iççÆYç&lç DçLç& pçáv³çç mçÉ<ìçÇ®çç Dçblç nçíTvç vççÆJçvç mçÉ<ìçÇ®ççÇ çÆvççÆcç&lççÇ Dçmçç Dççní. ní çÆoJ³ç ªHç DççkçÀçMççlççÇ} Dççêç& vç#ç$ççlç çÆomçí}. l³ççbvçç JçMç kçÀªvç. cçb$ç çÆJçÐçççÆmç× nçíC³ççmçç"çÇ ³çç çÆJçÐçí®çç DççÆOçHçlççÇ Dçmç}íu³çç F&Mççvç©êç®çç Dçvçáiç´n DçmçCçí DççJçM³çkçÀ Dçmçlçí. MçvççÇ ³çç mççjK³çç iç´nçb®çç mçb®ççj Pççu³ççmç çÆJçéçJ³ççHççÇ ³çá×. ³ççíiççÇ Hçá©øç DççHçu³çç JçÌçÆMç<ìîçHçÓCç& mççOçvçívçí kçÀç}®ç¬çÀçlççÇ} mçcçmlç çÆmççÆ× ÒççHlç kçÀªvç Içílççí. kçÀçU Hçá©øç箳çç MçjçÇjçlççÇ} jçMççÇ®ç¬çÀçlç cçíøç jçMççÇ HççmçÓvç lçáUç jçMççÇHç³ç¥lç G<Cçlçç oíCççjí mçnç cççÆnvçí mçÓ³ç&vçç[çÇ Dçmçí iç´çÆnlç Içju³ççmç DççÆéçvç cççmççHççmçÓvç HçÀçuiçávç cççmççHç³ç¥lç®çí mçnç cççÆnvçí MççÇlç DçLçç&lç kçÀcççÇ G<Cç Dçmçu³ççvçí ®çbêvçç[çÇ Dçmçí mçcçpç}í pççlççlç. cççlçç-çÆHçlçç ªHççvçí mçbyççíçÆOç}í pççCççjí DçOç&vççjçÇéçj®ç ³çç Dçvçblç mçÉçÆ<쮳çç ®ç}vçJç}vççmç kçÀçjCççÇYçÓlç nçílç Dçmçlççlç. DççHçu³çç lççy³ççlç "íJçCççjí çÆMçJçYçiçJççvç®ç Dççnílç.'' iç´n mçb®ççjç®çç ÒçYççJç Oçcç&içáHlç Hçá{í cnCçç}í ``³çç cçÉiçJ³ççOç ©êç®çí ªHç vç#ç$ç cçb[UçlççÇ} çÆcçLçávç DçççÆCç kçÀkç&À jçMççÇ®³çç cçO³çí Dçç[Jçí çÆomçí}. vçblçj cçç$ç l³çç®çç mçbnçj DççÆvçJçç³ç&®ç Dçmçlççí. oíJççoçvçJçç®çí ³çá×. ³çç MçáYç çÆovççÇ çÆMçJçç®ç&vç kçÀªvç MçvççÇoíJççmç çÆÒç³ç Dçmç}í}í lççÇU oçvç kçÀjçJçí. MçÊçÀçÇmç HçÓCç&HçCçí DççHçu³çç lççy³ççlç "íJçC³çç®çí ÒççÆlçkçÀ cnCçÓvç Hçjcçíéçj ®çcç& DçbiççÇ OççjCç kçÀjlççlç cnCçÓvç l³ççbvçç J³ççIç´®çcçç¥yçjOççjçÇ Dçmçí cnCçlççlç. jç$ç vçmçí} lçj çÆoJçmç Jç çÆoJçmç vçmçí} lçj jç$ç DçmçÓ®ç MçkçÀlç vççnçÇ. HççÌçÆCç&cçç-DçcççJççm³çç ³çç SkçÀçvçblçj SkçÀ çÆJççÆMç<ì kçÀç}çJçOççÇvçblçj ¢<³çcççvç nçílç Dçmçlççlç. ³çç kçÀç}®ç¬çÀç}ç®ç DçOç&vççjçÇéçj. mçJç& ÒçkçÀçj®³çç DçMçáYç . Òçl³çíkçÀ cççÆnv³ççlççÇ} DçcççJççm³çí®³çç HçÓJçça ³çíCççN³çç ®çlçáo&MççÇ}ç ``cççmç çÆMçJçjççÆ$ç'' Dçmçí cnCçlççlç. Òç}³ç.'' lçWJnç Oçcç&içáHlç cnCçç}í ``©ê HçUl³çç nçÆjCçç®ççÇ çÆMçkçÀçj kçÀjçÇlç Dçmç}íu³çç ªHççlç ``cçÉiçJ³ççOç ©ê'' ³çç vççJççvçí oMç&vç oílççÇ}. Dçjí MçbkçÀjYçfç ! ÒççCçç³ççcç kçÀjlççvçç GpçJ³çç vççkçÀHçá[çÇvçí éççmç Içílçu³ççmç G<Cçlçç Jçç{lçí cnCçÓvç çÆlç}ç mçÓ³ç&vçç[çÇ cnCçlççlç. MçvççÇÒçoçíøç mçcç³ççÇ çÆMçJçç®ççÇ DççjçOçvçç. jç$ç-çÆoJçmç. MçvççÇJççjçÇ Òçoçíøç mçcç³ççÇ çÆMçJççjçOçvçç kçíÀu³ççmç mçcçmlç kçÀcç& oçíøçjçÆnlç nçíTvç DççHçCççmç mçáKç MççblççÇ }çYçlçí. MççÆvçJççjçÇ $ç³ççíoMççÇ Dççu³ççmç l³çç}ç MçvççÇÒçoçíøç cnCçlççlç. l³çç}ç YçÓlç. JççIç nç MççÆÊçÀ oíJççÇ®çí Jççnvç Dççní. Mçá× yç´ïç%ççvç çÆvçjblçj ÒçJçççÆnlç kçÀjCççjçÇ Òç%çç DçcçÉlçlJç çÆmç× Dçmç}íu³çç çÆMçJç箳çç pçìílçÓvç JççnCççN³çç }çíkçÀHççJçvççÇ içbiçí®çí ÒççÆlçkçÀ Dççní. ³çç çÆJçøç³ççÇ mççÆJçmlçj cçççÆnlççÇ mççbiççJççÇ nçÇ ÒççLç&vçç. YççÆJç<³ç DçççÆCç Jçlç&cççvç ³çç çÆlçvnçÇ kçÀç}ç®çí %ççvç ³ççíiçMççÆÊçÀcçáUí ÒççHlç nçílçí. GpçJ³çç Yççiççlç ÒçJççnCççjçÇ éççmçªHç MççÆÊçÀ®ççÇ çEHçiçUç vçç[çÇ Dçmçlçí. çÆMçJç MçvççÇ®ççÇ DçççÆooíJçlçç Dçmçu³ççvçí lççÇU箳çç lçí}çvçí Hçjcçíéçjç®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ Dçmçlçç MçvççÇoíJç箳çç yççOçíHççmçÓvç çÆvçJçÉÊççÇ nçílçí. DçLçJç&JçíoçlççÇ} mçcçmlç Dçm$ç-Mçm$ç. mçÉ<ìçÇlççÇ} yço} DççÆlçmçnpçHçCçí nçílç Dçmçlççvçç vçÓlçvç mçÉ<ìçR®çç DççÆJçYçç&Jç nçíTvç lççÇ Lççí[îççkçÀçU Hç³ç¥lç l³çç çqmLçlççÇlç Dçmçlçí.'' Oçcç&içáHlç DççHç}í JçÊçÀJ³ç ®çç}Ó "íçÆJçlç cnCçç}í ``cççIç cççmççlççÇ} DçcççJççm³çí®³çç Dçiççíoj ³çíCççN³çç ®çlçáo&MççÇ}ç ``cçnççÆMçJçjç$ççÇ'' Dçmçí cnCçlççlç. ³çç vç#ç$ç cçb[U箳çç pçJçU jçnè.Yç³çbkçÀj DçMçç lççbçÆ$çkçÀ çÆmççÆ× DçççÆCç MççÆÊçÀ JççIççÒçcççCçí ÒçcççokçÀçjçÇ Dçmçlççlç. Dçmçç mçbJçço ®çç}Ó Dçmçlççvçç®ç cççÇ cnCçç}çí ``DççHçCç çÆMçJç-HççJç&lççÇ DçççÆCç Dççêç& vç#ç$çç®çç IççÆvç<ì mçbyçbOç Dçmçu³çç®çí mççbçÆiçlç}í nçílçí. kçíÀlçÓ. DçMççÇ pççí[çÇ mçcçpççJçí. ³çç ÒçcççCçí çÆvçl³ç ÒçmçVçlçlJççcçáUí çÆcçUCççjç cçnçÒçMççblç Dççvçbo Dçç¼çocç³ççÇ çqmLçlççÇ®çí ÒççÆlçkçÀ ®çbêkçÀçíj Dççní. çÆMçJç nçÇ mçbnçjkçÀ oíJçlçç Dççní.

