,vy.o Ü32.

I n g . B E N N O O E P A U S C H E G * Lector univ. GRETE K L A S T E R - U N G U R E A N U

Germana
pentru

ingineri şi tehnicieni
Coordonator Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

EDITURA TEHNICĂ • BUCUREŞTI

?cA 0 ;

Grfoyu}

BIBLIOTECA MUNICIPALA ,' '. 3 1 D O V E A N U -

Inventar n r . ins.

w

Redactori: Nina Diaconescu, ing. Constantin Marin Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu Coperta şi supracoperta: Eugen Kery
Coli de tipar 35. Planşe l. Tiraj 9300 + 90 + 40 exemplare legate C. Z. 43-8:62 Tiparul executat sub comanda nr. 103 la întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97 Bucureşti Republica Socialistă România

"•«ectSu***

CUVÎNT INAINTE

Dezvoltarea industriei noastre este strîns legata ie relaţiile tehnicoştiinţifice şi economice cu ţările avînd un înalt nivel de dezvoltare tehnică. între aceste ţări se numără şi Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Austria, Elveţia, precum şi ţările nordice şi altele, unde limba germană este un mijloc de comunicare folosit în legăturile economice inter­ naţionale. De asemenea, pentru completarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor în pas cu dezvoltarea rapidă a tehnicii moderne, există o literatură vastă în toate do­ meniile tehnice, publicată în limba germană, material informativ, care stă la dispoziţia inginerilor şi tehnicienilor în bibliotecile instituţiilor de documentare, de proiectare, în uzine şi fabrici, în întreprinderi de export şi import, în bibliote­ cile facultăţilor tehnice etc. Legăturile directe cu reprezentanţii firmelor străine, interpretarea corectă a diverselor cataloage pentru achiziţionarea maşinilor, a manualelor şi instrucţiu­ nilor pentru exploatarea utilajelor şi instalaţiilor sau ducerea de tratative cu reprezentanţii firmelor străine care cumpără de la noi maşini-unelte, tractoare, utilaje de foraj etc. implică adesea cunoaşterea limbii germane. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că numărul inginerilor şi tehni­ cienilor care sînt trimişi în străinătate pentru specializare sau ca participanţi la diverse conferinţe şi congrese internaţionale este în permanentă creştere. Fără cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională, printre care se numără şi limba germană, cadrele chemate să lucreze în domeniile menţionate şi să reprezinte ţara noastră, nu pot face faţă acestor sarcini. Lucrarea „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este o încercare de a veni în sprijinul inginerilor şi tehnicienilor în vederea însuşirii limbii germane şi familiarizării — pe cit este posibil în cadrul unei asemenea lucrări — cu voi cabularul şi limbajul tehnic german. Desigur că nu este posibil de a se cuprinde toate domeniile tehnice, chiar numai cu cîte o singură lecţie. De aceea autorii au considerat util de a alege ca bază ramura construcţiilor de maşini, ca cea mai răspîndită în ţara noastră, şi care cuprinde un însemnat număr de cuvinte de bază valabile şi pentru alte ramuri înrudite. Lucrarea cuprinde 25 de lecţii, 15 articole tehnice de interes general ca lec­ tură suplimentară, începînd cu lecţia a 11-a, precum şi o culegere de dialoguri

4

CUVÎNT I N A I N T E

şi conversaţii de uz cotidian pentru cei care intră în contact direct cu inginerii şi tehnicienii străini sau sînt trimişi în străinătate şi deci nevoiţi să se informeze sau să se orienteze în mijlocul unei populaţii care vorbeşte limba germană. Pe lîngă aceste două părţi de fond ale cărţii, o a treia parte dă cheia de rezolvare a celor 580 exerciţii, pe care cititorii studioşi o pot consulta spre a controla încercările lor proprii de soluţionare. Un vocabular german-român de circa 2400 cuvinte, cu indicaţia caracteru­ lui lor gramatical şi a lecţiei în care au apărut, oral şi în scris, încheie volu­ mul. O scurtă bibliografie orientează asupra surselor principale de documentare. Chiar şi o răsfoire sumară a cuprinsului dă o impresie de ordine strictă, de migală şi competenţă, calităţi indispensabile pentru acest gen de manuale. O examinare mai atentă revelează multe alte avantaje. Succesiunea lecţiilor introduce treptat cititorul atît în elementele de bază ale limbii germane cît şi în bazele tehnologiei industriale moderne. Reguli gra­ maticale şi excepţiile de la acestea uşurează înţelegerea topicii şi a modului de exprimare a limbii germane. Pe măsură ce lexicul şi gramatica se complică, se adîncesc şi problemele tehnologice. Această înaintare progresivă pe ambele planuri nu se puteau realiza în bune condiţii, decît prin colaborarea strînsă între un autor filolog şi altul tehnolog, ambii erudiţi în specialitatea lor şi cunoscînd perfect limba germană precum şi limba română. „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" se adresează tuturor inginerilor şi tehnicienilor din instituţiile de cercetare şi proiectare, din uzine şi fabrici, din întreprinderile de export şi import, precum şi studenţilor din facultăţile tehnice din ţară. Este de presupus că toţi cei vizaţi vor primi cu interes apariţia acestei cărţi şi o vor utiliza din plin.
Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

CUPRINSUL

Introducere Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană PARTEA I Lehrstück 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lehrstück 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Lehrstück 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lehrstück 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Articolul hotărît, nehotărît şi nehotărît negat Pronumele demonstrativ „das" Pronumele interogativ „was" ? Propoziţia interogativă Numeralul cardinal 1 — 12 2. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Pronumele personal Adjectivul predicativ Conjuncţia „auch" Pluralul substantivelor 3. Das Werkzeug Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Prezentul indicativ al verbelor Prezentul indicativ al verbului „sein" Substantive compuse Substantive derivate 4. Die Werkbelegschaft Pronunţare şi ortografie Prezentul indicativ al verbului „haben" Cazul acuzativ al substantivelor Valenţa verbelor Pronumele interogativ „wer ?" Prepoziţii cu acuzativul Verbe derivate

12 12

32 36 37 39 40 40 41 43 48 49 50 51 52 57 64 65 66 69 69 72 75 78 80 80 82 85 86 87 89 92 94 96 98 100 100 101 102 105 108 109

Lehrstück 5. Meßgeräte 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pronunţare şi ortografie Cazul dativ al substantivelor Prepoziţii cu dativul Valenţa verbelor (continuare) Substantivarea infinitivului Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît Pronumele indefinit „man" Cazurile dativ şi acuzativ al unor substantive masculine (completare)

Lehrstück 6. I m Konstruktionsbüro 6.0 Pronunţare şi ortografie 6.1 Verbe corespondente

/

6

CUPRINSUL

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Lehrstück 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Lehrstück 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Lehrstück 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Prepoziţii bicazuale Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (continuare şi rezumare) Valenţa verbelor (continuare) Ordinea părţilor sintactice Substantive compuse (continuare) 7. Zählen und Rechnen Pronunţare şi ortografie Numeralele cardinale Numeralele ordinale Imperativul de politeţe Cazul genitiv al substantivelor Negaţia „nicht" Substantive derivate (-ung) Valenţa verbelor (continuare) 8. Die Maßeinheiten Pronunţare şi ortografie Verbe cu modificări vocalice Declinarea substantivelor (sinteză şi recapitulare) Pronume demonstrative Substantive derivate Valenţa verbelor Genul substantivelor compuse cu „Meter" 9. Die Metalle Pronunţare şi 'ortografie Adjectivul atributiv Pronumele interogative Verbe derivate Valenţa verbelor Substantive compuse (continuare) Adjective compuse

112 118 119 102 102 125 128 129 132 133 134 136 138 139 141 143 144 145 151 153 153 154 156 159 159 163 165 167 167 168 170 172 173 176 177 180 180 182 1S2 184 187 188 191 193 196 198 198 400

Lehrstück 10. Das Werk. Unsere Erzeugnisse 10.0 Pronunţare şi ortografie 10.1 Pronumele posesiv 10.2 Pronumele personal (completare) 10.3 Verbe modale 10.4 Infinitivul prepoziţional 10.5 Pronume indefinite 10.6 Valenţa verbelor 10.7 Substantive compuse (continuare) Lehrstück 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11. Die Gießerei Pronunţare şi ortografie Verbe separabile Cadrul sintactic al propoziţiei germane Comparaţia adjectivelor Adverbele pronominale Valenţa verbelor Cuvinte prescurtate Lectura suplimentară: „Die Strahltechnik"

CUPRINSUL

7

Lehrstück 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Lehrstück 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

12. I m Werkstoff lager Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Verbe reflexive Adverbele „her" şi „hin" Cuvinte interogative Omiterea unor părţi sintactice Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Werkstoffe" 13. Die Werkstoffprüfung. Pronunţare şi ortografie Participiul perfect al verbelor Diateza pasivă Pronumele impersonal „es" (completare) Participiul prezent Numerale compuse Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii Valenţa verbelor

202 205 206 207 209 210 210 211 213 215 219 219 221 224 224 226 226 227 229 231 234 235 237 238 240 241 242 244 247 248 250 251 252 254 255 258 261 261 264 265 269 269 271 273 276 277 280 281

coordonatoare

1

Lehrstück 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Lehrstück 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Lehrstück 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

Lectura suplimentară: „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung" 14. Die Werkzeugmaschinen Pronunţare şi ortografie Perfectul verbelor Imperativul familiar înlocuirea substantivelor Indicarea măsurilor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (I) 15. Die Kaltverformung in der Stanzerei Pronunţare şi ortografie Diateza pasivă (completare) Prepoziţii cu genitivul Verbul modal „lassen" Substantive verbale Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (II) 16. Die Verarbeitung der Kunststoffe Pronunţare şi ortografie Părţile sintactice (sinteză) Propoziţii secundare (subordonate) Imperfectul verbelor Adjective derivate Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (III) 17. Das Schweißen Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative Pronumele relative Pronumele reciproc

I

Lehrstück 17.0 17.1 17.2 17.3

8

CUPRINSUL

17.4 17.5 17.6 17.7 Lehrstück 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 Lehrstück 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse Substantive nearticulate Sensul substantivelor compuse Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Das Gasschmelzschweißen" 18 : Der Werkzeugbau Pronunţare şi ortografie Infinitivul prepoziţional (completare) Propoziţii infinitivale Conjuncţii subordonatoare Poziţia predicatului în propoziţia regentă Perfectul verbelor modale Substantive derivate (completare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectură suplimentară: „Über Elektroerosion" 19: Korrosion Pronunţare şi ortografie Propoziţii subordonate neintroduse Propoziţii finale Comparaţia adverbelor Numerale fracţionare Structura, poziţia şi regimul prepoziţiilor (sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Symbiose zwischen Zink und Lack"

282 282 283 285 286 289 292 292 293 295 296 297 298 301 303 304 306 307 310 311 312 313 316 317 319 322 322 324 326 326 327 329 330 332 333 335 338 339 343 344 346 349 350 352 355 359 362 363

Lehrstück 20: Die Montage 20.0 Pronunţare şi ortografie 20.1 Locuţiuni cu verbe funcţionale 20.2 Adjective şi participii substantivale 20.3 Genitivul numelor proprii 20.4 Verbe cu funcţia de verb modal 20.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară; „Gilberths MTM-Methode" Lehrstück 21: Der innerbetriebliche Transport 21.0 Pronunţare şi ortografie 21.1 Mai mult ca perfectul 21.2 Propoziţii subordonate temporale 21.3 Parafrazarea genitivului 21.4 Cuvinte polisemantice 21.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Lager- und Fördertechnik" Lehrstack 22 : Die Kunststoffe in der Technik 22.0 Pronunţare şi ortografie 22.1 Viitorul I al verbelor 22.2 Formele verbale (sinteza I) 22.3 Atributul dezvoltat 22.4 Cuvinte similare 22.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Die Kunststoffe im Autobau"

CUPRINSUL

9

Lehrstück 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4

23 : Die Pulvermetallurgie Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative continuative Construcţii participiale; Modul conjunctiv al verbelor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über das Entwerfen pulvermetallurgisch herzustellender Teile" 24 : Das Explosionsverformen von Metallen Pronunţare şi ortografie Apoziţia; Verbe cu regim prepoziţional (sinteză) Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză) Familii de cuvinte Valenţa verbelor Lectura suplime ntară :„ Ü ber Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen" 25 : Automation Pronunţare şi ortografie Vorbirea indirectă Conjunctivul I Modurile şi diatezele verbale (Recapitulare şi sinteză) Propoziţii subordonate prescurtate Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Automatische Fertigungsstraßen"

365 367 368 370 371 375 377 379 382 382 384 387 391 392 394 396 399 400 403 407 410 411 416 418

Lehrstück 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Lehrstück 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6

PARTEA A II-A

Gespräch 1: Gespräch 2: Gespräch 3: Gespräch 4: Gespräch 5: Gespräch 6: Gespräch 7: Gespräch 8: Gespräch 9: Gespräch 10:

Die Zeit Die Uhrzeit; Die Reise: I m Hotel In der Gaststätte In der S t a d t : Ein Besuch auf der Leipziger Technischen Messe Eine Stadtrundfahrt durch München Einkäufe Die Heimreise:

422 427 433 438 444 449 455 460 465 470

PARTEA A III-A

Cheia exerciţiilor Semne de prescurtare a unor cuvinte din limba germană Dicţionar german-român Indice alfabetic de probleme gramaticale şi lexicale Bibliografie

476 530 531 558 560

INTRODUCERE

„Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este axată pe teme şi texte teh­ nice, spre deosebire de alte lucrări valoroase apărute la noi în ţară pentru învăţarea limbii germane. Limbajul tehnic german diferă de limbajul uzual nu numai prin numărul mare de termeni tehnici dar, în multe cazuri, şi prin felul de formulare a diverselor probleme tehnice, prin felul de exprimare a gîndirii tehnice. Structura manualului. Lucrarea de faţă este alcătuită din trei părţi. Partea I conţine 25 de lecţii, dintre care primele cuprind baza grama­ ticală necesară pentru înţelegerea textelor mai dificile din lecţiile următoare. Cele 25 de lecţii tratează diferite probleme tehnice sub forma de texte descrip­ tive şi de dialog. Partea a Ii-a cuprinde 10 dialoguri, conversaţii pe teme uzuale despre călătorii, la hotel, la restaurant, la ghişeele poştei, la vizitarea unui tîrg de mostre în străinătate etc. Partea a IlI-a conţine cheia exerciţiilor, o listă de prescurtări uzuale folosite atît în manual cît mai ales în reviste şi cărţi tehnice, vocabularul germanromân, bibliografia şi alte anexe. Structura lecţiilor. Fiecare lecţie cuprinde: A. — un text tehnic axat pe tema indicată de titlul lecţiei, B. —rubrica „Vocabular", C. — rubrica „Explicaţii şi exerciţii", iar începînd cu lecţia a 11-a şi un punct D. — „Lectură suplimentară" cuprinzînd un scurt articol tehnic cu vocabularul respectiv. T e x t e l e sînt însoţite de un număr de ilustraţii şi desene tehnice pentru uşurarea înţelegerii şi sugerarea situaţiei schiţate. Ele cuprind evidenţieri ale unor cuvinte, forme şi structuri gramaticale cu trimiterea -— prin interme­ diul notelor de la subsolul paginii — la punctul respectiv din capitolul „Expli­ caţii". Textele primelor trei lecţii sînt dublate în întregime de transcrierea lor fonetică, venită în sprijinul însuşirii cît mai repede a citirii corecte. î n privinţa v o c a b u l a r e l o r lecţiilor sînt de menţionat urmă­ toarele : 1. Substantivele sînt prezentate de la început cu articolul hotărît 1 ), cu indicarea accentului principal şi a lungimii vocalei accentuate 2 ), cu desi> î n vocabularul alfabetic din partea a I l I - a a manualului s-a înlocuit articolul hotărît cu indicarea genului prin literele m., f., n. (masculin, feminin, neutru), completîndu-se totodată numărul lecţiei unde apare pentru prima dată cuvîntul. 2 ) — = vocală lungă sau diftong; •;• = vocală scurtă. Un cuvînt nemarcat are o vocală radicală scurtă.
x

a pune în mişcare). (Exemplu: das Messen.pl. f. -(e)s. la substantivele feminine genitivul nediferenţiindu-se prin desinenţă de nominativ. Astfel se explică complexitatea indicaţiilor posibile la unele verbe ca de pildă la verbul: Infinitivul eintretenAccentul Imperfectul ( I . Virgula (. De exemplu pentru cuvintele care apar în diferitele lecţii cu mai multe sensuri. = „şi") marchează o enumerare de sensuri apropiate (Exemplu: bewegen = a mişca. vocalei la prezent 3. necesare pentru cunoaşterea conjugării verbelor. a diatezei reflexive (lecţia a 12-a).12 INTRODUCERE nenţa genitivului singular3) şi a nominativului plural. iar pe măsură ce proble­ mele gramaticale respective au fost explicate. se indică în vocabularul general toate sensurile învăţate. î n vocabularul general diferă numai indicarea diatezei reflexive. (Exemple: der Niet. trat ein. Pentru edificarea asupra altor sensuri ale cuvintelor polisemantice recomandăm a se recurge la un dicţionar mai mare. refl. a structurii separabile (lecţia a 11-a).) marchează o enumerare de sensuri mai deosebite unele de altele (Exemplu: doch = ba da. a participiului perfect (lecţia a 13-a). pi. ci prin menţiunea vb. adică: aplicarea sau punerea sau depunerea). care nu este d a t ă prin pronumele reflexiv „sich". = verb reflexiv. die Büchse. *' Toate aceste indicaţii. doar). Punctul şi virgula (.'-n = bucşa). f. apare şi indicarea în paranteză a modificărilor vocalice la prezent (lecţia a 8-a). a verbului auxiliar (lecţia a 14-a) şi a formei imperfectului la verbele de conjugare tare (lecţia a 16-a) 4 ). = măsu­ rarea). cu toate acestea. / v e r b separabil Participiul. 2. referindu-se şi la verbele învăţate pînă la lecţia a 16-a. pl. . cel legat de contextul dat în lecţia respectivă. 3> Numai la substantivele masculine şi neutre. Sensul cuvintelor este de obicei. Verbele sînt prezentate la început numai la forma infinitivului cu indicarea accentului principal ca şi la substantive. sînt date din nou în vocabularul alfabetic general. -e = nitul. = aplicarea / punerea / depunerea. (Exemplu: das Aufbringen. totuşi. -s. în vederea înţelegerii exacte a sensuri­ lor indicate este necesar a se observa cu atenţie punctuaţia în traducerea cuvintelor: Astfel: Bara oblică (/ = sau) marchează variante sau elemente facultative. cum să nu. Substantivele care nu au plural sînt marcate cu menţiunea f. perfect ist eingetreten) verbul auxiliar Modificarea. -s.

b) Problemelor lexicale (structura cuvintelor. L e c t u r a s u p l i m e n t a r ă reprezintă un exerciţiu sintetic de lectură şi aplicare a cunoştinţelor acumulate prin studiul lecţiilor 1—10. î n afară de aceste aproximativ 2 000 de cuvinte cuprinse în vocabularul alfabetic din partea a IlI-a. Conţinutul lingvistic al manualului. de specialitate diferită. recurgîndu-se. s-a ţinut seama pe cît posibil de principiul frecvenţei şi al caracterului uzual în limbajul tehnic. uzual. unde este nevoie. accentuarea şi ortografia corectă a cuvintelor şi struc­ turilor mai dificile ale textului respectiv. de limbajul general literar sau cotidian. Cele 4—5 probleme gramaticale şi lexicale extrase din textul a cîte unei lecţii sînt tratate fiecare separat. ş. rubrica „Semnul fonetic". Ele sînt concepute totodată şi ca un model pentru cel care studiază spre a continua şirul exemplelor pînă la deplina însuşire a problemelor care se pun în funcţie de viteza de învăţare a fiecărui individ în parte. vocabular care se compune mai ales din două categorii de cuvinte: a) vocabular de bază. care diferă şi în privinţa ordinei de urgenţă. E x e r c i ţ i i l e sînt numerotate de la 1 pînă la 580. . L e x i c u l . c) î n ce priveşte problemele gramaticale cuprinse în textul lecţiei. necesar categoriei de cititori cărora li se adresează manualul de faţă. li s-au acordat în manualul de faţă o atenţie deosebită.INTRODUCERE 13 Rubrica E x p l i c a ţ i i ş i e x e r c i ţ i i dă indicaţii cu privire la: a) Pronunţarea. începînd cu o descriere concisă a problemei cu exemple edificatoare urmate imediat de exerciţii corespunzătoare. pe principiul repetiţiei şi al aplicării faptelor lingvistice identificate şi explicate anterior. polisemie. de răspîndire generală şi frecvenţă gene­ rală m a r e . şi la alfabetul fonetic internaţional x ). fapt care facili­ tează căutarea rezolvării corecte (acolo unde este cazul) sub numărul res­ pectiv la „Cheia exerciţiilor" din partea a IlI-a a manualului. cititorului i se oferă încă un număr de circa 600 de cuvinte prin intermediul lecturilor suplimentare. pag. l > Recomandăm a se studia cu atenţie tabelul din capitolul „Pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere". Vocabularul lecturilor suplimentare nu este cuprins în vocabularul general din partea a IlI-a a manualului. 18 pînă la 23. Exerciţiile urmăresc să înlesnească celui care studiază familiarizarea cu structurile gramaticale şi lexicale ale limbii germane.a) care se pun cu acuitate în limbajul tehnic. în numeroase cazuri. neologisme. î n cele 25 de lecţii ale părţii I şi în cele 10 dialoguri din partea a Ii-a se transmite cititorilor un vocabular de circa 2 000 de cuvinte din lexicul limbii germane contemporane. familii de cuvinte. b) vocabularul tehnic.

Indicele problemelor gramaticale. Manualul de faţă se adresează inginerilor şi tehnicienilor care au mai venit cîndva în contact cu limba germană (în şcoală. Ele asi­ gură înţelegerea lecturilor tehnice în vederea documentării. cu consecvenţă. . ceea ce impune la rîndul său macrostructura lecţiilor. Rezultatele cer­ cetărilor socio-lingvistice îşi găsesc oglinda în manualul de faţă în tratarea limbajului tehnic ca fenomen lingvistic evident cu particularităţile sale spe­ cifice. Totuşi. de limbă-standard. se porneşte în primele lecţii de la formele şi structurile cele mai simple. principalele structuri morfologice şi sintactice al limbii germane contemporane l.). precum şi parti­ ciparea la discuţii în domeniul tehnic. Structurile gramaticale. mai puţin la conversaţii cotidiene. în cadrul manualu­ lui de faţă. iar în domeniul ortografiei •— asupra principalelor dificultăţi care apar în redarea sunetelor limbii germane. dicţionare. ') v. într-o ordine dictată de specificul limbajului tehnic. dat fiind că textele neadaptate (sau puţin adaptate) cuprind numeroase probleme de limbă care trebuie explicate şi însuşite. sublinierii a ceea ce este principal şi esenţial. a raportului structurilor limbii germane faţă de structurile echi­ valente ale limbii române. care diferă de limbajul tehnic în privinţa cantităţii şi calităţii diferitelor probleme gramaticale şi de stil. Luarea în consideraţie şi punerea în corelaţie a caracterului specific al diferitelor limbi naţionale. precum şi de teoria modernă a învăţării limbilor străine. precum şi al celor care au mai uitat din cunoştinţele de bază. acordîndu-se atenţia cuve­ nită fixării (sau reactivizării) lor. principiu accentuat în zilele noastre de lingvis­ tica confrontativă. lăsînd la o parte excepţiile şi aspectele mai puţin frecvente. fără a se intra în amănunte sau explicaţii teoretice.14 INTRODUCERE Avînd în vedere marea bogăţie a lexicului limbii germane contemporane.a. vocabularul relativ redus al manualului de faţă corespunde necesităţii unei selecţii şi unui dozaj asimilabil pentru cel care studiază. Selecţia şi prezentarea problemelor de limbă s-au făcut în lumina concepţiei moderne despre limbă ca principal sistem de semne pus în slujba comunicării în interiorul societăţii umane. dar este totodată conceput ca o bază pe care ulterior şi cu ajutorul altor mijloace (lecturi. Manualul cuprinde. relativ puţin adaptate. Aşa se explică progresia rapidă şi pornirea — începînd din lecţia a 4-a — de la texte coerente mai ample. în depla­ sări s. De aceea s-a acordat o atenţie deosebită relevării caracterului siste­ matic al faptelor de limbă. şi contrastivă. Concepţia ştiinţifică şi metodică a manualului. Partea a IlI-a. conversaţii. frecvent întîlnite în texte tehnice. pentru a veni în ajutorul începătorilor neiniţiaţi. î n domeniul pronunţării s-a insistat asupra acelor particularităţi ale limbii germane care asigură înţelegerea sensului comunicării. manuale) se pot grefa cunoştinţe lexicale mai ample. a determinat relevarea. în familie.

g) Parcurgerea lecturii suplimentare (acolo unde există). în grup. desinenţă. cu toate indicaţiile date în vocabular (articol. căutîndu-se în vocabular cuvintele necunoscute şi dîndu-se curs trimiterilor prin intermediul notelor de subsol. precum şi Editurii tehnice datorită căreia acest manual vede lumina tiparului. Recomandări privind folosirea manualului. întrucît între cele 25 de lecţii există o oarecare înlănţuire. Simpla citire a lecţiilor sau a exerciţiilor nu este suficientă. Mulţumim. Le mulţumim anticipat pentru sugestii în vederea îmbunătăţirii unei eventuale ediţii noi. De asemenea. e) Recitirea textului cu glas tare. orice limbă străină nu poate fi învăţată fără participarea şi munca activă din partea ace­ luia care doreşte să şi-o însuşească. recomandăm a rezolva exerciţiile cu multă atenţie şi a verifica ulterior. Acad.). de asemenea. ci intenţionează să fie un îndrumător practic pentru însuşirea limbajului tehnic german ca instrument de comunicare. la cheia exerciţiilor. Partea a Ii-a a manualului se va studia ca şi cele 25 de lecţii. atenţie şi perseverenţă. î n încheiere dorim cititorilor noştri spor în învăţarea limbajului tehnic german cu ajutorul lucrării de faţă. a textului. d) Recitirea explicaţiilor gramaticale şi efectuarea exerciţiilor mai înth oral (cu glas tare). AUTORII . memorarea cu glas tare a cuvintelor. Recomandăm de aceea ca fiecare lecţie să fie studiată temeinic înainte de a se trece mai departe. Pentru autocontrolul privitor la însuşirea materiei. f) Efectuarea exerciţiilor de sinteză (ultimele 2—3 din fiecare lecţie). forme de bază etc. înţelegem prin studiu temeinic următoarele faze: a) Citirea atentă. recomandăm a le studia la rînd şi a nu începe studiul unei lecţii pînă nu s-au însuşit lecţiile premergătoare. fără grabă. la capitolele din rubrica „Explicaţii". c) Parcurgerea exerciţiilor de pronunţare şi ortografie. ing. iar însu­ şirea cuvintelor şi a dialogurilor se va face eventual prin exersare. apoi în scris. exactitatea rezolvării. Indiferent de metoda folosită.INTRODUCERE 15 Manualul nu urmăreşte informarea teoretică a cititorului asupra speci­ ficului limbii germane. recomandăm ca etalon efectuarea orală liberă a exerciţiilor de sinteză din cadrul celor 25 de lecţii precum şi a exerciţiilor de aplicare date pe marginea dialogurilor din partea a Ii-a. dr. doc. b) După prima lectură (fără glas) şi înţelegerea conţinutului textului. de docu­ mentare şi de lucru pentru inginerii şi tehnicienii ţării noastre. învăţarea unei limbi străine cere efort. Aurel Avramescu pentru îndrumările competente primite în vederea orientării textelor manualului.

A b. Z tet Numărul de litere este egal cu cel din alfabetul limbii române (27).1) Litera Denumirea Litera Denumirea Litera Denumirea a. Alfabetul în limba germană contemporană se folosesc literele alfabetului latin. O P. nu-şi mai găseşte aplicaţie. H i. s > B se pronunţă [s]. Literatura tehnică se tipăreşte în toate ţările unde se vorbeşte limba germană exclusiv cu litere latine. w şi y care se folosesc în scrierea română numai pentru redarea unor cuvinte străine. şi ß sînt foarte frecvent folosite. U v. D e. M n. V w. K 1. N o. F g. B c. R iot ca el em en o pe cu er s. I a h J k. C d. cu unele diferenţe faţă de alfabetul limbii române. X e ef ghe ha i y. ş şi ţ în limba română). > în scrieri şi tipărituri mai vechi. ß. G h. Literele k. Y z. pînă la mijlocul secolului al XX-lea. dar alfabetul limbii germane cuprinde literele qu. T u.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII Î N LIMBA GERMANĂ I. P qu. Q " r. w. E f. S ß2) es es-ţet te u fau ve ics üpsilon be ţe de t. x . W x. î. L m. în schimb nu sînt considerate ca făcînd parte din alfabetul german literele cu semne dia­ critice (cum ar fi ă. se folosea frecvent aşa-numitul „scris gotic" care. astăzi.

1/103 . Pronunţarea literelor şi a grupelor de litere în pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere. Grupuri pentru vocale aa (a lung) ee (e lung) oo (o lung) ie (i lung) ah (a lung) ah (e* lung) eh (e lung) oh (o lung) öh (ö lung) ieh (i lung) ih (i lung) uh (u lung) üh (ü lung) specifice de litere pentru consoane bb (b) dd (d) ff (f) gg (g) 11 (1) mm (ra) n n (n) PP (P) rr (r) ss (s) eh (h») c k *)• (k) ng (n din „bancă") ph (f) rh (r) sch (ş) th (t) pentru ai (ae) au (ao) äu (oö) diftongi pentru africate chs (cs) gs (cs) Pf (Pf) tz*> (ţ) tsch (ce.1' — Grupuri specifice de litere care redau împreună un singur fonem şi care trebuie deci identificate şi reţinute ca unităţi de pronunţare pentru ca citirea şi scrierea să se desfăşoare curgător. dicţionarele de pronunţare indicate în bibliografia manu­ alului. alin. punctul II. ü. v. 2 ) ck se scrie în loc de kk. ö. „Particularităţi fonetice". *) Asteriscul marchează că apropierea faţă de sunetul respectiv din limba română este doar aproximativă. ci») zz (ţ) ei (ae) eu (oö) ^ ^ g ^ II. 3 ! tz se scrie în loc de zz în cuvinte de origine germană. 4 > Pentru alte amănunte. „Pronunţarea literelor şi a gru­ purilor de litere" şi punctul III.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII !N LIMBA GERMANĂ 17 Cele 27 de litere ale alfabetului nefiind suficiente pentru redarea numă­ rului mult mai mare de sunete ale limbii germane. în limba germană există numeroase deosebiri faţă de rostirea literelor din limba română. Dăm mai jos în ordine alfabetică cele mai importante dintre posibilităţile de pronunţare4'. în scrierea germană se mai folosesc: — Litere cu semne diacritice: ä. D. J ) Indicaţii pentru pronunţarea Umlautelor v. numite şi „Umlaute". Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.

a ) Pentru pronunţarea lungă sau scurtă a vocalelor. fair[fs:r]. Hälfte ['helfta]. gibst[gi:pst] ä3) aa ah ah ) ai e lung. r : Cafe[ka'fe:]. Taifun [tae'fu:n]. Baiser [be'ze:]. în neologisme de provenienţă franceză: Mohair [mo'he:r]. o. fährt [fs:rt] în cuvinte germane şi unele neologisme: Mai[mae]. d) din punctul V. deschis ae e deschis. deschis 3 [a:] [a] M [«:] [«] [«:] [«:] Rad[ra:t]. alin. închis äu 3 ) b OÖ b P bb b P Pb c c [b] M [Pb] între vocale: Ebbe['eba]. läuft[b0ft] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: Hebel['he:bal]. în cuvinte germane şi unele neologisme: bauen[baoan]. engleze şi spaniole: Aktrice[ak'trisa]. deschis a scurt. deschis e scurt. u. închis a scurt. Creme ['kre:ma]. y în neologisme franceze. brauchen ['braoxan]. cele specificate la punctul III.I. „Particularităţi fonetice". alin. în neologisme de provenienţă engleză: Containerfkon'temar]. înainte de ä. condiţii 2) a a lung. „Ortografia". înainte de e. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: grob[gro:p]. fahren ['fa:ran] zählen ['tse:lan]. i. ö. 1.P. . Auto[aoto]. v. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: ebblos['splo:s]. M [ts] X s w x ) Semnele fonetice sînt selectate din alfabetul fonetic adoptat de Asociaţia fonetică inter­ naţională A. cînd fac parte din două morfeme diferite: AbbUdung['apbIldUr)] înainte de a. chauffieren[fo'fi:ran] Häuserf'hoozar]. lung sau scurt e lung. das [das]. (Association Phonetique Internationale). Saal [za:l] Zahl [tsa:l]. acht[axt].18 PAETICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul 1) fonetic Exemple. deschis a lung. închis sau deschis W [ae] W w [«] [•:] [ao] [o:] [30] au ao o lung. gemäß[ga'me:s]. deschis a lung. hängen ['heypn] Waage ['varga]. în neologisme de provenienţă franceză: Sauce ['so:sa].ban] da[da:]: Hammer['hamar]. deschis e lung. y în neologisme latine şi greceşti: Celsius['tselziUs]. A ?) Cf. e. haben['ha'. i. Temperatur [tempera'tu:r] Fräser ['fre:zar].

1. 0. 0. i. sechsfzeks] în loc de kk după vocală scurtă. Charakter[ka'raktar]. în neologisme de provenienţă franceză: Chef[Jcf]. Frage['fra:ga]. accentuată: Block[bbk]. Theater[te'atar]. ci (i)h din „odihnă" Semnul fonetic Exemple. r. äu şi 1. wichtig['vlctlc]. freundlich[fro0ntllţ] între vocale: addieren[a'di:ran]. Erz[e:rts]. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană Stadtrjtat].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 19 Literele Posibilităţi de pronunţare ce. închis e slab. suchen [zu:xan]. în neologisme de provenienţă engleză sau spaniolă: chartern['tfa:rt3rn] cînd fac parte din acelaşi morfem: Biichsef'bYksa]. Reihe[raea] C [tfl ch (a)h din „meteahnă" c w M M [tj] [ks] Ş ce. i în neologisme de provenienţă italiană: Cello['tfelo] după ä. la sfîrşitul de cuvînt şi înainte de consoană Rad[ra:t]. i. leer[le:r] gehen[ge:9n]. înainte de a. Chior [klo:r]. în neologisme de provenienţă franceză: Dessert[dese:r]. sieben ['zi:ban] Ideep'de:]. u. Rechnung['recnUn]. au: nach[na:x]. unser['Unzar]. n : rechtfrect]. elegant[elegant]. manch[manc]. m. ei. închis e lung. la început de cuvînt în neologisme de provenienţă greacă. fertig['fertlc]. ci chs ck d cs c d M [d] [t] [d] [t] t dd dt e d t t e lung închis e scurt deschis e lung deschis e scurt. ö. regnen ['re:gnan]. ladt[ls:t] Hebel['he:b3l]. închis ae ae [e:] [e:] [ae] [ae] . la început de cuvînt înainte de e. neaccentuat W te:] M [e] ee eh ei eih e lung. sehr[ze:r] kein[kaen]. ü. eu. condiţii înainte de e. drei[drae] leihen[laean]. e. în sufixul -chen: Rädchen[retcan]. r . Ecke[Jeka] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: das[das]. y în neologisme de provenienţă greacă: Chemiefce'mi:] după a. Feder [fe:dsr].

după n: Legierung [le'gi:rU-rj] — la început de cuvînt înainte de vocală: haben ['ha:ban]. în interiorul cuvintelor înainte de 1. în interiorul cuvintelor înainte de altă con­ soană decît 1. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur[in3s'ni0:r]. n : Signal [zi'gno:l]. Legierung [le'gi:rUr|]. Konstruktion [konstrUk'tio:n] în neologisme de provenienţă engleză: Spikes [spaekz]. Gewinde [ga'vlnda]. fahren ['fa'. Spirale [Jpi'ra:la] înainte de vocală: Familie [fa'mi:lîa]. r. m. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur [in3e'ni0:r]. gi nu se pronunţă b h nu se pronunţă i i lung. ziehen [tsi:an] Maschine [ma'Ji:na]. zwanzigste ['tsvantslcsta]. Größe [gro:sa] gut [gu:t]. în neologisme de provenienţă engleză sau italiană: Gin[d3ln]. la sfîrşitul cuvintelor după orice vocală sau consoană în afară de i şi n: Werkzeug [*verktso0k]. Stoff [Jtof] la începutul cuvintelor înainte de orice vocală sau consoană: Gewinde [ga'vlnda]. hin [hin] — d u p ă sau între vocale: Lehrling ['le:r\Irj]. m.ran] schaffen ['Jafan]. Regler [re:gk»r]. deschis i scurt. richtig [TIctI 9 ] Mechanik [me'camk]. klug [klu:k]. condiţii eu OÖ ö lung închis f ff g f î g [00] [00 heute [Tiaato]. her [he:r]. Gips [gips]. închis i consonantic ae ie ieh ier i lung închis i scurt. ziehen ['tsi:an] ra M [g] c M (i)h din „odihnă" j ge. legt[le:kt] în sufixul -ig la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană: fertig ['fertlc].20 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Giro [d3i:ro]. în interiorul cuvintelor înainte de vocală: Lager [la:gar]. Montage[mon'ta:5e]. wie [vi:] vierzig ['flrtslc]. Milieu [ml'lfo:] auf[aof]. viel [fi:l]. Offizier [te] franceză: [ofi'tsi:r] . închis i scurt. n : tragbar ['tra: kba:r]. Viertel ['flrtal] sieh [zi:]. neun [noon]. Benzin [ben'tsim] ist [Ist]. deschis i lung închis ie sau ir M [3] m M 00 ci] m [ae] PO [I] P O [îe:] | în neologisme de provenienţă Portier [porţie:]. offside [ofsaed] hier [hi:r]. r.

Kontrolle [kon'trola] Auto ['aoto]. blau [blao]. stellen ['Jtslan].: brilliant [bril'jant] Maschine [ma'fi:na]. trennen [fpreijUir]] ['trenan] Boden ['bo:dan].a. Boot [bo:t] în neologisme de provenienţă Boom [bu:m] engleză: ö oh öh 00 [u:J [u:] [ao] ou în neologisme de provenienţă. benötigen [ba'n0:tlgan] zwölf [tsvoelf]. Route ['ru:ta] în neologisme de provenienţă engleză: Count [kaont] . dar nu înaintea unui g sau k: Niet [ni:t]. vor [fo:r] Dorn [dorn]. gi h Semnul fonetic Li] [5] Exemple. Tachometer [taxo'me:tar] Größe [gr0:sa]. können ['koenan] Ökonomie [0kono'mi:] ohne ['o:na]. nimm [ftro:m] [nlm] m Pi] [m] [m] m mm n m m n n (ca în bancă) în orice situaţie. Sprengung wann [van]. soll ['zol] în unele neologisme franceze: Guillotine [gijo'ti:na] în neologisme spaniole s. Röhre [r0:ra] Zoo [tso:]. Werke [verka] în neologisme: Stukkatur [Jtuka'tu:r] i [X] k kk 1 11 c c 1 1 i (ca în iarbă) li M M [i] [i] legen [le:gan]. groß [gro:s]. jeder [je:dar]. [oe] [0] [0:] [ö:] [0:] lang [lan]. Feld [feit] alle ['ala]. links [links] ng nn 0 n (ca în bancă) n o lung închis o scurt deschis o scurt închis ö lung închis ö scurt deschis ö scurt închis o lung închis ö lung închis o lung închis u lung închis u închis lung sau scurt au hi M [0:] [0] [0] [o:]. jung [jUrJ în neologisme de provenienţă franceză: Journal [3ur'na:l] în neologisme de provenienţă engleză: Job [d 3 ob] în neologisme de provenienţă spaniolă: Quijote [ki'xota] klug [klu:k].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII IN LIMBA GERMANĂ 21 Literele Posibilităţi de pronunţare i (ca în iarbă) j ge. franceză: Journal [3ur'na:l]. condiţii ja [ja:]. Strom kommen ['koman]. planen [pla:nen] înainte de g şi k: lang [larj]. Bohrer ['bo:rar] Höhe ['h0:a].

schwarz [Jvarts] Schlüssel ['JlYsal]. Oszillograph [ostsilo'gra:f] Gruppe [grUpa]. Meister ['maestar] la sfîrşit de cuvînt în neologisme de pro­ venienţă franceză: Diner [di'ne:]. groß [gro:s] arbeiten ['arbaetan]. Gipfel [glpfal] M M [p] [kv] Phenol [fe'no:l].na] în neologisme de origine italiană: Maraschino [mara'ski:no] schwer [JVe:r]. pct. knapp [knap] c r r nu se pronunţă quantitativ [kvantita'ti:f]. irren [Iran] — la începutul cuvîntului şi în interior înainte de vocală: sieben ['zi:ban]. punctul III „Particularităţi fonetice".bequem [ba'kve:m] în neologisme de provenienţă franceză şi spaniolă: Quai [ke:] rechnen ['recnan]. ultim. Arbeitsplatz farbaetsplats] v. Felsen ['felzan] la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: was [vas]. . suchen ['zu:xan]. al. Meister ['maestar] — la început de cuvînt înainte de p şi t : Spirale [jpi'ra:la]. schreiben ['Jraeban]. Meister ['maestar] înainte de i consonantic: Konstruktion [konstrUk'tsiom] Theater [te'a:tar]. Rhythmus ['rYtmUs] M1' rh IT S r r z s Ş M M W M [J] Herr [her]. F. eins [aens]. Rhytmus ['rYtmUs] sch Ş SC [ß [sk] schw ss ß t şv s s [fv] W M [t] [ts] [t] [ts] t t th ts 11 t ţ hältst [heltst]. fräsen ['frezau]. Portier [por'tle:] Rheuma [ro0ma]. Lampe ['lampa] Pfeil [pfael]. Strom [Jtro:m] schwer [Jve:r]. Tafel ['ta:fal]. Maschine [ma'Jr.22 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. condiţii P Pf ph PP qu P Pf f P CV [p] prüfen ['pry:fan]. messen ['mesan] fleißig ['flaeslţ].

Platz [plats] ra [ts] [u:] [U] [u] [y:] [Y] [y] [u:] [y=] [f] [v] [v] tz u du [du:]. Ventil [ven'ti:l] was [vas].il. vor [fo:r]. flüssig ['flYsIc] 'Büro [by'ro:] Uhr [u:r]. zwanzig w V nu se pronunţă y ü lung închis ü scurt închis ü scurt închis i scurt închis i consonantic ae [y:] [Y] [y] H [î] [ae] [ts] z t z s W [s] [tsv] [ts] zw zz ţv t Skizze ['skltsa]. rutschen ['rUtfan] Mitte ['mita].' " PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 23 Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Brett [bret] sitzen ['zltsan]. zehn [tse:n]. suchen [zu:xan]. condiţii tsch tt ce. ['tsvantslc] zwölf [tsvoelf]. ziehen [tsi:an] în neologisme: Zero ['zero] în unele neologisme: Bronze ['bronsa]. ci t ţ u lung închis u scurt deschis u scurt închis [tj] deutsch [daotf]. Kurbel ['kUrbal] konstruieren [kanstru'i:ran] für [iy. Werkzeug ['verktsook] la sfîrşitul unor nume de localităţi: Treptow ['trepto:] Analyse [ana'ly:za]. Stuhl [ftu:l] Ü ü lung închis ü scurt deschis ü scurt închis u lung închis ü lung închis f V uh tih V führen ['fy:ran]. Schublehre ['Ju:ple:ra] Nummer ['nUmar]. rund [rUnt]. früh [fry:] vier [fi:r]. Psyche ['psy:ca] Hymne ['hymna] ZyHnder [tsy'llndar]. verfahren [fer'fa:ran] korrosiv [koro'zi:f] în neologisme: Volumen ['vo'lu:man]. Razzia ['ratsia] . prüfen ['pry:fan]. über ['y:bar] fünf [fYnf]. Quiz [kvls] zwei [tsvae]. Welle ['vela]. hybrid [hy'bri:t] în neologisme englezeşti: Hobby ['hobi] în neologisme franceze: Rayon [ra'Iö:] în neologisme de provenienţă engleză: Nylon ['naelon] zu [tsu:].

[o]. an. [e]. şi bibliografia manualului. (Excepţii: Art. von. Deosebim: 8 vocale lungi: [a:]. Boot [bo:t].a.înainte de consoane simple cînd sînt neaccentuate: sieben ['zi:b3n] Material [mate'rîad] -înainte de consoană dublă Welle ['vela]. [i:]. pe cine. sobă. de aceea se recomandă respectarea cu grijă a indicaţiilor de pronunţare date în lecţiile manualului de faţă. [e]. să se acorde o atenţie deosebită realizării corecte a cantităţii vocalelor pentru a se evita confuzii în comunicare. daß. dar şi multe dintre consoane. *) Pentru regulile succinte date aici există numeroase excepţii şi completări. Büchse ['bYksa]. barcă. das. gut [gu:t].24 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ III. [e:].). [I]. Ele se pronunţă mult mai lung şi mai încordat. [i]. es. chirie. [oe]. . [o:]. Limba germană are vocale lungi şi scurte. vom. Nummer ['nUmar]. [Y]. -înainte de h ortografic (care nu scurt . Cele mai remarcabile deosebiri faţă de articulaţia în limba română sînt următoarele: A. [o]. wir [vi:r] (Excepţii: ab. Exemple: den wen Kahn Ofen Miete (e lung) = (e lung) = (a lung) = (o lung) = (i lung) = pe care. [u:]. im. -înainte de două sau mai multe consoane diferite: Stift [ftlft]. îndeosebi vocalele. V. [a]. [I]. zum. leer [le:r]. dacă poate deschis mijloc Trebuie. sunetele limbii germane pre­ zintă numeroase particularităţi de articulaţie. Cantitatea vocalelor. La unele cuvinte asemănătoare. Bolzen ['boltsan]. Particularităţi fonetice După cum rezultă din tabelul de mai sus. Block [bbk] Platz [plats] . iar cele scurte — mai scurt şi mai apăsat decît vocalele limbii române.[y] Variantele lungi sînt de regulă accentuate. [U]. Vocalele se pronunţă x) lung -înainte de o consoană simplă cînd sînt accentuate: Rad [ra:t]. precum şi — la nevoie — consultarea unui dicţionar special de pronunţare. [y:] 16 vocale scurte: [a]. [0:]. hat. deci. [u]. Boden ['bo:dan]. denn wenn kann offen Mitte (e (e (a (o (i scurt) scurt) scurt) scurt) scurt) = = = = = căci cînd. in. [«]. diferenţa cantitativă a vocalei indică sensuri deosebite. [0]. am. um. [e:]. man. Hebel ['he:bal]. -cînd vocala apare dublată: Waage ['va:g3]. Schlüssel [jlYsal]. fertig ['fertig]. zur s.

Mond. vocalele limbii germane sînt — deschise sau închise (în funcţie de deschiderea relativ mai mare sau mai mică a maxilarelor la articulaţie). [u]. sau eh. astfel încît să înceapă cu un uşor pocnet al coardelor vocale: 'a. 'o. Vocalele situate la început de cuvînt sau de silabă se pronunţă apăsat. zehn [tse :n] = zece. prezintă vocalele: [e:] = e lung închis redat în scris prin e.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 25 se pronunţă. vierzig. 'i. Din cele 24 de variante ale vocalelor enumerate mai sus sînt deschise nerotunjite [a]. [»:]. seria închisă pentru neologisme şi cuvinte cu foste vocale lungi care au devenit neaccen­ tuate. [I]. dar arată lungimea vocalei): vier [fi:r]. werden. Exemple: spät [fps:t] = tîrziu. se pronunţă mult mai deschis decît e din limba română literara. Calitatea vocalelor. seria deschisă este specifică pentru cuvintele de origine germană. [U]. Caracterul exploziv al vocalelor iniţiale. sau ah. Exemple: Feder ['fe:d3r] = arc. [YJ Majoritatea vocalelor lungi sînt închise. Uhr [u:r]. în comparaţie cu limba română. 'u etc. Dintre vocalele scurte. dar poziţia buzelor ca pentru i. Städte. rasch [raj]. dar indică lungimea vocalei precedente): Zahl [tsa:l]. [oe]. erst. — vocala i înainte de e ortografic (care nu se pronunţă. ee.) — înainte de -eh şi -seh: ich [Ic] noch [nox]. [a] închise M . C. 'e. hier [hi:r] (Excepţii: vierzehn. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. Datorită acestei însuşiri se realizează citirea nelegată a cuvintelor. s. D. Vier­ tel) s. Particularităţi deosebite în pronunţare. [u:]. viel [fi:l]. [y:] [o]. [I] [o:]. [e]. Tisch [tlj] s. Din punct de vedere calitativ. PO [a].a.a. [e:] = e lung deschis. redat în scris prin ä. Dreher ['dre:gr]. Fräser ['frs:zgr] = frezor. — rotunjite sau nerotunjite (în funcţie de rotunjirea buzelor la articulaţia lor). B. [0]. rotunjite [s]. Exemple: Das / ist / ein / Arbeiter. [i]. . aproximativ ca un e ardele­ nesc. [y] [o]. Er be/ arbeitet / einen Block / in / unserer Werkstatt.a.

oo sau oh. er-. redat în scris prin ii. oh sau eu. neaccentuat. Exemple: gehören [ga'h0:ran] = a aparţine. [s]. închis. [f]. se pronunţa cu poziţia limbii ca pentru i. se compune dintr-un a scurt accentuat şi un o scurt. [«o]. deschis. [f] dentale: [d]. F. [y:] = ü lung închis. deschis. grün [gry:n] == verde. deutsch [do0tf] = german. [o0]. Exemple: auch [oox] — de asemenea. iih sau y şi [Y] = ii scurt deschis. redat în scris prin ei sau ai. redat în scris prin o. neaccentuat.26 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ [o:] = o lung închis. mult mai deschis decît o din limba româna. redat prin ii sau v. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru o. genau [ga'nao] = exact. bohren ['bo:ran] = a găuri. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. fiind o vocală între e şi ö apropiată de ă românesc sau e mut din limba franceză. . dintre care doi pot fi redaţi în scris în două feluri: [ae]. iar poziţia buzelor ca pentru o. mult mai deschis decît i din limba română. închis. Größe ['gr0s9] = mărime. închis. Exemplu: für [fy:r] = pentru. (Exemple: Lager [\a:gar] = lagăr. richtig ['rlctlc] = corect. alin. zer. Mai [mae] = (luna) mai. [y] faringale: [h] ) Cf. [I] = i scurt. [r] l palatale: [j]. d) din punctul V. [n] alveolare: [3]. redat prin ö sau eu. Limba germană are trei diftongi. Limba germană are următoarele 21 de con­ soane : bilabiale: [b]. şi [oe] = o scurt deschis. [0:] = ö lung închis. se compune dintr-un a scurt accentuat. redat în scris numai prin e. redat în scris prin eu sau äu 1 ). care se pronunţă apropiat de a. [9] velare: [g]. Block [blök] = bloc. zwölf [tsvoelf] = douăsprezece. se compune dintr-un o scurt accen­ tuat foarte deschis. [a] == e scurt. redat în scris prin au. [z]. deschis. [k]. se pronunţă foarte slab şi relaxat. urmat de un ö scurt. neaccentuat. [t]. [p]. [1]. dar cu poziţia buzelor ca pentru u. Exemple: neun [no0n] = nouă. ent-. redat în scris prin o. Exemple: drei [drae] = trei. [X]. sieben [zi:ban] — şapte). neaccentuat. Exemple: Stift [Jtlft] = ştift. E. Exemple: Boden ['bo:dsn]. „Ortografia". [o] = o scurt. Această vocală se găseşte numai în silabele neaccentuate (cu excepţia prefixelor emp-. iar poziţia buzelor ca pentru fluierat. Diftongii limbii germane. urmat de un e scurt. dünn [dYn] = subţire. se pronunţă apropiat de e. Exemple: Rolle ['rola] = rolă. ver-. Calitatea consoanelor. [m] labiodentale: [v].în care e se pronunţă [s]).

pe radicalul cuvîntului determinativ. fiind semn ortografic de lungire a vocalelor. [h]. Gewindebohrer. Cuvîntul se accentuează. pe radicalul cuvîn­ tului de bază. th. în limba germană-standard se impune tot mai mult ultima variantă. [j]. anwenden. De aceea recomandăm a se respecta cu grijă indicaţiile de accentuare date în rubrica „Vocabular" a lecţiilor din manualul de faţă. Asurzirea consoanelor oclusive sonore. [r]. î n cuvinte compuse. accentul cade pe radicalul cuvîntului determinativ. . [t]. de exemplu la substantivele masculine terminate în -or neaccentuat: singular — der Direktor. accentul este în general fix. astfel încît se aude după ele un h. herstellen. redat în scris prin h. î n ultima vreme. derivate şi compuse. G. g la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană se pronunţă [p]. realizîndu-se printr-o explozie mai energică decît în limba română. Arbeiter. ph. Aceste con­ soane ocluzive surde se pronunţă aspirat. fie postdorsal (prin fricţiune sonoră între partea posterioară a limbii şi cerul gurii [-JJ]). jetzt = acum. în special privitor la cuvintele de provenienţă străină. Exemple: hier. t. Exemple: Lehrstück. plural — die Direktoren. se pronunţă la începutul cuvintelor asemănă­ tor consoanei h din „hartă". dar cu o fricţiune expiratorie mai slabă. rr sau rh. Accentul î n limba germană. Exemple: Fliehkraftregler. care se accentuează mai ales pe ultima sau penultima silabă (Exemple: Ingenieur. Hebel. se deosebeşte un accent principal. Bohrer ['bo:rgr] = burghiu. Exemple:^'« = da. HQchleistungswerkzeug. Montage). [k]. Lehrling. După vocală sau între vocale nu se pronunţă. dar cu o fricţiune expiratorie mai puternică. verwenden. î n cuvinte multiplu compuse. hellgelb. La unele cuvinte. Gewinde. redat în scris prin r. pe silaba radicală: Exemple: Hebel. se pronunţă asemănător consoanei i din „iarbă" sau „iederă". Hammer. de regulă. accentul se poate muta de pe o silabă pe alta în timpul flexiunii. kh. d. Wertstück" = piesă. redat în scris prin j .PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 27 Particularităţi calitative în pronunţare: [p]> M» M . dar şi la cuvinte ger­ mane. Werkzeug ['vsrktso0k] = sculă. poate fi pronunţat fie apical (prin vibrarea vîrfului limbii). De la aceste reguli de bază există numeroase excepţii. Exemple: grob [gro:p] = grosolan. redate în scris prin p. IV. ck sau kk. Consoanele b. jeder = fiecare. Thexth = text. gehören. şi un accent secundar. k sau pp. Exemple: Phaphier = hîrtie. fie uvular sau graseiat prin vibrarea omuşorului [R]. Feld [fslt] = cîmp. tt. Exemple: drehen ['dre:an] = a strunji.

Ihr etc. der Hebel — pîrghia) şi a cuvintelor substantivate (Exemple: das Messen — măsuratul. Euer etc.) şi a pronumelor personale şi posesive pentru persoana a Ii-a singular şi plural în scrisori (Exemple: Du. Dich. inclusiv a numelor de popoare (der Rumäne — românul. Euch. das Neue — noul). vid). — a pronumelui de politeţe şi a formelor sale (Sie. Süd. Dir. b) Indicarea lungimii vocalelor — prin h după orice vocală (Exemple: die Zahl = numărul. Ost. Punctuaţia în limba germană. — prin dublarea literei (Exemple: die Waage = cîntarul. Ortografia Cele mai importante particularităţi ale ortografiei limbii germane sînt în momentul de faţă x ): a) Scrierea cu iniţială mare — a tuturor substantivelor (Exemple: das Ventil — ventilul. VI. a numelor lunilor (Januar. die Schweizer Industrie = industria elveţiană) sau cu sufixul -sehe din nume de persoane.). Ihnen. pluralul cuvîntului das Rad — roata. das Messen = măsuratul. . die Einsteinsche Relativitätstheorie = teoria relativităţii a lui Einstein).). er hält = el ţine. Dienstag e t a j si a punctelor cardinale (Nord. — a adjectivelor derivate cu sufixul -er din nume de localităţi sau ţări (Exemple: die Leipziger Messe = Tîrgul de la Leipzig. diminutivul de la cuvîntul: die Schraube = şurubul). Ihr. d) Scrierea cu ä (pentru sunetul [e]) şi äu (pentru sunetul [00]) dacă cuvîntul provine de la o formă de bază care cuprinde a sau au. ) eh şi tz se scriu în loc de kh şi « . Dein. Februar etc. de la verbul halten — a ţine. dar folosirea lor diferă în unele privinţe şi anume: l ) a Este în pregătire o reformă a ortografiei germane.28 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ V. semnele de punctuaţie sînt aceleaşi ca şi în limba română. West). das Schräubchen — şurubelul. (Exemple: die Räder = roţile. der Deutsche — germanul). der Block 2) blocul. a zilelor săptămînii (Montag. leer = gol. der Platz2) = locul). die Höhe = înălţimea). dacă exprimă realizări sau proprietăţi personale (Exemple: die Planksche Quantentheorie = teoria cuantelor a lui Plank. — prin e după i (Exemple: der Niet = nitul). c) Indicarea scurtimii vocalelor prin dublarea consoanei care urmează (Exemple: die Welle = arborele.

b) Propoziţiile principale dezvoltate complete se separă prin virgulă. haben. Folosirea ei urmează unor reguli foarte precise şi nu poate fi supusă bunului plac pentru marcarea unor pauze (retorice) în cursul vorbirii. (Exemplu: Der Genosse. = întrebaţi dacă are timp şi dacă poate să facă acest desen). (Exemplu: Die Analyse scheint gut ausgefallen zu sein.R. = Tovarăşul care lucrează acolo este maistrul Ionescu). (Exemplu: Fragen Sie. oder kommen Sie nach Bukarest ? = Mergeţi la Tîrgul de la Leipzig sau veniţi la Bucureşti ?) c) Virgula este obligatorie pentru delimitarea propoziţiilor subordonate de orice fel faţă de regentă şi între ele. în schimb nu se pune la cuvinte pre­ scurtate formate din iniţiale (Exemple: SRR \ Sozialistische Republik Rumä­ nien = R. ist der Meister Ionescu. im 8. (Exemplu: Dieses Verfahren wollen wir anzuwenden versuchen.") Xu se obişnuieşte folosirea liniei de dialog. chiar dacă sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). = După măsurare. Se fac excepţii de la această regulă generală în unele cazuri. Celelalte semne de punctuaţie se folosesc într-un mod similar ca şi în limba română. Semnele citării (ghilimelele) marchează şi vorbirea directă. — cînd părţile propoziţiei infinitivale sînt intercalate între părţile pro­ poziţiei regente. pflegen" s. — cînd propoziţia infinitivală depinde de verbele „sein. dieses Verfahren anzuwenden.). — (Exemplu: Diese Maschine zu montieren ist seine Aufgabe. brauchen.S. (Exemplu: Nach dem Messen wird das Material chemisch analysiert. .a. scheinen. ob er Zeit hat und ob er diese Zeichnung machen kann. • cînd propoziţia infinitivală este subiect şi stă la începutul frazei. Virgula are în limba germană exclusiv funcţie gramaticală. (achten) Stock = la etajul al 8-lea am 11. = Analiza pare a fi ieşit bună). Subliniem pentru folosirea virgulei unele deosebiri faţă de punctuaţia în limba română: a) în propoziţia dezvoltată. = Vrem să încercăm să aplicăm acest procedeu). (Exemplu: Fahren Sie zur Leipziger Messe. = A monta această maşină este obligaţia lui). (elften) Juni = la 11 iunie). (zweite) Kopie — copia a 2-a. (Exemplu: Er sagt: „Ich komme.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 29 Punctul este folosit şi pentru specificarea numeralului ordinal (Exemple: die 2. ca cele următoare: — cînd propoziţiile subordonate de acelaşi grad sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). circumstanţialele care precedează subiectul şi predicatul la începutul propoziţiei nu se separă prin virgulă. materialul este analizat chimic). der dort arbei­ tet. = Wir wollen versuchen.

.

Partea I .

Nummer 1 ist der Stift. Schraube. [ja: j'nUmar tsvo/'Ist di: jr«pba||]. [ga'vlnda] [das ga'vlnda] Ist Nummer 3 das Gewinde ? ['Ist 'nUmar drae das ga'vlnda ?] Nr. die Schraube. ['nUmar'«ens 'Ist der ftlft||] Ist Nummer 1 der Stift ? ['Ist 'nUmar 'aens der 'ftlft ?] Nrl Ja. Nummer 2 ist die Schraube. das Gewinde.Lehrstück Nummer 1 (eins) ['le:rJtYk 'nUmar 'aens] DIE MASCHINENTEILE [di: ma'yiinanto^b] A. [ftlft] [der ftlft] der [der] 11 + Nummer eins ist der Stift. Text [tskst] Nummer 1 (eins [aens]) Stift. ['nUmar drae 'Ist das ga'vlndajj ] Nummer 3 (drei [drae]). []a: j 'nUmar drae 'Ist das ga'vlnda || ] . Gewinde. das [das] Nummer drei ist das Gewinde. ['fraoba] [di: 'Jrooba] cito lyji **^ K. Nummer 3 ist das Gewinde.3 Ja. der Stift. ['nUmartsvoe 'Ist di: 'J"raoba]J ] Ist Nummer 2 die Schraube ? ['Ist 'nUmar tsvae di: frooba] ? Ja. r Z Nummer zwei ist die Schraube. [ja: / 'nUmar 'aens 'Ist der ftlft|| ] die [di:] Nummer 2 ("zwei [£$z>«e]j.

['nUmar zsks 'Ist 'qen. ['nUmar fYnf 'Ist 'oena 'bYks3||] ein ['qen\ Was ist Nummer sechs ? [vas 'Ist 'nUmar zeks?||] Nummer 6 (sechs [zcks]) Rad. ['nUmar fi:r 'Ist 'qen ni:t||] eine ['«ena] Was ist Nummer fünf? [vas 'Ist 'nUmar fYnf?] Nr. die Büchse.5 Nummer fünf ist eine Büchse. [r«:t] [das ra:t] Nummer sechs ist ein Rad. Büchse.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 33 was ? [vas] ein Nummer 4 (vier [fi:r]). [ni:t] [der ni:t] ['qen] /^t*\ \ \( Was ist Nummer vier? [vas 'Ist 'nUmar fi: r ?] Nummer vier ist ein Niet. der Niet. der Hebel. ^ T O T ^ ^ s t das ein Niet ? ['he:bal] [der 'he:bal] e^^^Ş) ['Ist das 'qen ni:t ?] Nein. 1/103 . Niet. das Rad. das ist kein Niet. ra:t||] kein [kaen] Nummer 7 (sieben ['ziibdri]). CbYksa] [di: 'bYksa] •M- Nr. Hebel.4 Nummer 5 (fünf [fYnf]). [nqen / das 'Ist kaen ni:t | das 'Ist 'qen 'he:bal|| ] Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. das ist ein Hebel.

Ventil. die Rolle ['rola] [di: 'rola] r-\ -Hier ist eine Rolle. Rolle. [vsn'ti:!] [das ven'ti:!] si Ist das ein Rad ? ['Ist das 'aen ra:t ?] Nein. [naen | das 'Ist 'koena 'JYopba | das 'Ist 'oena 'fe:dar||] kein [k«en] Nnmmer 9 (neun [no0n]).tt Nummer 11 ist kein Splint. der Splint. ['nUmar tse:n 'Ist kaen 'he:bal || 'nUmar tse:n 'Ist 'aen Jpllnt||] Nummer 11 (elf ['elf]). Nummer 10 ist ein Splint. [naen | das 'Ist koen ra:t/das 'Ist 'aen ven'ti:l|| ] hier [hi:r] (?) Nummer 10 (zehn [tse:n]). Feder. Nummer 11 ist eine Rolle. das ist kein Rad. das ist ein Ventil. ['nUmar 'elf 'Ist kaen Jpllnt|| 'nUmar 'elf 'Ist 'aenz 'rola|| ] . [fe:dar] [di:fe:d3r] Ist das eine Schraube ? ['Ist das 'aena 'Jraoba ?] Nein. Lfpllnt] [der Jpllnt] -Hier ist ein Splint. das ist keine Schraube. die Feder. das Ventil. das ist eine Feder. 10 Nummer 10 ist kein Hebel. [hi:r 'Ist 'aen Jpllnt|| ] Nr. Splint. [hi:r 'Ist 'gena 'rola||] Mr.34 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE keine ['k«ena] Nummer 8 (acht ['axt]J.

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 35 Nummer 12 (zwölf [tsvoelf]) Lager. capitolul numărul unu organul de maşină textul ştiftul este da doi şurubul trei filetul (ghiventul) ce patru nitul cinci bucşa şase roata acesta. aceasta. şapte pîrghia. ^er das sieben Hebel. -e ist die das der die das der v zwei Schraube. - ia lecţia. maneta acestea 11 D u p ă forma de bază a substantivelor masculine şi neutre dăm desinenţele genitiului şi pluraluluii (aici: -(e) s. -e1» die Nummer. -(e)s. -(e)s. -s. . -s. -n drei Gewinde. -e der Text. was vier Niet. -(e)s . aceştia. -e fünf Büchse. -e). Nummer 12 ist ein Lager. pentru substantivele feminine şi numai pluralul (aici: —n) . -(e)s. -n sechs Rad. das Lager ['la:gar] [das 'la:ggr] T —i— Hier ist ein Lager [hi:r 'Ist 'aen 'la:gar|| ] r Nummer 12 ist keine Rolle. -n X) eins der Maschinenteil.(e)s. levierul. -e der Stift. Vocabular das Lehrstück. -(e)s. ['nUmar tsvoelf 'Ist kaenz 'rola|| 'nUmar tsvoelf 'Ist 'aen 'la:gar|j] B.

rolul die Rolle. aici hier unsprezece elf rola. -en numărul.0. Observaţie: învăţaţi toate cuvintele din vocabular cu glas tare pînă la com­ pleta lor însuşire. Explicaţii şi exerciţii 1. -e zece zehn splintul der Splint. punctul 1. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 1. depozitul.36 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE nu nein opt acht arcul. peniţa die Feder. -n nouă neun ventilul. resortul. -(e)s. magazia das Lager. -s. supapa das Ventil. C. die Zahl 1 '.5. . Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! ta:] Zahl Râd Lager [a] das was acht [e:J Feder Hebel Lehrstück w [i:] Text Ventil sechs Maschinenteil elf Niet vier sieben die [ae] [I] Gewinde Stift ist M Rolle [U] Nummer Null [Y] Büchse fünf [ojl zwölf eins zwei drei ein eine kein keine [«2l Schraube [00] neun. -s. D V. -n douăsprezece zwölf lagărul.

ein au aceleaşi funcţii ca şi corespondentele lor din limba română: der Niet — nitul. ein Ventil — un ventil. eine. Cele trei articole sînt la: Singular Felul articolului masculin feminin neutru 1) 2) 3) hotăiît nehotărît nehotărît negat der Stift ein Stift kein Stift die Schraube eine Schraube keine Schraube das Gewinde ein Gewinde kein Gewinde 1. Deosebim un articol hotărît. „nu (este) o". Exersaţi scrierea substantivelor cu literă mare! der — tift der — ebel der — iet das — ewinde das — ad die — üchse die — aschine die — ummer die — chraube das — entil die — eder der — ext die — ahl das •— ager Exerciţiul 3. 1. die. Büchse. după gen. Acesta nu este un nit. în trei categorii: Masculine Feminine Neutre Genul substantivelor este indicat prin articolul care stă totdeauna în faţa substantivului şi se scrie separat. . substantivele se împart. Copiaţi şi reţineţi diferenţa dintre „sch" şi „chs"! seh [J]: Schraube. die Büchse — bucşa.1. în limba germană.2.1 Articolul. ein Niet — un nit. un articol nehotărît şi un articol nehotărît negat. Articolul hotărît der. Maschine chs [ks]: sechs. eine Büchse — o bucşă. Hier ist keine Schraube. Aici nu este nici un şurub.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 37 Exerciţiul 2. das Ventil — ventila.1. 1. sau „nici un". Exemple: Das ist kein Niet.1. das şi articolul nehotărît ein. „nici o". Articolul nehotărît negat nu are corespondent în limba română şi se traduce prin „nu (este) un". (Exemplu: der Stift).

die. . kein. Rad Feder c.1. Exemple: der Hebel. S c h r a u b « . das.3. ci treceţi-le din memorie ! . . . . Stabiliţi denumirile următoarelor imagini ! Pronunţaţi-le împreună cu articolele corespunzătoare! d^ <«^? d ei k ei ei ei k" k" k" x ) învăţaţi mai întîi bine cuvintele de la rubrica „Vocabular" şi apoi controlaţi însuşirea articolelor prin exerciţii. . kein. Ventil Splint Lager Stift Hebel Büchse . acestea trebuie învăţate totdeauna cu articolul hotărît respectiv.1. . . das Rad. ein. Exerciţiul 4. Hebel Splint Lager Stift Büchse Niet Gewinde . ein. Deoarece în limba germană nu există reguli precise pentru stabi­ lirea genului gramatical al substantivelor. 1. . . . V e n t i l b. Genul substantivelor din limba germană nu coincide totdeauna cu cel din limba română: Exemple: în limba germană în limba română masculin: der Hebel xArghia: feminin masculin: der Stift neutru stifte: feminin: die Feder arc«/.4. der. Splint Gewinde Niet Feder Hebel Rad Stift Büchse .a. Feder Gewinde Exerciţiul 5. . resortul: neutru neutru: das Rad roata: feminin s. . die Schraube. eine. Indicaţi articolele următoarelor substantive: *) a. keine. . Nu copiaţi articolele.38 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 1. .

Cuvîntul „das" este atît articol (înaintea unui substantiv neutru). cît şi pronume demonstrativ (stînd de obicei singur). „aceştia". Exerciţiul 6.2. Das ist die Schraube. în consecinţă. das se poate referi la substantive masculine. —Acesta este şurubul. . alternativ cu articolele hotărtt. şi lecţia a 2-a) şi.1. feminine sau neutre. „acestea". Das ist das Gewinde. Ca pronume demon­ strativ. —Acesta este filetul. la singular şi la plural (v.2. Pronumele demonstrativ das" Das ist der Hebel.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 39 (?) HJÜ •¥ ei_ ei_ ei_ k~ k k d_ ei_ k m !^_ r^ w d_ ei_ k~ d_ ei k~ d_ ei_ k~ k 1. Formaţi propoziţii după modelul dat. nehotărît şi nehotărît negat! Model: Das ist die Büchse. Das ist eine Büchse. Das ist keine Büchse. — Aceasta este pîrghia. poate fi tradus prin pronumele demonstrative „acesta". „aceasta". în funcţie de substantivul pe care îl arată. 1.

animale. Nummer 3 ist das Gewinde. Exemplu: Was ist das? Das ist ein Stift. Exerciţiul 7. . Traduceţi în limba germană! a. b. în funcţie de răspunsul pe care îl cer. noţiuni). Ventil. . Acesta este ştiftul. Was ist Numer 10 ? Ein Splint. Was ist das? Das ist ein Rad.. . propoziţiile interogative (întrebările) încep în limba germană fie cu un cuvînt interogativ. Acesta este un filet. Exemplu: Ist Nummer 2 eine Schraube ? La propoziţia interogativă care începe cu un cuvînt interogativ (propo­ ziţia interogativă parţială) se răspunde completînd un cuvînt sau o parte sintactică: . .ist Nummer 3 ? c. d.4. Nummer 2 ist eine Schraube . . Propoziţia interogativă 1. Das ist ein Rad. Completaţi întrebărilede mai jos cu pronumele interogativ: „wasV şi răspundeţi cu glas tare! a. plante.ist Nummer 1 ? b.1. Acesta nu este un resort. Gewinde. ist Nummer 2 ? 1.3. Pronumele interogativ „was ?" se referă la toate obiectele din realitate în afara persoanelor (lucruri neînsufleţite. Das ist Splint. indiferent de gen gramatical sau număr. c. Nummer 1 ist der Stift. . Aceasta nu este o roată.40 LEHRSTOCK 1: DIE MASCHINENTEILE Feder. .3. Pronumele interogativ Das ist Zahl. e. Exerciţiul 8. Hebel.4. . . Exemplu: Was ist Nummer vier? fie cu predicatul.ist das? d.1. 1. . f. Was ist das? Das ist eine Feder. 1. Aceasta este o bucşă. Acesta nu este un ventil. „was"? was? = ce? Nummer 10 ist ein Splint.

Nein. Formaţi propoziţii interogative totale. punînd subiectul în locul doi: Exemplu: Ist das ein Niet ? Ist die Schraube hier ? Exerciţiul 9. Dar: null Grad (zero grade). Ventilul este aici ? h. 1. das ist ein Hebel. Ja. das ist ein Ventil. de exemplu: Nummer Null (Nr. Formaţi întrebări cu pronumele interogativ „was?" la care să răspundă următoarele propoziţii: a. e. hier ist eine Büchse. hier ist ein Rad. f. Das ist ein Hebel. Numeralul cardinal Die Zahlen 0 null » 1 eins 2 zwei 1 3 drei 4 vier 5 fünf l ) Numeralul null (zero) se scrie în anumite condiţii şi cu literă mare. das ist ein Lager. Ist Nummer 7 ein Niet ? — Nein. Das ist ein Rad.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 41 Exemplu: Was ist Nummer vier ? Nummer vier ist ein Niet. f. Das ist ein Gewinde. Exerciţiul 10. hier ist kein Gewinde. d. începem propoziţia interogativă în mod obligatoriu cu predicatul (verbul). null Uhr (ora zero) ş. Nummer 2 ist eine Schraube. d. b. hier ist ein Lager. Nummer 5 ist eine Büchse. Nummer 10 ist ein Splint. Nr. g. c. Este acesta un nit ? 1. e. Este aici o bucşă ? g. b. Aici este un filet ? d. Nummer 12 ist ein Lager. das ist kein Niet. sau: Das ist gleich Null. Acesta este ştiftul ? c. Traduceţi în limba germană! Răspundeţi! a. c. Exemplu: Ist Nummer 1 der Stift ? — Ja. La propoziţia interogativă care începe cu predicatul (propoziţia interogativă totală) se răspunde prin „Ja" (da) sau „Nein" (nu). la care să răspundă următoarele propoziţii! a. Nummer 7 ist kein Niet.a.2. Ja. (Aceasta este egal cu zero). Reţineţi ! Cînd cerem ca răspuns „Ja" (da) sau „Nein" (nu). Nein. 2 este un şurub ? b. Exerciţiul 11. Nummer 7 ist ein Hebel.4. (Sau mai scurt: Ein Niet). 0). Ja. Aceasta este o pîrghie ? e. . Nummer 1 ist der Stift.5. Ce este aceasta ? f. Ja.

ist d . . 4. Was ist das ? Was ist Nummer ... 10.. . 3. . 1. 2.. 11. ? .. — Nummer . 9. Nummer . ? Ei B. Completaţi dialogul cu fiecare dintre substantivele învăţate în lecţia de faţă! Efectiiaţi-l de atîtea ori oral cîte substantive sînt! Completaţi articolele ! A. — Das ist ei . fiind deosebit de importante pentru ingineri şi tehnicieni. — Nein. . ... 7. . 8. . . ? Und was ist N u m m e r .. se vor învăţa cu multă atenţie ! Exerciţiul 12. 6 . 0 Exerciţiul 14. Număraţi în ordinea inversă! 12..42 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 6 sechs 10 zehn 7 sieben 11 elf 8 acht 12 zwölf 9 neun Observaţie: Nume/alele.. ist ei .. ' 5 .. .. Scrieţi şi pronunţaţi cu glas tare numeralele de la 0 la 12 pînă cînd le stăpîniţi perfect! Exerciţiul 13..ist k Nummer .

[das 'Ist 'qgx 'aen g3'vlnda[| ] Es ist fein. [zi: 'Ist tsy'lIndrlfH] Wie ist das Gewinde ? [vi: 'Ist das ga'vlnda ?] 4 Das ist ein Gewinde. [das 'Ist 'aend 'bYks9J Was ist das ? [vas 'Ist das ?] P2|— Wie ist der Stift? [vi: 'Ist der ftlft ?] Er ist konisch. [das 'Ist-'aeng3'vlnda|| ] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Es ist grob. ['e:r 'Ist 'ko:nIJj| ] Wie ist die Büchse ? [vi: 'Ist di: 'bYKsa?] Sie ist zylindrisch. [•'es 'Ist gro:p|| ] Wie ist es ? [vi: 'Ist -es ?] Das ist auch ein Gewinde. Text Frage wie? [vi:] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist ein Stift. ['es 'Ist % n j | ] .Lehrstück Nummer 2 (zwei ) DIE MASCHINENTEILE A. [das 'Ist aen ftlft||] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist eine Büchse.

44

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

Singular

S > s^

UJ
Das ist ein Zylinder, [das 'Ist 'qen tsy'llndar||] Er ist leicht. [<e:r 'Ist laset] |] Das siwi 2 Zylinder, [das zlnt tsvae tsy'llnd3r||] Sie sind leicht. [zi: zlnt l«£ct||]

Das ist ein Block. [das 'Ist 'aen bbk||] Er ist schwer. [>'e:r 'Ist Jve:r||]

Das siwi 2 Blöcke, [das zlnt tsvae 'bloeka||J Sie sind schwer. [zi: zlnt JVe:r||]

Das ist ein Ventil, [das 'Ist 'aen vsn'ti:l||]

Das sind 3 Ventile.

Es ist lang. [.'es 'Ist layUJ

•-M

[das zlnt drae ven'ti:b|]] Sie sind lang, [zi: zlntla#||]

L p

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

45

Das ist eine Feder [das 'Ist'aena 'fe:dar||] Sie ist kurz, [zi: 'Ist kUrts||]

Das sind 2 Federn. [das zlnt tsvqe 'fe:d3rn||] Sie sind kurz, [zi: zlnt kUrts||]

®

®

®

Hier ist ein Splint. [hi:r 'Ist «oen /pllnt||] Er ist dünn. [•e:r 'Ist dYn||]

Hier sind 2 Splinte. [hi:r zlnt tsvoe jpllnt9||] Sie sind dünn. [zi: zlnt dYn||]

I

*£]
Dort ist eine Kurbel, [dort 'Ist -'oena 'kUrbal Sie ist dick. Izi: 'Ist dlk|[] Dort sind 2 Kurbeln. [dort zlnt tsvae 'kUrbaln||] Sie sind dick. [zi: zlnt dlk||]

I

46

LEHRSTÜCK]2: DIE MASCHINENTEILE

:=

t3=3Hier sind keine Kurbeln, [hi:r zlnt 'koena 'kUrboln] sondern 2 Wellen. ['zondorn tsvae 'vel3n|| ]

Hier ist keine Kurbel, [hi:r -Ist 'kaene 'kUrbol] sondern eine Welle, ['zondorn aeii3 'vela|| ] & >

4±><t><±>
Dort sind keine Wellen, [dort zlnt 'komo 'vjbnj sondern 3 Niete, ['zondorn drae ni:to||]

Dort ist keine Welle, [dort 'Ist 'koeno'vdo] sondern ein Niet, ['zondorn -'aen ni:t||]

Dort ist kein Niet, [dort 'Ist kaen ni:t] sondern eine Tafel, ['zondarn 'aene 'ta:fol||] Die Tafel ist eckig. [di: 'ta:fol -'Ist -eklc||]

Dort sind keine Niete, [dort zInt'krten3'ni:to| sondern Tafeln, ['zondorn 'ta:f3ln||] Die Tafeln sind eckig. [di: 'ta:foln zlnt 'sklc||]

Die Rollen und die Zylinder sind rund, [di: 'robn 'Unt dktsy'llndor z l n t rUnt] •

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

47

Die Ventile und die Wellen sind l a n g , [di: vsn'ti:l9 'Unt di: 'vslan zlnt lay||] Die Tafeln und die Blöcke sind eckig, [di: 'ta:f9ln 'Unt di: 'bloeka zlnt eklc||]

Die Scheiben und die Splinte sind dünn, [di: 'jqcban -Unt di: 'J'pllntg zlnt dYn||]

# f ff

B. Vocabular
die Frage, -n wie
§r

konisch sie zylindrisch es grob auch fein der Zylinder, -s, sind leicht der Block, (e)s, - e schwer lang kurz dünn dort die Kurbel, -n dick

întrebarea cum el conic ea, ei, ele cilindric el, ea grosolan şi, de asemenea fin cilindrul sînt uşor blocul, lingoul greu lung scurt subţire acolo manivela, cotul gros

48

LEHRSTOCK 2: DIE MASCHINENTEILE

sondern die Welle, -n die Tafel, -n eckig rund die Scheibe, -en das Feld, -es, -er * > der Boden, -s, ^ das Auto, -s, -s (Automobil)

ci arborele, axul tabla, tabelul unghiular rotund şaiba, discul cîmpul (magnetic) fundul (cazanului); solul automobilul

C. Explicaţii şi exerciţii 2.0. Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 15. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! [a] lang Welle Feld eckig es [Y] [U] [i:] M [o:] dünn Kurbel wie Block BQden kurz sje dort kQnisch rund sondern grob und Exerciţiul 16. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! sie [zi:] Büchse ['bYksa] Stift [ftlft] sieben ['zr.ban] Splint [Jpllnt] sechs [zeks] sind [zlnt] schwer [Jve:r] Hebel ['he-.bal] sondern ['zondarn] Schraube ['jrooba] hier [hi:r] leicht [lae$t] eckig [-ekle] Exerciţiul 17. Exersaţi pronunţarea nelegată a cuvintelor! Das / ist / auch / ein / Niet. Hier / ist / ein / Auto. Eine / Feder / und / ein / Ventil. [a:] Tâfel Frage

w

[e:] schwer er

[I] dick Zylinder zylindrisch

Auch / er / ist / lang. Kein / Niet /, / sondern / ein / Gewinde. Was / ist / Nummer / elf ?

I) Ultimele 3 cuvinte le veţi găsi la rubrica C. „Explicaţii şi exerciţii" (2.4.1).

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

49

2.1. Pronumele personal
2.1.1. Spre a se economisi timp şi energie, substantivele limbii germane sînt înlocuite în fluxul vorbirii prin pronume personale, în felul următor:
Substantive masculine: Substantive feminine: Substantive neutre: Substantive la plural Toate genurile:

der Zylinder

die Welle

das Lager

die Zylinder die Wellen die Lager

i er

4sie

es

sie

Reţineţi ! Spre deosebire de limba română, pronumele personal nu poate lipsi de lîngă verb. Exemple: în limba germană în limba română Wie ist der Splint ? Cum este splintul ? Er ist dünn. (Este) subţire. Wie ist die Welle ? Cum este arborele ? Sie ist lang. (Este) lung. Wie ist das Gewinde ? Cum este filetul? Es ist grob. (Este) grosolan. Wie sind die Ventile ? Cum sînt ventilele ? Sie sind kurz. (Sînt) scurte. Exerciţiul 18. Evitaţi în propoziţiile a 2-a şi a 3-a repetarea substantivului! Folosiţi pronumele personal corespunzător! a. Der Stift ist hier. d. Die Niete sind dort. Der Stift ist konisch. Die Niete sind kurz. Der Stift ist kurz. Die Niete sind leicht. Dort ist der Block. e. Die Kurbel ist dort. Der Block ist eckig. Die Kurbel ist dick. Der Block ist schwer. Die Kurbel ist schwer. Hier ist der Zylinder. f. Die Tafeln sind eckig. Der Zylinder ist leicht. Die Tafeln sind leicht. Der Zylinder ist rund. Die Tafeln sind dünn.
Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 11/103

50

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

g. Hier ist das Gewinde. h. Dort ist das Rad. Das Gewinde ist fein. Das Rad ist rund. Das Gewinde ist lang. Das Rad ist schwer. Exerciţiul 19. Răspundeţi cu „Ja" sau „Nein", folosind în răspuns pro­ numele personal în locul substantivului din întrebare! a. Ist die Kurbel hier ? g Sind die Tafeln eckig ? b . Sind die Zylinder dick ? h Ist das Rad hier ? c. Ist der Zylinder lang? i. Ist der Zylinder eckig ? d. Sind die Ventile dort ? )• Sind die Ventile lang ? e. Ist die Feder lang? k Ist das Gewinde fein ? f. Ist der Block leicht ? 1. Ist die Büchse zylindrisch ? Exerciţiul 20. Răspundeţi la întrebări, înlocuind în răspuns substantivele prin pronumele personale corespunzătoare! a. Wie sind die Tafeln ? e. Wie sind die Stifte ? b. Wie ist das Rad ? f. Wie ist die Büchse ? c. Wie ist die Schraube ? g. Wie sind die Zylinder ? d. Wie sind die Rollen ? h. Wie ist der Block ?

2.2. Adjectivul predicativ
2.2.1. Spre deosebire de limba română, în limba germană adjectivul predicativ este invariabil, nefăcînd acordul cu subiectul nici după număr şi nici după genul substantivelor. Exemple: în limba germană în limba română Der Stift ist konisch. Ştiftul este conic. Die Stifte sind konisch. Ştifturile sînt conice. Die Büchse ist zylindrisch. Bucşa este cilindrică. Die Büchse« sind zylindrisch. Bucşele sînt cilindrice. Der Block ist schwer. Blocul este greu. Die Blöcke sind schwer. Blocurile sînt grele. Exerciţiul 21. Traduceţi în limba germană! a. Cum este nitul? Este uşor. b. Cum sînt roţile ? Sînt rotunde. c. Cum este lagărul? Este rotund. d. Cum sînt tablele ? Sînt unghiulare. e. Cum sînt arcurile ? Sînt rotunde şi uşoare. f. Cum este ştiftul? Este scurt. g. Cum este bucşa ? Este cilindrică, h. Cum sînt pîrghiile ? Sînt grele. i. Cum este şurubul? Este lung.

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

51

a. b. c. d. e. f. g.

Exerciţiul 22. Răspundeţi la întrebări (oral şi în scris) ! Wie ist der Stift ? ... Er ist (conic, cilindric, lung). Wie sind die Büchsen? (uşoare, cilindrice, rotunde). Wie ist der Zylinder ? (uşor, greu, rotund). Wie ist die Schraube ? (lung, fin, cilindric). Was ist rund ? (cilindrul, cilindrii, rolele). Was ist eckig ? (blocurile, tablele, blocul). Was ist leicht ? (arcurile, şuruburile, nitul).

2.3. Conjuncţia „auch"
2.3.1. Conjuncţia „auch" leagă un substantiv (un pronume, un adverb s.a.) de o acţiune sau de o stare amintită în legătură cu un alt substantiv (pronume, adverb etc.). Exemple: Die Schraube ist hier. — Şurubul este aici. Auch der Splint ist hier. —• Şi splintul este aici. Der Niet ist auch hier. — Nitul este de asemenea aici. 2.3.2. „Auch" se traduce prin „şi" sau „de asemenea" în funcţie de poziţia lui în propoziţie şi de accent, şi anume: a) „auch" neaccentuat, stînd înaintea cuvîntului pe care îl leagă şi care poartă un accent puternic, se traduce prin „şi". Exemple: Auch die Rolle ist rund. — Şi rola este rotundă. Auch das ist ein Niet. — Şi acesta este un nit. Auch er ist kurz. •— Şi el este scurt. Auch eine Welle ist dort. — Şi un arbore este acolo. Auch hier ist eine Rolle. — Şi aici este o rolă. b) „auch" accentuat, stînd de obicei după verb sau după cuvîntul pe care îl leagă, se traduce prin „de asemenea". Exemple: Das ist auch ein Gewinde. — Acesta este de asemenea un filet. Die Büchse ist auch zylindrisch. — Bucşa este de asemenea cilindrică. Der Hebel ist auch hier. — Pîrghia este de asemenea aici. Das Rad ist rund, die Rolle auch. — Roata este rotundă, rola de asemenea. Der Block ist eckig, die Tafel auch. — Blocul este unghiular., tabla de asemenea. Er ist schwer, sie auch. — El este greu, ea de asemenea. Dort ist ein Stift, hier auch. •— Acolo este un ştift, aici de asemenea. c) în propoziţia interogativă totală, „auch" accentuat stă înaintea cuvîn­ tului pe care îl leagă.

52

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Exemple: Sind dort auch Schrauben ? Ist das auch eine Welle ? Observaţie: în limba română, legarea prin „şi" fiind mai obişnuită decît legarea prin „de asemenea", „auch" din propoziţiile de tipul celor de la punctele b) şi c) poate fi tradus şi prin „şi", făcîndu-se inversiunea necesară. Exemple. Der Stift ist auch kurz. — Ştiftul este de asemenea scurt, sau: Şi ştiftul este scurt. Exerciţiul 23. Formaţi propoziţii afirmind că cele indicate în propoziţiile de mai jos sînt valabile şi pentru substantivele din coloana a doua! Folosiţi „auch" neaccentuat! Model: Auch der Splint ist dünn. (Der Splint). Die Schraube ist dünn. a. Der Block ist schwer. (Die Kurbel). b. Die Büchse ist zylindrisch. (Die Rolle). c. Die Feder ist kurz. (Der Niet). d. Die Rolle ist dick. (Die Welle). e. Das Gewinde ist fein. (Die Feder). f. Der Stift ist hier. (Der Splint). Exerciţiul 24. Formaţi propoziţii din exemplele propuse în exerciţiul precedent, folosind „auch" accentuat! Model: Die Schraube ist dünn. (Der Splint). Der Splint ist auch dünn. Exerciţiul 25. Prescurtaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent şi rostiţi-le legate de propoziţiile-stimul! Model: Die Schraube ist dünn, der Splint auch.

2.4. Pluralul substantivelor
2.4.1. După felul în care substantivele formează pluralul, ele pot fi împăr­ ţite în următoarele cinci grupe:
Grupa Singular Plural

I—

1—fără desinenţă "—fără desinenţă + tremă 1—cu desinenţa e ' — c u desinenţa e + tremă

der Hebel der Boden das Ventil der Block

die Hebel (-) die Böden (^) die Ventile (-e) die Blöcke (—e)

II—

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

53
Plural

Grupa

Singular

III-

.—cu desinenţa er ' — c u desinenţa er + tremă

das Feld das Rad die Schraube die Zahl das Auto

die Felder (-er) die Räder (—er) die Schraube» (-n) die Zahlen (-en) die Autos (-s)

IV-

, — cu desinenţa -n totdeauna fără '•—cu desinenţa -en tremă cu desinenţa s totdeauna fără tremă

V

Recomandare. La fiecare substantiv se va memora, odată cu articolul hotărît singular, şi desinenţa genitivului1! şi forma pluralului. Exemplu: Der Boden, -s, -^. (pronunţaţi: der Boden — des Bodens — die Böden) 'Pluralul articulat şi nearticulat 2.4.2. La formarea pluralului cele trei articole se comportă în felul următor:
a) Articolul hotărît (der, die, das) are o singură formă die, indiferent de genul substantivelor b) Articolul nehotărît (ein, eine, ein) nu are formă de plural; substantivele rămîn deci nearticulate c) Articolul nehotărît negat (kein, keine, kein) are la plural pentru toate trei genurile, forma keine Singular der Hebel die Schraube das Ventil ein Zylinder eine Kurbel ein Gewinde kein Stift keine Feder kein Lager Plural die Hebel die Schrauben die Ventile — Zylinder — Kurbeln ~ Gewinde keine Stifte keine Federn keine Lager

Articolul hotărît Singular der die Plural
i

Recapitulare Articolul nehotărît Singular ein eine Plural ein

Articolul nehotărît negat Singular kein keine Plural keine kein

das

1

1

—IdieJ—
*' v. lecţia a 7-a, punctul 7.4.

54

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Felul articolului

numărul

masculin

feminin

neutru

hotărît

singular plural singular plural singular plural

der Stift die Stifte ein Stift kein Stifte Stift

die die

Schraube Schrauben

das die ein —

Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde

nehotărît

eine Schraube — Schrauben

1

nehotărît negat

keine Schraube keine Schrauben

kein Gewinde keine Gewinde

keine Stifte

Exerciţiul 26. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tarei Singular Singular Plural Plural der Hebel die Tafel die Hebel die Schraube die Kurbel das Gewinde die Welle die Büchse die Rolle der Zylinder das Lager der Block der Stift Exerciţiul 27. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Singular Plural Singular Plural ein Niet — Niete ein Splint eine Büchse ein Stift ein Rad ein Gewinde ein Lager ein Ventil eine Schraube eine Feder Exerciţiul 28. Formaţi pluralul următoarelor substantive ! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Plural Singular Plural Singular keine Welle keine Wellen kein Splint kein Ventil keine Rolle keine Feder kein Lager keine Tafel keine Kurbel Exerciţiul 29. Treceţi următoarele propoziţii la plural, oral şi în scris! Model: Hier ist die Feder. Hier sind die Federn. a. Wie ist der Stift ? e. Dort ist die Schraube. b. Wie ist die Feder ? f. Wie ist das Gewinde ? c. Das Rad ist hier. g. Die Rolle ist hier. d. Dort ist der Niet. h. Das ist das Auto.

oral şi în scris! Model: Dort ist ein Rad. Hier ist ein Lager.LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE 55 Exerciţiul 30. c. Exerciţiul 32. f. b. Das sind keine Lager. a. completate cu fiecare substantiv ! a. Hier ist kein Stift. Dort ist das Feder Stift Boden Splint Zylinder Lager Kurbel Ventil Block Schraube Welle Rolle Feld Zahl Büchse Rad Niet Auto Hebel Gewinde Exerciţiul 33. Das sind keine Scheiben. Dort sind Räder. Das ist keine Büchse. Rostiţi propoziţiile completate! a. e. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Dort ist ein Rad. Das ist ein b . Das sind Lager. Ist hier eine Feder ? b. Treceţi toate substantivele învăţate pînă acum în coloane la tipul de formare a pluralului corespunzător! I n der Ofen —e —e — er in — er | iv -(ein | v —s der Hebel E XEMPI der Stift der Knopf das Feld das Rad die Schraube das Auto . Hier ist kein Splint. d. Treceţi substantivele mai jos înşirate în coloane după gen. Completaţi cu substantivele înşirate în coloane în exerciţiul nr. Ist das eine Scheibe ? d. Ist das ein Ventil ? Exerciţiul 31. Ein Hebel ist dort. Das ist kein Hebel. h. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Hier ist der Niet. Hier sind die Niete. Das ist eine Exerciţiul 35. Exerciţiul 34. Das ist die c. Dort ist kein Rad. folo­ sind articolul nehotărît negat la singular şi plural! Model: Das ist kein Lager. f. Exerciţiul 37. oral şi în scrisl Model: Das ist keine Scheibe. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Das ist ein Lager. a. 32 fragmentele de propoziţie de mai jos ! Rostiţi propoziţiile. Hier ist ein Stift. completînd fragmentele de propoziţie respective cu fiecare dintre substantivele coloanei. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Exerciţiul 36. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul 34. Hier ist kein Zylinder. Ist dort ein Niet ? c. g. Hier ist der b . e.

Model: Sind hier zwei Schrauben? Nein. Block. Was ist das ? B.. Aici nu este nici o tablă. hier? Nein. b. Ist d _ . Feld. Blocurile sînt grele şi unghiulare. Ist das .. Kurbel. Acestea nu sînt arcuri.. ci arbori. das ist ei . . Ist das ei_. . Büchse. er (sie... es) ist dort. ? Ja. Completaţi următorul model de dialog cu fiecare dintre substantivele învăţate pînă acum ! Folosiţi adjectivele şi numeralele corespun­ zătoare ! A.. Scheibe. Gewinde. dort sind. es) ist. sînt lungi. Traduceţi în limba germană! Cum sînt şuruburile ? Sînt scurte ? Nu. Răspundeţi la întrebări. Wie sind sie ? Exerciţiul 40... er (sie. Zylinder. folosind în răspuns numeralele 7—12 înaintea substantivelor ! a.... hier sind 10 Schrauben. Exerciţiul 39. Lager. ? Ja. Das ist ei . Feder. Splint. es) ist. Tafel. Sie sind. aici este o rolă. Ist d . . . Ventil. Schraube. Niet. ? Nein.56 LEHRSTUCK 2: DIE MASCHINENTEILE Exerciţiul 38. aici nu este nici o bucşă.. Model: Ist dort eine Schraube ? Nein dort sind zwei Schrauben. Wie ist d _ ? Er (sie. Hebel. Welle.. Stift. Ce este acolo ? Nu este acolo nici o bucşă ? Nu.

das sind Maschinen.m||3 Lehrling: ['le:rll 9 ] Meister: ['mqestar] Sind das Maschinen? [zlnt das ma'Jirnan?] Ja.Lehrstück Nummer 3 (drei) DAS WERKZEUG [das Verktso0g] A. [ja: | das zlnt ma'Ji :nsn|| ] . [das 'Ist di: ma'Ji:n3nhal9]|] Hier stehen die Maschinen. [hi:r 'Jte:han di: ma'Ji:n. Text Meister: ['maestar] Das ist die Maschinenhalle.

: DAS WERKZEUG Das ist eine Drehmaschine (Drehbank).LEHRSTÜCK ?. [zi: zlnt gro:s 'Unt fve:r||] . [das -'Ist 'ama 'dre :maji :na ('dre:bajk)||) Das ist eine Fräsmaschine. [das -Ist' aene 'frs:smaji:na||] Sie sind groß und schwer.

[das -Ist der. [e:r dre:t aene 'vslajj cli: 'vsla 'Ist la#||] Das ist die Arbeiterin Florescu.'arb«etar||] Lehrling: ['le:rll$] Was arbeitet der Arbeiter Moraru? [vas -'arboetat der' 'arboetar?] Meister: ['maestdr] Er dreht eine Welle. j] bist du: '-aox 'flaeslc ?] . Die Welle ist lang. Bist du auch fleißig ? [zi: 'Ist 'flaeslc.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 59 Das ist der Arbeiter Moraru. [das' 'Ist di: "arbaetgrlnjl] Sie ist fleißig.

[vi:r 'fre:z3n||] Was arbeitest du hier ? [vas 'arboetest du: hi:r?] . [hi:r Jte:t •'om3'bo:rmaJ'i:n3 j|zi: 'Ist ho:x||] Die Arbeiter arbeiten.] Ja. [ja: Icbln aox 'üaesi$\\] Was arbeitet die Arbeiterin Florescu ? vas-" arbaetst di: ["arbaetarln?] Meister: ['moestgr] Sie bohrt eine Büchse. Sie ist hoch. [vi:r 'dre:3n||] Und was macht ihr hier? [-'Unt vas maxt i:r hi:r?] Wir bohren. [vi:r bo:ran|| ] Was macht ihr dort ? [vas maxt i:r dort ?] Wir fräsen. ich bin auch fleißig.60 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Lehrling: ['le:rll?. [di :-"arb#et3r ''arbaet3n||] Lehrling: [leirllf/] Arbeiter: [''arboetar] Lehrling: ['le:rlly] Arbeiter: p'arboetsr] Lehrling: ['le:rllŢ/] Arbeiter: ["arbßetsr] Lehrling: ['le:rll#] Was arbeitet ihr ? [was -"arboetat i:r?] Wir drehen. [zi: bo:rt «ena 'bYks3||] Hier steht eine Bohrmaschine.

['%la' Unt hi:r 'aen dorn| dort -lirgan tsvqe 'moesal|] .LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 61 Arbeiter: ['arboetarj Meister: ['moestar] Ich schleife ein Zahnrad. dort liegen zwei Meißel. Hier liegt eine [ja: |das zlnt 'qox 'verktso0ga 1 hi: r 'li: kt 'aena] 1 Feile und hier ein Dorn. Fräser und Meßwerkzeuge. Der Arbeiter dort ist Mechaniker. Gewinde[hi:r 'li: gan 'vsrktso0ga|jpi'r«:lbo:rar| ga'vlnda-] bohrer. fräsen und [di:-"arboetor hi:r 'dre: an| 'bo: ran| 'fre:zan Unt] schleifen. ['jlaefarlj der 'arb#etor dort 'Ist me 'canikar • Hier liegen Werkzeuge: Spiralbohrer. das sind auch Werkzeuge. bohren. Sie sind Dreher. Bohrer. [tso0ga zlnt gd'nag\\ ] Lehrling: ['le:rlly] Meister: [moestar] Sind das auch Werkzeuge ? [zlnt das'oox 'vsrktsotfga?] Ja. Fräser und ['/l«efan|| zi: zlnt'dre:3r| 'bo:rer| 'frs:zar Unt] Schleifer. [Ic '$laeid 'aen 'tsa:nra:t||] Die Arbeiter hier drehen. Die Werk[bo: rar| 'fre: zar| 'Unt 'm£sverktso0ga|| di: 'verk-] zeuge sind genau.

Wo ist sie ? ['Ic zu:xa '«ena 'j"u:ple:ra|| vo: 'Ist zi: ?] Meister: ['mgestar] Da ist die Schublehre. ein Schraubenschlüssel und eine Schraubenlehre. Genosse Ionescu ? [was zu:xan zi: |ga'nosa ?] Ich suche eine Schublehre. Genosse Ionescu. [da: 'Ist di: 'Ju:ple:ra | ganosa|| ] .'gena ['J"r#obanle:ra||] Lehrling: ['Ie:rll7)] Meister: ['moestar] Ionescu: Was sucht der Arbeiter? [vas zu:xt der '-'arboeter ?] Was suchen Sie. [tsvae 'hsmar| 'aen 'Jr«obanJ"lysal \jnţ .62 LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG zwei Hämmer.

freza şlefuitorul mecanicul a sta (în poziţie orizontală) burghiul spiral tarodul scula de măsurat exact 11 Substantivul „das Werkzeug" are la forma singularului atît sensul „unealta/scula". se: referă la mai multe unelte sau scule privite separat. a roti. -e x) der Meister. -n stehen der Lehrling. meşterul sala/hala maşinilor a sta (în poziţie verticală) ucenicul maşina strungul maşina de frezat muncitorul a lucra. sculele. a învîrti.LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG 63 B. pinionul strungarul găuritorul (muncitorul). -e genau scula. -s. -s.das Meßwerkzeug.der Mechaniker. a munci a strunji. -s.arbeiten drehen die Arbeiterin. cît Şi sensul „uneltele/sculele". die Maschinenhalle.. -n 1 die Drehbank. a suci muncitoarea harnic eşti tu a găuri maşina de găurit înalt voi noi şi a face a freza eu a şlefui roata dinţată. . -(e) s. -es. -n der Arbeiter. ^e J die Fräsmaschine. burghiul frezorul. .e r der Dreher.der Fräser. denumind un ansamblu nediferenţiat de unelte sau scule. der Bohrer. -n die Drehmaschine. unealta. Pluralul „die Werkzeuge". -s. uneltele maistrul. -s. -(e)s. -nen fleißig bist du bohren die Bohrmaschine.liegen der Spiralbohrer.der Gewindebohrer. -n hoch ihr wir und machen fräsen ich schleifen das Zahnrad. -s.der Schleifer. foarte rar folosit. -s. -(e)s. -e die Maschine. -s. Vocabular das Werkzeug. -s.

das Zahnrad. die Maschinenhalle. .die Schräubenlehre. der Hammer. der Gewindebohrer. das Meßwerkzeug. -(e)s. -e der Meißel. Explicaţii şi exerciţii 3. die Drehmaschine. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! a) das Werkzeug. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! [e:] [o:] M der Lghrling der Fräser der BQhrer die Drehbank die Fräsmaschine bohren die Drehmaschine fräsen die Bohrmaschine der Dreher hoch drehen wo die Schublehre stehen [u:] [a:] M das Zahnrad liegen suchen ihr da wir Sie [ae] der Meister fleißig schleifen die Feile der Meißel der Schleifer das Werkzeug [das 'vsrktso0k] der Mechaniker [der me'cÄnikor] Exerciţiul 42. -s. -s. der Spiralbohrer. -s. -n. -n der Dorn. -n wo ? da pila dornul dalta ciocanul cheia pentru şuruburi micrometrul a căuta dumneavoastră tovarăşul şublerul unde ? aici C. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 41.64 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG die Feile. -n die Schublehre. -n suchen Sie der Genosse. die Bohrmaschine. die Schrauben­ lehre. der Schraubenschlüssel. die Drghbank. der Schraubenschlüssel. die Schublehre.0. die Fräsmaschine.

Genosse Popescu ? —.. ~r.. fräst. 3. Was arbeiten Sie. Was machen die Arbeiter?-—. 5 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Pro­ numele personal ajută la distingerea acestor trei situaţii. Pronumele personal (completare) 3. b. Was bohrt ihr hier? —. ihr (voi) şi forma de politeţe „Sie" (dumneata. genau. Schubl~re. Was suchst du? —. g. 1] Exerciţiul 44. deosebim trei genuri la singular: masculin: er (el). Wie sind die Werkzeuge? —. Pronumele de politeţe se scrie totdeauna cu iniţială mare.1. ele). Exerciţiul 43.1. feminin: sie (ea).1.. Z~nrad. es wir ihr sie Plural Forma de politeţe I II III care vorbeşte cu care se vorbeşte despre care se vorbeşte Sie Sie 3. sie. cu ajutorul formelor sale. suche eine Schublehre. pronumele însoţeşte în mod obligatoriu forma verbală. c.1. La persoana a Ii-a. bohren Büchsen.noi). 1/103 .1. pronumele are numai o singură formă la singular şi la plural: ich (eu). persoanele se pot afla în trei situaţii dife­ rite: pot vorbi. după cum urmează: Singular Persoana Rolul Forma de politeţe ich du er. e. ist fleißig. Reţineţi! La orice persoană.1. dumneavoastră). pot fi parteneri la discuţie sau pot fi subiect de discuţie.. Completaţi răspunsurile cu pronumele personal corespunzător ! a. f.. Wie ist die Arbeiterin Florescu ? —. identică pentru singular şi plural. Completaţi vocala împreună cu semnul ortografic de lungime! Controlaţi scrierea corectă cu ajutorul vocabularului! st~en.. wir (. La persoana I. h.. das Gewinde... Dr~bank. die Arbeiterinnen.. L-rling.2.... schleife ein Zahnrad. Wo liegt das Werkzeug? —. iar la plural o singură formă: sie (ei.. în procesul de vorbire. deosebim pronumele familiar: du (tu). 11 v. sind genau. dr~en. Was macht der Arbeiter hier? —. b--ren. şi lecţia a 2-a.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 65 b) der Arbeiter.. arbeiten. neutru: es (el sau ea). d. l~gen. c) der Genosse. liegt dort.. die Arbeiterin. punctul 2. La persoana a IlI-a.

1. Wo liegt es? Wo liegen .? 3. Prezentul indicativ al verbelor 3.2.. sau care au o valabilitate generală. indiferent de timp: Exemplu: Die Werkzeuge sind genau. Prezentul indicativ al verbelor exprimă acţiuni sau stări care au loc în momentul în care se vorbeşte: Exemplu: Hier arbeitet eine Arbeiterin. . Du schleifst ein Zahnrad. schleift Zahnräder. Er dreht eine Welle.2. Sie ist fleißig. . . . Rădăcina verbului se obţine de la forma infinitivului prin eliminarea terminaţiei -en. b.2.. Treceţi propoziţiile la plural! a.. c.66 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 45.. Ich arbeite hier. 3. drehen Wellen.. Infinitiv Rădăcina Exemple: schleifen schleif­ bohren bohr­ drehen dreh­ suchen suchDesinenţele personale pentru prezentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe Persoana I Plural Forma de politeţe Persoana I -en II -t „ III -en -en II -st -e -en III -t Exemplu: bohren.. Singular Forma de politeţe ich bohre wir bohren du bohrst Sie bohren ihr bohrt er — sie bohren sie —bohrt es — Plural Forma de politeţe Sie bohren ... e. Prezentul indicativ se formează adăugind la rădăcina verbului desinenţele personale. arbeiten hier. sind fleißig..2.. d.

d.4. Exemplu: fräsen Singular Plural Forma de politeţe ich fräse du fräst er—. Was arbeit ihr hier ? h. . Sie arbeiten. Wir bohr und schleif_ . bohre.3. drehe.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 67 3. Genosse Preda? f. sie— fräst es—1 wir fräsen ihr fräst Sie fräsen sie fräsen Forma de politeţe Sie fräsen Exerciţiul 46. Ich such die Schraubenlehre. se elimină de obicei consoana s din desinenţa persoanei a Ii-a sin­ gular. . . la unele verbe se intercalează un -eîntre rădăcină si desinenţele consonantice. Exerciţiul 47. fräse. Wo steh er ? personale! e. Sie arbeitet. Wir arbeiten.2. Er bohr eine Büchse.2. suche Du arbeitest. Pentru uşurarea pronunţării. . Er arbeitet. schleife. Exersaţi formele verbale ! Continuaţi ! Ich arbeite. . Singular Plural Forma de politeţe ich arbeite du arbeitest er_. La verbele a căror rădăcină-se termină în s (sau alte consoane siflante). sie —arbeitet es—1 wir arbeiten ihr arbeitet Sie arbeiten sie arbeiten Forma de politeţe Sie arbeiten 3. Was such Sie. g. Ihr arbeitet. . Dudreh eine Welle. mache. c. Exersaţi desinenţele a. Exemplu: arbeiten. Die Arbeiter arbeit fleißig b.

Unde lucrează ei ? Ei lucrează acolo. Ich schleife. die Schublehre. c... Wer . die Wellen. f. wir .. hier. Exerciţiul 52. Wer . Ich drehe. suchen la forma corespunzătoare ! a. Ich Wir d. g.... b. Ea frezează o bucşă şi 4 roţi dinţate. fac acelaşi lucru! Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a.. Ich Wir c. Er dreht. Ich bohre. Sie arbeiten.. d.. Die Arbeiterin bohrt Büchsen.. e. W o . Die Werkzeuge . f.. die Fräsmaschine? . dort. Hier . Wir bohren auch. e. e. h.. dort ? Dort .. Er sucht eine Feile.. die Feile? f. drehen... Dort . Ce lucrează el aici ? El şlefuieşte o bucşă. întrebaţi dacă partenerul (partenerii) dv.. Sie sind zylindrisch. Exerciţiul 49. die Arbeiterin Florescu. Ich suche eine Schublehre.. Exerciţiul 53. d. die Wellen? Die Arbeiter . die Schublehre? Der Arbeiter Popa . eine Bohrmaschine.68 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 48. găuriţi 3 bucşe şi 11 bolţuri.. W e r . e. Was machen die Dreher ? Sie drehen. Er bohrt. d. 7 Arbeiter und arbeiten... Schleifen Sie ein Zahnrad. . Wo . . Completaţi următoarele propoziţii cit verbele bohren. eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu . Ich bohre auch. b. Exerciţiul 50. c. schleifen. . c. . Unde lucrează el? El lucrează de asemenea acolo. ? Eu lucrez aici. Traduceţi în limba germană! a. Unde lucraţi dv. b.. Sind Sie Mechaniker ? Exerciţiul 51.. Was suchen Sie hier ? d. Die Arbeiter sind fleißig.. Deosebiţi verbul „stehen" de verbul „liegen" ! Completaţi următoarele propoziţii ! a. Ich arbeite. Er schleift. Afirmaţi că faceţi acelaşi lucrul Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. . die Welle dort? c. hier. Deosebiţi persoana a III-a plural de forma de politeţe ! Traduceţi în limba româna ! a.. Dv. der Arbeiter Moraru... . eine Büchse. Die Maschinen .. Wer . g. e. d. Hier . b.. Genosse Popescu ? c.. Was suchen sie hier ? e. b . arbeiten. wir hier? Ja... Er schleift ein Zahnrad. Schleifst du auch ? Schleift ihr auch ? b.

Wo . Wo .4. hier... b.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 69 3. Wir . . du Arbeiter? g. .... Was . Transformaţi propoziţiile din exerciţiul de conjugare pre­ cedent în întrebări totale ! Răspundeţi ! Model: Bin ich fleißig ? — Ja. die Maschinen ? e. . das Zahnrad — roata dinţată.1. Lehrlinge. Completaţi propoziţiile următoare cu formele verbului „sein" — a fi. Exemple: der Schraubenschlüssel — cheia pentru şuruburi... a.. pinionul. genau. Du Du Exerciţiul 55. die Maschinenhalle — hala (sala) maşinilor.. Verbul „sein" = a fi este un verb neregulat. şi în special în limbajul tehnic.. în limba germană. hier. Wir . Conjugaţi! Ich bin Arbeiter Ich bin fleißig. ihr auch Dreher? d.3.. se folosesc foarte multe cuvinte compuse. Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi 3. Arbeiterin.. das Werkzeug? f... Ich . Sie . Dreher.. Exerciţiul 56.. du bist fleißig.. es . Substantive compuse 3.. c. Das Werkzeug .1.3. Formele lui la pre­ zentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe ich b in du b ist er — sie— ist es — wir sind ihr seid Sie sind sie sind Sie sind Plural Forma de politeţe Exerciţiul 54. mai ales din categoria substantivelor.. ihr? 3..4. h...

Fräsmaschine. Fräsmaschine. — este puternic accentuat: Zahnrad. în consecinţă. b) Cuvîntul determinativ. plural: die Maschinenhallen. Muşchinenhalle). 1 •—nu este. der Zehn + doj Rod = dos Zahnrad Exemplu: der Zahn-f.das Rad = das Zahnrad. Zahnrad) •—determină genul substantivului compus şi. Exemplu: das Zahn/rad Cuvîntul determinativ ZohnAccentul: das\ rad Traducerea: Cuvîntul de bază das Zahn rad roata dinţată.4. plural: die Zahnräder. care •—se află la sjîrşitul cuvtntului ccmpus (de ex. i—• poate fi o forma de singular sau de plural. die Maschinenhalle. verb. Maschinenhalle. care — stă la începutul cuvîntului compus (de exemplu das Zahnrad) •— poate să fie format din orice parte de vorbire (substantiv: Zahnrad. articolul.2.70 LEHRSTÜCK 3: TMS WERKZEUG 3. accentuat. Orice substantiv compus constă din două elemente: a) Cuvîntul de bază. — trebuie să fie un substantiv şi formează ca atare formele de plural şi de declinare: das" Zahnrad.Feinmechanik). . adjectiv: . dar rămîne ca atare ne­ schimbat (Az'/Zschraube.

compuse. Exerciţiul 57. das Gewinde + der Dorn i.der Fräser j . das Bolzengewinde . ca de exemplu: 4 das Schraubenzahnrad = roata dinţată elicoidală. . cu cheia exerciţiilor (cap. cuvîntul determinativ sau cel de bază sau ambele sînt. respectiv cu cheia exerciţiilor.4. der Schlüssel + die Schraube Exerciţiul 58. die Rolle 1} + die Well d. der Blockzylinder —der Zylinderblock b. la rîndul lor. dacă aţi tradus corect! a. das Rad + die Welle b. das Gewinde + die Rolle k. Formaţi substantive compuse din următoarele elemente! Sta­ biliţi articolul cuvîntului compus! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi apoi cu ajutorul dicţionarului tehnic.3. das Gewinde + der Stift 1. das Rad ~j~ der Zahn c.— d e r Gewindebolzen c. Atunci avem de-a face cu substantive multiplucompuse. Nerespectarea acestei reguli poate duce la înţelegerea greşită a cuvintelor compuse. der Federhebel" —die Hebelfeder * Substantivelor feminine şi masculine terminate în -e li se adaugă de obicei u n -n cînd > şint cuvinte determinative. R e exemplu: die Schraube -j. Deosebiţi sensul cuvintelor -compuse din aceleaşi elemente. dar în altă ordine ! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi. porninduse de la sfârşitul cuvîntului către început. das Gewinde -j. De multe ori. I j ' 1 —* t die Hebelnietmaschine = maşina de nituit cu pîrghie. die Scheibe 1) + der Fräser e. ţ L * * j P f Traducerea se face.die Büchse g. Se începe cu cuvîntul de bază şi se continuă cu cuvîntul determinativ (sau cu cuvintele determinative în cazul substantivelor multiplu compuse). die Feder •+. der Federhammer —die Hammerfeder d. 3.die Feder — die Schraubenfeder. şi în cazul substantivelor multiplu compuse.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 3. das Gewinde -f der Bohrer _ h.4. Traducerea substantivelor compuse din limba germană în limba română se face inversînd elementele cuvîntului compus. Exemple: die Lagerrolle das Rollenlager rola lagărului lagărul cu role (rola de rulment) (rulmentul cu role). die Scheibe*> + das Rad • f. IV) dacă aţi tradus corect! _a.4.

das Zylinderrollenlager d.5. Maşina de nituit cu role(prin rulare) a. frezorul) schleifen • der Schleifer — (şlefuitorul) arbeiten — der Arbeiter (muncitorul). die Räderfräsmaschine b. Fundul cilindrului d. Formaţi echivalentul din limba germană al următorilor termeni tehnici! Controlaţi traducerea corectă la cheia exerciţiilor! i. O categorie numeroasă "de substantive ale limbii germane formate prin adăugarea sufixului -er la rădăcina unui verb. Roata cu disc. dacă ati tradus corect! a.die Ventilfeder die Gewindeschraube — das Schraubengewinde die Hebelrolle — der Rollenhebel die Lagerrolle — das Rollenlager ]• Exerciţiul 59. die Hebelnietmaschine j . IV). Arborele pîrghiei f. Roata cu manivelă o. găuritorul) fräsen —der Fräser (freza. respectiv cu cheia exerciţiilor (cap. die Zylinderschleif maschine 1. Şurubul de lagăr c. die Gewindefräsmaschine m. die Fräserschleifmaschine f. Căutaţi substantivele compuse din textul lecţiei şi stabiliţi din ce elemente (părţi de vorbire) sînt formate! Exerciţiul 61. încercaţi să stabiliţi sensul următoarelor substantive compuse şi controlaţi apoi cu dicţionarul tehnic. Substantive derivate 3. Bucşa de lagăr b. 3. Scula de nituit 1. Maşina de nituit k. die Kurbelwellenfräsmaschine e. . die Hebeldrehachse i.die Schraubenfeder * das Federventil . die Spiralbohrerfräsmaschine.5.1. Pîrghia cu arc p.-en = distanta. x sînt > die Distanz.72 LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG die Federscheibe — die Scheibenfeder die Federschraube —. i. f. Exerciţiul 60. die Gewindeschleifmaschine n. Strungul pentru arbori g. die Rollennietmaschine h. gh. Dornul expandabil (arcuitor) h. die Zylinderbohrmaschine c. Maşina de nituit cu pîrghie m. Numărul cilindrilor e. die Gewindedrehbank (-maschine) k. Exemple: drehen — der Dreher (strungarul) bohren — der Bohrer (burghiul. e. Şaiba pentru şurub n. die Gewinderollmaschine g. Distanţa 1! dintre nituri j .

Exemple: die Arbeiterin — die Arbeiterinnen. •— denumesc : • persoane cu respectivele profesii sau ocupaţii: der Arbeiter.. burghiul.. c. Wir arbeiten. Formaţi cuvîntul derivat respectiv ! a. Er ist Exerciţiul 63. . Er ist b. Sie ist. Er ist . De multe ori substantivele astfel formate au ambele sensuri. • scule: der Bohrer. 3. Die Arbeiterin hier schleift.. Substantivele formate cu sufixul -in formează pluralul cu terminaţia -nen. Du drehst.2. freza. Sufixul -in adăugat la substantivele formate ca mai sus arată că profesia sau ocupaţia respectivă este îndeplinită de o persoană feminină. Der Arbeiter hier bohrt.. Exemple: der Arbeiter — die Arbeiterin (muncitoarea) der Fräser — die Fräserin (frezoarea) der Dreher —die Dreherin (strungăriţa). . Er fräst. Exerciţiul 64. e. die Dreherin — die Dreherinnen.LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG 73 Substantivele astfel formate au următoarele caracteristici: — sînt toate de gen masculin. Sie ist. Die Arbeiterin hier fräst. Die Arbeiterin hier dreht. der Fräser — frezorul.. Sie ist b. — rămîn la plural neschimbate: der Arbeiter — die Arbeiter. Sie ist.. Exemple: der Bohrer-—găuritorul. Sie ist. der Dreher. c. d.. Wir sind e. .5. Die Arbeiterin hier bohrt. Der Arbeiter hier schleift. Formaţi cuvîntul derivat respectiv! a. Du bist d. Exerciţiul 62. Exersaţi accentuarea substantivelor compuse! Schrauben Schlüssel Dreh ma schi ne Fräs ma schi ne Bohr ma schi ne Meß werk zeug Schub leh re Ma schi nen hal le Spi ral boh rer Ge win de boh rer Werk zeug Zahn rad . der Fräser. Sie arbeitet.. .

Fräser. Arbeiter (Dreher etc. Wo steht stehen liegt liegen steht sie.74 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 65. bohre. Sind Sie Ja. Wir drehen. a. ich bin Arbeiter. fräse. Schleifer. Realizaţi oral toate răspunsurile posibile Arbeiterin Arbeiter. d. Was sind Sie ? Ich bin Ich bin Dreherin. ich bin Arbeiterin.) ? b. Dreher. Bohrer. Was arbeiten Sie ? Ich drehe. . Arbeiterin (Dreherin) ? c. Ja. schleife. Wie ist sind die die die der die die der die das der das Drehmaschine(n) ? — Sie Bohrmaschine(n) ? — Maschinenhalle(n) ? (die) Arbeiter ? Bohrmaschine ? Arbeiterinnen ? Hammer ? Feile ? Zahnrad ? Schraubenschlüssel ? Meßwerkzeug ? Hier Dort ist sind schwer e.

2) v. punctul 4. Auch die Kontrolleure kontrollieren die Teile. Techniker und Konstrukteure rechnen. Der Oberingenieur leitet die (Fabri­ kation. Text Das ist ein Werk. planen und konstruieren3). 3 > v. punctul 4. Das ist die Belegschaft. v. Hier arbeiten viele Ingenieure. Die Meister führen die Ingenieure und Konstrukteure durch die Hallen. Er leitet das Werk. Arbeiter. Explicaţii. Es hat 1( einen Direktor 2). Explicaţii. Techniker.1. Laboran­ ten. Meister. punctul 4. Das Werk ist groß.6. Arbeiterinnen und Lehrlinge. Sie konstruieren Maschinenteile für die Maschinen.JEr ist klug und energisch. 11 .Lehrstück Nummer 4 DIE WERKBELEGSCHAFT A. Sie gehen auch in die Maschinenhallen und kontrollieren die Maschinenteile. Die Ingenieure.2. Konstrukteure. Explicaţii.

punctul 4.5. Vocabular die Werkbelegschaft. Es steht dort um die Ecke. -e groß hat * v. Sie sind ohne Fehler. Sie haben Fehler. B. Sie transportieren die Maschinen durch den Hof11 in das Lager. totalitatea salariaţilor dintr-o întreprindere uzina mare are . -(e)s. Die Laboranten bringen die Analysen in das Konstruktionsbüro. Dort sind Arbeiter. -en ['vsrkbaleikjaft] das Werk. Die Laborantinnen analysieren das Material und die Teile. Der Kran­ führer transportiert die Maschinen in den Hof. Die Monteure kommen in die Monta­ gehallen. > explicaţii. Dort stehen sie um die Maschinen. Der Hof ist groß. Die Teile dort sind schlecht. Sie montieren die Maschinenteile.76 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Die Teile hier sind gut.

a planifica a construi. -e der Techniker. -ien bringen ['briysn] die Analyse. partea. a conta a plănui.LEHRSTÜCK 4? WERKBELEGSCHAFT 77 der Direktor. -s. porţiunea bun. -e [-'t0:r] der Laborant. Direktoren klug" [klu:k] energisch leiten der Oberingenieur. -e [-'o:b3rln5enl0:r] die Fabrikation.['tscnikgr] der Konstrukteur. proiectantul laborantul' totalitatea muncitorilor şi funcţio­ narilor (dintr-o întreprindere) a calcula. -en. inteligent energic a conduce inginerul şef fabricaţia multe inginerul tehnicianul constructorul. -n der Kontrolleur. -s. -e [-'10: r] der Teil. a proiecta pentru a merge în a controla a conduce prin hala controlorul piesa. -en [-'tsîo:n] viele directorul înţelept. -n [-'ly:z 9 ] . -s. prost a avea laboranta a analiza materialul a aduce analiza t'fi:fe] der Ingenieur. -en rechnen ['rscnan] planen konstruieren für gehen in kontrollieren führen durch die Halle. -s. -s. schlecht [jlsct] haben die Laborantin. (e)s. -e gut Qhne der Fghler. -nen analysieren das Material -s. -s. -en die Belegschaft. deştept. corect fără greşeala rău. -s.

transportieren der Hof. [-'ta:£] um montieren der Kranführer. -n C. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 66. [-tsio :nsbYro:] der Monteur. după (colţ) a monta macaragiul a transporta curtea colţul. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [e:] [a:] [i:] Lehrling planen viele gehen haben konstruieren Fehler Material Maschinenteil stehen Montagehalle kontrollieren Kranführer hier Lager analysieren [u:] klug gut [0:] groß Oberingenieur Fabrikation Konstruktion Büro Hof [0:] [y:] Ingenieur für führen Konstrukteur Analvsen Kontrolleur Monteur 4. păstrîndu-şi în parte specificul limbii din care provin. neologisme) fac excepţie de la regulile de pronunţare şi scriere a cuvintelor germane. -e t-'t0:r] kommen die Montagehalle.78 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT das Konstruktionsbüro.1. în lecţia de faţă este vorba de următoarele cuvinte: der Ingenieur ['Inje'hfeCr] die Montage [mon'ta:^] der Konstrukteur [konstruk't0:r] die Fabrikation [fabrikß'tsrom] der Kontrolleur [kontro'l0:r] die Konstruktion [konstruk'tsîom] der Monteur [mon't0:r] die Analyse [ana'lyiza].0.0. -s. -n biroul de construcţie / de proiectare montorul a veni hala de montaj în jurul. -s. -s. — e die Ecke. . Multe dintre cuvintele de origine negermană (împrumuturi lexicale. -(s) -es. Explicaţii şi exerciţii 4.

Reţineţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Rolle dünn Schlüssel Ecke * > Nummer Block Welle Hammer Genosse dick Halle kommen eckig Exerciţiul 68. die Fabrikation. . der der der der der der Exerciţiul 71. Exerciţiul 70. 11 Literele k şi z. groß. Citiţi textul lecţiei căutînd să evitaţi legarea cuvintelor! Exemplu: Er / ist / klug / und / energisch.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 79 Exerciţiul 67. Reţineţi scrierea cu ß a următoarelor cuvinte! Exersaţi scrierea ! Meißel. fleißig. Exerciţiul 72. ci sub forma ck şi tz. Exemple: die Ecke (colţul). Skizze (Schiţa) — cuvinte de origine străină. în cuvinte de origine germană. Reţineţi scrierea cu semn de lungire a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Niet Zahl Lehrstück Bohrer ihr Kranführer führen vier Zahnrad zehn Bohrmaschine sieben Lehrling bohren liegen Dreher ohne viele Drehmaschine konstruieren drehen kontrollieren Schublehre transportieren stehen analysieren Fehler montieren gehen Exerciţiul 69. nu se dublează sub forma kk şi zz. setzen (a aşeza). der Konstrukteur. Accentuaţi corect cuvintele compusei Oberingenieur das Werkzeug die Kranführer die das Zahnrad Spiralbohrer das Konstruktionsbüro die Gewindebohrer die die Montagehalle Schraubenschlüssel die die Maschinenhalle Maschinenteil die Drehmaschine Bohrmaschine Schraubenlehre Schublehre Fräsmaschine Werkbelegschaft. Sie / gehen / auch / in / die / Ma­ schinenhallen. Meßwerkzeug. Exersaţi accentuarea corectă! der Techniker. die Konstruktion. Dar: Akkusativ (acuzativ).

die Arbeiterin Werkzeug ? c.1. ich . Completaţi întrebările următoare cu formele verbului haben I Răspundeţi: a) cu „Ja". ich eine Schraubenlehre hier ? g. wir Zahnräder? e. . b) cu „Nein" . ich .. du . punctul 5."! a. .2... du Material? Ja. Verbul „haben" = a avea prezintă în conjugarea sa unele excepţii de la regula formării prezentului indicativ.. .. stau la cazul acuzativ.2.) .. . Substantivele care în propoziţie au rolul de complement direct al verbului...80 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4..1. Material Nein. .. răspunzînd la întrebarea „wen?" (pe cine?) sau „was?" (ce?).) Exerciţiul 74. cu excepţia substantivelor masculine..1) x > Unele categorii de substantive masculine au şi desinenţe la acuzativ..1. das Werk ein Lager? f.. der Mechaniker Meßwerkzeug? 4. lecţia a 5-a. Conjugaţi oral expresiile următoare: Material haben (Ich habe Material.... kein Material b... du . ihr eine Fräsmaschine? d..7. ... . în limba germană acuzativul substantivelor nu diferă de nominativ.. du dort eine Feile? h.. care au la acuzativ singular un articol terminat în -n.. Cazul acuzativ al substantivelor 4. Prezentul indicativ al verbului „haben" = a avea 4.1.. .. Se conjugă după cum urmează: Singular Plural Forma de politeţe ich habe du hast er sie—i—hat es—l wir haben ihr h a b t Sic haben sie haben Forma de politeţe Sie haben Exerciţiul 73.. (v. ...) Meßwerkzeug haben (Ich habe Meßwerkzeug.

La acuzativ se află numai acele substantive care. realizînd următoarele propoziţii ! a. răspunzînd la întrebarea „was?".LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 81 Nominativ Acuzativ Masculin Genul wert wasj wen? was? der 1 ein \ Meister kein J die 1 eine > Arbeiterin keine J das 1 ein \ Kind L> kein J der ein kein die eine keine das ein kein Bohrer den 1 einen > Meister keinenj die 1 eine > Arbeiterin keine J das ein kein 1 > Kind J den einen keinen die eine keine das ein kein Bohrer Feminin Feile Feile Neutru Rad Rad Observaţie. Der Arbeiter sucht einen Hammer einen Direktor Schraubenschlüssel Oberingenieur Spiralbohrer Kontrolleur J 2 Plural die 1 Meister die — > Arbeiterinnen — keine j Kinder keine Bohrer Feilen Räder die 1 Meister die — i Arbeiterinnen — keine J Kinder keine Bohrer Feilen Räder ) das Kind. -er = copilul. avînd aceeaşi formă atît pentru nominativ cît şi pentru acuzativ. nu poate fi un criteriu sigur pentru identificarea acuzativului. Das Werk hat b.3. Exersaţi formarea acuzativului substantivelor masculine. şi nu subiectul. Pronumele interogativ „was?" 2 '. sînt complementul direct al verbului. . ) v.1/103 Germana pentru ingineri şi tehnicieni . was? was ? Complement Subiect (acuzativ) (nominativ) Exerciţiul 75. Exemplu: Das Werk hat einen Direktor. şi lecţia I punctul 1.

3. Laborantin D Maschine Nein.3. Was dreht der Arbeiter dort ? Ein Ventil Ein Zahnrad Ein Dorn Ein Welle Ein Meißel Ein Zylinder f. Răspundeţi completând articolele! Wen suchen Sie ? b. D Kranführer transportiert ein Maschinenteil. Was kontrolliert der Oberingenieur ? e. D Direktor sucht ein Konstrukteur. Valenţa verbelor 4. adică prin completarea sensului predicatului cu atîtea părţi sintactice. d. | D Laborantin c. wir haben hier g. c. Predicatul (verbul) este elementul de bază al propoziţiei germane. Ein Arbeiter bringt ein Spiralbohrer. 4. e. D Ingenieur sucht d— Direktor. Der Meister sucht Der Maschinenteil hat den Arbeiter keinen Fehler Lehrling Schraubenstift Fräser Splint Exerciţiul 76. h.82 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT c.1. . Propoziţiile se formează prin saturarea acestor valenţe. El poate fi comparat cu un element chimic care are un anumit număr de valenţe. D Laborant analysiert d Material. Was schleifen Sie hier ? d. Completaţi articolele! Puneţi întrebările „wer7" „was?" şt „wen: „was?' a. Was transportiert er ? D Material D Konstrukteur D Meßwerkzeug D Monteur D . f. D . D Lehrling bringt d Schraubenschlüssel. g. Wen suchen Sie? Ein__ Techniker | D Direktor | D Oberingenieur Ein Arbeiterin Ein Mechaniker. D Monteur hat ein Schraubenschlüssel. Haben Sie dort Hammer ? Hammer kein ein­ Gewindebohrer ? Gewindebohrer Schraubenlehre ? Schraubenlehre Exerciţiul 77. Genosse kontrolliert d Fabrikation. Wer sucht wen ? b. cîte valenţe are verbul.

Der Laborant macht eine Analyse. bb) un complement de loc sau direcţie (exprimat printr-un adverb un substantiv cu prepoziţie s. în funcţie de valenţa fiecărui verb. Der Ingenieur kommt in das Konstruktionsbüro. lecţiile următoare). v. Die Arbeiter bohren. care cer. Cele două complemente pot fi de exemplu: ca) un substantiv la acuzativ şi un complement de loc: Exemple: wer ? wen ? wohin ? Der Meister führt die Ingenieure durch die Hallen. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruk­ tionsbüro. Der Genosse führt die Arbeiter. b) Verbe bivalente. Der Meister geht durch die Halle. Acest complement poate fi: ba) un complement direct (exprimat printr-un substantiv la acuzativ 1} care arată o persoană. * V. care cer un subiect şi două complemente. punctul 4. Die Monteure montieren die Maschinenteile.a. lecţiile următoare). o propoziţie trebuie să mai cuprindă. După valenţa lor. urmă* toarele categorii de verbe: a) Verbe monovalente. Die Maschine steht.). două sau mai multe complemente. (Alte combinaţii de complemente.2.3. în afară de subiect şi predicat. c) Verbe trivalente. un lucru sau o noţiune asupra căreia se reflectă direct acţiunea verbului). > . şi unul. Der Genosse arbeitet. Exemple: wer ? was ? wo ? wohin ? Das Werkzeug liegt dort.2 al lecţiei de faţă. care cer numai un subiect: Exemple: wer ? was ? Der Ingenieur rechnet. pe lîngă subiect.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 83 în majoritatea cazurilor nu este deci suficient ca o propoziţie să aibă subiect şi predicat pentru a fi o propoziţie corectă. 4. şi un complement. (alte tipuri de complemente v. deosebim pînă la lecţiile de faţă inclusiv. Der Direktor leitet das Werk. Exemple: wer ? wen ? was ? Das Werk hat einen Hof.

= Maşina stă (nu funcţionează ) . bringen^. Der Lehrling geht. A) = verb bivalent. Exemple: Verbul „stehen" stehen^) = verb monovalent. A> = v erb bivalent. Der Genosse führt die Arbeiter. a înainta. Sensul: a aduce. cu subiect şi complement de loc. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruktionsbüro. ioc) = verb trivalent. = Mergem (ne deplasăm) în hala maşinilor. = Muncitorul stă aici (în picioare). Sensul: a conduce. Der Meister führt die Ingenieure durch die Halle. = Maistrul îi conduce (însoţeşte) pe ingineri prin hală. Sensul: a sta. Sensul: a duce. Wir gehen in die Maschinenhalle. Exerciţiul 78. complement direct şi com­ plement de loc. a însoţi. = Labo­ ranta duce analiza în biroul de proiectare. gehen2(x. cu subiect. = Tovarăşul conduce pe muncitori. cu subiect şi complement la acuzativ.84 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4. Der Lehrling bringt eine Feile. cu subiect şi complement de loc. Verbul „führen" führen^. stehen2{K. Sensul: a sta în picioare. a pleca. a merge în frunte. înaintează. ioc) = verb trivalent. numai cu subiect la nominativ. A. a nu funcţiona. numai cu subiect la nominativ. Sensul: a se deplasa. Die Arbeit geht. a transporta. Verbul „gehen" geheilt) = verb monovalent.3. Verbul „bringen" bringen^-. Sensul: a merge. ioc) = verb bivalent. = Ucenicul pleacă. Pentru a înţelege deci sensul precis al verbelor este nevoie să le cunoaştem valenţa. cu subiect şi complement direct. cu subiect. = Lucrul merge. Sensul: a conduce. A. Analizaţi valenţa verbelor din text! . complement direct şi com­ plement de loc. Numeroase verbe din limba germană au diferite valenţe şi sens diferit în funcţie de valenţă. = Ucenicul aduce o pilă. ioc) = verb bivalent.3. Der Arbeiter steht hier. führen^. Die Maschine steht.

