,vy.o Ü32.

I n g . B E N N O O E P A U S C H E G * Lector univ. GRETE K L A S T E R - U N G U R E A N U

Germana
pentru

ingineri şi tehnicieni
Coordonator Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

EDITURA TEHNICĂ • BUCUREŞTI

?cA 0 ;

Grfoyu}

BIBLIOTECA MUNICIPALA ,' '. 3 1 D O V E A N U -

Inventar n r . ins.

w

Redactori: Nina Diaconescu, ing. Constantin Marin Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu Coperta şi supracoperta: Eugen Kery
Coli de tipar 35. Planşe l. Tiraj 9300 + 90 + 40 exemplare legate C. Z. 43-8:62 Tiparul executat sub comanda nr. 103 la întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97 Bucureşti Republica Socialistă România

"•«ectSu***

CUVÎNT INAINTE

Dezvoltarea industriei noastre este strîns legata ie relaţiile tehnicoştiinţifice şi economice cu ţările avînd un înalt nivel de dezvoltare tehnică. între aceste ţări se numără şi Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Austria, Elveţia, precum şi ţările nordice şi altele, unde limba germană este un mijloc de comunicare folosit în legăturile economice inter­ naţionale. De asemenea, pentru completarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor în pas cu dezvoltarea rapidă a tehnicii moderne, există o literatură vastă în toate do­ meniile tehnice, publicată în limba germană, material informativ, care stă la dispoziţia inginerilor şi tehnicienilor în bibliotecile instituţiilor de documentare, de proiectare, în uzine şi fabrici, în întreprinderi de export şi import, în bibliote­ cile facultăţilor tehnice etc. Legăturile directe cu reprezentanţii firmelor străine, interpretarea corectă a diverselor cataloage pentru achiziţionarea maşinilor, a manualelor şi instrucţiu­ nilor pentru exploatarea utilajelor şi instalaţiilor sau ducerea de tratative cu reprezentanţii firmelor străine care cumpără de la noi maşini-unelte, tractoare, utilaje de foraj etc. implică adesea cunoaşterea limbii germane. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că numărul inginerilor şi tehni­ cienilor care sînt trimişi în străinătate pentru specializare sau ca participanţi la diverse conferinţe şi congrese internaţionale este în permanentă creştere. Fără cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională, printre care se numără şi limba germană, cadrele chemate să lucreze în domeniile menţionate şi să reprezinte ţara noastră, nu pot face faţă acestor sarcini. Lucrarea „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este o încercare de a veni în sprijinul inginerilor şi tehnicienilor în vederea însuşirii limbii germane şi familiarizării — pe cit este posibil în cadrul unei asemenea lucrări — cu voi cabularul şi limbajul tehnic german. Desigur că nu este posibil de a se cuprinde toate domeniile tehnice, chiar numai cu cîte o singură lecţie. De aceea autorii au considerat util de a alege ca bază ramura construcţiilor de maşini, ca cea mai răspîndită în ţara noastră, şi care cuprinde un însemnat număr de cuvinte de bază valabile şi pentru alte ramuri înrudite. Lucrarea cuprinde 25 de lecţii, 15 articole tehnice de interes general ca lec­ tură suplimentară, începînd cu lecţia a 11-a, precum şi o culegere de dialoguri

4

CUVÎNT I N A I N T E

şi conversaţii de uz cotidian pentru cei care intră în contact direct cu inginerii şi tehnicienii străini sau sînt trimişi în străinătate şi deci nevoiţi să se informeze sau să se orienteze în mijlocul unei populaţii care vorbeşte limba germană. Pe lîngă aceste două părţi de fond ale cărţii, o a treia parte dă cheia de rezolvare a celor 580 exerciţii, pe care cititorii studioşi o pot consulta spre a controla încercările lor proprii de soluţionare. Un vocabular german-român de circa 2400 cuvinte, cu indicaţia caracteru­ lui lor gramatical şi a lecţiei în care au apărut, oral şi în scris, încheie volu­ mul. O scurtă bibliografie orientează asupra surselor principale de documentare. Chiar şi o răsfoire sumară a cuprinsului dă o impresie de ordine strictă, de migală şi competenţă, calităţi indispensabile pentru acest gen de manuale. O examinare mai atentă revelează multe alte avantaje. Succesiunea lecţiilor introduce treptat cititorul atît în elementele de bază ale limbii germane cît şi în bazele tehnologiei industriale moderne. Reguli gra­ maticale şi excepţiile de la acestea uşurează înţelegerea topicii şi a modului de exprimare a limbii germane. Pe măsură ce lexicul şi gramatica se complică, se adîncesc şi problemele tehnologice. Această înaintare progresivă pe ambele planuri nu se puteau realiza în bune condiţii, decît prin colaborarea strînsă între un autor filolog şi altul tehnolog, ambii erudiţi în specialitatea lor şi cunoscînd perfect limba germană precum şi limba română. „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" se adresează tuturor inginerilor şi tehnicienilor din instituţiile de cercetare şi proiectare, din uzine şi fabrici, din întreprinderile de export şi import, precum şi studenţilor din facultăţile tehnice din ţară. Este de presupus că toţi cei vizaţi vor primi cu interes apariţia acestei cărţi şi o vor utiliza din plin.
Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

CUPRINSUL

Introducere Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană PARTEA I Lehrstück 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lehrstück 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Lehrstück 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lehrstück 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Articolul hotărît, nehotărît şi nehotărît negat Pronumele demonstrativ „das" Pronumele interogativ „was" ? Propoziţia interogativă Numeralul cardinal 1 — 12 2. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Pronumele personal Adjectivul predicativ Conjuncţia „auch" Pluralul substantivelor 3. Das Werkzeug Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Prezentul indicativ al verbelor Prezentul indicativ al verbului „sein" Substantive compuse Substantive derivate 4. Die Werkbelegschaft Pronunţare şi ortografie Prezentul indicativ al verbului „haben" Cazul acuzativ al substantivelor Valenţa verbelor Pronumele interogativ „wer ?" Prepoziţii cu acuzativul Verbe derivate

12 12

32 36 37 39 40 40 41 43 48 49 50 51 52 57 64 65 66 69 69 72 75 78 80 80 82 85 86 87 89 92 94 96 98 100 100 101 102 105 108 109

Lehrstück 5. Meßgeräte 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pronunţare şi ortografie Cazul dativ al substantivelor Prepoziţii cu dativul Valenţa verbelor (continuare) Substantivarea infinitivului Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît Pronumele indefinit „man" Cazurile dativ şi acuzativ al unor substantive masculine (completare)

Lehrstück 6. I m Konstruktionsbüro 6.0 Pronunţare şi ortografie 6.1 Verbe corespondente

/

6

CUPRINSUL

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Lehrstück 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Lehrstück 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Lehrstück 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Prepoziţii bicazuale Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (continuare şi rezumare) Valenţa verbelor (continuare) Ordinea părţilor sintactice Substantive compuse (continuare) 7. Zählen und Rechnen Pronunţare şi ortografie Numeralele cardinale Numeralele ordinale Imperativul de politeţe Cazul genitiv al substantivelor Negaţia „nicht" Substantive derivate (-ung) Valenţa verbelor (continuare) 8. Die Maßeinheiten Pronunţare şi ortografie Verbe cu modificări vocalice Declinarea substantivelor (sinteză şi recapitulare) Pronume demonstrative Substantive derivate Valenţa verbelor Genul substantivelor compuse cu „Meter" 9. Die Metalle Pronunţare şi 'ortografie Adjectivul atributiv Pronumele interogative Verbe derivate Valenţa verbelor Substantive compuse (continuare) Adjective compuse

112 118 119 102 102 125 128 129 132 133 134 136 138 139 141 143 144 145 151 153 153 154 156 159 159 163 165 167 167 168 170 172 173 176 177 180 180 182 1S2 184 187 188 191 193 196 198 198 400

Lehrstück 10. Das Werk. Unsere Erzeugnisse 10.0 Pronunţare şi ortografie 10.1 Pronumele posesiv 10.2 Pronumele personal (completare) 10.3 Verbe modale 10.4 Infinitivul prepoziţional 10.5 Pronume indefinite 10.6 Valenţa verbelor 10.7 Substantive compuse (continuare) Lehrstück 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11. Die Gießerei Pronunţare şi ortografie Verbe separabile Cadrul sintactic al propoziţiei germane Comparaţia adjectivelor Adverbele pronominale Valenţa verbelor Cuvinte prescurtate Lectura suplimentară: „Die Strahltechnik"

CUPRINSUL

7

Lehrstück 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Lehrstück 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

12. I m Werkstoff lager Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Verbe reflexive Adverbele „her" şi „hin" Cuvinte interogative Omiterea unor părţi sintactice Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Werkstoffe" 13. Die Werkstoffprüfung. Pronunţare şi ortografie Participiul perfect al verbelor Diateza pasivă Pronumele impersonal „es" (completare) Participiul prezent Numerale compuse Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii Valenţa verbelor

202 205 206 207 209 210 210 211 213 215 219 219 221 224 224 226 226 227 229 231 234 235 237 238 240 241 242 244 247 248 250 251 252 254 255 258 261 261 264 265 269 269 271 273 276 277 280 281

coordonatoare

1

Lehrstück 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Lehrstück 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Lehrstück 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

Lectura suplimentară: „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung" 14. Die Werkzeugmaschinen Pronunţare şi ortografie Perfectul verbelor Imperativul familiar înlocuirea substantivelor Indicarea măsurilor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (I) 15. Die Kaltverformung in der Stanzerei Pronunţare şi ortografie Diateza pasivă (completare) Prepoziţii cu genitivul Verbul modal „lassen" Substantive verbale Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (II) 16. Die Verarbeitung der Kunststoffe Pronunţare şi ortografie Părţile sintactice (sinteză) Propoziţii secundare (subordonate) Imperfectul verbelor Adjective derivate Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (III) 17. Das Schweißen Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative Pronumele relative Pronumele reciproc

I

Lehrstück 17.0 17.1 17.2 17.3

8

CUPRINSUL

17.4 17.5 17.6 17.7 Lehrstück 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 Lehrstück 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse Substantive nearticulate Sensul substantivelor compuse Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Das Gasschmelzschweißen" 18 : Der Werkzeugbau Pronunţare şi ortografie Infinitivul prepoziţional (completare) Propoziţii infinitivale Conjuncţii subordonatoare Poziţia predicatului în propoziţia regentă Perfectul verbelor modale Substantive derivate (completare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectură suplimentară: „Über Elektroerosion" 19: Korrosion Pronunţare şi ortografie Propoziţii subordonate neintroduse Propoziţii finale Comparaţia adverbelor Numerale fracţionare Structura, poziţia şi regimul prepoziţiilor (sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Symbiose zwischen Zink und Lack"

282 282 283 285 286 289 292 292 293 295 296 297 298 301 303 304 306 307 310 311 312 313 316 317 319 322 322 324 326 326 327 329 330 332 333 335 338 339 343 344 346 349 350 352 355 359 362 363

Lehrstück 20: Die Montage 20.0 Pronunţare şi ortografie 20.1 Locuţiuni cu verbe funcţionale 20.2 Adjective şi participii substantivale 20.3 Genitivul numelor proprii 20.4 Verbe cu funcţia de verb modal 20.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară; „Gilberths MTM-Methode" Lehrstück 21: Der innerbetriebliche Transport 21.0 Pronunţare şi ortografie 21.1 Mai mult ca perfectul 21.2 Propoziţii subordonate temporale 21.3 Parafrazarea genitivului 21.4 Cuvinte polisemantice 21.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Lager- und Fördertechnik" Lehrstack 22 : Die Kunststoffe in der Technik 22.0 Pronunţare şi ortografie 22.1 Viitorul I al verbelor 22.2 Formele verbale (sinteza I) 22.3 Atributul dezvoltat 22.4 Cuvinte similare 22.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Die Kunststoffe im Autobau"

CUPRINSUL

9

Lehrstück 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4

23 : Die Pulvermetallurgie Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative continuative Construcţii participiale; Modul conjunctiv al verbelor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über das Entwerfen pulvermetallurgisch herzustellender Teile" 24 : Das Explosionsverformen von Metallen Pronunţare şi ortografie Apoziţia; Verbe cu regim prepoziţional (sinteză) Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză) Familii de cuvinte Valenţa verbelor Lectura suplime ntară :„ Ü ber Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen" 25 : Automation Pronunţare şi ortografie Vorbirea indirectă Conjunctivul I Modurile şi diatezele verbale (Recapitulare şi sinteză) Propoziţii subordonate prescurtate Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Automatische Fertigungsstraßen"

365 367 368 370 371 375 377 379 382 382 384 387 391 392 394 396 399 400 403 407 410 411 416 418

Lehrstück 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Lehrstück 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6

PARTEA A II-A

Gespräch 1: Gespräch 2: Gespräch 3: Gespräch 4: Gespräch 5: Gespräch 6: Gespräch 7: Gespräch 8: Gespräch 9: Gespräch 10:

Die Zeit Die Uhrzeit; Die Reise: I m Hotel In der Gaststätte In der S t a d t : Ein Besuch auf der Leipziger Technischen Messe Eine Stadtrundfahrt durch München Einkäufe Die Heimreise:

422 427 433 438 444 449 455 460 465 470

PARTEA A III-A

Cheia exerciţiilor Semne de prescurtare a unor cuvinte din limba germană Dicţionar german-român Indice alfabetic de probleme gramaticale şi lexicale Bibliografie

476 530 531 558 560

INTRODUCERE

„Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este axată pe teme şi texte teh­ nice, spre deosebire de alte lucrări valoroase apărute la noi în ţară pentru învăţarea limbii germane. Limbajul tehnic german diferă de limbajul uzual nu numai prin numărul mare de termeni tehnici dar, în multe cazuri, şi prin felul de formulare a diverselor probleme tehnice, prin felul de exprimare a gîndirii tehnice. Structura manualului. Lucrarea de faţă este alcătuită din trei părţi. Partea I conţine 25 de lecţii, dintre care primele cuprind baza grama­ ticală necesară pentru înţelegerea textelor mai dificile din lecţiile următoare. Cele 25 de lecţii tratează diferite probleme tehnice sub forma de texte descrip­ tive şi de dialog. Partea a Ii-a cuprinde 10 dialoguri, conversaţii pe teme uzuale despre călătorii, la hotel, la restaurant, la ghişeele poştei, la vizitarea unui tîrg de mostre în străinătate etc. Partea a IlI-a conţine cheia exerciţiilor, o listă de prescurtări uzuale folosite atît în manual cît mai ales în reviste şi cărţi tehnice, vocabularul germanromân, bibliografia şi alte anexe. Structura lecţiilor. Fiecare lecţie cuprinde: A. — un text tehnic axat pe tema indicată de titlul lecţiei, B. —rubrica „Vocabular", C. — rubrica „Explicaţii şi exerciţii", iar începînd cu lecţia a 11-a şi un punct D. — „Lectură suplimentară" cuprinzînd un scurt articol tehnic cu vocabularul respectiv. T e x t e l e sînt însoţite de un număr de ilustraţii şi desene tehnice pentru uşurarea înţelegerii şi sugerarea situaţiei schiţate. Ele cuprind evidenţieri ale unor cuvinte, forme şi structuri gramaticale cu trimiterea -— prin interme­ diul notelor de la subsolul paginii — la punctul respectiv din capitolul „Expli­ caţii". Textele primelor trei lecţii sînt dublate în întregime de transcrierea lor fonetică, venită în sprijinul însuşirii cît mai repede a citirii corecte. î n privinţa v o c a b u l a r e l o r lecţiilor sînt de menţionat urmă­ toarele : 1. Substantivele sînt prezentate de la început cu articolul hotărît 1 ), cu indicarea accentului principal şi a lungimii vocalei accentuate 2 ), cu desi> î n vocabularul alfabetic din partea a I l I - a a manualului s-a înlocuit articolul hotărît cu indicarea genului prin literele m., f., n. (masculin, feminin, neutru), completîndu-se totodată numărul lecţiei unde apare pentru prima dată cuvîntul. 2 ) — = vocală lungă sau diftong; •;• = vocală scurtă. Un cuvînt nemarcat are o vocală radicală scurtă.
x

-(e)s. pl. cum să nu. f. doar). (Exemplu: das Aufbringen. Astfel se explică complexitatea indicaţiilor posibile la unele verbe ca de pildă la verbul: Infinitivul eintretenAccentul Imperfectul ( I . perfect ist eingetreten) verbul auxiliar Modificarea. Pentru edificarea asupra altor sensuri ale cuvintelor polisemantice recomandăm a se recurge la un dicţionar mai mare. Punctul şi virgula (. totuşi. = măsu­ rarea). la substantivele feminine genitivul nediferenţiindu-se prin desinenţă de nominativ. a structurii separabile (lecţia a 11-a). = aplicarea / punerea / depunerea. die Büchse. a participiului perfect (lecţia a 13-a). iar pe măsură ce proble­ mele gramaticale respective au fost explicate. trat ein. a verbului auxiliar (lecţia a 14-a) şi a formei imperfectului la verbele de conjugare tare (lecţia a 16-a) 4 ). Verbele sînt prezentate la început numai la forma infinitivului cu indicarea accentului principal ca şi la substantive. se indică în vocabularul general toate sensurile învăţate. 3> Numai la substantivele masculine şi neutre. ci prin menţiunea vb. a pune în mişcare). . care nu este d a t ă prin pronumele reflexiv „sich". în vederea înţelegerii exacte a sensuri­ lor indicate este necesar a se observa cu atenţie punctuaţia în traducerea cuvintelor: Astfel: Bara oblică (/ = sau) marchează variante sau elemente facultative. / v e r b separabil Participiul.) marchează o enumerare de sensuri mai deosebite unele de altele (Exemplu: doch = ba da. apare şi indicarea în paranteză a modificărilor vocalice la prezent (lecţia a 8-a). -s.12 INTRODUCERE nenţa genitivului singular3) şi a nominativului plural. (Exemple: der Niet. vocalei la prezent 3. Sensul cuvintelor este de obicei. sînt date din nou în vocabularul alfabetic general. cel legat de contextul dat în lecţia respectivă. De exemplu pentru cuvintele care apar în diferitele lecţii cu mai multe sensuri. cu toate acestea. î n vocabularul general diferă numai indicarea diatezei reflexive. refl. (Exemplu: das Messen. a diatezei reflexive (lecţia a 12-a). *' Toate aceste indicaţii. Virgula (. -s. referindu-se şi la verbele învăţate pînă la lecţia a 16-a. = „şi") marchează o enumerare de sensuri apropiate (Exemplu: bewegen = a mişca. f.pl. Substantivele care nu au plural sînt marcate cu menţiunea f. adică: aplicarea sau punerea sau depunerea). -e = nitul. = verb reflexiv. necesare pentru cunoaşterea conjugării verbelor. pi. 2.'-n = bucşa).

Vocabularul lecturilor suplimentare nu este cuprins în vocabularul general din partea a IlI-a a manualului. uzual. s-a ţinut seama pe cît posibil de principiul frecvenţei şi al caracterului uzual în limbajul tehnic. î n afară de aceste aproximativ 2 000 de cuvinte cuprinse în vocabularul alfabetic din partea a IlI-a. c) î n ce priveşte problemele gramaticale cuprinse în textul lecţiei. 18 pînă la 23. L e x i c u l . b) Problemelor lexicale (structura cuvintelor. neologisme. unde este nevoie. Cele 4—5 probleme gramaticale şi lexicale extrase din textul a cîte unei lecţii sînt tratate fiecare separat. ş.INTRODUCERE 13 Rubrica E x p l i c a ţ i i ş i e x e r c i ţ i i dă indicaţii cu privire la: a) Pronunţarea. fapt care facili­ tează căutarea rezolvării corecte (acolo unde este cazul) sub numărul res­ pectiv la „Cheia exerciţiilor" din partea a IlI-a a manualului. începînd cu o descriere concisă a problemei cu exemple edificatoare urmate imediat de exerciţii corespunzătoare. li s-au acordat în manualul de faţă o atenţie deosebită. cititorului i se oferă încă un număr de circa 600 de cuvinte prin intermediul lecturilor suplimentare. rubrica „Semnul fonetic". Conţinutul lingvistic al manualului. de răspîndire generală şi frecvenţă gene­ rală m a r e .a) care se pun cu acuitate în limbajul tehnic. b) vocabularul tehnic. Exerciţiile urmăresc să înlesnească celui care studiază familiarizarea cu structurile gramaticale şi lexicale ale limbii germane. L e c t u r a s u p l i m e n t a r ă reprezintă un exerciţiu sintetic de lectură şi aplicare a cunoştinţelor acumulate prin studiul lecţiilor 1—10. Ele sînt concepute totodată şi ca un model pentru cel care studiază spre a continua şirul exemplelor pînă la deplina însuşire a problemelor care se pun în funcţie de viteza de învăţare a fiecărui individ în parte. polisemie. recurgîndu-se. pag. familii de cuvinte. şi la alfabetul fonetic internaţional x ). . în numeroase cazuri. î n cele 25 de lecţii ale părţii I şi în cele 10 dialoguri din partea a Ii-a se transmite cititorilor un vocabular de circa 2 000 de cuvinte din lexicul limbii germane contemporane. vocabular care se compune mai ales din două categorii de cuvinte: a) vocabular de bază. accentuarea şi ortografia corectă a cuvintelor şi struc­ turilor mai dificile ale textului respectiv. pe principiul repetiţiei şi al aplicării faptelor lingvistice identificate şi explicate anterior. de specialitate diferită. l > Recomandăm a se studia cu atenţie tabelul din capitolul „Pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere". necesar categoriei de cititori cărora li se adresează manualul de faţă. E x e r c i ţ i i l e sînt numerotate de la 1 pînă la 580. de limbajul general literar sau cotidian. care diferă şi în privinţa ordinei de urgenţă.

de limbă-standard. î n domeniul pronunţării s-a insistat asupra acelor particularităţi ale limbii germane care asigură înţelegerea sensului comunicării. precum şi parti­ ciparea la discuţii în domeniul tehnic. . relativ puţin adaptate. principalele structuri morfologice şi sintactice al limbii germane contemporane l.14 INTRODUCERE Avînd în vedere marea bogăţie a lexicului limbii germane contemporane. manuale) se pot grefa cunoştinţe lexicale mai ample. dar este totodată conceput ca o bază pe care ulterior şi cu ajutorul altor mijloace (lecturi. Manualul cuprinde. acordîndu-se atenţia cuve­ nită fixării (sau reactivizării) lor. principiu accentuat în zilele noastre de lingvis­ tica confrontativă. mai puţin la conversaţii cotidiene.a. vocabularul relativ redus al manualului de faţă corespunde necesităţii unei selecţii şi unui dozaj asimilabil pentru cel care studiază. Aşa se explică progresia rapidă şi pornirea — începînd din lecţia a 4-a — de la texte coerente mai ample. şi contrastivă. precum şi al celor care au mai uitat din cunoştinţele de bază. iar în domeniul ortografiei •— asupra principalelor dificultăţi care apar în redarea sunetelor limbii germane. sublinierii a ceea ce este principal şi esenţial. ceea ce impune la rîndul său macrostructura lecţiilor. Selecţia şi prezentarea problemelor de limbă s-au făcut în lumina concepţiei moderne despre limbă ca principal sistem de semne pus în slujba comunicării în interiorul societăţii umane. în familie. Manualul de faţă se adresează inginerilor şi tehnicienilor care au mai venit cîndva în contact cu limba germană (în şcoală. într-o ordine dictată de specificul limbajului tehnic. Totuşi. dicţionare. Structurile gramaticale. Partea a IlI-a. Rezultatele cer­ cetărilor socio-lingvistice îşi găsesc oglinda în manualul de faţă în tratarea limbajului tehnic ca fenomen lingvistic evident cu particularităţile sale spe­ cifice. fără a se intra în amănunte sau explicaţii teoretice. pentru a veni în ajutorul începătorilor neiniţiaţi. Ele asi­ gură înţelegerea lecturilor tehnice în vederea documentării. precum şi de teoria modernă a învăţării limbilor străine. a raportului structurilor limbii germane faţă de structurile echi­ valente ale limbii române. care diferă de limbajul tehnic în privinţa cantităţii şi calităţii diferitelor probleme gramaticale şi de stil. dat fiind că textele neadaptate (sau puţin adaptate) cuprind numeroase probleme de limbă care trebuie explicate şi însuşite. conversaţii. De aceea s-a acordat o atenţie deosebită relevării caracterului siste­ matic al faptelor de limbă. a determinat relevarea. în cadrul manualu­ lui de faţă. lăsînd la o parte excepţiile şi aspectele mai puţin frecvente. în depla­ sări s. cu consecvenţă. Indicele problemelor gramaticale. se porneşte în primele lecţii de la formele şi structurile cele mai simple. frecvent întîlnite în texte tehnice.). Luarea în consideraţie şi punerea în corelaţie a caracterului specific al diferitelor limbi naţionale. Concepţia ştiinţifică şi metodică a manualului. ') v.

î n încheiere dorim cititorilor noştri spor în învăţarea limbajului tehnic german cu ajutorul lucrării de faţă. Mulţumim. învăţarea unei limbi străine cere efort.).INTRODUCERE 15 Manualul nu urmăreşte informarea teoretică a cititorului asupra speci­ ficului limbii germane. de docu­ mentare şi de lucru pentru inginerii şi tehnicienii ţării noastre. AUTORII . atenţie şi perseverenţă. înţelegem prin studiu temeinic următoarele faze: a) Citirea atentă. ci intenţionează să fie un îndrumător practic pentru însuşirea limbajului tehnic german ca instrument de comunicare. Simpla citire a lecţiilor sau a exerciţiilor nu este suficientă. recomandăm a rezolva exerciţiile cu multă atenţie şi a verifica ulterior. b) După prima lectură (fără glas) şi înţelegerea conţinutului textului. forme de bază etc. la cheia exerciţiilor. întrucît între cele 25 de lecţii există o oarecare înlănţuire. precum şi Editurii tehnice datorită căreia acest manual vede lumina tiparului. De asemenea. apoi în scris. Indiferent de metoda folosită. Recomandări privind folosirea manualului. dr. d) Recitirea explicaţiilor gramaticale şi efectuarea exerciţiilor mai înth oral (cu glas tare). Pentru autocontrolul privitor la însuşirea materiei. e) Recitirea textului cu glas tare. f) Efectuarea exerciţiilor de sinteză (ultimele 2—3 din fiecare lecţie). g) Parcurgerea lecturii suplimentare (acolo unde există). memorarea cu glas tare a cuvintelor. exactitatea rezolvării. cu toate indicaţiile date în vocabular (articol. Le mulţumim anticipat pentru sugestii în vederea îmbunătăţirii unei eventuale ediţii noi. în grup. fără grabă. ing. recomandăm a le studia la rînd şi a nu începe studiul unei lecţii pînă nu s-au însuşit lecţiile premergătoare. Recomandăm de aceea ca fiecare lecţie să fie studiată temeinic înainte de a se trece mai departe. desinenţă. orice limbă străină nu poate fi învăţată fără participarea şi munca activă din partea ace­ luia care doreşte să şi-o însuşească. Aurel Avramescu pentru îndrumările competente primite în vederea orientării textelor manualului. Acad. la capitolele din rubrica „Explicaţii". a textului. c) Parcurgerea exerciţiilor de pronunţare şi ortografie. căutîndu-se în vocabular cuvintele necunoscute şi dîndu-se curs trimiterilor prin intermediul notelor de subsol. de asemenea. doc. iar însu­ şirea cuvintelor şi a dialogurilor se va face eventual prin exersare. Partea a Ii-a a manualului se va studia ca şi cele 25 de lecţii. recomandăm ca etalon efectuarea orală liberă a exerciţiilor de sinteză din cadrul celor 25 de lecţii precum şi a exerciţiilor de aplicare date pe marginea dialogurilor din partea a Ii-a.

H i. A b. Alfabetul în limba germană contemporană se folosesc literele alfabetului latin. cu unele diferenţe faţă de alfabetul limbii române. S ß2) es es-ţet te u fau ve ics üpsilon be ţe de t. W x. w şi y care se folosesc în scrierea română numai pentru redarea unor cuvinte străine. F g.1) Litera Denumirea Litera Denumirea Litera Denumirea a. G h. Q " r. M n. K 1. ß. x . ş şi ţ în limba română). O P. Z tet Numărul de litere este egal cu cel din alfabetul limbii române (27). L m. D e. I a h J k. X e ef ghe ha i y. B c. w. V w. pînă la mijlocul secolului al XX-lea. nu-şi mai găseşte aplicaţie. se folosea frecvent aşa-numitul „scris gotic" care. T u. P qu. Literele k. astăzi. şi ß sînt foarte frecvent folosite. E f. Y z. N o. dar alfabetul limbii germane cuprinde literele qu. în schimb nu sînt considerate ca făcînd parte din alfabetul german literele cu semne dia­ critice (cum ar fi ă.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII Î N LIMBA GERMANĂ I. U v. s > B se pronunţă [s]. î. C d. > în scrieri şi tipărituri mai vechi. R iot ca el em en o pe cu er s. Literatura tehnică se tipăreşte în toate ţările unde se vorbeşte limba germană exclusiv cu litere latine.

„Pronunţarea literelor şi a gru­ purilor de litere" şi punctul III. Dăm mai jos în ordine alfabetică cele mai importante dintre posibilităţile de pronunţare4'. ü. 1/103 . ci») zz (ţ) ei (ae) eu (oö) ^ ^ g ^ II. 2 ) ck se scrie în loc de kk.1' — Grupuri specifice de litere care redau împreună un singur fonem şi care trebuie deci identificate şi reţinute ca unităţi de pronunţare pentru ca citirea şi scrierea să se desfăşoare curgător. dicţionarele de pronunţare indicate în bibliografia manu­ alului. în scrierea germană se mai folosesc: — Litere cu semne diacritice: ä. J ) Indicaţii pentru pronunţarea Umlautelor v. ö. *) Asteriscul marchează că apropierea faţă de sunetul respectiv din limba română este doar aproximativă. Pronunţarea literelor şi a grupelor de litere în pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII !N LIMBA GERMANĂ 17 Cele 27 de litere ale alfabetului nefiind suficiente pentru redarea numă­ rului mult mai mare de sunete ale limbii germane. în limba germană există numeroase deosebiri faţă de rostirea literelor din limba română. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 4 > Pentru alte amănunte. numite şi „Umlaute". punctul II. „Particularităţi fonetice". alin. Grupuri pentru vocale aa (a lung) ee (e lung) oo (o lung) ie (i lung) ah (a lung) ah (e* lung) eh (e lung) oh (o lung) öh (ö lung) ieh (i lung) ih (i lung) uh (u lung) üh (ü lung) specifice de litere pentru consoane bb (b) dd (d) ff (f) gg (g) 11 (1) mm (ra) n n (n) PP (P) rr (r) ss (s) eh (h») c k *)• (k) ng (n din „bancă") ph (f) rh (r) sch (ş) th (t) pentru ai (ae) au (ao) äu (oö) diftongi pentru africate chs (cs) gs (cs) Pf (Pf) tz*> (ţ) tsch (ce. 3 ! tz se scrie în loc de zz în cuvinte de origine germană. D. v.

1. în cuvinte germane şi unele neologisme: bauen[baoan]. Auto[aoto]. gibst[gi:pst] ä3) aa ah ah ) ai e lung. deschis e lung. în neologisme de provenienţă franceză: Sauce ['so:sa]. y în neologisme franceze. fahren ['fa:ran] zählen ['tse:lan]. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: grob[gro:p]. cele specificate la punctul III. deschis a lung. acht[axt]. Creme ['kre:ma]. das [das]. Baiser [be'ze:]. gemäß[ga'me:s]. în neologisme de provenienţă franceză: Mohair [mo'he:r]. înainte de ä. deschis ae e deschis. M [ts] X s w x ) Semnele fonetice sînt selectate din alfabetul fonetic adoptat de Asociaţia fonetică inter­ naţională A. u.I. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: ebblos['splo:s]. . Saal [za:l] Zahl [tsa:l]. (Association Phonetique Internationale). Hälfte ['helfta]. haben['ha'. alin. engleze şi spaniole: Aktrice[ak'trisa].18 PAETICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul 1) fonetic Exemple. y în neologisme latine şi greceşti: Celsius['tselziUs]. Temperatur [tempera'tu:r] Fräser ['fre:zar]. A ?) Cf. ö. v. deschis e scurt.ban] da[da:]: Hammer['hamar]. e. deschis 3 [a:] [a] M [«:] [«] [«:] [«:] Rad[ra:t]. läuft[b0ft] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: Hebel['he:bal]. r : Cafe[ka'fe:]. închis sau deschis W [ae] W w [«] [•:] [ao] [o:] [30] au ao o lung. deschis a scurt. i. înainte de e. închis äu 3 ) b OÖ b P bb b P Pb c c [b] M [Pb] între vocale: Ebbe['eba]. deschis a lung. alin. a ) Pentru pronunţarea lungă sau scurtă a vocalelor.P. brauchen ['braoxan]. chauffieren[fo'fi:ran] Häuserf'hoozar]. „Particularităţi fonetice". fair[fs:r]. Taifun [tae'fu:n]. cînd fac parte din două morfeme diferite: AbbUdung['apbIldUr)] înainte de a. închis a scurt. hängen ['heypn] Waage ['varga]. fährt [fs:rt] în cuvinte germane şi unele neologisme: Mai[mae]. d) din punctul V. o. lung sau scurt e lung. în neologisme de provenienţă engleză: Containerfkon'temar]. i. „Ortografia". condiţii 2) a a lung.

sehr[ze:r] kein[kaen]. fertig['fertlc]. regnen ['re:gnan]. freundlich[fro0ntllţ] între vocale: addieren[a'di:ran]. r . Frage['fra:ga]. ladt[ls:t] Hebel['he:b3l]. leer[le:r] gehen[ge:9n]. în neologisme de provenienţă engleză sau spaniolă: chartern['tfa:rt3rn] cînd fac parte din acelaşi morfem: Biichsef'bYksa]. ei. wichtig['vlctlc]. e. eu. r. ö. 1. Ecke[Jeka] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: das[das].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 19 Literele Posibilităţi de pronunţare ce. sieben ['zi:ban] Ideep'de:]. accentuată: Block[bbk]. au: nach[na:x]. u. i. condiţii înainte de e. Erz[e:rts]. sechsfzeks] în loc de kk după vocală scurtă. i în neologisme de provenienţă italiană: Cello['tfelo] după ä. Rechnung['recnUn]. Theater[te'atar]. unser['Unzar]. Charakter[ka'raktar]. n : rechtfrect]. în sufixul -chen: Rädchen[retcan]. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană Stadtrjtat]. Chior [klo:r]. în neologisme de provenienţă franceză: Dessert[dese:r]. elegant[elegant]. neaccentuat W te:] M [e] ee eh ei eih e lung. äu şi 1. m. la început de cuvînt înainte de e. y în neologisme de provenienţă greacă: Chemiefce'mi:] după a. închis ae ae [e:] [e:] [ae] [ae] . 0. ci chs ck d cs c d M [d] [t] [d] [t] t dd dt e d t t e lung închis e scurt deschis e lung deschis e scurt. manch[manc]. înainte de a. închis e slab. în neologisme de provenienţă franceză: Chef[Jcf]. ci (i)h din „odihnă" Semnul fonetic Exemple. i. drei[drae] leihen[laean]. la început de cuvînt în neologisme de provenienţă greacă. suchen [zu:xan]. Feder [fe:dsr]. închis e lung. la sfîrşitul de cuvînt şi înainte de consoană Rad[ra:t]. Reihe[raea] C [tfl ch (a)h din „meteahnă" c w M M [tj] [ks] Ş ce. ü. 0.

n : tragbar ['tra: kba:r]. la sfîrşitul cuvintelor după orice vocală sau consoană în afară de i şi n: Werkzeug [*verktso0k]. după n: Legierung [le'gi:rU-rj] — la început de cuvînt înainte de vocală: haben ['ha:ban]. m. n : Signal [zi'gno:l]. her [he:r]. închis i scurt. zwanzigste ['tsvantslcsta]. în interiorul cuvintelor înainte de 1. neun [noon]. în neologisme de provenienţă engleză sau italiană: Gin[d3ln]. ziehen ['tsi:an] ra M [g] c M (i)h din „odihnă" j ge. Offizier [te] franceză: [ofi'tsi:r] . r. Spirale [Jpi'ra:la] înainte de vocală: Familie [fa'mi:lîa]. klug [klu:k]. Gewinde [ga'vlnda]. Gips [gips]. ziehen [tsi:an] Maschine [ma'Ji:na]. m. fahren ['fa'. gi nu se pronunţă b h nu se pronunţă i i lung. în interiorul cuvintelor înainte de altă con­ soană decît 1. Viertel ['flrtal] sieh [zi:]. Konstruktion [konstrUk'tio:n] în neologisme de provenienţă engleză: Spikes [spaekz].ran] schaffen ['Jafan]. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur [in3e'ni0:r]. hin [hin] — d u p ă sau între vocale: Lehrling ['le:r\Irj]. Giro [d3i:ro]. viel [fi:l]. închis i consonantic ae ie ieh ier i lung închis i scurt. Legierung [le'gi:rUr|].20 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Größe [gro:sa] gut [gu:t]. deschis i scurt. Stoff [Jtof] la începutul cuvintelor înainte de orice vocală sau consoană: Gewinde [ga'vlnda]. Benzin [ben'tsim] ist [Ist]. în interiorul cuvintelor înainte de vocală: Lager [la:gar]. richtig [TIctI 9 ] Mechanik [me'camk]. Regler [re:gk»r]. Milieu [ml'lfo:] auf[aof]. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur[in3s'ni0:r]. Montage[mon'ta:5e]. offside [ofsaed] hier [hi:r]. legt[le:kt] în sufixul -ig la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană: fertig ['fertlc]. r. condiţii eu OÖ ö lung închis f ff g f î g [00] [00 heute [Tiaato]. wie [vi:] vierzig ['flrtslc]. deschis i lung închis ie sau ir M [3] m M 00 ci] m [ae] PO [I] P O [îe:] | în neologisme de provenienţă Portier [porţie:].

groß [gro:s]. Werke [verka] în neologisme: Stukkatur [Jtuka'tu:r] i [X] k kk 1 11 c c 1 1 i (ca în iarbă) li M M [i] [i] legen [le:gan]. Strom kommen ['koman]. links [links] ng nn 0 n (ca în bancă) n o lung închis o scurt deschis o scurt închis ö lung închis ö scurt deschis ö scurt închis o lung închis ö lung închis o lung închis u lung închis u închis lung sau scurt au hi M [0:] [0] [0] [o:]. dar nu înaintea unui g sau k: Niet [ni:t]. planen [pla:nen] înainte de g şi k: lang [larj]. Kontrolle [kon'trola] Auto ['aoto]. Route ['ru:ta] în neologisme de provenienţă engleză: Count [kaont] .: brilliant [bril'jant] Maschine [ma'fi:na]. vor [fo:r] Dorn [dorn]. gi h Semnul fonetic Li] [5] Exemple. stellen ['Jtslan]. [oe] [0] [0:] [ö:] [0:] lang [lan]. franceză: Journal [3ur'na:l].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII IN LIMBA GERMANĂ 21 Literele Posibilităţi de pronunţare i (ca în iarbă) j ge. condiţii ja [ja:]. Röhre [r0:ra] Zoo [tso:]. soll ['zol] în unele neologisme franceze: Guillotine [gijo'ti:na] în neologisme spaniole s. können ['koenan] Ökonomie [0kono'mi:] ohne ['o:na]. jung [jUrJ în neologisme de provenienţă franceză: Journal [3ur'na:l] în neologisme de provenienţă engleză: Job [d 3 ob] în neologisme de provenienţă spaniolă: Quijote [ki'xota] klug [klu:k]. Sprengung wann [van]. benötigen [ba'n0:tlgan] zwölf [tsvoelf]. Boot [bo:t] în neologisme de provenienţă Boom [bu:m] engleză: ö oh öh 00 [u:J [u:] [ao] ou în neologisme de provenienţă. Bohrer ['bo:rar] Höhe ['h0:a].a. Tachometer [taxo'me:tar] Größe [gr0:sa]. trennen [fpreijUir]] ['trenan] Boden ['bo:dan]. jeder [je:dar]. blau [blao]. Feld [feit] alle ['ala]. nimm [ftro:m] [nlm] m Pi] [m] [m] m mm n m m n n (ca în bancă) în orice situaţie.

eins [aens]. . Rhytmus ['rYtmUs] sch Ş SC [ß [sk] schw ss ß t şv s s [fv] W M [t] [ts] [t] [ts] t t th ts 11 t ţ hältst [heltst].22 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. condiţii P Pf ph PP qu P Pf f P CV [p] prüfen ['pry:fan].na] în neologisme de origine italiană: Maraschino [mara'ski:no] schwer [JVe:r]. Lampe ['lampa] Pfeil [pfael]. F. Gipfel [glpfal] M M [p] [kv] Phenol [fe'no:l]. Rhythmus ['rYtmUs] M1' rh IT S r r z s Ş M M W M [J] Herr [her]. Arbeitsplatz farbaetsplats] v. punctul III „Particularităţi fonetice". suchen ['zu:xan]. schreiben ['Jraeban]. ultim. fräsen ['frezau]. Portier [por'tle:] Rheuma [ro0ma]. schwarz [Jvarts] Schlüssel ['JlYsal]. Strom [Jtro:m] schwer [Jve:r]. groß [gro:s] arbeiten ['arbaetan]. al.bequem [ba'kve:m] în neologisme de provenienţă franceză şi spaniolă: Quai [ke:] rechnen ['recnan]. messen ['mesan] fleißig ['flaeslţ]. Maschine [ma'Jr. knapp [knap] c r r nu se pronunţă quantitativ [kvantita'ti:f]. Meister ['maestar] — la început de cuvînt înainte de p şi t : Spirale [jpi'ra:la]. Tafel ['ta:fal]. Oszillograph [ostsilo'gra:f] Gruppe [grUpa]. pct. Felsen ['felzan] la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: was [vas]. irren [Iran] — la începutul cuvîntului şi în interior înainte de vocală: sieben ['zi:ban]. Meister ['maestar] la sfîrşit de cuvînt în neologisme de pro­ venienţă franceză: Diner [di'ne:]. Meister ['maestar] înainte de i consonantic: Konstruktion [konstrUk'tsiom] Theater [te'a:tar].

Kurbel ['kUrbal] konstruieren [kanstru'i:ran] für [iy. zwanzig w V nu se pronunţă y ü lung închis ü scurt închis ü scurt închis i scurt închis i consonantic ae [y:] [Y] [y] H [î] [ae] [ts] z t z s W [s] [tsv] [ts] zw zz ţv t Skizze ['skltsa]. Welle ['vela]. flüssig ['flYsIc] 'Büro [by'ro:] Uhr [u:r]. Quiz [kvls] zwei [tsvae]. prüfen ['pry:fan]. condiţii tsch tt ce. ci t ţ u lung închis u scurt deschis u scurt închis [tj] deutsch [daotf]. ziehen [tsi:an] în neologisme: Zero ['zero] în unele neologisme: Bronze ['bronsa].il. früh [fry:] vier [fi:r]. rutschen ['rUtfan] Mitte ['mita]. über ['y:bar] fünf [fYnf]. zehn [tse:n].' " PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 23 Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Stuhl [ftu:l] Ü ü lung închis ü scurt deschis ü scurt închis u lung închis ü lung închis f V uh tih V führen ['fy:ran]. verfahren [fer'fa:ran] korrosiv [koro'zi:f] în neologisme: Volumen ['vo'lu:man]. Platz [plats] ra [ts] [u:] [U] [u] [y:] [Y] [y] [u:] [y=] [f] [v] [v] tz u du [du:]. Schublehre ['Ju:ple:ra] Nummer ['nUmar]. hybrid [hy'bri:t] în neologisme englezeşti: Hobby ['hobi] în neologisme franceze: Rayon [ra'Iö:] în neologisme de provenienţă engleză: Nylon ['naelon] zu [tsu:]. Ventil [ven'ti:l] was [vas]. Brett [bret] sitzen ['zltsan]. rund [rUnt]. Razzia ['ratsia] . Psyche ['psy:ca] Hymne ['hymna] ZyHnder [tsy'llndar]. ['tsvantslc] zwölf [tsvoelf]. suchen [zu:xan]. Werkzeug ['verktsook] la sfîrşitul unor nume de localităţi: Treptow ['trepto:] Analyse [ana'ly:za]. vor [fo:r].

şi bibliografia manualului. [o]. um. -cînd vocala apare dublată: Waage ['va:g3]. es. daß. îndeosebi vocalele. gut [gu:t]. barcă. Cele mai remarcabile deosebiri faţă de articulaţia în limba română sînt următoarele: A. diferenţa cantitativă a vocalei indică sensuri deosebite. Hebel ['he:bal]. [a]. sobă.24 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ III. vom. Boden ['bo:dan].înainte de consoane simple cînd sînt neaccentuate: sieben ['zi:b3n] Material [mate'rîad] -înainte de consoană dublă Welle ['vela]. chirie. dar şi multe dintre consoane. [«]. [e]. precum şi — la nevoie — consultarea unui dicţionar special de pronunţare. Cantitatea vocalelor. [u:]. [o:]. Block [bbk] Platz [plats] . [0]. La unele cuvinte asemănătoare. [Y]. *) Pentru regulile succinte date aici există numeroase excepţii şi completări. zum. [e:]. Boot [bo:t]. pe cine. [u]. von. V. Limba germană are vocale lungi şi scurte. . [e:]. [U]. Vocalele se pronunţă x) lung -înainte de o consoană simplă cînd sînt accentuate: Rad [ra:t]. deci. Particularităţi fonetice După cum rezultă din tabelul de mai sus. [I]. -înainte de două sau mai multe consoane diferite: Stift [ftlft]. Exemple: den wen Kahn Ofen Miete (e lung) = (e lung) = (a lung) = (o lung) = (i lung) = pe care. [i]. [e]. -înainte de h ortografic (care nu scurt .). [oe]. das. de aceea se recomandă respectarea cu grijă a indicaţiilor de pronunţare date în lecţiile manualului de faţă. dacă poate deschis mijloc Trebuie. fertig ['fertig]. [o]. [0:].[y] Variantele lungi sînt de regulă accentuate. denn wenn kann offen Mitte (e (e (a (o (i scurt) scurt) scurt) scurt) scurt) = = = = = căci cînd. im. iar cele scurte — mai scurt şi mai apăsat decît vocalele limbii române.a. leer [le:r]. Schlüssel [jlYsal]. wir [vi:r] (Excepţii: ab. zur s. [i:]. [y:] 16 vocale scurte: [a]. Nummer ['nUmar]. Ele se pronunţă mult mai lung şi mai încordat. Büchse ['bYksa]. [I]. să se acorde o atenţie deosebită realizării corecte a cantităţii vocalelor pentru a se evita confuzii în comunicare. Bolzen ['boltsan]. an. hat. sunetele limbii germane pre­ zintă numeroase particularităţi de articulaţie. Deosebim: 8 vocale lungi: [a:]. (Excepţii: Art. in. man. am.

viel [fi:l]. Vocalele situate la început de cuvînt sau de silabă se pronunţă apăsat. [i]. 'u etc. Mond. 'o. Dintre vocalele scurte. Er be/ arbeitet / einen Block / in / unserer Werkstatt. prezintă vocalele: [e:] = e lung închis redat în scris prin e. Datorită acestei însuşiri se realizează citirea nelegată a cuvintelor. C. [U]. Din cele 24 de variante ale vocalelor enumerate mai sus sînt deschise nerotunjite [a]. [e]. se pronunţă mult mai deschis decît e din limba română literara. vocalele limbii germane sînt — deschise sau închise (în funcţie de deschiderea relativ mai mare sau mai mică a maxilarelor la articulaţie). Exemple: Das / ist / ein / Arbeiter. Uhr [u:r]. s. aproximativ ca un e ardele­ nesc. Dreher ['dre:gr]. . astfel încît să înceapă cu un uşor pocnet al coardelor vocale: 'a. Caracterul exploziv al vocalelor iniţiale. [e:] = e lung deschis. [y:] [o]. redat în scris prin ä. [I]. Fräser ['frs:zgr] = frezor. [»:]. Städte. Vier­ tel) s. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. [YJ Majoritatea vocalelor lungi sînt închise. dar poziţia buzelor ca pentru i. [y] [o].a. [0]. Exemple: spät [fps:t] = tîrziu. hier [hi:r] (Excepţii: vierzehn. în comparaţie cu limba română. [I] [o:]. rotunjite [s]. 'i. [u].a. erst. dar arată lungimea vocalei): vier [fi:r]. [oe]. 'e. [a] închise M . Calitatea vocalelor.) — înainte de -eh şi -seh: ich [Ic] noch [nox]. Exemple: Feder ['fe:d3r] = arc. werden. seria închisă pentru neologisme şi cuvinte cu foste vocale lungi care au devenit neaccen­ tuate. seria deschisă este specifică pentru cuvintele de origine germană. dar indică lungimea vocalei precedente): Zahl [tsa:l]. Tisch [tlj] s. — vocala i înainte de e ortografic (care nu se pronunţă. zehn [tse :n] = zece. sau ah. Din punct de vedere calitativ. [u:]. PO [a]. D. sau eh. vierzig. rasch [raj].a. — rotunjite sau nerotunjite (în funcţie de rotunjirea buzelor la articulaţia lor). Particularităţi deosebite în pronunţare. ee. B.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 25 se pronunţă.

[0:] = ö lung închis. genau [ga'nao] = exact. d) din punctul V. [y] faringale: [h] ) Cf. mult mai deschis decît o din limba româna. sieben [zi:ban] — şapte). Block [blök] = bloc. se compune dintr-un a scurt accentuat. Exemple: Rolle ['rola] = rolă. redat în scris prin o. redat în scris prin eu sau äu 1 ). [r] l palatale: [j]. redat în scris prin ii. [o] = o scurt. neaccentuat. richtig ['rlctlc] = corect. F. [9] velare: [g]. redat în scris prin ei sau ai. [k]. închis. redat prin ii sau v. neaccentuat.26 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ [o:] = o lung închis. Größe ['gr0s9] = mărime. Exemple: neun [no0n] = nouă. neaccentuat. Exemple: auch [oox] — de asemenea. închis. iih sau y şi [Y] = ii scurt deschis. dintre care doi pot fi redaţi în scris în două feluri: [ae]. Diftongii limbii germane. iar poziţia buzelor ca pentru o. [f] dentale: [d]. fiind o vocală între e şi ö apropiată de ă românesc sau e mut din limba franceză. se pronunţă apropiat de e. dünn [dYn] = subţire. iar poziţia buzelor ca pentru fluierat. redat în scris numai prin e. ent-. deutsch [do0tf] = german. oo sau oh. [y:] = ü lung închis. [n] alveolare: [3]. [«o]. [o0]. care se pronunţă apropiat de a. Calitatea consoanelor. Exemple: Stift [Jtlft] = ştift. Exemple: gehören [ga'h0:ran] = a aparţine. [f]. [t]. neaccentuat. [X]. Această vocală se găseşte numai în silabele neaccentuate (cu excepţia prefixelor emp-. „Ortografia". [s]. oh sau eu. [1]. se pronunţă foarte slab şi relaxat. Limba germană are următoarele 21 de con­ soane : bilabiale: [b]. grün [gry:n] == verde. [m] labiodentale: [v]. . Exemple: drei [drae] = trei. (Exemple: Lager [\a:gar] = lagăr. Limba germană are trei diftongi. deschis.în care e se pronunţă [s]). Exemple: Boden ['bo:dsn]. şi [oe] = o scurt deschis. deschis. [I] = i scurt. [p]. redat în scris prin au. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru o. zwölf [tsvoelf] = douăsprezece. zer. urmat de un ö scurt. urmat de un e scurt. redat prin ö sau eu. [z]. E. ver-. deschis. închis. Mai [mae] = (luna) mai. redat în scris prin o. dar cu poziţia buzelor ca pentru u. se pronunţa cu poziţia limbii ca pentru i. se compune dintr-un a scurt accentuat şi un o scurt. Exemplu: für [fy:r] = pentru. se compune dintr-un o scurt accen­ tuat foarte deschis. bohren ['bo:ran] = a găuri. mult mai deschis decît i din limba română. [a] == e scurt. alin. er-.

Asurzirea consoanelor oclusive sonore. în special privitor la cuvintele de provenienţă străină. pe radicalul cuvîn­ tului de bază. De aceea recomandăm a se respecta cu grijă indicaţiile de accentuare date în rubrica „Vocabular" a lecţiilor din manualul de faţă. IV. fie uvular sau graseiat prin vibrarea omuşorului [R]. [r]. Cuvîntul se accentuează. tt. î n cuvinte multiplu compuse. redate în scris prin p. pe silaba radicală: Exemple: Hebel. se pronunţă asemănător consoanei i din „iarbă" sau „iederă". Exemple: grob [gro:p] = grosolan. Feld [fslt] = cîmp. Gewinde. anwenden. redat în scris prin r. t. Arbeiter. Werkzeug ['vsrktso0k] = sculă. Montage). G. jetzt = acum. redat în scris prin h. accentul cade pe radicalul cuvîntului determinativ. d. Gewindebohrer. în limba germană-standard se impune tot mai mult ultima variantă. gehören. kh. verwenden. Exemple: Lehrstück. şi un accent secundar. plural — die Direktoren. astfel încît se aude după ele un h. [k]. dar cu o fricţiune expiratorie mai slabă. Hammer. De la aceste reguli de bază există numeroase excepţii. HQchleistungswerkzeug. [j]. care se accentuează mai ales pe ultima sau penultima silabă (Exemple: Ingenieur. rr sau rh. Bohrer ['bo:rgr] = burghiu. accentul este în general fix. Exemple: Phaphier = hîrtie. redat în scris prin j . Thexth = text. hellgelb. Exemple: hier. ph. ck sau kk. fie postdorsal (prin fricţiune sonoră între partea posterioară a limbii şi cerul gurii [-JJ]). de regulă. th. La unele cuvinte. Aceste con­ soane ocluzive surde se pronunţă aspirat. După vocală sau între vocale nu se pronunţă. fiind semn ortografic de lungire a vocalelor. dar cu o fricţiune expiratorie mai puternică. Wertstück" = piesă. î n cuvinte compuse. herstellen. dar şi la cuvinte ger­ mane. k sau pp. Consoanele b. derivate şi compuse. se pronunţă la începutul cuvintelor asemănă­ tor consoanei h din „hartă". g la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană se pronunţă [p]. Exemple:^'« = da. accentul se poate muta de pe o silabă pe alta în timpul flexiunii. de exemplu la substantivele masculine terminate în -or neaccentuat: singular — der Direktor. realizîndu-se printr-o explozie mai energică decît în limba română. poate fi pronunţat fie apical (prin vibrarea vîrfului limbii). [t]. Exemple: Fliehkraftregler. jeder = fiecare. se deosebeşte un accent principal. pe radicalul cuvîntului determinativ. Hebel. Accentul î n limba germană. [h]. . Exemple: drehen ['dre:an] = a strunji. Lehrling.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 27 Particularităţi calitative în pronunţare: [p]> M» M . î n ultima vreme.

vid). die Schweizer Industrie = industria elveţiană) sau cu sufixul -sehe din nume de persoane. Ortografia Cele mai importante particularităţi ale ortografiei limbii germane sînt în momentul de faţă x ): a) Scrierea cu iniţială mare — a tuturor substantivelor (Exemple: das Ventil — ventilul. der Block 2) blocul. Dienstag e t a j si a punctelor cardinale (Nord. dar folosirea lor diferă în unele privinţe şi anume: l ) a Este în pregătire o reformă a ortografiei germane. Euer etc. d) Scrierea cu ä (pentru sunetul [e]) şi äu (pentru sunetul [00]) dacă cuvîntul provine de la o formă de bază care cuprinde a sau au.28 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ V. — prin dublarea literei (Exemple: die Waage = cîntarul. VI. er hält = el ţine. Süd.).) şi a pronumelor personale şi posesive pentru persoana a Ii-a singular şi plural în scrisori (Exemple: Du. a zilelor săptămînii (Montag. — prin e după i (Exemple: der Niet = nitul). Ihnen. Euch.). b) Indicarea lungimii vocalelor — prin h după orice vocală (Exemple: die Zahl = numărul. c) Indicarea scurtimii vocalelor prin dublarea consoanei care urmează (Exemple: die Welle = arborele. Dein. das Neue — noul). das Messen = măsuratul. das Schräubchen — şurubelul. — a pronumelui de politeţe şi a formelor sale (Sie. (Exemple: die Räder = roţile. Dir. Februar etc. Ihr. der Deutsche — germanul). dacă exprimă realizări sau proprietăţi personale (Exemple: die Planksche Quantentheorie = teoria cuantelor a lui Plank. pluralul cuvîntului das Rad — roata. Dich. die Höhe = înălţimea). leer = gol. West). — a adjectivelor derivate cu sufixul -er din nume de localităţi sau ţări (Exemple: die Leipziger Messe = Tîrgul de la Leipzig. . diminutivul de la cuvîntul: die Schraube = şurubul). semnele de punctuaţie sînt aceleaşi ca şi în limba română. ) eh şi tz se scriu în loc de kh şi « . inclusiv a numelor de popoare (der Rumäne — românul. der Hebel — pîrghia) şi a cuvintelor substantivate (Exemple: das Messen — măsuratul. der Platz2) = locul). Punctuaţia în limba germană. Ost. die Einsteinsche Relativitätstheorie = teoria relativităţii a lui Einstein). a numelor lunilor (Januar. de la verbul halten — a ţine. Ihr etc.

(Exemplu: Fragen Sie. — cînd propoziţia infinitivală depinde de verbele „sein. Virgula are în limba germană exclusiv funcţie gramaticală. în schimb nu se pune la cuvinte pre­ scurtate formate din iniţiale (Exemple: SRR \ Sozialistische Republik Rumä­ nien = R. (Exemplu: Nach dem Messen wird das Material chemisch analysiert. brauchen. = Analiza pare a fi ieşit bună). (elften) Juni = la 11 iunie). • cînd propoziţia infinitivală este subiect şi stă la începutul frazei.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 29 Punctul este folosit şi pentru specificarea numeralului ordinal (Exemple: die 2.") Xu se obişnuieşte folosirea liniei de dialog. ca cele următoare: — cînd propoziţiile subordonate de acelaşi grad sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). . Folosirea ei urmează unor reguli foarte precise şi nu poate fi supusă bunului plac pentru marcarea unor pauze (retorice) în cursul vorbirii. der dort arbei­ tet. Subliniem pentru folosirea virgulei unele deosebiri faţă de punctuaţia în limba română: a) în propoziţia dezvoltată.S. — (Exemplu: Diese Maschine zu montieren ist seine Aufgabe. haben. (Exemplu: Der Genosse. (Exemplu: Er sagt: „Ich komme. (achten) Stock = la etajul al 8-lea am 11. Celelalte semne de punctuaţie se folosesc într-un mod similar ca şi în limba română.R. (zweite) Kopie — copia a 2-a. (Exemplu: Die Analyse scheint gut ausgefallen zu sein.a. b) Propoziţiile principale dezvoltate complete se separă prin virgulă. — cînd părţile propoziţiei infinitivale sînt intercalate între părţile pro­ poziţiei regente. dieses Verfahren anzuwenden. circumstanţialele care precedează subiectul şi predicatul la începutul propoziţiei nu se separă prin virgulă. = Tovarăşul care lucrează acolo este maistrul Ionescu).). = întrebaţi dacă are timp şi dacă poate să facă acest desen). ob er Zeit hat und ob er diese Zeichnung machen kann. scheinen. chiar dacă sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). (Exemplu: Dieses Verfahren wollen wir anzuwenden versuchen. im 8. = A monta această maşină este obligaţia lui). oder kommen Sie nach Bukarest ? = Mergeţi la Tîrgul de la Leipzig sau veniţi la Bucureşti ?) c) Virgula este obligatorie pentru delimitarea propoziţiilor subordonate de orice fel faţă de regentă şi între ele. Se fac excepţii de la această regulă generală în unele cazuri. = După măsurare. = Wir wollen versuchen. ist der Meister Ionescu. Semnele citării (ghilimelele) marchează şi vorbirea directă. (Exemplu: Fahren Sie zur Leipziger Messe. pflegen" s. = Vrem să încercăm să aplicăm acest procedeu). materialul este analizat chimic).

.

Partea I .

die Schraube.Lehrstück Nummer 1 (eins) ['le:rJtYk 'nUmar 'aens] DIE MASCHINENTEILE [di: ma'yiinanto^b] A. Gewinde. [ftlft] [der ftlft] der [der] 11 + Nummer eins ist der Stift. das Gewinde. Schraube. [ja: / 'nUmar 'aens 'Ist der ftlft|| ] die [di:] Nummer 2 ("zwei [£$z>«e]j. ['nUmar'«ens 'Ist der ftlft||] Ist Nummer 1 der Stift ? ['Ist 'nUmar 'aens der 'ftlft ?] Nrl Ja. ['nUmartsvoe 'Ist di: 'J"raoba]J ] Ist Nummer 2 die Schraube ? ['Ist 'nUmar tsvae di: frooba] ? Ja. r Z Nummer zwei ist die Schraube. []a: j 'nUmar drae 'Ist das ga'vlnda || ] . das [das] Nummer drei ist das Gewinde. Nummer 3 ist das Gewinde. Nummer 1 ist der Stift. der Stift. [ga'vlnda] [das ga'vlnda] Ist Nummer 3 das Gewinde ? ['Ist 'nUmar drae das ga'vlnda ?] Nr. [ja: j'nUmar tsvo/'Ist di: jr«pba||]. ['nUmar drae 'Ist das ga'vlndajj ] Nummer 3 (drei [drae]). ['fraoba] [di: 'Jrooba] cito lyji **^ K. Nummer 2 ist die Schraube. Text [tskst] Nummer 1 (eins [aens]) Stift.3 Ja.

['nUmar zsks 'Ist 'qen. das ist kein Niet. das ist ein Hebel. der Niet. CbYksa] [di: 'bYksa] •M- Nr. ['nUmar fYnf 'Ist 'oena 'bYks3||] ein ['qen\ Was ist Nummer sechs ? [vas 'Ist 'nUmar zeks?||] Nummer 6 (sechs [zcks]) Rad.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 33 was ? [vas] ein Nummer 4 (vier [fi:r]). Niet. der Hebel. [nqen / das 'Ist kaen ni:t | das 'Ist 'qen 'he:bal|| ] Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. [r«:t] [das ra:t] Nummer sechs ist ein Rad. Hebel. 1/103 . ['nUmar fi:r 'Ist 'qen ni:t||] eine ['«ena] Was ist Nummer fünf? [vas 'Ist 'nUmar fYnf?] Nr. ra:t||] kein [kaen] Nummer 7 (sieben ['ziibdri]). die Büchse. [ni:t] [der ni:t] ['qen] /^t*\ \ \( Was ist Nummer vier? [vas 'Ist 'nUmar fi: r ?] Nummer vier ist ein Niet. das Rad. Büchse. ^ T O T ^ ^ s t das ein Niet ? ['he:bal] [der 'he:bal] e^^^Ş) ['Ist das 'qen ni:t ?] Nein.5 Nummer fünf ist eine Büchse.4 Nummer 5 (fünf [fYnf]).

der Splint.tt Nummer 11 ist kein Splint. ['nUmar 'elf 'Ist kaen Jpllnt|| 'nUmar 'elf 'Ist 'aenz 'rola|| ] . [naen | das 'Ist koen ra:t/das 'Ist 'aen ven'ti:l|| ] hier [hi:r] (?) Nummer 10 (zehn [tse:n]). die Rolle ['rola] [di: 'rola] r-\ -Hier ist eine Rolle. Nummer 10 ist ein Splint. [fe:dar] [di:fe:d3r] Ist das eine Schraube ? ['Ist das 'aena 'Jraoba ?] Nein. das ist eine Feder. Rolle. [vsn'ti:!] [das ven'ti:!] si Ist das ein Rad ? ['Ist das 'aen ra:t ?] Nein. [hi:r 'Ist 'aen Jpllnt|| ] Nr. Ventil. [hi:r 'Ist 'gena 'rola||] Mr. Lfpllnt] [der Jpllnt] -Hier ist ein Splint. [naen | das 'Ist 'koena 'JYopba | das 'Ist 'oena 'fe:dar||] kein [k«en] Nnmmer 9 (neun [no0n]). die Feder. das ist keine Schraube. das ist kein Rad. Nummer 11 ist eine Rolle. ['nUmar tse:n 'Ist kaen 'he:bal || 'nUmar tse:n 'Ist 'aen Jpllnt||] Nummer 11 (elf ['elf]). das ist ein Ventil. Feder. 10 Nummer 10 ist kein Hebel.34 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE keine ['k«ena] Nummer 8 (acht ['axt]J. das Ventil. Splint.

capitolul numărul unu organul de maşină textul ştiftul este da doi şurubul trei filetul (ghiventul) ce patru nitul cinci bucşa şase roata acesta. was vier Niet. -e fünf Büchse. -s. -e). Nummer 12 ist ein Lager. -e der Stift. pentru substantivele feminine şi numai pluralul (aici: —n) . -e1» die Nummer. levierul. -(e)s . maneta acestea 11 D u p ă forma de bază a substantivelor masculine şi neutre dăm desinenţele genitiului şi pluraluluii (aici: -(e) s. - ia lecţia. -e ist die das der die das der v zwei Schraube. ^er das sieben Hebel. şapte pîrghia. -(e)s. . -n sechs Rad. -(e)s.(e)s. ['nUmar tsvoelf 'Ist kaenz 'rola|| 'nUmar tsvoelf 'Ist 'aen 'la:gar|j] B.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 35 Nummer 12 (zwölf [tsvoelf]) Lager. aceştia. -(e)s. -s. -(e)s. -n drei Gewinde. -e der Text. -n X) eins der Maschinenteil. das Lager ['la:gar] [das 'la:ggr] T —i— Hier ist ein Lager [hi:r 'Ist 'aen 'la:gar|| ] r Nummer 12 ist keine Rolle. aceasta. Vocabular das Lehrstück.

0.5. -(e)s. C. Observaţie: învăţaţi toate cuvintele din vocabular cu glas tare pînă la com­ pleta lor însuşire. -s. resortul. die Zahl 1 '. -n nouă neun ventilul. -e zece zehn splintul der Splint. D V. peniţa die Feder. -n douăsprezece zwölf lagărul. . punctul 1. supapa das Ventil. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! ta:] Zahl Râd Lager [a] das was acht [e:J Feder Hebel Lehrstück w [i:] Text Ventil sechs Maschinenteil elf Niet vier sieben die [ae] [I] Gewinde Stift ist M Rolle [U] Nummer Null [Y] Büchse fünf [ojl zwölf eins zwei drei ein eine kein keine [«2l Schraube [00] neun. aici hier unsprezece elf rola. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 1. Explicaţii şi exerciţii 1. rolul die Rolle.36 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE nu nein opt acht arcul. magazia das Lager. -en numărul. -s. depozitul.

Büchse. Copiaţi şi reţineţi diferenţa dintre „sch" şi „chs"! seh [J]: Schraube. Hier ist keine Schraube. sau „nici un". un articol nehotărît şi un articol nehotărît negat. ein au aceleaşi funcţii ca şi corespondentele lor din limba română: der Niet — nitul. Articolul hotărît der.1. eine. (Exemplu: der Stift).2. Cele trei articole sînt la: Singular Felul articolului masculin feminin neutru 1) 2) 3) hotăiît nehotărît nehotărît negat der Stift ein Stift kein Stift die Schraube eine Schraube keine Schraube das Gewinde ein Gewinde kein Gewinde 1. Articolul nehotărît negat nu are corespondent în limba română şi se traduce prin „nu (este) un". în trei categorii: Masculine Feminine Neutre Genul substantivelor este indicat prin articolul care stă totdeauna în faţa substantivului şi se scrie separat. das şi articolul nehotărît ein. ein Ventil — un ventil. die Büchse — bucşa. eine Büchse — o bucşă. substantivele se împart. . 1. Exemple: Das ist kein Niet. ein Niet — un nit. „nici o". Exersaţi scrierea substantivelor cu literă mare! der — tift der — ebel der — iet das — ewinde das — ad die — üchse die — aschine die — ummer die — chraube das — entil die — eder der — ext die — ahl das •— ager Exerciţiul 3. Acesta nu este un nit.1 Articolul. după gen. „nu (este) o". die. Aici nu este nici un şurub. în limba germană. Deosebim un articol hotărît.1. Maschine chs [ks]: sechs. das Ventil — ventila.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 37 Exerciţiul 2.1. 1.

V e n t i l b. Indicaţi articolele următoarelor substantive: *) a. 1.3. kein. . . das. ein. ein. Genul substantivelor din limba germană nu coincide totdeauna cu cel din limba română: Exemple: în limba germană în limba română masculin: der Hebel xArghia: feminin masculin: der Stift neutru stifte: feminin: die Feder arc«/. Ventil Splint Lager Stift Hebel Büchse . . das Rad. die. die Schraube. . der. resortul: neutru neutru: das Rad roata: feminin s. Hebel Splint Lager Stift Büchse Niet Gewinde . .1. Feder Gewinde Exerciţiul 5. S c h r a u b « .1.38 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 1. Exemple: der Hebel. ci treceţi-le din memorie ! . Nu copiaţi articolele. Splint Gewinde Niet Feder Hebel Rad Stift Büchse . eine. acestea trebuie învăţate totdeauna cu articolul hotărît respectiv. . Rad Feder c. Exerciţiul 4. . Deoarece în limba germană nu există reguli precise pentru stabi­ lirea genului gramatical al substantivelor. . . . .4. . keine. . kein.a. . Stabiliţi denumirile următoarelor imagini ! Pronunţaţi-le împreună cu articolele corespunzătoare! d^ <«^? d ei k ei ei ei k" k" k" x ) învăţaţi mai întîi bine cuvintele de la rubrica „Vocabular" şi apoi controlaţi însuşirea articolelor prin exerciţii.

Formaţi propoziţii după modelul dat. feminine sau neutre. la singular şi la plural (v. Cuvîntul „das" este atît articol (înaintea unui substantiv neutru).2. Das ist die Schraube. poate fi tradus prin pronumele demonstrative „acesta". în consecinţă. Das ist das Gewinde. 1. das se poate referi la substantive masculine. —Acesta este şurubul. Ca pronume demon­ strativ.2. şi lecţia a 2-a) şi.1. — Aceasta este pîrghia. cît şi pronume demonstrativ (stînd de obicei singur). Exerciţiul 6. „aceştia". nehotărît şi nehotărît negat! Model: Das ist die Büchse.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 39 (?) HJÜ •¥ ei_ ei_ ei_ k~ k k d_ ei_ k m !^_ r^ w d_ ei_ k~ d_ ei k~ d_ ei_ k~ k 1. Das ist keine Büchse. Pronumele demonstrativ das" Das ist der Hebel. Das ist eine Büchse. alternativ cu articolele hotărtt. . „aceasta". „acestea". —Acesta este filetul. în funcţie de substantivul pe care îl arată.

Exemplu: Was ist das? Das ist ein Stift.4. Das ist Splint. Ventil. Hebel.4. Das ist ein Rad.ist Nummer 1 ? b. Nummer 2 ist eine Schraube . b. Exerciţiul 8. plante. Aceasta este o bucşă. 1. Propoziţia interogativă 1. Traduceţi în limba germană! a. . Nummer 3 ist das Gewinde. . Acesta nu este un resort. Acesta este un filet. indiferent de gen gramatical sau număr. Was ist das? Das ist ein Rad. Exerciţiul 7. Pronumele interogativ „was ?" se referă la toate obiectele din realitate în afara persoanelor (lucruri neînsufleţite. în funcţie de răspunsul pe care îl cer. . animale. Pronumele interogativ Das ist Zahl.40 LEHRSTOCK 1: DIE MASCHINENTEILE Feder. Acesta nu este un ventil. Exemplu: Ist Nummer 2 eine Schraube ? La propoziţia interogativă care începe cu un cuvînt interogativ (propo­ ziţia interogativă parţială) se răspunde completînd un cuvînt sau o parte sintactică: . .ist Nummer 3 ? c. Exemplu: Was ist Nummer vier? fie cu predicatul.1. . Was ist das? Das ist eine Feder..3. Aceasta nu este o roată. f. .ist das? d. Was ist Numer 10 ? Ein Splint.3. Nummer 1 ist der Stift. . . Completaţi întrebărilede mai jos cu pronumele interogativ: „wasV şi răspundeţi cu glas tare! a. c. Acesta este ştiftul. Gewinde. d. propoziţiile interogative (întrebările) încep în limba germană fie cu un cuvînt interogativ.1. 1. „was"? was? = ce? Nummer 10 ist ein Splint. ist Nummer 2 ? 1. . . e. noţiuni).

Numeralul cardinal Die Zahlen 0 null » 1 eins 2 zwei 1 3 drei 4 vier 5 fünf l ) Numeralul null (zero) se scrie în anumite condiţii şi cu literă mare. b.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 41 Exemplu: Was ist Nummer vier ? Nummer vier ist ein Niet. Aici este un filet ? d. Nein. Nein. Este aici o bucşă ? g. e. Nummer 7 ist kein Niet. d. das ist ein Hebel. Das ist ein Rad. das ist ein Lager. hier ist ein Lager. sau: Das ist gleich Null. 2 este un şurub ? b. f. Ja. hier ist ein Rad. c. Das ist ein Hebel. Exerciţiul 11. punînd subiectul în locul doi: Exemplu: Ist das ein Niet ? Ist die Schraube hier ? Exerciţiul 9. null Uhr (ora zero) ş. Nummer 2 ist eine Schraube. hier ist eine Büchse. Nummer 10 ist ein Splint. b. Dar: null Grad (zero grade). 1. (Aceasta este egal cu zero). d.2. (Sau mai scurt: Ein Niet). c. de exemplu: Nummer Null (Nr. Nummer 7 ist ein Hebel. hier ist kein Gewinde. Formaţi întrebări cu pronumele interogativ „was?" la care să răspundă următoarele propoziţii: a. g. începem propoziţia interogativă în mod obligatoriu cu predicatul (verbul). Nr. Nummer 1 ist der Stift. f. das ist kein Niet.a. Nummer 5 ist eine Büchse.4. Aceasta este o pîrghie ? e. Ist Nummer 7 ein Niet ? — Nein. Este acesta un nit ? 1. Traduceţi în limba germană! Răspundeţi! a. Ja. Ja. . Exemplu: Ist Nummer 1 der Stift ? — Ja. Acesta este ştiftul ? c. la care să răspundă următoarele propoziţii! a. Das ist ein Gewinde.5. Ventilul este aici ? h. e. Ja. das ist ein Ventil. La propoziţia interogativă care începe cu predicatul (propoziţia interogativă totală) se răspunde prin „Ja" (da) sau „Nein" (nu). 0). Exerciţiul 10. Ce este aceasta ? f. Nummer 12 ist ein Lager. Reţineţi ! Cînd cerem ca răspuns „Ja" (da) sau „Nein" (nu). Formaţi propoziţii interogative totale.

. — Das ist ei .. Was ist das ? Was ist Nummer . ist d . . . ? . Scrieţi şi pronunţaţi cu glas tare numeralele de la 0 la 12 pînă cînd le stăpîniţi perfect! Exerciţiul 13. . — Nummer . . . . 6 .. se vor învăţa cu multă atenţie ! Exerciţiul 12.. . — Nein. ? Ei B. fiind deosebit de importante pentru ingineri şi tehnicieni. 2. . 3.. 1.ist k Nummer . Număraţi în ordinea inversă! 12. Completaţi dialogul cu fiecare dintre substantivele învăţate în lecţia de faţă! Efectiiaţi-l de atîtea ori oral cîte substantive sînt! Completaţi articolele ! A.. 11.. . 9. 4. 8. ' 5 . 0 Exerciţiul 14.... Nummer ...42 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 6 sechs 10 zehn 7 sieben 11 elf 8 acht 12 zwölf 9 neun Observaţie: Nume/alele.. 10. 7. ist ei .. ? Und was ist N u m m e r .

['es 'Ist % n j | ] . ['e:r 'Ist 'ko:nIJj| ] Wie ist die Büchse ? [vi: 'Ist di: 'bYKsa?] Sie ist zylindrisch. [das 'Ist aen ftlft||] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist eine Büchse. [das 'Ist 'aend 'bYks9J Was ist das ? [vas 'Ist das ?] P2|— Wie ist der Stift? [vi: 'Ist der ftlft ?] Er ist konisch. [zi: 'Ist tsy'lIndrlfH] Wie ist das Gewinde ? [vi: 'Ist das ga'vlnda ?] 4 Das ist ein Gewinde. [das 'Ist 'qgx 'aen g3'vlnda[| ] Es ist fein. [•'es 'Ist gro:p|| ] Wie ist es ? [vi: 'Ist -es ?] Das ist auch ein Gewinde. [das 'Ist-'aeng3'vlnda|| ] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Es ist grob. Text Frage wie? [vi:] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist ein Stift.Lehrstück Nummer 2 (zwei ) DIE MASCHINENTEILE A.

44

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

Singular

S > s^

UJ
Das ist ein Zylinder, [das 'Ist 'qen tsy'llndar||] Er ist leicht. [<e:r 'Ist laset] |] Das siwi 2 Zylinder, [das zlnt tsvae tsy'llnd3r||] Sie sind leicht. [zi: zlnt l«£ct||]

Das ist ein Block. [das 'Ist 'aen bbk||] Er ist schwer. [>'e:r 'Ist Jve:r||]

Das siwi 2 Blöcke, [das zlnt tsvae 'bloeka||J Sie sind schwer. [zi: zlnt JVe:r||]

Das ist ein Ventil, [das 'Ist 'aen vsn'ti:l||]

Das sind 3 Ventile.

Es ist lang. [.'es 'Ist layUJ

•-M

[das zlnt drae ven'ti:b|]] Sie sind lang, [zi: zlntla#||]

L p

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

45

Das ist eine Feder [das 'Ist'aena 'fe:dar||] Sie ist kurz, [zi: 'Ist kUrts||]

Das sind 2 Federn. [das zlnt tsvqe 'fe:d3rn||] Sie sind kurz, [zi: zlnt kUrts||]

®

®

®

Hier ist ein Splint. [hi:r 'Ist «oen /pllnt||] Er ist dünn. [•e:r 'Ist dYn||]

Hier sind 2 Splinte. [hi:r zlnt tsvoe jpllnt9||] Sie sind dünn. [zi: zlnt dYn||]

I

*£]
Dort ist eine Kurbel, [dort 'Ist -'oena 'kUrbal Sie ist dick. Izi: 'Ist dlk|[] Dort sind 2 Kurbeln. [dort zlnt tsvae 'kUrbaln||] Sie sind dick. [zi: zlnt dlk||]

I

46

LEHRSTÜCK]2: DIE MASCHINENTEILE

:=

t3=3Hier sind keine Kurbeln, [hi:r zlnt 'koena 'kUrboln] sondern 2 Wellen. ['zondorn tsvae 'vel3n|| ]

Hier ist keine Kurbel, [hi:r -Ist 'kaene 'kUrbol] sondern eine Welle, ['zondorn aeii3 'vela|| ] & >

4±><t><±>
Dort sind keine Wellen, [dort zlnt 'komo 'vjbnj sondern 3 Niete, ['zondorn drae ni:to||]

Dort ist keine Welle, [dort 'Ist 'koeno'vdo] sondern ein Niet, ['zondorn -'aen ni:t||]

Dort ist kein Niet, [dort 'Ist kaen ni:t] sondern eine Tafel, ['zondarn 'aene 'ta:fol||] Die Tafel ist eckig. [di: 'ta:fol -'Ist -eklc||]

Dort sind keine Niete, [dort zInt'krten3'ni:to| sondern Tafeln, ['zondorn 'ta:f3ln||] Die Tafeln sind eckig. [di: 'ta:foln zlnt 'sklc||]

Die Rollen und die Zylinder sind rund, [di: 'robn 'Unt dktsy'llndor z l n t rUnt] •

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

47

Die Ventile und die Wellen sind l a n g , [di: vsn'ti:l9 'Unt di: 'vslan zlnt lay||] Die Tafeln und die Blöcke sind eckig, [di: 'ta:f9ln 'Unt di: 'bloeka zlnt eklc||]

Die Scheiben und die Splinte sind dünn, [di: 'jqcban -Unt di: 'J'pllntg zlnt dYn||]

# f ff

B. Vocabular
die Frage, -n wie
§r

konisch sie zylindrisch es grob auch fein der Zylinder, -s, sind leicht der Block, (e)s, - e schwer lang kurz dünn dort die Kurbel, -n dick

întrebarea cum el conic ea, ei, ele cilindric el, ea grosolan şi, de asemenea fin cilindrul sînt uşor blocul, lingoul greu lung scurt subţire acolo manivela, cotul gros

48

LEHRSTOCK 2: DIE MASCHINENTEILE

sondern die Welle, -n die Tafel, -n eckig rund die Scheibe, -en das Feld, -es, -er * > der Boden, -s, ^ das Auto, -s, -s (Automobil)

ci arborele, axul tabla, tabelul unghiular rotund şaiba, discul cîmpul (magnetic) fundul (cazanului); solul automobilul

C. Explicaţii şi exerciţii 2.0. Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 15. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! [a] lang Welle Feld eckig es [Y] [U] [i:] M [o:] dünn Kurbel wie Block BQden kurz sje dort kQnisch rund sondern grob und Exerciţiul 16. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! sie [zi:] Büchse ['bYksa] Stift [ftlft] sieben ['zr.ban] Splint [Jpllnt] sechs [zeks] sind [zlnt] schwer [Jve:r] Hebel ['he-.bal] sondern ['zondarn] Schraube ['jrooba] hier [hi:r] leicht [lae$t] eckig [-ekle] Exerciţiul 17. Exersaţi pronunţarea nelegată a cuvintelor! Das / ist / auch / ein / Niet. Hier / ist / ein / Auto. Eine / Feder / und / ein / Ventil. [a:] Tâfel Frage

w

[e:] schwer er

[I] dick Zylinder zylindrisch

Auch / er / ist / lang. Kein / Niet /, / sondern / ein / Gewinde. Was / ist / Nummer / elf ?

I) Ultimele 3 cuvinte le veţi găsi la rubrica C. „Explicaţii şi exerciţii" (2.4.1).

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

49

2.1. Pronumele personal
2.1.1. Spre a se economisi timp şi energie, substantivele limbii germane sînt înlocuite în fluxul vorbirii prin pronume personale, în felul următor:
Substantive masculine: Substantive feminine: Substantive neutre: Substantive la plural Toate genurile:

der Zylinder

die Welle

das Lager

die Zylinder die Wellen die Lager

i er

4sie

es

sie

Reţineţi ! Spre deosebire de limba română, pronumele personal nu poate lipsi de lîngă verb. Exemple: în limba germană în limba română Wie ist der Splint ? Cum este splintul ? Er ist dünn. (Este) subţire. Wie ist die Welle ? Cum este arborele ? Sie ist lang. (Este) lung. Wie ist das Gewinde ? Cum este filetul? Es ist grob. (Este) grosolan. Wie sind die Ventile ? Cum sînt ventilele ? Sie sind kurz. (Sînt) scurte. Exerciţiul 18. Evitaţi în propoziţiile a 2-a şi a 3-a repetarea substantivului! Folosiţi pronumele personal corespunzător! a. Der Stift ist hier. d. Die Niete sind dort. Der Stift ist konisch. Die Niete sind kurz. Der Stift ist kurz. Die Niete sind leicht. Dort ist der Block. e. Die Kurbel ist dort. Der Block ist eckig. Die Kurbel ist dick. Der Block ist schwer. Die Kurbel ist schwer. Hier ist der Zylinder. f. Die Tafeln sind eckig. Der Zylinder ist leicht. Die Tafeln sind leicht. Der Zylinder ist rund. Die Tafeln sind dünn.
Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 11/103

50

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

g. Hier ist das Gewinde. h. Dort ist das Rad. Das Gewinde ist fein. Das Rad ist rund. Das Gewinde ist lang. Das Rad ist schwer. Exerciţiul 19. Răspundeţi cu „Ja" sau „Nein", folosind în răspuns pro­ numele personal în locul substantivului din întrebare! a. Ist die Kurbel hier ? g Sind die Tafeln eckig ? b . Sind die Zylinder dick ? h Ist das Rad hier ? c. Ist der Zylinder lang? i. Ist der Zylinder eckig ? d. Sind die Ventile dort ? )• Sind die Ventile lang ? e. Ist die Feder lang? k Ist das Gewinde fein ? f. Ist der Block leicht ? 1. Ist die Büchse zylindrisch ? Exerciţiul 20. Răspundeţi la întrebări, înlocuind în răspuns substantivele prin pronumele personale corespunzătoare! a. Wie sind die Tafeln ? e. Wie sind die Stifte ? b. Wie ist das Rad ? f. Wie ist die Büchse ? c. Wie ist die Schraube ? g. Wie sind die Zylinder ? d. Wie sind die Rollen ? h. Wie ist der Block ?

2.2. Adjectivul predicativ
2.2.1. Spre deosebire de limba română, în limba germană adjectivul predicativ este invariabil, nefăcînd acordul cu subiectul nici după număr şi nici după genul substantivelor. Exemple: în limba germană în limba română Der Stift ist konisch. Ştiftul este conic. Die Stifte sind konisch. Ştifturile sînt conice. Die Büchse ist zylindrisch. Bucşa este cilindrică. Die Büchse« sind zylindrisch. Bucşele sînt cilindrice. Der Block ist schwer. Blocul este greu. Die Blöcke sind schwer. Blocurile sînt grele. Exerciţiul 21. Traduceţi în limba germană! a. Cum este nitul? Este uşor. b. Cum sînt roţile ? Sînt rotunde. c. Cum este lagărul? Este rotund. d. Cum sînt tablele ? Sînt unghiulare. e. Cum sînt arcurile ? Sînt rotunde şi uşoare. f. Cum este ştiftul? Este scurt. g. Cum este bucşa ? Este cilindrică, h. Cum sînt pîrghiile ? Sînt grele. i. Cum este şurubul? Este lung.

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

51

a. b. c. d. e. f. g.

Exerciţiul 22. Răspundeţi la întrebări (oral şi în scris) ! Wie ist der Stift ? ... Er ist (conic, cilindric, lung). Wie sind die Büchsen? (uşoare, cilindrice, rotunde). Wie ist der Zylinder ? (uşor, greu, rotund). Wie ist die Schraube ? (lung, fin, cilindric). Was ist rund ? (cilindrul, cilindrii, rolele). Was ist eckig ? (blocurile, tablele, blocul). Was ist leicht ? (arcurile, şuruburile, nitul).

2.3. Conjuncţia „auch"
2.3.1. Conjuncţia „auch" leagă un substantiv (un pronume, un adverb s.a.) de o acţiune sau de o stare amintită în legătură cu un alt substantiv (pronume, adverb etc.). Exemple: Die Schraube ist hier. — Şurubul este aici. Auch der Splint ist hier. —• Şi splintul este aici. Der Niet ist auch hier. — Nitul este de asemenea aici. 2.3.2. „Auch" se traduce prin „şi" sau „de asemenea" în funcţie de poziţia lui în propoziţie şi de accent, şi anume: a) „auch" neaccentuat, stînd înaintea cuvîntului pe care îl leagă şi care poartă un accent puternic, se traduce prin „şi". Exemple: Auch die Rolle ist rund. — Şi rola este rotundă. Auch das ist ein Niet. — Şi acesta este un nit. Auch er ist kurz. •— Şi el este scurt. Auch eine Welle ist dort. — Şi un arbore este acolo. Auch hier ist eine Rolle. — Şi aici este o rolă. b) „auch" accentuat, stînd de obicei după verb sau după cuvîntul pe care îl leagă, se traduce prin „de asemenea". Exemple: Das ist auch ein Gewinde. — Acesta este de asemenea un filet. Die Büchse ist auch zylindrisch. — Bucşa este de asemenea cilindrică. Der Hebel ist auch hier. — Pîrghia este de asemenea aici. Das Rad ist rund, die Rolle auch. — Roata este rotundă, rola de asemenea. Der Block ist eckig, die Tafel auch. — Blocul este unghiular., tabla de asemenea. Er ist schwer, sie auch. — El este greu, ea de asemenea. Dort ist ein Stift, hier auch. •— Acolo este un ştift, aici de asemenea. c) în propoziţia interogativă totală, „auch" accentuat stă înaintea cuvîn­ tului pe care îl leagă.

52

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Exemple: Sind dort auch Schrauben ? Ist das auch eine Welle ? Observaţie: în limba română, legarea prin „şi" fiind mai obişnuită decît legarea prin „de asemenea", „auch" din propoziţiile de tipul celor de la punctele b) şi c) poate fi tradus şi prin „şi", făcîndu-se inversiunea necesară. Exemple. Der Stift ist auch kurz. — Ştiftul este de asemenea scurt, sau: Şi ştiftul este scurt. Exerciţiul 23. Formaţi propoziţii afirmind că cele indicate în propoziţiile de mai jos sînt valabile şi pentru substantivele din coloana a doua! Folosiţi „auch" neaccentuat! Model: Auch der Splint ist dünn. (Der Splint). Die Schraube ist dünn. a. Der Block ist schwer. (Die Kurbel). b. Die Büchse ist zylindrisch. (Die Rolle). c. Die Feder ist kurz. (Der Niet). d. Die Rolle ist dick. (Die Welle). e. Das Gewinde ist fein. (Die Feder). f. Der Stift ist hier. (Der Splint). Exerciţiul 24. Formaţi propoziţii din exemplele propuse în exerciţiul precedent, folosind „auch" accentuat! Model: Die Schraube ist dünn. (Der Splint). Der Splint ist auch dünn. Exerciţiul 25. Prescurtaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent şi rostiţi-le legate de propoziţiile-stimul! Model: Die Schraube ist dünn, der Splint auch.

2.4. Pluralul substantivelor
2.4.1. După felul în care substantivele formează pluralul, ele pot fi împăr­ ţite în următoarele cinci grupe:
Grupa Singular Plural

I—

1—fără desinenţă "—fără desinenţă + tremă 1—cu desinenţa e ' — c u desinenţa e + tremă

der Hebel der Boden das Ventil der Block

die Hebel (-) die Böden (^) die Ventile (-e) die Blöcke (—e)

II—

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

53
Plural

Grupa

Singular

III-

.—cu desinenţa er ' — c u desinenţa er + tremă

das Feld das Rad die Schraube die Zahl das Auto

die Felder (-er) die Räder (—er) die Schraube» (-n) die Zahlen (-en) die Autos (-s)

IV-

, — cu desinenţa -n totdeauna fără '•—cu desinenţa -en tremă cu desinenţa s totdeauna fără tremă

V

Recomandare. La fiecare substantiv se va memora, odată cu articolul hotărît singular, şi desinenţa genitivului1! şi forma pluralului. Exemplu: Der Boden, -s, -^. (pronunţaţi: der Boden — des Bodens — die Böden) 'Pluralul articulat şi nearticulat 2.4.2. La formarea pluralului cele trei articole se comportă în felul următor:
a) Articolul hotărît (der, die, das) are o singură formă die, indiferent de genul substantivelor b) Articolul nehotărît (ein, eine, ein) nu are formă de plural; substantivele rămîn deci nearticulate c) Articolul nehotărît negat (kein, keine, kein) are la plural pentru toate trei genurile, forma keine Singular der Hebel die Schraube das Ventil ein Zylinder eine Kurbel ein Gewinde kein Stift keine Feder kein Lager Plural die Hebel die Schrauben die Ventile — Zylinder — Kurbeln ~ Gewinde keine Stifte keine Federn keine Lager

Articolul hotărît Singular der die Plural
i

Recapitulare Articolul nehotărît Singular ein eine Plural ein

Articolul nehotărît negat Singular kein keine Plural keine kein

das

1

1

—IdieJ—
*' v. lecţia a 7-a, punctul 7.4.

54

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Felul articolului

numărul

masculin

feminin

neutru

hotărît

singular plural singular plural singular plural

der Stift die Stifte ein Stift kein Stifte Stift

die die

Schraube Schrauben

das die ein —

Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde

nehotărît

eine Schraube — Schrauben

1

nehotărît negat

keine Schraube keine Schrauben

kein Gewinde keine Gewinde

keine Stifte

Exerciţiul 26. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tarei Singular Singular Plural Plural der Hebel die Tafel die Hebel die Schraube die Kurbel das Gewinde die Welle die Büchse die Rolle der Zylinder das Lager der Block der Stift Exerciţiul 27. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Singular Plural Singular Plural ein Niet — Niete ein Splint eine Büchse ein Stift ein Rad ein Gewinde ein Lager ein Ventil eine Schraube eine Feder Exerciţiul 28. Formaţi pluralul următoarelor substantive ! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Plural Singular Plural Singular keine Welle keine Wellen kein Splint kein Ventil keine Rolle keine Feder kein Lager keine Tafel keine Kurbel Exerciţiul 29. Treceţi următoarele propoziţii la plural, oral şi în scris! Model: Hier ist die Feder. Hier sind die Federn. a. Wie ist der Stift ? e. Dort ist die Schraube. b. Wie ist die Feder ? f. Wie ist das Gewinde ? c. Das Rad ist hier. g. Die Rolle ist hier. d. Dort ist der Niet. h. Das ist das Auto.

f. Ein Hebel ist dort. Dort ist ein Rad. Rostiţi propoziţiile completate! a. Ist dort ein Niet ? c. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Hier ist der Niet. Hier sind die Niete. Das ist die c. Das sind Lager. b. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul 34. Hier ist kein Splint. g. Ist das eine Scheibe ? d. Exerciţiul 37. a. e. Hier ist ein Lager. folo­ sind articolul nehotărît negat la singular şi plural! Model: Das ist kein Lager. Exerciţiul 32. Treceţi toate substantivele învăţate pînă acum în coloane la tipul de formare a pluralului corespunzător! I n der Ofen —e —e — er in — er | iv -(ein | v —s der Hebel E XEMPI der Stift der Knopf das Feld das Rad die Schraube das Auto . a. Das ist keine Büchse. Das sind keine Scheiben. Exerciţiul 34. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Treceţi substantivele mai jos înşirate în coloane după gen. Completaţi cu substantivele înşirate în coloane în exerciţiul nr. completînd fragmentele de propoziţie respective cu fiecare dintre substantivele coloanei. Dort ist das Feder Stift Boden Splint Zylinder Lager Kurbel Ventil Block Schraube Welle Rolle Feld Zahl Büchse Rad Niet Auto Hebel Gewinde Exerciţiul 33. oral şi în scrisl Model: Das ist keine Scheibe. f. c. Exerciţiul 36. Dort ist kein Rad. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Das ist ein Lager. Das ist eine Exerciţiul 35. 32 fragmentele de propoziţie de mai jos ! Rostiţi propoziţiile. Hier ist der b . Hier ist ein Stift. Hier ist kein Stift. Das ist kein Hebel.LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE 55 Exerciţiul 30. e. Das ist ein b . h. Ist hier eine Feder ? b. Hier ist kein Zylinder. Dort sind Räder. oral şi în scris! Model: Dort ist ein Rad. Ist das ein Ventil ? Exerciţiul 31. Das sind keine Lager. completate cu fiecare substantiv ! a. d.

Kurbel. es) ist. Ist d . Ist das ei_.. Exerciţiul 39. Gewinde. Traduceţi în limba germană! Cum sînt şuruburile ? Sînt scurte ? Nu. folosind în răspuns numeralele 7—12 înaintea substantivelor ! a. Scheibe. Aici nu este nici o tablă. hier? Nein. er (sie.. hier sind 10 Schrauben. Sie sind. Completaţi următorul model de dialog cu fiecare dintre substantivele învăţate pînă acum ! Folosiţi adjectivele şi numeralele corespun­ zătoare ! A. Hebel. aici nu este nici o bucşă.. Ce este acolo ? Nu este acolo nici o bucşă ? Nu. dort sind. Feld. Lager. Welle.56 LEHRSTUCK 2: DIE MASCHINENTEILE Exerciţiul 38. Ist d _ . Was ist das ? B. Model: Sind hier zwei Schrauben? Nein.. Răspundeţi la întrebări.. Ist das . Blocurile sînt grele şi unghiulare.. Tafel. . Splint. Niet. ? Ja. es) ist. sînt lungi. Büchse.. ci arbori. das ist ei . Model: Ist dort eine Schraube ? Nein dort sind zwei Schrauben. Ventil.. Das ist ei . er (sie. b. Zylinder.. Schraube.. Block. Stift.. Wie sind sie ? Exerciţiul 40. Acestea nu sînt arcuri. ... . es) ist dort. Feder. aici este o rolă. ? Ja. Wie ist d _ ? Er (sie. ? Nein. .

Lehrstück Nummer 3 (drei) DAS WERKZEUG [das Verktso0g] A. das sind Maschinen.m||3 Lehrling: ['le:rll 9 ] Meister: ['mqestar] Sind das Maschinen? [zlnt das ma'Jirnan?] Ja. [hi:r 'Jte:han di: ma'Ji:n. Text Meister: ['maestar] Das ist die Maschinenhalle. [ja: | das zlnt ma'Ji :nsn|| ] . [das 'Ist di: ma'Ji:n3nhal9]|] Hier stehen die Maschinen.

[zi: zlnt gro:s 'Unt fve:r||] .LEHRSTÜCK ?. [das -Ist' aene 'frs:smaji:na||] Sie sind groß und schwer.: DAS WERKZEUG Das ist eine Drehmaschine (Drehbank). [das -'Ist 'ama 'dre :maji :na ('dre:bajk)||) Das ist eine Fräsmaschine.

'arb«etar||] Lehrling: ['le:rll$] Was arbeitet der Arbeiter Moraru? [vas -'arboetat der' 'arboetar?] Meister: ['maestdr] Er dreht eine Welle. Bist du auch fleißig ? [zi: 'Ist 'flaeslc. Die Welle ist lang. [das -Ist der. [e:r dre:t aene 'vslajj cli: 'vsla 'Ist la#||] Das ist die Arbeiterin Florescu. j] bist du: '-aox 'flaeslc ?] . [das' 'Ist di: "arbaetgrlnjl] Sie ist fleißig.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 59 Das ist der Arbeiter Moraru.

] Ja. [vi:r 'fre:z3n||] Was arbeitest du hier ? [vas 'arboetest du: hi:r?] . Sie ist hoch.60 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Lehrling: ['le:rll?. [vi:r 'dre:3n||] Und was macht ihr hier? [-'Unt vas maxt i:r hi:r?] Wir bohren. [di :-"arb#et3r ''arbaet3n||] Lehrling: [leirllf/] Arbeiter: [''arboetar] Lehrling: ['le:rlly] Arbeiter: p'arboetsr] Lehrling: ['le:rllŢ/] Arbeiter: ["arbßetsr] Lehrling: ['le:rll#] Was arbeitet ihr ? [was -"arboetat i:r?] Wir drehen. [zi: bo:rt «ena 'bYks3||] Hier steht eine Bohrmaschine. [ja: Icbln aox 'üaesi$\\] Was arbeitet die Arbeiterin Florescu ? vas-" arbaetst di: ["arbaetarln?] Meister: ['moestgr] Sie bohrt eine Büchse. [vi:r bo:ran|| ] Was macht ihr dort ? [vas maxt i:r dort ?] Wir fräsen. ich bin auch fleißig. [hi:r Jte:t •'om3'bo:rmaJ'i:n3 j|zi: 'Ist ho:x||] Die Arbeiter arbeiten.

['%la' Unt hi:r 'aen dorn| dort -lirgan tsvqe 'moesal|] . [Ic '$laeid 'aen 'tsa:nra:t||] Die Arbeiter hier drehen.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 61 Arbeiter: ['arboetarj Meister: ['moestar] Ich schleife ein Zahnrad. Hier liegt eine [ja: |das zlnt 'qox 'verktso0ga 1 hi: r 'li: kt 'aena] 1 Feile und hier ein Dorn. Fräser und Meßwerkzeuge. fräsen und [di:-"arboetor hi:r 'dre: an| 'bo: ran| 'fre:zan Unt] schleifen. Die Werk[bo: rar| 'fre: zar| 'Unt 'm£sverktso0ga|| di: 'verk-] zeuge sind genau. dort liegen zwei Meißel. Fräser und ['/l«efan|| zi: zlnt'dre:3r| 'bo:rer| 'frs:zar Unt] Schleifer. Der Arbeiter dort ist Mechaniker. Gewinde[hi:r 'li: gan 'vsrktso0ga|jpi'r«:lbo:rar| ga'vlnda-] bohrer. ['jlaefarlj der 'arb#etor dort 'Ist me 'canikar • Hier liegen Werkzeuge: Spiralbohrer. das sind auch Werkzeuge. Bohrer. [tso0ga zlnt gd'nag\\ ] Lehrling: ['le:rlly] Meister: [moestar] Sind das auch Werkzeuge ? [zlnt das'oox 'vsrktsotfga?] Ja. Sie sind Dreher. bohren.

Genosse Ionescu.'gena ['J"r#obanle:ra||] Lehrling: ['Ie:rll7)] Meister: ['moestar] Ionescu: Was sucht der Arbeiter? [vas zu:xt der '-'arboeter ?] Was suchen Sie. [tsvae 'hsmar| 'aen 'Jr«obanJ"lysal \jnţ . Wo ist sie ? ['Ic zu:xa '«ena 'j"u:ple:ra|| vo: 'Ist zi: ?] Meister: ['mgestar] Da ist die Schublehre.62 LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG zwei Hämmer. Genosse Ionescu ? [was zu:xan zi: |ga'nosa ?] Ich suche eine Schublehre. ein Schraubenschlüssel und eine Schraubenlehre. [da: 'Ist di: 'Ju:ple:ra | ganosa|| ] .

pinionul strungarul găuritorul (muncitorul). -n der Arbeiter. .e r der Dreher. burghiul frezorul. sculele. foarte rar folosit. der Bohrer. se: referă la mai multe unelte sau scule privite separat. -s. a munci a strunji. -s. -nen fleißig bist du bohren die Bohrmaschine. -(e)s. a învîrti.LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG 63 B. -s. unealta.der Gewindebohrer. freza şlefuitorul mecanicul a sta (în poziţie orizontală) burghiul spiral tarodul scula de măsurat exact 11 Substantivul „das Werkzeug" are la forma singularului atît sensul „unealta/scula".arbeiten drehen die Arbeiterin. Vocabular das Werkzeug. -es.. a roti.der Fräser.der Mechaniker. -s. -s. -n die Drehmaschine. -(e) s.der Schleifer. -s. -s. . uneltele maistrul. -n 1 die Drehbank. -n hoch ihr wir und machen fräsen ich schleifen das Zahnrad. Pluralul „die Werkzeuge". -n stehen der Lehrling. a suci muncitoarea harnic eşti tu a găuri maşina de găurit înalt voi noi şi a face a freza eu a şlefui roata dinţată. -e die Maschine. die Maschinenhalle.liegen der Spiralbohrer. -e genau scula. denumind un ansamblu nediferenţiat de unelte sau scule.das Meßwerkzeug. -s. cît Şi sensul „uneltele/sculele". -e x) der Meister. -(e)s. meşterul sala/hala maşinilor a sta (în poziţie verticală) ucenicul maşina strungul maşina de frezat muncitorul a lucra. -s. ^e J die Fräsmaschine.

-e der Meißel. die Maschinenhalle. die Schublehre. .0. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 41. -(e)s. die Drehmaschine. Explicaţii şi exerciţii 3. das Zahnrad. -n. der Schraubenschlüssel. -n der Dorn. -n suchen Sie der Genosse. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! a) das Werkzeug.64 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG die Feile. -s. die Fräsmaschine. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! [e:] [o:] M der Lghrling der Fräser der BQhrer die Drehbank die Fräsmaschine bohren die Drehmaschine fräsen die Bohrmaschine der Dreher hoch drehen wo die Schublehre stehen [u:] [a:] M das Zahnrad liegen suchen ihr da wir Sie [ae] der Meister fleißig schleifen die Feile der Meißel der Schleifer das Werkzeug [das 'vsrktso0k] der Mechaniker [der me'cÄnikor] Exerciţiul 42. der Hammer. der Schraubenschlüssel. -s. die Bohrmaschine. die Drghbank. -n die Schublehre.die Schräubenlehre. das Meßwerkzeug. -n wo ? da pila dornul dalta ciocanul cheia pentru şuruburi micrometrul a căuta dumneavoastră tovarăşul şublerul unde ? aici C. die Schrauben­ lehre. -s. der Gewindebohrer. der Spiralbohrer.

1.. La persoana a Ii-a.2. b. Wie sind die Werkzeuge? —. Completaţi vocala împreună cu semnul ortografic de lungime! Controlaţi scrierea corectă cu ajutorul vocabularului! st~en.. în procesul de vorbire. genau. Pronumele personal (completare) 3. Was machen die Arbeiter?-—.1. după cum urmează: Singular Persoana Rolul Forma de politeţe ich du er. Was bohrt ihr hier? —. feminin: sie (ea). arbeiten. es wir ihr sie Plural Forma de politeţe I II III care vorbeşte cu care se vorbeşte despre care se vorbeşte Sie Sie 3.. dr~en..1.. ihr (voi) şi forma de politeţe „Sie" (dumneata. iar la plural o singură formă: sie (ei. punctul 2. ist fleißig. pronumele are numai o singură formă la singular şi la plural: ich (eu). Schubl~re. L-rling. Dr~bank. Reţineţi! La orice persoană. 11 v. h.. wir (. ele). Pro­ numele personal ajută la distingerea acestor trei situaţii. f. fräst. sind genau. Was macht der Arbeiter hier? —. La persoana I. deosebim pronumele familiar: du (tu).. suche eine Schublehre. 5 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Genosse Popescu ? —. die Arbeiterin.. Was arbeiten Sie.. 1] Exerciţiul 44. e. ~r. Wie ist die Arbeiterin Florescu ? —. identică pentru singular şi plural. c.. b--ren... bohren Büchsen. dumneavoastră).1. pronumele însoţeşte în mod obligatoriu forma verbală.1. Pronumele de politeţe se scrie totdeauna cu iniţială mare. 3. pot fi parteneri la discuţie sau pot fi subiect de discuţie.. Was suchst du? —. das Gewinde. l~gen. schleife ein Zahnrad. deosebim trei genuri la singular: masculin: er (el). La persoana a IlI-a. Completaţi răspunsurile cu pronumele personal corespunzător ! a.. liegt dort. c) der Genosse. g. Z~nrad. Exerciţiul 43. persoanele se pot afla în trei situaţii dife­ rite: pot vorbi. Wo liegt das Werkzeug? —.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 65 b) der Arbeiter..noi). die Arbeiterinnen. d. şi lecţia a 2-a. cu ajutorul formelor sale. 1/103 .1.. sie. neutru: es (el sau ea).

2.. sind fleißig. b... Ich arbeite hier.. indiferent de timp: Exemplu: Die Werkzeuge sind genau. Treceţi propoziţiile la plural! a. e.1. sau care au o valabilitate generală. d. Wo liegt es? Wo liegen .2.. Singular Forma de politeţe ich bohre wir bohren du bohrst Sie bohren ihr bohrt er — sie bohren sie —bohrt es — Plural Forma de politeţe Sie bohren . schleift Zahnräder. Prezentul indicativ al verbelor 3. c.2. 3. Rădăcina verbului se obţine de la forma infinitivului prin eliminarea terminaţiei -en. Prezentul indicativ al verbelor exprimă acţiuni sau stări care au loc în momentul în care se vorbeşte: Exemplu: Hier arbeitet eine Arbeiterin. arbeiten hier. drehen Wellen.2. Prezentul indicativ se formează adăugind la rădăcina verbului desinenţele personale. . Er dreht eine Welle.. . ..? 3. Sie ist fleißig. . Du schleifst ein Zahnrad. Infinitiv Rădăcina Exemple: schleifen schleif­ bohren bohr­ drehen dreh­ suchen suchDesinenţele personale pentru prezentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe Persoana I Plural Forma de politeţe Persoana I -en II -t „ III -en -en II -st -e -en III -t Exemplu: bohren...66 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 45..

Was such Sie. Exersaţi desinenţele a. suche Du arbeitest. Ich such die Schraubenlehre. sie —arbeitet es—1 wir arbeiten ihr arbeitet Sie arbeiten sie arbeiten Forma de politeţe Sie arbeiten 3. se elimină de obicei consoana s din desinenţa persoanei a Ii-a sin­ gular. Ihr arbeitet. g. Sie arbeiten. Die Arbeiter arbeit fleißig b. Singular Plural Forma de politeţe ich arbeite du arbeitest er_. d. Exemplu: arbeiten. Sie arbeitet.4. Er bohr eine Büchse. . la unele verbe se intercalează un -eîntre rădăcină si desinenţele consonantice. .2. . La verbele a căror rădăcină-se termină în s (sau alte consoane siflante). Wir arbeiten. . Genosse Preda? f. Er arbeitet. drehe.3. . Wir bohr und schleif_ . Exerciţiul 47. schleife. bohre. Dudreh eine Welle. Exersaţi formele verbale ! Continuaţi ! Ich arbeite. fräse. c. Exemplu: fräsen Singular Plural Forma de politeţe ich fräse du fräst er—. . sie— fräst es—1 wir fräsen ihr fräst Sie fräsen sie fräsen Forma de politeţe Sie fräsen Exerciţiul 46. Wo steh er ? personale! e. Was arbeit ihr hier ? h.2. Pentru uşurarea pronunţării.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 67 3. mache.

fac acelaşi lucru! Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. Er sucht eine Feile. d.. întrebaţi dacă partenerul (partenerii) dv. die Schublehre? Der Arbeiter Popa . schleifen. b. Exerciţiul 50. Die Arbeiterin bohrt Büchsen.. Ich arbeite.. c. Unde lucraţi dv. . Wo . dort. W e r . Traduceţi în limba germană! a. Hier .. Er dreht. Er schleift ein Zahnrad. Exerciţiul 52. Unde lucrează el? El lucrează de asemenea acolo.... c. die Fräsmaschine? .. d. die Schublehre... Die Arbeiter sind fleißig... d.68 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 48. f. e. suchen la forma corespunzătoare ! a. e... W o . die Feile? f. Ich drehe. f.. arbeiten. die Arbeiterin Florescu. găuriţi 3 bucşe şi 11 bolţuri. e. Ea frezează o bucşă şi 4 roţi dinţate.. die Wellen. Ich suche eine Schublehre. . die Welle dort? c. 7 Arbeiter und arbeiten... . Wer . Afirmaţi că faceţi acelaşi lucrul Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. h. Hier . b.. b . Er bohrt. Ich Wir c. b. hier. Die Werkzeuge . Die Maschinen .. Wer . Er schleift.. hier.... Deosebiţi verbul „stehen" de verbul „liegen" ! Completaţi următoarele propoziţii ! a. b. Sind Sie Mechaniker ? Exerciţiul 51. wir . Was suchen Sie hier ? d. e. e. d. Exerciţiul 53. Schleifen Sie ein Zahnrad. Ich schleife... Deosebiţi persoana a III-a plural de forma de politeţe ! Traduceţi în limba româna ! a. Completaţi următoarele propoziţii cit verbele bohren. ? Eu lucrez aici. eine Büchse. Exerciţiul 49.. eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu . Ce lucrează el aici ? El şlefuieşte o bucşă. Was machen die Dreher ? Sie drehen.. Dort . Was suchen sie hier ? e.. g.. die Wellen? Die Arbeiter . Wer . Sie arbeiten. g. Wir bohren auch. . Ich Wir d. drehen. eine Bohrmaschine. Sie sind zylindrisch. wir hier? Ja. . . Schleifst du auch ? Schleift ihr auch ? b.. Ich bohre. Genosse Popescu ? c.. c. Unde lucrează ei ? Ei lucrează acolo. Ich bohre auch. Dv. der Arbeiter Moraru. dort ? Dort .

.. es . b. Substantive compuse 3... şi în special în limbajul tehnic. Wo . c.. das Zahnrad — roata dinţată. genau.. Exemple: der Schraubenschlüssel — cheia pentru şuruburi.... die Maschinenhalle — hala (sala) maşinilor. Sie . . Wir . Verbul „sein" = a fi este un verb neregulat...4. Ich .. du Arbeiter? g. Completaţi propoziţiile următoare cu formele verbului „sein" — a fi.1.1. das Werkzeug? f. ihr auch Dreher? d.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 69 3. Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi 3. a.3.. Exerciţiul 56. Das Werkzeug . Wo ... Arbeiterin. .... ihr? 3. Formele lui la pre­ zentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe ich b in du b ist er — sie— ist es — wir sind ihr seid Sie sind sie sind Sie sind Plural Forma de politeţe Exerciţiul 54. se folosesc foarte multe cuvinte compuse. în limba germană.. pinionul. Conjugaţi! Ich bin Arbeiter Ich bin fleißig. mai ales din categoria substantivelor. Du Du Exerciţiul 55. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul de conjugare pre­ cedent în întrebări totale ! Răspundeţi ! Model: Bin ich fleißig ? — Ja.. h. du bist fleißig. Was . Wir . Lehrlinge. Dreher. hier.. hier..4. die Maschinen ? e.3. .

i—• poate fi o forma de singular sau de plural. dar rămîne ca atare ne­ schimbat (Az'/Zschraube. Fräsmaschine. verb. Fräsmaschine. plural: die Zahnräder. care •—se află la sjîrşitul cuvtntului ccmpus (de ex. der Zehn + doj Rod = dos Zahnrad Exemplu: der Zahn-f. adjectiv: . Exemplu: das Zahn/rad Cuvîntul determinativ ZohnAccentul: das\ rad Traducerea: Cuvîntul de bază das Zahn rad roata dinţată. Zahnrad) •—determină genul substantivului compus şi.das Rad = das Zahnrad.2. Muşchinenhalle).4. Maschinenhalle. plural: die Maschinenhallen. articolul. accentuat. 1 •—nu este. — trebuie să fie un substantiv şi formează ca atare formele de plural şi de declinare: das" Zahnrad. Orice substantiv compus constă din două elemente: a) Cuvîntul de bază. . — este puternic accentuat: Zahnrad. care — stă la începutul cuvîntului compus (de exemplu das Zahnrad) •— poate să fie format din orice parte de vorbire (substantiv: Zahnrad.70 LEHRSTÜCK 3: TMS WERKZEUG 3.Feinmechanik). die Maschinenhalle. b) Cuvîntul determinativ. în consecinţă.

.3. das Gewinde -j. Deosebiţi sensul cuvintelor -compuse din aceleaşi elemente. das Gewinde + der Dorn i. dacă aţi tradus corect! a.die Büchse g. dar în altă ordine ! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi.— d e r Gewindebolzen c. cuvîntul determinativ sau cel de bază sau ambele sînt. der Federhebel" —die Hebelfeder * Substantivelor feminine şi masculine terminate în -e li se adaugă de obicei u n -n cînd > şint cuvinte determinative. respectiv cu cheia exerciţiilor. die Feder •+. IV) dacă aţi tradus corect! _a.4. das Bolzengewinde . der Federhammer —die Hammerfeder d. das Gewinde + die Rolle k. das Gewinde -f der Bohrer _ h. 3. ca de exemplu: 4 das Schraubenzahnrad = roata dinţată elicoidală. die Scheibe*> + das Rad • f. Exerciţiul 57. la rîndul lor. Atunci avem de-a face cu substantive multiplucompuse.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 3. das Gewinde + der Stift 1. das Rad ~j~ der Zahn c.die Feder — die Schraubenfeder.4. der Schlüssel + die Schraube Exerciţiul 58. die Rolle 1} + die Well d. De multe ori.der Fräser j . das Rad + die Welle b. şi în cazul substantivelor multiplu compuse. I j ' 1 —* t die Hebelnietmaschine = maşina de nituit cu pîrghie. compuse. der Blockzylinder —der Zylinderblock b. die Scheibe 1) + der Fräser e. R e exemplu: die Schraube -j. cu cheia exerciţiilor (cap. ţ L * * j P f Traducerea se face. Traducerea substantivelor compuse din limba germană în limba română se face inversînd elementele cuvîntului compus. Formaţi substantive compuse din următoarele elemente! Sta­ biliţi articolul cuvîntului compus! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi apoi cu ajutorul dicţionarului tehnic. Exemple: die Lagerrolle das Rollenlager rola lagărului lagărul cu role (rola de rulment) (rulmentul cu role). Se începe cu cuvîntul de bază şi se continuă cu cuvîntul determinativ (sau cu cuvintele determinative în cazul substantivelor multiplu compuse).4. Nerespectarea acestei reguli poate duce la înţelegerea greşită a cuvintelor compuse. porninduse de la sfârşitul cuvîntului către început.

Strungul pentru arbori g. Scula de nituit 1.die Schraubenfeder * das Federventil . Căutaţi substantivele compuse din textul lecţiei şi stabiliţi din ce elemente (părţi de vorbire) sînt formate! Exerciţiul 61. 3. die Gewindeschleifmaschine n. Distanţa 1! dintre nituri j . Fundul cilindrului d. gh. O categorie numeroasă "de substantive ale limbii germane formate prin adăugarea sufixului -er la rădăcina unui verb. IV).-en = distanta. die Spiralbohrerfräsmaschine. die Zylinderbohrmaschine c.5.72 LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG die Federscheibe — die Scheibenfeder die Federschraube —. das Zylinderrollenlager d. Formaţi echivalentul din limba germană al următorilor termeni tehnici! Controlaţi traducerea corectă la cheia exerciţiilor! i. die Gewindedrehbank (-maschine) k. Roata cu disc. Exemple: drehen — der Dreher (strungarul) bohren — der Bohrer (burghiul. x sînt > die Distanz. Bucşa de lagăr b. Şaiba pentru şurub n. f. Roata cu manivelă o. frezorul) schleifen • der Schleifer — (şlefuitorul) arbeiten — der Arbeiter (muncitorul). e. die Hebeldrehachse i. Exerciţiul 60. Dornul expandabil (arcuitor) h. găuritorul) fräsen —der Fräser (freza. Numărul cilindrilor e. respectiv cu cheia exerciţiilor (cap. die Rollennietmaschine h. Pîrghia cu arc p. . dacă ati tradus corect! a. die Gewindefräsmaschine m. Maşina de nituit cu pîrghie m. die Räderfräsmaschine b. die Zylinderschleif maschine 1.die Ventilfeder die Gewindeschraube — das Schraubengewinde die Hebelrolle — der Rollenhebel die Lagerrolle — das Rollenlager ]• Exerciţiul 59. încercaţi să stabiliţi sensul următoarelor substantive compuse şi controlaţi apoi cu dicţionarul tehnic. Maşina de nituit k.5. die Gewinderollmaschine g. Şurubul de lagăr c. Arborele pîrghiei f. die Fräserschleifmaschine f.1. Substantive derivate 3. die Hebelnietmaschine j . i. Maşina de nituit cu role(prin rulare) a. die Kurbelwellenfräsmaschine e.

Der Arbeiter hier bohrt. burghiul. Exemple: der Arbeiter — die Arbeiterin (muncitoarea) der Fräser — die Fräserin (frezoarea) der Dreher —die Dreherin (strungăriţa). Du drehst. Formaţi cuvîntul derivat respectiv! a. . Die Arbeiterin hier schleift.. . Substantivele formate cu sufixul -in formează pluralul cu terminaţia -nen. freza.. Wir sind e. Exemple: die Arbeiterin — die Arbeiterinnen. — rămîn la plural neschimbate: der Arbeiter — die Arbeiter. Er ist .. 3.. Sie ist. Er ist Exerciţiul 63. der Fräser — frezorul. Sufixul -in adăugat la substantivele formate ca mai sus arată că profesia sau ocupaţia respectivă este îndeplinită de o persoană feminină. Exerciţiul 64. • scule: der Bohrer.2. Exerciţiul 62. Die Arbeiterin hier dreht.. •— denumesc : • persoane cu respectivele profesii sau ocupaţii: der Arbeiter.. Exemple: der Bohrer-—găuritorul. . die Dreherin — die Dreherinnen. d. Die Arbeiterin hier bohrt..5. Formaţi cuvîntul derivat respectiv ! a. Wir arbeiten. Exersaţi accentuarea substantivelor compuse! Schrauben Schlüssel Dreh ma schi ne Fräs ma schi ne Bohr ma schi ne Meß werk zeug Schub leh re Ma schi nen hal le Spi ral boh rer Ge win de boh rer Werk zeug Zahn rad . .. Er fräst. De multe ori substantivele astfel formate au ambele sensuri. Du bist d. e. Sie ist. c. Er ist b.LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG 73 Substantivele astfel formate au următoarele caracteristici: — sînt toate de gen masculin. Sie ist b. der Fräser. Sie ist. Die Arbeiterin hier fräst. c. Sie arbeitet. Der Arbeiter hier schleift. Sie ist. der Dreher.

schleife. Arbeiter (Dreher etc. Realizaţi oral toate răspunsurile posibile Arbeiterin Arbeiter. Wir drehen. d. Ja. Arbeiterin (Dreherin) ? c. Sind Sie Ja. bohre. Fräser. Bohrer. . Schleifer. fräse. ich bin Arbeiter. Wie ist sind die die die der die die der die das der das Drehmaschine(n) ? — Sie Bohrmaschine(n) ? — Maschinenhalle(n) ? (die) Arbeiter ? Bohrmaschine ? Arbeiterinnen ? Hammer ? Feile ? Zahnrad ? Schraubenschlüssel ? Meßwerkzeug ? Hier Dort ist sind schwer e. a. Was sind Sie ? Ich bin Ich bin Dreherin. ich bin Arbeiterin. Wo steht stehen liegt liegen steht sie. Was arbeiten Sie ? Ich drehe. Dreher.) ? b.74 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 65.

Das ist die Belegschaft. Explicaţii. Auch die Kontrolleure kontrollieren die Teile. planen und konstruieren3). punctul 4. Er leitet das Werk. Arbeiter.1.JEr ist klug und energisch. 2) v.6. Sie konstruieren Maschinenteile für die Maschinen. Konstrukteure. v. Text Das ist ein Werk. Explicaţii. 11 . punctul 4. punctul 4. Sie gehen auch in die Maschinenhallen und kontrollieren die Maschinenteile. Explicaţii. Techniker und Konstrukteure rechnen. Hier arbeiten viele Ingenieure. Arbeiterinnen und Lehrlinge.2.Lehrstück Nummer 4 DIE WERKBELEGSCHAFT A. Laboran­ ten. Techniker. Es hat 1( einen Direktor 2). 3 > v. Meister. Die Meister führen die Ingenieure und Konstrukteure durch die Hallen. Der Oberingenieur leitet die (Fabri­ kation. Das Werk ist groß. Die Ingenieure.

-en ['vsrkbaleikjaft] das Werk. Dort stehen sie um die Maschinen. punctul 4. Der Hof ist groß.76 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Die Teile hier sind gut. -e groß hat * v. Der Kran­ führer transportiert die Maschinen in den Hof. Die Laboranten bringen die Analysen in das Konstruktionsbüro. Sie transportieren die Maschinen durch den Hof11 in das Lager. -(e)s. Es steht dort um die Ecke.5. Vocabular die Werkbelegschaft. totalitatea salariaţilor dintr-o întreprindere uzina mare are . Sie montieren die Maschinenteile. Die Laborantinnen analysieren das Material und die Teile. Sie sind ohne Fehler. Dort sind Arbeiter. Die Teile dort sind schlecht. Die Monteure kommen in die Monta­ gehallen. > explicaţii. Sie haben Fehler. B.

-s.['tscnikgr] der Konstrukteur. -e [-'o:b3rln5enl0:r] die Fabrikation. corect fără greşeala rău. proiectantul laborantul' totalitatea muncitorilor şi funcţio­ narilor (dintr-o întreprindere) a calcula. -s. -e [-'t0:r] der Laborant. -s. schlecht [jlsct] haben die Laborantin. -nen analysieren das Material -s. -en [-'tsîo:n] viele directorul înţelept. a proiecta pentru a merge în a controla a conduce prin hala controlorul piesa. a conta a plănui. prost a avea laboranta a analiza materialul a aduce analiza t'fi:fe] der Ingenieur. -s. Direktoren klug" [klu:k] energisch leiten der Oberingenieur. (e)s. -en die Belegschaft. inteligent energic a conduce inginerul şef fabricaţia multe inginerul tehnicianul constructorul. -s. porţiunea bun. -ien bringen ['briysn] die Analyse. partea. -e der Techniker.LEHRSTÜCK 4? WERKBELEGSCHAFT 77 der Direktor. -s. deştept. -en. -s. a planifica a construi. -e gut Qhne der Fghler. -n [-'ly:z 9 ] . -n der Kontrolleur. -en rechnen ['rscnan] planen konstruieren für gehen in kontrollieren führen durch die Halle. -e [-'10: r] der Teil.

Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 66. după (colţ) a monta macaragiul a transporta curtea colţul. -n C. [-tsio :nsbYro:] der Monteur. neologisme) fac excepţie de la regulile de pronunţare şi scriere a cuvintelor germane. Multe dintre cuvintele de origine negermană (împrumuturi lexicale. -s. păstrîndu-şi în parte specificul limbii din care provin. -s.1. . -s.78 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT das Konstruktionsbüro. Explicaţii şi exerciţii 4.0. -e t-'t0:r] kommen die Montagehalle. -(s) -es.transportieren der Hof. — e die Ecke. [-'ta:£] um montieren der Kranführer. -n biroul de construcţie / de proiectare montorul a veni hala de montaj în jurul. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [e:] [a:] [i:] Lehrling planen viele gehen haben konstruieren Fehler Material Maschinenteil stehen Montagehalle kontrollieren Kranführer hier Lager analysieren [u:] klug gut [0:] groß Oberingenieur Fabrikation Konstruktion Büro Hof [0:] [y:] Ingenieur für führen Konstrukteur Analvsen Kontrolleur Monteur 4. în lecţia de faţă este vorba de următoarele cuvinte: der Ingenieur ['Inje'hfeCr] die Montage [mon'ta:^] der Konstrukteur [konstruk't0:r] die Fabrikation [fabrikß'tsrom] der Kontrolleur [kontro'l0:r] die Konstruktion [konstruk'tsîom] der Monteur [mon't0:r] die Analyse [ana'lyiza].0.

Exerciţiul 70. nu se dublează sub forma kk şi zz. Accentuaţi corect cuvintele compusei Oberingenieur das Werkzeug die Kranführer die das Zahnrad Spiralbohrer das Konstruktionsbüro die Gewindebohrer die die Montagehalle Schraubenschlüssel die die Maschinenhalle Maschinenteil die Drehmaschine Bohrmaschine Schraubenlehre Schublehre Fräsmaschine Werkbelegschaft. fleißig. setzen (a aşeza). ci sub forma ck şi tz.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 79 Exerciţiul 67. der der der der der der Exerciţiul 71. . în cuvinte de origine germană. Reţineţi scrierea cu ß a următoarelor cuvinte! Exersaţi scrierea ! Meißel. die Fabrikation. 11 Literele k şi z. Skizze (Schiţa) — cuvinte de origine străină. Exerciţiul 72. Exersaţi accentuarea corectă! der Techniker. Reţineţi scrierea cu semn de lungire a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Niet Zahl Lehrstück Bohrer ihr Kranführer führen vier Zahnrad zehn Bohrmaschine sieben Lehrling bohren liegen Dreher ohne viele Drehmaschine konstruieren drehen kontrollieren Schublehre transportieren stehen analysieren Fehler montieren gehen Exerciţiul 69. Reţineţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Rolle dünn Schlüssel Ecke * > Nummer Block Welle Hammer Genosse dick Halle kommen eckig Exerciţiul 68. groß. Citiţi textul lecţiei căutînd să evitaţi legarea cuvintelor! Exemplu: Er / ist / klug / und / energisch. Dar: Akkusativ (acuzativ). die Konstruktion. Sie / gehen / auch / in / die / Ma­ schinenhallen. Meßwerkzeug. Exemple: die Ecke (colţul). der Konstrukteur.

. das Werk ein Lager? f.. . .. ihr eine Fräsmaschine? d. Conjugaţi oral expresiile următoare: Material haben (Ich habe Material.....1..1) x > Unele categorii de substantive masculine au şi desinenţe la acuzativ.. du . Prezentul indicativ al verbului „haben" = a avea 4.1."! a... stau la cazul acuzativ. du .. b) cu „Nein" ..) Meßwerkzeug haben (Ich habe Meßwerkzeug. ich eine Schraubenlehre hier ? g. .. kein Material b.. du dort eine Feile? h.2. . . Material Nein. . ich . Completaţi întrebările următoare cu formele verbului haben I Răspundeţi: a) cu „Ja"... punctul 5... wir Zahnräder? e.) .. (v...2. .7. .. du Material? Ja.. Substantivele care în propoziţie au rolul de complement direct al verbului.1. răspunzînd la întrebarea „wen?" (pe cine?) sau „was?" (ce?).. Cazul acuzativ al substantivelor 4.80 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4.) Exerciţiul 74. lecţia a 5-a. Verbul „haben" = a avea prezintă în conjugarea sa unele excepţii de la regula formării prezentului indicativ.1. .. die Arbeiterin Werkzeug ? c. Se conjugă după cum urmează: Singular Plural Forma de politeţe ich habe du hast er sie—i—hat es—l wir haben ihr h a b t Sic haben sie haben Forma de politeţe Sie haben Exerciţiul 73.... ich . în limba germană acuzativul substantivelor nu diferă de nominativ. der Mechaniker Meßwerkzeug? 4. care au la acuzativ singular un articol terminat în -n. cu excepţia substantivelor masculine.

) v. realizînd următoarele propoziţii ! a. Der Arbeiter sucht einen Hammer einen Direktor Schraubenschlüssel Oberingenieur Spiralbohrer Kontrolleur J 2 Plural die 1 Meister die — > Arbeiterinnen — keine j Kinder keine Bohrer Feilen Räder die 1 Meister die — i Arbeiterinnen — keine J Kinder keine Bohrer Feilen Räder ) das Kind. sînt complementul direct al verbului. răspunzînd la întrebarea „was?".1/103 Germana pentru ingineri şi tehnicieni . . La acuzativ se află numai acele substantive care. avînd aceeaşi formă atît pentru nominativ cît şi pentru acuzativ.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 81 Nominativ Acuzativ Masculin Genul wert wasj wen? was? der 1 ein \ Meister kein J die 1 eine > Arbeiterin keine J das 1 ein \ Kind L> kein J der ein kein die eine keine das ein kein Bohrer den 1 einen > Meister keinenj die 1 eine > Arbeiterin keine J das ein kein 1 > Kind J den einen keinen die eine keine das ein kein Bohrer Feminin Feile Feile Neutru Rad Rad Observaţie. nu poate fi un criteriu sigur pentru identificarea acuzativului. şi nu subiectul. şi lecţia I punctul 1. Exemplu: Das Werk hat einen Direktor. Exersaţi formarea acuzativului substantivelor masculine. -er = copilul.3. Pronumele interogativ „was?" 2 '. was? was ? Complement Subiect (acuzativ) (nominativ) Exerciţiul 75. Das Werk hat b.

3. Was kontrolliert der Oberingenieur ? e. D Laborant analysiert d Material. Wen suchen Sie? Ein__ Techniker | D Direktor | D Oberingenieur Ein Arbeiterin Ein Mechaniker. Haben Sie dort Hammer ? Hammer kein ein­ Gewindebohrer ? Gewindebohrer Schraubenlehre ? Schraubenlehre Exerciţiul 77. Ein Arbeiter bringt ein Spiralbohrer. cîte valenţe are verbul. D Ingenieur sucht d— Direktor. . D Kranführer transportiert ein Maschinenteil. Was schleifen Sie hier ? d. D Lehrling bringt d Schraubenschlüssel. D Direktor sucht ein Konstrukteur. Valenţa verbelor 4. Răspundeţi completând articolele! Wen suchen Sie ? b.3. 4. | D Laborantin c. Der Meister sucht Der Maschinenteil hat den Arbeiter keinen Fehler Lehrling Schraubenstift Fräser Splint Exerciţiul 76. d. Wer sucht wen ? b. Predicatul (verbul) este elementul de bază al propoziţiei germane. D Monteur hat ein Schraubenschlüssel. Laborantin D Maschine Nein. c. Completaţi articolele! Puneţi întrebările „wer7" „was?" şt „wen: „was?' a. wir haben hier g. adică prin completarea sensului predicatului cu atîtea părţi sintactice. Propoziţiile se formează prin saturarea acestor valenţe.1. El poate fi comparat cu un element chimic care are un anumit număr de valenţe. Was transportiert er ? D Material D Konstrukteur D Meßwerkzeug D Monteur D . Genosse kontrolliert d Fabrikation. g. Was dreht der Arbeiter dort ? Ein Ventil Ein Zahnrad Ein Dorn Ein Welle Ein Meißel Ein Zylinder f. D . e. f. h.82 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT c.

o propoziţie trebuie să mai cuprindă. Exemple: wer ? was ? wo ? wohin ? Das Werkzeug liegt dort. Der Direktor leitet das Werk. Die Arbeiter bohren. şi unul. un lucru sau o noţiune asupra căreia se reflectă direct acţiunea verbului). care cer un subiect şi două complemente. v. Der Genosse führt die Arbeiter. Der Laborant macht eine Analyse. în funcţie de valenţa fiecărui verb. în afară de subiect şi predicat.3. Die Maschine steht. Die Monteure montieren die Maschinenteile. c) Verbe trivalente. care cer numai un subiect: Exemple: wer ? was ? Der Ingenieur rechnet.2 al lecţiei de faţă. şi un complement. b) Verbe bivalente. (Alte combinaţii de complemente. Acest complement poate fi: ba) un complement direct (exprimat printr-un substantiv la acuzativ 1} care arată o persoană. După valenţa lor.a. două sau mai multe complemente.2. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruk­ tionsbüro. care cer. lecţiile următoare). (alte tipuri de complemente v. bb) un complement de loc sau direcţie (exprimat printr-un adverb un substantiv cu prepoziţie s. punctul 4.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 83 în majoritatea cazurilor nu este deci suficient ca o propoziţie să aibă subiect şi predicat pentru a fi o propoziţie corectă. * V. 4.). Der Ingenieur kommt in das Konstruktionsbüro. Der Meister geht durch die Halle. Cele două complemente pot fi de exemplu: ca) un substantiv la acuzativ şi un complement de loc: Exemple: wer ? wen ? wohin ? Der Meister führt die Ingenieure durch die Hallen. Der Genosse arbeitet. pe lîngă subiect. Exemple: wer ? wen ? was ? Das Werk hat einen Hof. deosebim pînă la lecţiile de faţă inclusiv. urmă* toarele categorii de verbe: a) Verbe monovalente. lecţiile următoare). > .

a însoţi. Sensul: a conduce. Verbul „führen" führen^. Exemple: Verbul „stehen" stehen^) = verb monovalent. Der Lehrling geht. Die Arbeit geht. cu subiect. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruktionsbüro. Pentru a înţelege deci sensul precis al verbelor este nevoie să le cunoaştem valenţa. stehen2{K. Sensul: a sta. cu subiect şi complement la acuzativ.3. = Ucenicul aduce o pilă. cu subiect şi complement de loc. = Ucenicul pleacă. numai cu subiect la nominativ. ioc) = verb trivalent. A. Der Meister führt die Ingenieure durch die Halle. Sensul: a aduce. Die Maschine steht. A> = v erb bivalent. Der Arbeiter steht hier. a nu funcţiona. cu subiect şi complement de loc. a transporta. Sensul: a se deplasa. Sensul: a conduce. a înainta. înaintează. ioc) = verb bivalent. Der Lehrling bringt eine Feile. complement direct şi com­ plement de loc. = Maistrul îi conduce (însoţeşte) pe ingineri prin hală. Analizaţi valenţa verbelor din text! . gehen2(x. complement direct şi com­ plement de loc. Wir gehen in die Maschinenhalle. cu subiect. cu subiect şi complement direct. = Mergem (ne deplasăm) în hala maşinilor. = Labo­ ranta duce analiza în biroul de proiectare. Der Genosse führt die Arbeiter.3. führen^. = Maşina stă (nu funcţionează ) . a pleca. Verbul „bringen" bringen^-. ioc) = verb bivalent. Numeroase verbe din limba germană au diferite valenţe şi sens diferit în funcţie de valenţă. = Tovarăşul conduce pe muncitori. a merge în frunte. Sensul: a duce. bringen^. Exerciţiul 78. ioc) = verb trivalent. Sensul: a sta în picioare. = Muncitorul stă aici (în picioare). numai cu subiect la nominativ. A. Sensul: a merge. = Lucrul merge. A) = verb bivalent. Verbul „gehen" geheilt) = verb monovalent.84 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4.

. Ich. Der Arbeiter bohrt . bohren. machen. Die Maschine steht .LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELGSCHAFT 85 Exerciţiul 79. Pronumele interogativ „wer?" = cine ? se referă la substantive — nume de persoane... kontrollieren. indiferent de număr. rechnen. Bi. c. d.. h. d. Der Direktor leitet . leiten. e. . Exemple: ' Ich bringe das Werkzeug. . schleifen.sau bivalente: stehen. Die Meister führen .. Die Arbeiterin bringt . Die Monteure stehen . c. Das Werk ist . . Zwei Ingenieur t. Die Konstrukteure konstruieren.. Einen Mechaniker. Der Kranführer transportiert . Die Laboranten bringen ... . cu părţi sintactice (la alegerea dv. Completaţi fragmentele de propoziţii. .... i. După „wen?" poate urma şi forma persoanei a 3-a plural. şi pronume personale la cazul nominativ. bringen. . fräsen. . evidenţiind sensu diferit al verbelor prin adăugarea unei sau a două părţi sintactice. g. j ..4. .... f.. Einen Lehrling. analysieren. după caz ! a. liegen. f.sau trivalente: transportieren. Die Arbeiterin schleift. Den Kontrolleur. Die Lehrlinge arbeiten .sau a nici uneia.. i 4.. . Bivalente: sein. . Ich bringe das Werkzeug in die Halle.J necesare încheierii sensului propoziţiei! a. gehen. .beringenieur kommt ..... montieren. e... respectînd valenţa lor ! Monovalente: arbeiten. Mono. Den Meister. Exemple: Wer leitet das Konstruktionsbüro ? Der Ingenieur. Completaţi fragmentele de propoziţii. haben... Pronumele interogativ „wer" ? 4. b. . b. La acuzativ are forma „wen ?" = pe cine ? „Wer ?" se foloseşte numai cu persoana a 3-a singular a verbelor. Das ist . Exerciţiul 81. planen.. . . Exerciţiul 80. Der Direktor führt . kommen. .4.. . suchen. konstruieren. .1. . führen.. Formaţi propoziţii cu verbele învăţate pînă acum. Der O. Wen sucht der Genosse ? Wen suchen die Arbeiter ? . Die Laboranten machen . drehen..