kçÀcçç&®³çç cçnçHççHççb®çí Yçmcç kçÀªvç, Mçá×, vçÓlçvç, çÆoJ³ç, lçípççícç³ç MçáYç mHçbovççvçí cççvçJçç®çí cçvç, yçáçÆ×, DçnbkçÀçj,
çÆ®çÊç ³ççb®ççÇ DççlcçMçáçÆ× kçÀªvç vçJççÇvç pçvcç ÒççHlç kçÀªvç oílçí.
DçMçç ÒçkçÀçj®³çç Dç®ç&vçívçí MçvççÇoíJç Mççblç nçílççlç. MçvççÇJççjçÇ jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ, l³çç pççÇJçç®çí mççjí oá<kçÀcç&, oçíøççb®ççÇ
DççÆOç<þçvç oíJçlçç cçnçkçÀç}çÇcçO³çí çÆJç}çÇvç nçílççlç. oámçN³çç çÆoJçMççÇ cnCçpçí jçÆJçJççjçÇ mçÓ³ççxo³ç箳çç mçcç³ççÇ mççÆJç$ç
cçb[UçlççÇ} cçO³çJçlçça Dçmç}íu³çç l³çç cçnçMççÆÊçÀ®çç mççOçkçÀçmç Dçvçáiç´n ÒççHlç nçílççí. ³çç®ç JçíUçÇ l³ç箳çç vçÓlçvç
pççÇJçvçç®ççÇ mçájJççlç nçílçí. l³ç箳çç DçMçáYç kçÀcçç&®³çç HççHçç®çí içç"çí[í Hçjcçíéçj箳çç ³ççíiççivççÇlç pççU}í pççlçí.
Hçb®çYçÓlççlcçkçÀ çÆMçJçmJçªHç
çÆMçJçMçbkçÀj ní Hçb®çYçÓlççlcçkçÀ oíJçççÆOçoíJç Dççnílç. DççHçu³çç MçjçÇjçlççÇ} ``cçÓ}çOççj'' kçíbÀêçlç HçÉçqLJç lçlJç Dçmçlçí.
³çç®çí®ç ÒççÆlçkçÀ cnCçÓvç mççOçkçÀçkçÀ[Óvç HçççÆLç&Jç çE}içç®ççÇ HçÓpçç kçíÀ}çÇ pççlçí. ``mJçççÆOç<þçvç ®ç¬çÀçlç'' pç}lçlJç Dçmçlçí.
³çç®çí ÒççÆlçkçÀ pç}çE}iç Dçmçlçí ``cççÆCçHçÓj'' ®ç¬çÀçlç DçivççÇlçlJç Dçmçlçí l³çç®çí ÒççÆlçkçÀ pJçç}çE}iç Dççní. ³çç}ç®ç
çÆnjC³çmlçbYç Dçmçí mçá×ç cnCçlççlç. kçÀb"mLççvççlç cnCçpçí çÆJçMçá×®ç¬çÀçlç Jçç³çálçlJç Dçmçlçí. l³çç®çí ÒççÆlçkçÀ Jçç³çáçE}iç
Dççní. Ëo³ççlççÇ} DççkçÀçMç mLççvççlç Dçmç}íu³çç çE}içç}ç ``çÆ®çobyçj çE}iç'' Dçmçí cnCçlççlç. ³çç Hçb®çYçÓlççlcçkçÀ
çE}içç®ççÇ DççjçOçvçç, oMç&vç, Dç®ç&vçç ní çÆJçøçíMçHçÀ}Òço Dçmçlççlç. DççkçÀçMççE}iç cnCççÆJçu³çç pççCççN³çç çÆ®çobyçj çE}içç}ç
DççkçÀçj®ç vçmçlççí. çÆ®çobyçj #çí$ççlç Hç[Ðç箳çç cççiçí }HçJçÓvç "íJç}í}í çÆ®çobyçj jnm³ç cnCçpçí Hç[oç G®ç}u³ççvçblçj
cçO³çí kçÀçnçR®ç vçmçlçí. Mçá× DççkçÀçMç cnCçpçí çÆMçJçç®çí DççlcççE}iç nçí³ç. Ëo³ç®ç çÆ®çlçdmLççvç Dçmçu³ççvçí Dççlc³çç®çí
çÆvçJççmçmLççvç DççkçÀçMç®ç Dçmçlçí. JççmlççÆJçkçÀ Hçnçlçç DççkçÀçMçç}ç DççkçÀçj®ç vçmçlççí. SkçÀçiç´ çÆ®çÊççvçí çÆvçpçlçlJçç®çí
O³ççvç kçÀjCççN³çç ³ççíi³ççvçç l³ççb®³çç Ëo³ççlç mçcçmlç mçÉ<ìçÇ, mçbHçÓCç& yç´ïççb[ç®çí, vç#ç$ççb®çí, lççN³ççb®çí JçiçÌjí oMç&vç nçílçí.
Hçjcçíéçj mçJç&J³ççHççÇ Dççní. lççí®ç Dç©Cçç®ç}íéçj箳çç ªHççlç, Dç©Cçç®ç}çlççÇ} HçJç&lç ªHççlç, SkçÀç cçnççÆmç×箳çç
ªHççlçnçÇ Dç©Cçç®ç}çlç Dççní. l³ççb®³çç kçíÀJçU oMç&vççvçí®ç HççHççb®çç #ç³ç nçílççí. lççí®ç Dç©Cçç®ç}íéçj®ç Dççpç
cççvçJççkç=ÀlççÇ cçO³çí çÆHççÆ"kçÀçHçájçlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç vççcçªHççvçí DçJçlççj IçíTvç mçcçmlç cççvçJç pççlççÇ®çí kçÀu³ççCç
kçÀjC³ç箳çç GÎíMççvçí mçO³çç kçáÀ©iç·çÇcçO³çí çÆoJ³ç lçípççvçí çÆJç}mçlç Dççní.