.. leiten. Die Monteure stehen . Die Lehrlinge arbeiten . i. konstruieren. . Exerciţiul 80. bohren.. bringen. kontrollieren. Wen sucht der Genosse ? Wen suchen die Arbeiter ? ...1.. Die Maschine steht . . c.. Ich bringe das Werkzeug in die Halle. Die Arbeiterin bringt . Pronumele interogativ „wer" ? 4.sau a nici uneia. indiferent de număr.. Den Kontrolleur. e.beringenieur kommt ... führen..J necesare încheierii sensului propoziţiei! a. Die Konstrukteure konstruieren.. Das ist . . . ... kommen. Completaţi fragmentele de propoziţii. .sau trivalente: transportieren. . d. Einen Mechaniker. Bivalente: sein. Formaţi propoziţii cu verbele învăţate pînă acum.. . după caz ! a. .. Zwei Ingenieur t. f. . După „wen?" poate urma şi forma persoanei a 3-a plural. f. e. analysieren. b. Die Laboranten bringen . Bi.4. La acuzativ are forma „wen ?" = pe cine ? „Wer ?" se foloseşte numai cu persoana a 3-a singular a verbelor. . . d. evidenţiind sensu diferit al verbelor prin adăugarea unei sau a două părţi sintactice. . Die Laboranten machen .sau bivalente: stehen. j .. Ich. drehen. Mono.. Die Arbeiterin schleift. şi pronume personale la cazul nominativ. . fräsen. g.. h. Der Direktor leitet . . schleifen..LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELGSCHAFT 85 Exerciţiul 79. Exerciţiul 81.. planen. Der O. i 4. Exemple: Wer leitet das Konstruktionsbüro ? Der Ingenieur.. gehen. cu părţi sintactice (la alegerea dv. .. suchen.4. liegen.. Der Arbeiter bohrt . Die Meister führen . Einen Lehrling. c. b. Der Direktor führt . Pronumele interogativ „wer?" = cine ? se referă la substantive — nume de persoane. machen.. . Das Werk ist . . Den Meister. montieren.. rechnen.. Completaţi fragmentele de propoziţii.. respectînd valenţa lor ! Monovalente: arbeiten.. Der Kranführer transportiert . haben.. Exemple: ' Ich bringe das Werkzeug.

prepoziţia „ohne" în lecţia de faţă). . spre für = pentru um = în jurul ohne = fără şi altele Exemple: durch das Werk = prin uzină für den Meister = pentru maistru ohne den Ingenieur — fără inginer Observaţie.a.5. in d Montagehalle. 4. Exemplu: für den Ingenieur = pentru inginer Substantivele nearticulate după o prepoziţie constituie cazuri excepţio­ nale şi vor fi tratate ca atare (v. Sie bringt die Analyse > v. în limba germană prepoziţiile nu exclud articolul. Ein Ingenieur kontrolliert die Konstrukteure.1. um d Ecke. Cazul acuzativ poate fi cerut atît de verbe v cît şi de prepoziţiile: durch = prin gegen = împotriva.3. Der Techniker konstruiert ein Werkzeug. Wer leitet das Werk? Der Direktor. punctul 4. cînd acestea arată lucruri. d. für d in d Oberingenieur Konstruktionsbüro c. Der Lehrling bringt einen Kontrolleur. x b. luate în sens general. însuşiri s. c. b.5. Spre deosebire de limba română. Exerciţiul 83. Er transportiert das Material in d _ Hof durch d Montagehalle ohne d Kranführer Observaţie. e. către. Completaţi articolele ! Wir gehen durch d Hof. Prepoziţia „ohne" (fără) este adesea urmată de substantive nearticulate. Wir suchen den Oberingenieur. Prepoziţii cu acuzativul 4. a. Der Genosse führt die Arbeiter.86 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Exerciţiul 82. contra. Formaţi întrebări la care să răspundă cuvintele evidenţiate ! Răspundeţi ! Model: Der Direktor leitet das Werk.

Exerciţiul 86.. Techniker. Exemple: kontrollieren — der Kontrolleur montieren — der Monteur konstruieren — der Konstrukteur. Techniker und Konstrukteure. persoane etc. Cînd este vorba de anumite lucruri. verbele de origine negermană formate cu sufixul -ieren sînt foarte frecvente.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 87 Arbeiten Sie ohne Meßwerkzeug ? Ein Maschinenteil ohne Fehler.6.. însuşiri. Căutaţi din textul lecţiei. montieren.. Was kontrollieren die Kontrolleure ? i. Wer arbeitet hier ? c.. Exemplu: Wir kommen ohne den Meister. Denumirile de profesie derivate de la aceste verbe au sufixul -eur. Maschinen). Formaţi propoziţii. Lehrlinge und Ingenieure ? d. Wer leitet die Fabrikation ? f. (Schublehre. Techniker und Konstrukteure ? g. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Analysen) ? Exemple: 4. Was sind Arbeiter und Arbeiterinnen. Exerciţiul 85.6. Exerciţiul 84.. b. Du montierst . Analyse. Was arbeiten die Ingenieure. Er arbeitet ohne . se pune articolul. Schraubenschlüssel. Was arbeiten die Arbeiter und Arbeiterinnen ? . verbele terminate în -ieren şi conjugaţi-le în propoziţii! Exemple: Ich montiere die Maschinenteile. Techniker. (sinteză). Wie konstruieren Sie das ohne . Wer leitet das Werk ? e. Was konstruieren sie ? h.1. în limbajul tehnic german. Was ist das ? (prima figură din text) b. Exemple: konstruieren. Meister. Sufixul -ieren este totdeauna accentuat. Konstruk­ teure. completînd sau evitînd articolul! a.. Verbe derivate 4. Monteure und Laboranten. kontrollieren. ? (Ingenieure.

Montorii montează aici piesele.88 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT j. Uzina are şi un inginer şef. m. 1. tehnicieni. . k. ingineri şi constructori lucrează aici. Controlorii controlează piesele: ele sînt fără defecte. Directorul o conduce. Aici este hala de montaj. Ei construiesc piese pentru maşini. Uzina este mare. Traduceţi în limba germană ! . Mulţi muncitori. Macaragiul transportă piesele şi maşinile la magazie. Wie Was Wer Was sind die Maschinenteile ? arbeiten die Laboranten ? montiert die Maschinenteile ? macht der Kranführer ? Exerciţiul 87 (sinteză).

punctul 5. Mechanikern und Kontrol­ leuren bei2' der Arbeit. Sie messen sehr genau. punctul 5. Sie dienen zum Messen3' von Größen. Explicaţii. ilustraţie.4. 2 Figur l ' zeigt ein Mikrometer und eine Meßuhr. Explicaţii.) au acelaşi înţeles: figură.1. Explicaţii. Blöcken und Zylindern. Explicaţii. 3 > v. Sie gehören zu den Werkzeugen..Abbildung" (Abb. punctul 5.). în reviste şi cărţi tehnice germane slnt folosite mai mult cuvintele „Bild" şi . > y.5. imagine. Die Arbeiter und Kontrolleure messen mit den Meßgeräten die Abmes­ sungen von Wellen.2. punctul 5. Bild şi Abbildung (prescurtat Abb. v.6. Explicaţii. 6 Figur 2 zeigt ein Bandmaß und ein Meter­ maß. Text Die Meßgeräte helfen den Drehern1-1 Fräsern. f Fig. ) x > 2 ) 3 . e > Figur (prescurtat Fig. *) v. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. Zum*' Messen von Maschinen­ teilen braucht man 5 ' Feinmeßgeräte. punctul 5.Lehrstück Nummer 5 MESSGERATE A. Beim *' Messen von Hallen und Maschinen braucht man ein Bandmaß oder ein Metermaß v.

6) de la pag. nota de picior nr. Man braucht sie zum Messen der Stromstärke und Spannung. Der Laborant Ionescu bringt ein Meßgerät aus dem Lager. Bild 3 1 ' zeigt ein Manometer. im Bild 4 ein Thermometer. 89. Sie dienen zum Messen von Druck und Temperatur. Der Laborant Ionescu bringt ein Voltmeter vom Kontrolleur Preda. Der Strommesser gleicht dem Voltmeter. Abbildung 71' zeigt einen Oszillographen. Abbildung 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen von Schwingungen.90 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Die Laboranten und Laborantinnen arbeiten auch mit den Meßgeräten. . Bild 5 Bild 6 Zur Messung von Drehzahlen gehört ein Tachometer. Die Schwingungen messen wir mit einem Oszillographen. Bild 5 zeigt ein Ampermeter oder einen Strommesser. W4 Bild 6 ein Voltmeter. 11 v.

LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 91 B. a folosi toată lumea. -s. -s. -er das Manometer. Substantive care nu au forma de plural. l ! von die Größe. figura manometrul termometrul presiunea temperatura ampermetrul * f. (v. lucrul a servi la. ilustraţia. die Meßuhr. -s. -en dienen zum = zu + dem [tsUm] das Messen. -s. -es. oricine (v. -en ['mss'u:r] beim = bei + dem das Bandmaß. -(e)s. -e das Bild. -e die Figur. f. -en brauchen man das Feinmeßgerät.) aparatul de măsurat de precizie figura a arăta micrometrul ceasornicul comparator la ruleta sau. das Thermometer. pl. -en (Fig. -(e)s. aparatul de măsurat a ajuta la munca. către măsurarea de la mărimea a apartine. -n gehören zu [tsu:] messen mit die Abmessung. (fără plural). -es. -en das Ampermeter. -e oder das Metermaß. şi „Introducere" la înce­ > putul manualului). -e ['mesg9re:t] helfen bei die Arbeit. Vocabular das Meßgerät. . -s. ^e die Temperatur. spre.6. cineva.) zeigen ['tsaeggn] das Mikrometer. -(e)s. a face parte din la a măsura cu dimensiunea a întrebuinţa. -(e)s. pl. der Druck. ori metrul de măsură imaginea. punc­ tul 5.

-en. -en ['JpanUtf] zur = zu -f. Explicaţii şi exerciţii 5. -en. spre măsurarea turaţia tahometrul oscilaţia oscilograful imaginea. [Volt-] gleichen die Stromstärke. ['Jtro:mmes9r] das Voltmeter. ilustraţia. Pronunţaţi [a] Arbeit arbeiten M Meßgerät helfen vocalele scurte accentuate foarte [I] Zylinder Schwingung [o:] [U] von zum Voltmeter scurt! [oe] Blöcke .der [tsUr] die Messung. -en [ostsIlo'gra:f] die Abbildung. -en (Abb. -en die Drehzahl. -en • [tsc-] ampermetrul voltmetrul a se asemăna intensitatea curentului tensiunea la.0. C. [tax-] die Schwingung. -s. -n ['ftroimfterka] die Spannung. -s.) vom = von + dem [fom] der Technologe. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 88. figura de la tehnologul. -s.92 LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE der Strommesser. -en das Tachometer. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [e:] [i:] [o:] [u:] [0:] Bandmaß Dreher Meßgerät dienen Strom Meßuhr Kontrolleur Metermaß Metermaß Fräsen Maschine Technologe Größe Drehzahl sie gehören sehr Exerciţiul 89. -en der Oszillograph.

LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 93 Abmessung Halle Spannung Messen Werkzeug Welle Exerciţiul 90. Spannungen. Messung. Exersaţi -pronunţarea sunetului \rf]. pronunţate [s]. Schwingungen. ss şi ß sînt totdeauna consoane surde. Abmessungen. iar consoana este surdă: Exemple: die Größe ['gr0:ss] die Maße der Meißel fleißig. Messun­ gen. Reţineţi.0.1. Schwingung. . după pronunţarea lor şi a vocalelor învecinate. Dublu s (ss) se scrie numai între vocale. Spannung. scris -ng din urmă­ toarele cuvinte! Abmessung. iar consoana s este surdă: Exemple: messen ['mssan] wir messen die Abmessung Eszet (pronunţă: estet) ( = ß) se scrie: a) între vocale cînd prima este lungă sau este diftong. Exerciţiul 91. cînd prima vocală este scurtă şi accentuată. Cînd folosim literele ss şi ß ? î n folosirea corectă a literelor ss şi ß trebuie să ne ghidăm după poziţia lor în cuvînt.modul de accentuare a cuvintelor! j i j j_ i / dienen gehören messen Zylinder Größe Maschine Werkzeug helfen J Feinmeßgerät Meßinstrument Meßgerät Kontrolleur Arbeiter Laborant Abmessung Metermaß Stromstärke / Laborantin Manometer Technologe Ampermeter Tachometer Thermometer Mechaniker Maschinenteil Temperatur Oszillograph 5.

f. răspunzînd la întrebarea „wem?" (cui?). n.94 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE b) la sfîrşit de cuvînt după vocală lungă. Substantivele care în propoziţie au rol de complement indirect al verbului. Cazul dativ al substantivelor 5.1. în loc de ß SG scrie SS" * Exemple": GRÖSSE. Nominativ Genul wer? wem? Dativ masculin der ein kein die eine keine das ein kein die \ Arbeiter dem einem keinem der einer keiner dem einem keinem den keinen > Arbeiter feminin \ Laborantin > Laborantin neutru > Bandmaß i Bandmaß 1 Arbeitern Y Laborantinnen ) Bandmaße)» plural 1 Arbeiter > Laborantinnen keine | Bandmaße . Dativul substantivelor se deosebeşte de nominativ prin articolele: m. MESSUHR. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie ss: Exemple: Meßuhr ['mssou:r] — messen Miß ! — messen. 5. stau la cazul dativ. Exemple: groß [gro:s] •— die Größe das Maß — die Maße. scrise numai cu litere mari. e) în titluri. d) înainte de consoană în loc de ss: Exemple: er mißt [mlst] (el măsoară)—messen ihr meßt (voi măsuraţi) — messen. anunţuri sau alte texte. c) la sfîrşit de cuvînt (şi cînd este element de cuvînt compus) după vocală scurtă. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie tot ß. plural dem der dem den einem einer einem — keinem keiner keinem keinen iar la plural şi prin desinenţa -n. care se adaugă atunci cînd substantivul la nominativul plural nu se termină cu -n. das MASS.1.1.

Konstruktionsbüro. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Laborantin. . Completaţi propoziţia a doua cu dativul substantivului respectiv ! Hier ist ein Meßgerät. Werk. D_ Laborantin. Es gleicht ein Sie gleichen Manometer Meßuhr ein Oszillographen. completînd articolele! Wem gehört das Meßgerät ? b. Completaţi propoziţiile cu cazurile dativ şi acuzativ singular! •Ajutaţi-vă cu întrebările „wem?".LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 95 Exerciţiul 92. Wir helfen dem Lehrling. Meßuhr. Ingenieur. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Verificaţi forma de plural a substantivelor ! Wir helfaden Arbeiter Lehrling Ingenieur Technikerin_ Laborant Exerciţiul 94. c. Exersaţi formarea dativului singular. Exerciţiul 93. . Exersaţi formarea dativului plural. . Răspundeţi cu dativul la plural! Wem zeigt der Ingenieur die Maschinenhalle ? D— Lehrling— D Monteur D Techniker D Ingenieur b. D_ Techniker. . „wen?" şi „was?" a. . Technikerin. . Wir helfen der Direktor. Mechaniker. D Mechaniker. Exerciţiul 96. Răspundeţi. D_ Lehrling. . D Meister. . D Ingenieur. Ampermeter ein Bandmaß. Wem bringt die Laborantin die Analyse ? D Meister D Technologe Exerciţiul 97. Wem dient die Meßuhr zum Messen ? D_ Arbeiterin. Wem zeigt der Meister das Meßgerät ? D_ Laborantin. Wir helfen dem Personal. Hier sind Meßinstrumente. Exerciţiul 95. Die Arbeiterin bringt d Meister ein Feile. D. Arbeiterin. Wer bringt wem was ? .

wer ? Die Dreher und die Fräser. wer ? Die Laboranten. (La fei: die Laborantin. die Technikerin. wem ? Der Arbeiterin. Analyse. Der Ingenieur zeigt d Laboranten ein . der Konstrukteur. wen ? Die Arbeiterin. die Meisterin. Completaţi articolele! ein Temperatur mit a. Tachometer. der Fräser).1.a. das Kind. prepoziţiile cu şi numeroase altele. wem ? Den Laboranten. v/er ? Der Meister. wen ? Die Dreher und die Fräser. wer ? Die Arbeiterinnen. Das Gerät gleicht ein Voltmeter. Exemple: mit dem Bohrer mit einem Bohrer mit keinem Bohrer Exerciţiul 99. wen ? Die Arbeiterinnen. der Kranführer.96 LEHRSTÜCK 5i MESSGERÄTE b . der Kontrol­ leur. wen ? Das Personal. Prepoziţii cu dativul 5. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! wer ? Der Arbeiter. wem ? Dem Arbeiter. cazul dativ mai poate fi cerut şi de prepoziţiile: mit von zu bei aus =s = = = = cu de. Manometer. wem ? Den Arbeiterinnen. wem ? Dem Meister. der Lehrling. der Monteur. Wir messen d ein d Druck ein d Strom ein d Drehzahl Thermometer. s. Exerciţiul 98.2.) 5. wem ? Dem Personal. wen ? Die Laboranten. der Techniker. die Genossin. (La fei: der Ingenieur. wer ? Die Arbeiterin. der Dreher. wer ? Das Personal. c. Ampermeter. Ca şi prepoziţiile care cer cazul dativul nu exclud articolul. spre. î n afară de verbe. . de la la. der Direktor. wen ? Den Arbeiter.2. wen ? Den Meister. wem? Den Drehern und den Fräsern. pentru la din Exemple: mit dem Bohrer von der Laborantin zu dem Ingenieur bei den Maschinen aus dem Konstruktionsbüro acuzativ. Die Lehrlinge helfen d Arbeiter d.

1/103 . den mit dem. Bringen Sie das Meßwerkzeug aus d Lager ! für d Techniker ! von d Laboranten ! d. den zu dem. der. kommt aus d Lager. der. Die Arbeiterin bringt das Meßgerät von d Kontrolleuren. Exerciţiul 100. e. b. d. den von dem. von d Mechanikern. der. Der Ingenieur kommt aus d Lager. Wo ist der Meister ? Bei d Arbeitern. aus d Maschinenhalle. arbeitet für d Konstrukteure. von d Ingenieur. ein Bandmaß. c. Der Kontrolleur arbeitet mit 1 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Bei d Technikern. Completat articolele la cazul dativ sau acuzativ în funcţie de regimul prepoziţiilor 1 für d Kontrolleur. a. Die Laborantin geht durch d Hof. von d Meister. den b.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 97 ein Meßuhr. aus d Konstruktionsbüro. Der Direktor geht ZI i d Meister. Arbeiterri. der. ZI l d f. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! aus dem. ZI l d Montage. Kontrollieren Sie den Druck ohne d Manometer ? oder mit d Manometer ? die Arbeit ohne d Meßuhr ? oder mit d Meßuhr? Kontrolleur ? die Maschine ohne d oder mit d Kontrolleur? zu d Arbeitern ! c. Hier ist ein Meßgerät aus d Lager. ein Mikrometer. der. steht bei d Maschine. den bei dem. Bei d Lehrlingen. Exerciţiul 101.

valenţă diferită: gehören2(N. a > v.A): Wir brauchen ein Bandmaß.D) = a aparţine *' v. gehÖren2(N.zu+D): Die Arbeiter brauchen die Meßgeräte zum Messen. punctul 5. brauchen2(N. . 3 ' v.1.2. lecţia 4 punctul 4. Valenţa verbelor (Continuare) 5.D): Die Meßgeräte helfen den Arbeitern.3. arbeiten2(N. zeigen2(N.3.1 al lecţiei de faţă. Exemple: wer ? was ? wozu ? dienen2(N)ZU+D): Die Meßgeräte dienen zum Messen. lecţia 4 punctul 4. Textul lecţiei de faţă cuprinde verbe bivalente care au.98 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5.A): Wir messen die Schwingungen. următorul complement: a) Un complement indirect (exprimat printr-un substantiv la cazul dativ l J care arată o persoană. un lucru sau o noţiune spre care este îndreptată acţiunea verbului).A): Bild 5 zeigt ein Ampermeter. în afară de subiect. c) Un complement direct (exprimat printr-un substantiv acuzativ 31 ) cu la cazul Exemple: wer? was? wen} was} messen2(N.3. în funcţie de acestea. gleichen2(N>D): Das Ampermeter gleicht dem Voltmeter. Verbele „helfen" şi „brauchen" pot fi şi trivalente avînd în afară subiect.A. următoarele complemente: d) Un substantiv la dativ şi un complement prepoziţional: de Exemplu: wer ? was ? wem ? wobei ? helfen3(N>D. Verbul „gehören" are două sensuri diferite şi.tU+D): Sie gehören zu den Meßwerkzeugen.bei+D): Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren bei der Arbeit. b) Un complement prepoziţional (exprimat printr-un substantiv prepoziţie 2)).mit+D): Die Laboranten arbeiten mit Meßgeräten. Exemple: wer} was? wem! helfen2(N. e) Un complement la acuzativ şi un complement prepoziţional: Exemplu: wer ? was ? wen ? was ? wozu ? brauchen2(N.

. bei . c... Exerciţiul 102.. D _ .. dient. Die Technologen helfen den Kontrolleuren. b.. a.. helfen. Traduceţi în limba germana. b.... zeigt. b... ein . messen.... Wir brauchen.. . zum . d Kontrollieren.. Der Genosse dort gehört . Der Meister zeigt d . Formaţi propoziţii complete din următoarele fragmente.. d Monteur ..... c. Completaţi fragmentele de propoziţie cu cîte 5 substantive la cazul dativ. . Das Meßgerät dient zum Messen von Größen.. .. . Cui (îi) aparţine acest manometru ? c El aparţine maistrului... d..zuD) = a face parte din Exemplu: Die Monteure gehören zu den Arbeitern. Şurubul de aici face parte din aparatul de măsurat ? e. d Lehrling . .. Exerciţiul 104. Completaţi fragmentele de propoziţie cu substantive pre­ cedate de prepoziţii. gehört. Das Bandmaß gehört ...LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 99 Exemplu: Das Werkzeug gehört dem Meister. Ruleta face parte din instrumentele de măsurat. c... e.... g.. Exerciţiul 106. b.. D— . die Maschinenhalle. Die Lehrlinge helfen d . . d.. .. d Meßinstrument .. întregind părţile sintactice necesare! Model: D . potrivite ca sens! a. gleicht.... d Messen.. . . Exerciţiul 105.. Ampermetrul de acolo aparţine laborantei...... . Ucenicii fac parte din muncitori ? f. Analizaţi valenţa verbelor din text! Stabiliţi care sînt complementele cerute! Exerciţiul 103. d Meßgerät . D .. D__ .. D .. mit . geriören2(N.. . cerute de valenţa verbului respectiv ! a. d Arbeit. a. f.. . d__ Meßwerkzeug . dient.. D .. d Laborant ... dînd atenţie regimului verbului „gehören".. d. Das Meßgerät hier gleicht ein ... Das Meßwerkzeug dort gehört ein ... ......

transportieren.1. schleifen — das Schleifen — şlefuitul. Exemple: messen —das Messen —măsuratul.1. bohren — das Bohren — găuritul. (arbeiten. apoi în scris. analysieren. Für wen ist das Bohren leicht (schwer) ? Montieren Planen Transportieren 5. konstruieren. schwer ? Für den Lehrling. Substituiţi infinitivul substantivat din modelul dat cu cel al verbelor date în paranteză! Executaţi exerciţiul întîi oral. Model: Das Messen ist leicht.4. montieren. feilen. Exerciţiul 107. Exerciţiul 108. planen).100 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5.4. formînd un singur cuvînt ! Exemplu: Die Meßgeräte dienen zum Messen. Cu unele dintre prepoziţiile cele mai uzuale. Substantivarea infinitivului 5. rechnen.5.5. schleifen. Se traduce în limba română — de obicei — cu supinul. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît 5. . / \ zu + dem = zum în limbajul literar şi tehnic german sînt uzuale următoarele contopiri l) : Prepoziţia Forma articolului Rezultatul bei dem > beim + von dem >vom + zu dem >zum + zu der >zur + 3 > Deocamdată referitoare numai la prepoziţiile învăţate pînă la lecţia de faţă. Infinitivur fiecărui verb poate fi transformat în substantiv prin adăugarea articolului neutru „das" şi scriindu-1 cu iniţială mare. Răspundeţi conform modelului dat! Model: Für wen ist das Feilen leicht ? Für den Meister. schwer. articolul hotărît la cazurile dativ şi acuzativ se poate contopi.

de exemplu: Manometrul se foloseşte (sau: este folosit) la măsurarea presiunii. Der Monteur bringt den Maschinenteil von d Kontrolleur. Exerciţiul 109. b. Exerciţiul 111. Der Meister ist bei dem Ingenieur. Die Lehrlinge sind bei d . toate persoanele". fără a se specifica cine le îndeplineşte. Pronumele indefinit "man" 5. Căutaţi formele contopite în text şi stabiliţi ce elemente cuprind ! Exerciţiul 110. Transformaţi propoziţiile următoare în propoziţii impersonale cu ajutorul pronumelui indefinit „man" ! . vom Ingenieur = de la inginer. Exemple: 5. Meßgeräte braucht man zum Messen von Größen = Instrumentele de măsurat se folosesc pentru măsurarea mărimilor. zum Kontrollieren = pentru controlat. Der Meister ist bei d Ingenieur. Pronumele indefinit „man" are sensul de „toată lumea. zur Arbeit == la muncă. Se foloseşte cu verbul la persoana a IlI-a singular şi se traduce în limba română cu forma reflexivă impersonală sau cu alte forme de exprimare impersonală. Der Meister ist beim Ingenieur. Der Kontrolleur kommt zu d Kranführer. în limba germană există mai multe mijloace de a se evita indicarea subiectului acţiunii. Sau: Avem nevoie de instrumente de măsurat pentru măsurarea mărimilor. Der Oberingenieur kommt von d Direktor.6. a. Die Laboranten gehen zu d _ Arbeit.6. Unul dintre acestea este pronumele indefinit „man". d. e. Completaţi articolul şi apoi înlocuiţi-l împreună cu pre­ poziţia prin forma contopită corespunzătoare! Model: Der Meister ist bei d Ingenieur. toţi oamenii.1. în limbajul tehnic este foarte frecvent procedeul de a se indica acţiuni în sens general.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 101 — beim Messen = la măsurat. Exemple: Hier montiert man die Maschinenteile = Aici se montează piesele maşinilor. Messen. Identificaţi pronumele indefinit „man" în text şi stabiliţi c " ce verb este folosit! Exerciţiul 112. c. f.

punctul 2. formarea pluralului substantivelor din lecţia a 2-a. Traduceţi în limba germană! a. deşi primesc la plural desinenţa -(e)n. Hier montiert man die Maschinenteile. Unele substantive masculine. Wir brauchen den Bohrer zum Bohren. Im Konstruktionsbüro rechnen die Ingenieure und planen die Inge­ nieure. Unde se fac analizele? g. b. Aici se strunjesc fileturi.4. Der Meister zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Aici se şlefuiesc cilindri. b. dativ : dem Laborante« acuzativ : den Laborante«. Exemple: der Genosse — die Genossen.7. v. Tovarăşii sînt conduşi (însoţiţi) şi prin hala maşinilor ? 1. Aici se calculează şi se planifică. 5. f. Acolo se şlefuiesc pinioane. c. dativ : dem Genossen acuzativ : den Genosse« der Laborant — die Laboranten. a. d. La lucru nu se face nici o greşeală.102 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Model: Hier montieren die Monteure die Maschinenteile.tAici se lucrează cu hărnicie. Cu maşina de găurit se găureşte. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare) 5. Unde se montează maşinile ? k. 1 >. c. rămîn la dativul şi acuzativul singular totuşi neschimbate. . Unde se frezează arborele ? h. j .7. Exerciţiul 113. O parte dintre substantivele masculine care formează pluralul cu ajutorul desinenţei -(e)n1) primesc această terminaţie şi la dativul şi acu­ zativul singular. d. Dort konstruieren die Ingenieure eine Bohrmaschine. Durch den Hof kommen wir in die Maschinenhalle. Unde se transportă strungul ? m. Sculele se folosesc la lucru. i. e.1. e.

Comparaţi formarea cazurilor dativ şi acuzativ la diferitele tipuri de substantive masculine: N D A wer ? wem ? wen ? der Meister dem Meister den Meister der Laborant dem Laborante» den Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? die Meister den Meistern die Meister die Laboranten den Laboranten die Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? der Lehrling dem Lehrling den Lehrling der Genosse dem Genossen den Genossen N D A wer ? wem ? wen ? die Lehrling« den Lehrlingen die Lehrlinge die Genossen den Genossen die Genossen Exerciţiul 115. Hier arbeitet man mit einem Technologe . mit einem Laborant . . mit einem Techniker .LEHRSTÜCK 5: MESSGERATE 103 Exemple: der Direktor — die Direktoren : dativ : dem Direktor = directorului acuzativ : den Direktor = pe director. mit einem Monteur . Wir messen mit dem Manometer. der Transformator—die Transformatoren dativ : dem Transformator = transformatorului acuzativ : den Transformator = transformatorul Diferenţierea celor două categorii de substantive masculine terminate la plural în -(e)n se va face cu ajutorul rubricii „Vocabular". Exerciţiul 114. şi desinenţa pentru cazurile dativ şi acuzativ singular. -n = tehnologul. mit dem Meßgerät . pe lîngă desinenţa pluralului. -n. -en. . -en == oscilograful der Technologe.. Exemple: der Oszillograph. Completaţi desinenţele substantivelor unde este necesar! Orientaţi-vă după desinenţa pluralului! a. de unde se poate deduce. mit dem Oszillograph mit dem Bandmaß . b.

Exerciţiul 117 (sinteză). 8 ? k. Wen suchen Sie ? — Den Oberingenieur. j . sondern"! Model: Brauchen wir das Thermometer zum Messen von Schwingungen ? — Nein. von Schwingungen. a. Wem helfen die Meßgeräte ? d. der Genosse. We"n (was) suchen Sie? c. Was braucht man beim Messen von Hallen ? f. Wen (was) kontrolliert der Oberingenieur ? (der Meister. der Kontrolleur). Nennen Sie (indicaţi) das Meßgerät zum Messen von Druck und Temperatur . Wer bringt das Meßgerät aus dem Lager ? Exerciţiul 118 (sinteză). das Tachometer Abmessungen ? e. Răspundeţi cu „Nein. Nennen Sie (indicaţi) Meßgeräte! c. der Techniker. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. Răspundeţi scurt cu substantivele enumerate la cazul cerut! Model: Wem helfen Sie ? — Dem Meister. Was mißt man mit den Meßgeräten ? b . für den Laborant für den Konstrukteur i für den Technologe d. das Mikrometer Spannungen ? d. 7 ? g. Man bringt die Analysen . Wen zeigt Abb. der Lehrling. der Monteur. von Abmessungen . von Stromstärke und Spannung. von Wellen .104 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE für den K o n t r o l l e u r _ . der Oszillograph. Arbeiten auch die Laboranten mit Meßgeräten? i. Wem helfen Sie ? b. das Voltmeter Maschinenteilen ? f. Blöcken und Zylin­ dern. Wem gehört das Bandmaß ? h. Was braucht man zum Messen von Maschinenteilen ? e. von Hallen und Maschinen. Haben Sie hier einen Oszillograph ? einen Ingenieur ? einen Technolog ? einen Laborant ? Exerciţiul 116. Was zeigen Bild 3 und Abb. sondern zum Messen von Temperaturen. der Laborant. Wem gehört das Meßgerät ? e. zum Messen von Schwingungen ? a. den Oszillographen Stromstärke ? c. Wem zeigen Sie die Analyse ? d. der Technologe. von Drehzahlen. c. Brauchen wir das Ampermeter das Manometer Drehzahlen ? b.

Explicaţii. v. 6. Links stehen 1J Stahlschränke. Über den Zeichenbrettern hängen auch Lampen. Explicaţii.\ Lehrstück Nummer 6 IM KONSTRUKTIONSBÜRO A. Text Hier ist das Konstruktionsbüro. Sie arbeiten an den Zeichenbrettern mit Bleistiften. Explicaţii.6. An 2) der Decke hängen die Lampen. 6. Unter den Zei­ chenbrettern stehen Papierkörbe. Explicaţii.5.1. v. Rechts sind die Fenster. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter3' oder Reißbretter.2. Vor den Zeit chenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. > > 3 > •1 2 x v. Es ist groß und hell. 6. punctul punctul punctul punctul 6. v. . An den Reißbrettern befestigen die Zeichner das Zeichenpapier. Linealen und Reißfedern. Sie sind hoch und breit.4> Über dem Papier befestigen sie die Skizzen.

punctul 6. înainte ['Jta:l-j an die Decke. Unter dem Tisch ist ein Stuhl. Die Genossen besprechen den Apparat und die Fabrikation. In der Mitte sehen wir Oberingenieur Munteanu.106 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Eine Zeichnung ist fertig. -(e)s. ein Notizblock. Auf dem Tisch liegt Papier. Es ist eine Neukonstruktion. ^c în luminos la/în dreapta fereastra lat la / în stînga dulapul de oţel la. Der Apparat funktioniert. Rechts steht Konstrukteur Dima und links ist Ingenieur Dumitrescu. Der Zeichner legt sie auf den Tisch. ein Bleistift und ein Radiergummi. ein Heft. -n vor [fo:r] a ) v. Auch ein Telefon steht da. Genosse Dumitrescu fragt den Direktor: „Wohin liefern wir die Apparate ? Expor­ tieren Avir sie ?" Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". -s. Explicaţii. -n hängen die Lampe. breit links der Stahlschrank. Er prüft die Zeichnungen. ein Lineal. Zwischen dem Telefon und Ober­ ingenieur Munteanu stellt ein Techniker einen Apparat. B. Genosse Dima steckt das Kabelende mit dem Stecker in die Steckdose. Auf einem Tisch neben einem Fenster liegen viele Zeichnungen. a agăţa lampa în faţa. Links sitzt der Direktor. Der Tisch steht hinter einem Reißbrett. Um den Tisch sitzt die Werkleitung. .3. Vocabular im = in + dem hell rechts [rscts] das Fenster. pe tavanul a atîrna. Am 1! Tisch sitzt ein Ingenieur. zwei Ku­ gelschreiber.

e Kugelschreiber. Radiergummi. -e hinter der Stuhl. peniţa de desen sub coşul de hîrtie a fixa hîrtia de desen schiţa gata a pune / a aşeza (în poziţia orizontală) pe. -er über der Zeichner. după. -s. -s TelefQn. rigla trăgătorul. -(e)s.e planşeta deasupra. -e Heft. -e ['blqejtltt] das Lineal. peste. -(e)s. -en Mitte. -n sehen [ze:an] Papier. în spatele.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 107 das Zeichenbrett. -(e)s. -n [skltsa] fertig ['fsrtic] legen auf der Tisch. pixul guma de şters telefonul între a pune / a aşeza (în poziţie verticală) Lftu:l] sitzen ['zltsan] prüfen neben Werkleitung. -^e befestigen das Zeichenpapier. ['tsijecnar] die Zeichnerin. -(e)s. deasupra masa în dosul. -e die Skizze. peste desenatorul desenatoarea creionul linia. -s. -e Notizblock. -n unter der Papierkorb. -er ['tsaecan-] das Reißbrett. în urmă scaunul a şedea. -s. -s. -s. -(e)s. -s. . -nen ['tsaecnarln] der Bleistift. . -(e)s. -e zwischen stellen t'/tdan] die die das das der der der das . -e die Reißfeder. -(e)s. a examina lîngă conducerea uzinei mijlocul a vedea hîrtia caietul blocul de notiţe creionul cu pastă. -(e)s. -s. a sta jos a verifica.

-n der Stecker. -s.0. încotro ? a livra a exporta a răspunde fabrica ţara în străinătatea ['Jtdran] C. Explicaţii şi exerciţii 6. -en besprechen [bg'Jprscgn] fragen wohin ? liefern exportieren antworten die Fabrik. a introduce capul / capătul de cablu fişa (ştecărul) priza a funcţiona construcţia nouă a discuta. -en das Land. a dezbate a întreba unde ?. -(e)s. -e stecken das Kabelende. -n ['ftskdo:z9] funktionieren die Neukonstruktion. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 119. f. [ytskar] die Steckdose. -(e)s.108 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO der Apparat. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [o:] [a:] [e:] M Stahlschrank stehen Papier Konstruktion Lineal legen liegen groß Apparat neben viele hoch Kabel sehen Radier­ vor Telefon gummi fragen Fabrikation liefern Fabrik [0:] [y-3 Ingenieur über Konstrukteur prüfen [u:] Kugelschreiber Stuhl . [' 'aoslant] aparatul a băga. pl. a pune. -s. -s. -er [lant] ins = in + das das Ausland.

b) [st] în interiorul şi la sfîrşitul cuvintelor: der Meister ['maestar].0. Exerciţiul 123.1.1. Cum se pronunţă complexul „st"? Grupul de litere „st" se pronunţa: a) [ft] la începutul cuvintelor. chiar dacă acestea formează a doua parte a unui cuvînt compus: der Bleistift ['blaeftlft]. besprechen 6. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor neologisme! Papier Radiergummi Neukonstruktion Fabrik Exerciţiul 122.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 109 Exerciţiul 120. Exersaţi pronunţarea deschisă şi închisă a vocalelor i scurt [7] şi i lung [»':] / [I] [I] PO PO hinter Tisch Papier hier Radiergummi zwischen liegen Skizze Notiz Fabrik links Mitte liefern sitzen Exerciţiul 121. Spannung. După aceleaşi reguli se pronunţă şi complexul „ s p " [Jp] sau [sp].1. Reţineţi ! se pronunţă [Jp]: S^iralbohrer. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [ae] ! ein Zeichenbrett ein Feinmeßgerät arbeiten ein Reißbrett ein Teil gleichen ein Zeichner ein Meißel zeigen eine Zejchnerin ein Zeichenpapier leiten ein Bleistift eine Zeichnung schleifen 6. Deosebiţi! [st] [ft] stehen Stiît ist stellen Stuhl Konstruktion stecken Siahlschrank Fenster Stecker Bleistift befestigen Steckdose Werkstatt Meister Strom Lehrstück Observaţie. Verbe corespondente 6. între verbele stehen (a sta în poziţie verticală) 1 Şi stellen (a pune ceva în poziţie verticală) M .1. Splint.

Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. Ich stelle den Stuhl unter den Tisch. Ich lege das Papier auf den Tisch. Zeichnung hängt an dem Reißbrett. Ich hänge die Zeichnung an das Reißbrett. şi setzen k ^ _ există o corespondenţă evidentă de sens. Der Stecker steckt in der Steckdose. atît poziţia cît şi aducerea în poziţia respectivă.110 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO liegen (a sta în poziţie orizontală) si legen AB (a aşeza) (a pune ceva în poziţie orizontală) sitzen (a şedea) 1 hanger. iar verbele din coloana din dreapta arată acţiunea de a aduce un lucru în poziţia corespunzătoare verbelor din prima coloană. Papier liegt auf dem Tisch. . Verbele cuprinse în coloana din stînga exprimă o anumită poziţie. Ingenieur sitzt an dem Tisch. Exemple: Der Das Der Die Stuhl steht unter dem Tisch. Ich stecke den Stecker in die Steckdose. Verbele • \ hängen şi stecken J sticken (a atîrna) (a agăţa) (a fi introdus) (a introduce) pot exprima ambele sensuri.

die Reißfeder neben die Zeichnung.. Stellen Sie den Apparat auf den Tisch ? a.... Es.. d.. punctul 6. . Der Zeichner. Verbele din coloana dreaptă exprimă o deplasare... al lecţiei de faţă. Wir. Das Kind. zwischen Exerciţiul 124.. completând verbul den Apparat auf den Tisch. Die Zeichnerin.. die Skizze über die Zeichnung. jetzt in der Steckdose. in. über dem Tisch.. iar în răspunsuri... Ich.. das Kind auf einen Stuhl. pre­ poziţiile bicazuale 1J sînt urmate de cazul dativ. _ dativ + über.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIO NSBÜRO 111 Verbele din coloana stingă exprimă o stare pe loc. Exemple: Wo steht der S t u h l ? — U n d e stă scaunul? Wohin stelle ich den Stuhl ? —• Unde aşez scaunul ? stehen liegen sitzen hängen stecken stellen legen setzen hängen stecken + an. Wir. f. das Telefon auf den Tisch. 11 v. Er. b... auf dem Stuhl. neben. Completaţi propoziţiile cu verbele corespondente potrivite! a.2.. unter dem Reißbrett. Sie... g. die Zeichnung neben das Telefon. de aceea se folosesc întrebări care încep cu „wohin?" (unde? încotro?). b. die Lampe über das Reißbrett. unter. iar în răspuns.. den Stecker in die Steckdose... den Papierkorb unter das Reißbrett. den Bleistift auf das Papier. _ acuzativ vor. c. auf dem Tisch. de aceea se folosesc în întrebări care încep cu „wo"? (unde? în ce loc?). Exerciţiul 125.. an dem Fenster. Der Notizblock. auf.. e. prepo­ ziţiile bicazuale x) sînt urmate de cazul acuzativ. den Notizblock auf den Tisch. neben dem Telefon. Die Genossen. Die Lampe.. c. Er. Formaţi propoziţii potrivit ca sens la forma de politeţe ! Model: interogative totale. Der Techniker.. hinter...

Die Lampe hängt über dem Reißbrett. den Papierkorb neben den Schrank. întrebăm wo ? = unde ? în ce loc ? şi folosim dativul după prepoziţie. Prepoziţiile an = la (pe o suprafaţă verticală) auf = pe (pe o hinter = în spatele in = în. a) Dacă verbul arată o stare pe loc sau o acţiune pe loc. Prepoziţii bicazuale 6. Er legt die Zeichnung auf den Tisch.1. wohin ? Auf den Tisch. Exemple: Der Zeichner stellt das Reißbrett vor das Fenster wohin ? Vor das Fenster. Man steckt den Stecker in die Steckdose. . Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. Der Ingenieur sitzt an dem Tisch. die Lampe an die Decke. wo ? Über dem Reißbrett. wohin ? An den Tisch. f. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen = între pot fi urmate atît de cazul acuzativ cît şi de cazul dativ al substantivului în faţa căruia stau.2. das Kabelende in die Steckdose. wo ? In der Steckdose. Der Direktor ist im (in + dem) x ) Konstruktions­ büro. e. wo ? Auf dem Tisch. wo ? An dem Tisch. b) Dacă verbul arată o deplasare.2. întrebăm „wohin ? unde ? încotro ? şi folosim acuzativul după prepoziţie. wohin ? In das Konst­ ruktionsbüro. Die Zeichnung liegt auf dem Tisch. wohin ? Über das Reißbrett. 1 ) Vezi punctul 6. 6.112 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO d. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. wo ? Vor dem Fenster. wo ? Im Konstruktionsbüro. în funcţie de sensul verbului folosit în propoziţie. Der Stecker steckt in der Steckdose.3 al lecţiei. wohin ? In die Steckdose Der Direktor kommt in das Konstruktionsbüro. Exemple: Das Reißbrett steht vor dem Fenster.

LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 113 Deosebiţi sensul exact al prepoziţiilor! an =h auf auf an ^ neben neben B neben neben die DecJte -zwiscfi&t 8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103 .

An der Decke. zwischen cer dativul 1 i 1 1 wo ? —. Auf dem Reißbrett. Auf die Zeichnung. wohin ? An den Tisch.114 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO SCHEMA Prepoziţiile an. Auf der Zeichnung. unde. Analizaţi prepoziţiile bicazuale din textul lecţiei şi extra geţi-le cu ajutorul următorului tabel! Prepoziţia Sintagma în care este cuprinsă Cazul Veibul întrebarea Exemplu: an an cler Decke D hängen Wo hängen die Lampen ? Exerciţiul 127. în ce loc ? 1 + acuzativul 1 wohin = unde ? 1 încotro: fiind cerute de -verbele care exprimă o stare ^>e /oc sau acţiune fără direcţie o mişcare cu direcţie Exerciţiul 126. An das Reißbrett. unter. Auf die Maschinen. hinter. i über. An den Fenstern. auf. An dem Reißbrett. wo ? Auf dem Tisch. Auf den Maschinen. Auf das Reißbrett. neben. vor. wohin ? Auf den Tisch. Repetaţi cu glas tare! Reţineţi ! wo ? An dem Tisch. An die Fenster. . in. An die Decke.

Hinter das Reißbrett. Wohin ? An einen Tisch. Zeichnung. Repetaţi exerciţiul precedent. Zwischen das Fenster und das Reißbrett. Fenster und dem Reißbrett. etc. wo i Zwischen Zwischen Zwischen Zwischen Tisch und dem Schrank. Reißbretter. Maschine. Tisch. Papier. Wo ? An keinem Tisch. etc. Vor dem Büro. Tisch. den die das die Tisch. In die Hallen. Vor der Halle. An eine Decke. . An keine Decke. Neben der Maschine. wo i In dem Schrank. Apparate. wo r Neben dem Tisch. An keiner Decke. dem der dem den den die das die Schrank. wo: den die das die wo r Vor dem Schrank. Apparaten. etc. etc. wohin ? In den Schrank. b) articole nehotărîte negate! Model: Wo ? An einem Tisch. Zwischen die Schränke. Zeichnung und der Skizze. wo Über Über Über Über Unter Unter Unter Unter dem der dem den dem der dem den Tisch. Maschine. Reißbrett. In den Hallen. In der Maschine. Neben den Zeichnungen.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 115 vvo i Hinter Hinter Hinter Hinter dem der dem den Tisch. Telefon. Zeichnung. Wohin ? An keinen Tisch. Zeichnung. Schränken. Büro. Apparate. wohin ? Hinter den Tisch. Halle. Telefon. Vor den Apparaten. înlocuind prin a) articole nehotărîte. In das Büro. Neben dem Telefon. An einer Decke. Schränken. Papier. Wohin ? Zwischen den Tisch und den Schrank. Zeichnung. Hinter die Maschine. Reißbrettern. Zeichnungen. wohin ? Neben Neben Neben Neben wohin ? Über Über Über Über wohin ? Unter Unter Unter Unter wohin ? Vor Vor Vor Vor den die das die Tisch. Telefon. Zwischen die Zeichnung und die Skizze. Hinter die Schränke. In dem Büro. In die Maschine. articolele hotărîte Exerciţiul 128.

Wohin geht der Meister? die Maschinenhalle. Wohin stellen wir den Stahl­ schrank ? die Fenster. Wo liegt das Papier? f. Wohin stellt man das Telefon ? Wohin steckt der Techniker den Stecker? die Steckdose. Wo stehen die Reißbretter? b. dem Tisch . Wo liegt der Bleistift ? sau a textului şi completaţi răspunsurile den Fenstern. Wo steht der Tisch ? d. den Reißbrettern. Răspundeţi cu prepoziţia dată şi cu substantivul din pa­ ranteză la cazul potrivit! a.116 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 129. den Reißbrettern der Mitte. Exerciţiul 130. dem Tisch der Decke . Priviţi prima imagine cu prepoziţia potrivită ! a. Wohin stellen wir das Reiß­ brett?-' das Fenster. Wohin legen wir das Werkzeug ? den Tisch. Wohin hängen..den Kugelschreibern. das Reißbrett Wohin legt der Ingenieur den . in Wo ist der Meister? Wo sind die Maschinenteile ? Wohin geht der Oberingenieur ? Wo arbeitet die Genossin ? Wohin transportiert man die Maschine ? Wo analysiert man das Material? (die Maschinenhalle) (das Lager) (das Konstruktionsbüro) (die Fabrik) (der Hof) (das Laboratorium) (eine Drehmaschine) an Wo arbeitet der Genosse ? (die Bohrmaschine) Wo steht die Arbeiterin? Wohin hängt der Zeichner die (das Zeichenbrett) Skizze ? Wohin setzt sich der Kontrolleur? (das Fenster) . dem Tisch dem Tisch den Reißbrettern. Wo sitzt der Ingenieur ? e. das Telefon. das Papier. wir die Skizze ? . Exerciţiul 131. dem Reißbrett. den Direktor. Wo arbeiten die Zeichner? c. completînd răspunsul cu prepoziţia potrivită . Wo sind die Lampen? g. Răspundeţi. Notizblock? .

. Die Arbeiter gehen . h. d .. d Tisch. d Fenster... Der Laborant kommt . d Tisch. Der Lehrling geht . d.. g.. Die Montagehalle steht . Exerciţiul 133. d Werk und arbeiten . Sie hängt . (Tisch) Wo steht der Apparat ? Wohin stellen die Laboranten den Apparat ? b.. (Fenster) Wo steht der Stahlschrank ? Wohin stellen wir den Stahlschrank ? g. dem Lager. auf Wo sucht der Lehrling das Werkzeug? (der Tisch)... Das Werk exportiert die Apparate .... Er stellt das Zeichenbrett....... Der Monteur hängt die Lampe . Er legt die Maschinenteile . d. (Notizblock) Wo liegt der Radiergummi ? Wohin legt der Zeichner den Radiergummi.. Wohin gehen die Kontrolleure ? (die Drehmaschine).. (Reißbrett) Wo steht der Papierkorb? Wohin stellt man den Papierkorb ? . f. i. c. unter Exerciţiul 132. d Maschinenhalle und steht . d Meister und ein Arbeiter. Wohin legt der Zeichner die Skizze ? (die Zeichnung). precedat de prepoziţia corespunzătoare ! a. Completaţi prepoziţia bicazuală potrivită şi desinenţa arti­ colului ! Fiţi atenţi la sensul verbelor şighidaţi-vă după întrebarea „wo?" sau „wohin ?" a.. Wo sitzt der Ingenieur? (der Stuhl). d e.. (Reißbrett) Wo hängt die Zeichnung ? Wohin hängen die Zeichner die Zeichnung ? c... Wo liegt der Schraubenschlüssel? (die Maschine).. d Reißbrett. Wo prüft der Meister den Ma­ schinenteil ? (die Lampe).LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 117 C. d Reißbrett und zeichnet. Răspundeţi cu substantivul dat în paranteză.. d ... Der Zeichner steckt die Zeichnung . Der Zeichner befestigt die Zeichnung .. d Maschinen. f. Halle und steht ... Ausland. (Lampe) Wo steht die Drehmaschine ? Wohin stellen wir die Drehmaschine ? d. d Schrank. (Decke) Wo hängen die Lampen ? Wohin hängt man die Lampen ? e. Der Ingenieur steht . d Maschine . Maschine. d— Tisch..

e. + das > ins 1 b. Puneţi schiţa între desene ? j .118 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO h. Traduceţi în limba germană ! a. 1. c. (Radiergummi) Wo liegt der Bleistift ? Wohin legt der Ingenieur den Bleistift ? i. Aparatul stă pe masa între telefon şi blocul de notiţe.das > ans : wohin ? aufs Papier auf + das > aufs im + dem > im : wo ? im Konstruktionsbüro : wohin? ins Werk. Schiţa atîrnă pe planşetă deasupra desenului. .1. f.3. g. cotidiană sau familiară. ' hinter + dem > hinterm : hinterm Schrank + das > hinters : hinters Papier über + dem > überm : überm Tisch + das > übers : übers Material / unter + dem > unterm : unterm Notizblock : unters Papier + das > unters vor + dem > vorm : vorm Schrank : vors Fenster. + das > vor J ) Formele de la punctul b) sînt caracteristice pentru limba vorbită. d. b. Eu fixez hîrtia de desen pe planşetă. Puneţi coşurile de hîrtie sub planşete ? i. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi. an + dem > am : wohin ? ans Fenster -j. Inginerul sade în spatele planşetelor la o masă în faţa geamului. Unde punem aparatul ? Pe masă ? k.3. h. Următoarele prepoziţii bicazuale se contopesc frecvent cu forme ale articolului hotărît: : wo ? am Reißbrett a. Deasupra mesei atîrnă o lampă. El pune desenul pe masă. Desenatorii stau în faţa planşetelor şi desenează. Ele se evită într-un limbaj literar ales. Unde sade directorul ? La mijloc ? 6.rezumare) 6. (Stahlschrank) Wo steckt die Zeichnung ? Wohin stecken sie die Zeichnung ? Exerciţiul 134. Hîrtia stă în dulapul de lîhgă fereastră.

Bei dem Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. stecken3(N. stecken2(N.1. liegen. Sie transportieren das Material in das Lager hinter die Maschinenhalle. legt das Papier in den Schrank. ioc) : Der Zeichner setzt sich an den Tisch. A. e. Man braucht zu dem Zeichnen einen Bleistift. ioc) Das Papier hängt am Reißbrett.4. A. un complement de loc: Exemple: wer ? was ? wo ? stehen2(N. b. care exprimă o stare pe loc sînt bivalente. . stecken. setzen3(N. ioc) Der Zeichner sitzt am Tisch. liegen2(N. d. sînt trivalente. liegen. totdeauna un complement direct şi un complement de loc.4. 6. setzen. pe lîngă subiect. cerînd. Efectuaţi contopirile posibile în propoziţiile următoare! a. A. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor zu den Arbeitern. Valenţa verbelor (Continuare) 6. Verbele stehen. hângen2(N. Die Arbeiter kommen zu der Arbeit in das Werk.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 119 Recapitulare Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît + das > ans + dem > am an an beim auf bei aufs hinterm 1] durch hinter durchs 1! im für in fürs^ überm x) in über ins unterm 1) um unter ums v vom über von übers 1! vor vorm v> vor vors i) zu zum zu + der > zur Exerciţiul 135.AiIoc) : Der Ingenieur hängt die Skizze an das Reißbrett.4. lcc) Das Papier liegt im Schrank. hängen. f. c. hängen. hängens(N> A> loc ): Die Zeichnerin steckt den Bleistift in den Notizblock. pe lîngă subiect.2. sitzen. stecken. ioc) Der Apparat steht auf dem Tisch. legen3(N. Verbele stellen. care exprimă o deplasare. cerînd. sitzen2(N. i j : Der Direktor 11 Forme familiare. ioc) Der Bleistift steckt im Notizblock 6. )oc) : Der Konstrukteur stellt den Apparat auf den Tisch. Exemple: wer ? was ? wen ? was ? wohin ? stellen3(N. Der Konstrukteur sitzt an dem Tisch in der Mitte.

AJ Er befestigt das Papier am Reißbrett. complemente circumstanţiale.. Der Ingenieur fragt . prüfen2(N. Sehen Sie .120 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 6. indiferent ce parte sintactică ar fi. Wir besprechen . Die Werkleitung sitzt h. . punctul 16. . Das Papier hängt . Wer stellt . . j .1. ? p. In propoziţia principală enunţiativă.2. Das Werk liefert . Ele pot fi formate dintr-un singur cuvînt sau din grupuri de cuvinte (sintagme) 1). o. .. Man exportiert . D) Der Lehrling antwortet dem Meister.5. Der Bleistift liegt . 6.. Der Monteur legt . Der Techniker steht 1.. . fragen2(N. i0C) Wir liefern die Apparate ins Ausland. Completaţi fragmentele de propoziţie! a. Propoziţiile se compun din părţi sintactice: subiect. .. sehen2(N. A) Die Genossen besprechen eine Neukon­ struktion.2. Die Ingenieure prüfen g. N. . .. e. Ordinea părţilor sintactice 6. sau: liefern3(N. Exemple: subiect — predicat —• complement de loc Er steht hier. n. verbul conjugat ( = partea con­ jugată a predicatului) stă pe locul II. ? f. . . . Die Maschine steht c.. AJ Der Meister fragt den Lehrling.IOO sauD) den Werken „Electronica". Der Apparat steht auf dem Tisch. antworten 2(N . exportieren 2(N . . în funcţie de partea sintactică şi de tipul de propoziţie. antworten1(N) Der Lehrling antwortet. Der Stecker steckt d. besprechen2(N. . .5. 11 Mai pot fi exprimate şi prin propoziţii secundare: v. Man befestigt . atri­ but. lecţia a 16-a. . 6. predicat. . A. A. k. Ordinea (topica) părţilor sintactice este diferită în limba germană şi în limba română.. .. Exerciţiul 136.4. Verbele lecţiei de faţă au următoarele valenţe: iunktionieren 1{N ) Der Apparat funktioniert. Wir exportieren die Apparate. b. adică urmează în mod obligatoriu după partea sintactică cu care începem propoziţia. befestigen.5.3. Der Zeichner antwortet m. A> Wir sehen eine Zeichnung. fragen1(N) Der Meister fragt. A> Sie prüfen den Apparat.

4. în propoziţiile interogative parţiale se accentuează cuvîntul interogativ. Exemple: Cum funcţionează aparatul ? Unde lucrează tov. Propoziţia interogativă totală începe cu verbul conjugat. în propoziţia interogativă parţială.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 121 Exemple: I IV II III Die Arbeiter stellen die Bohrmaschine in die Mitte. die Arbeiter Din cauza poziţiei fixe a predicatului.3. Die Bohrmaschine in die Mitte. pe al doilea verbul conjugat. subliniat de accentul principal în pro­ poziţie. pe primul loc stă cuvîntul inte­ rogativ. Exemple: Wie funktioniert der Apparat ? Wo arbeitet Genosse Ionescu ? Was sehen wir in der Maschinenhalle ? Wer schleift das Zahnrad ? Wohin liefern wir die Apparate ? Spre comparaţie: în limba română. Inversiunea subiectului este un prilej frecvent de interferenţă (greşeli de limbă) din cauza deosebirilor faţă de ordinea părţilor sintactice în limba română. die Arbeiter In die Mitte die Bohrmaschine.5. cînd propoziţia începe cu altă parte sintactică (v. exemplul 2 şi 3 de mai sus). Exemple: Funktioniert der Apparat gut ? Arbeitet Genosse Ionescu hier ? Schleifen Sie das Zahnrad ? Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? Ordinea părţilor sintactice Tipul de propoziţie Wir Propoziţia enunţiativă Die Apparate I II III IV exportieren exportieren die Apparate wir ins Ausland ins Ausland Propoziţia intero­ gativă parţială Wohin exportieren wir die Apparate ? Propoziţia intero­ gativă totală Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? . subiectul trece după verbul conju­ gat. Acest fenomen se numeşte inversiune.5. Ionescu ? 6. 6.

schleift — an der Schleifmaschine — der Arbeiter Ionescu — einen Maschinenteil. Die Fenster sind rechts. înlocuind ultima parte sintactică prin cuvîntul intero­ gativ corespunzător (wer? was?. Traduceţi în limba germană ! a. 139. f. Formaţi propoziţii interogative totale din părţile sintactice enumerate în exerciţiul precedent! Exerciţiul 141. b. bringt — dem Monteur — einen Schraubenschlüssel — ein Lehrling.122 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 137. Exerciţiul 139. messen — die Kontrolleure — die Zahnräder — genau. Pentru fabricile din ţară construim piesele de maşini. d. wen?. genau. Formaţi propoziţii enunţiative din părţile sintactice indi­ cate. führt — durch die Maschinenhalle — der Meister — den Ingenieur. dreht — dort — eine Arbeiterin — Zylinder. Sie befestigen Zeichenpapier und Skizzen am Reißbrett. Die Zeichenbretter stehen vor den Fenstern. Exerciţiul 140. c. realizînd toate variantele posibile ! I II HI IV Model: Die Kontrolleure Die Zahnräder Genau messen messen messen die Zahnräder die Kontrolleure die Kontrolleure genau. în hala maşinilor muncitorii lucrează cu hărnicie. Ein Techniker stellt einen Apparat zwischen das Telefon und den Notizblock. g. a. . Die Zeichner arbeiten fleißig an den Reißbrettern. e. Das Konstruktionsbüro ist hier. g. d. c. Genosse Dima steckt das Kabelende in die Steckdose. Formaţi propoziţii interogative parţiale din părţile sintactice date în exerciţiul nr. wie? wo?. f. Model: Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder? (genau). Sie legen die Zeichnungen auf den Tisch. c. sucht — einen Gewindebohrer — der Arbeiter-—bei dem Werkzeug. Maşina de găurit muncitorii o aşază în faţa geamului. wohin?. începeţi propoziţiile cu partea sintactică subliniată! Efectuaţi inversiunea subiectului! a. kommen — mit der Analyse — die Laborantinnen — in das Kon­ struktionsbüro. Exerciţiul 142. Analizaţi ordinea părţilor sintactice din textul lecţiei! Specificaţi cu ce parte sintactică încep propoziţiile şi unde se află subiectul! Exerciţiul 138. b. die Zahnräder. e. h. b.

6. Exemplu: zeichen-en zeichen Zeichenbrett.die Dose = die Steckdose. x) Exerciţiul 143. Substantive compuse (Continuare) 6. messen + Werkzeug + Apparat p.6. stellen prüfen + Gerät + Stift r.Maschine v. 1. fräsfrj -f. în hală macaragiul transportă piesele de maşini. prüfen + Maschine messen + Tisch x. Cü manometru! controlorul măsoară presiunea. g. în curte muncitorii le transportă. în hala de montaj lucrează montorii la maşini. bohren + Maschine m.LEHRSTUCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 123 d.1. Cu burghiul ucenicul găureşte metalul. se intercalează un -eänaintea sau după ultima consoană pentru uşurarea pronunţării. messen rechnen x) + Maschine + Größe q. stellen zeichnen x) + Papier + Rad s. schleifen + Scheibe drehen -+. Exemple: fräsen + die Maschine = die Fräsmaschine. prüfen + Dorn. 2 > Hängelampe .die Maschine die Fräsmaschine radieren + der Gummi = der Radiergummi. stecken -f. stellen + Scheibe stehen + Lampe u. messen c. cuvîntul determinativ este format din radicalul unui verb. f. e. suchen + Gerät o. schleifen + Papier schleifen 4. La multe dintre substantivele compuse. în depozit materialele stau lingă scule.6. zeichnen + das Brett = das Zeichenbrett. hängen 2) + Lampe J ) La verbele al căror radical se termină cu un grup de consoane. stellen + Schraube b. Formaţi cuvinte compuse ! Adăugaţi articolul! Veri ficaţi traducerea exactă la cheia exercitiilor! a.Maschine w. stellen reißen + Feder + Rolle t. reißen + Brett n. h.

Wo stehen die Stahlschränke ? c. Was arbeiten die Zeichner und Zeichnerinnen ? i. Wo steht der Tisch ? m. Wo sind die Fenster ? f. Wo hängen die Lampen? d. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între-. Wo sitzt die Werkleitung? 1. Wo stehen die Papierkörbe? k. Funktioniert der Apparat ? p. Was fragt Genosse Dumitrescu.124 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 144 (sinteză). Was steht vor den Fenstern? g. und was antwortet der Direktor ? . Was besprechen die Genossen ? o. Wo befestigt man das Zeichenpapier ? Und wo die Skizzen ? j . Wer steht an den Zeichenbrettern ? h. Sind das Hängelampen ? e. Wie ist das Konstruktionsbüro ? b. Was liegt auf dem Tisch ? Was steht auf dem Tisch ? n. bări ! a.

v. Explicaţii. Wohin schicke ich die Kopie der Zeichnung nach der Korrektur?" Ing.31 ist nicht 78. Sie besprechen den Apparat des Konstrukteurs Dima.1. Techniker.6. Zeichner. Explicaţii. hier ist ein Fehler. Explicaţii. v.3 mm lang und die Toleranz ist 0.7 ist nicht3' 171.1 mm. son­ dern 102." Ing. Oprea: „Schicken Sie die erste 6 ' Kopie in die Halle II zu Meister Lungu und die zweite Kopie zu Ingenieur Voinea aus der Werkstatt VI. 2> hier! 357. son­ dern 170. Laboranten. sondern 79.4. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 7. Explicaţii.3—186. Nein. 7." Ing. v.3. Oprea: kommt zur Sekretärin und fragt: „Wo ist der Direktor?" Sekretärin: „Er ist im Büro des Chefkonstrukteurs." Ing. hier ist ein Fehler in der Rechnung Î"1' Meister Roşea: „Ein Fehler? Wo? Ich sehe keinen Fehler \" Ingenieur Oprea: „Sehen Sie.Lehrstück Nummer 7 ZÄHLEN U N D RECHNEN A. Text Die Ingenieure. Explicaţii.6. Oprea geht zum Zeichner Vasilescu und sagt: „Die Zeichnung ist nicht richtig. 257 x 0. Sie ist falsch." ) > 3 > 4 > 5 > 6 ) 2 1 v. v. 7.6". nicht ein Fehler. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. .3 mm.67. Der Bolzen des Kolbens51 ist nicht 120. ich gehe jetzt zum Schulungs­ kurs der Lehrlinge. 7. 7.5. Ingenieur Oprea sagt zum Meister Roşea aus der Werkstatt IV: „Meister Roşea. Oprea: „Sagen Sie bitte dem Direktor. Explicaţii." Dort fragt er den Leiter des Kurses: „Was lehren Sie heute die Lehrlinge ?" Der Leiter antwortet: „Wir lernen zählen und rechnen.01 mm und nicht 0.67.2." Der Zeichner: „Entschuldigen Sie bitte ! Ich korrigiere das. Meister Roşea antwortet: „Ja. v. wirklich. 7. hier sind sogar zwei4) Fehler.

fünfundzwanzig durch fünf ist fünf. 25 von 100 ist 25% fünfundzwanzig von hundert ist fünfundzwanzig Prozent. Quadratwurzel «MS sechsunddreißig ist sechs.5 + 3.4 = 0. Wir subtrahieren 30 — 11 = 19 28 — 5 = 23 Wir lesen acht und (plus) fünf ist ( = ) dreizehn. . 8. sechs hoch zwei ist sechsunddreißig. Die Prozente 900 von 1 000 ist 90% neunhundert von tausend ist neunzig Prozent. acht hoch zwei ist vierundsechzig.43 null Komma null drei und (plus) null Komma vier ist null Komma dreiundvierzig. dreißig weniger (minus) elf ist neunzehn. 0. neun mal sieben ist dreiundsechzig. vierundfünfzig geteilt durch zwei ist siebenundzwanzig.f 216 = 6 7.126 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN "Wir fragen: Wieviel ist? Wir schreiben 1. Wir dividieren 25 : 5 = 5 54 : 2 = 27 fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist fünf. Wir ziehen die Wurzel ]/ 36 = 6 . vierzehn und (plus) sieben ist ( = ) einundzwanzig. Wir multiplizieren 3 • 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig.03 + 0. 9 x 7 = 63 4. 3. vierundfünfzig durch zwei ist siebenundzwanzig. Wir addieren 8 + 5 = 13 14 + 7 = 21 2.2 eins Komma fünf und (plus) drei Komma sieben ist fünf Komma zwei. Wir 62 82 63 2 potenzieren = 36 = 64 = 216 6. Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn ist sechs.7 = 5. 5. achtundzwanzig weniger (minus) fünf ist dreiundzwanzig. sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn. 3 x 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. Dte Dezimalzahlen 1.

-s. spre. -s.der Kurs. -e lehren heute lernen zählen wieviel schreiben lgsen addieren subtrahieren număratul calculatul. a doua secretara biroul constructorul şef acum cursul de şcolarizare conducătorul. f.die Toleranz. -s. Vocabular das Zählen. -en richtig falsch der Bolzen. -es. exact. . poftim a corecta a trimite copia la. a instrui azi a învăţa a număra cît a scrie a citi a aduna a scădea . -s. -s. calcularea a spune din atelierul socoteala. -es. -e der Leiter.pl. -en entschuldigen bitte korrigieren schicken die Kopie. f. dirigintele cursul a preda. -n nach die Korrektur.der Kolben.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 127 B.e n die Rechnung. după corectura cel dintîi. calculul nu într-adevăr chiar desenul corect. -e jetzt der Schulungskurs. primul. cea dintîi.pl. -s der Chefkonstrukteur. sagen aus die Werkstatt. -s. -en nicht wirklich sogar die Zeichnung. das Rechnen. just greşit bolţul pistonul toleranţa a (se) scuza vă rog. prima al doilea. -s. -en grste zweite die Sekretärin -nen das Bürg.

0. -e die Kopie. -n Quadratwurzel.zwei — die Zahl — der Bolzen — die Toleranz — der Oszillograph — die Dezimalzahl — die Wurzel • das Prozent — zählen — — multiplizieren — potenzieren — Wurzel ziehen — der Notizblock — kurz — der Zylinder — das Zahnrad — das Meßwerkzeug.0. -e der Chefkonstrukteur.128 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN die die die die das das weniger multiplizieren mal dividieren teilen potenzieren hoch ziehen Wurzel. 7.0. înmulţit cu a împărţi a împărţi. -en der Apparat. Reţineţi pronunţarea deosebită a următoarelor cuvinte! die Kopie.0.2.3. 7. -e mai puţin a înmulţi ori. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului „z" [ts]! Zeichnen — zeigen —• der Zeichner — zum —• die Skizze — die Zeichnung — sitzen — zwischen — zu —. -(e) s.1. -e die Korrektur.4. -n Kubikwurzel. pl. Pronunţare şi ortografie 7. die Kopien [ko'pi: | ko'pi:n] der Chefkonstrukteur ['JefkonstrUkt0:r] die Quadratwurzel [kv«'dr«:tvUrtsal]. -n m . aici: ridicat. la a trage rădăcina rădăcina pătrată rădăcina cubică numărul decimal virgula procentul. -s Prozent. -s. -en Komma. -n Dezimalzahl. i 7. a se diviza a ridica la o putere înalt.0. Reţineţi ortografia deosebită a neologismelor! der Ingenieur. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [i:] [o:] M M Zahl Fehler Kopie Büro Korrektur Ingenieur Sekretärin sagen sehen ziehen wo ? Schulung Konstrukteur • sogar gehen korrigieren fragen Lehrling addieren lehren subtrahieren multiplizieren dividieren potenzieren 7.

Zecile sînt derivate cu ajutorul sufixului -zig: 20 zwanzig s! 60 sechzig 5) 4> 30 dreißig 70 siebzig 6) 40 vierzig 80 achtzig 50 fünfzig 90 neunzig.".0. einhundert.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 129 7. In loc de „dreizig". loc de „siebenzig". In loc de „siebenzehn".1. Numeralele de la 21 în sus. 16 sechzehn 1( b. în felul următor: a. sînt compuse în ordine inversă faţă de limba română: Exemplu: douăzeci si unu und 21 einundzwanzig71 1.i'. în icc de „zweizig".1. Numeralele cardinale de la 13 în sus sînt compuse din numeralele de bază 1—10 sau derivate din acestea.5.î. einvs. Neologismele se accentuează de multe ori pe ultima silabă. einund­ dreißig. Reţineţi ! der Konstrukteur das Büro die Toleranz das Prozent die Kopie der Apparat die Korrektur die Konstruktion Quadrat die Fabrik Kubik das Papier Dezimal das Telefon Notiz das Lineal 7. De la 13 pînă la 19 inclusiv. S — Gere > . alcătuite din zeci şi unităţi. "> In. i/:03 . Numeralele cardinale 7.send. 7) Numeralul 1 (cir?) ir. în loc de „sechszig". numerale compuse este totdeauna „ein": einundzwanzig. numeralele cardinale sînt compuse. c. S) 3 > 4) 6> zwanzig 22 zweiundzwanzig In loc de • „sechsehr. avînd „-zehn" (zece) drept cuvînt de bază: 13 dreizehn 17 siebzehn21 14 vierzehn 18 achtzehn 15 fünfzehn 19 neunzehn..c.

c. Cu excepţia milioanelor şi miliardelor. Zecile se pronunţă oricînd la sfîrşit. d.m. c. im Jahre 1974 î n anul 1974 ( X 1974 (neunzehnhundertvierundsiebzig) . Observaţii: a. Exemplu: . Sutele şi miile sînt exprimate prin cuvinte simple. Anii de la 1 000 pînă la 2 000 se exprimă numai în sute. Milioanele şi miliardele sînt exprimate prin substantive feminine: 1 000 000 1 (eine) Million 1 500 000 1 Million fünfhunderttausend 2 000 000 2 (zwei) Millionen 10 000 000 10 (zehn) Millionen 1 000 000 000 1 (eine) Milliarde 2 000 000 000 2 (zwei) Milliarden. după unităţi: 84 = vierundachtzig 284 = zweihundertvierundachtzig 3 284 = dreitausendzweihundertvierundachtzig.130 LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 23 dreiundzwanzig 32 zweiunddreißig 24 vierundzwanzig 33 dreiunddreißig 25 fünfundzwanzig 34 vierunddreißig 26 sechsundzwanzig 35 fünfunddreißig 27 siebenundzwanzig 36 sechsunddreißig 28 achtundzwanzig 37 siebenunddreißig 29 neunundzwanzig 38 achtunddreißig 30 dreißig 4) 39 neununddreißig 31 einunddreißig 40 vierzig ş.a. b . iar multiplii lor se compun cu numeralele de bază şi compuşii lor: 100 (ein) hundert l 000 (ein) tausend 200 zweihundert 2 000 zweitausend 300 dreihundert 5 000 fünftausend 400 vierhundert 10 000 zehntausend 500 fünfhundert 16 000 sechzehntausend 600 sechshundert 20 000 zwanzigtausend 700 siebenhundert 80 000 achtzigtausend 800 achthundert 100 000 hunderttausend 900 neunhundert 900 000 neunhunderttausend. numeralele cardinale se scriu împreună: 999 999 = Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzing.d.

. completînd desinenţa pluralului ! 12 349 Schraub1 872 Râd747 Meißel 174 788 Niet14 734 Ventil63 Spiralbohrer 249 733 Stift813 Kurbel2 Hämmer53 412 Splint4 319 Lager10 111 Dorn3 756 Feder28 534 Zahnrad17 Schraubenschlüssel913 Teil5 Schublehr26 Zeichenbrett- Exerciţiul 148.. . . 3 270 — 625 = . Rollen und Büchsen. 24. . Im Konstruktionsbüro stehen 14 Zeichenbretter. 17. . . 0. ]/2224. 1 277 + 486 = .01 = c. 744 — 17 = .4 = .. 1356. 515. . . . . 252 .6 = . 33 x 15 = . 550. 19. . 295 — 86 = . 15. Pronunţaţi cu glas tare şi scrieţi în litere următoarele cifre: 6 3 . . . 257 + 652 = .. . 313. 12 Kontrolleure prüfen 10 276 Schrauben.9 + 0. 20 % von 14 308.01 + 11. Scrieţi şi calculaţi cu glas tare! a. . 37. 107 249. 26 + 14 = 40. .. e. f 22 .' 397. . 54. 42 . 330. 16. Citiţi cu glas tare! a. . Exerciţiul 149.. Im Jahre 1974 liefern wir 27 600 Apparate und im Jahre 1975 expor­ tieren wir 12 460 Maschinen. 28 x 4 = . 17. c. 645. 92 .8 : 1 6 = . 13. 14 704. 444. 919. 17. 818. . . . In der Werkhalle sind 116 Maschinen. 366 + 21 = . 815. 777.siebzig achtzehn — achtzig neunzehn — neunzig cu glas tare următoarele numerale.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 131 Exerciţiul 145. . 327. . 888. 36 x 0. . . . b. .. . 222 : 21 = .9 = . .. 0. 14 — 8 = .. 91. b . fi 056. . . diferenţiind 14.3 + 1. .. e. 60 : 12 = . 414. 78. f26 564. 67. 586. g.. . Exerciţiul 147. . d. 82. . 717. f529. d. 13 249. In dem Werk arbeiten 1 270 Arbeiter und 57 Ingenieure. . 18. . Exerciţiul 146.. 48 % von 3 715. Pronunţaţi foarte clar ultima silabă! dreizehn — dreißig vierzehn — vierzig fünf zehn — fünf zig sechzehn — sechzig siebzehn •—. 616. . . 999. 83. h. 17 % von 7 512.. . . 0. Pronunţaţi cu glas tare numeralul şi substantivul. . 41.06 x 221 = . . 96 : 13 = . . 660. 127 + 56 = .

Citiţi cu glas tare! Das 2. de la 20 pînă la 100 Articolul hotărît + numeralul cardinal + .numeralul cardinal + -te sau -ste în funcţie de ultimele două cifre ale numeralului.8%.der (die. după cum urmează: a. î n atelierul VI lucrează 316 muncitori şi muncitoare. das) vierzigste (al patruzecilea). b. d. Traduceţi în limba germană ! a. Exemplu: vier — der (die. Büchse. > î n loc de „einste". x 2 3 a. das) hundertzweite 121 der (die. numeralele: der (die. Kopie. Aici învaţă 126 ucenici. Fac excepţie de la regula generală de formare. das) hunderteinundzwanzigste 415 der (die. das) erste 1) der (die.2. Exerciţiul 151. b. Exemple: 102 der (die. > I n loc de „achtte". ) î n loc de „dreite".s t e . das) dritte 2) der (die. Die 22.2. Genosse von links ist ein Techniker. c. Arbeiterin bohrt die 35. c. Numeralele ordinale 7. Exemplu: vierzig. Die 6. Zeichenbrett steht am Fenster. aplicîndu-se regulile de la a şi b . Acestea sînt 39. de la 1 pînă la 19 Articolul hotărît + numeralul cardinal + -te. das) vierhundertfünfzehnte 873 der (die. Inginerul Oprea conduce 13 ingineri. das) vierte (al patrulea). de la 101 în sus Cu articolul hotărît -f. das) achte 3) Numeralele ordinale se marchează în scris printr-un punct aşezat du pă cifre.1. c. . Exemplu: die 2. das) achthundertdreiundsiebzigste. 7. Numeralele ordinale indică locul într-un şir sau într-o serie şi se formează prin derivare de la numeralele cardinale. Cît este 1 327 + 229? d.132 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 150. 126 sînt mun­ citoare. Maschine ist eine Fräsmaschine. 17 tehnicieni şi 297 muncitori. Der 3. b.

Kurbel die 470. Das 5. 2 Rechnungen 5 Kopien 14 Zeichnungen 21 Bleistifte 7. . Zahnrad der 1244 Stift die 12. Der 38. Apparat hat einen Fehler. h. Rad der 36. Splint 9. Feile der 74. liegt dort. Completaţi cu numeralul ordinal care urmează. compusă dintr-o formă verbală identică cu infinitivul şi pronumele de poli­ teţe „Sie" aşezat după un verb. i. Dispoziţii. die 9. Feder 10. der. Meßgerät das 93. vă ru­ găm ! Imperativul de politeţe are o singură formă pentru singular şi plural.3. Exerciţiul 152.3.1. Gewinde die 102. f. invitaţii. Bohrer der 915. Wir liefern heute die 50. a. Imperativul de politeţe 7. Montagehalle. Welle die 178 Feder das 750. Arbeiterin das 134. Hammer der die 618. Neukonstruktion. îndrumări. Zeichnung bringen Sie in die 2. Ventil das 17. 6 Techniker. de obicei. 10 Arbeiterinnen 16 Zeichner 9 Meßgeräte b... Citiţi cu glas tare! der 122. ist kurz. Die 8. Notizblock der 114. der 4. prin cuvîntul „bitte" = vă rog. Büchse die 4. Rolle die Exerciţiul 153. Niet das 6.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 133 e. Schraube ist lang. g. se expri­ mă în limba germană cu ajutorul imperativului de politeţe. Schraube der 1001. Zylinder das 4 Lager die 19. Invitaţiile sau rugăminţile sînt marcate. Zeichenbrett das 24. Hier sind 4 Reißfedern die 5. Rad am Auto ist ein Reserverad (roată de rezervă Die 4. după mo­ delul dat! Găsiţi articolul hotărît corespunzător! 3 Lehrlinge. Hebel die 3416. Hier sind steht dort. porunci sau rugăminţi adresate unor persoane cu care nu sîntem în relaţii familiare sau de prietenie.

plural die Meßgeräte. Er dividiert 12 durch 3. 7. einer. Cazul genitiv al substantivelor 7. * Excepţie de la această regulă fac o serie de substantive masculine. des Direktors. keines — pentru masculin şi neutru. G: des Stromes. Substantivele masculine. Exemple: das Meßgerät. eines. = Biroul. Exemplu: der Direktor.1. e. Wir ziehen die Wurzel aus 999. vă rog ! Schicken Sie die Kopie in die Halle II ! = Trimiteţi copia la hala II ! Exerciţiul 154. Die Lehrlinge addieren die Zahlen. Substantivele neutre şi majoritatea substantivelor masculine primesc în plus desinenţa -s sau -es. der. Deşi primesc desinenţa -en la plural. der. Precizarea la cazul genitiv răspunde la întrebarea „wessen?" = al (a. Wessen Büro ? = Biroul cui ? Das Büro des Chefingenieurs = Biroul inginerului şef. care la nominativul plural primesc desinenţa .134 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exemple: Sehen Sie ! = Priviţi ! Entschuldigen Sie. b. G. formează genitivul singular cu -s. terminate la singular în -or neaccentuat. f. c. keiner •— pentru feminin. — keiner — pentru plural. bitte ! = Scuzaţi. de exemplu cele de > origine negermană. Exemplu: Das Büro. au această desinenţă şi la genitivul singular 1!.4.(e)n. plural die Ströme. Formaţi -propoziţii imperative cu imperativul de politeţe şi cu conjuncţia „auch". precizarea sensului exact al unui substantiv se face frecvent cu ajutorul altui substantiv la cazul genitiv. plural die Direktoren. Die Genossen prüfen die Neukonstruktion. d. ale) cui ? Cazul genitiv este marcat prin următoarele forme ale articolului: des. în limbajul tehnic şi cotidian. . G: des Meßgerätes der Strom. Der Meister korrigiert den Fehler. exprimînd dispoziţia să se procedeze la fel ca în pro­ poziţia stimul! Model: Der Ingenieur kommt in die Werkstatt.4. ai. Kommen Sie auch in die Werkstatt ! a. Sie schreibt eine Rechnung.

. -e die der Block. -en die der Genosse. . Fragen Sie den Direktor . Formaţi după gen şi după desinenţa der Splint. c) sg. Ingenieur Der Leiter . -e Arbeiterin. die Länder (-en) der Rechnung der Rechnungen des Landes der Länder neutru (-er) Exerciţiul 155. Substantivele feminine şi substantivele la plural. Büro sind hoch.. -n das Werkzeug. orientîndu-vă pluralului ! Schraube. G: des Oszillographen. die Rechnung pl. fără desinenţă. -nen das Bandmaß. pl. Formarea genitivului Genul Nominativ Desinenţa de plural Genitiv masculin a) sg. Zeichnung ist falsch.. Hier liegt der Bolzen ... der die der die der die Kurs Kurse Bolzen Bolzen Technologe Technologen (-e) (-) (-n) des der des der des der Kurses Kurse Bolzens Bolzen Technolog«« Technologen feminin sg.die der Ingenieur. das Land pl. e. -e die der Laborant.. -n die a. Fräser. -n das Gewinde. Die Fenster . h. -e Schublehre.. Ziehen Sie die Quadratwurzel .e die der Zylinder. Zahl. indiferent de gen. pl. Fabrik. die der Mechaniker. g... -en das Ventil. -e Scheibe..LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 135 Exemplu: der Oszillograph. Zahl 784. f. formează genitivul numai cu ajutorul articolului.... -er Büchse. c d. Completaţi articolul şi desinenţa genitivului! Hier ist das Büro . -n das Feld. pl. -n das Manometer. genitivul următoarelor substantive. Plural: die Oszillographen.. b) sg.. . b. . die Rechnungen sg. ist gut. -en das Zeichenbrett. Kolben Die Kopie . Schulungskurs ist Genosse Pascu. -er Exerciţiul 156. Werk Die Arbeit ..

keine. Der Kontrolleur hat Feinmeßgeräte. Der Apparat hat einen Stecker. Văd lagărul maşinii. Der Zeichner hat Reißfedern. b. numerale şi alte părţi de vorbire. c. Poate sta singură.5. a. neagă propoziţii întregi şi nu face parte dintr-o propoziţie. Der Strom hat eine Spannung. Exemple: Das ist ein Fehler. kein" stă totdeauna înaintea substantivului şi neagă numai substantive cu articolul nehotărît sau fără articol. Acesta este cablul aparatului. Exprimaţi cu ajutorul genitivului sensul date ! Model: Der Lehrling hat einen Schraubenschlüssel. propoziţiilor Exerciţiul 158. Die Zeichnerin hat ein Lineal. e. Traduceţi în limba germană! Aici este inginerul atelierului.5.1. adverbe. Negaţia "nicht" 7. kein" şi „nicht". „kein. Das ist der Schraubenschlüssel des Lehrlings. Der Laborant hat einen Notizblock. sau se separă prin virgulă. dacă este urmată de o propoziţie. Die Werkhalle hat eine Mitte. Exemplu: Ist das die Kopie der Zeichnung ? Nein. kein. Ion este ucenicul lucrătorului. J > Articolul negativ „kein. Aici este greşeala calculului. dort liegt sie. keine. sub­ stantive articulate cu articolul hotărît. c) Negaţia „nicht" este folosită numai în propoziţii.1. Das ist kein Fehler. Acolo este directorul uzinei. a) Negaţia „nein" este exclamativă. 7. adjective. Aceasta este analiza laborantului. Vezi şi lecţia 1. Toate trei negaţiile pot fi traduse în limba română prin „nu" l \ de aceea trebuie reţinute exact regulile lor de folosire. Das sind Schrauben. b) Articolul nehotărît negat „kein. Das sind keine Schrauben. Unde este şurubul maşinii ? Acclo este masa secretarei. d. keine. î n limba germană există trei negaţii: „nein". f. Aici este desenul desenatorului." numai în propoziţii cu verbul „sein" = a fi. neagă verbe. g. . Bolţul pistonului este lung.136 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 157. punctul 1.

Stellen Sie den Apparat nicht auf den Tisch ! Die Kopie liegt nicht dort. a. Cînd negaţia „nicht" neagă alte părţi ale propoziţiei. î n propoziţii în care se neagă verbul conjugat. Unser Werk exportiert die Apparate nicht. Er liest nicht viel. se aşază la sfîrşitul propoziţiei. a. Der Meister kommt. Nicht der Meister schreibt die Rechnung. Exerciţiul 160. b. 7. Das Lager ist nicht groB. Negaţi următoarele propoziţii! Sie macht die Analyse. sondern die Sekretärin. e. Sie suchen den Oberingenieur. h. Wir multiplizieren die Zahlen nicht. După un cuvînt negat cu „nicht". Die Zeichner befestigen die Skizzen nicht an den Zeichen­ brettern. Der Direktor ist nicht im Büro.5. c d. sondern 4. 2 x 2 ist nicht 5. dar acesta este completat de un complement de loc. Die Arbeiter brauchen das Werkzeug. Der Kontrolleur arbeitet in der Maschinenhalle. Der Ingenieur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. se aşază înaintea cuvîntului sau a sintagmei respective.2. Die Analysen sind nicht fertig. 7. wir brauchen das Original. Wir brauchen nicht die Kopie. Wir analysieren das Material. Negaţi părţile propoziţiei subliniate! Der Laborant multipliziert die Zahlen. Exemple: Wir schicken den Genossen nicht zum Schulungskurs. de direcţie. Cînd negaţia „nicht" neagă un verb conjugat. Wir kontrollieren die Apparate.5. Er schleift das Zahnrad.j LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 137 Ich sehe den Fehler nicht. sondern das Original. f. g. urmează adesea alternativa introdusă prin „sondern" = ci: 2 x 2 ist nicht 5. negaţia „nicht" stă înaintea complementului. sondern 4. Exemple: Wir brauchen nicht die Kopien. de timp sau de mod. b. Wir besprechen das heute. Exemple: Ich sehe den Fehler nicht. c d. Exemple: .3. Der Lehrling potenziert richtig. Der Genosse leitet das Werk. Exerciţiul 159.

h. Gehen Sie zum Direktor ? (Nein. Die Fenster sind links. Aparatul nu funcţionează ? Exerciţiul 163. Negaţi partea de propoziţie evidenţiată şi continuaţi cu „sondern" urmat de cuvintele din paranteză! a.) b. Ea nu aduce analiza la hala de montaj. Analiza nu este bună ? f. Wir addieren 3 + 4. Ist die Toleranz groß ? 7. Ich brauche eine Meßuhr.6. i. ci piese ale maşinilor. Kommt der Chefkonstrukteur zum Direktor ? e. Die Monteure arbeiten im Lager. Traduceţi în limba germană ! Daţi atenţie poziţiei negaţiei „nicht" înaintea complementului de loc sau de direcţie! a. Nu merg la cursul ucenicilor. g. ci o duce în biroul directorului. c.138 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN e. ich gehe nicht zum Direktor. Substantive derivate (-ung) 7. Das Konstruktionsbüro ist groß. b. Er prüft die Temperatur genau. ci la atelier. Macaragiul nu transportă materialul ? d. 5 x 5 = 26. h. Liegt die Zeichnung auf dem Tisch ? d. Er schleift einen Bolzen. f. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive de la verbe. Montorii nu montează maşinile în curte. Exerciţiul 161. (in der Montagehalle) Exerciţiul 162. e. Die Neukonstruktion funktioniert richtig. Mit dem Manometer messen wir die Temperatur. Vieh Arbeiter sind in der Werkstatt.1. (rechts) f. (den Druck) h. (auf dem Tisch) e. g. Macaragiul nu transportă material. (ein Bandmaß) i. El nu este aici. Răspundeţi cu „Nein" urmat de răspunsul potrivit! a. (eine Kurbel) c. Aceasta nu este o maşină de găurit. Hängt die Lampe an der Wand ? c. ci lîngă maşina de frezat. k. Ciocanul nu este greu ? j . (25) g. Desenatorul nu pune desenele pe masă. Die Fabrik exportiert Bohrmaschinen. (Fräsmaschinen) d. (4 + 5) b. Exemple: rechnen — die Rechnung entschuldigen •— die Entschuldigung .6. Die Zeichnung ist im Stahlschrank.

liefern g. a. AJ Er liest eine Rechnung. dividieren1(N) : Wir dividieren (jetzt). subtrahieren3(N. Ai in A) : Schicken Sie die Kopie in die Werkstatt. Formulaţi propoziţii imperative (invitaţii. Acţiunea respectivă: prüfen — die Prüfung. Formaţi substantive cu sufixul -ung de la următoarele verbe. ziehen2(N. multiplizieren2(Ni A) : Wir multiplizieren die Zahlen.) : Er lehrt die Lehrlinge Mathematik (rechnen). Lesen Sie ! h. drehen b. Rezultatul acţiunii respective: rechnen — die Rechnung. Exerciţiul 165 (sinteză). A. messen i. Exerciţiul 164. potenzieren3(Nj A. : lesen2(N. -en. dividieren3(N. schreiben2(N. -en. A sau >nf. zeichnen — die Zeichnung. Potenzieren Sie ! g. c. stellen h. AJ : Ich schreibe eine Rechnung. schicken3(N. befestigen f. hoch num. planen d. führen 7. addieren3(N. multiplizieren3(N( A> mit D) : Wir multiplizieren die Zahl mit zehn.7. Ziehen Sie ! 1. Sagen Sie ! b. Multiplizieren Sie ! j . Addieren Sie ! d. -en. AJ : Er zieht die Wurzel. Entschuldigen Sie ! e. D. A) Sagen Sie das der Sekretärin. bohren.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 139 Substantivele verbale în -ung sînt de gen feminin. A. rugăminţi) adăugind părţile sintactice cerute de valenţă potrivite ca sens ! a. ordine. lehren3(N. besprechen — die Besprechung. sitzen e. A) Wir addieren die Zahlen. A. A) : Man korrigiert den Fehler.) : Man potenziert die Zahl hoch drei. : addieren2(N. entschuldigen2(Ni A) : Er entschuldigt den Fehler. subtrahieren1(N) : Wir subtrahieren (jetzt). : sagen3(N. Korrigieren Sie ! f. Dividieren Sie ! . durch AJ : Wir dividieren die Zahl durch 4. b. ZU DJ : Wir addieren das Resultat zu der Zahl 21. korrigieren2(N. traduceţi-le şi controlaţi traducerea la „cheia exerciţiilor". Valenţa verbelor (Continuare) Verbele noi din lecţia de faţă au următoarele valenţe: addieren1(N) : Wir addieren (jetzt). von D) : Wir subtrahieren die Zahl 4 von 71. multiplizieren1(N) : Wir multiplizieren (jetzt). Schreiben Sie ! k. Schicken Sie ! c Subtrahieren Sie ! i. -en. formează pluralul în -en şi arată: a. A. leiten j .

Wohin geht der Ingenieur ? m . Was korrigiert der Zeichner ? g. Povestiţi textul! . Wie lang ist der Bolzen des Kolbens ? h. Wohin schickt der Zeichner die Kopie nach der Korrektur ? j . Wie ist die Zeichnung? e. Wer sieht den Fehler? d. Wie multiplizieren wir auf deutsch ? r.140 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 166 (sinteză). Wie addieren wir auf deutsch ? o. Wie dividieren wir auf deutsch ? s. Was fragt der Ingenieur die Sekretärin ? k. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între* bări ! a. Wie subtrahieren wir auf deutsch ? p. Ist die Toleranz 0. Wer korrigiert den Fehler? f. W a s lehrt der Meister die Lehrlinge? n. Wo ist der Direktor ? 1. Wer arbeitet viel mit Zahlen ? b. Wer hat hier einen Fehler in der Rechnung ? c.1 m m ? i. Wie potenzieren wir auf deutsch ? t. Wie ziehen wir die Wurzel ? u. Wie lesen wir auf deutsch die Dezimalzahlen ? Exerciţiul 167.

i* :.Lehrstück Nummer 8 DIE MASSEINHEITEN A. die Temperaturen usw.4. Sie zählen die Teile und geben sie : Montage. Die Ober­ fläche der Halle mißt 3502 m 2 (Qua­ dratmeter). punctul 8. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m (Meter).3 m. 3 > v.7 mm und eine Länge von 586 mm. Dieser Elektromotor links hat eine Drehzahl von 2 800 U/min (Umdrehungen pro Minute). punctul 8. je­ ner 3) Motor arbeitet mit 5 200 U/min. Es gibt Maßeinheiten für die Länge. Explicaţii. jene Welle einen Durchmesser von 43. l ' v. v. punctul 8. Text In der Technik mißt1' man alles sehr genau.2' die Masse. Explicaţii.1. die Zeit.3. der Rauminhalt 29 066 m 3 (Kubikmeter). Diese Welle hat einen Durch­ messer von 36. Die Arbeiter helfen bei der Vermessung der Halle. 2> . In dieser 3) Halle mißt man den Rauminhalt oder das Volumen. Explicaţii. die Strom­ stärke. Sie lesen die Zeichnungen und messen die Maschinenteile. «>^ Diese Kontrolleure sehen wir hier bei der Arbeit.2 mm (Millime­ ter) und eine Länge von 463 mm. die Breite 34 m und die Höhe 8.

a fi de. a se ridica la metrul lăţimea înălţimea suprafaţa metrul pătrat aceste * v. Explicaţii. această.5 at. şi tabela cu prescurtări din partea a IV-a a manualului de faţă. Er mißt die Stromstärke zu 50 A (Ampere) und die Spannung zu 380 V (Volt). -n das Qudratmeter. f. Für diese Probe des Behälters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. Dann läßt sie den Druck fallen.006 mm (plus minus null Komma null null sechs Millimeter oder 6 y. Das Manometer zeigt 1. orice foarte (mult) există lungimea masa şi aşa mai departe timpul volumul. diese. totul. -s die Breite. -n die Masse. Vocabular die Maßeinheit. Der Behälter hält den Druck. punctul 8. Hier mißt ein Laborant die Leistung dieses Transformators. Das Manometer zeigt 6. -n die Oberfläche. Hier kontrolliert eine Laborantin mit einem Manometer 1! den Druck dieses Behälters. Die Laborantin mißt auch die Temperatur. Sie läßt den Druck im Behälter steigen. -en dieser.6° C. pl. -en der Rauminhalt. (Mikron). . B. 2 unitatea de măsură tehnica tot. Diese beträgt + 32. toate. aceşti. > > v. Die Toleranz für diesen Maschinenteil ist ± 0. -en die Technik. Es mißt eine Festigkeit bis zu 1 000 kp/mm2 (Kilo­ pond pro Quadratmillimeter).142 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Dieses Gerät prüft die Festigkeit des Materials. conţinutul volumul măsurarea acest. dieses betragen (ä) das Meter. -e das Volumen. -s. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA (KiloVoltampere). -s die Vermessung.6. -n usw (und so weiter) 2) die Zeit. -n die Höhe. alles sehr es gibt die Länge. -(e)s.5 at (Atmosphären).

der Behälter. -s. -s. aceea. -n [mon'ta:33] der Elektromotor. das Millimeter. -s. -n lang (adv.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 143 das Kubikmeter. -s. atunci montajul motorul electric turaţia învîrtirea.) die Leistung. -en pro die Minute. -en die Drehzahl. acelea motorul diametrul milimetru rezistenţa kilogramforţă (kgf) milimetrul pătrat micronul recipientul a lăsa a urca a ţine atmosfera a coborî. din următoarele cuvinte: TecĂnik wirklich gleichen Festigkeit .-ig". pl.0. -s. der Kilopond. -s. -en der Transformator. dann die Montage. jene. -n [atmo'sfs:re] fallen (ä) die Probe. în timp de randamentul transformatorul kilovoltam perul C. rotirea pe. Sufixul -ig la sfîrşit de cuvînt sau înaintea unei consoane se pro­ nunţă—[Ic]. das Mikron. rotaţia. f. -s. a cădea proba ora timp de. -en der Durchmesser. -s. scrisă „eh" sau .1.. -s metrul cub apoi. Explicaţii şi exerciţii 8. Exerciţiul 168. das Quadratmillimeter. -en das Kilovoltampere. -n die Stunde. de minutul acela. -n jener. jenes der Motor. -s. aceia. Pronunţare şi ortografie 8. -s. Pronunţaţi corect consoana [9]. -en die Umdrehung. die Festigkeit. lassen (ä) steigen halten (ä) die Atmosphäre.0.

Exersaţi vinte ! Durchmesser Spannung Masse Vermessen lassen scrierea cu consoane duble a următoarelor Halle Millimeter fallen stellen bestimmen cu­ M ' " [?]' . Numeroase verbe ale limbii germane prezintă în conjugare diferite modificări ale vocalei radicale. Rec/mung. besprecAen. BeAälter. Verbe cu modificări vocalice 8. Aelfen. Deosebiţi [c] de [h] / Pronunţaţi! wicAtig. MaßeinAeit. gleichen acAt sucAen nicAt Rechnung hocA brauchen icA Mechaniker. persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular.144 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN OberfläcAe MecAaniker schlecht ZeicAnung besprechen durcA DurcAmesser recAts leicAt Rec/mung icA nicAt Exerciţiul 169. .1. Reţineţi şi exersaţi scrierea următoarelor cuvinte! Atmosphäre Quadratmeter Millimeter Apparat Montage Oszillograph Kubikmeter Korrektur Skizze Ingenieur. unele dintre verbele cu e sau a în rădă­ cină modifică aceste vocale la prezentul indicativ. Astfel.1. Exerciţiul 172. macAen TacAometer besprecAen Exerciţiul 170. Deosebiţi 11} de Tel / Pronunţaţi ! richtig fertig fleißig eckig. recAts. RauminAalt. subtraAieren. după cum urmează: a) Verbe cu e radical îl schimbă în i sau ie la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular: Exemple: g eben messen sehen lesen helfen ich gebe ich messe ich sehe ich helfe ich lese du mißt du gibst du siehst du hilfst du liest er mißt er gibt er sieht er hilft er liest wir messen wir geben wir sehen wir helfen wir lesen ihr meßt ihr gebt ihr seht ihr helft ihr lest sie messen sie geben sie sehen sie helfen sie lesen. Aell. TecAnik. gleicAen.1. Exerciţiul 171.

. • > b. Die Behälter halten den Druck nicht. d. 8. genitiv. dem Lehrling. die Breite. adică pot avea diferite forme pentru cele patru cazuri: nominativ. b.. eine Sitzung.. f. f. c. Exemple: lassen laufen betragen halten fallen ich lasse ich laufe ich falle ich halte du läßt du lätdst du fällst du hältst er läuit er läßt er fällt er beträgt er hält wir laufen wir fallen wir lassen wir halten ihr lauft ihr fallt ihr laßt ihr haltet sie laufen sie fallen sie betragen sie halten sie lassen Exerciţiul 173. . die Zahlen. Die Arbeiter messen die Oberfläche des Hofes..1. du dem Arbeiter ? g... du . dativ. d.. Treceţi propoziţiile la singular! Die Leistungen betragen nicht viel.. g. h..a Ii-a şi a IlI-a singular. Ich messe die Länge.. e.2. Die Lehrlinge lesen eine Rechnung. cît şi la plural.. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. acuzativ. Die Genossen besprechen (e > i ) eine Neukonstruktion. Ich helfe dem Meister.. Die Kontrolleure geben die Maschinenteile zur Montage.LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 145 b) Verbe cu a sau au radical le schimbă în ä (sau äu) la persoanele. e. Declinarea substantivelor (Sinteză şi recapitulare) 8. Ich lese die Zeichnung. du dort ? a. ]0 Germana pentru ingineri şi tehnicieni 1/103 . Sie lassen die Zeichnungen im Schrank. du ... Completaţi propoziţia a doua cu forma persoanei a 2-a singular! a. du . Was ..2. Die Temperaturen fallen. du . Exerciţiul 174. Pentru a putea îndeplini diferite funcţiuni în propoziţii. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. Ich sehe hier einen Apparat. Ich halte einen Schulungskurs. du . Was . c. atît la numărul singular. substan­ tivele limbii germane se declină. sie im Schrank.

Formele cazuale sînt marcate.146 LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8.2. în funcţie de gen şi număr. a) prin articole: Articolul hotarît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ der des dem den die der der die das des dem das die der den die Articolul nehotărît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ ein eines einem einen eine einer einer eine ein eines einem ein Nu există Substantivul nu este articulat Articolul nehotărît negat Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ kein keines keinem keinen keine keiner keiner keine kein keines keinem kein keine keiner keinen keine .2.

A. die Zeit. prin cîteva desinenţe ale substantivelor adăugate la forma nomina­ tivului singular respectiv plural: Desinenţa Genul Numărul Cazul -(e)s -(e)n -n masculin şi neutru masculin x> toate genurile 2> singular singular plural genitiv genitiv. dativ.2. die Büros G. în acest caz. die. primesc la dativ desi­ nenţa -n dacă nominativul plural nu se termină cu -n sau -s. D. D. A. den Behältern D. der. Pentru aflarea formelor cazuale corecte. der Zeit. die Exemple: N. Declinarea exactă a articolului hotărît. das Meter. Următoarele patru reguli: I. Exemple: N. des Meters. trebuie să cunoaştem bine următoarele: a. b. den. G. dem Meter. das Meter. III. der Behälter G. iar cazurile sînt marcate prin seria de articole: die. c. die Kolben N. Toate substantivele feminine rămîn la singular neschimbate şi marchează cele patru cazuri numai prin seria de articole: die. Exemple: N. II. G. . Toate substantivele neutre primesc la genitivul singular desinenţa -(e)s şi marchează cazurile şi prin seria de articole: das. die Kolben A. den Kolben D. das. die Behälter dar: N. Pluralul substantivului în cauză. des. indiferent de gen. der Kolben G. der. der. d. Genul substantivului în cauză. Toate substantivele la plural. acuzativ dativ 8.3. die Behälter A.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 147 b. dem. cerute în diferite situaţii în propoziţie. die Zeit. der Zeit. Dacă nominativul plural nu se termină în -n sau -s. der Büros D. şi dativul rămîne neschimbat. den Büros A. die Büros Substantivele masculine care primesc şi la plural desinenţa -(e)n.

Excepţie. des. Modele de declinare Singular a. des Genossen D. den Genossen. D. N. G. Acestea au desinenţa -(e)n şi la genitivul. dem. den. N. A. cu excepţia acelora care primesc la nominativul singular desinenţa -(e)n. die der der die Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Feminine Zeit Zeit Zeit Zeit die der den die Transformatoren Transformatoren Transformatoren Transformatoren pe măsură ce vor interveni die der der die die der der die Maschine Maschine Maschine Maschine . D. den Strom A. G. der Genosse plural: die Genossen G. dem Genossen A. Cazurile sînt marcate şi prin seria de articole: der. der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor der des dem den Transformator Transformators Transformator Transformator Plural die Direktors« die Motoren der Direktoren der Motoren den Direktoren den Motoren die Direktoren die Motoren Alte excepţii de la regula IV vor fi semnalate în manual. des Stromes G. Reţinem deocam­ dată categoria substantivelor de origine negermană. Substantivele masculine au la genitivul singular desinenţa -(e)s. G. dativul şi acuzativul singular. De la regula IV există şi numeroase excepţii. A. A. terminate în -or ne­ accentuat la nominativul singular. der Strom plural: die Ströme N. Exemple: Singular N. D.14S LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN IV. Exemple: N. care formează pluralul cu desinenţa -en dar primesc totuşi la genitivul singular desinenţa -(e)s. dem Strom D.

die der den die Bleistifte Bleistifte Bleistifte« Bleistifte cu -e sau -er la plural die der den die Ströme Ströme Ströme« Ströme die der den die Räder Räder Räder« Räder. der des dem den cu -(e)n la plural. G. G.d(e)s Rad Rad das des dem das Werkzeug Werkzeug (e) s Werkzeug Werkzeug das des dem das Ventil Ventil (e)s Ventil Ventil c. A. A. der des dem den Technologe Technolog«« Technologen Technologe« der des dem den Laborant Laborante« Laboranten Laboranten Plural: die Technologen (-n) die Laboranten (-en) die Genosse« (-n) e. Neutre N. D. Transformator Transformators Tranformator Transformator Plural: die Transformatore« die Direktoren Plural die Motore«. das des dem das Rad ~Ra. G. Maser iline cu pluralul die Ströme («e) în (-(«)«) der des dem den Genosse Genosse« Genosse« Genossen. N. G. D. A. G. D. f. A. dar cu -(e)s la genitivul singular der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor. Masculine N. die der den die Substantive fără desinenţă. Masculine N. A.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 149 b. der des dem den Stift Stift (e)s Stift Stift (cu pluralul der des dem den fără -(e)n) der des dem den Strom Strom (e)s Strom Strom Meister Meisters Meister Meister Plural: die Stifte -(e) die Meister (-) d. D. D. 1 N. Meister Meister Meister» Meister .

die der den die cu -(e)n sau -s la plural die der den die Autos Autos Autos Autos (-s) Oszillographen Oszillographen Oszillographen Oszillographen (-en) h. Schublehre. G. die Zahl. Bleistift. Exerciţiul 177. das Auto. die Toleranz. Arbeit. die Zeichnung keine Zeichnung der Zeichnung einer Zeichnung keiner Zeichnung c. Lager. der Motor. der Ingenieur. Niet. das Werkzeug. D. Gerät. Completaţi cu articolele hotărît. der Text. der Fehler. das Rad. . Büchse. G. der Hammer kein Hammer des Hammers eines Hammers keines Hammers eine Zeichnung b. Analizaţi substantivele din text şi stabiliţi la ce cazuri sînt folosite. Splint. das Werk ein Werk kein Werk des Werkes eines Werkes keines Werkes la următoarele cuvinte: Hebel. Schlüssel. Bohrmaschine. A. Scheibe. Ventil. Rolle. Dorn.150 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN g. der Laborant. der Lehrling. der Kolben. Substantive neschimbate la plural dar care se termină în -n N. Mechaniker. Formaţi genitivul singular şi nominativul plural după modelul următor! Genitiv Pluralul nominativ Nominativ des Apparates die Apparate der Apparat der Arbeiterin die Arbeiterinnen die Arbeiterin des Gewindes die Gewinde das Gewinde la cuvintele: der Techniker. die Wurzel. die Bolzen der Bolzen den Bolzen die Bolzen die Kolben der Kolben den Kolben die Kolben die Böden der Böden den Böden die Böden (•-) (-) (-) Exerciţiul 175. die Zeichnerin. nehotărît şi nehotărît negat la nominativ şi la genitiv după modelul următor: Articol hotărît Articol nehotărît Articol nehotărît negat ein Hammer a. der Bleistift. das Gerät. Stift. Kolben. die Feder. D. A. der Direktor. Substantive N. Drehbank. Feile.! Exerciţiul 176. der Stift. Bohrer. der Technologe.

LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 151 Exerciţiul 178. Exemple: Ein Behälter ist hier. der Kollege . Exerciţiul 179. Maschine.. der Stift . Jener Behälter ist groß.1. h. . f.. „jener" un obiect situat departe de vorbitor.. c. die Arbeiter . g. d... der Hammer eines Arbeiters. Werkes.. Cuvintele dieser. der Bleistift ..: Konstrukteurs. jenes = acela. dieses = acesta. Dieser Behälter ist klein. Completaţi sintagmele de mai jos cu articolele hotărît şi nehotărît! a. aceasta jener. Formaţi nominativul şi dativul plural după modelul următor ! Nominativ Plural nominativ Plural dativ der Stift die Stifte den Stiften der Laborant die Laboranten den Laboranten der Technologe der Konstrukteur der Lehrling der Arbeiter der Genosse der Behälter das Auto der Apparat die Maschine das Material 8.3. aceea sînt pronume demonstrative. e. jene. Ingenieurs. der Tisch . Ein Behälter ist dort. der Hammer der Arbeiters..3. b. diese. Pronume demonstrative 8. Zeichnerin.. „Dieser" arată un obiect situat aproape de vorbitor... die Neukonstruktion . Direktors.

dieser. d. Meßwerkzeuge..... N.. Die Apparate dort liefern wir ins Ausland. Dies.. A. . Wer arbeitet in dem Büro dort ? g.. A. G. A. Meister ist gut. D. f. Die Leistung des Elektromotors hier ist gut. G.. Kontrolleure kontrollieren die Teile. G. Jen.. Dieser Arbeiter heißt Popescu. G. a. Die Zeichnungen hier gehören dem Konstrukteur dort. D.. Maschine läuft mit 3 780 U/min. N. Dies. D. Die Welle jen.. D. N. Jen. dieser dieses diesem diesen diese dieser dieser diese dieses dieses diesem dieses Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder N. Exerciţiul 181. Geben Sie dem Monteur jen. diese dieses jener.. Jen .... c. D. Die Werkstatt dort ist sehr groß. c. d. Wir helfen dem Arbeiter hier. înlocuiţi cuvintele „hier" şi „dort" din sintagmele subli­ niate cu pronumele demonstrativ corespunzător la forma cazuală cerută! Model: Der Arbeiter hier heißt Popescu. Singular jener jenes enem enen ene ener ener ene enes enes enem enes Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural jene jener jenen jene jene jener jenen jene jene jener jenen jene Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder Exerciţiul 180. b.. A. Ingenieur und jen. G. Der Arbeiter hier heißt Popescu. h. D. Wo ist die Skizze der Zeichnung dort ? i. e. b.. jenes \ Singular N. A.. Meßuhr ist ungenau. f. Dies. Completaţi desinenţele! a. Meßwerkzeug ist groß. G. A. g. Wie groß ist der Rauminhalt des Behälters hier ? h. Meßapparat ist genau. Laborantin gehen in die Halle. N.152 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Pronumele demonstrative „dieser" şi „jener" se conjugă cu terminaţii!' cazuale pe care le găsim şi la articolul hotărît. Dies. e.

. Sie bestimmen den Druck..bestimmt. loc sau inf.. .4. A.hält. ? Was beträgt 8 at ? Der Druck beträgt 8 at f.fällt? c .. lang = lung.... .5. steigen 1(N) Die Temperatur steigt. Die Temperatur fällt.läuft? d.? . ioc) Die Leistung beträgt 150 kVA. l a S S e n 3 ( N .? g. beträgt. Substantivele derivate cu -e din adjective sînt de gen feminin.. die Länge = lungimea.. care indică calitatea respectivă.. .LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 153 8..beträgt. .? steigt? a b.. AJ fallen1(N) laufen 1(N) laufen2(N..läßt. die Breite = lăţimea.. Wir lassen die Meßgeräte hier.? e. Ele pot avea Umlaut. Exerciţiul 182. A) b e s t i m m e n ^ .. Substantive derivate 8.. Der Motor läuft... Exerciţiul 183.) halten 2(Ni A) Der Behälter hält den Druck.. Cu ajutorul sufixului -e se formează din adjective substantive abstracte... .4.. Der Lehrling läuft durch die Halle. Exemple: breit = l a t . Completaţi propoziţiile următoare şi răspundeţi ! Model: ..? h.... Valenţa verbelor Verbele din lecţia de fată au următoarea valenţă: betragen 2(N . Formaţi substantive abstracte cu ajutorul sufixului -e de la următoarele adjective! cu Umlaut fără Umlaut gut schwer groß dünn hoch dick kurz rund lang hell 8.läuft....1.

S. der Kilometer (Duden. Fremdwörterbuch. Wie mißt man alles in der Technik ? b.D. Wie viele Umdrehungen macht dieser Elektromotor pro Minute? f. Mannheim. generalizarea articolului „das" în dicţionarele din R. Tendinţa de dezvoltare este adoptarea definitivă a genului neutru (cu excepţia Elveţiei unde se menţine articolul masculin).1. Wie groß sind der Durchmesser und die Länge der Welle ? .6. 1962). Leipzig. recomandăm preferarea genului neutru în folosirea substantivului „Meter" şi a compuşilor săi: Unităţi de măsură Instrumente de măsurat das Ampermeter Meter das şi der m das Barometer Dezimeter das dm das Dynamometer Kilometer das şi der km das Elektrometer Kubikmeter das m3 Kubikdezimeter das dm 3 Galvanometer das Hydrometer das Kubikkilometer das km 3 das Kubikmillimeter das mm 3 Ionometer Kubikzentimeter das cm3 Manometer das Millimeter das şi der mm Mikrometer das Quadrantelektrometer das şi der Quadratmeter das şi der m 2 2 Spektrometer das Quadratdezimeter das şi der dm das şi der Tachometer Quadratkilometer das şi der km2 Quadratmillimeter das şi der mm 2 Thermometer das das Quadratzentimeter das şi der cm2 Voltmeter das Zentimeter Wattmeter das şi der cm Exerciţiul 184. genul substantivului „Meter" oscilează între masculin (der Meter) şi neutru (das Meter). Wieviel beträgt die Länge. Was mißt man mit dem Tachometer ? g. Din acest fapt se explică indicarea neuniformă a genului acestui substantiv şi al compuşilor săi în diferite dic­ ţionare ale limbii germane.R. în practica vorbirii.R.G. Genul substantivelor compuse cu "METER' 8.. 1967): das Kilometer (Klien. das şi der Kilometer (Dicţionarul Academiei R. (sinteză).. die Breite und die Höhe dieser Halle ? d.6.. iar pe de alta parte. Exemple. fapt care a determinat pe de o parte. Was mißt man mit dem Meter ? Mit dem Quadratmeter ? Mit dem Kubikmeter ? c. Wieviel beträgt der Rauminhalt und die Oberfläche ? e. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări! a.154 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8.S. în ciuda oscilaţiilor pe care le semnalăm în tabelul de mai jos. acolo unde se menţionează două posibilităţi. 1966). aşezarea în primul loc a articolului „das" în dicţionarul Academiei R.

Wie macht sie das? j . Lăsaţi presiunea timp de 2 ore la 6 at. Examinaţi vă rog rezistenţa acestui material! d. Cum se măsoară volumul şi suprafaţa ? b.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 155 h. Traduceţi în limba germană! a. e. h. Was kontrolliert die Laborantin mit dem Manometer ? i. Inginerul măsoară diametrul şi lungimea arborelui. Wie groß ist die Leistung des Transformators ? Exerciţiul 185 (sinteză). Was mißt der Laborant ? k. . Presiunea în recipient este mare şi nu scade. Cît de mare este toleranţa pentru această piesă ? g. Pentru măsuratul halei avem nevoie de metru. Cîte turaţii are electromotorul acela ? c. f.

im Automobilbau. Explicaţii. aus weißem Roheisen Stahl. punctul 9. Explicaţii. Aus grauem Roheisen erzeugt man Gußeisen. Ein sehr wichtiges Metall in der modernen Industrie ist das Aluminium.3. Messing ist gelb. sondern leichte Metalle. Explicaţii. Die Legierungen mit Aluminium sind keine schweren Metalle. Zink.2. Aluminium und Magnesium sind Leichtmetalle. Das flüssige Eisen hat eine rotgelbe Farbe. Mangan oder Vanadium verändert die Festigkeit und Härte des Stahls.und Eisenlegierungen). in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie. Beim Erhitzen auf 220—330°C erscheinen auf der Oberfläche die Anlaßfarben. punctul 9. Zinn. Schwarzmetalle 3) (Eisen. Magnesium usw. 2 J . Die Buntmetalle oder NE-Metalle unterteilt man in Schwermetalle und Leichtmetalle. Aluminium ist silberweiß. Flüssiges Eisen hat eine Temperatur von über 1 500°C. Buntmetalle oder Nichteisenmetalle (NE-Metalle). ) v. Nickel und Blei sind Schwermetalle. Die Legierungen von Kupfer sind rötlich. Man kann den Stahl auch härten. die von Aluminium silbrig. Man unterscheidet zwei große Gruppen: 1. In die Gruppe Schwarzmetalle zählt man vor allem Eisen und Stahl. ) v. Man verarbeitet sie in großen Mengen in der Flugzeugindustrie.1 şi 9. 2. punctele 9. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Aus Tabelle 1 ersieht man die Farben und die Temperaturen. 3 > v. Sehr wichtig sind auch die Legierungen mit Silizium. Man gewinnt das Eisen aus Erzen im Hochofen und bezeichnet es als Roh­ eisen.5. Kupfer ist rot. Text Die moderne 1) Technik verwendet 2) eine große Anzahl von Metallen. Es gibt graues und weißes Roheisen.Lehrstück Nummer 9 DIE METALLE A. Eine Legierung mit Chrom. Kupfer.

-(e)s. cenuşiu alb a produce. -s. -e das Nichteisenmetall. -n härten das Erhitzen. a observa. f. (f. a deduce culoarea. -n das Schwarzmetall. -(e)s. pl.pl. -n die Tabelle. pl. vopseaua galben galben deschis galben închis . bezeichnen als das Roheisen. -e das Eisen.pl. f. a confecţiona fonta de turnătorie aliajul cromul manganul vanadiul a modifica duritatea a căli încălzirea a apărea culoarea de revenire tabelul a vedea. -s. f. -(e)s. -e das NE-Metall. -(e)s. f. -e modern verwenden die Anzahl. -s.pl. -s. a deosebi grupa metalul negru fierul aliajul de fier metalul neferos metalul neferos prescurtare pentru metalul neferos înainte de toate.LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 157 B. -es. z±. -n ersehen (ie) die Farbe. drept fonta (brută) gri. -e vor allem der Stahl. -(e)s. unterscheiden die Gruppe. -en das Buntmetall. cuptorul înalt a denumi ca. verändern die Härte. das Metall. f.) die Eisenlegierung. f. -s. -en das Chrom. pl. f. -e gewinnen das Erz. -n gelb hellgelb dunkelgelb metalul modern a se întrebuinţa. grau weiß erzeugen das Gußeisen. pl. das Vanadium. die Legierung. -(e)s. a folosi numărul a distinge. -s.pl. -s. în primul rînd oţelul a obţine minereul furnalul. das Mangan. erscheinen die Anlaßfarbe. -s. -e der Hochofen.

-s. -e Kupfer. -s. Zink.158 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE braun lf gelbbruan rQt braunrot purpurrot violett blau*« dunkelblau kornblumenblau hellblau graublau grün 1J graugrün schwarz * > flüssig rotgelb unterteilen das das das das das das das das das das Schwgrmetall. Zinn. -s.pl.pl. farbig bunt Messing. f. mulţimea industria de avioane construcţia / industria de automobile electrotehnica chimic > Aceste culori nu apar în text. -s. Blei. cositorul nichelul plumbul aluminiul magneziul colorat variat colorat. -n Silizium. f. f. -s. însemnat industria siliciul a prelucra cantitatea mare. pl. Magnesium. -s. -s. silberweiß rötlich silbrig wichtig Industrie. pl. verarbeiten Menge. f. pl. a subîmpărţi. -n Flugzeugindustrie. pl. -n Automobilbau. -s. -s. f. s-au introdus în vocabular fiind culori de bază. pl. . f. pl. lichid roşu-gălbui a (sub) diviza. Aluminium. multicolor alama argintiu roşiatic argintiu important. ch§misch x die das die die der die brun. f. -(e)s. Elektrotechnik f. pl. -e Leichtmetall. maro maro-gălbui roşu roşu-maroniu purpuriu violet albastru albastru închis albastru intens albastru deschis gri-albăstrui verde verde cenuşiu negru fluid. a com­ partimenta metalul greu metalul uşor cuprul zincul staniul. f. f. Nickel. -s. f. pl. pl. -(e)s.

besprechen. Nichteisenmetall. gewinnen.1. -r i > 9. laufen. Adjectivul atributiv 9. scris ck sau -ig! Technik. Tabelle. verarbeiten Exerciţiul 187. Exersaţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cuvinte l Gruppe. bezeichnen. wichtig.0. lesen. ziehen. erscheinen. erzeugen. 9. flüssig. gehören. befestigen. Exemple: die Technik — die moderne Technik (tehnica) (tehnica modernă) das Eisen — das flüssige Eisen (fierul) (fierul topit. entschuldigen. chemisch. Leichtmetall. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 186. verändern. fallen. halten. Exerciţiul 189. rechnen. farbig. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului [p]. Exersaţi accentuarea corectă a verbelor fără prefix şi cu prefix! Verbe fără prefix: härten. bestimmen. rechnen. gewinnen. betragen. zählen. Nickel.1.1. verwenden. y . lassen. ersehen.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 159 C. flüssig. Explicaţii şi exerciţii (BIBLIOTECA'M^TÎBPAU MIHAIL SADOVEANU _Ş u c ureF. schreiben. hellgelb. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor compuse şi de origine străină! a) Hoch — o — fen c) Tabelle b) Anlaßfarbe Schwarz — me — tall Nichteisenmetall Legierung Bunt — me — tall Eisenlegierung Industrie Roh — ei — sen Flugzeugindustrie Metall Guß — ei — sen Elektrotechnik Vanadium dun — kel — blau Automobilbau Aluminium pur — pur — rot Magnesium sil — ber — weiß Silizium Exerciţiul 188. Verbe cu prefix: bezeichnen. Zinn. lichid) . sagen s. Messing.a. Metall. Atributive se numesc acele adjective care stau pe lîngă un sub­ stantiv specificîndu-i sensul. silberig. steigen.

între articol (sau pronume şi numeral) şi substantiv. Plur. în felul următor: a) Adoptînd desinenţele articolului hotărît corespunzător.3. număr şi caz.1. *' Genitivul singular masculin şi neutru face excepţie.2. î n limba germană adjectivul atributiv stă în faţa substantivului. . atunci punem desinenţa -(e)n la toate cazurile singular şi plural cu excepţia nominativului (toate genurile) şi a acuzativului (feminin şi neutru) singular unde avem desinenţa -e. avînd desinenţa -(e)n. Stähle Stähle Stählen Stähle b) Dacă adjectivul atributiv este precedat de un cuvînt determinativ care are desinenţa cazului respectiv. Adjectivul atributiv se acordă cu substantivul în gen. Schema desinenţelor cSmg. N -e G -en D -en A -en -e -en -en -e -en -en -en -en -e -en -en -e Masculin der braunrote des braunroten dem braunroten den braunroten Exemple Feminin Stahl die Stahls der Stahl der Stahl die die der den die große Härte großen Härte großen Härte große Härte Härten Härten Härten Härten das des dem das die der den die Neutru gute guten guten gute Erz Erzes Erz Erz N G Plur. Exemple: eine große Zahl — un număr mare dieses wichtige Metall — acest metal important zwei silberweiße Legierungen — două aliaje argintii 9.1.160 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 9. Articolul der die des der dem der den die das des dem das die der den die Masculin braunroter braunroten 1 ' braunrotem braunroten braunrote braunroter braunroten braunrote Stahl Stahles Stahl Stahl Feminin große großer großer große große großer großen große Härte Härte Härte Härte Härten Härten Härten Härten Neutru gutes guten 1 ' gutem gutes gute guter guten gute Erz Erzes Erz Erz Erze Erze Erzen Erze Sing. dacă nu are în faţa sa un articol. pronume sau alt cuvînt determinativ care să poarte aceste desinenţe. D die braunroten der braunroten den braunroten die braunroten Stähle Stähle Stählen Stähle großen großen großen großen guten guten guten guten Erze Erze Erzen Erze.

e. adjectivul adoptă desinenţa cazului respectiv. Der Stahl ist hart. 11 — German a pentru ingineri şi tehnicieni — c. h. 11/103 . articolul nehotărît negat kein. g. Die Büchse ist zylindrisch. Exerciţiul 192. Das Blei ist schwer. Der Durchmesser ist groß. Die Tabelle ist lang. Der Kontrolleur ist energisch.). i. dar: eines großen Behälters kein großer Behälter ein wichtiges Metall kein wichtiges Metall mit flüssigem Eisen bei großem Druck aus fertigen Maschinenteilen (plural !) Exerciţiul 190. f. Transformaţi propoziţiile în sintagme cu adjective atri­ butive şi articol hotărit! Model: Der Stahl ist h a r t . b. eine. d. kein. a. Exemple: ein großer Behälter. keine. prepoziţiile s. Citiţi cu voce tare şi obişnuiţi-vă cu poziţia adjectivului înaintea substantivului ! der fertige Stahl die moderne Technik das flüssige Metall der konische Stift die große Gruppe das richtige Meßgerät der moderne Apparatebau die fleißige Arbeiterin das helle Büro ein schweres Rad ein kluger Direktor eine genaue Zahl ein leichtes Metall ein runder Tisch eine breite Halle ein großes Volumen ein moderner Motor eine eckige Tafel die genauen Zahlen die konischen Stifte fertige Stähle die schweren Räder die kurzen Wellen große Gruppen die kurzen Lineale die runden Tische fleißige Arbeiter Exerciţiul 191. ein. Das Zinn ist silberweiß. j . Das Papier ist dünn.a. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul precedent în sin­ tagme cu adjective atributive şi articol nehotărît! Model: Der Stahl ist hart: ein harter Stahl. Die Farbe ist hell. der harte Stahl. c. Das Gewinde ist grob.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 161 La fei: dieser große Hochofen jener große Hochofen diese wichtige Legierung jene wichtige Legierung dieses weiße Roheisen jenes weiße Roheisen. c) In cazul în care cuvîntul determinativ din faţa adjectivului este defec­ tiv de vreo desinenţă cazuală sau invariabil (de exemplu: articolul nehotărît ein.

Wir arbeiten in dies groß > Halle. Der schwere Block. Die energisch Kon­ trolleure geben die gut Teile zur Montage. ein hohes etc. Sie sind für die chemisch Industrie bestimmt. Wir messen mit dies genau Voltmeter.. are drept forme atributive der (die... das) hohe. l > Adjectivul „hoch" — înalt. Das Werk exportiert die modern . Sehr viel Teile sind aus bunt Metallen. Dieses Lager ist . Keine große Leistung. (schwer). die hellgelb Anlaßfarbe eine richtig— Zeichnung ein wichtig Buntmetall der technisch Fehler ein groß Rauminhalt keine gut— Legierung dieser lang Tisch das eckig Zeichenbrett b. Exerciţiul 194. Wir Arbeiten mit dies schwer Maschine. Declinaţi la singular şi plural! a. Dieser kleine Bolzen. Er arbeitet mit dies_^ gut Arbeitern.. Completaţi cu adjectivele din paranteză! a. Jene Arbeiter arbeiten ... d. gelb Messing und rötlich Kupfer. e. ein hoher. Die dünne Tafel. Eine runde Rolle. Exerciţiul 197. wie z. (groß). Ich montiere dies lang Welle. Die Welle ist . f. Sie montieren das rund Lager. (lang)... Das genaue Mikrometer. (genau). c. Apparate in viel Länder. g. Diese Maschine ist . Diese lange Welle.. . Die falsch— Teile geben sie den Meistern. e.. Für die modern Apparate braucht man sehr genau— Teile. regimul prepoziţiilor} a. Die Halle ist . Jenes leichte Meßgerät. c. f. (gut). d. Completaţi desinenţa adjectivelor! In diesem hell Konstruktionsbüro zeichnen die fleißig Zeichner viel. Exerciţiul 196. b. Completaţi desinenţele adjectivelor! Respectaţi numărul şi genul substantivului. In der Elektro­ technik dienen auch viel Apparate zum genau Messen von höh Span­ nungen. mit silberweiß Chrom bei höh 1] Spannung mit dem silberweiß Chrom bei höh x) Temperaturen von groß Härte bei höh x) Druck von dieser fleißig Arbeiterin für einen modern— Motor durch jene breit Hallen für die gut— Leistung durch gut Montage ohne eine genau Zahl aus graublau Stahl ohne genau Zahlen. Răspundeţi cu adjectivele din paranteză! a. aus silberweiß— Aluminium.B.. Jenes Voltmeter mißt . Auch die groß Automo­ bilindustrie braucht diese gut und leicht Apparate.162 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Exerciţiul 193. (rund). Maschinenteile. Exerciţiul 195. Mit was für Zahlen rechnen Sie? (groß). b.. h.

c. preluînd desinenţele acestuia la toate cazurile. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „welcher ? welche? welches?" răspunde o sintagmă cu articolul hotărît: Exemple: Welcher Stift liegt dort ? — Der konische Stift. h. Aus welchem Roheisen erzeugt man Gußeisen? (grau). 9.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 163 b. d. Schrauben? Schrauben? Schrauben? Schrauben? Stînd singur la începutul întrebării şi fiind urmat de predicat (de obicei •o formă a verbului „sein" — a fi). Was für Eisen hat eine rotgelbe Farbe? (flüssig). pronumele nu se acorda cu substantivul. Kolben. Was für eine Rechnung braucht der Ingenieur? (richtig). Pronumele interogativ „welcher? welche? welches?" stînd în faţa unui substantiv înlocuieşte articolul hotărît.Die guten Werkzeuge. Welches Metall verwenden Sie ? —. Was für eine Temperatur bezeichnet graugrün? (hoch). f. e. Welcher Druck verändert die Temperatur? (groß).1. Welche Metalle nennt m a n ( s e numesc) Buntmetalle? (bunt. Kolben. Kolben. număr şi caz.2. Welche Metalle verwendet die Flugzeugindustrie? (leicht). Kolben. Welche Farbe ist das ? — Die hellgelbe Farbe. spre deosebire de echivalentul său („care") din limba română care rămîne invariabil. Pronume interogative De o sintagmă care cuprinde un adjectiv atributiv întrebăm de obicei cu pronumele interogative: a) welcher ? — welche ? — welches ? = care ? b) was für ein ? — was für eine ? •— was für ein ? = ce (fel de) ? 9. Von welcher Farbe ist das Metall? (graublau). Welche Werkzeuge brauchst du ? —. i.2. farbig). Declinarea pronumelui interogativ „welcher ? welche ? welches ?" M N G D A welcher welches welchem welchen Kolben ? Kolbens ? Kolben ? Kolben ? F welche welcher welcher welche Schraube Schraube Schraube Schraube ? ? ? ? N welches welches welchem welches Rad ? Rad ? Rad? Rad? welche welcher welchen welche PI. avînd forma invariabilă „welches?" Exemple: Welches ist der Durchmesser dieser Welle ? Welches ist die Anzahl der Umdrehungen? Welches sind die Anlaßfarben des Stahls ? . g.Das leichte Metall. Se acordă deci cu substantivul de care întreabă privitor la gen.

se declină ca şi articolul nehotărît. Exemple: Was für Stahl verwenden Sie ? Was für Arbeit haben Sie ? Was für Metall ist das ? Frecvent. Was für eine Farbe ist das? Das ist eine hellgelbe Farbe. iar „für ein. -e. Welch Gruppen von Metallen gibt es ? e. Welch— Stahl verwenden Sie hier? d. iar „ein. eine. D Nu se foloseşte. număr şi caz cu substantivul de care întreabă. Mit welch—.2. Rolle schleift sie ? c.-" şi la singular. In welch Zeit ist der Apparat fertig ? j . -e. acest pronume se împarte în două. ein". Exemple: Was ist das für eine Zeichnung? Was sind das für Meßgeräte ? Was ist das für Material ? Exerciţiul 198.164 LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 9. Bei welch Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Declinarea pronumelui interogativ „was für ein. Für welch Werkstätten bringt ihr Material? i. was für ?" răspunde o sintagmă cu adjec­ tiv atributiv precedat de articolul nehotărît.-" e plasat mai tîrziu. pronumele „was für ein.2. -e. la începutul întrebării rămînînd numai „was". Hier liegt eine schwere Welle. Was für Werk­ zeuge ? _i) Werkzeugen ? Werkzeuge ? întrebînd de substantivele folosite nearticulat. Formaţi întrebări cu „welcher 1" sau „was für einV la care să răspundă următoarele propoziţii! a.-V M N G D A Was für ein Kolben? eines Kolbens ? einem Kolben ? einen Kolben ? F Was für eine Schraube ? einer Schraube ? einer Schraube ? eine Schraube ? N Was für ein Rad ? eines Rads ? einem R a d ? ein Rad ? Pi. Was für ein—. Welch Mikrometer braucht er ? b. Completaţi desinenţele pronumelui interogativ! a. . Die hohe Temperatur verändert die Farbe. Exemple: Was für ein Stift liegt dort ? Ein konischer Stift. b. Was für ein Direktor haben Sie ? h. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „was für ein ? was für eine ? was für ein ? pl. Şi acest pronume se acordă în gen. -e. Elementele „was für?" rămîn invariabile. Was für Werkzeuge brauchst du ? Gute Werkzeuge. An was für ein Zeichnung arbeiten Sie ? Exerciţiul 199. Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f.-?" pierde elementul „ein.

Was für einen Transformator brau­ h. Er arbeitet nach einer richtigen Zeichnung. bezeichnen = a denumi emp — empfehlen empfinden = a simţi = a recomanda. în limbajul tehnic german se folosesc foarte multe verbe derivate de la un verb simplu cu ajutorul unui prefix care schimbă complet sensul verbului. 1. Was für Techniker arbeiten hier ? Was für Schwingungen mißt der e. Dort sehe ich ein großes Zahnrad. i. k. Reformulaţi întrebările de mai jos.3. h. miß __ mißfallen = a displăcea mißbrauchen = a abuza. Was für Apparate erzeugen Sie ? Sie? c. Es ist ein grobes Gewinde. verstehen = a înţelege verwenden = a folosi: zer . a munci = a prelucra. Hier ist ein helles Büro. zerbrechen = a rupe.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 165 Wir arbeiten mit genauen Meßgeräten. Was für ein Behälter ist das ? Chrom ? d. a transforma verarbeiten = a sta stehen entstehen = a se forma. Exerciţiul 200. despărfind pronumele „ivas für ein}" Model: Was für eine Höhe hat die Halle ? Was hat die Halle für eine Höhe ? g. Die gelbe Legierung ist Messing. Exemple: arbeiten = a lucra. g. Was für eine Farbe hat das chen Sie ? c. Was für eine Höhe hat die Halle ? Arbeiter ? b. Sie gibt mir einen breiten Radiergummi. e. erzeugen = a produce ge — gebrauchen = a folosi gehören = a aparţine. Was für ein Metall härten die a. Der Block hat eine große Oberfläche. ver . d. f. a lua naştere Există următoarele prefixe verbale în limba germană: be bearbeiten = a prelucra. a sparge . Was für einen Notizblock haben Sie ? Oszillograph ? Was für Leichtmetalle kennen f. Ich arbeite mit klugen und energischen Technikern. er erarbeiten = a obţine prin muncă.1. Verbe derivate 9. 9. zerfallen a descompune. Das ist eine falsche Quadratwurzel.3. ent entstehen entladen = a descărca = a se forma.

er-. ent-. er-. zer ent. ver-. verbe-. er-. zerbe-. verbe-.Erhitzen. Formaţi verbe derivate din elementele date mai jos ! Cău­ taţi-le înţelesul în cheia exercitiilor ! arbeiten brauchen dienen fallen führen gehen gleichen halten hängen kommen lassen legen rechnen schreiben sehen stehen steigen stellen suchen ziehen : : : : : : be-. e. er-. a. d. verwenden — Aluminium — Flugzeugindustrie. erzeugen — Apparate — Leichtmetall. Du gebrauchst (Ihr gebraucht) jene Werkzeuge. Căutaţi verbele din text şi stabiliţi care sînt simple şi care sînt derivate! Exerciţiul 202. er-. h. erscheinen — Anlaßfarben —. ver­ be-. verarbeiten — Werk — Buntmetalle. c. ent-. er-. ent-. f. ent-. unterscheiden — grau — weiß — Roheisen. ge-. ent-. g. ver-.. Exerciţiul 201. ge-. er-. b. er. miß-. Exemple: Ich. verbe-. ver-. Er verwendet (Sie verwenden) dieses Material. verbe-. gewinnen — Eisen — Buntmetalle — Erz. . verbe-. Formaţi propoziţii din următoarele cuvinte adăugind articolele. zerbe-. ent-. ver­ ge-. verbe-. verbe-. verbe-. zerbe-. er-. ent-. verbe-.. verbe-. verändern — Legierung — Chrom— Festigkeit. verbe-.166 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Aceste prefixe sînt totdeauna neaccentuate. er-. ver-. bezeichnen — diese Farben — Anlaßfarben. ver- : Exerciţiul 203. verbe-. er-. bearbeite (Wir bearbeiten) einen Maschinenteil. ver be-. er-. pronumele şi prepoziţiile necesare! Model: Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. miß. accentul cade pe verb. er-. ent-.

a) numai cu părţile sintactice cerute de valenţă. A).4. unterteilen. adjectivele sînt scrise cu literă mare. das rohe Eisen —das Roheisen v.1. punctul 6. Exerciţiul 205. erzeugen. A z u D ) zählen Aluminium zählt man zu NE-Metallen. şi b) cu alte completări posibile ! Model: Wir verwenden Gußeisen. härten. punctul 3. gewinnen. In unserem Werk verwenden wir Gußeisen für die Maschinen­ teile. erscheinen ersehen. Exemple: hoch + Ofen = der Hochofen bunt + Metall = das Buntmetall leicht -f. Pe lîngă substantive şi radicale verbale. lecţia a 3-a din manualul de faţă. formînd începutul cuvintelor respective. diese Farben 3 (N.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 167 9. Substantive compuse (Continuare) 9. verarbeiten.5. 9. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2 (N. den Exerciţiul 204. 3 (N. în cazul acesta.6. Cercetaţi dacă există diferenţe de sens între adjectivul atributiv şi adjectivul-element al cuvîntului compus! a.5. verändern. A als A) Man bezeichnet als Anlaßfarben. şi sînt accentuate ca orice cuvînt determinativ.Metal = das Leichtmetall roh + Eisen = das Roheisen. unterscheiden bezeichnen Die Anlaßfarben erscheinen. 1J cuvinte determinative ale substantivelor compuse pot fi şi adjective.4 şi lecţia a 6-a. Căutaţi substantivele compuse cu adjective din text! Exerciţiul 206. Unser Werk erzeugt Apparate. Formali cîte două propoziţii cu fiecare dintre verbele tabelei de mai sus. . das schwarze Metall —das Schwarzmetall b.

das bunte Metall e. Exerciţiul 209. die Maschinenteile. Căutaţi din text adjectivele compuse şi stabiliţi din ce elemente se compun ! Exerciţiul 208. Sau: meterbreites Papier. hoch + modern d. das Zentimeter -f.2. Traducerea se face ca de obicei începînd de la sfîrşit: silberweiß = (alb ca argintul) = argintiu purpurrot = roşu-purpuriu gelbbraun = maro-gălbui. der Stahl. das Meter + breit g. der Stift. das schwere Metall f.lang h. ein Apparat. Exemple: rot = roşu hellrot = roşu deschis gelb = galben dunkelgelb = galben închis blau = albastru hellblau = albastru deschis grün = verde dunkelgrün = verde închis Exerciţiul 207.rot = braunrot die Kornblume + blau = kornblu­ menblau gelb + braun = gelbbraun der Stahl -f. dünn -f. der hohe Ofen d. Exemple: grau + blau = graublau das Silber + weiß == silberweiß braun -j. Formaţi adjective compuse din elementele de mai jos şi traduceţi-le. das Papier. 9. dunkel + grün e.grau = stahlgrau. hoch -f. alăturîndu-le ca atribut următoarelor substantive ! Model: das meterbreite Papier.168 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE c. Adjective compuse 9.6. ein Eisen.flüssig. Controlaţi traducerea la cheia exerciţiilor ! a. avînd drept cuvinte determinative fie alte adjective. Cu adjectivele compuse în exerciţiul anterior formaţi sin­ tagme. eine Technik. adjectivele pot fi la rîndul lor compuse. Substantivele care sînt cuvinte determinative ale unor adjective compuse se scriu cu literă mică: silberweiß. das Meter + hoch k.lang i. der Transport + fertig j . La fel ca şi substantivele şi verbele. das Millimeter -f. Pentru a se indica nuanţa deschisă sau închisă a unei culori. jene Maschinen.6. fie substan­ tive sau alte părţi de vorbire. das leichte Metall — der —das —das —-das Hochofen Buntmetall Schwermetall Leichtmetall. schwarz + grau c. hell -f violett f.1.6. 9.wichtig b. das Kilometer + weit 1. die Farbe. . die Tafel. se folosesc adjectivele „hell" şi „dunkel" ca prim element al compunerii.

d. Nennen Sie einige Leichtmetalle ! 1. Welche Farbe hat Kupfer. Wie hoch ist die Temperatur von flüssigem Eisen ? i. Wo verarbeitet man Aluminium in großen Mengen? Exerciţiul 212. Unde se pot vedea culorile de revenire ? c. Aluminium ? n.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 169 Exerciţiul 210. Nennen Sie (numiţi) einige Anlaßfarben ! h. Care este culoarea fierului topit? (lichid). Messing. g. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Welches sind die Gruppen? c. Was für eine Farbe hat flüssiges Eisen ? j . Wie viele große Gruppen von Metallen gibt es (există) ? b. Obţinem în cuptoarele înalte fierul din minereu. Kann man die Härte und die Festigkeit des Stahles verändern ? f. Ce (fel de) culoare are fierul topit? b. Wie kann man diese verändern ? g. Was für Roheisen gibt es ? e. f. i. Welches ist ein wichtiges Metall in der Industrie ? o. Exerciţiul 211. Metale colorate sau multicolore sînt metale neferoase. Metalele se împart în metale feroase şi metale neferoase. Nennen Sie einige Schwermetalle ! k. Metalele se folosesc şi în industria chimică ? k. trecîndu-le la acuzativ şi în subordinea fragmentului „wir brauchen" ! Model: Wir brauchen meterbreites Papier. (sinteză). Wie sind die Buntmetalle ? m. Welche Metalle zählt man zu den Schwarzmetallen? d. h. Traduceţi în limba germană ! a. Din fierul brut cenuşiu se obţine fonta. Care sînt metalele neferoase ? . Ce metale se prelucrează în această uzină modernă ? j . Ce se produce din fierul brut alb? e. Din sintagmele formate în exerciţiul anterior formali pro­ poziţii.

Da kommt Ingenieur Dr. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 10. Sie dürfen auch Skizzen machen. In unserem Werk arbeiten 2 950 Angestellte und Arbeiter . Wir erwarten Sie 1" > > > 4 > 5 > 6 ) 2 3 x v. Der Direktor begrüßt die Gäste. v. Explicaţii. . Explicaţii. „es ist Zeit". Dadurch können wir die Planzahlen erfüllen. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. wir danken Ihnen und sind sehr erfreut. Wir müssen daher sehr genau rechnen und planen.7. v. Wir erzeugen viele Maschinen und Apparate. sagt Ingenieur Schulze und sieht auf seine Uhr. Wir wollen noch prei Hallen bauen. Aus diesen Zahlen können Sie die Größe dieses Werkes ersehen.2. Sie in unserem Werk zu begrüßen3'. Viele unserer Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Die Produktion soll im Jahre 1976 auf über 350 Millionen steigen.4. Kollege Schulze möchte Sie nun durch das Werk führen. 10.5. Explicaţii. Bitte wollen Sie nach dem Besuch unseres Werkes wieder in mein Büro kommen ?" Ingenieur Munteanu sagt: „Kollege Direktor. Ich möchte i} Ihnen zunächst einige 5) Angaben über unser Werk machen. beiter wollen Sie auch begrüßen. 10. UNSERE ERZEUGNISSE A. Sie sollen auch unsere Arbeit kennenlernen. Explicaţii. Dort können Sie auch rechnen und zeichnen.Lehrstück Nummer 10 DAS WERK. Sie können im Raum neben meinem Arbeitszimmer6' arbeiten. Text Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht unser1* Werk. Sagen Sie uns bitte alle Ihre Wünsche ! Meine Sekretärin ist über alles informiert und kann Ihnen helfen. wir müssen jetzt gehen".3. v. 10. v. sind das Ihre Gäste aus Rumänien ? Bitte kommen Sie auch in mein Labor! Meine Mitar-. Explicaţii. Explicaţii.1. Müller und fragt: „Schulze. Unsere Arbeiter und Angestellten er­ warten schon Ihren Besuch. 10. Ihr Werk besichtigen zu können. 10." „Kommen Sie. Er sagt: „Meine Damen und Herrn ! Es bereitet mir2) ein besonderes Vergnügen. Die Produktion in diesen Hallen wollen wir automatisieren. Der Wert unserer Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. Wir planen jetzt den Ausbau unserer Werkstätten. v.

-(e)s. înainte de toate cîţiva. circa marca a putea extinderea (unui complex. -s. -e möchte.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.das Erzeugnis.e die Dame. -en bereiten mjr besonder das Vergnügen. -en müssen al nostru. -(e) s. Vocabular unser. f. -se die Delegation. -e sollen sein der Wert. ai noştri. UNSERE ERZEUGNISSE 171 Im Labor sehen die Gäste alle Laboranten und Laborantinnen an ih­ ren Arbeitsplätzen. Jeder hat seinen Tisch mit Apparaten und arbeitet an seiner Analyse. -en (das) Rumänien besuchen begrüßen der Gast. a unei con strucţii) producţia a trebui. (e)s.pl. ich möchte Ihnen zunächst einige die Angabe.können der Ausbau. 1:. -n ggben (i) das Jahr. -e. -e etwa die Mark. die Produktion. cîteva. aproximativ. pl. ale noastre produsul delegaţia România a vizita a saluta oaspetele doamna domnul a face (plăcere) mie deosebit plăcerea salariatul a aştepta deja. -n erwarten schon der Besuch. -es. . -(e)s. unii indicaţia a da anul a trebui a fi valoarea cam. -n der Herr. încă de pe acum vizita aş vrea. -ses. B. a fi obligat . a noastră. -n. der Angestellte. aş dori dumneavoastră în primul rînd.

Er zeigt hnen auch hren Arbeitsraum. iarăşi a mulţumi bucuros a vizita. Pronunţare şi ortografie 10. aşadar. -n. ceasornicul laboratorul (prescurtat) colaboratorul a face cunoştinţă locul de muncă fiecare. . Explicaţii şi exerciţii 10. Dort können ie arbeiten. -n dürfen Raum. -s. .Wunsch. a vedea ceasul.172 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. -s Mitarbeiter. Exemple: Wir erwarten Sie in unserem Werk. a construi a automatiza prin aceasta cifra de plan a îndeplini colegul a avea voie încăperea.1. -s kennenlernen Arbeitsplatz.e jeder. r möchte ie durch das Werk führen. prin urmare a moderniza a vrea încă a clădi. UNSERE ERZEUGNISSE die der der das der die das der der daher modernisieren wollen noch bauen automatisieren dadurch Planzahl. -(e)s. iar. = Spuneţi-ne dorinţele dv. -es. -en erfüllen Kollege. -e Arbeitszimmer. = Aş vrea să vă dau unele date.0. -es de aceea. -s. Pronumele de politeţe (personale şi posesive) se scriu cu literă mare. C. Exerciţiul 213. cabinetul dorinţa informat din nou. Completaţi cu iniţiale mari sau mici ! Hier ist Kollege Schulze. eine Sekretärin ist über alles informiert. Ich möchte Ihnen einige Daten geben.0. = Vă aşteptăm în uzina noastră. Sagen Sie uns Ihre Wünsche. ie können hre Zeichnungen und Skiz- . -es. -e.e informiert wieder danken erfreut besichtigen Uhr. spaţiul biroul. -en Labor.

UNSERE ERZEUGNISSE 175 zen im Stahlschrank lassen. Pronumele posesive sînt: Singular Pronumele personal masculin feminin neutru Plural masculin feminin neutru ich du er sie es wir ihr sie Sie mein meine mein dein deine dein sein seine sein ihr ihre ihr sein seine sein unser unsere unser euer eure euer ihr ihre ihr Ihr Ihre Ihr = = = = = = = = = al meu. dort finden.1. ale ei săi (ei). Pentru a indica relaţia de apartenenţă între o persoană şi un obiect sau între două persoane. în limba germană se folo­ seşte pronumele posesiv. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [00] din urmă­ toarele cuvinte! Erzeugnis -— beläuft — Flugzeugindustrie — erzeugen — heute — Neukonstruktion •— Werkzeug — neun. ale sale (ei) noştri. ale noastre voştri. müssen. ale lor dv.. Exersaţi pronunţarea şi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte ! der Kollege [ko'le:g3] der Angestellte [-"ang^tsh^] die Delegation [deleg«'tsîo:n] der Mitarbeiter [''rait'arboetsr] die Produktion [produk'tsîo:n] die Planzahl ['pl«:ntsa:l] das Labor [la'bo:r].1. corespunzător fiecărei persoane la singular şi la plu­ ral. ie ie wieder.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. können.asa(ei) al nostru. wollen. ale mele tăi. a ei al säu (ei). Exerciţiul 218. ale dv. a lor al dv. a voastră al lor. obiecte sau noţiuni. a sa al ei. 10. a t a al său. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre = ai = ai = ai = ai — ai = ai = ai = ai = ai mei. sollen. Angestellte. a mea al tău. a dv. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu „h" ortografic! Planzahl — Uhr •— Jahr •— erhöhen. Exerciţiul 214. Herr. ale sale ei. Pronumele posesiv 10.. ale tale săi. erfüllen. Exerciţiul 216.1. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu consoană dublă ! Kollege. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten ie und wollen —hnen hre Arbeits­ plätze zeigen. Exerciţiul 215. a noastră al vostru. ale voastre lor. . alle. Exerciţiul 217. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanei [j] la începutul cuvintelor 1 das Jahr •— jetzt — ja — jeder — jede — jedes. bitten.

1. Ca şi acesta. Exemplu de declinare: Singular masculin feminin neutru Hammer N mein meine Feile mein Mikrometer G meines Hammers meiner Feile meines Mikrometers D meinem Hammer meiner Feile • meinem Mikrometer A meinen Hammer mein Mikrometer meine Feile Plural meine Feilen N meine Hämmer meine Mikrometer G meiner Hämmer meiner Feilen meiner Mikrometer D meinen Hämmern meinen Feilen meinen Mikrometern A meine Hämmer meine Feilen meine Mikrometer 10.3.1.1. pronumele posesiv are aceeaşi influenţă ca şi articolul nehotărît. pronumele posesiv stă înaintea substantivului înlocuind articolul. Exemple: unser Gast = oaspetele nostru meine Dame = doamna mea sein Arbeitszimmer = cabinetul său de lucru Ihre Kollegen = colegii dv. La plural. Asupra adjectivului atributiv care urmează. Spre deosebire de limba română.1. Toate numele posesive se declină la fel ca şi articolul nehotărît. seine fertige Skizze A seinen großen Wert N G D A seine seiner seinen seine x großen großen großen großen Werte Werte Werten Werte Plural seine fertigen seiner fertigen seinen fertigen seine fertigen Skizzen Skizzen Skizzen Skizzen seine seiner seinen seine kurzen kurzen kurzen kurzen Lineale Lineale Linealen Lineale. UNSERE ERZEUGNISSE 10. pct. Pronumele posesiv precede adjectivul atributiv: Exemple : mein großer Wunsch = dorinţa mea cea mare unsere chemische Industrie = industria noastră chimică dein helles Labor = laboratorul tău luminos 10. pronumele posesiv are aceleaşi desi­ nenţe ca şi articolul hotărît sau pronumele demonstrative.4. 1 ) Exemplu de declinare: Singular N sein großer Wert seine fertige Skizze sein kurzes Lineal G seines großen Wertes seiner fertigen Skizze seines kurzen Lineals D seinem großen Wert seiner fertigen Skizze seinem kurzen Lineal sein kurzes Lineal. 9.2. lecţia a 9-a. nu au desinenţe cazuale la nominativ singular masculin şi neutru şi la acuzativ singular neutru. ) v.174 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. .

Führen Sie (mein Gast) durch (unser Maschinenhalle). Wir arbeiten für uns Werk. g. Exerciţiul 222. a III-a pi. .. Angestellter. . . e. Ingenieur. Ihr seht hier eine Werkstatt. Halle. Direktor. e.. Die Zeichnerin bringt (ihr Skizzen) in (unser Büro). c. d. Wert.. . WTir haben einen Elektromotor. c. d.. b . Ich habe eine Frage. Exerciţiul 223. b .) nehmen einen Schraubenschlüssel. Wir stehen in unser Halle. e. .. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a. Daten. ... . b. polit. .. c.. .. . Das ist unser Elektromotor. Anzahl. UNSERE ERZEUGNISSE 175 a. Du hast zwei Feilen. Erzeugnisse.. .. . d. Maschinen. . Completaţi cu desinenţele pronumele posesive ! a... Sie (pers. f. . g.. Zeigen Sie (unser Delegation) die Erzeugnisse (Ihr Werk ).LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. e.. Geben Sie (Ihr Rechnung) (mein Sekretärin). Uns Direktor sagt zu unser Gästen.. d. Er hat eine Nummer... b.. Wunsch. Uhr. Kollegen).. Dort kommt (dein Mitarbeiter) mit (sein . g. Meister.. Wir gehen von mein Werkstätte zu eur Labor... . Mit eur Arbeitern. a. Exerciţiul 219. Ausbau. Declinaţi la singular şi la plural următoarele sintagme ! mein Gast meine Uhr mein Labor dein Kollege deine Gruppe dein Arbeitszimmer sein Mitarbeiter seine Tabelle sein Volumen ihr Wunsch ihre Farbe ihr Zeichenbrett unser Raum unsere Industrie unser Erzeugnis euer Arbeitsplatz eure Leistung euer Meßgerät Ihr Transformator Ihre Legierung Ihr Tachometer Exerciţiul 220.) erzeugen Zahnräder. Găsiţi un pronume posesiv potrivit pentru următoarele substantive ! . . Gast.. f. . Techniker... f... f. Exerciţiul 221.... Exprimaţi cu ajutorul pronumelui posesiv cui îi aparţin lucrurile amintite în propoziţiile stimul! Model: Wir haben einen Elektromotor. Gäste. c. Produktion.. (Sein Arbeitszimmer) liegt neben (eur Konstruktionsbüro). Wir geben (Ihr Gast—) Daten über (unser Produktion). Auf unser Maschinen. Sie (pron. .. Werk...

Sie in unserem Werk zu begrüßen. II Pers. polit. Completaţi cu pronumele personal potrivit la cazul dativ ! a.. Exerciţiul 224. Forma „es" a pronumelui personal este adesea folosit ca subiect impersonal sau formal.. îmi) (ţie. Exemple: Es ist Zeit = E timpul.. c.. Wem bringen Sie die Kopie? (er). e. îi. Pers. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein = în anul 1976 urmează să fie 3 800.2. III Nominativ ich du er sie es mir Dativ dir ihm ihr ihm (mie. I ihr sie Sie wir euch ihnen Ihnen uns (vouă.. d. . Wem gibt der Ingenieur die Zeichnung ? (sie. Wem sagen Sie das ? (Sie) . c.) . Hat er Hast du Habt ihr Hat sie Exerciţiul 225. f. Du hilfst uns.2. b.. Ich danke . ei) Plural Pers. Wem danken die Gäste? (wir). Pronumele personal poate fi declinat la toate cazurile. I Pers. sing. Er dankt . Ihr helft uns. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe . îi) (ei.) helfen mir. Răspundeţi cu pronumele personale din paranteză la cazul dativ! a. Er hilft mir. Es freut mich. Wir danken ..1. vă) (lor. vă) 10. Wem schreibt die Sekretärin die Rechnung? (du). . în aceste cazuri nu se traduce. f. .2. III Pron. II Pers. îi) (lui. = Mă bu­ cură să vă salut în uzina noastră. Sie (pron. sing) hilft ihm.. Wem liefern wir die Apparate ? (sie pl. Wir danken . fem. Sie (fem.. Ich danke . d. ne) (vouă. meinen... Wem schickt ihr die Skizze? (ihr).176 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. b. le) (dv.. Pronumele personal (Completare) 10. . îţi) (lui. polit.. UNSERE ERZEUGNISSE 10. g. Formele cazului dativ sînt: Singular Pers..) e.2.

2. Aceste verbe modale au o conjugare neregulată la prezentul indw cativ. Cele mai uzuale verbe modale ale limbii germane sînt: können (a putea) dürfen (a avea permisiunea) müssen (a fi obligat) sollen (a trebui) 1) . lecţia a 23-a. Mit wem besprechen Sie die Zeichnung ? (Sie). Von wem bringen Sie das Papier? (sie. 1. Mit wem arbeitet er hier? (wir). > > v. punctul 10. Mit wem montiert er die Maschine ? (ich). folosim verbe modale. fem. sg. punctul 23.). a Sin ich du er 1 sie > es J wir ihr sie Sie kann kannst kann muß mußt muß will willst will darf darfst darf soll sollst soll 3.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Pentru a specifica sensul de obligativitate. Wem antwortet der Genosse? (ich). Mit wem geht ihr zum Direktor? (Sie). UNSERE ERZEUGNISSE 177 ]• k. în legătură cu o acţiune verbală.3.3. Wem gehört das Bandmaß? (er). intenţie s. m o. De la un al şaselea verb modal „mögen" se folosesc mai frecvent formele de conjunctiv I I : 2 ' ich möchte (aş dori) wir möchten (am dori) ihr möchtet (aţi dori) du möchtest (ai dori) sie möchten (ar dori) er sie \ möchte (ar dori) Sie möchten (aţi dori).1.3. pl.5. 10. Verbe modale 10.3.a. il/103 . posibilitate. Von wem hast du die Skizze ? (sie.3.). "3 J3 C M können könnt können können müssen müßt müssen müssen wollen wollt wollen wollen dürfen dürft dürfen dürfen sollen sollt sollen sollen 10.3. es s * v. wollen (a vrea) 10.3. Mit wem kommen sie in die Werkstätte ? (ich). Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.

. Verbele modale au o influenţă hotărîtoare asupra construcţiei propoziţiilor în limba germană. Ich.—Ar dori să vină la noi în uzină. ca de exemplu: prevedere: Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. Er möchte zu uns ins Werk kommen. UNSERE ERZEUGNISSE 10. fără verb modal: Exemple: Er soll kommen. chiar constrîngere. Totuşi au un sens foarte diferit: „müssen" — exprimă obligativitate certă. Heute können wir den Fehler in der Zeichnung korrigieren. Heute können wir den Fehler korrigieren.178 LEHRSTOCK 10: DAS WERK.4. Şi în propoziţiile interogative. Exemplu: Wir müssen die Planzahlen erfüllen. în afară de sensul de „recomandare". Exemple: Wollen Sie noch eine Halle bauen ? Wo wollen Sie die Halle bauen ? Dürfen wir uns eine Skizze machen ? Wer kann uns die Skizze machen ? 10. (Dar nu sînteţi obligat).—Astăzi putem să corectăm greşeala în desen. Er möchte zu uns kommen. Exemple: Ich muß antworten. Ich muß ihm heute antworten. — Să vină. Wir sollen die Breite der Halle bestimmen. •— Trebuie să-i răspund azi.5. şi anume: Verbul al cărui sens îl specifică (al doilea verb din propoziţie) stă tot­ deauna la infinitiv (în limba română de obicei la subjonctiv) şi la sfîrşitul propoziţiei. — Ar dori să vină la noi.3. Trebuie (sîntem obligaţi) să îndeplinim cifrele de plan. — Să determinăm lăţimea halei. urmează) să fie 3 800.—Astăzi putem să corectăm greşeala. — Trebuie să răspund. verbul modal „sollen" mai are di­ ferite alte sensuri.3. — în anul 1976 se prevede (este vorba. „sollen" — exprimă o recomandare fără obligativitate: Exemplu: Sie sollen uns Ihre Wünsche sagen. Heute können wir korrigieren. — Trebuie să-i răspund. Verbul „sollen" se traduce cel mai bine prin conjunctivul singur. muß ihm antworten. — Astăzi putem corecta. presupunere incertă: Wo ist der Meister ? Er soll beim Direktor sein ! Unde este maistrul ? Se zice că ar fi la director. al doilea verb stă la infinitiv şi la sfîrşit. Să ne spuneţi dorinţele dv. Sensul verbelor modale „müssen" şi „sollen" se confundă uneori datorită faptului că ambele pot fi traduse în limba română prin „a trebui".

das Labor besuchen. .. Wir . Wir . Der Zeichner . b. Du . Sie . Sie .Aş dori să vizitez uzina dv. f. Der Apparat .... die Zeichnung machen. (poate). (urmează să).. Er . Ihnen die Maschinen zeigen. Er möchte unser Werk besichtigen. nicht funktionieren... (pot). die Zeichnung machen. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan ? e. Exerciţiul 229... können. Traduceţi în limba română! a. Ich muß in meine Werkstatt gehen. die Gäste aus Rumänien begrüßen.. Die Arbeiter . g. Producţia urmează să se ridice în anul 1975 la peste 200 milioane..... in die Werkstatt gehen... c. Exerciţiul 227. (au voie). Ich . Wir dürfen die Werkstätten besuchen. (trebuie). Wir wollen im Labor arbeiten. (poate). g.. e. d. d. i... Puneţi verbul la persoana potrivită! a. (vrem). die Zeichnung dem Meister geben.. Du . d. c Der Monteur ... den Apparat konstruieren.. c... die Produktion automatisieren..LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.. Vrem să mai construim trei hale. die Planzahl erfüllen. Pot să vă arăt totul. Ihnen alles zeigen. Ihr . e. Er .. Completaţi propoziţiile cu verbul potrivit! Traduceţi-le! a. Sie können die Größe unseres Werkes ersehen.. die Kopie dem Meister geben. Wir wollen die Apparate sehen. die Maschinen montieren. Ich . Aveţi voie să vizitaţi uzina noastră. c.. die Analysen sehen. die Maschinenteile messen... in der Halle arbeiten... g. den Apparat kontrollieren.. dürfen. UNSERE ERZEUGNISSE 179 Exerciţiul 226. Exerciţiul 228. Wir . 125 Büchsen drehen. müssen. b. b.. e. f. Die Produktion soll über 100 Millionen betragen. Er . Die Arbeiterin . Sie soll die Zeichnung machen. im Labor arbeiten.... b. sollen. h.. Was . d.. h. Wir . Traduceţi în limba germană ! a. f.. die Maschinenteile montieren. (se zice că). Ihr . Sie können die Planzahlen erfüllen. Die Gäste ... die Bolzen nicht bohren. wollen. Trebuie să dai desenul colaboratorului d-tale.. er im Laboratorium besichtigen ? Wir ..

jedes" (fiecare). Este just (richtig) de a vizita acum uzina ? de a schimba acum tabela ? e. Wir sind erfreut. a produce maşini bune. de a cunoaşte muncitorii şi tehnicienii din uzina dv. Exerciţiul 230. de a fi colaboratorul dv.4. îmi face plăcere de a fi oaspetele dv. toate).2. jede. multă. Exemple: Das Vergnügen. Infinitivul prepoziţional stă totdeauna la sfîrşitul propoziţiei. Sie zu begrüßen. de a moderniza atelierele. k. „einige" (unii). i. Der Wunsch. Astfel: . a automatiza producţia. j.4. mulţi. toţi. de a-i cunoaşte. Cuvintele „jeder. după substantivul sau adjectivul pe care îl lămureşte se pune virgulă. b. Exemplu: Der Wunsch zu arbeiten. Am dorinţa de a saluta oaspeţii. 10. Infinitivul prepoziţional 10.5. „alles. alle" (tot. Dacă de infinitivul cu „zu" mai depind alte părţi sintactice. c. multe) sînt pronume indefinite. de a discuta acum cifrele de plan ? d. kommen zu können. viele" (mult. Trebuie să vedem laboranţii la locul lor de muncă. UNSERE ERZEUGNISSE h.4. Dacă un verb lămureşte mai îndeaproape sensul unui substantiv sau adjectiv. Traduceţi în limba germană ! Puneţi virgulă în locul liniilor ! de a vă vedea. Avem destul (genügend) spaţiu de a construi maşini mari. cu sisteme de declinare foarte diferite. de a construi încă o hală. sau „viel. Pronume indefinite 10. = Dorinţa de a munci aci. a. = Sîntem bucuroşi că putem veni. el trebuie să stea în limba germană la infinitivul precedat de prepoziţia „zu". Aţi dori să salutaţi musafirii? Se zice că aceste doamne şi aceşti domni vin din România.5. hier zu arbeiten. 10. Vreau să cunosc munca dv. precum şi „man".180 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.1. 10. = Dorinţa de a munci. Este important a deosebi exact culorile de revenire. = Plăcerea de a vă saluta.1.

Aus einig Zahlen können Sie all ersehen. d. v. se declină numai la plural cu desinenţele artico­ lului hotărît. dar numai la singular. h. Desinenţele sînt cele ale articolului hotărît. Haben Sie viel Wünsche ? Sagen Sie uns all— ! f. Es ist der Wunsch einig Mitarbeiter. c All unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. N G D A M jeder Arbeiter jedes (sau jeden) Arbeiters jedem Arbeiter jeden Arbeiter F jede Zahl jeder Zahl jeder Zahl jede Zahl N jedes Jahr jedes (sau jeden) Jahres jedem Jahr jedes Jahr. punctul 5. Spre comparaţie: N G D A die der den die Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen einige einiger einigen einige Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen (unii colegi) (a unor colegi) (unor colegi) (pe unii colegi). . Completaţi desinenţele pronumelor indefinite ! a.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. lecţia a 5-a. Are la toate cazurile desinenţele articolului hotărît. b. Besprechen Sie all Zeichnungen mit jed Meister. „alles" (tot) şi „viel" (mult) se folosesc mai ales la forma neutră singular şi la plural. g. „jeder". jede. unele). Exerciţiul 231. In jed Werkstätte arbeiten viel. în afară de „man". fie înaintea unui substantiv. „viei" are forme cu şi fără desinenţă la nominativul şi acuzativul singular: N G D A alles alles aliem alles alle aller allen alle viel(es) vieles vielem viel(es) viele vieler vielen viele. UNSERE ERZEUGNISSE 181 „man" — (intraductibil1') este invariabil (Nominativ singular) „einige" — (unii. Arbeiter. In einig Jahren soll die Produktion auf viel Millionen steigen. Jed soll all kennenlernen und viel— können. jedes" (fiecare) are forme pentru cele trei genuri. pronumele de mai sus pot fi folosite fie singure. e. .6. all Hallen zu besichtigen.

das Jahr 1 ' + die Zahl d. A) 2 (N. c.1. Cu -n de legătură a.. kennenlernen. Die Gäste besichtigen . — j .. die Delegation + der Leiter b. . .6. A) 2 (N... dacă aţi tradus corect! 1. .7. Wer begrüßt . bauen. D) 3 (N. . Completaţi fragmentele de propoziţii cu părţile sintactice care mai lipsesc pentru saturarea valenţei ! Model: Bauen Sie einen Transformator? a. adj. CM -s de legătură 2. . b. die Maschine + der Teil = der Maschinenteil.. f.N) automatisieren. . die Farbe + die Skala b. Exemple: die Arbeit + das Zimmer = das Arbeitszimmer.. Bauen Sie ... die Tabelle + der Kopf d.7. 10.. Er dankt . La numeroase substantive compuse. Exerciţiul 233. UNSERE ERZEUGNISSE 10.... besuchen. D. die Arbeit + der Platz a. erfüllen. Geben Sie . wollen..182 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Ich möchte .) sau (N. sollen. k. cele două elemente compo­ nente sînt legate printr-un -s sau -n de legătură. . inf) 2 (N.... Formulaţi cuvinte compuse din următoarele elemente! Traduceţi-le şi verificaţi la cheia exerciţiilor. d. ? i.. müssen. die Gruppe + der Leiter c... g. Wollen Sie . der Motor 2) + die Drehzahl ') Cu -es de legătură: die Jahreszahl ') Cu -en de legătură: die Motorendrehzahl.. e. Substantive compuse (Continuare) 10. Valenţa verbelor Verbele din lecţia de faţă au următoarele valenţe: Indicele Verbe 2 (N. ich möchte danken geben sein Exerciţiul 232. Ihr erfüllt . Das ist . können. ? h. Wir automatisieren .... Wir können . . die Produktion + die Menge c. modernisieren dürfen. besichtigen. begrüßen.

b. (viele schwere Metalle). die Maschine + die Halle 1. Wie hoch soll die Produktion im Jahre 1976 sein? ) . Er verarbeitet . . Was kann man aus diesen Zahlen ersehen ? k.. (der legierte Stahl). die Schwingung + die Zahl 1. die Decke + die Lampe i. Die Delegation besichtigt .. die Umdrehung + die Zahl g.. die Schraube + die Lehre m. Was möchte der Direktor den Gästen zuerst geben ? e. Dürfen die Gäste Skizzen machen ? p. Wir arbeiten in . Wer erwartet den Besuch der Delegation ? d. Wie groß ist die Belegschaft dieses Werkes ? f. (ein modernes Labor). Completaţi fragmentele de propoziţii cu sintagmele indi­ cate ! Fiţi atenţi la desinenţele adjectivelor ! a. Wer führt die Gäste durch das Werk ? o. UNSERE ERZEUGNISSE 183 e.. die Rechnung + die Größe k. (jede falsche Zeichnung). Wie viele sollen es im Jahr 1976 sein? g. Diese Teile sind aus . Wieviel beträgt der Wert der Erzeugnisse ? i. (ein großer Arbeitsraum).. . die Spannung + der Messer i... die Arbeit + die Gruppe e. die Leistung + der Faktor f. die Festigkeit + der Wert h. die Nummer + die Tafel k. (die fleißige Arbeiterin). Exerciţiul 234.... Der Monteur braucht ... Wer begrüßt die Gäste ? c.. Was sehen Sie im Labor ? v. die Halle + das Fenster g.. Wo können die Gäste arbeiten ? r. Die Delegation geht zu . Wer besucht das Werk ? b.Was wollen sie automatisieren? n. Was hat jeder Laborant im Labor ? . f. Was erzeugt das Werk ? h.. Korrigieren Sie bitte . Exerciţiul 235 (sinteză).. h. (ein guter Meister). die Konstruktion + das Büro n. die Skizze + das Papier j . Was plant die Werkleitung jetzt ? 1. . d. Besichtigen die Gäste auch ein Labor ? Welches ? u.. Wer will den Gästen helfen ? s. Wer dankt dem Direktor ? Was sagt er ? t. c. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. (ein langer Stift)... die Länge + das Maß f. die Oberfläche + der Druck h. die Fabrikation + der Fehler m.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. die Büchse + der Durchmesser.. Die Lehrlinge arbeiten mit . die Schulung + der Kurs ) . e. g.. die Analyse + der Fehler n. Was wollen sie modernisieren ? m.

welche Verfahren wenden Sie beim Schmelzen der Metalle an ? Worin schmelzen Sie z. u. 5 ) v. NEMetallen und Gußlegierungen wie z. Temperguß. Rotguß.5)" Munteanu: „Wir führen dieses Verfahren auch in unsere Fabrikation ein.2. Wir wollen aber das Programm ausbauen. punctul 11. Sie ist um 40% größer2) als vor vier Jahren.1 şi 11. (unter anderem) höchste Präzision und geringste Nacharbeit. Explicaţii. > > v.2. Wir wenden es schon seit längerer Zeit an.a. Explicaţii. Explicaţii. Wir stellen damit Teile guter. 4) (zum Beispiel) Silumin." Ing. Explicaţii. Auch verbessern wir dadurch das Gefüge der Gußteile. Kollege Munteanu. punctul 11." Munteanu: „Womit formen Sie diese Teile. Kollege Berger?" Berger: „Diese Teile formen wir mit sog. punctul 11. Wir erzielen damit auch die wichtigsten Vorteile. Allerdings ist die Produktivität dieses Verfahrens weniger gut. Ingenieur Berger. Munteanu fragt: „Woraus3' besteht Ihr Fabrikationsprogramm?" Ing. aber es ist doch eines der modernsten Verfahren.Lehrstück Nummer 11 DIE GIESSEREI A. punctele 11. Berger zählt dann die wichtigsten Verfahren auf. (sogenannten). die Leichtmetalle ?" Ing.3." Ing. besserer und auch bester Qualität her. > * v. Zuerst führt er sie in die Gießerei. vor. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. Genosse Munteanu fragt: „Kollege Berger. Sie ist eine wichtige Abteilung unseres Werkes. 3 Explicaţii. wollen Sie unsere Gußputzerei ansehen?" * v.6. Berger erklärt: „Unsere Gießerei ist 3 400 m 2 groß.B. bzw.B. Text Ingenieur Schneider zeigt den Gästen aus Rumänien das Werk. (beziehungsweise) in Induktionsöfen von 6. *) v.4. Berger: „Wir gießen Teile aus Grauguß." Berger: „Sie haben recht. Kollege Munteanu. Berger: „Die Leichtmetalle schmelzen wir in Niederfrequenz-Tiegel­ öfen bzw. punctul 11. wir gießen sie nach dem Femgießverfahren.3 t Kapazität. x) Ing. . Dort stellt er sie dem Leiter der Gießerei. verlorenen Modellen. Dadurch können wir die kleineren.

womit putzen Sie die Gußrohlinge aus der Sandgießerei ?" Berger: „Wir putzen nur noch mit Schleuderstrahlmaschinen und ver­ wenden härteren Stahlschrot. pl. de la groß secţia. despărţirea die Abteilung. Munteanu: „Besten Dank. -gusses. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de faţă. -en aici: ca wie de exemplu z. -(e)s. natürlich komme ich auch mit. gerne." Berger: „Recht gerne. dar. -(e). Munteanu fragt den Kollegen Berger: „Kollege Berger.B. -en mai întîi. -güsse aliajul de turnătorie die Gußlegierung. Wir erzielen dadurch eine sehr glatte Oberfläche"." Die Gruppe tritt in die Werkstatt ein. a înşira aufzählen wichtigsten. Berger: „Zum Putzen der Tempergußteile. -gusses. cu 40% um.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 185 Munteanu: „Ja. oft aber auch weniger harten. sectorul. f. -en din ce woraus a consta/a se compune din bestehen programul de fabricaţie das Fabrikationsprogramm. um 40% mai mare größer. s. Vocabular turnătoria die Gießerei. . însă aber programul das Programm. de la „wichtig" cel mai important 11 v. -güsse fonta maleabilă der Temperguß. Aber ich möchte mit Ihnen gerne noch weiter über das Strahlverfahren sprechen. Wir wollen nun das Labor besichtigen. în primul rînd zuerst a prezenta. -s." Genosse Antonescu fragt: „Wozu verwenden Sie den härteren Stahl­ schrot?" Ing. Georgescu kommst du auch mit ?" Georgescu: „Ja. tombacul der Rotguß. Kollege Munteanu. Ing. comp. a pune în faţă vorstellen a explica erklären aici: cu. Kollege Berger. -e a lărgi. superi." B. a mări ausbauen a enumera. -güsse bronzul. Ing. -gusses. Kollege Berger. -e a turna gießen fonta (cenuşie) lucrată der Grauguß. (citeşte: zum Beispiel)x) siluminiul das Silumin.

superi. neînsemnat gering prelucrarea suplimentară Nacharbeit. de la „klein" mic klein feinsten. comp. într-adevăr. cel mai mic mic. -(e)s. ce-i drept. -s. der die procedeul die das das der der die die das die care. superi. -s. a fabrica herstellen cu aceasta. -en capacitatea a produce. -en a îmbunătăţi. pl. unde a se topi cuptorul de topit cu creuzet de joasă tensiune bzw. negreşit allerdings productivitatea Produktivität. welches anwenden das Schmelzen. -en cu ce womit a forma. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de fată. prin aceasta damit mai bine besser. a modela formen aşa-numit. de la „gut" calitatea Qualität.pl. a corecta verbessern structura Gefüge. de la „gut" cel mai bun besten. (citeşte: unter anderem) 1 ' cel mai înalt höchste. a realiza erzielen avantajul Vorteil. welche.186 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das Verfahren. superi. ce a aplica. -en geringste. a importa einführen a obţine. de la „leicht") cel mai uşor Gußteil. aşa-zis SQg. -e piesa turnată a introduce. -e procedeul de turnare de precizie Feingießverfahren. pl. welche. -s. -s. cuptorul de inducţie Kapazität. mai mic kleiner. worjn schmelzen (i) der Niederfrequenz-Tiegelofen. comp. -s. de la welcher. de la „hoch" precizia Präzision. de la „gering" cel mai puţin. (citeşte: beziehungsweise) 1) respectiv Induktionsofen. (citeşte: sogenannte (n)) x) pierdut verloren modelul Modell. -e între altele u.a. f. -(e). de la „fein" cel mai fin leichtesten (superi. f. ') v. -(e)s. puţin. a folosi topirea în ce. superi. -s. .

0. a privi bucuros. aveţi dreptate totuşi. -e Sandgießerei. -en ansehen (ie) gerne mitkommen natürlich eintreten (i) putzen Gußrohling. -n härter. cu toate acestea cel mai modern d e . Sie haben recht doch modernsten. C. -e glatt Dank. de la „lang" Gußputzerei. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 236. fireşte a intra a curăţa piesa turnată turnătoria cu forme de nisip de acum numai maşina de sablat cu jet de alice mai tare. sigur. comp.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 187 die der die die der das der der das recht. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte! der Niederfrequenz-Tiegelofen die Abteilung die Gießerei das Fabrikatiqnsprogramm das Feingießverfahren die Präzision der Induktionsofen die Nacharbeit das Labor . aici: mai îndelungat curăţătoria de piese turnate a se uita. -es f. cu plăcere a veni cu cineva natural. de la „modern" sejt.pl. deseori. (e)s. -e oft wofür Putzen. dur alicea de oţel des. -s. de la „hart" hart (das) Stahlschrot. Tempergußteil.pl. Explicaţii şi exerciţii 11. f. comp. nun weiter über Strafverfahren. -en nur noch Schleuderstrahlmaschine. -(e)s. de doi ani mai lungi. adesea pentru ce curăţirea piesa turnată din fontă maleabilă neted mulţumirea acum mai departe aici: despre procedeul (de curăţire) prin jet a vorbi aici: (cu) multă (plăcere). seit zwei Jahren länger. mai dur tare. superi. -s sprechen (i) recht (gerne) aici: dreptate.

Oberfläche. Kapazität. eintreten. Nickel.0.188 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das die die der die Strahlverfahren Schleuderstrahlmaschine Gußputzerei Gußrohling Sandgießerei woraus womit wofür damit sau damit dadurch sau dadurch dafür sau dafür. des Jahres. Sufixul -ig. schmelzen. Lager. 11. a executa stellen = a pune (în po. Exemple: arbeiten = a lucra. am wenigsten. Exerciţiul 237. des Raumes. -es (des Werkes. în limbajul tehnic german se folosesc numeroase verbe com­ puse. aufzählen. erklären. Verbe separ abile 11. Exemplu: am wichtigsten [am 'vlcticstan] La fel: das flüssigste. [s] Gäste. wichtigsten. Kollegen. Zylinder. Feder.2. erklären. langes. Exemplu: wichtiges ['vlctlgas]. 11. Präzision. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei ä lung [e:] şi ä scurt [«]/ ' [e:] Rumänien. c) gießen ['giisan]. kleineren. länger. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei „e" neaccentuată! Suprimaţi vocala la punctele c) şi d) ! a) Nummer ['nUnwr]. kleines. Vocala e neaccentuat [a] în sufixe şi desinenţe ca -er (Leiter. La fel: flüssiges. größer). des Gastes. Arbeiter. Kabel.0. wichtiges) se pronunţă foarte slab. Exerciţiul 238. se pro­ nunţă [-Ig-] cînd se află înaintea unei desinenţe care începe cu o vocală.1. fertiger. modifică conside­ rabil sensul verbului compus în comparaţie cu verbul simplu (cuvîntul de bază).1. vorstellen. Gästen. richtiges.vorstellen = a prezenta ziţia verticală) . länger. Meißel. Hebel) în vorbirea curentă se poate chiar suprima. Verfahren. al căror cuvînt determinativ. richtiger. sprechen. geringes. 11. care la sfîrşit de cuvînt se pronunţă [Te]. b) wichtiges ['vlctlggs]. se pronunţă [-Ic]. fertiges. dunkel. Qualität. Verfahren) sau -el (Tiegel. erzielen. Meister. zählen. înaintea unei desinenţe care începe cu o consoană. größer. besten. breiter. höher. des Stahlschrotes. anwenden.1. des Gußteiles. iar în desinenţe ca -en (gießen. a munci ausarbeiten = a finisa führen = a conduce durchführen = a efectua. d) Kurbel ['kUrbal]. flüssiger. feinsten. Jahren. am richtigsten. das farbigste. Schlüssel. härter. Tafel. Teilen. numit „particulă".1.

zudrehen. Dintre cele mai frecvente particule fac parte: ab: abstellen = a închide.1.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 189 Cuvintele determinative (particule) ale verbelor compuse sînt mai ales prepoziţii. Sie stellen die Belegschaft vor. Er stellt die Maschine ab. Exemplu: Ich stelle den Strom ab. unter. 1) Exemple: unterteilen = a subîmparţi. dar şi adverbe sau alte părţi de vorbire. Du stellst den Apparat ab.2. a execut prin presare = a opri einstellen ein: einführen a introduce her: herkommen = a produce = a veni încoace herstellen hin: hingehen a merge acolo hinbringen = a aduce acolo mitkommen = a însoţi mit: mitarbeiten a colabora über: übergehen a trece la ceva überhitzen = a supraîncălzi = sau cineva um: umarbeiten umformen = a transforma = a modifica unter: untergehen = a se scufunda.a. a monta anwenden an: anbringen = a aplica auf: aufstellen = a enumera = a amplasa (o aufzählen maşină) aus: ausarbeiten __ a elabora. Wir stellen die Gäste vor. a ausbauen _ = a lărgi finisa bei: beistehen beilegen = a anexa = a asista durch: durchdrücken = a străpunge durchführen = a efectua. ca în toate exem­ plele de mai sus: Exemple: ausarbeiten. über. Ihr stellt die Genossen vor. unterstellen = a pune dedesubt a pieri vorgehen = a proceda vor: vorstellen = a prezenta zudrehen zu* zulassen a admite = a închide prin învîrtire (un robinet) 11. . şi se aşază la sfîrşitul propoziţiei. abschleifen = a netezi (prin şle­ fuire) a fixa. Particulele accentuate ale verbelor compuse se separă în timpul conjugării de verbul propriu-zis. Verbele compuse cu particule accentuate şi separabile se numesc verbe separabile. dar pot fi şi neaccentuate. aufstellen. durchlaufen — a parcurge. sînt de multe ori neaccentuate (şi deci insepa­ > rabile). durchführen. * Particulele „durch. a unterscheiden = a deosebi. um" s. Particulele verbelor compuse pot fi accentuate. un tersuchen = a cerceta. a opri.

aufauseinunteruravor- stellen abbeent. d.3.unter vorhalten beabent.aufausdurcheinvorzugehen ent.190 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11.ausdurcheinmitum fiihren ent. Verbele compuse cu particule neaccentuate sînt inseparabile şi se comportă în timpul conjugării ca un verb obişnuit. formaţi verbe derivate şi compuse cu ajutorul prefixelor şi particulelor indicate ! Căutaţi înţelesul lor în cheia exerciţiilor ! Citiţi verbele formate şi observaţi deosebirile de accentuare! arbeiten beaberaufver. Wir unterscheiden.aufausemherumvor- .1.. Er unterscheidet.ausdurch einhinüberumuntervorstehen aufbeent. Sie unterscheiden. die Gäste vorstellen b. Maschinenteile herstellen.. die Werkstatt ausbauen. Ihr unterscheidet.anver. simplu sau derivat cu prefix.beiübergever. Exerciţiul 239. Du unterscheidest. e. ein neues Verfahren anwenden. c.abver. Conjugaţi verbele separabile de mai jos în propoziţii ! Model: die Gäste vorstellen. das Strahlverfahren einführen.mitumvor- schreiben beabver.ausdurcheinunter- rechnen beaberausver.anver. a. De la verbele simple date mai jos.aufzer. Ich stelle die Gäste vor Du . Exemple: Ich unterscheide (deosebesc).aneraufver. Exerciţiul 240.

1.a. şi alte elemente infinite (nepersonale). Numeroase alte posibilităţi vor fi prezentate !n lecţiile următoare. Predicatul propoziţiilor germane poate fi format dintr-o singură ! formă verbală (personală.2. adverb s. Cadrul verbal (sintactic) poate fi format din următoarele tipuri de predicate complexe: 2) a. Hier erzeugt man diese Apparate nicht.2. 11 2) 3) 4) 5) forma t verbală fi nită ele in v.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 191 11. Wie schmelzen Sie die Leichtmetalle ? Dadurch verbessert man das Gefüge der Gußteile. să se obişnuiască să constate la fiecare pro­ poziţie ce elemente ale predicatului se află la sfîrşit. Această poziţie distanţată a elementelor predicatului complex se numeşte cadru verbal sau cadru sintactic.). în afară de forma verbală finită (personală care îşi menţine poziţia în locul II).5. Wir führen dieses Verfahren auch hier ein. Cele mai multe propoziţii în limbajul tehnic german au însă un predicat complex care cuprinde. v. Exemple: Die Gäste wollen nun das Labor besichtigen.2. punctul 6. Aceste propoziţii au un predicat simplu care se află totdeauna pe locul I I .3. verb negat cu „nicht" 5).2. a ) 11. v. b. indiferent cu ce începe propoziţia. d. şi lecţia a 6-a. care se aşază la sfîrşitul propoziţiei. lecţia a 7-a. verbul „sein" + nume predicativ (substantiv.2. Pe care le-am învăţat pînă la lecţia de faţă. 11. verb + particulă separabilă 4) . finită). punctul 11. v. Exemplu: Wir stellen in unserem Werk Teile bester Qualität her fment finit Cadrul sintactic (particulă) 11. adică este a doua parte sintactică. punctul 10. adjectiv.2.5. c. şi.3. Exemple: Wir erzielen eine bessere Qualität.1. Cadrul sintactic al propoziţiei germane 11. Recomandăm cititorilor de texte tehnice germane să se aştepte oricînd mai degrabă la predicate complexe în poziţie distanţată decît la pre­ dicate simple. . punctul 7. Die Halle ist 30 m lang. în consecinţă.4. verb modal + verb principal la infinitiv 3) . Această deprindere de a privi propoziţia germană ca printr-o lunetă-foarfece este foarte importantă. lecţia a 10-a.

Wir verarbeiten dieses Material. die Werkstatt. c. Indicaţi dimensiuni ale obiectelor indicate la „a". dick. Der Ingenieur will den Gästen das Werk zeigen. Negaţi următoarele propoziţii! Model: Er erklärt uns dieses Verfahren. aufzählen — der Ingenieur — die Teile des Apparates b. groß. a. Introduceţi verbele modale date în paranteză la forma cerută. Er erklärt uns dises Verfahren. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm? (müssen). Er erklärt uns dieses Verfahren nicht.! Model: Die Halle ist 15 m breit. Die Farbe verändert sich. b. (sollen). formînd propoziţii cu cadru verbal! Predicatul simplu trece la infinitiv ! Model: Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. Die Gießerei ist 3 400 m 2 groß. Exerciţiul 243. a. herstellen — Man — neue Gußlegierungen d. lang. c. d. a. der Behälter. e. Hier \erzeugtk * m a diese Teile A nicht/ Aici nu se produc aceste piese. folosind adjectivele date la „b" şi unităţile de măsură la alegerea dv. Man zeigt uns das Labor. d. die Halle. Der Druck im Behälter fällt. Spre comparaţie: Die Gäste /W0//ß/7\ Hier V erZ6U0t n u n Die Gäste ( wollen \ J nun das Labor. die Oberfläche. das Labor. die Gießerei. (können). / Aici se produc aceste piese. Oaspeţii vor să viziteze laboratorul. Exerciţiul 244. ausbauen — die Werkleitung — die Gießerei c. Exerciţiul 242. hoch. einführen —der Meister — die Lehrlinge — in die Arbeit. der Raum. breit. das Arbeitszimmer. schwer.192 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI deoarece abia elementele de la sfîrşit determină sensul exact al întregii pro­ poziţii. b. b. der Durchmesser. Labor diese Teile das /besichtigen ( ~~ / ~" m a n - \ Oaspeţii vor acum laboratorul. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte! a. (wollen). (O O) Exerciţiul 241. (wollen). Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. Wir gießen Teile aus Grauguß oder NE-Metallen. die Tabelle. der Rauminhalt. .

mai lung. = cablul cel mai lung. 1 ' v. Dieses Kabel ist am längsten. Comparaţia adjectivelor 11.\ LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 193 11. Pentru a exprima diferenţele graduale ale însuşirilor unor obiecte în comparaţie cu ale altor obiecte. uneori şi u ca vocală radicală. adjectivele limbii germane formează gradele de comparaţie de superioritate prin sufixe. cel mai lung. '1/103 . Spre deosebire de limba română. Folosindu-se gndele de comparaţie în propoziţie ca adjective atributive în faţa unui substantiv. şi anume: pentru pozitiv -i pentru comparativ: -er. ein langes Kabel = cablul mai lung länger — das längere Kabel ein längeres Kabel = un cablu mai lung.1. mai puţin lung etc. > klein — kleiner — kleinst pentru superlativ: -st. Exemple: Dieses Kabel ist länger.). x ) = cablul lung Exemplu: lang — das lange Kabel = un cablu lung. *3 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.3. şi anume: a) gradul comparativ. adjectivele formează grade de comparaţie. care formează gradele de com­ paraţie numai cu determinative aşezate înaintea adjectivului (lung. b) gradul superlativ. kurz — kürzer — kürzest. pentru a se indica superioritatea sau inferioritatea cu privire la o însuşire.3. (das längste). sufixele de grad sînt urmate de desinenţele de declinare. längst — das längste Kabel Folosite ca nume predicative împreună cu verbul „sein" — a fi sau alte verbe.2. lecţia a 9-a. comparativul apare fără alt adaos. Diese Maschinenhalle ist am breitesten (die breiteste).3. groß •— größer — größt. primesc la comparativ şi superlativ Umlaut: Exemple: lang — länger — längst. pentru a se indica gradul cel mai înalt al însuşirii respective. > Unele adjective simple care au a sau o. fie de articolul hotărît şi avînd desinenţele obişnuite de declinare. iar superlativul este fie precedat de prepoziţia „am" şi avînd desinenţa -en. J L _ 1m % i^ 9-* groß größer größt kurz ktirier tönest 11.1. 11. Die Maschinenhalle ist viel breiter.3.3. punctul 9.

5. genau so) wie — cu comparativul (relaţie de inegalitate): als — cu superlativul (relaţie de supremaţie): von. Gradele de comparaţie de inferioritate se formează prin cuvin­ tele determinative invariabile „weniger. numărul şi cazul! Exerciţiul 246. Das zweite Arbeitszimmer ist kleiner. Exemple: Diese Schraube ist ebenso (genau so) kurz wie die andere.3.4. -ß. Die fünf Meßwerte sind genau. Die fünf Hallen sind groß.6. Das vierte Arbeitszimmer ist am kleinsten (das kleinste). . -z. a. -d. Acest şurub este cel mai scurt din toate. Das fünfte Arbeitszimmer ist am wenigsten klein. Diese Schraube ist die kürzeste von allen. J s ) nahe = apraape. La unele adjective apar mici neregularităţi în scriere şi pronunţare: hoch — höher — höchst. Acest şurub este mai scurt decît celălalt. 11. -x. se folesese următoarele adverbe şi conjuncţii: — cu pozitivul (relaţie de egalitate): ebenso (so.194 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. Adjectivele terminate în -t. -seh. Exerciţiul 245. Treceţi următoarele propoziţii la comparativul şi superla­ tivul de superioritate şi de inferioritate! Model: Die fünf Arbeitszimmer sind klein. b. genul. Exemple: hech — weniger hoch — am wenigsten hoch. c. Adjectivul „gut" formează gradele de comparaţie neregulat? gut — besser — best. die am wenigsten harte Legierung. nahe x) — näher — nächst. -h intercalează înaintea sufixului superlativului un -e eufonic pentru uşurarea pronunţării: breit — breiter — breitest: der breiteste Tisch. minder" 2> şi „am wenigsten. eine weniger hche Halle. 11. Diese Schraube ist kürzer als die andere. Das erste Arbeitszimmer ist klein. kurz — kürzer —kürzest: die kürzeste Schraube. Analizaţi adjectivele din textul lecţiei şi stabiliţi gradul de comparaţie.3. 11. Das dritte Arbeitszimmer ist weniger klein.7. am mindesten" 2).3. ) învechit.3. Pentiu legaica giadelcr de ccnparaţie de termenul respectiv de comparaţie. -s. hart — minder hart — am wenigsten hart. Die fünf Verfahren sind wichtig. Acest şurub este tot atît (exact atît) de scurt ca celălalt. groß — größer — größt.

er arbeitet ebenso genau wie ich. h. c. a. . Piese mai precise am obţinut prin turnare de precizie. c. Das sind die (cei mai buni) Arbeiter der Gießerei. Acesta este un avantaj mai mare. Dadurch erzielen sie die (cea mai înaltă) Produktivität.Aplicăm procedeele cele mai moderne. Exerciţiul 251. Traduceţi adjectivele din paranteză şi treceţi-le la cazul potrivit! a. Die vierte Halle ist die größte von allen. Secţia cea mai mare este turnătoria. Exerciţiul 248. c. i. Folosind exemplele din exerciţiul anterior. Dieses Papier ist am dünnsten. b. d. Ist dieses Gewinde ebenso fein wie jenes ? d. Sie haben (mai bune) Resultate erzielt. Ist die Toleranz dieser Welle ebenso groß wie die jenes Bolzens ? . Transformaţi adjectivul predicativ în adjectiv atributiv! Model: Dieses Lineal ist länger. . Die (cele mai moderne) Verfahren werden in unserer Gießerei verwendet. Dieser Bleistift ist am härtesten. e. Sind diese Gußteile ebenso klein wie jene ? c. Das Werk wendet (mai moderne) Verfahren an. Wir erzielen so eine (mai bună) Qualität der Teile. Nein. d. Cel mai precis instrument de măsurat este micrometrul. b.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 195 Exerciţiul 247. b. e. f. g. d. Piesa cea mai mică este această rolă. f. stabiliţi compa­ raţii după următorul model! Model: Die erste Halle ist ebenso groß wie die zweite. Ist Ihre Gießerei ebenso groß wie unsere ? b. g. *• Piesele cele mai uşoare sînt din metale uşoare. . Dieser Vorteil ist größer. a. Dieses Papier ist dünner. Dieser Bleistift ist härter. Traduceţi în limba germană! a. Exerciţiul 249. er arbeitet weniger genau als ich. Dieser Vorteil ist am größten. . Răspundeţi după modelul următor! Arbeitet er ebenso genau wie ich ? Ja. Der (cel mai bun) Induktionsofen steht rechts. Das ist das längere Lineal. Exerciţiul 250. h. Die zweite Halle ist größer als die dritte. Aparatul cel mai exact 1-a proiectat inginerul Popescu. Eines der (important) Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. Dies sind (mai precise) Gußteile. e.

Adverbele pronominale pot fi formate din următoarele pre­ poziţii : Seria interogativă Seria demonstrativă an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + 4+ + + + + + 44- was was was was was was was was was was was was was > > > > > > > > > > > > > + was > + was > + was > woran ? (la ce ?) worauf ? (pe ce ?) woraus ? (din ce ?) wobei ? (cu ce prilej ?) wordurch ? (prin ce ?) wofür ? (pentru ce ?) wogegen ? (împotriva cărui fapt?) worin ? (în ce ?) womit ? (cu ce ?) wonach ? (după ce ?) worüber ? (despre ce ?) worum ? (pentru ce ?) worunter ? (printre care lucruri ?) wovon ? (de la ce ?) wovor ? (în faţa cărui fapt ?) wozu ? (la ce ?) an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + + + + + + + + 44- das > das > das > das > das > das > das > das das das das das das > > > > > > daran darauf daraus dabei dadurch dafür dagegen (la aceasta) (pe aceasta) (din aceasta) (cu acest prilej) (prin aceasta) (pentru aceasta) (împotriva acestui fapt) darin (în aceasta) damit (cu aceasta) danach (după aceasta) darüber (despre aceasta) darum (pentru aceea) darunter (printre acestea) (de la aceasta) (în faţa acestui fapt) (la aceasta) 4.2. b) o serie de cuvinte demonstrative: damit — cu aceasta. formînd: a) o serie de cuvinte interogative: womit? = cu ce. wofür 1 = pentru ce ? s. poate fi tradus atît ..4. depinde de context. Pronumele „was".das > davon 4.a. acestea).4. Sensul exact al adverbelor pronominale. aceasta. Adverbele pronominale 11. dafür — pentru aceasta s.4.das > davor 4.a. în special al celor de­ monstrative.196 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. aceştia.das > dazu 11.3. Aceste cuvinte se numesc adverbe pronominale. Cele mai uzuale prepoziţii se pot contopi cu pronumele interoga­ tiv „was ?" (ce ?) şi cu pronumele demonstrativ „das" (acesta. da i dar J 11.4.1. respectiv „das" formează primul element al adverbului pronominal şi apare sub forma: wo î wor i > înainte de consoană \ înainte de vocală. Pronumele „das" ca element al adverbului pronominal referindu-se la lucruri şi noţiuni abstracte.

Acum nu vorbim despre aceasta. Căutaţi adverbele pronominale din text şi stabiliţi sensul lor exact! Exerciţiul 253. Pe ce desenaţi ? f. Răspundeţi cu „Ja" şi cu adverbe pronominale demonstra­ tive! Model: Schreiben Sie mit diesem Bleistift ? J a . Pentru ce vă trebuie aparatul ? g. Man erzielt durch dieses Verjähren eine bessere Qualität. aceasta. f. Exerciţiul 255. Sprechen Sie über dieses Verfahren? b. Cu ce curăţaţi piesele turnate ? d. Din ce se compune programul de fabricaţie ? b. c.Hilft Ihnen das Meßgerät beim Messen ? c . Formaţi întrebări cu verbe pronominale interogative la care să răspundă părţile de propoziţie subliniate ! Model: Wir messen die Länge mit dem Meter. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch. d. acestea) în funcţie de genul şi numărul substantivului de referinţă. Was mache ich damit ? Aici sînt desenele. Hier sind die Zeichnungen. Du mußt die Dezimalzahl mit 3 multiplizieren.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 197 cu pronumele demonstrativ (acesta. a. Womit messen wir die Länge ? Mit dem Meter. Hier schmilzt man die Leichtmetalle in Induktionsöfen. Despre ce vorbiţi cu oaspeţii ? h. Ce fac cu ele ? Exerciţiul 252. Wir stellen diese Teile aus Grauguß her. î n ce constă procedeul de sablat cu jet de alice ? c. In unserem Werk verarbeiten wir NE-Metalle zu Gußteilen. e. La ce serveşte manometrul ? Exerciţiul 254. Prin ce obţineţi o calitate mai bună ? e. b. a. h. aceştia. Wir antworten auf Ihre Fragen. ich schreibe damit. dar şi cu pronume personale. Traduceţi în limba germană ! începeţi întrebările cu adverbe pronominale interogative ! a. Exemplu: Wir sprechen jetzt nicht darüber. Fragen Sie die Zeichnerin nach der Skizze ? *• Brauchen Sie die Reißfeder zum Zeichnen ? . Ist ein Fehler in dieser Rechnung ? e.Zeichnen Sie an diesem Reißbrett? d. g. Wir messen die Länge mit dem Meter.

Führen Sie die Laboraüten in die Arbeit ein. Wir gießen Maschinenteile. der Tacho < der Tachometer z.5. Prescurtări constînd din Exemple 1 Părţi de cuvînt a) cu punct b) fără punct a) cu punct b) fără punct Ing.B. = unter anderem NE-Metall = Nichteisenmetall.Format 9>. folosind cuvinte din lecţiile anterioare pentru saturarea valenţei! 11. Wir sehen das Labor an. das Labor < das Laboratorium.a. VDI = Verein Deutscher Ingenieure l> ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift 2> P K W = Personenkraftwagen 3 ' L K W = Lastkraftwagen 4 ) K F z = Kraftfahrzeug 5> U K W = Ultrakurzwelle « > V E B = Volkseigener Betrieb 7» bzw. crt. verbessern aufzählen. . Cuvinte prescurtate 11.198 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. D I N . = zum Beispiel.B a n d » ) . = und so weiter.1. D I N 8>. ORWO-Film 10) A g f a . pag. = Ingenieur. Valenţa Indicele de valenţă Valenţa Verbe verbelor Exemple 1(N) 2 (NA) 2(N aus D) 2(N über A) 2(N in A) 3(N A D) 3 (NA mit D) 3 (NA in A) mitkommen gießen. = beziehungsweise. usw. Der Apparat besteht aus 2 Teilen. Die Gäste treten in das Büro ein. Erklären Sie mir das Verfahren ! Wir formen die Teile mit verlorenen Modellen. sog. Wir verbessern das Verfahren. schmelzen.6. Exerciţiul 256. următoare sus. în limbajul tehnic german întîlnim foarte des cuvinte prescurtate de structură diferită şi mod diferit de rostire. Sie sprechen über die Produktion. Tipuri frecvente sînt următoarele: Nr. der Trafo < d e r Transformator die K r i p o < d i e Kriminalpolizei ls> das Fewa •< Feinwaschmittel 14) . < sogenannt.6. putzen erzielen. ausbauen herstellen. ELBA-Batterien »>. vorstellen formen einführen Er kommt mit. ansehen bestehen sprechen eintreten erklären. Iniţiale 2 separate 3 Iniţiale legate a) cu punct final b) fără puncte 4 Silabe legate fără punct l-M ) v. u. Formaţi şi scrieţi cife o propoziţie cu fiecare dintre verbele de mai sus. Wir bauen die Werkstatt aus. anwenden.

Strahlverfahren = das sogenannte Strahlverfahren.64. 3b şi 4. 1 4) camion. 2) Revista Electrotehnică.3.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 199 1) Asociaţia Inginerilor Germani. 8) Deutsche Industrie Normen = norme industriale germane. Grauguß.B. cuvintele prescurtate se pronunţă fără a se ţine seama de prescurtare. Haben Sie einen P K W (Personenkraftwagen. W a s sehen die Gäste nach der Gießerei? n. Was für Teile kann man durch das Feingießverfahren herstellen ? 1. Worin schmilzt man die Leichtmetalle ? h. (sinteză). Was erzielt man dadurch ? . Exemple: Aluminium ist ein NE-Metall (Nichteisenmetall. 11. 12) bateria ELBA. Rotguß usw. das Fewa ['feva] die Kripo ['kripoj. Strahlschrot = Hier verwenden wir zum Beispiel Strahlschrot. Temperguß. 13) poliţia judiciară. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. Wie formt man in dieser Gießerei die Teile? k. sau: En-E-Metall). fie rostindu-se fie­ care literă separat.2. Cu excepţia tipurilor arătate la rubricile 2b. Schneider den Gästen aus Rumänien zeigen? b. Prescurtările formate din iniţiale mari se scriu totdeauna fără puncte şi se pronunţă: Tipul 2b: fie sub forma cuvintelor respective întregi. Rotguß und so weiter. Woraus gießt man die Teile in dieser Gießerei ? g. 3) autoturism. sau: Pe-ka-we) ? Möchten Sie ORWOFilme (Orwofilme) cder Agfa-Filme (Agfafilme) ? Exerciţiul 257. = Grauguß.6. Temperguß. Prescurtările formate din silabe (tipul 4) se citesc ca şi cum ar fi cuvinte noi: Exemple: der Trafo ['trafo]. 10) film ORWO. 11) banda (magnetofon) Agfa. Womit putzt man hier die Gußrohlinge ? o. Wie groß ist die Gießerei ? e. 6) undă ultrascurtă. Was soll Ing. 7) întreprindere industrială de stat (naţionalizată). Tipul 3b: ca şi cuvinte noi. 5) autovehicul. Von welcher Qualität sind die Teile ? j . Wohin führt er sie zuerst? c. . 14) FEWA-detergent. Wie groß ist der Induktionsofen ? i. Exemple: das sog. Wozu verwendet man den härteren Strahlschrot ? p. Wem stellt er die Gäste vor ? d. 11. Hier verwenden wir z. 11. Welches sind die Vorteile des Feingießverfahrens ? m .6. 9) format DIN. Ist sie heute so groß wie vor 4 Jahren ? f.

dem Ingenieur die Zeichnung geben. eine Zeichnung ansehen. Das Prinzip*' seiner Erfindung 5) ist auch heute noch gültig 6). Der Erfinder 3) dieser Technik ist Benjamin Chew Tigham. Was wollen die Gäste noch besichtigen ? s. Vocabular 1) die Strahltechnik zurückgehen 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Erfinder das Prinzip die Erfindung gültig das Schleuderrad schleudern das Strahlmittel die Drehtrommel laufen tehnica jetului a merge înapoi. die Temperatur aus den Anlaßfarben ersehen. Diese liegen in der Drehtrommel 10) d. Die Schleuderräder laufen Bild 1 1. Berger noch sprechen ? Exerciţiul 258. Das Leichtmetall im Labor schmelzen. c. mit dem Schulungsleiter sprechen. 1 DIE STRAHLTECHNIK1» Die Strahltechnik geht 2) auf das Jahr 1871 zurück 2'. in das Arbeitszimmer des Direktors eintreten. Die Schleu­ derräder 7) a schleudern 8) das Strahlmittel 8) b auf die Gußteile c.200 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI r. Worüber möchte Ing. I). Die Drehtrommel läuft U ) mit kleiner Drehzahl. e. d. b. a data din inventatorul principiul invenţia valabil rotorul centrifug a centrifuga. Lectura suplimentară Nr. Bild 1 zeigt dieses Prinzip. f. Munteanu mit Ing. a arunca materialul de sablare tamburul rotativ aici: a se roti . Conjugaţi în propoziţii la prezentul indicativ! Verbele schimbă vocala e în ii a.

Man kann durch die Strahltechnik auch Oberflä­ chen von Stahl härten 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die das der der der das der das Putzarbeit Becherwerk Stahlschrot Stahldraht Strahl Entzundern Draht Blech munca (operaţia de curăţire) elevatorul cu cupe alicea din oţel sîrma de oţel jetul curăţirea de arsură (ţundăr) sîrma tabla . das Strahlmittel in die Behälter f. Das Strahlmittel besteht aus Stahl­ schrot 14 '.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 201 mit großer Drehzahl. Bild 2 Bild 3 Man wendet die Strahltechnik auch zum Entzundern 17) von Draht 1 8 ) und dicken Blechen 19) an. Bild 3 zeigt das Schleuderrad mit dem Strahl 1 6 ) . Bild 2 zeigt diesen Stahlschrot aus Stahldraht 1 5 '. Nach der Putzarbeit 1 2 ' transportieren die Becherwerke 13 ' e.

Ingenieur Schneider bittet sie. Isoliermaterial usw. Explicaţii. Profileisen. 12. Bleche." *l v. punctul punctul punctul punctul punctul 12. Messing und anderen NE-Metallen. Explicaţii. 5) Schneider: „In dieser Halle lagern wir den größten Teil unserer Werkstoffe. ich erinnere mich genau. Explicaţii. was 4 ) zeigen Sie uns h e u t e ? " Schneider: „Das Werkstofflager !" Georgescu: „Wann können wir hingehen?" Schneider: „Ich kann Sie gleich hinführen. die „Elektrowerke" haben ein ähnliches Lager?" Munteanu: „Ja." Antonescu: „Welche Metalle bewahren Sie im ersten Lager a u f ? " Schneider: „Hauptsächlich Stangeneisen. Kollege Schneider.5. „Haben Sie Fragen an m i c h ? " Ing. WTir können es leicht erreichen." Die Gruppe begibt sich zu dem dritten Gebäude und geht in das Haupt­ lager hinein. Platz zu nehmen. Im Lager 1 befinden sich die Metalle und im Lager 2 die anderen Werkstoffe. 12." Georgescu: „Erinnerst du dich.2.Lehrstück Nummer 12 IM WERKSTOFFLAGER A. 12. Bandringe aus Eisen. Kollege Schneider. Explicaţii. 3î v. woher beziehen Sie diese Bandringe ?" Schneider: „Von den Vereinigten Blech. 5 ) v.und Stahlwerken. Ihr Wert beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. *) v. .4. Text Die Gruppe von" Ingenieuren und Technikern befindet sich r> im Büro des Direktors. Er nimmt aus dem Stahlschrank einen Lageplan heraus 2) und legt ihn 3 ) auf den Tisch. sehen Sie sich den Lageplan an ! Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. Munteanu: „Ja. Explicaţii. Wir wollen uns nicht länger verspäten !" Munteanu: „Wo liegt das Werkstoff lager ?" Schneider: „Bitte.1.3. 12." Georgescu: „Wie ist Ihr Werkstofflager organisiert ?" Schneider: „Grundsätzlich unterteilt es sich in Lager 1 und Lager 2. •> v. Munteanu.

imediat.sich befinden der Platz. altă etc. a atinge a se duce. organisieren grundsätzlich anderen depozitul de materiale /materie primă a se găsi locul a lua a se secate. a merge înăuntru a depozita materia primă. a treia clădirea a ajunge. .e mich wann hjngehen gleich hinführen etwas sich verspäten dritten das Gebäude. -es. B. mă cînd a se duce (într-acolo) 1) îndată. -s. pl. Preßspan. a valora marca germană (moneda) a organiza din principiu. -s.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 203 Munteanu: „Darf ich mir ein Muster n e h m e n ? " Schneider: „Aber gewiß ! Nur einen Moment bitte ! Der Praktikant soll eine Schere herbringen. a lua afară planul de ansamblu/de situaţie pe mine.e nehmen (i. Vocabular das Werkstofflager.B.und Apparatebau". dort sehen Sie Asbest­ platten. Novotex und Pertinax. la fel a (con)duce (într-) acolo ceva. 2) egal. celelalte. f. geben Sie sie her !" Munteanu: „Wohin führen Sie uns nun. principial alt. Hier lagern wir alle Arten von Isolierstoffen und Kunstpreßstoffen. -s.err eichen sich begeben (i) das Hauptlager. Glimmerfohen usw. puţin a întîrzia al treilea. -(e) s. materialul a se ridica la. Ich will einige Beispiele herausgreifen wie z. danke.hinejngehen lagern der Werkstoff. Schichtpreßstoffe wie Textolit. genommen) herausnehmen (i) der Lageplan. a pleca depozitul/lagărul principal a intra. -e sich belaufen (äu) DM = Deutsche Mark. celălalt. Schulze. . . Kollege Schneider?" Schneider: „Bitte wollen Sie hier links hineingehen ? Wir sehen uns nun Lager 2 an. Isolierpapiere. kommen Sie her ! Holen Sie bitte eine Blech­ schere ! So. -(e) s.." Georgescu: „Wofür benötigen Sie die dickeren Pertinaxplatten ?" Schneider: „Für den Transformatoren.

f. desigur gewiß momentul. -s. -(e) s. -n herbringen a aduce (încoace) holen a aduce.204 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER materialul izolant a păstra. pl. -ien aufbewahren hauptsächlich das Stangeneisen.das Profileisen. -e materialul plastic de presare das Beispiel. -(e) s. -e sich erinnern die Elektrowerke. pl. -n foarfecele de tablă hergeben (i) a da (încoace). pl.und Stahlwerke Uzinele Unite de Tablă şi Oţel (de­ numirea unei uzine oarecare) sigur. -(e) s. ') das Moment. de exemplu momentul de torsiune. -e exemplul herausgreifen a alege (la întîmplare) das Isolierpapier. novotextul das Novotex. clipa der Moment. -(e)s. -en foarfece die Schere. placa de azbest die Asbestplatte. -(e) s. -en felul der Isolierstoff. -(e) s.das Blech. mag­ netic. hîrtie presată. -es. f.e preşpanul. -e der Bandring. 1J -(e) s. -(e) s. -n construcţia de transformatoare der Transformatorenbau. f. . construcţia de aparate der Apparatebau. principal fierul/oţelul în bare fierul/otelul profilat tabla colacul de bandă a-şi aminti. -e momentul (în tehnică. f. -es. -s. din ce parte woher a primi beziehen die Vereinigten Blech. a depozita mai ales. -(e) s.pl. -(e) s. a se duce şi a lua die Blechschere.-e materialul izolant der Kunstpreßstoff.) . -e hîrtia izolant ă der Preßspan. das Isoliermaterial. pl. polar etc. a remite die Art. -es. pl. f. -s. a-şi aduce aminte Uzinele electrice (denumirea unei uzine oarecare) asemănător ähnlich de unde. -e practicantul de Praktikant. -en. -e materialul plastic stratificat textolitul das Textolit. cartonul presat der Schichtpreßstoff. -n a avea nevoie benötigen placa de pertinax die Pertinaxplatte. -n folia de mică die Glimmerfolie. pertinaxul das Pertinax. -s. -es.

se pronunţă foarte redus. apropiat de „ö" slab. — pronumele posesive: mein Arbeitszimmer.0. — prepoziţiile: im Büro. Techniker. Kontrolleur. Chefkonstrukteur. -.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 205 C. -es. Herr. die Probezeit 12. was für ein. Exerciţiul 261. Exersaţi prcnunfarea corectă a sunetului -e final [a]! [3] ! die Gruppe heute der Lageplan der Kollege bitte der Apparatebau des Gebäude einige der Gebäudeteil die Halle alle der Härtegrad die Metalle pl. şi le pronunţaţi cu glas tare. zu dem dritten Gebäude. Ingenieur. Monteur. Oberingenieur. wieviel ? Welche Farbe ist das? Wieviel Blech brauchen Sie? . chiar dacă acestea sînt incluse într-un cuvînt compus.a.2. Sunetul -e slab [3] de la sfîrşitul cuvintelor. Explicaţii şi exerciţii 12. unser Werk. Meister.0. î n limba germană rămîn în mod normal neaccentuate: — articolele: die Gruppe. ein Lageplan. Pronunţare şi ortografie 12. cuvintele nu sînt uniform accentuate. Folosiţi cuvintele de mai jos drept titluri pentru nume de familie la alegerea dv. Labo­ rant. Exerciţiul 259. Schulungsleiter. Meister Habermann. Formaţi întrebări cu cuvintele interogative care urmează şi pronunţaţi-le cu glas tare. Konstrukteur. der Gewindebohrer die Bleche pl. Direktor Schulze. lăsînd titlul neaccentuat! Genosse. > -e.1. î n cursul vorbirii sau citirii. Kollege Berger s. Prakti­ kant. lăsînd cuvxntul interogativ neaccentuat! Was ? Wer ? Wen ? Wem ? Wessen ? Wo ? Wie ? Wann ? Womit ? Wofür ? Wozu ? Woher ? Wohin ? * Excepţie fac cuvintele interogative care întreabă de adjective sau numerale: welcher. Kollege. Exerciţiul 260. — pronumele personale şi reflexive: Er befindet sich hier.0. — cuvintele interogative: *' Wer ist das? Was zeigen Sie uns heute? Wo liegt das Werkstofflager ? — titlurile: Ingenieur Schneider. Direktor. -e.

f.206 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 262.1. I I I Plural Pers. (pe tine. II Pers. mă) te) îl) o) pe ea. ne) îl. III Forma de politeţe ihr euch euch sie ihnen sie Sie Ihnen Sie Exerciţiul 263. Exersaţi Werk — stoff Band — ring Preß — span Blech — schere Glimmer — folie Stangen — eisen Nicht — metall accentuarea corectă a cuvintelor! Iso — lier — stoff Transforma — to—renbau Appa — ra — tebau As — best — platte Perti — nax — platte Pro — f il — eisen E — lek — trowerke Mo — ment Prakti — kant Texto — lit Perti — nax 12.1.1. o) Declinarea pronumelui Singular Cazul Pers. I Pers. pe ele. I euch (pe voi. mich dich ihn sie es xms (pe mine. Căutaţi în text prenumele personale şi stabiliţi persoana. n. II Pers. (pe el. (pe el. II m N G D A ich mir mich du dir dich er ihm ihn Pers. vă) sie (pe ei. Pronumele personal (Completare) 12. II Pers. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 264. pronumele personal are următoarele forme: Pers. înlocuiţi substantivul „Lageplan" din propoziţia model cu cuvintele indicate în paranteză ! Completaţi propoziţia a doua cu pronumele personal corespunzător la cazul acuzativ ! . (pe noi. III f sie ihr sie n es ihm es wir uns uns Pers. îi. La cazul acuzativ. I I I Forma de politeţe Sie (pe dv. le) personal Plural Pers.) m. (pe ea. I Singular Pers. I Pers.

ein Bleistift. ein Hammer. Der Praktikant bringt die Skizze her. vier Schrauben). Verbe reflexive 12. ein Dorn. d. Der Direktor spricht mit den Gästen.1. f. pronumele reflexiv stă la cazul dativ. 12.2. Repetaţi propoziţiile de mai jos. înlocuind substantivele prin pronumele personal la cazul corespunzător! a. Exemple: nereflexiv reflexiv Ich frage den Lehrling: „Wo ist Ich frage mich: „Wo ist das das Voltmeter ?" Voltmeter?" ( î l întreb pe ucenic:) (Eu mă întreb:) Der Meister entschuldigt den Der Meister entschuldigt sich. b. g. Verbele reflexive arată o acţiune care se răsfrînge direct sau indi" rect asupra autorului ei. ein Zeichenpapier. (El ia o mostră) (îşi ia o mostră) 12. Der Chefingenieur begiüßt den Gast. ein Lineal. b) dacă autorul acţiunii este subiect + complement indirect la dativ.2.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 207 Model: Dort liegt ein Lageplan. iar la persoanele I şi a Il-a coincide cu pronumele perso­ nal. Fehler. Die Arbeiterin erfüllt die Planzahlen. Sensul reflexiv este marcat prin pronumele reflexiv care urmează după verb şi care are numai pentru persoana a IlI-a singular şi plural o formă specială: „sich" = se. h. c. Pronumele reflexiv stă la cazul acuzativ sau dativ.complement direct. pronumele reflexiv stă la acuzativ. Exerciţiul 265. în funcţie de raportul sintactic în care se află autorul acţiunii de verb: a) dacă autorul acţiunii este subiect -f.2. Die Techniker wenden das Strahlverfahren nicht an. ein Bolzen. ein Behälter. ein Profileisen. einige Niete. Die Werkleitung benötigt den Lageplan. (Maistrul scuză greşeala) (Maistrul se scuză) E r nimmt ein Muster. . Die Gruppe besichtigt das Werkstofflager. eine Skizze. cazul acuzativ sau dativ. eine Kopie. viele Zeichnungen. zwei Stecker. Er nimmt sich ein Muster. Bringen Sie ihn bitte her! (eine Glimmer folie. Der Ingenieur stellt die Gäste dem Direktor vor. ein Isolierstoff.2. e.

Ich nehme mir ein Muster (Eu mă scuz) (Eu îmi iau o mostră) Du entschuldigst dich. unterscheiden —• Schwarzmetalle — Nichteisenmetalle — von b. sich (ac.) genau erinnern. erklären — Sie — diesen Fehler — wie d. Er entschuldigt sich. Sie entschuldigen sich.4. halten — die Temperatur — auf 280°. Wir nehmen uns ein Muster. Depozitul de materiale se află în clădirea a treia. .2. Exerciţiul 266. îmi amintesc exact. 12. Exerciţiul 267. e.2. b. Ich erinnere mich genau. verbessern — das Verfahren — jedes Jahr. Produsele se îmbunătăţesc din an în an. Er nimmt sich ein Muster. verändern — die Anlaßfarben — sehr c.) erinnern — a-şi (dat. forma reflexivă este de obicei folosită în sens impersonal. Sie nehmen sich ein Muster. Ihr entschuldigt euch. sich (ac.3. Sehen Sie sich diesen Apparat an ! — Priviţi (la) acest aparat ! Unele verbe reflexive prezintă deosebiri cu privire la cazul pronumelui reflexiv în limba germană faţă de cel din limba română. Du nimmst dir ein Muster. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte punînd verbul la forma reflexivă! a.208 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exemple: Ich entschuldige mich. Exemple: sich verspäten — a întîrzia. sich (dat. Am întîrziat. sich etwas ansehen — a privi (la) ceva. c.) eine Neukonstruktion ansehen. Ihr nehmt euch ein Muster.) in der Maschinenhalle befinden. Conjugaţi expresiile următoare la forma reflexivă ! a. Wir entschuldigen uns. Die Erzeugnisse verbessern sich von Jahr zu Jahr. Wir haben uns verspätet. 12. Nu toate verbele reflexive din limba română sînt reflexive şi în limba germană şi invers. Exemple: Das Werkstofflager befindet sich im dritten Gebäude. subiectele fiind lucruri sau noţiuni care nu pot acţiona. în limbajul tehnic.) aminti. Exemplu: sich (ac.

geben heraus + : kommen. geben. Führen Sie bitte die Gäste . führen. schicken. Kommen Sie her ! = Veniţi încoace ! hingehen — a merge (într-) acolo. stellen. bringen.: kommen. führen hinein + : gehen. führen. leiten.3. explicind cine şi în ce situaţie ar putea să spună aceste propoziţii I a. Nehmen Sie die Zeichnung heraus ! = Scoateţi desenul (din mapă. sehen. bringen.. Gehen Sie bitte hinein! = Vă rog intraţi ! (Eu rămîn aici) Exerciţiul 268. din dulap etc. laufen. legen. ! c.. Schicken Sie einen Lehrling . Adverbele „her" şi „hin" 12. Sensul lor specific se păstrează şi în aceste cembinaţii.. legen. Gehen Sie hin ! = Mergeţi acolo ! /»erbringen = a aduce aici. führen. Exemple: herausnehmen = a secate (afară).1.LEHRSTÜCK 12: IM WERK STOFF LA GER 209 12. ! d. schicken. holen hinaus + : kommen. gehen. schicken. stellen. Adverbele „her" şi „hin" sînt de obicei compuse (separabil) cu verbe şi arată direcţia acţiunii în felul următor: a) „her" direcţia spre vorbitor: b) „hin" direcţia plecînd de la vorbitor: I < her hin Exemple: /zerkommen = a veni încoace.3. „heraus" şi „hinaus" şi stabiliţi sensul lor exact. . adverbele „her" şi „hin" sînt. schicken. Formaţi verbe cempuse din următoarele elemente şi verificaţi sensul lor cu ajutorul cheii exerciţiilcr ! her -f : kommen. bringen. la rîndul lor. Führen Sie die Gäste hin ! — Conduceţi oaspeţii acolo ! 12. ! — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. schicken. führen.. Fcarte frecvent. Completaţi fragmentele de propoziţie alternativ cu „herein" „hinein".. 1/10} . a merge înăuntru. Exerciţiul 269. Bringen Sie die Schere her ! — Aduceţi foarfecele aici ! hiniuhren — a cenduce (într-) acolo. sehen. Genossin Sekretärin ! b.) hineingehen = a intra. sehen. stellen. führen. com­ puse cu prepoziţii sau adverbe. sehen hin -f : gehen.2.. stellen... Transportieren Sie die Maschine . bringen. transportieren herein -f. Bringen Sie bitte die Zeichnungen . formînd împreună particula separabilă a veibelcr.3.

-es ? care ? wohin ? = = încotro ? cînd? wann ? was für.d.4. Omiterea unor părţi sintactice 12. -e.4.210 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 12. Cuvinte interogative (sinteză) 12. aceste părţi nu se repetă în a doua propoziţie. . Schneider die Gäste ? a. -e ? ce fel de ? = de ce ? warum ? = cu ce ? womit ? wofür ? = pentru ce ? worin ? = în ce ? wonach ? = după ce ? ş. De aceea se recomandă memorarea lor cu toată atenţia. Cuvintele interogative din limba germană încep toate cu „w" şi sînt. Ingenieur Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. Der Chefingenieur zeigt den Gästen ein modernes Verfahren. Im Büro des Direktors besprechen Sie die Neukonstruktion.5.m. Cînd două propoziţii coordonate. wer ? wen ? wohin ? Wer führt die Gäste ins Werkstofflager ? Wen führt Ing. was ? wie? = cum ? cît de ? = ce ? wer ? wieso ? = cum aşa ? = eine ? wen ? wieviel ? = pe eine ? = cît? wem ? wo ? = unde ? = cui ? z= wessen ? woher ? de unde ? = al cui ? welcher. Ingenieur Munteanu nimmt sich ein Muster. e. c.1) Exerciţiul 270.1.4. fie se suprimă.a. Wir beziehen dieses Jahr diesen Werkstoff aus Rumänien. ein. în majoritatea lor. d. cuvinte scurte care pot fi uşor confundate. 12. lecţia a 11-a punctul 11. întrebaţi pe rînd de cuvintele subliniate din următoarele propoziţii cu cuvîntul interogativ corespunzător! Pronunţaţi fiecare întrebare cu glas tare! Model. legate prin „und" au anumite părţi sintactice comune. ') v. b.5. Schneider ins Werkstofflager ? Wohin führt Ing. Die Delegation aus Rumänien geht ins Werkstoff lager. ci se înlocuiesc fie prin pronume personale.

lagern. Die Kollegin erinnert sich an den Besuch. 1(N) hingehen. Der Direktor bittet die Delegation. Legaţi cîte două propoziţii prin „und" şi efectuaţi omisiunile şi înlocuirile necesare în a doua propoziţie! a. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne. b.) 2(N auf A) 2(N an A) sich belaufen sich erinnern Der Wert beläuft sich auf 4 Millionen Lei. sich begeben 2(N. hergeben. von D) beziehen Exerciţiul 272. benötigen. Der Direktor begiüßt die Delegation.A) Der Praktikant gibt die Schere her. hinführen holen. Im Stahlschrank befinden sich die Zeichnungen für die Neukonstruk­ tion. Wir beziehen die Apparate von „Electroaparataj"-Werken. Führen Sie die Delegation hin. A. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple Wir gehen hinein.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 211 Exemplu: „Ingenieur Schneider nimmt aus dem Stahlschrank einen Lage­ plan heraus und (Ingenieur Schneider) legt ihn (den Lageplan) auf den Tisch. organisieren sich befinden. Kollege Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. Exerciţiul 271. sich 2(N loc. den 3(N. Respectaţi valenţa verbelor! . Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne. hineingehen sich verspäten aufbewahren. Ihr verspätet euch. c. nehmen. Formaţi cîte o propoziţie cu fiecare dintre verbele din tabela de mai sus. herausnehmen herbringen. Platz zu nehmen. errechnen herausgreifen.6. Das Isolierungsmaterial befindet im Lager 2. 12.

Woher bezieht das Werk die Bandringe? k... g.. Wo befindet sich die Gruppe von Ingenieuren und Technikern ? b. Avem nevoie.. Werkzeug . Aduceţi mostrele materialelor din depozitul 1 aici. Povestiţi textul lecţiei! Exerciţiul 276.. Transformatoren . — eisen : Profil . Wo liegt das Werkstofflager ? e..Stangen . Formaţi cuvinte compuse cu următoarele cuvinte de bază ! Rostiţi cuvintele cu glas tare împreună cü articolul lor! — bau : Flugzeug .. Munteariu mitnehmen ? 1. folie de mică..... ... ... Wie ist das Werkstofflager organisiert ? h. . Schichtpreß ...... .Gußeisen. Auto­ mobil. . Beden .. Wofür benötigt man die dicken Pertinaxplatten ? Exerciţiul 274... Uzina noastră vă livrează acum tablă. . de materiale izolante ca hîrtie izolantă. Wie hoch ist der Wert der Werkstoffe ? g... U . — lager : Haupt . ... Kupfer . Răspundeţi! a. Was zeigt ihnen Ing. . h. Papier .. ...... Metall . .. .... Was lagert man im Hauptlager ? f. . Schneider ? c. — stoff : Isolier .. — ring : Band . Was bringt der Praktikant ? m. . — platte : Pertinax . plăci de pertinax şi textolit...212 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 273.. Farben ... T . . din fier.. Druck .Stahl . Eisen .. Kunstpreß .... Telefon . Was besichtigen die Gäste ? d. în care depozit depozitaţi celelalte materiale ? d. . Werk . Was will sich Ing.. Exerciţiul 275. Welches Werk hat noch ein ähnliches Lager ? j ...Tisch . colaci de bandă... b. Motoren . Motoren .. Druck ........ ..Magnet . f.. Was befindet sich im Lager 1 ? i. din alamă şi alte metale neferoase. Vă rugăm să intraţi în depozitul principal.. .. (sinteză) Traduceţi în limba germană ! a... ... — muster : Bau . Welche Werkstoffe lagert man im Lager 2 ? n. . . Lager ..Montage .. . Duceţi-vă şi aduceţi-vă o mostră.. (sinteză)...Eisen . ...Asbest .. plăci de azbest. .. ... Maschinen . noi primim (beziehen) numai fier profilat şi fier în bare. ...Metall . Messing ... Maschi­ nen . Vreţi să vedeţi (sich ansehen) materialul din depozitul al doilea ? c. Werkzeug .. e. .Band. . . Apparate .... mai ales. De la uzinele dv. ...

Es gibt eine Unzahl" von Werkstoffen. mulţimea aproape normat norma a se referi proprietatea. Man nennt *' einen Teil davon 5) auch Halb­ fabrikate 6). Abmessungen sowie14) Maß-15' und Gewichtsabweichungen16). Lectura suplimentară Nr. a spune din acestea semifabricatul numărul mare. 2 ÜBER WERKSTOFFE Die Werkstoffe und Rohstoffe1'. însuşirea calitatea precum şi abaterea de la dimensiune abaterea de la greutate Republica Federală Germania Republica Democrată Germană prescripţia . Materialien sind Ausgangsstoffe2' für die weitere Verarbeitung3'. Güte 13) . Sie sind in fast 8 ' allen Ländern genormt 9).LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 213 D. materialul materialul de bază prelucrarea a numi. Die Normen 10) beziehen u ) sich auf Eigenschaften 12). In der BRD 17) und der DDR 18) bezeichnet man diese Vorschriften 19) als Vocabular 1) der Rohstoff 2) der Ausgangsstoff 3) die Verarbeitung 4) 5) nennen davon 6) das Halbfabrikat 7) die Unzahl 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die fast genormt Norm sich beziehen Eigenschaft Güte sowie Maßabweichung Gewichtsabwei­ chung BDR Bundesrepu­ blik Deutschland DDR Deutsche Demokratische Republik Vorschrift die die die die die materia prima. bzw.

20) sich anpassen. den Materialbedarf 26> so klein als möglich 2 . ) zu halten. Es ist deshalb 24) das Bestreben Z5) der Konstrukteure und Technologen. silinţa consumul de materiale posibil pe cît posibil a se osteni. Die Normen verändern sich von Zeit zu Zeit und passen 20) sich dem allgemeinen 21) technischen Fortschritt 22) an.214 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER DIN (Deutsche Industrie Normen). Die Belegschaften der Werkstätten bemühen z 8 ) sich darüber hinaus 2 9 ) . afară de aceasta economia de materiale . 21) allgemein 22) der Fortschritt 23) der Kostenanteil 24) deshalb 25) das Bestreben 26) der Materialbedarf 27) möglich als möglich 28) bemühen 29) darüber hinaus 30) die Materialemsparung a se adapta în general progresul cota-parte a cheltuielilor (preţul de cost) de aceea strădania. a se strădui peste aceasta. Der Kostenanteil 2 3 ) der Werkstoffe ist bei fast allen Erzeugnissen sehr hoch. Materialeinsparungen 30> zu erzielen.

Technologische Prüfungen. V. V. de verificat Explicaţii.Lehrstück Nummer 13 DIE W E R K S T O F F P R Ü F U N G A. 2. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werk­ stoffes ermittelt. A. Text Zweck der Werkstoffpiüfung ist es. 5. darf nicht überschritten werden.2. 1.l).oder Zerreißversuch Ein Probestab aus dem zu prüfenden 5 ) Werkstoff wird in eine Werkstoffprüfmaschine eingespannt und zunehmend bis zum Zerreißen belastet (Abb. sondern auch die Streckgrenze. Zug. V.3. wenn der Stab zerrissen werden soll. 13. 7.1. punctul 13. punctul punctul punctul punctul 13. Zerstörungsfreie Prüfungen. 13. sonst 6) wird eine dauernde Dehnung oder plastische Verformung festgestellt. Es * werden 2) zur Piüfung der verschiedenen > Eigenschaften vielseitige Prüfverfahren angewendet 3) . Im folgenden') wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Piüfverfahren gegeben. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Dynamische Piüf verfahren. Explicaţii. Eine bestimmte Spannung im Stab. Es werden nun einige Verfahren kurz beschrieben: a. Bei der Zerreiß­ probe muß aber die Elastizitätsgrenze überschritten werden. Das Verhalten oder die Verfor­ mung des Probestabes bei steigender Belastung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve entsprechend aufgezeichnet. Aus dem Zerreißversuch wird nicht nur die Zugfestigkeit.6. Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. 3. 1) 2/ 3) i) 5) V. Elektrische Piüfungen usw. 6. = Explicaţii. 13.4. und zwar die Elastizitäts­ grenze. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu piüfen. «) V. Statische Prüfverfahren. . Explicaţii. Explicaţii.

-en die Zusammensetzung. darum werden diese nicht nur einmal 1) . punctul 13. compunerea static dinamic ) v. Prüfungen bei schwingender Beanspruchung der Werkstoffe oder Schalt­ versuche an elektrischen Apparaten werden deshalb 10 Millionen mal und noch mehr wiederholt. -en verschieden vielseitig das Prüfverfahren. trecerea în re­ vistă determinarea compoziţia. sondern zweimal.216 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG b. Explicaţii. So wird er durch die Meßinstrumente nicht gemessen. -en statisch dynamisch J die der die die încercarea materialelor scopul prelucrarea proprietatea. punctul 13. I .2) proba.5. -(e) s. -e die Ermittlung. und 2 gebracht. -en werden (i) die Prüfung. 2) dann werden in den Stromkreis die Meßinstrumente eingebaut. -e Verarbeitung. -s. Vocabular Werkstoffpiüfung. amănunţit privirea de ansamblu. Prüfung des inneren Widerstandes elektrisch nichtleitender Werkstoffe Es wird der Probekörper in das Prüfgeätr zwischen die Elektroden 1. -en Zweck. U f V 'Probe Genaue Meßwerte bei Werkstoffprü­ fungen werden nach einmaligem Versuch Abb. Aus den Meßwerten wird der innere Widerstand errechnet. dreimal oder mehrfach wiederholt. -en Eigenschaft. calitatea aici: verb auxiliar (v. deosebit multilateral procedeul/metoda de verificare următor în cele ce urmează detaliat.W das Messen des Oberflächenstromes verhin­ dert. Die Mittelwerte ergeben dann ein genaueres Resultat.2 nicht erhalten. (Abb. verificarea. examenul diferit.folgend im folgenden ausführlich der Überblick. însuşirea. -(e) s. Durch die Schutzelektrode 3 wird (°. B. denn die ringförmige Schutzelektrode führt den Strom wieder in den Stromkreis ^pannungs^ue'M zurück. controlul.

f. a determina. -s. -en die Brucheinschnürung. . -(e) s.e und zwar die Elastizitätsgrenze. das Verhalten. -n die Bruchdehnung. a însemna. a stabili dacă a rupe rezistenţa la întindere/la tracţiune limita de curgere alungirea la rupere gîtuirea relativă la rupere a afla. . die Verformung. a depăşi altfel permanent alungirea plastic a constata. -(e) s.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 217 die Festigkeitsprüfung. -n überschreiten (überschritten) sonst dauernd die Dehnung. a stabili interior .e die Werkstoffprüfmaschine. -en schwingend die Belastung. -(e) s. f. -en technologisch zerstörungsfrei elektrisch beschreiben (beschrieben) der Zugversuch. -n einspannen zunehmend belasten bis zu das Zerreißen. -s. a fixa crescînd a încărca pînă la ruperea comportarea deformarea crescînd maşina de încercare a rezistenţei la rupere forma curba corespunzător a înregistra. -en steigend die Zerreißmaschine. -e der Zerreißversuch. pl. -n entsprechend aufzeichnen bestimmt (e) der Stab. a nota anumit bara şi anume limita de elasticitate a păşi peste. -en plastisch feststellen wenn zerreißen (zerrissen) die Zugfestigkeit. -en die Kurve. -e der Probestab. bara de probă maşina de încercat materiale a strînge.pl. -en die Streckgrenze. -en ermitteln inner încercarea la rezistenţă oscilant sarcina tehnologic nedistructiv electric a descrie încercarea la întindere / la tracţiune încercarea la rupere epruveta. -(e) s. -n die Form.

-en der Schaltversuch. en der Spannungsmesser 1). circular curentul înapoi aşa. a afla prin calcul o singură dată.e nichtleitend der Probekörper. a opri căci. (e) s. -e errechnen einmalig der Versuch. perf. -e die Spannungsquelle 1). -e ergeben (i. -(e) s. -s die Erde x>. -n gebracht (part. ergeben) das Resultat. -e deshalb mehr (comp. -n die Elektrode. -e die Beanspruchung. -s.218 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG der Widerstand.das Prüfgerät. întrucît inelar. de la „m der Meßwert. din această cauză mai mult J ) Cuvintele din Abb. -n der Oberflächenstrom. deoarece. -(e) s. din această cauză o dată de două ori de trei ori de mai multe ori a repeta valoarea medie a rezulta rezultatul solicitarea proba de comutare de aceea. -es. -s das Galvanometer 1 '. . perf. .e zurück so gemessen (part.e verhindern denn ringförmig der Strom. -(e) s. de la bringen) der Stromkreis. . -(e) s. -(e) s. globul pămîntesc electrodul adus circuitul electric /de curent a aşeza. -(e) s. de la viel) rezistenţa rău conducător epruveta aparatul de verificat sursa de tensiune voltmetrul galvanometrul pămîntul. astfel. erhalten) darum einmal zweimal dreimal mehrfach wiederholen der Mittelwert. -(e) s. -e erhalten (ä. în felul acesta ") măsurat valoarea măsurată a calcula. unic încercarea. 2 . -e einbauen die Schutzelektrode. proba a obţine de aceea. experienţa. a monta electrodul de gardă/de protecţie curentul de suprafaţă a împiedica. -(e)s.

1. Literele -b. beschrei­ ben. belastet s. E-t]Exerciţiul 278. Cuvintele „angewendet. schwingend. nichtleitend •— g: Weikzeug. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului -ng [//] la mij­ locul şi sfîrşitul cuvintelor! Dehnung — Dehnungen Legierung — Legierungen Prüfung •— Piüfungen Umdrehung — Umdrehungen Belastung — Belastungen Leistung — Leistungen Verarbeitung — Verarbeitungen Spannung — Spannungen Abbildung •— Abbildungen Rechnung — Rechnungen 13.a. . Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 277. — Desinenţa -t sau -en. Zahnrad. forme verbale de o importanţă deosebită pentru texte tehnice. (vezi tabelul). [-k]. litera g). dauernd. avînd forme şi funcţii foarte diferite. eingespannt. Participiul perfect al verbelor are următoarele caracteristici formale: — Prefixul ge. geben.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 219 C.1. steigend.1." sînt participiile perfect ale verbelor „anwenden. Explicaţii şi exerciţii 13. -d la sfîrşitul cuvintelor se pronunţă [-p]. x > Cu excepţia combinaţiilor -ig [Ic] şi ng [n] (v.0. beschrieben. — d: Widerstand.la verbele care sînt accentuate pe prima silabă. einspannen. Feld. 13. — Schimbarea vocalei radicale (Ablaut) la majoritatea verbelor care au desinenţa -en la participiu. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanelor finale! — b: Probestab. Participiul -perfect al verbelor 13. belasten s.1. gegeben. Exersaţi şi reţineţi accentuarea corectă a cuzintelcr lungi din textul lecţiei ! Căutaţi şi alte exemple din rubrica „vocabular" ! J_ _ _ _ J _ _ _ L _ _ _ Über — blick Zer — reiß — versuch Ober —flächen—ström Zug — versuch Zer — reiß — maschine Werk — stoff — piüfung Schalt — versuch Ver — such Bruch — ein — schnürung 13.1. în funcţie de conjugarea de care aparţine verbul. punctul II. şi tabelul din capitolul introductiv „Parti­ cularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". zunehmend.2. Flugzeug Exerciţiul 279.0.".a. folgend. -g11.

«fiii' um I I I I I I I I I I I I 6 i i I I i i fi I I I I II v ä Ulli! ^'S S 3 - u Ö .U O D •s g o H e r i3 rt „ d 5 — Ü •" 0 u a •*-> * o H cc Q< r c -3 •g x » ö o 3 g-s-s.g s a l-a •¥ I & g> ci .0 d fi -S d . JJ « ao ce I I M H _ I I d d u <l> auiiä înţnţuţAno jntndaaus EJ lisS.1 (LI *+-< « ţ « gg.M 007s bo rt 8 Ü L dl« O î • 4) • ootfl g .-H U fl ü « •33 o g § .-as B R — O W IL» . 5 c «) C w ä> ^S (11 Ö i £ i gvg 6 S.5 Ö a s a U S 3 S 6 S S «-Ş »• I I I I I I ö d I I I I I I l) C « ö d I I II II O p-t a %£ s .SB « 'S Xl > X! M < D C < Ü XJ N .H -S •g«S.5 "3 S 1 1 «iX J! « > S « oi cg eg V .B g ö ca S CJ o X I Ö tuO tfl (O N XI N .5 ai1 I I I I I d S 1) ^4 «J ß ß Ö tutu M M I ! fi a> I M X> eg u cg O "O B J3 v 8 k.00 60 6 0 £ P .J3A) 3? — inxjjaid n o (ţqEţis u a n i d ţ p a p ţE a d aţBnţuaaaB sqjaA) aS — ţnxijaid p i p j .g *0> CC S H ' S CC X l HJ Ö§ o§ •o ö f j ' S 8 • S 1 1 'S •a g"2 a S B-iE-8 5jţqei«dos eţnoiţacd ţ d n p (ţqcţis Btnud ad aţEnţuaooB aq.220 LEHRSTÜCK 13: D I E W E R K S T O F F P R Ü F U N G fffl '5 o ö3 £§ i 8i$ 3 v Q 00 c« in o OJ U U U V BD BD 00 60 BD 0 0 Ifi 6ß 3> 3 C C « ü O 2 41 oo & N ^ ™ 4J 0) « 40 JJ 00.O 0 0 : 3 3 1 J3 "3 | P< cS alten lassen rgeben ekomm :allen m.

1. în textele tehnice predomină modul de exprimare impersonal. adică autorii acţiunilor. se recomandă a se memora odată cu infinitivul şi participiul perfect al verbelor format cu desinenţa -en. Formaţi participiul perfect.3. cu sau fără schimbare de vocală. analysieren funktionieren sagen brauchen antworten gehören schicken dienen arbeiten haben stellen drehen suchen aufzählen herstellen einführen ausbauen konstruieren transportieren entschuldigen befestigen erfüllen kontrollieren unterteilen begrüßen leiten verarbeiten erklären verändern besichtigen liefern erzeugen besuchen erzielen machen verbessern bestimmen exportieren montieren verwenden bezeichnen fragen planen vorstellen bohren rechnen zeigen führen Exerciţiul 281. Vocala după infinitiv vă indică in ce fel se modifică vocala radicală a participiidui perfect. können — gekonnt — (putut). Controlaţi după criteriul accentuării (pe prima satt pe altă silabă) dacă participiul are şi prefixul ge. müssen — gemußt.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 221 13. Exemple: bringen — gebracht — (adus).sau nu. sein — gewesen s. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce cu care desi­ nenţă se formează participiul perfect şi dacă acesta prezintă schimbare de vocală sau nu. fiind mai puţin numeroase. diferenţiate în tabela de mai sus. Unele verbe neregulate nu se încadrează în cele 9 tipuri de for­ mare a participiului perfect. dürfen -— gedurft •— (avut voie). Formaţi participiul! herausgreifen (i) erscheinen (ie) steigen (ie) befinden (u) gewinnen (o) besprechen (o) sprechen (o) unterscheiden (ie) liegen (e) schmelzen (o) gleichen (i) schleifen (i) 13. 13.1. deoarece ne interesează mai mult acţiunile verbale şi obiectele lor decît cei care efectuează acţiunile.1. Diateza pasivă 13. în limba germană există diferite posibilităţi de exprimare impersonală: . Următoarele verbe învăţate formează participiul perfect cu desinenţa -t.a. Exemple: sich befinden (befunden) = a se afla (aflat) hineingehen (hineingegangen) = a intra (intrat) beziehen (bezogen) = a primi (primit) Exerciţiul 280.2.4.2.

— cu diateza pasivă. punctul 10. iar participiul perfect la sfîrşitul propoziţiei. sau: se obţin).2. = Este timpul. punctul 5.6.2. este folosit. Aici se dă — sau: este dată o privire de ansamblu asupra procedeelor de verificare. ) v. = Se topeşte metalul în cuptorul de inducţie. — cu pronumele „ m a n " 2 ' : Man schmilzt das Metall im Induktionsofen. Fiind o formă verbală compusă din mai multe elemente.2. Verbul auxiliar stă la început (în locul I I sau I). sau: se folo­ seşte) .212 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG — cu pronumele „es" 1): E s ist Zeit. sînt obţinute. Diateza pasivă se formează din verbul auxiliar „werden" + par­ ticipiul perfect al verbului despre care este vorba.2. lecţia 5.2. Diateza pasivă este acea formă verbală care ne permite să indicăm acţiunile verbale şi obiectele lor fără a face vreo aluzie la autorul acţiunii. Exemple: Hier wird ein Überblick über Prüfverfahren gegeben. werden erzielt.3. diateza pasivă se supune obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţia principală. a D v. ! 13.4. este adusă. Diateza activă Autorul Acţiunea Obiectul Die Laborantin Man Wir bringt verwendet erzielen die Analyse Isoliermaterial gute Resultate Obiectul Diateza pasivă-^ Acţiunea Die Analyse (Analiza Das Isoliermaterial (Materialul izolant Gute Resultate (Rezultate bune wird gebracht. 13. .2. lecţia 10. sau se aduce) wird verwendet. Formele verbului auxiliar „werden" la indicativul prezent sînt: ich werde wir werden du wirst ihr werdet er wird sie werden 13.

Man wendet vielseitige Prüfverfahren an. Man spannt einen Probestab 1} in die Werkstoffprüfmaschine. fiind subiect gramatical. angewendet werden. angewendet: pers. schicken. Fiind o modalitate de exprimare impersonală.. 13. Valori exacte de măsurare nu se obţin la o singură încer­ care. Diateza pasivă are şi un infinitiv special care se foloseşte. identificaţi per­ soana şi numărul lor.. Infinitivul diatezei pasive se formează din infini­ tivul verbului „werden" precedat de participiul perfect al verbului în cauză. Conjugaţi următoarele verbe la diateza pasivă! verhindern. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă! începeţi propoziţia cu partea sintactică subliniată! a. diateza pasivă este tradusă în limba română de obicei prin forma impersonală reflexivă (cu „se"). între altele. ansehen. sau: este fixată într-o maşină). c. Man überschreitet die Elastizitätsgrenze. Genaue Meßwerte werden nach einmaligem Versuch nicht erhalten.2.2. . Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. după verbele modale. Werden die wichtigsten Verfahren hier kurz beschiiebcn ? Aici sînt descrise—sau: se descriu pe scurt cele mai impor­ tante procedee ? 13. Man prüft die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften. Man belastet den Probekörper * bis zum Zerreißen. Man beschreibt einige von diesen Verfahren. Man zeichnet die Verformung in Form einer Kurve auf. h. Exerciţiul 284. Exerciţiul 282. hinführen. însuşirile urmează să fie examinate. Limita de elasticitate nu are voie să fie depăşită. Epruveta trebuie să fie aşezată între electrozi. holen. bezeichnen. > g. Exemple: Das Verhalten des Probestabes wird aufgezeichnet. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden gebracht werden. zählen. entschuldigen. a IlI-a plural de la anwenden. f. e. vorstellen. l ) în propoziţia transformată apare la cazul nominativ. D. Căutaţi în text formele de diateză pasivă. Exemple: Die Eigenschaften sollen geprüft werden. begrüßen. be­ suchen. şi indicaţi infinitivul activ şi pasiv al verbului respectiv! Model: Werden . Man gibt hier einen Überblick *' über Prüfverfahren. Exerciţiul 283. d.5. Comportarea epruvetei se notează.LEHRSTÜCK ' 3 : DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 223 Der Probestab wird in eine Maschine eingespannt. (Epruveta se fixează.6.

Die Belastung überschreitet die Elastizitätsgrenze. Sînt descrise aici cîteva procedee pe scurt. Redaţi cu ajutorul diatezei pasive conţinutul următoarelor propoziţii. entspr echen— J > v." sînt participiile prezente ale verbelor. Participiul prezent 13. Este important a se readuce curentul de suprafaţă în circuit. de diateza pasivă.224 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 285. Pe lîngă funcţia sa de pronume personal şi impersonal 1 '. Pronumele „es" (Completare) 13. Wir wiederholen die Schaltversuche 10 Millionen mal.3. Exemple: Es werden hier einige Verfahren kurz beschrieben. zunehmen — a creşte.2. în textele tehnice. Wichtig ist es. Es wird der Probekörper in das Prüfgerät gebracht. pronumele „es" în această funcţie este urmat. „es" nu se traduce. 13. evitînd indicarea autorului (subiectului)! Model: Der Laborant prüft den Werkstoff im Labor. Se introduce corpul de probă în aparatul de verificat. reprezentant) al unei propoziţii secundare sau al unui infinitiv prepoziţional.3. Exemple: Zweck der Werkstoffprüfung ist es. den Oberflächenstrom in den Stromkreis zurück­ zuführen. die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften zu prüfen. care urmează după predicat. Der Techniker bringt den Probekörper in eine Zerreißmaschine. punctul 10. Der Werkstoff wird im Labor geprüft. . Pronumele „es" poate fi şi corelativ (înlocuitor. Cuvintele „folgenden. lecţia a 2-a punctul 2.4. Die Arbeiter und Techniker wenden verschiedene Verfahren an. schwingenden. „folgen — a urma.4. schwingen — a oscila. steigender. ent­ sprechend s. Der Ingenieur baut das Meßinstrument in den Stromkreis ein. f. zunehmend. steigen — a urca.3.2. c. b. Scopul verificării materialelor este să se examineze proprie­ tăţile lor. de obicei. stînd la începutul propoziţiei în locul subiectului propriu-zis. pro­ numele „es" mai poate fi subiect dublu. Der Direktor begrüßt die ausländische Delegation.1. Nici în această situaţie nu se traduce. 13. d.2.a. în acest caz. 13. a.1 şi lecţia a 10-a.1. e.

adică forme verbale care sînt folosite ca adjective sau adverbe arătînd acţiunea în curs de desfăşurare. . rechnen und messen : Man ermittelt den Wert .. entsprechen : Der . 15 — Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c..2.4. . und . Exemple: bei schwingender Belastung = în condiţiile unei sarcini osci­ lante . 13... eine dauernde Dehnung — o lungire permanentă. dauern : Man belastet den Probestab . pe care apoi le traduceţi ! Model: Man belastet den Probestab dauernd. zerreißen — der Probestab d. Exemplu: Der Probestab wird zunehmend belastet — epruveta se încarcă crescînd. . sau se tra­ duce cu o propoziţie relativă (d.. participiul prezent rămîne nedeclinat şi poate fi tradus şi cu gerunziul românesc. e. Formaţi pariicipiile prezente de la următoarele verbe. legaţi-le ca atribut de substantivele alăturate şi traduceţi sintagmele astfel formate! a. = Epruveta se încarcă crescînd. Exerciţiul 286. . care înlocuieşte desinenţa infinitivului. . Exemple: bei entsprechender Belastung = la o sarcină corespunzătoare.. steigen — die Temperatur c.. (1/103 * . . überschreitend = care depăşeşte). b. ex.. f. . führen : Das Werk ist in der Produktion .. stehen : Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern. Exemple: entsprechen entsprechend = corespunzător dauern dauernd = permanent schwingen schwingend = oscilant zunehmen zunehmend = crescînd überschreiten überschreitend = care depăşeşte 13. Semnul formal caracteristic participiului prezent este desinenţa (-e)nd. dauern — die Beanspruchung Exerciţiul 287. folgen — die Prüfung f... Der Probestab wird zunehmend belastet.4. -ant(ă) din limba română.. Folosit ca adverb pe lîngă verbe... entsprechen — das Verfahren e. (Se încarcă . Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze c. leiten . d.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 225 a corespunde. Participiul prezent poate fi folosit ca atribut pe lîngă substantive. a.3. : Dieser Werkstoff ist elektrisch . zunehmen — der Widerstand b. continuu).. Formaţi participiile prezente de la următoarele verbe şicompletaţi cu ele propoziţiile alăturate. în cazul acesta el se declină ca orice adjectiv şi corespunde cu adjectivele terminate în -tor(toare) sau -ent(ă). Treceţi sintagmele de mai sus l a plural! Exerciţiul 288. .

Sie müssen den Versuch wiederholen.. deci ordinea normală cu predicatul în locul II.. Numeralele iterative pot fi transformate în adjective cu ajutorul sufixului -ig.5. denn. .5. oder. Completaţi următoarele propoziţii cu numerale iterative corespunzătoare cifrei date în paranteză! a. (10) 13. După conjuncţiile und. Exemple: eine sechsfache Wiederholung = o repetiţie de şase ori. zwei — zweimal = de două ori. oder. sondern auch urmează subiectul (sau altă parte sintactică). dann. care este de fapt substan­ tivul „das Mal = data. 13.2. sieben — siebenmal = de şapte ori. Muß ich Ihnen das erklären ? (3) e. zehn — zehnfach = de zece ori. sonst ş. Aceste numerale se numesc numerale iterative. înzecit. Pentru a arăta multiplicitatea unei acţiuni sau unui lucru. deshalb. Exemplu: ein einmaliger Versuch. Ich frage sie immer. ja.3. (4) b. apoi predicatul (forma finită). aber. Exemplu: eins — einmal = o dată. von dreifachem Wert = de valoare triplă. Aceste numerale se folosesc ca adjective sau adverbe. sondern. se folosesc numerale multiplicative. zwanzig — zwanzigmal = de douăzeci de ori.a" sînt conjuncţii care leagă (coordonează) propoziţii principale. aber. oara". nicht nur .1. Cuvintele „und. Ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie după aceste conjuncţii este diferită. (6) d. darum. allein. Der Versuch wird wiederholt. Ele sînt invariabile.1. Exemple: eins — einfach = simplu. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare 13.5. denn. Exerciţiul 289. Numărul de repetare a unei acţiuni este indicat prin numerale compuse din numeralul cardinal respectiv + -mal.6. (5) f. compuse din numeralul cardinal + -fach. 13.5.6.226 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 13. Wir wendeten das Verfahren schon an. (2) c. Numerale compuse 13. Sie können diesen Meßwert auch erhalten. hundert — hundertfach = de sute de ori.

sonst wiederholen wir den Versuch. cer un com­ plement direct la acuzativ. denn der Meßwert ist nicht genau. toate verbele noi ale lecţiei de faţă au indicele de valenţă 2(N. altfel repetăm încercarea.7. (denn). Der Meßwert ist nicht genau. Bringen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. Valenţa verbelor t 13. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. Exemple: Wir wiederholen den Versuch. Eine dauernde Verformung tritt ein. dar poate fi şi bivalent. Valoarea de măsurare trebuie să fie exactă. Der Versuch wird noch einmal wiederholt. Exerciţiul 292. (darum) 13.7. Exerciţiul 290. feststellen: Man stellt ein besseres Resultat fest. (oder) d. Model: ermitteln: So ermitteln wir den Mittelwert. deci sînt verbe tranzitive care. (sondern) f. Exemple: anwenden: Wir wenden dieses Verfahren an. Formaţi cu fiecare dintre cele 15 verbe noi ale lecţiei cîteo propoziţie cu subiecte şi complemente la alegerea dv. Repetăm încercarea. Legaţi cele două propoziţii date prin conjuncţia indicată în paranteză. (sonst) c. Man braucht das elektrische Prüfgerät nicht. Wir wollen seinen Widerstand messen. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. Cu excepţia verbului „zerreißen" care aici are valenţa 1(N). Wir brauchen die Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. .1. (aber) b.A). Exerciţiul 291. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. căci valoarea de măsurare nu este exactă. pe lîngă subiect. e. Wir haben den Meßwert festgestellt. Der Meßwert muß genau sein. deci avem inversiune. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 227 După celelalte conjuncţii coordonatoare urmează predicatul. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la diateza pasivă ! Model: Der Mittelwert wird ermittelt. Respectaţi regula cu privire la ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie! a.

Was für Prüfverfahren werden angewendet ? c.228 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 293 (sinteză). Wie zeichnet die Zerreißmaschine die Verformung auf ? h. Folosiţi procedeul de verificare static sau dinamic ? c. Wohin muß der Probekörper gebracht werden ? m. Welches sind die wichtigsten Prüfverfahren ? e. Wievielmal werden Schaltversuche an elektrischen Apparaten wie­ derholt ? r. Căutaţi în text substantivele formate cu sufixul -ung x) şi stabiliţi de la care verbe provin. Indicaţi infinitivul şi participiile verbului respectiv ! Model: Die Verformung — verformen -— verformt — verformend die Zusammensetzung — zusammensetzen. Was ist eine Zug. Wie errechnet man den inneren Widerstand ? o. > . lecţia a 7-a. curentul de suprafaţă este reintrodus în circuit. * v. Warum müssen Schaltversuche oder Proben bei schwingender Belas­ tung so vielmal wiederholt werden ? Exerciţiul 294 (sinteză). Was ist eine plastische Verformung ? j . Wozu dient die Schutzelektrode? n. Ce (welches) procedeu serveşte la determinarea rezistenţei la întindere ? f. e. Cum se împiedică măsurarea curentului de suprafaţă ? g. — zusammengesetzt — zusammensetzend. Womit prüft man den Widerstand elektrisch nichtleitender Werk­ stoffe ? 1. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a.oder Zerreißprobe ? f. Exerciţiul 295 (sinteză). Nu este voie să se depăşească limita de elasticitate. punctul 7. Wie erhält man genaue Meßwerte ? p. Welche Eigenschaften werden im Zerreißversuch ermittelt ? k. Was stellt man in der Werkstoffprüfung fest ? d. Prin electrodul de gardă. Wann tritt eine dauernde Dehnung des Probestabes ein ? i. Ce se fixează în maşina de încercat materiale ? d. Welches ist der Zweck der Werkstoffprüfung ? b.6. Wie lange muß der Probestab bei der Zerreißprobe belastet werden ? g. Dăm în cele ce urmează o scurtă privire de ansamblu asupra proce­ deelor de verificare. Traduceţi în limba germană ! a. b.

B. wie z. Es arbeitet nach dem Ultraschallverfahren 10) ist leicht transportabel n ) und gestattet 12) auch das Prüfen großer Stücke wie z. der Fertigung 3) und Abnahme 4) angewendet. mit Ultraschall 6) . auch Gußteile. mit Röntgen. Lectura suplimentară Nr. Ein modernes Gerät 8) zur Prüfung von Werkstücken wird der Industrie für Serienfertigung 9) geliefert. Eisenbahnschienen13).B. 3. Das Ultraschall Defektoskop besitzt 14) eine rechteckige 13) Oszillographenröhre 16) wodurch seine Abmessungen etwa 30% kleiner als gewöhnlich 17) sind. ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden immer mehr * in der Gütekon­ > trolle 2). Das Gerät wird von einer Trockenbat- Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) immer mehr Gütekontrolle Fertigung Abnahme Werkstück Ultraschall Röntgenstrahl Gammastrahl Gerät Serienfertigung Ultraschallverfahren 11) transportabel 12) gestatten 13) die Eisenbahnschiene 14) besitzen 15) rechteckig 16) die Oszillographenröhre 17) gewöhnlich die die die das der der der das die das tot mai mult controlul calităţii producţiei fabricaţia recepţionarea piesa ultrasunetul raza Roentgen raza gama aparatul fabricaţia în serie procedeul cu ultrasunete transportabil a permite şina de cale ferată a poseda dreptunghiular tubul catodic (de oscilograf) obişnuit . Werkstoffe oder Werkstücke 5) .oder Gammastrahlen 7) zerstö­ rungsfrei geprüft. werden durch elektromagnetische Verfahren.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 229 D.

230 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG terie 18) gespeist 1 9 ' und kann bei Temperaturen von •—10 °C bis + 6 0 ° C verwendet werden. 18) die Trockenbatterie 19) speisen (în tehnică) 20) Unipan 510 21) die Wissenschaft 22) entwickeln bateria uscată a alimenta. Das Ultraschall Defektoskop Unipan 510 20) hat das Institut für Technik der Polnischen Akademie der Wissenschaften 21) ent­ wickelt 22'. a proiecta. a construi . a mînca denumirea tipului ştiinţa a dezvolta.

Er hat auch den Katalog genommen". Dort rechts sehen Sie Revolver­ drehmaschinen. Schneider: „Doch. Die meisten davon sind spanende Werk­ zeugmaschinen. Schneider: „Dann geben Sie die Betriebsanleitung her ! So. geben Sie mir mal den Katalog der neuen Portal­ fräsmaschine". Etwa 30% sind Drehmaschinen wie z. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. . Plandrehmaschinen. Mehrspindeldrehautomaten und numerisch gesteuerte Drehmaschinen. punctul 14. haben Sie noch so eine Werkzeugmaschine gekauft ?" Schneider: „Nein. punctul 14.B.Lehrstück Nummer 14 DIE WERKZEUGMASCHINEN A. „wir sind nun in die größte Halle unseres Werkes eingetreten 1). Lehmann: „Ich habe gestern die Betriebsanleitung von Ing.3. das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. Kollege Schneider".und Bohrhaltern bewegt ?" Schneider: „Doch. 11 2) 3) v. wir haben welche 2 '. punctul 14.: Universaldreh­ maschinen. Sie müssen einen haben". Kollege Munteanu. Diese Maschine ist eine Sonderbauart. v. v. Sie sehen hier die Abbildung und dort die technischen Daten der Maschine". Meister Lehmann. Karusseldrehmaschinen usw. Lehmann: „Ich habe keinen. Das Werkstück liegt etwa einen Meter 3 ' hoch über dem Boden auf dem Maschi­ ! nentisch festgespannt". Sie hat viel Geld gekostet". Wir haben hier fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt1'. Einspindeldrehautomaten. Krause geholt. Explicaţii.1. sagt Ing. Munteanu: „Wird da nicht das ganze Portal mit Fräs. ' •' Georgescu: „Kollege Schneider. Text „Kollege Munteanu". wir haben keine zweite gekauft. Explicaţii. Hier links haben wir eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen aufgestellt: Universalfräsmaschinen. Explicaţii. Schneider." Munteanu: „Haben Sie keine automatischen Drehmaschinen im Betrieb?" Schneider: „Doch.4. Radial­ bohrmaschinen und daneben Schleifmaschinen von verschiedener Bauart.

232 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Antonescu: „Konen Sie uns einige technische Daten geben?" Schneider: „Ja. -n die Karusseldrehmaschine. Kollege Munteanu. Nach dieser Erläuterung hat die rumänische Delegation diese Werk­ zeugmaschine noch eine Stunde lang beobachtet. punctul 14. -(e)s. func­ ţiunea ba da. -en aufstellen davon spanend die Universaldrehmaschie. . Vocabular die Werkzeugmaschine. Wir haben auch alle numerisch gesteuerten Arbeitsgänge geprüft". B. -en. Explicaţii. gib *' mir bitte die Betriebsanleitung und den Katalog. toţi tipul de construcţie a instala. a amplasa de la aceasta/ acesta / aceştia / acestea aşchietoare strungul universal strungul frontal strungul carusel automat exploatarea. Hier sind welche: Länge: 10. -n automatisch der Betrieb. Georgescu oder Antonescu. Schneider: „Wir haben diese Werkzeugmaschine über 60 Stunden lang eingefahren.2 m Schleichgang: 5 mm/min Höhe: 3. -n die Plandrehmaschine. Müller. Munteanu hat dann die wichtigsten Daten aufgeschrieben. -e doch die Revolverdrehmaschine. cum să nu strungul-revolver strungul automat monoax ) v. -en J maşina-unealtă a intra aproape toate. gerne. -n betreten (i. gebt 1 ' mir bitte einen Notizblock !" Ing.1 mm Gewicht: 160. întreprinderea. wollen Sie die Daten notieren ?" Munteanu: „Ja.0 t Motorleistung: 40 kW Ing.2. betreten) fast alle die Bauart. das möchte ich. Genosse Georgescu hat weitere Daten der Werkzeugmaschine in seinen Notizblock eingetragen. -n der Einspindeldrehautomat.3 m Eilgang: 10 m/min Breite: 4.0 m Genauigkeit: 0.

a pune în mişcare bewegen uzina furnizoare das Lieferwerk. a examina beobachten aici: mai multe weitere a înscrie eintragen (ä. -en. -es. -(e)s. eingefahren) explicaţia die Erläuterung. f. -en aici: timp de . comandat die Universalfräsmaschine. -er a costa kosten a nota notieren (notiert) a nota. a fixa festspannen a cumpăra kaufen construcţia specială die Sonderbauart. eingetragen) . lang a roda. puterea motorului die Motorleistung. -en a observa. -e catalogul nou neu maşina de frezat portal die Portalfräsmaschine. -n maşina de şlefuit mal (presc. a mişca. -e suportul frezei der Fräshalter. întreg ganz portalul das Portal. -(e)s. a face rodajul einfahren (ä. a studia.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 233 der Mehrspindeldrehautomat. ^ e exactitatea. vorgesehen) piesa (de prelucrat) das Werkstück.. dă-mi) der Katalog. -e soluţia die Lösung. -en banul das Geld. -s. a scrie aufschreiben (aufgeschrieben) greutatea das Gewicht. suportul burghiului der Bohrhalter. -n maşina de găurit radială die Schleifmaschine. -n maşina de frezat universală die Radialbohrmaschine. -en instrucţiunea de exploatare a încuia einsperren amîndoi. (e)s.. en strungul automat multiax numgrisch numeric gesteuert dirijat. pl. -(e)s. -n ieri gestern die Betriebsanleitung. precizia die Genauigkeit. -(e)s. -e a prinde. -(e)s. amîndouă beide tehnic technisch tot.e mersul de tîrîre der Schleichgang. -e masa maşinii der Maschinentisch. -s. -e mersul rapid der Eilgang. -(e)s. . -(e)s. de la einmal) ia (ia. -en a prevedea vorsehen (ie.

d.m. Exemple: la sfîrşit de cuvînt în cuvinte compuse der Betrieb [ba'trkp] die Abteilung [ap't«elUr|] der Probestab ['pro.[k]: a) la sfîrşit de cuvînt. -g se pronunţă [p].baJta:p] die Abbildung ['aphlldUn] deshalb ['dsshalp] die Sandgießerei ['zantgi:s3r«e] der Widerstand ['vi:dsrjtant] dauernd ['dooarnt] der Katalog [kata'lo:k] die Zugfestigkeit ['tsu:kfestlckaet] die Flugzeugindustrie ['flu:ktso0k'lndas Werkzeug ['verktso0k] dU'stri:] b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană. — er mißt.1. Er wir^/zunehmeni/belastet. -d. litera g face excepţie cînd este cuprinsă în complexele -ig [Ig] sau -ng [ti]. Explicaţii şi exerciţii 14. Exersaţi menţinerea consoanelor duble ccnjugînd înscris cîteva verbe din lista de mai sus! .234 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN C. -d. Dublu ss se transformă în ß înainte de consoană şi la sfîrşitul cuvintelor.0. Pronunţare şi ortografie 14. man erzeugt ['er'tso0kt] în ambele situaţii.a. Exerciţiul 296. er beschreibt [b9'Jr«ept] es bewegt sich [bave:kt]. Dieses Werkzeug/kommt aus dem Ausland. du kannst — aufgestellt können attfstellen — festgespannt wollen •—er will. Exemple: das ergibt ['er'gi:pt]. Exemple: • eingesperrt — mitkommen — er kommt mit einsperren — ich kann. chiar şi atunci cînd cuvîntul respectiv formează prima parte a unui cuvînt compus.0. 14. du mußt erfüllen müssen — bestimmt — er läßt. Man verwendet es im Flugzeugbau.2.m. o păstrează în tot timpul conjugării. -g ! Separaţi-le de începutul cuvintelor care urmează! Der Betrieö/ist groß. Verbele care la infinitiv au o consoană dublă.0.d. Die Zugfestigkeit beträgt/40 kp/mm2. Der Probesta6/muß 350 mm lang sein. [t]. Litera -d se află foarte rar înainte de consoană. Exerciţiul 297.. atît timp cît vocala verbului rămîne scurtă. ihr meßt messen s a. ihr wollt festspannen — erfüllt — er muß. Literele -b. Exersaţi pronunţarea asurzită a literelor -b. ihr laßt bestimmen lassen s.

Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor lungi! Werkzeugmaschine Revolverdrehmaschine Radialbohrmaschine Universaldrehmaschine Einspindeldrehautomat Portalfräsmaschine Plandrehmaschine Mehrsprindeldrehautomat Betriebsanleitung Karusseldrehmaschine Universalfräsmaschine Maschinentisch Exerciţiul 299. ich habe erhalten = am obţinut du hast geprüft du hast erhalten er h a t erhalten er h a t geprüft wir haben erhalten wir haben geprüft ihr habt erhalten ihr habt geprüft sie haben erhalten sie haben geprüft 14. lecţia a 13-a.a. punctul 13. -— verbele de trecere dintr-o stare în alta: erscheinen. formează timpul perfect cu verbul auxiliar „sein".a. kommen. schmelzen. auf­ treten. 1 ] Exemple: ich habe geprüft = am verificat.1. astfel: — verbele de deplasare într-o direcţie: gehen. bleiben. ca de exemplu: mitkommen. werden. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor lungi! [o:] [u:] [a:] [e:] [i:] "" [y:] [0] sagen Kollege hier Katalog nun prüfen größte Plandrehmaschine betreten Maschine holen Höhe automatisch numerisch Betrieb Bohrhalter Lösung mal geben verschieden vorsehen Portal Meter notieren hoch Daten Boden 14.a.1. fallen. verschwinden. s.1. aufgehen s. Majoritatea verbelor din limba germană formează timpul perfect cu verbul auxiliar „haben" însoţit de participiul perfect. Pentru a se indica acţiuni încheiate în momentul vorbirii se foloseşte timpul indicativ perfect al verbelor.a. hingehen.2. •— alte cîteva verbe: sein. şi compusele lor. dar foarte impor­ tante şi frecvente.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 235 Exerciţiul 298. n u prea numeroase. laufen. begegnen. eintreten s. Perfectul verbelor 14. steigen s. Exemple: ich bin gekommen = am venit. hinein­ gehen. Cîteva grupuri de verbe.1. du bist gekommen * v.1. > ich bin eingetreten = am intrat du bist eingetreten .

Tragen Sie die Zahlen in die Zeichnung ein ? Exerciţiul 302. Das Eisen schmilzt bei 1 530°C. h. c. Sie sehen einen Einspindeldrehautomaten. Munteanu hat uns die wichtigsten Daten gegeben.. einen Katalog erhalten das Werkstück in die Maschine festspannen eine andere Lösung vorsehen b. Ing. f. lecţia a 11-a.1.3. Bei 280°C tritt die violette Anlaßfarbe auf.. Wo stellen Sie die Maschine auf ? b. e. Wer holt die Skizze aus dem Konstruktionsbüro ? f. Der Druck fällt. Sperren Sie die Zeichnungen ein ? ) v. Am intrat în cea mai mare hală a uzinei.. cu verbul auxiliar „haben". Wann erscheinen die Anlaßfarben ? d. Der Oberingenieur kommt. Die Temperatur steigt auf 220°C. er wir ihr sie . c. Die Sekretärin tritt ein. Das Werkstück bewegt sich nicht. Exerciţiul 300." a. cu verbul auxiliar „sein": zur Arbeit gehen ins Werk mitkommen in das Lager hineingehen Exerciţiul 301.. Răspundeţi cu„Ich habe (bin). Conjugaţi următoarele expresii la timpul perfect! Orientaţi-vă asupra formării participiului perfect la rubrica vocabular! a. punctul 11. Wer gibt Ihnen die Betriebsanleitung ? d. Stellen Sie die neuen Maschinen jetzt auf ? b. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfecţi a." sau „Wir haben (sind). Exerciţiul 303. Von wem erhalten Sie die technischen Daten ? e. g. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! a. Exemple: Wir sind in die größte Halle des Werkes eingetreten.236 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN ist gekommen er ist eingetreten sind gekommen wir sind eingetreten seid gekommen ihr seid eingetreten sind gekommen sie sind eingetreten 14. Wir spannen es auf dem Maschinentisch fest.2. b. g. Ing. în propoziţii. aceste forme verbale compuse se supun obligativi­ tăţii formării cadrului sintactic J). Munteanu ne-a dat cele mai importante date.

II pl. ihr helft. Helft ! Gebt her ! Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala a în ä. şi pl. e. du hilfst. a rugăminţilor. o schimbă şi la imperativ şi nu au niciodată desinenţa -e: Exemple: Indicativ Imperativ pers. du kaufst Kauf(e) ! — Cumpără ! pers.2. Exemple: Indicativ Imperativ pers. Spre deosebire de imperativul de politeţe.2. Căutaţi în textul lecţiei forme ale imperativului familiar l Exerciţiul 305. ihr tragt. Hilf ! Gib her ! pers. Formulaţi invitaţii la cele trei forme de imperativ (forma de politeţe. a Ii-a sg. nu suferă la imperativ această modificare: Exemple: Indicativ Imperativ pers. îndemnurilor. ihr kauft Kauft ! — Cumpăraţi ! 14. între persoane care îşi spun „tu" se folosesc formele imperativului familiar pentru exprimarea invitaţiilor. d. Geben Sie mir den Katalog ! c Treten Sie in die Halle ein ! d. Pluralul coincide cu forma verbală pentru perscana a 2-a plural prezent indicativ. sin­ gularul se deosebeşte de persoana a Ii-a singular prezent indicativ prin desi­ nenţa facultativă -e.2.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 237 c. Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala radicală din e în i. du trägst. II pi. g. II sg. imperativul familiar nu este însoţit de pronume şi are forme deosebite de singular şi plural. du hältst Trag(e) ! Halt(e) ! pers. II pl.) pe baza următoarelor propoziţii: . Sperren Sie die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 306. Treceţi următoarele propoziţii la ambele forme ale impera­ tivului familiar ! a. po­ runcilor etc. ihr gebt her.1.2. pers. Imperativul familiar 14. Holen Sie die Betriebsanleitung aus dem Büro ? Nehmen Sie Platz ! Kaufen Sie noch so eine Werkzeugmaschine ? Gehen Sie auch zum Direktor hinein ? Bleiben Sie hier ! 14. ihr haltet Tragt ! Haltet ! Exerciţiul 304. II sg. Holen Sie eine Betriebsanleitung ! e. Stellen Sie die Maschine auf ! b. f. du gibst her. II sg.

Haben Sie Zerreißversuche gemacht ? J a . eines pi. Gibt es hier Rotguß ? Ja. Haben Sic Kataloge ? — Ja. sie h a t keinen. Pentru a nu fi repetate. d. Haben Sie einen Probekörper ? Ja. ist das Resultat ? Es ist gut. Haben Sie ein Werkstück ? Ja. sie h a t keine. Gibt es hier Glimmerfolie ? Ja. articolul hotărît der. H a t die Maschine kein Voltmeter ? Nein. es gibt hier welchen. kein indefinit keiner. H a t die Maschine keinen Eilgang ? Nein. Sprechen Sie ! Sprich auch mit dem Direktor ! Sprecht \ Wir schreiben die Erläuterungen auf.3. Model: Wir sprechen mit dem Direktor. articolul nehotărît ein. sind die Meßwerte ? Hier sind sie. wir haben eines.238 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN a. wir haben. wir haben welches. keine. welches . keines pl. Wir steuern den Arbeitsgang. substantivele se înlocuiesc în propoziţii care urmează sau în răspunsuri care încep cu „Ja — da" şi „Doch — ba da" sau „Nein — nu" în felul următor: Substantive articulate cu: Se înlocuiesc prin pronumele Exemple a. sie h a t keines. Haben Sie Blech ? Ja. 14. sie Wo Wo Wie Wo ist der Katalog ? Dort ist er. ist die Abbildung ? Hier ist sie. Inlociiirea substantivelor 14. wir haben einen. c. keine. es pi. wir haben welche gemacht. sie. welche. sie h a t keine. ein indefinit einer. Wir sehen höchste Genauigkeit vor. Wir fahren die Portalfräsmaschine ein. b .1. H a t die Maschine keine Kurbel ? Nein. H a t die Maschine keine Schwingungen ? Nein.3. die. es gibt welche. articolul nehotărît negat: kein. das personal er. keine d. c. eine. wir haben eine. Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Ja. eine. b. nearticulate indefinit welcher.

ich habe ihn nicht gebracht. în cazurile b) c) şi d). keines se deosebesc de articolul nehotărît şi nehotărît negat prin sistemul complet al desinenţelor de declinare.3. keinen keine keinPlural N. Aveţi o p i e s ă ? — D a . eine. D. se foloseşte numai pronumele indefinit „keiner. 14.3. keine.4. A. das ist einer. G. wir haben keine. Nu are maşina mers accelerat ? — Nu.2. keines keiner keines D. wir haben keines. Exemple: Cum este rezultatul ? — Este bun.3. keine keiner keinen keine Pronumele keiner keine keines keiner keinem keiner keinen keine keine keiner keinen keine indefinit keines keines keinem keines Pronumele indefinit einer. în cazurile a). După răspunsuri care încep cu „Nein". c) şi d) nu se folosesc pronume. H a t die Maschine einen Eilgang ? Nein. avem (una). Dar a) :Haben Sie den Katalog gebracht PNein. respectiv la neutru nominativ şi acuzativ. Exemple: Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Nein. Exerciţiul 307. keinkeinkeine G. î n limba română. H a t diese Probe einen Zweck ? Zeichnen Sie eine Kurve ? b : Haben Sie Universaldrehmaschinen ? Bringen Sie Iseliermaterial ? Brauchen Sie Stahlschrot ? c: Wiederholt man den Schaltversuch ? Bauen Sie das Prüfgerät ein ? Zeichnen Sie die Resultate auf ? . sie hat keinen. keinem keiner keinem A. eines nu are plural. indiferent cum este articulat substantivul înlocuit. -e.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 239 14.3. Haben Sie Blech ? Nein. -es". eine. am făcut. la fel ca şi articolul nehotărît. Aţi făcut încercări ? —• Da. Comparaţi! Articolul nehotărît negat Singular N. Pronumele indefinite einer. nu are. Răspundeţi cu „Ja" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Ist das ein Drehautomat? J a . în timp ce articolele sînt defective de desinenţă la cazul nominativ masculin. 14. eines şi keiner. în cazul b) pronumele poate lipsi.

Der Maschinentisch ist lang und breit.. Zeigen Sie mir kein Prüfverfahren ? Hat das Material keine Streckgrenze ? b: Gibt man uns hier keine Erläuterungen? Finden wir dort keine Radialbohrmaschinen ? Bringen Sie keine Abbildungen her ? c: Ist der Arbeitsgang nicht gesteuert ? Muß man die Revolverdrehmaschine nicht einfahren ? Wollen Sie die Resultate nicht notieren ? 14. Wir haben diese Werkzeugmaschinen über 60 Stunden lang eingefahren. Piesa se află la înălţimea de un metru deasupra solului.4.) Exerciţiul 310. der Millimetei etc. (1 cm) . der Zoll. Die Asbestplatte ist dick.. Cînd indicăm în limba germană însuşirile unui lucru sau ale unei noţiuni prin adjective însoţite de unitatea de măsură respectivă. Ist das eine Radialbohrmaschine ? Haben Sie eine Betriebsanleitung ? b : Brauchen Sie keinen Katalog ? Suchen Sie keine Lösung ? Spannen Sie kein Werkstück ein ? c: Nehmen Sie den Probekörper heraus? Schreiben Sie die Lieferwerke auf ? Haben Sie die Daten eingetragen ? Exerciţiul 309. (1 t) b. Indicarea măsurilor 14. wir stellen hier keine auf. wir kaufen eine. această unitate stă la cazul acuzativ. Răspundeţi cu „Doch" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Kaufen Sie keine Karusseldrehmaschine ? Doch.1. 0.4. der Kilometer. Completaţi propoziţiile următoare cu unităţile de măsură din paranteză ! a.65 m) c. Am rodat aceste maşini-unelte peste 60 de ore. Răspundeţi cu „Nein" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Stellen Sie hier eine Maschine auf ? Nein. Acuzativul este perceptibil numai în cazul unităţilor de măsură de gen masculin (der Meter. Exemple: Das Werkstück liegt einen Meter hoch über dem Boden.240 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Exerciţiul 308. der Zentimeter. (1 m . Das Werkstück ist schwer.

Die Werkstoffprüfung dauert f. Was für Werkzeugmaschinen sind das ? d.Wie hoch liegt das Werkstück über dem Boden ? P. Das Hauptlager liegt weit. Treceţi propoziţiile formate în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă ! Model: Er schreibt die Daten auf. Wohin ist die Delegation eingetreten ? b. bewegen. (28 m . vorsehen Er schreibt die Daten auf. Was ist hier aufgestellt ? c.Wo ist es festgespannt ? • Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.. Die Halle ist lang und e. einfahren. Valenţa r hoch. Welche Werkzeugmaschinen stehen hier ? e. H a t er eine Betriebsanleitung ? j . steuern.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 241 d. Woher hat er sie geholt ? k. 2(N loc) eintreten Wir treten in das Büro ein. Exerciţiul 313. lang. Man spannt das Werkstück fest. H a t Meister Lehmann einen Katalog der neuen Portalfräsmaschine ? i. Formaţi propoziţii cu verbele tranzitive (care au indicele de valenţă 2 NA după exemplele date în tabelul de mai sus ! Exerciţiul 312.5.Wer hat diese Lösung vorgesehen ? °.Was bewegt sich an der Portalfräsmaschine ? n . einsperren. (sinteză). festspannen. '1/103 . H a t der Betrieb automatische Drehmaschinen ? f. aufschreiben. Die Daten werden aufgeschrieben. Munteanu in der Betriebsanleitung ? m. Exerciţiul 311..6 m) (45 min) (1 km) verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2 (NA) aufstellen. eintragen.Was sucht Ing. Welche Maschinen stehen dort rechts ? Welche links ? h. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. Wohin hat sie Meister Müller eingesperrt ? 1. notieren. Wo stehen diese ? g. 14. 4.

b . f. d. 4 DER A N K A U F " VON WERKZEUGMASCHINEN (I) Der Kauf 2 ' einer modernen Werkzeugmaschine erfordert 31 größte merksamkeit 4) und Umsicht 5 '. Maistrul a adus deja unul. Munteanu aufgeschrieben ? Wie lange h a t man diese Werkzeugmaschine eingefahren ? Wie lange hat die Delegation die Werkzeugmaschine beobachtet ? Exerciţiul 314 (sinteză). Angebot 8 '. v. t. 1. r. e. h. Der Ankauf besteht aus den Phasen 6 ': frage 7 '. w. î). rezultatele. Lieferung 10 ' und Inbetriebnahme 1 1 '. i. S-a prevăzut vreo soluţie ? — Nu. aş vrea să notez. Cît timp (wie lang) trebuie rodate maşinile de şlefuit ? 0 zi. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Ankauf der Kauf erfordern die Aufmerksamkeit die Umsicht die Phase die Anfrage das Angebot die Bestellung die Lieferung die Inbetriebnahme achiziţia cumpărarea a cere atenţia circumspecţia faza întrebarea (cererea de oferta comanda livrarea luarea în exploatare ofertă) . te rog. Unde aţi aşezat strungul-revolver ? — î n hala cea mare. u. Nu avem catalog. Aici sînt aşezate maşini de diferite tipuri şi de diferite construcţii. g. Munteanu notieren ? Wer gibt ihm einen Notizblock ? Welche Daten hat Ing. c. Lectura suplimentară Nr. s. Aduceţi-mi un catalog. Traduceţi în limba germană! Folosiţi pi mele ie înlocuire corespunzătoare ! a. Daţi-ne vă rog unul. Vreţi să notaţi date ? Da. Bestellung 9 '. nici una.242 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN H a t die Werkzeugmaschine viel gekostet ? Was möchte Ing. Notează. trebuie să cumpărăm. Aveţi strunguri carusel ? — Nu.

Die Anfrage soll dem Hersteller oder den Herstellern mit obigen291 Bei­ lagen 30) zwecks 31) Ausarbeitung32) des Angebotes zugestellt werden. zusätzliche 25) Ausrüstungen 26). 16. fabricantul furnizorul aici: a stabili oameni de specialitate caietul de sarcini mărimea seriei de fabricaţie gradul de automatizare gradul de precizie suplimentar echipamentul accesoriile performanţa mai sus-menţionat anexa pentru. Zeichnungen der Teile.) obig die Beilage zwecks die Ausarbeitung die Fortsetzung . 12] 13) 14 15. die auf der Maschine hergestellt werden sollen c. das Lastenheft21) b. 17 18 19. 20 ) 21 22 23 24' 25' 26 27 28' 29 30' 31) 32 33) der die der der formulieren Anfang Zusammenarbeit Verbraucher Besteller a formula începutul colaborarea consumatorul persoana (unitatea) care face comanda producătorul. den Genauigkeitsgrad24) der Maschine f. Sie soll wenigstens folgendes enthalten: a. (Fortsetzung 33 ' im Lehrstück 15). den Automatisierungsgrad 23) der Maschine e. Losgröße 22) d. sg. Sie ist der Anfang13' der Zusammenarbeit u) zwischen Verbraucher15) (Besteller16)) und Her­ steller 17> (Lieferant18'). Die Anfrage stellt 19) man in Zusammenarbeit mit den Fachleuten 20) des Werkes auf. sonstige wichtige Leistungsdaten 28). Zubehör 27). Spezialwerkzeuge g. cu scopul elaborarea continuarea co der Hersteller der Lieferant aufstellen die Fachleute das Lastenheft die Losgröße der Automafisierungsgrad der Genauigkeitsgrad zusätzlich die Ausrüstung das Zubehör die Leistungsdaten (f.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 2+3 Jede Anfrage muß sehr genau formuliert12) werden.

Infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges verändert sich der Durchmesser des Stabes. 15.a. Heulrole fosei" Äußere Feierschichten werden gestreckt Abb. *' > 3 > * > 2 v. Während dieser Verformung wird die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser gestaucht. gezogen. v. Text Das Verformen *' von Metallen kann in: a. können aufgrund2' ihrer besonderen Eigenschaften in kaltem Zustande gebogen. Der Stab wird dadurch auf den kleinsten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. tiefgezogen. Abb. v. punctu 1 punctul punctul punctul 15. Die Form­ gebung nach „ b " wird unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenge­ faßt. 15. Das Verformen nach „a" umfaßt das Schmieden und Walzen. Explicaţii. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet worden '. Bandmaterial u.3. Kaltverformen eingeteilt werden. Explicaţii. die Faser­ schichte unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Drähte.2 In Abb.1. Dazu müssen sie weich sein und ein gutes Fließvermögen be­ sitzen. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertig­ ungszeiten erzielen 3). Es soll der Stab 1 durch das Ziehwerkzeug 2 gezogen werden.f 4 tbb.4. Explicaţii. v. 1 zeigt das Verformen durch Biegen. Warm verformen b. Explicaţii. werden. Bleche.Lehrstück Nummer 15 DIE K A L T V E R F O R M U N G I N DER STANZEREI A. 15. gestanzt usw.2. .

pl.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 245 Beim Tiefziehen wird der Blechwerkstoff 1 laut Abb. a rezuma sîrma materialul în bandă şi altele asemănătoare pe baza rece starea a îndoi .ä (und ähnliches) aufgrund kalt der Zystand. -en Stanzerei. Warmverformen. 4 sind aus einem Blechstreiffen ge­ stanzt worden. das Walzen. Werkstätten für Kaltverformungen nennt man auch Stanzereien. B. pl. -ien u.3 Abb. -(e)s. f. -s. . -e zus ammenf assen der Draht. einteilen umfassen das Schmieden. -s. -en der Sammelbegriff. -s. pl. -(e)s. -(e)s. tausend Tonnen. Vocabular Kaltverformung. 3 zu einem Hohlgefäß 2 umgeformt. f. Kaltverformen. -en Verformen. ştanţare deformarea deformarea la cald deformarea la rece a împărţi a cuprinde forjarea laminarea obţinerea formei prin deformarea plastică noţiunea colectivă a cuprinde dintr-o dată. Viele Fabriken lassen solche Werkzeuge von besonderen Werkstätten herstellen. pl. f. ^e das Bandmaterial. Diese sind mit mechanischen oder mit hydraulischen Abb. die Formgebung. -(e)s.4 Pressen ausgerüstet. -s. f. -s. Die Stanzwerkzeuge und Tiefziehwerkzeuge werden von mechanischen oder hydraulischen Pressen betätigt. Es sollen hier einige der wichtigsten Bauarten genannt werden: Exzenterpressen Kniehebelziehpressen Kurbelpressen Schnelläuferpressen Revolverpressen Friktionspressen Stuffenpressen Einspindelautomaten Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. f. Die Teile 1 in Abb.e biegen (gebogen) die die das das das deformarea la rece atelierul de ştanţare. pl.

astfel de a numi. -(e)s. -s. pl. . während Faserschichte.pl. der Blechwerkstoff. -s. -e infolge die Bohrung. -(e)s. în susul neutru fibra a îngroşa. solches nennen (genannt) ausrüsten die Exzenterpresse. datorită. -en verringern das Tiefziehen. solche. -en Biegen. -s. în josul la aceasta. a refula dedesubtul. -(e)s. -n gberhalb neutral Faser. -e das Tiefziehwerkzeug. f.e umformen der Blechstreifen. cu ajutorul fără aşchiere timpul de fabricaţie îndoirea în timpul stratul de fibre deasupra.246 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI das die das die die das das tiefziehen (tiefgezogen) stanzen dazu weich Fließvermögen. -e mechanisch hydraulisch die Presse. ca urmare. -s.das Stanzwerkzeug. -e laut das Hohlgefäß. besitzen (besessen) vermittels spanlos Fertigungszeit. din cauza gaura. -s. atare. -es. f. -en a ambutisa a stanţa pentru aceasta moale capacitatea de curgere (la deformare) a poseda prin. abbilden Ziehwerkzeug. a da altă formă fîşia de tablă scula de stanţat scula pentru ambutisarea adîncă mecanic hidraulic presa a acţiona asemenea. a utila presa excentrică presa cu manivelă . cu acest prilej a întinde procedeul de tragere / ambutisare a reprezenta (în imagine) scula de tras în urma. -(e)s. alezajul a micşora ambutisarea adîncă materialul din tablă conform recipientul tubulär a transforma. -n stauchen unterhalb dabei strecken Ziehverfahren. -n betätigen solcher. -en die Kurbelpresse. pl. a indica a echipa. f.

vorsehen ['fo:rze:3n] . -en die Kniehebelpresse. .1. pentru redarea sunetelor de mai sus dispunem de semnele s. l) v. Corelarea dintre pronunţarea şi scrierea sunetului S în limba germană prezintă o situaţie destul de complicată.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 247 die Revolverpresse.e schwanken die Tonne. de exemplu în Sammelbegriff ['zamalbagrlf] besonderen [ba'zondgran].a. -en Einspindelautomat. Explicaţii şi exerciţii 15. -(e)s. lecţia a 5-a. Zusammensetzung [tsu'zamsnzstsUtj]. des Drahtes [des 'dr«:tas]. -en Friktionspresse. regula C. punctul 5. Litera s redă: A. indiferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt pre­ cedate de alte elemente. contingenţă cu sunetul [j] (v. Pronunţare şi ortografie 15. umfaßt [Um'fast]. -en die die der die Schnelläuferpresse. Schaltversuch ['faltfsrzu:^]. Eisen [-'«ezan].1. ss si ß. spanlos ['Jpa:nlo:s]. î n pronunţare există două sunete: [z] = s sonor. -n presa-revolver presa etajată presa cu genunchi / cu pîrghie articu­ lată presa rapidă presa cu fricţiune automatul monoax forţa de presiune a oscila. B.0. a varia tona C. de exemplu în: gutes ['gu:t9s]. sunetul [z] = s sonor: a) înainte de vocală la începutul radicalelor cuvintelor. 'Exemple: sehen ['ze:an]. Sunetul [s] = s surd: a) la sfîrşitul cuvintelor. în anumite condiţii. Versuch [fsr'zmx]. .) î n scriere. Faser ['fa:zar] ş. Resultat [rezUl'ta:t].0. sagen ['za:ggn]. [s] = s surd. Exemple: Faser ['fazar]. Literele ss şi ß redau oricînd sunetul s surd [s] 1 '. Exemple: das [das]. -en Preßkraft.0. pressen ['presan]. besitzen [ba'zltsan]. b) în interiorul cuvintelor între vocale. -en die Stufenpresse. Aceste două sunete s au.

Timpul perfect al diatezei pasive se formează din perfectul verbu­ lui auxiliar „werden" 2) şi participiul perfect al verbului principal. strecken. Hohlgefäß.2. deci: 2 * v. Fließvermögen. ss. Warmverformung. Stanzerei. Exerciţiul 316. b) înainte de consoanele t şi p la începutul radicalelor cuvintelor. belasten [ba'lastan]. schwanken.1. Fertigungszeit. Faserschichte ['fa'. Festigkeit ['fsstlckaet]. . verändern. verwenden. Citiţi textul cu glas tare.0. verringern. Zerreißversuch. viel­ seitig. Presse. Pronunţaţi şi redaţi în scriere ortografică următoarele cuvinte ! ['Jtu:fanprss3] [-'arbaetsga». Literele f şi v se pronunţă la fel [f] în cuvinte de origine germană. mechanisch. Stufen­ presse. Zustand. punctul 5. Werkstück ['vsrkftYk]. ausrüsten ['-'«osrYstan]. Sunetul [f]: a) în combinaţia „sch". Verarbeitung. 15. Exemple: Stanzerei [jtantsa'roe]. besonder. Faser schichte.zarflţts]. Zustand ['tsu:jt«nt]. vorsehen. Eigenschaft. Exerciţiul 315. spanlos. c) ca sunet de legătură a cuvintelor compuse x). Diateza pasivă (Completare) 15. Participiul verbului auxiliar pierde prefixul ge. Friktionspresse [frlk'tsîo:nspresa]. şi ß ! Exerciţiul 317.1 > ) werden — wurde — (ist) geworden. stanzen. verbessern. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor cuvinte: Verformen [fsr'forman]. Blechwerkstoff. ausrüsten. Exemple: Schmieden ['Juri: dan]. Exemple: Fertigungszeit ['fertIgUr|stsaet]. umfassen. verhindern. Verformung. Fließvermögen.1. vorstellen. Kaltverformung. vermessen.0. Identificaţi pronunţarea literelor s.248 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană: Exemple: Fenster ['fenstgr]. Exerciţiul 318. dînd atenţie la pronunţarea corectă a literelor s. Zugversuch. ss şi ß: Sammelbegriff. C. Einspindelautomat. Blechstreifen. stauchen. lecţia a 5-a.] [ga'j'to03rt] ['JVarikan] [u:niver'za:lfre:sma[i:n3] [tser'raesfsrzuix] [[ba'zondar] ['fsstjpanan] [edastitsitetsgrentsa] ['me:rfplnd3l'aotoma:t] ['Jlctpresjtof] [tssr'J"t0:rUrisfrae] 15. verspäten [fsr'fp^tan].1. indi­ ferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt precedate de alte elemente. besitzen. einspannen [-"aenfpanan]. Ziehverfahren. Acesta se intercalează între formele verbului auxiliar.

Introduceţi în propoziţie verbul modal dat în paranteză! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. ransformînd subiectul în complement de agent. (müssen) b. (müssen) Exerciţiul 320. precedat de „von" l Model: Der Meister schreibt die Daten auf. (subiect) Dieses Blech ist von dem Arbeiter Ionescu tiefgezogen worden. Jene Revolverpresse wird nicht betätigt. Unser Werk wird mit neuen Maschinen ausgerüstet. Exerciţiul 321. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă (timpul perfect). Der Praktikant zeichnet die Belastung auf. Prin ce a fost obţinută această proprietate a materialului ? Exemple: .1. Acesta este marcat de prepoziţia „von". Der Druck wird entsprechend verringert. Das Blech ist hydraulisch gebogen worden. Eine Kurbelpresse formt jene Teile um. Die Daten sind von dem Meister aufgeschrieben worden. (dürfen) d. A fost desenat (reprezentat) ich bin genannt worden wir sind genannt worden (am fost menţionat) du bist genannt worden ihr seid genannt worden er ist genannt worden sie sind genannt worden 15. e. d. c. (sollen) c. a. Ein Techniker macht diese Abbildung. b. Ein Elektromotor betätigt diese Schnelläuferpresse. Traduceţi în limba germană! a. Hohlgefäße werden tiefgezogen. (können) Das Blech kann hydraulisch gebogen werden. Treceţi propoziţiile date în exerciţiul precedent la timpul perfect al diatezei pasive! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. a.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 249 Perfectul verbului auxiliar werden Participiul verbului principal Perfectul diatezei pasive E r ist geworden + abgebildet > Er ist abgebildet worden. Exemplu: Der Arbeiter Ionescu hat dieses Blech tief gezogen. Căutaţi în text formele verbale la diateza pasivă şi definiţi ~e forme sînt! Exerciţiul 323. Exerciţiul 322. Diese Faserschicht wird gestaucht.2. (sollen) e. Cum a fost împărţită deformarea metalelor ? b. într-o propoziţie formată cu diateza pasivă poate fi indicat totuşi şi subiectul (logic) al acţiunii sub forma unui complement de agent. Der Ingenieur trägt die Leistungen ein. Exerciţiul 319.

Aceste piese trebuie presate. laut. Cum pot fi deformate metalele noi ? d. Pe baza proprietăţilor lor. Exemple: Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Metalle verformt werden. Prepoziţii cu genitivul 15. cer cazul genitiv al substantivelor sau prenumelor de care sînt urmate. e.3.2. trotz şi wegen pot fi construite şi cu dativul. în timpul deformării. Numeroase prepoziţii ale limbii germane. Cum poate fi obţinut un timp de fabricaţie mai scurt ? f. 15. fără să rezulte vreo deosebire de sens: laut dem Plan. 15. trotz dem hohen Druck. prepoziţia wegen se construieşte de obicei cu dativul cînd substantivul care urmează este la plural: wegen den verschiedenen Faser­ schichten.2. Während der Verformung wird diese Faserschichte gestaucht. wegen (das Verformen) c. vermittels (die Presse) (die Genauigkeit) (der Einspindelau­ (der Bohrhalter) tomat) .2.1. cu toate că ungeachtet = făcînd abstracţie außerhalb = în afară unterhalb = dedesubtul diesseits = dincoace de unweit = nu departe de infolge = ca urmare (ver) mittels = cu ajutorul inmitten = în mijlocul während = în timpul innerhalb = în interiorul wegen == din cauza = dincolo jenseits laut = conform s. acest strat de fibre este refulat. dar atunci cere obligatoriu genitivul: der guten Eigenschaften wegen. Această fîşie de tablă a fost ambutisată adînc. statt (der Blechstreifen) (der Druck) a.250 LEHRSTÜCK 15: DIE KALT VERFORMUNG IN DER STANZEREI c. infolge (die Bohrung) (die Exzenterpresse) (das Walzen) (das Tiefziehwerkzeug) (ein Stab) d.2. Exerciţiul 324. Prepoziţia wegen se poate aşeza şi după substantiv. Prepoziţii cu regim de genitiv sînt: = în loc de oberhalb = deasupra (an) statt aufgrund = pe baza trotz — în ciuda. Dintre aceste prepoziţii. Formaţi genitivul substantivelor puse în paranteză ! Pro­ nunţaţi cu glas tare ! b. 15. metalele pot fi deformate.a.2. destul de frecvente în textele tehnice.

Formali toate variantele posibile ! Pronunţaţi cu glas tare ! Completaţi desinenţele ! innerhalb d -— Maschine. Die Preßkraft steigt infolge verrinwegen ungeachtet gertsich verändertsich 15. a determina să se facă ceva. oberhalb d •— Ziehwerkzeug-. Lasă. wir lassen sie stanzen. dar este adesea folosit ca verb modal. Exemple: Viele Werke lassen solche Werkzeuge herstellen. befindet sich a. Multe uzine comandă să se fabrice astfel de scule. . Exerciţiul 326. c) ca verb reflexiv: a se putea. sau: singur. sau: Pune pe ucenic să întindă sîrma. Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? — Nein. sau: pot fi obţinute timpuri de fabricaţie mai scurte. a pune să se facă ceva. arătînd că acţiunea nu o facem înşine. b.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 251 Exerciţiul 325.1. wir lassen sie in einer Werkstatt stanzen. Răspundeţi cu „Nein". a lăsa (la fel ca şi în limba română). Exemplu: Er läßt den Lehrling den Draht ziehen. Sensul a) al verbului modal „lassen" reiese mai clar din opoziţie cu pronumele de întărire (invariabil) „selbst" = însumi.3. Astfel se pot obţine. Verbul „lassen (ä. personal. însuţi.. Nu. comandăm să fie stanţate într-un atelier. unterhalb •Widerstand-. însuşi etc. î n această situaţie. împreună cu infinitivul altui verb. îşi schimbă sensul. Verbul modal "lassen' 15. arătînd că puneţi pe altcineva să facă ceea ce exprimă întrebările ! a. Exemplu: So lassen sich kurze Fertigungszeiten erzielen. b) a permite. ci punem pe cineva să o facă. Der Motor außerhalb d — Einspindelautomat-. gelassen) = a lăsa" se conjugă ca un verb obişnuit cu schimbarea vocalei radicale din a > ä. Exemplu: Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? Singuri vă stanţaţi piesele ? Nein. şi poate să însemne: a) a comanda.3.

15. gestanzt. Bleche. laminarea). Die Formgebung durch Kaltverformung kann unter den Sammel­ begriff „Stanzerei" zusammengefaßt werden. gezogen. e. Drähte. Betätigen Sie die Friktionspresse selbst ? Exerciţiul 327. Rüsten Sie die Werkstätten selbst aus ? f. care arată persoane sau instrumente care îndeplinesc acţiunea respectivă. 15. Exemple: verformen — die Verformung (deformarea. Das Verformen von Metallen kann in Warmverformen und Kaltver­ formen eingeteilt werden. fiind un limbaj al acţiunilor. prefix sau alt mijloc de formare a substantivului verbal. eine Form geben-—-die Formgebung (darea formei). gepreßt werden.4. Bandmaterial u. *' v. Pressen Sie den Blechwerkstoff selbst ? e. walzen — das Walzen (laminatul. punctul 7. care corespunde cu supinul substantivat din limba română. deformarea). Substantive verbale 15. können gebogen. d. . b) Substantive feminine derivate cu sufixul -ung 1). şi lecţia 3. înlocuind verbul „können" + infinitivul pasiv prin „lassen". tiefge­ zogen. fabricarea). Reformulaţi propoziţiile următoare. a. punctul 3. Das Ziehverfahren kann so abgebildet werden. proces sau rezul­ tat). Diese Faserschichten können gestaucht werden. Formen Sie die Metalle selbst um ? c. c) Substantive masculine derivate cu sufixul -er2).4. Limbajul tehnic. şi lecţia 7. schmieden — das Schmieden (forjatul. b. forjarea).4.a. în substantivele verbale se păstrează de obicei sensul de bază al verbe­ lor.5.TVERFORMUNG IN DER STANZEREI b. adică în substantive formate din verbe prin diferite mij­ loace. verb reflexiv! Model: So können bessere Resultate erzielt werden. abundă în sub­ stantive verbale.6.1. care corespund cu infinitivul lung substantivat din limba română. adăugîndu-i-se nuanţa de sens exprimată de sufix. c. Dăm aci cîteva tipuri frecvente de substantive verbale: a) Infinitivul substantivat. Ziehen Sie das Blech selbst tief ? d. fertigen — die Fertigung (procedura. dar se traduce şi cu infinitivul lung substantivat. So lassen sich bessere Resultate erzielen. Exemple: v e r f o r m e n — d a s Verformen (deformatul. *> v.252 LEHRSTÜCK 15: DIE KAI.2.

verringern. distanţa) stanzen — die Stanze (stanţa) hergeben — die Hergabe (predarea) helfen •— die Hilfe (ajutorul) f...... Substantive feminine derivate cu sufixul -e. bewegen. Exemple: ziehen — der Zug (trăsătura. tracţiunea. b. Pentru traducerea textelor tehnice este important să se reţină: a) Infinitivul substantivat arată un act sau o activitate. Exemplu: Während der Verformung (în timpul procesului de deformare). . ausrüsten. Exemple: strecken — die Strecke (întinderea. betätigen. — d i e ... strecken — das . o anumită însuşire sau înfăţişare).. Substantivele cu -ung arată procesul respectiv sau rezultatul lui (de ex. arată actul de deformare prin actul de îndoire. aufstellen.3. Substantive feminine derivate cu sufixul -t. Exerciţiul 328. umformen.. (Această [însuşire de] deformare se numeşte [aspect de] întindere).. . trenul. wiederholen. Substantivele verbale arătate la punctele a) şi b) sînt adesea confundate. Formaţi substantive verbale prin substantiv ar ea infiniti­ vului şi prin derivarea cu -ung. Exemple: .LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 253 halten •— der Halter (dispozitivul care ţine) besitzen — der Besitzer (posesorul) zeigen — der Zeiger (arătătorul) d. eintragen. stabilind diferenţele de sens cu ajutorul cheii exerciţiilor ! Model: einteilen — das Einteilen — die Einteilung biegen — d a s . Exemplu: Abb.. cazul) halten — der Halt (sprijinul) bauen — der Bau (construcţia) şi cu modificare de vocală. steuern. La fei: abbilden. întinderea) eintreten — der Eintritt (intrarea) schleifen — der Schliff (şliful) gehen — der Gang (mersul) e. Căutaţi în text substantivele verbale şi stabiliţi mijlocul de formare şi sensul lor exact! Exerciţiul 329. Exemple: fallen — d e r Fall (căderea. de multe ori şi cu schim­ barea de vocală: Exemple: vorsehen — die Vorsicht (prevederea. precauţia) schreiben — die Schrift (scrisul) 15. verändern. —die . zeigt das Verformen durch Biegen Fig.4. Diese Verformung nennt man Streckung. de multe ori şi cu modi­ ficare de vocală.. Substantive masculine radicale fără modificare de vocală.

4.. Wovon werden die Stanzwerkzeuge betätigt ? o. ? f.254 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 15... Wieso (cum de) verändert sich der Durchmesser des Stabes? k.. Was geschieht mit dem Blechwerkstoff in Abb. Was geschieht mit dem Stab ? 1. geschehen (ie) — geschah — (ist) geschehen = a se întîmplă..... Wir lassen diese Teile umformen.! Model: . streckt man ... .. u m ? c. ? j . . Drähten. rüstet man . betätigt man . Was umfaßt das Warmverformen ? c. ? g. . Verbul „schwanken" are indicele de valenţă 3(N..). durch Kaltver­ formung gemacht werden ? e.A. ? Wie biegt man Metallstäbe ? a. zieht man . . Formaţi propoziţii interogative care încep cu cuvinte inte­ rogative 1J şi adăugaţi părţile sintactice cerute de valenţă. bildet man .5. . Bandmaterial usw.. Exemple: Er läßt den Schraubenschlüssel auf dem Maschinentisch. ? m.. ..5.. . Exerciţiul 330.. ? h. biegt man ... Stellen alle Fabriken solche Werkzeuge selbst her ? p.. Wie groß ist die Preßkraft dieser Pressen ? 2) ») v. ... Wie wird die Formgebung durch Kalt verformen gennant ? d. Wie nennt man Werkstätten für Kaltverformungen ? r. Was soll mit dem Stab geschehen ? 2) j .1.. .. avînd valenţa 2(N. biegt man . ein? b.. Der Druck schwankt zwischen 5 und 10 ät.. a b ? e.. erzielt man .. Verbul „lassen" are indicele de valenţă 3(N. la alegerea dv.. loc sau inf... . lecţia 12. Wie müssen diese Materialien sein ? f. ? i. Was geschieht (ce se întîmplă) mit den Faserschichten bei der Ver­ formung durch Biegen ? h. Valenţa verbelor 15. Woraus sind die Teile aus Abb. Was ist in Abb. zwischen D + D ) .... verringert man .. î n afara verbelor „lassen" şi „schwanken".. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Was kann mit Blechen. punctul 12.. gestanzt worden ? n. Was läßt sich vermittels der spanlosen Formgebung erzielen ? g. teilt man . toate verbele noi ale lecţiei sînt verbe tranzitive... 2 abgebildet ? i-. Wie läßt sich das Verformen von Metallen einteilen? b... . formt man .. aus? d.. Welches sind die wichtigsten Bauarten der Pressen ? s. tief? Exerciţiul 331 (sinteză).A)..

a adăuga desenul cotat instalaţia desenul (imaginea) fundamentului separat dulapul de comandă agregatul hidraulic die die das der das . Hydraulikaggregate 8> usw. Povestiţi textul! Explicaţi imaginile! Exerciţiul 333. D. 5 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (II) Das Angebot des Herstellers soll alle Punkte der Anfrage beantworten Dem Angebot sollen beigelegt 2) werden: a. Maßzeichnungen 3 ) der Werkzeugmaschine oder Anlage 4) c. încercaţi să reformulaţi în scris întregul text înlocuind predicatele prin altele cu sens apropiat sau intrcducind verbe modale! Model: Das Verformen von Metallen läßt sich in a) Warmverformen. (sinteză). 1) . b) Kaltverformen einteilen. 2 ? f. Prospekte mit Bildern und Aufbau der Maschine b. Prin ce se poate obţine un timp de fabricaţie mai scurt ? e. 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) beantworten beilegen Maßzeichnung Anlage Fundamentbild separat Steuerschrank Hydraulikaggregat a răspunde a anexa. Prin ce se acţionează presele mecanice şi hidraulice ? g. Ce se poate face cu metalele pe baza proprietăţilor lor deosebite ? d. Separate 8) Steuerschränke 7). Das Fundamentbild 5) d. Schmieden und Walzen gehören zum Warm­ verformen etc. Traduceţi şi răspundeţi in limba germană! a.LEHRSTÜCK IS: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 255 Exerciţiul 332. (sinteză). De unde procură fabricile asemenea scule ? Exerciţiul 334 (sinteză). Ce cuprinde deformarea la cald ? c. Cum se poate împărţi deformarea metalelor ? b. Ce se arată în fig. Lectura suplimentară Nr.

Spannung. complet. Zubehörteile25) und Empfehlungen26> für präventive 27) oder funk­ tionelle 28) Wartung 29) (z.B) oder Kühlanlagen 10) f. m3) i. Wegmeßsysteme 34) (analog 35) — 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 32 33 die die das die die der der die das der die der der das die die Filteranlage Kühlanlage Gewicht Ausrüstung Lage Querschnitt sämtlich Anschluß Luft Wasser Verbrauch Schutzvorrichtung Lärmpegel instalaţia de filtrare instalaţia de răcire greutatea echipamentul poziţia secţiunea total. Farbanstrich 23> (eventuell Farbenmuster 24)) 1. Luft 17>. Schutzvorrichtungen 2<" j . stratul de vopsea mostra de culoare accesoriile recomandarea preventiv funcţional deservirea. Daten über elektrische Ausrüstung 12) (Stromart. m. Lärmpegel21» (in dB) 2 2 ' k.) h. Frequenz usw.B. Filtereinsätze)30). Filter. Genaue Lage 13) und der Querschnitt 14) sämtlicher 15> Anschlüsse 16) für Strom. Garantie 31) Bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zusätzliche32) Infor­ mationen 33) über Aufbau der Steuerung. întreţinerea cartuşul filtrului garanţia suplimentar informaţia sistemul de măsurat parcursul analog Farbanstrich Farbenmuster Zubehörteile Empfehlung präventiv funktionell die Wartung der Filtereinsatz die Garantie zusätzlich die Information H das Wegmeßsystem 35 analog dB . Gewichte u> g.256 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI e. racordarea aerul apa consumul dispozitivul de protecţie nivelul de zgomot decibel vopsirea. Strom­ stärke. Wasser 18> und Verbrauch lfl> (kW. aici: tuturor conexiunea.

Schaltinfonnationen 42) usw. (Fortsetzung im Lehrstück 16) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) absolut digital sowie das Rückmeldesystem direkt indirekt die Schaltinformation die Angabe eventuell persönlich der Sachverständige das Herstellerwerk erweitern absolut digital precum şi semnalul de reavizare. de achitare direct indirect informaţia de comandă indicaţia eventual personal expertul uzina producătoare a lărgi ' Germana pentru ingineri şi tehni.L E H R S T Ü C K 15: D I E K A L T V E R F O R M U N G IN D E R STANZEREI 257 absolut 3 6 ) — digital 37) ) sowie 38) Rückmeldesystem 39) (direkt 40) — indirekt 4 1 ) ).cieni 1/103 . Die Angaben 43) sollen eventuell 4 4 ) durch persönlichen 45) Besuch emes Sachverständigen 4 6 ) des Herstellerwerkes 47) erweitert 4 8 ) werden.

-e wozu materialul plastic masa plastică. Rohre. Die Phenolharze. Explicaţii. folgten die Thermoplaste. Diese machten große Fortschritte.3 respectiv 16. bzw. Explicaţii. punctul 16. als auch hydraulisch oder pneumatisch. weil *' die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. materialul plastic la ce. Text Im folgenden soll kurz gezeigt werden. wozu Kunststoffe (Plaste) verwen­ det werden. Flaschen. -(e) s. Alle sind heute in großen Mengen lieferbar. was heute daraus herstellbar ist.3. Haushaltgeräte aller Art. d. Kunstleder. daß 1 ' neue Verarbeitungsverfahren entwickelt werden mußten. pentru ce ) v. Diese sind auf thermischer Grundlage plastisch formbar. -e Plast. Profile. Kalandrieren. Die vielseitigen Eigenschaften der verschiedenen Plaste führten dazu. punctul 16.2.4. Seither brachten Forschung und Industrie sehr viele neue Kunststoffe auf den Markt. Den Kunststoffen auf Basis von Phenolharzen. daß diese Entwicklung auch zum Bau neuer Maschinentypen für die Verarbeitung der Plaste führte. B. den sog. Extrudieren.B. Kanister. benannt nach seinem Erfinder Leo Hendrik Baekeland (1863—1944). Duroplasten. Vocabular der der l 2 Kunststoff. Blasen usw. Explicaţii. punctul 16. Die mo­ dernen Verarbeitungsmaschinen können sowohl mechanisch. Die Thermoplaste ermöglichten bekanntlich die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und von Ausgangsstoffen für viele Industrien. . Behälter usw. Es ist erklärlich3). Folien. Wir wissen. daß man beim klassischen Preßverfahren das Bakelitpulver in Preßwerkzeugen plastifizierte und daß nach Formung und Aushärtung der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug ausgestoßen wurde. das Bakelit. Warmpressen.Lehrstück Nummer 16 DIE VERARBEITUNGDER KUNSTSTOFFE (Plaste) A.. > v. erzeugte man z. vor allem aber vollautomatisch gesteuert werden.x) Zu Beginn war 2 ' die Verarbeitung der Kunststoffe ziemlich einfach.4. und wie sie verarbeitet werden können. verarbeitete man schon im Jahre 1907 zu Gegenstän­ den. -(e) s.h. 3 > v. Durch Spritz­ gießen. daß sie unter Druck und Wärme verarbeitet werden.

deoarece überall peste tot. f. pl.inventatorul obiectul Gegenstand. de la finden) au găsit. -en tipul de maşină führte (imperf. simplu etc. Maschinentyp. de la machen) au făcut. aducea bringen-brachte-gebracht a aduce Forschung.) einfach simplu Phenglharz. reglat gesteuert (part. de la entwickeln) dezvoltat entwickeln a dezvolta mußten (imperf. pl. -n maşina de prelucrat sowohl . . de la führen) a condus. de la bringen) a adus. trebuiau müssen-mußte-gemußt a trebui machten (imperf. pretutindeni immer mehr tot mai mult Anwendung. als auch atît . -(e) s.. -(e) s. -en cercetarea piaţa Markt. a denumi Erfinder. -s.procedeul de prelucrare entwickelt(part. a dirija. conducea Verarbeitungsmaschine. cît şi pneumatisch pneumatic vollautomatisch complet automat comandat. făceau Fortschritt. -s. -en aplicarea fanden (imperf..e daß că Verarbeitungsverfahren. de la „sein") a fost. f. -(e) s.e seither de atunci brachte (imperf. de la müssen) au trebuit. -(e) s. a regla steuern f a b S i f T"»" S D VA U | AOEN . -e progresul weil fiindcă.. benennen (benannte.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 259 der das das der der die der das der die die der der die IBIBLIOTECA NIWNinPALA daraus 1 hgrstellbar Beginn. ist gewesen) a fi ziemlich destul de (mult. benannt) a numi. mare. de la benennen) numit.. pentru că. găseau finden-fand-gefunden a găsi erklärlich explicabil Entwicklung. -en dezvoltarea construcţia Bau. începutul I B L J O U R e s TI war (imperf. era sein (war. -e bachelita benannt (part. . dirijat. -(e) s. -e răşina fenolică Bakelit. -(e) s. de la steuern) a comanda. -es. -(e) s.

h. f. confecţiona obiectul de uz casnic Haushaltgerät. pl. -s.t felul aller Art. a da posibilitatea ermöglichen după cum se ştie bekanntlich fabricaţia. -e au urmat. f. pl. -(e) s. f. -s. presarea la cald Extrudieren. -s. f. extrudarea Kalandrieren. -n bidonul Kanister. -en mulţimea. f. pl. -. materialul de bază Spritzgießen. producţia. foiţa Folie. -e profilul Profil. -e materia primă. solidificarea Aushärtung.livrabil lieferbar . turnarea prin injecţie Warmpressen. . -s. calandrarea Blasen. producerea. pl. ausgestoßen) a arunca/a împinge afară baza Basis. -en fecţionarea Unzahl. ermöglichten (imperf. sticla Flasche. -s.e de t . -n maleabil formbar adică d. (das heißt) căldura Wärme. -s. -en ţeava Rohr. -(e) s.scula de presat Preßwerkzeug. -(e) s. au dat glichen) (dădeau) posibilitatea a înlesni. întărirea. gewußt) clasic klassisch procedeul de presare Preßverfahren. f. -e termic thermisch baza Grundlage. a cunoaşte wissen (wußte. -s.pl. con­ Herstellung. urmau folgten (imperf. -e a plastifia plastifizieren formarea Formung. pl. butelia. pl. -(e) s. -s. de la erzeugen) a confecţionat. pl. -(e) s. înlesneau. -e foaia. -en ausgestoßen (part.praful de bachelită Bakelitpulver. -s. suflarea erzeugte (imperf. -(e) s. -en y duroplastul Duroplast. de la folgen) a urma folgen termoplastul Thermoplast.260 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE das das das die die die der der die die die die der das das das das das das das das die das die der a şti. numărul mare Ausgangsstoff. de la ausstoßen) aruncat/împins afară ausstoßen (stieß aus. de la ermö­ au înlesnit. -n pielea sintetică Kunstleder. f. -(e) s. f. sumedenia.

Propoziţiile limbii germane sînt compuse din următoarele părţi sintactice: 16. pe locul I în propoziţiile interogative totale şi propoziţiile imperative (prima parte sintactică). Părţile sintactice (Sinteză) 16. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 335. Was geschieht mit dem Bakelitpulver ? .0. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! _ / _ ' _ _ _ J_ — — _ _ J _ fol — gen • den — ver — ar •— bei — tet Ba — ke •— lit Kunst — stof — fe Ver •— ar — bei — tung Du — ro — plast her • stell —• bar — Phe — noi —• har — ze Ther — mo — plast Ge — gen — stand Ma — schi— nen — typ . Exemple.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 261 G.1. Forma neconjugată (infinkă) sau numele predicativ se află pe locul ultim. Explicaţii şi exerciţii 16. Predicatul simplu sau complex.1. Was tut diese Maschine ? Das Bakelitpulver wird in Preßwerkzeugen plastifiziert. Exersaţi pronunţarea diferenţiată a sufixelor adjectivale! [-19] C-II9] ' ' [-IJ] vielseitig erklärlich mechanisch ringförmig bekanntlich klassisch einmalig ziemlich thermisch flüssig hauptsächlich plastisch wichtig ähnlich automatisch fertig wirklich elektrisch Exerciţiul 336. care răspunde la întrebările: Was tut das Subjekt? (Ce face subiectul?) sau: Was geschieht mit dem Subjekt? (Ce se întîmplă cu subiectul?) sau: Was (Wie) ist das Subjekt? (Ce sau: cum este subiectul?). Diese Maschine verarbeitet Kunststoffe. Ei — gen — schaf t Fort — schrit— te An — wen — dung Preß — werk — zeug 16. Forma conjugată a predicatului (verbul finit) se află: pe locul II în propoziţiile afirmative şi interogative parţiale (a 2-a parte sintactică).1.1.

Wen ? Was ? Wonach ? 16. Wo ? (Unde ?) Woher ? (De unde ?) Wohin ? (încotro ?) Wie ? (Cum ?) In welcher Weise ? (în ce fel ?) Womit ? (Cu ce ?) Wie (sehr?) (Cît de m u l t ? Cît?) Warum ? (De ce ?) Aus welchem Grund ? (Din ce cauză ?) Wozu ? (La ce ?) Zu welchem Zweck ? (în ce scop ?) Wann ? (Cînd ?) Unter welcher Bedingung ? (în ce condiţie ?) Trotz welchen Umstandes ? (în ciuda cărui fapt ?) l ) Sintagma = un grup de cuvinte care formează o singură parte sintactică (răspunde la întrebarea respectivă). pronume sau sintagme 1J răspunde la întrebările: wer ? was ? (Cine ? Ce ?) şi stă de regulă la începutul propoziţiei. după verbul finit al pro­ poziţiei. a 4-a etc.a.3. fiind a 3-a. de obicei. Complemente circumstanţiale cerute de valenţa verbului sau libere care pot fi: Felul circum­ stanţialului întrebările la care răspunde de de de de de de de de de timp loc mod instrument consecinţă cauză scop condiţie concesie ş. Exemple: Zeigen Sie dem Gast das neue Verarbeitungsverfahren.1.4. dar poate sta şi după verb. Exemple: Das Bakelitpulver wird gepreßt. Wer? Was? Hier arbeitet der neue Oberingenieur des Werkes. Was sind die Thermoplaste ? 16.1.1.a. Wem? Wen? Was? Fragen Sie die Sekretärin nach der Rechnung. parte sintactică.2. Wer? Was? 16. Complementele cerute de valenţa verbului (predicatului propoziţiei) răspund la următoarele întrebări: Felul complementului întrebările la care răspunde la la la cu cazul acuzativ cazul dativ cazul genitiv prepoziţie la infinitiv Wen ? Was ? (Pe cine. W a n n ? (Cînd ?) Wie lange ? (Cît timp ?) Seit wann ? (De cînd ?) ş.262 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Die Thermoplaste sind moderne Kunststoffe.a. . Subiectul exprimat prin substantive. W a s ? (Ce?) Complementele sînt exprimate prin substantive sau pronume la cazurile respective sau prin sintagme şi se aşază. Ce ?) W e m ? (Cui?) Wessen ? (Al cui ? A cui ?) Woran ? (La ce ?) Worauf ? (Pe ce ?) Warum ? (De ce ?) ş.

? Der (die. Welcher Einspindelautomat ? Exerciţiul 337. -e.1. . Welches Preßverfahren ? Die Verarbeitung der Plaste. Welche Eigenschaft ? Der Einspindelautomat hier. pronume. cu prepoziţie. -es ? adverbial (adverb) după sub­ stantiv Welcher. Puneţi întrebările respective şi observaţi prin ce sînt expri­ mate părţile sintactice! . -e. Wann ? Wohin ? Man mißt den Druck mit einem Manometer. -e ? es ? Was für ein.5. Welche Arbeit ? Die Eigenschaft sich zu biegen. numeral. Analizaţi textul lecţiei. apoziţie) verbal (infinitiv cu „zu") înaintea sub­ stantivului Welcher. -es ? Exemple: Das klassische Preßverfahren. das) wievielte ? Wieviel ? după sub­ stantiv Welcher. Womit ? Zum Verarbeiten der Kunststoffe braucht man Verarbei­ tungsmaschinen . participiu) substantival (substantiv la genitiv. WTozu ? 16. -e. Wessen ? Die Arbeit an der Maschine. stabilind din ce părţi sintactice se compun propoziţiile. -es ? Wessen ? după sub­ stantiv Welcher. -e. Atributul care poate însoţi orice substantiv (sau alt cuvînt nominal) formînd cu acesta o sintagmă. Felul atributului Poziţia faţă de substantiv întrebările la care răspunde Exemple: adjectival (adjectiv.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 263 Heute kommt die Delegation in das Konstruktionsbüro.

circumstanţiale (de timp.2. (Propoziţie cauzală).2. verbul finit la sfîrşit. le pot urma sau pot fi chiar intercalate în regentă. (Wen. (Propoziţie completivă). şi lecţia a 18-a. Deosebim deci propoziţii subiective.3. adică propoziţia din care reprezintă o parte sintactică.2. Wen ? Was ? Man muß ändern. Exemple: Weil das Verfahren einfach ist. Diese Verfahren machen Fortschritte. Acestea sînt propoziţiile subordonate (sau secundare). .a.2. (Wer? Was?) was aus Kunststoffen herstellbar ist. (Warum ?) weil die Kunsstoffe überall Anwendung finden.2. de loc. wenden wir es an. în limba germană.4.1. legate de regentă printr-un cuvînt introductiv 2). Das modernste Verfahren.a. atributive s. fiind bogate în propoziţii secundare. Propoziţii secundare (Subordonate) 16. recomandăm a se urmări în timpul lecturii îndeosebi virgulele. (Propoziţie subiectivă). wodurch man Kunststoffe formt. wo? wie? wann? wer? warum? s. a > Excepţii v. b) au verbul conjugat la sfîrşit. c) pronume relative 3). (Propoziţie completivă). punctele 19.2. Exemple: Hier wird gezeigt. Wir wissen. Das Verfahren ermöglicht.2 3 > v.2. ist das Spritzgießen. l > Propoziţie regentă = propoziţia supraordonată celei secundare. şi a se căuta apoi semnalmentele princi­ pale de structură (cuvîntul introductiv. Was ?) daß man das Bakelitpulver plastifiziert. completive. was nicht richtig ist.2 4 > v. de mod etc.264 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 16. c) sînt. propoziţiile secundare au următoarele semne distinctive: a) se separă oricînd de regentă 1) prin virgulă.2. weil. Propoziţiile secundare pot preceda regentele. de regulă. 16. Exemple! Man muß das Verarbeitungsverfahren ändern. Părţile sintactice ale propoziţiilor pot fi exprimate şi prin pro­ poziţii întregi. 16. lecţia a 17-a.5. lecţia a 19-a. a se aplica metoda „luneta-foarfece" 4)). punctul 18. wenn s. punctul 11.2. care pot marca începutul unei propoziţii secundare. (Complement la acuzativ). b) cuvinte interogative.1 şi 19. Textele tehnice germane. daß hohe Leistungen erzielt werden.). 16. lecţia a 11-a. punctul 17.a. 16. Cuvintele introductive ale propoziţiilor secundare pot fi: a) conjuncţii subordonatoare: daß.

Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Sie arbeitet spanlos. Sie muß nicht von Arbeitern betätigt. Diese Eigenschaften führen zur Entwicklung neuer Verfahren.e wir bauen wir bau -t.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 265 Exerciţiul 338. Sie ist vollautomatisch gesteuert.între radicalul verbului şi desinenţa personală: verbele de conjugare slabă.1. „Wir wissen . Wir wissen.et sie bauen sie bau -t. d. Sie kann dauernd belastet werden. Man kann aus Kunststoff Hausgeräte herstellen.. î n limba germană. c. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare.3.werden. a.en b) Cu modificarea vocalei radicale şi fără desinenţe personale la persoa­ nele I si a IlI-a singular: verbele de conjugare tare.3. Die Verarbeitung ist nicht einfach.en ihr baut ihr bau -t." cu ajutorul conjuncţiei „daß" ! Model: Kunststoffe können verarbeitet werden. 'ö 1 16. e. se foloseşte timpul imperfect (sau preferit) al verbelor. . Exemplu: Verbul „bauen" —• a construi Prezent Imperfect ich baue Ich bau -t. a. Analizaţi textul lecţiei. weil sie vollautomatisch gesteuert ist. Imperfectul verbelor 16.. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare cauzale cu ajutorul conjuncţiei „weil" subordonîndu-le regentei „Diese Maschine hat eine hohe Leistung" ! Model: Sie ist vollautomatisch gesteuert. daß Kunststoffe verarbeitet werden können. Exerciţiul 340.e (eu construiam sau: am construit) du baust du bau -t. verbele pot forma imperfectul în două feluri: &)Cu ajutorul sufixului -t. c. Der fertige Teil wird ausgestoßen. subordonîndu-le regentei. e. Kunststoffe können verarbeitet werden. b.est er baut er bau -t. căutînd propoziţiile secundare şi stabiliţi la ce întrebare răspund şi prin ce sînt introduse! Exerciţiul 339. Pentru a se relata (a povesti) acţiuni trecute. b. Sie funktioniert elektrisch. d.

sau: am găsit) ich finde du findest du fand •— est er findet er fand wir finden wir fand — en ihr findet ihr fand — et sie finden sie fand — en c) Verbele neregulate combină. am adus) du bringst du brachtest er bringt er brachte wir bringen wir brachten ihr bringt ihr brachtet sie bringen sie brachten 16.3. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce în ce fel verbul respectiv formează imperfectul.266 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exemplu Verbul „finden" a găsi Prezent Imperfect ich fand (eu găseam. semnele ambelor conjugări. este necesar a se memora odată cu infinitivul şi cu participiul perfect al verbelor de conjugare tare şi neregulată şi persoana I singular imperfect.2. de obicei. dar au si alte neregularităţi. Exemplu: verbul „bringen" — a aduce Prezent Imperfect ich bringe ich brachte (eu aduceam. avînd la imperfect atît schimbarea vocalei cît şi sufixul -t-. aceasta fiind a treia din cele trei forme de bază ale verbului care trebuie reţinute spre a se putea conjuga corect: Exemple: I II III Infinitivul Imperfectul Participiul perfect stieß aus ausgestoßen a) Verbe tari: ausstoßen besitzen besaß besessen ziehen gezogen zog lassen ließ gelassen eintragen trug ein eingetragen aufschreiben schrieb auf aufgeschrieben vorsehen sah vor vorgesehen überschreiten überschritt überschritten b) Verbe neregulate: bringen brachte gebracht entstehen entstand entstanden nennen nannte genannt hineingehen ging hinein (ist) hineingegangen sein war (ist) gewesen .

ich teile ein etc. 16. Exemplu: ich wurde genannt (am fost denumit) wir wurden genannt du wurdest genannt ihr wurdet genannt er wurde genannt sie wurden genannt 16. punctul 11. prelucrarea era simplă sau: La început. Timpul imperfect.3.1.7. Formele de bază ale verbelor învăţate pînă acum se vor găsi în dicţionarul final.1. fiind în limba germană timpul de povestire. participiul şi regula de la punctul 16. 16. 2 » v. 16. ich rüste a u s . prelucrarea a fost simplă.3. Verbele auxiliare temporale şi modale formează timpul imperfect în mod neregulat.3. Exemplu: Zu Beginn war die Verarbeitung einfach. Exemplu: Prezent: ich stoße aus. ich rüstete a u s .5. Pentru conjugarea corectă a verbelor de conjugare slabă.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 267 haben hatte gehabt können konnte gekonnt werden wurde (ist) geworden*> s. ci şi cu timpul perfect compus (timpul de povestire din limba română). Imperfect: ich stieß aus.4. poate fi tradus nu numai cu imperfectul. La început.6. Diateza pasivă se formează la timpul imperfect cu formele de imperfect ale verbului auxiliar „werden".a. ich teilte ein etc. lecţia 11.3. . Verbe auxiliare de timp sein haben werden ich war ich hatte ich wurde du warst du hattest du wurdest er war er hatte er wurde wir waren wir hatten wir wurden ihr wart ihr hattet ihr wurdet sie waren sie wurden sie hatten Verbe auxiliare de mod können müssen dürfen mögen sollen wollen ich konnte mußte durfte mochte sollte wollte durftest mochtest solltest wolltest du konntest mußtest mußte mochte sollte wollte er konnte durfte wir konnten mußten durften mochten sollten wollten ihr konntet mußtet durftet mochtet solltet wolltet mußten durften mochten sollten wollten sie konnten 16.3. Verbe separabile 2) se separă şi la imperfect.3. *' Incepînd cu lecţia de faţă se vor da cele trei forme de bază ale verbelor de conjugare tare şi neregulată la rubrica vocabular.3. este suficient a se cunoaşte infinitivul.a.

... bessere Resultate erhalten. (bringen. f. (sprechen. ist mitgekommen) Der Kollege . belaufen) Die Planzahlen . ein neues Verfahren entwickeln. entstand. Blechwerkstoff umformen.. d. Căutaţi verbele din textul lecţiei şi identificaţi pe cele care stau la timpul imperfect! Exerciţiul 342. den Kunststoff plastifizieren. . Ich entwickle einen Plan. sich auf 5 Millionen..... das neue Verarbeitungsverfahren. (vorsehen. Er arbeitet an den Preßwerkzeugen. gebracht) Der Praktikant . e. e. Exerciţiul 345. d. Man plastifiziert das Bakelit durch Druck und Wärme. Conjugaţi la timpul imperfect! Verificaţi tipul de conju­ gare a verbelor ! a. d. (entstehen.. (sich belaufen.268 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 341. einen Kanister. brachte. f. Gießerei . sah vor. ins Büro eintreten. b . . e. c.. vorgesehen) Der Katalog ... Sie bauen einen neuen Maschinentyp. Nach den Phenolharzen folgen die Thermoplaste. c. eine Asbestplatte nehmen. b. g. (eintreten. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von Rohren.. kam mit. Completaţi următoarele propoziţii cu verbele date în pa­ ranteză la timpul imperfect! a. gesprochen) Man . f. b. Treceţi următoarele propoziţii la timpul imperfect! Pro­ poziţiile cuprind verbe de conjugare slabă ! a. ..... ist entstanden) So . ist eingetreten) Wir . trat ein. învăţate pînă la lecţia de faţă! sein messen schreiben ersehen mitkommen stehen helfen laufen erscheinen ansehen liegen besprechen fallen gewinnen gießen schleifen sehen halten unterscheiden bestehen gehen sitzen steigen geben herausgreifen kommen ziehen lassen eintreten hergeben gleichen lesen betragen sprechen herbringen .. in die Maschinenhalle . c. belief sich.. Exerciţiul 344. sprach. von der neuen Verarbeitungsmaschine. diese Bauart nicht . Exerciţiul 343. (mitkommen.. Căutaţi în vocabularul final şi memoraţi formele de bază ale tuturor verbelor de conjugare tare.

4. steuern.a. Metallurgie. Exerciţiul 347. Exerciţiul 346. drehen.a. — ig: fertig. Nu. prüfen.. Cu adjectivele formate în exerciţiul anterior. anwendbar = aplicabil schmelzen. Adjective derivate 16. ermöglichen. liefern. Nummer.5. lieferbar s. messen. automatisch s. bauen. wichtig. Ecke. kontrollieren. fleißig. care exprimă posibilitatea de a se face ceva ! Traduceţi adjectivele şi controlaţi traducerea cu cheia exerciţiilor ! Model: anwenden. Diese Zahlen können kontrolliert werden. erreichen.1.A) entstehen. plastifizieren Es folgen die Thermoplaste Dieser Maschinentyp ermöglicht Spritzgießen. chemisch. hauptsächlich. konstruieren. 16.. mechanisch. folgen bringen.a. modernisieren.. das . lesen. confundaţi sufixele! Accentuaţi corect! a. ausstoßen. Ringform. Cele mai des întîlnite sufixe sînt: — isch: konisch. Thermik. Hydraulik.. transpor­ tieren. Energie. Technik. erfüllen. b. — bar: formbar. Zylin­ der.. richtig. verwenden. zählen. alcătuiţi pro­ poziţii simple pe care le reformulaţi apoi cu diateza pasivă după modelul următor ! Model: Diese Zahlen sind kontrollierbar. flüssig s. Plast. — lieh: ähnlich.a. einmal. elektrisch. Verbe sau alte părţi de vorbire cu ajutorul unor sufixe carac­ teristice. De la următoarele categorii de cuvinte aţi învăţat adjective formate cu sufixele -isch şi -ig! Amintiţi-vi-le şi pronunţaţi-le cu glas tare. Mechanik. halten. gießen. Silber. Exerciţiul 348.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 269 nehmen hingehen überschreiten einfahren tiefziehen beziehen sich belaufen herausnehmen sich befinden zerreißen beschreiben aufschreiben vorsehen hineingehen ergeben werden biegen sich begeben erhalten eintragen besitzen 16. Formaţi adjective de la următoarele verbe cu ajutorul sufi­ xului -bar. entwickeln. Mathematik. Farbe. Valenţa verbelor t Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2(N. grundsätzlich s. î n textele tehnice se întîlnesc numeroase adjective formate de la substantive.4.

Termoplastele au făcut posibil ca să fie fabricate un număr mare de obiecte.. Gibt es heute viele Kunststoffe ? g. Materialele plastice au avut însuşiri foarte multilaterale. . ? d. ?' Wie entsteht Kunstleder ? a.. steuert . ändert man ... încă acum 70 de ani.. Warum mußten die Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe entwickelt werden ? h.. ? b. .. .. g. Aşa se explică (faptul) că au fost produse multe obiecte de uz casnic. folgen . H..... Was ist das Bakelit ? e. Termoplastul nu putea fi prelucrat mecanic.. stößt ... . ? i.. entsteht ... Auf welcher Grundlage sind Thermoplaste formbar? m . plastifiziert man . ? g. aus? c. .. h.. ? e. ermöglicht ... Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a... bringt . f. Traduceţi în limba germană ! a.. Wozu führte die Entwicklung neuer Verarbeitungsverfahren ? i.. Wodurch können Gegenstände aus Kunststoffen hergestellt werden ? o. e.... Was sind Duroplaste ? Was sind Thermoplaste ? 1.... W a s ermöglichten die Thermoplaste? n.. ... Formaţi cîte o întrebare parţială cu fiecare dintre verbele date şi răspundeţi cu cuvinte la alegerea dv. baut man . ? f. i. c. Nennen Sie Maschinenteile und andere Gegenstände aus Kunststoff! Exerciţiul 351... . .. Seit wann wird Bakelit verarbeitet ? f.. Wie plastifizierte man das Bakelit beim klassischen Preßverfahren ? k. Was soll in diesem Text gezeigt werden ? b. ? Exerciţiul 350 (sinteză).... entsteht . Wie war die Verarbeitung der Kunststoffe zu Beginn ? c. d. ? j . . Inventatorul bachelitei a fost L..270 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 349. Wer erfand das Bakelit ? d. ? h. . Baekeland. Dezvoltarea de noi maşini şi procedee se explică prin aceea că materia­ lele plastice au putut fi folosite multilateral. Wie werden moderne Verarbeitungsmaschinen gesteuert ? j . entwickelt man . b. î n acest text trebuie arătat la ce servesc materialele plastice. Vedem că piesa finită este împinsă afară din scula de presat. răşina fenolică şi-a găsit aplicaţia prin prelu­ crare în obiecte.. ! Model: ..

genau geprüft werden. Wasser. Abnahmebedingungen 6) Verpackung 7). Vor der Montage soll die Betriebsanlei­ tung von sachverständigem u> Personal genau studiert 121 werden. Luft. competent a studia montarea îndrumarea montorul de specialitate lichidul de răcire legătura . erfolgt die schriftliche 2) Bestellung. die Auslegung 3 ' der Garantie. Nach genauer Prüfung des Angebotes und Vergleich l) mit dem Lastenheft. 4 5. Liefertermin 5). Montage u. Das Mon­ tieren 13 ' der Maschine soll von guten Monteuren. IO) 11) 12 13) 14) 15) 16) 17) der Vergleich schriftlich die Auslegung der Ersatzteil der Liefertermin die Abnahmebedingung die Verpackung der Transport u. Vor Inbetriebnahme müssen alle Anschlüsse für Strom. der Ersatzteile 4). Sie soll die wich­ tigsten Punkte des Angebotes enthalten. Lieferung und Inbetriebnahme. Vocabular 1) 2 3. 9. Tran­ sport 8>.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 271 D. 6 7.U. eventuell unter Anleitung 11 ' eines Fachmonteurs 15 ' des Lieferwerkes erfolgen. Lectura suplimentară Nr. 6 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (III) Die Bestellung. 8. unter Umständen der Monteurbesuch sachverständig studieren das Montieren die Anleitung der Fachmonteur das Kühlmittel die Verbindung comparaţia în scris interpretarea piesa de schimb termenul de livrare condiţia de recepţie ambalajul transportul eventual vizita unui montor expert. Kühlmittel 16 '.U. 9 ) mit Monteurbesuch 10) . hydraulische Ver­ bindungen 17) usw.

Beson­ dere Aufmerksamkeit muß numerisch gesteuerten oder automatischen Ma­ schinen geschenkt werden 23' wie z. a da .B. auch den Maschinen für die Verarbei­ tung der Kunststoffe. 18) 19) 20) 21) 22) 23) das die die die die Einfahren Abnahme Verarbeitungsmaschine Bedingung Fertigung schenken rodajul recepţia maşina de prelucrat condiţia fabricaţia a acorda.272 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Das Einfahren 18) und die Abnahme 1 9 ' der Werkzeug-oder Verarbeitungs­ maschinen 20 ) soll unter den Bedingungen 21 ' der Fertigung 22 ' erfolgen.

punctul punctul punctul punctul punctul 17. Feuerschweißen. weitgehendst3' anwendet.6.4. die zur Verbindung notwendig ist1'. 17. Gasbrennschneiden. ist das elektrische Licht­ bogenschweißen5'. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. Der Strom. Da diese Spannungen im Netz nicht verfügbar sind.Lehrstück Nummer 17 DAS SCHWEISSEN A.. Schiffsbau usw. Text Durch das Schweißen verbindet man Werkstoffe unter Einwirkung von Wärme fest miteinander. Preßschweißen: Kaltpreßschweißen. das sehr viel Anwendung findet. Punktschweißen und Nahtschweißen *' unterteilt ist. ist in das Preßschwei­ ßen und in das Schmelzschweißen eingeteilt. Das Trennen. welches seinerseits in Stumpfschweißen. Schmelzschweißen: Lichtbogenschweißen. Explicaţii.oder Drehstrommotoren angetrieben. 1/103 . die auch alle weit­ gehendst verbreitet sind. 17. unter Schutzgas (C0 2 oder Argon) mit Wolfram­ elektrode (WIG-Verfahren = Wolfram-Inert-Gas) usw. Die Umformer werden durch Wechsel­ strom. die man im Ma­ schinenbau. 8 Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. welches2' durch einen elektrischen Lichtbogen oder eine Gas­ flamme geschieht. v Explicaţii. Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen. Bei Entzündungstempe­ ratur und Oxydation (Verbrennung) erfolgt das Trennen des Werkstoffes.1 şi 17. den man zum Schweißen be­ nötigt. Die Temperatur. Es gibt noch verschiedene Sonderverfahren Schweißen unter Pulver (UP-Verfahren). Die Schweißstellen werden beim Schweiz ßen auf 3 500—4 000°C erhitzt. Ein solcher Maschinensatz. Explicaţii. Beim Lichtbogenschweißen erhitzt der elektrische Licht­ bogen. die Schweiß­ stelle bis zur Schmelztemperatur.5.2. b. Thermitpreß­ schweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. 17. Ein Verfahren. wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt. Die meistverwendeten Ver­ fahren sind: a. Explicaţii. elektrisches Widerstands^ schweißen und Gasschmelzschweißen. hat eine Spannung von 20—65 V. Gleichrichter oder Umformer umgewandelt werden. der 11 2) 3) v. muß der Strom durch Transformatoren. Explicaţii. heißt Lichtbogen-bzw. 17.2.

-s. a rezulta separarea. -en notwendig bestimmen die Entzündungstemperatur. -(e)s. a se petrece a se numi tăierea cu arcul electric tăierea cu gaz construcţia de maşini construcţia navală în cea mai mare măsură sudarea prin presiune sudarea prin topire cel mai des folosit sudarea prin presare la rece . weitgehendst das Preßschweißen. -s. pl. -s. -n geschehen (ie. geheißen) das Lichtbogenschneiden. -en fest miteinander die Verbindung. îmbinarea necesar a determina temperatura de aprindere oxidarea arderea. der Schiffbau. ist unter der Bezeichnung „Schweißumformer" bekannt. -s. pl. -s. pl. B. pl. verbinden (verband. die ohne Zufuhr äußerer Wärme er­ folgen. punctul 17. sind erprobt und in der Praxis anwendbar. erreicht man eine Schweißverbindung dadurch. com­ pact împreună legarea. Explicaţii. -s. -s. kann man bereits bei Raumtemperatur. pl. Verschweißungen von Metallen. pl. meistverwendet das Kaltpreßschweißen. welches verhältnismäßig einfach ist. die Gasflamme.274 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN aus Antriebsmotor und Stromerzeuger besteht. a avea loc. der Maschinenbau. sudarea a lega. Vocabular das Schweißen. das Schmelzschweißen. f. pl. -s. geschah. unirea. solid. -(e)s. Beim Reibschweißen. f. pl. f. f. einige NE-Metalle durch hohen. f. *' v. a uni. Beim Kaltschweißen. -en erfolgen das Trennen. tare. -en die Oydation. das Gasbrennschneiden. pl. das ebenfalls erprobt ist. a îmbina influenţa. f. tăierea arcul electric flacăra de gaz a se întîmpla. combustia a urma.3. f. verbunden) die Einwirkung. der Lichtbogen. efectul durabil. ist ge­ schehen) heißen (hieß. lang anhaltenden Druck oder Schlag best­ möglich verbinden. daß fest aneinander 1) gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. f. rezistent. -en die Verbrennung. f.

f. f. -s. pl. f. -s. aplicabil. a experimenta erproben practica die Praxis. convertizorul de sudare cunoscut bekannt sudarea/îmbinarea prin sudură die Verschweißung. -s. f. -s. -s. sudarea cu arc electric das Gasschmelzschweißen. -en electrodul de wolfram das WIG-Verfahren.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 275 das Feuerschweißen. fiindcă das Netz. der Antriebsmotor. sudarea prin cusătură das Lichtbogenschweißen. a acţiona agregatul de maşini der Maschinensatz. sudarea prin puncte das Nahtschweißen. pl. f. -s. -s. pl. procedeul special das Pulver. redresorul der Umformer. pl. -en motorul trifazat der Drehstrommotor. -s. argonul (gazul) die Wolframelektrode. din partea lui das Stumpfschweißen.f. din exterior äußere a încerca. sudarea prin forjare sudarea aluminotermică (prin pre>= siune) das Widerstandschweißen. -s. f. pl. convertizorul a transforma umwandeln motorul de curent alternativ der Wechselstrommotor. practicabil anwendbar relativ verhältnismäßig . pl. pl. -es. das Thermitpreßschweißen. pl. sudarea cap la cap das Punktschweißen. sudarea cu gaz das Sonderverfahren. -es. f. -s procedeul cu electrodul de wolfram şi gaz inert a răspîndi verbreiten a încălzi (la incandescenţă) erhitzen locul sudurii die Schweißstelle. -s. -s. -es. -en din afară. pulberea das Schutzgas. pl. -s. -s. -s. -n die Schmelztemperatur. pl. -en motorul de acţionare der Stromerzeuger. -s. . f. -en temperatura de topire da deoarece. -s. sudarea electrică prin rezistenţă seinerseits la rîndul său. -en antreiben (trieb an. -e reţeaua verfügbar disponibil der Gleichrichter. -e gazul inert / de protecţie das Argon. generatorul electric die Bezeichnung. -s. -s. f. -en denumirea der Schweißumformer. angetrieben) a antrena. -en alimentarea die Zufuhr.

-en anhaltend der Schlag. bestehen. ieh : es geschieht. vorsehen. ah : Zählen. Draht. hohen. weitgehend. Schutz/elektrode. gehen. -s. Rohr. . Schweiß/umformer. Exerciţiul 353.0. nelegată a următoarelor cuvinte ! Strom/erzeuger. Raum/inhalt. Maß/einheit. Mit/arbeiter.276 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN bereits die Raumtemperatur. . -en ebenfalls aneinander gepreßt (part. de pe acum temperatura mediului înconjurător continuu lovitura cît mai bine posibil sudarea prin frecare îmbinarea prin sudare de asemenea laolaltă presat a presa repede unul faţă de altul a se roti C. Nicht /eisenmetalî. Uhr. Flugzeug/industrie. Exersaţi scrierea cu h ca semn de lungire a vocalelor! Pronunţaţi fără h! ah : Zahl. man sieht vor. man fährt ein. einfahren. Stähle. Nahtschweißen. die Schweißverbindung. oh : ohne. de la pressen) pressen schnell gegeneinander rotieren deja.e bestmöglich das Reibschweißen. pi. f.1. Bohrung. -es. mit/ein/ander. Cuvintele care încep cu o vocală şi intră ca element constitutiv într-un cuvînt compus nu se leagă în pronunţare de celelalte elemente care le preced. Stahl. Exemple: Stromerzeuger pronunţat: Strom / erzeuger Schweißumformer „ Schweiß / umformer Wolframelektrode „ Wolfram / elektrode Exerciţiul 352. Dehnung. Wolfram/elektrode. üh : einführen. Pronunţare şi ortografie 17. ziehen. Bruch/einschnürung. tiefziehen. sehr. Einspindel/automat. Rohling. öh : Höhe. an/ ein/ander. uh : Zufuhr.0. Exersaţi pronunţarea corectă. Verfahren. Explicaţii şi exerciţii 17. Stuhl. nehmen. eh : Drehstrom. gegen/ein/ander.

LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 277 17. de aceea le numim propoziţii relative. Precizările necesare pentru stabilirea exactă a sensului unui substantiv pot fi făcute sub diferite forme: Procedeul 1 Sensul general Sensul precizat a) compunere: b) diferite atribute: c) prin apoziţii l> d) prin propoziţii subordonate: das ein das das Schweißen Lichtbogen Schweißen Trennen Welcher} Weichet Welches! (care 7) Was für ein (eine. v. lecţia 24. wird durch die Art des Werkstoffes be­ stimmt. x 2) > v. punctul 17. Temperatura care este necesară pentru îmbinare este determinată de felul materialului. ein) ? (Ce fel de}) das Lichtbogenschweißen ein elektrischer Lichtbogen das Schweißen unter Pulver das Trennen des Werkstoffes der Strom.1. Propoziţii relative 17. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht heißt Licht bogen schnei­ den.1.1. Exemple: Die Temperatur. punctul 24. Propoziţie relativă Das Trennen. ele încep cu un pronume relativ 2 '. den man zum Schweißen benötigt der Strom Propoziţiile subordonate care determină mai îndeaproape sensul unui substantiv pot avea diferite cuvinte introductive.2 al lecţiei de faţă. .1. Separarea care se face cu ajutorul unui arc electric este cu­ noscută ca tăiere prin arc electric. De cele mai multe ori însă. I die zur Verbindung notwendig ist.

propoziţiile relative sînt tot­ deauna separate prin virgulă de propoziţia supraordonată (v. t I 17. den man zum Schweißen benötigt. toate exemplele de mai sus)...278 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 17.2. Exerciţiul 354. | den man zum Schweißen benötigt | Excepţie se face numai atunci. Aceste cuvinte sînt aşezate între substantivul determinat şi propoziţia relativă. cînd substantivul determinat mai are alte atribute după el sau cînd propoziţia relativă ar separa o particulă ori alt cuvînt izolat de restul propoziţiei. Exemple: Der Strom... şi exemplele de mai sus !) Exemplu: Der Strom. sg.. mit der man schweißt. welches verhältnismäßig einfach ist. f hat eine Spannung von 20—65 V..1..3. Exemplu: Die Umformer. Căutaţi în textul lecţiei propoziţiile relative şi stabiliţi ce substantiv este determinat de ele! Exerciţiul 355. de obicei. Exemplu: Die Gasflamme. acuzativ Verschweißungen von Metallen.1. die man im Maschinenţ I bau.. anwendet. dacă funcţia lui ca parte sintactică cere acest lucru. citind cu glas tare pînă la automatizare! .. . die man zum Umwandeln des Stromes braucht. o întrerupere a propoziţiei supraordonate (v. mase.. Formaţi toate variantele posibile. werden durch Wechselstrommotoren angetrieben. dar cazul depinde de propriul său rol sintactic în propoziţia relativă.1. den man zum Schweißen benötigt. Schiffbau usw.5. Ele se recunosc uşor după poziţia pronumelui relativ după prima virgulă şi verbul finit înainte de virgula de la sfîrşit. die ohne Zufuhr äußerer Wärme erfolgen. Pronumele relativ se acordă cu substantivul determinat în gen şi număr. ... nominativ 17. plural nominativ Beim Kaltschweißen. Pronumele relativ poate fi precedat de o prepoziţie.4. 17. Propoziţiile relative sînt aşezate imediat după substantivul pe care îl determină şi de aceea produc. Spre deosebire de limba română. Der Transformator wandelt den Strom um. t ! I - neutru sg. muß .1. Exemple: Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen.

(welches) nach dem in vielen Werken gearbeitet wird. das hier angewendet wird. (welche) an denen man arbeitet... Das Trennen heißt Gasbrennschneiden. (nach welchem) d.. . Die Schweißstellen... Das Verfahren.. Das Reib­ schweißen ist ebenfalls erprobt.. b. . Das Reibschweißen geschieht bei Raumtemperatur. (mit welcher) c.. plural die" ! Model: Das Verfahren ist sehr modern. die beim Schweißen entsteht... . das. . Die Temperatur ist sehr hoch.. die. Ein Verfahren. prin pronumele relativ „der. (an welchen) Exerciţiul 356. Transformaţi a doua propoziţie într-o propoziţie relativă. a. (welcher) den man zum Schweißen braucht. . a. . (welche) mit der man beim Schweißen rechnen muß. Die Temperatur.. înlocuind substantivul care se repetă. .. (mit welchem) b. .... die auf 3 500—4 000°C erhitzt werden. (welchen) mit dem man beim Schweißen arbeitet. das auch sehr viel Anwendung findet. Beim Kaltpreßschweißen verbindet man durch hohen Druck. d. Der Lichtbogen wird zwi­ schen Werkstück und Elektrode erzeugt. Das Trennen geschieht mittels einer Gasflamme. Das Kaltpreßschweißen ist verhältnismäßig einfach. . .. Die Temperatur wird beim Schweißen entwickelt.. .. Der Strom. Der Lichtbogen erhitzt die Schweißstelle.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 279 der vom Transformator umgewandelt wird. Das Verjähren wird hier ange­ wendet. ist sehr modern. .. c... . (welche) die man zuerst bearbeiten muß. e. (welches) das man sehr oft anwendet. (welche) die man durch einen elektrischen Lichtbogen erzeugt...

280 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 357. Die Elektrode.2. welches welche = care. f. die. Lecţia 23. . * v. e. cărei.. pronumele „der. Pronume relative 17. die = care. welches. . n.2.că­ ror denen welchem welcher welchem welchen = cărui. > .. Pronumele relative „der. das" şi „welcher .. die. . welcher.1.1.. d. welcher welche N der die das die G dessen deren dessen deren D dem der dem Plural n. î n germana modernă. ce 1! . care este un procedeu foarte cunoscut. cu arc electric. se îmbină materialele strîns unele de altele. f. welche. welche = care. î n limba germană există trei serii de pronume relative: der.2. cărei. wer. welches" se declină în felul următor: Plural Singular Singular m. welche. Primele două pronume au acelaşi înţeles şi pot fi folosite în acelaşi fel. Traduceţi în limba germană. = al cărui. locul de sudare se încălzeşte pînă la topire. die. das. Prin sudarea care se împarte în sudare prin presiune şi sudare prin topire. Sudarea. 17.. Completaţi cu ambele pronume relative la cazul cerut! Nominativ: Der Lichtbogen. das" este însă preferat sinonimu­ lui său. Materialul care urmează să fie sudat trebuie să aibă anumite însu­ şiri. punctul 23. a. was = cine. care se aplică foarte mult. pl. se poate face în diferite feluri. m. Îmbinarea de materiale care se face cu un arc electric este cunoscută ca sudură cu arc electric. . b.2. 17. pl. c. beim Schweißen verwendet wird. căror welchen welche welches welche = p e care A den die das die Exerciţiul 358.. zwischen Werkstück und Elektrode erzeug wird.. La sudare..

. .. . . Das Schutzgas.. 17. . Die Antriebsmotoren .. viele Gegenstände gearbeitet werden. ... g. c. heute vollautomatisch erfolgen kann.. . Die Sonderverfahren.. hier gearbeitet wird. Der Fortschritt.. Die Schmelztemperatur. este un prenume reci­ proc.. f.. .. Pronumele reciproc 17. nach . Die Wärme. .. überall Anwendung finden. man hier arbeitet. . geschweißt wird. . .. Completaţi prenumele relativ necesar! a.. Der Gegenstand... Die Herstellung von Plasten. Dativ: Der Gleichrichter. .... auf . mit ... Motor elektrisch betrieben wird. in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. .. Die Kunststoffe. Anwendung beim Schweißen bekannt ist... El arată două sau mai multe persoane. Genitiv: Der Schweißumformer. man für das Umwandeln des Stro­ mes braucht... Exemple: miteinander = unul cu celălalt gegeneinander = unul împotriva celuilalt......2.... Die Schutzgase.. Einwirkung festgestellt werden kann. .LEHRSTOCK NUMMER 17: DAS SCHWEISSEN 281 Das WIG-Verfahren. wir hier rechnen müs­ sen.. Acuzativ: Der Stromerzeuger. Bezeichnung das Verfahren er­ klärt. . ... Exerciţiul 359. hier Anwendung findet... .. Die Basis. .. aus .. unter .. Die Verschweißungen.. dar apare de obicei compus cu prepoziţii. Maschinensatz aus Antriebsmo­ tor und Stromerzeuger besteht.. ... . . .... mit .3. man Strom umwandelt. Die Entzündungstemperatur.... . .. e.. Cuvîntul „einander" = unul pe celălalt. obiecte sau noţiuni care se află într-un raport de acţiune reciprocă.... . man hier beschreibt. 17.. man erzeugen muß... . ... b.. wir hier erproben. Das Kaltpreßschweißen.. an . d.... . Die Verarbeitungsmaschine..3. . Pronumele „einander" este invariabil.. în direcţia opusă celuilalt aneinander = unul de altul . Das Reibschweißen ... die Kunststoffe entwickelt werden..1..... Das Kunstleder.. ..3. ..... die Transformatoren antreiben..

Substantive nearticulate 17. participii sau adverbe compuse. neben-. c. el poate forma gradul comparativ şi gradul superlativ. participiu sau adverb compus trebuie să ex­ prime un grad superior sau suprem. Comparaţia adjectivelor. Cele două agregate stau unul lîngă celălalt. für-. Aşezăm maşinile una după cealaltă.4. in-. weitgehend. î n limbajul tehnic.1.3. care au cuvinte com­ parabile drept cuvînt determinativ. Exemple: weitgehend -— weitgehender — weitgehendst vielseitig — vielseitiger — vielseitigst La unele adjective. Formaţi gradele de comparaţie ale următoarelor cuvinte! a. Substantive cu sens general: Schweißen ist ein bekanntes Verfahren. Exerciţiul 361. se poate compara prima parte: Exemple: vielseitig •— mehrseitig wohl möglich — eher möglich — bestmöglich vielverwendet — öfter verwendet — meistverwendet Exerciţiul 362. durch-.282 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 360. b. De obicei se adaugă desinenţele gradelor la cuvîntul de bază x). d. hochgelegen 17. vor-. über-.5. aus-. 17. nach-.5. Părţile se rotesc unele cu altele. hinter-. schnell: otierend. lecţia a 11-a punctul 11. b. participii şi adverbe cemţuu şi stabiliţi gradul lor de comparaţie! Exerciţiul 363. La cuvîntul determinativ: wohlbekannt. Formaţi cuvinte compuse cu pronumele reciproc „einander" şi cu următoarele cuvinte determinative! Traduceţi cuvintele obţinute ! Controlaţi la cheia exerciţiilor I auf-.1. zu-. substantivele se folosesc în numeroase cazuri fără articol. Căutaţi in text adjective. Dacă un adjectiv. bei-. langan­ haltend. *' v. La cuvîntul de bază: notwendig. vielseitig. participiilor şi adverbelor compuse 17. Noi lucrăm unul pentru celălalt. Nu puneţi electrozii unul pe celălalt. Dăm mai jos cîteva dintre aceste cazuri: a.4. von-. Aveţi toate uneltele laolaltă ? f. . Traduceţi în limba germană ! a. unter-. ţineţi unul depărtat de celălalt! e.

Man nennt einen Teil davon auch die Halbfabrikate. Feuerschweißen. unter Schutzgas. Substantive la plural cînd dispare articolul nehotărît 1 ': Man verbindet Werkstoffe fest miteinander. Relaţiile semantice3' dintre elementele de compunere pot fi foarte diferite.5. Die Normen verändern sich von der Zeit zu der Zeit und passen sich dem allge­ meinen technischen Fortschritt an.6. numerale s. . punctul 2.a. Sensul substantivelor compuse 17. die Materialien sind die Ausgangs­ stoffe für die weitere Verarbeitung. 2 din lecţia a 12-a! Die Werkstoffe und Rolhstoffe bzw. f. Exerciţiul 364. Cînd articolul este înlocuit prin pronume demonstrative. bei Entzündungstemperatur und Oxydation. Lecţia a 2-a.LEHRSTÜCK NUMMER 17: DÂS SCHWEISSEN 283 b. die Abmessungen sowie die Maß.4.formen beziehen sich auf die Eigenschaften. Thermitpreßschweißen. Die J.und die Gewichtsabweichungen. zwischen Werkstück und Elektrode: aus Antriebsmotor und Stromerzeuger. lecţia a 3-a.2.6. 17. Sie sind in fast allen den Ländern genormt. interogative. comparaţi rezultatul cu textul lecturii suplimentare Nr. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre substantive sînt folosite fără articol şi în care din categoriile de mai sus se încadrează ! Exerciţiul 365.din următorul text. punctul 3. Es gibt eine Unzahl von den Werkstoffen. b. elektrisches Widerstandsschweißen etc.2.: Dieses. Cînd substantivele reprezintă citate sau denumiri: Dieses Verfahren heißt Lichtbogenschweißen. Foarte adesea după propoziţii: unter Einwirkung von Wärme. Exemplu: Wechsel — ström — motor Motor — de curent — alternativ 17. ghidîndu-vă după regulile de mai sus ! După ce aţi efectuat exerciţiul. die Güte.6. Verfahren findet auch sehr viel Anwendung. c.3. Substantive enumerate: Kaltprcßschweißen. " Semantic = de sens. lecţia a 9-a punctul 9. Ele sînt determinate de raportul real în care se află cuvîntul deter­ minativ (primul element) faţă de cuvîntul de bază (aldoilea element). e. Sensul substantivelor compuse se afla — după cum am învăţat 2) — — prin traducerea elementelor de compunere începînd de la sfîrşit spre început.1. d. Primul cuvînt poate exprima pentru al doilea: l > v. *' v. posesive. Tăiaţi articolele de prisos.

Stabiliţi felul relaţiilor semantice la următoarele sub­ stantive compuse şi verificaţi prin ce mijloace traducerea consacrată înlimba română materializează aceste relaţii! das Lichtbogenschneiden der Maschinensatz der Schiffbau das Gasschmelzschweißen die Schweißverbindung der Kunststoff das WI G-Verfahren der Schweißumformer die Schmelztemperatur das Feuerschweißen die Schweißstelle das Haushaltgerät das Sonderverfahren die Kaltverformung das Nahtschweißen das Preßschweißen das Gasbrennschweißen der Ausgangsstoff die Schutzelektrode das Kaltpreßschweißen der Schaltversuch die Preßkraft die Schleifmaschine das Hohlgefäß Exerciţiul 367.Raumtemperatur = temperatura mediului înconjurător der Oberflächenstrom = curentul de suprafaţă f. deoa­ rece ele trebuie de cele mai multe ori exprimate în limba română prin prepoziţii sau forme de cazuri.a. Un loc: die . Un mod: das Punktschweißen = sudarea prin puncte der Gleichrichter = redresorul e. Un scop sau un rezultat: der Antriebsmotor = motorul de (pentru) acţionare der Stromerzeuger = generatorul de curent der Maschinenbau = construcţia de maşini b. Cunoaşterea acestor relaţii ajută la traducerea cuvintelor compuse. cunoaşterea raporturilor reale garantează traducerea corectă. O cauză: die Entzündungstemperatur = temperatura (cauzată) de aprin­ dere ş. Căutaţi cit mai multe din cuvintele compuse mai lungi din lecţiile anterioare şi procedaţi ca în exerciţiul precedent! .284 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN a. Un material: die WW/ramelektrode = electrodul din wolfram der B/ecÂstreifen = fîşia de (din) tablă der Lichtbogen = arcul voltaic (din lumină) c. Dat fiind faptul că relaţia existentă între elementele cuvîntului compus nu este materializată în limba germană. Exerciţiul 366. Un mijloc satt instrument: das Lichtbogenschweißen = sudarea prin arc electric der Wechselstrommotor = motorul de curent alternativ d.m. numai experienţa în domeniul tehnic.

.. gelingt nicht immer.. . e.industrie. .. Das Zahnrad rotiert. .bau..Werkzeug. Formaţi propoziţii completind fragmentele cu cuvinte la alegerea dv.. Exerciţiul 370 (sinteză).papier.. Die Prüfung erfolgt bei hoher Temperatur... cuvinte deter­ minative pentru cuvintele de bază date mai jos..7...drehmaschine. . .motor. Indicaţi scopuri posibile pentru: .. Valenţa verbelor 3 Indice de valenţă Verbe Exemple 1(N) gelingen. . .material etc. ..A... Man teilt das Schweißverfahren ein in: Preßverfahren. Indicaţi cu vocabularul pe care îl posedaţi... muß umgewandelt werden. .fräsmaschine. heißt .... d.hal­ le. . Indicaţi modul pentru: . Indicaţi felul pentru: . respectînd relaţia semantică cerută ! a... verbreiten. Der Transformator wandelt den Strom um.. unwandeln erfolgen.stoff..verfahren.schrank. erproben? f....A) heißen antreiben. . . . .. erhitzen. . . in . .schweißen.platte.. .... pressen. Răspundeţi! a.. Dieses Verfahren heißt Schweißen... in A) einteilen Exerciţiul 369. erhitzen? g.... 2(N.. .....) 3(N.eisen etc.. Präp. h. Wodurch kann man Werkstoffe fest miteinander verbinden ? .... ein....N) 2(N. 2(N.. Wo können wir . 17.. .. ..presse. ... erfolgt vor . rotieren Der Versuch gelingt. d. ..! Respectaţi valenţa verbelor respective! a. erproben.folie.elektrode.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 285 Exerciţiul 368.bauart. bestimmen. c. b.. Wie hoch darf man .. Schmelzverfahren.... verbinden. Man preßt . ..metall. c. geschehen Man verbindet die Werkstoffe... b... maschine. Indicaţi materiale din care pot fi făcute obiectele: ..spân.....verformen. gerät. Man teilt .

Wodurch wird die Temperatur bestimmt. Wie kann man das Schweißen einteilen ? h. 7 DAS GASSCHMELZSCHWEISSEN Das Gasschmelzschweißen wird in der Praxis meist1' als autogenes2' Schweißen bezeichnet. wird durch Verbrennung eines Gases4' zusammen5' mit Sauerstoff6' in einem Schweiß- Vocabular 1) meist 2) autogen 3) erforderlich 4) das Gas 5) zusammen 6) der Sauerstoff cel mai mult autogen necesar gazul împreună oxigenul . Woraus besteht ein Maschinensatz zum Umformen von Strom ? p. Lectura suplimentară Nr. Was geschieht beim Reibschweißen ? Exerciţiul 371 (sinteză). Was ist Lichtbogenschneiden ? f. Womit arbeitet man beim Lichtbogenschweißen ? 1. Bei welcher Temperatur erfolgt das Trennen von Werkstoffen ? e. Wie erfolgt das Kaltpreßschweißen ? s. Welche Temperatur wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt ? d. die zum Schweißen erforderlich3' ist. Wie hoch wird die Schweißstelle erhitzt ? m. Was heißt UP-Verfahren und WIG-Verfahren ? k. Wo wird die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen angewen­ det ? g. Die Wärme. încercaţi să expuneţi textul liber ca pe o mică conferinţă ! D. Welche Arten von Schmelzschweißen kennen Sie ? j .286 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN b. den man zum Schweißen benötigt ? n.Wie groß ist die Spannung des Stromes. Was ist ein Schweißumformer ? r. Welche Arten von Preßschweißen können Sie nennen ? i. die man zur Verbindung braucht ? c. Kann der Strom aus dem Stromnetz zum Schweißen verwendet werden ? o.

soll das Schweißgut28' berühren296! 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) der Schweißbrenner der Schmelzpunkt die Stoßkante (von) selbst zusammenfließen zusetzen das Brenngas das Azetylen der Wasserstoff die Sauerstoff flamme l) der Temperaturverlauf innerhalb die Flamme helleuchtend *' der Flammenkegel *' scharf begrenzen vorder abrunden heißest davor das Schweißgut berühren arzătorul de sudare punctul de topire muchia de îmbinare de la sine a se contopi a adăuga gazul de ardere acetilena hidrogenul flacăra de oxigen alura curbei de temperatură în interiorul flacăra strălucitor conul de flacără pronunţat. se scriu toate trei cînd urmează încă o consoană: der Sauerstoff + die Flamme = die Sauer­ stoffflamme. welcher davor27' liegt. C02 gesetzt12'. Bildl Der helleuchtende20' Flammenkegel21' 22 23 24 ist scharf ' begrenzt ' und im vorderen ' Teil abgerundet25'. cînd urmează o vocală. din faţă a rotunji cel mai fierbinte înainte. Als Brenngas13' verwendet aus der Luft30) 14) man heute meistens Azetylen und 15) Wasserstoff oder Sauerstoff.' Teil der Flamme. Meist wird da­ bei Werkstoff in Form von Draht zu­ 1 -Zuströmen/. *) Cuvinte din desen (Bild 1) . Dabei . Der Werkstoff wird flammenkm35' helleuchtender20hlammenkege!2I) bis zum Schmelzpunkt8' erhitzt. ascuţit a limita de înainte.Streuflamme3*) fließen die Stoßkanten91 von selbst 10 ' 11 (autogen) zusammen '. se scriu numai două: der Sauerstoff + die Fabrik = die Sauerstoffabrik.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 287 brenner7' erzeugt. Bild 1 zeigt eine Azetylen-Sau­ erstoffflame 16) und deren Temperatur­ verlauf17' innerhalb18' der Flamme19'. Der heißeste2. în faţă materialul de sudat a atinge 1 > în cazurile în care prin compunerea cuvintelor s-ar alătura trei consoane de acelaşi fel.Schweißione3B) .

dadurch verbrennen 30 Kohlenoxyd 31) und Wasserstoff und bilden 32) die Streuflamme 33). afluenţa *' Cuvinte din desen (Bild 1) .288 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Hier tritt der Sauerstoff der Luft 301 in die Flamme ein. 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) die Luft*» verbrennen das Kohlenoxyd bilden die Streuflamme der Flammenkern* die Schweißzone*' der Zustrom*' aerul a arde oxidul de carbon a forma flacăra de dispersie miezul flăcării zona de sudare afluxul.

2. 18.2' kann nur erfüllt werden. Explicaţii. Man hat feststellen können4'. wenn3' der Werkzeugbau mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet ist. Biegewerkzeuge. Die Kontrolleure des Werkzeugbaues haben streng darauf zu achten.a. daß die besten Resultate dann erzielt werden. 5 > v. Explicaţii. Explicaţii. !9 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.v. 18. Erosionsmaschinen u. Diese richtig zu bearbeiten und zu härten ist von größter Wichtigkeit. Die Meßwerte müssen mit den Sollwerten übereinstimmen.B. Die vorgeschriebenen Toleranzen müssen genauestens eingehalten werden. Die Aufgabe. daß die von den Werkzeugkonstrukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen und diesen die jüngeren Arbeiter zuzuteilen. > > v. Die wichtigsten Werkstoffe sind Stähle und Stahllegierungen. Explicaţii. Sowohl Kleinbetriebe wie auch Großindustrien haben für ihre Fertigung Stanzwerkzeuge. punctul punctul punctul punctul punctul 18.1' Dem Werkzeugbau eines Betriebes ist daher größte Aufmerksamkeit zu schenken. 18.Lehrstück Nummer 18 DER W E R K Z E U G B A U A.6. Nach der Endbearbeitung aller Teile soll der Zusammenbau jedes Werk­ zeuges nur von geschulten Werkzeugmachern durchgeführt werden. 3) v. 18. gutes Werkzeug herzustellen. 4 > v. Die Belegschaft des Werkzeugbaues muß aus den bestqualifizierten Arbeitern des Werkes bestehen.1. Hier sind z. Explicaţii. zu erwähnen: Kopierfräsmaschinen.5. Profilschleifmaschinen mit Bildschirm. Montagevorricht2 * v.5' Der Härterei eines Werkzeugbaus kommt daher eine sehr wichtige Rolle zu.3. 1/103 . Die gemessenen Werte haben die Kontrolleure mit den Daten der Zeichnungen zu vergleichen. Schweißvorrichtungen. daß3' die Belegschaft mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. Text Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. Bei Verwendung typisierter Teile im Werkzeugbau sind ungenaue Teile nachzu­ arbeiten oder auszutauschen. wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. Im gesamten Werkzeugbau ist Genauigkeit an erste Stelle zu setzen. Die Leiter eines Werkzeugbaues haben da­ rauf zu achten.

besonders für den Karosse­ riebau. die Fertigung. -en bearbeiten l atelierul de sculărie.4. pl. a respecta. -en die Stahllegierung. a ţine seama de. -en schenken Aufmerksamkeit schenken die Aufgabe.a. das Arbeitsverfahren. wobei auch Kunstharze weitge­ hendste Anwendung gefunden haben. aussuchen jünger (superi. a acorda a se acorda atenţie sarcina. -es.pl. f. Scheibchen. sog. Die Kunststoffindustrie h a t z. punctul 18. Stäbchen usw. scopul. -n erwähnen die Kopierfräsmaschine. -n hochmodern die Spezialmaschine.v. Vocabular der Werkzeugbau. für die Verarbeitung der Plaste vollkommen neuartige SpezialWerkzeuge konstruieren müssen. wie Rädchen. f. B. Weil man für die Elektro. geschult (partic. Explicaţii. Die Automobilindustrie hat.und Uhren­ industrie kleine und kleinste Teilchen. mußte 1 ' man kleinste Präzisionswerk­ zeuge entwickeln. h a t stanzen und biegen müssen. -en die Aufmerksamkeit. problema foarte modern maşina specială a menţiona. a şcolariza dispozitivul aliajul de oţel a prelucra > v. -s. -es.290 LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU ungen usw. -(e)s. de la schulen) schulen die Vorrichtung. Großwerkzeuge bauen müssen. a da. a aminti freza de copiat maşina de rectificat profiluri ecranul maşina de eroziune şi multe altele cel mai bine calificat a avea grijă. -n u. sculăria fabricaţia atenţia a dărui. vertraut der Werkzeugschlosser. (und viele (s) andere) bestqualifiziert achten auf + ac. verschiedenster Bauart entwickelt. -e die Erosionsmaschine. de la jung) jung zuteilen der Nachwuchs. sculerul a alege mai tînăr tînăr a repartiza cadrul tînăr / cadrele tinere instruit a instrui. . -n die Profilschleifmaschine der Bildschirm. -s. a lua în seamă procedeul de lucru familiarizat ajustorul sculer.B.

(-e)s.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 291 die Wichtigkeit. -(e)s. a efectua der Zusammenbau. total die Stelle. imprecis nacharbeiten a retuşa. a pune der Kleinbetrieb. -s. (-e)s. -e scula de îndoit die Schwejßvorrichtung. f. a se potrivi die Endbearbeitung. -e valoarea prescrisă/de referinţa übereinstimmen a corespunde. -en prelucrarea finală durchführen a executa. -e scula mare wobei la care. -en atelierul de călire/tratamente termice zukommen (kam zu. prilej cu care . -n locul. montajul der Werkzeugmacher. -s. de la vor­ schreiben) prescris vorschreiben (schrieb vor. hielt ein. a preschimba gesamt tot. complet. de la einhalten) respectat einhalten (ä. folosirea typisiert (partic. ist zugekommen) a reveni streng sever. -(e)s. eingehalten) a respecta die Verwendung -en întrebuinţarea. a arăta der Härtegrad. -en dispozitivul de sudat die Montagevorrichtung. -n marea industrie das Biegewerkzeug. -en importanţa die Härterei. a corecta austauschen a schimba.pl. sculerul vorgeschrieben (partic. de la angeben) indicat angeben (i. vorge­ schrieben) a prescrie eingehalten (partic. -e construcţia de caroserie der Karosseriebau. (e)s. riguros der Werkzeugkonstrukteur. la ce. asamblarea.pl. (-e)s. întreg. -e proiectantul de scule angegeben (pârtie. gab an. angegeben) a indica. de la typisieren) tipizat typisieren a tipiza ungenau inexact. într-un gen/fel nou neuartig scula specială das Spezialwerkzeug. -e întreprinderea mică die Großindustrie. f. -es. -n industria de material plastic / de mase plastice complet vollkommen nou. -en dispozitivul de montaj die Kunststoffindustrie. (e)s. poziţia setzen a aşeza. das GrQßwerkzeug. -e gradul de duritate vergleichen a compara der Sollwert.

292

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

das Kunstharz, -es, -e răşina sintetică gefunden (partic. de la finden) găsit die Elektroindustrie, -n industria electrotehnică die Uhrenindustrie, -n industria de ceasornice das Teilchen, -s, - (dim. de la Teil) piesa mică, părticica das Rädchen, -s, - (dim. de la Rad) rotiţa das Scheibchen, -s, - (dim. de la şaiba mică Scheibe) das Stäbchen, -s, - (dim de la Stab) bara mică, ştiftul mic das Präzisionswerkzeug, -(e)s, -e scula de precizie

C. Explicaţii şi exerciţii 18.0. Pronunţare şi ortografie
Exerciţiul 372. Exersaţi pronunţarea asurzită [p, t, k] a literelor b , d, g din următoarele cuvinte! Verificaţi' problema la punctul 14.0.1. clin lecţia a 14-a ! Werkzeugbau, Betriebsanleitung, Bildschirm, Belegschaft, Werkzeug­ schlosser, Flugzeugindustrie, Rädchen, Scheibchen, Stäbchen, Reibschweißen, Widerstandsschweißen, Antriebmotor, Grundlage, Bandmaterial. Exerciţiul 373. Pronunţaţi corect literele z —• [ts] şi s = [z] şt [s] / Hier sind z.B. zu erwähnen: Spezialmaschinen, wie Erosionsmaschinen usw. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Diesen sind die jünge­ ren Arbeiter zuzuteilen. Nur so sind die besten Resultate zu erzielen. Exerciţiul 374. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor infinitive prepoziţionale!.

L _
zu zu zu zu zu zu zu achten schenken setzen bringen steuern folgen strecken zu zu zu zu zu zu zu

;
erwähnen bearbeiten vergleichen entwickeln erzielen bestehen erfüllen

j_

.

auszusuchen zuzuteilen auszugeben vorzuschreiben einzuhalten nachzuarbeiten auszutauschen

18.1. Infinitivul

prepoziţional (Completare)1'

18.1.1. Infinitivul prepoziţional (cu „zu") se formează în felul următor: a. La verbele simple, derivate şi compuse neseparabile, prin aşezarea prepoziţiei „zu" în faţa verbului (scris separat);
* v. şi lecţia a 10-a, punctul 10.4. >

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

293

b. La verbele compuse separabile, prin intercalarea prepoziţiei „zu" între particulă şi verb (scris într-un singur cuvînt). Exemple: zu achten, zu erwähnen, zu unterteilen, auszusuchen, einzu­ teilen, herzustellen. 18.1.2. î n propoziţie, infinitivul prepoziţional poate forma împreună cu verbele „haben" şi „sein" un predicat complex. Predicatul cu „haben" + infinitivul prepoziţional are sens activ şi exprimă o obligaţie (aproximativ egal cu sensul verbului „müssen"); cel cu verbul „sein" + infinitivul prepo­ ziţional are sens pasiv şi exprimă fie o obligaţie, fie o posibilitate (apropiată de sensul verbului „können"). Exemple: Wir haben Präzisionswerkzeuge zu bauen. Avem de construit scule de precizie. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Trebuie să fie aleşi cei mai buni sculeri. Nur so ist beste Qualität zu erzielen. Numai aşa se poate obţine calitatea cea mai bună. 18.1.3. Combinaţia „haben" + infinitiv prepoziţional corespunde ca sens cu construcţia similară din limba română: Exemplu: Sie haben einen Werkstoff zu bearbeiten. Ei au de prelucrat un material. Construcţia „sein" + infinitiv prepoziţional se traduce cu „trebuie" + diateza pasivă sau reflexivă cînd exprimă o obligaţie, deoarece combinaţia corespunzătoare din limba română exprimă numai o posibilitate. Exemple: Dafür sind verschiedene Stahllegierungen zu verwenden. Pentru aceasta trebuie să fie alese (sau să se aleagă) diferite aliaje de oţel. Von den Spezialmaschinen sind zu erwähnen... = Dintre ma­ şinile speciale trebuie (sau pot fi) amintite (sau: sînt de amintit): ... Nur durch bestes Werkzeug ist größte Produktion zu erzielen. Numai prin cele mai bune scule se poate obţine producţia maximă. Exerciţiul 375. Formaţi infinitivul prepoziţional de la următoarele verbe! erwähnen, zuteilen, bearbeiten, schenken, erproben, umwandeln, achten, aussuchen, verbinden, vorbereiten, erhitzen, ermöglichen, ausstoßen, um­ formen, umfassen, zukommen, angeben, vergleichen, übereinstimmen, vor­ schreiben, einhalten, nacharbeiten, typisieren, entwickeln. Exerciţiul 376. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul activ !

294

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

Model: Wir haben den Nachwuchs zu schulen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. a. Wir haben den Nachwuchs zu schulen. b. Der Meister hat die besten Arbeiter auszusuchen. c. Die Werkzeugschlosser haben die Werkstoffe zu bearbeiten. d. Sie haben Spezialwerkzeug zu entwickeln. e. Die Arbeiterin hat sehr kleine Teilchen zu stanzen. f. Die Kontrolleure haben die Werte zu vergleichen. Exerciţiul 377. Exprimaţi următoarele propsziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul pasiv ! * > Model: Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. a. Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. b. Die Stäbe sind richtig zu härten. c. Auf genaues Messen ist streng zu achten. d. Die Zeichnungen sind zu vergleichen. e. Die Teile sind nachzuarbeiten. f. Kleinste Teilchen sind mit Präzisionswerkzeugen herzustellen. Exerciţiul 378. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul construcţiilor „haben" sate „sein" -\- infinitivul prepoziţional! Model: Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. a. Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. b. Man muß Spezialwerkzeug entwickeln. c. Wir müssen die ungenauen Teile austauschen. d. Die Härtegrade müssen genau gemessen und geprüft werden. e. Der Werkzeugbau muß gutes Werkzeug herstellen. f. Dieser Abteilung muß die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. g. Die Leitung des Betriebes muß auf größte Produktivität achten. h. Jetzt müssen die besten Werkzeugschlosser ausgesucht werden, i. Man muß den Werkzeugbau an erste Stelle setzen.

18.2. Propoziţii

infinitivale

18.2.1. Infinitivul prepoziţional care întregeşte sensul unui substantiv, adjectiv2' sau verb, poate avea părţi sintactice proprii, care îi întregesc la rîndul lui sensul, infinitivul devenind predicatul unei propoziţii proprii.
') v. lecţia a 15-a, punctul 15.1. 2 > v. lecţia a 10-a, punctul 10.4.

LEHRSTÜCK18: DER WERKZEUGBAU

295

Exemple: Die Art zu schleifen = Modul de a şlefui / (Welche Art?) Die Art, Zahnräder zu schleifen j=Modul de a şlefui roţi dinţate (Wen? Was?) propoziţii infinitivaleEs ist nicht leicht, eine sehr hohe Produktivität zu erzielen. Wenn es gelingt, die Teile kalt zu schweißen,. 18.2.2. Propoziţiile infinitivale se separă prin virgulă de regentă, au pre­ dicatul (infinitivul cu „zu") la sfîrşit, îndeplinesc funcţia a diferite părţi sintactice (subiect, complement, atribut), au deci semnalmentele unei pro­ poziţii subordonate, dar nu au cuvînt introductiv (v. exemplele de mai sus). 18.2.3. Propoziţiile infinitivale se traduc în limba română, fie cu infini­ tivul precedat de prepoziţia „de", fie prin modul conjunctiv (să). Exemple: Es ist notwendig, Spezialwerkzeuge zu bauen. = Este necesar a se construi (sau: să se construiască) scule speciale. Es ist mir ein Vergnügen, Sie begrüßen zu können = Este o plăcere pentru mine, de a vă putea (sau: să vă pot) saluta. Exerciţiul 379. Din grupurile de cuvinte date în paranteză formaţi propo­ ziţii infinitivale care să răspundă la întrebările de mai jos ! Legaţi apoi ambele propoziţii într-o frază ! Mod'el: Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). Immer mehr Kunststoffe zu verwenden. Es ist modern, immer mehr Kunststoffe zu verwenden. a. Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). b. Was ist notwendig? (die Härtegrade genau messen). c. Was ist sehr einfach? (die Gußteile putzen). d. Was ist teuer? (schlechte Arbeit liefern). e. Was ist wichtig? (die besten Arbeiter aussuchen). f. Was ist falsch ? (mit ungeschulten Arbeitern arbeiten). g. Was ist klug? (dem Werkzeugbau größte Aufmerksamkeit schenken), h. Was ist richtig? (genau nach der Zeichnung arbeiten). i. Was ist gut ? (das Werkzeug prüfen). Exerciţiul 380. Transformaţi următoarele grupuri de propoziţii înfraze cu propoziţii infinitivale! Model: Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft, leicht zu schmelzen, a. Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht.

t

296

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

b. Wir verwenden dieses Verfahren: wir verbinden diese Teile durch Kaltpreßschweißen. c. Der neue Apparat hat diesen Zweck: er zeigt den Härtegrad an. d. Die Werkzeugmacher machten diesen Versuch: sie tauschten die ungenauen Teile aus. e. Das Präzisionswerkzeug hat diesen Vorteil: es kann kleinste Teil­ chen herstellen. f. Der Leiter des Werkzeugbaues hat diesen Wunsch: er will den Nach­ wuchs besser schulen. Exerciţiul 381. Transformaţi următoarele fraze, formulînd propoziţii infinitivale (fără conjuncţii şi fără subiect) ! Model: Man muß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. Man muß darauf achten, die besten Arbeiter auszuwählen. a. Man m u ß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. b. Es muß gelingen, daß wir in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge entwickeln. c. Die Betriebsanleitung sieht vor, daß man den Sollwert nicht über­ schreitet. d. Wir müssen es so organisieren, daß wir die Härtegrade einhalten können. e. Man muß es erreichen, daß man die Fertigung typisiert.

18.3. Conjuncţii subordonatoare
18.3.1. î n textele tehnice se întîlnesc frecvent următoarele conjuncţii care introduc propoziţii subordonate şi care sînt deci un semnal pentru a se căuta predicatul la sfîrşit:

daß weil da wenn als bevor nachdem bis seit

= = = = = = = = =

că, încît, ca pentru că, deoarece deoarece dacă, cînd cînd înainte ca după ce pînă cînd de cînd

obwohl obgleich während falls damit so daß als ob als wenn s.a.

= = = = = = = =

deşi deşi în timp ce în cazul cînd pentru ca aşa încît ca si cînd ca şi cînd

Exerciţiul 382. Verificaţi textul lecţiei!

ce conjuncţii

subordonatoare sînt folosite în

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

297

Exerciţiul 383. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „daß" = că, încît, ca ! Model: Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. Man muß darauf achten, daß gutes Werkzeug hergestellt wird. a. Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. b. Die Betriebsanleitung muß angeben. Die Sollwerte werden genau eingehalten. c. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Spezialwerkzeug wird entwickelt. d. Man muß die Teile so bearbeiten. Sie stimmen überein. Exerciţiul 384. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „wenn = dacă" ! Model: Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. Die Produktion ist groß, wenn man mit gutem Werkzeug ar­ beitet. a. Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. b. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Der Werkzeugbau wird mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet. c. Die Qualität ist gut. Die Belegschaft des Werkzeugbaues besteht aus den besten Arbeitern. d. Die Arbeit ist leicht. Man ist mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut. e. Man erzielt gutes Werkzeug. Die Stähle und Stahllegierungen werden richtig bearbeitet. 18.4. Poziţia predicatului în propoziţia regentă

18.4.1. Dacă propoziţia regentă urmează în frază după o propoziţie subordonată, predicatul (forma conjugată) urmează imediat după propoziţia secundară. Exemplu: Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet, erzielt man eine hohe Produktion. Exerciţiul 385. Inversaţi cele două propoziţii ale frazelor obţinute în exer­ ciţiul precedent! Daţi atenţie poziţiei predicatului din regentă imediat după propoziţia subordonată ! Exerciţiul 386. Traduceţi în limba germană ! a. Că cele mai bune rezultate se obţin atunci cînd cadrele tinere sînt bine instruite, s-a constatat cu exactitate (genau). b. Ca oţelurile şi aliajele de oţel să fie bine prelucrate şi călite, este foarte important. c. Dacă se respectă toleranţele prescrise, se obţin scule bune. d. Dacă trebuie să se producă scule speciale, trebuie să se utilizeze sculăria cu maşini speciale.

298

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

18.5. Perfectul verbelor modale
18.5.1. Verbele modale „dürfen, können, müssen, wollen, sollen, lassen1)" fac excepţie de la regula formării perfectului verbelor, 2) atunci cînd au func­ ţia de verb modal, şi anume formează perfectul cu infinitivul (în loc de parti­ cipiul perfect) şi cu verbul auxiliar „haben". Exemple: Man hat Spezialwerkzeuge konstruieren müssen. Der Leiter des Werkzeugbaus hat die besten Arbeiter aus­ suchen können. Die Arbeiter haben die Härtegrade messen wollen. Man hat die Toleranz nicht überschreiten dürfen. 18.5.2. în propoziţiile secundare, timpul perfect al verbelor modale face excepţie de la regula poziţiei finale a verbului conjugat,3' acesta precedând cele două infinitive care stau la sfîrşit. Exemple: Die Arbeiter haben das Meßwerkzeug gebraucht, weil sie die Härtegrade haben messen wollen. Unser Spezialwerkzeug ist von guter Qualität, weil wir den Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen haben ausrüsten können. Exerciţiul 387. Căutaţi formele perfectului verbelor modale din textul lecţiei I Exerciţiul 388. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! Model: Wir können bestes Werkzeug erzeugen. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. a. Wir können bestes Werkzeug erzeugen. b. Sie müssen dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken. c. Die Leitung will die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen aus­ rüsten. d. Die Belegschaft soll aus den besten Arbeitern bestehen. e. Man muß auf große Genauigkeit achten. f. Sie dürfen den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten.

18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
18.6.1. în textele tehnice întîlnim frecvent substantive formate de la alte cuvinte cu ajutorul unor sufixe (sau prefixe). Cunoaşterea cuvîntului de bază şi a sensului sufixului (sau prefixului) uşurează înţelegerea lecturii şi ne scuteşte de a mai recurge la dicţionare.
v. lecţia a 10-a, punctul 10.3. v. lecţia a 14-a, punctul 14.1. * v. lecţia a 16-a, punctul 16.2. >
x > 2>

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

299

Exemple: wichtig = important; die Wichtigkeit = importanţa, verwenden = a folosi; die Verwendung = folosirea, der Teil — partea; das Teilchen = părticica, warm = cald; die Wärme = căldura. 18.6.2. Dăm mai jos cele mai frecvente sufixe întîlnite în texte tehnice, pentru formarea substantivelor derivate cu nuanţele de sens cele mai repre­ zentative.
Sub­ stantiv de genul masculin Sufixul Cuvîntul de bază Sensul sufixului Exemple

-er(ler)

radical de verb

persoană sau instru­ ment care face ac­ ţiunea

bohren — Bohrer; Werkzeug machen — Werkzeugmacher; umformen — Umformer warm — W ä r m e ; groß — Größe; angeben — Angabe; feilen — Feile gießen-Gießerei; stanzenStanzerei; hart-Härterei fein-Feinheit; gleich-Gleichheit wichtig-Wichtigkeit; festFestigkeit Arbeiter — Arbeiterschaft; belegen — Belegschaft

-e

adjectiv *>, însuşire radical de verb 1 ' acţiune, rezultatul, sau instrumentul radical de verb adjectiv !> adjectiv acţiune sau / şi locul acţiunii însuşire

-ei (-erei) -heit feminin -keit (igkeit) -schaft

adjectiv substantiv sau verb radical de verb

însuşire

colectiv

-ung

acţiune sau rezultatul zuteilen — Zuteilung; vorrichten — Vorrichtung acţiunii persoană feminină acţiune sau rezultat Arbeiter — Arbeiterin

-in

substantiv *)

-nis neutru

radical de verb

erzeugen — Erzeugnis; ergeben — Ergebnis Teil — Teilchen; Rad — Rädchen

-chen

substantiv J>

forma micşorată (diminutiv)

* Deseori cu modificarea vocalei radicale. >

300

LEHRSTOCK 18: DER WERKZEUGBAU

Exerciţiul 389. Căutaţi în textul lecţiei şi în alte texte citite anterior sub­ stantive derivate cu sufixe şi stabiliţi de la ce cuvinte provin ! Exerciţiul 390. Formaţi substantive derivate de la cuvintele indicate cu ajutorul sufixelor date ! Traduceţi substantivele şi controlaţi apoi la cheia exerciţiilor dacă aţi tradus corect!

der -er | die | -e -ung -heit -keit -igkeit [ das -chen

arbeiten, drehen, bohren, fräsen, Kran führen, leiten, stecken, zeichnen, behalten feilen, analysieren, skizzieren, proben, schmieden, groß, stark, breit, hoch, flach, hart, gut, dick, kurz, lang, kalt abmessen, spannen, schwingen, zeichnen, rechnen, leisten, umdrehen, legieren, verändern, bezeichnen ein, bunt, falsch, klug, rund, grob, modern, verschieden, neu, weich, besonder, einfach, gesamt, vollkommen flüssig, farbig, richtig, eckig, ähnlich, vielseitig, formbar, notwendig, neuartig genau, hell, fest, schnell Schraube, Rad, Rolle, Teil, Tisch, Stuhl, Fenster, Papier

Exerciţiul 391. Transformaţi propoziţiile în sintagme după modelul dat ! Continuaţi exerciţiul, căutînd singuri substantive şi adjective potrivite ! Model: Die Werkstoffe sind verschieden. Die Verschiedenheit der Werkstoffe. a. Die Werkstoffe sind verschieden (modern, besonder). b. Die Rechnung ist falsch (richtig, einfach). c. Das Metall ist weich (... d. Der Direktor ist klug (... e. Das Gewinde ist grob (... f. Das Verfahren ist vollkommen (... Exerciţiul 392. Efectuaţi un exerciţiu similar sufixele -keit (a-e) şi -igkeit (f-h) ! a. Die Oberfläche ist farbig. b . Die Figuren sind eckig. c. Die Apparate sind ähnlich. d. Das Verfahren ist vielseitig. e. Der Werkstoff ist formbar. f. Die Zeichnung ist genau. g. Die Umdrehungen sind schnell. h. Die Lampe ist hell. ca cel precedent, folosind

LEHRSTUCK 18: DER WERKZEUGBAU

301

18.7. Valenţa
Indicele de valenţă Verbele

verbelor
Exemple

1(N)

übereinstimmen

Die Teile stimmen überein.

2(N,A)

angeben, ansuchen, austauschen, bearbeiten, einhalten, entwikkeln, erwähnen, nacharbeiten, tjrpisieren, vergleichen, vor­ schreiben

Man gibt alle Maße an. Sie haben ein neues Verfahren entwickelt.

2(N, auf + A) 2(N, mit + D)

achten übereinstimmen, vergleichen

Achten Sie auf den Härtegrad. Das Werkstück stimmt mit der Zeichnung überein.

3(N, D, A) 3(N, A, loc)

schenken, zuteilen, zukommen setzen

Schenken Sie der Vorrichtung mehr Aufmerksamkeit. Wir setzen den Werkzeugbau an erste Stelle.

Exerciţiul 393. Formaţi propoziţii cu verbele care au valenţa 2 (N,A), completând părţi sintactice potrivite ca sens! a. ... gibt ... an. f. . schreibt ... vor. vergleicht ... (mit...). b. ... sucht ... aus. g. c. ... tauschen ... aus. h. . typisieren ... . d. ... arbeitet ... nach. i. . bearbeitet ... . e. ... hält ... ein. j . . entwickeln ... . Exerciţiul 394. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă! Model: Die Betriebsanleitung gibt die Leistung an. Die Leistung wird von der Betriebsanleitung angegeben. Exerciţiul 395. Formaţi propoziţii cu verbele indicate, respectîndu-le va­ lenţa ! a. übereinstimmen : Die Zahlen ... b. achten : Der Werkzeugschlosser ...

302

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

c. vergleichen : Die Kontrolleure ... d. schenken : Wir müssen ... e. zuteilen : Der Meister ... f. zukommen : Die größte Wichtigkeit ... Exerciţiul 396. (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi! a.J Wodurch ist größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes zu erzielen ? b. Ist der Werkzeugbau eine wichtige Abteilung des Betriebes ? c. Wie muß er ausgerüstet sein ? d. Welche modernen Spezialmaschinen kennen Sie ? e. Welche Arbeiter müssen zur Belegschaft des Werkzeugbaues gehören ? f. Worauf haben die Leiter des Werkzeugbaues zu achten ? g. Wem müssen die jüngeren Arbeiter zugeteilt werden ? h. Wann kann man nur beste Resultate erzielen ? i. Welches sind die wichtigsten Werkstoffe für Werkzeuge und Vorrich­ tungen ? j . Wo werden diese bearbeitet ? k. Worauf haben die Kontrolleure zu achten ? 1. Womit sind die gemessenen Werte zu vergleichen ? m. Womit müssen die gemessenen Werte übereinstimmen ? n. Durch wen soll der Zusammenbau jedes Werkzeuges durchgeführt werden ? 0. Sind die vorgeschriebenen Toleranzen einzuhalten ? p. Was muß mit ungenauen Teilen geschehen ? r. Ist Genauigkeit im Werkzeugbau wichtig ? s. Welche Arten von Werkzeugen haben Kleinbetriebe und Großindus­ trien entwickelt ? t. Wo verwendet man Spezialwerkzeuge ? u. Wo verwendet man Großwerkzeuge. Und wofür? v. Welche Industrien benötigen Präzisionswerkzeuge? W a r u m ? Exerciţiul 397. Căutaţi să expuneţi textul oral, ghidîndu-vă după urmă torul plan! 1. Die Wichtigkeit des Werkzeugbaues. 2. Die Qualität der Belegschaft eines Werkzeugbaues. 3. Die Bearbeitung der Werkstoffe für den Werkzeugbau. 4. Die Kontrolle und Montage im Werkzeugbau. 5. Verschiedene Arten von Industriewerkzeugen.

Bei der elektrochemischen7' Erosion erfolgt eine elektrolytische8' Bearbeitung9' der Metalle. Abb. Lectura suplimentară Nr. 2 ein erodiertes21' Schmiedegesenk22' für Kran­ haken »>. Als Elektro­ lyt 10 ' sind wässerige11' Lösungen von Säuren12' und Salzen13' zu verwenden. Bei der Funkenerosion5' erfolgt das Abtragen durch einen elektrischen Funken6'. Abb. Neuerdings14' ist die Lasererosion15' in Entwicklung. 1 zeigt den Durchbruch in einer Matritze20' für kleine Rädchen. Durch Erosion können sehr feine Durchbrü­ che 16> oder komplizierte17) Formen in äußerst 18) harten Werkstoffen und in kürzester Zeit durch­ geführt19' werden. recent eroziunea prin laser străpungerea complicat extrem a realiza matriţa a eroda matriţa de forjat cîrligul de macara .1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) die Elektroerosion allgemein das Abtragen verstehen die Funkenerosion der Funken elektrochemisch elektrolytisch die Bearbeitung der Elektrolvt wässerig die Säure das Salz neuerdings die Lasererosion der Durchbruch kompliziert äußerst durchführen die Matrize erodieren das Schmiedegesenk der Kranhaken Abb. 2 electroeroziunea în general îndepărtarea a înţelege eroziunea prin scînteie scînteia electrochimie electrolitic prelucrarea electrolitul apos acidul sarea de curînd.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 303 D. Abb. In unserem Lande arbeitet das Polytechnische Institut in Timişoara an diesem Verfahren. 8 ÜBER ELEKTROEROSION « Unter Elektroerosion ist allgemein2' das Abtragen3' von Metall durch den elektrischen Strom zu verstehen*'.

so spricht man von Korrosion. Text Wird ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört1'. ohne daß sich dabei die sonstigen Eigenschaften der Metalle verändern. bei Silber-oder Goldschichten. Man soll daher die Metalloberflächen lieber mit einem Überzug schützen. desto leichter.4. das meist teuer ist. Chrom.5.B. Die Überzüge sind höchstens 1/104' bis 1/100 mm dick.3.Lehrstück Nummer 19 KORROSION A. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. trägt man Schutzschichten auf. damit ein gutes Haften möglich ist. erweist sich aber jedenfalls als vorteilhafter. wie z. punctul punctul punctul punctul punctul 19.2. 19. Explicaţii. v. Werkstücke aus Metall werden zumeist durch antikorrosive Metallschichten.1. oft aber auch nur bis zu 5. 19. . Um Metalloberflächen vor Korrosion zu bewahren2'. Silber und Kadmium. Je eher3' die Metalle vor Korrosion geschützt werden.B. damit das Metall vor chemischen Reak­ tionen wohl bewahrt bleibt. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Für Überzüge eignen sich am besten folgende Metalle: Nickel. ist ein festes Haften der Schutzschichten sicher. Die Teile nennt man dann „feuerverzinkt". v. 1/1000 mm stark. Maschinen und Apparate dagegen meistens durch Farbanstriche gegen Korrosion geschützt. das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. Explicaţii. Die Überzüge müssen sehr dicht sein. Sind besondere Eigenschaften der Überzüge not­ wendig. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. Zinn. v. Zink. v. ohne die Oberflächen zu beschädigen. Explicaţii. Das Aufbringen von Schutzschichten. dann können auch andere Verfahren angewendet werden. dauer­ hafter und besser haften die Schutzschichten auf der Oberfläche. Das Aufbringen von Metallschichten erfolgt am besten und einfachsten auf galvanischem WTege. > > > 4 > 5 > 3 3 x v. Explicaţii. wie z. Explicaţii. 19. als daß die Teile der Korrosion ausgesetzt bleiben. Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen der Schutzschichten zu­ mindest gründlich entfettet werden. 19.

mai dauerhaft durabil. aufge­ tragen) die Schutzschichte. mai de­ grabă a proteja mai uşor rezistent a adera. -en metallisch elektrochemisch die Reaktion. Überzug. trug auf.e învelişul protector dicht etanş damit aici: pentru ca wohl bine. -en stratul de metal dagegen aici: în schimb meistens de cele mai multe Farbanstrich. alt cu cît — cu atît mai mai curînd. ist geblieben) a rămîne. împotriva. 1/103 ori (de protecţie) spre. -n bewahren auftragen (ä. a sta höchstens cel mult. foarte adesea die der der die schützen leichter (comp. lipit de cele mai multe zumeist anticorosiv antikorrosiv Metallschichte. a conserva a aplica (un strat) stratul protector celălalt. -n sonstig je — desto eher coroziunea metalic electrochimie reacţia a distruge aici: pentru suprafaţa metalului a păstra. mai devreme. către . a rămîne ori. doar 1/10 (ein Zehntel) o zecime 1/100 (ein Hundertstel) o sutime 1/1000 (ein Tausendstel) o miime stark aici: gros Silberschicht. probabil bleiben (blieb. -(e)s. . -e stratul de vopsea gegen contra. rezistent haften a se lipi. -(e)s. -en stratul de argint Germana pentru ingineri }i tehnicieni — c. Vocabular die Korrosion.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 305 B. de la „leicht") dauerhafter (comp. a se fixa. de la „dauer­ haft") mai durabil. -en zerstören um die Metalloberfläche.

măcar temeinic a degresa lipirea. f. -s. Citiţi textul dînd atenţie pronunţării separate a cuvintelor care încep cu o vocala şi pronunţării clare a consoanelor (asurzite) de la sfîrşitul cuvintelor! . -e das Tauchen. -s. teuer sich erweisen jedenfalls vorteilhaft aussetzen lieber (comp. -(e)s. das Kadmium. pl. pl. meist (superi. calea scufundarea. -s. statt zumindest gründlich entfetten das Haften. a deteriora a curăţa sigur cel mai simplu galvanic drumul. a întrerupe mai degrabă în locul. f.306 LEHRSTÜCK 19: KORROSION die Goldschicht. aderarea. -e entfernen beschädigen reinigen sicher am einfachsten (superi. în loc de cel puţin. de cele mai multe ori scump a se dovedi în orice caz avantajos a expune. pl. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 398. cufundarea cel puţin zincat prin scufundare Explicaţii şi exerciţii 19. adeziunea. f. aderenţa posibil rugina piesa de metal a îndepărta a strica. fixarea. f. mindestens feuerverzinkt stratul de aur a se potrivi. f. das Aufbringen. a fi bun pentru ceva cel mai bine argintul cadmiul aplicarea/ punerea/ depunerea unui strat cel mai mult. f. de la viel) (erwies. prinderea. de la einfach) galvanisch der Wgg. erwiesen) de la gern) pl. • der Metallteil. pl. -s. -en sich eignen am besten (superi. pl. -(e)s. -es.0. de la gut) das Silber. möglich der Rost. -s.

Stelle. Mittelwert. Angestellte. übereinstimmen. vollkommen. Werkstoff. überall. putînd fi identificate formal numai după felul sau poziţia predicatului. mm : Zusammenbau. 19.2 şi lecţia a 12-a. Propoziţiile infinitivale4) subiective. 17. v. 11 : metallisch. trebuie să fie foarte etanş. Gasbrennschneiden. Verbrennung.1. Der Überzug. Beginn. sau cuvinte inte­ rogative 3)) care marchează începutul propoziţiei secundare. feststellen. klassisch. Um Metall / Oberflächen etc. festspannen. ff : Schiffbau. verbessern. dann. ebenfalls. nennen. ss : besser. Flamme.1. Majoritatea propoziţiilor subordonate întîlnite în textele tehnice au cuvinte introductive (conjuncţii1).3. = Este avantajos ca metalele să fie protejate împotriva ruginii. Asbest­ platte. ermitteln. care trebuie să apere metalul împotriva coroziunii. Kunststoff.1. Die Betriebsanleitung gibt an. Ermittlung. pp : Apparat. Messing. Gruppe. Exerciţiul 399. muß sehr dicht sein. bestimmen.1. trennen.2. pressen.4. astfel: 19. « v. korrosiv.2. nn : Zinn. einsperren. Programm. rr : Korrosion. 16-a. wie die Oberfläche gereinigt werden muti. Durchmesser. Masse. Propoziţii subordonate neintroduse 19. Exemple: Es ist vorteilhaft. schnell. 16. > lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a 18-a. 11 2 > 3 v. der das Metall vor Korrosion schützen soll. punctul 12.1.1.2. dar sînt uşor de identificat după infinitivul format cu (>zü" de la sfîrşitul propoziţiei.LE HRSTÜCK 19: KORROSION 307 De exemplu: Wird / ein metallischer Werkstoff von der / Oberfläche / aus durch chemische / oder / elektrochemische Re/aktion zerstört. flüssig. jedenfalls. = învelişul protector. so spricht man von Korrosion. 18. 18-a. wenn. punctul punctul punctul punctul 18. completive şi atributive nu au cuvînt introductiv. > v. bekannt. 19. Fortschritt. Herr. Unele tipuri de propoziţii subordonate apar totuşi fără cuvînt introductiv. pronume relative 2). Sollwert. Tonne. Exersaţi scrierea următoarelor cuvinte cu consoane duble! tt : entfetten. .2. Herstellung. = Instrucţiunile de funcţionare indică felul cum trebuie să fie curăţată suprafaţa. Sammelbegriff. umfassen. Modell. daß die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost geschützt werden. Glimmerfolie. 17-a. Sammelbegriff. Karosserie.

preluînd funcţia unui semnal de început. lecţia a 25-a. lecţia 23. se poate renunţa la conjuncţia introductivă. daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird.2. Exemple: Um das Metall zu schützen. fără a-1 schimba.1. = învelişurile protectoare apără metalul. ohne es zu verändern. Propoziţiile infinitivale finale sau modale.308 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Es ist vorteilhaft. Reinigt man die Oberfläche gründlich. so haften die Schutzschichten sicher. daß sie mit einem Überzug geschützt werden. die Metalle vor Korrosion zu bewahren. Wie ist es möglich daß die metallischen Oberflächen vor dem Rost geschützt werden ? daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird? i daß die Teile in flüssiges Zink getaucht werden ? x 2 3 Exemplu: > v.2. um zu= pentru a. die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost zu schützen. ' v.cu infinitivul format cu „zu" ! Model: Es ist notwendig. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale . punctul 25.a. . Es ist notwendig daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. punînd în locul ei verbul finit al predicatului. 19. — Dacă suprafeţele se curăţă bine.2.3. care indică scopul sau modul unei acţiuni. a.1.4. Exemple: Wenn man die Oberfläche gründlich reinigt. Prima dintre cele două prepoziţii stă la începutul propoziţiei infinitivale. Die Überzüge schützen das Metall.1. = Mai bine să se apere suprafeţele metalice cu un înveliş protector scump. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. Man soll die Metalloberflächen lieber mit einem teuren Überzug schützen. textul lecţiei de faţă şi al celei precedente.1.2. Es ist notwendig. b. ohne zu = fără a. au ca predicat un infinitiv însoţit de două prepoziţii. decît să fie lăsate expuse ruginii. 19. müssen die Überzüge dicht sein.2. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre propoziţiile subordonate nu au cuvînt introductiv ! Exerciţiul 401. = Pentru a proteja metalul. s. punctul 23. > v. î n propoziţiile condiţionale care ar trebui să înceapă cu „wenn" 2) = dacă. so haften die Schutz­ schichten sicher. 19. straturile protectoare aderă sigur. Vorbirea indirectă 3 '. Construcţiile participiale 1). de exemplu: (an)statt zu = în loc de a . Exerciţiul 400. daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. învelişurile protectoare trebuie să fie etanşe.

zu. Werkstücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metall­ schichten schützen.. Exerciţiul 403.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 309 daß man die Schutzschicht aufträgt. c.. damit sie gegen Korrosion schützen. Rost soll man von Metallteilen entfernen> ohne die Oberflächen zu beschädigen. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. als daß man die Teile der Korrosion ausgesetzt läßt. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „unt... dann spricht man von Korrosion. Damit man Metalloberflächen vor Korrosion bewahrt... daß man die Apparate durch einen Farban­ strich schützt. ohne. Die Überzüge müssen dicht sein. ohne daß man die Oberfläche beschädigt. . g. Ohne daß die Oberfläche gereinigt wird. f. zu. folosind varianta lor neintrodusă ! Model: Wenn Stahl oder Eisen von Rost zerstört wird. b . Exerciţiul 402. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. trägt man Schutzschichten auf.zu" ! Suprimaţi subiectul! Model: Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. als . ohne daß sich das Metall verändert. a. Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. daß man die Metalle nicht der Korrosion aussetzt. Es ist vorteilhaft. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. Reformulaţi propoziţiile cu „wenn". c. e. soll man keine Schutzschicht auftragen. Man soll keine Überzüge verwenden.. statt daß man sie dem Rost ausgesetzt läßt. Damit man „feuerverzinkte" Teile erhält. statt daß man das gal­ vanische Verfahren anwendet. b. zu" ! Model: Rost soll man von Metallteilen entfernen. d. Rost soll man von Metallteilen entfernen. a. Exerciţiul 404. d. Man muß die Oberflächen gründlich entfetten. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „statt. ohne daß man die Oberflä­ chen beschädigt. ohne daß man auf ihre besonderen Eigenschaften achtet. c. Das Aufbringen von Schutzschichten ist jedenfalls vorteilhafter. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt.. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen.

c.zu" = pentru a. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. f.310 LEHRSTÜCK 19: KORROSION a. Die Oberfläche muß entfettet werden.. Wenn man die Schutzschicht rechtzeitig (din timp) aufträgt.. în propoziţia cu „um . zu"! a. Subiecte identice: Man trägt einen Überzug auf. Construcţiile cu „um . Die Oberfläche muß zerstört sein. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. Exerciţiul 406.. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Das Metall muß eine Schutzschicht haben.. Propoziţiile subordonate care exprimă un scop sînt frecvente în textele tehnice. Er will den Nach­ wuchs schulen. damit es vor chemischer Reaktion bewahrt bleibt. dann spricht man von Korrosion. Constataţi dacă toate propoziţiile finale din frazele de mai jos pot fi exprimate prin construcţii infinitivale cu „um. damit man feuerver­ zinkte Teile erhält. so muß man eine Schutzschicht auftragen. d.. c. b. damit man von Korrosion sprechen kann. d.. zu" nu apare subiectul.1. Wenn man Metall vor chemischen Reaktionen bewahren will. Man trägt eine Schutzschicht auf. damit das Metall nicht der Korrosion ausgesetzt bleibt. jdamit man das Metall schützt. Ele pot fi introduse prin „damit" = ca să.. e... dann spricht man von Korrosion.2. |um das Metall zu schützen. Die Überzüge müssen dicht sein. besser und dauerhafter. Wenn man die Oberfläche gründlich entfettet. Wenn Stahl oder Eisen vom Rost zerstört wird. dann verwendet man andere Verfahren. zu" pot fi folosite numai dacă subiectele subordonatei şi regentei sînt identice. Wenn besondere Eigenschaften der Überzüge notwendig sind. Exerciţiul 405. 19. Propoziţii finale 19. damit der Überzug gut haftet. Exemple: Subiecte diferite: Man trägt einen Überzug auf. zu" ! Efectuaţi trans­ formările posibile ! a. sau pot apărea sub forma propoziţiilor infinitivale cu „um . dann haftet sie leichter. e. .2. damit das Metall geschützt ist. Din următoarele grupuri de propoziţii formaţi fraze cu propoziţii finale cu „um. fiind subînţeles.. so haftet der Überzug sicher. damit man die Teile gegen Rost schützt. b.

1. Wir wollen die Metallober­ fläche vor Rost bewahren.3. c.3. 11 2 v. 19.3. Superlativul cu sufixul -ens. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. gradul de comparaţie şi felul de formare ! Exerciţiul 408. Man darf die Ober­ fläche nicht beschädigen. Man soll einen Überzug auf Metalle auftragen. Superlativul fără sufix: Exemple: meist. b.2. Treceţi adverbul din următoarele propoziţii la gradul comparativ ! Traduceţi ambele propoziţii! a. Exemplu: oft — öfter — am öftesten adesea — mai adesea — cel mai adesea 19. Man verwendet am besten NE-Metalle.3. äußerst = extrem de. punctul 11. Căutaţi în text forme de comparaţie ale adverbelor şi deter­ minaţi forma de bază (pozitivul). Cele mai frecvent folosite adverbe comparabile au însă forme neregulate la gradele de comparaţie. höchst = foarte. c. mai ales adverbele monosilabice: Exemple: meistens. . lieb şi gut. zumindest. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. Spre deosebire de adjective. superlativul adverbelor poate avea mai multe forme: a. Man muß die Schutzschicht bald auftragen.3. Comparaţia adverbelor 19. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt. Pozitiv Comparativ Superlativ sehr mehr am meisten 2) gern lieber am liebsten 2) bald eher am ehesten wohl besser am besten 2) 19. höchstens. Superlativul precedat de prepoziţia „am" (vezi exemplele de mai sus) b. bestens c. în cel mai înalt grad. lecţia a 11-a. d. Exerciţiul 407. d. Maschinen schützt man oft durch Farbanstriche. > Comparativul şi superlativul coincid ca formă cu comparativul şi superlativul adjec­ tivelor viel. Wir verwenden dazu gern 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Unele adverbe pot forma gradele de comparaţie ca şi adjectivele 1).LEHRSTÜCK 19: KORROSION 311 b.3.

durch Farbanstrich geschützt.4. iar pentru — forma este neregulată. gründlich entfettet.. La plural. în limba germană se formează sub­ stantive neutre prin adăugarea sufixului-tel Ide la —la — I sau-stei I de la — r [ 3 19J { 20 mai departe la numeralul cardinal. Die Schutzschicht ist ... höchstens e.a. . 1 ' 2 r 3 • das Ganze (ein Ganzes. durch Rost zerstört.312 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Exerciţiul 409. Die Teile werden . b. —dreiviertel 4 das (ein) Fünfhundertstel v das (ein) Achtel.4. Metallische Oberflächen werden .... Citiţi cu glas tare următoarele indicaţii şi probleme! a. die Hälfte (das Halbe. zumeist c. meist. Wir brauchen 1/1000 mm starke Folien.a Schutzschicht darf höchstens 1/10 bis 1/100 mm dick sein. meistens b. — fünf Achtel 8 ' das (ein) Zehntausendstel 1 10 3 s.1. folgende Metalle: oft 19. ein Halbes) — — das (ein) Fünfzigstel 2 das (ein) Drittel. In dieser Halle steht 1/5 der Fräsmaschinen.. — drei Zehntel 10 Exerciţiul 410. zumindest. Pentru a se exprima fracţii. Apparate werden . c. mindestens d. die (drei) Viertel I — • Excepţii fac nume­ ralele fracţionare _ si —. Für Überzüge eignen sich . Die s.. aceste substantive rămîn neschimbate: das (ein) Viertel I— . — zwei Drittel 3 3 das (ein) Fünfundsiebzigstel 75 100 500 10 000 v b — — das (ein) Hundertstel v das (ein) Viertel. 1/100 mm stark. die Ganzen) 20 2 1 3 1 4 8 50 • das (ein) Zwanzigstel ein halb. Introduceţi pe rînd adverbele din coloana din dreapta în toate propoziţiile date şi traduceţi variantele! a. Numerale fracţionare 19. das (ein Zehntel...

aus Stahl. Structura. .5. 1/6 der Belegschaft sind Arbeiterinnen. simple.5. sau: der Korrosion wegen. faţă în faţă cu: gegenüber dem Hauptlager.2). Exemplu: bis zu 1/1000 mm stark = pînă la (grosimea de) 1/1000 mm. Exemple: in der Maschinenhalle. fie că încadrează cuvîntul de referinţă. dar există şi prepoziţii care pot fi aşezate după cuvîntul lor de refe­ rinţă. sau: der Zeichnung gemäß. fie că preced amîndouă cuvîntul al cărui raport îl exprimă. Cele mai multe prepoziţii ale limbii germane sînt cuvinte scurte. De regulă. g. jene von l5/8- 19. sau: der Betriebs­ anleitung nach. Excepţie fac prepoziţiile-cadru (v. Exemplu: von der Oberfläche aus = pornind de la suprafaţă.. gegenüber (D) = faţă de. poziţia şi regimul prepoziţiilor (Sinteză) 19. Diese Schraube hat ein Gewinde von 7/8 (Zoll = toi). datorită de la.. 19.2.1. conform: nach der Betriebsanleitung. punctul 19. pînă la de la —la de la —la 19.5. durch Korrosion. Prepoziţii cornpltxc Prepoziţii'Cadnt bis zu bis an bis auf bis in bis über von Seiten von wegen (D) (A) (A) (A) (A) (G) (G) = = = = = = = pînă la pînă la pînă la pînă în pînă peste din partea din cauza um von von von an von von von von (G) (D) (D) (D) (D) (G) (D) (D) (D) willen an auf aus vorbei wegen bis (zu) (D) zu (D) nach (D) = = = = = = = = = de dragul începînd de la din timpul pornind de la trecînd pe la pe baza. e.LEHRSTOCK 19: KORROSION 313 d. f. wegen (G) = din cauza. sau: dem Hauptlager gegenüber.3.5. datorită: wegen der Korrosion. gemäß (D) = conform: gemäß der Zeichnung. Die Toleranz dieses Lagers beträgt 3/100 mm. Unele prepoziţii sînt compuse din două cuvinte care. prepoziţiile preced cuvintele ale căror rapoarte faţă de alte părţi sintactice le exprimă. care se aşază înaintea cuvîntului al cărui raport faţă de alte părţi sintactice îl exprimă.5. Den 1/1000 Teil eines Millimeters nennt man Mikron. astfel: nach (D) = după.

anhand der Betriebsanleitung bezüglich.2. aufgrund.2. Prepoziţiile limbii germane pot cere un singur caz (prepoziţii monocazuale) sau două cazuri diferite (prepoziţii bicazuale) în funcţie de context. lecţia a 5-a.2. laut des Resultats der Zeichnungen ] ) Dintre numeroasele prepoziţii ale limbii germane dăm aici numai cele folosite frecvent în textele tehnice. punctul 5.314 LEHRSTÜCK 19: KORROSION 19. a > v. a.5. a > v. după cum urmează: Prepoziţii *) cu genitivul !> dativul'* acuzativul *' dativul + acuzativul *) anhand anstelle aufgrund außerhalb bezüglich = cu ajutorul = în locul = pe baza = în afară de = referitor la einschließlich = inclusiv hinsichtlich infolge innerhalb laut oberhalb (ver) mittels statt trotz unterhalb während wegen zwecks = cu privire la = ca urmare = înăuntrul. Realizaţi cu glas tare pînă la automatizare sintagmele propuse şi traduceţi-le ! des Lageplans La fel cu: anstelle.5. punctul 4. . 4 ' v. în interiorul = conform = deasupra = cu ajutorul. lecţia a 6-a.4. lecţia a 4-a. punctul 6. 5 > v. lecţia a 15-a. hinsichtlich. punctul 15. prin inter­ mediul = în loc de = în ciuda = = = = dedesubtul în timpul din cauza cu scopul ab = de la aus = din außer = în afară de bei = la binnen = în intervalul dank = datorită entgegen = împotriva gegenüber = faţă în (cu) gemäß = conform mit = cu nach = după nächst = aproape de nebst = pe lîngă samt = împreună cu seit = de von = de la zu = la bis = pînă durch s= prin entlang = de-a lungul für = pentru gegen = împotriva ohne = fără u m = în jurul an = la auf = pe hinter = în spatele in = în neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen= între Exerciţiul 411.

nach. b..elektrochemisch.anti­ korrosiven Metall. Vor d. . gemäß j dem Härtegrad La fel cu: außer. Traduceţi în limba germană! Realizaţi ambele poziţii posibile ale prepoziţiilor: gegenüber. nach.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 315 des Überzugs La fel cu: infolge. wegen! a. In dies. Das geschieht am best. d. deosebim sudarea la rece şi sudarea la cald. b. Conform planului de producţie mai avem de asamblat 250 de aparate. g. b . Nickel eignet sich sehr gut für ein.Zehntel Millimeter dick.Farbanstrich verwenden.antikorrosiven Metall— kann man auch ein..auf galvanisch. einschließlich . b. nebst. Completaţi cu prepoziţii-cadru sau prepoziţii complexe cerute de context! a. stratul protector metalic este mai avantajos. f. oberhalb des Bildschirmes La fel cu: außerhalb. c. samt | dem Überzug La fel cu: dank. . Statt d. Exerciţiul 413. wegen. der Schweißstelle unterhalb des Hohlgefäßes der Faserschichten e.Wege.Überzug.Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. trotz.Fall spricht man von ein. piesa a trebuit să fie ajustată (nachar­ beiten). dem Hauptlager . c. ab einer Stunde La fel cu: binnen. Exerciţiul 414. nächst der Schutzschicht dem Rädchen den Spezialmaschinen Exerciţiul 412. | der Wichtigkeit entgegen j dem Schweißverfahren j den Sollwerten d.Reaktion.Überzug aus ein.metallisch. Man schützt die Werkstücke durch ein. Din cauza desenului inexact. e. d. Die Belastung steigt oft die Elastizitätsgrenze. seit einer Minute einer Sekunde einem J a h r einem halben Jahr f. der Schutzschicht statt des Kunstharzes der Farbanstriche c. gemäß. F a ţ ă de un strat de vopsea. După felul de sudare. Die Überzüge sind bis zu ein. Completaţi desinenţele cerute de propoziţii! a. Die Gäste gingen .dicht. inerhalb. .

. 2 (N..... loc) haften. Wozu eignet sich c.. Wovor muß man bewahren ? k. Wie schützt man <i... ? j . entfernen. ' Exerciţiul 415. ? i. e. Was muß man tun. Das Prüfverfahren wurde Kontrollkommission wiederholt.. Was beschädigt .. 3 Metern auf! Die Temperatur steigt ..316 LEHRSTÜCK 19: KORROSION e. A) aussetzen Setzen Sie metalische Oberflächen nicht der Korrosion aus ! 3 (N. damit die Schutzschicht leichter. entfetten. A vor D) schützen. ? nicht aussetzen ? f. Wie kann man Metalloberflächen vor Korrosion schützen ? c. D. des Druckes 60°C.. ? g. zerstören Der Rost zerstört die metallische Oberfläche. Stellen Sie die Maschinen ./Was zerstört . Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl .. Wozu reinigt man . Formaţi întrebări completând fragmentele proptise cu părţi sintactice necesare. bewahren Der Überzug schützt das Metall vor Rost. 2(N f-ür A) sich eignen Kadmium eignet sich für Überzüge... Wo haftet . Citiţi textul şi răspundeţi! a.. e. Wie entfettet man ..6. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemple 2 (N. reinigen. şi răspundeţi! a.. Wo bleibt . Ändern sich die Eigenschaften der Metalle beim Auftragen von Schutzschichten ? d... Wie entfernt man . 3 200 U/min .. 3 . bleiben Die Schutzschicht haftet an der Oberfläche. Welchem Einfluß darf man .. A) beschädigen. Man entfettet die Me­ tallteile. 3(N. d. ? h.. ? Exerciţiul 416 (sinteză). Wann spricht man von Korrosion ? b.. besser und dauerhafter haftet ? . 19. f.. la alegerea dv. ? b. 2 600 U/min.

Expuneţi textul oral. Wie schützt man Metalloberflächen gegen Korrosion ? 3. Womit werden Maschinen und Apparate gegen Korrosion geschützt ? g. Womit werden Werkstücke aus Metall gegen Korrosion geschützt ? f. Welche anderen Verfahren sind noch möglich ? t. Welche Eigenschaften müssen (oder können) Schutzschichten haben ? 5. Wie erfolgt das Aufbringen von Schutzschichten am besten ? s. Gibt es verschiedene Schutzschichten ? 4. Wann haften die Schutzschichten sicher ? r. Was sind „feuerverzinkte" Teile ? Exerciţiul 417 (sinteză). Wie soll man den Rost entfernen ? p. Lectura suplimentară Nr. ghidîndu-vă după urmă­ torul plan ! 1. Warum müssen die Überzüge dicht sein ? i. Soll man teuere Schutzschichten auftragen ? m. Wie dick können Schutzschichten sein ? j . Wie geschieht das Aufbringen von Schutzschichten ? D.Was muß vor dem Aufbringen des Überzuges geschehen? n. Was ist Korrosion ? 2.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 31 e. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten? 6. Ist das Aufbringen von Schutzschichten teuer ? Ist es vorteilhaft ? 1. Warum müssen die Oberflächen gereinigt werden? 0. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten ? k. Vocabular 1) die Symbiose 2) der Lack 3) verzinkt 4) ausüben 5) aufeinander 6) die Wechselwirkung 7) gegenseitig simbioza lacul zincat a exercita unul peste altul efectul reciproc reciproc . Wie müssen die Schutzschichten sein ? h. 9 „SYMBIOSE"« ZWISCHEN ZINK UND LACK2' Verzinktes 3 ' Blech und Lack üben 4) aufeinander5) eine interessante Wechselwirkung61 aus: sie schützen sich gegenseitig7'.

Die entstehende 19) Expansionskraft20> reicht 21) nicht aus. Rost ist voluminöser 16> als Stahl und hebt 17) somit 18) den Lack ab. fisura a etanşa porul stratul de vopsea 8) 9) 10) 11) 12) 13) H) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) je .. a astupa crăpătura.318 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Wenn man verzinktes und unverzinktes 8) Stahlblech mit je 9 ) einer Lacksehichte überzieht 10) . Zinkoxyd dagegen hat fast das gleiche Volumen wie Zink. Das Kor­ rosionsprodukt des Zinks verstopft22) die Risse 23) und dichtet 24) die Poren 2ä) des Anstrichs 20) ab. unverzinkt überziehen die Einwirkung die Luftfeuchtigkeit der Haarriß eindringen der Fall voluminöser abheben somit entstehen Expansionskraft ausreichen verstopfen der Riß abdichten die Pore der Anstrich die nezincat cîte a (se) acoperi acţiunea (chimică) umiditatea aerului fisura. So schützen sich Zink und Farbe gegenseitig in einer „Symbiose". . um den Lack abzuheben. . crăpătura subţire a pătrunde cazul mai voluminos a ridica prin urmare a lua naştere a se forma forţa de expansiune a ajunge . dann kann man nach längerer Einwirkung u) von Luftfeuchtigkeit12' und Sauerstoff folgendes festellen: die durch Haar­ risse 13) im Lack bis auf die Metalloberfläche eingedrungene 14) Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff hat im ersten Fall 15) Zinkoxyd und im zweiten Fall Rost erzeugt.

wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. Geschulte Monteure sieht3) man stets besser und schneller arbeiten 3) als ungeschulte.1. Explicaţii. daß sie oft als das Haptsächlichste -> in der ' Produktion zu behandeln ist. sofern keine Automatisierung vorliegt. Obgleich diese Forderung einfach erscheint. > s ' v. Montagearbeiten bestehen zum größten Teil aus Handarbeit. Text Obwohl die Montage die letzte Phase der Fertigung darstellt. müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. Explicaţii. Explicaţii. kann man nur dann erfolgreich zum Abschluß bringen. Appa­ raten. Sowohl bei Einzelmontage. Lectura suplimentară nr.Lehrstück Nummer 20 DIE MONTAGE A. Das Notwendigste. Insbesondere die Kontrolleure. Maschinen. wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. die für die Güte der Erzeugnisse verantwortlich sind. şi alineatul punctul 20. Explicaţii. Trotzdem ist aber Handarbeit das Teuerste in der Fabri­ kation. Deshalb wird immer mehr Frank B. Das bisher Erwähnte. * v. Die Montage von Motoren. muß zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. als auch bei Montagearbeiten am Fließband dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. punctul 20. Alle Abteilungen eines Werkes müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen.4.3. punctul 20. wenn es nicht zu Stockungen kommen soll. . Gilberths *' Methode der vor­ bestimmten Zeiten 5) in der Montage zur Anwendung gebracht. * v. „D". 10: „Gilberths MTM-Methode". was die Montage benötigt. *) v. muß man trotzdem in Erwägung ziehenx). > s> v. sowie weitere Notwendigkeiten der Montage muß man immer und insbesondere dann zur Diskussion stellen. stellt sie an die Fertigung ständig hohe Anforderungen. die man keines­ falls in Kauf nehmen kann. Geräten usw. denn das Meiste an Geldeinsparungen ist bei Montagearbeiten zu erreichen.2. punctul 20.

responsabil verantwortlich supravegherea. pl. -en a ridica pretenţii. f. a cere Anforderungen stellen îndeosebi. cel mai bun. consideraţia. la timpul potrivit zeitgerecht stagnarea. -en a pune la dispoziţie zur Verfügung stellen deşi. pl. beigetra­ a contribui gen) fără greşeală. a trata behandeln eficace. pl. pretenţia Forderung. răspunzător. în special insbesondere calitatea Güte. f. a confecţiona fertigen dispoziţia Verfügung. f. f. totuşi trotzdem considerarea. -sses. confecţionat gefertigt (part. terminarea Abschluß. controlul Aufsicht. pretenţia Anforderung. Vocabular die die das der der das die die die die die das das das die deşi. -n. cu toate că obgleich cerinţa. ceea ce este greşit Falsche.320 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE B. -n. -n. -n ceea ce este mai bun. cu bune rezultate erfolgreich încheierea. pl. ultimul. cu toate că obwohl cel / cea din urmă. punctual.. oprirea Stockung. -n. a despărţi trennen necesarul Notwendige. cea mai bună beitragen (ä. cu succes.. continuu ständig cererea. bun. ultima letzte faza Phase. lucrul cel mai important Hauptsächlichste. . -en . a în:heia . de la fertigen) a fabrica. pl. -n. trug bei. -en a lua în consideraţie in Erwägung ziehen principalul. -en permanent. chibzuirea Erwägung. pl. f. a separa. ireproşabil einwandfrei fabricat. gebracht) responsabilul Verantwortliche. -n.s s e zum Abschluß bringen (brachte. -en a supraveghea. . mai ales. -n a reprezenta darstellen cu toate acestea. la timp. a ţine sub suprave­ unter Aufsicht halten ghere ceea ce este bine / corect / just Richtige. f. lucrul cel mai Beste.

f. a fi pus în funcţiune munca manuală. f. lucrul scump metoda prestabilit a aplica. partea cea mai m a r e economia de bani de pînă acum. die Methode. a fi angajat. pl. .LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 321 zu Stockungen kommen (es koi zu Stockungen) keinesfalls der Kauf. nici­ decum cumpărarea a accepta (implicit. -(e)s. -es. f. pl.e n sich handeln um + ac. -en sofern die Automatisierung. a exista totdeauna. -en zur Diskussion stellen die Neueinrichtung. angajarea a fi folosit. mereu. -en das Fließband. . . -n vorbestimmt zur Anwendung bringen das Meiste. die Geldeinsparung. -n. -en bisher das Erwähnte.e in Kauf nehmen die Einzelmontage. încercat forţa de muncă întrebuinţarea. -es.e der Einsatz. -n a stagna = (intervin stagnări) în nici un chip. în nici un caz. -e die Zusatzlektüre. -en vorliegen (lag vor. -en die Montagewerkstatt.e zum Einsatz kommen die Handarbeit. -n die Montagearbeit. -n. întrucît automatizarea a fi. -n. -(e)s. -en die Organisation. a pune în aplicare majoritatea. în permanenţă neinstruit ceea ce este scump / preţios. organizaţia atelierul de montaj a fi vorba de capitolul lectura suplimentară — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. der Abschnitt. .e r geübt die Arbeitskraft. il/103 . vorgelegen) stets ungeschult das Teuere. -en die Diskussion. pînă aici lucrul amintit precum şi necesitatea discuţia a pune în discuţie instalaţia / amenajarea nouă organizarea. sowie die Notwendigkeit. în caz că. odată cu altceva) montajul individual munca de montaj banda rulantă îndemînatic. pl. lucrul manual numai dacă. .

verbele rămîn neaccentuate. v şi ph. Wir stellen Ihnen das zur Verfügung. > Locuţiune = grup de cuvinte care la un loc au valoarea unei singure părţi de vorbire. Exerciţiul 419. ff.barfkca] r'kaltfsrfarmU^] [fsr'fertlgan] [3stsilo'gra:f] ['vErkJt3fpry:fUîf] [fe'no:lharts] l'iol-aotoma:tl$] ['fr. Halten Sie das unter Aufsicht. Locuţiuni® cu verbe funcţionale 20. Sunetul [f] se redă în limba germană prin literele f. 20. Exemple: Fertigung. în propoziţie: Wir ziehen das in Erwägung.322 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE C.2. Wir stellen keine Anforderungen. Explicaţii şi exerciţii 20.1. Aceste locuţiuni verbale prezintă în general avantajul de a exprima un sens mai precis al 11 ! v. Wir bringen das zum Abschluß.1. „a ţine sub supraveghere" în loc de „a supraveghea" s. Verfahren. Wir nehmen das in Kauf.a.0. la infinitiv: in Erwägung ziehen zu Stockungen kommen zum Abschluß bringen in Kauf nehmen zur Verfügung stellen zum Einsatz kommen Anforderungen stellen zur Anwendung bringen unter Aufsicht halten zur Diskussion stellen b. Ca şi în limba română modernă. Stellen Sie das zur Diskussion. şi în limba germană se observă — în special în limbajul tehnico-ştiinţific — tendinţa de a se înlocui verbele simple prin locuţiuni.0. Exersaţi accentuarea corectă a locuţiunilor! a. .1. Bringen Sie das zur Anwendung. ca: „a lua în consideraţie" în loc de „a considera". Es kommt zu Stockungen.] ['jtr«:lfsrfa:r3n] ['kUnst/tof] ['arboetsfa:z9] [atmo'sfera] [V. Redaţi ortografia următoarelor cuvinte: ['fo:rze:3n] [fer'fy:gU*. Sie kommen jetzt zum Einsatz. Pronunţare şi ortografie 20.1. punctul 20.0. se accentuează substantivele. î n locuţiunile verbale . ca şi celelalte părţi ale locuţiunii. al lecţiei de faţă.1. Werkstoff. Exemplu: zur Verfügung stellen.lzoetlc] ['li:f3rb«:r] 1) 20. Phase Exerciţiul 418.

= Nu putem accepta aceste greşeli în desene. stabiliţi forma infinitivului şi formaţi cu fiecare cîte o propoziţie la alegerea dv.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 323 acţiunii indicate. = Se ia în consideraţie un nou procedeu. Căutaţi în textul lecţiei locuţiunile verbale. Die Montage ist ein wichtiges Problem. Welche Räume stellen Sie uns zur Verfügung ? = Ce încăperi ne puneţi la dispoziţie ? zum Abschluß bringen = a încheia. păstrează numai funcţia de verb 1). Montajul este o problemă importantă pentru că ridică pretenţii mari. Exemple: Mann stellte den Werkzeugschlossern modernste Maschinen zur Verfügung. Fiind compuse din mai multe cuvinte. verbul ocupînd locul al doilea sau ultim. dezgolit aproape complet de sens.1. zur Verfügung stellen = a pune la dispoziţie. locuţiunile verbale se supun obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţie.2. de exemplu: „a pune (a lua) în discuţie" (precizînd momentul începerii discuţiei).1. Wir können diese Fehler in den Zeich­ in Kauf nehmen nungen nicht in Kauf nehmen.3. Man zieht ein neues Ver­ fahren in Erwägung. î n locuţiunile cu verbe funcţionale. iar verbul. sensul este reprezentat de un substantiv (de obicei un substantiv verbal).) Exemple: in Erwägung ziehen = a lua în consideraţie. 20. > . * Astfel se explică denumirea de „verb funcţional" (Funktionsverb). Li s-au pus la dispoziţie sculerilor cele mai moderne maşini. Exerciţiul 420.! Model: Infinitivul Propoziţia in Erwägung ziehen zum Abschluß bringen in Erwägung ziehen Man muß die Zeit auch in Erwägung ziehen. weil sie hohe Anforderungen stellt. 20. iar restul locuţiunii—locul ultim sau penultim. pentru ca întreaga locu­ ţiune să poată fi folosită în propoziţie ca verb (predicat etc. Bringen Sie die Zerreißprobe zum Abschluß! = încheiaţi (terminaţi) proba de rupere! = a accepta.

lecţia a 9-a. J ) v.2. Puneţi în funcţiune cele mai bune forţe de muncă şi maşini! c. Vă punem cu plăcere la dispoziţie cataloagele noastre.2. Traduceţi locuţiunile şi apoi controlaţi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! einen Beitrag leisten in Verbindung stehen einer Behandlung unterziehen in Bewegung setzen zur Darstellung bringen zur Aufstellung bringen zur Entwicklung gelangen zur Wiederholung kommen zum Austausch kommen zur Sprache kommen zur Übereinstimmung gelangen sich in Herstellung befinden im Bau sein zur Erfüllung bringen Exerciţiul 423. -n = ultimul. responsabila. Punem în discuţie necesitatea de a se folosi lucrul de mînă în proce­ deul de presare la rece. e. -n = responsabilul. 20. dar păstrîndu-şi modul de declinare ca adjective 1!.2. Traduceţi în limba germană.1. punctul 9. Adjectivele şi participiile (prezente şi perfecte) pot fi folosite ca substantive. der / die Bestqualifizierte. der / die Letzte.2. Procesul de fabricaţie trebuie să fie ţinut permanent sub supraveghere. -n = persoana cu pregătirea cea mai bună.1. f. Montajul ridică pretenţii mari la adresa (an + A) pregătirii montorilor. Nu putem accepta muncitori necalificaţi în secţia de montaj. adjectivele sau participiile arată persoane: Exemple: der / die Verantwortliche. b. Cercetaţi de la care dintre verbele învăţate provin următoarele locuţiuni cu verbe funcţionale.324 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Exerciţiul 421. Exemplu: verantwortlich — der Verantwortliche — ein Verantwortlicher responsabilul un responsabil 20. folosind locuţiuni cu verbe funcţionale ! a. ultima. Adjective şi participii substantivale 20. Substantivate prin articole masculine sau feminine. d. . Cercetaţi care dintre locuţiunile cu verbe funcţionale clin textul lecţiei se apropie ca sens şi provenienţă de următoarele verbe: abschließen = a încheia stocken = a se opri. primind articolul hotărît sau nehotărît şi fiind scrise cu iniţiale mari. a stagna anwenden = a aplica einsetzen = a pune în joc anfordern = a cere diskutieren = a discuta beaufsichtigen = a supraveghea erwägen = a chibzui Exerciţiul 422.

geschult. lieferbar. b. la singular şi la plural. erreichbar. klug.3. . streng. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 425.von allem Erreichbar-. e. fleißig. c. Exemple: das Gute — das Bessere • — das Beste ceea ce este bun — ceea ce este mai bun — ceea ce este cel mai bun das Notwendige — das Notwendigere —• das Notwendigste ceea ce este necesar — ceea ce este mai necesar — ceea ce este cel mai necesar Exerciţiul 424. Das ist das Best.in Kauf. Wir nehmen nur Einwandfrei. Man muß das (entsprechend) aussuchen. d. Exerciţiul 427.in dieser Abteilung zum Einsatz. leitend. ceea ce este cel mai bun das Hauptsächlichste = lucrul principal 20. b. zu bringen. neu. energisch. modern. bekannt.vom Falsch. wichtig. besonder. Formaţi adjective şi participii substantivate. Mit (ungeschult) kann man nichts (besonder) erzielen. Hier liegt etwas (ähnlich) vor. Diese Maschinen sind das Teuersţ-. ähnlich. d. Pot fi substantivate adjective la orice grad de comparaţie 1J.müssen das Richtig. punctul 11. Completaţi desinenţele adjectivelor şi participiilor substan­ tivate din următoarele sintagme! a.LEHRSTOCK 20: DIE MONTAGE 325 Genul neutru al adjectivelor sau participiilor substantivate denotă o noţiune sau un lucru: Exemple: das Richtige = ceea ce este just / drept / bun das Falsche = ceea ce este greşit das Beste = lucrul cel mai bun. lecţia a 11-a. entsprechend.3.unterscheiden können. c. Unsere (bekannt) wollen das (wichtigst) im Werk sehen. Exerciţiul 428. Căutaţi adjectivele şi participate substantivate din textul lecţiei şi stabiliţi genul. care arată noţiuni sau lucruri! Traduceţi-le! Model: fertig — das Fertige = ceea ce este gata fertig. gleich. verfügbar. de genul neutru. Alle Verantwortlich. Es handelt sich um das (hauptsächlich) in der Produktion.2. grundsätzlich. Completaţi următoarele propoziţii cu adjectivele sau participiile din paranteză substantivate la forma potrivită! a. Das Notwendigst. care arată persoane! Model: vielseitig — der / die Vielseitige — die Vielseitigen = persoana multilaterală. Formaţi adjective şi participii substantivate. ' v. Geschult. einfach. Exerciţiul 426. e.ist. aber auch das Modernst-.

(Ing.. machen = a face" s. Gilberth. Exemplu: N Wer ist das ? — Frank B. La genitiv primesc desinenţa-s. Gilberth. Arbeitsplatz (Direktor Grabe. Meister Neumann. Hier ist .3.a.3. Numele proprii de persoane pot fi declinate. se declină numele de familie. A Wen erwähnt man h i e r ? — F r a n k B. dar rămîn neschim­ bate la cazurile dativ şi acuzativ. Genosse Schulze) b. Exemple: Das ist Peters Kugelschreiber.326 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 20.3. (Ing. Genitivul numelor proprii 20. Exemplu: Hier ist die Zeichnung von Inge Schwarz. 20. -ß.3.. Wir sprechen von .. şi lecţia 15. indiferent de gen. dativ şi acuzativ desinenţa -n. Gilberth.4.1.4. punctul 15. = Se văd roţile învîrtindu-se. punctul 10.3. Joachim) d. Der Meister erklärte die Methode .3. -z. Helmut Beier. Hans J o s t . acesta rămîne neschimbat cu excepţia cuvintelor „Genosse" (tovarăş) şi „Herr" (domn) care primesc la genitiv. Exemple: Dr. -x. în loc de genitiv se foloseşte „von" cu dativul. J o n a s . Franz Gehl) c. Herr Theil. Michael Weiß. Pot fi declinate atît prenumele cît şi numele de familie.3. K.. lehren = a învăţa.3.1. Cînd se folosesc ambele. pot fi folosite asemănător ca verbele modale x) împreună cu alt verb la infinitiv. Introduceţi pe rînd numele indicate în propoziţiile date! a. D Wem gelang das ? — Frank B.. Hammer Genossen Munteanus Herrn Emil Radtkes Exerciţiul 429. lecţia 10.. Müller. Meister Kunz. Verbe cu funcţia de verb modal 20. * v. 20.2. > . Kurt Hammers Sonderverfahren = Procedeul special Ing. Der Meister lehrt die Lehrlinge richtig arbeiten. G Wessen Methode ist das ? — F r a n k Gilberths Methode. Forderung (Karl. 20. Verbele „sehen = a vedea.. Das ist Peter Bergers Kugelschreiber. Cînd numelui îi precede un titlu. Schneiders al Dr..4. hören = a auzi. Dacă numele propriu se termină în -s. Exemple: Man sieht die Räder rotieren. — Maistrul îi învaţă pe ucenici să lucreze cum trebuie. Franz) 20. Sie arbeiten unter der Aufsicht .

= învăţaţi-mă să pun în funcţiune aparatul... .LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 327 Aceste verbe cer însă totdeauna şi un complement la acuzativ.. 2 0 ..... fertigen Abb.... . 2 (N zu D) 2 (N um A) beitragen sich handeln Das trägt sehr viel zur Verbesserung der Qualität bei. A von D) trennen Das trennt die der Oberfläche. A) darstellen. Wen lehrt er die Teile richtig trennen ? c. Der Meister lehrt arbeiten... Hören Sie den Ingenieur die Werkstoffe aufzählen ? b . completînd părţile sintactice necesare! a. d. Exemple: Man sieht rotieren.4. von . .. Schutzschicht von Exerciţiul 431. . Wo können wir die Maschinen das Kunstleder bearbeiten sehen ? f. trägt zu ... 5 . .. Hier hört man die Friktionspresse arbeiten. Man sieht hier alle Arbeiter stanzen. Formaţi propoziţii. Exemplu: Lehren Sie mich den Apparat bedienen. .. Exerciţiul 430. Exerciţiul 432. dar. Machen Sie das Eisen schmelzen! e. hören) cer în traducere gerunziul celui de-al doilea verb. E s handelt sich u m eine Stockung. = Auzim maşina funcţionînd. d. Verbele care exprimă un simţ al omului (sehen. trennt . 10 stellt die neue Methode dar. Efectuaţi cu glas tare variaţiile posibile pînă la automa­ tizare ! . bei. . b . Wen ? — Die Räder. Traduceţi în limba română! a. 2 (N. e. Exemplu: Wir hören die Maschine laufen. 3 (N.... 20.. W e n ? — d i e Lehrlinge.. stellt . fertigt . behandeln. behandelt .2. . c. După celelalte verbe. al doilea infinitiv se traduce cu conjunctivul con­ form regulei generale. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemple 1(N) vorliegen Eine neue Methode liegt vor.

Metall­ schichte. Nachwuchs. eine Phase (Diskussion. Silber. Ist sie ein wichtiges Problem der Fabrikation ? c. Wie kann man die Montage von Motoren. wenn das nicht geschieht ? i. Was haben die Kontrolleure der Gütekontrolle zu tun ? g. eine Neueinrichtung. Was für Anforderungen stellt die Montage ? f. Buntmetall Exerciţiul 433. Es handelt sich um das Hauptsächlichste (Notwendigste. Was für Arbeitskräfte sollen bei der Montage zum Einsatz kommen ? k. E s handelt sich um den . Metallteil. ein Thermoplast vor. Was m u ß man der Montage immer zur Verfügung stellen ? h. Härtegrad der Metalle. W a n n muß man die Notwendigkeiten der Montage besonders zur Diskussion stellen ? Exerciţiul 434. Darf man Stockungen der Produktion in Kauf nehmen ? j . Korrosion. WIG-Verfahren) ein Fließband (Arbeitsverfahren. Oxydation. Sammelbegriff) einen Kleinbetrieb (Gleichrichter. Ma­ schinentyp) Rost. Ist Handarbeit vorteilhaft ? m. Welche Phase der Fertigung stellt die Montage dar ? b. c. Woraus bestehen Montagearbeiten zum größten Teil ? 1. Scheibchen) Kadmium. Lichtbo­ genschweißen. Mon­ tagewerkstatt). Redaţi oral textul. Verbrennung. Verantwort­ lichen. Spezialwerkzeug. Apparaten und Maschinen erfolgreich zum Abschluß bringen ? d. (sinteză) Citiţi textul şi răspundeţi ! a. Wozu kommt es. Antriebsmotor. Kunststoff b. eine Aufgabe. Werkzeugschlosser. Stockung. Reibschweißen. Vorrichtung. Werkzeugbau. Es liegt ein Fehler. Geldeinsparung. Welche Methode wendet man zur Geldeinsparung bei Montagearbeiten an ? n. eine Eigenschaft Oxydation. Was müssen alle Abteilungen tun ? e. Es handelt sich um die Einzelmontage (Güte. Silumin. Sollwert. Kunstharz d. ein Sollwert. ghidîndu-vă după următorul plan de expunere ! a.328 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Abschluß des Fertigungsprozesses (Einsatz von Maschinen.

wenn man Gilberths Namen 4) von hinten nach vorne liest. Aus diesen läßt sich jegliche n> Art von Kombinationen berechnen 12 ). 10 Güberths M TM-Methode Frank B. Die Kontrolle in der Fertigung. Lectura suplimentară Nr. D. Diese Methode. Da jede Tätigkeit in der Industrie aus den anerkannten 8) 18 Grundbe­ wegungen besteht. Das Wort 3) ergibt sich. c. Arbeitszeiten 9) für diese Grundbewegungen festzulegen10). Sie bilden die Grunlage für die Entwicklung der sog.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 329 a. heißt MTM (Measuring Time Method) 14> und bietet 15) große wirt­ schaftliche 16) Vorteile in der Industrie. Diese „Threblings" hat man nach Gilberths Tod 5) auf 17 und später 6) auf 18 erweitert 7) . Die Qualifikation der Arbeitskräfte. Die Wichtigkeit der Montage in der Fabrikation. d. Er charakterisierte sie durch graphische Symbole und Farben und nannte sie „Threblings". war es möglich. Gilberth hat 16 Grundbewegungen x industrieller Tätigkeit 2 ' > identifiziert. vorbestimmten Zeiten. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) S) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) die die das der der Grundbewegung Tätigkeit Wort Name Tod später erweitert anerkannt die Arbeitszeit festlegen jegliche berechnen die Arbeitsplatzgestaltung Measuring Time Method bietet wirtschaftlich mişcarea de bază acţiunea. Arbeitsmethoden bei Montagearbeiten. e. b. Die Zusammenarbeit aller Abteilungen. zu der auch eine entsprechende Arbeitsplatzgestaltung 13) gehört. activitatea cuvîntul numele moartea mai tîrziu lărgit recunoscut timpul de lucru a stabili oricare a calcula organizarea locului de muncă metoda timpurilor măsurate oferă economic .

1 ' gelang es Ing." ') ' ) 4 > 2 3 v. Schneider. 21. Trotzdem hatte x) man damals wie auch heute den Transport von Werkstoffen 4) und Werkstücken von Maschine zu Maschine durchführen müssen 1].3. Dr. Mit Hilfe von Materialflußdiagrammen lernte man. wie Förderbänder. Explicaţii. punctul punctul punctul punctul 21. Nach Durchsicht des Programms vereinbarte man. sowie andere technologische Studien erarbeitet worden sind. 21.Lehrstück Nummer 21 DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT A. v. kannte man Begriffe wie „Innerbetrieblicher Transport". Sobald diese. wird der Plan zur sinnvollen Aufstellung von Maschinen und sonstigen Fertigungseinrichtungen ausgearbeitet. Explicaţii. Nachdem 3) die Tagung eröffnet worden war. Hängebahnen. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist.und Hertransporte inerhalb des Betriebes erspart.a. da man erkannt hat. nicht. 21. stellt man vorerst die Metall­ flußdiagramme für die gesamte Fertigung zusammen. Einladungen für die rumänische Delegation zu beschaffen. folgendes erläutert: „Als 3) die ersten Fabriken in Betrieb genommen wurden. Stapler. Seit längerer Zeit schenkt man nun diesem Problem besondere Auf­ merksamkeit. der kost­ spielige Hin. Bevor 3) heute eine Fabrik entworfen wird. sowie Lagergestelle.2. Zuerst ergriff Prof. Elektrokarren. Explicaţii. Container und andere Transportsysteme gelöst.4. Explicaţii. begann die Reihe der Vorträge. „Materialfluß" usw. v.1. Werner das Wort zu dem Thema: „Der innerbetriebliche Transport — eine ständige Quelle der Verschwendung". bis 3> diese vollständig bearbeitet und die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert waren. Maschinen so aufzustellen. sowohl am Vormittag als 2) auch am Nachmittag an den Vorträgen und Veranstaltungen der Tagung teilzunehmen. Die Fragen des eigentlichen innerbetrieblichen Transportes hat man heute durch modern Fördermittel. Es wurde u. Text Nachdem im Werk das Programm der Tagung bekannt geworden war. v. daß das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen und Fertigungseinrichtungen eine ständige Quelle von Verschwen­ dung ist. Paletten. .

-(e)s. -n die Verschwendung. pe cînd. a participa a deschide a începe seria. total produsul finit depozitul pentru produse finite a livra. -e der Materialfluß. întreg. a preda (la destinaţie) problema a recunoaşte. a stabili înainte de amiază. -(e)s. -sses. a expune cînd. în vreme ce a pune în funcţiune a cunoaşte noţiunea fluxul de materiale atunci. -(e)s. -en în interiorul uzinei / exploatării transportul după ce sesiunea. -e der Nachmittag. spusele a lua cuvîntul tema izvorul. rîndul. cheltuiala excesivă a explica. -en teilnehmen (i:nahm teil. sursa risipa. pe vremea (cînd) complet.e die Veranstaltung. -en die Quelle. -s. pl. Vocabular innerbetrieblich der Transport. -s. organizarea a lua parte. f. după amiaza conferinţa. —sse damals vollständig das Endprodukt. -s. -e nachdem die Tagung. -en gelingen (gelang. parcurgerea a conveni. abliefern das Problem. -en vereinbaren der Vormittag. dimineaţa după masă. şirul a lua cuvîntul. -(e)s. teilgenommen) eröffnen beginnen (begann. . begonnen) die Reihe. expunerea festivitatea. gekannt) der Begriff. -e erkennen (erkannte. a descoperi. -(e)s. -(e)s. -e der Vortrag. -e das Wort ergreifen das Thema. pe atunci. -e das Fertiglager. conferinţa a reuşi invitaţia a procura. -n ergreifen (ergriff. a-şi da seama nepotrivit amplasarea instalaţia de fabricaţie . -(e)s. -en erläutern als in Betrieb nehmen kennen (kannte. die Fertigungseinrichtung. cercetarea. (e)s. referatul. erkannt) unsachgemäß das Aufstellen. -en beschaffen die Durchsicht. a face rost de examinarea. ist gelungen) die Einladung.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 331 B. ergriffen) das Wort.

e r banda de transport der Elektrokarren. entworfen] ) a proiecta. -(e)s.[kon'teinar] conteinerul das Transportsystem.0. -en transportorul suspendat das Lagergestell. . a concepe zusammenstellen a alcătui vorerst mai întîi. -s. -e transportul încolo transportul încoace der Hertransport. a rezolva C. a realiza prin muncă der Plan. scump kostspielig der Hintransport. cu rost ausarbeiten a elabora eigentlich propnu-zis das Fördermittel.stivuitorul die Hängebahn.332 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT die Hilfe. -c planul sinnvoll potrivit scopului.electrocarul der Stapler. -(e)s. înainte de toate sobald de îndată ce die Studie. neîntrerupt kontinuierlich costisitor. -e rastelul die Palette. mai înainte. -s. -(e)s. -(e)s. Explicaţii şi exerciţii 21. -e diagrama fluxului de materiale continuu.b) şi vocale nelegate c) ! die a) Durchsicht durchführen b) die Veranstaltung der Materialfluß c) eröffnen erarbeiten cuvinte cu . -s. . în interiorul ersparen a economisi bevor înainte de a entwerfen (i. mijlocul de transport das Förderband. -(e)s. -e sistemul de transport lösen a soluţiona. -e innerhalb înăuntrul. -n studiul erarbeiten a obţine. -s. -n paleta der Container. entwarf. -n ajutorul das Materialflußdiagramm. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 435. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor aglomerări de consoane a) -\. a dobîndi. -(e)s. -(e)s.

. ... e. en. Aufste . urmat la diateza activă de participiul perfect al verbului conjugat. . e n . = După ce se automatizase secţia. mai mult ca perfectul se formează din mai mult ca perfectul verbului auxiliar „werden" al cărui participiu are o formă defectivă: ich war .. ung. geno . worden (în loc de „geworden") intercalîndu-se participiul verbului de conjugat: ich war erkannt worden Mai mult ca perfectul (diateza pasivă) ich war erkannt worden = fusesem wir waren erkannt worden recunoscut du warst erkannt worden ihr wart erkannt worden er war erkannt worden sie waren erkannt worden *' r.. „war").. geka . t. 21. Lagergest . erhalb. . lecţia a 14-a. t... steigerte sich die Produktion kontinuierlich.. .1..... .. beka. s i . i... zusa . v o . enste . ständig. vo .... . . . Que .. Semnul distinctiv al timpului mai mult ca perfect este verbul auxiliar („haben" sau „sein") la forma imperfectului („hatte"...LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 333 ersparen die Aufmerksamkeit vereinbaren ergreifen die Verschwendung zuerst entwerfen der Werkstoff bearbeiten vollständig das Werkstück vorerst Exerciţiul 436. nen. Werksto ... en.. erbetrie­ blich... se foloseşte timpul mai mult ca perfect. Diagra.. Nachmi. ha . . e. ..... erö . i .. ag. el. Alegerea verbului auxiliar se face după aceleaşi reguli ca şi la timpul perfect 1 ) . punctul 14. e..1. P a l e . Completaţi cu consoanele duble care lipsesc ! Progra. en.. a g .) ich war ich hatte entworfen =: eu proiecgefolg gefolgt = eu urmasem tasem du hattest entworfen du warst gefolgt er hatte entworfen er war gefolgt wir hatten entworfen wir waren gefolgt ihr hattet entworfen ihr wart gefolgt sie hatten entworfen sie waren gefolgt La diateza pasivă. Fördermi... e n ... . pro­ ducţia s-a mărit continuu.1. .2. erke . b e s c h a . Mai mult ca perfectul 21...1. 21. Exemplu: Nachdem man die Abteilung automatisiert hatte. V o r m i .. Exemple: Mai mult ca perfectul (diateza activă..1. Pentru a se exprima acţiuni încheiate în trecut înaintea unei alte acţiuni indicate la timpul imperfect.

teilnehmen...1. gelungen Das Programm estern im Werk der Tagung Programul sesiunii devenise ieri cunoscut în Exerciţiul 437. Conjugali la mai mult ca perfectul pasiv următoarele verbe. erarbeiten b) bleiben. verhindern.3. Introduceţi în următoarele propoziţii verbul modal indicat în paranteză la timpul mai mult ca perfect! . zuteilen. formînd propoziţii scurte ! Model: Ich war dem Werkzeugbau zugeteilt worden. IV. Locul I Locul II Locurile III. Schneider Schneider reuşise să . nennen. Fiind compuse din mai multe cuvinte.. gehen Exerciţiul 438.. vorbereiten. Locurile ultim şi penultim Die Werkleitung hatte Conducerea uzinei schiţase programul sesiunii.. Conjugaţi la mai mult ca perfectul activ: a) cu verbul auxiliar „haben". formele mai mult ca per­ fectului se supun obligativităţii formării cadrului verbal. Ing. intercalîndu-se infinitivul celui de-al doilea verb: ich hatte beginnen müssen.334 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Verbele modale formează mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar „haben' la forma imperfectului urmat de infinitiv: ich hatte . bekannt geworden uzină. Mai mult ca perfectul verbelor modale ich hatte beginnen müssen = trebuisem wir hatten beginnen müssen să încep du hattest beginnen müssen ihr hattet beginnen müssen er hatte beginnen müssen sie hatten beginnen müssen 21. Es war Ing. a) beschaffen.. müssen. ich war im Werk geblieben. b) cu „sein" ! Model: ich hatte Einladungen beschafft. hinführen Exerciţiul 439. eintreten.

2. Schneider să procure invitaţiile. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutert. Wir lieferten die Endprodukte im Fertiglager ab. punînd-o în relaţie cu o acţiune anterioară. f) (müssen) Man hatte die Endprodukte abgeliefert. d) (sollen) Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durch­ sicht gegeben. Sobald Ing. De îndată ce ing. Exemple: Acţiune anterioară Acţiune simultană Acţiune posterioară Nachdem Ing.2. Schneider die Einladungen beschafft hat. Schneider die Einladungen beschafft. Schulze sollte an der Tagung teilnehmen. Schneider procură invitaţiile. Berger hatte an der Tagung nicht teilgenommen. Exerciţiul 440. Bevor Ing. Durch dieses Verfahren sind viele Transporte erspart worden. i.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 335 Model: (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. d. Auch Ing. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. g. mergem la sesiune . •hen wir zur După ce ing. Die Kollegen vom Werkzeugbau haben dieses Problem gelöst. können wir nicht zur Tagung gehen. Man hat ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. posterioară sau simultană. c) (wollen) Prof. Schneider die Einladungen beschafft. a) (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. Inainte ca ing. Wer mußte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten ? c. j .1. Propoziţii subordonate temporale 21. Der Leiter der rumänischen Delegation ergriff das Wort. f. Treceţi următoarele propoziţii la timpul mai mult ca perfect! a. Propoziţiile subordonate pot preciza momentul desfăşurării acţiunii din propoziţia regentă. b) (können) Ing. Haben Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. nu putem să mergem la se­ siune. 21. b. Welche Versuche werden im Laboratorium durchgeführt ? h. Der Vortrag konnte dieses Problem nur kurz erläutern. e) (wollen) Genosse Popescu hatte das Wort ergriffen. Tagung. Schnei­ der procură invitaţiile.

[ nachdem die Delegation angekommen ist.3. beginnt die Aufstellung. Während der Professor spricht. Posterioritate bevor bis ehe = înainte de a = pînă (ce) = înainte de a Bevor man eine Fabrik entwirft. > 2 > v. no­ tiert Genosse A die Daten. punctul 22. Sobald die Delegation angekommen ist.2.2. J * v.2. Schneider das Diagramm b. begannen die Vorträge. 21.a. şi punctul 21. erläutert Ing. Der Vortrag hat begonnen. Der Vortrag wird beginnen 2 ) Imperfect sau perfect Der Vortrag begann. kannte man den Begriff „innerbe­ trieblichen Transport" nicht.336 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Raportul de anterioritate. Conjuncţii temporale Exprimînd raportul de Conjuncţii Exemple a. J Mai mult ca perfect > nachdem die Delegation angekommen war. muß man ein Materialflußdiagramm auf­ stellen. Als die Tagung eröffnet worden war. lecţia a 22-a. Raportul de anterioritate trebuie exprimat — în afară de con­ juncţia corespunzătoare •— şi prin timpul verbal anterior celui folosit în pro­ poziţia regentă. Simultaneitate als indes während wenn = cînd *' = în timp ce = în timp ce = cînd l ' Als die ersten Fabriken gebaut wurden. . respectîndu-se următoarea corespondenţă a timpurilor: In propoziţia regentă în propozifia subordonată Prezent sau viitor 2) Perfect Der Vortrag beginnt. posteritate sau simultaneitate a propoziţiei secundare este de obicei clar exprimat prin sensul conjuncţiei introductive. Anterioritate als nachdem seit(dem) sobald sowie wenn = cînd = = = = = după ce de cînd de îndată ce de îndată ce totdeauna cînd s. c.1. Nachdem das Diagramm entworfen ist.

. momentane. Exemplu: Wenn man eine Fabrik entwirft. kannte man diesen Begriff nicht.. suchte man neue Methoden. Ing. muß man einen Plan haben. .3. Wenn die Endprodukte vollständig montiert worden sind. .. Completaţi conjuncţia care lipseşte! a. 1/103 . Căutaţi propoziţiile temporale din textul lecţiei şi stabiliţi raportul faţă de acţiunea regentă ! Exerciţiul 442. . lieferte man sie ins Fertiglager ab.. das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. Exemplu: Immer wenn man diese Methode anwendete. Berger die Einladungen bringt.. wir dieses System anwenden. Conjuncţiile „als" şi „wenn" prezintă dificultăţi din două puncte de vedere: a. man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. c. b. muß man ein Materialfluß­ diagramm aufstellen. î n aceste situaţii ambele conjuncţii se traduc prin „cînd". g.. Exemplu: Als man die ersten Fabriken in Betrieb nahm.. b. notierten wir das Notwendigste. Exerciţiul 441. Wenn man diese Quelle der Verschwendung erkennt. schenkte man dem Problem mehr Aufmerksamkeit. dar atunci este de obicei întărită prin adverbul „immer" = totdeauna. sprechen wir über das Pro­ gramm der Tagung. f. man erkannt hatte. = Cînd se proiectează o fabrică. erzielte man gute Resultate. Ambele pot introduce atît propoziţii de anterioritate. de durată.und Hertransport kein Problem mehr.. Conjuncţia „als" marchează numai acţiuni trecute. schenkt man diesem Problem mehr Aufmerksamkeit. .. stellt man die Maschinen auf. die Endprodukte fertig montiert sind.2. . 22 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. — Anterioritate: timp anterior în propoziţia subordonată Exemple: Als die Endprodukte vollständig montiert worden waren.. . wie teuer der innerbetriebliche Transport ist.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 337 21. werden sie im Fertiglager abgeliefert. trebuie să se întoc­ mească o diagramă a fluxului de materiale. d. liefert man sie im Fertiglager ab. Raportul temporal diferit este specificat prin corespondenţa timpurilor: •—• Simultaneitate: acelaşi timp în regentă şi subordonată Exemple: Als man die Quelle der Verschwendung erkannte. Conjuncţia „wenn" poate marca şi acţiuni trecute.. e. . cît şi propoziţii de simultaneitate.. ist der Hin. Conjuncţia „wenn" marchează acţiuni prezente sau viitoare. der Professor sprach...

3 . müssen sie vollständig montiert sein.. . a. . . (die Tagung — eröffnet werden).1. Schneider die Einladungen beschafft. c. .. wenn man das Material­ flußdiagramm ausgearbeitet hat. hatten wir noch keine Einladungen. (das Programm—bekannt werden). .. . Wir nehmen die Fabrik in Betrieb.. ... Genitivul substantivelor nearticulate (la singular şi plural) fiind prea puţin marcat din lipsa articolului. d. Exemple: Singular Plural Die Aufstellung S Si der Fertigungseinrichtung der Fertigungseinrichtungen einer Fertigungseinrichtung von Fertigungseinrichtungen mit Hilfe / ^ des Staplers der Stapler eines Staplers von Staplern Das Aufbringen der Schutzschicht einer Schutzschicht Der Bau / des Fertiglagers eines Fertiglagers ^ der Fertiglager von Fertiglagern der Schutzschichten von Schutzschichten . c. (das Materialflußdiagramm •— ausarbeiten — man. Completaţi cu „ah" sau „wenn" ! a. este înlocuit frecvent prin cazul dativ precedat de prepoziţia „von" = de. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. Exerciţiul 444...3. (wir — das neue Ver­ fahren — anwenden). Schulze nicht im Werk. war Ing. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. .. die Endprodukte abgeliefert werden sollen.) b . die Tagung begann. Ing. Formaţi propoziţii de anterioritate din cuvintele date în paranteză ! Căutaţi conjuncţiile potrivite ! Model: Wir nehmen die Fabrik in Betrieb.. 2 1 ..... .. der Transport erfolgte. Parafrazarea genitivului 21. b. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. (das Materialflußdiagramm — ausarbeiten — man).. Man begrüßte die Delegation... d. Die Delegation nahm an der Tagung teil.338 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Exerciţiul 443.

kontrollierte man sie noch einmal.1. Das Verfahren wird beim Bau der Fabriken angewendet. d. înlocuiţi genitivele subliniate prin forme parafrazate! Traduceţi propoziţiile modificate ! a. pătura s. 21. magazia der Bohrer: burghiul.2. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung der Transportanlagen.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 339 Exerciţiul 445. Cîteva din cele mai frecvente sînt următoarele x) : Cuvîntul Sensurile decît Funcţia compară lucruri inegale Exemple Eine Metallschiclit schützt besser als ein Farbanstrich. mai ales termenii tehnci propriu-zişi. contextul precizează foarte clar despre care sens al cuvîntului este vorba. Wir transportieren das Material mit Hilfe der Container. Es begann eine Reihe der Vorträge. Der Hin.. durch.4. cuvertura.4. tavanul. unter etc. 21.a. e. arcul. f. Editura Academiei R. cuvintele au de obicei un sens foarte precis şi unic. Mai dificilă este stabilirea sensului unor cuvinte polisemantice care îndeplinesc funcţii gramaticale. pana. cînd als introduce propoziţii temporale ca leagă două substantive (sau pronume + sub­ stantiv) 11 Pentru alte cuvinte polisemantice ca: an. b. Căutaţi în text genitivele parafrazate şi cuvîntul pe care îl determină! Traduceţi sintagmele ! Exerciţiul 446.R. Als man die Endprodukte ab­ lieferte. depozitul. reazemul. c. î n limbajul tehnic. . Exemple: die Feder: resortul. De obicei. Kollege N. găuritorul (muncitorul) die Decke: m a n t a u a . auf. pana (de pasăre). um. peniţa das Lager: lagărul. v. als Werksingenieur weiß es am besten. sfredelul. Cuvinte polisemantice —J 21. laut.S. g. Totuşi unele cuvinte îşi păstrează şi în textele tehnice însuşirea caracteristică pentru cuvintele din vocabularul general de a avea mai multe sensuri.und Hertransport geschieht mit Hilfe der Förderbänder. sensurile date în Dicţionarul german-rprnân.4. Die Anwendung der Handarbeit ist hier nicht notwendig. Man spricht hier über die Entwicklung der Fördermittel. je. doch. palierul.

indică locul introduce propoziţiile cauzale aici da deoarece Da stehen die Lagergestelle. deasupra über despre . sprechen wir über et­ was anderes. Das ist ein Stapler. aceasta după nach determină substantive introduce propoziţii relative arată lucruri sau noţiuni indică un moment în timp Der Plan. Da wir dieses Problem nicht kennen. _ _. haben wir alle Vorträge gehört. Man sprach über moderne För­ dermittel. das Wort. nach Italien seit drei Tagen. terminat indică încheierea unei activităţi. das acesta. die. spre în seit de indică direcţia spre o localitate sau ţară indică un interval de timp scurs introduce propoziţii temporale indică un loc indică un complement nach Constanţa._ către. über dem Lagergestell. de cînd Seit die Tagung begonnen hat. der Tag. die Reihe. Nach dem Vortrag. Ein Arbeiter aus dem Elektrowerk Der Vortrag ist aus. (articolul hotărît) care der.340 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvintul Sensurile Funcţia Exemple indică materialul aus din indică provenienţa Ein Zahnrad aus Kunststoff. der hier vorliegt.

îndată ce introduce propoziţii temporale Wie der Plan fertig ist. interessant wie ca (şi) compară lucruri egale după cum introduce propoziţii cauzale Wie man sieht. soll man nicht darüber sprechen. von Italien. Während man die Oberfläche reinigt. cînd wenn dacă introduce propoziţii temporale introduce propoziţii condiţionale Wenn der Plan fertig ist. beginnt die Aufstellung der Transport­ anlage . cum introduce întrebări Wie erzielt Qualität ? man eine bessere cît de ca introduce întrebări introduce exemplificări Wie groß ist die Halle ? Begriffe wie „Materialfluß" oder „innerbetrieblicher Transport". be­ ginnen wir mit der Montage. von Gilberth în timpul während în timp ce însoţeşte substantive la genitiv introduce propoziţii temporale während des Vortrages. darf sie nicht beschä­ digt werden.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 341 Cuvîntul Sensurile Funcţia Exemple de von de la parafrazează genitivul indică provenienţa mit Hilfe von Maschinen. Wenn man das Problem nicht kennt. Ein Thema ist so wie das andere. ist der Hin-und Hertransport eine Quelle der Verschwendung.

în timp ce se montează instalaţia de transport. f. ZU să însoţeşte infinitive de a însoţeşte infinitive prea închis însoţeşte adjective indică o stare închisă Exerciţiul 447. g. das Problem einen Container zu beschaffen. producem scule de precizie de cea mai bună calitate. dv. des Trans­ de Wir haben einen Plan zu ent­ werfen. h. . Traduceţi în limba germană! a. Deoarece planul de amplasare nu este gata elaborat. Căutaţi în cît mai multe dintre textele parcurse cuvintele cuprinse în lista de mai sus şi constataţi în fiecare caz ce înseamnă! Exerciţiul 448. j .342 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvmtul Sensurile Funcţia Exemple la însoţeşte substantive care arată persoane. Transportul încoace este tot atît de scump ca şi transportul încolo. zu hoch und zu breit. ca inginer trebuie să cunoaşteţi toate sistemele de transport. nu am cunoscut această problemă. zum Fertiglager. clădiri sau activităţi însoţeşte infinitive substantivate însoţeşte infinitive zum Direktor. zum Vortrag. nu montăm ma­ şinile. De cînd folosim aceste maşini. Dv. i. O schiţă nu este atît de exactă ca un desen gata elaborat. d. Cînd s-a schiţat planul. c. e. Das Metall beginnt zu schmel­ zen. Avem nevoie de un stivuitor pentru transportarea produselor finite. faceţi diagrama fluxului de materiale. pentru zum Durchführen portes. b. Lucrul de mînă este mai scump decît automatizarea. Die Montagewerkstatt ist zu. Livrăm mijloace de transport şi alte produse finite în Italia.

Kannte man das Programm der Tagung ? d. Este foarte modern de a se folosi piese din materiale plastice. A): Man beginnt keine Arbeit ohne Plan- . Was vereinbarte man ? 1 > Verbul „beginnen" poate avea şi valenţa 2 (N. Cu grupurile de cuvinte dat eîn exerciţiul precedent formaţi propoziţii la mai mult ca perfectul diatezei pasive. Valenţa verbelor Indice de valenţă 2 (N. A) Verbe (toate verbele noi ale lecţiei cu excepţia celor de mai jos) teilnehmen beginnen J> Beschaffen Exemple Sie einen Container ! 2 (N an D) 2 (N mit D) Wir nehmen an der Tagung teil. n. Woran nahm die rumänische Delegation teil ? b. p. Wer hatte die Einladungen beschafft ? c. der Montage des Exerciţiul 449. m. După conferinţă discutăm despre problema risipei de curent. Man beginnt mit Transportsystems. De mai mult timp montăm şi maşini ca freze de copiat.5. Cît de repede puteţi să schiţaţi un plan pentru amplasarea de maşiniunelte ? 21. maşini de rec­ tificat şi automate monoax. Aţi îndepărtat rugina de la suprafaţă ? 1. Formaţi cu următoarele verbe şi substantive propoziţii interogative cu „Wer ?" şi cu predicatul la timpul mai mult ca perfect! Model: beschaffen — die Einladungen Wer hatte die Einladungen beschafft ? beschaffen — die Einladungen abliefern — die Endprodukte eröffnen — die Tagung ersparen — der Strom ergreifen — das Wort entwerfen — der Plan (ac. Cum transportăm produsele finite dacă nu avem mijloace de transport ? o. care încep cu „Vcn wem}" = de către cine ? Model: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Exerciţiul 451 (sinteză).LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 343 k. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi la următoarele întrebări ! a. !) erläutern — das Problem zusammenstellen — das Diagramm durchführen — d e r Transport (ac. !) ausarbeiten — die Zeichnungen Exerciţiul 450.

„optimal" = optim. f. Expuneţi oral ideile textului. als man die ersten Fabriken baute ? i. g.). D. „Palettenregal" = poliţă (raft) pentru palete etc. Was ist das unsachgemäße Aufstellen von Fertigungseinrichtungen ? 1. 11 ÜBER LAGER « . Ist der innerbetriebliche Transport nur ein modernes Problem ? j . Worin besteht der innerbetriebliche Transport ? Was wird transpor­ tiert und wohin ? k. Wie muß heute der innerbetriebliche Transport organisiert sein ? e. De asemenea nu s-au introdus cuvinte care — pe baza celor învăţate — pot fi deduse de cititor (de ex: „Lagersystem" = sistemul de depozitare. Im Vocabular 1) die Lagertechnik 2) die Fördertechnik 3) gezielt (de la:) zielen tehnica depozitării tehnica transportului ţintit. Welche Folgen hat das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen ? d. Lectura suplimentară* Nr.: „rationell" = raţional.) .UND FÖRDERTECHNIK 2 > Wie dem innerbetrieblichen Transport. Wie müssen Maschinen aufgestellt werden ? m . h. W a s muß man vorher ausarbeiten? n . Wann arbeitet man heute das Materialflußdiagramm aus ? o.344 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Wann begannen die Vorträge ? Wer ergriff als erster das Wort ? Worüber sprach er ? Welche Begriffe waren nicht bekannt. Welche Fördermittel verwendet man heute im innerbetrieblichen Transport ? Exerciţiul 452. b. Die Notwendigkeit des innerbetrieblichen Transports. wurde auch der Lagertechnik lange Zeit keine besondere und gezielte 3) Aufmerksamkeit geschenkt. etc. Welche Mittel gibt es heute dafür ? e. orientat anume spre a ţinti aceasta *> Atenţie ! începînd cu această lectură suplimentară nu s-au mai introdus în vocabularul lecturii cuvinte similare cu cele în limba română (de ex. ghidîndu-vă după următorul plan ! a. Seit wann gibt es dieses Problem ? c.

LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 345 Zuge*1 allgemeiner 5 ' Rationalisierungsmaßnahmen 6 ' hatte sich im Laufe der Zeit 7 ) eine besondere Lagertechnik herausgebildet 8 ) . a (se) dezvolta depozitarea a cere a utiliza.B. luarea fără frecare. Beschickung 17 ' und Entnahme 1 8 ' gehen besonders schnell und reibungslos 19 ' vor sich. Weite Verbreitung 14 ' hat die Lagerung von palettisiertem 15 ' Gut 1 6 ' gefunden. im 8) 9) die 10) 11) 12) der 13) die 14) die 15) 16) das 17) die 18) die 19) 20) der 21) die 22) das 23) das 24) im Zuge allgemein Rationalisierungsmaßnahme Laufe der Zeit herausbilden Lagerung verlangen ausnützen Gesichtspunkt Regaltype Verbreitung palettisiert Gut Beschickung Entnahme reibungslos Hubstapler Ablage Hochlager Regalbedienungsgerät verseilen aici: în cursul general măsura de raţionalizare în decursul timpului (a (se) forma. a exploata punctul de vedere. Man hatte zunächst von einer rationellen Lagerung 9 ' vor allem verlangt 10 '. 4) 5) 6) die 7). der zur Verfügung steht. materialul încărcarea scoaterea. criteriul tipul de poliţe. wenn das Lager mit Palettenregalen ausgerüstet ist. Bei diesem Lagersystem haben sich Fördermittel wie z. aici: fără greutate stivuitorul locul de depozitare depozitul înalt dispozitivul de deservire (manipu­ lare) a echipa. Hochlager 22 ' mit Regalen von über 15 m Höhe werden mit besonderen Regalbedienungsgeräten 23' versehen 24). optimal ausgenützt 11 ' wird. Von diesem Gesichtspunkt 12 ' aus wurden verschiedene Regaltypen 13 ' und neue Lagersysteme entwickelt. Hubstapler 2 0 ' als besonders vorteilhaft erwiesen. Sog. a înzestra . raftul răspîndirea paletizat marfa. Sie ermöglichen die Ablage 211 der Paletten in Regale von bis zu 3 m Höhe. daß der Raum.

Bild 1 *' 2l03m3 erlaubt einen Blick in die voraus­ sichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2000. b Eisen. c übrige Metalle.d Naturgummi. t liegt. Cuvintele din punctul 22.Lehrstück Nummer 22 DIE K U N S T S T O F F E I N DER T E C H N I K A. die zeitweilig Temperaturen bis zu 1200° C aushalten. im Werkstoffbedarf der Zukunft allmählich von den Pla­ sten verdrängt werden.«?V nehmen. Man wird aber versuchen. Explicaţii. punctul 22. die heute noch 2) eine Vorrangstellung ein­ /. zu beseitigen. Text Seit dem Jahre 1930 hat sich die Produktion von Kunststoffen in der Welt praktisch alle fünf Jahre verdoppelt. Die durch weitere Forschungen erzielten Resultate werden es erlauben. volumens der Welt ausfüllen. die heute bei über 35 Mill. Explicaţii. Bereits im Jahre 1983 werden die che­ mischen Werkstoffe. die wenigen Nachteile. ohne daß die übrigen Eigenschaften der Plaste davon beein­ flußt werden. in einem noch schnelle­ ren Rhythmus vollziehen 1 '. v. die den Kunststoffen noch anhaften.1. 223 dm IKopf Chemiewerkstoffe 37dnfßopf etwa die Hälfte des Werkstoff­ a Kunststoffe. E s e Sgnthetisches ßummi werden allerdings kaum noch Bild 1 umwälzende technische Neue­ rungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeichnen sein. Nach Ansicht der Fachleute wird sich J) die Produktion.3. . Man wird vor allem die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit3' noch weiter erhöhen.4. punctul 22. Explicaţii. v. figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului lecţiei. Danach werden die Metalle (b im Bilde). die immer 3 3ldm3/Kopf 75dm3lKopF 286dm3 lKopf alle Werkstoffe mehr an Bedeutung zunehmen. den heute bereits in allen Industriezweigen verwendeten Kunststoffen neue 2 2 3 ) > > *) v. Es soll bereits Plaste geben.

allmählich verdrängen x lumea practic a dubla părerea. B. a înlocui > sau: die Mio. -e voraussichtlich danach die Vorrangstellung. a avea loc a permite. (e)s. . die Zukunft.LEHRSTOCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 34? Anwendungsgebiete zu eröffnen. glänzend. -(e)s. die für Kunststoffe kenn­ zeichnend sind: leicht. -en der Fachmann. -men sich vollziehen (vollzog. Hier einige Beispiele. Die durch die Industrie heute aus Kunststoffen hergestellten Formteile u. şi Fachleute) die Mill. Teile wie Zahnräder. voll­ zogen) erlauben der Blick. Gegenstände sind unübersehbar. Das meist als Isoliermaterial für elektrische Kabel verwendete Gummi ist heute praktisch durch Kunststoffisolierung ersetzt worden. farbig. Neue Anwendungsgebiete. -en einnehmen (i. schalldämpfend. nahm ein. . die als Werkstoffe eine Reihe großer Vorteile aufweisen. opinia. a deţine necesarul de materiale viitorul treptat. Haartrockner. 1J — presc. elektrische Apparate aller Art haben die bisher dafür verwendeten Metalleweitgehendst ersetzt.e r (pi. . pe cît se pare după aceea. Gehäuse für Hand­ bohrmaschinen. de la Million der Rhythmus. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. Die durch die chemische Industrie bereits. -en praktisch verdoppeln die Ansicht. billig. concepţia specialistul milionul ritmul a se întîmpla. -(e)s. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. a da voie privirea probabil. isolierend. erzeugten Plaste. Die von den Kunststoffen gebotenen Vorteile haben sich in der Praxis tausendfach bewährt. f.f. leicht verformbar usw. bei denen Hitzebeständigkeit Grund­ bedingung ist.pl. Vocabular die Welt. după aceasta poziţia fruntaşă. primul loc a ocupa.pl. werden bekanntlich weitgehendst an Stelle von Stahl und anderen Metallen eingesetzt. ein­ genommen) der Werkstoffbedarf. cu timpul a da la o parte. korrosionsfest.

a ridica. -n das Werkstoffvolumen. -en das Gebiet. ausfüllen kaum umwälzend die Neuerung. a înălţa uneori. -e verzeichnen versuchen der Nachteil. aufgewiesen) einsetzen bieten (bot. hielt aus. ausge­ halten) der/die übrige. -en erhöhen zeitweilig aushalten (ä. importanţa a se mări. -e aufweisen (wies auf. -s. die Handbohrmaschine. a ocupa abia. nahm zu. ceilalţi. der Rahmen. -n der Haartrockner. -s. -n însemnătatea. -(e)s. -(e)s. -s. puţin probabil răsturnător. a creşte jumătatea volumul de materiale a umple. die Schreibmaschine. cealaltă. (-e)s. -e unübersehbar das Gehäuse. a spori. cu greu. -s. a rezista celalalt. epocal. -s.348 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK die Bedeutung. foarte mare. -en zunehmen (i. -(e)s. celelalte a influenţa ramura industrială domeniul de aplicare a arăta. din timp în timp a suporta. nemărginit carcasa maşina de găurit portativă uscătorul de păr cadrul soclul. die übrigen beeinflussen der Industriezweig. revoluţionar inovaţia domeniul a înregistra a încerca dezavantajul a fi inerent. zuge­ nommen) die Hälfte. geboten) sich bewähren kennzeichnend billig korrosionsfest isolierend seh alldämpfend glänzend verformbar der Formteil. der Sockel. a prezenta a introduce a oferi a se dovedi corespunzător semnificativ ieftin rezistent la coroziune izolant amortizînd zgomotul lucios (de)formabil piesa formată imens. a fi lipit de a înlătura rezistenţa la temperaturi înalte a mări. -e das Anwendungsgebiet. -e anhaften beseitigen die Hitzebeständigkeit. (e)s. postamentul maşina de scris .

. Ph. Vol. punctul 22.. Exerciţiul 453. versuchen. die / heute bereits in allen Industriezv/eigen ver­ wendeten Kunststoffe. Explicaţii şi exerciţii 22..pier.. [e:] w. Geb.. K.n. das / meist als Isolierma­ terial verwendete Gummi.1. ersp....ben. Pronunţare şi ortografie 22.men.r... erpr.. g. > ... ..len.......r.gen.m..rden. V. f..r.rteil.chteile.. Schreibmasch. -s a înlocui cauciucul izolaţia din material plastic condiţia de bază/principală posibilitatea de folosire / de între­ buinţare materialul plastic fierul restul metalul cauciucul natural cauciucul sintetic C. erz..misch....rmaschine.. weitg... .blich.. -e Naturgummi..1... m. -s.ren.ß. gesch..pl. T....3 al lecţiei de faţă. die / heute bei 350°C liegende Hitzebeständigkeit...en. h.. -(e)s. alle / bisher bereits erzeugten Plaste. bew.. . St. n. Exerciţiul 454.. Citiţi următoarele sintagme.pl.ren. H. -en Einsatzmöglichkeit.0. -es. Handb.. respectând pauza indicată prin linia oblică! Accentuaţi cuvintele subliniate! in einem / viel schnelleren R h y t h m u s . [i:] l.ne...g. Probi. ..twendig. einn.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 349 das die die die der das das das das das ersetzen Gummi. [u:] Z..... . * v..hi.kunft.. Exersaţi pronunţarea vocalelor lungi din următoarele cuvinte şi completaţi cu ortografia corectă! [a:] J . obw. die / durch weitere Forschungen erzielten Resultate..r.t. Atributul dezvoltat 1 ' poate fi mai uşor înţeles cînd se pronunţă cu o pauză între articol (sau pronume) şi complinirea atributului.se. Kunststoffisolierung..0. übrige Metall..rtrockner. f. N. -s. ... W.. -s..ne...gen..men.men. innerbetr..n < Kunststoff.. bish. einige / von den Kunststoffen gebotenen Vorteile.endst.... gr...gung..bel. vollz. St. [o:] Produkti.lt. -s synthetische Gummi... -en Grundbedingung. -s. eh. R. eine / allerdings umwälzende technische Neuerung. -e Eisen.

11 v.. . Erw. 1 . voi concedia b) pasiv prezent: sînt concediat er (sie. Diferenţa dintre aceste două forme este însă foarte clară: Viitorul I Diateza pasivă „werden" + infinitiv Die Kunststoffe werden die Metalle verdrängen (Sens activ. erw. lecţia a 13-a. durchf..a.brigen.. 2 2 ... Viitorul I ich werde versuchen wir werden versuchen eu voi încerca du wirst versuchen ihr werdet versuchen er wird versuchen sie werden versuchen 22. tipul de participiu nr. Datorită verbului auxiliar „werden". verbe modale s.. Viitorul I se formează din verbul auxiliar „werden" la prezent urmat de infinitivul verbului de conjugat. Viitorul I al verbelor 22. ..lieh.sen..... prezent) Confuziile sînt posibile numai în cazul acelor verbe care au aceeaşi formă la infinitiv şi la participiu 1J..glich. zerst. î n textele tehnice.der.1.gung... . acest timp verbal este rar folosit şi adesea înlocuit prin alte posibilităţi de exprimare a unor acţiuni viitoare (timpul prezent. .nt. se obţine î n aceste situaţii..digen.2. Acţiuni care urmează a fi îndeplinite se pot indica cu ajutorul timpului viitor I al verbelor.ren...ren..ren. l. . . Zahnr.).. G..1.chstens.. 8.es) wird erhalten: a) viitor: va obţine b) pasiv prezent: este obţinut. punctul 13.en. sich bew. m.ber. contextul precizează sensul.. .350 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK [0:] [y:] £e:] erh.3..gung. .1. .. Verf. allm. h... viitorul I este de multe ori confundat cu diateza pasivă.1. Exemple: ich werde entlassen: a) viitor. besch.tekontrolle. 22.1. viitor) „werden" + participiu Die Metalle werden von den Kunststoffen verdrängt (Sens pasiv.

Exemplu: Der Transport wird die Qualität wohl beeinflussen. c.1. Exerciţiul 455. g.5. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt. Exemplu: Nach Ansicht der Fachleute wird sich die Produktion in einem noch schnellerem Rhythmus vollziehen. Welche Hitzebeständigkeit weist dieser Kunststoff auf ? f. Man kann Kunststoffe schon weitgehend verwenden. b. Fiind alcătuite din mai multe cuvinte. Treceţi la viitorul I următoarele propoziţii! a. Exprimaţi următoarele dispoziţii cu ajutorul viitorului l a.1. punctul 13. Cu ajutorul viitorului I se pot exprima: a) Dispoziţiuni. Man muß das Gehäuse ersetzen. .2. 22.6. Căutaţi în textul lecţiei formele viitorului I! Traduceţi frazele respective ! Exerciţiul 456. porunci. e. formele viitorului I se supun obligativităţii formării cadrului verbal.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 351 Timpul viitor al diatezei pasive conţine de două ori verbul auxiliar „wer­ den" (ca verb auxiliar şi ca element al infinitivului pasiv 1) ). lecţia a 13-a. Exemplu: Sie werden das Volumen verdoppeln! = Veţi dubla volumul! b) Presupuneri. formele viitorului I sînt folo­ site şi cu alt sens decît cel de acţiune viitoare. Der Werkstoffbedarf verdoppelt sich.4. h. Die Temperatur erhöht sich bis zu 800°C. Transportul va influenţa probabil calitatea. Exerciţiul 457. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert. Viitorul I al diatezei pasive ich werde zugeteilt werden wir werden zugeteilt werden voi fi repartizat du wirst zugeteilt werden ihr werdet zugeteilt werden er wird zugeteilt werden sie werden zugeteilt werden Formele verbelor modale la viitorul I încadrează infinitivul celui de-al doilea verb: Viitorul I al verbelor modale ich werde versuchen müssen wir werden versuchen müssen va trebui să încerc du wirst versuchen müssen ihr werdet versuchen müssen er wird versuchen müssen sie werden versuchen müssen 22. î n limba germană contemporană. Wie bewährt sich dieses Isoliermaterial? d. Beseitigen Sie den Rost von der Oberfläche ! J > v.

352 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK b.1.de­ sinenţele personale Variante cu modificări vocalice cu e-eufonic cu eliziunea lui-sa> ä fall-en ich fall-e du fäll-st er fäll-t wir fall-en ihr fall-t sie fall-en e>i geb-en ich geb-e du gib-st er gib-t wir geb-en ihr geb-t sie geben versuch-en ich versuch-e du versuch-st er versuch-t wir versuch-en ihr versuch-t sie versuch-en eröffn-en ich eröffn-e du eröffn-e-st er eröffn-e-t wir eröffn-en ihr eröffn-e-t sie eröffn-en ersetzt-en ich ersetz-e du ersetz-t er ersetz-t wir ersetz-en ihr ersetz-t sie ersetz-en Imperfectul Verbe slabe Viitorul Auxiliarul „werden" la prezent -} finitivul verbului principal Radicalul verbal ne­ modificat + desinenţele imperfectului slab ersetzen ersetz-te ersetz-test ersetz-te ersetz-ten ersetz-tet ersetz-ten Verbe tari Radicalul verbal mo­ dificat -}.desinenţele imperfectului tare geb-en gabgab-st gabgab-en gab-t gab-en ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie ' ich du er wir ihr sie beeinfluss-en beeinflussen werde beeinflussen wirst beeinflussen wird werden beeinflussen werdet beeinflussen werden beeinflussen . d. f. Erhöhen Sie den Druck ! Ersetzen Sie den Maschinenteil ! Arbeiten Sie den Plan für den Werkst off bedarf aus ! Entwerfen Sie das Programm der Veranstaltungen ! Liefern Sie die Endprodukte zeitgerecht ab ! 22. La diateza activă. e.2. c. verbele limbii germane formează următoarei timpuri: Prezentul Tipul de bază Radicalul verbului 4. Formele verbale (Sinteza I) 22.2.

verbele limbii germane formează următoarele timpuri: Prezentul Imperfectul Auxiliarul werden" la prezent 4.participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Auxiliarul „werden" la imp crfect -+• p . rticipiul perfect ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Viitorul I Auxiliarul „werden" la viitor + participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt werden werden werden werden werden werden ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Perfectul Auxiliarul „werden" la perfect + participiul perfect b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden Mai mult ca perfectul Auxiliari 1 „werden" la imperfect + participiul perfect ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt worden worden worden worden worden worden 23 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.2. 11/103 .LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 353 Perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" prezent + participiul perfect geben habe hast hat haben habt haben fallen bin bist ist sind seid sind Mai mult ca perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" Ia imperfect + participiul perfect geben hatte hattest hatte hatten hattet hatten fallen war warst war waren wart waren ' ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen 22.2. La diateza pasivă.

... ich hatte. wollen etc.. müssen etc.. wollen etc. sollen etc. ich hatte.3. sollen etc.. ich habe.. Mai mult ca perfectul ich hatte.... sollen etc. müssen etc...... ich werde... ich werde.. können etc... ich hatte. Verbele modale formează timpurile în felul următor: können müssen sollen wollen dürfen mögen Prezentul ich du er wir ihr sie kann kannst kann können könnt können ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen ich du er wir ihr sie soll sollst soll sollen sollt sollen ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Imperfectul ich du er wir ihr sie konnte konntest konnte konnten konttet konnten ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Viitorul I ich werde. hatte.354 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 22. mögen Perfectul ich habe.. ich etc. ich werde... werde. ich etc. ich habe. können etc.. dürfen etc. müssen etc. können etc.. ich hatte... wollen etc... dürfen etc. dürfen etc.... mögen etc. mögen .... ich werde. ich habe. ich habe.2.. ich habe.

Exemple. Textele tehnico-ştiinţifice scrise în limba germană cuprind adesea anumite macrosintagme1' cu o structură deosebită care îngreuiază înţelegerea textului. forrnînd un cadru nominal. Exemplu: Man wird die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebe­ ständigkeit noch weiter erhöhend Complement direct 4. chenarul din schema care urmează. Atributul dezvoltat (Cadrul nominal) 22.2.1.4 0 0 X liegende Hitzebeständigkeit noch weiter erhöhen Sa va | mări | în continuare | rezistenţa la căldură | care se află | astăzi | la 350 —400°C * T I 22.3.atribut dezvoltat Circumstanţial de mod Predicat forma infinită heute bei 3 5 0 .3. .3. Specificul acestor structuri este următorul: a) Sînt delimitate de un substantiv (ca ultim element) şi articolul său sau un pronume respectiv numeral (ca prim element). întrerupînd aparent fluxul logic al informaţiei. die Hitzebeständigkeit ein Rhythmus alle Resultate viele Vorteile Cadrul nominal l ) v.LEHRSTUCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 355 22.

Exemplu: l viele 2 von den Kunststoffen 3 gebotenen 4 Vorteile '' multe avantaje • oferite de materialele plastice .3. Exemple: die liegende Hitzebeständigkeit ein schnellerer Rhythmus alle erzielten Resultate viele gebotenen Vorteile t Î Cadrul nominal c) în faţa atributului. Exemple: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit ein noch viel . adjectiv) gebotenen 4 Substantiv Vorteile Articol (pronume. deci între articol şi atribut. Traducerea în limba română a construcţiei cu atribut dezvoltat se face în ordinea 1—4—3—2.356 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK • b) în faţa substantivului se află un participiu sau adjectiv ca atribut al substantivului. se află alte compliniri diverse ca formă şi conţinut. numeral) viele von den KunstStoffen 22. schnellerer Rhythmus alle durch weitere For­ schungen erzielten Resultate viele von den Kunststoffen gebotenen Vorteile t f Cadrul nominal în structura construcţiei cu atribut dezvoltat se pot deosebi deci patru elemente (în ordinea rostirii): 1 2 Complinire 3 Atribut (participiu. cerute de scopul comunicativ.3.

dar în traducere se aşază lingă verb. £«wi^I«: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit \_-t----~"~" rezistenţa la căldură '' care se află ^"~~~--^^ astăzi la 350—400°C în cazul cind participiul prezent are un pronume reflexiv („sich"). în limba română traducem elementele 2 şi 3 (complinirea şi atributul) în ordinea 3—2 cu o propoziţie introdusă cu „care".LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 337 în cazul unor construcţii cu articolul hotărît. elementele 1 + 4 se leagă în traducere în ordinea (4'+ !)• Exemplu: der von den Kunststoffen gebotene Vorteil ^X -*-—•"""'^ ""-—-^ oferit 3 de materialele plastice 2 avantajul 4+1 în cazul unor construcţii cu participiul prezent. pronume sau numeral). . acesta stă imediat după elementul 1 (articol.

v.4. propoziţie infinitivală 4). v. 23. 19. în felul următor: Die | von den Kunststoffen | gebotenen | Vorteile Avantajele oferite de materialele plastice s-au dovedit a fi corespunzătoare în practică de mii de ori.2 şi lecţia 19.2. v. 18. 23-a. Werkstoff volumen ) > 3 ' *> ! > "I 2 l v.1.2. în cazul atributului dezvoltat.il a clementelor propuse! Traduceţi sintagmele! Model: das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung • das .2 şi lecţia a 17-a. 16. Exerciţiul 458. punctul 19.. de exemplu. punctul 17. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 11.1. lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a a a 11-a. 24. propoziţie subordonată introdusă2' sau ne­ introdusă 3). 19-a.2. 24-a. v. în lectura unor texte tehnico-ştiinţifice. întreruperea firului logic al înţelegerii (traducerii) este de obicei semnalul existenţei uneia dintre con­ strucţiile sintactice specifice limbii germane cu o structură deosebită faţă de limba română.1. traducerea se va desfăşura în felul ur­ mător: Traducerea unei propoziţii cu atribut dezvoltat şi cadru sintactic se va desfăşura. în acest caz recomandăm în primul rînd identificarea con­ strucţiei (de ex. 16-a.3.. v. atribut dezvoltat. apoziţie 5) sau con­ strucţie participială 6) ). Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat prin introducere i treptată în cadrul nomin. . cadrul sintactic1'. 18-a.358 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Exemplu: die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion \ ^ producţia ^ ^ 1 ^ - ^ care se dublează la fiecare cinci ani 22.

. Observăm ritmul mereu crescînd al producţiei. în practică. Modificarea sau sesizarea inexactă a unui sunet sau a unei litere dintr-un cuvînt scurt cu funcţie gramaticală (articole.1. conjuncţii) poate provoca o confuzie sau neînţelegerea unui text rostit sau scris. formînd construcţii cu atribut dezvoltat! a. die Vorrangstellung — eingenommene — von den Metallen f. Cuvinte similare 22. das Gummi — ersetzte — als Isoliermaterial c. propoziţii. die Kunststoffe — sich eignenden — als Schutzschicht.4.4. Traduceţi în limba germană. se dovedeşte corespunzătoare. der Rhythmus — zunehmende — ständig h. dat fiind că multe din aceste cuvinte sînt foarte asemănătoare.. Exerciţiul 459. das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung b. reprezintă o inovaţie care. . b. die Veränderungen — sich vollziehenden — an der Oberfläche c. Va trebui dublat volumul de materiale înregistrat în ultimii doi ani. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat cu participiul prezent reflexiv ! Model: die Produktion — sich verdoppelnd — alle fünf Jahre die . das Anwendungsgebiet—wichtigste—für Plaststoffe d. Produktion die sich .. Despre care modificări ce se produc la suprafeţele metalice este vorba ? d. Domeniul cel mai cunoscut astăzi pentru folosirea materialelor plastice este şi un domeniu de aplicare pentru procedee tehnice recent ( = nou) dezvoltate. Livrăm maşinile de găurit portative produse în uzina noastră şi în străinătate. verwendete Werkstoffvolumen | das bei der Fertigung verwendete W e | a. die Produktion — sich verdoppelnde — alle fünf Jahre b. Pentru imprimarea diferenţelor dăm mai jos o listă a unor cuvinte care sînt adesea confundate. der Werkstoff bedarf — sich erhöhende — ständig d.. Exerciţiul 460.. e.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER das . e. pronume. verdoppelnde Produktion die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion a. Metoda dezvoltată de dv. c. die Formteile — eingesetzten — bei der Montage g. f. die Handbohrmaschinen — erzeugten — in unserem Werk e. 22. die Neuerung — sich bewährende — in der Praxis. der Werkstoffbedarf — verzeichnete — in den letzten Jahren..

eine Schutzschicht aus Plast Das Material. Er erläutert. aber ich kann nicht. daß Metalle der Korrosion ausgesetzt sind. adv. auf der Oberfläche Auch Kunststoff eignet sich dafür. Wir sind nun der daß. însă sau. Wir verwenden dazu Kunststoffe. ea după. ori ca. mit denen man arbeitet. E s ist bekannt. nur *) Cuvintele notate cu *) sînt frecvent folosite ca particule separabile ale verbelor. was wir t u n können. . care pronume că atunci.neutru Das Volumen ist groß. das wir verwenden. avînd atunci de regulă alt sens decît cel indicat aici. Wir verwenden doch Gummi. aceasta. către încă totuşi. Kunststoff ist besser. Dann erfolgt die Aufstellung. mase. de la conjuncţie conjuncţie conjuncţie pronume prepoziţie adverb prepoziţie Ich will. pron. prepoziţie adverb conj. de asemenea din. decît. adverb pronume adverb adverb nach der Methode Gilberths. denn er ist korrosionsfest. Die Werkzeuge. Es n i m m t ständig zu.360 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Scrierea Pronunţarea Sensul Partea de vorbire Exemplificări aber oder als alles auf*) auch aus *> das daß dann denn den denen er es nach *) noch doch nicht nichts nun nur [a:bar] [ordar] [als] [alas] dar. Er ist Fachmann. care el el. den die Kunst­ stoffe bieten.. Das ist alles. dar nu nimic acum numai conjuncţie adverb conjuncţie pronume articol pronume [es] [na:x] [noxj [nI C t] [nlcts] [nu:n] [nu:r] pron. Der Nachteil.. sich Ansicht. aus Metall oder Kunststoff Kunststoff ist besser als Metall. pe acesta cărora. Man ersetzt noch zwei Teile. apoi căci pe care. Das Volumen verdoppelt nicht. cînd tot pe şi. Wir beseitigen nichts. fef] [<*°s] [das] [das] [dan] [den] [de:n] [de:nan] articol —. acesta.

wir bestimmen.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 361 Scrierea Pronunţarea Sensul de Partea vorbire Exemplificări schon schön seit seid um *' am im von vor *' wann wenn wen wem wieder *> weiter •) wie wo [Jo:n] [J0:n] [zagt] [zaet] [Um] [am] [Im] [fon] [fo:r] [van] [ven] [ve:n] [ve:m] [vi: dar] [vaetar] [vi:] [vo] deja frumos de sînteţi în jurul. Fabriken ist das Ausarbeiten . . Der Druck .. wir arbeiten und für .. . 2 t Werkstoff notwendig. 2 at gefallen. cu la în de. adverb adverb Haben Sie das schon versucht? Der Anstrich soll eine schöne Farbe haben.. .. + a r t .. prepoziţie prepoziţie adverb conjuncţie pronume pronume adverb adj. . .. seit man daran arbeitet. so bestim­ men wir auch... wir müs­ sen Material einsparen.... Behälter ist .. Seid ihr damit fertig ? um 350°C am Sockel im schnellsten Rhythmus die Aufstellung von Maschinen vor der Anwendung Wann setzt ein ? Wenn man wird die Wen wollen man die Maschinen den Druck erhöht. mit .. adv. dacă pe cine cui din nou. Form ausgefüllt.. .. .. Man arbeitet weiter an dem Projekt.. Wie bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Wo bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Exerciţiul 461... iarăşi mai departe cum unde adverb adjectiv prepoziţie conjuncţie verb prepoziţie prep. prep. b. Mate­ rialflußdiagrammen notwendig. . man mit der Produktion beginnt. der Neueinrichtung . wir die Maschinen erzeugen.. -fart. d. de la înainte cînd cînd. . Ihrem Verfahren sind . Completaţi cu cuvintele potrivite din lista de mai sus! a.. la. Citiţi cu atenţie cîteva din textele ultimelor lecţii şi diferenţiaţi cuvintele similare. Seit 3 Jahren. c.. stabilind pronunţarea şi sensul lor ! Exerciţiul 462.. Sie ersetzen ? Wem erläutern Sie das ? Der Werkstoffbedarf ist wieder größer.... Vormittag .

einsetzen.... ein.. . man hier verwendet. b. . . setzt . erhöhen. auf. 5 . beeinflußt . versucht die Belegschaft? .. besser ist. verdrängen . Unsere Abteilung weist bessere Resultate auf. Resul­ Viele Vorteile haften den Kunst­ stoffen an. 2 2 .... . hier eine Schutzschicht .. d. jExerciţiul 464. weist . ersetzt . Man trägt . .. care se referă la a doua parte sintactică cerută de următoarele verbe! Răspundeţi! Model: .. D) 2 (N mod) Wir versuchen bessere t a t e zu erzielen. e.. nimmt . A) sich bewähren. beseitigen.. bietet . ersetzen. sie sind nicht korrosionsfest... die Oberfläche auf. 2 (N. ausfüllen... auf. Exerciţiul AbZ. respectînd valenţa verbelor! f. Die Verbrennung vollzieht sich einwandfrei. . 8verzeichnen h. A sau inf. erlauben..... Metall. ersetzen wir die metallischen Teile. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemplificări 1(N) 2 (N. . aushalten.. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent cu construcţii cu atribut dezvoltat! Model: ...... . keinesfalls ... haften diese Vorteile a n ? b.. Kunststoff . . Farbe. die von unserer Abteilung aufgewiesenen besseren Resultate... füllt . beeinflussen. ein.. Formaţi propoziţii interogative. Completaţi propoziţiile cu cuvinte la alegerea dv.... weist . a. c. einnehmen.... f. zunehmen aufweisen. .... verzeichnen versuchen anhaften sich vollziehen Der Rhythmus nimmt zu. Wenn der Kunststoff . haften diese Vorteile a n ? (anhaften 2 (ND)) Wem haften diese Vorteile an ? Den Kunststoffen. a. Exerciţiul 465. beseitigt . .. i.... Die Kunststoffe werden die Me­ talle verdrängen.. verdoppeln... bieten. aus. verdrängen...362 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK e. .) 2 (N.. ..

Exerciţiul 468 (sinteză).. Sind neue Anwendungsgebiete für Kunststoffe möglich ? 1. Avantajele şi dezavantajele materialelor plastice astăzi.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 363 c. Welche Nachteile haften den Kunststoffen heute noch an ? ]. Wie hoch ist die Hitzebeständigkeit der Kunststoffe heute ? k. 2. o scurtă prezentare cu titlul: „Kunststoffe als Werkstoff" în care vă veţi referi şi la ideile cuprinse în textul lecţiei a 16-a. Anstelle welcher Werkstoffe werden die Plaste verwendet ? m. Seit wann und in welchem Rhythmus hat sich die Produktion von Kunststoffen verdoppelt ? b. . Expuneţi oral textul pe baza următorului plant 1. Schimbarea raportului de folosire în comparaţie cu alte materiale. In den siebziger21 Jahren rechnet man mit etwa 50 kg und 1980 werden es nach Schätzungen 3 ' schon über 100 kg sein. 12! D. . 4. Perspectivele producţiei de materiale plastice. 3. Gibt es Formteile aus Kunststoffen? Nennen Sie welche ! 0. Citiţi şi răspundeţi! a. Was nimmt heute noch eine Vorrangstellung ein ? Und im Jahre 2000 ? f. Wodurch werden die Metalle verdrängt werden ? g. Lectura suplimentară Nr. Auf welchen Anwendungsgebieten werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet werden ? Exerciţiul 467 (sinteză). Wird sich die Produktion von Kunststoffen noch weiter erhöhen ? c. precum şi în lectura suplimentară nr. Werden noch viele Neuerungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeich­ nen sein ? i. Was wird mit dem Gummi als Isoliermaterial geschehen ? p. Domenii de aplicare a materialelor plastice. Redactaţi din memorie. Bieten die Kunststoffe Vorteile ? Welche ? n. vollzieht sich das Kaltschweißen ? Exerciţiul 466 (sinteză). Was sehen wir auf Bild 1 ? e. pe baza planului din exerciţiul precedent. Welcher Ansicht sind die Fachleute ? d.. 12 DIE KUNSTSTOFFE IM AUTOBAU Im Vergleich zu den im Autobau im Jahre 1939 je 1 ' Wagen eingebauten zwei Kilogramm Kunststoffen waren es 1965 18 kg und 1970 rund 35 kg. Wie stark wird die Verwendung der chemischen Werkstoffe im Jahre 1983 sein? h.

evaluarea automobilul de categorie mijlocie în afară (de). als auch die der chemischen Werkstoffe wird in Zukunft immer größer werden. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) je in den siebziger Jahreri Schätzung Mittelklasse-Wagen abgesehen spielt Gegensatz fallend Preistendenz Tür Motorhaube Kofferraumdeckel Kotflügel gegenüber wiegen pentru. Abgesehen 5) von den guten physikalischen Eigen­ schaften spielt6' die im Gegensatz7' zu Metallen fallende8' Preistendenz9' bei Kunststoffen eine wichtige Rolle. Eine bekannte Automobilfabrik wird Karosserieteile wie Türen10'.364 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Die heute am meisten gekauften modernen Mittelklasse-Wagen4' besitzen einige hundert Teile aus etwa 12 verschiedenen Kunststoffen. Sie werden zusammen nur 26 kg gegenüber14' 99 kg der Metall­ teile wiegen 15). Mo­ torhauben u>. Kofferraumdeckel12) und vordere Kotflügel13) aus Kunst­ stoffen bauen. Sowohl die Anzahl der Teile. făcînd abstracţie (de) joacă opoziţia în scădere tendinţa preţurilor uşa capota/compartimentul motorului capota/compartimentul portbagaj ului aripa faţă de a cîntări die der der die die die der der . de (fiecare) în deceniul al şaptelea aprecierea.

ergeben weniger brauch­ bares Sintermaterial. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelz­ punkt erfolgt. was jedoch zu weit führen würde. Pulver mit größeren Teilchen. > v.Lehrstück Nummer 23 DIE PULVERMETALLURGIE A. > v. nach chemischen Methoden erzeugt. könnte auf 95—98% erhöht werden. In der heutigen Pulvermetallurgie wären31 etwa folgende Hauptarbeits­ gänge zu erwähnen: Pulvergewinnung. die im Vergleich zu Schmiedeteilen bei 90% liegt. noch feinere Pulversorten billig zu erzeugen. wobei Platinpulver verarbeitet wurde 1) . verdichtete und anschließend bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt in Schutzgasatmosphäre sinterte. was meistens durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck geschieht. Explicaţii. wodurch diese Verfahrenstechnik im Maschinenbau.3.3 mm festzuhalten.1. auch Metallkeramik genannt. Formgebung. auf höhere Temperaturen erhitzt21. punctul 23. bzw.D. dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungs­ gebiete offen. 2 J . insbesondere aber in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschloß. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen. Warmbehandlung der Formteile. Als einen wichtigen Vorgang in der Pulvermetallurgie. Coolidge Wolframpulver. Als Richtwerte wären Korngrößen von 0. könnte man das Sintern des Preßgutes nennen. Für die Pulvergewinnung könnte 3) man. Text Die Pulvermetallurgie. Schon im Mittelalter verarbeiteten Hand­ werker in Südamerika Goldstaub. Erst um 1809 fand aber die Pul­ vermetallurgie praktische Anwendung.06—0. Die Dichte des Preßgutes. Wenn es gelänge. Wichtig ist. ') v. Man versteht darunter das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. Halbzeug. auch Sintern genannt und — falls erforderlich •— Nach­ bearbeitung des Preßgutes. punctul 23. bzw. punctul 23. was allgemein bekannt ist. Explicaţii.11 mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Verarbeitung zu Halbzeugen. Explicaţii. befaßt sich.3' noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. auch unter höherem Druck verarbeitet.2. Nach 1945 trat dann ein neuer Auf­ schwung ein. 1918 als W. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind.

compactarea das Verpressen.366 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE Zu erwähnen wären noch die Hartmetalle. posibilitatea die Möglichkeit. f. f. -e semifabricatul das Mittelalter. pl. -en mecanica fină/de precizie die Feinmechanik. avîntul. în continuare anschließend aproape nahe punctul de topire der Schmelzpunkt. zur Herstellung von Schneiden an spanabhebenden Hochleistungs­ werkzeugen. tratamentul termic die Warmbehandlung. mit Kobalt legiert. a comprima verdichten imediat după. -s. . praful de aur der Goldstaub. -(e)s. -e vasul das Gefäß. erschlossen) a deschide operaţia principală der Hauptarbeitsgang. -en erschließen (erschloß. Vocabular die Pulvermetallurgie. -s. evul mediu der Handwerker. . pulberea de platină das Wolframpulver. -s. dacă falls f. -en presarea. f. meseriaşul America de Sud Südamerika. -s.pl. die im Preßverfahren. -(e)s. en metalurgia pulberilor metaloceramica. giuvaerurile der Schmuck.pl. zu Plätt­ chen gepreßt und gesintert werden. -e atmosfera de gaz protector die Schutzgasatmosphäre. f. f.pl. a se ocupa cu. -en sinterizarea das Sintern. -s. f. -es. -s. -. -s. bijuteriile. die Metallkeramik.pl. -(e)s. metalurgia pulberi­ lor sich befassen mit + dat.pl.e tehnologia/procedeul de fabricaţie die Verfahrenstechnik. -(e)s. -e das Platinpulver. -en obţinerea. extracţia das Metallpulver. în caz că. -s. B. -s. Es sind dies hochschmelzende Metallkarbide (Wolfram-Titan­ oder Molybdänkarbide). înviorarea der Aufschwung.pl. de allgemein general die Gewinnung.e obţinerea pulberilor die Pulvergewinnung. -n a sinteriza sintern impulsul. das sind Legierungen hoher Härte. pulberea de wolfram a îndesa. f. -s. . pulberea de metal das Halbzeug. -es. compactarea prin forjare das Verschmieden.pl.

Explicaţii şi exerciţii 23. - necesar finisarea piesa presată însă electrolitic granulat fin.1.0. Verfahren [fEr'fatran]. -en der Vergleich.0. folosibil materialul de sinterizat procesul. -e die Schneide. das Pulverteilchen. von [fon]. -(e)s. fest­ gehalten) die Pulversorte. viel [fi:l]. . Vorgang ['fo:rg9r|]. -en das Preßgut. Volt [volt]. -n spanabhebend das Hochleistungswerkzeug. -s. das Hartmetall. -e h ochschmelzend das Metallkarbid. muchia tăietoare aşchiind scula de mare randament refractar carbidul metalic plăcuţa C. -(e)s. -n offen die Dichte. verstanden) darunter das Zusammenbacken. -n festhalten (ä. Exemple: vier [fi:r]. -e brauchbar das Sintermaterial.e verstehen (verstand. vollautomatisch ['fol'ootoma:tlj] etc. -(e)s.e r jedoch elektrolytisch feinkörnig der Richtwert. vor [fo:r]. Exemple: Ventil [vsntid]. -(e)s. (e)s. Litera v în cuvinte de origine germană se pronunţă [f]. Vergleich [fsr'glaec]. . f. -e das Plättchen. -(e)s. -s. procedeul a înţelege aici: prin aceasta compactarea prin coacere particula de pulbere metalul dur (produsul metaloceramic sinterizat) tăişul.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 367 erforderlich die Nächbearbeitung. Universalpresse [univer'za: lpreso]. -(e)s. -e der Schmiedeteil. galvanisch [gal'va:nlj]. Pronunţare şi ortografie 21. -(e)s. a păstra sortul/ categoria de pulbere deschis densitatea comparaţia piesa forjată utilizabil. hielt fest. -e die Korngröße. î n cuvinte de origine străină se pronunţă de obicei [v]. -s. Volumen [vo'lu:man]. cu granulaţia fină valoarea orientativă mărimea granulei aici: a reţine. . pl. -n. desfăşurarea. -ien der Vorgang. -s. Revolver­ presse [re'volvarpresa].

a. punctul 11. 1 . Exerciţiul 469. mit der Gewinnung von Metallpulvern.2.1.1. was allgemein bekannt ist. Nerv [nerf]. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvîntului „Pulver" în următoarele cuvinte compuse! Pulvermetallurgie.. Pot cuprinde însă şi în continuare informaţii noi.. Unele tipuri de propoziţii relative. worüber" 3) etc.1.2. au şi alte funcţii: 23. în special cele introduse de pronumele relative „wer" sau „was" 2). Nerven ['nerfan] s.2. punctul 17. lecţia a 11-a.. Propoziţii relative continuative 23. Exemple: antikorrosiv ['antikorozi:f].368 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE î n unele cuvinte de origine străină s-a fixat totuşi pronunţarea [f] şi anume: a) la sfîrşit de cuvînt. fiind deci după conţinutul lor propoziţii principale. Exemplu: Die Pulvermetallurgie befaßt sich. Oktav [ok't«:f]. l 2 3 ' v. Pot fi intercalate în alte propoziţii ca un fel de observaţii în paranteză pe marginea celor spuse în acel loc. wodurch. Platinpulver.1.1. Exerciţiul 470. Metalurgia pulberilor se ocupă — ceea ce este în genere cunoscut — cu obţinerea de pulberi metalice..2. wovon.. sau de adverbe pronominale ca „wobei. > v.... sensul substantivului pe lîngă care stau: Exemplu: Das Pulver.. > v. 23. exprimînd însă legătura strînsă dintre aceste informaţii noi şi cele enunţate înainte. 23.. Pulberea care se obţine pe calea electrolitică. de obicei.4. Pulverteilchen. Wolframpulver. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte lungi ! Pulvermetallurgie Höchleistungswerkzeug Schützgasatmosphäre Elektrotechnik Hauptarbeitsgänge Metallkeramik Pülvergewinnung Verfahrenstechnik Warmbehandlung Molybdankarbid Nachbearbeitung Zusammenbacken Anwendungsgebie t 2 3 . das auf elektrolytischem Wege gewonnen wird. Stativ [fta'ti:f]. lecţia a 17-a. Pulver­ gewinnung.2. Metallpulver. Exemple: Pulver ['pUlfgr]. Pulversorten. lecţia a 17-a.1. Propoziţiile relative l j precizează. punctul 17. b) la mijlocul cuvîntului în unele cuvinte răzleţe.1. .

în traducerea acestor propoziţii relative cuvintele de introducere pot fi (şi în cazul parantezelor trebuie să fie) redate cu următoarele structuri din limba română: wer = cel care wodurch = fapt prin care was = ceea ce worüber = fapt despre care wobei = prilej cu care wovon = fapt de la care etc.2. = Abia în 1809. dîndu-le forma propoziţiilor relative continuative ! Model: Heute kann man Metallpulver verdichten. de exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein.. (Der Direktor erklärte das.2. Introduceţi în propoziţiile de mai jos observaţiile date în paranteză. = După 1945. în electrotehnică şi mecanica fină. 23. urmînd recomandările de la punctul 23. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt)..2. noch eine ganze Reihe von Methoden nennen.c. = Pentru obţi­ nerea pulberilor s-ar putea indica — ceea ce ar duce însă prea departe. in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen wurden.2. Cele două propoziţii din exemplu cuprind informaţii independente şi ar putea fi separate prin punct. 24 -— Germana pentru ingineri fi tehnicieni —. in der Elektrotechnik 1 und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen. Căutaţi în text propoziţiile relative continuative şi constataţi ce funcţie au! Traduceţi în scris frazele respective. — încă o serie întreagă de metode. Heute kann man. was jedoch zu weit führen würde. Dadurch (Prin aceasta. a. Exemplu: Für die Pulvergewinnung könnte man. was vor 300 Jahren nicht bekannt war.) b. metalurgia pulberilor şi-a găsit aplicaţia în practică.) : > v .1.1. Exemplu: Erst um 1809 fand die Pulvermetallurgie praktische Anwen­ dung.1. wodurch im Maschinenbau.3. Metall­ pulver verdichten. sau traducerea prin gerunziu.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 369 Exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. '1/103 . Das Werk verarbeitet hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt. wobei Platinpulver verarbeitet wurde. Privitor la propoziţiile relative continuative recomandăm separarea prin punct şi începerea unei propoziţii noi 1 '. Exerciţiul 471. în metalurgia pulberilor s-a înregistrat un nou avînt.3. Construcţii cu propoziţie relativă confiniiativă exprimă însă o mai strînsă legătură dintre cele două idei.) wurden im Maschinenbau. fapt prin care s-au deschis noi posibilităţi în construc­ ţia de maşini.! Exerciţiul 472. Heute kann man Metallpulver verdichten. prelucrîndu-se pulbere de platină. e x e m p l u l d e l a p u n c t u l 23.

(Das erläuterte der Professor im Vortrag. nach chemischen Methoden erzeugt. participiul (sau adjectivul). Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. j auf höhere Temperaturen erhitzt. | zu Schmuck. Exemplu: atribut dezvoltat Man verarbeitete | auf höhere Temperaturen erhitzten j Goldstaub zu Schmuck. în acest caz.B. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte.2. Dadurch sind sie nicht sehr billig... W. Pulberea de wolfram.1.) Exerciţiul 473. participiul (sau adjectivul) este primul element al complexului şi se acordă cu substantivul. D. Dabei muß das Pulver sehr feinkörnig sein. Wichtig ist. Construcţii participiale 23. Der Goldstaub konnte durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen verarbeitet werden. nu se mai acordă cu substantivul. Das erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. 23.) e. (Das geschah z. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver.370 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. * v.3. Exemplu: Das Wolf rampul ver. Coolidge sinterte Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasatmosphäre. fiind separate prin virgule. a. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. > . în limbajul tehnico-ştiinţific. im Mittelalter. rămînînd ultimul element al sintagmei. în limba română. W. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg ge­ wonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. Transformaţi propoziţia a 2-a într-o propoziţie relativă continuativă ! Model: W. b.2. e. Dabei benötigte er sehr hohe Temperaturen..) d. punctul 22.. (Wir hörten das auf der Tagung. Dafür ist hoher Druck erforderlich. D. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. D. atributele dezvoltate 1} volumi­ noase pot fi aşezate şi după substantiv. Dabei benö­ tigte er sehr hohe Temperaturen.. % construcţia participială Man verarbeitete Goldstaub. produsă după metode chimice. Die Metallpulver werden auf chemischem oder elektrolytischem Weg erzeugt. D. apărînd la forma nedeclinată. W. lecţia a 22-a. d. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet.. c.

. die auf 98% erhöhte Dichte e. Modul conjunctiv al verbelor 23. Transformaţi atributele dezvoltate: a) în propoziţii relative: b) în construcţii participiale! Model: die nur bei hoher Temperatur schmelzenden Metallkarbide. . die nur bei hohen Temperaturen schmelzen.3. die zu Plättchen gepreßten Metallkarbide d. die mit Kobalt legierten Metallkarbide c.. die heute Anwendung findenden Verfahren Exerciţiul 476. Modul conjunctiv exprimă acţiuni incerte.. c) construcţii participiale ! Model: ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.) 23. der allgemein bekannt ist b) ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie c) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.1. a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) b) das Metallpulver (Es ist auf elektrolytischem Weg erzeugt) c) die Dichte des Preßgutes (Sie liegt bei 90%) d) das Pulver (Es wird unter höherem Druck verarbeitet) e) das Zusammenbacken (Es erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. Exemplu: Die Dichte des Preßgutes könnte auf 95—98% erhöht werden.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 371 Exerciţiul 474.. b) Die Metallkarbide.. auf höhere Temperaturen erhitzt.3. nur bei hoher Temperatur schmelzend. a) die Metallkarbide. auf höhere Temperaturen erhitzter Goldstaub Exerciţiul 475. a. Formele verbale învăţate pînă la lecţia de faţă au făcut parte din modul indicativ (exprimînd acţiuni reale) sau modul imperativ (exprimînd acţiuni cerute). Densitatea materialului de presat ar putea fi mărită la 95—98%. b) atribute dezvoltate.. chiar ireale. die nur bei hohen Temperaturen schmelzenden Metallkarbide b. allgemein bekannt. şi ca atare este mai rar întîlnit într-un context tehnico-ştiinţific. Căutaţi în textul lecţiei construcţiile participiale şi transformaţi-le în atribute dezvoltate! Model: Goldstaub.. dorite. Transformaţi propoziţia dată în paranteză în următoarele structuri: a) propoziţii relative atributive.

. > v. mai des folosit în comparaţie cu conjunctivul I. Conjunctivul II prezent al verbelor slabe coincide total cu imperfectul (v. cores­ punde modului condiţional-optativ din limba română. conjunctivul I I prezent: pentru acţiuni în desfăşurare.372 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. chenarele C şi D). Formele conjunctivului I I se apropie ca formă de timpurile imperfect 2 ' şi mai mult ca perfect 3 '. chenarele A şi B ) . punctul 16. lecţia a 21-a. > v. î n limba germană modernă deosebim două forme ale modului conjunctiv: conjunctivul 7 1 ' conjunctivul II Conjunctivul II.2. punctul 21.3. CONJUNCTIVUL I I (Model de conjugare) a) Forme simple Spre comparaţie: [Ăl Verbe slabe Verbe tari I Imperfectul Indicativ ich erhöhte aş mări du erhöhtest er erhöhte wir erhöhten ihr erhöhtet sie erhöhten ich erschlösse aş deschide du erschlössest er erschlösse wir erschlössen ihr erschlösset sie erschlössen ich erhöhte du er wir ihr sie erhöhtest erhöhte erhöhten erhöhtet erhöhten ich erschloß du erschlössest er erschloß wir erschlossen ihr erschloßt sie erschlossen l 2 3 > v. lecţia a 16-a. Datorită acestor apropieri şi deci a posibilităţilor de confuzie. diferite sînt şi unele desinenţe ale conjunctivului I I prezent faţă de imperfect.2. Prezentul verbelor tari şi neregulate. lecţia a 25-a. punctul 25. chenarul A din modelul de conjugare). conjunctivul I I trecut: pentru acţiuni încheiate.3. care nu poate fi confundată cu alte forme. precum şi conjunctivul I I trecut au ca semn distinctiv Umlaut pe vocala radicală a verbelor tari (unde este posibil) şi a auxiliarelor (v. avînd ca şi acesta două timpuri. limba germană modernă a dezvoltat şi o formă paralelă parafrazată pentru ambele tipuri ale conjunctivului I I (v.1.

gepreßt * / a ş fi presat würde / ^haben^ ^entworfen/ ^ a ş fi proiectat würdest gepreßt/entworfen haben würde gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben würdet gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben b) cu „sein" /gefolgt v / a ş fi urmat würde < Q ^>sein/ ^gekommen' ^ a ş fi venit würdest gefolgt/gekommen sein würde gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein würdet gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein ich du er wir ihr sie .LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 373 !B| Trecut Verbe slabe a) cu „haben" ich hätte gepreßt aş fi presat du hättest gepreßt er hätte gepreßt wir hätten gepreßt ihr hättet gepreßt sie hätten gepreßt ich hätte entworfen aş fi proiectat du hättest entworfen er hätte entworfen wir hätten entworfen ihr hättet entworfen sie hätten entworfen ich hatte gepreßt du hattest gepreßt er hatte gepreßt wir hatten gepreßt ihr hattet gepreßt sie hatten gepreßt ich war gefolgt dus warst gefolgt er war gefolgt wir waren gefolgt ihr wart gefolgt sie waren gefolgt ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie hatte entworfen hattest entworfen h a t t e entworfen hatten entworfen hattet entworfen hatten entworfen wargekommen warst gekommen war gekommen waren gekommen wart gekommen waren gekommen Verbe tari Mai mult ca perfectul indicativ b) cu „sein" ich wäre gefolgt aş fi urmat du wärst gefolgt er wäre gefolgt wir wären gefolgt ihr wärt gefolgt sie wären gefolgt ich wäre gekommen aş fi venit du wärst gekommen er wäre gekommen wir wären gekommen ihr wärt gekommen sie wären gekommen b) Forme parafrazate cu „würde" E Prezent / e r h ö h e n = aş mări ich würde <f ^erschließen = aş deschide du er wir ihr sie würdest würde würden würdet würden erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen ffl Trecut ich du er wir ihr sie: a) cu „haben" .

nu sînt folosite cu aceeaşi frecvenţă. aş fi mărit. condiţii şi comparaţii ireale. urma.3. Exerciţiul 477. formele simple se mai păstrează doar la verbele auxiliare de timp (wäre.374 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23.. La trecut.. ipoteze. In der heutigen Pulvermetallurgie wären folgende Hauptarbeitsgänge zu erwähnen: . venit Modul de folosire a conjunctivului I I este similar ca şi cel al condiţionalului-optativ din limba română. presat ich wäre gefolgt. Exemple: Formele de bază stehen •— stand — gestanden verstehen — verstand— verstanden entwerfen — entwarf •—• entworfen Conjunctivul ich stünde II = aş sta ich verstünde = aş înţelege ich entwürfe = aş proiecta 23. = urmat. Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. gekommen e t c .3. pressen.a. deschis. dann stünden der Metallkeramik weitere Anwendungsgebiete offen. Unele verbe tari formează prezentul conjunctivului II (simplu) în mod neregulat. Exemple: Wenn es möglich wäre. Formele conjunctivului II. dürfte. Die Formgebung muß unter hohem Druck geschehen. Căutaţi formele de conjunctiv II în textul lecţiei şi deter­ minaţi la ce timp se află! Exerciţiul 478.. Reformaţi cu ajutorul conjunctivului II următoarele afir­ maţii.. ' Verbele modale „sollen" şi „wollen" nu primesc Umlaut la conjunctivul I I prezent. se preferă forma simplă la orice categorie de verbe. La prezent. Exemple: Prezent: ich würde erhöhen. avînd altă vocală radicală decît Umlautul vocalei imper­ fectului. întrebări şi constatări precaute s. hätte. folgen kommen etc. möchte1)). erschlossen. în rest se preferă forma parafrazată. presa. b. simple şi parafrazate. atunci metaloceramicii i-ar fi deschise alte domenii de aplicare. = aş mări. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. gepreßt etc. dîndu-le o notă de precauţie! Model: Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. deschide. a. .3. würde) şi de mod (könnte.4. müßte. dorinţe. = î n metalurgia pulberilor din ziua de astăzi ar fi de men­ ţionat următoarele operaţii principale: . = Dacă ar fi posibil să se producă ieftin sorturi de pulberi mai fine. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. Exprimăm cu ajutorul acestor forme acţiuni. veni Trecut: ich hätte erhöht. formule de politeţe. erschließen.

Wenn die Teilchen größer sind. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung steht. folosind conjunctivul II prezent! Model: Wenn die Teilchen größer sind.D. Hartmetalle sind z. Wenn die Teilchen größer wären. Wenn der Versuch gelingt. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. e. d. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt wird.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 375 c. b. g. kommt es zu neuen Fortschritten.B. so erschließen sich neue Möglichkeiten. Completaţi fragmentele de propoziţii cu cele două părţi sintactice necesare. f. Coolidge verdichtete Wolfram­ pulver. Exerciţiul 479. ist es fein­ körniger. verstehen Halten Sie dieses Arbeitsverfahren fest ? W. a. d. Exerciţiul 480. Wie verdichtete ? . ist das Halbzeug weniger brauch­ bar. Das geschieht durch Werkzeugen. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2(N. Die chemisch gewonnenen Pulver sollen möglichst feinkörnig sein. verdichten. c. die Metallkarbide. Exerciţiul 481. Wenn das Pulver auf chemischem Weg gewonnen wird.! a. 23. Jetzt hält fest. steigt die Pro­ duktion unseres Werkes. folosind conjunctivul II trecut! Model: Wenn der Versuch gelungen wäre. b. Verpressen in 2(N mod sau timp 2(N mit D) geschehen sich befassen Der Professor befaßt sich mit Pulver­ metallurgie. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. A) erschließen. sintern.4. so hätten sich neue Mög­ lichkeiten erschlossen. Es kann gelingen. pressen. Das Zusammenbacken muß durch Hitze erfolgen. Caracterizaţi drept ipotetice următoarele acţiuni şi condiţiile lor. la alegerea dv. e. festhalten. ist das Halbzeug weniger brauchbar. Pulver mit größeren Teilchen ergibt weniger brauchbares Sinterma­ terial. Caracterizaţi acţiunile indicate în exerciţiul precedent drept ireale.

Könnte sie erhöht werden ? . Dacă metaloceramica ar fi fost cunoscută. Warum sintert ? d. d. Was ergäbe sich. wenn es gelänge feinere Pulversorten billig zu erzeugen ? t. ar fi un pro­ cedeu nou în uzina noastră. Immer erschließen e. Was erschließt diese Verfahrenstechnik ? 1. Was versteht man unter Sintern ? o. c. Seit wann ist die Pulvermetallurgie bekannt ? d. Citiţi textul şi răspundeţi! a. Wie wird sie noch genannt ? c. Womit befaßt sich die Pulvermetallurgie ? b. Fabricarea pieselor prin tehnica metalurgiei pulberilor. aceasta s-ar fi făcut după sinterizare. D. Kann man hier alle Methoden der Pulvergewinnung nennen ? p. Jetzt befaßt sich Exerciţiul 482 (sinteză). Traduceţi în limba germană! a. So verstand f. f. construcţiile de maşini şi mecanica fină. b. Wo liegt heute die Dichte des Preßgutes ? u. Coolidge ? i. Wie preßt ? h. e. Welche Richtwerte für Korngrößen könnte man nennen ? s. Was sind Hartmetalle ? z. Was gelang W. Pulberea nu este fin granulată. Wann fand die Pulvermetallurgie praktische Anwendung ? g. Wie verarbeiteten die Handwerker des Mittelalters den Goldstaub ? e. Welches Pulver wurde zuerst verarbeitet ? h. ar fi găsit un domeniu de aplicare mai mare.Wie geschieht die Formgebung? n. Welche Eigenschaft der Pulver ist für die Pulvermetallurgie wichtig ? r. Această tehnologie de fabricaţie ar deschide noi posibilităţi în elec­ trotehnică. Dacă s-ar produce pulberile pe cale electrolitică. Was ergibt das Pulver mit größeren Teilchen ? w. . v. Wozu verarbeiteten sie ihn ? f. ar fi mai fin gra­ nulate.376 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. Wozu dienen sie ? Exerciţiul 483 (sinteză). Wie sinterte er das Wolframpulver ? j . Wann trat ein neuer Aufschwung in der Pulvermetallurgie ein ? k. fapt datorită căruia calitatea semi­ fabricatului este mai puţin bună. Dacă ar fi fost o finisare a pieselor presate. Welche Hauptarbeitsgänge der heutigen Pulvermetallurgie sind zu erwähnen ? m. Immer geschieht g.

a indica îmbinarea. wäre besonders hinzuweisen 13). Abb.LEHRSTÜCK NUMMER 23: DIE PULVERMETALLURGIE 377 D. erfordert seitens 2 ) des Konstrukteurs gewisse 3 ) Kenntnisse 4 ) über die Möglichkeiten dieses Ver­ fahrens.*' Ansätze 14) sollen gerade 15) verlaufen 16> Vocabular 1) das Entwerfen pulvermetallur­ gisch herzustellender Teile 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) seitens gewiß Kenntnis Gesichtspunkt derartig berücksichtigen anhand lediglich Hinweis Vermeidung Wandung hinweisen Ansatz gerade verlaufen proiectarea pieselor care urmează a fi produse pe calea metalurgiei pulbe­ rilor de la. hier alle Ge­ sichtspunkte 5) aufzuzählen. direct a se termina. 13 ÜBER DAS ENTWERFEN1' PULVERMETALLURGISCH1) HERZUSTELLENDER TEILE » Pulvermetallurgische Verarbeitung der Teile r. din partea aici: anumit cunoştinţa. Auf einfache Formen.. 1 zeigt ein Beispiel. sowie Vermei­ dung U ) dünner Wandungen 12. die beim Entwerfen derartiger 6 ) Teile zu berücksichtigen 7 ) sind. racordarea drept. gut acht . Lectura suplimentară Nr.l gegeben werden. a sfîrşi (a se pierde) die der der die die der *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului. An­ hand 8) einiger Erläuterungen und eines Beispieles mögen lediglich 9) einige grundsätzliche Hinweise 10) Abb. . Es würde zu weit führen. (Wandungen a und b). cunoaşterea punctul de vedere asemenea a lua în consideraţie cu ajutorul numai indicaţia evitarea peretele (grosimea peretelui) a arăta.

der Hebel an dem Zylindermantel 1 7 ) in obiger Abbildung. aşadar a se ramifica raza vizibil a evita executarea a prefera cazul a micşora. was links ersichtlich ist 21) . 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) der Zyl indermantel also auslaufen der Radius ersichtlich vermeiden die Ausführung vorziehen der Fall herabsetzen der Ausschuß nicht gut besser mantaua de cilindru deci.378 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE wie z. doch würde in diesem Falle 25) die Dichte und damit die Festigkeit des Teiles herabgesetzt 2 6 ) werden. Die Herstellung der linken Ausführung wäre auch möglich. es sind also 18) auslaufende 19) Ansätze sowie Radien 20). zu vermeiden 22K Die rechte. a reduce rebutul nu e bine mai bine . was auch zu größerem Ausschuß 27> führen würde. bessere Ausführung 2 3 ) mit einer gerade auf den Zylindermantel laufenden Kante ist vorzuziehen 24'.B.

wenn zumindest einiges über die Explo­ sionsstoffe selbst gesagt würde 5) .und Raumfahrt­ technik darauf zurückgegriffen hätte. . 1897 gelang es Munroe undW. Patente für die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken4) durch Explosionsstoffe zu erhalten.1. 1888. Explicaţii. suplimentară „Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen". verschiedene Kes­ selbleche durch explosive Beanspruchung zu prüfen.4. dieses interessante Verfahren11. Diese bestehen aus zwei Gruppen und zwar: a) den Schieß. punctul 24. zwei englischen Ingenieuren. Anfangs schien es. Text Das Explosionsverformen. şi lectura punctul 24. v. Jones erteilte Patent über das Auf­ treiben von Zylindern zu Fässern. Explicaţii. v.3) daß diese gar nicht so neu ist.2. N. Tatsächlich verfügte Adamson. doch zeigte sich bald.oder Treibstoffen. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten (1 850— 8 350 m/s) detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. Bezieht man sich auf das 1909 an J. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2 800 kp/cm2 entwickeln und b) den Sprengstoffen.3. Es dürfte von Interesse sein. Explicaţii. dann ist man dem Wesen dieses Prinzips am nächsten. bzw. punctul 24. v. Wen man den Ursprung dieser Idee verfolgen würde. Johnsen. Explicaţii. beruht auf 2 > dem Prinzip. schon im Jahre 1876 über die Möglichkeit. v. der Erfinder des Explosions­ verformens.Lehrstück Nummer 24 DAS EXPLOSIONSVERFORMEN V O N METALLEN A. daß das Arbeiten mit Spreng­ stoffen vorteilhafter ist und so verzichtete man auf Schießstoffe und entschied sich für Versuche mit Sprengstoffen. punctul 24. wenn nicht die moderne Raketen. > ) > 4 ) 6 > 2 3 x v. Trotz dieser Vorarbeiten hätte aber diese Technik keine beson­ dere Bedeutung erlangt. als ob die Anwendung von Schießstoffen für die Ver­ formung möglich wäre. dann käme man zu der überraschenden Feststellung. C. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen.

pl. -(e)s. die Idee. realmente. Abb. -e explosiv deformarea prin explozie interesant a se baza pe principiul obişnuit sursa de energie materialul exploziv originea.dat.380 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN •jsssrtank f Vakuumleitungsanschluß g DistanzyerFahren AbhJ Das Explosionsverfahren selbst besteht nun aus zwei grundsätzlich ver­ schiedenen Anwendungen von Spreng­ stoffen : a) dem Kontaktverfahren. das Prinzip. -ien üblich die Energiequelle. Vocabular das Explosionsverformen. -(e)s. -s. -(e)s. wobei der Sprengstoff direkt auf das Werk­ stück einwirkt und b) dem Distanzverfahren. interessant beruhen auf -f. II de la „kommen"] überraschend die Feststellung. meist durch Wasser als druckübertragendes Medium zur Anwendung kommt. -n der Explosionsstoff. -en gar nicht tatsächlich verfügen über -j. das Kesselblech. începutul ideea a urmări i ar urmări ar veni surprinzător constatarea de loc într-adevăr. f. B. wobei sich der Sprengstoff als Energie­ quelle an der Verformung beteiligt. f. -(e)s. II de la „werden") würde verfolgen käme (conj.ac. -e der Ursprung.pl. Beim Detonieren der Ladung tritt eine Verformung des Rohteiles ein. de fapt a dispune de tabla de cazan exploziv *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . -n verfolgen würde (conj. 1 *' zeigt schematisch das Distanz­ verfahren. wobei die Ladung indirekt.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

381

das Patent, -(e)s, -e die Erzeugung, -en der Flüssigkeitsdruck, -(e)s, - e sich beziehen (bezog, bezogen) auf + ac. erteilen Auftreiben, -s, f.pl. Faß, -sses, -sser Wesen, -s, nächst (en) (superi, de la nah(e)) trotz Vorarbeit, -en erlangen eine Bedeutung erlangen Raketentechnik, -en Raumfahrttechnik, -en

brevetul aici; producerea presiunea hidraulică (exercitată de lichid) a se referi la

das das das die die die

das der der

der die

a da, a acorda umflarea, lărgirea butoiul esenţa, realitatea cel mai apropiat în ciuda, cu toate că lucrarea preliminară / pregătitoare a ajunge, a dobîndi, a cîştiga a deveni important tehnica rachetelor tehnica astronauticii / zborurilor cos­ mice zurückgreifen (griff zurück, zurück­ a reveni asupra unui lucru gegriffen) auf + ac. hätte (conj. II de la „haben"); ar (aş) fi revenit zurückgegriffen hätte dürfte (conj. II de la „dürfen") ar (aş) putea interesul Interesse, -s, -n a fi interesant von Interesse sein însumi, însuţi, însuşi etc. selbst substanţa de artificii Schießstoff, -(e)s, -e Treibstoff, -(e)s, -e carburantul, combustibilul încet langsam abbrennen (brannte ab, ist abge­ a arde brannt) substanţa explozivă Sprengstoff, -(e)s, -e extrem extrem viteza Geschwindigkeit, -en a detona detonieren la început, mai întîi anfangs a părea, a face impresia că... scheinen (schien, geschienen) ca şi cînd als ob ar (aş) fi wäre (conj. II de la „sein") curînd, în curînd bald a renunţa la verzichten auf + ac. a se hotărî, a se decide pentru sich entscheiden (entschied, entschieden für -f- ac.)

382

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

das Kontaktverfahren, -s,direkt einwirken auf + ac. das Distanzverfahren, -s,die Ladung, -en indirekt das Wasser, -s- şi druckübertragend das Medium, -s, -ien schematisch das Detonieren, -s, f. pl. der Rohteil, -(e)s, -e sich beteiligen an + dat. a) der Wassertank, -(e)s, -s b) die Ladung, -en c) der Niederhaltering, (e)s, -e d) die Matrize, -n e) der Rohteil, -(e)s, -e f) der Vakuumleitungsanschluß, -sses, - s s e g) das Distanzverfahren, -s, f.pl.

procedeul de contact direct a acţiona, a influenţa asupra procedeul de distanţă aici: încărcătura, (sarcina electrică) indirect apa transmit ător de presiune mediul schematic detonarea piesa brută a lua parte, a participa tancul / rezervorul / de apă încărcătura inelul de strîngere matriţa piesa brută racordarea la conducta de vid procedeul de distanţă

C. Explicaţii şi exerciţii 24.0 Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 484. Reţineţi particularităţile în pronunţarea şi accentuarea în limba germană a următoarelor cuvinte de răspîndire internaţională ! das Prinzip [prln'tsi:p] detonieren [deto'nüran] die Energie [ensr'gi:] die Rakete [ra'ke:tg] die Idee [i'de:] extrem [eks'tre:m] die Explosion [sksplo'zio:n] das Medium ['merdiUm] explosiv [sksplo:zi:f] schematisch [j"e'ma:tl{] der Zylinder [tsy'llndar] 24.1. Apoziţia

24.1.1. Precizări foarte importante sau suplimentare în legătură cu un substantiv pot fi date sub forma apoziţiilor. Acestea sînt sintagme cu nucleu nominal (substantiv) aşezate imediat după cuvîntul de referinţă şi separate prin virgulă.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

383

Exemple: Adamson, der Erfinder des Explosionsverformens, lebte vor hundert Jahren. Adamson, inventatorul deformării prin explozie, a trăit acum o sută de ani. Das Explosionsverformen, dieses interessante Prinzip, muß noch weitergehend angewendet werden. Deformarea prin explozie, acest principiu interesant, trebuie să fie aplicat pe o scară şi mai largă. Datorită poziţiei lor imediat după cuvîntul de referinţă, apoziţiile întrerup ca o paranteză firul logic al propoziţiei (v. exemplele de mai sus). 24.1.2. Spre deosebire de limba română, în limba germană apoziţia stă în acelaşi caz ca şi cuvîntul de referinţă 1). Exemple: Das Verfahren Adamsons, des Erfinders des Explosionsverformens, ... (Wessen ?) genitiv Es gelang Munroe und W.C. Johnson, genitiv zwei englischen Ingenieuren, ...

(Wem?) dativ dativ 2) Wir verwenden „Cordtex" , den wichtigsten Sprengstoff für das Explosions(Wen? W a s ? ) verformen. acuzativ acuzativ

Exerciţiul 485. Căutaţi apoziţiile existente în textul lecţiei şi stabiliţi: a) cuvîntul lor de referinţă şi cazul la care se află, b) cazul apoziţiei! Exerciţiul 486. Transformaţi a doua propoziţie într-o apoziţie! Model: Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosions­ verformens. Wir erwähnen Adamson, den Erfinder des Explosionsverformens. a. Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosionsverformens. b. Man sprach von den Explosionsstoffen. Sie sind neue Energiequellen zur Verformung von Metallen. c. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist bekannt. Es ist das Auftreiben von Zylindern zu Hohlgefäßen. d. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Das waren zwei englische Ingenieure. e. Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Gebiet erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Es ist das Gebiet der Raketen- und Raumfahrttechnik.
) Excepţii se găsesc în limbajul oficial, de obicei cînd se indică funcţia unor persoane. Aceste apoziţii stau (ca şi în limba română) totdeauna la cazul nominativ, indiferent de genul substantivului de referinţă. Exemplu: Wir sprachen mit dem Genossen N., Vorsitzender der Delegation. = Am vorbit cu tov. N., preşedintele delegaţiei. 2 ) Denumirea unui material explosiv pe bază de nitroglicerină
1

384

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

f. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Schieß? oder Treibstoffe und die Sprengstoffe. g. Sehr wichtig ist die Art des Sprengstoffes. Er ist die Energiequelle für das Explosionsverformen.

24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
24.2.1. După cum am arătat la capitolul „Valenţa verbelor" 1!, unele verbe nu cer numai cazuri pure ale substantivelor (sau pronumelor), ci şi prepoziţii urmate de substantive (sau pronume) la un caz cerut de aceste pre­ poziţii ( = complement prepoziţional). Exemple: achten 2(N auf A) = a se da atenţie; Man muß auf die Geschwindigkeit achten = Trebuie să se dea atenţie vitezei. gehören 2(N zu D) = a face p a r t e ; Treibstoffe gehören zu den Energiequellen = Carburanţii fac parte din sursele de energie. unterscheiden 3(N,A von D) = a deosebi; Man unterscheidet die Treibstoffe von den Sprengstoffen. — Se deosebesc carburanţii de substanţele explozive. 24.2.2. Complementul prepoziţional este fie a doua parte sintactică cerută de verbele bivalente, fie a treia (pe lîngă un acuzativ sau dativ), completînd valenţa verbelor trivalente (v. exemplele de mai sus). Dintre verbele învăţate pînâ la lecţia de faţă inclusiv au regim prepoziţional următoarele:
Verbe cerînd prepoziţia urmată de cazul Exemplificări

sich er-innern teilnehmen sich beteiligen achten antworten sich belaufen sich beziehen einwirken verzichten zurückgreifen beruhen
1

an

A D

Erinnern Sie sich an den Vortrag ? Nehmen Sie an dem Programm teil? Wer beteiligt sich an der Veranstaltung ? Man muß auf die Geschwindigkeit achten. Antworten Sie auf diese Frage! Der Wert beläuft sich auf 2 Millionen. Sie beziehen sich auf das Patent von J. N. Jones. Korrosion wirkt auf Metalloberflächen ein. Wir müssen auf die Vorarbeit verzichten. Hier greift man auf eine alte Methode zurück. Qualität beruht auf guter Arbeit.

auf

A

D

> începînd cu lecţia a 4-a a manualului de faţă, în fiecare lecţie.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

385

Verbe

ccrind prepoziţia

urmată de cazul

Exemplificări

bestehen ersehen dividieren ersetzen sich eignen sich entscheiden einteilen sich unterteilen

aus

D

Die Maschine besteht aus 2 115 Teilen. Sie ersehen den Richtwert aus dem Diagramm. 5 7 Wie dividiert man 7- durch — ? 8 14 Man ersetzt diesen Treibstoff durch einen

durch

A

anderen.

für

A

Dieses Metall eignet sich besser für Schutzüberzüge. Wir entscheiden uns für das neuere Prinzip. Explosionsstoffe teilt man in Treibstoffe und Sprengstoffe ein. Das Explosionsverformen unterteilt man in Kon­ taktverfahren und Distanzverfahren. Man beginnt mit dem Auftreiben von Fässern. Befassen Sie sich mit Explosionsstoffen ? Multplizieren Sie (x2a) mit (x2 + ax + a2) ! Die Korngröße stimmt mit dem Richtwert überein/. Kann man einen Farbanstrich mit einer Metall­ schicht vergleichen ? Der Genosse fragt nach dem Patent.

in

A

beginnen sich befassen multiplizieren übereinstimmen vergleichen

mit

D

fragen verfügen sprechen

nach über

D A

Wir sprechen über Raimfahrttechnik Verfügen Sie über die notwendigen Explosions­ stoffe ? Es handelt sich um den Flüssigheitsdruck.

sich handeln subtrahieren trennen sich unterscheiden

U S

A D

von

Subtrahieren Sie 576 von 3 726 ! Wie trennt man die Metalloberfläche von dem Medium ? Wodurch unterscheidet sich ein Faß von einem Zylinder ? Man muß Metallteile vor Korrosion bewahren. Schützen Sie die Metalle vor Rost. Addieren Sie 24 TIS zu der letzten Summe. Alle tragen zur Fertigung der Endprodukte bei. Dient dieser Vorgang zur Verbesserung der Qua­ lität ? Gummi gehört zu den Isolierstoffen. Goldstaub verarbeitet man zu Sehmuck.

bewahren schützen addieren beitragen dienen gehören verarbeiten

vor

D

zu

D

25 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

386

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.2.3. î n numeroase cazuri, prepoziţia cerută de verb are un corespon­ dent exact în limba română. Exemple: bestehen aus + D = a consta, a se compune din sich entscheiden für -f- A = a se hotărî, a se decide pentru übereinstimmen mit + D = a corespunde cu s.a. La alte verbe, prepoziţia din limba germană diferă de cea din limba română. Exemple: sich erinnern an + A = a-şi aminti de achten auf -f A = a fi atent la dividieren durch + A = a împărţi la verfügen über -f- A = a dispune de Unora dintre verbele prepoziţionale ale limbii germane le corespund în limba română verbe fără regim prepoziţional. Exemplu: warten auf -f- A = a aştepta; Wir warten auf eine Ladung. = Aşteptăm o încărcătură. Recomandăm memorarea, odată cu formele de bază ale verbului, regimului prepoziţional în cazurile în care diferă de regimul din limba română. Exemple: teilnehmen — nahm teil — teilgenommen an + D = a participa la sich belaufen — belief — belaufen auf + A = a se ridica la fragen nach + D = a întreba de verfügen über + A — a dispune de subtrahieren von + D = a scădea din s.a. Exerciţiul 487. Căutaţi în textul lecţiei verbele cu regim prepoziţcnalşi stabiliţi cazul substantivelor cerute de prepoziţie! Treceţi apoi verbele la infi­ nitiv în următorul tabel!
Exemplul Verbul Prepoziţia
Cazul

Model: Das Explosionsverformen beruht auf dem Prinzip,...

beruhen

auf +

D

Exerciţiul 488. Memoraţi regimul prepoziţional al. verbelor din tabela de la punctul 24.2.2 şi completaţi apoi prepoziţia şi desinenţele cazuale din următoarele propoziţii ! a. Der Vortrag bezieht sich ... d- Wesen dieses Prinzips. b. Die Explosionsstoffe bestehen ... zwei groß- Gruppen. c. Wollen Sie sich ... d- Distanzverfahren entscheiden?

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

387

d. Die ganze Energie muß sich ... d- Verformung beteiligen. e. Unser Werk verfügt ... d- modernst- Maschinen. f. Man muß ... d- Transport ins Fertiglager verzichten. g. Der Flüssigkeitsdruck wirkt... d- Metalloberfläche ein. h. Wir wollen ... d- Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Exerciţiul 489. întrebaţi de părţile sintactice completate în exerciţiul pre­ cedent cu adverbul pronominal corespunzător! Model: Worauf bezieht sich der Vortrag ?

24.3. Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză)
24.3.1. î n limbajul tehnic, majoritatea cuvintelor au o structură foarte complexă. Cunoaşterea elementelor de structură şi a funcţiilor lor ajută la înţelegerea sensului cuvintelor şi scuteşte adesea pe cititor de a mai recurge la dicţionar. 24.3.2. Judecind după elementele din care sînt alcătuite, cuvintele limbii germane se împart în trei categorii: 24.3.2.1. Cuvinte simple (cuvinte radicale)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

der der die die das das

Weg Tag Welt Art Wort Wasser s.a.

kennen lösen bleiben bringen folgen kommen s.a.

dicht stark fest teuer sicher schnell s.a.

bald oft auf in daß weil s.a.

24.3.2.2. Cuvinte compuse x) a) din două cuvinte (cuvînt de bază şi cuvînt determinativ)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

das die der der der die

Kesselblech Vorarbeit Rohteil Treibstoff Sollwert Gasflamme s.a.

zurückgreifen festhalten durchführen abbrennen einteilen tiefziehen s.a.

sinnvoll erfolgreich zeitgerecht hochmodern spanlos braunrot s.a.

dreimal mehrfach zuerst dadurch wobei bisher s.a.

!> v. lecţia 3, punctul 3.4; lecţia 9, punctul 9.5; lecţia 11, punctul 11.1.

388

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

b) din mai mult decît două cuvinte (multiplu compuse)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die R a u m f a h r t t e c h n i k der H a u p t a r b e i t s g a n g die S c h u t z g a s a t m o s p h ä r e das Hochleistungswerkzeug die Werkstoffprüfmaschine

druckübertragend spanabhebend e i n w a n d f r e i s.a.

miteinander gegeneinander v i e r u n d z w a n z i g s.a.

s.a.

24.3.2.3. Cuvinte derivate x) a) formate cu prefix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

d a s Gefäß der Fersuch d e r Begriff s.a.

fceruhen entscheiden erteilen zerstören verfügen s.a.

ungenau WMrichtig b e s o n d e r s.a.

ftevor en/lang g e m ä ß s.a.

b) formate cu sufix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die 'Ladung die Dichte der Stapler das Plätteten d e r Z e i c h n e r s.a.

funktionieren detonieren r e i n i g e n s.a.

möglieh brauchbar ständig dauerhaft praktisch

s.a.

anfangs stets höchstens viertens s.a.

c) formate cu prefix şi sufix
Substantive Verbe

d a s Gewinde d a s Gefüge s.a.

beseitigen beschädigen

s.a.

-

J > v. lecţia 7, punctul 7.6; lecţia 8, punctul 8.4; lecţia 9 punctul 9.3; lecţia 15, punctul 15.4; lecţia 16 punctul 16.4; lecţia 18, punctul 18.6.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

389

d) formate cu schimbare de vocală, cu sau fără prefixe sau sufixe
Substantive

Verbe

Adjective tatsächlich feinkörnig gründlich ringförmig hauptsächlich s.a.

Alte părţi de vorbire

das der die der der

Maß Druck Größe Ursprung Vorgang s.a.

setzen zählen begrüßen benötigen verändern s.a.

wofür womit s.a.

Derivarea cu prefixe şi sufixe se face de la cuvinte simple• (dicht — die Dichte; zeichnen — der Zeichner; rein-—reinigen), de la cuvinte compuse (umformeii — der Umformer; feststellen — die Feststellung; Einfluß — beein­ flussen; sachgemäß — unsachgemäß), de la alte cuvinte derivate (fertigen — die Fertigung; notwendig — die Notwendigkeit; erreichen-—erreichbar), precum şi de la grupuri de cuvinte (Gewinde bohren — der Gewindebohrer; Geld einsparen — die Geldeinsparung). Elementele cuvintelor compuse "pot fi, la rîndul lor, cuvinte derivate (die Flüssigkeit + der Druck = der Flüssigkeitsdruck; das Korn -f-die Größe = die Korngröße; die Anwendung -j- das Gebiet — das Anwendungs­ gebiet). 24.3.3. Din cele de mai sus rezultă că structura cuvintelor poate fi uneori foarte complexă. î n schimb, numărul prefixelor şi sufixelor este limitat, iar acestea au de obicei un sens sau o funcţie foarte precisă. Cunoaşterea acestora şi a sensului cuvintelor simple ne ajută să deducem înţelesul cuvintelor cu •o structură mai complexă. Exemplu: • die Einsatzmöglichkeit = substantiv compus din „Einsatz•+ Möglichkeit" ; der Einsatz = substantiv derivat prin schimbare de vocală de la + „einsetzen" = a folosi, a pune în aplicare ; die Möglichkeit = substantiv derivat cu sufixul -ke.it de la „möglich" = posibil; einsetzen = verb compus din „ein + setzen" ; möglich = adjectiv derivat cu sufixul -lieh de la „mögen" = a putea. die Ein — satz — mög — lieh — keit aplicare '-,;. posibil

^\^ posibilitate -* " ^ posibilitatea de aplicare

390

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPI.OSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.3.4. Uneori, cuvintele derivate (mai puţin cele compuse) au suferit considerabile modificări de sens faţă de cuvîntul de bază. Exemple: stehen (a sta) — verstehen (a înţelege) springen (a sări) — der Ursprung (originea) flach (plat, neted) — die Fläche (suprafaţa, aria) fassen (a prinde, a cuprinde) — das Faß (butoiul) das Zeug (materialul) •— erzeugen (a produce) — das Werkzeug (unealta) î n aceste cazuri vom recurge la dicţionar pentru stabilirea exactă a sensului. Exerciţiul 490. Stabiliţi structura cuvintelor din textul lecţiei ! Exerciţiul 491. Analizaţi structura următoarelor cuvinte (elementele com­ ponente ! ) Werkstoffbedarf Geschwindigkeit Anwendungsgebiet Hochleistungswerkzeug Fertigungseinrichtung Beanspruchung Hauptarbeitsgang Verantwortliche Kunststoffisolierung Endbearbeitung Widerstandsschweißen Haartrockner Betriebsamkeit Tiefziehwerkzeuge Hohlgefäß Exerciţiul 492. De la ce cuvinte (sau grupuri de cuvinte) sînt derivate următoarele substantive şi prin ce mijloace ? Gleichrichter Verschweißung Entwicklung Stromerzeuger Zufuhr Herstellung Schweißumformer Einwirkung Erfinder Bezeichnung Fortschritt Stanzerei Härterei Formgebung Eigenschaft Genauigkeit Zugfestigkeit Sandgießerei Exerciţiul 493. Ce înseamnă următoarele cuvinte? încercaţi să deduceţi sensul din structura lor (cunoaşteţi toate elementele !) şi controlaţi apoi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! die Eckigkeit der Wichtigkeitsgrad der Entwurf die Betriebsleitung die Kürze die Stromeinsparung die Verfügbarkeit schwierig die Anwendbarkeit die Vereinbarung die Beantwortung das Herstellungsverfah­ die Befestigungsvorrich­ ren tung die Gesamtheit unverändert Exerciţiul 494. Cunoaşteţi substantive derivate de la următoarele cuvinte? Indicaţi-le ! laden = a încărca bedeuten = a însemna abschließen = a încheia das Handwerk == meseria hitzebeständig = rezis­ tent la căldură

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

391

gewinnen = a obţine der Teil = partea das Haar trocknen = a usca părul

mit Farbe anstreichen = a da cu vopsea Werkzeug machen = a einladen = a invita face unelte durchsehen = a parcurge kalt verformen = a mo­ dela la rece

das Hans

= casa

24.4. Familii de cuvinte
24.4.1. Cuvintele derivate sau compuse care au la bază acelaşi cuvînt simplu formează, împreună cu acesta, o familie de cuvinte. Exemple: gießen = a turna der Guß der Gußteil der Gießer der Grauguß der Gußrohling die Gießerei die Sandgießerei der Rotguß die Gußlegierung das Spritzgießen der Temperguß das Feingießverfahren ş.a das Wort == citvîntul verantworten wörtlich s.a. die Antwort antworten die Verantwortung beantworten verantwortlich die Beantwortung der Verantwortliche die Verantwortlichkeit andere = c elălalt, altul abändern anders s.a. ändern die Abänderung die Änderung verändern abänderbar die Veränderung umändern veränderlich die Umänderung die Veränderlichkeit umänderbar verändert unverändert stehen = a sta ständig der Stand der Bestand vollständig bestehen die Entstehung unvollständig entstehen der Verstand verstehen das Verständnis der Zustand der Widerstand herstellbar die Stelle stellen die Herstellung vorstellbar herstellen vorstellen die Vorstellung feststellbar

a. halten*. detonieren Die Ladung brennt ab. zeichnen. prüfen. Basis Wir verzichten auf diese Energiequellen. der Stoff. fest. Recapitulaţi vocabularul lecţiilor 1—24 şi constataţi ce cuvinte cunoaşteţi din familiile următoarelor cuvinte simple ! Stabiliţi structura lor ! arbeiten. winden (a răsuci)*. fahren*. Ersetzen Sie dieses Medium durch Wasser. lehren. bauen. stecken. Constituiţi şi alte familii de cuvinte din vocabularul învăţat. ziehen*. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) abbrennen. wirken*. Man erteilte ein Patent an den Fach­ mann. 3(N.5. der Teil. sitzen*. A durch A) ersetzen 3(N. liegen*. drehen. treiben*. die Form. A) erlangen. zurück­ greifen sich beteiligen sich entscheiden verfügen Der Sprengstoff beruht auf der von Nitroglyzerin. Exerciţiul 496. A an D) erteilen * (De la cuvintele n o t a t e cu* cunoaşteţi derivate cu modificări de vocală) . das Zeug (mate­ rialul). suchen. Notaţi-le într-un caiet şi completaţi-le pe măsură ce înaintaţi cu lectura ! 24. Beteiligen Sie sich an der Vorarbeit. geben*. Man entschied sich für diese Geschwin­ digkeit. 2 (N auf D) 2(N auf A) 2(N an D) 2(N für A) 2(N über A) beruhen einwirken. die Zahl*. messen*. verfolgen Dieses Verfahren erlangt große Bedeu­ tung. verzichten. Er verfügt über eine Ladung Spreng­ stoff. Exerciţiul 495.392 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN aufstellbar feststellen die Feststellung darstellbar die Aufstellung aufstellen zusammenstellbar die Darstellung darstellen die Anstellung zusammenstellen anstellen der Angestellte s. 2(N inf. 2(N. bohren.) scheinen Der Richtwert scheint genau zu sein.

Formulaţi întrebări cu verbele şi subiectele date în aşa fel ca să răspundă a doua parte sintactică cerută de valenţă! Răspundeţi apoi la întrebări ! Model: erlangen — die neue Methode Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Ist die Idee des Explosionsverformens neu ? d. Was sind Schieß. Seit wann ist dieses Verfahren bekannt ? c. e. a) erlangen — die neue Methode e) beruhen — das Distanzver­ fahren b) verfügen — das Werk f) sich entscheiden — die Fachleute c) verfolgen — die Kontrolleure g) verzichten — man d) sich beteiligen — die Delegation h) einwirken — die Detonation Exerciţiul 498 (sinteză). Was tritt beim Detonieren der Ladung ein ? r. C.und Nachteile. Was zeigt Abb.oder Treibstoffe ? j . Wann sprechen wir von Distanzverfahren ? o. 1 ? p. Welcher Explosionsstoff erweist sich als vorteilhafter ? 1. Als was beteiligt sich der Sprengstoff an der Verformung ? Exerciţiul 499. Das Prinzip des Explosionsverformens. ihre Vor. Citiţi textul şi răspundeţi ! a. Was wird ersetzt und wodurch ? c. Die Explosionsstoffe. Die besondere Bedeutung dieser Technik heute.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 393 Exerciţiul 497. Für welches Gebiet der Technik ist das Explosionsverformen heute besonders bedeutend ? h. Die Anwendungsarten von Sprengstoffen. Johnson ? f. Wann sprechen wir von Kontaktverfahren ? n. Welche Patente erhielten Munroe und W. b. Welches Patent erhielt J. Worauf beruht das Explosionsverformen ? b. d. (sinteză). . Aus welchen Verfahren besteht das Explosionsverformen ? m. N. Jones 1909? g. Wie teilt man die Explosionsstoffe ein ? i. Über welche Möglichkeit verfügte Adamson schon 1876? e. Expuneţi crai şi în scris textul pe baza următorului plan! a. Was sind Sprengstoffe ? k.

die mit dem Explosionsstoff gefüllt 12) ist.394 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN D. zurechtgeschnitten) Sprengschnur Kunststoff hülle füllen Variation a mînui. Sprengschnüre sind für das Explosionsver­ formen sehr vorteilhaft. so daß ihnen weniger Bedeutung zukommt. Eine andere praktische Form sind Sprengschnüre 10). Diese Typen sind auch in Folien verschiedener Stärke lieferbar. Lectură suplimentară Nr. Andere ergeben nach Zusatz 3) eines Weichmachers 4) die sog. die mit einem scharfen 7 ) Messer 8) zurechtgeschnitten 9 ) werden können. Flüssige Explosionsstoffe lassen sich schwerer handhaben 1 ! . a manipula a presa adaosul plastifiantul mîna a dori ascuţit cuţitul tăiat potrivit fitilul detonant învelişul din material plastic a umple variaţia der der die das 10) die 11) die 12) 13) die . 14 ÜBER EXPLOSIONSSTOFFE FÜR DAS VERFORMEN VON METALLEN Die Explosionsstoffe bestehen aus verschiedenen chemischen Zusam­ mensetzungen und sind in flüssiger oder fester Form verfügbar. Feste Explosionsstoffe lassen sich in bestimmte Formen gießen oder pressen 2). „plastischen" Explosionsstoffe. weil sie sich leicht in jede gewünschte Form legen lassen und Variationen 1 3 ) des auf den Rohteil einwirkenden Druckes ge- 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) handhaben pressen Zusatz Weichmacher Hand wünschen scharf Messer zurechtschneiden. (schnitt zurecht. die sich von Hand 5) in die gewün­ schte 6) Form pressen lassen. Diese bestehen aus einer Kunststoffhülle n ) von etwa 6 mm Durchmesser.

14) gestatten 15) der Plastikexplosionsstoff 16) das Nitroglyzerin 17) sich aufbauen (baute auf. Es gibt dann noch verschiedene Typen von Plastikexplosionsstof­ fen 15). die meistens auf Basis von Nitroglyzerin 16> aufgebaut 1 7 ) sind. amorsa magnetou explozia .LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 395 statten 14). Fast alle Explosionsstoffe können durch eine elektrische Zündkapsel 18 * mit Magnetzünder 19> zur Explosion 20) gebracht werden. aufgebaut) 18) die Zündkapsel 19) die Magnetzünder 20) die Explosion a permite substanţa explozivă plastică nitroglicerina aici: a se compune pe baza de.

4. Text Ein Forscher hat einmal behauptet. also Vorgänge. Produktionstechnik eine stürmische Entwicklung durchgemacht hat. Erwähnenswert wären auch Webstühle. Es scheint. Diese Auffassung müsse zwecks einheitlicher Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden. schuf. Beile usw. Anstelle einer Vielzahl von handbedienten Werkzeugmaschinen. daß diese Auffassung heute nicht mehr ganz zutreffend sei 2 ) und der Begriff „Automation" enger gefaßt werden müsse. als James W a t t den Fliehkraftregler erfand. *) v. punctul 25. Explicaţii. şi lectura suplimentară „Automatische Fertigungsstraßen" 2) . solle man als Automation bezeichnen. daß sich damals kaum jemand eine Vorstellung habe machen können. Nach Ansicht anderer Forscher. sowie vollautomatische und vollkontinuierliche Getreidemühlen. Während aber in der Mechanisierung der Mensch ein wesentliches Glied der Fertigung war. Explicaţii./ Lehrstück Nummer 25 AUTOMATION* A. *' auch „Automatisierung". •*) v. tritt er heute bei der Automation fast völlig zurück. als der Mensch die ersten Werkzeuge wie Knüppel. die selbständig. welchen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. geht die Geburtsstunde der Automation nicht bis in die Steinzeit zurück. v. Hebel. sondern kann in das 18. Zu jener Zeit sind derartige Erfindungen und ihre Anwendung revolutionierend gewesen. die die erforderlichen Arbeitsgänge in Einzeloperationen durchführen. Jahrhundert verlegt werden.1. doch muß wohl angenommen werden. punctul 25. die ohne direkten menschlichen Ein­ griff erfolgen. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertigerzeugnis einschließlich der notwendigen Kontrollen in einer Vielzahl von oft elektronisch gesteuerten Operationen durch. die bereits vor 150 Jahren durch Lochstreifen gesteuert worden sind. Man hat darauf hingewiesen. zwangsläufig. 3 > v. als sei diese Meinung im Laufe der Entwicklung Allge­ meingut geworden 3) und habe überall Aufnahme gefunden. der bereits in der Steinzeit begonnen habe.2. die es in Amerika gegeben haben soll. erscheint der Automat als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungsstraße 4) durch Verkettung von Einzelmaschinen. daß die sog. 2 ' Alle Vorgänge. unwillkürlich. punctul 25. * > Demgegenüber wurde die Meinung geäußert. die über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation führte. die Automation sei die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses. Explicaţii. selbstregelnd ablaufen.

corespunzător mai strîns. -sses. pct. -(e)s. lief ab. -s. 25. -en der Entwicklungsprozeß. 25. -sse die Steinzeit.2) pentru. -n automatizarea cercetătorul a afirma (v. bunul general a se generaliza primirea. 25. obligatoriu involuntar autoreglat a decurge omenesc intervenţia (v. cu scopul uniform definiţia considerarea a lua în considerare. -en zutreffend enger (superi. . pct. de la eng) eng müsse (conj. nimerit. Explicaţii. I de la „müssen") fassen selbständig zwangsläufig unwillkürlich selbstregelnd ablaufen (äu. îngust. 25. mai îngust strîns.pl.e das Allgemeingut. Explicaţii. urmarea procesul de evoluţie / de dezvoltare epoca de piatră (v. f. părerea.2) a prinde de sine stătător. pct. strîmt (v. opinia a exprima a exprima o părere înţelegerea. aici: cursul. admiterea. ist abge­ laufen) menschlich der Eingriff. -(e)s. consideraţia. independent forţat. contrar acestui lucru părerea. pct. .2) omul ciomagul toporul a crea faţă de aceasta. behaupten sei (conj. I de la „haben") der Mensch. decursul bunul obştesc. das Beil. Vocabular die Automation. -en der Knüppel.pl. -e schaffen (schuf.2) continuarea. -(e)s. -s. I de la „sein") die Fortsetzung. Explicaţia. habe (conj. -en. . -en der Betracht.e r Allgemeingut werden die Aufnahme. Explicaţii. (zog. I de la „sollen") zwecks einheitlich die Begriffsbestimmung. (e)s. geschaffen) demgegenüber die Meinung. gezogen) der Lauf. -en äußern eine Meinung äußern die Auffassung. -e solle (conj. -en der Forscher. -(e)s.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 397 B. concepţia potrivit. in Betracht ziehen. adoptarea. f.

-en Grad. -(e)s. revoluţionar aici: probabil aici: a presupune. -(e)s.398 LEHRSTÜCK NUMMER 25: AUTOMATION die das der der der die die die der die die das die der die die die die die der das Geburtsstunde. -s. . trat zurück. numărul mare servit manual operaţia (de lucru) operaţia individuală maşina individuală linia tehnologică (de fabricaţie) înlănţuirea transformarea materia primă produsul finit . astfel de invenţia revoluţionînd. -n derartig Erfindung. -(e)s.e Einzeloperation.e Lochstreifen. a se întoarce (aici: a data) secolul aici: a transpune. -en Einzelmaschine. -e Fertigerzeugnis. -en stürmisch durchmachen Mechanisierung. a indica tehnica producţiei furtunos a trece prin mecanizarea fundamental. (e)s. angenom­ men) jemand Vorstellung. f.nahm an. -en revolutionierend wohl annehmen (i . vollkontinuierlich Getreidemühle. total sumedenia. -ses. a considera cineva imaginea. ist zurückgegangen) Jahrhundert. ideea gradul a arăta. handbedient Arbeitsgang. esenţial. erfinden (erfand.) Produktionstechnik. remarcabil războiul de ţesut banda perforată complet continuu / neîntrerupt moara de cereale / de grîne asemenea. . elementul component a se retrage principal complet. ist zurückgetreten) völlig Vielzahl. -s. -(e)s.pl. -n zurückgehen (ging zurück. erfunden) erwähnenswert Webstuhl. -en Rohstoff. -en wesentlich Glied. hingewiesen auf -f ac. -e hinweisen (wies hin. -er zurücktreten (i. -se ora naşterii (aici: începutul) a merge înapoi. a plasa regulatorul centrifug a inventa demn de menţionat. -e verlegen Fliehkraftregler. -en Umwandlung. -s. -n Fertigungsstraße. -n Verkettung.

cere ridicarea vocii în cazul propoziţiei interogative totale (care începe cu predicatul). ') punctul 2 ) 3 ' 4 > v.). Exemple: Sind hier Einzeloperationen notwendig ? / Seit wann gibt es Automation ? Virgula (.0.) 4 ). . (!) La fel. marcînd sfîrşitul unei propoziţii subordonate sau întreru­ perea unei propoziţii în general. şi coborîrea vocii în cazul propoziţiei interogative parţiale (care începe cu un cuvînt interogativ) în ambele situaţii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie interogativă).0. Explicaţii şi exerciţii 25. (!) La fel două puncte (:). cere menţinerea vocii la aceeaşi înălţime începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie progredientă).. Semnele de punctuaţie avînd anumite funcţii sintactice*> sugerează următoarele mişcări ale vocii în timpul lecturii cu glas tare: Punctul (. marcînd încheierea unei propoziţii enunţiative.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 399 einschließlich elektronisch ob inclusiv electronic dacă C. . semnul exclamării... als der Mensch die ersten Werkzeuge wieKnüppel. Beile usw. şi semnul exclamării. V[. Punctuaţia. Pronunţare şi ortografie 25. La fel punctul şi virgula (. marcînd încheierea unei propoziţii intero­ gative. şi de obicei. Exemple: Die Produktionstechnik hat eine stürmische Entwicklung durchgemacht. cere coborîrea vocii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie ter­ minală). uneori.) 2 ). capitolul introductiv „Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". Semnul de întrebare ( ? ) 3 ) . Hebel.1. schuf.

' Raportor = cel care relatează cele spuse sau gîndite de cineva. adică în transpunerea ei în vorbirea indirectă. respectînd regulile de intonaţie! Exerciţiul 501. Ing. î n limbajul beletristic sau colocvial există şi alte posibilităţi. Jahrhundert. bezeichnet man als Automation.1.1. 'Exersaţi pronunţarea mai dificilă a următoarelor cuvinte ! der Entwicklungsprozeß [ent'vIklU^sprotses] demgegenüber ['de:mge:ggny:b9r] selbständig ['zelpftendlc] zwangsläufig ['tsva^slooilc] unwillkürlich ['Unvllky:rllc] selbstregelnd ['zelpstre:g9lnt] die Begriffsbestimmung [ba'grlfsbaftlmU?/] die Geburtsstunde [gg'buirts/tUnda] der Fliehkraftregler ['fli:kraftre:kbr] der Webstuhl ['ve:pjtu:l] die Fertigungsstraße ['fsrtlgUysftraisg] das Fertigerzeugnis ['fertlcsrtsogknls] 25. gîndite sau scrise de cineva se poate face în două feluri: D a) Prin reproducerea întocmai a cuvintelor sale ( = Vorbirea directă). b) Prin redarea conţinutului celor spuse sau gîndite exprimate într-o reformulare făcută de raportor 2> ( = Vorbirea indirectă).1. subliniind ultimele silabe puternic accentuate înaintea fiecărui punct şi fiecărei virgule ! Citiţi apoi textul cu glas tare. Ing. se va ţine seama de următorul complex de reguli: J 2 > î n limbajul tehnic. . Jahrhundert". Berger susţinea că există automatizare încă din secolul al XVIII-lea.2. Berger behauptete: „Automation gibt es seit dem 18. es gebe Automation seit dem 18. Pregătiţi lectura textului. Exemple: Ing. Redarea celor spuse. Berger susţinea: „Automatizare există din secolul al XVIII-lea".400 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Exemplu: Alle Vorgänge. Exerciţiul 500. Exemplu: Ing. Vorbirea indirectă 25. î n reformularea vorbirii directe. Berger behauptete.1. die selbständig ablaufen. 25.

> Conjuncţia „dacă" corespunde deci cu „wenn" în propoziţii condiţionale şi cu „ob" In vorbirea indirectă.2. 2 11 26 — Germana pentru ingineri fi tehnicieni — c. wer den Fliehkraftregler erfunden habe. dar între ele prin punct cînd sînt neintroduse. Jahrhundert Automation. referindu-se la persoanele sau lucrurile despre care se vorbeşte. 1/103 . ob wir uns Sie sich mit der Mechanisierung mit der Mechanisierung unserer Ihrer Abteilung?" Abteilung befassen. Genosse Ionescu fragte: „Befassen Genosse Ionescu fragte. Pronumele personale. daß es seit dem 18. es gebe seit dem 18. Auffassung 25. Jahrhundert Automation gebe.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 401 25.2. ob diese zutreffend sei. din punctul de vedere al raportorului. Adverbele de Ioc şi de timp precum şi pronumele demonstrative prin care se poate exprima o apropiere sau o depărtare în spaţiu sau în timp. referindu-se la relaţiile respective de spaţiu şi timp văzute din punctul de vedere al raportorului. propoziţii subordonate B.1.1. Exemple: Genosse Ionescu sagte: „Ich greife Genosse Ionescu sagte. regler erfunden ?" Er fragte: „Ist diese Auffassung zutreffend ?" Er fragte.1.2. reflexive şi posesive se schimbă. 25. se schimbă.2.3. Propoziţiile interogative > introduse cu cuvîntul interogativ a) parţiale respectiv introduse cu conjuncţia ob (dacă) 2 ) b) totale Exemple: Er fragte: „Wer hat den Fliehkraft­ Er fragte. Er behauptete. în vorbirea indirectă: în vorbirea directă: > propoziţii subordonate Propoziţiile enunţiative a) introduse cu daß b) neintroduse 1J Exemplu: Er behauptete: „Es gibt seit dem 18. er greife auf auf meine erste Idee zurück". De obicei se preferă varianta neintrodusă.1. seine erste Idee zurück. Propoziţiile principale din vorbirea directă devin propoziţii subordonate propoziţiei de declaraţie. Er behauptete. Jahrhundert Automation". separîndu-se de aceasta prin virgulă.

sau: alle Webstühle seien vollau­ tomatisch.1. imperfectul . alle Web­ stühle sind vollautomatisch". a 14-a. Exemplu: Herr Meier behauptet: „Alle WebHerr Meier behauptet. a 21-a. 21. Timpurile verbale folosite în vorbirea directă se transpun în vorbirea indirectă în felul următor: a) Prezentul indicativ conjunctivul I prezent 3) b) Viitorul indicativ 4 ' conjunctivul I viitor 3 ' s) 6) c) Perfectul . sau: ob wir die notwendigen Loch­ streifen hätten. punctul punctul punctul punctul 22. Wir haben hier keine".>. Raportorul îşi poate exprima atitudinea faţă de cele relatate prin trecerea predicatului din vorbirea directă la următoarele moduri în vorbirea indirectă.402 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION . 5 ) v. sau: alle Webstühle wären vollau­ tomatisch. 41 v.4. ob es hier bei bei Ihnen eine Schreibmaschine ? uns eine Schreibmaschine gebe. stuhle sind vollautomatisch. Exemple: Kollege Schulz fragt: „Gibt es dort Kollege Schulz fragt.5. mai mult ca perfectul 7) .3.5.2 a 22-a. punctul 18. Exemplu: Kollege Braun fragt: „Haben Sie Kollege Braun fragt. tion?" > v. 25. 2) 3 l lecţia punctul punctul lecţia lecţia lecţia lecţia a 23-a. „Wie verläuft diese Einzeloperawie diese Einzeloperation verlaufe. a 16-a.1. ob wir die die notwendigen Lochstreifen?" notwendigen Lochstreifen haben. Sie haben dort keine. 25.2. 25.1. 25. conjunctivul I perfect 3) Exemplu: Genosse Barbu fragt: Genosse Barbu fragt. a) Indicativ — cînd garantează adevărul celor relatate. punctul 23. b) Conjunctivul II (forma simplă) X) — cînd se îndoieşte de adevărul celor relatate.1. se pot înlocui cu formele conjunctivului II (forma simplă) 1] şi în cazul unei relatări obiective. v. 6) v. 16. In cazul cînd formele conjunctivului 1 2 ) coincid cu indicativul. . şi lecţia 18-a. c) Conjunctivul 12)—cînd redă cu obiectivitate ceea ce a spus cineva. .1.3. 14. 7 > v. » v.2.2.

2. .1. Hofmann sagt: Ing. Ing. wir müssen die „Reinigen Sie die Oberfläche !" Oberfläche reinigen. Hofmann sagt. I . 25. I I I . r wle „Wie verlief diese Einzeloperation?" ^ i e s c Emzeloperahon verlaufen „Wie war diese Einzeloperation ver­ laufen" ? 25. Hofmann sagt.est du faßt du fassest Pers.e er faßt er fasse wir fassen Plural Pers. o invitaţie. Conjunctivul I prezent se formează adăugîndu-se la radicalul infinitivului seria de desinenţe Exemplu: Spre comparaţie: indicativul Singular Pers.2.en wir fassen ihr fasset ihr faßt Pers.L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION 403 „Wie wird diese Einzeloperation wie diese Einzeloperation verlaufen verlaufen ?" werde. conjunctivul I viitor — pentru acţiuni ce urmează să aibă loc. Ing. III . Hof mann bittet: Ing. lecţia a 10-a. wir mögen ins „Kommen Sie ins Konstruktionsbüro!" Konstruktionsbüro kommen.3. Modul conjunctiv I are trei timpuri: conjunctivul I prezent — pentru acţiuni în desfăşurare ..2.2. sollen = cînd este vorba de un îndemn. II .1. müssen = cînd este vorba de un ordin. conjunctivul I perfect — pentru acţiuni ce au avut loc. punctul 10.et Pers. Conjunctivul I 25. Observaţie: Exerciţii pentru fixarea vorbirii indirecte urmează după punctul 25.. Hofmann bittet. 25. I . wir sollen uns „Sehen Sie sich den Lageplan an !" den Lageplan ansehen.en sie fassen sie fassen J > v. II . Hofmann sagt: Ing.e ich fasse ich fasse Pers.6. Exemple: Ing. „Wie ist diese Einzeloperation verlaufen?" . Imperativul din vorbirea directă se redă în vorbirea indirectă prin parafrazare cu următoarele verbe modale x) : mögen = cînd este vorba de o rugăminte .2.2 al lecţiei de faţă.

Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich halte ich nehme ich halte ich nehme du nehmest du hältst du nimmst du haltest er halte er nehme er hält er nimmt wir halten wir nehmen wir halten wir nehmen ihr haltet ihr nehmet ihr haltet ihr nehmt sie nehmen sie halten sie nehmen sie halten Verbele auxiliare „sein . Exemple: Spre comparaţie: indicativul Conjunctivul I viitor ich werde hinweisen ich werde hinweisen du wirst hinweisen du werdest hinweisen er wird hinweisen er werde hinweisen wir werden hinweisen wir werden hinweisen ihr werdet hinweisen ihr werdet hinweisen sie werden hinweisen sie werden hinweisen 25. pers. müsse. sollet. wolle wir dürfen. wollen ihr dürfet. „haben" ş:i „werden" au la conjunctivul I prezei următoarele forme: werden Spre comparaţie: indicativul sein haben ich habe ich werde ich bin ich habe ich werde ich sei du habest du werdest du bist du seist du hast du wirst er habe er werde er ist er hat er wird er sei wir seien wir haben wir werden wir sind wir haben wir werden ihr habet ihr werdet ihr seid ihr seiet ihr habt ihr werdet sie seien sie haben sie werden sie sind sie haben sie werden Verbele modale formează conjunctivul I prezent ca toate verbele regulate. möget. pornind de la infinitiv. ich darf. numai prin verbul auxiliar „werden" la modul conjunctiv I. . se anulează la conjunctiv. sollest. können. müssen. de asemenea. mögen. solle. mögen. Conjunctivul I viitor şi perfect se formează ca şi viitorul I şi per­ fectul indicativ. mag. soll. könnet. könnest. müsset. wolle will etc. wollet sie dürfen. möge. wollen 25. müssen. könne. könne. sollen. avînd verbul auxiliar la conjunctivul I. müsse. mögest.2.4.3. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich dürfe. können. du dürfest.2. solle. kann. möge. wollest er dürfe. sollen. muß. Diateza pasivă a conjunctivului I este marcată. müssest. II şi I I I sing.404 LEHRSTOCK 25: AUTOMATION Schimbările vocalei radicale a unor verbe tari la indicativul prezent.

sind gesteuert worden Der Direktor erklärte. Exemple: Herr Meier behauptet. Exerciţiul 502. tehnica producţiei s-a dezvoltat rapid. alle Webstühle seien vollautomatisch. die Produktionstechnik hat sich schnell ent­ wickelt.4. Transformaţi părţile textului redactat la vorbirea indirectă. ... trecîndu-le la vorbirea directă! Model: Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung etc. î n alte funcţii decît cea din vorbirea indirectă. In Zu­ kunft werde jeder Arbeitsgang . î n traducerea conjunctivului I în limba română se foloseşte indicativul cînd se relatează cu obiectivitate cele spuse sau gîndite de cineva 1 '. punctul 25. conjunctivul I se redă în limba română prin condiţionalul optativ. Conjunctivul I perfect Spre comparaţie: indicativul ich habe geschaffen ich sei erschienen ich habe geschaffen ich bin er­ schienen du habest geschaffen du seist erschienen du hast geschaffen du bist er­ schienen er habe geschaffen er sei erschienen er hat geschaffen er ist er­ schienen wir haben geschaffen wir seien erschienen wir haben geschaffen wir sind erschienen ihr habet geschaffen ihr seiet erschienen ihr habt geschaffen ihr seid er­ schienen sie haben geschaffen sie seien erschienen sie haben geschaffen sie sind er­ schienen 25.. Was man auch immer behaupte.2.1.". wird automatisiert werden automatisiert werden. Citiţi textul lecţiei şi constataţi cînd intervine vorbirea indi­ rectă ! Stabiliţi de la ce propoziţie de declaraţie depinde! Exerciţiul 503. Exerciţiul 504. Orice s-ar afirma. wird gearbeitet Heute werde bereits viel mit Automation gearbeitet. . Dl..2.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 405 Spre comparaţie: indicativul Exemple: . schon vor 50 Jahren seien einige Maschinen automatisch gesteuert worden.4 c) al lecţiei de faţă. Meier susţine că toate războaiele de ţesut sînt complet automatizate. Conjugaţi la timpurile conjunctivului I următoarele ex­ presii ! eine Meinung äußern eine Fertigungsstraße aufstellen J ) v.

Der Oberingenieur bestimmte: „Hier wird das Explosionsverfahren angewendet." c.406 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION automatisch ablaufen auf eine Erfindung hinweisen die Zeit in Betracht ziehen ein neues Fördermittel erfinden Exerciţiul 505. Der Professor erklärte." . wird die Ladung abgebrannt. Treceţi următoarele propoziţii la vorbirea indirectă (va­ rianta obiectivă). Der Leiter der Delegation fragte: „Welche Art von Automation wenden Sie in Ihrem Werk an ?" „Geschieht es in Form von Einzelmaschinen oder von automatischen Fer­ tigungsstraßen ?" „Führt dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder vom Halbzeug zum Fertigerzeugnis d u r c h ? " d." „Bei der Mechanisierung war er ein wesentliches Glied der Fertigung." „Wenn dieser Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden ist. „Damals hat James W a t t den Fliehkraftregler erfunden". „Schon vor 150 Jahren waren einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. Ein Genosse wollte wissen: „Erhöht die neue Energiequelle die Geschwindigkeit ?" „Wie wirkte der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile ein ?" „Kann man auf das Kontaktverfahren verzichten?" „Werden wir über den notwendigen Treibstoff verfügen?" „Wer beteiligt sich an den Vorarbeiten?" e. In der Betriebsanleitung steht: „Reinigen Sie die Oberfläche !" „Entfernen Sie den Rost möglichst gründlich !" „Bewahren Sie die Metallteile vor Korrosion !" „Entfetten Sie die Metallflächen vor der Montage \" „Achten Sie bitte auf richtige Aufstellung der Maschine 1" f. der Explosionsstoff wurde bereits hertransportiert." „Nach 150 Jahren wird die Automation einen noch höheren Grad erreichen. sonst wird der Flüssigkeitsdruck zu stark. a." „Die Geschwindigkeit muß erhöht werden." b. bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Der Ingenieur erläuterte: „Die Automation geht nicht bis in die Steinzeit zurück". „Man kann ihren Anfang ins 18. Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück. subordonîndu-le propoziţiilor de declaraţie respective! Model: Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück". Jahrhundert verlegen".

1. punctul 14.3. sau ireale. Deşi funcţia principală a indicativului constă în exprimarea unor acţiuni sau stări reale. Kommen Sie ! Conjunctivul — modul acţiunilor posibile. Er kommt.3. lecţia de faţă. acest mod mai poate exprima în anumite contexte: a) un ordin. vă veţi ocupa de tehnica procedeului. perfectul 2 '. lecţia a 21-a.1. lecţia a 18-a. 2) v. Exemple: Er wird sich wohl für das Distanzverfahren entscheiden. punctul 25. viitor şi perfect. folosit pentru expri­ marea unor acţiuni dorite. lecţia a 8-a. punctul 8.2 şi 3. lecţia a 11-a. imperfectul (sau preteritul) 3). în limbajul tehnic predomină.3. probabilă. Dintre acestea. ' ' v. folosit mai ales în vorbirea indirectă. Dar şi celelalte două moduri. 81 v. indicativul este.3.3. 3) v.1. 5 > v. Imperativul — modul acţiunilor solicitate. punctul 4 . lecţia a 3-a punctele 3. = Dv. punctul 23. Modurile şi diatezele verbale ( R e c a p i t u l a r e şi sinteză) 25.5. lecţia a 16-a. er komme nicht. Er käme. deşi folosite mai rar.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 407 25.2. ireale. însoţit de un adverb care exprimă incertitudinea. = Au vorbit mai departe ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic. Sie sprachen weiter. als ob nichts geschehen sei. punctul 11. b) Conjunctivul II 8 ' cu timpurile prezent şi trecut. = A spus că nu va veni. mai mult ca perfectul 4) şi viitorul 5 '. dar şi în alte propoziţii secundare.1.2. 25.3.1. punctul 18. lecţia a 4-a. incerte.3. punctul 22. . în acest caz. precum şi pentru exprimarea unor forme de imperativ". de obicei. Sie reinigen jetzt die Metallteile ! = Dv. lecţia de faţă. punctul 16.3. îşi au funcţiile lor bine stabilite. = Se va hotărî probabil pentru procedeul de distanţă.3. 1 . 25. Exemple: Sie werden sich mit der Verfahrenstechnik befassen.1. o dispoziţie (de obicei prin viitor sau prezent). 4) v. în mod normal.1. lecţia a 14-a. lecţia de faţă.1. punctul 25. Conjunctivul are următoarele forme: a) Conjunctivul I 6 ' cu timpurile prezent. 11 v. Exemple: Er sagte. curăţaţi acum piesele metalice ! b) o acţiune nesigură. lecţia a 22-a.1 lecţia a 10-a. indicativul. 6 > v.1. punctul 10.3. punctul 21. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei moduri: Exemple: ••• '•<"•' Indicativul — modul acţiunilor reale. Indicativul are următoarele timpuri: prezentul 1 '.

25. format pornind de la indicativul prezent prin omiterea pronumelui şi înlocuirea desi­ nenţei la pers. ar participa la sesiune.408 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Wenn er käme. .1.3. = Dacă ar veni.3. format din conjunctivul I prezent. Wenn er gekommen wäre.a plural cu inversarea pronumelui. punctul 14.2. x 2 Exemple: > v. punctul 7. a Ii-a singular prin -a sau omiterea ei. care exprimă invitaţii. a I l I . lecţia a 14-a. hätte er an der Tagung teilgenommen. müssen" la indicativul sau conjunctivul I prezent. Exemple: Sei unser Gast ! = Fi oaspetele nostru ! Seid unsere Gäste ! = Fiţi oaspeţii noştri ! c) Imperativul pentru pers.3. Exemple: Wollen Sie bitte kommen ! = Vreţi vă rog să veniţi ! Möchten Sie bitte Platz nehmen ! = Vreţi vă rog să luaţi loc ! Würden Sie bitte unser Gast sein ! = Aţi vrea vă rog să fiţi oaspetele nostru ! b) Imperativul familiar 2) pentru pers. Exemple: Kommen Sie ! = Veniţi ! Beteiligen Sie sich an der Tagung ! = Participaţi la sesiune ! Seien Sie unser Gast ! = Fiţi oaspetele nostru ! Nehmen Sie Platz ! = Luaţi loc ! Imperativul de politeţe poate fi formulat şi cu verbele modale „mögen" şi „wollen" sau cu conjunctivul II „würde" pentru a i se da o notă deosebită de politeţe şi serviabilitate. mai ales în vorbirea indirectă. Imperativul are numai timpul prezent cu următoarele forme. ) v. a IlI-a singular. ar fi participat la sesiune. format din conjunctivul I prezent al pers. Exemple: Er komme ! = Să vină ! Er beteilige sich an der Tagung ! = Să participe la sesiune ! Er sei unser Gast ! = Să fie oaspetele nostru ! Er nehme Platz ! = Să ia loc ! Pentru pers. würde er an der Tagung teilnehmen. a Il-a singular şi plural. Exemple: Komm ! = Vino ! Kommt ! == Veniţi ! Beteilige dich (Beteiligt euch) an der Tagung ! = Participă (Participaţi) la sesiune ! Nimm (Nehmt) Platz ! = Ia (Luaţi) loc ! De la verbul „sein" = a fi se formează imperativul familiar pornind de la conjunctivul I prezent cu omiterea pronumelui (şi a desinenţei la singular). sollen. = Dacă ar fi venit. lecţia a 7-a. a IlI-a singular se folosesc frecvent forme de imperativ parafrazate cu ajutorul verbelor modale „mögen. a) Imperativul de politeţe 11 pentru pers. a Ii-a singular şi plural. rugăminţi sau porunci. solicitări.

Se traduce în limba română tot cu infinitivul. . = Spuneţi-le să binevoiască să vină.2. format din conjunctivul I prezent cu inversarea pronumelui personal.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 409 Exemple:'Sagen Sie ihm.3. că trebuie să se hotărască. parafrazat prin verbele mo­ dale „mögen". Das Werkstoffvolumen wird verdoppelt. I plural. f) Imperativul impersonal. > v. dürfen" la conjunctivul I.2. er mag/möge kommen. d) Imperativul pentru pers. 1 Se dublează volumul Das Werkstoffvolumen verdoppelt sich. müssen. 25. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei diateze: Diateza activă — pentru acţiuni pe care le desfăşoară subiectul. că trebuie să se hotărască. Exemple: Wir verdoppeln das Werkstoff Volumen. = Spuneţi-i să vină. sie sollten an der Tagung teilnehmen. punctul 13. = Dublăm volumul de material. sie müßten sich entscheiden. să participe la sesiune. er muß/müsse sich entscheiden. sie möchten kommen. imperativul pentru pers. er soll/solle an der Ta­ gung teilnehmen. lecţia a 13-a. format din infinitivul (uneori şi din partici­ piul perfect al) verbelor. 2 Exemple: *) v. Rost sorgfältig beseitigen ! = A se îndepărta cu grijă rugina ! Oberfläche nicht beschädigen ! = A nu se vătăma suprafaţa ! Ungenaue Teile austauschen ! = A se schimba părţile neprecis lucrate! î n limbajul tehnic se întîlneşte mai ales această ultimă formă. Exemple: Sagen Sie ihnen.2. lecţia a 12-a. Exemple: Sie mögen kommen ! = Să vină ! Sie sollen den Termin verlegen ! = Să amîne termenul ! Sie müssen sich an der Tagung beteiligen ! = Să participe la sesiune ! î n vorbirea indirectă. a IlI-a plural. J de material. să participe la sesiune. a IlI-a plural este para­ frazat prin conjunctivul II. sollen. punctul 12. Diateza pasivă 1] — pentru acţiuni pe care le suferă subiectul. Diateza reflexivă2) — pentru acţiuni care se răsfrîng asupra subiec­ tului. können. Exemple: Gehen wir ! = Să mergem ! Nehmen wir Platz ! = Să luăm loc ! Verlegen wir den Termin ! = Să amînăm termenul ! e) Imperativul pentru pers.

c. Propoziţii subordonate prescurtate 25. prescurtată : als sei diese Meinung Allgemeingut geworden. eliminîndu-se al doilea cuvînt al conjuncţiei.4. daß dieses Erzeugnis sich bewährt hat. ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Model: Anfangs schien es. Anfangs schien es.1. Exemple: Die Geschwindigkeit wird erhöht. als ob sich die Produktion verdoppeln müsse. = Se arată că acest produs s-a dovedit a fi bun. Prescurtaţi următoarele propoziţii aşezînd verbul finit în locul conjuncţiei „ob" ! comparative ireale. Unele propoziţii subordonate introduse prin conjuncţii complexe (locuţiuni conjuncţionale. a. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. Exerciţiul 506.410 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Limbajul tehnic este caracterizat prin formulări frecvente cu diateza pasivă. Der Werkstoffbedarf nahm so sehr zu. 1 = g e y. Die Geschwindigkeit erhöht sich. Er verfügte über die Arbeitsmethoden. Anfangs schien es. als ob es keine neuen gebe. Se pare Completă: als ob diese Meinung Allgemeingut geworden sei ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. iar în locul său se aşază verbul finit Exemplu: Propoziţia principală Propoziţia subordonată Es scheint. compuse de obicei din 2 cuvinte) pot fi prescurtate. als sei die Anwendung dieses Verfahrens möglich. als ob er der Oberingenieur sei. . J Es wird darauf hingewiesen. b. d. Atît diateza pasivă cît şi diateza reflexivă ajută în limbajul tehnic la formularea unei exprimări impersonale. Sie hielten an der alten Methode fest.4. 25. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei.

punctul 24. Propoziţia principală a) enunţiativă b) interogativă Pf Läuft Pf** Der Arbeits­ läuft gang automatisch Pn*** ab.2. Predicatul simplu se comportă în privinţa ordinii în propoziţie ca şi partea finită a predicatului complex. *** vezi pag. lecţia a 11-a. complement etc. * ** lecţia a 24-a.5. ba) totală der Arbeitsgang automatisch Pn ab? bb) parţială 11 2) 3 Wie Pf läuft der Arbeitsgang Pn ab? v. v. 413 . Locul pen­ ultim Locul ultim A.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 4H 25.5.2. în două părţi: partea finită (= verb la forma personală. Una dintre cele mai marcante particularităţi ale limbajului teh­ nic german este •— pe lîngă structura cuvintelor de specialitate v— structura propoziţiei. indiferent de numărul cuvintelor. subiect. Predicatul cuprinde în mod obligatoriu un verb (principal sau auxiliar) la o formă finită ( = conjugată) sau un infinitiv prepoziţional (infinitiv cu „zu").). Predicatul poate consta dintr-un singur cuvînt (predicatul s i m p l u v ) sau din două ori mai multe cuvinte. Poziţia predicatului şi a părţilor sale este cheia înţelegerii propo­ ziţiei germane.5. care se împart. cititorul. de aceea indicăm în tabelul de mai jos numai poziţia predicatului complex. PF) şi partea infinită sau nominală (predicatul complex. Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) 25. Felul propoziţiei Locul I» Locul II Locurile III. Pn 3) ). auditorul sau participantul să cunoască bine particularităţile structurii sintactice a limbii germane pentru a putea înţelege şi vorbi. Predicatul trebuie deci în primul rînd identificat şi înţeles.5. Deosebirile numeroase faţă de construcţia propoziţiei din limba română cer ca înainte de a trece la lectura unui text tehnic german sau de a audia conferinţe. lecţia a 6-a. punctul 11. Deosebirile cele mai specifice se referă la ordinea părţilor de propoziţie (predicat. ) v. 25.3.1. IV etc. punctul 6. expuneri şi explicaţii ori de a participa la discuţii de ordin tehnic.

1. IV etc. 25. Prepoziţia secundară Pn a) introdusă > Pf Läuft l Pn durch ! Das Projekt genau Pf führe durch führen ! Pn das Projekt genau durch ! Pn durchführen! Sie bitte das Pro­ jekt genau Pf möge das Projekt genau Pn durchführen! Pf läuft. 19-a. 18..2.2 17. 18-a. lecţia > lecţia 2 > v. lecţia 3 > v.. 19. 4. . 17-a. so. faţă punctul punctul punctul punctul punctul 16. Pn ab. Pn ab. daß der Arbeits­ gang automatisch ab- b) neintrodusă > 3 der Arbeits­ gang automatisch c) infjnitivală 3) um das Projekt genau Pn durchzu­ führen. d) prescurtată 41 als Pf laufe der Arbeits­ gang automa­ tisch * v.412 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Felul propoziţiei Locul I« Locul II Locurile I I I . Locul penultim 1 Locul ultim c) imperativa Pf Führen ca) cu imperativ Sie das Projekt genau Pn cb) cu infinitiv Man ce) cu conjunctiv Pf Wollen cd) cu verb modal Man sau: B. lecţia 4 > v.1. lecţia a a a a de 16-a.

a treia etc. atributul de orice fel fiind considerat ca element al părţii sintactice formate de cuvîntul său de referinţă. aceasta este primul element. III etc. ** Pf = partea finită a predicatului. Exemplu: Locul I Locul II I Locul p e n u l t i m Locul ultim müssen. II. parte sintactică (subiect. 25.5. a doua. Exemplu: J Locul I Locul II Locul penultim l Locul ultim Wir Pf verlegen 1 Pn dem Ter­ min i nicht Dacă partea nominală a predicatului cuprinde şi alte elemente în afară de negaţie. Negaţia „nicht" poate fi o parte infinită a predicatului şi se com­ portă ca elementul Pn din tabela de mai sus. circumstanţial). Exemplu: 1 1 Locul I Locul I I Locul p e n u l t i m j Locul u l t i m 1 Wir Pf haben den Termin \ Pn i nicht verlegt Negaţia „nicht" este primul element şi în partea nominală a predicatului propoziţiei secundare. în cazul cînd neagă verbul. predicat. atunci stă în faţa acesteia ca şi negaţia „kein". . complement.3.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 413 „Locul I." înseamnă în acest context: prima. Exemple: Locul I Locul I I Locul ultim Locul penultim Pf Der Arbeits­ gang läuft Kein Arbeits­ läuft gang Pn nicht automatisch hier automatisch ab ab. damit wir den Termin nicht verlegen Dacă negaţia „nicht" neagă altă parte sintactică. *** Pn = partea nominală nepersonală a predicatului.

hat hat erfunden. Exemple. Locul I j Locul II j 1 Locul penultim Locul ultim i Watt. Pronumele reflexiv1' stă cît mai la începutul propoziţiei.5. beteiligen. Wir wissen. respectiv după subiect în propoziţia secundară.4. fiind cuvînt introductiv (pronume relativ sau interogativ) sau urmând imediat după cuvîntul introductiv ori după pronumele reflexiv 2). V etc. Jahr­ hundert Den Flieh­ kraftregler hat den Fliehkraftregler schon im 18.. Locul pen­ ultim Locul ultim Watt Schon im 18. hat. wie ob kann soll man wir sich diese Verkettung man sich diese Verket­ tung sich diese Verkettung uns an dem Verfahren äußern ? vorstellen vorstellen ? soll. punctul 25.5. erfunden.5. Er fragte. nu se aplică la limba germană. . der daß wie 2 > v. punctul 12.5. J : Watt sich den Fliehkraftregler den Fliehkraftregler das Erzeugnis erfunden erfunden bewährt hat.4. Jahr­ hundert Watt den Fliehkraftreg­ ler schon im 18. subiectul se află de obicei cît mai la începutul propoziţiei. în propoziţia secundară. Locul I Locul II Locurile III. Jahrhun­ dert Watt erfunden. Dacă locul I este ocupat de altă parte sintactică. subiectul stă în locul I I I sau chiar IV. Exemple. adică în propoziţia principală după forma finită a predicatului sau după subiect dacă acesta este un pronume. lecţia a 12-a. 25..414 LEHRSTÜCK AUTOMATION 25. Subiectul poate ocupa oricare dintre poziţiile lăsate libere de pre­ dicat în propoziţie. IV etc. Locul I Locul II Locurile III. 11 Regula din limba română. după care subiectul trebuie să preceadă predicatul. IV etc. lecţia de faţă. > v.. hat. Exemple. Locul penultim Locul ultim Wie Wie Er fragte.2.

Locul pen­ ultim Locul ultim Die Gieße­ rei Sie muß müssen der Werkzeugmachern die Rohteile den Meister nach dem Werkzeug liefern. IV etc.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 415 25. de timp.) pot ocupa de asemenea oricare dintre locurile lăsate libere de predicat.. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. Determinările circumstanţiale (de loc. Exemple: Locul I Locul II Locurile III..7. iar complementul la acuzativ pe cel prepoziţional. erzeugen muß Cînd în propoziţie sînt mai multe complemente. Cînd unul sau mai multe complemente sînt exprimate prin pronume personale. IV etc.6. erklärt. iar în propo­ ziţia secundară. . erklärt. la dativ. cu prepoziţie) pot ocupa de asemenea oricare dintre poziţiile lăsate libere de predicat. Locul penultim Locul ultim Die Gieße­ rei Die Guß­ rohlinge weil muß muß die Gießerei die Gußrohlinge die Gießerei die Gußrohlinge erzeugen erzeugen. IV etc. De obicei urmează după forma finită a predicatului (Pf) în propoziţia principală. pronumele la acuzativ precede toate celelalte.5. după subiect. erklärt. Locul penultim Locul ultim Ich Ich Ich Ich habe habe habe habe dem Lehrling das Ver­ fahren ihm das Verfahren es ihm es ihm dadurch erklärt. fragen. daß. complementul la dativ precede de obicei pe celelalte. Complementele (la acuzativ. exprimate prin substan­ tive.5. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. de cauză etc. de mod. 25.

8. cea mai puţin importantă parte urmînd imediat după forma finită a predicatului (Pf). Exemple: Locul I Locul I I Locul I I I Locurile IV. sînt aşezate în ordinea importanţei comunicative crescînde. A timp) 11 zurücktreten äußern. Man nimmt an.2. behaupten erschienen hinweisen fassen verlegen Die Mechanisierung tritt zurück. Thal Ing. sehr bekannt 25. . indiferent de felul lor. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) 2(N. punctul 16. gezeigt. Wir weisen Sie auf die Verkettung der Fertigungsstraße hin. 25. iar cea mai importantă stînd la sfîrsit înaintea părţii nominale a predicatului (Pn). schaffen annehmen. A) 2(N. Jedes Fertigerzeugnis macht diese Ein­ zeloperation durch. gezeigt.416 L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION Exemple: Locul I Locul I I Locurile I I I . durchmachen. v. V etc. Locul p e n u l t i m Locul ultim Ing. IV e t c .5. Atributul de orice fel v formează o singură parte sintactică cu cuvîntul său de referinţă şi de aceea stă totdeauna imediat înainte sau după acesta. Locul penultim | Locul ultim Dieser Vorgang ist heute dieser Vorgang dieser Vorgang heute Heute ist Sehr bekannt ist sehr be­ kannt. Thal Er hat hat hat heute den Gästen sie den Gästen die Monta­ gewerkstatt heute die Monta­ gewerkstatt heute den Gästen gezeigt. Părţile sintactice din interiorul cadrului verbal 1 ) .5. Fassen Sie Ihre Worte kurz ! Man verlegt den Termin ins nächste Jahr. A mod) 3(N. lecţia a 11-a.6.5. 2 > v. punctul 11. erfinden. daß alles gut abläuft.9.1. 25. daß) 2(N als N) 2(N auf A) 3(N. lecţia a 16-a. Der Sprengstoff erscheint als Energie­ quelle.

Welches waren die ersten Werkzeuge der Menschen ? c. e. b. prin automate. Was führt der Automat durch ? Exerciţiul 509 (sinteză). Traduceţi în limba germană! a. 1/103 . pot fi luate în considerare la definirea automatizării. Welche Meinung ist heute nicht mehr ganz zutreffend ? d. Exerciţiul 510 (sinteză). Oaspetele şi-a exprimat părerea că automatizarea ar fi început în epoca de piatră. Expuneţi în scris şi oral ideile cuprinse în textul lecţiei după următorul plan! Was versteht man unter Automation ? Und unter Mechanisierung ? Seit wann gibt es Automation? 27 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Am vrea să ştim ce grad va atinge automatizarea peste 200 de ani. atunci cînd au fost inventate primele unelte. Wovon konnte sich damals aber niemand eine Vorstellung machen ? 1.. Aş vrea să întreb ce rol a jucat omul în procesul de mecanizare. Nu ştim dacă (ob !) putem înlocui toate maşinile-unelte deservite mecanic. Formaţi propoziţii şi cu verbele din tabela de mai sus care nu sînt exemplificate! Treceţi apoi toate propoziţiile. El a explicat că acest control constă dintr-un număr mare de operaţii. Inginerul susţine că automatul a efectuat şi controalele necesare. h. In welcher Form kann der Automat erscheinen ? r. Specialiştii spun că automatizarea se află într-un proces de dezvoltare continuă. Wann erfand James W a t t den Fliehkraftregler ? g. Er sagte. Exerciţiul 508 (sinteză). Was versteht man unter Automation ? e. topoare etc. Wo hat es die ersten vollkontinuierlichen Getreidemühlen gegeben ? j .LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 417 Exerciţiul 507. daß die Mechanisierung zurücktrete. c. Wie waren diese ersten automatischen Erfindungen ? k. Seit wann gibt es Automation? b. H a t diese Meinung überall Aufnahme gefunden ? f.. pîrghii. Seit wann gibt es automatisch gesteuerte Webstühle ? h. care sînt adesea ghidate electronic.. Welche Rolle spielt er in der Automation ? o. inclusiv cele date." ! Model: Die Mechanisierung tritt zurück. Welche Entwicklung hat die Produktionstechnik mitgemacht ? m. f. Wer erfand den Fliehkraftregler? i.Welche Rolle spielte der Mensch in der Mechanisierung? n. Ne întrebăm dacă unelte ca ciomege. g. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. la vor­ birea indirectă cu „daß" subordonindu-le propoziţiei de declaraţie: „Er sagte. d. Was erscheint heute anstelle der handbedienten Werkzeugmaschinen ? p.

Vocabular 1) 2) 3) 4) 5. Lectura suplimentară Nr. bzw.B. Geräten. Installationen usw. IO) 1! ) 12 13) die Fertigungslinie versteht (man) die Anreihung die Meßvorrichtung die Installation streng die Folge der Zylinderblock der Automobilmotor die Tube die Paste die Creme durchgeleitet linia de fabricaţie se înţelege înşirarea dispozitivul de măsurat instalaţia strict. In­ stallationen 6 ' usw.418 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Welches waren die ersten Erfindungen auf dem Gebiet der Automation ? Wie hat sich die Automatisierung entwickelt ? Wie wird sich die Automatisierung in Zukunft entwickeln ? D. 15 AUTOMATISCHE FERTIGUNGSSTRASSEN Unter Fertigungsstraße oder Fertigungslinie 1 ' versteht 21 man die An­ reihung 3 ' von Maschinen. Wird das Werkstück (z. in strenger 6 ' Folge 7 ' der für die vollkommene Fertigung eines Werkstückes oder Erzeugnisses notwendigen Arbeitsgänge. also ohne menschlichen Eingriff. durchgeleitet 13 '. Kontroll. so spricht man von einer automatischen Fertigungsstraße. der Zylinderblock 8 ' eines Automobilmotors 9 ') oder das Er­ zeugnis (z. eine Tube 10 ' für Pasten 11 ' oder Cremen12') durch 13 ' die ent­ sprechenden Arbeitsgänge.B. Vorrichtungen.und Meßvorrichtungen 4 '. sever succesiunea blocul de cilindri motorul de automobil tubul pasta crema trecut (condus) prin . Maschinen. selbständig. 6) 7) 8 ) 9.

gresarea Einfetttrommel toba de gresare durchlaufen (äu. Innen.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 419 Abb.ransporl Glühofen cuptorul de recoacere Innenlackiermaschine maşina de lăcuit interior maşina de lăcuit exterior Außenlackiermaschine înşurubarea Aufschrauben Hütchen pălărioara (căpăcelul) Abfüllen umplerea Herstellerwerk uzina producătoare Abfüllautomat automatul de umplere *) Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . ohne Abfüllung 16 ' des Inhaltes 17 '. 1 * sei der Ablauf15' für die automatische Fertigung einer Tube.< Anhand 14 ' der Abb. kurz beschrieben. einen Glühofen 23 '.. wobei die Umformung zur Tube erfolgt und von töa. durchljef durchlaufen) a parcurge Fließdruckpresse presa de extruziune Transportvorrichtung dispozitivul de t. Abfüllautomaten 30 '.24 ' und Außenlackiermaschinen 25 ' usw. dozarea Inhalt conţinutul Einfettung ungerea. bis zum letzten Arbeitsgang. IT 15) 16) 17 18 19 20 IV 22 23 24 25 26 27 28 i 29 i 30 i der die der die die die die der die die das das das das der cu ajutorul anhand Ablauf mersul Abfüllung umplerea. dem Aufschrauben 26 ' des Hütchens 27 '.) durchläuft 20 ' dieses zunächst die Fließdruckpresse 21 '. Nach Ein­ fettung 18 ' des Rohmaterials in der Einfetttrommel 19 ' (rechts in der Abb. vermittels automatisch gesteuerter Transport­ vorrichtungen 22 '. Das Abfüllen 28 ' mit Pasten oder Cremen geschieht im betreffenden Hersteller­ werk 29 ' ebenfalls automatisch in sog.

420 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION a) b) c) d) e) f) g) h) i) ]) k) die die die der die der die der die die die Einfetttrommel Fließdruckpresse Tubendrehbank Glühofen Innenlackiermaschine Innenlack Einbrennofen Außenlackiermaschine Trockenofen für Lackierung Bedruckung Druckmaschine Hütchenaufschraubmaschine toba de gresare presa de extruziune strungul pentru tuburi cuptorul de recoacere maşina de lăcuit interior cuptorul de uscat lacul din interior maşina de lăcuit exterior cuptorul de uscat lăcuirea imprimarea/tipărirea maşina de imprimat/tipărit maşina de înşurubat capacele * .

Partea a ll-a .

Mittwoch. so 15. nicht w a h r ? " „Ja." . ich hoffe." „Schade. Herr Munteanu. Aber morgen. A.Gespräch Nummer 1 DIE ZEIT i I M. . Dienstag. I .. das heißt: nicht heute.¥ . Herr Berger. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen"." „Wir erwarten Sie jedenfalls so bald wie möglich in Bukarest. Da gibt's bei uns wochenlang herrliches Wetter". unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende.c. „Natürlich mit der Familie?" „Ja. Herr Berger.• .'/ l. oder übermorgen. ' i 7 i i . Herr Munteanu". .wj. „Es könnte auch sein.fJ. mit meiner Frau und den Kindern. gebe ich Ihnen Bescheid". ". Text Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: „Nun." „Es wird mir ein Vergnügen sein. ' . Im nächsten J a h r komme ich aber bestimmt.nz. in den Monaten Dezember-Januar. September oder 1. Oktober. an die Schwarzmeerküste auf Urlaub". „Gute Nacht. im Juli oder August. daß ich mit meinen Kollegen erst im Winter kommen kann. „Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. „Auf Wiedersehen. daß Sie nicht noch jetzt im Frühling oder Sommer kommen." „So schnell?" „Ja." „Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung. Unsere Reise hängt von den Arbeiten für den Fünf jahresplan ab. Es wird aber doch Herbst werden. leider! Übrigens — wann werden Sie nach Rumänien kommen ? Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ?" „Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen.

-(e)s. minunat herrlich Wetter. -e übermorgen der Mittwoch. -s. -s. -e der September. f. timpul erst aici: abia. cert Juli. da wochenlang das der der der der die der der der die dialogul. -s. litoralul Mării Negre . -n abhängen (hing ab. -s. ^ e planul cincinal bestimmt precis. -e Bescheid geben (i. -e morgen der Dienstag.pl. -(e)s. pl. -s. -s. a se termina din păcate de altfel momentul clipa. săptămîni de-a rîndul splendid. f. august Schwarzmeerküste. a nădăjdui toamna septembrie octombrie păcat primăvara vara aici: atunci timp de mai multe săptămîm. -s. pl der Oktober. admirabil.pl. -e luna Dezember. -(e)s. -s. -s. numai Winter. momentul mîine marţea poimîine miercurea răspunsul. -(e)s. ge geben) dienstlich nicht wahr ? hoffen der Herbst. — e der Aufenthalt. -n zu Ende gehen leider übrigens der Zeitpunkt. pl. • s. conversaţia şederea.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 423 B. vremea. f. ianuarie călătoria Reise. Vocabular das Gespräch.pl. f. capătul a se apropia de sfîrşit. -(e)s. -e der Bescheid. sigur. lămurirea a da răspuns/o informaţie în interes de serviciu nu-i aşa ? a spera. f. oprirea sfîrşitul.pl. -e der Sommer. -(e)s. gab. -(e) 5. iulie August. -s. schade der Frühling. abgehangen) a depinde Fünfjahresplan. -es. -s. iarna Monat. informaţia. -e das Ende. -s. -(e)s. f. decembrie Januar. -e der Augenblick. f. f.pl.

încă în acest an. nu-i aşa ? (întrebarea de confirmare are topica propoziţiei enunţiative. f. Auf Wiedersehen ! die Nacht. . c-i. .. aproximativ 15 septembrie sau 1 octombrie. Es könnte sein = S-ar putea. doamna. -n Frau. = Şederea noastră aici se apropie de sfîrşit. . Numeralul ordinal se declină ca orice adjectiv. ? im Augenblick = pentru moment. (erster) Oktober. la Bucureşti în interes de serviciu. . Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. i.. Exemple: fünfzehnter September 1 . prietenos revederea La revedere ! noaptea Noapte bună! C.. auf Urlaub = în concediu.pl. . c t. Explicaţii şi exerciţii 1. so 15. care nu se traduce). . acum Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. şi colegii dv. j x-ri-i. . -er freundlich das Wiedersehen. so bald wie möglich = cît de repede posibil. = îmi va face plăcere să vă pot saluta pe dv. -e Familie. -en Kind. -(e)s. (Data se indică cu ajutorul numeralului ordinal. nicht wahr ? = î n orice caz veniţi. = . -u > = 15 septembrie r der fünfzehnte September j am fünfzehnten September) * . adică: forma finită a predicatului în locul II.e Gute Nacht concediul familia femeia. ... A f t x.424 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT der die die das Urlaub. -es. -s.. marcat în scris cu punct după cifră. = Atunci este la noi săptămîni de-a rîndul un timp minunat. Es wird mir ein Vergnügen sein. Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ? = Pe cînd putem să aşteptăm vizita dv. Predicatul este puternic accentuat. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen. . (fünfzehnter) September oder 1. soţia copilul amabil. la Bucureşti. î > = m/la 15 septembrie den fünfzehnten beptemberf ' Da gibt's ( = gibt es) bei uns wochenlang herrliches Wetter. iar intonaţia interogativă are loc în formula de confirmare „nicht w a h r ? " Adesea întrebarea de confirmare cuprinde cuvîntul de întărire „doch". .

Herbst September Oktober November 4.) » Reţineţi: der Tag. -n săptămîna das Quartal. Numele zilelor săptămînii. Sommer Juni Juli August 3. -e trimestrul die Jahreszeit. cu intonaţia respectivă! Model: Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. Transformaţi următoarele propoziţii în întrebări de confir­ mare prin adăugarea cuvîntului de întărire „doch" şi a formulei de confirmare „nicht wahr?" Rostiţi propoziţiile cu glas tare. nicht wahr ? a. Winter Dezember Januar Februar Jede Woche hat 7 Tage 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoch 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag 7 Sonntag 2 Quartale oder 6 Monate nennt man ein Halbjahr 1] Observaţie.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 42 5 2.. b. der Frühling etc.. semestrul Exerciţiul 511. Reţineţi următorul vocabular suplimentar ! 12 Monate oder 4 Quartale 1) Erstes Quartal 1 Januar 2 Februar 3 März Zweites Quartal 4 April 5 Mai 6 Juni Drittes Quartal 7 Juli 8 August 9 September Viertes Quartal 10 Oktober 11 November 12 Dezember Ein Jahr hat: 365 Tage 1 ' oder 52 Wochen« 4 Jahreszeiten 1] \ 1. ale lunilor şi anotimpurilor sînt de gen masculin (der Montag. Frühling März April Mai 2. zma die Woche. der Januar etc. observaţia după acest tabel. etc. -en anotimpul das Halbjahr. -(e)s. Sie werden im Sommer nach Rumänien kommen. Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. -(e)s. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende. . l > v.

31. nach Rumänien kommen zu können ? f. im Frühling oder im Som­ mer zu kommen ? h. Februar. 29. Kommt Herr Berger dienstlich nach Rumänien oder auf Urlaub ? Exerciţiul 514. folosind vorbirea indi­ rectă ! Exerciţiul 515. April. September. Den wievielten haben wir h e u t e ? — D e n 10. Im Frühling ist bei Ihnen immer herrliches Wetter. (zehnter) Juni werden. 4. anotimpurile) ! . g. f. 24. Dauern die Versuche noch lange ? — Es wird 10. Exerciţiul 512. Răspundeţi la fiecare din întrebările de mai jos cu datele indicate după modelul dat! Model: Der wievielte ist heute?-—Der 10. Was sagt Genosse Munteanu zu Herrn Berger ? c. Oktober. 7. Exerciţiul 513. Wann kann ihm Herr Berger Bescheid sagen ? e. Repovestiţi conţinutul dialogului. Was möchte Genosse Munteanu wissen ? d. d. Mai. Warum schlägt Genosse Munteanu ihm vor. Sie fahren mit Ihrer Familie an die Schwarzmeerküste. 18. Am wievielten kommt Herr Berger?'—Am 10. lunile. 21. November. Răspundeţi! a. 8. Wann hofft Herr Berger. Juli. März. Übermorgen können Sie mir Bescheid geben. Dezember. (zehnten) Juni. e. 12. (zehnte) Juni. datele. (zehnten) Juni. Wer spricht in diesem Dialog ? b. August. Sie gehen im Juli auf Urlaub. Wovon hängt Herrn Bergers Reise ab ? g. 16. Wir dürfen Sie in Bukarest erwarten.426 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT c. 1. Januar. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l cu cit mai multe variaţii ale indicaţiilor de timp (zilele săptămhiii.

date în paranteză. halb 10) 935 J015 Prüfung der Lieferverträge. Um 13 Uhr müssen wir im Labor sein und um 14 Uhr beim Mittag­ essen. Nachmittag um 1710 (17 Uhr 10/10 nach 5) sollten wir auf dem Bahnhof sein. (9 Uhr 35 bis 10 Uhr 15/Viertel nach 10/Viertel 11) 102»—1045 (10 Uhr 20/20 nach 10 bis 10 Uhr Pause. 8 15 —8 45 Besprechung mit den Ingenieuren für (8 Uhr 15/Viertel 9 bis 8 Uhr 45/ Gerätebau. Imbiß 45/drei Viertel 11/Viertel vor 11) r i Expresiile dinaintea barei şi cea după bară. Fräulein Mayer. Kollege Munteanu." Berger: „Danke bestens Frl. Lassen Sie mal sehen: 8—815 Begrüßung und Besprechung der Lie(8 Uhr bis 8 Uhr 15/Viertel 9) ferungen. sînt echivalente. meine Herren. hier ist die Tagesordnung der heutigen Besprechungen. Dann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung. Wir haben bis 8 Uhr noch eine halbe Stunde Zeit. dann kommt mein Kollege Popescu von Berlin zurück. bis gegen 12 (12 Uhr 45/drei Viertel eins). Bitte." Berger: „Was meinen Sie.Gespräch Nummer 2 DIE UHRZEIT A. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung ! Wie spät ist es ?" 30 l Munteanu: „Es ist jetzt genau 7 (7 Uhr 30/halb 8) >. Mayer. . Eine Frage bitte: Wann kommt Kollege Popescu aus Berlin an ?" Sekretärin: „Um IS 45 (18 Uhr 45/drei Viertel 7). wie lange werden wohl die Besprechungen dauern ?" 45 Munteanu: „Ich nehme an." Berger: „Guten Tag. Text Berger: „Guten Morgen. Ich glaube. drei Viertel 9/Viertel vor 9) g55 930 Besprechung mit der Leitung des (8 Uhr 55/5 vor 9 bis 9 Uhr 30/ Werkes.

-en der Morgen. -es.428 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 10 50 —12 00 Unterzeichnung der Verträge. aperitivul semnarea . -en spät halb die Besprechung. staţia a se întoarce a crede ziua Bună ziua ! domnişoara.pl. Guten Morgen die Verspätung. -en heutig die Begrüßung. der Liefervertrag. -n der Imbiß. -s. negocierea a socoti. duduia ordinea de zi de azi salutul de primire / de întîmpinare livrarea. -en meinen dauern das Mittagessen. -e Guten Tag ! das Fräulein.nachmittag des Bahnhof. -s. -en die Lieferung. -(e)s. furnizarea construcţia de aparataj contractul de livrare / furnizare pauza gustarea. -(e)s. Vocabular die Uhrzeit. -sses. -en der Gerätebau. -s. -(e)s. a fi de părere a dura masa de prînz după masă. a crede." Munteanu: „Abgemacht ! Aber pünktlich !" B. tratativele. -s (prescurtat Frl. -e die Unterzeichnung." Berger: „Prima ! Nach dem Essen treffen wir uns um 18 Uhr und fahren zum Bahnhof hinaus. —e die Pause. ist zurückgekommen) glauben der Tag. după amiază gara. f.) die Tagesordnung. . (10 Uhr 50/Zehn vor 11 bis 12 Uhr) Munteanu: „Das ist ja ausgezeichnet! Wunderbar ! Wir haben dann noch eine Menge Zeit und können so um 1220 (12 Uhr 20/20 nach 12) oder 1230 (12 Uhr 30/halb 1) im Labor sein und gegen 2 Uhr zu Mittag speisen. -en timpul indicat de ceas dimineaţa Bună dimineaţa! întîrzierea tîrziu jumătate convorbirea.e zurückkommen (kam zurück.

22 20 : zwanzig (Minuten) nach zehn (Uhr). c) Cuvîntul „halb" — jumătate se raportează totdeauna la următoarea oră întreagă. masa clas Essen. Învăţaţi formulele pentru indicarea orei! Wie spät ist es ? sau: Wieviel Uhr ist es ? = Cît este ceasul ? Es ist jetzt genau 730 (7 Uhr dreißig / halb 8). Deosebim în limba germană un sistem oficial şi unul colocvial de a se indica ora. a întîlni treffen (i. Exemple: 12 45 : zwölf Uhr fünfundvierzig (Minuten). în mod obligatoriu cuvîntul „es" înainte sau după verb: Es ist 8 Uhr. getroffen) hinausfahren (ä. -s. 12 45 : Viertel vor eins (sau: vor ein U h r ) . -s. b) Se folosesc prepoziţiile „nach" — după Viertel ier şi „vor" = înainte. -e excelent ausgezeichnet minunat. traf. 18 10 : achtzehn Uhr zehn (Minuten). admirabil wunderbar după aceea. iar la sfîrşit poate urma (facultativ !) cuvîntul „Minuten". ist a pleca afară (din oraş) hinausgefahren) hotărît. Jetzt ist es 8 Uhr. în orice sistem. aici: s-a făcut! abgemacht punctual pünktlich C. Explicaţii şi exerciţii 1. Exemple: 18 10 : zehn (Minuten) nach sechs (Uhr). La sfîrşit poate urma (facultativ !) imit> cuvîntul „Uhr". Sistemul colocvial: a) Orele întregi se indică numai cu cifrele 1—12. -(e)s. Indicarea orei cuprinde. cu următoarele caracteristici principale: Sistemul oficial: După cifrele 1-—24 pentru indicarea orelor întregi se intercalează cuvîntul „Uhr". -e a mînca. fuhr hinaus. pentru a se indica mi­ nutele (sau sfertul de ceas) trecute de ora întreagă sau rămase pînă la ora urmă­ toare. a lua masa speisen asta-i grozav! prima! mîncarea. 21 1 5 : Viertel nach neun (Uhr). = Este acum exact ora 7 30 .GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 429 contractul der Vertrag. apoi pe urmă nachher prînzul cer Mittag. .

15 30 : halb vier. Exersaţi indicarea orei. = Cînd încep tratativele ? — La (ora) 1. care nu se traduce cînd propoziţia nu contrazice altă părere. care se raportează de asemenea la ora următoare. d) Minutele se pot raporta cu ajutorul prepoziţiilor „nach" şi „vor" şi la jumătăţile şi sferturile de oră. 12 30 : halb eins. Observaţie. . 15 15 : Viertel vier. 15 45 : drei Viertel vier. iar „eins" cînd nu se foloseşte cuvîntul „Uhr". = Cît (timp) durează tratativele ? — Trei ore. De durată întrebăm cu „wie lange" ? = Cît timp ? 2. Formularea cu „daß" sună mai greoi). Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Was meinen Sie ? = Ce părere aveţi ? Ich nehme an. 8 45 : drei Viertel neun. Dar: Ich habe es ja gewußt / = Am ştiut doar (asta) ! Exerciţiul 516. Exemple: 20 20 : fünf Minuten nach Viertel neun zehn Minuten vor halb neun 10 36 : sechs Minuten nach halb elf neun Minuten vor drei Viertel elf. bis gegen 1243. Ich glaube. Pînă pe la ora două­ sprezece sau unu. — Presupun că pînă la orele 1243. (Propoziţiile com­ pletive care în limba română încep cu conjuncţia „că". Wie lange dauern die Besprechungen ? — Drei Stunden. Observaţie. Exemple: 8 15 : Viertel neun. Wann kommt Genosse Georgescu ? -— Um ein Uhr. răspunzînd la întrebările. Wann beginnen die Besprechungen ? — Um 1 (eins/ein Uhr). beim Mittagessen = la masa de prînz.. Danke bestens ! = Vă mulţumesc foarte mult ! Das ist ja ausgezeichnet ! = (Asta e) excelent ! Propoziţiile exclamative cuprind adesea cuvîntul de întărire „ja". auf dem Bahnhof = la gară.430 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exemple: 7 30 : halb a c h t . dann kommt mein Kollege Georgescu von Berlin zurück. Numeralul pentru ora 1 este „ein" cînd se foloseşte cuvîntul „Uhr". Wie spät ist es ?" şi „Wann kommt Genosse Georgescu ?" Folosiţi a) sistemul oficial b) sistemul colocvial! Model: Wie spät ist es ? — Es ist ein Uhr. = Cred că atunci se întoarce colegul meu Georgescu de la Berlin. La întrebarea „wann?" = cînd? se răspunde cu prepoziţia „um" + indicarea orei: Wann kommt Genosse Georgescu ? — Um 6 Uhr. La fel pot fi folosite indicaţiile „Viertel" = un sfert şi „drei Viertel" = trei sferturi. Bis gegen zwölf oder ein Uhr. sub forma unei propoziţii prin­ cipale. în limba germană apar frecvent fără conjuncţia introductivă.

f. Welche Personen sprechen in diesem Dialog ? b. Presupun că vine punctual la tratative. Traduceţi în limba germană! Evitaţi juncţiei „că" ! a. Cred că domnul Berger este la Berlin. Ştiu că tratativele nu durează mult. Wann kommt Herr Berger ? c. wunderbar. schade.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 431 Exerciţiul 517. e. Răspundeţi! a. Was steht auf der Tagesordnung ? Exerciţiul 520. Wie lange werden sie dauern ? e. d. Văd că secretara are ordinea de zi. învăţaţi dialogul pe de rost şi recitaţi-l cit mai des şi cit cit mai multe variante! 0© 0 0 0 0 0© 0© 0© genau nach vor . echivalentul con­ Exerciţiul 518. ausgezeichnet. c. Wann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung ? d. Ştiu că mai aveţi o oră timp. herrlich. Wen fragen sie ? i. Formulaţi propoziţii exclamative cu „ja" cu următoarele cuvinte! Model: Das ist ja prima! prima. Exerciţiul 519. Wann müssen sie auf dem Bahnhof sein ? Warum ? g. Was gibt die Sekretärin den beiden Ingenieuren ? j . Repovestiţi dialogul! Exerciţiul 521. Wo müssen die Ingenieure um 13 Uhr sein? Und um 14 U h r ? f. A spus că trebuie să fim pe la ora 20 20 la gară. Wissen die Ingenieure genau. b. wann ihr Kollege Popescu ankommt ? h.

... ? Sekretärin: Um 13 Uhr.. Gast: . im Restaurant „Berlin"... Gast: . ? Sekretärin: Es ist jetzt genau 7 45 Uhr. Gast: . Gast: . ? Sekretärin: Die Besprechungen beginnen um 8 Uhr. ? Sekretärin: Sie haben noch eine Viertel Stunde Zeit. ? Sekretärin: Ich glaube. dialog! ... Completaţi cu întrebările corespunzătoare următorul Gast: . Gast: . sie dauern sicher 2—3 Stunden.. ? Sekretärin: Drei Tage war er dort. Gast: ...432 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exerciţiul 522.... ? Sekretärin: Herr Schulze kommt um 1540 auf dem Bahnhof an.

Darf ich um Ihre Pässe bitten?" Munteanu: „Ja. bitte. bis zu zwei Flaschen starke Getränke sind frei. Zollkontrolle: „Ist auch frei. — Danke. bitte. Dollar" ? Munteanu: „Nein. da ist mein Paß." . Um 836 fährt er ab." Paßkontrolle: „Ihr Visum ist nur einen Monat gültig?" Georgescu: „Ja. Mark. Kann ich es für weitere 2—3 Monate verlängern lassen ?" Paßkontrolle: „Selbstverständlich.Gespräch Nummer 3 • 3 DIE REISE • • A.8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.1/103 ." Munteanu: „Ich habe auch zwei Flaschen Alkohol." Nach zwei Stunden Fahrt nähert sich der Zug dem Reiseziel. Paßkontrolle: „Guten Tag. Ah. Text Der Zug mit der rumänischen Delegation nähert sich der deutschen Grenze. . bitte. Freut mich. da sind ja auch Ihre Kollegen." Antonescu: „Gibt's in diesem Zug einen Speisewagen?" Schaffner: „Ja." Schaffner: „Ihre Fahrkarten." Zollkontrolle: „Welches ist Ihr Gepäck. Frau Georgescu und Herr Antonescu ! — Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: „Frau Tretter. Wie lange hält der Zug an der Grenze" ? Zollkontrolle: „Etwa eine halbe Stunde. Haben Sie internationale Währung. Georgescu: „Georgescu. — Auch die Platzkarten. Herr Schneider und Herr Petzold". Darin sind zwei Flaschen Kognak und einige kleine Geschenke. Sie kennenzulernen. es ist der zweite Waggon nach dem Schlafwagen. wir haben keine Währung. Sind diese Sachen zollpflichtig ?" Zollkontrolle: „Nein. ein paar Geschenke und einen Fotoapparat". bitte ? Haben Sie etwas zu ver­ zollen ?" Georgescu: „Da oben im Gepäcknetz habe ich einen großen und zwei kleine Handkoffer. Auf dem Bahnsteig erwartet Ingenieur Berger die Gäste. Munteanu: „Hallo. bei je'dem Paßamt oder Polizeirevier. Herr Berger. da sind wir!" Berger: „Willkommen in Leipzig.

-n das Gepäck. -e der Handkoffer. hallo Träger ! Bitte das Gepäck hier zu meinem Wagen. -(e)s." „Also los. darin der Kognak. . -(e)s. -n die Paßkontrolle. -(e)s verzollen das Gepäcknetz. hielt. — So. -es. a cere cuiva ceva viza valabil a prelungi biroul paşapoartelor circumscripţia de poliţie controlul vamal bagajul a vămui plasa pentru bagaje (în tren) geamantanul.20 M (eine Mark zwanzig). . -s. Vocabular der Zug. — sse bitten (bat.434 GESPRÄCH 3: DIE REISE Tretter: Berger: Munteanu: Beamter: Berger: Antonescu: Träger: „Gleichfalls. gehalten) trenul a (se) apropia graniţa. -(e)s. -a gültig verlängern das Paßamt." „Was kostet die Aufbewahrung ?" „1. lucrul supus vămii/vămuirii băutura liber alcoolul cîţiva. darul obiectul. -(e)s." B. -s. -n der Paß.das Geschenk. „Da steht mein Wagen." (zum Träger) „Was schulden wir Ihnen für das Tragen des Gepäcks"? „50 Pfennige pro Gepäckstück. -n zollpflichtig das Getränk. cîteva aparatul de fotografiat valuta dolarul aici: a (se) opri . -e frei der Alkohol. -e die Sache. -e die Währung. valiza înăuntru coniacul cadoul.e sich nähern die Grenze. gebeten) das Visum. -s. -en der Dollar. die großen Koffer zur Gepäckaufbewahrung. -s halten (ä. -e die Zollkontrolle. -(e)s. -(e)s. Bitte nehmen Sie Platz. -s. -s. frontiera controlul paşapoartelor paşaportul a ruga. -e ein paar der Fotoapparat. Herr Georgescu. -sses.e r das Polizeirevier. danke! Hier Ihr Gepäck­ schein.

der Pfennig. vă rog ! Da ist mein Paß ! = Iată paşaportul meu ! nur einen Monat gültig = valabil numai pentru o lună für weitere 2—3 Monate = pentru alte 2—3 luni Haben Sie etwas zu verzollen ? = Aveţi lucruri pentru care trebuie să vamă ? Sind diese Sachen zollpflichtig ? = Pentru aceste lucruri trebuie să se plă­ tească vamă ? . -s. -e C. fuhr ab. -en der Gepäckschein. f.pl. depozit pentru bagaje de mînă funcţionarul păstrarea tichetul/recipisa de bagaje a datora cuiva ceva dusul pfenigul bagajul. -s. -en der Beamte.GESPRÄCH 3: DIE REISE 435 der Schaffner. a face plăcere (de) asemenea haide ! înainte ! dă-i drumul ! să mergem ! să începem ! hamalul automobilul.Schlafwagen. -n die Platzkarte. a recomanda a bucura.die Gepäckaufbewahrung'.. -e schulden das Tragen. -n der der die das der Speisewagen.-e willkommen Willkommen ! ah ! vorstellen (sich) freuen gleichfalls los! conductorul a pleca biletul de tren tichetul de loc. -s. -e das Gepäckstück. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Darf ich um Ihre Pässe bitten? = Paşapoartele dv. -(e)s. -(e)s. Explicaţii şi exerciţii 1. -s.-e Bahnsteig. -en Reiseziel.Fahrt. -s.der Wagen. biletul cu loc nume­ rotat vagonul restaurant vagonul de dormit călătoria ţinta călătoriei peronul binevenit Bine ati venit ! a ! aici: a prezenta. abfahren (ä. maşina păstrarea bagajelor. -s. -s. -n. -(e)s. coletul der Träger. ist abge­ fahren) die Fahrkarte. -(e)s. -n die Aufbewahrung.

Wer erwartet sie ? k. Wen stellt Herr Berger ihnen vor ? 1. Wo befindet sich die rumänische Delegation ? Wohin fährt sie ? b. Was zahlt man in der Gepäckaufbewahrung ? Was bekommt man dafür ? n. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii excla­ mative cu „da" şi „ja"! Model: Er kommt. Repovestiţi dialogul aşa. = Vine. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? = Cît timp stă trenul la frontieră ? Da sind wir ! == Iată-ne ! Am sosit ! Da sind ja auch Ihre Kollegen ! = Iată şi colegii dv. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? i. Ingenieur Berger kommt. H a t er etwas zu verzollen ? g. Da steht mein Handkoffer. c. Georgescu ! Exerciţiul 527. Sind kleine Geschenke zollpflichtig ? h. Exerciţiul 525. Căutaţi în dialog propoziţiile incomplete (eliptice de subiect sau de predicat) caracteristice pentru limbajul colocviul! Exerciţiul 524. (Propoziţie eliptică de subiect). Wie lange ist Genossen Georgescus Visum gültig ? d. ! (Propoziţii exclamative). ca şi cînd aii fi iov. Răspundeţi! a. d. Da kommt er ja ! = Iată că vine ! a. Womit fahren die Kollegen in die Stadt ? Exerciţiul 526. Da ist eine Flasche Kognak. Wohin bringt der Träger das Handgepäck ? Und das große Gepäck ? m. Nach wieviel Stunden kommen die Genossen am Reiseziel an ? j . Unsere Freunde warten. Mein Paß ist da. Ein Träger nähert sich. Was muß man dem Träger bezahlen ? o. Was muß die Paßkontrolle sehen ? Und die Zollkontrolle ? c. Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: = îmi permiteţi să vă prezint pe colegii mei: Freut mich. Kann man das Visum verlängern lassen ? Wo ? e.436 GESPRÄCH 3: DIE REISE Ist auch frei. Der Zug kommt. f. b. h. g. e. Da steht unser Wagen. Sie kennenzulernen ! = încîntat de cunoştinţă ! Also los ! = Să mergen ! („los" — exclamaţie colocvială pentru pornirea unei activităţi). Sie kennenzulernen ! = Es freut mich. Was kostet die Aufbewahrung ? = Cît costă păstrarea (bagajelor) ? Exerciţiul 523. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi cele două scene (la frontiera şi la sosire) ! . = Das alles ist auch frei = Pentru toate acestea de asemenea nu se percepe vamă. Hat Genosse Georgescu Gepäck ? f.

.... Nu am valută. ? Schaffner: Natürlich.. Unde pot să-mi dau viza la prelungit ? b.. Munteanu: . Schaffner: Dann ist alles in Ordnung ! Gute Reise ! rugăminţile . von der Grenze weiter. ! Munteanu: Bitte. ? Schaffner: 50 Pfennig.. ? Schaffner: In zwei Stunden sind wir dort.. Cît costă păstrarea bagajelor ? h. Trebuie să avem tichete pentru locuri în acest tren ? f. ! Munteanu: Braucht man in diesem Zug Platzkarten? Schaffner: Ja.. hier ist meine Fahrkarte ! Schaffner: .. Traduceţi în limba germană ! a. ? Munteanu: Doch ! Ich hoffe. Munteanu: . Cît timp stă trenul în această gară ? e. d.. Completaţi dialogul cu întrebările sau cu care lipsesc ! Schaffner: . Munteanu: . încîntat de cunoştinţă ! Exerciţiul 529.. meine Freunde erwarten mich.GESPRÄCH 3: DIE REISE 437 Exerciţiul 528. îmi permiteţi să vă prezint pe soţia mea ! i. Unde putem să ne lăsăm bagajele ? g. . Pentru un aparat de fotografiat se plăteşte vamă ? c. in der Gepäckaufbewahrung.

" „Im Erdgeschoß. stimmt! Die Zimmer sind reserviert." Antonescu: „Oh. wenn's Ihnen recht ist. die sind aber schön ! Mit Bad. Antonescu: „Wo liegen unsere Zimmer. Auf Munteanu: Wiedersehen !" Im zweiten Stock des Hotels. nach der langen Reise. Balkon. Nehmen Sie bitte den Fahrstuhl. Das „Elektrowerk" hat für unsere Gäste aus Rumänien drei Einbettzimmer buchen lassen." Maria Georgescu (im Frisiersalon): „Ich[möchte mein Haar toupieren lassen. gerne." „Ja. rechts den Korridor entlang. Bitte folgen Sie mir. die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen?" „Ja. Text „So. Telefon und Radio! Sagen Sie bitte." Berger: „Dann ist ja alles in Ordnung ! Herr Munteanu." „Sofort ! Bitte nehmen Sie hier Platz. Nummer 214—216. da sind wir ! — Guten Tag ! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Wir treffen uns hier in der Hotelhalle. Der Junge wird das Gepäck gleich nach oben bringen. können wir hier unsere Kleider aufbügeln. sie liegen im zweiten Stock. Hier sind die Zimmerschlüssel.Gespräch Nummer 4 IM HOTEL A. bitte ? Zimmermädchen: „214—216. gegenüber dem Frühstückszimmer und Zimmermädchen: dem Speisesaal." Geschäftsführer: „Jawohl. sicher !" Zimmermädchen: Maria Georgescu: „Wo befindet sich der Frisiersalon ? Ich möchte meine Frisur in Ordnung g^3SBk& ^ bringen lassen. Hier bitte. Wünschen Sie Friseur: die Haare etwas kürzer ?" Berger: . wir holen Sie gegen 2 Uhr zum Mittagessen ab.

-s." Maria Georgescu: B. gelegen) Stock. -werke Zimmerschlüssel." Inzwischen ist es 13 50 geworden. a înr da.Korridor. desigur. da sind Sie ja ! Und Herr Antonescu auch ! Munteanu: „Frau Georgescu kommt auch gleich. regulă a lua. -en abholen recht sein -f." Berger (zu Genossen Munteanu): „Ah. a aduce (ceva sau a conveni. -s. -s. a fi pe plac holul hotelului camerista coridorul de-a lungul o ! frumos o das der der der der die die das der . nach oben von oben Fahrstuhl.dat. und Genosse Munteanu ging zur Rezeption des Hotels. în sus. -(e)s. exact aici: Aşa e ! î n regulă ! a fi exact camera.Junge. a se găsi etajul cheia camerei băiatul sus. Bitte tragen Sie nur Ihre Anschriften in Rumänien hier ein. -n. das Einbettzimmer. Hotelhalle.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 439 „Ja. Genosse Antonescu ließ sich rasieren. odaia a rezerva aici: a se afla. de sus ascensorul. — So.der Geschäftsführer. -(e)s." Beamter: „Wir haben sie aufgrund Ihrer Pässe schon ausgefüllt. -s. -s. aber schneiden Sie sie nicht zu kurz. şeful camera cu un singur pat / d e persoană a trece în registru. Sie ist noch beim Friseur. liftul ordinea. -s.reservieren liegen (lag. -n oben. -s.buchen jawohl Stimmt ! stimmen Zimmer. Munteanu: „Bitte. aşa e. Vocabular das Hotel. -e entlang oh l schön hotelul directorul. -e Ordnung.und hier unterschreiben Sie bitte. die Anmeldescheine ! Ich möchte sie für mich und meine Kollegen ausfüllen. -n Zimmermädchen.

= . -s. coaforul numaidecît. îmbrăcămintea a călca (din nou) aici: ruf aria. -en Anmeldeschein.440 GESPRACH 4: IM KOTEL das der das das die der der die das das der das der die der die B^d. = Uzina „Elektrowerk" a rezervat trei camere de o persoană. waschen (wusch.. Explicaţii şi exerciţii 1. -en unterschreiben baia balconul radioul rochia. -s. -er aufbügeln Wäsche. ist geworden) rasieren Rezeption.. -er Balkgn. es (sau: das) stimmt: = Da. haina.. -(e)s. . -e ausfüllen Anschrift. exact ! Da.. dacă vă convine.. -s Frisur. -en in Ordnung bringen Erdgeschoß.. dacă sînteti de acord. -e Radio. -s Klejd.. -(e)s. a deveni a bărbieri recepţia fişa de înscriere la evidenţa populaţiei aici: a completa adresa a semna. -(e)s. -sses. -(e)s. încălţămintea salonul de coafură coafura a aranja. -sse gegenüber Frühstückszimmer. gewaschen) Schuh. -(e)s. aşa este ! (Propoziţie eliptică de subiect). wenn es Ihnen recht ist.. Jawohl. wurde. gheata. -(e)s. -(e)s. . f. Reţineţi -particularităţile următoarelor formulări! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen! = Aş dori să vorbesc cu şeful! Das „Elektrowerk" h a t . lenjeria a spăla pantoful. nach oben = în sus . wenn's Ihnen recht ist.. stimmt ! = Jawohl. a pofti a tăia între timp aici: a se face. . a iscăli C. a pune în ordine parterul faţă în faţă sala pentru micul dejun sala de mese părul a tapa (părul) frizerul.. -e toupieren [tu] Friseur [-z0:r].. -säle Haar. . -e Frisiersalon: -s. -e sofort wünschen schneiden (schnitt. îndată a dori. drei Einbettzimmer buchen lassen.. = . pl. imediat.. -s Speisesaal. geschnitten) inzwischen werden (i.

-e (şi s) = parcul 5 > bestellen = aici: a comanda. die sind aber schön! = O. -n = şezlongul 4 > der Park. 6 > abmelden = a anunţa plecarea cuiva. . (ersten) Etage im 2. 2. -n = scara > das Bett. -(e)s. dar ce frumoase sînt! (Propoziţia exclamativă care exprimă o surpriză cuprinde adesea un pronume demonstrativ şi cuvîntul „aber"). 9 > auf der Parkseite = a i c i : spre parc. (ersten) Stock / in der 1. l0 > die Dienstleistung = serviciul n > Zimmer aufräumen = a face curăţenie în cameră. 8 > auf der Straßenseite = aici: spre stradă. -(e)s. -ea = patul ' die Liege. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Das Hotel: die der das das der der die das der der Hotelhalle/das Foyer [foa'je:] Empfang/die Rezeption Einbettzimmer/das Einzelzimmer Zweibettzimmer/das Doppelzimmer Fahrstuhl/der Lift Korridor/der Gang Treppe 1) Frühstückszimmer Speisessai Frisiersalon Das Hotelzimmer muß man: bestellen buchen reservieren abmelden 6) bezahlen 7) Dienstleistungen Zimmer aufräumen u> Wäsche waschen 1 2 3 Das Hotelzimmer: das B e t t 2 ) das Bad die Liege 3 i das Radio der Tisch das Telefon der Stuhl der Balkon Das Fenster/der Balkon geht in den Park '"/auf den Hof.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 441 Oh. a achita. 7 > bezahlen = a plăti. (zweiten) Stock / in der 2. (zweiten) Etage auf der Straßenseite s) auf der Parkseite 9) 10) 5) für den Gast: j Haare schneiden / frisieren rasieren > die Treppe. mein Haar — meine Haare = părul meu (Singularul şi pluralul substantivului „das Haar" pot fi folosite cu acelaşi sens). Das Hotelzimmer liegt: im im Erdgeschoß 1.

d. der ist aber groß ! Sau: Oh. Das Anmelden ging schnell.. Formulaţi întrebări în legătură cu serviciile pentru oaspeţi (Dienstleistungen für den Gast) după modelul următor: Haare schneiden. Antonescu ! Exerciţiul 535. Wie sind die Hotelzimmer ? Was gibt es in jedem ? j . Das Ferngespräch kam schnell. Oh. Wozu gibt es im Hotel einen Speisesaal. Wer bringt das Gepäck hinauf / nach oben ? h. wo liegt / ist . f. Für wen hat es sie reservieren lassen ? c. Was müssen sie bei der Rezeption lassen ? f. einen Fahrstuhl ? Exerciţiul 534. Formulaţi propoziţii exclamative de surpriză despre urmă­ toarele constatări ! Model: Der Speisesaal ist groß. Răspundeţi! a. Wo melden sich die Gäste an ? e. Der Balkon ist groß. ist der aber groß ! a.. Wer zeigt den Gästen die Zimmer ? i. Wie kommen die Gäste hinauf / nach oben ? g. Maria Georgescu! 1 2 > Anzüge bürsten = a peria costume (bărbăteşti). einen Frisiersalon. Welche Dienstleistungen für den Gast gibt es im Hotel ? k. Das Zimmer ist schön. e.. Formulaţi cu vocabularul dat mai sus întrebări de orientare în interiorul hotelului care încep cu: Bitte. Completaţi următorul dialog cu replicile probabile ale personajului Ing. Der Fahrstuhl fährt schnell. wie komme ich (cum ajung) .•ii 2 G E S P R Ä C H 4 : IM H O T E L Schuhe putzen Kleider aufbügeln Anzüge bürsten J) Gepäck nach oben / nach unten brin­ gen Anmeldeschein ausfüllen Ferngespräch anmelden 2) Exerciţiul 530. ? Exerciţiul 532. . Der Friseur arbeitet gut. Das Frühstückszammer ist g. c. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi scena întocmai ! Exerciţiul 536. freundlich. Der Koffer ist schwer. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi tov. Kann ich mir hier die Haare schneiden lassen ? Exerciţiul 531. Exerciţiul 533. b.. Wie viele Zimmer hat das „Elektrowerk" im Hotel buchen lassen ? b. ? Bitte. h. > Ferngespräch anmelden = a anunţa convorbiri telefonice interurbane. Wo liegen die Zimmer ? d. ein Frühstückszimmer.

Maria Georgescu: Rezeption: Jawohl. Nummer 117 und 118. Maria Georgescu: Rezeption: Das Frühstückszimmer liegt im 1. wir haben freie Zimmer. Maria Georgescu (am Telefon): Kann ich bei Ihnen für 2 Personen Zimmer bestellen ? Rezeption: Ja. Ing. Ing. Ing.GESPRÄCH 4. Maria Georgescu: Rezeption: Nein. Stock. Maria Georgescu: Rezeption: Im ersten Stock. Maria Georgescu: Rezeption: Natürlich haben wir einen Fahrstuhl ! Ing. Ing. in Ordnung! Die Zimmer sind gebucht. Maria Georgescu: Rezeption: Ein Doppelzimmer oder zwei Einzelzimmer ? Mit Bacl oder ohne Bad? Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Maria Georgescu: Rezeption: Entschuldigen Sie bitte. das Telefon läutet ! Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! Auf Wiedersehen am Donnerstag ! . wir reservieren Ihnen zwei Zimmer im 4. Stock noch freie Zimmer. auf den Hof ! Ing. sie haben Baikon. So. der Frisiersalon im Erdgeschoß. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. IM HOTEL 443 Ing. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Auf welchen Namen bitte ? — Gut. Ing. Zimmer Nummer 721 und 722. Stock. Für wann möchten Sie sie reservieren lassen ? Ing. Nummer 436 und 437. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Mit Balkon auf der Parkseite haben wir nur im 7.

Herr Ober?" „Nein." „Bitte. Der Tisch dort drüben ist aber frei. der Tisch ist reserviert." „Bestellen wir je ein Gedeck oder essen wir nach der Karte?" „Ich schlage vor." . Wurst. Sie ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet." „Womit sollen wir anfangen ? Bitte." „Und ich eine Pastete in Aspik. Bitte nehmen Sie Platz." „Eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse.Gespräch Nummer 5 ••'"tm-ipt I N DER GASTSTÄTTE • A. wählen Sie !" „Ich nehme eine kalte Platte mit Schinken. bitte." „Mir bringen Sie etwas Obst. bedauere. 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot." „Sehr gut ! Einverstanden !" „Ich möchte lieber eine Flasche Bier." „Ich möchte einmal Fisch mit Mayonnaise." „Zweimal Kalbsbraten." „Wünschen Sie auch einen Nachtisch?" „Ja." „Kalbsbraten mit Beilage. Und nun wünsche ich Ihnen guten Appetit !" „Herr Berger. Text Berger: Ober: Munteanu: Berger: Ober: Antonescu: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Berger: Antonescu: Munteanu: Ober: Georgescu: Antonescu: Berger: Munteanu: „Ist der Tisch hier frei." „Eine Portion Birnenkompott. nach der Karte zu essen. Sie haben recht. Das Essen hier ist ausgezeichnet." „Sehr wohl ! Was wünschen Sie zu trinken?" „Ich würde einen Rheinwein vorschlagen." „Mir bringen Sie bitte zwei Spiegeleier mit Schinken. ich bringe sofort die Speisekarte. hier ist die Speisekarte und hier die Weinkarte. Frau Georgescu." „Was darf ich als zweiten Gang bringen?" „Einmal gebackene Leber mit Kartoffelpüree. bitte ein Schokoladeeis und nachher einen schwarzen Kaffee.

bitte zahlen. gegessen) die Karte. a-i pare rău dincolo." Berger: „Herr Ober. angefangen) a începe a alege wählen gustarea/mîncarea rece. fing an. etc. -n der Ober. a găti zubereiten lista de vinuri Weinkarte. -e brînza Käse. -n pasteta. -(e)s. -e essen (i. răciturile. -s.GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE 445 Berger: „Wollen wir noch etwas bestellen ?" Antonescu: „Nein. danke." Ober: „Bitte die Rechnung: 37. . -(e)s. -n maioneza Pastete. -Sorten Schwarzbrot. 1/2 kg) Pfund. -s. -n bestellen das Gedeck. -(e)s. aß. -e aspicul.e aici: felul de mîncare (primul.40 Mark." Berger: „Hier 40 Mark.e funtul (aprox. salamul Wurst. aperitivul kalte Platte. vorgeschlagen) reichhaltig das Gericht. schlug vor." Berger (steht auf): „Mahlzeit allerseits !" B. -e pîinea neagră Fisch. alles zusammen. al doilea. ospătăria ospătarul a regreta. în partea cealaltă lista de bucate aici: a comanda meniul. piftia Spiegelei. -n anfangen (ä. bedauern drüben die Speisekarte. Ist in Ordnung. es war ein hervorragendes Essen." Ober: „Danke bestens. -n nach der Karte vorschlagen (ä. al doilea etc. -s.) a prepara. -s. -(e)s. -(e)s. cîrnatul. Vocabular die Gaststätte. -n şunca Schinken.) . -er ochiul la capac Gang. -e die die der die das der das der die die der das der restaurantul. . (e)s. -(e)s. -e peştele Mayonnaise [-n£:za]. tacîmul a mînca lista de bucate după listă a propune bogat (în conţinut) aici: felul de mîncare (primul. pateul Aspik.

-es. -s. f. . a frige pireul de cartofi puiul grătarul legumele friptura de viţel aici: garnitura (la mîncare) Prea bine ! a bea vinul de Rin de acord berea desertul îngheţata de şocolată cafeaua porţia compotul de pere fructele comestibile pofta Poftă bună ! Mulţumesc ! excelent. -s.. -n Sehr wohl ' trinken (trank. bedauere. -e Nachtisch. ich bedauere = Nu. -s Portion..pl. ist auf­ gestanden) Mahlzeit. nach der Karte essen = a mînca / a comanda după listă. -en Mahlzeit ! allerseits a servi a prăji. -e Obst. -s. -en Birnenkompott. getrunken) Rhejnwein. (Propoziţie eliptică de subiect). regret. -s. -e Schokoladeeis. a coace. -(e)s. -(e)s. f. -(e)s. deosebit a plăti împreună mulţumesc foarte mult ! a se ridica în picioare. a se scula masa Să vă fie de bine ! (Şi: Poftă bună!) la toată lumea.. -e einverstanden Bier. -(e)s. buk.446 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE das das der das der die der das der das der die das das der die servieren backen (ä. -e Guten Appetit ! danke ! hervorragend zahlen zusammen danke bestens ! aufstehen (stand auf. . Hähnchen. = Nein. -es. -e Kaffee. je ein Gedeck = cîte un meniu. Explicaţii şi exerciţii 1. . Appetit. gebacken) Kartoffelpüre. Grill. -s. -s Gemüse. tuturor C. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări] Nein.. -(e)s. pl. a nu servi meniul zilei. Beilage. -s. -arten Kalbsbraten.

. Käse.. SchwarzKartoffelpüree brot). Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! 1. Obst — kaufen 3) b. bringen/servieren? Bringen Sie mir ein . .. -e = felui al doilea 3 ) kaufen = a cumpăra . -n = aperitivul / felul întîi. bitte zahlen ! = Domnule ospătar.. vă rog. -(e)s. Was darf ich . die Flasche Wein — trinken Exerciţiul 539. Wo essen die rumänischen Gäste ? x 2 ) die Vorspeise. der Türkische — trinken f.tt Obst Kalte Platte (Schinken.. Gebackene Leber mit Wurst.. Noch ein Wunsch ? Exerciţiul 537. plata ! 2. Formulaţi comenzi compuse din două feluri.GESPRÄCH S: IN DER GASTSTÄTTE 447 Was darf ich als zweiten Gang bringen ? Ce-mi permiteţi să servesc ca felul al doilea ? Wollen wir noch etwas bestellen ? = Mai comandăm ceva ? Herr Ober. Gang/Vorspeise x) 2. ) das Hauptgericht. der Kalbsbraten — bestellen d. Gang/Hauptgericht 2 ) Nachtisch Schokoladeeis Schwarzer/Türkischer Kaffee Birnenkompo. . Formulaţi întrebări cu verbul „wollen" şi următoarele grupuri de cuvinte! Model: das Bier — trinken Wollen wir ein Bier trinken ? = Bem o bere ? a. folosind denumirile şi formulele de mai sus! Exerciţiul 538. Fisch mit Mayonnaise Kalbsbraten mit Beilage Pastete in Aspik Gebratenes Hähnchen Spiegeleier mit Schinken mit Gemüse Getränke Wein — Rheinwein Bier Mineralwasser Wir bestellen: Ich nehme Der Ober fragt: Was wünschen Sie zu essen/zu trin­ ken ? Ich möchte ein . das Schokoladeeis — essen e. Răspundeţi ! a. desert şi bău­ tură. der Fisch — essen c.

-(e)s. Gast : ? Ober : Gewiß. Bitte nehmen Sie Platz ! Gast : ? Ober : Sofort ! Bitte. empfahl. Was trinken sie ? h. hier ist die Speisekarte und die Weinkarte. wir haben auch zwei Gedecke. Gast : Ober : Sehr wohl ! Und was darf ich als zweiten Gang bringen ? Gast : Ober : Möchten Sie auch einen Nachtisch haben ? Gast : Ober : Einen Türkischen ! Und was wünschen Sie zu trinken ? Gast : Ober : Mineralwasser. Was wünscht Herr Berger am Anfang x) und am Ende des Essens ? i. ! Gast : ? Ober : J a . Wer bezahlt die Rechnung ? Exerciţiul 540. Ich bin gleich wieder da ! — So. zweiter Gang.448 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE Finden Sie einen freien Tisch ? Was bringt der Ober sofort ? Bestellen Sie ein Gedeck ? Was sagt Herr Berger. Was bestellt jeder ? g. 2 ) empfehlen (ie. d. c. empfohlen) = a recomanda. erster Gang. Completaţi dialogul de mai jos la alegerea dv. e. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi Munteanu! Exerciţiul 541. das Mineralwasser ! Der Kaffee kommt gleich ! Ich wünsche guten Appetit ! Gast : — Ober : Sofort ! Macht 11 Mark 75 ! — Besten Dank ! Auf Wiedersehen ! b. der Tisch hier am Fenster ist frei. und wie sind die Ge­ richte ? f. aber ich würde empfehlen 2) nach der Karte zu essen. — e = începutul. D der Anfang. învăţaţi dialogul pe de rost şi exersaţi-l în cit mai multe variante ! Exerciţiul 542. wie ist die Speisekarte. .

hier die Briefmarken ! Eine Mark zwanzig. Wo ist der Telegrammschalter?" Beamter: „Dritter Schalter rechts. Herr Berger." Antonescu: „Drei Fahrkarten bis zur Post.Gespräch Nummer 6 I N DER S T A D T A." „Wo gibt's da in der Nähe einen Münzfernsprecher?" Beamter: „Gleich an der Ecke des Korridors." Munteanu: „Danke vielmals. das habe ich in der Eile vergessen. vor den Na­ men der Stadt. Linie 26 oder den Autobus 48. — So." Kassiererin: „90 Pfennige. Munteanu am Telefon. Herderstraße." Beamter: „Bitte. Moment mal ! Schreiben Sie auf die Rückseite des Briefumschlages den Ab­ sender mit Adresse und hier die Postleitzahl bitte." Munteanu: „Ach. Noch eine Frage. da gehen Sie mal zu Fuß die Straße entlang." Munteanu: „Fährt dieser Autobus zur Hauptpost?" Kassiererin: „Ja." Berger: „In Ordnung. Wir treffen uns um 830 am Haupteingang des Messegeländes." Beamter: „Einfach oder eingeschrieben?" Munteanu: „Eingeschrieben mit Luftpost. wir sind auf der Hauptpost und fahren zur Messe hinaus. bitte. eine Frage ! Wie komme ich am schnellsten zur Hauptpost ?" Passant: „Ja. bitte. Dritte Haltestelle. bitte vorgehen. dann die zweite Seitenstraße nach rechts. dieses Telegramm nach Magdeburg und dieses nach Bukarest. Text „Entschuldigen Sie bitte. steigen Sie aus ! Die Hauptpost ist das große Gebäude gleich links. Ist es weit bis zur Haltestelle?" Passant: „Nein. (1/103 Munteanu: . Ingenieur Munteanu wartet den Summton ab und wählt die Nummer der „Elektrowerke": 22-32-57. Munteanu: „Hallo." Munteanu: „Ich möchte einen Brief aufgeben." Munteanu: „Zwei Vordrucke für Telegramme." 29 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. in fünf Minuten sind Sie dort." Antonescu: „Vielen Dank für die Auskunft. Von dort nehmen Sie die Straßenbahn.

-s. die Straße. ist vorgc'gangen) aussteigen (i. eingeschrieben) die Luftpost. -n ach ! die die der der oraşul poşta centrală trecătorul. ist ausge­ stiegen) die Post.s s e zu Fuß . -n die Seitenstraße. -n fahren (ä. -en die Auskunft. -en Passant. -en der Name. -en Fuß. ist gefahren) die Kassiererin. -n die Postleitzahl. . Vocabular Stadt. pietonul piciorul pe jos strada strada laterală tramvaiul linia autobuzul aici: foarte mult staţia a merge (cu un vehicul) casieriţa. -nen vorgehen (ging vor. pl. -en die Linie. -en. -ses. stieg aus. -n die Rückseite. die Briefmarke. die Adresse. -n der Autobus.e der Absender. -se vielmals die Haltestelle. — e Hauptpost. fuhr. taxatoarea a merge înainte. f. —e der Brief. -ns. colete) aici: a trimite o scrisoare recoman­ dată poşta aeriană timbrul poştal dosul (partea din spate) plicul expeditorul adresa codul localităţii numele ah ! of ! vai ! .450 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Antonescu: Passant: Antonescu: Taxi: Antonescu: „Wo finde ich einen Taxenstand bitte ? „Erste Straße links auf dem Rathausplatz. ." „Hallo Taxi ! Sind Sie frei?" „Ja. aufgegeben) einschreiben (schrieb ein . -(e)s. -n der Briefumschlag." B. -n die Straßenbahn. a înainta a coborî poşta informaţia scrisoarea aici: a expedia (scrisori. -e aufgeben (gab auf. -es. pasantul. -(e)s. wohin?" „Zum Haupteingang der Technischen Messe.

der Schalter. pieţelor etc. vergessen) der Telegrammschalter. adesea cuvîntul „mal" (intraductibil) care îndulceşte sensul de ordin al formei verbale..) Herderstraße. der Münzfernsprecher. vergaß. -n graba.) Ja. f. der Vordruck. zur Hauptpost ? = Cum (pot să) ajung la poşta centrală ? Ja. -allee etc. urgenţa a uita ghişeul de telegrame aici: ghişeul formularul telegrama apropierea telefonul automat (cu fisă) a aştepta tonul (în telefon) tîrgul de mostre intrarea principală terenul tîrgului de mostre staţie de taximetre piaţa primăriei tîrgul tehnic de mostre C. abwarten der Summton.. -(e)s. îndrumările. -e die Nähe..e die Technische Messe.e der Rathausplatz. -s. formează cuvinte compuse cu -straße. da gehen Sie mal die Straße entlang.. rugăminţile cuprind. mai multe cuvinte se leagă cu cratimă (Karl-Marx-Platz). vergessen (i. (în limbajul colocvial. -s. Din acelaşi motiv propoziţiile imperative care răspund la o întrebare încep cu „da". .. auf der Hauptpost = la poşta centrală . -es. vă rog să înaintaţi ! (Infinitiv folosit ca imperativ impersonal. Cînd este vorba de un singur cuvînt. piaţa primăriei. (în limba germană. -e das Messegelände. -(e)s.. f. numele străzilor. pl. Explicaţii şi exerciţii 1. dacă sînt substantive. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Wie komme ich.. invitaţiile. -s. -(e)s. de asemenea in­ traductibil. -e das Telegramm.. bitte vorgehen ! = Da. Rathausplatz = strada Herder. -(e)s. -s. pl. . -n der Haupteingang. pe lîngă forma imperativului. Moment mal ! = Un moment ! (Exclamaţie colocvială foarte frecventă). der Taxenstand. -platz. sînt direct compuse. -(e)s.e die Messe. = Da. mergeţi de-a lungul străzii.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 451 die Eile. .

die Telefonnummer — das Elektrowerk c. ein Taxi — bestellen e. eine Briefmarke — kaufen g. Formulaţi dispoziţii „îndulcite" cu „mal" ! Model: ein Taxi — bestellen Bestellen Sie mal ein Taxi ! a. vă rog ! moneda. Formulaţi sintagme cu genitivul din următoarele grupuri de cuvinte ! Model: die Ecke — die Straße die Ecke der Straße der Name —die Stadt d. der Haupteingang — die Technische Messe Exerciţiul 544. bis an die Straßenecke ged. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Die Stadt: die Straße die die die der der Herderstraße Hauptstraße Seitenstraße Platz Rathausplatz Verkehrsmittel: die Straßenbahn/die Linie 26 die U-Bahn « der Bus/der Autobus 48 die Haltestelle die Fahrkarte Einsteigen! E) Vorgehen ! Aussteigen ! Am Telefon: der Münzfernsprecher Hörer abnehmen ! 5) die Münze 3) Münze (n) einwerfen ! 6) 4) der Hörer Summton abwarten ! der Summton Nummer wählen ! Exerciţiul 543. die Rückseite — der Briefumschlag die Haltestelle — der Bus 48 e. die Adresse — schreiben f.452 GESPRÄCH 6: IN DER STADT 2. bis zur dritten Haltestelle — fahren c. das Telegramm — aufgeben hen l > 2 > 3 Der Brief: das Briefpapier der die die die der Briefumschlag Briefmarke Adresse Postleitzahl Absender > *) 6 > •) metroul Urcarea 1 Urcaţi. fisa receptorul A se ridica receptorul ! A se introduce moneda (monedele). das Gebäude — die Hauptpost f. den Bus 32 — nehmen h. einen Taxenstand — suchen b. .

Womit kann er fahren ? f.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 453 Exerciţiul 545. Warum fahren Genosse Munteanu und Genosse Antonescu auf die Post? i. Wohin fahren die Genossen von der Post ? p. wo die Hauptpost liegt ? c. Womit fahren sie ? r. Kann er zu Fuß zur Hauptpost kommen oder muß er fahren ? e. Wie kann man Briefe aufgeben ? Was muß auf jedem Briefumschlag stehen ? Was geben die zwei Genossen noch auf ? m. Pronunţaţi cu glas tare denumirile poartă următoarele nume şi folosiţi-le apoi în sintagme „auf" + dativ! străzilor care cu „in" şi Model: Karl Marx: die Karl-Marx-Straße — in der Karl-Marx-Straße. Weiß er. Wen fragt er nach dem Weg ? d. Repovestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cîndtov. Wie wollen Sie den Brief aufgeben ? j . Răspundeţi ! a. Wie telefoniert man ? o.1 Model: Heute Nachmittag sind wir auf die Hauptpost gegangen etc. Beethoven: der Beethovenplatz — auf dem Beethovenplatz. Wo muß er aussteigen ? h. învăţaţi dialogul pe din afară şi jucaţi cît mai des scenele respective ! . Warum suchen sie nachher den Münzfernsprecher ? n. Straßen Ernst Thälmann Lenin Post Wolfgang Amadeus Mozart Plätze Bahnhof Schiller Karl Liebknecht Johann Sebastian Bach Exerciţiul 546. Wie weit (dt de departe) muß er fahren ? g. Exerciţiul 548. Wo treffen sie sich mit Herrn Berger ? Exerciţiul 547. Wohin will Genosse Munteanu gehen ? b. Anto­ nescu ar răspunde seara la întrebarea „ Was haben Sie heute nachmittag gemacht ?" = Ce aţi făcut astăzi după amiază ? Folosiţi timpul perfect şi adăugaţi indicaţii ora .

la Automobil Clubul Român (Rumänischer Automobilklub) din Strada Nikos Beloianis nr. nu prin poşta aeriană. etc. Nu ştiţi cît costă timbrele şi nici codul oraşului Dresden. una reco­ mandată la Bucureşti. îndrumaţi pe cineva în limba germană. Priviţi următorul plan al centrului oraşului Leipzig! Punctele A — F reprezintă pietoni care vor să ajungă în străzile şi pieţele mai jos indicate. îndrumaţi-i răspunzînd la întrebarea lor ! : Wie komme ich in die Universitätsstraße ? B : Wie komme ich auf den Sachsenplatz ? C : Wie kann ich von hier zum Karl-Marx-Platz kommen? D : Wie komme ich von hier auf den Markt ? E : Wie komme ich von hier zum Bahnhofsplatz ? F : Wie kann ich in die Hain­ straße kommen ? Exerciţiul 550. * Man geht > zum Münzfernsprecher. învăţîndu-l cum trebuie să telefoneze! începeţi aşa: Zum Telefonieren braucht man zwei Zehnpfennigmünzen. 27 / (Piaţa Cosmonauţilor) Exerciţiul 553. şi de acolo. Alcătuiţi un scurt dialog cu im funcţionar la poştă. man nimmt zuerst den Hörer ab.! A u^^j x ) moneda de 10 pfenigi .454 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Exerciţiul 549. Exerciţiul 552. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la Piaţa Victoriei din Bucureşti în Piaţa Romană. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la gară la hotelul cel mai mare din oraşul dv. pe următorul subiect! Doriţi să expediaţi două scrisori: una simplă la Dresden. Exerciţiul 551.

Guten Tag. Auslastungen für Petroleumraffinerien usw. Wir hätten. meine Herren. Liefertermine und technische Unterlagen. bloß wird die Zeit nicht reichen." „Unser Besuch verspricht sehr interessant zu werden. Fräulein Huber. Preise. . Text Berger: Munteanu: Berger: Antonescu: „Ah." Berger: Georgescu: Aussteller: Munteanu: Aussteller: . darunter auch Rumänien mit Traktoren. Wir sind aus Rumänien und interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. hier der Stand einer westdeutschen Firma." „Ich freue mich über Ihren Besuch. bitte für unsere Gäste etwas zu trinken. Bitte treten Sie da in unser Büro ein." „Ja. bitte ?" „Danke. Die angegebenen Preise sind Richtpreise. In Halle 324: „Herr Berger. da sind Sie ja ! Guten Morgen ! Wir wollen zunächst von der „Allgemeinen Auskunftsstelle" einen Führer durch die Messe beschaffen." „Ich möchte mit Ihnen gern hier einige Stände der rumänischenAussteller besuchen. wie gesagt. Werkzeugmaschinen. hier eine Zusammenstellung unseres Lieferprogrammes. gern einige Auskünfte über Ihre Erzeugnisse. auch nur einen größeren Teil der Ausstellungsstände zu besuchen. Österreichs und der UdSSR.Gespräch Nummer 7 EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE A. auf die wir entsprechende Rabatte gewähren. Eine Zigarette." Die rumänische Delegation und Herr Berger gingen dann anschließend auch zu verschiedenen Ständen der DDR." „Da sehe ich eben im Führer durch die Messe einige Zahlen: über 9 000 Aussteller aus über 60 Ländern. r „Bitte.

-en der Führer. doar. -(e)s.e rumänisch die D D R (Deutsche Demokratische Republik) Österreich. sämtliche Prospekte. -(e)s. . die Preise verstehen sich ab Werk." Munteanu: „Wir danken Ihnen für Ihre freundlichen Auskünfte. -n der Preis. Vocabular die Leipziger Technische Messe die Auskunftsstelle.456 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Antonescu: „Ist die Verpackung in den Preisen inbegriffen?" Aussteller: „Jawohl. -s die Ausrüstung. Für Auslandsliefe­ rungen finden Sie in dieser Sammelmappe die Zahlungserleichte­ rungen. f. -n der Stand. -(e)s. die UdSSR (Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken) westdeutsch sich interessieren für + ac. -s." Munteanu: „Und welches sind die Zahlungsbedingungen?" Aussteller: „Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestel­ lung und der Rest bei Lieferung ab Werk. Wir werden Sie in etwa einer Woche in Ihrem Werk in München besuchen. die wir gewähren. -s. -en die Petroleumraffinerie." Aussteller: „Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und erwarte Sie in München. Kataloge und technischen Unterlagen für unsere Erzeugnisse. versprechen (i." B. die Zigarette. -e der Liefertermin. versprach. expozantul echipamentul rafinăria de petrol standul român(esc) Republica Democrată Germană Austria Uniunea Sovietică vestgerman a purta interes ţigareta preţul termenul de livrare . abia a ajunge standul/pavilionul de expoziţie tocmai persoana care expune. Auf Wiedersehen. einschließlich Ver­ packung. ver­ sprochen) bloß reichen der Ausstellungsstand. pl. -e Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leip­ zig biroul de informaţii aici: ghidul (carte) a promite numai. -^e eben der Aussteller.

a da ambalajul inclusiv. Diferenţiaţi cuvintele înrudite pe care le-aţi învăţat din acest grup ! . -e aici: documentarea alcătuirea programul de livrare preţul orientativ rabatul. -e Rabatt. unele informaţii. -n Zahlungserleichterung. -en inbegriffen Zahlungsbedingung... -en Sammelmappe. -n Zusammenstellung.. (De la numele de oraşe se pot forma cu sufixul -er adjective care sînt invariabile şi se scriu cu literă mare: Leipzig — Leipziger (din/de la Leipzig).) Wir hätten gern einige Auskünfte. -(e)s. -en Rest. total prospectul C. = Ne interesează produsele dv. wie gesagt = cum s-a spus. Cu aceste adjective se denumesc şi locuitorii oraşelor respective: der (ein) Leipziger = locuitorul (un locuitor) din Leipzig.. die Leipziger = locuitorii din Leipzig.GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TCEHNISCHEN MESSE 457 die die das der der die die die die die der die die die der Unterlage. aici: cum am spus.. -e Richtpreis. -en Bestätigung. auch nur einen größeren Teil = chiar şi numai o parte mai mare Wir . die (eine) Leipzigerin = = locuitoarea (o locuitoare) din Leipzig. München — Münchener (din/de la München). Wien — Wiener (din/de la Viena. -en sämtlich Prospekt. inclus condiţia de plată de obicei acontul confirmarea comanda restul livrarea în străinătate. exportul mapa de colecţie uşurarea în materie de plată complet. 2. vienez). -es. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Die Leipziger Technische Messe = Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leipzig.. (Propoziţie eliptică de subiect şi predicat finit. Explicaţii şi exerciţii 1. -(e)s. -en Bestellung. -e Auslandslieferung. interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. -(e)s. reducerea de preţ a acorda. (Verbul reflexiv „sich interessieren für" + ac. are sensul de a purta interes pentru un lucru. Am dori să obţinem . -en Lieferprogramm -(e)s.) in etwa einer Woche = peste aproximativ o săptămînă. -e gewähren Verpackung. -en gewöhnlich Anzahlung.

in etwa drei Tagen.458 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF'DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Verbul Acţiunea Rezultatul procesul Agentul Compuşi diverşi ausstellen (a expune) aufstellen (a aşeza) darstellen (a reprezenta) feststellen (a constata) herstellen (a fabrica) vorstellen (a prezenta) zusammenstellen (a alcătui) bestellen (a comanda) das Ausstellen (expunerea) das Aufstellen (Aşezatul) die Ausstellung (expoziţia) der Aussteller (expozantul) der Ausstellungs­ stand standul de expoziţie die Feststellung (constatarea) die Herstellung (fabricarea) die Vorstellung (prezentarea) die Zusammen­ stellung (alcătuirea) die Bestellung (comanda) Exerciţiul 554. Realizaţi oral toate variantele şi imprimaţi~vă formula.die Ta­ gung . . indicînd la fiecare persoană alt obiect căruia i se poartă interes. Du interessierst dich für . . Prospekte und Kataloge). după modelul dat! Model: Leipzig — die Messe die Leipziger Messe. in einer Woche. in einem Jahr. Dresden . in etwa einer Woche. Hamburg — die Flugzeugindustrie. Bukarest — die Gießereien. = vă aşteptăm peste trei zile. Exerciţiul 556. Zahlungserleichterungen. in zwei Wochen. Formaţi adjective de la următoarele nume de oraşe şi legaţi-le de substantivele alăturate.. Exerciţiul 557. Completaţi tabela de mai sus cu substantive similar con struite şi traduceţi-le ţinînd seama de indicaţiile tabelei! Controlaţi exactitatei traducerii la cheia exerciţiilor! Exerciţiul 555. Traktoren. Elektro-Erzeugnisse. (Werkzeugmaschinen.ac' în propoziţii. technische Unter­ lagen. in etwa drei Monaten. in einem Monat. Model: Ich interessiere mich für Werkzeugmaschinen. Conjugaţi verbul reflexiv „sich interessieren für -f.. München — die Ausstellung: Wien — die Elektrowerke. Wir erwarten Sie in drei Tagen. in etwa zwei Jahren. Ausrüstungen für Petroleumraffinerien die Ausstellungsstände der DDR.

răspunzînd la întrebările puse de o persoană care încă nu a vizitat niciodată Tîrgul Tehnic de la Leipzig! A. Welche Stände besichtigten sie anschließend ? g. Was beschafft Ing. Repovestiţi conţinutul dialogului la timpul perfect! Exerciţiul 560. Was erhielt die Delegation von dem Aussteller ? 1. Können die Besucher alle Ausstellungsstände besichtigen ? d. Welche Stände wollte Ing. Wohin wird die rumänische Delegation nach etwa einer Woche fahren ? Exerciţiul 559. nachdem er die rumänische Delegation begrüßt hatte ? b. Können wir an diesem Nachmittag alles besuchen ? B A. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Berger mit der rumänischen Delegation besichtigen ? f. Was für Produkte stellte Rumänien auf der Messe aus ? e. Was verlangen wir (ce cerem) von den Ausstellern ? B A. Was für Preise wurden angegeben ? j . Welche Stände besuchen wir ? B A. Wie verspricht der Besuch der Leipziger Messe zu werden ? c. Welches sind die Zahlungsbedingungen ? k. Bei welchem Stand hielt sich die Delegation länger auf ? h. Berger. Was wollte die Delegation von dem Aussteller ? i. Completaţi dialogul în limita vocabularului cunoscut. Gibt es einen Führer durch die Messe ? B A.Exerciţiul 558. Hat auch Rumänien hier einen Ausstellungstand ? B A. Was stellen wir aus ? B A. Fragen wir auch nach Lieferprogrammen und Zahlungsbedingungen ? B . Besuchen wir heute die Technische Messe ? B A.

es wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert. das berühmte Hofbräuhaus 1). Oktoberfest. In der Nähe liegt das National­ theater. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. . Auf der Fahrt vom Werk in die Stadt erläuterte Herr Meierhuber: „Es wird Sie vielleicht interessieren. Herr Meierhuber. — Wir fahren jetzt durch die großen Geschäftsstraßen Münchens. Residenz und andere Sehenswürdigkeiten. zu einer Stadtrundfahrt durch München ein." Munteanu: „Gewiß." Georgescu: „München soll die Stadt der meisten Museen und Denkmäler der Bundesrepublik Deutschland sein." Georgescu: „Hier gibt es das sog. Stimmt das ?" Meierhuber: „Ja. Text • ** Nachdem die rumänische Delegation ihren Besuch im Werk für Elektro­ geräte beendet hatte. denn München ist besonders durch die XX. Anfang jeden Jahres. die sog. wie auch der Münchener Fasching." Munteanu: „Welches ist das eigentliche Zentrum der Stadt ?" Meierhuber: „Wir sind bald da ! Es ist der Marienplatz." x > Numele unei berării renumite din München. das auch viele Ausländer besuchen." Antonescu: „Wie viele Einwohner hat München?" Meierhuber: „Zur Zeit etwa 1 270 000 Einwohner.Gespräch Nummer 8 EINE S T A D T R U N D F A H R T DURCH M Ü N C H E N ~W-t*''i'i»'rtjfr*J 'in^â^t^^ăMhti. «! t A. Olympi­ schen Spiele eine weltbekannte Stadt geworden. zunächst einiges über unsere Stadt zu erfahren. das stimmt ! Am bekanntesten ist das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik. lud sie der Exportleiter. 1638 errichtet. Ist das ein altes Fest ?" Meierhuber: „Ja. mit dem alten und neuen Rathaus. von denen ein großer Teil in den vielen Industriebetrieben in und um München arbeitet.

poate. -s. -s. die Fahrt. festivitatea anual. -en vielleicht einiges erfahren (ä. -(e)s. unele lucruri a afla. • weltbekannt der der das der das Einwohner." Georgescu: „Oh. -n Zentrum. . eventual cîte ceva. erfuhr. -e beenden ejnladen (ä. — Übrigens — ich habe für den Abend Theaterkarten besorgt. -(e)s. Vocabular die Stadtrundfahrt. Industriebetrieb. das ist ja wunderbar. So. an de an a serba. Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten zeigen. und morgen will ich Ihnen auch das Olympische Stadion. -e alljährlich feiern Münch(e)ner Fasching. Rubens. besichtigen?" Meierhuber: „Natürlich ! Wir sind nicht weit davon entfernt. -(e)s. -es. a întemeia aici: vechi der der die das . eingeladen) der Exportleiter. Oktoberfest. a sărbători din/de la München carnavalul începutul strada / centrul comercial centrul a construi. erfahren) olympisch das Spiel. -s. van Dyk usw. -es. -e Anfang. Fest. -s. -s. wir parken hier und gehen zu F u ß durch die Unterführung auf den Geh­ steig gegenüber. Herr Meierhuber ! Sie sind ein ganz reizender Gastgeber !" Georgescu: B. a ridica. Zentren errichten alt* turul oraşului aparatul electric a termina a invita şeful serviciului de export aici: drumul probabil. a auzi olimpic jocul cunoscut în toată lumea/în lumea întreagă locuitorul întreprinderea industrială petrecerea populară din octombrie străinul serbarea. -(e)s. -e Ausländer. Herr Meierhuber ! Könnten wir auch die berühmte Pinakothek mit den Gemälden von Dürer.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 461 „Sehr liebenswürdig. -en das Elektrogerät. lud ein.e Geschäftsstraße.