Sie bringt die Analyse > v. Completaţi articolele ! Wir gehen durch d Hof. Spre deosebire de limba română. Cazul acuzativ poate fi cerut atît de verbe v cît şi de prepoziţiile: durch = prin gegen = împotriva. . Der Genosse führt die Arbeiter. punctul 4.86 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Exerciţiul 82. Er transportiert das Material in d _ Hof durch d Montagehalle ohne d Kranführer Observaţie. Ein Ingenieur kontrolliert die Konstrukteure.3. Exerciţiul 83.5.1. Prepoziţii cu acuzativul 4.5. Wir suchen den Oberingenieur. c. Formaţi întrebări la care să răspundă cuvintele evidenţiate ! Răspundeţi ! Model: Der Direktor leitet das Werk. către. Exemplu: für den Ingenieur = pentru inginer Substantivele nearticulate după o prepoziţie constituie cazuri excepţio­ nale şi vor fi tratate ca atare (v. Der Techniker konstruiert ein Werkzeug. b. 4. Prepoziţia „ohne" (fără) este adesea urmată de substantive nearticulate. in d Montagehalle. für d in d Oberingenieur Konstruktionsbüro c. um d Ecke. prepoziţia „ohne" în lecţia de faţă).a. spre für = pentru um = în jurul ohne = fără şi altele Exemple: durch das Werk = prin uzină für den Meister = pentru maistru ohne den Ingenieur — fără inginer Observaţie. în limba germană prepoziţiile nu exclud articolul. contra. Wer leitet das Werk? Der Direktor. luate în sens general. x b. însuşiri s. a. cînd acestea arată lucruri. Der Lehrling bringt einen Kontrolleur. e. d.

Er arbeitet ohne . Sufixul -ieren este totdeauna accentuat. Was ist das ? (prima figură din text) b. Cînd este vorba de anumite lucruri... verbele de origine negermană formate cu sufixul -ieren sînt foarte frecvente. Was arbeiten die Arbeiter und Arbeiterinnen ? . Exerciţiul 84. Exerciţiul 86. verbele terminate în -ieren şi conjugaţi-le în propoziţii! Exemple: Ich montiere die Maschinenteile.6. Schraubenschlüssel. Denumirile de profesie derivate de la aceste verbe au sufixul -eur. Techniker. în limbajul tehnic german. se pune articolul. (sinteză). Wer arbeitet hier ? c. (Schublehre. ? (Ingenieure. Wie konstruieren Sie das ohne .. Wer leitet das Werk ? e. Was konstruieren sie ? h. montieren. Meister. Konstruk­ teure. Wer leitet die Fabrikation ? f. b. Exerciţiul 85. Du montierst . însuşiri. Techniker und Konstrukteure. completînd sau evitînd articolul! a.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 87 Arbeiten Sie ohne Meßwerkzeug ? Ein Maschinenteil ohne Fehler... Verbe derivate 4. Exemplu: Wir kommen ohne den Meister. Techniker und Konstrukteure ? g. Exemple: kontrollieren — der Kontrolleur montieren — der Monteur konstruieren — der Konstrukteur. Techniker.. kontrollieren.1. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Was sind Arbeiter und Arbeiterinnen. Analysen) ? Exemple: 4. Analyse. Căutaţi din textul lecţiei. Was arbeiten die Ingenieure. Maschinen). Exemple: konstruieren. Was kontrollieren die Kontrolleure ? i.6. Monteure und Laboranten. persoane etc. Formaţi propoziţii. Lehrlinge und Ingenieure ? d.

Aici este hala de montaj. k. Montorii montează aici piesele. Directorul o conduce. Uzina are şi un inginer şef.88 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT j. 1. m. Macaragiul transportă piesele şi maşinile la magazie. ingineri şi constructori lucrează aici. . Ei construiesc piese pentru maşini. tehnicieni. Wie Was Wer Was sind die Maschinenteile ? arbeiten die Laboranten ? montiert die Maschinenteile ? macht der Kranführer ? Exerciţiul 87 (sinteză). Mulţi muncitori. Controlorii controlează piesele: ele sînt fără defecte. Traduceţi în limba germană ! . Uzina este mare.

Sie dienen zum Messen3' von Größen. ilustraţie.Lehrstück Nummer 5 MESSGERATE A. punctul 5. > y. Explicaţii.).) au acelaşi înţeles: figură. punctul 5. punctul 5. Explicaţii.1. punctul 5. Mechanikern und Kontrol­ leuren bei2' der Arbeit. Beim *' Messen von Hallen und Maschinen braucht man ein Bandmaß oder ein Metermaß v. imagine. Zum*' Messen von Maschinen­ teilen braucht man 5 ' Feinmeßgeräte. f Fig.Abbildung" (Abb. Text Die Meßgeräte helfen den Drehern1-1 Fräsern. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. v. Blöcken und Zylindern. *) v.4.2. Sie gehören zu den Werkzeugen. în reviste şi cărţi tehnice germane slnt folosite mai mult cuvintele „Bild" şi . Sie messen sehr genau. ) x > 2 ) 3 .5. Explicaţii. Bild şi Abbildung (prescurtat Abb. Die Arbeiter und Kontrolleure messen mit den Meßgeräten die Abmes­ sungen von Wellen. e > Figur (prescurtat Fig. 3 > v.. 6 Figur 2 zeigt ein Bandmaß und ein Meter­ maß. punctul 5. Explicaţii. Explicaţii. 2 Figur l ' zeigt ein Mikrometer und eine Meßuhr.6.

W4 Bild 6 ein Voltmeter. Bild 3 1 ' zeigt ein Manometer. Der Laborant Ionescu bringt ein Meßgerät aus dem Lager. Der Laborant Ionescu bringt ein Voltmeter vom Kontrolleur Preda. im Bild 4 ein Thermometer. . 11 v. Bild 5 Bild 6 Zur Messung von Drehzahlen gehört ein Tachometer. nota de picior nr. Abbildung 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen von Schwingungen. Die Schwingungen messen wir mit einem Oszillographen. 89. Man braucht sie zum Messen der Stromstärke und Spannung. 6) de la pag. Sie dienen zum Messen von Druck und Temperatur. Der Strommesser gleicht dem Voltmeter. Abbildung 71' zeigt einen Oszillographen.90 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Die Laboranten und Laborantinnen arbeiten auch mit den Meßgeräten. Bild 5 zeigt ein Ampermeter oder einen Strommesser.

) aparatul de măsurat de precizie figura a arăta micrometrul ceasornicul comparator la ruleta sau. pl. -e oder das Metermaß. către măsurarea de la mărimea a apartine. . -en dienen zum = zu + dem [tsUm] das Messen. -(e)s. ori metrul de măsură imaginea. -s. l ! von die Größe. das Thermometer. f. -(e)s.LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 91 B. lucrul a servi la. -es. -e die Figur. -en brauchen man das Feinmeßgerät. -s. -en (Fig. (v. ilustraţia. der Druck. pl. -en ['mss'u:r] beim = bei + dem das Bandmaß. -s. şi „Introducere" la înce­ > putul manualului). aparatul de măsurat a ajuta la munca. -(e)s. -s. a face parte din la a măsura cu dimensiunea a întrebuinţa. Substantive care nu au forma de plural. -n gehören zu [tsu:] messen mit die Abmessung. -(e)s. spre.) zeigen ['tsaeggn] das Mikrometer. cineva. -e ['mesg9re:t] helfen bei die Arbeit. (fără plural). -es. die Meßuhr.6. ^e die Temperatur. oricine (v. punc­ tul 5. -s. a folosi toată lumea. -er das Manometer. -e das Bild. Vocabular das Meßgerät. -en das Ampermeter. figura manometrul termometrul presiunea temperatura ampermetrul * f.

-en die Drehzahl. -en. figura de la tehnologul. -en ['JpanUtf] zur = zu -f. -en [ostsIlo'gra:f] die Abbildung.0.der [tsUr] die Messung. -s. -n ['ftroimfterka] die Spannung. -s. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [e:] [i:] [o:] [u:] [0:] Bandmaß Dreher Meßgerät dienen Strom Meßuhr Kontrolleur Metermaß Metermaß Fräsen Maschine Technologe Größe Drehzahl sie gehören sehr Exerciţiul 89. -en. -en der Oszillograph. ilustraţia. -en (Abb. spre măsurarea turaţia tahometrul oscilaţia oscilograful imaginea. [Volt-] gleichen die Stromstärke. ['Jtro:mmes9r] das Voltmeter.92 LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE der Strommesser.) vom = von + dem [fom] der Technologe. C. -en das Tachometer. -en • [tsc-] ampermetrul voltmetrul a se asemăna intensitatea curentului tensiunea la. Explicaţii şi exerciţii 5. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 88. [tax-] die Schwingung. Pronunţaţi [a] Arbeit arbeiten M Meßgerät helfen vocalele scurte accentuate foarte [I] Zylinder Schwingung [o:] [U] von zum Voltmeter scurt! [oe] Blöcke . -s.

ss şi ß sînt totdeauna consoane surde. Exersaţi -pronunţarea sunetului \rf]. Messun­ gen. scris -ng din urmă­ toarele cuvinte! Abmessung. Exerciţiul 91. Cînd folosim literele ss şi ß ? î n folosirea corectă a literelor ss şi ß trebuie să ne ghidăm după poziţia lor în cuvînt. după pronunţarea lor şi a vocalelor învecinate. iar consoana s este surdă: Exemple: messen ['mssan] wir messen die Abmessung Eszet (pronunţă: estet) ( = ß) se scrie: a) între vocale cînd prima este lungă sau este diftong.0. cînd prima vocală este scurtă şi accentuată. iar consoana este surdă: Exemple: die Größe ['gr0:ss] die Maße der Meißel fleißig.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 93 Abmessung Halle Spannung Messen Werkzeug Welle Exerciţiul 90. Spannung. Schwingung.1. Reţineţi. Abmessungen.modul de accentuare a cuvintelor! j i j j_ i / dienen gehören messen Zylinder Größe Maschine Werkzeug helfen J Feinmeßgerät Meßinstrument Meßgerät Kontrolleur Arbeiter Laborant Abmessung Metermaß Stromstärke / Laborantin Manometer Technologe Ampermeter Tachometer Thermometer Mechaniker Maschinenteil Temperatur Oszillograph 5. Schwingungen. Spannungen. Dublu s (ss) se scrie numai între vocale. . Messung. pronunţate [s].

Cazul dativ al substantivelor 5.94 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE b) la sfîrşit de cuvînt după vocală lungă. scrise numai cu litere mari. 5. c) la sfîrşit de cuvînt (şi cînd este element de cuvînt compus) după vocală scurtă. e) în titluri. anunţuri sau alte texte. care se adaugă atunci cînd substantivul la nominativul plural nu se termină cu -n. răspunzînd la întrebarea „wem?" (cui?).1. Substantivele care în propoziţie au rol de complement indirect al verbului. Exemple: groß [gro:s] •— die Größe das Maß — die Maße. das MASS. d) înainte de consoană în loc de ss: Exemple: er mißt [mlst] (el măsoară)—messen ihr meßt (voi măsuraţi) — messen. stau la cazul dativ. Dativul substantivelor se deosebeşte de nominativ prin articolele: m. plural dem der dem den einem einer einem — keinem keiner keinem keinen iar la plural şi prin desinenţa -n. n. Nominativ Genul wer? wem? Dativ masculin der ein kein die eine keine das ein kein die \ Arbeiter dem einem keinem der einer keiner dem einem keinem den keinen > Arbeiter feminin \ Laborantin > Laborantin neutru > Bandmaß i Bandmaß 1 Arbeitern Y Laborantinnen ) Bandmaße)» plural 1 Arbeiter > Laborantinnen keine | Bandmaße . în loc de ß SG scrie SS" * Exemple": GRÖSSE. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie tot ß.1.1. MESSUHR. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie ss: Exemple: Meßuhr ['mssou:r] — messen Miß ! — messen. f.

Ampermeter ein Bandmaß. . . . Completaţi propoziţia a doua cu dativul substantivului respectiv ! Hier ist ein Meßgerät. Răspundeţi cu dativul la plural! Wem zeigt der Ingenieur die Maschinenhalle ? D— Lehrling— D Monteur D Techniker D Ingenieur b. Exerciţiul 95. „wen?" şi „was?" a. Exersaţi formarea dativului plural. . D. Exerciţiul 96. Technikerin. Hier sind Meßinstrumente. Arbeiterin. Wir helfen dem Lehrling. Wem zeigt der Meister das Meßgerät ? D_ Laborantin. Răspundeţi. D Mechaniker. Es gleicht ein Sie gleichen Manometer Meßuhr ein Oszillographen. Completaţi propoziţiile cu cazurile dativ şi acuzativ singular! •Ajutaţi-vă cu întrebările „wem?". D Meister. Meßuhr. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Laborantin. . D Ingenieur. . completînd articolele! Wem gehört das Meßgerät ? b. Exerciţiul 93.LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 95 Exerciţiul 92. Wir helfen dem Personal. . . Werk. D_ Techniker. Konstruktionsbüro. D_ Laborantin. c. Wem dient die Meßuhr zum Messen ? D_ Arbeiterin. Die Arbeiterin bringt d Meister ein Feile. Wer bringt wem was ? . realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Verificaţi forma de plural a substantivelor ! Wir helfaden Arbeiter Lehrling Ingenieur Technikerin_ Laborant Exerciţiul 94. Mechaniker. D_ Lehrling. Ingenieur. Wir helfen der Direktor. Wem bringt die Laborantin die Analyse ? D Meister D Technologe Exerciţiul 97. Exersaţi formarea dativului singular.

wem ? Den Laboranten. die Meisterin. Completaţi articolele! ein Temperatur mit a. wem ? Der Arbeiterin. î n afară de verbe. wer ? Die Arbeiterin. der Techniker. wer ? Die Dreher und die Fräser. der Fräser). der Kontrol­ leur. wen ? Die Laboranten. wem ? Dem Arbeiter. wen ? Die Arbeiterinnen. spre. pentru la din Exemple: mit dem Bohrer von der Laborantin zu dem Ingenieur bei den Maschinen aus dem Konstruktionsbüro acuzativ. wen ? Die Dreher und die Fräser. Exerciţiul 98. Exemple: mit dem Bohrer mit einem Bohrer mit keinem Bohrer Exerciţiul 99. wen ? Die Arbeiterin. cazul dativ mai poate fi cerut şi de prepoziţiile: mit von zu bei aus =s = = = = cu de. Die Lehrlinge helfen d Arbeiter d. der Direktor. der Konstrukteur. prepoziţiile cu şi numeroase altele. wen ? Den Meister. Ampermeter. der Kranführer. s. Prepoziţii cu dativul 5. der Monteur. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! wer ? Der Arbeiter. (La fei: die Laborantin.96 LEHRSTÜCK 5i MESSGERÄTE b . Ca şi prepoziţiile care cer cazul dativul nu exclud articolul.2. der Dreher. Wir messen d ein d Druck ein d Strom ein d Drehzahl Thermometer. wem ? Dem Personal. das Kind. der Lehrling. Tachometer.a. v/er ? Der Meister. (La fei: der Ingenieur. de la la. wem ? Den Arbeiterinnen.1.) 5. wem? Den Drehern und den Fräsern. Analyse. wer ? Das Personal. Das Gerät gleicht ein Voltmeter. die Genossin.2. c. wen ? Den Arbeiter. . Manometer. die Technikerin. Der Ingenieur zeigt d Laboranten ein . wer ? Die Arbeiterinnen. wem ? Dem Meister. wen ? Das Personal. wer ? Die Laboranten.

e. von d Meister. der. den zu dem. Wo ist der Meister ? Bei d Arbeitern. kommt aus d Lager. arbeitet für d Konstrukteure. von d Mechanikern. der. Der Ingenieur kommt aus d Lager. der. Der Kontrolleur arbeitet mit 1 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. den von dem. Bei d Technikern. b. den b. von d Ingenieur. aus d Maschinenhalle. ein Bandmaß. Bringen Sie das Meßwerkzeug aus d Lager ! für d Techniker ! von d Laboranten ! d. den mit dem. c. den bei dem. Exerciţiul 101. steht bei d Maschine. Kontrollieren Sie den Druck ohne d Manometer ? oder mit d Manometer ? die Arbeit ohne d Meßuhr ? oder mit d Meßuhr? Kontrolleur ? die Maschine ohne d oder mit d Kontrolleur? zu d Arbeitern ! c. d. a. Die Arbeiterin bringt das Meßgerät von d Kontrolleuren. 1/103 . Exerciţiul 100. ZI l d f. Arbeiterri. Bei d Lehrlingen.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 97 ein Meßuhr. Die Laborantin geht durch d Hof. ZI l d Montage. der. aus d Konstruktionsbüro. Hier ist ein Meßgerät aus d Lager. ein Mikrometer. der. Der Direktor geht ZI i d Meister. Completat articolele la cazul dativ sau acuzativ în funcţie de regimul prepoziţiilor 1 für d Kontrolleur. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! aus dem.

următorul complement: a) Un complement indirect (exprimat printr-un substantiv la cazul dativ l J care arată o persoană. b) Un complement prepoziţional (exprimat printr-un substantiv prepoziţie 2)). un lucru sau o noţiune spre care este îndreptată acţiunea verbului). 3 ' v.A): Wir messen die Schwingungen.3. c) Un complement direct (exprimat printr-un substantiv acuzativ 31 ) cu la cazul Exemple: wer? was? wen} was} messen2(N.D) = a aparţine *' v.A): Wir brauchen ein Bandmaß. gleichen2(N>D): Das Ampermeter gleicht dem Voltmeter.1 al lecţiei de faţă. în funcţie de acestea. punctul 5. lecţia 4 punctul 4. .3. valenţă diferită: gehören2(N.98 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5. Verbele „helfen" şi „brauchen" pot fi şi trivalente avînd în afară subiect. a > v. gehÖren2(N.3. lecţia 4 punctul 4. zeigen2(N.bei+D): Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren bei der Arbeit.A. în afară de subiect.mit+D): Die Laboranten arbeiten mit Meßgeräten.zu+D): Die Arbeiter brauchen die Meßgeräte zum Messen. arbeiten2(N. brauchen2(N. Valenţa verbelor (Continuare) 5. Exemple: wer ? was ? wozu ? dienen2(N)ZU+D): Die Meßgeräte dienen zum Messen. Textul lecţiei de faţă cuprinde verbe bivalente care au. Verbul „gehören" are două sensuri diferite şi.tU+D): Sie gehören zu den Meßwerkzeugen. Exemple: wer} was? wem! helfen2(N. e) Un complement la acuzativ şi un complement prepoziţional: Exemplu: wer ? was ? wen ? was ? wozu ? brauchen2(N.A): Bild 5 zeigt ein Ampermeter.D): Die Meßgeräte helfen den Arbeitern. următoarele complemente: d) Un substantiv la dativ şi un complement prepoziţional: de Exemplu: wer ? was ? wem ? wobei ? helfen3(N>D.2.1.

Ucenicii fac parte din muncitori ? f.. .. b.. d Messen. D . Cui (îi) aparţine acest manometru ? c El aparţine maistrului. d Meßinstrument .... b. .. dient. gleicht.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 99 Exemplu: Das Werkzeug gehört dem Meister.... Exerciţiul 102. die Maschinenhalle.. dient.. helfen. Der Genosse dort gehört .. potrivite ca sens! a. Completaţi fragmentele de propoziţie cu substantive pre­ cedate de prepoziţii. Ampermetrul de acolo aparţine laborantei. Formaţi propoziţii complete din următoarele fragmente.. Traduceţi în limba germana.. d Arbeit. d....... d Kontrollieren.. c....... bei ... Şurubul de aici face parte din aparatul de măsurat ? e.. Wir brauchen. Das Meßgerät hier gleicht ein . b. D . d__ Meßwerkzeug .. d Laborant . . messen.... zeigt. d Monteur ... cerute de valenţa verbului respectiv ! a. D— . Exerciţiul 104. Das Meßwerkzeug dort gehört ein . ... Das Bandmaß gehört . întregind părţile sintactice necesare! Model: D ..... zum . gehört. . D__ . e. mit .. ein .. Die Technologen helfen den Kontrolleuren. Der Meister zeigt d . Completaţi fragmentele de propoziţie cu cîte 5 substantive la cazul dativ...... c. Exerciţiul 106. . . Das Meßgerät dient zum Messen von Größen.. . d Meßgerät . Ruleta face parte din instrumentele de măsurat. c.... .. geriören2(N.. ... f.zuD) = a face parte din Exemplu: Die Monteure gehören zu den Arbeitern. Analizaţi valenţa verbelor din text! Stabiliţi care sînt complementele cerute! Exerciţiul 103. . . . D _ ..... d Lehrling . d. b.... d. Die Lehrlinge helfen d . Exerciţiul 105. g. D .. a.. dînd atenţie regimului verbului „gehören".. a..

Răspundeţi conform modelului dat! Model: Für wen ist das Feilen leicht ? Für den Meister. analysieren.1. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît 5. Cu unele dintre prepoziţiile cele mai uzuale. schleifen. Exerciţiul 107. planen). schleifen — das Schleifen — şlefuitul. Exemple: messen —das Messen —măsuratul.100 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5. konstruieren. articolul hotărît la cazurile dativ şi acuzativ se poate contopi. rechnen. Substantivarea infinitivului 5. Se traduce în limba română — de obicei — cu supinul. Model: Das Messen ist leicht. Für wen ist das Bohren leicht (schwer) ? Montieren Planen Transportieren 5.4. transportieren. formînd un singur cuvînt ! Exemplu: Die Meßgeräte dienen zum Messen. .1. / \ zu + dem = zum în limbajul literar şi tehnic german sînt uzuale următoarele contopiri l) : Prepoziţia Forma articolului Rezultatul bei dem > beim + von dem >vom + zu dem >zum + zu der >zur + 3 > Deocamdată referitoare numai la prepoziţiile învăţate pînă la lecţia de faţă. feilen. bohren — das Bohren — găuritul. apoi în scris.5. Infinitivur fiecărui verb poate fi transformat în substantiv prin adăugarea articolului neutru „das" şi scriindu-1 cu iniţială mare.5. Exerciţiul 108. montieren. schwer.4. Substituiţi infinitivul substantivat din modelul dat cu cel al verbelor date în paranteză! Executaţi exerciţiul întîi oral. (arbeiten. schwer ? Für den Lehrling.

în limbajul tehnic este foarte frecvent procedeul de a se indica acţiuni în sens general. Meßgeräte braucht man zum Messen von Größen = Instrumentele de măsurat se folosesc pentru măsurarea mărimilor. Exemple: Hier montiert man die Maschinenteile = Aici se montează piesele maşinilor. Exerciţiul 111.1. Sau: Avem nevoie de instrumente de măsurat pentru măsurarea mărimilor. toţi oamenii. zum Kontrollieren = pentru controlat. zur Arbeit == la muncă. Die Laboranten gehen zu d _ Arbeit. Der Meister ist bei dem Ingenieur. Completaţi articolul şi apoi înlocuiţi-l împreună cu pre­ poziţia prin forma contopită corespunzătoare! Model: Der Meister ist bei d Ingenieur. b. e. a. Der Meister ist bei d Ingenieur. Der Monteur bringt den Maschinenteil von d Kontrolleur. de exemplu: Manometrul se foloseşte (sau: este folosit) la măsurarea presiunii. d. Der Kontrolleur kommt zu d Kranführer. Messen. Se foloseşte cu verbul la persoana a IlI-a singular şi se traduce în limba română cu forma reflexivă impersonală sau cu alte forme de exprimare impersonală.6. Pronumele indefinit „man" are sensul de „toată lumea.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 101 — beim Messen = la măsurat.6. Der Oberingenieur kommt von d Direktor. Pronumele indefinit "man" 5. vom Ingenieur = de la inginer. Unul dintre acestea este pronumele indefinit „man". toate persoanele". Transformaţi propoziţiile următoare în propoziţii impersonale cu ajutorul pronumelui indefinit „man" ! . Exerciţiul 109. Die Lehrlinge sind bei d . Identificaţi pronumele indefinit „man" în text şi stabiliţi c " ce verb este folosit! Exerciţiul 112. fără a se specifica cine le îndeplineşte. c. în limba germană există mai multe mijloace de a se evita indicarea subiectului acţiunii. Exemple: 5. Der Meister ist beim Ingenieur. Căutaţi formele contopite în text şi stabiliţi ce elemente cuprind ! Exerciţiul 110. f.

formarea pluralului substantivelor din lecţia a 2-a.tAici se lucrează cu hărnicie. Aici se calculează şi se planifică. Im Konstruktionsbüro rechnen die Ingenieure und planen die Inge­ nieure. Unde se transportă strungul ? m. Aici se strunjesc fileturi. deşi primesc la plural desinenţa -(e)n. i. d. Traduceţi în limba germană! a. O parte dintre substantivele masculine care formează pluralul cu ajutorul desinenţei -(e)n1) primesc această terminaţie şi la dativul şi acu­ zativul singular. dativ : dem Genossen acuzativ : den Genosse« der Laborant — die Laboranten.7. punctul 2.7. v. Tovarăşii sînt conduşi (însoţiţi) şi prin hala maşinilor ? 1. c.102 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Model: Hier montieren die Monteure die Maschinenteile. dativ : dem Laborante« acuzativ : den Laborante«. c. e. a. rămîn la dativul şi acuzativul singular totuşi neschimbate. Durch den Hof kommen wir in die Maschinenhalle. f.4. Sculele se folosesc la lucru. 5. b. 1 >. Dort konstruieren die Ingenieure eine Bohrmaschine. Der Meister zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Unele substantive masculine. La lucru nu se face nici o greşeală. d. Unde se frezează arborele ? h. Unde se fac analizele? g. Cu maşina de găurit se găureşte. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare) 5. e. Exemple: der Genosse — die Genossen. Aici se şlefuiesc cilindri. Acolo se şlefuiesc pinioane. . j . Wir brauchen den Bohrer zum Bohren. Exerciţiul 113.1. Unde se montează maşinile ? k. Hier montiert man die Maschinenteile. b.

der Transformator—die Transformatoren dativ : dem Transformator = transformatorului acuzativ : den Transformator = transformatorul Diferenţierea celor două categorii de substantive masculine terminate la plural în -(e)n se va face cu ajutorul rubricii „Vocabular". b. pe lîngă desinenţa pluralului. -n.LEHRSTÜCK 5: MESSGERATE 103 Exemple: der Direktor — die Direktoren : dativ : dem Direktor = directorului acuzativ : den Direktor = pe director. . -en. mit dem Meßgerät . mit einem Monteur . Exemple: der Oszillograph. Exerciţiul 114. de unde se poate deduce. Hier arbeitet man mit einem Technologe . mit einem Techniker . -n = tehnologul. Comparaţi formarea cazurilor dativ şi acuzativ la diferitele tipuri de substantive masculine: N D A wer ? wem ? wen ? der Meister dem Meister den Meister der Laborant dem Laborante» den Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? die Meister den Meistern die Meister die Laboranten den Laboranten die Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? der Lehrling dem Lehrling den Lehrling der Genosse dem Genossen den Genossen N D A wer ? wem ? wen ? die Lehrling« den Lehrlingen die Lehrlinge die Genossen den Genossen die Genossen Exerciţiul 115. mit einem Laborant . şi desinenţa pentru cazurile dativ şi acuzativ singular. -en == oscilograful der Technologe.. Completaţi desinenţele substantivelor unde este necesar! Orientaţi-vă după desinenţa pluralului! a. . mit dem Oszillograph mit dem Bandmaß . Wir messen mit dem Manometer.

Was braucht man beim Messen von Hallen ? f. von Hallen und Maschinen. Wem gehört das Meßgerät ? e. sondern"! Model: Brauchen wir das Thermometer zum Messen von Schwingungen ? — Nein. Blöcken und Zylin­ dern. Wer bringt das Meßgerät aus dem Lager ? Exerciţiul 118 (sinteză). von Schwingungen. Haben Sie hier einen Oszillograph ? einen Ingenieur ? einen Technolog ? einen Laborant ? Exerciţiul 116. der Lehrling. We"n (was) suchen Sie? c. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. a. Răspundeţi cu „Nein. Exerciţiul 117 (sinteză). sondern zum Messen von Temperaturen. zum Messen von Schwingungen ? a. für den Laborant für den Konstrukteur i für den Technologe d. Răspundeţi scurt cu substantivele enumerate la cazul cerut! Model: Wem helfen Sie ? — Dem Meister. von Abmessungen . Man bringt die Analysen . Wem helfen die Meßgeräte ? d. der Oszillograph. 7 ? g. von Stromstärke und Spannung. Wem zeigen Sie die Analyse ? d. den Oszillographen Stromstärke ? c.104 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE für den K o n t r o l l e u r _ . Arbeiten auch die Laboranten mit Meßgeräten? i. der Monteur. das Voltmeter Maschinenteilen ? f. Was zeigen Bild 3 und Abb. Wen zeigt Abb. der Technologe. Wen (was) kontrolliert der Oberingenieur ? (der Meister. von Wellen . Brauchen wir das Ampermeter das Manometer Drehzahlen ? b. der Kontrolleur). der Laborant. Wem gehört das Bandmaß ? h. das Mikrometer Spannungen ? d. der Techniker. 8 ? k. Nennen Sie (indicaţi) Meßgeräte! c. Wen suchen Sie ? — Den Oberingenieur. Was braucht man zum Messen von Maschinenteilen ? e. von Drehzahlen. Wem helfen Sie ? b. der Genosse. c. Was mißt man mit den Meßgeräten ? b . Nennen Sie (indicaţi) das Meßgerät zum Messen von Druck und Temperatur . das Tachometer Abmessungen ? e. j .

5. An den Reißbrettern befestigen die Zeichner das Zeichenpapier. > > 3 > •1 2 x v. 6.2. v. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter3' oder Reißbretter. Explicaţii.6.1. v. Links stehen 1J Stahlschränke. Unter den Zei­ chenbrettern stehen Papierkörbe. Linealen und Reißfedern. Sie arbeiten an den Zeichenbrettern mit Bleistiften. . Rechts sind die Fenster.\ Lehrstück Nummer 6 IM KONSTRUKTIONSBÜRO A. Über den Zeichenbrettern hängen auch Lampen. Text Hier ist das Konstruktionsbüro. punctul punctul punctul punctul 6. Vor den Zeit chenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. 6. Explicaţii. Es ist groß und hell. Sie sind hoch und breit. Explicaţii. An 2) der Decke hängen die Lampen.4> Über dem Papier befestigen sie die Skizzen. v. Explicaţii. 6.

Um den Tisch sitzt die Werkleitung. Vocabular im = in + dem hell rechts [rscts] das Fenster. ein Lineal. -n vor [fo:r] a ) v. înainte ['Jta:l-j an die Decke. Am 1! Tisch sitzt ein Ingenieur. Die Genossen besprechen den Apparat und die Fabrikation. punctul 6. Es ist eine Neukonstruktion. Der Apparat funktioniert. ^c în luminos la/în dreapta fereastra lat la / în stînga dulapul de oţel la. Der Tisch steht hinter einem Reißbrett. Auch ein Telefon steht da. Unter dem Tisch ist ein Stuhl. Auf dem Tisch liegt Papier. Genosse Dumitrescu fragt den Direktor: „Wohin liefern wir die Apparate ? Expor­ tieren Avir sie ?" Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". ein Notizblock. In der Mitte sehen wir Oberingenieur Munteanu. -(e)s. ein Heft. zwei Ku­ gelschreiber. . -s. breit links der Stahlschrank. ein Bleistift und ein Radiergummi. Er prüft die Zeichnungen. Links sitzt der Direktor. -n hängen die Lampe. Rechts steht Konstrukteur Dima und links ist Ingenieur Dumitrescu.106 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Eine Zeichnung ist fertig. Der Zeichner legt sie auf den Tisch. Explicaţii. a agăţa lampa în faţa. Auf einem Tisch neben einem Fenster liegen viele Zeichnungen.3. pe tavanul a atîrna. B. Genosse Dima steckt das Kabelende mit dem Stecker in die Steckdose. Zwischen dem Telefon und Ober­ ingenieur Munteanu stellt ein Techniker einen Apparat.

-e Heft. -n sehen [ze:an] Papier. -en Mitte. ['tsijecnar] die Zeichnerin. -e ['blqejtltt] das Lineal. -s. -s. -s. în urmă scaunul a şedea. -e zwischen stellen t'/tdan] die die das das der der der das . -(e)s. peniţa de desen sub coşul de hîrtie a fixa hîrtia de desen schiţa gata a pune / a aşeza (în poziţia orizontală) pe. . -(e)s.e Kugelschreiber. -s. -(e)s. peste. -(e)s. -^e befestigen das Zeichenpapier.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 107 das Zeichenbrett. .e planşeta deasupra. -n [skltsa] fertig ['fsrtic] legen auf der Tisch. -(e)s. -s TelefQn. -e die Reißfeder. -er ['tsaecan-] das Reißbrett. Radiergummi. rigla trăgătorul. -e hinter der Stuhl. deasupra masa în dosul. a sta jos a verifica. -er über der Zeichner. în spatele. -(e)s. -n unter der Papierkorb. peste desenatorul desenatoarea creionul linia. -s. a examina lîngă conducerea uzinei mijlocul a vedea hîrtia caietul blocul de notiţe creionul cu pastă. -(e)s. pixul guma de şters telefonul între a pune / a aşeza (în poziţie verticală) Lftu:l] sitzen ['zltsan] prüfen neben Werkleitung. după. -s. -(e)s. -nen ['tsaecnarln] der Bleistift. -e die Skizze. -e Notizblock. -s.

-(e)s. -(e)s. [' 'aoslant] aparatul a băga. -e stecken das Kabelende. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [o:] [a:] [e:] M Stahlschrank stehen Papier Konstruktion Lineal legen liegen groß Apparat neben viele hoch Kabel sehen Radier­ vor Telefon gummi fragen Fabrikation liefern Fabrik [0:] [y-3 Ingenieur über Konstrukteur prüfen [u:] Kugelschreiber Stuhl . -er [lant] ins = in + das das Ausland. pl. -n der Stecker.0. -en besprechen [bg'Jprscgn] fragen wohin ? liefern exportieren antworten die Fabrik. -n ['ftskdo:z9] funktionieren die Neukonstruktion. Explicaţii şi exerciţii 6. încotro ? a livra a exporta a răspunde fabrica ţara în străinătatea ['Jtdran] C. -s. -s. -en das Land. f. -s.108 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO der Apparat. a introduce capul / capătul de cablu fişa (ştecărul) priza a funcţiona construcţia nouă a discuta. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 119. a dezbate a întreba unde ?. a pune. [ytskar] die Steckdose.

1. besprechen 6. Splint. Exerciţiul 123.1. chiar dacă acestea formează a doua parte a unui cuvînt compus: der Bleistift ['blaeftlft]. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor neologisme! Papier Radiergummi Neukonstruktion Fabrik Exerciţiul 122. Exersaţi pronunţarea deschisă şi închisă a vocalelor i scurt [7] şi i lung [»':] / [I] [I] PO PO hinter Tisch Papier hier Radiergummi zwischen liegen Skizze Notiz Fabrik links Mitte liefern sitzen Exerciţiul 121. Reţineţi ! se pronunţă [Jp]: S^iralbohrer. b) [st] în interiorul şi la sfîrşitul cuvintelor: der Meister ['maestar]. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [ae] ! ein Zeichenbrett ein Feinmeßgerät arbeiten ein Reißbrett ein Teil gleichen ein Zeichner ein Meißel zeigen eine Zejchnerin ein Zeichenpapier leiten ein Bleistift eine Zeichnung schleifen 6.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 109 Exerciţiul 120.1. Verbe corespondente 6. După aceleaşi reguli se pronunţă şi complexul „ s p " [Jp] sau [sp]. Deosebiţi! [st] [ft] stehen Stiît ist stellen Stuhl Konstruktion stecken Siahlschrank Fenster Stecker Bleistift befestigen Steckdose Werkstatt Meister Strom Lehrstück Observaţie.0. Cum se pronunţă complexul „st"? Grupul de litere „st" se pronunţa: a) [ft] la începutul cuvintelor. între verbele stehen (a sta în poziţie verticală) 1 Şi stellen (a pune ceva în poziţie verticală) M .1. Spannung.

Ich hänge die Zeichnung an das Reißbrett.110 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO liegen (a sta în poziţie orizontală) si legen AB (a aşeza) (a pune ceva în poziţie orizontală) sitzen (a şedea) 1 hanger. iar verbele din coloana din dreapta arată acţiunea de a aduce un lucru în poziţia corespunzătoare verbelor din prima coloană. Ich stelle den Stuhl unter den Tisch. Ingenieur sitzt an dem Tisch. atît poziţia cît şi aducerea în poziţia respectivă. . şi setzen k ^ _ există o corespondenţă evidentă de sens. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. Papier liegt auf dem Tisch. Zeichnung hängt an dem Reißbrett. Der Stecker steckt in der Steckdose. Ich stecke den Stecker in die Steckdose. Verbele cuprinse în coloana din stînga exprimă o anumită poziţie. Verbele • \ hängen şi stecken J sticken (a atîrna) (a agăţa) (a fi introdus) (a introduce) pot exprima ambele sensuri. Exemple: Der Das Der Die Stuhl steht unter dem Tisch. Ich lege das Papier auf den Tisch.

11 v. al lecţiei de faţă. de aceea se folosesc în întrebări care încep cu „wo"? (unde? în ce loc?). iar în răspuns. completând verbul den Apparat auf den Tisch. die Zeichnung neben das Telefon. d. c. Der Zeichner. Wir. Es.. den Notizblock auf den Tisch.. neben.. g.. die Lampe über das Reißbrett. Stellen Sie den Apparat auf den Tisch ? a... Er. Der Notizblock. _ dativ + über. Sie. auf. an dem Fenster. das Kind auf einen Stuhl. neben dem Telefon. das Telefon auf den Tisch. iar în răspunsuri. b.. pre­ poziţiile bicazuale 1J sînt urmate de cazul dativ.. Der Techniker.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIO NSBÜRO 111 Verbele din coloana stingă exprimă o stare pe loc. unter dem Reißbrett.. Die Lampe. den Stecker in die Steckdose.. die Skizze über die Zeichnung.. Wir. Ich. zwischen Exerciţiul 124.. auf dem Stuhl. auf dem Tisch... punctul 6. Exemple: Wo steht der S t u h l ? — U n d e stă scaunul? Wohin stelle ich den Stuhl ? —• Unde aşez scaunul ? stehen liegen sitzen hängen stecken stellen legen setzen hängen stecken + an...2... b. prepo­ ziţiile bicazuale x) sînt urmate de cazul acuzativ. de aceea se folosesc întrebări care încep cu „wohin?" (unde? încotro?). Formaţi propoziţii potrivit ca sens la forma de politeţe ! Model: interogative totale. e.. über dem Tisch. Exerciţiul 125.. . hinter. in. unter.. Completaţi propoziţiile cu verbele corespondente potrivite! a.... Die Genossen. jetzt in der Steckdose. den Papierkorb unter das Reißbrett.. c. Die Zeichnerin. die Reißfeder neben die Zeichnung... den Bleistift auf das Papier.. Das Kind. Er. Verbele din coloana dreaptă exprimă o deplasare. _ acuzativ vor. f.

a) Dacă verbul arată o stare pe loc sau o acţiune pe loc. e. b) Dacă verbul arată o deplasare. Exemple: Das Reißbrett steht vor dem Fenster. wo ? Im Konstruktionsbüro. wohin ? An den Tisch. Prepoziţiile an = la (pe o suprafaţă verticală) auf = pe (pe o hinter = în spatele in = în. wo ? An dem Tisch. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. Die Lampe hängt über dem Reißbrett. wo ? Über dem Reißbrett. Prepoziţii bicazuale 6.1. wohin ? Auf den Tisch. f. das Kabelende in die Steckdose. wo ? Vor dem Fenster. întrebăm „wohin ? unde ? încotro ? şi folosim acuzativul după prepoziţie. wo ? Auf dem Tisch. wohin ? In das Konst­ ruktionsbüro. 1 ) Vezi punctul 6. Der Direktor ist im (in + dem) x ) Konstruktions­ büro.2. . Exemple: Der Zeichner stellt das Reißbrett vor das Fenster wohin ? Vor das Fenster. Man steckt den Stecker in die Steckdose.3 al lecţiei. wohin ? In die Steckdose Der Direktor kommt in das Konstruktionsbüro. Die Zeichnung liegt auf dem Tisch. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen = între pot fi urmate atît de cazul acuzativ cît şi de cazul dativ al substantivului în faţa căruia stau. Der Stecker steckt in der Steckdose. wohin ? Über das Reißbrett. în funcţie de sensul verbului folosit în propoziţie.2. die Lampe an die Decke. întrebăm wo ? = unde ? în ce loc ? şi folosim dativul după prepoziţie. wo ? In der Steckdose. den Papierkorb neben den Schrank. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. Der Ingenieur sitzt an dem Tisch.112 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO d. 6.

1/103 .LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 113 Deosebiţi sensul exact al prepoziţiilor! an =h auf auf an ^ neben neben B neben neben die DecJte -zwiscfi&t 8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.

Auf dem Reißbrett. Auf den Maschinen. vor. unde. An der Decke. Auf die Maschinen. . i über. hinter.114 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO SCHEMA Prepoziţiile an. An den Fenstern. Auf der Zeichnung. în ce loc ? 1 + acuzativul 1 wohin = unde ? 1 încotro: fiind cerute de -verbele care exprimă o stare ^>e /oc sau acţiune fără direcţie o mişcare cu direcţie Exerciţiul 126. Analizaţi prepoziţiile bicazuale din textul lecţiei şi extra geţi-le cu ajutorul următorului tabel! Prepoziţia Sintagma în care este cuprinsă Cazul Veibul întrebarea Exemplu: an an cler Decke D hängen Wo hängen die Lampen ? Exerciţiul 127. An das Reißbrett. wo ? Auf dem Tisch. An die Decke. wohin ? Auf den Tisch. neben. An dem Reißbrett. unter. zwischen cer dativul 1 i 1 1 wo ? —. Auf die Zeichnung. Repetaţi cu glas tare! Reţineţi ! wo ? An dem Tisch. in. auf. An die Fenster. wohin ? An den Tisch. Auf das Reißbrett.

Zeichnung und der Skizze. An keiner Decke. Neben den Zeichnungen. . In dem Büro. Zeichnung. Zeichnung. etc. wo r Neben dem Tisch. Wohin ? An keinen Tisch. Hinter die Maschine. Vor den Apparaten.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 115 vvo i Hinter Hinter Hinter Hinter dem der dem den Tisch. Reißbretter. Papier. b) articole nehotărîte negate! Model: Wo ? An einem Tisch. Tisch. Reißbrett. Neben der Maschine. etc. Zwischen die Zeichnung und die Skizze. wo Über Über Über Über Unter Unter Unter Unter dem der dem den dem der dem den Tisch. den die das die Tisch. Reißbrettern. articolele hotărîte Exerciţiul 128. Zeichnung. etc. Büro. Apparate. Maschine. Tisch. An einer Decke. Telefon. Zeichnung. Neben dem Telefon. In das Büro. Hinter die Schränke. Fenster und dem Reißbrett. Wohin ? An einen Tisch. Repetaţi exerciţiul precedent. Telefon. Apparaten. wo i Zwischen Zwischen Zwischen Zwischen Tisch und dem Schrank. wohin ? Hinter den Tisch. wohin ? Neben Neben Neben Neben wohin ? Über Über Über Über wohin ? Unter Unter Unter Unter wohin ? Vor Vor Vor Vor den die das die Tisch. Apparate. Vor der Halle. Wo ? An keinem Tisch. wo: den die das die wo r Vor dem Schrank. Schränken. An keine Decke. Telefon. înlocuind prin a) articole nehotărîte. Hinter das Reißbrett. Schränken. etc. dem der dem den den die das die Schrank. In den Hallen. In die Maschine. Maschine. Zeichnungen. In der Maschine. An eine Decke. Zwischen die Schränke. wo i In dem Schrank. In die Hallen. Zwischen das Fenster und das Reißbrett. Wohin ? Zwischen den Tisch und den Schrank. Papier. wohin ? In den Schrank. Halle. Vor dem Büro.

Wo sitzt der Ingenieur ? e. in Wo ist der Meister? Wo sind die Maschinenteile ? Wohin geht der Oberingenieur ? Wo arbeitet die Genossin ? Wohin transportiert man die Maschine ? Wo analysiert man das Material? (die Maschinenhalle) (das Lager) (das Konstruktionsbüro) (die Fabrik) (der Hof) (das Laboratorium) (eine Drehmaschine) an Wo arbeitet der Genosse ? (die Bohrmaschine) Wo steht die Arbeiterin? Wohin hängt der Zeichner die (das Zeichenbrett) Skizze ? Wohin setzt sich der Kontrolleur? (das Fenster) . Wo sind die Lampen? g.den Kugelschreibern. dem Reißbrett.116 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 129. Exerciţiul 130. Exerciţiul 131. den Direktor. Notizblock? . Wo liegt das Papier? f. Wohin legen wir das Werkzeug ? den Tisch. den Reißbrettern. Wo liegt der Bleistift ? sau a textului şi completaţi răspunsurile den Fenstern.. Wo arbeiten die Zeichner? c. dem Tisch der Decke . completînd răspunsul cu prepoziţia potrivită . Răspundeţi. das Telefon. Wohin stellen wir den Stahl­ schrank ? die Fenster. das Reißbrett Wohin legt der Ingenieur den . Wohin stellen wir das Reiß­ brett?-' das Fenster. Wohin hängen. Priviţi prima imagine cu prepoziţia potrivită ! a. dem Tisch dem Tisch den Reißbrettern. Răspundeţi cu prepoziţia dată şi cu substantivul din pa­ ranteză la cazul potrivit! a. Wohin geht der Meister? die Maschinenhalle. wir die Skizze ? . dem Tisch . das Papier. den Reißbrettern der Mitte. Wo stehen die Reißbretter? b. Wo steht der Tisch ? d. Wohin stellt man das Telefon ? Wohin steckt der Techniker den Stecker? die Steckdose.

. (Notizblock) Wo liegt der Radiergummi ? Wohin legt der Zeichner den Radiergummi.. d .... Der Ingenieur steht . f. dem Lager... d Reißbrett und zeichnet. Die Montagehalle steht .. d Maschine . Sie hängt . d Tisch. unter Exerciţiul 132. Der Zeichner befestigt die Zeichnung . Er stellt das Zeichenbrett.. f.. Ausland. Răspundeţi cu substantivul dat în paranteză. Das Werk exportiert die Apparate . d . Halle und steht .... Wohin gehen die Kontrolleure ? (die Drehmaschine). Der Lehrling geht .. Wo prüft der Meister den Ma­ schinenteil ? (die Lampe). Completaţi prepoziţia bicazuală potrivită şi desinenţa arti­ colului ! Fiţi atenţi la sensul verbelor şighidaţi-vă după întrebarea „wo?" sau „wohin ?" a. d Fenster. (Reißbrett) Wo hängt die Zeichnung ? Wohin hängen die Zeichner die Zeichnung ? c.....LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 117 C.. Der Zeichner steckt die Zeichnung .. d Tisch. Wo sitzt der Ingenieur? (der Stuhl).. Der Laborant kommt .. d Reißbrett.. i. d. d Maschinen. d Meister und ein Arbeiter. g. (Fenster) Wo steht der Stahlschrank ? Wohin stellen wir den Stahlschrank ? g. Maschine. (Decke) Wo hängen die Lampen ? Wohin hängt man die Lampen ? e. (Tisch) Wo steht der Apparat ? Wohin stellen die Laboranten den Apparat ? b. Er legt die Maschinenteile . c.. Wo liegt der Schraubenschlüssel? (die Maschine).. (Lampe) Wo steht die Drehmaschine ? Wohin stellen wir die Drehmaschine ? d. d Werk und arbeiten .. d e.. (Reißbrett) Wo steht der Papierkorb? Wohin stellt man den Papierkorb ? . d— Tisch. Exerciţiul 133. h. Der Monteur hängt die Lampe . d Schrank. Die Arbeiter gehen .. precedat de prepoziţia corespunzătoare ! a.... auf Wo sucht der Lehrling das Werkzeug? (der Tisch).. Wohin legt der Zeichner die Skizze ? (die Zeichnung). d. d Maschinenhalle und steht .

Unde sade directorul ? La mijloc ? 6. f. an + dem > am : wohin ? ans Fenster -j.das > ans : wohin ? aufs Papier auf + das > aufs im + dem > im : wo ? im Konstruktionsbüro : wohin? ins Werk. b. 1. g. Inginerul sade în spatele planşetelor la o masă în faţa geamului. (Radiergummi) Wo liegt der Bleistift ? Wohin legt der Ingenieur den Bleistift ? i. Ele se evită într-un limbaj literar ales. Următoarele prepoziţii bicazuale se contopesc frecvent cu forme ale articolului hotărît: : wo ? am Reißbrett a. Hîrtia stă în dulapul de lîhgă fereastră.rezumare) 6. Aparatul stă pe masa între telefon şi blocul de notiţe. . + das > ins 1 b. Puneţi coşurile de hîrtie sub planşete ? i. ' hinter + dem > hinterm : hinterm Schrank + das > hinters : hinters Papier über + dem > überm : überm Tisch + das > übers : übers Material / unter + dem > unterm : unterm Notizblock : unters Papier + das > unters vor + dem > vorm : vorm Schrank : vors Fenster. Schiţa atîrnă pe planşetă deasupra desenului. e.3. + das > vor J ) Formele de la punctul b) sînt caracteristice pentru limba vorbită. h. Traduceţi în limba germană ! a. c. (Stahlschrank) Wo steckt die Zeichnung ? Wohin stecken sie die Zeichnung ? Exerciţiul 134. Deasupra mesei atîrnă o lampă. Puneţi schiţa între desene ? j . El pune desenul pe masă. d. cotidiană sau familiară. Desenatorii stau în faţa planşetelor şi desenează. Unde punem aparatul ? Pe masă ? k. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi.1. Eu fixez hîrtia de desen pe planşetă.118 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO h.3.

ioc) Der Apparat steht auf dem Tisch. b. A. lcc) Das Papier liegt im Schrank. A. sitzen2(N. e. Die Arbeiter kommen zu der Arbeit in das Werk. pe lîngă subiect. sînt trivalente. A. ioc) Das Papier hängt am Reißbrett.4. Der Konstrukteur sitzt an dem Tisch in der Mitte. hângen2(N. stecken. i j : Der Direktor 11 Forme familiare.4.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 119 Recapitulare Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît + das > ans + dem > am an an beim auf bei aufs hinterm 1] durch hinter durchs 1! im für in fürs^ überm x) in über ins unterm 1) um unter ums v vom über von übers 1! vor vorm v> vor vors i) zu zum zu + der > zur Exerciţiul 135. . stecken. Efectuaţi contopirile posibile în propoziţiile următoare! a. liegen. stecken2(N. d. care exprimă o deplasare. un complement de loc: Exemple: wer ? was ? wo ? stehen2(N.4. pe lîngă subiect. Man braucht zu dem Zeichnen einen Bleistift.1. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor zu den Arbeitern. setzen. ioc) Der Bleistift steckt im Notizblock 6. Verbele stehen.AiIoc) : Der Ingenieur hängt die Skizze an das Reißbrett. liegen2(N. Exemple: wer ? was ? wen ? was ? wohin ? stellen3(N. ioc) : Der Zeichner setzt sich an den Tisch. ioc) Der Zeichner sitzt am Tisch. liegen. )oc) : Der Konstrukteur stellt den Apparat auf den Tisch. c. Verbele stellen. sitzen. Bei dem Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. hängens(N> A> loc ): Die Zeichnerin steckt den Bleistift in den Notizblock. hängen.2. cerînd. 6. Sie transportieren das Material in das Lager hinter die Maschinenhalle. cerînd. stecken3(N. legt das Papier in den Schrank. setzen3(N. care exprimă o stare pe loc sînt bivalente. totdeauna un complement direct şi un complement de loc. legen3(N. Valenţa verbelor (Continuare) 6. hängen. f.

. . . AJ Er befestigt das Papier am Reißbrett. 6. sehen2(N. sau: liefern3(N.2. AJ Der Meister fragt den Lehrling.. punctul 16.5. Exemple: subiect — predicat —• complement de loc Er steht hier. . Verbele lecţiei de faţă au următoarele valenţe: iunktionieren 1{N ) Der Apparat funktioniert. predicat. . b.4. . ? p.. lecţia a 16-a. antworten 2(N . .120 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 6. Man befestigt . . antworten1(N) Der Lehrling antwortet. în funcţie de partea sintactică şi de tipul de propoziţie. Der Techniker steht 1. atri­ but. Der Bleistift liegt . . o. besprechen2(N... In propoziţia principală enunţiativă. Ordinea părţilor sintactice 6. . . A. indiferent ce parte sintactică ar fi. fragen2(N. Propoziţiile se compun din părţi sintactice: subiect. Wir besprechen . .. Wir exportieren die Apparate. befestigen. A) Die Genossen besprechen eine Neukon­ struktion. Der Stecker steckt d. Der Monteur legt . 11 Mai pot fi exprimate şi prin propoziţii secundare: v. Wer stellt . Man exportiert . Das Papier hängt . Das Werk liefert .. verbul conjugat ( = partea con­ jugată a predicatului) stă pe locul II.1. . . fragen1(N) Der Meister fragt. e. Completaţi fragmentele de propoziţie! a. Die Maschine steht c. Exerciţiul 136. adică urmează în mod obligatoriu după partea sintactică cu care începem propoziţia. 6.3. i0C) Wir liefern die Apparate ins Ausland. . Die Ingenieure prüfen g. Ordinea (topica) părţilor sintactice este diferită în limba germană şi în limba română.2. . prüfen2(N. n. Der Zeichner antwortet m.. Sehen Sie .5. D) Der Lehrling antwortet dem Meister. Die Werkleitung sitzt h. Ele pot fi formate dintr-un singur cuvînt sau din grupuri de cuvinte (sintagme) 1). ? f..5. complemente circumstanţiale. .IOO sauD) den Werken „Electronica". N. A> Sie prüfen den Apparat. k. A. j .. A> Wir sehen eine Zeichnung. Der Apparat steht auf dem Tisch. exportieren 2(N . Der Ingenieur fragt .

Exemple: Wie funktioniert der Apparat ? Wo arbeitet Genosse Ionescu ? Was sehen wir in der Maschinenhalle ? Wer schleift das Zahnrad ? Wohin liefern wir die Apparate ? Spre comparaţie: în limba română. cînd propoziţia începe cu altă parte sintactică (v. Propoziţia interogativă totală începe cu verbul conjugat. în propoziţiile interogative parţiale se accentuează cuvîntul interogativ. subiectul trece după verbul conju­ gat. die Arbeiter In die Mitte die Bohrmaschine. Exemple: Funktioniert der Apparat gut ? Arbeitet Genosse Ionescu hier ? Schleifen Sie das Zahnrad ? Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? Ordinea părţilor sintactice Tipul de propoziţie Wir Propoziţia enunţiativă Die Apparate I II III IV exportieren exportieren die Apparate wir ins Ausland ins Ausland Propoziţia intero­ gativă parţială Wohin exportieren wir die Apparate ? Propoziţia intero­ gativă totală Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? . pe al doilea verbul conjugat. Acest fenomen se numeşte inversiune. Exemple: Cum funcţionează aparatul ? Unde lucrează tov. 6. în propoziţia interogativă parţială. pe primul loc stă cuvîntul inte­ rogativ. die Arbeiter Din cauza poziţiei fixe a predicatului. Die Bohrmaschine in die Mitte.5.4. Inversiunea subiectului este un prilej frecvent de interferenţă (greşeli de limbă) din cauza deosebirilor faţă de ordinea părţilor sintactice în limba română. subliniat de accentul principal în pro­ poziţie. Ionescu ? 6. exemplul 2 şi 3 de mai sus).LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 121 Exemple: I IV II III Die Arbeiter stellen die Bohrmaschine in die Mitte.5.3.

die Zahnräder. Genosse Dima steckt das Kabelende in die Steckdose. Die Zeichner arbeiten fleißig an den Reißbrettern. Exerciţiul 140. c. Model: Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder? (genau). Maşina de găurit muncitorii o aşază în faţa geamului. Exerciţiul 142. Pentru fabricile din ţară construim piesele de maşini. f. messen — die Kontrolleure — die Zahnräder — genau. wie? wo?. c. realizînd toate variantele posibile ! I II HI IV Model: Die Kontrolleure Die Zahnräder Genau messen messen messen die Zahnräder die Kontrolleure die Kontrolleure genau. d. Traduceţi în limba germană ! a. wohin?. e. înlocuind ultima parte sintactică prin cuvîntul intero­ gativ corespunzător (wer? was?. b. în hala maşinilor muncitorii lucrează cu hărnicie. începeţi propoziţiile cu partea sintactică subliniată! Efectuaţi inversiunea subiectului! a. Formaţi propoziţii interogative parţiale din părţile sintactice date în exerciţiul nr. Formaţi propoziţii interogative totale din părţile sintactice enumerate în exerciţiul precedent! Exerciţiul 141. wen?. c. f. . Die Zeichenbretter stehen vor den Fenstern. Analizaţi ordinea părţilor sintactice din textul lecţiei! Specificaţi cu ce parte sintactică încep propoziţiile şi unde se află subiectul! Exerciţiul 138. Das Konstruktionsbüro ist hier. 139. kommen — mit der Analyse — die Laborantinnen — in das Kon­ struktionsbüro. b. Sie legen die Zeichnungen auf den Tisch. führt — durch die Maschinenhalle — der Meister — den Ingenieur. g. Ein Techniker stellt einen Apparat zwischen das Telefon und den Notizblock. b. schleift — an der Schleifmaschine — der Arbeiter Ionescu — einen Maschinenteil. Exerciţiul 139. e.122 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 137. h. d. sucht — einen Gewindebohrer — der Arbeiter-—bei dem Werkzeug. dreht — dort — eine Arbeiterin — Zylinder. Die Fenster sind rechts. bringt — dem Monteur — einen Schraubenschlüssel — ein Lehrling. g. genau. Formaţi propoziţii enunţiative din părţile sintactice indi­ cate. Sie befestigen Zeichenpapier und Skizzen am Reißbrett. a.

prüfen + Dorn.6. Exemplu: zeichen-en zeichen Zeichenbrett. stellen prüfen + Gerät + Stift r. cuvîntul determinativ este format din radicalul unui verb. reißen + Brett n. în hala de montaj lucrează montorii la maşini. prüfen + Maschine messen + Tisch x. messen + Werkzeug + Apparat p. stellen zeichnen x) + Papier + Rad s. suchen + Gerät o. stellen + Schraube b. f. La multe dintre substantivele compuse. 1. stecken -f.die Dose = die Steckdose. hängen 2) + Lampe J ) La verbele al căror radical se termină cu un grup de consoane.Maschine w.die Maschine die Fräsmaschine radieren + der Gummi = der Radiergummi. h. Substantive compuse (Continuare) 6.Maschine v. stellen + Scheibe stehen + Lampe u. stellen reißen + Feder + Rolle t. Exemple: fräsen + die Maschine = die Fräsmaschine. 2 > Hängelampe . Cu burghiul ucenicul găureşte metalul. g. bohren + Maschine m. fräsfrj -f. e. schleifen + Papier schleifen 4. Cü manometru! controlorul măsoară presiunea. Formaţi cuvinte compuse ! Adăugaţi articolul! Veri ficaţi traducerea exactă la cheia exercitiilor! a.1. x) Exerciţiul 143. 6.LEHRSTUCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 123 d. zeichnen + das Brett = das Zeichenbrett. în hală macaragiul transportă piesele de maşini.6. se intercalează un -eänaintea sau după ultima consoană pentru uşurarea pronunţării. în depozit materialele stau lingă scule. messen rechnen x) + Maschine + Größe q. în curte muncitorii le transportă. messen c. schleifen + Scheibe drehen -+.

Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între-. Wo steht der Tisch ? m. Wo stehen die Stahlschränke ? c. Was liegt auf dem Tisch ? Was steht auf dem Tisch ? n. Wo befestigt man das Zeichenpapier ? Und wo die Skizzen ? j . Wer steht an den Zeichenbrettern ? h. Was steht vor den Fenstern? g. Was fragt Genosse Dumitrescu. Funktioniert der Apparat ? p. Wo stehen die Papierkörbe? k. und was antwortet der Direktor ? . Wo hängen die Lampen? d. Wo sitzt die Werkleitung? 1. bări ! a. Wo sind die Fenster ? f. Was arbeiten die Zeichner und Zeichnerinnen ? i. Sind das Hängelampen ? e. Wie ist das Konstruktionsbüro ? b. Was besprechen die Genossen ? o.124 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 144 (sinteză).

v. Explicaţii. 2> hier! 357.6. Zeichner. Der Bolzen des Kolbens51 ist nicht 120.1 mm. Oprea: kommt zur Sekretärin und fragt: „Wo ist der Direktor?" Sekretärin: „Er ist im Büro des Chefkonstrukteurs. Explicaţii. Laboranten.1. Wohin schicke ich die Kopie der Zeichnung nach der Korrektur?" Ing.6". son­ dern 170.7 ist nicht3' 171.3—186. Explicaţii. hier sind sogar zwei4) Fehler." ) > 3 > 4 > 5 > 6 ) 2 1 v. Oprea geht zum Zeichner Vasilescu und sagt: „Die Zeichnung ist nicht richtig. hier ist ein Fehler." Ing. Text Die Ingenieure. Oprea: „Schicken Sie die erste 6 ' Kopie in die Halle II zu Meister Lungu und die zweite Kopie zu Ingenieur Voinea aus der Werkstatt VI. 7. hier ist ein Fehler in der Rechnung Î"1' Meister Roşea: „Ein Fehler? Wo? Ich sehe keinen Fehler \" Ingenieur Oprea: „Sehen Sie.Lehrstück Nummer 7 ZÄHLEN U N D RECHNEN A. wirklich. Sie ist falsch." Ing. 7. . 257 x 0." Ing. Explicaţii. Explicaţii.2. v.67.6. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. 7. nicht ein Fehler.31 ist nicht 78.01 mm und nicht 0. Explicaţii.3. Oprea: „Sagen Sie bitte dem Direktor. v. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 7.5.67. ich gehe jetzt zum Schulungs­ kurs der Lehrlinge." Dort fragt er den Leiter des Kurses: „Was lehren Sie heute die Lehrlinge ?" Der Leiter antwortet: „Wir lernen zählen und rechnen.3 mm lang und die Toleranz ist 0. sondern 79. v. Techniker. v. Meister Roşea antwortet: „Ja. 7. Ingenieur Oprea sagt zum Meister Roşea aus der Werkstatt IV: „Meister Roşea. Sie besprechen den Apparat des Konstrukteurs Dima." Der Zeichner: „Entschuldigen Sie bitte ! Ich korrigiere das. 7. Nein. son­ dern 102.4.3 mm.

43 null Komma null drei und (plus) null Komma vier ist null Komma dreiundvierzig. Wir subtrahieren 30 — 11 = 19 28 — 5 = 23 Wir lesen acht und (plus) fünf ist ( = ) dreizehn.7 = 5. sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn. 25 von 100 ist 25% fünfundzwanzig von hundert ist fünfundzwanzig Prozent. Dte Dezimalzahlen 1. Wir 62 82 63 2 potenzieren = 36 = 64 = 216 6. vierundfünfzig durch zwei ist siebenundzwanzig. neun mal sieben ist dreiundsechzig. 3 x 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. achtundzwanzig weniger (minus) fünf ist dreiundzwanzig. 0. vierzehn und (plus) sieben ist ( = ) einundzwanzig.f 216 = 6 7. Wir dividieren 25 : 5 = 5 54 : 2 = 27 fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist fünf.03 + 0. Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn ist sechs.126 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN "Wir fragen: Wieviel ist? Wir schreiben 1. 9 x 7 = 63 4. sechs hoch zwei ist sechsunddreißig. acht hoch zwei ist vierundsechzig. Quadratwurzel «MS sechsunddreißig ist sechs. Die Prozente 900 von 1 000 ist 90% neunhundert von tausend ist neunzig Prozent. Wir addieren 8 + 5 = 13 14 + 7 = 21 2.4 = 0. Wir multiplizieren 3 • 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig.2 eins Komma fünf und (plus) drei Komma sieben ist fünf Komma zwei. fünfundzwanzig durch fünf ist fünf. 3. .5 + 3. 8. 5. vierundfünfzig geteilt durch zwei ist siebenundzwanzig. Wir ziehen die Wurzel ]/ 36 = 6 . dreißig weniger (minus) elf ist neunzehn.

f.e n die Rechnung. cea dintîi. -n nach die Korrektur. -en nicht wirklich sogar die Zeichnung.der Kurs. -s. -s. das Rechnen.pl.pl. sagen aus die Werkstatt. dirigintele cursul a preda. -e der Leiter. primul. -en richtig falsch der Bolzen. -s. după corectura cel dintîi. -en grste zweite die Sekretärin -nen das Bürg. -s. poftim a corecta a trimite copia la. f. just greşit bolţul pistonul toleranţa a (se) scuza vă rog. -s. -s. prima al doilea. -es. -es. Vocabular das Zählen.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 127 B. .der Kolben. -en entschuldigen bitte korrigieren schicken die Kopie. a instrui azi a învăţa a număra cît a scrie a citi a aduna a scădea .die Toleranz. spre. a doua secretara biroul constructorul şef acum cursul de şcolarizare conducătorul. calcularea a spune din atelierul socoteala. -e jetzt der Schulungskurs. -e lehren heute lernen zählen wieviel schreiben lgsen addieren subtrahieren număratul calculatul. exact. -s der Chefkonstrukteur. calculul nu într-adevăr chiar desenul corect. -s.

-e die Kopie. 7. -(e) s.0. la a trage rădăcina rădăcina pătrată rădăcina cubică numărul decimal virgula procentul. -e die Korrektur. -s. -en der Apparat. 7. i 7. Reţineţi ortografia deosebită a neologismelor! der Ingenieur.2. -s Prozent. -n m . Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [i:] [o:] M M Zahl Fehler Kopie Büro Korrektur Ingenieur Sekretärin sagen sehen ziehen wo ? Schulung Konstrukteur • sogar gehen korrigieren fragen Lehrling addieren lehren subtrahieren multiplizieren dividieren potenzieren 7. -n Kubikwurzel. -e der Chefkonstrukteur. pl. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului „z" [ts]! Zeichnen — zeigen —• der Zeichner — zum —• die Skizze — die Zeichnung — sitzen — zwischen — zu —.0. -e mai puţin a înmulţi ori.128 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN die die die die das das weniger multiplizieren mal dividieren teilen potenzieren hoch ziehen Wurzel.4. Pronunţare şi ortografie 7. -en Komma.zwei — die Zahl — der Bolzen — die Toleranz — der Oszillograph — die Dezimalzahl — die Wurzel • das Prozent — zählen — — multiplizieren — potenzieren — Wurzel ziehen — der Notizblock — kurz — der Zylinder — das Zahnrad — das Meßwerkzeug. a se diviza a ridica la o putere înalt.1. aici: ridicat.0. Reţineţi pronunţarea deosebită a următoarelor cuvinte! die Kopie. -n Dezimalzahl. die Kopien [ko'pi: | ko'pi:n] der Chefkonstrukteur ['JefkonstrUkt0:r] die Quadratwurzel [kv«'dr«:tvUrtsal]. -n Quadratwurzel.0.3.0. înmulţit cu a împărţi a împărţi.

S) 3 > 4) 6> zwanzig 22 zweiundzwanzig In loc de • „sechsehr.0. numeralele cardinale sînt compuse. Numeralele cardinale de la 13 în sus sînt compuse din numeralele de bază 1—10 sau derivate din acestea. In loc de „dreizig".LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 129 7. avînd „-zehn" (zece) drept cuvînt de bază: 13 dreizehn 17 siebzehn21 14 vierzehn 18 achtzehn 15 fünfzehn 19 neunzehn.send. einund­ dreißig. loc de „siebenzig".i'. S — Gere > . einvs. alcătuite din zeci şi unităţi. einhundert.. numerale compuse este totdeauna „ein": einundzwanzig. i/:03 . în loc de „sechszig". sînt compuse în ordine inversă faţă de limba română: Exemplu: douăzeci si unu und 21 einundzwanzig71 1. In loc de „siebenzehn". 16 sechzehn 1( b. în icc de „zweizig".c.î. c.1. Numeralele de la 21 în sus. Neologismele se accentuează de multe ori pe ultima silabă. Numeralele cardinale 7. De la 13 pînă la 19 inclusiv. Reţineţi ! der Konstrukteur das Büro die Toleranz das Prozent die Kopie der Apparat die Korrektur die Konstruktion Quadrat die Fabrik Kubik das Papier Dezimal das Telefon Notiz das Lineal 7.5.". "> In.1. Zecile sînt derivate cu ajutorul sufixului -zig: 20 zwanzig s! 60 sechzig 5) 4> 30 dreißig 70 siebzig 6) 40 vierzig 80 achtzig 50 fünfzig 90 neunzig. 7) Numeralul 1 (cir?) ir. în felul următor: a.

c. c. b . Anii de la 1 000 pînă la 2 000 se exprimă numai în sute. după unităţi: 84 = vierundachtzig 284 = zweihundertvierundachtzig 3 284 = dreitausendzweihundertvierundachtzig. numeralele cardinale se scriu împreună: 999 999 = Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzing. iar multiplii lor se compun cu numeralele de bază şi compuşii lor: 100 (ein) hundert l 000 (ein) tausend 200 zweihundert 2 000 zweitausend 300 dreihundert 5 000 fünftausend 400 vierhundert 10 000 zehntausend 500 fünfhundert 16 000 sechzehntausend 600 sechshundert 20 000 zwanzigtausend 700 siebenhundert 80 000 achtzigtausend 800 achthundert 100 000 hunderttausend 900 neunhundert 900 000 neunhunderttausend.m. Observaţii: a. Milioanele şi miliardele sînt exprimate prin substantive feminine: 1 000 000 1 (eine) Million 1 500 000 1 Million fünfhunderttausend 2 000 000 2 (zwei) Millionen 10 000 000 10 (zehn) Millionen 1 000 000 000 1 (eine) Milliarde 2 000 000 000 2 (zwei) Milliarden. d. Zecile se pronunţă oricînd la sfîrşit. Exemplu: . Sutele şi miile sînt exprimate prin cuvinte simple. im Jahre 1974 î n anul 1974 ( X 1974 (neunzehnhundertvierundsiebzig) .a.130 LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 23 dreiundzwanzig 32 zweiunddreißig 24 vierundzwanzig 33 dreiunddreißig 25 fünfundzwanzig 34 vierunddreißig 26 sechsundzwanzig 35 fünfunddreißig 27 siebenundzwanzig 36 sechsunddreißig 28 achtundzwanzig 37 siebenunddreißig 29 neunundzwanzig 38 achtunddreißig 30 dreißig 4) 39 neununddreißig 31 einunddreißig 40 vierzig ş.d. Cu excepţia milioanelor şi miliardelor.

999. . 67. 12 Kontrolleure prüfen 10 276 Schrauben. 222 : 21 = . f 22 . ... . 13.4 = . . 818. . . 20 % von 14 308. 414. . 41. 127 + 56 = . . . e..siebzig achtzehn — achtzig neunzehn — neunzig cu glas tare următoarele numerale.. 91. .6 = . 3 270 — 625 = . Exerciţiul 146. 33 x 15 = . 16. completînd desinenţa pluralului ! 12 349 Schraub1 872 Râd747 Meißel 174 788 Niet14 734 Ventil63 Spiralbohrer 249 733 Stift813 Kurbel2 Hämmer53 412 Splint4 319 Lager10 111 Dorn3 756 Feder28 534 Zahnrad17 Schraubenschlüssel913 Teil5 Schublehr26 Zeichenbrett- Exerciţiul 148.' 397. Pronunţaţi cu glas tare numeralul şi substantivul. . . 42 . . 48 % von 3 715. 1 277 + 486 = . 14 — 8 = . . 888.01 = c. 17. Exerciţiul 149.9 + 0. 82. ]/2224.. In dem Werk arbeiten 1 270 Arbeiter und 57 Ingenieure. 257 + 652 = . b.9 = . 14 704. . 660. 0. . 295 — 86 = . 26 + 14 = 40. 0. . . 444. . . 1356. 17. . 313. 15. .LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 131 Exerciţiul 145. 366 + 21 = . 586. 17 % von 7 512. 54. Im Konstruktionsbüro stehen 14 Zeichenbretter. 330. 13 249. .. . 28 x 4 = . .3 + 1. . 96 : 13 = . .. 60 : 12 = .06 x 221 = . . 78. 252 . . 919. 36 x 0. diferenţiind 14. . Rollen und Büchsen. 515. 83... fi 056. 0. 616. In der Werkhalle sind 116 Maschinen. 717.. c.. . . 18. 17. 107 249. g. 24. . 92 .. . 777. . Pronunţaţi cu glas tare şi scrieţi în litere următoarele cifre: 6 3 . e. 645. . . d. Citiţi cu glas tare! a. Exerciţiul 147. Pronunţaţi foarte clar ultima silabă! dreizehn — dreißig vierzehn — vierzig fünf zehn — fünf zig sechzehn — sechzig siebzehn •—. 744 — 17 = . . Scrieţi şi calculaţi cu glas tare! a. h. . d.8 : 1 6 = . 815. 550. Im Jahre 1974 liefern wir 27 600 Apparate und im Jahre 1975 expor­ tieren wir 12 460 Maschinen. b . 19. .01 + 11. .. . f529. f26 564. 37. . 327.

Inginerul Oprea conduce 13 ingineri.der (die. d.s t e . c. Die 6. î n atelierul VI lucrează 316 muncitori şi muncitoare. Arbeiterin bohrt die 35. Exemplu: vierzig. Acestea sînt 39. b. de la 101 în sus Cu articolul hotărît -f. das) erste 1) der (die. Fac excepţie de la regula generală de formare. Aici învaţă 126 ucenici.2. Traduceţi în limba germană ! a. Der 3. Genosse von links ist ein Techniker. aplicîndu-se regulile de la a şi b . Die 22. Exemple: 102 der (die.132 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 150. x 2 3 a. Exerciţiul 151. Numeralele ordinale indică locul într-un şir sau într-o serie şi se formează prin derivare de la numeralele cardinale. 7. das) achte 3) Numeralele ordinale se marchează în scris printr-un punct aşezat du pă cifre. 126 sînt mun­ citoare. Numeralele ordinale 7. das) achthundertdreiundsiebzigste. b. numeralele: der (die. Büchse.8%. > I n loc de „achtte". c. de la 1 pînă la 19 Articolul hotărît + numeralul cardinal + -te. Maschine ist eine Fräsmaschine. Exemplu: die 2. das) vierzigste (al patruzecilea).1. das) vierte (al patrulea). . Zeichenbrett steht am Fenster. c. b. de la 20 pînă la 100 Articolul hotărît + numeralul cardinal + . după cum urmează: a. das) vierhundertfünfzehnte 873 der (die. ) î n loc de „dreite". das) hunderteinundzwanzigste 415 der (die. das) dritte 2) der (die. Cît este 1 327 + 229? d. > î n loc de „einste". Citiţi cu glas tare! Das 2. Kopie. das) hundertzweite 121 der (die.2. Exemplu: vier — der (die.numeralul cardinal + -te sau -ste în funcţie de ultimele două cifre ale numeralului. 17 tehnicieni şi 297 muncitori.

ist kurz. der. invitaţii. Hammer der die 618. . Arbeiterin das 134. 2 Rechnungen 5 Kopien 14 Zeichnungen 21 Bleistifte 7.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 133 e. Hebel die 3416. 6 Techniker. se expri­ mă în limba germană cu ajutorul imperativului de politeţe.3. Zeichenbrett das 24. Büchse die 4. prin cuvîntul „bitte" = vă rog. Apparat hat einen Fehler. Imperativul de politeţe 7. a. Notizblock der 114. Montagehalle. Wir liefern heute die 50. porunci sau rugăminţi adresate unor persoane cu care nu sîntem în relaţii familiare sau de prietenie. Schraube ist lang. g. Der 38. Hier sind 4 Reißfedern die 5.3. Zeichnung bringen Sie in die 2. Welle die 178 Feder das 750. după mo­ delul dat! Găsiţi articolul hotărît corespunzător! 3 Lehrlinge. Die 8. Rad am Auto ist ein Reserverad (roată de rezervă Die 4. 10 Arbeiterinnen 16 Zeichner 9 Meßgeräte b. Citiţi cu glas tare! der 122. Ventil das 17. Bohrer der 915. i. f. Dispoziţii. liegt dort. Meßgerät das 93. îndrumări. der 4. Rolle die Exerciţiul 153. Das 5. Feile der 74. compusă dintr-o formă verbală identică cu infinitivul şi pronumele de poli­ teţe „Sie" aşezat după un verb. Kurbel die 470. Feder 10.. Completaţi cu numeralul ordinal care urmează. h. Hier sind steht dort. Gewinde die 102. Rad der 36. Splint 9. Invitaţiile sau rugăminţile sînt marcate. die 9. vă ru­ găm ! Imperativul de politeţe are o singură formă pentru singular şi plural. de obicei.. Neukonstruktion.1. Zahnrad der 1244 Stift die 12. Zylinder das 4 Lager die 19. Exerciţiul 152. Schraube der 1001. Niet das 6.

f. plural die Ströme. — keiner — pentru plural. ai. keines — pentru masculin şi neutru. Die Genossen prüfen die Neukonstruktion. Er dividiert 12 durch 3.(e)n. au această desinenţă şi la genitivul singular 1!. keiner •— pentru feminin. Cazul genitiv al substantivelor 7. Kommen Sie auch in die Werkstatt ! a. b. Die Lehrlinge addieren die Zahlen. ale) cui ? Cazul genitiv este marcat prin următoarele forme ale articolului: des. G: des Meßgerätes der Strom. G: des Stromes. în limbajul tehnic şi cotidian. Formaţi -propoziţii imperative cu imperativul de politeţe şi cu conjuncţia „auch". = Biroul. der. des Direktors. einer. Substantivele neutre şi majoritatea substantivelor masculine primesc în plus desinenţa -s sau -es. G. terminate la singular în -or neaccentuat. Exemplu: der Direktor. bitte ! = Scuzaţi. precizarea sensului exact al unui substantiv se face frecvent cu ajutorul altui substantiv la cazul genitiv. vă rog ! Schicken Sie die Kopie in die Halle II ! = Trimiteţi copia la hala II ! Exerciţiul 154. exprimînd dispoziţia să se procedeze la fel ca în pro­ poziţia stimul! Model: Der Ingenieur kommt in die Werkstatt. Exemple: das Meßgerät.1. . * Excepţie de la această regulă fac o serie de substantive masculine. plural die Meßgeräte. plural die Direktoren. e. Sie schreibt eine Rechnung. d. c. Precizarea la cazul genitiv răspunde la întrebarea „wessen?" = al (a. 7. der.4. formează genitivul singular cu -s. Exemplu: Das Büro.134 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exemple: Sehen Sie ! = Priviţi ! Entschuldigen Sie.4. Deşi primesc desinenţa -en la plural. Substantivele masculine. Wir ziehen die Wurzel aus 999. Der Meister korrigiert den Fehler. Wessen Büro ? = Biroul cui ? Das Büro des Chefingenieurs = Biroul inginerului şef. care la nominativul plural primesc desinenţa . de exemplu cele de > origine negermană. eines.

Substantivele feminine şi substantivele la plural. -nen das Bandmaß.e die der Zylinder. g. e. G: des Oszillographen.. -e die der Block. -n das Werkzeug. fără desinenţă. das Land pl. Completaţi articolul şi desinenţa genitivului! Hier ist das Büro . -e Schublehre. indiferent de gen.die der Ingenieur... die Länder (-en) der Rechnung der Rechnungen des Landes der Länder neutru (-er) Exerciţiul 155. Büro sind hoch... -n das Feld.. h.. -en die der Genosse. der die der die der die Kurs Kurse Bolzen Bolzen Technologe Technologen (-e) (-) (-n) des der des der des der Kurses Kurse Bolzens Bolzen Technolog«« Technologen feminin sg. ist gut. Zahl 784.. die Rechnungen sg. .. -n die a.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 135 Exemplu: der Oszillograph. pl. Ziehen Sie die Quadratwurzel .. Zeichnung ist falsch. -e Scheibe.. Werk Die Arbeit . . Fragen Sie den Direktor . -n das Gewinde. c d. die Rechnung pl.. -er Büchse. Formaţi după gen şi după desinenţa der Splint. -e die der Laborant.. genitivul următoarelor substantive. b) sg. die der Mechaniker. -n das Manometer. . Hier liegt der Bolzen .. Zahl. pl. Plural: die Oszillographen. Die Fenster .. Fräser. -en das Ventil. Schulungskurs ist Genosse Pascu. f. formează genitivul numai cu ajutorul articolului. -en das Zeichenbrett. Formarea genitivului Genul Nominativ Desinenţa de plural Genitiv masculin a) sg. Fabrik. -e Arbeiterin. b.. pl. orientîndu-vă pluralului ! Schraube. -er Exerciţiul 156. Ingenieur Der Leiter . c) sg. Kolben Die Kopie .

g. „kein. adjective. a. Das ist kein Fehler. sau se separă prin virgulă. Traduceţi în limba germană! Aici este inginerul atelierului.1. Bolţul pistonului este lung. Toate trei negaţiile pot fi traduse în limba română prin „nu" l \ de aceea trebuie reţinute exact regulile lor de folosire.5. numerale şi alte părţi de vorbire. Exprimaţi cu ajutorul genitivului sensul date ! Model: Der Lehrling hat einen Schraubenschlüssel.136 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 157." numai în propoziţii cu verbul „sein" = a fi. keine. Văd lagărul maşinii. neagă propoziţii întregi şi nu face parte dintr-o propoziţie. Das sind Schrauben. b) Articolul nehotărît negat „kein. c) Negaţia „nicht" este folosită numai în propoziţii. Das ist der Schraubenschlüssel des Lehrlings. neagă verbe. Die Werkhalle hat eine Mitte. c. dort liegt sie. keine. a) Negaţia „nein" este exclamativă. b. Ion este ucenicul lucrătorului. Aici este desenul desenatorului. Acolo este directorul uzinei. Das sind keine Schrauben. punctul 1. Der Kontrolleur hat Feinmeßgeräte. Die Zeichnerin hat ein Lineal. Exemplu: Ist das die Kopie der Zeichnung ? Nein. Der Strom hat eine Spannung. Negaţia "nicht" 7. kein" stă totdeauna înaintea substantivului şi neagă numai substantive cu articolul nehotărît sau fără articol. d. Exemple: Das ist ein Fehler. keine. f. kein" şi „nicht". propoziţiilor Exerciţiul 158. kein. Poate sta singură. Aceasta este analiza laborantului. e. dacă este urmată de o propoziţie. Der Apparat hat einen Stecker.5. adverbe. J > Articolul negativ „kein. sub­ stantive articulate cu articolul hotărît. Acesta este cablul aparatului. Der Zeichner hat Reißfedern. Unde este şurubul maşinii ? Acclo este masa secretarei. . Aici este greşeala calculului. 7. Vezi şi lecţia 1. î n limba germană există trei negaţii: „nein".1. Der Laborant hat einen Notizblock.

Exemple: Ich sehe den Fehler nicht. Die Zeichner befestigen die Skizzen nicht an den Zeichen­ brettern. Negaţi următoarele propoziţii! Sie macht die Analyse. negaţia „nicht" stă înaintea complementului. Die Arbeiter brauchen das Werkzeug.5. Der Meister kommt. Exemple: . a. Er schleift das Zahnrad. Der Direktor ist nicht im Büro. Das Lager ist nicht groB. Der Lehrling potenziert richtig. Unser Werk exportiert die Apparate nicht. de direcţie. b. Cînd negaţia „nicht" neagă alte părţi ale propoziţiei. c d. b. Wir kontrollieren die Apparate. a. Die Analysen sind nicht fertig. Negaţi părţile propoziţiei subliniate! Der Laborant multipliziert die Zahlen. 2 x 2 ist nicht 5. Exemple: Wir brauchen nicht die Kopien. î n propoziţii în care se neagă verbul conjugat. sondern 4. Wir brauchen nicht die Kopie. sondern das Original. de timp sau de mod. Der Genosse leitet das Werk. Exerciţiul 159. sondern die Sekretärin. se aşază la sfîrşitul propoziţiei. Der Ingenieur arbeitet nicht in der Maschinenhalle.5.j LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 137 Ich sehe den Fehler nicht. dar acesta este completat de un complement de loc. se aşază înaintea cuvîntului sau a sintagmei respective.2. Wir multiplizieren die Zahlen nicht. Exemple: Wir schicken den Genossen nicht zum Schulungskurs. Nicht der Meister schreibt die Rechnung. Wir analysieren das Material. c d. După un cuvînt negat cu „nicht". Stellen Sie den Apparat nicht auf den Tisch ! Die Kopie liegt nicht dort. Er liest nicht viel. h. f. e. 7. Exerciţiul 160. Cînd negaţia „nicht" neagă un verb conjugat. wir brauchen das Original. sondern 4. 7. g.3. Der Kontrolleur arbeitet in der Maschinenhalle. Sie suchen den Oberingenieur. urmează adesea alternativa introdusă prin „sondern" = ci: 2 x 2 ist nicht 5. Wir besprechen das heute.

Aparatul nu funcţionează ? Exerciţiul 163. Exerciţiul 161.138 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN e. k. c. ci lîngă maşina de frezat. h. Exemple: rechnen — die Rechnung entschuldigen •— die Entschuldigung . e. Negaţi partea de propoziţie evidenţiată şi continuaţi cu „sondern" urmat de cuvintele din paranteză! a. ci la atelier. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive de la verbe. ci piese ale maşinilor. Er schleift einen Bolzen. Er prüft die Temperatur genau. (Fräsmaschinen) d. Die Neukonstruktion funktioniert richtig. (eine Kurbel) c. Die Fenster sind links.) b. (in der Montagehalle) Exerciţiul 162. (den Druck) h. b. Kommt der Chefkonstrukteur zum Direktor ? e. Nu merg la cursul ucenicilor. Macaragiul nu transportă material. Montorii nu montează maşinile în curte. Substantive derivate (-ung) 7. g. Macaragiul nu transportă materialul ? d. Ea nu aduce analiza la hala de montaj. i. (rechts) f.1. (25) g. Liegt die Zeichnung auf dem Tisch ? d. Ciocanul nu este greu ? j . Gehen Sie zum Direktor ? (Nein.6. Hängt die Lampe an der Wand ? c. g. 5 x 5 = 26. Das Konstruktionsbüro ist groß. Analiza nu este bună ? f. ci o duce în biroul directorului. h. Wir addieren 3 + 4. Aceasta nu este o maşină de găurit. Mit dem Manometer messen wir die Temperatur. (4 + 5) b. ich gehe nicht zum Direktor. Traduceţi în limba germană ! Daţi atenţie poziţiei negaţiei „nicht" înaintea complementului de loc sau de direcţie! a.6. (auf dem Tisch) e. Ich brauche eine Meßuhr. Ist die Toleranz groß ? 7. El nu este aici. Die Zeichnung ist im Stahlschrank. Die Fabrik exportiert Bohrmaschinen. Vieh Arbeiter sind in der Werkstatt. f. Răspundeţi cu „Nein" urmat de răspunsul potrivit! a. Desenatorul nu pune desenele pe masă. Die Monteure arbeiten im Lager. (ein Bandmaß) i.

formează pluralul în -en şi arată: a. Valenţa verbelor (Continuare) Verbele noi din lecţia de faţă au următoarele valenţe: addieren1(N) : Wir addieren (jetzt). -en. dividieren1(N) : Wir dividieren (jetzt). korrigieren2(N. leiten j . bohren. A) : Man korrigiert den Fehler. AJ : Ich schreibe eine Rechnung. sitzen e. von D) : Wir subtrahieren die Zahl 4 von 71. Formulaţi propoziţii imperative (invitaţii. befestigen f. zeichnen — die Zeichnung. A. AJ : Er zieht die Wurzel. Ai in A) : Schicken Sie die Kopie in die Werkstatt. Exerciţiul 165 (sinteză). messen i. -en. a. Potenzieren Sie ! g. ziehen2(N. -en. : lesen2(N. A. besprechen — die Besprechung. durch AJ : Wir dividieren die Zahl durch 4. A sau >nf. traduceţi-le şi controlaţi traducerea la „cheia exerciţiilor". Lesen Sie ! h. Multiplizieren Sie ! j . schreiben2(N. schicken3(N. c. hoch num. b. AJ Er liest eine Rechnung.) : Er lehrt die Lehrlinge Mathematik (rechnen). : sagen3(N. lehren3(N. stellen h. A. Schicken Sie ! c Subtrahieren Sie ! i. A) Sagen Sie das der Sekretärin. entschuldigen2(Ni A) : Er entschuldigt den Fehler. Schreiben Sie ! k. Sagen Sie ! b. ordine.) : Man potenziert die Zahl hoch drei. Entschuldigen Sie ! e. Addieren Sie ! d. Dividieren Sie ! . multiplizieren1(N) : Wir multiplizieren (jetzt). rugăminţi) adăugind părţile sintactice cerute de valenţă potrivite ca sens ! a. drehen b. Rezultatul acţiunii respective: rechnen — die Rechnung. Korrigieren Sie ! f. planen d. liefern g. D. potenzieren3(Nj A. : addieren2(N. A.7. multiplizieren2(Ni A) : Wir multiplizieren die Zahlen. Formaţi substantive cu sufixul -ung de la următoarele verbe. Acţiunea respectivă: prüfen — die Prüfung. addieren3(N.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 139 Substantivele verbale în -ung sînt de gen feminin. Exerciţiul 164. Ziehen Sie ! 1. multiplizieren3(N( A> mit D) : Wir multiplizieren die Zahl mit zehn. subtrahieren3(N. -en. dividieren3(N. subtrahieren1(N) : Wir subtrahieren (jetzt). A) Wir addieren die Zahlen. ZU DJ : Wir addieren das Resultat zu der Zahl 21. führen 7.

Was korrigiert der Zeichner ? g. Wohin geht der Ingenieur ? m . Was fragt der Ingenieur die Sekretärin ? k. Wo ist der Direktor ? 1. Wer arbeitet viel mit Zahlen ? b. Povestiţi textul! . W a s lehrt der Meister die Lehrlinge? n. Wer sieht den Fehler? d. Wie multiplizieren wir auf deutsch ? r.140 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 166 (sinteză). Wie addieren wir auf deutsch ? o. Wer korrigiert den Fehler? f. Wohin schickt der Zeichner die Kopie nach der Korrektur ? j . Wie subtrahieren wir auf deutsch ? p. Wie ziehen wir die Wurzel ? u. Wie ist die Zeichnung? e. Wer hat hier einen Fehler in der Rechnung ? c.1 m m ? i. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între* bări ! a. Wie lesen wir auf deutsch die Dezimalzahlen ? Exerciţiul 167. Wie dividieren wir auf deutsch ? s. Wie lang ist der Bolzen des Kolbens ? h. Ist die Toleranz 0. Wie potenzieren wir auf deutsch ? t.

Explicaţii.7 mm und eine Länge von 586 mm. Die Ober­ fläche der Halle mißt 3502 m 2 (Qua­ dratmeter). Explicaţii.1. Die Arbeiter helfen bei der Vermessung der Halle. Diese Welle hat einen Durch­ messer von 36. 3 > v. punctul 8.2' die Masse. Es gibt Maßeinheiten für die Länge. der Rauminhalt 29 066 m 3 (Kubikmeter). 2> . punctul 8. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m (Meter).3 m. Text In der Technik mißt1' man alles sehr genau. Sie lesen die Zeichnungen und messen die Maschinenteile.4. i* :. Dieser Elektromotor links hat eine Drehzahl von 2 800 U/min (Umdrehungen pro Minute). die Temperaturen usw. punctul 8. «>^ Diese Kontrolleure sehen wir hier bei der Arbeit.3.2 mm (Millime­ ter) und eine Länge von 463 mm. In dieser 3) Halle mißt man den Rauminhalt oder das Volumen. jene Welle einen Durchmesser von 43. die Strom­ stärke. l ' v.Lehrstück Nummer 8 DIE MASSEINHEITEN A. Explicaţii. die Breite 34 m und die Höhe 8. je­ ner 3) Motor arbeitet mit 5 200 U/min. v. die Zeit. Sie zählen die Teile und geben sie : Montage.

-n die Masse. -e das Volumen. toate. f. a se ridica la metrul lăţimea înălţimea suprafaţa metrul pătrat aceste * v. Die Toleranz für diesen Maschinenteil ist ± 0.5 at. > > v.6° C. Das Manometer zeigt 6. Vocabular die Maßeinheit. -en der Rauminhalt. -en dieser. Es mißt eine Festigkeit bis zu 1 000 kp/mm2 (Kilo­ pond pro Quadratmillimeter). . această. punctul 8. Explicaţii.5 at (Atmosphären). pl.006 mm (plus minus null Komma null null sechs Millimeter oder 6 y. -n die Höhe.142 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Dieses Gerät prüft die Festigkeit des Materials. Die Laborantin mißt auch die Temperatur. -(e)s. Für diese Probe des Behälters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. Dann läßt sie den Druck fallen. Sie läßt den Druck im Behälter steigen. -s die Breite. B. Das Manometer zeigt 1. -en die Technik. 2 unitatea de măsură tehnica tot. a fi de.6. Er mißt die Stromstärke zu 50 A (Ampere) und die Spannung zu 380 V (Volt). orice foarte (mult) există lungimea masa şi aşa mai departe timpul volumul. (Mikron). -n usw (und so weiter) 2) die Zeit. aceşti. conţinutul volumul măsurarea acest. -n das Qudratmeter. -s die Vermessung. -s. totul. -n die Oberfläche. dieses betragen (ä) das Meter. alles sehr es gibt die Länge. şi tabela cu prescurtări din partea a IV-a a manualului de faţă. Der Behälter hält den Druck. Hier mißt ein Laborant die Leistung dieses Transformators. Hier kontrolliert eine Laborantin mit einem Manometer 1! den Druck dieses Behälters. Diese beträgt + 32. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA (KiloVoltampere). diese.

-en pro die Minute. das Mikron. atunci montajul motorul electric turaţia învîrtirea. -s.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 143 das Kubikmeter. -s metrul cub apoi.-ig". Pronunţaţi corect consoana [9]. acelea motorul diametrul milimetru rezistenţa kilogramforţă (kgf) milimetrul pătrat micronul recipientul a lăsa a urca a ţine atmosfera a coborî. din următoarele cuvinte: TecĂnik wirklich gleichen Festigkeit . jenes der Motor. -s. Exerciţiul 168. -en die Drehzahl. -n [atmo'sfs:re] fallen (ä) die Probe. lassen (ä) steigen halten (ä) die Atmosphäre. rotaţia. das Quadratmillimeter. -s. -s. die Festigkeit.) die Leistung. Pronunţare şi ortografie 8. -n die Stunde. Sufixul -ig la sfîrşit de cuvînt sau înaintea unei consoane se pro­ nunţă—[Ic]. aceea.. jene. -en die Umdrehung. -n [mon'ta:33] der Elektromotor. der Kilopond. -n jener. -s. -en der Transformator. -en der Durchmesser. das Millimeter.0. -en das Kilovoltampere. -s. a cădea proba ora timp de. -s. f. în timp de randamentul transformatorul kilovoltam perul C. -s. pl. -s. -s. aceia. scrisă „eh" sau .1. dann die Montage.0. rotirea pe. -n lang (adv. der Behälter. Explicaţii şi exerciţii 8. de minutul acela.

persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular. subtraAieren. macAen TacAometer besprecAen Exerciţiul 170. Deosebiţi [c] de [h] / Pronunţaţi! wicAtig. unele dintre verbele cu e sau a în rădă­ cină modifică aceste vocale la prezentul indicativ. recAts. gleicAen. Aell. Deosebiţi 11} de Tel / Pronunţaţi ! richtig fertig fleißig eckig. MaßeinAeit. .1. Rec/mung. Exerciţiul 172. RauminAalt. Astfel. BeAälter. Verbe cu modificări vocalice 8.1. besprecAen. Aelfen. gleichen acAt sucAen nicAt Rechnung hocA brauchen icA Mechaniker.1. după cum urmează: a) Verbe cu e radical îl schimbă în i sau ie la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular: Exemple: g eben messen sehen lesen helfen ich gebe ich messe ich sehe ich helfe ich lese du mißt du gibst du siehst du hilfst du liest er mißt er gibt er sieht er hilft er liest wir messen wir geben wir sehen wir helfen wir lesen ihr meßt ihr gebt ihr seht ihr helft ihr lest sie messen sie geben sie sehen sie helfen sie lesen. Exersaţi vinte ! Durchmesser Spannung Masse Vermessen lassen scrierea cu consoane duble a următoarelor Halle Millimeter fallen stellen bestimmen cu­ M ' " [?]' . TecAnik. Reţineţi şi exersaţi scrierea următoarelor cuvinte! Atmosphäre Quadratmeter Millimeter Apparat Montage Oszillograph Kubikmeter Korrektur Skizze Ingenieur. Exerciţiul 171.144 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN OberfläcAe MecAaniker schlecht ZeicAnung besprechen durcA DurcAmesser recAts leicAt Rec/mung icA nicAt Exerciţiul 169. Numeroase verbe ale limbii germane prezintă în conjugare diferite modificări ale vocalei radicale.

Die Lehrlinge lesen eine Rechnung. adică pot avea diferite forme pentru cele patru cazuri: nominativ. c.LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 145 b) Verbe cu a sau au radical le schimbă în ä (sau äu) la persoanele. die Zahlen. Was . Ich messe die Länge. Die Arbeiter messen die Oberfläche des Hofes.. f... Was .1. h. d. Ich sehe hier einen Apparat. f. du . acuzativ. dativ. Completaţi propoziţia a doua cu forma persoanei a 2-a singular! a. atît la numărul singular. Ich helfe dem Meister. du . • > b. Die Behälter halten den Druck nicht... Exemple: lassen laufen betragen halten fallen ich lasse ich laufe ich falle ich halte du läßt du lätdst du fällst du hältst er läuit er läßt er fällt er beträgt er hält wir laufen wir fallen wir lassen wir halten ihr lauft ihr fallt ihr laßt ihr haltet sie laufen sie fallen sie betragen sie halten sie lassen Exerciţiul 173. du .. dem Lehrling.. Ich lese die Zeichnung. du . eine Sitzung. genitiv. 8. b..2. du dort ? a.. d. Die Temperaturen fallen. Die Genossen besprechen (e > i ) eine Neukonstruktion. e. e.. die Breite.2.. du . Exerciţiul 174. Die Kontrolleure geben die Maschinenteile zur Montage. cît şi la plural. Pentru a putea îndeplini diferite funcţiuni în propoziţii..a Ii-a şi a IlI-a singular. g. Ich halte einen Schulungskurs. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. . du dem Arbeiter ? g.. substan­ tivele limbii germane se declină.. Sie lassen die Zeichnungen im Schrank.. sie im Schrank. c. Treceţi propoziţiile la singular! Die Leistungen betragen nicht viel. Declinarea substantivelor (Sinteză şi recapitulare) 8. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. ]0 Germana pentru ingineri şi tehnicieni 1/103 .

Formele cazuale sînt marcate.2.2. în funcţie de gen şi număr.146 LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8. a) prin articole: Articolul hotarît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ der des dem den die der der die das des dem das die der den die Articolul nehotărît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ ein eines einem einen eine einer einer eine ein eines einem ein Nu există Substantivul nu este articulat Articolul nehotărît negat Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ kein keines keinem keinen keine keiner keiner keine kein keines keinem kein keine keiner keinen keine .

Toate substantivele la plural. Toate substantivele neutre primesc la genitivul singular desinenţa -(e)s şi marchează cazurile şi prin seria de articole: das. dem. Exemple: N. trebuie să cunoaştem bine următoarele: a. cerute în diferite situaţii în propoziţie. den. A. acuzativ dativ 8. D.2. der. des Meters. Pluralul substantivului în cauză. der Kolben G. Pentru aflarea formelor cazuale corecte. der Zeit. die Behälter A. Declinarea exactă a articolului hotărît. den Kolben D. Următoarele patru reguli: I. c. das. der. în acest caz. der Zeit.3. die Exemple: N. indiferent de gen. die Zeit. des. . şi dativul rămîne neschimbat. Exemple: N. A. G. II. III. die Kolben N. das Meter. D. den Büros A. dem Meter. der Büros D.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 147 b. Genul substantivului în cauză. primesc la dativ desi­ nenţa -n dacă nominativul plural nu se termină cu -n sau -s. G. d. die Büros Substantivele masculine care primesc şi la plural desinenţa -(e)n. dativ. das Meter. iar cazurile sînt marcate prin seria de articole: die. die Büros G. b. der Behälter G. die. Toate substantivele feminine rămîn la singular neschimbate şi marchează cele patru cazuri numai prin seria de articole: die. die Kolben A. der. prin cîteva desinenţe ale substantivelor adăugate la forma nomina­ tivului singular respectiv plural: Desinenţa Genul Numărul Cazul -(e)s -(e)n -n masculin şi neutru masculin x> toate genurile 2> singular singular plural genitiv genitiv. die Zeit. den Behältern D. Dacă nominativul plural nu se termină în -n sau -s. die Behälter dar: N.

D. den. Cazurile sînt marcate şi prin seria de articole: der. N. den Strom A. A. D. des Genossen D. dem. care formează pluralul cu desinenţa -en dar primesc totuşi la genitivul singular desinenţa -(e)s. Modele de declinare Singular a. A. Exemple: N. Acestea au desinenţa -(e)n şi la genitivul. Exemple: Singular N. des Stromes G. G. der Strom plural: die Ströme N. Substantivele masculine au la genitivul singular desinenţa -(e)s. D. dem Genossen A. G. die der der die Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Feminine Zeit Zeit Zeit Zeit die der den die Transformatoren Transformatoren Transformatoren Transformatoren pe măsură ce vor interveni die der der die die der der die Maschine Maschine Maschine Maschine . G. A. der Genosse plural: die Genossen G. cu excepţia acelora care primesc la nominativul singular desinenţa -(e)n. der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor der des dem den Transformator Transformators Transformator Transformator Plural die Direktors« die Motoren der Direktoren der Motoren den Direktoren den Motoren die Direktoren die Motoren Alte excepţii de la regula IV vor fi semnalate în manual. De la regula IV există şi numeroase excepţii. dem Strom D. N. Reţinem deocam­ dată categoria substantivelor de origine negermană. den Genossen. dativul şi acuzativul singular. terminate în -or ne­ accentuat la nominativul singular. des.14S LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN IV. Excepţie.

der des dem den Technologe Technolog«« Technologen Technologe« der des dem den Laborant Laborante« Laboranten Laboranten Plural: die Technologen (-n) die Laboranten (-en) die Genosse« (-n) e. D. Neutre N. der des dem den Stift Stift (e)s Stift Stift (cu pluralul der des dem den fără -(e)n) der des dem den Strom Strom (e)s Strom Strom Meister Meisters Meister Meister Plural: die Stifte -(e) die Meister (-) d. dar cu -(e)s la genitivul singular der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor. D.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 149 b. A. D. G. 1 N. Masculine N. Meister Meister Meister» Meister . Maser iline cu pluralul die Ströme («e) în (-(«)«) der des dem den Genosse Genosse« Genosse« Genossen. A. G. G. die der den die Substantive fără desinenţă. f. D. Masculine N. das des dem das Rad ~Ra. G. A. G. A. N.d(e)s Rad Rad das des dem das Werkzeug Werkzeug (e) s Werkzeug Werkzeug das des dem das Ventil Ventil (e)s Ventil Ventil c. die der den die Bleistifte Bleistifte Bleistifte« Bleistifte cu -e sau -er la plural die der den die Ströme Ströme Ströme« Ströme die der den die Räder Räder Räder« Räder. A. der des dem den cu -(e)n la plural. Transformator Transformators Tranformator Transformator Plural: die Transformatore« die Direktoren Plural die Motore«. D.

. Substantive neschimbate la plural dar care se termină în -n N. Gerät. Niet. das Gerät. Bohrer. Stift. Substantive N. der Ingenieur. Formaţi genitivul singular şi nominativul plural după modelul următor! Genitiv Pluralul nominativ Nominativ des Apparates die Apparate der Apparat der Arbeiterin die Arbeiterinnen die Arbeiterin des Gewindes die Gewinde das Gewinde la cuvintele: der Techniker. Splint. der Kolben. D. der Motor. der Laborant. Exerciţiul 177. das Rad. Bohrmaschine. Rolle. der Lehrling. die Zahl. der Hammer kein Hammer des Hammers eines Hammers keines Hammers eine Zeichnung b. Lager. das Werk ein Werk kein Werk des Werkes eines Werkes keines Werkes la următoarele cuvinte: Hebel. der Text. das Auto. Büchse. nehotărît şi nehotărît negat la nominativ şi la genitiv după modelul următor: Articol hotărît Articol nehotărît Articol nehotărît negat ein Hammer a. G.150 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN g. Analizaţi substantivele din text şi stabiliţi la ce cazuri sînt folosite. der Fehler. Mechaniker. Completaţi cu articolele hotărît. die Zeichnung keine Zeichnung der Zeichnung einer Zeichnung keiner Zeichnung c. D. der Bleistift. das Werkzeug. Feile. A. Dorn. die der den die cu -(e)n sau -s la plural die der den die Autos Autos Autos Autos (-s) Oszillographen Oszillographen Oszillographen Oszillographen (-en) h. die Bolzen der Bolzen den Bolzen die Bolzen die Kolben der Kolben den Kolben die Kolben die Böden der Böden den Böden die Böden (•-) (-) (-) Exerciţiul 175. A. die Toleranz. Arbeit. der Direktor. die Zeichnerin. Bleistift. die Feder. Drehbank. Scheibe. der Technologe. G. der Stift. die Wurzel. Ventil. Kolben. Schublehre.! Exerciţiul 176. Schlüssel.

3. der Tisch . aceasta jener. „Dieser" arată un obiect situat aproape de vorbitor. Completaţi sintagmele de mai jos cu articolele hotărît şi nehotărît! a.. f. der Stift .. d.. der Kollege .. die Arbeiter . Exemple: Ein Behälter ist hier.. aceea sînt pronume demonstrative. Ein Behälter ist dort. der Hammer eines Arbeiters..1. die Neukonstruktion . g. Direktors.. diese. Maschine. h.. b.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 151 Exerciţiul 178. der Bleistift . der Hammer der Arbeiters. „jener" un obiect situat departe de vorbitor.3. c. Exerciţiul 179. Zeichnerin. dieses = acesta. e. Cuvintele dieser. . jene. Ingenieurs. Formaţi nominativul şi dativul plural după modelul următor ! Nominativ Plural nominativ Plural dativ der Stift die Stifte den Stiften der Laborant die Laboranten den Laboranten der Technologe der Konstrukteur der Lehrling der Arbeiter der Genosse der Behälter das Auto der Apparat die Maschine das Material 8. Werkes... Dieser Behälter ist klein.. Jener Behälter ist groß.: Konstrukteurs. Pronume demonstrative 8. jenes = acela.

. A. Singular jener jenes enem enen ene ener ener ene enes enes enem enes Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural jene jener jenen jene jene jener jenen jene jene jener jenen jene Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder Exerciţiul 180. Completaţi desinenţele! a. Die Leistung des Elektromotors hier ist gut. Dieser Arbeiter heißt Popescu.. N. Der Arbeiter hier heißt Popescu.152 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Pronumele demonstrative „dieser" şi „jener" se conjugă cu terminaţii!' cazuale pe care le găsim şi la articolul hotărît. Laborantin gehen in die Halle. Jen . A.. diese dieses jener. G.. Jen. G. Maschine läuft mit 3 780 U/min. G. N.. b...... d. N.. Wie groß ist der Rauminhalt des Behälters hier ? h. Wer arbeitet in dem Büro dort ? g. D. D. Wir helfen dem Arbeiter hier. G. Meister ist gut. Meßapparat ist genau. D. jenes \ Singular N. D. Meßuhr ist ungenau. Meßwerkzeuge.. Ingenieur und jen. c... Jen. D. f. înlocuiţi cuvintele „hier" şi „dort" din sintagmele subli­ niate cu pronumele demonstrativ corespunzător la forma cazuală cerută! Model: Der Arbeiter hier heißt Popescu. Kontrolleure kontrollieren die Teile. Meßwerkzeug ist groß. g. Dies. G. N. A. Die Zeichnungen hier gehören dem Konstrukteur dort.. D. Die Werkstatt dort ist sehr groß. b. h. A. a. Dies. A. d. dieser. dieser dieses diesem diesen diese dieser dieser diese dieses dieses diesem dieses Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder N. . e. Geben Sie dem Monteur jen. A. Exerciţiul 181. Dies. Die Apparate dort liefern wir ins Ausland... G. Die Welle jen.. c. Dies. e. f. Wo ist die Skizze der Zeichnung dort ? i.

die Länge = lungimea.. .. Die Temperatur fällt.fällt? c . AJ fallen1(N) laufen 1(N) laufen2(N. l a S S e n 3 ( N .? h...... Formaţi substantive abstracte cu ajutorul sufixului -e de la următoarele adjective! cu Umlaut fără Umlaut gut schwer groß dünn hoch dick kurz rund lang hell 8...5.läuft. . care indică calitatea respectivă.? steigt? a b. Der Lehrling läuft durch die Halle.. Ele pot avea Umlaut.. Sie bestimmen den Druck. A..? . Substantive derivate 8...? e.läuft? d....4. A) b e s t i m m e n ^ . ioc) Die Leistung beträgt 150 kVA.hält.4.) halten 2(Ni A) Der Behälter hält den Druck..? g.. steigen 1(N) Die Temperatur steigt. Exerciţiul 183... .beträgt.bestimmt. Substantivele derivate cu -e din adjective sînt de gen feminin.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 153 8. ? Was beträgt 8 at ? Der Druck beträgt 8 at f. Cu ajutorul sufixului -e se formează din adjective substantive abstracte. lang = lung.1.. Completaţi propoziţiile următoare şi răspundeţi ! Model: . Valenţa verbelor Verbele din lecţia de fată au următoarea valenţă: betragen 2(N ....läßt.. . Der Motor läuft. . beträgt.. Exemple: breit = l a t . Wir lassen die Meßgeräte hier.. loc sau inf. Exerciţiul 182.. die Breite = lăţimea.

D. der Kilometer (Duden.R. aşezarea în primul loc a articolului „das" în dicţionarul Academiei R.154 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8. Mannheim. fapt care a determinat pe de o parte. Leipzig. în practica vorbirii. acolo unde se menţionează două posibilităţi. Was mißt man mit dem Meter ? Mit dem Quadratmeter ? Mit dem Kubikmeter ? c. das şi der Kilometer (Dicţionarul Academiei R. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări! a. Tendinţa de dezvoltare este adoptarea definitivă a genului neutru (cu excepţia Elveţiei unde se menţine articolul masculin).1.. Wie groß sind der Durchmesser und die Länge der Welle ? . iar pe de alta parte. die Breite und die Höhe dieser Halle ? d.6. 1966).6. Fremdwörterbuch. în ciuda oscilaţiilor pe care le semnalăm în tabelul de mai jos. Wieviel beträgt der Rauminhalt und die Oberfläche ? e. Wie mißt man alles in der Technik ? b..S. (sinteză).S. Din acest fapt se explică indicarea neuniformă a genului acestui substantiv şi al compuşilor săi în diferite dic­ ţionare ale limbii germane.R. Wie viele Umdrehungen macht dieser Elektromotor pro Minute? f. 1962). genul substantivului „Meter" oscilează între masculin (der Meter) şi neutru (das Meter).G.. Genul substantivelor compuse cu "METER' 8. Wieviel beträgt die Länge. generalizarea articolului „das" în dicţionarele din R. 1967): das Kilometer (Klien. Exemple. Was mißt man mit dem Tachometer ? g. recomandăm preferarea genului neutru în folosirea substantivului „Meter" şi a compuşilor săi: Unităţi de măsură Instrumente de măsurat das Ampermeter Meter das şi der m das Barometer Dezimeter das dm das Dynamometer Kilometer das şi der km das Elektrometer Kubikmeter das m3 Kubikdezimeter das dm 3 Galvanometer das Hydrometer das Kubikkilometer das km 3 das Kubikmillimeter das mm 3 Ionometer Kubikzentimeter das cm3 Manometer das Millimeter das şi der mm Mikrometer das Quadrantelektrometer das şi der Quadratmeter das şi der m 2 2 Spektrometer das Quadratdezimeter das şi der dm das şi der Tachometer Quadratkilometer das şi der km2 Quadratmillimeter das şi der mm 2 Thermometer das das Quadratzentimeter das şi der cm2 Voltmeter das Zentimeter Wattmeter das şi der cm Exerciţiul 184.

Examinaţi vă rog rezistenţa acestui material! d. . Lăsaţi presiunea timp de 2 ore la 6 at. Cît de mare este toleranţa pentru această piesă ? g. Was mißt der Laborant ? k. Wie groß ist die Leistung des Transformators ? Exerciţiul 185 (sinteză). Traduceţi în limba germană! a. Pentru măsuratul halei avem nevoie de metru. h. e. f. Cum se măsoară volumul şi suprafaţa ? b. Wie macht sie das? j . Inginerul măsoară diametrul şi lungimea arborelui. Presiunea în recipient este mare şi nu scade. Was kontrolliert die Laborantin mit dem Manometer ? i.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 155 h. Cîte turaţii are electromotorul acela ? c.

Kupfer ist rot. Aus grauem Roheisen erzeugt man Gußeisen. ) v. Schwarzmetalle 3) (Eisen. sondern leichte Metalle. Aluminium ist silberweiß. Text Die moderne 1) Technik verwendet 2) eine große Anzahl von Metallen. Sehr wichtig sind auch die Legierungen mit Silizium. Man verarbeitet sie in großen Mengen in der Flugzeugindustrie. Magnesium usw. die von Aluminium silbrig. Aus Tabelle 1 ersieht man die Farben und die Temperaturen. punctul 9. punctul 9. Eine Legierung mit Chrom. punctele 9.1 şi 9. Zink. Flüssiges Eisen hat eine Temperatur von über 1 500°C. 2. Aluminium und Magnesium sind Leichtmetalle.Lehrstück Nummer 9 DIE METALLE A.5.3. 3 > v. Die Legierungen von Kupfer sind rötlich. Zinn. Die Legierungen mit Aluminium sind keine schweren Metalle. Ein sehr wichtiges Metall in der modernen Industrie ist das Aluminium. Kupfer. Beim Erhitzen auf 220—330°C erscheinen auf der Oberfläche die Anlaßfarben. aus weißem Roheisen Stahl. ) v. Es gibt graues und weißes Roheisen. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. im Automobilbau.2. Explicaţii. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie. Man kann den Stahl auch härten. Man unterscheidet zwei große Gruppen: 1. Explicaţii. Messing ist gelb. Nickel und Blei sind Schwermetalle. Mangan oder Vanadium verändert die Festigkeit und Härte des Stahls. In die Gruppe Schwarzmetalle zählt man vor allem Eisen und Stahl. Buntmetalle oder Nichteisenmetalle (NE-Metalle). 2 J .und Eisenlegierungen). Die Buntmetalle oder NE-Metalle unterteilt man in Schwermetalle und Leichtmetalle. Man gewinnt das Eisen aus Erzen im Hochofen und bezeichnet es als Roh­ eisen. Das flüssige Eisen hat eine rotgelbe Farbe. Explicaţii.

verändern die Härte. -e der Hochofen. f. -(e)s. -e das NE-Metall. -s.) die Eisenlegierung. -s. în primul rînd oţelul a obţine minereul furnalul. -(e)s. -n ersehen (ie) die Farbe. -s. -(e)s.pl. das Metall. -s. a deduce culoarea. -s. -s. f. bezeichnen als das Roheisen. -s. -en das Chrom. vopseaua galben galben deschis galben închis . -es. pl. pl. pl. das Mangan. das Vanadium. -e das Eisen.pl. (f. grau weiß erzeugen das Gußeisen. a observa. pl. -s.LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 157 B. f. -n die Tabelle. f. die Legierung. -n härten das Erhitzen. a deosebi grupa metalul negru fierul aliajul de fier metalul neferos metalul neferos prescurtare pentru metalul neferos înainte de toate.pl. -(e)s. f. unterscheiden die Gruppe. z±. -(e)s. erscheinen die Anlaßfarbe. -en das Buntmetall. drept fonta (brută) gri.pl. a confecţiona fonta de turnătorie aliajul cromul manganul vanadiul a modifica duritatea a căli încălzirea a apărea culoarea de revenire tabelul a vedea. -n gelb hellgelb dunkelgelb metalul modern a se întrebuinţa. -e gewinnen das Erz. cuptorul înalt a denumi ca. cenuşiu alb a produce. -e modern verwenden die Anzahl. f. f. -(e)s. a folosi numărul a distinge. -n das Schwarzmetall. -e vor allem der Stahl. -e das Nichteisenmetall.

maro maro-gălbui roşu roşu-maroniu purpuriu violet albastru albastru închis albastru intens albastru deschis gri-albăstrui verde verde cenuşiu negru fluid. -s. -n Flugzeugindustrie. pl. f. -s. pl. f.pl. -s. ch§misch x die das die die der die brun. -s.158 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE braun lf gelbbruan rQt braunrot purpurrot violett blau*« dunkelblau kornblumenblau hellblau graublau grün 1J graugrün schwarz * > flüssig rotgelb unterteilen das das das das das das das das das das Schwgrmetall. multicolor alama argintiu roşiatic argintiu important. pl. silberweiß rötlich silbrig wichtig Industrie. -(e)s. Magnesium. Aluminium. -s. -e Kupfer. -n Silizium. -e Leichtmetall. farbig bunt Messing. Zinn. -s.pl. verarbeiten Menge. f. f. cositorul nichelul plumbul aluminiul magneziul colorat variat colorat. Zink. lichid roşu-gălbui a (sub) diviza. -(e)s. f. pl. s-au introdus în vocabular fiind culori de bază. pl. f. f. f. -s. -s. însemnat industria siliciul a prelucra cantitatea mare. pl. -n Automobilbau. f. Elektrotechnik f. -s. mulţimea industria de avioane construcţia / industria de automobile electrotehnica chimic > Aceste culori nu apar în text. f. pl. a subîmpărţi. a com­ partimenta metalul greu metalul uşor cuprul zincul staniul. . pl. Nickel. Blei. pl. -s.

lassen. -r i > 9.0. Nickel. ersehen. bezeichnen. zählen. Explicaţii şi exerciţii (BIBLIOTECA'M^TÎBPAU MIHAIL SADOVEANU _Ş u c ureF. sagen s. Tabelle. wichtig. farbig.1. Atributive se numesc acele adjective care stau pe lîngă un sub­ stantiv specificîndu-i sensul. gehören. gewinnen. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului [p]. erscheinen. flüssig. chemisch. Messing. entschuldigen. laufen. Zinn. y . scris ck sau -ig! Technik. Exersaţi accentuarea corectă a verbelor fără prefix şi cu prefix! Verbe fără prefix: härten. Exersaţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cuvinte l Gruppe. bestimmen. Nichteisenmetall. verwenden.1. erzeugen. rechnen.1. gewinnen. silberig. Verbe cu prefix: bezeichnen. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 186. fallen. lesen. betragen. hellgelb. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor compuse şi de origine străină! a) Hoch — o — fen c) Tabelle b) Anlaßfarbe Schwarz — me — tall Nichteisenmetall Legierung Bunt — me — tall Eisenlegierung Industrie Roh — ei — sen Flugzeugindustrie Metall Guß — ei — sen Elektrotechnik Vanadium dun — kel — blau Automobilbau Aluminium pur — pur — rot Magnesium sil — ber — weiß Silizium Exerciţiul 188.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 159 C.a. Adjectivul atributiv 9. steigen. verändern. Exerciţiul 189. lichid) . befestigen. 9. schreiben. Metall. Leichtmetall. ziehen. verarbeiten Exerciţiul 187. Exemple: die Technik — die moderne Technik (tehnica) (tehnica modernă) das Eisen — das flüssige Eisen (fierul) (fierul topit. flüssig. rechnen. besprechen. halten.

dacă nu are în faţa sa un articol.1. pronume sau alt cuvînt determinativ care să poarte aceste desinenţe. . avînd desinenţa -(e)n. Plur. N -e G -en D -en A -en -e -en -en -e -en -en -en -en -e -en -en -e Masculin der braunrote des braunroten dem braunroten den braunroten Exemple Feminin Stahl die Stahls der Stahl der Stahl die die der den die große Härte großen Härte großen Härte große Härte Härten Härten Härten Härten das des dem das die der den die Neutru gute guten guten gute Erz Erzes Erz Erz N G Plur. *' Genitivul singular masculin şi neutru face excepţie. Adjectivul atributiv se acordă cu substantivul în gen. Articolul der die des der dem der den die das des dem das die der den die Masculin braunroter braunroten 1 ' braunrotem braunroten braunrote braunroter braunroten braunrote Stahl Stahles Stahl Stahl Feminin große großer großer große große großer großen große Härte Härte Härte Härte Härten Härten Härten Härten Neutru gutes guten 1 ' gutem gutes gute guter guten gute Erz Erzes Erz Erz Erze Erze Erzen Erze Sing.1. în felul următor: a) Adoptînd desinenţele articolului hotărît corespunzător.3. număr şi caz. D die braunroten der braunroten den braunroten die braunroten Stähle Stähle Stählen Stähle großen großen großen großen guten guten guten guten Erze Erze Erzen Erze.160 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 9. Stähle Stähle Stählen Stähle b) Dacă adjectivul atributiv este precedat de un cuvînt determinativ care are desinenţa cazului respectiv. Schema desinenţelor cSmg. între articol (sau pronume şi numeral) şi substantiv. Exemple: eine große Zahl — un număr mare dieses wichtige Metall — acest metal important zwei silberweiße Legierungen — două aliaje argintii 9.2. atunci punem desinenţa -(e)n la toate cazurile singular şi plural cu excepţia nominativului (toate genurile) şi a acuzativului (feminin şi neutru) singular unde avem desinenţa -e. î n limba germană adjectivul atributiv stă în faţa substantivului.

Die Farbe ist hell. Das Blei ist schwer. Die Büchse ist zylindrisch. adjectivul adoptă desinenţa cazului respectiv. Exerciţiul 192. dar: eines großen Behälters kein großer Behälter ein wichtiges Metall kein wichtiges Metall mit flüssigem Eisen bei großem Druck aus fertigen Maschinenteilen (plural !) Exerciţiul 190. kein. Die Tabelle ist lang. 11/103 . c. i. e. b. eine. Der Stahl ist hart. Citiţi cu voce tare şi obişnuiţi-vă cu poziţia adjectivului înaintea substantivului ! der fertige Stahl die moderne Technik das flüssige Metall der konische Stift die große Gruppe das richtige Meßgerät der moderne Apparatebau die fleißige Arbeiterin das helle Büro ein schweres Rad ein kluger Direktor eine genaue Zahl ein leichtes Metall ein runder Tisch eine breite Halle ein großes Volumen ein moderner Motor eine eckige Tafel die genauen Zahlen die konischen Stifte fertige Stähle die schweren Räder die kurzen Wellen große Gruppen die kurzen Lineale die runden Tische fleißige Arbeiter Exerciţiul 191. keine.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 161 La fei: dieser große Hochofen jener große Hochofen diese wichtige Legierung jene wichtige Legierung dieses weiße Roheisen jenes weiße Roheisen. prepoziţiile s. Transformaţi propoziţiile în sintagme cu adjective atri­ butive şi articol hotărit! Model: Der Stahl ist h a r t . j . der harte Stahl. c) In cazul în care cuvîntul determinativ din faţa adjectivului este defec­ tiv de vreo desinenţă cazuală sau invariabil (de exemplu: articolul nehotărît ein. f. ein. d. Das Papier ist dünn. Der Kontrolleur ist energisch. Exemple: ein großer Behälter. g.). 11 — German a pentru ingineri şi tehnicieni — c. h.a. articolul nehotărît negat kein. a. Das Zinn ist silberweiß. Das Gewinde ist grob. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul precedent în sin­ tagme cu adjective atributive şi articol nehotărît! Model: Der Stahl ist hart: ein harter Stahl. Der Durchmesser ist groß.

. Für die modern Apparate braucht man sehr genau— Teile. gelb Messing und rötlich Kupfer. In der Elektro­ technik dienen auch viel Apparate zum genau Messen von höh Span­ nungen. Exerciţiul 197. g. Wir Arbeiten mit dies schwer Maschine. Jenes leichte Meßgerät. d. Sehr viel Teile sind aus bunt Metallen. h. Eine runde Rolle.. Maschinenteile.. Dieser kleine Bolzen. are drept forme atributive der (die. f. Completaţi desinenţa adjectivelor! In diesem hell Konstruktionsbüro zeichnen die fleißig Zeichner viel. Der schwere Block. Apparate in viel Länder.162 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Exerciţiul 193. Diese lange Welle. die hellgelb Anlaßfarbe eine richtig— Zeichnung ein wichtig Buntmetall der technisch Fehler ein groß Rauminhalt keine gut— Legierung dieser lang Tisch das eckig Zeichenbrett b. (groß). (lang).. f. Die dünne Tafel.B. e. (genau).. Das genaue Mikrometer. d. b. Sie sind für die chemisch Industrie bestimmt. Jene Arbeiter arbeiten . Keine große Leistung. Die falsch— Teile geben sie den Meistern. Wir messen mit dies genau Voltmeter... Completaţi desinenţele adjectivelor! Respectaţi numărul şi genul substantivului.. (rund). Er arbeitet mit dies_^ gut Arbeitern. aus silberweiß— Aluminium. Das Werk exportiert die modern . Dieses Lager ist . Jenes Voltmeter mißt .. Ich montiere dies lang Welle. mit silberweiß Chrom bei höh 1] Spannung mit dem silberweiß Chrom bei höh x) Temperaturen von groß Härte bei höh x) Druck von dieser fleißig Arbeiterin für einen modern— Motor durch jene breit Hallen für die gut— Leistung durch gut Montage ohne eine genau Zahl aus graublau Stahl ohne genau Zahlen. ein hoher. e. Răspundeţi cu adjectivele din paranteză! a. Completaţi cu adjectivele din paranteză! a. regimul prepoziţiilor} a. Wir arbeiten in dies groß > Halle. das) hohe. Sie montieren das rund Lager. (gut). Exerciţiul 196. Mit was für Zahlen rechnen Sie? (groß). Die energisch Kon­ trolleure geben die gut Teile zur Montage. Die Welle ist .. b. c. Declinaţi la singular şi plural! a. Exerciţiul 194. (schwer). Exerciţiul 195... Die Halle ist . l > Adjectivul „hoch" — înalt. ein hohes etc. Auch die groß Automo­ bilindustrie braucht diese gut und leicht Apparate. wie z. . Diese Maschine ist . c.

d. Pronumele interogativ „welcher? welche? welches?" stînd în faţa unui substantiv înlocuieşte articolul hotărît. Was für eine Temperatur bezeichnet graugrün? (hoch). c. spre deosebire de echivalentul său („care") din limba română care rămîne invariabil. pronumele nu se acorda cu substantivul. Welcher Druck verändert die Temperatur? (groß). Declinarea pronumelui interogativ „welcher ? welche ? welches ?" M N G D A welcher welches welchem welchen Kolben ? Kolbens ? Kolben ? Kolben ? F welche welcher welcher welche Schraube Schraube Schraube Schraube ? ? ? ? N welches welches welchem welches Rad ? Rad ? Rad? Rad? welche welcher welchen welche PI. Aus welchem Roheisen erzeugt man Gußeisen? (grau). avînd forma invariabilă „welches?" Exemple: Welches ist der Durchmesser dieser Welle ? Welches ist die Anzahl der Umdrehungen? Welches sind die Anlaßfarben des Stahls ? . Was für Eisen hat eine rotgelbe Farbe? (flüssig). i. h.Die guten Werkzeuge. f. Schrauben? Schrauben? Schrauben? Schrauben? Stînd singur la începutul întrebării şi fiind urmat de predicat (de obicei •o formă a verbului „sein" — a fi). Kolben. farbig). g. Kolben.2. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „welcher ? welche? welches?" răspunde o sintagmă cu articolul hotărît: Exemple: Welcher Stift liegt dort ? — Der konische Stift. Kolben. Welche Metalle nennt m a n ( s e numesc) Buntmetalle? (bunt. Was für eine Rechnung braucht der Ingenieur? (richtig). Von welcher Farbe ist das Metall? (graublau). Se acordă deci cu substantivul de care întreabă privitor la gen. e.1. Welches Metall verwenden Sie ? —.2. număr şi caz. 9. Welche Farbe ist das ? — Die hellgelbe Farbe. Welche Werkzeuge brauchst du ? —. Pronume interogative De o sintagmă care cuprinde un adjectiv atributiv întrebăm de obicei cu pronumele interogative: a) welcher ? — welche ? — welches ? = care ? b) was für ein ? — was für eine ? •— was für ein ? = ce (fel de) ? 9. preluînd desinenţele acestuia la toate cazurile. Kolben.Das leichte Metall.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 163 b. Welche Metalle verwendet die Flugzeugindustrie? (leicht).

Şi acest pronume se acordă în gen. D Nu se foloseşte. Exemple: Was ist das für eine Zeichnung? Was sind das für Meßgeräte ? Was ist das für Material ? Exerciţiul 198.2. In welch Zeit ist der Apparat fertig ? j . Welch— Stahl verwenden Sie hier? d. . Was für Werk­ zeuge ? _i) Werkzeugen ? Werkzeuge ? întrebînd de substantivele folosite nearticulat. se declină ca şi articolul nehotărît. Welch Mikrometer braucht er ? b. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „was für ein ? was für eine ? was für ein ? pl. la începutul întrebării rămînînd numai „was". b.-" e plasat mai tîrziu. număr şi caz cu substantivul de care întreabă. Hier liegt eine schwere Welle. Declinarea pronumelui interogativ „was für ein. -e. Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. An was für ein Zeichnung arbeiten Sie ? Exerciţiul 199.164 LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 9. Was für Werkzeuge brauchst du ? Gute Werkzeuge. Welch Gruppen von Metallen gibt es ? e. Completaţi desinenţele pronumelui interogativ! a. Rolle schleift sie ? c. Mit welch—. Die hohe Temperatur verändert die Farbe. iar „für ein.-V M N G D A Was für ein Kolben? eines Kolbens ? einem Kolben ? einen Kolben ? F Was für eine Schraube ? einer Schraube ? einer Schraube ? eine Schraube ? N Was für ein Rad ? eines Rads ? einem R a d ? ein Rad ? Pi.-?" pierde elementul „ein. Für welch Werkstätten bringt ihr Material? i. acest pronume se împarte în două. Was für eine Farbe ist das? Das ist eine hellgelbe Farbe.2.-" şi la singular. eine. Elementele „was für?" rămîn invariabile. iar „ein. pronumele „was für ein. Was für ein—. ein". was für ?" răspunde o sintagmă cu adjec­ tiv atributiv precedat de articolul nehotărît. Formaţi întrebări cu „welcher 1" sau „was für einV la care să răspundă următoarele propoziţii! a. -e. -e. Was für ein Direktor haben Sie ? h. Bei welch Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Exemple: Was für Stahl verwenden Sie ? Was für Arbeit haben Sie ? Was für Metall ist das ? Frecvent. Exemple: Was für ein Stift liegt dort ? Ein konischer Stift. -e.

ver . k. f. 9.3. g. er erarbeiten = a obţine prin muncă. verstehen = a înţelege verwenden = a folosi: zer . e. în limbajul tehnic german se folosesc foarte multe verbe derivate de la un verb simplu cu ajutorul unui prefix care schimbă complet sensul verbului. a transforma verarbeiten = a sta stehen entstehen = a se forma. ent entstehen entladen = a descărca = a se forma. Das ist eine falsche Quadratwurzel. Es ist ein grobes Gewinde. Der Block hat eine große Oberfläche. d. Hier ist ein helles Büro. Er arbeitet nach einer richtigen Zeichnung. Sie gibt mir einen breiten Radiergummi. h. Was für einen Transformator brau­ h. Was für eine Höhe hat die Halle ? Arbeiter ? b. erzeugen = a produce ge — gebrauchen = a folosi gehören = a aparţine. despărfind pronumele „ivas für ein}" Model: Was für eine Höhe hat die Halle ? Was hat die Halle für eine Höhe ? g. i. Exemple: arbeiten = a lucra. Exerciţiul 200.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 165 Wir arbeiten mit genauen Meßgeräten. 1. Was für einen Notizblock haben Sie ? Oszillograph ? Was für Leichtmetalle kennen f. Reformulaţi întrebările de mai jos. Was für ein Metall härten die a. bezeichnen = a denumi emp — empfehlen empfinden = a simţi = a recomanda. a lua naştere Există următoarele prefixe verbale în limba germană: be bearbeiten = a prelucra. Was für ein Behälter ist das ? Chrom ? d. Was für Techniker arbeiten hier ? Was für Schwingungen mißt der e. Ich arbeite mit klugen und energischen Technikern. miß __ mißfallen = a displăcea mißbrauchen = a abuza. zerfallen a descompune. Dort sehe ich ein großes Zahnrad. Was für eine Farbe hat das chen Sie ? c. Verbe derivate 9.3. a munci = a prelucra. zerbrechen = a rupe.1. Was für Apparate erzeugen Sie ? Sie? c. Die gelbe Legierung ist Messing. a sparge .

verwenden — Aluminium — Flugzeugindustrie.Erhitzen. miß-. ge-. ent-. g. ver- : Exerciţiul 203. Formaţi verbe derivate din elementele date mai jos ! Cău­ taţi-le înţelesul în cheia exercitiilor ! arbeiten brauchen dienen fallen führen gehen gleichen halten hängen kommen lassen legen rechnen schreiben sehen stehen steigen stellen suchen ziehen : : : : : : be-. Exerciţiul 201. zerbe-. er-. zerbe-.. er-. verbe-. er-. verändern — Legierung — Chrom— Festigkeit. verbe-. zerbe-. er. ver-. ver­ ge-. er-. ver be-. er-. bezeichnen — diese Farben — Anlaßfarben. er-. ver-. a. verbe-. verbe-. ent-. Căutaţi verbele din text şi stabiliţi care sînt simple şi care sînt derivate! Exerciţiul 202. ver-. er-. b. verbe-. ent-. er-. erscheinen — Anlaßfarben —. ent-. verbe-.. verarbeiten — Werk — Buntmetalle. gewinnen — Eisen — Buntmetalle — Erz. verbe-. ge-. ver­ be-. h. ent-. verbe-. unterscheiden — grau — weiß — Roheisen. ent-. verbe-. bearbeite (Wir bearbeiten) einen Maschinenteil. Er verwendet (Sie verwenden) dieses Material. e. accentul cade pe verb. miß. verbe-. Exemple: Ich.166 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Aceste prefixe sînt totdeauna neaccentuate. f. er-. er-. verbe-. d. er-. pronumele şi prepoziţiile necesare! Model: Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. ent-. verbe-. ent-. c. ver-. Formaţi propoziţii din următoarele cuvinte adăugind articolele. erzeugen — Apparate — Leichtmetall. . Du gebrauchst (Ihr gebraucht) jene Werkzeuge. zer ent. er-.

verarbeiten. In unserem Werk verwenden wir Gußeisen für die Maschinen­ teile. punctul 3. . punctul 6.4 şi lecţia a 6-a. şi b) cu alte completări posibile ! Model: Wir verwenden Gußeisen. Substantive compuse (Continuare) 9.1.6. Pe lîngă substantive şi radicale verbale. Formali cîte două propoziţii cu fiecare dintre verbele tabelei de mai sus. Căutaţi substantivele compuse cu adjective din text! Exerciţiul 206. a) numai cu părţile sintactice cerute de valenţă. das schwarze Metall —das Schwarzmetall b. 9. A z u D ) zählen Aluminium zählt man zu NE-Metallen. erzeugen. în cazul acesta.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 167 9.5. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2 (N. A als A) Man bezeichnet als Anlaßfarben. härten. 1J cuvinte determinative ale substantivelor compuse pot fi şi adjective. A). gewinnen. den Exerciţiul 204. erscheinen ersehen. Exerciţiul 205. unterscheiden bezeichnen Die Anlaßfarben erscheinen. adjectivele sînt scrise cu literă mare. lecţia a 3-a din manualul de faţă. unterteilen. formînd începutul cuvintelor respective. şi sînt accentuate ca orice cuvînt determinativ.5. 3 (N. das rohe Eisen —das Roheisen v.Metal = das Leichtmetall roh + Eisen = das Roheisen. diese Farben 3 (N. verändern. Unser Werk erzeugt Apparate. Cercetaţi dacă există diferenţe de sens între adjectivul atributiv şi adjectivul-element al cuvîntului compus! a. Exemple: hoch + Ofen = der Hochofen bunt + Metall = das Buntmetall leicht -f.4.

jene Maschinen. Pentru a se indica nuanţa deschisă sau închisă a unei culori. Controlaţi traducerea la cheia exerciţiilor ! a. die Tafel. das Zentimeter -f. das Papier. ein Apparat. Exerciţiul 209.6. das schwere Metall f.grau = stahlgrau.rot = braunrot die Kornblume + blau = kornblu­ menblau gelb + braun = gelbbraun der Stahl -f. avînd drept cuvinte determinative fie alte adjective. Exemple: rot = roşu hellrot = roşu deschis gelb = galben dunkelgelb = galben închis blau = albastru hellblau = albastru deschis grün = verde dunkelgrün = verde închis Exerciţiul 207. Sau: meterbreites Papier. der Stahl. der Transport + fertig j . Căutaţi din text adjectivele compuse şi stabiliţi din ce elemente se compun ! Exerciţiul 208. alăturîndu-le ca atribut următoarelor substantive ! Model: das meterbreite Papier. das Millimeter -f. ein Eisen. das Kilometer + weit 1. Formaţi adjective compuse din elementele de mai jos şi traduceţi-le. hell -f violett f. Traducerea se face ca de obicei începînd de la sfîrşit: silberweiß = (alb ca argintul) = argintiu purpurrot = roşu-purpuriu gelbbraun = maro-gălbui. se folosesc adjectivele „hell" şi „dunkel" ca prim element al compunerii.2. Adjective compuse 9. dünn -f.6.lang i. das Meter + hoch k. dunkel + grün e.1. schwarz + grau c. die Maschinenteile.6.168 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE c. eine Technik. das leichte Metall — der —das —das —-das Hochofen Buntmetall Schwermetall Leichtmetall. Cu adjectivele compuse în exerciţiul anterior formaţi sin­ tagme. hoch + modern d. adjectivele pot fi la rîndul lor compuse. . der Stift. Substantivele care sînt cuvinte determinative ale unor adjective compuse se scriu cu literă mică: silberweiß. fie substan­ tive sau alte părţi de vorbire. das bunte Metall e. die Farbe. 9. hoch -f.lang h.wichtig b.flüssig. der hohe Ofen d. La fel ca şi substantivele şi verbele. das Meter + breit g. Exemple: grau + blau = graublau das Silber + weiß == silberweiß braun -j. 9.