kçáÀ©iç·çÇ Dç©Cçç®ç} HçJç&lçç ÒçcççCçí Dççní. DçOç&vççjçÇéçj ªHççlç Dçmç}í}í Dç©Cçç®ç}íéçj ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç®ç
Dççnílç. p³çç ÒçcççCçí Dç©Cçç®ç}çlççÇ} HçJç&lç mçç#ççlç çÆMçJçmJçªHç Dççní lçmçí®ç kçáÀ©iç·çÇ mçá×ç mçç#ççlç ÞççÇHçço
ÞççÇJçuuçYççb®çí ªHç®ç Dççní. Dç©Cçç®ç}çlççÇ} çÆMçJççE}iççlç çÆMçJçMççÆÊçÀ Dçmçu³ççÒçcççCçí ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®³çç ªHççlç
mçá×ç çÆMçJç DçççÆCç MççÆÊçÀ çÆcçUÓvç Dççnílç. Dç©Cçç®ç}çlççÇ} cçnççÆmç×箳çç ªHççlççÇ} Hçjcçíéçjç®çí oMç&vç mççOçkçÀçbvçç
Dçl³çblç oá}&Yç Dçmçlçí. Hçjblçá ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç ³çç ªHççlççÇ} cçnççÆmç×ç®çí oMç&vç mççOçkçÀçbvçç Dçl³çblç mçá}Yç çÆjlççÇvçí
nçílçí.'' ní Oçcç&içáHlççb®çí JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç cççÇ cnCçç}çí ``cçnçjçpç ! cççÇ DççlççHç³ç¥lç ÞççÇHçço ÒçYçÓ ní ÞççÇ Hç¨ççJçlççÇ oíJççÇ
mçcçJçílç ÞççÇJçWkçÀìíMçç®çí mçb³çáÊçÀ mJçªHç Dççnílç Dçmçí SíkçÀ}í nçílçí. Hçjblçá lçácnçÇ lçí çÆMçJç MççÆÊçÀmJçªHç Dççnílç Dçmçí
mççbçÆiçlç}ílç. cç}ç ní mççjí kçÀçbnçÇ mHç<ì kçÀUlç vççnçÇ. IççíìçU³ççlç Hç[u³ççmççjKçí Jççìlçí. DççHçCç kç=ÀHçç kçÀªvç mHç<ì
kçÀªvç mççbiççJçí'' cççPçí yçç}íCçí SíkçÓÀvç Oçcç&içáHlç nmç}í DçççÆCç cnCçç}í, ``Dçjí yççyçç, ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí çÆoJ³ç lçlJç
mçHlç$ç+øççRvçç mçá×ç DçJçiçlç Pçç}í vççnçÇ. lçWJnç cççP³ççmççjK³çç mççcççv³ç Hççcçjç®ççÇ kçÀç³ç kçÀLçç ? lçjçÇHçCç cççP³çç
mççcçL³çç&vçámççj lçá}ç mçcçpççJçÓvç mççbiçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlççí. ÞççÇ JçWkçÀìíMç ÒçYçÓ kç=Àlç³çáiççHçmçÓvç Dççnílç. l³ççbvççÇ ÞççÇ
oMçjLç jçpçç}ç oMç&vç oíTvç mççbçÆiçlç}í nçílçí kçÀçÇ cççÇ ÞççÇjçcç®çbê ³çç vççbJççvçí lçáP³çç IçjçÇ pçvcç IçíF&vç.``kçÀçÌmçu³çç
lçvç³ç'' ÞççÇjçcç ³çç vççbJççvçí mçá×ç mJççcççR®ççÇ HçÓpçç kçÀçnçÇ }çíkçÀ kçÀjlççÇ}. kçÀçbnçÇ kçÀçUHç³ç¥lç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ
MççÆÊçÀmJçªHç cnCçpçí yçç}çÆ$çHçÓj mçábojçÇ ³çç mJçªHççlç mçá×ç YçÊçÀçbvççÇ DççjçOçvçç kçíÀ}çÇ. kçÀçbnçÇ mççOçkçÀçbvççÇ l³ççb®ççÇ
``mçáyç´ïçC³çcç'' ³çç mJçªHççlç mçá×ç Dç®ç&vçç kçíÀ}çÇ. ³ççvçblçj ÞççÇ jçcççvçápçç®çç³çç¥vççÇ JçÌ<CçJççbkçÀ[Óvç ``ÞççÇ cçnççÆJç<Cçá''
ªHççlç l³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçÆJç}çÇ. nçÇ mççjçÇ ªHçí Dçmç}í}í mçç#ççlç oÊçÒçYçÓ®ç Dççnílç. mççOçkçÀçbvççÇ kçÀçíCçl³ççnçÇ
ªHççlç Þç×çYççJççvçí l³ççbvçç mçço Iççlç}çÇ lçj lçí YçÊçÀç®çí j#çCç kçÀjC³ççmç OççJçÓvç ³çílççlç DçççÆCç YçÊçÀçb®çí j#çCç
kçÀjlççlç. mççOçkçÀçbvçç }çÇ}ç oMç&çÆJçCççjí cçç³çç vççìkçÀç®çí mçá$çOççj ÞççÇHçço ÒçYçÓ®ç Dççnílç. lçí®ç Dççpç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç

³çç vççcçªHççvçí YçÊçÀç®çí kçÀu³ççCç kçÀjçÇlç Dççnílç.
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç JççcçYççiççlç MççÆÊçÀmçb®ççj Dçmçlççí DçççÆCç GpçJ³çç Yççiççlç çÆMçJçmçb®ççj Dççlççí ³çç kçÀçjCççvçí lçí
çÆMçJçMççÆÊçÀmJçªHç Dççnílç. l³ççb®³çç Ëo³ççlç Hç¨ççJçlççÇ oíJççÇ®çç Jççmç Dçmçlççí. Ëo³ç ní o³çí®çí lçmçí®ç Dçvççnlç ®ç¬çÀç®çí
mLççvç Dççní. ³çíLçÓvç MççÆÊçÀ TOJç&®ç¬çÀçkçÀ[í l³çç®ç ÒçcççCçí DçOççí®ç¬çÀçkçÀ[í cnCçpçí cçá}çOççj ®ç¬çÀçkçÀ[í ÒçJçççÆnlç nçílçí.
³çç kçÀçjCççvçí®ç lçí DçpçÓvç SkçÀç çÆoJ³ç ®çÌlçv³çcç³ç MçjçÇjçvçí ÞççÇHç¨ççJçlççÇ DçççÆCç ÞççÇ JçWkçÀìíéçj mJççcççÇ ªHççlç Dççnílç.
ÞççÇHçço ÒçYçÓ JççCççÇ çÆnjC³çiçYçç&®çí mçá×ç mJçªHç Dççnílç. Hçjç, HçM³çblççÇ, cçO³çcçç DçççÆCç JçÌKçjçÇ mJçªHççÇ JççCççÇ oíJççÇ®çç
l³ççb®³çç çÆpçJníJçj Jççmç Dçmçlççí. JççCççÇcççlçí®çí çÆoJ³ç cççvçmç DçççÆCç çÆnjC³çiçYçç&®çí çÆoJ³ç cççvçmç ní DçÜÌlç çqmLçlççÇlç
Dçmçlçí.
JççmlççÆJçkçÀ Hçnçlçç çÆ®çobyçj jnm³ç cnCçpçí, lçí lççÇvç ÒçkçÀçj®çí ®çÌlçv³ç mJçªHç SkçÀç®ç JçíUçÇ OççjCç kçÀjlççlç. l³ççb®³çç
SkçÀç MççÆjjç}ç oámçN³çç MçjçÇjç®çç kçÀçíCçl³çççÆn ¢<ìçÇvçí HçççÆnu³ççmç mHçMç& vçmçlççí. lçí JççCççÇ, çÆnjC³çiçYçç&®çí ®çÌlçv³ç
MçjçÇj, çÆMçJç-HççJç&lççÇ®çí ®çÌlçv³ç MçjçÇj, Hç¨ççJçlççÇ JçWkçÀìíMçç®çí ®çÌlçv³ç MçjçÇj ³ççbvçç SkçíÀ®ç JçíUçÇ OççjCç kçÀªvç l³çç
mçiçU³ççb®çí DçlççÇlç ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç Dçmçí DççCçKççÇ SkçÀ çÆoJ³ç ®çÌlçv³ç MçjçÇj OççjCç kçÀjlççlç. ³çç®çí JçÌçÆMç<ìîç Dçmçí
kçÀçÇ SkçÀç MçjçÇjçMççÇ oámçN³çç MçjçÇjç®çç mHçMç& vçmçlççí nçÇ®ç ÒçYçá®ççÇ ³ççíiçcçç³çç, JçÌ<CççÆJçcçç³çç DçççÆCç ní®ç l³ççb®çí çÆ®çobyçj
jnm³ç. ÞççÇHççoçbvçç ÜÌlç, çÆJççÆMç<þçÜÌlç, DçÜÌlç DçççÆCç ³çç mçJç祮çí DçlççÇlç Dçmçí cnì}í lçjçÇ ³ççíi³ç®ç nçíF&}. kçÀçjCç
l³ççb®ççÇ ³ççíiçcçç³çç DçiççOç Dççní.''
~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~
DçO³çç³ç -25
©êç#ç cççÆncçç
çÆMçJççjçOçvçí®³çç Hç×lççÇ DçççÆCç l³ççb®çí HçÀU
Oçcç&içáHlççvçç cççÇ ÒçÍvç kçíÀ}ç ``cçnçjçpç çÆMçJççjçOçvçç kçÀMççÇ kçÀjçJççÇ ? l³ççlççÇ} çÆJççÆJçOç Hç×lççR®çç yççíOç kçÀªvç
cççP³ççJçj Dçvçáiç´n kçÀjçJçç'' ÞççÇ Oçcç&içáHlç cnCçç}í, ``ß vçcç: çÆMçJçç³ç'' ³çç çÆMçJçHçb®çç#çjçÇ cçb$çç®çí pçHççvçá<þçvç kçÀªvç
çÆMçJçç®ççÇ DççjçOçvçç kçÀjçJççÇ nçÇ HççÆn}çÇ Hç×lç, cçnçv³ççmçç®çí çÆJçOççvç nçÇ oámçjçÇ Hç×lç DçççÆCç ©êççÆYçøçíkçÀçvçí çÆMçJçç®ç&vç
kçÀjCçí nçÇ çÆlçmçjçÇ Hç×lç. Hçb®çç#çj cçb$ççlççÇ} Hçç®ç Dç#çjí nçÇ Hçb®ç cçnçYçÓlççb®ççÇ ÒççÆlçkçÀ Dççnílç. pççÇJç nç HçMçáÒçcççCçí
cçcçlçç, cççín DççoçR®³çç yçbOçvççlç HçÀmçu³ççcçáUí l³çç}ç HçMçÓ cnì}í içí}í Dççní. HçMçÓyçbOçç®çí çÆJçcççí®çvç kçÀjCççjç®ç
HçMçÓHçlççÇvççLç Dççní. çÆMçJçHçb®çç#çjçÇ cçb$çç®çí Mççm$ççlç Hçb®çkçÀçívççÇ vç#ç$ççmççjKçí JçCç&vç Dçç{Ulçí. ³çç Hçb®çkçÀçívççÇ cçb$ççlç
cççí#ç Òçoçvç kçÀjCççjí cçb$ç HççÆnu³çç Jçiçç&®çí, Yççíiç, Yççi³çççÆo oíCççjí oámçN³çç Jçiçç&lç mçcçççÆJç<ì nçílççlç. Hçb®ççíHç®ççjçlç
YçÓlçÊJçç®çí ®çbovç, pç}lçlJçç®çí vççjUç®çí HççCççÇ, DççÆivçlçlJçç®çí oçÇHççjçOçvç, Jçç³çálçlJçç®çí mçáiçbçÆOçlç OçÓHç, DçççÆCç
DççkçÀçMç lçlJçç®çí Içbìçvçço Dçmçí GHç®ççj ³çílççlç.