-en das Museum. adorabil extrem de adorabil gazda C. monumental muzeul monumentul Republica Federală Germania ştiinţa naturii aici: cît mai călduros a recomanda amabil pinacoteca. -n besorgen das Stadion. renumit reşedinţa lucrul demn de a fi văzut. -s. - primaria teatrul naţional celebru. Museen das Denkmal.. gefeiert = se sărbătoreşte an de an . -e der Abend. -sses. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! auf der Fahrt in die Stadt = în drum spre oraş Es wird Sie vielleicht interessieren = Vă interesează probabil einiges über unsere Stadt = unele lucruri despre oraşul nostru zur Zeit = în momentul de faţă. -e die Theaterkarte. —er das Nationaltheater. -s. -en wärmstens empfehlen (ie. -s.. emp­ fohlen) liebenswürdig die Pinakothek. berühmt die Residenz. reizend ganz reizend der Gastgeber. -(e)s. -es. galeria de pictură tabloul.. Explicaţii şi exerciţii 1. es wird alljährlich . -s. a face rost de stadionul aici: castelul englez(esc) grădina aici: fermecător. -en das Gemälde. -s. -sser englisch der Garten. . -s. pictura departe a parca (un automobil) aici: pasajul subteran trotuarul seara biletul de teatru a procura. BRD) die Naturwissenschaft. dien das Schloß.•462 GESPRÄCH 8: EIN STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN das Rathaus.. weit parken die Unterführung. -en der Gehsteig. -(e)s.e r die Bundesrepublik Deutschland '(presc. -s. -en die Sehenswürdigkeit. empfahl. la ora actuală in und um München = în oraşul München şi împrejurimile lui .

das neue Fertigungsverfahren. der Englische Garten. (Adjectivul „ganz" serveşte adesea ca întărire pentru alt adjectiv. . = Se zice că München este oraşul cu cele mai multe muzee. b. Exerciţiul 562. Sagen Sie uns einiges über Ihre Zahlungsbedingungen. realizînd die die der das cu glas tare Stadt München. diese Werkzeugmaschinen.. Münchener Fasching. = Numele unui parc din München. Zentrum von München. c. Gemälde der Pinakothek. = Nu sîntem departe. Formulaţi presupuneri cu verbul „sollen" referitoare la următoarele însuşiri ale lucrurilor indicate ! Model: München ist die Stadt der meisten Museen..GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 463 der Münchner Fasching = Carnavalul din München Wir sind bald da ! = Am sosit îndată ! München soll die Stadt der meisten Museen . Der Fasching wird alljährlich gefeiert. Ihre Liefertermine.) 2. sein. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Reţineţi formula toate variantele posibile! a. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen ! = Vă recomand cu toată căldura să-1 vizitaţi ! Wir sind nicht weit davon entfernt. München ist die Stadt der meisten Museen. a. Das Oktoberfest ist sehr schön. Wir erfahren einiges über „einiges über". Das Rathaus ist sehr alt. ein ganz reizender Gastgeber = o gazdă extrem de amabilă. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! In der Stadt das die die der Zentrum Geschäftsstraße Unterführung Gehsteig Sehenswürdigkeiten das das die das das der das der Denkmal Museum Pinakothek Schloß Hofbräuhaus Marienplatz Oktoberfest Münchner Fasching Gebäude das Nationaltheater das Rathaus das Stadion Exerciţiul 561. d.

încercaţi să alcătuiţi un scurt dialog care s-ar putea rosti cu prilejul unui tur al oraşului Bucureşti. învăţaţi dialogul pe de rost şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 566. Das Stadion ist ganz modern. Welche Sehenswürdigkeiten liegen im Zentrum von München ? h. Wie viele Einwohner hat die Stadt ? e. i. Wo arbeitet ein großer Teil davon ? f. Was sollen sie morgen besichtigen ? Exerciţiul 564. respectiv al oraşului unde domiciliaţi! . Repovestiţi conţinutul dialogului la imperfect cu titlul „Ein Tag in München" ! Exerciţiul 565. Was wissen Sie über das Oktoberfest ? g. Wodurch ist München weltbekannt geworden ? d. Was macht die rumänische Delegation nach dem Besuch im Werk für Elektrogeräte in München ? b. g. Cu ajutorul dicţionarelor şi al materialelor turistice care vă statt la îndemînă. f. Das Zentrum ist sehr weit entfernt. Exerciţiul 563. Nennen Sie (Indicaţi) einige Museen von München. Was besucht die rumänische Delegation am Ende ? j . Răspundeţi! a. Wohin gehen die Genossen am Abend? k.464 GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN e. Wer fährt mit ihnen durch die Stadt ? c. Viele Ausländer besichtigen die Pinakothek.

ich nehme den Mantel." Munteanu: „Schön. bitte. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb Georgescu: oder grün. 1180 Schillinge." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. der Anzug gefällt mir. sehr leicht und bequem im Tragen. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. Größe 49—50." Georgescu: „Gut. da rechts ist die Kabine. in braun oder blau. '1/103 . sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ Verkäuferin: tät. „Guten Tag." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln ? Wir haben eine große Auswahl. Wie teuer?" „1159 Schillinge. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" „Im gleichen Stockwerk. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock." Verkäuferin: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen." Georgescu: „Tatsächlich. z.B. in grau oder braun. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen." Antonescu: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. Ich kaufe das Kleid." Antonescu: „Ja.Gespräch Nummer 9 EINKÄUFE A." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. Tadelloser Verkäuferin: Schnitt." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. — Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. wo sich die Abteilungen für Damen. er gefällt mir." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren ?" Verkäuferin: „Ja. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu.und Herrenbekleidung befinden. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. rechts nebenan. — Bitte den Kassenzettel.

gefiel. ieftin şilingul mîneca sortimentul extraordinar cu gust alături costumul bărbătesc costumul. prăvălia casa de comerţ. tîrguiala călătoria/drumul de înapoiere magazinul. ein Tonbandgerät. zwei Paar Schuhe. . fasonul comod aici: purtatul bonul de casă / de plată der der die der der tadellos der Schnitt. die Treppe links oder den Fahrstuhl geradeaus. .e Anzug. rău) a plăcea convenabil.. f. Hemden. . -(e)s. -en Herrenbekleidung. -s. -(e)s. Kragen. -(e)s. -en Wollmantel. -(e)s. eine elektrische Eisenbahn u. -n kleiden gefallen (ä. a sta (bine. probieren Kabine. -en außerordentlich geschmackvoll nebenan Herrenanzug. Vocabular der aie der das die die der die der der das die Einkauf. -s. -s. feine Toilettenseifen u. erstklassig Seidenfutter. gefallen) preiswert Schilling.a. -^er Damenbekleidung. Freunde und Verwandte. Geschenke für Bekannte." Frau Georgescu und ihre Kollegen Munteanu und Antonescu kauften noch eine Handtasche. wie: eine Puppe.v. der Kassenzettel. îmbrăcămintea barbă tească ireproşabil croiala. Verkäuferin. -n Kaufladen. -s. magazinul unive îmbrăcămintea pentru femei îmbrăcămintea pentru bărbaţi mantoul/paltonul de lînă vînzătoarea mantoul. Auswahl. -s.e cumpărătura.e Rückreise. wie: Parfüms. -s. -s. -s. -nen Mantel. -s. -es. paltonul gulerul de calitatea întîi căptuşeala de mătase a încerca.466 GESPRACH 9: EINKÄUFE Verkäuferin: „Einen Stock höher.pl. a proba cabina a îmbrăca. -e bequem das Tragen.a. -e Ärmel. - . Kaufhaus. allerlei Spielzeug für ihre Kinder. B.

(Verbul „stehen" împreună cu adjectivul „gut" sau un echivalent al său. preferăm traducerile aproximative. * La fel ca şi „das Werkzeug". -e allerlei die Puppe. Senzaţiile gustului sînt exprimate de verbul „schmecken" 2) ).. Wie teuer ist der Mantel ? = Cît costă mantoul ? Dieses außerordentlich geschmackvolle Jerseykleid. are sensul de a sta bine. 2 ) schmecken = a simţi gustul. -e geradeaus die Handtasche. de tot felul păpuşa calea ferată. v. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. î n aceste cazuri. sună de multe ori exagerat. desemnînd jucării în ansamblu.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 467 das Spielzeug x). = Mantoul vă vine/vă stă excelent. a îmbrăca bine). îmi place. referitor la îmbrăcăminte. -(e)s. -n der Freund. jucăriile drept înainte poşeta cămaşa magnetofonul perechea fei de fei de. . a place (despre mîncăruri şi băuturi) . Reţineţi particularităţile următoarelor formulări ! in hellgelb oder grün = de culoare galben deschis sau verde. -(e)s. formula de mai sus. -s die Toilettenseife. textual tradusă: Această rochie de jersey „extraordinar de plină de gust". -n. er gefällt mir = . gefiel. nu la mîncăruri sau băuturi. = Această rochie de jersey creată cu foarte mult gust. -en. dar viabile în limba română)... (Limbajul de reclamă în limba germană se caracterizează printr-o abundenţă de adjective şi adverbe cu forme şi sensuri de superlativ. traduse în limba română. -e das Paar. -n jucăria. aici: trenul cunoscutul prietenul. se aud sau se simt. (Verbul „gefallen" (ä. -(e)s. ca de ex. -en das Hemd. Aceste formulări. „das Spielzeug" are la > forma singularului şi sens de plural. gefallen) se poate referi numai la lucruri sau aspecte care se văd. -n die Eisenbahn. lecţia a 3-a a manualului de faţă. Wie teuer ? = Prescurtat de la „wie teuer ist der Anzug ?" = Cît costă (cos­ tumul) ? Einen Stock höher = cu un etaj mai sus. -en das Tonbandgerät. -n das Parfüm.. -es. amicul ruda parfumul săpunul de toaletă C. -e der Verwandte. -(e)s. Explicaţii şi exerciţii 1. -en der Bekannte. -s.

in München einsteigen x>. von — bis = de la — pînă la. nach Bukarest fahren. Realizaţi cu glas tare următoarele variante! a. Reţineţi particularităţile formulărilor pentru indicarea direcţiei unei călătorii sau deplasări ! Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien. von München bis Wien. eingestiegen) = a se sui. Eine Handtasche in violett. mein Kollege. in Bukarest aussteigen. nach = la. Ein Kleid in dunkelrot oder dunkelblau. Ein Mantel in hellgelb oder grün. Identificaţi în textul dialogului adjectivele şi adverbele „de reclamă" şi notaţi-le împreună cu cuvintele lor de referinţă la cazul nomi­ nativ ! Model: ein reizender Mantel. Bier schmeckt mir (nicht). Exerciţiul 568. . der Kalbsbraten. das Hotelzimmer. Afirmaţi că vă plac (sau nu vă plac) următoarele lucruri! Alegeţi verbul potrivit (gefallen sau schmecken) ! Model: Das Kleid gefällt mir (nicht). steht b. das Mittagessen. l > einsteigen (stieg ein. weiß oder schwarz. kalte Platte. Exerciţiul 567. die langen Ärmel. von München nach Bukarest über Wien fahren. die Stadtrundfahrt. Exerciţiul 569. ihm Der Anzug ausgezeichnet. Schokoladeeis. sehr gut ihr Das Kleid nicht gut. spre. der Wollmantel. (Pentru indicarea direcţiei de deplasare într-o călătorie. a se urca. Hähnchen vom Grill. către. dir tadellos. = întorcîndu-se de la München la Bucureşti prin Viena. Der Mantel Ihnen gut. erstklassiges Seidenfutter. în limba germană se folosesc următoarele prepoziţii cu sens special: in = la. der Herrenanzug. Ein Anzug in grau oder braun. die Verkäuferin. über = prin.468 GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 2. diese Puppe.

Fährt man .. acesta îmi place. îl iau. Sie fahren . Răspundeţi ! a... Was wollte Frau Georgescu kaufen ? c. bine.. aş vrea să probez încă un palton. Was kaufte Herr Munteanu ? f. Cît costă? Da. unde este sectorul de îmbrăcăminte pentru bărbaţi ? Vinzător: La etajul IV. Vînzător: Vă recomand pe acesta.. Vînzător: Ce culoare ? Avem un sortiment foarte bogat. Se poartă (Man trägt) mînecî mai scurte. luaţi liftul ! Client: Aş dori un palton bărbătesc... Completaţi prepoziţiile necesare! a.. Wie war das Kleid ? g... Client: Da. Pot | .. foarte comod şi uşor la purtare. mărimea 52.. Sibiu? c. Freunde und Bekannte ? Exerciţiul 572. poate de culoare albastru 1 închis sau negru. Nürnberg? e. i. fac bonul ?"• Client: ' N u .. Aveţi mărimea mea ? Vînzător r Desigur ! Poftim !! Acesta are o croială elegantă. Georgescu! Exerciţiul 573. Wie lange dauert die Reise . Wien? b... Vă rog. Este un palton de lînă... Vînzător:. Und was wollte Herr Antonescu kaufen ? h.. •'*••'• şi mînecile^ sînt mai lungi.. Leipzig ? d. Potsdam? Exerciţiul 571. Traduceţi în limba germană următorul dialog! Folosiţi vocabularul din dialogul dat! Client: Vă rog. Bukarest . Was kauften sie noch für sich selbst ? Für ihre Kinder ? Für Ver­ wandte. Doriţi să-1 încercaţi ? Poftiţi la cabină.. Cluj . Braşov oder .. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi iov. Was für einen Herrenanzug fand er ? .. Wie war der Mantel ? d. La revedere ! .. Was besuchten die rumänischen Kollegen in Wien ? b. Hält dieser Zug . Vînzător: Vă mulţumesc foarte mult.. Bukarest . Paltonul vă vine excelent.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 469 Exerciţiul 570... f.. Wann kommt Genosse Popescu .'. Wo steht der Zug . Kaufte sie ihn ? e.. să va. Aşa este modern. Client: Aş dori verde închis sau maro închis. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 574. Was suchten die Kollegen nachher ? j . Client: Dar mînecile sînt prea scurte. Linz aussteigen... Wien und müssen . Köln? Fährt er . un guler modern !..

—Wie fahren wir am besten zum Schwechater Flughafen hinaus ?" . selbstverständlich. Können Sie uns schon jetzt vormerken?" Beamtin: „Ja. Munteanu und Antonescu zum Reisebüro der österreichischen Fluggesellschaft AUA.) Budapest Curtici Bukarest ll50 Am Fahrkartenschalter Nr. Text Der Aufenthalt der rumänischen Delegation im Ausland näherte sich seinem Ende. Fräulein. Munteanu: „Danke für die Auskunft.und Ankunftszeiten: Zug Nr. sowie die Zuschläge für Schnellzug bzw. welche Züge verkehren von Wien nach Bukarest und wann treffen sie dort ein ?" Beamtin: „Ich notiere Ihnen die Abfahrts." In Anbetracht der langen Reisezeit fuhren Ing. Die Genossen Munteanu und Antonescu bereiteten die Heimreise vor und besuchten das Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen. 202/801 (Wiener Walzer) ab 1015 an 14*° ab 1520 an 1940 a b 20 09 an 5 20 Zug Nr. 212 (Orientexpreß) 16 os 20 25 21 1 5 po 220 Wien (Ost-•Bhf. 4 sind die Fahrpreise erster und zweiter Klasse. Wir möchten am 26. Antonescu: „Guten Tag.Gespräch Nummer 10 DIE HEIMREISE A. bitte drei Flugkarten. Wie viele Plätze darf ich buchen ? Wünschen Sie vielleicht auch gleich die Flugkarten?" Antonescu: „Jawohl. Am Informationsschalter: Munteanu: „Bitte. September nach Bukarest fliegen. Schlafwagen ausgehängt.

B.) ab an der Fahrkartenschalter. Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten. hat aus­ gehangen) călătoria spre casă/spre ţară a pregăti biroul de voiaj austriac calea ferată federală ghişeul de informaţii a circula a sosi (la destinaţie) ora plecării ora sosirii gara de est aici: plecarea aici: sosirea ghişeul de bilete pentru călătorie preţul călătoriei clasa suplimentul trenul accelerat a afişa. -en die Ankunftszeit.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 471 Beamtin: Munteanu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Munteanu: Beamtin: Munteanu: „Am besten fahren Sie mit unseren Autobussen. Ich wünsche Ihnen einen ange­ nehmen Flug." „Danke. -n der Zuschlag. -n vorbereiten das Reisebüro. -(e)s. Um 1610 landen Sie auf dem Bukarester Flughafen Otopeni. der Fahrpreis. -es. a expune la vedere . Prospekte usw. -en der Informationsschalter. Um ll 4 5 ist die Abfahrt von unserem Reisebüro. Sie können dort jede Währung einwechseln.e (presc. ist ein­ getroffen) die Abfahrtszeit. Was kosten die Flugkarten?" „4600 Schillinge bitte." „Wann startet das Flugzeug?" „Um 1315. -(e)s. mitnehmen. Vocabular die Heimreise. traf ein. . ^e der Schnellzug. -en der Östbahnhof. Kataloge. verkehren eintreffen (i. -s österreichisch die Bundesbahn. Reisegepäck ist im Flugpreis inbegriffen. Fräulein. Bhf." „Danke. -s.und Zoll­ formalitäten auf dem Flughafen. Auf Wiedersehen. Sie haben genügend Zeit für die Paß. -e die Klasse. ." „Gibt es auf dem Flughafen eine Wechselstube ?" „Ja. -s. Für je 5 kg." „25 kg. Ost. — Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten. -s." „Wieviel Gepäck ist zulässig ? Wir wollen verschiedene techni­ sche Unterlagen.e aushängen (hing aus. -(e)s.

-(e)s.. -en : starten das Flugzeug.. faţă de timpul/durata de călătorie societatea de aviaţie a zbura a nota în prealabil. Explicaţii şi exerciţii 1. ••••••: der Flug.- ••:. ist geflogen) vormerken die Flugkarte. . particularităţile următoarelor formulări ! In Anbetracht der langen Reisezeit. -'.. -en zulässig mitnehmen (i. (Cratima (-)" poate înlocui părţi ale unor cuvinte compuse care se repetă în . mit­ genommen) das Reisegepäck.und Zollformalitäten = für die Paßformalitäten und Zollforma­ litäten = pentru formalităţile de control al paşapoartelor şi de control vamal. pornirea a porni. die Abfahrt. ' \: der Flugpreis. -(e)s. . aici: a înregistra pentru rezervare de locuri biletul de avion aeroportul plecarea. f. .-. entrichten / I O " :-b J die Wechselstube. -n ""'J" y einwechseln. îmbelşugat a ateriza plăcut. f. -(e)s.: Reţineţi.: die Zollformalität. -e genügend die Paßformalität. -(e)s. f. -s. -e das Obergepäck. a decola avionul suficient formalitatea/controlul paşapoartelor formalitatea/controlul vamal(ă) admisibil a lua/a duce cu sine bagajul preţul/ costul zborului surplusul de bagaje (care depăşeşte limita maximă admisă) a plăti. luînd în considerare.:'\ . -n der Flughafen. (Formula „in Anbetracht" cere cazul genitiv. -es.'"' considerarea avînd în vedere. -en fliegen (flog. a achita^ casă de schimb a schimba (mai ales bani) copios.e C. -en die Fluggesellschaft.) für die Paß...472 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE der Anbetracht. = Avînd în vedere durata lungă a călă­ toriei. ausgiebig •>'i--] •••>'•':': '' .. pl. . -ren.pjk.>i.pl. " . nahm mit. -(e)s.' .". in Anbetracht die Reisezeit. agreabil zborul landen angenehm • '«•.

magnetofonul. Womit wollen sie nun reisen ? g. Womit wollen sie fahren ? c.) jede Währung = orice valută. Wintermäntel und Sommermäntel. Schlaf." de preţul următoarelor obiecte! Biletul de tren de la Viena la Bucureşti. Was wollen die Genossen Munteanu und Antonescu vorbereiten ? b. poşeta.und Speisewagen. Warum fahren die Genossen nicht mit dem Zug ? f. c. Arbeitsanzüge und Arbeitswerkzeug. dacă acesta are exact aceleaşi caracteristici de formă şi sens ca şi repetarea sa.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 473 imediata apropiere înainte sau după cuvîntul înlocuit. scula. ceasul.. paltonul. telegrama. Kann man ihnen Plätze reservieren ? i. b. Was kosten die Flugkarten ? = Cît costă biletele de avion ? 2. scrisoarea recomandată.. d. Wer reserviert die Plätze ? j . jucăria. cămaşa. aceşti pantofi. Gibt ihnen die Beamtin Auskunft ? e. Wo informieren sie sich ? d. Damenbekleidung und Damenschuhe. Exerciţiul 576. înlocuiţi cuvintul care se repetă prin cratimă ! Pronunţaţi apoi cu glas tare! Model: Schlafwagen und Speisewagen. parfumul. trenul electric. Was kaufen die Genossen gleich ? . a. Wann wollen sie nach Bukarest fliegen ? h. Răspundeţi ! a. Diferenţiaţi următoarele cuvinte apropiate ca formă! die Auskunft <-> die Ankunft <-» die Zukunft (informaţia) (sosirea) (viitorul) der Abschluß «-> die Abfahrt <-> die Fahrt (încheierea) (plecarea) (călătoria) die Aufsicht <-» der Aufschwung <-> der Aufenthalt (supravegherea) (avîntul) <-» (oprirea) die Ansicht <-> die Aussicht <-» die Durchsicht (părerea) (perspectiva) (controlarea) der Ausbau <-» das Ausland (dezvoltarea) (străinătatea) Exerciţiul 575. întrebaţi cu formula colocvială „Was kostet (kosten). Exerciţiul 577. Schlafwagen und Speisewagen. aceste maşini-unelte.

Was zahlt man für Übergepäck ? p. la alegerea dv.474 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE k. Womit fahren sie zum Flughafen hinaus ? 1. Wann startet das Flugzeug ? Wann landet es in Bukarest ? n. Wieviel Reisegepäck ist zulässig ? o. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi tov.. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des! Exerciţiul 580. Was wird im Flugzeug serviert ? Exerciţiul 578. b) Informarea asupra mersului avioanelor şi asupra preţului unui bilet de avion. cu următoarele subiecte: a) Informare asupra mersului trenurilor şi asupra preţului unui bilet de călătorie. Alcătuiţi mici dialoguri între un client şi un funcţionar la biroul de voiaj. Wo liegt der Wiener Flughafen ? Wie heißt er ? m. . Munteanul Exerciţiul 579.

Partea a Hl-a .

Ist das ein Hebel? b. 2 eine Schraube ? f. sie ist hier. kein) Gewinde. Er ist kurz. Ja. Und was ist Nummer sechs ? Ein Hebel ? B. c. / Nein. b) ein Hebel. die (eine. sie ist dort. Dort ist der Block. Ist das ein Hebel ? e. h. kein Lager. keine) Schraube. Ja. kein Stift. c) keine Schraube. kein) Splint. das (ein. das (ein. die (eine. das (ein. Es ist rund / schwer. Das ist eine Büchse. er ist lang. d. Ist hier eine Büchse? c. Exerciţiul 18: a. die Feder. Ist hier eine Büchse ? d. Das ist das (ein. sie sind dick. ein Stift. kein) Hebel. Ja. A. Die Tafeln sind eckig. / Nein. Das ist der (ein. Sie sind leicht / dünn. / Nein. Dort ist das Rad. kein Hebel. c. c. b. Das ist der (ein. Ist das ein Lager? b. f. der (ein. Das ist das (ein. Das ist ein Gewinde. g. Was ist das ? b. Ist das Ventil hier ? e. keine) Rolle. Das ist eine Feder. kein Splint. Hier ist der Zylinder. Was ist Nummer 10 ? c. keine) Zahl. Was ist Nummer fünf ? B. keine) Feder. kein) Gewinde. Nummer sechs ist kein Hebel. der Stift. Exerciţiul 6: Das ist die (eine. Exerciţiul 7: a. er ist kurz. kein) Hebel. Was ist das ? Exerciţiul 10: a. das Rad. Ist das ein Niet ? d. Was ist das ? B. das (ein. Ist das ein Niet ? Exerciţiul 14: (Model): A. der (ein. Die Kurbel ist dort. Sie sind k u r z / l e i c h t . Das ist kein Rad. ein Lager. Was ist das? c. Er ist eckig / schwer. Die Niete sind dort. die (eine. Sie ist dick / schwer.CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 4: a) der Splint. ein Niet. das Ventil. Ja. kein) R a d . Nein. ein Gewinde. der Niet. kein Gewinde. der (ein. Er ist konisch. eine Feder. d. Ist hier ein Gewinde ? Exerciţiul 11: a. Was ist Nummer 12 ? g. Was ist das ? e. keine Feder. der Hebel. Was ist Nummer 5 ? f. das Gewinde. keine) Feder. kein) Stift. kein) Ventil. b. Ist hier ein Gewinde ? h. kein Ventil. Nummer fünf ist die Büchse. Das ist eine Büchse. . Das ist kein Ventil. Hier ist das Gewinde. eine Büchse. b. Das ist die (eine. kein) Niet. die Büchse. d. Es ist fein / lang. Der Stift ist hier. keine Büchse. f. keine) Büchse. Ist hier ein Rad ? f. kein) Ventil. A. kein) Lager. e. e. Was ist Nummer 2 ? d. Exerciţiul 19: a. Er ist leicht / rund. kein) Splint. Das ist der Stift. die (eine. Exerciţiul 9: a. sie sind dünn. Nummer sechs ist ein Rad. ein Rad. Ist Nr. ein Splint. Exerciţiul 5: der (ein. Ist das ein Stift ? g.

Die Rolle ist dick. keine Ventile. Dort sind Räder. Die Büchse ist zylindrisch. Auch die Rolle ist zylin­ drisch. e. Hebel sind dort. b. Der Niet ist leicht. Ja. c. Exerciţiul 26: die Schrauben. er ist schwer. Sie sind kurz. Wie sind die Federn? c. g. Exerciţiul 29: a. f. Er ist konisch / zylindrisch / lang. Sind das Ventile ? Exerciţiul 31: a. g. Gewinde. d. Das sind keine Büchsen. f. er ist leicht. / Nein. Stifte. der Splint auch. Splinte. Exerciţiul 24: a. die Lager. Ventile. d. Sind hier Federn ? f. es ist hier. die Tafeln. Nein. e. Exerciţiul 30: a. Exerciţiul 27: Büchsen. b. . 1. die Stifte. d. f. Die Rollen sind hier. Wie sind die Räder ? Sie sind rund. Der Block ist schwer. Sie ist zylindrisch. d. Wie ist die Schraube ? Sie ist lang.CHEIA EXERCIŢIILOR 477 sie sind dort. er ist rund. Hier sind Lager. g. keine Kurbeln. die Kurbel auch. d. Hier sind Stifte. sie ist zylindrisch. die Rollen. Ja. es ist dort. b. Auch der Splint ist hier. Der Block ist eckig. Die Federn / Die Schrauben sind leicht. Dort sind die Schrauben. Die Rolle ist auch zylin­ drisch. die Büchsen. der Niet auch. Wie ist der Stift ? Er ist kurz. i. Auch die Feder ist fein. Auch die Kurbel ist schwer. Das sind die Autos. d. c. Sind dort Niete ? g. die Kurbeln. keine Tafeln. Exerciţiul 20: a. Wie sind die Felder ? g. Das sind keine Hebel. e. keine Lager. Exerciţiul 23: a. die Zylinder. d. Dort sind keine Räder. Ja. Der Zylinder ist rund. h. Der Niet ist auch kurz. c. Die Feder ist kurz. / Nein. / Nein. Auch die Welle ist dick. b. Wie sind die Tafeln ? Sie sind eckig. f. sie ist kurz. c. b. Die Feder ist auch fein. f. b. h. d. b. sie sind eckig. Der Splint ist auch hier. Die Räder sind hier. / Nein. e. c. es ist fein. Die Zylinder / Die Rollen sind rund. Sie sind eckig. die Feder auch. f. i. sie ist lang. Ja. e. Wie sind die Hebel ? Sie sind schwer. g. f. Exerciţiul 25: a. Sie sind leicht/ zylindrisch / rund. Sind das Scheiben ? h. Er ist leicht / schwer / rund. / Nein. sie sind lang. Hier sind keine Stifte. e. Exerciţiul 21: a. h. die Gewinde. Das Gewinde ist fein. Federn. Sie ist kurz. f. es ist grob. Ja. Hier sind keine Zylinder. Wie sind die Federn ? Sie sind rund und leicht. Schrauben. / Nein. c. Die Blöcke / Die Tafeln sind eckig. / Nein. Auch der Niet ist kurz. er ist rund. h. Wie ist das Lager ? Es ist rund. Sie sind rund. keine Splinte. sie sind kurz. b. g. e. Wie ist der Niet ? Er ist leicht. Wie sind die Stifte? b. Dort sind die Niete. c. die Blöcke. j . Die Welle ist auch dick. Sie ist lang / fein / zylindrisch. / Nein. Der Stift ist hier. Er ist eckig. e. Die Kurbel ist auch schwer. Sie sind rund. Räder. k. Es ist rund. Exerciţiul 22: a. die Welle auch. Hier sind keine Splinte. Lager. f. Ja. keine Federn. Sie sind schwer. Ja. Wie ist die Büchse ? Sie ist zylindrisch. die Wellen. sie sind hier. c. die Rolle auch. e. Exerciţiul 28: keine Rollen. d.

Rollen. . Niet. Büchsen. Büchse. das Ventil. der Zylinder der Boden. Dort ist das Feld (Lager.478 CHEIA EXERCIŢULOR Exerciţiul 32: a. Gewinde). die Scheibe -s das Auto Exerciţiul 39: (Model) Was ist das ? Ist das eine Scheibe ? Ist die Scheibe hier ? Wie ist die Scheibe ? Ist die Scheibe dünn ? Ist das eine Scheibe ? Wie sind sie ? B. Stifte. Kurbel. die Rolle. dort sind zwei Scheiben Sie sind leicht. Ventil. Splint. Boden. der Ofen das Lehrstück. Gewinde). der Stift. Das ist eine Fedei {Schraube. Welle. Böden. Kurbeln. das Lager. die Schraube. J a . die Tafel. Exerciţiul 37: I -e II •^e das Gewinde. b. sie ist dort. der Knopf das Feld das Rad -er III ^er IV V -(e)n die Nummer. die Welle. Räder. Welle. Blöcke. Gewinde). Boden. Stift. Niete. das ist eine Scheibe. Felder. sie ist dünn. Hebel. Stift. die Feder. Auto. Rad. Hebel Splint). Schrauben. der Text. der Maschinenteil. Nein. Rolle) c. Wellen. Exerciţiul 34: a. J a . Lager Auto. die Zahl. Rolle). Das ist ein Zylinder (Block. der Hebel. Feld. b. Büchse. Das ist eine Scheibe. die Frage. der Niet. Zahl. Nein. Rad. Exerciţiul 35: Das sind Federn (Zylinder. Kurbel. die Büchse. Ventile. Hebel Splinte. der Splint der Block. Das ist die Feder (Schraube. Sie ist rund. die Kurbel. Zahl. Autos. Zahlen. Ventil. Hier ist der Zylinder (Block. Lager. Niet.

drehen. c. Sie arbeiten. Er ist Arbeiter. bohrt. Wir bohren Büchsen. Ei lucrează. f. macht. Er arbeitet. fräst. Sie arbeitet. schleift. b. machen. sucht. bohren. Wir sind Arbeiter. Sie bohren 3 Büchsen und 11 Bolzen. Ich schleife ein Zahn­ rad. Liegt die Welle dort? g. b. Hier ist keine Tafel. drehen. hier ist eine Rolle. bohrt. suchen. Wer dreht die Wellen ? Die Arbeiter drehen die Wellen. Wir schleifen auch Zahnräder. c. Exerciţiul 47: a. Sînteţi mecanic ? Exerciţiul 51: a. Exerciţiul 53: a. Exerciţiul 45: a. e. Zahnrad. Ich schleife auch ein Zahnrad. b. fräsen. c. h. fräst. bohren. i. Das sind keine Federn. macht. liegen. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite hier. Ce căutaţi aici ? d. Die Blöcke sind schwer und eckig. Wir schleifen auch. ihr. e. dreht. Ich schleife auch. Sie ist fleißig. bohren. Wer bohrt eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu bohrt eine Büchse. Sie fräst eine Büchse und 4 Zahnräder. schleifen. Er fräst. Die Maschinen stehen dort. Was arbeitet er hier? Er schleift eine Büchse. Sie sind fleißig. Ce fac strungarii ? Ei strunjesc. b. Ihr seid Arbeiter. Drehst du auch ? Dreht ihr auch ? e. Wir suchen auch eine Feile. suchen. Ihr schleift Zahnräder. e. Sie sind genau. Sie arbeiten. bohren. drehen. Muncitorii sînt harnici. d. g. Wo liegt die Feile? c. drehst. . Suchst du auch eine Schublehre ? Sucht ihr auch eine Schublehre ? Exerciţiul 50: a. g. Du bist Arbeiter. h. Wo arbeiten sie ? Sie arbeiten dort. Wir arbeiten. f. Lehrling. Wer arbeitet dort ? Dort arbeitet der Arbeiter Moraru. b. Ihr arbeitet. sucht. wir schleifen hier. d. Wo steht die Fräsmaschine ? Exerciţiul 54 (Model): Ich bin Arbeiter. schleifst. Was ist dort ? Ist dort keine Büchse ? Nein. fräst. Dort steht eine Bohrmaschine. hier ist keine Büchse. Ich suche auch eine Feile. Arbeitest du auch ? Arbeitet ihr auch ? c. d. e. Schublehre. Wer sucht die Schublehre ? Der Arbeiter Popa sucht die Schublehre. Wo liegen sie ? Exerciţiul 46: Du arbeitest. Schleifen wir hier ? Ja. dreht. d. f. Bohrst du auch ? Bohrt ihr auch ? d. drehst. c. sie sind lang. schleifen. bohrst. suchen. suche. tovarăşe Popescu ? c. arbeiten. Ich suche eine Schublehre. dreht. Hier steht die Arbeiterin Florescu. e. Ele sînt cilin­ drice. d. Exerciţiul 44: a. macht. arbeitet. Exerciţiul 49: b. c. e. Drehbank. suchst. sondern Wellen. f. bohrt. Hier stehen 7 Arbeiter und arbeiten. f. c. Ich drehe auch. fräsen. b. Die Werkzeuge liegen hier. Wo arbeitet er ? Er arbeitet auch dort. fräst. h. Wir arbeiten hier. schleift. Sie sind Arbeiter. Exerciţiul 43: stehen.CHEIA EXERCIŢIILOR 479 Exerciţiul 40: Wie sind die Schrauben ? Sind sie kurz ? Nein. b. e. machst. Exerciţiul 48: b. schleifen. bohrt. schleift. d. Es liegt dort. Wir drehen auch. Şlefuiţi o roată dinţată. Muncitoarea găureşte bucşe. machen. Ce caută ei aici ? e. Sie drehen Wellen. d. steht. Exerciţiul 52: a. sucht. g.

die Nietdistanz. j . Bist du Arbeiter ? d. b. axa de rotaţie / de oscilaţie a pîrghiei. der Scheibenfräser freza-disc e. — Sind wir fleißig ? Ja. Das Werkzeug ist hier.480 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 55: Bin ich fleißig? J a . die Gewindeschraube = şurubul das Schraubengewinde = filetul pentru lemn şurubului i. arborele b. Wir sind hier. der Zylinderboden. die Radwelle semiosia. Was seid ihr ? Exerciţiul 57: a. — Ist sie fleißig ? Ja. das Federventil = ventilul cu arc die Ventilfeder = resortul de supapă h. j . d. — Bist du fleißig? J a . — Seid ihr fleißig ? Ja. sie sind fleißig. maşina de nituit prin rulare. d. strungul de filetat . die Lagerschraube. — Sind sie fleißig ? Ja. maşina de roluit filete. 1. das Scheibenrad roata-disc f. er ist fleißig. die Schrauben­ scheibe. der Gewindefräser freza de filetat j . maşina de alezat cilindri. g. maşina de rectificat cilindri. g. h. c. maşina de rectificat filete. der Federhammer = ciocanul de die Hammerfeder = coada de ciocan forjă cu arc d. f. Ich bin Dreher. m. maşina de frezat roţi dinţate. k. f. die Rollenwelle arborele de rolă d. das Bolzengewinde = filetul pentru der Gewindebolzen = bolţul filetat şuruburi c. das Niet­ werkzeug . maşina de frezat filet. Exerciţiul 61: a. g. i. m. n. sie ist fleißig. Wir sind Lehrlinge. die Schlüsselschraube şurubul cheie Exerciţiul 58: a. die Hebelwelle. der Radzahn dintele de angrenaj c. 1. Exerciţiul 56: a. f. k. die Hebelrolle = rola pîrghiei der Rollenhebel = pîrghia cu role j . die Federschraube = şurubul de arc die Schraubenfeder = arcul elicoidal g. die Nietmaschine. rul­ mentul cu role cilindrice. maşina de nituit cu pîrghie. maşina de ascuţit burghie elicoidale. der Blockzylinder = blocul de cider Zylinderblock = blocul cilindrilor lindru b. maşina de ascuţit freze. der Federhebel. e. maşina de frezat arbori cotiţi. die Hebelnietmaschine. die Lagerbüchse. der Gewindebohrer tarodul h. die . die Federbüchse bucşa arcuitoare g. ich bin fleißig. der Gewindestift ştiftul filetat 1. c. Wo ist das Werkzeug? c. die Rollennietmaschine. e. ihr seid fleißig. i. die Giwinderolle rola de rulat filet k. b. e. seid ihr auch Dreher ? h. du bist fleißig. — Ist er fleißig ? Ja. wir sind fleißig. die Federscheibe = şaiba arcuitoare die Scheibenfeder = pana de disc f. h. die Lagerrolle = rola de rulment das Rollenlager = rulmentul cu role Exerciţiul 59: a. der Gewindedorn dornul filetat i. es ist genau. Sie ist Arbeiterin. der Federhebel = pîrghia cu arc die Hebelfeder = arcul de pîrghie e. der Federdorn. Wo sind die Maschinen? b.

und Herrenbekleidung befinden. da rechts ist die K a b i n e . Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. — Bitte den Kassenzettel. Ich kaufe das Kleid. ich nehme den Mantel. in grau oder braun. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" Verkäuferin: „Im gleichen Stockwerk." Antonescu: „Ja." Georgescu: „Gut. sehr leicht und bequem im Tragen." Antonescu: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln? Wir haben eine große Auswahl. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb oder grün. bitte. 1180 Schillinge. in braun oder blau. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ t ä t . Tadelloser Schnitt. Georgescu: „Guten Tag. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Wie teuer?" Verkäuferin: „1159 Schillinge. rechts nebenan. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. 1/103 . wo sich die Abteilungen für Damen. — D e r Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. Größe 49—50." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 r Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.Gespräch Nummer 9 EINKAUFE A. er gefällt mir. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen. der Anzug gefällt mir." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren?" Verkäuferin: „Ja." Verkäuferin: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. z." Georgescu: „Tatsächlich.B." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid." Munteanu: „Schön.

Dem Lehrling. Die Monteure montieren die Maschinenteile. Das Werk hat auch einen Oberingenieur. g. b. Die Laboranten bringen die Analysen. Sie bringt die Analyse für den Oberingenieur / in das Konstruk­ tionsbüro. den Technikern. Wer kontrolliert die Konstrukteure ? Ein Ingenieur. Wer führt die Arbeiter ? Der Genosse. Viele Arbeiter. Der Kranführer transportiert die Maschinenteile und Maschinen in das Lager. Sie konstruieren Maschinen und Maschinenteile. h. Exerciţiul 86: a. b. Wer zeigt . Wer bringt einen Kontrolleur ? Der Lehrling. Die Kontrolleure kontrollieren die Maschinenteile: sie sind ohne Fehler. d. Die Laboranten bringen die Analysen in die Maschinenhalle. d. Die Kon­ trolleure kontrollieren die Maschinenteile. Exerciţiul 82: a.482 CHEIA EXERCIŢIILOR Monteure stehen um die Maschinen. der Labo­ rantin. Wen führt der Genosse ? Die Arbeiter. b. Exerciţiul 97: a. Sie sind die Werkbelegschaft. m. rechnen und kon­ struieren. den Technologen. Sie konstruieren Maschinenteile für Maschinen. Die Maschinenteile sind ohne Fehler. Ingenieure. b. dem Mechaniker. Wen suchen wir ? Den Oberingenieur. Der Ingenieur zeigt dem Laboranten eine Analyse. Exerciţiul 87: Das Werk ist groß. Wir gehen durch den Hof / um die Ecke / in die Mon­ tagehalle. Wie konstru­ ieren Sie das ohne die Ingenieure / ohne die Techniker / ohne die Konstruk­ teure / ohne Analysen. bohren und fräsen. Die Laboranten machen Analysen. b. Der Direktor leitet das Werk. c. Den Ingenieuren. den Monteuren. Hier ist die Montagehalle. Er arbeitet ohne Schublehre / ohne Schraubenschlüs­ sel / ohne Analyse / ohne den Techniker / ohne Maschinen. Wer bringt wem was ? b. c. Exerciţiul 96: a. Exerciţiul 93: Wir helfen den Arbeitern / den Lehrlingen / den Inge­ nieuren / den Technikerinnen / den Laboranten. Ingenieure und Konstrukteure arbeiten hier. Den Lehrlingen. Hier arbeiten Arbeiter und Arbei­ terinnen. Wen kontrolliert der Ingenieur ? Die Konstrukteure. Die Arbeiter und Arbeiterinnen drehen. e. dem Techniker. Wer sucht den Oberingenieur ? Wir. Exerciţiul 95: a. Die Monteure montieren hier Maschinenteile. Techniker und Konstrukteure planen. Exerciţiul 83: a. Laboranten. Wen bringt der Lehrling ? Einen Kontrolleur. Der Direktor führt das Werk. Sie gleichen Manometern / Meßuhren / Amperemetern. dem Meister. j . Exerciţiul 84: a. dem Mechaniker. Dem Ingenieur. Der Direktor führt die Ingenieure durch das Werk. der Laborantin. Das ist ein Werk. e. Techniker. Der Direktor leitet es. Der Oberingenieur leitet die Fabrikation. Exerciţiul 94: Es gleicht einer Meßuhr / einem Oszillographen / einem Bandmaß. f. Techniker. Er transportiert das Material in den Hof / durch die Monta­ gehalle / ohne den Kranführer. f. Der Kranführer transportiert die Maschinen und Maschinenteile. den Meistern. k. e. Wer konstruiert ein Werkzeug? Der Techniker. b. Die Ingenieure. c. c. Der Arbeiterin. i. 1. Die Arbeiterin bringt dem Meister eine Feile.

c. Mit der Bohrmaschine bohrt man. Der Meister ist bei dem Ingenieur. Man zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. b. b. Die Lehrlinge sind bei dem Messen. d. d. j . Dort schleift man Zahnräder. Führt man die Genossen auch durch die Maschinenhalle ? 1. Dort konstruiert man eine Bohrmaschine. b. Der Monteur bringt den Maschinenteil von dem Kontrolleur. Bringen Sie das Meßwerkzeug zu den Arbeitern ! / aus dem Lager ! / für die Techniker ! / von den Laboranten ! d. Der Oberingenieur kommt vom Direktor. f. Wem gehört dieses Manometer ? c. e. d. Wo macht man die Ana­ lysen ? g. Gehören die Lehrlinge zu den Arbei­ tern ? f. Wen (Was) suchen Sie ? Den Meister / den Tech- . e. Kontrollieren Sie den Druck ohne das Mano­ meter ? oder mit dem Manometer ? / die Arbeit ohne die Meßuhr ? oder mit der Meßuhr ? / die Maschine ohne den Kontrolleur ? oder mit dem Kontrol­ leur ? c. Der Meister ist beim Ingenieur. f. Das Gerät gleicht einem Voltmeter. d. Wo fräst man die Welle ? h. Wir messen mit dem Manometer / mit dem Meß­ gerät / mit dem Oszillographen / mit dem Bandmaß. Hier rechnet man und plant man. Hier ist ein Meßgerät für den Kontrolleur / aus dem Lager / von dem Ingenieur. Die Laborantin geht durch den Hof / kommt aus dem Lager / steht bei der Maschine / arbeitet für die Konstrukteure. Durch den Hof kommt man in die Maschinenhalle. b. Man bringt die Analysen für den Kontrolleur / für den Laboranten / für den Konstrukteur / für den Technologen. Der Kontrolleur kommt zu dem Kranführer. Hier schleift man Zylinder. c. Die Lehrlinge helfen den Arbeitern. Was gleicht wem ? Exerciţiul 100: a. Der Kon­ trolleur kommt zum Kranführer. Haben Sie hier einen Oszillographen ? / einen Ingenieur ? / einen Technologen ? / einen Laboranten ? Exerciţiul 116: a. Das Ampermeter dort gehört der Laborantin. c. Hier dreht man Gewinde. Wohin trans­ portiert man die Drehmaschine ? m. b. Das Bandmaß gehört zu den Meßinstrumenten. d. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor. Man braucht den Bohrer zum Bohren. Die Laboranten gehen zu der Arbeit. Exerciţiul 106: a. Der Monteur bringt den Maschinen­ teil vom Kontrolleur. e. Die Lehrlinge sind beim Messen. Gehört die Schraube hier zu dem Meßgerät ? e. Die Laboranten gehen zur Arbeit. Wem helfen Sie ? Dem Meister / dem Techniker / dem Laboranten / dem Lehrling / dem Technologen / dem Monteur / dem Genos­ sen / dem Kontrolleur. i. c. Wer hilft wem ? d. Exerciţiul 113: a. Exerciţiul 110: a. Es gehört dem Meister. b.CHEIA EXERCIŢULOR 483 wem was ? c. Im Konstruktionsbüro rechnet man und plant man. Exerciţiul 115: a. Exerciţiul 112: a. Hier arbeitet man fleißig b. Die Werkzeuge braucht man beim Arbeiten. Bei der Arbeit macht man keinen Fehler. Hier arbeitet man mit einem Technologen / mit einem Laboranten / mit einem Monteur / mit einem Techniker. Wo montiert man die Maschinen? k.

Abb. In die Steckdose. Neben die Fenster. Exerciţiul 125: a. sondern zum Messen von Stromstärke. das Voltmeter. k. g. sondern zum Messen von Drehzahlen. Er steht unter dem Reißbrett. h. In die Maschinenhalle. In der Mitte. Wir stecken den Stecker in die Steckdose. das Tachometer. e. b. In der Fabrik. d. Auf dem Stuhl. Neben das Telefon. 7 einen Oszillographen. h. Ich lege den Notizblock auf den Tisch. 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen. c. Nein. Stellen Sie den Papierkorb neben den Schrank ? f. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. die Meßuhr. b. das Tachometer. c. Mit den Meßgeräten mißt man Abmessungen. b. In den Hof. . das Thermometer. e. Exerciţiul 124: a. Es steht auf dem Tisch. Der Techniker stellt das Telefon auf den Tisch. An das Zeichenbrett. Nein. Sie liegt neben dem Telefon. sondern zum Messen von Abmessungen.484 CHEIA EXERCIŢIILOR niker / den Laboranten / den Lehrling / den Technologen / den Oszillogra­ phen / den Monteur / den Genossen / den Kontrolleur etc. Legen Sie die Reißfeder neben die Zeichnung ? c. Hängen Sie die Lampe an die Decke ? e. c. Beim Messen von Hallen braucht man ein Bandmaß. Nein. Unter die Drehmaschine. d. An den Reißbrettern. das Ampermeter. die Feinmeßgeräte: Mikrometer. c. An das Fenster. Auf dem Tisch. Bild 3 zeigt ein Manometer und Abb. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren. Nein. sondern zum Messen von Spannungen. e. Die Genossen setzen das Kind auf einen Stuhl. e. Nein. i. Vor den Direktor. g. Unter der Lampe. Auf dem Tisch. An der Bohrmaschine. Auf dem Tisch neben den Kugelschreibern. sondern zum Messen von Schwin­ gungen. Der Zeichner stellt den Papierkorb unter das Reißbrett. f. das Bandmaß. Zum Messen von Maschinenteilen braucht man Feinmeßgeräte. Mechanikern und Drehern. An den Tisch hinter dem Reißbrett / An dem Tisch hinter den Reißbrettern. Er steckt jetzt in der Steckdose. Ja. Stecken Sie das Kabelende in die Steck­ dose ? Exerciţiul 129: a. Der Laborant Ionescu bringt das Meßgerät aus dem Lager. Im Laboratorium. Exerciţiul 118: a. f. Exerciţiul 130: a. Die Zeichnerin legt die Zeichnung neben das Telefon. Exerciţiul 117: a. j . An das Reißbrett über das Papier. d. Auf die Zeichnung. In das Konstruk­ tionsbüro. f. Das Mikrometer. Legen Sie den Bleistift auf das Papier? b. Unter der Maschine. d. f. b. Nein. An einer Dreh­ maschine. Exerciţiul 131: a. b. c. Vor das Fenster. Auf den Tisch. d. das Bandmaß. g. sondern zum Messen von Druck. Meßuhr. In der Maschinenhalle. Der Notizblock liegt auf dem Stuhl. b. g. d. An der Decke über den Reißbrettern. Vor den Fenstern. Im Lager. f. Das Kind steht an dem Fenster. Das Manometer. Legen Sie die Skizze über die Zeichnung ? d. Fräsern. der Oszillograph. c. Die Lampe hängt über dem Tisch. e. die Laboranten arbeiten auch mit Meßgeräten.

c. f. Er legt die Maschinenteile auf den Tisch. Das Papier liegt in dem Stahlschrank neben dem Fenster. Die Arbeiter gehen in das Werk und arbeiten an den Maschinen. c. Beim Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. Der Ingenieur sitzt hinter den Zeichenbrettern an einem Tisch vor dem Fenster. Der Zeichner befestigt die Zeichnung an dem Reißbrett. g. Hier ist das Konstruktionsbüro. e. Unter dem Reißbrett / Unter das Reißbrett. d. f. Ich befestige das Zeichenpapier an dem Zeichenbrett. Bringt ein Lehrling dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? e. Der Monteur hängt die Lampe über den Tisch. b. Sie hängt über dem Tisch. e. Schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine einen Maschinenteil ? c. Die Zeichner stehen vor den Reißbrettern und zeich­ nen. 1. d. b. Zeichenpapier und Skizzen befestigen sie am Reißbrett. neben dem Meister und einem Arbeiter. d. Er stellt das Zeichenbrett vor das Fenster. Die Arbeiter kommen zur Arbeit ins Werk. b. Messen die Kontrolleure die Zahnräder genau? b. Vor den Fenstern stehen die Zeichenbretter. Unter der Lampe / Unter die Lampe. Neben dem Radiergummi / Neben den Radiergummi. Zwischen das Telefon und den Notizblock stellt ein Techniker einen Apparat. d. Wo sitzt der Direktor ? In der Mitte ? Exerciţiul 135: a. b. Auf dem Tisch / Auf den Tisch. h. Stellt ihr (sau: Stellen Sie) die Papierkörbe unter die Reißbretter ? i. e. d. Rechts sind die Fenster. Das Werk exportiert die Apparate in das Ausland. f. f.CHEIA EXERCIŢIILOR 485 Exerciţiul 132: a. Dreht eine Arbei­ terin dort Zylinder ? f. Der Zeichner steckt die Zeichnung in den Schrank. Der Laborant kommt in die Halle und steht vor der Maschine. Die Skizze hängt an dem Reißbrett über der Zeichnung. Der Oberingenieur kommt vom Direktor zu den Arbeitern. c. h. e. Auf dem Notizblock / Auf den Notizblock. Der Lehrling geht in die Maschi­ nenhalle und steht vor der Maschine. Der Apparat steht auf dem Tisch zwischen dem Telefon und dem Notizblock. b. f. c. Legt ihr (sau: Legen Sie) die Skizze zwischen die Zeichnungen ? j . Über dem Tisch hängt eine Lampe. h. Der Ingenieur steht an dem Reißbrett und zeichnet. Sie transportieren das Material ins Lager hinter die Maschinenhalle. An dem Reißbrett / An das Reißbrett. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. c. g. Wohin stellen wir den Apparat ? Auf den Tisch ? k. i. In dem Stahl­ schrank / In den Stahlschrank. Exerciţiul 138: a. Sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer bei dem Werkzeug ? d. Man braucht zum Zeichnen einen Bleistift. Auf den Tisch legen sie die Zeichnungen. g. h. Exerciţiul 134: a. Das Kabelende steckt Genosse Dima in die Steckdose. Der Konstrukteur sitzt am Tisch in der Mitte. g. An der Decke / An die Decke. Die Montagehalle steht neben dem Lager. Exerciţiul 140: a. i. Führt der Meister den Ingenieur durch die Maschi- . Exerciţiul 133: a. Fleißig arbeiten die Zeichner an den Reißbrettern. Neben dem Fenster / Neben das Fenster. e.

Wohin kommen die Laborantinnen mit der Analyse ? (Ins Konstruktionsbüro). d. Mit dem Bohrer bohrt der Lehrling das Metall. b. die n. der r. die b. Kommen die Laborantinnen mit der Analyse in das Konstruk­ tionsbüro ? Exerciţiul 141: a. das f. e. die m. die e. In der Maschinenhalle arbeiten die Arbeiter fleißig. Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder ? (genau). Exerciţiul 142: a. e. die i. Was dreht dort eine Arbeiterin ? (Zylinder). f. Wen führt der Meister durch die Maschinenhalle ? (den Ingenieur). Was schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine ? (einen Maschi­ nenteil) . b. f. das g. die k. g. die u. Mit dem Manometer mißt der Kontrolleur den Druck.486 CHEIA EXERCIŢULOR nenhalle ? g. der p. das d. c. das c. Für die Fabriken im Land konstruieren wir die Maschinenteile. Wo sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer ? (Bei dem Werk­ zeug) . Die Bohrmaschine stellen die Arbeiter vor das Fenster. In der Montagehalle arbeiten die Monteure an Maschinen. der 1. die q. Wer bringt dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? (Ein Lehrling). Im Lager liegen die Materialien neben den Werkzeugen. der Bohrmaschine Reißbrett Meßwerkzeug Rechenmaschine Prüfgerät Zeichenpapier Reißfeder Stehlampe Drehmaschine Schleifmaschine Meßtisch Hängelampe Stellschraube Suchgerät Meßapparat Meßgröße Stellstift Stellrad Stellrolle Stellscheibe Schleifscheibe Schleifpapier Prüfmaschine Prüfdorn maşina de găurit planşeta scula de măsurat maşina de calculat aparatul de verificat hîrtia de desen trăgătorul lampa cu picior strungul maşina de şlefuit masa de măsurat lampa de plafon şurub de ajustare detectorul aparatul de măsurat mărimea de măsurat ştiftul de ajustare roata de ajustare rola de ajustare discul de ajustare discul abraziv (şlefuit) hîrtia abrazivă maşina de încercat dorn (calibru-tampon) de control . das o. das w. d. h. die t. c. die j . in dem Hof transportieren sie die Arbeiter. g. das s. Exerciţiul 143: a. die h. die x. In der Halle transportiert der Kranführer die Maschinenteile. die v.

Die Arbeit des Fräsers ist gut. des Mechani­ kers . Auf dem Tisch steht ein Telefon. die 15. der Zahl. und die Skizzen über dem Papier. Fragen Sie den Direktor des Werkes. des Zeichenbrettes. Ja. j . Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter oder Reißbretter. Das Zeichenpapier befestigt man an den Reißbrettern. des Gewindes. Exerciţiul 154: a. der Arbeiterin. In der Werkstatt VI arbeiten 316 Arbeiter und Arbeiterinnen. h. der 21. Genosse Dumitrescu fragt: „Wohin liefern wir die Apparate ? Exportieren wir sie" ? Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". Ziehen Sie auch die Wurzel aus 999 ! e. 107 249 —hundertsiebentausendzweihundertneunundvierzig. der Büchse. Die Stahlschränke stehen neben den Fenstern. b. 13 249 — dreizehntausendzweihundertneunundvierzig. der Schraube. Der Ingenieur Oprea führt (leitet) 13 Ingenieure. (einundzwanzigste). Exerciţiul 158: Hier ist der Ingenieur der Werkstatt. Ich sehe das Lager der Maschine. f. m. das sind 39. 327 — dieihundertsiebenundzwanzig. die 11. der Apparat funktioniert. Der Bolzen des Kolbens ist .CHEIA EXERCIŢIILOR 487 Exerciţiul 144: a. h. (fünfzehnte). 1. der 7. Die Werk­ leitung sitzt um den Tisch. Die Fenster sind rechts. das 10. 586—fünfhundertsechsundachtzig. d. des Zylinders. des Blockes. des Werkzeugs. die 3. p. (siebzehnte). (dritte). der Scheibe. 1 356 — (ein) tausenddreihundertsechsundfünfzig. 14 7 0 4 — vierzehntausendsiebenhundertvier. Korrigieren Sie auch den Fehler ! b. der 17. Sie zeichnen Maschinenteile. d. Auf dem Tisch liegt Papier. ein Heft. Exerciţiul 153: a. n. i. (elfte). (siebente). 397 — dreihundertsiebenundneunzig. k. ein Bleistift und ein Radiergummi. An den Zeichenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. der Fabrik. g. Hier ist das Büro des Ingenieurs. 126 sind Arbeiterinnen. Ziehen Sie die Quadratwurzel der Zahl 784. Dividieren Sie auch 12 durch 3 ! f. 815-—achthundertfünfzehn. Exerciţiul 156: a. (sechste). des Manometers. Hier lernen 126 Lehrlinge. f. des Ventils. Exerciţiul 146 : 63 — dreiundsechzig. 17 Techniker und 297 Arbeiter. der Schublehre. b. Ja. (zehnte). Schreiben Sie auch eine Rechnung ! d. des Genossen. Exerciţiul 150: a. b. Dort ist der Direktor des Werkes. des Ingenieurs. b. Die Papierkörbe stehen unter den Zeichenbrettern. Addieren Sie auch die Zahlen ! c. Hier liegt der Bolzen des Kolbens. Die Kopie der Zeichnung ist falsch. c. des Feldes. ein Kugelschreiber. Wieviel ist 1 327 + 229 ? d. Die Lampen hängen an der Decke. Das Konstruktionsbüro ist groß und hell. 17 — siebzehn. Die Fenster des Büros sind hoch. Die Genossen besprechen einen neuen Apparat. 645 — sechshundertfünfundvierzig. die 6. c. Der Leiter des Schulungskurses ist Genosse Pascu. ein Notizblock. ein Lineal. das sind Hängelampen. e. g. Der Tisch steht in der Mitte. o. c. Prüfen Sie auch die Neukonstruktion ! Exerciţiul 155: des Splintes. des Laboranten. des Bandmaßes. e.8%.

die Messung — măsurătoarea. Die Neukonstruktion funktioniert nicht richtig etc. Exerciţiul 162: a. Ist die Analyse nicht gut ? f. sondern neben der Fräsmaschine. Laboranten. sie liegt nicht auf dem Tisch. die Führung — conducerea. f. Der Ingenieur fragt die Sekretärin: „Wo ist der Direktor" ? j . die Sitzung — şedinţa. întărirea. Nein. Sie suchen den Oberingenieur nicht. Transportiert der Kranführer das Material nicht ? d. n. Sie bringt die Analyse nicht zur Montagehalle. Exerciţiul 160: a. Exerciţiul 164: a. b. b. er kommt nicht zum Direktor. die Toleranz ist nicht 0. i. d. e. Er schleift nicht einen Bolzen. Exerciţiul 161: a. Ion ist der Lehrling des Arbeiters. Die Fabrik exportiert nicht Bohrmaschinen. Wo ist die Schraube der Maschine ? Dort ist der Tisch der Sekretärin. h. Der Bolzen des Kolbens ist 102. Das ist keine Bohrmaschine. g. Wir kontrollieren die Apparate nicht. Der Kranführer transportiert nicht Material. Er ist nicht hier. Nicht der Laborant multipliziert die Zahlen. e. Ist der Hammer nicht schwer? j . b. Exerciţiul 159: a. die Leitung — conducerea. b. d. Ich gehe nicht zum Schulungskurs der Lehrlinge. sondern auf dem Tisch. j . sondern 1 + 5 . d. sondern Fräsmaschinen. Das ist der Kabel des Apparates. d. die Befestigung — consoli­ darea. h. Fuktioniert der Apparat nicht ? Exerciţiul 163: a. c. Meister Roşea hat hier einen Fehler in der Rechnung. Er schleift das Zahn­ rad nicht. Nein. sondern rechts. etc.3 mm lang. Wir besprechen das nicht heute. Der Zeichner korrigiert den Fehler. i. die Lieferung — livrarea. c. sie hängt nicht an der Wand. etc. Exerciţiul 166: a. die Bohrung — gaura / alezajul. e. Die Fenster sind nicht links. Wir addieren: 3 + 4 = 7 (drei und / plus vier ist sieben). Nein. Der Kontrolleur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. f. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. ich gehe nicht zum Direktor.1 mm. Der Meister lehrt die Lehrlinge zählen. Hier ist der Fehler der Rechnung. 1. conducta. g. Die Zeich­ nung ist falsch. die Drehung — rotaţia. sondern eine Kurbel. Der Ingenieur geht zum Schulungskurs der Lehrlinge. Zeichner. Sie macht die Analyse nicht. b. k. Der Direktor ist im Büro des Chefkonstrukteurs. e. i. Nein. Nein. m. Die Stellung —poziţia. sie ist nicht groß. Der Lehrling potenziert nicht richtig. Hier ist die Zeichnung des Zeichners. c. c. sondern 0. d. b. e. Das ist die Analyse des Laboranten. h. Techniker. b. c. rechnen und arbeiten. Der Zeichner legt die Zeichnungen nicht auf den Tisch. g. Der Zeichner schickt die Kopie in die Halle II zu Meister Lungu. c. sondern Maschinenteile. Die Ingenieure. die Planung — planificarea. Nein.488 CHEIA EXERCIŢIILOR lang. Wir sub- .01 mm. Die Monteure montieren die Maschinen nicht im Hof. sondern in die Werkstatt. k. son­ dern sie trägt sie ins Büro des Direktors. c. Die Zeichnung ist nicht im Stahlschrank. Wir addieren nicht 5 + 4. Ingenieur Oprea sieht den Fehler. e. d.

r. Wir potenzieren: 7 3 = 343 (sieben hoch drei ist dreihundertdreiundvierzig. des Rads. Exerciţiul 179: Die Technologen.CHEIA EXERCIŢIILOR 489 trahieren: 7 — 3 = 4 (sieben weniger / minus drei ist vier). Wir multi­ plizieren: 7 X 3 = 21 (sieben mal drei ist einundzwanzig). b. Exerciţiul 173: a. g. 0. des Geräts. e. Der Kon­ trolleur gibt den Maschinenteil zur Montage. du liest die Zahlen. Was gibst du dem Arbeiter ? g. Ich lese die Zeichnung. die Bleistifte. h. den Behältern. der Zahl. Jene Werkstatt ist sehr groß. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. die Lehrlinge. e. du mißt die Breite. Wo ist die Skizze jener Zeichnung ? i. Geben Sie dem Monteur jene Meßwerkzeuge. der Tisch des / eines Direktors. i. den Maschinen. den Materialien. g. Diese Kontrolleure kontrollieren die Teile.01 Null Komma Null eins.5 (eins Komma fünf). Wir dividieren: 21 : 7 = 3 (einundzwanzig durch sieben ist drei). c. d. des Bleistifts. der Stift der / einer Maschine. Was siehst du dort ? Exerciţiul 174: a. Exerciţiul 176: Des Technikers. des Lehrlings. d. die Materialien. den Lehrlingen. Wie groß ist der Rauminhalt dieses Behälters ? h. die Stifte etc. die Neukonstruktion des / eines Konstrukteurs. die Inge­ nieure . Jener Meister ist gut. des Textes. Dieser Meßapparat ist genau. c. Die Leistung beträgt nicht viel. die Laboranten. du hältst eine Sitzung. Der Behäl­ ter hält den Druck nicht. Der Lehrling liest eine Rechnung. b. e. du hilfst dem Lehrling. Exerciţiul 181: a. Diese Meßuhr ist ungenau. s. d. d. die Maschinen. t. Wir lesen die Dezimalzahlen: 1. Ich sehe hier einen Apparat. f. die Lehrlinge. f. Sie läßt die Zeichnung im Schrank. f. c. die Techniker. die Werkzeuge der / einer Fabrik. die Behälter. g. des Ingenieurs. du läßt sie im Schrank. die Genossen. die Temperatur fällt. den Technologen. Ich halte einen Schulungskurs. Jene Apparate liefern wir ins Ausland. die Texte. o. b. Ich messe die Länge. f. die Zahlen. Die Leistung dieses Elektromotors ist gut. d. den Konstrukteuren. p. Dieses Meßwerkzeug ist groß. den Arbei­ tern. die Arbeiter. der Bleistift der / einer Zeichnerin. Diese Zeichnungen gehören jenem Konstrukteur. b. die Apparate. . die Konstrukteure. der Zeich­ nerin. Der Genosse bespricht eine Neukonstruktion. Der Arbeiter mißt die Oberfläche des Hofes. Die Welle jener Maschine läuft mit 3 780 U/min. Dieser Arbeiter heißt Popescu. Exerciţiul 178: c. der Kollege des / eines Ingenieurs. Wir helfen diesem Arbeiter. c. den Apparaten. des Stifts. Ich helfe dem Meister. die Autos den Autos. den Genossen. die Räder. h. e. Exerciţiul 180: a. e. die Zeichnerinnen. f. Jener Ingenieur und jene Laborantin gehen in die Halle. Wir ziehen die Wurzel: 2 J/49 = 7 (Quadratwurzel aus neundundvierzig ist sieben). Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. des Laboranten. Wer arbei­ tet in jenem Büro ? g. die Geräte. h. die Arbeiter des / eines Werkes.

Der Laborant mißt die Leistung dieses Transformators. aus graublauem Stahl. Wie groß ist die Toleranz für diesen Maschinenteil ? g. die Dicke. Exerciţiul 185: a. Exerciţiul 184: a. Die falschen Teile geben sie den Meistern. b. die Höhe. c.5 at. mit silberweißem Chrom. bei hohem Druck. Lassen Sie den Druck 2 Stunden lang auf 6 at. Exerciţiul 196: a. ohne eine genaue Zahl. Exerciţiul 194: In diesem hellen Konstruktionsbüro zeichnen die flei­ ßigen Zeichner viele Maschinenteile. Mit dem Meter mißt man die Länge. k. die Dünne. Das Manometer zeigt 1. Kontrollieren Sie bitte die Festigkeit dieses Materials! d. e. Fără Umlaut: die Schwere. gelbem Messing und rötlichem Kupfer. ohne genaue Zahlen. i. die Runde. h. Diese Maschine ist schwer. Exerciţiul 193: a.B.5 at. Wir arbeiten mit dieser schweren Maschine. Für die modernen Apparate braucht man sehr genaue Teile. h. j .5 m. Der Ingenieur mißt den Durchmesser und die Länge der Welle. ein wichtiges Buntmetall. Der Druck in dem Behälter ist hoch und fällt nicht. mit dem silberweißen Chrom. Wie viele Umdrehungen macht jener Elektromotor ? c. Sie sind für die chemische Industrie bestimmt. Wir arbeiten in dieser großen Halle.2 mm und die Länge 596 mm. aus silberweißem Aluminium. die Breite 34 m und die Höhe 8. Wie mißt man den Rauminhalt und die Oberfläche ? b. die Länge. Für das Messen der Halle brauchen wir ein Meter. Der Raumin­ halt beträgt 29 066 m 3 und die Oberfläche 3 502 m 2 . die Helle. von dieser fleißigen Arbeiterin. Die Halle ist groß. Zuerst läßt sie den Druck steigen. Mit dem Tachometer mißt man die Zahl der Umdrehungen. durch jene breiten Hallen. ein großer Rauminhalt. wie z.490 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 182: Cu Umlaut: die Güte. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m. Dann läßt sie den Druck fallen. b. die Größe. das eckige Zeichenbrett. für die gute Leistung. der technische Fehler. die Kürze. durch gute Montage . mit dem Quadratmeter mißt man die Flächen und mit dem Kubikmeter mißt man den Rauminhalt. In der Technik mißt man alles sehr genau. keine gute Legierung. e. Das Manometer zeigt 6. . d. für einen modernen Motor. Sehr viele Teile sind aus bunten Metallen. die hellgelbe Anlaßfarbe. Der Durchmesser beträgt 36. dieser langer Tisch. Auch die große Automobilindustrie braucht diese guten und leichten Apparate. die Laborantin kontrolliert den Druck dieses Behälters. eine richtige Zeichnung. b. bei hoher Spannung. In der Elektrotechnik dienen auch viele Apparate zum genauen Messen von hohen Spannungen. Dieser Elektromotor macht 2 800 Umdrehungen pro Minute. f. Für diese Probe des Behäl­ ters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. g. f. bei hohen Temperaturen. Die energischen Kontrolleure geben die guten Teile zur Montage. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA. von großer H ä r t e . Das Werk exportiert die modernen Apparate in viele Länder.

Eine hohe Temperatur. Was für eine Quadratwurzel ist das? g. Was härten die Arbeiter für ein Metall ? h. entfallen — a scăpa. Was für einen Radiergummi gibt sie mir? i. Was mißt der Oszillograph für Schwin­ gungen ? j . a suporta. gefallen — a plăcea. gleichen: begleichen — a achita. Jene Arbeiter arbeiten gut. Von graublauer Farbe. Was erzeu­ gen Sie für Apparate ? g. c. Das flüssige Eisen. a cuprinde. verdienen-—a cîştiga. hängen: behän­ gen — a acoperi cu ceva. Welche Temperatur verändert die Farbe ? c.. Die Welle ist lang. a camufla. Bei welcher Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Welche Gruppen von Metallen gibt es ? e. Was hat die Halle für eine Höhe? b. ver­ hängen — a acoperi. Was kennen Sie für Leichtmetalle ? Exerciţiul 202: Arbeiten: b e a r b e i t e n — a prelucra. Aus grauem Roheisen. enthalten — a se abţine. verhalten — a reţine. i. a se împopoţîna. verbrauchen — a consuma. vergleichen — a compara. Die farbigen Metalle / die bunten Mettalle. Welchen Stahl verwenden Sie hier ? d. mißbrauchen — a abuza de. entkommen — a scăpa. zergehen — a se topi.. Mit was für Technikern arbeiten Sie ? j . brauchen: gebrauchen — a între­ buinţa. Was für eine Welle liegt hier? b. Was ist das für ein Behälter ? d. Die leichten Metalle. a folosi. g. kommen: bekommen — a primi (ceva) . erarbeiten — a obţine (prin muncă). a se scurge. e. mißfallen — a displăcea. Was für eine Oberfläche hat der Block ? e. Sie montieren das runde Lager. d. Er arbeitet mit diesen guten Arbeitern. a merita. halten: behalten — a reţine. Was für ein Büro ist hier? h. verarbeiten — a prelucra (a transforma). b. a reveni. Welche Legierung ist Messing ? I. h. vergehen — a trece. Jenes Voltmeter mißt genau. Was haben sie für einen Notizblock ? f. verfallen •— a se dărîma. Was arbei­ ten hier für Techniker ? e. f. gehen: begehen — a umbla pe. Für welche Werkstätten bringt ihr Material ? i. Mit großen Zahlen. entgehen — a scăpa. e. Mit welchem Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. Der große Druck. Was für ein Gewinde ist es ? Exerciţiul 200: a. Exerciţiul 198: a.CHEIA EXERCIŢIILOR 491 c. d. zerfallen — a se dezagrega. In welcher Zeit ist der Apparat fertig? j . a se descompune. Wir messen mit diesem genauen Voltmeter. erhalten — a primi.. Was hat das Chrom für eine Farbe ? i. führen: entführen — a răpi. Welches Mikrometer braucht er? b. verkommen — a decădea. dienen: bedienen-—a servi. Was brauchen Sie für einen Transformator ? c.. Ich montiere diese lange Welle. An was für einer Zeichnung arbeiten Sie? Exerciţiul 199: a. f. erhängen — a (se) spînzura. WTas für einen Direktor haben sie ? h. Was für eine Rolle schleift sie ? c. Dieses Lager ist rund.. verführen — a seduce.. Was für ein Zahnrad sehen Sie dort ? k. Mit was für Meßgeräten arbeitet ihr ? d. Eine richtige Rechnung. lassen: belassen — a lăsa . fallen: befal­ len— a ataca. Exerciţiul 197: a. ergehen — a fi emis. Nach was für einer Zeichnung arbeitet er? f.

a socoti greşit. versteigen — a se rătăci în munţi. die zentimeterlangen Maschinenteile. Exerciţiul 210: Wir brauchen meterbreites Papier. ersehen — a vedea. stehen: bestehen — a fi compus din. wir brauchen eine transportfertige Tafel. wir brauchen den hoch­ wichtigen Stahl. der millimeterlange Stift. a bara. f. ver­ lassen — a părăsi. f. ein transport­ fertiger Apparat. zerlegen — a descompune (în bucăţi). transportfertig — gata pentru transport. zerlassen — a topi (unt-grăsimi). Exerciţiul 211: a. millimeter­ lang— lung de mai mulţi milimetri. Exerciţiul 203: a. wir brauchen schwarzgraues Eisen. erlegen — a achita. c. Exerciţiul 209: Das meterbreite Papier. hochmodern— foarte modern. h. dunkelgrün — verde închis. meterbreit—lat de mai mulţi metri. b. schreiben: beschreiben — a descrie. Man unterscheidet graues und weißes Roheisen. die dunkelgrüne Farbe. Beim Erhitzen erscheinen die Anlaßfarben. Exerciţiul 208: a. a denatura. Es gibt Schwarzmetalle und Buntmetalle. verstellen — a schimba locul. d. 1. Es gibt zwei große Gruppen von Metallen. meterhoch — înalt de cîţiva metri. j . die transportfertige Tafel. e. verstehen — a înţelege. der hellviolette Stahl. i. a amina. suchen: besuchen — a vizita} ersuchen — a cere. wir brauchen hellvioletten Stahl. erstellen — a face. k. wir brauchen einen transportfertigen Apparat. gestehen — a mărturisi. entstehen — a lua naştere. ein dünnflüssiges Eisen. versuchen — a încerca. wir brauchen eine hochmoderne Technik. verrechnen — a încheia o socoteală. a produce. e emite un ordin. ziehen: beziehen — a se instala. ein schwarzgraues Eisen. erlassen — a decreta. errechnen — a afla prin calcul. Aus Erz gewinnt man Eisen und Buntmetalle. der hochwichtige Stahl.492 CHEIA EXERCIŢIILOR pe loc. wir brauchen dünnflüssiges Eisen. e. a greşi la scris. wir brauchen jene meterhohen Maschinen. erstei­ gen — a se sui. a greşi. schwarzgrau — cenuşiu închis. steigen: besteigen — a se urca. verschreiben — a prescrie. g. sehen: besehen — a se uita la. dünnflüssig — foarte fluid. entlassen — a elibera. g. rechnen: berechnen—a evalua. versehen — a echipa. de aici se deduce. eine hochmoderne Technik. erstehen — a lua fiinţă. jene meterhohe Maschinen. Wir erzeugen Apparate aus Leichtmetall. b. erziehen — a educa . c. a se strîmba. legen: belegen — a acoperi. entstellen — a se desfigura. Zu den Schwarzmetallen zählt man . b. a demonta. wir brauchen dunkelgrüne Farbe. d. zentimeterlang — lung de mai mulţi centimetri. stellen: bestellen — a comanda. verlegen — a muta. a solicita. verziehen — a se deforma. a depune. Diese Farben bezeichnet man als Anlaßfarben. wir brauchen zentimeterlange Maschinenteile. a se referi. a calcula. hellviolett — violet deschis. wir brauchen einen millimeterlangen Stift. Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. a rătăci. Durch eine Legierung mit Chrom verändert man die Festigkeit. entziehen — a (se) retrage. h. kilometerweit — (lat) departe de cîţiva kilometri. Das Werk verarbeitet auch Buntmetalle. c. hoch­ wichtig — foarte important.

o. Wir arbeiten für unser Werk. Exerciţiul 223: a. c. Welches ist die Farbe des flüssigen Eisens ? g. Seine Sekretärin ist über alles informiert. Welches sind die Nichteisen­ metalle ? Exerciţiul 213: Hier ist Kollege Schulze. Flüssiges Eisen hat eine rotgelbe Farbe. Ich danke Ihnen. f. Sie helfen mir. c. Magnesium. Aluminium. Sein Arbeitszimmer liegt neben eurem Konstruktionsbüro. Messing ist gelb. m. e. Dort kommt dein Mitarbeiter mit seinen Kollegen. Es gibt graues und weißes Roheisen. f. Sie hilft ihm. Sie können Ihre Zeichnungen und Skizzen im Stahlschrank lassen. graugrün. Wir geben Ihren Gästen Daten über unsere Produktion. f. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Die Temperatur von flüssigem Eisen ist von über 1 500°C. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten Sie und wollen Ihnen ihre Arbeits­ plätze zeigen. dort finden Sie sie wieder. g. Ich danke ihm. Führen Sie meinen Gast durch unsere Maschinenhalle. Aluminium ist silberweiß. Ja. Hat er ihm Hast du dir Habt ihr euch Hat sie ihr . c. Wo kann man die Anlaßfarben ersehen? c. f. Werden die Metalle auch in der chemischen Industrie verwendet ? k. i. Das Aluminium. Wir danken dir.CHEIA EXERCIŢIILOR 493 vor allem Eisen und Stahl. violett. Er dankt ihr. d. e. Die Zeichnerin bringt ihre Skizzen in unser Büro. Wir danken euch. b. hellgelb. b. d. 1. Geben Sie ihre Rechnung meiner Sekretärin. im Auto­ mobilbau. Dort können Sie arbeiten. e. n. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe Ihnen meinen. hell­ blau. Blei. g. Aus grauem Roheisen wird Gußeisen erzeugt. Exerciţiul 212: a. Nickel. dunkelblau. f. Zinn. d. e. Mit euren Arbeitern. d. Was wird aus weißem Roheisen erzeugt ? e. Durch Legierung mit Chrom. Welche Farbe hat flüssiges Eisen? b. Er hilft mir. Zink. Die Metalle unterteilt man in Schwarzmetalle und in Nichteisenmetalle. k. Kupfer. h. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie verarbeitet man Aluminium in großen Mengen. In den Hochöfen gewinnen wir das Eisen aus Erz. In der Flugzeugindustrie. j . Exerciţiul 221: a. Er zeigt Ihnen auch Ihren Arbeitsraum. Mangan oder Vanadium. Exerciţiul 224: a. Die farbigen Metalle oder Buntmetalle sind Nichteisenmetalle. Was für Metalle werden in diesem modernen Werk verarbeitet ? j . Auf unseren Maschinen. Unser Direktor sagt zu unseren Gäs­ ten. er möchte Sie durch das Werk führen. Zeigen Sie unserer Delegation die Erzeugnisse Ihres Werkes. i. Wir gehen von meiner Werkstätte zu eurem Labor. Ihr helft uns. Kupfer ist rot. b. h. Wir stehen in unserer Halle. Du hilfst uns. d.

c. ihr. anul e. Mit mir. Exerciţiul 229: a. j . 1. In jeder Werkstätte arbeiten viele Arbeiter. c. ihm. Ich kann Ihnen / euch alles zeigen. h. der Delegationsleiter = conducătorul delegaţiei c. n. p. h. Du mußt die Zeichnung deinem Mitarbeiter geben. k. Im Jahre 1975 soll die Produktion bis über 200 Millionen steigen. d. Producţia urmează să însumeze peste 100 de milioane. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan. ihm. uns. d. e. c. j . b. Puteţi să vă daţi seama de mărimea uzinei noastre. Ich möchte Ihre / eure Arbeit kennenlernen. Mit Ihnen. c. g. f. Es ist wichtig. Ihnen. der Arbeitsplatz = locul de muncă b.494 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 225: a. El ar vrea să viziteze uzina noastră. dir. f. g. Die Arbeiterin kann die Bolzen nicht bohren. Wir wollen noch drei Werkhallen konstruieren. Der Zeichner muß die Kopie dem Meister geben. jetzt die Planzahlen zu besprechen? / d a s Werk jetzt zu besuchen? / jetzt die Tabelle zu wechseln ? e. b. m. Exerciţiul 226: a. Exerciţiul 228: a. Ist es richtig. b. Exerciţiul 233: Col. mir. g. Der Monteur kann die Maschinenteile montieren. Wir müssen die Laboranten an ihrem Arbeitsplatz sehen. c. die Produktionsmenge = cantitatea producţiei d. Mit mir. Möchten Sie / Möchtet ihr die Gäste begrüßen ? k. euch. e. Von ihr. Besprechen sie alle Zeichnungen mit jedem Meister. alle Hallen zu be­ sichtigen. Sie können den Apparat konstruieren. b. f. Ea să facă desenul. Exerciţiul 230: a. Können Sie / Könnt ihr die Planzahlen erfüllen ? e. d. Wir wollen Ihnen die Maschinen zeigen. Wir haben genügend Raum große Maschinen zu konstruieren / die Werk­ stätten zu modernisieren / noch eine Werkhalle zu konstruieren. Ihr Gast zu sein / die Arbeiter und Techniker Ihres Werkes kennenzulernen / Ihr Mit­ arbeiter zu sein. h. d. Die Gäste dürfen im Labor arbeiten. Ich habe den Wunsch. In einigen Jahren soll die Produktion auf viele Millionen steigen. Aus einigen Zahlen können Sie alles ersehen. die Jahreszahl = data. Von ihnen. i. Haben Sie viele Wünsche ? Sagen Sie uns alle. Vrem să muncim în laborator. Mit uns. b. Sie zu sehen / die Gäste zu begrüßen / sie kennenzulernen. Jeder soll alles kennenlernen und vieles können. c. I: a. i. Der Apparat soll nicht funktionieren. ihnen. f. Putem vizita (Avem voie să vizităm) atelierele. h. Sie dürfen / Ihr dürft unser Werk besuchen. Diese Damen und Herren sollen aus Rumänien kommen. b. Vrem să vedem aparatele. i. Die Arbeiter sollen 125 Büchsen drehen. Alle unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. d. die Anlaßfarben genau zu unterscheiden / gute Maschinen zu bauen / die Produktion zu automatisieren. e. e. Trebuie să merg în atelierul meu. f. Mit Ihnen. g. Es bereitet mir Vergnügen. g. Ich möchte Ihr / euer Werk besuchen h. die Arbeitsgruppe = grupul de lucru . o. d. Exerciţiul 231: a. Es ist der Wunsch einiger Mitarbeiter.

sie dürfen Skizzen machen. 1. p. c. Sie wollen die Produktion automatisieren. der Schulungskurs = cursul de calificare k. Ingenieur Munteanu dankt dem Direktor und sagt: „Wir sind sehr erfreut . Aus diesen Zahlen kann man die Größe des Werkes ersehen. die Umdrehungszahl = turaţia h. b. Er verarbeitet den legierten Stahl. o. der Tabellenkopf = capul de tabelă d. Der Wert der Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. die Schwingungszahl <= numărul de oscilaţie m. Er möchte ihnen zuerst einige Daten über das Werk geben. j . g. b. das Skizzenpapier = hîrtia pentru schiţe j . c. die Deckenlampe = plafoniera i. e. II: a. der Büchsendurchmesser = diametrul bucşei Exerciţiul 234. Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht das Werk. die Farbenskala = scala de culori b. s. der Spannungsmesser = voltmetrul j . Im Jahre 1976 soll die Produktion auf über 350 Millionen steigen. d. e. d. Die Delegation besichtigt ein modernes Labor. m. Der Direktor begrüßt die Gäste. der Festigkeitswert == valoarea rezistenţei i. presiunea superficială h. Die Sekretärin des Direktors will den Gästen helfen. Die Werkleitung plant jetzt den Ausbau der Werkstätten. der Leistungsfaktor = factorul de putere g. die Nummerntafel = tăbliţa pentru numărul de ordine k. Das Werk erzeugt viele Maschinen und Apparate. die Rechnungsgröße = valoarea teoretică / mărimea de calcul 1. Korrigieren Sie bitte jede falsche Zeichnung. f. Diese Teile sind aus vielen schweren Metallen. Wir arbeiten in einem großen Arbeitsraum.der Fabrikationsfehler = greşeala de fabricaţie n. der Analysenfehler = greşeala de analiză n. Die Belegschaft hat 2950 Angestellte und Arbeiter. Sie wollen viele ihrer Erzeugnisse modernisieren. k. die Schraubenlehre = micrometrul m. Die Ar­ beiter und Angestellten erwarten den Besuch der Delegation. das Konstruktionsbüro = biroul de proiectare Col. das Längenmaß = măsura de lungime f. Sie können im Raum neben dem Arbeitszimmer des Direktors arbeiten. h. Kollege Schulze führt die Gäste durch das Werk. r. a.CHEIA EXERCIŢIILOR 495 f. n. das Hallenfenster = fereastra halei g. g. die Motorendrehzahl = turaţia motorului e. die Maschinenhalle = hala de maşini 1. Die Delegation geht zu der fleißigen Arbeiterin. f. Exerciţiul 235: a. h. Im Jahre 1976 sollen es 3800 sein. Der Monteur braucht einen langen Stift. der Gruppenleiter = conducătorul grupei c. der Oberflächendruck =. i. Die Lehrlinge arbeiten mit einem guten Meister. Ja.

anstellen = a angaja. durchgehen = a parcurge. abhalten = a reţine. unterhalten = a petrece. a transforma. vorrechnen = a demonstra un calcul. rechnen: berechnen = a cal­ cula . verstehen = a înţelege. sich verstellen = a se preface. sich verhalten = a se comporta. Müller. hingehen = a merge acolo. Dieses ist der härteste Bleistift. halten: behalten= a păstra. b. ein­ halten = a respecta. e. Dieses ist der größte Vorteil. Exerciţiul 249: a. stehen: bestehen = a consta.496 CHEIA EXERCIŢIILOR Ihr Werk besichtigen zu können". a apune. herstellen = a fabrica . ausarbeiten = a elabora. aufhalten = a reţine. vorstellen = a prezenta. aufstehen = a se scula . verführen = a seduce. b. verstellen = a muta. beistehen = a asista. Exerciţiul 243: a. v. Exerciţiul 240: arbeiten: bearbeiten = a prelucra. u. c. aushalten = a rezista. anhalten = a opri. durcharbeiten = a parcurge. ausrechnen — a calcula. c. entstellen = a desfigura. f. Dieses ist der größere Vorteil. vorstehen = a fi în frunte. ab arbeiten — a consuma prelucrînd. Der . Dieses ist der härtere Bleistift. vergehen = a trece. Eines der wichtigsten Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. abschreiben = a copia. vorführen = a demonstra. umschreiben = a transcrie. umarbeiten = a transforma. sie besichtigen auch ein Labor. a opri. Die Werkleitung baut die Gießerei aus. aufstellen = a aşeza. Sie sehen alle Laboranten und Laboran­ tinnen an ihren Arbeitsplätzen. führen: entführen = a răpi. t. a ajuta. b. umschreiben = a parafraza. übergehen = a trece (la duşman). ausgehen = a ieşi. aufschreiben = a nota. erhalten = a obţine. Dieses ist das dünnste Papier. gehen: entgehen = a scăpa. erarbeiten = a obţine prin muncă. Dieses ist das dünnere Papier. mitrechnen = a urmări soco­ titul . aufgehen = a răsări. c. umstellen = a schimba poziţia. Der Meister führt die Lehrlinge in die Arbeit ein. verarbeiten = a prelucra. überstehen = a trece prin ceva. Der Ingenieur zählt die Teile des Apparates auf. einschreiben — a înscrie. verschreiben == a prescrie. abgehen = a pleca. abarbeiten = a plăti prin muncă. errechnen = a afla calculînd. enthalten = a cuprinde. schrei­ ben : beschreiben = a descrie. a adăuga. Ja. vorgehen = a proceda. unterschreiben = a semna. vor­ schreiben = a prescrie. sich unter­ stehen = a îndrăzni. entstehen = ase forma. übergehen = a trece cu vederea. durchhalten = a rezista pînă la capăt. abstellen = a depozita. einstellen = a opri. gestehen = a mărturisi. d. Man stellt neue Gußlegierun­ gen her. ausführen = a efectua. a se termina. umrechnen = a recalcula. umgehen = a umbla. Wir erzielen so eine bessere Qualität der Teile. aufführen = a repre­ zenta . d. mitarbeiten = a colabora. einführen = a in­ troduce. zergehen = a se topi. das Labor des Ingenieurs Dr. anführen = a conduce. sich einarbeiten = a se obişnui cu munca. ausstellen = a expune. ab­ rechnen = a scădea. Exerciţiul 248: a. a merge în faţă. stellen: bestellen = a co­ manda . verrechnen = a încheia socotelile. Jeder Laborant hat seinen Tisch mit Ap­ paraten. untergehen = a se scufunda. zuführen = a aduce. durchführen = a executa.

Ja. Die Vorteile dieses Verfahrens sind unter anderem höchste Präzision und geringste Nach­ arbeit. Munteanu möchte noch mit Ing. die Toleranz dieser Welle ist weniger groß als die jenes Bolzens. h. s. o. Man gießt die Teile aus Grauguß. e. Temperguß.3 t. Nein. Ja. Die modernsten Verfahren werden in unserer Gießerei ver­ wendet. Ja. b. Wofür brauchen Sie den Apparat ? g. in Induktionsöfen. Die Leichtmetalle schmilzt man in NiederfrequenzTiegel-Öfen. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. n. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm ? b. Wir wenden die modernsten Verfahren an. ich frage die Zeichnerin danach. Nein. unsere Gießerei ist weniger groß als Ihre. Wo­ rin besteht das Strahlverfahren ? c. Nach der Gießerei sehen die Gäste die Gußputzerei. Womit putzen Sie die Gußteile ? d. Dadurch erzielen sie die höchste Pro­ duktivität. Worauf zeichnen Sie ? f. b. Berger über das Strahl­ verfahren sprechen. Die Teile formt man nach dem Feingießverfahren. Ge­ nauere Maschinenteile haben wir durch das Feingießverfahren erhalten. g. ich zeichne daran.CHEIA EXERCIŢIILOR 497 beste Induktionsofen steht rechts. h. Die Gäste wollen noch das Labor besichtigen. dieses Gewinde ist ebenso fein wie jenes. r. d. Ingenieur Schneider soll den Gästen aus Rumä­ nien das Werk zeigen. f. Der kleinste Teil ist diese Rolle. Exerciţiul 257: a. p. dieses Gewinde ist weniger fein als jenes. Den genauesten Apparat hat Ingenieur Popescu projektiert. Dadurch erzielt man eine sehr glatte Oberfläche. diese Gußteile sind weniger klein als jene. f. Das Werk wendet mo­ dernere Verfahren an. c. Nein. Silumin. i. e. Zuerst führt er sie in die Gießerei. Nein. vor. Sie haben bessere Resultate er­ zielt. ich brauche die Reißfeder dazu. Das sind die besten Arbeiter der Gießerei. Ja. e. ich spreche darüber. das Meßgerät hilft mir dabei. Er stellt sie dem Leiter der Gießerei. b. Das ist ein größerer Vorteil. Ingenieur Berger. k. b. Die Gießerei ist 3400 m2 groß. Ja. Die leichtes­ ten Teile sind aus Leichtmetallen. d. die Toleranz dieser Welle ist ebenso groß wie die jenes Bolzens. Dies sind genauere Gußteile. e. sie ist um 40% größer als vor vier Jahren. Ing. es ist ein Fehler darin. Ja. Die größte Abteilung ist die Gießerei. Worüber reden Sie mit den Gästen ? h. Wozu dient das Manometer ? Exerciţiul 255: a. f. h. Die Guß­ rohlinge putzt man hier mit Schleuderstrahlmaschinen. 32 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Ja. Wo­ durch erzielen Sie eine bessere Qualität ? e. g. 1/103 . Nein. Exerciţiul 251: a. bzw. m. Den härteren Stahlschrot verwendet man zum Putzen der Tempergußteile. i. unsere Gießerei ist ebenso groß wie Ihre. diese Gußteile sind ebenso klein wie jene. Ja. d. c. besserer und auch bester Qualität. NE-Metallen und Gußlegierungen wie z. d. Der Induktionsofen hat eine Kapa­ zität von 6. Exerciţiul 253: a. c. Exerciţiul 250: a. Die Teile sind von guter. d. j .B. c. Dadurch kann man die kleineren. Das genaueste Meßgerät ist das Mikrometer. 1. g. Ja. Ja. Rotguß. f.

a intra. herstellen = a fabrica. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt eine Kopie. hin: hingehen = a merge acolo. hereinschicken = a trimite înăuntru. f. Bringen Sie es bitte her ! Dort liegt ein Isolierstoff. herbringen = a aduce încoace. Jedes J a h r verbessert sich das Verfahren. hintransportieren = a transporta acolo. hinaus: hinauskommen = a veni afară. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Bolzen. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne und die Zeichnungen für die Neukonstruktion. Er bringt sie her. Wie erklären Sie sich diesen Fehler ? d. Exerciţiul 265: a. hineinleiten = a conduce înăuntru. hinstellen = a pune acolo.498 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 264: Dort liegt eine Glimmerfolie. Sie besichtigt es. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt ein Behälter. Die Anlaßfarben verändern sich sehr. hinein = hineingehen = a merge înăuntru. herausholen = a scoate. hinausstellen = a pune afară. Der Direktor begrüßt die Delegation und bittet sie. hineinschicken = a tri­ mite înăuntru. Er begrüßt ihn. hinausschicken = a trimite afară. e. hineinsehen = a privi înăuntru. heraus: herauskommen = a veni afară. b. herführen = a conduce încoace. hinbringen = a aduce acolo. herausführen = a conduce afară. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne und führt die Gäste ins Werkstofflager. c. Wo besprechen sie die Neukonstruktion ? In wessen Büro besprechen sie die Neukonstruk­ tion ? Was besprechen sie im Büro des Direktors ? d. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Profileisen. d. hinführen = a conduce acolo. Er stellt sie ihm vor. hineingeben = a pune înăuntru. Wann beziehen wir diesen Werkstoff aus Rumänien ? Was beziehen wir dieses J a h r aus Rumänien ? Woher beziehen wir dieses J a h r diesen Werk­ stoff ? Exerciţiul 271: a. herschikken = a trimite încoace . b. Exerciţiul 267: a. Bringen Sie ihn bitte her ! etc. herlegen = a pune aici. a adăoga. c. Munteanu ? c. herausbringen = a aduce afară. Wer geht ins Werkstofflager ? Welche Delegation geht ins Werkstofflager ? Wohin geht die Delegation aus Rumänien ? b. hinlaufen = a alerga acolo. herein: hereinkommen = a veni înăuntru. Platz zu nehmen. e. c. g. hineinstellen = a pune înăuntru. Sie erfüllt sie. h. Exerciţiul 270: a. Exerciţiul 268: her: herkommen = a veni încoace. hereinsehen = a privi înăuntru. Er spricht mit ihnen. hinausgehen = a ieşi afară. hergeben = a d a . Sie wenden es nicht an. Sie benötigt ihn. a ieşi. Wer nimmt sich ein Muster ? Was nimmt sich Ing. b. hereinbringen = a aduce înăuntru. hereinführen = a aduce înăuntru. hinschicken = a trimite acolo . . hineinführen = a conduce înăuntru. hinausführen = a conduce afară. Die Schwarzmetalle unterscheiden sich von den Nichteisenmetallen. hinsehen = a se uita acolo. Die Temperatur hält sich bei 280°. în poziiţe verticală. în poziţie orizontală. hineinlegen = a pune înăuntru. Wem zeigt der Chef­ ingenieur ein modernes Verfahren ? Was zeigt der Chefingenieur den Gästen ? e. hersehen = a se uita încoace.

gesagt. g. Bringen Sie die Muster der Werkstoffe aus dem Lager her. n. Asbestplatten. gehabt. b. erfüllt. Ing. besprochen. d. c. aus Messing und anderen Nicht­ eisenmetallen. h. besichtigt. Die Elastizitätsgrenze wird über­ schritten. Hier lagert man alle Arten von Isolierstoffen und Kunst­ preßstoffen. Exerciţiul 286: a. Lager ansehen ? c. Fără prefixul ge-: analysiert. c. hergestellt. Sie befindet sich im Büro des Direktors. Für den Transformatoren — und Apparatebau. Vielseitige Prüfverfahren werden angewendet. unterschieden. erzielt. h. befunden. gedreht. vorgestellt. e. Die Verformung wird in Form einer Kurve aufgezeichnet. h. bestimmt. gebraucht. e. konstruiert. Die Elektrowerke haben ein ähnliches Lager. Ing. b. besucht. gewonnen. g. verwendet. begrüßt. Unser Werk liefert Ihnen jetzt Blech. Das Meßinstrument wird in den Stromkreis eingebaut. aufgezählt. das entsprechende Verfahren = procedeul corespunzător. Im Lager 1 befinden sich die Metalle. Von den Vereinigten Blech. Bandringe aus Eisen. gestellt. geplant. transportiert. Wollen Sie sich die Werkstoffe aus dem 2. kontrolliert. geschliffen. e. Die Gäste besichtigen das Werk­ stofflager. geglichen. erschienen. entschuldigt. geliefert. Die Schaltversuche werden 10 Millionen mal wiederholt. f. geleitet. montiert. Die ausländische Delegation wird begrüßt. die folgende . gezeigt. b. f. gesprochen. gedient. b. In welchem Lager lagern Sie die anderen Werkstoffe ? d. f. verändert.und Stahlwerken. Ein Überblick wird hier über Prüfverfahren gegeben. 1. ins Hauptlager einzutreten. unterteilt. Schneider zeigt ihnen einen Lageplan. k. Der Wert der Werkstoffe beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM.geführt. b. verbessert. der zerreißende Probestab = epruveta care se r u p e . Einige von diesen Verfahren werden beschrieben. gearbeitet. Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. expor­ tiert. geschmolzen. Die Werkstoffe werden auf ihre Eigenschaften ge­ prüft. Pertinaxplatten und Textolit. Es unterteilt sich in Lager 1 und Lager 2. c.CHEIA EXERCIŢIILOR 499 Exerciţiul 273: a. Exerciţiul 280: Cu prefixul ge-: geantwortet. Exerciţiul 281: herausgegriffen. g. Exerciţiul 284: a. f. Von Ihren Werken beziehen wir nur Profileisen und Stangeneisen. erzeugt. Die Elastizitätsgrenze wird überschritten. Glimmerfolie. j . Der Probekörper wird in eine Zerreißmaschine gebracht. m. gehört. Ein Probestab wird in die Werkstoffprüfmaschine gespannt. d. i. gefragt. Wir bitten Sie. ge­ legen. erklärt. gemacht. Munteanu will sich ein Muster mitnehmen. Im Hauptlager lagert man den größten Teil der Werkstoffe. e. befestigt. gerechnet. gebohrt. geschickt. d. Der Praktikant bringt eine Blechschere. gestiegen. Verschiedene Verfahren werden angewendet. c. eingeführt. funktioniert. Exerciţiul 285: a. Wir brauchen hauptsächlich Isolierstoffe wie Isolierpapier. gesucht. verarbeitet. bezeichnet. ausgebaut. Exerciţiul 274: a. Gehen Sie und bringen Sie sich ein Muster. Der Probekörper wird bis zum Zerreißen belastet.

Der Widerstand elektrisch nichtleitender Werkstoffe wird mit dem Prüf­ gerät geprüft. k. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern stehend. Dynamisches Prüfverfahren usw. die dauernde Beanspruchung = solicitarea permanentă. die zunehmenden Widerstände. c. 3. durch den die Festigkeit des Werkstoffes ge­ prüft wird. = Se încarcă epruveta continuu. b.. i. Stati­ sches Prüfverfahren. Man ermittelt den Wert rechnend und messend. 2. In der Werkstoffprüfung stellt man die verschiedenen Eigenschaften der Werkstoffe fest. Sie können diesen Meßwert auch zehnmal erhalten. Die Elektrizitätsgrenze darf nicht über­ schritten werden. Der Versuch wird viermal wiederholt. Wir haben den Meßwert festgestellt. b. sonst tritt eine dauernde Verformung ein. c.500 CHEIA EXERCIŢIILOR Prüfung = următoarea verificare. Wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Die Schutzelektrode dient zum Verhindern des Messens . Er muß bis zum Zerreißen belastet werden. e. die zerreißenden Probestäbe. Exerciţiul 288: a. = Acest material este conducător electric de electricitate. aber der Versuch wird noch einmal wiederholt. die folgenden Prüfungen. f.oder Zerreißprobe ist ein Versuch. Eine Zug. h. Exerciţiul 289: a. Es werden die Zugfestigkeit. d. g. f. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu prüfen. Das Werk ist in der Produktion führend. Die Verformung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve aufgezeichnet. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden 1 und 2 gebracht werden. c. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. Exerciţiul 287: a. = Desenatorii lucrează la planşete stînd. Die wichtigsten Prüf­ verfahren sind: 1. die entsprechenden Verfahren. darum braucht man das elektrische Prüfgerät nicht. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werkstoffes ermittelt. Exerciţiul 293: a. Dieser Werkstoff ist elektrisch leitend. d. Es werden viel­ seitige Prüfverfahren angewendet. d. Exerciţiul 290: a. d. f. 1. m. denn wir wollen seinen Widerstand messen. der zunehmende Widerstand = rezis­ tenţa crescîndă. d.'die steigende Temperatur = temperatura în urcare Ş f. b. Muß ich Ihnen das dreimal erklären ? e. die steigenden Temperaturen. = Se află valoarea calculînd şi măsurînd. Sie müssen den Versuch fünfmal wieder­ holen. e. e. Wir wenden das Verfahren schon sechsmal an. die Streckgrenze. b. c. die dauernden Beanspruchungen. f. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. c. Der Zweck der Werkstoffprüfung ist. e. sondern die Festigkeitsprüfung bei schwingender Be­ lastung. = Uzina este conducătoare în producţie. Eine plastische Verformung ist eine dauernde Dehnung. e. b. oder der Meßwert ist nicht genau. j . Der Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze ent­ sprechend. Brin­ gen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. f. Ich frage sie immer zweimal. Man belastet den Probestab dauernd. = Valoarea măsurată depăşeşte corespunzător limita de elastici­ tate. d.

Wann sind die Anlaßfarben er­ schienen ? d. Das Werkstück hat sich nicht bewegt. Durch die Schutzelek­ trode wird der Oberflächenstrom wieder in den Stromkreis zurückgeführt. Wenden Sie das statische oder das dynamische Prüf­ verfahren an ? c. h. Sie werden nicht nur einmal. p. Von wem haben Sie die technischen Daten erhalten ? e. d. c. es) kommt mit wir sperren ein wir kommen mit ihr sperrt ein ihr kommt mit sie sperren ein sie kommen mit Exerciţiul 301: a. Welches Prüf­ verfahren dient zum Messen des Widerstandes bei Dehnung ? f. Wer hat Ihnen die Betriebsan­ leitung gegeben ? d. Genaue Meßwerte erhält man nach mehrmaligen Versuchen. e. Wir haben sie schon aufgestellt. a. g. Wie wird das Messen des Oberflächenstromes verhindert ? g. e. Wir haben noch so eine Werkzeugmaschine gekauft. Was wird in die Werkstoffprüfmaschine eingespannt ? d. c. Die Sekretärin ist eingetreten. r. o. Sie haben einen Einspindeldrehautomaten gesehen. n. b. f. Exerciţiul 303: a. c. Ich habe sie schon eingesperrt. Ich bin hiergeblieben. Wir haben Platz genommen. f. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Im folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Prüfverfahren. Der innere Widerstand wird aus den Meßwerten errechnet. Wo haben Sie die Maschine aufgestellt ? b. dreimal oder mehrfach wiederholt. Haben Sie die Zahlen in die Zeichnung eingetragen ? Exerciţiul 302. b. Exerciţiul 297: (Model): ich sperre ein ich komme mit du sperrst ein du kommst mit er (sie. Weil die Mittelwerte dann ein genaueres Resultat geben. sondern zweimal. Der Oberingenieur ist gekommen.CHEIA EXERCIŢIILOR 501 des Oberflächenstromes. Wer hat die Skizze aus dem Konstruktionsbüro geholt ? f. . Die Temperatur ist auf 220°G gestie­ gen. es) sperrt ein er (sie. Wir haben es auf dem Maschinentisch festgespannt. Wir sind schon zum Direktor hineingegangen. Exerciţiul 294: Werkstoffprüfung — prüfen — geprüft -— prüfend Verarbeitung —• verarbeiten — verarbeitet — verarbeitend Prüfung — prüfen — geprüft — prüfend Ermittlung — ermitteln — ermittelt — ermittelnd Belastung — belasten — belastet — belastend Verformung — verformen — verformt — verformend Spannung — spannen — gespannt — spannend Dehnung — dehnen — gedehnt — dehnend Brucheinschnürung — einschnüren — eingeschnürt — einschnürend Beanspruchung — beanspruchen •— beansprucht — beanspruchend Exerciţiul 295: a. Der Druck ist gefallen. b. Das Eisen ist bei 1530°C geschmolzen. Ich habe sie schon geholt. Bei 280°C ist die violette Anlaßfarbe aufgetreten. g. g. e.

Nein. j . wir haben welche. b. ich bringe welches. Hole eine Betriebsanleitung !. b. Das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. f. H a t . Sperrt die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 307: a. Nein. Wohin haben Sie die Revolverdrehmaschine aufgestellt ? In die große Halle. das ist einer. das ist keine. wir kaufen eine. d. Das Hauptlager liegt einen Kilometer weit. d. Geben Sie uns bitte einen. Stellt die Maschine auf ! b. J a . Doch. Nein. f. Er hat sie von Ing. Hier sind fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt. b. Etwa einen Meter hoch über dem Boden. er hat keinen.6 Meter hoch. ich spanne keines ein. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. man muß sie einfahren. Munteanu möchte einige technische Daten notieren. Rechts stehen automatische Drehmaschinen. Ja. Es ist auf dem Maschinentisch festgespannt. ich brauche keinen. Wir haben keinen Katalog. Nein. sie hat einen. Munteanu hat die wichtigsten Daten aufgeschrieben. Ja. J a . t. Tretet in die Halle ein ! d. Nein. er ist gesteuert. b. Doch. h. Ing. er hat eine. m. Karrusseldrehmaschinen usw. e. Wollen Sie Daten notieren ? J a . Das Werkstück ist eine Tonne schwer. Holt eine Betriebs­ anleitung ! e. ich bring welche.502 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 305: a. Doch. Hier stehen: Univer­ saldrehmaschinen. Exerciţiul 314: a. ich baue es ein. er hat welche. ich brauche wel­ chen. Die Halle ist achtundzwanzig Meter lang und 4. Ja. ich will sie notieren. Ja. Müller gibt ihm einen Notiz­ block. wir müssen welche kaufen. k. Gib mir den Katalog !. Wie lange müssen die Schleifmaschinen eingefahren werden ? Einen Tag. Das ganze Portal mit Fräs. Exerciţiul 309: a. wir haben sie nicht eingetragen. Die Asbestplatte ist einen Zentimeter dick. Doch. Die Werkstoffprüfung dauert 45 Minuten lang. wir zeigen Ihnen eines. links steht eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen: Universalfräsmaschinen. 1. es hat eine. Nein. Nein.und Bohrhaltern bewegt sich. wir finden dort wel­ che. man wiederholt i h n . ich suche keine. Nein. Doch. Krause geholt. Ja. c. c. b. o. Sperr(e) die Zeichnungen ein !. Tritt in die Halle ein !. ich möchte welche notieren. Ing. Doch. Die meisten sind spanende Werkzeugmaschinen. r. Radialbohrmaschinen und Schleifmaschinen. c. ich zeichne eine. ich nehme ihn nicht heraus. Die Delegation ist in die große Halle des Werkes ein­ getreten. Ja. e. Nein. Exerciţiul 308: a. Der Maschi­ nentisch ist einen Meter lang und fünfundsechzig Zentimeter breit. c. c. b. Die Delegation hat sie noch eine Stunde lang beobachtet. Sie stehen rechts und links. Ja. n. ich zeichne sie auf. Diese Werkzeugmaschine hat man 60 Stunden lang eingefahren. wir stellen keine auf. Exerciţiul 313: a. v. c. Er sieht die Abbildung und die technischen Daten der Maschine. p. wir haben keine. Stell(e) die Maschine auf !. man gibt uns welche. Exerciţiul 310: a. Nein. ich schreibe sie nicht auf. u. g. J a . Hier sind Maschinen von verschiedenen Typen und Bauarten aufgestellt. Plandrehmaschinen. Doch. d. Gebt mir den Katalog ! c. sie hat viel Geld gekostet. J a . e. Haben Sie Karrusseldrehmaschinen ? Nein. f. Doch. g. Ja. s. Doch. w. i.

Nein. e. c. wir lassen sie umformen. pressen. Notiere. wir lassen es tiefziehen. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warm­ verformen und Kaltverformen einteilen.a. Wie ist die Verformung der Metalle eingeteilt worden ? b. tiefziehen. wir lassen sie ausrüsten. aşezarea) — das Bewegen (mişcatul. Unser Werk ist mit neuen Maschinen ausgerüstet worden. bitte. Exerciţiul 317: Stufenpresse Arbeitsgang gesteuert schwanken Universalfräsmaschine Zerreißversuch besonder festspannen Elastizitätsgrenze Mehrspindelautomat Schichtpreßstoff zerstörungsfrei Exerciţiul 319: a. b. d. Wie kann eine kürzere Fertigungszeit erzielt werden ? f. Nein. Bringen Sie mir einen Katalog. wir lassen sie betätigen. Diese Schnelläufer­ presse ist von einem Elektromotor betätigt worden. Exerciţiul 323: a. i. Die Hohlgefäße sind tief gezogen worden. c. h. Jene Revolverpresse ist nicht betätigt worden. e. Diese Faserschicht ist gestaucht worden. die Resultate. Die Formgebung durch Kalt­ verformung läßt sich unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenfassen. Die Leistungen sind von dem Ingenieur eingetragen worden. Die Belastung ist von dem Praktikanten aufgezeichnet worden. Nein. Jene Teile sind von einer Kurbelpresse umgeformt worden. Der Meister hat schon einen gebracht.CHEIA EXERCIŢIILOR 503 man eine Lösung vorgesehen ? Nein. Der Druck muß entsprechend verringert werden. Diese Abbildung ist von einem Techniker gemacht worden. Bleche. Nein. Drähte. d. b. Hohlgefäße müssen tiefgezogen werden. wir lassen sie stanzen. e. e. Wodurch ist diese Eigenschaft des Werkstoffes erzielt worden ? c. Exerciţiul 329: abbilden (a reprezenta) aufstellen (a aşeza) bewegen (a mişca) — das Abbilden (reprezentatul. Der Druck ist entsprechend verringert worden. d. d. Das Ziehverfahren läßt sich so abbilden. c. wir lassen ihn pressen. Nein. Exerciţiul 320: a. Die­ ser Blechstreifen ist tiefgezogen worden. b. lassen sich biegen. Jene Revolverpresse darf nicht be­ tätigt werden. Diese Faserschicht soll gestaucht werden. c. Diese Teile müssen ge­ preßt werden. Bandmaterial u. Diese Fasernschichten lassen sich stauchen. reprezentarea) — das Aufstellen (aşezatul. Exerciţiul 326: a. keine. c. (imaginea) — die Aufstellung (aşezarea. e. ziehen. Unser Werk soll mit neuen Maschinen ausgerüstet werden. d. Wie können die neuen Werkstoffe verformt werden ? d. b. b. stanzen. mişcarea) — die Abbildung. Exerciţiul 327: a. ordinea) die Bewegung (mişcarea) . Exerciţiul 321: a. f. e. Nein.

Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. n. o. h. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie gebogen. Die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser wird ge­ staucht. k. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warmver­ formen und Kaltverformen einteilen. werden. Der Stab wird dadurch auf den klein­ sten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. e. Sie wird „Stanzerei" genannt. gezogen. Nein. In Abb. tausend Tonnen. r. Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und Walzen. die unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. echiparea) — die Steuerung (ghidarea) :— die Eintragung (datele înregistrate) — die Wiederholung (repetarea) — die Veränderung (schimbarea) — die Verringerung (micşorarea) — die Umformung (transformarea) — die Betätigung (acţionarea) . d. f. 1. Der Stahl soll durch das Ziehwerkuzeg 2 gezogen werden. ghidarea) — das Eintragen (înregistrarea) — das Wiederholen (repetatul. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertigungs­ zeiten erzielten. s. Der Blechwerkstoff wird beim Tiefziehen zu einem Hohlgefäß umgeformt. acţionarea) —• das Ausrüsten echipatul. Stufenpressen usw. Der Durchmesser des Stabes verändert sich infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges. Sie werden von mechani­ schen oder hydraulischen Pressen betätigt. tiefgezogen. j . c. b. Man nennt sie auch Stanze­ reien.504 CHEIA EXERCIŢIILOR steuern (a ghida) eintragen (a înregistra) wiederholen (a repeta) verändern (a schimba) verringern (a micşora) umformen (a transforma) betätigen (a acţiona) ausrüsten (a echipa) — die Ausrüstung (echipamentul) Exerciţiul 331: a. p. Kurbel­ pressen. gestanzt usw. viele lassen solche Werk­ zeuge von besonderen Werkstätten herstellen. Sie müssen weich sein und ein gutes Fließvermögen besitzen. m. transformarea) — das Betätigen (acţionatul. Revolverpressen. repetarea) — das Verändern (schimbatul. 4 sind aus einem Blechstreifen gestanzt worden. g. Die wichtigsten Bauarten der Pressen sind: Exzenterpressen. — das Steuern (ghidatul. Die Teile aus Abb. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet. micşorarea) — das Umformen (transformatul. schimbarea) — das Verringern (micşoratul. i.

weil sie spanlos arbeitet. Wir wissen. lesbar = citeţ. erreichbar = la care se poate ajunge. weil sie voll­ automatisch gesteuert ist. energisch. Das Bakelit erfand Leo Hendrik Backeland. wozu Kunststoffe verwendet werden. modernisierbar = care se poate moderniza. d. daß man aus Kunst­ stoffen Meßgeräte herstellen kann. zählbar == care se poate număra. c. eckig. d. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von Rohren. Nach den Phenolharzen folgten die Thermoplaste. c. Sie bauten einen neuen MaschinentypExerciţiul 346: a. 2 wird das Ziehverfahren gezeigt. kontrollierbar = care se poate controla. gießbar = care se poate t u r n a . Wir wissen. d. Sie führte zum Bau neuer Maschinentypen für . Diese Maschine hat eine hohe Leistung. prüfbar — controlabil. f. e. Wie kann das Verformen von Metallen eingeteilt werden ? In Warmverformen und Kaltverformen. mathematisch. Was kann mit den Metallen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften gemacht werden ? Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie ge­ bogen. Z3dindrisch. b. haltbar = durabil . Wodurch wer­ den die mechanischen und hydraulischen Pressen betätigt ? Durch Motoren. Exerciţiul 340: a. tiefgezogen. me­ tallurgisch. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. plastisch. gestanzt usw. e. c. Was wird in Abb. es gibt heute sehr viele Kunststoffe. Weil die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. c. f. e. Exerciţiul 350: a. Technisch. mechanisch. daß die Verarbeitung nicht einfach ist. Exerciţiul 339: a. Seit dem Jahre 1907. erfüllbar = care se poate îndeplini. Wir wissen. konstruierbar = care se poate construi. weil sie nicht von Arbeitern betätigt werden muß. daß diese Eigenschaften zur Entwicklung neuer Verfahren führen. Was umfaßt das Warm­ verformen ? Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und das Walzen. d. drehbar = care se poate răsuci. h. b. b. Woher beschaffen die Fabriken solche Werkzeuge ? Die Fabriken lassen sie in besonderen Werkstätten herstellen. Er arbeitete an den Preßwerkzeugen. g. Exerciţiul 347: schmelzbar = care se poate topi. Ich entwickelte einen Plan. weil sie dauernd belastet werden kann. b. weil sie elektrisch funktioniert. e. ringförmig. Ja. g. daß Kunststoffe verarbeitet werden kön­ nen. transportierbar = transportabil. einmalig. 2 gezeigt ? In Abb. b. Es soll gezeigt werden. b. meßbar = măsurabil. numerisch. daß der fertige Teil ausgestoßen wird. werden. Zu Beginn war sie ziemlich einfach. Farbig. hydraulisch. f. Wir wissen. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Man plastifizierte das Bakelit durch Druck und Wärme. verwendbar = folosibil. Exerciţiul 343: a. Das Bakelit ist ein Phenolharz. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. e. thermisch. was heute daraus herstellbar ist und wie sie verarbeitet werden kön­ nen. lie­ ferbar = livrabil.CHEIA EXERCIŢIILOR 505 Exerciţiul 333: a. c. Wir wissen. d. gezogen. Wodurch läßt sich eine kürzere Fertigungszeit erzielen ? Durch die spanlose Formgebung. silbrig.

b.. muß gewisse Eigenschaften haben.. ... i. g. Schon vor 70 Jahren hat das Phenolharz seine Verwendung im Verar­ beiten von Gegenständen gefunden. . Beim Lichtbogenschweißen. Beim Kaltpreßschweißen. . Exerciţiul 356: a. den/welchen. Kanister. daß die Plaste vielseitige Anwendung fanden. Die Antriebs­ motoren. Wir sehen. Folien. m.. . c. Behälter usw. e.. e. daß der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug herausgestoßen wird... die / welche.. d. ge­ schieht bei Raumtemperatur. Blasen usw. Das Ver­ binden. Auf thermischer Grundlage.. wozu die Plast­ massen verwendet werden. Die Sonderverfahren. erhitzt die Schweiß­ stelle. welches in Schmelzschweißen und in Kalt­ preßschweißen eingeteilt wird. Das Reibschweißen. das ebenfalls erprobt ist. So läßt es sich erklären. die/welche ... . pneu­ matisch und vor allem vollautomatisch gesteuert werden. Die Entzündungstemperatur. Duroplaste sind Kunststoffe auf Basis von Phenol­ harzen. d. verbindet man die Werkstoffe fest miteinander. Das Schweißen. daß man sehr viele Haushaltge­ räte hergestellt hat. die / welche . das sehr viel angewendet wird. erwärmt sich die Schweißstelle bis zum Schmelzen. die /welche.. Der Lichtbogen. c... mit der/welcher . . und Thermoplaste sind Kunststoffe. Exerciţiul 358: Nominativ: Der Lichtbogen. ist als Lichtbogenschweißen bekannt. Sie können mechanisch... H. Das Trennen.. mit d e m / welchem. . das mit einem Lichtbogen geschieht.. f. hydraulisch.. der /welcher . Der Werkstoff. Die Thermoplaste haben es ermöglicht. Die Thermoplaste ermöglichten die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und Ausgangs­ stoffen für viele Industrien. e. das / welches .. n... Die Plastmassen hatten sehr viel­ seitige Eigenschaften. der geschweißt werden soll. unter dem / welchem .. das mittels einer Gasflamme geschieht. i. Der Erfinder des Bakelits war L. Kalandrieren. Die Thermoplaste konnten nicht mechanisch verar­ beitet werden. Die Temperatur. die auf thermischer Grundlage plastisch formbar sind. das verhältnis­ mäßig einfach ist. Man plastifizierte es in Preßwerkzeugen. Kunstleder. Die Schmelztemperatur.506 CHEIA EXERCIŢIILOR die Verarbeitung der Plaste. Durch Schweißen. d. Das Schutz­ gas. Das WIG-Verfahren. Acuzativ: Der Stromerzeuger. das/welches. heißt Gasbrennschneiden. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. Extru­ dieren.. Die Verschweißungen. Durch Spritzgießen. Die Entwicklung von neuen Maschinen und Verfahren läßt sich dadurch erklären. das ein sehr bekanntes Verfahren ist. k.. b. daß eine Unmenge von Gegenständen fabriziert wird. Flaschen.. die beim Schweißen entwickelt wird. nach denen / welchen .. b. j . c. Profile. 1.. verbindet man durch hohen Druck. In diesem Text muß gezeigt werden. o. Rohre. h. Exerciţiul 357: a. Backeland.. Warmpressen. ist sehr hoch. Exerciţiul 351: a. kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Dativ: Der Gleichrichter. Die Elek­ trode. Das Reibschweißen.

Wir arbeiten füreinander.. . Gasschmelzschweißen.. e. Ein Schweißumformer ist ein Maschinensatz. nebeneinander = unul lîngă altul. r. c. p. deren Motor elektrisch betrieben wird. . Man kann es in Preß­ schweißen und Schmelzschweißen einteilen. i. .. Thermitschweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. voneinander = unul de celă­ lalt . Die Verarbeitungsmaschine. Die Wärme. d. umzuwandeln. c. Exerciţiul 375: Zu erwähnen. Die Verbindung erreicht man dadurch. Exerciţiul 363 : a. halten Sie sie entfernt voneinander ! e. elektrisches Widerstandsschweißen. Im Maschinenbau. vorzu- . Durch die Art des Werkstoffes. deren. m. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht.. Die Teile drehen sich miteinander. Die Schweißstelle wird auf 3 500—4 000°C erhitzt. der aus Antriebs­ motor und Stromerzeuger besteht. zu achten. Exerciţiul 361: a. Die Kunststoffe. e. zueinander = unul către celălalt.. er kann nicht verwendet werden. . Man arbeitet mit einem elektrischen Lichtbogen. Kaltpreßschweißen. dessen. b. ... zuzuteilen. . auszusuchen. 1. . Schiffbau usw. b. vielseitiger — vielsei­ tigst. Stellen Sie die Elektroden nicht aufeinander. b. . amestecat.. auseinander = unul depărtîndu-se de celălalt. schnel­ ler rotierend — schnellrotierend. Bei Entzündungs­ temperatur.. Das Trennen. d.. Wir stellen die Maschinen hinter­ einander auf. Nein. höhergelegen — höchstgelegen. Die Schutzgase. Feuer­ schweißen.. Das Kalt­ preßschweißen. j . Durch Schweißen.CHEIA EXERCIŢIILOR 507 Genitiv: Der Schweißumformer. zu schenken. Der Strom hat eine Spannung von 20— 65 V. auf der die Kunststoffe entwickelt werden.. zu erproben. Aus Antriebsmotor und Stromzeuger. Exerciţiul 359: a. besser bekannt—bestbekannt.. Beim Kaltschweißen verbindet man die Metalle bereits bei Raumtemperatur durch hohen. Die zwei Maschinensätze stehen nebeneinander. nacheinander = unul după celălalt. Der Gegenstand. dessen. . H a b t ihr alle Werkzeuge beieinander ! f. Licht­ bogenschweißen. übereinander = unul deasupra celuilalt.. k. Das Kunstleder. zu verbinden. beieinander = laolaltă. g. n. s. Das Schweißen unter Pulver und das Schweißen mit Wolframelektrode. aus dem viele Gegen­ stände gearbeitet werden. füreinander = unul pentru celălalt. o. Die Herstellung von Plasten. der in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. ineinander = unul în celălalt. die überall Anwendung finden. c.. an dem hier gearbeitet wird. hintereinander = unul după celălalt. Exerciţiul 360: aufeinander — unul peste celălalt. f. . Exerciţiul 370: a. weitgehender—weitgehendst. d e r e n .. Die Basis. . daß fest anein­ ander gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. d. die heute vollautomatisch erfolgen kann. länger anhaltend — länsgstanhaltend. untereinander = unul sub celălalt. b.. h.. Die Temperatur. g.. voreinander = unul în faţa celuilalt. notwendiger •— notwendigst. durcheinander = de-a valma.. f. zu bearbeiten. Der Fortschritt. die zur Verbindung notwendig ist... lang anhaltenden Druck oder Schlag.

Die Qualität ist gut. c. Man muß darauf achten. Man hat den Werkzeugbau an erste Stelle zu setzen. Der Werkzeugbau hat gutes Werkzeug herzustellen. b. Man muß darauf achten. e. den Nachwuchs besser zu schulen. zu typisieren. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. d. daß gutes Werkzeug her­ gestellt wird. c. d. b. vorzuschreiben. Exerciţiul 383: a. Dieser Abteilung ist die größte Aufmerksamkeit zu schenken. wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. Die Betriebsanleitung sieht vor. zu ermöglichen. zu entwickeln. die ungenauen Teile auszutauschen. Die Zeichnungen müssen verglichen werden. Die Werkzeugschlosser müssen die Werkstoffe bearbeiten. Exerciţiul 381: a. Exerciţiul 378: a. diese Teile durch Kaltpreß­ schweißen zu verbinden. Der Leiter des Werkzeugbaues hat den Wunsch. zu umfassen. c. Auf genaues Messen muß streng geachtet werden. e. c. Man muß die Teile so bearbeiten. b. nachzuarbeiten. in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge zu entwickeln. b. Wir verwenden das Verfahren. umzuformen.. Der neue Apparat hat den Zweck. d. Exerciţiul 377: a. Man kann gutes Werkzeug herstellen. h. c. wenn die Belegschaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. leicht zu schmelzen. Die Arbeiterin muß sehr kleine Teilchen stanzen. Die Härtegrade sind genau zu messen und zu prüfen. die Härtegrade einhalten zu können. Exerciţiul 380 : a. übereinzustimmen. Wir haben die ungenauen Teile aus­ zutauschen. e. die besten Arbeiter auszu­ wählen. a. f. Die Produktion ist groß. f. zu vergleichen. b. Die Betriebsanleitung muß angeben. d. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft. Es muß gelingen. einzuhalten. e. c. auszustoßen. daß sie überein­ stimmen. den Sollwert nicht zu über­ schreiten. zuzukommen. Der Meister muß die besten Arbeiter aussuchen. Das Präzisionswerkzeug hat den Vorteil. Wir müssen den Nachwuchs schulen. Exerciţiul 384: a. Die Stäbe müssen richtig gehärtet werden. f. Sie müssen Spezialwerkzeug entwickeln. i. Die Teile müssen nachgearbeitet werden. Exerciţiul 376. wenn man mit gutem Werk­ zeug arbeitet. f. d. Die Spezialmaschine ermöglicht es. daß die Sollwerte genau eingehalten werden. wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren . Die Werkzeugmacher machten den Versuch. die Fertigung zu typisieren. Wir müssen es so organisieren. Die Arbeit ist leicht. g. e. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. Man hat Spezialwerkzeug anzuwenden. Kleinste Teilchen müssen mit Präzisionswerkzeugen hergestellt werden. daß Spezialwerk­ zeug entwickelt wird. Die Leitung des Betriebes hat auf größte Produktivität zu achten. b.508 CHEIA EXERCIŢIILOR bereiten. anzugeben. d. Die Kontrolleure müssen die Werte vergleichen. Man muß es erreichen. Jetzt sind die besten Werkzeugschlosser auszusuchen. den Härtegrad anzuzeigen. d. zu erhitzen. b. c. kleinste Teilchen herstellen zu können.

die Kürze = scurtimea. die Verschiedenheit = deosebirea. Sie haben den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten dürfen. ist die Produktion groß. Exerciţiul 386: a. der Lei­ ter = conducătorul. die Breite = lăţimea . -heit: die Einheit = unitatea. wenn die Stähle und Stahllegie­ rungen richtig bearbeitet werden. Man erzielt gutes Werkzeug. Daß die Stähle und Stahllegierungen gut bearbeitet und gehärtet sein sollen. der Dreher = strungarul. die Probe = încercarea. die Analyse = analiza. performanţa. die Bezeichnung = denumirea. die Schwingung = oscilaţia. muß man den Werkzeugbau mit speziellen Maschinen ausrüsten. tăria. Wenn die Beleg­ schaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. die Stärke = puterea. die Klugheit = înţelepciunea. die Dicke = grosimea. die Richtigkeit = justeţea. Exerciţiul 390: -er: der Arbeiter = muncitorul. die Größe = mărimea. erzielt man gute Werkzeuge. -keit: die Flüssigkeit = lichidul. Exerciţiul 385: a. exactitatea. modificarea. die Buntheit = caracterul / aspectul colorat. erzielt man gutes Werkzeug. die Länge = lungimea. c. b. die Fläche = suprafaţa. die Rundheit = rotunjimea. b.CHEIA EXERCIŢIILOR 509 vertraut ist. kann man gutes Werkzeug herstellen. Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet. Die Leitung hat die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen ausrüsten wollen. e. die Zeichnung = desenul. Wenn man die vorgeschriebenen Toleranzen einhält. die Falschheit = falsitatea. die Härte = duritatea . die Güte = calitatea. Wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. wenn die jungen Kader gut geschult sind. der Bohrer = găuritorul. c. Wenn man Spezialwerkzeuge herstellen muß. Exerciţiul 388: a. die Vollkommenheit = perfecţiunea. -e: die Feile = pila. der Behälter = recipientul. ist die Arbeit leicht. Daß man die besten Resultate dann erhält. die Veränderung = schimbarea. Wenn die Stähle und Stahllegierungen richtig bearbeitet werden. e. die Eckigkeit = . die Schmiede = forja. der Fräser = frezorul. die Leistung = realizarea. der Kranführer == macaragiul. hat man genau festgestellt. socoteala. die Weichheit = moliciunea. b. die Gesamtheit = totalitatea. ist die Qualität gut. die Modernheit = caracterul modern. Sie haben dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Die Belegschaft hat aus den besten Arbeitern bestehen sollen. die Kälte = frigul. e. ist sehr wichtig. der Zeichner = desenanatorul. die Einfach­ heit = simplitatea. f. die Spannung = tensiunea. die Farbigkeit = caracterul / aspectul colorat. die Neuheit = noutatea. die Besonderheit = particularitatea. die Umdrehung = turaţia. Man hat auf große Genauigkeit achten müssen. die Grobheit = aspectul grosolan. Wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. d. die Skizze = schiţa. -ung: die Abmessung = dimensiunea. die Legierung = aliajul. die Höhe = înălţimea. d. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. der Stecker = ştecărul (fişa). die Rechnung = calculul. d. c. puterea.

e. Das Pressen wird von den Inge­ nieuren typisiert. Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. r. 3. f. Die Schnelligkeit der Umdrehungen. t. Die Vielseitigkeit des Verfahrens. h. f. e. Erosionsmaschinen usw. J a . die Festigkeit == rezis­ t e n ţ a . m. c. das Stühlchen = scăunelul. Neue Apparate werden von ihnen entwickelt. Profilschleifmaschinen mit Bild­ schirm. Unge­ naue Teile sind nachzuarbeiten oder auszutauschen. Exerciţiul 392: a. J a . Er muß mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet sein. Viele Werkstücke wurden von ihm bearbeitet. das Fens­ terchen = ferestruica. j . Biege Werkzeuge. Die Farbigkeit der Oberfläche. Den besten Werkzeugschlossern. -igkeit: die Genau­ igkeit = exactitatea. Exerciţiul 391: Die Verschiedenheit / Modernheit / Besonderheit der Werkstoffe. i. f. Die Eckigkeit der Figuren. b. j . p. die Helligkeit = luminozitatea. Die Maße wurden von ihm genau eingehalten. Die Helligkeit der Lampe. g. viteza. Nur wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. Die Klugheit / Vielsei­ tigkeit des Direktors. Kopierfräsmaschinen. c. das Papierchen = hîrtiuţa. b. das Rädchen ~ rotiţa. c. g. daß die von den Werkzeugkon­ strukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. Die bestqualifizierten Arbeiter. Exerciţiul 394: a. Montagevorrrichtungen usw. Genauigkeit ist an erste Stelle zu setzen. h. Durch dieses Gerät wird der Druck angegeben. das Teilchen = părticica. Die Grobheit / Feinheit / Länge des Gewindes. die Formbarkeit = posibilitatea de deformare.510 CHEIA EXERCIŢIILOR aspectul colţuros. n. d. b. Die Spezialwerkzeuge verwendet man in der Kunststoffindustrie. Die Weichheit / Härte / Formbarkeit des Metalles. d. Sie haben darauf zu achten. e. Die Falschheit / Richtigkeit / Einfachheit der Rechnung. h. k. e. Die Ähnlichkeit der Apparate. Mit den Daten der Zeichnung. s. Exerciţiul 396: a. sie sind genauestens einzuhalten. Das Werkzeug wurde von den Lehrlingen ausgetauscht. entwickelt. Nur durch die geschulten Werkzeugmacher. i. d. Sowohl Kleinbetriebe als auch Großindustrien haben Stanzwerkzeuge. Sie haben darauf zu achten. . Stähle und Stahllegierungen. -chen: das Schräubchen = şurubelul. die Notwen­ digkeit = necesitatea. Mit den Sollwerten. die Vielseitigkeit = multi­ lateralitatea. die Schnelligkeit = repeziciunea. Die Werkstücke werden von dem Meister mit der Zeichnung verglichen. Schweißvorrichtungen. c. b. Ja. f. die Neuartigkeit = caracterul nou. das Röllchen = rola mică. Die Formbarkeit des Werkstoffes. das Tischchen = măsuţa. Die Vollkommenheit / Genauigkeit / Anwendbarkeit des Verfahrens.5 mm werden von der Betriebsanleitung angegeben. er ist eine sehr wichtige Abteilung des Betriebes. g. daß die Belegschaft mit den modernsten Arbeits­ verfahren vertraut ist. d. In der Härterei. Die Genauigkeit der Zeichnung. o. 1. die Ähnlichkeit = asemănarea. Die Skizze wurde von dem Zeichner ausgesucht. Die Büchse wurde von dem Arbeiter nach­ gearbeitet.

b. statt das galvanische Verfahren anzuwenden. um feuerverzinkte Teile zu erhalten. d. damit das Metall geschützt ist. Man verwendet am besten NE-Metalle. dann haftet sie leichter. Maşinile se protejează adesea prin straturi de vopsea. Die Oberfläche muß zerstört sein. e. Um „feuerverzinkte" Teile zu erhalten. dann spricht man von Korrosion. besser und dauerhafter. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. ohne die Oberfläche zu beschädigen. e. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. c. b. b. Exerciţiul 405: a. so muß man eine Schutzschicht auftragen. c. Will man Metall vor chemischen Reaktionen schützen. Das Aufbringen von Schutz­ schichten ist jedenfalls vorteilhafter. so haftet der Überzug sicher. soll man keine Schutzschicht auftragen. Man trägt eine Schutzschicht auf. um die Oberfläche nicht zu beschädigen. um einen Überzug auf Metalle aufzutragen. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. Wird die Oberfläche gründlich entfettet. d. trägt man Schutzschichten auf. f. ohne das Metall zu verändern. Wie ist es möglich. Maschinen schützt man öfter durch Farbanstriche. Man soll keine Überzüge verwenden. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. die Schutzschicht aufzutragen / die Metalle nicht der Korrosion auszusetzen / die Apparate durch einen Farbanstrich zu schützen. c. um die Teile gegen Rost zu schützen. ohne auf ihre besonderen Eigenschaften zu achten. Exerciţiul 403: a. Exerciţiul 404: a. statt sie dem Rost auszusetzen. dann verwendet man andere Verfahren. Sind beson­ dere Eigenschaften der Überzüge notwendig. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. Die Überzüge müssen dicht sein. Ohne die Oberfläche zu rei­ nigen. als die Teile der Korrosion ausgesetzt zu lassen. die Metalle vor Korrosion zu bewah­ ren / sie mit einem Überzug zu schützen / die Oberfläche gründlich zu rei­ nigen. Die Oberfläche muß entfettet werden. die metallischen Oberflächen vor dem Rost zu schützen ? / die Oberfläche gründlich zu reinigen ? / die Teile in flüssiges Zink zu tauchen ? c. Werk­ stücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metallschichten schützen. Die Überzüge müssen dicht sein. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. Wird die Schutzschicht rechtzeitig aufgetragen. Maşinile se protejează . d. Um Metalloberflächen vor Korro­ sion zu bewahren. um vor chemischer Reaktion bewahrt zu bleiben. Exerciţiul 402: a. damit man von Korrosion sprechen kann. d. c. g. e. b. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. Est ist vorteilhaft. damit der Überzug gut haftet. um gegen Korrosion zu schützen. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Man muß die Oberfläche gründlich einfetten. Exerciţiul 406: a. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. b. um die Metalloberfläche vor Rost zu bewahren.CHEIA EXERCIŢIILOR 5H Exerciţiul 401: a. d. Rost soll man von Metallteilen entfernen. b. Exerciţiul 408: a. Es ist notwendig. c. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. u m den Nachwuchs zu schulen. f.

d. Nickel. d. Wir ver­ wenden dazu lieber 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Zink. Trebuie să se aplice mai curînd stratul de vopsea. oft aber auch nur 1/1000 mm stark sein. i. als das Metall der Korrosion ausgesetzt zu lassen. Die Temperatur steigt des Druckes wegen auf 60°C. Vor dem Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. Nickel eignet sich sehr gut für einen metallischen Überzug. Durch Auftragen von Schutzschichten. Man soll den Rost entfernen. b. p. Chrom. Trebuie să se aplice mai devreme stratul de vopsea. Das geschieht am besten auf galvanischem Wege. j . Exerciţiul 413: a. a. Nein. Folosim de preferinţă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. die in flüssiges Zink getaucht worden sind. f. Die Überzüge sind bis zu einem Zehntel Millimeter dick. b. Nach der Art des Schweißens / Der Art des Schweißens nach unterscheiden wir Kaltschweißen und Warmschweißen. Gemäß dem Produktionsplan / Dem Produktionsplan gemäß haben wir noch 250 Apparate zusammenzustellen. Die Belastung steigt oft bis über die Elastizitätsgrenze. k. Sie müssen sehr dicht sein. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. Folosim mai degrabă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. b. f. Da­ mit das Metall vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt bleibt. Wenn ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört wird. Das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. c. d. c.1 512 CHEIA EXERCIŢIILOR mai adesea prin straturi de vopsea. Ja. Man muß die Schutzschicht eher auf­ tragen. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl von 3 200 U/min auf 2 600 U/min. c. b. c. „Feuerverzinkte" Teile sind Teile. o. Das Prüfverfahren wurde von Seiten der Kontrollkommision wiederholt. Aşa se păstrează bine suprafaţa de reacţii chimice. Die Oberflächen müssen gründlich ent­ fettet werden. Gegen­ über einem Farbanstrich / Einem Farbanstrich gegenüber ist die metal­ lische Schutzschicht vorteilhafter. Aşa se păstrează mai bine suprafaţa de reacţii chimice. Durch antikorrosive Metallschutzschich­ ten. Damit ein gutes Haften möglich ist. Exerciţiul 414: a. d. Exerciţiul 412: a. Ja. Man schützt die Werkstücke durch einen dichten Überzug aus einem antikorrosiven Metall. g. Exerciţiul 416: a. f. e. g. Zinn. Wegen der ungenauen Zeichnung / Der ungenauen Zeichnung wegen mußte das Werkstück nachgearbeitet werden. Meistens durch Farbanstriche. c. lieber soll man teuere Schutzschichten auftragen. Man muß sie so bald wie möglich auftragen. In diesem Fall spricht man von einer elektrochemischen Reaktion. Die Gäste gingen an dem Hauptlager vorbei. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen besser bewahrt. Statt der antikorrosiven Metalle kann man auch einen Farbanstrich ver­ wenden. t. d. e. Auf galvanischem Wege. n. aber es ist vorteilhaft. b. ohne die Oberflächen zu beschädigen. m. h. . Sie können von 1/10 bis 1/100 mm dick. Stellen Sie die Maschi­ nen von 3 zu 3 Metern auf. Silber und Kadmium. r. 1. sie ändern sich nicht. s.

Setzen Sie die besten Arbeitskräfte und Maschinen in Bewegung. f. Wir stellen Ihnen gerne unsere Kataloge zur Verfügung. 1/103 .z u r Diskussion stellen stellen beaufsichtigen — unter Aufsicht erwägen . e. Wir stellen die Notwendigkeit zur Diskussion. a prezenta entwickeln = a dezvolta zur Entwicklung gelangen a fi dezvoltat.== a contribui einen Beitrag leisten a aduce o contribuţie behandeln = a trata einer Behandlung un­ a supune unui trata­ terziehen ment darstellen = a reprezenta zur Darstellung bringen .in Erwägung halten ziehen Exerciţiul 422: beitragen . Wir können in der Montageabteilung keine unqualifizierten Arbeiter in Kauf nehmen. beim Kaltpreßverfahren Handarbeit zu gebrauchen. streng — der / die Strenge — die Strengen = persoana Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Der Fabrikationsvorgang muß dauernd unter Aufsicht gehalten werden. b. c..CHEIA EXERCIŢIILOR 513 Exerciţiul 418: Verfügung Strahlverfahren vorsehen Atmosphäre Kunststoff Arbeitsphase Oberfläche verfertigen Kaltverformung Oszillograph Phenolharz Werkstoffprüfung vollautomatisch lieferbar vielseitig Exerciţiul 421: abschließen — z u m Abschluß stocken .z u Stockungen bringen kommen anwenden •— zur Anwendung einsetzen -.z u m Einsatz bringen kommen anfordern — Anforderungen diskutieren . a lua fiinţă austauschen = a schimba zum Austausch kommen a fi schimbat übereinstimmen = a zur Übereinstimmung ge­ a cădea de acord coincide langen bauen = a construi im Bau sein a fi în construcţie in Verbindung stehen verbinden = a lega a fi în legătură bewegen = a mişca in Bewegung setzen a pune în mişcare aufstellen = a aşeza zur Aufstellung bringen a fi aşezat wiederholen = a repeta zur Wiederholung kommen a fi repetat sprechen = a vorbi zur Sprache kommen a fi dat în vileag herstellen = a fabrica sich in Herstellung befinden a fi în curs de producere erfüllen = a îndeplini zur Erfüllung bringen a aduce la îndeplinire Exerciţiul 423: a. Die Montage stellt hohe Anforderungen an die Vorbe­ reitung der Monteure. Exerciţiul 425: Geschult — der / die Geschulte — die Geschulten = persoana instruită. d.

Lager­ gestell. Auziţi pe inginer enumerînd materialele ? b. Mit Ungeschulten kann man nichts Besonderes erreichen. Alle Verantwortlichen müssen das Richtige vom Falschen unterscheiden können. Die Montage stellt die letzte Phase der Fertigung dar. Wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. zusammenstellen. Das Notwendigste ist. Unde putem vedea maşinile prelucrînd pielea sintetică? f. Es dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. Exerciţiul 433: a. Sie arbeiten unter der Aufsicht von Ing. sie ist oft das Hauptsächlichste in der Fabrikation. d. Exerciţiul 427: a. Müllers / Helmut Bliers / Genossen Schulzes. Aufstellung. Aus Handarbeit. Gilberths. b. Exerciţiul 430: a. Diese Maschinen sind das Teuerste. Hier liegt etwas Ähnliches vor. Es handelt sich um das Hauptsächliche in der Produktion. bekannt. bekannt — der / die Bekannte — die Bekannten = persoana cunos­ cută . g. b. Fördermittel. Sie müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. c. Faceţi să se topească fierul ! e. Paletten. d. innerbetrieblich. Aici vedem pe toţi muncitorii ştanţînd. leitend — der / die Leitende — die Leitenden = persoana conducă­ toare . das Lieferbare = ceea ce este livrabil. das Gleiche = echivalentul. b. das Entsprechende = ceea ce este cores­ punzător . Jonas / von Meister Kunz / von Michael Weiß / von Franz. sie ist vorteilhaft. sinnvoll. Exerciţiul 429: a. Exerciţiul 428: a.514 CHEIA EXERCIŢIILOR severă. Nein. f. e. h. k. c. Man muß das Entsprechende aussuchen. Exerciţiul 436: Programm. Der Meister erklärte die Methode Ing. klug — der / die Kluge — die Klugen = persoana deşteaptă. man darf sie nicht in Kauf nehmen. das Moderne = ceea ce este modern. g. Hier ist Direktor Grabes / Meister Neumanns / Hans Josts / Joachims Arbeitsplatz. das Wichtige = lucrul important. Ja. Es kommt zu Stockungen. das Besondere = ceea ce este deosebit. Ja. e. c. das Grundsätzliche = lucrul principal. fleißig — der / die Fleißige — die Fleißigen = persoana harnică. Die Methode Frank B. b. d. Pe cine îl învaţă să despartă corect părţile ? c. ener­ gisch — der / die Energische — die Energischen — persoana energică. e. d. das Neue = noul. Man muß ihr immer das Notwendigste zeitgerecht zur Verfügung stellen. n. Geschulte in dieser Abteilung zum Einsatz zu bringen. Unsere Bekannten wollen das Wichtigste im Werk sehen. das Ähnliche = ceea ce este asemănător. m. Sie müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. j . das Verfügbare = ceea ce este disponibil. . . Wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. Sie stellt ständig hohe Anforderungen. i. Das ist das Beste von allem Erreichbaren. das Einfache = ceea ce este simplu. c. aber auch das Modernste. Wir nehmen nur Einwandfreies in Kauf. Diagramm. das Erreichbare = ceea ce se poate realiza / atinge. Wir sprechen von Karls / Herrn Theils / Franz Behls Forderung. Exerciţiul 426: Das Fertige = ceea ce este gata. Aici se aude presa de fricţiune lucrînd. 1.

Man hatte ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. müssen sie vollständig montiert sein. Während der Professor sprach. Exerciţiul 440: a. Sobald wir dieses System anwenden. b. b. Exerciţiul 444: a. Wenn die Endprodukte abgeliefert werden sollen. Wer hatte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten müssen ? c. gekannt. c. Exerciţiul 442: a. d. procedeul se foloseşte la construcţia de fabrici. Exerciţiul 439: a. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutern wollen. b. suchte man neue Methoden. d. Nachdem das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. eröffnen. b. muß man einen Plan haben. Werkstoffe. werden sie im Fertiglager abgeliefert. erkennen. i. stellt man die Maschinen auf. sprechen wir über das Programm der Tagung. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. f. wenn man das Materialflußdiagramm ausgearbeitet hat. Der Vortrag hatte dieses Problem nur kurz erläutern können. Als die Tagung begann. wenn wir das neue Verfahren anwenden. Das Verfahren wird beim Bau von Fabriken verwendet. Als der Transport erfolgte. d.und Hertransport geschieht mit Hilfe von Förderbändern. Der Leiter der rumänischen Delegation hatte das Wort ergriffen. Die Delegation nahm an der Tagung teil. Exerciţiul 446: a. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. e. Welche Versuche waren im Laboratorium durch­ geführt worden ? h. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. f. Vormittag. d. Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durchsicht geben sollen. Wenn Ing. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. Der Hin. hatte. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung von Transportan- . Prof. Die Kollegen vom Werkzeugbau hatten dieses Problem gelöst. Ing. beschaffen. c. Als man erkannt hatte. e. c. Exerciţiul 443: a. Durch dieses Verfahren waren viele Transporte erspart worden. Nachmittag. war Ing. d. Genosse Popescu hatte das Wort ergreifen wollen.und Hertransport kein Problem mehr. Man spricht hier über die Entwicklung von Fördermitteln. nachdem die Tagung eröffnet worden war. Hatten Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. hatten wir noch keine Ein­ ladungen. notierten wir das Notwendigste. Schulze nicht im Werk. Wir hatten die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert. d. Berger hatte an der Tagung nicht teilnehmen können. Schulze hatte an der Tagung teilnehmen sollen. a început un şir de discursuri. b. genommen. Berger die Einladungen bringt. Wenn Ing. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. nachdem das Programm bekannt geworden war. Man hatte die Endprodukte abliefern müssen. aici se vorbeşte despre evoluţia unor mij­ loace de transport. Schneider die Einladungen beschafft. g. vollständig. Wenn die Endprodukte fertig sind. transportul încolo şi încoace are loc cu ajutorul unor benzi de transport. c. Man begrüßte die Delegation. b. e. Wenn man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. g. j . ist der Hin. Es begann eine Reihe von Vorträgen. Auch Ing. c.CHEIA EXERCIŢIILOR 515 innerhalb. Quelle. f.

516 CHEIA EXERCIŢIILOR lagen. So.. Nachdem die Tagung eröffnet worden war. f. Exerciţiul 449: Wer hatte die Einladungen beschafft ? Wer hatte die Tagung eröffnet? Wer hatte das Wort ergriffen? Wer hatte das Problem erläutert ? Wer hatte den Transport durchgeführt ? Wer hatte die Endpro­ dukte abgeliefert ? Wer hatte den Strom erspart ? Wer hatte den Plan ent­ worfen ? Wer hatte das Diagramm zusammengestellt ? Wer hatte die Zeich­ nungen ausgearbeitet ? . c. f. folosirea lucrului de mînă nu este necesară aici. kannten wir dieses Problem nicht. Seitdem wir diese Maschinen verwenden. Die Handarbeit ist teurer als die Automatisierung. j . man kannte es. . Nein. Innerbetrieblicher Transport. k. n. Prof. k. j . m. sowohl am Vormittag alls auch am Nachmittag an der Tagung teilzunehmen. vă rugăm să schiţaţi amplasarea de instalaţii de transport. b. d. Exerciţiul 448: a.. Metarialfluß­ diagramme für die gesamte Fertigung. Wir brauchen einen Stapler für das Transportieren der Fertigwaren. montieren wir die Maschinen nicht. Schneider. 1. Die Anwendung von Handarbeit ist hier nicht notwendig. c. Werner. transportăm mate­ rialul cu ajutorul conteinerelor. Ja. h. Wir liefern Transportmittel und andere Fertigwaren nach Italien. Teile aus Kunststoffen zu gebrauchen. Bevor eine Fabrik in Betrieb genom- . Er besteht im Transport von Werkstoffen und -stücken von Maschine zu Maschine. Seit längerer Zeit montieren wir auch Maschinen wie Kopierfräsmaschinen. Wir transportieren das Material mit Hilfe von Containern. Exerciţiul 450: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Von wem war die Tagung eröffnet worden ? Von wem war das Wort ergriffen worden ? Von wem war das Problem erläutert worden ? Von wem war der Transport durchgeführt worden ? Von wem waren die Endprodukte abgelie­ fert worden ? Von wem war der Strom erspart worden ? Von wem war der Plan entworfen worden ? Von wem war das Diagramm zusammengestellt worden ? Von wem waren die Zeichnungen ausgearbeitet worden ? Exerciţiul 451: a. stellen wir Präzisionswerkzeuge von bester Qualität her. er ist nicht nur ein modernes Problem. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. f. m. g. Wie transportieren wir die Endprodukte. An der Tagung. machen Sie das Materialflußdiagramm. g. i. Man vereinbarte. Wie schnell können Sie einen Plan für die Aufstellung von Werkzeugmaschinen skizzieren ? . Nach der Tagung besprechen wir das Stromverschwendungsproblem. Es ist sehr modern. . p. Eine ständige Quelle von Verschwen­ dung. Er sprach über den innerbetrieblichen Transport. Sie als Ingenieur müssen alle Transportsysteme kennen. wenn wir keine Transportmittel haben ? o. Während man die Transportanlage montiert. Ing. . n. Als man den Plan skizzierte. Dr. i. Materialfluß usw. d. h. Schleifmaschi­ nen und Einspindelautomaten. Habt ihr den Rost von der Oberfläche entfernt ? 1. Der Hertransport ist ebenso teuer wie der Hintransport. Eine Skizze ist nicht so genau wie eine fertig aus­ gearbeitete Zeichnung. e. g. Weil der Aufstellungsplan noch nicht fertig ausgearbeitet ist. e. b.

innerbetrieblich.. die sich verdoppelnde Produktion — die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion. Gütekontrolle. Exerciţiul 456: a. das ersetzte Gummi — das als Isoliermaterial ersetzte Gummi. Gebiet. Schreibmaschine. Zukunft. der verzeichnete Werkstoff b e d a r f — d e r in den letzten 1 Jahren verzeichnete Werkstoff bedarf. Von welchen sich an der Ober­ fläche vollziehenden Veränderungen ist die Rede ? d. g. Erwägung. obwohl. o. Volumen. Sie werden den Rost von der Oberfläche beseitigen ! b. Förderbänder. ersparen. Stapler. e. . Sie werden den Plan für den Werkstoffbedarf ausarbeiten ! e. Vorteil. die ein­ genommene Vorrangstellung — die von den Metallen eingenommene Vor­ rangstellung. Paletten. Wir liefern die in unserem Werk erzeugten trag­ baren Bohrmaschinen auch ins Ausland. Produktion. geschult. Exerciţiul 457: a. h. d. ohne. Wir bemerken den fortwährend zunehmenden Rhy­ thmus der Produktion. die eingesetzten Formteile — die bei der Montage eingesetz­ ten Fbrmteile. Exerciţiul 454: Jahr. versuchen. Tagung. die erzeugten Handbohrmas schinen — die in unserem Werk erzeugten Handbohrmaschinen. durchführen. groß. Man wird das Gehäuse ersetzen müssen. b. c. e. zerstören. das verwendete Werkstoffvolumen — das bei der Fertigung verwendete Werkstoffvolumen. höchstens. erwähnt. g. Zahnräder. Container usw. Welche Hitzebeständigkeit wird dieser Kunststoff aufweisen ? f. Phase. mehr. erzie­ len. Das in den letzten zwei . übrigen. liegen. Exerciţiul 460: a. über. Verfügung. beschädigen. bewahren. weitgehendst. Problem. Handbohrmaschine. b. hier. Die Temperatur wird sich bis zu 800°C erhöhen. c. Stapler. Rahmen. Der Werkstoff bedarf wird sich verdoppeln. gegen. Man wird Kunststoffe schon weitgehend ver­ wenden können. Lager­ gestelle. einnehmen. die sich bewährende Neuerung — d i e sich in der Praxis bewährende Neuerung. der sich erhöhende Werkstoffbedarf — der sich ständig erhöhende Werkstoffbedarf. Weg. chemisch. Kabel. Wie wird sich dieses Isoliermaterial bewähren? d. notwendig. Nachteile. sich bewäh­ ren. allmählich. Sie werden die Endpro­ dukte zeitgerecht abliefern ! . Sie werden den Maschinenteil. lösen. . c. Sie werden das Programm der Veranstaltungen entwerfen ! f. erhöhen.CHEIA EXERCIŢIILOR 517 men wird. b. der zunehmende Rhythmus — der ständig zunehmende Rhythmus. h. f. d. b. Sie werden den Druck erhöhen ! c. . werden. Elektrokarren. Hängebahnen. bisher. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert werden: e. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt werden. Exerciţiul 459: a. erproben. c. Haartrockner. Stahl. Exerciţiul 458: a. ersetzen ! d. die sich eignenden Kunststoffe —• die sich als Schutzschicht eignenden Kunststoffe. möglich. die sich vollziehenden Veränderun­ gen — die sich an der Oberfläche vollziehenden Veränderungen. das wichtigste Anwendungsgebiet — das für Plaststoffe wichtigste Anwendungsgebiet. vollziehen.

glänzend. b. Es wird durch Kunststoffisolierung ersetzt werden. Man trägt auch hier eine Schutzschicht aus Kunststoff oder Farbe. Sie wird etwa die Hälfte des Werkstoffvolumens der Welt ausfüllen. Gehäuse für Handbohrmaschinen. e. n. Wenn der Kunststoff. Bis zum Jahre 2 000 werden sie aber allmählich von den Plastmassen ver­ drängt werden. Seit dem Jahre 1930 hat sie sich alle 5 Jahre verdop­ pelt. Metallpulver verdichten. d. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. korrosionsfest. Vor der Neueinrichtung von Fabriken ist das Ausarbeiten von Materialflußdiagrammen notwendig. farbig. m. Exerciţiul 472: a. aber keinesfalls aus Metall auf die Oberfläche auf. Wenn wir bestimmen.518 CHEIA EXERCIŢIILOR Jahren aufgezeichnete Werkstoffvolumen wird verdoppelt werden müssen.B. f. Was versucht diese Belegschaft ? Anstelle von Metallen Kunststoffe zu verwenden. Der Druck im Behälter ist am Vormittag um 2 at gefallen. Daß die Produktion sich in einem noch schnelleren Rhythmus vollziehen wird. Ja. f. Durch die Plastmassen. b. p. billig. doch wir müssen Material einsparen. mit wem wir arbeiten und für wen wir die Maschinen erzeugen. Haartrockner. Wichtig ist. Exerciţiul 466: a. elektrische Apparate aller Art. es sind neue Anwen­ dungsgebiete möglich. die sich in der Praxis als entsprechend bewährt. den man hier verwen­ det. J a . was z. b. e. denn sie sind nicht korrosionsfest. o. Wem haften diese Vorteile a n ? Dem Kunststoff. schalldämpfend. wie wir auf der Tagung hörten. e. c. b. J a . j . hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. Das heute am meisten bekannte Gebiet für die Verwendung der Plastmassen ist auch ein Anwendungsgebiet für neu entwickelte technische Verfahren. D. Nein. so bestimmen wir auch. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. c. Exerciţiul 465: a. Das Werk verarbeitet wie der Direktor erklärte. k. Neue Anwendungsgebiete. Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasat­ mosphäre. leicht verformbar usw. c. wann man mit der Produktion beginnt. Wie vollzieht sich das Kaltschweißen ? Bei sehr hohem Druck. Nach Ihrem Verfahren sind noch 2 t Werkstoff notwendig. e. d. Sie ist etwa 350—400CC hoch. Coolidge sinterte wie der Professor im Vortrag erläuterte. W. Zahnräder. daß die auf elektro- . c. es werden kaum noch umwäl­ zende technische Neuerungen zu verzeichnen sein. Die schwache Hitze­ beständigkeit. h. g. isolierend. Die von Ihnen entwickelte Methode stellt eine Neuerung dar. Heute kann man. Anstelle von Stahl und anderen Metallen. besser ist. Der Goldstaub konnte. i. Bild 1 erlaubt einen Blick in die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2 000. bei denen Hitzebeständigkeit Grundbedingung ist. es gibt Formteile aus Kunst­ stoffen. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefä­ ßen verarbeitet werden. Ja. im Mittelalter geschah. f. einige Vorteile: sie sind leicht. Die Metalle. d. 1. sie wird sich noch weiter erhöhen. Exerciţiul 462: a. dann ersetzen wir die metallischen Teile.

Das Metall­ pulver.. Die Verfahren.. b.. b.. D.... b.. das Pulver. . ... unter höherem Druck verarbeitet. Exerciţiul 478: a. c. f. .. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet.. auf 98% erhöht. das unter höherem Druck verarbeitete Pulver.. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen. die Dichte des Preßgutes. b..... die zu Plättchen gepreßt sind.. Exerciţiul 476: a. Ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. die Verfahren.... wäre das Halbzeug weniger brauchbar. nur bei hohen Temperaturen schmelzend.. die Metallkarbide.. wobei das Pulver sehr feinkörnig sein muß.... Exerciţiul 479: a. wofür hoher Druck erforderlich ist. Die Metallkarbide. die Dichte. e. wäre es feinkörniger.. c.. . Exerciţiul 473: a. d..... Die Dichte.. d.. c. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt.. . Die Metallkarbide. Exerciţiul 475: a. die Metallkarbide. e.. .... e. . e. Hartmetalle wären z... die heute Anwen­ dung finden. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgende Zu­ sammenbacken. . das Zusammenbacken durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgend. das auf elektrolytischem Wege erzeugt ist.. ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. d.. so würden sich neue Mö­ glichkeiten erschließen.... Die Dichte des Preßgutes.. heute Anwendung findend. Die Metallkarbide.. wodurch sie nicht sehr billig sind.B. allgemein bekannt. das auf elektrolytischem Wege erzeugte Metallpulver . Wenn die Teilchen größer wären.. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung stünde. c... Das Pulver. g.... Die Metallpulver werden auf chemischem oder auf elektrolytischem Weg erzeugt.. W. Es könnte gelingen. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. .. feinere Pulversorten billig zu erzeugen...CHEIA EXERCIŢIILOR 519 lytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. mit Kobalt legiert... b..... auf elektrolytischem Wege erzeugt. d. Die chemisch gewonnenen Pulver sollten möglichst feinkörnig sein. die auf 98% erhöht ist. Die Formgebung müßte unter hohem Druck geschehen. die mit Kobalt legiert sind. Wenn der Versuch gelänge. die bei 90% lie­ gende Dichte des Preßgutes . Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. . . die Metallkarbide. bei 90% liegend. Die Metallkarbide. . Das Zusammenbacken.. das unter höherem Druck verarbeitet wird. das Metallpulver.. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. Das Zusammenbacken müßte durch Hitze erfolgen. die bei 90% liegt.. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen würde. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. e. zu Plättchen gepreßt.. Pulver mit größeren Teilchen würden weniger brauchbares Sintermaterial ergeben.. d. . käme es zu neuen Fortschritten.. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt würde.. stiege die Produktion unseres Werkes. c. . der allgemein bekannt ist..

m. Es gelang ihm. Er sinterte es in Schutzgasatmosphäre und bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt. t. Dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungsgebiete offen. Sie verarbeiteten ihn.spanabhebenden Hochleistungswerkzeugen.-. wären sie feinkörniger. Zu Schmuck und Gefäßen. z. wäre das. Korn­ größen von 0. zwei engli­ schen Ingenieuren. auf höhere Tempera­ turen erhitzt. c. bzw. Vi Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Ge­ biet. Die Herstellung von Teilen durch die Technik der Pulvermetallurgie wäre ein neues Verfahren in unserem i Werk. s. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt worden wäre. f. Erst um 1809. man kann hier nicht alle nennen. durch Verschmieden. i Exerciţiul 486: a. Weniger brauchbares Sintermaterial. Sie liegt bei 90%. d. wäre die Produktion unseres Werkes gestiegen. d. wäre es zu neuen Fortschritten gekommen. Die Bedeutung dieses Verfahrens. c. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen worden wäre. b. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung gestanden hätte. d. Das Pulver ist nicht feinkörnig. im Maschinenbau und in der Feinmechanik er­ schließen. Exerciţiul 483: a.und Raumfahrttechnik erschließt unübersehbare Möglichkeiten. e. d. b. Zur Herstellung von Schneiden an. Mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Ver­ arbeitung zu Halbzeugen. Legierungen hoher Härte. Wenn die Metallkeramik bekannt gewesen wäre.. c. . Wolframpulver zu sintern. e. k. g.06—0. Pulvergewinnung. Sie wird noch Metallkeramik genannt. Nein. j .3 mm. Man sprach von den Explosionsstoffen.wo­ durch die Qualität des Halbzeugs weniger gut ist. b.?!.. p. f. den Schieß­ oder Treibstoffen und den Sprengstoffen. b. : . 1. des Auf­ treibens von Zylindern zu Hohlgefäßen ist bekannt. r. Sehr wichtig ist die Art des Spreng­ stoffes. i. . den neuen Energiequellen zur Verformung von Metallen. Platinpulver. wäre es feinkörniger gewesen. der Energiequelle für das Explosionsverformen. o.J 520 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 480: a. Die Eigenschaft. Wenn man das Pulver auf elektrolytischem Wege herstellen würde.nach dem Sintern gemacht worden. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Die Fabrikationstechnologie würde neue Möglich­ keiten in der Elektrotechnik. . Ja. erhöht wer­ den. Exerciţiul 482: a. Nachbearbeitung des Preß­ gutes. Wenn eine Nachbearbeitung des Preßgutes nötig gewesen wäre. Seit dem Mittelalter ist sie schon bekannt. h. den Erfinder des Explosions­ verformens. e. feinkörnig zu sein. g. so hätten sich neue Möglichkeiten erschlossen. Wenn der Versuch gelungen wäre. wäre das Halbzeug weniger brauchbar gewesen. sie könnte. u. w. n. Formgebung. v. . c. Unter Sin­ tern versteht man das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. Wenn die Teilchen größer gewesen wären. Wir erwähnen Adamson. f. Warmbehandlung der Formteile.:. Nach 1945. Durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck. hätte sie ein größeres Anwendungsgebiet gefunden. dem Gebiet der Raketen. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Sie erschließt neue Möglichkeiten. Halbzeug.

die Stromeinsparung = economia de tivul de fixare curent der Wichtigkeitsgrad = gradul de im. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei großen Gruppen. c. Exerciţiul 491: Haar-trockn-er Ge-schwind-ig-keit Hohl-ge-f äß Be-an-spruch-ung . Worauf muß man verzichten? g. Wollen Sie sich für das Distanzverfahren entscheiden ? d. Worüber verfügt unser Werk ? f... Worauf wollen wir zurückgreifen? Exerciţiul 490: (model): das = cuvînt simplu Explosionsverformen = cuvînt compus din două cuvinte derivate dieses = cuvînt simplu interessante = cuvînt derivat dintr-un cuvînt compus Verfahren = cuvînt derivat ş. Wir wollen auf die Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. b. e. die Vereinbarung = convenţia schwierig = dificil die Gesamtheit = totalitatea die Beantwortung = răspunsul der Entwurf = proiectul die Befestigungsvorrichtung = dispozi. Exerciţiul 492: entwickeln gleichrichten verschweißen herstellen Stromerzeugen zuführen erfinden Schweißen. . Der Vortrag bezieht sich auf das Wesen dieses Prinzips. Woran muß sich die ganze Energie beteiligen ? e. Worauf bezieht sich der Vortrag? b. f.CHEIA EXERCIŢIILOR 52 Exerciţiul 488: a. Wofür wollen sie sich entscheiden ? d.m. . Exerciţiul 489: a. Worauf wirkt der Flüssigkeitsdruck ein? h. g.-. Werk-stof f-be-darf Haupt-arbeit-s-gang Fert-ig-ung-s-ein-richt-ung Wider-stand-s-schweißen Ver-ant-wort-lich-e Ţief-zieh-werk-zeuge End-be-arbeit-ung Ân-wend-ung-s-ge-bieţ Be-trieb-sam-keit Üoch-leist-ung-s-werk-zeug Kunst-stoff-isolier-ung •. h.d. umformen einwirken stanzen bezeichnen fortschreiten eigen härten Form geben Sand gießen genau zugfest Exerciţiul 493: die Eckigkeit = forma unghiulară die Verfügbarkeit = disponibilitatea die Kürze = scurtimea .. Woraus bestehen die Explosionsstoffe ? c. Man muß auf den Transport ins Fertiglager verzichten. Der Flüssigktitsdruck wirkt auf die Metalloberfläche ein. Unser Werk verfügt über die modernsten Maschinen.die Anwendbarkeit = aplicabilitatea portantă . Die ganze Energie muß sich an der Verformung beteiligen.a.

d.oder Treib­ stoffe sind Explosionsstoffe. . k. Exerciţiul 498: a. h. Der Sprengstoff erweist sich als vorteilhafter. verschiedene Kesselbleche durch ex­ plosive Beanspruchung zu prüfen. umformen.oder Treibstoffe. verarbeiten. c. der Umformer. b. 1. In Schieß. b. Wofür tntscheiden sich die Fachleute ? — Für das neue Verfahren. e. Schieß. der Arbeiter. g. n. sie ist gar nicht so neu. c. Die üblichen Energiequellen werden durch Explosionsstoffe ersetzt. Aus dem Kontakt­ verfahren und dem Distanzverfahren. Über die Möglichkeit. Worauf beruht das Distanzverfahren ? — Auf Einwirkung des Spreng­ stoffes durch eine Flüssigkeit. Worüber verfügt das Werk ? — Über moderne Maschinen. verformen. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen.a. Patente für die Erzeugung von Flüssig­ keitsdrücken durch Explosionsstoffe. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. Worauf verzichtet man ? — Auf den Schieß. bearbeiten. Woran beteiligt sich die Delegation ? — An dem Versuch. g. f. Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. der Schweißumformer s.a. Es beruht auf dem Prinzip. e. Für die moderne Raketen. Was verfolgen die Kontrolleure ? — Die Güte der Erzeugnisse. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2800 kp/cm2 entwickeln. die Verformung. die Form: formen. Wenn die Ladung indirekt zur Anwendung kommt. Worauf wirkt die Detonation ein ? — Auf eine Metalloberfläche. j . Nein. Das Patent über das Auftreiben von Zylindern zu Fässern.522 CHEIA EXERCIŢIILOR die Betriebsleitung = conducerea întreprinderii die der die das der das Herstellungsverfahren = procedeul de fabricaţie unverändert = neschimbat Exerciţiul 494: Ladung = încărcătura das Gehäuse = carcasa Handwerker = meseriaşul die Einladung = invitaţia Gewinnung = obţinerea die Durchsicht = examinarea Teilchen = părticica der Abschluß = încheierea Haartrockner = uscătorul pentru der Farbanstrich = stratul de păr vopsea die Bedeutung = însemnătatea der Werkzeugmacher = sculerul die Hitzebeständigkeit = rezistenţa la die Kaltverformung = deformarea la căldură rece Exerciţiul 495: (Model): arbeiten: die Arbeit. m. f.und Raumfahrttech­ nik. d. h. i. Exerciţiul 497: a. die Arbeiterin. Sprengstoffe sind Explosionsstoffe.oder Treibstoff. Wenn der Sprengstoff direkt auf das Werkstück einwirkt. ausarbeiten s. und in Sprengstoffe.

CHEIA EXERCIŢIILOR

523

meist durch Wasser als druckübertragendes Medium, o. Abb. 1 zeigt das Dis­ tanzverfahren, p. Eine Verformung des Rohteiles, r. Als Energiequelle. Exerciţiul 503: (Model): Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses, der bereits in der Steinzeit begonnen hat, als der Mensch die ersten Werkzeuge ... schuf." Exerciţiul 505: a. Der Professor erklärte, bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Bei der Mechanisierung sei er ein wesentliches Glied der Fertigung gewesen. Nach 150 Jahren werde die Automation einen noch höheren Grad erreichen. b. Der Ingenieur erläuterte, die Automation gehe nicht bis in die Steinzeit zurück. Man könne ihren Anfang ins 18. Jahrhundert verlegen. Damals habe James Watt den Fliehkraftregler erfunden. Schon vor 150 Jahren seien einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. c. Der Leiter der Delegation fragte, welche Art von Automation wir in unserem Werk anwenden. Ob es in Form von Einzelmaschinen oder von auto­ matischen Fertigungsstraßen geschehe. Ob dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder von Halbzeug zum Fertigerzeugnis durch­ führe. d. Ein Genosse wollte wissen, ob die neue Energiequelle die Geschwin­ digkeit erhöhe. Wie der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile einwirke. Ob man auf das Kontaktverfahren verzichten könne. Ob sie über den notwendigen Treib­ stoff verfügen werden. Wer sich an den Vorarbeiten beteilige. e. In der Betriebsanleitung steht, man solle die Oberfläche reinigen. Man solle den Rost möglichst gründlich entfernen. Man soll die Metallteile vor Korro­ sion bewahren. Man solle die Metallflächen vor der Montage entfetten. Man soll auf die richtige Aufstellung der Maschine achten. f. Der Oberingenieur bestimmte, dort müsse das Explosionsverfahren ange­ wendet werden, der Explosionsstoff sei bereits hintransportiert worden. Die Geschwindigkeit müsse erhöht werden, sonst werde der Flüssigkeitsdruck zu stark. Wenn jener Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden sei, werde die Ladung abgebrannt. Exerciţiul 506: a. Anfangs schien es, als sti die Anwendung dieses Verfahrens möglich, b. Er verfügte über die Arbeitsmethoden, als sei er der Oberingenieur. c. Sie hielten an der alten Methode fest, als gebe es keine neuen, d. Der Werk­ stoff bedarf nahm so sehr zu, als müsse sich die Produktion verdoppeln. Exerciţiul 507: a. Der Fachmann muß seine Meinung äußern. Der Mensch erfindet sich sein Werkzeug selbst. Er schuf einen neuen Apparat. Wir behaup­ ten das auch jetzt. b. Er sagte, daß die Mechanisierung zurücktrete, daß der Fachmann seine Meinung äußern müsse, daß jedes Fertigerzeugnis diese Einzeloperation durch­ machen müsse, daß der Mensch sich sein Werkzeug selbst erfinde, daß er einen neuen Apparat schaffe. Daß man annehme, daß alles gut ablaufe, daß wir das

524

CHEIA EXERCIŢIILOR

auch jetzt behaupten, daß der Sprengstoff als Energiequelle erscheine, daß sie uns auf die Verkettung der Fertigungsstraße hinweisen, daß wir unsere Worte kurz fassen sollen, daß man den Termin ins nächste Jahr verlege. Exerciţiul 508: a. Seit dem 18. Jahrhundert, b. Die ersten Werkzeuge des Menschen waren Knüppel, Hebel, Beile usw. c. Die Meinung, daß es seit der Steinzeit Automation gebe. d. Unter Automation versteht man alle Vor­ gänge, die selbständig, zwangsläufig, unwillkürlich, selbstregelnd ablaufen. e. Ja, es scheint, daß diese Meinung überall Aufnahme gefunden habe. f. Im 18. Jahrhundert, g. Seit 150 Jahren, h. James Watt. i. In Amerika, j . Diese ersten vollautomatischen Erfindungen waren revolutionierend, k. Davon, wel­ chen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. I. Eine stürmische Entwicklung über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation, m. Dort war er ein wesentliches Glied der Fertigung, n. In der Automation tritt er fast völlig zurück, o. Heute erscheint anstelle der handbedienten Werkzeugmaschi­ nen der Automat, p. Als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungs­ straße, r. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertig­ erzeugnis durch, einschließlich der notwendigen Kontrollen. Exerciţiul 509: a. Die Fachleute sagen, die Automation befinde sich in einem dauernden Entwicklungsprozeß, b. Ich möchte fragen, welche Rolle der Mensch im Mechänisierungsprozeß gespielt hat. c. Wir wissen nicht, ob wir alle mechanisch bedienten Werkzeugmaschinen durch Automation ersetzen können, d. Der Ingenieur behauptet, der Automat habe auch die notwendigen Kontrollen durchgeführt, e. Er hat erklärt, daß diese Kontrolle in einer Viel­ zahl von Operationen bestehe, die oft elektronisch gesteuert seien, f. Wir möchten wissen, welchen Grad die Automatisierung über 200 Jahre erreichen wird. g. Der Gast äußerte die Meinung, die Automation habe in der Steinzeit begonnen, damals, als die ersten Werkzeuge erfunden worden seien, h. Wir fragen uns, ob Werkzeuge wie Knüppel, Hebel, Beile usw. bei der Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden können; Exerciţiul 511: â. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende, nicht wahr? b. Sie werden im Sommer doch nach Rumänien kommen, nicht wahr? c. Übermorgen können Sie mir doch Bescheid geben, nicht wahr ? etc. Exerciţiul 512: (Model): Der 24. (vierundzwanzigste) Januar — den 24. (vierundzwanzigsten) Januar — am 24. (vierundzwanzigsten) Januar — E s wird 24. (vierundzwanzigster) Januar werden. Exerciţiul 513: a. In diesem Dialog sprechen Herr Berger und Genosse Munteanu. b. Er sagt ihm, ihr Aufenthalt dort gehe bald zu Ende. c. E r möchte wissen, wann Herr Berger nach Rumänien kommen werde, d. Dienstag öder Mittwoch, e. Er hofft noch im Herbst oder Winter nach Bukarest kommen zu können, f. Seine Reise hängt von den Arbeiten für den Fünfjahresplan ab. g. Weil es in der Zeit in Rumänien wochenlang herrliches Wetter gibt. h. Dieses Jahr kommt er dienstlich, und nächstes Jahr kommt Herr Berger auf Urlaub nach Rumänien.

CHEIA EXERCIŢIILOR

525

Exerciţiul 517: a. Ich weiß, Sie haben noch eine Stunde Zeit. b. Ich glaube, Herr Berger ist in Berlin, c. Ich nehme an, er kommt pünktlich zu den Be­ sprechungen, d. Ich sehe, die Sekretärin hat die Tagesordnung, e. Er hat ge­ sagt, wir müssen um 2020 auf dem Bahnhof sein. f. Ich weiß, die Besprechungen dauern nicht lange. Exerciţiul 518: Das ist ja prima ! Das ist ja ausgezeichnet ! Das ist ja wun­ derbar ! Das ist ja herrlich ! Das ist ja schade. Exerciţiul 519: a. Herr Berger, Genosse Munteanu und die Sekretärin. b. Er kommt genau um 730. c. Die Besprechungen mit der Werkleitung begin­ nen um 8 Uhr. d. Sie werden bis gegen 1245 dauern, e. Um 13 Uhr müssen sie im Labor und um 14 Uhr beim Mittagessen sein. f. Auf dem Bahnhof müssen sie um 1710 sein, denn dann kommt Kollege Popescu von Berlin zurück, g. Nein, wir wissen es nicht, h. Sie fragen die Sekretärin danach, i. Sie gibt ihnen die Tagesordnung, j . Auf der Tagesordnung steht das Tagesprogramm. Exerciţiul 522: Wie spät / Wieviel Uhr ist es ? — Wann beginnen die Besprechungen ? — Habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken ? — Wie lange dauern die Besprechungen ? — W a n n kommt Herr Schulze an ? — W i e lange war er in Dresden ? — Wann und wo essen wir zu Mittag ? Exerciţiul 524: a. Da ist ja mein Paß ! b. Da ist ja eine Flasche Kognak ! c. Da kommt ja der Zug ! d. Da warten ja unsere Freunde ! etc. Exerciţiul 525: a. Die rumänische Delegation befindet sich auf der Reise in die DDR, in der Nähe der Grenze, b. Die Paßkontrolle muß die Reisepässe sehen, die Zollkontrolle muß das Gepäck kontrollieren, c. Nur einen Monat. d. Ja, bei jedem Paßamt oder Polizeirevier, e. Ja, er hat drei Koffer, f. Nein, er hat nichts zu verzollen.' g. Nein, sie sind nicht zollpflichtig, h. Etwa eine halbe Stunde, i. Nach zwei Stunden Fahrt, j . Es erwartet sie Ingenieur Berger und seine Kollegen, k. Er stellt ihnen seine Kollegen vor. 1. Das Handgepäck trägt er zum Wagen, das große zur Gepäckaufbewahrung, m. Man bezahlt 1,20 M pro Gepäckstück, und man bekommt dafür einen Gepäckschein, n. 50 Pfennige pro Gepäckstück, o. Mit dem Wagen. Exerciţiul 528: a. Wo kann ich mein Visum verlängern lassen ? b. Ist ein Fotoapparat zollpflichtig ? c. Ich habe keine internationale Währung, d. Wie lange hält der Zug auf diesem Bahnhof ? e. Müssen wir für diesen Zug Platz­ karten haben ? f. Wo können wir unser Gepäck lassen ? g. Wieviel kostet die Gepäckaufbewahrung ? h. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Frau vorzustellen ! i. Freut mich, Sie kennenzulernen. Exerciţiul 529: Fahrkarten, bitte ! —Auch die Platzkarten, bitte ! —Wie­ viel kostet eine Platzkarte ? — W a n n sind wir in Leipzig ? — Kann ich dort mein Gepäck auf dem Bahnhof lassen? — W i r d e n Sie von jemandem erwartet ? Exerciţiul 530: Kann ich mir hier das Zimmer aufräumen lassen? Kann ich mir hier die Wäsche waschen lassen ? Kann ich mir hier die Schuhe putzen lassen ? Kann ich mir hier die Kltider aufbügeln lassen ? Kann ich mir hier die Anzüge bürsten lassen ? Kann ich mir hier die Haare schneiden / mich hier

526

CHEIA EXERCIŢIILOR

frisieren lassen ? Kann ich mich hier rasieren lassen ? Kann ich mein Gepäck nach unten / oben bringen lassen ? Kann ich hier meinen Anmeldeschein aus­ füllen lassen ? Kann ich hier ein Ferngespräch anmelden lassen ? Exerciţiul 532: a. Oh, das ist aber / ist das aber schön ! b. Oh, der fährt aber / fährt der aber schnell ! c. Oh, das ist aber / ist das aber freundlich ! d. Oh, das kam aber / kam das aber schnell ! e. Oh, der ist aber / ist der aber schwer ! f. Oh, das ging aber / ging das aber schnell ! g. Oh, der ist aber / ist der aber groß ! h. Oh, der arbeitet aber / arbeitet der aber gut ! Exerciţiul 533: a. Drei Einbettzimmer, b. Für die Gäste aus Rumänien. c. Sie liegen im zweiten Stock, d. Sie melden sich bei der Rezeption an. e. Die Reisepässe, f. Mit dem Fahrstuhl, g. Der Junge, h. Das Zimmermädchen zeigt den Gästen die Zimmer, i. Die Hotelzimmer sind schön, jedes Zimmer hat Bad, Balkon, Telefon und Radio, j . Man kann sich im Hotel das Zimmer aufräumen, die Kleider aufbügeln, die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen, k. Im Speisesaal ißt man zu Mittag, im Frühstückszimmer nimmt man das Früh­ stück ein, im Frisiersalon lassen sich die Damen frisieren, mit dem Fahrstuhl fährt man nach oben. Exerciţiul 536: Für den 15. und 16. März. — Zwei Einzelzimmer mit Bad. — Bitte, wo liegen die Zimmer ? — Oh, sie liegen zu nahe an der Straße. Könnten Sie mir keine anderen geben, in einem höheren Stockwerk ? — Haben die Zimmer auch Balkon ? — Geht der Balkon nach dem Park ? — Oh, ich möchte aber zwei Zimmer mit Balkon auf der Parkseite ! — Ja, bitte, es können auch Zimmer im 7. Stock sein. — Gibt es im Hotel einen Fahrstuhl ? — Und wo liegt das Frühstückszimmer und der Frisiersalon ? — Sie haben keinen Frisiersalon ? Wo soll ich dann meine Haare frisieren lassen ? Wissen Sie, nach der langen Reise... Exerciţiul 538: a. Wollen wir einen Kalbsbraten bestellen? b. Wollen wir ein Schokoladeeis essen ? c. Wollen wir einen Türkischen trinken ? d. Wollen wir Obst kaufen ? e. Wollen wir einen Fisch essen ? f. Wollen wir eine Flasche Wein trinken ? Exerciţiul 539: a. Die rumänischen Gäste essen in der Gaststätte, b. Ja, sie finden einen freien Tisch, c. Er bringt die Speisekarte, d. Nein, sie bestellen kein Gedeck, sie essen nach der Karte, e. Die Karte ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet, f. Frau Georgescu bestellt eine kalte Platte mit Schinken, Wurst, 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot, Herr Antonescu möchte einmal Fisch mit Mayonnaise, Herr Munteanu nimmt eine Pastete in Aspik und Herr Berger verlangt zwei Spiegeleier mit Schinken. Als zweiter Gang folgt gebackene Leber mit Kartoffelpüree, Kalbsbraten mit Beilage, eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse und zweimal Kalbsbraten. g. Sie trinken Rheinwein und Bier. h. Am Anfang wünscht Herr Berger „Guten Appetit !" und am Ende „Mahlzeit allerseits !" i. Die Rechnung bezahlt Herr Berger.

CHEIA EXERCIŢILOR

527

Exerciţiul 542: Ist der Tisch hier am Fenster frei ? Könnten Sie uns die Speisekarte und die Weinkarte bringen ? — Haben Sie auch Gedecke ? — Ich möchte als ersten Gang zwei Spiegeleier mit Schinken. — Kalbsbraten mit Kartoffelpüree. — Ja, einen Türkischen. — Mineralwasser. — Danke schön ; Danke sehr ! — Herr Ober, bitte zahlen ! Exerciţiul 543: a. Der Name der Straße, b. die Haltestelle des Busses 48. c. Das Gebäude der Hauptpost, d. die Rückseite des Briefumschlags, e. die Telefonnummer des Elektrowerks. f. der Haupteingang der Technischen Messe. Exerciţiul 544: a. Bestellen Sie mal ein Taxi ! b. Schreiben Sie mal die Adresse ! c. Kaufen Sie mal eine Briefmarke ! d. Geben Sie mal das Tele­ gramm auf ! e. Suchen Sie mal einen Taxenstand ! f. Fahren Sie mal bis zur dritten Haltestelle ! g. Nehmen Sie mal den Bus 32 ! h. Gehen Sie mal bis an die Straßenecke ! Exerciţiul 546: a. Genosse Munteanu will zur Hauptpost gehen, b. Nein, er weiß es nicht, c. Er fragt einen Passanten nach dem Weg. d. Nein, er muß fahren, e. Er kann mit der Straßenbahn oder mit dem Autobus fahren, f. Er muß 3 Haltestellen weit fahren, g. Er muß bei der Herderstraße aussteigen, h. Sie müssen einen Brief aufgeben, i. Sie wollen ihn eingeschrieben mit Luftpost aufgeben, j . Einfach oder eingeschrieben, k. Auf jedem Briefumschlag muß die genaue Adresse und der Absender stehen. 1. Sie geben noch 2 Telegramme auf. m. Damit sie mit Herrn Berger, der sich im Elektrowerk befindet, sprechen können, n. Man nimmt den Hörer ab, man wirft eine Münze / zwei Münzen ein, man wartet den Summton ab und wählt die Nummer, o. Von der Post fahren sie zur Messe hinaus, p. Sie fahren mit einem Taxi. r. Sie treffen sich am Haupt­ eingang des Messegeländes. Exerciţiul 557: Die Münchner Ausstellung; die Wiener Elektrowerke; die Dresdener Tagung; die Hamburger Flugzeugindustrie; die Bukarester Gießereien. Exerciţiul 558: a. Herr Berger verschafft einen Führer durch die Messe. b. Der Besuch verspricht sehr interessant zu werden, c. Nein, sie können sie nicht alle besuchen, d. Traktoren, Werkzeugmaschinen, Ausrüstungen für Petroleumraffinerien usw. e. Er wollte gerne einige Stände der rumänischen Aussteller besuchen, f. Die Stände der DDR, Österreichs und der UdSSR, g. Bei dem Stand der Bundesrepublik Deutschland, h. Sie wollten einige Auskünfte über die Preise, Erzeugnisse, Liefertermine und einige technische Unterlagen, i. Es wurden die Richtpreise angegeben, j . Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestellung und der Rest bei Lieferung ab Werk. k. Sie erhielten eine Sammelmappe mit den gewünschten Auskünften. 1. Sie wird nach München fahren. Exerciţiul 560 (Model): Ja, wir besuchen sie heute nachmittag. •— Nein, wir können nur einen Teil sehen. — Ja, natürlich gibt es einen. — Ja, Rumä­ nien hat auch einen reichen Ausstellungsstand. — Ausrüstungen für Petroleum­ raffinerien, Werkzeugmaschinen, Traktoren u.a.m. — Die Stände der DDR

528

CHEIA F.XERCIŢIILOR

und der UdSSR.—Technische Unterlagen. — Ja, natürlich fragen wir auch danach. Exerciţiul 562: a. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Das Oktoberfest soll sehr schön sein. c. Das Rathaus soll sehr alt sein. d. Der Fa­ sching soll alljährlich gefeiert werden, e. Viele Ausländer sollen die Pinakothek besichtigen, f. Das Stadion soll ganz modern sein. g. Das Zentrum soll sehr weit entfernt sein. Exerciţiul 563: a. Nachher macht sie eine Stadtrundfahrt durch München. b. Herr Meierhuber fährt mit ihnen durch die Stadt, c. Durch die X X . Olym­ pischen Spiele, d. Die Stadt hat zur Zeit 1 270 000 Einwohner, e. In den vielen Industriebetrieben in und um München, f. Es ist ein altes Fest und wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert, g. Es gibt hier den Marienplatz, 1638 errichtet, mit dem alten und neuen Rathaus. In der Nähe liegt das National­ theater, das berühmte Hof bräuhaus und die sog. Residenz, h. Das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik, die Pinakothek, i. Am Ende besichtigen sie die Pinakothek, j . Ins Theater, k. Morgen sollen sie das Olym­ pische Stadion, Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten besichtigen. Exerciţiul 569: Schokoladeeis schmeckt mir (nicht). Der Herrenanzug gefällt mir (nicht). Das Hotelzimmer gefällt mir (nicht). Der Kalbsbraten schmeckt mir (nicht). Diese Puppe gefällt mir (nicht). Der Wollmantel gefällt mir (nicht). Hähnchen vom Grill schmeckt mir (nicht). Kalte Platte schmeckt mir (nicht). Die langen Ärmel gefallen mir (nicht). Mein Kollege gefällt mir (nicht). Die Verkäuferin gefällt mir (nicht). Die Stadtrundfahrt gefällt mir (nicht). Das Mittagessen schmeckt mir (nicht). Exerciţiul 570: a. Wie lange dauert die Reise von Bukarest nach Wien ? b. Fährt man von Bukarest nach Cluj über Braşov oder über Sibiu ? c. Wann kommt Genosse Popescu nach / von Leipzig ? d. Wo steht der Zug nach Köln ? Fährt er über Nürnberg ? e. Sie fahren über Wien und müssen in Linz ausstei­ gen, f. Hält dieser Zug in Potsdam ? Exerciţiul 571: a. Die Kaufläden in den Wiener Geschäftsstraßen, b. Sie wollte einen Wollmantel kaufen, c. Er war reizend, mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter, d. Ja, sie kaufte ihn. e. Er kaufte ein JerseyKleid für seine Frau. f. Es hatte die Größe 49—50 und hatte lange Ärmel. g. Herr Antonescu wollte einen Herrenanzug kaufen, h. Er fand einen Herren­ anzug aus Tergal. i. Sie suchten die Abteilung für Spielzeug und Elektrogeräte. j . Sie kauften noch eine Handtasche, Hemden, ein Tonbandgerät, zwei Paar Schuhe, allerlei Spielzeug, wie: eine Puppe, eine elektrische Eisenbahn u.a.; Geschenke für Bekannte, wie: Parfüms, feine Toilettenseifen u.v.a. Exerciţiul 574: Wo ist bitte die Abteilung für Herrenanzüge ? Verkäufer: Im IV. Stock. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl ! Kunde: Ich möchte einen Herrenmantel, Größe 52. Verkäufer: Welche Farbe ? Wir haben eine sehr reiche Auswahl.

CHEIA EXERCIŢIILOR

529

Kunde: Ich möchte dunkelgrün oder dunkelbraun. Verkäufer: Ich empfehle Ihnen diesen. Es ist ein Wollmantel, sehr ange­ nehm und leicht zu tragen. Möchten Sie ihn probieren ? Bitte zur Kabine. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. Kunde: Aber die Ärmel sind zu kurz. Verkäufer: So ist das modern. Man trägt kürzere Ärmel. Kann ich Ihnen den Kassenzettel geben? Kunde: Nein, ich möchte noch einen Mantel probieren, vielleicht in dunkel­ blau oder in schwarz. Haben Sie meine Größe ? Verkäufer: Aber gewiß ! Bitte ! Dieser hat einen eleganten Schnitt, einen modernen Kragen und die Ärmel sind länger. Kunde: Ja, dieser gefällt mir. Wie teuer ? / Was kostet er ? Ja, gut, ich nehme ihn. Verkäufer: Vielen Dank ! Auf Wiedersehen ! Exerciţiul 577: a. SL wollen die Heimreise vorbereiten, b. Sie wollen mit dem Zug fahren, c. Sie informieren sich im Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen, d. Ja, die Beamtin gibt ihnen Auskunft, e. Weil die Reisezeit zu lang ist. f. Sie wollen mit dem Flugzeug reisen, g. Sie wollen am 26. Sep­ tember nach Bukarest fliegen, h. Ja, man kann ihnen Plätze reservieren. i. Die Beamtin, j . Sie kaufen gleich drei Flugkarten, k. Sie fahren mit den Autobussen zum Flughafen hinaus. 1. Der Wiener Flughafen liegt außerhalb der Stadt. Er heißt Schwechater Flughafen, m. Das Flugzeug startet um 1315. Es landet um 1610 auf dem Bukarester Flughafen, n. 25 kg Reisegepäck ist zulässig, o. Für je 5 kg Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten, p. Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.

34 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

SEMNE DE PRESCURTARE A U N O R C U V I N T E D I N LIMBA GERMANĂ

a. Abb. Anm. Aufl. Ausg. Bd. bzw. dgl. d.h. d.i. f. Fa. f.f. 1. lfd. lfd.J. lfd.Nr. m.E.

die die die die der das das die der das die

Jg-

o.a.
rd. s. S. s.o. sog. Std. s.u. u. u.a. u.a. u.a.m.; u.dgl. (m) usf. usw. u.U. u.v.a. u.Z. u.zw. vgl. v.o. v.u.Z. v.u. Z. z.B. z.T. z.Z.

die

am sau an Abbildung, -en Anmerkung, -en Auflage, -n Ausgabe, -n Band, -(e)s, -^e beziehungsweise dergleichen heißt ist und folgende (Seite) Firma, -men und folgende (Seiten) Jahrgang, -(e)s, —e lies laufend laufende J a h r laufende Nummer meines Erachtens oder ähnlich(es) rund siehe Seite siehe oben sogenannt Stunde siehe unten und unter ander(e)m, und andere, und anders und ähnliche(s)

la, pe imaginea, figura însemnarea, observaţia, adnotarea ediţia, tirajul editarea volumul respectiv asemenea adică adică, vasâzică, anume şi următoarea (pagină) firma, întreprinderea şi următoarele (pagini) anul de apariţie, colecţia anuală citeşte în curs anul curent numărul curent după părerea/aprecierea mea sau (altceva) asemănător/asemenea cam, aproximativ, circa vezi pagina vezi mai sus aşa-numit, aşa-zis ora vezi mai jos
Şi

între altele, şi alţii, şi altfel şi altceva asemănător/altele asemănă­ toare • şi multe altele şi asemenea (mai multe) şi aşa mai departe (înainte) etc. şi aşa mai departe eventual, în anumite condiţii şi multe altele al erei noastre şi anume compară I de sus înaintea erei noastre de jos numărul, cifra; rîndul de exemplu în parte/parţial la ora actuală

; und andere(s) mehr und dergleichen (mehi) und so fort und so weiter unter Umständen und viele (s) andere unserer Zeitrechnung und zwar vergleich (e) von oben vor unserer Zeit von unten die Zahl; die Zeile zum Beispiel zum Teil zur Zeit

DICŢIONAR

GERMAN — ROMÂN

In dicţionarul care maticale + ac. adj. adv. art. conj. f. f. pi. f. sg. interj.

urmează se găsesc următoarele prescurtări pentru indicaţii m. n. num. prep. prese. pron. = = = = = = V. = vb. = vb. refl. = masculin neutru numeral prepoziţie prescurtare pronume vezi verb verb reflexiv

gra-

+ dat.

= = = = = — = = = =

cu acuzativul adjectiv adverb articol conjuncţie cu dativul feminin fără plural fără singular interjecţie

ab adv. aici: plecarea D IO1' ab bilden vb. a (re)prezenta (în imagine) 152) Abbildung, -en (prese. Abb.) / . imagine, figură, ilustraţie 5 ab brennen (brannte ab, ist abgebrannt) vb. a arde 24 Abend, -5, -e m. seară D 8 aber conj. dar, însă 11 ab fahren (ä; fuhr ab, ist abgefahren ) vb. a pleca D 3 Abfahrt, -en f. plecare, pornire D 10 Abfahrtszeit, -en f. oră de plecare D 10 abgemacht interj, s-a făcut ! hotărît ! D 2 ab hängen (hing ab, abgehangen) von + dat. vb. a depinde D 1 ab holen vb. a lua, a aduce (ceva sau pe cineva) D ablaufen (äu; lief ab, ist abgelaufen) vb. a decurge 25 abliefern vb. a livra, a preda (la destinaţie) 21 Abmessung, -en, f. dimensiune 5 Abschluß, -sses,~sse m. încheiere, ter­ minare; zum Abschluß bringen (brachte, gebracht) a încheia 20

Abschnitt, -(e)s, -e m. capitol Absender, -s m. expeditor Abteilung, -en f. secţie, sector; Abteilung, -en f. despărţire ab warten vb. a aştepta ach ! interj, ah ! of ! vai ! acht num. opt achten auf + ac. vb. a avea grijă, a res­ pecta, a ţine seama de, a lua în seamă addieren vb. a aduna Adresse, -n f. adresă ah ! interj, a ! ähnlich adj. asemănător Alkohol, -s, -e m. alcool alle pron. toţi, toate allerlei num. fel de fel de, de tot felul, tot felul de allerseits adv. tuturor, la toata lumea; din toate părţile allerdings adv. ce-i drept, într-adevăr, negreşit alles pron. tot, totul; toate, orice allgemein adv. general

20 D 6 11 D 6 D 6 1 18 7 D 6 D 3 12 D 3 14 D 9 D 5 11 8 23

* Aceste grupuri de litere şi cifre indică, în primul caz (D 10) numărul dialogului (adică al > zecelea dialog din partea a doua a manualului), iar în al doilea caz (15), numărul lecţiei din partea întîi a manualului în care apare termenul pentru prima dată (adică lecţia nr. 15). 2 ' Pentru aflarea accentului se va consulta capitolul B .Vocabular" din lecţiile indi­ cate prin cifra arătata în coloană din dreapta dicţionarului.

532

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

Allgemeingut, -(e)s- ^er n. bun obştesc, bun general; A llgcmcingut werden a se generaliza 25 alljährlich adj. anual, an de an D8 allmählich adv. treptat, cu timpul 22 als conj, 1. ca, drept; 2. decît; 3. cînd, pe cînd, în vreme ce 9 als ob conj. ca şi cînd 24 alt adj. aici: vechi D8 Aluminium, -s, f. pi. n. aluminiu 9 Ampermeter, -s n. ampermetru 5 an prep. la, pe 6 an adv. aici: sosire D 10 Analyse, -n f. analiză .4 analysieren vb. a analiza 4 Anbetracht, - (e)s,f. pi. m. considerare; in Anbetracht avînd în vedere, luînd în considerare, faţă de D 10 andere adj. şi pron. alt, altă, alţi, alte; celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte 12 aneinander adv. laolaltă 17 Anfang, -(e)s, — e m. început D8 an fangen (ä; fing an, angefangen) vb. a începe D 5 anfangs adv. la început, mai întîi 24 Anforderung, ~en f. cerere, pretenţie; Anforderungen stellen a ridica pretenţii, a cere 20 Angabe, n, f. indicaţia 10 angeben (i; gab an, angegeben) vb. a indica, a arăta 18 angenehm adj. plăcut, agreabil D 10 Angestellte, -n, -n m. şi f. salariat, salariată 10 anhaften vb. a fi inerent, a fi lipit de 22 anhaltend adj. continuu 17 Ankunftszeit, -en f. oră de sosire D 10 Anlaßfarbe, -n f. culoare de revenire 9 Anmeldeschein, -(e)s, -e m. fişă de înscriere la evidenţa populaţiei D4 annehmen (i; nahm an, angenommen) vb. aici: a presupune, a considera 25 anschließend adv. imediat după, în continuare 23 Anschrift, -en f. adresă D4 an sehen (ie; sah an, angesehen) vb. a se uita, a privi 11 Ansicht, -en f. părere, opinii, concepţie 22 antikorrosiv adj. anticorosiv 19 antreiben (trieb an, angetrieben) vb. a antrena, a acţiona 17 Antriebsmotor, -s, -en m. motor de acţionare 17 antworten vb. a răspunde 6 anwendbar adj. aplicabil, practicabil 17

anwenden vb. a aplica, a folosi Anwendung, -en f. aplicare; zur Anwendung bringen (brachte, gebracht) a pune în aplicare Anwendungsgebiet, -(e)s, -e n. dome­ niu de aplicare Anzahl, / . pi. f. n u m ă r ; cantitate Anzahlung, -en f. acont Anzug, -(e)s, *±e m. costum, îmbrăcă­ minte bărbătească Apparat, -(e)s, -e m. aparat Apparatebau, -(e)s, f. pi. m. construc­ ţie de aparate Appetit, -(e)s, -e m. poftă; Guten Appetit ! Poftă bună ! Arbeit, -en f. muncă, lucru; lucrare arbeiten vb. a lucra, a munci Arbeiter, -s -m. muncitor Arbeiterin, -nen f. muncitoare Arbeitsgang, -(e)s, - « m . operaţie (de lucru) Arbeitskraft, —e f. forţă de muncă Arbeitsplatz, -es,—e m. loc de muncă Arbeitsverfahren, -s -n. procedeu de lucru Arbeitszimmer, -5, -n. birou, cabinet Argon, -s, f. pi. n. argon (gazul) Ärmel, -s, m. mînecă Art, en f. fel; aller Art de t o t felul Asbestplatte, -n f. placă de azbest Aspik, -(e)s, -e m. aspic, răcitură, piftie Atmosphäre, -n f. atmosferă auch conj. şi adv. şi, de asemenea auf prep. pe, peste, deasupra aufbewahren, vb. a păstra, a depozita Aufbewahrung, -en f. păstrare Aufbringen, s, f. pi. n. aplicare / punere / depunere a unui strat aufbügeln vb. a călca (din nou) Aufenthalt, -(e)s, -e m. şedere, oprire Auffassung, -en f. înţelegere, părere, concepţie Aufgabe, -n f. sarcină, scop, problemă aufgeben (i, gab auf, aufgegeben) vb. aici: a expedia (scrisori, colete etc.) aufgrund prep. pe baza Aufmerksamkeit, -en f. atenţie; Auf­ merksamkeit schenken a acorda atenţie Aufnahme, -n f. primire, admitere, adoptare aufschreiben (schrieb auf, auf­ geschrieben) vb. a nota, a scrie Aufschwung, -(e)s, —c m. impuls, avînt înviorare

11 16 22 9 D 7 D 9 6 12 D 5 5 3 3 3 25 20 10 18 10 17 D 9 12 12 D5 8 2 6 12 D 3 19 D 4 D 1 25 18 D 6 15 18 25 14 23

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

533

Aufsicht, -en f. supraveghere, control; unter Aufsicht halten a supraveghea, a ţine sub supraveghere 20 aufstehen, stand auf, ist aufgestanden vb. a se ridica în picioare D 5 aufstellen vb. a instala, a amplasa 14 Aufstellen, -s, f. pi. n. amplasare 21 auftragen (ă, trug auf, aufgetragen) vb. a aplica (un strat) 19 Auftreiben, -s, / . pi. n. umflare, lărgire 24 aufweisen (wies auf, aufgewiesen) vb. a arăta, a prezenta 22 aufzählen vb. a enumera, a înşira 11 aufzeichnen vb. a înregistra, a însemna a nota 13 Augenblick, -(e)s, -e m. clipă, moment D 1 August, -(e)s, -e m. luna august D 1 aus prep. din 7 ausarbeiten vb. a elabora 21 Ausbau, -(e)s,f. pi. m. extindere (unui complex, unei construcţii) 10 ausbauen vb. a lărgi, a mări 11 äußere adj. din afară, din exterior 17 ausführlich adj. detaliat, amănunţit 13 ausfüllen, vb. a umple, a ocupa, a completa 22 Ausgangsstoff, -(e)s, -e m. materie primă, material de bază 16 ausgezeichnet adj. excelent D 2 ausgiebig adj. copios, îmbelşugat D 10 aushalten (ä; hielt aus, ausgehalten) vb. a suporta, a rezista 22 aushängen (hing aus, ausgehangen) vb. a afişa, a expune la vedere D 10 Aushärtung, -en f. întărire, solidificare 16 Auskunft, — e f. informaţie, lămurire D 6 Auskunftstelle, -n, / b i r o u de informaţii D 7 Ausland, -(e)s, f. pi. n. străinătate 6 Ausländer, -s, m. străin D 8 Auslandslieferung, -en f. livrare în străinătate, export D 7 ausrüsten vb. a echipa, a utila 15 Ausrüstung, -en f. echipament D 7 aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen vb. a coborî D 6 Aussteller, -s, m. expozant, persoana care expune D 7 Ausstellungsstand, -(e)s,—e m. stand / pavilion de expoziţie D 7 aussetzen vb. a expune; a întrerupe 19 ausstoßen (ä; stieß aus, ausgestoßen) vb. a arunca / a împinge afară 16 aussuchen vb. a alege 18 äußern vb. a exprima 25

außerordentlich adj. extraordinar D 9 austauschen vb. a schimba, a pre­ schimba 18 Auswahl, -en f. sortiment D 9 Auto, -s, -s n. automobil 2 Autobus, -ses, -se m. autobuz D 6 automatisieren vb. a automatiza 10 automatisch adj. automat 14 Automation, -en f. automatizare 25 Automatisierung, -en f. automatizare 20 Automobilbau, -(e)s, f. pi. ni. construcţie/ industrie de automobile : 9

backen (ä; buh, gebacken) vb. a prăji, a coace, a frige D 5 Bad, -es, —er n. baie D 4 Bahnhof, -(e)s, ^e m. gară, staţie D 2 Bahnsteig, -(e)s, -e m. peron D 3 Bakelit, -(e)s, -e n. bachelită 16 Bakelitpulver, -s, n. praf de bachelită 16 bald adv. curînd, în curînd 24 Balkon, -(e)s, -c,n. balcon D 4 Bandmaß, -es, -e n. ruletă. 5 Bandmaterial, -(e)s, -ien material în bandă 15 Bandring, - (e)s, -e m. colac de bandă 12 Basis, -en f. b a z ă ; 16 Bau, -(e)s, f. pi. in. construcţie 16 Bauart, -en f. tip de construcţie 14 bauen vb. a clădi, a construi 10 Beamte, -n, -n in. funcţionar D 3 Beanspruchung, -en f. solicitare 13 bearbeiten vb. a prelucra 18 bedauern vb. a regreta, a-i pare rău D 5 Bedeutung, -en f. însemnătate, impor­ t a n ţ ă ; eine Bedeutung erlangen a deveni important 22 bedienen vb. a servi beeinflussen vb. a influenţa 22 beenden vb. a termina D 8 befassen mit + dat., vb. refl. a se ocupa 23 de befestigen vb. a fixa 6 befinden (befand, befunden) vb. refl. 12 a se găsi, a se afla Beginn, -(e)s, f. pi. m. început 16 beginnen (begann, begonnen) vb. a începe begeben (i; begab, begeben) vb. refl. 12 a se duce, a, pleca Begriff, -(e)s, -e m. noţiune 21

a se dovedi cores­ punzător bewegen vb. lămurire. a examina 14 bequem adj. -(e)s. a deteriora 19 beschaffen vb. denumire beziehen (bezog. amîndoi. confirmare Beste. in Betracht ziehen (zog.. en f. a face rost de D 8 besprechen (i. gebogen) vb. aici: garnitură la mîncare D 5 beim bei dem prep. vizită besuchen vb. a avea nevoie 12 beobachten vb. desigur. instrucţiune de exploatare bevor conj. după cum se ştie 13 belasten vb. refl. f. anumit. -n m. a se ridica la. înainte de a bewahren vb. cel mai bine cali­ ficat Besuch. a se ridica la. m. şi f. 2. convorbire. -en f. f. -es. beschrieben) vb. a observa. a exista. Beseheid geben (i . a dezbate 6 Besprechung. gab. a vedea 10 besitzen (besaß. belaufen) auf + ao. a fi de. a însuma betreten (i. gut Bestätigung. a procura. besprochen) vb. sarcină 13 belaufen (äu. a face. comod D 9 bereiten vb. a descrie 13 beseitigen vb. a se referi la biegen (bog. răspuns.534 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 25 Begriffsbestimmung. a înlătura 22 besichtigen vb. recipient 20 behandeln vb. pi. -en f. -(eis. -e m. ilustraţie Bildschirm. imagine. bezogen) vb. Bescheid wissen (wußte. pi. a denumi 16 benötigen vb. a conserva. a intra Betrieb. a contribui 17 bekannt adj. îndoire sculă de Biegewerkzeug. a lua parte. a trata 25 behaupten vb. -e n. a vizita. -er n. a îndoi Biegen. a valora 12 Belegschaft. a denumi Bezeichnung. deosebit 10 besorgen vb. -c îndoit Bier. cît mai bine posibil bestqualifiziert adj. a determina bestimmt 1. trug bei. comandă besten v. aus + dat. bere bieten (bot. f. a continua bestellen vb. m.' cert bestmöglich adv. precis. funcţiune. beigetragen) 20 zu + dat. considerare. refl. a consta / a se compune din 2. cunoştinţă 16 bekanntlich adv. bewähren. adj. refl. 2. geboten) vb a oferi Bild. betragen) vb. a încărca Belastung. vb. ieftin 11 D 7 11 20 11 D 5 D 7 11 17 13 17 18 10 10 15 24 25 14 14 14 21 19 22 14 9 17 12 15 15 18 D 5 22 5 18 22 . + art. consideraţie. -en f. 2. a strica. a acţiona beteiligen an + dat. cunoscut. exploatare. exemplu 12 beitragen (ä. celebru D 8 beschädigen vb. ecran billig adj. a primi. -en f. besessen) vb. -n. a mişca. -(c)s. -e n. a studia. vb.. gegeben) a da un răspuns / o informaţie. a păstra. -(e)s. gewußt) a fi lămurit D 1 beschreiben (beschrieb. n. betrug. -(e)s. betrat. -en f. -(e)s. vb. -[e)s. ceea ce este mai bun. definiţie begrüßen vb. a afirma 5 bei prep. vb. trata­ tive . infor­ maţie. genommen) a pune în funcţiune Betriebsanleitung. topor 25 Beilage. pi. a comanda Bestellung. -n f. -en f. n. 1. deja. negociere D 2 besser v. întreprindere. -(e)s. a numi. la 14 beide num. refl. -e n. -e m. de pe acum 17 beruhen auf + dat. a saluta 10 Begrüßung. 3. renumit. -s. 1. besprach. benannt) vb. a pregăti 10 bereits adv. -en f. bestanden) vb. fisură. totalitate de mun­ citori şi funcţionari (dintr-o între­ prindere) benennen (benannte. salut de primire / de D 2 întîmpinare 8 Behälter.. sich beziehen auf -f ac. -n. gezogen) a lua în consideraţie betragen (ä. la 5 Beispiel. amîndouă Beii. betreten) vb. a participa Betracht. -s. a face rost de 21 Bescheid. a vizita betätigen vb. vb. adv. belief. 1. a se baza pe 24 berühmt adj. cunoscut Bekannte. -en f. lucrul cel mai bun bestehen (bestand. in Betrieb nehmen (nahm. a poseda 15 besonder adj. D 9 cunoscută. -(e)s. a procura. gut bestimmen vb. a pune în mişcare bezeichnen vb. -e m. m. a discuta.

a sta Bleistift. -e n. deoarece. gebeten) vb. -e m. plic bringen (brachte. -en f. suflare blau adj. -s. m fund (de cazan). Bundes Republik Deutschland Republica Federală Germania breit adj. atunci dabei adv. m. plumb bleiben (blieb. gebracht) vb. -s / . . pe atunci. -s. /. alezaj Bolzen. de la aceasta / acesta / aceştia / acestea dazu adv. -s. -(e)s. pînă acum bist v. -s. crom Chefkonstrukteur. gaură. -e n. -c m. (citeşte: beziehungsweise) respectiv 9 7 11 D 3 16 9 12 12 15 15 9 19 6 22 2 D 7 2 3 3 14 3 15 7 23 chemisch adj. din aceasta darf v. bis zu pînă la bisher adv. -e m. burghiu. sol bohren vb. găuritor (mun­ citor) Bohrhaltcr. maşină de găurit Bohrung. brun. m e t a l neferos Büro. fîşie de tablă Blechwerkstoff. utilizabil. pentru ca danach adv. -es. -s. înăuntru darstellen vb. albastru Blech. compot de pere bis conj. prin aceasta 2. pînă aici. . aceasta. adv. pentru aceasta DDR /. că dauerhaft adj. acesta. m. atunci daraus adv. aici: în schimb daher adv. pi. roşu maroniu BRD / . pi. m bolţ brachte v. după aceea. apoi. a ruga. f. adv. a folosi. -s n. gîtuire rela­ tivă la rupere Büchse. -en f. sein bitte vb. lat Breite. dürfen darin adv. cale ferată federală bunt adj. constructor şef Container. doamnă Damenbekleidung. pi. îmbrăcăminte pentru femei damit 1. ist geblieben ) vb. abia Boden. birou bzw. aceştia. m. a duce Bruchdehnung. -en f. a trece în registru. a reprezenta darum adv. -(e)s. fiindcă 3. vă rog. atunci. -(e)s. tablă Blechschere. scrisoare Briefmarke. -n f. pe vremea (cînd) Dame. -n f. din'această cauză darunter adv. de aici. de aceea. timbru poştal Briefumschlag. lăţime Brief. 2. a mulţumi dann adv. colorat variat D 5 13 20 Buntmetall. bringen brauchbar adj. -en f. -s. a înre­ gistra Bundesbahn. a întrebuinţa. n. -n f. maro braunrot adj. -(e)s. —e m. multicolor. -(e)s. privire Block. suport al burghiului Bohrmaschine. aici: prin aceasta das pron. a avea nevoie braun adj. -(e)s. -e m. prin aceea dagegen adv. permanent davon adv.'• m. material din tablă Blei. -s. alungire la rupere Brucheinschnürung.e m. a cere cuiva ceva Blasen. foarfece de tablă Blechstreifen. chimic Chrom. şi interj. la aceasta. durabil dauern vb. pînă. aşadar. rămîne. prin urmare damals adv. de aceea. damit conj. bucşă buchen vb. -s. -s. cu acest prilej dadurch adv.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 535 Birnenkompott. numai. aici. (e)s. conteiner 9 9 7 21 D 5 9 9 D 8 6 8 D 6 D 6 D 6 4 13 D 4 D 10 9 da 1. n. -en f. mulţumire danke ! vb. bloc. + interj. -n f. a aduce. doar. lingou bloß adv. -e « . -« / . poftim bitten (bat. acestea daß conj. folosibil brauchen vb. conj. mulţumesc danke bestens ! mulţumesc foarte mult ! danken vb. a dura dauernd adj. -(e)s. -n f. m. cu aceasta. pi. a găuri Bohrer. bitten um -f ac. după aceasta Dank. creion Blick. -s m. Deutsche Demokratische Repu­ blik Republica Democrată Germană 3 15 10 19 10 21 10 D 9 11 22 11 D 5 10 8 16 D 3 20 13 23 1 16 19 D 2 13 14 15 D 7 . -(e)s. / . pînă la. prin aceasta.

totuşi. gedurft) vb. parcurgere dürfen (a. pi. -s. n. mar­ ca germană (moneda) 12 doch 1. conj. zur Dis­ kussion stellen a pune în discuţie 20 Distanzverfahren. intervenţie einhalten (ă. de asemenea Ecke. in. monument D 8 denn conj. a introduce. a fi bun pentru ceva Eile / . f. cameră cu un singur p a t / de o persoană einfach adj. eingeladen) vb. citeşte: das heißt adică 16 dicht adj. -e m. unic. dorn 3 dort adv. a învîrti. unii Einkauf. decembrie D 1 Dezimalzahl. unele lucruri einige pron. -s. de trei ori 13 dritte num. -s. f. -(e)s. a suci 3 Dreher. contrar acestui lucru 25 Denkmal. Durchsicht. cîte ceva. invitaţie einmal num. de aceea.h. căci. acolo 2 Draht. ^e f. tu 3 dünn adj. o singură dată einnehmen (i. detonare 24 Dezember. prin durchführen vb. faţă de aceasta. -n f. aceste 8 direkt adj. duroplast dynamisch adj. diese. dolar D 3 Dorn. -^e m. -n f. delegaţie 10 demgegenüber adv. tîrguială einladen (ă. lud ein. a invita Einladung. 2. -en f. -e m. mers rapid einbauen vb. a trece prin Durchmesser. al treilea / a treia 12 drüben adv. -en f. presiune 5 druckübertragend adj. ^-e m. a executa. densitate 23 dick adj. cercetare.^e m. procedeu de distanţă 24 dividieren vb. ba d a . Direktoren m. hielt ein. a respecta einheitlich adj. aceşti. -n / . a servi 5 Dienstag. a monta. albastru închis dunkelgelb adj. eingefahren) vb. nahm ein. adv. f. transmiţător de presiune 24 du pron. examinare. dinamic 9 9 4 18 25 8 21 10 16 13 E eben adv. pl. asemenea. -en f. -(e)s. f. o dată einmalig adj. Ü W n. cumpărătură. -s. a ocupa. -en f. a efectua durchmachen vb. colţ eckig adj. -s. astfel de 25 deshalb adv. sîrmă 15 Drehbank. -s. -es. -(e)s. a avea voie Duroplast. subţire 2 dunkelblau adj. gros. unu D 7 17 4 2 19 13 21 19 D 6 14 13 D 4 16 14 11 25 18 25 D 8 10 D 9 D 8 21 13 13 22 1 . a deţine eins num. a strunji. -s. f. -(e)s. -s. propriu-zis eignen vb. dieses. refl. -(e)s. a aşeza Einbettzimmer. -en f. pi. pi. în interes de serviciu D 1 dieser. eingenom­ men) vb. motor trifazat 17 Drehzahl. -(e)s. -en f. urgenţă Eilgang. -e m. trei 1 dreimal num. cum să nu 11 Dollar. discuţie. acest. mai degrabă. -en f. etanş. galben închis durch prep. -en m. uniform einiges pron. fuhr ein. a face rodajul einführen vb. -s. marţi D 1 dienstlich adv. cîteva. n. -en f. -(e)s. a roda. număr zecimal 7 d. -e m. cîţiva. mai curînd. turaţie 5 drei num. însuşire. dincolo. a împărţi 7 DM Deutsche Mark. strung 3 drehen vb. a roti. grabă. această (a). în partea cealaltă D 5 Druck. strungar 3 Drehmaschine. pl. -(e)s. m. tavan 6 Dehnung. alungire 13 Delegation. direct 24 Direktor. calitate eigentlich adv. a importa Eingriff. -5 m. strung 3 Drehstrommotor. proprietate. gras 2 dienen vb. diametru. a detona 24 Detonieren. tocmai ebenfalls adv. a se potrivi. -n. cu toate acestea. deoarece.. diese pron. m. dens 19 Dichte. din această cauză 13 detonieren vb. unghiular eher adv. *+e m. -en f. director 4 Diskussion.536 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Decke. simplu einfahren (ä. întrucît 13 derartig adj. mai devreme Eigenschaft. eingehalten) vb. durfte.

aparat elec­ tric D 8 Elektroindustrie. entworfen) vb. ergriffen) vb. f. -en f. n. a dezvolta 16 Entwicklung. el 2 erarbeiten vb. întrebuinţare. trat ein. -en m. -sses. a împărţi 15 ein tragen (ă. ist eingetroffen) vb. ireproşabil. a introduce 22 einspannen vb. ergab. vb. strîns. a îndepărta 19 entfetten vb. a obţine 13 erhitzen vb. strimt 25 englisch adj. ist eingetreten) vb. a lua. unsprezece 1 empfehlen (ie. rezulta 13 ergreifen (ergriff. erhielt. -e n. glob pămîntesc Erdgeschoß. a intra. cu succes. refl. zu Ende gehen a se apropia de sfîrşit. invenţie 25 erfolgen. pi. -sses. a fi angajat. a afla. -s. eingeschrie­ ben) vb. -en f. -s. prelucrare finală 18 Ende. a inventa 25 Erfinder. bucuros 10 erfüllen vb. efect 17 Einwohner. zum Einsatz kommen a fi folosit. electrotehnică 9 elf num. cu bune rezultate 20 erforderlich adj. traf ein. -n / . tren D 9 Eisenlegierung. anga­ jare . a concepe 16 entwickeln vb. posibilitate de folosire / de întrebuinţare 22 einschließlich prep. -n f. -en f. a fi pus în funcţiune 20 Einsatzmöglichkeit. entwarf. dezvoltare Entwicklungsprozeß. erhalten) vb. -en f. englez (esc) D 8 entfernen vb. de acord D 5 einwandfrei adj. pi.a. aici: a trimite o scrisoare recomandată D 6 einsetzen vb. -n f. sursă de energie 24 energisch adj. -en. a fixa 13 einsperren vb. a auzi D 8 erfinden (erfand. tempe­ ratură de aprindere 17 er pron. a recomanda D 8 Endbearbeitung. -en f. vb. a obţine. m. eficace. a avea loc. energic 4 eng adj. -s. pămînt. influenţă. -en f. a îndeplini 10 ergeben (i. a se hotărî / a se decide pentru 24 entschuldigen vb. inclusiv 25 einschreiben (schrieb ein. -n n. corespunzător 13 entwerfen (i. a dobîndi. entschieden) für + ac. -s m locuitor D 8 Einzelmaschine. fier 9 Eisenbahn. -en m. sfîrşit. a apuca 21 erhalten (ä. fără gre­ şeală 20 einwechseln vb. a urma. -n f. industrie elec­ trotehnică 18 Elektrokarren. inventator 16 Erfindung. operaţie indivi­ duală 25 Eisen. -en f. electronic 25 Elektrotechnik / . -(e)s. a acţiona. electrolitic 23 Elektromotor. erfahren) vb. maşină indivi­ duală 25 Einzelmontage. empfohlen) vb. motor electric 8 elektronisch adj. montaj individual 20 Einzeloperation. -cn f. -es. produs finit/ final 21 Energiequelle. a încălzi (la incandescenţă) 17 . de-a lungul D 4 entrichten vb. a degresa 19 entlang prep. -m. a schimba (mai ales bani) D 10 einwirken auf. -en. -n f. -n f. -en m. cale ferată. empfahl. a strînge. a începe. a achita D 10 entscheiden (entschied. necesar 23 erfreut adj. -sse m. capăt. aliaj de fier 9 Elastizitätsgrenze. -(e)s. a plăti. 21 a proiecta. f. electrocar 21 elektrolytisch adj. a rezulta 17 erfolgreich adj. a influenţa asupra 24 Einwirkung. -s. a scuza 7 entsprechend adj.—e n. erfunden) vb. vb. strung automat monoax 14 einteilen vb. electrod 13 Elektrogerät. îngust. a veni 11 einverstanden adv. + ac. erfuhr. parter 4 erfahren (ä. a încuia 14 Einspindelautomat. ergeben) vb.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 537 Einsatz. -•-• e m. limită de elas­ ticitate 13 elektrisch adj. -n f. -sse n. -en / . a sosi la destinaţie D 10 eintreten (i. -s. a 21 realiza prin muncă 13 Erde. eingetragen) vb. electric 13 elektrochemisch adj. a se termina D 1 Endprodukt. electrochimie 19 Elektrode. automat monoax 15 Einspindeldrehautomat. a înscrie 14 eintreffen (i. trug ein. proces de evoluţie / de dezvoltare 25 Entzündungstemperatur.

prima. a da posi­ bilitatea eröffnen vb. a observa. a aştepta erweisen (erwies. a explica. extrem Extrudieren. -n. -(e)s. vopsea farbig adj. a înălţa erinnern vb. -s m. -n f. ist erschienen) vb. a recunoaşte. -n. m. a mînca Essen. peniţă Fehler. -en f. -es. -n f. -en f. cam. n. fuhr. -e n. a coborî. a confecţiona Erzeugnis. ist gefahren) vb. minereu erzeugen vb. a atinge errichten vb.f. aproape Feder. -sses. erwiesen) vb. a experimenta errechnen vb. a exporta Exportleiter. -n f.—e m.53S DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Erhitzen. primul. a stabili Ermittlung. a expune Erläuterung. pi. cea dinţii erstklassig adj. pi. -(e)s. a produce. -e n. butoi Faser.- . ghişeu de bilete pentru călătorie Fahrpreis. f. demn de menţio­ nat. ceva. erkannt) vb. aici: abia. -n. in Erwägung ziehen a lua în consideraţie erwähnen vb. ersah. şef al serviciului export extrem adj. vb. lift Fahrt. a deschide Erosionsmaschine. a cădea falls conj. fiel. a-şi da seama erklären vb. aici: a deschide ersehen (ie. remarcabil Erwähnte. fabricaţie Fabrikationsprogramm. refl. -s. pi. familie fanden v. material exploziv Explosionsverformen. f. 9 22 21 D1 7 D9 24 20 18 25 20 10 19 9 9 10 24 11 es pron. -s. -en f. circa etwas pron. pro­ gram de fabricaţie Fachmann. n. f. presă excentrică 2 D5 D2 10 12 24 24 24 6 D 8 24 16 15 Fabrik.—er (pi. a descoperi. -e m. dacă falsch adj. exploziv Explosionsstoff. a vedea. încălzire erhöhen. defor­ mare prin explozie exportieren vb. vb. a permite. -s. a prinde fast adv. masă etwa adv. ersehen) vb. conside­ raţie. a mer­ ge cu un vehicul Fahrkarte. considerare. culoare. specialist fahren (ä. n f. el. -^-sser n. a dobîndi. a calcula. -s. extrudare Exzenterpresse. a menţiona. n. colorat Fasching. determinare ermöglichen vb. m greşeală 6 4 11 22 D 6 D 3 D 10 D 10 D4 D 3 8 23 7 201 D1 19' 9 9 D8 24 15 15 25 14 1 4. a ridica. explicabil erlangen. -(e)s. -en f. preţ de călătorie Fahrstuhl. a. gegessen) vb. călătorie. -n n. a acorda Erwägung. a da. produs Erzeugung. -(e)s. -ses. a aminti erwähnenswert adj. ist gefallen) vb. drum fallen (ă. -en f. în caz că. a da voie erläutern vb. maşină de ero­ ziune erproben vb. f. -e m. fabrică Fabrikation. -n. -en f. a mări. resort. ascensor. a ajunge. numai erste num. -e m. erschlossen) vb. -se n. a obţine. arc. ceea ce este greşit Familie. a aduce aminte erkennen (erkannte. strat de vop­ sea (de protecţie) Farbe. şi Fachleute) m. -n. -s. pi. aminti. strat de fibre fassen vb. a se dovedi Erz. a înlesni. a determina. aproximativ. a explica erklärlich adj. a apărea erschließen (erschloß. explicaţie ermitteln vb. a deduce ersetzen vb. f. carnaval Faß. bilet de călătorie Fahrkartenschalter. a înlocui ersparen vb. lucru amintit erwarten vb. cel dintîi. aici: producere erzielen vb. a afla prin calcul erreichen vb. chibzuire. a construi. a ridica. -es. de calitatea întîi erteilen vb. a ecoiiomisi erst adv. / . ea essen (i. finden Farbanstrich. -n f. -(e)s. -s. -en f. mîncare. a ajunge. a realiza 9 22 12 21 11 16 24 22 21 14 13 13 16 21 18 17 13 12 D8 9 23 . a afla. a cîştiga erlauben vb. -n. n. -e m. a încerca. aß. greşit Falsche. puţin explosiv adj. -s. a în­ temeia erscheinen (erschien. fibră Faserschichte.

aici: ghid (carte) D10 D 10 D 10 D 10 D 10 9 9 24 16 13 16 21 21 20 13 16 11 15 22 16 25 16 16 25 D3 3 14 3 D1 D2 Di D3 D9 D1 15 D4 D4 D4 D I D4 4 D7 . aeroport Flugkarte. rezistent. frezor.(c)s. -en f. a serba. constatare Feuerschweißen.) n. -s ni. bilet de avion Flugpreis. a întreba fräsen. -e m. -(e)s. a conduce Führer. foaie. -en / . -se n. sudare prin forjare feuerverzinkt adj. -es. tare. -s. granulat fin. -s. preţ /cost de zbor Flugzeug. s. rezistenţă.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 539 feiern vb. -(e)s. timp de fabricaţie fest adj. a sărbători Feile. a freza Fräser. n. -s. -c m. gata fertigen vb. fluid. n. -en f. n. -n f. cîmp. -(e)s. amic freundlich adj. ^e m. m. -cn f. foiţă Förderband. procedeu de turnare de precizie feinkörnig adj. obţinerea formei prin deformare plastică Formteil. im folgenden în cele ce urmează Folie. femeie. prieten. coafură. -s. a găsi Fisch. n. aparat de mă­ surat de precizie Feld.pi. -en f. (e)s. lichid Flüssigkeitsdruck. următor. -cn f. m. Fig. -n f. -es. mecanică fină/ de precizie Feinmeßgerät. figură finden (fand. f. presă cu fricţiune Friseur [-z0:r]. f. hielt jest. freză Fräshalter. cercetare Fortschritt. f. 5. a forma. societate de avi­ aţie Flughafen. a prinde. a bucura. -en f. încercare la rezistenţă festspannen vb. n. -e m. -e m. sală pentru micul dejun führen vb. pi. -(e)s. —e n. coafor Frisiersalon. a fixa feststellen vb. n.(e)s. f. . regulator cen­ trifug Fließband. 5. -(e)s. solid. a fabrica. festivitate festhalten (ä. primăvară Frühstückszimmer. 4". -e n. piesă formată Formung. aici: cîmp mag­ netic Fenster. -er n. -ses. linie tehnologică (de fabricaţie) Fertigungszeit. aparat de foto­ grafiat Frage. -(e)s. durabil. urmare Fotoapparat. a zbura Fliehkraftregler. fin Feingießverfahren.—er n. fereastră fertig adj. -en (prese. a constata.—e in. butelie sticlă fleißig adj. cu granulaţie fină Feinmechanik. -s. -en f. m. vb. -e m. mijloc de transport Forderung. -en f. -n f. serbare. -n f. prietenos Friktionspresse. -5. aici: a reţine. / . -e 11. m. / . . avion Flugzeugindustrie / .) f. salon de coafură Frisur. pl. -n întrebare fragen vb. f. pilă fein adj. liber freuen vb. doamnă. tărie Festigkeitsprüfung. -e m. / . -e m. -n. -en f. -(s. bandă de trans­ port Fördermittel. presiune hidraulică (exercitată de lichid) folgen vb. zincat prin scufun­ dare Figur. -e m. fabricaţie Fertigungseinrichtung. s. s. ist geflogen) vb. -(e)s. cerinţă. -en f. pretenţie Form. -es. bandă rulantă Fließvermögen. instalaţie de fabricaţie Fertigungsstraße. maşină de frezat Frau. a confecţiona Fertigerzeugnis. harnic fliegen (flog. pi. cercetător Forschung. Frl. amabil. f. -(prese. domni­ şoară. a face plăcere Freund. formare Forscher. a modela Formgebung. m. n. a urma folgend adj. progres Fortsetzung. compact Fest. industrie de avioane flüssig adj. zbor D8 3 2 11 23 23 5 2 6 6 20 25 21 18 21 25 15 D 17 8 23 8 13 14 13 24 17 19 5 16 D 5 16 3 D 10 25 20 15 D 10 Fluggesellschaft. formă formbar adj. maleabil formen vb. Frühling. -es. suport de freză Fräsmaschine. soţie Fräulein. s. s. -n f. pl. —er n. produs fi­ nit Fertiglager. capacitate de curgere (la deformare) Flug. peşte Flasche. -s. frizer. festgehalten) vb. -en f. a păstra Festigkeit. gefunden) vb. f. continuare. -n f. pl. depozit pentru pro­ duse finite Fertigung. -s m. -en / . a stabili Feststellung. duduie frei adj.

m. dar geschmackvoll adj. pictură Gemüse. n. vas Gefüge. depozit pentru bagaje de mînă Gepäcknetz. geglichen) vb. -(e)s. trotuar gelb adj. —e m. tăiere cu gaz Gasflamme.) gering adj. al doilea etc. îndată. -ni. ^e m. stradă/centru comercial geschehen (ie. -n f. dialog. neînsemnat gern(e) adv. gewonnen) vb. puţin. tot. tovarăş genügend. încercat gewähren vb. a funcţiona für prep. oră de naştere. -(e)s. a turna Gießerei. aici: fel de mîncare (primul. a da Gewicht. -es. contrar. plan cincinal funktionieren vb. unul faţă de altul Gegenstand. -(e)s. ist gegangen) vb. -(e)s. tot. de obicei gießen (goß.540 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN fünf num. gefallen) vb. băutură Getreidemühle. -(e)s.) ganz adj. pi. imediat gleichen (glich. maro-gălbui Geld. -n. total Geschäftsführer. carcasă gehen (ging. clădire geben (i. construcţie de aparataj Gericht. adv. gab. plasă pentru ba­ gaje (în tren) Gepäckschein. la fel. -(e)s. -e n. -e n. -(e)s. filet (ghivent) Gewindebohrer. -e n. meniu. -(e)s. -e m. -(e)s. bringen Geburtsstunde. a aparţine. galben gelbbraun adj. -n m. zu Fuß pe jos 1 D1 6 4 D6 galvanisch adj. es gibt există Gebiet -(e)s. -en f. -sse n. -e n. a acorda. -en / . structură gefunden v. cadou. al doilea etc. spre. tichet/recipisă de bagaje Gepäckstück. bani Geldeinsparung. greutate Gewinde. -en f. -(e)s. ospătărie Gebäude. extracţie gewiß adv. -s n. -s n. -n f. tablou. -e n. -e n. ist gelungen) vb. n. director. neted glauben vb. -es. a ob­ ţine. complet. colet geradeaus adv. — e in. îndemînatic. turnatorie glänzend adj. lucios glatt adj. pi. mic. întreg. a se întîmpla. gefiel. întreg. ganz reizend. bagaj Gepäckaufbewahrung. -c n. -er n. ieri gesteuert v. tacîm gefallen (ă. -5 n. domeniu gebracht v. galvanic Galvanometer. a d a . -en f. cu plăcere gesamt adj. picior. 2. n. adj. oaspete Gastgeber. -n f. a reuşi Gemälde. gegossen) vb. obiect gegenüber prep. -s m. -en f. —sse m. gegeben) vb. faţă în faţă Gehäuse. gazdă Gaststätte. deloc Gasbrennschneiden. desigur gewöhnlich adv. tarod gewinnen (gewann. şef Geschäftsstraße. -arten n. cinci Fiinfjahr(es) plan -(e)s. a crede gleich 1. suficient Gepäck. aici: început Gedeck. -s m. ^-e m. precizie Genosse. aici: fel de mîncare (primul. viteză Gespräch. pentru Fuß. bucuros. sudare cu gaz Gast. -s. legume 19 13 D5 14 D8 24 17 17 17 10 D8 D5 12 8 22 13 25 D5 D9 23 11 19 17 16 D4 22 4 5 D8 9 9 14 20 21 D 8 D5 genau adj. -e m. -(e)s. moară de cereale/de grîne geübt adj. conversaţie gestern adv. f. -s n. / . -s m. sigur. grădină gar nicht adv. a se ase­ măna 3 14 3 D 10 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 9 D 2 D 5 11 11 18 D 4 D 8 17 D 3 0 9 24 D 1 14 14 D 3 25 20 D 7 14 1 3 9 23 12 D 7 11 11 22 11 D 2 12 5 . -s. s. obţinere. -es. pi. -(e)s. -s. -stücke n. -s. economie de bani gelingen (gelang. a plăcea Gefäß. exact Genauigkeit. -(e)s. -sses. -(e)s. -n f. / . bagaj. -s. a se petrece Geschenk. a face parte din Gehsteig. drept înainte Gerätebau. -en f. -n f. geschah ist geschehen) vb. a cîştiga Gewinnung. adj. restaurant. finden gegenprep. extrem de adorabil Garten. egal. -e n. către gegeneinander pron. exactitate. n galvanometru Gang. steuern Getränk. a merge gehören vb. cu gust Geschwindigkeit. păstrare a bagajelor. -e n. împotriva. flacără de gaz Gasschmelzschweißen.

a se lipi. -s.h. ciocan Handarbeit. -e m. -(c)s. a se numi.-»/. mai ales. caiet Heimreise. frontieră Grill. folie de mică Goldschicht. a agăţa 6 Hängebahn. păr Haartrockner. fontă (cenuşie) lucrată Grenze. -es. verde-cenuşiu Grauguß. pi. pui halb adj. pi. a avea haften vb. -(e)s. jumătate Halbjahr. bază gründlich adj. -n f. grosolan groß adj. dur 11 Härte. semestru D4 22 4 19 19 D5 D2 Dl Halbzeug. verde Grundbedingung. grupă gültig adj. f. -en f. maşină de 22 găurit portativă handeln vb. condiţie de bază /principală Grundlage. -e ii. n. principal. pi. f. f. -er n. 20 lucrul cel mai important Haushaltgerät. d. -s. transportor suspen­ dat 21 hart adj. curăţătorie de piese turnate Gußrohling. gehabt) vb. -en f. -s. operaţie 23 principală Haupteingang. duritate 9 Härtegrad. cenuşiu graublau adj. fontă de turnă­ torie Gußlegierung. prin­ dere. -sses. adj. -(e)s. gri. albastru deschis 9 hellgelb adj. -(e)s. 20 lucru manual handbedient adj. (de) asemenea Gleichrichter. -s. -en f. aderare. prese. -en f. şi adj. -m. atelier de călire/de trata­ 18 mente termice Hartmetall. meseriaş 23 hängen (hing. cauciuc. pi. a fi vorba 20 de D3 Handkoffer. mare industrie Großwerkzeug. —e m. redresor Glied. metal dur 23 (produs metaloceramic sinterizat) Hauptarbeitsgang. cămaşă D9 herausgreifen (griff heraus. piesă turnată Gußteil. -(e)s. piesă turnată gut (besser. deservit manual 25 Handbohrmaschine. uscător de păr haben (hatte. am besten) adj. -e n. geamantan D9 Handtasche. din principiu. -n f. n. galben deschis 9 Hemd. aderenţă Hähnchen. gumă Gußeisen. -s m. tare. -^sse m. a alege (la întîmplare) 12 . hală 4 halten (ä. oprire 3 Hammer. valiză. grătar grob adj. -(e)s. -5 m. -s m. -n f. geholfen) vb. aliaj de turnăto­ rie Gußputzerei. principal 12 Hauptsächlichste -n. a adera. / . -s. -n f. f. adeziune. -en f. -n. -5 m. a atîrna 6 hängen vb. -(e)s. grad grau adj. -(e)s. element component Glimmerfolie. -s. -(e)s. -en f. -e n. -n f. levier. a ţine. gri-albăstrui graugrün adj. adică 5 helfen (i. gehalten) vb. -n f. praf de aur Grad. a ajuta 6 hell adj. pi. -e n. half. n. heraus­ gegriffen) vb. ^e m. obiect de 16 uz casnic 1 Hebel. -n f. -s n. sculă mare grün adj. -n f. poştă centrală D6 hauptsächlich adv. n. muncă manuală. -e m. a opri 8 D6 Haltestelle. jumătate 22 Halle. mărime Großindustrie. -e m. -en n. -n f. temeinic grundsätzlich adv. principial Gruppe. gehangen) vb. a se fixa. semifabricat 23 Hälfte. -s m. lipire. refl. manetă 6 Heft. staţie. poşetă Handwerker. -e n. calitate D 3 17 25 12 19 23 25 9 9 9 11 D 3 D5 2 4 5 18 18 9 22 16 19 12 9 D 3 22 9 11 11 11 11 4 20 H Haar. -s. -(e)s. strat de aur Goldstaub. D 1 das heißt. -e m. -en f. -(e)s. geheißen) vb. -n f. -s m. m. graniţă. mare Größe. -n f. grad de duritate 18 härten vb. -(e)s. a căli 9 Härterei. -n f. fixare. pîrghie. luminos hellblau adj. valabil Gummi. intrare D6 principală Hauptlager. -e n. a rămîne lipit Haften. -s. -en f.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 541 gleichfalls adv. bun. hielt. -(e)s. -e n. + um + ac. depozit/lagăr prin12 cipal Hauptpost. -(e)s. călătorie spre casă/ D 10 spre ţară 17 heißen (hieß. corect Güte / .

ridicat la 3 Hochleistungswerkzeug. -n f. -(e)s. a se duce şi a lua Hotel. . heraus­ genommen) vb. (în) totdeauna. = înăuntrul. refractar 19 höchstens adv. hingewiesen) auf + ac. mai ales. eu 3 Idee. deosebit D5 heute adv. hergegeben) vb. -e n. -n. -s m.. hotel Hotelhalle. idee 24 Ihnen pron. doar Hof. în spatele. ca urmare. a pleca afară (din oraş) D2 hineingehen (ging hinein. oricînd. transport 16 încoace 21 hervorragend adj. cel mult. fabricaţie. -s n. ajutor 21 hinausfahren (ă. toamnă hergeben (i. a fabrica. -(e)s. în 4 inbegriffen prep.542 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN herausnehmen (i. 24 von Interesse sein a fi interesant/ important interessieren + für + ac. furnal 9 23 hochschmelzend adj. înalt. a scoate. informat 10 Ingenieur. din cauza 15 Informationsschalter. a arăta. a indica Hitzebeständigkeit. -e m. gustare. fuhr hinaus. ramură industrială 22 infolge prep. aperitiv D2 immer adv. vb. -e m. -n f. -s. a aduce (încoace) 12 D1 Herbst. -en m. de astăzi D2 hier adv. a intra. ^. interesant 24 Interesse. tot mai mult 16 in prep. confecţionare Hertransport. excelent. -e m. gab her. nahm heraus. a se duce (într-acolo) 12 hinter prep. -s. -n f. 12 a da (încoace) a remite Herr. curte 4 D 1 hoffen vb. recipient tu­ bulär holen vb. de la Sie dumnea­ voastră 10 ihr pron. după. dat. -en f. -sse n. -en f. -e m. refl. -es. ghişeu de informaţii D 10 informiert adj. ist hinein­ gegangen) vb. a (con)duce într-acolo/ către 12 hingehen (ging hin. a aduce. sculă de mare randament 23 hochmodern adj. a purta interes D7 inzwischen adv. a spera.^e m. aici 1 Hilfe. ist hingegangen) vb. între­ prindere industrială D 8 Industriezweig. în special 20 interessant adj. minunat D 1 herstellbar adj. hol de hotel Hundertstel. ist hinausgefahren ) vb.e ni. -s. -s m. -n f. industrie 9 Industriebetrieb. mereu. indirect 24 Induktionsofen. în deosebi. -5 m. a lua afară 12 herbringen (brachte her. domn 10 Herrenanzug. interes. -en f. între timp D4 isolierend adj. hidraulic 8 15 12 D4 D 4 19 15 ich pron. izolant 22 . în in­ teriorul 21 innerbetrieblich adj. interior 13 innerhalb prep. voi 3 im = in + dein în 6 Imbif). rezistenţă la temperaturi înalte 22 hoch adj. costum bărbătesc Herrenbekleidung. foarte modern 18 Hochofen. -e m. astăzi 7 heutig adj. cuptor de in­ ducţie 11 Industrie. 16 a aşeza aici Herstellung. -n f. cuptor înalt. fabricabil herstellen vb. 11 producere. -(c)s. transport încolo 21 hinweisen (wies hin. a nădăjdui Höhe. vb. în urma. -sses.(e)s. immer mehr adv. în dosul. hergebracht) vb. în interiorul uzi­ nei/exploatării 21 ins in + dos în 6 insbesondere conj. -n n. -(e)s. înălţime Hohlgefäß. a produce. în urmă 6 Hintransport. -5 n sutime hydraulisch adj. îmbrăcăminte D 9 pentru bărbaţi D9 herrlich adj. a merge înă­ untru 12 hin führen vb. -e m. -sse m. inginer 4 inner adj. -sses. da­ torită. inclus D 7 Indirekt adj. -(e)s. -(e)s. inclusiv. producţie. admirabil. splendid.

presă cu genunchi/ cu pîrghie articulată Knopf. îmbră­ căminte kleiden vb. hîrtie izolantă Isolierstoff. cu greu. material izolant Isolierpapier. -es. -n f. -nen f. în orice caz jeder. casă de comerţ Kaufladen. -e m. gekannt) vb. a cumpăra Kaufhaus. deformare la rece Kaltverformung. -n. f. -s. -s. -s m. taxatoare Katalog. acelea jetzt adv. cafea Kalandrieren. -en f. fiecare jedoch conj. -s n. -s. da. nach der Karte după listă Kartoffelpüree. n. clasă klassisch adj. / . aceia. aşa e. -s. con­ strucţie de caroserii Karte. -s. -5. jene. -(e)s. băiat 1 10 D1 25 D1 D4 19 19 10 23 25 8 7 D1 13 D4 K Kabelende. -s. secol Januar. -s m. -e n. pron. birou de construcţie/de proiectare Kontaktverfahren. înţelept. -s. -n f. -n m. sudare prin presare la rece Kaltverformen. cabină Kadmium. a veni konisch adj. bidon Kapazität. deştept Kniehebelpresse. -s. n. ciomag Kolben. -. listă de bucate. -ien n. exact je-desto conj. pl. piston Kognak. mic Kleinbetrieb. -e n. —er n. -s. friptură de viţel kalt adj. rău) klein adj. konnte. pro­ iectant Konstruktionsbüro. -(e)s. brînză Kassenzettel. -s. -. desigur. pl. haină. m. clasic Kleid. -es. -s. -e m. -s. -(e)s. m. acum Juli. prăvălie kaum adv. odată cu altceva) kaufen vb. iulie jung adj. -n. -s f. a putea konstruieren vb. jenes pl. jedes pron. -e m. material izo­ lant 12 12 12 ja adv. în nici un chip. procedeu de contact / • 14 Dă D9 D6 14 20 14 D9 D9 22 20 21 10 22 24 8 8 D 1 D10 16 D 4 D 9 11 18 4 15 2 25 7 D3 10 7 4 2 10 4 4 4 24 . în nici un caz. -en1/. pl. -5 n. jene. -(e)s. -n f. catalog Kauf. m. însă jemand pron. -n n. an Jahreszeit. -n m. -s. cap/capăt de cablu Kabine. -es. a face cunoştinţă kennzeichnend adj. semnificativ Kesselblech. casieriţă. -es. capacitate Karosseriebau. -er n. n. -e m. a construi. abia. a cunoaşte kennen lernen vb. aceea.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 543 Isoliermaterial. n. f. anotimp Jahrhundert. f. -fe)s. deformare la re­ ce Kanister. -s m. -s / . kilovoîtamper Kind. -s. -e n. —e m. coleg Komma. -Sorten m.. cineva jener. tînăr Junge. inteligent. bon de casă/de plată Kassiererin. a proiecta Konstrukteur. ist gekommen) vb. -er n. magazin uni­ versal. m. m. -n. jede. tablă de cazan Kilopond. coniac Kollege. -s. acela. da Jahr. pl. -s. —e m. m. a sta (bine. virgulă kommen (kam. întreprindere mică klug adj. copil Klasse. cadmiu Kaffee. magazin. a îmbrăca. -5 / . ianuarie jawohl adv. -s. -e n. -s. gekonnt) vb. -. kilogramforţă (kgf) Kilovoltampere. -s. cu cît — cu atît mai jedenfalls adv. butca Knüppel. rochie. pireu de car­ tofi 6 D9 19 D5 16 D5 15 17 15 15 16 11 18 D5 D5 Karusseldrehmaschinc. -(e)s. -s. in Kauf nehmen a accepta (implicit. rece Kaltpreßschweißen. pl. strung carusel Käse. constructor. -e m. -m. cumpărare. n. conic können (a. calandrare Kalbsbraten. nicidecum kennen (kannte. -(e)s. puţin pro­ babil keinesfalls adv. -s n. -en f.

la/în stînga Lochstreifen. magazie Lagergestell. -e m. a ateriza lang 1. linie links adv. -(e)s. scurt 21 4 4 7 18 9 23 7 D4 7 19 22 14 21 D9 4 8 7 6 16 16 18 22 18 12 9 2 15 13 7 2 Labor. -m. creion cu pastă Kunstleder. ^e m. linie. gelesen) vb. -s. adv. randament leiten vb. m. sudare cu arc electric lieber comp. n. copie Kopierfräsmaschine. -s. 2. lungime langsam. lecţie. cel/cea din urmă. conform legen vb. -n. -n f. -e n. corectură Korridor. lampă 10 4 4 24 12 1 21 12 6 Land. -(e)s. -e m. industrie de material plastic/de mase plastice Kunststoffisolierung. -m. a citi letzte adj. ultima Lichtbogen. ^e r. ließ. a se afla. -e m.i. -en f. -en f. -s. scump Kragen. uşor Leichtmetall. pi. -s. -en f. gelassen) vb. curbă Kurs. ţară landen vb. termen de livrare Lieferung. m arc electric/voltaic Lichtbogenschneiden. diriginte lernen vb. metal uşor leider adv. pi. -en m. încărcare. n. -(e)s. -arten ::. -. -n / . adj. decurs laut prep. -s. -es. rastel lagern vb. riglă Linie. a aşeza Legierung. conducător. -(ejs. furnizare Liefervertrag. -s. aliaj lehren vb. macaragiu Kubikmeter. tăiere cu arc electric Lichtbogenschweißen. -n f. -s. a se găsi Lineal. a conduce Leiter. răşină sintetică Kunstpreßstoff. -e n. -s. laborator Laborant. contract de livrare/furnizare Lieferwerk. 1. f. din păcate Leipziger adj. -en f. -n f. -nen f. costisitor. -e m. -en. a da comandă să Lauf. a sta (în poziţie orizontală). -(e)s. -en f. a depozita Lampe. livrabil liefern vb. -en / . f. -e n. pi. mărime de granulă Korrektur. -s. -e n. curs kurz adj. sarcină electrică Lageplan. gelegen) vb. -s. -n f. plan de ansam­ blu Lager. -e)s. lung. freză de copiat kornblumenblau adj. -e m. -e n. -e m. piele sintetică Kunststoff. mai degrabă liebenswürdig adj. die Leipziger Technische Messe Tîrgul de Mos­ tre Tehnic de la Leipzig Leistung. -n / . lagăr. -n f. -(e)s. -(e)s. încărcătură. ^-er n. neîntre­ rupt Kontrolleur. haide ! înainte ! să mergem 1 dă-i drumul ! să începem ! 6 D 10 2 8 24 8 25 15 6 9 7 3 1 2 9 Dl D7 8 4 7 7 7 20 17 17 17 19 D 8 16 6 D 7 D 7 D 2 D 2 14 3 6 D 6 6 25 D 3 . ucenic Lehrstück. metru cub Kubikwurzel. a învăţa lesen (ie. -s. rezistent la coroziune kosten vb. a instrui. a corecta Korrosion en. a controla Kopie. -s n. material plastic de presare Kupfer.a. ^e m. a livra Lieferprogramm. amabil lieferbar adj. -« / . timp de Länge. a pune (în poziţie orizontală). n. adj. ultimul. -es. f. aici: curs. de la gern adv. capitol leicht adj. cupru Kurbel. încet lassen (ä. -s. -(e)s. guler Kranführer. lăsa. coridor korrigieren vb. a preda Lehrling. rădăcină cubică Kugelschreiber. izolaţie din material plastic Kunstharz. livrare. -s. continuu. laborantă Ladung. uzina furnizoare liegen (lag. -(e)s. bandă perforată los ! interj. 2. laborant Laborantin. controlor kontrollieren vb. n. depozit. -s. las. de la Leipzig. a costa kostspielig adj. pix. material plastic Kunststoffindustrie. -(e)s. -e n. -e ni. -s. -es. -n f. albastru intens Korngröße. f. manivelă cot Kurbelpresse. ni. -e n. / . -s. m.544 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN kontinuierlich adj. coroziune korrosionsfest adj. presă cu manivelă Kurve. -n / . program de livrare Liefertermin. -n.

-sses. -sse n. . pi. de la einmal ia man pron. majoritate. de mai multe ori. metaloceramică. alamă 9 Meßuhr. -(e)s. metru 8 Metermaß.. mecanic Mechanisierung. ist mitgekom­ men) vb. minut 8 mir pron. de cele mai multe ori 19 Meister. material Materialfluß. mediu mehr num. -5 n. matriţă Mayonnaise [-'we:za]. suprafaţă a me­ talului 19 Metallpulver. n. cea mai mare parte 20 meistens adv. masă a ma­ şinii Maschinentyp. -en f. en m. pulbere de meta^ 23 Metallschichte. n. micrometru 5 Mikron. -(e)s. piesă de metal 19 Meter. n. -e n. pi. -n f. -s m.DICŢIONARE GERMA. a măsura 5 Messen. om 25 menschlich adj. înmulţit cu..N-ROMÂN 545 lösen vb. măsurat 5 Meßgerät. -s «. gemessen) vb. metalic 19 Metallkarbid.. -n f. -e n. in. -(e)s. agregat de ma­ şini Maschinenteil. metodă 20 mich pron. f. ceasornic comparator 5 Messung. măsurare 5 Meßwerkzeug. -en f. a veni cu cineva 11 mitnehmen (i. -e m. -en / . a soluţiona. -(e)s. diagramă de flux de materiale Matritze. -en. carbid metalic 23 Metallkeramik. teren al tîrgului de mostre D6 messen (i. -n. multiplu Mehrspindeldrehautomat. -e m. împreună 17 mitkommen (kam mit.pl. pi. -(e)s. -es. de la viei cel mai mult. mangan Manometer. —e m. -sses. -en f. -n f. mecanic mechanisch adj. -e m. -s. eine Meinung äußern a exprima o părere Meißel. (prese. -e m. f. -s m. mulţime 9 Messe. piaţă Maschine. f. -(e)s.(e)s. -e m. f. -s n. organ de maşină Maschinentisch. omenesc 25 Menge. sala/hala maşinilor Maschinensatz. mijloc 6 35 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. părere. cantitate mare. -n f. -(e)s. de cele mai multe ori 19 Meiste. f. -e n. masă Maßeinheit. -(e)s. cu 5 Mitarbeiter. Mahlzeit ! Poftă bună 1 Să vă fie de bine ! mal adv. 1/103 . n. -en. maioneză Mechaniker. a fi de părere Meinung. construc­ ţie de maşini Maschinenhalle. -s. opinie. a rezolva Lösung. -(e)s. micron 8 Million. masă de prînz D 2 Mitte.pl. mie 10 mit prep. comp. pi. strung automat multiax meinen vb. comp. n. mitge­ nommen) vb. strat de metal 19 Metallteil. măsurare. f. -e n. -n f. aparat de măsurat 5 Messing. -en m. tîrg de mostre D6 Messegelände. -n f. cineva Mangan. f. -n f. -en f. -5 n. cel mai des fo­ losit 17 Mensch. -en m. -s n. magneziu Mahlzeit. maistru. -es. masă. adv. a crede. prese. meşter 3 meistverwendet adj. a face Magnesium. / . -n f. de la viei mai mult mehrfach adj. mantou. -n / . unitate de măsură Material. ~sse m. -dien n. -(e)s. tip de maşină Masse. 1.) milion 22 Millimeter. -(e)s. 2. -en f. -s. flux de ma­ teriale Materialflußdiagramm. -s f. -s m. nahm mit. palton Mark. poştă aeriană 21 14 D6 M machen vb. -n f. metal 9 metallisch adj. -(e)s. maşină Maschinenbau. -en f. -s n. -5 n. -n f. -en f.—e m. -e n. -s m. milimetru 8 mindestens. s n. cel puţin 19 Minute. soluţie Luftpost / . daltă 3 9 D5 7 14 5 9 5 D9 10 16 3 17 3 17 1 14 16 8 8 4 21 21 24 D5 3 15 25 24 13 13 14 D2 25 3 meist num. manometru Mantei. prînz D 2 Mittagessen. oricine. a lua/a duce cu sine D 10 Mittag. pe mine. Mill. valoare măsurată 13 Metall. maß. metru de măsură 5 Methode. colaborator 10 miteinander adv. -en f. pi. pi. sculă de măsurat 3 Meßwert. ori. -s m. -n f. -s. mecanizare Medium. metalurgie a pulberilor 23 Mctalloberfläche. mă 12 Mikrometer. a socoti. -ten n. toată lumea. marcă (monedă) Markt.

după Nacharbeit. -s. de la na/te 1. / . -s. inovaţie Neukonstruktion. muzeu müssen (mußte. — en f. -(c)s. şi conj. a corecta Nachbearbeitung. -(c)s. prelucrare suplimen­ tară nacharbeiten vb. 2. dimineaţă. -e n. -m. -eu f. -c n. a dori. pl. -cnf. a înmulţi Münch(e)ner adj. desert Nachwuchs. ştiinţă a na­ turii neben prep. -(c)s. Guten Morgen ! Bună dimineaţa ! Motor. -c m. nicht wahr ? nu-i aşa ? Nichteisenmetall -(c)s. nou. -c m. gemußt) vb. cel mai apropiat. mîine Morgen. genannt) vb. -es. -e n. fireşte Naturwissenschaft. a pofti. mögen. metal neferos nennen (nannte. după amiază 7 11 18 23 21 D2 21 11 24 1 10 14 . -s. -en f. hală de montaj Montagevorrichtung. sijnr. şi adv.546 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Mittelalter. dispozitiv de montaj Montagewerkstatt. pl. m. nume Nationaltheater. a se apropia Nahtschweiften. genommen) vb. a moderniza mögen (mochte. -(e)s. posibilitate Moment. -e n. -en f. a indica Netz. a nota D2 24 Dl 22 D5 18 23 D6 D 3 17 D6 D8 11 D8 6 D9 12 1 9 15 17 14 18 20 22 6 1 15 7 9 13 9 N nach prep. nu NE-MctaU (Nichteisenmetall). montor montieren vb. -cn f. pl. -(e)s. f. f. -en f. putere a moto­ rului multiplizieren vb. -s m. telefon automat (cu fisă) Museum. după amiază nächste adj. -e m. a putea. după masă. -es. -(e)s. metal neferos nichtleitend adj. -e n. -s n. la. model modern adj. nou neuartig adj.) Monat. apropiere nähern vb. alături nehmen (i. motor Motorleistung. a monta morgen adv. -e m. (e)s. a retuşa. -(c)s. -e m. teatru naţional natürlich adj. -en n. -s. dezavantaj Nachtisch. cadru tînăr. -5. -(e)s. instalaţie/amena­ jare nouă Neuerung. noapte. refl. -e m. -e m. nu . aş vrea Modell. Gute Nac/it ! noapte bună ! Nachteil. valoa. apoi.re medic Mittwoch. reţea. rău conducător Nickel. natural. lună Montage. ich möchte aş dori. -cn f. montaj Montagearbeit. clipă Moment. a numi. magnetic. -s. după ce nachher adv. -ns. -c m. nouă neutral adj. -en / . -en f. atelier de montaj Monteur. după aceea. modern modernisieren vb. / . -s m. -(c)s. a lua nein adv. ev mediu Mittelwert. lingă nebenan adv. nahm. pe urmă Nachmittag. posibil Möglichkeit. ich möchte. gemocht) vb. cadre tinere nahe adj. -u f. -c m / i n e l de strîngere Niet. cuptor de topit cu creuzet de joasă tensiune Niederhaltering. moment. polar etc. construcţie nouă neun. finisare nachdem conj. -s. -n f. aş vrea möglich adj. spre. încă notieren vb. muncă de montaj Montagehalle. plasă neu adj. următor Nacht. pl. -cn f. într-un gen/fel nou Neueinrichtung. a fi obligat 23 13 D 1 10 11 9 10 10 19 23 12 12 D 1 8 20 4 18 20 4 4 Dl D2 8 14 7 D8 D6 D8 1" nachmittag adu. -es. sudare prin cusătură Name. -n m. -cn m. aproape Nähe. -n f. nit noch adv. superi. -s. moment (de tor­ siune. num. după masă. nichel Niederfrequenz-Tiegelofen. n. a tre­ bui. --c f. miercuri möchte v. neutru nicht adv. -c m. din/de îa München Münzfernsprecher.

-^-e m. orga­ nizaţie 20 organisieren vb. -s. sus. 3 divizionară a mărcii) 5 Pfund. -es. -en f. -n. pi. oxidare 17 Paar. n. f. -en f. suprafaţă 8 Oberflächenstrom. m. -en f. gară de est D 10 Österreich. bloc de notiţe Novotex. -in. -n. deşi. 1/2 kg) 20 Phase. -(e)s. -sses. necesar Notwendige. in Ordnung ! în ordine / regulă !. olimpic D 8 Ordnung. pi. -e n. bilet cu 3 loc numerotat 16 pneumatisch adj. ein paar cîţiva. placă de pertinax (monedă Pfennig. adesea. paletă 21 Papier. -s. acum nur adv. portal Portalfräsmaschinc. în susul 15 Oberingenieur. — n. -(e)s. -n f. mate­ 16 rial plastic 16 plastifizieren vb. -5. petrecere populară din Octombrie D 8 olympisch adj. pereche D 9 paar num. deseori 11 oh ! interj. •-« m. pauză Paß. răşină fenolicâ Pinakothek. plastic 23 Platinpulver. a planifica 10 Planzahl. -c n. -es. -es. -s. n. / . -e n. hîrtie 6 Papierkorb. ordine. control al paşa­ poartelor Petroleumraffinerie. -en f. -s.. in Ordnung bringen = a aranja. fenig. -c n. pateu pastetă 24 Patent. -en. —e m. loc Platzkarte. plăcuţă Platte. -e m. D 3 cîteva Palette. nach oben — in sus. / . deasupra. a plastifia 13 plastisch adj. -n f. kalte Platte gustare / 5 mîncare rece. pl. -n f. f. ori 5 Ofen. -n f. -es. pasant. dacă 25 oben adv. -n f. oscilograf 5 Oxydation. octombrie D 1 Oktoberfest. -(e)s. tichet de loc. adj. -n f. von oben — de sus D4 Ober. fără 4 Oktober. -s m. a organiza 12 Ostbahnhof. -(e)s. galerie D 8 de picturi 21 Plan. -en m. cuptor. Austria D 7 österreichisch adj. inginer şef 4 obgleich adv. placă. -e n. a pune în ordine D 4 Organisation. f. -(e)s. -n f. -n f. maşină de 14 frezat portal . pinacotecă. număr numerisch. numeric nun adv. des. parfum D 9 Passant. -(e)s.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 547 Notizblock. cu toate că 20 oder conj. — e (prese. deşi. -s. -es. -en m. f. nur noch = de acum. -e n. pieton D 6 D 5 Pastete. formalitate / con­ D 3 trol al paşapoartelor D 10 Paßkontrolle. austriac D 10 Oszillograph. cu toate că 20 Obst. sau. —er n birou de paşa. —sse m. -n. -(e)s. -(e)s. plan 14 Plandrehmaschine. cifră de plan Plast. n. -en f. coş de hîrtie 6 parken vb. -e m. strung frontal 4 planen vb. 12 Pertinaxplatte. -n f. pneumatic Polizeidienstelle.D 3 poarte Paßformalität. regulă. necesar Notwendigkeit. -(e)s. -e m. numai. fază lb Phenolharz. -en f. pi. ospătar D5 Oberfläche. curent de suprafaţă 13 oberhalb prep. -en f. sobă 2 offen adj. -s. -en. -en f. rafinerie de D 3 7 petrol 12 pertinax Pertinax. -es. ~-c m. circumscripţie 3 de poliţie 14 Portal. -(e)s. novotex notwendig adj. a parca (un automobil) D 8 Parfüm. -e n. -(e)s. paşaport Paßamt. pulbere de platină 23 Plättchen. -e m. -n f. Ost Bhf) m. aperitiv 12 Platz. trecător. -n f. masă plastică. -e n brevet D 2 Pause. -n f. -es. a plănui. o ! D 4 ohne prep. -s. fructe comestibile D 5 obwohl adv. organizare. necesitate Nummer. funt (aprox. deschis 23 oft adv. pi. numai 6 12 17 20 20 1 14 11 11 ob conj.

-n f. radio Rahmen. -en f. -(e)s. -s. «. obţinere de pulberi Pulvermetallurgie. grozav ! asta-i grozav ! Prinzip. încăpere Raumfahrttechnik. -e m. porţiune Post. -s n. ieftin Presse. -es. pi. aparat de veri­ ficat Prüfung. -s «. —e m. n. examen Prüfverfahren. -fe)s. pi. roată Rädchen. / . -n f. porţie. procedeu de presare Preßwerkzeug. probă. a bărbieri Rathaus. -en f. preţ preiswert adj. reducere de preţ Rad. număr al unui oficiu poştal /codul localităţii potenzieren vb. -n f. verificare. -en f. -s m. -s n. forţă de presiune Preßschweißen. -s. rabat. -en f. -(e)s. epruvetă Probestab. -(e)s. presă pressen vb. -ien n. tehnică de producţie Produktivität. spaţiu. -(c)s. piesă presată Preßkraft. -en f. a proba Probekörper. -s. -s. ^er n. -s n. tehnică a astronauticii / a zborurilor cosmice Rauminhalt. gumă de şters Radio. -(e)s. —e m. volum. metru p ă t r a t Quadratmillimeter. -s n. sursă. —e m. curăţire 23 23 23 23 D 2 17 D 9 9 11 11 QU Quadratmeter. f. temperatură a mediului înconjurător D 7 1 18 14 6 D 4 22 24 D 4 D 8 D 6 10 24 8 17 . f. -en f. -en f. pulbere. -n f. ^e m. calitate Quartal. -en f. conţinut Raumtemperatur. -s. procedeu / metodă de verificare Pulver. a presa Preßgut. -(e)s. pi. -e n. -(e)s. -en m. purpuriu putzen vb. -(e)s. D 5 D 6 D 6 7 12 22 17 11 18 D 7 D 9 15 17 23 15 17 12 16 16 D 2 24 8 8 D 9 13 13 21 10 25 11 16 12 18 11 D 7 7 6 13 13 13 17 Pulvergewinnung. productivitate Profil. program Prospekt. carton presat Preß verfahren. f. n. pi. con­ trol. -e n. -(e)s. pi. -en f. primărie Rathausplatz. metalurgie a pulberilor Pulversorte. rotiţă Radialbohrmaschine. -e n. -es. sort / categorie de pulbere Pulverteilchen. -en f. -s n. milimetru pătrat Quadratwurzel. sculă de precizie Preis. a verifica. practică Präzision. -(e)s. hîrtie presată. maşină de rectificat profiluri Programm. principiu pro prep. -en. trimestru Quelle. -e n. problemă Produktion. —er n. convenabil. -en f. f. preşpan. n. -e n. -n /. poştă Postleitzahl. n. -s. -n f. piaţă a pri­ măriei Raum. particulă do pulbere pünktlich adj. -(e)s. producţie Produktionstechnik. păpuşă purpurrot adj. prospect Prozent. fier / oţel profilat Profilschleifmaschine. -s. -e n. tehnică a rache­ telor rasieren vb. a examina Prüfgerät. -(c)s. cadru Raketentechnik. -en f. -es. bară de probă Problem -(e)s. —e f. a ridica Ia o putere Praktikant. -es. pe. -n f. a curăţa Putzen. sudare prin presiune Preßspan. practic Praxis. ±±er n. -e n. de Probe. maşină de găurit radială Radiergummi. -e n. -s ni.548 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Portion. profil Profileisen. -(e)s. / . şi interj. f. sudare prin puncte Puppe. rădăcină pătrată Qualität. practicant praktisch adj. -e m. -s m. -e m. -n f. punctual Punktschweißen. sculă de presat prima ! adj. -(e)s. precizie Präzisionswerkzeug. procent prüfen vb. epruvetă. -en f. probă probieren vb. -e m. a încerca. -5 n. izvor 8 8 7 11 D 1 21 K Rabatt.

drept. -s m. -en f. -es. complet. calcul. geschaffen) vb. tombac 19 4 7 7 rotieren vb. planşetă Reißfeder. material plastic stratificat 12 schicken vb. -e m. adorabil reservieren vb. -(e)s. f. a crea 25 Schaffner. -n f. recht haben = a avea dreptate . -e n. n. -» / . -n f. -n f. -sses. bagaj Reisezeit. birou de voiaj Reisegepäck. timp / durată de călă­ torie Reiseziel. lucru D sagen vb. turnătorie cu forme de nisip 11 schade adv. călătorie / drum de înapoiere Rückseite. obiect. reşedinţă Rest. ceea ce este bine / corect / just Richtpreis. călătorie Reisebüro. f. -(e)s. n. roşu gălbui Rotguß. construcţie de 17 nave D 9 Schilling. a se roti rötlich adj. exact.n. -5 m. român (esc) rund adj. recepţie Rheinwein. pl. mers de 14 tîrîre • vb. prost Schleichgang. e m. -e m. -s n. ^e m. n. a dărui. -en f. f. n. -s. •(e)s. 2. geschienen) vb. presă revolver Rezeption. -er n. a socoti. -(e)s. rotund 11 6 17 D 7 D 5 21 19 D 1 D 10 D 10 D 10 D3 6 6 D 8 D 4 D 8 D 7 13 25 14 15 D 4 D 5 22 7 20 D 7 23 13 9 16 25 24 1 19 9 9 11 Sache. -e m. şir reinigen u&. pl. f. fontă brută Rohr. preţ orientativ Richtwert. piesă brută Rolle. -en f. m. -(e)s. -s n. a calcula. a conta Rechnen. -(e)s. -(ejs. -(e)s. m rugină rot adj. f. circular Roheisen. serie. just Richtige. şlefuitor Schleifmaschine. amortizînd zgomo­ tul 22 Schalter. -s. -(e)s. pi. •s m. fermecător. -es. -s. -n / . -n f. a spune Sammelbegriff. -e n. -(e)s. -(e)s. strung revolver Revolverpresse. materie primă Rohteil.pl. conductor D 3 schalldämpfend adj. a curăţa Reise. a rezerva Residenz. ţeava Rohstoff. bogat (în conţinut) Reihe. -e n. -e m. maşină de şlefuit 14 . a ajunge reichhaltig adj. România rumänisch adj. reacţie rechnen vb. noţiune colectivă. 1. a trimite 7 Schießstoff. dos /partea din spate Rumänien. mapă de colecţie D 7 sämtlich adj. probă de 13 comutare Scheibe. foarfece Schichtpreßstoff. -n f. bine. a fi pe plac. pl. roşiatic Rückreise. -n / . comutator D 6 Schaltversuch. vagon de dormit 17 Schlag. schematic 18 schenken vb. a da. -n f. -n f. -5 m. = la / în dreapta Reibschweißen. rol Rost. rest Resultat. socotire Rechnung. -(e)s. disc 2 Scheibchen. -(e)s. f. pl. recht sein + dat. -e m. recht gern (e) = cu multă plăcere rechts adv. -(e)s. -e m. -(c)s. rînd. socoteală recht adv. păcat D 1 schaffen (schuf. just. rezultat revolutionierend adj. -en f. şiling D 5 Schinken. ij-sse m. -s. trăgător. pl. -e m. -s. -e m. calculare. n. f. -5. calcul. / . ţintă a călătoriei Reißbrett. şaibă mică 18 scheinen (schien. ritm richtig adj. rolă 2. lovitură 4 schlecht adj rău. -n f. total D 7 Sanclgießerei. a 24 părea. f. a schleifen (schliff. pl. -s. geschliffen) 3 şlefui 3 Schleifer. revoluţionînd. peniţă de desen reizend adj. -(e)s.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 549 17 9 D 9 D 6 10 D 7 2 Reaktion. -en f. a conveni. vin de Rin Rhythmus. -es. -e m. -ses. valoare orien­ tativă ringförmig adj. revo­ luţionar Revolverdrehmaschine. 1. -en f. şaibă. substanţă de 24 artificii Schiffbau. inelar. -e m. -n f. -men m. foarte. şuncă D 3 Schlafwagen. a face impresia că 24 schematisch adj. -n. sudare prin frecare reichen vb. 1. corect. ghişeu 2. bronz. -e m. roşu rotgelb adj. a acorda 12 Schere. 15 Sammelmappe.

f. -(e)s. = şase 1 sehen (ie. -n f. sah. -en f. a şcolariza 18 Schulungskurs. a scrie 7 Schreibmaschine. deja. -cn f. geschnitten) vb. croială. sehr wohl •-prea bine 8 Seidenfutter. geschrieben) vb. a instrui. -e m. îmbinare prin sudare 17 Schweißumformer. micrometru 3 Schraubenschlüssel. pantof. -s. independent 25 selbstverständlich adj. -es. f. piesă forjată 23 Schmuck. gaz inert / de pro­ 17 tecţie Schutzgasatmosphäre. -(c)s. castel D 8 schmelzen (i. f.550 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Schleuderstrahlmaschine. -nen f. ei. a oscila. -n f. de la sine înţeles. n. -(c)s. -s m. atmosferă de gaz protector 23 Schutzschichte. convertizor de sudare 17 Schweißvorrichtung. curs de şco­ larizare 7 Schutzelektrode. încă de pe acum 10 schön adj. şurub 1 Schraubenlehre. înşine. 2. a aşeza. -e n. -(e)s. —sser n. gheată. f. 2. monument D 8 sehr adv. muchie tăietoare 23 schneiden (schnitt. -» / . a proteja 19 Schutzgas. -n f. -(c)s. cheie pentru şuruburi 3 schreiben (schrieb. n. dispozitiv de sudat 18 schwer adj. -sses. însumi. -n f. -s m. -e n. f. n. septembrie D 1 setzen vb. pi. -s. argint h Silberschicht. înşivă. / . negru Schwarzbrot. îngheţată de şocolată D 5 schon adv. greu 2 Schwermetall. tăiş. tren accelerat D 10 Schnitt. -e n. a fi 10 seinerseits adv. -n / . foarte (mult). -es. -s m. siluminiu 11 sind vb. -e m. -n f. maşină de scris 22 Schublehre. din partea lui 17 seit prep. topire 11 Schmelzpunkt. v. -e m. -es. litoralul Mării Negre D 1 Schwarzmetall. dumneavoastră 3 1 sieben num. metal greu 9 schwingend adj. forjare 15 Schmiedeteil. a sinteriza 23 Sintern. -s n. oscilaţie 5 sechs num. -s. f. -cn f. n. a tăia D 4 schnell adj. căptuşeală de mătase D 9 sein (bin. sudură prin topire 17 Schmelztemperatur. loc de sudură 17 Schweißverbindung. punct de topire 23 Schmelzschweißen. a pune 18 sicher adj. de sine stătător. -n f. lucru demn de văzut. repede 17 Schnelläuferpresse. -n f. schmolz. argintiu 9 silbrig adj. a vedea 6 Sehenswürdigkeit. pi. bijuterii. tempera­ tură de topire 17 Schmieden. pi. n. -cn / . -e n. 1. încălţăminte D 4 schulden vb.-e n. -n f. pîine neagră D 5 Schwarzmeerküste. ele 2 Sie pron. înşişi 24 selbstregelnd adj. însuşi. potrivit scopului. fason D 9 Schokoladeeis. n. secretară 7 selbst pron. a datora D 3 schulen vb. -e m. şubler 3 Schuh. -en f. -e m. -n f. de 11 Seitenstraße. -(e)s. sudare 17 Schweißstelle.^em. a (se) topi 11 Schmelzen. n. strat protector 19 15 schwanken vb. presă rapidă 15 Schnellzug. pi. -s. 1. sigur 19 sie pron. -(e)s. -(c)s. -s. de atunci 16 Sekretärin. argintiu 9 Silizium. -n f. (ist) geschmol­ zen) vb. ist gewesen) vb. war. metal negru 9 Schweißen. sein s 21 innvoll adj. -n f. strat de argint h silberweiß adj. natural D 3 September. pi. -en f. la rindul său . sinterizare 23 . pi. giuvaeruri 23 Schneide. gesehen) vb. a varia 9 schwarz adj. pi. maşină de sablat cu jet de alice 11 Schloß. electrod de gardă / de protecţie 13 schützen vb. -(e)s. oscilant 13 Schwingung. frumos D 4 Schraube. -e m. însuţi. pi. autoreglat 25 selbstständig adj. broască. stradă laterală D 6 seither adv. -s. şapte Silber. -s. ea. cu rost s intern vb. siliciu 9 Silumin. f. -s.

a refula Steckdose. -cu f. alt. -s n. ştift mic 18 Stadion. ochi la capac D 5 Spie!. a decola statisch adj. priză stecken vb. a sta (în poziţie verticală) steigen (stieg. construcţie specială 14 sondern conj. -er n. -fc)s. -(e)s. bl. —c in bară 13 n. -e in. a şedea. -s.(e ) s. ştand. ~c m. f. bară mică. . riguros Strom. / . a regla Stift. -(e)s. solches pron. a lua masa D 2 Speisekarte. a îngraşă. -(c)s. 20 întrucît sofort adv. totdeauna. -ie. -uf. de la sogenannt adj. —e m. -(e)s. generator electrie . -s m. a vorbi 11 Sprengstoff. în loc de stauchen vb. listă de bucate D 5 Speisesaal. n. de îndată ce 22 Sockel. numaidecît. schiţă 13 so adv. 15 atare. în felul acesta 21 sobald conj. a băga.n n. -e ui. -n f. a stanţa Stanzerei. chiar solcher. -5 n. -n. -s m. aşchietoare 14 spanlos adj. f. -en f. celălalt 19 sowie conj. valoare prescrisă / de referinţă 18 Sommer. crescînd Steinzeit. -n f. -e ni. ständig adj. -(e)s. şi n. -en f. II. gestanden) vb. -(e)s. stradă Straßenbahn. permanent. -e in. a pune / a aşeza (în poziţie verticală) stets adv. poziţie stellen vb. sculă de stanţat stark adj. mereu. -(e)s. tare. -(e) n. joc D 8 Spielzeug. postament sofern conj. stagnare. astfel. vară D 1 Sonderbauart. sursă de tensiune 13 speisen vb. curent Stromerzeuger. jucam D 9 Spiralbohrer. nuni ai dacă. a mînca. -e n. a f) sta jos 6 Skizze. burghiu spiral 3 Splint. stadion Stadt. fişă. -(c)s. tensiune 5 Spannungsmesser. -n. aşa-zis 7 sogar adv. gesprochen) vb. -en f. prese. -n f. aşa e ! exact! în regulă ! Stock. în locul. tramvai strecken vb. -s m. static statt prep. etaj Stockung. zu Stockungen kommen a stagna. atelier de ştanţare. -n / . -s. precum şi 20 sowohl — als auch conj. ~c in. -n f. gros. dulap de oţel Stahlschrot. îndată D 4 sog. atit — cît şi 16 spanabhebend adj. alice de oţel Stand. maşină specială 18 Spezialwerkzeug. -s in. substanţă explozivă 24 Spritzgießen. în permanenţă steuern vb. altfel 13 sonstig adj. a dirija. gestiegen) vb. ştecăr stehen (stand. tur al oraşului Stahl. jucărie. -en f. vagon restaurant D 3 Spezialmaschine. puternic starten vb. -e n. m şplint 1 sprechen (i. -(e)s. aşchiind 23 spanend adj. -cu. a întinde Streckgrenze. solche. în caz că. continuu Stangeneisen. procedeu (de curăţire) prin jet Straße. -en f. a fi exact stimmt ! vb. aşa. -e n. stivuito