P. 1
tafsir al anfal

tafsir al anfal

Ratings:
(0)
|Views: 89|Likes:
Published by Wawan Umar Hamzah

More info:

Published by: Wawan Umar Hamzah on Sep 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.

Katakanlah: `Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman`.(QS. 8:1) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 1 َ 1( َٓ١ِِٕ‫)٠َغْأٌََُٛٔه عٓ اْلَٔفَبي لًُ اْلَٔفَبي ِّلِلِ ٚاٌشعُٛي فَبرهمُٛا َّللاَ ٚأَصْ ٍِحُٛا رادَ ثَ١ِٕىُ ٚأَغ١ُُٛا َّللاَ ٚسعٌَُُٛٗ ِِْ وٕزُُ ِؤ‬ َ َ ‫ه‬ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ ِ َ ُْ ْ َ ‫ه‬ ِ ‫ِ ْ ْ ُ ه َ ه‬ ِ ْ ْ ِ َ َ Ayat ini membicarakan persoalan harta rampasan perang yang diperoleh kaum Muslimin setelah usainya perang Badar Kubra. Perang ini berakhir dengan kemenangan kaum Muslimin. Mereka memperoleh harta rampasan perang yang banyak. Al-Anfal (Al-Ganimah) ialah segala macam harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh dalam medan pertempuran. Harta rampasan perang dinamakan Al-Anfal (bentuk jamak dari Nafal) karena harta-harta ini menjadi harta kekayaan kaum Muslimin. Setelah kaum Muslimin memperoleh harta rampasan perang itu, terjadilah perselisihan pendapat di antara mereka yang ikut berperang. Perselisihan itu mengenai cara-cara pembagiannya, dan pihak-pihak manakah yang berhak mendapatnya. Pihak pemuda ataukah pihak orang-orang tua, pihak-pihak orang Muhajirin atau pihak Ansar, ataukah pula masing-masing pihak sama-sama mendapat bagian. Persoalan itu dibawa kepada Rasulullah saw. agar mendapat keputusan yang adil. Perselisihan kaum Muslimin tentang harta rampasan perang yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini diriwayatkan Ubadah bin Shamit, katanya: ‫خشجٕب ِع سعٛي َّللا صٍٝ َّللا عٍ١ٗ ٚعٍُ فشٙذد ُِٗ ثذسا فبٌزمٝ إٌبط فٙضَ َّللا رُبٌٝ اٌُذٚ، فبٔطٍمذ غبئفخ فٟ آثبسُ٘ ٠ٙضِْٛ ٚ٠مزٍْٛ ٚألجٍذ‬ ‫غبئفخ عٍٝ اٌُغىشٜ ٠حٛصْٚ ٚ٠جُّٛٔٗ ٚأحذلذ غبئفخ ثشع ٛي َّللا صٍٝ َّللا عٍ١ٗ ٚعٍُ ال ٠ص١ت اٌُذٚا ِٕٗ غشح حزٝ ِرا وبْ اٌٍ١ً ٚفبء إٌبط‬ ‫ثُعُٙ ٌِٝ ثُط لبي اٌز٠ٓ جُّٛا اٌغٕبئُ: ٔحٓ ٘ٛ٠ٕب٘ب ٚجُّٕب ٘ب، فٍ١ظ ْلحذ ف١ٙب ٔص١ت ٚلبي اٌز٠ٓ خشجٛا فٝ غبة اٌُذٚ: ٌغزُ ثأحك ثٙب ِٕب‬ ٍُ‫ٔحٓ ٔف١ٕب عٕٙب اٌُذٚ ٚ٘ضِٕب ُ٘ ٚلبي اٌز٠ٓ أحذل ٛا ثشعٛي َّللا صٍٝ َّللا عٍ١ٗ ٚعٍُ: ٌغزُ ثأحك ثٙب ِٕب ٔحٓ أحذلٕب ثشعٛي َّللا صٍٝ َّللا عٍ١ٗ ٚع‬ ٓ١ٍّ‫ٚخفٕب أْ ٠ص١ت اٌُذٚ ِٕٗ غشح ٚاشزغٍٕب ثٗ فٕضٌذ: (٠غئٍٛٔه عٓ اْلٔفبي) اْل٠خ فمغّٙب سعٛي َّللا صٍٝ َّللا عٍ١ٗ ٚعٍُ عٍٝ فٛاق ِٓ اٌّغ‬ Artinya: Kami pergi bersama-sama Rasulullah dan saya turut menghadiri Badar. Orang-orang pun telah berhadapan muka satu dengan yang lain. Maka Allah telah menghancurkan musuh-musuhnya. Kemudian satu kelompok mengejar sambil menyerang dan menggempur musuh, dan satu kelompok menghadapi barisan untuk menghimpun mereka, dan sekelompok lagi melindungi Rasulullah saw. agar musuh tidak menyerang diri beliau secara tiba-tiba. (Peristiwa ini berlangsung) hingga malam tiba dan orang-orang telah bergabung kembali satu dengan yang lain. Orang-orang yang bertugas mengumpulkan harta rampasan perang berkata: "Kamilah yang merampas dan mengumpulkannya, maka tak ada seorang pun yang mendapat bagian selain kami." Sedang orang-orang yang maju mengejar musuh berkata: "Kamu tidak lebih berhak untuk mendapatkannya daripada kami. Kamilah yang merampas harta rampasan perang itu dan kamilah yang menyerang mereka." Sedang Orang-orang yang melindungi Rasulullah, berkata: "Kamu tiadalah lebih berhak untuk mendapatkannya daripada kami, Kamilah yang melindungi Rasulullah, sedang kami khawatir kalau-kalau musuh menyerang beliau, kami sibuk melindungi beliau." Maka turunlah ayat ini. Setelah itu Rasulullah saw. membagi harta rampasan itu di antara kelompok kaum muslimin." (H.R Ahmad dan Al Bukhari dari Ubadah bin Samit) Sebagai jawaban atas pertanyaan kaum Muslimin itu Allah swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw. untuk menetapkan hukumnya, bahwa harta rampasan perang itu adalah hak Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu yang menentukan pembagian harta rampasan itu bukan regu pemuda atau bukan regu orang-orang tua, bukan orangorang Muhajirin atau orang-orang Ansar, bukan pula regu penyerang, regu pelindung, atau regu pengumpul harta rampasan perang tetapi Allahlah yang menentukan dengan wahyu-Nya yang diturunkan kepada RasulNya. Rasulullah membagi harta rampasan perang itu secara merata di antara kaum Muslimin. Dalam ketentuan ini terkandung pelajaran yang tinggi bagi kaum Muslimin agar mereka tidak beranggapan, bahwa harta rampasan perang yang mereka peroleh itu merupakan imbalan jasa peperangan, tetapi semata-mata mereka peroleh karena karunia Allah. Kalau mereka beranggapan bahwa harta rampasan perang itu mereka peroleh sebagai imbalan jasa, maka perjuangan mereka tidak murni lagi, tidak semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya. Dan memberi dorongan pula kepada kaum Muslimin agar mereka dalam menghadapi tanggungjawab yang berat, hendaklah mereka hadapi secara bersama-sama, dan apabila mendapat kenikmatan supaya dirasakan bersama-sama pula. Mengenai pembagian harta rampasan perang secara terperinci akan diuraikan penafsirannya pada ayat 41 surah ini. Allah swt. memerintahkan pula kepada Rasulullah saw. agar kaum Muslimin bertakwa, menjauhi perselisihan dan persengketaan yang biasanya menimbulkan kesusahan dan menjerumuskan mereka kepada kemurkaan Allah. Takwa diperlukan dalam setiap keadaan, terlebih-lebih dalam peperangan, akibat perselisihan dapat dirasakan, yaitu mengganggu persatuan dan menyebabkan perpecahan yang mengakibatkan kekalahan. Sesudah itu Allah swt. memerintahkan agar kaum Muslimin memperbaiki hubungan sesama muslim, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan pendapat. Hal inilah yang dapat mengikat mereka dalam kesatuan gerak dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu mempertinggi kalimat Allah. Persatuan dan kesatuan ini menjadi dasar kekuatan umat dalam segala bidang. Itulah sebabnya, maka memperbaiki hubungan di antara

jika kamu adalah orang-orang yang beriman. dan menaati Allah dan Rasul di dalam setiap keadaan. lantaran Dia itu Tuhan seru sekalian alam dan Yang Maha Kuasa. bahaya keretakan yang mengguncangkan kesatuan umat. dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya. yaitu bahwa tugas mempertahankan kebenaran itu adalah tugas keseluruhan mereka. Perintah ini ditegaskan pada saat kaum muslimin dalam keadaan bersengketa mengenai pembagian harta rampasan perang untuk mengingatkan mereka bahwa dalam saat-saat bagaimana pun juga kaum muslimin harus tetap menaati Allah dan Rasul-Nya. menjelaskan bahwa orang-orang mukmin ialah mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti tersebut dalam ayat ini.") yang benar-benar beriman. Pada saat itu timbullah dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya. Ketentuan Allah wajib ditaati. Sikap mental itu adakalanya tampak dalam perkataan sebagaimana tergambar dalam firman Allah: ٌ‫ٚجٍَخ‬ ْ 66( ُِّٙ‫سث‬ ٌَِِٝ ُُٙ‫أَٔه‬ ُُُٙ‫ٚلٍُُٛث‬ ‫آرَْٛ ا‬ ‫ِب‬ َُُْٛ‫ساج‬ َُْٛ‫٠ُؤر‬ َٓ٠‫)ٚاٌهز‬ ِْ َ ْ ْ ِ َ َ ِ َ ِ َ َ Artinya: Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. firman Allah swt.(QS. Sedang orang lain dapat mengetahui dengan memperhatikan tanda-tanda lahiriah dari orang yang merasakannya yang terlukis dalam perkataan atau gerak-gerik dalam perbuatan. Pada akhir ayat Allah swt. siapakah yang berhak menerimanya (Katakanlah.) kepada mereka ("Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan rasul-Nya) harta rampasan perang itu terserah menurut kesukaan Allah dan rasul-Nya. sedang taat kepada Rasul dalam urusan agama berarti taat kepada Allah karena dialah yang menyampaikan agama itu dan memberikan penjelasan yang tertuang dalam perkataan. Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak (sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu) yakni jalinlah kembali hubungan antara kalian dengan penuh kecintaan dan tinggalkanlah persengketaan (dan taatlah kalian kepada Allah dan rasul-Nya. memperbaiki hubungan sesama muslim. 8:2) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 2 ‫ه‬ ‫َ ه‬ ْ ْ ِ َ َ َ ْ َ 2( ٍَُْٛ‫)ِِٔهّب اٌّؤَُِْٕٛ اٌهز٠َٓ ِِرا روش َّللاُ ٚجٍَذ لٍُُٛثُُُٙ ِِٚرا رٍُِ١َذ عٍَ١ُٙ آ٠َبرُُٗ صَادرُُٙ ِِ٠ّبًٔب ٚعٍَٝ سثُِّٙ ٠َزَٛو‬ َ َ ِْ َ ْ َْ ِْ ْ َ َ ِ ُ ِ ِ ُْْ َ َ Allah swt. agar mereka tidak tersesat kepada perpecahan karena ambisi golongan dan kemauan hawa nafsu yang biasanya menjerumuskan mereka kepada kehancuran. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Anfaal 1 َ 1( َٓ١ِِٕ‫)٠َغْأٌََُٛٔه عٓ اْلَٔفَبي لًُ اْلَٔفَبي ِّلِلِ ٚاٌشعُٛي فَبرهمُٛا َّللاَ ٚأَصْ ٍِحُٛا رادَ ثَ١ِٕىُ ٚأَغ١ُُٛا َّللاَ ٚسعٌَُُٛٗ ِِْ وٕزُُ ِؤ‬ َ َ ‫ه‬ ِ ْ ُ ْ ُْ ْ ِ َ ُْ ْ َ ‫ه‬ ِ ‫ِ ْ ْ ُ ه َ ه‬ ِ ْ ْ ِ َ َ (Mereka menanyakan kepadamu) hai Muhammad (tentang harta rampasan) perang.: 52( ُ‫ِٕى‬ ٍَُْٛ‫ٚج‬ ُِْْ ِ َ Artinya: Ketika mereka masuk ke tempatnya merasa (Q. Tiga sifat disebutkan dalam ayat ini. perbuatan serta keputusannya. menegaskan agar kaum muslimin menaati Allah dan Rasul dalam hal ini menaati macam ketentuan perang. 2 Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka. yaitu yang disampaikan kepada Rasulullah saw. Di dalam ayat ini terdapat beberapa anasir penting yang dapat memelihara kesatuan umat.S ‫ِِٔهب‬ ‫لَبي‬ َ ‫عَلِب‬ ً ََ ‫فَمَبٌُٛا‬ ٗ١ٍَ‫ع‬ ِْ َ َ َ ‫دخٍُٛا‬ ْ ‫)ِِر‬ lalu mereka mengucapkan "salam". Hal ini jelas tergambar pada saat terjadinya perselisihan yang terjadi di antara kelompok-kelompok karena yang satu merasa lebih berjasa dari kelompok yang lain. yaitu takwa. Sifat yang pertama: Ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaanNya. yaitu menghindari bahaya yang mengancam mereka.S Al Mu'minun: 60) Dan adakalanya tampak pada gerak-gerik dalam perbuatan.sesama muslim diwajibkan agar kaum Muslimin menyadari akan kepentingannya." Al Hijr: 52) . Gemetarlah hati sebagai perumpamaan dari perasaan takut adalah sikap mental yang bersifat abstrak yang hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dalam pada itu mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba Allah. Demikian pula hal ini terjadi karena mereka melupakan tugas mereka yang penting. Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya kami takut kepadamu. (Q. dan merasa berdosa apabila melanggar larangan-larangan-Nya. kemudian Rasulullah saw. bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. dengan perantaraan wahyu. membagibagikan harta rampasan itu secara merata kepada mereka semuanya. sedang dua sifat lagi disebutkan dalam ayat berikutnya.

S Ali Imran: 173) Dan firman Allah: 22( ‫)ٌَّٚب سأَٜ اٌّؤَُِْٕٛ اْلَحْ ضاة لَبٌُٛا َ٘زا ِب ٚعذَٔب َّللاُ ٚسعٌُُُٛٗ ٚصذق َّللاُ ٚسعٌُُُٛٗ ِٚب صَادُُ٘ ِِال ِ٠ّبًٔب ٚرَغٍ١ّب‬ ََ َ َ َ َ َ ‫َ ََ َ ه‬ َ َ ‫ه‬ َ َ ْ َ ‫َ ه‬ ِ ُْْ ً ِْ َ َ ِ ‫َ ْ ه‬ َ َ Artinya: Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan." (Q. tidak berserah diri kepada yang lain-Nya. 3 (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(QS. (Q. (H. 8:3) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 3 ْ َ َ‫اٌصهَلح‬ 3( ُُ٘‫سصلَٕب‬ ‫ِّٚب‬ َُْٛ‫٠ُٕفِم‬ َّْٛ١ِ‫٠ُم‬ َٓ٠‫)اٌهز‬ ْ َْ َ ‫َ ِ ه‬ ِ ُ Kemudian daripada itu Allah swt. menjelaskan sifat-sifat lahiriyah dari orang-orang muslim sebagai kelanjutan dari sifatsifat yang telah lalu. Sifat yang kelima: /4 Ialah mereka yang membelanjakan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. serta tepat pada waktunya. Firman Allah swt. sedang jiwanya khusyuk mengikuti gerak lahiriyah dan tunduk semata kepada Allah swt. Hal ini dapat dipahami. Tawakal adalah tingkat tinggi dan tangga tauhid. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya. memberi nafkah kepada keluarga dekat atau pun jauh atau membantu kegiatan sosial dan kepentingan agama serta kemaslahatan umat." Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadikan Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Yang dimaksud dengan membelanjakan harta dalam ayat ini ialah pengeluaran zakat.R Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa bertambahnya iman seseorang tampak apabila ia lebih giat beramal. mereka berkata: "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Iman dan amal adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tak dapat dipisahkan. sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya.: ‫ه‬ ْ ‫ه‬ ْ َ ً١‫)371(اٌهز٠َٓ لَبي ٌَُُٙ إٌهبطُ ِِْ إٌهبط لَذ جُُّٛا ٌَىُ فَبخشْٛ ُُ٘ فَضَادُُ٘ ِِ٠ّبًٔب ٚلَبٌُٛا حغجَُٕب َّللاُ ُُِٚٔ اٌٛو‬ ُ ِ َْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ َ ِ ُ َ َ َ َ Artinya: (Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu karena itu takutlah pada mereka.S Al ahzab: 22) Sifat yang ketiga: Ialah mereka yang bertawakal hanya kepada Allah Yang Maha Esa. karena pada hakikatnya segala macam gerak dan perbuatan hanyalah terwujud menurut hukum-hukum yang berlaku yang tunduk di bawah kekuasaan Allah. Maka tidak benarlah apabila seseorang itu berserah diri kepada selain Allah. Sifat yang keempat: Ialah mereka yang mendirikan salat secara tetap dan sempurna syarat-syarat atau rukun-rukunnya. .Sifat yang kedua: Ialah mereka yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa. dan merupakan senjata terakhir dan rentetan usaha seseorang dalam mewujudkan serentetan amal setelah dipersiapkan sarana-sarana dan syarat-syarat yang diperlukan guna terwujudnya rangkaian amal itu." Dan memang benarlah Allah dan Rasul-Nya. sedang anggota badannya tergerak untuk melaksanakannya. Rasulullah bersabda: ‫اْل٠ّبْ ثعع ٚعجُْٛ شُجخ أعَل٘ب شٙبدح أْ ال ٌِٗ ِال َّللا ٚأدٔب٘ب ِِبغخ اْلرٜ عٓ اٌطش٠ك‬ Artinya: Iman itu ada 79 cabang yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.

" Maka bergeraklah para sahabat. Perselisihan yang terjadi di antara mereka ini dapat diperhatikan dalam riwayat tersebut di bawah ini: "Setelah Rasulullah mendengar berita bahwa Abu Sufyan bin Harb membawa rombongan unta dari Syam. Hal ini disebabkan karena persiapan perang mereka belum lengkap.4 Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. maka wajiblah ia mengatakan bahwa ia telah menjadi orang mukmin yang benar. dan meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi itu benar. (Q. dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Di akhir ayat Allah swt.: ْ َ ‫د سج ب د‬ ‫ثَُْط‬ ‫فَْٛ ق‬ ُ‫ثَُعى‬ ‫ٚسفَع‬ ‫اْلَسْ ض‬ ُ‫جٍَُى‬ ٞ‫اٌهز‬ ُٛ٘ٚ َ َ‫خََلئِف‬ ٍ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ ِ َ َ ٍ ِ Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat. sedang orang itu mengikrarkan semua pengakuannya itu dengan lisan. maka pergilah kamu untuk menghadapinya boleh jadi Allah menjadikan harta benda itu sebagai rampasan perang bagi kamu. Maka Abu Sufyan mengupah .(QS. semestinya mereka tidak boleh mengelak lagi. maka hal itu adalah tanda bahwa iman mereka belum benar sebagaimana juga halnya yang demikian itu terjadi pada saat menjelang perang Badar.S Al An'am: 165) 5 Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. karena betapa pun juga kesulitan yang akan mereka hadapi. Hal ini adalah karena kuasa Allah semata. menjelaskan imbalan yang akan diterima oleh orang-orang mukmin yang benar-benar beriman dan menghiasi dirinya dengan sifat sifat yang telah disebutkan. Nabi menggerakkan kaum Muslimin untuk menghadangnya. sehingga ia memperoleh berita dari mereka itu bahwa Muhammad telah mengerahkan para sahabatnya untuk menghadapi kafilahnya.S At Taubah: 20) Dan firman Allah swt. Maka apabila ada sebagian orang yang tidak menyukai ketetapan Allah mengenai pembagian harta rampasan perang. Namun anggapan serupa ini adalah tidak benar. padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. hal ini karena mereka tidak meyakini bahwa Rasulullah saw. Mereka itu tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya enggan meninggalkan rumah untuk bertempur ke medan perang. menjelaskan bahwa Dia mengatur pembagian harta rampasan perang itu secara adil sebagaimana juga Allah swt. dan ada pula yang merasa keberatan. (Q. 8:4) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 4 ٌ‫ِٚغفِشح‬ ٌ َ َ َ ٌ ِْ َ 4( ُ٠‫وَش‬ ‫ٚسصق‬ ُِّٙ‫سث‬ ‫عٕذ‬ ‫دسجبد‬ ٌَُُٙ ‫حمًّب‬ ُُ٘ ‫)أٌَُٚئِه‬ َِْ َُِْٕٛ‫اٌّؤ‬ َ َ َْ َ ِْ َ ْ َ ٌ ِ ِ ُْْ ُ Sesudah itu Allah swt. menjelaskan bahwa sebagian dari orang mukmin ada yang tidak senang akan keputusan Nabi Muhammad saw. Derajat yang tinggi itu dapat berupa keutamaan hidup di dunia dan dapat berupa keutamaan hidup di akhirat. menegaskan bahwa orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut adalah orang-orang mukmin yang benar. karena hal itu telah menjadi keputusan. Timbullah perselisihan pendapat mereka mengenai harta rampasan perang sama halnya dengan perselisihan pendapat mereka sewaktu mereka dibawa pergi untuk menghadapi kafilah yang dipimpin Abu Sufyan atau pasukan kafir Quraisy yang datang dari Mekah untuk membela kafilah Abu Sufyan itu. atau kedua-duanya. maka Dia berkuasa pula memberikan keutamaan kepada makhluk-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. memerintahkan kepada mereka pergi untuk bertempur untuk membela agama Allah secara adil pula. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia. 8:5) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 5 ‫َ ه‬ ْ ِ ِّ َ ْ 5( ‫فَش٠مًب‬ ِِْٚ ‫ثِبٌحك‬ ‫ثَ١زِه‬ ِٓ ‫سثُّه‬ ‫أَخشجه‬ ‫)وّب‬ َُْٛ٘‫ٌَىَبس‬ َٓ١ِِٕ‫اٌّؤ‬ َِٓ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِ ُْْ ِ ََ ِ ِ Allah swt. Nabi bersabda: "Kafilah ini membawa harta benda (barang dagangan). Allah berfirman: ‫ه‬ ‫ه‬ ُ ْ ُ 26( َْٚ‫)اٌهز٠َٓ إُِٓٛا َٚ٘بجشُٚا ٚجبَ٘ذُٚا فِٟ عجِ١ً َّللاِ ثِأَِٛاٌُِٙ ٚأَٔفُغُٙ أَعظَُ دسجخً عٕذ َّللاِ ٚأٌَُٚئِه ُُ٘ اٌفَبئِض‬ َ َِْ َ َ َ ُ ْ ِْ ِ ْ َ ِْ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. yaitu mereka akan memperoleh derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Di akhir ayat Allah swt.(QS. maka apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya telah beriman kepada Allah. akan menghadapi peperangan sedang Abu Sufyan pada ketika mendekati Hijaz telah mengerahkan orang-orang yang memata-matai untuk memperoleh keterangan dengan jalan menanyakan kepada orang-orang yang berkendaraan yang ditemuinya. untuk menyerang musuh ke luar kota. Allah berkuasa menciptakan segala macam bentuk kehidupan. karena mereka masih belum menjadi orang mukmin yang benar. kepada Rasul-Nya Muhammad saw. Di antara kaum muslimin itu ada yang tidak merasa keberatan. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa sifat-sifat ini adalah sifal-sifat yang dapat diketahui dari dirinya.

tentulah kami akan menyeberanginya." Nabi menjawab: "Ya. sampailah berita keberangkatan orang-orang Quraisy kepada beliau untuk melindungi kafilah mereka. Demi Allah seolah-olah kami melihat musuh dalam keadaan tersungkur. andaikata engkau mengajak kami menyeberang lautan. Sesudah itu Miqdad bin Amir bangkit dan berkata: "Ya Rasulullah! Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah. seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. menjelaskan. Akan tetapi mereka mengelak dari keputusan itu. sesungguhnya kami hanyalah duduk menanti di sini saja". Mereka mengelak untuk bertempur dengan pasukan musuh yang datang dari Mekah dan digambarkan oleh Allah seolah-olah mereka itu dihalau kepada kematian. dan mereka tidak merasa berkewajiban membela Nabi apabila Nabi menyerang. 7 Dan (ingatlah). Maka setelah Rasulullah saw. Maka demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar. Hal ini karena mereka telah berbaiat kepada Nabi di Aqabah. terkecuali apabila musuh menyerang ke dalam kota. maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah. karena orang-orang Quraisy dapat memukul kaum Muslimin dari belakang. tidak ada seorang pun di antara kami yang berkeberatan dan tidak pula yang mengingkari apabila engkau mengajak kami menghadap musuh esok pagi. tetapi pergilah engkau bersama-sama Tuhanmu. kami tidak akan berkata kepadamu seperti apa yang telah dikatakan Bani Israil kepada Musa "pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. maka sungguh kami akan menyertaimu. kami selalu menyertaimu. mengucapkan tanggapan yang baik dan berdoa untuknya dengan doa yang baik pula." Rasulullah saw. Apabila ditinjau dari segi strategi perang maka keputusan Nabi untuk menghadapi bala tentara Quraisy meskipun diperlengkapi dengan perlengkapan perang yang cukup adalah tepat." Kemudian Sa'ad berkata: "Sebenarnyalah kami telah beriman kepadamu dan telah membenarkan agamamu. Lalu Abu Bakar bangkit dan berkata mengemukakan tanggapan yang baik pula. bahwa di antara orang-orang mukmin ada yang membantah keputusan yang telah ditetapkan. engkau telah berada di bawah perlindungan kami. serta menyaksikan bahwa apa yang engkau bawa itu telah memberikan perjanjian untuk dipatuhi. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar! Andaikata kamu pergi membawa kami ke Barkil Gimad (sebuah kota di Habasyah) niscaya kami tetap bersamamu menuju kota itu. Sa'ad bin Mu'az berkata: "Demi Allah! Rupanya yang engkau maksud ialah kami (para Ansar). ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu. maka apabila engkau telah sampai kepada kami. sedang . yaitu keputusan menyerang musuh yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Abu Jahal padahal keputusan itu adalah kebenaran yang sudah nyata dan mereka telah dijanjikan kemenangan oleh Allah di mana saja mereka berada. Itulah sebabnya maka Allah swt. berilah pertimbangan kepadaku!" Perkataan itu ditujukan kepada orang-orang Ansar. Setelah beliau sampai di wadi itu. mengatakan demikian. Kami melindungi engkau sebagaimana kami melindungi anak-anak kami dan istri-istri kami. Sesudah itu pergilah Damdam bin Amr dengan segera ke Mekah. Dalam hal ini mereka seolaholah berusaha membelokkan pengertian bahwa janji kemenangan yang akan diberikan Allah kepada orang-orang Muslimin dari salah satu dua rombongan itu ialah kafilah Abu Sufyan. Sesudah itu Rasulullah saw. niscaya kaum Muslimin akan menjadi sasaran yang empuk bagi bala tentara Quraisy. menggambarkan keadaan mereka seolah-olah mereka melihat sebab-sebab kematian itu.Damdam bin Amr Al-Giffari untuk pergi ke Mekah dan menyuruhnya supaya menemui orang-orang Quraisy agar mereka menggerakkan orang-orang melindungi harta mereka dan agar disampaikan berita bahwa Muhammad telah menghadang harta benda itu." Sesudah itu Rasulullah merasa gembira dengan pendapat Sa'ad dan ketangkasannya menghadapi perang. Karena itu Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya. Mereka berkata: "Hai Rasulullah! Sebenarnya kami telah melindungi engkau hingga engkau tiba di negeri kami. Sebenarnya kami ini adalah orang-orang yang tabah dalam peperangan serta ikhlas menghadapi musuh. 8:6) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 6 ْ ِّ َ ْ 6( ُُ٘ٚ ‫اٌّْٛ د‬ ٌَِِٝ ‫وَأَٔهّب‬ ‫ِب‬ ‫ثَُذ‬ ‫اٌحك‬ ِٟ‫ف‬ َُْٚ‫٠َٕظُش‬ َُْٛ‫٠ُغبل‬ َٓ‫رَجَ١ه‬ َْ َ‫)٠ُجبدٌَُٛٔه‬ ْ َ َ ِ َْ ِ َ َ َ Dalam ayat ini Allah swt. Hal ini karena bala tentara Quraisy sudah menduga sebelumnya bahwa orang-orang Islam sudah siap untuk menghadang rombongan unta. Maka pergilah bersama kami di bawah lindungan Allah. dan Rasul pun pergi bersama para sahabatnya sehingga sampai ke lembah yang disebut Zafran. sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu). karena seumpama serangan mereka ditujukan kepada rombongan unta yang datang dari Syam. sebenarnya khawatir bahwa orang-orang Ansar tidak merasa perlu membantunya. bersabda: "Pergilah kamu di bawah lindungan Allah dan bergembiralah bahwa Allah telah menjanjikan kemenangan di antara dua barisan musuh. Semoga Allah menampakkan kepadamu apa yang menyenangkan hatimu. Demi Allah. Hal ini adalah pendapat mereka saja dengan alasan tidak lengkapnya persiapan mereka untuk berperang. sehingga engkau sampai ke sana. bersabda: "Wahai manusia.R Ibnu Ishak dari Ibnu 'Abbas) 6 mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang)." Kemudian Rasulullah saw. Mereka memberikan alasan bahwa belum mempersiapkan segala-galanya untuk berperang. Kemudian Rasulullah saw.(QS." (H. karena lebih menyukai menghadapi rombongan musuh di bawah pimpinan Abu Sufyan.