Hçb®çç#çjçlççÇ} Hçç®ç Dç#çjí l³ççb®³çç l³ççb®³çç lçlJççvçámççj mççOçvçç kçÀjCççN³çç mççOçkçÀçbvçç Hççb®ç jbiççvçí lçlJççb®çí oMç&vç
Iç[çÆJçlççlç.1) Hççb{N³çç MçáYç´ cççíl³çç mççjKçç Hççb{jç Hççojmç çEkçÀJçç ®ççboçÇ mççjKçç ®çkçÀ®ççÆkçÀlç ÒçkçÀçMç 2)
ÒçJççUçmççjKççÇ Dç©Cç kçÀçblççÇ 3) çÆHçJçU³çç nUoçÇ mççjKççÇ mççívçíjçÇ kçÀçblççÇ
4) çÆvçȳçç JçCçç&lç çÆvçU³çç
DççkçÀçMççmççjKççÇ çÆJçéçJ³ççHççÇ kçÀçblççÇ 5) Mçá× OçJç} kçÀçblççÇ. YçÓcçO³ççlç Hççb®ç jbiçç®ççÇ p³ççílç ÒçkçÀççÆMçlç nçíCçí ³çç}ç®ç
$ç+øççÇéçjçbvççÇ mçbO³ççíHççmçvç Dçmçí vççJç çÆo}í Dççní. ³çb$ç, Hçb®çlçlJç mççOçvçç, ³ççíiçmççOçvç DççlcçmçcçHç&Cç ní mçJç& ÒçOççvç
Dçmçí mççOçvççbMç Dççnílç. ³çç Hç×lççRvççÇ oínçlcç yçá×çÇ®çç vççMç nçílççí. pççÇJççb®çç oín®ç oíJçç}³ç DçççÆCç l³ççlç çÆJçjçpçcççvç
Dçmç}í}ç Dççlcçç®ç çÆMçJççlcçç Dçmçí lççoçlc³ç mççOçÓvç cççí#ç ÒçççÆHlç nçílçí. nçÇ çqmLççÆlç ÒççHlç nçíC³ççmçç"çÇ Hçb®çç#çjçÇ pçHç,
cçnçv³ççmç HçÓJç&kçÀ çÆMçJççjçOçvçç, ©êççÆYçøçíkçÀ ní mçnkçÀçjçÇ DçççÆCç kçÀu³ççCçÒço "jlççlç. çÆJç<Cçámçnm$çvççcç mlççí$ç ÞççÇ
çÆJç<Cçábvçç Dçl³çblç çÆÒç³ç Dççní. içCçíMçç}ç cççíokçÀ DççÆlççÆÒç³ç Dççnílç. mçÓ³çç&}ç mçÓ³ç&vçcçmkçÀçj çÆÒç³ç, ®çbêç}ç DçI³ç& çÆÒç³ç,
DçivççÇ}ç nJçvç çÆÒç³ç l³çç®ç ÒçcççCçí çÆMçJçç}ç DççÆYçøçíkçÀ çÆÒç³ç Dççní. DççÆYçøçíkçÀçcçáUí çÆMçJç mçblçá<ì nçílççlç. yç´ïç
kçÀuHççlççÇ} Òç}³ç箳çç JçíUçÇ, YççÆJç<³ççlççÇ} mçÉ<ìçÇ mçç"çÇ mçkçÀ} pççlççÇ®çí yççÇpç cnCçpçí mçcçmlç pççÇJç jçMççÇ, JçÉ#ç,
DççÌøçOççÇ JçvçmHçlççÇ ³ççb®çí yççÇpç SkçÀç HçÓCç& kçÀbáYççlç Yçj}í. l³ççlç DçcçÉlç mçJç& vçÐççb®çí pç}, mçcçáêç®çí pç} Içç}Óvç içç³ç$ççÇ
cçb$ççÜçjí DççHçu³çç ÒççCçMçÊçÀçÇ®çí l³ççlç DççJççnvç kçíÀ}í. ³çç kçáÀbYçç}ç®ç HçÓCç& kçáÀbYç Dçmçí cnCçlççlç. ³çç kçáÀbYççlççÇ}
DçcçÉlçç®çí®ç çEmç®çvç cçnøççavççÇ çÆvçjblçj HçÉLJççÇJçj kçíÀ}í. ³çç kçÀ}MççlççÇ} pç}ç®çç, DçcçÉlçç®çç DççÆYçøçíkçÀ ÒççcçáK³ççvçí
kçÌÀ}çmç HçJç&lççJçj Pçç}ç. ³ççkçÀçjCççvçí ní DçcçÉlç mLççvç ³çç vççJççvçí ÒççÆmç× Pçç}í. ÞççJçCç HççÌçÆCç&cçí®³çç çÆoJçMççÇ
DçcçjvççLç içánílç yçHçÀç&®çí çÆMçJççE}iç lç³ççj nçílçí. ³çç oÌJççÇ çÆMçJççE}içç®çí oMç&vç Içílçu³ççmç mçcçmlç HççHççHççmçÓvç çÆvçJçÉçÆÊç
nçílçí.
JççÆMç<þ DçççÆCç Dçiçml³ç cçávççR®çç pçvcç
pçWJnç HçÓCç& kçáÀbYççmç G}ìí kçíÀ}í lçbíJnç l³ç箳ççlçÓvç oçívç cçnçcçávççÇ DçJçlççÆjlç Pçç}í. ³çç HçÌkçÀçÇ HççÆn}í JççÆMç<þ cçávççÇ
DççHçu³çç MçáYç´ lçípççvçí lçUHçlç nçílçí oámçjí Dçiçml³ç cçávççÇ vççÇ}JçCçç&®çí DçmçÓvç l³ççb®ççÇ kçÀçblççÇ Dçl³çblç lçípççícç³ç nçílççÇ.
lçí çÆcç$ç JçªCççb®³çç DçbMçªHççvçí pçvcç}í.
HçÓCç& kçÀbáYççlççÇ} DçcçÉlççÇkçÀjCç kçíÀ}íu³çç pç}çvçí DçkçÀjç JçíUç SkçÀçoMç ©êççÆYçøçíkçÀ kçíÀu³ççmç SkçÀçoMççÇ®çí HçáC³çHçÀ}
``SkçÀçoMç ©êªHç'' ní çÆMçJççkçÀ[Óvç ÒççHlç nçílçí. SkçÀçoMç ©êç®çç DçççÆCç JçÌ<CçJç mçbÒçoç³ççlççÇ} SkçÀçoMççÇ Jç´lçç®çç
Dçmçç DçiçoçÇ pçJçU®çç mçbyçbOç Dççní. ³ççcçáUí çÆMçJç DçççÆCç kçíÀMçJç ní DççÆYçVç ªHç®ç Dççnílç. ``vçcçkçÀçvçí'' ©êççÆYçøçíkçÀ

kçíÀu³ççmç DçkçÀç} cçÉl³çá oçíøçç®çí njCç nçílçí. mççícç iç´nç®ççÇ DççÆOç<þçvç oíJçlçç ®çbê Dççní. ®çbê Hçávç©ppççÇJçvççmçç"çÇ cçÓ}
mççOçvç MççEÊçÀ®çç Jçøçç&Jç kçÀjlççí. ³çç ®çbêkçÀ}í®çí mLççvç ³ççíiççÇ Hçá©øççb®³çç Yç´ÓcçO³ççlç YçáJç³ççb®³çç Lççí[í Jçj mçnm$ççj箳çç
mçcççíj ®çcçkçÀlç Dçmçlçí.