Ce se produce din fierul brut alb? e. Unde se pot vedea culorile de revenire ? c.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 169 Exerciţiul 210. Wie kann man diese verändern ? g. Welche Farbe hat Kupfer. Welches ist ein wichtiges Metall in der Industrie ? o. Nennen Sie (numiţi) einige Anlaßfarben ! h. Messing. Traduceţi în limba germană ! a. Welches sind die Gruppen? c. Metalele se folosesc şi în industria chimică ? k. Nennen Sie einige Schwermetalle ! k. Wie viele große Gruppen von Metallen gibt es (există) ? b. i. Ce (fel de) culoare are fierul topit? b. Din fierul brut cenuşiu se obţine fonta. trecîndu-le la acuzativ şi în subordinea fragmentului „wir brauchen" ! Model: Wir brauchen meterbreites Papier. Obţinem în cuptoarele înalte fierul din minereu. Ce metale se prelucrează în această uzină modernă ? j . Wie sind die Buntmetalle ? m. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. d. Care este culoarea fierului topit? (lichid). Was für Roheisen gibt es ? e. f. g. Din sintagmele formate în exerciţiul anterior formali pro­ poziţii. Wie hoch ist die Temperatur von flüssigem Eisen ? i. Exerciţiul 211. Nennen Sie einige Leichtmetalle ! 1. Metalele se împart în metale feroase şi metale neferoase. h. Metale colorate sau multicolore sînt metale neferoase. (sinteză). Kann man die Härte und die Festigkeit des Stahles verändern ? f. Welche Metalle zählt man zu den Schwarzmetallen? d. Wo verarbeitet man Aluminium in großen Mengen? Exerciţiul 212. Was für eine Farbe hat flüssiges Eisen ? j . Aluminium ? n. Care sînt metalele neferoase ? .

Wir planen jetzt den Ausbau unserer Werkstätten. Text Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht unser1* Werk. Die Produktion soll im Jahre 1976 auf über 350 Millionen steigen. Unsere Arbeiter und Angestellten er­ warten schon Ihren Besuch. Kollege Schulze möchte Sie nun durch das Werk führen. In unserem Werk arbeiten 2 950 Angestellte und Arbeiter . beiter wollen Sie auch begrüßen. Wir müssen daher sehr genau rechnen und planen.2. Explicaţii." „Kommen Sie. Sagen Sie uns bitte alle Ihre Wünsche ! Meine Sekretärin ist über alles informiert und kann Ihnen helfen. Aus diesen Zahlen können Sie die Größe dieses Werkes ersehen. 10. Sie sollen auch unsere Arbeit kennenlernen. v. Explicaţii. Die Produktion in diesen Hallen wollen wir automatisieren.5. Wir erzeugen viele Maschinen und Apparate.3. UNSERE ERZEUGNISSE A. Wir erwarten Sie 1" > > > 4 > 5 > 6 ) 2 3 x v. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 10. v. Explicaţii. Müller und fragt: „Schulze.1. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. v. 10.4. v. Explicaţii. Wir wollen noch prei Hallen bauen. wir müssen jetzt gehen". Er sagt: „Meine Damen und Herrn ! Es bereitet mir2) ein besonderes Vergnügen. Explicaţii. Da kommt Ingenieur Dr. v. wir danken Ihnen und sind sehr erfreut. Bitte wollen Sie nach dem Besuch unseres Werkes wieder in mein Büro kommen ?" Ingenieur Munteanu sagt: „Kollege Direktor. sagt Ingenieur Schulze und sieht auf seine Uhr. Sie dürfen auch Skizzen machen. Der Direktor begrüßt die Gäste. Explicaţii. Dort können Sie auch rechnen und zeichnen. .Lehrstück Nummer 10 DAS WERK. Ich möchte i} Ihnen zunächst einige 5) Angaben über unser Werk machen. Dadurch können wir die Planzahlen erfüllen. Sie in unserem Werk zu begrüßen3'. sind das Ihre Gäste aus Rumänien ? Bitte kommen Sie auch in mein Labor! Meine Mitar-. 10. Viele unserer Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Ihr Werk besichtigen zu können. 10. Der Wert unserer Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. 10. Sie können im Raum neben meinem Arbeitszimmer6' arbeiten.7. „es ist Zeit".

-ses. -e möchte. 1:. a noastră. -n. -en (das) Rumänien besuchen begrüßen der Gast. . ich möchte Ihnen zunächst einige die Angabe.können der Ausbau. (e)s. -s.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. înainte de toate cîţiva. -es. a fi obligat . die Produktion. -en müssen al nostru.das Erzeugnis. Jeder hat seinen Tisch mit Apparaten und arbeitet an seiner Analyse. -e etwa die Mark. cîteva.pl. a unei con strucţii) producţia a trebui. -e. -en bereiten mjr besonder das Vergnügen. pl. f. circa marca a putea extinderea (unui complex. -n der Herr. der Angestellte. -se die Delegation. -n erwarten schon der Besuch. aş dori dumneavoastră în primul rînd. ale noastre produsul delegaţia România a vizita a saluta oaspetele doamna domnul a face (plăcere) mie deosebit plăcerea salariatul a aştepta deja. -n ggben (i) das Jahr. încă de pe acum vizita aş vrea. B. Vocabular unser. UNSERE ERZEUGNISSE 171 Im Labor sehen die Gäste alle Laboranten und Laborantinnen an ih­ ren Arbeitsplätzen. -(e)s. ai noştri. aproximativ. -(e)s. -e sollen sein der Wert.e die Dame. unii indicaţia a da anul a trebui a fi valoarea cam. -(e) s.

-en erfüllen Kollege. Ich möchte Ihnen einige Daten geben. C. -s. iarăşi a mulţumi bucuros a vizita. spaţiul biroul. Exerciţiul 213. = Spuneţi-ne dorinţele dv. eine Sekretärin ist über alles informiert. a vedea ceasul. UNSERE ERZEUGNISSE die der der das der die das der der daher modernisieren wollen noch bauen automatisieren dadurch Planzahl. Pronumele de politeţe (personale şi posesive) se scriu cu literă mare. = Vă aşteptăm în uzina noastră. Explicaţii şi exerciţii 10. ie können hre Zeichnungen und Skiz- . -es. -(e)s. ceasornicul laboratorul (prescurtat) colaboratorul a face cunoştinţă locul de muncă fiecare. . -e Arbeitszimmer. = Aş vrea să vă dau unele date. -n. r möchte ie durch das Werk führen. -e.e informiert wieder danken erfreut besichtigen Uhr. iar. -s Mitarbeiter. -en Labor. Pronunţare şi ortografie 10. Completaţi cu iniţiale mari sau mici ! Hier ist Kollege Schulze. Dort können ie arbeiten. -es de aceea. -s. Exemple: Wir erwarten Sie in unserem Werk. Sagen Sie uns Ihre Wünsche. Er zeigt hnen auch hren Arbeitsraum. -es. a construi a automatiza prin aceasta cifra de plan a îndeplini colegul a avea voie încăperea.0. cabinetul dorinţa informat din nou.172 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. -s kennenlernen Arbeitsplatz.1.Wunsch.0.e jeder. aşadar. -n dürfen Raum. prin urmare a moderniza a vrea încă a clădi. .

Exerciţiul 214. erfüllen. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu consoană dublă ! Kollege. bitten. Pentru a indica relaţia de apartenenţă între o persoană şi un obiect sau între două persoane. . ie ie wieder. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu „h" ortografic! Planzahl — Uhr •— Jahr •— erhöhen. ale lor dv.1. a lor al dv. Exerciţiul 218. können. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [00] din urmă­ toarele cuvinte! Erzeugnis -— beläuft — Flugzeugindustrie — erzeugen — heute — Neukonstruktion •— Werkzeug — neun. wollen. Exerciţiul 215.asa(ei) al nostru. obiecte sau noţiuni.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. ale noastre voştri. ale mele tăi. alle.1. ale voastre lor. corespunzător fiecărei persoane la singular şi la plu­ ral. a mea al tău. a sa al ei. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanei [j] la începutul cuvintelor 1 das Jahr •— jetzt — ja — jeder — jede — jedes. 10. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre = ai = ai = ai = ai — ai = ai = ai = ai = ai mei. ale sale ei. a t a al său. sollen. ale sale (ei) noştri. a dv. a ei al säu (ei). Exerciţiul 217.. dort finden. Angestellte. UNSERE ERZEUGNISSE 175 zen im Stahlschrank lassen.1.. ale tale săi. Pronumele posesiv 10. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten ie und wollen —hnen hre Arbeits­ plätze zeigen. ale dv. Exerciţiul 216. Herr. a noastră al vostru. müssen. ale ei săi (ei). a voastră al lor. în limba germană se folo­ seşte pronumele posesiv. Exersaţi pronunţarea şi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte ! der Kollege [ko'le:g3] der Angestellte [-"ang^tsh^] die Delegation [deleg«'tsîo:n] der Mitarbeiter [''rait'arboetsr] die Produktion [produk'tsîo:n] die Planzahl ['pl«:ntsa:l] das Labor [la'bo:r]. Pronumele posesive sînt: Singular Pronumele personal masculin feminin neutru Plural masculin feminin neutru ich du er sie es wir ihr sie Sie mein meine mein dein deine dein sein seine sein ihr ihre ihr sein seine sein unser unsere unser euer eure euer ihr ihre ihr Ihr Ihre Ihr = = = = = = = = = al meu.

4. pct.3.174 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.1. pronumele posesiv are aceleaşi desi­ nenţe ca şi articolul hotărît sau pronumele demonstrative.1. Asupra adjectivului atributiv care urmează. . Exemple: unser Gast = oaspetele nostru meine Dame = doamna mea sein Arbeitszimmer = cabinetul său de lucru Ihre Kollegen = colegii dv. UNSERE ERZEUGNISSE 10. Toate numele posesive se declină la fel ca şi articolul nehotărît. 9. La plural.1. pronumele posesiv are aceeaşi influenţă ca şi articolul nehotărît. Exemplu de declinare: Singular masculin feminin neutru Hammer N mein meine Feile mein Mikrometer G meines Hammers meiner Feile meines Mikrometers D meinem Hammer meiner Feile • meinem Mikrometer A meinen Hammer mein Mikrometer meine Feile Plural meine Feilen N meine Hämmer meine Mikrometer G meiner Hämmer meiner Feilen meiner Mikrometer D meinen Hämmern meinen Feilen meinen Mikrometern A meine Hämmer meine Feilen meine Mikrometer 10. 1 ) Exemplu de declinare: Singular N sein großer Wert seine fertige Skizze sein kurzes Lineal G seines großen Wertes seiner fertigen Skizze seines kurzen Lineals D seinem großen Wert seiner fertigen Skizze seinem kurzen Lineal sein kurzes Lineal.2. Ca şi acesta. pronumele posesiv stă înaintea substantivului înlocuind articolul. Spre deosebire de limba română. seine fertige Skizze A seinen großen Wert N G D A seine seiner seinen seine x großen großen großen großen Werte Werte Werten Werte Plural seine fertigen seiner fertigen seinen fertigen seine fertigen Skizzen Skizzen Skizzen Skizzen seine seiner seinen seine kurzen kurzen kurzen kurzen Lineale Lineale Linealen Lineale. nu au desinenţe cazuale la nominativ singular masculin şi neutru şi la acuzativ singular neutru.1. lecţia a 9-a. Pronumele posesiv precede adjectivul atributiv: Exemple : mein großer Wunsch = dorinţa mea cea mare unsere chemische Industrie = industria noastră chimică dein helles Labor = laboratorul tău luminos 10. ) v.

. c. Gäste.. f. b. c. . c.. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a. Completaţi cu desinenţele pronumele posesive ! a. Werk. g. Ihr seht hier eine Werkstatt.) nehmen einen Schraubenschlüssel. . d. UNSERE ERZEUGNISSE 175 a. Uns Direktor sagt zu unser Gästen. f. d. Exerciţiul 223. Sie (pers. Wir arbeiten für uns Werk. Exerciţiul 222. Dort kommt (dein Mitarbeiter) mit (sein . d. Direktor.. Uhr. . e. . b. Mit eur Arbeitern.. Wir gehen von mein Werkstätte zu eur Labor. Kollegen).. Exerciţiul 221... Ingenieur. Gast. Wunsch. Sie (pron. Maschinen.. . Exprimaţi cu ajutorul pronumelui posesiv cui îi aparţin lucrurile amintite în propoziţiile stimul! Model: Wir haben einen Elektromotor. Ich habe eine Frage. f. c. Găsiţi un pronume posesiv potrivit pentru următoarele substantive ! .. Daten. Halle. . . . Wir geben (Ihr Gast—) Daten über (unser Produktion)... .. f. Auf unser Maschinen. Geben Sie (Ihr Rechnung) (mein Sekretärin). Er hat eine Nummer.. Produktion.. Ausbau. . Die Zeichnerin bringt (ihr Skizzen) in (unser Büro).LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. . Du hast zwei Feilen.. . ... b .. g. polit. a.... b .. a III-a pi. Meister. . d.. . Erzeugnisse.. Angestellter. .. . Zeigen Sie (unser Delegation) die Erzeugnisse (Ihr Werk )... Das ist unser Elektromotor. Führen Sie (mein Gast) durch (unser Maschinenhalle). WTir haben einen Elektromotor... Anzahl.. Exerciţiul 219. Techniker.. Wir stehen in unser Halle.. e.) erzeugen Zahnräder. g. Declinaţi la singular şi la plural următoarele sintagme ! mein Gast meine Uhr mein Labor dein Kollege deine Gruppe dein Arbeitszimmer sein Mitarbeiter seine Tabelle sein Volumen ihr Wunsch ihre Farbe ihr Zeichenbrett unser Raum unsere Industrie unser Erzeugnis euer Arbeitsplatz eure Leistung euer Meßgerät Ihr Transformator Ihre Legierung Ihr Tachometer Exerciţiul 220. (Sein Arbeitszimmer) liegt neben (eur Konstruktionsbüro).. e. Wert. e....

Ich danke .. Wem schickt ihr die Skizze? (ihr). III Pron.2...2. Exemple: Es ist Zeit = E timpul. Wem bringen Sie die Kopie? (er). Wem sagen Sie das ? (Sie) . Wir danken .) . le) (dv.176 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.. . sing.) e. Sie in unserem Werk zu begrüßen. Er dankt . vă) 10. în aceste cazuri nu se traduce. b. Pers. Wir danken . Wem liefern wir die Apparate ? (sie pl. f. fem. îi) (ei.. meinen. îi. Ihr helft uns.. Exerciţiul 224. vă) (lor. c. II Pers. I ihr sie Sie wir euch ihnen Ihnen uns (vouă.. polit.. Forma „es" a pronumelui personal este adesea folosit ca subiect impersonal sau formal. .. îţi) (lui.. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein = în anul 1976 urmează să fie 3 800. îi) (lui. Es freut mich. c. Pronumele personal poate fi declinat la toate cazurile. f. Hat er Hast du Habt ihr Hat sie Exerciţiul 225. Er hilft mir. polit. d. Formele cazului dativ sînt: Singular Pers. Wem gibt der Ingenieur die Zeichnung ? (sie. Răspundeţi cu pronumele personale din paranteză la cazul dativ! a. Sie (pron. b. Wem schreibt die Sekretärin die Rechnung? (du).2.1. d. ei) Plural Pers. e. II Pers. Pronumele personal (Completare) 10..) helfen mir. III Nominativ ich du er sie es mir Dativ dir ihm ihr ihm (mie. sing) hilft ihm. .2. Wem danken die Gäste? (wir). Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe . Du hilfst uns. ne) (vouă. îmi) (ţie. I Pers. = Mă bu­ cură să vă salut în uzina noastră. .. UNSERE ERZEUGNISSE 10. g. Completaţi cu pronumele personal potrivit la cazul dativ ! a.. Ich danke .. Sie (fem.

UNSERE ERZEUGNISSE 177 ]• k. intenţie s.).3. posibilitate. Verbe modale 10. a Sin ich du er 1 sie > es J wir ihr sie Sie kann kannst kann muß mußt muß will willst will darf darfst darf soll sollst soll 3.3. Mit wem geht ihr zum Direktor? (Sie). folosim verbe modale. De la un al şaselea verb modal „mögen" se folosesc mai frecvent formele de conjunctiv I I : 2 ' ich möchte (aş dori) wir möchten (am dori) ihr möchtet (aţi dori) du möchtest (ai dori) sie möchten (ar dori) er sie \ möchte (ar dori) Sie möchten (aţi dori). > > v. Mit wem montiert er die Maschine ? (ich). fem. 10. pl. Mit wem besprechen Sie die Zeichnung ? (Sie). il/103 . Aceste verbe modale au o conjugare neregulată la prezentul indw cativ.3. sg. Mit wem kommen sie in die Werkstätte ? (ich). Von wem bringen Sie das Papier? (sie.3. Cele mai uzuale verbe modale ale limbii germane sînt: können (a putea) dürfen (a avea permisiunea) müssen (a fi obligat) sollen (a trebui) 1) .3. Wem antwortet der Genosse? (ich).3.5. m o. punctul 10. Von wem hast du die Skizze ? (sie.).1. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. es s * v.3. Pentru a specifica sensul de obligativitate. în legătură cu o acţiune verbală. 1.2. Mit wem arbeitet er hier? (wir).LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. wollen (a vrea) 10. Wem gehört das Bandmaß? (er). "3 J3 C M können könnt können können müssen müßt müssen müssen wollen wollt wollen wollen dürfen dürft dürfen dürfen sollen sollt sollen sollen 10. punctul 23. lecţia a 23-a.a.

4.3. Er möchte zu uns ins Werk kommen. — Trebuie să răspund. Exemple: Wollen Sie noch eine Halle bauen ? Wo wollen Sie die Halle bauen ? Dürfen wir uns eine Skizze machen ? Wer kann uns die Skizze machen ? 10. Er möchte zu uns kommen. Heute können wir den Fehler korrigieren. verbul modal „sollen" mai are di­ ferite alte sensuri. (Dar nu sînteţi obligat). UNSERE ERZEUGNISSE 10. Totuşi au un sens foarte diferit: „müssen" — exprimă obligativitate certă. Verbele modale au o influenţă hotărîtoare asupra construcţiei propoziţiilor în limba germană.178 LEHRSTOCK 10: DAS WERK. chiar constrîngere. Exemplu: Wir müssen die Planzahlen erfüllen. — Să determinăm lăţimea halei. Trebuie (sîntem obligaţi) să îndeplinim cifrele de plan. muß ihm antworten.—Astăzi putem să corectăm greşeala. în afară de sensul de „recomandare". şi anume: Verbul al cărui sens îl specifică (al doilea verb din propoziţie) stă tot­ deauna la infinitiv (în limba română de obicei la subjonctiv) şi la sfîrşitul propoziţiei. — Să vină. •— Trebuie să-i răspund azi. — Ar dori să vină la noi. — Trebuie să-i răspund. Să ne spuneţi dorinţele dv. ca de exemplu: prevedere: Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. Ich muß ihm heute antworten. „sollen" — exprimă o recomandare fără obligativitate: Exemplu: Sie sollen uns Ihre Wünsche sagen. presupunere incertă: Wo ist der Meister ? Er soll beim Direktor sein ! Unde este maistrul ? Se zice că ar fi la director. Sensul verbelor modale „müssen" şi „sollen" se confundă uneori datorită faptului că ambele pot fi traduse în limba română prin „a trebui". Exemple: Ich muß antworten. Ich. Verbul „sollen" se traduce cel mai bine prin conjunctivul singur.—Ar dori să vină la noi în uzină. fără verb modal: Exemple: Er soll kommen. al doilea verb stă la infinitiv şi la sfîrşit. Wir sollen die Breite der Halle bestimmen.—Astăzi putem să corectăm greşeala în desen. — Astăzi putem corecta. Şi în propoziţiile interogative.5. .3. urmează) să fie 3 800. Heute können wir den Fehler in der Zeichnung korrigieren. Heute können wir korrigieren. — în anul 1976 se prevede (este vorba.

. die Zeichnung machen. den Apparat konstruieren. Wir . die Planzahl erfüllen.. (trebuie)... die Zeichnung dem Meister geben.. sollen. e.. die Bolzen nicht bohren. Wir wollen im Labor arbeiten. . in der Halle arbeiten. e. Er . b. b. Die Gäste . die Maschinenteile messen. müssen.. im Labor arbeiten. c. UNSERE ERZEUGNISSE 179 Exerciţiul 226. Sie soll die Zeichnung machen. Ihnen die Maschinen zeigen. Er . die Analysen sehen. Trebuie să dai desenul colaboratorului d-tale.. g.. Was . Wir dürfen die Werkstätten besuchen. Ihr . wollen. d. h.. (urmează să)... Vrem să mai construim trei hale. die Zeichnung machen. b. f.. Ihr .. (poate). Wir ... das Labor besuchen. Er möchte unser Werk besichtigen. 125 Büchsen drehen. Exerciţiul 229. Ich . f... Du . d. e. Die Arbeiter ... Sie . Ich muß in meine Werkstatt gehen... er im Laboratorium besichtigen ? Wir . c. Sie können die Planzahlen erfüllen.. die Gäste aus Rumänien begrüßen.... Ihnen alles zeigen. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan ? e.. b.. Sie können die Größe unseres Werkes ersehen.. (pot).. in die Werkstatt gehen. nicht funktionieren. Du . Der Zeichner . die Maschinen montieren. Die Arbeiterin . die Maschinenteile montieren. Wir ...... i. (se zice că). Traduceţi în limba germană ! a. Puneţi verbul la persoana potrivită! a.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. c Der Monteur .. Ich ... c. g. den Apparat kontrollieren. Sie . Exerciţiul 228.. d. die Kopie dem Meister geben. Wir .. Traduceţi în limba română! a. Er . g. Exerciţiul 227. dürfen. die Produktion automatisieren. (au voie). können.. Producţia urmează să se ridice în anul 1975 la peste 200 milioane.Aş dori să vizitez uzina dv. Aveţi voie să vizitaţi uzina noastră. Wir wollen die Apparate sehen. Die Produktion soll über 100 Millionen betragen. Der Apparat . h... Pot să vă arăt totul. f... Completaţi propoziţiile cu verbul potrivit! Traduceţi-le! a. (poate). d.. (vrem).

Infinitivul prepoziţional 10. Traduceţi în limba germană ! Puneţi virgulă în locul liniilor ! de a vă vedea. alle" (tot. Vreau să cunosc munca dv. de a discuta acum cifrele de plan ? d.2. = Dorinţa de a munci. Aţi dori să salutaţi musafirii? Se zice că aceste doamne şi aceşti domni vin din România. Este just (richtig) de a vizita acum uzina ? de a schimba acum tabela ? e. Am dorinţa de a saluta oaspeţii. UNSERE ERZEUGNISSE h. a produce maşini bune. de a moderniza atelierele. j.4.5. a automatiza producţia. mulţi. „einige" (unii). i. Avem destul (genügend) spaţiu de a construi maşini mari. Dacă un verb lămureşte mai îndeaproape sensul unui substantiv sau adjectiv. Infinitivul prepoziţional stă totdeauna la sfîrşitul propoziţiei. îmi face plăcere de a fi oaspetele dv. Dacă de infinitivul cu „zu" mai depind alte părţi sintactice. 10. Exemplu: Der Wunsch zu arbeiten. Cuvintele „jeder. = Dorinţa de a munci aci.1. de a-i cunoaşte. Pronume indefinite 10. a. de a fi colaboratorul dv. Sie zu begrüßen. sau „viel. precum şi „man". kommen zu können. toţi. Exerciţiul 230.180 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. jedes" (fiecare). Astfel: . = Plăcerea de a vă saluta. multe) sînt pronume indefinite.4. Exemple: Das Vergnügen.1. Der Wunsch. k. multă. Wir sind erfreut. jede. de a cunoaşte muncitorii şi tehnicienii din uzina dv. viele" (mult.5. hier zu arbeiten. toate). 10. c. 10. b. Trebuie să vedem laboranţii la locul lor de muncă. el trebuie să stea în limba germană la infinitivul precedat de prepoziţia „zu".4. de a construi încă o hală. Este important a deosebi exact culorile de revenire. „alles. = Sîntem bucuroşi că putem veni. cu sisteme de declinare foarte diferite. după substantivul sau adjectivul pe care îl lămureşte se pune virgulă.

c All unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Haben Sie viel Wünsche ? Sagen Sie uns all— ! f.6. d. Jed soll all kennenlernen und viel— können. Are la toate cazurile desinenţele articolului hotărît. Aus einig Zahlen können Sie all ersehen. . UNSERE ERZEUGNISSE 181 „man" — (intraductibil1') este invariabil (Nominativ singular) „einige" — (unii. In jed Werkstätte arbeiten viel. v. Arbeiter. „alles" (tot) şi „viel" (mult) se folosesc mai ales la forma neutră singular şi la plural. „jeder". e. fie înaintea unui substantiv. punctul 5. dar numai la singular. Completaţi desinenţele pronumelor indefinite ! a. jede. Es ist der Wunsch einig Mitarbeiter. h. unele). jedes" (fiecare) are forme pentru cele trei genuri. în afară de „man". „viei" are forme cu şi fără desinenţă la nominativul şi acuzativul singular: N G D A alles alles aliem alles alle aller allen alle viel(es) vieles vielem viel(es) viele vieler vielen viele. In einig Jahren soll die Produktion auf viel Millionen steigen. N G D A M jeder Arbeiter jedes (sau jeden) Arbeiters jedem Arbeiter jeden Arbeiter F jede Zahl jeder Zahl jeder Zahl jede Zahl N jedes Jahr jedes (sau jeden) Jahres jedem Jahr jedes Jahr. pronumele de mai sus pot fi folosite fie singure. se declină numai la plural cu desinenţele artico­ lului hotărît. b. Spre comparaţie: N G D A die der den die Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen einige einiger einigen einige Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen (unii colegi) (a unor colegi) (unor colegi) (pe unii colegi). g. all Hallen zu besichtigen. Desinenţele sînt cele ale articolului hotărît.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Besprechen Sie all Zeichnungen mit jed Meister. Exerciţiul 231. . lecţia a 5-a.

. können. Exerciţiul 233.. Bauen Sie .. . Formulaţi cuvinte compuse din următoarele elemente! Traduceţi-le şi verificaţi la cheia exerciţiilor. das Jahr 1 ' + die Zahl d. Das ist . Substantive compuse (Continuare) 10. Geben Sie . .. . ? h. UNSERE ERZEUGNISSE 10. die Delegation + der Leiter b.. ich möchte danken geben sein Exerciţiul 232. Exemple: die Arbeit + das Zimmer = das Arbeitszimmer. .7..7. bauen. Cu -n de legătură a. Ihr erfüllt .. d. k... — j . erfüllen. die Farbe + die Skala b.182 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. inf) 2 (N.. die Tabelle + der Kopf d.. Valenţa verbelor Verbele din lecţia de faţă au următoarele valenţe: Indicele Verbe 2 (N. sollen. die Produktion + die Menge c.. ? i. modernisieren dürfen.. müssen.. g. besuchen. . A) 2 (N. die Maschine + der Teil = der Maschinenteil. La numeroase substantive compuse..) sau (N.6. CM -s de legătură 2. Wir können .1... D... der Motor 2) + die Drehzahl ') Cu -es de legătură: die Jahreszahl ') Cu -en de legătură: die Motorendrehzahl. cele două elemente compo­ nente sînt legate printr-un -s sau -n de legătură. b. adj. die Gruppe + der Leiter c. D) 3 (N. 10. die Arbeit + der Platz a. wollen. Wir automatisieren . Die Gäste besichtigen ... Wollen Sie . Completaţi fragmentele de propoziţii cu părţile sintactice care mai lipsesc pentru saturarea valenţei ! Model: Bauen Sie einen Transformator? a. c.. besichtigen.. dacă aţi tradus corect! 1. Er dankt . . begrüßen. e.. f.N) automatisieren. Ich möchte . . Wer begrüßt . kennenlernen. A) 2 (N.

die Konstruktion + das Büro n. die Maschine + die Halle 1. (viele schwere Metalle). Wer dankt dem Direktor ? Was sagt er ? t. e. Wer besucht das Werk ? b. die Büchse + der Durchmesser.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. die Länge + das Maß f. h. Was möchte der Direktor den Gästen zuerst geben ? e. Was plant die Werkleitung jetzt ? 1.. die Leistung + der Faktor f. Wie viele sollen es im Jahr 1976 sein? g. Korrigieren Sie bitte . Der Monteur braucht . die Spannung + der Messer i. Wie groß ist die Belegschaft dieses Werkes ? f.. Was erzeugt das Werk ? h. Wer führt die Gäste durch das Werk ? o.. die Schwingung + die Zahl 1. d.Was wollen sie automatisieren? n. Diese Teile sind aus . Die Delegation besichtigt .. Was hat jeder Laborant im Labor ? . . die Schulung + der Kurs ) .. Wer erwartet den Besuch der Delegation ? d.. Wir arbeiten in . Die Lehrlinge arbeiten mit . (ein modernes Labor).. die Schraube + die Lehre m. (jede falsche Zeichnung). Wie hoch soll die Produktion im Jahre 1976 sein? ) . die Analyse + der Fehler n. (der legierte Stahl).. Was sehen Sie im Labor ? v. die Umdrehung + die Zahl g. f. die Festigkeit + der Wert h.. (die fleißige Arbeiterin). Wieviel beträgt der Wert der Erzeugnisse ? i. Completaţi fragmentele de propoziţii cu sintagmele indi­ cate ! Fiţi atenţi la desinenţele adjectivelor ! a. c.. die Halle + das Fenster g. g. Was wollen sie modernisieren ? m.. . Exerciţiul 234..... Wer will den Gästen helfen ? s. die Nummer + die Tafel k. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. die Rechnung + die Größe k.. die Decke + die Lampe i. Wer begrüßt die Gäste ? c. (ein langer Stift)... (ein guter Meister).. b.. UNSERE ERZEUGNISSE 183 e.. Er verarbeitet . Was kann man aus diesen Zahlen ersehen ? k. . die Skizze + das Papier j . (ein großer Arbeitsraum). Exerciţiul 235 (sinteză). die Fabrikation + der Fehler m. die Oberfläche + der Druck h. Die Delegation geht zu . Wo können die Gäste arbeiten ? r. Dürfen die Gäste Skizzen machen ? p. Besichtigen die Gäste auch ein Labor ? Welches ? u. die Arbeit + die Gruppe e.

Text Ingenieur Schneider zeigt den Gästen aus Rumänien das Werk.3 t Kapazität." Munteanu: „Womit formen Sie diese Teile.1 şi 11. Berger erklärt: „Unsere Gießerei ist 3 400 m 2 groß.2." Ing. Wir erzielen damit auch die wichtigsten Vorteile.5)" Munteanu: „Wir führen dieses Verfahren auch in unsere Fabrikation ein. Wir stellen damit Teile guter. Dort stellt er sie dem Leiter der Gießerei. Sie ist eine wichtige Abteilung unseres Werkes. *) v.4.6. Explicaţii. u. Zuerst führt er sie in die Gießerei. punctele 11. bzw.B. Kollege Munteanu. x) Ing. Wir wollen aber das Programm ausbauen.a. Wir wenden es schon seit längerer Zeit an. Explicaţii. NEMetallen und Gußlegierungen wie z. Dadurch können wir die kleineren. > > v. Berger zählt dann die wichtigsten Verfahren auf. 5 ) v. Allerdings ist die Produktivität dieses Verfahrens weniger gut." Berger: „Sie haben recht. aber es ist doch eines der modernsten Verfahren. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. wollen Sie unsere Gußputzerei ansehen?" * v. 3 Explicaţii. punctul 11. (sogenannten). vor. Genosse Munteanu fragt: „Kollege Berger. Kollege Berger?" Berger: „Diese Teile formen wir mit sog.2. 4) (zum Beispiel) Silumin.3. . punctul 11.B. besserer und auch bester Qualität her. (beziehungsweise) in Induktionsöfen von 6. Explicaţii. punctul 11. die Leichtmetalle ?" Ing. Berger: „Wir gießen Teile aus Grauguß." Ing. Ingenieur Berger. Kollege Munteanu. Berger: „Die Leichtmetalle schmelzen wir in Niederfrequenz-Tiegel­ öfen bzw.Lehrstück Nummer 11 DIE GIESSEREI A. > * v. Munteanu fragt: „Woraus3' besteht Ihr Fabrikationsprogramm?" Ing. verlorenen Modellen. Rotguß. (unter anderem) höchste Präzision und geringste Nacharbeit. wir gießen sie nach dem Femgießverfahren. Sie ist um 40% größer2) als vor vier Jahren. welche Verfahren wenden Sie beim Schmelzen der Metalle an ? Worin schmelzen Sie z. Explicaţii. Temperguß. punctul 11. Auch verbessern wir dadurch das Gefüge der Gußteile.

Vocabular turnătoria die Gießerei. Georgescu kommst du auch mit ?" Georgescu: „Ja. sectorul. s. -güsse fonta maleabilă der Temperguß. Aber ich möchte mit Ihnen gerne noch weiter über das Strahlverfahren sprechen. -güsse bronzul. ." Berger: „Recht gerne.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 185 Munteanu: „Ja. -(e). însă aber programul das Programm. superi. (citeşte: zum Beispiel)x) siluminiul das Silumin. Kollege Munteanu. -güsse aliajul de turnătorie die Gußlegierung. Berger: „Zum Putzen der Tempergußteile. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de faţă. de la groß secţia. oft aber auch weniger harten. cu 40% um. în primul rînd zuerst a prezenta." Die Gruppe tritt in die Werkstatt ein. -s. gerne. -en aici: ca wie de exemplu z. Wir erzielen dadurch eine sehr glatte Oberfläche". -en din ce woraus a consta/a se compune din bestehen programul de fabricaţie das Fabrikationsprogramm. Ing. -gusses. dar. Ing. -gusses. Kollege Berger. a mări ausbauen a enumera. -(e)s. pl. a pune în faţă vorstellen a explica erklären aici: cu.B. -e a turna gießen fonta (cenuşie) lucrată der Grauguß." B. tombacul der Rotguß. de la „wichtig" cel mai important 11 v. Munteanu fragt den Kollegen Berger: „Kollege Berger. -e a lărgi." Genosse Antonescu fragt: „Wozu verwenden Sie den härteren Stahl­ schrot?" Ing. Wir wollen nun das Labor besichtigen. um 40% mai mare größer. a înşira aufzählen wichtigsten. comp. Kollege Berger. natürlich komme ich auch mit. Munteanu: „Besten Dank. -gusses. womit putzen Sie die Gußrohlinge aus der Sandgießerei ?" Berger: „Wir putzen nur noch mit Schleuderstrahlmaschinen und ver­ wenden härteren Stahlschrot. f. despărţirea die Abteilung. -en mai întîi.

puţin. worjn schmelzen (i) der Niederfrequenz-Tiegelofen. mai mic kleiner.a. der die procedeul die das das der der die die das die care. -s. de la welcher. unde a se topi cuptorul de topit cu creuzet de joasă tensiune bzw. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de fată. a folosi topirea în ce. -e între altele u. (citeşte: beziehungsweise) 1) respectiv Induktionsofen. a realiza erzielen avantajul Vorteil. -s. -e piesa turnată a introduce. de la „gut" cel mai bun besten. welche. -en capacitatea a produce. de la „fein" cel mai fin leichtesten (superi. superi. (citeşte: unter anderem) 1 ' cel mai înalt höchste. -e procedeul de turnare de precizie Feingießverfahren. welches anwenden das Schmelzen. -s. prin aceasta damit mai bine besser. superi. a fabrica herstellen cu aceasta. ce a aplica. negreşit allerdings productivitatea Produktivität. superi. de la „hoch" precizia Präzision. ce-i drept. de la „klein" mic klein feinsten. pl. ') v. -en a îmbunătăţi. . de la „gut" calitatea Qualität. a importa einführen a obţine. aşa-zis SQg. neînsemnat gering prelucrarea suplimentară Nacharbeit. -(e)s. comp. cel mai mic mic. -(e)s. pl. superi.186 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das Verfahren.pl. -s. (citeşte: sogenannte (n)) x) pierdut verloren modelul Modell. într-adevăr. de la „gering" cel mai puţin. -en geringste. a corecta verbessern structura Gefüge. -en cu ce womit a forma. welche. -s. de la „leicht") cel mai uşor Gußteil. a modela formen aşa-numit. f. -(e). cuptorul de inducţie Kapazität. comp. f. -s.

-en ansehen (ie) gerne mitkommen natürlich eintreten (i) putzen Gußrohling. mai dur tare. superi. cu toate acestea cel mai modern d e . comp. -e glatt Dank. sigur. -en nur noch Schleuderstrahlmaschine. dur alicea de oţel des. aveţi dreptate totuşi. adesea pentru ce curăţirea piesa turnată din fontă maleabilă neted mulţumirea acum mai departe aici: despre procedeul (de curăţire) prin jet a vorbi aici: (cu) multă (plăcere). de la „hart" hart (das) Stahlschrot. nun weiter über Strafverfahren.pl. Explicaţii şi exerciţii 11. fireşte a intra a curăţa piesa turnată turnătoria cu forme de nisip de acum numai maşina de sablat cu jet de alice mai tare. a privi bucuros. -(e)s. -e Sandgießerei. -e oft wofür Putzen. aici: mai îndelungat curăţătoria de piese turnate a se uita. (e)s. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte! der Niederfrequenz-Tiegelofen die Abteilung die Gießerei das Fabrikatiqnsprogramm das Feingießverfahren die Präzision der Induktionsofen die Nacharbeit das Labor .0. -s. cu plăcere a veni cu cineva natural. -es f. seit zwei Jahren länger.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 187 die der die die der das der der das recht. de la „modern" sejt. -s sprechen (i) recht (gerne) aici: dreptate. deseori. comp. Tempergußteil. -n härter. f. -s. Sie haben recht doch modernsten. C. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 236.pl. de la „lang" Gußputzerei. de doi ani mai lungi.

fertiges. erklären. [s] Gäste. numit „particulă". Exerciţiul 237. Teilen. schmelzen. erklären. des Jahres. Lager. fertiger. Verfahren.1. Exemple: arbeiten = a lucra. Tafel. -es (des Werkes. sprechen. länger. Präzision. Oberfläche. La fel: flüssiges. Gästen. flüssiger. Vocala e neaccentuat [a] în sufixe şi desinenţe ca -er (Leiter. b) wichtiges ['vlctlggs]. a munci ausarbeiten = a finisa führen = a conduce durchführen = a efectua. richtiger. care la sfîrşit de cuvînt se pronunţă [Te]. zählen. Kabel. 11. Nickel. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei „e" neaccentuată! Suprimaţi vocala la punctele c) şi d) ! a) Nummer ['nUnwr]. feinsten.188 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das die die der die Strahlverfahren Schleuderstrahlmaschine Gußputzerei Gußrohling Sandgießerei woraus womit wofür damit sau damit dadurch sau dadurch dafür sau dafür. Arbeiter. Schlüssel. c) gießen ['giisan]. kleineren. Verbe separ abile 11.1. se pro­ nunţă [-Ig-] cînd se află înaintea unei desinenţe care începe cu o vocală. Exemplu: am wichtigsten [am 'vlcticstan] La fel: das flüssigste. Meißel. d) Kurbel ['kUrbal]. aufzählen. Exemplu: wichtiges ['vlctlgas]. anwenden. Qualität.0.vorstellen = a prezenta ziţia verticală) . Kollegen. iar în desinenţe ca -en (gießen. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei ä lung [e:] şi ä scurt [«]/ ' [e:] Rumänien.2. dunkel. größer). a executa stellen = a pune (în po. 11. Hebel) în vorbirea curentă se poate chiar suprima. Verfahren) sau -el (Tiegel. Kapazität. în limbajul tehnic german se folosesc numeroase verbe com­ puse. vorstellen. 11. des Raumes. Jahren. modifică conside­ rabil sensul verbului compus în comparaţie cu verbul simplu (cuvîntul de bază). des Gastes. langes. des Stahlschrotes. Sufixul -ig. înaintea unei desinenţe care începe cu o consoană. Zylinder. länger. wichtiges) se pronunţă foarte slab.1. Exerciţiul 238.1. härter. eintreten. al căror cuvînt determinativ. geringes. erzielen. Feder. kleines. wichtigsten. am richtigsten. größer. höher. Meister. se pronunţă [-Ic]. des Gußteiles.0. richtiges. besten. breiter. das farbigste. am wenigsten.

Particulele verbelor compuse pot fi accentuate. a execut prin presare = a opri einstellen ein: einführen a introduce her: herkommen = a produce = a veni încoace herstellen hin: hingehen a merge acolo hinbringen = a aduce acolo mitkommen = a însoţi mit: mitarbeiten a colabora über: übergehen a trece la ceva überhitzen = a supraîncălzi = sau cineva um: umarbeiten umformen = a transforma = a modifica unter: untergehen = a se scufunda.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 189 Cuvintele determinative (particule) ale verbelor compuse sînt mai ales prepoziţii. Ihr stellt die Genossen vor. Du stellst den Apparat ab. Exemplu: Ich stelle den Strom ab.2.1. über. a opri. abschleifen = a netezi (prin şle­ fuire) a fixa. durchführen. um" s. Wir stellen die Gäste vor. a monta anwenden an: anbringen = a aplica auf: aufstellen = a enumera = a amplasa (o aufzählen maşină) aus: ausarbeiten __ a elabora. * Particulele „durch. a ausbauen _ = a lărgi finisa bei: beistehen beilegen = a anexa = a asista durch: durchdrücken = a străpunge durchführen = a efectua. dar şi adverbe sau alte părţi de vorbire. Verbele compuse cu particule accentuate şi separabile se numesc verbe separabile. ca în toate exem­ plele de mai sus: Exemple: ausarbeiten.a. zudrehen. unter. unterstellen = a pune dedesubt a pieri vorgehen = a proceda vor: vorstellen = a prezenta zudrehen zu* zulassen a admite = a închide prin învîrtire (un robinet) 11. Dintre cele mai frecvente particule fac parte: ab: abstellen = a închide. Sie stellen die Belegschaft vor. Er stellt die Maschine ab. a unterscheiden = a deosebi. . sînt de multe ori neaccentuate (şi deci insepa­ > rabile). şi se aşază la sfîrşitul propoziţiei. un tersuchen = a cerceta. durchlaufen — a parcurge. Particulele accentuate ale verbelor compuse se separă în timpul conjugării de verbul propriu-zis. dar pot fi şi neaccentuate. 1) Exemple: unterteilen = a subîmparţi. aufstellen.

Wir unterscheiden. Maschinenteile herstellen. De la verbele simple date mai jos. Du unterscheidest..abver. a.unter vorhalten beabent. Exerciţiul 239.ausdurch einhinüberumuntervorstehen aufbeent. Exerciţiul 240.anver. die Gäste vorstellen b.190 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. d. das Strahlverfahren einführen.mitumvor- schreiben beabver.aneraufver.aufausdurcheinvorzugehen ent.ausdurcheinmitum fiihren ent. e. c. simplu sau derivat cu prefix. ein neues Verfahren anwenden. Er unterscheidet.3.ausdurcheinunter- rechnen beaberausver.1. Verbele compuse cu particule neaccentuate sînt inseparabile şi se comportă în timpul conjugării ca un verb obişnuit.beiübergever.aufausemherumvor- .anver. Sie unterscheiden.aufauseinunteruravor- stellen abbeent. Ihr unterscheidet. Exemple: Ich unterscheide (deosebesc). Conjugaţi verbele separabile de mai jos în propoziţii ! Model: die Gäste vorstellen.. formaţi verbe derivate şi compuse cu ajutorul prefixelor şi particulelor indicate ! Căutaţi înţelesul lor în cheia exerciţiilor ! Citiţi verbele formate şi observaţi deosebirile de accentuare! arbeiten beaberaufver. die Werkstatt ausbauen.aufzer. Ich stelle die Gäste vor Du .

lecţia a 7-a. şi. punctul 11.3.4. şi lecţia a 6-a. v. Cadrul sintactic al propoziţiei germane 11. şi alte elemente infinite (nepersonale). punctul 7.).2. în consecinţă. verb negat cu „nicht" 5). Această poziţie distanţată a elementelor predicatului complex se numeşte cadru verbal sau cadru sintactic. Wie schmelzen Sie die Leichtmetalle ? Dadurch verbessert man das Gefüge der Gußteile. lecţia a 10-a. . Această deprindere de a privi propoziţia germană ca printr-o lunetă-foarfece este foarte importantă. punctul 10. Wir führen dieses Verfahren auch hier ein. să se obişnuiască să constate la fiecare pro­ poziţie ce elemente ale predicatului se află la sfîrşit. Die Halle ist 30 m lang. Predicatul propoziţiilor germane poate fi format dintr-o singură ! formă verbală (personală. 11 2) 3) 4) 5) forma t verbală fi nită ele in v. b. verb modal + verb principal la infinitiv 3) .3. verbul „sein" + nume predicativ (substantiv.a. adjectiv. care se aşază la sfîrşitul propoziţiei. 11. Numeroase alte posibilităţi vor fi prezentate !n lecţiile următoare. v. v.5. Pe care le-am învăţat pînă la lecţia de faţă. c.5.2.2. punctul 6. verb + particulă separabilă 4) .2.1. Exemplu: Wir stellen in unserem Werk Teile bester Qualität her fment finit Cadrul sintactic (particulă) 11.2. Exemple: Die Gäste wollen nun das Labor besichtigen. Hier erzeugt man diese Apparate nicht.2. d. în afară de forma verbală finită (personală care îşi menţine poziţia în locul II). Aceste propoziţii au un predicat simplu care se află totdeauna pe locul I I . adică este a doua parte sintactică. indiferent cu ce începe propoziţia.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 191 11. finită). adverb s. Exemple: Wir erzielen eine bessere Qualität. Cadrul verbal (sintactic) poate fi format din următoarele tipuri de predicate complexe: 2) a. Recomandăm cititorilor de texte tehnice germane să se aştepte oricînd mai degrabă la predicate complexe în poziţie distanţată decît la pre­ dicate simple. a ) 11.1. Cele mai multe propoziţii în limbajul tehnic german au însă un predicat complex care cuprinde.

schwer. (O O) Exerciţiul 241. b. Exerciţiul 242. (wollen). dick. (wollen). die Oberfläche. Wir verarbeiten dieses Material. Exerciţiul 244. (sollen). a. ausbauen — die Werkleitung — die Gießerei c. (können). der Rauminhalt. c. Oaspeţii vor să viziteze laboratorul. Der Druck im Behälter fällt. e. einführen —der Meister — die Lehrlinge — in die Arbeit. Die Gießerei ist 3 400 m 2 groß. die Werkstatt. aufzählen — der Ingenieur — die Teile des Apparates b. Exerciţiul 243. folosind adjectivele date la „b" şi unităţile de măsură la alegerea dv. d. a. breit. die Tabelle. herstellen — Man — neue Gußlegierungen d. d. Wir gießen Teile aus Grauguß oder NE-Metallen. Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. formînd propoziţii cu cadru verbal! Predicatul simplu trece la infinitiv ! Model: Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk.! Model: Die Halle ist 15 m breit. . groß. b. a.192 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI deoarece abia elementele de la sfîrşit determină sensul exact al întregii pro­ poziţii. Man zeigt uns das Labor. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte! a. der Behälter. Spre comparaţie: Die Gäste /W0//ß/7\ Hier V erZ6U0t n u n Die Gäste ( wollen \ J nun das Labor. das Labor. hoch. die Halle. Die Farbe verändert sich. c. die Gießerei. Er erklärt uns dieses Verfahren nicht. Der Ingenieur will den Gästen das Werk zeigen. Er erklärt uns dises Verfahren. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm? (müssen). das Arbeitszimmer. Indicaţi dimensiuni ale obiectelor indicate la „a". lang. Negaţi următoarele propoziţii! Model: Er erklärt uns dieses Verfahren. Hier \erzeugtk * m a diese Teile A nicht/ Aici nu se produc aceste piese. b. der Raum. Labor diese Teile das /besichtigen ( ~~ / ~" m a n - \ Oaspeţii vor acum laboratorul. Introduceţi verbele modale date în paranteză la forma cerută. der Durchmesser. / Aici se produc aceste piese.

1.3. ein langes Kabel = cablul mai lung länger — das längere Kabel ein längeres Kabel = un cablu mai lung. uneori şi u ca vocală radicală. b) gradul superlativ. > klein — kleiner — kleinst pentru superlativ: -st. Exemple: Dieses Kabel ist länger. mai lung.). = cablul cel mai lung. adjectivele limbii germane formează gradele de comparaţie de superioritate prin sufixe. Diese Maschinenhalle ist am breitesten (die breiteste). pentru a se indica gradul cel mai înalt al însuşirii respective. fie de articolul hotărît şi avînd desinenţele obişnuite de declinare. adjectivele formează grade de comparaţie.3. care formează gradele de com­ paraţie numai cu determinative aşezate înaintea adjectivului (lung. iar superlativul este fie precedat de prepoziţia „am" şi avînd desinenţa -en. şi anume: a) gradul comparativ. pentru a se indica superioritatea sau inferioritatea cu privire la o însuşire. Folosindu-se gndele de comparaţie în propoziţie ca adjective atributive în faţa unui substantiv. lecţia a 9-a. cel mai lung. 1 ' v. > Unele adjective simple care au a sau o.1. Spre deosebire de limba română. Pentru a exprima diferenţele graduale ale însuşirilor unor obiecte în comparaţie cu ale altor obiecte. Dieses Kabel ist am längsten. punctul 9. Die Maschinenhalle ist viel breiter. groß •— größer — größt. längst — das längste Kabel Folosite ca nume predicative împreună cu verbul „sein" — a fi sau alte verbe.3. şi anume: pentru pozitiv -i pentru comparativ: -er.\ LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 193 11. sufixele de grad sînt urmate de desinenţele de declinare. primesc la comparativ şi superlativ Umlaut: Exemple: lang — länger — längst. x ) = cablul lung Exemplu: lang — das lange Kabel = un cablu lung. comparativul apare fără alt adaos. '1/103 .3. J L _ 1m % i^ 9-* groß größer größt kurz ktirier tönest 11. 11. mai puţin lung etc. Comparaţia adjectivelor 11.2. (das längste). *3 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.3. kurz — kürzer — kürzest.

c. hart — minder hart — am wenigsten hart. Die fünf Meßwerte sind genau. -z.3. Acest şurub este tot atît (exact atît) de scurt ca celălalt. Das fünfte Arbeitszimmer ist am wenigsten klein. -d. a.194 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. -h intercalează înaintea sufixului superlativului un -e eufonic pentru uşurarea pronunţării: breit — breiter — breitest: der breiteste Tisch. Exemple: hech — weniger hoch — am wenigsten hoch. genau so) wie — cu comparativul (relaţie de inegalitate): als — cu superlativul (relaţie de supremaţie): von. Treceţi următoarele propoziţii la comparativul şi superla­ tivul de superioritate şi de inferioritate! Model: Die fünf Arbeitszimmer sind klein. kurz — kürzer —kürzest: die kürzeste Schraube. Diese Schraube ist die kürzeste von allen. am mindesten" 2).4. Exerciţiul 245.7. Das dritte Arbeitszimmer ist weniger klein. . Diese Schraube ist kürzer als die andere. Analizaţi adjectivele din textul lecţiei şi stabiliţi gradul de comparaţie. ) învechit. J s ) nahe = apraape. La unele adjective apar mici neregularităţi în scriere şi pronunţare: hoch — höher — höchst. 11. Acest şurub este cel mai scurt din toate.3. -s.3. Das erste Arbeitszimmer ist klein. -ß. 11. Das vierte Arbeitszimmer ist am kleinsten (das kleinste).5. Pentiu legaica giadelcr de ccnparaţie de termenul respectiv de comparaţie. Die fünf Verfahren sind wichtig. b. Die fünf Hallen sind groß. se folesese următoarele adverbe şi conjuncţii: — cu pozitivul (relaţie de egalitate): ebenso (so. Gradele de comparaţie de inferioritate se formează prin cuvin­ tele determinative invariabile „weniger.3. Das zweite Arbeitszimmer ist kleiner. 11. minder" 2> şi „am wenigsten. Adjectivele terminate în -t. groß — größer — größt.6. -seh. Adjectivul „gut" formează gradele de comparaţie neregulat? gut — besser — best. eine weniger hche Halle. die am wenigsten harte Legierung. genul. Exemple: Diese Schraube ist ebenso (genau so) kurz wie die andere. Acest şurub este mai scurt decît celălalt. -x. nahe x) — näher — nächst. numărul şi cazul! Exerciţiul 246.

Eines der (important) Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. e. er arbeitet weniger genau als ich. *• Piesele cele mai uşoare sînt din metale uşoare. Das ist das längere Lineal. Wir erzielen so eine (mai bună) Qualität der Teile. d. g. Sind diese Gußteile ebenso klein wie jene ? c. Folosind exemplele din exerciţiul anterior. e. g. h. b. Das Werk wendet (mai moderne) Verfahren an. a. . Exerciţiul 250. Piese mai precise am obţinut prin turnare de precizie. c. b. e. Dieses Papier ist am dünnsten. Dieses Papier ist dünner. stabiliţi compa­ raţii după următorul model! Model: Die erste Halle ist ebenso groß wie die zweite. d. er arbeitet ebenso genau wie ich. Cel mai precis instrument de măsurat este micrometrul.Aplicăm procedeele cele mai moderne. Ist dieses Gewinde ebenso fein wie jenes ? d. Nein.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 195 Exerciţiul 247. Die vierte Halle ist die größte von allen. Sie haben (mai bune) Resultate erzielt. b. a. h. Dieser Bleistift ist am härtesten. f. d. Exerciţiul 248. Dies sind (mai precise) Gußteile. Der (cel mai bun) Induktionsofen steht rechts. Transformaţi adjectivul predicativ în adjectiv atributiv! Model: Dieses Lineal ist länger. Secţia cea mai mare este turnătoria. Ist Ihre Gießerei ebenso groß wie unsere ? b. Exerciţiul 249. c. Dadurch erzielen sie die (cea mai înaltă) Produktivität. . Acesta este un avantaj mai mare. c. Die (cele mai moderne) Verfahren werden in unserer Gießerei verwendet. Aparatul cel mai exact 1-a proiectat inginerul Popescu. Traduceţi adjectivele din paranteză şi treceţi-le la cazul potrivit! a. Răspundeţi după modelul următor! Arbeitet er ebenso genau wie ich ? Ja. Piesa cea mai mică este această rolă. Dieser Vorteil ist größer. . f. . Traduceţi în limba germană! a. Dieser Vorteil ist am größten. i. Die zweite Halle ist größer als die dritte. Dieser Bleistift ist härter. Exerciţiul 251. Ist die Toleranz dieser Welle ebenso groß wie die jenes Bolzens ? . Das sind die (cei mai buni) Arbeiter der Gießerei.

a. în special al celor de­ monstrative.das > davon 4. Pronumele „das" ca element al adverbului pronominal referindu-se la lucruri şi noţiuni abstracte. wofür 1 = pentru ce ? s. formînd: a) o serie de cuvinte interogative: womit? = cu ce.4. Pronumele „was".a. respectiv „das" formează primul element al adverbului pronominal şi apare sub forma: wo î wor i > înainte de consoană \ înainte de vocală.das > davor 4. acestea).4. aceştia. Sensul exact al adverbelor pronominale. depinde de context. Cele mai uzuale prepoziţii se pot contopi cu pronumele interoga­ tiv „was ?" (ce ?) şi cu pronumele demonstrativ „das" (acesta. dafür — pentru aceasta s.4.2..das > dazu 11.1.3. da i dar J 11.4.196 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. Adverbele pronominale 11. Adverbele pronominale pot fi formate din următoarele pre­ poziţii : Seria interogativă Seria demonstrativă an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + 4+ + + + + + 44- was was was was was was was was was was was was was > > > > > > > > > > > > > + was > + was > + was > woran ? (la ce ?) worauf ? (pe ce ?) woraus ? (din ce ?) wobei ? (cu ce prilej ?) wordurch ? (prin ce ?) wofür ? (pentru ce ?) wogegen ? (împotriva cărui fapt?) worin ? (în ce ?) womit ? (cu ce ?) wonach ? (după ce ?) worüber ? (despre ce ?) worum ? (pentru ce ?) worunter ? (printre care lucruri ?) wovon ? (de la ce ?) wovor ? (în faţa cărui fapt ?) wozu ? (la ce ?) an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + + + + + + + + 44- das > das > das > das > das > das > das > das das das das das das > > > > > > daran darauf daraus dabei dadurch dafür dagegen (la aceasta) (pe aceasta) (din aceasta) (cu acest prilej) (prin aceasta) (pentru aceasta) (împotriva acestui fapt) darin (în aceasta) damit (cu aceasta) danach (după aceasta) darüber (despre aceasta) darum (pentru aceea) darunter (printre acestea) (de la aceasta) (în faţa acestui fapt) (la aceasta) 4. poate fi tradus atît . aceasta. b) o serie de cuvinte demonstrative: damit — cu aceasta. Aceste cuvinte se numesc adverbe pronominale.

Despre ce vorbiţi cu oaspeţii ? h. b. a. c. La ce serveşte manometrul ? Exerciţiul 254. Man erzielt durch dieses Verjähren eine bessere Qualität. Cu ce curăţaţi piesele turnate ? d. h. Pentru ce vă trebuie aparatul ? g.Zeichnen Sie an diesem Reißbrett? d. a. acestea) în funcţie de genul şi numărul substantivului de referinţă. Was mache ich damit ? Aici sînt desenele. î n ce constă procedeul de sablat cu jet de alice ? c. Ist ein Fehler in dieser Rechnung ? e. Exemplu: Wir sprechen jetzt nicht darüber. aceştia. Prin ce obţineţi o calitate mai bună ? e. Căutaţi adverbele pronominale din text şi stabiliţi sensul lor exact! Exerciţiul 253. Pe ce desenaţi ? f. Hier schmilzt man die Leichtmetalle in Induktionsöfen. Womit messen wir die Länge ? Mit dem Meter. Wir stellen diese Teile aus Grauguß her. ich schreibe damit. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch. d. Wir antworten auf Ihre Fragen. Acum nu vorbim despre aceasta. e. Wir messen die Länge mit dem Meter. In unserem Werk verarbeiten wir NE-Metalle zu Gußteilen.Hilft Ihnen das Meßgerät beim Messen ? c . Traduceţi în limba germană ! începeţi întrebările cu adverbe pronominale interogative ! a. Hier sind die Zeichnungen. dar şi cu pronume personale. Exerciţiul 255. Din ce se compune programul de fabricaţie ? b.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 197 cu pronumele demonstrativ (acesta. aceasta. Răspundeţi cu „Ja" şi cu adverbe pronominale demonstra­ tive! Model: Schreiben Sie mit diesem Bleistift ? J a . Ce fac cu ele ? Exerciţiul 252. Sprechen Sie über dieses Verfahren? b. Formaţi întrebări cu verbe pronominale interogative la care să răspundă părţile de propoziţie subliniate ! Model: Wir messen die Länge mit dem Meter. g. f. Fragen Sie die Zeichnerin nach der Skizze ? *• Brauchen Sie die Reißfeder zum Zeichnen ? . Du mußt die Dezimalzahl mit 3 multiplizieren.

D I N . Valenţa Indicele de valenţă Valenţa Verbe verbelor Exemple 1(N) 2 (NA) 2(N aus D) 2(N über A) 2(N in A) 3(N A D) 3 (NA mit D) 3 (NA in A) mitkommen gießen. Sie sprechen über die Produktion.B. verbessern aufzählen.B a n d » ) . der Trafo < d e r Transformator die K r i p o < d i e Kriminalpolizei ls> das Fewa •< Feinwaschmittel 14) . folosind cuvinte din lecţiile anterioare pentru saturarea valenţei! 11.6. Die Gäste treten in das Büro ein. următoare sus. Der Apparat besteht aus 2 Teilen. = zum Beispiel. Formaţi şi scrieţi cife o propoziţie cu fiecare dintre verbele de mai sus. Wir gießen Maschinenteile. Wir sehen das Labor an. Wir verbessern das Verfahren. ausbauen herstellen. < sogenannt. ORWO-Film 10) A g f a .1. das Labor < das Laboratorium. anwenden.198 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. putzen erzielen. . = und so weiter. Wir bauen die Werkstatt aus. Erklären Sie mir das Verfahren ! Wir formen die Teile mit verlorenen Modellen. = beziehungsweise. Führen Sie die Laboraüten in die Arbeit ein. Iniţiale 2 separate 3 Iniţiale legate a) cu punct final b) fără puncte 4 Silabe legate fără punct l-M ) v. usw.Format 9>.a. Prescurtări constînd din Exemple 1 Părţi de cuvînt a) cu punct b) fără punct a) cu punct b) fără punct Ing. Exerciţiul 256. în limbajul tehnic german întîlnim foarte des cuvinte prescurtate de structură diferită şi mod diferit de rostire. = Ingenieur. pag. VDI = Verein Deutscher Ingenieure l> ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift 2> P K W = Personenkraftwagen 3 ' L K W = Lastkraftwagen 4 ) K F z = Kraftfahrzeug 5> U K W = Ultrakurzwelle « > V E B = Volkseigener Betrieb 7» bzw. vorstellen formen einführen Er kommt mit. Cuvinte prescurtate 11. der Tacho < der Tachometer z.5. ansehen bestehen sprechen eintreten erklären. Tipuri frecvente sînt următoarele: Nr. crt. ELBA-Batterien »>. sog. D I N 8>. schmelzen.6. u. = unter anderem NE-Metall = Nichteisenmetall.

7) întreprindere industrială de stat (naţionalizată).2.6.64. Grauguß. Strahlschrot = Hier verwenden wir zum Beispiel Strahlschrot. 3b şi 4. 11. Hier verwenden wir z. Strahlverfahren = das sogenannte Strahlverfahren.6. 8) Deutsche Industrie Normen = norme industriale germane. Rotguß und so weiter. 14) FEWA-detergent. Tipul 3b: ca şi cuvinte noi. fie rostindu-se fie­ care literă separat. Prescurtările formate din iniţiale mari se scriu totdeauna fără puncte şi se pronunţă: Tipul 2b: fie sub forma cuvintelor respective întregi. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. Exemple: Aluminium ist ein NE-Metall (Nichteisenmetall.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 199 1) Asociaţia Inginerilor Germani.3. 11) banda (magnetofon) Agfa. Exemple: das sog. . Haben Sie einen P K W (Personenkraftwagen. = Grauguß. Welches sind die Vorteile des Feingießverfahrens ? m . Wie formt man in dieser Gießerei die Teile? k. Was soll Ing. Was erzielt man dadurch ? . 11. Temperguß. sau: Pe-ka-we) ? Möchten Sie ORWOFilme (Orwofilme) cder Agfa-Filme (Agfafilme) ? Exerciţiul 257. Womit putzt man hier die Gußrohlinge ? o. Cu excepţia tipurilor arătate la rubricile 2b. (sinteză). Prescurtările formate din silabe (tipul 4) se citesc ca şi cum ar fi cuvinte noi: Exemple: der Trafo ['trafo]. 1 4) camion. 3) autoturism. 12) bateria ELBA. das Fewa ['feva] die Kripo ['kripoj. Wohin führt er sie zuerst? c. Wozu verwendet man den härteren Strahlschrot ? p. sau: En-E-Metall). cuvintele prescurtate se pronunţă fără a se ţine seama de prescurtare. Wie groß ist die Gießerei ? e. Was für Teile kann man durch das Feingießverfahren herstellen ? 1. Schneider den Gästen aus Rumänien zeigen? b.B. 5) autovehicul. 6) undă ultrascurtă. Wie groß ist der Induktionsofen ? i. Woraus gießt man die Teile in dieser Gießerei ? g. 10) film ORWO. Ist sie heute so groß wie vor 4 Jahren ? f. Von welcher Qualität sind die Teile ? j . Rotguß usw. 2) Revista Electrotehnică. 9) format DIN. 13) poliţia judiciară. Wem stellt er die Gäste vor ? d. 11. Temperguß. W a s sehen die Gäste nach der Gießerei? n. Worin schmilzt man die Leichtmetalle ? h.

Das Prinzip*' seiner Erfindung 5) ist auch heute noch gültig 6). mit dem Schulungsleiter sprechen. Munteanu mit Ing. e. Lectura suplimentară Nr. dem Ingenieur die Zeichnung geben. Was wollen die Gäste noch besichtigen ? s. a arunca materialul de sablare tamburul rotativ aici: a se roti . Die Schleuderräder laufen Bild 1 1. a data din inventatorul principiul invenţia valabil rotorul centrifug a centrifuga.200 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI r. Der Erfinder 3) dieser Technik ist Benjamin Chew Tigham. f. in das Arbeitszimmer des Direktors eintreten. die Temperatur aus den Anlaßfarben ersehen. Worüber möchte Ing. Diese liegen in der Drehtrommel 10) d. Bild 1 zeigt dieses Prinzip. Die Schleu­ derräder 7) a schleudern 8) das Strahlmittel 8) b auf die Gußteile c. 1 DIE STRAHLTECHNIK1» Die Strahltechnik geht 2) auf das Jahr 1871 zurück 2'. Die Drehtrommel läuft U ) mit kleiner Drehzahl. Vocabular 1) die Strahltechnik zurückgehen 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Erfinder das Prinzip die Erfindung gültig das Schleuderrad schleudern das Strahlmittel die Drehtrommel laufen tehnica jetului a merge înapoi. c. Berger noch sprechen ? Exerciţiul 258. eine Zeichnung ansehen. I). d. Conjugaţi în propoziţii la prezentul indicativ! Verbele schimbă vocala e în ii a. Das Leichtmetall im Labor schmelzen. b.

Bild 2 zeigt diesen Stahlschrot aus Stahldraht 1 5 '. das Strahlmittel in die Behälter f. Bild 3 zeigt das Schleuderrad mit dem Strahl 1 6 ) . Bild 2 Bild 3 Man wendet die Strahltechnik auch zum Entzundern 17) von Draht 1 8 ) und dicken Blechen 19) an. Nach der Putzarbeit 1 2 ' transportieren die Becherwerke 13 ' e.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 201 mit großer Drehzahl. Das Strahlmittel besteht aus Stahl­ schrot 14 '. Man kann durch die Strahltechnik auch Oberflä­ chen von Stahl härten 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die das der der der das der das Putzarbeit Becherwerk Stahlschrot Stahldraht Strahl Entzundern Draht Blech munca (operaţia de curăţire) elevatorul cu cupe alicea din oţel sîrma de oţel jetul curăţirea de arsură (ţundăr) sîrma tabla .

Isoliermaterial usw. Explicaţii. „Haben Sie Fragen an m i c h ? " Ing. Wir wollen uns nicht länger verspäten !" Munteanu: „Wo liegt das Werkstoff lager ?" Schneider: „Bitte.und Stahlwerken. . sehen Sie sich den Lageplan an ! Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. Munteanu." Antonescu: „Welche Metalle bewahren Sie im ersten Lager a u f ? " Schneider: „Hauptsächlich Stangeneisen. Explicaţii. punctul punctul punctul punctul punctul 12. Ihr Wert beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. Kollege Schneider. 5) Schneider: „In dieser Halle lagern wir den größten Teil unserer Werkstoffe. was 4 ) zeigen Sie uns h e u t e ? " Schneider: „Das Werkstofflager !" Georgescu: „Wann können wir hingehen?" Schneider: „Ich kann Sie gleich hinführen. Explicaţii." *l v." Georgescu: „Wie ist Ihr Werkstofflager organisiert ?" Schneider: „Grundsätzlich unterteilt es sich in Lager 1 und Lager 2.4. Er nimmt aus dem Stahlschrank einen Lageplan heraus 2) und legt ihn 3 ) auf den Tisch. 5 ) v. Profileisen. Bandringe aus Eisen.Lehrstück Nummer 12 IM WERKSTOFFLAGER A. Ingenieur Schneider bittet sie. die „Elektrowerke" haben ein ähnliches Lager?" Munteanu: „Ja." Die Gruppe begibt sich zu dem dritten Gebäude und geht in das Haupt­ lager hinein. 12. Explicaţii. Munteanu: „Ja.3. 12. Messing und anderen NE-Metallen. woher beziehen Sie diese Bandringe ?" Schneider: „Von den Vereinigten Blech. Kollege Schneider. Im Lager 1 befinden sich die Metalle und im Lager 2 die anderen Werkstoffe.1. ich erinnere mich genau. •> v. 3î v." Georgescu: „Erinnerst du dich. 12. *) v. Explicaţii. Platz zu nehmen.5. 12. Bleche. Text Die Gruppe von" Ingenieuren und Technikern befindet sich r> im Büro des Direktors.2. WTir können es leicht erreichen.

LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 203 Munteanu: „Darf ich mir ein Muster n e h m e n ? " Schneider: „Aber gewiß ! Nur einen Moment bitte ! Der Praktikant soll eine Schere herbringen. -(e) s. a atinge a se duce.B. genommen) herausnehmen (i) der Lageplan.e nehmen (i. Vocabular das Werkstofflager.e mich wann hjngehen gleich hinführen etwas sich verspäten dritten das Gebäude. -s. .hinejngehen lagern der Werkstoff. . dort sehen Sie Asbest­ platten. mă cînd a se duce (într-acolo) 1) îndată. -es. organisieren grundsätzlich anderen depozitul de materiale /materie primă a se găsi locul a lua a se secate. B. danke. Novotex und Pertinax. Ich will einige Beispiele herausgreifen wie z. Isolierpapiere. Preßspan. -(e) s. Hier lagern wir alle Arten von Isolierstoffen und Kunstpreßstoffen.und Apparatebau". principial alt. a treia clădirea a ajunge. Glimmerfohen usw. kommen Sie her ! Holen Sie bitte eine Blech­ schere ! So. la fel a (con)duce (într-) acolo ceva. pl. geben Sie sie her !" Munteanu: „Wohin führen Sie uns nun. a pleca depozitul/lagărul principal a intra. a lua afară planul de ansamblu/de situaţie pe mine. f. Schulze. a valora marca germană (moneda) a organiza din principiu. celelalte. -s. a merge înăuntru a depozita materia primă. altă etc. celălalt.. . -s. materialul a se ridica la. -e sich belaufen (äu) DM = Deutsche Mark. Schichtpreßstoffe wie Textolit. 2) egal.sich befinden der Platz. imediat. puţin a întîrzia al treilea.err eichen sich begeben (i) das Hauptlager." Georgescu: „Wofür benötigen Sie die dickeren Pertinaxplatten ?" Schneider: „Für den Transformatoren. Kollege Schneider?" Schneider: „Bitte wollen Sie hier links hineingehen ? Wir sehen uns nun Lager 2 an.

. -ien aufbewahren hauptsächlich das Stangeneisen. 1J -(e) s. -(e) s. das Isoliermaterial. -(e) s. polar etc. -es. -(e) s. -es. -en felul der Isolierstoff.das Blech. a remite die Art. pl.204 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER materialul izolant a păstra. pl. -es. a depozita mai ales.) . f. construcţia de aparate der Apparatebau. -e der Bandring. pl. -e materialul plastic de presare das Beispiel. -s. -(e)s. -es. -(e) s. -e momentul (în tehnică. -s.-e materialul izolant der Kunstpreßstoff. -s. f. pertinaxul das Pertinax. -(e) s. mag­ netic.und Stahlwerke Uzinele Unite de Tablă şi Oţel (de­ numirea unei uzine oarecare) sigur.pl. f. -n folia de mică die Glimmerfolie. cartonul presat der Schichtpreßstoff. clipa der Moment. f. ') das Moment. a-şi aduce aminte Uzinele electrice (denumirea unei uzine oarecare) asemănător ähnlich de unde. -e exemplul herausgreifen a alege (la întîmplare) das Isolierpapier. a se duce şi a lua die Blechschere. -e practicantul de Praktikant. -s. pl. hîrtie presată.das Profileisen. -e materialul plastic stratificat textolitul das Textolit. -n a avea nevoie benötigen placa de pertinax die Pertinaxplatte. placa de azbest die Asbestplatte. pl. -(e) s. -(e) s. -en foarfece die Schere. din ce parte woher a primi beziehen die Vereinigten Blech. -n construcţia de transformatoare der Transformatorenbau. f. -en. de exemplu momentul de torsiune. -e hîrtia izolant ă der Preßspan. -n foarfecele de tablă hergeben (i) a da (încoace). -n herbringen a aduce (încoace) holen a aduce. principal fierul/oţelul în bare fierul/otelul profilat tabla colacul de bandă a-şi aminti. novotextul das Novotex.e preşpanul. -(e) s. desigur gewiß momentul. -e sich erinnern die Elektrowerke.

Monteur. Meister. Folosiţi cuvintele de mai jos drept titluri pentru nume de familie la alegerea dv. — pronumele personale şi reflexive: Er befindet sich hier. î n cursul vorbirii sau citirii. Techniker. -. > -e. die Probezeit 12. was für ein.0.2. — cuvintele interogative: *' Wer ist das? Was zeigen Sie uns heute? Wo liegt das Werkstofflager ? — titlurile: Ingenieur Schneider. Kontrolleur. Pronunţare şi ortografie 12. wieviel ? Welche Farbe ist das? Wieviel Blech brauchen Sie? .0.a. Exersaţi prcnunfarea corectă a sunetului -e final [a]! [3] ! die Gruppe heute der Lageplan der Kollege bitte der Apparatebau des Gebäude einige der Gebäudeteil die Halle alle der Härtegrad die Metalle pl. — prepoziţiile: im Büro. se pronunţă foarte redus. lăsînd titlul neaccentuat! Genosse. -es.0. Explicaţii şi exerciţii 12.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 205 C. şi le pronunţaţi cu glas tare. lăsînd cuvxntul interogativ neaccentuat! Was ? Wer ? Wen ? Wem ? Wessen ? Wo ? Wie ? Wann ? Womit ? Wofür ? Wozu ? Woher ? Wohin ? * Excepţie fac cuvintele interogative care întreabă de adjective sau numerale: welcher. Konstrukteur. apropiat de „ö" slab. der Gewindebohrer die Bleche pl. Labo­ rant. unser Werk. Ingenieur. — pronumele posesive: mein Arbeitszimmer. ein Lageplan. î n limba germană rămîn în mod normal neaccentuate: — articolele: die Gruppe. Exerciţiul 261. Direktor. Oberingenieur. Herr. cuvintele nu sînt uniform accentuate. Schulungsleiter. Sunetul -e slab [3] de la sfîrşitul cuvintelor. Kollege. Direktor Schulze. Kollege Berger s. Formaţi întrebări cu cuvintele interogative care urmează şi pronunţaţi-le cu glas tare. chiar dacă acestea sînt incluse într-un cuvînt compus. Meister Habermann. Exerciţiul 260. Prakti­ kant. -e. Exerciţiul 259. zu dem dritten Gebäude.1. Chefkonstrukteur.

(pe el. vă) sie (pe ei. Căutaţi în text prenumele personale şi stabiliţi persoana. o) Declinarea pronumelui Singular Cazul Pers. II Pers. III Forma de politeţe ihr euch euch sie ihnen sie Sie Ihnen Sie Exerciţiul 263.206 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 262. I I I Plural Pers. (pe noi. ne) îl. I Pers. I Singular Pers. II Pers. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 264. pronumele personal are următoarele forme: Pers. II Pers. II m N G D A ich mir mich du dir dich er ihm ihn Pers. f. le) personal Plural Pers. pe ele. I I I Forma de politeţe Sie (pe dv.1. La cazul acuzativ. mă) te) îl) o) pe ea. (pe tine. (pe ea. Pronumele personal (Completare) 12. înlocuiţi substantivul „Lageplan" din propoziţia model cu cuvintele indicate în paranteză ! Completaţi propoziţia a doua cu pronumele personal corespunzător la cazul acuzativ ! .1. mich dich ihn sie es xms (pe mine. Exersaţi Werk — stoff Band — ring Preß — span Blech — schere Glimmer — folie Stangen — eisen Nicht — metall accentuarea corectă a cuvintelor! Iso — lier — stoff Transforma — to—renbau Appa — ra — tebau As — best — platte Perti — nax — platte Pro — f il — eisen E — lek — trowerke Mo — ment Prakti — kant Texto — lit Perti — nax 12. III f sie ihr sie n es ihm es wir uns uns Pers. (pe el. îi. n.) m. I euch (pe voi.1. I Pers.

Fehler. Die Gruppe besichtigt das Werkstofflager. Exerciţiul 265. ein Profileisen. cazul acuzativ sau dativ. Sensul reflexiv este marcat prin pronumele reflexiv care urmează după verb şi care are numai pentru persoana a IlI-a singular şi plural o formă specială: „sich" = se. ein Isolierstoff. Repetaţi propoziţiile de mai jos.2.2. ein Dorn. ein Behälter. Der Ingenieur stellt die Gäste dem Direktor vor. b) dacă autorul acţiunii este subiect + complement indirect la dativ. (El ia o mostră) (îşi ia o mostră) 12. vier Schrauben). einige Niete. Der Direktor spricht mit den Gästen. e. iar la persoanele I şi a Il-a coincide cu pronumele perso­ nal. eine Kopie. ein Hammer. pronumele reflexiv stă la acuzativ. ein Zeichenpapier. h.1. Er nimmt sich ein Muster. Die Werkleitung benötigt den Lageplan. înlocuind substantivele prin pronumele personal la cazul corespunzător! a. d. Die Techniker wenden das Strahlverfahren nicht an. (Maistrul scuză greşeala) (Maistrul se scuză) E r nimmt ein Muster. Verbe reflexive 12. eine Skizze. c. Der Chefingenieur begiüßt den Gast. Pronumele reflexiv stă la cazul acuzativ sau dativ. Exemple: nereflexiv reflexiv Ich frage den Lehrling: „Wo ist Ich frage mich: „Wo ist das das Voltmeter ?" Voltmeter?" ( î l întreb pe ucenic:) (Eu mă întreb:) Der Meister entschuldigt den Der Meister entschuldigt sich. .2. b.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 207 Model: Dort liegt ein Lageplan.complement direct. viele Zeichnungen. f. Die Arbeiterin erfüllt die Planzahlen. zwei Stecker. ein Lineal. Bringen Sie ihn bitte her! (eine Glimmer folie. în funcţie de raportul sintactic în care se află autorul acţiunii de verb: a) dacă autorul acţiunii este subiect -f. pronumele reflexiv stă la cazul dativ. g. Verbele reflexive arată o acţiune care se răsfrînge direct sau indi" rect asupra autorului ei. ein Bleistift. 12. Der Praktikant bringt die Skizze her.2. ein Bolzen.

Sehen Sie sich diesen Apparat an ! — Priviţi (la) acest aparat ! Unele verbe reflexive prezintă deosebiri cu privire la cazul pronumelui reflexiv în limba germană faţă de cel din limba română. Sie nehmen sich ein Muster. Wir haben uns verspätet.) erinnern — a-şi (dat.) eine Neukonstruktion ansehen. 12. Exemplu: sich (ac. Exemple: sich verspäten — a întîrzia. verändern — die Anlaßfarben — sehr c. Depozitul de materiale se află în clădirea a treia. 12. . sich etwas ansehen — a privi (la) ceva. Wir nehmen uns ein Muster. c. verbessern — das Verfahren — jedes Jahr.208 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exemple: Ich entschuldige mich.3. Du nimmst dir ein Muster. Ihr nehmt euch ein Muster. erklären — Sie — diesen Fehler — wie d. Produsele se îmbunătăţesc din an în an. Sie entschuldigen sich.4. forma reflexivă este de obicei folosită în sens impersonal. Wir entschuldigen uns. Ich erinnere mich genau. b. Conjugaţi expresiile următoare la forma reflexivă ! a. Nu toate verbele reflexive din limba română sînt reflexive şi în limba germană şi invers. Exerciţiul 267. Die Erzeugnisse verbessern sich von Jahr zu Jahr. Ich nehme mir ein Muster (Eu mă scuz) (Eu îmi iau o mostră) Du entschuldigst dich. îmi amintesc exact. e. sich (dat. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte punînd verbul la forma reflexivă! a. Exerciţiul 266. subiectele fiind lucruri sau noţiuni care nu pot acţiona.) in der Maschinenhalle befinden. în limbajul tehnic. Ihr entschuldigt euch. unterscheiden —• Schwarzmetalle — Nichteisenmetalle — von b. sich (ac. Am întîrziat. halten — die Temperatur — auf 280°.2. Exemple: Das Werkstofflager befindet sich im dritten Gebäude. Er entschuldigt sich.) aminti.) genau erinnern.2. sich (ac. Er nimmt sich ein Muster.

Completaţi fragmentele de propoziţie alternativ cu „herein" „hinein". bringen. führen..1. Genossin Sekretärin ! b.. geben. führen hinein + : gehen. ! c. führen.3. formînd împreună particula separabilă a veibelcr. schicken.2. Bringen Sie bitte die Zeichnungen .. bringen. holen hinaus + : kommen. Gehen Sie bitte hinein! = Vă rog intraţi ! (Eu rămîn aici) Exerciţiul 268. Schicken Sie einen Lehrling . legen. schicken. laufen. adverbele „her" şi „hin" sînt. Gehen Sie hin ! = Mergeţi acolo ! /»erbringen = a aduce aici. stellen. sehen. 1/10} .) hineingehen = a intra. ! — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Bringen Sie die Schere her ! — Aduceţi foarfecele aici ! hiniuhren — a cenduce (într-) acolo. Fcarte frecvent. . Nehmen Sie die Zeichnung heraus ! = Scoateţi desenul (din mapă. bringen. Führen Sie bitte die Gäste . leiten. schicken.. a merge înăuntru. Adverbele „her" şi „hin" 12. din dulap etc. Formaţi verbe cempuse din următoarele elemente şi verificaţi sensul lor cu ajutorul cheii exerciţiilcr ! her -f : kommen. Führen Sie die Gäste hin ! — Conduceţi oaspeţii acolo ! 12.. com­ puse cu prepoziţii sau adverbe. bringen. führen. schicken. transportieren herein -f. stellen. sehen hin -f : gehen.3. Transportieren Sie die Maschine . sehen. gehen. stellen.LEHRSTÜCK 12: IM WERK STOFF LA GER 209 12. führen. explicind cine şi în ce situaţie ar putea să spună aceste propoziţii I a.: kommen. Adverbele „her" şi „hin" sînt de obicei compuse (separabil) cu verbe şi arată direcţia acţiunii în felul următor: a) „her" direcţia spre vorbitor: b) „hin" direcţia plecînd de la vorbitor: I < her hin Exemple: /zerkommen = a veni încoace... sehen. Kommen Sie her ! = Veniţi încoace ! hingehen — a merge (într-) acolo. schicken. la rîndul lor. legen.. stellen. Exemple: herausnehmen = a secate (afară). Sensul lor specific se păstrează şi în aceste cembinaţii.3. „heraus" şi „hinaus" şi stabiliţi sensul lor exact. führen. geben heraus + : kommen. ! d. Exerciţiul 269.

. Die Delegation aus Rumänien geht ins Werkstoff lager.1) Exerciţiul 270. -es ? care ? wohin ? = = încotro ? cînd? wann ? was für. Im Büro des Direktors besprechen Sie die Neukonstruktion. De aceea se recomandă memorarea lor cu toată atenţia. Cuvintele interogative din limba germană încep toate cu „w" şi sînt.4. Ingenieur Munteanu nimmt sich ein Muster. -e ? ce fel de ? = de ce ? warum ? = cu ce ? womit ? wofür ? = pentru ce ? worin ? = în ce ? wonach ? = după ce ? ş. -e. legate prin „und" au anumite părţi sintactice comune. Cînd două propoziţii coordonate. Schneider die Gäste ? a.1. Ingenieur Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. ein.5. fie se suprimă. ') v. Der Chefingenieur zeigt den Gästen ein modernes Verfahren.4. lecţia a 11-a punctul 11. aceste părţi nu se repetă în a doua propoziţie. c. 12. e. d. în majoritatea lor. b. Wir beziehen dieses Jahr diesen Werkstoff aus Rumänien. wer ? wen ? wohin ? Wer führt die Gäste ins Werkstofflager ? Wen führt Ing.m. was ? wie? = cum ? cît de ? = ce ? wer ? wieso ? = cum aşa ? = eine ? wen ? wieviel ? = pe eine ? = cît? wem ? wo ? = unde ? = cui ? z= wessen ? woher ? de unde ? = al cui ? welcher. Omiterea unor părţi sintactice 12. întrebaţi pe rînd de cuvintele subliniate din următoarele propoziţii cu cuvîntul interogativ corespunzător! Pronunţaţi fiecare întrebare cu glas tare! Model. ci se înlocuiesc fie prin pronume personale.4. Cuvinte interogative (sinteză) 12.d.210 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 12. Schneider ins Werkstofflager ? Wohin führt Ing.a. cuvinte scurte care pot fi uşor confundate.5.

Platz zu nehmen. Wir beziehen die Apparate von „Electroaparataj"-Werken. 1(N) hingehen. hinführen holen. Das Isolierungsmaterial befindet im Lager 2.) 2(N auf A) 2(N an A) sich belaufen sich erinnern Der Wert beläuft sich auf 4 Millionen Lei. Der Direktor bittet die Delegation. organisieren sich befinden. Die Kollegin erinnert sich an den Besuch. hineingehen sich verspäten aufbewahren. benötigen. Im Stahlschrank befinden sich die Zeichnungen für die Neukonstruk­ tion. errechnen herausgreifen. b. Kollege Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager.A) Der Praktikant gibt die Schere her.6. Der Direktor begiüßt die Delegation. Respectaţi valenţa verbelor! . Ihr verspätet euch. A. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne. Formaţi cîte o propoziţie cu fiecare dintre verbele din tabela de mai sus. hergeben. 12. c. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple Wir gehen hinein. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne. Exerciţiul 271. herausnehmen herbringen. sich 2(N loc. nehmen. Führen Sie die Delegation hin. lagern. Legaţi cîte două propoziţii prin „und" şi efectuaţi omisiunile şi înlocuirile necesare în a doua propoziţie! a. sich begeben 2(N.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 211 Exemplu: „Ingenieur Schneider nimmt aus dem Stahlschrank einen Lage­ plan heraus und (Ingenieur Schneider) legt ihn (den Lageplan) auf den Tisch. den 3(N. von D) beziehen Exerciţiul 272.

. Wofür benötigt man die dicken Pertinaxplatten ? Exerciţiul 274. g. Avem nevoie... Telefon .Stahl . . Vă rugăm să intraţi în depozitul principal. Apparate . Maschi­ nen .. .... Uzina noastră vă livrează acum tablă. h.... . Werkzeug . plăci de pertinax şi textolit. . . .. Beden . .Asbest .. Farben . Formaţi cuvinte compuse cu următoarele cuvinte de bază ! Rostiţi cuvintele cu glas tare împreună cü articolul lor! — bau : Flugzeug .. Was besichtigen die Gäste ? d. Schichtpreß . .... ... (sinteză) Traduceţi în limba germană ! a.. Exerciţiul 275.212 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 273... noi primim (beziehen) numai fier profilat şi fier în bare. Druck . Was lagert man im Hauptlager ? f. plăci de azbest.. Druck ... Metall .. . e... Motoren ... . Povestiţi textul lecţiei! Exerciţiul 276.. Wo liegt das Werkstofflager ? e. Welches Werk hat noch ein ähnliches Lager ? j .. Woher bezieht das Werk die Bandringe? k...... Werk ..... Messing .... din fier. ..Tisch . Kupfer .. .... din alamă şi alte metale neferoase. Wie hoch ist der Wert der Werkstoffe ? g. în care depozit depozitaţi celelalte materiale ? d.. . . . .. De la uzinele dv.Magnet . Răspundeţi! a... folie de mică. . — lager : Haupt .. U .. Vreţi să vedeţi (sich ansehen) materialul din depozitul al doilea ? c. Werkzeug . — ring : Band .. b.Metall . Aduceţi mostrele materialelor din depozitul 1 aici. .. Was befindet sich im Lager 1 ? i. de materiale izolante ca hîrtie izolantă.. (sinteză).. Wie ist das Werkstofflager organisiert ? h. Was will sich Ing. Was bringt der Praktikant ? m..Gußeisen..Stangen .. — eisen : Profil .. Duceţi-vă şi aduceţi-vă o mostră.. Kunstpreß .... — stoff : Isolier ... . Lager . f. T . Motoren . Was zeigt ihnen Ing. ... Schneider ? c. .. Papier .. . ...Montage ... ... Auto­ mobil.. Eisen .. Munteariu mitnehmen ? 1. .Band.. Wo befindet sich die Gruppe von Ingenieuren und Technikern ? b.. colaci de bandă. — platte : Pertinax . . .... mai ales. Welche Werkstoffe lagert man im Lager 2 ? n.. Transformatoren ... Maschinen . . — muster : Bau .Eisen ...

Lectura suplimentară Nr. mulţimea aproape normat norma a se referi proprietatea. 2 ÜBER WERKSTOFFE Die Werkstoffe und Rohstoffe1'. Abmessungen sowie14) Maß-15' und Gewichtsabweichungen16). Die Normen 10) beziehen u ) sich auf Eigenschaften 12).LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 213 D. a spune din acestea semifabricatul numărul mare. bzw. Es gibt eine Unzahl" von Werkstoffen. In der BRD 17) und der DDR 18) bezeichnet man diese Vorschriften 19) als Vocabular 1) der Rohstoff 2) der Ausgangsstoff 3) die Verarbeitung 4) 5) nennen davon 6) das Halbfabrikat 7) die Unzahl 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die fast genormt Norm sich beziehen Eigenschaft Güte sowie Maßabweichung Gewichtsabwei­ chung BDR Bundesrepu­ blik Deutschland DDR Deutsche Demokratische Republik Vorschrift die die die die die materia prima. însuşirea calitatea precum şi abaterea de la dimensiune abaterea de la greutate Republica Federală Germania Republica Democrată Germană prescripţia . materialul materialul de bază prelucrarea a numi. Materialien sind Ausgangsstoffe2' für die weitere Verarbeitung3'. Man nennt *' einen Teil davon 5) auch Halb­ fabrikate 6). Sie sind in fast 8 ' allen Ländern genormt 9). Güte 13) .

a se strădui peste aceasta. Die Belegschaften der Werkstätten bemühen z 8 ) sich darüber hinaus 2 9 ) . den Materialbedarf 26> so klein als möglich 2 . afară de aceasta economia de materiale . ) zu halten. Der Kostenanteil 2 3 ) der Werkstoffe ist bei fast allen Erzeugnissen sehr hoch. silinţa consumul de materiale posibil pe cît posibil a se osteni. 20) sich anpassen.214 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER DIN (Deutsche Industrie Normen). Es ist deshalb 24) das Bestreben Z5) der Konstrukteure und Technologen. Materialeinsparungen 30> zu erzielen. Die Normen verändern sich von Zeit zu Zeit und passen 20) sich dem allgemeinen 21) technischen Fortschritt 22) an. 21) allgemein 22) der Fortschritt 23) der Kostenanteil 24) deshalb 25) das Bestreben 26) der Materialbedarf 27) möglich als möglich 28) bemühen 29) darüber hinaus 30) die Materialemsparung a se adapta în general progresul cota-parte a cheltuielilor (preţul de cost) de aceea strădania.

13. Zug. 1. 7. V. Eine bestimmte Spannung im Stab. 13. A. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu piüfen. 3. und zwar die Elastizitäts­ grenze. Statische Prüfverfahren. Im folgenden') wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Piüfverfahren gegeben. Es * werden 2) zur Piüfung der verschiedenen > Eigenschaften vielseitige Prüfverfahren angewendet 3) . Es werden nun einige Verfahren kurz beschrieben: a.2. Dynamische Piüf verfahren.Lehrstück Nummer 13 DIE W E R K S T O F F P R Ü F U N G A. punctul 13. de verificat Explicaţii. Text Zweck der Werkstoffpiüfung ist es. Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung.4. sondern auch die Streckgrenze. Das Verhalten oder die Verfor­ mung des Probestabes bei steigender Belastung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve entsprechend aufgezeichnet. V. Zerstörungsfreie Prüfungen.oder Zerreißversuch Ein Probestab aus dem zu prüfenden 5 ) Werkstoff wird in eine Werkstoffprüfmaschine eingespannt und zunehmend bis zum Zerreißen belastet (Abb. . Technologische Prüfungen. V. Bei der Zerreiß­ probe muß aber die Elastizitätsgrenze überschritten werden. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werk­ stoffes ermittelt. 5. Explicaţii. «) V. Aus dem Zerreißversuch wird nicht nur die Zugfestigkeit. Explicaţii. darf nicht überschritten werden. Elektrische Piüfungen usw. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung.3.6. punctul punctul punctul punctul 13.l). sonst 6) wird eine dauernde Dehnung oder plastische Verformung festgestellt. wenn der Stab zerrissen werden soll. 6.1. = Explicaţii. 2. 1) 2/ 3) i) 5) V. Explicaţii. 13.

I .2) proba.2 nicht erhalten. punctul 13. sondern zweimal. denn die ringförmige Schutzelektrode führt den Strom wieder in den Stromkreis ^pannungs^ue'M zurück. -e die Ermittlung. -(e) s. deosebit multilateral procedeul/metoda de verificare următor în cele ce urmează detaliat. Vocabular Werkstoffpiüfung. -en werden (i) die Prüfung. controlul. -en Zweck. trecerea în re­ vistă determinarea compoziţia. 2) dann werden in den Stromkreis die Meßinstrumente eingebaut.216 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG b. Explicaţii.W das Messen des Oberflächenstromes verhin­ dert. calitatea aici: verb auxiliar (v. examenul diferit. punctul 13. und 2 gebracht. -en Eigenschaft. darum werden diese nicht nur einmal 1) . (Abb. -s. -en verschieden vielseitig das Prüfverfahren. Prüfungen bei schwingender Beanspruchung der Werkstoffe oder Schalt­ versuche an elektrischen Apparaten werden deshalb 10 Millionen mal und noch mehr wiederholt.folgend im folgenden ausführlich der Überblick. Prüfung des inneren Widerstandes elektrisch nichtleitender Werkstoffe Es wird der Probekörper in das Prüfgeätr zwischen die Elektroden 1. însuşirea. -en statisch dynamisch J die der die die încercarea materialelor scopul prelucrarea proprietatea. -(e) s. -e Verarbeitung. U f V 'Probe Genaue Meßwerte bei Werkstoffprü­ fungen werden nach einmaligem Versuch Abb. dreimal oder mehrfach wiederholt. So wird er durch die Meßinstrumente nicht gemessen. amănunţit privirea de ansamblu.5. verificarea. Die Mittelwerte ergeben dann ein genaueres Resultat. -en die Zusammensetzung. compunerea static dinamic ) v. Aus den Meßwerten wird der innere Widerstand errechnet. Durch die Schutzelektrode 3 wird (°. B.

-en plastisch feststellen wenn zerreißen (zerrissen) die Zugfestigkeit. -n die Form. -n einspannen zunehmend belasten bis zu das Zerreißen. -en die Kurve. -en schwingend die Belastung. -e der Zerreißversuch. a însemna. bara de probă maşina de încercat materiale a strînge. -en ermitteln inner încercarea la rezistenţă oscilant sarcina tehnologic nedistructiv electric a descrie încercarea la întindere / la tracţiune încercarea la rupere epruveta.e und zwar die Elastizitätsgrenze. . a stabili interior .LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 217 die Festigkeitsprüfung.e die Werkstoffprüfmaschine. pl. -en die Streckgrenze. -(e) s. . -e der Probestab. a stabili dacă a rupe rezistenţa la întindere/la tracţiune limita de curgere alungirea la rupere gîtuirea relativă la rupere a afla. a nota anumit bara şi anume limita de elasticitate a păşi peste. -n überschreiten (überschritten) sonst dauernd die Dehnung. -en technologisch zerstörungsfrei elektrisch beschreiben (beschrieben) der Zugversuch. -(e) s. -n entsprechend aufzeichnen bestimmt (e) der Stab. die Verformung. -(e) s.pl. f. -en steigend die Zerreißmaschine. a determina. -(e) s. a depăşi altfel permanent alungirea plastic a constata. -s. f. -s. das Verhalten. -n die Bruchdehnung. a fixa crescînd a încărca pînă la ruperea comportarea deformarea crescînd maşina de încercare a rezistenţei la rupere forma curba corespunzător a înregistra. -en die Brucheinschnürung.

-(e) s. -(e) s. -n die Elektrode. -e deshalb mehr (comp. -(e) s. din această cauză mai mult J ) Cuvintele din Abb. deoarece. -n der Oberflächenstrom. a monta electrodul de gardă/de protecţie curentul de suprafaţă a împiedica. -(e) s. din această cauză o dată de două ori de trei ori de mai multe ori a repeta valoarea medie a rezulta rezultatul solicitarea proba de comutare de aceea. experienţa. -(e) s. -e errechnen einmalig der Versuch. 2 . în felul acesta ") măsurat valoarea măsurată a calcula. -e erhalten (ä. . en der Spannungsmesser 1). a opri căci. -(e)s. astfel. . -(e) s.218 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG der Widerstand. -s das Galvanometer 1 '. de la „m der Meßwert. (e) s. de la viel) rezistenţa rău conducător epruveta aparatul de verificat sursa de tensiune voltmetrul galvanometrul pămîntul. -en der Schaltversuch. globul pămîntesc electrodul adus circuitul electric /de curent a aşeza.e nichtleitend der Probekörper.e verhindern denn ringförmig der Strom. . -(e) s. unic încercarea. -e einbauen die Schutzelektrode. -s. ergeben) das Resultat. a afla prin calcul o singură dată. -es. perf. proba a obţine de aceea.das Prüfgerät. -e die Beanspruchung.e zurück so gemessen (part. -e die Spannungsquelle 1). -e ergeben (i. de la bringen) der Stromkreis. perf. circular curentul înapoi aşa. -s die Erde x>. întrucît inelar. erhalten) darum einmal zweimal dreimal mehrfach wiederholen der Mittelwert. -n gebracht (part.

— d: Widerstand. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 277. beschrei­ ben.la verbele care sînt accentuate pe prima silabă.a." sînt participiile perfect ale verbelor „anwenden.1. avînd forme şi funcţii foarte diferite. Feld. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului -ng [//] la mij­ locul şi sfîrşitul cuvintelor! Dehnung — Dehnungen Legierung — Legierungen Prüfung •— Piüfungen Umdrehung — Umdrehungen Belastung — Belastungen Leistung — Leistungen Verarbeitung — Verarbeitungen Spannung — Spannungen Abbildung •— Abbildungen Rechnung — Rechnungen 13.1. folgend. gegeben. Cuvintele „angewendet. Flugzeug Exerciţiul 279.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 219 C. în funcţie de conjugarea de care aparţine verbul.0. belastet s. nichtleitend •— g: Weikzeug. beschrieben. schwingend.0.1.2. x > Cu excepţia combinaţiilor -ig [Ic] şi ng [n] (v. einspannen. -g11. Participiul perfect al verbelor are următoarele caracteristici formale: — Prefixul ge. -d la sfîrşitul cuvintelor se pronunţă [-p]. 13.1.1. — Schimbarea vocalei radicale (Ablaut) la majoritatea verbelor care au desinenţa -en la participiu. şi tabelul din capitolul introductiv „Parti­ cularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". (vezi tabelul). Exersaţi şi reţineţi accentuarea corectă a cuzintelcr lungi din textul lecţiei ! Căutaţi şi alte exemple din rubrica „vocabular" ! J_ _ _ _ J _ _ _ L _ _ _ Über — blick Zer — reiß — versuch Ober —flächen—ström Zug — versuch Zer — reiß — maschine Werk — stoff — piüfung Schalt — versuch Ver — such Bruch — ein — schnürung 13. litera g). — Desinenţa -t sau -en. punctul II. steigend. Participiul -perfect al verbelor 13. geben. Explicaţii şi exerciţii 13. . Exersaţi pronunţarea corectă a consoanelor finale! — b: Probestab. belasten s. [-k]. Zahnrad. dauernd.". zunehmend.a. forme verbale de o importanţă deosebită pentru texte tehnice. E-t]Exerciţiul 278. Literele -b. eingespannt.

-H U fl ü « •33 o g § . «fiii' um I I I I I I I I I I I I 6 i i I I i i fi I I I I II v ä Ulli! ^'S S 3 - u Ö .-as B R — O W IL» .1 (LI *+-< « ţ « gg.J3A) 3? — inxjjaid n o (ţqEţis u a n i d ţ p a p ţE a d aţBnţuaaaB sqjaA) aS — ţnxijaid p i p j .0 d fi -S d .5 ai1 I I I I I d S 1) ^4 «J ß ß Ö tutu M M I ! fi a> I M X> eg u cg O "O B J3 v 8 k.M 007s bo rt 8 Ü L dl« O î • 4) • ootfl g .5 Ö a s a U S 3 S 6 S S «-Ş »• I I I I I I ö d I I I I I I l) C « ö d I I II II O p-t a %£ s .g s a l-a •¥ I & g> ci . 5 c «) C w ä> ^S (11 Ö i £ i gvg 6 S.O 0 0 : 3 3 1 J3 "3 | P< cS alten lassen rgeben ekomm :allen m.220 LEHRSTÜCK 13: D I E W E R K S T O F F P R Ü F U N G fffl '5 o ö3 £§ i 8i$ 3 v Q 00 c« in o OJ U U U V BD BD 00 60 BD 0 0 Ifi 6ß 3> 3 C C « ü O 2 41 oo & N ^ ™ 4J 0) « 40 JJ 00.00 60 6 0 £ P .H -S •g«S.5 "3 S 1 1 «iX J! « > S « oi cg eg V .B g ö ca S CJ o X I Ö tuO tfl (O N XI N .SB « 'S Xl > X! M < D C < Ü XJ N .U O D •s g o H e r i3 rt „ d 5 — Ü •" 0 u a •*-> * o H cc Q< r c -3 •g x » ö o 3 g-s-s.g *0> CC S H ' S CC X l HJ Ö§ o§ •o ö f j ' S 8 • S 1 1 'S •a g"2 a S B-iE-8 5jţqei«dos eţnoiţacd ţ d n p (ţqcţis Btnud ad aţEnţuaooB aq. JJ « ao ce I I M H _ I I d d u <l> auiiä înţnţuţAno jntndaaus EJ lisS.

müssen — gemußt. Formaţi participiul! herausgreifen (i) erscheinen (ie) steigen (ie) befinden (u) gewinnen (o) besprechen (o) sprechen (o) unterscheiden (ie) liegen (e) schmelzen (o) gleichen (i) schleifen (i) 13.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 221 13. în limba germană există diferite posibilităţi de exprimare impersonală: . Diateza pasivă 13.1.a.3. Următoarele verbe învăţate formează participiul perfect cu desinenţa -t. Formaţi participiul perfect. analysieren funktionieren sagen brauchen antworten gehören schicken dienen arbeiten haben stellen drehen suchen aufzählen herstellen einführen ausbauen konstruieren transportieren entschuldigen befestigen erfüllen kontrollieren unterteilen begrüßen leiten verarbeiten erklären verändern besichtigen liefern erzeugen besuchen erzielen machen verbessern bestimmen exportieren montieren verwenden bezeichnen fragen planen vorstellen bohren rechnen zeigen führen Exerciţiul 281. adică autorii acţiunilor. cu sau fără schimbare de vocală.1.2. deoarece ne interesează mai mult acţiunile verbale şi obiectele lor decît cei care efectuează acţiunile. Controlaţi după criteriul accentuării (pe prima satt pe altă silabă) dacă participiul are şi prefixul ge. Unele verbe neregulate nu se încadrează în cele 9 tipuri de for­ mare a participiului perfect. fiind mai puţin numeroase. 13. în textele tehnice predomină modul de exprimare impersonal. Vocala după infinitiv vă indică in ce fel se modifică vocala radicală a participiidui perfect. diferenţiate în tabela de mai sus. se recomandă a se memora odată cu infinitivul şi participiul perfect al verbelor format cu desinenţa -en. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce cu care desi­ nenţă se formează participiul perfect şi dacă acesta prezintă schimbare de vocală sau nu.2. können — gekonnt — (putut). Exemple: bringen — gebracht — (adus).1.sau nu. Exemple: sich befinden (befunden) = a se afla (aflat) hineingehen (hineingegangen) = a intra (intrat) beziehen (bezogen) = a primi (primit) Exerciţiul 280. dürfen -— gedurft •— (avut voie). sein — gewesen s.4.

212 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG — cu pronumele „es" 1): E s ist Zeit. Diateza pasivă se formează din verbul auxiliar „werden" + par­ ticipiul perfect al verbului despre care este vorba.2. . lecţia 5.6. Diateza activă Autorul Acţiunea Obiectul Die Laborantin Man Wir bringt verwendet erzielen die Analyse Isoliermaterial gute Resultate Obiectul Diateza pasivă-^ Acţiunea Die Analyse (Analiza Das Isoliermaterial (Materialul izolant Gute Resultate (Rezultate bune wird gebracht.2. iar participiul perfect la sfîrşitul propoziţiei. Diateza pasivă este acea formă verbală care ne permite să indicăm acţiunile verbale şi obiectele lor fără a face vreo aluzie la autorul acţiunii. sau: se folo­ seşte) . punctul 5. este folosit. sînt obţinute.2. Formele verbului auxiliar „werden" la indicativul prezent sînt: ich werde wir werden du wirst ihr werdet er wird sie werden 13. Fiind o formă verbală compusă din mai multe elemente. = Este timpul. 13. = Se topeşte metalul în cuptorul de inducţie. punctul 10. diateza pasivă se supune obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţia principală. lecţia 10. Aici se dă — sau: este dată o privire de ansamblu asupra procedeelor de verificare. sau se aduce) wird verwendet. Exemple: Hier wird ein Überblick über Prüfverfahren gegeben.2.4. Verbul auxiliar stă la început (în locul I I sau I).2. — cu pronumele „ m a n " 2 ' : Man schmilzt das Metall im Induktionsofen. ! 13.2. sau: se obţin). este adusă. — cu diateza pasivă. werden erzielt. ) v. a D v.3.

schicken. fiind subiect gramatical. h. Man belastet den Probekörper * bis zum Zerreißen. Valori exacte de măsurare nu se obţin la o singură încer­ care.. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden gebracht werden. sau: este fixată într-o maşină). Comportarea epruvetei se notează. Genaue Meßwerte werden nach einmaligem Versuch nicht erhalten. bezeichnen. între altele. Limita de elasticitate nu are voie să fie depăşită. (Epruveta se fixează. angewendet werden. . Man prüft die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften.LEHRSTÜCK ' 3 : DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 223 Der Probestab wird in eine Maschine eingespannt. ansehen. Conjugaţi următoarele verbe la diateza pasivă! verhindern. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Man beschreibt einige von diesen Verfahren. Infinitivul diatezei pasive se formează din infini­ tivul verbului „werden" precedat de participiul perfect al verbului în cauză. hinführen. Man wendet vielseitige Prüfverfahren an. l ) în propoziţia transformată apare la cazul nominativ. zählen. Exerciţiul 283. Man zeichnet die Verformung in Form einer Kurve auf. Fiind o modalitate de exprimare impersonală. Man überschreitet die Elastizitätsgrenze. > g.6. entschuldigen. angewendet: pers.2. Diateza pasivă are şi un infinitiv special care se foloseşte. d. f. şi indicaţi infinitivul activ şi pasiv al verbului respectiv! Model: Werden . Exerciţiul 284. a IlI-a plural de la anwenden. Exemple: Das Verhalten des Probestabes wird aufgezeichnet. holen.5. Werden die wichtigsten Verfahren hier kurz beschiiebcn ? Aici sînt descrise—sau: se descriu pe scurt cele mai impor­ tante procedee ? 13. Epruveta trebuie să fie aşezată între electrozi. e. Exemple: Die Eigenschaften sollen geprüft werden. vorstellen. c. diateza pasivă este tradusă în limba română de obicei prin forma impersonală reflexivă (cu „se"). 13. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă! începeţi propoziţia cu partea sintactică subliniată! a. identificaţi per­ soana şi numărul lor. D. Man gibt hier einen Überblick *' über Prüfverfahren. Căutaţi în text formele de diateză pasivă. Man spannt einen Probestab 1} in die Werkstoffprüfmaschine. be­ suchen.2. după verbele modale. begrüßen. însuşirile urmează să fie examinate.. Exerciţiul 282.

pro­ numele „es" mai poate fi subiect dublu. 13. Der Werkstoff wird im Labor geprüft.3. Pronumele „es" (Completare) 13. stînd la începutul propoziţiei în locul subiectului propriu-zis. Der Techniker bringt den Probekörper in eine Zerreißmaschine. Se introduce corpul de probă în aparatul de verificat.2. Exemple: Es werden hier einige Verfahren kurz beschrieben. d. f. b. ent­ sprechend s. în acest caz.3. reprezentant) al unei propoziţii secundare sau al unui infinitiv prepoziţional.4. Este important a se readuce curentul de suprafaţă în circuit. Pronumele „es" poate fi şi corelativ (înlocuitor. punctul 10. entspr echen— J > v. evitînd indicarea autorului (subiectului)! Model: Der Laborant prüft den Werkstoff im Labor. Die Arbeiter und Techniker wenden verschiedene Verfahren an. zunehmend.1. c. Redaţi cu ajutorul diatezei pasive conţinutul următoarelor propoziţii. Nici în această situaţie nu se traduce. care urmează după predicat. 13. 13.3. de obicei.2. de diateza pasivă. steigen — a urca.2. Der Direktor begrüßt die ausländische Delegation. Es wird der Probekörper in das Prüfgerät gebracht.1.1 şi lecţia a 10-a. Cuvintele „folgenden. Scopul verificării materialelor este să se examineze proprie­ tăţile lor. Wichtig ist es. steigender. Participiul prezent 13. den Oberflächenstrom in den Stromkreis zurück­ zuführen." sînt participiile prezente ale verbelor.224 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 285.4. „es" nu se traduce. zunehmen — a creşte.a. Die Belastung überschreitet die Elastizitätsgrenze. schwingen — a oscila. Sînt descrise aici cîteva procedee pe scurt. lecţia a 2-a punctul 2. die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften zu prüfen. . „folgen — a urma. Pe lîngă funcţia sa de pronume personal şi impersonal 1 '. schwingenden. Exemple: Zweck der Werkstoffprüfung ist es. Wir wiederholen die Schaltversuche 10 Millionen mal. pronumele „es" în această funcţie este urmat. e. a. Der Ingenieur baut das Meßinstrument in den Stromkreis ein. în textele tehnice.

steigen — die Temperatur c. (1/103 * . Treceţi sintagmele de mai sus l a plural! Exerciţiul 288. d.. f.4.. eine dauernde Dehnung — o lungire permanentă. . überschreitend = care depăşeşte). în cazul acesta el se declină ca orice adjectiv şi corespunde cu adjectivele terminate în -tor(toare) sau -ent(ă). : Dieser Werkstoff ist elektrisch . continuu).4. 13. führen : Das Werk ist in der Produktion . ex. Formaţi pariicipiile prezente de la următoarele verbe.. Folosit ca adverb pe lîngă verbe.. a... Participiul prezent poate fi folosit ca atribut pe lîngă substantive..3.2. = Epruveta se încarcă crescînd. (Se încarcă . Exemple: bei entsprechender Belastung = la o sarcină corespunzătoare. dauern : Man belastet den Probestab . adică forme verbale care sînt folosite ca adjective sau adverbe arătînd acţiunea în curs de desfăşurare. leiten . Formaţi participiile prezente de la următoarele verbe şicompletaţi cu ele propoziţiile alăturate. und . Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze c. . stehen : Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern. zerreißen — der Probestab d. entsprechen : Der . .. 15 — Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 225 a corespunde. .. Exemplu: Der Probestab wird zunehmend belastet — epruveta se încarcă crescînd. sau se tra­ duce cu o propoziţie relativă (d. -ant(ă) din limba română. Semnul formal caracteristic participiului prezent este desinenţa (-e)nd. Exerciţiul 286.. care înlocuieşte desinenţa infinitivului. entsprechen — das Verfahren e. b.. . e. Exemple: bei schwingender Belastung = în condiţiile unei sarcini osci­ lante . zunehmen — der Widerstand b. Der Probestab wird zunehmend belastet. participiul prezent rămîne nedeclinat şi poate fi tradus şi cu gerunziul românesc.. . pe care apoi le traduceţi ! Model: Man belastet den Probestab dauernd. . Exemple: entsprechen entsprechend = corespunzător dauern dauernd = permanent schwingen schwingend = oscilant zunehmen zunehmend = crescînd überschreiten überschreitend = care depăşeşte 13. legaţi-le ca atribut de substantivele alăturate şi traduceţi sintagmele astfel formate! a. ... dauern — die Beanspruchung Exerciţiul 287. folgen — die Prüfung f.. rechnen und messen : Man ermittelt den Wert .

Numeralele iterative pot fi transformate în adjective cu ajutorul sufixului -ig. oder. zehn — zehnfach = de zece ori.. Exerciţiul 289. Exemple: eins — einfach = simplu. Completaţi următoarele propoziţii cu numerale iterative corespunzătoare cifrei date în paranteză! a.6.3. Numărul de repetare a unei acţiuni este indicat prin numerale compuse din numeralul cardinal respectiv + -mal.5. compuse din numeralul cardinal + -fach. Exemplu: eins — einmal = o dată. Sie können diesen Meßwert auch erhalten. aber. ja. Exemple: eine sechsfache Wiederholung = o repetiţie de şase ori. Wir wendeten das Verfahren schon an. Aceste numerale se folosesc ca adjective sau adverbe. Pentru a arăta multiplicitatea unei acţiuni sau unui lucru. von dreifachem Wert = de valoare triplă. Cuvintele „und.. (10) 13.a" sînt conjuncţii care leagă (coordonează) propoziţii principale. Exemplu: ein einmaliger Versuch.1.2. aber. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare 13. oder. darum. apoi predicatul (forma finită). După conjuncţiile und.5. sonst ş. Ich frage sie immer. Ele sînt invariabile. Aceste numerale se numesc numerale iterative. dann. sondern. nicht nur . care este de fapt substan­ tivul „das Mal = data. 13.226 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 13. se folosesc numerale multiplicative. Numerale compuse 13. denn. (5) f. Ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie după aceste conjuncţii este diferită. (6) d. oara". (4) b.6. (2) c. Sie müssen den Versuch wiederholen. . sieben — siebenmal = de şapte ori.5. 13. allein. hundert — hundertfach = de sute de ori.5. denn. deshalb. zwanzig — zwanzigmal = de douăzeci de ori.1. înzecit. zwei — zweimal = de două ori. sondern auch urmează subiectul (sau altă parte sintactică). Muß ich Ihnen das erklären ? (3) e. Der Versuch wird wiederholt. deci ordinea normală cu predicatul în locul II.

Wir brauchen die Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. cer un com­ plement direct la acuzativ. Wir haben den Meßwert festgestellt.A). Exerciţiul 292. Der Versuch wird noch einmal wiederholt. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Exerciţiul 291. Formaţi cu fiecare dintre cele 15 verbe noi ale lecţiei cîteo propoziţie cu subiecte şi complemente la alegerea dv. e.7. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. altfel repetăm încercarea. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. Respectaţi regula cu privire la ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie! a. (sondern) f. sonst wiederholen wir den Versuch. Bringen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden.7.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 227 După celelalte conjuncţii coordonatoare urmează predicatul. Eine dauernde Verformung tritt ein. (darum) 13. Man braucht das elektrische Prüfgerät nicht. Cu excepţia verbului „zerreißen" care aici are valenţa 1(N). toate verbele noi ale lecţiei de faţă au indicele de valenţă 2(N. (sonst) c. denn der Meßwert ist nicht genau. Legaţi cele două propoziţii date prin conjuncţia indicată în paranteză. Repetăm încercarea. dar poate fi şi bivalent.1. Wir wollen seinen Widerstand messen. Model: ermitteln: So ermitteln wir den Mittelwert. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. căci valoarea de măsurare nu este exactă. (oder) d. Der Meßwert muß genau sein. pe lîngă subiect. deci sînt verbe tranzitive care. Der Meßwert ist nicht genau. Valoarea de măsurare trebuie să fie exactă. Valenţa verbelor t 13. (aber) b. Exemple: Wir wiederholen den Versuch. . feststellen: Man stellt ein besseres Resultat fest. Exerciţiul 290. (denn). Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la diateza pasivă ! Model: Der Mittelwert wird ermittelt. deci avem inversiune. Exemple: anwenden: Wir wenden dieses Verfahren an.

Wie errechnet man den inneren Widerstand ? o.228 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 293 (sinteză). > .oder Zerreißprobe ? f. Welches ist der Zweck der Werkstoffprüfung ? b. Wie erhält man genaue Meßwerte ? p.6. Was für Prüfverfahren werden angewendet ? c. Traduceţi în limba germană ! a. Wozu dient die Schutzelektrode? n. Welche Eigenschaften werden im Zerreißversuch ermittelt ? k. Was ist eine plastische Verformung ? j . Prin electrodul de gardă. Wie lange muß der Probestab bei der Zerreißprobe belastet werden ? g. curentul de suprafaţă este reintrodus în circuit. lecţia a 7-a. e. Womit prüft man den Widerstand elektrisch nichtleitender Werk­ stoffe ? 1. Exerciţiul 295 (sinteză). Wievielmal werden Schaltversuche an elektrischen Apparaten wie­ derholt ? r. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. Wie zeichnet die Zerreißmaschine die Verformung auf ? h. Căutaţi în text substantivele formate cu sufixul -ung x) şi stabiliţi de la care verbe provin. Cum se împiedică măsurarea curentului de suprafaţă ? g. Welches sind die wichtigsten Prüfverfahren ? e. punctul 7. Wann tritt eine dauernde Dehnung des Probestabes ein ? i. Nu este voie să se depăşească limita de elasticitate. Wohin muß der Probekörper gebracht werden ? m. Was ist eine Zug. Folosiţi procedeul de verificare static sau dinamic ? c. Ce (welches) procedeu serveşte la determinarea rezistenţei la întindere ? f. b. — zusammengesetzt — zusammensetzend. Indicaţi infinitivul şi participiile verbului respectiv ! Model: Die Verformung — verformen -— verformt — verformend die Zusammensetzung — zusammensetzen. * v. Ce se fixează în maşina de încercat materiale ? d. Was stellt man in der Werkstoffprüfung fest ? d. Warum müssen Schaltversuche oder Proben bei schwingender Belas­ tung so vielmal wiederholt werden ? Exerciţiul 294 (sinteză). Dăm în cele ce urmează o scurtă privire de ansamblu asupra proce­ deelor de verificare.

mit Ultraschall 6) . Ein modernes Gerät 8) zur Prüfung von Werkstücken wird der Industrie für Serienfertigung 9) geliefert. mit Röntgen. Lectura suplimentară Nr. Das Ultraschall Defektoskop besitzt 14) eine rechteckige 13) Oszillographenröhre 16) wodurch seine Abmessungen etwa 30% kleiner als gewöhnlich 17) sind. werden durch elektromagnetische Verfahren.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 229 D. Werkstoffe oder Werkstücke 5) . auch Gußteile. der Fertigung 3) und Abnahme 4) angewendet. 3.B. Eisenbahnschienen13).B.oder Gammastrahlen 7) zerstö­ rungsfrei geprüft. Das Gerät wird von einer Trockenbat- Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) immer mehr Gütekontrolle Fertigung Abnahme Werkstück Ultraschall Röntgenstrahl Gammastrahl Gerät Serienfertigung Ultraschallverfahren 11) transportabel 12) gestatten 13) die Eisenbahnschiene 14) besitzen 15) rechteckig 16) die Oszillographenröhre 17) gewöhnlich die die die das der der der das die das tot mai mult controlul calităţii producţiei fabricaţia recepţionarea piesa ultrasunetul raza Roentgen raza gama aparatul fabricaţia în serie procedeul cu ultrasunete transportabil a permite şina de cale ferată a poseda dreptunghiular tubul catodic (de oscilograf) obişnuit . wie z. ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden immer mehr * in der Gütekon­ > trolle 2). Es arbeitet nach dem Ultraschallverfahren 10) ist leicht transportabel n ) und gestattet 12) auch das Prüfen großer Stücke wie z.

a proiecta. a mînca denumirea tipului ştiinţa a dezvolta. 18) die Trockenbatterie 19) speisen (în tehnică) 20) Unipan 510 21) die Wissenschaft 22) entwickeln bateria uscată a alimenta.230 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG terie 18) gespeist 1 9 ' und kann bei Temperaturen von •—10 °C bis + 6 0 ° C verwendet werden. Das Ultraschall Defektoskop Unipan 510 20) hat das Institut für Technik der Polnischen Akademie der Wissenschaften 21) ent­ wickelt 22'. a construi .

Schneider: „Doch. Text „Kollege Munteanu". Munteanu: „Wird da nicht das ganze Portal mit Fräs.: Universaldreh­ maschinen." Munteanu: „Haben Sie keine automatischen Drehmaschinen im Betrieb?" Schneider: „Doch. Explicaţii. 11 2) 3) v. Wir haben hier fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt1'. Mehrspindeldrehautomaten und numerisch gesteuerte Drehmaschinen. punctul 14. wir haben welche 2 '. Sie müssen einen haben".Lehrstück Nummer 14 DIE WERKZEUGMASCHINEN A. Krause geholt. Karusseldrehmaschinen usw. Radial­ bohrmaschinen und daneben Schleifmaschinen von verschiedener Bauart. geben Sie mir mal den Katalog der neuen Portal­ fräsmaschine". Kollege Schneider". Dort rechts sehen Sie Revolver­ drehmaschinen. Einspindeldrehautomaten. Lehmann: „Ich habe gestern die Betriebsanleitung von Ing. das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. Plandrehmaschinen. Kollege Munteanu. „wir sind nun in die größte Halle unseres Werkes eingetreten 1). sagt Ing. Schneider. Die meisten davon sind spanende Werk­ zeugmaschinen.B. punctul 14. wir haben keine zweite gekauft. Sie sehen hier die Abbildung und dort die technischen Daten der Maschine".und Bohrhaltern bewegt ?" Schneider: „Doch. Das Werkstück liegt etwa einen Meter 3 ' hoch über dem Boden auf dem Maschi­ ! nentisch festgespannt". Sie hat viel Geld gekostet". haben Sie noch so eine Werkzeugmaschine gekauft ?" Schneider: „Nein. . Schneider: „Dann geben Sie die Betriebsanleitung her ! So. Meister Lehmann. Etwa 30% sind Drehmaschinen wie z. Explicaţii. Hier links haben wir eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen aufgestellt: Universalfräsmaschinen. Diese Maschine ist eine Sonderbauart.1. v. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. Lehmann: „Ich habe keinen. Explicaţii.4. punctul 14. v. ' •' Georgescu: „Kollege Schneider.3. Er hat auch den Katalog genommen".

a amplasa de la aceasta/ acesta / aceştia / acestea aşchietoare strungul universal strungul frontal strungul carusel automat exploatarea. Nach dieser Erläuterung hat die rumänische Delegation diese Werk­ zeugmaschine noch eine Stunde lang beobachtet. Explicaţii.3 m Eilgang: 10 m/min Breite: 4. Schneider: „Wir haben diese Werkzeugmaschine über 60 Stunden lang eingefahren. B. Genosse Georgescu hat weitere Daten der Werkzeugmaschine in seinen Notizblock eingetragen. gerne. Vocabular die Werkzeugmaschine. gib *' mir bitte die Betriebsanleitung und den Katalog. -(e)s. Wir haben auch alle numerisch gesteuerten Arbeitsgänge geprüft". Hier sind welche: Länge: 10. gebt 1 ' mir bitte einen Notizblock !" Ing. . das möchte ich. betreten) fast alle die Bauart. func­ ţiunea ba da.2 m Schleichgang: 5 mm/min Höhe: 3. -n der Einspindeldrehautomat. -en J maşina-unealtă a intra aproape toate. cum să nu strungul-revolver strungul automat monoax ) v. -en. -n betreten (i. wollen Sie die Daten notieren ?" Munteanu: „Ja.232 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Antonescu: „Konen Sie uns einige technische Daten geben?" Schneider: „Ja.0 t Motorleistung: 40 kW Ing.2. Munteanu hat dann die wichtigsten Daten aufgeschrieben. Georgescu oder Antonescu. Müller. punctul 14. -n die Plandrehmaschine. -en aufstellen davon spanend die Universaldrehmaschie. -n die Karusseldrehmaschine.1 mm Gewicht: 160. toţi tipul de construcţie a instala. -n automatisch der Betrieb. întreprinderea. Kollege Munteanu. -e doch die Revolverdrehmaschine.0 m Genauigkeit: 0.

^ e exactitatea. -e mersul rapid der Eilgang. -e masa maşinii der Maschinentisch. (e)s. . a face rodajul einfahren (ä. -e catalogul nou neu maşina de frezat portal die Portalfräsmaschine. -(e)s. vorgesehen) piesa (de prelucrat) das Werkstück. -en. eingefahren) explicaţia die Erläuterung. -(e)s.e mersul de tîrîre der Schleichgang. -en banul das Geld. -e soluţia die Lösung. -e suportul frezei der Fräshalter. lang a roda. -(e)s. -en a prevedea vorsehen (ie. -(e)s. comandat die Universalfräsmaschine. -n maşina de găurit radială die Schleifmaschine. a scrie aufschreiben (aufgeschrieben) greutatea das Gewicht. a examina beobachten aici: mai multe weitere a înscrie eintragen (ä. precizia die Genauigkeit. întreg ganz portalul das Portal. -s. pl. -n maşina de şlefuit mal (presc.. -e a prinde. -n maşina de frezat universală die Radialbohrmaschine. a pune în mişcare bewegen uzina furnizoare das Lieferwerk. -en a observa. de la einmal) ia (ia. dă-mi) der Katalog.. -(e)s. a studia. -s. amîndouă beide tehnic technisch tot. puterea motorului die Motorleistung. -es. en strungul automat multiax numgrisch numeric gesteuert dirijat. eingetragen) . a fixa festspannen a cumpăra kaufen construcţia specială die Sonderbauart. a mişca. suportul burghiului der Bohrhalter. -n ieri gestern die Betriebsanleitung. -(e)s. -er a costa kosten a nota notieren (notiert) a nota. -en aici: timp de . -en instrucţiunea de exploatare a încuia einsperren amîndoi.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 233 der Mehrspindeldrehautomat. f. -(e)s.

d. [t]. o păstrează în tot timpul conjugării.m.0.2. chiar şi atunci cînd cuvîntul respectiv formează prima parte a unui cuvînt compus. er beschreibt [b9'Jr«ept] es bewegt sich [bave:kt]. 14. Exerciţiul 296. Exerciţiul 297. Er wir^/zunehmeni/belastet.1.baJta:p] die Abbildung ['aphlldUn] deshalb ['dsshalp] die Sandgießerei ['zantgi:s3r«e] der Widerstand ['vi:dsrjtant] dauernd ['dooarnt] der Katalog [kata'lo:k] die Zugfestigkeit ['tsu:kfestlckaet] die Flugzeugindustrie ['flu:ktso0k'lndas Werkzeug ['verktso0k] dU'stri:] b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană. Verbele care la infinitiv au o consoană dublă.[k]: a) la sfîrşit de cuvînt.a. -d. -d. Explicaţii şi exerciţii 14. ihr wollt festspannen — erfüllt — er muß. Pronunţare şi ortografie 14. Exemple: la sfîrşit de cuvînt în cuvinte compuse der Betrieb [ba'trkp] die Abteilung [ap't«elUr|] der Probestab ['pro.0. Litera -d se află foarte rar înainte de consoană. ihr meßt messen s a. man erzeugt ['er'tso0kt] în ambele situaţii. Exersaţi menţinerea consoanelor duble ccnjugînd înscris cîteva verbe din lista de mai sus! . Die Zugfestigkeit beträgt/40 kp/mm2.234 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN C. Exersaţi pronunţarea asurzită a literelor -b. litera g face excepţie cînd este cuprinsă în complexele -ig [Ig] sau -ng [ti]. Dublu ss se transformă în ß înainte de consoană şi la sfîrşitul cuvintelor. atît timp cît vocala verbului rămîne scurtă. Exemple: das ergibt ['er'gi:pt]. Der Probesta6/muß 350 mm lang sein.0. Man verwendet es im Flugzeugbau. — er mißt. ihr laßt bestimmen lassen s. -g se pronunţă [p]. du kannst — aufgestellt können attfstellen — festgespannt wollen •—er will. Dieses Werkzeug/kommt aus dem Ausland.m. Exemple: • eingesperrt — mitkommen — er kommt mit einsperren — ich kann..d. Literele -b. du mußt erfüllen müssen — bestimmt — er läßt. -g ! Separaţi-le de începutul cuvintelor care urmează! Der Betrieö/ist groß.

Exemple: ich bin gekommen = am venit. steigen s. Perfectul verbelor 14. schmelzen. formează timpul perfect cu verbul auxiliar „sein". Cîteva grupuri de verbe. begegnen.a. şi compusele lor. •— alte cîteva verbe: sein.2. punctul 13.a.1.a. > ich bin eingetreten = am intrat du bist eingetreten . Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor lungi! Werkzeugmaschine Revolverdrehmaschine Radialbohrmaschine Universaldrehmaschine Einspindeldrehautomat Portalfräsmaschine Plandrehmaschine Mehrsprindeldrehautomat Betriebsanleitung Karusseldrehmaschine Universalfräsmaschine Maschinentisch Exerciţiul 299. aufgehen s. laufen. werden. eintreten s. hinein­ gehen.a. bleiben. verschwinden. Majoritatea verbelor din limba germană formează timpul perfect cu verbul auxiliar „haben" însoţit de participiul perfect. ich habe erhalten = am obţinut du hast geprüft du hast erhalten er h a t erhalten er h a t geprüft wir haben erhalten wir haben geprüft ihr habt erhalten ihr habt geprüft sie haben erhalten sie haben geprüft 14. ca de exemplu: mitkommen. astfel: — verbele de deplasare într-o direcţie: gehen.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 235 Exerciţiul 298. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor lungi! [o:] [u:] [a:] [e:] [i:] "" [y:] [0] sagen Kollege hier Katalog nun prüfen größte Plandrehmaschine betreten Maschine holen Höhe automatisch numerisch Betrieb Bohrhalter Lösung mal geben verschieden vorsehen Portal Meter notieren hoch Daten Boden 14. 1 ] Exemple: ich habe geprüft = am verificat.1. -— verbele de trecere dintr-o stare în alta: erscheinen.1. lecţia a 13-a. kommen. fallen. s. Pentru a se indica acţiuni încheiate în momentul vorbirii se foloseşte timpul indicativ perfect al verbelor. n u prea numeroase.1.1. hingehen. du bist gekommen * v. dar foarte impor­ tante şi frecvente. auf­ treten.

Die Sekretärin tritt ein. c. Der Druck fällt. Die Temperatur steigt auf 220°C.1. Răspundeţi cu„Ich habe (bin). g. c. Sie sehen einen Einspindeldrehautomaten.236 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN ist gekommen er ist eingetreten sind gekommen wir sind eingetreten seid gekommen ihr seid eingetreten sind gekommen sie sind eingetreten 14. Ing. Munteanu hat uns die wichtigsten Daten gegeben. b. Der Oberingenieur kommt. e. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfecţi a. Exerciţiul 303." sau „Wir haben (sind). cu verbul auxiliar „haben". g. Tragen Sie die Zahlen in die Zeichnung ein ? Exerciţiul 302. în propoziţii. Von wem erhalten Sie die technischen Daten ? e. Exerciţiul 300. einen Katalog erhalten das Werkstück in die Maschine festspannen eine andere Lösung vorsehen b.2. Ing. Wer holt die Skizze aus dem Konstruktionsbüro ? f. er wir ihr sie .. Stellen Sie die neuen Maschinen jetzt auf ? b. Bei 280°C tritt die violette Anlaßfarbe auf. aceste forme verbale compuse se supun obligativi­ tăţii formării cadrului sintactic J). Das Eisen schmilzt bei 1 530°C. Wer gibt Ihnen die Betriebsanleitung ? d..3." a.. Am intrat în cea mai mare hală a uzinei. f. lecţia a 11-a. Munteanu ne-a dat cele mai importante date. Wo stellen Sie die Maschine auf ? b. cu verbul auxiliar „sein": zur Arbeit gehen ins Werk mitkommen in das Lager hineingehen Exerciţiul 301. Exemple: Wir sind in die größte Halle des Werkes eingetreten. Conjugaţi următoarele expresii la timpul perfect! Orientaţi-vă asupra formării participiului perfect la rubrica vocabular! a. Wir spannen es auf dem Maschinentisch fest. Wann erscheinen die Anlaßfarben ? d. Das Werkstück bewegt sich nicht. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! a. punctul 11. Sperren Sie die Zeichnungen ein ? ) v. h..

între persoane care îşi spun „tu" se folosesc formele imperativului familiar pentru exprimarea invitaţiilor. Sperren Sie die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 306. Geben Sie mir den Katalog ! c Treten Sie in die Halle ein ! d. Helft ! Gebt her ! Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala a în ä. Pluralul coincide cu forma verbală pentru perscana a 2-a plural prezent indicativ. d. e.2. nu suferă la imperativ această modificare: Exemple: Indicativ Imperativ pers. îndemnurilor. Imperativul familiar 14. şi pl.) pe baza următoarelor propoziţii: . a rugăminţilor. du trägst.1. ihr tragt. II sg. du kaufst Kauf(e) ! — Cumpără ! pers. Holen Sie die Betriebsanleitung aus dem Büro ? Nehmen Sie Platz ! Kaufen Sie noch so eine Werkzeugmaschine ? Gehen Sie auch zum Direktor hinein ? Bleiben Sie hier ! 14. Formulaţi invitaţii la cele trei forme de imperativ (forma de politeţe. pers. ihr gebt her.2.2. imperativul familiar nu este însoţit de pronume şi are forme deosebite de singular şi plural. du gibst her. II pl. Stellen Sie die Maschine auf ! b. f. po­ runcilor etc. Spre deosebire de imperativul de politeţe.2. g. ihr kauft Kauft ! — Cumpăraţi ! 14. a Ii-a sg. du hältst Trag(e) ! Halt(e) ! pers.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 237 c. sin­ gularul se deosebeşte de persoana a Ii-a singular prezent indicativ prin desi­ nenţa facultativă -e. Hilf ! Gib her ! pers. ihr helft. ihr haltet Tragt ! Haltet ! Exerciţiul 304. Exemple: Indicativ Imperativ pers. Treceţi următoarele propoziţii la ambele forme ale impera­ tivului familiar ! a. du hilfst. II pl. Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala radicală din e în i. o schimbă şi la imperativ şi nu au niciodată desinenţa -e: Exemple: Indicativ Imperativ pers. Holen Sie eine Betriebsanleitung ! e. Căutaţi în textul lecţiei forme ale imperativului familiar l Exerciţiul 305. II pi. II sg. II sg.

das personal er. Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Ja.238 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN a. c. H a t die Maschine keine Kurbel ? Nein. eine. b . ist die Abbildung ? Hier ist sie. sie Wo Wo Wie Wo ist der Katalog ? Dort ist er. c.3. eine. es pi. kein indefinit keiner. eines pi. keine. substantivele se înlocuiesc în propoziţii care urmează sau în răspunsuri care încep cu „Ja — da" şi „Doch — ba da" sau „Nein — nu" în felul următor: Substantive articulate cu: Se înlocuiesc prin pronumele Exemple a. H a t die Maschine keinen Eilgang ? Nein.3. sie h a t keine. Pentru a nu fi repetate. articolul nehotărît ein. keine. wir haben welche gemacht. sind die Meßwerte ? Hier sind sie. H a t die Maschine keine Schwingungen ? Nein. d.1. Sprechen Sie ! Sprich auch mit dem Direktor ! Sprecht \ Wir schreiben die Erläuterungen auf. keine d. wir haben einen. Haben Sic Kataloge ? — Ja. sie h a t keinen. wir haben eine. wir haben welches. Inlociiirea substantivelor 14. keines pl. Wir steuern den Arbeitsgang. Wir sehen höchste Genauigkeit vor. es gibt hier welchen. Haben Sie Zerreißversuche gemacht ? J a . Wir fahren die Portalfräsmaschine ein. sie. Haben Sie Blech ? Ja. welches . Model: Wir sprechen mit dem Direktor. Gibt es hier Rotguß ? Ja. sie h a t keine. articolul nehotărît negat: kein. H a t die Maschine kein Voltmeter ? Nein. welche. ist das Resultat ? Es ist gut. wir haben eines. sie h a t keines. die. b. Gibt es hier Glimmerfolie ? Ja. articolul hotărît der. Haben Sie einen Probekörper ? Ja. nearticulate indefinit welcher. 14. ein indefinit einer. wir haben. es gibt welche. Haben Sie ein Werkstück ? Ja.

