RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK

MINGGU TAJUK 1 Keluarga Bahagia Penulisan -dialog -keperihalan KEMAHIRAN BERBAHASA/HSP/ARAS Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi,dan nada yang sesuai Aras 1 i. Berbual tentang sesuatuperkara yang dialami atau yangdilihat atau yang dibaca. Aras 2 i. Menggunakan kata panggilandan kata ganti nama diri yangsesuai mengikut situasi dalamperbualan. Aras 3 i. Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. SISTEM BAHASA Tatabahasa Kata nama am Kata nama khas Kata ganti nama diri Kata pembenar Kata nafi Kosa kata • Diasuh • Melodi • Wujud • Gelojoh • teguran Sebutan dan intonasi Peribahasa • bagai menatang minyak yang penuh Tatabahasa • Kata tanya • Kata panggilan • Kata nafi Kosa kata • -ilham • -mengagumi Ilmu Pendidikan Islam Pendidikan Moral Nilai Menghargai berbangga KBT KB-membuat perbandingan PENGISDIAN KURIKULUM Ilmu Pendidkan Moral Kajian tempatan Nilai Kasih sayang Kerjasama KBT KB-menjana ida -mengkategori Kecerdaan pelbagai -verbal linguistik -muzik

2

Hargai Pengorbanan Ibu Penulisan -catatan

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasiyang betul. ii. Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 i. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat denganmemberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

1

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menceritakan isi bahan yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 i. Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. . Mendengar dan bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi,dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 i. Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yangdiberikan. Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan kata hubung 8.2 Membina dan menulis ayat tunggaldan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan • • • -tabah mengisytiharkan -tersayat Kecerdasan pelbagai

Sebutan dan intonasi

3

Membantu Amalan Terpuji Penulisan -menyambung cerita

Tatabahasa • Kata hubung • Ayat tunggal • Ayat majmuk Sebutan dan Intonasi Kosa Kata • -kusyen • -memangkas • -membiak • -cemerlang • -menghias

Ilmu Pendidikan Islam Pendidikan Moral Nilai Menghargai Tolong menolong KBT KBMenganalisis Kontekstual Kecerdasan pelbagai -Verbal lniguistik -Naturalis

2

Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. ii. Pendidikan Untuk Masa Depan Mendengar dan Bertutur 1. Berfikir Menjana idea Merumus Kecerdasan pelbagai -visual ruang -verbal linguistik 3 . Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. ii.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 i. ii.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i. Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila Mendengar dan Bertutur 2. 3. Aras 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Membaca 5.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. ayat. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 2 i. frasa.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 2 i. 5. dan gaya yang sesuai. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalandengan diksi. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Aras 1 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Tatabahasa • Ayat tanya Kosa kata • Insurans • Akaun peserta • Syarikat • Peratus • Mencarum Sebutan dan intonasi Ilmu Matematik Kajian Tempatan Nilai Kasih sayang Kerjasama KB KB-membuat keputusan Kontekstual Kecerdasan pelbagai -intrapersonal -logikmatematik Tatabahasa • 4 Penulisan -Fakta 5 Cerita Datuk Penulisan -cerita pengalaman -keperihalan -kad ucapan Kata Kata -kata nama am • namakhas • ganda Kata banyak makna Kosa kata • -markas • -jemaah • -terkuak • -larut • -menyusup • Ilmu Kajian Tempatan Nilai Bersyukur Patriotisme KBT • Kem.1 Bercerita menggunakan kata. Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 i. 3. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 1 i.

Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Berfikir Menjana idea Merumus Kecerdasan pelbagai -visual ruang -verbal linguistik Ilmu Matematik PJK Nilai bertanggungjawab -jujur KBT-KBmembuat urutan -menghu bungkait Kecerdasan Pelbagai -Logik Matematik -Kinestetik 4 . dan ayat majmuk. ayat tunggal. Aras 2 i. Aras 2 i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 1 i. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca Menulis 11. 3.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 3 i. Aras 1 i. Menulis 8. 8. Menulis karangan prosa. Aras 2 i. Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentangsesuatu perkara secara bertatasusila. Tatabahasa • Antonim • Sinonim Kosa kata • Kriteria • Calon • Bakat • Berwawasan • perawakan Sebutan dan intonasi • Ayat tanya • Pengumuman Ilmu Kajian Tempatan Nilai Bersyukur Patriotisme KBT • Kem. Aras 3 i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Aras 3 ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan 8. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i.1 Membina dan menulis perkataan. Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan 2. Sebutan dan intonasi 5 Tahniah abang Penulisan -cerita pengalaman -keperihalan Tatabahasa • Antonim • Sinonim Kosa kata • -kriteria • -calon • -bakat • -berwawasan • -perawakan Sebutan dan intonasi 6 Pemimpin Kecil Penulisan -Dialog Mendengar dan Bertutur 1.

Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul Membaca 4. pandangan. Tatabahasa • Kata kerja Kosa kata • Berwibawa • Mengadunkan • Amanah • Melantik • Semangat • Kelancaran • Kefasihan • intonasi Sebutan dan intonasi Ilmu Pendidikan Moral Nilai Rajin Menghargai KBT • Kem. 2. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Menulis karangan prosa 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan Aras 2 i.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK 6 Perhimpunan Mingguan Penulisan -ucapan -keperihalan 7 Nasihat guru Penulisan -fakta -catatan -biografi Mendengar dan Bertutur 1. 5.1 Mengemukakan idea. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ii. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 i. Menulis 8. Aras 2 i. dan tersusun. Aras 3 i. Membaca 5. Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan. Berfikir -membuat urutan Tatabahasa • Ayat tunggal • Ayat majmuk • Kata kerja Kosa kata Suai kenal Kudapan Peranan Era siber merarau Sebutan dan intonasi Ilmu Pendidikan Moral Nilai Bertanggungjawab Berdisiplin KBT -KB-membuat ramalan -membuat keputusan Kecerdasan 5 .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 3 i. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas 3.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. tepat.

Merujuk kepada kamus untuk mencari makna dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan Aras 2 i. Aras 1 i. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat Peribahasa • Kais pagi makan pagi. Aras 1 i. Mendengar serta memahami arahan dan pesanan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mendengar dan Bertutur 1. Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat 7. Aras 1 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.kais petang makan petang pelbagai Intrapersonal 7 Hari kantin Penulisan -dialog Tatabahasa • Kata bantu • Imbuhan • Kata akar Kosa kata • Kokurikulum • Badan beruniform • Taklimat • Trdisional • Penngurusan grafik • Kreativiti • Menu Sebutan dan intonasi Ilmu Matematik Nilai Jujur Semangat juang KBT Kemberfikir Menjana idea Kecerdasan pelbagai Kinestetik Logik matematik 8 Gerai Manakah yang tercantik Tatabahasa • Ayat tunggal • Ayat majmuk Kosa kata • Kokurikulum • Terbuka • Memupuk • Kerjasama • Menarik • Pertandingan • Koir Ilmu Kemahiran Hidup Nilai Jujur Amanah Kerjasama KBT • Kem. Aras 1 i. Aras 2 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. 11. Membaca 6. ii. Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan Membaca 5. ii. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Berfikir Menganalisis 6 . Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. 1. frasa dan ayat. Aras 1 i. Menerangkan makna perkataan.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. Membaca perkataan.

Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.2Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat Pertunjukkan Aras 2 seni i. mempertahankan 3. ii. Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 i.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Aras 2 i. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. dan tersusun Aras 3 i. Mendengar. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. -fakta -dialog Membaca 6. frasa. Aras 1 i. Berfikir Meramal Menganalisis Menyatakan sebab Kecerdasan pelbagai Naturalis Interpersonal 8 Tatabahasa • Kata arah • Penanda wacana Kosa kata • Denai • Resah dokumen • Mangsa • Gelagat Ilmu Kajian tempatan Nilai Hemah tinggi Kerjasama Kesedaran KBT 7 . diri Istilah.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK • Kawat kaki Sebutan dan intonasi Mendengar dan Bertutur 2. 4. dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. Menulis 8.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat Tatabahasa • Ayat tunggal • Ayat majmuk • Kata adjektif Kosa kata • Pantas • Pintar • Pahit • Rajin • Besar • Berani • Garang • Manis • Malas • Lurus • Gagah • Kering • Merdu • Garau • rapi Sebutan dan intonasi Ilmu Kajian tempatan Nilai Tanggungjawab Kesedaran KBT • Kem. 9 Awas banjir Penulisan -Laporan -Berita Mendengar dan Bertutur 1. cepat. menerima.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Penulisan ii. Aras 2 i. Aras 1 i.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. 8. Mengemukakan isi penting dengan jelas.

dan nada yang sesuai. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. dan ayat majmuk. Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks Menulis 8. Aras 3 i. Membaca perkataan.2Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. ayat.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 1 i. ungkapan. Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks Aras 2 i. 6. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.1 Membina dan menulis perkataan. sebutan. Aras 1 i. ayat tunggal.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Sebutan dan intonasi Kem. 6. Aras 1 i. Aras 1 i.berikir Mentafsir Kecerdasan pelbagai Naturalis 10 Tragedi Penulisan -Laporan peristiwa -Keperihalan Tatabahasa • Antonim • Kata nama terbitan Kosa kata • Tengkujuh • Melayang • Angkuh • Jerami • Merempuh • Terkandas • Musibah • Musnah • Tragedi Peribahasa • Berat hati Sebutan dan intonasi Ilmu Kajian tempatan Nilai Tanggungjawab kesedaran KBT • Kem. intonasi. Aras 1 i. Aras 3 i. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan Membaca 5. Berfikir Meramal Menganalisis Kecerdasan pelbagai Naturalis Interpersonal 8 . Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan Mendengar dan Bertutur 1. Aras 1 i.

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Aras 3 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Aras 1 11 Utamakan Keselamatan Penulisan -keperihalan -laporan Tatabahasa • Kata hubung • Tanda baca Kosa kata • Terapung-apung • Arus • Hanyut • Musnah • Hangat • Memanjang • Pupus • Pecsh • Membellah • Mencekah • Mengupas • Menapis • Mengayak • Menggoyang • Memotong • Memangkas • Mencantas Ilmu Kajian tempatan Nilai Kerjasama Tanggungjawab KBT • Kem. Aras 1 i.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca 6. 8. Menulis 8. Aras 2 i.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberi dalam bahan ilmu. 6. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis 8. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 1 i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Aras 2 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. 10. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Berfikir Membuat keputusan Kecerdasan pelbagai Naturalis Interpersonal 9 . Mendengar dan Bertutur 1. Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan. Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan 4.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat Aras 1 ii. Aras 3 i. Aras 2 i.