F&MJçj箳çç çÆJççÆJçOç ªHççb®çí JçCç&vç
³çç kçÀçjCççvçí®ç çÆMçJç箳çç çÆMçjçJçj ®çbêkçÀ}ç Dççní Dçmçí mççbçÆiçlç}í pççlçí. içápç&joíMççlç (içápçjçLçcçO³çí) Dçmç}íu³çç
mççícçvççLçç®çç cçbçÆojçlç ®çbêkçÀçblç çÆMç}ç JççHçªvç®ç çÆMçJççE}iç箳çç cçmlçkçÀçJçjçÇ} Hççb{jçÇ ®çbêkçÀçíj kçíÀ}çÇ Dççní. ³çíLççÇ}
p³ççílççÇ mççjKçí ®çcçkçÀCççjí mHçÀçÆìkçÀç®çí p³ççíçÆlççÆ}¥iç HçáçÆpç}í pççlçí. Mççm$çç®çí Dçmçí Jç®çvç Dççní kçÀçÇ mJçlç:cçO³çí
©êlçlJç Dççu³çç çÆMçJçç³ç ©êççÆYçøçíkçÀ kçÀª vç³çí. cçnçv³ççmççcçO³çí kçÀçU cnCçpçí mJç-ªHçç®çç mçbnçj kçÀjCççjí, ³ççmçç"çÇ
DççÆYçøçíkçÀ kçÀjCççN³ççvççÇ kçÀç}çlcçkçÀ nçíTvç ³ç%ç mJçªHç MçjçÇjçlç v³ççmç kçÀªvç ©êççÆYçøçíkçÀ kçÀjçJçç. yççíOçç³çvç
cçnçÆøç&®³çç cçnçv³ççmç ©êççÆYçøçíkçÀ çÆJçOççvççlç çÆMçJçç®çí JçCç&vç lçlHçá©øç, DçIççíj, mçÐççípççlç, JççcçoíJç, F&Mççvç Dçmçí kçíÀ}í
nçílçí.
lçlHçá©øç cçÓçÆlç&, Hç}³ççivççÇ mççjKççÇ çÆJçÐçálç jbiçç®ççÇ Dçmçlçí. DçIççíj cçÓlçça cçíIçJçCç& Dçmçlçí. mçÐççípççlç cçÓçÆlç& ®çbê箳çç
kçÀçblççÇmçcç OçJç} Dçmçlçí. JççcçoíJçcçÓçÆlç& iççÌj JçCçç&®ççÇ Dçmçlçí. F&Mççvç cçÓçÆlç& nçÇ lçípççícç³ç DçmçÓvç DççkçÀçMç JçCçç&®ççÇ
Dçmçlçí.
©ê mçnm$ççoçÇ mçbK³çílç Dçmçlççlç. ©êç®çí içCç ³çç vççJççvçí mçbyççíçÆOçu³çç pççCççN³çç oíJçlçç, SkçÀç içCççlç lççÇmç npççj ³çç
ÒçcççCçí SkçÀçoMç mçnm$ç içCççlç lçínlççÇmç kçÀçíìçÇ ©êç®çí içCç Dçmçlççlç. ní®ç içCç YçÓcççÇ, DççkçÀçMç, DçblççÆj#ç, pç},
Jçç³çá, MçjçÇj, ÒççCç DçççÆCç cçvç ³ççbvçç J³ççHçÓvç Dçmçlççlç Dçmçí JçíoçcçO³çí ÒççÆlçHçççÆolç kçíÀ}í Dççní.
ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ Dç®ç&vçç, mcçjCç kçÀjCççN³çç YçÊçÀçbvçç
lçínlççÇmç kçÀçíìçÇ ©êçb®çç Dçvçáiç´n - ©êç#çç®çí JçCç&vç
³çç lçínlççÇmç kçÀçíìçÇ ©êçb®çç DççÆOçHççÆlç ÞççÇ içCçHçlççÇ oíJçlçç Dççní. ³çç®ç kçÀçjCççvçí DççHçu³ççlççÇ} içCçHçlççÇ lçÊJççmç
³ççíiçcççiçç&vçí oMç&çÆJçC³ççmçç"çÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓvççÇ DççHç}ç DçJçlççj içCçíMç®çlçáLçça®³çç ³çç cçbiç} çÆovççÇ ³çç YçÓcççÇJçj Içílç}ç.
³ççmçç"çÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓb®ççÇ Dç®ç&vçç, mcçjCç kçÀjCççN³çç mççOçkçÀçbvçç lçínlççÇmç kçÀçíìçÇ ©êçb®çç Dçvçáiç´n ÒççHlç nçílççí.
Oçcç&içáHlç Hçá{í cnCçç}í ``Dçjí yççyçç MçbkçÀjYçfç çÆMçJçYçÊçÀçvççÇ ©êç#ç OççjCç kçÀjçJçç. lççí Dçl³çblç }çYçÒço Dçmçlççí.
©êç#ç箳çç ®ççj pççlççÇ Dççnílç. l³çç ³çç ÒçcççCçí 1) yç´ïçpççlç 2) #ççÆ$ç³çpççlç 3) JçÌM³çpççlç 4) MçÓêpççlç.
yç´ïçpççlççÇ®çí ©êç#ç Hççb{N³çç jbiçç®çí Dçmçlççlç. ní ©êç#ç çÆcçUCçí Dçl³çblç kçÀ"çÇCç Dçmçlçí. #ççÆ$ç³ç pççlççÇ®çí ©êç#ç }ç}
cçOç箳çç jbiçç®çí Dçmçlççlç. çE®ç®çákçw³çç®çç jbiç Dçmç}í}í ©êç#ç JçÌM³ç pççlççÇ®çí Dçmçlççlç lçj kçÀçU³çç jbiçç®çí ©êç#ç MçÓê
pççlççÇ®çí Dçmçlççlç. mçJç&mççOççjCçHçCçí Hçb®çcçáKççHççmçÓvç lçí mççíUç cçáKçí Dçmç}í}í ©êç#ç çÆcçUlççlç. SkçÀcçáKççÇ ©êç#ç
Dçl³çblç çÆJçjUç Dçmçlççí. oáOççlç DçLçJçç HççC³ççlç ©êç#ç Iççlç}ç Dçmçlçç lççí yçá[lççí. n}kçíÀ ©êç#ç, kçÀçíJçUí ©êç#ç
OççjCç kçÀjCçí çÆvççÆøç× Dçmçlçí. ©êç#çç}ç lççby³ç箳çç HçUçÇKçç}çÇ oçyçÓvç l³ç箳çç Kçç}çÇ lççby³çç®çí Hçb®çHçç$ç Hçç}Lçí
"íJççJçí. ©êç#ç ®ççbiç}ç Kçjç Dçmçu³ççmç lççí ÒçoçÆ#çCçç Içç}C³ç箳çç çÆoMçívçí çÆHçÀjlççí. kçÀçbnçÇ ©êç#ç DçÒçoçÆ#çCç cnCçpçí
G}ìîçç çÆoMçívçí çÆHçÀjlççlç. ³çç ©êç#ççbvçç êçÆJç[ ©êç#ç cnCçlççlç. Dçmçí ©êç#ç içÉnmLççbvççÇ JççHç© vç³çí. ³ççbvççÇ DçvçíkçÀ
DççÆvç<ì Òçmçbiç GodYçJçlççlç Jç mçbv³ççmç ³ççíiç ³çílççí. ³ççcçáUí Dçmçí ©êç#ç kçíÀJçU mçbv³ççmççÇ pçvççbvççÇ®ç JççHçjçJçí.
kçÀç}çivççÇ ©êçvçí Dçmçí mççbçÆiçlç}í Dççní kçÀçÇ Hççb{jí ©êç#ç yç´çïçCççbvççÇ®ç JççHçjçJçí. #ççÆ$ç³ççbvççÇ }ç} jbiçç®çí, JçÌM³ççbvççÇ
çÆHçÀkçÀç çÆHçJçU³çç jbiçç®çí Jç MçÓêçvççÇ kçÀçUí ©êç#ç OççjCç kçÀjçJçí. ní ©êç#ç®ç l³ççbvçç DçvçákçáÀ} DçmçÓvç l³ççb®³çç HççHççb®çç
vççMç kçÀªvç l³ççb®³çç cçvççíkçÀçcçvçç HçÓCç& kçÀjlççlç.