Comparaţi! Articolul nehotărît negat Singular N.3. keinen keine keinPlural N. keines se deosebesc de articolul nehotărît şi nehotărît negat prin sistemul complet al desinenţelor de declinare. în timp ce articolele sînt defective de desinenţă la cazul nominativ masculin. keine. c) şi d) nu se folosesc pronume. indiferent cum este articulat substantivul înlocuit. D. Aţi făcut încercări ? —• Da.3. 14. sie hat keinen. keines keiner keines D. -es". eine. wir haben keine. respectiv la neutru nominativ şi acuzativ.2. în cazurile b) c) şi d).3. După răspunsuri care încep cu „Nein". Pronumele indefinite einer. am făcut. î n limba română. eines nu are plural. avem (una). wir haben keines. A. Nu are maşina mers accelerat ? — Nu. Răspundeţi cu „Ja" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Ist das ein Drehautomat? J a . H a t diese Probe einen Zweck ? Zeichnen Sie eine Kurve ? b : Haben Sie Universaldrehmaschinen ? Bringen Sie Iseliermaterial ? Brauchen Sie Stahlschrot ? c: Wiederholt man den Schaltversuch ? Bauen Sie das Prüfgerät ein ? Zeichnen Sie die Resultate auf ? . Haben Sie Blech ? Nein.3. se foloseşte numai pronumele indefinit „keiner. Dar a) :Haben Sie den Katalog gebracht PNein. în cazurile a). G. nu are. eines şi keiner. în cazul b) pronumele poate lipsi.4. Aveţi o p i e s ă ? — D a . -e. keine keiner keinen keine Pronumele keiner keine keines keiner keinem keiner keinen keine keine keiner keinen keine indefinit keines keines keinem keines Pronumele indefinit einer. keinkeinkeine G.ich habe ihn nicht gebracht. Exemple: Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Nein.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 239 14. keinem keiner keinem A. la fel ca şi articolul nehotărît. 14. Exerciţiul 307. eine. H a t die Maschine einen Eilgang ? Nein. das ist einer. Exemple: Cum este rezultatul ? — Este bun.

4. Wir haben diese Werkzeugmaschinen über 60 Stunden lang eingefahren.. der Zoll. (1 m . Răspundeţi cu „Doch" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Kaufen Sie keine Karusseldrehmaschine ? Doch. Ist das eine Radialbohrmaschine ? Haben Sie eine Betriebsanleitung ? b : Brauchen Sie keinen Katalog ? Suchen Sie keine Lösung ? Spannen Sie kein Werkstück ein ? c: Nehmen Sie den Probekörper heraus? Schreiben Sie die Lieferwerke auf ? Haben Sie die Daten eingetragen ? Exerciţiul 309. wir kaufen eine. Zeigen Sie mir kein Prüfverfahren ? Hat das Material keine Streckgrenze ? b: Gibt man uns hier keine Erläuterungen? Finden wir dort keine Radialbohrmaschinen ? Bringen Sie keine Abbildungen her ? c: Ist der Arbeitsgang nicht gesteuert ? Muß man die Revolverdrehmaschine nicht einfahren ? Wollen Sie die Resultate nicht notieren ? 14. Piesa se află la înălţimea de un metru deasupra solului. Acuzativul este perceptibil numai în cazul unităţilor de măsură de gen masculin (der Meter.1. der Kilometer. Indicarea măsurilor 14. 0..4. wir stellen hier keine auf. der Millimetei etc. Cînd indicăm în limba germană însuşirile unui lucru sau ale unei noţiuni prin adjective însoţite de unitatea de măsură respectivă.240 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Exerciţiul 308. Completaţi propoziţiile următoare cu unităţile de măsură din paranteză ! a. Die Asbestplatte ist dick. Das Werkstück ist schwer. Exemple: Das Werkstück liegt einen Meter hoch über dem Boden. (1 cm) . această unitate stă la cazul acuzativ. der Zentimeter. Am rodat aceste maşini-unelte peste 60 de ore. (1 t) b. Der Maschinentisch ist lang und breit.) Exerciţiul 310.65 m) c. Răspundeţi cu „Nein" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Stellen Sie hier eine Maschine auf ? Nein.

5. festspannen. Wohin ist die Delegation eingetreten ? b. eintragen. Wohin hat sie Meister Müller eingesperrt ? 1. Die Werkstoffprüfung dauert f. 2(N loc) eintreten Wir treten in das Büro ein. notieren. 4.Wie hoch liegt das Werkstück über dem Boden ? P. Was für Werkzeugmaschinen sind das ? d.Wer hat diese Lösung vorgesehen ? °. Die Halle ist lang und e. aufschreiben.Wo ist es festgespannt ? • Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. steuern. Valenţa r hoch.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 241 d. einfahren. (sinteză). Die Daten werden aufgeschrieben. H a t er eine Betriebsanleitung ? j . 14. Treceţi propoziţiile formate în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă ! Model: Er schreibt die Daten auf.Was bewegt sich an der Portalfräsmaschine ? n . Welche Werkzeugmaschinen stehen hier ? e.6 m) (45 min) (1 km) verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2 (NA) aufstellen. bewegen. H a t Meister Lehmann einen Katalog der neuen Portalfräsmaschine ? i. Man spannt das Werkstück fest. H a t der Betrieb automatische Drehmaschinen ? f. (28 m . Das Hauptlager liegt weit.Was sucht Ing. Woher hat er sie geholt ? k. Exerciţiul 311. lang. Wo stehen diese ? g. Exerciţiul 313.. Munteanu in der Betriebsanleitung ? m. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. Welche Maschinen stehen dort rechts ? Welche links ? h. einsperren.. Was ist hier aufgestellt ? c. '1/103 . Formaţi propoziţii cu verbele tranzitive (care au indicele de valenţă 2 NA după exemplele date în tabelul de mai sus ! Exerciţiul 312. vorsehen Er schreibt die Daten auf.

Munteanu notieren ? Wer gibt ihm einen Notizblock ? Welche Daten hat Ing. rezultatele. c. Munteanu aufgeschrieben ? Wie lange h a t man diese Werkzeugmaschine eingefahren ? Wie lange hat die Delegation die Werkzeugmaschine beobachtet ? Exerciţiul 314 (sinteză). h. 1. i. f. Bestellung 9 '. 4 DER A N K A U F " VON WERKZEUGMASCHINEN (I) Der Kauf 2 ' einer modernen Werkzeugmaschine erfordert 31 größte merksamkeit 4) und Umsicht 5 '. w. Aduceţi-mi un catalog. s. d. Notează. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Ankauf der Kauf erfordern die Aufmerksamkeit die Umsicht die Phase die Anfrage das Angebot die Bestellung die Lieferung die Inbetriebnahme achiziţia cumpărarea a cere atenţia circumspecţia faza întrebarea (cererea de oferta comanda livrarea luarea în exploatare ofertă) . Lectura suplimentară Nr. e. g. Vreţi să notaţi date ? Da. Nu avem catalog. î). Traduceţi în limba germană! Folosiţi pi mele ie înlocuire corespunzătoare ! a. Cît timp (wie lang) trebuie rodate maşinile de şlefuit ? 0 zi. S-a prevăzut vreo soluţie ? — Nu. Aveţi strunguri carusel ? — Nu. Der Ankauf besteht aus den Phasen 6 ': frage 7 '. Maistrul a adus deja unul. Lieferung 10 ' und Inbetriebnahme 1 1 '. trebuie să cumpărăm. te rog. r. Daţi-ne vă rog unul. b . aş vrea să notez. Angebot 8 '. u. nici una. t. Unde aţi aşezat strungul-revolver ? — î n hala cea mare.242 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN H a t die Werkzeugmaschine viel gekostet ? Was möchte Ing. Aici sînt aşezate maşini de diferite tipuri şi de diferite construcţii. v.

12] 13) 14 15. cu scopul elaborarea continuarea co der Hersteller der Lieferant aufstellen die Fachleute das Lastenheft die Losgröße der Automafisierungsgrad der Genauigkeitsgrad zusätzlich die Ausrüstung das Zubehör die Leistungsdaten (f.) obig die Beilage zwecks die Ausarbeitung die Fortsetzung . Sie ist der Anfang13' der Zusammenarbeit u) zwischen Verbraucher15) (Besteller16)) und Her­ steller 17> (Lieferant18'). den Genauigkeitsgrad24) der Maschine f. das Lastenheft21) b. Sie soll wenigstens folgendes enthalten: a. 16. 20 ) 21 22 23 24' 25' 26 27 28' 29 30' 31) 32 33) der die der der formulieren Anfang Zusammenarbeit Verbraucher Besteller a formula începutul colaborarea consumatorul persoana (unitatea) care face comanda producătorul. fabricantul furnizorul aici: a stabili oameni de specialitate caietul de sarcini mărimea seriei de fabricaţie gradul de automatizare gradul de precizie suplimentar echipamentul accesoriile performanţa mai sus-menţionat anexa pentru. Die Anfrage soll dem Hersteller oder den Herstellern mit obigen291 Bei­ lagen 30) zwecks 31) Ausarbeitung32) des Angebotes zugestellt werden. den Automatisierungsgrad 23) der Maschine e. (Fortsetzung 33 ' im Lehrstück 15). zusätzliche 25) Ausrüstungen 26). sg. Zeichnungen der Teile. Zubehör 27). die auf der Maschine hergestellt werden sollen c. Losgröße 22) d. Die Anfrage stellt 19) man in Zusammenarbeit mit den Fachleuten 20) des Werkes auf. Spezialwerkzeuge g.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 2+3 Jede Anfrage muß sehr genau formuliert12) werden. sonstige wichtige Leistungsdaten 28). 17 18 19.

2. *' > 3 > * > 2 v. . gezogen. 1 zeigt das Verformen durch Biegen. v. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertig­ ungszeiten erzielen 3).a. 15. tiefgezogen. werden. Kaltverformen eingeteilt werden. Dazu müssen sie weich sein und ein gutes Fließvermögen be­ sitzen. Bleche. punctu 1 punctul punctul punctul 15. Explicaţii. Text Das Verformen *' von Metallen kann in: a. Es soll der Stab 1 durch das Ziehwerkzeug 2 gezogen werden. v. Heulrole fosei" Äußere Feierschichten werden gestreckt Abb. Explicaţii. Das Verformen nach „a" umfaßt das Schmieden und Walzen.2 In Abb. Explicaţii. Drähte. Während dieser Verformung wird die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser gestaucht.1. Bandmaterial u.3. Abb. v. die Faser­ schichte unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges verändert sich der Durchmesser des Stabes. 15. Explicaţii. Der Stab wird dadurch auf den kleinsten Durchmesser der Bohrung „d" verringert.Lehrstück Nummer 15 DIE K A L T V E R F O R M U N G I N DER STANZEREI A.4. gestanzt usw. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet worden '. 15. Die Form­ gebung nach „ b " wird unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenge­ faßt. können aufgrund2' ihrer besonderen Eigenschaften in kaltem Zustande gebogen.f 4 tbb. Warm verformen b.

-en der Sammelbegriff. ^e das Bandmaterial. pl. die Formgebung. Viele Fabriken lassen solche Werkzeuge von besonderen Werkstätten herstellen. -(e)s. f. Die Teile 1 in Abb. pl. -en Stanzerei. -s. -(e)s. -(e)s. f. -s. einteilen umfassen das Schmieden. Werkstätten für Kaltverformungen nennt man auch Stanzereien.ä (und ähnliches) aufgrund kalt der Zystand. f. Vocabular Kaltverformung. -(e)s. pl. -s. -e zus ammenf assen der Draht. tausend Tonnen. ştanţare deformarea deformarea la cald deformarea la rece a împărţi a cuprinde forjarea laminarea obţinerea formei prin deformarea plastică noţiunea colectivă a cuprinde dintr-o dată. -ien u. f. das Walzen. 3 zu einem Hohlgefäß 2 umgeformt. a rezuma sîrma materialul în bandă şi altele asemănătoare pe baza rece starea a îndoi . Kaltverformen. pl. 4 sind aus einem Blechstreiffen ge­ stanzt worden.4 Pressen ausgerüstet.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 245 Beim Tiefziehen wird der Blechwerkstoff 1 laut Abb. .e biegen (gebogen) die die das das das deformarea la rece atelierul de ştanţare. Diese sind mit mechanischen oder mit hydraulischen Abb.3 Abb. -s. f. Es sollen hier einige der wichtigsten Bauarten genannt werden: Exzenterpressen Kniehebelziehpressen Kurbelpressen Schnelläuferpressen Revolverpressen Friktionspressen Stuffenpressen Einspindelautomaten Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. pl. Warmverformen. Die Stanzwerkzeuge und Tiefziehwerkzeuge werden von mechanischen oder hydraulischen Pressen betätigt. -en Verformen. -s. B.

. -e mechanisch hydraulisch die Presse. -n betätigen solcher. alezajul a micşora ambutisarea adîncă materialul din tablă conform recipientul tubulär a transforma. atare. f. -n stauchen unterhalb dabei strecken Ziehverfahren. -es. a utila presa excentrică presa cu manivelă . a indica a echipa. în susul neutru fibra a îngroşa. -n gberhalb neutral Faser. besitzen (besessen) vermittels spanlos Fertigungszeit. -s. din cauza gaura. a refula dedesubtul. f. -s. -(e)s. în josul la aceasta. -s. cu acest prilej a întinde procedeul de tragere / ambutisare a reprezenta (în imagine) scula de tras în urma.e umformen der Blechstreifen. -en Biegen. -en a ambutisa a stanţa pentru aceasta moale capacitatea de curgere (la deformare) a poseda prin. -en die Kurbelpresse. -e laut das Hohlgefäß. -(e)s. -(e)s. pl.das Stanzwerkzeug. -e das Tiefziehwerkzeug. solches nennen (genannt) ausrüsten die Exzenterpresse. pl. der Blechwerkstoff. -e infolge die Bohrung. -(e)s. a da altă formă fîşia de tablă scula de stanţat scula pentru ambutisarea adîncă mecanic hidraulic presa a acţiona asemenea. während Faserschichte. abbilden Ziehwerkzeug. cu ajutorul fără aşchiere timpul de fabricaţie îndoirea în timpul stratul de fibre deasupra. solche. ca urmare. -s.pl. datorită. -en verringern das Tiefziehen.246 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI das die das die die das das tiefziehen (tiefgezogen) stanzen dazu weich Fließvermögen. f. -s. astfel de a numi.

Literele ss şi ß redau oricînd sunetul s surd [s] 1 '. ss si ß. de exemplu în Sammelbegriff ['zamalbagrlf] besonderen [ba'zondgran]. sagen ['za:ggn]. lecţia a 5-a. pressen ['presan]. indiferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt pre­ cedate de alte elemente. besitzen [ba'zltsan]. punctul 5. -en Preßkraft. -n presa-revolver presa etajată presa cu genunchi / cu pîrghie articu­ lată presa rapidă presa cu fricţiune automatul monoax forţa de presiune a oscila. l) v. sunetul [z] = s sonor: a) înainte de vocală la începutul radicalelor cuvintelor. . a varia tona C. Resultat [rezUl'ta:t]. Eisen [-'«ezan]. Schaltversuch ['faltfsrzu:^]. des Drahtes [des 'dr«:tas]. Faser ['fa:zar] ş.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 247 die Revolverpresse.e schwanken die Tonne. contingenţă cu sunetul [j] (v.0.0. vorsehen ['fo:rze:3n] . pentru redarea sunetelor de mai sus dispunem de semnele s. Exemple: Faser ['fazar]. 'Exemple: sehen ['ze:an].1.a. Sunetul [s] = s surd: a) la sfîrşitul cuvintelor. în anumite condiţii. [s] = s surd. . Litera s redă: A. spanlos ['Jpa:nlo:s]. Aceste două sunete s au.) î n scriere. î n pronunţare există două sunete: [z] = s sonor. -en Friktionspresse. Explicaţii şi exerciţii 15. -(e)s.1. Versuch [fsr'zmx]. Corelarea dintre pronunţarea şi scrierea sunetului S în limba germană prezintă o situaţie destul de complicată. -en die Kniehebelpresse. -en Einspindelautomat. regula C. de exemplu în: gutes ['gu:t9s]. Zusammensetzung [tsu'zamsnzstsUtj]. umfaßt [Um'fast]. Pronunţare şi ortografie 15. Exemple: das [das].0. -en die Stufenpresse. B. -en die die der die Schnelläuferpresse. b) în interiorul cuvintelor între vocale.

Fließvermögen. verändern. Exerciţiul 318. Citiţi textul cu glas tare. 15. vorsehen. Identificaţi pronunţarea literelor s. spanlos. Blechstreifen. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor cuvinte: Verformen [fsr'forman]. Ziehverfahren. verwenden. Fließvermögen. indi­ ferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt precedate de alte elemente. C. ausrüsten ['-'«osrYstan].0. ss. Participiul verbului auxiliar pierde prefixul ge. strecken. b) înainte de consoanele t şi p la începutul radicalelor cuvintelor. Diateza pasivă (Completare) 15. viel­ seitig. Stufen­ presse. Presse. dînd atenţie la pronunţarea corectă a literelor s. schwanken. mechanisch. Pronunţaţi şi redaţi în scriere ortografică următoarele cuvinte ! ['Jtu:fanprss3] [-'arbaetsga». Literele f şi v se pronunţă la fel [f] în cuvinte de origine germană. Eigenschaft. Exemple: Fertigungszeit ['fertIgUr|stsaet]. Faserschichte ['fa'. umfassen. lecţia a 5-a.1. Zustand ['tsu:jt«nt]. Zustand. ausrüsten. Exerciţiul 316. Friktionspresse [frlk'tsîo:nspresa]. besonder. stauchen. Fertigungszeit.248 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană: Exemple: Fenster ['fenstgr]. Acesta se intercalează între formele verbului auxiliar. Exemple: Schmieden ['Juri: dan]. Festigkeit ['fsstlckaet]. Sunetul [f]: a) în combinaţia „sch". Stanzerei.1.zarflţts]. Hohlgefäß. Verformung. Einspindelautomat. Kaltverformung. verringern. einspannen [-"aenfpanan].] [ga'j'to03rt] ['JVarikan] [u:niver'za:lfre:sma[i:n3] [tser'raesfsrzuix] [[ba'zondar] ['fsstjpanan] [edastitsitetsgrentsa] ['me:rfplnd3l'aotoma:t] ['Jlctpresjtof] [tssr'J"t0:rUrisfrae] 15. Zerreißversuch. Zugversuch. deci: 2 * v. vorstellen. Timpul perfect al diatezei pasive se formează din perfectul verbu­ lui auxiliar „werden" 2) şi participiul perfect al verbului principal.1. verbessern. Warmverformung. stanzen.0. c) ca sunet de legătură a cuvintelor compuse x). belasten [ba'lastan]. . Verarbeitung. besitzen. punctul 5. ss şi ß: Sammelbegriff. vermessen. şi ß ! Exerciţiul 317. Werkstück ['vsrkftYk]. Faser schichte.1 > ) werden — wurde — (ist) geworden. Exemple: Stanzerei [jtantsa'roe]. Exerciţiul 315. verspäten [fsr'fp^tan]. verhindern. Blechwerkstoff.2.

Der Druck wird entsprechend verringert. Diese Faserschicht wird gestaucht. a. c. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă (timpul perfect). Exemplu: Der Arbeiter Ionescu hat dieses Blech tief gezogen. Acesta este marcat de prepoziţia „von". Traduceţi în limba germană! a. într-o propoziţie formată cu diateza pasivă poate fi indicat totuşi şi subiectul (logic) al acţiunii sub forma unui complement de agent. Cum a fost împărţită deformarea metalelor ? b. d.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 249 Perfectul verbului auxiliar werden Participiul verbului principal Perfectul diatezei pasive E r ist geworden + abgebildet > Er ist abgebildet worden. (können) Das Blech kann hydraulisch gebogen werden. ransformînd subiectul în complement de agent. Treceţi propoziţiile date în exerciţiul precedent la timpul perfect al diatezei pasive! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. Introduceţi în propoziţie verbul modal dat în paranteză! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. Jene Revolverpresse wird nicht betätigt. Prin ce a fost obţinută această proprietate a materialului ? Exemple: . Ein Techniker macht diese Abbildung. a. Exerciţiul 321. Ein Elektromotor betätigt diese Schnelläuferpresse. Unser Werk wird mit neuen Maschinen ausgerüstet. b. Eine Kurbelpresse formt jene Teile um. Die Daten sind von dem Meister aufgeschrieben worden. (müssen) b. Exerciţiul 322.1. (sollen) e. Căutaţi în text formele verbale la diateza pasivă şi definiţi ~e forme sînt! Exerciţiul 323. precedat de „von" l Model: Der Meister schreibt die Daten auf. Der Ingenieur trägt die Leistungen ein. Das Blech ist hydraulisch gebogen worden. (sollen) c. Hohlgefäße werden tiefgezogen. (müssen) Exerciţiul 320.2. (dürfen) d. Der Praktikant zeichnet die Belastung auf. Exerciţiul 319. A fost desenat (reprezentat) ich bin genannt worden wir sind genannt worden (am fost menţionat) du bist genannt worden ihr seid genannt worden er ist genannt worden sie sind genannt worden 15. (subiect) Dieses Blech ist von dem Arbeiter Ionescu tiefgezogen worden. e.

Prepoziţii cu genitivul 15. cu toate că ungeachtet = făcînd abstracţie außerhalb = în afară unterhalb = dedesubtul diesseits = dincoace de unweit = nu departe de infolge = ca urmare (ver) mittels = cu ajutorul inmitten = în mijlocul während = în timpul innerhalb = în interiorul wegen == din cauza = dincolo jenseits laut = conform s. în timpul deformării.a. destul de frecvente în textele tehnice. metalele pot fi deformate.3. Dintre aceste prepoziţii.2. 15. trotz dem hohen Druck. Aceste piese trebuie presate. Während der Verformung wird diese Faserschichte gestaucht.2. infolge (die Bohrung) (die Exzenterpresse) (das Walzen) (das Tiefziehwerkzeug) (ein Stab) d. Numeroase prepoziţii ale limbii germane. statt (der Blechstreifen) (der Druck) a. dar atunci cere obligatoriu genitivul: der guten Eigenschaften wegen. Cum pot fi deformate metalele noi ? d.2.2. Formaţi genitivul substantivelor puse în paranteză ! Pro­ nunţaţi cu glas tare ! b. cer cazul genitiv al substantivelor sau prenumelor de care sînt urmate. prepoziţia wegen se construieşte de obicei cu dativul cînd substantivul care urmează este la plural: wegen den verschiedenen Faser­ schichten. 15. wegen (das Verformen) c. fără să rezulte vreo deosebire de sens: laut dem Plan. laut. acest strat de fibre este refulat.250 LEHRSTÜCK 15: DIE KALT VERFORMUNG IN DER STANZEREI c. Cum poate fi obţinut un timp de fabricaţie mai scurt ? f.2.1. Prepoziţia wegen se poate aşeza şi după substantiv. Această fîşie de tablă a fost ambutisată adînc. vermittels (die Presse) (die Genauigkeit) (der Einspindelau­ (der Bohrhalter) tomat) . 15. Pe baza proprietăţilor lor. trotz şi wegen pot fi construite şi cu dativul. Exerciţiul 324. Prepoziţii cu regim de genitiv sînt: = în loc de oberhalb = deasupra (an) statt aufgrund = pe baza trotz — în ciuda. e. Exemple: Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Metalle verformt werden.

Verbul modal "lassen' 15. Der Motor außerhalb d — Einspindelautomat-. sau: pot fi obţinute timpuri de fabricaţie mai scurte. Die Preßkraft steigt infolge verrinwegen ungeachtet gertsich verändertsich 15. însuşi etc. sau: Pune pe ucenic să întindă sîrma. însuţi. a pune să se facă ceva. Exemplu: Er läßt den Lehrling den Draht ziehen. Exemplu: Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? Singuri vă stanţaţi piesele ? Nein. îşi schimbă sensul.3. c) ca verb reflexiv: a se putea. Sensul a) al verbului modal „lassen" reiese mai clar din opoziţie cu pronumele de întărire (invariabil) „selbst" = însumi. arătînd că puneţi pe altcineva să facă ceea ce exprimă întrebările ! a. wir lassen sie stanzen. Formali toate variantele posibile ! Pronunţaţi cu glas tare ! Completaţi desinenţele ! innerhalb d -— Maschine. Exemplu: So lassen sich kurze Fertigungszeiten erzielen. b. unterhalb •Widerstand-.3. Multe uzine comandă să se fabrice astfel de scule. sau: singur. oberhalb d •— Ziehwerkzeug-.1. Nu. a determina să se facă ceva. şi poate să însemne: a) a comanda. a lăsa (la fel ca şi în limba română). Verbul „lassen (ä. comandăm să fie stanţate într-un atelier. Astfel se pot obţine. î n această situaţie. Lasă. împreună cu infinitivul altui verb. arătînd că acţiunea nu o facem înşine. ci punem pe cineva să o facă. Exerciţiul 326. gelassen) = a lăsa" se conjugă ca un verb obişnuit cu schimbarea vocalei radicale din a > ä. b) a permite. Răspundeţi cu „Nein". wir lassen sie in einer Werkstatt stanzen. dar este adesea folosit ca verb modal.. Exemple: Viele Werke lassen solche Werkzeuge herstellen. . personal.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 251 Exerciţiul 325. Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? — Nein. befindet sich a.

prefix sau alt mijloc de formare a substantivului verbal.252 LEHRSTÜCK 15: DIE KAI. b. deformarea). gepreßt werden. Das Ziehverfahren kann so abgebildet werden. Das Verformen von Metallen kann in Warmverformen und Kaltver­ formen eingeteilt werden. Limbajul tehnic. *> v.TVERFORMUNG IN DER STANZEREI b. gestanzt.4. dar se traduce şi cu infinitivul lung substantivat.4. înlocuind verbul „können" + infinitivul pasiv prin „lassen". abundă în sub­ stantive verbale.5. şi lecţia 3. können gebogen.2. b) Substantive feminine derivate cu sufixul -ung 1). fabricarea). Substantive verbale 15. în substantivele verbale se păstrează de obicei sensul de bază al verbe­ lor.6. proces sau rezul­ tat). Bleche. fiind un limbaj al acţiunilor. walzen — das Walzen (laminatul. forjarea). Diese Faserschichten können gestaucht werden. laminarea). care corespunde cu supinul substantivat din limba română. Exemple: verformen — die Verformung (deformarea. a. *' v. Reformulaţi propoziţiile următoare. fertigen — die Fertigung (procedura. So lassen sich bessere Resultate erzielen. Betätigen Sie die Friktionspresse selbst ? Exerciţiul 327.4. d. verb reflexiv! Model: So können bessere Resultate erzielt werden. Formen Sie die Metalle selbst um ? c. care corespund cu infinitivul lung substantivat din limba română. . adăugîndu-i-se nuanţa de sens exprimată de sufix. eine Form geben-—-die Formgebung (darea formei). Drähte. c) Substantive masculine derivate cu sufixul -er2). Pressen Sie den Blechwerkstoff selbst ? e. adică în substantive formate din verbe prin diferite mij­ loace. care arată persoane sau instrumente care îndeplinesc acţiunea respectivă. punctul 7. 15. 15. Dăm aci cîteva tipuri frecvente de substantive verbale: a) Infinitivul substantivat. schmieden — das Schmieden (forjatul. Rüsten Sie die Werkstätten selbst aus ? f. şi lecţia 7.1. gezogen. Bandmaterial u. Die Formgebung durch Kaltverformung kann unter den Sammel­ begriff „Stanzerei" zusammengefaßt werden. Ziehen Sie das Blech selbst tief ? d.a. punctul 3. c. e. tiefge­ zogen. Exemple: v e r f o r m e n — d a s Verformen (deformatul.

Diese Verformung nennt man Streckung. trenul. ausrüsten. wiederholen. Substantive masculine radicale fără modificare de vocală. Substantivele cu -ung arată procesul respectiv sau rezultatul lui (de ex. umformen. arată actul de deformare prin actul de îndoire. Exemple: strecken — die Strecke (întinderea. Exemplu: Abb.. Exemple: ziehen — der Zug (trăsătura. b. eintragen. bewegen.. distanţa) stanzen — die Stanze (stanţa) hergeben — die Hergabe (predarea) helfen •— die Hilfe (ajutorul) f. Căutaţi în text substantivele verbale şi stabiliţi mijlocul de formare şi sensul lor exact! Exerciţiul 329. (Această [însuşire de] deformare se numeşte [aspect de] întindere).... întinderea) eintreten — der Eintritt (intrarea) schleifen — der Schliff (şliful) gehen — der Gang (mersul) e. verringern. Formaţi substantive verbale prin substantiv ar ea infiniti­ vului şi prin derivarea cu -ung. Substantive feminine derivate cu sufixul -t. tracţiunea. Substantive feminine derivate cu sufixul -e. zeigt das Verformen durch Biegen Fig. betätigen. —die .. La fei: abbilden. de multe ori şi cu modi­ ficare de vocală. Exerciţiul 328. de multe ori şi cu schim­ barea de vocală: Exemple: vorsehen — die Vorsicht (prevederea. cazul) halten — der Halt (sprijinul) bauen — der Bau (construcţia) şi cu modificare de vocală. verändern. stabilind diferenţele de sens cu ajutorul cheii exerciţiilor ! Model: einteilen — das Einteilen — die Einteilung biegen — d a s . strecken — das . o anumită însuşire sau înfăţişare). Substantivele verbale arătate la punctele a) şi b) sînt adesea confundate.. Pentru traducerea textelor tehnice este important să se reţină: a) Infinitivul substantivat arată un act sau o activitate. Exemple: fallen — d e r Fall (căderea.. precauţia) schreiben — die Schrift (scrisul) 15.3.. aufstellen.. — d i e . Exemplu: Während der Verformung (în timpul procesului de deformare). . . steuern.4.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 253 halten •— der Halter (dispozitivul care ţine) besitzen — der Besitzer (posesorul) zeigen — der Zeiger (arătătorul) d. Exemple: ...

tief? Exerciţiul 331 (sinteză). lecţia 12.. Der Druck schwankt zwischen 5 und 10 ät. . formt man ... Wie nennt man Werkstätten für Kaltverformungen ? r. . . biegt man . Drähten. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Was soll mit dem Stab geschehen ? 2) j ..5. .. Exerciţiul 330.. bildet man .). toate verbele noi ale lecţiei sînt verbe tranzitive. Woraus sind die Teile aus Abb.. . durch Kaltver­ formung gemacht werden ? e.. . . zwischen D + D ) . ? i. Wie läßt sich das Verformen von Metallen einteilen? b.. Wie groß ist die Preßkraft dieser Pressen ? 2) ») v.. avînd valenţa 2(N. verringert man .4..254 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 15. Was geschieht (ce se întîmplă) mit den Faserschichten bei der Ver­ formung durch Biegen ? h... .. Exemple: Er läßt den Schraubenschlüssel auf dem Maschinentisch.... Was läßt sich vermittels der spanlosen Formgebung erzielen ? g.. erzielt man . streckt man . geschehen (ie) — geschah — (ist) geschehen = a se întîmplă. u m ? c..... Was umfaßt das Warmverformen ? c.. Wie müssen diese Materialien sein ? f. aus? d. Was kann mit Blechen. punctul 12.. Verbul „lassen" are indicele de valenţă 3(N. betätigt man .. Valenţa verbelor 15.5. ? Wie biegt man Metallstäbe ? a. Welches sind die wichtigsten Bauarten der Pressen ? s. loc sau inf...A). zieht man . 2 abgebildet ? i-. Wir lassen diese Teile umformen. ? m. ? j . biegt man . Wovon werden die Stanzwerkzeuge betätigt ? o.. Was geschieht mit dem Stab ? 1.. la alegerea dv..A... ? f... rüstet man . ? h. a b ? e... . î n afara verbelor „lassen" şi „schwanken". Was geschieht mit dem Blechwerkstoff in Abb..! Model: ... Formaţi propoziţii interogative care încep cu cuvinte inte­ rogative 1J şi adăugaţi părţile sintactice cerute de valenţă.. Was ist in Abb. ? g. Stellen alle Fabriken solche Werkzeuge selbst her ? p. Verbul „schwanken" are indicele de valenţă 3(N. Wieso (cum de) verändert sich der Durchmesser des Stabes? k.1. Bandmaterial usw.. Wie wird die Formgebung durch Kalt verformen gennant ? d. ein? b.... . teilt man . . gestanzt worden ? n.

Separate 8) Steuerschränke 7). Lectura suplimentară Nr. Ce se poate face cu metalele pe baza proprietăţilor lor deosebite ? d. Ce se arată în fig. Maßzeichnungen 3 ) der Werkzeugmaschine oder Anlage 4) c. 1) . 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) beantworten beilegen Maßzeichnung Anlage Fundamentbild separat Steuerschrank Hydraulikaggregat a răspunde a anexa. (sinteză). Prin ce se acţionează presele mecanice şi hidraulice ? g. Ce cuprinde deformarea la cald ? c. Prin ce se poate obţine un timp de fabricaţie mai scurt ? e. Prospekte mit Bildern und Aufbau der Maschine b. Cum se poate împărţi deformarea metalelor ? b. 5 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (II) Das Angebot des Herstellers soll alle Punkte der Anfrage beantworten Dem Angebot sollen beigelegt 2) werden: a. a adăuga desenul cotat instalaţia desenul (imaginea) fundamentului separat dulapul de comandă agregatul hidraulic die die das der das .LEHRSTÜCK IS: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 255 Exerciţiul 332. Povestiţi textul! Explicaţi imaginile! Exerciţiul 333. (sinteză). Schmieden und Walzen gehören zum Warm­ verformen etc. D. De unde procură fabricile asemenea scule ? Exerciţiul 334 (sinteză). Das Fundamentbild 5) d. încercaţi să reformulaţi în scris întregul text înlocuind predicatele prin altele cu sens apropiat sau intrcducind verbe modale! Model: Das Verformen von Metallen läßt sich in a) Warmverformen. Hydraulikaggregate 8> usw. 2 ? f. b) Kaltverformen einteilen. Traduceţi şi răspundeţi in limba germană! a.

complet. m3) i. Filtereinsätze)30). Frequenz usw. racordarea aerul apa consumul dispozitivul de protecţie nivelul de zgomot decibel vopsirea. Garantie 31) Bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zusätzliche32) Infor­ mationen 33) über Aufbau der Steuerung. stratul de vopsea mostra de culoare accesoriile recomandarea preventiv funcţional deservirea. Lärmpegel21» (in dB) 2 2 ' k. Gewichte u> g. Spannung.B. Filter. Wasser 18> und Verbrauch lfl> (kW. Zubehörteile25) und Empfehlungen26> für präventive 27) oder funk­ tionelle 28) Wartung 29) (z. întreţinerea cartuşul filtrului garanţia suplimentar informaţia sistemul de măsurat parcursul analog Farbanstrich Farbenmuster Zubehörteile Empfehlung präventiv funktionell die Wartung der Filtereinsatz die Garantie zusätzlich die Information H das Wegmeßsystem 35 analog dB .) h. aici: tuturor conexiunea. Luft 17>. m. Strom­ stärke. Wegmeßsysteme 34) (analog 35) — 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 32 33 die die das die die der der die das der die der der das die die Filteranlage Kühlanlage Gewicht Ausrüstung Lage Querschnitt sämtlich Anschluß Luft Wasser Verbrauch Schutzvorrichtung Lärmpegel instalaţia de filtrare instalaţia de răcire greutatea echipamentul poziţia secţiunea total. Farbanstrich 23> (eventuell Farbenmuster 24)) 1. Schutzvorrichtungen 2<" j .B) oder Kühlanlagen 10) f. Genaue Lage 13) und der Querschnitt 14) sämtlicher 15> Anschlüsse 16) für Strom.256 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI e. Daten über elektrische Ausrüstung 12) (Stromart.

de achitare direct indirect informaţia de comandă indicaţia eventual personal expertul uzina producătoare a lărgi ' Germana pentru ingineri şi tehni.L E H R S T Ü C K 15: D I E K A L T V E R F O R M U N G IN D E R STANZEREI 257 absolut 3 6 ) — digital 37) ) sowie 38) Rückmeldesystem 39) (direkt 40) — indirekt 4 1 ) ). (Fortsetzung im Lehrstück 16) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) absolut digital sowie das Rückmeldesystem direkt indirekt die Schaltinformation die Angabe eventuell persönlich der Sachverständige das Herstellerwerk erweitern absolut digital precum şi semnalul de reavizare. Die Angaben 43) sollen eventuell 4 4 ) durch persönlichen 45) Besuch emes Sachverständigen 4 6 ) des Herstellerwerkes 47) erweitert 4 8 ) werden.cieni 1/103 . Schaltinfonnationen 42) usw.

Explicaţii. Es ist erklärlich3). Wir wissen. Seither brachten Forschung und Industrie sehr viele neue Kunststoffe auf den Markt. Die Phenolharze. das Bakelit. -(e) s.4. Haushaltgeräte aller Art. Text Im folgenden soll kurz gezeigt werden. punctul 16.h.3 respectiv 16. Warmpressen. 3 > v. erzeugte man z. und wie sie verarbeitet werden können. Kanister. Den Kunststoffen auf Basis von Phenolharzen. Blasen usw. bzw. daß sie unter Druck und Wärme verarbeitet werden. verarbeitete man schon im Jahre 1907 zu Gegenstän­ den. -e Plast. materialul plastic la ce. Kalandrieren. Durch Spritz­ gießen. Profile. Duroplasten. weil *' die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. wozu Kunststoffe (Plaste) verwen­ det werden. benannt nach seinem Erfinder Leo Hendrik Baekeland (1863—1944). . daß man beim klassischen Preßverfahren das Bakelitpulver in Preßwerkzeugen plastifizierte und daß nach Formung und Aushärtung der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug ausgestoßen wurde. Diese machten große Fortschritte. Die mo­ dernen Verarbeitungsmaschinen können sowohl mechanisch. punctul 16..3. Folien.B.2. pentru ce ) v. Kunstleder. Flaschen. Extrudieren. d. Die Thermoplaste ermöglichten bekanntlich die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und von Ausgangsstoffen für viele Industrien.4. > v. den sog. Behälter usw. Diese sind auf thermischer Grundlage plastisch formbar. als auch hydraulisch oder pneumatisch. Explicaţii. -e wozu materialul plastic masa plastică. punctul 16. Die vielseitigen Eigenschaften der verschiedenen Plaste führten dazu.Lehrstück Nummer 16 DIE VERARBEITUNGDER KUNSTSTOFFE (Plaste) A. B. Alle sind heute in großen Mengen lieferbar. was heute daraus herstellbar ist. Explicaţii. daß 1 ' neue Verarbeitungsverfahren entwickelt werden mußten. vor allem aber vollautomatisch gesteuert werden. Vocabular der der l 2 Kunststoff. folgten die Thermoplaste. -(e) s. Rohre. daß diese Entwicklung auch zum Bau neuer Maschinentypen für die Verarbeitung der Plaste führte.x) Zu Beginn war 2 ' die Verarbeitung der Kunststoffe ziemlich einfach.

-(e) s. de la bringen) a adus.. -en aplicarea fanden (imperf. simplu etc..e seither de atunci brachte (imperf. -s. -s. de la machen) au făcut. aducea bringen-brachte-gebracht a aduce Forschung. -en tipul de maşină führte (imperf. de la führen) a condus. de la finden) au găsit. -(e) s. reglat gesteuert (part. . trebuiau müssen-mußte-gemußt a trebui machten (imperf. de la entwickeln) dezvoltat entwickeln a dezvolta mußten (imperf. a denumi Erfinder. -n maşina de prelucrat sowohl . ist gewesen) a fi ziemlich destul de (mult. -(e) s. începutul I B L J O U R e s TI war (imperf.. -(e) s. deoarece überall peste tot.procedeul de prelucrare entwickelt(part.) einfach simplu Phenglharz. de la steuern) a comanda. -en dezvoltarea construcţia Bau. -(e) s. als auch atît . de la müssen) au trebuit. de la „sein") a fost. pentru că. -es. pl. -e răşina fenolică Bakelit. -(e) s. conducea Verarbeitungsmaschine. f. dirijat. Maschinentyp. -en cercetarea piaţa Markt. făceau Fortschritt.e daß că Verarbeitungsverfahren. pl. era sein (war. -e progresul weil fiindcă.inventatorul obiectul Gegenstand. mare.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 259 der das das der der die der das der die die der der die IBIBLIOTECA NIWNinPALA daraus 1 hgrstellbar Beginn. cît şi pneumatisch pneumatic vollautomatisch complet automat comandat. a dirija. f. benennen (benannte. găseau finden-fand-gefunden a găsi erklärlich explicabil Entwicklung. pretutindeni immer mehr tot mai mult Anwendung. -(e) s.. -e bachelita benannt (part. a regla steuern f a b S i f T"»" S D VA U | AOEN . benannt) a numi. de la benennen) numit. .

-(e) s. -(e) s. pl. au dat glichen) (dădeau) posibilitatea a înlesni. f. -en y duroplastul Duroplast. -en fecţionarea Unzahl. -s. -(e) s. -(e) s. con­ Herstellung. -e au urmat. de la ermö­ au înlesnit. a da posibilitatea ermöglichen după cum se ştie bekanntlich fabricaţia. turnarea prin injecţie Warmpressen.260 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE das das das die die die der der die die die die der das das das das das das das das die das die der a şti. -n maleabil formbar adică d. solidificarea Aushärtung.livrabil lieferbar . pl. ermöglichten (imperf. pl. -(e) s. -e profilul Profil. -s. urmau folgten (imperf. foiţa Folie. înlesneau.h. -en ţeava Rohr. ausgestoßen) a arunca/a împinge afară baza Basis. calandrarea Blasen. f. f. -(e) s. confecţiona obiectul de uz casnic Haushaltgerät. materialul de bază Spritzgießen. sumedenia. f. . -e a plastifia plastifizieren formarea Formung. extrudarea Kalandrieren. -en ausgestoßen (part. -s. de la folgen) a urma folgen termoplastul Thermoplast. -s. -s. -en mulţimea. întărirea. -s.scula de presat Preßwerkzeug. -e termic thermisch baza Grundlage. gewußt) clasic klassisch procedeul de presare Preßverfahren. f. suflarea erzeugte (imperf. sticla Flasche. -. -e materia primă.t felul aller Art. -e foaia. butelia. -(e) s. -s. pl.praful de bachelită Bakelitpulver. pl. producerea.pl. -s. de la ausstoßen) aruncat/împins afară ausstoßen (stieß aus. -n pielea sintetică Kunstleder. f. pl. pl. -n bidonul Kanister. f.e de t . numărul mare Ausgangsstoff. presarea la cald Extrudieren. -s. (das heißt) căldura Wärme. de la erzeugen) a confecţionat. a cunoaşte wissen (wußte. producţia. f.

LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 261 G. Predicatul simplu sau complex. Was tut diese Maschine ? Das Bakelitpulver wird in Preßwerkzeugen plastifiziert. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! _ / _ ' _ _ _ J_ — — _ _ J _ fol — gen • den — ver — ar •— bei — tet Ba — ke •— lit Kunst — stof — fe Ver •— ar — bei — tung Du — ro — plast her • stell —• bar — Phe — noi —• har — ze Ther — mo — plast Ge — gen — stand Ma — schi— nen — typ . care răspunde la întrebările: Was tut das Subjekt? (Ce face subiectul?) sau: Was geschieht mit dem Subjekt? (Ce se întîmplă cu subiectul?) sau: Was (Wie) ist das Subjekt? (Ce sau: cum este subiectul?).1.0. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 335. Părţile sintactice (Sinteză) 16. Exemple. Explicaţii şi exerciţii 16. Propoziţiile limbii germane sînt compuse din următoarele părţi sintactice: 16. Forma conjugată a predicatului (verbul finit) se află: pe locul II în propoziţiile afirmative şi interogative parţiale (a 2-a parte sintactică).1. Exersaţi pronunţarea diferenţiată a sufixelor adjectivale! [-19] C-II9] ' ' [-IJ] vielseitig erklärlich mechanisch ringförmig bekanntlich klassisch einmalig ziemlich thermisch flüssig hauptsächlich plastisch wichtig ähnlich automatisch fertig wirklich elektrisch Exerciţiul 336. pe locul I în propoziţiile interogative totale şi propoziţiile imperative (prima parte sintactică). Was geschieht mit dem Bakelitpulver ? .1. Diese Maschine verarbeitet Kunststoffe. Forma neconjugată (infinkă) sau numele predicativ se află pe locul ultim. Ei — gen — schaf t Fort — schrit— te An — wen — dung Preß — werk — zeug 16.1.

W a s ? (Ce?) Complementele sînt exprimate prin substantive sau pronume la cazurile respective sau prin sintagme şi se aşază. Exemple: Zeigen Sie dem Gast das neue Verarbeitungsverfahren. Subiectul exprimat prin substantive. a 4-a etc.1. W a n n ? (Cînd ?) Wie lange ? (Cît timp ?) Seit wann ? (De cînd ?) ş. pronume sau sintagme 1J răspunde la întrebările: wer ? was ? (Cine ? Ce ?) şi stă de regulă la începutul propoziţiei. Complementele cerute de valenţa verbului (predicatului propoziţiei) răspund la următoarele întrebări: Felul complementului întrebările la care răspunde la la la cu cazul acuzativ cazul dativ cazul genitiv prepoziţie la infinitiv Wen ? Was ? (Pe cine. Wer? Was? Hier arbeitet der neue Oberingenieur des Werkes. Complemente circumstanţiale cerute de valenţa verbului sau libere care pot fi: Felul circum­ stanţialului întrebările la care răspunde de de de de de de de de de timp loc mod instrument consecinţă cauză scop condiţie concesie ş. Wer? Was? 16. Wen ? Was ? Wonach ? 16.a. după verbul finit al pro­ poziţiei.4. Wo ? (Unde ?) Woher ? (De unde ?) Wohin ? (încotro ?) Wie ? (Cum ?) In welcher Weise ? (în ce fel ?) Womit ? (Cu ce ?) Wie (sehr?) (Cît de m u l t ? Cît?) Warum ? (De ce ?) Aus welchem Grund ? (Din ce cauză ?) Wozu ? (La ce ?) Zu welchem Zweck ? (în ce scop ?) Wann ? (Cînd ?) Unter welcher Bedingung ? (în ce condiţie ?) Trotz welchen Umstandes ? (în ciuda cărui fapt ?) l ) Sintagma = un grup de cuvinte care formează o singură parte sintactică (răspunde la întrebarea respectivă). Wem? Wen? Was? Fragen Sie die Sekretärin nach der Rechnung. dar poate sta şi după verb.2. . de obicei.262 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Die Thermoplaste sind moderne Kunststoffe. Ce ?) W e m ? (Cui?) Wessen ? (Al cui ? A cui ?) Woran ? (La ce ?) Worauf ? (Pe ce ?) Warum ? (De ce ?) ş.1.a.1. parte sintactică.a.3. fiind a 3-a. Exemple: Das Bakelitpulver wird gepreßt. Was sind die Thermoplaste ? 16.

Atributul care poate însoţi orice substantiv (sau alt cuvînt nominal) formînd cu acesta o sintagmă. Welche Eigenschaft ? Der Einspindelautomat hier.? Der (die. -e.5. das) wievielte ? Wieviel ? după sub­ stantiv Welcher. numeral.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 263 Heute kommt die Delegation in das Konstruktionsbüro. Welche Arbeit ? Die Eigenschaft sich zu biegen. Puneţi întrebările respective şi observaţi prin ce sînt expri­ mate părţile sintactice! . Welches Preßverfahren ? Die Verarbeitung der Plaste. -es ? Exemple: Das klassische Preßverfahren. pronume. Wessen ? Die Arbeit an der Maschine. . WTozu ? 16. Felul atributului Poziţia faţă de substantiv întrebările la care răspunde Exemple: adjectival (adjectiv. Analizaţi textul lecţiei. participiu) substantival (substantiv la genitiv. -e ? es ? Was für ein. Womit ? Zum Verarbeiten der Kunststoffe braucht man Verarbei­ tungsmaschinen . -e. stabilind din ce părţi sintactice se compun propoziţiile. cu prepoziţie. -e.1. Wann ? Wohin ? Man mißt den Druck mit einem Manometer. apoziţie) verbal (infinitiv cu „zu") înaintea sub­ stantivului Welcher. -es ? adverbial (adverb) după sub­ stantiv Welcher. -es ? Wessen ? după sub­ stantiv Welcher. -e. Welcher Einspindelautomat ? Exerciţiul 337.

Textele tehnice germane. Propoziţii secundare (Subordonate) 16. Exemple: Weil das Verfahren einfach ist. (Propoziţie subiectivă). 16. 16. în limba germană. lecţia a 19-a. lecţia a 11-a. wenden wir es an. de regulă.2.). propoziţiile secundare au următoarele semne distinctive: a) se separă oricînd de regentă 1) prin virgulă. le pot urma sau pot fi chiar intercalate în regentă. recomandăm a se urmări în timpul lecturii îndeosebi virgulele. Was ?) daß man das Bakelitpulver plastifiziert. weil.1.2 4 > v. de loc. atributive s. şi a se căuta apoi semnalmentele princi­ pale de structură (cuvîntul introductiv. verbul finit la sfîrşit. Das modernste Verfahren. a se aplica metoda „luneta-foarfece" 4)).2. Wen ? Was ? Man muß ändern. Exemple: Hier wird gezeigt. completive.2. (Warum ?) weil die Kunsstoffe überall Anwendung finden. wenn s.1 şi 19. (Wer? Was?) was aus Kunststoffen herstellbar ist.a. de mod etc.2.2. Cuvintele introductive ale propoziţiilor secundare pot fi: a) conjuncţii subordonatoare: daß. adică propoziţia din care reprezintă o parte sintactică. Acestea sînt propoziţiile subordonate (sau secundare). ist das Spritzgießen. Exemple! Man muß das Verarbeitungsverfahren ändern.264 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 16.2. Diese Verfahren machen Fortschritte. b) au verbul conjugat la sfîrşit. a > Excepţii v.5. (Propoziţie completivă).a. legate de regentă printr-un cuvînt introductiv 2). Deosebim deci propoziţii subiective. b) cuvinte interogative. (Propoziţie completivă). Wir wissen. Propoziţiile secundare pot preceda regentele. daß hohe Leistungen erzielt werden.2.4. (Wen. c) pronume relative 3).2. 16.2. wodurch man Kunststoffe formt. Părţile sintactice ale propoziţiilor pot fi exprimate şi prin pro­ poziţii întregi. punctul 18.3. lecţia a 17-a. circumstanţiale (de timp. punctul 17. c) sînt. punctele 19. 16.2 3 > v. care pot marca începutul unei propoziţii secundare.a. (Complement la acuzativ). was nicht richtig ist. punctul 11. l > Propoziţie regentă = propoziţia supraordonată celei secundare. (Propoziţie cauzală). Das Verfahren ermöglicht. fiind bogate în propoziţii secundare. wo? wie? wann? wer? warum? s. şi lecţia a 18-a. .

î n limba germană. weil sie vollautomatisch gesteuert ist. Sie muß nicht von Arbeitern betätigt. 'ö 1 16. Kunststoffe können verarbeitet werden. c. a..e (eu construiam sau: am construit) du baust du bau -t. „Wir wissen . e.. se foloseşte timpul imperfect (sau preferit) al verbelor. Sie arbeitet spanlos.et sie bauen sie bau -t. Die Verarbeitung ist nicht einfach.est er baut er bau -t. Der fertige Teil wird ausgestoßen.e wir bauen wir bau -t. a. Diese Eigenschaften führen zur Entwicklung neuer Verfahren.între radicalul verbului şi desinenţa personală: verbele de conjugare slabă. b. Exerciţiul 340.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 265 Exerciţiul 338. e. verbele pot forma imperfectul în două feluri: &)Cu ajutorul sufixului -t. Imperfectul verbelor 16. . Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare cauzale cu ajutorul conjuncţiei „weil" subordonîndu-le regentei „Diese Maschine hat eine hohe Leistung" ! Model: Sie ist vollautomatisch gesteuert. daß Kunststoffe verarbeitet werden können.en ihr baut ihr bau -t. Sie funktioniert elektrisch. Exemplu: Verbul „bauen" —• a construi Prezent Imperfect ich baue Ich bau -t. subordonîndu-le regentei.3. d. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Man kann aus Kunststoff Hausgeräte herstellen. Sie kann dauernd belastet werden. Wir wissen. d. b.3. c.1.en b) Cu modificarea vocalei radicale şi fără desinenţe personale la persoa­ nele I si a IlI-a singular: verbele de conjugare tare. Pentru a se relata (a povesti) acţiuni trecute." cu ajutorul conjuncţiei „daß" ! Model: Kunststoffe können verarbeitet werden. Sie ist vollautomatisch gesteuert. Analizaţi textul lecţiei. căutînd propoziţiile secundare şi stabiliţi la ce întrebare răspund şi prin ce sînt introduse! Exerciţiul 339.werden.

aceasta fiind a treia din cele trei forme de bază ale verbului care trebuie reţinute spre a se putea conjuga corect: Exemple: I II III Infinitivul Imperfectul Participiul perfect stieß aus ausgestoßen a) Verbe tari: ausstoßen besitzen besaß besessen ziehen gezogen zog lassen ließ gelassen eintragen trug ein eingetragen aufschreiben schrieb auf aufgeschrieben vorsehen sah vor vorgesehen überschreiten überschritt überschritten b) Verbe neregulate: bringen brachte gebracht entstehen entstand entstanden nennen nannte genannt hineingehen ging hinein (ist) hineingegangen sein war (ist) gewesen . semnele ambelor conjugări.2. am adus) du bringst du brachtest er bringt er brachte wir bringen wir brachten ihr bringt ihr brachtet sie bringen sie brachten 16. de obicei.3. avînd la imperfect atît schimbarea vocalei cît şi sufixul -t-. este necesar a se memora odată cu infinitivul şi cu participiul perfect al verbelor de conjugare tare şi neregulată şi persoana I singular imperfect.266 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exemplu Verbul „finden" a găsi Prezent Imperfect ich fand (eu găseam. sau: am găsit) ich finde du findest du fand •— est er findet er fand wir finden wir fand — en ihr findet ihr fand — et sie finden sie fand — en c) Verbele neregulate combină. Exemplu: verbul „bringen" — a aduce Prezent Imperfect ich bringe ich brachte (eu aduceam. dar au si alte neregularităţi. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce în ce fel verbul respectiv formează imperfectul.

1. Exemplu: Prezent: ich stoße aus. *' Incepînd cu lecţia de faţă se vor da cele trei forme de bază ale verbelor de conjugare tare şi neregulată la rubrica vocabular. ci şi cu timpul perfect compus (timpul de povestire din limba română). Formele de bază ale verbelor învăţate pînă acum se vor găsi în dicţionarul final. La început.a. Imperfect: ich stieß aus.7.1. ich teile ein etc.4.3. Verbele auxiliare temporale şi modale formează timpul imperfect în mod neregulat.3. Verbe auxiliare de timp sein haben werden ich war ich hatte ich wurde du warst du hattest du wurdest er war er hatte er wurde wir waren wir hatten wir wurden ihr wart ihr hattet ihr wurdet sie waren sie wurden sie hatten Verbe auxiliare de mod können müssen dürfen mögen sollen wollen ich konnte mußte durfte mochte sollte wollte durftest mochtest solltest wolltest du konntest mußtest mußte mochte sollte wollte er konnte durfte wir konnten mußten durften mochten sollten wollten ihr konntet mußtet durftet mochtet solltet wolltet mußten durften mochten sollten wollten sie konnten 16.3.3.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 267 haben hatte gehabt können konnte gekonnt werden wurde (ist) geworden*> s. este suficient a se cunoaşte infinitivul.3. poate fi tradus nu numai cu imperfectul. 16. Diateza pasivă se formează la timpul imperfect cu formele de imperfect ale verbului auxiliar „werden". lecţia 11. prelucrarea era simplă sau: La început.5.a. 16.6. ich rüstete a u s . prelucrarea a fost simplă. 2 » v. ich teilte ein etc. punctul 11. Exemplu: Zu Beginn war die Verarbeitung einfach. ich rüste a u s . Exemplu: ich wurde genannt (am fost denumit) wir wurden genannt du wurdest genannt ihr wurdet genannt er wurde genannt sie wurden genannt 16. Timpul imperfect.3. Pentru conjugarea corectă a verbelor de conjugare slabă.3. participiul şi regula de la punctul 16. Verbe separabile 2) se separă şi la imperfect. . fiind în limba germană timpul de povestire. 16.

c. d.. f. b.. Man plastifiziert das Bakelit durch Druck und Wärme. (mitkommen. ist entstanden) So . eine Asbestplatte nehmen. .. sich auf 5 Millionen.. Treceţi următoarele propoziţii la timpul imperfect! Pro­ poziţiile cuprind verbe de conjugare slabă ! a. e.. entstand. brachte. Er arbeitet an den Preßwerkzeugen. (eintreten. f. Exerciţiul 343... b. das neue Verarbeitungsverfahren... . diese Bauart nicht . Ich entwickle einen Plan.. den Kunststoff plastifizieren. Blechwerkstoff umformen.. (bringen.. învăţate pînă la lecţia de faţă! sein messen schreiben ersehen mitkommen stehen helfen laufen erscheinen ansehen liegen besprechen fallen gewinnen gießen schleifen sehen halten unterscheiden bestehen gehen sitzen steigen geben herausgreifen kommen ziehen lassen eintreten hergeben gleichen lesen betragen sprechen herbringen . d. d. f. vorgesehen) Der Katalog . trat ein... gebracht) Der Praktikant . einen Kanister. Conjugaţi la timpul imperfect! Verificaţi tipul de conju­ gare a verbelor ! a. e. sah vor. (vorsehen. g. Exerciţiul 345. c. (entstehen. Nach den Phenolharzen folgen die Thermoplaste. Gießerei . Căutaţi în vocabularul final şi memoraţi formele de bază ale tuturor verbelor de conjugare tare. c. ist eingetreten) Wir . belief sich.. (sprechen. Căutaţi verbele din textul lecţiei şi identificaţi pe cele care stau la timpul imperfect! Exerciţiul 342.. von der neuen Verarbeitungsmaschine. (sich belaufen.. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von Rohren. belaufen) Die Planzahlen . . kam mit. ist mitgekommen) Der Kollege . sprach.268 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 341. in die Maschinenhalle . gesprochen) Man . e. b . bessere Resultate erhalten. Sie bauen einen neuen Maschinentyp.. Completaţi următoarele propoziţii cu verbele date în pa­ ranteză la timpul imperfect! a. ein neues Verfahren entwickeln. ins Büro eintreten. Exerciţiul 344...

care exprimă posibilitatea de a se face ceva ! Traduceţi adjectivele şi controlaţi traducerea cu cheia exerciţiilor ! Model: anwenden. erfüllen. ausstoßen.4. Valenţa verbelor t Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2(N. liefern. alcătuiţi pro­ poziţii simple pe care le reformulaţi apoi cu diateza pasivă după modelul următor ! Model: Diese Zahlen sind kontrollierbar.a. Thermik. gießen. Formaţi adjective de la următoarele verbe cu ajutorul sufi­ xului -bar. Ecke. b. Diese Zahlen können kontrolliert werden. ermöglichen. prüfen. Zylin­ der. De la următoarele categorii de cuvinte aţi învăţat adjective formate cu sufixele -isch şi -ig! Amintiţi-vi-le şi pronunţaţi-le cu glas tare. Silber. — bar: formbar.. elektrisch.4. messen. erreichen. kontrollieren.. Exerciţiul 346. Nummer. confundaţi sufixele! Accentuaţi corect! a. Plast. lieferbar s.. entwickeln. Technik. konstruieren. folgen bringen. — ig: fertig. î n textele tehnice se întîlnesc numeroase adjective formate de la substantive. Verbe sau alte părţi de vorbire cu ajutorul unor sufixe carac­ teristice. Hydraulik. hauptsächlich. Mechanik. Farbe. 16. mechanisch.A) entstehen. verwenden.a. Exerciţiul 347. Energie. bauen. Mathematik. plastifizieren Es folgen die Thermoplaste Dieser Maschinentyp ermöglicht Spritzgießen. halten. das .LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 269 nehmen hingehen überschreiten einfahren tiefziehen beziehen sich belaufen herausnehmen sich befinden zerreißen beschreiben aufschreiben vorsehen hineingehen ergeben werden biegen sich begeben erhalten eintragen besitzen 16. flüssig s. modernisieren. lesen. anwendbar = aplicabil schmelzen. Ringform. Cu adjectivele formate în exerciţiul anterior.. Cele mai des întîlnite sufixe sînt: — isch: konisch.5. steuern.a. automatisch s. transpor­ tieren. fleißig.1. wichtig. Metallurgie.. drehen. zählen. Nu. einmal. richtig.a. chemisch. Exerciţiul 348. — lieh: ähnlich. Adjective derivate 16. grundsätzlich s.

. plastifiziert man .. . . f..... Seit wann wird Bakelit verarbeitet ? f. .... ? d. Wozu führte die Entwicklung neuer Verarbeitungsverfahren ? i. aus? c.. ? f.. . Wodurch können Gegenstände aus Kunststoffen hergestellt werden ? o.. entsteht .. Was ist das Bakelit ? e. Nennen Sie Maschinenteile und andere Gegenstände aus Kunststoff! Exerciţiul 351.... . ! Model: .. Vedem că piesa finită este împinsă afară din scula de presat.. ?' Wie entsteht Kunstleder ? a.. Termoplastul nu putea fi prelucrat mecanic.. .... răşina fenolică şi-a găsit aplicaţia prin prelu­ crare în obiecte.. î n acest text trebuie arătat la ce servesc materialele plastice.. ? i. ermöglicht . i... h. Wie werden moderne Verarbeitungsmaschinen gesteuert ? j . Was sind Duroplaste ? Was sind Thermoplaste ? 1.. b. e.. H. ? e.. Wie war die Verarbeitung der Kunststoffe zu Beginn ? c. folgen . stößt .. ändert man .. entwickelt man . Was soll in diesem Text gezeigt werden ? b. încă acum 70 de ani. Formaţi cîte o întrebare parţială cu fiecare dintre verbele date şi răspundeţi cu cuvinte la alegerea dv. Materialele plastice au avut însuşiri foarte multilaterale. ? Exerciţiul 350 (sinteză).. Wer erfand das Bakelit ? d. Gibt es heute viele Kunststoffe ? g. ? b.. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. Dezvoltarea de noi maşini şi procedee se explică prin aceea că materia­ lele plastice au putut fi folosite multilateral. . g... . Baekeland. Warum mußten die Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe entwickelt werden ? h. Termoplastele au făcut posibil ca să fie fabricate un număr mare de obiecte. . ? g... steuert . ? j .270 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 349. entsteht .. Wie plastifizierte man das Bakelit beim klassischen Preßverfahren ? k.. c.. d.. Auf welcher Grundlage sind Thermoplaste formbar? m . .. ? h. bringt . W a s ermöglichten die Thermoplaste? n. Aşa se explică (faptul) că au fost produse multe obiecte de uz casnic. Inventatorul bachelitei a fost L. Traduceţi în limba germană ! a... baut man .

8. genau geprüft werden. Sie soll die wich­ tigsten Punkte des Angebotes enthalten. Lectura suplimentară Nr. competent a studia montarea îndrumarea montorul de specialitate lichidul de răcire legătura .U. Vor Inbetriebnahme müssen alle Anschlüsse für Strom. 9 ) mit Monteurbesuch 10) . Liefertermin 5). erfolgt die schriftliche 2) Bestellung. Nach genauer Prüfung des Angebotes und Vergleich l) mit dem Lastenheft. der Ersatzteile 4). Vor der Montage soll die Betriebsanlei­ tung von sachverständigem u> Personal genau studiert 121 werden. hydraulische Ver­ bindungen 17) usw. Tran­ sport 8>. Montage u. 9. 6 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (III) Die Bestellung. Abnahmebedingungen 6) Verpackung 7). die Auslegung 3 ' der Garantie. eventuell unter Anleitung 11 ' eines Fachmonteurs 15 ' des Lieferwerkes erfolgen. Wasser. Lieferung und Inbetriebnahme. Kühlmittel 16 '. unter Umständen der Monteurbesuch sachverständig studieren das Montieren die Anleitung der Fachmonteur das Kühlmittel die Verbindung comparaţia în scris interpretarea piesa de schimb termenul de livrare condiţia de recepţie ambalajul transportul eventual vizita unui montor expert. Das Mon­ tieren 13 ' der Maschine soll von guten Monteuren. Vocabular 1) 2 3. 4 5.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 271 D. IO) 11) 12 13) 14) 15) 16) 17) der Vergleich schriftlich die Auslegung der Ersatzteil der Liefertermin die Abnahmebedingung die Verpackung der Transport u.U. 6 7. Luft.

18) 19) 20) 21) 22) 23) das die die die die Einfahren Abnahme Verarbeitungsmaschine Bedingung Fertigung schenken rodajul recepţia maşina de prelucrat condiţia fabricaţia a acorda. a da . auch den Maschinen für die Verarbei­ tung der Kunststoffe.B. Beson­ dere Aufmerksamkeit muß numerisch gesteuerten oder automatischen Ma­ schinen geschenkt werden 23' wie z.272 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Das Einfahren 18) und die Abnahme 1 9 ' der Werkzeug-oder Verarbeitungs­ maschinen 20 ) soll unter den Bedingungen 21 ' der Fertigung 22 ' erfolgen.

Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen.oder Drehstrommotoren angetrieben. hat eine Spannung von 20—65 V. die zur Verbindung notwendig ist1'. Gleichrichter oder Umformer umgewandelt werden. welches seinerseits in Stumpfschweißen. das sehr viel Anwendung findet. Feuerschweißen.. Ein solcher Maschinensatz. 1/103 . den man zum Schweißen be­ nötigt. Die Umformer werden durch Wechsel­ strom.6. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. elektrisches Widerstands^ schweißen und Gasschmelzschweißen. Die Schweißstellen werden beim Schweiz ßen auf 3 500—4 000°C erhitzt. 17. Schmelzschweißen: Lichtbogenschweißen. welches2' durch einen elektrischen Lichtbogen oder eine Gas­ flamme geschieht. wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt.2. Es gibt noch verschiedene Sonderverfahren Schweißen unter Pulver (UP-Verfahren). Punktschweißen und Nahtschweißen *' unterteilt ist. Explicaţii. die auch alle weit­ gehendst verbreitet sind. Das Trennen. Bei Entzündungstempe­ ratur und Oxydation (Verbrennung) erfolgt das Trennen des Werkstoffes. Text Durch das Schweißen verbindet man Werkstoffe unter Einwirkung von Wärme fest miteinander. die man im Ma­ schinenbau. Gasbrennschneiden. Der Strom. punctul punctul punctul punctul punctul 17. Preßschweißen: Kaltpreßschweißen. Thermitpreß­ schweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. 17. die Schweiß­ stelle bis zur Schmelztemperatur. 17. unter Schutzgas (C0 2 oder Argon) mit Wolfram­ elektrode (WIG-Verfahren = Wolfram-Inert-Gas) usw.2.5. b. Ein Verfahren.Lehrstück Nummer 17 DAS SCHWEISSEN A. v Explicaţii. ist das elektrische Licht­ bogenschweißen5'. Die meistverwendeten Ver­ fahren sind: a. Explicaţii. weitgehendst3' anwendet. 17.1 şi 17. ist in das Preßschwei­ ßen und in das Schmelzschweißen eingeteilt. der 11 2) 3) v.4. Schiffsbau usw. Explicaţii. Explicaţii. heißt Lichtbogen-bzw. Die Temperatur. Beim Lichtbogenschweißen erhitzt der elektrische Licht­ bogen. 8 Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. Da diese Spannungen im Netz nicht verfügbar sind. muß der Strom durch Transformatoren.

pl. pl. -en fest miteinander die Verbindung. tare. pl. f. das Schmelzschweißen. meistverwendet das Kaltpreßschweißen. Beim Reibschweißen. das Gasbrennschneiden. geschah. a rezulta separarea. -en notwendig bestimmen die Entzündungstemperatur. ist unter der Bezeichnung „Schweißumformer" bekannt.274 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN aus Antriebsmotor und Stromerzeuger besteht. lang anhaltenden Druck oder Schlag best­ möglich verbinden. ist ge­ schehen) heißen (hieß. der Lichtbogen. -n geschehen (ie. -en die Verbrennung. sind erprobt und in der Praxis anwendbar. einige NE-Metalle durch hohen. -en erfolgen das Trennen. f. îmbinarea necesar a determina temperatura de aprindere oxidarea arderea. rezistent. f. -s. B. -(e)s. pl. geheißen) das Lichtbogenschneiden. kann man bereits bei Raumtemperatur. combustia a urma. f. -s. f. erreicht man eine Schweißverbindung dadurch. Explicaţii. -s. a se petrece a se numi tăierea cu arcul electric tăierea cu gaz construcţia de maşini construcţia navală în cea mai mare măsură sudarea prin presiune sudarea prin topire cel mai des folosit sudarea prin presare la rece . weitgehendst das Preßschweißen. pl. -en die Oydation. -s. -(e)s. solid. -s. sudarea a lega. -s. f. pl. Verschweißungen von Metallen. a avea loc. f. f. welches verhältnismäßig einfach ist. der Schiffbau. f. a uni. unirea. -s. punctul 17. verbinden (verband. der Maschinenbau. verbunden) die Einwirkung. a îmbina influenţa. die ohne Zufuhr äußerer Wärme er­ folgen. die Gasflamme. pl. efectul durabil. pl. das ebenfalls erprobt ist. Beim Kaltschweißen.3. daß fest aneinander 1) gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. Vocabular das Schweißen. -s. com­ pact împreună legarea. *' v. pl. tăierea arcul electric flacăra de gaz a se întîmpla.

-s. pl. -e gazul inert / de protecţie das Argon. . -s. -s. -s. sudarea prin cusătură das Lichtbogenschweißen. f. a acţiona agregatul de maşini der Maschinensatz. sudarea cu gaz das Sonderverfahren. argonul (gazul) die Wolframelektrode. sudarea prin puncte das Nahtschweißen. f. -en alimentarea die Zufuhr. -en temperatura de topire da deoarece. pl.f. pl. -es. -s. -s procedeul cu electrodul de wolfram şi gaz inert a răspîndi verbreiten a încălzi (la incandescenţă) erhitzen locul sudurii die Schweißstelle. -s. f. pl. -s. redresorul der Umformer. sudarea cap la cap das Punktschweißen. sudarea electrică prin rezistenţă seinerseits la rîndul său. generatorul electric die Bezeichnung. -s. -en antreiben (trieb an. angetrieben) a antrena. sudarea prin forjare sudarea aluminotermică (prin pre>= siune) das Widerstandschweißen. -s. -n die Schmelztemperatur. f. din partea lui das Stumpfschweißen. f. -s. pl. sudarea cu arc electric das Gasschmelzschweißen. -s. convertizorul a transforma umwandeln motorul de curent alternativ der Wechselstrommotor. -en denumirea der Schweißumformer. -es. -s. din exterior äußere a încerca. -en motorul trifazat der Drehstrommotor. das Thermitpreßschweißen. -s. pl. -e reţeaua verfügbar disponibil der Gleichrichter. -en motorul de acţionare der Stromerzeuger. f. practicabil anwendbar relativ verhältnismäßig . f. -en electrodul de wolfram das WIG-Verfahren. f. -s. pl. f. -s. pulberea das Schutzgas. aplicabil. -en din afară. procedeul special das Pulver. a experimenta erproben practica die Praxis. -s. convertizorul de sudare cunoscut bekannt sudarea/îmbinarea prin sudură die Verschweißung. fiindcă das Netz. -s. pl. pl. pl. der Antriebsmotor. -es.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 275 das Feuerschweißen. -s.

Schutz/elektrode. gehen. man fährt ein. weitgehend. f. -en anhaltend der Schlag. . an/ ein/ander. sehr. de la pressen) pressen schnell gegeneinander rotieren deja. Exerciţiul 353. Stähle. -s. nehmen.0. Exemple: Stromerzeuger pronunţat: Strom / erzeuger Schweißumformer „ Schweiß / umformer Wolframelektrode „ Wolfram / elektrode Exerciţiul 352. oh : ohne. gegen/ein/ander. Dehnung. ieh : es geschieht. man sieht vor.276 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN bereits die Raumtemperatur. Pronunţare şi ortografie 17. . uh : Zufuhr. üh : einführen. ah : Zählen. Flugzeug/industrie. tiefziehen. Uhr. hohen. de pe acum temperatura mediului înconjurător continuu lovitura cît mai bine posibil sudarea prin frecare îmbinarea prin sudare de asemenea laolaltă presat a presa repede unul faţă de altul a se roti C. Rohling. bestehen. -en ebenfalls aneinander gepreßt (part. Draht. Rohr. Exersaţi pronunţarea corectă. einfahren. Cuvintele care încep cu o vocală şi intră ca element constitutiv într-un cuvînt compus nu se leagă în pronunţare de celelalte elemente care le preced. Maß/einheit. -es. Stuhl. eh : Drehstrom. Mit/arbeiter. Nicht /eisenmetalî.e bestmöglich das Reibschweißen. Schweiß/umformer. vorsehen. pi. Bohrung. Bruch/einschnürung. Verfahren.0. Wolfram/elektrode.1. Stahl. Raum/inhalt. Explicaţii şi exerciţii 17. Nahtschweißen. die Schweißverbindung. Exersaţi scrierea cu h ca semn de lungire a vocalelor! Pronunţaţi fără h! ah : Zahl. mit/ein/ander. Einspindel/automat. nelegată a următoarelor cuvinte ! Strom/erzeuger. öh : Höhe. ziehen.

De cele mai multe ori însă.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 277 17. punctul 17. x 2) > v. punctul 24.2 al lecţiei de faţă. Exemple: Die Temperatur. wird durch die Art des Werkstoffes be­ stimmt. ein) ? (Ce fel de}) das Lichtbogenschweißen ein elektrischer Lichtbogen das Schweißen unter Pulver das Trennen des Werkstoffes der Strom. Propoziţie relativă Das Trennen.1. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht heißt Licht bogen schnei­ den.1. . v. I die zur Verbindung notwendig ist. de aceea le numim propoziţii relative. den man zum Schweißen benötigt der Strom Propoziţiile subordonate care determină mai îndeaproape sensul unui substantiv pot avea diferite cuvinte introductive. Precizările necesare pentru stabilirea exactă a sensului unui substantiv pot fi făcute sub diferite forme: Procedeul 1 Sensul general Sensul precizat a) compunere: b) diferite atribute: c) prin apoziţii l> d) prin propoziţii subordonate: das ein das das Schweißen Lichtbogen Schweißen Trennen Welcher} Weichet Welches! (care 7) Was für ein (eine. lecţia 24. ele încep cu un pronume relativ 2 '.1.1. Temperatura care este necesară pentru îmbinare este determinată de felul materialului. Separarea care se face cu ajutorul unui arc electric este cu­ noscută ca tăiere prin arc electric. Propoziţii relative 17.

5. citind cu glas tare pînă la automatizare! .4..278 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 17. Schiffbau usw.2.. toate exemplele de mai sus). Pronumele relativ se acordă cu substantivul determinat în gen şi număr. şi exemplele de mai sus !) Exemplu: Der Strom.. t ! I - neutru sg. dar cazul depinde de propriul său rol sintactic în propoziţia relativă. muß . Propoziţiile relative sînt aşezate imediat după substantivul pe care îl determină şi de aceea produc.1. propoziţiile relative sînt tot­ deauna separate prin virgulă de propoziţia supraordonată (v. sg.3. den man zum Schweißen benötigt. mase. Spre deosebire de limba română. o întrerupere a propoziţiei supraordonate (v. nominativ 17. 17. werden durch Wechselstrommotoren angetrieben. de obicei. acuzativ Verschweißungen von Metallen. f hat eine Spannung von 20—65 V. plural nominativ Beim Kaltschweißen.. Exemplu: Die Umformer.. die man im Maschinenţ I bau. Formaţi toate variantele posibile.1.. mit der man schweißt.1.1. den man zum Schweißen benötigt.. Der Transformator wandelt den Strom um. Pronumele relativ poate fi precedat de o prepoziţie.. . Ele se recunosc uşor după poziţia pronumelui relativ după prima virgulă şi verbul finit înainte de virgula de la sfîrşit.. Exemple: Der Strom.. die man zum Umwandeln des Stromes braucht. anwendet. cînd substantivul determinat mai are alte atribute după el sau cînd propoziţia relativă ar separa o particulă ori alt cuvînt izolat de restul propoziţiei. die ohne Zufuhr äußerer Wärme erfolgen. Exemplu: Die Gasflamme. Aceste cuvinte sînt aşezate între substantivul determinat şi propoziţia relativă. Căutaţi în textul lecţiei propoziţiile relative şi stabiliţi ce substantiv este determinat de ele! Exerciţiul 355. . Exemple: Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen. dacă funcţia lui ca parte sintactică cere acest lucru. | den man zum Schweißen benötigt | Excepţie se face numai atunci... welches verhältnismäßig einfach ist. Exerciţiul 354. t I 17.

. Das Verjähren wird hier ange­ wendet. Das Reibschweißen geschieht bei Raumtemperatur. . (welche) die man zuerst bearbeiten muß. .. a. Das Trennen geschieht mittels einer Gasflamme. Ein Verfahren. Das Trennen heißt Gasbrennschneiden. . (nach welchem) d. ....LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 279 der vom Transformator umgewandelt wird. die beim Schweißen entsteht. . prin pronumele relativ „der. ist sehr modern.. . ... (an welchen) Exerciţiul 356. (welches) nach dem in vielen Werken gearbeitet wird.. (welchen) mit dem man beim Schweißen arbeitet.. Das Kaltpreßschweißen ist verhältnismäßig einfach. plural die" ! Model: Das Verfahren ist sehr modern. (mit welcher) c.. . d. Transformaţi a doua propoziţie într-o propoziţie relativă. . das auch sehr viel Anwendung findet. Das Reib­ schweißen ist ebenfalls erprobt. (welche) mit der man beim Schweißen rechnen muß. die.. Die Temperatur wird beim Schweißen entwickelt... . a..... Die Temperatur ist sehr hoch. (welcher) den man zum Schweißen braucht. (mit welchem) b. Der Lichtbogen wird zwi­ schen Werkstück und Elektrode erzeugt. Beim Kaltpreßschweißen verbindet man durch hohen Druck. e. Die Temperatur.. das hier angewendet wird.. (welche) die man durch einen elektrischen Lichtbogen erzeugt. Der Lichtbogen erhitzt die Schweißstelle. . Die Schweißstellen.. Der Strom. (welches) das man sehr oft anwendet... . înlocuind substantivul care se repetă.. Das Verfahren. (welche) an denen man arbeitet. b. c. das. . die auf 3 500—4 000°C erhitzt werden.

care este un procedeu foarte cunoscut. 17.. e. d. pl.. welches. c. pronumele „der. was = cine. Îmbinarea de materiale care se face cu un arc electric este cunoscută ca sudură cu arc electric. das" este însă preferat sinonimu­ lui său. locul de sudare se încălzeşte pînă la topire. das" şi „welcher .1. Pronume relative 17. Lecţia 23.2. die.2. .. welche.1. beim Schweißen verwendet wird. . wer. 17. î n germana modernă. n. care se aplică foarte mult. punctul 23. î n limba germană există trei serii de pronume relative: der. .. se îmbină materialele strîns unele de altele.. = al cărui. Materialul care urmează să fie sudat trebuie să aibă anumite însu­ şiri. Pronumele relative „der. căror welchen welche welches welche = p e care A den die das die Exerciţiul 358.că­ ror denen welchem welcher welchem welchen = cărui. welches" se declină în felul următor: Plural Singular Singular m. Prin sudarea care se împarte în sudare prin presiune şi sudare prin topire. > . Primele două pronume au acelaşi înţeles şi pot fi folosite în acelaşi fel. die.2. se poate face în diferite feluri. welcher. * v. b. f. die. cărei.280 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 357. das. die = care. pl.. cu arc electric. Die Elektrode. welche = care. zwischen Werkstück und Elektrode erzeug wird. ce 1! . welcher welche N der die das die G dessen deren dessen deren D dem der dem Plural n. m. Traduceţi în limba germană. a.2. Completaţi cu ambele pronume relative la cazul cerut! Nominativ: Der Lichtbogen. f. welche. welches welche = care. .. cărei. La sudare. Sudarea..

. . .. .. hier Anwendung findet... .... .. Der Gegenstand. Pronumele reciproc 17.. Der Fortschritt. aus . wir hier rechnen müs­ sen... unter . 17. Dativ: Der Gleichrichter. man Strom umwandelt... .1... .3.. Das Kaltpreßschweißen. heute vollautomatisch erfolgen kann. nach . ... Die Basis.. Acuzativ: Der Stromerzeuger.. Exemple: miteinander = unul cu celălalt gegeneinander = unul împotriva celuilalt... Das Kunstleder..3.. Die Entzündungstemperatur.. ... man für das Umwandeln des Stro­ mes braucht.. c. hier gearbeitet wird.2. în direcţia opusă celuilalt aneinander = unul de altul . Das Reibschweißen .....3. Das Schutzgas..LEHRSTOCK NUMMER 17: DAS SCHWEISSEN 281 Das WIG-Verfahren.. Motor elektrisch betrieben wird. Die Sonderverfahren. Die Kunststoffe. Einwirkung festgestellt werden kann. ... Die Herstellung von Plasten. Maschinensatz aus Antriebsmo­ tor und Stromerzeuger besteht.. . Genitiv: Der Schweißumformer.. mit . . 17. obiecte sau noţiuni care se află într-un raport de acţiune reciprocă. man hier arbeitet. ... Completaţi prenumele relativ necesar! a.... mit . .. dar apare de obicei compus cu prepoziţii... man hier beschreibt... ... ... . viele Gegenstände gearbeitet werden.. auf .... .. . . die Kunststoffe entwickelt werden. .... b. .. ... d.. Die Schutzgase. Die Wärme... ..... El arată două sau mai multe persoane. an ... Anwendung beim Schweißen bekannt ist. wir hier erproben.... g. este un prenume reci­ proc. Die Antriebsmotoren . . . die Transformatoren antreiben. man erzeugen muß.. Bezeichnung das Verfahren er­ klärt. Die Verschweißungen. Die Schmelztemperatur. .. . . überall Anwendung finden. Die Verarbeitungsmaschine. f... . ... in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde... Exerciţiul 359... e. geschweißt wird. Pronumele „einander" este invariabil. Cuvîntul „einander" = unul pe celălalt.

. participii şi adverbe cemţuu şi stabiliţi gradul lor de comparaţie! Exerciţiul 363. Comparaţia adjectivelor. Cele două agregate stau unul lîngă celălalt. Nu puneţi electrozii unul pe celălalt.282 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 360. Aveţi toate uneltele laolaltă ? f. Căutaţi in text adjective.4. durch-. Noi lucrăm unul pentru celălalt. nach-. b. schnell: otierend. Formaţi gradele de comparaţie ale următoarelor cuvinte! a. b. se poate compara prima parte: Exemple: vielseitig •— mehrseitig wohl möglich — eher möglich — bestmöglich vielverwendet — öfter verwendet — meistverwendet Exerciţiul 362. participii sau adverbe compuse. Părţile se rotesc unele cu altele. langan­ haltend. unter-. Substantive cu sens general: Schweißen ist ein bekanntes Verfahren. aus-. neben-. Exemple: weitgehend -— weitgehender — weitgehendst vielseitig — vielseitiger — vielseitigst La unele adjective.1. Formaţi cuvinte compuse cu pronumele reciproc „einander" şi cu următoarele cuvinte determinative! Traduceţi cuvintele obţinute ! Controlaţi la cheia exerciţiilor I auf-. Dacă un adjectiv. c. 17. Traduceţi în limba germană ! a.4. über-. participiilor şi adverbelor compuse 17. vielseitig. zu-. La cuvîntul de bază: notwendig. substantivele se folosesc în numeroase cazuri fără articol. *' v. in-.1. participiu sau adverb compus trebuie să ex­ prime un grad superior sau suprem. d. ţineţi unul depărtat de celălalt! e. lecţia a 11-a punctul 11.5. hochgelegen 17. weitgehend. care au cuvinte com­ parabile drept cuvînt determinativ. vor-. Dăm mai jos cîteva dintre aceste cazuri: a. Aşezăm maşinile una după cealaltă. bei-.3. von-. De obicei se adaugă desinenţele gradelor la cuvîntul de bază x).5. für-. hinter-. el poate forma gradul comparativ şi gradul superlativ. Substantive nearticulate 17. î n limbajul tehnic. La cuvîntul determinativ: wohlbekannt. Exerciţiul 361.

Sensul substantivelor compuse se afla — după cum am învăţat 2) — — prin traducerea elementelor de compunere începînd de la sfîrşit spre început. interogative. Relaţiile semantice3' dintre elementele de compunere pot fi foarte diferite. d. lecţia a 9-a punctul 9.5. " Semantic = de sens.din următorul text.1. comparaţi rezultatul cu textul lecturii suplimentare Nr. . Exemplu: Wechsel — ström — motor Motor — de curent — alternativ 17. Cînd articolul este înlocuit prin pronume demonstrative. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre substantive sînt folosite fără articol şi în care din categoriile de mai sus se încadrează ! Exerciţiul 365. f.2. b. Primul cuvînt poate exprima pentru al doilea: l > v. Die J.a. Man nennt einen Teil davon auch die Halbfabrikate. Lecţia a 2-a. Ele sînt determinate de raportul real în care se află cuvîntul deter­ minativ (primul element) faţă de cuvîntul de bază (aldoilea element). die Materialien sind die Ausgangs­ stoffe für die weitere Verarbeitung. Es gibt eine Unzahl von den Werkstoffen. Tăiaţi articolele de prisos. Substantive la plural cînd dispare articolul nehotărît 1 ': Man verbindet Werkstoffe fest miteinander.formen beziehen sich auf die Eigenschaften. *' v. die Güte. Sensul substantivelor compuse 17. posesive. numerale s.6. Substantive enumerate: Kaltprcßschweißen. Die Normen verändern sich von der Zeit zu der Zeit und passen sich dem allge­ meinen technischen Fortschritt an.2. Thermitpreßschweißen. punctul 3.6. 17. Verfahren findet auch sehr viel Anwendung. Sie sind in fast allen den Ländern genormt. Foarte adesea după propoziţii: unter Einwirkung von Wärme. die Abmessungen sowie die Maß.LEHRSTÜCK NUMMER 17: DÂS SCHWEISSEN 283 b. bei Entzündungstemperatur und Oxydation. ghidîndu-vă după regulile de mai sus ! După ce aţi efectuat exerciţiul.3. zwischen Werkstück und Elektrode: aus Antriebsmotor und Stromerzeuger. unter Schutzgas.und die Gewichtsabweichungen. lecţia a 3-a.6. c. punctul 2. Exerciţiul 364.: Dieses. Feuerschweißen. e.4. Cînd substantivele reprezintă citate sau denumiri: Dieses Verfahren heißt Lichtbogenschweißen. 2 din lecţia a 12-a! Die Werkstoffe und Rolhstoffe bzw. elektrisches Widerstandsschweißen etc.

cunoaşterea raporturilor reale garantează traducerea corectă. Un scop sau un rezultat: der Antriebsmotor = motorul de (pentru) acţionare der Stromerzeuger = generatorul de curent der Maschinenbau = construcţia de maşini b. Un mijloc satt instrument: das Lichtbogenschweißen = sudarea prin arc electric der Wechselstrommotor = motorul de curent alternativ d. Exerciţiul 366. Cunoaşterea acestor relaţii ajută la traducerea cuvintelor compuse. Căutaţi cit mai multe din cuvintele compuse mai lungi din lecţiile anterioare şi procedaţi ca în exerciţiul precedent! . Un mod: das Punktschweißen = sudarea prin puncte der Gleichrichter = redresorul e.Raumtemperatur = temperatura mediului înconjurător der Oberflächenstrom = curentul de suprafaţă f. Stabiliţi felul relaţiilor semantice la următoarele sub­ stantive compuse şi verificaţi prin ce mijloace traducerea consacrată înlimba română materializează aceste relaţii! das Lichtbogenschneiden der Maschinensatz der Schiffbau das Gasschmelzschweißen die Schweißverbindung der Kunststoff das WI G-Verfahren der Schweißumformer die Schmelztemperatur das Feuerschweißen die Schweißstelle das Haushaltgerät das Sonderverfahren die Kaltverformung das Nahtschweißen das Preßschweißen das Gasbrennschweißen der Ausgangsstoff die Schutzelektrode das Kaltpreßschweißen der Schaltversuch die Preßkraft die Schleifmaschine das Hohlgefäß Exerciţiul 367. numai experienţa în domeniul tehnic. Un material: die WW/ramelektrode = electrodul din wolfram der B/ecÂstreifen = fîşia de (din) tablă der Lichtbogen = arcul voltaic (din lumină) c.a. Dat fiind faptul că relaţia existentă între elementele cuvîntului compus nu este materializată în limba germană.m.284 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN a. deoa­ rece ele trebuie de cele mai multe ori exprimate în limba română prin prepoziţii sau forme de cazuri. Un loc: die . O cauză: die Entzündungstemperatur = temperatura (cauzată) de aprin­ dere ş.

....eisen etc. .stoff. h. d. . Indicaţi modul pentru: .papier.. erhitzen. . Man teilt . in A) einteilen Exerciţiul 369.A.platte. . erproben? f. b.7. unwandeln erfolgen. .spân.... e. erfolgt vor . Das Zahnrad rotiert. . rotieren Der Versuch gelingt.A) heißen antreiben. . Valenţa verbelor 3 Indice de valenţă Verbe Exemple 1(N) gelingen..material etc.hal­ le.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 285 Exerciţiul 368.. .elektrode.. ... c. geschehen Man verbindet die Werkstoffe. 17. Wodurch kann man Werkstoffe fest miteinander verbinden ? .. bestimmen.schweißen. Răspundeţi! a. Man preßt ..... respectînd relaţia semantică cerută ! a.. Wo können wir .. Indicaţi cu vocabularul pe care îl posedaţi..schrank.. .) 3(N....verfahren... verbreiten.. Indicaţi felul pentru: ... . gelingt nicht immer.... Exerciţiul 370 (sinteză).... ..N) 2(N.bau. Man teilt das Schweißverfahren ein in: Preßverfahren. .... erhitzen? g.. ...bauart. .. muß umgewandelt werden. gerät. . Der Transformator wandelt den Strom um.motor....drehmaschine.. in ..... .. . heißt ... Die Prüfung erfolgt bei hoher Temperatur.presse..fräsmaschine.. . ein. 2(N. .. Wie hoch darf man ... Dieses Verfahren heißt Schweißen..verformen.. Präp.folie. 2(N. .. ..! Respectaţi valenţa verbelor respective! a... Formaţi propoziţii completind fragmentele cu cuvinte la alegerea dv.. b..industrie. . d. pressen.. verbinden. maschine. . Indicaţi materiale din care pot fi făcute obiectele: . Indicaţi scopuri posibile pentru: . erproben.metall. Schmelzverfahren. cuvinte deter­ minative pentru cuvintele de bază date mai jos... c..Werkzeug..

den man zum Schweißen benötigt ? n. Womit arbeitet man beim Lichtbogenschweißen ? 1. die man zur Verbindung braucht ? c. Wo wird die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen angewen­ det ? g.286 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN b. Wie hoch wird die Schweißstelle erhitzt ? m. Lectura suplimentară Nr. Woraus besteht ein Maschinensatz zum Umformen von Strom ? p. Was ist ein Schweißumformer ? r. Die Wärme. Bei welcher Temperatur erfolgt das Trennen von Werkstoffen ? e. Wie erfolgt das Kaltpreßschweißen ? s. 7 DAS GASSCHMELZSCHWEISSEN Das Gasschmelzschweißen wird in der Praxis meist1' als autogenes2' Schweißen bezeichnet.Wie groß ist die Spannung des Stromes. wird durch Verbrennung eines Gases4' zusammen5' mit Sauerstoff6' in einem Schweiß- Vocabular 1) meist 2) autogen 3) erforderlich 4) das Gas 5) zusammen 6) der Sauerstoff cel mai mult autogen necesar gazul împreună oxigenul . Was geschieht beim Reibschweißen ? Exerciţiul 371 (sinteză). die zum Schweißen erforderlich3' ist. Wie kann man das Schweißen einteilen ? h. Welche Arten von Schmelzschweißen kennen Sie ? j . Welche Temperatur wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt ? d. Was ist Lichtbogenschneiden ? f. Was heißt UP-Verfahren und WIG-Verfahren ? k. Welche Arten von Preßschweißen können Sie nennen ? i. Wodurch wird die Temperatur bestimmt. Kann der Strom aus dem Stromnetz zum Schweißen verwendet werden ? o. încercaţi să expuneţi textul liber ca pe o mică conferinţă ! D.

C02 gesetzt12'. Der heißeste2. din faţă a rotunji cel mai fierbinte înainte. Dabei .LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 287 brenner7' erzeugt. în faţă materialul de sudat a atinge 1 > în cazurile în care prin compunerea cuvintelor s-ar alătura trei consoane de acelaşi fel.Schweißione3B) . Meist wird da­ bei Werkstoff in Form von Draht zu­ 1 -Zuströmen/. welcher davor27' liegt. Der Werkstoff wird flammenkm35' helleuchtender20hlammenkege!2I) bis zum Schmelzpunkt8' erhitzt. *) Cuvinte din desen (Bild 1) . cînd urmează o vocală. se scriu numai două: der Sauerstoff + die Fabrik = die Sauerstoffabrik. ascuţit a limita de înainte.Streuflamme3*) fließen die Stoßkanten91 von selbst 10 ' 11 (autogen) zusammen '.' Teil der Flamme. Als Brenngas13' verwendet aus der Luft30) 14) man heute meistens Azetylen und 15) Wasserstoff oder Sauerstoff. soll das Schweißgut28' berühren296! 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) der Schweißbrenner der Schmelzpunkt die Stoßkante (von) selbst zusammenfließen zusetzen das Brenngas das Azetylen der Wasserstoff die Sauerstoff flamme l) der Temperaturverlauf innerhalb die Flamme helleuchtend *' der Flammenkegel *' scharf begrenzen vorder abrunden heißest davor das Schweißgut berühren arzătorul de sudare punctul de topire muchia de îmbinare de la sine a se contopi a adăuga gazul de ardere acetilena hidrogenul flacăra de oxigen alura curbei de temperatură în interiorul flacăra strălucitor conul de flacără pronunţat. se scriu toate trei cînd urmează încă o consoană: der Sauerstoff + die Flamme = die Sauer­ stoffflamme. Bild 1 zeigt eine Azetylen-Sau­ erstoffflame 16) und deren Temperatur­ verlauf17' innerhalb18' der Flamme19'. Bildl Der helleuchtende20' Flammenkegel21' 22 23 24 ist scharf ' begrenzt ' und im vorderen ' Teil abgerundet25'.

dadurch verbrennen 30 Kohlenoxyd 31) und Wasserstoff und bilden 32) die Streuflamme 33). 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) die Luft*» verbrennen das Kohlenoxyd bilden die Streuflamme der Flammenkern* die Schweißzone*' der Zustrom*' aerul a arde oxidul de carbon a forma flacăra de dispersie miezul flăcării zona de sudare afluxul. afluenţa *' Cuvinte din desen (Bild 1) .288 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Hier tritt der Sauerstoff der Luft 301 in die Flamme ein.

18. punctul punctul punctul punctul punctul 18.5. Sowohl Kleinbetriebe wie auch Großindustrien haben für ihre Fertigung Stanzwerkzeuge. Diese richtig zu bearbeiten und zu härten ist von größter Wichtigkeit. !9 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen und diesen die jüngeren Arbeiter zuzuteilen. Text Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. 4 > v. Die gemessenen Werte haben die Kontrolleure mit den Daten der Zeichnungen zu vergleichen. Explicaţii. daß die von den Werkzeugkonstrukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. 18. Explicaţii. Nach der Endbearbeitung aller Teile soll der Zusammenbau jedes Werk­ zeuges nur von geschulten Werkzeugmachern durchgeführt werden.6. 18. wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. Die wichtigsten Werkstoffe sind Stähle und Stahllegierungen. Die Meßwerte müssen mit den Sollwerten übereinstimmen.5' Der Härterei eines Werkzeugbaus kommt daher eine sehr wichtige Rolle zu. Montagevorricht2 * v.B.a. Explicaţii. zu erwähnen: Kopierfräsmaschinen. Die Leiter eines Werkzeugbaues haben da­ rauf zu achten. Hier sind z. Explicaţii. daß die besten Resultate dann erzielt werden. > > v.v.1. Bei Verwendung typisierter Teile im Werkzeugbau sind ungenaue Teile nachzu­ arbeiten oder auszutauschen. Profilschleifmaschinen mit Bildschirm.2. Die Kontrolleure des Werkzeugbaues haben streng darauf zu achten. Die Aufgabe. Schweißvorrichtungen. Explicaţii. Man hat feststellen können4'. 1/103 . 3) v.1' Dem Werkzeugbau eines Betriebes ist daher größte Aufmerksamkeit zu schenken. Im gesamten Werkzeugbau ist Genauigkeit an erste Stelle zu setzen. daß3' die Belegschaft mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. 18. 5 > v. Die vorgeschriebenen Toleranzen müssen genauestens eingehalten werden. gutes Werkzeug herzustellen. Biegewerkzeuge.Lehrstück Nummer 18 DER W E R K Z E U G B A U A. Erosionsmaschinen u. wenn3' der Werkzeugbau mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet ist.3.2' kann nur erfüllt werden. Die Belegschaft des Werkzeugbaues muß aus den bestqualifizierten Arbeitern des Werkes bestehen.

B. a da. -e die Erosionsmaschine. sculerul a alege mai tînăr tînăr a repartiza cadrul tînăr / cadrele tinere instruit a instrui. besonders für den Karosse­ riebau. -s. punctul 18. -es. -n u. -en die Aufmerksamkeit. a şcolariza dispozitivul aliajul de oţel a prelucra > v. vertraut der Werkzeugschlosser. die Fertigung. de la schulen) schulen die Vorrichtung. sog. B. das Arbeitsverfahren. für die Verarbeitung der Plaste vollkommen neuartige SpezialWerkzeuge konstruieren müssen. -n hochmodern die Spezialmaschine. Großwerkzeuge bauen müssen. a aminti freza de copiat maşina de rectificat profiluri ecranul maşina de eroziune şi multe altele cel mai bine calificat a avea grijă. sculăria fabricaţia atenţia a dărui. -s.und Uhren­ industrie kleine und kleinste Teilchen.pl. h a t stanzen und biegen müssen. -es. Scheibchen. de la jung) jung zuteilen der Nachwuchs.4. Die Automobilindustrie hat. -n erwähnen die Kopierfräsmaschine.a. scopul. . pl. a lua în seamă procedeul de lucru familiarizat ajustorul sculer. problema foarte modern maşina specială a menţiona. Vocabular der Werkzeugbau. -en schenken Aufmerksamkeit schenken die Aufgabe. Stäbchen usw. a acorda a se acorda atenţie sarcina. Die Kunststoffindustrie h a t z. a respecta. -(e)s. geschult (partic.290 LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU ungen usw. -en bearbeiten l atelierul de sculărie. (und viele (s) andere) bestqualifiziert achten auf + ac. Weil man für die Elektro. wie Rädchen. mußte 1 ' man kleinste Präzisionswerk­ zeuge entwickeln. Explicaţii. a ţine seama de. -n die Profilschleifmaschine der Bildschirm. -en die Stahllegierung. wobei auch Kunstharze weitge­ hendste Anwendung gefunden haben. f. verschiedenster Bauart entwickelt. aussuchen jünger (superi.v. f.

riguros der Werkzeugkonstrukteur. de la typisieren) tipizat typisieren a tipiza ungenau inexact. (-e)s. asamblarea. -en atelierul de călire/tratamente termice zukommen (kam zu. -(e)s. eingehalten) a respecta die Verwendung -en întrebuinţarea. -s. imprecis nacharbeiten a retuşa. (-e)s. gab an.pl. a arăta der Härtegrad. de la angeben) indicat angeben (i. (-e)s. -e scula mare wobei la care. sculerul vorgeschrieben (partic. la ce. a pune der Kleinbetrieb. a se potrivi die Endbearbeitung. -e întreprinderea mică die Großindustrie. -s. -(e)s. (e)s. -en dispozitivul de montaj die Kunststoffindustrie. -n marea industrie das Biegewerkzeug. -e construcţia de caroserie der Karosseriebau. montajul der Werkzeugmacher. -n industria de material plastic / de mase plastice complet vollkommen nou. -n locul. de la vor­ schreiben) prescris vorschreiben (schrieb vor.pl. f. (e)s. -es. -en dispozitivul de sudat die Montagevorrichtung. -e scula de îndoit die Schwejßvorrichtung. vorge­ schrieben) a prescrie eingehalten (partic.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 291 die Wichtigkeit. poziţia setzen a aşeza. -en prelucrarea finală durchführen a executa. -en importanţa die Härterei. întreg. complet. a efectua der Zusammenbau. -e valoarea prescrisă/de referinţa übereinstimmen a corespunde. -e gradul de duritate vergleichen a compara der Sollwert. total die Stelle. a preschimba gesamt tot. a corecta austauschen a schimba. prilej cu care . de la einhalten) respectat einhalten (ä. f. hielt ein. într-un gen/fel nou neuartig scula specială das Spezialwerkzeug. angegeben) a indica. ist zugekommen) a reveni streng sever. folosirea typisiert (partic. -e proiectantul de scule angegeben (pârtie. das GrQßwerkzeug.

292

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

das Kunstharz, -es, -e răşina sintetică gefunden (partic. de la finden) găsit die Elektroindustrie, -n industria electrotehnică die Uhrenindustrie, -n industria de ceasornice das Teilchen, -s, - (dim. de la Teil) piesa mică, părticica das Rädchen, -s, - (dim. de la Rad) rotiţa das Scheibchen, -s, - (dim. de la şaiba mică Scheibe) das Stäbchen, -s, - (dim de la Stab) bara mică, ştiftul mic das Präzisionswerkzeug, -(e)s, -e scula de precizie

C. Explicaţii şi exerciţii 18.0. Pronunţare şi ortografie
Exerciţiul 372. Exersaţi pronunţarea asurzită [p, t, k] a literelor b , d, g din următoarele cuvinte! Verificaţi' problema la punctul 14.0.1. clin lecţia a 14-a ! Werkzeugbau, Betriebsanleitung, Bildschirm, Belegschaft, Werkzeug­ schlosser, Flugzeugindustrie, Rädchen, Scheibchen, Stäbchen, Reibschweißen, Widerstandsschweißen, Antriebmotor, Grundlage, Bandmaterial. Exerciţiul 373. Pronunţaţi corect literele z —• [ts] şi s = [z] şt [s] / Hier sind z.B. zu erwähnen: Spezialmaschinen, wie Erosionsmaschinen usw. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Diesen sind die jünge­ ren Arbeiter zuzuteilen. Nur so sind die besten Resultate zu erzielen. Exerciţiul 374. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor infinitive prepoziţionale!.

L _
zu zu zu zu zu zu zu achten schenken setzen bringen steuern folgen strecken zu zu zu zu zu zu zu

;
erwähnen bearbeiten vergleichen entwickeln erzielen bestehen erfüllen

j_

.

auszusuchen zuzuteilen auszugeben vorzuschreiben einzuhalten nachzuarbeiten auszutauschen

18.1. Infinitivul

prepoziţional (Completare)1'

18.1.1. Infinitivul prepoziţional (cu „zu") se formează în felul următor: a. La verbele simple, derivate şi compuse neseparabile, prin aşezarea prepoziţiei „zu" în faţa verbului (scris separat);
* v. şi lecţia a 10-a, punctul 10.4. >

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

293

b. La verbele compuse separabile, prin intercalarea prepoziţiei „zu" între particulă şi verb (scris într-un singur cuvînt). Exemple: zu achten, zu erwähnen, zu unterteilen, auszusuchen, einzu­ teilen, herzustellen. 18.1.2. î n propoziţie, infinitivul prepoziţional poate forma împreună cu verbele „haben" şi „sein" un predicat complex. Predicatul cu „haben" + infinitivul prepoziţional are sens activ şi exprimă o obligaţie (aproximativ egal cu sensul verbului „müssen"); cel cu verbul „sein" + infinitivul prepo­ ziţional are sens pasiv şi exprimă fie o obligaţie, fie o posibilitate (apropiată de sensul verbului „können"). Exemple: Wir haben Präzisionswerkzeuge zu bauen. Avem de construit scule de precizie. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Trebuie să fie aleşi cei mai buni sculeri. Nur so ist beste Qualität zu erzielen. Numai aşa se poate obţine calitatea cea mai bună. 18.1.3. Combinaţia „haben" + infinitiv prepoziţional corespunde ca sens cu construcţia similară din limba română: Exemplu: Sie haben einen Werkstoff zu bearbeiten. Ei au de prelucrat un material. Construcţia „sein" + infinitiv prepoziţional se traduce cu „trebuie" + diateza pasivă sau reflexivă cînd exprimă o obligaţie, deoarece combinaţia corespunzătoare din limba română exprimă numai o posibilitate. Exemple: Dafür sind verschiedene Stahllegierungen zu verwenden. Pentru aceasta trebuie să fie alese (sau să se aleagă) diferite aliaje de oţel. Von den Spezialmaschinen sind zu erwähnen... = Dintre ma­ şinile speciale trebuie (sau pot fi) amintite (sau: sînt de amintit): ... Nur durch bestes Werkzeug ist größte Produktion zu erzielen. Numai prin cele mai bune scule se poate obţine producţia maximă. Exerciţiul 375. Formaţi infinitivul prepoziţional de la următoarele verbe! erwähnen, zuteilen, bearbeiten, schenken, erproben, umwandeln, achten, aussuchen, verbinden, vorbereiten, erhitzen, ermöglichen, ausstoßen, um­ formen, umfassen, zukommen, angeben, vergleichen, übereinstimmen, vor­ schreiben, einhalten, nacharbeiten, typisieren, entwickeln. Exerciţiul 376. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul activ !

294

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

Model: Wir haben den Nachwuchs zu schulen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. a. Wir haben den Nachwuchs zu schulen. b. Der Meister hat die besten Arbeiter auszusuchen. c. Die Werkzeugschlosser haben die Werkstoffe zu bearbeiten. d. Sie haben Spezialwerkzeug zu entwickeln. e. Die Arbeiterin hat sehr kleine Teilchen zu stanzen. f. Die Kontrolleure haben die Werte zu vergleichen. Exerciţiul 377. Exprimaţi următoarele propsziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul pasiv ! * > Model: Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. a. Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. b. Die Stäbe sind richtig zu härten. c. Auf genaues Messen ist streng zu achten. d. Die Zeichnungen sind zu vergleichen. e. Die Teile sind nachzuarbeiten. f. Kleinste Teilchen sind mit Präzisionswerkzeugen herzustellen. Exerciţiul 378. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul construcţiilor „haben" sate „sein" -\- infinitivul prepoziţional! Model: Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. a. Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. b. Man muß Spezialwerkzeug entwickeln. c. Wir müssen die ungenauen Teile austauschen. d. Die Härtegrade müssen genau gemessen und geprüft werden. e. Der Werkzeugbau muß gutes Werkzeug herstellen. f. Dieser Abteilung muß die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. g. Die Leitung des Betriebes muß auf größte Produktivität achten. h. Jetzt müssen die besten Werkzeugschlosser ausgesucht werden, i. Man muß den Werkzeugbau an erste Stelle setzen.

18.2. Propoziţii

infinitivale

18.2.1. Infinitivul prepoziţional care întregeşte sensul unui substantiv, adjectiv2' sau verb, poate avea părţi sintactice proprii, care îi întregesc la rîndul lui sensul, infinitivul devenind predicatul unei propoziţii proprii.
') v. lecţia a 15-a, punctul 15.1. 2 > v. lecţia a 10-a, punctul 10.4.

LEHRSTÜCK18: DER WERKZEUGBAU

295

Exemple: Die Art zu schleifen = Modul de a şlefui / (Welche Art?) Die Art, Zahnräder zu schleifen j=Modul de a şlefui roţi dinţate (Wen? Was?) propoziţii infinitivaleEs ist nicht leicht, eine sehr hohe Produktivität zu erzielen. Wenn es gelingt, die Teile kalt zu schweißen,. 18.2.2. Propoziţiile infinitivale se separă prin virgulă de regentă, au pre­ dicatul (infinitivul cu „zu") la sfîrşit, îndeplinesc funcţia a diferite părţi sintactice (subiect, complement, atribut), au deci semnalmentele unei pro­ poziţii subordonate, dar nu au cuvînt introductiv (v. exemplele de mai sus). 18.2.3. Propoziţiile infinitivale se traduc în limba română, fie cu infini­ tivul precedat de prepoziţia „de", fie prin modul conjunctiv (să). Exemple: Es ist notwendig, Spezialwerkzeuge zu bauen. = Este necesar a se construi (sau: să se construiască) scule speciale. Es ist mir ein Vergnügen, Sie begrüßen zu können = Este o plăcere pentru mine, de a vă putea (sau: să vă pot) saluta. Exerciţiul 379. Din grupurile de cuvinte date în paranteză formaţi propo­ ziţii infinitivale care să răspundă la întrebările de mai jos ! Legaţi apoi ambele propoziţii într-o frază ! Mod'el: Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). Immer mehr Kunststoffe zu verwenden. Es ist modern, immer mehr Kunststoffe zu verwenden. a. Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). b. Was ist notwendig? (die Härtegrade genau messen). c. Was ist sehr einfach? (die Gußteile putzen). d. Was ist teuer? (schlechte Arbeit liefern). e. Was ist wichtig? (die besten Arbeiter aussuchen). f. Was ist falsch ? (mit ungeschulten Arbeitern arbeiten). g. Was ist klug? (dem Werkzeugbau größte Aufmerksamkeit schenken), h. Was ist richtig? (genau nach der Zeichnung arbeiten). i. Was ist gut ? (das Werkzeug prüfen). Exerciţiul 380. Transformaţi următoarele grupuri de propoziţii înfraze cu propoziţii infinitivale! Model: Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft, leicht zu schmelzen, a. Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht.

t

296

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

b. Wir verwenden dieses Verfahren: wir verbinden diese Teile durch Kaltpreßschweißen. c. Der neue Apparat hat diesen Zweck: er zeigt den Härtegrad an. d. Die Werkzeugmacher machten diesen Versuch: sie tauschten die ungenauen Teile aus. e. Das Präzisionswerkzeug hat diesen Vorteil: es kann kleinste Teil­ chen herstellen. f. Der Leiter des Werkzeugbaues hat diesen Wunsch: er will den Nach­ wuchs besser schulen. Exerciţiul 381. Transformaţi următoarele fraze, formulînd propoziţii infinitivale (fără conjuncţii şi fără subiect) ! Model: Man muß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. Man muß darauf achten, die besten Arbeiter auszuwählen. a. Man m u ß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. b. Es muß gelingen, daß wir in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge entwickeln. c. Die Betriebsanleitung sieht vor, daß man den Sollwert nicht über­ schreitet. d. Wir müssen es so organisieren, daß wir die Härtegrade einhalten können. e. Man muß es erreichen, daß man die Fertigung typisiert.

18.3. Conjuncţii subordonatoare
18.3.1. î n textele tehnice se întîlnesc frecvent următoarele conjuncţii care introduc propoziţii subordonate şi care sînt deci un semnal pentru a se căuta predicatul la sfîrşit:

daß weil da wenn als bevor nachdem bis seit

= = = = = = = = =

că, încît, ca pentru că, deoarece deoarece dacă, cînd cînd înainte ca după ce pînă cînd de cînd

obwohl obgleich während falls damit so daß als ob als wenn s.a.

= = = = = = = =

deşi deşi în timp ce în cazul cînd pentru ca aşa încît ca si cînd ca şi cînd

Exerciţiul 382. Verificaţi textul lecţiei!

ce conjuncţii

subordonatoare sînt folosite în

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

297

Exerciţiul 383. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „daß" = că, încît, ca ! Model: Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. Man muß darauf achten, daß gutes Werkzeug hergestellt wird. a. Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. b. Die Betriebsanleitung muß angeben. Die Sollwerte werden genau eingehalten. c. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Spezialwerkzeug wird entwickelt. d. Man muß die Teile so bearbeiten. Sie stimmen überein. Exerciţiul 384. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „wenn = dacă" ! Model: Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. Die Produktion ist groß, wenn man mit gutem Werkzeug ar­ beitet. a. Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. b. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Der Werkzeugbau wird mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet. c. Die Qualität ist gut. Die Belegschaft des Werkzeugbaues besteht aus den besten Arbeitern. d. Die Arbeit ist leicht. Man ist mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut. e. Man erzielt gutes Werkzeug. Die Stähle und Stahllegierungen werden richtig bearbeitet. 18.4. Poziţia predicatului în propoziţia regentă

18.4.1. Dacă propoziţia regentă urmează în frază după o propoziţie subordonată, predicatul (forma conjugată) urmează imediat după propoziţia secundară. Exemplu: Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet, erzielt man eine hohe Produktion. Exerciţiul 385. Inversaţi cele două propoziţii ale frazelor obţinute în exer­ ciţiul precedent! Daţi atenţie poziţiei predicatului din regentă imediat după propoziţia subordonată ! Exerciţiul 386. Traduceţi în limba germană ! a. Că cele mai bune rezultate se obţin atunci cînd cadrele tinere sînt bine instruite, s-a constatat cu exactitate (genau). b. Ca oţelurile şi aliajele de oţel să fie bine prelucrate şi călite, este foarte important. c. Dacă se respectă toleranţele prescrise, se obţin scule bune. d. Dacă trebuie să se producă scule speciale, trebuie să se utilizeze sculăria cu maşini speciale.

298

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

18.5. Perfectul verbelor modale
18.5.1. Verbele modale „dürfen, können, müssen, wollen, sollen, lassen1)" fac excepţie de la regula formării perfectului verbelor, 2) atunci cînd au func­ ţia de verb modal, şi anume formează perfectul cu infinitivul (în loc de parti­ cipiul perfect) şi cu verbul auxiliar „haben". Exemple: Man hat Spezialwerkzeuge konstruieren müssen. Der Leiter des Werkzeugbaus hat die besten Arbeiter aus­ suchen können. Die Arbeiter haben die Härtegrade messen wollen. Man hat die Toleranz nicht überschreiten dürfen. 18.5.2. în propoziţiile secundare, timpul perfect al verbelor modale face excepţie de la regula poziţiei finale a verbului conjugat,3' acesta precedând cele două infinitive care stau la sfîrşit. Exemple: Die Arbeiter haben das Meßwerkzeug gebraucht, weil sie die Härtegrade haben messen wollen. Unser Spezialwerkzeug ist von guter Qualität, weil wir den Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen haben ausrüsten können. Exerciţiul 387. Căutaţi formele perfectului verbelor modale din textul lecţiei I Exerciţiul 388. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! Model: Wir können bestes Werkzeug erzeugen. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. a. Wir können bestes Werkzeug erzeugen. b. Sie müssen dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken. c. Die Leitung will die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen aus­ rüsten. d. Die Belegschaft soll aus den besten Arbeitern bestehen. e. Man muß auf große Genauigkeit achten. f. Sie dürfen den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten.

18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
18.6.1. în textele tehnice întîlnim frecvent substantive formate de la alte cuvinte cu ajutorul unor sufixe (sau prefixe). Cunoaşterea cuvîntului de bază şi a sensului sufixului (sau prefixului) uşurează înţelegerea lecturii şi ne scuteşte de a mai recurge la dicţionare.
v. lecţia a 10-a, punctul 10.3. v. lecţia a 14-a, punctul 14.1. * v. lecţia a 16-a, punctul 16.2. >
x > 2>

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

299

Exemple: wichtig = important; die Wichtigkeit = importanţa, verwenden = a folosi; die Verwendung = folosirea, der Teil — partea; das Teilchen = părticica, warm = cald; die Wärme = căldura. 18.6.2. Dăm mai jos cele mai frecvente sufixe întîlnite în texte tehnice, pentru formarea substantivelor derivate cu nuanţele de sens cele mai repre­ zentative.
Sub­ stantiv de genul masculin Sufixul Cuvîntul de bază Sensul sufixului Exemple

-er(ler)

radical de verb

persoană sau instru­ ment care face ac­ ţiunea

bohren — Bohrer; Werkzeug machen — Werkzeugmacher; umformen — Umformer warm — W ä r m e ; groß — Größe; angeben — Angabe; feilen — Feile gießen-Gießerei; stanzenStanzerei; hart-Härterei fein-Feinheit; gleich-Gleichheit wichtig-Wichtigkeit; festFestigkeit Arbeiter — Arbeiterschaft; belegen — Belegschaft

-e

adjectiv *>, însuşire radical de verb 1 ' acţiune, rezultatul, sau instrumentul radical de verb adjectiv !> adjectiv acţiune sau / şi locul acţiunii însuşire

-ei (-erei) -heit feminin -keit (igkeit) -schaft

adjectiv substantiv sau verb radical de verb

însuşire

colectiv

-ung

acţiune sau rezultatul zuteilen — Zuteilung; vorrichten — Vorrichtung acţiunii persoană feminină acţiune sau rezultat Arbeiter — Arbeiterin

-in

substantiv *)

-nis neutru

radical de verb

erzeugen — Erzeugnis; ergeben — Ergebnis Teil — Teilchen; Rad — Rädchen

-chen

substantiv J>

forma micşorată (diminutiv)

* Deseori cu modificarea vocalei radicale. >

300

LEHRSTOCK 18: DER WERKZEUGBAU

Exerciţiul 389. Căutaţi în textul lecţiei şi în alte texte citite anterior sub­ stantive derivate cu sufixe şi stabiliţi de la ce cuvinte provin ! Exerciţiul 390. Formaţi substantive derivate de la cuvintele indicate cu ajutorul sufixelor date ! Traduceţi substantivele şi controlaţi apoi la cheia exerciţiilor dacă aţi tradus corect!

der -er | die | -e -ung -heit -keit -igkeit [ das -chen

arbeiten, drehen, bohren, fräsen, Kran führen, leiten, stecken, zeichnen, behalten feilen, analysieren, skizzieren, proben, schmieden, groß, stark, breit, hoch, flach, hart, gut, dick, kurz, lang, kalt abmessen, spannen, schwingen, zeichnen, rechnen, leisten, umdrehen, legieren, verändern, bezeichnen ein, bunt, falsch, klug, rund, grob, modern, verschieden, neu, weich, besonder, einfach, gesamt, vollkommen flüssig, farbig, richtig, eckig, ähnlich, vielseitig, formbar, notwendig, neuartig genau, hell, fest, schnell Schraube, Rad, Rolle, Teil, Tisch, Stuhl, Fenster, Papier

Exerciţiul 391. Transformaţi propoziţiile în sintagme după modelul dat ! Continuaţi exerciţiul, căutînd singuri substantive şi adjective potrivite ! Model: Die Werkstoffe sind verschieden. Die Verschiedenheit der Werkstoffe. a. Die Werkstoffe sind verschieden (modern, besonder). b. Die Rechnung ist falsch (richtig, einfach). c. Das Metall ist weich (... d. Der Direktor ist klug (... e. Das Gewinde ist grob (... f. Das Verfahren ist vollkommen (... Exerciţiul 392. Efectuaţi un exerciţiu similar sufixele -keit (a-e) şi -igkeit (f-h) ! a. Die Oberfläche ist farbig. b . Die Figuren sind eckig. c. Die Apparate sind ähnlich. d. Das Verfahren ist vielseitig. e. Der Werkstoff ist formbar. f. Die Zeichnung ist genau. g. Die Umdrehungen sind schnell. h. Die Lampe ist hell. ca cel precedent, folosind

LEHRSTUCK 18: DER WERKZEUGBAU

301

18.7. Valenţa
Indicele de valenţă Verbele

verbelor
Exemple

1(N)

übereinstimmen

Die Teile stimmen überein.

2(N,A)

angeben, ansuchen, austauschen, bearbeiten, einhalten, entwikkeln, erwähnen, nacharbeiten, tjrpisieren, vergleichen, vor­ schreiben

Man gibt alle Maße an. Sie haben ein neues Verfahren entwickelt.

2(N, auf + A) 2(N, mit + D)

achten übereinstimmen, vergleichen

Achten Sie auf den Härtegrad. Das Werkstück stimmt mit der Zeichnung überein.

3(N, D, A) 3(N, A, loc)

schenken, zuteilen, zukommen setzen

Schenken Sie der Vorrichtung mehr Aufmerksamkeit. Wir setzen den Werkzeugbau an erste Stelle.

Exerciţiul 393. Formaţi propoziţii cu verbele care au valenţa 2 (N,A), completând părţi sintactice potrivite ca sens! a. ... gibt ... an. f. . schreibt ... vor. vergleicht ... (mit...). b. ... sucht ... aus. g. c. ... tauschen ... aus. h. . typisieren ... . d. ... arbeitet ... nach. i. . bearbeitet ... . e. ... hält ... ein. j . . entwickeln ... . Exerciţiul 394. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă! Model: Die Betriebsanleitung gibt die Leistung an. Die Leistung wird von der Betriebsanleitung angegeben. Exerciţiul 395. Formaţi propoziţii cu verbele indicate, respectîndu-le va­ lenţa ! a. übereinstimmen : Die Zahlen ... b. achten : Der Werkzeugschlosser ...

302

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

c. vergleichen : Die Kontrolleure ... d. schenken : Wir müssen ... e. zuteilen : Der Meister ... f. zukommen : Die größte Wichtigkeit ... Exerciţiul 396. (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi! a.J Wodurch ist größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes zu erzielen ? b. Ist der Werkzeugbau eine wichtige Abteilung des Betriebes ? c. Wie muß er ausgerüstet sein ? d. Welche modernen Spezialmaschinen kennen Sie ? e. Welche Arbeiter müssen zur Belegschaft des Werkzeugbaues gehören ? f. Worauf haben die Leiter des Werkzeugbaues zu achten ? g. Wem müssen die jüngeren Arbeiter zugeteilt werden ? h. Wann kann man nur beste Resultate erzielen ? i. Welches sind die wichtigsten Werkstoffe für Werkzeuge und Vorrich­ tungen ? j . Wo werden diese bearbeitet ? k. Worauf haben die Kontrolleure zu achten ? 1. Womit sind die gemessenen Werte zu vergleichen ? m. Womit müssen die gemessenen Werte übereinstimmen ? n. Durch wen soll der Zusammenbau jedes Werkzeuges durchgeführt werden ? 0. Sind die vorgeschriebenen Toleranzen einzuhalten ? p. Was muß mit ungenauen Teilen geschehen ? r. Ist Genauigkeit im Werkzeugbau wichtig ? s. Welche Arten von Werkzeugen haben Kleinbetriebe und Großindus­ trien entwickelt ? t. Wo verwendet man Spezialwerkzeuge ? u. Wo verwendet man Großwerkzeuge. Und wofür? v. Welche Industrien benötigen Präzisionswerkzeuge? W a r u m ? Exerciţiul 397. Căutaţi să expuneţi textul oral, ghidîndu-vă după urmă torul plan! 1. Die Wichtigkeit des Werkzeugbaues. 2. Die Qualität der Belegschaft eines Werkzeugbaues. 3. Die Bearbeitung der Werkstoffe für den Werkzeugbau. 4. Die Kontrolle und Montage im Werkzeugbau. 5. Verschiedene Arten von Industriewerkzeugen.

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 303 D. Abb. recent eroziunea prin laser străpungerea complicat extrem a realiza matriţa a eroda matriţa de forjat cîrligul de macara . Lectura suplimentară Nr. Abb. 1 zeigt den Durchbruch in einer Matritze20' für kleine Rädchen. Bei der Funkenerosion5' erfolgt das Abtragen durch einen elektrischen Funken6'. Abb. 2 ein erodiertes21' Schmiedegesenk22' für Kran­ haken »>. Als Elektro­ lyt 10 ' sind wässerige11' Lösungen von Säuren12' und Salzen13' zu verwenden. Neuerdings14' ist die Lasererosion15' in Entwicklung.1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) die Elektroerosion allgemein das Abtragen verstehen die Funkenerosion der Funken elektrochemisch elektrolytisch die Bearbeitung der Elektrolvt wässerig die Säure das Salz neuerdings die Lasererosion der Durchbruch kompliziert äußerst durchführen die Matrize erodieren das Schmiedegesenk der Kranhaken Abb. Durch Erosion können sehr feine Durchbrü­ che 16> oder komplizierte17) Formen in äußerst 18) harten Werkstoffen und in kürzester Zeit durch­ geführt19' werden. 8 ÜBER ELEKTROEROSION « Unter Elektroerosion ist allgemein2' das Abtragen3' von Metall durch den elektrischen Strom zu verstehen*'. 2 electroeroziunea în general îndepărtarea a înţelege eroziunea prin scînteie scînteia electrochimie electrolitic prelucrarea electrolitul apos acidul sarea de curînd. In unserem Lande arbeitet das Polytechnische Institut in Timişoara an diesem Verfahren. Bei der elektrochemischen7' Erosion erfolgt eine elektrolytische8' Bearbeitung9' der Metalle.

ohne die Oberflächen zu beschädigen. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. dauer­ hafter und besser haften die Schutzschichten auf der Oberfläche. Explicaţii. Explicaţii. Text Wird ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört1'. damit das Metall vor chemischen Reak­ tionen wohl bewahrt bleibt. Chrom. trägt man Schutzschichten auf. Zink. wie z. wie z. Das Aufbringen von Schutzschichten. Silber und Kadmium.1. v.B. Werkstücke aus Metall werden zumeist durch antikorrosive Metallschichten. v. das meist teuer ist.B. desto leichter.2. Für Überzüge eignen sich am besten folgende Metalle: Nickel. Man soll daher die Metalloberflächen lieber mit einem Überzug schützen. Die Überzüge müssen sehr dicht sein. 19. Rost soll man von Metallteilen entfernen. ohne daß sich dabei die sonstigen Eigenschaften der Metalle verändern. Um Metalloberflächen vor Korrosion zu bewahren2'. Explicaţii.5. das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen der Schutzschichten zu­ mindest gründlich entfettet werden. 1/1000 mm stark. Sind besondere Eigenschaften der Überzüge not­ wendig. bei Silber-oder Goldschichten. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen.4. Maschinen und Apparate dagegen meistens durch Farbanstriche gegen Korrosion geschützt. Das Aufbringen von Metallschichten erfolgt am besten und einfachsten auf galvanischem WTege. Die Überzüge sind höchstens 1/104' bis 1/100 mm dick. punctul punctul punctul punctul punctul 19.Lehrstück Nummer 19 KORROSION A. Zinn. 19. v. 19. Je eher3' die Metalle vor Korrosion geschützt werden. ist ein festes Haften der Schutzschichten sicher. v. > > > 4 > 5 > 3 3 x v. Die Teile nennt man dann „feuerverzinkt". dann können auch andere Verfahren angewendet werden. Explicaţii. damit ein gutes Haften möglich ist. Explicaţii. . 19. oft aber auch nur bis zu 5. so spricht man von Korrosion. erweist sich aber jedenfalls als vorteilhafter. als daß die Teile der Korrosion ausgesetzt bleiben.3.

trug auf. mai de­ grabă a proteja mai uşor rezistent a adera. . ist geblieben) a rămîne. mai devreme. -(e)s. probabil bleiben (blieb. -en stratul de metal dagegen aici: în schimb meistens de cele mai multe Farbanstrich. împotriva. a conserva a aplica (un strat) stratul protector celălalt. alt cu cît — cu atît mai mai curînd. -n bewahren auftragen (ä. rezistent haften a se lipi.e învelişul protector dicht etanş damit aici: pentru ca wohl bine. 1/103 ori (de protecţie) spre. de la „leicht") dauerhafter (comp. mai dauerhaft durabil. -en metallisch elektrochemisch die Reaktion. a sta höchstens cel mult. către . Überzug. aufge­ tragen) die Schutzschichte. lipit de cele mai multe zumeist anticorosiv antikorrosiv Metallschichte. de la „dauer­ haft") mai durabil. -e stratul de vopsea gegen contra. -n sonstig je — desto eher coroziunea metalic electrochimie reacţia a distruge aici: pentru suprafaţa metalului a păstra. foarte adesea die der der die schützen leichter (comp. a se fixa. -en zerstören um die Metalloberfläche.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 305 B. -(e)s. a rămîne ori. doar 1/10 (ein Zehntel) o zecime 1/100 (ein Hundertstel) o sutime 1/1000 (ein Tausendstel) o miime stark aici: gros Silberschicht. -en stratul de argint Germana pentru ingineri }i tehnicieni — c. Vocabular die Korrosion.

a fi bun pentru ceva cel mai bine argintul cadmiul aplicarea/ punerea/ depunerea unui strat cel mai mult. -s. teuer sich erweisen jedenfalls vorteilhaft aussetzen lieber (comp. de la einfach) galvanisch der Wgg. de la gut) das Silber. -s. prinderea. pl. möglich der Rost. fixarea. măcar temeinic a degresa lipirea. pl. das Aufbringen. -(e)s. • der Metallteil. f. de cele mai multe ori scump a se dovedi în orice caz avantajos a expune. calea scufundarea. aderenţa posibil rugina piesa de metal a îndepărta a strica. meist (superi. -s. f. Citiţi textul dînd atenţie pronunţării separate a cuvintelor care încep cu o vocala şi pronunţării clare a consoanelor (asurzite) de la sfîrşitul cuvintelor! . pl. -es. cufundarea cel puţin zincat prin scufundare Explicaţii şi exerciţii 19. -e entfernen beschädigen reinigen sicher am einfachsten (superi. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 398. f. -(e)s. f. -s. mindestens feuerverzinkt stratul de aur a se potrivi. aderarea. -s. das Kadmium. erwiesen) de la gern) pl. a întrerupe mai degrabă în locul.306 LEHRSTÜCK 19: KORROSION die Goldschicht. -e das Tauchen. în loc de cel puţin. adeziunea. f.0. a deteriora a curăţa sigur cel mai simplu galvanic drumul. -en sich eignen am besten (superi. statt zumindest gründlich entfetten das Haften. de la viel) (erwies. pl. pl. f.

LE HRSTÜCK 19: KORROSION 307 De exemplu: Wird / ein metallischer Werkstoff von der / Oberfläche / aus durch chemische / oder / elektrochemische Re/aktion zerstört. 16. astfel: 19.4. care trebuie să apere metalul împotriva coroziunii.1. dar sînt uşor de identificat după infinitivul format cu (>zü" de la sfîrşitul propoziţiei. putînd fi identificate formal numai după felul sau poziţia predicatului. übereinstimmen. einsperren. schnell.2.2. wie die Oberfläche gereinigt werden muti. 17-a. wenn. rr : Korrosion.3. 19.2 şi lecţia a 12-a. trebuie să fie foarte etanş. Flamme. Exerciţiul 399. Propoziţii subordonate neintroduse 19.1. Sammelbegriff. 16-a. bestimmen. bekannt. = Este avantajos ca metalele să fie protejate împotriva ruginii. = Instrucţiunile de funcţionare indică felul cum trebuie să fie curăţată suprafaţa. Der Überzug. pressen. mm : Zusammenbau. der das Metall vor Korrosion schützen soll. nn : Zinn. ff : Schiffbau. dann. ermitteln. v. ebenfalls. Herr. Kunststoff. Exemple: Es ist vorteilhaft. überall. Stelle. Werkstoff. Majoritatea propoziţiilor subordonate întîlnite în textele tehnice au cuvinte introductive (conjuncţii1). Sammelbegriff. 18-a. daß die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost geschützt werden. Messing. sau cuvinte inte­ rogative 3)) care marchează începutul propoziţiei secundare. Herstellung. punctul 12. 17. Um Metall / Oberflächen etc. Gruppe. Angestellte. Masse. Durchmesser. Karosserie. Modell. Fortschritt. 11 : metallisch. korrosiv. klassisch.2. nennen. Programm. > v. so spricht man von Korrosion. Glimmerfolie. Unele tipuri de propoziţii subordonate apar totuşi fără cuvînt introductiv. Beginn. Gasbrennschneiden. 11 2 > 3 v. Die Betriebsanleitung gibt an. Asbest­ platte.1. Mittelwert. 19.1. Propoziţiile infinitivale4) subiective. 18. jedenfalls. completive şi atributive nu au cuvînt introductiv. feststellen. ss : besser. .1. muß sehr dicht sein. Exersaţi scrierea următoarelor cuvinte cu consoane duble! tt : entfetten.1. pp : Apparat. trennen. vollkommen. festspannen. > lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a 18-a. = învelişul protector. Tonne. Sollwert. punctul punctul punctul punctul 18. Verbrennung. umfassen.2. flüssig. Ermittlung. pronume relative 2). verbessern. « v.

Reinigt man die Oberfläche gründlich. care indică scopul sau modul unei acţiuni.308 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Es ist vorteilhaft. Prima dintre cele două prepoziţii stă la începutul propoziţiei infinitivale. > v. ohne zu = fără a. so haften die Schutz­ schichten sicher. punctul 25. . die Metalle vor Korrosion zu bewahren. textul lecţiei de faţă şi al celei precedente.2. = Mai bine să se apere suprafeţele metalice cu un înveliş protector scump. = Pentru a proteja metalul. Exemple: Wenn man die Oberfläche gründlich reinigt.1.cu infinitivul format cu „zu" ! Model: Es ist notwendig. Es ist notwendig. = învelişurile protectoare apără metalul. punînd în locul ei verbul finit al predicatului. Es ist notwendig daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden.1. Construcţiile participiale 1). înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale .4.2. preluînd funcţia unui semnal de început. um zu= pentru a. Propoziţiile infinitivale finale sau modale. die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost zu schützen. a. punctul 23. — Dacă suprafeţele se curăţă bine.2. Vorbirea indirectă 3 '.1. müssen die Überzüge dicht sein. învelişurile protectoare trebuie să fie etanşe. 19. Die Überzüge schützen das Metall.1.a. 19. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. s. Wie ist es möglich daß die metallischen Oberflächen vor dem Rost geschützt werden ? daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird? i daß die Teile in flüssiges Zink getaucht werden ? x 2 3 Exemplu: > v. b. so haften die Schutzschichten sicher. ' v. Exemple: Um das Metall zu schützen. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre propoziţiile subordonate nu au cuvînt introductiv ! Exerciţiul 401.3. fără a-1 schimba. de exemplu: (an)statt zu = în loc de a . straturile protectoare aderă sigur.2.2. ohne es zu verändern. lecţia 23. Man soll die Metalloberflächen lieber mit einem teuren Überzug schützen. lecţia a 25-a. se poate renunţa la conjuncţia introductivă. au ca predicat un infinitiv însoţit de două prepoziţii. daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. daß sie mit einem Überzug geschützt werden. Exerciţiul 400. î n propoziţiile condiţionale care ar trebui să înceapă cu „wenn" 2) = dacă. daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird. 19. decît să fie lăsate expuse ruginii.

c. Rost soll man von Metallteilen entfernen> ohne die Oberflächen zu beschädigen. b . zu. Die Überzüge müssen dicht sein. ohne daß man auf ihre besonderen Eigenschaften achtet. Damit man Metalloberflächen vor Korrosion bewahrt. ohne daß man die Oberfläche beschädigt. dann spricht man von Korrosion. Damit man „feuerverzinkte" Teile erhält.. Man soll keine Überzüge verwenden. Reformulaţi propoziţiile cu „wenn". Man muß die Oberflächen gründlich entfetten. f. Ohne daß die Oberfläche gereinigt wird. ohne daß sich das Metall verändert.... d. Exerciţiul 404. daß man die Apparate durch einen Farban­ strich schützt. zu. a. Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. statt daß man das gal­ vanische Verfahren anwendet. g. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „unt. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. Rost soll man von Metallteilen entfernen. . als . ohne. zu" ! Model: Rost soll man von Metallteilen entfernen. d. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. soll man keine Schutzschicht auftragen. Das Aufbringen von Schutzschichten ist jedenfalls vorteilhafter. Exerciţiul 402. c. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion.. a. als daß man die Teile der Korrosion ausgesetzt läßt.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 309 daß man die Schutzschicht aufträgt. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. Exerciţiul 403. folosind varianta lor neintrodusă ! Model: Wenn Stahl oder Eisen von Rost zerstört wird. ohne daß man die Oberflä­ chen beschädigt. e.. Es ist vorteilhaft. daß man die Metalle nicht der Korrosion aussetzt. statt daß man sie dem Rost ausgesetzt läßt. damit sie gegen Korrosion schützen. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. c...zu" ! Suprimaţi subiectul! Model: Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. b. Werkstücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metall­ schichten schützen. trägt man Schutzschichten auf. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „statt. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden.

. damit man von Korrosion sprechen kann. damit es vor chemischer Reaktion bewahrt bleibt. dann spricht man von Korrosion. damit das Metall geschützt ist. damit man feuerver­ zinkte Teile erhält. Er will den Nach­ wuchs schulen. sau pot apărea sub forma propoziţiilor infinitivale cu „um . Wenn besondere Eigenschaften der Überzüge notwendig sind. fiind subînţeles. e. b. Construcţiile cu „um . Propoziţiile subordonate care exprimă un scop sînt frecvente în textele tehnice. Subiecte identice: Man trägt einen Überzug auf. Wenn man Metall vor chemischen Reaktionen bewahren will. zu"! a.. în propoziţia cu „um .310 LEHRSTÜCK 19: KORROSION a. zu" ! Efectuaţi trans­ formările posibile ! a. f. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren.. Die Oberfläche muß zerstört sein. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. |um das Metall zu schützen. e. Propoziţii finale 19. 19... Man trägt eine Schutzschicht auf. dann haftet sie leichter. . c. dann spricht man von Korrosion. d.. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. jdamit man das Metall schützt.2.1. Exerciţiul 405. Constataţi dacă toate propoziţiile finale din frazele de mai jos pot fi exprimate prin construcţii infinitivale cu „um. d. Die Überzüge müssen dicht sein. b.. zu" nu apare subiectul. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. besser und dauerhafter. so haftet der Überzug sicher. Wenn Stahl oder Eisen vom Rost zerstört wird..zu" = pentru a.2. Wenn man die Oberfläche gründlich entfettet. so muß man eine Schutzschicht auftragen. Die Oberfläche muß entfettet werden.. Ele pot fi introduse prin „damit" = ca să. Din următoarele grupuri de propoziţii formaţi fraze cu propoziţii finale cu „um. dann verwendet man andere Verfahren.. damit der Überzug gut haftet. Exemple: Subiecte diferite: Man trägt einen Überzug auf. Wenn man die Schutzschicht rechtzeitig (din timp) aufträgt. damit man die Teile gegen Rost schützt. zu" pot fi folosite numai dacă subiectele subordonatei şi regentei sînt identice. damit das Metall nicht der Korrosion ausgesetzt bleibt. c. Exerciţiul 406.

Unele adverbe pot forma gradele de comparaţie ca şi adjectivele 1). gradul de comparaţie şi felul de formare ! Exerciţiul 408. Spre deosebire de adjective. b. 19. Man muß die Schutzschicht bald auftragen. Cele mai frecvent folosite adverbe comparabile au însă forme neregulate la gradele de comparaţie.3. c. äußerst = extrem de. lieb şi gut.2. zumindest. punctul 11. c. Wir wollen die Metallober­ fläche vor Rost bewahren. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. 11 2 v.3. în cel mai înalt grad. Man verwendet am besten NE-Metalle.3. Treceţi adverbul din următoarele propoziţii la gradul comparativ ! Traduceţi ambele propoziţii! a.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 311 b. Wir verwenden dazu gern 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. Căutaţi în text forme de comparaţie ale adverbelor şi deter­ minaţi forma de bază (pozitivul). > Comparativul şi superlativul coincid ca formă cu comparativul şi superlativul adjec­ tivelor viel. Comparaţia adverbelor 19. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt. lecţia a 11-a. d. Exerciţiul 407. Man soll einen Überzug auf Metalle auftragen. Superlativul precedat de prepoziţia „am" (vezi exemplele de mai sus) b. höchst = foarte.3. Pozitiv Comparativ Superlativ sehr mehr am meisten 2) gern lieber am liebsten 2) bald eher am ehesten wohl besser am besten 2) 19.1.3.3. . Exemplu: oft — öfter — am öftesten adesea — mai adesea — cel mai adesea 19. Man darf die Ober­ fläche nicht beschädigen. Superlativul fără sufix: Exemple: meist. Superlativul cu sufixul -ens. mai ales adverbele monosilabice: Exemple: meistens. höchstens. d. Maschinen schützt man oft durch Farbanstriche. superlativul adverbelor poate avea mai multe forme: a. bestens c.

. b. Metallische Oberflächen werden .a. mindestens d.. Numerale fracţionare 19.312 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Exerciţiul 409. La plural. aceste substantive rămîn neschimbate: das (ein) Viertel I— . meistens b. meist. höchstens e.4... Die Schutzschicht ist . iar pentru — forma este neregulată. Introduceţi pe rînd adverbele din coloana din dreapta în toate propoziţiile date şi traduceţi variantele! a.4. — drei Zehntel 10 Exerciţiul 410. ein Halbes) — — das (ein) Fünfzigstel 2 das (ein) Drittel. gründlich entfettet.. Für Überzüge eignen sich . Apparate werden . durch Farbanstrich geschützt. . — fünf Achtel 8 ' das (ein) Zehntausendstel 1 10 3 s.a Schutzschicht darf höchstens 1/10 bis 1/100 mm dick sein. zumeist c.. —dreiviertel 4 das (ein) Fünfhundertstel v das (ein) Achtel.1. Die Teile werden .. — zwei Drittel 3 3 das (ein) Fünfundsiebzigstel 75 100 500 10 000 v b — — das (ein) Hundertstel v das (ein) Viertel. die (drei) Viertel I — • Excepţii fac nume­ ralele fracţionare _ si —. das (ein Zehntel. In dieser Halle steht 1/5 der Fräsmaschinen. 1/100 mm stark. Wir brauchen 1/1000 mm starke Folien.. Die s.. 1 ' 2 r 3 • das Ganze (ein Ganzes. folgende Metalle: oft 19. durch Rost zerstört.. Pentru a se exprima fracţii. c. zumindest. die Hälfte (das Halbe. în limba germană se formează sub­ stantive neutre prin adăugarea sufixului-tel Ide la —la — I sau-stei I de la — r [ 3 19J { 20 mai departe la numeralul cardinal. Citiţi cu glas tare următoarele indicaţii şi probleme! a. die Ganzen) 20 2 1 3 1 4 8 50 • das (ein) Zwanzigstel ein halb.

durch Korrosion. sau: dem Hauptlager gegenüber. pînă la de la —la de la —la 19. datorită de la.3. fie că preced amîndouă cuvîntul al cărui raport îl exprimă.5. Structura.5. Exemplu: von der Oberfläche aus = pornind de la suprafaţă. Die Toleranz dieses Lagers beträgt 3/100 mm. datorită: wegen der Korrosion. jene von l5/8- 19. gegenüber (D) = faţă de. prepoziţiile preced cuvintele ale căror rapoarte faţă de alte părţi sintactice le exprimă. g. 19. e.. Cele mai multe prepoziţii ale limbii germane sînt cuvinte scurte. .2). Diese Schraube hat ein Gewinde von 7/8 (Zoll = toi). faţă în faţă cu: gegenüber dem Hauptlager.5. aus Stahl. Unele prepoziţii sînt compuse din două cuvinte care. f. simple. Prepoziţii cornpltxc Prepoziţii'Cadnt bis zu bis an bis auf bis in bis über von Seiten von wegen (D) (A) (A) (A) (A) (G) (G) = = = = = = = pînă la pînă la pînă la pînă în pînă peste din partea din cauza um von von von an von von von von (G) (D) (D) (D) (D) (G) (D) (D) (D) willen an auf aus vorbei wegen bis (zu) (D) zu (D) nach (D) = = = = = = = = = de dragul începînd de la din timpul pornind de la trecînd pe la pe baza. Exemple: in der Maschinenhalle. wegen (G) = din cauza.5.. gemäß (D) = conform: gemäß der Zeichnung. De regulă. 1/6 der Belegschaft sind Arbeiterinnen. poziţia şi regimul prepoziţiilor (Sinteză) 19. fie că încadrează cuvîntul de referinţă. Excepţie fac prepoziţiile-cadru (v.2. astfel: nach (D) = după. sau: der Zeichnung gemäß. conform: nach der Betriebsanleitung.LEHRSTOCK 19: KORROSION 313 d. Den 1/1000 Teil eines Millimeters nennt man Mikron. care se aşază înaintea cuvîntului al cărui raport faţă de alte părţi sintactice îl exprimă. sau: der Korrosion wegen.5. Exemplu: bis zu 1/1000 mm stark = pînă la (grosimea de) 1/1000 mm. punctul 19.1. sau: der Betriebs­ anleitung nach. dar există şi prepoziţii care pot fi aşezate după cuvîntul lor de refe­ rinţă.

lecţia a 5-a. a > v. lecţia a 15-a. după cum urmează: Prepoziţii *) cu genitivul !> dativul'* acuzativul *' dativul + acuzativul *) anhand anstelle aufgrund außerhalb bezüglich = cu ajutorul = în locul = pe baza = în afară de = referitor la einschließlich = inclusiv hinsichtlich infolge innerhalb laut oberhalb (ver) mittels statt trotz unterhalb während wegen zwecks = cu privire la = ca urmare = înăuntrul. aufgrund. prin inter­ mediul = în loc de = în ciuda = = = = dedesubtul în timpul din cauza cu scopul ab = de la aus = din außer = în afară de bei = la binnen = în intervalul dank = datorită entgegen = împotriva gegenüber = faţă în (cu) gemäß = conform mit = cu nach = după nächst = aproape de nebst = pe lîngă samt = împreună cu seit = de von = de la zu = la bis = pînă durch s= prin entlang = de-a lungul für = pentru gegen = împotriva ohne = fără u m = în jurul an = la auf = pe hinter = în spatele in = în neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen= între Exerciţiul 411.5. punctul 6. 5 > v. a.2. punctul 15. punctul 5. lecţia a 4-a. Prepoziţiile limbii germane pot cere un singur caz (prepoziţii monocazuale) sau două cazuri diferite (prepoziţii bicazuale) în funcţie de context.5.314 LEHRSTÜCK 19: KORROSION 19.2. anhand der Betriebsanleitung bezüglich.4. punctul 4. hinsichtlich.2. a > v. Realizaţi cu glas tare pînă la automatizare sintagmele propuse şi traduceţi-le ! des Lageplans La fel cu: anstelle. în interiorul = conform = deasupra = cu ajutorul. 4 ' v. lecţia a 6-a. . laut des Resultats der Zeichnungen ] ) Dintre numeroasele prepoziţii ale limbii germane dăm aici numai cele folosite frecvent în textele tehnice.

Überzug aus ein. c. nach. nebst.. e. b. . seit einer Minute einer Sekunde einem J a h r einem halben Jahr f. einschließlich . Statt d. f. nächst der Schutzschicht dem Rädchen den Spezialmaschinen Exerciţiul 412.Fall spricht man von ein. nach.auf galvanisch. Die Überzüge sind bis zu ein.elektrochemisch. Completaţi cu prepoziţii-cadru sau prepoziţii complexe cerute de context! a. b.dicht. wegen! a. Conform planului de producţie mai avem de asamblat 250 de aparate.Reaktion. După felul de sudare. Vor d. stratul protector metalic este mai avantajos. trotz. Die Gäste gingen .Überzug. Completaţi desinenţele cerute de propoziţii! a. inerhalb.antikorrosiven Metall— kann man auch ein. ..LEHRSTÜCK 19: KORROSION 315 des Überzugs La fel cu: infolge. Das geschieht am best. Exerciţiul 413. c. gemäß.metallisch. samt | dem Überzug La fel cu: dank. g. der Schweißstelle unterhalb des Hohlgefäßes der Faserschichten e. b . b. deosebim sudarea la rece şi sudarea la cald. dem Hauptlager . wegen. F a ţ ă de un strat de vopsea. d.Farbanstrich verwenden. oberhalb des Bildschirmes La fel cu: außerhalb. gemäß j dem Härtegrad La fel cu: außer.anti­ korrosiven Metall. Traduceţi în limba germană! Realizaţi ambele poziţii posibile ale prepoziţiilor: gegenüber. Nickel eignet sich sehr gut für ein.Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. d. Din cauza desenului inexact. ab einer Stunde La fel cu: binnen. Exerciţiul 414. In dies. Man schützt die Werkstücke durch ein. | der Wichtigkeit entgegen j dem Schweißverfahren j den Sollwerten d. Die Belastung steigt oft die Elastizitätsgrenze. . der Schutzschicht statt des Kunstharzes der Farbanstriche c.Wege.Zehntel Millimeter dick. piesa a trebuit să fie ajustată (nachar­ beiten).

Wie kann man Metalloberflächen vor Korrosion schützen ? c. 3 200 U/min . Wie schützt man <i. 19... reinigen.. e.. des Druckes 60°C.. 3 Metern auf! Die Temperatur steigt ./Was zerstört .. Wie entfernt man . A) beschädigen. f.. ? b. Welchem Einfluß darf man .316 LEHRSTÜCK 19: KORROSION e. Wozu reinigt man . damit die Schutzschicht leichter. bleiben Die Schutzschicht haftet an der Oberfläche. Wovor muß man bewahren ? k. şi răspundeţi! a... ? nicht aussetzen ? f. Wo bleibt . Was beschädigt . entfernen. Das Prüfverfahren wurde Kontrollkommission wiederholt. 2 600 U/min. 3(N.. A vor D) schützen. ? Exerciţiul 416 (sinteză).. Citiţi textul şi răspundeţi! a. 2 (N.... Wann spricht man von Korrosion ? b.. zerstören Der Rost zerstört die metallische Oberfläche. ? g. Was muß man tun... e. A) aussetzen Setzen Sie metalische Oberflächen nicht der Korrosion aus ! 3 (N. Ändern sich die Eigenschaften der Metalle beim Auftragen von Schutzschichten ? d. bewahren Der Überzug schützt das Metall vor Rost. d.. entfetten.. Stellen Sie die Maschinen . 3 .. la alegerea dv.. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl .6. besser und dauerhafter haftet ? .. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemple 2 (N. D... Wo haftet . Man entfettet die Me­ tallteile. Wozu eignet sich c. ? i. Wie entfettet man . ? h.. ? j . 2(N f-ür A) sich eignen Kadmium eignet sich für Überzüge. ' Exerciţiul 415. loc) haften. Formaţi întrebări completând fragmentele proptise cu părţi sintactice necesare.

Gibt es verschiedene Schutzschichten ? 4.Was muß vor dem Aufbringen des Überzuges geschehen? n. Was ist Korrosion ? 2. Soll man teuere Schutzschichten auftragen ? m. Wie dick können Schutzschichten sein ? j . Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten? 6. Wie müssen die Schutzschichten sein ? h. Wie schützt man Metalloberflächen gegen Korrosion ? 3. Warum müssen die Überzüge dicht sein ? i. Warum müssen die Oberflächen gereinigt werden? 0. Wie soll man den Rost entfernen ? p. Welche Eigenschaften müssen (oder können) Schutzschichten haben ? 5. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten ? k. Wie erfolgt das Aufbringen von Schutzschichten am besten ? s. Wie geschieht das Aufbringen von Schutzschichten ? D. Was sind „feuerverzinkte" Teile ? Exerciţiul 417 (sinteză). Vocabular 1) die Symbiose 2) der Lack 3) verzinkt 4) ausüben 5) aufeinander 6) die Wechselwirkung 7) gegenseitig simbioza lacul zincat a exercita unul peste altul efectul reciproc reciproc .LEHRSTÜCK 19: KORROSION 31 e. Ist das Aufbringen von Schutzschichten teuer ? Ist es vorteilhaft ? 1. 9 „SYMBIOSE"« ZWISCHEN ZINK UND LACK2' Verzinktes 3 ' Blech und Lack üben 4) aufeinander5) eine interessante Wechselwirkung61 aus: sie schützen sich gegenseitig7'. Womit werden Werkstücke aus Metall gegen Korrosion geschützt ? f. Welche anderen Verfahren sind noch möglich ? t. Lectura suplimentară Nr. Expuneţi textul oral. ghidîndu-vă după urmă­ torul plan ! 1. Womit werden Maschinen und Apparate gegen Korrosion geschützt ? g. Wann haften die Schutzschichten sicher ? r.

crăpătura subţire a pătrunde cazul mai voluminos a ridica prin urmare a lua naştere a se forma forţa de expansiune a ajunge .. Das Kor­ rosionsprodukt des Zinks verstopft22) die Risse 23) und dichtet 24) die Poren 2ä) des Anstrichs 20) ab. So schützen sich Zink und Farbe gegenseitig in einer „Symbiose". . fisura a etanşa porul stratul de vopsea 8) 9) 10) 11) 12) 13) H) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) je . . Die entstehende 19) Expansionskraft20> reicht 21) nicht aus. Rost ist voluminöser 16> als Stahl und hebt 17) somit 18) den Lack ab. unverzinkt überziehen die Einwirkung die Luftfeuchtigkeit der Haarriß eindringen der Fall voluminöser abheben somit entstehen Expansionskraft ausreichen verstopfen der Riß abdichten die Pore der Anstrich die nezincat cîte a (se) acoperi acţiunea (chimică) umiditatea aerului fisura. Zinkoxyd dagegen hat fast das gleiche Volumen wie Zink.318 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Wenn man verzinktes und unverzinktes 8) Stahlblech mit je 9 ) einer Lacksehichte überzieht 10) . um den Lack abzuheben. a astupa crăpătura. dann kann man nach längerer Einwirkung u) von Luftfeuchtigkeit12' und Sauerstoff folgendes festellen: die durch Haar­ risse 13) im Lack bis auf die Metalloberfläche eingedrungene 14) Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff hat im ersten Fall 15) Zinkoxyd und im zweiten Fall Rost erzeugt.

> s ' v. daß sie oft als das Haptsächlichste -> in der ' Produktion zu behandeln ist. Explicaţii. sofern keine Automatisierung vorliegt. Das bisher Erwähnte. punctul 20. wenn es nicht zu Stockungen kommen soll. Obgleich diese Forderung einfach erscheint. muß zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden.3. Maschinen. Lectura suplimentară nr. Montagearbeiten bestehen zum größten Teil aus Handarbeit. 10: „Gilberths MTM-Methode". . Insbesondere die Kontrolleure. „D".1. sowie weitere Notwendigkeiten der Montage muß man immer und insbesondere dann zur Diskussion stellen. wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen.2. Trotzdem ist aber Handarbeit das Teuerste in der Fabri­ kation. wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. Gilberths *' Methode der vor­ bestimmten Zeiten 5) in der Montage zur Anwendung gebracht. Explicaţii. als auch bei Montagearbeiten am Fließband dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. *) v. Das Notwendigste. * v. punctul 20. die für die Güte der Erzeugnisse verantwortlich sind. was die Montage benötigt.4. denn das Meiste an Geldeinsparungen ist bei Montagearbeiten zu erreichen. * v. müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. die man keines­ falls in Kauf nehmen kann. punctul 20. Text Obwohl die Montage die letzte Phase der Fertigung darstellt. kann man nur dann erfolgreich zum Abschluß bringen. şi alineatul punctul 20. Sowohl bei Einzelmontage. Alle Abteilungen eines Werkes müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. muß man trotzdem in Erwägung ziehenx). Explicaţii. Geschulte Monteure sieht3) man stets besser und schneller arbeiten 3) als ungeschulte. > s> v. stellt sie an die Fertigung ständig hohe Anforderungen. Geräten usw. Appa­ raten. Explicaţii.Lehrstück Nummer 20 DIE MONTAGE A. Die Montage von Motoren. Deshalb wird immer mehr Frank B.

f. -n. -n ceea ce este mai bun. f. -n.. gebracht) responsabilul Verantwortliche. pretenţia Anforderung. cea mai bună beitragen (ä. trug bei. -n. consideraţia. -en a pune la dispoziţie zur Verfügung stellen deşi. pretenţia Forderung. confecţionat gefertigt (part.320 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE B. continuu ständig cererea. -en a ridica pretenţii. controlul Aufsicht. mai ales. f.. -en a supraveghea. oprirea Stockung. -en permanent. răspunzător. f. terminarea Abschluß. punctual. cu toate că obgleich cerinţa. a în:heia . totuşi trotzdem considerarea. bun. cu bune rezultate erfolgreich încheierea. pl. a cere Anforderungen stellen îndeosebi. a confecţiona fertigen dispoziţia Verfügung. lucrul cel mai Beste. -n. pl. . f. la timpul potrivit zeitgerecht stagnarea. pl. f. pl. Vocabular die die das der der das die die die die die das das das die deşi. -en a lua în consideraţie in Erwägung ziehen principalul.s s e zum Abschluß bringen (brachte. de la fertigen) a fabrica. pl. responsabil verantwortlich supravegherea. a separa. ultimul. ireproşabil einwandfrei fabricat. -en . pl. a despărţi trennen necesarul Notwendige. -sses. în special insbesondere calitatea Güte. -n a reprezenta darstellen cu toate acestea. cel mai bun. ultima letzte faza Phase. -n. chibzuirea Erwägung. -n. . beigetra­ a contribui gen) fără greşeală. la timp. lucrul cel mai important Hauptsächlichste. cu toate că obwohl cel / cea din urmă. a trata behandeln eficace. ceea ce este greşit Falsche. a ţine sub suprave­ unter Aufsicht halten ghere ceea ce este bine / corect / just Richtige. cu succes.

pl. -en vorliegen (lag vor. . -en zur Diskussion stellen die Neueinrichtung. der Abschnitt. a exista totdeauna. -es. partea cea mai m a r e economia de bani de pînă acum. în permanenţă neinstruit ceea ce este scump / preţios.e zum Einsatz kommen die Handarbeit. -(e)s. pl. a pune în aplicare majoritatea. f. -n vorbestimmt zur Anwendung bringen das Meiste. -(e)s. -n. -en die Montagewerkstatt. pl. -n. lucrul manual numai dacă. întrucît automatizarea a fi. -n. . nici­ decum cumpărarea a accepta (implicit. f. pînă aici lucrul amintit precum şi necesitatea discuţia a pune în discuţie instalaţia / amenajarea nouă organizarea. -e die Zusatzlektüre. . -en die Organisation. -en bisher das Erwähnte. f. în nici un caz. -n a stagna = (intervin stagnări) în nici un chip.e r geübt die Arbeitskraft. odată cu altceva) montajul individual munca de montaj banda rulantă îndemînatic. în caz că. încercat forţa de muncă întrebuinţarea.e der Einsatz. sowie die Notwendigkeit. -en die Diskussion. lucrul scump metoda prestabilit a aplica.e n sich handeln um + ac.e in Kauf nehmen die Einzelmontage. -en sofern die Automatisierung. angajarea a fi folosit. .LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 321 zu Stockungen kommen (es koi zu Stockungen) keinesfalls der Kauf. a fi pus în funcţiune munca manuală. . a fi angajat. die Methode. organizaţia atelierul de montaj a fi vorba de capitolul lectura suplimentară — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. il/103 . -es. mereu. -n die Montagearbeit. -en das Fließband. die Geldeinsparung. vorgelegen) stets ungeschult das Teuere.

Exerciţiul 419.1. Sunetul [f] se redă în limba germană prin literele f.barfkca] r'kaltfsrfarmU^] [fsr'fertlgan] [3stsilo'gra:f] ['vErkJt3fpry:fUîf] [fe'no:lharts] l'iol-aotoma:tl$] ['fr.1. Wir nehmen das in Kauf. „a ţine sub supraveghere" în loc de „a supraveghea" s. Wir stellen keine Anforderungen. Explicaţii şi exerciţii 20. Exemple: Fertigung. Werkstoff. Locuţiuni® cu verbe funcţionale 20.lzoetlc] ['li:f3rb«:r] 1) 20. Es kommt zu Stockungen. Exersaţi accentuarea corectă a locuţiunilor! a. Pronunţare şi ortografie 20.a. Halten Sie das unter Aufsicht.0.1. în propoziţie: Wir ziehen das in Erwägung. > Locuţiune = grup de cuvinte care la un loc au valoarea unei singure părţi de vorbire. Bringen Sie das zur Anwendung. î n locuţiunile verbale . . ca şi celelalte părţi ale locuţiunii. ca: „a lua în consideraţie" în loc de „a considera". Exemplu: zur Verfügung stellen.0. v şi ph. se accentuează substantivele. Wir stellen Ihnen das zur Verfügung. Stellen Sie das zur Diskussion. Redaţi ortografia următoarelor cuvinte: ['fo:rze:3n] [fer'fy:gU*.1. punctul 20.0. verbele rămîn neaccentuate. al lecţiei de faţă. Aceste locuţiuni verbale prezintă în general avantajul de a exprima un sens mai precis al 11 ! v.2.322 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE C. Ca şi în limba română modernă. la infinitiv: in Erwägung ziehen zu Stockungen kommen zum Abschluß bringen in Kauf nehmen zur Verfügung stellen zum Einsatz kommen Anforderungen stellen zur Anwendung bringen unter Aufsicht halten zur Diskussion stellen b.] ['jtr«:lfsrfa:r3n] ['kUnst/tof] ['arboetsfa:z9] [atmo'sfera] [V. Wir bringen das zum Abschluß. Sie kommen jetzt zum Einsatz. 20. Phase Exerciţiul 418. ff. Verfahren. şi în limba germană se observă — în special în limbajul tehnico-ştiinţific — tendinţa de a se înlocui verbele simple prin locuţiuni.1.

Bringen Sie die Zerreißprobe zum Abschluß! = încheiaţi (terminaţi) proba de rupere! = a accepta. > . dezgolit aproape complet de sens.! Model: Infinitivul Propoziţia in Erwägung ziehen zum Abschluß bringen in Erwägung ziehen Man muß die Zeit auch in Erwägung ziehen.1. Wir können diese Fehler in den Zeich­ in Kauf nehmen nungen nicht in Kauf nehmen. locuţiunile verbale se supun obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţie.3. de exemplu: „a pune (a lua) în discuţie" (precizînd momentul începerii discuţiei). stabiliţi forma infinitivului şi formaţi cu fiecare cîte o propoziţie la alegerea dv. Căutaţi în textul lecţiei locuţiunile verbale.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 323 acţiunii indicate. sensul este reprezentat de un substantiv (de obicei un substantiv verbal). Welche Räume stellen Sie uns zur Verfügung ? = Ce încăperi ne puneţi la dispoziţie ? zum Abschluß bringen = a încheia. = Nu putem accepta aceste greşeli în desene. = Se ia în consideraţie un nou procedeu. iar restul locuţiunii—locul ultim sau penultim.) Exemple: in Erwägung ziehen = a lua în consideraţie. * Astfel se explică denumirea de „verb funcţional" (Funktionsverb). 20. Man zieht ein neues Ver­ fahren in Erwägung. Fiind compuse din mai multe cuvinte. weil sie hohe Anforderungen stellt. pentru ca întreaga locu­ ţiune să poată fi folosită în propoziţie ca verb (predicat etc.1. Li s-au pus la dispoziţie sculerilor cele mai moderne maşini. păstrează numai funcţia de verb 1). iar verbul. Montajul este o problemă importantă pentru că ridică pretenţii mari. 20. î n locuţiunile cu verbe funcţionale. Die Montage ist ein wichtiges Problem. Exerciţiul 420. verbul ocupînd locul al doilea sau ultim.2. Exemple: Mann stellte den Werkzeugschlossern modernste Maschinen zur Verfügung. zur Verfügung stellen = a pune la dispoziţie.

-n = responsabilul. f.2. folosind locuţiuni cu verbe funcţionale ! a. Substantivate prin articole masculine sau feminine. Vă punem cu plăcere la dispoziţie cataloagele noastre. dar păstrîndu-şi modul de declinare ca adjective 1!. Puneţi în funcţiune cele mai bune forţe de muncă şi maşini! c.2. Adjective şi participii substantivale 20. Montajul ridică pretenţii mari la adresa (an + A) pregătirii montorilor. a stagna anwenden = a aplica einsetzen = a pune în joc anfordern = a cere diskutieren = a discuta beaufsichtigen = a supraveghea erwägen = a chibzui Exerciţiul 422. -n = ultimul.1. Traduceţi în limba germană. Cercetaţi de la care dintre verbele învăţate provin următoarele locuţiuni cu verbe funcţionale. Punem în discuţie necesitatea de a se folosi lucrul de mînă în proce­ deul de presare la rece. responsabila. Procesul de fabricaţie trebuie să fie ţinut permanent sub supraveghere.2. Traduceţi locuţiunile şi apoi controlaţi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! einen Beitrag leisten in Verbindung stehen einer Behandlung unterziehen in Bewegung setzen zur Darstellung bringen zur Aufstellung bringen zur Entwicklung gelangen zur Wiederholung kommen zum Austausch kommen zur Sprache kommen zur Übereinstimmung gelangen sich in Herstellung befinden im Bau sein zur Erfüllung bringen Exerciţiul 423. ultima. Cercetaţi care dintre locuţiunile cu verbe funcţionale clin textul lecţiei se apropie ca sens şi provenienţă de următoarele verbe: abschließen = a încheia stocken = a se opri. -n = persoana cu pregătirea cea mai bună. b. der / die Bestqualifizierte. e. primind articolul hotărît sau nehotărît şi fiind scrise cu iniţiale mari.1. punctul 9.2. Adjectivele şi participiile (prezente şi perfecte) pot fi folosite ca substantive. 20. .324 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Exerciţiul 421. der / die Letzte. Exemplu: verantwortlich — der Verantwortliche — ein Verantwortlicher responsabilul un responsabil 20. adjectivele sau participiile arată persoane: Exemple: der / die Verantwortliche. Nu putem accepta muncitori necalificaţi în secţia de montaj. J ) v. lecţia a 9-a. d.

Pot fi substantivate adjective la orice grad de comparaţie 1J.unterscheiden können. Alle Verantwortlich. streng. care arată noţiuni sau lucruri! Traduceţi-le! Model: fertig — das Fertige = ceea ce este gata fertig.müssen das Richtig. b. Man muß das (entsprechend) aussuchen. bekannt. d. Exerciţiul 428. zu bringen. lieferbar. energisch. lecţia a 11-a. Exemple: das Gute — das Bessere • — das Beste ceea ce este bun — ceea ce este mai bun — ceea ce este cel mai bun das Notwendige — das Notwendigere —• das Notwendigste ceea ce este necesar — ceea ce este mai necesar — ceea ce este cel mai necesar Exerciţiul 424. Unsere (bekannt) wollen das (wichtigst) im Werk sehen. geschult. fleißig. c. Formaţi adjective şi participii substantivate. la singular şi la plural. e. ' v. besonder. Wir nehmen nur Einwandfrei. Das ist das Best. ähnlich. Mit (ungeschult) kann man nichts (besonder) erzielen. Geschult. gleich. punctul 11. aber auch das Modernst-. . Formaţi adjective şi participii substantivate. e.in Kauf.von allem Erreichbar-. b. care arată persoane! Model: vielseitig — der / die Vielseitige — die Vielseitigen = persoana multilaterală. einfach.LEHRSTOCK 20: DIE MONTAGE 325 Genul neutru al adjectivelor sau participiilor substantivate denotă o noţiune sau un lucru: Exemple: das Richtige = ceea ce este just / drept / bun das Falsche = ceea ce este greşit das Beste = lucrul cel mai bun. Hier liegt etwas (ähnlich) vor.in dieser Abteilung zum Einsatz.ist. Căutaţi adjectivele şi participate substantivate din textul lecţiei şi stabiliţi genul. Es handelt sich um das (hauptsächlich) in der Produktion. Completaţi desinenţele adjectivelor şi participiilor substan­ tivate din următoarele sintagme! a. modern. klug. Das Notwendigst. erreichbar. grundsätzlich. Completaţi următoarele propoziţii cu adjectivele sau participiile din paranteză substantivate la forma potrivită! a.vom Falsch. verfügbar. neu. d. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 425.3.3. Exerciţiul 426. ceea ce este cel mai bun das Hauptsächlichste = lucrul principal 20. Diese Maschinen sind das Teuersţ-. leitend. c.2. entsprechend. Exerciţiul 427. wichtig. de genul neutru.

Exemple: Man sieht die Räder rotieren. Meister Kunz.a. Cînd numelui îi precede un titlu. 20. Meister Neumann. Michael Weiß. (Ing. — Maistrul îi învaţă pe ucenici să lucreze cum trebuie. -ß. D Wem gelang das ? — Frank B.3. Introduceţi pe rînd numele indicate în propoziţiile date! a. Hammer Genossen Munteanus Herrn Emil Radtkes Exerciţiul 429. Verbe cu funcţia de verb modal 20. > ..326 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 20. 20.3. punctul 15. Der Meister erklärte die Methode . Exemplu: Hier ist die Zeichnung von Inge Schwarz. (Ing. = Se văd roţile învîrtindu-se..4. acesta rămîne neschimbat cu excepţia cuvintelor „Genosse" (tovarăş) şi „Herr" (domn) care primesc la genitiv. indiferent de gen. Forderung (Karl. Arbeitsplatz (Direktor Grabe. Sie arbeiten unter der Aufsicht . Wir sprechen von . machen = a face" s.4. Kurt Hammers Sonderverfahren = Procedeul special Ing..1. Cînd se folosesc ambele. 20.2. La genitiv primesc desinenţa-s. pot fi folosite asemănător ca verbele modale x) împreună cu alt verb la infinitiv.. Exemplu: N Wer ist das ? — Frank B. Hier ist . Das ist Peter Bergers Kugelschreiber. * v. Genosse Schulze) b.3. Hans J o s t . hören = a auzi. Genitivul numelor proprii 20. -x. J o n a s . Exemple: Das ist Peters Kugelschreiber. Müller.3. Franz) 20.3. G Wessen Methode ist das ? — F r a n k Gilberths Methode. punctul 10. Exemple: Dr. lehren = a învăţa. Dacă numele propriu se termină în -s. Der Meister lehrt die Lehrlinge richtig arbeiten. K.3.. în loc de genitiv se foloseşte „von" cu dativul. Verbele „sehen = a vedea.3. lecţia 10.. dar rămîn neschim­ bate la cazurile dativ şi acuzativ. A Wen erwähnt man h i e r ? — F r a n k B. dativ şi acuzativ desinenţa -n. Joachim) d. Schneiders al Dr.. Gilberth.4. Helmut Beier. Gilberth. Franz Gehl) c. se declină numele de familie. şi lecţia 15. -z.. Pot fi declinate atît prenumele cît şi numele de familie.3. Numele proprii de persoane pot fi declinate. Herr Theil.1. Gilberth.

.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 327 Aceste verbe cer însă totdeauna şi un complement la acuzativ.. d. d.. 10 stellt die neue Methode dar. Hier hört man die Friktionspresse arbeiten. fertigt . b . Wen ? — Die Räder.. stellt . Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemple 1(N) vorliegen Eine neue Methode liegt vor.. Exemple: Man sieht rotieren. . .. Wen lehrt er die Teile richtig trennen ? c. .. e. Exerciţiul 432. behandelt . A) darstellen.2.. 20. = învăţaţi-mă să pun în funcţiune aparatul.. Formaţi propoziţii. Der Meister lehrt arbeiten. completînd părţile sintactice necesare! a. Wo können wir die Maschinen das Kunstleder bearbeiten sehen ? f. dar. W e n ? — d i e Lehrlinge. = Auzim maşina funcţionînd. A von D) trennen Das trennt die der Oberfläche.. . fertigen Abb. . Traduceţi în limba română! a. c. După celelalte verbe. trennt ... hören) cer în traducere gerunziul celui de-al doilea verb. Hören Sie den Ingenieur die Werkstoffe aufzählen ? b .. bei. . behandeln. . Machen Sie das Eisen schmelzen! e. . von .. Schutzschicht von Exerciţiul 431. trägt zu ... Exemplu: Wir hören die Maschine laufen. Efectuaţi cu glas tare variaţiile posibile pînă la automa­ tizare ! . al doilea infinitiv se traduce cu conjunctivul con­ form regulei generale. 5 . 2 0 . Verbele care exprimă un simţ al omului (sehen. Exerciţiul 430.. 2 (N zu D) 2 (N um A) beitragen sich handeln Das trägt sehr viel zur Verbesserung der Qualität bei.. Man sieht hier alle Arbeiter stanzen.. Exemplu: Lehren Sie mich den Apparat bedienen. E s handelt sich u m eine Stockung. 2 (N... 3 (N.4..

Buntmetall Exerciţiul 433. Es liegt ein Fehler.328 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Abschluß des Fertigungsprozesses (Einsatz von Maschinen. (sinteză) Citiţi textul şi răspundeţi ! a. Kunststoff b. Woraus bestehen Montagearbeiten zum größten Teil ? 1. Wie kann man die Montage von Motoren. eine Phase (Diskussion. ghidîndu-vă după următorul plan de expunere ! a. Was m u ß man der Montage immer zur Verfügung stellen ? h. Nachwuchs. Oxydation. Scheibchen) Kadmium. Apparaten und Maschinen erfolgreich zum Abschluß bringen ? d. wenn das nicht geschieht ? i. Härtegrad der Metalle. Mon­ tagewerkstatt). W a n n muß man die Notwendigkeiten der Montage besonders zur Diskussion stellen ? Exerciţiul 434. Lichtbo­ genschweißen. Verantwort­ lichen. Redaţi oral textul. Ist sie ein wichtiges Problem der Fabrikation ? c. eine Eigenschaft Oxydation. Geldeinsparung. Welche Phase der Fertigung stellt die Montage dar ? b. Kunstharz d. Spezialwerkzeug. Ist Handarbeit vorteilhaft ? m. Wozu kommt es. Sammelbegriff) einen Kleinbetrieb (Gleichrichter. Stockung. Sollwert. Werkzeugschlosser. eine Neueinrichtung. Silber. Was haben die Kontrolleure der Gütekontrolle zu tun ? g. Vorrichtung. Metall­ schichte. Werkzeugbau. Es handelt sich um die Einzelmontage (Güte. WIG-Verfahren) ein Fließband (Arbeitsverfahren. Es handelt sich um das Hauptsächlichste (Notwendigste. eine Aufgabe. Antriebsmotor. Silumin. Was müssen alle Abteilungen tun ? e. c. Verbrennung. Reibschweißen. Korrosion. Ma­ schinentyp) Rost. Was für Arbeitskräfte sollen bei der Montage zum Einsatz kommen ? k. E s handelt sich um den . ein Sollwert. Darf man Stockungen der Produktion in Kauf nehmen ? j . ein Thermoplast vor. Welche Methode wendet man zur Geldeinsparung bei Montagearbeiten an ? n. Was für Anforderungen stellt die Montage ? f. Metallteil.

e. c. Lectura suplimentară Nr. Diese „Threblings" hat man nach Gilberths Tod 5) auf 17 und später 6) auf 18 erweitert 7) . 10 Güberths M TM-Methode Frank B.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 329 a. Das Wort 3) ergibt sich. Die Zusammenarbeit aller Abteilungen. Arbeitsmethoden bei Montagearbeiten. activitatea cuvîntul numele moartea mai tîrziu lărgit recunoscut timpul de lucru a stabili oricare a calcula organizarea locului de muncă metoda timpurilor măsurate oferă economic . b. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) S) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) die die das der der Grundbewegung Tätigkeit Wort Name Tod später erweitert anerkannt die Arbeitszeit festlegen jegliche berechnen die Arbeitsplatzgestaltung Measuring Time Method bietet wirtschaftlich mişcarea de bază acţiunea. Die Wichtigkeit der Montage in der Fabrikation. Die Kontrolle in der Fertigung. Gilberth hat 16 Grundbewegungen x industrieller Tätigkeit 2 ' > identifiziert. Die Qualifikation der Arbeitskräfte. vorbestimmten Zeiten. d. Sie bilden die Grunlage für die Entwicklung der sog. wenn man Gilberths Namen 4) von hinten nach vorne liest. Aus diesen läßt sich jegliche n> Art von Kombinationen berechnen 12 ). Arbeitszeiten 9) für diese Grundbewegungen festzulegen10). zu der auch eine entsprechende Arbeitsplatzgestaltung 13) gehört. Diese Methode. war es möglich. Er charakterisierte sie durch graphische Symbole und Farben und nannte sie „Threblings". D. heißt MTM (Measuring Time Method) 14> und bietet 15) große wirt­ schaftliche 16) Vorteile in der Industrie. Da jede Tätigkeit in der Industrie aus den anerkannten 8) 18 Grundbe­ wegungen besteht.

„Materialfluß" usw. stellt man vorerst die Metall­ flußdiagramme für die gesamte Fertigung zusammen.3. Zuerst ergriff Prof. Mit Hilfe von Materialflußdiagrammen lernte man. v. bis 3> diese vollständig bearbeitet und die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert waren. Einladungen für die rumänische Delegation zu beschaffen. da man erkannt hat. 21. sowohl am Vormittag als 2) auch am Nachmittag an den Vorträgen und Veranstaltungen der Tagung teilzunehmen. Explicaţii. kannte man Begriffe wie „Innerbetrieblicher Transport".1.und Hertransporte inerhalb des Betriebes erspart." ') ' ) 4 > 2 3 v. daß das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen und Fertigungseinrichtungen eine ständige Quelle von Verschwen­ dung ist. folgendes erläutert: „Als 3) die ersten Fabriken in Betrieb genommen wurden.Lehrstück Nummer 21 DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT A. sowie Lagergestelle. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. Dr. Bevor 3) heute eine Fabrik entworfen wird. 21. 1 ' gelang es Ing. v. Explicaţii. nicht. Text Nachdem im Werk das Programm der Tagung bekannt geworden war. Explicaţii. Die Fragen des eigentlichen innerbetrieblichen Transportes hat man heute durch modern Fördermittel. Container und andere Transportsysteme gelöst.a. Paletten. Nach Durchsicht des Programms vereinbarte man. 21. Schneider. Nachdem 3) die Tagung eröffnet worden war.2. Stapler. Trotzdem hatte x) man damals wie auch heute den Transport von Werkstoffen 4) und Werkstücken von Maschine zu Maschine durchführen müssen 1]. Hängebahnen. wie Förderbänder. punctul punctul punctul punctul 21. wird der Plan zur sinnvollen Aufstellung von Maschinen und sonstigen Fertigungseinrichtungen ausgearbeitet.4. Elektrokarren. Es wurde u. Werner das Wort zu dem Thema: „Der innerbetriebliche Transport — eine ständige Quelle der Verschwendung". Maschinen so aufzustellen. Explicaţii. Seit längerer Zeit schenkt man nun diesem Problem besondere Auf­ merksamkeit. . der kost­ spielige Hin. v. begann die Reihe der Vorträge. Sobald diese. sowie andere technologische Studien erarbeitet worden sind.

a-şi da seama nepotrivit amplasarea instalaţia de fabricaţie . -en în interiorul uzinei / exploatării transportul după ce sesiunea. -en vereinbaren der Vormittag. -e der Vortrag. erkannt) unsachgemäß das Aufstellen. rîndul. -en teilnehmen (i:nahm teil. -n die Verschwendung. -e nachdem die Tagung. -e der Materialfluß. begonnen) die Reihe. conferinţa a reuşi invitaţia a procura. -e erkennen (erkannte. f. Vocabular innerbetrieblich der Transport. sursa risipa. spusele a lua cuvîntul tema izvorul. -(e)s. (e)s. -n ergreifen (ergriff. a expune cînd. -en die Quelle. în vreme ce a pune în funcţiune a cunoaşte noţiunea fluxul de materiale atunci. gekannt) der Begriff. -(e)s. a descoperi. expunerea festivitatea. ist gelungen) die Einladung. organizarea a lua parte. cheltuiala excesivă a explica. a participa a deschide a începe seria. -(e)s. -s. die Fertigungseinrichtung. -e das Wort ergreifen das Thema. pl. -en beschaffen die Durchsicht. ergriffen) das Wort. -sses. a face rost de examinarea. cercetarea. referatul. -en gelingen (gelang.e die Veranstaltung. -s. -s. -(e)s. -e der Nachmittag. -en erläutern als in Betrieb nehmen kennen (kannte. teilgenommen) eröffnen beginnen (begann. pe atunci. a stabili înainte de amiază.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 331 B. pe cînd. -(e)s. şirul a lua cuvîntul. a preda (la destinaţie) problema a recunoaşte. total produsul finit depozitul pentru produse finite a livra. după amiaza conferinţa. întreg. -(e)s. dimineaţa după masă. —sse damals vollständig das Endprodukt. abliefern das Problem. . -(e)s. -e das Fertiglager. pe vremea (cînd) complet. parcurgerea a conveni.

neîntrerupt kontinuierlich costisitor. în interiorul ersparen a economisi bevor înainte de a entwerfen (i. a dobîndi. -n paleta der Container. -n ajutorul das Materialflußdiagramm. -s. -en transportorul suspendat das Lagergestell.electrocarul der Stapler. -s. -e diagrama fluxului de materiale continuu. -(e)s. -(e)s. entworfen] ) a proiecta. a concepe zusammenstellen a alcătui vorerst mai întîi.0. a rezolva C. mai înainte. -e rastelul die Palette. entwarf. -e sistemul de transport lösen a soluţiona. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor aglomerări de consoane a) -\. -(e)s.stivuitorul die Hängebahn. a realiza prin muncă der Plan. -s. -e innerhalb înăuntrul. -(e)s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 435. . -e transportul încolo transportul încoace der Hertransport. cu rost ausarbeiten a elabora eigentlich propnu-zis das Fördermittel. -s. -(e)s. înainte de toate sobald de îndată ce die Studie. -(e)s. scump kostspielig der Hintransport. -c planul sinnvoll potrivit scopului. -(e)s. -n studiul erarbeiten a obţine.b) şi vocale nelegate c) ! die a) Durchsicht durchführen b) die Veranstaltung der Materialfluß c) eröffnen erarbeiten cuvinte cu . .332 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT die Hilfe. Explicaţii şi exerciţii 21. mijlocul de transport das Förderband.[kon'teinar] conteinerul das Transportsystem.e r banda de transport der Elektrokarren.

erö .. en.. e......1.. „war"). zusa . Que . e n . Aufste . . en.. .. enste .. e. ha . = După ce se automatizase secţia... erbetrie­ blich.... el.. erke . urmat la diateza activă de participiul perfect al verbului conjugat. b e s c h a . nen.. . geno . i.... 21. Fördermi.. P a l e . en. . i .. s i . . Completaţi cu consoanele duble care lipsesc ! Progra. . Semnul distinctiv al timpului mai mult ca perfect este verbul auxiliar („haben" sau „sein") la forma imperfectului („hatte". Exemple: Mai mult ca perfectul (diateza activă. mai mult ca perfectul se formează din mai mult ca perfectul verbului auxiliar „werden" al cărui participiu are o formă defectivă: ich war . Alegerea verbului auxiliar se face după aceleaşi reguli ca şi la timpul perfect 1 ) .1. worden (în loc de „geworden") intercalîndu-se participiul verbului de conjugat: ich war erkannt worden Mai mult ca perfectul (diateza pasivă) ich war erkannt worden = fusesem wir waren erkannt worden recunoscut du warst erkannt worden ihr wart erkannt worden er war erkannt worden sie waren erkannt worden *' r..LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 333 ersparen die Aufmerksamkeit vereinbaren ergreifen die Verschwendung zuerst entwerfen der Werkstoff bearbeiten vollständig das Werkstück vorerst Exerciţiul 436. ung. lecţia a 14-a. beka. 21. e. t. ständig... ag..... se foloseşte timpul mai mult ca perfect. t. . Pentru a se exprima acţiuni încheiate în trecut înaintea unei alte acţiuni indicate la timpul imperfect.. . a g . pro­ ducţia s-a mărit continuu...1... V o r m i . . punctul 14.. .. Nachmi.. vo .. .1. geka .. Exemplu: Nachdem man die Abteilung automatisiert hatte.1. e n . Diagra. Mai mult ca perfectul 21. . Werksto . Lagergest .2.. erhalb.) ich war ich hatte entworfen =: eu proiecgefolg gefolgt = eu urmasem tasem du hattest entworfen du warst gefolgt er hatte entworfen er war gefolgt wir hatten entworfen wir waren gefolgt ihr hattet entworfen ihr wart gefolgt sie hatten entworfen sie waren gefolgt La diateza pasivă. v o .. steigerte sich die Produktion kontinuierlich..

teilnehmen. Ing. eintreten..3. verhindern. Locul I Locul II Locurile III. Conjugaţi la mai mult ca perfectul activ: a) cu verbul auxiliar „haben". IV.1. formele mai mult ca per­ fectului se supun obligativităţii formării cadrului verbal. müssen. b) cu „sein" ! Model: ich hatte Einladungen beschafft. nennen.. formînd propoziţii scurte ! Model: Ich war dem Werkzeugbau zugeteilt worden. Es war Ing. ich war im Werk geblieben. Introduceţi în următoarele propoziţii verbul modal indicat în paranteză la timpul mai mult ca perfect! . vorbereiten. Schneider Schneider reuşise să . erarbeiten b) bleiben.. a) beschaffen.334 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Verbele modale formează mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar „haben' la forma imperfectului urmat de infinitiv: ich hatte . Locurile ultim şi penultim Die Werkleitung hatte Conducerea uzinei schiţase programul sesiunii.... Conjugali la mai mult ca perfectul pasiv următoarele verbe. zuteilen. Mai mult ca perfectul verbelor modale ich hatte beginnen müssen = trebuisem wir hatten beginnen müssen să încep du hattest beginnen müssen ihr hattet beginnen müssen er hatte beginnen müssen sie hatten beginnen müssen 21. gehen Exerciţiul 438. bekannt geworden uzină. intercalîndu-se infinitivul celui de-al doilea verb: ich hatte beginnen müssen. Fiind compuse din mai multe cuvinte. hinführen Exerciţiul 439. gelungen Das Programm estern im Werk der Tagung Programul sesiunii devenise ieri cunoscut în Exerciţiul 437.

Schneider die Einladungen beschafft.1. Der Vortrag konnte dieses Problem nur kurz erläutern. j . Haben Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. Der Leiter der rumänischen Delegation ergriff das Wort. mergem la sesiune . Schneider die Einladungen beschafft. Die Kollegen vom Werkzeugbau haben dieses Problem gelöst. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. Wer mußte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten ? c. Schnei­ der procură invitaţiile. Bevor Ing. Schneider die Einladungen beschafft hat. Durch dieses Verfahren sind viele Transporte erspart worden. De îndată ce ing. e) (wollen) Genosse Popescu hatte das Wort ergriffen. b. d. Schulze sollte an der Tagung teilnehmen. •hen wir zur După ce ing. Exemple: Acţiune anterioară Acţiune simultană Acţiune posterioară Nachdem Ing. Exerciţiul 440. f. Treceţi următoarele propoziţii la timpul mai mult ca perfect! a. nu putem să mergem la se­ siune. Schneider procură invitaţiile. c) (wollen) Prof. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutert. a) (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. Auch Ing.2. Propoziţii subordonate temporale 21. b) (können) Ing. können wir nicht zur Tagung gehen. f) (müssen) Man hatte die Endprodukte abgeliefert. Man hat ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. Sobald Ing. punînd-o în relaţie cu o acţiune anterioară. d) (sollen) Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durch­ sicht gegeben. Schneider să procure invitaţiile. Propoziţiile subordonate pot preciza momentul desfăşurării acţiunii din propoziţia regentă. posterioară sau simultană. Berger hatte an der Tagung nicht teilgenommen. g. 21. Inainte ca ing. Tagung. Welche Versuche werden im Laboratorium durchgeführt ? h.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 335 Model: (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. i. Wir lieferten die Endprodukte im Fertiglager ab.2.

Als die Tagung eröffnet worden war. Raportul de anterioritate trebuie exprimat — în afară de con­ juncţia corespunzătoare •— şi prin timpul verbal anterior celui folosit în pro­ poziţia regentă. begannen die Vorträge.3. Der Vortrag hat begonnen. Anterioritate als nachdem seit(dem) sobald sowie wenn = cînd = = = = = după ce de cînd de îndată ce de îndată ce totdeauna cînd s. [ nachdem die Delegation angekommen ist. şi punctul 21. Nachdem das Diagramm entworfen ist. Sobald die Delegation angekommen ist.1. Der Vortrag wird beginnen 2 ) Imperfect sau perfect Der Vortrag begann. erläutert Ing. c. Posterioritate bevor bis ehe = înainte de a = pînă (ce) = înainte de a Bevor man eine Fabrik entwirft. no­ tiert Genosse A die Daten. posteritate sau simultaneitate a propoziţiei secundare este de obicei clar exprimat prin sensul conjuncţiei introductive. Schneider das Diagramm b. beginnt die Aufstellung. J * v.2.2. lecţia a 22-a. > 2 > v. Während der Professor spricht. kannte man den Begriff „innerbe­ trieblichen Transport" nicht. .336 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Raportul de anterioritate. punctul 22.2. respectîndu-se următoarea corespondenţă a timpurilor: In propoziţia regentă în propozifia subordonată Prezent sau viitor 2) Perfect Der Vortrag beginnt. Simultaneitate als indes während wenn = cînd *' = în timp ce = în timp ce = cînd l ' Als die ersten Fabriken gebaut wurden. muß man ein Materialflußdiagramm auf­ stellen. 21. J Mai mult ca perfect > nachdem die Delegation angekommen war.a. Conjuncţii temporale Exprimînd raportul de Conjuncţii Exemple a.

man erkannt hatte..3. das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. d. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. Exerciţiul 441. Conjuncţia „wenn" poate marca şi acţiuni trecute. schenkt man diesem Problem mehr Aufmerksamkeit. f.. notierten wir das Notwendigste. — Anterioritate: timp anterior în propoziţia subordonată Exemple: Als die Endprodukte vollständig montiert worden waren. Căutaţi propoziţiile temporale din textul lecţiei şi stabiliţi raportul faţă de acţiunea regentă ! Exerciţiul 442.. lieferte man sie ins Fertiglager ab. . . ist der Hin. stellt man die Maschinen auf. b. b.und Hertransport kein Problem mehr. sprechen wir über das Pro­ gramm der Tagung. momentane. Wenn die Endprodukte vollständig montiert worden sind. muß man einen Plan haben. = Cînd se proiectează o fabrică.. wir dieses System anwenden... muß man ein Materialfluß­ diagramm aufstellen. . 22 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. liefert man sie im Fertiglager ab. Ing.. Conjuncţiile „als" şi „wenn" prezintă dificultăţi din două puncte de vedere: a. Conjuncţia „wenn" marchează acţiuni prezente sau viitoare.. Exemplu: Als man die ersten Fabriken in Betrieb nahm.. kannte man diesen Begriff nicht.. Wenn man diese Quelle der Verschwendung erkennt. î n aceste situaţii ambele conjuncţii se traduc prin „cînd". der Professor sprach. man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. . . Exemplu: Immer wenn man diese Methode anwendete. dar atunci este de obicei întărită prin adverbul „immer" = totdeauna.. cît şi propoziţii de simultaneitate. Berger die Einladungen bringt. Ambele pot introduce atît propoziţii de anterioritate. e. Raportul temporal diferit este specificat prin corespondenţa timpurilor: •—• Simultaneitate: acelaşi timp în regentă şi subordonată Exemple: Als man die Quelle der Verschwendung erkannte. Completaţi conjuncţia care lipseşte! a. werden sie im Fertiglager abgeliefert... trebuie să se întoc­ mească o diagramă a fluxului de materiale.. schenkte man dem Problem mehr Aufmerksamkeit. c. g. erzielte man gute Resultate.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 337 21. . . Exemplu: Wenn man eine Fabrik entwirft. die Endprodukte fertig montiert sind.2. suchte man neue Methoden. 1/103 . de durată. Conjuncţia „als" marchează numai acţiuni trecute.

. der Transport erfolgte. . nehmen wir an den Veranstaltungen teil. Schulze nicht im Werk. Die Delegation nahm an der Tagung teil. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. b. Genitivul substantivelor nearticulate (la singular şi plural) fiind prea puţin marcat din lipsa articolului.. este înlocuit frecvent prin cazul dativ precedat de prepoziţia „von" = de. . (wir — das neue Ver­ fahren — anwenden).. hatten wir noch keine Einladungen.. die Tagung begann. Completaţi cu „ah" sau „wenn" ! a. (die Tagung — eröffnet werden).338 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Exerciţiul 443...1.. war Ing.. (das Materialflußdiagramm — ausarbeiten — man). d. c. wenn man das Material­ flußdiagramm ausgearbeitet hat. Parafrazarea genitivului 21.. Exemple: Singular Plural Die Aufstellung S Si der Fertigungseinrichtung der Fertigungseinrichtungen einer Fertigungseinrichtung von Fertigungseinrichtungen mit Hilfe / ^ des Staplers der Stapler eines Staplers von Staplern Das Aufbringen der Schutzschicht einer Schutzschicht Der Bau / des Fertiglagers eines Fertiglagers ^ der Fertiglager von Fertiglagern der Schutzschichten von Schutzschichten . Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. c.. Formaţi propoziţii de anterioritate din cuvintele date în paranteză ! Căutaţi conjuncţiile potrivite ! Model: Wir nehmen die Fabrik in Betrieb.. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. . . Ing.. Man begrüßte die Delegation.) b .. .. ..3. (das Programm—bekannt werden). 3 .. (das Materialflußdiagramm •— ausarbeiten — man. Exerciţiul 444. d. müssen sie vollständig montiert sein. . . Schneider die Einladungen beschafft.. . die Endprodukte abgeliefert werden sollen. a. 2 1 ..

peniţa das Lager: lagărul. e. Die Anwendung der Handarbeit ist hier nicht notwendig. găuritorul (muncitorul) die Decke: m a n t a u a . Căutaţi în text genitivele parafrazate şi cuvîntul pe care îl determină! Traduceţi sintagmele ! Exerciţiul 446. 21. Mai dificilă este stabilirea sensului unor cuvinte polisemantice care îndeplinesc funcţii gramaticale.4. contextul precizează foarte clar despre care sens al cuvîntului este vorba. Es begann eine Reihe der Vorträge. Man spricht hier über die Entwicklung der Fördermittel. pana. De obicei. Exemple: die Feder: resortul.S.. f. kontrollierte man sie noch einmal. um. je. cuvertura.a. Wir transportieren das Material mit Hilfe der Container.1. tavanul. cînd als introduce propoziţii temporale ca leagă două substantive (sau pronume + sub­ stantiv) 11 Pentru alte cuvinte polisemantice ca: an.4. înlocuiţi genitivele subliniate prin forme parafrazate! Traduceţi propoziţiile modificate ! a. Als man die Endprodukte ab­ lieferte. Der Hin. sensurile date în Dicţionarul german-rprnân. mai ales termenii tehnci propriu-zişi. Das Verfahren wird beim Bau der Fabriken angewendet.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 339 Exerciţiul 445. pana (de pasăre). . b. Cîteva din cele mai frecvente sînt următoarele x) : Cuvîntul Sensurile decît Funcţia compară lucruri inegale Exemple Eine Metallschiclit schützt besser als ein Farbanstrich. laut. Totuşi unele cuvinte îşi păstrează şi în textele tehnice însuşirea caracteristică pentru cuvintele din vocabularul general de a avea mai multe sensuri. Kollege N. 21. Editura Academiei R. d. palierul. durch.R. auf.4. magazia der Bohrer: burghiul. arcul. cuvintele au de obicei un sens foarte precis şi unic. sfredelul. depozitul. î n limbajul tehnic. als Werksingenieur weiß es am besten. reazemul.und Hertransport geschieht mit Hilfe der Förderbänder. unter etc. v.2. g. c. pătura s. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung der Transportanlagen. Cuvinte polisemantice —J 21. doch.

_ _. Man sprach über moderne För­ dermittel. das Wort._ către. über dem Lagergestell. deasupra über despre . Nach dem Vortrag. aceasta după nach determină substantive introduce propoziţii relative arată lucruri sau noţiuni indică un moment în timp Der Plan. sprechen wir über et­ was anderes. die Reihe. Da wir dieses Problem nicht kennen. nach Italien seit drei Tagen. indică locul introduce propoziţiile cauzale aici da deoarece Da stehen die Lagergestelle. (articolul hotărît) care der. haben wir alle Vorträge gehört. de cînd Seit die Tagung begonnen hat. der Tag. die. terminat indică încheierea unei activităţi.340 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvintul Sensurile Funcţia Exemple indică materialul aus din indică provenienţa Ein Zahnrad aus Kunststoff. spre în seit de indică direcţia spre o localitate sau ţară indică un interval de timp scurs introduce propoziţii temporale indică un loc indică un complement nach Constanţa. Das ist ein Stapler. das acesta. Ein Arbeiter aus dem Elektrowerk Der Vortrag ist aus. der hier vorliegt.

beginnt die Aufstellung der Transport­ anlage . Wenn man das Problem nicht kennt. von Italien.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 341 Cuvîntul Sensurile Funcţia Exemple de von de la parafrazează genitivul indică provenienţa mit Hilfe von Maschinen. interessant wie ca (şi) compară lucruri egale după cum introduce propoziţii cauzale Wie man sieht. cînd wenn dacă introduce propoziţii temporale introduce propoziţii condiţionale Wenn der Plan fertig ist. be­ ginnen wir mit der Montage. von Gilberth în timpul während în timp ce însoţeşte substantive la genitiv introduce propoziţii temporale während des Vortrages. Ein Thema ist so wie das andere. soll man nicht darüber sprechen. Während man die Oberfläche reinigt. ist der Hin-und Hertransport eine Quelle der Verschwendung. îndată ce introduce propoziţii temporale Wie der Plan fertig ist. cum introduce întrebări Wie erzielt Qualität ? man eine bessere cît de ca introduce întrebări introduce exemplificări Wie groß ist die Halle ? Begriffe wie „Materialfluß" oder „innerbetrieblicher Transport". darf sie nicht beschä­ digt werden.

ca inginer trebuie să cunoaşteţi toate sistemele de transport. das Problem einen Container zu beschaffen. Traduceţi în limba germană! a. Avem nevoie de un stivuitor pentru transportarea produselor finite. dv.342 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvmtul Sensurile Funcţia Exemple la însoţeşte substantive care arată persoane. nu montăm ma­ şinile. Cînd s-a schiţat planul. zu hoch und zu breit. Deoarece planul de amplasare nu este gata elaborat. clădiri sau activităţi însoţeşte infinitive substantivate însoţeşte infinitive zum Direktor. b. j . O schiţă nu este atît de exactă ca un desen gata elaborat. faceţi diagrama fluxului de materiale. producem scule de precizie de cea mai bună calitate. pentru zum Durchführen portes. zum Vortrag. în timp ce se montează instalaţia de transport. Căutaţi în cît mai multe dintre textele parcurse cuvintele cuprinse în lista de mai sus şi constataţi în fiecare caz ce înseamnă! Exerciţiul 448. nu am cunoscut această problemă. ZU să însoţeşte infinitive de a însoţeşte infinitive prea închis însoţeşte adjective indică o stare închisă Exerciţiul 447. Transportul încoace este tot atît de scump ca şi transportul încolo. g. c. h. . De cînd folosim aceste maşini. i. Lucrul de mînă este mai scump decît automatizarea. des Trans­ de Wir haben einen Plan zu ent­ werfen. Livrăm mijloace de transport şi alte produse finite în Italia. e. Die Montagewerkstatt ist zu. Dv. f. d. Das Metall beginnt zu schmel­ zen. zum Fertiglager.

De mai mult timp montăm şi maşini ca freze de copiat. Valenţa verbelor Indice de valenţă 2 (N. Este foarte modern de a se folosi piese din materiale plastice. Formaţi cu următoarele verbe şi substantive propoziţii interogative cu „Wer ?" şi cu predicatul la timpul mai mult ca perfect! Model: beschaffen — die Einladungen Wer hatte die Einladungen beschafft ? beschaffen — die Einladungen abliefern — die Endprodukte eröffnen — die Tagung ersparen — der Strom ergreifen — das Wort entwerfen — der Plan (ac. n. Kannte man das Programm der Tagung ? d. Cît de repede puteţi să schiţaţi un plan pentru amplasarea de maşiniunelte ? 21. Woran nahm die rumänische Delegation teil ? b. !) ausarbeiten — die Zeichnungen Exerciţiul 450.5. maşini de rec­ tificat şi automate monoax. Wer hatte die Einladungen beschafft ? c. Was vereinbarte man ? 1 > Verbul „beginnen" poate avea şi valenţa 2 (N. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi la următoarele întrebări ! a.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 343 k. A) Verbe (toate verbele noi ale lecţiei cu excepţia celor de mai jos) teilnehmen beginnen J> Beschaffen Exemple Sie einen Container ! 2 (N an D) 2 (N mit D) Wir nehmen an der Tagung teil. der Montage des Exerciţiul 449. Aţi îndepărtat rugina de la suprafaţă ? 1. care încep cu „Vcn wem}" = de către cine ? Model: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Exerciţiul 451 (sinteză). p. Cu grupurile de cuvinte dat eîn exerciţiul precedent formaţi propoziţii la mai mult ca perfectul diatezei pasive. Man beginnt mit Transportsystems. !) erläutern — das Problem zusammenstellen — das Diagramm durchführen — d e r Transport (ac. m. Cum transportăm produsele finite dacă nu avem mijloace de transport ? o. A): Man beginnt keine Arbeit ohne Plan- . După conferinţă discutăm despre problema risipei de curent.

De asemenea nu s-au introdus cuvinte care — pe baza celor învăţate — pot fi deduse de cititor (de ex: „Lagersystem" = sistemul de depozitare. Was ist das unsachgemäße Aufstellen von Fertigungseinrichtungen ? 1. „optimal" = optim. Ist der innerbetriebliche Transport nur ein modernes Problem ? j . Lectura suplimentară* Nr. ghidîndu-vă după următorul plan ! a.344 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Wann begannen die Vorträge ? Wer ergriff als erster das Wort ? Worüber sprach er ? Welche Begriffe waren nicht bekannt. „Palettenregal" = poliţă (raft) pentru palete etc.UND FÖRDERTECHNIK 2 > Wie dem innerbetrieblichen Transport. Welche Folgen hat das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen ? d. Im Vocabular 1) die Lagertechnik 2) die Fördertechnik 3) gezielt (de la:) zielen tehnica depozitării tehnica transportului ţintit. orientat anume spre a ţinti aceasta *> Atenţie ! începînd cu această lectură suplimentară nu s-au mai introdus în vocabularul lecturii cuvinte similare cu cele în limba română (de ex. D. Wie müssen Maschinen aufgestellt werden ? m . h. Die Notwendigkeit des innerbetrieblichen Transports.). Welche Fördermittel verwendet man heute im innerbetrieblichen Transport ? Exerciţiul 452. f. etc. W a s muß man vorher ausarbeiten? n . b. Expuneţi oral ideile textului. Seit wann gibt es dieses Problem ? c. Worin besteht der innerbetriebliche Transport ? Was wird transpor­ tiert und wohin ? k. als man die ersten Fabriken baute ? i. Wann arbeitet man heute das Materialflußdiagramm aus ? o. 11 ÜBER LAGER « . Welche Mittel gibt es heute dafür ? e. g.: „rationell" = raţional.) . Wie muß heute der innerbetriebliche Transport organisiert sein ? e. wurde auch der Lagertechnik lange Zeit keine besondere und gezielte 3) Aufmerksamkeit geschenkt.

aici: fără greutate stivuitorul locul de depozitare depozitul înalt dispozitivul de deservire (manipu­ lare) a echipa. der zur Verfügung steht. Hochlager 22 ' mit Regalen von über 15 m Höhe werden mit besonderen Regalbedienungsgeräten 23' versehen 24). Beschickung 17 ' und Entnahme 1 8 ' gehen besonders schnell und reibungslos 19 ' vor sich. Bei diesem Lagersystem haben sich Fördermittel wie z. a exploata punctul de vedere. Sie ermöglichen die Ablage 211 der Paletten in Regale von bis zu 3 m Höhe. luarea fără frecare. 4) 5) 6) die 7). Von diesem Gesichtspunkt 12 ' aus wurden verschiedene Regaltypen 13 ' und neue Lagersysteme entwickelt. raftul răspîndirea paletizat marfa. Hubstapler 2 0 ' als besonders vorteilhaft erwiesen. Man hatte zunächst von einer rationellen Lagerung 9 ' vor allem verlangt 10 '. materialul încărcarea scoaterea. a înzestra . im 8) 9) die 10) 11) 12) der 13) die 14) die 15) 16) das 17) die 18) die 19) 20) der 21) die 22) das 23) das 24) im Zuge allgemein Rationalisierungsmaßnahme Laufe der Zeit herausbilden Lagerung verlangen ausnützen Gesichtspunkt Regaltype Verbreitung palettisiert Gut Beschickung Entnahme reibungslos Hubstapler Ablage Hochlager Regalbedienungsgerät verseilen aici: în cursul general măsura de raţionalizare în decursul timpului (a (se) forma. a (se) dezvolta depozitarea a cere a utiliza. criteriul tipul de poliţe. Sog. daß der Raum. Weite Verbreitung 14 ' hat die Lagerung von palettisiertem 15 ' Gut 1 6 ' gefunden. optimal ausgenützt 11 ' wird.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 345 Zuge*1 allgemeiner 5 ' Rationalisierungsmaßnahmen 6 ' hatte sich im Laufe der Zeit 7 ) eine besondere Lagertechnik herausgebildet 8 ) . wenn das Lager mit Palettenregalen ausgerüstet ist.B.

Explicaţii. zu beseitigen. in einem noch schnelle­ ren Rhythmus vollziehen 1 '. Cuvintele din punctul 22.«?V nehmen.1. volumens der Welt ausfüllen. die wenigen Nachteile. t liegt. Bild 1 *' 2l03m3 erlaubt einen Blick in die voraus­ sichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2000. b Eisen. den heute bereits in allen Industriezweigen verwendeten Kunststoffen neue 2 2 3 ) > > *) v.4. Danach werden die Metalle (b im Bilde). Nach Ansicht der Fachleute wird sich J) die Produktion. . die immer 3 3ldm3/Kopf 75dm3lKopF 286dm3 lKopf alle Werkstoffe mehr an Bedeutung zunehmen. Man wird aber versuchen. figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului lecţiei. Es soll bereits Plaste geben. punctul 22. Explicaţii. die heute bei über 35 Mill. die heute noch 2) eine Vorrangstellung ein­ /. im Werkstoffbedarf der Zukunft allmählich von den Pla­ sten verdrängt werden. Man wird vor allem die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit3' noch weiter erhöhen. v. Explicaţii.d Naturgummi. v. die den Kunststoffen noch anhaften. ohne daß die übrigen Eigenschaften der Plaste davon beein­ flußt werden. Text Seit dem Jahre 1930 hat sich die Produktion von Kunststoffen in der Welt praktisch alle fünf Jahre verdoppelt. 223 dm IKopf Chemiewerkstoffe 37dnfßopf etwa die Hälfte des Werkstoff­ a Kunststoffe.Lehrstück Nummer 22 DIE K U N S T S T O F F E I N DER T E C H N I K A. die zeitweilig Temperaturen bis zu 1200° C aushalten. E s e Sgnthetisches ßummi werden allerdings kaum noch Bild 1 umwälzende technische Neue­ rungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeichnen sein. Bereits im Jahre 1983 werden die che­ mischen Werkstoffe.3. punctul 22. Die durch weitere Forschungen erzielten Resultate werden es erlauben. c übrige Metalle.

de la Million der Rhythmus. glänzend. Die durch die Industrie heute aus Kunststoffen hergestellten Formteile u. opinia. farbig. voll­ zogen) erlauben der Blick. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. a avea loc a permite. Haartrockner. concepţia specialistul milionul ritmul a se întîmpla. die als Werkstoffe eine Reihe großer Vorteile aufweisen. allmählich verdrängen x lumea practic a dubla părerea. a deţine necesarul de materiale viitorul treptat. Neue Anwendungsgebiete. bei denen Hitzebeständigkeit Grund­ bedingung ist. -en der Fachmann. . billig. isolierend. -en praktisch verdoppeln die Ansicht. schalldämpfend. pe cît se pare după aceea.pl. die für Kunststoffe kenn­ zeichnend sind: leicht. -(e)s. Hier einige Beispiele.f. după aceasta poziţia fruntaşă. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. 1J — presc. Vocabular die Welt. (e)s. B. -(e)s. . primul loc a ocupa. -en einnehmen (i. şi Fachleute) die Mill. a da voie privirea probabil. die Zukunft. -e voraussichtlich danach die Vorrangstellung. a înlocui > sau: die Mio. Die durch die chemische Industrie bereits. elektrische Apparate aller Art haben die bisher dafür verwendeten Metalleweitgehendst ersetzt. cu timpul a da la o parte. Teile wie Zahnräder.LEHRSTOCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 34? Anwendungsgebiete zu eröffnen. -men sich vollziehen (vollzog. ein­ genommen) der Werkstoffbedarf. Die von den Kunststoffen gebotenen Vorteile haben sich in der Praxis tausendfach bewährt.pl.e r (pi. f. Das meist als Isoliermaterial für elektrische Kabel verwendete Gummi ist heute praktisch durch Kunststoffisolierung ersetzt worden. erzeugten Plaste. Gehäuse für Hand­ bohrmaschinen. leicht verformbar usw. . korrosionsfest. werden bekanntlich weitgehendst an Stelle von Stahl und anderen Metallen eingesetzt. Gegenstände sind unübersehbar. nahm ein.

-n însemnătatea. -en das Gebiet. revoluţionar inovaţia domeniul a înregistra a încerca dezavantajul a fi inerent. -e aufweisen (wies auf. -(e)s. -e unübersehbar das Gehäuse. din timp în timp a suporta. -s. zuge­ nommen) die Hälfte. nahm zu. -s. die Handbohrmaschine. cealaltă. a ocupa abia. -s. cu greu. -s. a înălţa uneori. hielt aus. aufgewiesen) einsetzen bieten (bot. -e verzeichnen versuchen der Nachteil. -e das Anwendungsgebiet. a spori. ceilalţi. a rezista celalalt. -n der Haartrockner. der Rahmen. -(e)s. a fi lipit de a înlătura rezistenţa la temperaturi înalte a mări.348 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK die Bedeutung. postamentul maşina de scris . -(e)s. -e anhaften beseitigen die Hitzebeständigkeit. foarte mare. ausge­ halten) der/die übrige. ausfüllen kaum umwälzend die Neuerung. die übrigen beeinflussen der Industriezweig. der Sockel. -n das Werkstoffvolumen. -en zunehmen (i. geboten) sich bewähren kennzeichnend billig korrosionsfest isolierend seh alldämpfend glänzend verformbar der Formteil. (e)s. importanţa a se mări. a prezenta a introduce a oferi a se dovedi corespunzător semnificativ ieftin rezistent la coroziune izolant amortizînd zgomotul lucios (de)formabil piesa formată imens. puţin probabil răsturnător. (-e)s. die Schreibmaschine. nemărginit carcasa maşina de găurit portativă uscătorul de păr cadrul soclul. -s. epocal. a creşte jumătatea volumul de materiale a umple. a ridica. celelalte a influenţa ramura industrială domeniul de aplicare a arăta. -en erhöhen zeitweilig aushalten (ä.

.. * v.gen.gung.... die / heute bereits in allen Industriezv/eigen ver­ wendeten Kunststoffe.3 al lecţiei de faţă. das / meist als Isolierma­ terial verwendete Gummi.. respectând pauza indicată prin linia oblică! Accentuaţi cuvintele subliniate! in einem / viel schnelleren R h y t h m u s . Exerciţiul 453. -e Eisen. -en Grundbedingung.ne. .. f. innerbetr.. .r. bish.g. -s a înlocui cauciucul izolaţia din material plastic condiţia de bază/principală posibilitatea de folosire / de între­ buinţare materialul plastic fierul restul metalul cauciucul natural cauciucul sintetic C. -s.. -s synthetische Gummi.bel.ren..r.1. Vol........ -(e)s... einn. [i:] l.kunft. m. übrige Metall.. V. versuchen. -s.men.. g. St...endst. eine / allerdings umwälzende technische Neuerung.n. H. Ph. R. einige / von den Kunststoffen gebotenen Vorteile.. erpr.... die / durch weitere Forschungen erzielten Resultate. -e Naturgummi. weitg.r.n < Kunststoff.ren...LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 349 das die die die der das das das das das ersetzen Gummi.hi.. -s. Pronunţare şi ortografie 22... alle / bisher bereits erzeugten Plaste.. Handb. St. die / heute bei 350°C liegende Hitzebeständigkeit. -en Einsatzmöglichkeit. > .1.. N. gr.. Probi. bew.r. Kunststoffisolierung.... T..misch.. f. obw.ß.rden.0... [e:] w..len.twendig. Exersaţi pronunţarea vocalelor lungi din următoarele cuvinte şi completaţi cu ortografia corectă! [a:] J . -es.rteil..t..ben. Explicaţii şi exerciţii 22. . K. [u:] Z..pl....... eh.0. Geb..... .men.men..lt. punctul 22.blich.. h. erz...... gesch.pier.. ersp. n..ne.rmaschine. vollz. [o:] Produkti. Atributul dezvoltat 1 ' poate fi mai uşor înţeles cînd se pronunţă cu o pauză între articol (sau pronume) şi complinirea atributului.gen.. . -s. W.chteile.. Exerciţiul 454..en. .se. Citiţi următoarele sintagme.pl...m... Schreibmasch.rtrockner..

).. h. .1...1. Acţiuni care urmează a fi îndeplinite se pot indica cu ajutorul timpului viitor I al verbelor. contextul precizează sensul.. viitor) „werden" + participiu Die Metalle werden von den Kunststoffen verdrängt (Sens pasiv.. Datorită verbului auxiliar „werden". 8. viitorul I este de multe ori confundat cu diateza pasivă.glich. lecţia a 13-a. Exemple: ich werde entlassen: a) viitor... Zahnr... . Verf. Viitorul I ich werde versuchen wir werden versuchen eu voi încerca du wirst versuchen ihr werdet versuchen er wird versuchen sie werden versuchen 22. î n textele tehnice.2.1. acest timp verbal este rar folosit şi adesea înlocuit prin alte posibilităţi de exprimare a unor acţiuni viitoare (timpul prezent..3.gung.chstens. l. Viitorul I se formează din verbul auxiliar „werden" la prezent urmat de infinitivul verbului de conjugat.es) wird erhalten: a) viitor: va obţine b) pasiv prezent: este obţinut. . erw.en. . Viitorul I al verbelor 22. ...1. .. 11 v.. allm.. durchf. .tekontrolle. besch. verbe modale s.. sich bew. m. G. 2 2 . 22..lieh. .der.gung.sen. punctul 13...brigen..1....ren.ren.. voi concedia b) pasiv prezent: sînt concediat er (sie.a. . Diferenţa dintre aceste două forme este însă foarte clară: Viitorul I Diateza pasivă „werden" + infinitiv Die Kunststoffe werden die Metalle verdrängen (Sens activ.digen. 1 .350 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK [0:] [y:] £e:] erh. zerst.ren. prezent) Confuziile sînt posibile numai în cazul acelor verbe care au aceeaşi formă la infinitiv şi la participiu 1J.nt. se obţine î n aceste situaţii.. tipul de participiu nr..ber. Erw.

1. Die Temperatur erhöht sich bis zu 800°C. Căutaţi în textul lecţiei formele viitorului I! Traduceţi frazele respective ! Exerciţiul 456. Man muß das Gehäuse ersetzen. b. Beseitigen Sie den Rost von der Oberfläche ! J > v.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 351 Timpul viitor al diatezei pasive conţine de două ori verbul auxiliar „wer­ den" (ca verb auxiliar şi ca element al infinitivului pasiv 1) ). Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert. lecţia a 13-a. Der Werkstoffbedarf verdoppelt sich. Exerciţiul 457. formele viitorului I sînt folo­ site şi cu alt sens decît cel de acţiune viitoare.2. c. 22.6. Exemplu: Sie werden das Volumen verdoppeln! = Veţi dubla volumul! b) Presupuneri. formele viitorului I se supun obligativităţii formării cadrului verbal. porunci. Treceţi la viitorul I următoarele propoziţii! a. Viitorul I al diatezei pasive ich werde zugeteilt werden wir werden zugeteilt werden voi fi repartizat du wirst zugeteilt werden ihr werdet zugeteilt werden er wird zugeteilt werden sie werden zugeteilt werden Formele verbelor modale la viitorul I încadrează infinitivul celui de-al doilea verb: Viitorul I al verbelor modale ich werde versuchen müssen wir werden versuchen müssen va trebui să încerc du wirst versuchen müssen ihr werdet versuchen müssen er wird versuchen müssen sie werden versuchen müssen 22. Welche Hitzebeständigkeit weist dieser Kunststoff auf ? f. Wie bewährt sich dieses Isoliermaterial? d.5. Man kann Kunststoffe schon weitgehend verwenden. Exemplu: Der Transport wird die Qualität wohl beeinflussen. h. punctul 13. Fiind alcătuite din mai multe cuvinte. î n limba germană contemporană. e. Cu ajutorul viitorului I se pot exprima: a) Dispoziţiuni. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt. Exemplu: Nach Ansicht der Fachleute wird sich die Produktion in einem noch schnellerem Rhythmus vollziehen. .1. Exerciţiul 455. Exprimaţi următoarele dispoziţii cu ajutorul viitorului l a. Transportul va influenţa probabil calitatea.4. g.

Formele verbale (Sinteza I) 22. f. La diateza activă.de­ sinenţele personale Variante cu modificări vocalice cu e-eufonic cu eliziunea lui-sa> ä fall-en ich fall-e du fäll-st er fäll-t wir fall-en ihr fall-t sie fall-en e>i geb-en ich geb-e du gib-st er gib-t wir geb-en ihr geb-t sie geben versuch-en ich versuch-e du versuch-st er versuch-t wir versuch-en ihr versuch-t sie versuch-en eröffn-en ich eröffn-e du eröffn-e-st er eröffn-e-t wir eröffn-en ihr eröffn-e-t sie eröffn-en ersetzt-en ich ersetz-e du ersetz-t er ersetz-t wir ersetz-en ihr ersetz-t sie ersetz-en Imperfectul Verbe slabe Viitorul Auxiliarul „werden" la prezent -} finitivul verbului principal Radicalul verbal ne­ modificat + desinenţele imperfectului slab ersetzen ersetz-te ersetz-test ersetz-te ersetz-ten ersetz-tet ersetz-ten Verbe tari Radicalul verbal mo­ dificat -}.1. verbele limbii germane formează următoarei timpuri: Prezentul Tipul de bază Radicalul verbului 4. c.2. d. e.352 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK b.2. Erhöhen Sie den Druck ! Ersetzen Sie den Maschinenteil ! Arbeiten Sie den Plan für den Werkst off bedarf aus ! Entwerfen Sie das Programm der Veranstaltungen ! Liefern Sie die Endprodukte zeitgerecht ab ! 22.desinenţele imperfectului tare geb-en gabgab-st gabgab-en gab-t gab-en ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie ' ich du er wir ihr sie beeinfluss-en beeinflussen werde beeinflussen wirst beeinflussen wird werden beeinflussen werdet beeinflussen werden beeinflussen .

2. 11/103 . La diateza pasivă.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 353 Perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" prezent + participiul perfect geben habe hast hat haben habt haben fallen bin bist ist sind seid sind Mai mult ca perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" Ia imperfect + participiul perfect geben hatte hattest hatte hatten hattet hatten fallen war warst war waren wart waren ' ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen 22. rticipiul perfect ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Viitorul I Auxiliarul „werden" la viitor + participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt werden werden werden werden werden werden ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Perfectul Auxiliarul „werden" la perfect + participiul perfect b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden Mai mult ca perfectul Auxiliari 1 „werden" la imperfect + participiul perfect ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt worden worden worden worden worden worden 23 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Auxiliarul „werden" la imp crfect -+• p .2. verbele limbii germane formează următoarele timpuri: Prezentul Imperfectul Auxiliarul werden" la prezent 4.

... wollen etc.. sollen etc. dürfen etc. ich werde. können etc. müssen etc. mögen Perfectul ich habe. sollen etc. ich habe.. ich hatte.. wollen etc.. ich hatte. ich hatte.. sollen etc. ich hatte.. ich habe.. ich werde. ich etc.354 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 22.. müssen etc..2..... wollen etc....3. ich habe. Mai mult ca perfectul ich hatte.. hatte. dürfen etc. ich werde.. ich werde... mögen .. müssen etc.. können etc. dürfen etc. mögen etc.. können etc. ich etc.... ich habe. ich habe... werde...... Verbele modale formează timpurile în felul următor: können müssen sollen wollen dürfen mögen Prezentul ich du er wir ihr sie kann kannst kann können könnt können ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen ich du er wir ihr sie soll sollst soll sollen sollt sollen ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Imperfectul ich du er wir ihr sie konnte konntest konnte konnten konttet konnten ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Viitorul I ich werde.

atribut dezvoltat Circumstanţial de mod Predicat forma infinită heute bei 3 5 0 .4 0 0 X liegende Hitzebeständigkeit noch weiter erhöhen Sa va | mări | în continuare | rezistenţa la căldură | care se află | astăzi | la 350 —400°C * T I 22.3. die Hitzebeständigkeit ein Rhythmus alle Resultate viele Vorteile Cadrul nominal l ) v.2.3. . Atributul dezvoltat (Cadrul nominal) 22. întrerupînd aparent fluxul logic al informaţiei. Textele tehnico-ştiinţifice scrise în limba germană cuprind adesea anumite macrosintagme1' cu o structură deosebită care îngreuiază înţelegerea textului.LEHRSTUCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 355 22. Exemplu: Man wird die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebe­ ständigkeit noch weiter erhöhend Complement direct 4.1. Specificul acestor structuri este următorul: a) Sînt delimitate de un substantiv (ca ultim element) şi articolul său sau un pronume respectiv numeral (ca prim element). Exemple. forrnînd un cadru nominal. chenarul din schema care urmează.3.

Exemplu: l viele 2 von den Kunststoffen 3 gebotenen 4 Vorteile '' multe avantaje • oferite de materialele plastice . se află alte compliniri diverse ca formă şi conţinut. deci între articol şi atribut. cerute de scopul comunicativ. Exemple: die liegende Hitzebeständigkeit ein schnellerer Rhythmus alle erzielten Resultate viele gebotenen Vorteile t Î Cadrul nominal c) în faţa atributului. numeral) viele von den KunstStoffen 22.3. adjectiv) gebotenen 4 Substantiv Vorteile Articol (pronume. schnellerer Rhythmus alle durch weitere For­ schungen erzielten Resultate viele von den Kunststoffen gebotenen Vorteile t f Cadrul nominal în structura construcţiei cu atribut dezvoltat se pot deosebi deci patru elemente (în ordinea rostirii): 1 2 Complinire 3 Atribut (participiu. Traducerea în limba română a construcţiei cu atribut dezvoltat se face în ordinea 1—4—3—2.356 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK • b) în faţa substantivului se află un participiu sau adjectiv ca atribut al substantivului. Exemple: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit ein noch viel .3.

elementele 1 + 4 se leagă în traducere în ordinea (4'+ !)• Exemplu: der von den Kunststoffen gebotene Vorteil ^X -*-—•"""'^ ""-—-^ oferit 3 de materialele plastice 2 avantajul 4+1 în cazul unor construcţii cu participiul prezent. pronume sau numeral).LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 337 în cazul unor construcţii cu articolul hotărît. dar în traducere se aşază lingă verb. . în limba română traducem elementele 2 şi 3 (complinirea şi atributul) în ordinea 3—2 cu o propoziţie introdusă cu „care". £«wi^I«: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit \_-t----~"~" rezistenţa la căldură '' care se află ^"~~~--^^ astăzi la 350—400°C în cazul cind participiul prezent are un pronume reflexiv („sich"). acesta stă imediat după elementul 1 (articol.

în felul următor: Die | von den Kunststoffen | gebotenen | Vorteile Avantajele oferite de materialele plastice s-au dovedit a fi corespunzătoare în practică de mii de ori. 18. . lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a a a 11-a. propoziţie subordonată introdusă2' sau ne­ introdusă 3).2. 23-a. punctul 19.3. v.. atribut dezvoltat. v. în acest caz recomandăm în primul rînd identificarea con­ strucţiei (de ex. 24.. propoziţie infinitivală 4). punctul punctul punctul punctul punctul punctul 11. v.4.1. de exemplu. traducerea se va desfăşura în felul ur­ mător: Traducerea unei propoziţii cu atribut dezvoltat şi cadru sintactic se va desfăşura. apoziţie 5) sau con­ strucţie participială 6) ). 19-a. întreruperea firului logic al înţelegerii (traducerii) este de obicei semnalul existenţei uneia dintre con­ strucţiile sintactice specifice limbii germane cu o structură deosebită faţă de limba română. 16.1. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat prin introducere i treptată în cadrul nomin. 18-a. punctul 17. 16-a.358 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Exemplu: die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion \ ^ producţia ^ ^ 1 ^ - ^ care se dublează la fiecare cinci ani 22.2 şi lecţia 19. 23.il a clementelor propuse! Traduceţi sintagmele! Model: das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung • das . 19. în cazul atributului dezvoltat. 24-a. în lectura unor texte tehnico-ştiinţifice.2. cadrul sintactic1'. v.2 şi lecţia a 17-a.1. v. Exerciţiul 458. Werkstoff volumen ) > 3 ' *> ! > "I 2 l v.2.

4. die Formteile — eingesetzten — bei der Montage g. der Rhythmus — zunehmende — ständig h. Livrăm maşinile de găurit portative produse în uzina noastră şi în străinătate. die Produktion — sich verdoppelnde — alle fünf Jahre b. propoziţii. das Gummi — ersetzte — als Isoliermaterial c. die Handbohrmaschinen — erzeugten — in unserem Werk e. Va trebui dublat volumul de materiale înregistrat în ultimii doi ani.. verdoppelnde Produktion die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion a. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat cu participiul prezent reflexiv ! Model: die Produktion — sich verdoppelnd — alle fünf Jahre die . die Neuerung — sich bewährende — in der Praxis. formînd construcţii cu atribut dezvoltat! a. Cuvinte similare 22. Produktion die sich . Metoda dezvoltată de dv. conjuncţii) poate provoca o confuzie sau neînţelegerea unui text rostit sau scris. e. Traduceţi în limba germană. Modificarea sau sesizarea inexactă a unui sunet sau a unei litere dintr-un cuvînt scurt cu funcţie gramaticală (articole. c. se dovedeşte corespunzătoare. f.. Exerciţiul 459. Pentru imprimarea diferenţelor dăm mai jos o listă a unor cuvinte care sînt adesea confundate. 22. verwendete Werkstoffvolumen | das bei der Fertigung verwendete W e | a.. Domeniul cel mai cunoscut astăzi pentru folosirea materialelor plastice este şi un domeniu de aplicare pentru procedee tehnice recent ( = nou) dezvoltate. b... das Anwendungsgebiet—wichtigste—für Plaststoffe d. Observăm ritmul mereu crescînd al producţiei. Exerciţiul 460. die Vorrangstellung — eingenommene — von den Metallen f. die Kunststoffe — sich eignenden — als Schutzschicht.1. der Werkstoffbedarf — verzeichnete — in den letzten Jahren. Despre care modificări ce se produc la suprafeţele metalice este vorba ? d. în practică. e.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER das . die Veränderungen — sich vollziehenden — an der Oberfläche c. das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung b..4. pronume. dat fiind că multe din aceste cuvinte sînt foarte asemănătoare. . reprezintă o inovaţie care. der Werkstoff bedarf — sich erhöhende — ständig d.

aus Metall oder Kunststoff Kunststoff ist besser als Metall. ea după. ori ca. avînd atunci de regulă alt sens decît cel indicat aici. care pronume că atunci. . sich Ansicht. către încă totuşi. Er erläutert. însă sau. das wir verwenden. pron. daß Metalle der Korrosion ausgesetzt sind.. Wir sind nun der daß. aber ich kann nicht. aceasta. pe acesta cărora. Kunststoff ist besser. Das Volumen verdoppelt nicht. eine Schutzschicht aus Plast Das Material. acesta. Wir verwenden dazu Kunststoffe. prepoziţie adverb conj. adv. Es n i m m t ständig zu. Man ersetzt noch zwei Teile. Wir verwenden doch Gummi. de asemenea din. Er ist Fachmann. den die Kunst­ stoffe bieten. Das ist alles. dar nu nimic acum numai conjuncţie adverb conjuncţie pronume articol pronume [es] [na:x] [noxj [nI C t] [nlcts] [nu:n] [nu:r] pron. Wir beseitigen nichts. mit denen man arbeitet. Dann erfolgt die Aufstellung.360 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Scrierea Pronunţarea Sensul Partea de vorbire Exemplificări aber oder als alles auf*) auch aus *> das daß dann denn den denen er es nach *) noch doch nicht nichts nun nur [a:bar] [ordar] [als] [alas] dar. E s ist bekannt. denn er ist korrosionsfest. fef] [<*°s] [das] [das] [dan] [den] [de:n] [de:nan] articol —. apoi căci pe care.. was wir t u n können. decît.neutru Das Volumen ist groß. adverb pronume adverb adverb nach der Methode Gilberths. care el el. nur *) Cuvintele notate cu *) sînt frecvent folosite ca particule separabile ale verbelor. mase. auf der Oberfläche Auch Kunststoff eignet sich dafür. Der Nachteil. cînd tot pe şi. de la conjuncţie conjuncţie conjuncţie pronume prepoziţie adverb prepoziţie Ich will. Die Werkzeuge.

Wie bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Wo bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Exerciţiul 461. man mit der Produktion beginnt. wir müs­ sen Material einsparen. de la înainte cînd cînd. b.. .. la.. adv.. Form ausgefüllt. Fabriken ist das Ausarbeiten .. Seit 3 Jahren. + a r t .. . 2 t Werkstoff notwendig.. so bestim­ men wir auch. wir die Maschinen erzeugen. 2 at gefallen.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 361 Scrierea Pronunţarea Sensul de Partea vorbire Exemplificări schon schön seit seid um *' am im von vor *' wann wenn wen wem wieder *> weiter •) wie wo [Jo:n] [J0:n] [zagt] [zaet] [Um] [am] [Im] [fon] [fo:r] [van] [ven] [ve:n] [ve:m] [vi: dar] [vaetar] [vi:] [vo] deja frumos de sînteţi în jurul. Sie ersetzen ? Wem erläutern Sie das ? Der Werkstoffbedarf ist wieder größer. Ihrem Verfahren sind ... Citiţi cu atenţie cîteva din textele ultimelor lecţii şi diferenţiaţi cuvintele similare. wir arbeiten und für . Completaţi cu cuvintele potrivite din lista de mai sus! a. .. . Behälter ist .... . prep. cu la în de. wir bestimmen. . Vormittag . Mate­ rialflußdiagrammen notwendig. seit man daran arbeitet. -fart. . mit . d. Man arbeitet weiter an dem Projekt. der Neueinrichtung ... adverb adverb Haben Sie das schon versucht? Der Anstrich soll eine schöne Farbe haben... stabilind pronunţarea şi sensul lor ! Exerciţiul 462... prepoziţie prepoziţie adverb conjuncţie pronume pronume adverb adj. Der Druck .. . iarăşi mai departe cum unde adverb adjectiv prepoziţie conjuncţie verb prepoziţie prep... c. dacă pe cine cui din nou.... . Seid ihr damit fertig ? um 350°C am Sockel im schnellsten Rhythmus die Aufstellung von Maschinen vor der Anwendung Wann setzt ein ? Wenn man wird die Wen wollen man die Maschinen den Druck erhöht..

ersetzt . aus. .. d. .. ersetzen... einnehmen.. 2 2 . die von unserer Abteilung aufgewiesenen besseren Resultate. jExerciţiul 464. Die Verbrennung vollzieht sich einwandfrei.. 5 ... f. Farbe. Exerciţiul 465. e.. sie sind nicht korrosionsfest.... aushalten.. Metall. erlauben. bieten.. Completaţi propoziţiile cu cuvinte la alegerea dv.. Formaţi propoziţii interogative. . nimmt . die Oberfläche auf... weist ....) 2 (N. care se referă la a doua parte sintactică cerută de următoarele verbe! Răspundeţi! Model: . weist .... bietet . 2 (N. beeinflußt . verdrängen.362 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK e.... auf. . D) 2 (N mod) Wir versuchen bessere t a t e zu erzielen. einsetzen.. .. beeinflussen. A sau inf.. . besser ist.. . setzt . c. Exerciţiul AbZ.. . 8verzeichnen h. hier eine Schutzschicht . haften diese Vorteile a n ? (anhaften 2 (ND)) Wem haften diese Vorteile an ? Den Kunststoffen. Man trägt .. versucht die Belegschaft? .. verzeichnen versuchen anhaften sich vollziehen Der Rhythmus nimmt zu.. auf. beseitigt ... ein. b.. a. a. ausfüllen. Resul­ Viele Vorteile haften den Kunst­ stoffen an.. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent cu construcţii cu atribut dezvoltat! Model: . . . zunehmen aufweisen. verdoppeln... füllt . ein. keinesfalls ... Wenn der Kunststoff . respectînd valenţa verbelor! f. A) sich bewähren. ersetzen wir die metallischen Teile. .... i. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemplificări 1(N) 2 (N.. beseitigen.. verdrängen .. . man hier verwendet. Unsere Abteilung weist bessere Resultate auf... Die Kunststoffe werden die Me­ talle verdrängen... Kunststoff . . haften diese Vorteile a n ? b. erhöhen..

precum şi în lectura suplimentară nr. Was wird mit dem Gummi als Isoliermaterial geschehen ? p. Domenii de aplicare a materialelor plastice. 2. 3. . Wird sich die Produktion von Kunststoffen noch weiter erhöhen ? c. Welche Nachteile haften den Kunststoffen heute noch an ? ]. pe baza planului din exerciţiul precedent. Wie stark wird die Verwendung der chemischen Werkstoffe im Jahre 1983 sein? h. Schimbarea raportului de folosire în comparaţie cu alte materiale. In den siebziger21 Jahren rechnet man mit etwa 50 kg und 1980 werden es nach Schätzungen 3 ' schon über 100 kg sein. 12 DIE KUNSTSTOFFE IM AUTOBAU Im Vergleich zu den im Autobau im Jahre 1939 je 1 ' Wagen eingebauten zwei Kilogramm Kunststoffen waren es 1965 18 kg und 1970 rund 35 kg. Wodurch werden die Metalle verdrängt werden ? g. Exerciţiul 468 (sinteză). Was sehen wir auf Bild 1 ? e. 4. Auf welchen Anwendungsgebieten werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet werden ? Exerciţiul 467 (sinteză). Gibt es Formteile aus Kunststoffen? Nennen Sie welche ! 0.. Avantajele şi dezavantajele materialelor plastice astăzi. Was nimmt heute noch eine Vorrangstellung ein ? Und im Jahre 2000 ? f. Seit wann und in welchem Rhythmus hat sich die Produktion von Kunststoffen verdoppelt ? b. vollzieht sich das Kaltschweißen ? Exerciţiul 466 (sinteză). Bieten die Kunststoffe Vorteile ? Welche ? n. o scurtă prezentare cu titlul: „Kunststoffe als Werkstoff" în care vă veţi referi şi la ideile cuprinse în textul lecţiei a 16-a. Welcher Ansicht sind die Fachleute ? d. Sind neue Anwendungsgebiete für Kunststoffe möglich ? 1. Citiţi şi răspundeţi! a. Werden noch viele Neuerungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeich­ nen sein ? i. Redactaţi din memorie. Lectura suplimentară Nr.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 363 c. Wie hoch ist die Hitzebeständigkeit der Kunststoffe heute ? k. 12! D.. Anstelle welcher Werkstoffe werden die Plaste verwendet ? m. . Expuneţi oral textul pe baza următorului plant 1. Perspectivele producţiei de materiale plastice.

Eine bekannte Automobilfabrik wird Karosserieteile wie Türen10'. Kofferraumdeckel12) und vordere Kotflügel13) aus Kunst­ stoffen bauen. Mo­ torhauben u>. als auch die der chemischen Werkstoffe wird in Zukunft immer größer werden. Abgesehen 5) von den guten physikalischen Eigen­ schaften spielt6' die im Gegensatz7' zu Metallen fallende8' Preistendenz9' bei Kunststoffen eine wichtige Rolle. făcînd abstracţie (de) joacă opoziţia în scădere tendinţa preţurilor uşa capota/compartimentul motorului capota/compartimentul portbagaj ului aripa faţă de a cîntări die der der die die die der der . Sie werden zusammen nur 26 kg gegenüber14' 99 kg der Metall­ teile wiegen 15). de (fiecare) în deceniul al şaptelea aprecierea. evaluarea automobilul de categorie mijlocie în afară (de). Sowohl die Anzahl der Teile.364 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Die heute am meisten gekauften modernen Mittelklasse-Wagen4' besitzen einige hundert Teile aus etwa 12 verschiedenen Kunststoffen. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) je in den siebziger Jahreri Schätzung Mittelklasse-Wagen abgesehen spielt Gegensatz fallend Preistendenz Tür Motorhaube Kofferraumdeckel Kotflügel gegenüber wiegen pentru.

') v.06—0. noch feinere Pulversorten billig zu erzeugen. auf höhere Temperaturen erhitzt21.3 mm festzuhalten. Für die Pulvergewinnung könnte 3) man.D. > v. Schon im Mittelalter verarbeiteten Hand­ werker in Südamerika Goldstaub. wodurch diese Verfahrenstechnik im Maschinenbau. Coolidge Wolframpulver. > v. Erst um 1809 fand aber die Pul­ vermetallurgie praktische Anwendung. Die Dichte des Preßgutes.11 mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Verarbeitung zu Halbzeugen. Wenn es gelänge. wobei Platinpulver verarbeitet wurde 1) . Nach 1945 trat dann ein neuer Auf­ schwung ein. punctul 23. Als Richtwerte wären Korngrößen von 0. die im Vergleich zu Schmiedeteilen bei 90% liegt. 2 J . auch Metallkeramik genannt. Pulver mit größeren Teilchen. 1918 als W.2. ergeben weniger brauch­ bares Sintermaterial.3. Als einen wichtigen Vorgang in der Pulvermetallurgie. nach chemischen Methoden erzeugt. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind.3' noch eine ganze Reihe von Methoden nennen.1. In der heutigen Pulvermetallurgie wären31 etwa folgende Hauptarbeits­ gänge zu erwähnen: Pulvergewinnung. könnte man das Sintern des Preßgutes nennen. Warmbehandlung der Formteile. Explicaţii. bzw. Explicaţii. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelz­ punkt erfolgt. auch unter höherem Druck verarbeitet. Text Die Pulvermetallurgie. punctul 23. Wichtig ist. auch Sintern genannt und — falls erforderlich •— Nach­ bearbeitung des Preßgutes. dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungs­ gebiete offen.Lehrstück Nummer 23 DIE PULVERMETALLURGIE A. Halbzeug. was meistens durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck geschieht. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen. was allgemein bekannt ist. insbesondere aber in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschloß. verdichtete und anschließend bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt in Schutzgasatmosphäre sinterte. könnte auf 95—98% erhöht werden. bzw. Man versteht darunter das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. befaßt sich. was jedoch zu weit führen würde. Formgebung. punctul 23. Explicaţii.

Vocabular die Pulvermetallurgie. înviorarea der Aufschwung. B. das sind Legierungen hoher Härte. . f. f.pl. -s. -en sinterizarea das Sintern. a se ocupa cu.pl. -(e)s. a comprima verdichten imediat după. -s. posibilitatea die Möglichkeit. -en presarea. -s.pl. -s. pulberea de platină das Wolframpulver. -s.pl. praful de aur der Goldstaub. compactarea das Verpressen. -n a sinteriza sintern impulsul. -s. en metalurgia pulberilor metaloceramica. compactarea prin forjare das Verschmieden. -(e)s. giuvaerurile der Schmuck. f. -s. . -s.366 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE Zu erwähnen wären noch die Hartmetalle. -es. . meseriaşul America de Sud Südamerika. pulberea de metal das Halbzeug. f. erschlossen) a deschide operaţia principală der Hauptarbeitsgang. -(e)s. extracţia das Metallpulver. Es sind dies hochschmelzende Metallkarbide (Wolfram-Titan­ oder Molybdänkarbide). de allgemein general die Gewinnung. bijuteriile. -(e)s. -s. -e atmosfera de gaz protector die Schutzgasatmosphäre. f. -s.pl.pl. die im Preßverfahren. dacă falls f. -e das Platinpulver. în continuare anschließend aproape nahe punctul de topire der Schmelzpunkt. zur Herstellung von Schneiden an spanabhebenden Hochleistungs­ werkzeugen.e obţinerea pulberilor die Pulvergewinnung. die Metallkeramik. zu Plätt­ chen gepreßt und gesintert werden. tratamentul termic die Warmbehandlung. -e semifabricatul das Mittelalter. f. avîntul. mit Kobalt legiert.e tehnologia/procedeul de fabricaţie die Verfahrenstechnik. -en mecanica fină/de precizie die Feinmechanik.pl. -en erschließen (erschloß. -en obţinerea. în caz că. evul mediu der Handwerker. pl. -e vasul das Gefäß. f. metalurgia pulberi­ lor sich befassen mit + dat. -es. -. pulberea de wolfram a îndesa.

Verfahren [fEr'fatran]. -e der Schmiedeteil. -(e)s. . desfăşurarea. . Exemple: Ventil [vsntid].1. a păstra sortul/ categoria de pulbere deschis densitatea comparaţia piesa forjată utilizabil. -s. -(e)s. -s. cu granulaţia fină valoarea orientativă mărimea granulei aici: a reţine. f. -ien der Vorgang. -e die Korngröße.e r jedoch elektrolytisch feinkörnig der Richtwert. -(e)s. -e die Schneide. Litera v în cuvinte de origine germană se pronunţă [f]. das Hartmetall. Exemple: vier [fi:r]. das Pulverteilchen. Explicaţii şi exerciţii 23. -(e)s. muchia tăietoare aşchiind scula de mare randament refractar carbidul metalic plăcuţa C.0. . procedeul a înţelege aici: prin aceasta compactarea prin coacere particula de pulbere metalul dur (produsul metaloceramic sinterizat) tăişul. -(e)s.0. Volt [volt]. -n spanabhebend das Hochleistungswerkzeug. verstanden) darunter das Zusammenbacken. -s. -n. Vorgang ['fo:rg9r|]. -n festhalten (ä. -e brauchbar das Sintermaterial.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 367 erforderlich die Nächbearbeitung. - necesar finisarea piesa presată însă electrolitic granulat fin. -s. galvanisch [gal'va:nlj]. -en das Preßgut. -(e)s. -e das Plättchen. fest­ gehalten) die Pulversorte. (e)s. vollautomatisch ['fol'ootoma:tlj] etc. folosibil materialul de sinterizat procesul. Universalpresse [univer'za: lpreso]. Volumen [vo'lu:man]. -e h ochschmelzend das Metallkarbid. -(e)s. -en der Vergleich. Vergleich [fsr'glaec]. hielt fest. viel [fi:l].e verstehen (verstand. -n offen die Dichte. pl. î n cuvinte de origine străină se pronunţă de obicei [v]. Pronunţare şi ortografie 21. Revolver­ presse [re'volvarpresa]. vor [fo:r]. von [fon].

Nerv [nerf]. punctul 17. Metallpulver. lecţia a 17-a. Propoziţii relative continuative 23. Metalurgia pulberilor se ocupă — ceea ce este în genere cunoscut — cu obţinerea de pulberi metalice. Stativ [fta'ti:f]. 1 .4. b) la mijlocul cuvîntului în unele cuvinte răzleţe.2. 23.1.1. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte lungi ! Pulvermetallurgie Höchleistungswerkzeug Schützgasatmosphäre Elektrotechnik Hauptarbeitsgänge Metallkeramik Pülvergewinnung Verfahrenstechnik Warmbehandlung Molybdankarbid Nachbearbeitung Zusammenbacken Anwendungsgebie t 2 3 . sau de adverbe pronominale ca „wobei. în special cele introduse de pronumele relative „wer" sau „was" 2). lecţia a 17-a. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvîntului „Pulver" în următoarele cuvinte compuse! Pulvermetallurgie.2. l 2 3 ' v. Pulberea care se obţine pe calea electrolitică. Exemple: antikorrosiv ['antikorozi:f]..368 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE î n unele cuvinte de origine străină s-a fixat totuşi pronunţarea [f] şi anume: a) la sfîrşit de cuvînt. exprimînd însă legătura strînsă dintre aceste informaţii noi şi cele enunţate înainte.1.1. worüber" 3) etc. Pulver­ gewinnung. sensul substantivului pe lîngă care stau: Exemplu: Das Pulver. Pot cuprinde însă şi în continuare informaţii noi. Propoziţiile relative l j precizează. Oktav [ok't«:f]. punctul 11. was allgemein bekannt ist.. Nerven ['nerfan] s. mit der Gewinnung von Metallpulvern. Exerciţiul 469.. Unele tipuri de propoziţii relative.2. Platinpulver. au şi alte funcţii: 23.. wodurch.... fiind deci după conţinutul lor propoziţii principale.2.1. Wolframpulver. de obicei. 23. > v. wovon...a. Pulversorten..1. Pulverteilchen. Pot fi intercalate în alte propoziţii ca un fel de observaţii în paranteză pe marginea celor spuse în acel loc. > v. Exemple: Pulver ['pUlfgr]. Exemplu: Die Pulvermetallurgie befaßt sich. Exerciţiul 470. das auf elektrolytischem Wege gewonnen wird.1. lecţia a 11-a. punctul 17. .2.

Introduceţi în propoziţiile de mai jos observaţiile date în paranteză. — încă o serie întreagă de metode. 23.) b. Privitor la propoziţiile relative continuative recomandăm separarea prin punct şi începerea unei propoziţii noi 1 '.2.3. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt). sau traducerea prin gerunziu. Heute kann man. urmînd recomandările de la punctul 23. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt. noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. Dadurch (Prin aceasta. wobei Platinpulver verarbeitet wurde. wodurch im Maschinenbau. în electrotehnică şi mecanica fină. metalurgia pulberilor şi-a găsit aplicaţia în practică.c.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 369 Exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. Căutaţi în text propoziţiile relative continuative şi constataţi ce funcţie au! Traduceţi în scris frazele respective.. Construcţii cu propoziţie relativă confiniiativă exprimă însă o mai strînsă legătură dintre cele două idei. fapt prin care s-au deschis noi posibilităţi în construc­ ţia de maşini. e x e m p l u l d e l a p u n c t u l 23. Exerciţiul 471.2. in der Elektrotechnik 1 und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen. '1/103 .3.2. Metall­ pulver verdichten. Heute kann man Metallpulver verdichten. = După 1945.2. de exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. a.) wurden im Maschinenbau.) : > v . 24 -— Germana pentru ingineri fi tehnicieni —. Das Werk verarbeitet hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. Cele două propoziţii din exemplu cuprind informaţii independente şi ar putea fi separate prin punct.. dîndu-le forma propoziţiilor relative continuative ! Model: Heute kann man Metallpulver verdichten. = Pentru obţi­ nerea pulberilor s-ar putea indica — ceea ce ar duce însă prea departe. în metalurgia pulberilor s-a înregistrat un nou avînt. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen wurden. = Abia în 1809.! Exerciţiul 472.1.1. was jedoch zu weit führen würde.1. Exemplu: Erst um 1809 fand die Pulvermetallurgie praktische Anwen­ dung. Exemplu: Für die Pulvergewinnung könnte man. (Der Direktor erklärte das. prelucrîndu-se pulbere de platină. în traducerea acestor propoziţii relative cuvintele de introducere pot fi (şi în cazul parantezelor trebuie să fie) redate cu următoarele structuri din limba română: wer = cel care wodurch = fapt prin care was = ceea ce worüber = fapt despre care wobei = prilej cu care wovon = fapt de la care etc.

> . Dabei benötigte er sehr hohe Temperaturen. Pulberea de wolfram. (Wir hörten das auf der Tagung. W. Dadurch sind sie nicht sehr billig. participiul (sau adjectivul) este primul element al complexului şi se acordă cu substantivul. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. e. j auf höhere Temperaturen erhitzt.2.. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. 23. D. W. Construcţii participiale 23. Transformaţi propoziţia a 2-a într-o propoziţie relativă continuativă ! Model: W. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver.) e. Dabei benö­ tigte er sehr hohe Temperaturen. W. b.. D. apărînd la forma nedeclinată.B.1. (Das erläuterte der Professor im Vortrag. (Das geschah z. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. în acest caz.) d. Das erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt.. în limba română. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. c. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. nu se mai acordă cu substantivul. Wichtig ist. lecţia a 22-a. D. punctul 22. d. Exemplu: Das Wolf rampul ver... im Mittelalter. atributele dezvoltate 1} volumi­ noase pot fi aşezate şi după substantiv. Coolidge sinterte Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasatmosphäre.3.. participiul (sau adjectivul). în limbajul tehnico-ştiinţific. rămînînd ultimul element al sintagmei. Exemplu: atribut dezvoltat Man verarbeitete | auf höhere Temperaturen erhitzten j Goldstaub zu Schmuck. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. fiind separate prin virgule.2. produsă după metode chimice. D. nach chemischen Methoden erzeugt. Die Metallpulver werden auf chemischem oder elektrolytischem Weg erzeugt. | zu Schmuck. % construcţia participială Man verarbeitete Goldstaub. Dabei muß das Pulver sehr feinkörnig sein. a. * v. Dafür ist hoher Druck erforderlich. Der Goldstaub konnte durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen verarbeitet werden.) Exerciţiul 473.370 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg ge­ wonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind.

die auf 98% erhöhte Dichte e. Transformaţi propoziţia dată în paranteză în următoarele structuri: a) propoziţii relative atributive. Densitatea materialului de presat ar putea fi mărită la 95—98%. dorite.. auf höhere Temperaturen erhitzt. die zu Plättchen gepreßten Metallkarbide d.3. nur bei hoher Temperatur schmelzend. die nur bei hohen Temperaturen schmelzenden Metallkarbide b. die mit Kobalt legierten Metallkarbide c. a) die Metallkarbide.. der allgemein bekannt ist b) ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie c) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. b) Die Metallkarbide. şi ca atare este mai rar întîlnit într-un context tehnico-ştiinţific. auf höhere Temperaturen erhitzter Goldstaub Exerciţiul 475. Căutaţi în textul lecţiei construcţiile participiale şi transformaţi-le în atribute dezvoltate! Model: Goldstaub. . a. a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) b) das Metallpulver (Es ist auf elektrolytischem Weg erzeugt) c) die Dichte des Preßgutes (Sie liegt bei 90%) d) das Pulver (Es wird unter höherem Druck verarbeitet) e) das Zusammenbacken (Es erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. chiar ireale. Exemplu: Die Dichte des Preßgutes könnte auf 95—98% erhöht werden. b) atribute dezvoltate.3. allgemein bekannt. Formele verbale învăţate pînă la lecţia de faţă au făcut parte din modul indicativ (exprimînd acţiuni reale) sau modul imperativ (exprimînd acţiuni cerute)..LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 371 Exerciţiul 474. die heute Anwendung findenden Verfahren Exerciţiul 476. Transformaţi atributele dezvoltate: a) în propoziţii relative: b) în construcţii participiale! Model: die nur bei hoher Temperatur schmelzenden Metallkarbide.. Modul conjunctiv al verbelor 23. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen. Modul conjunctiv exprimă acţiuni incerte.) 23. c) construcţii participiale ! Model: ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.1....

î n limba germană modernă deosebim două forme ale modului conjunctiv: conjunctivul 7 1 ' conjunctivul II Conjunctivul II.372 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. diferite sînt şi unele desinenţe ale conjunctivului I I prezent faţă de imperfect. lecţia a 25-a. mai des folosit în comparaţie cu conjunctivul I. lecţia a 16-a. Datorită acestor apropieri şi deci a posibilităţilor de confuzie. chenarele A şi B ) . lecţia a 21-a. Prezentul verbelor tari şi neregulate.3. punctul 21. limba germană modernă a dezvoltat şi o formă paralelă parafrazată pentru ambele tipuri ale conjunctivului I I (v. chenarul A din modelul de conjugare). precum şi conjunctivul I I trecut au ca semn distinctiv Umlaut pe vocala radicală a verbelor tari (unde este posibil) şi a auxiliarelor (v. > v.2. punctul 16. cores­ punde modului condiţional-optativ din limba română. conjunctivul I I prezent: pentru acţiuni în desfăşurare. care nu poate fi confundată cu alte forme.3. > v. punctul 25. Formele conjunctivului I I se apropie ca formă de timpurile imperfect 2 ' şi mai mult ca perfect 3 '.1. .2. avînd ca şi acesta două timpuri. Conjunctivul II prezent al verbelor slabe coincide total cu imperfectul (v. conjunctivul I I trecut: pentru acţiuni încheiate. CONJUNCTIVUL I I (Model de conjugare) a) Forme simple Spre comparaţie: [Ăl Verbe slabe Verbe tari I Imperfectul Indicativ ich erhöhte aş mări du erhöhtest er erhöhte wir erhöhten ihr erhöhtet sie erhöhten ich erschlösse aş deschide du erschlössest er erschlösse wir erschlössen ihr erschlösset sie erschlössen ich erhöhte du er wir ihr sie erhöhtest erhöhte erhöhten erhöhtet erhöhten ich erschloß du erschlössest er erschloß wir erschlossen ihr erschloßt sie erschlossen l 2 3 > v. chenarele C şi D).

gepreßt * / a ş fi presat würde / ^haben^ ^entworfen/ ^ a ş fi proiectat würdest gepreßt/entworfen haben würde gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben würdet gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben b) cu „sein" /gefolgt v / a ş fi urmat würde < Q ^>sein/ ^gekommen' ^ a ş fi venit würdest gefolgt/gekommen sein würde gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein würdet gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein ich du er wir ihr sie .LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 373 !B| Trecut Verbe slabe a) cu „haben" ich hätte gepreßt aş fi presat du hättest gepreßt er hätte gepreßt wir hätten gepreßt ihr hättet gepreßt sie hätten gepreßt ich hätte entworfen aş fi proiectat du hättest entworfen er hätte entworfen wir hätten entworfen ihr hättet entworfen sie hätten entworfen ich hatte gepreßt du hattest gepreßt er hatte gepreßt wir hatten gepreßt ihr hattet gepreßt sie hatten gepreßt ich war gefolgt dus warst gefolgt er war gefolgt wir waren gefolgt ihr wart gefolgt sie waren gefolgt ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie hatte entworfen hattest entworfen h a t t e entworfen hatten entworfen hattet entworfen hatten entworfen wargekommen warst gekommen war gekommen waren gekommen wart gekommen waren gekommen Verbe tari Mai mult ca perfectul indicativ b) cu „sein" ich wäre gefolgt aş fi urmat du wärst gefolgt er wäre gefolgt wir wären gefolgt ihr wärt gefolgt sie wären gefolgt ich wäre gekommen aş fi venit du wärst gekommen er wäre gekommen wir wären gekommen ihr wärt gekommen sie wären gekommen b) Forme parafrazate cu „würde" E Prezent / e r h ö h e n = aş mări ich würde <f ^erschließen = aş deschide du er wir ihr sie würdest würde würden würdet würden erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen ffl Trecut ich du er wir ihr sie: a) cu „haben" .

atunci metaloceramicii i-ar fi deschise alte domenii de aplicare.3. veni Trecut: ich hätte erhöht.. Reformaţi cu ajutorul conjunctivului II următoarele afir­ maţii. Exemple: Prezent: ich würde erhöhen. würde) şi de mod (könnte. = aş mări. folgen kommen etc. condiţii şi comparaţii ireale. Exerciţiul 477. aş fi mărit. a. gepreßt etc. întrebări şi constatări precaute s. Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen.a. gekommen e t c . Exprimăm cu ajutorul acestor forme acţiuni. avînd altă vocală radicală decît Umlautul vocalei imper­ fectului. nu sînt folosite cu aceeaşi frecvenţă. erschließen. venit Modul de folosire a conjunctivului I I este similar ca şi cel al condiţionalului-optativ din limba română. In der heutigen Pulvermetallurgie wären folgende Hauptarbeitsgänge zu erwähnen: . = Dacă ar fi posibil să se producă ieftin sorturi de pulberi mai fine. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. pressen. La prezent. müßte.374 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. dorinţe. se preferă forma simplă la orice categorie de verbe. deschide. = î n metalurgia pulberilor din ziua de astăzi ar fi de men­ ţionat următoarele operaţii principale: .3. . dürfte. presat ich wäre gefolgt. Unele verbe tari formează prezentul conjunctivului II (simplu) în mod neregulat. formele simple se mai păstrează doar la verbele auxiliare de timp (wäre. hätte. simple şi parafrazate..3. presa. Die Formgebung muß unter hohem Druck geschehen. deschis. Formele conjunctivului II. Exemple: Wenn es möglich wäre. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. La trecut. möchte1)). = urmat.4. erschlossen. Exemple: Formele de bază stehen •— stand — gestanden verstehen — verstand— verstanden entwerfen — entwarf •—• entworfen Conjunctivul ich stünde II = aş sta ich verstünde = aş înţelege ich entwürfe = aş proiecta 23. ' Verbele modale „sollen" şi „wollen" nu primesc Umlaut la conjunctivul I I prezent.. dann stünden der Metallkeramik weitere Anwendungsgebiete offen. dîndu-le o notă de precauţie! Model: Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. Căutaţi formele de conjunctiv II în textul lecţiei şi deter­ minaţi la ce timp se află! Exerciţiul 478. în rest se preferă forma parafrazată.. ipoteze. urma. b. formule de politeţe.

folosind conjunctivul II trecut! Model: Wenn der Versuch gelungen wäre. a. b. d. Exerciţiul 480. Wenn die Teilchen größer sind. e. die Metallkarbide. pressen. g. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. Completaţi fragmentele de propoziţii cu cele două părţi sintactice necesare. f. so erschließen sich neue Möglichkeiten. Das Zusammenbacken muß durch Hitze erfolgen.! a. verdichten. Exerciţiul 479. folosind conjunctivul II prezent! Model: Wenn die Teilchen größer sind.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 375 c. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung steht. A) erschließen. e. Wenn die Teilchen größer wären. ist das Halbzeug weniger brauchbar. Wenn der Versuch gelingt. d. Das geschieht durch Werkzeugen. Verpressen in 2(N mod sau timp 2(N mit D) geschehen sich befassen Der Professor befaßt sich mit Pulver­ metallurgie. sintern. b. verstehen Halten Sie dieses Arbeitsverfahren fest ? W. steigt die Pro­ duktion unseres Werkes. 23. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. Wie verdichtete ? . ist das Halbzeug weniger brauch­ bar. Pulver mit größeren Teilchen ergibt weniger brauchbares Sinterma­ terial. Hartmetalle sind z. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2(N. Exerciţiul 481. Jetzt hält fest. c. Wenn das Pulver auf chemischem Weg gewonnen wird. festhalten. so hätten sich neue Mög­ lichkeiten erschlossen.B. Caracterizaţi acţiunile indicate în exerciţiul precedent drept ireale. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt wird. ist es fein­ körniger. Caracterizaţi drept ipotetice următoarele acţiuni şi condiţiile lor. la alegerea dv. Coolidge verdichtete Wolfram­ pulver.4. Die chemisch gewonnenen Pulver sollen möglichst feinkörnig sein. kommt es zu neuen Fortschritten. Es kann gelingen.D.

v. So verstand f. Warum sintert ? d. Was versteht man unter Sintern ? o. b.Wie geschieht die Formgebung? n. Welche Hauptarbeitsgänge der heutigen Pulvermetallurgie sind zu erwähnen ? m. Was ergibt das Pulver mit größeren Teilchen ? w. Coolidge ? i. Wann trat ein neuer Aufschwung in der Pulvermetallurgie ein ? k. wenn es gelänge feinere Pulversorten billig zu erzeugen ? t. Wo liegt heute die Dichte des Preßgutes ? u. c. Wozu dienen sie ? Exerciţiul 483 (sinteză). ar fi un pro­ cedeu nou în uzina noastră. Immer erschließen e. Was sind Hartmetalle ? z. Dacă metaloceramica ar fi fost cunoscută. . Was erschließt diese Verfahrenstechnik ? 1. Wie verarbeiteten die Handwerker des Mittelalters den Goldstaub ? e. Womit befaßt sich die Pulvermetallurgie ? b. Immer geschieht g.376 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. Jetzt befaßt sich Exerciţiul 482 (sinteză). Această tehnologie de fabricaţie ar deschide noi posibilităţi în elec­ trotehnică. Seit wann ist die Pulvermetallurgie bekannt ? d. e. ar fi găsit un domeniu de aplicare mai mare. ar fi mai fin gra­ nulate. D. Wie sinterte er das Wolframpulver ? j . Welche Eigenschaft der Pulver ist für die Pulvermetallurgie wichtig ? r. Wie preßt ? h. Könnte sie erhöht werden ? . construcţiile de maşini şi mecanica fină. Dacă s-ar produce pulberile pe cale electrolitică. Wie wird sie noch genannt ? c. Pulberea nu este fin granulată. Fabricarea pieselor prin tehnica metalurgiei pulberilor. d. Dacă ar fi fost o finisare a pieselor presate. Welches Pulver wurde zuerst verarbeitet ? h. Kann man hier alle Methoden der Pulvergewinnung nennen ? p. Citiţi textul şi răspundeţi! a. Was ergäbe sich. Wozu verarbeiteten sie ihn ? f. aceasta s-ar fi făcut după sinterizare. Welche Richtwerte für Korngrößen könnte man nennen ? s. Was gelang W. fapt datorită căruia calitatea semi­ fabricatului este mai puţin bună. Traduceţi în limba germană! a. f. Wann fand die Pulvermetallurgie praktische Anwendung ? g.

din partea aici: anumit cunoştinţa. An­ hand 8) einiger Erläuterungen und eines Beispieles mögen lediglich 9) einige grundsätzliche Hinweise 10) Abb. a sfîrşi (a se pierde) die der der die die der *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului. 13 ÜBER DAS ENTWERFEN1' PULVERMETALLURGISCH1) HERZUSTELLENDER TEILE » Pulvermetallurgische Verarbeitung der Teile r. hier alle Ge­ sichtspunkte 5) aufzuzählen. Lectura suplimentară Nr. racordarea drept. a indica îmbinarea.. gut acht . Abb. Auf einfache Formen.LEHRSTÜCK NUMMER 23: DIE PULVERMETALLURGIE 377 D. cunoaşterea punctul de vedere asemenea a lua în consideraţie cu ajutorul numai indicaţia evitarea peretele (grosimea peretelui) a arăta.*' Ansätze 14) sollen gerade 15) verlaufen 16> Vocabular 1) das Entwerfen pulvermetallur­ gisch herzustellender Teile 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) seitens gewiß Kenntnis Gesichtspunkt derartig berücksichtigen anhand lediglich Hinweis Vermeidung Wandung hinweisen Ansatz gerade verlaufen proiectarea pieselor care urmează a fi produse pe calea metalurgiei pulbe­ rilor de la. (Wandungen a und b). wäre besonders hinzuweisen 13). direct a se termina. 1 zeigt ein Beispiel.l gegeben werden. erfordert seitens 2 ) des Konstrukteurs gewisse 3 ) Kenntnisse 4 ) über die Möglichkeiten dieses Ver­ fahrens. sowie Vermei­ dung U ) dünner Wandungen 12. . Es würde zu weit führen. die beim Entwerfen derartiger 6 ) Teile zu berücksichtigen 7 ) sind.

a reduce rebutul nu e bine mai bine . doch würde in diesem Falle 25) die Dichte und damit die Festigkeit des Teiles herabgesetzt 2 6 ) werden. aşadar a se ramifica raza vizibil a evita executarea a prefera cazul a micşora. es sind also 18) auslaufende 19) Ansätze sowie Radien 20). was links ersichtlich ist 21) . was auch zu größerem Ausschuß 27> führen würde. 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) der Zyl indermantel also auslaufen der Radius ersichtlich vermeiden die Ausführung vorziehen der Fall herabsetzen der Ausschuß nicht gut besser mantaua de cilindru deci. der Hebel an dem Zylindermantel 1 7 ) in obiger Abbildung. bessere Ausführung 2 3 ) mit einer gerade auf den Zylindermantel laufenden Kante ist vorzuziehen 24'.378 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE wie z. Die Herstellung der linken Ausführung wäre auch möglich. zu vermeiden 22K Die rechte.B.

v. Explicaţii. doch zeigte sich bald. zwei englischen Ingenieuren.2. N. Text Das Explosionsverformen. . verschiedene Kes­ selbleche durch explosive Beanspruchung zu prüfen. v. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. 1888. Explicaţii. punctul 24. v. als ob die Anwendung von Schießstoffen für die Ver­ formung möglich wäre. Bezieht man sich auf das 1909 an J. dann käme man zu der überraschenden Feststellung. 1897 gelang es Munroe undW. suplimentară „Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen". der Erfinder des Explosions­ verformens. Diese bestehen aus zwei Gruppen und zwar: a) den Schieß. beruht auf 2 > dem Prinzip. Patente für die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken4) durch Explosionsstoffe zu erhalten.3. wenn zumindest einiges über die Explo­ sionsstoffe selbst gesagt würde 5) . schon im Jahre 1876 über die Möglichkeit. Explicaţii. daß das Arbeiten mit Spreng­ stoffen vorteilhafter ist und so verzichtete man auf Schießstoffe und entschied sich für Versuche mit Sprengstoffen. punctul 24. Jones erteilte Patent über das Auf­ treiben von Zylindern zu Fässern. C. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2 800 kp/cm2 entwickeln und b) den Sprengstoffen. > ) > 4 ) 6 > 2 3 x v. dann ist man dem Wesen dieses Prinzips am nächsten. Anfangs schien es. Trotz dieser Vorarbeiten hätte aber diese Technik keine beson­ dere Bedeutung erlangt.3) daß diese gar nicht so neu ist.4. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten (1 850— 8 350 m/s) detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. punctul 24.1. wenn nicht die moderne Raketen.Lehrstück Nummer 24 DAS EXPLOSIONSVERFORMEN V O N METALLEN A. dieses interessante Verfahren11. şi lectura punctul 24. Es dürfte von Interesse sein. bzw. Wen man den Ursprung dieser Idee verfolgen würde. Explicaţii. Johnsen.und Raumfahrt­ technik darauf zurückgegriffen hätte. v.oder Treibstoffen. Tatsächlich verfügte Adamson.

das Prinzip.ac. -en gar nicht tatsächlich verfügen über -j. -(e)s. II de la „werden") würde verfolgen käme (conj. -n der Explosionsstoff. wobei der Sprengstoff direkt auf das Werk­ stück einwirkt und b) dem Distanzverfahren. Vocabular das Explosionsverformen. wobei sich der Sprengstoff als Energie­ quelle an der Verformung beteiligt. meist durch Wasser als druckübertragendes Medium zur Anwendung kommt. realmente. f.380 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN •jsssrtank f Vakuumleitungsanschluß g DistanzyerFahren AbhJ Das Explosionsverfahren selbst besteht nun aus zwei grundsätzlich ver­ schiedenen Anwendungen von Spreng­ stoffen : a) dem Kontaktverfahren. II de la „kommen"] überraschend die Feststellung.dat. die Idee. Abb. -(e)s. das Kesselblech. -ien üblich die Energiequelle.pl. interessant beruhen auf -f. -s. începutul ideea a urmări i ar urmări ar veni surprinzător constatarea de loc într-adevăr. -(e)s. de fapt a dispune de tabla de cazan exploziv *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . wobei die Ladung indirekt.pl. Beim Detonieren der Ladung tritt eine Verformung des Rohteiles ein. B. -e der Ursprung. -(e)s. f. 1 *' zeigt schematisch das Distanz­ verfahren. -e explosiv deformarea prin explozie interesant a se baza pe principiul obişnuit sursa de energie materialul exploziv originea. -n verfolgen würde (conj.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

381

das Patent, -(e)s, -e die Erzeugung, -en der Flüssigkeitsdruck, -(e)s, - e sich beziehen (bezog, bezogen) auf + ac. erteilen Auftreiben, -s, f.pl. Faß, -sses, -sser Wesen, -s, nächst (en) (superi, de la nah(e)) trotz Vorarbeit, -en erlangen eine Bedeutung erlangen Raketentechnik, -en Raumfahrttechnik, -en

brevetul aici; producerea presiunea hidraulică (exercitată de lichid) a se referi la

das das das die die die

das der der

der die

a da, a acorda umflarea, lărgirea butoiul esenţa, realitatea cel mai apropiat în ciuda, cu toate că lucrarea preliminară / pregătitoare a ajunge, a dobîndi, a cîştiga a deveni important tehnica rachetelor tehnica astronauticii / zborurilor cos­ mice zurückgreifen (griff zurück, zurück­ a reveni asupra unui lucru gegriffen) auf + ac. hätte (conj. II de la „haben"); ar (aş) fi revenit zurückgegriffen hätte dürfte (conj. II de la „dürfen") ar (aş) putea interesul Interesse, -s, -n a fi interesant von Interesse sein însumi, însuţi, însuşi etc. selbst substanţa de artificii Schießstoff, -(e)s, -e Treibstoff, -(e)s, -e carburantul, combustibilul încet langsam abbrennen (brannte ab, ist abge­ a arde brannt) substanţa explozivă Sprengstoff, -(e)s, -e extrem extrem viteza Geschwindigkeit, -en a detona detonieren la început, mai întîi anfangs a părea, a face impresia că... scheinen (schien, geschienen) ca şi cînd als ob ar (aş) fi wäre (conj. II de la „sein") curînd, în curînd bald a renunţa la verzichten auf + ac. a se hotărî, a se decide pentru sich entscheiden (entschied, entschieden für -f- ac.)

382

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

das Kontaktverfahren, -s,direkt einwirken auf + ac. das Distanzverfahren, -s,die Ladung, -en indirekt das Wasser, -s- şi druckübertragend das Medium, -s, -ien schematisch das Detonieren, -s, f. pl. der Rohteil, -(e)s, -e sich beteiligen an + dat. a) der Wassertank, -(e)s, -s b) die Ladung, -en c) der Niederhaltering, (e)s, -e d) die Matrize, -n e) der Rohteil, -(e)s, -e f) der Vakuumleitungsanschluß, -sses, - s s e g) das Distanzverfahren, -s, f.pl.

procedeul de contact direct a acţiona, a influenţa asupra procedeul de distanţă aici: încărcătura, (sarcina electrică) indirect apa transmit ător de presiune mediul schematic detonarea piesa brută a lua parte, a participa tancul / rezervorul / de apă încărcătura inelul de strîngere matriţa piesa brută racordarea la conducta de vid procedeul de distanţă

C. Explicaţii şi exerciţii 24.0 Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 484. Reţineţi particularităţile în pronunţarea şi accentuarea în limba germană a următoarelor cuvinte de răspîndire internaţională ! das Prinzip [prln'tsi:p] detonieren [deto'nüran] die Energie [ensr'gi:] die Rakete [ra'ke:tg] die Idee [i'de:] extrem [eks'tre:m] die Explosion [sksplo'zio:n] das Medium ['merdiUm] explosiv [sksplo:zi:f] schematisch [j"e'ma:tl{] der Zylinder [tsy'llndar] 24.1. Apoziţia

24.1.1. Precizări foarte importante sau suplimentare în legătură cu un substantiv pot fi date sub forma apoziţiilor. Acestea sînt sintagme cu nucleu nominal (substantiv) aşezate imediat după cuvîntul de referinţă şi separate prin virgulă.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

383

Exemple: Adamson, der Erfinder des Explosionsverformens, lebte vor hundert Jahren. Adamson, inventatorul deformării prin explozie, a trăit acum o sută de ani. Das Explosionsverformen, dieses interessante Prinzip, muß noch weitergehend angewendet werden. Deformarea prin explozie, acest principiu interesant, trebuie să fie aplicat pe o scară şi mai largă. Datorită poziţiei lor imediat după cuvîntul de referinţă, apoziţiile întrerup ca o paranteză firul logic al propoziţiei (v. exemplele de mai sus). 24.1.2. Spre deosebire de limba română, în limba germană apoziţia stă în acelaşi caz ca şi cuvîntul de referinţă 1). Exemple: Das Verfahren Adamsons, des Erfinders des Explosionsverformens, ... (Wessen ?) genitiv Es gelang Munroe und W.C. Johnson, genitiv zwei englischen Ingenieuren, ...

(Wem?) dativ dativ 2) Wir verwenden „Cordtex" , den wichtigsten Sprengstoff für das Explosions(Wen? W a s ? ) verformen. acuzativ acuzativ

Exerciţiul 485. Căutaţi apoziţiile existente în textul lecţiei şi stabiliţi: a) cuvîntul lor de referinţă şi cazul la care se află, b) cazul apoziţiei! Exerciţiul 486. Transformaţi a doua propoziţie într-o apoziţie! Model: Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosions­ verformens. Wir erwähnen Adamson, den Erfinder des Explosionsverformens. a. Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosionsverformens. b. Man sprach von den Explosionsstoffen. Sie sind neue Energiequellen zur Verformung von Metallen. c. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist bekannt. Es ist das Auftreiben von Zylindern zu Hohlgefäßen. d. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Das waren zwei englische Ingenieure. e. Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Gebiet erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Es ist das Gebiet der Raketen- und Raumfahrttechnik.
) Excepţii se găsesc în limbajul oficial, de obicei cînd se indică funcţia unor persoane. Aceste apoziţii stau (ca şi în limba română) totdeauna la cazul nominativ, indiferent de genul substantivului de referinţă. Exemplu: Wir sprachen mit dem Genossen N., Vorsitzender der Delegation. = Am vorbit cu tov. N., preşedintele delegaţiei. 2 ) Denumirea unui material explosiv pe bază de nitroglicerină
1

384

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

f. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Schieß? oder Treibstoffe und die Sprengstoffe. g. Sehr wichtig ist die Art des Sprengstoffes. Er ist die Energiequelle für das Explosionsverformen.

24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
24.2.1. După cum am arătat la capitolul „Valenţa verbelor" 1!, unele verbe nu cer numai cazuri pure ale substantivelor (sau pronumelor), ci şi prepoziţii urmate de substantive (sau pronume) la un caz cerut de aceste pre­ poziţii ( = complement prepoziţional). Exemple: achten 2(N auf A) = a se da atenţie; Man muß auf die Geschwindigkeit achten = Trebuie să se dea atenţie vitezei. gehören 2(N zu D) = a face p a r t e ; Treibstoffe gehören zu den Energiequellen = Carburanţii fac parte din sursele de energie. unterscheiden 3(N,A von D) = a deosebi; Man unterscheidet die Treibstoffe von den Sprengstoffen. — Se deosebesc carburanţii de substanţele explozive. 24.2.2. Complementul prepoziţional este fie a doua parte sintactică cerută de verbele bivalente, fie a treia (pe lîngă un acuzativ sau dativ), completînd valenţa verbelor trivalente (v. exemplele de mai sus). Dintre verbele învăţate pînâ la lecţia de faţă inclusiv au regim prepoziţional următoarele:
Verbe cerînd prepoziţia urmată de cazul Exemplificări

sich er-innern teilnehmen sich beteiligen achten antworten sich belaufen sich beziehen einwirken verzichten zurückgreifen beruhen
1

an

A D

Erinnern Sie sich an den Vortrag ? Nehmen Sie an dem Programm teil? Wer beteiligt sich an der Veranstaltung ? Man muß auf die Geschwindigkeit achten. Antworten Sie auf diese Frage! Der Wert beläuft sich auf 2 Millionen. Sie beziehen sich auf das Patent von J. N. Jones. Korrosion wirkt auf Metalloberflächen ein. Wir müssen auf die Vorarbeit verzichten. Hier greift man auf eine alte Methode zurück. Qualität beruht auf guter Arbeit.

auf

A

D

> începînd cu lecţia a 4-a a manualului de faţă, în fiecare lecţie.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

385

Verbe

ccrind prepoziţia

urmată de cazul

Exemplificări

bestehen ersehen dividieren ersetzen sich eignen sich entscheiden einteilen sich unterteilen

aus

D

Die Maschine besteht aus 2 115 Teilen. Sie ersehen den Richtwert aus dem Diagramm. 5 7 Wie dividiert man 7- durch — ? 8 14 Man ersetzt diesen Treibstoff durch einen

durch

A

anderen.

für

A

Dieses Metall eignet sich besser für Schutzüberzüge. Wir entscheiden uns für das neuere Prinzip. Explosionsstoffe teilt man in Treibstoffe und Sprengstoffe ein. Das Explosionsverformen unterteilt man in Kon­ taktverfahren und Distanzverfahren. Man beginnt mit dem Auftreiben von Fässern. Befassen Sie sich mit Explosionsstoffen ? Multplizieren Sie (x2a) mit (x2 + ax + a2) ! Die Korngröße stimmt mit dem Richtwert überein/. Kann man einen Farbanstrich mit einer Metall­ schicht vergleichen ? Der Genosse fragt nach dem Patent.

in

A

beginnen sich befassen multiplizieren übereinstimmen vergleichen

mit

D

fragen verfügen sprechen

nach über

D A

Wir sprechen über Raimfahrttechnik Verfügen Sie über die notwendigen Explosions­ stoffe ? Es handelt sich um den Flüssigheitsdruck.

sich handeln subtrahieren trennen sich unterscheiden

U S

A D

von

Subtrahieren Sie 576 von 3 726 ! Wie trennt man die Metalloberfläche von dem Medium ? Wodurch unterscheidet sich ein Faß von einem Zylinder ? Man muß Metallteile vor Korrosion bewahren. Schützen Sie die Metalle vor Rost. Addieren Sie 24 TIS zu der letzten Summe. Alle tragen zur Fertigung der Endprodukte bei. Dient dieser Vorgang zur Verbesserung der Qua­ lität ? Gummi gehört zu den Isolierstoffen. Goldstaub verarbeitet man zu Sehmuck.

bewahren schützen addieren beitragen dienen gehören verarbeiten

vor

D

zu

D

25 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

386

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.2.3. î n numeroase cazuri, prepoziţia cerută de verb are un corespon­ dent exact în limba română. Exemple: bestehen aus + D = a consta, a se compune din sich entscheiden für -f- A = a se hotărî, a se decide pentru übereinstimmen mit + D = a corespunde cu s.a. La alte verbe, prepoziţia din limba germană diferă de cea din limba română. Exemple: sich erinnern an + A = a-şi aminti de achten auf -f A = a fi atent la dividieren durch + A = a împărţi la verfügen über -f- A = a dispune de Unora dintre verbele prepoziţionale ale limbii germane le corespund în limba română verbe fără regim prepoziţional. Exemplu: warten auf -f- A = a aştepta; Wir warten auf eine Ladung. = Aşteptăm o încărcătură. Recomandăm memorarea, odată cu formele de bază ale verbului, regimului prepoziţional în cazurile în care diferă de regimul din limba română. Exemple: teilnehmen — nahm teil — teilgenommen an + D = a participa la sich belaufen — belief — belaufen auf + A = a se ridica la fragen nach + D = a întreba de verfügen über + A — a dispune de subtrahieren von + D = a scădea din s.a. Exerciţiul 487. Căutaţi în textul lecţiei verbele cu regim prepoziţcnalşi stabiliţi cazul substantivelor cerute de prepoziţie! Treceţi apoi verbele la infi­ nitiv în următorul tabel!
Exemplul Verbul Prepoziţia
Cazul

Model: Das Explosionsverformen beruht auf dem Prinzip,...

beruhen

auf +

D

Exerciţiul 488. Memoraţi regimul prepoziţional al. verbelor din tabela de la punctul 24.2.2 şi completaţi apoi prepoziţia şi desinenţele cazuale din următoarele propoziţii ! a. Der Vortrag bezieht sich ... d- Wesen dieses Prinzips. b. Die Explosionsstoffe bestehen ... zwei groß- Gruppen. c. Wollen Sie sich ... d- Distanzverfahren entscheiden?

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

387

d. Die ganze Energie muß sich ... d- Verformung beteiligen. e. Unser Werk verfügt ... d- modernst- Maschinen. f. Man muß ... d- Transport ins Fertiglager verzichten. g. Der Flüssigkeitsdruck wirkt... d- Metalloberfläche ein. h. Wir wollen ... d- Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Exerciţiul 489. întrebaţi de părţile sintactice completate în exerciţiul pre­ cedent cu adverbul pronominal corespunzător! Model: Worauf bezieht sich der Vortrag ?

24.3. Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză)
24.3.1. î n limbajul tehnic, majoritatea cuvintelor au o structură foarte complexă. Cunoaşterea elementelor de structură şi a funcţiilor lor ajută la înţelegerea sensului cuvintelor şi scuteşte adesea pe cititor de a mai recurge la dicţionar. 24.3.2. Judecind după elementele din care sînt alcătuite, cuvintele limbii germane se împart în trei categorii: 24.3.2.1. Cuvinte simple (cuvinte radicale)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

der der die die das das

Weg Tag Welt Art Wort Wasser s.a.

kennen lösen bleiben bringen folgen kommen s.a.

dicht stark fest teuer sicher schnell s.a.

bald oft auf in daß weil s.a.

24.3.2.2. Cuvinte compuse x) a) din două cuvinte (cuvînt de bază şi cuvînt determinativ)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

das die der der der die

Kesselblech Vorarbeit Rohteil Treibstoff Sollwert Gasflamme s.a.

zurückgreifen festhalten durchführen abbrennen einteilen tiefziehen s.a.

sinnvoll erfolgreich zeitgerecht hochmodern spanlos braunrot s.a.

dreimal mehrfach zuerst dadurch wobei bisher s.a.

!> v. lecţia 3, punctul 3.4; lecţia 9, punctul 9.5; lecţia 11, punctul 11.1.

388

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

b) din mai mult decît două cuvinte (multiplu compuse)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die R a u m f a h r t t e c h n i k der H a u p t a r b e i t s g a n g die S c h u t z g a s a t m o s p h ä r e das Hochleistungswerkzeug die Werkstoffprüfmaschine

druckübertragend spanabhebend e i n w a n d f r e i s.a.

miteinander gegeneinander v i e r u n d z w a n z i g s.a.

s.a.

24.3.2.3. Cuvinte derivate x) a) formate cu prefix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

d a s Gefäß der Fersuch d e r Begriff s.a.

fceruhen entscheiden erteilen zerstören verfügen s.a.

ungenau WMrichtig b e s o n d e r s.a.

ftevor en/lang g e m ä ß s.a.

b) formate cu sufix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die 'Ladung die Dichte der Stapler das Plätteten d e r Z e i c h n e r s.a.

funktionieren detonieren r e i n i g e n s.a.

möglieh brauchbar ständig dauerhaft praktisch

s.a.

anfangs stets höchstens viertens s.a.

c) formate cu prefix şi sufix
Substantive Verbe

d a s Gewinde d a s Gefüge s.a.

beseitigen beschädigen

s.a.

-

J > v. lecţia 7, punctul 7.6; lecţia 8, punctul 8.4; lecţia 9 punctul 9.3; lecţia 15, punctul 15.4; lecţia 16 punctul 16.4; lecţia 18, punctul 18.6.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

389

d) formate cu schimbare de vocală, cu sau fără prefixe sau sufixe
Substantive

Verbe

Adjective tatsächlich feinkörnig gründlich ringförmig hauptsächlich s.a.

Alte părţi de vorbire

das der die der der

Maß Druck Größe Ursprung Vorgang s.a.

setzen zählen begrüßen benötigen verändern s.a.

wofür womit s.a.

Derivarea cu prefixe şi sufixe se face de la cuvinte simple• (dicht — die Dichte; zeichnen — der Zeichner; rein-—reinigen), de la cuvinte compuse (umformeii — der Umformer; feststellen — die Feststellung; Einfluß — beein­ flussen; sachgemäß — unsachgemäß), de la alte cuvinte derivate (fertigen — die Fertigung; notwendig — die Notwendigkeit; erreichen-—erreichbar), precum şi de la grupuri de cuvinte (Gewinde bohren — der Gewindebohrer; Geld einsparen — die Geldeinsparung). Elementele cuvintelor compuse "pot fi, la rîndul lor, cuvinte derivate (die Flüssigkeit + der Druck = der Flüssigkeitsdruck; das Korn -f-die Größe = die Korngröße; die Anwendung -j- das Gebiet — das Anwendungs­ gebiet). 24.3.3. Din cele de mai sus rezultă că structura cuvintelor poate fi uneori foarte complexă. î n schimb, numărul prefixelor şi sufixelor este limitat, iar acestea au de obicei un sens sau o funcţie foarte precisă. Cunoaşterea acestora şi a sensului cuvintelor simple ne ajută să deducem înţelesul cuvintelor cu •o structură mai complexă. Exemplu: • die Einsatzmöglichkeit = substantiv compus din „Einsatz•+ Möglichkeit" ; der Einsatz = substantiv derivat prin schimbare de vocală de la + „einsetzen" = a folosi, a pune în aplicare ; die Möglichkeit = substantiv derivat cu sufixul -ke.it de la „möglich" = posibil; einsetzen = verb compus din „ein + setzen" ; möglich = adjectiv derivat cu sufixul -lieh de la „mögen" = a putea. die Ein — satz — mög — lieh — keit aplicare '-,;. posibil

^\^ posibilitate -* " ^ posibilitatea de aplicare

390

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPI.OSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.3.4. Uneori, cuvintele derivate (mai puţin cele compuse) au suferit considerabile modificări de sens faţă de cuvîntul de bază. Exemple: stehen (a sta) — verstehen (a înţelege) springen (a sări) — der Ursprung (originea) flach (plat, neted) — die Fläche (suprafaţa, aria) fassen (a prinde, a cuprinde) — das Faß (butoiul) das Zeug (materialul) •— erzeugen (a produce) — das Werkzeug (unealta) î n aceste cazuri vom recurge la dicţionar pentru stabilirea exactă a sensului. Exerciţiul 490. Stabiliţi structura cuvintelor din textul lecţiei ! Exerciţiul 491. Analizaţi structura următoarelor cuvinte (elementele com­ ponente ! ) Werkstoffbedarf Geschwindigkeit Anwendungsgebiet Hochleistungswerkzeug Fertigungseinrichtung Beanspruchung Hauptarbeitsgang Verantwortliche Kunststoffisolierung Endbearbeitung Widerstandsschweißen Haartrockner Betriebsamkeit Tiefziehwerkzeuge Hohlgefäß Exerciţiul 492. De la ce cuvinte (sau grupuri de cuvinte) sînt derivate următoarele substantive şi prin ce mijloace ? Gleichrichter Verschweißung Entwicklung Stromerzeuger Zufuhr Herstellung Schweißumformer Einwirkung Erfinder Bezeichnung Fortschritt Stanzerei Härterei Formgebung Eigenschaft Genauigkeit Zugfestigkeit Sandgießerei Exerciţiul 493. Ce înseamnă următoarele cuvinte? încercaţi să deduceţi sensul din structura lor (cunoaşteţi toate elementele !) şi controlaţi apoi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! die Eckigkeit der Wichtigkeitsgrad der Entwurf die Betriebsleitung die Kürze die Stromeinsparung die Verfügbarkeit schwierig die Anwendbarkeit die Vereinbarung die Beantwortung das Herstellungsverfah­ die Befestigungsvorrich­ ren tung die Gesamtheit unverändert Exerciţiul 494. Cunoaşteţi substantive derivate de la următoarele cuvinte? Indicaţi-le ! laden = a încărca bedeuten = a însemna abschließen = a încheia das Handwerk == meseria hitzebeständig = rezis­ tent la căldură

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

391

gewinnen = a obţine der Teil = partea das Haar trocknen = a usca părul

mit Farbe anstreichen = a da cu vopsea Werkzeug machen = a einladen = a invita face unelte durchsehen = a parcurge kalt verformen = a mo­ dela la rece

das Hans

= casa

24.4. Familii de cuvinte
24.4.1. Cuvintele derivate sau compuse care au la bază acelaşi cuvînt simplu formează, împreună cu acesta, o familie de cuvinte. Exemple: gießen = a turna der Guß der Gußteil der Gießer der Grauguß der Gußrohling die Gießerei die Sandgießerei der Rotguß die Gußlegierung das Spritzgießen der Temperguß das Feingießverfahren ş.a das Wort == citvîntul verantworten wörtlich s.a. die Antwort antworten die Verantwortung beantworten verantwortlich die Beantwortung der Verantwortliche die Verantwortlichkeit andere = c elălalt, altul abändern anders s.a. ändern die Abänderung die Änderung verändern abänderbar die Veränderung umändern veränderlich die Umänderung die Veränderlichkeit umänderbar verändert unverändert stehen = a sta ständig der Stand der Bestand vollständig bestehen die Entstehung unvollständig entstehen der Verstand verstehen das Verständnis der Zustand der Widerstand herstellbar die Stelle stellen die Herstellung vorstellbar herstellen vorstellen die Vorstellung feststellbar

Man entschied sich für diese Geschwin­ digkeit. bauen. winden (a răsuci)*. halten*. verzichten.a. drehen. geben*. sitzen*. liegen*. zeichnen. wirken*. 2 (N auf D) 2(N auf A) 2(N an D) 2(N für A) 2(N über A) beruhen einwirken. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) abbrennen. die Form. Exerciţiul 496. A an D) erteilen * (De la cuvintele n o t a t e cu* cunoaşteţi derivate cu modificări de vocală) .5. messen*. Ersetzen Sie dieses Medium durch Wasser. A) erlangen. bohren. detonieren Die Ladung brennt ab. suchen. Man erteilte ein Patent an den Fach­ mann. Exerciţiul 495. das Zeug (mate­ rialul). der Stoff. fest. 2(N inf. stecken. 3(N. zurück­ greifen sich beteiligen sich entscheiden verfügen Der Sprengstoff beruht auf der von Nitroglyzerin. verfolgen Dieses Verfahren erlangt große Bedeu­ tung. Notaţi-le într-un caiet şi completaţi-le pe măsură ce înaintaţi cu lectura ! 24. Recapitulaţi vocabularul lecţiilor 1—24 şi constataţi ce cuvinte cunoaşteţi din familiile următoarelor cuvinte simple ! Stabiliţi structura lor ! arbeiten. 2(N. lehren. fahren*.392 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN aufstellbar feststellen die Feststellung darstellbar die Aufstellung aufstellen zusammenstellbar die Darstellung darstellen die Anstellung zusammenstellen anstellen der Angestellte s. ziehen*. Constituiţi şi alte familii de cuvinte din vocabularul învăţat. Beteiligen Sie sich an der Vorarbeit. der Teil. prüfen. Basis Wir verzichten auf diese Energiequellen. treiben*. die Zahl*.) scheinen Der Richtwert scheint genau zu sein. A durch A) ersetzen 3(N. Er verfügt über eine Ladung Spreng­ stoff.

Wann sprechen wir von Distanzverfahren ? o. d. Expuneţi crai şi în scris textul pe baza următorului plan! a. a) erlangen — die neue Methode e) beruhen — das Distanzver­ fahren b) verfügen — das Werk f) sich entscheiden — die Fachleute c) verfolgen — die Kontrolleure g) verzichten — man d) sich beteiligen — die Delegation h) einwirken — die Detonation Exerciţiul 498 (sinteză).und Nachteile. Formulaţi întrebări cu verbele şi subiectele date în aşa fel ca să răspundă a doua parte sintactică cerută de valenţă! Răspundeţi apoi la întrebări ! Model: erlangen — die neue Methode Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Johnson ? f. Welcher Explosionsstoff erweist sich als vorteilhafter ? 1. Die Anwendungsarten von Sprengstoffen. Was tritt beim Detonieren der Ladung ein ? r. ihre Vor. Über welche Möglichkeit verfügte Adamson schon 1876? e. Was sind Schieß. Welche Patente erhielten Munroe und W. Jones 1909? g. Was wird ersetzt und wodurch ? c. N. Worauf beruht das Explosionsverformen ? b. Für welches Gebiet der Technik ist das Explosionsverformen heute besonders bedeutend ? h. 1 ? p. Die Explosionsstoffe. C. Wann sprechen wir von Kontaktverfahren ? n. b. Wie teilt man die Explosionsstoffe ein ? i. (sinteză). e. Als was beteiligt sich der Sprengstoff an der Verformung ? Exerciţiul 499. Was zeigt Abb. Seit wann ist dieses Verfahren bekannt ? c. . Ist die Idee des Explosionsverformens neu ? d. Was sind Sprengstoffe ? k. Das Prinzip des Explosionsverformens.oder Treibstoffe ? j . Die besondere Bedeutung dieser Technik heute. Welches Patent erhielt J. Aus welchen Verfahren besteht das Explosionsverformen ? m.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 393 Exerciţiul 497. Citiţi textul şi răspundeţi ! a.

14 ÜBER EXPLOSIONSSTOFFE FÜR DAS VERFORMEN VON METALLEN Die Explosionsstoffe bestehen aus verschiedenen chemischen Zusam­ mensetzungen und sind in flüssiger oder fester Form verfügbar. „plastischen" Explosionsstoffe. weil sie sich leicht in jede gewünschte Form legen lassen und Variationen 1 3 ) des auf den Rohteil einwirkenden Druckes ge- 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) handhaben pressen Zusatz Weichmacher Hand wünschen scharf Messer zurechtschneiden. zurechtgeschnitten) Sprengschnur Kunststoff hülle füllen Variation a mînui. Eine andere praktische Form sind Sprengschnüre 10). (schnitt zurecht. Feste Explosionsstoffe lassen sich in bestimmte Formen gießen oder pressen 2). so daß ihnen weniger Bedeutung zukommt. Andere ergeben nach Zusatz 3) eines Weichmachers 4) die sog. Diese bestehen aus einer Kunststoffhülle n ) von etwa 6 mm Durchmesser. Diese Typen sind auch in Folien verschiedener Stärke lieferbar. die mit dem Explosionsstoff gefüllt 12) ist. die sich von Hand 5) in die gewün­ schte 6) Form pressen lassen. Flüssige Explosionsstoffe lassen sich schwerer handhaben 1 ! . a manipula a presa adaosul plastifiantul mîna a dori ascuţit cuţitul tăiat potrivit fitilul detonant învelişul din material plastic a umple variaţia der der die das 10) die 11) die 12) 13) die .394 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN D. Sprengschnüre sind für das Explosionsver­ formen sehr vorteilhaft. Lectură suplimentară Nr. die mit einem scharfen 7 ) Messer 8) zurechtgeschnitten 9 ) werden können.

amorsa magnetou explozia . Es gibt dann noch verschiedene Typen von Plastikexplosionsstof­ fen 15). Fast alle Explosionsstoffe können durch eine elektrische Zündkapsel 18 * mit Magnetzünder 19> zur Explosion 20) gebracht werden. die meistens auf Basis von Nitroglyzerin 16> aufgebaut 1 7 ) sind. 14) gestatten 15) der Plastikexplosionsstoff 16) das Nitroglyzerin 17) sich aufbauen (baute auf. aufgebaut) 18) die Zündkapsel 19) die Magnetzünder 20) die Explosion a permite substanţa explozivă plastică nitroglicerina aici: a se compune pe baza de.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 395 statten 14).

*' auch „Automatisierung". Beile usw. *) v. sowie vollautomatische und vollkontinuierliche Getreidemühlen. selbstregelnd ablaufen. Man hat darauf hingewiesen. Text Ein Forscher hat einmal behauptet. •*) v. erscheint der Automat als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungsstraße 4) durch Verkettung von Einzelmaschinen. Während aber in der Mechanisierung der Mensch ein wesentliches Glied der Fertigung war. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertigerzeugnis einschließlich der notwendigen Kontrollen in einer Vielzahl von oft elektronisch gesteuerten Operationen durch. Explicaţii. Zu jener Zeit sind derartige Erfindungen und ihre Anwendung revolutionierend gewesen. die Automation sei die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses. punctul 25. als sei diese Meinung im Laufe der Entwicklung Allge­ meingut geworden 3) und habe überall Aufnahme gefunden. geht die Geburtsstunde der Automation nicht bis in die Steinzeit zurück. şi lectura suplimentară „Automatische Fertigungsstraßen" 2) . solle man als Automation bezeichnen. punctul 25. die über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation führte. der bereits in der Steinzeit begonnen habe. zwangsläufig. als James W a t t den Fliehkraftregler erfand. Erwähnenswert wären auch Webstühle. schuf. die selbständig. Jahrhundert verlegt werden. Diese Auffassung müsse zwecks einheitlicher Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden. tritt er heute bei der Automation fast völlig zurück. punctul 25. daß diese Auffassung heute nicht mehr ganz zutreffend sei 2 ) und der Begriff „Automation" enger gefaßt werden müsse. als der Mensch die ersten Werkzeuge wie Knüppel. die ohne direkten menschlichen Ein­ griff erfolgen.2. * > Demgegenüber wurde die Meinung geäußert. Es scheint./ Lehrstück Nummer 25 AUTOMATION* A. Produktionstechnik eine stürmische Entwicklung durchgemacht hat. Hebel.1. die es in Amerika gegeben haben soll. Explicaţii.4. die bereits vor 150 Jahren durch Lochstreifen gesteuert worden sind. Nach Ansicht anderer Forscher. Anstelle einer Vielzahl von handbedienten Werkzeugmaschinen. die die erforderlichen Arbeitsgänge in Einzeloperationen durchführen. welchen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. also Vorgänge. doch muß wohl angenommen werden. 2 ' Alle Vorgänge. Explicaţii. unwillkürlich. daß sich damals kaum jemand eine Vorstellung habe machen können. sondern kann in das 18. 3 > v. daß die sog. v.

. corespunzător mai strîns. -en der Betracht. adoptarea. consideraţia. pct. -en äußern eine Meinung äußern die Auffassung.2) continuarea. I de la „sollen") zwecks einheitlich die Begriffsbestimmung. pct.2) omul ciomagul toporul a crea faţă de aceasta.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 397 B. -sses. obligatoriu involuntar autoreglat a decurge omenesc intervenţia (v. I de la „haben") der Mensch. .pl. -e schaffen (schuf. Explicaţii. habe (conj. das Beil. Explicaţii. -(e)s. independent forţat. in Betracht ziehen. Explicaţii. nimerit. părerea. opinia a exprima a exprima o părere înţelegerea. geschaffen) demgegenüber die Meinung. aici: cursul. contrar acestui lucru părerea. lief ab. -(e)s. cu scopul uniform definiţia considerarea a lua în considerare.e das Allgemeingut. -e solle (conj. I de la „müssen") fassen selbständig zwangsläufig unwillkürlich selbstregelnd ablaufen (äu. -en der Entwicklungsprozeß. 25. -n automatizarea cercetătorul a afirma (v.e r Allgemeingut werden die Aufnahme.pl. 25. (zog. I de la „sein") die Fortsetzung. behaupten sei (conj. strîmt (v. -sse die Steinzeit. f. -s. ist abge­ laufen) menschlich der Eingriff. mai îngust strîns. . -en der Knüppel. 25. de la eng) eng müsse (conj. pct. gezogen) der Lauf. f. -en. -en der Forscher. -s. -(e)s. decursul bunul obştesc. 25.2) pentru. Explicaţia. admiterea. Vocabular die Automation. bunul general a se generaliza primirea. îngust.2) a prinde de sine stătător. (e)s. concepţia potrivit. urmarea procesul de evoluţie / de dezvoltare epoca de piatră (v. pct. -en zutreffend enger (superi. -(e)s.

-en Umwandlung. -e Fertigerzeugnis. numărul mare servit manual operaţia (de lucru) operaţia individuală maşina individuală linia tehnologică (de fabricaţie) înlănţuirea transformarea materia primă produsul finit . . ist zurückgetreten) völlig Vielzahl. -er zurücktreten (i. -n Verkettung. handbedient Arbeitsgang.pl. .398 LEHRSTÜCK NUMMER 25: AUTOMATION die das der der der die die die der die die das die der die die die die die der das Geburtsstunde. astfel de invenţia revoluţionînd. elementul component a se retrage principal complet.) Produktionstechnik. -n derartig Erfindung. -se ora naşterii (aici: începutul) a merge înapoi. -(e)s. hingewiesen auf -f ac.e Lochstreifen.nahm an. erfunden) erwähnenswert Webstuhl. erfinden (erfand. -en stürmisch durchmachen Mechanisierung. a considera cineva imaginea. -s. a plasa regulatorul centrifug a inventa demn de menţionat. angenom­ men) jemand Vorstellung. -en Rohstoff. -e verlegen Fliehkraftregler. -n zurückgehen (ging zurück. -en Grad. -n Fertigungsstraße. f. -en wesentlich Glied. -(e)s. trat zurück. -s. remarcabil războiul de ţesut banda perforată complet continuu / neîntrerupt moara de cereale / de grîne asemenea. a se întoarce (aici: a data) secolul aici: a transpune. ideea gradul a arăta. -e hinweisen (wies hin. -en Einzelmaschine. -ses. ist zurückgegangen) Jahrhundert. -en revolutionierend wohl annehmen (i . total sumedenia.e Einzeloperation. -s. vollkontinuierlich Getreidemühle. -(e)s. a indica tehnica producţiei furtunos a trece prin mecanizarea fundamental. (e)s. -(e)s. revoluţionar aici: probabil aici: a presupune. esenţial.

(!) La fel două puncte (:). Exemple: Die Produktionstechnik hat eine stürmische Entwicklung durchgemacht. semnul exclamării. La fel punctul şi virgula (. şi semnul exclamării. marcînd încheierea unei propoziţii intero­ gative. Pronunţare şi ortografie 25. capitolul introductiv „Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". uneori.0. (!) La fel..) 4 ). Punctuaţia. cere coborîrea vocii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie ter­ minală). V[. Explicaţii şi exerciţii 25. marcînd sfîrşitul unei propoziţii subordonate sau întreru­ perea unei propoziţii în general. . Exemple: Sind hier Einzeloperationen notwendig ? / Seit wann gibt es Automation ? Virgula (.. Semnele de punctuaţie avînd anumite funcţii sintactice*> sugerează următoarele mişcări ale vocii în timpul lecturii cu glas tare: Punctul (. Hebel.) 2 ). schuf.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 399 einschließlich elektronisch ob inclusiv electronic dacă C.1.0. Beile usw. cere ridicarea vocii în cazul propoziţiei interogative totale (care începe cu predicatul). şi de obicei. şi coborîrea vocii în cazul propoziţiei interogative parţiale (care începe cu un cuvînt interogativ) în ambele situaţii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie interogativă).). . cere menţinerea vocii la aceeaşi înălţime începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie progredientă). ') punctul 2 ) 3 ' 4 > v. als der Mensch die ersten Werkzeuge wieKnüppel. Semnul de întrebare ( ? ) 3 ) . marcînd încheierea unei propoziţii enunţiative..

Berger behauptete.1. Exemple: Ing. 25. . Berger susţinea: „Automatizare există din secolul al XVIII-lea". 'Exersaţi pronunţarea mai dificilă a următoarelor cuvinte ! der Entwicklungsprozeß [ent'vIklU^sprotses] demgegenüber ['de:mge:ggny:b9r] selbständig ['zelpftendlc] zwangsläufig ['tsva^slooilc] unwillkürlich ['Unvllky:rllc] selbstregelnd ['zelpstre:g9lnt] die Begriffsbestimmung [ba'grlfsbaftlmU?/] die Geburtsstunde [gg'buirts/tUnda] der Fliehkraftregler ['fli:kraftre:kbr] der Webstuhl ['ve:pjtu:l] die Fertigungsstraße ['fsrtlgUysftraisg] das Fertigerzeugnis ['fertlcsrtsogknls] 25. Jahrhundert". Vorbirea indirectă 25. Redarea celor spuse. subliniind ultimele silabe puternic accentuate înaintea fiecărui punct şi fiecărei virgule ! Citiţi apoi textul cu glas tare. î n reformularea vorbirii directe. Exerciţiul 500.2. bezeichnet man als Automation. Ing.1. se va ţine seama de următorul complex de reguli: J 2 > î n limbajul tehnic. gîndite sau scrise de cineva se poate face în două feluri: D a) Prin reproducerea întocmai a cuvintelor sale ( = Vorbirea directă). Pregătiţi lectura textului. es gebe Automation seit dem 18. b) Prin redarea conţinutului celor spuse sau gîndite exprimate într-o reformulare făcută de raportor 2> ( = Vorbirea indirectă). î n limbajul beletristic sau colocvial există şi alte posibilităţi.1. ' Raportor = cel care relatează cele spuse sau gîndite de cineva. die selbständig ablaufen.1. Berger susţinea că există automatizare încă din secolul al XVIII-lea.400 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Exemplu: Alle Vorgänge. adică în transpunerea ei în vorbirea indirectă. Berger behauptete: „Automation gibt es seit dem 18. Ing. respectînd regulile de intonaţie! Exerciţiul 501. Jahrhundert. Exemplu: Ing.

Auffassung 25.2.1. De obicei se preferă varianta neintrodusă. dar între ele prin punct cînd sînt neintroduse. ob diese zutreffend sei. 2 11 26 — Germana pentru ingineri fi tehnicieni — c. Jahrhundert Automation".2.1.1. ob wir uns Sie sich mit der Mechanisierung mit der Mechanisierung unserer Ihrer Abteilung?" Abteilung befassen. > Conjuncţia „dacă" corespunde deci cu „wenn" în propoziţii condiţionale şi cu „ob" In vorbirea indirectă. referindu-se la relaţiile respective de spaţiu şi timp văzute din punctul de vedere al raportorului. regler erfunden ?" Er fragte: „Ist diese Auffassung zutreffend ?" Er fragte.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 401 25.1. propoziţii subordonate B. Pronumele personale. Jahrhundert Automation. wer den Fliehkraftregler erfunden habe. se schimbă. Adverbele de Ioc şi de timp precum şi pronumele demonstrative prin care se poate exprima o apropiere sau o depărtare în spaţiu sau în timp. daß es seit dem 18. reflexive şi posesive se schimbă. seine erste Idee zurück. referindu-se la persoanele sau lucrurile despre care se vorbeşte. Genosse Ionescu fragte: „Befassen Genosse Ionescu fragte. Er behauptete. 25. separîndu-se de aceasta prin virgulă. Er behauptete.2. în vorbirea indirectă: în vorbirea directă: > propoziţii subordonate Propoziţiile enunţiative a) introduse cu daß b) neintroduse 1J Exemplu: Er behauptete: „Es gibt seit dem 18. din punctul de vedere al raportorului. es gebe seit dem 18. Exemple: Genosse Ionescu sagte: „Ich greife Genosse Ionescu sagte. er greife auf auf meine erste Idee zurück". Propoziţiile interogative > introduse cu cuvîntul interogativ a) parţiale respectiv introduse cu conjuncţia ob (dacă) 2 ) b) totale Exemple: Er fragte: „Wer hat den Fliehkraft­ Er fragte.3.2. 1/103 . Propoziţiile principale din vorbirea directă devin propoziţii subordonate propoziţiei de declaraţie. Jahrhundert Automation gebe.

25. Sie haben dort keine. sau: alle Webstühle wären vollau­ tomatisch. 14. Timpurile verbale folosite în vorbirea directă se transpun în vorbirea indirectă în felul următor: a) Prezentul indicativ conjunctivul I prezent 3) b) Viitorul indicativ 4 ' conjunctivul I viitor 3 ' s) 6) c) Perfectul .5. Exemple: Kollege Schulz fragt: „Gibt es dort Kollege Schulz fragt. conjunctivul I perfect 3) Exemplu: Genosse Barbu fragt: Genosse Barbu fragt. sau: ob wir die notwendigen Loch­ streifen hätten. sau: alle Webstühle seien vollau­ tomatisch.2. tion?" > v.5. a 21-a.4. ob wir die die notwendigen Lochstreifen?" notwendigen Lochstreifen haben. a) Indicativ — cînd garantează adevărul celor relatate. 25.1. 41 v. „Wie verläuft diese Einzeloperawie diese Einzeloperation verlaufe. b) Conjunctivul II (forma simplă) X) — cînd se îndoieşte de adevărul celor relatate. punctul 23.2 a 22-a. se pot înlocui cu formele conjunctivului II (forma simplă) 1] şi în cazul unei relatări obiective. Exemplu: Kollege Braun fragt: „Haben Sie Kollege Braun fragt.>. 25. v. mai mult ca perfectul 7) . a 14-a. imperfectul .3. » v. . In cazul cînd formele conjunctivului 1 2 ) coincid cu indicativul. punctul punctul punctul punctul 22. 6) v. 5 ) v.3.2. Wir haben hier keine". Exemplu: Herr Meier behauptet: „Alle WebHerr Meier behauptet. 25. ob es hier bei bei Ihnen eine Schreibmaschine ? uns eine Schreibmaschine gebe. stuhle sind vollautomatisch. 16. alle Web­ stühle sind vollautomatisch".402 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION .1. c) Conjunctivul 12)—cînd redă cu obiectivitate ceea ce a spus cineva.1. 2) 3 l lecţia punctul punctul lecţia lecţia lecţia lecţia a 23-a. .2. 7 > v.1. a 16-a. şi lecţia 18-a. 21.1. Raportorul îşi poate exprima atitudinea faţă de cele relatate prin trecerea predicatului din vorbirea directă la următoarele moduri în vorbirea indirectă. punctul 18.

25. III .et Pers.. Imperativul din vorbirea directă se redă în vorbirea indirectă prin parafrazare cu următoarele verbe modale x) : mögen = cînd este vorba de o rugăminte . r wle „Wie verlief diese Einzeloperation?" ^ i e s c Emzeloperahon verlaufen „Wie war diese Einzeloperation ver­ laufen" ? 25. sollen = cînd este vorba de un îndemn. conjunctivul I perfect — pentru acţiuni ce au avut loc. Ing.est du faßt du fassest Pers. Hof mann bittet: Ing. wir mögen ins „Kommen Sie ins Konstruktionsbüro!" Konstruktionsbüro kommen. I .6. müssen = cînd este vorba de un ordin. I I I .3.1. „Wie ist diese Einzeloperation verlaufen?" . Modul conjunctiv I are trei timpuri: conjunctivul I prezent — pentru acţiuni în desfăşurare . Exemple: Ing.2. Hofmann sagt. o invitaţie. .en sie fassen sie fassen J > v. punctul 10. Ing.L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION 403 „Wie wird diese Einzeloperation wie diese Einzeloperation verlaufen verlaufen ?" werde. wir müssen die „Reinigen Sie die Oberfläche !" Oberfläche reinigen. II .2. Hofmann sagt: Ing. II . Conjunctivul I prezent se formează adăugîndu-se la radicalul infinitivului seria de desinenţe Exemplu: Spre comparaţie: indicativul Singular Pers. conjunctivul I viitor — pentru acţiuni ce urmează să aibă loc.e er faßt er fasse wir fassen Plural Pers.e ich fasse ich fasse Pers.2 al lecţiei de faţă. Hofmann bittet. Hofmann sagt.en wir fassen ihr fasset ihr faßt Pers. Hofmann sagt: Ing. wir sollen uns „Sehen Sie sich den Lageplan an !" den Lageplan ansehen. Observaţie: Exerciţii pentru fixarea vorbirii indirecte urmează după punctul 25.2.. lecţia a 10-a.2.2. 25. Conjunctivul I 25. I .1.

Exemple: Spre comparaţie: indicativul Conjunctivul I viitor ich werde hinweisen ich werde hinweisen du wirst hinweisen du werdest hinweisen er wird hinweisen er werde hinweisen wir werden hinweisen wir werden hinweisen ihr werdet hinweisen ihr werdet hinweisen sie werden hinweisen sie werden hinweisen 25. . können. „haben" ş:i „werden" au la conjunctivul I prezei următoarele forme: werden Spre comparaţie: indicativul sein haben ich habe ich werde ich bin ich habe ich werde ich sei du habest du werdest du bist du seist du hast du wirst er habe er werde er ist er hat er wird er sei wir seien wir haben wir werden wir sind wir haben wir werden ihr habet ihr werdet ihr seid ihr seiet ihr habt ihr werdet sie seien sie haben sie werden sie sind sie haben sie werden Verbele modale formează conjunctivul I prezent ca toate verbele regulate. könne. mögest. wollest er dürfe. wolle will etc. du dürfest. kann. müssen. sollen. Diateza pasivă a conjunctivului I este marcată. numai prin verbul auxiliar „werden" la modul conjunctiv I. pornind de la infinitiv. wolle wir dürfen. solle. mag. avînd verbul auxiliar la conjunctivul I.2. wollen ihr dürfet. müssest. könnet. können. müsse. ich darf. de asemenea. se anulează la conjunctiv. könnest. möge. mögen. wollen 25. solle. Conjunctivul I viitor şi perfect se formează ca şi viitorul I şi per­ fectul indicativ. möge. muß.2. II şi I I I sing. mögen.404 LEHRSTOCK 25: AUTOMATION Schimbările vocalei radicale a unor verbe tari la indicativul prezent. sollest. soll. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich dürfe. wollet sie dürfen.4. möget. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich halte ich nehme ich halte ich nehme du nehmest du hältst du nimmst du haltest er halte er nehme er hält er nimmt wir halten wir nehmen wir halten wir nehmen ihr haltet ihr nehmet ihr haltet ihr nehmt sie nehmen sie halten sie nehmen sie halten Verbele auxiliare „sein . sollet. pers. müsset. müssen. könne. müsse. sollen.3.

.". schon vor 50 Jahren seien einige Maschinen automatisch gesteuert worden. alle Webstühle seien vollautomatisch. Dl.. Citiţi textul lecţiei şi constataţi cînd intervine vorbirea indi­ rectă ! Stabiliţi de la ce propoziţie de declaraţie depinde! Exerciţiul 503. î n alte funcţii decît cea din vorbirea indirectă. punctul 25. trecîndu-le la vorbirea directă! Model: Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung etc. Meier susţine că toate războaiele de ţesut sînt complet automatizate. sind gesteuert worden Der Direktor erklärte. In Zu­ kunft werde jeder Arbeitsgang .. tehnica producţiei s-a dezvoltat rapid. ..2. Exemple: Herr Meier behauptet. Exerciţiul 504.4.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 405 Spre comparaţie: indicativul Exemple: . die Produktionstechnik hat sich schnell ent­ wickelt. Orice s-ar afirma. Exerciţiul 502. Conjugaţi la timpurile conjunctivului I următoarele ex­ presii ! eine Meinung äußern eine Fertigungsstraße aufstellen J ) v.4 c) al lecţiei de faţă.2. conjunctivul I se redă în limba română prin condiţionalul optativ. Transformaţi părţile textului redactat la vorbirea indirectă. î n traducerea conjunctivului I în limba română se foloseşte indicativul cînd se relatează cu obiectivitate cele spuse sau gîndite de cineva 1 '. wird gearbeitet Heute werde bereits viel mit Automation gearbeitet.1.. Was man auch immer behaupte. wird automatisiert werden automatisiert werden. Conjunctivul I perfect Spre comparaţie: indicativul ich habe geschaffen ich sei erschienen ich habe geschaffen ich bin er­ schienen du habest geschaffen du seist erschienen du hast geschaffen du bist er­ schienen er habe geschaffen er sei erschienen er hat geschaffen er ist er­ schienen wir haben geschaffen wir seien erschienen wir haben geschaffen wir sind erschienen ihr habet geschaffen ihr seiet erschienen ihr habt geschaffen ihr seid er­ schienen sie haben geschaffen sie seien erschienen sie haben geschaffen sie sind er­ schienen 25.

der Explosionsstoff wurde bereits hertransportiert." . a. „Schon vor 150 Jahren waren einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. Der Ingenieur erläuterte: „Die Automation geht nicht bis in die Steinzeit zurück". Ein Genosse wollte wissen: „Erhöht die neue Energiequelle die Geschwindigkeit ?" „Wie wirkte der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile ein ?" „Kann man auf das Kontaktverfahren verzichten?" „Werden wir über den notwendigen Treibstoff verfügen?" „Wer beteiligt sich an den Vorarbeiten?" e. wird die Ladung abgebrannt." „Bei der Mechanisierung war er ein wesentliches Glied der Fertigung.406 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION automatisch ablaufen auf eine Erfindung hinweisen die Zeit in Betracht ziehen ein neues Fördermittel erfinden Exerciţiul 505. In der Betriebsanleitung steht: „Reinigen Sie die Oberfläche !" „Entfernen Sie den Rost möglichst gründlich !" „Bewahren Sie die Metallteile vor Korrosion !" „Entfetten Sie die Metallflächen vor der Montage \" „Achten Sie bitte auf richtige Aufstellung der Maschine 1" f. Der Oberingenieur bestimmte: „Hier wird das Explosionsverfahren angewendet." „Die Geschwindigkeit muß erhöht werden. Jahrhundert verlegen". sonst wird der Flüssigkeitsdruck zu stark. subordonîndu-le propoziţiilor de declaraţie respective! Model: Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück". „Damals hat James W a t t den Fliehkraftregler erfunden"." c. Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück." „Nach 150 Jahren wird die Automation einen noch höheren Grad erreichen. „Man kann ihren Anfang ins 18. Der Professor erklärte. bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück." „Wenn dieser Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden ist. Treceţi următoarele propoziţii la vorbirea indirectă (va­ rianta obiectivă). Der Leiter der Delegation fragte: „Welche Art von Automation wenden Sie in Ihrem Werk an ?" „Geschieht es in Form von Einzelmaschinen oder von automatischen Fer­ tigungsstraßen ?" „Führt dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder vom Halbzeug zum Fertigerzeugnis d u r c h ? " d." b.

3.3. 6 > v. Exemple: Er wird sich wohl für das Distanzverfahren entscheiden. indicativul. lecţia a 21-a. lecţia a 4-a.3. lecţia a 18-a. în mod normal. folosit pentru expri­ marea unor acţiuni dorite. viitor şi perfect. însoţit de un adverb care exprimă incertitudinea.1. punctul 14. Dintre acestea. dar şi în alte propoziţii secundare. lecţia a 14-a. b) Conjunctivul II 8 ' cu timpurile prezent şi trecut.3. = Au vorbit mai departe ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic. punctul 4 .1.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 407 25. lecţia a 22-a. ireale.3. Imperativul — modul acţiunilor solicitate. 81 v. precum şi pentru exprimarea unor forme de imperativ". vă veţi ocupa de tehnica procedeului. 25. lecţia de faţă. punctul 23. sau ireale.3. perfectul 2 '. Exemple: Sie werden sich mit der Verfahrenstechnik befassen. incerte. 25. Conjunctivul are următoarele forme: a) Conjunctivul I 6 ' cu timpurile prezent. Sie reinigen jetzt die Metallteile ! = Dv.1.3. 2) v. 3) v. .2. în limbajul tehnic predomină. îşi au funcţiile lor bine stabilite. Kommen Sie ! Conjunctivul — modul acţiunilor posibile. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei moduri: Exemple: ••• '•<"•' Indicativul — modul acţiunilor reale. punctul 8. 5 > v. punctul 18. o dispoziţie (de obicei prin viitor sau prezent). acest mod mai poate exprima în anumite contexte: a) un ordin. indicativul este. 4) v. punctul 10. lecţia a 16-a. Sie sprachen weiter. = Se va hotărî probabil pentru procedeul de distanţă. 1 . Modurile şi diatezele verbale ( R e c a p i t u l a r e şi sinteză) 25. Er käme. er komme nicht. punctul 11. Er kommt. punctul 25. punctul 21. = A spus că nu va veni. probabilă. folosit mai ales în vorbirea indirectă. lecţia de faţă.2 şi 3. curăţaţi acum piesele metalice ! b) o acţiune nesigură. deşi folosite mai rar.1. Indicativul are următoarele timpuri: prezentul 1 '. Exemple: Er sagte.3.1 lecţia a 10-a. Deşi funcţia principală a indicativului constă în exprimarea unor acţiuni sau stări reale. als ob nichts geschehen sei. lecţia a 8-a. Dar şi celelalte două moduri.1.2. punctul 22. mai mult ca perfectul 4) şi viitorul 5 '.1.3. lecţia a 3-a punctele 3. 11 v. ' ' v.1. lecţia a 11-a.3.1. punctul 25. în acest caz. de obicei.5. imperfectul (sau preteritul) 3).1. punctul 16. = Dv. lecţia de faţă.

a Ii-a singular şi plural. Wenn er gekommen wäre. Exemple: Kommen Sie ! = Veniţi ! Beteiligen Sie sich an der Tagung ! = Participaţi la sesiune ! Seien Sie unser Gast ! = Fiţi oaspetele nostru ! Nehmen Sie Platz ! = Luaţi loc ! Imperativul de politeţe poate fi formulat şi cu verbele modale „mögen" şi „wollen" sau cu conjunctivul II „würde" pentru a i se da o notă deosebită de politeţe şi serviabilitate. mai ales în vorbirea indirectă. Exemple: Wollen Sie bitte kommen ! = Vreţi vă rog să veniţi ! Möchten Sie bitte Platz nehmen ! = Vreţi vă rog să luaţi loc ! Würden Sie bitte unser Gast sein ! = Aţi vrea vă rog să fiţi oaspetele nostru ! b) Imperativul familiar 2) pentru pers. lecţia a 14-a. format pornind de la indicativul prezent prin omiterea pronumelui şi înlocuirea desi­ nenţei la pers. hätte er an der Tagung teilgenommen.1. lecţia a 7-a. care exprimă invitaţii. Exemple: Sei unser Gast ! = Fi oaspetele nostru ! Seid unsere Gäste ! = Fiţi oaspeţii noştri ! c) Imperativul pentru pers. Imperativul are numai timpul prezent cu următoarele forme.3. a IlI-a singular se folosesc frecvent forme de imperativ parafrazate cu ajutorul verbelor modale „mögen. solicitări. punctul 7. format din conjunctivul I prezent al pers. a) Imperativul de politeţe 11 pentru pers. rugăminţi sau porunci. = Dacă ar fi venit. ar participa la sesiune. a Il-a singular şi plural. punctul 14. Exemple: Komm ! = Vino ! Kommt ! == Veniţi ! Beteilige dich (Beteiligt euch) an der Tagung ! = Participă (Participaţi) la sesiune ! Nimm (Nehmt) Platz ! = Ia (Luaţi) loc ! De la verbul „sein" = a fi se formează imperativul familiar pornind de la conjunctivul I prezent cu omiterea pronumelui (şi a desinenţei la singular). a IlI-a singular. a Ii-a singular prin -a sau omiterea ei. format din conjunctivul I prezent. ) v. a I l I . würde er an der Tagung teilnehmen. x 2 Exemple: > v. Exemple: Er komme ! = Să vină ! Er beteilige sich an der Tagung ! = Să participe la sesiune ! Er sei unser Gast ! = Să fie oaspetele nostru ! Er nehme Platz ! = Să ia loc ! Pentru pers. ar fi participat la sesiune.3.2. = Dacă ar veni. . sollen. 25. müssen" la indicativul sau conjunctivul I prezent.3.408 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Wenn er käme.a plural cu inversarea pronumelui.

format din infinitivul (uneori şi din partici­ piul perfect al) verbelor. Exemple: Sie mögen kommen ! = Să vină ! Sie sollen den Termin verlegen ! = Să amîne termenul ! Sie müssen sich an der Tagung beteiligen ! = Să participe la sesiune ! î n vorbirea indirectă. Diateza reflexivă2) — pentru acţiuni care se răsfrîng asupra subiec­ tului. să participe la sesiune. Das Werkstoffvolumen wird verdoppelt. sollen.2.3. 2 Exemple: *) v. a IlI-a plural. lecţia a 13-a. lecţia a 12-a. Rost sorgfältig beseitigen ! = A se îndepărta cu grijă rugina ! Oberfläche nicht beschädigen ! = A nu se vătăma suprafaţa ! Ungenaue Teile austauschen ! = A se schimba părţile neprecis lucrate! î n limbajul tehnic se întîlneşte mai ales această ultimă formă. > v. Diateza pasivă 1] — pentru acţiuni pe care le suferă subiectul. er muß/müsse sich entscheiden. sie möchten kommen. er mag/möge kommen. d) Imperativul pentru pers. format din conjunctivul I prezent cu inversarea pronumelui personal. können. Exemple: Gehen wir ! = Să mergem ! Nehmen wir Platz ! = Să luăm loc ! Verlegen wir den Termin ! = Să amînăm termenul ! e) Imperativul pentru pers. müssen. sie sollten an der Tagung teilnehmen. 1 Se dublează volumul Das Werkstoffvolumen verdoppelt sich. dürfen" la conjunctivul I. a IlI-a plural este para­ frazat prin conjunctivul II. că trebuie să se hotărască. Se traduce în limba română tot cu infinitivul. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei diateze: Diateza activă — pentru acţiuni pe care le desfăşoară subiectul. = Spuneţi-le să binevoiască să vină.2. f) Imperativul impersonal. Exemple: Wir verdoppeln das Werkstoff Volumen. parafrazat prin verbele mo­ dale „mögen". 25. imperativul pentru pers. = Dublăm volumul de material. er soll/solle an der Ta­ gung teilnehmen.2. că trebuie să se hotărască. J de material.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 409 Exemple:'Sagen Sie ihm. punctul 13. Exemple: Sagen Sie ihnen. = Spuneţi-i să vină. punctul 12. sie müßten sich entscheiden. I plural. să participe la sesiune. .

Er verfügte über die Arbeitsmethoden. Sie hielten an der alten Methode fest. Der Werkstoffbedarf nahm so sehr zu. als sei die Anwendung dieses Verfahrens möglich. Propoziţii subordonate prescurtate 25. c. a. Die Geschwindigkeit erhöht sich. Anfangs schien es.4. Exerciţiul 506. Anfangs schien es. Se pare Completă: als ob diese Meinung Allgemeingut geworden sei ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Prescurtaţi următoarele propoziţii aşezînd verbul finit în locul conjuncţiei „ob" ! comparative ireale. prescurtată : als sei diese Meinung Allgemeingut geworden. b. 25. J Es wird darauf hingewiesen.410 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Limbajul tehnic este caracterizat prin formulări frecvente cu diateza pasivă. d. 1 = g e y. compuse de obicei din 2 cuvinte) pot fi prescurtate. ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Atît diateza pasivă cît şi diateza reflexivă ajută în limbajul tehnic la formularea unei exprimări impersonale. iar în locul său se aşază verbul finit Exemplu: Propoziţia principală Propoziţia subordonată Es scheint. daß dieses Erzeugnis sich bewährt hat.4.1. Model: Anfangs schien es. . als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. als ob er der Oberingenieur sei. = Se arată că acest produs s-a dovedit a fi bun. als ob sich die Produktion verdoppeln müsse. als ob es keine neuen gebe. eliminîndu-se al doilea cuvînt al conjuncţiei. Unele propoziţii subordonate introduse prin conjuncţii complexe (locuţiuni conjuncţionale. Exemple: Die Geschwindigkeit wird erhöht.

ba) totală der Arbeitsgang automatisch Pn ab? bb) parţială 11 2) 3 Wie Pf läuft der Arbeitsgang Pn ab? v. Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) 25. lecţia a 11-a. în două părţi: partea finită (= verb la forma personală. cititorul.). subiect. punctul 11. Propoziţia principală a) enunţiativă b) interogativă Pf Läuft Pf** Der Arbeits­ läuft gang automatisch Pn*** ab. *** vezi pag.2. v. Locul pen­ ultim Locul ultim A. Deosebirile cele mai specifice se referă la ordinea părţilor de propoziţie (predicat. complement etc. IV etc.5. 413 .2.1. de aceea indicăm în tabelul de mai jos numai poziţia predicatului complex. Pn 3) ).LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 4H 25. Predicatul cuprinde în mod obligatoriu un verb (principal sau auxiliar) la o formă finită ( = conjugată) sau un infinitiv prepoziţional (infinitiv cu „zu").5. care se împart. Predicatul poate consta dintr-un singur cuvînt (predicatul s i m p l u v ) sau din două ori mai multe cuvinte. Poziţia predicatului şi a părţilor sale este cheia înţelegerii propo­ ziţiei germane. PF) şi partea infinită sau nominală (predicatul complex. lecţia a 6-a. * ** lecţia a 24-a. Predicatul simplu se comportă în privinţa ordinii în propoziţie ca şi partea finită a predicatului complex. punctul 6. punctul 24. Una dintre cele mai marcante particularităţi ale limbajului teh­ nic german este •— pe lîngă structura cuvintelor de specialitate v— structura propoziţiei. auditorul sau participantul să cunoască bine particularităţile structurii sintactice a limbii germane pentru a putea înţelege şi vorbi. indiferent de numărul cuvintelor. Felul propoziţiei Locul I» Locul II Locurile III.3. 25.5. ) v. expuneri şi explicaţii ori de a participa la discuţii de ordin tehnic. Deosebirile numeroase faţă de construcţia propoziţiei din limba română cer ca înainte de a trece la lectura unui text tehnic german sau de a audia conferinţe.5. Predicatul trebuie deci în primul rînd identificat şi înţeles.

25.. Pn ab. Locul penultim 1 Locul ultim c) imperativa Pf Führen ca) cu imperativ Sie das Projekt genau Pn cb) cu infinitiv Man ce) cu conjunctiv Pf Wollen cd) cu verb modal Man sau: B. 18. 4. 18-a.. lecţia > lecţia 2 > v. lecţia 3 > v. lecţia a a a a de 16-a. Pn ab. 19-a. so. 17-a. 19. Prepoziţia secundară Pn a) introdusă > Pf Läuft l Pn durch ! Das Projekt genau Pf führe durch führen ! Pn das Projekt genau durch ! Pn durchführen! Sie bitte das Pro­ jekt genau Pf möge das Projekt genau Pn durchführen! Pf läuft. . d) prescurtată 41 als Pf laufe der Arbeits­ gang automa­ tisch * v. IV etc. lecţia 4 > v.1. faţă punctul punctul punctul punctul punctul 16.1.2 17.412 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Felul propoziţiei Locul I« Locul II Locurile I I I . daß der Arbeits­ gang automatisch ab- b) neintrodusă > 3 der Arbeits­ gang automatisch c) infjnitivală 3) um das Projekt genau Pn durchzu­ führen.2.

atributul de orice fel fiind considerat ca element al părţii sintactice formate de cuvîntul său de referinţă. Negaţia „nicht" poate fi o parte infinită a predicatului şi se com­ portă ca elementul Pn din tabela de mai sus. Exemplu: J Locul I Locul II Locul penultim l Locul ultim Wir Pf verlegen 1 Pn dem Ter­ min i nicht Dacă partea nominală a predicatului cuprinde şi alte elemente în afară de negaţie.5. Exemplu: 1 1 Locul I Locul I I Locul p e n u l t i m j Locul u l t i m 1 Wir Pf haben den Termin \ Pn i nicht verlegt Negaţia „nicht" este primul element şi în partea nominală a predicatului propoziţiei secundare. a treia etc. 25. damit wir den Termin nicht verlegen Dacă negaţia „nicht" neagă altă parte sintactică. . *** Pn = partea nominală nepersonală a predicatului.3." înseamnă în acest context: prima. complement. III etc. parte sintactică (subiect. predicat. aceasta este primul element. a doua. Exemple: Locul I Locul I I Locul ultim Locul penultim Pf Der Arbeits­ gang läuft Kein Arbeits­ läuft gang Pn nicht automatisch hier automatisch ab ab. atunci stă în faţa acesteia ca şi negaţia „kein". ** Pf = partea finită a predicatului. II.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 413 „Locul I. circumstanţial). în cazul cînd neagă verbul. Exemplu: Locul I Locul II I Locul p e n u l t i m Locul ultim müssen.

.. 25. Locul pen­ ultim Locul ultim Watt Schon im 18. Exemple. hat. Er fragte.414 LEHRSTÜCK AUTOMATION 25. subiectul se află de obicei cît mai la începutul propoziţiei. IV etc.. Jahrhun­ dert Watt erfunden.5. adică în propoziţia principală după forma finită a predicatului sau după subiect dacă acesta este un pronume.5.5. Jahr­ hundert Watt den Fliehkraftreg­ ler schon im 18. V etc. Subiectul poate ocupa oricare dintre poziţiile lăsate libere de pre­ dicat în propoziţie. > v. IV etc. lecţia de faţă. Locul penultim Locul ultim Wie Wie Er fragte.5. în propoziţia secundară. punctul 25. erfunden.2. . Wir wissen.4. der daß wie 2 > v. nu se aplică la limba germană. wie ob kann soll man wir sich diese Verkettung man sich diese Verket­ tung sich diese Verkettung uns an dem Verfahren äußern ? vorstellen vorstellen ? soll. J : Watt sich den Fliehkraftregler den Fliehkraftregler das Erzeugnis erfunden erfunden bewährt hat. lecţia a 12-a. Locul I j Locul II j 1 Locul penultim Locul ultim i Watt. Locul I Locul II Locurile III. Pronumele reflexiv1' stă cît mai la începutul propoziţiei. după care subiectul trebuie să preceadă predicatul.4. beteiligen. Jahr­ hundert Den Flieh­ kraftregler hat den Fliehkraftregler schon im 18. punctul 12. hat hat erfunden. respectiv după subiect în propoziţia secundară. Exemple. Exemple. fiind cuvînt introductiv (pronume relativ sau interogativ) sau urmând imediat după cuvîntul introductiv ori după pronumele reflexiv 2). hat. Locul I Locul II Locurile III. 11 Regula din limba română. subiectul stă în locul I I I sau chiar IV. Dacă locul I este ocupat de altă parte sintactică.

Exemple: Locul I Locul II Locurile III. Cînd unul sau mai multe complemente sînt exprimate prin pronume personale. fragen. erklärt. iar complementul la acuzativ pe cel prepoziţional.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 415 25.) pot ocupa de asemenea oricare dintre locurile lăsate libere de predicat. de cauză etc. erzeugen muß Cînd în propoziţie sînt mai multe complemente. Determinările circumstanţiale (de loc. pronumele la acuzativ precede toate celelalte. iar în propo­ ziţia secundară. cu prepoziţie) pot ocupa de asemenea oricare dintre poziţiile lăsate libere de predicat. IV etc. Complementele (la acuzativ. exprimate prin substan­ tive. Locul penultim Locul ultim Ich Ich Ich Ich habe habe habe habe dem Lehrling das Ver­ fahren ihm das Verfahren es ihm es ihm dadurch erklärt. de timp. de mod.5. IV etc. complementul la dativ precede de obicei pe celelalte. la dativ..5. daß.6. după subiect. De obicei urmează după forma finită a predicatului (Pf) în propoziţia principală. erklärt. Exemple: Locul I Locul II Locurile III.. IV etc. 25. Locul penultim Locul ultim Die Gieße­ rei Die Guß­ rohlinge weil muß muß die Gießerei die Gußrohlinge die Gießerei die Gußrohlinge erzeugen erzeugen. . erklärt. Locul pen­ ultim Locul ultim Die Gieße­ rei Sie muß müssen der Werkzeugmachern die Rohteile den Meister nach dem Werkzeug liefern. Exemple: Locul I Locul II Locurile III.7.

sînt aşezate în ordinea importanţei comunicative crescînde. gezeigt.9.8.5. V etc. erfinden. indiferent de felul lor. Părţile sintactice din interiorul cadrului verbal 1 ) . 25. . Locul p e n u l t i m Locul ultim Ing.1. IV e t c . A) 2(N. Jedes Fertigerzeugnis macht diese Ein­ zeloperation durch. A mod) 3(N. Thal Ing.416 L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION Exemple: Locul I Locul I I Locurile I I I . lecţia a 11-a.5. Wir weisen Sie auf die Verkettung der Fertigungsstraße hin. Thal Er hat hat hat heute den Gästen sie den Gästen die Monta­ gewerkstatt heute die Monta­ gewerkstatt heute den Gästen gezeigt. iar cea mai importantă stînd la sfîrsit înaintea părţii nominale a predicatului (Pn).5. sehr bekannt 25. 25. daß) 2(N als N) 2(N auf A) 3(N. Fassen Sie Ihre Worte kurz ! Man verlegt den Termin ins nächste Jahr. v. Exemple: Locul I Locul I I Locul I I I Locurile IV. gezeigt. cea mai puţin importantă parte urmînd imediat după forma finită a predicatului (Pf).2. schaffen annehmen. Man nimmt an. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) 2(N. daß alles gut abläuft. Der Sprengstoff erscheint als Energie­ quelle. behaupten erschienen hinweisen fassen verlegen Die Mechanisierung tritt zurück. A timp) 11 zurücktreten äußern. punctul 16. punctul 11. lecţia a 16-a.6. 2 > v. Locul penultim | Locul ultim Dieser Vorgang ist heute dieser Vorgang dieser Vorgang heute Heute ist Sehr bekannt ist sehr be­ kannt. Atributul de orice fel v formează o singură parte sintactică cu cuvîntul său de referinţă şi de aceea stă totdeauna imediat înainte sau după acesta. durchmachen.

daß die Mechanisierung zurücktrete.. Was versteht man unter Automation ? e. topoare etc. Am vrea să ştim ce grad va atinge automatizarea peste 200 de ani. Exerciţiul 510 (sinteză). Exerciţiul 508 (sinteză). Aş vrea să întreb ce rol a jucat omul în procesul de mecanizare. Wo hat es die ersten vollkontinuierlichen Getreidemühlen gegeben ? j . pot fi luate în considerare la definirea automatizării. Wovon konnte sich damals aber niemand eine Vorstellung machen ? 1. pîrghii. prin automate. Formaţi propoziţii şi cu verbele din tabela de mai sus care nu sînt exemplificate! Treceţi apoi toate propoziţiile. Seit wann gibt es Automation? b. e. H a t diese Meinung überall Aufnahme gefunden ? f. El a explicat că acest control constă dintr-un număr mare de operaţii.Welche Rolle spielte der Mensch in der Mechanisierung? n. Oaspetele şi-a exprimat părerea că automatizarea ar fi început în epoca de piatră. h. Welches waren die ersten Werkzeuge der Menschen ? c. Wer erfand den Fliehkraftregler? i.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 417 Exerciţiul 507. Welche Rolle spielt er in der Automation ? o. Inginerul susţine că automatul a efectuat şi controalele necesare. Was erscheint heute anstelle der handbedienten Werkzeugmaschinen ? p. Nu ştim dacă (ob !) putem înlocui toate maşinile-unelte deservite mecanic. Was führt der Automat durch ? Exerciţiul 509 (sinteză). la vor­ birea indirectă cu „daß" subordonindu-le propoziţiei de declaraţie: „Er sagte. Wie waren diese ersten automatischen Erfindungen ? k. Wann erfand James W a t t den Fliehkraftregler ? g. Specialiştii spun că automatizarea se află într-un proces de dezvoltare continuă. Seit wann gibt es automatisch gesteuerte Webstühle ? h." ! Model: Die Mechanisierung tritt zurück. d. In welcher Form kann der Automat erscheinen ? r. care sînt adesea ghidate electronic.. b. c. Welche Meinung ist heute nicht mehr ganz zutreffend ? d. 1/103 . Welche Entwicklung hat die Produktionstechnik mitgemacht ? m.. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. Traduceţi în limba germană! a. Er sagte. Expuneţi în scris şi oral ideile cuprinse în textul lecţiei după următorul plan! Was versteht man unter Automation ? Und unter Mechanisierung ? Seit wann gibt es Automation? 27 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. inclusiv cele date. atunci cînd au fost inventate primele unelte. g. Ne întrebăm dacă unelte ca ciomege. f.

bzw.B. Kontroll.B. der Zylinderblock 8 ' eines Automobilmotors 9 ') oder das Er­ zeugnis (z. so spricht man von einer automatischen Fertigungsstraße. also ohne menschlichen Eingriff. Lectura suplimentară Nr. 6) 7) 8 ) 9. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5. Geräten. Maschinen. 15 AUTOMATISCHE FERTIGUNGSSTRASSEN Unter Fertigungsstraße oder Fertigungslinie 1 ' versteht 21 man die An­ reihung 3 ' von Maschinen. IO) 1! ) 12 13) die Fertigungslinie versteht (man) die Anreihung die Meßvorrichtung die Installation streng die Folge der Zylinderblock der Automobilmotor die Tube die Paste die Creme durchgeleitet linia de fabricaţie se înţelege înşirarea dispozitivul de măsurat instalaţia strict.und Meßvorrichtungen 4 '. sever succesiunea blocul de cilindri motorul de automobil tubul pasta crema trecut (condus) prin .418 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Welches waren die ersten Erfindungen auf dem Gebiet der Automation ? Wie hat sich die Automatisierung entwickelt ? Wie wird sich die Automatisierung in Zukunft entwickeln ? D. in strenger 6 ' Folge 7 ' der für die vollkommene Fertigung eines Werkstückes oder Erzeugnisses notwendigen Arbeitsgänge. Vorrichtungen. In­ stallationen 6 ' usw. selbständig. Wird das Werkstück (z. eine Tube 10 ' für Pasten 11 ' oder Cremen12') durch 13 ' die ent­ sprechenden Arbeitsgänge. durchgeleitet 13 '. Installationen usw.

. 1 * sei der Ablauf15' für die automatische Fertigung einer Tube. bis zum letzten Arbeitsgang.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 419 Abb. IT 15) 16) 17 18 19 20 IV 22 23 24 25 26 27 28 i 29 i 30 i der die der die die die die der die die das das das das der cu ajutorul anhand Ablauf mersul Abfüllung umplerea. Das Abfüllen 28 ' mit Pasten oder Cremen geschieht im betreffenden Hersteller­ werk 29 ' ebenfalls automatisch in sog. vermittels automatisch gesteuerter Transport­ vorrichtungen 22 '. einen Glühofen 23 '.ransporl Glühofen cuptorul de recoacere Innenlackiermaschine maşina de lăcuit interior maşina de lăcuit exterior Außenlackiermaschine înşurubarea Aufschrauben Hütchen pălărioara (căpăcelul) Abfüllen umplerea Herstellerwerk uzina producătoare Abfüllautomat automatul de umplere *) Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului .24 ' und Außenlackiermaschinen 25 ' usw. gresarea Einfetttrommel toba de gresare durchlaufen (äu.) durchläuft 20 ' dieses zunächst die Fließdruckpresse 21 '. kurz beschrieben. ohne Abfüllung 16 ' des Inhaltes 17 '.< Anhand 14 ' der Abb. durchljef durchlaufen) a parcurge Fließdruckpresse presa de extruziune Transportvorrichtung dispozitivul de t. Nach Ein­ fettung 18 ' des Rohmaterials in der Einfetttrommel 19 ' (rechts in der Abb. dem Aufschrauben 26 ' des Hütchens 27 '. dozarea Inhalt conţinutul Einfettung ungerea. wobei die Umformung zur Tube erfolgt und von töa. Abfüllautomaten 30 '. Innen.

420 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION a) b) c) d) e) f) g) h) i) ]) k) die die die der die der die der die die die Einfetttrommel Fließdruckpresse Tubendrehbank Glühofen Innenlackiermaschine Innenlack Einbrennofen Außenlackiermaschine Trockenofen für Lackierung Bedruckung Druckmaschine Hütchenaufschraubmaschine toba de gresare presa de extruziune strungul pentru tuburi cuptorul de recoacere maşina de lăcuit interior cuptorul de uscat lacul din interior maşina de lăcuit exterior cuptorul de uscat lăcuirea imprimarea/tipărirea maşina de imprimat/tipărit maşina de înşurubat capacele * .

Partea a ll-a .

Aber morgen. Herr Berger. „Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest." „Schade. ' i 7 i i . an die Schwarzmeerküste auf Urlaub". ich hoffe. Text Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: „Nun. leider! Übrigens — wann werden Sie nach Rumänien kommen ? Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ?" „Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. „Es könnte auch sein. oder übermorgen. nicht w a h r ? " „Ja. in den Monaten Dezember-Januar.wj. das heißt: nicht heute. ". mit meiner Frau und den Kindern. gebe ich Ihnen Bescheid".'/ l.¥ . Unsere Reise hängt von den Arbeiten für den Fünf jahresplan ab. Herr Munteanu. Dienstag. I . daß ich mit meinen Kollegen erst im Winter kommen kann.Gespräch Nummer 1 DIE ZEIT i I M. . Es wird aber doch Herbst werden. Mittwoch. ' . Im nächsten J a h r komme ich aber bestimmt. im Juli oder August. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen". Da gibt's bei uns wochenlang herrliches Wetter".• . A. ." „So schnell?" „Ja. September oder 1.c.nz." .fJ. so 15. „Auf Wiedersehen." „Wir erwarten Sie jedenfalls so bald wie möglich in Bukarest. unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. „Gute Nacht. Oktober. Herr Munteanu". daß Sie nicht noch jetzt im Frühling oder Sommer kommen. „Natürlich mit der Familie?" „Ja." „Es wird mir ein Vergnügen sein. Herr Berger." „Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung..

pl. -es. litoralul Mării Negre . f. conversaţia şederea. pl. -e morgen der Dienstag. -(e)s. timpul erst aici: abia. august Schwarzmeerküste. ianuarie călătoria Reise. iulie August. -e das Ende. f. -s. -(e)s. -e der Augenblick. -s. săptămîni de-a rîndul splendid. • s. -e übermorgen der Mittwoch. f. -(e)s. — e der Aufenthalt.pl. capătul a se apropia de sfîrşit. -s. f. ^ e planul cincinal bestimmt precis. f. momentul mîine marţea poimîine miercurea răspunsul. abgehangen) a depinde Fünfjahresplan. da wochenlang das der der der der die der der der die dialogul. vremea. iarna Monat. a nădăjdui toamna septembrie octombrie păcat primăvara vara aici: atunci timp de mai multe săptămîm. -n zu Ende gehen leider übrigens der Zeitpunkt. -s.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 423 B. -s. sigur. admirabil. numai Winter. -s. -e der Sommer. -s. -(e)s. -s. cert Juli. -(e)s. minunat herrlich Wetter. -e der September. f. a se termina din păcate de altfel momentul clipa. pl.pl. -e luna Dezember.pl. -(e) 5. gab. -(e)s. ge geben) dienstlich nicht wahr ? hoffen der Herbst. -e der Bescheid. -n abhängen (hing ab. -e Bescheid geben (i. f. Vocabular das Gespräch. -s. -(e)s. oprirea sfîrşitul. -s. lămurirea a da răspuns/o informaţie în interes de serviciu nu-i aşa ? a spera. -s. pl der Oktober. schade der Frühling. -s.pl. decembrie Januar. informaţia. f.

. ? im Augenblick = pentru moment. Es wird mir ein Vergnügen sein. ... Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen. acum Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. = Şederea noastră aici se apropie de sfîrşit. care nu se traduce). c t. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. -en Kind.. Es könnte sein = S-ar putea.424 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT der die die das Urlaub. . nicht wahr ? = î n orice caz veniţi. = îmi va face plăcere să vă pot saluta pe dv.. . încă în acest an. = Atunci este la noi săptămîni de-a rîndul un timp minunat.pl. Exemple: fünfzehnter September 1 . la Bucureşti. c-i. prietenos revederea La revedere ! noaptea Noapte bună! C. -er freundlich das Wiedersehen. adică: forma finită a predicatului în locul II. soţia copilul amabil. doamna. -e Familie. auf Urlaub = în concediu. (fünfzehnter) September oder 1. . aproximativ 15 septembrie sau 1 octombrie. nu-i aşa ? (întrebarea de confirmare are topica propoziţiei enunţiative.e Gute Nacht concediul familia femeia. .. şi colegii dv. f.. -es. Numeralul ordinal se declină ca orice adjectiv. . la Bucureşti în interes de serviciu. = . A f t x. -s. . -(e)s. î > = m/la 15 septembrie den fünfzehnten beptemberf ' Da gibt's ( = gibt es) bei uns wochenlang herrliches Wetter. j x-ri-i. . so 15. Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ? = Pe cînd putem să aşteptăm vizita dv. iar intonaţia interogativă are loc în formula de confirmare „nicht w a h r ? " Adesea întrebarea de confirmare cuprinde cuvîntul de întărire „doch". so bald wie möglich = cît de repede posibil. -u > = 15 septembrie r der fünfzehnte September j am fünfzehnten September) * . . Predicatul este puternic accentuat. -n Frau. Explicaţii şi exerciţii 1. i. (erster) Oktober. (Data se indică cu ajutorul numeralului ordinal. Auf Wiedersehen ! die Nacht. marcat în scris cu punct după cifră.

der Januar etc. Reţineţi următorul vocabular suplimentar ! 12 Monate oder 4 Quartale 1) Erstes Quartal 1 Januar 2 Februar 3 März Zweites Quartal 4 April 5 Mai 6 Juni Drittes Quartal 7 Juli 8 August 9 September Viertes Quartal 10 Oktober 11 November 12 Dezember Ein Jahr hat: 365 Tage 1 ' oder 52 Wochen« 4 Jahreszeiten 1] \ 1. Sie werden im Sommer nach Rumänien kommen. -en anotimpul das Halbjahr. cu intonaţia respectivă! Model: Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. etc.) » Reţineţi: der Tag. semestrul Exerciţiul 511. -n săptămîna das Quartal. -e trimestrul die Jahreszeit. Sommer Juni Juli August 3. Frühling März April Mai 2. observaţia după acest tabel. Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. nicht wahr ? a.. Winter Dezember Januar Februar Jede Woche hat 7 Tage 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoch 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag 7 Sonntag 2 Quartale oder 6 Monate nennt man ein Halbjahr 1] Observaţie. Numele zilelor săptămînii.. Transformaţi următoarele propoziţii în întrebări de confir­ mare prin adăugarea cuvîntului de întărire „doch" şi a formulei de confirmare „nicht wahr?" Rostiţi propoziţiile cu glas tare. der Frühling etc. -(e)s. zma die Woche. -(e)s. ale lunilor şi anotimpurilor sînt de gen masculin (der Montag. b. Herbst September Oktober November 4. l > v. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende. .GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 42 5 2.

April. Wovon hängt Herrn Bergers Reise ab ? g. 29. datele. Im Frühling ist bei Ihnen immer herrliches Wetter. e. Übermorgen können Sie mir Bescheid geben. Den wievielten haben wir h e u t e ? — D e n 10. 21. (zehnte) Juni. nach Rumänien kommen zu können ? f. September. (zehnten) Juni. Wer spricht in diesem Dialog ? b. 4. 18. Exerciţiul 512. November. Repovestiţi conţinutul dialogului. Mai. Sie gehen im Juli auf Urlaub. März. Răspundeţi la fiecare din întrebările de mai jos cu datele indicate după modelul dat! Model: Der wievielte ist heute?-—Der 10. Sie fahren mit Ihrer Familie an die Schwarzmeerküste. Wann hofft Herr Berger. 12. (zehnter) Juni werden. Wir dürfen Sie in Bukarest erwarten. Dauern die Versuche noch lange ? — Es wird 10. f. Wann kann ihm Herr Berger Bescheid sagen ? e. lunile. folosind vorbirea indi­ rectă ! Exerciţiul 515. 7. 16. 31. Februar. Juli. Januar. Răspundeţi! a. 24. Warum schlägt Genosse Munteanu ihm vor. anotimpurile) ! . (zehnten) Juni. d. Oktober. Kommt Herr Berger dienstlich nach Rumänien oder auf Urlaub ? Exerciţiul 514. 8. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l cu cit mai multe variaţii ale indicaţiilor de timp (zilele săptămhiii. Exerciţiul 513. Was möchte Genosse Munteanu wissen ? d. im Frühling oder im Som­ mer zu kommen ? h.426 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT c. 1. Was sagt Genosse Munteanu zu Herrn Berger ? c. August. Am wievielten kommt Herr Berger?'—Am 10. Dezember. g.

dann kommt mein Kollege Popescu von Berlin zurück. Wir haben bis 8 Uhr noch eine halbe Stunde Zeit. (9 Uhr 35 bis 10 Uhr 15/Viertel nach 10/Viertel 11) 102»—1045 (10 Uhr 20/20 nach 10 bis 10 Uhr Pause. sînt echivalente. drei Viertel 9/Viertel vor 9) g55 930 Besprechung mit der Leitung des (8 Uhr 55/5 vor 9 bis 9 Uhr 30/ Werkes. Bitte. Nachmittag um 1710 (17 Uhr 10/10 nach 5) sollten wir auf dem Bahnhof sein.Gespräch Nummer 2 DIE UHRZEIT A." Berger: „Danke bestens Frl. Mayer." Berger: „Was meinen Sie. Imbiß 45/drei Viertel 11/Viertel vor 11) r i Expresiile dinaintea barei şi cea după bară. bis gegen 12 (12 Uhr 45/drei Viertel eins). meine Herren. Ich glaube. . Kollege Munteanu. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung ! Wie spät ist es ?" 30 l Munteanu: „Es ist jetzt genau 7 (7 Uhr 30/halb 8) >. hier ist die Tagesordnung der heutigen Besprechungen. Dann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung. halb 10) 935 J015 Prüfung der Lieferverträge. Eine Frage bitte: Wann kommt Kollege Popescu aus Berlin an ?" Sekretärin: „Um IS 45 (18 Uhr 45/drei Viertel 7). date în paranteză. Um 13 Uhr müssen wir im Labor sein und um 14 Uhr beim Mittag­ essen. Fräulein Mayer. wie lange werden wohl die Besprechungen dauern ?" 45 Munteanu: „Ich nehme an. Text Berger: „Guten Morgen. Lassen Sie mal sehen: 8—815 Begrüßung und Besprechung der Lie(8 Uhr bis 8 Uhr 15/Viertel 9) ferungen. 8 15 —8 45 Besprechung mit den Ingenieuren für (8 Uhr 15/Viertel 9 bis 8 Uhr 45/ Gerätebau." Berger: „Guten Tag.

-s. -en spät halb die Besprechung. -en meinen dauern das Mittagessen. a fi de părere a dura masa de prînz după masă. -s (prescurtat Frl. Vocabular die Uhrzeit. -en timpul indicat de ceas dimineaţa Bună dimineaţa! întîrzierea tîrziu jumătate convorbirea." Berger: „Prima ! Nach dem Essen treffen wir uns um 18 Uhr und fahren zum Bahnhof hinaus. -(e)s.e zurückkommen (kam zurück. -e Guten Tag ! das Fräulein. —e die Pause. der Liefervertrag. Guten Morgen die Verspätung. duduia ordinea de zi de azi salutul de primire / de întîmpinare livrarea.pl. aperitivul semnarea .428 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 10 50 —12 00 Unterzeichnung der Verträge. . -(e)s. (10 Uhr 50/Zehn vor 11 bis 12 Uhr) Munteanu: „Das ist ja ausgezeichnet! Wunderbar ! Wir haben dann noch eine Menge Zeit und können so um 1220 (12 Uhr 20/20 nach 12) oder 1230 (12 Uhr 30/halb 1) im Labor sein und gegen 2 Uhr zu Mittag speisen. -e die Unterzeichnung. -n der Imbiß. f. -es. -en heutig die Begrüßung. -en der Gerätebau. -en der Morgen. -en die Lieferung. ist zurückgekommen) glauben der Tag. negocierea a socoti. tratativele. -s.nachmittag des Bahnhof. furnizarea construcţia de aparataj contractul de livrare / furnizare pauza gustarea. -s. staţia a se întoarce a crede ziua Bună ziua ! domnişoara." Munteanu: „Abgemacht ! Aber pünktlich !" B. -(e)s.) die Tagesordnung. a crede. după amiază gara. -sses.

a lua masa speisen asta-i grozav! prima! mîncarea. -e excelent ausgezeichnet minunat. traf. pentru a se indica mi­ nutele (sau sfertul de ceas) trecute de ora întreagă sau rămase pînă la ora urmă­ toare. Deosebim în limba germană un sistem oficial şi unul colocvial de a se indica ora. Exemple: 12 45 : zwölf Uhr fünfundvierzig (Minuten). 22 20 : zwanzig (Minuten) nach zehn (Uhr). b) Se folosesc prepoziţiile „nach" — după Viertel ier şi „vor" = înainte. Exemple: 18 10 : zehn (Minuten) nach sechs (Uhr). Sistemul colocvial: a) Orele întregi se indică numai cu cifrele 1—12. ist a pleca afară (din oraş) hinausgefahren) hotărît. 12 45 : Viertel vor eins (sau: vor ein U h r ) . cu următoarele caracteristici principale: Sistemul oficial: După cifrele 1-—24 pentru indicarea orelor întregi se intercalează cuvîntul „Uhr". c) Cuvîntul „halb" — jumătate se raportează totdeauna la următoarea oră întreagă. Jetzt ist es 8 Uhr. Indicarea orei cuprinde. apoi pe urmă nachher prînzul cer Mittag. -s. -e a mînca. masa clas Essen. fuhr hinaus. getroffen) hinausfahren (ä. iar la sfîrşit poate urma (facultativ !) cuvîntul „Minuten". admirabil wunderbar după aceea. La sfîrşit poate urma (facultativ !) imit> cuvîntul „Uhr". Explicaţii şi exerciţii 1. 18 10 : achtzehn Uhr zehn (Minuten). = Este acum exact ora 7 30 . a întîlni treffen (i.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 429 contractul der Vertrag. Învăţaţi formulele pentru indicarea orei! Wie spät ist es ? sau: Wieviel Uhr ist es ? = Cît este ceasul ? Es ist jetzt genau 730 (7 Uhr dreißig / halb 8). -s. în orice sistem. aici: s-a făcut! abgemacht punctual pünktlich C. 21 1 5 : Viertel nach neun (Uhr). . -(e)s. în mod obligatoriu cuvîntul „es" înainte sau după verb: Es ist 8 Uhr.

Exemple: 8 15 : Viertel neun. Formularea cu „daß" sună mai greoi). . răspunzînd la întrebările. auf dem Bahnhof = la gară. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Was meinen Sie ? = Ce părere aveţi ? Ich nehme an. Exemple: 20 20 : fünf Minuten nach Viertel neun zehn Minuten vor halb neun 10 36 : sechs Minuten nach halb elf neun Minuten vor drei Viertel elf. Bis gegen zwölf oder ein Uhr.430 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exemple: 7 30 : halb a c h t . d) Minutele se pot raporta cu ajutorul prepoziţiilor „nach" şi „vor" şi la jumătăţile şi sferturile de oră. = Cred că atunci se întoarce colegul meu Georgescu de la Berlin. La fel pot fi folosite indicaţiile „Viertel" = un sfert şi „drei Viertel" = trei sferturi. care se raportează de asemenea la ora următoare. — Presupun că pînă la orele 1243.. Danke bestens ! = Vă mulţumesc foarte mult ! Das ist ja ausgezeichnet ! = (Asta e) excelent ! Propoziţiile exclamative cuprind adesea cuvîntul de întărire „ja". care nu se traduce cînd propoziţia nu contrazice altă părere. Dar: Ich habe es ja gewußt / = Am ştiut doar (asta) ! Exerciţiul 516. 15 45 : drei Viertel vier. Wann kommt Genosse Georgescu ? -— Um ein Uhr. Observaţie. Wie lange dauern die Besprechungen ? — Drei Stunden. bis gegen 1243. sub forma unei propoziţii prin­ cipale. Pînă pe la ora două­ sprezece sau unu. iar „eins" cînd nu se foloseşte cuvîntul „Uhr". De durată întrebăm cu „wie lange" ? = Cît timp ? 2. Observaţie. beim Mittagessen = la masa de prînz. 15 30 : halb vier. Wie spät ist es ?" şi „Wann kommt Genosse Georgescu ?" Folosiţi a) sistemul oficial b) sistemul colocvial! Model: Wie spät ist es ? — Es ist ein Uhr. La întrebarea „wann?" = cînd? se răspunde cu prepoziţia „um" + indicarea orei: Wann kommt Genosse Georgescu ? — Um 6 Uhr. Numeralul pentru ora 1 este „ein" cînd se foloseşte cuvîntul „Uhr". = Cînd încep tratativele ? — La (ora) 1. în limba germană apar frecvent fără conjuncţia introductivă. Wann beginnen die Besprechungen ? — Um 1 (eins/ein Uhr). (Propoziţiile com­ pletive care în limba română încep cu conjuncţia „că". 15 15 : Viertel vier. Exersaţi indicarea orei. 8 45 : drei Viertel neun. Ich glaube. = Cît (timp) durează tratativele ? — Trei ore. 12 30 : halb eins. dann kommt mein Kollege Georgescu von Berlin zurück.

d. Welche Personen sprechen in diesem Dialog ? b. Wissen die Ingenieure genau.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 431 Exerciţiul 517. e. c. wann ihr Kollege Popescu ankommt ? h. Formulaţi propoziţii exclamative cu „ja" cu următoarele cuvinte! Model: Das ist ja prima! prima. Wann müssen sie auf dem Bahnhof sein ? Warum ? g. Răspundeţi! a. b. Exerciţiul 519. Wann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung ? d. Was gibt die Sekretärin den beiden Ingenieuren ? j . Traduceţi în limba germană! Evitaţi juncţiei „că" ! a. Wie lange werden sie dauern ? e. învăţaţi dialogul pe de rost şi recitaţi-l cit mai des şi cit cit mai multe variante! 0© 0 0 0 0 0© 0© 0© genau nach vor . Wo müssen die Ingenieure um 13 Uhr sein? Und um 14 U h r ? f. schade. A spus că trebuie să fim pe la ora 20 20 la gară. Văd că secretara are ordinea de zi. Repovestiţi dialogul! Exerciţiul 521. Was steht auf der Tagesordnung ? Exerciţiul 520. Wen fragen sie ? i. Cred că domnul Berger este la Berlin. Ştiu că mai aveţi o oră timp. wunderbar. ausgezeichnet. Ştiu că tratativele nu durează mult. Wann kommt Herr Berger ? c. Presupun că vine punctual la tratative. echivalentul con­ Exerciţiul 518. herrlich. f.

.. ? Sekretärin: Die Besprechungen beginnen um 8 Uhr. sie dauern sicher 2—3 Stunden. dialog! . ? Sekretärin: Es ist jetzt genau 7 45 Uhr.. Gast: ... Gast: .. ? Sekretärin: Herr Schulze kommt um 1540 auf dem Bahnhof an. Completaţi cu întrebările corespunzătoare următorul Gast: .. im Restaurant „Berlin". Gast: ... Gast: . Gast: ... Gast: . ? Sekretärin: Drei Tage war er dort.432 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exerciţiul 522. ? Sekretärin: Um 13 Uhr. ? Sekretärin: Sie haben noch eine Viertel Stunde Zeit.... ? Sekretärin: Ich glaube.

bis zu zwei Flaschen starke Getränke sind frei. bitte. wir haben keine Währung." Schaffner: „Ihre Fahrkarten. Frau Georgescu und Herr Antonescu ! — Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: „Frau Tretter. — Auch die Platzkarten. Darin sind zwei Flaschen Kognak und einige kleine Geschenke. Haben Sie internationale Währung. Kann ich es für weitere 2—3 Monate verlängern lassen ?" Paßkontrolle: „Selbstverständlich. ein paar Geschenke und einen Fotoapparat". Zollkontrolle: „Ist auch frei." Antonescu: „Gibt's in diesem Zug einen Speisewagen?" Schaffner: „Ja. Auf dem Bahnsteig erwartet Ingenieur Berger die Gäste.1/103 . Text Der Zug mit der rumänischen Delegation nähert sich der deutschen Grenze. Freut mich. . Ah. Georgescu: „Georgescu. Munteanu: „Hallo. es ist der zweite Waggon nach dem Schlafwagen. Herr Berger. Um 836 fährt er ab. da sind ja auch Ihre Kollegen." Paßkontrolle: „Ihr Visum ist nur einen Monat gültig?" Georgescu: „Ja. Sind diese Sachen zollpflichtig ?" Zollkontrolle: „Nein. — Danke. Sie kennenzulernen. da ist mein Paß." Munteanu: „Ich habe auch zwei Flaschen Alkohol. bitte ? Haben Sie etwas zu ver­ zollen ?" Georgescu: „Da oben im Gepäcknetz habe ich einen großen und zwei kleine Handkoffer. bei je'dem Paßamt oder Polizeirevier." Zollkontrolle: „Welches ist Ihr Gepäck. bitte. Paßkontrolle: „Guten Tag." . Wie lange hält der Zug an der Grenze" ? Zollkontrolle: „Etwa eine halbe Stunde. da sind wir!" Berger: „Willkommen in Leipzig. Mark. Dollar" ? Munteanu: „Nein. Darf ich um Ihre Pässe bitten?" Munteanu: „Ja. Herr Schneider und Herr Petzold"." Nach zwei Stunden Fahrt nähert sich der Zug dem Reiseziel.Gespräch Nummer 3 • 3 DIE REISE • • A. bitte.8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.

. valiza înăuntru coniacul cadoul. -n die Paßkontrolle. -(e)s. -s. cîteva aparatul de fotografiat valuta dolarul aici: a (se) opri . -(e)s. -s. -es.das Geschenk. Bitte nehmen Sie Platz.e sich nähern die Grenze. frontiera controlul paşapoartelor paşaportul a ruga. . -e die Zollkontrolle. darul obiectul. die großen Koffer zur Gepäckaufbewahrung. Herr Georgescu. -(e)s. -e frei der Alkohol. lucrul supus vămii/vămuirii băutura liber alcoolul cîţiva.434 GESPRÄCH 3: DIE REISE Tretter: Berger: Munteanu: Beamter: Berger: Antonescu: Träger: „Gleichfalls. -en der Dollar. darin der Kognak. — So. -e die Sache. -(e)s." „Also los.20 M (eine Mark zwanzig). -s. -(e)s. -e der Handkoffer. -e ein paar der Fotoapparat. gebeten) das Visum. -s. Vocabular der Zug. -(e)s verzollen das Gepäcknetz. gehalten) trenul a (se) apropia graniţa. -s halten (ä. a cere cuiva ceva viza valabil a prelungi biroul paşapoartelor circumscripţia de poliţie controlul vamal bagajul a vămui plasa pentru bagaje (în tren) geamantanul. -a gültig verlängern das Paßamt." „Was kostet die Aufbewahrung ?" „1. -s." B. danke! Hier Ihr Gepäck­ schein. -n der Paß. -sses. „Da steht mein Wagen. hielt. -(e)s. hallo Träger ! Bitte das Gepäck hier zu meinem Wagen.e r das Polizeirevier. -e die Währung. -n zollpflichtig das Getränk." (zum Träger) „Was schulden wir Ihnen für das Tragen des Gepäcks"? „50 Pfennige pro Gepäckstück. — sse bitten (bat. -n das Gepäck.

ist abge­ fahren) die Fahrkarte. -e das Gepäckstück. -s. coletul der Träger. depozit pentru bagaje de mînă funcţionarul păstrarea tichetul/recipisa de bagaje a datora cuiva ceva dusul pfenigul bagajul. -n die Platzkarte. a recomanda a bucura. maşina păstrarea bagajelor. -s. -(e)s. -en der Beamte. -s.die Gepäckaufbewahrung'. -e schulden das Tragen. -(e)s. -n der der die das der Speisewagen. -en der Gepäckschein.-e willkommen Willkommen ! ah ! vorstellen (sich) freuen gleichfalls los! conductorul a pleca biletul de tren tichetul de loc. vă rog ! Da ist mein Paß ! = Iată paşaportul meu ! nur einen Monat gültig = valabil numai pentru o lună für weitere 2—3 Monate = pentru alte 2—3 luni Haben Sie etwas zu verzollen ? = Aveţi lucruri pentru care trebuie să vamă ? Sind diese Sachen zollpflichtig ? = Pentru aceste lucruri trebuie să se plă­ tească vamă ? .Schlafwagen.der Wagen. -s.. -e C. biletul cu loc nume­ rotat vagonul restaurant vagonul de dormit călătoria ţinta călătoriei peronul binevenit Bine ati venit ! a ! aici: a prezenta. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Darf ich um Ihre Pässe bitten? = Paşapoartele dv. -n die Aufbewahrung. f. -en Reiseziel. fuhr ab. -(e)s. a face plăcere (de) asemenea haide ! înainte ! dă-i drumul ! să mergem ! să începem ! hamalul automobilul. -s. -s. -n. abfahren (ä.Fahrt.-e Bahnsteig. der Pfennig. Explicaţii şi exerciţii 1.pl. -s. -(e)s.GESPRÄCH 3: DIE REISE 435 der Schaffner.

d. Repovestiţi dialogul aşa. Sind kleine Geschenke zollpflichtig ? h. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? i. Unsere Freunde warten. = Das alles ist auch frei = Pentru toate acestea de asemenea nu se percepe vamă. Sie kennenzulernen ! = încîntat de cunoştinţă ! Also los ! = Să mergen ! („los" — exclamaţie colocvială pentru pornirea unei activităţi). ca şi cînd aii fi iov. Wo befindet sich die rumänische Delegation ? Wohin fährt sie ? b. Womit fahren die Kollegen in die Stadt ? Exerciţiul 526. Kann man das Visum verlängern lassen ? Wo ? e. Da steht mein Handkoffer. Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: = îmi permiteţi să vă prezint pe colegii mei: Freut mich. Georgescu ! Exerciţiul 527. Da kommt er ja ! = Iată că vine ! a. Răspundeţi! a. b.436 GESPRÄCH 3: DIE REISE Ist auch frei. Wen stellt Herr Berger ihnen vor ? 1. ! (Propoziţii exclamative). Da ist eine Flasche Kognak. Was muß die Paßkontrolle sehen ? Und die Zollkontrolle ? c. Hat Genosse Georgescu Gepäck ? f. Exerciţiul 525. Wer erwartet sie ? k. h. Ein Träger nähert sich. Wohin bringt der Träger das Handgepäck ? Und das große Gepäck ? m. g. Ingenieur Berger kommt. Căutaţi în dialog propoziţiile incomplete (eliptice de subiect sau de predicat) caracteristice pentru limbajul colocviul! Exerciţiul 524. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii excla­ mative cu „da" şi „ja"! Model: Er kommt. e. = Vine. Nach wieviel Stunden kommen die Genossen am Reiseziel an ? j . Sie kennenzulernen ! = Es freut mich. Was muß man dem Träger bezahlen ? o. c. Mein Paß ist da. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi cele două scene (la frontiera şi la sosire) ! . Was zahlt man in der Gepäckaufbewahrung ? Was bekommt man dafür ? n. Was kostet die Aufbewahrung ? = Cît costă păstrarea (bagajelor) ? Exerciţiul 523. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? = Cît timp stă trenul la frontieră ? Da sind wir ! == Iată-ne ! Am sosit ! Da sind ja auch Ihre Kollegen ! = Iată şi colegii dv. Der Zug kommt. Wie lange ist Genossen Georgescus Visum gültig ? d. H a t er etwas zu verzollen ? g. f. (Propoziţie eliptică de subiect). Da steht unser Wagen.

Unde putem să ne lăsăm bagajele ? g. ? Schaffner: Natürlich. ? Schaffner: In zwei Stunden sind wir dort. Munteanu: .. Munteanu: .GESPRÄCH 3: DIE REISE 437 Exerciţiul 528.. Traduceţi în limba germană ! a. hier ist meine Fahrkarte ! Schaffner: . Trebuie să avem tichete pentru locuri în acest tren ? f. încîntat de cunoştinţă ! Exerciţiul 529. Unde pot să-mi dau viza la prelungit ? b. Nu am valută.. ! Munteanu: Braucht man in diesem Zug Platzkarten? Schaffner: Ja. Cît timp stă trenul în această gară ? e... meine Freunde erwarten mich. . Munteanu: ... ? Munteanu: Doch ! Ich hoffe. von der Grenze weiter... ! Munteanu: Bitte. îmi permiteţi să vă prezint pe soţia mea ! i. in der Gepäckaufbewahrung.. Pentru un aparat de fotografiat se plăteşte vamă ? c. Cît costă păstrarea bagajelor ? h. Schaffner: Dann ist alles in Ordnung ! Gute Reise ! rugăminţile . d... ? Schaffner: 50 Pfennig. Completaţi dialogul cu întrebările sau cu care lipsesc ! Schaffner: .

" Maria Georgescu (im Frisiersalon): „Ich[möchte mein Haar toupieren lassen.Gespräch Nummer 4 IM HOTEL A. Antonescu: „Wo liegen unsere Zimmer. sicher !" Zimmermädchen: Maria Georgescu: „Wo befindet sich der Frisiersalon ? Ich möchte meine Frisur in Ordnung g^3SBk& ^ bringen lassen. Bitte folgen Sie mir. stimmt! Die Zimmer sind reserviert." „Sofort ! Bitte nehmen Sie hier Platz. die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen?" „Ja. rechts den Korridor entlang. Wünschen Sie Friseur: die Haare etwas kürzer ?" Berger: ." „Ja. wenn's Ihnen recht ist. gerne. können wir hier unsere Kleider aufbügeln. Telefon und Radio! Sagen Sie bitte. die sind aber schön ! Mit Bad. Nehmen Sie bitte den Fahrstuhl. Text „So. sie liegen im zweiten Stock. wir holen Sie gegen 2 Uhr zum Mittagessen ab. nach der langen Reise." Antonescu: „Oh. gegenüber dem Frühstückszimmer und Zimmermädchen: dem Speisesaal. bitte ? Zimmermädchen: „214—216. Auf Munteanu: Wiedersehen !" Im zweiten Stock des Hotels. Balkon." „Im Erdgeschoß. da sind wir ! — Guten Tag ! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Das „Elektrowerk" hat für unsere Gäste aus Rumänien drei Einbettzimmer buchen lassen. Wir treffen uns hier in der Hotelhalle." Geschäftsführer: „Jawohl. Hier bitte. Hier sind die Zimmerschlüssel." Berger: „Dann ist ja alles in Ordnung ! Herr Munteanu. Nummer 214—216. Der Junge wird das Gepäck gleich nach oben bringen.

de sus ascensorul. Hotelhalle.der Geschäftsführer. Genosse Antonescu ließ sich rasieren. gelegen) Stock. Vocabular das Hotel. -e entlang oh l schön hotelul directorul.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 439 „Ja.dat. regulă a lua. în sus.und hier unterschreiben Sie bitte. Munteanu: „Bitte. -e Ordnung. Bitte tragen Sie nur Ihre Anschriften in Rumänien hier ein. aşa e. a aduce (ceva sau a conveni. -s. -n oben. — So. desigur. und Genosse Munteanu ging zur Rezeption des Hotels. -s. -s. Sie ist noch beim Friseur.buchen jawohl Stimmt ! stimmen Zimmer." Maria Georgescu: B. nach oben von oben Fahrstuhl. odaia a rezerva aici: a se afla. -(e)s. -s. a înr da. da sind Sie ja ! Und Herr Antonescu auch ! Munteanu: „Frau Georgescu kommt auch gleich." Inzwischen ist es 13 50 geworden. -n Zimmermädchen. das Einbettzimmer. a fi pe plac holul hotelului camerista coridorul de-a lungul o ! frumos o das der der der der die die das der . -werke Zimmerschlüssel. -s." Berger (zu Genossen Munteanu): „Ah. aber schneiden Sie sie nicht zu kurz. -s. -en abholen recht sein -f.Korridor." Beamter: „Wir haben sie aufgrund Ihrer Pässe schon ausgefüllt. -n. -s.Junge. a se găsi etajul cheia camerei băiatul sus. şeful camera cu un singur pat / d e persoană a trece în registru.reservieren liegen (lag. die Anmeldescheine ! Ich möchte sie für mich und meine Kollegen ausfüllen. exact aici: Aşa e ! î n regulă ! a fi exact camera. -(e)s. liftul ordinea.

imediat. gewaschen) Schuh. es (sau: das) stimmt: = Da.440 GESPRACH 4: IM KOTEL das der das das die der der die das das der das der die der die B^d. -s Frisur. wenn's Ihnen recht ist... îmbrăcămintea a călca (din nou) aici: ruf aria.. -(e)s. -en in Ordnung bringen Erdgeschoß. -(e)s.. -sses. = Uzina „Elektrowerk" a rezervat trei camere de o persoană. -e Radio. -er aufbügeln Wäsche. -en Anmeldeschein. -(e)s.. Reţineţi -particularităţile următoarelor formulări! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen! = Aş dori să vorbesc cu şeful! Das „Elektrowerk" h a t . aşa este ! (Propoziţie eliptică de subiect). -(e)s.. -(e)s.. geschnitten) inzwischen werden (i. -(e)s. . drei Einbettzimmer buchen lassen. nach oben = în sus .. -en unterschreiben baia balconul radioul rochia. a deveni a bărbieri recepţia fişa de înscriere la evidenţa populaţiei aici: a completa adresa a semna. wurde. -(e)s. wenn es Ihnen recht ist. pl. -s Speisesaal. exact ! Da... -s. -er Balkgn. -säle Haar. -sse gegenüber Frühstückszimmer. dacă vă convine. dacă sînteti de acord. = . a iscăli C. . -s Klejd... -e toupieren [tu] Friseur [-z0:r]. a pofti a tăia între timp aici: a se face. lenjeria a spăla pantoful. f. îndată a dori. a pune în ordine parterul faţă în faţă sala pentru micul dejun sala de mese părul a tapa (părul) frizerul. . încălţămintea salonul de coafură coafura a aranja. . Explicaţii şi exerciţii 1. coaforul numaidecît. -s.. gheata. stimmt ! = Jawohl. = . -e Frisiersalon: -s. waschen (wusch. -e sofort wünschen schneiden (schnitt. Jawohl. -e ausfüllen Anschrift. ist geworden) rasieren Rezeption. haina.

. 8 > auf der Straßenseite = aici: spre stradă.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 441 Oh. die sind aber schön! = O. (ersten) Etage im 2. -(e)s. 9 > auf der Parkseite = a i c i : spre parc. mein Haar — meine Haare = părul meu (Singularul şi pluralul substantivului „das Haar" pot fi folosite cu acelaşi sens). l0 > die Dienstleistung = serviciul n > Zimmer aufräumen = a face curăţenie în cameră. -n = şezlongul 4 > der Park. a achita. 7 > bezahlen = a plăti. (zweiten) Stock / in der 2. (ersten) Stock / in der 1. dar ce frumoase sînt! (Propoziţia exclamativă care exprimă o surpriză cuprinde adesea un pronume demonstrativ şi cuvîntul „aber"). Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Das Hotel: die der das das der der die das der der Hotelhalle/das Foyer [foa'je:] Empfang/die Rezeption Einbettzimmer/das Einzelzimmer Zweibettzimmer/das Doppelzimmer Fahrstuhl/der Lift Korridor/der Gang Treppe 1) Frühstückszimmer Speisessai Frisiersalon Das Hotelzimmer muß man: bestellen buchen reservieren abmelden 6) bezahlen 7) Dienstleistungen Zimmer aufräumen u> Wäsche waschen 1 2 3 Das Hotelzimmer: das B e t t 2 ) das Bad die Liege 3 i das Radio der Tisch das Telefon der Stuhl der Balkon Das Fenster/der Balkon geht in den Park '"/auf den Hof. 6 > abmelden = a anunţa plecarea cuiva. -e (şi s) = parcul 5 > bestellen = aici: a comanda. (zweiten) Etage auf der Straßenseite s) auf der Parkseite 9) 10) 5) für den Gast: j Haare schneiden / frisieren rasieren > die Treppe. Das Hotelzimmer liegt: im im Erdgeschoß 1. 2. -ea = patul ' die Liege. -(e)s. -n = scara > das Bett.

wie komme ich (cum ajung) . h. Wo liegen die Zimmer ? d. Wie sind die Hotelzimmer ? Was gibt es in jedem ? j . Wer zeigt den Gästen die Zimmer ? i... Formulaţi întrebări în legătură cu serviciile pentru oaspeţi (Dienstleistungen für den Gast) după modelul următor: Haare schneiden. Der Balkon ist groß. Wie viele Zimmer hat das „Elektrowerk" im Hotel buchen lassen ? b. Maria Georgescu! 1 2 > Anzüge bürsten = a peria costume (bărbăteşti). Der Koffer ist schwer. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi tov. c. Wozu gibt es im Hotel einen Speisesaal. Für wen hat es sie reservieren lassen ? c. Wer bringt das Gepäck hinauf / nach oben ? h. Der Fahrstuhl fährt schnell. Răspundeţi! a. Wie kommen die Gäste hinauf / nach oben ? g. Kann ich mir hier die Haare schneiden lassen ? Exerciţiul 531. Der Friseur arbeitet gut. einen Frisiersalon. Das Anmelden ging schnell.. Formulaţi cu vocabularul dat mai sus întrebări de orientare în interiorul hotelului care încep cu: Bitte. ist der aber groß ! a. Das Zimmer ist schön. f. Wo melden sich die Gäste an ? e. Antonescu ! Exerciţiul 535. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi scena întocmai ! Exerciţiul 536. Completaţi următorul dialog cu replicile probabile ale personajului Ing. freundlich. d. > Ferngespräch anmelden = a anunţa convorbiri telefonice interurbane. Oh. wo liegt / ist . Was müssen sie bei der Rezeption lassen ? f. ein Frühstückszimmer. ? Exerciţiul 532. der ist aber groß ! Sau: Oh. Welche Dienstleistungen für den Gast gibt es im Hotel ? k.. e. Formulaţi propoziţii exclamative de surpriză despre urmă­ toarele constatări ! Model: Der Speisesaal ist groß. Exerciţiul 533. . Das Frühstückszammer ist g. ? Bitte.•ii 2 G E S P R Ä C H 4 : IM H O T E L Schuhe putzen Kleider aufbügeln Anzüge bürsten J) Gepäck nach oben / nach unten brin­ gen Anmeldeschein ausfüllen Ferngespräch anmelden 2) Exerciţiul 530. einen Fahrstuhl ? Exerciţiul 534. Das Ferngespräch kam schnell. b.

auf den Hof ! Ing. Stock.GESPRÄCH 4. Nummer 436 und 437. Maria Georgescu: Rezeption: Entschuldigen Sie bitte. So. wir reservieren Ihnen zwei Zimmer im 4. das Telefon läutet ! Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! Auf Wiedersehen am Donnerstag ! . Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Maria Georgescu: Rezeption: Das Frühstückszimmer liegt im 1. in Ordnung! Die Zimmer sind gebucht. Maria Georgescu: Rezeption: Mit Balkon auf der Parkseite haben wir nur im 7. IM HOTEL 443 Ing. Für wann möchten Sie sie reservieren lassen ? Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Nein. sie haben Baikon. der Frisiersalon im Erdgeschoß. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Auf welchen Namen bitte ? — Gut. Maria Georgescu: Rezeption: Ein Doppelzimmer oder zwei Einzelzimmer ? Mit Bacl oder ohne Bad? Ing. Zimmer Nummer 721 und 722. wir haben freie Zimmer. Maria Georgescu: Rezeption: Natürlich haben wir einen Fahrstuhl ! Ing. Stock. Ing. Maria Georgescu (am Telefon): Kann ich bei Ihnen für 2 Personen Zimmer bestellen ? Rezeption: Ja. Ing. Ing. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Im ersten Stock. Stock noch freie Zimmer. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Maria Georgescu: Rezeption: Jawohl. Ing. Nummer 117 und 118.

bitte. bitte ein Schokoladeeis und nachher einen schwarzen Kaffee." „Mir bringen Sie etwas Obst." „Mir bringen Sie bitte zwei Spiegeleier mit Schinken." „Sehr wohl ! Was wünschen Sie zu trinken?" „Ich würde einen Rheinwein vorschlagen. Der Tisch dort drüben ist aber frei.Gespräch Nummer 5 ••'"tm-ipt I N DER GASTSTÄTTE • A. Sie haben recht. Wurst." „Bestellen wir je ein Gedeck oder essen wir nach der Karte?" „Ich schlage vor." „Womit sollen wir anfangen ? Bitte." „Was darf ich als zweiten Gang bringen?" „Einmal gebackene Leber mit Kartoffelpüree." „Und ich eine Pastete in Aspik." „Ich möchte einmal Fisch mit Mayonnaise." „Sehr gut ! Einverstanden !" „Ich möchte lieber eine Flasche Bier." „Eine Portion Birnenkompott. ich bringe sofort die Speisekarte. Und nun wünsche ich Ihnen guten Appetit !" „Herr Berger." „Wünschen Sie auch einen Nachtisch?" „Ja. nach der Karte zu essen. der Tisch ist reserviert." „Zweimal Kalbsbraten. Herr Ober?" „Nein. hier ist die Speisekarte und hier die Weinkarte." ." „Kalbsbraten mit Beilage. Sie ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet. Bitte nehmen Sie Platz. Text Berger: Ober: Munteanu: Berger: Ober: Antonescu: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Berger: Antonescu: Munteanu: Ober: Georgescu: Antonescu: Berger: Munteanu: „Ist der Tisch hier frei. Das Essen hier ist ausgezeichnet. bedauere. wählen Sie !" „Ich nehme eine kalte Platte mit Schinken." „Eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse. 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot. Frau Georgescu." „Bitte.

) .e funtul (aprox. în partea cealaltă lista de bucate aici: a comanda meniul. -n anfangen (ä. es war ein hervorragendes Essen. danke. -s. alles zusammen. piftia Spiegelei. -n nach der Karte vorschlagen (ä. -(e)s. -n pasteta. -s. -(e)s. răciturile.) a prepara. -e essen (i. (e)s. pateul Aspik. a-i pare rău dincolo. -e die die der die das der das der die die der das der restaurantul. -(e)s. ." Ober: „Danke bestens. -e aspicul. -s. -Sorten Schwarzbrot. . bitte zahlen. bedauern drüben die Speisekarte. aß. fing an. a găti zubereiten lista de vinuri Weinkarte." Ober: „Bitte die Rechnung: 37. -er ochiul la capac Gang.e aici: felul de mîncare (primul. cîrnatul. Vocabular die Gaststätte. -n şunca Schinken. ospătăria ospătarul a regreta. al doilea etc. angefangen) a începe a alege wählen gustarea/mîncarea rece. gegessen) die Karte. tacîmul a mînca lista de bucate după listă a propune bogat (în conţinut) aici: felul de mîncare (primul. 1/2 kg) Pfund. -(e)s. salamul Wurst. al doilea. etc." Berger: „Hier 40 Mark. -n maioneza Pastete.GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE 445 Berger: „Wollen wir noch etwas bestellen ?" Antonescu: „Nein. aperitivul kalte Platte. schlug vor. -(e)s." Berger: „Herr Ober. -n bestellen das Gedeck." Berger (steht auf): „Mahlzeit allerseits !" B.40 Mark. -e pîinea neagră Fisch. -s. vorgeschlagen) reichhaltig das Gericht. -(e)s. -e brînza Käse. -n der Ober. -e peştele Mayonnaise [-n£:za]. Ist in Ordnung.

. deosebit a plăti împreună mulţumesc foarte mult ! a se ridica în picioare.pl.446 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE das das der das der die der das der das der die das das der die servieren backen (ä. regret. nach der Karte essen = a mînca / a comanda după listă. -e Nachtisch. bedauere. Appetit. -en Mahlzeit ! allerseits a servi a prăji. buk.. -en Birnenkompott. a se scula masa Să vă fie de bine ! (Şi: Poftă bună!) la toată lumea. ich bedauere = Nu. Explicaţii şi exerciţii 1. Hähnchen. gebacken) Kartoffelpüre.. -(e)s. -(e)s. -e Kaffee. -s. -(e)s. -s Gemüse. getrunken) Rhejnwein. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări] Nein. pl. (Propoziţie eliptică de subiect). -s. = Nein.. f. -s. -n Sehr wohl ' trinken (trank. -s Portion. a coace. tuturor C. . -(e)s. . -e einverstanden Bier. ist auf­ gestanden) Mahlzeit. Beilage. a frige pireul de cartofi puiul grătarul legumele friptura de viţel aici: garnitura (la mîncare) Prea bine ! a bea vinul de Rin de acord berea desertul îngheţata de şocolată cafeaua porţia compotul de pere fructele comestibile pofta Poftă bună ! Mulţumesc ! excelent. -s. -e Schokoladeeis. . -s. je ein Gedeck = cîte un meniu. -es. -s. -e Obst. -arten Kalbsbraten. -(e)s. -es. Grill. a nu servi meniul zilei. f. -e Guten Appetit ! danke ! hervorragend zahlen zusammen danke bestens ! aufstehen (stand auf.

. das Schokoladeeis — essen e... Wo essen die rumänischen Gäste ? x 2 ) die Vorspeise. Obst — kaufen 3) b. Was darf ich . . vă rog.. die Flasche Wein — trinken Exerciţiul 539. der Türkische — trinken f. bitte zahlen ! = Domnule ospătar. Noch ein Wunsch ? Exerciţiul 537....tt Obst Kalte Platte (Schinken. plata ! 2. Gebackene Leber mit Wurst. SchwarzKartoffelpüree brot). der Fisch — essen c. Käse. -n = aperitivul / felul întîi. Formulaţi comenzi compuse din două feluri. ) das Hauptgericht. Formulaţi întrebări cu verbul „wollen" şi următoarele grupuri de cuvinte! Model: das Bier — trinken Wollen wir ein Bier trinken ? = Bem o bere ? a. Gang/Vorspeise x) 2. der Kalbsbraten — bestellen d. bringen/servieren? Bringen Sie mir ein . Gang/Hauptgericht 2 ) Nachtisch Schokoladeeis Schwarzer/Türkischer Kaffee Birnenkompo. folosind denumirile şi formulele de mai sus! Exerciţiul 538. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! 1.GESPRÄCH S: IN DER GASTSTÄTTE 447 Was darf ich als zweiten Gang bringen ? Ce-mi permiteţi să servesc ca felul al doilea ? Wollen wir noch etwas bestellen ? = Mai comandăm ceva ? Herr Ober. -(e)s. -e = felui al doilea 3 ) kaufen = a cumpăra . desert şi bău­ tură. Răspundeţi ! a. Fisch mit Mayonnaise Kalbsbraten mit Beilage Pastete in Aspik Gebratenes Hähnchen Spiegeleier mit Schinken mit Gemüse Getränke Wein — Rheinwein Bier Mineralwasser Wir bestellen: Ich nehme Der Ober fragt: Was wünschen Sie zu essen/zu trin­ ken ? Ich möchte ein .

Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi Munteanu! Exerciţiul 541. Was trinken sie ? h. c. Gast : ? Ober : Gewiß. învăţaţi dialogul pe de rost şi exersaţi-l în cit mai multe variante ! Exerciţiul 542. wir haben auch zwei Gedecke. — e = începutul. ! Gast : ? Ober : J a . wie ist die Speisekarte. e. hier ist die Speisekarte und die Weinkarte.448 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE Finden Sie einen freien Tisch ? Was bringt der Ober sofort ? Bestellen Sie ein Gedeck ? Was sagt Herr Berger. Wer bezahlt die Rechnung ? Exerciţiul 540. -(e)s. und wie sind die Ge­ richte ? f. 2 ) empfehlen (ie. Was wünscht Herr Berger am Anfang x) und am Ende des Essens ? i. . Completaţi dialogul de mai jos la alegerea dv. Gast : Ober : Sehr wohl ! Und was darf ich als zweiten Gang bringen ? Gast : Ober : Möchten Sie auch einen Nachtisch haben ? Gast : Ober : Einen Türkischen ! Und was wünschen Sie zu trinken ? Gast : Ober : Mineralwasser. zweiter Gang. D der Anfang. aber ich würde empfehlen 2) nach der Karte zu essen. d. erster Gang. empfohlen) = a recomanda. der Tisch hier am Fenster ist frei. Bitte nehmen Sie Platz ! Gast : ? Ober : Sofort ! Bitte. Ich bin gleich wieder da ! — So. Was bestellt jeder ? g. empfahl. das Mineralwasser ! Der Kaffee kommt gleich ! Ich wünsche guten Appetit ! Gast : — Ober : Sofort ! Macht 11 Mark 75 ! — Besten Dank ! Auf Wiedersehen ! b.

Wir treffen uns um 830 am Haupteingang des Messegeländes. Munteanu: „Hallo. Text „Entschuldigen Sie bitte." Antonescu: „Vielen Dank für die Auskunft. dieses Telegramm nach Magdeburg und dieses nach Bukarest. da gehen Sie mal zu Fuß die Straße entlang. eine Frage ! Wie komme ich am schnellsten zur Hauptpost ?" Passant: „Ja. bitte. in fünf Minuten sind Sie dort. Linie 26 oder den Autobus 48." „Wo gibt's da in der Nähe einen Münzfernsprecher?" Beamter: „Gleich an der Ecke des Korridors. dann die zweite Seitenstraße nach rechts." Beamter: „Einfach oder eingeschrieben?" Munteanu: „Eingeschrieben mit Luftpost. bitte. das habe ich in der Eile vergessen. — So. vor den Na­ men der Stadt. Munteanu am Telefon." Munteanu: „Ach. Herderstraße. bitte vorgehen." Kassiererin: „90 Pfennige. wir sind auf der Hauptpost und fahren zur Messe hinaus. steigen Sie aus ! Die Hauptpost ist das große Gebäude gleich links." Munteanu: „Danke vielmals." Berger: „In Ordnung." 29 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. (1/103 Munteanu: . Ingenieur Munteanu wartet den Summton ab und wählt die Nummer der „Elektrowerke": 22-32-57." Munteanu: „Fährt dieser Autobus zur Hauptpost?" Kassiererin: „Ja. Wo ist der Telegrammschalter?" Beamter: „Dritter Schalter rechts. Noch eine Frage. Von dort nehmen Sie die Straßenbahn." Munteanu: „Ich möchte einen Brief aufgeben. Dritte Haltestelle. Moment mal ! Schreiben Sie auf die Rückseite des Briefumschlages den Ab­ sender mit Adresse und hier die Postleitzahl bitte." Munteanu: „Zwei Vordrucke für Telegramme." Antonescu: „Drei Fahrkarten bis zur Post. Herr Berger.Gespräch Nummer 6 I N DER S T A D T A." Beamter: „Bitte. Ist es weit bis zur Haltestelle?" Passant: „Nein. hier die Briefmarken ! Eine Mark zwanzig.

-n die Postleitzahl. -s. stieg aus. -(e)s. -n die Rückseite. -n der Autobus. -n ach ! die die der der oraşul poşta centrală trecătorul. -e aufgeben (gab auf. — e Hauptpost.s s e zu Fuß . -n fahren (ä. -en Fuß. ist ausge­ stiegen) die Post. -en die Auskunft. -n der Briefumschlag. -en die Linie. -en Passant. -es. aufgegeben) einschreiben (schrieb ein . taxatoarea a merge înainte. f. wohin?" „Zum Haupteingang der Technischen Messe. fuhr. die Briefmarke. -n die Seitenstraße. -se vielmals die Haltestelle. -n die Straßenbahn. Vocabular Stadt. -nen vorgehen (ging vor. die Straße. colete) aici: a trimite o scrisoare recoman­ dată poşta aeriană timbrul poştal dosul (partea din spate) plicul expeditorul adresa codul localităţii numele ah ! of ! vai ! . ist vorgc'gangen) aussteigen (i. -ns.450 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Antonescu: Passant: Antonescu: Taxi: Antonescu: „Wo finde ich einen Taxenstand bitte ? „Erste Straße links auf dem Rathausplatz. —e der Brief. die Adresse. eingeschrieben) die Luftpost. -en." B. -en der Name. pl. . pietonul piciorul pe jos strada strada laterală tramvaiul linia autobuzul aici: foarte mult staţia a merge (cu un vehicul) casieriţa. pasantul. -(e)s." „Hallo Taxi ! Sind Sie frei?" „Ja. ist gefahren) die Kassiererin.e der Absender. a înainta a coborî poşta informaţia scrisoarea aici: a expedia (scrisori. -ses. .

. vergessen (i. urgenţa a uita ghişeul de telegrame aici: ghişeul formularul telegrama apropierea telefonul automat (cu fisă) a aştepta tonul (în telefon) tîrgul de mostre intrarea principală terenul tîrgului de mostre staţie de taximetre piaţa primăriei tîrgul tehnic de mostre C. -(e)s. -(e)s.. îndrumările.) Ja. -allee etc. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Wie komme ich. (în limba germană. (în limbajul colocvial. f.) Herderstraße. -s. der Schalter. -es. -platz. numele străzilor. .. -n der Haupteingang. bitte vorgehen ! = Da. -n graba. -(e)s. abwarten der Summton. formează cuvinte compuse cu -straße. sînt direct compuse. de asemenea in­ traductibil.e die Messe. -s. = Da.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 451 die Eile. -e das Messegelände. vă rog să înaintaţi ! (Infinitiv folosit ca imperativ impersonal. . invitaţiile. vergaß. mergeţi de-a lungul străzii..e die Technische Messe. vergessen) der Telegrammschalter. pl. zur Hauptpost ? = Cum (pot să) ajung la poşta centrală ? Ja. der Münzfernsprecher... pieţelor etc. -e die Nähe. der Vordruck. der Taxenstand. piaţa primăriei. Cînd este vorba de un singur cuvînt. -e das Telegramm. Din acelaşi motiv propoziţiile imperative care răspund la o întrebare încep cu „da". Explicaţii şi exerciţii 1..e der Rathausplatz. dacă sînt substantive. -(e)s. rugăminţile cuprind. da gehen Sie mal die Straße entlang. f. Moment mal ! = Un moment ! (Exclamaţie colocvială foarte frecventă). -(e)s. pe lîngă forma imperativului. auf der Hauptpost = la poşta centrală . . mai multe cuvinte se leagă cu cratimă (Karl-Marx-Platz). pl.. -s. -s. Rathausplatz = strada Herder. adesea cuvîntul „mal" (intraductibil) care îndulceşte sensul de ordin al formei verbale.

einen Taxenstand — suchen b. vă rog ! moneda. Formulaţi sintagme cu genitivul din următoarele grupuri de cuvinte ! Model: die Ecke — die Straße die Ecke der Straße der Name —die Stadt d. das Telegramm — aufgeben hen l > 2 > 3 Der Brief: das Briefpapier der die die die der Briefumschlag Briefmarke Adresse Postleitzahl Absender > *) 6 > •) metroul Urcarea 1 Urcaţi. die Telefonnummer — das Elektrowerk c. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Die Stadt: die Straße die die die der der Herderstraße Hauptstraße Seitenstraße Platz Rathausplatz Verkehrsmittel: die Straßenbahn/die Linie 26 die U-Bahn « der Bus/der Autobus 48 die Haltestelle die Fahrkarte Einsteigen! E) Vorgehen ! Aussteigen ! Am Telefon: der Münzfernsprecher Hörer abnehmen ! 5) die Münze 3) Münze (n) einwerfen ! 6) 4) der Hörer Summton abwarten ! der Summton Nummer wählen ! Exerciţiul 543. bis zur dritten Haltestelle — fahren c.452 GESPRÄCH 6: IN DER STADT 2. das Gebäude — die Hauptpost f. die Rückseite — der Briefumschlag die Haltestelle — der Bus 48 e. die Adresse — schreiben f. ein Taxi — bestellen e. Formulaţi dispoziţii „îndulcite" cu „mal" ! Model: ein Taxi — bestellen Bestellen Sie mal ein Taxi ! a. den Bus 32 — nehmen h. fisa receptorul A se ridica receptorul ! A se introduce moneda (monedele). eine Briefmarke — kaufen g. . der Haupteingang — die Technische Messe Exerciţiul 544. bis an die Straßenecke ged.

Womit kann er fahren ? f. Repovestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cîndtov. Wen fragt er nach dem Weg ? d. Wo muß er aussteigen ? h.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 453 Exerciţiul 545. Wohin fahren die Genossen von der Post ? p. Kann er zu Fuß zur Hauptpost kommen oder muß er fahren ? e. învăţaţi dialogul pe din afară şi jucaţi cît mai des scenele respective ! . Wie wollen Sie den Brief aufgeben ? j . Warum suchen sie nachher den Münzfernsprecher ? n. Wie weit (dt de departe) muß er fahren ? g. Wohin will Genosse Munteanu gehen ? b. Womit fahren sie ? r. Wie kann man Briefe aufgeben ? Was muß auf jedem Briefumschlag stehen ? Was geben die zwei Genossen noch auf ? m.1 Model: Heute Nachmittag sind wir auf die Hauptpost gegangen etc. Weiß er. wo die Hauptpost liegt ? c. Beethoven: der Beethovenplatz — auf dem Beethovenplatz. Wo treffen sie sich mit Herrn Berger ? Exerciţiul 547. Wie telefoniert man ? o. Anto­ nescu ar răspunde seara la întrebarea „ Was haben Sie heute nachmittag gemacht ?" = Ce aţi făcut astăzi după amiază ? Folosiţi timpul perfect şi adăugaţi indicaţii ora . Exerciţiul 548. Pronunţaţi cu glas tare denumirile poartă următoarele nume şi folosiţi-le apoi în sintagme „auf" + dativ! străzilor care cu „in" şi Model: Karl Marx: die Karl-Marx-Straße — in der Karl-Marx-Straße. Warum fahren Genosse Munteanu und Genosse Antonescu auf die Post? i. Răspundeţi ! a. Straßen Ernst Thälmann Lenin Post Wolfgang Amadeus Mozart Plätze Bahnhof Schiller Karl Liebknecht Johann Sebastian Bach Exerciţiul 546.

şi de acolo. una reco­ mandată la Bucureşti. pe următorul subiect! Doriţi să expediaţi două scrisori: una simplă la Dresden. Nu ştiţi cît costă timbrele şi nici codul oraşului Dresden. man nimmt zuerst den Hörer ab. etc. Alcătuiţi un scurt dialog cu im funcţionar la poştă. Exerciţiul 552. învăţîndu-l cum trebuie să telefoneze! începeţi aşa: Zum Telefonieren braucht man zwei Zehnpfennigmünzen. la Automobil Clubul Român (Rumänischer Automobilklub) din Strada Nikos Beloianis nr. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la gară la hotelul cel mai mare din oraşul dv. îndrumaţi-i răspunzînd la întrebarea lor ! : Wie komme ich in die Universitätsstraße ? B : Wie komme ich auf den Sachsenplatz ? C : Wie kann ich von hier zum Karl-Marx-Platz kommen? D : Wie komme ich von hier auf den Markt ? E : Wie komme ich von hier zum Bahnhofsplatz ? F : Wie kann ich in die Hain­ straße kommen ? Exerciţiul 550. Exerciţiul 551. * Man geht > zum Münzfernsprecher. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la Piaţa Victoriei din Bucureşti în Piaţa Romană. 27 / (Piaţa Cosmonauţilor) Exerciţiul 553.! A u^^j x ) moneda de 10 pfenigi .454 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Exerciţiul 549. îndrumaţi pe cineva în limba germană. nu prin poşta aeriană. Priviţi următorul plan al centrului oraşului Leipzig! Punctele A — F reprezintă pietoni care vor să ajungă în străzile şi pieţele mai jos indicate.

hier der Stand einer westdeutschen Firma. da sind Sie ja ! Guten Morgen ! Wir wollen zunächst von der „Allgemeinen Auskunftsstelle" einen Führer durch die Messe beschaffen. bitte für unsere Gäste etwas zu trinken. darunter auch Rumänien mit Traktoren." „Unser Besuch verspricht sehr interessant zu werden. Preise. In Halle 324: „Herr Berger. bitte ?" „Danke." Berger: Georgescu: Aussteller: Munteanu: Aussteller: . Fräulein Huber." „Da sehe ich eben im Führer durch die Messe einige Zahlen: über 9 000 Aussteller aus über 60 Ländern. Liefertermine und technische Unterlagen. Die angegebenen Preise sind Richtpreise. Wir sind aus Rumänien und interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. auch nur einen größeren Teil der Ausstellungsstände zu besuchen. auf die wir entsprechende Rabatte gewähren. Werkzeugmaschinen. Guten Tag. r „Bitte. Wir hätten. meine Herren. gern einige Auskünfte über Ihre Erzeugnisse. Bitte treten Sie da in unser Büro ein." „Ich freue mich über Ihren Besuch. wie gesagt." „Ja. .Gespräch Nummer 7 EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE A. Eine Zigarette." „Ich möchte mit Ihnen gern hier einige Stände der rumänischenAussteller besuchen. Text Berger: Munteanu: Berger: Antonescu: „Ah. bloß wird die Zeit nicht reichen. Auslastungen für Petroleumraffinerien usw. Österreichs und der UdSSR." Die rumänische Delegation und Herr Berger gingen dann anschließend auch zu verschiedenen Ständen der DDR. hier eine Zusammenstellung unseres Lieferprogrammes.

e rumänisch die D D R (Deutsche Demokratische Republik) Österreich. -(e)s. -en der Führer. pl. . einschließlich Ver­ packung. -s. abia a ajunge standul/pavilionul de expoziţie tocmai persoana care expune. Für Auslandsliefe­ rungen finden Sie in dieser Sammelmappe die Zahlungserleichte­ rungen. -n der Preis. f. Vocabular die Leipziger Technische Messe die Auskunftsstelle. ver­ sprochen) bloß reichen der Ausstellungsstand. -s die Ausrüstung. sämtliche Prospekte. Auf Wiedersehen. expozantul echipamentul rafinăria de petrol standul român(esc) Republica Democrată Germană Austria Uniunea Sovietică vestgerman a purta interes ţigareta preţul termenul de livrare . versprach." B. Kataloge und technischen Unterlagen für unsere Erzeugnisse. die UdSSR (Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken) westdeutsch sich interessieren für + ac.456 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Antonescu: „Ist die Verpackung in den Preisen inbegriffen?" Aussteller: „Jawohl. die wir gewähren." Munteanu: „Wir danken Ihnen für Ihre freundlichen Auskünfte. die Preise verstehen sich ab Werk. die Zigarette. -e Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leip­ zig biroul de informaţii aici: ghidul (carte) a promite numai. -e der Liefertermin." Munteanu: „Und welches sind die Zahlungsbedingungen?" Aussteller: „Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestel­ lung und der Rest bei Lieferung ab Werk. -(e)s. -^e eben der Aussteller. -(e)s. -s. doar. Wir werden Sie in etwa einer Woche in Ihrem Werk in München besuchen. versprechen (i. -n der Stand. -en die Petroleumraffinerie." Aussteller: „Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und erwarte Sie in München.

die Leipziger = locuitorii din Leipzig.. -n Zusammenstellung. -en gewöhnlich Anzahlung. -e Rabatt. -(e)s. total prospectul C.. München — Münchener (din/de la München). -(e)s. -es. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Die Leipziger Technische Messe = Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leipzig.) in etwa einer Woche = peste aproximativ o săptămînă. -(e)s. exportul mapa de colecţie uşurarea în materie de plată complet. (De la numele de oraşe se pot forma cu sufixul -er adjective care sînt invariabile şi se scriu cu literă mare: Leipzig — Leipziger (din/de la Leipzig). = Ne interesează produsele dv. Cu aceste adjective se denumesc şi locuitorii oraşelor respective: der (ein) Leipziger = locuitorul (un locuitor) din Leipzig. auch nur einen größeren Teil = chiar şi numai o parte mai mare Wir . reducerea de preţ a acorda. -n Zahlungserleichterung. interessieren uns für Ihre Erzeugnisse..GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TCEHNISCHEN MESSE 457 die die das der der die die die die die der die die die der Unterlage.. (Verbul reflexiv „sich interessieren für" + ac. -en Rest. die (eine) Leipzigerin = = locuitoarea (o locuitoare) din Leipzig. -e aici: documentarea alcătuirea programul de livrare preţul orientativ rabatul. (Propoziţie eliptică de subiect şi predicat finit. inclus condiţia de plată de obicei acontul confirmarea comanda restul livrarea în străinătate. -en sämtlich Prospekt. Explicaţii şi exerciţii 1. a da ambalajul inclusiv. -en Lieferprogramm -(e)s. unele informaţii. -en Bestätigung. vienez). are sensul de a purta interes pentru un lucru. 2.. -en Sammelmappe. Wien — Wiener (din/de la Viena. wie gesagt = cum s-a spus. -en inbegriffen Zahlungsbedingung. aici: cum am spus. -e Richtpreis. -e gewähren Verpackung. -en Bestellung.) Wir hätten gern einige Auskünfte. Am dori să obţinem . Diferenţiaţi cuvintele înrudite pe care le-aţi învăţat din acest grup ! .. -e Auslandslieferung.

Model: Ich interessiere mich für Werkzeugmaschinen. după modelul dat! Model: Leipzig — die Messe die Leipziger Messe. in etwa zwei Jahren. Wir erwarten Sie in drei Tagen. Prospekte und Kataloge). in einem Jahr. Exerciţiul 557. in einem Monat. in einer Woche. in zwei Wochen. Completaţi tabela de mai sus cu substantive similar con struite şi traduceţi-le ţinînd seama de indicaţiile tabelei! Controlaţi exactitatei traducerii la cheia exerciţiilor! Exerciţiul 555. München — die Ausstellung: Wien — die Elektrowerke.458 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF'DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Verbul Acţiunea Rezultatul procesul Agentul Compuşi diverşi ausstellen (a expune) aufstellen (a aşeza) darstellen (a reprezenta) feststellen (a constata) herstellen (a fabrica) vorstellen (a prezenta) zusammenstellen (a alcătui) bestellen (a comanda) das Ausstellen (expunerea) das Aufstellen (Aşezatul) die Ausstellung (expoziţia) der Aussteller (expozantul) der Ausstellungs­ stand standul de expoziţie die Feststellung (constatarea) die Herstellung (fabricarea) die Vorstellung (prezentarea) die Zusammen­ stellung (alcătuirea) die Bestellung (comanda) Exerciţiul 554. Traktoren. Dresden .. indicînd la fiecare persoană alt obiect căruia i se poartă interes. . Zahlungserleichterungen. in etwa drei Tagen. Elektro-Erzeugnisse. technische Unter­ lagen. Hamburg — die Flugzeugindustrie. in etwa drei Monaten. Ausrüstungen für Petroleumraffinerien die Ausstellungsstände der DDR. Bukarest — die Gießereien. Conjugaţi verbul reflexiv „sich interessieren für -f. Formaţi adjective de la următoarele nume de oraşe şi legaţi-le de substantivele alăturate.. Realizaţi oral toate variantele şi imprimaţi~vă formula. Exerciţiul 556. Du interessierst dich für . . in etwa einer Woche. = vă aşteptăm peste trei zile. (Werkzeugmaschinen.die Ta­ gung .ac' în propoziţii.

Exerciţiul 558. Was verlangen wir (ce cerem) von den Ausstellern ? B A. Hat auch Rumänien hier einen Ausstellungstand ? B A. Bei welchem Stand hielt sich die Delegation länger auf ? h. Was für Preise wurden angegeben ? j . Was wollte die Delegation von dem Aussteller ? i. Können wir an diesem Nachmittag alles besuchen ? B A. Was für Produkte stellte Rumänien auf der Messe aus ? e. Gibt es einen Führer durch die Messe ? B A. Welche Stände besichtigten sie anschließend ? g. Was beschafft Ing. Was erhielt die Delegation von dem Aussteller ? 1. Berger. Berger mit der rumänischen Delegation besichtigen ? f. Wie verspricht der Besuch der Leipziger Messe zu werden ? c. Fragen wir auch nach Lieferprogrammen und Zahlungsbedingungen ? B . Was stellen wir aus ? B A. Welches sind die Zahlungsbedingungen ? k. Besuchen wir heute die Technische Messe ? B A. Repovestiţi conţinutul dialogului la timpul perfect! Exerciţiul 560. Können die Besucher alle Ausstellungsstände besichtigen ? d. Welche Stände wollte Ing. Completaţi dialogul în limita vocabularului cunoscut. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Welche Stände besuchen wir ? B A. nachdem er die rumänische Delegation begrüßt hatte ? b. Wohin wird die rumänische Delegation nach etwa einer Woche fahren ? Exerciţiul 559. răspunzînd la întrebările puse de o persoană care încă nu a vizitat niciodată Tîrgul Tehnic de la Leipzig! A.

Ist das ein altes Fest ?" Meierhuber: „Ja. wie auch der Münchener Fasching. von denen ein großer Teil in den vielen Industriebetrieben in und um München arbeitet.Gespräch Nummer 8 EINE S T A D T R U N D F A H R T DURCH M Ü N C H E N ~W-t*''i'i»'rtjfr*J 'in^â^t^^ăMhti. mit dem alten und neuen Rathaus. Herr Meierhuber. denn München ist besonders durch die XX." Georgescu: „München soll die Stadt der meisten Museen und Denkmäler der Bundesrepublik Deutschland sein. das stimmt ! Am bekanntesten ist das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik. 1638 errichtet. das auch viele Ausländer besuchen. Auf der Fahrt vom Werk in die Stadt erläuterte Herr Meierhuber: „Es wird Sie vielleicht interessieren. Stimmt das ?" Meierhuber: „Ja. Oktoberfest. «! t A. das berühmte Hofbräuhaus 1). Residenz und andere Sehenswürdigkeiten. zunächst einiges über unsere Stadt zu erfahren." x > Numele unei berării renumite din München. — Wir fahren jetzt durch die großen Geschäftsstraßen Münchens. lud sie der Exportleiter. Text • ** Nachdem die rumänische Delegation ihren Besuch im Werk für Elektro­ geräte beendet hatte. Olympi­ schen Spiele eine weltbekannte Stadt geworden." Georgescu: „Hier gibt es das sog. In der Nähe liegt das National­ theater." Antonescu: „Wie viele Einwohner hat München?" Meierhuber: „Zur Zeit etwa 1 270 000 Einwohner." Munteanu: „Gewiß. Anfang jeden Jahres." Munteanu: „Welches ist das eigentliche Zentrum der Stadt ?" Meierhuber: „Wir sind bald da ! Es ist der Marienplatz. die sog. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. es wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert. zu einer Stadtrundfahrt durch München ein. .

besichtigen?" Meierhuber: „Natürlich ! Wir sind nicht weit davon entfernt. -s. erfahren) olympisch das Spiel. — Übrigens — ich habe für den Abend Theaterkarten besorgt. -(e)s. eingeladen) der Exportleiter. erfuhr. -e Anfang. -s. Fest. Herr Meierhuber ! Sie sind ein ganz reizender Gastgeber !" Georgescu: B. -e beenden ejnladen (ä. festivitatea anual. unele lucruri a afla. wir parken hier und gehen zu F u ß durch die Unterführung auf den Geh­ steig gegenüber. So." Georgescu: „Oh. -es. Rubens. das ist ja wunderbar. -(e)s. die Fahrt. -s. Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten zeigen. Vocabular die Stadtrundfahrt. -en vielleicht einiges erfahren (ä. eventual cîte ceva. • weltbekannt der der das der das Einwohner. -es. a auzi olimpic jocul cunoscut în toată lumea/în lumea întreagă locuitorul întreprinderea industrială petrecerea populară din octombrie străinul serbarea. van Dyk usw. . Oktoberfest. -(e)s. Herr Meierhuber ! Könnten wir auch die berühmte Pinakothek mit den Gemälden von Dürer. an de an a serba. Zentren errichten alt* turul oraşului aparatul electric a termina a invita şeful serviciului de export aici: drumul probabil. -s. Industriebetrieb. -e alljährlich feiern Münch(e)ner Fasching.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 461 „Sehr liebenswürdig. -en das Elektrogerät. -(e)s. a sărbători din/de la München carnavalul începutul strada / centrul comercial centrul a construi. poate. -n Zentrum. -e Ausländer. a întemeia aici: vechi der der die das . a ridica. und morgen will ich Ihnen auch das Olympische Stadion. lud ein. -s.e Geschäftsstraße.

monumental muzeul monumentul Republica Federală Germania ştiinţa naturii aici: cît mai călduros a recomanda amabil pinacoteca. -en das Museum.. -s.•462 GESPRÄCH 8: EIN STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN das Rathaus. —er das Nationaltheater. -s. -sser englisch der Garten.e r die Bundesrepublik Deutschland '(presc. pictura departe a parca (un automobil) aici: pasajul subteran trotuarul seara biletul de teatru a procura. galeria de pictură tabloul. -s. dien das Schloß. -e die Theaterkarte. -es. -(e)s. -en die Sehenswürdigkeit. -(e)s.. -s. Museen das Denkmal. -s. -sses. a face rost de stadionul aici: castelul englez(esc) grădina aici: fermecător. - primaria teatrul naţional celebru. emp­ fohlen) liebenswürdig die Pinakothek. BRD) die Naturwissenschaft. renumit reşedinţa lucrul demn de a fi văzut. reizend ganz reizend der Gastgeber.. . -en das Gemälde. gefeiert = se sărbătoreşte an de an . empfahl. adorabil extrem de adorabil gazda C. es wird alljährlich . -en der Gehsteig. -en wärmstens empfehlen (ie. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! auf der Fahrt in die Stadt = în drum spre oraş Es wird Sie vielleicht interessieren = Vă interesează probabil einiges über unsere Stadt = unele lucruri despre oraşul nostru zur Zeit = în momentul de faţă. berühmt die Residenz. -e der Abend. -s. Explicaţii şi exerciţii 1. -n besorgen das Stadion. -s. weit parken die Unterführung. la ora actuală in und um München = în oraşul München şi împrejurimile lui ..

Münchener Fasching. Das Rathaus ist sehr alt.) 2. München ist die Stadt der meisten Museen. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! In der Stadt das die die der Zentrum Geschäftsstraße Unterführung Gehsteig Sehenswürdigkeiten das das die das das der das der Denkmal Museum Pinakothek Schloß Hofbräuhaus Marienplatz Oktoberfest Münchner Fasching Gebäude das Nationaltheater das Rathaus das Stadion Exerciţiul 561. das neue Fertigungsverfahren. b. Reţineţi formula toate variantele posibile! a. c. ein ganz reizender Gastgeber = o gazdă extrem de amabilă.. realizînd die die der das cu glas tare Stadt München. a. Exerciţiul 562. der Englische Garten.. d. Der Fasching wird alljährlich gefeiert. Wir erfahren einiges über „einiges über". Gemälde der Pinakothek. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen ! = Vă recomand cu toată căldura să-1 vizitaţi ! Wir sind nicht weit davon entfernt. (Adjectivul „ganz" serveşte adesea ca întărire pentru alt adjectiv. b. = Nu sîntem departe. Ihre Liefertermine. = Se zice că München este oraşul cu cele mai multe muzee. Das Oktoberfest ist sehr schön. Sagen Sie uns einiges über Ihre Zahlungsbedingungen. Formulaţi presupuneri cu verbul „sollen" referitoare la următoarele însuşiri ale lucrurilor indicate ! Model: München ist die Stadt der meisten Museen. München soll die Stadt der meisten Museen sein. sein.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 463 der Münchner Fasching = Carnavalul din München Wir sind bald da ! = Am sosit îndată ! München soll die Stadt der meisten Museen . Zentrum von München. diese Werkzeugmaschinen. = Numele unui parc din München. .

încercaţi să alcătuiţi un scurt dialog care s-ar putea rosti cu prilejul unui tur al oraşului Bucureşti. Was besucht die rumänische Delegation am Ende ? j . g. Nennen Sie (Indicaţi) einige Museen von München. Exerciţiul 563. i. Was wissen Sie über das Oktoberfest ? g. Viele Ausländer besichtigen die Pinakothek. Repovestiţi conţinutul dialogului la imperfect cu titlul „Ein Tag in München" ! Exerciţiul 565.464 GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN e. Wer fährt mit ihnen durch die Stadt ? c. Das Stadion ist ganz modern. Cu ajutorul dicţionarelor şi al materialelor turistice care vă statt la îndemînă. Das Zentrum ist sehr weit entfernt. Wodurch ist München weltbekannt geworden ? d. Wohin gehen die Genossen am Abend? k. Wo arbeitet ein großer Teil davon ? f. Wie viele Einwohner hat die Stadt ? e. Was macht die rumänische Delegation nach dem Besuch im Werk für Elektrogeräte in München ? b. f. Răspundeţi! a. Was sollen sie morgen besichtigen ? Exerciţiul 564. Welche Sehenswürdigkeiten liegen im Zentrum von München ? h. respectiv al oraşului unde domiciliaţi! . învăţaţi dialogul pe de rost şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 566.

Gespräch Nummer 9 EINKÄUFE A. Wie teuer?" „1159 Schillinge. Ich kaufe das Kleid. da rechts ist die Kabine. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert." Antonescu: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. ich nehme den Mantel. — Bitte den Kassenzettel. sehr leicht und bequem im Tragen." Antonescu: „Ja. 1180 Schillinge. rechts nebenan. Größe 49—50. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ Verkäuferin: tät.B." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln ? Wir haben eine große Auswahl." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren ?" Verkäuferin: „Ja. wo sich die Abteilungen für Damen. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb Georgescu: oder grün." Verkäuferin: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. — Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. „Guten Tag. bitte." Georgescu: „Gut. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock.und Herrenbekleidung befinden. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. in grau oder braun. '1/103 . der Anzug gefällt mir. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu." Munteanu: „Schön." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" „Im gleichen Stockwerk. in braun oder blau. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen. Tadelloser Verkäuferin: Schnitt." Georgescu: „Tatsächlich. z." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. er gefällt mir.

Geschenke für Bekannte. ieftin şilingul mîneca sortimentul extraordinar cu gust alături costumul bărbătesc costumul. feine Toilettenseifen u. die Treppe links oder den Fahrstuhl geradeaus. a proba cabina a îmbrăca. . Auswahl. -s. zwei Paar Schuhe. -s. gefallen) preiswert Schilling.466 GESPRACH 9: EINKÄUFE Verkäuferin: „Einen Stock höher. erstklassig Seidenfutter. magazinul unive îmbrăcămintea pentru femei îmbrăcămintea pentru bărbaţi mantoul/paltonul de lînă vînzătoarea mantoul.a. -(e)s. prăvălia casa de comerţ. -n kleiden gefallen (ä. wie: eine Puppe. -(e)s. -s.v. tîrguiala călătoria/drumul de înapoiere magazinul.e cumpărătura. îmbrăcămintea barbă tească ireproşabil croiala." Frau Georgescu und ihre Kollegen Munteanu und Antonescu kauften noch eine Handtasche. -s. eine elektrische Eisenbahn u. B. Verkäuferin. -en Wollmantel. ein Tonbandgerät. -^er Damenbekleidung. a sta (bine. -en außerordentlich geschmackvoll nebenan Herrenanzug. -es. - . Vocabular der aie der das die die der die der der das die Einkauf. -n Kaufladen. -e bequem das Tragen. . -s. wie: Parfüms. probieren Kabine. Freunde und Verwandte. -nen Mantel. Kragen. -(e)s. -s. Kaufhaus. -(e)s. .e Rückreise. -s. Hemden. paltonul gulerul de calitatea întîi căptuşeala de mătase a încerca. fasonul comod aici: purtatul bonul de casă / de plată der der die der der tadellos der Schnitt. -en Herrenbekleidung.. allerlei Spielzeug für ihre Kinder. -e Ärmel. der Kassenzettel. rău) a plăcea convenabil. -s.a.e Anzug. f.pl. gefiel. -s.

. dar viabile în limba română). de tot felul păpuşa calea ferată. jucăriile drept înainte poşeta cămaşa magnetofonul perechea fei de fei de. formula de mai sus. -s. = Această rochie de jersey creată cu foarte mult gust. lecţia a 3-a a manualului de faţă. a îmbrăca bine).. -(e)s. preferăm traducerile aproximative. -e das Paar. (Verbul „stehen" împreună cu adjectivul „gut" sau un echivalent al său. Explicaţii şi exerciţii 1. -n jucăria. * La fel ca şi „das Werkzeug". Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. î n aceste cazuri. traduse în limba română. 2 ) schmecken = a simţi gustul. îmi place. -(e)s. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări ! in hellgelb oder grün = de culoare galben deschis sau verde. = Mantoul vă vine/vă stă excelent. (Limbajul de reclamă în limba germană se caracterizează printr-o abundenţă de adjective şi adverbe cu forme şi sensuri de superlativ. . Wie teuer ? = Prescurtat de la „wie teuer ist der Anzug ?" = Cît costă (cos­ tumul) ? Einen Stock höher = cu un etaj mai sus. Wie teuer ist der Mantel ? = Cît costă mantoul ? Dieses außerordentlich geschmackvolle Jerseykleid. aici: trenul cunoscutul prietenul. a place (despre mîncăruri şi băuturi) . se aud sau se simt. -e der Verwandte. textual tradusă: Această rochie de jersey „extraordinar de plină de gust". amicul ruda parfumul săpunul de toaletă C. -n. „das Spielzeug" are la > forma singularului şi sens de plural. -e geradeaus die Handtasche. -(e)s. er gefällt mir = . gefallen) se poate referi numai la lucruri sau aspecte care se văd. ca de ex. nu la mîncăruri sau băuturi. Senzaţiile gustului sînt exprimate de verbul „schmecken" 2) ). -(e)s. -n der Freund. are sensul de a sta bine. -s die Toilettenseife. referitor la îmbrăcăminte. -en das Hemd. -e allerlei die Puppe. Aceste formulări. (Verbul „gefallen" (ä. -es. -n das Parfüm.. desemnînd jucării în ansamblu. -en das Tonbandgerät. sună de multe ori exagerat. -en. gefiel.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 467 das Spielzeug x). -en der Bekannte.. -n die Eisenbahn. v.

Bier schmeckt mir (nicht). weiß oder schwarz. (Pentru indicarea direcţiei de deplasare într-o călătorie. Exerciţiul 567. Schokoladeeis. Afirmaţi că vă plac (sau nu vă plac) următoarele lucruri! Alegeţi verbul potrivit (gefallen sau schmecken) ! Model: Das Kleid gefällt mir (nicht). . spre. diese Puppe. von München nach Bukarest über Wien fahren. Ein Kleid in dunkelrot oder dunkelblau. nach Bukarest fahren. das Mittagessen. Hähnchen vom Grill. kalte Platte. Reţineţi particularităţile formulărilor pentru indicarea direcţiei unei călătorii sau deplasări ! Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien. die Stadtrundfahrt. über = prin. l > einsteigen (stieg ein. către. steht b. eingestiegen) = a se sui. Exerciţiul 568. von München bis Wien. in München einsteigen x>. in Bukarest aussteigen. Exerciţiul 569. ihm Der Anzug ausgezeichnet. der Kalbsbraten. erstklassiges Seidenfutter. = întorcîndu-se de la München la Bucureşti prin Viena. die langen Ärmel. von — bis = de la — pînă la. a se urca.468 GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 2. Realizaţi cu glas tare următoarele variante! a. Der Mantel Ihnen gut. nach = la. Eine Handtasche in violett. în limba germană se folosesc următoarele prepoziţii cu sens special: in = la. das Hotelzimmer. sehr gut ihr Das Kleid nicht gut. der Herrenanzug. mein Kollege. dir tadellos. die Verkäuferin. Ein Mantel in hellgelb oder grün. Identificaţi în textul dialogului adjectivele şi adverbele „de reclamă" şi notaţi-le împreună cu cuvintele lor de referinţă la cazul nomi­ nativ ! Model: ein reizender Mantel. Ein Anzug in grau oder braun. der Wollmantel.

Fährt man ...'. Cît costă? Da.. Se poartă (Man trägt) mînecî mai scurte.. Doriţi să-1 încercaţi ? Poftiţi la cabină.. Linz aussteigen.. Pot | .... Paltonul vă vine excelent.. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi iov.. Wann kommt Genosse Popescu . Este un palton de lînă. Georgescu! Exerciţiul 573.. Wie war das Kleid ? g. Hält dieser Zug . Client: Dar mînecile sînt prea scurte... Cluj .. Wie war der Mantel ? d. Freunde und Bekannte ? Exerciţiul 572. Leipzig ? d. Vînzător: Vă recomand pe acesta. Braşov oder . Bukarest . Nürnberg? e.... Köln? Fährt er . Aşa este modern.. Was für einen Herrenanzug fand er ? . mărimea 52. Răspundeţi ! a. Wien und müssen .GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 469 Exerciţiul 570. Wien? b.. un guler modern !. Aveţi mărimea mea ? Vînzător r Desigur ! Poftim !! Acesta are o croială elegantă. unde este sectorul de îmbrăcăminte pentru bărbaţi ? Vinzător: La etajul IV. •'*••'• şi mînecile^ sînt mai lungi... să va. Was wollte Frau Georgescu kaufen ? c.. Sibiu? c... luaţi liftul ! Client: Aş dori un palton bărbătesc. Vînzător:. Bukarest . Client: Da. Was besuchten die rumänischen Kollegen in Wien ? b.. Kaufte sie ihn ? e. Was kauften sie noch für sich selbst ? Für ihre Kinder ? Für Ver­ wandte. Was kaufte Herr Munteanu ? f. Vînzător: Vă mulţumesc foarte mult. La revedere ! .. acesta îmi place. Was suchten die Kollegen nachher ? j . fac bonul ?"• Client: ' N u . învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 574. aş vrea să probez încă un palton. poate de culoare albastru 1 închis sau negru.. Vînzător: Ce culoare ? Avem un sortiment foarte bogat. foarte comod şi uşor la purtare. bine. Sie fahren . Wie lange dauert die Reise . Client: Aş dori verde închis sau maro închis.. i.. Potsdam? Exerciţiul 571. Wo steht der Zug . f. Completaţi prepoziţiile necesare! a.. Vă rog. îl iau. Und was wollte Herr Antonescu kaufen ? h. Traduceţi în limba germană următorul dialog! Folosiţi vocabularul din dialogul dat! Client: Vă rog.

4 sind die Fahrpreise erster und zweiter Klasse.und Ankunftszeiten: Zug Nr. Munteanu und Antonescu zum Reisebüro der österreichischen Fluggesellschaft AUA. Antonescu: „Guten Tag. welche Züge verkehren von Wien nach Bukarest und wann treffen sie dort ein ?" Beamtin: „Ich notiere Ihnen die Abfahrts. Können Sie uns schon jetzt vormerken?" Beamtin: „Ja. Wir möchten am 26. Die Genossen Munteanu und Antonescu bereiteten die Heimreise vor und besuchten das Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen.—Wie fahren wir am besten zum Schwechater Flughafen hinaus ?" .) Budapest Curtici Bukarest ll50 Am Fahrkartenschalter Nr. sowie die Zuschläge für Schnellzug bzw. Text Der Aufenthalt der rumänischen Delegation im Ausland näherte sich seinem Ende. 212 (Orientexpreß) 16 os 20 25 21 1 5 po 220 Wien (Ost-•Bhf.Gespräch Nummer 10 DIE HEIMREISE A. Schlafwagen ausgehängt. selbstverständlich. Wie viele Plätze darf ich buchen ? Wünschen Sie vielleicht auch gleich die Flugkarten?" Antonescu: „Jawohl. bitte drei Flugkarten. Am Informationsschalter: Munteanu: „Bitte." In Anbetracht der langen Reisezeit fuhren Ing. September nach Bukarest fliegen. Munteanu: „Danke für die Auskunft. Fräulein. 202/801 (Wiener Walzer) ab 1015 an 14*° ab 1520 an 1940 a b 20 09 an 5 20 Zug Nr.

" „Gibt es auf dem Flughafen eine Wechselstube ?" „Ja. Bhf.) ab an der Fahrkartenschalter. Sie können dort jede Währung einwechseln. -s. — Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten. Um ll 4 5 ist die Abfahrt von unserem Reisebüro. . Vocabular die Heimreise. Kataloge. Prospekte usw. -s österreichisch die Bundesbahn. -n der Zuschlag. ^e der Schnellzug. mitnehmen. -en die Ankunftszeit. ist ein­ getroffen) die Abfahrtszeit. der Fahrpreis. B. Was kosten die Flugkarten?" „4600 Schillinge bitte." „Wann startet das Flugzeug?" „Um 1315. verkehren eintreffen (i.e aushängen (hing aus. Um 1610 landen Sie auf dem Bukarester Flughafen Otopeni.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 471 Beamtin: Munteanu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Munteanu: Beamtin: Munteanu: „Am besten fahren Sie mit unseren Autobussen. -en der Informationsschalter." „Danke. traf ein. -e die Klasse. Reisegepäck ist im Flugpreis inbegriffen. -en der Östbahnhof. -n vorbereiten das Reisebüro. -(e)s. -s. hat aus­ gehangen) călătoria spre casă/spre ţară a pregăti biroul de voiaj austriac calea ferată federală ghişeul de informaţii a circula a sosi (la destinaţie) ora plecării ora sosirii gara de est aici: plecarea aici: sosirea ghişeul de bilete pentru călătorie preţul călătoriei clasa suplimentul trenul accelerat a afişa. Fräulein.und Zoll­ formalitäten auf dem Flughafen." „25 kg. Sie haben genügend Zeit für die Paß. Für je 5 kg. -(e)s. -es. Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten.e (presc. -(e)s. a expune la vedere . Auf Wiedersehen. . Ost. Ich wünsche Ihnen einen ange­ nehmen Flug." „Wieviel Gepäck ist zulässig ? Wir wollen verschiedene techni­ sche Unterlagen. -s." „Danke.

-en die Fluggesellschaft. a achita^ casă de schimb a schimba (mai ales bani) copios. -e das Obergepäck.. " . pornirea a porni.pjk. (Cratima (-)" poate înlocui părţi ale unor cuvinte compuse care se repetă în .". f.:'\ . îmbelşugat a ateriza plăcut. -en zulässig mitnehmen (i.: die Zollformalität. die Abfahrt. -ren. -(e)s.e C. . f. ' \: der Flugpreis. Explicaţii şi exerciţii 1. (Formula „in Anbetracht" cere cazul genitiv. mit­ genommen) das Reisegepäck.- ••:. .. agreabil zborul landen angenehm • '«•. ausgiebig •>'i--] •••>'•':': '' . . a decola avionul suficient formalitatea/controlul paşapoartelor formalitatea/controlul vamal(ă) admisibil a lua/a duce cu sine bagajul preţul/ costul zborului surplusul de bagaje (care depăşeşte limita maximă admisă) a plăti. faţă de timpul/durata de călătorie societatea de aviaţie a zbura a nota în prealabil. . luînd în considerare.472 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE der Anbetracht. particularităţile următoarelor formulări ! In Anbetracht der langen Reisezeit.... nahm mit. -(e)s.: Reţineţi.-. -en fliegen (flog. f. ist geflogen) vormerken die Flugkarte. -es. -'. -n ""'J" y einwechseln..'"' considerarea avînd în vedere. aici: a înregistra pentru rezervare de locuri biletul de avion aeroportul plecarea. pl. -n der Flughafen.) für die Paß. -(e)s. -s. = Avînd în vedere durata lungă a călă­ toriei. ••••••: der Flug.und Zollformalitäten = für die Paßformalitäten und Zollforma­ litäten = pentru formalităţile de control al paşapoartelor şi de control vamal. -(e)s. -en : starten das Flugzeug. in Anbetracht die Reisezeit. entrichten / I O " :-b J die Wechselstube.pl.' .>i. -(e)s. -e genügend die Paßformalität.

Was wollen die Genossen Munteanu und Antonescu vorbereiten ? b. Schlafwagen und Speisewagen. d. magnetofonul. Răspundeţi ! a.. Wer reserviert die Plätze ? j . ceasul. cămaşa. Wann wollen sie nach Bukarest fliegen ? h. a. Warum fahren die Genossen nicht mit dem Zug ? f. Gibt ihnen die Beamtin Auskunft ? e. Womit wollen sie nun reisen ? g. Womit wollen sie fahren ? c. Diferenţiaţi următoarele cuvinte apropiate ca formă! die Auskunft <-> die Ankunft <-» die Zukunft (informaţia) (sosirea) (viitorul) der Abschluß «-> die Abfahrt <-> die Fahrt (încheierea) (plecarea) (călătoria) die Aufsicht <-» der Aufschwung <-> der Aufenthalt (supravegherea) (avîntul) <-» (oprirea) die Ansicht <-> die Aussicht <-» die Durchsicht (părerea) (perspectiva) (controlarea) der Ausbau <-» das Ausland (dezvoltarea) (străinătatea) Exerciţiul 575.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 473 imediata apropiere înainte sau după cuvîntul înlocuit. poşeta. c. Schlaf. Wintermäntel und Sommermäntel.) jede Währung = orice valută. Exerciţiul 577. b. trenul electric. scula. aceste maşini-unelte.und Speisewagen. Exerciţiul 576.. Arbeitsanzüge und Arbeitswerkzeug. Was kosten die Flugkarten ? = Cît costă biletele de avion ? 2." de preţul următoarelor obiecte! Biletul de tren de la Viena la Bucureşti. înlocuiţi cuvintul care se repetă prin cratimă ! Pronunţaţi apoi cu glas tare! Model: Schlafwagen und Speisewagen. aceşti pantofi. scrisoarea recomandată. întrebaţi cu formula colocvială „Was kostet (kosten). parfumul. dacă acesta are exact aceleaşi caracteristici de formă şi sens ca şi repetarea sa. telegrama. paltonul. Wo informieren sie sich ? d. Damenbekleidung und Damenschuhe. jucăria. Was kaufen die Genossen gleich ? . Kann man ihnen Plätze reservieren ? i.

b) Informarea asupra mersului avioanelor şi asupra preţului unui bilet de avion. Wo liegt der Wiener Flughafen ? Wie heißt er ? m. Munteanul Exerciţiul 579.474 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE k. Wann startet das Flugzeug ? Wann landet es in Bukarest ? n. Was zahlt man für Übergepäck ? p. Wieviel Reisegepäck ist zulässig ? o. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des! Exerciţiul 580.. Alcătuiţi mici dialoguri între un client şi un funcţionar la biroul de voiaj. Was wird im Flugzeug serviert ? Exerciţiul 578. cu următoarele subiecte: a) Informare asupra mersului trenurilor şi asupra preţului unui bilet de călătorie. la alegerea dv. . Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi tov. Womit fahren sie zum Flughafen hinaus ? 1.

Partea a Hl-a .

kein) Ventil. Ist das ein Stift ? g. Das ist die (eine. / Nein. Ist hier eine Büchse ? d. der Stift. kein) Hebel. f. Was ist das ? b. das (ein. Die Kurbel ist dort. Exerciţiul 9: a. keine) Büchse. die Feder. c) keine Schraube. Das ist der (ein. Das ist eine Feder. 2 eine Schraube ? f. Nummer sechs ist ein Rad. d. Er ist leicht / rund. Was ist das ? e. Dort ist der Block. Ist Nr. c. Ist hier ein Gewinde ? Exerciţiul 11: a. die Büchse. kein) Lager. Ja. Ist das ein Hebel? b. ein Niet. keine) Zahl. e. kein) Ventil. Was ist Nummer 2 ? d. Sie ist dick / schwer. Das ist kein Ventil. g. das Gewinde. ein Gewinde. keine Büchse. ein Lager. der (ein. ein Rad. Ist hier ein Gewinde ? h. kein) Gewinde. / Nein. Er ist konisch. Was ist das ? B. kein Lager. b. Was ist Nummer 10 ? c. Er ist kurz. Ist hier ein Rad ? f. Das ist eine Büchse. e. Ist das ein Niet ? d. das Ventil. kein Ventil. Exerciţiul 7: a. ein Stift. kein) R a d . der (ein. Das ist das (ein. keine Feder. Sie sind k u r z / l e i c h t . kein) Gewinde. Nein. Ist das Ventil hier ? e. Sie sind leicht / dünn. keine) Rolle. sie ist hier. c. Er ist eckig / schwer. kein Gewinde. Die Tafeln sind eckig. Das ist kein Rad. h. er ist kurz. Das ist ein Gewinde. eine Feder. Ist das ein Niet ? Exerciţiul 14: (Model): A. Es ist fein / lang. kein) Splint. ein Splint. b) ein Hebel. Ja. kein) Stift. keine) Feder. kein Stift. Nummer sechs ist kein Hebel. Ja. die (eine. Ist hier eine Büchse? c. Was ist Nummer 12 ? g. keine) Feder. Hier ist der Zylinder. die (eine. sie sind dünn. die (eine. das (ein. Ja. A. der (ein. b. eine Büchse. A. Was ist das ? Exerciţiul 10: a. Der Stift ist hier. d. Was ist Nummer 5 ? f. keine) Schraube. Und was ist Nummer sechs ? Ein Hebel ? B. Dort ist das Rad. Exerciţiul 6: Das ist die (eine. das (ein. Das ist das (ein. Ist das ein Hebel ? e. das (ein. kein) Niet. der Hebel. c. Das ist der (ein. Nummer fünf ist die Büchse. kein Hebel. f. Das ist eine Büchse. Hier ist das Gewinde. der Niet. er ist lang. Es ist rund / schwer. kein) Hebel. Das ist der Stift. sie sind dick. Was ist Nummer fünf ? B. sie ist dort. d. Ist das ein Lager? b. Exerciţiul 18: a. die (eine.CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 4: a) der Splint. . Was ist das? c. das Rad. kein) Splint. Die Niete sind dort. Exerciţiul 5: der (ein. / Nein. kein Splint. b. Exerciţiul 19: a.

Schrauben. / Nein. Der Block ist schwer. die Rolle auch. Hier sind Lager. d. Wie sind die Federn ? Sie sind rund und leicht. c. Wie sind die Hebel ? Sie sind schwer. c. Auch die Kurbel ist schwer. h. es ist hier. er ist schwer. Exerciţiul 30: a. / Nein. Die Welle ist auch dick. Wie sind die Federn? c. 1. Sind dort Niete ? g. Ja. die Wellen. Die Rolle ist auch zylin­ drisch. i. Auch die Feder ist fein. Die Feder ist kurz. f. g. die Blöcke. Die Zylinder / Die Rollen sind rund. Ja. f. er ist leicht. / Nein. c. Er ist eckig. g. Hebel sind dort. d. f. Ventile. keine Kurbeln. Die Kurbel ist auch schwer. h. die Feder auch. e. Räder. Ja. keine Lager. Ja. Der Niet ist leicht. c. / Nein. Er ist konisch / zylindrisch / lang. b. Auch die Rolle ist zylin­ drisch. Gewinde. Exerciţiul 24: a. c. d. die Büchsen. d. Es ist rund. die Stifte. Hier sind Stifte. sie ist lang. d.CHEIA EXERCIŢIILOR 477 sie sind dort. Wie ist die Büchse ? Sie ist zylindrisch. Das sind keine Büchsen. h. Wie sind die Tafeln ? Sie sind eckig. f. d. Die Rolle ist dick. i. Sie sind rund. Hier sind keine Zylinder. die Tafeln. Exerciţiul 28: keine Rollen. g. Das sind die Autos. e. es ist fein. Wie ist die Schraube ? Sie ist lang. Die Büchse ist zylindrisch. b. er ist rund. d. Exerciţiul 20: a. er ist rund. b. c. Er ist leicht / schwer / rund. d. Sind das Ventile ? Exerciţiul 31: a. es ist dort. Auch die Welle ist dick. Auch der Niet ist kurz. Exerciţiul 27: Büchsen. Die Federn / Die Schrauben sind leicht. sie sind lang. Exerciţiul 21: a. die Lager. / Nein. g. Exerciţiul 29: a. e. Der Stift ist hier. keine Federn. die Welle auch. Ja. Das Gewinde ist fein. Ja. Ja. sie sind eckig. f. h. Wie sind die Räder ? Sie sind rund. Wie sind die Stifte? b. Der Splint ist auch hier. Sie sind schwer. die Kurbel auch. Exerciţiul 22: a. Sind das Scheiben ? h. Sie ist zylindrisch. keine Ventile. e. / Nein. f. j . Sie sind leicht/ zylindrisch / rund. Sie sind rund. Exerciţiul 25: a. die Zylinder. Wie sind die Felder ? g. . Sie ist kurz. g. sie sind kurz. keine Tafeln. Die Blöcke / Die Tafeln sind eckig. Dort sind die Niete. Exerciţiul 23: a. e. d. f. b. keine Splinte. c. / Nein. e. b. Die Räder sind hier. Dort sind die Schrauben. c. Wie ist der Niet ? Er ist leicht. sie ist zylindrisch. Nein. / Nein. e. Hier sind keine Stifte. Federn. f. Der Niet ist auch kurz. Der Zylinder ist rund. der Niet auch. b. die Kurbeln. k. Sie ist lang / fein / zylindrisch. es ist grob. sie sind hier. Lager. Splinte. Sind hier Federn ? f. Die Rollen sind hier. Stifte. der Splint auch. e. f. Hier sind keine Splinte. Sie sind kurz. Auch der Splint ist hier. Wie ist der Stift ? Er ist kurz. b. Wie ist das Lager ? Es ist rund. b. Die Feder ist auch fein. sie ist kurz. die Rollen. Dort sind keine Räder. Dort sind Räder. Der Block ist eckig. e. Sie sind eckig. Exerciţiul 26: die Schrauben. die Gewinde. Das sind keine Hebel.

der Zylinder der Boden. Lager Auto. Das ist eine Scheibe. Rolle). J a . Hebel Splint). Hier ist der Zylinder (Block. Ventile. Schrauben. die Rolle. Das ist die Feder (Schraube. das Lager. das ist eine Scheibe. Exerciţiul 34: a. der Maschinenteil. b. das Ventil. Wellen. der Hebel. Boden. Das ist ein Zylinder (Block. J a . Gewinde). Nein. der Niet. Stifte. Splint. Niet. die Scheibe -s das Auto Exerciţiul 39: (Model) Was ist das ? Ist das eine Scheibe ? Ist die Scheibe hier ? Wie ist die Scheibe ? Ist die Scheibe dünn ? Ist das eine Scheibe ? Wie sind sie ? B. Zahlen. der Knopf das Feld das Rad -er III ^er IV V -(e)n die Nummer. Autos. Kurbel. sie ist dort. Dort ist das Feld (Lager. Hebel Splinte.478 CHEIA EXERCIŢULOR Exerciţiul 32: a. Blöcke. Büchse. Zahl. Räder. Böden. Sie ist rund. der Ofen das Lehrstück. Rad. Ventil. Rolle) c. Rollen. Stift. Zahl. b. Rad. Büchse. Niet. Kurbel. Gewinde). . der Splint der Block. der Stift. die Feder. Stift. die Welle. der Text. Büchsen. Auto. Kurbeln. die Tafel. die Zahl. Felder. Ventil. Nein. Gewinde). Lager. die Büchse. Welle. Exerciţiul 37: I -e II •^e das Gewinde. die Frage. sie ist dünn. Hebel. Feld. Niete. dort sind zwei Scheiben Sie sind leicht. Das ist eine Fedei {Schraube. Boden. Exerciţiul 35: Das sind Federn (Zylinder. die Schraube. die Kurbel. Welle.

arbeitet. Schleifen wir hier ? Ja. c. macht. Ich drehe auch. liegen. drehen. Wo liegen sie ? Exerciţiul 46: Du arbeitest. Exerciţiul 53: a. Wer dreht die Wellen ? Die Arbeiter drehen die Wellen. suche. sucht. bohren. Sie arbeitet. Was ist dort ? Ist dort keine Büchse ? Nein. steht. Was arbeitet er hier? Er schleift eine Büchse. Drehbank. Das sind keine Federn. Drehst du auch ? Dreht ihr auch ? e. Wir sind Arbeiter. f. Wir arbeiten. suchst. macht. macht. bohren. fräsen. fräsen. c. dreht. bohren. d. Suchst du auch eine Schublehre ? Sucht ihr auch eine Schublehre ? Exerciţiul 50: a. suchen. h. Wir schleifen auch Zahnräder. Sie drehen Wellen. Er ist Arbeiter. schleifen. Dort steht eine Bohrmaschine. Wer bohrt eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu bohrt eine Büchse. Wo arbeiten sie ? Sie arbeiten dort. e. Hier steht die Arbeiterin Florescu. fräst. Sie sind Arbeiter. Ihr schleift Zahnräder. Ich suche auch eine Feile. Wir drehen auch. bohrt. machen. Sie arbeiten. sondern Wellen. Bohrst du auch ? Bohrt ihr auch ? d. Ich schleife auch. b. d. fräst. Muncitoarea găureşte bucşe. Du bist Arbeiter. Sie sind fleißig. machen. Ich schleife auch ein Zahnrad. Wo arbeitet er ? Er arbeitet auch dort. bohrst. Sie bohren 3 Büchsen und 11 Bolzen. Die Werkzeuge liegen hier. Sie fräst eine Büchse und 4 Zahnräder. c. f. Wir bohren Büchsen. d. Ce caută ei aici ? e. wir schleifen hier. h. d. Er arbeitet. Ich suche eine Schublehre. drehen. Wir suchen auch eine Feile. machst. f. Exerciţiul 45: a. Zahnrad. Ich schleife ein Zahn­ rad. Wir schleifen auch. i. b. schleift. e. Lehrling. suchen. Die Maschinen stehen dort. fräst. Ihr seid Arbeiter. Ihr arbeitet. schleifen.CHEIA EXERCIŢIILOR 479 Exerciţiul 40: Wie sind die Schrauben ? Sind sie kurz ? Nein. . Exerciţiul 49: b. Wo liegt die Feile? c. Wer sucht die Schublehre ? Der Arbeiter Popa sucht die Schublehre. Muncitorii sînt harnici. e. schleifen. b. d. b. b. f. drehen. sie sind lang. Liegt die Welle dort? g. d. ihr. bohrt. Sînteţi mecanic ? Exerciţiul 51: a. hier ist keine Büchse. Sie sind genau. Sie arbeiten. f. Ce fac strungarii ? Ei strunjesc. e. Wir arbeiten hier. Exerciţiul 44: a. Hier stehen 7 Arbeiter und arbeiten. tovarăşe Popescu ? c. g. Arbeitest du auch ? Arbeitet ihr auch ? c. hier ist eine Rolle. g. g. Exerciţiul 52: a. h. Ei lucrează. Ele sînt cilin­ drice. schleift. sucht. b. Exerciţiul 48: b. suchen. Sie ist fleißig. d. schleifst. Şlefuiţi o roată dinţată. e. drehst. Er fräst. Wer arbeitet dort ? Dort arbeitet der Arbeiter Moraru. dreht. Schublehre. e. sucht. bohrt. Exerciţiul 43: stehen. c. Es liegt dort. bohren. bohrt. c. Ce căutaţi aici ? d. fräst. e. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite hier. drehst. c. Wo steht die Fräsmaschine ? Exerciţiul 54 (Model): Ich bin Arbeiter. Hier ist keine Tafel. arbeiten. Exerciţiul 47: a. b. schleift. Die Blöcke sind schwer und eckig. dreht.

die Schrauben­ scheibe. der Federhammer = ciocanul de die Hammerfeder = coada de ciocan forjă cu arc d. der Gewindestift ştiftul filetat 1. die Gewindeschraube = şurubul das Schraubengewinde = filetul pentru lemn şurubului i. die Hebelrolle = rola pîrghiei der Rollenhebel = pîrghia cu role j . m. — Sind sie fleißig ? Ja. Was seid ihr ? Exerciţiul 57: a. axa de rotaţie / de oscilaţie a pîrghiei. maşina de frezat arbori cotiţi. 1. n. g. sie sind fleißig.480 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 55: Bin ich fleißig? J a . strungul de filetat . das Federventil = ventilul cu arc die Ventilfeder = resortul de supapă h. der Gewindefräser freza de filetat j . b. es ist genau. maşina de rectificat cilindri. maşina de roluit filete. c. er ist fleißig. der Zylinderboden. die Schlüsselschraube şurubul cheie Exerciţiul 58: a. b. c. ich bin fleißig. die Hebelwelle. das Bolzengewinde = filetul pentru der Gewindebolzen = bolţul filetat şuruburi c. die Giwinderolle rola de rulat filet k. — Seid ihr fleißig ? Ja. g. 1. Sie ist Arbeiterin. h. Exerciţiul 61: a. — Ist er fleißig ? Ja. maşina de ascuţit burghie elicoidale. Exerciţiul 56: a. i. k. — Bist du fleißig? J a . die Lagerbüchse. Das Werkzeug ist hier. e. maşina de frezat filet. das Scheibenrad roata-disc f. maşina de frezat roţi dinţate. die Rollennietmaschine. maşina de nituit prin rulare. die Federscheibe = şaiba arcuitoare die Scheibenfeder = pana de disc f. der Scheibenfräser freza-disc e. die Lagerrolle = rola de rulment das Rollenlager = rulmentul cu role Exerciţiul 59: a. h. ihr seid fleißig. die Radwelle semiosia. die Nietmaschine. g. die Federschraube = şurubul de arc die Schraubenfeder = arcul elicoidal g. der Gewindedorn dornul filetat i. du bist fleißig. j . Wo ist das Werkzeug? c. arborele b. das Niet­ werkzeug . Wir sind Lehrlinge. sie ist fleißig. der Blockzylinder = blocul de cider Zylinderblock = blocul cilindrilor lindru b. e. maşina de rectificat filete. j . Ich bin Dreher. der Federdorn. die . d. i. die Hebelnietmaschine. d. der Federhebel = pîrghia cu arc die Hebelfeder = arcul de pîrghie e. maşina de alezat cilindri. rul­ mentul cu role cilindrice. die Federbüchse bucşa arcuitoare g. der Federhebel. Wir sind hier. seid ihr auch Dreher ? h. k. die Rollenwelle arborele de rolă d. die Nietdistanz. m. f. f. wir sind fleißig. maşina de nituit cu pîrghie. Wo sind die Maschinen? b. Bist du Arbeiter ? d. f. die Lagerschraube. — Ist sie fleißig ? Ja. maşina de ascuţit freze. — Sind wir fleißig ? Ja. e. der Radzahn dintele de angrenaj c. der Gewindebohrer tarodul h.

dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen. bitte." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 r Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. wo sich die Abteilungen für Damen.und Herrenbekleidung befinden. Georgescu: „Guten Tag." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter.Gespräch Nummer 9 EINKAUFE A.B." Georgescu: „Tatsächlich." Antonescu: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren?" Verkäuferin: „Ja. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb oder grün." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln? Wir haben eine große Auswahl. — Bitte den Kassenzettel. 1/103 . Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" Verkäuferin: „Im gleichen Stockwerk. ich nehme den Mantel. Größe 49—50. rechts nebenan." Antonescu: „Ja. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu. Ich kaufe das Kleid. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ t ä t ." Verkäuferin: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. er gefällt mir." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. in braun oder blau. sehr leicht und bequem im Tragen. Tadelloser Schnitt." Munteanu: „Schön. 1180 Schillinge. der Anzug gefällt mir. in grau oder braun." Georgescu: „Gut. Wie teuer?" Verkäuferin: „1159 Schillinge. da rechts ist die K a b i n e . z. — D e r Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert.

Der Direktor leitet das Werk. Wen bringt der Lehrling ? Einen Kontrolleur. f. m. b. c. b. Der Oberingenieur leitet die Fabrikation. d. 1. Das ist ein Werk. Exerciţiul 83: a. i. Exerciţiul 96: a. Er transportiert das Material in den Hof / durch die Monta­ gehalle / ohne den Kranführer. Exerciţiul 82: a.482 CHEIA EXERCIŢIILOR Monteure stehen um die Maschinen. der Laborantin. e. Exerciţiul 87: Das Werk ist groß. e. Exerciţiul 95: a. b. b. c. Wen führt der Genosse ? Die Arbeiter. Viele Arbeiter. den Monteuren. Die Laboranten bringen die Analysen. Exerciţiul 86: a. rechnen und kon­ struieren. g. Die Kon­ trolleure kontrollieren die Maschinenteile. Sie sind die Werkbelegschaft. Hier ist die Montagehalle. Der Ingenieur zeigt dem Laboranten eine Analyse. Die Maschinenteile sind ohne Fehler. Wer bringt wem was ? b. c. Der Direktor leitet es. Wen suchen wir ? Den Oberingenieur. Den Lehrlingen. k. Die Kontrolleure kontrollieren die Maschinenteile: sie sind ohne Fehler. Der Direktor führt das Werk. c. dem Meister. Dem Ingenieur. Ingenieure. Wer führt die Arbeiter ? Der Genosse. Die Monteure montieren die Maschinenteile. Techniker. Den Ingenieuren. Sie konstruieren Maschinen und Maschinenteile. Er arbeitet ohne Schublehre / ohne Schraubenschlüs­ sel / ohne Analyse / ohne den Techniker / ohne Maschinen. d. Wir gehen durch den Hof / um die Ecke / in die Mon­ tagehalle. Die Arbeiterin bringt dem Meister eine Feile. Laboranten. Techniker. Wer bringt einen Kontrolleur ? Der Lehrling. b. Wen kontrolliert der Ingenieur ? Die Konstrukteure. e. Das Werk hat auch einen Oberingenieur. dem Techniker. Der Direktor führt die Ingenieure durch das Werk. den Technikern. Exerciţiul 94: Es gleicht einer Meßuhr / einem Oszillographen / einem Bandmaß. Wer kontrolliert die Konstrukteure ? Ein Ingenieur. Der Kranführer transportiert die Maschinenteile und Maschinen in das Lager. Die Ingenieure. Sie bringt die Analyse für den Oberingenieur / in das Konstruk­ tionsbüro. Dem Lehrling. bohren und fräsen. Die Laboranten bringen die Analysen in die Maschinenhalle. h. Sie gleichen Manometern / Meßuhren / Amperemetern. Der Arbeiterin. Der Kranführer transportiert die Maschinen und Maschinenteile. Exerciţiul 84: a. j . Ingenieure und Konstrukteure arbeiten hier. Exerciţiul 93: Wir helfen den Arbeitern / den Lehrlingen / den Inge­ nieuren / den Technikerinnen / den Laboranten. Wer zeigt . Techniker und Konstrukteure planen. Hier arbeiten Arbeiter und Arbei­ terinnen. Exerciţiul 97: a. f. b. Wie konstru­ ieren Sie das ohne die Ingenieure / ohne die Techniker / ohne die Konstruk­ teure / ohne Analysen. Wer konstruiert ein Werkzeug? Der Techniker. Die Arbeiter und Arbeiterinnen drehen. Wer sucht den Oberingenieur ? Wir. den Technologen. dem Mechaniker. dem Mechaniker. den Meistern. Sie konstruieren Maschinenteile für Maschinen. Die Laboranten machen Analysen. Die Monteure montieren hier Maschinenteile. der Labo­ rantin.

d. e. Die Lehrlinge helfen den Arbeitern. Der Monteur bringt den Maschinenteil von dem Kontrolleur. Hier dreht man Gewinde. c. Kontrollieren Sie den Druck ohne das Mano­ meter ? oder mit dem Manometer ? / die Arbeit ohne die Meßuhr ? oder mit der Meßuhr ? / die Maschine ohne den Kontrolleur ? oder mit dem Kontrol­ leur ? c. Was gleicht wem ? Exerciţiul 100: a. Die Lehrlinge sind beim Messen. Die Werkzeuge braucht man beim Arbeiten. Exerciţiul 112: a. Das Gerät gleicht einem Voltmeter. Exerciţiul 110: a. d. Der Oberingenieur kommt vom Direktor. Gehört die Schraube hier zu dem Meßgerät ? e. Das Ampermeter dort gehört der Laborantin. Hier arbeitet man fleißig b. b. Bringen Sie das Meßwerkzeug zu den Arbeitern ! / aus dem Lager ! / für die Techniker ! / von den Laboranten ! d. i. Man zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Es gehört dem Meister. j . b. e. Der Meister ist bei dem Ingenieur. Durch den Hof kommt man in die Maschinenhalle. d. Hier rechnet man und plant man. c. Wo montiert man die Maschinen? k. Im Konstruktionsbüro rechnet man und plant man. Wir messen mit dem Manometer / mit dem Meß­ gerät / mit dem Oszillographen / mit dem Bandmaß. b. Hier ist ein Meßgerät für den Kontrolleur / aus dem Lager / von dem Ingenieur. Dort konstruiert man eine Bohrmaschine. e. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor. c. Wer hilft wem ? d. Hier schleift man Zylinder. Wem helfen Sie ? Dem Meister / dem Techniker / dem Laboranten / dem Lehrling / dem Technologen / dem Monteur / dem Genos­ sen / dem Kontrolleur. Wem gehört dieses Manometer ? c. Die Laborantin geht durch den Hof / kommt aus dem Lager / steht bei der Maschine / arbeitet für die Konstrukteure. b.CHEIA EXERCIŢULOR 483 wem was ? c. d. Bei der Arbeit macht man keinen Fehler. b. b. Der Monteur bringt den Maschinen­ teil vom Kontrolleur. Das Bandmaß gehört zu den Meßinstrumenten. Die Laboranten gehen zur Arbeit. Die Laboranten gehen zu der Arbeit. f. Wo fräst man die Welle ? h. Man braucht den Bohrer zum Bohren. Haben Sie hier einen Oszillographen ? / einen Ingenieur ? / einen Technologen ? / einen Laboranten ? Exerciţiul 116: a. Die Lehrlinge sind bei dem Messen. Wohin trans­ portiert man die Drehmaschine ? m. Man bringt die Analysen für den Kontrolleur / für den Laboranten / für den Konstrukteur / für den Technologen. Der Kontrolleur kommt zu dem Kranführer. Der Meister ist beim Ingenieur. Der Kon­ trolleur kommt zum Kranführer. Führt man die Genossen auch durch die Maschinenhalle ? 1. Hier arbeitet man mit einem Technologen / mit einem Laboranten / mit einem Monteur / mit einem Techniker. Exerciţiul 113: a. Exerciţiul 115: a. Gehören die Lehrlinge zu den Arbei­ tern ? f. Wo macht man die Ana­ lysen ? g. Mit der Bohrmaschine bohrt man. Wen (Was) suchen Sie ? Den Meister / den Tech- . Exerciţiul 106: a. c. d. f. Dort schleift man Zahnräder.

Vor das Fenster. die Laboranten arbeiten auch mit Meßgeräten. Nein. Wir stecken den Stecker in die Steckdose. An den Reißbrettern. Auf dem Tisch. c. d. Bild 3 zeigt ein Manometer und Abb. f. Auf dem Stuhl. Nein. Die Lampe hängt über dem Tisch. 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen. e. b. Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren. Im Lager. . c. Exerciţiul 130: a. Vor den Direktor. i. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. c. c. das Voltmeter. d. Stellen Sie den Papierkorb neben den Schrank ? f. An das Fenster. das Thermometer. Legen Sie die Reißfeder neben die Zeichnung ? c. Das Kind steht an dem Fenster. sondern zum Messen von Drehzahlen. sondern zum Messen von Druck. Exerciţiul 117: a. b. Unter die Drehmaschine. das Bandmaß. Mechanikern und Drehern. d. Neben das Telefon. das Bandmaß. b. In die Steckdose. f. Unter der Maschine. e. Auf den Tisch. sondern zum Messen von Schwin­ gungen. e. e. j . Auf die Zeichnung. Abb. An einer Dreh­ maschine. Ich lege den Notizblock auf den Tisch. An der Bohrmaschine. In die Maschinenhalle. die Feinmeßgeräte: Mikrometer. c. e. Die Zeichnerin legt die Zeichnung neben das Telefon. g. Exerciţiul 124: a. In der Fabrik.484 CHEIA EXERCIŢIILOR niker / den Laboranten / den Lehrling / den Technologen / den Oszillogra­ phen / den Monteur / den Genossen / den Kontrolleur etc. Nein. das Tachometer. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. Sie liegt neben dem Telefon. f. Nein. Beim Messen von Hallen braucht man ein Bandmaß. der Oszillograph. Er steckt jetzt in der Steckdose. Es steht auf dem Tisch. c. g. d. Die Genossen setzen das Kind auf einen Stuhl. An der Decke über den Reißbrettern. Das Manometer. Vor den Fenstern. Der Laborant Ionescu bringt das Meßgerät aus dem Lager. Der Zeichner stellt den Papierkorb unter das Reißbrett. sondern zum Messen von Abmessungen. Nein. Das Mikrometer. das Ampermeter. Fräsern. In der Maschinenhalle. sondern zum Messen von Spannungen. f. Der Techniker stellt das Telefon auf den Tisch. In der Mitte. 7 einen Oszillographen. Auf dem Tisch neben den Kugelschreibern. Der Notizblock liegt auf dem Stuhl. Meßuhr. Neben die Fenster. Nein. d. Auf dem Tisch. Unter der Lampe. Exerciţiul 125: a. An das Zeichenbrett. f. Er steht unter dem Reißbrett. h. Legen Sie die Skizze über die Zeichnung ? d. Ja. b. die Meßuhr. Exerciţiul 118: a. g. h. Zum Messen von Maschinenteilen braucht man Feinmeßgeräte. Mit den Meßgeräten mißt man Abmessungen. Legen Sie den Bleistift auf das Papier? b. In das Konstruk­ tionsbüro. das Tachometer. Hängen Sie die Lampe an die Decke ? e. Stecken Sie das Kabelende in die Steck­ dose ? Exerciţiul 129: a. b. Im Laboratorium. An den Tisch hinter dem Reißbrett / An dem Tisch hinter den Reißbrettern. An das Reißbrett über das Papier. g. Exerciţiul 131: a. In den Hof. k. b. d. sondern zum Messen von Stromstärke.

h. Unter der Lampe / Unter die Lampe. Unter dem Reißbrett / Unter das Reißbrett. 1. Zeichenpapier und Skizzen befestigen sie am Reißbrett. Auf dem Notizblock / Auf den Notizblock. Der Ingenieur sitzt hinter den Zeichenbrettern an einem Tisch vor dem Fenster. Er stellt das Zeichenbrett vor das Fenster. f. e. An der Decke / An die Decke. Sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer bei dem Werkzeug ? d. Ich befestige das Zeichenpapier an dem Zeichenbrett. Neben dem Fenster / Neben das Fenster. Die Montagehalle steht neben dem Lager. Hier ist das Konstruktionsbüro. h. Der Apparat steht auf dem Tisch zwischen dem Telefon und dem Notizblock. Die Zeichner stehen vor den Reißbrettern und zeich­ nen. c. Sie hängt über dem Tisch. b. Der Zeichner befestigt die Zeichnung an dem Reißbrett. Vor den Fenstern stehen die Zeichenbretter. Der Ingenieur steht an dem Reißbrett und zeichnet. Die Skizze hängt an dem Reißbrett über der Zeichnung. d.CHEIA EXERCIŢIILOR 485 Exerciţiul 132: a. Exerciţiul 138: a. Fleißig arbeiten die Zeichner an den Reißbrettern. Der Zeichner steckt die Zeichnung in den Schrank. b. g. Auf den Tisch legen sie die Zeichnungen. Bringt ein Lehrling dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? e. d. Neben dem Radiergummi / Neben den Radiergummi. i. b. Der Konstrukteur sitzt am Tisch in der Mitte. Exerciţiul 134: a. h. e. f. An dem Reißbrett / An das Reißbrett. g. d. Die Arbeiter gehen in das Werk und arbeiten an den Maschinen. e. Legt ihr (sau: Legen Sie) die Skizze zwischen die Zeichnungen ? j . c. Beim Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. Rechts sind die Fenster. neben dem Meister und einem Arbeiter. Die Arbeiter kommen zur Arbeit ins Werk. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. d. Das Kabelende steckt Genosse Dima in die Steckdose. Messen die Kontrolleure die Zahnräder genau? b. f. f. Der Lehrling geht in die Maschi­ nenhalle und steht vor der Maschine. Das Papier liegt in dem Stahlschrank neben dem Fenster. g. Zwischen das Telefon und den Notizblock stellt ein Techniker einen Apparat. c. i. Schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine einen Maschinenteil ? c. b. b. c. Auf dem Tisch / Auf den Tisch. Man braucht zum Zeichnen einen Bleistift. Exerciţiul 133: a. Wohin stellen wir den Apparat ? Auf den Tisch ? k. Der Monteur hängt die Lampe über den Tisch. Führt der Meister den Ingenieur durch die Maschi- . In dem Stahl­ schrank / In den Stahlschrank. d. Über dem Tisch hängt eine Lampe. Der Laborant kommt in die Halle und steht vor der Maschine. Dreht eine Arbei­ terin dort Zylinder ? f. Stellt ihr (sau: Stellen Sie) die Papierkörbe unter die Reißbretter ? i. e. Der Oberingenieur kommt vom Direktor zu den Arbeitern. Wo sitzt der Direktor ? In der Mitte ? Exerciţiul 135: a. c. Er legt die Maschinenteile auf den Tisch. Exerciţiul 140: a. h. g. Das Werk exportiert die Apparate in das Ausland. e. Sie transportieren das Material ins Lager hinter die Maschinenhalle. f.

die e. Mit dem Bohrer bohrt der Lehrling das Metall. h. die x. die b. Wo sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer ? (Bei dem Werk­ zeug) . Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder ? (genau). Wen führt der Meister durch die Maschinenhalle ? (den Ingenieur). das g. der r. das f. die m. die i. In der Montagehalle arbeiten die Monteure an Maschinen. Exerciţiul 142: a. das d. f. die h. der Bohrmaschine Reißbrett Meßwerkzeug Rechenmaschine Prüfgerät Zeichenpapier Reißfeder Stehlampe Drehmaschine Schleifmaschine Meßtisch Hängelampe Stellschraube Suchgerät Meßapparat Meßgröße Stellstift Stellrad Stellrolle Stellscheibe Schleifscheibe Schleifpapier Prüfmaschine Prüfdorn maşina de găurit planşeta scula de măsurat maşina de calculat aparatul de verificat hîrtia de desen trăgătorul lampa cu picior strungul maşina de şlefuit masa de măsurat lampa de plafon şurub de ajustare detectorul aparatul de măsurat mărimea de măsurat ştiftul de ajustare roata de ajustare rola de ajustare discul de ajustare discul abraziv (şlefuit) hîrtia abrazivă maşina de încercat dorn (calibru-tampon) de control .486 CHEIA EXERCIŢULOR nenhalle ? g. der 1. Wohin kommen die Laborantinnen mit der Analyse ? (Ins Konstruktionsbüro). Was dreht dort eine Arbeiterin ? (Zylinder). Die Bohrmaschine stellen die Arbeiter vor das Fenster. g. c. die j . das s. die n. d. c. Was schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine ? (einen Maschi­ nenteil) . In der Maschinenhalle arbeiten die Arbeiter fleißig. die v. Kommen die Laborantinnen mit der Analyse in das Konstruk­ tionsbüro ? Exerciţiul 141: a. Für die Fabriken im Land konstruieren wir die Maschinenteile. e. der p. das w. Im Lager liegen die Materialien neben den Werkzeugen. in dem Hof transportieren sie die Arbeiter. g. die k. Mit dem Manometer mißt der Kontrolleur den Druck. die u. das c. b. Exerciţiul 143: a. In der Halle transportiert der Kranführer die Maschinenteile. d. die t. das o. e. Wer bringt dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? (Ein Lehrling). f. die q. b.

p. Addieren Sie auch die Zahlen ! c. Exerciţiul 154: a. des Genossen. der Arbeiterin. des Gewindes. des Zeichenbrettes. der Büchse. (zehnte). und die Skizzen über dem Papier. (elfte). ein Lineal. An den Zeichenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. Der Tisch steht in der Mitte. 645 — sechshundertfünfundvierzig. Prüfen Sie auch die Neukonstruktion ! Exerciţiul 155: des Splintes.CHEIA EXERCIŢIILOR 487 Exerciţiul 144: a. Der Bolzen des Kolbens ist . Schreiben Sie auch eine Rechnung ! d. der Schraube. Ziehen Sie auch die Wurzel aus 999 ! e. des Ingenieurs. Die Papierkörbe stehen unter den Zeichenbrettern. Die Stahlschränke stehen neben den Fenstern. das sind Hängelampen. 1 356 — (ein) tausenddreihundertsechsundfünfzig. Exerciţiul 150: a. g. Das Zeichenpapier befestigt man an den Reißbrettern. b. (sechste). die 11.8%. (einundzwanzigste). 126 sind Arbeiterinnen. Ja. (dritte). Genosse Dumitrescu fragt: „Wohin liefern wir die Apparate ? Exportieren wir sie" ? Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". h. g. 107 249 —hundertsiebentausendzweihundertneunundvierzig. d. 1. Die Arbeit des Fräsers ist gut. k. (siebente). des Manometers. Die Fenster des Büros sind hoch. der 21. b. Der Ingenieur Oprea führt (leitet) 13 Ingenieure. c. c. 17 — siebzehn. Exerciţiul 153: a. Die Genossen besprechen einen neuen Apparat. der Zahl. des Ventils. Hier liegt der Bolzen des Kolbens. ein Bleistift und ein Radiergummi. h. Die Fenster sind rechts. der Apparat funktioniert. die 15. b. des Bandmaßes. b. In der Werkstatt VI arbeiten 316 Arbeiter und Arbeiterinnen. 586—fünfhundertsechsundachtzig. des Mechani­ kers . 327 — dieihundertsiebenundzwanzig. ein Heft. Dividieren Sie auch 12 durch 3 ! f. c. Exerciţiul 156: a. Auf dem Tisch steht ein Telefon. Hier ist das Büro des Ingenieurs. f. Sie zeichnen Maschinenteile. 397 — dreihundertsiebenundneunzig. Ich sehe das Lager der Maschine. der 17. die 6. Wieviel ist 1 327 + 229 ? d. f. der Schublehre. der Scheibe. die 3. d. Ziehen Sie die Quadratwurzel der Zahl 784. (fünfzehnte). der Fabrik. Auf dem Tisch liegt Papier. e. (siebzehnte). Das Konstruktionsbüro ist groß und hell. das sind 39. o. Korrigieren Sie auch den Fehler ! b. ein Kugelschreiber. j . der 7. das 10. e. des Zylinders. 17 Techniker und 297 Arbeiter. Der Leiter des Schulungskurses ist Genosse Pascu. i. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter oder Reißbretter. m. Hier lernen 126 Lehrlinge. 815-—achthundertfünfzehn. des Blockes. n. ein Notizblock. des Feldes. Ja. Exerciţiul 158: Hier ist der Ingenieur der Werkstatt. des Werkzeugs. Fragen Sie den Direktor des Werkes. Die Werk­ leitung sitzt um den Tisch. 13 249 — dreizehntausendzweihundertneunundvierzig. Exerciţiul 146 : 63 — dreiundsechzig. des Laboranten. 14 7 0 4 — vierzehntausendsiebenhundertvier. Dort ist der Direktor des Werkes. Die Lampen hängen an der Decke. Die Kopie der Zeichnung ist falsch.

Techniker. Nein. Ingenieur Oprea sieht den Fehler. Zeichner. i. Wo ist die Schraube der Maschine ? Dort ist der Tisch der Sekretärin. etc. Die Fenster sind nicht links. c. Der Ingenieur fragt die Sekretärin: „Wo ist der Direktor" ? j . Er schleift nicht einen Bolzen. rechnen und arbeiten. g. e. k. Er ist nicht hier. Das ist die Analyse des Laboranten. i. sondern neben der Fräsmaschine. f. sondern 1 + 5 . sondern Fräsmaschinen. i. g. Laboranten. e. sondern rechts. h. b. Wir kontrollieren die Apparate nicht. h. die Drehung — rotaţia. er kommt nicht zum Direktor. sondern auf dem Tisch. b. c. Der Zeichner schickt die Kopie in die Halle II zu Meister Lungu. Exerciţiul 164: a. etc. Exerciţiul 166: a. Der Zeichner legt die Zeichnungen nicht auf den Tisch. e. Die Zeichnung ist nicht im Stahlschrank. Die Stellung —poziţia. Der Zeichner korrigiert den Fehler. Der Ingenieur geht zum Schulungskurs der Lehrlinge. b. Wir sub- . die Befestigung — consoli­ darea. c. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen.3 mm lang. die Sitzung — şedinţa. d. Er schleift das Zahn­ rad nicht. Exerciţiul 162: a. j . sie liegt nicht auf dem Tisch. b. die Leitung — conducerea. h. e. Nein. Der Lehrling potenziert nicht richtig. die Lieferung — livrarea. g. e. Ich gehe nicht zum Schulungskurs der Lehrlinge. Das ist keine Bohrmaschine.01 mm. Hier ist die Zeichnung des Zeichners. Meister Roşea hat hier einen Fehler in der Rechnung. b. c. sondern 0. Die Zeich­ nung ist falsch. d. die Planung — planificarea. sie ist nicht groß. sondern Maschinenteile. Wir addieren nicht 5 + 4. Sie suchen den Oberingenieur nicht. son­ dern sie trägt sie ins Büro des Direktors. Ist der Hammer nicht schwer? j . d. m. Die Ingenieure. c. Sie bringt die Analyse nicht zur Montagehalle. Fuktioniert der Apparat nicht ? Exerciţiul 163: a. Nein. die Toleranz ist nicht 0. die Bohrung — gaura / alezajul. Das ist der Kabel des Apparates. b. întărirea. n. Die Monteure montieren die Maschinen nicht im Hof. Nicht der Laborant multipliziert die Zahlen. conducta. d. d. Nein. b. k. Der Direktor ist im Büro des Chefkonstrukteurs. Der Bolzen des Kolbens ist 102. sie hängt nicht an der Wand. Nein. Die Fabrik exportiert nicht Bohrmaschinen. 1. ich gehe nicht zum Direktor. Nein. Der Kontrolleur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. Hier ist der Fehler der Rechnung. Exerciţiul 159: a. Wir addieren: 3 + 4 = 7 (drei und / plus vier ist sieben). Ist die Analyse nicht gut ? f. Exerciţiul 160: a. c. die Messung — măsurătoarea.1 mm. c. Sie macht die Analyse nicht. Die Neukonstruktion funktioniert nicht richtig etc. Ion ist der Lehrling des Arbeiters.488 CHEIA EXERCIŢIILOR lang. f. Exerciţiul 161: a. sondern in die Werkstatt. Transportiert der Kranführer das Material nicht ? d. sondern eine Kurbel. Der Kranführer transportiert nicht Material. Der Meister lehrt die Lehrlinge zählen. d. die Führung — conducerea. Wir besprechen das nicht heute. e.

du mißt die Breite. des Ingenieurs. Wer arbei­ tet in jenem Büro ? g. Wo ist die Skizze jener Zeichnung ? i. d. Exerciţiul 178: c. die Werkzeuge der / einer Fabrik. Der Arbeiter mißt die Oberfläche des Hofes. die Geräte. Exerciţiul 181: a. die Neukonstruktion des / eines Konstrukteurs. Wir potenzieren: 7 3 = 343 (sieben hoch drei ist dreihundertdreiundvierzig. Was siehst du dort ? Exerciţiul 174: a. Exerciţiul 176: Des Technikers. Wir multi­ plizieren: 7 X 3 = 21 (sieben mal drei ist einundzwanzig). Dieses Meßwerkzeug ist groß. Wir ziehen die Wurzel: 2 J/49 = 7 (Quadratwurzel aus neundundvierzig ist sieben). Wie groß ist der Rauminhalt dieses Behälters ? h. Ich messe die Länge. b. 0. Ich sehe hier einen Apparat. die Lehrlinge. den Lehrlingen. c. die Arbeiter. Exerciţiul 179: Die Technologen. d. g. d. die Maschinen. den Maschinen. Diese Kontrolleure kontrollieren die Teile. f. e. die Räder. der Bleistift der / einer Zeichnerin. die Zeichnerinnen. die Autos den Autos. c. Ich lese die Zeichnung. Die Welle jener Maschine läuft mit 3 780 U/min. die Bleistifte. Dieser Arbeiter heißt Popescu. e. h. Jener Meister ist gut. die Genossen. p. der Zeich­ nerin. den Behältern. des Stifts. den Technologen. e. Der Lehrling liest eine Rechnung. Der Genosse bespricht eine Neukonstruktion. der Stift der / einer Maschine. Exerciţiul 180: a. der Zahl. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. Was gibst du dem Arbeiter ? g. des Bleistifts. des Lehrlings. den Apparaten. Jener Ingenieur und jene Laborantin gehen in die Halle. du hilfst dem Lehrling. der Tisch des / eines Direktors. Ich helfe dem Meister. die Materialien. g. die Apparate. s. Sie läßt die Zeichnung im Schrank. Wir lesen die Dezimalzahlen: 1. Jene Werkstatt ist sehr groß. die Lehrlinge. du läßt sie im Schrank. o. den Konstrukteuren. f.CHEIA EXERCIŢIILOR 489 trahieren: 7 — 3 = 4 (sieben weniger / minus drei ist vier). die Temperatur fällt. Dieser Meßapparat ist genau. e. die Inge­ nieure . Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. g. die Zahlen. die Laboranten. f. des Rads. den Materialien. d. du liest die Zahlen. h. des Textes. die Behälter. die Techniker.01 Null Komma Null eins. Geben Sie dem Monteur jene Meßwerkzeuge. r. Wir dividieren: 21 : 7 = 3 (einundzwanzig durch sieben ist drei). c. h. f. den Genossen. Die Leistung beträgt nicht viel. Diese Meßuhr ist ungenau. Ich halte einen Schulungskurs. Wir helfen diesem Arbeiter. Der Kon­ trolleur gibt den Maschinenteil zur Montage. Die Leistung dieses Elektromotors ist gut. i. der Kollege des / eines Ingenieurs. b. die Texte. d. c. des Laboranten. t. e. die Konstrukteure. die Arbeiter des / eines Werkes. b. Exerciţiul 173: a. Diese Zeichnungen gehören jenem Konstrukteur.5 (eins Komma fünf). des Geräts. . die Stifte etc. den Arbei­ tern. Jene Apparate liefern wir ins Ausland. f. Der Behäl­ ter hält den Druck nicht. b. du hältst eine Sitzung.

von dieser fleißigen Arbeiterin. die Größe. ohne eine genaue Zahl. In der Technik mißt man alles sehr genau. die Breite 34 m und die Höhe 8.5 at.B. ein wichtiges Buntmetall. Mit dem Tachometer mißt man die Zahl der Umdrehungen. mit dem silberweißen Chrom. Die Halle ist groß. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m. Die energischen Kontrolleure geben die guten Teile zur Montage. durch jene breiten Hallen. Wir arbeiten mit dieser schweren Maschine. für die gute Leistung.2 mm und die Länge 596 mm. k. mit silberweißem Chrom. d. Wie groß ist die Toleranz für diesen Maschinenteil ? g. Wie viele Umdrehungen macht jener Elektromotor ? c. Exerciţiul 196: a. Wie mißt man den Rauminhalt und die Oberfläche ? b. Lassen Sie den Druck 2 Stunden lang auf 6 at. Der Druck in dem Behälter ist hoch und fällt nicht. Kontrollieren Sie bitte die Festigkeit dieses Materials! d. h. f. b. von großer H ä r t e . Das Manometer zeigt 1. wie z. bei hoher Spannung. die Helle. ohne genaue Zahlen. das eckige Zeichenbrett. Diese Maschine ist schwer. bei hohen Temperaturen. eine richtige Zeichnung. die Dünne. Wir arbeiten in dieser großen Halle. i.490 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 182: Cu Umlaut: die Güte. Exerciţiul 185: a. Dann läßt sie den Druck fallen.5 at. Der Laborant mißt die Leistung dieses Transformators. gelbem Messing und rötlichem Kupfer. die Dicke. Die falschen Teile geben sie den Meistern. bei hohem Druck. Für das Messen der Halle brauchen wir ein Meter. b. die Laborantin kontrolliert den Druck dieses Behälters. Der Ingenieur mißt den Durchmesser und die Länge der Welle. für einen modernen Motor. Das Werk exportiert die modernen Apparate in viele Länder. Exerciţiul 193: a. ein großer Rauminhalt. Mit dem Meter mißt man die Länge. Für diese Probe des Behäl­ ters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. Für die modernen Apparate braucht man sehr genaue Teile. j . durch gute Montage . In der Elektrotechnik dienen auch viele Apparate zum genauen Messen von hohen Spannungen. Sie sind für die chemische Industrie bestimmt. Auch die große Automobilindustrie braucht diese guten und leichten Apparate. f. dieser langer Tisch. Exerciţiul 184: a. Der Raumin­ halt beträgt 29 066 m 3 und die Oberfläche 3 502 m 2 . mit dem Quadratmeter mißt man die Flächen und mit dem Kubikmeter mißt man den Rauminhalt.5 m. die hellgelbe Anlaßfarbe. . aus silberweißem Aluminium. die Runde. Fără Umlaut: die Schwere. Das Manometer zeigt 6. g. Sehr viele Teile sind aus bunten Metallen. b. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA. Zuerst läßt sie den Druck steigen. die Länge. die Kürze. der technische Fehler. die Höhe. keine gute Legierung. Dieser Elektromotor macht 2 800 Umdrehungen pro Minute. h. e. e. aus graublauem Stahl. Der Durchmesser beträgt 36. Exerciţiul 194: In diesem hellen Konstruktionsbüro zeichnen die flei­ ßigen Zeichner viele Maschinenteile. c.

brauchen: gebrauchen — a între­ buinţa. Was ist das für ein Behälter ? d. Was für ein Gewinde ist es ? Exerciţiul 200: a. Eine hohe Temperatur. An was für einer Zeichnung arbeiten Sie? Exerciţiul 199: a. verhalten — a reţine. Aus grauem Roheisen. e. a reveni. a suporta. erhängen — a (se) spînzura. Was für ein Büro ist hier? h. Was für eine Welle liegt hier? b. Was für eine Oberfläche hat der Block ? e. verarbeiten — a prelucra (a transforma). Was für eine Rolle schleift sie ? c. a camufla. ver­ hängen — a acoperi. gehen: begehen — a umbla pe. i. Ich montiere diese lange Welle. Die Welle ist lang. verkommen — a decădea. In welcher Zeit ist der Apparat fertig? j . b. Was brauchen Sie für einen Transformator ? c. Was für eine Quadratwurzel ist das? g.. mißbrauchen — a abuza de. entfallen — a scăpa. a se împopoţîna. gefallen — a plăcea. Die farbigen Metalle / die bunten Mettalle. hängen: behän­ gen — a acoperi cu ceva. Der große Druck. erhalten — a primi. Dieses Lager ist rund. Mit welchem Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. Eine richtige Rechnung. Die leichten Metalle. mißfallen — a displăcea.. Sie montieren das runde Lager. entkommen — a scăpa. zergehen — a se topi. a se scurge. f. Exerciţiul 198: a. gleichen: begleichen — a achita. a cuprinde. verdienen-—a cîştiga. Nach was für einer Zeichnung arbeitet er? f. d.. verführen — a seduce. vergehen — a trece. Mit großen Zahlen. a se descompune. Jenes Voltmeter mißt genau. Für welche Werkstätten bringt ihr Material ? i. ergehen — a fi emis. Von graublauer Farbe. c. führen: entführen — a răpi. WTas für einen Direktor haben sie ? h. d. Mit was für Meßgeräten arbeitet ihr ? d. entgehen — a scăpa. erarbeiten — a obţine (prin muncă). Was hat das Chrom für eine Farbe ? i. zerfallen — a se dezagrega. vergleichen — a compara. verfallen •— a se dărîma. Was für einen Radiergummi gibt sie mir? i.. verbrauchen — a consuma.. Was erzeu­ gen Sie für Apparate ? g. g. Was kennen Sie für Leichtmetalle ? Exerciţiul 202: Arbeiten: b e a r b e i t e n — a prelucra. Was haben sie für einen Notizblock ? f.CHEIA EXERCIŢIILOR 491 c. halten: behalten — a reţine. Welche Legierung ist Messing ? I. Wir messen mit diesem genauen Voltmeter. Was mißt der Oszillograph für Schwin­ gungen ? j . Was härten die Arbeiter für ein Metall ? h. dienen: bedienen-—a servi. Er arbeitet mit diesen guten Arbeitern. a folosi. Mit was für Technikern arbeiten Sie ? j . f. e. lassen: belassen — a lăsa . a merita. Welche Temperatur verändert die Farbe ? c. Bei welcher Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Welchen Stahl verwenden Sie hier ? d. h. kommen: bekommen — a primi (ceva) . fallen: befal­ len— a ataca. Was arbei­ ten hier für Techniker ? e. Das flüssige Eisen. Jene Arbeiter arbeiten gut. Welche Gruppen von Metallen gibt es ? e. Was hat die Halle für eine Höhe? b. enthalten — a se abţine. Welches Mikrometer braucht er? b.. Exerciţiul 197: a. Was für ein Zahnrad sehen Sie dort ? k.

a socoti greşit. Beim Erhitzen erscheinen die Anlaßfarben. e emite un ordin. schwarzgrau — cenuşiu închis. Diese Farben bezeichnet man als Anlaßfarben. der hellviolette Stahl. die zentimeterlangen Maschinenteile. c. e. k. meterbreit—lat de mai mulţi metri. wir brauchen dunkelgrüne Farbe. zerlassen — a topi (unt-grăsimi). die dunkelgrüne Farbe. d. g. Exerciţiul 203: a. b. erstehen — a lua fiinţă. wir brauchen dünnflüssiges Eisen. Wir erzeugen Apparate aus Leichtmetall. Aus Erz gewinnt man Eisen und Buntmetalle. i. die transportfertige Tafel. wir brauchen jene meterhohen Maschinen. Durch eine Legierung mit Chrom verändert man die Festigkeit. zerlegen — a descompune (în bucăţi). versehen — a echipa. Zu den Schwarzmetallen zählt man . erziehen — a educa . ziehen: beziehen — a se instala. hochmodern— foarte modern. der millimeterlange Stift. b. j . transportfertig — gata pentru transport. meterhoch — înalt de cîţiva metri. rechnen: berechnen—a evalua. entlassen — a elibera. f. legen: belegen — a acoperi. a produce. wir brauchen eine hochmoderne Technik. entstehen — a lua naştere. dunkelgrün — verde închis. de aici se deduce. Es gibt zwei große Gruppen von Metallen. g. millimeter­ lang— lung de mai mulţi milimetri. wir brauchen einen transportfertigen Apparat. stehen: bestehen — a fi compus din. hoch­ wichtig — foarte important. c. h. wir brauchen den hoch­ wichtigen Stahl. erstei­ gen — a se sui. a calcula. a rătăci. verstellen — a schimba locul. e. ein schwarzgraues Eisen. steigen: besteigen — a se urca. wir brauchen zentimeterlange Maschinenteile. a bara. wir brauchen einen millimeterlangen Stift. Man unterscheidet graues und weißes Roheisen. verrechnen — a încheia o socoteală. erstellen — a face. jene meterhohe Maschinen. a denatura. Exerciţiul 211: a. stellen: bestellen — a comanda. hellviolett — violet deschis. verziehen — a se deforma. c. suchen: besuchen — a vizita} ersuchen — a cere. 1. verlegen — a muta. gestehen — a mărturisi. a se referi. verschreiben — a prescrie. ein transport­ fertiger Apparat. h. Exerciţiul 210: Wir brauchen meterbreites Papier. verstehen — a înţelege. b. erlassen — a decreta. kilometerweit — (lat) departe de cîţiva kilometri. entziehen — a (se) retrage. Es gibt Schwarzmetalle und Buntmetalle. a depune. a se strîmba. errechnen — a afla prin calcul. d. Exerciţiul 209: Das meterbreite Papier. versteigen — a se rătăci în munţi. wir brauchen hellvioletten Stahl. a greşi. zentimeterlang — lung de mai mulţi centimetri. der hochwichtige Stahl. eine hochmoderne Technik. a amina.492 CHEIA EXERCIŢIILOR pe loc. schreiben: beschreiben — a descrie. dünnflüssig — foarte fluid. sehen: besehen — a se uita la. ersehen — a vedea. entstellen — a se desfigura. Das Werk verarbeitet auch Buntmetalle. Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. a demonta. versuchen — a încerca. a solicita. wir brauchen eine transportfertige Tafel. a greşi la scris. erlegen — a achita. Exerciţiul 208: a. wir brauchen schwarzgraues Eisen. ver­ lassen — a părăsi. ein dünnflüssiges Eisen. f.

Er hilft mir. graugrün. Wir danken euch. Sein Arbeitszimmer liegt neben eurem Konstruktionsbüro. dunkelblau. Kupfer ist rot. Welches ist die Farbe des flüssigen Eisens ? g. Durch Legierung mit Chrom. Wir arbeiten für unser Werk. d. Dort können Sie arbeiten. Ich danke Ihnen. Ich danke ihm. f. Sie können Ihre Zeichnungen und Skizzen im Stahlschrank lassen. f. d. Er zeigt Ihnen auch Ihren Arbeitsraum. Hat er ihm Hast du dir Habt ihr euch Hat sie ihr . Geben Sie ihre Rechnung meiner Sekretärin. Ja. violett. Mangan oder Vanadium. Aus grauem Roheisen wird Gußeisen erzeugt. Welche Farbe hat flüssiges Eisen? b. Wir geben Ihren Gästen Daten über unsere Produktion. Seine Sekretärin ist über alles informiert. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe Ihnen meinen. Wir danken dir. im Auto­ mobilbau. e. Es gibt graues und weißes Roheisen. b. Du hilfst uns. Sie hilft ihm. b. o. b. er möchte Sie durch das Werk führen. Was wird aus weißem Roheisen erzeugt ? e. i. f. Wir gehen von meiner Werkstätte zu eurem Labor. d. Exerciţiul 221: a. e.CHEIA EXERCIŢIILOR 493 vor allem Eisen und Stahl. dort finden Sie sie wieder. c. Auf unseren Maschinen. Exerciţiul 212: a. m. e. e. Zink. Flüssiges Eisen hat eine rotgelbe Farbe. Messing ist gelb. Die farbigen Metalle oder Buntmetalle sind Nichteisenmetalle. 1. Die Zeichnerin bringt ihre Skizzen in unser Büro. Exerciţiul 223: a. In den Hochöfen gewinnen wir das Eisen aus Erz. Nickel. Die Temperatur von flüssigem Eisen ist von über 1 500°C. n. c. Welches sind die Nichteisen­ metalle ? Exerciţiul 213: Hier ist Kollege Schulze. i. Ihr helft uns. Zeigen Sie unserer Delegation die Erzeugnisse Ihres Werkes. Dort kommt dein Mitarbeiter mit seinen Kollegen. Aluminium ist silberweiß. h. Zinn. Führen Sie meinen Gast durch unsere Maschinenhalle. Unser Direktor sagt zu unseren Gäs­ ten. d. g. Magnesium. Werden die Metalle auch in der chemischen Industrie verwendet ? k. Wir stehen in unserer Halle. In der Flugzeugindustrie. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten Sie und wollen Ihnen ihre Arbeits­ plätze zeigen. Das Aluminium. h. Was für Metalle werden in diesem modernen Werk verarbeitet ? j . g. Sie helfen mir. Er dankt ihr. Mit euren Arbeitern. hellgelb. Die Metalle unterteilt man in Schwarzmetalle und in Nichteisenmetalle. f. d. Blei. j . c. Exerciţiul 224: a. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie verarbeitet man Aluminium in großen Mengen. Aluminium. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. f. hell­ blau. Wo kann man die Anlaßfarben ersehen? c. Kupfer. k.

ihm. die Arbeitsgruppe = grupul de lucru . j . Die Arbeiter sollen 125 Büchsen drehen. Wir wollen noch drei Werkhallen konstruieren. Exerciţiul 231: a. alle Hallen zu be­ sichtigen. j . Wir haben genügend Raum große Maschinen zu konstruieren / die Werk­ stätten zu modernisieren / noch eine Werkhalle zu konstruieren. mir. n. ihnen. El ar vrea să viziteze uzina noastră. k. Puteţi să vă daţi seama de mărimea uzinei noastre. euch. Producţia urmează să însumeze peste 100 de milioane. Exerciţiul 230: a. Der Monteur kann die Maschinenteile montieren. c. Sie können den Apparat konstruieren. Von ihnen. Ist es richtig. e. Alle unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Besprechen sie alle Zeichnungen mit jedem Meister. d. Aus einigen Zahlen können Sie alles ersehen. b. Der Zeichner muß die Kopie dem Meister geben. ihm. i. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan. b. b. i. Jeder soll alles kennenlernen und vieles können. h. Der Apparat soll nicht funktionieren. Exerciţiul 228: a. Vrem să vedem aparatele. Ich kann Ihnen / euch alles zeigen. e. b. 1. f. Exerciţiul 233: Col. Trebuie să merg în atelierul meu. anul e. Exerciţiul 226: a. b. Mit Ihnen. Sie zu sehen / die Gäste zu begrüßen / sie kennenzulernen. d. d. Sie dürfen / Ihr dürft unser Werk besuchen. Diese Damen und Herren sollen aus Rumänien kommen. b. Die Arbeiterin kann die Bolzen nicht bohren. Vrem să muncim în laborator. c. h. Du mußt die Zeichnung deinem Mitarbeiter geben. c. i. die Jahreszahl = data. c. Putem vizita (Avem voie să vizităm) atelierele. Exerciţiul 229: a. Es ist wichtig. g. c. f. die Anlaßfarben genau zu unterscheiden / gute Maschinen zu bauen / die Produktion zu automatisieren. Können Sie / Könnt ihr die Planzahlen erfüllen ? e. d. dir. g. Mit mir. Es ist der Wunsch einiger Mitarbeiter. Wir wollen Ihnen die Maschinen zeigen. e. Es bereitet mir Vergnügen. g. g. der Delegationsleiter = conducătorul delegaţiei c. jetzt die Planzahlen zu besprechen? / d a s Werk jetzt zu besuchen? / jetzt die Tabelle zu wechseln ? e. uns. Von ihr. Ihnen. h. Mit mir. Ich möchte Ihre / eure Arbeit kennenlernen. e. d.494 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 225: a. Möchten Sie / Möchtet ihr die Gäste begrüßen ? k. o. I: a. Die Gäste dürfen im Labor arbeiten. p. ihr. Mit Ihnen. g. In jeder Werkstätte arbeiten viele Arbeiter. die Produktionsmenge = cantitatea producţiei d. f. h. Ihr Gast zu sein / die Arbeiter und Techniker Ihres Werkes kennenzulernen / Ihr Mit­ arbeiter zu sein. m. Ich habe den Wunsch. Wir müssen die Laboranten an ihrem Arbeitsplatz sehen. In einigen Jahren soll die Produktion auf viele Millionen steigen. d. f. Im Jahre 1975 soll die Produktion bis über 200 Millionen steigen. f. c. Ea să facă desenul. Mit uns. der Arbeitsplatz = locul de muncă b. Haben Sie viele Wünsche ? Sagen Sie uns alle. Ich möchte Ihr / euer Werk besuchen h.

der Gruppenleiter = conducătorul grupei c. Die Werkleitung plant jetzt den Ausbau der Werkstätten. Korrigieren Sie bitte jede falsche Zeichnung. Die Delegation geht zu der fleißigen Arbeiterin. der Büchsendurchmesser = diametrul bucşei Exerciţiul 234. Exerciţiul 235: a. Wir arbeiten in einem großen Arbeitsraum. die Maschinenhalle = hala de maşini 1. Sie wollen viele ihrer Erzeugnisse modernisieren. presiunea superficială h. das Längenmaß = măsura de lungime f. Das Werk erzeugt viele Maschinen und Apparate. c.der Fabrikationsfehler = greşeala de fabricaţie n. e. die Farbenskala = scala de culori b. h. m. Ja. r. c. der Tabellenkopf = capul de tabelă d. g. e. das Hallenfenster = fereastra halei g. h. Aus diesen Zahlen kann man die Größe des Werkes ersehen. Er möchte ihnen zuerst einige Daten über das Werk geben. die Nummerntafel = tăbliţa pentru numărul de ordine k. der Leistungsfaktor = factorul de putere g. k. der Analysenfehler = greşeala de analiză n. a. Im Jahre 1976 soll die Produktion auf über 350 Millionen steigen. f. n. Der Monteur braucht einen langen Stift. p. Kollege Schulze führt die Gäste durch das Werk. die Umdrehungszahl = turaţia h. f. Er verarbeitet den legierten Stahl. die Rechnungsgröße = valoarea teoretică / mărimea de calcul 1. die Motorendrehzahl = turaţia motorului e. Im Jahre 1976 sollen es 3800 sein.CHEIA EXERCIŢIILOR 495 f. die Schwingungszahl <= numărul de oscilaţie m. j . Der Direktor begrüßt die Gäste. g. das Konstruktionsbüro = biroul de proiectare Col. Die Sekretärin des Direktors will den Gästen helfen. der Oberflächendruck =. Sie können im Raum neben dem Arbeitszimmer des Direktors arbeiten. II: a. das Skizzenpapier = hîrtia pentru schiţe j . der Schulungskurs = cursul de calificare k. der Festigkeitswert == valoarea rezistenţei i. 1. o. Die Delegation besichtigt ein modernes Labor. Der Wert der Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. sie dürfen Skizzen machen. b. Die Lehrlinge arbeiten mit einem guten Meister. d. die Schraubenlehre = micrometrul m. Ingenieur Munteanu dankt dem Direktor und sagt: „Wir sind sehr erfreut . b. Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht das Werk. der Spannungsmesser = voltmetrul j . Sie wollen die Produktion automatisieren. Die Belegschaft hat 2950 Angestellte und Arbeiter. Diese Teile sind aus vielen schweren Metallen. i. s. Die Ar­ beiter und Angestellten erwarten den Besuch der Delegation. die Deckenlampe = plafoniera i. d.

anstellen = a angaja. verrechnen = a încheia socotelile. Dieses ist der größte Vorteil. sich unter­ stehen = a îndrăzni. anführen = a conduce. hingehen = a merge acolo. d. gestehen = a mărturisi. entstellen = a desfigura. verschreiben == a prescrie. ausgehen = a ieşi. u. untergehen = a se scufunda. umgehen = a umbla. Wir erzielen so eine bessere Qualität der Teile. Die Werkleitung baut die Gießerei aus. a ajuta. einschreiben — a înscrie. sie besichtigen auch ein Labor. mitarbeiten = a colabora. das Labor des Ingenieurs Dr. a adăuga. umstellen = a schimba poziţia. Exerciţiul 249: a. verstehen = a înţelege. umschreiben = a transcrie. ausstellen = a expune. b. zergehen = a se topi. erhalten = a obţine. aufschreiben = a nota. entstehen = ase forma. einführen = a in­ troduce. durchhalten = a rezista pînă la capăt. ausrechnen — a calcula. einstellen = a opri. mitrechnen = a urmări soco­ titul . aufhalten = a reţine. a transforma. sich verhalten = a se comporta. c. abhalten = a reţine. c. Exerciţiul 240: arbeiten: bearbeiten = a prelucra. vorgehen = a proceda. vorstehen = a fi în frunte. ein­ halten = a respecta. herstellen = a fabrica . schrei­ ben : beschreiben = a descrie. aufgehen = a răsări. Dieses ist das dünnste Papier. führen: entführen = a răpi. Exerciţiul 248: a. gehen: entgehen = a scăpa. unterhalten = a petrece. ab arbeiten — a consuma prelucrînd. abarbeiten = a plăti prin muncă. c. halten: behalten= a păstra. verarbeiten = a prelucra. vergehen = a trece.496 CHEIA EXERCIŢIILOR Ihr Werk besichtigen zu können". Der Ingenieur zählt die Teile des Apparates auf. ausarbeiten = a elabora. vorstellen = a prezenta. abstellen = a depozita. Dieses ist der härtere Bleistift. a opri. umschreiben = a parafraza. zuführen = a aduce. stehen: bestehen = a consta. aufstehen = a se scula . erarbeiten = a obţine prin muncă. aufführen = a repre­ zenta . rechnen: berechnen = a cal­ cula . t. Man stellt neue Gußlegierun­ gen her. b. f. unterschreiben = a semna. Der . aufstellen = a aşeza. überstehen = a trece prin ceva. e. a se termina. Sie sehen alle Laboranten und Laboran­ tinnen an ihren Arbeitsplätzen. Müller. abschreiben = a copia. übergehen = a trece (la duşman). durchgehen = a parcurge. durchführen = a executa. Dieses ist das dünnere Papier. aushalten = a rezista. beistehen = a asista. abgehen = a pleca. Exerciţiul 243: a. anhalten = a opri. sich einarbeiten = a se obişnui cu munca. sich verstellen = a se preface. Eines der wichtigsten Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. ab­ rechnen = a scădea. vorführen = a demonstra. errechnen = a afla calculînd. umrechnen = a recalcula. enthalten = a cuprinde. Dieses ist der größere Vorteil. v. vor­ schreiben = a prescrie. durcharbeiten = a parcurge. a merge în faţă. Ja. verführen = a seduce. Jeder Laborant hat seinen Tisch mit Ap­ paraten. übergehen = a trece cu vederea. b. vorrechnen = a demonstra un calcul. stellen: bestellen = a co­ manda . Dieses ist der härteste Bleistift. ausführen = a efectua. verstellen = a muta. Der Meister führt die Lehrlinge in die Arbeit ein. a apune. d. umarbeiten = a transforma.

NE-Metallen und Gußlegierungen wie z. Temperguß. Wozu dient das Manometer ? Exerciţiul 255: a. d. Wir wenden die modernsten Verfahren an. e. Ja. Rotguß. Ja. Wofür brauchen Sie den Apparat ? g. b. Die größte Abteilung ist die Gießerei. Munteanu möchte noch mit Ing.3 t. b. Ingenieur Schneider soll den Gästen aus Rumä­ nien das Werk zeigen. 1/103 . Die Gießerei ist 3400 m2 groß. vor. Das sind die besten Arbeiter der Gießerei. Das ist ein größerer Vorteil. Das Werk wendet mo­ dernere Verfahren an. k. Zuerst führt er sie in die Gießerei. sie ist um 40% größer als vor vier Jahren. Ja. Nach der Gießerei sehen die Gäste die Gußputzerei. c. g. Man gießt die Teile aus Grauguß. besserer und auch bester Qualität. Exerciţiul 257: a. ich brauche die Reißfeder dazu. g. diese Gußteile sind ebenso klein wie jene. Ja. ich zeichne daran. die Toleranz dieser Welle ist weniger groß als die jenes Bolzens. 1. i. Die Vorteile dieses Verfahrens sind unter anderem höchste Präzision und geringste Nach­ arbeit. Den genauesten Apparat hat Ingenieur Popescu projektiert. in Induktionsöfen. e. diese Gußteile sind weniger klein als jene. Der kleinste Teil ist diese Rolle. d. f. Ing. Den härteren Stahlschrot verwendet man zum Putzen der Tempergußteile. b. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. Der Induktionsofen hat eine Kapa­ zität von 6. c. Berger über das Strahl­ verfahren sprechen. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm ? b. Die modernsten Verfahren werden in unserer Gießerei ver­ wendet. r. m. Nein. Die leichtes­ ten Teile sind aus Leichtmetallen. d. Wo­ durch erzielen Sie eine bessere Qualität ? e.B. Nein. Sie haben bessere Resultate er­ zielt. unsere Gießerei ist weniger groß als Ihre. Nein. Die Teile formt man nach dem Feingießverfahren. Die Teile sind von guter. e. Nein. das Meßgerät hilft mir dabei. Dadurch kann man die kleineren. Die Gäste wollen noch das Labor besichtigen. Ja. Das genaueste Meßgerät ist das Mikrometer. i. Exerciţiul 251: a. Nein. Ja. c. unsere Gießerei ist ebenso groß wie Ihre. Ja. die Toleranz dieser Welle ist ebenso groß wie die jenes Bolzens. ich frage die Zeichnerin danach. bzw. Ja. h. f. Worüber reden Sie mit den Gästen ? h. h. d. j . ich spreche darüber. 32 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. g. o. Dadurch erzielen sie die höchste Pro­ duktivität. es ist ein Fehler darin. e. Womit putzen Sie die Gußteile ? d. Die Guß­ rohlinge putzt man hier mit Schleuderstrahlmaschinen. f. Dadurch erzielt man eine sehr glatte Oberfläche. Exerciţiul 250: a. n. Exerciţiul 253: a. p. f. Ja. Dies sind genauere Gußteile. s. d. dieses Gewinde ist ebenso fein wie jenes. Worauf zeichnen Sie ? f. dieses Gewinde ist weniger fein als jenes. h. Die Leichtmetalle schmilzt man in NiederfrequenzTiegel-Öfen. Ja. Ingenieur Berger.CHEIA EXERCIŢIILOR 497 beste Induktionsofen steht rechts. Wo­ rin besteht das Strahlverfahren ? c. Silumin. Ge­ nauere Maschinenteile haben wir durch das Feingießverfahren erhalten. Er stellt sie dem Leiter der Gießerei. b. c.

Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Profileisen. hineinlegen = a pune înăuntru. herausbringen = a aduce afară. a adăoga. c. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Bolzen. Exerciţiul 267: a. b. herein: hereinkommen = a veni înăuntru. Jedes J a h r verbessert sich das Verfahren. herausführen = a conduce afară. Wer geht ins Werkstofflager ? Welche Delegation geht ins Werkstofflager ? Wohin geht die Delegation aus Rumänien ? b. Sie benötigt ihn. b. hineinsehen = a privi înăuntru. Die Schwarzmetalle unterscheiden sich von den Nichteisenmetallen. b. hinlaufen = a alerga acolo. Die Temperatur hält sich bei 280°. hereinschicken = a trimite înăuntru. hineinführen = a conduce înăuntru. d. hinein = hineingehen = a merge înăuntru. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne und die Zeichnungen für die Neukonstruktion. hergeben = a d a . . hineinleiten = a conduce înăuntru. Wo besprechen sie die Neukonstruktion ? In wessen Büro besprechen sie die Neukonstruk­ tion ? Was besprechen sie im Büro des Direktors ? d. Er spricht mit ihnen. herschikken = a trimite încoace . h. hineinschicken = a tri­ mite înăuntru. Exerciţiul 270: a. herlegen = a pune aici. c. a ieşi. hersehen = a se uita încoace. Sie erfüllt sie. hin: hingehen = a merge acolo. herausholen = a scoate. Wie erklären Sie sich diesen Fehler ? d. hinaus: hinauskommen = a veni afară. g. hinstellen = a pune acolo. hintransportieren = a transporta acolo. herbringen = a aduce încoace. Wann beziehen wir diesen Werkstoff aus Rumänien ? Was beziehen wir dieses J a h r aus Rumänien ? Woher beziehen wir dieses J a h r diesen Werk­ stoff ? Exerciţiul 271: a. Die Anlaßfarben verändern sich sehr. hereinführen = a aduce înăuntru. f. Wem zeigt der Chef­ ingenieur ein modernes Verfahren ? Was zeigt der Chefingenieur den Gästen ? e. hinausgehen = a ieşi afară. hereinbringen = a aduce înăuntru. în poziiţe verticală. Sie wenden es nicht an. Bringen Sie ihn bitte her ! etc. heraus: herauskommen = a veni afară. Er bringt sie her. hereinsehen = a privi înăuntru. Exerciţiul 268: her: herkommen = a veni încoace. în poziţie orizontală. a intra. Wer nimmt sich ein Muster ? Was nimmt sich Ing. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt ein Behälter. e. Platz zu nehmen. hineinstellen = a pune înăuntru. Sie besichtigt es. Er stellt sie ihm vor. hinsehen = a se uita acolo. Munteanu ? c. hinführen = a conduce acolo. hineingeben = a pune înăuntru. e. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt eine Kopie. hinausführen = a conduce afară. Der Direktor begrüßt die Delegation und bittet sie. c. hinausstellen = a pune afară. hinausschicken = a trimite afară. hinbringen = a aduce acolo. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne und führt die Gäste ins Werkstofflager. Exerciţiul 265: a. herführen = a conduce încoace. herstellen = a fabrica.498 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 264: Dort liegt eine Glimmerfolie. hinschicken = a trimite acolo . Er begrüßt ihn. Bringen Sie es bitte her ! Dort liegt ein Isolierstoff.

Einige von diesen Verfahren werden beschrieben. Wir brauchen hauptsächlich Isolierstoffe wie Isolierpapier. Asbestplatten. Die Verformung wird in Form einer Kurve aufgezeichnet. gedient. Die Werkstoffe werden auf ihre Eigenschaften ge­ prüft. bezeichnet. entschuldigt. Die Elastizitätsgrenze wird über­ schritten. 1. h. geschickt. Schneider zeigt ihnen einen Lageplan. c. besprochen. h. besucht. geschliffen. hergestellt. Die Elastizitätsgrenze wird überschritten. kontrolliert. gemacht. f. Pertinaxplatten und Textolit. e. gearbeitet. Die Elektrowerke haben ein ähnliches Lager. geleitet. funktioniert. Ein Überblick wird hier über Prüfverfahren gegeben. f. gesagt. Gehen Sie und bringen Sie sich ein Muster. d. b. Ein Probestab wird in die Werkstoffprüfmaschine gespannt. erzeugt. Von Ihren Werken beziehen wir nur Profileisen und Stangeneisen. Ing. befestigt. d. Im Hauptlager lagert man den größten Teil der Werkstoffe. verbessert. m. befunden. Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. gehabt. unterteilt. die folgende . gebraucht. Bringen Sie die Muster der Werkstoffe aus dem Lager her. Die Gäste besichtigen das Werk­ stofflager. ausgebaut. geglichen. Der Probekörper wird in eine Zerreißmaschine gebracht. geliefert. Hier lagert man alle Arten von Isolierstoffen und Kunst­ preßstoffen. Bandringe aus Eisen. Exerciţiul 281: herausgegriffen. geplant. Die Schaltversuche werden 10 Millionen mal wiederholt. verändert. transportiert. Wir bitten Sie. verwendet. gesprochen. Fără prefixul ge-: analysiert. der zerreißende Probestab = epruveta care se r u p e . erschienen. g. c.CHEIA EXERCIŢIILOR 499 Exerciţiul 273: a. gedreht. c. Wollen Sie sich die Werkstoffe aus dem 2. ge­ legen. besichtigt. Lager ansehen ? c. erfüllt. Das Meßinstrument wird in den Stromkreis eingebaut. Der Wert der Werkstoffe beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. aufgezählt. gesucht. montiert. Exerciţiul 280: Cu prefixul ge-: geantwortet. d. Von den Vereinigten Blech. b. erzielt. h. Der Praktikant bringt eine Blechschere. verarbeitet. k. Der Probekörper wird bis zum Zerreißen belastet. gestiegen. bestimmt. Glimmerfolie. j . f. geschmolzen. b. Munteanu will sich ein Muster mitnehmen. vorgestellt. aus Messing und anderen Nicht­ eisenmetallen. Ing. gestellt. eingeführt. gehört. e. das entsprechende Verfahren = procedeul corespunzător. gezeigt. c. Verschiedene Verfahren werden angewendet. In welchem Lager lagern Sie die anderen Werkstoffe ? d. unterschieden. Exerciţiul 285: a. konstruiert. i. e. gewonnen. gefragt. Für den Transformatoren — und Apparatebau. f. gerechnet. e. erklärt. Die ausländische Delegation wird begrüßt. Unser Werk liefert Ihnen jetzt Blech. begrüßt. Sie befindet sich im Büro des Direktors. b. g. Es unterteilt sich in Lager 1 und Lager 2.geführt. b. Im Lager 1 befinden sich die Metalle. Exerciţiul 284: a. Vielseitige Prüfverfahren werden angewendet. n. Exerciţiul 286: a. ins Hauptlager einzutreten. Exerciţiul 274: a.und Stahlwerken. expor­ tiert. gebohrt. g.

. Die Schutzelektrode dient zum Verhindern des Messens . = Se află valoarea calculînd şi măsurînd. 3. die dauernden Beanspruchungen. Er muß bis zum Zerreißen belastet werden. denn wir wollen seinen Widerstand messen. Ich frage sie immer zweimal. f. sonst tritt eine dauernde Verformung ein. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu prüfen. = Acest material este conducător electric de electricitate. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. die zunehmenden Widerstände. Man belastet den Probestab dauernd. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werkstoffes ermittelt. Der Zweck der Werkstoffprüfung ist. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. h. d. c. Exerciţiul 288: a. d. e. Exerciţiul 290: a. Der Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze ent­ sprechend. f. b. = Valoarea măsurată depăşeşte corespunzător limita de elastici­ tate. die entsprechenden Verfahren. aber der Versuch wird noch einmal wiederholt. 1. d. e. f. k. c. die steigenden Temperaturen. 2. sondern die Festigkeitsprüfung bei schwingender Be­ lastung. c. b. oder der Meßwert ist nicht genau. b. Exerciţiul 293: a. g. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden 1 und 2 gebracht werden. Muß ich Ihnen das dreimal erklären ? e. Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern stehend. die zerreißenden Probestäbe. Es werden die Zugfestigkeit. Das Werk ist in der Produktion führend.oder Zerreißprobe ist ein Versuch. e.'die steigende Temperatur = temperatura în urcare Ş f. d. Die Elektrizitätsgrenze darf nicht über­ schritten werden. Dieser Werkstoff ist elektrisch leitend. = Se încarcă epruveta continuu. b. Eine Zug. Der Versuch wird viermal wiederholt. In der Werkstoffprüfung stellt man die verschiedenen Eigenschaften der Werkstoffe fest. Wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird. = Desenatorii lucrează la planşete stînd. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Die Verformung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve aufgezeichnet. Exerciţiul 289: a. b. die Streckgrenze. Brin­ gen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. j . f. Stati­ sches Prüfverfahren. Exerciţiul 287: a. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. der zunehmende Widerstand = rezis­ tenţa crescîndă. Man ermittelt den Wert rechnend und messend. die dauernde Beanspruchung = solicitarea permanentă. d. durch den die Festigkeit des Werkstoffes ge­ prüft wird. Eine plastische Verformung ist eine dauernde Dehnung. Wir wenden das Verfahren schon sechsmal an. Es werden viel­ seitige Prüfverfahren angewendet. die folgenden Prüfungen. = Uzina este conducătoare în producţie. e. Wir haben den Meßwert festgestellt. c. Dynamisches Prüfverfahren usw. darum braucht man das elektrische Prüfgerät nicht. d. Sie können diesen Meßwert auch zehnmal erhalten. f. Sie müssen den Versuch fünfmal wieder­ holen. i. Der Widerstand elektrisch nichtleitender Werkstoffe wird mit dem Prüf­ gerät geprüft. Die wichtigsten Prüf­ verfahren sind: 1. e.500 CHEIA EXERCIŢIILOR Prüfung = următoarea verificare. m. c.

b. Wer hat Ihnen die Betriebsan­ leitung gegeben ? d. es) kommt mit wir sperren ein wir kommen mit ihr sperrt ein ihr kommt mit sie sperren ein sie kommen mit Exerciţiul 301: a. Wo haben Sie die Maschine aufgestellt ? b. n. Wir haben es auf dem Maschinentisch festgespannt. Weil die Mittelwerte dann ein genaueres Resultat geben. Von wem haben Sie die technischen Daten erhalten ? e. b. r. o. b.CHEIA EXERCIŢIILOR 501 des Oberflächenstromes. h. Wer hat die Skizze aus dem Konstruktionsbüro geholt ? f. e. d. c. Wir sind schon zum Direktor hineingegangen. Bei 280°C ist die violette Anlaßfarbe aufgetreten. c. Exerciţiul 294: Werkstoffprüfung — prüfen — geprüft -— prüfend Verarbeitung —• verarbeiten — verarbeitet — verarbeitend Prüfung — prüfen — geprüft — prüfend Ermittlung — ermitteln — ermittelt — ermittelnd Belastung — belasten — belastet — belastend Verformung — verformen — verformt — verformend Spannung — spannen — gespannt — spannend Dehnung — dehnen — gedehnt — dehnend Brucheinschnürung — einschnüren — eingeschnürt — einschnürend Beanspruchung — beanspruchen •— beansprucht — beanspruchend Exerciţiul 295: a. e. g. Ich habe sie schon eingesperrt. Wenden Sie das statische oder das dynamische Prüf­ verfahren an ? c. Exerciţiul 303: a. Ich habe sie schon geholt. a. Der innere Widerstand wird aus den Meßwerten errechnet. Das Werkstück hat sich nicht bewegt. Wie wird das Messen des Oberflächenstromes verhindert ? g. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Wann sind die Anlaßfarben er­ schienen ? d. dreimal oder mehrfach wiederholt. Exerciţiul 297: (Model): ich sperre ein ich komme mit du sperrst ein du kommst mit er (sie. Sie werden nicht nur einmal. e. . Im folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Prüfverfahren. Sie haben einen Einspindeldrehautomaten gesehen. c. Welches Prüf­ verfahren dient zum Messen des Widerstandes bei Dehnung ? f. Ich bin hiergeblieben. Wir haben Platz genommen. Durch die Schutzelek­ trode wird der Oberflächenstrom wieder in den Stromkreis zurückgeführt. f. g. p. Der Druck ist gefallen. Die Sekretärin ist eingetreten. g. Das Eisen ist bei 1530°C geschmolzen. Wir haben noch so eine Werkzeugmaschine gekauft. Genaue Meßwerte erhält man nach mehrmaligen Versuchen. Haben Sie die Zahlen in die Zeichnung eingetragen ? Exerciţiul 302. sondern zweimal. f. Die Temperatur ist auf 220°G gestie­ gen. es) sperrt ein er (sie. Was wird in die Werkstoffprüfmaschine eingespannt ? d. Wir haben sie schon aufgestellt. Der Oberingenieur ist gekommen.

ich bringe welches. ich brauche keinen.und Bohrhaltern bewegt sich. Ing. r. wir haben sie nicht eingetragen. Exerciţiul 309: a. wir zeigen Ihnen eines. c. J a . Nein. ich nehme ihn nicht heraus. f. Doch. p. Ja. Plandrehmaschinen. 1. b. h. Ja. Tritt in die Halle ein !. Die Delegation hat sie noch eine Stunde lang beobachtet. das ist keine. Wir haben keinen Katalog. wir müssen welche kaufen. Tretet in die Halle ein ! d. er hat welche. j . Die Delegation ist in die große Halle des Werkes ein­ getreten. Ja. Gib mir den Katalog !. Krause geholt. Exerciţiul 310: a. n. f. Er hat sie von Ing. Ja. ich schreibe sie nicht auf. Die Asbestplatte ist einen Zentimeter dick. Sperrt die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 307: a. Holt eine Betriebs­ anleitung ! e. Doch. ich baue es ein. b. Das Werkstück ist eine Tonne schwer. Geben Sie uns bitte einen. Hole eine Betriebsanleitung !. Doch. das ist einer. ich zeichne eine. Sperr(e) die Zeichnungen ein !. Es ist auf dem Maschinentisch festgespannt. d. Ja. ich zeichne sie auf. ich möchte welche notieren. man wiederholt i h n . Stell(e) die Maschine auf !. Nein. Rechts stehen automatische Drehmaschinen. Müller gibt ihm einen Notiz­ block. Ja. Wie lange müssen die Schleifmaschinen eingefahren werden ? Einen Tag. i. b. er hat keinen. Hier stehen: Univer­ saldrehmaschinen. m. Exerciţiul 314: a. k. d. Etwa einen Meter hoch über dem Boden. b. Nein. Doch. Radialbohrmaschinen und Schleifmaschinen. Munteanu möchte einige technische Daten notieren. H a t . Nein. man gibt uns welche. Sie stehen rechts und links. g. er hat eine. Ja. Die Halle ist achtundzwanzig Meter lang und 4. Doch. Nein. Nein. e. ich bring welche. Exerciţiul 308: a. es hat eine. w. b. wir finden dort wel­ che. Er sieht die Abbildung und die technischen Daten der Maschine. Wollen Sie Daten notieren ? J a . Ing. Karrusseldrehmaschinen usw. f. c. e. Nein. ich spanne keines ein. Ja. d. Doch. Haben Sie Karrusseldrehmaschinen ? Nein. links steht eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen: Universalfräsmaschinen. Die meisten sind spanende Werkzeugmaschinen. g. Gebt mir den Katalog ! c. Wohin haben Sie die Revolverdrehmaschine aufgestellt ? In die große Halle. Nein. wir haben welche. ich suche keine. o. Das Hauptlager liegt einen Kilometer weit. ich brauche wel­ chen. J a .502 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 305: a. Der Maschi­ nentisch ist einen Meter lang und fünfundsechzig Zentimeter breit. c. c. wir haben keine. v. Die Werkstoffprüfung dauert 45 Minuten lang. wir stellen keine auf. u. sie hat viel Geld gekostet. Nein. er ist gesteuert. c. c. Das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. Stellt die Maschine auf ! b. sie hat einen. Hier sind fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt. b. s. Nein. Exerciţiul 313: a. e. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. Doch. J a . Doch. J a . wir kaufen eine.6 Meter hoch. Diese Werkzeugmaschine hat man 60 Stunden lang eingefahren. ich will sie notieren. Munteanu hat die wichtigsten Daten aufgeschrieben. man muß sie einfahren. Doch. t. Das ganze Portal mit Fräs. Hier sind Maschinen von verschiedenen Typen und Bauarten aufgestellt.

Nein. b. reprezentarea) — das Aufstellen (aşezatul. (imaginea) — die Aufstellung (aşezarea. Wie ist die Verformung der Metalle eingeteilt worden ? b. Der Druck muß entsprechend verringert werden. aşezarea) — das Bewegen (mişcatul. c. Die Leistungen sind von dem Ingenieur eingetragen worden. Nein. Notiere. Der Meister hat schon einen gebracht. c. Diese Faserschicht soll gestaucht werden. wir lassen sie ausrüsten. e. Bleche. e. Jene Revolverpresse ist nicht betätigt worden. Wie kann eine kürzere Fertigungszeit erzielt werden ? f. stanzen. ziehen. e. d. Die Hohlgefäße sind tief gezogen worden. Unser Werk soll mit neuen Maschinen ausgerüstet werden. f.CHEIA EXERCIŢIILOR 503 man eine Lösung vorgesehen ? Nein. Die Belastung ist von dem Praktikanten aufgezeichnet worden. Nein. b. b. lassen sich biegen. tiefziehen. d. Exerciţiul 323: a. d. Unser Werk ist mit neuen Maschinen ausgerüstet worden. e. Exerciţiul 329: abbilden (a reprezenta) aufstellen (a aşeza) bewegen (a mişca) — das Abbilden (reprezentatul. d. mişcarea) — die Abbildung. Exerciţiul 326: a. Exerciţiul 320: a. die Resultate. Wodurch ist diese Eigenschaft des Werkstoffes erzielt worden ? c. wir lassen sie umformen. wir lassen sie betätigen. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warm­ verformen und Kaltverformen einteilen.a. Jene Teile sind von einer Kurbelpresse umgeformt worden. Die­ ser Blechstreifen ist tiefgezogen worden. Diese Teile müssen ge­ preßt werden. Wie können die neuen Werkstoffe verformt werden ? d. Diese Fasernschichten lassen sich stauchen. Drähte. e. keine. wir lassen ihn pressen. Die Formgebung durch Kalt­ verformung läßt sich unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenfassen. Diese Abbildung ist von einem Techniker gemacht worden. bitte. c. wir lassen es tiefziehen. i. ordinea) die Bewegung (mişcarea) . wir lassen sie stanzen. Bringen Sie mir einen Katalog. Der Druck ist entsprechend verringert worden. Das Ziehverfahren läßt sich so abbilden. Exerciţiul 317: Stufenpresse Arbeitsgang gesteuert schwanken Universalfräsmaschine Zerreißversuch besonder festspannen Elastizitätsgrenze Mehrspindelautomat Schichtpreßstoff zerstörungsfrei Exerciţiul 319: a. Hohlgefäße müssen tiefgezogen werden. d. Nein. b. e. Diese Schnelläufer­ presse ist von einem Elektromotor betätigt worden. Jene Revolverpresse darf nicht be­ tätigt werden. Bandmaterial u. c. b. Exerciţiul 327: a. Nein. c. h. Diese Faserschicht ist gestaucht worden. Exerciţiul 321: a. Nein. pressen.

Stufenpressen usw. Die wichtigsten Bauarten der Pressen sind: Exzenterpressen. Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und Walzen. die unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Sie müssen weich sein und ein gutes Fließvermögen besitzen. o. s. m. In Abb. n. g. — das Steuern (ghidatul. gestanzt usw. Kurbel­ pressen. transformarea) — das Betätigen (acţionatul. k. j . acţionarea) —• das Ausrüsten echipatul. micşorarea) — das Umformen (transformatul. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertigungs­ zeiten erzielten. Die Teile aus Abb. Der Stahl soll durch das Ziehwerkuzeg 2 gezogen werden. 4 sind aus einem Blechstreifen gestanzt worden. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie gebogen. c. gezogen. Die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser wird ge­ staucht. werden. b. tausend Tonnen. echiparea) — die Steuerung (ghidarea) :— die Eintragung (datele înregistrate) — die Wiederholung (repetarea) — die Veränderung (schimbarea) — die Verringerung (micşorarea) — die Umformung (transformarea) — die Betätigung (acţionarea) . 2 ist das Ziehverfahren abgebildet. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warmver­ formen und Kaltverformen einteilen. h. Nein. schimbarea) — das Verringern (micşoratul. viele lassen solche Werk­ zeuge von besonderen Werkstätten herstellen.504 CHEIA EXERCIŢIILOR steuern (a ghida) eintragen (a înregistra) wiederholen (a repeta) verändern (a schimba) verringern (a micşora) umformen (a transforma) betätigen (a acţiona) ausrüsten (a echipa) — die Ausrüstung (echipamentul) Exerciţiul 331: a. i. p. Der Stab wird dadurch auf den klein­ sten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. e. Revolverpressen. tiefgezogen. Der Blechwerkstoff wird beim Tiefziehen zu einem Hohlgefäß umgeformt. Sie wird „Stanzerei" genannt. ghidarea) — das Eintragen (înregistrarea) — das Wiederholen (repetatul. d. Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. repetarea) — das Verändern (schimbatul. Man nennt sie auch Stanze­ reien. Der Durchmesser des Stabes verändert sich infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges. f. 1. r. Sie werden von mechani­ schen oder hydraulischen Pressen betätigt.

2 gezeigt ? In Abb. b. b. mathematisch. mechanisch. e. was heute daraus herstellbar ist und wie sie verarbeitet werden kön­ nen. lie­ ferbar = livrabil. Zu Beginn war sie ziemlich einfach. Es soll gezeigt werden. tiefgezogen. weil sie spanlos arbeitet. Was kann mit den Metallen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften gemacht werden ? Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie ge­ bogen. weil sie dauernd belastet werden kann. erreichbar = la care se poate ajunge. Nach den Phenolharzen folgten die Thermoplaste. lesbar = citeţ. Woher beschaffen die Fabriken solche Werkzeuge ? Die Fabriken lassen sie in besonderen Werkstätten herstellen. zählbar == care se poate număra. d. Seit dem Jahre 1907. Das Bakelit ist ein Phenolharz. b. g. erfüllbar = care se poate îndeplini. d. Exerciţiul 347: schmelzbar = care se poate topi. konstruierbar = care se poate construi. Exerciţiul 340: a. thermisch. werden. energisch. daß man aus Kunst­ stoffen Meßgeräte herstellen kann. drehbar = care se poate răsuci. Exerciţiul 343: a. gießbar = care se poate t u r n a . daß die Verarbeitung nicht einfach ist. c. Wir wissen. Farbig. weil sie voll­ automatisch gesteuert ist. e. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. verwendbar = folosibil. c. weil sie elektrisch funktioniert. d. haltbar = durabil . Wodurch läßt sich eine kürzere Fertigungszeit erzielen ? Durch die spanlose Formgebung. h. transportierbar = transportabil. f. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. silbrig. prüfbar — controlabil. meßbar = măsurabil. Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von Rohren. daß diese Eigenschaften zur Entwicklung neuer Verfahren führen. daß der fertige Teil ausgestoßen wird. d. numerisch. e. Wir wissen. weil sie nicht von Arbeitern betätigt werden muß. e. g. Das Bakelit erfand Leo Hendrik Backeland. es gibt heute sehr viele Kunststoffe. Wir wissen. me­ tallurgisch. Sie bauten einen neuen MaschinentypExerciţiul 346: a. Ich entwickelte einen Plan. hydraulisch. daß Kunststoffe verarbeitet werden kön­ nen. Z3dindrisch. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Wie kann das Verformen von Metallen eingeteilt werden ? In Warmverformen und Kaltverformen.CHEIA EXERCIŢIILOR 505 Exerciţiul 333: a. eckig. d. gezogen. b. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. wozu Kunststoffe verwendet werden. 2 wird das Ziehverfahren gezeigt. Sie führte zum Bau neuer Maschinentypen für . Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Exerciţiul 339: a. modernisierbar = care se poate moderniza. Wir wissen. Was umfaßt das Warm­ verformen ? Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und das Walzen. b. Weil die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. Man plastifizierte das Bakelit durch Druck und Wärme. Ja. ringförmig. b. f. Er arbeitete an den Preßwerkzeugen. c. Wodurch wer­ den die mechanischen und hydraulischen Pressen betätigt ? Durch Motoren. Technisch. Was wird in Abb. e. f. kontrollierbar = care se poate controla. gestanzt usw. einmalig. c. c. Wir wissen. plastisch. Exerciţiul 350: a.

welches in Schmelzschweißen und in Kalt­ preßschweißen eingeteilt wird. Die Plastmassen hatten sehr viel­ seitige Eigenschaften. Die Thermoplaste haben es ermöglicht. So läßt es sich erklären. Exerciţiul 351: a. die/welche .. . Exerciţiul 356: a. Die Temperatur. . . Die Thermoplaste ermöglichten die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und Ausgangs­ stoffen für viele Industrien. . Extru­ dieren. die / welche. das mit einem Lichtbogen geschieht. Durch Spritzgießen. die auf thermischer Grundlage plastisch formbar sind.. die / welche . . ist als Lichtbogenschweißen bekannt. das/welches. erhitzt die Schweiß­ stelle. ge­ schieht bei Raumtemperatur. j . Flaschen. unter dem / welchem . f. Das Trennen. Backeland. h. Das Reibschweißen. heißt Gasbrennschneiden.. Sie können mechanisch. das mittels einer Gasflamme geschieht. die /welche. daß die Plaste vielseitige Anwendung fanden. das verhältnis­ mäßig einfach ist. Die Entzündungstemperatur. Die Antriebs­ motoren. Folien. In diesem Text muß gezeigt werden. b.. das / welches .. c. e. Rohre. d. Man plastifizierte es in Preßwerkzeugen... und Thermoplaste sind Kunststoffe. Durch Schweißen. . H. g. mit der/welcher . e. k. ist sehr hoch.. c. Das Schutz­ gas. Exerciţiul 358: Nominativ: Der Lichtbogen. der geschweißt werden soll. Das Ver­ binden.. Die Schmelztemperatur. Das Reibschweißen.506 CHEIA EXERCIŢIILOR die Verarbeitung der Plaste. Beim Lichtbogenschweißen. erwärmt sich die Schweißstelle bis zum Schmelzen. kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Die Entwicklung von neuen Maschinen und Verfahren läßt sich dadurch erklären. i. Der Lichtbogen.. verbindet man die Werkstoffe fest miteinander. n. hydraulisch. Behälter usw.. das ebenfalls erprobt ist.. Die Sonderverfahren. nach denen / welchen . das ein sehr bekanntes Verfahren ist. Wir sehen... wozu die Plast­ massen verwendet werden. Profile. Kunstleder. Beim Kaltpreßschweißen. Die Verschweißungen. Exerciţiul 357: a.. verbindet man durch hohen Druck. Warmpressen... daß man sehr viele Haushaltge­ räte hergestellt hat. Die Thermoplaste konnten nicht mechanisch verar­ beitet werden. die beim Schweißen entwickelt wird.. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. o. Schon vor 70 Jahren hat das Phenolharz seine Verwendung im Verar­ beiten von Gegenständen gefunden.. d... Kalandrieren... das sehr viel angewendet wird. 1.. Dativ: Der Gleichrichter.. Die Elek­ trode. mit d e m / welchem.. .. Das WIG-Verfahren. Das Schweißen. Auf thermischer Grundlage. b.. den/welchen. daß eine Unmenge von Gegenständen fabriziert wird.. Der Erfinder des Bakelits war L. Der Werkstoff. e. Blasen usw. muß gewisse Eigenschaften haben. b. d. i. daß der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug herausgestoßen wird. Acuzativ: Der Stromerzeuger. Duroplaste sind Kunststoffe auf Basis von Phenol­ harzen. pneu­ matisch und vor allem vollautomatisch gesteuert werden.. m. Kanister. der /welcher . c.

. auszusuchen. Der Fortschritt.. daß fest anein­ ander gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. Die Verbindung erreicht man dadurch. an dem hier gearbeitet wird. b. Die zwei Maschinensätze stehen nebeneinander. zu verbinden. durcheinander = de-a valma. voreinander = unul în faţa celuilalt. 1. Wir arbeiten füreinander. Das Kalt­ preßschweißen. . der in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. Man arbeitet mit einem elektrischen Lichtbogen. n. . e. besser bekannt—bestbekannt. auf der die Kunststoffe entwickelt werden. e. d e r e n . beieinander = laolaltă. nebeneinander = unul lîngă altul. Bei Entzündungs­ temperatur. . füreinander = unul pentru celălalt. . Die Teile drehen sich miteinander. .. Exerciţiul 375: Zu erwähnen. Exerciţiul 359: a. p. Durch Schweißen. i.. Der Strom hat eine Spannung von 20— 65 V. Thermitschweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. . H a b t ihr alle Werkzeuge beieinander ! f. Exerciţiul 360: aufeinander — unul peste celălalt. c. ineinander = unul în celălalt. Wir stellen die Maschinen hinter­ einander auf. hintereinander = unul după celălalt. dessen.. vorzu- . Ein Schweißumformer ist ein Maschinensatz. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht.. höhergelegen — höchstgelegen. notwendiger •— notwendigst. umzuwandeln. g. Im Maschinenbau.. Stellen Sie die Elektroden nicht aufeinander. Exerciţiul 370: a. dessen. b. amestecat. . zu schenken.. Durch die Art des Werkstoffes.. die überall Anwendung finden.. Beim Kaltschweißen verbindet man die Metalle bereits bei Raumtemperatur durch hohen. voneinander = unul de celă­ lalt . Die Kunststoffe. Aus Antriebsmotor und Stromzeuger. elektrisches Widerstandsschweißen. Licht­ bogenschweißen. aus dem viele Gegen­ stände gearbeitet werden... d. zu achten. lang anhaltenden Druck oder Schlag. . h.. zu erproben. f. die zur Verbindung notwendig ist. . Die Verarbeitungsmaschine. Die Schweißstelle wird auf 3 500—4 000°C erhitzt. Feuer­ schweißen. Das Schweißen unter Pulver und das Schweißen mit Wolframelektrode. . halten Sie sie entfernt voneinander ! e. Die Wärme.. b. zu bearbeiten. er kann nicht verwendet werden. f. Kaltpreßschweißen..CHEIA EXERCIŢIILOR 507 Genitiv: Der Schweißumformer.. Das Kunstleder. o. r. m. untereinander = unul sub celălalt. länger anhaltend — länsgstanhaltend. deren Motor elektrisch betrieben wird.... c. g. übereinander = unul deasupra celuilalt. s. Die Basis. d. Das Trennen. Der Gegenstand. schnel­ ler rotierend — schnellrotierend. zuzuteilen. Gasschmelzschweißen.. der aus Antriebs­ motor und Stromerzeuger besteht. Schiffbau usw. zueinander = unul către celălalt. Die Herstellung von Plasten. k. b. c. Die Schutzgase. weitgehender—weitgehendst. nacheinander = unul după celălalt. deren. Nein. j .. die heute vollautomatisch erfolgen kann.. auseinander = unul depărtîndu-se de celălalt.. Exerciţiul 361: a. vielseitiger — vielsei­ tigst. Man kann es in Preß­ schweißen und Schmelzschweißen einteilen. d. Exerciţiul 363 : a. Die Temperatur.

diese Teile durch Kaltpreß­ schweißen zu verbinden. Exerciţiul 383: a. Die Härtegrade sind genau zu messen und zu prüfen. wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren . die Fertigung zu typisieren. i. c. daß die Sollwerte genau eingehalten werden. Die Betriebsanleitung muß angeben. e. daß gutes Werkzeug her­ gestellt wird. Die Leitung des Betriebes hat auf größte Produktivität zu achten. den Sollwert nicht zu über­ schreiten. Wir müssen den Nachwuchs schulen. in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge zu entwickeln. den Nachwuchs besser zu schulen. Die Stäbe müssen richtig gehärtet werden. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Sie müssen Spezialwerkzeug entwickeln. Dieser Abteilung ist die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Die Betriebsanleitung sieht vor. die Härtegrade einhalten zu können. Man muß die Teile so bearbeiten. f.508 CHEIA EXERCIŢIILOR bereiten. c. Exerciţiul 380 : a. vorzuschreiben. Die Zeichnungen müssen verglichen werden. Das Präzisionswerkzeug hat den Vorteil. b. b. e. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden.. Man muß darauf achten. Man hat Spezialwerkzeug anzuwenden. zu erhitzen. b. übereinzustimmen. h. zuzukommen. c. Exerciţiul 376. wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. Die Arbeit ist leicht. wenn man mit gutem Werk­ zeug arbeitet. Man muß es erreichen. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. einzuhalten. Exerciţiul 377: a. Exerciţiul 381: a. Die Arbeiterin muß sehr kleine Teilchen stanzen. d. zu typisieren. Exerciţiul 378: a. zu vergleichen. f. Wir müssen es so organisieren. b. f. Es muß gelingen. b. g. Der Meister muß die besten Arbeiter aussuchen. nachzuarbeiten. e. e. anzugeben. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft. Die Teile müssen nachgearbeitet werden. Exerciţiul 384: a. zu umfassen. Die Produktion ist groß. c. Wir verwenden das Verfahren. Die Kontrolleure müssen die Werte vergleichen. zu ermöglichen. Kleinste Teilchen müssen mit Präzisionswerkzeugen hergestellt werden. die ungenauen Teile auszutauschen. auszustoßen. c. d. wenn die Belegschaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. Wir haben die ungenauen Teile aus­ zutauschen. Die Spezialmaschine ermöglicht es. d. umzuformen. d. Man hat den Werkzeugbau an erste Stelle zu setzen. daß sie überein­ stimmen. Auf genaues Messen muß streng geachtet werden. Der neue Apparat hat den Zweck. zu entwickeln. Der Werkzeugbau hat gutes Werkzeug herzustellen. c. daß Spezialwerk­ zeug entwickelt wird. a. Jetzt sind die besten Werkzeugschlosser auszusuchen. kleinste Teilchen herstellen zu können. Man muß darauf achten. Die Werkzeugmacher machten den Versuch. den Härtegrad anzuzeigen. d. f. e. c. Die Werkzeugschlosser müssen die Werkstoffe bearbeiten. b. Die Qualität ist gut. d. leicht zu schmelzen. die besten Arbeiter auszu­ wählen. d. b. Der Leiter des Werkzeugbaues hat den Wunsch.

Exerciţiul 386: a. Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet. exactitatea. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. Wenn die Beleg­ schaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. die Rundheit = rotunjimea. Wenn die Stähle und Stahllegierungen richtig bearbeitet werden. die Länge = lungimea. Die Leitung hat die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen ausrüsten wollen. die Grobheit = aspectul grosolan. die Buntheit = caracterul / aspectul colorat. die Fläche = suprafaţa. die Schwingung = oscilaţia. Exerciţiul 390: -er: der Arbeiter = muncitorul. der Lei­ ter = conducătorul. die Güte = calitatea. -ung: die Abmessung = dimensiunea. ist die Qualität gut. wenn die jungen Kader gut geschult sind. die Gesamtheit = totalitatea. Wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. ist die Produktion groß. die Verschiedenheit = deosebirea. muß man den Werkzeugbau mit speziellen Maschinen ausrüsten. wenn die Stähle und Stahllegie­ rungen richtig bearbeitet werden. der Zeichner = desenanatorul. die Skizze = schiţa. erzielt man gutes Werkzeug. Wenn man Spezialwerkzeuge herstellen muß. d. modificarea. Die Belegschaft hat aus den besten Arbeitern bestehen sollen. die Umdrehung = turaţia. Wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. d. Sie haben den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten dürfen.CHEIA EXERCIŢIILOR 509 vertraut ist. die Besonderheit = particularitatea. c. die Schmiede = forja. puterea. Sie haben dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Daß die Stähle und Stahllegierungen gut bearbeitet und gehärtet sein sollen. -heit: die Einheit = unitatea. die Klugheit = înţelepciunea. Exerciţiul 388: a. Wenn man die vorgeschriebenen Toleranzen einhält. f. Daß man die besten Resultate dann erhält. die Einfach­ heit = simplitatea. b. die Analyse = analiza. der Fräser = frezorul. die Vollkommenheit = perfecţiunea. der Kranführer == macaragiul. -keit: die Flüssigkeit = lichidul. die Leistung = realizarea. die Probe = încercarea. die Legierung = aliajul. b. tăria. Man hat auf große Genauigkeit achten müssen. e. der Bohrer = găuritorul. b. e. ist die Arbeit leicht. die Breite = lăţimea . die Bezeichnung = denumirea. die Weichheit = moliciunea. die Dicke = grosimea. hat man genau festgestellt. die Rechnung = calculul. die Modernheit = caracterul modern. die Härte = duritatea . die Spannung = tensiunea. die Kürze = scurtimea. die Stärke = puterea. die Veränderung = schimbarea. c. Man erzielt gutes Werkzeug. der Stecker = ştecărul (fişa). c. die Größe = mărimea. die Höhe = înălţimea. erzielt man gute Werkzeuge. die Farbigkeit = caracterul / aspectul colorat. performanţa. der Behälter = recipientul. d. die Eckigkeit = . die Falschheit = falsitatea. kann man gutes Werkzeug herstellen. socoteala. -e: die Feile = pila. e. die Neuheit = noutatea. die Richtigkeit = justeţea. der Dreher = strungarul. die Zeichnung = desenul. Exerciţiul 385: a. die Kälte = frigul. ist sehr wichtig.

Mit den Sollwerten. b. das Teilchen = părticica. Stähle und Stahllegierungen. Die Klugheit / Vielsei­ tigkeit des Direktors. Neue Apparate werden von ihnen entwickelt. b. das Röllchen = rola mică. Die Genauigkeit der Zeichnung. Sie haben darauf zu achten. Sie haben darauf zu achten. Die Grobheit / Feinheit / Länge des Gewindes. Die Helligkeit der Lampe. b. h. g.5 mm werden von der Betriebsanleitung angegeben. das Tischchen = măsuţa. e. Die Skizze wurde von dem Zeichner ausgesucht. die Formbarkeit = posibilitatea de deformare. Exerciţiul 394: a. s. i. h. 3. Kopierfräsmaschinen. c. Das Werkzeug wurde von den Lehrlingen ausgetauscht. Exerciţiul 392: a. d. J a . Unge­ naue Teile sind nachzuarbeiten oder auszutauschen. das Fens­ terchen = ferestruica. Die Eckigkeit der Figuren. Die Schnelligkeit der Umdrehungen. Ja. das Rädchen ~ rotiţa. c. das Papierchen = hîrtiuţa. Erosionsmaschinen usw. Profilschleifmaschinen mit Bild­ schirm. Exerciţiul 391: Die Verschiedenheit / Modernheit / Besonderheit der Werkstoffe. b. p. Die Maße wurden von ihm genau eingehalten. -igkeit: die Genau­ igkeit = exactitatea. e. -chen: das Schräubchen = şurubelul. Die Spezialwerkzeuge verwendet man in der Kunststoffindustrie. das Stühlchen = scăunelul. sie sind genauestens einzuhalten. c. Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. Die Büchse wurde von dem Arbeiter nach­ gearbeitet. Mit den Daten der Zeichnung. er ist eine sehr wichtige Abteilung des Betriebes. d. Die bestqualifizierten Arbeiter. Durch dieses Gerät wird der Druck angegeben.510 CHEIA EXERCIŢIILOR aspectul colţuros. i. die Neuartigkeit = caracterul nou. Die Vielseitigkeit des Verfahrens. Die Falschheit / Richtigkeit / Einfachheit der Rechnung. 1. t. die Notwen­ digkeit = necesitatea. f. f. die Ähnlichkeit = asemănarea. die Helligkeit = luminozitatea. Die Ähnlichkeit der Apparate. Schweißvorrichtungen. m. Er muß mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet sein. d. entwickelt. Die Vollkommenheit / Genauigkeit / Anwendbarkeit des Verfahrens. viteza. r. n. Die Farbigkeit der Oberfläche. die Vielseitigkeit = multi­ lateralitatea. . Viele Werkstücke wurden von ihm bearbeitet. j . e. Exerciţiul 396: a. j . daß die von den Werkzeugkon­ strukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. f. Die Weichheit / Härte / Formbarkeit des Metalles. h. daß die Belegschaft mit den modernsten Arbeits­ verfahren vertraut ist. Sowohl Kleinbetriebe als auch Großindustrien haben Stanzwerkzeuge. o. k. In der Härterei. die Schnelligkeit = repeziciunea. Die Werkstücke werden von dem Meister mit der Zeichnung verglichen. Biege Werkzeuge. Das Pressen wird von den Inge­ nieuren typisiert. Nur durch die geschulten Werkzeugmacher. c. g. J a . Nur wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. Die Formbarkeit des Werkstoffes. Montagevorrrichtungen usw. Genauigkeit ist an erste Stelle zu setzen. e. g. d. die Festigkeit == rezis­ t e n ţ a . f. Den besten Werkzeugschlossern.

um die Metalloberfläche vor Rost zu bewahren. b. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. um die Oberfläche nicht zu beschädigen. soll man keine Schutzschicht auftragen. Est ist vorteilhaft. statt sie dem Rost auszusetzen. Die Oberfläche muß zerstört sein. d. c. Exerciţiul 403: a. Exerciţiul 408: a. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. dann verwendet man andere Verfahren. b. damit das Metall geschützt ist. Maschinen schützt man öfter durch Farbanstriche. so haftet der Überzug sicher. um vor chemischer Reaktion bewahrt zu bleiben. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. Man trägt eine Schutzschicht auf. ohne die Oberfläche zu beschädigen. Wird die Schutzschicht rechtzeitig aufgetragen. um feuerverzinkte Teile zu erhalten.CHEIA EXERCIŢIILOR 5H Exerciţiul 401: a. um gegen Korrosion zu schützen. f. Man verwendet am besten NE-Metalle. die metallischen Oberflächen vor dem Rost zu schützen ? / die Oberfläche gründlich zu reinigen ? / die Teile in flüssiges Zink zu tauchen ? c. dann haftet sie leichter. Exerciţiul 402: a. Exerciţiul 406: a. so muß man eine Schutzschicht auftragen. Die Überzüge müssen dicht sein. c. die Schutzschicht aufzutragen / die Metalle nicht der Korrosion auszusetzen / die Apparate durch einen Farbanstrich zu schützen. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. b. d. e. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Man muß die Oberfläche gründlich einfetten. Die Oberfläche muß entfettet werden. Es ist notwendig. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. b. Maşinile se protejează . Maşinile se protejează adesea prin straturi de vopsea. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. b. ohne auf ihre besonderen Eigenschaften zu achten. statt das galvanische Verfahren anzuwenden. Will man Metall vor chemischen Reaktionen schützen. um einen Überzug auf Metalle aufzutragen. d. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. um die Teile gegen Rost zu schützen. d. c. die Metalle vor Korrosion zu bewah­ ren / sie mit einem Überzug zu schützen / die Oberfläche gründlich zu rei­ nigen. Wird die Oberfläche gründlich entfettet. trägt man Schutzschichten auf. d. Um Metalloberflächen vor Korro­ sion zu bewahren. Die Überzüge müssen dicht sein. besser und dauerhafter. als die Teile der Korrosion ausgesetzt zu lassen. damit man von Korrosion sprechen kann. Exerciţiul 404: a. Man soll keine Überzüge verwenden. Exerciţiul 405: a. dann spricht man von Korrosion. g. Sind beson­ dere Eigenschaften der Überzüge notwendig. ohne das Metall zu verändern. Wie ist es möglich. e. damit der Überzug gut haftet. Ohne die Oberfläche zu rei­ nigen. Um „feuerverzinkte" Teile zu erhalten. u m den Nachwuchs zu schulen. e. c. Werk­ stücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metallschichten schützen. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. f. c. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. b. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Das Aufbringen von Schutz­ schichten ist jedenfalls vorteilhafter.

Gemäß dem Produktionsplan / Dem Produktionsplan gemäß haben wir noch 250 Apparate zusammenzustellen. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen besser bewahrt. Wenn ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört wird. m. Durch Auftragen von Schutzschichten. Man muß die Schutzschicht eher auf­ tragen. Chrom. o. d. Man schützt die Werkstücke durch einen dichten Überzug aus einem antikorrosiven Metall. d. als das Metall der Korrosion ausgesetzt zu lassen. b. 1. oft aber auch nur 1/1000 mm stark sein. g. a. b. Vor dem Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. Gegen­ über einem Farbanstrich / Einem Farbanstrich gegenüber ist die metal­ lische Schutzschicht vorteilhafter. Damit ein gutes Haften möglich ist. Das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. k. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. Auf galvanischem Wege. s. d. lieber soll man teuere Schutzschichten auftragen. Die Temperatur steigt des Druckes wegen auf 60°C. Exerciţiul 414: a. Wegen der ungenauen Zeichnung / Der ungenauen Zeichnung wegen mußte das Werkstück nachgearbeitet werden. Man muß sie so bald wie möglich auftragen. In diesem Fall spricht man von einer elektrochemischen Reaktion. Das Prüfverfahren wurde von Seiten der Kontrollkommision wiederholt. e. c. Folosim mai degrabă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. e. i. Ja. b. t. Sie müssen sehr dicht sein. Nickel. f. Das geschieht am besten auf galvanischem Wege. aber es ist vorteilhaft. c. Die Oberflächen müssen gründlich ent­ fettet werden. Nickel eignet sich sehr gut für einen metallischen Überzug. ohne die Oberflächen zu beschädigen. Silber und Kadmium. g. Aşa se păstrează mai bine suprafaţa de reacţii chimice. b. d. die in flüssiges Zink getaucht worden sind. r. p. Folosim de preferinţă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. Zink. Sie können von 1/10 bis 1/100 mm dick. c. h. f. . Die Gäste gingen an dem Hauptlager vorbei. b. Exerciţiul 416: a. n. j . f. Die Belastung steigt oft bis über die Elastizitätsgrenze. Zinn. Trebuie să se aplice mai devreme stratul de vopsea. d. Da­ mit das Metall vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt bleibt. Nach der Art des Schweißens / Der Art des Schweißens nach unterscheiden wir Kaltschweißen und Warmschweißen. Die Überzüge sind bis zu einem Zehntel Millimeter dick. Ja. Exerciţiul 413: a. Aşa se păstrează bine suprafaţa de reacţii chimice. Nein. „Feuerverzinkte" Teile sind Teile. Durch antikorrosive Metallschutzschich­ ten. Trebuie să se aplice mai curînd stratul de vopsea. Statt der antikorrosiven Metalle kann man auch einen Farbanstrich ver­ wenden. sie ändern sich nicht. Wir ver­ wenden dazu lieber 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. c. c.1 512 CHEIA EXERCIŢIILOR mai adesea prin straturi de vopsea. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl von 3 200 U/min auf 2 600 U/min. Man soll den Rost entfernen. Stellen Sie die Maschi­ nen von 3 zu 3 Metern auf. Meistens durch Farbanstriche. Exerciţiul 412: a.

Die Montage stellt hohe Anforderungen an die Vorbe­ reitung der Monteure. beim Kaltpreßverfahren Handarbeit zu gebrauchen. Wir stellen Ihnen gerne unsere Kataloge zur Verfügung.in Erwägung halten ziehen Exerciţiul 422: beitragen . Wir stellen die Notwendigkeit zur Diskussion. Exerciţiul 425: Geschult — der / die Geschulte — die Geschulten = persoana instruită. Setzen Sie die besten Arbeitskräfte und Maschinen in Bewegung. 1/103 . Wir können in der Montageabteilung keine unqualifizierten Arbeiter in Kauf nehmen.z u Stockungen bringen kommen anwenden •— zur Anwendung einsetzen -. a prezenta entwickeln = a dezvolta zur Entwicklung gelangen a fi dezvoltat. c. f. e.== a contribui einen Beitrag leisten a aduce o contribuţie behandeln = a trata einer Behandlung un­ a supune unui trata­ terziehen ment darstellen = a reprezenta zur Darstellung bringen .CHEIA EXERCIŢIILOR 513 Exerciţiul 418: Verfügung Strahlverfahren vorsehen Atmosphäre Kunststoff Arbeitsphase Oberfläche verfertigen Kaltverformung Oszillograph Phenolharz Werkstoffprüfung vollautomatisch lieferbar vielseitig Exerciţiul 421: abschließen — z u m Abschluß stocken . Der Fabrikationsvorgang muß dauernd unter Aufsicht gehalten werden. d.. a lua fiinţă austauschen = a schimba zum Austausch kommen a fi schimbat übereinstimmen = a zur Übereinstimmung ge­ a cădea de acord coincide langen bauen = a construi im Bau sein a fi în construcţie in Verbindung stehen verbinden = a lega a fi în legătură bewegen = a mişca in Bewegung setzen a pune în mişcare aufstellen = a aşeza zur Aufstellung bringen a fi aşezat wiederholen = a repeta zur Wiederholung kommen a fi repetat sprechen = a vorbi zur Sprache kommen a fi dat în vileag herstellen = a fabrica sich in Herstellung befinden a fi în curs de producere erfüllen = a îndeplini zur Erfüllung bringen a aduce la îndeplinire Exerciţiul 423: a.z u r Diskussion stellen stellen beaufsichtigen — unter Aufsicht erwägen . b. streng — der / die Strenge — die Strengen = persoana Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.z u m Einsatz bringen kommen anfordern — Anforderungen diskutieren .

c. Exerciţiul 436: Programm. das Gleiche = echivalentul. Sie arbeiten unter der Aufsicht von Ing. bekannt — der / die Bekannte — die Bekannten = persoana cunos­ cută . Alle Verantwortlichen müssen das Richtige vom Falschen unterscheiden können. Exerciţiul 428: a. zusammenstellen. Aici se aude presa de fricţiune lucrînd. j . Wir sprechen von Karls / Herrn Theils / Franz Behls Forderung. Fördermittel. f. das Moderne = ceea ce este modern. das Neue = noul. das Grundsätzliche = lucrul principal. b. Die Methode Frank B. e. Aus Handarbeit. Sie stellt ständig hohe Anforderungen. Man muß ihr immer das Notwendigste zeitgerecht zur Verfügung stellen. . klug — der / die Kluge — die Klugen = persoana deşteaptă. das Ähnliche = ceea ce este asemănător. ener­ gisch — der / die Energische — die Energischen — persoana energică. Es kommt zu Stockungen. Auziţi pe inginer enumerînd materialele ? b. aber auch das Modernste. Ja. Hier ist Direktor Grabes / Meister Neumanns / Hans Josts / Joachims Arbeitsplatz. Faceţi să se topească fierul ! e. Exerciţiul 426: Das Fertige = ceea ce este gata. Exerciţiul 430: a. Mit Ungeschulten kann man nichts Besonderes erreichen. das Entsprechende = ceea ce este cores­ punzător . fleißig — der / die Fleißige — die Fleißigen = persoana harnică. Unde putem vedea maşinile prelucrînd pielea sintetică? f. Nein. d. sinnvoll. Jonas / von Meister Kunz / von Michael Weiß / von Franz.514 CHEIA EXERCIŢIILOR severă. Man muß das Entsprechende aussuchen. d. sie ist oft das Hauptsächlichste in der Fabrikation. d. Pe cine îl învaţă să despartă corect părţile ? c. b. Aufstellung. e. c. das Erreichbare = ceea ce se poate realiza / atinge. Lager­ gestell. Unsere Bekannten wollen das Wichtigste im Werk sehen. Das ist das Beste von allem Erreichbaren. Geschulte in dieser Abteilung zum Einsatz zu bringen. i. Der Meister erklärte die Methode Ing. n. Exerciţiul 429: a. Hier liegt etwas Ähnliches vor. das Lieferbare = ceea ce este livrabil. c. Die Montage stellt die letzte Phase der Fertigung dar. das Besondere = ceea ce este deosebit. d. Wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. e. sie ist vorteilhaft. g. das Verfügbare = ceea ce este disponibil. c. Es handelt sich um das Hauptsächliche in der Produktion. Diese Maschinen sind das Teuerste. g. leitend — der / die Leitende — die Leitenden = persoana conducă­ toare . Müllers / Helmut Bliers / Genossen Schulzes. Ja. Exerciţiul 433: a. Das Notwendigste ist. b. bekannt. Sie müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. . Es dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. 1. das Wichtige = lucrul important. Diagramm. k. Wir nehmen nur Einwandfreies in Kauf. b. das Einfache = ceea ce este simplu. Sie müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. Wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. Gilberths. innerbetrieblich. man darf sie nicht in Kauf nehmen. h. Paletten. m. Exerciţiul 427: a. Aici vedem pe toţi muncitorii ştanţînd.

notierten wir das Notwendigste. c. a început un şir de discursuri. Prof. Schneider die Einladungen beschafft. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. Exerciţiul 439: a. nachdem das Programm bekannt geworden war. j . Auch Ing. Wir hatten die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert. Welche Versuche waren im Laboratorium durch­ geführt worden ? h. wenn man das Materialflußdiagramm ausgearbeitet hat. werden sie im Fertiglager abgeliefert. sprechen wir über das Programm der Tagung. d. Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durchsicht geben sollen. Schulze hatte an der Tagung teilnehmen sollen. e. Als der Transport erfolgte. Schulze nicht im Werk. eröffnen. Hatten Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. genommen. Die Kollegen vom Werkzeugbau hatten dieses Problem gelöst. Wenn man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. Sobald wir dieses System anwenden. Genosse Popescu hatte das Wort ergreifen wollen. f. Nachdem das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. aici se vorbeşte despre evoluţia unor mij­ loace de transport. Man hatte ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. c. beschaffen. Man hatte die Endprodukte abliefern müssen. Wenn Ing.CHEIA EXERCIŢIILOR 515 innerhalb. b. b. e. procedeul se foloseşte la construcţia de fabrici. f. d. Exerciţiul 446: a. Wenn die Endprodukte fertig sind. wenn wir das neue Verfahren anwenden. Berger die Einladungen bringt.und Hertransport kein Problem mehr. d. Während der Professor sprach. suchte man neue Methoden. g. muß man einen Plan haben. Als man erkannt hatte. b. Der Leiter der rumänischen Delegation hatte das Wort ergriffen. war Ing. Werkstoffe. Es begann eine Reihe von Vorträgen. c.und Hertransport geschieht mit Hilfe von Förderbändern. f. d. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. Die Delegation nahm an der Tagung teil. Vormittag. Quelle. Wenn die Endprodukte abgeliefert werden sollen. b. Wer hatte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten müssen ? c. b. Exerciţiul 444: a. i. Man begrüßte die Delegation. Exerciţiul 440: a. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. g. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung von Transportan- . Man spricht hier über die Entwicklung von Fördermitteln. d. Exerciţiul 443: a. hatte. ist der Hin. erkennen. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutern wollen. c. transportul încolo şi încoace are loc cu ajutorul unor benzi de transport. b. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. gekannt. Durch dieses Verfahren waren viele Transporte erspart worden. müssen sie vollständig montiert sein. Nachmittag. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. e. Wenn Ing. Der Hin. Exerciţiul 442: a. Als die Tagung begann. vollständig. c. Berger hatte an der Tagung nicht teilnehmen können. stellt man die Maschinen auf. Das Verfahren wird beim Bau von Fabriken verwendet. hatten wir noch keine Ein­ ladungen. d. Ing. nachdem die Tagung eröffnet worden war. Der Vortrag hatte dieses Problem nur kurz erläutern können.

er ist nicht nur ein modernes Problem. machen Sie das Materialflußdiagramm. Er besteht im Transport von Werkstoffen und -stücken von Maschine zu Maschine. h. sowohl am Vormittag alls auch am Nachmittag an der Tagung teilzunehmen. Man vereinbarte. Schneider. g. Nein. f. Wie transportieren wir die Endprodukte. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. j . j . e. Wir transportieren das Material mit Hilfe von Containern. Exerciţiul 449: Wer hatte die Einladungen beschafft ? Wer hatte die Tagung eröffnet? Wer hatte das Wort ergriffen? Wer hatte das Problem erläutert ? Wer hatte den Transport durchgeführt ? Wer hatte die Endpro­ dukte abgeliefert ? Wer hatte den Strom erspart ? Wer hatte den Plan ent­ worfen ? Wer hatte das Diagramm zusammengestellt ? Wer hatte die Zeich­ nungen ausgearbeitet ? . Der Hertransport ist ebenso teuer wie der Hintransport. folosirea lucrului de mînă nu este necesară aici. Weil der Aufstellungsplan noch nicht fertig ausgearbeitet ist. n. g. Er sprach über den innerbetrieblichen Transport. kannten wir dieses Problem nicht.. n. vă rugăm să schiţaţi amplasarea de instalaţii de transport. d. Eine ständige Quelle von Verschwen­ dung. Wir brauchen einen Stapler für das Transportieren der Fertigwaren. Nachdem die Tagung eröffnet worden war. Habt ihr den Rost von der Oberfläche entfernt ? 1. So. Prof. h. . f. b. b. Ja. e. 1. c. f. Nach der Tagung besprechen wir das Stromverschwendungsproblem. Metarialfluß­ diagramme für die gesamte Fertigung. Exerciţiul 450: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Von wem war die Tagung eröffnet worden ? Von wem war das Wort ergriffen worden ? Von wem war das Problem erläutert worden ? Von wem war der Transport durchgeführt worden ? Von wem waren die Endprodukte abgelie­ fert worden ? Von wem war der Strom erspart worden ? Von wem war der Plan entworfen worden ? Von wem war das Diagramm zusammengestellt worden ? Von wem waren die Zeichnungen ausgearbeitet worden ? Exerciţiul 451: a. man kannte es. Es ist sehr modern. Werner. Schleifmaschi­ nen und Einspindelautomaten. wenn wir keine Transportmittel haben ? o. i. d. Innerbetrieblicher Transport.. Teile aus Kunststoffen zu gebrauchen. Wir liefern Transportmittel und andere Fertigwaren nach Italien. Sie als Ingenieur müssen alle Transportsysteme kennen. Die Handarbeit ist teurer als die Automatisierung. g. An der Tagung. Bevor eine Fabrik in Betrieb genom- . Seitdem wir diese Maschinen verwenden. Eine Skizze ist nicht so genau wie eine fertig aus­ gearbeitete Zeichnung. Exerciţiul 448: a. c. stellen wir Präzisionswerkzeuge von bester Qualität her. Die Anwendung von Handarbeit ist hier nicht notwendig. Materialfluß usw. Als man den Plan skizzierte. transportăm mate­ rialul cu ajutorul conteinerelor. Wie schnell können Sie einen Plan für die Aufstellung von Werkzeugmaschinen skizzieren ? .516 CHEIA EXERCIŢIILOR lagen. k. Ing. i. m. . montieren wir die Maschinen nicht. . p. Dr. k. m. Seit längerer Zeit montieren wir auch Maschinen wie Kopierfräsmaschinen. Während man die Transportanlage montiert.

Der Werkstoff bedarf wird sich verdoppeln. Hängebahnen. bewahren.. Stahl. einnehmen. g. Schreibmaschine. Verfügung. c. Exerciţiul 456: a. innerbetrieblich. Phase. die eingesetzten Formteile — die bei der Montage eingesetz­ ten Fbrmteile. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert werden: e. e. Sie werden den Plan für den Werkstoffbedarf ausarbeiten ! e. b. o. f. mehr. Von welchen sich an der Ober­ fläche vollziehenden Veränderungen ist die Rede ? d. der verzeichnete Werkstoff b e d a r f — d e r in den letzten 1 Jahren verzeichnete Werkstoff bedarf. die erzeugten Handbohrmas schinen — die in unserem Werk erzeugten Handbohrmaschinen. erhöhen. g. erzie­ len. . zerstören. b. Zahnräder. Haartrockner. die sich verdoppelnde Produktion — die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion. über. h. Welche Hitzebeständigkeit wird dieser Kunststoff aufweisen ? f. das wichtigste Anwendungsgebiet — das für Plaststoffe wichtigste Anwendungsgebiet. ersetzen ! d. ersparen. Vorteil. Sie werden das Programm der Veranstaltungen entwerfen ! f. beschädigen. sich bewäh­ ren. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt werden. Problem. c. Wir bemerken den fortwährend zunehmenden Rhy­ thmus der Produktion. Weg. obwohl. höchstens. . Gütekontrolle. bisher. versuchen. Gebiet. Paletten. d. möglich. die sich eignenden Kunststoffe —• die sich als Schutzschicht eignenden Kunststoffe. liegen. . hier. c. der sich erhöhende Werkstoffbedarf — der sich ständig erhöhende Werkstoffbedarf.CHEIA EXERCIŢIILOR 517 men wird. Man wird das Gehäuse ersetzen müssen. Die Temperatur wird sich bis zu 800°C erhöhen. Zukunft. Tagung. die sich vollziehenden Veränderun­ gen — die sich an der Oberfläche vollziehenden Veränderungen. Exerciţiul 458: a. Sie werden den Maschinenteil. b. erwähnt. allmählich. chemisch. c. groß. die sich bewährende Neuerung — d i e sich in der Praxis bewährende Neuerung. d. Sie werden den Rost von der Oberfläche beseitigen ! b. Wie wird sich dieses Isoliermaterial bewähren? d. notwendig. Sie werden die Endpro­ dukte zeitgerecht abliefern ! . Stapler. e. b. Container usw. Erwägung. die ein­ genommene Vorrangstellung — die von den Metallen eingenommene Vor­ rangstellung. Volumen. Exerciţiul 457: a. weitgehendst. Man wird Kunststoffe schon weitgehend ver­ wenden können. Förderbänder. gegen. Produktion. das verwendete Werkstoffvolumen — das bei der Fertigung verwendete Werkstoffvolumen. Rahmen. Elektrokarren. Das in den letzten zwei . Wir liefern die in unserem Werk erzeugten trag­ baren Bohrmaschinen auch ins Ausland. Exerciţiul 460: a. der zunehmende Rhythmus — der ständig zunehmende Rhythmus. Handbohrmaschine. das ersetzte Gummi — das als Isoliermaterial ersetzte Gummi. Stapler. Exerciţiul 459: a. durchführen. Lager­ gestelle. Nachteile. werden. geschult. übrigen. Sie werden den Druck erhöhen ! c. h. ohne. Kabel. lösen. Exerciţiul 454: Jahr. vollziehen. erproben.

Daß die Produktion sich in einem noch schnelleren Rhythmus vollziehen wird. D. doch wir müssen Material einsparen. aber keinesfalls aus Metall auf die Oberfläche auf. J a .B. Die von Ihnen entwickelte Methode stellt eine Neuerung dar. c. Wichtig ist. die sich in der Praxis als entsprechend bewährt. sie wird sich noch weiter erhöhen. Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasat­ mosphäre. Bis zum Jahre 2 000 werden sie aber allmählich von den Plastmassen ver­ drängt werden. so bestimmen wir auch. Exerciţiul 465: a. farbig. es gibt Formteile aus Kunst­ stoffen. schalldämpfend. J a . Was versucht diese Belegschaft ? Anstelle von Metallen Kunststoffe zu verwenden. Der Druck im Behälter ist am Vormittag um 2 at gefallen. m. was z. glänzend. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. o. besser ist. hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. isolierend. korrosionsfest. Das Werk verarbeitet wie der Direktor erklärte. e. Nach Ihrem Verfahren sind noch 2 t Werkstoff notwendig. Coolidge sinterte wie der Professor im Vortrag erläuterte. billig. Wie vollzieht sich das Kaltschweißen ? Bei sehr hohem Druck. f. Neue Anwendungsgebiete. mit wem wir arbeiten und für wen wir die Maschinen erzeugen. einige Vorteile: sie sind leicht. c. den man hier verwen­ det. Das heute am meisten bekannte Gebiet für die Verwendung der Plastmassen ist auch ein Anwendungsgebiet für neu entwickelte technische Verfahren. Bild 1 erlaubt einen Blick in die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2 000. Die Metalle. c. Exerciţiul 472: a. Heute kann man. e. Sie ist etwa 350—400CC hoch. j . k. bei denen Hitzebeständigkeit Grundbedingung ist. wie wir auf der Tagung hörten. b. Zahnräder. Nein. Haartrockner. Metallpulver verdichten. Wem haften diese Vorteile a n ? Dem Kunststoff. Durch die Plastmassen. d. Sie wird etwa die Hälfte des Werkstoffvolumens der Welt ausfüllen. Der Goldstaub konnte. n. i. daß die auf elektro- . Vor der Neueinrichtung von Fabriken ist das Ausarbeiten von Materialflußdiagrammen notwendig. im Mittelalter geschah. h. d. g. Exerciţiul 466: a. p. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefä­ ßen verarbeitet werden. Die schwache Hitze­ beständigkeit. Anstelle von Stahl und anderen Metallen. es sind neue Anwen­ dungsgebiete möglich. leicht verformbar usw. elektrische Apparate aller Art. denn sie sind nicht korrosionsfest. Man trägt auch hier eine Schutzschicht aus Kunststoff oder Farbe. Es wird durch Kunststoffisolierung ersetzt werden. Seit dem Jahre 1930 hat sie sich alle 5 Jahre verdop­ pelt. b. Exerciţiul 462: a. b. c. b. 1. e. Wenn der Kunststoff. Ja. f. e. Ja. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. d. W.518 CHEIA EXERCIŢIILOR Jahren aufgezeichnete Werkstoffvolumen wird verdoppelt werden müssen. Gehäuse für Handbohrmaschinen. Wenn wir bestimmen. dann ersetzen wir die metallischen Teile. wann man mit der Produktion beginnt. es werden kaum noch umwäl­ zende technische Neuerungen zu verzeichnen sein. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. f.

so würden sich neue Mö­ glichkeiten erschließen. Exerciţiul 478: a. die Metallkarbide.. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgende Zu­ sammenbacken. Die Verfahren... Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. b.. d. unter höherem Druck verarbeitet.. Die Metallkarbide. Die chemisch gewonnenen Pulver sollten möglichst feinkörnig sein... Ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. Wenn die Teilchen größer wären. ... .. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt würde.. Es könnte gelingen. bei 90% liegend.. b. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. das Zusammenbacken durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgend. das auf elektrolytischem Wege erzeugt ist. c..... nur bei hohen Temperaturen schmelzend. ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.. die bei 90% liegt. käme es zu neuen Fortschritten. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. heute Anwendung findend... die Metallkarbide. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. . c. der allgemein bekannt ist. wobei das Pulver sehr feinkörnig sein muß. zu Plättchen gepreßt.. c.B.. ... auf elektrolytischem Wege erzeugt. das unter höherem Druck verarbeitete Pulver.... Wenn der Versuch gelänge. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen. . b.... Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. Pulver mit größeren Teilchen würden weniger brauchbares Sintermaterial ergeben.. die zu Plättchen gepreßt sind... .. c. c.. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. d. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. . die auf 98% erhöht ist. . d. Das Metall­ pulver. Hartmetalle wären z. das auf elektrolytischem Wege erzeugte Metallpulver . d. . e. Exerciţiul 476: a. Die Dichte.... Exerciţiul 475: a. e. g. wodurch sie nicht sehr billig sind.. b. stiege die Produktion unseres Werkes... Die Metallpulver werden auf chemischem oder auf elektrolytischem Weg erzeugt.. das unter höherem Druck verarbeitet wird. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen würde.. die mit Kobalt legiert sind. e.. mit Kobalt legiert... Das Pulver... e. e. Exerciţiul 479: a...... . das Pulver.. . die Dichte. Das Zusammenbacken müßte durch Hitze erfolgen. b.. d. Die Formgebung müßte unter hohem Druck geschehen. wofür hoher Druck erforderlich ist. wäre das Halbzeug weniger brauchbar.. allgemein bekannt.... ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. D. Die Metallkarbide. Die Metallkarbide..... Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung stünde.. f. . wäre es feinkörniger.. die Metallkarbide.. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte.. .. die heute Anwen­ dung finden. die bei 90% lie­ gende Dichte des Preßgutes . die Dichte des Preßgutes.. Die Metallkarbide.. .. die Verfahren. auf 98% erhöht.. das Metallpulver. Exerciţiul 473: a. Die Dichte des Preßgutes.CHEIA EXERCIŢIILOR 519 lytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind.. W. Das Zusammenbacken.

Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung gestanden hätte. c. wäre das Halbzeug weniger brauchbar gewesen. Nein. Es gelang ihm.J 520 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 480: a. Sie erschließt neue Möglichkeiten. b. Platinpulver. b. z. wären sie feinkörniger. d.:. Weniger brauchbares Sintermaterial. : . r.. b.nach dem Sintern gemacht worden. b. e. f. Mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Ver­ arbeitung zu Halbzeugen. g. Wolframpulver zu sintern. wäre das.. zwei engli­ schen Ingenieuren. Nach 1945. Wenn die Teilchen größer gewesen wären. Seit dem Mittelalter ist sie schon bekannt. so hätten sich neue Möglichkeiten erschlossen. Nachbearbeitung des Preß­ gutes. Vi Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Ge­ biet. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. u. Wir erwähnen Adamson. t.06—0. hätte sie ein größeres Anwendungsgebiet gefunden. Korn­ größen von 0. der Energiequelle für das Explosionsverformen. Warmbehandlung der Formteile. c. c. s. dem Gebiet der Raketen. des Auf­ treibens von Zylindern zu Hohlgefäßen ist bekannt. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. k. o. Exerciţiul 482: a. den Schieß­ oder Treibstoffen und den Sprengstoffen. f. bzw. Zur Herstellung von Schneiden an. Man sprach von den Explosionsstoffen. Unter Sin­ tern versteht man das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. wäre es feinkörniger gewesen.-. g. Sie verarbeiteten ihn. . Exerciţiul 483: a. Pulvergewinnung. feinkörnig zu sein. f. sie könnte. . Formgebung. . Erst um 1809. im Maschinenbau und in der Feinmechanik er­ schließen. p. Zu Schmuck und Gefäßen. i Exerciţiul 486: a. . Ja. e. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt worden wäre. wäre die Produktion unseres Werkes gestiegen. Die Fabrikationstechnologie würde neue Möglich­ keiten in der Elektrotechnik. durch Verschmieden.3 mm. Durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck. Legierungen hoher Härte. i. Wenn eine Nachbearbeitung des Preßgutes nötig gewesen wäre. Dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungsgebiete offen. Das Pulver ist nicht feinkörnig. j . Er sinterte es in Schutzgasatmosphäre und bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt. erhöht wer­ den. d. man kann hier nicht alle nennen. Wenn der Versuch gelungen wäre.?!.wo­ durch die Qualität des Halbzeugs weniger gut ist. d. wäre es zu neuen Fortschritten gekommen. den Erfinder des Explosions­ verformens. v. w. n. m. 1. den neuen Energiequellen zur Verformung von Metallen. Sehr wichtig ist die Art des Spreng­ stoffes. c. Sie liegt bei 90%.und Raumfahrttechnik erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Wenn man das Pulver auf elektrolytischem Wege herstellen würde. h. Halbzeug. e. Sie wird noch Metallkeramik genannt. d. auf höhere Tempera­ turen erhitzt. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen worden wäre. Die Bedeutung dieses Verfahrens. Wenn die Metallkeramik bekannt gewesen wäre. Die Herstellung von Teilen durch die Technik der Pulvermetallurgie wäre ein neues Verfahren in unserem i Werk. Die Eigenschaft.spanabhebenden Hochleistungswerkzeugen.

. Exerciţiul 492: entwickeln gleichrichten verschweißen herstellen Stromerzeugen zuführen erfinden Schweißen. Wir wollen auf die Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen.CHEIA EXERCIŢIILOR 52 Exerciţiul 488: a. Woran muß sich die ganze Energie beteiligen ? e. Worauf wollen wir zurückgreifen? Exerciţiul 490: (model): das = cuvînt simplu Explosionsverformen = cuvînt compus din două cuvinte derivate dieses = cuvînt simplu interessante = cuvînt derivat dintr-un cuvînt compus Verfahren = cuvînt derivat ş. f. c.die Stromeinsparung = economia de tivul de fixare curent der Wichtigkeitsgrad = gradul de im. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei großen Gruppen.m. g. Worauf bezieht sich der Vortrag? b. Worüber verfügt unser Werk ? f. h. Man muß auf den Transport ins Fertiglager verzichten. Der Vortrag bezieht sich auf das Wesen dieses Prinzips. Exerciţiul 489: a.-. Worauf wirkt der Flüssigkeitsdruck ein? h. die Vereinbarung = convenţia schwierig = dificil die Gesamtheit = totalitatea die Beantwortung = răspunsul der Entwurf = proiectul die Befestigungsvorrichtung = dispozi. Die ganze Energie muß sich an der Verformung beteiligen. Wofür wollen sie sich entscheiden ? d. Wollen Sie sich für das Distanzverfahren entscheiden ? d. b. .. Exerciţiul 491: Haar-trockn-er Ge-schwind-ig-keit Hohl-ge-f äß Be-an-spruch-ung ..a.d.die Anwendbarkeit = aplicabilitatea portantă .. umformen einwirken stanzen bezeichnen fortschreiten eigen härten Form geben Sand gießen genau zugfest Exerciţiul 493: die Eckigkeit = forma unghiulară die Verfügbarkeit = disponibilitatea die Kürze = scurtimea . Der Flüssigktitsdruck wirkt auf die Metalloberfläche ein. e. Unser Werk verfügt über die modernsten Maschinen. Werk-stof f-be-darf Haupt-arbeit-s-gang Fert-ig-ung-s-ein-richt-ung Wider-stand-s-schweißen Ver-ant-wort-lich-e Ţief-zieh-werk-zeuge End-be-arbeit-ung Ân-wend-ung-s-ge-bieţ Be-trieb-sam-keit Üoch-leist-ung-s-werk-zeug Kunst-stoff-isolier-ung •. Woraus bestehen die Explosionsstoffe ? c. Worauf muß man verzichten? g.

verschiedene Kesselbleche durch ex­ plosive Beanspruchung zu prüfen. j . b. Was verfolgen die Kontrolleure ? — Die Güte der Erzeugnisse. die Form: formen. In Schieß. Worauf wirkt die Detonation ein ? — Auf eine Metalloberfläche. g. Worüber verfügt das Werk ? — Über moderne Maschinen. der Schweißumformer s. der Arbeiter. der Umformer. m. Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Worauf verzichtet man ? — Auf den Schieß. die Arbeiterin. Über die Möglichkeit. Woran beteiligt sich die Delegation ? — An dem Versuch. f. Wenn die Ladung indirekt zur Anwendung kommt. die Verformung. b. d.und Raumfahrttech­ nik. Es beruht auf dem Prinzip. n. e. g. c. h. e. Das Patent über das Auftreiben von Zylindern zu Fässern. f. h. d. Nein. ausarbeiten s. Aus dem Kontakt­ verfahren und dem Distanzverfahren. Sprengstoffe sind Explosionsstoffe. bearbeiten. Wenn der Sprengstoff direkt auf das Werkstück einwirkt.oder Treib­ stoffe sind Explosionsstoffe. Worauf beruht das Distanzverfahren ? — Auf Einwirkung des Spreng­ stoffes durch eine Flüssigkeit. Die üblichen Energiequellen werden durch Explosionsstoffe ersetzt. Exerciţiul 497: a. Schieß. k. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2800 kp/cm2 entwickeln. Der Sprengstoff erweist sich als vorteilhafter. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. Patente für die Erzeugung von Flüssig­ keitsdrücken durch Explosionsstoffe. verformen.oder Treibstoffe. und in Sprengstoffe. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen.522 CHEIA EXERCIŢIILOR die Betriebsleitung = conducerea întreprinderii die der die das der das Herstellungsverfahren = procedeul de fabricaţie unverändert = neschimbat Exerciţiul 494: Ladung = încărcătura das Gehäuse = carcasa Handwerker = meseriaşul die Einladung = invitaţia Gewinnung = obţinerea die Durchsicht = examinarea Teilchen = părticica der Abschluß = încheierea Haartrockner = uscătorul pentru der Farbanstrich = stratul de păr vopsea die Bedeutung = însemnătatea der Werkzeugmacher = sculerul die Hitzebeständigkeit = rezistenţa la die Kaltverformung = deformarea la căldură rece Exerciţiul 495: (Model): arbeiten: die Arbeit. c. Wofür tntscheiden sich die Fachleute ? — Für das neue Verfahren. 1. sie ist gar nicht so neu.oder Treibstoff. verarbeiten. i.a. Exerciţiul 498: a. umformen.a. . Für die moderne Raketen.

CHEIA EXERCIŢIILOR

523

meist durch Wasser als druckübertragendes Medium, o. Abb. 1 zeigt das Dis­ tanzverfahren, p. Eine Verformung des Rohteiles, r. Als Energiequelle. Exerciţiul 503: (Model): Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses, der bereits in der Steinzeit begonnen hat, als der Mensch die ersten Werkzeuge ... schuf." Exerciţiul 505: a. Der Professor erklärte, bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Bei der Mechanisierung sei er ein wesentliches Glied der Fertigung gewesen. Nach 150 Jahren werde die Automation einen noch höheren Grad erreichen. b. Der Ingenieur erläuterte, die Automation gehe nicht bis in die Steinzeit zurück. Man könne ihren Anfang ins 18. Jahrhundert verlegen. Damals habe James Watt den Fliehkraftregler erfunden. Schon vor 150 Jahren seien einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. c. Der Leiter der Delegation fragte, welche Art von Automation wir in unserem Werk anwenden. Ob es in Form von Einzelmaschinen oder von auto­ matischen Fertigungsstraßen geschehe. Ob dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder von Halbzeug zum Fertigerzeugnis durch­ führe. d. Ein Genosse wollte wissen, ob die neue Energiequelle die Geschwin­ digkeit erhöhe. Wie der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile einwirke. Ob man auf das Kontaktverfahren verzichten könne. Ob sie über den notwendigen Treib­ stoff verfügen werden. Wer sich an den Vorarbeiten beteilige. e. In der Betriebsanleitung steht, man solle die Oberfläche reinigen. Man solle den Rost möglichst gründlich entfernen. Man soll die Metallteile vor Korro­ sion bewahren. Man solle die Metallflächen vor der Montage entfetten. Man soll auf die richtige Aufstellung der Maschine achten. f. Der Oberingenieur bestimmte, dort müsse das Explosionsverfahren ange­ wendet werden, der Explosionsstoff sei bereits hintransportiert worden. Die Geschwindigkeit müsse erhöht werden, sonst werde der Flüssigkeitsdruck zu stark. Wenn jener Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden sei, werde die Ladung abgebrannt. Exerciţiul 506: a. Anfangs schien es, als sti die Anwendung dieses Verfahrens möglich, b. Er verfügte über die Arbeitsmethoden, als sei er der Oberingenieur. c. Sie hielten an der alten Methode fest, als gebe es keine neuen, d. Der Werk­ stoff bedarf nahm so sehr zu, als müsse sich die Produktion verdoppeln. Exerciţiul 507: a. Der Fachmann muß seine Meinung äußern. Der Mensch erfindet sich sein Werkzeug selbst. Er schuf einen neuen Apparat. Wir behaup­ ten das auch jetzt. b. Er sagte, daß die Mechanisierung zurücktrete, daß der Fachmann seine Meinung äußern müsse, daß jedes Fertigerzeugnis diese Einzeloperation durch­ machen müsse, daß der Mensch sich sein Werkzeug selbst erfinde, daß er einen neuen Apparat schaffe. Daß man annehme, daß alles gut ablaufe, daß wir das

524

CHEIA EXERCIŢIILOR

auch jetzt behaupten, daß der Sprengstoff als Energiequelle erscheine, daß sie uns auf die Verkettung der Fertigungsstraße hinweisen, daß wir unsere Worte kurz fassen sollen, daß man den Termin ins nächste Jahr verlege. Exerciţiul 508: a. Seit dem 18. Jahrhundert, b. Die ersten Werkzeuge des Menschen waren Knüppel, Hebel, Beile usw. c. Die Meinung, daß es seit der Steinzeit Automation gebe. d. Unter Automation versteht man alle Vor­ gänge, die selbständig, zwangsläufig, unwillkürlich, selbstregelnd ablaufen. e. Ja, es scheint, daß diese Meinung überall Aufnahme gefunden habe. f. Im 18. Jahrhundert, g. Seit 150 Jahren, h. James Watt. i. In Amerika, j . Diese ersten vollautomatischen Erfindungen waren revolutionierend, k. Davon, wel­ chen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. I. Eine stürmische Entwicklung über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation, m. Dort war er ein wesentliches Glied der Fertigung, n. In der Automation tritt er fast völlig zurück, o. Heute erscheint anstelle der handbedienten Werkzeugmaschi­ nen der Automat, p. Als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungs­ straße, r. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertig­ erzeugnis durch, einschließlich der notwendigen Kontrollen. Exerciţiul 509: a. Die Fachleute sagen, die Automation befinde sich in einem dauernden Entwicklungsprozeß, b. Ich möchte fragen, welche Rolle der Mensch im Mechänisierungsprozeß gespielt hat. c. Wir wissen nicht, ob wir alle mechanisch bedienten Werkzeugmaschinen durch Automation ersetzen können, d. Der Ingenieur behauptet, der Automat habe auch die notwendigen Kontrollen durchgeführt, e. Er hat erklärt, daß diese Kontrolle in einer Viel­ zahl von Operationen bestehe, die oft elektronisch gesteuert seien, f. Wir möchten wissen, welchen Grad die Automatisierung über 200 Jahre erreichen wird. g. Der Gast äußerte die Meinung, die Automation habe in der Steinzeit begonnen, damals, als die ersten Werkzeuge erfunden worden seien, h. Wir fragen uns, ob Werkzeuge wie Knüppel, Hebel, Beile usw. bei der Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden können; Exerciţiul 511: â. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende, nicht wahr? b. Sie werden im Sommer doch nach Rumänien kommen, nicht wahr? c. Übermorgen können Sie mir doch Bescheid geben, nicht wahr ? etc. Exerciţiul 512: (Model): Der 24. (vierundzwanzigste) Januar — den 24. (vierundzwanzigsten) Januar — am 24. (vierundzwanzigsten) Januar — E s wird 24. (vierundzwanzigster) Januar werden. Exerciţiul 513: a. In diesem Dialog sprechen Herr Berger und Genosse Munteanu. b. Er sagt ihm, ihr Aufenthalt dort gehe bald zu Ende. c. E r möchte wissen, wann Herr Berger nach Rumänien kommen werde, d. Dienstag öder Mittwoch, e. Er hofft noch im Herbst oder Winter nach Bukarest kommen zu können, f. Seine Reise hängt von den Arbeiten für den Fünfjahresplan ab. g. Weil es in der Zeit in Rumänien wochenlang herrliches Wetter gibt. h. Dieses Jahr kommt er dienstlich, und nächstes Jahr kommt Herr Berger auf Urlaub nach Rumänien.

CHEIA EXERCIŢIILOR

525

Exerciţiul 517: a. Ich weiß, Sie haben noch eine Stunde Zeit. b. Ich glaube, Herr Berger ist in Berlin, c. Ich nehme an, er kommt pünktlich zu den Be­ sprechungen, d. Ich sehe, die Sekretärin hat die Tagesordnung, e. Er hat ge­ sagt, wir müssen um 2020 auf dem Bahnhof sein. f. Ich weiß, die Besprechungen dauern nicht lange. Exerciţiul 518: Das ist ja prima ! Das ist ja ausgezeichnet ! Das ist ja wun­ derbar ! Das ist ja herrlich ! Das ist ja schade. Exerciţiul 519: a. Herr Berger, Genosse Munteanu und die Sekretärin. b. Er kommt genau um 730. c. Die Besprechungen mit der Werkleitung begin­ nen um 8 Uhr. d. Sie werden bis gegen 1245 dauern, e. Um 13 Uhr müssen sie im Labor und um 14 Uhr beim Mittagessen sein. f. Auf dem Bahnhof müssen sie um 1710 sein, denn dann kommt Kollege Popescu von Berlin zurück, g. Nein, wir wissen es nicht, h. Sie fragen die Sekretärin danach, i. Sie gibt ihnen die Tagesordnung, j . Auf der Tagesordnung steht das Tagesprogramm. Exerciţiul 522: Wie spät / Wieviel Uhr ist es ? — Wann beginnen die Besprechungen ? — Habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken ? — Wie lange dauern die Besprechungen ? — W a n n kommt Herr Schulze an ? — W i e lange war er in Dresden ? — Wann und wo essen wir zu Mittag ? Exerciţiul 524: a. Da ist ja mein Paß ! b. Da ist ja eine Flasche Kognak ! c. Da kommt ja der Zug ! d. Da warten ja unsere Freunde ! etc. Exerciţiul 525: a. Die rumänische Delegation befindet sich auf der Reise in die DDR, in der Nähe der Grenze, b. Die Paßkontrolle muß die Reisepässe sehen, die Zollkontrolle muß das Gepäck kontrollieren, c. Nur einen Monat. d. Ja, bei jedem Paßamt oder Polizeirevier, e. Ja, er hat drei Koffer, f. Nein, er hat nichts zu verzollen.' g. Nein, sie sind nicht zollpflichtig, h. Etwa eine halbe Stunde, i. Nach zwei Stunden Fahrt, j . Es erwartet sie Ingenieur Berger und seine Kollegen, k. Er stellt ihnen seine Kollegen vor. 1. Das Handgepäck trägt er zum Wagen, das große zur Gepäckaufbewahrung, m. Man bezahlt 1,20 M pro Gepäckstück, und man bekommt dafür einen Gepäckschein, n. 50 Pfennige pro Gepäckstück, o. Mit dem Wagen. Exerciţiul 528: a. Wo kann ich mein Visum verlängern lassen ? b. Ist ein Fotoapparat zollpflichtig ? c. Ich habe keine internationale Währung, d. Wie lange hält der Zug auf diesem Bahnhof ? e. Müssen wir für diesen Zug Platz­ karten haben ? f. Wo können wir unser Gepäck lassen ? g. Wieviel kostet die Gepäckaufbewahrung ? h. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Frau vorzustellen ! i. Freut mich, Sie kennenzulernen. Exerciţiul 529: Fahrkarten, bitte ! —Auch die Platzkarten, bitte ! —Wie­ viel kostet eine Platzkarte ? — W a n n sind wir in Leipzig ? — Kann ich dort mein Gepäck auf dem Bahnhof lassen? — W i r d e n Sie von jemandem erwartet ? Exerciţiul 530: Kann ich mir hier das Zimmer aufräumen lassen? Kann ich mir hier die Wäsche waschen lassen ? Kann ich mir hier die Schuhe putzen lassen ? Kann ich mir hier die Kltider aufbügeln lassen ? Kann ich mir hier die Anzüge bürsten lassen ? Kann ich mir hier die Haare schneiden / mich hier

526

CHEIA EXERCIŢIILOR

frisieren lassen ? Kann ich mich hier rasieren lassen ? Kann ich mein Gepäck nach unten / oben bringen lassen ? Kann ich hier meinen Anmeldeschein aus­ füllen lassen ? Kann ich hier ein Ferngespräch anmelden lassen ? Exerciţiul 532: a. Oh, das ist aber / ist das aber schön ! b. Oh, der fährt aber / fährt der aber schnell ! c. Oh, das ist aber / ist das aber freundlich ! d. Oh, das kam aber / kam das aber schnell ! e. Oh, der ist aber / ist der aber schwer ! f. Oh, das ging aber / ging das aber schnell ! g. Oh, der ist aber / ist der aber groß ! h. Oh, der arbeitet aber / arbeitet der aber gut ! Exerciţiul 533: a. Drei Einbettzimmer, b. Für die Gäste aus Rumänien. c. Sie liegen im zweiten Stock, d. Sie melden sich bei der Rezeption an. e. Die Reisepässe, f. Mit dem Fahrstuhl, g. Der Junge, h. Das Zimmermädchen zeigt den Gästen die Zimmer, i. Die Hotelzimmer sind schön, jedes Zimmer hat Bad, Balkon, Telefon und Radio, j . Man kann sich im Hotel das Zimmer aufräumen, die Kleider aufbügeln, die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen, k. Im Speisesaal ißt man zu Mittag, im Frühstückszimmer nimmt man das Früh­ stück ein, im Frisiersalon lassen sich die Damen frisieren, mit dem Fahrstuhl fährt man nach oben. Exerciţiul 536: Für den 15. und 16. März. — Zwei Einzelzimmer mit Bad. — Bitte, wo liegen die Zimmer ? — Oh, sie liegen zu nahe an der Straße. Könnten Sie mir keine anderen geben, in einem höheren Stockwerk ? — Haben die Zimmer auch Balkon ? — Geht der Balkon nach dem Park ? — Oh, ich möchte aber zwei Zimmer mit Balkon auf der Parkseite ! — Ja, bitte, es können auch Zimmer im 7. Stock sein. — Gibt es im Hotel einen Fahrstuhl ? — Und wo liegt das Frühstückszimmer und der Frisiersalon ? — Sie haben keinen Frisiersalon ? Wo soll ich dann meine Haare frisieren lassen ? Wissen Sie, nach der langen Reise... Exerciţiul 538: a. Wollen wir einen Kalbsbraten bestellen? b. Wollen wir ein Schokoladeeis essen ? c. Wollen wir einen Türkischen trinken ? d. Wollen wir Obst kaufen ? e. Wollen wir einen Fisch essen ? f. Wollen wir eine Flasche Wein trinken ? Exerciţiul 539: a. Die rumänischen Gäste essen in der Gaststätte, b. Ja, sie finden einen freien Tisch, c. Er bringt die Speisekarte, d. Nein, sie bestellen kein Gedeck, sie essen nach der Karte, e. Die Karte ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet, f. Frau Georgescu bestellt eine kalte Platte mit Schinken, Wurst, 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot, Herr Antonescu möchte einmal Fisch mit Mayonnaise, Herr Munteanu nimmt eine Pastete in Aspik und Herr Berger verlangt zwei Spiegeleier mit Schinken. Als zweiter Gang folgt gebackene Leber mit Kartoffelpüree, Kalbsbraten mit Beilage, eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse und zweimal Kalbsbraten. g. Sie trinken Rheinwein und Bier. h. Am Anfang wünscht Herr Berger „Guten Appetit !" und am Ende „Mahlzeit allerseits !" i. Die Rechnung bezahlt Herr Berger.

CHEIA EXERCIŢILOR

527

Exerciţiul 542: Ist der Tisch hier am Fenster frei ? Könnten Sie uns die Speisekarte und die Weinkarte bringen ? — Haben Sie auch Gedecke ? — Ich möchte als ersten Gang zwei Spiegeleier mit Schinken. — Kalbsbraten mit Kartoffelpüree. — Ja, einen Türkischen. — Mineralwasser. — Danke schön ; Danke sehr ! — Herr Ober, bitte zahlen ! Exerciţiul 543: a. Der Name der Straße, b. die Haltestelle des Busses 48. c. Das Gebäude der Hauptpost, d. die Rückseite des Briefumschlags, e. die Telefonnummer des Elektrowerks. f. der Haupteingang der Technischen Messe. Exerciţiul 544: a. Bestellen Sie mal ein Taxi ! b. Schreiben Sie mal die Adresse ! c. Kaufen Sie mal eine Briefmarke ! d. Geben Sie mal das Tele­ gramm auf ! e. Suchen Sie mal einen Taxenstand ! f. Fahren Sie mal bis zur dritten Haltestelle ! g. Nehmen Sie mal den Bus 32 ! h. Gehen Sie mal bis an die Straßenecke ! Exerciţiul 546: a. Genosse Munteanu will zur Hauptpost gehen, b. Nein, er weiß es nicht, c. Er fragt einen Passanten nach dem Weg. d. Nein, er muß fahren, e. Er kann mit der Straßenbahn oder mit dem Autobus fahren, f. Er muß 3 Haltestellen weit fahren, g. Er muß bei der Herderstraße aussteigen, h. Sie müssen einen Brief aufgeben, i. Sie wollen ihn eingeschrieben mit Luftpost aufgeben, j . Einfach oder eingeschrieben, k. Auf jedem Briefumschlag muß die genaue Adresse und der Absender stehen. 1. Sie geben noch 2 Telegramme auf. m. Damit sie mit Herrn Berger, der sich im Elektrowerk befindet, sprechen können, n. Man nimmt den Hörer ab, man wirft eine Münze / zwei Münzen ein, man wartet den Summton ab und wählt die Nummer, o. Von der Post fahren sie zur Messe hinaus, p. Sie fahren mit einem Taxi. r. Sie treffen sich am Haupt­ eingang des Messegeländes. Exerciţiul 557: Die Münchner Ausstellung; die Wiener Elektrowerke; die Dresdener Tagung; die Hamburger Flugzeugindustrie; die Bukarester Gießereien. Exerciţiul 558: a. Herr Berger verschafft einen Führer durch die Messe. b. Der Besuch verspricht sehr interessant zu werden, c. Nein, sie können sie nicht alle besuchen, d. Traktoren, Werkzeugmaschinen, Ausrüstungen für Petroleumraffinerien usw. e. Er wollte gerne einige Stände der rumänischen Aussteller besuchen, f. Die Stände der DDR, Österreichs und der UdSSR, g. Bei dem Stand der Bundesrepublik Deutschland, h. Sie wollten einige Auskünfte über die Preise, Erzeugnisse, Liefertermine und einige technische Unterlagen, i. Es wurden die Richtpreise angegeben, j . Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestellung und der Rest bei Lieferung ab Werk. k. Sie erhielten eine Sammelmappe mit den gewünschten Auskünften. 1. Sie wird nach München fahren. Exerciţiul 560 (Model): Ja, wir besuchen sie heute nachmittag. •— Nein, wir können nur einen Teil sehen. — Ja, natürlich gibt es einen. — Ja, Rumä­ nien hat auch einen reichen Ausstellungsstand. — Ausrüstungen für Petroleum­ raffinerien, Werkzeugmaschinen, Traktoren u.a.m. — Die Stände der DDR

528

CHEIA F.XERCIŢIILOR

und der UdSSR.—Technische Unterlagen. — Ja, natürlich fragen wir auch danach. Exerciţiul 562: a. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Das Oktoberfest soll sehr schön sein. c. Das Rathaus soll sehr alt sein. d. Der Fa­ sching soll alljährlich gefeiert werden, e. Viele Ausländer sollen die Pinakothek besichtigen, f. Das Stadion soll ganz modern sein. g. Das Zentrum soll sehr weit entfernt sein. Exerciţiul 563: a. Nachher macht sie eine Stadtrundfahrt durch München. b. Herr Meierhuber fährt mit ihnen durch die Stadt, c. Durch die X X . Olym­ pischen Spiele, d. Die Stadt hat zur Zeit 1 270 000 Einwohner, e. In den vielen Industriebetrieben in und um München, f. Es ist ein altes Fest und wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert, g. Es gibt hier den Marienplatz, 1638 errichtet, mit dem alten und neuen Rathaus. In der Nähe liegt das National­ theater, das berühmte Hof bräuhaus und die sog. Residenz, h. Das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik, die Pinakothek, i. Am Ende besichtigen sie die Pinakothek, j . Ins Theater, k. Morgen sollen sie das Olym­ pische Stadion, Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten besichtigen. Exerciţiul 569: Schokoladeeis schmeckt mir (nicht). Der Herrenanzug gefällt mir (nicht). Das Hotelzimmer gefällt mir (nicht). Der Kalbsbraten schmeckt mir (nicht). Diese Puppe gefällt mir (nicht). Der Wollmantel gefällt mir (nicht). Hähnchen vom Grill schmeckt mir (nicht). Kalte Platte schmeckt mir (nicht). Die langen Ärmel gefallen mir (nicht). Mein Kollege gefällt mir (nicht). Die Verkäuferin gefällt mir (nicht). Die Stadtrundfahrt gefällt mir (nicht). Das Mittagessen schmeckt mir (nicht). Exerciţiul 570: a. Wie lange dauert die Reise von Bukarest nach Wien ? b. Fährt man von Bukarest nach Cluj über Braşov oder über Sibiu ? c. Wann kommt Genosse Popescu nach / von Leipzig ? d. Wo steht der Zug nach Köln ? Fährt er über Nürnberg ? e. Sie fahren über Wien und müssen in Linz ausstei­ gen, f. Hält dieser Zug in Potsdam ? Exerciţiul 571: a. Die Kaufläden in den Wiener Geschäftsstraßen, b. Sie wollte einen Wollmantel kaufen, c. Er war reizend, mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter, d. Ja, sie kaufte ihn. e. Er kaufte ein JerseyKleid für seine Frau. f. Es hatte die Größe 49—50 und hatte lange Ärmel. g. Herr Antonescu wollte einen Herrenanzug kaufen, h. Er fand einen Herren­ anzug aus Tergal. i. Sie suchten die Abteilung für Spielzeug und Elektrogeräte. j . Sie kauften noch eine Handtasche, Hemden, ein Tonbandgerät, zwei Paar Schuhe, allerlei Spielzeug, wie: eine Puppe, eine elektrische Eisenbahn u.a.; Geschenke für Bekannte, wie: Parfüms, feine Toilettenseifen u.v.a. Exerciţiul 574: Wo ist bitte die Abteilung für Herrenanzüge ? Verkäufer: Im IV. Stock. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl ! Kunde: Ich möchte einen Herrenmantel, Größe 52. Verkäufer: Welche Farbe ? Wir haben eine sehr reiche Auswahl.

CHEIA EXERCIŢIILOR

529

Kunde: Ich möchte dunkelgrün oder dunkelbraun. Verkäufer: Ich empfehle Ihnen diesen. Es ist ein Wollmantel, sehr ange­ nehm und leicht zu tragen. Möchten Sie ihn probieren ? Bitte zur Kabine. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. Kunde: Aber die Ärmel sind zu kurz. Verkäufer: So ist das modern. Man trägt kürzere Ärmel. Kann ich Ihnen den Kassenzettel geben? Kunde: Nein, ich möchte noch einen Mantel probieren, vielleicht in dunkel­ blau oder in schwarz. Haben Sie meine Größe ? Verkäufer: Aber gewiß ! Bitte ! Dieser hat einen eleganten Schnitt, einen modernen Kragen und die Ärmel sind länger. Kunde: Ja, dieser gefällt mir. Wie teuer ? / Was kostet er ? Ja, gut, ich nehme ihn. Verkäufer: Vielen Dank ! Auf Wiedersehen ! Exerciţiul 577: a. SL wollen die Heimreise vorbereiten, b. Sie wollen mit dem Zug fahren, c. Sie informieren sich im Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen, d. Ja, die Beamtin gibt ihnen Auskunft, e. Weil die Reisezeit zu lang ist. f. Sie wollen mit dem Flugzeug reisen, g. Sie wollen am 26. Sep­ tember nach Bukarest fliegen, h. Ja, man kann ihnen Plätze reservieren. i. Die Beamtin, j . Sie kaufen gleich drei Flugkarten, k. Sie fahren mit den Autobussen zum Flughafen hinaus. 1. Der Wiener Flughafen liegt außerhalb der Stadt. Er heißt Schwechater Flughafen, m. Das Flugzeug startet um 1315. Es landet um 1610 auf dem Bukarester Flughafen, n. 25 kg Reisegepäck ist zulässig, o. Für je 5 kg Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten, p. Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.

34 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

SEMNE DE PRESCURTARE A U N O R C U V I N T E D I N LIMBA GERMANĂ

a. Abb. Anm. Aufl. Ausg. Bd. bzw. dgl. d.h. d.i. f. Fa. f.f. 1. lfd. lfd.J. lfd.Nr. m.E.

die die die die der das das die der das die

Jg-

o.a.
rd. s. S. s.o. sog. Std. s.u. u. u.a. u.a. u.a.m.; u.dgl. (m) usf. usw. u.U. u.v.a. u.Z. u.zw. vgl. v.o. v.u.Z. v.u. Z. z.B. z.T. z.Z.

die

am sau an Abbildung, -en Anmerkung, -en Auflage, -n Ausgabe, -n Band, -(e)s, -^e beziehungsweise dergleichen heißt ist und folgende (Seite) Firma, -men und folgende (Seiten) Jahrgang, -(e)s, —e lies laufend laufende J a h r laufende Nummer meines Erachtens oder ähnlich(es) rund siehe Seite siehe oben sogenannt Stunde siehe unten und unter ander(e)m, und andere, und anders und ähnliche(s)

la, pe imaginea, figura însemnarea, observaţia, adnotarea ediţia, tirajul editarea volumul respectiv asemenea adică adică, vasâzică, anume şi următoarea (pagină) firma, întreprinderea şi următoarele (pagini) anul de apariţie, colecţia anuală citeşte în curs anul curent numărul curent după părerea/aprecierea mea sau (altceva) asemănător/asemenea cam, aproximativ, circa vezi pagina vezi mai sus aşa-numit, aşa-zis ora vezi mai jos
Şi

între altele, şi alţii, şi altfel şi altceva asemănător/altele asemănă­ toare • şi multe altele şi asemenea (mai multe) şi aşa mai departe (înainte) etc. şi aşa mai departe eventual, în anumite condiţii şi multe altele al erei noastre şi anume compară I de sus înaintea erei noastre de jos numărul, cifra; rîndul de exemplu în parte/parţial la ora actuală

; und andere(s) mehr und dergleichen (mehi) und so fort und so weiter unter Umständen und viele (s) andere unserer Zeitrechnung und zwar vergleich (e) von oben vor unserer Zeit von unten die Zahl; die Zeile zum Beispiel zum Teil zur Zeit

DICŢIONAR

GERMAN — ROMÂN

In dicţionarul care maticale + ac. adj. adv. art. conj. f. f. pi. f. sg. interj.

urmează se găsesc următoarele prescurtări pentru indicaţii m. n. num. prep. prese. pron. = = = = = = V. = vb. = vb. refl. = masculin neutru numeral prepoziţie prescurtare pronume vezi verb verb reflexiv

gra-

+ dat.

= = = = = — = = = =

cu acuzativul adjectiv adverb articol conjuncţie cu dativul feminin fără plural fără singular interjecţie

ab adv. aici: plecarea D IO1' ab bilden vb. a (re)prezenta (în imagine) 152) Abbildung, -en (prese. Abb.) / . imagine, figură, ilustraţie 5 ab brennen (brannte ab, ist abgebrannt) vb. a arde 24 Abend, -5, -e m. seară D 8 aber conj. dar, însă 11 ab fahren (ä; fuhr ab, ist abgefahren ) vb. a pleca D 3 Abfahrt, -en f. plecare, pornire D 10 Abfahrtszeit, -en f. oră de plecare D 10 abgemacht interj, s-a făcut ! hotărît ! D 2 ab hängen (hing ab, abgehangen) von + dat. vb. a depinde D 1 ab holen vb. a lua, a aduce (ceva sau pe cineva) D ablaufen (äu; lief ab, ist abgelaufen) vb. a decurge 25 abliefern vb. a livra, a preda (la destinaţie) 21 Abmessung, -en, f. dimensiune 5 Abschluß, -sses,~sse m. încheiere, ter­ minare; zum Abschluß bringen (brachte, gebracht) a încheia 20

Abschnitt, -(e)s, -e m. capitol Absender, -s m. expeditor Abteilung, -en f. secţie, sector; Abteilung, -en f. despărţire ab warten vb. a aştepta ach ! interj, ah ! of ! vai ! acht num. opt achten auf + ac. vb. a avea grijă, a res­ pecta, a ţine seama de, a lua în seamă addieren vb. a aduna Adresse, -n f. adresă ah ! interj, a ! ähnlich adj. asemănător Alkohol, -s, -e m. alcool alle pron. toţi, toate allerlei num. fel de fel de, de tot felul, tot felul de allerseits adv. tuturor, la toata lumea; din toate părţile allerdings adv. ce-i drept, într-adevăr, negreşit alles pron. tot, totul; toate, orice allgemein adv. general

20 D 6 11 D 6 D 6 1 18 7 D 6 D 3 12 D 3 14 D 9 D 5 11 8 23

* Aceste grupuri de litere şi cifre indică, în primul caz (D 10) numărul dialogului (adică al > zecelea dialog din partea a doua a manualului), iar în al doilea caz (15), numărul lecţiei din partea întîi a manualului în care apare termenul pentru prima dată (adică lecţia nr. 15). 2 ' Pentru aflarea accentului se va consulta capitolul B .Vocabular" din lecţiile indi­ cate prin cifra arătata în coloană din dreapta dicţionarului.

532

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

Allgemeingut, -(e)s- ^er n. bun obştesc, bun general; A llgcmcingut werden a se generaliza 25 alljährlich adj. anual, an de an D8 allmählich adv. treptat, cu timpul 22 als conj, 1. ca, drept; 2. decît; 3. cînd, pe cînd, în vreme ce 9 als ob conj. ca şi cînd 24 alt adj. aici: vechi D8 Aluminium, -s, f. pi. n. aluminiu 9 Ampermeter, -s n. ampermetru 5 an prep. la, pe 6 an adv. aici: sosire D 10 Analyse, -n f. analiză .4 analysieren vb. a analiza 4 Anbetracht, - (e)s,f. pi. m. considerare; in Anbetracht avînd în vedere, luînd în considerare, faţă de D 10 andere adj. şi pron. alt, altă, alţi, alte; celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte 12 aneinander adv. laolaltă 17 Anfang, -(e)s, — e m. început D8 an fangen (ä; fing an, angefangen) vb. a începe D 5 anfangs adv. la început, mai întîi 24 Anforderung, ~en f. cerere, pretenţie; Anforderungen stellen a ridica pretenţii, a cere 20 Angabe, n, f. indicaţia 10 angeben (i; gab an, angegeben) vb. a indica, a arăta 18 angenehm adj. plăcut, agreabil D 10 Angestellte, -n, -n m. şi f. salariat, salariată 10 anhaften vb. a fi inerent, a fi lipit de 22 anhaltend adj. continuu 17 Ankunftszeit, -en f. oră de sosire D 10 Anlaßfarbe, -n f. culoare de revenire 9 Anmeldeschein, -(e)s, -e m. fişă de înscriere la evidenţa populaţiei D4 annehmen (i; nahm an, angenommen) vb. aici: a presupune, a considera 25 anschließend adv. imediat după, în continuare 23 Anschrift, -en f. adresă D4 an sehen (ie; sah an, angesehen) vb. a se uita, a privi 11 Ansicht, -en f. părere, opinii, concepţie 22 antikorrosiv adj. anticorosiv 19 antreiben (trieb an, angetrieben) vb. a antrena, a acţiona 17 Antriebsmotor, -s, -en m. motor de acţionare 17 antworten vb. a răspunde 6 anwendbar adj. aplicabil, practicabil 17

anwenden vb. a aplica, a folosi Anwendung, -en f. aplicare; zur Anwendung bringen (brachte, gebracht) a pune în aplicare Anwendungsgebiet, -(e)s, -e n. dome­ niu de aplicare Anzahl, / . pi. f. n u m ă r ; cantitate Anzahlung, -en f. acont Anzug, -(e)s, *±e m. costum, îmbrăcă­ minte bărbătească Apparat, -(e)s, -e m. aparat Apparatebau, -(e)s, f. pi. m. construc­ ţie de aparate Appetit, -(e)s, -e m. poftă; Guten Appetit ! Poftă bună ! Arbeit, -en f. muncă, lucru; lucrare arbeiten vb. a lucra, a munci Arbeiter, -s -m. muncitor Arbeiterin, -nen f. muncitoare Arbeitsgang, -(e)s, - « m . operaţie (de lucru) Arbeitskraft, —e f. forţă de muncă Arbeitsplatz, -es,—e m. loc de muncă Arbeitsverfahren, -s -n. procedeu de lucru Arbeitszimmer, -5, -n. birou, cabinet Argon, -s, f. pi. n. argon (gazul) Ärmel, -s, m. mînecă Art, en f. fel; aller Art de t o t felul Asbestplatte, -n f. placă de azbest Aspik, -(e)s, -e m. aspic, răcitură, piftie Atmosphäre, -n f. atmosferă auch conj. şi adv. şi, de asemenea auf prep. pe, peste, deasupra aufbewahren, vb. a păstra, a depozita Aufbewahrung, -en f. păstrare Aufbringen, s, f. pi. n. aplicare / punere / depunere a unui strat aufbügeln vb. a călca (din nou) Aufenthalt, -(e)s, -e m. şedere, oprire Auffassung, -en f. înţelegere, părere, concepţie Aufgabe, -n f. sarcină, scop, problemă aufgeben (i, gab auf, aufgegeben) vb. aici: a expedia (scrisori, colete etc.) aufgrund prep. pe baza Aufmerksamkeit, -en f. atenţie; Auf­ merksamkeit schenken a acorda atenţie Aufnahme, -n f. primire, admitere, adoptare aufschreiben (schrieb auf, auf­ geschrieben) vb. a nota, a scrie Aufschwung, -(e)s, —c m. impuls, avînt înviorare

11 16 22 9 D 7 D 9 6 12 D 5 5 3 3 3 25 20 10 18 10 17 D 9 12 12 D5 8 2 6 12 D 3 19 D 4 D 1 25 18 D 6 15 18 25 14 23

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

533

Aufsicht, -en f. supraveghere, control; unter Aufsicht halten a supraveghea, a ţine sub supraveghere 20 aufstehen, stand auf, ist aufgestanden vb. a se ridica în picioare D 5 aufstellen vb. a instala, a amplasa 14 Aufstellen, -s, f. pi. n. amplasare 21 auftragen (ă, trug auf, aufgetragen) vb. a aplica (un strat) 19 Auftreiben, -s, / . pi. n. umflare, lărgire 24 aufweisen (wies auf, aufgewiesen) vb. a arăta, a prezenta 22 aufzählen vb. a enumera, a înşira 11 aufzeichnen vb. a înregistra, a însemna a nota 13 Augenblick, -(e)s, -e m. clipă, moment D 1 August, -(e)s, -e m. luna august D 1 aus prep. din 7 ausarbeiten vb. a elabora 21 Ausbau, -(e)s,f. pi. m. extindere (unui complex, unei construcţii) 10 ausbauen vb. a lărgi, a mări 11 äußere adj. din afară, din exterior 17 ausführlich adj. detaliat, amănunţit 13 ausfüllen, vb. a umple, a ocupa, a completa 22 Ausgangsstoff, -(e)s, -e m. materie primă, material de bază 16 ausgezeichnet adj. excelent D 2 ausgiebig adj. copios, îmbelşugat D 10 aushalten (ä; hielt aus, ausgehalten) vb. a suporta, a rezista 22 aushängen (hing aus, ausgehangen) vb. a afişa, a expune la vedere D 10 Aushärtung, -en f. întărire, solidificare 16 Auskunft, — e f. informaţie, lămurire D 6 Auskunftstelle, -n, / b i r o u de informaţii D 7 Ausland, -(e)s, f. pi. n. străinătate 6 Ausländer, -s, m. străin D 8 Auslandslieferung, -en f. livrare în străinătate, export D 7 ausrüsten vb. a echipa, a utila 15 Ausrüstung, -en f. echipament D 7 aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen vb. a coborî D 6 Aussteller, -s, m. expozant, persoana care expune D 7 Ausstellungsstand, -(e)s,—e m. stand / pavilion de expoziţie D 7 aussetzen vb. a expune; a întrerupe 19 ausstoßen (ä; stieß aus, ausgestoßen) vb. a arunca / a împinge afară 16 aussuchen vb. a alege 18 äußern vb. a exprima 25

außerordentlich adj. extraordinar D 9 austauschen vb. a schimba, a pre­ schimba 18 Auswahl, -en f. sortiment D 9 Auto, -s, -s n. automobil 2 Autobus, -ses, -se m. autobuz D 6 automatisieren vb. a automatiza 10 automatisch adj. automat 14 Automation, -en f. automatizare 25 Automatisierung, -en f. automatizare 20 Automobilbau, -(e)s, f. pi. ni. construcţie/ industrie de automobile : 9

backen (ä; buh, gebacken) vb. a prăji, a coace, a frige D 5 Bad, -es, —er n. baie D 4 Bahnhof, -(e)s, ^e m. gară, staţie D 2 Bahnsteig, -(e)s, -e m. peron D 3 Bakelit, -(e)s, -e n. bachelită 16 Bakelitpulver, -s, n. praf de bachelită 16 bald adv. curînd, în curînd 24 Balkon, -(e)s, -c,n. balcon D 4 Bandmaß, -es, -e n. ruletă. 5 Bandmaterial, -(e)s, -ien material în bandă 15 Bandring, - (e)s, -e m. colac de bandă 12 Basis, -en f. b a z ă ; 16 Bau, -(e)s, f. pi. in. construcţie 16 Bauart, -en f. tip de construcţie 14 bauen vb. a clădi, a construi 10 Beamte, -n, -n in. funcţionar D 3 Beanspruchung, -en f. solicitare 13 bearbeiten vb. a prelucra 18 bedauern vb. a regreta, a-i pare rău D 5 Bedeutung, -en f. însemnătate, impor­ t a n ţ ă ; eine Bedeutung erlangen a deveni important 22 bedienen vb. a servi beeinflussen vb. a influenţa 22 beenden vb. a termina D 8 befassen mit + dat., vb. refl. a se ocupa 23 de befestigen vb. a fixa 6 befinden (befand, befunden) vb. refl. 12 a se găsi, a se afla Beginn, -(e)s, f. pi. m. început 16 beginnen (begann, begonnen) vb. a începe begeben (i; begab, begeben) vb. refl. 12 a se duce, a, pleca Begriff, -(e)s, -e m. noţiune 21

belief. deja. înainte de a bewahren vb. refl. a determina bestimmt 1. renumit. beschrieben) vb. vb. răspuns. anumit. -(e)s. definiţie begrüßen vb. a examina 14 bequem adj. la 5 Beispiel. a descrie 13 beseitigen vb. amîndouă Beii. geboten) vb a oferi Bild. + art. 1. a deteriora 19 beschaffen vb. a se ridica la. -n m. besprochen) vb. a valora 12 Belegschaft. 2. a conserva. după cum se ştie 13 belasten vb.. -en f. a înlătura 22 besichtigen vb. ieftin 11 D 7 11 20 11 D 5 D 7 11 17 13 17 18 10 10 15 24 25 14 14 14 21 19 22 14 9 17 12 15 15 18 D 5 22 5 18 22 . 2. en f. topor 25 Beilage. considerare. -e m.. a consta / a se compune din 2. adv. besessen) vb. deosebit 10 besorgen vb. pi. genommen) a pune în funcţiune Betriebsanleitung. vb. Beseheid geben (i . gebogen) vb. betragen) vb. -s. -e m. gewußt) a fi lămurit D 1 beschreiben (beschrieb. -en f. -(e)s. a face rost de D 8 besprechen (i. consideraţie. infor­ maţie. de pe acum 17 beruhen auf + dat. f. 2. salut de primire / de D 2 întîmpinare 8 Behälter. -en f. a continua bestellen vb. adj. a denumi Bezeichnung. beigetragen) 20 zu + dat. m. n. pi. comod D 9 bereiten vb. a observa. refl. convorbire. negociere D 2 besser v. a vizita betätigen vb. ecran billig adj. şi f. a pregăti 10 bereits adv.534 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 25 Begriffsbestimmung. bestanden) vb. sarcină 13 belaufen (äu. sich beziehen auf -f ac. -e m. cunoştinţă 16 bekanntlich adv. aici: garnitură la mîncare D 5 beim bei dem prep. -[e)s. a poseda 15 besonder adj. betreten) vb. gab. Bescheid wissen (wußte. cunoscut. a saluta 10 Begrüßung. -e n. confirmare Beste. besprach. -(c)s. -en f. a exista. a acţiona beteiligen an + dat. vb. -en f. lămurire. -(e)s. a denumi 16 benötigen vb. recipient 20 behandeln vb. a face rost de 21 Bescheid. a se referi la biegen (bog. a numi. a fi de. exemplu 12 beitragen (ä. a discuta. f. bezogen) vb. aus + dat. -en f. a primi. -c îndoit Bier. pi. celebru D 8 beschädigen vb. -er n. amîndoi. -(eis. bewähren. a participa Betracht. in Betracht ziehen (zog. betrat. fisură. a însuma betreten (i. la 14 beide num. D 9 cunoscută. betrug. refl. in Betrieb nehmen (nahm. a comanda Bestellung. a dezbate 6 Besprechung. -(e)s. funcţiune. -en f. vizită besuchen vb.' cert bestmöglich adv. denumire beziehen (bezog. îndoire sculă de Biegewerkzeug. întreprindere. a vizita. cît mai bine posibil bestqualifiziert adj. a strica. a face. a păstra. -e n. vb. a trata 25 behaupten vb. 1. totalitate de mun­ citori şi funcţionari (dintr-o între­ prindere) benennen (benannte. cel mai bine cali­ ficat Besuch. a contribui 17 bekannt adj. 3. trug bei. -e n. a procura. trata­ tive . ilustraţie Bildschirm. a studia. a mişca. 1. vb. desigur. gut bestimmen vb. -n. lucrul cel mai bun bestehen (bestand. m. a avea nevoie 12 beobachten vb. a afirma 5 bei prep. benannt) vb. imagine. a pune în mişcare bezeichnen vb.. exploatare. f. a încărca Belastung. gezogen) a lua în consideraţie betragen (ä. a îndoi Biegen. -s. refl. n. comandă besten v. a lua parte. instrucţiune de exploatare bevor conj. bere bieten (bot. precis. a se ridica la. a intra Betrieb. -es. m. a se baza pe 24 berühmt adj. -(e)s. -(e)s. gegeben) a da un răspuns / o informaţie. -n f. gut Bestätigung. cunoscut Bekannte. a vedea 10 besitzen (besaß. a se dovedi cores­ punzător bewegen vb. belaufen) auf + ao. a procura. -en f. ceea ce este mai bun. -n.

colorat variat D 5 13 20 Buntmetall. crom Chefkonstrukteur. lat Breite. aici. rămîne. a cere cuiva ceva Blasen. -s / . aşadar. -s. constructor şef Container. a mulţumi dann adv. gîtuire rela­ tivă la rupere Büchse. -e « . a întrebuinţa. pînă acum bist v. utilizabil. n. creion Blick. -en f. -n f.'• m. găuritor (mun­ citor) Bohrhaltcr. la aceasta. compot de pere bis conj. -(e)s. (e)s. m. -s m. din aceasta darf v. că dauerhaft adj. maşină de găurit Bohrung. poftim bitten (bat. -en f. brun. -s. Deutsche Demokratische Repu­ blik Republica Democrată Germană 3 15 10 19 10 21 10 D 9 11 22 11 D 5 10 8 16 D 3 20 13 23 1 16 19 D 2 13 14 15 D 7 . doamnă Damenbekleidung. -en f. pînă aici. m bolţ brachte v. -(e)s. după aceea. durabil dauern vb. sol bohren vb. aceştia. -s. birou bzw. îmbrăcăminte pentru femei damit 1. timbru poştal Briefumschlag. -s. a dura dauernd adj. bitten um -f ac. m. -n f. pi. -(e)s. -(e)s. -e n. maro braunrot adj. mulţumire danke ! vb. pi. prin aceasta 2. -n f. atunci dabei adv. permanent davon adv. /. / . -(e)s. lăţime Brief. ist geblieben ) vb. doar. a găuri Bohrer. pe vremea (cînd) Dame. numai. m e t a l neferos Büro. -(e)s. damit conj. -s. bucşă buchen vb.e m. acesta. -s. . + interj. -en f. -s. gebracht) vb. gebeten) vb. gaură. -(e)s. adv. a duce Bruchdehnung. roşu maroniu BRD / . a sta Bleistift. prin aceasta. pi. suflare blau adj. acestea daß conj. f. -« / . fîşie de tablă Blechwerkstoff. înăuntru darstellen vb. -e m. atunci. aici: în schimb daher adv. atunci daraus adv. de aici. vă rog. pe atunci. conj. alezaj Bolzen. -e n. mulţumesc danke bestens ! mulţumesc foarte mult ! danken vb. -n f. a trece în registru. -s. bringen brauchbar adj. -c m.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 535 Birnenkompott. a aduce. a reprezenta darum adv. a ruga. după aceasta Dank. pînă la. -(e)s. dürfen darin adv. -e m. -en f. fiindcă 3. -es. conteiner 9 9 7 21 D 5 9 9 D 8 6 8 D 6 D 6 D 6 4 13 D 4 D 10 9 da 1. -n f. privire Block. Bundes Republik Deutschland Republica Federală Germania breit adj. apoi. prin urmare damals adv. cu acest prilej dadurch adv. pi. -s. cale ferată federală bunt adj. pentru ca danach adv. cu aceasta. suport al burghiului Bohrmaschine. şi interj. m fund (de cazan). pînă. . folosibil brauchen vb. prin aceea dagegen adv. m. scrisoare Briefmarke. a folosi. sein bitte vb. multicolor. de aceea. din'această cauză darunter adv. n. de aceea. bis zu pînă la bisher adv. bloc. -s n. pentru aceasta DDR /. alungire la rupere Brucheinschnürung. (citeşte: beziehungsweise) respectiv 9 7 11 D 3 16 9 12 12 15 15 9 19 6 22 2 D 7 2 3 3 14 3 15 7 23 chemisch adj. adv. plumb bleiben (blieb. aceasta. 2. deoarece. de la aceasta / acesta / aceştia / acestea dazu adv. -e m. m. burghiu. a înre­ gistra Bundesbahn. aici: prin aceasta das pron. foarfece de tablă Blechstreifen. chimic Chrom. albastru Blech. —e m. a avea nevoie braun adj. plic bringen (brachte. material din tablă Blei. tablă Blechschere. abia Boden. lingou bloß adv.

cîţiva. cumpărătură. a se potrivi. uniform einiges pron. Durchsicht. -en f. -(e)s. a învîrti. n. invitaţie einmal num. m. -s. Ü W n. in. tu 3 dünn adj. -en f. -(e)s. sîrmă 15 Drehbank. fuhr ein. direct 24 Direktor. -e m. totuşi. examinare. cum să nu 11 Dollar. -(e)s.536 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Decke. prin durchführen vb. -en m. aceste 8 direkt adj. dorn 3 dort adv. diametru. mai devreme Eigenschaft. cîteva. a avea voie Duroplast. a invita Einladung. propriu-zis eignen vb. -(e)s. unic. procedeu de distanţă 24 dividieren vb. detonare 24 Dezember. monument D 8 denn conj. diese. faţă de aceasta. tocmai ebenfalls adv. alungire 13 Delegation.. a executa. -n f. a roti. hielt ein. a împărţi 7 DM Deutsche Mark. -e m. -s. grabă. nahm ein. gros. acest. a servi 5 Dienstag. -(e)s. -(e)s. de trei ori 13 dritte num. în interes de serviciu D 1 dieser. a introduce. aceşti. a fi bun pentru ceva Eile / . -n f. -en f. o singură dată einnehmen (i. -e m. -s. cercetare. -n. ba d a . pi. eingefahren) vb. asemenea. a monta. eingehalten) vb. f. proprietate. f. refl. strung 3 drehen vb. -(e)s. tîrguială einladen (ă. presiune 5 druckübertragend adj. -n / . al treilea / a treia 12 drüben adv. strung 3 Drehstrommotor. m. diese pron. -en f. a ocupa. cu toate acestea. -en f. pi. lud ein. subţire 2 dunkelblau adj. f. *+e m. -e m. căci. -en f. -s. pl. strungar 3 Drehmaschine. acolo 2 Draht. mai degrabă. decembrie D 1 Dezimalzahl. tavan 6 Dehnung. -^e m. deoarece. densitate 23 dick adj. gedurft) vb. a deţine eins num. director 4 Diskussion. a detona 24 Detonieren. a suci 3 Dreher. unghiular eher adv. dinamic 9 9 4 18 25 8 21 10 16 13 E eben adv. cîte ceva. citeşte: das heißt adică 16 dicht adj. parcurgere dürfen (a. zur Dis­ kussion stellen a pune în discuţie 20 Distanzverfahren. dincolo. delegaţie 10 demgegenüber adv. a efectua durchmachen vb. Direktoren m. pl. f. a aşeza Einbettzimmer. simplu einfahren (ä. o dată einmalig adj. -s. durfte. -s. transmiţător de presiune 24 du pron. a trece prin Durchmesser. adv. mai curînd. unu D 7 17 4 2 19 13 21 19 D 6 14 13 D 4 16 14 11 25 18 25 D 8 10 D 9 D 8 21 13 13 22 1 . de aceea. a roda. pi. această (a). de asemenea Ecke. număr zecimal 7 d. mers rapid einbauen vb. însuşire. turaţie 5 drei num. marţi D 1 dienstlich adv.^e m. -en f. etanş. calitate eigentlich adv. dens 19 Dichte. albastru închis dunkelgelb adj. urgenţă Eilgang. -(e)s. galben închis durch prep. a importa Eingriff. ^e f. f. -s. -s. ^-e m. a strunji. mar­ ca germană (moneda) 12 doch 1. contrar acestui lucru 25 Denkmal. a respecta einheitlich adj. din această cauză 13 detonieren vb. în partea cealaltă D 5 Druck. 2. -s. intervenţie einhalten (ă. conj. discuţie. unii Einkauf. astfel de 25 deshalb adv. întrucît 13 derartig adj. dieses. eingeladen) vb. dolar D 3 Dorn. eingenom­ men) vb. -en f. unele lucruri einige pron. duroplast dynamisch adj. a face rodajul einführen vb. trei 1 dreimal num. cameră cu un singur p a t / de o persoană einfach adj. gras 2 dienen vb.h. n. motor trifazat 17 Drehzahl. -es. -en f. colţ eckig adj. -5 m.

sursă de energie 24 energisch adj. a se hotărî / a se decide pentru 24 entschuldigen vb. a sosi la destinaţie D 10 eintreten (i. prelucrare finală 18 Ende. a fixa 13 einsperren vb. a dezvolta 16 Entwicklung. a urma. cu bune rezultate 20 erforderlich adj. traf ein. -•-• e m. fier 9 Eisenbahn. a încălzi (la incandescenţă) 17 . automat monoax 15 Einspindeldrehautomat. -s.—e n. -en m. -en. invenţie 25 erfolgen. a se termina D 1 Endprodukt.a. electrod 13 Elektrogerät. zu Ende gehen a se apropia de sfîrşit. entworfen) vb.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 537 Einsatz. capăt. refl. entwarf. trug ein. unsprezece 1 empfehlen (ie. motor electric 8 elektronisch adj. -en f. proces de evoluţie / de dezvoltare 25 Entzündungstemperatur. + ac. ergeben) vb. -en m. pi. a achita D 10 entscheiden (entschied. -en f. cale ferată. -en f. de-a lungul D 4 entrichten vb. fără gre­ şeală 20 einwechseln vb. strîns. a îndeplini 10 ergeben (i. a inventa 25 Erfinder. electrotehnică 9 elf num. -(e)s. -n f. -n f. electric 13 elektrochemisch adj. montaj individual 20 Einzeloperation. electronic 25 Elektrotechnik / . îngust. a afla. tren D 9 Eisenlegierung. vb. -sse m. eficace. aliaj de fier 9 Elastizitätsgrenze. energic 4 eng adj. a începe. zum Einsatz kommen a fi folosit. aici: a trimite o scrisoare recomandată D 6 einsetzen vb. a degresa 19 entlang prep. -en. a plăti. vb. ergab. -s. n. -es. rezulta 13 ergreifen (ergriff. a schimba (mai ales bani) D 10 einwirken auf. inclusiv 25 einschreiben (schrieb ein. -en f. anga­ jare . m. a concepe 16 entwickeln vb. -n / . limită de elas­ ticitate 13 elektrisch adj. efect 17 Einwohner. a dobîndi. empfohlen) vb. -(e)s. a 21 realiza prin muncă 13 Erde. cu succes. ist eingetreten) vb. -en m. posibilitate de folosire / de întrebuinţare 22 einschließlich prep. întrebuinţare. a fi pus în funcţiune 20 Einsatzmöglichkeit. -e n. -n f. trat ein. -m. pi. a rezulta 17 erfolgreich adj. aparat elec­ tric D 8 Elektroindustrie. englez (esc) D 8 entfernen vb. -s. erhalten) vb. electrolitic 23 Elektromotor. ist eingetroffen) vb. a fi angajat. el 2 erarbeiten vb. vb. 21 a proiecta. a lua. -s. a apuca 21 erhalten (ä. -s m locuitor D 8 Einzelmaschine. a strînge. ergriffen) vb. parter 4 erfahren (ä. -s. a obţine 13 erhitzen vb. electrocar 21 elektrolytisch adj. dezvoltare Entwicklungsprozeß. empfahl. necesar 23 erfreut adj. -n n. bucuros 10 erfüllen vb. strung automat monoax 14 einteilen vb. a înscrie 14 eintreffen (i. a auzi D 8 erfinden (erfand. -en / . erfuhr. corespunzător 13 entwerfen (i. glob pămîntesc Erdgeschoß. strimt 25 englisch adj. operaţie indivi­ duală 25 Eisen. electrochimie 19 Elektrode. -cn f. a intra. -en f. influenţă. produs finit/ final 21 Energiequelle. maşină indivi­ duală 25 Einzelmontage. a influenţa asupra 24 Einwirkung. sfîrşit. eingeschrie­ ben) vb. -n f. -n f. -n f. tempe­ ratură de aprindere 17 er pron. a îndepărta 19 entfetten vb. industrie elec­ trotehnică 18 Elektrokarren. erfahren) vb. ireproşabil. -sses. a veni 11 einverstanden adv. a împărţi 15 ein tragen (ă. a introduce 22 einspannen vb. -en f. a scuza 7 entsprechend adj. erhielt. a încuia 14 Einspindelautomat. f. a avea loc. pămînt. -sse n. inventator 16 Erfindung. -en f. -sses. de acord D 5 einwandfrei adj. eingetragen) vb. f. a acţiona. a recomanda D 8 Endbearbeitung. erfunden) vb. a obţine. entschieden) für + ac.

a permite. a în­ temeia erscheinen (erschien. gegessen) vb. -e n. fibră Faserschichte. colorat Fasching. a produce.—er (pi. el. aminti. pi. -en f. -n f. pro­ gram de fabricaţie Fachmann. fiel. fuhr. extrem Extrudieren. a ecoiiomisi erst adv. şi Fachleute) m. -s. f. a aminti erwähnenswert adj. a mări. / . a prinde fast adv. -(e)s. -n. primul. încălzire erhöhen. -s. in Erwägung ziehen a lua în consideraţie erwähnen vb. ea essen (i. exploziv Explosionsstoff. n.53S DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Erhitzen. -s. chibzuire. n f. determinare ermöglichen vb. -n. aici: abia. dacă falsch adj. -sses. de calitatea întîi erteilen vb. aici: a deschide ersehen (ie. m. a construi. în caz că. -(e)s. greşit Falsche. finden Farbanstrich. circa etwas pron. -(e)s. -e m. -n f. fabricaţie Fabrikationsprogramm. a mînca Essen. -en f. -en f. considerare. bilet de călătorie Fahrkartenschalter. -^-sser n. m greşeală 6 4 11 22 D 6 D 3 D 10 D 10 D4 D 3 8 23 7 201 D1 19' 9 9 D8 24 15 15 25 14 1 4. defor­ mare prin explozie exportieren vb. -en f. a ajunge. -ses. fabrică Fabrikation. preţ de călătorie Fahrstuhl. ist erschienen) vb. călătorie. produs Erzeugung. a cîştiga erlauben vb. pi.—e m. -n. -(e)s. cam. ascensor. f. a înălţa erinnern vb. material exploziv Explosionsverformen. f. şef al serviciului export extrem adj.f. cea dinţii erstklassig adj. pi. aici: producere erzielen vb. a dobîndi. a calcula. a explica. a afla prin calcul erreichen vb. presă excentrică 2 D5 D2 10 12 24 24 24 6 D 8 24 16 15 Fabrik. strat de vop­ sea (de protecţie) Farbe. a aduce aminte erkennen (erkannte. a mer­ ge cu un vehicul Fahrkarte. -e m. a apărea erschließen (erschloß. a înlesni. a. vb. lift Fahrt. a aştepta erweisen (erwies. -se n. explicaţie ermitteln vb. refl. 9 22 21 D1 7 D9 24 20 18 25 20 10 19 9 9 10 24 11 es pron. -en f. -s. a ridica. -s. butoi Faser. explicabil erlangen. n. a-şi da seama erklären vb. demn de menţio­ nat. a cădea falls conj. a observa. ceea ce este greşit Familie. arc. a experimenta errechnen vb. -es. a descoperi. -es. a încerca. -en f. a deschide Erosionsmaschine. a exporta Exportleiter. f. a determina. a recunoaşte. ist gefallen) vb. -n. -n n. a menţiona. a se dovedi Erz. masă etwa adv. mîncare. -s m. -s. -n. lucru amintit erwarten vb. a vedea. n. -n f. a da. vb. a explica erklärlich adj. a expune Erläuterung. a deduce ersetzen vb. aproape Feder. -en f. a ridica. carnaval Faß. puţin explosiv adj. aproximativ. a înlocui ersparen vb. a obţine. a da voie erläutern vb. cel dintîi. -(e)s. a atinge errichten vb. pi. aß. a afla. -n f. -n. -s. culoare. specialist fahren (ä. a coborî. peniţă Fehler. strat de fibre fassen vb. vopsea farbig adj. prima. a realiza 9 22 12 21 11 16 24 22 21 14 13 13 16 21 18 17 13 12 D8 9 23 . a da posi­ bilitatea eröffnen vb.- . minereu erzeugen vb. extrudare Exzenterpresse. a stabili Ermittlung. f. familie fanden v. erwiesen) vb. -e m. numai erste num. ghişeu de bilete pentru călătorie Fahrpreis. remarcabil Erwähnte. a acorda Erwägung. ersehen) vb. maşină de ero­ ziune erproben vb. ist gefahren) vb. n. -e n. drum fallen (ă. ceva. conside­ raţie. a ajunge. erschlossen) vb. -e m. erkannt) vb. resort. ersah. a confecţiona Erzeugnis.

fabricaţie Fertigungseinrichtung. granulat fin. industrie de avioane flüssig adj. n. -n întrebare fragen vb. următor. suport de freză Fräsmaschine. piesă formată Formung. Fig. -en f. aici: cîmp mag­ netic Fenster. regulator cen­ trifug Fließband. aeroport Flugkarte. -(e)s. a sărbători Feile. -en / . bandă de trans­ port Fördermittel. -ses. . a fixa feststellen vb. cercetare Fortschritt. -e m. -s. coafor Frisiersalon. -(e)s. aparat de mă­ surat de precizie Feld. pl. f. sudare prin forjare feuerverzinkt adj. produs fi­ nit Fertiglager. n. im folgenden în cele ce urmează Folie. instalaţie de fabricaţie Fertigungsstraße. -e m. pilă fein adj. . liber freuen vb. -n f. -s. 5. maleabil formen vb. mecanică fină/ de precizie Feinmeßgerät. maşină de frezat Frau. n. / . pretenţie Form. procedeu de turnare de precizie feinkörnig adj. n. -en f. f. peşte Flasche. -c m. a păstra Festigkeit. -e m. cercetător Forschung. a urma folgend adj. -es. a serba. a găsi Fisch. a constata. s. cerinţă. harnic fliegen (flog. —e n. duduie frei adj. capacitate de curgere (la deformare) Flug. serbare. festgehalten) vb. hielt jest. festivitate festhalten (ä. prieten. -e m. -e 11.pi. cîmp. încercare la rezistenţă festspannen vb. -s. gata fertigen vb. -n f. -s. -(e)s. -(e)s. presiune hidraulică (exercitată de lichid) folgen vb. rezistenţă. soţie Fräulein. societate de avi­ aţie Flughafen. obţinerea formei prin deformare plastică Formteil. zbor D8 3 2 11 23 23 5 2 6 6 20 25 21 18 21 25 15 D 17 8 23 8 13 14 13 24 17 19 5 16 D 5 16 3 D 10 25 20 15 D 10 Fluggesellschaft. foiţă Förderband. —er n. frizer. bandă rulantă Fließvermögen. -en (prese. s. salon de coafură Frisur. presă cu fricţiune Friseur [-z0:r]. -en f. urmare Fotoapparat. a conduce Führer. -s. aici: ghid (carte) D10 D 10 D 10 D 10 D 10 9 9 24 16 13 16 21 21 20 13 16 11 15 22 16 25 16 16 25 D3 3 14 3 D1 D2 Di D3 D9 D1 15 D4 D4 D4 D I D4 4 D7 . tărie Festigkeitsprüfung. -(e)s. continuare. fin Feingießverfahren. preţ /cost de zbor Flugzeug. solid. -en / . -e m. -en f. s. amabil. a modela Formgebung. s. lichid Flüssigkeitsdruck. n. pi. -e m.—e in. Frl. 4". sală pentru micul dejun führen vb. -n f. durabil. amic freundlich adj. -n f. aici: a reţine. aparat de foto­ grafiat Frage. compact Fest. a fabrica. f. -se n. -(e)s. a face plăcere Freund. gefunden) vb. -n f. -e m. bilet de avion Flugpreis. -en f. m. -es. -s m. f. a freza Fräser. -en f.) n. vb. f. -(prese. n. pl. pi. m. -en f. -5. m. foaie. ist geflogen) vb. m. frezor. formare Forscher. a bucura. a stabili Feststellung. -s. -en f. fereastră fertig adj. coafură. avion Flugzeugindustrie / . ^e m. -cn f. -(s. -n f. -(e)s. zincat prin scufun­ dare Figur. cu granulaţie fină Feinmechanik. timp de fabricaţie fest adj. mijloc de transport Forderung. a zbura Fliehkraftregler. fluid. -e n.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 539 feiern vb. primăvară Frühstückszimmer. freză Fräshalter. prietenos Friktionspresse. constatare Feuerschweißen.) f. tare. rezistent. -er n. doamnă. figură finden (fand. / . (e)s. femeie. -es. -s ni. a forma. -n. -cn f. f. Frühling. n. linie tehnologică (de fabricaţie) Fertigungszeit.(c)s. a confecţiona Fertigerzeugnis. m. s. / . progres Fortsetzung. -es. -en f. formă formbar adj. a prinde. pl.—er n. f. 5. domni­ şoară. butelie sticlă fleißig adj.(e)s. depozit pentru pro­ duse finite Fertigung. a întreba fräsen.

pi. ^e m. -s. filet (ghivent) Gewindebohrer. -arten n. -s n. -(e)s. ospătărie Gebäude. oră de naştere. pictură Gemüse. f. —sse m. imediat gleichen (glich. economie de bani gelingen (gelang. -(e)s. aici: fel de mîncare (primul. —e m. -(e)s. gazdă Gaststätte. întreg.) ganz adj. tablou. conversaţie gestern adv. / . îndată. puţin. gefiel. a crede gleich 1. a ob­ ţine. -e n. a funcţiona für prep. greutate Gewinde. s. sigur. -e n. sudare cu gaz Gast. maro-gălbui Geld. îndemînatic. cu gust Geschwindigkeit. drept înainte Gerätebau. -en f. ist gelungen) vb. colet geradeaus adv. domeniu gebracht v. obiect gegenüber prep. complet. -en f. finden gegenprep. moară de cereale/de grîne geübt adj. depozit pentru bagaje de mînă Gepäcknetz. picior. a aparţine. a se ase­ măna 3 14 3 D 10 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 9 D 2 D 5 11 11 18 D 4 D 8 17 D 3 0 9 24 D 1 14 14 D 3 25 20 D 7 14 1 3 9 23 12 D 7 11 11 22 11 D 2 12 5 . către gegeneinander pron. -e n. cinci Fiinfjahr(es) plan -(e)s. director.) gering adj. 2. tovarăş genügend. -er n. la fel. încercat gewähren vb. -e n. grădină gar nicht adv. flacără de gaz Gasschmelzschweißen. turnatorie glänzend adj. -e n. adj. cu plăcere gesamt adj. -n f. unul faţă de altul Gegenstand. n galvanometru Gang. tot. n. -n f. a face parte din Gehsteig. -s n. gegossen) vb. oaspete Gastgeber. -(e)s. aici: fel de mîncare (primul. n. băutură Getreidemühle. tarod gewinnen (gewann. contrar. -(e)s. -5 n. neted glauben vb. m. a reuşi Gemälde. -n. adv. -stücke n. ganz reizend. bringen Geburtsstunde. carcasă gehen (ging. restaurant. dialog. -(e)s. -(e)s. legume 19 13 D5 14 D8 24 17 17 17 10 D8 D5 12 8 22 13 25 D5 D9 23 11 19 17 16 D4 22 4 5 D8 9 9 14 20 21 D 8 D5 genau adj. gegeben) vb. geglichen) vb. trotuar gelb adj. -s m. -s. gewonnen) vb. -e m. pentru Fuß. -c n. desigur gewöhnlich adv. ist gegangen) vb. -e m. -e n. -s. -es. împotriva. -(e)s. -s n. pi. total Geschäftsführer. -s m. -es. exactitate. obţinere. -en / . -n f. tot. pi. -s. -(e)s. -s. a d a . lucios glatt adj. spre. structură gefunden v. a plăcea Gefäß. galben gelbbraun adj. / . bucuros. a turna Gießerei. -s m. ieri gesteuert v. adj. neînsemnat gern(e) adv. clădire geben (i. -e n. tacîm gefallen (ă. viteză Gespräch. al doilea etc. -en f. -(e)s. tăiere cu gaz Gasflamme. -sse n. -es. -en f. mic. tichet/recipisă de bagaje Gepäckstück. a se petrece Geschenk. -(e)s. stradă/centru comercial geschehen (ie. gefallen) vb. a da Gewicht. geschah ist geschehen) vb. precizie Genosse. ^-e m. -(e)s. -ni. şef Geschäftsstraße. galvanic Galvanometer. -n f. exact Genauigkeit. a acorda. -e n. plasă pentru ba­ gaje (în tren) Gepäckschein. meniu. steuern Getränk. a cîştiga Gewinnung. vas Gefüge. păstrare a bagajelor. -n m. extracţie gewiß adv. n. al doilea etc. bagaj. construcţie de aparataj Gericht. deloc Gasbrennschneiden. aici: început Gedeck. zu Fuß pe jos 1 D1 6 4 D6 galvanisch adj. extrem de adorabil Garten. bani Geldeinsparung. egal. de obicei gießen (goß. -(e)s. a merge gehören vb. -n f. cadou. întreg. suficient Gepäck. plan cincinal funktionieren vb. -sses. — e in. gab. bagaj Gepäckaufbewahrung.540 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN fünf num. es gibt există Gebiet -(e)s. dar geschmackvoll adj. -en f. faţă în faţă Gehäuse. a se întîmpla. -(e)s.

heraus­ gegriffen) vb. -(e)s. -(e)s. a se lipi. lipire. -s. curăţătorie de piese turnate Gußrohling. -n f. a căli 9 Härterei. -n f. ciocan Handarbeit. -s. (de) asemenea Gleichrichter. -(e)s. -5 m. -m. semestru D4 22 4 19 19 D5 D2 Dl Halbzeug. pui halb adj.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 541 gleichfalls adv. redresor Glied. mare Größe. gehangen) vb. geholfen) vb. -s m. n. -n f. transportor suspen­ dat 21 hart adj. half. folie de mică Goldschicht. -n f. staţie. -n f. intrare D6 principală Hauptlager. muncă manuală. poşetă Handwerker. f. fixare. pi.-»/. -s. pi. -n f. prese. adică 5 helfen (i. grad de duritate 18 härten vb. -en f. -en f. jumătate 22 Halle. bază gründlich adj. -s m. a ţine. meseriaş 23 hängen (hing. -(e)s. geamantan D9 Handtasche. a se fixa. duritate 9 Härtegrad. -s. -(e)s. a se numi. praf de aur Grad. şi adj. -s. -s n. -e ii. -n f.h. -n f. calitate D 3 17 25 12 19 23 25 9 9 9 11 D 3 D5 2 4 5 18 18 9 22 16 19 12 9 D 3 22 9 11 11 11 11 4 20 H Haar. -sses. am besten) adj. n. fontă de turnă­ torie Gußlegierung. n. a rămîne lipit Haften. grad grau adj. -e n. aliaj de turnăto­ rie Gußputzerei. -en f. -s. strat de aur Goldstaub. cauciuc. a adera. pîrghie. -(e)s. valabil Gummi. -es. -e n. galben deschis 9 Hemd. grupă gültig adj. corect Güte / . tare. a fi vorba 20 de D3 Handkoffer. mare industrie Großwerkzeug. -er n. principial Gruppe. semifabricat 23 Hälfte. sculă mare grün adj. ^e m. păr Haartrockner. manetă 6 Heft. aderare. valiză. fontă (cenuşie) lucrată Grenze. pi. temeinic grundsätzlich adv. cămaşă D9 herausgreifen (griff heraus. -e m. grosolan groß adj. -(e)s. uscător de păr haben (hatte. -e m. adeziune. operaţie 23 principală Haupteingang. -s. -e m. -(e)s. aderenţă Hähnchen. atelier de călire/de trata­ 18 mente termice Hartmetall. -n f. maşină de 22 găurit portativă handeln vb. a avea haften vb. mărime Großindustrie. a alege (la întîmplare) 12 . deservit manual 25 Handbohrmaschine. bun. d. călătorie spre casă/ D 10 spre ţară 17 heißen (hieß. f. oprire 3 Hammer. -e m. -en f. -n. gehabt) vb. dur 11 Härte. prin­ dere. a agăţa 6 Hängebahn. -en n. levier. -s m. refl. 20 lucrul cel mai important Haushaltgerät. poştă centrală D6 hauptsächlich adv. principal 12 Hauptsächlichste -n. din principiu. f. hală 4 halten (ä. principal. -(e)s. obiect de 16 uz casnic 1 Hebel. -n f. element component Glimmerfolie. m. gri-albăstrui graugrün adj. gehalten) vb. pi. -s. -s m. + um + ac. -e n. -e n. geheißen) vb. / . piesă turnată Gußteil. -en f. f. albastru deschis 9 hellgelb adj. —e m. piesă turnată gut (besser. cenuşiu graublau adj. frontieră Grill. 20 lucru manual handbedient adj. -en f. verde Grundbedingung. -5 m. -^sse m. jumătate Halbjahr. luminos hellblau adj. -n f. -n f. -e n. -en f. -(e)s. -e n. gumă Gußeisen. a opri 8 D6 Haltestelle. mai ales. grătar grob adj. -(e)s. caiet Heimreise. verde-cenuşiu Grauguß. a ajuta 6 hell adj. gri. pi. -(e)s. n. -(e)s. -en f. -(c)s. hielt. D 1 das heißt. metal dur 23 (produs metaloceramic sinterizat) Hauptarbeitsgang. depozit/lagăr prin12 cipal Hauptpost. condiţie de bază /principală Grundlage. adj. a atîrna 6 hängen vb. graniţă.

ajutor 21 hinausfahren (ă. a produce. hidraulic 8 15 12 D4 D 4 19 15 ich pron. -n f. refractar 19 höchstens adv. de la Sie dumnea­ voastră 10 ihr pron. sculă de mare randament 23 hochmodern adj. a se duce (într-acolo) 12 hinter prep. industrie 9 Industriebetrieb. domn 10 Herrenanzug. interesant 24 Interesse. -n f. a scoate. hergegeben) vb. -e m. -en f. excelent. toamnă hergeben (i. -n f. în interiorul uzi­ nei/exploatării 21 ins in + dos în 6 insbesondere conj. rezistenţă la temperaturi înalte 22 hoch adj. a aduce. -e m. -s m. costum bărbătesc Herrenbekleidung. ridicat la 3 Hochleistungswerkzeug. ^. inclusiv.e ni. fuhr hinaus. a fabrica. . -n f. -en f. -sse m. a intra. hol de hotel Hundertstel. (în) totdeauna. deosebit D5 heute adv. -(e)s. -e n. în in­ teriorul 21 innerbetrieblich adj. -(e)s. -5 n sutime hydraulisch adj. da­ torită. -s. vb. eu 3 Idee. -e m. a aduce (încoace) 12 D1 Herbst. transport încolo 21 hinweisen (wies hin. inclus D 7 Indirekt adj. -s. informat 10 Ingenieur. idee 24 Ihnen pron. -(e)s. -(e)s. izolant 22 . 11 producere. a arăta. interes. 12 a da (încoace) a remite Herr. aici 1 Hilfe. fabricaţie. immer mehr adv. ist hinausgefahren ) vb. a lua afară 12 herbringen (brachte her. a se duce şi a lua Hotel. a pleca afară (din oraş) D2 hineingehen (ging hinein.^e m. în 4 inbegriffen prep. -en m. -s m. -sse n. mai ales. -en f. tot mai mult 16 in prep. ca urmare. doar Hof. cuptor de in­ ducţie 11 Industrie. inginer 4 inner adj. -n n. -e m. hingewiesen) auf + ac. furnal 9 23 hochschmelzend adj. -(c)s. ghişeu de informaţii D 10 informiert adj. admirabil. cel mult. cuptor înalt. gustare. confecţionare Hertransport. -e m. în special 20 interessant adj. = înăuntrul. hergebracht) vb. vb. -s n. minunat D 1 herstellbar adj. fabricabil herstellen vb. a indica Hitzebeständigkeit. gab her. a nădăjdui Höhe. -sses. înalt. a merge înă­ untru 12 hin führen vb. -n f. -(e)s. dat. 16 a aşeza aici Herstellung. nahm heraus.. heraus­ genommen) vb.542 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN herausnehmen (i. -e m. transport 16 încoace 21 hervorragend adj. producţie. interior 13 innerhalb prep. 24 von Interesse sein a fi interesant/ important interessieren + für + ac. voi 3 im = in + dein în 6 Imbif). a (con)duce într-acolo/ către 12 hingehen (ging hin. ist hinein­ gegangen) vb. între­ prindere industrială D 8 Industriezweig. în dosul. foarte modern 18 Hochofen. aperitiv D2 immer adv. oricînd. -s. hotel Hotelhalle. indirect 24 Induktionsofen. splendid.(e)s. astăzi 7 heutig adj. îmbrăcăminte D 9 pentru bărbaţi D9 herrlich adj. -es. a spera. în urma. între timp D4 isolierend adj. înălţime Hohlgefäß. ist hingegangen) vb. de astăzi D2 hier adv. -sses. refl. -n. ramură industrială 22 infolge prep. a purta interes D7 inzwischen adv. mereu. după. curte 4 D 1 hoffen vb. din cauza 15 Informationsschalter. în urmă 6 Hintransport. recipient tu­ bulär holen vb. -5 m. în deosebi. în spatele.

cafea Kalandrieren. -. -e m. pron. -(e)s. a veni konisch adj. semnificativ Kesselblech. m. deştept Kniehebelpresse. -s. -s m. -(e)s. jene. copil Klasse. n. -s. -. butca Knüppel. iulie jung adj. n. strung carusel Käse. taxatoare Katalog. -n m. pl. magazin. -er n.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 543 Isoliermaterial. gekannt) vb. birou de construcţie/de proiectare Kontaktverfahren. -s. -ien n. -es. kilovoîtamper Kind. —e m. îmbră­ căminte kleiden vb. n. -e n. odată cu altceva) kaufen vb. -s. jene. -e n. haină. -s. ciomag Kolben. a sta (bine. -s. -n f. -n. cadmiu Kaffee. -n. -s. clasă klassisch adj. deformare la rece Kaltverformung. a cumpăra Kaufhaus. -n m. -es. -s. kilogramforţă (kgf) Kilovoltampere. n. băiat 1 10 D1 25 D1 D4 19 19 10 23 25 8 7 D1 13 D4 K Kabelende. sudare prin presare la rece Kaltverformen. casă de comerţ Kaufladen. -s. -s. -s n. -s n. piston Kognak. inteligent. a construi. nach der Karte după listă Kartoffelpüree. pl. deformare la re­ ce Kanister. în orice caz jeder. pireu de car­ tofi 6 D9 19 D5 16 D5 15 17 15 15 16 11 18 D5 D5 Karusseldrehmaschinc. -Sorten m. -n f. cu greu. acela. în nici un chip. -5. cu cît — cu atît mai jedenfalls adv. material izolant Isolierpapier. -es. jedes pron. întreprindere mică klug adj. brînză Kassenzettel. coniac Kollege. în nici un caz. calandrare Kalbsbraten. înţelept. -s f. -nen f. -(e)s. m. cumpărare. a putea konstruieren vb. gekonnt) vb. -s m. exact je-desto conj. acum Juli. mic Kleinbetrieb. pro­ iectant Konstruktionsbüro. da Jahr. -es. -s. -e m. m. cineva jener. -n n. -e m.. m. aşa e. ianuarie jawohl adv. —er n. an Jahreszeit. -s. tînăr Junge. bon de casă/de plată Kassiererin. con­ strucţie de caroserii Karte. m. rău) klein adj. -(e)s. -en f. -5 / . procedeu de contact / • 14 Dă D9 D6 14 20 14 D9 D9 22 20 21 10 22 24 8 8 D 1 D10 16 D 4 D 9 11 18 4 15 2 25 7 D3 10 7 4 2 10 4 4 4 24 . desigur. puţin pro­ babil keinesfalls adv. -n f. f. -s. da. -e n. rece Kaltpreßschweißen. material izo­ lant 12 12 12 ja adv. -s. -e n. virgulă kommen (kam. a îmbrăca. ist gekommen) vb. f. -. -s. a proiecta Konstrukteur. cap/capăt de cablu Kabine. prăvălie kaum adv. catalog Kauf. -fe)s. cabină Kadmium. coleg Komma. pl. pl. anotimp Jahrhundert. -s. m. -en f. fiecare jedoch conj. -s. friptură de viţel kalt adj. capacitate Karosseriebau. -s / . -5 n. rochie. casieriţă. -en1/. -er n. constructor. / . secol Januar. bidon Kapazität. -s. -e m. -n. —e m. -s. pl. jenes pl. magazin uni­ versal. konnte. aceia. a face cunoştinţă kennzeichnend adj. -s m. nicidecum kennen (kannte. -s. clasic Kleid. a cunoaşte kennen lernen vb. acelea jetzt adv. tablă de cazan Kilopond. jede. hîrtie izolantă Isolierstoff. f. conic können (a. aceea. n. -e m. însă jemand pron. presă cu genunchi/ cu pîrghie articulată Knopf. abia. -(e)s. -m. -(e)s. in Kauf nehmen a accepta (implicit. listă de bucate.

a învăţa lesen (ie. -n f. -en f. a se găsi Lineal. -s. -s. ^-er n. furnizare Liefervertrag. coridor korrigieren vb. -(e)s. -s. ^e r. pix. -e n. -. randament leiten vb. cupru Kurbel. capitol leicht adj. gelassen) vb. -en m. uşor Leichtmetall. bandă perforată los ! interj. -s. din păcate Leipziger adj. -(e)s. f. -e n. a sta (în poziţie orizontală). cel/cea din urmă. linie links adv. f. ultimul. copie Kopierfräsmaschine. 2. ließ. uzina furnizoare liegen (lag. -e n. -n / . industrie de material plastic/de mase plastice Kunststoffisolierung. presă cu manivelă Kurve. lagăr. conducător. n. lăsa. timp de Länge. -s. scump Kragen. pi. program de livrare Liefertermin. mărime de granulă Korrektur. -s. -e n. de la Leipzig. freză de copiat kornblumenblau adj. curbă Kurs. a aşeza Legierung. laborantă Ladung. livrabil liefern vb. ^e m. livrare. -n / . -n f. material plastic de presare Kupfer. -en / . izolaţie din material plastic Kunstharz. gelesen) vb. -s n.544 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN kontinuierlich adj. a se afla. riglă Linie. pi. a controla Kopie. -s. curs kurz adj. -s. ^e m. -(e)s. -e m. ţară landen vb. tăiere cu arc electric Lichtbogenschweißen. n. a livra Lieferprogramm. metru cub Kubikwurzel. m. / . a depozita Lampe. adj. -(ejs. guler Kranführer. termen de livrare Lieferung. adj. laborant Laborantin. -s. ucenic Lehrstück. m arc electric/voltaic Lichtbogenschneiden. încărcare. rastel lagern vb. -arten ::. die Leipziger Technische Messe Tîrgul de Mos­ tre Tehnic de la Leipzig Leistung. neîntre­ rupt Kontrolleur. a preda Lehrling. linie. -e m. -(e)s. -es. -(e)s. 2. -en f. continuu. a ateriza lang 1. lecţie. -es. -(e)s.a. pi. decurs laut prep. răşină sintetică Kunstpreßstoff. -(e)s. -n f. -n. -es. -s. haide ! înainte ! să mergem 1 dă-i drumul ! să începem ! 6 D 10 2 8 24 8 25 15 6 9 7 3 1 2 9 Dl D7 8 4 7 7 7 20 17 17 17 19 D 8 16 6 D 7 D 7 D 2 D 2 14 3 6 D 6 6 25 D 3 . -s. -en f. -e m. depozit. -(e)s. manivelă cot Kurbelpresse. macaragiu Kubikmeter. lung. rădăcină cubică Kugelschreiber. încărcătură. -s. amabil lieferbar adj. rezistent la coroziune kosten vb. a citi letzte adj. ultima Lichtbogen. -en. f. costisitor. coroziune korrosionsfest adj. -n f. piele sintetică Kunststoff. -e m. de la gern adv. creion cu pastă Kunstleder. -m. mai degrabă liebenswürdig adj. conform legen vb. m. -n. f. -e n. n. 1. a da comandă să Lauf. -n f. material plastic Kunststoffindustrie. -s. sarcină electrică Lageplan. las. scurt 21 4 4 7 18 9 23 7 D4 7 19 22 14 21 D9 4 8 7 6 16 16 18 22 18 12 9 2 15 13 7 2 Labor. a instrui. sudare cu arc electric lieber comp. -en f. adv. a conduce Leiter. a costa kostspielig adj. metal uşor leider adv. -n / . magazie Lagergestell. a corecta Korrosion en. -e ni. -e n. lungime langsam. -e m. -s. controlor kontrollieren vb. laborator Laborant. diriginte lernen vb. contract de livrare/furnizare Lieferwerk. -en f. -e m. n. încet lassen (ä. gelegen) vb. -n f. -m. plan de ansam­ blu Lager. lampă 10 4 4 24 12 1 21 12 6 Land. la/în stînga Lochstreifen. -nen f. a pune (în poziţie orizontală). -e n. corectură Korridor. aliaj lehren vb.i. aici: curs. ni. -s. -(e)s. -e)s. -« / . albastru intens Korngröße. -s.

înmulţit cu. -n f. n. măsurare. -(e)s. -n. nahm mit.pl. -s.N-ROMÂN 545 lösen vb. -en f. a rezolva Lösung. f. construc­ ţie de maşini Maschinenhalle. metalurgie a pulberilor 23 Mctalloberfläche. pi. -s m. ori. de cele mai multe ori 19 Meister. sculă de măsurat 3 Meßwert. -en. en m. micron 8 Million. -n f. de la viei cel mai mult. Mill. cu 5 Mitarbeiter. mulţime 9 Messe. mangan Manometer. -(e)s. f. a socoti. tip de maşină Masse. -e n. -en f. -s n. -n f. mecanizare Medium. -n f. -e m. magneziu Mahlzeit. -s n. a face Magnesium. -(e)s. mecanic mechanisch adj. marcă (monedă) Markt.(e)s. f. împreună 17 mitkommen (kam mit. prînz D 2 Mittagessen. -e n. pe mine. a crede. cineva Mangan. -e m. pi. (prese. in. -sses. a lua/a duce cu sine D 10 Mittag. organ de maşină Maschinentisch. prese. -n f. multiplu Mehrspindeldrehautomat. -s m. a veni cu cineva 11 mitnehmen (i. poştă aeriană 21 14 D6 M machen vb. -en f. daltă 3 9 D5 7 14 5 9 5 D9 10 16 3 17 3 17 1 14 16 8 8 4 21 21 24 D5 3 15 25 24 13 13 14 D2 25 3 meist num. -ten n. -en f. -s m. de la viei mai mult mehrfach adj. -e n. -e m. micrometru 5 Mikron. comp. metalic 19 Metallkarbid. mecanic Mechanisierung.. —e m. unitate de măsură Material. minut 8 mir pron. maistru. măsurare 5 Meßwerkzeug. măsurat 5 Meßgerät. cel mai des fo­ losit 17 Mensch. -s. strung automat multiax meinen vb. matriţă Mayonnaise [-'we:za]. -en f. de mai multe ori. piaţă Maschine. -s. metaloceramică. -n f. agregat de ma­ şini Maschinenteil. -en f. -e m. soluţie Luftpost / . -n f. meşter 3 meistverwendet adj. -en m. masă de prînz D 2 Mitte. piesă de metal 19 Meter. ceasornic comparator 5 Messung. -(e)s. maioneză Mechaniker. adv. pulbere de meta^ 23 Metallschichte. -sses. -5 n. teren al tîrgului de mostre D6 messen (i. pi. mitge­ nommen) vb. f. -en.pl. cantitate mare. -dien n. n. -e m. s n. majoritate. -s «. -n f. mă 12 Mikrometer. n. părere. -n f. -(e)s. -sse n. -en / . pi. -e n. om 25 menschlich adj. tîrg de mostre D6 Messegelände. -n / . -s. milimetru 8 mindestens. .. a măsura 5 Messen. -n f. ist mitgekom­ men) vb. pi. -(e)s. n. -es. -(e)s. maşină Maschinenbau. -(e)s. gemessen) vb. mijloc 6 35 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. -en f. 1/103 . -s m. f. manometru Mantei. -e n. -5 n. mantou. oricine. suprafaţă a me­ talului 19 Metallpulver. palton Mark. -n f. comp. alamă 9 Meßuhr. eine Meinung äußern a exprima o părere Meißel. -(e)s. a soluţiona. ~sse m.) milion 22 Millimeter. -(e)s. omenesc 25 Menge. -en f. diagramă de flux de materiale Matritze. pi. opinie. aparat de măsurat 5 Messing. mediu mehr num. flux de ma­ teriale Materialflußdiagramm. Mahlzeit ! Poftă bună 1 Să vă fie de bine ! mal adv. masă a ma­ şinii Maschinentyp. n. a fi de părere Meinung. metru de măsură 5 Methode. masă. metru 8 Metermaß. metodă 20 mich pron. maß. de la einmal ia man pron. f. / . colaborator 10 miteinander adv. -en m.DICŢIONARE GERMA. 1.. cel puţin 19 Minute. -s f. material Materialfluß. -(e)s. de cele mai multe ori 19 Meiste. strat de metal 19 Metallteil.—e m. -5 n. mie 10 mit prep. f. cea mai mare parte 20 meistens adv. masă Maßeinheit. sala/hala maşinilor Maschinensatz. -s n. -es. metal 9 metallisch adj. carbid metalic 23 Metallkeramik. 2. -s m. toată lumea. valoare măsurată 13 Metall. -(e)s.

sudare prin cusătură Name. -(c)s. mögen. miercuri möchte v. -m. instalaţie/amena­ jare nouă Neuerung. telefon automat (cu fisă) Museum. -(c)s. -en f. -e m. moment. pl. nu . nu NE-MctaU (Nichteisenmetall). -c n. model modern adj. polar etc. -es. gemußt) vb. -ns. -e m. -c m. -c m. nou neuartig adj. a nota D2 24 Dl 22 D5 18 23 D6 D 3 17 D6 D8 11 D8 6 D9 12 1 9 15 17 14 18 20 22 6 1 15 7 9 13 9 N nach prep. 2. -en f. într-un gen/fel nou Neueinrichtung. -(e)s. pl. nou. nicht wahr ? nu-i aşa ? Nichteisenmetall -(c)s. -cn m. montaj Montagearbeit. montor montieren vb. f. valoa.) Monat. a retuşa. -e n. finisare nachdem conj.re medic Mittwoch. nume Nationaltheater. a tre­ bui. mîine Morgen. -s m. modern modernisieren vb. a putea. -c m / i n e l de strîngere Niet. --c f. -e n. -s. spre. / . -cn f. după masă. muzeu müssen (mußte. a indica Netz. şi conj. -(c)s. a dori. -s m. aş vrea Modell. a monta morgen adv. atelier de montaj Monteur. dispozitiv de montaj Montagewerkstatt. a pofti. nouă neutral adj. -s n. cadre tinere nahe adj. clipă Moment. sijnr. inovaţie Neukonstruktion. -(e)s. după amiază nächste adj. -(e)s. prelucrare suplimen­ tară nacharbeiten vb. aş vrea möglich adj. -c m. n. -c m. — en f. lună Montage. Guten Morgen ! Bună dimineaţa ! Motor. -s. f. apoi. -e n. apropiere nähern vb. lingă nebenan adv. după Nacharbeit. -en n. ev mediu Mittelwert. hală de montaj Montagevorrichtung. -s. -s. / . -s. neutru nicht adv. a se apropia Nahtschweiften. a corecta Nachbearbeitung. metal neferos nichtleitend adj. nit noch adv. cel mai apropiat. după amiază 7 11 18 23 21 D2 21 11 24 1 10 14 . -n f. şi adv. aproape Nähe. pl. încă notieren vb. rău conducător Nickel. posibilitate Moment. -e m. -eu f. a moderniza mögen (mochte.546 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Mittelalter. -(c)s. plasă neu adj. pe urmă Nachmittag. -cnf. posibil Möglichkeit. -cn f. -n f. genommen) vb. fireşte Naturwissenschaft. moment (de tor­ siune. cuptor de topit cu creuzet de joasă tensiune Niederhaltering. desert Nachwuchs. -es. a numi. a fi obligat 23 13 D 1 10 11 9 10 10 19 23 12 12 D 1 8 20 4 18 20 4 4 Dl D2 8 14 7 D8 D6 D8 1" nachmittag adu. a lua nein adv. (e)s. -en f. -en f. putere a moto­ rului multiplizieren vb. ştiinţă a na­ turii neben prep. la. cadru tînăr. -e n. Gute Nac/it ! noapte bună ! Nachteil. după ce nachher adv. muncă de montaj Montagehalle. nichel Niederfrequenz-Tiegelofen. -(c)s. -(e)s. gemocht) vb. refl. -n m. -e m. alături nehmen (i. magnetic. teatru naţional natürlich adj. -cn f. nahm. -u f. următor Nacht. -5. natural. superi. genannt) vb. -s. pl. din/de îa München Münzfernsprecher. -en / . -e m. num. motor Motorleistung. dimineaţă. metal neferos nennen (nannte. ich möchte aş dori. de la na/te 1. noapte. după aceea. ich möchte. după masă. -s. m. construcţie nouă neun. -es. reţea. a înmulţi Münch(e)ner adj. dezavantaj Nachtisch.

hîrtie 6 Papierkorb. suprafaţă 8 Oberflächenstrom. in Ordnung bringen = a aranja. -e n. a planifica 10 Planzahl. -e n. tichet de loc. deşi. -en f. m. petrecere populară din Octombrie D 8 olympisch adj. pi. -n f. -c n. -e n. -n f. von oben — de sus D4 Ober. / . ordine. 1/2 kg) 20 Phase. f. -es. -s. necesar Notwendigkeit. plăcuţă Platte. -en f. o ! D 4 ohne prep. -en m. fără 4 Oktober. a organiza 12 Ostbahnhof. control al paşa­ poartelor Petroleumraffinerie. —sse m. plan 14 Plandrehmaschine. pl. Ost Bhf) m. -es. -n. kalte Platte gustare / 5 mîncare rece. olimpic D 8 Ordnung. pulbere de platină 23 Plättchen. D 3 cîteva Palette. orga­ nizaţie 20 organisieren vb. pasant. a pune în ordine D 4 Organisation. -s. -n f. — e (prese. necesar Notwendige. -es. pneumatic Polizeidienstelle. numai. placă.D 3 poarte Paßformalität. pi. -e m. -n f. portal Portalfräsmaschinc. curent de suprafaţă 13 oberhalb prep. -en f. număr numerisch. organizare. numai 6 12 17 20 20 1 14 11 11 ob conj. ein paar cîţiva. inginer şef 4 obgleich adv. 3 divizionară a mărcii) 5 Pfund. loc Platzkarte. -e n brevet D 2 Pause. / . octombrie D 1 Oktoberfest. •-« m. in Ordnung ! în ordine / regulă !. -en f. -s. dacă 25 oben adv. -(e)s. pinacotecă. fenig. deschis 23 oft adv. -n f. -(e)s. pauză Paß. paletă 21 Papier. n. -sses. -e m. pi. placă de pertinax (monedă Pfennig. plastic 23 Platinpulver. nur noch = de acum. bloc de notiţe Novotex. deseori 11 oh ! interj. mate­ 16 rial plastic 16 plastifizieren vb. oxidare 17 Paar. trecător. -s. galerie D 8 de picturi 21 Plan. -en f. -(e)s. ospătar D5 Oberfläche. -n f. necesitate Nummer. -n. parfum D 9 Passant. -en. -en f. ori 5 Ofen. -en f. n. -es. cu toate că 20 Obst. -5. -s. adesea. -(e)s. acum nur adv. coş de hîrtie 6 parken vb. -n f. -e m. nach oben — in sus. pateu pastetă 24 Patent. -n f. Austria D 7 österreichisch adj.. a plastifia 13 plastisch adj. -es. a parca (un automobil) D 8 Parfüm. a plănui. -e n. n. -e n. formalitate / con­ D 3 trol al paşapoartelor D 10 Paßkontrolle. -(e)s. în susul 15 Oberingenieur. —er n birou de paşa. cifră de plan Plast. pi. -n f. -(e)s. numeric nun adv. sobă 2 offen adj. -s m. maşină de 14 frezat portal . -en. bilet cu 3 loc numerotat 16 pneumatisch adj. strung frontal 4 planen vb. -n f. f. deşi. -(e)s. f. -^-e m. pereche D 9 paar num. deasupra. des. ~-c m.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 547 Notizblock. novotex notwendig adj. masă plastică. cu toate că 20 oder conj. fructe comestibile D 5 obwohl adv. oscilograf 5 Oxydation. regulă. -(e)s. aperitiv 12 Platz. circumscripţie 3 de poliţie 14 Portal. pieton D 6 D 5 Pastete. -es. -en m. austriac D 10 Oszillograph. -s. -n f. 12 Pertinaxplatte. funt (aprox. -e m. — n. —e m. f. adj. sau. -es. cuptor. -(e)s. -in. -(e)s. gară de est D 10 Österreich. răşină fenolicâ Pinakothek. fază lb Phenolharz. paşaport Paßamt. -(e)s. -c n. -n. rafinerie de D 3 7 petrol 12 pertinax Pertinax. -en f. -n f. -s. sus.

practic Praxis.548 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Portion. -en f. practicant praktisch adj. radio Rahmen. convenabil. a presa Preßgut. -es. -n f. -en f. probă. ^er n. -e n. rădăcină pătrată Qualität. practică Präzision. -(e)s. particulă do pulbere pünktlich adj. n. problemă Produktion. -e n. -e n. spaţiu. roată Rädchen. a proba Probekörper. grozav ! asta-i grozav ! Prinzip. -en f. izvor 8 8 7 11 D 1 21 K Rabatt. tehnică a astronauticii / a zborurilor cosmice Rauminhalt. f. porţiune Post. -s n. fier / oţel profilat Profilschleifmaschine. -s m. D 5 D 6 D 6 7 12 22 17 11 18 D 7 D 9 15 17 23 15 17 12 16 16 D 2 24 8 8 D 9 13 13 21 10 25 11 16 12 18 11 D 7 7 6 13 13 13 17 Pulvergewinnung. -en f. primărie Rathausplatz. forţă de presiune Preßschweißen. —e m. -(e)s. -s n. -e m. principiu pro prep. productivitate Profil. -e n. -e n. încăpere Raumfahrttechnik. -e n. «. -en f. -en f. profil Profileisen. -n f. ±±er n. -s. -n f. -e n. f. -(e)s. temperatură a mediului înconjurător D 7 1 18 14 6 D 4 22 24 D 4 D 8 D 6 10 24 8 17 . bară de probă Problem -(e)s. obţinere de pulberi Pulvermetallurgie. -en f. procent prüfen vb. rotiţă Radialbohrmaschine. sursă. -s n. —e m. cadru Raketentechnik. con­ trol. -s. maşină de găurit radială Radiergummi. -(e)s. -e n. -en f. pulbere. tehnică de producţie Produktivität. -(e)s. program Prospekt. presă pressen vb. prospect Prozent. a încerca. pi. n. -es. -ien n. pe. metalurgie a pulberilor Pulversorte. n. -(e)s. -n f. sculă de precizie Preis. precizie Präzisionswerkzeug. ieftin Presse. ^e m. verificare. / . piaţă a pri­ măriei Raum. -s. / . -s. -n /. epruvetă Probestab. f. -e m. -(c)s. preşpan. -en f. carton presat Preß verfahren. -es. maşină de rectificat profiluri Programm. probă probieren vb. a verifica. metru p ă t r a t Quadratmillimeter. purpuriu putzen vb. hîrtie presată. pi. -s. examen Prüfverfahren. -5 n. gumă de şters Radio. —e f. reducere de preţ Rad. -e m. f. procedeu / metodă de verificare Pulver. -(e)s. poştă Postleitzahl. producţie Produktionstechnik. -fe)s. porţie. calitate Quartal. -(e)s. păpuşă purpurrot adj. milimetru pătrat Quadratwurzel. -(e)s. f. -(c)s. preţ preiswert adj. procedeu de presare Preßwerkzeug. tehnică a rache­ telor rasieren vb. -en. pi. -e m. şi interj. rabat. volum. a ridica Ia o putere Praktikant. trimestru Quelle. n. -n f. -s n. -en f. -s «. -(e)s. -en f. -(e)s. curăţire 23 23 23 23 D 2 17 D 9 9 11 11 QU Quadratmeter. -en f. -en f. a examina Prüfgerät. punctual Punktschweißen. -(e)s. conţinut Raumtemperatur. sudare prin puncte Puppe. pi. -s n. pi. aparat de veri­ ficat Prüfung. sculă de presat prima ! adj. -s. -n f. număr al unui oficiu poştal /codul localităţii potenzieren vb. epruvetă. —er n. -es. -s ni. -n f. -s. a curăţa Putzen. de Probe. sudare prin presiune Preßspan. -en m. piesă presată Preßkraft. sort / categorie de pulbere Pulverteilchen. —e m. -s m. a bărbieri Rathaus.

a calcula. ţeava Rohstoff. calculare. substanţă de 24 artificii Schiffbau. -en f. -e m. f. şir reinigen u&. recht sein + dat. birou de voiaj Reisegepäck. calcul. adorabil reservieren vb. -e m. revo­ luţionar Revolverdrehmaschine. -es. -5. / . -s n. -en f. a trimite 7 Schießstoff. şaibă mică 18 scheinen (schien. -e m. piesă brută Rolle. -e m. foarfece Schichtpreßstoff. n. drept. m. -en f. -e m. roşu rotgelb adj. -n. serie. f. -(e)s. şiling D 5 Schinken. -ses. a se roti rötlich adj. -(e)s. pl. -men m. lovitură 4 schlecht adj rău. comutator D 6 Schaltversuch. -(e)s. vin de Rin Rhythmus. păcat D 1 schaffen (schuf. a socoti. -n f. f. -(ejs. probă de 13 comutare Scheibe. -(e)s. călătorie / drum de înapoiere Rückseite. a 24 părea. 1. şuncă D 3 Schlafwagen. inelar. material plastic stratificat 12 schicken vb. -en f. planşetă Reißfeder. a curăţa Reise. a rezerva Residenz. 1. -(e)s. obiect. bagaj Reisezeit. -n f. a crea 25 Schaffner. a conveni. -5 m. n. ^e m. -n f. mapă de colecţie D 7 sämtlich adj. -n / . ghişeu 2. dos /partea din spate Rumänien. 15 Sammelmappe. ij-sse m. calcul. mers de 14 tîrîre • vb. -es. presă revolver Rezeption. reşedinţă Rest. a face impresia că 24 schematisch adj. -5 m. -es. -(c)s. a conta Rechnen. tombac 19 4 7 7 rotieren vb. -e m. conductor D 3 schalldämpfend adj. pl. amortizînd zgomo­ tul 22 Schalter. şlefuitor Schleifmaschine.n. România rumänisch adj. bronz. •(e)s. = la / în dreapta Reibschweißen. -e m. bine. fermecător. -s. recht haben = a avea dreptate . -e m. a spune Sammelbegriff. f. -(e)s. materie primă Rohteil. exact. valoare orien­ tativă ringförmig adj. -s n. rotund 11 6 17 D 7 D 5 21 19 D 1 D 10 D 10 D 10 D3 6 6 D 8 D 4 D 8 D 7 13 25 14 15 D 4 D 5 22 7 20 D 7 23 13 9 16 25 24 1 19 9 9 11 Sache. noţiune colectivă. n. trăgător. -(e)s. -e n. 2. recht gern (e) = cu multă plăcere rechts adv. lucru D sagen vb. -(e)s. -en f. just. a schleifen (schliff. ceea ce este bine / corect / just Richtpreis. total D 7 Sanclgießerei. -s. pl. sudare prin frecare reichen vb. a acorda 12 Schere. foarte. socotire Rechnung. -(e)s. -e m. a dărui. călătorie Reisebüro. -sses. timp / durată de călă­ torie Reiseziel. vagon de dormit 17 Schlag. pl. construcţie de 17 nave D 9 Schilling. -e m. -n f. -n f. rolă 2. -er n. f. turnătorie cu forme de nisip 11 schade adv. a ajunge reichhaltig adj. socoteală recht adv. just Richtige. -s m. ritm richtig adj. disc 2 Scheibchen. -(e)s. strung revolver Revolverpresse. -n f. -s. •s m. -(e)s. rezultat revolutionierend adj. corect.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 549 17 9 D 9 D 6 10 D 7 2 Reaktion. n. bogat (în conţinut) Reihe. -e n. pl. preţ orientativ Richtwert. reacţie rechnen vb. peniţă de desen reizend adj. f.pl. n. -en f. e m. rînd. şaibă. maşină de şlefuit 14 . -n f. recepţie Rheinwein. schematic 18 schenken vb. -(e)s. roşu gălbui Rotguß. geschienen) vb. rest Resultat. m rugină rot adj. -n / . pi. complet. pl. -s. -s. roşiatic Rückreise. a fi pe plac. ţintă a călătoriei Reißbrett. rol Rost. geschaffen) vb. -n f. 1. prost Schleichgang. -s. -(e)s. -» / . geschliffen) 3 şlefui 3 Schleifer. f. a da. revoluţionînd. fontă brută Rohr. -e m. român (esc) rund adj. -e n. circular Roheisen. -n f. f.

-e m. n. tempera­ tură de topire 17 Schmieden. pi. -(e)s. încălţăminte D 4 schulden vb. -(e)s. însuţi. -s. a aşeza. n. din partea lui 17 seit prep. -(e)s. -s m. -» / . f. şurub 1 Schraubenlehre. lucru demn de văzut. -e n. / . gheată. giuvaeruri 23 Schneide. de la sine înţeles. -s. argintiu 9 silbrig adj. forjare 15 Schmiedeteil. sudură prin topire 17 Schmelztemperatur. gesehen) vb. a oscila. -e m. strat de argint h silberweiß adj. ea. tăiş. pi. maşină de scris 22 Schublehre. -nen f. înşivă. a vedea 6 Sehenswürdigkeit. îmbinare prin sudare 17 Schweißumformer. curs de şco­ larizare 7 Schutzelektrode. 2. pi. muchie tăietoare 23 schneiden (schnitt. siliciu 9 Silumin. croială. a instrui. pantof. argintiu 9 Silizium. -(c)s. căptuşeală de mătase D 9 sein (bin. -s. gaz inert / de pro­ 17 tecţie Schutzgasatmosphäre. a pune 18 sicher adj. de 11 Seitenstraße. -cn f. sudare 17 Schweißstelle. n. -sses. -s n. pi. n. v. însumi. autoreglat 25 selbstständig adj. fason D 9 Schokoladeeis. cu rost s intern vb. sinterizare 23 . (ist) geschmol­ zen) vb. -(c)s. repede 17 Schnelläuferpresse. a varia 9 schwarz adj. -n f. -s. înşişi 24 selbstregelnd adj. dumneavoastră 3 1 sieben num. maşină de sablat cu jet de alice 11 Schloß. -s. f. f. -n f. monument D 8 sehr adv. oscilant 13 Schwingung. şubler 3 Schuh. însuşi. punct de topire 23 Schmelzschweißen. -es. şapte Silber. a sinteriza 23 Sintern. la rindul său . -e n. a fi 10 seinerseits adv. metal negru 9 Schweißen. -e n. pîine neagră D 5 Schwarzmeerküste. frumos D 4 Schraube. metal greu 9 schwingend adj. de sine stătător. ei. strat protector 19 15 schwanken vb. -n f. a (se) topi 11 Schmelzen. loc de sudură 17 Schweißverbindung. cheie pentru şuruburi 3 schreiben (schrieb. castel D 8 schmelzen (i. încă de pe acum 10 schön adj. secretară 7 selbst pron. independent 25 selbstverständlich adj.-e n. stradă laterală D 6 seither adv. ist gewesen) vb. f. —sser n. îngheţată de şocolată D 5 schon adv. natural D 3 September. a datora D 3 schulen vb. 1. -(e)s. tren accelerat D 10 Schnitt. oscilaţie 5 sechs num. -n f. -en f. a şcolariza 18 Schulungskurs. war. -n f. sein s 21 innvoll adj. schmolz. ele 2 Sie pron. -s. -e n. sehr wohl •-prea bine 8 Seidenfutter. micrometru 3 Schraubenschlüssel. atmosferă de gaz protector 23 Schutzschichte. -s. pi. -n f. -s m. -n f. 1. topire 11 Schmelzpunkt. piesă forjată 23 Schmuck. -n f. n. -e m. greu 2 Schwermetall. -e m. a tăia D 4 schnell adj. 2. -es. sah. -(c)s. sigur 19 sie pron. septembrie D 1 setzen vb. n. dispozitiv de sudat 18 schwer adj. -s. foarte (mult).550 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Schleuderstrahlmaschine. -en f. pi. geschrieben) vb. f. deja. litoralul Mării Negre D 1 Schwarzmetall. de atunci 16 Sekretärin. -e m. -(c)s. -n f. pi. -(e)s. siluminiu 11 sind vb. f. a scrie 7 Schreibmaschine. -es. -cn f. electrod de gardă / de protecţie 13 schützen vb. geschnitten) vb. potrivit scopului. înşine. a proteja 19 Schutzgas. -n / . -cn / . -en f. argint h Silberschicht. broască. presă rapidă 15 Schnellzug. f.^em. negru Schwarzbrot. bijuterii. -s m. -n f. convertizor de sudare 17 Schweißvorrichtung. -e m. pi. = şase 1 sehen (ie. -n f. n.

-ie. a comanda. în locul. sprach. sursă de tensiune 13 speisen vb. a pune. f. -n f. de îndată ce 22 Sockel. -(e)s. a introduce Stecker. 20 întrucît sofort adv. maşină specială 18 Spezialwerkzeug. -(c)s. a urca steigend adj. -(e)s. a vorbi 11 Sprengstoff. -s m. -e in. -s. -s. numaidecît. ochi la capac D 5 Spie!. aşa-zis 7 sogar adv. -(e)s. permanent. procedeu special 17 sonst adv. -s m. -e ui. -(c)s. a pune / a aşeza (în poziţie verticală) stets adv. gesprochen) vb. a refula Steckdose. chiar solcher. / . celălalt 19 sowie conj. în loc de stauchen vb. -s in. fără aşchiere 15 spät adv. totdeauna. ständig adj. -en f. dulap de oţel Stahlschrot. altfel 13 sonstig adj. a sta (în poziţie verticală) steigen (stieg. atelier de ştanţare. în caz că. -e n. alt. ştecăr stehen (stand. jucărie. curent Stromerzeuger. -s. -(e)s. priză stecken vb. —e m. astfel de 10 sollen vb. -(e)s. sală de mese D 4 Speisewagen. şi n. -cu f. gesessen) vb. stradă Straßenbahn. prese. gros. -er n. oprire. limită de curgere streng adj. aşa. a şedea. solche. n. f. imediat. turnare prin injecţie 16 Stab. substanţă explozivă 24 Spritzgießen. ştift mic 18 Stadion. ci 2 Sonderverfahren.(e ) s. zu Stockungen kommen a stagna. -s. joc D 8 Spielzeug. cs kommt zu Stockungen intervin stagnări Strahlverfahren. poziţie stellen vb. a regla Stift. puternic starten vb. ~e f.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 551 D 8 D 6 D 8 9 18 6 11 D 7 20 12 21 15 15 15 19 D 10 13 19 15 6 6 6 3 8 13 25 18 6 20 16 1 D 4 D 4 D 4 20 11 D 6 D 6 15 13 18 13 17 Sintermaterial. -s in. -en f. -(e)s. a decola statisch adj. solches pron. -s m. 15 atare. -e m. m şplint 1 sprechen (i. jucam D 9 Spiralbohrer. sculă de stanţat stark adj. -(c)s. a dirija. -e n. -n. / . tur al oraşului Stahl. în felul acesta 21 sobald conj. -en f. riguros Strom. bară mică. -e ni. astfel. gestanden) vb. a îngraşă. -en f. schiţă 13 so adv. burghiu spiral 3 Splint. precum şi 20 sowohl — als auch conj. -(e)s. -(c)s. aşchietoare 14 spanlos adj. a mînca. voltmetru 13 Spannungsquelle. sever. a porni. îndată D 4 sog. a băga. . -n f. -(e)s. -e n. oţel Stahllegierung. tîrziu D 2 Spannung. bl. epocă de piatră Stelle. crescînd Steinzeit. II. stadion Stadt. alice de oţel Stand. -n. —e m. a trebui Sollwert. -n f. ştift stimmen vb. a întinde Streck