Entegre İletişim Çözümlerinde, Elinizin Altındaki Güç!

Orcom hakkındaki düşüncelerinizi ve müşteri memnuniyetinizi birkaç cümle ile ifade edebilir misiniz? “Wittur, Orcom ile yaklaşık bir yıldır çalışıyor. Teklif aşamasından proje sonrasına kadar, talepleri karşılamadaki yetkinlikleri, yakın ilgileri ve çözüm odaklı çalışmaları, Orcom’un doğru seçim olduğunu ispatlamıştır. Wittur, iletişim olanaklarını Orcom’un da desteği ile geliştirmeye devam etmektedir.”
Ebru GADİŞ IT Manager

www.orcom.com.tr 0216 681 81 81
TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 1 03.08.2011 17:32

içindekiler
04 editör 06 sektör 33 kapak konusu 43 makale 46 gündem 50 söyleşi

34

Domino Elektronik Telekom Ürünleri Direktörü Kamil Sebahattin Düşmez

Konnektörleme kapasitesinde Türkiye’nin lider üreticisiyiz

KAPAK KONUSU RÖPORTAJLARI

37 Turknet 38 Erat Telekomünikasyon 40 Global İletişim 42 Türksat A.Ş.

56
Metric Technology Teknoloji Direktörü Erkan Altan:

MAKALE

52
Helyum Ürün Müdürü Sinem Tirkeş:

SÖYLEŞİ

Önümüzdeki dönemlerde iş zekası, sosyal zeka ile bütünleşecek

Trend Micro, yüzde 17 büyüyerek rakiplerini geride bıraktı

44 Altı yılda ciromuzu 15 kat artırdık
tele.com.tr Biliflim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye Kaynak Yay›n Tan›t›m Reklam San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Ersin KAYA ersin@telecomtrdergisi.com

Fark Yaratan Firmalar NetApp Türkiye Ülke Müdürü Behçet Yumrukçallı:

Yay›n Müdürü Ekim Naz›m Kaya ekim.kaya@tele.com.tr

Haber Müdürü İrfan Bülbül irfan@telecomtrdergisi.com | Reklam Satış Koordinatörü Nurhan Kaya nurhan@telecomtrdergisi.com Müşteri Temsilcisi Ümran Öztürk umran@telecomtrdergisi.com | Abone Sorumlusu Savafl Özbek savas@telecomtrdergisi.com Bask› Golden Print Tel: 0212 629 00 25 Yüzy›l Mh. MAT-S‹T 1. Cd. No: 88 Ba€c›lar / ‹stanbul Tel: (0212) 629 00 24 - 25 | Da€›t›m Dünya Süper Da€›t›m A.fi. www.tele.com.tr Eski Osmanl› Sokak Ar›kan ‹fl Merkezi No:30/10 Mecidiyeköy/‹stanbul Tel: 0212 272 59 59 Faks: 0212 272 59 00 © Tele.com.tr Dergisi, Kaynak Yay›n Tan›t›m Reklam San. ve Tic. Ltd. fiti. taraf›ndan T.C. yasalar›na uygun olarak yay›mlanmaktad›r. Dergide yay›mlanan yaz›, foto€raf, harita, illüstrasyon ve konular›n her hakk› sakl›d›r. ‹zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al›nt› yap›lamaz. tele.com.tr bas›n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yerel Süreli Yay›n | ISSN 1304-9445

2

tele.com.tr

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 2

03.08.2011 17:32

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 3

03.08.2011 17:32

editörden

Ekim Naz›ım Kaya
ekim.kaya@tele.com.tr

azı elektronik altyapıların ne kadar kritik görevler üstlendiğini, bunlar herhangi bir sebeple kesintiye uğradığında anlıyoruz. Geçtiğimiz hafta bankalar arası elektronik fon transferi yapılmasını sağlayan Merkez Bankası yazılımının görevini yerine getirememesi, buna somut bir örnek oldu. Gün boyu bankalar arası hiçbir para transferi gerçekleşemedi. Bu kesintinin bir günü aşması halinde ekonomide yol açacağı kayıpları tahmin etmek bile zor. Çağımızda gerçekleşecek bir devrimin, ağırlıklı olaraj dijital bir devrim olabileceğini iddia etmek fazla gerçek dışı olmaz. Ortadoğu'da gerçekleşen kalkışmalarda sosyal medyanın payının ne kadar büyük olduğunu gördük. Hopa'da yaşanan olaylarda, bölgenin telefon ve internet altyapısının yerel yönetim tarafından kesildiği iddia ediliyor. Ancak ülke çapında gerçekleşmedikçe, bu tür bir kesintinin bırakın olayların durulmasını sağlamasını, protestoyu daha da alevlendireceği çok açık. Bilgi bir şekilde yayılıyor, ve önce medyanın, sonra ülkenin gündemine girmesi kaçınılmaz hale geliyor. Yüzyılın en iyi kurgu filmleri arasında gösterilen Matrix'te hikaye, kendi kaderlerini kontrol altına almayı planlayan bir grubun sistemi ele geçirme çabasını anlatıyordu ve sistem diye ifade edilen şey, ideoloji ve devlet düzeni ile sembolize edilen, ama aslında başlıbaşına elektronik olan bir ortamdı. 22 Ağustos'ta hayata geçirilmesi planlanan internet filtrelemesine karşı yüzbinlerin sokağa dökülmesi sonrasında dijital bir tepki de geldi: Uluslar arası bir grup olan Anonymous, sansür niteliğindeki bu uygulamanın durdurulmaması halinde çeşitli saldırılarda bulunacağını duyurdu. Kısa süre içinde üç kez bilgisayar korsanlarının saldırısına uğrayarak müşterilerinin kişisel bilgilerinin ve kredi kartı numaralarının karanlık kişilerin eline geçmesini engelleyemeyen Sony'nin hisseleri üç ayda %30'dan fazla değer kaybetti. Hayatın her alanı elektronik ortamlara bağımlı hale geldikçe, bunu korumak ve kontrol etmek de en güncel gündem maddesi haline geliyor. Twitter: @ekimkaya
4
tele.com.tr

B

Elektronik felaketler

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 4

03.08.2011 17:32

Çevre dostu olmak ister misiniz?
Atıl durumdaki tüm optik patchcord ve pigtaillerinizi alıyor, geri dönüşüm birimimizde ihtiyacınız olan farklı optik patchcord ve pigtailler ile yeniliyoruz. Müşterilerimize ve çevreye karşı bilinçli üretici olmanın gereğinde ne varsa yerine getiriyoruz.

AL RİJİN O ÜN ÜRMI DEĞİL !
PI EL YA

0 %10

“Siz isteyin biz üretelim.” ©
Domino Elektronik San. ve Tic. Ltd.Şti. Organize Sanayi Bölgesi 33. Cadde No:23 38070 Melikgazi Kayseri / TÜRKİYE Tel / Phone+90 (352) 322 3030 Fax +90 (352) 322 3032 www.dominob2b.com

ı Detayl in Bilgi İç) 2 0(35 30 322 30

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 5

03.08.2011 17:32

harikalem

Project

SEKTÖR
Güneş enerjisi ile çalışan Netbook

GEÇTİĞİMİZ AYDAN SEÇMELER

amsung, dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk 10’’ ekranlı Netbook PC modeli NC215S’i pazara sunduğunu duyurdu. Verilen bilgiye göre, cihazın iki saat süresince güneş ışığı altında kalması, Netbook’a bir saate kadar enerji sağlıyor. “SuperBright” isimli yansımayı önleyici ekranı sayesinde kullanıcılar, güneş ışığı altındayken dahi ekranda çalışabiliyorlar. Toplam 14.5 saat pil ömrü ve güçlü Intel® Atom™ işlemci ile Samsung NC215S, kolay taşınabilmesiyle de dikkatleri çekiyor. Samsung Electronics

S

Türkiye BT Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürü Barış Kestep, yeni Netbook modeli ile ilgili yaptığı açıklamada, “Samsung çevreye duyarlı ürünlerde yenilikçi özelliklere yer vermeye büyük önem veriyor. Şirket olarak dünyanın güneş enerjisi ile çalışan ilk 10’’ ekranlı Netbook PC modelini pazara sunmaktan dolayı mutluyuz. NC215S, Samsung’un süregelen yenilikçiliğini; üstün performans, kolay taşınabilirlik ve müşteri memnuniyetine verdiği değeri, açıkça ortaya koyuyor.” dedi.

6

tele.com.tr

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 6

03.08.2011 17:32

Project6

6/30/11

3:15 PM

Page 1

Her baflar›l› IT projesinin arkas›nda bir Siemens ‹fl Teknolojisti vard›r
Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri

Turkcell Superonline amans›z rekabette Siemens ‹fl Teknolojistleri’nin deste¤iyle öne ç›k›yor
Günümüzün artan iletiflim ihtiyac› sonucunda telekomünikasyon sektörü flimdiye kadarki en yüksek h›zla ilerliyor, bunun yan› s›ra flimdiye kadarki en yo¤un rekabete sahne oluyor. Türkiye’nin ilk yenilikçi telekom operatörlerinden biri olan müflterimiz Turkcell Superonline da, sektörde yaflanan yo¤un rekabette gelifltirdi¤i yeni ürün ve servisleri h›zl› bir flekilde müflterilerine sunarak bu zorlu yolda farkl›laflmak için özel projeleri hayata geçiriyor. Siemens ‹fl Teknolojistlerinin bizim için gelifltirdi¤i COSMOS sistemi yüksek sat›fl hedeflerimizi ve artan müflteri beklentilerimizi verimli ve h›zl› bir flekilde karfl›lamam›z› sa¤lad›. Operasyonel süreçlerin optimize edilmesi, bize özel bir hareket kabiliyeti de sundu. Sistemin, yeniliklere uyumlu yap›s› sayesinde altyap› de¤iflimlerinde ve yeni servis eklemelerinde bile ifl süreçlerimizi kesintisiz ve sorunsuz bir flekilde devam ettirebiliyoruz.
Serkan Öztürk Turkcell Superonline Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yard›mc›s›

COSMOS projesiyle, Turkcell Superonline’›n iflgücü tasarrufu sa¤layarak önemli bir maliyet avantaj› elde etmesine katk›da bulunduk. Siemens ‹fl Teknolojistleri olarak bu projede Türkiye’de ilk kez Oracle’›n OSM, UIM ve ASAP çözümlerini bir arada kullanarak önemli bir baflar› elde ettik. Geçmiflte hem Türkiye’de hem de dünyan›n farkl› ülkelerinde bu alanda yap›lan farkl› ölçeklerdeki projeleri kullan›ma sunmam›z sonucunda sahip oldu¤umuz yetkinlikle Turkcell Superonline COSMOS Projesi’ni de h›zl› bir flekilde aktif hale getirmeyi baflard›k. Turkcell Superonline’›n proje sürecinde geliflen yap›s›nda de¤iflimin do¤ru bir flekilde gerçeklefltirilmesi, bugün Turkcell Superonline’›n telekomünikasyon sektöründe daha rahat ve gelece¤e dönük ifl yapmas›na katk›da bulunuyor.

‹fl Teknolojisi ve Siemens ‹fl Teknolojistleri
Baflar›ya ulaflmak için iki temel uzmanl›¤a ihtiyaç vard›r: ‹fl ve Teknoloji. Müflterilerimizin hedef ve beklentileri de bunu aç›kça ortaya koyuyor. Baflar›l› kurumlar, ifl stratejileriyle bafltan sona bütünleflen teknolojik çözüm ve hizmetler bekliyor. K›sacas›, ‹fl Teknolojisine ihtiyaç duyuyor. Biz, Siemens ‹fl Teknolojistleri olarak pek çok sektöre iliflkin derin bilgi birikimimizi ve güçlü mühendislik tecrübemizi genifl ifl ortakl›¤› ekosistemimiz ile birlefltirerek, müflterilerimizin ihtiyaçlar›na yan›t veren sürdürülebilir katma de¤erli teknolojik çözümler sunuyoruz.

Teknolojinin yan› s›ra müflterilerimizin ifl alanlar›na yönelik uzmanl›¤a da sahip olan biz, Siemens ‹fl Teknolojistleri, Turkcell Superonline’›n ifl ihtiyaçlar›n› tam olarak anlay›p teknoloji birikimimizle birlefltirerek, COSMOS (Customer Order and Service Management of Turkcell Superonline) projesini gerçeklefltirdik. Bu projeyle müflterimizin kifliye özel fiber internet ve statik IP servislerinin yönetiminde avantaj sa¤lamas›na yard›mc› olduk. Bu servislerin siparifl yönetimi, pozisyonlama, aktivasyon ve envanter yönetimi süreçlerini kapsayan COSMOS’u, telekomünikasyon sektöründeki global standartlar› belirleyen TeleManagement Forum organizasyonunun kriterlerine birebir uyumlu bir yap›da tasarlad›k. Sürecin üst seviyede optimizasyonunu da sa¤layan
Bu bir advertoriald›r.

Tevfik Kor Siemens IT Solutions and Services Vertical Practice Manager / CMTS & Energy

www.siemens.com.tr

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 7

03.08.2011 17:32

sektör

rend Micro Tehdit Analisti Kervin Alintanahin tarafından kaleme alınan bir yazıya göre, yeni bir Android kötücülü ortaya çıktı. Alintanahin tarafından “Gold Dream” olarak isimlendirilen bu kötücül hakkında verilen bilgiler şöyle: Son zamanlarda saklanmış virüs (trojan) içeren yeni bir Android uygulaması örneğini tartışma şansımız olmuştu. Bugün bir diğerini daha göz önünde bulundurmamız gerektiğini anladık. Bu yeni Andorid kötücülü, “Gold Dream” olarak biliniyor ve Trend Micro tarafından ANDROIDOS_SPYGOLD.A olarak saptandı. Bu saldırıdaki trojan içeren atak, Fast Racing adında bir araba yarışı oyunu. Bir oyuna göre bu trojan içeren versiyon, benzeri oyunlara ya da eklentilere göre çok daha fazla erişim izni istiyor. Uygulama yüklendikten sonra telefon başlatıldığında “Market” adında bir hizmetle karşılaşıyorsunuz. Bu hizmet muhtemelen kötücülü yaratan kişi tarafından, kötücülün zararsız gibi gözükmesi için yapılan bir hile. Daha önce saptanan Android kötücülleri gibi, bu seferki de kullanıcının gelen mesajlarını görüntülüyor. Bir mesaj geldiğinde, mesajın içeriğini ve gönderen bilgilerini bir .TXT dosyasına kaydediyor ve zjsms.txt olarak kaydediyor. Ayrıca gelen ve giden çağrıları da ziphonecall.txt olarak saklıyor.

Trend Micro ve Helyum, yeni Android tehlikesine karşı uyarıyor

T

Bu kötücül, aynı zamanda http://{BLOCKED}r.gicp.net uzantısında yer alan, uzaktan emir verilip kontrol edilebilen (C&C) bir sunucuyla da iletişim kuruyor. Daha önce, virüsün içinde yazılı olarak gelen URL’ye bağlanan kötücüllerin aksine, bu seferki gelecek komuta göre farklı sunucu ve adreslere bağlantı sağlayabiliyor. Bunların yanı sıra kendini güncelleştirebiliyor ve herhangi bir virüs algılayan programdan da kaçmaya, görünmemeye çalışıyor. C&C sunucusuna rağmen, ev telefonuna göre arama yapabiliyor ve cihaz ID’si, abonenin ID’si ya da kartın seri numarası gibi cihaz bilgilerini http://{C&C server}/zj/RegistUid.aspx uzantısına gönderebiliyor. Ayrıca, http://{C&C server}/zj/allotWorkTask.aspx uzantısına ulaşıp, bir sunucudan komut alırsa, aramaları ve yazılı mesaj kayıtlarını da içeren dosyaları http://{C&C server}/zj/upload/UploadFiles.aspx uzantısına yükleyebiliyor. Sunucuları değiştirmek ve güncellemeleri yüklemenin yanı sıra, yükleme / kaldırma uygulamaları, arama yapma ve yazılı mesaj gönderme komutlarını da alabiliyor. Görünüşe göre, Androidler için kötücül yazılım yazmaya başlayanlar, PC’den mobile geçerek kendilerine yeni bir ortam daha yaratmış oldular.

Metric Technology, SAP BusinessObjects 4.0 etkinliğini gerçekleştirdi

M

etric Technology, dünyada 50.000’den fazla şirketin tercih ettiği SAP BusinessObjects’in ( BI 4.0 ) yeni versiyonundaki yenilikleri, geçiş aşamalarını, şirketlere sağlayacağı yararları sektöründe lider firmalara aktardı. Sadece SAP BusinessObjects çözümleri odaklı Türkiye’deki tek firma ve iş zekası sektöründe SAP’nin SAP BusinessObjects çözümlerinde şu an itibarı ile tek Gold Partner’ı olan Metric Technology; etkinlikte, iş süreçlerinin anlık takibini sağlayarak firmalara hız ve verimlilik katan çözüm önerileri sundu. Etkinlikte, SAP BusinessObjects 4.0 yeni sürümün özellikleri, işletmeye sağlayacağı yararlar, firmaların yeni sürüme nasıl geçecekleri, yapılacak aşamalar, canlı ürün demoları ile katılımcılara ayrıntıları ile anlatıldı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Metric Technology Genel Müdürü Ferhat Bakan ve SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Yücel Yüksel yaptılar. SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi Yücel Yüksel, “İş Zekası ve SAP”, Metric

Technology Teknoloji Direktörü Erkan Altan ise “Yeni Versiyondaki Yenilikler” isimli sunumlarını katılımcılara aktardılar. Metric Technology Genel Müdürü Ferhat Bakan, her firmanın kendi sektöründe başarıyla var olmanın teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye bağlı bulunduğunu vurgulayarak, özellikle iş zekası vizyonunun ve bu vizyonu pratiğe dönüştürecek alt yapının belirlenmesinde müşterilerine sektöre yönelik özel reçete çözümler sunduklarını belirtti. Etkinlik, Metric Teknoloji Direktörü Erkan Altan’ın “SAP BusinessObjects 4.0 Yenilikler “ konulu sunumuyla devam etti. Altan, sunumunda, sektörlerin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan SAP BusinessObjects çözümleri ve uygulama yaklaşımları üzerinde durdu. Etkinlik, Metric Technology’den Proje Yöneticisi Melek Çetin’in “Yeni Versiyona Geçiş” konusundaki izleyenleri bilgilendiren sunumuyla sona erdi. Etkinlik sonunda yapılan çekilişle bir katılımcıya Samsung Galaxy Tab hediye edildi.

8

tele.com.tr

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 8

03.08.2011 17:32

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 9

03.08.2011 17:32

sektör

aspersky Lab, Türkiye’deki ana distribütörünü düzenlediği bir toplantıyla açıkladı. E-Data Teknoloji E-Data ile bireysel ürünlerin pazarlaması konusunda birlikte çalışacak olmalarından mutluluk duyduklarını söyleyen Kaspersky Lab Orta Doğu ve Türkiye Yönetici Direktörü Tarek Kuzbari, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Geçmişten gelen bir iş ortaklığımız olan E-Data, bugünden itibaren bireysel ürünlerimizin Türkiye’deki dağıtıcısı olacaktır. E-Data ile yaptığımız yeni anlaşmayla iş ortaklığının Kasperksy Lab olarak hem bizi hem de pazarı daha da büyüteceğine inanıyoruz” dedi. Kaspersky Lab Türkiye Pazarlama Müdürü Pınar Uylum Terzioğlu, bireysel ürün gamı ile Türkiye pazarında ilk sıralarda y er alan Kaspersky Lab’in E-Data ile daha da geniş bir kitleye daha hızlı ulaşacağını söyledi. E-Data Teknoloji Genel Müdürü T. Fatih Mutlu ise şunları kaydetti: “Bu yeni işbirliğimiz ile sadece şirketimizin değil, aynı zamanda Kaspersky Lab’in de Türkiye pazarında daha da büyümesini sağlayacağız. 1500’den fazla iş ortağımızla bu amaca ulaşmamız bizim için hiç de zor olmayacak.”

Kaspersky Lab’in ana distribütörü E-Data Teknoloji

K

Samsung, d8000 smart TV’leri kullanıcıların beğenisine sunuyor

C

M

Y

CM

MY

S

CY

amsung Electronics, Ağustos ayı itibari ile 60 inc D8000 smart TV’lerini satışa sunacağını açıkladı. Beş milimetre kalınlığında bir metal çerçeveye sahip olan D8000 serisi, ödüllü C8000 serisinin devamı niteliğinde ve 800 Hz CMR ve güçlendirilmiş LED arka ışık tarama özelliklerini barındırıyor. CES Inovasyon Ödülü sahibi bu televizyonlar, 2D, 3D ve HD görüntüleri yüksek kalitede kullanıcısına sunuyor. Ultra Clear Panel’e ek olarak, D8000 serisi, zengin görüntüleri gösteren “micro dimming” teknolojilerine sahip ilk televizyon olma özelliğine de sahip olduğu duyuruldu. Dahili kablosuz internet bağlantısı ve Samsung’un Smart Hub portalı üzerinden görüntü içeriğini yönetebilme özelliğiyle D8000’in DLNA ya da Samsung’un patentli “One Foot Connection (Tek Adımlı Bağlantı)” teknolojisini kullanarak diğer akıllı cihazlara da bağlanabildiği aktarıldı.

CMY

K

ultimedya yazılım alanında faaliyet gösteren Alman kökenli MAGIX AG, ürünlerinin Türkiye pazarına Impeks tarafından sunulacağını duyurdu. Ulusal ve uluslararası pek çok teknoloji şirketine distribütörlük hizmeti veren IMPEKS ile anlaşma yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten MAGIX AG Türkiye Yöneticisi Ünal Mangir, Türkiye pazarına sekiz ay önce Türkçe dil desteği veren dört ürünü ile giriş yaptıklarını, Türkiye’deki ürün yelpazemizi artırarak yollarına IMPEKS ile devam etme kararı aldıklarını aktardı. Magix ürünlerinin son kullanıcıya hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacaklarını söyleyen IMPEKS Genel Müdürü Faruk Kekevi de “ Çekilen fotoğraflar videolar, cihazlarda kalmayacak, kaybolmayacak. Magix programlarıyla işlenecek, ölümsüzleşecek. Her isteyen kendi Web sitesini kolayca yapacak” açıklamasını yaptı. Yakın bir zamanda Türkiye ofisini de açmayı planlayan MAGIX AG, pazar payını önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedefliyor.

MAGIX AG Türkiye pazarında Impeks’i seçti

M

10

tele.com.tr

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 10

03.08.2011 17:32

AVAYA_ILAN_228x270mm.pdf

1

01.07.2011

11:41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 11

03.08.2011 17:32

sektör

3G’nin ikinci yılı kutlandı:
odafone, videolu görüşmeden sosyal ağ kullanımına, araç takibinden mobil cihazlarda kitap okumaya kadar pek çok alanda katma değerli servislerin hayatımıza girmesini sağlayan 3G’nin ikinci yıldönümünü, Türkiye’de “Herkes için Süper İnternet”i müjdeleyen basın toplantısı ile kutladı. Toplantıda; İzmir ve Erzurum’daki Vodafone Cep Merkezleri’ni ziyaret eden tüketicilere 3G ile canlı bağlantı yapılarak, süper internet teklifleri tanıtıldı. Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, 3G’nin Türkiye’de hayatımıza girmesiyle birlikte internet kullanımında hem hacimsel anlamda rekor artışların hem de alışkanlıklar açısından büyük bir dönüşümün yaşandığını kaydetti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dünya nüfusunun yüzde 77’sine ulaşan mobil iletişimde, sesten veriye doğru yaşanan devrim niteliğindeki geçiş, yeni mobil gerçekliği tanımlayan en önemli unsur olmaktadır.” İnternet kullanımı ve mobil iletişim sektörünün ekonomi için bir çarpan etkisi yarattığını söyleyen Timuray, mobil iletişim sektörünün dünya çapında 1,3 trilyon Dolarlık bir hacme ulaşarak küresel Gayri Safi Hasıla’nın yüzde ikisini oluşturduğunu, bu hacimden 300 milyar Dolar’lık pay alan veri segmentinin önümüzdeki dönemde büyümenin lokomotifi olacağını vurguladı. Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kenneth Tunnicliffe ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Temmuz 2009 itibarıyla 81 il merkezinde eş zamanlı hizmete giren ve sürekli yatırımlarla gerçekleştirdiğimiz 3G akıllı şebeke ağımız, bugün Türkiye nüfusunun yüzde 78.6’sını kapsamaktadır. 2010-11 mali yılında gerçekleştirdiğimiz bir milyar TL’nin üzerinde yatırım programı ile Türkiye’de en çok yatırım yapan mobil operatör olduk. Bu yatırımların katkısıyla hızla gelişen 3G ağımızdan bugün

“Herkes için Süper İnternet” V

yaklaşık her iki Vodafone abonesinden biri 3G abonesi olarak hizmet alabiliyor.” Toplantıda Vodafone’un Türkiye’de internete erişimde fırsat eşitliği sağlama yaklaşımı kapsamında, ülkemizde bir “ilk” olarak sunduğu Webbox isimli internet cihazı da tanıtıldı. Webbox, her tip televizyonu, anında ve 3G hızında bir internet cihazına dönüştürmesi açısından devrim niteliği taşıyor.

A Technologies, TM Forum’un Secure, Federated Service Management Catalyst (Güvenli, Birleşmiş Hizmet Yönetimi Katalizörü) projesine katkılarından dolayı, Computerworld Honors Programı tarafından 2011 Ödülü’ne layık bulundu. Binden fazla başvuru arasından seçilen ve TM Forum’un Savunma Grubu (Defense Interest Group) tarafından geliştirilen Catalyst (Katalizör) Projesi, önemli iletişim hizmetlerinin çok uluslu ortakları genelinde hızlı bir şekilde yayılmasıyla ilgili ayrıntılı bir plan olarak ifade ediliyor. NATO tarafından da desteklenen bu projenin temel amacıysa, felaket durumlarında güvenilir bir iletişim altyapısının hızla kullanıma sunulmasını sağlamak. CA Technologies projenin “Hızlı İletişim Kullanımı-Çok Uluslu Şirketlerin
12
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Computerworld Honors Programı ödülü CA Technologies’in

C

Krizlerde Hazır Olmasını Desteklemek için Birleşmiş Hizmet Düzeyinde Yönetim” adı verilen üçüncü aşamasında Katalizör ekibi ile birlikte çalıştı. CA Technologies, projede savunma ağlarının yönetilmesi ve korunmasıyla ilgili bilgi birikimi ve uzmanlığıyla projeye katkıda bulundu. Projede iletişim altyapısının gerçek zamanlı olarak analiz edilmesi için altyapı yönetimi, iletişim altyapı hizmetinin kalitesi ve performansına dair gerçek zamanlı bir bakış açısı için hizmet operasyonları yönetimi de dahil olmak üzere, CA Technologies’in hizmet garantisi çözümleri kullanıldı.

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 12

03.08.2011 17:32

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 13

03.08.2011 17:32

sektör

ttin

leri

lobal İletişim, 1.050 metrekare büyüklüğündeki üçüncü veri merkezini Dudullu’da açtı. Firmanın 2015 yılındaki hedefi ise altı bin metrekare veri merkezi büyüklüğüne ulaşmak. Sektörde son iki yılda gerçekleştirdikleri yatırım, geliştirdikleri ürün, hizmet ve projelerle yüzde 60’ın üzerinde büyüdüklerini belirten Global İletişim Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, 12 Milyon TL yatırım büyüklüğüne ulaştıkları veri merkezlerimizin toplam alanının 1.900 metrekare olduğunu söyledi. “Bu yıl veri merkezi temelli bulut bilişim çözümleri ve fiber optik altyapı tarafındaki yatırımlarımızla hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, bölgesel güç olma yolunda çalışmalarımızı hızlandıracağız.” diyen Küçüközdemir, Türkiye veri merkezi pazarının yüzde 15’ine sahip olduklarını aktardı. 1.500’ün üzerinde firmaya hizmet verdiklerini söyleyen Küçüközdemir, yeni yatırımla pazar paylarını yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini ve veri merkezi başta olmak üzere bulut bilişim, ses, erişim, altyapı ve mobil KDS hizmetleriyle sektörde büyüyeceklerini vurguladı. Network altyapısından donanıma, güvenlikten iklimlendirme sistemine kadar yeni veri merkezinde ”Green IT” kavramıyla yola çıktıklarına dikkat çeken Küçüközdemir, “Yeni veri merkezimizde gerçekleştirdiğimiz Green IT’ye yönelik yatırımlar sayesinde yüzde 10 enerji tasarrufuyla hem çevreye katkı, hem de yatırımın 48 ayda geri dönüşünü sağlıyoruz. Yer altı soğutma ve güneş enerjisi gibi TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleri alarak, enerji tüketimimizi minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Kurumların verimlilik ve üretkenliğini üst düzeye çıkaracak olan yeni veri merkezimizde gerek fiziksel gerek donanımsal tüm önlemleri aldık.” dedi.
14
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Global İletişim, veri merkezi hizmetlerinde bölgesel güç olmayı hedefliyor

G

urkcell, kendi markasını taşıyan yeni telefonu Turkcell T20’yi müşterilerine sundu. Android işletim sistemi 2.3.3 ile gelen Turkcell T20, dahili Yakın Alan İletişim (NFC) özelliğine sahip. Huawei işbirliği ile üretilen Turkcell T20, 3G HSDPA (7.2 Mbps) şebekeleri için destek, 3,5 inç boyutunda 320×480 (HVGA) çözünürlüklü kapasitif hassas dokunmatik ekran, 5 megapiksel kamera, MP3 çalar, Push e-posta özelliği, GPS, Wi-Fi, Pusula ve 4 GB MicroSD harici hafıza gibi özelliklere sahip. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve tasarımıyla dikkat çeken Turkcell T20, ön yüklü gelen uygulamaları ve mobil internet deneyimi ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Turkcell’in kendi adını taşıyan ilk markalı telefonu Turkcell T10’un kısa sürede büyük başarı yakaladığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Akıllı telefonlar bugün bilgiye erişimde fırsat eşitliği adına paha biçilmez bir rol oynuyor. Mobiliteyle yaratılacak fırsat eşitliğini Türkiye için sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün müşterilerimize sunduğumuz Turkcell T20 mobil internet ve akıllı telefon deneyimini çok daha üst seviyelere taşıyan bir telefon. Türk mühendislerinin geliştirdiği ara yüz ve altyapılar sayesinde benzersiz bir deneyim sunan bu telefonu “Kalite Herkesin Hakkı” sloganıyla makul fiyatla sunarak geniş kitlelerle buluşturmak istiyoruz.”

Turkcell, T20’yi satışa sundu

T

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 14

03.08.2011 17:32

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 15

03.08.2011 17:32

sektör

RT’nin Genel Müdürlük’teki şikayet hattının ses kayıtlarının alınmasında SYS Telelog Dijital Ses Kayıt Sistemi’ni tercih ettiği duyuruldu. Kurumun kendi bünyesinde kurduğu izleyicilerden gelen şikayetlerin toplandığı ve değerlendirildiği şikayet hattının ses kayıtlarını da tutmaya başladığı bildirildi. SYS’nin TRT Genel Müdürlüğü’ne kurmuş olduğu SYS Telelog Dijital Ses Kayıt

TRT’nin dijital ses kayıt sistemi SYS’den T

Sistemi’nin, özellikle kamu ve finans sektöründe tercih edilen ses kayıt ve arşivleme seçenekleri ile güvenirliliğini ispat etmiş çok kanallı dijital ses kayıt sistemi olduğu açıklandı. Verilen bilgiye göre, SYS Dijital Ses Kayıt Sistemi’nin istatistik raporlama özelliği sayesinde; telsiz hatlarında kayda alınan tüm görüşmeler; görüşme yapılan zamana, kayıt başlama tarihi veya kayıt bitiş tarihlerine göre raporlanabilecek.

Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Filiz Künüralp ve Procat Genel Koordinatörü Birkan Babakol

Vestel’in müşteri ilişkilerinde tercihi Procat

M
16
tele.com.tr

üşteri ilişkileri yönetimi için yeni adımlar atan Vestel, süreç analizi ve “online” süreç yönetimi projesi için çağrı merkezi danışmanlığı ve altyapı hizmetleri sunan Procat’i tercih etti. Türkiye’nin dört bir yanındaki bayileri ve satış sonrası merkezlerini aynı platformda toplayan projenin, tüketiciyle temasta bulunan tüm süreçleri takip etmeyi kolaylaştırdığı belirtildi. Procat’in Vestel müşteri ilişkileri yönetim sisteminde gerçekleştirdiği süreç analizi sonucunda gerçekleştirilen projenin, sürece dahil olan herkesin erişip, müdahale edebileceği “online” bir kontrol

platformundan oluştuğu bildirildi. Procat ile işbirliğinin devam edeceğini belirten Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Filiz Künüralp, “Süreçteki böylesi değişimleri oluşturmak kadar yönetmek de büyük önem taşıyor. Procat ile çalışarak, yaptığımız güncellemenin herkes tarafından benimsenmesini sağlayacağız” dedi. Procat Genel Koordinatörü Birkan Babakol ise “ Procat olarak hayata geçirdiğimiz projelerle iş akışlarında katma değer yaratmaya odaklandık. Vestel ile gerçekleştirdiğimiz online süreç yönetimi uygulaması, firmanın yeni CRM yazılımına da altyapı teşkil ediyor” dedi.

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 16

03.08.2011 17:32

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 17

03.08.2011 17:32

sektör

“Avrupa bulutta tek ses olmalı”
ujitsu, yayınladığı bir makale ile Avrupa Birliği’nin bir bulut bilişim stratejisi oluşturması gerektiğine dikkat çekti. Makalede hükümetlerin ve üreticilerin ortak çalışmasının önemi vurgulanırken, Bulut Bilişim’in yasal bir çerçeve ve standarda oturtulması halinde Avrupa’nın Amerika’ya karşı rekabet avantajı elde edeceği öngörülüyor. Fujitsu CTO’su Dr. Joseph Reger tarafından kaleme alınan makalede, kuruluşların bulut hizmetlerini yaymak ve bu hizmetleri BT altyapılarına entegre etmek üzere bir yol bulmaları gerektiği vurgulandı. Makalede, bu alandaki yasal çerçeve ve standartların hızla oluşturulmasını ve bunu yaparken de Avrupa’daki üreticilerin ortak hareket etmeleri gerektiği ifade edildi. Reger, “Bulut bilişim bundan bir kaç yıl önce pek de tartışılan bir konu değildi ancak şimdi daha çok şirket bulut çözümlerimden faydalanıyor. Bulut bilişim, mevcut

F

teknolojinin farklı sektörlerdeki çözümler için artık hazır olduğunu gösteriyor. Avrupa’daki üreticilerin Amerika’ya karşı bir rekabet avantajı elde edebilmeleri için ortak bir bilinçle hareket etmeleri gerekiyor. Aksi halde bulut konusunda Avrupa pazarı Amerika’nın gerisinde kalarak, bir hayal olmaktan öte gidemeyecektir” dedi. AB Rekabetten Sorumlu Komiserinin Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada AB genelinde bir Bulut stratejisinin gereğine dikkat çektiğini hatırlatan Reger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Politikacıların Avrupa’nın geleceğinde kritik öneme sahip olan bulutun önemini fark etmeleri çok sevindirici. AB’de sağlam ve birleşik bir bulut altyapısı oluşturulması için belirli ön koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Veri yönetimi için ortak bir yasal çerçeve hazırlanması ise en önemli konu. Avrupa bu noktada ikiye bölünmüş durumda. Avrupa genelindeki ve küresel çaptaki yerel kanunlar ulus ötesi bulutlara tamamen karşı çıkıyor. Oysa kurumların ihtiyaçlarını en avantajlı şekilde karşılayabilmeleri için tüm Avrupa’yı kapsayan modern bir Pan-Avrupa kanununa ihtiyaç var.”

Mac kullanıcılarına 250 yeni tecrübe

A

pple dünyasının işletim sistemi Mac OS X Lion kullanıcıyı şaşırtmaya hazırlanıyor. İşletim sisteminin sekizinci sürümü olan Mac OS X Lion ile gelen 250’den fazla yeni özellik Apple kullanıcılarına özgürlük alanı açarken, işletim sistemindeki 3 binden fazla yeni API (uygulama programa arabirimi) Mac uygulamaları geliştirenlerin ilham kaynağı olacak. Kullanıcılar, beta sürümünde olduğu gibi Mac OS X Lion’u tamamen Türkçe indirip kullanabilecek. Mac App Store artık Lion’un içine gömülü olarak geliyor. Mac işletim sisteminin e-posta uygulaması da ergonomik ve gelişmiş özellikleriyle yeniden tasarlandı. Apple’ın Türkiye’deki yetkili distribütörü ve Türkiye’nin Dijital Yaşam Koçu Bilkom’un Mac Ürün Müdürü Zeynep Fercan Hamamcı, Mac tarihinde önemli bir kilometre taşı oluşturan Lion hakkında şunları söyledi: “Lion, bugüne kadar çıkmış işletim sistemleri arasında en yenilikçi ürün olmasının yanı sıra önceki OS X sürümlerine göre müşterilerimize zengin olanaklar sunuyor. Bilgisayarda ve internette aradığınız bilgiye daha hızlı
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

erişim sağlayan Multi-Touch özelliğinin yanı sıra tam ekran uygulamalarında gelen işletim sistemi desteği tam anlamıyla kullanım konforunu birkaç kat artırıyor. Yeni Mac OS X Lion üzerinde hazır gelen Mission Control ise kullanıcıya kendisini bilgisayarda bir komutan gibi hissetmesini sağlayacak yenilikçi bir özellik.”

18

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 18

03.08.2011 17:33

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 19

03.08.2011 17:33

sektör

Türk Telekom yarı yıl sonuçlarını açıkladı

Y
Turkcell, İzmir’deki beş katlı TİM’i hizmete açtı

T

urkcell, İzmir Karşıyaka’da 700 metrekarelik TİM açtı. Beş katlı TİM’in iletişim teknolojileri ile ilgili müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir “teknoloji yaşam merkezi” olması hedefleniyor. Perakendecilik alanında da farklılaşmayı hedeflediklerini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Bugüne kadar müşterilerimiz için kişiye özel hizmetler tasarladık ve her birinin ihtiyaçlarını en avantajlı biçimde karşıladık. Şimdi de tek bir çatı altında, farklı segmentlerin ihtiyaçlarını karşılayacağımız iletişim teknolojileri perakendeciliğinde butik hizmet dönemine giriyoruz. Bu mağazamızın en büyük farkı, sürekli teknoloji eğitimlerinin verileceği bir eğitim katına da sahip olması. Mağazamızın benzerlerini en yakın zamanda diğer büyük şehirlerimize de taşımayı hedefliyoruz” dedi. Teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Ciliv, tatil yörelerinde “VINN” satışlarının arttığını, insanların tatilde de olsa dünyadan kopmak istemediklerini, iş dünyasına, kontak kurdukları insanlara bağlı kalmak istediklerini aktardı. Mağaza hakkında ayrıntılı bilgiler veren Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Acar ise çalışanların müşteri ve soru odaklı çalıştıklarını, herhangi bir konuda alınamayan cevabın, diğer çalışanlara anında sorularak soruna en kısa zamanda çözüm getirileceğini söyledi. Her personelin kulaklıkla birbirine bağlı olduğunu ifade eden Acar, özellikle gençlerin mağazayı çok seveceklerini aktardı.

arıyıl sonuçlarını açıklayan Türk Telekom Grubu’nun yatırım miktarı, ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 880 milyon TL’ye ulaştı. ADSL ve mobil alanlarındaki güçlü büyüme ile Grup cirosu yüzde 12 artış göstererek 5 milyar 855 milyon TL’yi buldu. Türk Telekom Grubu CEO’su Hakam Kanafani Türk Telekom’un 2011 birinci yarıyıl sonuçlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu: “2011’in birinci yarısında, Grup gelirleri ve FAVÖK (yıldan yıla) yüzde 12 artarak sırasıyla 5,9 milyar TL ve 2,5 milyar TL’ye yükseldi ve FAVÖK marjı yüzde 43 olarak gerçekleşti. Kârlılık seviyemiz ise 2010 yılının birinci yarısında elde ettiğimiz kârlılık seviyesi ile aynı oldu. Birinci yarıda elde ettiğimiz 1,1 milyar TL net gelir, 2010 yılının birinci yarısında elde ettiğimiz rakama çok yakın gerçekleşti; bu durum, 8 milyon TL net kambiyo ve türev kazancı kaydettiğimiz geçen senenin aynı dönemine kıyasla bu yıl Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro’ya karşı değer kaybetmesi nedeniyle 368 milyon TL net kambiyo ve türev zararı kaydetmiş olduğumuz dikkate alındığında büyük bir başarıdır. Birinci yarıda yatırım harcamalarımız, büyümeyi desteklemek için altyapı ve teknoloji yatırımlarına devam etmemiz nedeniyle önceki yıla kıyasla yüzde 70 arttı.”

AP, milyarlarca veriyi “gerçek zamanlı” olarak ve “anında” analiz edebilen yüksek performanslı uygulaması HANA’yı dünya çapındaki müşterilerinin kullanımına sunduğunu duyurdu. Verilen bilgiye göre, HANA, bir süredir belirli SAP müşterileri tarafından kullanılıyordu. HANA’yı kullanan müşterilerin elde ettiği sonuçlar SAP’yi yazılımı tüm şirketlerin hizmetine sunmaya yöneltti. Farklı kaynaklardan gelen 500 milyon satırlık bir veriyi bir saniye içinde gerçek zamanlı olarak işleyip, analiz edebilen HANA’nın, SAP’nin bundan sonra geliştireceği kurumsal yazılımların temelini oluşturması
20
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

SAP, HANA’yı kullanıma sundu

S

bekleniyor. HANA’nın mevcut ve gelecekteki SAP ürünlerinin çekirdeğini oluşturması planlanıyor. Bu nedenle SAP’nin önümüzdeki dönemde kurumsal yazılımlarını HANA ile dönüştürmesi ve tüm ürün portföyünü yenilemesi tahmin ediliyor. SAP HANA, “in-memory” teknolojisiyle yeni uygulamalar geliştirmek için yeni bir bakış açısı sunuyor. “In-memory” teknolojisinin özellikle enerji sektörü ile perakende sektörüne çok önemli katma değerler sağlaması bekleniyor. Şirketlere, veriyi oluştuğu anda analizini yapma imkanı veren bu teknoloji, şirketlere gerçek zamanlı simülasyon yapma imkanı da sağlıyor.

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 20

03.08.2011 17:33

DATASERV

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 21

03.08.2011 17:33

sektör

Aidat ödemeleri SMS ile yapılabiliyor

A

vea kullanıcılarının aidatlarını mobil ödeme ile yatırabilecekleri duyuruldu. Aktarılan bilgiye göre, Avealılar, www.aidatmerkezi.com üzerinden, üyesi oldukları dernek, vakıf, apartman, site, online dergi, spor kulüpleri gibi çeşitli kurumların aidatlarını ödeyebiliyor, Avea Mobil ödeme üzerinden zaman ve mekandan bağımsız, SMS ile ödeme gerçekleştiriliyor. Kurumlar ise üye yönetimi de dahil olmak üzere, raporlama, hatırlatma gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. Aidat tahsilatlarını başlatmak için, kurumların herhangi bir entegrasyon gerçekleştirmesi gerekmiyor. Üye bilgileri, tahsilatı gerçekleştirilecek ürünün bilgileri ve aidat bedelinin sisteme girişinin yapılmasıyla, tahsilat işlemleri başlıyor. Avea Mobil Ödeme ile yapılan alışverişlerde ürün bedeli faturasız hatlarda TL bakiyesi, faturalı hatlarda ise abonenin faturası aracılığıyla tahsil ediliyor.

Bulut, sağlıkta yeni fırsatlar sağlıyor

Ovi Mağaza’da kampanya var

N

I

BM, ETH Zurich Üniversitesi ve bulut bilişim şirketi olan CloudBroker işbirliğinde yürütülen yeni antibiyotik geliştirilmesi sürecinde bulut bilişimden faydalanmanın ciddi ölçüde zaman kazandırdığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, antimikrobiyallere dirençli patojenlerin sayısının hızla arttığını ve tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklar ile enfeksiyonlardan kaynaklanan çocuk ve anne ölümlerinin tedavisi için bir tehdit oluştuğunu dile getiriyor. Yeni antibiyotiklere acilen gereksinim duyulurken, ETH Zurich Üniversitesi Moleküler Sistemler Biyolojisi Enstitüsü’ndeki araştırmacıların, yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi açısından önem taşıyan sanal deneyinde insanlar için tehlikeli olan streptokok bakterisinin belirli proteinlerinin yapılarına dair yeni bulgular elde edildiği bildirildi. Deneyin IBM’in Toronto’daki bulut bilgi işlem merkezinde bulunan bir ortak özel bulut üzerinde gerçekleştirildiği aktarıldı. IBM’in Akıllı Bulut Kurumsal Hizmet çözümü, ETH Zurich Üniversitesi’ndeki araştırmacı ekibe 1.000 paralel işlemci üzerinde yaklaşık 250.000 bilgi işlem saatlik bir erişim sunduğu kaydedildi. Aktarılan bilgiye göre, bulut bilgi işlem üzerindeki bir süper bilgisayar, birkaç saat içinde deney için kullanıma hazır hale getirildi. Bulut bilgi işlem kullanılmadan birkaç ay sürebilecek bu deneyin sonuçları iki hafta içinde elde edilebildi.

okia, uygulama mağazası Ovi Mağaza’da gerçekleşen kampanyayla en popüler uygulama ve oyunları bir süreliğine ücretsiz sunacağını açıkladı. Aktarılan bilgiye göre, kampanyaya dahil olan cihazlardan Ovi Mağaza’ya bağlanan kullanıcılar kendilerine ücretsiz sunulan hediye oyun ve uygulamalardan seçtikleri birini indirebiliyor. Normalde ücretli olarak indirilebilen, ancak kampanya boyunca ücretsiz sunulacak oldukça popüler oyun ve uygulamalar arasında FIFA 2011, Assassins Creed 2, Block Breaker 3 Unlimited, Uploader Pro, Advanced Call Manager, Worms, Need for Speed Shift, Qik Premium, Shazam Encore, Doodle Jump ve Nokia Evolve bulunuyor. Promosyondan Nokia X6, 5530 Xpress Music, 5230, 5235, 5228, 5233, N97, N97 mini, 5250, C6-00, 5800 Xpress Music, 5800i ve C5-03 model cihazları olan kullanıcılar bu uygulamaları indirerek yararlanmaya devam ediyor.

AS, IDC 2010 Dünya İş Zekası Araçları Pazar Payları Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl içinde pazardaki liderliğini sürdürdü. 2009’da analitik pazarının yüzde 34,7’sine sahip olan SAS, 2010’da bu payı yüzde 35,2’ye yükseltti. SAS’ın 35 yıldır analitik pazarında standart olduğuna dikkat çeken SAS Türkiye Genel Müdürü Gökhan Nalbantoğlu, konuyla ilgili olarak “Farklı sektörlerden farklı firmalar, analitik çözümlerini kendi bünyelerine entegre ettikçe görüyorlar ki iş süreçlerinde optimum fayda sağlayan, bu temel değişikliği destekleyecek en doğru teknolojik yatırım, SAS” dedi. IDC raporunda incelenen SAS ileri analitik ürünlerinden biri “SAS Enterprise Miner” oldu. Visa ve MasterCard kredi kartları sağlayıcıları arasında dokuzuncu sırada bulunan ve ABD’de milyonlarca müşteriye hizmet veren PREMIER Bankcard, sahterkarlıkla mücadelede “SAS Enterprise Miner” çözümünü kullanıyor. PREMIER Bankcard’ın Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde Kârlılık ve Risk Gereksinimleri Müdürü olarak görev yapan Rex Pruitt, ürünün firma için önemini şu şekilde vurguladı: “Geliştirdiğimiz tahmine dayalı modellerle sahtekârlık oranını yüzde üçe kadar düşürmeyi başardık. Bu da toplamda dokuz milyon Dolar’lık bir kazanç anlamına geliyor. Elde ettiğimiz kazanımlar, analitik alanında pazar lideriyle çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”

SAS ileri analitik pazarının lideri

S

22

tele.com.tr

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 22

03.08.2011 17:33

Virüsler
tatile çıkmıyor
Dünyada her gün 200 bin yeni zararlı yazılım tespit ediliyor.
Yaz rehavetine kapılmayın, Eset ile bilgisayarınızın güvenliğini arttırın.

www.eset.com.tr

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 23

03.08.2011 17:33

sektör

Turkcell Global Bilgi, Bilişim 500 birincisi T
urkcell Global Bilgi, İnterpromedya’nın, Türkiye’de bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2010 yılı net satış gelirlerine göre hazırladığı “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nda “çağrı merkezi şirketleri” kategorisinde birinci oldu. Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezleri listesine 302,1 milyon TL’lik gelirle bu yıl da birinci sıradan girerken, “Bilişim 500”ün genel listesinde geçtiğimiz yıla göre üç sıra yükselerek 24. sıraya yerleşti. Turkcell Global Bilgi, ayrıca son üç yılda en iyi performans gösteren bilişim firmaları arasında da yedinci sırada yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Bahadır Pekkan, “Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızla yakaladığımız hızlı büyüme eğilimini sürdürürken, yeni teknolojiler ve müşteri hizmetleri alanlarında sektöre kazandırdığımız uygulamalarla öncülüğümüzü koruyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni müşteriler kazanmayı sürdürerek, mevcut müşterilerimizle olan işbirliklerimizi derinleştirip onlar için daha fazla değer yaratarak bu büyümede öncü olmayı hedefliyoruz” dedi.
Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Bahadır Pekkan ödülünü alırken

En yakın eczane telefonun ucunda

T

ürk Telekom, “Eczanen Burada” hizmetiyle servise kayıtlı en yakın eczanenin bilgilerine ulaşılabileceğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, servisi kullanan Türk Telekom müşterileri üye eczanelerden iki kilometrelik alan içerisinde en yakın olana, akşam saatleri ve hafta sonu veya tatil günlerinde ise en yakın nöbetçi eczaneye yönlendiriliyor. İş telefonuna sahip tüm eczanelerin faydalanabildiği servis İstanbul, Ankara ve İzmir’de kullanıma sunuldu. Yönlendirme yapılan en yakın eczanenin telefonu meşgul ise bir sonraki en yakın eczaneye veya nöbetçi eczaneye yönlendirme yapılıyor. Türk Telekom’un 0 800 445 50 50 numaralı “Eczanen Burada” servisinden tüm Türk Telekom müşterileri ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Panasonic VIERA Connect TV’ler için uygulama geliştirme portalı açıldı
anasonic, internet televizyonu uygulaması geliştiricilerini VIERA Connect TV servisi için uygulama yazmaya davet eden Web portali VIERA Connect Developers’ı ( HYPERLINK “http://developer. vieraconnect.com” http://developer.vieraconnect.com) faaliyete geçirdiğini duyurdu. Yeni portalın, geliştiricilerin VIERA Connect platformunun hızlı tepki süresi ve HD çoklu ortam becerilerinden faydalanmalarını sağladığı bildirildi. Uygulama yürütme motorunun şu özelliklere sahip olduğu açıklandı: Bulut tabanlı IPTV servisinde uygulamalar sunucu içerisinde yer alıyor ve televizyona indirilmelerine gerek kalmıyor. Full HD TV’lerde ekranlar arasındaki geçişleri daha akıcı hale getiren hızlı başlama ve ultra hızlı tepki hızı özellikleri var ve 3 boyutlu grafik teknolojisi kullanımı ile zengin çoklu ortam seçeneklerine sahip. Barındırma hizmetlerini Panasonic adına Accedo Partner Programs’ın üstlendiği portalın; VIERA Connect’in uygulama program arayüzüne (API), teknik bilgilere, referans kodlarına ve VIERA Connect uygulamaları geliştirebilmek için diğer gereksinimlere erişim sağlayarak Panasonic VIERA Connect TV’lerdeki ilgi çekici uygulamaların sayısını artıracağı aktarıldı.

P

24

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 24

03.08.2011 17:33

sektör

Karel, eZuce ortaklığı ile tümleşik iletişim çözümleri sunacak

K

rtak kullanım alanındaki farklı iletişim araçlarının birleşmesi anlamına gelen ve aynı anda birkaç iş yapmayı sağlayan Birleşik İletişim (United Communications - UC) çözümleri, tasarruf ve yüksek verimlilik sağlamak amacıyla tercih ediliyor. 150 metrelik erişim alanına sahip Jabra PRO 9450, bu amaca yönelik olarak, kullanıcıların aramaları dört farklı şekilde

Ofiste “Birleşik İletişim” tasarruf sağlıyor

O

cevaplandırmalarını sağlıyor: Masalarından uzakta kulaklıklarını kullanarak, masalarında otururken kulaklık ana kumanda tablosundaki düğmeye basarak, “Jabra Call Manager” yazılımını kullanarak veya bilgisayar klavyesi kısa yollarıyla. Gürültü önleyici mikrofon, kullanıcının sesin rahatlıkla duyulmasını, geniş bant ses de gelen aramaların net bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor.

C

ontact Center World tarafından düzenlenen “2011 Top Ranking Performers” yarışmasında, AssisTT “Industry Award Champion” kategorisinde birinciliğin sahibi oldu. Aynı yarışmada AssisTT ve Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hastane Randevu Sistemi Projesi ile de “Best Outsourcing Partnership” kategorisinde ikinciliğe layık görüldü. Londra’da düzenlenen törenle dağıtılan ve AssisTT’in rakiplerini geride bırakarak, ikincilik ödülü aldığı “Best

AssisTT, Londra’dan ödüllerle döndü

Outsourcing Partnership” kategorisinde katılımcı firmalar; müşteri ilişkileri yönetimi, müşteriye sunulan hizmet ve servisler, gerçekleştirilen iş birliği ile elde edilen başarılar ve hedefler gibi kriterlere göre değerlendirildi. AssisTT Genel Müdürü Adil Zembat, alınan ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada, “Çağrı merkezi sektörü açısından oldukça önemli olan uluslararası bir organizasyonda elde etmiş olduğumuz başarılardan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi.

arel, kurucu ortağı olduğu ABD’de yerleşik eZuce firması ile OEM anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşmaya göre Karel, eZuce’un openUC yazılımını dünya pazarları için geliştireceği tümleşik iletişim çözümlerine entegre edecek. Tümleşik İletişim, anında mesajlaşma (IM/chat), durum bilgisi, IP temelli ses ve görüntülü iletişim, konferans, ses tanımalı çağrı yönlendirme, sesli ve yazılı (email/SMS) mesajlaşma gibi hizmetleri kullanıcılarına entegre olarak sunarak çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler arasında buluşma olanaklarını artıran ve iletişimi verimli kılan bir çözüm platformu olarak tanımlanıyor. 1.12.2008 tarihli Gartner Dataquest raporuna göre, 2008 yılında küresel bazda 6 milyar Dolar civarında öngörülen kurumsal tümleşik iletişim altyapısı harcamaları 2015 yılında 19 milyar Dolar seviyesine çıkabilecek. Anlaşmayı değerlendiren Karel Genel Müdür Yardımcısı Osman Duman konuyla ilgili şunları söyledi: “eZuce ile olan işbirliğimiz, müşterilerimizin tümleşik iletişim çözümlerine geçişlerini kolaylaştırırken, PBX yatırımlarını en avantajlı şekilde değerlendirmelerini sağlayacak. Tümleşik iletişim sayesinde kurumsal müşterilerimiz iletişimi kendi işlerine ve müşteri ilişkileri süreçlerine entegre ederek son müşteri memnuniyetini dolayısıyla iş hacimlerini arttırabilecek.”

tele.com.tr

25
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 25

03.08.2011 17:33

sektör
Barış Büyüktanır, Bimsa’ya Çözüm Yöneticisi olarak atandı

Bimsa’da SAP Teknoloji Danışmanı olarak görev yapan Barış Büyüktanır, Kurumsal Çözümler ve Satış Direktörlüğü’ne Çözüm Yöneticisi olarak atandı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü’nden mezun olan ve 2008 yılında aynı üniversitede Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisansını tamamlayan Büyüktanır, Bimsa’dan önce Netiket Bilişim’de Teknik Lider ve HCL Axon Londra’da Senior Netweaver Danışmanı olarak çalışmıştır.

Susan Vural Tiryaki, CCC Türkiye lokasyonunun operasyon yönetimini üstlendi
Susan Vural Tiryaki, çağrı merkezi sektöründe engin bir deneyime sahip. 16 yıldan daha uzun bir süredir Almanya ve Türkiye’deki çağrı merkezlerinde yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. Kariyeri boyunca yayıncılık, sağlık alanlarından sigorta, otomotiv ve medyaya kadar çok farklı sektörlerden 50’nin üzerinde proje yürüttü. Türkiye’de birçok çağrı merkezinin kuruluşunda etkili oldu ve faaliyetleri sırasında 150 çalışanın yönetiminden sorumlu oldu. 2009-2010 yılları arasında insan kaynakları ve kalite yönetimi alanlarında çalıştı. Tiryaki, “Yeni mücadeleleri seviyorum ve İstanbul lokasyonunun geliştirilmesi için deneyimlerimi ortaya koyacağımdan dolayı sevinçliyim” dedi.

10 Yılı aşkın süredir bilişim sektöründe kanal yöneticiliği yapan Adem Toprak, Helyum Bilişim çatısı altında. Sektöre 1999 yılında Prolink ile adım atan Toprak, uzun yıllar bu firmada satışa yönelik Pre-Sales, Ürün Yönetimi, Kurumsal Satış, Bayi Satış gibi pozisyonlarda görev aldıktan sonra Sophos Turkiye’ye transfer oldu. Bilişim sektörünün lokomotifi olan ürün gruplarında Kanal ve İş Geliştirme Yöneticiliği yapan Toprak, bu görevini Helyum çatısı altında Trend Micro için devam ettirerek, Helyum bayi kanalına nitelik ve nicelik açısından katma değer sağlamaya çalışacak.

Helyum’da yeni Kanal ve İş Geliştirme Yöneticisi Adem Toprak

Türkiye bilişim pazarına, veri depolama, kurumsal işletim sistemleri, network ve güvenlik konularında çözümler sunan, sektörün lider firmalarından Prolink, Ürün Yönetimi ve Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere “Pazarlama Müdürlüğü” görevine Gökhan Karamancıl’ı getirdi. İş hayatına, International University-London (MBA) mezuniyeti sonrasında Türkiye Philips’de başlayan Karamancıl, ürün yönetimi, pazarlama müdürlüğü, kategori müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Gökhan Karamancıl Prolink’in Pazarlama Müdürü

VMware, Avrupa’da bulut alanındaki önemli isimlerden Joe Baguley’i Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Bulut Teknolojileri Başkanı olarak atadı. Baguley, geniş uzmanlık ve deneyimiyle VMware’in stratejisinin geliştirilmesine, müşteri ve iş ortaklarına iletişimine, kurumlara ise maliyetlerini düşürme ve kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını daha iyi destekleme konusunda destek olacak. Baguley, VMware’e katılmadan önce 10 yıl boyunca Quest Software’de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Teknolojiden Sorumlu Başkanı olarak görev yaptı. Cloud Camp ve çeşitli etkinliklerde önemli roller üstlenen Baguley, Avrupa Bulut Topluluğu içinde tanınan bir lider ve önemli bir konferans konuşmacısı.

VMware’in EMEA Bulut Teknolojileri Başkanı Joe Baguley

Fujitsu Türkiye ve Balkan ülkelerinden sorumlu Pazarlama Direktörlüğü görevine Meltem Yeğen atandı. İstanbul Üniversitesi’nde Pazarlama İletişimi okuyan Meltem Yeğen aynı Üniversitede MBA eğitimini tamamladı. Profesyonel yaşamına 1991 yılında Mikroyazılım şirketinde “Halkla İlişkiler Uzmanı” olarak başladı. Daha sonra 1992’de Arçelik’te Halkla İlişkiler Uzmanı, 1996’da Schneider Electric’te Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev yaptı. 2001 yılında Koç Bilgi Grubu şirketlerinden Koç Bryce’ ın Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenen Yeğen, 2003’te Oyak Teknoloji Pazarlama Müdürü oldu. 2006 - 2010 yılları arasında ise Oyak Pazarlama’da “Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü” olarak çalıştı.
26
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Fujitsu’nun Türkiye-Balkan Ülkeleri Pazarlama Direktörü Meltem Yeğen oldu

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 26

03.08.2011 17:33

sektör

Web sitenizi oluşturmak artık daha kolay T
ürkiye pazarında Servodata Bilgi Teknolojileri’nin satışını yaptığı Magix çoklu ortam ürünlerinin arasına MAGIX Web Designer 6 da eklendi. Verilen bilgiye göre, Google Maps, Facebook ve diğer sevilen Web uygulamalarına erişim sağlayan pencere öğelerinin “sürükle ve bırak” yöntemi ile doğrudan Web sitesine eklenebilmesi, kullanıcıya Web sitesini sosyal ağların güncel eğilimine göre tasarlayabilmesinde yardımcı olmaktadır. MAGIX Web Designer 6’da MP3 dosyaları veya PDF dosyaları gibi doğrudan indirilebilir dosyalar Web sitesine eklenebilmektedir. Tatil ve kutlama fotoğrafları da Flickr ya da Picasa’daki fotoğraf galerileri eklenerek doğrudan özel Web sitesinde sunulabilir. Etkili şekilde düzenlenmiş sayfadaki ziyaretçi trafiği, sayfaya entegre edilmiş ziyaretçi sayacı ile ölçülebilir. Ayrıca videolar, entegre edilmiş bir video oynatıcısı sayesinde gösterilebilmektedir. Tamamlanan sayfa, isteğe göre birkaç tıklama ile MAGIX Online World’ün ücretsiz barındırma hizmetinde veya FTP sunucusuna bağlanabilen diğer her barındırma hizmeti sağlayıcısında yayınlanabilmektedir. MAGIX Web Designer 6, PayPal üzerinden ürünlerin satımı gibi çeşitli ticari kullanım imkânları da sunmakta. Kendi ürünlerini satmak değil de, Web sitesinin birçok ziyaretçisinden yararlanmak isteyenler, Amazon veya eBay’in ortaklık fırsatlarını Web sitelerine ekleyebilirler.

luslararası alanda profesyonel çağrı merkezi hizmetleri veren Unamic/HCN, Türkiye’deki iş hacmini, kardeş kuruluş Xerox ile genişletiyor. Bugüne kadar Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine hizmet veren Unamic/HCN, Xerox tarafından satın alındıktan sonra Türkiye’yi, büyüme gerçekleştirilecek öncelikli ülkeler arasına dahil etti. Xerox ile Unamic/HCN arasında yapılan iş birliğine göre, Xerox ürünleri alan ve Xerox’tan servis talep eden tüketicilerin memnuniyet araştırmaları bundan sonra Unamic/HCN tarafından yapılacak. Xerox müşteri aramaları sonucunda elde edilecek geri bildirimler analiz edilerek, Xerox’a haftalık ve aylık raporlar halinde sunulacak. Unamic/HCN’nin yapacağı müşteri memnuniyeti araştırma sonuçlarına göre, Xerox Türkiye, müşteri, bölge, il ve bayi bazında analizler yaparak, Türkiye’nin her noktasında aynı standartlarda servis hedefini kontrol edecek. Xerox Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sezer, “Unamic/HCN’nin deneyimi ile çağrı merkezi hizmetlerini, dış kaynak hizmetlerimiz arasına dahil etmeyi istiyoruz. Böylece oluşacak sinerjiyle iş hacmimizi büyüteceğimize ve müşterilerimize entegre çözümler sunacağımıza inanıyoruz” dedi. Unamic/HCN Türkiye Satış Direktörü İlker Tekin ise bilgi birikimleri ve deneyimlerini bu projeyle ortaya koyacaklarını ve önümüzdeki dönemde daha farklı iş birliklerine imza atabileceklerini bildirdi.

Unamic/HCN Türkiye’nin yeni müşterisi Xerox Türkiye

U

Telekom operatörlerinin ücretlendirmede yöntem arayışları
vrupa’da mobil ve kablosuz iletişim sektörünün kullanıcı başına düşen gelir seviyesi ve gelecek nesil ağların tamamlanması için gerekli kaynakların daraltılması gibi ciddi sorunlar, telekom operatörlerini yeni arayışlara yöneltiyor. Frost & Sullivan iletişim analistleri, Avrupa’nın cep telefonu ve kablosuz pazarının doyma noktasına geldiğini belirterek sektörel problemlerin üstesinden gelebilmek için çözümün telekom operatörlerinin birleşmesinden geçtiğini vurguluyorlar. Frost & Sullivan iletişim sektörü analisti Jayashree Rajagopal’a göre, sektöre yeni katılımcılardan kaynaklanan yoğun rekabet ve yeni fiyatlandırma politikalarının kullanıcı başına ortalama geliri geliştirmeye yönelik düzenlemelerle sonuçlandığını belirtiyor. Bu anlamda kullanıcılar ana gelir kaynağı olduklarından sektörde en önemli rolü oynamaya hazırlanıyor ve Telekom müşterilerinin sayısı hızla artıyor. Telekom şirketleri mevcut müşterilerini elde tutmak ve yenilerini kazanmak doğrultusunda gelirlerini artırırken, halihazırdaki müşterilerini tatmin eden bir ücretlendirme planını yürürlüğe koymaları zorunlu hale geliyor.

A

tele.com.tr

27
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 27

03.08.2011 17:33

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 28

03.08.2011 17:33

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 29

03.08.2011 17:33

sektör

EMC iş ortakları ile buluşuyor

B

ilgi altyapısına yönelik çözümler konusunda faaliyet gösteren EMC, Kayseri merkezli Mega Bilgisayar ile birlikte bir son kullanıcı etkinliği gerçekleştirdi. Mega Bilgisayar Genel Müdürü Halit Çağıl ve EMC Türkiye Kanal Müdürü Erkut Göktan’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, EMC VNX tümleşik veri depolama sistemleri ve EMC Data Domain ve Avamar tekilleştirme esasına dayalı yedekleme sistemleri üzerine sunumlar ve başarı hikayeleri aktarıldı. Toplantıda Mega Bilgisayar Genel Müdürü Halit Çağıl iş ortaklığı ile ilgili olarak “Veri depolama çözümleri hızla gelişen bilişim teknolojilerinde büyük bir öneme sahip. Büyüyen depolama sistemleri ile beraber yöneticilerin de öncelikleri değişmekte. Yeni çözümlerimizle daha kolay, yönetilebilir, esnek ve performanslı bir altyapı sunmayı hedeflemekteyiz.” dedi. EMC Türkiye Kanal Müdürü Erkut Göktan ise kısaca EMC Türkiye’nin kanal organizasyonuna yaptığı yatırımdan ve bu yatırım içerisinde Mega Bilgisayar’ın öneminden bahsetti. Göktan, Mega Bilgisayar ile yapılan iş birliğine ilişkin ise şunları söyledi: “Mega Bilgisayar, EMC için çok değerli bir iş ortağı. İç ve Orta Anadolu başta olmak üzere Anadolu’nun hemen her yerinde birlikte proje geliştirebiliyoruz. Mega Bilgisayar’ın uzman kadrosu ile birlikte her sektörden müşterilerimizde EMC çözümlerini konumlandırıyoruz. Ayrıca kurulum ve satış sonrası destek konularında da Mega Bilgisayar, EMC’nin önemli bir iş ortağı.”

F

NFC teknolojisinin etkisi daha fazla hissedilecek
rost & Sullivan’ın iletişim araştırma analisti Mario Fernandez, Türkiye’nin NFC teknolojisine geçişte önemli başarılara imza attığını ifade ederek, yakın alan iletişim teknolojisi NFC tabanlı hizmetlerle telekom müşterilerinin günlük hayata ilişkin birçok ihtiyaçlarını NFC uyumlu mobil telefonlarla karşılayabileceklerini, bu sayede örneğin mobil telefonların anında kredi kartına ya da konser biletine dönüşerek hayatı kolaylaştıracağı belirtiyor. Türkiye’deki GSM operatörlerinin bankalarla işbirliğine girerek NFC teknolojisini özellikle kentli ve genç kitleler arasında yaygınlaştırmaya başladığını söyleyen Fernandez, Türkiye’nin gelişen bir ülke olmasıyla ilişkin olarak mobil ödemelerin ve özellikle NFC teknolojisinin bankacılık hizmetlerine alternatif olarak önerilmediğini aktarıyor. Fernandez, Türkiye’deki mobil operatörlerinin hedef pazarının kentlerde yaşayan ve hızlı, kolay ödeme yöntemlerine ihtiyaç duyan gençler olduğunu vurguluyor. Türkiye’de NFC hizmetlerinin sunumunu kolaylaştıran anahtar hamlenin ise iyi kurulmuş POS terminalleri altyapısı olduğunu ifade eden Fernandez, resmi olmayan kayıtlara göre Türkiye’nin NFC’ye geçen MasterCard ‘Öde Geç’ teknoloji terminali sayısının 40 binin üstünde tahmin edildiğini belirtiyor.

TD - Interactive Intelligence ses otomasyon sistemi kullanıcıları, Kullanıcı Konferansı’nda bir araya geldi. ITD Sesli Sistemler Ürün Yöneticisi Türker Erkin ve Interactive Intelligence Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Pazarlama Müdürü Martina Knappe’nin gerçekleştirdiği açılışın ardından, Türker Erkin Çağrı Merkezi eğilimleri sunumuyla, digiIVN adlı yeni bir ürünün tanıtımını yaptı. Bluetooth ve USB aracılığıyla akıllı dış arama sistemi IVN® ile iletişim kuran bir kalem olan digiIVN, herhangi bir doküman üzerine yazdığı her türlü bilgiyi IVN®’e aktarıyor ve müşteri, IVN® ile anında aranarak teyit alınabiliyor. Erkin ayrıca, çağrı merkezi şube entegrasyonu, iş gücü yönetimi ve çağrı merkezlerinde sosyal medya konumlandırmasından bahsederek, yeni nesil çağrı merkezlerinin sosyal medya entegrasyonu olması gerektiğini belirtti ve ITD’nin bu konudaki çözümünü anlattı. Interactive Intelligence yol haritası, CIC 4.0 versiyonuyla gelen yeni özellikler, IPA Interaction Process Automation, konuşma tanıma teknolojileri ve ITD Yardım Masası’ndaki yeniliklerin tanıtıldığı oturumlardan sonra, ITD – Interactive Intelligence Ses Otomasyon Çözümlerini tercih eden kuruluşlardan Bank Asya ve Desmer Bilgi ve İletişim Hizmetleri, yaptıkları sunumlarla başarı öykülerini ve deneyimlerini aktardı.
30
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

ITD Interactive Intelligence Kullanıcı Konferansı yapıldı

I

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 30

03.08.2011 17:33

sektör

Vodafone Türkiye,
odafone Türkiye ile Koç Holding, Koçnet Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Koçnet”)’in hisselerinin tamamının Vodafone Holding A.Ş.’ye devri için anlaşma imzaladı. Hisse devri, ilgili kurumların onaylarının alınmasını takiben tamamlanacak. Satın alma kararı ile Vodafone Türkiye, hem kurumsal müşteri segmentine yönelik ürün ve hizmet portföyünü daha da geliştirmeyi, hem de bireysel müşteri segmentine yönelik ürün ve hizmet portföyüne “BiRi” markası ile ADSL hizmetlerini de ekleyerek genişletmeyi planlıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Koçnet’in satın alımının, şirketin müşteri odaklı stratejik programının geleceğe daha güçlü taşınması adına önemli bir

“Koçnet”i satın alıyor V

kilometre taşı olduğunu kaydetti. Satın alma kararlarında, Koçnet’in, Vodafone Türkiye’nin kurumsal ve bireysel segmentlere yönelik güçlü ürün ve hizmet portföyünü tamamlar nitelikte olmasının önemli bir etken olduğunu vurgulayan Timuray, “Faaliyetlerinin merkezine müşterisini yerleştiren bir şirket olarak, Koçnet’in Türkiye’de en yüksek müşteri memnuniyetini yaratan alternatif telekom operatörü olma vizyonundan etkilendik. Bu ortak müşteri odaklı bakış açısının, müşterilerimiz için yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için uygun ortamı yaratacağına ve Vodafone Türkiye’nin kaliteli ve nitelikli“bütünleşik telekom çözümleri” sunan operatör olarak pazarda farklılaşma stratejisine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Turkcell, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

T

urkcell, 2011 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grup gelirlerinin, iştiraklerinin artan katkısı ve Türkiye’de yüzde 50’nin üzerinde büyüyen mobil internet gelirleriyle, bir önceki çeyreğe göre yüzde sekiz artarak 2,28 milyar TL olarak gerçekleştiği bildirildi. Grup AVFÖK’ünün bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 15 büyüyerek 721 milyon TL olarak gerçekleşirken, birinci çeyrekte yüzde 29,5 olan amortisman vergi ve faiz öncesi kar marjının ikinci çeyrekte yüzde 31,6’ya yükseldiği duyuruldu. Turkcell Grup gelirlerinin 2011’in ilk yarısında 4,40 Milyar TL’ye ulaştığı, amortisman vergi ve faiz öncesi karınının da 1,35 Milyar TL olarak

gerçekleştirildiği aktarıldı. Yılın ilk yarısındaki net kar ise 309 Milyon TL. 2011’in başından 30 Haziran’a kadar yarım milyar TL’nin üzerinde yatırım harcaması yapan Turkcell Grup, yılın ikinci yarısında 1 Milyar TL daha yatırım harcaması yapmayı planladığını açıkladı. Turkcell’in 2011 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “2011 yılının ikinci çeyreğinde müşteri memnuniyeti ve bağlılığını artırmaya odaklandık ve yoğun rekabet ortamını üstün değer tekliflerimiz sayesinde avantaja çevirdik. Grup şirketlerimizin performansı artmaya devam ediyor. Turkcell Superonline ve Ukrayna’daki şirketimiz Astelit gelirlerini artırmaya devam ediyor” dedi.
tele.com.tr

31
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 31

03.08.2011 17:33

sektör

Smartface Platform’un 2.5.7 sürümü tercih ediliyor

S

martface Platform’un 2.5.7 sürümünün, Blackberry, Symbian, J2ME sistemleriyle beraber, Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazları da desteklediği kaydedildi. Smartface Designer’ın bu yıl duyurulan ücretsiz geliştirici sürümünün, kurumsal ve bireysel, 3.500’den fazla yazılım geliştirici tarafından tercih edildiği açıklandı. Smartface Platform, uygulama geliştirme altyapısı sayesinde, üzerinde yazılan bir mobil uygulamanın çeşitli mobil işletim sistemlerinde çalışmasına olanak sağlayan bir yazılım geliştirme platformu. Türkçe doküman ve destek hizmeti de sunan Smartface Designer’ın ücretsiz geliştirici lisansı ile 2011 yılı içerisinde 200’ün üstünde uygulama geliştirildiği bildirildi.

on beş yılda satış ortaklığı ağının (Affiliate Marketing) e-ticaret pazarını etkilediği görülüyor. Satış ortaklığı ağı olan GelirOrtaklari.com, internet üzerinde yayın yapan yayın ağı, müşterileri ve altyapısıyla e-ticaret sektörüne ivme kazandırmayı planlıyor. Satış ortaklığı ağı sektörünün, dünya genelinde 20 milyar Dolar hacmi bulunduğunu belirten Gelir Ortakları Yönetici Ortağı Emre Burdurlu, şirketlerin bu sayede satışlarını geleneksel mecralara göre 10 kata kadar artırabildiklerini vurguladı. Dünyada da Amazon.com, BestBuy ve StrawberryNet gibi birçok dev firmanın bir satış ortaklığı ağı bulunduğuna dikkat çeken Emre Burdurlu, bu modelle şirketlerin internet dünyasında reklam bütçelerini gerçekleşen satış veya değer karşılığında kullandığı ve performans odaklı reklam verdiklerini söyledi. Affiliate Marketing’den başarılı sonuçlar elde eden şirketler bugün dijital pazarlama bütçelerinin yüzde 25 ila yüzde 75’ini bu modele ayırıyor. İngiltere’de dijital pazarlama sektörünün yarısına yakın bir bölümünün satış ortaklığı ağından geldiğini belirten Burdurlu, bu modelin başarısını geniş uygulama alanlarına ve GelirOrtaklari. com’un başka hiçbir yerde olmayan anlık raporlama özelliklerine bağlıyor.

Gelirler satış ortaklığı ağı modeliyle artıyor

S

örüntü ve sese dair profesyonel düzenlemeleri ev kullanıcılarının da kolay bir şekilde yapabilmesini sağlayan MAGIX Video Deluxe 17 Plus HD, yeni çözümünü duyurdu. Türkçeleştirilmiş bir arabirime sahip yazılımda HD desteğinin de olduğu bildirildi. Binden fazla özel efekt, şablon ve hazır geçişi bünyesinde barındıran yazılımda kaydedilmiş sesleri düzenlemek için özel ayarlara da yer verildiği açıklandı. Magix Video Deluxe 17 HD, kutusundan üç boyutlu bir gözlükle geliyor ve iki boyutlu çekilmiş videolara dahi belirli ölçülerde derinlik kazandırıp üç boyutlu sonuçlar elde edilebiliyor. Ürün hakkında verilen ayrıntılı bilgilerden bazıları şöyle: Yazılımla geçerli teknikler kullanılarak çift kamerayla yapılmış çekimleri de birleştirerek gerçek üç boyutlu görüntüler elde edilebilir, hatta üç boyutlu film hazırlanabilir. Yazılımın zaman çizelgesi arayüzüyle kırpma, kesme, yavaşlatma, renk ve parlaklık ayarlama gibi aklınıza gelebilecek tüm ayarları yapabilirsiniz. Ayrıca videolara fon müzikleri ve üç boyutlu geçişler ekleyebilme şansı da var. Kayıt işleminden sonra yazılım sürekli olarak kendisini internetten güncelleyerek yeni özellikler kazanıyor. Hazırlanan videoların sosyal ortamlarda paylaşılması da mümkün.

Görüntü ve ses için yeni çözüm: MAGIX Video Deluxe 17 Plus HD

G

32

tele.com.tr

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 32

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

Uzak mesafelere yüksek bant genişliği ile iletişim sağlaması, iletim kalitesi, elektromanyetik girişimden etkilenmemesi, hafif ve çaplarının küçük olması, kolay taşınabilmeleri, montajının kolay olması... Bunlar fiber optik kabloların avantajlarından bazıları. İçerik sağlayıcılar ve telekom operatörleri için kritik öneme sahip fiber optik kablolar, gelecek dönemlerde de sıkça bahsedeceğimiz konulardan biri olacak.

FİBER OPTİKTE YENİ UYGULAMALAR
tele.com.tr

33
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 33

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Konnektörleme kapasitesinde

Türkiye’nin lider üreticisiyiz”
“Fiber optik kablo ve optik komponentlerin kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunun test edilebileceği bir laboratuarın olmayışı bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermek üzere laboratuarımızı bu yıl içinde üretici ve kullanıcıların hizmetine sunacağız”

F

iber optik konusunda hizmet vermek üzere 2001 yılında Kayseri ’de kurulan Domino Elektronik Telekom Ürünleri Direktörü Kamil Sebahattin Düşmez ile fiber optik kablolar, sektördeki genel durum, firmanın hedefleri ve kampanyaları hakkında görüştük. Fiber optik ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız; tek ucu konnektörlü optik bağlantı fiberi (pig-tail), iki ucu konnektörlü optik bağlantı kablosu (patch-cord), konnektörlü veya konnektörsüz çoklu optik bağlantı kabloları (OBK), RRU FO kablosu, dağıtım kabloları, uçları doğrudan konnektörlenebilir “break out” kabloları, optik bölücü (splitter), optik bölücü panel ve kutuları, ODF (Optical Disribution Frame-Optik Dağıtım Çatısı),Patch panel (konnektörlü optik bağlantı paneli), dağıtım ve sonlandırma kutuları, abone sonlandırma kutuları ve ek kasetleri gibi optik aksesuarların tamamının üretimini yapmaktadır. Zırhlı optik bağlantı kablolarına ilişkin bilgi verir misiniz, bu kablolar hangi ihtiyaçlara cevap veriyor? Konvansiyonel Patch Cord’ları genel olarak dahili kullanıma yöneliktir ve kemirgenlere karşı koruması yoktur. Bina içi kullanımlarda bu durum ciddi bir risktir ve sistem kesintilerine neden olabilmektedir. Zırhlı Patch Cord’lar Türkiye’de ilk biz üretmeye başladık ve bu konuda hala tekiz. Single Mode ve Multimode fiberli olarak, istenen yekpare uzunlukta ve istenen cinste konnektörlü olarak üretilebilir. Esnektir, LSZH kılıflıdır ve montajda ek uzmanlık gerektirmez, harici ve su altı kullanımları için de uygundur.
34
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Fiber optik kablo kullanımı ne gibi avantajlar sağlar? Fiber optik kablolar; yüksek bant genişliği, uzak mesafelere yüksek bant genişliği iletimi, transmisyon kalitesi, güvenlik, elektromanyetik enterferanstan etkilenmeme gibi avantajlar sağlar. Hafif olmaları ve çaplarının küçük oluşuyla da kolay taşınır ve monte edilebilirlik, alt yapıda az yer kaplama ve göz çoklayıcı boru ve tüpler içerisinden tesis edilebilirlik gibi özellikleri ile montajda önemli avantajlar sağlar. Bakır kablolar ile karşılaştırıldığında fiyatlarının dramatik şekilde ucuz olması da ilk yatırım maliyetleri açısından yatırımcılara önemli avantaj sağlar. Yeni teknolojilerin uygulanmasına elverişli olması ise bir diğer avantajıdır. Aynı fiber üzerinden farklı dalga boylarının aynı anda gönderilebilmesini sağlayan CWDM, DWDM gibi transmisyon yöntemleri ile mevcut fiber optik kablolar değiştirilmeden kablodan taşınan trafiğin kapasitesinin onlarca kata kadar artırılabilmesi, aktif sistemlerde yapılacak “upgrade” değişiklikleri ile mevcut fiber optik kablo üzerinden taşınan bant genişliğinin ve veri hızının artırılabilmesine imkan vermesi gibi önemli üstünlükleri de ekleyebiliriz. İç pazarda yerli ve yabancı üreticilerin ürünlerinin kullanımını kalite, fiyat, maliyet, bakım ve destek hizmetleri bakımından karşılaştırır mısınız? Uzak Doğu’daki üreticilerin iştiraki olan ve çok az katma değer üreten yerli firmalar ile Türkiye’de üretim faaliyeti göstermeyen Uzak Doğu kökenli firmalar, düşük fiyat ve düşük kalite anlayışı ile hareket ediyorlar. Bu davranış şeklinin bize göre sebe-

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 34

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

Domino Elektronik Telekom Ürünleri Direktörü

Kamil Sebahattin Düşmez,

bi, Avrupa pazarına girmekte Türkiye’yi bir atlama noktası olarak kullanmaktır. Bunun yanı sıra büyük miktarlı alım yapan son kullanıcıların ürünleri teknik olarak tam incelememeleri ve değerlendirmemeleri, sadece fiyata göre tercih yapmaları, haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Unutmamak gerekir ki optik sektöründe fiyatlar performans ve hassasiyet ile değişmektedir. Telekomünikasyon sektöründe hassasiyet önem kazandıkça farklılıklar daha net görülecektir. Ayrıca firmalar, düşük fiyatları yakalamaya çalışırken “ürüne destek olabilecek mi, satıcı birtakım ürünleri satmaya yeterli mi, ürün ve hizmetlerde oluşan sorunlar aşılabilecek mi, gerekli ve yeterli teknik bilgi birikimine sahip mi?” gibi soruları tamamen göz ardı etmektedir. Fiber optik alanında yeni uygulamalar nelerdir? Günümüzde haberleşme hizmetleri bağlamında rekabet her geçen gün daha da artmakta, bunun sonucunda da fiyatlar sürekli düşmektedir. Buna karşılık bant genişliği ve transmisyon kalitesi talebi sürekli artmaktadır. Örneğin internette son kullanıcılar için 64 Kbit/saniye sonrasında 8 Mbit/saniye, 100 Mbit/ saniye ve son olarak da 1 Gbit/saniye hızlardan bahsedilmektedir. Ancak bu hızlarda hizmetin bakır kablo alt yapısı ile verilmesi teknik olarak mümkün olmamaktadır. Bu yüzden kullanıcılara fiber optik çözümlerle (FTTX) gidilmesi ve ekonomik olması için de tamamen pasif olan PON (Passive Optical Network) uygulamalarının kullanılması gerekmektedir. Çünkü ilk yatırım maliyetinin az olması, mevcut fiber optik alt yapının kullanılabilmesi, enerji, işletme ve bakım hizmeti gerektirmemesi nedenlerinden dolayı abone başına düşen maliyetler azalmaktadır. Ancak maliyetlerin ikinci planda olduğu durum ve projelerde, aktif cihazları içeren çözümler de uygulanabilir.

Büyük telekom şirketlerinin geniş ve güçlü altyapıya sahip olmaları nedeniyle tek tip çözüm yerine ihtiyaç ve şartlara göre proje bazında aktif ve pasif çözümleri ayrı ayrı veya birlikte kullanmaları da mümkündür. Genel sonuç olarak PON’lar, telefon, internet, TV, IP Triple Play gibi hizmetlerin tek bir fiber üzerinden kullanıcıya götürülebildiği FTTX altyapı maliyetinin az olması nedeniyle, müşteriye verilen hizmetin daha ekonomik ve kaliteli olmasına yönelik beklenti ve talepleri karşılamaktadır. Fiber optikte kullanılan yeni ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Fiber optik yeni uygulamalar beraberinde yeni ürünleri de gündeme getirmiştir. Bu kapsamda optik bölücü, EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier), No-polish connector, OM-3 ve OM-4 MM ile G.657 SM fiberlerden bahsedebiliriz. Optik Bölücü: Optik sinyalin 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 gibi rakamlara eşit veya farklı oranlarda bölünmesini sağlayan pasif malzemelerdir. Özellikle PON uygulamalarında kullanıcılara daha az fiber ile gidilebilmesini sağlar. FBT ve PLC çeşitleri vardır. LAN ve kablolu TV şebekelerinde de kullanılmaktadır. EDFA: Splitter kullanılan PON uygulamalarında, uzak mesafe transmisyon DWDM sistemlerinde, kablolu TV’de sistem bütçesini artırmak için kullanılır. 980 veya 1.480 nm’deki ışık ile aktive olur ve tipik olarak 1.480-1.650 nm bandında çalışır, 40 dB’den daha fazla kazanç sağlarlar. No-polish Connector: Sonlandırma noktalarında kullanılan hazır konnektörlü Pigtail’lerin yerine arazide fiberin ucuna kolaylıkla takılan ve polisaj gerektirmediği için geri dönüş kayıpları çok iyi olan, kullanımı uzmanlık gerektirmeyen bu malzeme de yeni uygulamalarda tercih edilmeye başlanacaktır. OM-3,OM-4 fiberler: OM-3 ve 4 fiberler MM fiber klasmanındadır
tele.com.tr

35
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 35

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Türkiye’de fiber optik sektöründe faaliyet gösteren firma ve kullanıcıların eğitim desteği alabilecekleri bir kuruluş yok. Bu konudaki açığı, verdiğimiz eğitimlerle kapatıyoruz. Sertifikalarımız dünyanın her yerinde geçerlidir”
ve lazer için optimize edilmiş ve 850 nm dalga boyunda yüksek bant genişliğini (OM3: > 1500 Mhz*km, OM-4: > 3500 MHZ*km) ve daha uzak mesafeye (850 nm’de 10 Gigabit hızda OM3: >300 m, OM4:>550 m) gidebilmeyi mümkün kılar. G.657 fiberler: Sonlandırma noktalarındaki dar alanlarda ve bina içi kablolamada daha küçük çaplı dönüşler yapabilmeyi mümkün kılan ve çok küçük çaplara kadar optik zayıflamaları artmayan, G.657A2 serisi G.652D fiberlerle tamamen uyumlu olan yeni klasman SM fiberlerdir, özellikle yeni nesil “Pigtail” ve “Patch Cord”larda tercih edilirler. Yeni kampanyanız hakkında bilgi verir misiniz? Bu kampanyada işletmelerin mevcut haberleşme altyapılarında atıl duruma düşmüş Pigtail ve Patch Cord’ları alıp ihtiyaç duyulan özelliklere göre yenileyip vermeyi hedefledik. İşletmelerin altyapılarında revizyonlar olması veya yeni cihaz ilavesi sonucu konnektör uyuşmazlığı nedeniyle eskilerinin kullanılamaması, konnektörlerde bozulma-kırılma olması ve ışık geçirmemesi gibi nedenlerle Pigtail ve Patchcord’lar atıl duruma düşebilmektedir. Biz bu malzemeleri alıp onarmayı, konnektörünü yenilemeyi veya konnektör tipini değiştirmeyi veya daha uzun-kısa kordajlı olanlarla değiştirmeyi ya da yerine başka malzeme alınabilmesi için müşterimizi kredilendirmeyi teklif ediyoruz. Böylelikle yeniden kazanılan malzemelerin kullanımı ile çevremize katkı sağlamayı planlıyoruz. Türkiye’de fiber optik sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve haberleşme altyapılarında fiber optik kullanan kuruluşlar personeli için eğitim desteği alabiliyorlar mı? Türkiye’deki fiber optik sektöründe faaliyet gösteren firma ve kullanıcıların eğitim desteği alabilecekleri bir kuruluş olmaması nedeniyle Domino Elektronik, bu eksikliği gidermek üzere yaklaşık iki yıl önce önemli bir misyon üstlenmiş ve toplumu fiber optik konusunda bilgilendirmek, telekom sektöründe çalışanların fiber optik konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak, mühendislere ileri düzey seminerler vermek, yeni nesil ağ topolojileri konusunda uygulamalı eğitimler vermek amacıyla ABD kökenli FOA (the Fiber Optic Association) kuruluşundan fiber optik eğitimleri konusunda yetki almıştır. Eğitim kapsamında belli markalara bağlı kalmaksızın uluslararası standartları esas alan, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Eğitimler şartların uygun olması durumunda müşterilerimizin adreslerinde de yapılabilmektedir. Eğitim sonunda verilen sertifikalar tüm dünyada geçerlidir.
36
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Önümüzdeki döneme ilişkin planlarınızı açıklar mısınız? Fiber optik kablo ve optik komponentlerin kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunun test edilebileceği bir laboratuarının olmayışı bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermek üzere gerekli yatırımların yapılarak her türlü ölçüm cihazları ve test düzeneklerinin de bulunacağı laboratuarımızın bu yıl içinde üretici ve kullanıcıların hizmetine girmesi planlanmıştır.

Domino Elektronik

Fiber optik konusunda hizmet vermek üzere 2001 yılında Kayseri ’de kurulan Domino Elektronik; 2.500 metrekarelik kapalı alanda yıllık 4,6 milyon uç konnektörleme kapasitesi ile Türkiye’nin lider üreticisi durumundadır ve ihracat da yapmaktadır. Firmamız ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 belgelerine sahiptir. Domino Elektronik imalatın yanı sıra fiber optik ek kutuları, ek ve ölçü aletleri, mekanik ekler, No-polish konnektörler, sıyırıcı, kesici gibi el aletleri ile takım çantaları ve fiber optik montaj işlemleri sırasında gereksinim duyulan temizlik ürünleri gibi malzemelerde JDSU, 3M, VISSEM, FUJIKURA, RIPLEY TOOLS, SEIKOH GIKEN gibi önemli markaların ürünlerinin dağıtım ve satışını yapmakta, satış sonrası servis desteği de vermektedir. Firmamız ayrıca tesis, süpervizyon, ölçüm ve devreye alma dahil anahtar teslimi olarak fiber optik kablo projelerini üstlenmektedir. Chromatic Dispersion (CD), Polarization Mode Dispersion (PMD) ve Attenuation Profile (AP) da dahil olmak üzere nitelikli ölçüm hizmetleri vermektedir.

“Uzak Doğu’daki üreticilerin iştiraki olan ve çok az katma değer üreten yerli firmalar, Türkiye’yi Avrupa pazarına ulaşmak için bir atlama noktası olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu yüzden düşük fiyat ve düşük kalite anlayışı ile hareket ediyorlar”

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 36

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Ülkemizin güvenilir bir iletişim altyapısına sahip olabilmesi, farklı fakat birçok noktadan birbirine bağlı şebekelerin var olması ile sağlanabilir”
Fiber optik konusunda verdiğiniz hizmetleri ana başlıkları ile anlatır mısınız? İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında ve İzmir’de kendi fiber optik altyapılarımız sayesinde şirketlere Metro Ethernet hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetimiz özellikle yoğun kullanım; yani 5, 10, 20, 100 Mb gibi hız kapasiteleri gerektiğinde tercih ediliyor. Kendi fiber altyapımız üzerinden sağladığımız ve kesintisiz, yüksek hızlarda internet erişimi sunan bu hizmet iş merkezlerinin yüksek hızlı veri aktarımına duydukları gereksinimi karşılıyor. Aynı alanda çalıştığınız rakiplerinize göre müşterilerinize ne gibi farklı avantajlar sağlıyorsunuz? TurkNet olarak yüksek hızda erişim imkanı tanıyan, güvenli ses, veri ve görüntü transferi sunan Metro Ethernet hizmetimizi kendi fiber altyapımız üzerinden sağlıyoruz. Kullanıcılarımıza 7/24 destek veriyor, arıza takibinin bizzat müşteri tarafından izlenebilmesini sağlıyor, süreklilik garantisi sunuyoruz. Ayrıca öngörülü yatırımlarımızla fiber optik altyapımızı sürekli büyütüyoruz. Hizmeti son kullanıcıya ulaştırmak için, yapılan altyapı yatırımlarının ülke bazında verimli olması için önerileriniz var mı? Ülkemizin güvenilir bir iletişim altyapısına sahip olabilmesi, farklı fakat birçok noktadan birbirine bağlı şebekelerin var olması ile sağlanabilir. Alternatif operatörler fiber optik şebekeleri kendi yatırımları ile kuruyor. AB, fiber optik kablo döşenmesini teşvik ediyor. Ülkemizde de bazı büyükşehir belediyeleri altyapı paylaşım modelleri uygulayıp fiber optik altyapı yatırımı yapacak alternatif operatörlerin önünü açtılar. Daha fazla kamu kurumunun fiber optik yatırımına öncü olmasını bekliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kuruluşların bu konuda işletmecilere yardımcı olmaları, en azından engel olmamaları, bakanlığın 2023 hedeflerine giden yolu kısaltacaktır. Önümüzdeki döneme ilişkin planlarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz? İstanbul’da neredeyse tüm iş merkezi bölgelerinde fiber optik altyapımız var. İzmir’de ise ESBAŞ Serbest Bölgesi’nde, Konak ve Alsancak’ta Metro Ethernet hizmetimizi sunmaya başladık. Bulgaristan sınırından kendi fiber optik kablomuz ile yurt dışı çıkışımızı 2009’da tesis ettik. Bu yıl içerisinde sadece kurumsal kullanıcılara değil, bireysel ev kullanıcılarına da fiber götürme yatırımımız hızlanacak. Eklemek istediklerinizi belirtir misiniz? İş merkezi bina sahipleri eski tekel işletmeci tarafından getirilen fiberin binalarına şartsız olarak girmesini kabul ederken, alternatif işletmecilerden aynı işlem için yüksek ücret istiyorlar. Bu durum hem kendi kiracılarını zora sokuyor hem de rekabeti önlüyor. Kiracıların kira kontratlarına, diledikleri operatörün ofislerine kablo tesis edebileceğine dair bir madde eklettirmeleri faydalı olabilir. Fransa’nın düzenleyici kurumu bir binaya kendi fiber kablosunu getiren işletmecinin mevcut fiber kıllarını isteyen işletmecilere maliyete dayalı fiyatlarla kiralamasını şart koymuştur. Bu düzenlemenin ülkemizde de yapılması yararlı olacaktır.
1996 yılında kurulduk ve Türkiye’nin en güçlü, bağımsız, yeni nesil telekom operatörüyüz. Kurumsal telekom pazarında binlerce işletmeye telefon, toplu internet, IP MPLS VPN (özel sanal ağ), veri merkezi ve barındırma hizmeti sunuyoruz. Bireysel telekom pazarında ise TurkNet ADSL internet erişim ve 1095 ucuz telefon görüşme hizmetlerini sağlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk haber ve eğlence sitesi olan www.turk.net portalını de işletiyoruz. tele.com.tr

“Bu yıl evlere de fiber hizmeti vereceğiz”

TurkNet

37
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 37

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Erat Telekomünikasyon Türkiye’de 10’u aşkın saha uygulama ekibine sahip olmasıyla alanında ilk ve tek olmasının yanı sıra, sürekli geliştirdiği teknik bilgisi ve uygulama alanındaki rakipsiz kalitesiyle sektöründe liderliği elinde tutmaktadır”
Fiber optikte verdiğiniz hizmetleri ana başlıkları ile anlatır mısınız? Vermiş olduğumuz hizmetler, ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir: Fiber optik aksesuar üretimi, Fiber optik pasif komponent üretimi, Fiber optik ek cihazı (Fusıon Splıce) satışı, Fiber optik OTDR test cihazı satışı, Fiber optik cihaz kalibrasyon hizmetleri, FFTX ürünlerin satışı, Fiber optik proje danışmanlık hizmetleri, Fiber optik sonlandırma ve ek montaj hizmetleri. Müşterilerinize aynı alanda çalıştığınız rakiplerinize göre ne gibi farklı avantajlar sağlıyorsunuz? Sağladığımız avantajları beş maddede özetlemek mümkün: Kalite: Başlıca hedefimizi oluşturan müşteri memnuniyeti, uygulamakta olduğumuz toplam kalite yönetimi, 5S sistemi, operasyonel mükemmellik yaklaşımıyla koşulsuz müşteri tatminini hedefleyen 6 SIGMA ölçütleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca üretim öncesi konektörler diğer birçok firma tarafından uyg u l a n m aya n örnekleme metoduyla; ısı
38
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

“Sektöre kalite, standardizasyon, farklılık ve yenilik katıyoruz”
aralığı, yüksek-düşük ısı dayanıklılığı, yüksek nem dayanıklılığı, vibrasyon testi, çekme testi, bağlantı dayanıklılığı ve geometrik ölçüm gibi testlere tabi tutulmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda kusursuz işçiliğin yanı sıra, ürünlerimizde kullanılan malzemeler, tüm optik fiber elemanların dünya standartlarını oluşturan ANSI, TIA/EIA-568-B.3, EIA568/A, IEC 60874 ve ISO 11801 kriterleri ile tamamıyla uyumludur. Firmamız aynı zamanda üretimde kullandığı komponentlerin sertifikasyonuna ek olarak, bitmiş ürünlerin de TSE ve ISO sertifikasyonları için gerekli başvuruları yapmış ve belgelendirme çalışmalarımız son aşamasına gelmiştir. Fiyat: Teknolojiye yaptığımız yatırım ve alanımızdaki uzmanlığımızla ulaştığımız verimlilik ve proses bazlı yaklaşımımız, optimum maliyet politikamız, doğru ürünü, doğru fiyatla müşterilerimizle buluşturmamızı sağlamaktadır. Teknoloji: El değmeden son teknoloji ekipmanla ürettiğimiz tüm

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 38

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Her biri alanında uzman 52 profesyonel çalışanımızla, benimsediğimiz kalite standartları, teknolojik ekipman ve alt yapıya verdiğimiz önemle, sağladığımız doğru ürün ve doğru fiyat politikamızla, “Telekomünikasyonda Yeni Çağ” sloganıyla faaliyetlerini sürdüren şirketimizi; sektörün yükselen değeri haline getirmiş olmaktan, kalitemizi ve başarılarımızı kurumsal ve özel sektördeki müşterilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz”
Pig Tail ve Patch Cord’ lar kalite laboratuarımızda OTDR ölçümlerine tabi tutularak ve 400X özel fiber mikroskoplarıyla konektör bağlantıları kontrol edilerek müşterilerimize ulaştırılmaktadır. Uyguladığımız bu testlerde db ölçüm ve kayıpları, dünya standartlarınca belirlenmiş ölçütler aralığında alınmakta olduğundan, yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize tüm ürünlerimizde aynı standardı sunmaktayız. Kapasite: Erat Telekomünikasyon, esnek üretim kapasitesi olanaklarıyla müşterilerimizden gelen taleplere göre yüksek adetlerde, seri veya proje bazlı paket üretim yapabilmektedir. Sevkiyat: Laboratuarlarımızdan, tozdan ve diğer dış etkenlerden arındırılmış paketleme bölümüne gelen ürünlerimiz, özel koruyucular kullanan uzman personel tarafından paketlenmekte ve tüm ambalajlarda içerisindeki ürüne ait ölçüm değerlerin yanı sıra, paket üzerinde barkodun yanında ürünün bağlantı kalitesini gösteren konektör polish resmi yer almaktadır. Müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti adına, rutin sevkiyatların yanı sıra “RCS” (Rabbit Cargo System) adını verdiğimiz sistemle acil ihtiyaçları da yerinde ve zamanında karşılayabilmekteyiz. Eklemek istediklerinizi belirtimisiniz? Yukarıda bahsi geçen tüm ürünlerde kalite ve sağlamlık, özellikle arazi uygulamalarında son derece büyük önem taşır. Ancak unutulmaması gereken ve belki de en önemli nokta, uygulamayı yapan ekibin uzmanlık derecesidir. Erat Telekomünikasyon Türkiye’de 10’u aşkın saha uygulama ekibine sahip olmasıyla alanında ilk ve tek olmasının yanı sıra, sürekli geliştirdiği teknik bilgisi ve uygulama alanındaki rakipsiz kalitesiyle sektöründe liderliği elinde tutmaktadır. Önümüzdeki döneme ilişkin planlarınız için neler söyleyebilirsiniz? Erat Telekomünikasyon, vizyon ve misyonu gereği, varlığının temelini oluşturan teknolojik alt yapı ve Ar-Ge yatırımlarına verdiği önemle, çok yakın bir zamanda fiber optik sektöründe daha büyük hedefler doğrultusunda ilerleyecektir.

Erat Telekomünikasyon

1998 yılında faaliyetlerine başlayan Erat Telekomünikasyon’un kuruluş amacı, fiber optik kablo montajı ve ek montajı, fiber optik bağlantı ekipmanı ve her türlü fiber optik aksesuar üretmektir. Erat Telekomünikasyon fiber optik ara bağlantı ekipmanı ve fiber optik aksesuar üretimi alanlarında teknolojik yatırımlara yönelerek, düşük maliyetlerde üst düzey ürün ve hizmetlerine imza atmıştır. Kullanıcı ve çözüm odaklı ürün ve hizmetlerimiz, ülke ekonomisine sağladığımız katma değerle ileriye yönelik atılımlarımıza temel oluşturmak başlıca hedeflerimiz arasında yer alıyor. Üretim alanında SC, FC, LC, ST, MU, SC/ APC,LC/APC,E2000 ve MTRJ konektör tiplerinde pigtail ve patchcord’lar ana kalemlerimizi oluşturuyor. Ayrıca üretimin yanı sıra, optik test ekipmanı, bakır test ekipmanı, fiber optik ek (fusion) makinesi satışı, servisi, Indoor ve Outdoor başlıkları altında yer alan tüm çeşit fiber optik kablolar, bakır CAT5 ve CAT6 tip Data & LAN kabloları ile ek cihazları, ek kutu ve kasetleri yanı sıra patch panel ve server cabinet sistemleri de satış ve uygulamasını yapmakta olduğumuz ürünler arasında yer almaktadır. Erat Telekomünikasyon, Süperonline, Türk Telekom, BOTAŞ, TEİAŞ, gibi belli başlı kurumsal firmalara yüklenici firmalarla beraber çözüm ortaklığı sağlayan, fiber optik ek montajı konusunda Türkiye’ de 10’u aşkın fiber optik ek montaj ekibine sahip tek firma haline gelmiştir. Amacımız üstlenmiş olduğumuz tüm fiber optik alt yapı ve montaj işlerinin mümkün olan en kaliteli şekilde ve en kısa zamanda çözüm odaklı tamamlanmasıdır. Bunlara ek olarak tüm fiber optik uygulama ve ilgili üretim alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz. tele.com.tr

39
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 39

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Kurumların iletişim hizmetlerini
“1.900 metrekare veri merkezi kapasitemizle Türkiye’nin en büyük ticari veri merkezi işletmecisiyiz”

tek elden sunabiliyoruz”

“Geçiş hakkı bedellerinin uygulanmasıyla ilgili düzenlemelerin yeniden tanımlanması, ülke çapında yatırımı ve rekabeti teşvik eden yapıya geçilmesi gerekiyor”
40
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Fiber optik konusunda verdiğiniz hizmetleri ana başlıkları ile anlatır mısınız? Kurumsal veri iletişimi pazarının önde gelen oyuncularından biri olarak, günümüz iş dünyasında bulut bilişim hizmetlerinin de yaygınlaşmasıyla kurumlar için hayati önem taşıyan hız konusunda “Metro Ethernet” ve “Dark Fiber” gibi fiber optik erişim temelli yüksek hız verebilen teknolojilerle kurumlara yüksek hızda ve kesintisiz erişim imkanı sağlıyoruz. Sahip olduğumuz “Altyapı İşletmeciliği Lisansı” ile güçlü teknik alt yapımız, yaygın erişim noktalarımız, yüksek kapasitede ve yedeklenmiş yurt dışı bağlantılarımızın yanı sıra, uzman teknik kadro güvencesi ile tüm Türkiye’de uçtan uca ‘Fiber Optik Altyapı’ hizmeti sunuyoruz. İstanbul’da Beşiktaş’tan Maslak’a, Zincirlikuyu’dan Atatürk Havalimanı’na kadar kendi fiber altyapımız ile yerleşik operatörden bağımsız, 1 Mbps’den 10 Gbps’ye kadar farklı kapasitelerde simetrik, güvenli - kesintisiz internet ve noktadan noktaya VPN hizmeti verebiliyoruz. Bu noktada bizi, rakiplerimizden ayıran en büyük özelliğimizi kurumların ihtiyaçlarını en iyi şekilde gözlemleyip, onlar için en iyi ve en avantajlı hizmetler geliştirmek şeklinde tanımlıyoruz. 7 gün 24 saat hizmet anlayışımızla da müşterilerimizin iletişim ortaklarının yanlarında olduğunu bilmelerini ve kendilerini her zaman güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Ayrıca herhangi bir omurgaya ya da aktif cihaza girmeden tamamen müşteriye özel tahsis edilmiş fiber optik altyapı hizmetimizle de günümüz şartlarında hızla değişen internet kapasite ihtiyaçlarını Metro Ethernet hizmetimizle karşılayıp, kurumların sağlıklı büyümelerini sağlıyoruz. Müşterilerinize aynı alanda çalıştığınız rakiplerinize göre ne gibi farklı avantajlar sağlıyorsunuz? Güçlü altyapısı ve hizmetleriyle sağlıktan sigortaya, perakendeden üretim ve medya sektörüne kadar Türkiye’de binlerce kurumun birlikte çalışmayı tercih ettiği Global İletişim olarak, hızla gelişen teknolojinin sağladığı tüm yenilikleri, inovatif ürünler haline getirerek pazarda farklılaşmaktayız. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik ise cepten cebe GSM görüşmeleri hariç, kurumların ihtiyaç duyduğu tüm iletişim hizmetlerini tek şemsiye altında sunabilmemiz. Bu kapsamda kurumlara bulut bilişim hizmetlerini sağlarken noktadan noktaya erişim, internet güvenlik ve ses

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 40

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Müşteriye özel tahsis edilmiş fiber optik altyapı hizmetimizle, Bulut Bilişim servislerimizi birlikte sunarak, kurumların kendi işlerine odaklanmalarına ve büyümelerine yardımcı oluyoruz”

hizmetlerini de tek elden sunabilmekteyiz. Bu özelliğimiz bizi rakiplerimizden farklılaştırırken, müşterilerimizle de daha derin ve uzun ömürlü ilişki kurmamıza yardımcı oluyor. Fiber optik konusunda ise kurumlara sağladığımız avantajları şu başlıklar altında toplayabiliriz: - En son teknolojiye dayalı, sorunsuz, güvenilir fiber optik altyapı, - Uzak ofis ve ofisler arasında veri, ses ve görüntü uygulamalarında uluslararası standartlara uygun çözümler, - Şirkete özel hat, 1 Gpbs’a varan yüksek bağlantı hızı, - Simetrik erişim; eşit indirme ve yükleme hızı, - Network yönetiminde kolaylık, esnek ve çok seri şekilde hız artırım seçenekleri, - Daha az donanım gereksinimi ve daha düşük işletme maliyeti, - Noktadan noktaya ve IP VPN hizmetleriyle uyumlu altyapı. Hizmeti son kullanıcıya ulaştırmak için, yapılan altyapı yatırımlarının ülke bazında rantabl olması için önerileriniz var mı? Geçiş hakkı bedellerinin uygulanmasıyla ilgili düzenlemelerin yeniden tanımlanmasını, ülke çapında yatırımı ve rekabeti teşvik eden yapıya geçilmesini öneriyoruz. Mevcut geçiş hakkı uygulamasında, tarafların “Anlaşma Serbestisi” ve “Bedellerin tespitinin serbestçe yapılması” esasına dayalı geçiş hakkı sahiplerinin bedel taleplerinin herhangi bir üst limit belirlenmemiş, tarafların serbestçe anlaşmalarına bırakılmıştır. Anlaşmazlık halinde de bu anlaşmazlığın çözümü için ilgili kanunlar çerçevesinde, mahkemeler yetkilendirilerek düzenlemenin sahibi olan kurum, konunun tamamen dışında kalmaktadır. Bu şekliyle mevcut geçiş hakkı uygulaması ve ilgili düzenlemeler hem var olan şebekelerin kullanımı hem de yeni şebeke kurulumunda yatırımcının, özellikle yerel yönetimlere, standart olmayan bedeller ödemesi ve geleceğe yönelik yüksek riskli belirsizlikler içeren bir pazara yatırım yapılması gerçeği karşısında birçok yatırımın hayata geçememesine sebep olabilmektedir. Geçiş hakları uygulamalarında var olan şebekelerde, maliyet tabanlı fiyatların emsal alınarak belirlenmesi, yeni şebekelerin oluşturulması konusunda ise özellikle anlaşmazlıkların çözümünde BTK’nın daha aktif tutum izlemesini öngören bir yapıya kavuşturulması, ayrıca şebeke inşaatı için ülke çapında standart birim fiyat uygulanması konularının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Önümüzdeki döneme ilişkin planlarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz? Global İletişim olarak iletişim sektöründe son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Metro Ethernet ile altyapıda başladığımız yatırımlarımıza, M2M (Machine to Machine) çözümlerimiz, bulut bilişim hizmetlerimiz ve veri merkezlerimize yaptığımız yatırımları de ekleyerek devam ediyoruz. İstanbul Dudullu’da hizmete giren üçüncü veri merkezimiz ile sadece veri merkezleri alanındaki yatırım büyüklüğümüz 12 milyon TL seviyesine ulaştı. Şu anda 1.900 metrekare olan veri merkezi kapasitemizi 2015 yılı itibariyle 6.000 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca İstanbul’daki mevcut fiber optik altyapı büyüklüğümüzü, yıl sonuna kadar ciddi oranda artırmayı hedefliyoruz. Alt yapı yatırımına yönelmemizdeki amacımız, veri merkezlerimizde verilen bulut bilişim hizmetleriyle kendi altyapımızın önemli bir sinerji yaratması. Şirket olarak klasik telekom hizmetlerinden ziyade, ses, erişim, internet, veri merkezi, mobil KDS gibi yeni nesil hizmetler sunmayı, müşterilerimizin lokasyonlar arası erişim hızlarında gigabit seviyesine ulaşmalarını arzuluyoruz.
Yıldız Holding’e bağlı Yıldız Bilişim Grubu Şirketleri’nden Global İletişim, müşterilerine Sabit telefon hizmetleri (STH) işletmeciliği yetkilendirmesi ile ses, internet servis sağlayıcılığı (ISS) genel izniyle internet, veri merkezi, altyapı işletmeciliği yetkilendirmesi ile altyapı hizmetleri, sanal mobil şebeke hizmetleri yetkilendirmesi ile de katma değerli mobil hizmetler sunuyor. Ses, erişim, internet, veri merkezi, fiber optik kablo altyapılarıyla mobil katma değerli hizmetlerini yeni nesil altyapısı üzerinden sürdüren Global İletişim, ileri teknolojisi, yenilikçi ürünleri kaliteli ve kesintisiz hizmeti ile sektörün öncü ve tercih edilen şirketi konumunda bulunuyor. tele.com.tr

Global İletişim

41
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 41

03.08.2011 17:33

KAPAK KONUSU RÖPORTAJI

“Hızlı ve güvenli internet hizmetinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, ayrıca Teledünya’da HD yayınların artırılması ile 3D yayınların verilmesine odaklanacağız”
Fiber optik konusunda verdiğiniz hizmetleri ana başlıkları ile anlatır mısınız?  Şirketimiz ülkemizdeki fiber optik altyapıya sahip birkaç firmadan biridir. Özellikle 2005 yılından sonra Türk Telekom’un özelleşmesi ve Kablo TV hizmetlerinin Türksat A.Ş.’ye devredilmesi sonrasında altyapıya çok önem verilmiş ve bu çerçevede yeni nesil teknolojileri destekleyen fiber optik altyapı konusunda çok ciddi adımlar atılmıştır. Bu kapsamda fiber optik kablo üzerinden abonelerimize “Analog TV”, “Digital TV” (Teledünya), özellikle yüksek hızda internet (Uydunet) erişimi ve buna bağlı olarak da internet üzerinden ses iletimi (VoIP) hizmeti sağlanmaktadır. Müşterilerinize aynı alanda çalıştığınız rakiplerinize göre ne gibi farklı avantajlar sağlıyorsunuz? Türksat A.Ş., aynı kablo üzerinden ses, görüntü ve veri hizmeti sunabilmektedir. Yani tek kablodan yüksek kalitede televizyon ve telefon hizmeti, yüksek hızda da internet hizmeti verilebilmektedir. Bu hizmetler, nitelik açısından geniş bant üzerinden sunulan bir servistir. Hizmeti son kullanıcıya ulaştırmak için, yapılan altyapı yatırımlarının ülke bazında rantabl olması için önerileriniz var mı?  Bilişim sektörü genel olarak çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Türkiye’nin de bu gelişmeleri yakından takip etmesi için, fiber optik altyapının yaygınlaştırılması ve mevcut kapasitenin artırılması gerekmektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için, altyapı operatörlerinin altyapı genişletme alanında karşılaştıkları zorlukların giderilerek yüksek ücret uygulamalarının kaldırılması zorunludur. Burada il ve ilçe belediyelerine büyük görevler düşmekte, altyapı çalışmaları yapan operatörlere gerekli kolaylığın ve desteğin sağlanması önem kazanmaktadır. Önümüzdeki döneme ilişkin planlarınız hakkında neler söyleyebilirsiniz? Önümüzdeki dönemde, hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlayacak şekilde yatırım çalışmalarına devam edilecektir. Bu kapsamda, hızlı ve güvenli internet hizmetinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile Teledünya’da HD yayınların artırılması ve 3D yayınların verilmesi ile ilgili çalışmalara odaklanılacaktır. Bu doğrultuda Teledünya ve Uydunet hizmetinde yeni kampanyalarla ve tarifelerle vatandaşlarımıza çok çeşitli alternatifler sunarak bu hizmetleri gerçekleştirmekteyiz. Bu kampanya ve tarifelerin ayrıntılarına www.turksatkablo.com.tr adresinden ulaşılabilir.
Türksat A.Ş “Kablo TV” operatörü olmanın yanında uydu hizmetleri ve bilişim hizmetleri de vermektedir. Kısaca bu hizmetlere de değinmek gerekirse; Uydu hizmetleri: Ülkemize ait uydu yörünge haklarının yönetim ve işletim yetkisine sahip olan Türksat A.Ş., uydular üzerinden haberleşme ve iletişim alt yapısını kurmak, işletmek ve ticari faaliyette bulunmak gibi görevleri yerine getirmektedir. Şu anda operasyonel olan Türksat 2A ve Türksat 3A uyduları ile Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada ses, görüntü, veri aktarımı sağlanmakta, TV ve radyo yayın hizmetleri verilmektedir. Bilişim hizmetleri: Bilgi Toplumu Stratejisine göre Türksat A.Ş. kamunun bilişim çözüm merkezi rolünü üstlenmiştir. Buna göre de ülkemizdeki en önemli projelerden biri olan e-Devlet kapısının (www. türkiye.gov.tr) yapılması ve işletilmesi görevlerini de yerine getirmektedir. Böylece kamu kurumlarının sayıları her gün artan e-hizmetlerine vatandaşlarımızın tek bir portalden ve tek bir şifreyle 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişebilmeleri sağlanmıştır.

“Tek kablo üzerinden ses, görüntü ve veri hizmeti sunuyoruz”

“Fiber optik altyapı yaygınlaştırılmalı ve mevcut kapasite artırılmalı. Ayrıca altyapı operatörlerinin karşılaştıkları zorlukların giderilerek yüksek ücret uygulamalarının kaldırılması gerekmektedir”
42
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 42

03.08.2011 17:34

Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

makale

Sabit sektörde Fiber dönemine doğru…
ünya küreselleşmekte ve elektronik haberleşme sektörü hızlı bir şekilde gelişmekte, hizmetlerin yakınsaması ve üçlü oyun (triple play) yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda, sektörde telefon, görüntü (televizyon, isteğe bağlı video vb.) ve internetin birlikte sunulması gündemde olan konulardan birisidir. Son yıllarda giderek artan oranda fiber optik teknolojisinin teknik ve iktisadi açıdan avantajları incelenmekte, fiber optik uygulamaları ve yayılma senaryoları ele alınmakta ve stratejiler belirlenmektedir. Fiber optik, çok yüksek iletim kapasitesine sahip ve elektronik haberleşme şebekelerinde iletim teknolojisi olarak kullanılan bir araç olup, avantajları bulunmaktadır. Bunlar arasında temel olarak fiber optik kabloların çok daha fazla veri taşıyabilmesi, her türlü veri iletimini gerçekleştirebilmesi, nispi olarak teknolojik gelişmelere daha açık olması, yüksek derecede güvenlik içermesi ve uzun ömürlü olması sayılabilir. Binaya kadar fiber, eve kadar fiber, iş yerine kadar fiber, saha dolabına kadar fiber ve düğüme kadar fiber gibi çeşitli yöntemler uygulanmaktadır

D

Fiber altyapıya yönelik politika ve stratejiler hem hükümet programlarında hem de ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarının strateji dokümanlarında yer almaktadır. Geniş bant içerisinde de fiberin önemli bir yere sahip olduğu açıktır.
Bu kapsamda, elektronik haberleşme sektöründe son yıllarda öne çıkan konulardan birisi fiber altyapının geliştirilmesinde kamu özel işbirliklerinin rolü ve nasıl hayata geçirilmesi gerektiği ortaya konulmakta ve bu uygulamaların başarıya ulaşmasında önemli olan faktörler değerlendirilmektedir. Fiber optik yatırımlara olan ihtiyacın artmasıyla da bu konular ülkemizde daha çok gündemi dolduracaktır. Yeni nesil şebekelerin temelini de fiber optik altyapı oluşturacaktır.

Fiber altyapı yatırımlarının yapılması konusunda ise dünyada farklı uygulamalar söz konusudur. Bunlar temel olarak; •Şirketlerin ayrı ayrı kendi altyapılarını oluşturması, •Kamu özel işbirliği ile bu yatırımların yapılması, •Yerel yönetimlerin (belediyelerin) fiber yatırımında aktif bir rol alması, •Toptan olarak söz konusu hizmeti tek bir şirketin sunup, perakende hizmet sunan işletmecilere satması, şeklinde olmaktadır. Bu alternatiflerden hangisinin daha iyi sonuçlar vereceği ülkeden ülkeye, zamandan zamana değişebilecek olup, bunların tespit edilmesi için politikalar oluşturulması ve stratejik bir karar verilmesi gerekmektedir. Bazı ülkelerde olduğu gibi politika yapıcılar tarafından evrensel hizmetle desteklenerek kırsal ve uzak alanlarda hizmetin sunulması, daha karlı olan alanlarda özel sektörün devreye girmesi söz konusu olabilecektir. Bu sektördeki gelişmeler ekonomi başta olmak üzere diğer sektörleri de etkilediğinden alınacak kararların önemi ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı koordinesinde, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Belediyeler, işletmeciler, BOTAŞ, Devlet Demiryolları, Karayolları gibi diğer kamu kuruluşlarının görüşleri de dikkate alınarak strateji belirlenmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir.
tele.com.tr

43
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 43

03.08.2011 17:34

Fark Yaratan Firmalar
Behçet Yumrukçallı, NetApp Türkiye Ülke Müdürü

“Altı yılda ciromuzu 15 kat artırdık”
“Veri depolamada en çok tercih edilen firma olmak istiyoruz ve bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz”
Depolama ve yönetimi çözümleriniz hakkında bilgi verir misiniz? NetApp’ın odaklandığı tek faaliyet alanı veri depolama çözümleri ve yönetimi. Genç bir firma olmamıza karşın, dünyanın en büyük bilişim firmaları arasında yer edinmeyi başardık. Son yıllarda üst üste Gartner gibi bağımsız kuruluşlar tarafından farklı alanlarda vizyonerlik ve yapabilirlik skalasında en yüksek puanları elde ettik. Başta telekom firmaları ve finansal kuruluşlar olmak üzere, şirketlerin verilerinin en iyi şekilde korunması, yönetilmesi ve işlenmesi, firmalara ciddi bir maddi avantaj sağlıyor. NetApp olarak firmalara veri depolama altyapısı sunuyoruz. Firmaların sahip oldukları verilerin doğal felaketlere karşı korunması, yedeklenmesi ve farklı amaçlar için hızlı, esnek ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması alanlarında çözümler sunuyoruz. Veri depolama ve bulut bilişimde yeni eğilimlerden söz eder misiniz? Pazarın geleceği size göre nasıl şekillenir? Günümüzde yeni teknolojiler sayesinde, servis sağlayıcıları ve hizmet çeşitlilikleri artmakta. Küresel anlamda bulut teknolojilerine oldukça hızlı bir şekilde uyum sağlanıyor. Türkiye’de ise bunun biraz daha vakit alacağı inancındayım. Bulut çözümlerini benimsemiş şirketler var ama bunlar genellikle hizmet sağlayıcılar. Hızlı değişimler ve esnek iş modellerine duyulan ihtiyaç, veri merkezlerinde bilişim hizmetlerinin sanallaştırılmış ortamlarda sunulmasını getiren bir dönüşüme yol açıyor. Sunduğunuz hizmetlerde benzer işi yapan firmalardan hangi konularda farklılaşıyorsunuz? Bulut bilişim mimarisinin en önemli yapı taşı sanallaştırma. Veri depolama da bu çözümün en önemli parçası. Sanallaştırma
44
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

yapılan ortamlarda, NetApp çözümleri ile rakip firmaların çözümlerine kıyasla yüzde 50 daha az kullanım kapasitesi ile firmaların veri depolama ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz ve bunun garantisini veriyoruz. Böylece firmalar için yatırım maliyetinde büyük avantajlar sağlıyoruz. Belirttiğimiz kullanım kapasitesi içinde hizmet veremezsek, fazladan ihtiyaç duyulan depolama kapasitesini ilk altı ay içerisinde ücretsiz olarak müşteriye tedarik ediyoruz. Bu, aslında bizim çözümlerimize inancımızın bir kanıtı ve sunduğumuz hizmetin diğer çözümlerden farklı olduğunun bir göstergesi. Hizmet verdiğiniz sektörleri ve iş ortaklarınızı açıklar mısınız? Türkiye’de iki distribütörümüz bulunmakta; bunlardan biri küresel iş ortağımız Fujitsu, diğeri ise yerel olarak çalıştığımız Prolink. Bunların dışında farklı seviyelerde ve yetkinliklerde iş ortaklarımız bulunmakta. Mesela, Datacore Türkiye’deki en üst seviye olan ‘platinium’ iş ortağımız. Ayrıca, büyük sistem entegratörleri ile de komple çözümler oluşturmaktayız. Koç Sistem, ABH, HayatNet, SuperOnline gibi firmalarla veri depolama çözümlerimizi hizmet olarak müşterilerimize sağlıyoruz. 2005 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 62 büyüyorsunuz. Müşteri portföyünüz de aynı şekilde her yıl artıyor ve üç yıl içinde pazar lideri olmayı hedefliyorsunuz. Bunun sürdürülebilir bir büyüme olduğunu söyleyebilir miyiz?  Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz altı yılda ciromuzu 15 kat artırdık ve yılda ortalama yüzde 62 oranında büyüme kaydettik. 2011 mali yılının sonuçlarına göre, Türkiye’de yüzde 135 gibi rekor bir büyüme elde ettik. Aynı dönem için Türkiye, EMEA’nın en başarılı ülkesi oldu. Orta ölçekli işletme pazarında yüzde 700 gibi ciddi bir

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 44

03.08.2011 17:34

büyüme elde ettik. Ülkemizdeki veri depolama pazarında 2011 yılı- ni optimize etmek için gerekli bilgi ve verilere ulaşmasını sağlıyor. nın ilk çeyreğinde yüzde 16,4’lük paya sahibiz ve ikinci sıradayız. Bu kapsamda kullanım esaslı ölçümler, hizmet düzeyi takipleri ve Haziran ayında açtığımız Ankara ofisimiz ile Anadolu’da bulunan performans, kapasite modelleme ve planlama bulunuyor. birçok müşterimize daha rahat ulaşabileceğiz. Büyüme oranlarımız Sektördeki hedeflerinizi belirtir misiniz? NetApp yönetimi tarafından 2011 yılında gelişmekte olan ülkeve Türkiye genelinde devamlı genişleyen ağımıza bakarak, hedefimiz ler arasından yatırım yapılması planlanan üç ülkeden biri olmadoğrultusunda çok emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Tümleşik depolama mimarisi ve Data ONTAP üzerinde geliştiril- nın avantajlarını yaşıyoruz. Ekip olarak büyümeye devam etmemiş depolama ve veri yönetimi olanaklarıyla depolama kapasitesi miz ve Ankara ofisini açmamız Türkiye’deki potansiyelin gün geçsunuyorsunuz. Bu hizmetlerin sağladığı avantajlar hakkında neler tikçe arttığının bir göstergesi. Mart ayında geniş bir katılımcı kitlesöyleyebilirsiniz? si ile NetApp İnovasyon Zirvesi’ni Türkiye’de ilk defa gerçekleştirNetApp’ın sağladığı veri depolama çözümleri kurumsal müşte- dik. En büyük amaçlarımızdan biri de iş ortaklarımız ile oluşturrilerin özel, açık ve karma bulut modellerine geçişini hızlandırıyor; duğumuz güç birliği ile ekosistemimizdeki tüm paydaşları sektörfiziksel sınırlamaları ortadan kaldırıyor. Sunduğumuz çözümler deki gelişmeler konusunda bilinçlendirmek. Bu hedef doğrultuson derece esnek ve verimli. Yeni teknolojiler ile geliştirilmeye açık sunda, önümüzdeki yıl NetApp İnovasyon Zirvesi’nin ikincisini altyapılar sağlıyoruz. Tümleşik depolama mimarisi ve Data düzenleyeceğiz. Veri depolamada en çok tercih edilen firma olmak ONTAP® üzerinde geliştirilmiş kapsamlı depolama ve veri yöneti- istiyoruz ve bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Kuvvetli donami olanaklarımızla, bulut bilişim için depolama kapasitesi sunuyo- nım mimarisine ve performasına sahip olan LSI firmasının ruz. Sunduğumuz esnek ve verimli ortak BT altyapısı, değişen Enginio bölümünü satın aldık. Quantum firması ile Stornext talepleri karşılamak üzere dinamik olarak büyüyüp küçülebilen, ürünlerinin satışını gerçekleştirebilmek için bir anlaşma imzalagüvenli ve çok kullanıcılı bir çözüm oluşturuyor. Kurumsal müşte- dık. Bu iki çözümü birleştirerek, özellikle medya ve HPC (High riler işleri büyüdükçe, BT altyapılarında ciddi değişikliklere gitme- Performance Computing) alanlarında yüksek performanslı anahden özel bulut ortamına geçişi tamamlayabiliyorlar. tar çözümler sunmaya başlayacağız. “Fujitsu Sanal Teyp “NetApp OnCommand Insight ve OnCommand” yönetim yazılımı Kütüphaneleri”’ni ekleyerek, yedekleme-arşivleme alanlarında ne gibi avantajlar sağlıyor? tamamlayıcı çözümler sağlayacağız. SANScreen ve geçtiğimiz NetApp’ın yeni OnCommand yönetim yazılımı, bulutu oluştu- aylarda satın aldığımız Akorri Networks’ün yönetim yazılımlarını ran dört temel unsur olan hizmet katalogu, hizmet analizi, oto- kullanarak veri merkezlerinin daha verimli hale getireceğiz. Geçen senelerde de düzenleyip ödül kazanmasyon ve self servisi sunuyor. Yeni NetApp dığımız KOBİ Kampanyası’nı Temmuz ayında OnCommand bileşik yönetici, depolama hiz“KOBİ’lerin yeniden hayata geçirdik. Bu kampanya ile metleri katalogu oluşturulmasına izin veriyor küçük ve orta ölçekli işletmelere maliyet avanve kaynak ayırma, veri koruma ve hizmet takisürdürülebilir bir iş tajı sağlayan ve kolay kurulabilen veri depolabi gibi alanlarda kural esaslı otomasyon imkamodeline geçmelerine ve yönetimi hizmetlerimizi bir paket olanı sağlıyor. yardımcı olarak rekabet ma sunuyoruz. Böylece KOBİ’lerin sürdürülebirak NetApp OnCommand Insight ise depolama güçlerini artırmayı lir bir iş modeline geçmelerine yardımcı olarak ve diğer altyapı birimlerine yönelik hizmet hedefliyoruz” rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. analizi yaparak müşterilerin bulut hizmetleri-

tele.com.tr

45
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 45

03.08.2011 17:34

GÜNDEM
Daha verimli bir dünya bulutla geliyor

“ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, firmaların bulut bilişime geçmemesi halinde 2020’ye kadar karbon salımının yüzde 36 artacağı öngörülürken; firmalar BT harcamalarının yüzde 70’ini bulut bilişime ayırırlarsa, karbon salımının bugüne göre yüzde 50 azalacağına dikkat çekiliyor”

B

ilişim kaynaklarına çalışma ağı üzerinden pratik şekilde erişim imkanı veren yeni bir iş ve bilişim modeli olan “Bulut Bilişim”, esneklik ve her yerden erişim gibi önemli faydalar sağlıyor. Bulut bilişim teknolojisi ile kamu kurumları ve şirketler büyük maliyet avantajı elde ederken bu teknoloji, kaynakların verimli kullanımına da imkan veriyor. İletişim ürünleri ve çözümleri sunan Huawei Türkiye ofisi tarafından düzenlenen “Bulut Bilişim ve İnovasyon Forumu”nda, iletişim ve bilişim teknolojisinde yaşanan dönüşüm ve “Bulut Çağı” konuşuldu Forum, Huawei’den Stone Shihonggiang ve Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Atilla Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Atilla Çelik:

Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Atilla Çelik yaptığı konuşmada, bulut bilişim sayesinde e-devlet uygulamalarının çok daha etkili ve hızlı olacağını, firmaların yeni çalışma biçimleri geliştireceğini söyledi. Bulut bilişim sayesinde nerede olursanız
46
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Kısa sürede bulutun hayatımıza nasıl yansıdığını göreceğiz

olun, herhangi bir zamanda ortak sisteme bağlanılarak işlem yapılabileceğinin altını çizen Çelik, “Bankacılık, ulaştırma, eğitim, iletişim gibi pek çok alanda bulut bilişim teknolojisinin getirdiği yeniliklerin kısa sürede yaşantımıza nasıl yansıdığına tanık olacağız” diye konuştu. Huawei’nin Bulut Bilişim Danışmanı Michael Dean Jenkins: Bulut bilişim sayesinde kaynak kullanımında verimlilik ve karbon salımlarında çevreye yararlı düşüşler sağlanıyor Huawei’nin Bulut Bilişim Danışmanı Michael Dean Jenkins, bulut teknolojisini, uygulama alanlarını, yararlarını ve insanlığa katkılarını anlattı. Bulut bilişim sayesinde kaynak kullanımında verimlilik ve karbon salımlarında çevreye yararlı düşüşler sağlandığını belirten Jenkins, bu teknolojinin şirketlere de ciddi maliyet avantajları getireceğini belirtti. Bulut bilişimin hizmet ve kurulum modellerini de anlatan Jenkins, sistemin yararlarını şu sözlerle özetledi: “Maliyet avantajı, esneklik, her yerden ve her zaman erişim, kaynakların her zaman hazır olması, kullanılan kadar ödeme avantajı, teknolojinin her zaman güncel olması ve çevreci teknolojileri destekleyerek düşük karbon salımı avantajı sağlaması.”

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 46

03.08.2011 17:34

SEKTÖRDE BU AY KONUŞULANLAR

BTK Başkanı Tayfun Acarer:

BTK Başkanı Tayfun Acarer, forumun ikinci gününde yaptığı konuşmada, bilişim ve iletişim teknolojisinde ve kullanımında yaşanan baş döndüren gelişmelere dikkat çekti. Son 20 yılda bilgisayarların ağırlığının 100 kat, fiyatının ise 10 kat azaldığını belirten Acarer, bilgisayarların güçlerinin de 100 kat arttığını söyledi. 2012 yılında mobil internet kullanıcılarının PC ve dizüstü bilgisayar kullanıcılarını geçeceğini vurgulayan Acarer; kullanım alışkanlıklarının değişmesinden dolayı internet altyapısının yetersizliği konusundaki endişelerini katılımcılara aktardı. Acarer, şunları söyledi:

2012 yılında mobil internet kullanıcıları, PC ve dizüstü bilgisayar kullanıcılarını geçecek

Jenkins’in yaptığı konuşmanın ardından BTK, Sektörel Rekabet Dairesi Başkanı Bilal Ünver moderatörlüğünde operatörlerin bulut bilişim stratejileri ile internet devleri ile rekabet konuları tartışıldı. Öğleden sonra ise katılımcılara son kullanıcının bulut bilişimdeki servis talepleri ve pazar potansiyeli konusunda bilgi verildi. Verilen aranın ardından BTK’dan Bilişim Uzmanı Sacid Sarıkaya moderatörlüğünde kurumların bulut bilişim odaklı BT sistemleri irdelendi. Bu oturuma Kalkınma Bakanlığı’ndan Uzman Yardımcısı Özhan Yılmaz, Huawei’den danışman Danny Lee ve TÜBİTAK ULAKBİM’den Araştırman- Baş uzman Onur Temizsoylu katıldılar. Bu oturumundan sonra ise HuaweiSymantec’den Danışman Warren Shi “Bulutsal Veri Depolama” ve HuaweiSymantec’den Teknik Pazarlama Yöneticisi Zhang Jianxun, Bulutsal Veri Güvenliği” konularından sunumlarını gerçekleştirdiler. Forumun ikinci günü açılışını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer yaptı. BTK Başkanı Tayfun Acarer ise firmaların giderlerinin, gelirlerine oranla hızla arttığına dikkat çekerek bulut bilişimle maliyetlerin düşürülmesini istedi. Huawei Bulut Teknik Satış Bölüm Direktörü Yang Li, “Bulut Bilişim Tabanlı Yeni Nesil Medya Ağı” konulu bildirisini sundu.