SkçÀcçáKççÇ ©êç#ç Òçl³ç#ç çÆMçJçmJçªHç Dçmçlççí. çÆÜcçáKççÇ ©êç#ç DçOç&vççjçÇmJçªHç Dçmçlççí. çÆ$çcçáKççÇ, DçivççÇmJçªHç,
®çlçácçá&KççÇ ©êç#ç yç´ïçmJçªHç, Hçb®çcçáKççÇ kçÀç}çivççÇ mJçªHç, øç[dcçáKççÇ ©êç#ç kçÀççÆlç&kçíÀ³çç®çí mJçªHç Dçmçlççí.
mçHlçcçáKççÇ cçvcçLçç®çí mJçªHç, Dç<ìcçáKççÇ ©êYçÌjJçç®çí mJçªHç, vçJçcçáKççÇ kçÀçÆHç} cçávççR®çí mJçªHç Dçmçlççí. nç ©êç#ç
Dçl³çblç oá}&Yç Dçmçlççí. ³çç ©êç#ççcçO³çí çÆJçÐççMççÆÊçÀ, %ççvçMççÆÊçÀ, çƬçÀ³ççMççÆÊçÀ, MççblçMççÆÊçÀ, JççcçMççÆÊçÀ,

DçbiçMççÆÊçÀ. l³çç ÒçcççCçí DççcnçÇ oçíIçí ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç çÆoJ³ç }çÇ}çb®çí mcçjCç kçÀjçÇlç kçÀjçÇlç kç=À<Cçí®³çç HçÌ}çÆlçjçJçj içí}çí. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ Dççcnçmç kç=À<CççvçoçÇ®çí Hçç$ç Dççí}çb[Óvç HçÌ}çÆlçjçJçj pççC³ççmç mççbçÆiçlç}í. l³ççbvççÇ oçíIççbvçç ®çjCçmHçMç& kçÀjC³çç®ççÇ mçccçlççÇ çÆo}çÇ. ³çç DçJçmLçílç çÆkçÀlççÇ JçíU içí}ç ³çç®çí Yççvç®ç vçJnlçí. DçççÆCç kçÀç³ç Dçç½ç³ç& ! DççcnçÇ oçíIçí O³ççvççJçmLçílç içí}çí. lçí çÆMçJçmJçªHç Dççnílç Dçmçç cçvççÇ YççJç "íTvç l³ççb®çí HçÓpçvç kçíÀu³ççmç lçí çÆJç<CçáªHççlç çÆomçlççlç DçççÆCç çÆJç<CçáªHççlç l³ççb®ççÇ DççjçOçvçç kçíÀu³ççmç lçí çÆMçJçªHç çÆomçlççlç.'' cççÇ (MçbkçÀjYçf) DçççÆCç Oçcç&içáHlç DççcnçÇ oçíIçí kçáÀ©iç·çÇmç Dçç}çí DçççÆCç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç Içílç}í. HçÌ}çÆlçjçJçjçÇ} vçoçÇ®³çç cçTcçT JççUÓlç DççcnçÇ Hçná[}çí DçççÆCç kçíbÀJnç çÆvçêçoíJççÇ®³çç kçáÀMççÇlç içí}çí lçí kçÀUç}í®ç vççnçÇ. kçíÀJçU l³ççbvçç mçbHçÓCç&HçCçí MçjCç pçç. HçM³çblççÇ DçMçç vçT ÒçkçÀçj®³çç MççÆÊçÀ Dçmçlççlç. ÞççÇHçço ÒçYçÓbvççÇ. ³çç kçÀçjCççvçí®ç ní ©êç#ç Oçcç&oíJçlçç mJçªHç Dççnílç. mçJç& ®ç}vçç®çí cçÓ} kçÀçjCç ÞççÇHçço ÒçYçÓ®ç DçmçÓvç mçJç& kçÀçjCçç®çí lçí®ç kçÀçjCç mJçªHç Dççnílç. DççcnçÇ DççÆlçDççvçboçvçí ÒçYçÓb®³çç ®çjCççbvçç mHçMç& kçíÀ}ç. jçÌêMççÆÊçÀ. l³ççb®çí lçÊJç DççHçu³çç ®çÌlçv³çcç³ç mJçªHççlç OççjCç kçíÀ}í}í Dççní. ÜçoMçcçáKççÇ ÜçoMçççÆol³çªHç Dçmçç ©êç#ççb®çç çÆJççÆJçOç oíJçlççbMççÇ mçbyçbOç Dççní. ÞççÇHçço ní çÆMçJçªHç Dççnílç. Jçío mçá×ç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí ³çLççLç& JçCç&vç kçÀª vç MçkçÀu³ççvçí lçí cççÌvç Pçç}í. ³ççcçáUí®ç lçí lçínlççÇmç kçÀçíìçÇ oíJçlçí®çí çÆoJ³çmJçªHç Dççnílç.'' Oçcç&içáHlçç®çí JçjçÇ} kçÀLçvç SíkçÓÀvç ÞççÇHçço ÒçYçÓ Dçl³çblç ÒçmçVç Pçç}í.'' ÞççÇ Oçcç&içáHlç Hçá{í cnCçç}í ``Dçjí MçbkçÀjYçfç ! cççÇ mçá×ç lçáP³çç yçjçíyçj kçáÀ©iç·çÇmç ³çíTvç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çí oMç&vç IçíTvç cççPçç pçvcç kç=ÀlççLç& kçÀªvç IçíF&vç. l³ççbvççÇ [çíUí GIç[Óvç Dççc箳ççkçÀ[í HçççÆn}í DçççÆCç Lçfívçí cnCçç}í kçÀç³ç GÊçcç ®ç®çç& ®çç}}çÇ nçílççÇ. Òçkç=ÀçÆlçkçÀ ÒçJçÉçÆÊç DçççÆCç çÆvçJçÉçÆÊç ³ççb®çç DççÆOçHççÆlç ÞççÇiçCçHçlççÇ. SJç{í®ç vçJní lçj ³çç mçÉ<ìçÇlççÇ} Òçl³çíkçÀ nç}®çç} ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç mçbkçÀuHççvçí®ç nçílç Dçmçlçí. Lççí[í çÆJçJçjCç kçÀªvç mççbiç vçç ?'' ³ççJçj Oçcç&içáHlç cnCçç}í ``cççÇ çÆHççÆ"kçÀçHçájcçnèvç ³çílç Dçmçlççvçç ÞççÇ JçWkçÀìHç³³çç Þçí<þçÇ ³ççbvççÇ cç}ç mççbçÆiçlç}í nçílçí kçÀçÇ ÞççÇHçço ÒçYçÓ yçjçíyçj kçÀçíCçlççnçÇ lçkç&À çÆJçlçkç&À kçÀª vçkçÀçímç. lçj Oçcç&içáHlçç mççjK³çç mççcççv³ç mççOçkçÀç®ççÇ kçÀç³ç HççÆjçqmLçlççÇ. Òççlç:kçÀçUçÇ pççiç Dçç}çÇ lççÇ Dçl³çblç cçOçáj kçÀb"jJççvçí cnCç}íu³çç ³ççíiççÇ pçvççb®³çç ``ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYç çÆoiçbyçjç'' ³çç vççcç mcçjCççvçí ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ . Hçjblçá cçvççlççÇ} lçkç&À çÆJçlç&kçÀçb®çç cç} kçÀç{Óvç ìçkçÓÀvç l³ççbvçç Dçvçv³ç YççJççvçí MçjCç içíu³ççmç lçí ³çLççLç& ªHççlç çÆomçlççlç.p³çí<þçMççÆÊçÀ. pçWJnç O³ççvççJçmLçç Glçj}çÇ l³ççJçíUçÇ mçç³çbmçbO³çí®ççÇ JçíU nçílç Dçç}çÇ nçílççÇ. ³çç ÒçcççCçí cççÇ DççHçCççbmç Dçvçv³ç YççJççvçí MçjCç Dçç}çí Dççní DççHçu³çç kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçMvççmç cççÇ cççÌvç OççjCç kçÀjçÇvç. SkçÀçoMçcçáKççÇ ©êç#ç mçç#ççlç çÆMçJç mJçªHç. cççÇ®ç ÞççÇHçço Dççní kçÀç ? lçmçí vçmçí} lçj ÞççÇHçço®ç ``cççÇ'' cnCçÓvç Dçç}çí kçÀç³ç ? cççÇ kçÀçíCç Dççní ? Oçcç&içáHlçç. oMçcçáKççÇ ©êç#ç çÆJç<CçámJçªHç.

~~ ÞççÇHççojçpçb MçjCçb ÒçHçÐçí ~~ DçO³çç³ç -26 kçÀ}çdzçáiçç®çí }#çCç DççcnçÇ Òççlç:kçÀçUçÇ®ç G"Óvç vçoçÇ Dççí}çb[Óvç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç oMç&vççmçç"çÇ kçáÀ©iç·çÇmç içí}çí. ³ççiç.'' kçÀçÆ}³çáiçç®çí }#çCç çÆHçlçÉoíJçlçç cnCçpçí DççHç}í çÆoiçbJçlç Pçç}í}í HçÓJç&pç vçJní. mçbHçÊççÇ ³ççb®ççÇ DçHççj nçvççÇ nçíCçí. ní mççjí çÆJçøç³ç JçíoJ³ççmç $ç+øççR®³çç YççÆJç<³ç HçájçCççlç Dçç{Ulççlç. ní ®ççíJççÇmç HçJç&®ç içç³ç$ççÇ®çí ®çlçáçÆJç&MçblççÇ sbo Dçmçlççlç. HçMçá. ÜçHççj ³çáiç箳çç MçíJç쮳çç kçÀçUçlç HççƽçcççÇ mçcçáêçlççÇ} SkçÀç ÜçÇHççJçj kçÀçÆ}³çáiçç®çç DççÆOçHçlççÇ Dçmç}íu³çç kçÀçÆ}Hçá©øççvçí Iççíj lçHçm³çç kçíÀ}çÇ nçílççÇ. ®çbêç®ççÇ içlççÇ yço}Cçí. ³çç çÆMçjmLççvççlç Dçç®ççj çÆJç®ççj Dçmçlççlç. kçÀç}mJçªHççÇ ÞççÇ çÆJç<Cçá YçiçJççvççbvçç kçÀçbnçÇ }çíkçÀ mçbJçlmçj Hçá©øç cççvçÓvç l³ççb®ççÇ GHççmçvçç kçÀjlççlç. mçcçmlç }çíkçÀ ³ççlç®ç mçcçççÆJç<ì Pçç}í}í Dççnílç. c}Ws pççlççÇ®çç DçççÆJçYçç&Jç çÆpçkçÀ[í HçnçJçí çÆlçkçÀ[í Jçíocçb$çç®çí G®®ççj. vççYççÇcçO³çí çÆJç<Cçá}çíkçÀ Dçmçlççí. Dççpç ÞççÇHçço ÒçYçÓ Dçl³çblç Dççvçboçlç nçílçí. DççkçÀçMççlç ``OçÓcçkçíÀlçÓ'' lççjç çÆomçCçí nçÇ mççjçÇ kçÀçÆuç³çáiçç®ççÇ }#çCçí Dççnílç. Dçmçí Dçmç}í lçjçÇ içíu³çç pçvcçç®çí HçÀU SkçÀç ¬çÀcçHç×lççÇvçí oíC³ççmç kçÀçUç®ççÇ Dçl³çblç DççJçM³çkçÀlçç Dçmçlçí. DçççÆCç Gj}íu³çç Yççiççmç Òç}³ç kçÀuHç Dçmçí cnCçlççlç. DççHçu³çç Ëo³ççlç ©ê}çíkçÀ Dçmçlççí. ÞççÇHçço ÒçYçÓ cnCçç}í ``mççOçkçÀçvççW. Oçcç&içáHlççbvçç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®³çç cçáKççlçÓvç kçÀçÆ}³çáiç箳çç ÒççoáYçç&Jçç®çí çÆJçMçíøç pççCçÓvç IçíC³çç®ççÇ lççÇJç´ F®sç nçílççÇ. OççÆvç<þç vç#ç$ççHççmçÓvç ÒççjbYç kçíÀ}í}çÇ mçÓ³çç&YççíJçlççÇ®ççÇ ÞçJçCç vç#ç$çç®ççÇ HççÆj¬çÀcçç Hçjlç çÆHçÀ©vç OççÆvç<þç vç#ç$ççHç³ç¥lç ³çíC³ç箳çç kçÀçUçmç yç´ïçkçÀuHç Dçmçí cnCçlççlç. Òçl³çíkçÀ cççÆnv³çç®çí SkçÀ Dç#çj ³çç ÒçcççCçí yççjç cççÆnv³ççb®ççÇ yççjç Dç#çjí çÆcçUÓvç ³ççb®çç SkçÀ cçb$ç lç³ççj nçílççí. ÞççÇHççoçbvçç. DççHçu³çç çÆMçjmLççvçç}ç yç´ïç}çíkçÀ Dçmçí cnCçlççlç. kçÀçU ní Hçjcççlc³çç®çí çÆJçjçì mJçªHç Dççní. ³çç jnm³ç çÆJçÐçí}ç lççjkçÀ jçpççÆJçÐçç Dçmçí cnCçlççlç. mçÓ³ç&. DççpççÇ Dççpççíyçç ³ççb®³çç vççbJççvçí DççHçCç kçíÀ}íu³çç Þçç×Hç#çç®çí HçÀU çqmJçkçÀçªvç l³ççvçç GÊçcç içlççÇ ÒççHlç kçÀªvç oíCççjí pçv³çáoíJçlçç®ç Dçmçlççlç. ³ç%ç ³ççiççoçÇ lçHçm³çç ³çç®çç®ç pççíj mçJç&$ç ®çç}Ó nçílçç. çÆoJçmçç DçbOççj Hç[Óvç mçÓ³ç& vç çÆomçCçí. ³çç pçv³çá oíJçlççbvçç pçvcç vçmçlççí. YçÓcççÇ®çí ÒçkçÀbHçvç nçíCçí cnCçpçí YçÓkçÀbHç nçíCçí. vçÐççbvçç Yç³çbkçÀj HçÓj ³çíTvç cçvçá<³ç. l³ççvçí YçiçJçblçç®ççÇ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ ``ní ÒçYççí. lççjkçÀ jçpç³ççíiççlç MççÆjjç}ç®ç yç´ïççb[ cççvçlççlç. ÞççÇ Oçcç&içáHlççbvççÇ. mçbJçlmçj Hçá©øçç®çí mçnç cççÆnvçí GÊçjç³çCç DçççÆCç vçblçj®³çç mçnç cççÆnv³ççmç oçÆ#çCçç³çvç Dçmçí cnCçlççlç. HçÉLJççÇJçj mçiçUçÇ kçÀ[í ³ç%ç. vççÇçÆlçcçÊçç ³çç®çí®ç Òççyçu³ç Dççní. kçÀçÆ}³çáiç箳çç ÒççoáYçç&Jçç®çí çÆJçMçíøç JçCç&vç kçÀªvç mççbiçC³çç®ççÇ vçcç´ ÒççLç&vçç kçíÀ}çÇ. ³çç çÆJçÐçí}ç ÜçoMçç#çjçÇ çÆJçÐçç Dçmç cnCçlççlç. mçbHçÓCç& kçÀç}®ç¬çÀç®çí oMç&vç ³ççíiççÇ DççHçu³çç MçjçÇjçlç kçÀjlççlç. çÆHçlçÉoíJçlççb®³çç mçbyçbçÆOçlç kçÀç}içCçvçílç DçOçç&Yççiç MçákçwuçHç#ç DçççÆCç DçOçç&Yççiç kç=À<CçHç#ç Dçmçí Dçmçlççlç. ³ççíiççÇpçvç DççHçu³çç MçjçÇjçlç®ç mçÉ<ìçÇlççÇ} mçnç $ç+lçáb®çí oMç&vç kçÀjlççlç. mJçiç&JççmççÇ Pçç}íu³çç DççHçu³çç cççlçç-çÆHçlçç. mçÓ³çç&}ç kçÀç}çlcçkçÀ Dçmçí mçá×ç cnCçlççlç. l³ççb®ççÇ kçÀç©C³ççcçÉlçç®ççÇ Jçøçç& kçÀjCççjçÇ DçcçÉlçoÉ<ìçÇ mççN³çç mççOçkçÀçbvçç SkçÀç DçiçU³çç JçíiçU³çç DçO³çççqlcçkçÀ Dççvçboç®çç "íJçç Òçoçvç kçÀjçÇlç nçílççÇ. ÒçYçÓb®³çç ®çjCçkçÀcç}çbvçç mHçMç& kçÀªvç DççcnçÇ Oçv³ç Pçç}çí. OçççÆcç&kçÀ Dçç®çjCç. ³çç kçÀçjCççvçí kçÀçÆ}Hçá©øççmç Dçl³çblç oá:Kç Pçç}í. çÆHçlçÉ}çíkçÀ DççHçu³çç Jççdzç&kçÀCççlç pçv³çáoíJçlçç mJçªHççlç Jççmç kçÀjlççlç. DçMçç HççÆjçqmLçlççÇlç cççÇ cççP³çç kçÀçÆ}³çáiçç®çç ÒçYççJç }çíkçÀçbcçO³çí kçÀmçç HçmçjJçÓ. SkçÀç Jçøçç&lç yççjç HççÌCççacçç DçççÆCç yççjç DçcççJççm³çç Dçmçlççlç.'' kçÀçÆ}³çáiçç®çí ní JçÊçÀJ³ç SíkçÓÀvç pçiçlçdÒçYçÓbvççÇ kçÀçÆ}³çáiççmç HççƽçcççÇ mçcçáêçlççÇ} SkçÀ . ³çç pçv³çáoíJçlççb®çí kçÀç³ç& Dçmçí kçÀçÇ cççvçJç箳çç içlç pçvcççlç kçíÀ}íu³çç kçÀcçç&®çí HçÀU Hçá{çÇ} pçvcççlç oíCçí. yç´ïçkçÀuHççlççÇ} SkçÀç Yççiççmç mçÉ<ìçÇkçÀuHç Dçmçí cnCçlççlç. DççHçu³çç Dçç%çíÒçcççCçí cççÇ cççP³çç ³çáiçOçcçç&mç mçiçUçÇkçÀ[í J³ççHçÓvç ìçkçÀçJçí Hçjblçá mçÐç HççÆjçqmLçlççÇlç lçí cç}ç DçMçkçw³ç®ç Jççìlç Dççní.