istilah.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK i. ii.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat Aras 1 i. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. nilai. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan Membaca 7. wacana. Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Aras 1 Ilmu Kajian Tempatan Nilai Hemah tinggi Kesyukuran KBT Kem. Aras 1 i. Aras 1 i. menarik dan bermakna. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. frasa. Menulis 10. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap Mendengar dan Bertutur 3. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. idea. ii. Aras 1 i. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. • Menebang Sebutan dan intonasi Peribahasa -simpulan bahasa • Anak buah • Mandi peluh • Curi tulang • Besar hati Tatabahasa • Kata penguat • Kata seru • Kata bantu Kosa kata • Mendaulatkan • Mencetuskan • Menerajui • Menjelajah • Replika • Silam • hijrah Sebutan dan intonasi 12 Melawat ke Muzium Negara Penulisan -laporan -catatan -keperihalan -ucapan -biografi Mendengar dan Bertutur 1. Aras 3 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 11. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan.berfikir Merumus Keceerdasan pelbagai Visual ruang 13 Tun Syed Nasir Tatabahasa • Kata penguat • Kata Ilmu Pengetahuan am Nilai Patriotisme 10 . Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan. ii. dan tanda baca dalam teks.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. ayat. iii. dan pengajaran. perkataan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. ii. Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Menerangkan makna perkataan. Berfikir Menjana idea Kecerdasan pelbagai -KMD -BCB Sebutan dan intonasi 11 . ii. Membaca perkataan. Mencatat nota dalam bentuk grafik. frasa.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 2 i. peribahasa. Menulis 8. Mengemukakan isi penting dengan jelas. Mengenal pasti kata. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Penulisan -biografi Ucapan i. 8.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 i. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. 5. Menceritakan isi bahan yang dibaca. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 1 ii.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 1 i. frasa dan ayat.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca 5.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 9. Aras 2 i. 6.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 1 i. Aras 1 i. bantu • Sinonim Kosa kata • Mendaulatkan • Mencetuskan • Dilancarkan • Menggerakkan • Menyelaraskan • Dianugerahi KBT • Kem.

Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. Aras 1 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 i. ii. Berfikir Membuat urutan Kecerdasan pelbagai Visual ruang Logik matematik 14 Pengalaman di Gunung Machincang Penulisan -cerita pengalaman -catatan Mendengar dan Bertutur 1. frasa dan ayat. Menulis 8.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK 14 Rendang daging Penulisan -prosedur Membaca 5. Membaca perkataan. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan. Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Tatabahasa • Penjodoh bilangan • Sinonim • Penanda wacana • Kata bantu • Kata penguat Kosa kata • Resipi • Dimayang • Rumit • Kekabu • Dikisar • Tus • Menggelegak • Empuk Sebutan dan intonasi Tatabahasa • Sinonim • Ayat seru • Kata singkatan Kosa kata • Gayat • Izinkan • Patuhi • Berharga • Mimik muka Ilmu PJK Nilai Berdikari rajin KBT • Kem. Aras 1 i. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Aras 1 ii. Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat 1. ii. Aras 2 i. Menerangkan makna perkataan.2Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 i. Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan menggunakan penanda wacana. Ilmu Kajian Tempatan Nilai Menghargai Bersyukur Hemah tinggi KBT Kem berfikir Membanding beza 12 . Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

Aras 3 i. Berfikir Membuat Tatabahasa Penanda wacana Kata seru Kosa kata • Berformat • Destinasi • keistimewaan Sebutan dan intonasi 15 Perjalanan dengan kereta api Penulisan -fakta -laporan -syarahan 13 . 10. • Izinkan • Bolehlah • Berikan • Tolong • Ambilkan • Marilah • patuhi Sebutan dan intonasi Tatabahasa • Penanda wacana • Kata seru • Kata singkatan Kosa kata • Destinasi • Pemuluharaan • Segar • Sajian • Menjana ekonomi • Tergendala Sebutan dan intonasi Kecerdasan pelbagai Verbal linguistik Pengalaman di Sandakan 15 Penulisan -dialog -cerita pengalaman Membaca 5. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Menulis 8. Berfikir Membuat keputusan Mengkategori Kecerdasan pelbagai Naturralis Ruang pelbagai Ilmu Kajian tempatan Pendidikan Alam sekitar Nilai Kebersihan fizikal dan mental Kerajinan Berdikari KBT • Kem.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i. Aras 2 i.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK iii.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. frasa dan ayat. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. ii. Aras 3 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. Aras 1 i. Aras 2 i. 6. Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre Menulis 10. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 i. Aras 1 Ilmu Kajian tempatan Nilai Bersyukur menghargai KBT • Kem.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. ii. Menerangkan makna perkataan.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca perkataan.