Allah menghendaki agar kaum Muslimin menegakkan kebenaran sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya yang menyatakan bahwa kemenangan itu akan diperoleh kaum Muslimin dari salah satu di antara dua rombongan. menandaskan kehendak-Nya. menjelaskan kepada mereka bahwa yang dikehendaki Allah tidak seperti yang mereka inginkan. dan berakhir dengan penaklukan Mekah sebagai kemenangan total yang gilang-gemilang bagi kaum Muslimin dan kehancuran orang-orang kafir Quraisy secara menyeluruh. agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka dalam menghadapi musuh-musuh Allah swt. terkecuali apabila kaum Muslimin dapat mengalahkan bala tentara Quraisy yang datang dari Mekah dengan membawa peralatan perang yang lengkap dengan tujuan menghancurkan kaum Muslimin.(QS. mengingatkan kaum Muslimin akan suatu peristiwa yang penting. Ibnu Jarir. menggambarkan hancurnya keseluruhan bala tentara kafir Quraisy dengan ungkapan hancurnya barisan belakang adalah usaha yang paling sulit. apalagi kalau ditinjau dan segi alat persenjataan. yaitu untuk memusnahkan orang-orang musyrikin yang membangkang kepada agama Allah secara keseluruhan termasuk pula pendukung-pendukung mereka. Hal ini adalah sebagai sindiran kepada sebagian kaum muslimin yang takut terlibat dalam peperangan. Sesudah itu Allah swt. mengingatkan kaum muslimin akan pertolongan Allah yang diberikan kepada mereka pada saat mereka menghadapi kesulitan dan berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu dengan jalan berdoa kepada Allah swt. Tujuan utama ialah memusnahkan kaum musyrikin karena kemenangan kaum Muslimin melawan mereka dalam perang Badar adalah kemenangan pertama yang akan disusul oleh kemenangan-kemenangan yang lain pada peperangan-peperangan berikutnya.kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. 9 (Ingatlah). dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir. Mereka membawa alat-alat perang yang lebih lengkap daripada perlengkapan kaum muslimin. Kecenderungan mereka ini jauh dari kebenaran. sedang tentara musyrikin melebihi 3. Turmuzi. tetapi mereka ingin mendapat harta yang banyak. yang hanya dapat dilaksanakan apabila barisan depan telah dihancurkan terlebih dahulu. Menurut kenyataan kekuatan bala tentara Islam pada waktu itu adalah terdiri dari 300 orang lebih. 8:7) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 7 ْ َ ‫َ ْ ُُُِ ه‬ ُ ِ َ ‫ه َْ َ َ ِ ه‬ ُّ َ َ ْ ُ 7( َٓ٠‫)ِِٚر ٠َُذوُ َّللاُ ِِحْ ذَٜ اٌطهبئِفَزَ١ٓ أَٔهَٙب ٌَىُ ٚرَٛدَْٚ أَْ غ١ش راد اٌشْٛ وخ رَىُْٛ ٌَىُ ٚ٠ُش٠ذ َّللاُ أَْ ٠ُحك اٌحك ثِىٍِّبرِٗ ٚ٠َمطَع دَاثِش اٌىَبفِش‬ َ ْ َ ِ َ َ ‫ُْ َ ِ ُ ه ْ ِ ه ْ َ ه‬ ِ ْ ِ Sesudah itu Allah swt. ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Sasaran tempur yang harus dipilih itu tidak dijelaskan adalah untuk melatih kaum Muslimin agar dapat menentukan pilihan serta menetapkan strategi perang dengan jalan menanggapi situasi dan menilainya dengan jalan bermusyawarah serta mendidik mereka agar menaati hasil keputusan. Untuk menggambarkan kesulitan kaum muslimin dalam pertempuran sehingga mereka berdoa kepada Allah untuk memberikan bantuan-Nya dapatlah dikemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. 8:9) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 9 ْ 9( ‫اٌَّلئِىخ‬ ‫ثِأ َ ٌْف‬ ُ‫ِّذو‬ َِّٟٔ‫أ‬ ُ‫ٌَى‬ ‫فَبعزَجبة‬ ُ‫سثهى‬ ‫)ِِر‬ َٓ١ِ‫ِشْ دف‬ َِٓ َُْٛ‫رَغزَغ١ث‬ ٍ ْ ُ ُّ ِ ُ ُْ َ َ ْ ُْ َ ِ ُ ِ َ ََْ ِ ِ ْ Allah swt.000 orang. mengabulkan doa kaum muslimin dengan jalan mendatangkan bala bantuan malaikat yang datang berturut-turut. karena usaha mereka untuk mengatasi kesulitan dengan usaha lahir tidak memungkinkan. Dalam pada itu Allah swt. Pada saat itu kaum Muslimin cenderung memilih berhadapan dengan rombongan yang membawa dagangan yang jumlahnya tidak lebih dari 40 kuda. Tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan kemusyrikan itu tidak akan tercapai. Yaitu mereka telah berbelok dari menegakkan tauhid dan menghancurkan kemusyrikan. menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu tiada lain agar tegaklah kebenaran (agama Islam) dan lenyaplah kebatilan (syirik). Allah swt. Ibnu Munzir dan Ibnu Abu Hatim dan lain-lain dari Umar bin Khattab: . 8 agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya. menjanjikan kemenangan kepada kaum Muslimin melawan salah satu dari dua golongan yang dihadapi itu yaitu salah satu di antara rombongan berkuda yang membawa harta dagangan atau bala tentara Quraisy yang membawa peralatan perang yang lengkap. karena tujuan mereka telah berbelok pada kesenangan materiil. Inilah tujuan utama yang harus dipilih kaum Muslimin pada waktu melakukan peperangan. lalu diperkenankan-Nya bagimu: `Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut`. Di akhir ayat Allah swt. Itulah sebabnya Allah swt.(QS. yaitu pada saat Allah swt.(QS. Abu Daud. 8:8) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 8 ‫ْ َ ه‬ ‫ِ ه‬ 8( ً‫اٌجَبغ‬ ً‫ٚ٠ُجْط‬ ‫اٌحك‬ ‫)ٌِ١ُحك‬ َِْٛ‫اٌّجْ ش‬ ٌَْٛٚ َ ِ ْ َ ِ َ ُِ ُْ َ َٖ‫وَش‬ ِ Kemudian daripada itu Allah swt. menegaskan bahwa tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menghancurkan kemusyrikan itu pasti terwujud betapa pun sengitnya permusuhan dan kebencian orang-orang musyrikin.

Tetapi bagi mereka yang memahami bahwa kedua ayat ini adalah kisah Uhud. tetapi karena mereka tidak patuh. bahwa pada pertama kalinya Allah swt. cukuplah kiranya engkau bermunajat kepada Tuhanmu. melihat sahabat-sahabatnya yang jumlah mereka 300 orang lebih dan melihat tentara musyrikin yang ternyata jumlahnya 1000 orang lebih.000 dijelaskan dalam ayat lain. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. yaitu agar kaum Muslimin menjadi tenteram karenanya. yaitu malaikat yang jumlahnya berbeda-beda seperti disebutkan dalam ayat-ayat tersebut.: "Ya Tuhanku.: َ ْ ِ ْ 125( َٓ١ِٛ‫)ثٍََٝ ِِْ رَصْ جِشٚا ٚرَزهمُٛا ٚ٠َأْرُٛوُ ِٓ فَْٛ سُ٘ َ٘زا ٠ُّذدوُ سثُّىُ ثِخّغخ آالف َِٓ اٌَّلئِىخ ِغ‬ ُ ٍ َ ُْ َ ُْ ِْْ ِْ ِ ُْ ِ ِّ َ ُ َِ ََْ ِ َِ ْ َ َ َ Artinya: Ya (cukuplah) jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga." Ali Imran: 124) firman Allah swt. Ya Allah. bukanlah karena kekuatan dan persenjataan." Maka Allah swt.S Dan َِٓ ِ ‫آالف‬ ٍ َ ‫ثِثََلثَخ‬ ِ َ ُ‫سثى‬ ْ ُ ُّ َ ُ‫٠ُّذو‬ ُْ ‫ِه‬ ْ َْ‫أ‬ ُ‫٠َىفِ١َى‬ ُْ ْ ْ ٌََٓ‫أ‬ َٓ١ِٕ‫ٌِ ٍّْؤ‬ ِِ ُْ ‫رَمُٛي‬ ُ ْ ‫)421(ِِر‬ mengatakan kepada orang-orang mukmin: "Apakah tidak cukup bagi kamu Allah dengan jumlah 3.R Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) Mengenai bantuan Allah kepada kaum Muslimin dengan jumlah malaikat yang banyaknya 3. Bantuan yang diberikan secara berturut-turut ini dengan jumlah yang bertambah-tambah adalah untuk memberi kesan yang lebih tandas pada mental musuh agar mereka lebih merasa takut dalam peperangan. tetapi semata-mata karena bantuan Allah dan hanya Allah sajalah yang dapat memberikan pertolongan dengan jalan mengirimkan bala tentara dari malaikat. dan mempunyai semangat tempur yang tinggi serta mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kemenangan akan diperoleh mereka seperti yang telah dijanjikan Allah. memberikan penjelasan bahwa Allah tidak mengirimkan bala bantuan itu terkecuali sebagai kabar gembira. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. dan ia berkata: "Wahai Nabi. maka jumlah 3.: َ ُْ ‫اٌَّلئِىخ‬ َٓ١ٌِ‫ِٕض‬ َِ ََْ Artinya: (Ingatlah) ketika kamu membantu kamu (Q. juga supaya terhindar dari kegoncangan jiwa. dan juga supaya mereka lebih mempunyai daya tahan dan keyakinan yang kuat dalam mencapai kemenangan yang gemilang. dan mengambil serban itu serta diletakkannya di atas kedua bahunya (Rasulullah). bahkan kalau mereka bersabar akan diberi bantuan lima ribu malaikat lagi. Sesudah itu. tentu Engkau tidak disembah lagi di bumi ini. Dan seterusnya bantuan itu disempurnakan menjadi lima ribu malaikat.000 malaikat yang diturunkan (dari langit).S Ali Imran: 125) Mengenai bantuan Allah. yaitu dengan firman Allah swt.a. Karena . penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. niscaya Allah menolongmu dengan 5. 10 Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu).000 itu akan diberikan kepada kaum Muslimin.‫ٌّب وبْ ٠َٛ اٌجذس ٔظش إٌجٝ صٍٝ َّللا عٍ١ٗ ٚعٍُ ٌِٝ أصحبثٗ ُٚ٘ ثَلثّبئخ سجً ٚثعُخ عشش سجَل، ٚٔظش ٌِٝ اٌّششو١ٓ فإرا ُ٘ أٌف ٚص٠بدح‬ ،‫فبعزمجً ٔجٟ َّللا اٌمجٍخ ثُ ِذ ٠ذٖ ٚجًُ ٠ٙزف ثشثٗ: أٌٍُٙ أجضٌٟ ِب ٚعذرٕٟ، ا ٌٍُٙ ِْ رٍٙه ٘زٖ اٌُصبثخ ِٓ أً٘ اْلعَلَ ال رُجذ فٝ اْلسض ثُذ‬ ‫فّب صاي ٠ٙزف ثشثٗ ِبدا ٠ذ٠ٗ ِغزمجً اٌمجٍخ حزٝ ٠غمػ سداءٖ فبربٖ أثٛ ثىش سظٟ َّللا عٕٗ، فأخز سداءٖ فأٌمبٖ عٍٝ ِٕىج١ٗ ثُ ٌضِٗ ِٓ ٚساءٖ ٚلبي: ٠ب‬ ‫ٔجٟ َّللا وفبن ِٕبشذره سثه فإٔٗ ع١جضٜ ٌه ِب ٚعذن فأٔضي َّللا رُبٌٝ (ِررغزغ١ثْٛ سثىُ) ا٢٠خ‬ Artinya: Setelah perang Badar berkobar. maka janji itu tidak dilaksanakan oleh Allah swt. Sesudah itu bantuan tersebut dilengkapi dengan tiga ribu malaikat.000 malaikat yang memakai tanda. maka hendaklah dipahami.(QS. agar mereka tidak merasa congkak dan takabur pada saat menghadapi musuh. Tetapi hal ini adalah merupakan janji. 8:10) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 10 ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ٌ ِ ‫ه‬ ْ ِ ‫َ َْ ه‬ 16( ُ١‫)ِٚب جٍَُُٗ َّللاُ ِِال ثُششٜ ٌِٚزَطّئِٓ ثِٗ لٍُُٛثُىُ ِٚب إٌهصْ ش ِِال ِٓ عٕذ َّللاِ ِِْ َّللاَ عَض٠ض حى‬ ُ ُْ َ ْ َ َ ٌ ِ َ ِِْ ِ َ َ َ َ Sesudah itu Allah swt. para mufassir berbeda pendapat: Bagi mereka yang berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut mengenai kisah perang Badar." Nabi terus berdoa kepada Tuhan dengan cara menadahkan tangannya ke atas sambil menghadap kiblat sampai serbannya jatuh. Setelah itu datanglah Aba Bakar r. Pernyataan Allah ini amat penting artinya bagi kaum muslimin. Allah pasti akan menganugerahi apa yang telah dijanjikan kepadamu. menurunkan ayat ini: (Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu). membantu kaum Muslimin dengan seribu malaikat. apabila sekelompok kecil dari pemeluk agama Islam ini Engkau kalahkan. terlepas dari rasa takut karena melihat jumlah kekuatan dan perlengkapan musuh yang banyak. Abu Bakar berdiri di belakang Nabi. (H. Kemudian Nabi menghadap ke arah kiblat dan ia menadahkan tangannya ke atas lalu ia berdoa kepada Allah swt. Di dalam ayat ini dijelaskan pula bahwa kemenangan yang mereka peroleh. melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Nabi Muhammad saw. (Q.

dapatlah diikuti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Baihaqi dari Ali berkata: ‫ِب وبْ ف١ٕب فبسط ٠َٛ اٌجذس غ١ش اٌّمذاد ٚوٍٕب ٔبئّْٛ ِال سعٛي َّللا صٍٝ َّللا عٍ١ٗ ٚعٍُ ٠صٍٝ رحذ شجشح حزٝ أصجح‬ Artinya: Kami tidaklah mempunyai bala tentara berkuda pada perang Badar kecuali Al-Miqdad. Semua kami tertidur. kecuali Rasulullah saw. Mereka salat dalam keadaan junub dan berhadas (tanpa bersuci dengan air). Maka kaum muslimin meminum air dan bersuci dengannya dan kuatlah hati mereka. yaitu pada saat terjadinya perang Badar Allah menurunkan hujan kepada kaum Muslimin dari langit supaya dapat mensucikan diri dengan hujan itu. bahkan di daerah tersebut tidak ada sumber-sumber air. sehingga orang-orang Islam menjadi kehausan. menandaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai mengantuknya orang-orang Muslimin saat berperang. Ketakutan itu ialah karena mereka melihat jumlah bala tentara musuh yang banyak dan persiapannya yang lengkap.kedua sifat ini dapat menghilangkan kehati-hatian dan kontrol terhadap diri pribadi dalam peperangan. (H. mereka diserang oleh rasa kantuk sehingga mereka tidak dapat merasakan ketakutan lagi. (Q. Di akhir ayat ini Allah swt.S Ali Imran: 154) Sesudah itu Allah swt. Rasa kantuk itu menghilangkan rasa takut dan gentar. Sedangkan Maha Bijaksana berarti memberikan kemenangan kepada hamba-Nya yang beragama tauhid dan menghancurkan hamba-Nya yang terjerumus ke dalam kemusyrikan. menyebutkan pertolongan-Nya yang lain kepada kaum Muslimin. sehingga mengalirlah air di lembah itu. dan apa pula hikmatnya dapatlah dituangkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir melalui Ibnu Jarir dari Ibnu `Abbas: ْ‫ِْ اٌّششو١ٓ غٍجٛا اٌّغٍّ١ٓ فٝ أٚي أِشُ٘ عٍٝ اٌّبء فظّئ اٌّغٍّْٛ ٚصٍٛا ِجٕج١ٓ ِحذث١ٓ ٚوبْ ث١ُٕٙ سِبي فأٌمٝ اٌش١طبْ فٝ لٍٛثُٙ اٌحض‬ ‫ٚلبي: أرضعّْٛ أْ ف١ىُ ٔج١ب ٚأٔىُ أٌٚ١بء اٌٍٙٛرصٍْٛ ِجٕج١ٓ ِحذث١ٓ؟ فأٔضي َّللا ِٓ اٌغّبء ِبء فغبي عٍ١ُٙ اٌٛادٜ فششة اٌّغٍّْٛ ٚرطٙشٚا‬ ُٙ‫ٚعٛعز‬ ‫ٚر٘جذ‬ ُِٙ‫ألذا‬ ‫ٚثجزذ‬ Artinya: Orang-orang musyrikin di permulaan peperangan telah menguasai sumber-sumber air mendahului kaum Muslimin. juga memberikan bantuan yang lain berupa situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi kaum Muslimin. Sedang di sekitar mereka hanya pasir belaka. hilanglah rasa takut mereka dan kembali mereka menjadi tenteram.(QS. beliau salat di bawah sebatang pohon sampai pagi hari. seolah-olah setan itu berkata: "Apakah kamu mengira bahwa ada Nabi di antara kamu dan kamu adalah waliwali Allah. Kemudian mereka digoda oleh setan. menurunkan hujan dari langit. serta hilanglah was-was mereka. . menurunkan hujan kepada kaum Muslimin. ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripada-Nya.R Abu Ya'la dan Baihaki dari Ali) Menurut bunyi ayat yang dapat dipahami ialah bahwa datangnya rasa kantuk itu terjadi pada saat pertempuran berlangsung. (H. Pertolongan Allah itu ialah pada saat kaum Muslimin berada dalam ketakutan menghadapi musuh. 11 (Ingatlah). Maha Kuasa berarti kuasa memberikan kemenangan kepada umat Muhammad menurut yang Dia kehendaki. Untuk dapat gambaran tentang maksud Allah swt. menjelaskan kepada kaum Muslimin bahwa di samping Allah memberikan bantuan berupa malaikat yang datang secara berturut-turut. Hal ini sama dengan peristiwa yang terjadi pada mereka sewaktu berlangsungnya perang Uhud seperti tersebut dalam firman Allah: ً‫غَبئِفَخ‬ ً‫إََِٔخ‬ ْ ْ ِ ُ‫ِٕى‬ َٝ‫٠َغش‬ ‫ُُٔبعًب‬ ُ‫اٌغ‬ ‫ثَُذ‬ ِٓ ُ‫عٍَ١ى‬ ‫أَٔضي‬ ُُ‫ث‬ ُِْْ َ ُْْ َ َ َ ْ ‫ه‬ ِْ ِّ َ ْ َ Artinya: Kemudian setelah kamu berduka cita Allah menurunkan kepadamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki (mu).R Ibnul Munzir dari Ibnu 'Abbas) Dan Allah juga menjelaskan bahwa Dia menurunkan hujan dari langit untuk menghilangkan gangguangangguan setan untuk menghilangkan rasa takut dan was-was. 8:11) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 11 11( َ‫)ِِر ٠ُغش١ىُ إٌُُّبط إََِٔخً ُِٕٗ ٚ٠َُٕضي عٍَ١ىُ َِٓ اٌغّبء ِبء ٌِ١ُطَِّٙشوُ ثِٗ ٚ٠ُز٘ت عٕىُ سجْ ض اٌش١طَبْ ٌِٚ١َشْ ثػَ عٍَٝ لٍُُٛثِىُ ٚ٠ُثَجِّذَ ثِٗ اْلَلذَا‬ َ ِ َ ِ ْ‫َ ُْ ِ َ ْ ِ َ َْ ُْ ِ َ ه‬ ً َ ِ َ‫ه‬ ِ ْ ُ ْ َ ُ ِّ َ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ِّ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ِ Sesudah itu Allah swt. lantaran kaum muslimin pada waktu itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sedangkan kamu salat dalam keadaan junub dan berhadas?" Karenanya Allah swt. Mereka berada di daerah padang pasir yang tidak baik dijadikan kubu pertahanan karena sukar untuk menggerakkan kaki apalagi untuk mengadakan penyerangan. Dan dengan sendirinya hilanglah perasaan takut menghadapi bahaya. Maka dengan adanya rasa kantuk itu.

menegaskan pula bahwa bagi mereka ada lagi siksaan yang paling pedih dirasakan yaitu siksaan api neraka yang akan ditimpakan kepada mereka di akhirat. Bantuan itu adalah menetapkan hati kaum Muslimin dalam pertempuran. 8:14) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 14 ُ ‫َ ه‬ 14( ‫إٌهبس‬ ‫عزاة‬ َْ‫ٚأ‬ ُ‫)رٌِى‬ َٓ٠‫ٌِ ٍْىَبفِش‬ َ ََ ُْ َ ُُٖٛ‫فَزٚل‬ ِ ِ Sesudah itu Allah swt. menegaskan ancaman-Nya kepada orang-orang kafir bahwa hukuman dunia yang ditimpakan atas mereka adalah hukuman yang harus dirasakan sebagai imbalan keingkaran mereka terhadap hukum-hukum Allah dan nikmat-Nya. bahkan dia diusir dari negerinya sehingga beliau hijrah ke Madinah sedang mereka berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka. Setelah Nabi Muhammad saw. berada di Madinah bersama para sahabatnya mereka berusaha melenyapkan kaum muslimin dari muka bumi dan melenyapkan ajaran Islam. 2. Sedang kaum musyrikin menderita kekalahan karena mereka itu memusuhi Allah dan Rasul-Nya dan perjuangan mereka dilandaskan kepada kebatilan yaitu perjuangan-perjuangan mempertahankan berhala. sehingga mereka mendapat kemantapan dan kepercayaan penuh agar dapat bertahan dan menyerang musuh serta dapat mempersatukan daya tempur mereka. 8:13) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 13 ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ْ َ َ ُ َِ 13( ‫اٌُمَبة‬ ‫شذ٠ذ‬ ِْ‫فَإ‬ ‫٠ُشَبلِك‬ ِٓٚ ‫شَبلُّٛا‬ ُُٙ‫ثِأَٔه‬ ‫)رٌِه‬ ٌَُُٗٛ‫ٚسع‬ ٌَُُٗٛ‫ٚسع‬ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ِْ َ‫َّللا‬ َ‫َّللا‬ َ‫َّللا‬ ِ Sesudah itu Allah menerangkan sebab-sebab kemenangan kaum Muslimin dan kekalahan kaum musyrikin. memberikan ancaman keras kepada siapa saja yang menantang Allah dan Rasul-Nya. baik menantang hukum-hukum-Nya atau mengingkari nikmat yang diberikan kepada mereka. yaitu pada saat Allah swt. mengingatkan kaum muslimin kepada pertolongan-Nya yang lain lagi dalam perang Badar. dan menghilangkan rasa takut akibat tidak adanya persediaan air. Untuk memberikan kemungkinan kepada kaum muslimin supaya mereka dapat bersuci dari junub dan hadas sehingga mereka dapat beribadat dalam keadaan suci lahir batin. 3. maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. 14 Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu). 15 Hai orang-orang beriman. yaitu menegakkan agama tauhid. mewahyukan kepada para malaikat untuk memberikan bantuan kepada kaum Muslimin. Pada waktu itu Rasulullah bukan hanya didustakan dan dihina. Untuk menghilangkan was-was yang dibisikkan setan.(QS. maka rasakanlah hukuman itu. Di samping itu Allah swt. agar menyertai kaum Muslimin untuk sewaktu-waktu dapat memberikan bantuan. 8:15) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 15 . mereka dapat maju dengan tangkas dan memenggal kepala-kepala musuh serta dengan mudah pula mereka mematahkan serangan musuh. yaitu karena bantuan Allah yang diberikan kepada kaum Muslimin dalam menghadapi kaum musyrikin dan perjuangan mereka dilandaskan kepada kebenaran. 12 (Ingatlah).Dari segi lain Allah swt. Malaikat-malaikat diperintahkan Allah swt. karena mereka tidak lagi terganggu oleh pasir yang lunak yang menganggu gerakan kaki. 13 (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur).(QS. ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: `Sesungguhnya Aku bersama kamu. Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. menciptakan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. bahwa Allah akan memberikan siksaan kepada mereka. Dengan demikian tujuan Allah menurunkan hujan dari langit dalam perang Badar itu ialah: 1.(QS. Dan meyakinkan mereka agar Allah swt. dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya.(QS. menjelaskan pula bahwa dengan turunnya hujan mudahlah kaki mereka untuk berjalan di atas pasir. apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu. yaitu agama syirik dan pemujaan berhala. Dalam pada itu Allah swt. lantaran mereka melihat jumlah malaikat yang menyertai tentara Islam itu. maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman`. Dengan demikian kaum Muslimin dapat menguasai pertempuran. 8:12) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 12 َ ‫ِْ ْ ُ ه‬ 12( ْ‫)ِِر ٠ُٛحٟ سثُّه ٌَِِٝ اٌَّلئِىخ أَِّٟٔ ُِىُ فَثَجِّزُٛا اٌهز٠َٓ إُِٓٛا عأ ُ ٌْمِٟ فِٟ لٍُُٛة اٌهز٠َٓ وفَشُٚا اٌشُّ عت فَبظْ شثُٛا فَْٛ ق اْلَعَٕبق ٚاظْ شثُٛا ُُِٕٙ وً ثََٕب‬ َ َ ِ ْ َ ْ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ َِ ََْ َ ِ ْ ْ َ ٍ َ ِ ِ Sesudah itu Allah swt. Agar kaum muslimin dapat bebas untuk mengatur gerak dalam pertempuran. Maka pantaslah mereka diberi siksaan yang keras yaitu kekalahan mereka dalam perang Badar dan siksaan Allah yang akan ditimpakan kepada mereka yaitu siksaan api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada (lagi) azab neraka. Permusuhan orang-orang musyrikin kepada Allah dan Rasul-Nya ialah tantangan mereka terhadap seruan Rasul pada saat menyampaikan dakwah Islamiah. maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

mengancam kaum Muslimin yang melarikan diri dari pertempuran bahwa mereka akan pulang dengan membawa kemurkaan Allah. 17 Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka. Dan amat buruklah tempat kembalinya. Mereka bertanya: "Apakah yang tujuh perkara itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "Menyekutukan Allah. tanpa alasan yang dibenarkan karena takut menghadapi musuh. Allah berfirman: 14( َٓ١ِِٕ‫ِؤ‬ ِ ُْ Artinya: َ َْٛ‫ل‬ ٍ ‫صذُٚس‬ َ ُ ‫ٚ٠َشف‬ ِ ْ َ ُٙ١ٍَ‫ع‬ ِْ ْ َ ْ َ ُ‫ٚ٠َٕصُشْ و‬ ُْ ُ٘‫ٚ٠ُخض‬ ِْ ِ ْ َ ُ‫ثِأ َْ٠ذ٠ى‬ ُْ ِ ‫ه‬ ُ‫َّللا‬ ُُٙ‫٠ُُزث‬ ُ ْ ِّ َ ٍُُُِ٘ٛ‫)لَبر‬ ْ . Nabi Muhammad saw. atau dengan mengadakan gerak tipu sehingga sasaran tempur menjadi kacau balau. Mereka bergerak dari Mekah padahal sebenarnya mereka berniat untuk memusnahkan kaum Muslimin. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. tetapi Allah-lah yang melempar. dengan kemenangan yang baik.R Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) Dalam hal ini Allah swt. bahwa orang-orang yang melarikan diri adalah orang yang mengerjakan dosa besar. Juga kaum muslimin yang pada saat perang berkobar melarikan diri untuk bergabung dengan kesatuan yang lain agar sasaran tempur lebih kuat atau untuk memperoleh bantuan dari pasukan pada saat musuh dipandang mempunyai pasukan yang lebih kuat.(QS. meskipun mereka membawa bala tentara yang cukup banyak. Itulah sebabnya Allah swt. membunuh seseorang yang Allah haramkan membunuhnya kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan. maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. bukan termasuk dalam larangan yang dikandung ayat ini. yaitu mereka akan disiksa dengan neraka Jahanam tempat kediaman yang sangat menyedihkan. (H. makan harta anak yatim. kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. berbelok untuk mengatur siasat seperti mencari posisi yang lebih menguntungkan dalam pertempuran. ً‫ِجزٕجٛا اٌغجع اٌّٛثمبد أٞ اٌٍّٙىبد، لبٌٛا: ٠ب سعٛي َّللا، ِٚب٘ٓ؟ لبي: اٌششن ثبّلِل ٚاٌغحش ٚلزً إٌفظ أٌزٟ حشَ َّللا ِال ثبٌحك ٚاوً اٌشثب ٚاو‬ ‫اٌّؤِٕبد‬ ‫اٌغبفَلد‬ ‫اٌّحصٕبد‬ ‫ٚلزف‬ ‫اٌضحف‬ َٛ٠ ٌٝٛ‫ٚاٌز‬ ُ١‫اٌ١ز‬ ‫ِبي‬ Artinya: Jauhilah olehmu sekalian tujuh perkara yang membinasakan. melemparkan tombak atau melemparkan kepalan tanah kepada mereka.(QS. melarikan diri dari pertempuran (peperangan). dan tempatnya ialah neraka Jahannam. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dalam ayat ini dapatlah diambil pengertian. kaum Muslimin dilarang membelakangi mereka apalagi lari dari pertempuran. yaitu apabila kaum Muslimin pada saat perang terjadi. Dimaksud dengan membelakangi orang-orang kafir dalam ayat ini ialah melarikan diri dari pertempuran. Kemurkaan Allah itu berupa ancaman yang akan diajukan kepada mereka. melarang kaum Muslimin membelakangi mereka. lebih-lebih melarikan diri dari pertempuran melawan mereka. 8:16) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 16 ً َ ُ ْ 16( ‫)ِٚٓ ٠ٌُُِّٛٙ ٠َْٛ ِئِز دثُشُٖ ِِال ِزَحشفًب ٌِمِزَبي أَْٚ ِزَح١ِّضا ٌَِِٝ فئَخ فَمَذ ثَبء ثِغعت َِٓ َّللاِ ِٚأْٚاُٖ جٕٙهُ ٚثِئظ اٌّص١ش‬ ُ ِ َْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ َ ُ ‫ه‬ ٍ ِ َ ُ ٍ َ ِْ َ ْ َ َ ِ ٍ َ َ َ ٍ َ َ َ ‫ه‬ Dan Allah swt. Sedangkan mundur untuk mengatur siasat. bersabda. menjelaskan beberapa pengecualian dari membelakangi musuh dan melarikan diri dari pertempuran. 8:17) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 17 ‫ْ َ ِ ه ه‬ ْ ْ ِْ 17( ُ١ٍِ‫)فٍََُ رَمزٍُُُُٛ٘ ٌَٚىٓ َّللاَ لَزٍََُُٙ ِٚب سِ١ْذَ ِِر سِ١ْذَ ٌَٚىٓ َّللاَ سِٝ ٌِٚ١ُجٍِٟ اٌّؤِِٕ١َٓ ُِٕٗ ثََلء حغًٕب ِِْ َّللاَ عّ١ع ع‬ َ َ ً َ ٌ َ ٌ َِ ‫ه ه‬ ِ ُْْ َ ْ َ َ َ ‫َ ِ ه ه‬ َ َ ْ َ َ َ َ ْ Kemudian daripada itu Allah swt. Dari kemenangan dan bantuan Allah tersebut dapatlah dipahami bahwa setiap kali orang muslimin menancapkan tombak untuk membunuh musuh dan setiap lemparan kepalan tanah dari mereka dijamin akan memenuhi sasaran karena Allahlah yang menjamin dan membantu mereka. melakukan sihir. dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. 16 Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu.َ َ َ 15( ‫اْلَدثَبس‬ ٌُُُُّ٘ٛٛ‫ر‬ ‫فََل‬ ‫صَحْ فًب‬ ‫وفَشُٚا‬ ُُ‫ٌَمِ١ز‬ ‫ِِرا‬ ‫إُِٓٛا‬ ‫أَ٠َُّٙب‬ ‫)٠َب‬ َٓ٠‫اٌهز‬ َٓ٠‫اٌهز‬ َ ْ ْ ِ ِ ُ َ ُ َ Allah swt. dan menuduh berzina wanita mukmin yang baik-baik yang tidak berniat berbuat salah. memberikan penjelasan mengenai alasan kaum muslimin dilarang membelakangi musuh yaitu karena kemenangan tidak akan dicapai kaum muslimin kecuali dengan memenggal kepala musuh. makan riba. Mereka sudah mengetahui rencana kaum Muslimin yang akan menghadang kafilah yang dipimpin Abu Sufyan dengan alasan melindungi dagangan mereka. menyeru orang-orang beriman bahwa apabila berhadapan dengan orang-orang kafir yang sedang datang menyerang. atau membagi pasukanpasukan untuk menyerang dari segala arah agar kesatuan musuh dapat dipecah belah dan sebagainya. akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka. Orang-orang kafir itu bergerak dari Mekah dengan membawa pasukan yang banyak. memancing musuh agar mengejar keluar medan pertempuran yang lebih strategis sehingga dengan demikian musuh dapat dimusnahkan. peralatan perang yang lengkap. Mereka sengaja menemui kaum Muslimin yang sudah ada di Badar.

lari dari pertempuran. dan Allah akan membantu mereka. selalu melindungi setiap perjuangan kaum Muslimin dalam menegakkan agama tau akan melemahkan perjuangan orang-orang musyrikin pada setiap gerak dan langkah mereka yang ditujukan untuk memerangi ora yang menegakkan agama tauhid dan menyebarluaskan agama Islam.(QS. niscaya Kami kembali (pula). dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. (Q. menegaskan bahwa karunia Allah yang diberikan kepada kaum Muslimin itu bertuju melemahkan tipu daya orang-orang kafir dan melemahkan serangan mereka kepada Nabi serta kaum Muslimin seluruhnya. 8:19) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: . Ju membangun perhatian kaum Muslimin agar tetap berjuang menegakkan agama tauhid serta berbuat baik sesama mereka dalam serta menegakkan Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah swt. Sedangkan orang kafir tujuannya hanyalah untuk memperoleh kepuasan hidup di dunia.S Al Baqarah: 249) Mengenal kepalan tanah yang dilemparkan kepada musuh oleh Nabi. yaitu kemenangan dan harta rampasan yang banyak. maka itulah yang lebih baik bagimu." Kemudian Jibril berkata: "Ambillah sekepal tanah kemudian lemparkanlah ke muka orangorang kafir Quraisy!" Kemudian Nabi mengerjakannya sehingga tak seorang pun dari orang-orang kafir Quraisy yang tidak dikenai matanya. Allah berfirman: ‫ه‬ ُ ْ ََ ‫َّللاِ ِب‬ َِٓ َُْٛ‫ٚرَشْ ج‬ ٌََّْْٛ‫وّب رَأ‬ ٌََّْْٛ‫فَإِٔهُُٙ ٠َأ‬ ٌََّْْٛ‫ٚال رَُٕٙٛا فِٟ اثزِغَبء اٌمَْٛ َ ِِْ رَىُٛٔٛا رَأ‬ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ُ َ ِ ْ ِ َ ََ Artinya: Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). 8:18) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal ‫ه‬ ‫َ ه‬ ُِٓ٘ٛ 18( ‫و١ذ‬ َْ‫ٚأ‬ َٓ٠‫اٌىَبفِش‬ َِْ ِ ُ َ‫َّللا‬ ِ ْ Kemudian daripada itu Allah swt. mohon bantuan pada perang Badar Nabi mengucapkan: "Wahai Tuhanku.R Ibnu 'Abbas) Allah swt. dan jika kamu berhenti. dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahayapun. (Q.Perangilah mereka. menegaskan bahwa Allah Maha Mendengar segala permintaan hamba-Nya yang betul-betul menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya lagi Maha Mengetahui akan segala macam bisikan hati para hamba-Nya dan mengetahui siapakah di antara hamba-Nya yang pantas mendapat kemenangan dan siapa pula yang pantas menderita kekalahan. maka telah datang keputusan kepadamu. diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Ibnu Abbas: ،ُٙ٘ٛ‫ٌّب لبي فٝ ِعزغبثزٗ ٠َٛ ثذس: ٠ب سة ِْ رٍٙه ٘زٖ اٌُصبثخ فٍٓ رُجذ فٝ اْلسض أثذا، لبي ٌٗ اٌججش٠ً خز لجعخ ِٓ اٌزشاة فبسَ ثٙب فٝ ٚج‬ ٓ٠‫ففًُ فّب ِٓ أحذ ِٓ اٌّششو١ٓ ِال أصبة ع١ٕ١ٗ ِٕٚخش٠ٗ ٚفّٗ رشاة ِٓ رٍه اٌمجعخ فٌٛٛا ِذثش‬ Artinya: Tatkala Nabi Muhamamd saw. biarpun dia banyak dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. (H.S At Taubah: 14) Di samping itu keadaan yang menguntungkan bagi kaum muslimin ialah keyakinan bahwa perjuangan mereka akan menang. dan merupakan anugerah kemenangan yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. menerangkan bahwa segala macam bantuan yang diberikan kepada kaum Muslimin dalam perang Badar itu adalah merupakan alasan yang kuat terhadap larangan Allah kepada kaum Muslimin.(QS. Di akhir ayat Allah swt.: ً‫فِئَخ‬ ْ َ ‫غٍَجَذ‬ ‫لٍَِ١ٍَخ‬ ٍ ‫فِئَخ‬ ٍ ْ ِ ِٓ ُ‫و‬ َْ ‫ه‬ ِ‫َّللا‬ َُ ُٛ‫َِلل‬ ُُٙ‫أَٔه‬ ْ Artinya: Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan jika kamu kembali.S An nisa': 104) Firman Allah swt. apabila golongan kaum muslimin ini Engkau binasakan tentu tidak akan ada orang yang menyembah Engkau di muka bumi ini. 19 Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari keputusan. serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Jika kamu menderita kesakitan. niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka. maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula) sebagaimana kamu menderitanya sedangkan kamu mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. (Q. 18 Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu). kedua lubang hidung dan mulutnya oleh lemparan tanah itu kemudian mereka pun lari tunggang-langgang.

menyeru orang-orang mukmin agar menaati Allah dan Rasul-Nya. (H. Dimaksud mendengar dalam ayat ini ialah memahami seruan Rasul serta membenarkannya. maka yang demikian itu adalah sebagai permintaan kemenangan daripadanya (untuk Rasulullah). Dan pengalaman itu mereka telah melihat kenyataan bahwa betapa pun kuatnya dan betapa pun megahnya pasukan yang mereka kerahkan serta perlengkapan perang yang mereka andalkan namun akhirnya mereka mengalami kekalahan juga. tidak akan dapat menolak bencana malapetaka yang akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. di mana saja dan kapan saja terjadi pergolakan di antara dua golongan maka kemenangan tentu akan diperoleh oleh golongan yang berdiri atas prinsip-prinsip yang benar. telah memegang tirai Kakbah kemudian mereka memohon kemenangan kepada Allah dan berkata: "Wahai Tuhan. berilah kemenangan kepada pasukan yang paling tinggi (derajatnya) kepada golongan yang paling mulia dan kepada kiblat yang paling baik. dan melarang orang-orang mukmin berpaling daripada perintah-Nya. sedang pada waktu itu mereka telah mengetahui dan mendengar seruan untuk menaati perintah-Nya dan membantu perjuangannya. maka kenyataan yang mereka alami itu akan terulang kembali. Tetapi apabila mereka itu membangkang seruan ini dan kembali memusuhi serta memerangi Rasul dan pengikut-pengikutnya. 8:20) ::Terjemahan:: ::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul:: Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 20 ‫ه‬ َْ ََ ْ 26( ُُ‫ٚأَٔز‬ ‫رٌَٛهْٛ ا‬ ‫ٚال‬ ‫َّللا‬ ‫أَغ١ُُٛا‬ ‫إُِٓٛا‬ ‫أَ٠َُّٙب‬ ‫)٠َب‬ ُٕٗ‫ع‬ ٌَُُٗٛ‫ٚسع‬ َُُّْٛ‫رَغ‬ َٓ٠‫اٌهز‬ ْ ْ َ َ َ ِ ِ َ َ َ َ Allah swt. menyeru orang-orang musyrikin bahwa apabila mereka setelah menderita kekalahan dalam perang Badar itu berhenti dari memusuhi Muhammad saw. maka sebenarnya hal itu lebih baik buat mereka. Sebagai seorang mukmin semestinya ia mengatakan pada waktu mendengar seruan Rasul "Sami`naa wa atha`naa" (kami mendengar dan menaati) sebagaimana firman Allah: ْ َ َ ُ َ ْ َ َِْ 51( َْٛ‫)ِِٔهّب وبَْ لَْٛ ي اٌّؤِِٕ١َٓ ِِرا دعُٛا ٌَِِٝ َّللاِ ٚسعٌُِٛٗ ٌِ١َحْ ىُ ثَ١َُُٕٙ أَْ ٠َمٌُُٛٛا عَُّٕب ٚأَغََُٕب ٚأٌَُٚئِه ُُ٘ اٌّفٍِح‬ ُ ُْْ ُ َ ْ ْ َُ َ َ ‫ه‬ ِ ِ ُْْ َ َ Artinya: .R Ahmad dan Nasa'i) As-Suddi berkata: ٓ١‫وبْ ِٓ اٌّششو١ٓ ح١ٓ خشجٛا ِٓ ِىخ ٌِٝ ثذس خزٚا ثأعزبس اٌىُجخ فبعزٕصشٚا َّللا ٚلبٌٛا: اٌٍُٙ أصش أعٍٝ اٌجٕذ٠ٓ ٚأوشَ اٌفئز١ٓ ٚخ١ش اٌمجٍز‬ ‫َّللا‬ ‫(فمبي‬ ‫ا٢٠خ‬ )‫رغزفزحٛا‬ ِْ Artinya: Orang-orang musyrikin pada waktu keluar dari kota Mekah menuju Badar. yaitu Allah kembali memberi pertolongan-Nya kepada Rasulullah saw. siapa di antara kami yang telah memutuskan tali persaudaraan dan membawa sesuatu agama yang tidak dikenal. maka jelaslah yang mendapat kemenangan gilang-gemilang itulah pasukan yang paling unggul dan paling mendapat petunjuk." Maka turunlah ayat: Jika kamu (orang musyrikin) mencari keputusan.Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Anfaal 19 ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ ُُ َ َ ْ ْ َ ُْ ٌ َْ َ َٓ١ِِٕ‫)91(ِِْ رَغزَفزِحُٛا فَمَذ جبءوُ اٌفَزح ِِْٚ رَٕزَُٙٛا فَُٙٛ خ١ش ٌَىُ ِِْٚ رَُُٛدُٚا َُٔذ ٌَٚٓ رُغِٕٟ عٕىُ فِئَزُىُ ش١ئًب ٌَْٚٛ وثُشد ٚأَْ َّللاَ ِع اٌّؤ‬ َُْْ َ ْ ْ َ ُْ ِ ْ ُ ْ َ َ ‫ُْ َْ َ َ َ ْ َ ه ه‬ Sesudah itu Allah swt. terkecuali jumlah yang banyak itu disertai dengan kekuatan jiwa dan kepercayaan kepada Allah Azza Wa Jalla. Pernyataan ini berlaku pada setiap waktu dan tempat. Menaati Allah dan Rasul-Nya dalam ayat ini ialah melaksanakan jihad berjuang untuk membela agama tauhid dan meninggalkan kampung halaman serta mempergunakan harta benda dan jiwa apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tentara yang banyak tidak selalu menentukan jalannya peperangan. menegaskan bahwa angkatan perang kaum musyrikin betapa pun kuatnya. taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Tawaran itu dikemukakan Allah kepada mereka karena mereka telah mengalami pahit getirnya peperangan.ار‬ ُ‫ٌٍشح‬ ‫ألطع‬ ْ‫وب‬ ‫أ٠ٕب‬ ٌٍُٙ‫ا‬ Artinya: Wahai Tuhan. Betapa pun gigihnya Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya untuk mengalahkan kaum Muslimin dalam peperangan Badar mereka tidak juga berhasil sebagaimana diterangkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai dan Az-Zuhri: ِٕٗ ‫اعزفزبحب‬ ‫رٌه‬ ْ‫فىب‬ ‫اٌغذاح‬ ٕٗ‫فأح‬ ‫٠ُشف‬ ‫ال‬ ‫ثّب‬ ٝ‫.(QS. Pernyataan ini adalah merupakan ejekan terhadap orang-orang musyrikin karena pada akhir pertempuran perang Badar kemenangan jelas diperoleh oleh kaum Muslimin. dan pengikut-pengikutnya. maka hancurkanlah ia sebelum terbitnya fajar. memberikan pernyataan yang ditujukan kepada orang-orang musyrikin bahwa apabila mereka ingin mencari keputusan mana di antara kedua bala tentara yang paling unggul dan paling mendapat petunjuk sehingga memperoleh kemenangan. Kemudian Allah swt. sedangkan mereka kaum musyrikin mengalami kehancuran dan kekalahan. Kemudian Allah swt. 20 Hai orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan "Kami mendengar dan kami patuh"." (Q. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.S Al Baqarah: 285) Dimaksud dengan mendengar seruan Rasul dalam ayat ini ialah menaati semua perintah Allah yang disampaikan kepadanya dengan perantaraan wahyu. (Q. ٍِٗ‫سع‬ ِ ُ ُ ْ ِ ِٓ ‫ٚلَبٌُٛا‬ َ ‫أَحذ‬ ٍَ . dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat.S An Nur: 51) Dan firman Allah lagi: َ ُ ِّ ‫ُٔفَشق‬ ‫ال‬ ٍِٗ‫ٚسع‬ َْٓ١َ‫ث‬ ِ ُ ُ َ Artinya: Kami tidak membedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya".

 ! .

3 47.3 9:3/: 802..3 02.8. 2070. 89 2030..9 .7 47.75.9 5.9.7.9 .9 .7 81.7.9 .9 81. . 909.7.9 8.9 80.9.3:9. 8079.3 90. . .9 . :8: 203:9 07.    &  &  &&    &  02:/. 0.3 0025.9:3. .3 /. $:7.3 203/7./.. 905. 8. 80/.5 /.9 .3 81. .3 2:82 80-.3 ..9 81. 9: . 31./.7.3.7. /. /.: 7::3 7::33.3 /.:  $1./.3 8.3 8025:73. 05. 89  $1. ..

3 ..3/.7.3.3202-0..8079.9.3:2.380-../.7./0.05.3/2.2.3202-0..9.93.5030:.1.3 848.9    ...9.39:0.:5:3.7.3.2.79.79./.3/-07.8.:202-.8://03.02..305.3050393. ./..2070.3.0:...3.:.9 202-073..9../.9. .3.

-:3:: %.32:../07.9 . 9:..73.380-03.3-072.3 47..3 %.5.3.3/03.3 .38079.9093. "$ %0702.187 .187 8-.70 32.47.3/88%:.320250740-0-07./.7 -03.25:3..33. 070.

 3/4308. .

 ! .

 ./03./.9./03..2.802....: 0/:.. 31. /03. -07172.3 47.3 .:.3 5.187 .3 /.8. 5:.8/73. 40 47. :. 202-07.22..381.9 0203.3 47. .3/. 2./.3.3-077.3 .8. .3 " $ 9 %.9:. 47.8.3 2:23 .2: ..3. 47. 2.3/.747.9 .3 -03.9:2070.2     $0-..981.3 80-./.3 47.203:. ..9.9 /09. 2033.2. 7. /07.3 2.-../03.8.9.3 .-03/.8../..33.2 2030.3 -072.3 203.3 .38.30-03./47.3/.703.: /.3 003/.9-07:5.3802:.3/72070.3.3. ..: ..7 -03./.7.3 20309.8.7 -3: ./80-:9.. 90.8: .-07.2.. 81.7 -072.5.3 .2:/03.3. $:7. /.3 172.808:3:3.3 47... / -:2 /.7.3 -0-07.9-07:5.3 %.3/9072.9 3 .9 81..9 " $3 .381.203.././.         "    & '  &   &   &   $08:/..3 .9. .187 8-.2: 503:.320250740/07..393/..3 0:9.3.... 07.3   &&& & &  '  &  &  & & & '& &  &             '   793..-07:../. -07:.3.5.3 47. .3 47. .30/:/:.990780-:9.3/:5//:3.5.3. /73.39:9/.3 2:23 .5.:.3/. ...3 .3 47.. 808047.3203. #. / 88 ..3-072.-.3 .3 20. 503:.7.3 2. /.3.8079.3-.3 9: 2037.203.93. .7  .3 203.3 2:23 .32:203:7:2:507/.9 .5..3.2.7 80/.%:.8/73.9 81. 203. 81.0:9. 2.79..77:2..32:.3 05.3..89 2030.3.3 -03.3 9:.9.3 203/./. .3 80. .:-. 81..- 9: -03.503.0:9.3 -.3 /-.: -.8..8.9. 89   & '        & & &  '   &  793./.7.89 2030.5. "$ %0702. 05. -072.3 ./88..//.3 -03./ 8..3 -..3-.7 /73...3939:/.9 .90. 0- 93 /07. /:.80-.8 80-.2 -039: 0/:5.3 .9 .-:3:: %.32-..47.  ..3/:5/.390. 808:.9:/03.5./.59.3 05.

 . 3/4308.

 ! .

 2070.39/. ..2. 203/0.3 .25.5. 2.5 .3 ..9:.2. 03.9:7502-..22.305:9:8./. .8:.3 .703. -03/. 9: 80-.3/03. :39:20307../ . 9: -..3 2033.:39:202507400907.3 ..9: 2070. 08:9.3507.3 /5253 -: $:1.3 .3 -03.3-.3 /. ...8.. .3 -: $:1... 207../.3-3.9.3 507808.89 2020739.3 507. -0:2 03.3.79.3 .5 50507. %2-:.9 2030. 90./. 7. .3 203..3 507.3 503/.8.8::...3 203.. 8.3 9/. 80-. .7.3 #.1. 2070. 2070./ 5.1. #.32070.3. 203:.3 .7 2070.3. 20303.3/80-.79./.7 .3 . .:2 2:823 9: .. 20250740 -079.703..9.3 /.-:.: 5. 507 :39: 203.  &    &   &    & "    "  '  &  .7 .8 .780-.-.-:$:1. 8. :39: 203.7 -079.3 -0703/.3.-.32:23.39./ 47.803.8.25.9.:2 :823 :39: 203.3 7:2.3 47.9./...3.7.-/.3 207./.5.3 5./.3/02. :39: -079025:7 0 20/..9.2: :39: 203. /. -03/.3 8.   .703.:.3 -. .2.3... 5:3 :. 5..3 807:5..22./.. 9: 90./.9. 9/..3 .5 . 09./. 80./.747.3 -.3 2:23 .39.5.3. 9/.3 2. . 0-07.9 . 507.-. -03.305. :.3 2.33. 20307.....3..7. -40 2030.2:3 . -: $:1.3 .. 2070. 203:9 50739.7 0. -40 .3 2070. .53.80-.9.3-.9 2070. .3202.3 /.3. 3 /.507:39:-079025:7:39:202-0.7. 203.7.5. .8 -0:2 203.3 .39: 907.25. 2. /.3 .. 3 $090. 803. .305.3 .#.- 20307..79.2 .79.-.-. -0707..742-43. ..3/.3..7-202-.2.3:39.3 80/.7.7 070. /03.3 !07808.3 /902:3.80.8.9  .89 2030.3 9/.5. 3 .32:8:0:.8.2 7. 31. . ./8.3.9.. $:7.93./. 20307.3 .5 . 0-07.:. .5.. 8. 5:.89 2030.32070.2.7.9 /507.5 8020893.3 507.9 2070.-..5.8.7.39:80. -09.3 /. ../ 90.3.749.7$.5078.3 . .8.. .3 507./5:..8.1. 9/. .3.3 47././ / .703. 47..1..3/./. 20.3.. -: $:1.9.3 503/.79. :39: 202-0.3 203:5.3 . 9: 9/./.7. . 3 .3507.. 2070./80-. 3 202-.203/03.5. 203./ 05:9:8.3 ../.7. . 20303.2: .3 9: ./.8::..8: . 8.-0:2-03... 502-.3 47. 7./.203.- -078...3 /.347./.3 5. 0909.703.9 90780-:9 / -. -. 7.. /-.25.3 907.. 507808.3 507. .17 ":7.3 .

3 $.17.-:3:: %..-/.39..: 80-.9: $08:/. -072:8./.3 9: /9::. 909.187 . .8::.8 .-02.73.3 38./.30-03..#.5.3203:9:82:/03.8090.8.. /.9. .3 . 9/.-.9.7 2070.2 203..7 3/.32:8: 02.3 /4.: 2.3-. .3. / -.20./ /.05..3.3 2033.320303..2.0-07.3 80/.8::.3 -07. 203/:303.2.805.2: 8079.2: 02%:.3 -03..8: 5:3 507 -078.2 909.2 80.2:/.-..3:8.05..3 203/:3 . 9: #. .7.-/.3 -07..390.%:.3 05.-072.5 507.39/.5 2:8: $024.3. -07. -. .2 20./.33./.-. -07.2.. . 0 02-.3.3 /.7.5.3 .2 0 ..8:/ .22030-07.79.39:3.: 90./.5.3.. 8.9. .$0-03.8.3 47.- 203. $0-03..5.2:./-07././.-07.9. 38. 803. -078.703.305.8::.-. 5:.-079.25.905.8.3 9. /.- 20307.8::.. 8.30203.7. .804.3 .3 5. !07.3 02:/....3.:3.9 2:8: /..8047.3 47.35:3/.5507.. /02 %:.79.9.8../:./.89203. 8. 47.3.3 47..9.3 87.2:-078.3":7.3... .. 03. /. 2070.2:-07/:.290.32030-07. -078. 207. 8. 4. .-07-.2 50507. /50739.39.3.. 03. 20302: 47. .7 -.3.2 03.3 90. 03.3 8079. -.03.5.3-03..7 :39: 507 0 0..202-03. -070. ..3 47.7 /8.. 9: #.: -: .5.3.-.8.3 2070.#.3.1.3-07..3 /02./.3507.5.3. 38. #:5.3.. 5:..: 8..-.8::.203. 2:8: 20307.-. 203. 9/.05..3 47. :./ -3 : .2 -3 27 11.. 070. 02-7. ././.2/.7.3/. .73. -07.3 ..187 8-. .25..3 05.3./.5.2: / -.2 #.02. .7-3: --..92: .3 03. 02:/.2 203/:3 .-078.3 ":7. :39:3.3.3.3 -.3 503/.390. /. /.2: 02 . /03.2: 507 202-.-.-..-.8..3 -070-07.3 -0702-7.9.3 47../.2...3...39. 5:.. 9070.9:507. 02:/./.2/-. 4. 5.: !07.:8. .3....9.3 90..303. 203. 808:3:3.3 202-0.3 .5.32: 2.32070.. .3 804.9:90.3 -079.7 . /03.7.5. 3/:3.2...-0.2..3/..3 .9.7 .2: 203:: 49.7 2.3 0 /.7.5.3.25..39 /..5.8.. 2070.3 9039:.: -078.8.32: /..5 2:8: 084 5. 8. .3 -07/4. ..: 203.25...3.3$. .: 203079.8::.3. /03.3 897 897 .3203079.2 0.5. / .703.2:9039.3 .3 38.3. 49.39: "$ %0702.8::. .2 2.2:805079.3 /80-:9 ./.3 #.7 . 8. 0 8.2 49./.2 5././.:05.8::. 207.202-07.3 9078:3:7  #-3:8.73. /./.3 9/.3 09. 02 .9: 2.-03/.9.3. $08:/..39/838.3808:/.2 3 ..9.90. 3 .33.2.%:..2 ../9: 8.03.3:39:/5.3 . $08:/. #.: 8.5 -078..290. 9:6/.:90. 20307.3 %.: 203..3 203:7:3. 80-03.5.93.- . 47.::39:203/:3. 3/:3. . 2.2./-327 -. 507: 202-. 9: 803. 8:5... .:-.3 -..9.:.7. 507.3 203:9:82: /03. 9: #. .8 203.25.3-07507.507. /50739.2070.3.3 .:9-.7.2070.9.2 .78. . .03.2. ..22. 207. 5073/:3.347.-.2 /.73.3.. /.8..-/6.203. .3 #./3007.203.9 $.:9.90.2/.00.39..8:3:.3 47.. $08:/.-. . 203..3 $090.93..25.7 9/.305.- 80-. 50792-.97 -./.3./90.7 . 20302:.38007./:/:203../ 80-:.3.../..9.2 203/:3 03.8...3 #.3 9. -0.8::.2 9/.9. $0-03. 8.2.9 80-. .9.8   2070.. 2070. .-.3 . ./.2-327/03.3 -.202-.2.25..3 . 47. 203:.. 8.

 . 3/4308.

 ! .

7 $.-.340.53. 09.3-:$:1.9. ":7..28:/.8.. /93..8/.39. 807.8.2:-.3-.80-0:23. .3/.:2 :823 ./.3.70./.:39:-07507../ 8. -: $:1..3/.3 . 05:9:8...3 .     .7.::5 .5.3 9: 5.3 .9:05:9:8..5./..7. /03.3/. $:7.3 . .7/:.32:8:.2030.9 ..202-04.5 742-43. 03./.8.39:.3 9: .2 .30203.3 .2-.9 2070..32070./.39. 3 . 89 2030.8:..70./. 8.. .3 2070.9..3":7.7-0.3 .. .3 0.9 80-./.3 47.5253.703. 2070././. :39: -07507.3.2070.-. 503/.5. 80-.3.443.":7./.- 80-...02.3 -.39: .3 070.7. /9::.3. 9039.-07:8.3 .9. 9039..3 ..340.3.47./-.3.9 3.3 47.7..5:39:203.8.38:/.: /./.3.3.3 3.703.9202::.90 507.38. .:39:2: 80/.0-203:././.3 :823 /.320307.703../.-0:22025078.3 50703. 31../909..3 :39.2./.3/-07...7...9.3/..2070.3 05.3 2070..3.8 2085:3 /50703.5./.5. 804.      &   &   &    &   & "   &    .2:.3 202-.2030.305.3-.30203.3-:..9./.3 9/.2-.5.7.32070.9:/.:05./ 2. 05:9:8.2.:2:823/.32:8:/-././.5253.3 2.203/:.3.3503079.9: /:..3 47.35.5 -.3 /.47. -.5 2070.":7.9:/.-3.-07. 5078. 742-43.2 38.-. 5....3 2070.3 47.3742-43. 89 203.3/.3 507.3 /.8.47.3 .. 2.5 .3.3 . 4.390.3.705:9:8. 4.. 742-43. 203.703. 905. 8./.3 070./.3 025: -.380.3 2:23.8.- 02. 804.8.9.3..3 :39. 47.7 80 897.90..88:/. . 20..3 .7.3.:39:-079025:7/03.32:8: ..7 8.9.3 203. 4. .05:9:8. 9039.3 9:. 202-07.3 .8 .0-03. 80:25.7.3909.804.203.1.3.8.05.5 /03..- :39: 203.

3803.3 -03..9 .:39:202-03.3.-:3:: %...3202:83.3-.3 47.20303/.187 8-...347..3.7/03.39/..187 ./..17 "$ %0702.7.3:39:2: /.9.3 %.0:.9.2025:3.3.2:20333..3.9 .

 3/4308. .

 ! .

3 47.7/:....703.8 /.5 !.7. ..5.:-..2.187 8-. 80.3/.3..78.3 05.7.880..:2 :823 /. .250507.7.30203. -. /0. ..3202-.7.3 .7.907 . 202:83.3-07.3 .3.3 9: .03/07:3 202 -07.305.3. 0203.5.2 /.-:3:: %.20309..3.7.3.7 :/. :8.8./..3 47. 2:87 9:9/. ..33203/..3 . -07-04 5.7 2030.78./.:2:82320.7 8.3 5079.3.:.3 . .3 %. /03./.9:..2 507. . /.3 $.9.:2:823. 0803.:2 :823 . 9/. -07-04 /..8 /03..3 5.:22:823.3 808:.79./. 0203. /..3 47. 8..8.3 ./. 9::.5. 503/::3 503/::3 2070.3 9.3.9.3.80-.7.3 -.3-07:/.9:/.3 2:873 .3 003/.3.39.0-/..3 .3 .3 .9:50789. .39. . .3-07/48.7.3 . /. 805079 ...5...350393 .3 /03. . -. . 8..8..03/07:3.3 :3.9. 2070.9 .:: %::.3.3 50507.8. 3 .. 20309./.:73.:7.3 9070- /.3.3 0-03.5.   & & &  &  &   &    & &   "  &  &&&  &                      $08:/..3./.9 9: .7.3.3 02.7 /.3.9..":7.3 -072:8.: /./... 080:7:.:5:347.90 507.3-07:93.. -.3 0.3 203. 8.3/.3. 742-43.8.59: . /9:7:3.3 .3.:2 :823 /.3 90.50507.3 .3.3 0.38./.7 . $:7.2.3.:2 :823 20.38:..3503.3-.2 5./.9: 2070.3 /8:8: 40 0203.3 /50740 .3 8:9 ..3 -.3.. ./. .:2 :823 2030..3 2070.. 0203....3 202-..3 05. /:.3.3 0203.7/03..9039..3 203.17":7.:7..9: :39: 202:83.:73.5. 33. "$ %0702.. 203:.3 /03.9:5. .3 03.3 47.7.-.3 202-.9:8.9 203039:.3.3 05.35..3.3 90.3 -.443.:2 2:873 ..9.3 897.9 .7 .3.3 203.9 .52070.7:8 /5 9: 9/.3.8..:7.9.3 9025:7 .5. 203// 2070.-3. 0.7.3.8 05:9:8. :39: 20.3 .8: .3 02:87.7 0-03.9 87 .3 .7. 20303/.3 2070.3202-.9 /.3 ./..:2 :823 .3 .80-.79.8: 5:./.3.3202-.3 949.3 . 0203..3./.9/.3 .3 . 89 203. .3. /.:/ /.3.3 /05...5 89:.2-.3.3 9:.3 .9/.3.3. 9039.3 -0./.3 2070. 80-.3742-43. 80-.. 89 203.3 9072.3.3 47.9: / .:9907-.39.2.3 /003/..7 203./.3 203..3 -.5.703.3 .. 507.3 8079. 9: .3. 8079.742-43.3.3. #. 89 203.9:/. .3 2070.3 909. . 83/7. 90../.17 ":7./.3. . 31.3:2./. 90. 080:7:.3 2. 89 2030..89 2033.3 507.3 :9.187 .3.: .8.3. /03..8.3 5. .305..8.2030:7:     .3.

 . 3/4308.

 ! .

7.9:.9. 09...3 2070.3-079:7:9 9:7:9+ "$ %0702.3 9:9/../. 8.39:. 507.:.5072:8:..8.75.2/.. 9070.:7..32: .%:.9.8 .2:/03.9.:.2 /.790. 9039.2.3..3:9.5.3 203.30-03.3 202-.5:380393.7:8 /5..-..3:39: 2030.3 03./.2.. .9..:7.2.3 -.3 ..2... 50740 9:9.3 05.3807-:2.3 50507.:/50703.3.9.9::./. 9::.. 0-03.:7.3 02:87.9 203..32:873     3..:2 :823 /.5. 8.89907::/-09.3-./.9.302:87.3. 0-.3/...3. 31..3 /./.7 0...3 203/.3 :39: 2030.-.5.5 /03.9..3 /.3 87 3.3 %::.2:2024435079443..3 .3/.3.3 9::..3.347.3. /03.3 .3 .89 2030..5.3..3 .3 -.305.:2 2:823 -.:2 :823 5. .303.   &     & &     &    02:/.7.-:3:: %.305.9.3 203.3 203..2 /.-.187 .3 %. ":7. $:7.7.3907.5.0203.3.8. 8.3 .:.187 8-.3/..:2 :823  .39: 5. .3.9: 20.2:+$08:3:3.89 2030.3 47./.3 507. .

 3/4308. .

 ! .

.3 -3: -: .3 2.2 5.-   .5./.9: 9: .3 05..3 40 :82 -: ..3.39:/03.9507.7.703.:2 2:823 /..3 5079443.9 . 907/7 /. ./.     & &&      " "   && &        '  .3 /.:2 2:823 ..9:..5 2:8: 2:8: . 2070. /..3 -079:7:9 9:7:9 &39: 203.9 2070.3 /7.:22:823 $08:/. /02:.9.. 2070.99.3 .3 ../.. 31.3 05. 89 .3 03:7:9 03.:39:203./.3 0- 80/.9.808:9.89 203.9.5/. 202:33.508:9.9 . ..3 0:./.3.7 -3 . 2070.8 08:9..3 9039.3 . 5.3 /03./.05. ...:22:823 /03.:/ %:72: -3: . 89 .3./.203.2 203.380..3 08:9.3 ..3 803.7 &2.3 . :39: 202-07. 05...77 -3: :37 /.9.79/. 9039. :39: 203..-:.7.3.9. :8.75...3 /-07.9. 89 2033.3 203/.202-.5.3 0-03. /. 2:873 200- 47.3 -.:/93.9.2-./. .39:.3-07:8..9. 2070. .2 5079025:7./.3-07/4.50703.7. .7  47../8 . 8. $:7. 202-07.9. -..3 :8.3 -.3 80-:..3 -.3/4.3 5079443.39:...92 /.3 /.:/../.3 .7 .9507803.3/.9.3 .3 .3 070.5.3 08:9. 8.. -07/4.

.9 3 .9 05..-..32.3/-07 -. .3  2.5 -. 03.8 5.3 202.9 3 3.9 . %09.3.-..2.3.3 172..3. $08:3:3../. 805079 /80-:9.. 8.. $090.0.33. 0- 207.39: ../.3.9.9 . 5.380-./ 2. ./.9.::5.39..3..32:  # :. 2:873 .30203./. 7-: 2.3-079. %:.7 -07/7 / -0..3 .33. .7.....  /0. 202-..5 -...3 .3:07.3 .5. . 0/:.8.9 8.3 .39:.9: 2.3 -07503/..3 -.. 89 203:7:3.: 2070.../.3.3 0- 9.9/.9 -.39:.33. #..39 " $ 27.3.2070. 47./.33.-. .2 3 3./.2 .9. .33./.: . .: .7 -074-.%:.5.2- 807-.3 .3 05./.5. 807-.3 20. . ..2- 203. /..89 202-.7.2: 202443 5079443..3: 503:.3.  2.2 .203./.32070.7 /.2-.. 507. -079:7:9 9:7:9 3 /03.7 2070.702-7.3 9: 8079..9 .- .9.9 .3/..-:3:: %.2 50507. ..8::.. 3.887 -07-0/.: -072:3.-..340 .39:9/. .9::. " $ 27. .3 9.39:.380907:83./.:2:823 -.3 202.93.7 -: :7.7 .2 .9 .3 .3.. 203.5/03.305.. . 2070.3.3  .703...7.. :2....3.3 /. %:../. .3 :2. ../.. -07-0/.3 203.7/. ..9 ..8. /09. 8.38009.9. -07.!07. -078.:.9 $08:/.8 0/:..3 .89   .39: 20.3/.3 /-07.3 203. ..2: /03.8 8.3 :2... 05.. "$ %0702.9. & & & ' ' &&'' & %& & &&& & & && & &&  '' &%&  & &&&' & & %& & &&  & &&  && &  '  & %&  &    & & %&  793. 89     & &&   &   ' &'  "               793.7-:2.3 .7.-.-.2 -.3.7 2.3 80.9. .3. 2070..:9 /. 89    &&& &   "  &    &  &    "             793. 2:8: . . 9.:2 :823 /03. 2039.3 909.9 . 2070.39:.22.. .3 9073. %:./. 03/.5.3.::5..9 9039./.2:-078.3 /-07..3 47. / -:2 3 .9 .3 .3.3 2:23 5. .9 .390.3 .3.3 05../.: 9/./. 9:-..-..9.3 05.9.9: 2...3.5.2:/03.39: /8025:73.390780-:9/03.:3.8.  47..39:.92:203.-.5079.2.5. -./. 503/.:.-.8.89 . / .2: 203..50.- 907:8 -07/4.3 -079.7 7 ./.39:.. 9: /..7 .3 .9: $090.2-./.3 0- /. .9: /03..::5 -... 7-: 2.3. -....3 /.3 :2./ 8.89 .3. 2:1. 0303..3 %.9/.9 8.187 8-. 09. 0 . 8.9. :39: 202-07 08..39:.3807-:2.5..5.9 90780-:9 5.3. 2034432: /03. .75020:. :2. 9. 38.9. 2.80042540.3 :2..3 172.3 0- 02:/..-07/4.- 203./././.2: . 20372-..9 90780-:9 20303..05.7. 20.3 05.. 507../.3 %09..2: .3.3.3 :2.703. 05. 7..3 :82 /.5. -.- :. 9/.../903907. /5.39:. -0/. 9.7.3 203.. .3 9039: 3.207:5.2 -.3 .203. ...3.3. .9 8..3 /9:7:3.7.:2:823/03. -.7./.9/.3 /./.8.8. /802-.3.. 09.788.- /..  47.3  0303. &:/ 2. 9: -: .187 .  9: .25.320307.3 . . .9 . $08:/..39.3 .3. /.32: .3 90.3 /03.39:./.

 . 3/4308.

 ! .

-:7 5./..3./.3 ./ 903907.3 /.8. 9: ..3 0.703.3.7 .3 .9..8.... 0:.3.:2 :823 203.7 2.:.5.7..:9 . 20372. .2 203. 3 . 0203.3 .2025:3.3 2:8: .3. . 0:. .3 50703.9-. 89 202-07.3 -. 207.5 802. .5. 0203.3. 8.7 043.3 90..3 20372.3 02.. /.3 507803.3 /03... . 9.9. .3  /.3 5:. /.3 2070. 9039.703.39:. .3 /.5.9 202-07..3 9: 9070.. 0203.3:. . -..-. 9073/.9 :2.7 /.9 !073.9.3 -.3938079.3 . 2070.9 3 /0. 50740 -:. 8:5.3 ..3.3 5030. /.9: .3 . 802.7 7..3/507402070.2.2 .9 203.. 80-.3..3 /.9 50393 .9.3 :..5 2:8: .703.8.3 -.43..3.3.:2 2:823 . $:7. 20. 8:5.3.3 .703.8 /.3.9. -.3 2025:3. -.3 909..3 :. . 8.3 9. 9/.3..793.3 5079443.8.39:..      & &  & & &      & & ' &        &    $08:/.9 9025:7.3 ..7 2070. /.3. /.9. /.9 /.3 -.3 .3 /.0.3... 9. 2. 9/.805079 . 0- 2025:3.7 02-7..2 . /.703. -.   . :. 31.. 90705.

3203.3 05.3 0.9:5030397.187 .3 43974 907.3-. 2: "$ %0702.3:. -07.9..3.:/ /.3/.3 0203.3.7.. :2.3.3./ /. /.9 3 /.22.3.:.2:/03.3.3.9. -07.75... 202-07.2: :. .33./ 203:7:9 . 09.:7.808:3:3.5..3.187 8-.90.0/:... ..305.8.9 203.8.8:.5 /7 57-.92:/.39:/. .3 /..3.8.3 .202:87.7.203.9.89 203.7.3 203. .2:..2-.9 :.3 05.3/.3.3/.3..2 50507.3/./.. .79 :.2:203. 9.5..2.3   3./.93.9./.3..3 .9 .3:. 003/.38.203:7:3.39:39:2038:./.8./.79 202-07.-:3:: %. ./. $0/.390707:2:80/..3/.. 81. :.39:80-.3 0203...8.3.3 %.3 ..3:.3:39: 203:.3.320250790:/03.3 -07.3 . ..2-.8.2.

 3/4308. .

 ! .

. 2070.9.5.33.2..8 .3 .  & &  " '   & & '     & & &     & & "             "       "    "   $08:/. 8.3 05.9./. .3 50507.3.:2 :823 -07. .3 9: &39: /.3 -07:5..8./.2 0.7.:2:823/.203:7:3.3 -.3 205:9 80443.9 .3 9.5:.7.3 80.3.30-:.9 207./.9: 5./.3. .3 47.3 /7 /03..-078:.. 5..3 ./8..9-07507./ 0.3 5443 8.7 . . .7 / 02-.3 47..3 -..38:33.39 :39: 203.3 05.2 9/.:2 :823 803. -079:7:9 9:7:9 :.3 203...    &&    & &    & "       ' 793.. 203:7:3.3 5. :..8 ./.7 :39: 20307.3 :.9.3 :.3 . .5./.8..80. . 203:. . / 8.9 /. 89 203:7:3. /.3 070.7.2: -07/:.8 ..7 ..2-.:2 2:8235.:9/.8:/ . ..93. .8.7.5 2:8: 2070./.7.3/. /:9 .3. 89 2030././.507..3 :. 6/.3 /..33.3:.:. .7./.8.9 /.3 :3:- /. .75.  # -3: :37 /.2:/.3 803/73. 31./ 903907.8 20303.39: 803.3./.:9/.3 . 8:. 5. 2:8: ..3 ./3.305.95079025:7.2./...3039../.2:. /.8.8.39:. /..2 5488 .38.:2 :823 . 8079.3./.2. /.3:.2: " $ 27.3907.9./..7.72070.2-.3.39:9: 203.8::.3 . 203.3 .8. 7.. -07:/.8 .2. 80-.7 -3: +--.3 /03./ $02:./.3/.7  03:7:9-:3.8 9.3 :7. 2070. .350789.3 8.. 89:. 02:/.7 $0/.:92070.3 .3 -./. 2.3.7.9/5.7 /. 9: . 5. 202-07.3 :39: 203. $0/./9:. 47.3 :3:- /.39 803.3/7.3 ./.3 .3 -.87-0..2 &39:202-07.35.3 2:873 / 5072:. 203. /. 89 2030-:9.3 .3 40 7.7   .3 .7..:2 :823 !079443. 8.3 /. .2 203..3 2070.3 :.8././5.8 ././. /807.: 8.7.5. .. -. 9: .-.3 :-: 5079./03.3 -07:5. .703..5.9 907.3 50307.. 203.7 0.3 /7. 9. . 09.5.3 40 -: . .:9 203.5.39: .       %& %&  && & &&  & & & & & 793.5./. 8:2-07 8:2-07 . 2030./.3 :. 8.3 804./5.. . 507.3 /...7.8. .2 172./..3 203:39:3.6 /.3 . /.3 2.3 .3.253 . .39.87 .3./. -.39.3..3  $08:/. 9039..3.39:9: .3.37.3 .8. 9/.3. /./.5 . / /. /.302-. 5.5. 89 203:7:3.9 .2: 2037..398:5.7.3 47.8 & && & &' &&&&& && & & &&&&&&&& %& ' && &  &   & ' 793.:2 :823 -.3 .7 -07.3 /.3 09.9:2.7  # -: . 5.:8.5.3 05.9.7 .2: 0.8 /.3 . .507.3 -07.:9. 2070.2 0.:9.:2 :823 /./..3 .40809.77 /. 8. -. .9 / -.. 8:2-07 8:2-07 .7..7 -3: --. . /03. 47.:.3 9039. .5 -.... 20.-/.7 203/. #.3 -. 202-07.703./03.: -3: .809.9.3.35078.9:-07. . .3.3 43/8 .25.3. 9039.37.3 -07.3.38:3 #.3 /.9.3 -07:5.92038:./.507...3 / /..3 05. 2025:3.9: 9:-07.3.9..3&:/80507990780-:9 /.39:. 9: .3. 02:/.3 90.:9.9 .39:9:907. .3 .. 203:7:3./.. $:7...9.8..2: 8.3./. 4. /.2070./8 .8./..8 2070. .3 -078:. -0.3 8090..:: ./. -.340-3::3720.7.3809.3 -07./03.9. 90780-:9 9/.3/809.8./.5..3:. . :39: 203.2 9079/:7 0..3 -..9. .07.2 09. .3.3 070..3 9:.39:3.3 203:39:3.3 9/.33.703../4/./.9 2070. 9: . -07.9.:2 2:823 2023:2 .07.3 5079443..3 :8238.9.9.39:-07.303.

.:2 2:823 /.2: 2. 907.8 .3:.7.3 .:22:8238:5./.3+ 0..7  .5.87 803.9 -079./.3 /-8.2 5079025:7.:9 .3 /.5..5.5::3. /.187 .7 -./03.9.17 2..93  &39: 203.3:07.3 /.3 809.9:7 07.39 /.-..2 0.2 507.8 :39: 203.5.3..3:3.9:.2.780..9./.3..7 .8 .3 ..3 / . &39:202-07. 203/. .. 09.3:405.-.5.35:.3 0507.3 /.89 2030.32:/..5.305...3 .-072.3 203./.2070.3 47.7:3:-/.9 -07-. 50780/..3 /.3 /02.:-078. 2070.09.3 47.8.187 8-.. /.:. 503/7. "$ %0702.:9.3 7.   3.703.3.3 .3 :.3.72070.302:33..5.9+$08:3:3.87.39:7:33.9-078:. 203:7:3.7 .5 9./.5.3203...:3.37./. /..3 47.3 503: .9:.. 2070. .. 03./.7 /.9 /.390.3.35... 2070..3 2:8: 8079./.8 803.9...3 %.7 9: . 9025:7 2070.2.:39:-07..3 8:. 9/..%:.3.2.3 /.9 2025078.3.3.3 .2070.503..9 9/.3 9::.30/.9 02.8 5. 9.305.3.:./.8. .947.9 -0-.3 20307.39.-:3:: %.8.3.05../. 2070.32:20..90:..

 . 3/4308.

 ! .

/././.3/02.9:39: 202-07. 8.203039.2 .808:3:3./..39:.:2 :823 /.3 .9..:..3 .3.3 203079.9 203:.5.3#..9: .3. 5..7 .3 2070.703..05. 89 ...3 09. 2./.3. 5079443.808:3:3.:9.8.89 20.2.3 -.  &  & & & & & & && &   &  & & " ' " &&& "        "   &           $08:/.. 89 203.187 .5.39:./.8/.3 20.3. ...-:3:: %..3 47.3 9: . "$ %0702.3.8: . /.3807.39. 9039.907..17 . 5079025:7..8.5:.32:8:     09039:..3 05.3 . 20309.3 .3 .8: .3 2070..3 .9 /50739.32:/.9 :2.38.9 202-07.7. 9: .7.3 -.39:./.:2 2:823 05.203039.9:5.39.3 /02.5.:2 :823 ../.9.202./.7 203079.9 2.59.3 %.5.2..305. 89 2033.39:. 2.2 5079025:7. 05.3#.5.3 ..3 / /.9..2 507.92.:2 :823 /.2 9: 03.7.7. 31..3 2070.888.3-.. .320203..7 .. $:7.187 8-. .2:8:8079..3 .2070..3 .3 . /.9: /.9 .3 .3 .:/03.9 . 2070./03.. 20.:2 :823 :39: 80..3 . .9 47./.

 . 3/4308.

 ! .

3 2070../-0788.3.5./.47.187 8-.3 #./.3502:./3.8.3 05..9 203.3..388.9.3 .3 %. !072:8:.. 2070./.9:.380-.7/..2070. 0.3./.5...5.. .9. 2070.89 202-07.8: ../.93.703.8. 8.3.5 307.-..39: $08:3:3.3..25.3::2 ::2 ..3 -07. .3 .3.7./.3 ././. -0.3 88..32070...3 2070.. -07.3 507:.. .:2 :823 /.39:.9: 9:#./. /.:2 2:873 203/079.9:88.3 .9: 2030. .72:.3 507:.. . 0-..8:5.3 /-07. 2070.:2 2:823/..8: .3 05.:/ $0/..307. $090.3 #.730073.. -.-0203..3.:2033.3.:7.:22:873 . -.3.22. -.25.8.39     9:. 0-03.39..7.3 2025079.20307../.9:.8.39.87/.3.7. 5.5807:. -07:8. 2003. 9.8.5. .3 05..805.3/.80/.2./ 8. -.3 202-07./.3 .0.3. 9.3.3/.2.- 80-.2. /.3/-07./.-0750.3203.2..3/925. !.9:.7.9.803.82: 2. / .703..3.. -:.3.907.2.3 .3 47.390:05..39. ::2/:3./.2 203..3#.8.::2.3..3 . /..179:. -078..-.3 05.7.8: .3.9: 0.305.-307.3./..3 47..3. $:7.305..3.:2:823/.3/925..5 ./. "$ %0702. 8.3 #..32003.3 2070.9: 507:...3/. .3.3/.32070..30./..3/. .3 2070.- :.8::.38.3/3../:87/.307./. 31.93./3../.2070.3.732.-:2/.2507.9: .-:3:: %.3 47.3..2 .3.//:89.3. 9: 202:8: .2..3 507:. /.  && &    &      & &        & &" &     $08:/./.8.3.3-07.203. /.. 8./.:2 2:873 /...187 . ..9.3 2:873 05.303024.2070..39...

 3/4308. .

 ! .

32070...187 .-.3 03.3.7../.3-072.8 2070.3 2070. 9: ..3 ..9 ./..2070.3.3. 907.347.2:-07902:/03.  && &&   &         $08:/.. ..3.89 2030.2539:. $:7.-:3:: %.32: 2.3 .3 ..332.2070./..3 47..305. 2-..3 /925.. 89 2030.3 /:3.3 %.8.17 -..-.3 .9./.3. 05.3 80-.2.9:88.. ::2.3 .3/925.350//7.8. -.7...3 47... ::2.3 . 88..5 ::2 ::2.2: 202-0.320307.35:. .47.9     .3 47./..3 .187 8-..7:8 /7..17. 8. 31. 47.8.3././..8.380/.3.35. 2:3/:7 "$ %0702.5307.3.3.5.

 3/4308. .

 !  .

  31.. . $:7.

.187 ..3 47.3.::5 -.3. 5.7.3 .3 /.8.3 80/.3 ..3 2070.2.. 070...:2 :823 .. -073..3 %.73.3.9-:7:. ..2.3..3 ..3 /7 /.3 .3/03.-.3.33.:2 :823 .3./03.93   .3 202-0.3 20307./.179:-0707.9.9.-3.3 /03.2. 202-.02:7.17/. 20309.93.3 -.3 2. 307./..:2 :823 202-0.3 47.3202-.9:9: 0.5. .7 070.803.7. . 2:3/:7 /.3 .7.3.7.93.. .187 8-. 9039. .5 2:8: $0/.35.703.7 5079025:7.3 2:3/:7 :39: 203. .3.3 .9:7 8.7 0.7 /.3 507.35.3202-0.8://03.8:.3.. -.347.70.5.3202-0.7.3..3 9072.3 2070..3 2070.:9 203.808:3:3.8.8.3 .20..-:3.3 9.9 507..8:/.2 .3 203. -07.-:3:: %.. 9.3 20.-07-04:39: 8.8. / .... 2085:3 2070.3.1./03./. .9. 8:/./. 80-03..3 . 89 20307: 47.3/5253-:$:1.9025.7.75079025:7. "$ %0702. 80-.3 47.3 .-0707.3.3/7/.8:.20302: .3 /7/03.3.3 47. ...38. 507./.7 5079025:7.9 -:. /....5..7.3 /-03./.902-.:2 :823 9:..3.47..3 7. 2070.3/.3.39:02-. 070.: 703.3203/:3/.3202-.3 8:/. 0- 0- 20..3 47.9 :39: 202:83.3/:3. & & "   & &  &  &    &  &   &  & " &  ..:2 :823 /.32070./.5 2..17 .:03/.5.3-.203.3/. /.32070..3.:.3 -072. 89 20.3.7.39025.5.7.3 03.

 3/4308. .

 ! .

 95: 803.5.8.-07-:.::39:20250740-.9:.3.2:20025.9..0.8:. . 20..39:.7.3/7/.9 /2:83. 47.9./.3 07. -079.. 8..8.7 .3 :39: 20307.3 8. #..7 5079025:7.3 /..2 5079025:7. -073.8.3 47.3.   & &  ' &  &   &  & &  & &  &  &             "   "      "  ..5..3 /88. 2.- 80-.3 /..3 .3/. 9: ..3 0- 897.7 5079025:7..3 202-.3 203..3 .9 507.:.3 /7 .2:.3 .3 47.9 /50. .7 909.3 /02... /03.. :.8:..8.47.:.320025.3 2:8: /. /.3 20.402: 80.3.32:23 /03.187 .9507.2- 503079./.7.3909.3.:22:823.7 2030./. $:7..3:39: 202-070203.5.9 3 /.:. 5030.75079025:7.5..7 0:.:2 :823 5.3 9/.7 80. ./..305.7. 2070.5.5.3.7 202-0./.5.75.: -.3 ... /.. .3 ..8.32070. . 0309.2 .9: 2070. 89 2030. 3.03/03.. .3 .9 -07-:.3 .8.9.908 803.3 20.3 307.2..7 20/. 5.- .187 8-.3 .7. 47.  && &&& %& & &%& &&&%&&&& && & & && ' & & && && &  & & & 793.80-..78...3 202-3.9/02.7.92 20. . .3 -.-/.89 203. .3 . .3.7.. .7...3 20025.9 0/.: /03.9:.7.30-:.3../ 8.3-.:. 31.320.7./ .37-.3.3 .9 805079 203..3 .92:8:/5.9.3.3202-:3:2070.22.8::.. $08:3:3.3 5079025:7.././ -07-04 :39: 203.-.3.308.79. .5..3 /48. 2:23 .2:. 02:7.3 .8. 02:7.3/7:39:-07.3... -.- 203. ..  # :.9:7 8.3/...3..7. .3 87 202-:3: 808047.-:3:: %..9: ... 8. /03.35.3 2:8:/. /.3-.3..3 2025:3. .3202-:3:2070. -08.9 8.:2:823.3-:. -0.35.2.9 2030/.3 80-. .3:39:202-3.2070.3 50507. .3 20307.39.3 ..3 907...3 070. -:.3.3 05.8.3 /.709.7.3 202-:3:3..3 -.3 2.: .8:.3 /./.3 /7 /.30203.3 .-:3/03.: 202-.3.3 /7 /. /..7 -: :7..3 9::507.3 202..3 9025:7 203.720.3 5.3 /. 9: -07:5.- 030:9:.8:.3 203:/: -073.39025:70-:.3 .3.3 -0-07.7 /..:.3 2:8: /. ./.- :.35:. -078.7 5488 . 5.3.2.3 :82 /..2.3 %.3 0- 203:39:3. .2 9025..3 2:8: .3 202-40..3.39::507.: "$ %0702.380-03. ..7.7.3-074-.9     .7 08. .3 .2 .73.3 /03.9.7 .

 . 3/4308.

 ! .

305. 47..3./.3 .3 05. 9: .2 -.5 ./.3                   &  "    &   793.8. 89 202-07.. .39: 2070.23.3 809.8. 809.3 -.7.703.:39: 202-:3: 2:8:/. 05.   .39.:./03.3 2:823 203. 2:8: 20025.5. .7 0203.3942-. $:7..3 942-.3 202-.39/.3.703.3.3 5030.3 20203: 8..9.3 . . 31.5.3 20303.7.9:. 2070..3 202-0.     & & &   &   &     &  &                     02:/.:22:8230.7 2070.0203. .3 9.7. /5.: 20025. 05.7.320203.23 /.3 .5025.5.. . .3/..75.39:.3. 90780-:9 /.32:8:./..7./..9..3 /....:2 2:823 /. -07172.8..3..3 203.3 /.

02:/.3.3 20309./.9./. 89 2030.3.3 .7 5079025:7.3.:.7. /03. 38.7. 05..3 .8.0.9 907./. .02:.2507.7:3.25.. . .3.3 5.3 -. .5.9.-.. .3 .3 -. .3.17 "$ %0702.3.3/-07./. 2.2: 203.3.5./.6.8005.3808:3:3.17 9::..3207:5..- 203:.2..05.3 -.39.:2:823/..8. ..7 2070.3 9/... .8.7 /..5 .3/-07.3 ..3. ..5.2-.8. 200..3 .7 .3 507.79..3 /..: 8..2-..395:/.3 47..3 9.. 803.5.- 20307..2: /.203.350739.305...3:07.35. 0/:.9.3 47.9 .3 .32: /.3.3.7 .. . %:.7. 07.3 -072.. 80-. 03/03.3 .3 05.3 05. $0/.5..-:23 02:/.!07. .8 .3 9. ..   72.3 443.7.3.3-7-07. 08.3 . 08.3 /025./8 40 -3: --..39..3 202-.3-. 80/.3 . .3 3 .3 " $ 9 %.9 203.3 .2 2030.5. 5:3 203/079.3.39.3.3 2070.3 203.9 02...7.3 203443 .2002.2 -. .8079..3 .7. 2070.3/.3 :.7 80. 89 20307.39: 2070.3.3.:. %.3.  8. .9 0203.3: ...3 9/.:22:82333.2-. -../ 443.3.3.... 9: 02:/.3. 40 025.7 9: .8 203/.443.3 2033.: /2:.2/ 8.9 5.3.3 80/9 /./.3025..39039:9/.3..3 47.3 . /.3 2.3 2070.0309..3.9.3 /.3 2:23 .38. .47.9.7.2: 907.2..0.3.3..7.3 " $ 3 38.9 47.3 %. 907. .3-. .47.- :.3  # -3: --./..7.3.2539:0.3 . .5:.5./.2: 203/079.3.3 .9. .3.39.5.7.3/25..3 /:3 /.-:3:: %.3.3 2::93. 89   &     &   &  &   793.8.  .32070. 2.3203:39:3.3. 2070.380.. 9.3 2038.3. .3 /.3 /.:2 :823 .3 .3 ..3. /. 507.5 2070.8 ..3 .3 -09: -09:203.3 .3.47.7.3.2: 203/079.507:. ..5.80. ./.3 .33.3 /:5 / /:3./..7 9:3./../.3 .47.3.3 5.39:. :39: 20250740 05:.0203.320302-. 2:8: 40 ..7 47.17 ":7.2-.2 80-:.5..7 . .3 ..2.:22:823. .8203/079. /03.. . 808:3:3.3 47. :-.3. 2443 -.9..3   9:.3 .3 .2: -07.187 8-.3 47.187 .3.17 ":7. 207:5.3 9. 2:8:2: .9: 0203.3 5:.3 /.3.../.3 .3.:-3.39:. .3 9. / ..3 .3  & &     &     &   & &  & &  &   '          793. /03. 5:3 . /... 7. 8047.:-.3 5:3 /.2 -8.3 47.8 02:/. 05. ... . 507239.33.  0303.- /7.3 -. 8079. 2070. 2070. -07172. " $ .8 '& &&& &  &&& &  && &&  '& &&  & &  &&   &&  &   & 793.

 . 3/4308.

 ! .

 2030. /. ./.3 47..9/5. 89 2030...5.3.809..3 2030..3 /-07.3 2070.3507:.9:-.5. . ..3 47. :..  & &     &   02:/.-..32:80.2:-070392. . 2070.3 :39 2002.-08079. 9: .- 8079..3 95: /.9:./.7:3.3.:2:823/. $:7.9 -.3.3..32:8735./../.2-.9 2034.3./.32030-.5 -07:.7 909./..3 2002.47.3507.3:39:20207.2.3..93/.2: 47. 5:.89 80.705:9:8.9.2.3 %..8.347. 38.7.3 /.:/80 .3.3/.2..3 807.2:/.3... :39 202-.32002. 808. .3/9::...305:9:8. 31. 9.5507:..507..3.. -07-:. .3..3 "$ %0702..2:808:.2070.7:.187 8-.75..17 /..9/..3 05...3.2 ..3.3-072. /. .:/ 8079.2     .2.-.32030../.305.3.7.:2 :823 9: -079::.3 47..3..8.3 .-:3::   .2.3 47.9.30--.:203/:3809.75:3/.202-.2:/..3808:3:3.://./..3 . 05.3 -.5:3 -.9.347..3.:2 :823 . 47.8.3 2..2 2028079.90.22030.9. .3 47..3:3 507.3 .:2 :823 80:7:3.2:02-. ../.3 .32:873 203.9.

187 .%.

 . 3/4308.

 ! .

 -: .3 5.93.:2 2:873 203.. .3. 203/079. 02:/.8.3 3 .3 47.3 00.9. . ..9:7:3.-. 31.3 503:9 503:93.5.3 -07./. 203.9. . .9 03./.2:3 . /./ /.3 9:. -.9.7.9: 0:./.3.39./8... ... 05. /. 2070. /03. .9.3 503. 443.8::.7.:2 :823 /. . 5.. 2070.187 8-..705:9:8..3 97.3 2070.. 443.:7. %09.5..3 907:. 05.809. .8 /50740 40 . %.3 /7.3 . 9039.3 2070. 5.5.3 507.3 0. 0203.5.3 -. 202:8: 8079. 9/. %:.47.3./5074.. .5.33.. .7 2.7./.9: .2 50507. /.2 0.3./.3 8079.7 90. /:. 2070./.. /.3.. 05.5..5 47..3   ./.3 05. /./8 .-:3:: %..9 0973.2.05..3 9/.3 -././. 20.93.3 9.3#.9.3.3 2:873 -. 2. 0.47.9.. 808:.7.8:.. 207:5.3 ..5..3 8.3. 5.38.89 202-07.3 02-. . 2070.3 9.7 5079025:7./. "$ %0702..73..3 5.3 /925. 3 203:3:.32:873 203. .7 49.703.3 807:... 0203.3-072.8..8. 9: /8079.  8 $:// -07..3 3 /..3 .3 :3: /.3. 0. .:/.3.3 47.79:-07039/././.80-03.75. 09.2 9: .3 .3. 89 2030.3 5.3 203/.3 -03.3 -.:7.3 05./.3 /02.9 ..3 /. 202-07 5079443.7 2070. #.3 #. 5.3 9: .9 509:3: 803. .3.2 0.5.3 .9: .3 9039: ..187 .7. 90.2 5. 02:/.3/9::.9./. :2.: 203039:. 9039.3 507..3. /.3 .3 5.3 9: 2070. 80-0:2 907-93.3.3 2:..39.3 2.  # 2.3 2. .9..3 -07.73..3 90.3 202-..9 509:3: !073...:5.3 203/. 50507./. 80..3 05.9.:.3.. 0.705:9:8....3.5. 2070. 203:: .3 9070.3 . -.7 /.  & && & &&&&%&& & && &  &'&& %& & & &   793. :39: 203.5.. .:2 2:873 -09.3 2:873 5.3 2070.3 47.9 /2.9.3 507. /.3 2070.3 5.3 2070.. .2: 47.3 /.3 203/.3 40 ..3 . 5:3 :.3 :. .3 ./. 202443 0203.9.8. $:7.9:..3 5.3.3.3..3 47.39...3 2:873 .33 203.2 . 05.-. 9/. 2070.8 80-. .9 2034. 2020./. .8. ..3 .. 07. / .9.3 02.3503:9 503:93.7 0203.3 %...3 -.3. -03.3 05. :2.7 02:/. ./.3 05.3 /. 203.2.. 20250740 0203. 0/:.2507./ /.7. 202:9:8. 9/.8: . 50703.5.3 . 50507... .3 2.8::. 5:3 20.3..3 ./../.8: /.3 2:873 -..907.93. 2.3 40 .3 .3 ..3 -09.509. 5:3 3..-.3.. 89 20307: 47.3 .3 ..3 !073. .3 47.5..3 .3 -07/7 .3 . .3.8:. -:. . 8.8 57385 57385 ..703.35073. 80-.. /03..3..3 .3 :7  && & & &&   &  &   & & & 793.2. 9: 0- -. .5. 02-.3 .3 93 /07. :39: #. 8090.5 . %:.. .   & &  ' &  &    &    &   & &  &          &              '  $08:/.. 20207.22.9. 9: 202-.9:/.3.3. 507239.3 907.35..5..:2 :823 80/. 7.3 9: /02:. -07.3 0507.3-.3/.7.3:3:/. :.8:. -09.. 90.3 40 2.9 0203.3 0:.3 .. 5:3 :. .3 /. 03.9 2070.3 /. 5078. 1. . 2.39025.5./.3 -.3 /50740 40 443.3 0203.3 ./.3 503:9 503:93.3 3 .. /907.7202:8::.3 0.3. 2.33-07..3 3.3 02-.3/././.3. 2070.-.3.

 3/4308. .

 ! .

8047.3 #.2 .202. $:7.   .3. 89 20307: 47..2.8:/ 203/03. $0-.3 .8./.8: $. -03/.3 20.2.9 50739.79. /507:./-07:.9 .9 .90. /. .5.-.2.        &  &    & &  &   &  & " &  .39: 507:..3 47.7.3 .3203/03. /.3#.33.3.8: .3.2+3.3 203.3:39: 203.3 2:23 ..7 807:.8: .3 #.3 ./.9:9:2070.8:8079. 20. 202-03. 31..9.33..2807:..3 /.75.7/.3. ..93.2 203/03.7807:. .3 2:23 8020893.. .://.9 80-. 80/. .9..+3.:/.9: 203/03.3 2033.3 202-.7 203. 203. 202507:3....7 /....3 47. ..3 47./.2.3 2:23 -075. /.3/. 2.3 #.3:39: 202-0..93 .3 8079.25:3 . .. /.35..3 . /.20309..7..   & & &  & &     & & &  & & &                     793. 9..50739.. 172.. 03..3 5. .

3.3507.3 .3 47.7 807:.3 5:3 /03./.6. 203...  2. 2070.3 #.3 47.3 203/03. /.2 9/.3.32070..3 .8: 7.3 .3 /.9.9: ..3 .305..7. 50739..3 172.7 #.2 .3 #.9 802:.3 47.3 -07:39:3 " $ 3 :7  . 202-0/../ /.3 2:23 -.7.9 " $ .5. /5.3 /8...:.3 .8: 203::2 203.7 7..25.2203/03. 808047. .8: . .8: .8:/ /03. . .3.39.2 /03.9:.7/.7.9 3 . 47.3 2070. .8: /.  &&         " &    793.../03..:  .3 .-.3 .39. /.25.2070.2 9.39.7 /.$08:3:3.3 . 203..7.3. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->