'' ~~ ÞççÇHçço ÞççÇJçuuçYççb®çç pç³çpç³çkçÀçj Dçmççí ~~ .ÜçÇHç oçKççÆJç}í. vççÇ}çb®ç} HçJç&lçç pçJçU Dççocç DçççÆCç nJ³ççJçlççÇ ³çç oçíIççbvççÇ DççHçu³çç HççHçç®çí HçÀU DçvçáYçJçÓvç Dçç³ç& Oçcçç&mç oÓøçCç }çJçCççjçÇ. JççmlççÆJçkçÀ Hçnçlçç lçí m$ççÇ Hçá©øç YççT-yçnçÇCç nçílçí. ÞççÇHçço ÒçYçÓ Hçá{í cnCçç}í ``cççÇ kçÀçqukçÀ DçJçlççj IçíTvç kçÀçíìîççJççÆOç DçOçcçça Jç oájç®ççjçÇ }çíkçÀçb®çç vççMç kçÀªvç HçávçjçÆHç mçl³ç ³çáiçç®ççÇ mLççHçvçç kçÀjCççj Dççní. oájç®ççjçÇ DçMçç mçblçlççÇ®ççÇ JçÉçÆ× kçíÀ}çÇ. nç HçÀçj oÓj®³çç YççÆJç<³ççlççÇ} cççPçç kçÀç³ç&¬çÀcç Dççní. DçYç#³ç Yç#çCç kçÀjCççjçÇ. kçÀç}çblçjçvçí ³çç pççí[çÇHççmçÓvç kçÀçÆ}Oçcç祮³çç cçÓU c}Ws pççlççÇ®çç DççÆJçYçç&Jç Pçç}ç. l³çç m$ççÇ Hçá©øççmç çÆJçnçj kçÀjC³ççmçç"çÇ SkçÀ Dçl³çblç jcçCççdzç GÐççvç çÆvçcçç&Cç kçíÀ}í. lçí oçíIçí DçMçç ÒçkçÀçjí HççÆlçlç Pççu³ççJçj l³ççb®³ççlççÇ} çÆoJ³ç MççÆÊçÀ DçoÉ<³ç Pçç}çÇ. ÜçHççj³çáiç箳çç DçbçÆlç cnCçpçí oçívç npççj Dçç"Mçí Jçøçç&vçblçj c}Ws oíMççlç c}Ws pççlççÇ®³çç mçblçlççÇ®ççÇ DççÆYçJçÉçÆ× nçíCççj Dçmçu³çç®çí YççÆJç<³ç HçájçCççlççÇ} Òçl³çíkçÀ mçiç&HçJçç&lç kçÀLçvç kçíÀ}í Dççní. i}Ws pççlççÇ®çç cçÓ}Hçá©øç Dççocç DçççÆCç m$ççÇ nJ³ççJçlççÇ ³çç oçíIççbvçç pçiçlçÒçYçÓbvççÇ kçÀçÆ}³çáiççmç oçKççÆJç}í. DçççÆCç DçOçcçça mçblççvç GlHçVç kçÀjC³ççmç ÒçíjçÇlç kçíÀ}í. Hçjblçá kçÀçÆ}³çáiççvçí mçHç&ªHççvçí l³ççb®³çç MçjçÇjçlç ÒçJçíMç kçÀªvç l³ççb®³ççlç kçÀçcç YççJçvçí®çí yççÇpç Hçíj}í.

l³çç Mçílç箳çç cçç}kçÀç®çí vççbJç çÆJç©Hçç#ç Dçmçí nçílçí. Mçílççlç SkçÀç mJç®s pççiççÇ SkçÀ Gb®ç Dççíìç yççbOç}ç nçílçç DçççÆCç l³ççJçj Mçílç箳çç cçç}kçÀçmçç"çÇ SkçÀ iççoçÇ yçmçC³ççkçÀçÆjlçç Içç}Óvç "íJç}çÇ nçílççÇ. ³çç ³çç$çíkçÀªcçO³çí DçpçÓvç SkçÀ ÒçkçÀçj®çí mççOçkçÀ Dçmçlççlç. l³ççvçblçj Dççcnçmç yçbOçvççlçÓvç cçáÊçÀ kçÀªvç iççíMççUí®³çç çÆvçcçç&Cç kçÀç³çç&lç cçolç kçÀjç Dçmçç DççoíMç l³çç Mçílç箳çç cçç}kçÀçvçí çÆo}ç. ³çç HççÆjmçjçlç DççcnçÇ Jççìmç© ÒçcççCçí FkçÀ[í çÆlçkçÀ[í çÆHçÀjlç nçílççí. Hçb®çoíJç Hçnç[ ³çç mLçUçÇ SkçÀ içJçlçç®ççÇ kçáÀìçÇ yççbOççJççÇ Dçmçç ÞççÇHçço ÒçYçÓb®çç Dççiç´n nçílçç. l³çç çÆoJçMççÇ içá©Jççj nçílçç. Dçmçç nç HçjcçHççÆJç$ç içá©Jççj Jç l³çç®ççÇ cçO³ççÚ Jçí}ç nçílççÇ. DççcnçÇ kçÀçcççmç }çiç}çí.``cçá<þçÇlççÇ} cçá<þçÇ . l³ççb®³çç kçÀìçÇmç SkçÀ Hçfç yççbOç}í}ç Dçmçlççí. kçáÀìçÇ yççbOçC³ççmç mççíçƳçmkçÀj pççiçç nJççÇ nçílççÇ. mçç³çbkçÀçUçÇ kçÀçcç mçbHçu³ççJçj çÆJç©Hçç#ççvçí Dççcnçmç ÒçMvç kçíÀ}ç. ³çç ³çç$çíkçÀªbcçO³çí ``çÆMçJçkçÀçJç[çÇ'' vççJçç®çç SkçÀ YçÊçÀ mçcçáoç³ççlç nçílçç. Dççcç®ççÇ pçvççJçjí ®ççí©vç vçíTvç oámçN³çç Òççblççlç çÆJçkçÀCççN³çç lçácnç}ç MçÓêç®çí Yççípçvç O³ççJçí kçÀç vççnçÇ DçMççÇ çÆJççÆ®ç$ç MçbkçÀç Dçç}çÇ kçÀç ? l³çç cçç}kçÀçb®³çç oÉ<ìçÇvçí DççcnçÇ ®ççíj "j}çí nçílççí. cççP³ççkçÀ[í Oçvç DççÆpçyççlç vççnçÇ ní mçá×ç Hçávnç mççbçÆiçlç}í. lççÇ cçO³ççvnçÇ®ççÇ JçíU nçílççÇ. Hçb®çoíJç Hçnç[ mLççvçç®çí cçnlJç kçÀçí"í pççJçí ³çç®çç çÆvççƽçlç çÆJç®ççj cçvççlç vçJnlçç. lçjçÇ l³çç®çç l³çç Mçílç箳çç cçç}kçÀçJçj kçÀçnçÇ®ç HççÆjCççcç Pçç}ç vççnçÇ. lçíLçí lççí DççHçu³çç pçvççJçjçbmçç"çÇ iççíMçç}í®çí çÆvçcçç&Cç kçÀjçÇlç nçílçç. içá©JççjçÇ ÞççÇHçço ÒçY