Aras 2 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Membaca 5.berfikir -Membuat perbandinga Kecerdasan pelbagai Kinestetik Pertandingan Perahu Layar 16 Penulisan -surat kiriman tidak rasmi 17 Majulah Sukan untuk Negara Tatabahasa • Penanda wacana Ilmu PJK 14 . pengalaman. tepat.1 Mengemukakan idea. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. danpenutup.1Bercerita menggunakan kata. Aras 3 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. 2. 4. ii. pandangan. Mendengar dan Bertutur 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. Aras 3 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. frasa. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 2 i. Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. 3. Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. isi.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. istilah. ii. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Mendengar dan Bertutur 1. Tatabahasa • Sinonim • Kata bilangan • Imbuhan-apitan peR-an Kosa kata • Bencana • Kencang • Atlet • Penganjur • Dikaji Sebutan dan intonasi keputusan Keceerdasan Pelbagai -Kajian masa depan -Belajar cara belajar Ilmu PJK Kajian tempatan Nilai Semangat berjuang Disiplin KBT Kem. dan tersusun. Aras 3 i. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. frasa. Aras 2 i. Aras 2 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas 2.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK -dialog i.

10.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Berfikir Membuat inferens Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Ilmu Geografai Ekonomi Penulisan -fakta -biografi 19 Peristiwa di Tatabahasa • Ayat penyata Kosa kata 15 . Aras 3 i. Aras 3 i. ayat. Aras 2 Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks Mendengar dan Bertutur 1.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Penulisan -fakta Aras 1 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 2 i. nilai.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat Aras 2 • Kata bilangan • Ayat Aktif • Ayat pasif Kosa kata • Promosi • Anugerah • Berpontensi • Cilik • Insentif • Mendahului • Menghambat • Kencang • Mengawal • Bertanding • Bencana Nilai Disiplin Hemah tinggi Kerjasama KBT • Kem. wacana. Menulis 8. Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab Menulis 8.2 Mengulas karya bukan sasteradari segi penggunaan perkataan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 1 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan menggunakan penanda wacana. Mengecam diksi. Membaca 6. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. 11. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 7.5 Mengenal pasti dan menggunakanpenanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan. Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Aras 1 (i)Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Aras 1 i. Berfikir Menyusun atur Membuat inferens Kecerdasan pelbagai Naturalis Tatabahasa Ayat aktif Ayat pasif Penanda wacana Kata sendi 18 Sukan mengharumkan nama negara Ilmu Kajian Tempatan Nilai Kerjasama KBT • Kem. dan pengajaran. Aras 2 i.5 Mengenal pasti dan menggunakanpenanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan Aras 3 i. idea. istilah.

Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Membaca 6. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan yang tersirat 2.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat Aras 3 i. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 3 i. Aras 2 i.berfikir -Membuat analogi -menganalisis Kecerdasan pelbagai -Naturalis Kajian Masa Depan 20 Kelapa sawit Penulisan -fakta Tatabahasa • Imbuhan apita • Imbuhan akhiran Kosa kata • Lokasi • Isirung • Semaian • Unik • Disteril • Dipateri • Menu • Tradisional Ilmu Geografai Ekonomi Nilai Bersih Fizikal dan mental Baik hati Patriotisme KBT Kem. Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. ii. Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa Aras 3 i.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK ladang sawit Penulisan -laporan -cerita i. 9. menarik dan bermakna. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul 10.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. frasa. 6.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah.peribahasa. Aras 2 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 • Membawa • Mengandar • Memikul • Menatang • Mengendong • Menjunjung • Membimbit • Mengusung • Menjinjit • Memetik • Merumput • Menyemai • Membaja • Menggembur • menyiram Sebutan dan intonasi Nilai Bersih Fizikal dan mental Baik hati Patriotisme KBT Kem.berfikir -meramal akibat -menganalisis 16 . Aras 2 i. 6. 4. Menulis 8.3 Membaca dan mengenal pasti isiutama dan isi sampingan daripada teks. Mengenal pasti kata.2Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 i. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.