“Geleceğin internetini tasarlama zamanı gelmiştir. Bu yeni tasarım sadece teknoloji değil; daha fazla kullanıcıyı, daha çeşitli ihtiyaçları, daha üst seviyeli hizmetleri, multimedya içerikleri kapsamalıdır. Ayrıca yüksek veri hacmini barındırabilmeli ve bilgi ve ağ güvenliğini sağlamalıdır. İnternette içerik ve kullanıcı sayısı altyapı ve kapasiteden çok daha hızlı artmaktadır. Bu şekilde giderse altyapılar yetersiz kalacak ve hizmet kalitesinde düşüşler olacaktır.” Ulaştırma Bakanlığı’nın 2023 yılında her haneye en az 100 Mbit geniş bant erişimi hedefine vurgu yapan Acarer, abone sayısının 30 milyona, kullanıcı sayısının da 72 milyona çıkmasını hedeflediklerini; Ar-Ge’ye ayrılan payın yüzde 2,5’a; ihracatta yazılımın payının da yüzde ikiye yükseltilmesini istediklerini belirtti. Acerer, bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye için bulunmaz bir fırsat olduğunu, her koşulda bu sektörün desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Son yıllarda Türkiye’de şirketlerin giderlerinin gelirlerinden çok daha hızlı arttığına dikkat çeken Acarer, bu konuda firmaları uyardı. Maliyetleri artan ve zarar eden firmaların önce personel sonra da yatırımdan tasarruf edeceğini belirten Acarer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, tehlikeli bir gidişat… Önlem alınmadığı takdirde bu olumsuzluktan sadece bu işletmelerimiz değil ekosistemdeki firmalar, sektör ve ülkemiz zarar görebilir. Bu konuya özellikle dikkat çekerek her kesimi daha sorumlu yaklaşıma davet ediyorum. Yüksek kira ücretleri bu sektör için çok önemli bir maliyet unsurudur. Bulut bilişim ile ilgili gelişmelerin bu konudaki probleme kısmen de olsa olumlu katkı temin edeceğini düşünüyorum.” İki gün süren oturumlara, Türkiye’nin önde gelen servis sağlayıcı şirketleri, GSM firmaları, bulut teknolojisini kullanan şirketlerin temsilcilerinin yanı sıra Orta Asya ve Kafkasya bölgesinden servis sağlayıcılar ve üst düzey bürokratlar da katıldılar.
tele.com.tr

Bu şekilde gidilirse altyapılar yetersiz kalacak ve hizmet kalitesi düşecek”

47
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 47

03.08.2011 17:34

gündem

GSM 20. yılını kutluyor
Dünyada ticari ağ üzerinde gerçekleştirilen ilk GSM görüşmesi 1 Temmuz 1991’de Finlandiya Eski Başbakanı Harri Holkeri ile Tampere şehri Belediye Başkan Yardımcısı Kaarina Suonio arasında yapıldı. İlk GSM ağı, o zaman Telenokia Siemens adıyla hizmet veren Nokia Siemens Networks tarafından, o dönemde Radiolinja adıyla hizmet veren Finlandiyalı operatör Elisa için sağlanmıştı.

G

örüşme sırasında, Harri Holkeri ve Kaarina Suonio bu yeni dijital GSM teknolojisinin avantajlarından bahsettiler; özellikle de ses kalitesi ve güvenliğinin üst düzeyde olduğu ve SIM kart sayesinde, tüketicilerin şahsi telefon hatlarını istedikleri üründe kullanabileceklerini vurguladılar. 1 Temmuz 1991’de yapılan ilk GSM araması, dijital iletişimde yeni bir çağ başlattı Mobil iletişimde Global Sistem (GSM) 1987’de dijital mobil teknolojileri için Avrupa standardı olarak benimsendi. Bu, ikinci nesil mobil teknoloji, hem veri hem de ses trafiği taşıma becerisine sahipti. GSM’in sesli aramalarda yüksek kalite sağlaması, uluslararası ortamda hareket özgürlüğü sağlaması ve metin iletisi (SMS) gibi yeni hizmetleri destekliyor olması, mobil telefonun dünyadaki kullanımında patlama yaşanmasının temellerini oluşturdu. Bundan sonraki tarihlerde, GSM abonelerinin sayısı, tahminlerin çok ötesinde oldu. 2001 senesini takip eden ilk 10 yıl içerisinde abone sayısı 500 milyonun üzerindeydi. Bugünse, 234 ülkede ve bağımsız topraklarda hizmet veren 838 GSM ağı mevcut ve dünyada 4,4 milyar abone var. Nokia Siemens Networks’ün Kurumsal Gelişim Müdürü Pekka Soini’ye göre GSM, açık standartlar üzerine kurulan ilk dijital teknolojiydi ve bugün mobil telefonların bu kadar geniş çapta kullanılmasını sağlayan teknoloji. Soini, konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “GSM evrimini sürdürmektedir ve 3G ve LTE’yle birlikte, önümüzdeki senelerde de varlığını sürdürerek, mobil geniş bandın temel yapı taşlarından birini oluşturacaktır. GSM için ticari fırsatlar tekli gelişmiş radyo erişim ağlarındaki donanım modernizasyonlarında, yüksek kaliteli ses kapasitesi güncellemelerinde ve akıllı cihaz, makineden makineye ve yüksek tanımlı ses sistemlerinin geliştirilmesinde varlığını sürdürmektedir.”
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

GSM’in dünyadaki milyarlarca insanın hayatında bu denli önemli bir yere sahip olacağı tahmin edilmiyordu Nokia Uyumluluk ve Endüstri İşbirliği Başkan Yardımcısı Timo AliVehmas ise şu açıklamada bulunmuştu: “İlk GSM görüşmesinin gerçekleştiği Nokia telefonu yaratıp, kullanımı için gerekli sistemi oluştururken, pek azımız geleceği hayal etmeye cesaret ediyorduk. O zamanlar hiçbirimiz GSM’in dünyadaki milyarlarca insanın hayatında bu denli önemli bir yere sahip olacağını tahmin etmemiştik. Tabii ki bunların hiçbiri bu sektörde bulunan onlarca parlak fikirli öncü insanın son yirmi yılda gösterdiği emekler olmasaydı gerçekleşmezdi.” 3GPP ile standartlaştırılan GSM ailesi teknolojileri, EDGE, 3G ve LTE teknolojilerine temel oluşturmuştur. Üçüncü kuşak 3G WCDMA (geniş bant kod bölmeli çoklu erişim) ağları daha yüksek veri hızlarına ve mobil geniş bant hizmetleri için daha büyük kapasiteye sahiptir. Dünyada şimdiden 20 ağda ticari olarak kullanılan LTE (Uzun Süreli Evrim) standardı ise teknolojik evrimdeki yeni adım olarak kabul edilmektedir. LTE gücünü, mobil geniş bant hizmetlerinde gittikçe artan veri kapasitesi ihtiyacından almaktadır. GSM, 3G ve LTE çekim gücü ve kapasite ihtiyaçlarına göre şekillendirilen ve genişletilen ağlardır. Bu ağlar kendi aralarında kesintisiz bir bağ ile yapılandırılmışlardır ve evrim teknolojileri olarak bilinmektedirler.

48

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 48

03.08.2011 17:34

gündem

“Teknolojide Kadın Hareketi” hayata geçiyor
Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı ve KAGİDER ile birlikte, Teknolojide Kadın Hareketi Programı toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Vodafone Vakfı’nın davetiyle İstanbul’a gelen Cherie Blair, üç sivil toplum kuruluşunun gerçekleştirdiği protokol imza töreninde hazır bulundu.
ürkiye’deki kadınlara iletişim teknolojilerini sunarak onların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması amacını güden program, Cherie Blair Vakfı ve Dünya GSM Birliği Kalkınma Fonu tarafından küresel ölçekte yürütülen mWomen Programı’nın Türkiye ayağını teşkil ediyor. Serpil Timuray: Mobil iletişim alanında kadınların karşısına çıkan engelleri aşmak hepimizin görevi Toplantıda bir konuşma yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, görüşlerini şöyle ifade etti: “Vodafone, dünyada kadınların mobil teknolojiyle tanışmasını, sosyal hayata katılmasını sağlayan mWomen Programı’nın küresel destekçisi olarak bu alanda sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir şirket. Vodafone Türkiye olarak Vodafone’un tüm dünyadaki sorumlu yaklaşımını ülkemize taşıyarak, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarına değer katmayı hedefliyoruz. 2023’te dünyanın 10. büyük ekonomisi olma vizyonuna sahip Türkiye, bu hedefe ancak her bireyin ekonomiye eşit katılımını sağlayarak ulaşabilir. Mobil iletişim alanında kadınların karşısına çıkan engelleri aşmak hepimizin görevidir.” Cherie Blair: Şirketler için en önemli kaynak, insan sermayesidir Cherie Blair ise konuşmasında, kadınların dünyanın birçok yerinde eğitim ve teknolojiye erişimi olmadığına ve mobil iletişim tekno-

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray

Cherie Blair

T

lojilerinin kadınlara bu erişimi sağlayacak bilgiyi ulaştırma potansiyeline dikkat çekti. Dünya Bankası’nın bilişim teknolojileri ve mobil iletişim hizmetlerine erişim eksikliğini kadınların önündeki en büyük engel olduğunu belirten Blair: “Bugün şirketler için en önemli kaynak insan sermayesidir. Elindeki insan sermayesinden yararlanabilen ülkeler ve şirketler, bu kaynağını değerlendiremeyenlere göre daha fazla ilerleme kaydediyor. Birçok şirket kadınların teknolojiye erişimi konusunda duyarsız kalırken, Vodafone Türkiye ve Türkiye Vodafone Vakfı, bu konuda sorumluluk alıyor. mWomen programına benzer bir girişimin Türkiye’de uygulanıyor olması, bu programın temsilcisi olarak beni çok mutlu etti” dedi. Gülden Türktan: 37 milyon kadının 24 milyonu işgücüne katılabilir durumda, sadece 6 milyon kadın çalışmakta KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan, bu projeyi bir imkan olarak değerlendirdiklerini ve Vodafone Türkiye’yle beraber daha fazla kadınımıza doğru teknolojilerle ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Türktan, “Türkiye’de 37 milyon kadının 24 milyonu işgücüne katılabilir durumda, ancak sadece 6 milyon kadın çalışmakta. KAGİDER olarak her projede kadınlara destek vermek istiyoruz. Bu yüzden Teknolojide Kadın Hareketi bizim için kaçırılmaz bir fırsat.” diye konuştu. Faruk Eczacıbaşı: Her 100 kişiye cep telefonuna erişim sağlamak, milli geliri yüzde 0,6 oranında artırıyor TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise mobil teknolojilerle çok önemli bir potansiyeli harekete geçirmenin mümkün olduğunu söyleyerek “Her 100 kişiye cep telefonuna erişim sağlamak, milli geliri yüzde 0,6 oranında artırıyor. Mobil telefon kullanımı ekonomik kalkınmayı artırıyor. Dolayısıyla mobil iletişim teknolojilerinin oluşturduğu bu potansiyeli bir an önce aktive etmemiz gerekiyor. Burada başarılı olursak, tüm dünyaya bir çağrı göndermiş olacağız ve küresel ekonomik güçlenmeye katkı sağlayacağız” dedi.
tele.com.tr

49
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 49

03.08.2011 17:34

söyleşi

A

“Teknolojisi, altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile iş dünyamızın gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren Anadolu Bilişim Data Center, şu anda Türkiye’nin önde gelen 150’ye yakın marka ve kurumuna çeşitli BT hizmetleri sunuyor”

“Değişime hızlı yanıt vermek isteyenlerin ilk tercihiyiz”
nolojik altyapısı, Anadolu Bilişim Data Center’a, müşterisi olan kurumların sürdürülebilirlik, kalite, güvenlik, maliyet ve verimlilik ihtiyaçlarına karşı en uygun çözümleri üretme avantajı sunmaktadır.

Veri merkezlerinin firmalara sağladığı avantajlar hakkında bilgi verir misiniz?
Küresel ekonomide yaşanan hızlı değişimler, iş dünyasının hizmet kavramına bakışını da doğrudan ve radikal bir şekilde etkilemektedir. Günümüzde çokuluslu şirketlerden başlayarak kurumların büyük bir çoğunluğu rekabet ortamındaki değişimlere yanıt verecek BT altyapı hizmetlerini büyük yatırımlarla kendi içlerinde karşılamak yerine işi uzmanına bırakmayı tercih etmektedir. BT alanında dış kaynak hizmetlerini her geçen gün daha fazla kullanma eğilimi gösteren şirketler, belli güvenlik, performans ve sürdürülebilirlik kriterleri karşılandığında hiç tereddütsüz veri merkezi hizmetlerinden faydalanmayı daha ekonomik ve doğru bir seçim olarak değerlendirmektedir. Anadolu Bilişim Hizmetleri (ABH) olarak Türkiye’nin ilk Tier III uyumlu veri merkezi olan Anadolu Bilişim Data Center ile bu değişimin odağında yer alıyoruz. Bütün hizmetlerimiz, 7/24 etkili veri koruması ve en üst düzeyde operasyon güvenliği ile sunuluyor. Toplamda 4 bin 250 metrekarelik alan üzerine kurulan merkezde, şu anda mevcut müşterilerimize en gelişmiş BT hizmetlerini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu Bilişim Data Center, şu anda Türkiye’nin önde gelen 150’ye yakın marka ve kurumuna çeşitli BT hizmetleri sunuyor. Bazı müşterilerimiz farklı coğrafyalarda ve dağınık iş birimleri halinde çalışıyorlar. Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren birçok müşterimiz, Anadolu Bilişim Data Center’daki sistemlerini istedikleri her an ve kesintisiz olarak büyük bir güvenlik ve performansla kullanabiliyor. Anadolu Bilişim Data Center, Türkiye ekonomisinin önde gelen kurumlarına, bilgi işlem yapılanmasından, altyapı tasarım ve operasyonuna; özel kurumsal uygulamalar geliştirmekten, anahtar teslim bilişim projelerine kadar çok geniş bir alanda, proje yönetimi, danışmanlık, destek ve eğitim hizmetleri veren Anadolu Bilişim Hizmetleri’nin stratejik bir yatırımıdır. Eğitimli ve sertifikalı uzman kadrosunun yanı sıra endüstrinin önde gelen markalarından oluşan iş ortakları, güçlü ve güvenilir tek50
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

nadolu Bilişim Hizmetleri Veri Merkezi Hizmetleri Müdürü Bektaş Özkan ile veri merkezlerinin sağladığı avantajları, felaket kurtarmanın önemini ve bu konudaki hizmetlerini, sektördeki rakiplerinden ayrıldıkları noktaları konuştuk.

Felaket kurtarmanın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz, bu konudaki hizmetlerinizden bahseder misiniz?

Günümüzde birçok kuruluşun olağanüstü durum merkezlerine yatırım yapmaya çalıştığını; günlük çalışma rutini içinde uygulama ve verilerinin yedeklerini, belli dönemlerde senkronize olarak bu tür merkezlerde tutma alışkanlığının yaygınlaştığını görüyoruz. Ancak bu tür girişimler, gerekli iş gücü ve diğer sabit giderlerin yanı sıra, yönetim ve operasyonel maliyetler hesaba katıldığında, kurumlar için uzun vadede geleceği belirsiz ve yönetimi güç bir yatırım konusu olabilmektedir. Bu nedenle bağımsız hizmet veren veri merkezlerinin bu anlamda kurumların gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilir kapasitede olması gerekir. Örneğin, Anadolu Bilişim Data Center, akıllı bina konseptiyle tasarlanmış bir merkezdir. Elektrik ve mekanik tüm sistemler (jeneratörlerdeki yakıt seviyelerinden, sunucular tarafından tüketilen elektriğe ve kabindeki enerji analizörüne kadar ulaşan bir gözlem ve yönetim sistemi) bir yönetim merkezinden 7x24 takip edilir. Anadolu Bilişim Data Center’ın hızlı ağ altyapısı, üç ayrı noktadan ve üç ayrı operatörden fiberoptik kablo ve uydu bağlantısı ile desteklenmiştir. Anadolu Bilişim Data Center, bugün müşterilerimizin mevcut risk haritalarını, Ankara’da bulunan ve İstanbul merkez ile senkron çalışan “Olağanüstü Durum Merkezi” ile bağlantılı olarak en gelişmiş teknolojiler ve uzman kadrolarla yönetme olanağı veriyor.

Enerji yönetiminiz ve sağladığınız güvenlik önlemlerinden bahseder misiniz?

Anadolu Bilişim Data Center’da, müşterilerimizin, kendi sistemlerinin, kritik iş uygulamalarının ve kurumsal verilerinin deneyimli ellerde ve büyük bir titizlikle korunduğunu bilmeleri en büyük gururumuzdur. Dört aşamalı güvenlik sistemi ile Anadolu Bilişim Data Center kurumların değerli uygulamaları ve verileri için adeta korunaklı bir limandır. Anadolu Bilişim Data Center, bina genel girişindeki bariyerden metal dedektöre, kartlı ve parmak izi tanıma özellikli biometrik kapı kontrol sisteminden Data Center içindeki sunucu kabin ve kafeslerin kontrol mekanizmalarına kadar kapsamlı bir erişim

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 50

03.08.2011 17:34

söyleşi
kontrolüne sahiptir. Bina dışında ve içinde hareolmasına karşın koku algılayıcılar da önceden “Merkezimiz, iki farklı ketli ve sabit 38 kamerayla 7 gün 24 saat izleme gerekli uyarıları verir. Bölge bazlı çalışan erken hattan enerji tedarik yapılan binada fiziksel güvenliğe büyük önem uyarı sisteminin yanı sıra akıllı bina dedektörleeden ve 10 MVA’ya kadar riyle desteklenen elektriksel altyapı özel yazılıverilmiştir. Merkezimiz, iki farklı hattan enerji tedarik eden ve 10 MVA’ya kadar büyüyebilen trabüyüyebilen trafosunun mıyla yangını bölgesel olarak etiketleyerek ilgili fosunun yanı sıra yedekli jeneratörleriyle de 72 noktaya acil müdahaleyi hızlandırır. yanı sıra yedekli Sunduğunuz hizmetlerde benzer işi yapan firsaat kesintisiz elektrik sağlayacak bir altyapıya jeneratörleriyle de 72 malardan hangi konularda farklılaşıyorsunuz? sahiptir. Türkiye’de ilk kez kurulan MW seviyesinAnadolu Bilişim Data Center’da barındırılan de kesintisiz güç kaynaklarıyla (KGK) desteklenen saat kesintisiz elektrik müşteri verileri için fiziksel olarak standart dört Data Center altyapısı, elektrik kesintisi durusağlayacak bir altyapıya seviye güvenlik çemberine ek olarak, isteyen munda kendisini hissettirmeden devreye giren sahiptir” müşterilerimiz için ilave üç güvenlik çemberi yedekli çalışan KGK ile tam bir güvenlik çemberi daha oluşturularak toplamda yedi seviye güveniçinde çalışmasını sürdürüyor. Kesintisiz güç lik çemberi sağlanabilmektedir. İlk dört seviyede verilere internet ve ağ kaynakları, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda 8 x 800 KVA’ya kadar büyüortamından yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla kullanılan bazı tekyebiliyor. Anadolu Bilişim Data Center’ı tasarlarken özellikle sıcak nolojiler, yöntemler ve standartlar söz konusudur. Verilerin güvenliği hava ve soğuk hava koridorlarıyla iklimlendirmeyi mümkün olan en için yapılan tüm faaliyetler, ISO 27001 kapsamında belirlenmiş bilgi iyi seviyede gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu amaçla tamamı yedekli güvenliği standartları çerçevesinde yürütülmektedir. Anadolu Bilişim konvansiyonel su bazlı soğutma sistemimizin, 6 x 600 kW’a kadar Data Center’da kalite standartları, dünyaca ünlü sertifikasyon sistemlebüyüme kapasitesi bulunuyor. riyle güvence altına alınmıştır. ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi, ISO Sistem sunucu, veri depolama ve network cihazları gibi tüm dona20000 BT Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği nımlara enerji bağlantılarının iki ayrı hattan yedeklemeli olarak yapılYönetim Sistemi ile dünya standartlarına denetlenebilir ve ölçümlenemasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Jeneratörlere yakıt transferi bilir bir hizmet ortamı sunuyoruz. yapmak için kullandığımız depoların doluluk durumlarından, elektrik kesintisinde gerekli yakıt transferi işlemine kadar her şey kesinti anında dahi sürekli ayakta olan sistemler tarafından takip edilir. Anadolu Bilişim Data Center erken algılama ve uyarı tabanlı bir yangın söndürme sistemiyle olası bir riske karşı yüksek güvenlik seviyesiyle korunmuştur. Yangın söndürme sistemimiz, hemen her noktaya dağıtılmış tavan ve taban dedektörleriyle desteklenir, sistem dumana duyarlı

ABH Veri Merkezi Hizmetleri Müdürü Bektaş Özkan

tele.com.tr

51
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 51

03.08.2011 17:34

söyleşi

“Trend Micro, % 17 büyüyerek rakiplerini geride bıraktı”
“Geliştirdiği teknolojilerle kurumsal ürünleri büyük işletmeler tarafından tercih edilen Trend Micro’ya olan talep, Helyum’un desteğiyle daha da artacaktır”

H

Trend Micro’nun rakip markalardan farkı nedir?

elyum Ürün Müdürü Sinem Tirkeş ile bir milyar Dolar’ın üzerinde ciroya sahip, 4.500’ü aşkın çalışanı ile sadece içerik güvenliğine odaklanan, bağımsız içerik güvenliği üreticisi Trend Micro, ürünleri ve kampanyaları hakkında görüştük.

dünya çapında gerçekleştirdiği kurumsal güvenlik pazar payı araştırmasının 2011 yılı ilk çeyrek rakamlarına göre, yüzde 17’lik büyüme hızıyla Trend Micro; Kasperksy (yüzde 12), Symantec (yüzde 6,9) ve McAfee’yi (yüzde 6,5) geride bırakmıştır. Bu da borsaya açık Trend Micro’nun yaptığı yatırımlarla her zaman kendini geliştiren teknolojisi ve ürünleriyle dünyada tercih edildiğinin bir kanıtıdır. Ülkemizde özellikle geliştirdiği teknolojilerle kurumsal ürünleri büyük işletmeler tarafından tercih edilen Trend Micro’ya olan talep, Helyum’un desteğiyle daha da artacaktır. Özellikle hedefimiz, pazarda kısıtlı bütçeye sahip KOBİ’ler ve ev kullanıcılarının da Trend Micro ile güvenliğini sağlamak ve KOBİ’lere özel kampanyalarla marka bilinirliğini artırmaktır.

Helyum Bilişim olarak 1 Nisan’dan itibaren Trend Micro’yla yolumuza devam etmemizdeki en büyük neden, Trend Micro’nun Ar-Ge yatırımları ve üstün teknolojisidir. Her 1,5 saniyede yeni bir siber tehdidin çıktığı günümüzde geleneksel imza tabanlı yazılımlar, yeni tehditleri durdurmada yetersiz kalmaktadır. Sadece geleneksel imza tabanlı yazılımlarla üstün bir güvenlik sağlamanın mümkün olmadığının farkında olan ve bir milyar Dolar’ın üzerindeki cirosu ile 4.500’ü aşkın çalışanıyla sadece içerik güvenliğine odaklanan, en büyük bağımsızçerik güvenliği üreticisi Trend Micro, kendine patentli Smart Protection Network (SPN) teknolojisini geliştirmiştir. Benzersiz bir “cloud-client” mimarisine sahip SPN, bulut tabanlı Web, e-posta, dosya izleme ve değerlendirme hizmetlerini hafif istemci altyapısıyla birleşerek müşterilere, tehditler ve veri hırsızlığı yapan kötücül yazılımlar karşısında anında koruma sağlamaktadır. İçerik güvenliğinde ihtiyaç duyulan her türlü çözümü farklı ürün yelpazesiyle sunan Trend Micro, bireysel ürünlerinden en üst seviye kurumsal ürünlerine kadar SPN teknolojisini kullanmaktadır. Diğer güvenlik yazılımı ürünleri ile birlikte test edildiğinde tehditlerin engellenmesi konusunda lider firma Trend Micro, Haziran 2010’da AV-test.org tarafından yapılan testlerde en yüksek puanı almıştır. Antivirus kelimesi Trend Micro patentlidir. Bağımsız araştırma şirketlerinden Canalys’in
52
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

Yatırım gücü kısıtlı KOBİ’ler için  güvenlik sağlayabilecek özel bir ürününüz var mı? Süregelen kampanyalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
KOBİ’ler kısıtlı bütçelere sahip oldukları için tek bir ürünle ihtiyaç duyacakları her türlü güvenliği sağlayabilmeyi hedefliyorlar. Trend Micro Worry Free Business Security ürün ailesiyle KOBİ’lere özel entegre bir güvenlik çözümü sağlamaktayız. Worry Free ürün ailesi; Standart, Advanced ve Services çözümlerinden oluşmaktadır. Virüslere, siber suçlulara ve veri kayıplarına karşı hızlı, etkili ve kolay koruma sağlar. Worry Free Advanced Windows bilgisayarları, Mac bilgisayarları, dosya sunucularını ve posta sunucularını virüslere, tehditlere ve tehlikeli Web sitelerine karşı korur. USB sürücüleri ve diğer depolama aygıtları istendiğinde kitleyerek ve e-posta aracılığıyla veri kaybını önleyerek, kurumsal bilgilerin gizli kalmasını sağlar. Ayrıca Exchange sunucularda entegre istenmeyen e-postadan koruma özelliğine sahiptir. Kısacası tek bir ürünle bir KOBİ, bütün ihtiyaçlarını son teknolojilere paralel olarak sağlamaktadır. “Worry Free” bağımsız testlerde tehditleri bilgisayarınıza, dosya sunucularınıza ve posta sunucularınıza ulaşmadan önce durdurma konusunda en iyi çözüm seçilmiştir. Eylül sonuna kadar Helyum Bilişim olarak, rakip markalardan Worry Free ürünlerine geçen müşterilerimize özel yüzde 65’e varan indirimler uygulamaktayız.

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 52

03.08.2011 17:34

Bilgin Yazar, İş Geliştirme Direktörü, Birtel İletişim Teknolojileri

makale

Telekom ve İçerik Trafiği
Google, Youtube gibi küresel içerik sağlayıcılar, telekom operatörlerinin gelir ve altyapı yatırımları için tehdit oluşturuyor. Telekom operatörlerinin altyapılarını kullanarak aslında geliri onlar elde ediyorlar.
ir Google araması sonrasında çıkan sonuçlar ya da Youtube videosuna tıklandığında içeriğin bilgisayarımızda görüntülenmesi telekom operatörlerinin ve internet servis sağlayıcılarının internet ağlarında bir trafik oluşturuyor. Bu trafik, doğal olarak her geçen gün artıyor. İçeriğin üretilmesi, sunulması, dağıtılması gibi konular öne çıkıyor. Her geçen gün zengin medya - video içeriklerine olan talep de artıyor. İnternet içerik üretimine bağlı olarak büyüyor ve özellikle nitelikli servislere ve nitelikli içeriklere ihtiyaç duyuluyor. Özellikle nitelikli içerik diyebileceğimiz, güvenilir bilgi içeren servislere ihtiyaç var. Nitelikli içerik sağlık, eğitim gibi alanlar başta olmak üzere kullanıcılardan talep görüyor. Nitelikli içerik üretmek ve bu içerikleri sunmak uzun soluklu bir iş, bir yatırım. Bu yatırımları da telekom operatörleri ve bazı konularda da ancak devlet kurumları, büyük şirketler sağlayabilir. Dolayısıyla telekom operatörleri başta olmak üzere, içerik sağlayıcı firmaların insanların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli içerik üretilmesi ve sunulması amacıyla yatırımlar yapması gerekiyor. İçerik sağlayıcılar için içeriğin minimum maliyetle sunulması önemli bir konu. İçerik sağlayıcılar ve telekom operatörleri birlikte hizmet sağladıklarında minimum maliyetler oluşuyor. Ancak telekom operatörleri de her geçen gün artan internet trafiğine göre altyapı yatırımı yapmak yani internet hızı, kapasitesi ve erişimini artırmak zorunda kalıyorlar. Bunlarında dışında Google, Youtube gibi küresel içerik sağlayıcılar, telekom operatörlerinin gelir ve alt yapı yatırımları için tehdit oluşturuyor. Telekom operatörlerinin alt yapılarını kullanarak aslında geliri onlar elde ediyorlar. Google CEO’su Eric Schmidt’e telekom operatörleri tarafından geleceği nasıl gördüğü ve internet ağ altyapısına yatırım yapıp yapmayacağı sorulduğunda Google CEO’sunun verdiği cevap “Telekom operatörlerinin internet altyapısı ve erişimini sağlayacağı, kendilerinin ise parayı toplayacağı” şeklinde. France Telecom küresel içerik sağlayıcılardan ücret talep ediyor. France Telecom Genel Müdür Yardımcısı Pierre Louette, Avrupa’nın ürettiğinden 10 kat daha fazla gelen içerik trafiği ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Dolayısıyla gelen trafiğe göre internet altyapılarını oluşturmak ve yatırım yapmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle operatörlerin telefon görüşmelerinde olduğu

B

gibi çağrı sonlandırma ücretlerine benzer şekilde veri trafiği sonlandırma ücretlerinin de eklenmesi gerektiğini söylüyor. Nokia Siemens Networks Kuzey Amerika Stratejik Pazarlama Başkanı Claudio Frascoli, telekom operatörlerinin uluslararası içerik sağlayıcıların tehditlerinden dolayı yeni iş modelleri üretmek zorunda olduklarını söylüyor. Örneğin kullanıcıların evlerinde ve dışarıdan içeriğe erişimi farklı şekillerde ücretlendirilebilir. Bir başka konu da kullanıcı bazlı ücretlendirme. Bugün internet temel bir iletişim aracı haline geldi. İnternet bant genişliği ise milli bir servet olarak görülüyor. Eğer bazı kullanıcılar çok fazla internet tüketiyorsa yani sürekli internetten video indiriyorsa internetin erişimini tehdit edecek trafik oluşturuyor anlamına geliyor. Bu durumda, devlet tarafından düzenlenecek ve vergilendirilecek şekilde, daha fazla ücret ödemesi gerektiği düşünülüyor. Ülkemize gelince, bizden dışarıya giden içerik trafiği, ülkemize gelen trafiğe oranla kat ve kat daha az olmalı. Ancak bizde hala internet hızları ve erişimi birçok ülkede olduğu kadar iyi seviyede değil. Aşağıdaki tabloya göre diğer ülkelerin hızları nerdeyse bizim iki katımız. Bu hızlarla internet içeriği tüketmek ise sabır gerektiriyor.

Downland hızı (Mbps) ROMANYA FİNLANDİYA BELÇİKA SLOVANYA FRANSA ALMANYA TÜRKİYE
Kaynak: Google lab, Haziran 2011

Upload hızı (Mbps) 1.57 0.70 0.67 0.62 0.59 0.54 0.47
53
temmuz/ağustos '11

5.96 6.34 5.02 3.90 4.46 5.78 2.55

tele.com.tr

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 53

03.08.2011 17:34

makale

Murat Balkan Telekom Müşteri Çözümleri Mimarı

“Veri tarifelerinin ucuzlaması, akıllı telefon/tablet pazarındaki gelişmeler ve üst seviye servisler (VoIP, sosyal ağlar vb.) kullanıcıların veri kullanımını ciddi oranda artırmıştır. Yakın zamanda yaygınlaşan bulut bilişim kavramı, veriye sürekli ve kaliteli erişim gereksinimini doğurmuştur”
ervis kalite yönetimi, servis sağlayıcılar tarafından sunulan servislerin kalitelerinin izlenmesi, kalite düşüşlerinde gerekli işlemlerin başlatılması gibi aktiviteleri içeren, sürekli iyileştirmeye odaklı bir süreç olarak tanımlanabilir. Günümüzde servis sağlayıcıların yönettiği servisler, geçmişte sunulan temel servislere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Servis farklılaştırma gereksinimi ve teknolojideki gelişmeler, birçok temel servisi bir araya getiren karmaşık servis yapılarının oluşmasına sebep olmuştur. Artık sadece ses veya sadece veri gibi servisler yerine, birden fazla tipte teknoloji veya veriyi bir arada barındıran servisler karşımıza çıkmaktadır. Veri tarifelerinin ucuzlaması, akıllı telefon/tablet pazarındaki gelişmeler ve üst seviye servisler (VoIP, sosyal ağlar vb.) kullanıcıların veri kullanımını ciddi oranda artırmıştır. Yakın zamanda yaygınlaşan bulut bilişim kavramı, veriye sürekli ve kaliteli erişim gereksinimini doğurmuştur. Müşterilerin servis sağlayıcılarına olan bağımlılıkları arttıkça beklentileri de aynı oranda artmaya başlamıştır. Müşteriler artık alacakları servisin bir garantisinin olmasını beklemekte, özellikle kurumsal pazarda, servis seviyesi anlaşması talepleri günden güne artmaktadır. Servis sağlayıcıları açısından bakıldığında, müşterilerin kali-

Servis Kalite Yönetimi

S

te odaklı taleplerine cevap verebilmek, birçok güçlüğü beraberinde getirmektedir. Bu güçlüklerden ilki, servis görünürlüğünü teknik olarak yakalayabilmektir. Birden fazla tipteki teknolojiyi bir arada barındırabilen yeni nesil servisler, organizasyon içerisinde birden fazla fonksiyonel grup tarafından yönetilmektedir. Geleneksel yapıda bu gruplar, kendi sorumluluk alanları içerisindeki servis bileşenlerini kendilerine has yöntemlerle izlemekte ve bu bileşenler ile ilgili desteği sağlamaktadır. İlgili gruplar, servisi ilgilendiren diğer bileşenlerin durumları hakkında bilgi sahibi değildir. Bu tip bir yaklaşım ile operasyonlarını devam ettiren servis sağlayıcıları, bütünsel servis bakış açışından yoksun durumdadır. Bütünsel servis yaklaşımı, müşteriye sağlanan servisi oluşturan tüm bileşenlerin, servis ile nasıl ilgili oldukları, hangilerinin servis kalitesi ve devamlılığı açısından daha kritik olduğu gibi parametreler göz önünde bulundurularak servisi gerçeğe yakın zamanlı izlemeyi ve yönetmeyi gerektirmektedir. Bu tip bir süreci yürürlüğe koyabilmek için standart iş zekası (BI) raporlama araçları kullanılabileceği gibi, telekom operasyonunda karşılaşılabilecek farklı veri kaynakları için optimize edilmiş, bu kaynaklar tarafından sağlanan entegrasyon arayüzlerini ve bu arayüzlerde kullanılan veri yapılarını tanıyan araçlar da mevcuttur. SQM (Service Quality Management) olarak isimlendirilen bu araçların bünyesinde, servisi o lu şt u r a n b i l e ş e n l e r tanımlanmakta, bu bileşenleri etkileyecek parametreler belirlenip veri kaynaklarına bağlanmaktadır. Servis bileşenleri birbirleriyle ve nihai olarak da müşteri servisi ile eşleştirilmekte ve servis modelleri oluşturulmaktadır. Bu şekilde modellenen bir servis, yönetilmek üzere SQM aracının servis havuzuna eklenmektedir.

54

tele.com.tr

temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 54

03.08.2011 17:34

makale
SQM araçları, servis havuzlarında tanımlanmış olan servisleri gerçeğe yakın zamanlı olarak izlenmektedir. Model tarafından tanımlanmış otomatik kurallar sayesinde, servis kesintisi veya servis kalitesinde algılanan bir düşüş ile otomatik tamir süreçleri başlatılabilmektedir. Kesinti veya seviye düşüşleri henüz müşteriler tarafından fark edilmeden uygulanan bu tip proaktif işlemler, müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek ve servis taahhüt ihlallerinden dolayı yaşanabilecek kayıpları da minimuma indirecektir. Sadece SQM araçlarına yapılacak bir yatırım, servis kalite yönetimi sürecinin başarıyla uygulanabilmesi için yeterli olmamaktadır. Sürecin uygulanmasında karşılaşılan ikinci güçlük, “organizasyonel kabul” olarak karşımıza çıkmaktadır. Organizasyonel kabul, bir sürecin organizasyonun tüm birimleri tarafından kabul görmesi ve benimsenmesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda, süreç ile ilgisi olan tüm paydaşların sürecin başarısına kendilerini adamaları şarttır. Birden fazla organizasyonel grubu ilgilendiren süreçlerde bu tip bir kabulün sağlanabilmesi için üst seviye yönetim tarafından verilecek destek kritik önem taşımaktadır. Ayrıca, organizasyon yapısında da sürecin sorunsuz şekilde yürütülebilmesini sağlamak adına bazı değişiklikler yapılmalıdır. Servis kalite yönetimi söz konusu olduğunda, en önemli değişiklik, Servis Operasyon Merkezleri’nin kurulması olarak karşımıza çıkmaktadır. Servis operasyon merkezlerinin, servisin kalitesini sürekli

“Servis kalite yönetimini doğru bir şekilde kurgulayan, ulaşılabilir kalite hedefleri atayan ve bu hedefler ile müşterilerine giden servis sağlayıcılar, günümüzün yüksek oranda rekabet ve değişim içeren ortamına daha hızlı ayak uyduracak, sundukları sürdürülebilir kalitedeki servisler sayesinde müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşıyacaklardır”
olarak izlemek, servis kesintileri sırasında servisin en kısa sürede işlevsel hale gelmesini sağlayacak aktiviteleri yürütmek, ağ operasyon merkezleri (NOC) ve müşteri temsilcileri arasındaki köprüyü kurmak gibi çok önemli görevleri bulunur. Bir servis kesintisi durumunda tamir işlemlerinin koordinasyonunu sağlayan ve servisi “bilen” bu merkezler, operasyonel destek süreçlerini hızlandırmakta ve daha etkili hale getirmektedir. Müşterilerin servis kullanımı ile ilgili istatistiklerini sürekli izleyen SQM sistemleri, müşteri deneyimi yönetimi programlarının da kalbini oluşturmaktadır. Müşterilerin bütünsel servis sağlayıcısı algısı, sadece satış öncesi etkenlerden (farklı iletişim kanallarının sunulması, marka gücü, farklılaştırılmış servisler, fiyat vb.) değil, kullanım ve servis sağlayıcı ile etkileşim sırasında edinilen deneyimlerden de etkilenmektedir. Müşteriler, bir servisi, öncesinde kendilerine pazarlandığı şekilde kullanmayı beklemektedir. Hem fonksiyonel, hem de kalite yönlerinden beklediği seviyede bir servis alan kullanıcının terk etme riski azalırken, servis sağlayıcının müşteriden aldığı ortalama gelir de yükselecektir. İş seviyesinde yer alan servis seviye anlaşması (SLA) yönetimi süreçleri ile kaynak yönetimi süreçleri arasında bir geçiş noktası rolünü de üstlenen servis kalite yönetimi süreci, gerçek zamanlı servis kesintisi bilgisini SLA platformlarına sağlarken, servis bileşeni bazında tanımlanabilecek operasyonel taahhütler ile de organizasyonel verimliliği arttırmaktadır. Bundan kısa bir süre öncesine dek, servis kalite yönetimi süreci, birçok servis sağlayıcının takviminde yer almıyordu. Günümüzde ise bu süreç, üzerinde ciddi bir şekilde planlama gerektiren, zorunlu bir süreç halini almış durumdadır. Servis kalite yönetimini doğru bir şekilde kurgulayan, ulaşılabilir kalite hedefleri atayan ve bu hedefler ile müşterilerine giden servis sağlayıcılar, günümüzün yüksek oranda rekabet ve değişim içeren ortamına daha hızlı ayak uyduracak, sundukları sürdürülebilir kalitedeki servisler sayesinde müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşıyacaklardır.
tele.com.tr

55
temmuz/ağustos '11

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 55

03.08.2011 17:34

makale

Erkan Altan, Teknoloji Direktörü, Metric Technology

“Önümüzdeki dönemlerde iş zekası, sosyal zeka ile bütünleşecek”
Şirketler, rekabet ortamında avantaj sağlamak için veriden bilgiye, bilgiden doğru kararlara erişebilme yarışı halindeler. Firmalar, “Müşterileri ne gibi ürünleri satın alıyorlar, pazardaki rakiplerinin ürün durumu nedir, ürün ve hizmetlerimden, ne zaman ne kadar gelir elde ettim?” gibi sorularını ancak iş zekası yatırımları ile cevaplandırabilmektedir.
güçlü bir altyapı oluşturulmalıdır. Dünyada ve Türkiye’de gelişen teknoloji ile beraber, iş zekası da yerini hazır iş analitiklerine bırakmaktadır. İş analitikleri, belli bir konu için özel tasarlanmış hazır iş zekası içerikleriyle oluşturulmaktadır. Şirketler iş modellerine uygun hazır analitik uygulamaları kullanarak iş süreçlerini daha verimli yönetebilmektedir. Ayrıca gelişen iş analitikleri ve teknolojiye sürekli yatırım yapmak istemeyen firmalar, bulut bilişim alt yapılarını kullanarak iş zekası yatırımlarını düşük maliyetlerle güncel tutabilmektedir. İş analitiklerinin gelişmesiyle birlikte yakın gelecekte kaynak sistemler ile veri ambarları arasındaki işlemler tamamen ortadan kallacak; gerçek zamanlı iş zekası ve operasyonel süreçlerin aynı sistem üzerinde çalıştığı “analytic appliance” çözümler kullanılmaya başlanacaktır. Sayısal dünyanın, iş ve sosyal dünyamızı etkisi altına almasına paralel olarak değişen ihtiyaçlar, iş zekası kullanım şeklini, salt rapor olmaktan çıkarıp; anlık sorgulanabilir ve paylaşılabilir, hızlı karar alabilir ve bu kararların sonuçlarını anında gözlemlenebilir hale getirmiş durumdadır. Mobil telefonların akıllı telefonlara dönüşmesi ve internetin yaygınlaşması, iş zekasının büyük kitleler tarafından kullanılmasına olanak sunmaktadır. Bu büyük kitlelerin yorum ve önerilerinin aktarıldığı sosyal medya ortamları da artık iş zekası için önemli bir kaynak ve paylaşım alanı haline gelmektedir. Önümüzdeki dönemlerde iş zekasının sosyal zeka ile bütünleşmesi kaçınılmaz olacaktır.

ünümüzde birçok işletmede farklı iş zekası projeleri gerçekleştirilmektedir. Kurum içerisindeki ya da dışındaki hedef kitleye ve ihtiyacın kapsamına göre iş zekası projeleri operasyonel, taktiksel ve stratejik olarak üç ana başlıkta incelenmektedir. Operasyonel iş zekası ile bilgi teknolojileri departmanı tarafından standart formatta tasarlanmış “dashboard” ve raporlar, iş kullanıcılarına aktarılmaktadır. Taktiksel iş zekası, özellikle bilgi teknolojileri dışındaki finans, pazarlama, insan kaynakları bölümlerindeki iş kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen anlık sorgulama ve analitik raporları içermektedir. Stratejik iş zekası ise üst düzey yöneticiler ya da bölüm müdürleri için hazırlanmış özet ekranlardan oluşan, görsel ve kolay anlaşılır analizleri ifade etmektedir. Yoğun rekabet şartlarında işletmelerin daha fazla mal ve hizmet satma arzularının yanı sıra, tüketicinin ilgisini korumak ve sadakatini devamlı kılmak için iş zekası yatırımlarını da geliştirmeleri gerekmektedir. Özellikle çok yoğun veri kümelerinin analizi ve anlık oluşan piyasa şartlarının kısa sürede firmalar tarafından algılanması için gerçek zamanlı iş zekası alt yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. İyi tasarlanmış veri ambarından beslenen gerçek zamanlı bir iş zekası altyapısı, günümüzdeki müşteri eğilimlerini algılamada ve daha doğru kararlar almada çok büyük katma değer sağlamaktadır. Mükemmel bir gerçek zamanlı iş zekası için tüm kaynak sistemlerle entegre, veri kalitesi çözümleri ile desteklenmiş son kullanıcılar tarafından farklı platformlardan hızlı erişilebilen, kullanımı kolay ve
56
tele.com.tr
temmuz/ağustos '11

G

TEM-AGUS-TELECOMTR.indd 56

03.08.2011 17:34