Aras 1 i. Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Berfikir Membuat keputusan Kecerdasan pelbagai Verbal linguistik 21 Hasil pertanian Penulisan -fakta Tatabahasa • Imbuhan –apitan • Imbuhan-akhiran • Antonim • Tanda baca • Kata sendi –di • Imbuhan –di • Kata ganda Kosa kata • Steril • Kiub • Periah • Peneroka • Terpinga-pinga Sebutan dan intonasi Peribahasa • sediakan payung sebelumhujan • seperti rusa masukkampung • melentur buluh biarlah dari rebungnya • menanggukdi air keruh • bagai kambing diseret ke air 17 .RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK i. Aras 3 i. Menulis pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan Aras 3 i. Membaca 5. Aras 1 i. Aras 2 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Mencatat nota dalam bentuk grafik.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Aras 3 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Menulis 9. Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.6Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksidalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Menulis 9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 i. Mendengar dan bertutur 1. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10. • Reput • Diproses • Manfaat • bermutu Sebutan dan intonasi Kecerdasan pelbagai -Naturalis -Intrapersonal KMD Ilmu Sains Kajian tempatan Nilai Baik hati Berdikari KBT • Kem. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

Aras 2 i. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. Tatabahasa • Kata nafi • Ayat nafi Kosa kata Sebutan dan intonasi Peribahasa • Cari jalan • Naik darah • Beri muka • Ada hati • Ada jalan • Panas hati Ilmu Pendidikan Islam/Moral Nilai Hemah tinggi Baik hati KBT • Kem. nilai dan pengajaran. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Aras 2 i.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3. Membaca 5. ii. Aras 2 i. Membaca 5.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. intonasi. nilai dan pengajaran. Menulis 11. Aras 2 i. Aras 2 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan. 7. Berfikir -menganalisis Kecerdasan pelbagai Verbal linguistik 23 Pak Senik Insaf Penulisan -cerita Tatabahasa Kata adjektif Kata kerja Kata dasar Kosa kata • Menyembelih • Kuat • Lebut • Lazat • Harum • Membelanjakan • Menyuruh • Memberikan • Membeli • Berlaukkan • Memasakkan • Kesedaran Ilmu Pendidikan islam Pendidikan moral Nilai Hemah tinggi Jujur Menghormati KBT • Kem. Mengenal pasti kata. watak dan perwatakan. Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. peribahasa. Aras 1 i.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan. watak dan perwatakan. frasa. frasa. Aras 3 i. Menulis 11. Aras 3 i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan gaya bahasa. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik 6.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK 22 Monyet yang pintar Penulisan -cerita Mendengar dan Bertutur 2.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.1Bercerita menggunakan kata.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. dan gaya bahasa. dan penghayatan yang sesuai.berfi kir Mengenal pasti sebab dan akibat Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik 18 .

11. 11. Aras 3 i. watak dan perwatakan. dan gaya bahasa. Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas Tatabahasa Kata pemeri Kata adjektif Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah ImbuhameN…kan MeN.. ii. dan pengajaran. Aras 2 i. idea.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan. Menulis karangan prosa 11. Aras 3 i. nilai. Mendengar dan Bertutur 2. Menulis 8. wacana. Aras 2 i.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Membaca perkataan.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Aras 2 i. Aras 3 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i.. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Mengenal pasti persoalan. ayat.i Kata banyak makna Ilmu Sastera Nilai Kerajinan berdikari KBT • Kem. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. nilai dan pengajaran. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat Aras 2 i.berfi 19 . ii. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik Aras 3 i. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.2 Membina dan menulis ayat tunggaldan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Membaca 5.berfi kir Mengenal pasti sebab dan akibat 24 Apai Saloi Penulisan -keperihalan -cerita tindakan -prosa/dialog KMD 25 Alam Ceria kita Selesa Penulisan -perbincangan Tatabahasa Sinonim Kosa kata • Setimpal • Kesal • Segelintir Ilmu Kajian Tempatan Nilai Bersyukur Menghargai KBT • Kem.

Aras 2 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta Tatabahasa • Kata penguat • Kata adjektif Kosa kata • Ilahi • Anugerah • Nyaman • Melanda • Berbalam Sebutan dan intonasi • • • • Ranap Rebak Roboh Rebah kir Mengenal pasti sebab dan akibat Kecerdasan Pelbagai Naturalis Visual ruang 26 Bumi tercemar Penulisan -syarahan Ilmu Kajian Tempatan Sains Nilai Amanah Kasih sayang KBT • Kem. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 1 i.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Aras 1 ii. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Aras 2 i. Mendengar dan Bertutur 3. Berfikir Membuat keputusan Kecerdasan pelbagai Muzik Naturalis 20 . 4. Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Aras 3 iii. Menulis 11.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. dan pengajaran. Membaca 5. Membaca 6. Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. wacana. ayat.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 i. 4. nilai.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK 4. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. pengalaman. Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.idea. Aras 3 i.

Aras 2 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 3 i. Aras 2 i. nilai. idea. nilai dan pengajaran. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik 11. Aras 2 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. menarik dan bermakna. Aras 3 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan 10. Menulis 11. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Aras 1 (iii)Mengulas watak dan perwatakan dalam teks Menulis 8.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK gaya yang sesuai. 11.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Berfikir Menyelesaikan masalah Membanding 21 . wacana.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. 6. watak danperwatakan. Tatabahasa • Kata adjektif • Ayat majmuk Kosa kata • -jurutera barat • -habuan • -habitat • -intai • diratapi Ilmu Kajian Tempatan Sains Nilai Menghargai Kerjasama KBT • Kem. 27 Pencemaran -surat rasmi (aduan) -syarahan 7. dan pengajaran. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan. Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alas an Aras 3 i. dan gaya bahasa. ayat.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat Aras 3 i. istilah. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan Aras 3 i. Aras 3 i. Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan yang tersirat Membaca 5.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Menyatakan fakta yang relevandengan perkara yang dikehendaki dalam teks. frasa. Tatabahasa • Tanda baca • Ayat tunggal Kosa kata • pengusaha • produksi • invertebrat • diproses • bersua 22 .RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Aras 1 i. Aras 1 i. 6. Mendengar dan Bertutur 1. Aras 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan Menulis 8. Aras 1 iii. Kecerdasan pelbagai Verballinguistik Ilmu Sains Nilai -rajin -kerjasama KBT • Kem. 3. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat Aras 3 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Berfikir Menganalisis Kecerdasan Pelbagai Interpersonal 28 Sirih dan pegaga Penulisan -fakta Tatabahasa • Kata kerja • Kata singkatan Kosa kata • melayur • mengisar • menggulung • ulam • tabib 29 Gamat dan Rumpai Laut Penulisan -surat kiriman tidak rasmi -fakta Mendengar dan Bertutur 1. Berfikir Membanding dan membezakan Kecerdasan pelbagai -Muzik -Naturalis Ilmu Sains Nilai Tolong-menolong Menghargai KBT • Kem. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan 7. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 3 ii.

Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. istilah. Mendengar dan Bertutur 2. Tatabahasa • Kata Bilangan • Imbuhan-apitan • Penjodoh bilangan Kosa kata -komet -buruj -gentian -jirim -berkilau -ciptaan Ilmu Sains Nilai Besyukur Bertanggungjawab KBT • Kem. Menyusun isi penting sesuatu topik. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik Tatabahasa • Sinonim • Ayat majmuk Kosa kata • -komponen • -mengakifkan • memprogramkan • -berfungsi Ilmu Sains Kemahiran hidup Nilai Yakin Tabah KBT • Kemahira n Berfikir Menganalisis Kecerdasan Pelbagai -Muzik 23 . frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah 4. menarik dan bermakna. istilah. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkankarangan yang lengkap. Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. ii.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. 3.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Aras 1 i. Aras 2 i. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Aras 2 i. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Mengecam ayat informatifdalam teks.2Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat Aras 2 i. Berfikir Merumus Kecerdasan pelbagai Visual ruang 30 Komet Penulisan -fakta -dialog -laporan 31 Pertandingan Robotik Penulisan -menulis cerita Membaca 5.2Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 3 i. Mengecam diksi. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. ii. Aras 1 i. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca Menulis 10. ii. Aras 2 ii.

11. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik Membaca 6. Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. Mencatat nota dalam bentuk grafik Mendengar dan Bertutur 2. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. ii.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca . Aras 1 ii. Menulis 9. Membuat ramalan berdasarkan tajuk tentang isu yang diberikan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Membaca 7. 9. Berfikir -Menyatakan sebab Kecerdasan Pelbagai -visual ruang 32 Basikal Bestari Penulisan -autobiografi 33 Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan -autobiografi Ilmu Sains Kajian tempatan Nilai -Rajin -Berdikari KBT • Kem. Menyusun maklumat penting yang terdapat dalam bahan grafik. Berfikir 24 .RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Menulis 8.2Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. Aras 3 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 i.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberi dalam bahan ilmu. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan Aras 2 i. Aras 1 i.Aras 1 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan Aras 3 i.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Mengumpulkan maklumatdaripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Aras 1 Tatabahasa Kata adjektif Kata dasar Ayat tanya Kosa kata • -aluminium • -gentian kaca • -terpegun • -tersungkur • -canggih • -komponen Tatabahasa • Kata dasar • Imbuhan • Kata adjektif Kosa kata • -bestari • -mega Ilmu Sains Kemahiran Hidup Nilai Rasional Berdikari KBT • Kem.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

ayat. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Aras 3 i. ii. Aras 3 i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. 11. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 i.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK i. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Membaca 4.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat Aras 2 i. pandangan. pengalaman. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh. Aras 3 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. tepat. wacana. 4.2Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. 4.1 Mengemukakan idea. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Tatabahasa • Sinonim • Antonim Kosa kata • Berleter • Keliru • Ustaz • Samudera • Terokai • Pelosok • Jelajahi • Minda Sebutan dan intonasi Ilmu Nilai KBT • -enak • -tersasar Sebutan dan intonasi -bahasa berirama Membuat ramalan 34 Membaca menguasai Dunia Penulisan -Dialog 25 .4 Menyatakan pilihan untuk menerimaatau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. nilai. Aras 3 i. dan pengajaran. Aras 3 i. Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. Mendengar dan Bertutur 2. idea. Menulis 9. dan tersusun.

Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 7. ayat tunggal. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan Aras 3 i.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Menulis 11. Aras 2 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.1 Membina dan menulis perkataan.. Aras 3 i. Berfikir 35 Perpustakaan Awam Desa Penulisan -surat rasmi Ilmu Tatabahasa • Ayat pasif • Ayat aktif • Ayat perintah • Ayat permintaan Peribahasa •seperti katak di bawah tempurung Nilai KBT • Kem. 6. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Membaca 6. Berfikir 36 Membaca Santapan Minda Penulisan -fakta -keperihalan 26 .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 i. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Membaca 5.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. 8. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 1 i.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca Tatabahasa • Penanda wacana • Kata sendi Ilmu Nilai KBT • Kem. Aras 3 i. dan ayat majmuk.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Menulis 8.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 3 ii.

3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Menulis 8. 27 . •membaca santapan minda 10. Aras 1 i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 2 i. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear Aras 3 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT SEKOLAH KEBANGSAAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK Disediakan oleh : Encik Abdul Rani b Abdul Rahman / Pn Rohana bt Ali Guru Sumber Bahasa Malaysia Daerah Gombak 28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful