,vy.o Ü32.

I n g . B E N N O O E P A U S C H E G * Lector univ. GRETE K L A S T E R - U N G U R E A N U

Germana
pentru

ingineri şi tehnicieni
Coordonator Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

EDITURA TEHNICĂ • BUCUREŞTI

?cA 0 ;

Grfoyu}

BIBLIOTECA MUNICIPALA ,' '. 3 1 D O V E A N U -

Inventar n r . ins.

w

Redactori: Nina Diaconescu, ing. Constantin Marin Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu Coperta şi supracoperta: Eugen Kery
Coli de tipar 35. Planşe l. Tiraj 9300 + 90 + 40 exemplare legate C. Z. 43-8:62 Tiparul executat sub comanda nr. 103 la întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97 Bucureşti Republica Socialistă România

"•«ectSu***

CUVÎNT INAINTE

Dezvoltarea industriei noastre este strîns legata ie relaţiile tehnicoştiinţifice şi economice cu ţările avînd un înalt nivel de dezvoltare tehnică. între aceste ţări se numără şi Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Austria, Elveţia, precum şi ţările nordice şi altele, unde limba germană este un mijloc de comunicare folosit în legăturile economice inter­ naţionale. De asemenea, pentru completarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor în pas cu dezvoltarea rapidă a tehnicii moderne, există o literatură vastă în toate do­ meniile tehnice, publicată în limba germană, material informativ, care stă la dispoziţia inginerilor şi tehnicienilor în bibliotecile instituţiilor de documentare, de proiectare, în uzine şi fabrici, în întreprinderi de export şi import, în bibliote­ cile facultăţilor tehnice etc. Legăturile directe cu reprezentanţii firmelor străine, interpretarea corectă a diverselor cataloage pentru achiziţionarea maşinilor, a manualelor şi instrucţiu­ nilor pentru exploatarea utilajelor şi instalaţiilor sau ducerea de tratative cu reprezentanţii firmelor străine care cumpără de la noi maşini-unelte, tractoare, utilaje de foraj etc. implică adesea cunoaşterea limbii germane. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că numărul inginerilor şi tehni­ cienilor care sînt trimişi în străinătate pentru specializare sau ca participanţi la diverse conferinţe şi congrese internaţionale este în permanentă creştere. Fără cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională, printre care se numără şi limba germană, cadrele chemate să lucreze în domeniile menţionate şi să reprezinte ţara noastră, nu pot face faţă acestor sarcini. Lucrarea „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este o încercare de a veni în sprijinul inginerilor şi tehnicienilor în vederea însuşirii limbii germane şi familiarizării — pe cit este posibil în cadrul unei asemenea lucrări — cu voi cabularul şi limbajul tehnic german. Desigur că nu este posibil de a se cuprinde toate domeniile tehnice, chiar numai cu cîte o singură lecţie. De aceea autorii au considerat util de a alege ca bază ramura construcţiilor de maşini, ca cea mai răspîndită în ţara noastră, şi care cuprinde un însemnat număr de cuvinte de bază valabile şi pentru alte ramuri înrudite. Lucrarea cuprinde 25 de lecţii, 15 articole tehnice de interes general ca lec­ tură suplimentară, începînd cu lecţia a 11-a, precum şi o culegere de dialoguri

4

CUVÎNT I N A I N T E

şi conversaţii de uz cotidian pentru cei care intră în contact direct cu inginerii şi tehnicienii străini sau sînt trimişi în străinătate şi deci nevoiţi să se informeze sau să se orienteze în mijlocul unei populaţii care vorbeşte limba germană. Pe lîngă aceste două părţi de fond ale cărţii, o a treia parte dă cheia de rezolvare a celor 580 exerciţii, pe care cititorii studioşi o pot consulta spre a controla încercările lor proprii de soluţionare. Un vocabular german-român de circa 2400 cuvinte, cu indicaţia caracteru­ lui lor gramatical şi a lecţiei în care au apărut, oral şi în scris, încheie volu­ mul. O scurtă bibliografie orientează asupra surselor principale de documentare. Chiar şi o răsfoire sumară a cuprinsului dă o impresie de ordine strictă, de migală şi competenţă, calităţi indispensabile pentru acest gen de manuale. O examinare mai atentă revelează multe alte avantaje. Succesiunea lecţiilor introduce treptat cititorul atît în elementele de bază ale limbii germane cît şi în bazele tehnologiei industriale moderne. Reguli gra­ maticale şi excepţiile de la acestea uşurează înţelegerea topicii şi a modului de exprimare a limbii germane. Pe măsură ce lexicul şi gramatica se complică, se adîncesc şi problemele tehnologice. Această înaintare progresivă pe ambele planuri nu se puteau realiza în bune condiţii, decît prin colaborarea strînsă între un autor filolog şi altul tehnolog, ambii erudiţi în specialitatea lor şi cunoscînd perfect limba germană precum şi limba română. „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" se adresează tuturor inginerilor şi tehnicienilor din instituţiile de cercetare şi proiectare, din uzine şi fabrici, din întreprinderile de export şi import, precum şi studenţilor din facultăţile tehnice din ţară. Este de presupus că toţi cei vizaţi vor primi cu interes apariţia acestei cărţi şi o vor utiliza din plin.
Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

CUPRINSUL

Introducere Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană PARTEA I Lehrstück 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lehrstück 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Lehrstück 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lehrstück 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Articolul hotărît, nehotărît şi nehotărît negat Pronumele demonstrativ „das" Pronumele interogativ „was" ? Propoziţia interogativă Numeralul cardinal 1 — 12 2. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Pronumele personal Adjectivul predicativ Conjuncţia „auch" Pluralul substantivelor 3. Das Werkzeug Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Prezentul indicativ al verbelor Prezentul indicativ al verbului „sein" Substantive compuse Substantive derivate 4. Die Werkbelegschaft Pronunţare şi ortografie Prezentul indicativ al verbului „haben" Cazul acuzativ al substantivelor Valenţa verbelor Pronumele interogativ „wer ?" Prepoziţii cu acuzativul Verbe derivate

12 12

32 36 37 39 40 40 41 43 48 49 50 51 52 57 64 65 66 69 69 72 75 78 80 80 82 85 86 87 89 92 94 96 98 100 100 101 102 105 108 109

Lehrstück 5. Meßgeräte 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pronunţare şi ortografie Cazul dativ al substantivelor Prepoziţii cu dativul Valenţa verbelor (continuare) Substantivarea infinitivului Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît Pronumele indefinit „man" Cazurile dativ şi acuzativ al unor substantive masculine (completare)

Lehrstück 6. I m Konstruktionsbüro 6.0 Pronunţare şi ortografie 6.1 Verbe corespondente

/

6

CUPRINSUL

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Lehrstück 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Lehrstück 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Lehrstück 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Prepoziţii bicazuale Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (continuare şi rezumare) Valenţa verbelor (continuare) Ordinea părţilor sintactice Substantive compuse (continuare) 7. Zählen und Rechnen Pronunţare şi ortografie Numeralele cardinale Numeralele ordinale Imperativul de politeţe Cazul genitiv al substantivelor Negaţia „nicht" Substantive derivate (-ung) Valenţa verbelor (continuare) 8. Die Maßeinheiten Pronunţare şi ortografie Verbe cu modificări vocalice Declinarea substantivelor (sinteză şi recapitulare) Pronume demonstrative Substantive derivate Valenţa verbelor Genul substantivelor compuse cu „Meter" 9. Die Metalle Pronunţare şi 'ortografie Adjectivul atributiv Pronumele interogative Verbe derivate Valenţa verbelor Substantive compuse (continuare) Adjective compuse

112 118 119 102 102 125 128 129 132 133 134 136 138 139 141 143 144 145 151 153 153 154 156 159 159 163 165 167 167 168 170 172 173 176 177 180 180 182 1S2 184 187 188 191 193 196 198 198 400

Lehrstück 10. Das Werk. Unsere Erzeugnisse 10.0 Pronunţare şi ortografie 10.1 Pronumele posesiv 10.2 Pronumele personal (completare) 10.3 Verbe modale 10.4 Infinitivul prepoziţional 10.5 Pronume indefinite 10.6 Valenţa verbelor 10.7 Substantive compuse (continuare) Lehrstück 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11. Die Gießerei Pronunţare şi ortografie Verbe separabile Cadrul sintactic al propoziţiei germane Comparaţia adjectivelor Adverbele pronominale Valenţa verbelor Cuvinte prescurtate Lectura suplimentară: „Die Strahltechnik"

CUPRINSUL

7

Lehrstück 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Lehrstück 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

12. I m Werkstoff lager Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Verbe reflexive Adverbele „her" şi „hin" Cuvinte interogative Omiterea unor părţi sintactice Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Werkstoffe" 13. Die Werkstoffprüfung. Pronunţare şi ortografie Participiul perfect al verbelor Diateza pasivă Pronumele impersonal „es" (completare) Participiul prezent Numerale compuse Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii Valenţa verbelor

202 205 206 207 209 210 210 211 213 215 219 219 221 224 224 226 226 227 229 231 234 235 237 238 240 241 242 244 247 248 250 251 252 254 255 258 261 261 264 265 269 269 271 273 276 277 280 281

coordonatoare

1

Lehrstück 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Lehrstück 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Lehrstück 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

Lectura suplimentară: „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung" 14. Die Werkzeugmaschinen Pronunţare şi ortografie Perfectul verbelor Imperativul familiar înlocuirea substantivelor Indicarea măsurilor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (I) 15. Die Kaltverformung in der Stanzerei Pronunţare şi ortografie Diateza pasivă (completare) Prepoziţii cu genitivul Verbul modal „lassen" Substantive verbale Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (II) 16. Die Verarbeitung der Kunststoffe Pronunţare şi ortografie Părţile sintactice (sinteză) Propoziţii secundare (subordonate) Imperfectul verbelor Adjective derivate Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (III) 17. Das Schweißen Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative Pronumele relative Pronumele reciproc

I

Lehrstück 17.0 17.1 17.2 17.3

8

CUPRINSUL

17.4 17.5 17.6 17.7 Lehrstück 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 Lehrstück 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse Substantive nearticulate Sensul substantivelor compuse Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Das Gasschmelzschweißen" 18 : Der Werkzeugbau Pronunţare şi ortografie Infinitivul prepoziţional (completare) Propoziţii infinitivale Conjuncţii subordonatoare Poziţia predicatului în propoziţia regentă Perfectul verbelor modale Substantive derivate (completare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectură suplimentară: „Über Elektroerosion" 19: Korrosion Pronunţare şi ortografie Propoziţii subordonate neintroduse Propoziţii finale Comparaţia adverbelor Numerale fracţionare Structura, poziţia şi regimul prepoziţiilor (sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Symbiose zwischen Zink und Lack"

282 282 283 285 286 289 292 292 293 295 296 297 298 301 303 304 306 307 310 311 312 313 316 317 319 322 322 324 326 326 327 329 330 332 333 335 338 339 343 344 346 349 350 352 355 359 362 363

Lehrstück 20: Die Montage 20.0 Pronunţare şi ortografie 20.1 Locuţiuni cu verbe funcţionale 20.2 Adjective şi participii substantivale 20.3 Genitivul numelor proprii 20.4 Verbe cu funcţia de verb modal 20.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară; „Gilberths MTM-Methode" Lehrstück 21: Der innerbetriebliche Transport 21.0 Pronunţare şi ortografie 21.1 Mai mult ca perfectul 21.2 Propoziţii subordonate temporale 21.3 Parafrazarea genitivului 21.4 Cuvinte polisemantice 21.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Lager- und Fördertechnik" Lehrstack 22 : Die Kunststoffe in der Technik 22.0 Pronunţare şi ortografie 22.1 Viitorul I al verbelor 22.2 Formele verbale (sinteza I) 22.3 Atributul dezvoltat 22.4 Cuvinte similare 22.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Die Kunststoffe im Autobau"

CUPRINSUL

9

Lehrstück 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4

23 : Die Pulvermetallurgie Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative continuative Construcţii participiale; Modul conjunctiv al verbelor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über das Entwerfen pulvermetallurgisch herzustellender Teile" 24 : Das Explosionsverformen von Metallen Pronunţare şi ortografie Apoziţia; Verbe cu regim prepoziţional (sinteză) Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză) Familii de cuvinte Valenţa verbelor Lectura suplime ntară :„ Ü ber Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen" 25 : Automation Pronunţare şi ortografie Vorbirea indirectă Conjunctivul I Modurile şi diatezele verbale (Recapitulare şi sinteză) Propoziţii subordonate prescurtate Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Automatische Fertigungsstraßen"

365 367 368 370 371 375 377 379 382 382 384 387 391 392 394 396 399 400 403 407 410 411 416 418

Lehrstück 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Lehrstück 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6

PARTEA A II-A

Gespräch 1: Gespräch 2: Gespräch 3: Gespräch 4: Gespräch 5: Gespräch 6: Gespräch 7: Gespräch 8: Gespräch 9: Gespräch 10:

Die Zeit Die Uhrzeit; Die Reise: I m Hotel In der Gaststätte In der S t a d t : Ein Besuch auf der Leipziger Technischen Messe Eine Stadtrundfahrt durch München Einkäufe Die Heimreise:

422 427 433 438 444 449 455 460 465 470

PARTEA A III-A

Cheia exerciţiilor Semne de prescurtare a unor cuvinte din limba germană Dicţionar german-român Indice alfabetic de probleme gramaticale şi lexicale Bibliografie

476 530 531 558 560

INTRODUCERE

„Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este axată pe teme şi texte teh­ nice, spre deosebire de alte lucrări valoroase apărute la noi în ţară pentru învăţarea limbii germane. Limbajul tehnic german diferă de limbajul uzual nu numai prin numărul mare de termeni tehnici dar, în multe cazuri, şi prin felul de formulare a diverselor probleme tehnice, prin felul de exprimare a gîndirii tehnice. Structura manualului. Lucrarea de faţă este alcătuită din trei părţi. Partea I conţine 25 de lecţii, dintre care primele cuprind baza grama­ ticală necesară pentru înţelegerea textelor mai dificile din lecţiile următoare. Cele 25 de lecţii tratează diferite probleme tehnice sub forma de texte descrip­ tive şi de dialog. Partea a Ii-a cuprinde 10 dialoguri, conversaţii pe teme uzuale despre călătorii, la hotel, la restaurant, la ghişeele poştei, la vizitarea unui tîrg de mostre în străinătate etc. Partea a IlI-a conţine cheia exerciţiilor, o listă de prescurtări uzuale folosite atît în manual cît mai ales în reviste şi cărţi tehnice, vocabularul germanromân, bibliografia şi alte anexe. Structura lecţiilor. Fiecare lecţie cuprinde: A. — un text tehnic axat pe tema indicată de titlul lecţiei, B. —rubrica „Vocabular", C. — rubrica „Explicaţii şi exerciţii", iar începînd cu lecţia a 11-a şi un punct D. — „Lectură suplimentară" cuprinzînd un scurt articol tehnic cu vocabularul respectiv. T e x t e l e sînt însoţite de un număr de ilustraţii şi desene tehnice pentru uşurarea înţelegerii şi sugerarea situaţiei schiţate. Ele cuprind evidenţieri ale unor cuvinte, forme şi structuri gramaticale cu trimiterea -— prin interme­ diul notelor de la subsolul paginii — la punctul respectiv din capitolul „Expli­ caţii". Textele primelor trei lecţii sînt dublate în întregime de transcrierea lor fonetică, venită în sprijinul însuşirii cît mai repede a citirii corecte. î n privinţa v o c a b u l a r e l o r lecţiilor sînt de menţionat urmă­ toarele : 1. Substantivele sînt prezentate de la început cu articolul hotărît 1 ), cu indicarea accentului principal şi a lungimii vocalei accentuate 2 ), cu desi> î n vocabularul alfabetic din partea a I l I - a a manualului s-a înlocuit articolul hotărît cu indicarea genului prin literele m., f., n. (masculin, feminin, neutru), completîndu-se totodată numărul lecţiei unde apare pentru prima dată cuvîntul. 2 ) — = vocală lungă sau diftong; •;• = vocală scurtă. Un cuvînt nemarcat are o vocală radicală scurtă.
x

referindu-se şi la verbele învăţate pînă la lecţia a 16-a. (Exemple: der Niet. (Exemplu: das Aufbringen. pi. Punctul şi virgula (. = verb reflexiv. Substantivele care nu au plural sînt marcate cu menţiunea f. 2. Virgula (. f. a pune în mişcare). / v e r b separabil Participiul. refl. iar pe măsură ce proble­ mele gramaticale respective au fost explicate.) marchează o enumerare de sensuri mai deosebite unele de altele (Exemplu: doch = ba da. a diatezei reflexive (lecţia a 12-a). la substantivele feminine genitivul nediferenţiindu-se prin desinenţă de nominativ. Sensul cuvintelor este de obicei. Pentru edificarea asupra altor sensuri ale cuvintelor polisemantice recomandăm a se recurge la un dicţionar mai mare. adică: aplicarea sau punerea sau depunerea). ci prin menţiunea vb. Verbele sînt prezentate la început numai la forma infinitivului cu indicarea accentului principal ca şi la substantive. trat ein. apare şi indicarea în paranteză a modificărilor vocalice la prezent (lecţia a 8-a). vocalei la prezent 3. -s. se indică în vocabularul general toate sensurile învăţate. pl. a participiului perfect (lecţia a 13-a). = aplicarea / punerea / depunerea.12 INTRODUCERE nenţa genitivului singular3) şi a nominativului plural. cum să nu. totuşi. -(e)s.'-n = bucşa). sînt date din nou în vocabularul alfabetic general. .pl. cu toate acestea. = măsu­ rarea). a structurii separabile (lecţia a 11-a). î n vocabularul general diferă numai indicarea diatezei reflexive. *' Toate aceste indicaţii. (Exemplu: das Messen. a verbului auxiliar (lecţia a 14-a) şi a formei imperfectului la verbele de conjugare tare (lecţia a 16-a) 4 ). = „şi") marchează o enumerare de sensuri apropiate (Exemplu: bewegen = a mişca. De exemplu pentru cuvintele care apar în diferitele lecţii cu mai multe sensuri. -e = nitul. perfect ist eingetreten) verbul auxiliar Modificarea. f. doar). -s. Astfel se explică complexitatea indicaţiilor posibile la unele verbe ca de pildă la verbul: Infinitivul eintretenAccentul Imperfectul ( I . necesare pentru cunoaşterea conjugării verbelor. care nu este d a t ă prin pronumele reflexiv „sich". cel legat de contextul dat în lecţia respectivă. 3> Numai la substantivele masculine şi neutre. în vederea înţelegerii exacte a sensuri­ lor indicate este necesar a se observa cu atenţie punctuaţia în traducerea cuvintelor: Astfel: Bara oblică (/ = sau) marchează variante sau elemente facultative. die Büchse.

şi la alfabetul fonetic internaţional x ). de răspîndire generală şi frecvenţă gene­ rală m a r e . începînd cu o descriere concisă a problemei cu exemple edificatoare urmate imediat de exerciţii corespunzătoare. li s-au acordat în manualul de faţă o atenţie deosebită. polisemie. E x e r c i ţ i i l e sînt numerotate de la 1 pînă la 580. L e x i c u l . î n afară de aceste aproximativ 2 000 de cuvinte cuprinse în vocabularul alfabetic din partea a IlI-a.a) care se pun cu acuitate în limbajul tehnic. L e c t u r a s u p l i m e n t a r ă reprezintă un exerciţiu sintetic de lectură şi aplicare a cunoştinţelor acumulate prin studiul lecţiilor 1—10. b) Problemelor lexicale (structura cuvintelor. recurgîndu-se. de limbajul general literar sau cotidian. s-a ţinut seama pe cît posibil de principiul frecvenţei şi al caracterului uzual în limbajul tehnic. cititorului i se oferă încă un număr de circa 600 de cuvinte prin intermediul lecturilor suplimentare. familii de cuvinte. de specialitate diferită. l > Recomandăm a se studia cu atenţie tabelul din capitolul „Pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere". necesar categoriei de cititori cărora li se adresează manualul de faţă. uzual. Conţinutul lingvistic al manualului. 18 pînă la 23. Exerciţiile urmăresc să înlesnească celui care studiază familiarizarea cu structurile gramaticale şi lexicale ale limbii germane. neologisme. fapt care facili­ tează căutarea rezolvării corecte (acolo unde este cazul) sub numărul res­ pectiv la „Cheia exerciţiilor" din partea a IlI-a a manualului. Cele 4—5 probleme gramaticale şi lexicale extrase din textul a cîte unei lecţii sînt tratate fiecare separat. b) vocabularul tehnic. pe principiul repetiţiei şi al aplicării faptelor lingvistice identificate şi explicate anterior. unde este nevoie. rubrica „Semnul fonetic". ş. . Vocabularul lecturilor suplimentare nu este cuprins în vocabularul general din partea a IlI-a a manualului. accentuarea şi ortografia corectă a cuvintelor şi struc­ turilor mai dificile ale textului respectiv. Ele sînt concepute totodată şi ca un model pentru cel care studiază spre a continua şirul exemplelor pînă la deplina însuşire a problemelor care se pun în funcţie de viteza de învăţare a fiecărui individ în parte. c) î n ce priveşte problemele gramaticale cuprinse în textul lecţiei. care diferă şi în privinţa ordinei de urgenţă. î n cele 25 de lecţii ale părţii I şi în cele 10 dialoguri din partea a Ii-a se transmite cititorilor un vocabular de circa 2 000 de cuvinte din lexicul limbii germane contemporane. în numeroase cazuri. vocabular care se compune mai ales din două categorii de cuvinte: a) vocabular de bază. pag.INTRODUCERE 13 Rubrica E x p l i c a ţ i i ş i e x e r c i ţ i i dă indicaţii cu privire la: a) Pronunţarea.

. Ele asi­ gură înţelegerea lecturilor tehnice în vederea documentării. sublinierii a ceea ce este principal şi esenţial. mai puţin la conversaţii cotidiene. relativ puţin adaptate. fără a se intra în amănunte sau explicaţii teoretice. într-o ordine dictată de specificul limbajului tehnic. lăsînd la o parte excepţiile şi aspectele mai puţin frecvente. în cadrul manualu­ lui de faţă. precum şi al celor care au mai uitat din cunoştinţele de bază. Aşa se explică progresia rapidă şi pornirea — începînd din lecţia a 4-a — de la texte coerente mai ample. acordîndu-se atenţia cuve­ nită fixării (sau reactivizării) lor. dicţionare. principiu accentuat în zilele noastre de lingvis­ tica confrontativă. a raportului structurilor limbii germane faţă de structurile echi­ valente ale limbii române. pentru a veni în ajutorul începătorilor neiniţiaţi. Indicele problemelor gramaticale. de limbă-standard.a. frecvent întîlnite în texte tehnice. care diferă de limbajul tehnic în privinţa cantităţii şi calităţii diferitelor probleme gramaticale şi de stil. dar este totodată conceput ca o bază pe care ulterior şi cu ajutorul altor mijloace (lecturi. precum şi parti­ ciparea la discuţii în domeniul tehnic. precum şi de teoria modernă a învăţării limbilor străine.14 INTRODUCERE Avînd în vedere marea bogăţie a lexicului limbii germane contemporane. manuale) se pot grefa cunoştinţe lexicale mai ample. se porneşte în primele lecţii de la formele şi structurile cele mai simple. vocabularul relativ redus al manualului de faţă corespunde necesităţii unei selecţii şi unui dozaj asimilabil pentru cel care studiază. conversaţii. Selecţia şi prezentarea problemelor de limbă s-au făcut în lumina concepţiei moderne despre limbă ca principal sistem de semne pus în slujba comunicării în interiorul societăţii umane. principalele structuri morfologice şi sintactice al limbii germane contemporane l. î n domeniul pronunţării s-a insistat asupra acelor particularităţi ale limbii germane care asigură înţelegerea sensului comunicării. Luarea în consideraţie şi punerea în corelaţie a caracterului specific al diferitelor limbi naţionale. Rezultatele cer­ cetărilor socio-lingvistice îşi găsesc oglinda în manualul de faţă în tratarea limbajului tehnic ca fenomen lingvistic evident cu particularităţile sale spe­ cifice. Concepţia ştiinţifică şi metodică a manualului. ') v. ceea ce impune la rîndul său macrostructura lecţiilor. dat fiind că textele neadaptate (sau puţin adaptate) cuprind numeroase probleme de limbă care trebuie explicate şi însuşite. a determinat relevarea. şi contrastivă. în depla­ sări s. iar în domeniul ortografiei •— asupra principalelor dificultăţi care apar în redarea sunetelor limbii germane. De aceea s-a acordat o atenţie deosebită relevării caracterului siste­ matic al faptelor de limbă. cu consecvenţă. Partea a IlI-a. în familie. Manualul de faţă se adresează inginerilor şi tehnicienilor care au mai venit cîndva în contact cu limba germană (în şcoală.). Totuşi. Manualul cuprinde. Structurile gramaticale.

a textului. f) Efectuarea exerciţiilor de sinteză (ultimele 2—3 din fiecare lecţie). cu toate indicaţiile date în vocabular (articol. înţelegem prin studiu temeinic următoarele faze: a) Citirea atentă. precum şi Editurii tehnice datorită căreia acest manual vede lumina tiparului. iar însu­ şirea cuvintelor şi a dialogurilor se va face eventual prin exersare. întrucît între cele 25 de lecţii există o oarecare înlănţuire. fără grabă. apoi în scris. Indiferent de metoda folosită. de docu­ mentare şi de lucru pentru inginerii şi tehnicienii ţării noastre. Le mulţumim anticipat pentru sugestii în vederea îmbunătăţirii unei eventuale ediţii noi. recomandăm a le studia la rînd şi a nu începe studiul unei lecţii pînă nu s-au însuşit lecţiile premergătoare.). desinenţă. g) Parcurgerea lecturii suplimentare (acolo unde există). de asemenea. atenţie şi perseverenţă. Aurel Avramescu pentru îndrumările competente primite în vederea orientării textelor manualului. în grup. învăţarea unei limbi străine cere efort. d) Recitirea explicaţiilor gramaticale şi efectuarea exerciţiilor mai înth oral (cu glas tare). orice limbă străină nu poate fi învăţată fără participarea şi munca activă din partea ace­ luia care doreşte să şi-o însuşească. la capitolele din rubrica „Explicaţii". ci intenţionează să fie un îndrumător practic pentru însuşirea limbajului tehnic german ca instrument de comunicare. AUTORII . Mulţumim.INTRODUCERE 15 Manualul nu urmăreşte informarea teoretică a cititorului asupra speci­ ficului limbii germane. recomandăm ca etalon efectuarea orală liberă a exerciţiilor de sinteză din cadrul celor 25 de lecţii precum şi a exerciţiilor de aplicare date pe marginea dialogurilor din partea a Ii-a. dr. Partea a Ii-a a manualului se va studia ca şi cele 25 de lecţii. exactitatea rezolvării. De asemenea. Simpla citire a lecţiilor sau a exerciţiilor nu este suficientă. recomandăm a rezolva exerciţiile cu multă atenţie şi a verifica ulterior. Recomandăm de aceea ca fiecare lecţie să fie studiată temeinic înainte de a se trece mai departe. doc. b) După prima lectură (fără glas) şi înţelegerea conţinutului textului. î n încheiere dorim cititorilor noştri spor în învăţarea limbajului tehnic german cu ajutorul lucrării de faţă. Recomandări privind folosirea manualului. memorarea cu glas tare a cuvintelor. la cheia exerciţiilor. e) Recitirea textului cu glas tare. c) Parcurgerea exerciţiilor de pronunţare şi ortografie. Pentru autocontrolul privitor la însuşirea materiei. ing. forme de bază etc. căutîndu-se în vocabular cuvintele necunoscute şi dîndu-se curs trimiterilor prin intermediul notelor de subsol. Acad.

I a h J k. F g. Y z. X e ef ghe ha i y. î. ş şi ţ în limba română). M n. H i. V w. se folosea frecvent aşa-numitul „scris gotic" care. s > B se pronunţă [s]. şi ß sînt foarte frecvent folosite. W x. astăzi. în schimb nu sînt considerate ca făcînd parte din alfabetul german literele cu semne dia­ critice (cum ar fi ă. R iot ca el em en o pe cu er s. Literatura tehnică se tipăreşte în toate ţările unde se vorbeşte limba germană exclusiv cu litere latine. nu-şi mai găseşte aplicaţie. E f. pînă la mijlocul secolului al XX-lea. cu unele diferenţe faţă de alfabetul limbii române. U v. > în scrieri şi tipărituri mai vechi. G h. T u. ß. Q " r. K 1. w şi y care se folosesc în scrierea română numai pentru redarea unor cuvinte străine. Alfabetul în limba germană contemporană se folosesc literele alfabetului latin. D e. L m. C d. dar alfabetul limbii germane cuprinde literele qu. A b.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII Î N LIMBA GERMANĂ I. N o.1) Litera Denumirea Litera Denumirea Litera Denumirea a. S ß2) es es-ţet te u fau ve ics üpsilon be ţe de t. Z tet Numărul de litere este egal cu cel din alfabetul limbii române (27). P qu. Literele k. B c. x . O P. w.

în limba germană există numeroase deosebiri faţă de rostirea literelor din limba română. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. „Pronunţarea literelor şi a gru­ purilor de litere" şi punctul III. dicţionarele de pronunţare indicate în bibliografia manu­ alului. alin. Pronunţarea literelor şi a grupelor de litere în pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere. J ) Indicaţii pentru pronunţarea Umlautelor v.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII !N LIMBA GERMANĂ 17 Cele 27 de litere ale alfabetului nefiind suficiente pentru redarea numă­ rului mult mai mare de sunete ale limbii germane. 1/103 . „Particularităţi fonetice". v. D. ö. ü. ci») zz (ţ) ei (ae) eu (oö) ^ ^ g ^ II. 2 ) ck se scrie în loc de kk. 4 > Pentru alte amănunte. 3 ! tz se scrie în loc de zz în cuvinte de origine germană. în scrierea germană se mai folosesc: — Litere cu semne diacritice: ä. numite şi „Umlaute". punctul II. Grupuri pentru vocale aa (a lung) ee (e lung) oo (o lung) ie (i lung) ah (a lung) ah (e* lung) eh (e lung) oh (o lung) öh (ö lung) ieh (i lung) ih (i lung) uh (u lung) üh (ü lung) specifice de litere pentru consoane bb (b) dd (d) ff (f) gg (g) 11 (1) mm (ra) n n (n) PP (P) rr (r) ss (s) eh (h») c k *)• (k) ng (n din „bancă") ph (f) rh (r) sch (ş) th (t) pentru ai (ae) au (ao) äu (oö) diftongi pentru africate chs (cs) gs (cs) Pf (Pf) tz*> (ţ) tsch (ce. *) Asteriscul marchează că apropierea faţă de sunetul respectiv din limba română este doar aproximativă.1' — Grupuri specifice de litere care redau împreună un singur fonem şi care trebuie deci identificate şi reţinute ca unităţi de pronunţare pentru ca citirea şi scrierea să se desfăşoare curgător. Dăm mai jos în ordine alfabetică cele mai importante dintre posibilităţile de pronunţare4'.

Taifun [tae'fu:n]. cînd fac parte din două morfeme diferite: AbbUdung['apbIldUr)] înainte de a. M [ts] X s w x ) Semnele fonetice sînt selectate din alfabetul fonetic adoptat de Asociaţia fonetică inter­ naţională A. acht[axt]. fahren ['fa:ran] zählen ['tse:lan]. gibst[gi:pst] ä3) aa ah ah ) ai e lung. läuft[b0ft] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: Hebel['he:bal]. Auto[aoto]. închis sau deschis W [ae] W w [«] [•:] [ao] [o:] [30] au ao o lung.I. cele specificate la punctul III. deschis a lung. e. Temperatur [tempera'tu:r] Fräser ['fre:zar]. a ) Pentru pronunţarea lungă sau scurtă a vocalelor. deschis e lung. r : Cafe[ka'fe:]. brauchen ['braoxan]. condiţii 2) a a lung. în neologisme de provenienţă franceză: Mohair [mo'he:r]. v. lung sau scurt e lung. Hälfte ['helfta]. 1. ö. y în neologisme franceze. deschis ae e deschis. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: ebblos['splo:s]. fair[fs:r]. Creme ['kre:ma]. o. „Particularităţi fonetice". „Ortografia". hängen ['heypn] Waage ['varga]. (Association Phonetique Internationale). haben['ha'. deschis a lung. A ?) Cf.P. deschis 3 [a:] [a] M [«:] [«] [«:] [«:] Rad[ra:t]. în neologisme de provenienţă engleză: Containerfkon'temar]. gemäß[ga'me:s]. chauffieren[fo'fi:ran] Häuserf'hoozar]. das [das]. deschis a scurt. y în neologisme latine şi greceşti: Celsius['tselziUs]. u. i. Saal [za:l] Zahl [tsa:l]. alin. d) din punctul V. fährt [fs:rt] în cuvinte germane şi unele neologisme: Mai[mae]. alin.18 PAETICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul 1) fonetic Exemple. Baiser [be'ze:]. engleze şi spaniole: Aktrice[ak'trisa]. în cuvinte germane şi unele neologisme: bauen[baoan]. .ban] da[da:]: Hammer['hamar]. în neologisme de provenienţă franceză: Sauce ['so:sa]. închis a scurt. înainte de e. i. închis äu 3 ) b OÖ b P bb b P Pb c c [b] M [Pb] între vocale: Ebbe['eba]. înainte de ä. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: grob[gro:p]. deschis e scurt.

m. fertig['fertlc]. închis e lung. în neologisme de provenienţă franceză: Chef[Jcf]. Frage['fra:ga]. i. wichtig['vlctlc]. freundlich[fro0ntllţ] între vocale: addieren[a'di:ran]. 0. suchen [zu:xan]. eu. r . au: nach[na:x]. y în neologisme de provenienţă greacă: Chemiefce'mi:] după a. ci chs ck d cs c d M [d] [t] [d] [t] t dd dt e d t t e lung închis e scurt deschis e lung deschis e scurt. e. manch[manc]. sehr[ze:r] kein[kaen]. Theater[te'atar]. ci (i)h din „odihnă" Semnul fonetic Exemple. închis e slab. ü. în sufixul -chen: Rädchen[retcan]. închis ae ae [e:] [e:] [ae] [ae] . unser['Unzar]. la început de cuvînt înainte de e. la sfîrşitul de cuvînt şi înainte de consoană Rad[ra:t]. r. Feder [fe:dsr]. 0.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 19 Literele Posibilităţi de pronunţare ce. n : rechtfrect]. u. i în neologisme de provenienţă italiană: Cello['tfelo] după ä. leer[le:r] gehen[ge:9n]. drei[drae] leihen[laean]. regnen ['re:gnan]. înainte de a. accentuată: Block[bbk]. Rechnung['recnUn]. Ecke[Jeka] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: das[das]. ö. Erz[e:rts]. Chior [klo:r]. în neologisme de provenienţă franceză: Dessert[dese:r]. 1. la început de cuvînt în neologisme de provenienţă greacă. neaccentuat W te:] M [e] ee eh ei eih e lung. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană Stadtrjtat]. i. ladt[ls:t] Hebel['he:b3l]. sieben ['zi:ban] Ideep'de:]. Reihe[raea] C [tfl ch (a)h din „meteahnă" c w M M [tj] [ks] Ş ce. elegant[elegant]. condiţii înainte de e. äu şi 1. ei. Charakter[ka'raktar]. sechsfzeks] în loc de kk după vocală scurtă. în neologisme de provenienţă engleză sau spaniolă: chartern['tfa:rt3rn] cînd fac parte din acelaşi morfem: Biichsef'bYksa].

la sfîrşitul cuvintelor după orice vocală sau consoană în afară de i şi n: Werkzeug [*verktso0k].ran] schaffen ['Jafan]. ziehen [tsi:an] Maschine [ma'Ji:na]. n : tragbar ['tra: kba:r]. Viertel ['flrtal] sieh [zi:]. condiţii eu OÖ ö lung închis f ff g f î g [00] [00 heute [Tiaato]. m. offside [ofsaed] hier [hi:r]. hin [hin] — d u p ă sau între vocale: Lehrling ['le:r\Irj]. fahren ['fa'. Legierung [le'gi:rUr|]. în neologisme de provenienţă engleză sau italiană: Gin[d3ln].20 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Giro [d3i:ro]. richtig [TIctI 9 ] Mechanik [me'camk]. în interiorul cuvintelor înainte de 1. Stoff [Jtof] la începutul cuvintelor înainte de orice vocală sau consoană: Gewinde [ga'vlnda]. în interiorul cuvintelor înainte de altă con­ soană decît 1. Gewinde [ga'vlnda]. închis i scurt. viel [fi:l]. Offizier [te] franceză: [ofi'tsi:r] . gi nu se pronunţă b h nu se pronunţă i i lung. Benzin [ben'tsim] ist [Ist]. Spirale [Jpi'ra:la] înainte de vocală: Familie [fa'mi:lîa]. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur[in3s'ni0:r]. r. închis i consonantic ae ie ieh ier i lung închis i scurt. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur [in3e'ni0:r]. Regler [re:gk»r]. m. r. her [he:r]. ziehen ['tsi:an] ra M [g] c M (i)h din „odihnă" j ge. deschis i scurt. zwanzigste ['tsvantslcsta]. Milieu [ml'lfo:] auf[aof]. Größe [gro:sa] gut [gu:t]. wie [vi:] vierzig ['flrtslc]. Montage[mon'ta:5e]. Konstruktion [konstrUk'tio:n] în neologisme de provenienţă engleză: Spikes [spaekz]. klug [klu:k]. legt[le:kt] în sufixul -ig la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană: fertig ['fertlc]. neun [noon]. Gips [gips]. în interiorul cuvintelor înainte de vocală: Lager [la:gar]. după n: Legierung [le'gi:rU-rj] — la început de cuvînt înainte de vocală: haben ['ha:ban]. deschis i lung închis ie sau ir M [3] m M 00 ci] m [ae] PO [I] P O [îe:] | în neologisme de provenienţă Portier [porţie:]. n : Signal [zi'gno:l].

Route ['ru:ta] în neologisme de provenienţă engleză: Count [kaont] . Sprengung wann [van]. jeder [je:dar]. Tachometer [taxo'me:tar] Größe [gr0:sa]. nimm [ftro:m] [nlm] m Pi] [m] [m] m mm n m m n n (ca în bancă) în orice situaţie. Röhre [r0:ra] Zoo [tso:].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII IN LIMBA GERMANĂ 21 Literele Posibilităţi de pronunţare i (ca în iarbă) j ge. Boot [bo:t] în neologisme de provenienţă Boom [bu:m] engleză: ö oh öh 00 [u:J [u:] [ao] ou în neologisme de provenienţă. Kontrolle [kon'trola] Auto ['aoto]. Strom kommen ['koman]. franceză: Journal [3ur'na:l]. trennen [fpreijUir]] ['trenan] Boden ['bo:dan]. links [links] ng nn 0 n (ca în bancă) n o lung închis o scurt deschis o scurt închis ö lung închis ö scurt deschis ö scurt închis o lung închis ö lung închis o lung închis u lung închis u închis lung sau scurt au hi M [0:] [0] [0] [o:]. Werke [verka] în neologisme: Stukkatur [Jtuka'tu:r] i [X] k kk 1 11 c c 1 1 i (ca în iarbă) li M M [i] [i] legen [le:gan]. können ['koenan] Ökonomie [0kono'mi:] ohne ['o:na]. blau [blao]. stellen ['Jtslan]. condiţii ja [ja:].a. soll ['zol] în unele neologisme franceze: Guillotine [gijo'ti:na] în neologisme spaniole s. Bohrer ['bo:rar] Höhe ['h0:a]. [oe] [0] [0:] [ö:] [0:] lang [lan]. Feld [feit] alle ['ala]. jung [jUrJ în neologisme de provenienţă franceză: Journal [3ur'na:l] în neologisme de provenienţă engleză: Job [d 3 ob] în neologisme de provenienţă spaniolă: Quijote [ki'xota] klug [klu:k]. planen [pla:nen] înainte de g şi k: lang [larj]. dar nu înaintea unui g sau k: Niet [ni:t]. vor [fo:r] Dorn [dorn].: brilliant [bril'jant] Maschine [ma'fi:na]. gi h Semnul fonetic Li] [5] Exemple. benötigen [ba'n0:tlgan] zwölf [tsvoelf]. groß [gro:s].

groß [gro:s] arbeiten ['arbaetan]. Tafel ['ta:fal]. suchen ['zu:xan].22 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Oszillograph [ostsilo'gra:f] Gruppe [grUpa]. Lampe ['lampa] Pfeil [pfael]. Meister ['maestar] — la început de cuvînt înainte de p şi t : Spirale [jpi'ra:la]. Felsen ['felzan] la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: was [vas]. fräsen ['frezau]. schwarz [Jvarts] Schlüssel ['JlYsal]. F. Meister ['maestar] la sfîrşit de cuvînt în neologisme de pro­ venienţă franceză: Diner [di'ne:]. knapp [knap] c r r nu se pronunţă quantitativ [kvantita'ti:f]. Portier [por'tle:] Rheuma [ro0ma]. eins [aens]. condiţii P Pf ph PP qu P Pf f P CV [p] prüfen ['pry:fan]. Rhythmus ['rYtmUs] M1' rh IT S r r z s Ş M M W M [J] Herr [her]. Rhytmus ['rYtmUs] sch Ş SC [ß [sk] schw ss ß t şv s s [fv] W M [t] [ts] [t] [ts] t t th ts 11 t ţ hältst [heltst]. irren [Iran] — la începutul cuvîntului şi în interior înainte de vocală: sieben ['zi:ban]. schreiben ['Jraeban]. Arbeitsplatz farbaetsplats] v. Gipfel [glpfal] M M [p] [kv] Phenol [fe'no:l]. Strom [Jtro:m] schwer [Jve:r]. ultim. punctul III „Particularităţi fonetice". al.bequem [ba'kve:m] în neologisme de provenienţă franceză şi spaniolă: Quai [ke:] rechnen ['recnan].na] în neologisme de origine italiană: Maraschino [mara'ski:no] schwer [JVe:r]. messen ['mesan] fleißig ['flaeslţ]. Meister ['maestar] înainte de i consonantic: Konstruktion [konstrUk'tsiom] Theater [te'a:tar]. Maschine [ma'Jr. pct. .

Kurbel ['kUrbal] konstruieren [kanstru'i:ran] für [iy.' " PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 23 Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Ventil [ven'ti:l] was [vas]. ci t ţ u lung închis u scurt deschis u scurt închis [tj] deutsch [daotf]. Psyche ['psy:ca] Hymne ['hymna] ZyHnder [tsy'llndar]. flüssig ['flYsIc] 'Büro [by'ro:] Uhr [u:r]. Werkzeug ['verktsook] la sfîrşitul unor nume de localităţi: Treptow ['trepto:] Analyse [ana'ly:za]. ziehen [tsi:an] în neologisme: Zero ['zero] în unele neologisme: Bronze ['bronsa]. Brett [bret] sitzen ['zltsan]. Quiz [kvls] zwei [tsvae]. Stuhl [ftu:l] Ü ü lung închis ü scurt deschis ü scurt închis u lung închis ü lung închis f V uh tih V führen ['fy:ran]. condiţii tsch tt ce. ['tsvantslc] zwölf [tsvoelf]. Welle ['vela]. hybrid [hy'bri:t] în neologisme englezeşti: Hobby ['hobi] în neologisme franceze: Rayon [ra'Iö:] în neologisme de provenienţă engleză: Nylon ['naelon] zu [tsu:]. zwanzig w V nu se pronunţă y ü lung închis ü scurt închis ü scurt închis i scurt închis i consonantic ae [y:] [Y] [y] H [î] [ae] [ts] z t z s W [s] [tsv] [ts] zw zz ţv t Skizze ['skltsa]. rutschen ['rUtfan] Mitte ['mita]. Schublehre ['Ju:ple:ra] Nummer ['nUmar]. Razzia ['ratsia] . rund [rUnt].il. zehn [tse:n]. prüfen ['pry:fan]. Platz [plats] ra [ts] [u:] [U] [u] [y:] [Y] [y] [u:] [y=] [f] [v] [v] tz u du [du:]. früh [fry:] vier [fi:r]. vor [fo:r]. verfahren [fer'fa:ran] korrosiv [koro'zi:f] în neologisme: Volumen ['vo'lu:man]. über ['y:bar] fünf [fYnf]. suchen [zu:xan].

[o]. deci. Exemple: den wen Kahn Ofen Miete (e lung) = (e lung) = (a lung) = (o lung) = (i lung) = pe care. îndeosebi vocalele. [a]. sunetele limbii germane pre­ zintă numeroase particularităţi de articulaţie.a. Limba germană are vocale lungi şi scurte. [I]. [e]. sobă. -cînd vocala apare dublată: Waage ['va:g3]. Nummer ['nUmar]. [Y]. [0]. am. zum. diferenţa cantitativă a vocalei indică sensuri deosebite. fertig ['fertig]. Boot [bo:t]. şi bibliografia manualului. Cantitatea vocalelor. vom. Deosebim: 8 vocale lungi: [a:]. chirie. Cele mai remarcabile deosebiri faţă de articulaţia în limba română sînt următoarele: A. das. La unele cuvinte asemănătoare. dar şi multe dintre consoane.24 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ III. [e:]. iar cele scurte — mai scurt şi mai apăsat decît vocalele limbii române. [o]. Büchse ['bYksa]. [i:]. Particularităţi fonetice După cum rezultă din tabelul de mai sus. um. Vocalele se pronunţă x) lung -înainte de o consoană simplă cînd sînt accentuate: Rad [ra:t]. [oe]. -înainte de h ortografic (care nu scurt .înainte de consoane simple cînd sînt neaccentuate: sieben ['zi:b3n] Material [mate'rîad] -înainte de consoană dublă Welle ['vela]. . V. [I]. denn wenn kann offen Mitte (e (e (a (o (i scurt) scurt) scurt) scurt) scurt) = = = = = căci cînd. pe cine. Schlüssel [jlYsal]. de aceea se recomandă respectarea cu grijă a indicaţiilor de pronunţare date în lecţiile manualului de faţă. [e:]. gut [gu:t]. (Excepţii: Art. man. Bolzen ['boltsan]. [u]. dacă poate deschis mijloc Trebuie. von. [o:]. es. an. leer [le:r]. zur s. [i].). să se acorde o atenţie deosebită realizării corecte a cantităţii vocalelor pentru a se evita confuzii în comunicare. [u:]. wir [vi:r] (Excepţii: ab. [y:] 16 vocale scurte: [a]. [0:]. Boden ['bo:dan]. [e]. Block [bbk] Platz [plats] .[y] Variantele lungi sînt de regulă accentuate. in. -înainte de două sau mai multe consoane diferite: Stift [ftlft]. barcă. Ele se pronunţă mult mai lung şi mai încordat. hat. *) Pentru regulile succinte date aici există numeroase excepţii şi completări. [«]. Hebel ['he:bal]. [U]. daß. im. precum şi — la nevoie — consultarea unui dicţionar special de pronunţare.

PO [a]. [»:]. seria închisă pentru neologisme şi cuvinte cu foste vocale lungi care au devenit neaccen­ tuate. ee. 'u etc. prezintă vocalele: [e:] = e lung închis redat în scris prin e. — vocala i înainte de e ortografic (care nu se pronunţă. — rotunjite sau nerotunjite (în funcţie de rotunjirea buzelor la articulaţia lor). [y] [o]. Particularităţi deosebite în pronunţare. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e.) — înainte de -eh şi -seh: ich [Ic] noch [nox]. se pronunţă mult mai deschis decît e din limba română literara. [u:]. 'o. [a] închise M . dar arată lungimea vocalei): vier [fi:r]. [oe]. B. Fräser ['frs:zgr] = frezor. 'i. Exemple: Feder ['fe:d3r] = arc. [i]. sau ah. Exemple: spät [fps:t] = tîrziu. seria deschisă este specifică pentru cuvintele de origine germană. Datorită acestei însuşiri se realizează citirea nelegată a cuvintelor.a. Uhr [u:r]. sau eh. dar poziţia buzelor ca pentru i.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 25 se pronunţă. rasch [raj]. Din punct de vedere calitativ. Mond. [YJ Majoritatea vocalelor lungi sînt închise. Dreher ['dre:gr]. [I]. vocalele limbii germane sînt — deschise sau închise (în funcţie de deschiderea relativ mai mare sau mai mică a maxilarelor la articulaţie). Dintre vocalele scurte. Din cele 24 de variante ale vocalelor enumerate mai sus sînt deschise nerotunjite [a]. [e]. [U]. astfel încît să înceapă cu un uşor pocnet al coardelor vocale: 'a. Exemple: Das / ist / ein / Arbeiter. redat în scris prin ä. aproximativ ca un e ardele­ nesc. Vier­ tel) s. rotunjite [s]. vierzig. C. werden. dar indică lungimea vocalei precedente): Zahl [tsa:l]. [I] [o:]. Caracterul exploziv al vocalelor iniţiale. D. 'e. [0]. erst. [e:] = e lung deschis. zehn [tse :n] = zece. Er be/ arbeitet / einen Block / in / unserer Werkstatt. Calitatea vocalelor. Tisch [tlj] s. viel [fi:l]. .a. s.a. hier [hi:r] (Excepţii: vierzehn. Städte. Vocalele situate la început de cuvînt sau de silabă se pronunţă apăsat. [u]. în comparaţie cu limba română. [y:] [o].

Exemple: Rolle ['rola] = rolă. ver-. Exemple: Boden ['bo:dsn]. grün [gry:n] == verde. urmat de un e scurt. se pronunţă foarte slab şi relaxat. sieben [zi:ban] — şapte). Exemple: auch [oox] — de asemenea. dintre care doi pot fi redaţi în scris în două feluri: [ae]. [f] dentale: [d]. [«o]. [X]. Block [blök] = bloc. redat în scris numai prin e. Exemplu: für [fy:r] = pentru. redat prin ii sau v. dünn [dYn] = subţire. deschis. [o0]. [t]. richtig ['rlctlc] = corect. Größe ['gr0s9] = mărime. [p]. [y] faringale: [h] ) Cf. [o] = o scurt. se pronunţă apropiat de e. genau [ga'nao] = exact. [f]. Exemple: drei [drae] = trei. [1]. E. d) din punctul V. neaccentuat. „Ortografia". [m] labiodentale: [v].26 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ [o:] = o lung închis. Diftongii limbii germane. se pronunţa cu poziţia limbii ca pentru i. alin.în care e se pronunţă [s]). redat în scris prin eu sau äu 1 ). (Exemple: Lager [\a:gar] = lagăr. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. urmat de un ö scurt. . redat în scris prin o. se compune dintr-un o scurt accen­ tuat foarte deschis. zwölf [tsvoelf] = douăsprezece. şi [oe] = o scurt deschis. [z]. [k]. redat în scris prin o. se compune dintr-un a scurt accentuat şi un o scurt. iar poziţia buzelor ca pentru fluierat. ent-. zer. mult mai deschis decît i din limba română. deschis. Exemple: neun [no0n] = nouă. redat în scris prin ei sau ai. [r] l palatale: [j]. [y:] = ü lung închis. care se pronunţă apropiat de a. Limba germană are trei diftongi. dar cu poziţia buzelor ca pentru u. [a] == e scurt. iar poziţia buzelor ca pentru o. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru o. închis. redat în scris prin ii. Exemple: Stift [Jtlft] = ştift. oo sau oh. Limba germană are următoarele 21 de con­ soane : bilabiale: [b]. redat prin ö sau eu. neaccentuat. fiind o vocală între e şi ö apropiată de ă românesc sau e mut din limba franceză. F. deutsch [do0tf] = german. deschis. [9] velare: [g]. închis. iih sau y şi [Y] = ii scurt deschis. închis. [n] alveolare: [3]. Această vocală se găseşte numai în silabele neaccentuate (cu excepţia prefixelor emp-. Exemple: gehören [ga'h0:ran] = a aparţine. [0:] = ö lung închis. oh sau eu. mult mai deschis decît o din limba româna. Mai [mae] = (luna) mai. [s]. Calitatea consoanelor. bohren ['bo:ran] = a găuri. redat în scris prin au. [I] = i scurt. er-. se compune dintr-un a scurt accentuat. neaccentuat. neaccentuat.

tt. poate fi pronunţat fie apical (prin vibrarea vîrfului limbii). dar cu o fricţiune expiratorie mai slabă. Arbeiter. Feld [fslt] = cîmp. redat în scris prin h. şi un accent secundar. Exemple: hier. plural — die Direktoren. î n cuvinte multiplu compuse. care se accentuează mai ales pe ultima sau penultima silabă (Exemple: Ingenieur. ph. Exemple: drehen ['dre:an] = a strunji. fie uvular sau graseiat prin vibrarea omuşorului [R]. Werkzeug ['vsrktso0k] = sculă. d. . Aceste con­ soane ocluzive surde se pronunţă aspirat. [r]. dar şi la cuvinte ger­ mane. t. gehören. kh. î n cuvinte compuse. Hammer. Exemple: grob [gro:p] = grosolan. verwenden. Exemple:^'« = da. jeder = fiecare. Consoanele b. IV. accentul este în general fix. hellgelb. dar cu o fricţiune expiratorie mai puternică. Cuvîntul se accentuează. [h]. Accentul î n limba germană. Exemple: Lehrstück. HQchleistungswerkzeug. De aceea recomandăm a se respecta cu grijă indicaţiile de accentuare date în rubrica „Vocabular" a lecţiilor din manualul de faţă. Thexth = text. fiind semn ortografic de lungire a vocalelor. [j]. accentul cade pe radicalul cuvîntului determinativ. ck sau kk. de exemplu la substantivele masculine terminate în -or neaccentuat: singular — der Direktor. Exemple: Phaphier = hîrtie. [k]. Gewinde. Wertstück" = piesă. G. redat în scris prin r. anwenden. k sau pp. pe silaba radicală: Exemple: Hebel. pe radicalul cuvîntului determinativ.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 27 Particularităţi calitative în pronunţare: [p]> M» M . redat în scris prin j . derivate şi compuse. Montage). se deosebeşte un accent principal. în limba germană-standard se impune tot mai mult ultima variantă. La unele cuvinte. g la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană se pronunţă [p]. jetzt = acum. pe radicalul cuvîn­ tului de bază. De la aceste reguli de bază există numeroase excepţii. î n ultima vreme. fie postdorsal (prin fricţiune sonoră între partea posterioară a limbii şi cerul gurii [-JJ]). accentul se poate muta de pe o silabă pe alta în timpul flexiunii. [t]. Asurzirea consoanelor oclusive sonore. th. După vocală sau între vocale nu se pronunţă. astfel încît se aude după ele un h. herstellen. realizîndu-se printr-o explozie mai energică decît în limba română. Bohrer ['bo:rgr] = burghiu. se pronunţă la începutul cuvintelor asemănă­ tor consoanei h din „hartă". Gewindebohrer. redate în scris prin p. de regulă. Lehrling. Exemple: Fliehkraftregler. Hebel. se pronunţă asemănător consoanei i din „iarbă" sau „iederă". în special privitor la cuvintele de provenienţă străină. rr sau rh.

Februar etc. Ihnen. Euch. leer = gol. dar folosirea lor diferă în unele privinţe şi anume: l ) a Este în pregătire o reformă a ortografiei germane. c) Indicarea scurtimii vocalelor prin dublarea consoanei care urmează (Exemple: die Welle = arborele. das Messen = măsuratul. ) eh şi tz se scriu în loc de kh şi « . Euer etc. de la verbul halten — a ţine.). die Höhe = înălţimea). Ihr etc. b) Indicarea lungimii vocalelor — prin h după orice vocală (Exemple: die Zahl = numărul. — a adjectivelor derivate cu sufixul -er din nume de localităţi sau ţări (Exemple: die Leipziger Messe = Tîrgul de la Leipzig. West). diminutivul de la cuvîntul: die Schraube = şurubul). — a pronumelui de politeţe şi a formelor sale (Sie. der Deutsche — germanul). der Platz2) = locul). Dich. Ortografia Cele mai importante particularităţi ale ortografiei limbii germane sînt în momentul de faţă x ): a) Scrierea cu iniţială mare — a tuturor substantivelor (Exemple: das Ventil — ventilul. vid). d) Scrierea cu ä (pentru sunetul [e]) şi äu (pentru sunetul [00]) dacă cuvîntul provine de la o formă de bază care cuprinde a sau au. (Exemple: die Räder = roţile. Süd. — prin dublarea literei (Exemple: die Waage = cîntarul. — prin e după i (Exemple: der Niet = nitul). der Hebel — pîrghia) şi a cuvintelor substantivate (Exemple: das Messen — măsuratul. das Schräubchen — şurubelul.) şi a pronumelor personale şi posesive pentru persoana a Ii-a singular şi plural în scrisori (Exemple: Du. Dein. Dir. Dienstag e t a j si a punctelor cardinale (Nord.). a zilelor săptămînii (Montag. das Neue — noul). . die Einsteinsche Relativitätstheorie = teoria relativităţii a lui Einstein). Punctuaţia în limba germană. der Block 2) blocul. Ihr. semnele de punctuaţie sînt aceleaşi ca şi în limba română. pluralul cuvîntului das Rad — roata. Ost. die Schweizer Industrie = industria elveţiană) sau cu sufixul -sehe din nume de persoane. inclusiv a numelor de popoare (der Rumäne — românul. dacă exprimă realizări sau proprietăţi personale (Exemple: die Planksche Quantentheorie = teoria cuantelor a lui Plank. VI. a numelor lunilor (Januar.28 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ V. er hält = el ţine.

brauchen. = Analiza pare a fi ieşit bună). = Tovarăşul care lucrează acolo este maistrul Ionescu). (Exemplu: Fragen Sie. der dort arbei­ tet. (Exemplu: Der Genosse. = A monta această maşină este obligaţia lui). — (Exemplu: Diese Maschine zu montieren ist seine Aufgabe. = După măsurare. oder kommen Sie nach Bukarest ? = Mergeţi la Tîrgul de la Leipzig sau veniţi la Bucureşti ?) c) Virgula este obligatorie pentru delimitarea propoziţiilor subordonate de orice fel faţă de regentă şi între ele.a. (elften) Juni = la 11 iunie). = Wir wollen versuchen. ca cele următoare: — cînd propoziţiile subordonate de acelaşi grad sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). haben. im 8. Virgula are în limba germană exclusiv funcţie gramaticală. — cînd propoziţia infinitivală depinde de verbele „sein. (achten) Stock = la etajul al 8-lea am 11. (Exemplu: Er sagt: „Ich komme. Semnele citării (ghilimelele) marchează şi vorbirea directă. ist der Meister Ionescu.") Xu se obişnuieşte folosirea liniei de dialog. = întrebaţi dacă are timp şi dacă poate să facă acest desen). (Exemplu: Die Analyse scheint gut ausgefallen zu sein. Subliniem pentru folosirea virgulei unele deosebiri faţă de punctuaţia în limba română: a) în propoziţia dezvoltată. — cînd părţile propoziţiei infinitivale sînt intercalate între părţile pro­ poziţiei regente. • cînd propoziţia infinitivală este subiect şi stă la începutul frazei. în schimb nu se pune la cuvinte pre­ scurtate formate din iniţiale (Exemple: SRR \ Sozialistische Republik Rumä­ nien = R. (Exemplu: Nach dem Messen wird das Material chemisch analysiert. pflegen" s. dieses Verfahren anzuwenden.R. Celelalte semne de punctuaţie se folosesc într-un mod similar ca şi în limba română. Folosirea ei urmează unor reguli foarte precise şi nu poate fi supusă bunului plac pentru marcarea unor pauze (retorice) în cursul vorbirii. (zweite) Kopie — copia a 2-a. = Vrem să încercăm să aplicăm acest procedeu). materialul este analizat chimic). (Exemplu: Dieses Verfahren wollen wir anzuwenden versuchen.S. ob er Zeit hat und ob er diese Zeichnung machen kann. scheinen. .PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 29 Punctul este folosit şi pentru specificarea numeralului ordinal (Exemple: die 2. chiar dacă sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). circumstanţialele care precedează subiectul şi predicatul la începutul propoziţiei nu se separă prin virgulă. b) Propoziţiile principale dezvoltate complete se separă prin virgulă.). (Exemplu: Fahren Sie zur Leipziger Messe. Se fac excepţii de la această regulă generală în unele cazuri.

.

Partea I .

Nummer 1 ist der Stift. []a: j 'nUmar drae 'Ist das ga'vlnda || ] . das [das] Nummer drei ist das Gewinde. die Schraube. [ga'vlnda] [das ga'vlnda] Ist Nummer 3 das Gewinde ? ['Ist 'nUmar drae das ga'vlnda ?] Nr. ['nUmar drae 'Ist das ga'vlndajj ] Nummer 3 (drei [drae]). ['fraoba] [di: 'Jrooba] cito lyji **^ K.3 Ja. Gewinde. Schraube. ['nUmar'«ens 'Ist der ftlft||] Ist Nummer 1 der Stift ? ['Ist 'nUmar 'aens der 'ftlft ?] Nrl Ja. Nummer 2 ist die Schraube. Nummer 3 ist das Gewinde. das Gewinde. ['nUmartsvoe 'Ist di: 'J"raoba]J ] Ist Nummer 2 die Schraube ? ['Ist 'nUmar tsvae di: frooba] ? Ja. [ja: / 'nUmar 'aens 'Ist der ftlft|| ] die [di:] Nummer 2 ("zwei [£$z>«e]j. [ftlft] [der ftlft] der [der] 11 + Nummer eins ist der Stift.Lehrstück Nummer 1 (eins) ['le:rJtYk 'nUmar 'aens] DIE MASCHINENTEILE [di: ma'yiinanto^b] A. [ja: j'nUmar tsvo/'Ist di: jr«pba||]. der Stift. Text [tskst] Nummer 1 (eins [aens]) Stift. r Z Nummer zwei ist die Schraube.

['nUmar fYnf 'Ist 'oena 'bYks3||] ein ['qen\ Was ist Nummer sechs ? [vas 'Ist 'nUmar zeks?||] Nummer 6 (sechs [zcks]) Rad. ra:t||] kein [kaen] Nummer 7 (sieben ['ziibdri]). ['nUmar zsks 'Ist 'qen. der Niet.5 Nummer fünf ist eine Büchse.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 33 was ? [vas] ein Nummer 4 (vier [fi:r]). [r«:t] [das ra:t] Nummer sechs ist ein Rad. ['nUmar fi:r 'Ist 'qen ni:t||] eine ['«ena] Was ist Nummer fünf? [vas 'Ist 'nUmar fYnf?] Nr. Büchse. Niet. CbYksa] [di: 'bYksa] •M- Nr. Hebel. [nqen / das 'Ist kaen ni:t | das 'Ist 'qen 'he:bal|| ] Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. 1/103 . die Büchse. das ist kein Niet. [ni:t] [der ni:t] ['qen] /^t*\ \ \( Was ist Nummer vier? [vas 'Ist 'nUmar fi: r ?] Nummer vier ist ein Niet. der Hebel. das ist ein Hebel.4 Nummer 5 (fünf [fYnf]). ^ T O T ^ ^ s t das ein Niet ? ['he:bal] [der 'he:bal] e^^^Ş) ['Ist das 'qen ni:t ?] Nein. das Rad.

Feder. das ist kein Rad. das ist ein Ventil.34 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE keine ['k«ena] Nummer 8 (acht ['axt]J. [hi:r 'Ist 'aen Jpllnt|| ] Nr. Nummer 10 ist ein Splint. Lfpllnt] [der Jpllnt] -Hier ist ein Splint. Nummer 11 ist eine Rolle. Splint. Ventil. ['nUmar 'elf 'Ist kaen Jpllnt|| 'nUmar 'elf 'Ist 'aenz 'rola|| ] . [hi:r 'Ist 'gena 'rola||] Mr. 10 Nummer 10 ist kein Hebel. [naen | das 'Ist koen ra:t/das 'Ist 'aen ven'ti:l|| ] hier [hi:r] (?) Nummer 10 (zehn [tse:n]). die Feder. Rolle. [fe:dar] [di:fe:d3r] Ist das eine Schraube ? ['Ist das 'aena 'Jraoba ?] Nein. das Ventil. [vsn'ti:!] [das ven'ti:!] si Ist das ein Rad ? ['Ist das 'aen ra:t ?] Nein. das ist eine Feder. die Rolle ['rola] [di: 'rola] r-\ -Hier ist eine Rolle.tt Nummer 11 ist kein Splint. ['nUmar tse:n 'Ist kaen 'he:bal || 'nUmar tse:n 'Ist 'aen Jpllnt||] Nummer 11 (elf ['elf]). das ist keine Schraube. der Splint. [naen | das 'Ist 'koena 'JYopba | das 'Ist 'oena 'fe:dar||] kein [k«en] Nnmmer 9 (neun [no0n]).

-e ist die das der die das der v zwei Schraube. -e der Text. -s. - ia lecţia. pentru substantivele feminine şi numai pluralul (aici: —n) . . was vier Niet. -e der Stift. -n sechs Rad. -n X) eins der Maschinenteil. Nummer 12 ist ein Lager. şapte pîrghia. -(e)s. -(e)s. -e1» die Nummer.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 35 Nummer 12 (zwölf [tsvoelf]) Lager.(e)s. Vocabular das Lehrstück. -(e)s . aceştia. ^er das sieben Hebel. -e fünf Büchse. aceasta. levierul. -s. maneta acestea 11 D u p ă forma de bază a substantivelor masculine şi neutre dăm desinenţele genitiului şi pluraluluii (aici: -(e) s. -e). ['nUmar tsvoelf 'Ist kaenz 'rola|| 'nUmar tsvoelf 'Ist 'aen 'la:gar|j] B. -(e)s. capitolul numărul unu organul de maşină textul ştiftul este da doi şurubul trei filetul (ghiventul) ce patru nitul cinci bucşa şase roata acesta. -(e)s. -n drei Gewinde. das Lager ['la:gar] [das 'la:ggr] T —i— Hier ist ein Lager [hi:r 'Ist 'aen 'la:gar|| ] r Nummer 12 ist keine Rolle.

-(e)s. depozitul.5. die Zahl 1 '. -n nouă neun ventilul. -e zece zehn splintul der Splint. D V. C. -en numărul. . resortul. supapa das Ventil. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 1. punctul 1. -n douăsprezece zwölf lagărul. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! ta:] Zahl Râd Lager [a] das was acht [e:J Feder Hebel Lehrstück w [i:] Text Ventil sechs Maschinenteil elf Niet vier sieben die [ae] [I] Gewinde Stift ist M Rolle [U] Nummer Null [Y] Büchse fünf [ojl zwölf eins zwei drei ein eine kein keine [«2l Schraube [00] neun. aici hier unsprezece elf rola. -s. peniţa die Feder.0.36 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE nu nein opt acht arcul. Observaţie: învăţaţi toate cuvintele din vocabular cu glas tare pînă la com­ pleta lor însuşire. rolul die Rolle. magazia das Lager. Explicaţii şi exerciţii 1.

Deosebim un articol hotărît. „nici o". Aici nu este nici un şurub. die Büchse — bucşa. un articol nehotărît şi un articol nehotărît negat. în trei categorii: Masculine Feminine Neutre Genul substantivelor este indicat prin articolul care stă totdeauna în faţa substantivului şi se scrie separat. substantivele se împart.1. das şi articolul nehotărît ein. die. (Exemplu: der Stift). Exersaţi scrierea substantivelor cu literă mare! der — tift der — ebel der — iet das — ewinde das — ad die — üchse die — aschine die — ummer die — chraube das — entil die — eder der — ext die — ahl das •— ager Exerciţiul 3.1. . Maschine chs [ks]: sechs. Büchse. „nu (este) o". Copiaţi şi reţineţi diferenţa dintre „sch" şi „chs"! seh [J]: Schraube. în limba germană.2. sau „nici un". ein au aceleaşi funcţii ca şi corespondentele lor din limba română: der Niet — nitul.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 37 Exerciţiul 2. Cele trei articole sînt la: Singular Felul articolului masculin feminin neutru 1) 2) 3) hotăiît nehotărît nehotărît negat der Stift ein Stift kein Stift die Schraube eine Schraube keine Schraube das Gewinde ein Gewinde kein Gewinde 1. Articolul nehotărît negat nu are corespondent în limba română şi se traduce prin „nu (este) un". Exemple: Das ist kein Niet. după gen. ein Niet — un nit. 1. Acesta nu este un nit. eine Büchse — o bucşă. ein Ventil — un ventil.1 Articolul. Articolul hotărît der.1. eine. Hier ist keine Schraube. das Ventil — ventila. 1.

. Exerciţiul 4. .38 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 1. kein. ein. . . Deoarece în limba germană nu există reguli precise pentru stabi­ lirea genului gramatical al substantivelor. Indicaţi articolele următoarelor substantive: *) a. die Schraube. das Rad. Exemple: der Hebel. . acestea trebuie învăţate totdeauna cu articolul hotărît respectiv. Feder Gewinde Exerciţiul 5. . Ventil Splint Lager Stift Hebel Büchse . ein.a.3. . der. Splint Gewinde Niet Feder Hebel Rad Stift Büchse . . . . resortul: neutru neutru: das Rad roata: feminin s.1. Genul substantivelor din limba germană nu coincide totdeauna cu cel din limba română: Exemple: în limba germană în limba română masculin: der Hebel xArghia: feminin masculin: der Stift neutru stifte: feminin: die Feder arc«/. S c h r a u b « . V e n t i l b. .1.4. ci treceţi-le din memorie ! . . 1. kein. Nu copiaţi articolele. das. . eine. keine. Hebel Splint Lager Stift Büchse Niet Gewinde . . Stabiliţi denumirile următoarelor imagini ! Pronunţaţi-le împreună cu articolele corespunzătoare! d^ <«^? d ei k ei ei ei k" k" k" x ) învăţaţi mai întîi bine cuvintele de la rubrica „Vocabular" şi apoi controlaţi însuşirea articolelor prin exerciţii. die. Rad Feder c.

Das ist die Schraube. „aceasta". Cuvîntul „das" este atît articol (înaintea unui substantiv neutru).2.2. —Acesta este filetul. Das ist eine Büchse. cît şi pronume demonstrativ (stînd de obicei singur). — Aceasta este pîrghia. alternativ cu articolele hotărtt. Formaţi propoziţii după modelul dat.1.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 39 (?) HJÜ •¥ ei_ ei_ ei_ k~ k k d_ ei_ k m !^_ r^ w d_ ei_ k~ d_ ei k~ d_ ei_ k~ k 1. şi lecţia a 2-a) şi. Das ist keine Büchse. nehotărît şi nehotărît negat! Model: Das ist die Büchse. „aceştia". în consecinţă. —Acesta este şurubul. „acestea". poate fi tradus prin pronumele demonstrative „acesta". în funcţie de substantivul pe care îl arată. Ca pronume demon­ strativ. . 1. Das ist das Gewinde. la singular şi la plural (v. feminine sau neutre. Pronumele demonstrativ das" Das ist der Hebel. Exerciţiul 6. das se poate referi la substantive masculine.

. Acesta nu este un resort. .. ist Nummer 2 ? 1. Nummer 2 ist eine Schraube . f. .1. în funcţie de răspunsul pe care îl cer. Acesta este ştiftul. Exerciţiul 8.3.ist Nummer 1 ? b. c.40 LEHRSTOCK 1: DIE MASCHINENTEILE Feder. Was ist Numer 10 ? Ein Splint. Das ist ein Rad. . .3. Exerciţiul 7.4. Acesta nu este un ventil. Exemplu: Was ist das? Das ist ein Stift. Was ist das? Das ist eine Feder. animale.ist das? d. Nummer 1 ist der Stift. Ventil. Was ist das? Das ist ein Rad. . 1. „was"? was? = ce? Nummer 10 ist ein Splint. . Gewinde. Aceasta nu este o roată. Nummer 3 ist das Gewinde. 1.4. propoziţiile interogative (întrebările) încep în limba germană fie cu un cuvînt interogativ. d. Acesta este un filet.1. . Aceasta este o bucşă. b. Das ist Splint. . Propoziţia interogativă 1. noţiuni). Pronumele interogativ „was ?" se referă la toate obiectele din realitate în afara persoanelor (lucruri neînsufleţite. e. indiferent de gen gramatical sau număr. plante. Traduceţi în limba germană! a.ist Nummer 3 ? c. Pronumele interogativ Das ist Zahl. . Completaţi întrebărilede mai jos cu pronumele interogativ: „wasV şi răspundeţi cu glas tare! a. Exemplu: Ist Nummer 2 eine Schraube ? La propoziţia interogativă care începe cu un cuvînt interogativ (propo­ ziţia interogativă parţială) se răspunde completînd un cuvînt sau o parte sintactică: . Exemplu: Was ist Nummer vier? fie cu predicatul. Hebel.

das ist ein Ventil. Ja. sau: Das ist gleich Null. Das ist ein Rad. (Sau mai scurt: Ein Niet). Nein. . Ventilul este aici ? h. d. Nummer 7 ist kein Niet. Ce este aceasta ? f. Nummer 10 ist ein Splint. la care să răspundă următoarele propoziţii! a. hier ist eine Büchse. 1. Nein.2. Numeralul cardinal Die Zahlen 0 null » 1 eins 2 zwei 1 3 drei 4 vier 5 fünf l ) Numeralul null (zero) se scrie în anumite condiţii şi cu literă mare. Ja. Acesta este ştiftul ? c. hier ist ein Lager. e. Aici este un filet ? d. (Aceasta este egal cu zero). b. f. punînd subiectul în locul doi: Exemplu: Ist das ein Niet ? Ist die Schraube hier ? Exerciţiul 9.5. Aceasta este o pîrghie ? e. Traduceţi în limba germană! Răspundeţi! a. b. Nr. Nummer 5 ist eine Büchse. Nummer 7 ist ein Hebel. das ist ein Hebel. Formaţi propoziţii interogative totale. 0). Reţineţi ! Cînd cerem ca răspuns „Ja" (da) sau „Nein" (nu). hier ist ein Rad.4. g. Das ist ein Gewinde. e. c. Formaţi întrebări cu pronumele interogativ „was?" la care să răspundă următoarele propoziţii: a. Exerciţiul 10. Este acesta un nit ? 1. c. La propoziţia interogativă care începe cu predicatul (propoziţia interogativă totală) se răspunde prin „Ja" (da) sau „Nein" (nu). Das ist ein Hebel. începem propoziţia interogativă în mod obligatoriu cu predicatul (verbul). f. Ja. Exerciţiul 11. Este aici o bucşă ? g. Dar: null Grad (zero grade). Ist Nummer 7 ein Niet ? — Nein. das ist ein Lager. Ja. hier ist kein Gewinde. Nummer 12 ist ein Lager. das ist kein Niet.a. null Uhr (ora zero) ş. d. 2 este un şurub ? b.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 41 Exemplu: Was ist Nummer vier ? Nummer vier ist ein Niet. Nummer 1 ist der Stift. Exemplu: Ist Nummer 1 der Stift ? — Ja. de exemplu: Nummer Null (Nr. Nummer 2 ist eine Schraube.

. 8. — Das ist ei . 11. Scrieţi şi pronunţaţi cu glas tare numeralele de la 0 la 12 pînă cînd le stăpîniţi perfect! Exerciţiul 13. . 4. — Nummer . se vor învăţa cu multă atenţie ! Exerciţiul 12.... Număraţi în ordinea inversă! 12. 1. ist ei .. Nummer .42 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 6 sechs 10 zehn 7 sieben 11 elf 8 acht 12 zwölf 9 neun Observaţie: Nume/alele.. ? .. ist d . .... 7. .. . Was ist das ? Was ist Nummer . . ? Ei B. 6 .ist k Nummer .. 10. 3. . 9. Completaţi dialogul cu fiecare dintre substantivele învăţate în lecţia de faţă! Efectiiaţi-l de atîtea ori oral cîte substantive sînt! Completaţi articolele ! A... . 0 Exerciţiul 14. . 2. ' 5 . ? Und was ist N u m m e r . — Nein. fiind deosebit de importante pentru ingineri şi tehnicieni. .

Lehrstück Nummer 2 (zwei ) DIE MASCHINENTEILE A. [das 'Ist-'aeng3'vlnda|| ] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Es ist grob. [das 'Ist 'aend 'bYks9J Was ist das ? [vas 'Ist das ?] P2|— Wie ist der Stift? [vi: 'Ist der ftlft ?] Er ist konisch. [•'es 'Ist gro:p|| ] Wie ist es ? [vi: 'Ist -es ?] Das ist auch ein Gewinde. [das 'Ist aen ftlft||] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist eine Büchse. ['e:r 'Ist 'ko:nIJj| ] Wie ist die Büchse ? [vi: 'Ist di: 'bYKsa?] Sie ist zylindrisch. [zi: 'Ist tsy'lIndrlfH] Wie ist das Gewinde ? [vi: 'Ist das ga'vlnda ?] 4 Das ist ein Gewinde. [das 'Ist 'qgx 'aen g3'vlnda[| ] Es ist fein. ['es 'Ist % n j | ] . Text Frage wie? [vi:] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist ein Stift.

44

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

Singular

S > s^

UJ
Das ist ein Zylinder, [das 'Ist 'qen tsy'llndar||] Er ist leicht. [<e:r 'Ist laset] |] Das siwi 2 Zylinder, [das zlnt tsvae tsy'llnd3r||] Sie sind leicht. [zi: zlnt l«£ct||]

Das ist ein Block. [das 'Ist 'aen bbk||] Er ist schwer. [>'e:r 'Ist Jve:r||]

Das siwi 2 Blöcke, [das zlnt tsvae 'bloeka||J Sie sind schwer. [zi: zlnt JVe:r||]

Das ist ein Ventil, [das 'Ist 'aen vsn'ti:l||]

Das sind 3 Ventile.

Es ist lang. [.'es 'Ist layUJ

•-M

[das zlnt drae ven'ti:b|]] Sie sind lang, [zi: zlntla#||]

L p

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

45

Das ist eine Feder [das 'Ist'aena 'fe:dar||] Sie ist kurz, [zi: 'Ist kUrts||]

Das sind 2 Federn. [das zlnt tsvqe 'fe:d3rn||] Sie sind kurz, [zi: zlnt kUrts||]

®

®

®

Hier ist ein Splint. [hi:r 'Ist «oen /pllnt||] Er ist dünn. [•e:r 'Ist dYn||]

Hier sind 2 Splinte. [hi:r zlnt tsvoe jpllnt9||] Sie sind dünn. [zi: zlnt dYn||]

I

*£]
Dort ist eine Kurbel, [dort 'Ist -'oena 'kUrbal Sie ist dick. Izi: 'Ist dlk|[] Dort sind 2 Kurbeln. [dort zlnt tsvae 'kUrbaln||] Sie sind dick. [zi: zlnt dlk||]

I

46

LEHRSTÜCK]2: DIE MASCHINENTEILE

:=

t3=3Hier sind keine Kurbeln, [hi:r zlnt 'koena 'kUrboln] sondern 2 Wellen. ['zondorn tsvae 'vel3n|| ]

Hier ist keine Kurbel, [hi:r -Ist 'kaene 'kUrbol] sondern eine Welle, ['zondorn aeii3 'vela|| ] & >

4±><t><±>
Dort sind keine Wellen, [dort zlnt 'komo 'vjbnj sondern 3 Niete, ['zondorn drae ni:to||]

Dort ist keine Welle, [dort 'Ist 'koeno'vdo] sondern ein Niet, ['zondorn -'aen ni:t||]

Dort ist kein Niet, [dort 'Ist kaen ni:t] sondern eine Tafel, ['zondarn 'aene 'ta:fol||] Die Tafel ist eckig. [di: 'ta:fol -'Ist -eklc||]

Dort sind keine Niete, [dort zInt'krten3'ni:to| sondern Tafeln, ['zondorn 'ta:f3ln||] Die Tafeln sind eckig. [di: 'ta:foln zlnt 'sklc||]

Die Rollen und die Zylinder sind rund, [di: 'robn 'Unt dktsy'llndor z l n t rUnt] •

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

47

Die Ventile und die Wellen sind l a n g , [di: vsn'ti:l9 'Unt di: 'vslan zlnt lay||] Die Tafeln und die Blöcke sind eckig, [di: 'ta:f9ln 'Unt di: 'bloeka zlnt eklc||]

Die Scheiben und die Splinte sind dünn, [di: 'jqcban -Unt di: 'J'pllntg zlnt dYn||]

# f ff

B. Vocabular
die Frage, -n wie
§r

konisch sie zylindrisch es grob auch fein der Zylinder, -s, sind leicht der Block, (e)s, - e schwer lang kurz dünn dort die Kurbel, -n dick

întrebarea cum el conic ea, ei, ele cilindric el, ea grosolan şi, de asemenea fin cilindrul sînt uşor blocul, lingoul greu lung scurt subţire acolo manivela, cotul gros

48

LEHRSTOCK 2: DIE MASCHINENTEILE

sondern die Welle, -n die Tafel, -n eckig rund die Scheibe, -en das Feld, -es, -er * > der Boden, -s, ^ das Auto, -s, -s (Automobil)

ci arborele, axul tabla, tabelul unghiular rotund şaiba, discul cîmpul (magnetic) fundul (cazanului); solul automobilul

C. Explicaţii şi exerciţii 2.0. Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 15. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! [a] lang Welle Feld eckig es [Y] [U] [i:] M [o:] dünn Kurbel wie Block BQden kurz sje dort kQnisch rund sondern grob und Exerciţiul 16. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! sie [zi:] Büchse ['bYksa] Stift [ftlft] sieben ['zr.ban] Splint [Jpllnt] sechs [zeks] sind [zlnt] schwer [Jve:r] Hebel ['he-.bal] sondern ['zondarn] Schraube ['jrooba] hier [hi:r] leicht [lae$t] eckig [-ekle] Exerciţiul 17. Exersaţi pronunţarea nelegată a cuvintelor! Das / ist / auch / ein / Niet. Hier / ist / ein / Auto. Eine / Feder / und / ein / Ventil. [a:] Tâfel Frage

w

[e:] schwer er

[I] dick Zylinder zylindrisch

Auch / er / ist / lang. Kein / Niet /, / sondern / ein / Gewinde. Was / ist / Nummer / elf ?

I) Ultimele 3 cuvinte le veţi găsi la rubrica C. „Explicaţii şi exerciţii" (2.4.1).

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

49

2.1. Pronumele personal
2.1.1. Spre a se economisi timp şi energie, substantivele limbii germane sînt înlocuite în fluxul vorbirii prin pronume personale, în felul următor:
Substantive masculine: Substantive feminine: Substantive neutre: Substantive la plural Toate genurile:

der Zylinder

die Welle

das Lager

die Zylinder die Wellen die Lager

i er

4sie

es

sie

Reţineţi ! Spre deosebire de limba română, pronumele personal nu poate lipsi de lîngă verb. Exemple: în limba germană în limba română Wie ist der Splint ? Cum este splintul ? Er ist dünn. (Este) subţire. Wie ist die Welle ? Cum este arborele ? Sie ist lang. (Este) lung. Wie ist das Gewinde ? Cum este filetul? Es ist grob. (Este) grosolan. Wie sind die Ventile ? Cum sînt ventilele ? Sie sind kurz. (Sînt) scurte. Exerciţiul 18. Evitaţi în propoziţiile a 2-a şi a 3-a repetarea substantivului! Folosiţi pronumele personal corespunzător! a. Der Stift ist hier. d. Die Niete sind dort. Der Stift ist konisch. Die Niete sind kurz. Der Stift ist kurz. Die Niete sind leicht. Dort ist der Block. e. Die Kurbel ist dort. Der Block ist eckig. Die Kurbel ist dick. Der Block ist schwer. Die Kurbel ist schwer. Hier ist der Zylinder. f. Die Tafeln sind eckig. Der Zylinder ist leicht. Die Tafeln sind leicht. Der Zylinder ist rund. Die Tafeln sind dünn.
Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 11/103

50

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

g. Hier ist das Gewinde. h. Dort ist das Rad. Das Gewinde ist fein. Das Rad ist rund. Das Gewinde ist lang. Das Rad ist schwer. Exerciţiul 19. Răspundeţi cu „Ja" sau „Nein", folosind în răspuns pro­ numele personal în locul substantivului din întrebare! a. Ist die Kurbel hier ? g Sind die Tafeln eckig ? b . Sind die Zylinder dick ? h Ist das Rad hier ? c. Ist der Zylinder lang? i. Ist der Zylinder eckig ? d. Sind die Ventile dort ? )• Sind die Ventile lang ? e. Ist die Feder lang? k Ist das Gewinde fein ? f. Ist der Block leicht ? 1. Ist die Büchse zylindrisch ? Exerciţiul 20. Răspundeţi la întrebări, înlocuind în răspuns substantivele prin pronumele personale corespunzătoare! a. Wie sind die Tafeln ? e. Wie sind die Stifte ? b. Wie ist das Rad ? f. Wie ist die Büchse ? c. Wie ist die Schraube ? g. Wie sind die Zylinder ? d. Wie sind die Rollen ? h. Wie ist der Block ?

2.2. Adjectivul predicativ
2.2.1. Spre deosebire de limba română, în limba germană adjectivul predicativ este invariabil, nefăcînd acordul cu subiectul nici după număr şi nici după genul substantivelor. Exemple: în limba germană în limba română Der Stift ist konisch. Ştiftul este conic. Die Stifte sind konisch. Ştifturile sînt conice. Die Büchse ist zylindrisch. Bucşa este cilindrică. Die Büchse« sind zylindrisch. Bucşele sînt cilindrice. Der Block ist schwer. Blocul este greu. Die Blöcke sind schwer. Blocurile sînt grele. Exerciţiul 21. Traduceţi în limba germană! a. Cum este nitul? Este uşor. b. Cum sînt roţile ? Sînt rotunde. c. Cum este lagărul? Este rotund. d. Cum sînt tablele ? Sînt unghiulare. e. Cum sînt arcurile ? Sînt rotunde şi uşoare. f. Cum este ştiftul? Este scurt. g. Cum este bucşa ? Este cilindrică, h. Cum sînt pîrghiile ? Sînt grele. i. Cum este şurubul? Este lung.

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

51

a. b. c. d. e. f. g.

Exerciţiul 22. Răspundeţi la întrebări (oral şi în scris) ! Wie ist der Stift ? ... Er ist (conic, cilindric, lung). Wie sind die Büchsen? (uşoare, cilindrice, rotunde). Wie ist der Zylinder ? (uşor, greu, rotund). Wie ist die Schraube ? (lung, fin, cilindric). Was ist rund ? (cilindrul, cilindrii, rolele). Was ist eckig ? (blocurile, tablele, blocul). Was ist leicht ? (arcurile, şuruburile, nitul).

2.3. Conjuncţia „auch"
2.3.1. Conjuncţia „auch" leagă un substantiv (un pronume, un adverb s.a.) de o acţiune sau de o stare amintită în legătură cu un alt substantiv (pronume, adverb etc.). Exemple: Die Schraube ist hier. — Şurubul este aici. Auch der Splint ist hier. —• Şi splintul este aici. Der Niet ist auch hier. — Nitul este de asemenea aici. 2.3.2. „Auch" se traduce prin „şi" sau „de asemenea" în funcţie de poziţia lui în propoziţie şi de accent, şi anume: a) „auch" neaccentuat, stînd înaintea cuvîntului pe care îl leagă şi care poartă un accent puternic, se traduce prin „şi". Exemple: Auch die Rolle ist rund. — Şi rola este rotundă. Auch das ist ein Niet. — Şi acesta este un nit. Auch er ist kurz. •— Şi el este scurt. Auch eine Welle ist dort. — Şi un arbore este acolo. Auch hier ist eine Rolle. — Şi aici este o rolă. b) „auch" accentuat, stînd de obicei după verb sau după cuvîntul pe care îl leagă, se traduce prin „de asemenea". Exemple: Das ist auch ein Gewinde. — Acesta este de asemenea un filet. Die Büchse ist auch zylindrisch. — Bucşa este de asemenea cilindrică. Der Hebel ist auch hier. — Pîrghia este de asemenea aici. Das Rad ist rund, die Rolle auch. — Roata este rotundă, rola de asemenea. Der Block ist eckig, die Tafel auch. — Blocul este unghiular., tabla de asemenea. Er ist schwer, sie auch. — El este greu, ea de asemenea. Dort ist ein Stift, hier auch. •— Acolo este un ştift, aici de asemenea. c) în propoziţia interogativă totală, „auch" accentuat stă înaintea cuvîn­ tului pe care îl leagă.

52

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Exemple: Sind dort auch Schrauben ? Ist das auch eine Welle ? Observaţie: în limba română, legarea prin „şi" fiind mai obişnuită decît legarea prin „de asemenea", „auch" din propoziţiile de tipul celor de la punctele b) şi c) poate fi tradus şi prin „şi", făcîndu-se inversiunea necesară. Exemple. Der Stift ist auch kurz. — Ştiftul este de asemenea scurt, sau: Şi ştiftul este scurt. Exerciţiul 23. Formaţi propoziţii afirmind că cele indicate în propoziţiile de mai jos sînt valabile şi pentru substantivele din coloana a doua! Folosiţi „auch" neaccentuat! Model: Auch der Splint ist dünn. (Der Splint). Die Schraube ist dünn. a. Der Block ist schwer. (Die Kurbel). b. Die Büchse ist zylindrisch. (Die Rolle). c. Die Feder ist kurz. (Der Niet). d. Die Rolle ist dick. (Die Welle). e. Das Gewinde ist fein. (Die Feder). f. Der Stift ist hier. (Der Splint). Exerciţiul 24. Formaţi propoziţii din exemplele propuse în exerciţiul precedent, folosind „auch" accentuat! Model: Die Schraube ist dünn. (Der Splint). Der Splint ist auch dünn. Exerciţiul 25. Prescurtaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent şi rostiţi-le legate de propoziţiile-stimul! Model: Die Schraube ist dünn, der Splint auch.

2.4. Pluralul substantivelor
2.4.1. După felul în care substantivele formează pluralul, ele pot fi împăr­ ţite în următoarele cinci grupe:
Grupa Singular Plural

I—

1—fără desinenţă "—fără desinenţă + tremă 1—cu desinenţa e ' — c u desinenţa e + tremă

der Hebel der Boden das Ventil der Block

die Hebel (-) die Böden (^) die Ventile (-e) die Blöcke (—e)

II—

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

53
Plural

Grupa

Singular

III-

.—cu desinenţa er ' — c u desinenţa er + tremă

das Feld das Rad die Schraube die Zahl das Auto

die Felder (-er) die Räder (—er) die Schraube» (-n) die Zahlen (-en) die Autos (-s)

IV-

, — cu desinenţa -n totdeauna fără '•—cu desinenţa -en tremă cu desinenţa s totdeauna fără tremă

V

Recomandare. La fiecare substantiv se va memora, odată cu articolul hotărît singular, şi desinenţa genitivului1! şi forma pluralului. Exemplu: Der Boden, -s, -^. (pronunţaţi: der Boden — des Bodens — die Böden) 'Pluralul articulat şi nearticulat 2.4.2. La formarea pluralului cele trei articole se comportă în felul următor:
a) Articolul hotărît (der, die, das) are o singură formă die, indiferent de genul substantivelor b) Articolul nehotărît (ein, eine, ein) nu are formă de plural; substantivele rămîn deci nearticulate c) Articolul nehotărît negat (kein, keine, kein) are la plural pentru toate trei genurile, forma keine Singular der Hebel die Schraube das Ventil ein Zylinder eine Kurbel ein Gewinde kein Stift keine Feder kein Lager Plural die Hebel die Schrauben die Ventile — Zylinder — Kurbeln ~ Gewinde keine Stifte keine Federn keine Lager

Articolul hotărît Singular der die Plural
i

Recapitulare Articolul nehotărît Singular ein eine Plural ein

Articolul nehotărît negat Singular kein keine Plural keine kein

das

1

1

—IdieJ—
*' v. lecţia a 7-a, punctul 7.4.

54

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Felul articolului

numărul

masculin

feminin

neutru

hotărît

singular plural singular plural singular plural

der Stift die Stifte ein Stift kein Stifte Stift

die die

Schraube Schrauben

das die ein —

Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde

nehotărît

eine Schraube — Schrauben

1

nehotărît negat

keine Schraube keine Schrauben

kein Gewinde keine Gewinde

keine Stifte

Exerciţiul 26. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tarei Singular Singular Plural Plural der Hebel die Tafel die Hebel die Schraube die Kurbel das Gewinde die Welle die Büchse die Rolle der Zylinder das Lager der Block der Stift Exerciţiul 27. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Singular Plural Singular Plural ein Niet — Niete ein Splint eine Büchse ein Stift ein Rad ein Gewinde ein Lager ein Ventil eine Schraube eine Feder Exerciţiul 28. Formaţi pluralul următoarelor substantive ! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Plural Singular Plural Singular keine Welle keine Wellen kein Splint kein Ventil keine Rolle keine Feder kein Lager keine Tafel keine Kurbel Exerciţiul 29. Treceţi următoarele propoziţii la plural, oral şi în scris! Model: Hier ist die Feder. Hier sind die Federn. a. Wie ist der Stift ? e. Dort ist die Schraube. b. Wie ist die Feder ? f. Wie ist das Gewinde ? c. Das Rad ist hier. g. Die Rolle ist hier. d. Dort ist der Niet. h. Das ist das Auto.

Das ist ein b . g. Treceţi substantivele mai jos înşirate în coloane după gen. Ist hier eine Feder ? b. Das ist keine Büchse. e. completate cu fiecare substantiv ! a. Completaţi cu substantivele înşirate în coloane în exerciţiul nr. a. Hier ist ein Lager. Rostiţi propoziţiile completate! a. 32 fragmentele de propoziţie de mai jos ! Rostiţi propoziţiile. Dort sind Räder. Hier ist kein Zylinder. Dort ist das Feder Stift Boden Splint Zylinder Lager Kurbel Ventil Block Schraube Welle Rolle Feld Zahl Büchse Rad Niet Auto Hebel Gewinde Exerciţiul 33. Das sind keine Lager. Hier ist ein Stift. f. Exerciţiul 36. Treceţi toate substantivele învăţate pînă acum în coloane la tipul de formare a pluralului corespunzător! I n der Ofen —e —e — er in — er | iv -(ein | v —s der Hebel E XEMPI der Stift der Knopf das Feld das Rad die Schraube das Auto . folo­ sind articolul nehotărît negat la singular şi plural! Model: Das ist kein Lager. Dort ist kein Rad. completînd fragmentele de propoziţie respective cu fiecare dintre substantivele coloanei. Hier ist kein Stift. f. Ist das eine Scheibe ? d. Ist dort ein Niet ? c. Hier sind die Niete. Exerciţiul 34. c.LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE 55 Exerciţiul 30. oral şi în scrisl Model: Das ist keine Scheibe. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Das ist ein Lager. oral şi în scris! Model: Dort ist ein Rad. h. Hier ist kein Splint. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Exerciţiul 32. Das ist kein Hebel. a. Das sind Lager. b. Ist das ein Ventil ? Exerciţiul 31. Exerciţiul 37. Dort ist ein Rad. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Hier ist der Niet. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul 34. Das ist die c. e. Das sind keine Scheiben. Das ist eine Exerciţiul 35. Ein Hebel ist dort. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Hier ist der b . d.

sînt lungi... Ist d _ . es) ist. Schraube. Feld. Răspundeţi la întrebări.. Gewinde...56 LEHRSTUCK 2: DIE MASCHINENTEILE Exerciţiul 38. Was ist das ? B. Completaţi următorul model de dialog cu fiecare dintre substantivele învăţate pînă acum ! Folosiţi adjectivele şi numeralele corespun­ zătoare ! A. Scheibe. hier sind 10 Schrauben. Ist das . b.. aici este o rolă.. ? Ja. Traduceţi în limba germană! Cum sînt şuruburile ? Sînt scurte ? Nu. Wie sind sie ? Exerciţiul 40. es) ist. es) ist dort. ? Ja.. Das ist ei . Splint. Ist d . hier? Nein. dort sind.. das ist ei . Zylinder. Model: Sind hier zwei Schrauben? Nein. . Ce este acolo ? Nu este acolo nici o bucşă ? Nu. . .. ci arbori. Stift. . Niet. folosind în răspuns numeralele 7—12 înaintea substantivelor ! a. ? Nein. Ventil. Lager.. Acestea nu sînt arcuri. Aici nu este nici o tablă. Kurbel.. aici nu este nici o bucşă. Büchse. er (sie. Model: Ist dort eine Schraube ? Nein dort sind zwei Schrauben. Tafel. Welle. Blocurile sînt grele şi unghiulare. Block. Ist das ei_. Sie sind. Wie ist d _ ? Er (sie. er (sie. Feder. Exerciţiul 39.. Hebel.

das sind Maschinen. [hi:r 'Jte:han di: ma'Ji:n.m||3 Lehrling: ['le:rll 9 ] Meister: ['mqestar] Sind das Maschinen? [zlnt das ma'Jirnan?] Ja. [ja: | das zlnt ma'Ji :nsn|| ] . [das 'Ist di: ma'Ji:n3nhal9]|] Hier stehen die Maschinen.Lehrstück Nummer 3 (drei) DAS WERKZEUG [das Verktso0g] A. Text Meister: ['maestar] Das ist die Maschinenhalle.

[das -Ist' aene 'frs:smaji:na||] Sie sind groß und schwer.LEHRSTÜCK ?. [zi: zlnt gro:s 'Unt fve:r||] . [das -'Ist 'ama 'dre :maji :na ('dre:bajk)||) Das ist eine Fräsmaschine.: DAS WERKZEUG Das ist eine Drehmaschine (Drehbank).

j] bist du: '-aox 'flaeslc ?] . Bist du auch fleißig ? [zi: 'Ist 'flaeslc. [das -Ist der. [e:r dre:t aene 'vslajj cli: 'vsla 'Ist la#||] Das ist die Arbeiterin Florescu.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 59 Das ist der Arbeiter Moraru. [das' 'Ist di: "arbaetgrlnjl] Sie ist fleißig.'arb«etar||] Lehrling: ['le:rll$] Was arbeitet der Arbeiter Moraru? [vas -'arboetat der' 'arboetar?] Meister: ['maestdr] Er dreht eine Welle. Die Welle ist lang.

[vi:r 'fre:z3n||] Was arbeitest du hier ? [vas 'arboetest du: hi:r?] . ich bin auch fleißig.] Ja. [vi:r 'dre:3n||] Und was macht ihr hier? [-'Unt vas maxt i:r hi:r?] Wir bohren. [zi: bo:rt «ena 'bYks3||] Hier steht eine Bohrmaschine. Sie ist hoch.60 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Lehrling: ['le:rll?. [ja: Icbln aox 'üaesi$\\] Was arbeitet die Arbeiterin Florescu ? vas-" arbaetst di: ["arbaetarln?] Meister: ['moestgr] Sie bohrt eine Büchse. [vi:r bo:ran|| ] Was macht ihr dort ? [vas maxt i:r dort ?] Wir fräsen. [di :-"arb#et3r ''arbaet3n||] Lehrling: [leirllf/] Arbeiter: [''arboetar] Lehrling: ['le:rlly] Arbeiter: p'arboetsr] Lehrling: ['le:rllŢ/] Arbeiter: ["arbßetsr] Lehrling: ['le:rll#] Was arbeitet ihr ? [was -"arboetat i:r?] Wir drehen. [hi:r Jte:t •'om3'bo:rmaJ'i:n3 j|zi: 'Ist ho:x||] Die Arbeiter arbeiten.

Der Arbeiter dort ist Mechaniker. ['jlaefarlj der 'arb#etor dort 'Ist me 'canikar • Hier liegen Werkzeuge: Spiralbohrer. Die Werk[bo: rar| 'fre: zar| 'Unt 'm£sverktso0ga|| di: 'verk-] zeuge sind genau. Bohrer. [tso0ga zlnt gd'nag\\ ] Lehrling: ['le:rlly] Meister: [moestar] Sind das auch Werkzeuge ? [zlnt das'oox 'vsrktsotfga?] Ja. Fräser und Meßwerkzeuge. dort liegen zwei Meißel.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 61 Arbeiter: ['arboetarj Meister: ['moestar] Ich schleife ein Zahnrad. Sie sind Dreher. das sind auch Werkzeuge. Gewinde[hi:r 'li: gan 'vsrktso0ga|jpi'r«:lbo:rar| ga'vlnda-] bohrer. Fräser und ['/l«efan|| zi: zlnt'dre:3r| 'bo:rer| 'frs:zar Unt] Schleifer. ['%la' Unt hi:r 'aen dorn| dort -lirgan tsvqe 'moesal|] . Hier liegt eine [ja: |das zlnt 'qox 'verktso0ga 1 hi: r 'li: kt 'aena] 1 Feile und hier ein Dorn. bohren. fräsen und [di:-"arboetor hi:r 'dre: an| 'bo: ran| 'fre:zan Unt] schleifen. [Ic '$laeid 'aen 'tsa:nra:t||] Die Arbeiter hier drehen.

[tsvae 'hsmar| 'aen 'Jr«obanJ"lysal \jnţ . Genosse Ionescu ? [was zu:xan zi: |ga'nosa ?] Ich suche eine Schublehre. [da: 'Ist di: 'Ju:ple:ra | ganosa|| ] . Wo ist sie ? ['Ic zu:xa '«ena 'j"u:ple:ra|| vo: 'Ist zi: ?] Meister: ['mgestar] Da ist die Schublehre.'gena ['J"r#obanle:ra||] Lehrling: ['Ie:rll7)] Meister: ['moestar] Ionescu: Was sucht der Arbeiter? [vas zu:xt der '-'arboeter ?] Was suchen Sie. ein Schraubenschlüssel und eine Schraubenlehre. Genosse Ionescu.62 LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG zwei Hämmer.

-s. -s. -e x) der Meister. -s. denumind un ansamblu nediferenţiat de unelte sau scule. -e die Maschine. foarte rar folosit. -s. ^e J die Fräsmaschine. -(e)s.der Fräser. pinionul strungarul găuritorul (muncitorul).liegen der Spiralbohrer. der Bohrer.das Meßwerkzeug. -s. -(e) s. uneltele maistrul. sculele. Vocabular das Werkzeug. -es. a suci muncitoarea harnic eşti tu a găuri maşina de găurit înalt voi noi şi a face a freza eu a şlefui roata dinţată. burghiul frezorul.der Schleifer.. -n 1 die Drehbank. -n hoch ihr wir und machen fräsen ich schleifen das Zahnrad. unealta. freza şlefuitorul mecanicul a sta (în poziţie orizontală) burghiul spiral tarodul scula de măsurat exact 11 Substantivul „das Werkzeug" are la forma singularului atît sensul „unealta/scula". se: referă la mai multe unelte sau scule privite separat.LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG 63 B. cît Şi sensul „uneltele/sculele". -s. a învîrti. -(e)s. . die Maschinenhalle. -s. . meşterul sala/hala maşinilor a sta (în poziţie verticală) ucenicul maşina strungul maşina de frezat muncitorul a lucra. Pluralul „die Werkzeuge".der Gewindebohrer. -n die Drehmaschine.arbeiten drehen die Arbeiterin.e r der Dreher. a roti. -s. -n der Arbeiter.der Mechaniker. -s. -e genau scula. -n stehen der Lehrling. -nen fleißig bist du bohren die Bohrmaschine. a munci a strunji.

der Spiralbohrer. -(e)s. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! a) das Werkzeug.die Schräubenlehre. -s.64 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG die Feile. die Maschinenhalle. das Meßwerkzeug. -n die Schublehre. die Fräsmaschine. die Drehmaschine. Explicaţii şi exerciţii 3. -n der Dorn. der Schraubenschlüssel. der Schraubenschlüssel.0. -n wo ? da pila dornul dalta ciocanul cheia pentru şuruburi micrometrul a căuta dumneavoastră tovarăşul şublerul unde ? aici C. der Gewindebohrer. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 41. das Zahnrad. die Drghbank. der Hammer. -n suchen Sie der Genosse. -s. -e der Meißel. -n. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! [e:] [o:] M der Lghrling der Fräser der BQhrer die Drehbank die Fräsmaschine bohren die Drehmaschine fräsen die Bohrmaschine der Dreher hoch drehen wo die Schublehre stehen [u:] [a:] M das Zahnrad liegen suchen ihr da wir Sie [ae] der Meister fleißig schleifen die Feile der Meißel der Schleifer das Werkzeug [das 'vsrktso0k] der Mechaniker [der me'cÄnikor] Exerciţiul 42. die Bohrmaschine. die Schublehre. -s. die Schrauben­ lehre. .

h.. ist fleißig. ihr (voi) şi forma de politeţe „Sie" (dumneata. Dr~bank..1. Completaţi răspunsurile cu pronumele personal corespunzător ! a. Wie sind die Werkzeuge? —. Genosse Popescu ? —.1. Schubl~re.. ~r. ele). La persoana I.... arbeiten. Was macht der Arbeiter hier? —. şi lecţia a 2-a. Was bohrt ihr hier? —. 11 v.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 65 b) der Arbeiter. 3. Exerciţiul 43. Pronumele personal (completare) 3. die Arbeiterin. d. l~gen. Pro­ numele personal ajută la distingerea acestor trei situaţii. Was arbeiten Sie.2. dumneavoastră).1. identică pentru singular şi plural... Was machen die Arbeiter?-—.noi).. schleife ein Zahnrad. liegt dort. Completaţi vocala împreună cu semnul ortografic de lungime! Controlaţi scrierea corectă cu ajutorul vocabularului! st~en. wir (. Z~nrad. das Gewinde.. sind genau. b. L-rling.. persoanele se pot afla în trei situaţii dife­ rite: pot vorbi. La persoana a Ii-a. iar la plural o singură formă: sie (ei. c. cu ajutorul formelor sale. feminin: sie (ea).1. bohren Büchsen. e. g. f. c) der Genosse.1. Wie ist die Arbeiterin Florescu ? —. deosebim pronumele familiar: du (tu). deosebim trei genuri la singular: masculin: er (el). Reţineţi! La orice persoană. fräst. Pronumele de politeţe se scrie totdeauna cu iniţială mare. dr~en. die Arbeiterinnen.. 1/103 . neutru: es (el sau ea).. în procesul de vorbire. după cum urmează: Singular Persoana Rolul Forma de politeţe ich du er. genau.. pronumele însoţeşte în mod obligatoriu forma verbală.. pot fi parteneri la discuţie sau pot fi subiect de discuţie. Wo liegt das Werkzeug? —.1. b--ren. suche eine Schublehre. 1] Exerciţiul 44.. es wir ihr sie Plural Forma de politeţe I II III care vorbeşte cu care se vorbeşte despre care se vorbeşte Sie Sie 3. Was suchst du? —. sie. punctul 2. La persoana a IlI-a. 5 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. pronumele are numai o singură formă la singular şi la plural: ich (eu).

. drehen Wellen. e..2. .1. sind fleißig... . Prezentul indicativ al verbelor 3. c. b. d.2. indiferent de timp: Exemplu: Die Werkzeuge sind genau. Sie ist fleißig. Treceţi propoziţiile la plural! a. schleift Zahnräder. ..66 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 45.. Du schleifst ein Zahnrad. arbeiten hier. Wo liegt es? Wo liegen .2... Prezentul indicativ se formează adăugind la rădăcina verbului desinenţele personale.? 3. sau care au o valabilitate generală.. Rădăcina verbului se obţine de la forma infinitivului prin eliminarea terminaţiei -en. Infinitiv Rădăcina Exemple: schleifen schleif­ bohren bohr­ drehen dreh­ suchen suchDesinenţele personale pentru prezentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe Persoana I Plural Forma de politeţe Persoana I -en II -t „ III -en -en II -st -e -en III -t Exemplu: bohren.2. Prezentul indicativ al verbelor exprimă acţiuni sau stări care au loc în momentul în care se vorbeşte: Exemplu: Hier arbeitet eine Arbeiterin. Ich arbeite hier. . Er dreht eine Welle.. Singular Forma de politeţe ich bohre wir bohren du bohrst Sie bohren ihr bohrt er — sie bohren sie —bohrt es — Plural Forma de politeţe Sie bohren . 3.

Ihr arbeitet. Pentru uşurarea pronunţării. . sie— fräst es—1 wir fräsen ihr fräst Sie fräsen sie fräsen Forma de politeţe Sie fräsen Exerciţiul 46. Er bohr eine Büchse. Singular Plural Forma de politeţe ich arbeite du arbeitest er_. Exemplu: fräsen Singular Plural Forma de politeţe ich fräse du fräst er—. Was such Sie. La verbele a căror rădăcină-se termină în s (sau alte consoane siflante).2. . c. suche Du arbeitest. . Er arbeitet. bohre. la unele verbe se intercalează un -eîntre rădăcină si desinenţele consonantice.4. drehe. Wir bohr und schleif_ . . Exersaţi desinenţele a. Exersaţi formele verbale ! Continuaţi ! Ich arbeite. sie —arbeitet es—1 wir arbeiten ihr arbeitet Sie arbeiten sie arbeiten Forma de politeţe Sie arbeiten 3. mache. d.2. Sie arbeiten. Die Arbeiter arbeit fleißig b. Was arbeit ihr hier ? h. Exerciţiul 47. g. Ich such die Schraubenlehre. . Sie arbeitet.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 67 3. se elimină de obicei consoana s din desinenţa persoanei a Ii-a sin­ gular. Wir arbeiten. Dudreh eine Welle. Exemplu: arbeiten. schleife.3. fräse. Genosse Preda? f. . Wo steh er ? personale! e.

arbeiten.. e.. W o . Ich Wir c.. Die Werkzeuge .. c. g. Traduceţi în limba germană! a.... Wo . Afirmaţi că faceţi acelaşi lucrul Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a.. Ich arbeite. b. h. Ce lucrează el aici ? El şlefuieşte o bucşă. der Arbeiter Moraru. dort ? Dort . Ich Wir d. Was suchen sie hier ? e.. Er sucht eine Feile. W e r .. die Welle dort? c. Ich drehe. Hier . e. 7 Arbeiter und arbeiten.. wir . . Wer .. eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu . Er dreht. . eine Bohrmaschine.. Genosse Popescu ? c. Exerciţiul 53... Er schleift. f. b.. ? Eu lucrez aici. Exerciţiul 52. Was machen die Dreher ? Sie drehen. die Wellen. Sind Sie Mechaniker ? Exerciţiul 51. Schleifst du auch ? Schleift ihr auch ? b. schleifen. dort. b . e. Unde lucrează el? El lucrează de asemenea acolo. d. Deosebiţi verbul „stehen" de verbul „liegen" ! Completaţi următoarele propoziţii ! a.. Exerciţiul 50... eine Büchse. . Dv.. hier. die Schublehre. Unde lucraţi dv. Schleifen Sie ein Zahnrad... Er bohrt. Er schleift ein Zahnrad. die Wellen? Die Arbeiter . întrebaţi dacă partenerul (partenerii) dv. . c. e. Ich bohre auch. Completaţi următoarele propoziţii cit verbele bohren. fac acelaşi lucru! Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a.. ... d. c.68 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 48. f. wir hier? Ja.. d. Dort . b. Unde lucrează ei ? Ei lucrează acolo. Wer .. Wer . Ich schleife. Wir bohren auch. die Schublehre? Der Arbeiter Popa . Die Maschinen . găuriţi 3 bucşe şi 11 bolţuri. Exerciţiul 49. Die Arbeiterin bohrt Büchsen. die Feile? f. g. Sie sind zylindrisch. suchen la forma corespunzătoare ! a. drehen. Ich suche eine Schublehre. die Fräsmaschine? . ... die Arbeiterin Florescu.. b. d. e. Deosebiţi persoana a III-a plural de forma de politeţe ! Traduceţi în limba româna ! a. Ea frezează o bucşă şi 4 roţi dinţate. Sie arbeiten.. Ich bohre. hier. Die Arbeiter sind fleißig. Hier . Was suchen Sie hier ? d..

Conjugaţi! Ich bin Arbeiter Ich bin fleißig. Lehrlinge.. Wo . ..1.. das Werkzeug? f. Wo .. Arbeiterin. a. Was . Exemple: der Schraubenschlüssel — cheia pentru şuruburi. hier...4... c. Wir . Das Werkzeug .LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 69 3. du bist fleißig. du Arbeiter? g..... pinionul. die Maschinenhalle — hala (sala) maşinilor. hier. es . .. se folosesc foarte multe cuvinte compuse. das Zahnrad — roata dinţată. Exerciţiul 56... ihr? 3. Substantive compuse 3... Completaţi propoziţiile următoare cu formele verbului „sein" — a fi.4.3. genau. în limba germană. h. Du Du Exerciţiul 55.. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul de conjugare pre­ cedent în întrebări totale ! Răspundeţi ! Model: Bin ich fleißig ? — Ja. Formele lui la pre­ zentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe ich b in du b ist er — sie— ist es — wir sind ihr seid Sie sind sie sind Sie sind Plural Forma de politeţe Exerciţiul 54..1. Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi 3. mai ales din categoria substantivelor. die Maschinen ? e. Dreher. Wir .. Ich . . şi în special în limbajul tehnic.3. b. Sie ... ihr auch Dreher? d. Verbul „sein" = a fi este un verb neregulat.

Maschinenhalle. adjectiv: . care — stă la începutul cuvîntului compus (de exemplu das Zahnrad) •— poate să fie format din orice parte de vorbire (substantiv: Zahnrad.Feinmechanik). plural: die Zahnräder. Fräsmaschine. Exemplu: das Zahn/rad Cuvîntul determinativ ZohnAccentul: das\ rad Traducerea: Cuvîntul de bază das Zahn rad roata dinţată. b) Cuvîntul determinativ.das Rad = das Zahnrad. plural: die Maschinenhallen. în consecinţă. care •—se află la sjîrşitul cuvtntului ccmpus (de ex. .4. — trebuie să fie un substantiv şi formează ca atare formele de plural şi de declinare: das" Zahnrad. Zahnrad) •—determină genul substantivului compus şi. dar rămîne ca atare ne­ schimbat (Az'/Zschraube. Orice substantiv compus constă din două elemente: a) Cuvîntul de bază.2. die Maschinenhalle. i—• poate fi o forma de singular sau de plural. verb. Muşchinenhalle). Fräsmaschine.70 LEHRSTÜCK 3: TMS WERKZEUG 3. articolul. der Zehn + doj Rod = dos Zahnrad Exemplu: der Zahn-f. accentuat. 1 •—nu este. — este puternic accentuat: Zahnrad.

cu cheia exerciţiilor (cap. Se începe cu cuvîntul de bază şi se continuă cu cuvîntul determinativ (sau cu cuvintele determinative în cazul substantivelor multiplu compuse). IV) dacă aţi tradus corect! _a. Formaţi substantive compuse din următoarele elemente! Sta­ biliţi articolul cuvîntului compus! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi apoi cu ajutorul dicţionarului tehnic. das Gewinde + der Dorn i. 3. ţ L * * j P f Traducerea se face. das Bolzengewinde .der Fräser j . die Scheibe*> + das Rad • f.— d e r Gewindebolzen c. Deosebiţi sensul cuvintelor -compuse din aceleaşi elemente. compuse.4. dacă aţi tradus corect! a.4.4. R e exemplu: die Schraube -j. Nerespectarea acestei reguli poate duce la înţelegerea greşită a cuvintelor compuse.3. die Scheibe 1) + der Fräser e.die Büchse g. Exemple: die Lagerrolle das Rollenlager rola lagărului lagărul cu role (rola de rulment) (rulmentul cu role). das Gewinde -f der Bohrer _ h. Exerciţiul 57. şi în cazul substantivelor multiplu compuse.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 3. das Gewinde + der Stift 1. . Traducerea substantivelor compuse din limba germană în limba română se face inversînd elementele cuvîntului compus.die Feder — die Schraubenfeder. I j ' 1 —* t die Hebelnietmaschine = maşina de nituit cu pîrghie. der Blockzylinder —der Zylinderblock b. ca de exemplu: 4 das Schraubenzahnrad = roata dinţată elicoidală. De multe ori. das Gewinde -j. porninduse de la sfârşitul cuvîntului către început. der Schlüssel + die Schraube Exerciţiul 58. die Rolle 1} + die Well d. Atunci avem de-a face cu substantive multiplucompuse. der Federhammer —die Hammerfeder d. respectiv cu cheia exerciţiilor. cuvîntul determinativ sau cel de bază sau ambele sînt. der Federhebel" —die Hebelfeder * Substantivelor feminine şi masculine terminate în -e li se adaugă de obicei u n -n cînd > şint cuvinte determinative. die Feder •+. la rîndul lor. dar în altă ordine ! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi. das Rad ~j~ der Zahn c. das Rad + die Welle b. das Gewinde + die Rolle k.

Şaiba pentru şurub n. Exerciţiul 60. Maşina de nituit k. die Gewindedrehbank (-maschine) k. Maşina de nituit cu pîrghie m. die Kurbelwellenfräsmaschine e.-en = distanta. 3. frezorul) schleifen • der Schleifer — (şlefuitorul) arbeiten — der Arbeiter (muncitorul). die Zylinderschleif maschine 1. IV). Strungul pentru arbori g. Numărul cilindrilor e. Şurubul de lagăr c. încercaţi să stabiliţi sensul următoarelor substantive compuse şi controlaţi apoi cu dicţionarul tehnic. Formaţi echivalentul din limba germană al următorilor termeni tehnici! Controlaţi traducerea corectă la cheia exerciţiilor! i. dacă ati tradus corect! a. respectiv cu cheia exerciţiilor (cap. Scula de nituit 1. x sînt > die Distanz. Roata cu disc.5. die Rollennietmaschine h. gh. f. die Hebeldrehachse i. die Hebelnietmaschine j . die Zylinderbohrmaschine c.72 LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG die Federscheibe — die Scheibenfeder die Federschraube —. die Gewindeschleifmaschine n. Distanţa 1! dintre nituri j .die Schraubenfeder * das Federventil . Exemple: drehen — der Dreher (strungarul) bohren — der Bohrer (burghiul. găuritorul) fräsen —der Fräser (freza. Roata cu manivelă o. i. O categorie numeroasă "de substantive ale limbii germane formate prin adăugarea sufixului -er la rădăcina unui verb.die Ventilfeder die Gewindeschraube — das Schraubengewinde die Hebelrolle — der Rollenhebel die Lagerrolle — das Rollenlager ]• Exerciţiul 59. Maşina de nituit cu role(prin rulare) a. Fundul cilindrului d. Bucşa de lagăr b. die Spiralbohrerfräsmaschine. . die Gewindefräsmaschine m. Pîrghia cu arc p. e.1. Arborele pîrghiei f. das Zylinderrollenlager d.5. die Fräserschleifmaschine f. Căutaţi substantivele compuse din textul lecţiei şi stabiliţi din ce elemente (părţi de vorbire) sînt formate! Exerciţiul 61. die Gewinderollmaschine g. Dornul expandabil (arcuitor) h. Substantive derivate 3. die Räderfräsmaschine b.

Exerciţiul 62. Die Arbeiterin hier bohrt. der Fräser. der Dreher. Exemple: die Arbeiterin — die Arbeiterinnen. Wir arbeiten.5. Sie ist... Er ist . . Sie ist. Sie ist b. Du drehst. Substantivele formate cu sufixul -in formează pluralul cu terminaţia -nen. Er ist b. Sufixul -in adăugat la substantivele formate ca mai sus arată că profesia sau ocupaţia respectivă este îndeplinită de o persoană feminină.. der Fräser — frezorul. die Dreherin — die Dreherinnen. Er ist Exerciţiul 63. • scule: der Bohrer. Die Arbeiterin hier dreht.. De multe ori substantivele astfel formate au ambele sensuri. Formaţi cuvîntul derivat respectiv! a. burghiul. freza. Exersaţi accentuarea substantivelor compuse! Schrauben Schlüssel Dreh ma schi ne Fräs ma schi ne Bohr ma schi ne Meß werk zeug Schub leh re Ma schi nen hal le Spi ral boh rer Ge win de boh rer Werk zeug Zahn rad . Die Arbeiterin hier fräst. Exerciţiul 64. Sie ist.. e. Du bist d. d.2.. Die Arbeiterin hier schleift.. Sie arbeitet. . Sie ist. Der Arbeiter hier bohrt. Er fräst. Der Arbeiter hier schleift.LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG 73 Substantivele astfel formate au următoarele caracteristici: — sînt toate de gen masculin. 3. Exemple: der Arbeiter — die Arbeiterin (muncitoarea) der Fräser — die Fräserin (frezoarea) der Dreher —die Dreherin (strungăriţa). . c. Formaţi cuvîntul derivat respectiv ! a. Wir sind e. — rămîn la plural neschimbate: der Arbeiter — die Arbeiter. •— denumesc : • persoane cu respectivele profesii sau ocupaţii: der Arbeiter. Exemple: der Bohrer-—găuritorul.. c. .

) ? b. Wie ist sind die die die der die die der die das der das Drehmaschine(n) ? — Sie Bohrmaschine(n) ? — Maschinenhalle(n) ? (die) Arbeiter ? Bohrmaschine ? Arbeiterinnen ? Hammer ? Feile ? Zahnrad ? Schraubenschlüssel ? Meßwerkzeug ? Hier Dort ist sind schwer e. schleife. Schleifer. Arbeiterin (Dreherin) ? c. Wir drehen. Bohrer. d.74 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 65. fräse. Arbeiter (Dreher etc. Sind Sie Ja. Fräser. . bohre. Was arbeiten Sie ? Ich drehe. Dreher. a. ich bin Arbeiterin. Was sind Sie ? Ich bin Ich bin Dreherin. ich bin Arbeiter. Realizaţi oral toate răspunsurile posibile Arbeiterin Arbeiter. Ja. Wo steht stehen liegt liegen steht sie.

Auch die Kontrolleure kontrollieren die Teile. planen und konstruieren3). Hier arbeiten viele Ingenieure. Laboran­ ten. punctul 4.JEr ist klug und energisch. Explicaţii. Techniker. Sie gehen auch in die Maschinenhallen und kontrollieren die Maschinenteile. Es hat 1( einen Direktor 2). Er leitet das Werk. Meister.1. Das ist die Belegschaft. Text Das ist ein Werk. Techniker und Konstrukteure rechnen. Explicaţii. punctul 4.Lehrstück Nummer 4 DIE WERKBELEGSCHAFT A. 3 > v. Der Oberingenieur leitet die (Fabri­ kation. Sie konstruieren Maschinenteile für die Maschinen. punctul 4. Arbeiterinnen und Lehrlinge.2. Das Werk ist groß. Die Ingenieure.6. Konstrukteure. Arbeiter. Explicaţii. 2) v. 11 . v. Die Meister führen die Ingenieure und Konstrukteure durch die Hallen.

Die Laborantinnen analysieren das Material und die Teile. Es steht dort um die Ecke. Die Laboranten bringen die Analysen in das Konstruktionsbüro. Dort stehen sie um die Maschinen. Vocabular die Werkbelegschaft. Der Hof ist groß. -en ['vsrkbaleikjaft] das Werk. B. totalitatea salariaţilor dintr-o întreprindere uzina mare are . Sie haben Fehler. -e groß hat * v. Die Teile dort sind schlecht. Sie montieren die Maschinenteile. Der Kran­ führer transportiert die Maschinen in den Hof. > explicaţii. punctul 4. Dort sind Arbeiter.5. Sie sind ohne Fehler. Die Monteure kommen in die Monta­ gehallen. Sie transportieren die Maschinen durch den Hof11 in das Lager.76 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Die Teile hier sind gut. -(e)s.

-n [-'ly:z 9 ] . -en die Belegschaft. inteligent energic a conduce inginerul şef fabricaţia multe inginerul tehnicianul constructorul. -s.['tscnikgr] der Konstrukteur. (e)s. -e gut Qhne der Fghler. a planifica a construi. -e [-'o:b3rln5enl0:r] die Fabrikation. corect fără greşeala rău. prost a avea laboranta a analiza materialul a aduce analiza t'fi:fe] der Ingenieur. -s. -s. -en. Direktoren klug" [klu:k] energisch leiten der Oberingenieur. -en [-'tsîo:n] viele directorul înţelept. -s. -e [-'10: r] der Teil. porţiunea bun. -s. -en rechnen ['rscnan] planen konstruieren für gehen in kontrollieren führen durch die Halle.LEHRSTÜCK 4? WERKBELEGSCHAFT 77 der Direktor. -nen analysieren das Material -s. -ien bringen ['briysn] die Analyse. schlecht [jlsct] haben die Laborantin. -s. deştept. -n der Kontrolleur. partea. -e der Techniker. a conta a plănui. a proiecta pentru a merge în a controla a conduce prin hala controlorul piesa. -s. proiectantul laborantul' totalitatea muncitorilor şi funcţio­ narilor (dintr-o întreprindere) a calcula. -e [-'t0:r] der Laborant.

după (colţ) a monta macaragiul a transporta curtea colţul. -e t-'t0:r] kommen die Montagehalle. [-tsio :nsbYro:] der Monteur. [-'ta:£] um montieren der Kranführer. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [e:] [a:] [i:] Lehrling planen viele gehen haben konstruieren Fehler Material Maschinenteil stehen Montagehalle kontrollieren Kranführer hier Lager analysieren [u:] klug gut [0:] groß Oberingenieur Fabrikation Konstruktion Büro Hof [0:] [y:] Ingenieur für führen Konstrukteur Analvsen Kontrolleur Monteur 4. păstrîndu-şi în parte specificul limbii din care provin. în lecţia de faţă este vorba de următoarele cuvinte: der Ingenieur ['Inje'hfeCr] die Montage [mon'ta:^] der Konstrukteur [konstruk't0:r] die Fabrikation [fabrikß'tsrom] der Kontrolleur [kontro'l0:r] die Konstruktion [konstruk'tsîom] der Monteur [mon't0:r] die Analyse [ana'lyiza]. neologisme) fac excepţie de la regulile de pronunţare şi scriere a cuvintelor germane. Explicaţii şi exerciţii 4. — e die Ecke. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 66. -n C.0. -s. -s. -(s) -es.78 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT das Konstruktionsbüro. Multe dintre cuvintele de origine negermană (împrumuturi lexicale.transportieren der Hof.1. -n biroul de construcţie / de proiectare montorul a veni hala de montaj în jurul. -s.0. .

Reţineţi scrierea cu ß a următoarelor cuvinte! Exersaţi scrierea ! Meißel. Reţineţi scrierea cu semn de lungire a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Niet Zahl Lehrstück Bohrer ihr Kranführer führen vier Zahnrad zehn Bohrmaschine sieben Lehrling bohren liegen Dreher ohne viele Drehmaschine konstruieren drehen kontrollieren Schublehre transportieren stehen analysieren Fehler montieren gehen Exerciţiul 69. Dar: Akkusativ (acuzativ). Meßwerkzeug. Exerciţiul 70. Skizze (Schiţa) — cuvinte de origine străină. Accentuaţi corect cuvintele compusei Oberingenieur das Werkzeug die Kranführer die das Zahnrad Spiralbohrer das Konstruktionsbüro die Gewindebohrer die die Montagehalle Schraubenschlüssel die die Maschinenhalle Maschinenteil die Drehmaschine Bohrmaschine Schraubenlehre Schublehre Fräsmaschine Werkbelegschaft. Reţineţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Rolle dünn Schlüssel Ecke * > Nummer Block Welle Hammer Genosse dick Halle kommen eckig Exerciţiul 68.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 79 Exerciţiul 67. der der der der der der Exerciţiul 71. die Konstruktion. setzen (a aşeza). der Konstrukteur. Exerciţiul 72. . Citiţi textul lecţiei căutînd să evitaţi legarea cuvintelor! Exemplu: Er / ist / klug / und / energisch. groß. Sie / gehen / auch / in / die / Ma­ schinenhallen. ci sub forma ck şi tz. Exersaţi accentuarea corectă! der Techniker. nu se dublează sub forma kk şi zz. Exemple: die Ecke (colţul). 11 Literele k şi z. fleißig. în cuvinte de origine germană. die Fabrikation.

..80 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4.. der Mechaniker Meßwerkzeug? 4. ihr eine Fräsmaschine? d. (v. Cazul acuzativ al substantivelor 4. ich eine Schraubenlehre hier ? g. Conjugaţi oral expresiile următoare: Material haben (Ich habe Material.. Substantivele care în propoziţie au rolul de complement direct al verbului.2..) Meßwerkzeug haben (Ich habe Meßwerkzeug. .. care au la acuzativ singular un articol terminat în -n. Verbul „haben" = a avea prezintă în conjugarea sa unele excepţii de la regula formării prezentului indicativ... punctul 5.. stau la cazul acuzativ.. . .. Completaţi întrebările următoare cu formele verbului haben I Răspundeţi: a) cu „Ja"... în limba germană acuzativul substantivelor nu diferă de nominativ. ..) ."! a.. cu excepţia substantivelor masculine. ich ... .1. kein Material b. ich .1) x > Unele categorii de substantive masculine au şi desinenţe la acuzativ. b) cu „Nein" ... Prezentul indicativ al verbului „haben" = a avea 4. lecţia a 5-a..1.. ..2. die Arbeiterin Werkzeug ? c. das Werk ein Lager? f.. Material Nein...7..1. du dort eine Feile? h.) Exerciţiul 74.. . du .1. .. du Material? Ja. răspunzînd la întrebarea „wen?" (pe cine?) sau „was?" (ce?). wir Zahnräder? e.. Se conjugă după cum urmează: Singular Plural Forma de politeţe ich habe du hast er sie—i—hat es—l wir haben ihr h a b t Sic haben sie haben Forma de politeţe Sie haben Exerciţiul 73. du ..

şi lecţia I punctul 1. Pronumele interogativ „was?" 2 '. was? was ? Complement Subiect (acuzativ) (nominativ) Exerciţiul 75.3. nu poate fi un criteriu sigur pentru identificarea acuzativului. şi nu subiectul.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 81 Nominativ Acuzativ Masculin Genul wert wasj wen? was? der 1 ein \ Meister kein J die 1 eine > Arbeiterin keine J das 1 ein \ Kind L> kein J der ein kein die eine keine das ein kein Bohrer den 1 einen > Meister keinenj die 1 eine > Arbeiterin keine J das ein kein 1 > Kind J den einen keinen die eine keine das ein kein Bohrer Feminin Feile Feile Neutru Rad Rad Observaţie. . Exemplu: Das Werk hat einen Direktor. -er = copilul. Exersaţi formarea acuzativului substantivelor masculine. Das Werk hat b. răspunzînd la întrebarea „was?". sînt complementul direct al verbului. realizînd următoarele propoziţii ! a.1/103 Germana pentru ingineri şi tehnicieni . ) v. avînd aceeaşi formă atît pentru nominativ cît şi pentru acuzativ. La acuzativ se află numai acele substantive care. Der Arbeiter sucht einen Hammer einen Direktor Schraubenschlüssel Oberingenieur Spiralbohrer Kontrolleur J 2 Plural die 1 Meister die — > Arbeiterinnen — keine j Kinder keine Bohrer Feilen Räder die 1 Meister die — i Arbeiterinnen — keine J Kinder keine Bohrer Feilen Räder ) das Kind.

D Kranführer transportiert ein Maschinenteil. D Laborant analysiert d Material. wir haben hier g. Haben Sie dort Hammer ? Hammer kein ein­ Gewindebohrer ? Gewindebohrer Schraubenlehre ? Schraubenlehre Exerciţiul 77. f. g. h.3. . D . | D Laborantin c. D Monteur hat ein Schraubenschlüssel. D Lehrling bringt d Schraubenschlüssel. d. Was schleifen Sie hier ? d. 4. Was transportiert er ? D Material D Konstrukteur D Meßwerkzeug D Monteur D . Der Meister sucht Der Maschinenteil hat den Arbeiter keinen Fehler Lehrling Schraubenstift Fräser Splint Exerciţiul 76.82 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT c. Răspundeţi completând articolele! Wen suchen Sie ? b. D Ingenieur sucht d— Direktor.1. Predicatul (verbul) este elementul de bază al propoziţiei germane. D Direktor sucht ein Konstrukteur. Was dreht der Arbeiter dort ? Ein Ventil Ein Zahnrad Ein Dorn Ein Welle Ein Meißel Ein Zylinder f. e. Propoziţiile se formează prin saturarea acestor valenţe. Genosse kontrolliert d Fabrikation. Was kontrolliert der Oberingenieur ? e. adică prin completarea sensului predicatului cu atîtea părţi sintactice. Wer sucht wen ? b. cîte valenţe are verbul. El poate fi comparat cu un element chimic care are un anumit număr de valenţe.3. Completaţi articolele! Puneţi întrebările „wer7" „was?" şt „wen: „was?' a. Valenţa verbelor 4. Laborantin D Maschine Nein. c. Ein Arbeiter bringt ein Spiralbohrer. Wen suchen Sie? Ein__ Techniker | D Direktor | D Oberingenieur Ein Arbeiterin Ein Mechaniker.

deosebim pînă la lecţiile de faţă inclusiv. Der Genosse führt die Arbeiter. lecţiile următoare).2 al lecţiei de faţă. lecţiile următoare). Die Maschine steht. * V. Cele două complemente pot fi de exemplu: ca) un substantiv la acuzativ şi un complement de loc: Exemple: wer ? wen ? wohin ? Der Meister führt die Ingenieure durch die Hallen. > . c) Verbe trivalente. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruk­ tionsbüro. punctul 4. care cer un subiect şi două complemente. (Alte combinaţii de complemente. Die Monteure montieren die Maschinenteile. Exemple: wer ? wen ? was ? Das Werk hat einen Hof. care cer numai un subiect: Exemple: wer ? was ? Der Ingenieur rechnet. în funcţie de valenţa fiecărui verb. bb) un complement de loc sau direcţie (exprimat printr-un adverb un substantiv cu prepoziţie s.2. Acest complement poate fi: ba) un complement direct (exprimat printr-un substantiv la acuzativ 1} care arată o persoană. Der Direktor leitet das Werk. urmă* toarele categorii de verbe: a) Verbe monovalente. şi unul. şi un complement. (alte tipuri de complemente v. care cer. pe lîngă subiect. b) Verbe bivalente.a. două sau mai multe complemente. 4. v. Der Genosse arbeitet. un lucru sau o noţiune asupra căreia se reflectă direct acţiunea verbului). Der Ingenieur kommt in das Konstruktionsbüro. Der Laborant macht eine Analyse. o propoziţie trebuie să mai cuprindă. Der Meister geht durch die Halle. Exemple: wer ? was ? wo ? wohin ? Das Werkzeug liegt dort.3.). După valenţa lor. Die Arbeiter bohren. în afară de subiect şi predicat.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 83 în majoritatea cazurilor nu este deci suficient ca o propoziţie să aibă subiect şi predicat pentru a fi o propoziţie corectă.

a transporta. = Maistrul îi conduce (însoţeşte) pe ingineri prin hală. Sensul: a conduce. A. complement direct şi com­ plement de loc. cu subiect şi complement la acuzativ.3. führen^. Der Lehrling geht. complement direct şi com­ plement de loc. cu subiect.3. a merge în frunte. Die Maschine steht. a pleca. Wir gehen in die Maschinenhalle. Exemple: Verbul „stehen" stehen^) = verb monovalent. ioc) = verb trivalent. = Muncitorul stă aici (în picioare). cu subiect şi complement de loc. A> = v erb bivalent. ioc) = verb trivalent. Sensul: a conduce. = Ucenicul aduce o pilă. Der Meister führt die Ingenieure durch die Halle. = Lucrul merge. a însoţi. cu subiect. = Maşina stă (nu funcţionează ) . Sensul: a merge. înaintează. ioc) = verb bivalent. Sensul: a aduce. numai cu subiect la nominativ. = Mergem (ne deplasăm) în hala maşinilor. Sensul: a sta în picioare. Verbul „führen" führen^. Sensul: a sta. Sensul: a duce. cu subiect şi complement direct. cu subiect şi complement de loc. = Labo­ ranta duce analiza în biroul de proiectare. Pentru a înţelege deci sensul precis al verbelor este nevoie să le cunoaştem valenţa. bringen^. A) = verb bivalent. a nu funcţiona. stehen2{K. Die Arbeit geht.84 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4. gehen2(x. Der Arbeiter steht hier. Sensul: a se deplasa. Numeroase verbe din limba germană au diferite valenţe şi sens diferit în funcţie de valenţă. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruktionsbüro. = Ucenicul pleacă. Exerciţiul 78. Verbul „gehen" geheilt) = verb monovalent. Der Genosse führt die Arbeiter. Der Lehrling bringt eine Feile. Verbul „bringen" bringen^-. ioc) = verb bivalent. = Tovarăşul conduce pe muncitori. a înainta. A. numai cu subiect la nominativ. Analizaţi valenţa verbelor din text! .

.sau a nici uneia.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELGSCHAFT 85 Exerciţiul 79... .. indiferent de număr. Exemple: Wer leitet das Konstruktionsbüro ? Der Ingenieur. suchen. liegen... Die Arbeiterin schleift. Die Arbeiterin bringt .. montieren..4. Ich. h. Die Laboranten bringen . . Den Meister. Der Direktor führt . după caz ! a. .. Die Monteure stehen . .sau trivalente: transportieren. bohren.beringenieur kommt . . b. Die Konstrukteure konstruieren. drehen. Den Kontrolleur. evidenţiind sensu diferit al verbelor prin adăugarea unei sau a două părţi sintactice. fräsen. Exerciţiul 81.4. Die Maschine steht .. Der Arbeiter bohrt . j . La acuzativ are forma „wen ?" = pe cine ? „Wer ?" se foloseşte numai cu persoana a 3-a singular a verbelor. planen. i 4. leiten.... rechnen. c. d... cu părţi sintactice (la alegerea dv. .. g. e. i. Die Laboranten machen .. Bivalente: sein.. .. e. machen. schleifen. konstruieren. haben. . După „wen?" poate urma şi forma persoanei a 3-a plural. . führen. Bi. Pronumele interogativ „wer?" = cine ? se referă la substantive — nume de persoane. ... Der O. . . gehen. . Zwei Ingenieur t.... Das Werk ist . respectînd valenţa lor ! Monovalente: arbeiten.. kommen. kontrollieren. Das ist ... f. .1. b. Einen Mechaniker. şi pronume personale la cazul nominativ. . Die Lehrlinge arbeiten . Wen sucht der Genosse ? Wen suchen die Arbeiter ? .... bringen. Ich bringe das Werkzeug in die Halle. Einen Lehrling. Completaţi fragmentele de propoziţii.. c. Completaţi fragmentele de propoziţii. Die Meister führen . Der Direktor leitet .sau bivalente: stehen. Mono. Der Kranführer transportiert . d. . Pronumele interogativ „wer" ? 4. f. Exerciţiul 80. . Exemple: ' Ich bringe das Werkzeug. analysieren.J necesare încheierii sensului propoziţiei! a. Formaţi propoziţii cu verbele învăţate pînă acum.

3. prepoziţia „ohne" în lecţia de faţă).5. e. Er transportiert das Material in d _ Hof durch d Montagehalle ohne d Kranführer Observaţie. Wir suchen den Oberingenieur. Formaţi întrebări la care să răspundă cuvintele evidenţiate ! Răspundeţi ! Model: Der Direktor leitet das Werk. a. Exemplu: für den Ingenieur = pentru inginer Substantivele nearticulate după o prepoziţie constituie cazuri excepţio­ nale şi vor fi tratate ca atare (v. um d Ecke. d. către. Cazul acuzativ poate fi cerut atît de verbe v cît şi de prepoziţiile: durch = prin gegen = împotriva. Prepoziţia „ohne" (fără) este adesea urmată de substantive nearticulate. Sie bringt die Analyse > v. x b.86 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Exerciţiul 82. c. spre für = pentru um = în jurul ohne = fără şi altele Exemple: durch das Werk = prin uzină für den Meister = pentru maistru ohne den Ingenieur — fără inginer Observaţie. . Prepoziţii cu acuzativul 4. für d in d Oberingenieur Konstruktionsbüro c. punctul 4. luate în sens general.5.a.1. Exerciţiul 83. Der Genosse führt die Arbeiter. b. 4. contra. Ein Ingenieur kontrolliert die Konstrukteure. in d Montagehalle. Der Lehrling bringt einen Kontrolleur. Wer leitet das Werk? Der Direktor. cînd acestea arată lucruri. însuşiri s. Completaţi articolele ! Wir gehen durch d Hof. Spre deosebire de limba română. în limba germană prepoziţiile nu exclud articolul. Der Techniker konstruiert ein Werkzeug.

(sinteză). Formaţi propoziţii.. Analysen) ? Exemple: 4. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Techniker. însuşiri. Denumirile de profesie derivate de la aceste verbe au sufixul -eur. Wer arbeitet hier ? c. Wie konstruieren Sie das ohne . Sufixul -ieren este totdeauna accentuat. Was sind Arbeiter und Arbeiterinnen. persoane etc. b. kontrollieren. Wer leitet die Fabrikation ? f. Techniker und Konstrukteure. Techniker und Konstrukteure ? g. Maschinen). Exemplu: Wir kommen ohne den Meister. Meister.1. în limbajul tehnic german. Verbe derivate 4. ? (Ingenieure.6. Exerciţiul 84. Was ist das ? (prima figură din text) b.6. Cînd este vorba de anumite lucruri. Was arbeiten die Arbeiter und Arbeiterinnen ? . Techniker. Du montierst . completînd sau evitînd articolul! a. verbele terminate în -ieren şi conjugaţi-le în propoziţii! Exemple: Ich montiere die Maschinenteile. verbele de origine negermană formate cu sufixul -ieren sînt foarte frecvente. Monteure und Laboranten. Was kontrollieren die Kontrolleure ? i. Căutaţi din textul lecţiei. montieren. Schraubenschlüssel. Was konstruieren sie ? h. Exemple: konstruieren. (Schublehre.. Wer leitet das Werk ? e.. Exemple: kontrollieren — der Kontrolleur montieren — der Monteur konstruieren — der Konstrukteur.. Konstruk­ teure. Exerciţiul 85. se pune articolul. Er arbeitet ohne .. Lehrlinge und Ingenieure ? d.. Analyse. Was arbeiten die Ingenieure.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 87 Arbeiten Sie ohne Meßwerkzeug ? Ein Maschinenteil ohne Fehler. Exerciţiul 86.

ingineri şi constructori lucrează aici. Traduceţi în limba germană ! . 1. . k. Ei construiesc piese pentru maşini. Wie Was Wer Was sind die Maschinenteile ? arbeiten die Laboranten ? montiert die Maschinenteile ? macht der Kranführer ? Exerciţiul 87 (sinteză). Montorii montează aici piesele. Macaragiul transportă piesele şi maşinile la magazie. Controlorii controlează piesele: ele sînt fără defecte.88 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT j. m. tehnicieni. Aici este hala de montaj. Uzina este mare. Mulţi muncitori. Uzina are şi un inginer şef. Directorul o conduce.

punctul 5. în reviste şi cărţi tehnice germane slnt folosite mai mult cuvintele „Bild" şi . Explicaţii. punctul 5. Explicaţii. Explicaţii. punctul 5.Abbildung" (Abb. punctul 5. *) v.. > y.6. Sie gehören zu den Werkzeugen. ) x > 2 ) 3 . Explicaţii.).2. ilustraţie. Explicaţii.) au acelaşi înţeles: figură. imagine.1. v. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. Bild şi Abbildung (prescurtat Abb. Sie messen sehr genau. punctul 5. Text Die Meßgeräte helfen den Drehern1-1 Fräsern. Mechanikern und Kontrol­ leuren bei2' der Arbeit. Beim *' Messen von Hallen und Maschinen braucht man ein Bandmaß oder ein Metermaß v. Blöcken und Zylindern. 2 Figur l ' zeigt ein Mikrometer und eine Meßuhr. e > Figur (prescurtat Fig. 3 > v.4.5. Sie dienen zum Messen3' von Größen. Die Arbeiter und Kontrolleure messen mit den Meßgeräten die Abmes­ sungen von Wellen. Zum*' Messen von Maschinen­ teilen braucht man 5 ' Feinmeßgeräte. f Fig. 6 Figur 2 zeigt ein Bandmaß und ein Meter­ maß.Lehrstück Nummer 5 MESSGERATE A.

Bild 5 zeigt ein Ampermeter oder einen Strommesser. Die Schwingungen messen wir mit einem Oszillographen. Abbildung 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen von Schwingungen. Abbildung 71' zeigt einen Oszillographen. 11 v. W4 Bild 6 ein Voltmeter. . Der Laborant Ionescu bringt ein Voltmeter vom Kontrolleur Preda. 6) de la pag. nota de picior nr. Bild 5 Bild 6 Zur Messung von Drehzahlen gehört ein Tachometer.90 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Die Laboranten und Laborantinnen arbeiten auch mit den Meßgeräten. Man braucht sie zum Messen der Stromstärke und Spannung. 89. im Bild 4 ein Thermometer. Bild 3 1 ' zeigt ein Manometer. Der Strommesser gleicht dem Voltmeter. Sie dienen zum Messen von Druck und Temperatur. Der Laborant Ionescu bringt ein Meßgerät aus dem Lager.

) zeigen ['tsaeggn] das Mikrometer. f. -(e)s. -e oder das Metermaß. -(e)s. a folosi toată lumea. pl. spre. -e das Bild.6. -s.LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 91 B. -es. figura manometrul termometrul presiunea temperatura ampermetrul * f. -es. -n gehören zu [tsu:] messen mit die Abmessung. -e ['mesg9re:t] helfen bei die Arbeit. der Druck. -en ['mss'u:r] beim = bei + dem das Bandmaß. die Meßuhr. -en (Fig. -s. Vocabular das Meßgerät. -er das Manometer. oricine (v. a face parte din la a măsura cu dimensiunea a întrebuinţa. -(e)s. ilustraţia. -en das Ampermeter. ^e die Temperatur. aparatul de măsurat a ajuta la munca. punc­ tul 5. Substantive care nu au forma de plural. şi „Introducere" la înce­ > putul manualului). (fără plural). pl. -e die Figur.) aparatul de măsurat de precizie figura a arăta micrometrul ceasornicul comparator la ruleta sau. către măsurarea de la mărimea a apartine. -s. -s. l ! von die Größe. -en dienen zum = zu + dem [tsUm] das Messen. ori metrul de măsură imaginea. das Thermometer. -(e)s. -en brauchen man das Feinmeßgerät. -s. cineva. lucrul a servi la. (v. .

-en ['JpanUtf] zur = zu -f. -en das Tachometer. Explicaţii şi exerciţii 5. -s. -s. Pronunţaţi [a] Arbeit arbeiten M Meßgerät helfen vocalele scurte accentuate foarte [I] Zylinder Schwingung [o:] [U] von zum Voltmeter scurt! [oe] Blöcke . -s. ['Jtro:mmes9r] das Voltmeter. -en (Abb. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [e:] [i:] [o:] [u:] [0:] Bandmaß Dreher Meßgerät dienen Strom Meßuhr Kontrolleur Metermaß Metermaß Fräsen Maschine Technologe Größe Drehzahl sie gehören sehr Exerciţiul 89.der [tsUr] die Messung. -en der Oszillograph. C. -en [ostsIlo'gra:f] die Abbildung. [Volt-] gleichen die Stromstärke.0. -n ['ftroimfterka] die Spannung. -en • [tsc-] ampermetrul voltmetrul a se asemăna intensitatea curentului tensiunea la. spre măsurarea turaţia tahometrul oscilaţia oscilograful imaginea. figura de la tehnologul. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 88. -en die Drehzahl. [tax-] die Schwingung.92 LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE der Strommesser. -en. -en.) vom = von + dem [fom] der Technologe. ilustraţia.

Messun­ gen. iar consoana s este surdă: Exemple: messen ['mssan] wir messen die Abmessung Eszet (pronunţă: estet) ( = ß) se scrie: a) între vocale cînd prima este lungă sau este diftong. Spannung. după pronunţarea lor şi a vocalelor învecinate. Cînd folosim literele ss şi ß ? î n folosirea corectă a literelor ss şi ß trebuie să ne ghidăm după poziţia lor în cuvînt.1. Exerciţiul 91. Dublu s (ss) se scrie numai între vocale. Reţineţi.modul de accentuare a cuvintelor! j i j j_ i / dienen gehören messen Zylinder Größe Maschine Werkzeug helfen J Feinmeßgerät Meßinstrument Meßgerät Kontrolleur Arbeiter Laborant Abmessung Metermaß Stromstärke / Laborantin Manometer Technologe Ampermeter Tachometer Thermometer Mechaniker Maschinenteil Temperatur Oszillograph 5. Schwingungen. ss şi ß sînt totdeauna consoane surde. Abmessungen. . scris -ng din urmă­ toarele cuvinte! Abmessung.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 93 Abmessung Halle Spannung Messen Werkzeug Welle Exerciţiul 90.0. iar consoana este surdă: Exemple: die Größe ['gr0:ss] die Maße der Meißel fleißig. Messung. Exersaţi -pronunţarea sunetului \rf]. cînd prima vocală este scurtă şi accentuată. Spannungen. pronunţate [s]. Schwingung.

5. das MASS.1. n. e) în titluri.94 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE b) la sfîrşit de cuvînt după vocală lungă. c) la sfîrşit de cuvînt (şi cînd este element de cuvînt compus) după vocală scurtă. f. Substantivele care în propoziţie au rol de complement indirect al verbului. d) înainte de consoană în loc de ss: Exemple: er mißt [mlst] (el măsoară)—messen ihr meßt (voi măsuraţi) — messen. răspunzînd la întrebarea „wem?" (cui?).1. plural dem der dem den einem einer einem — keinem keiner keinem keinen iar la plural şi prin desinenţa -n. în loc de ß SG scrie SS" * Exemple": GRÖSSE. care se adaugă atunci cînd substantivul la nominativul plural nu se termină cu -n. Dativul substantivelor se deosebeşte de nominativ prin articolele: m. Cazul dativ al substantivelor 5. MESSUHR. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie tot ß. scrise numai cu litere mari. Nominativ Genul wer? wem? Dativ masculin der ein kein die eine keine das ein kein die \ Arbeiter dem einem keinem der einer keiner dem einem keinem den keinen > Arbeiter feminin \ Laborantin > Laborantin neutru > Bandmaß i Bandmaß 1 Arbeitern Y Laborantinnen ) Bandmaße)» plural 1 Arbeiter > Laborantinnen keine | Bandmaße . Exemple: groß [gro:s] •— die Größe das Maß — die Maße. stau la cazul dativ.1. dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie ss: Exemple: Meßuhr ['mssou:r] — messen Miß ! — messen. anunţuri sau alte texte.

Meßuhr. Exerciţiul 96. Completaţi propoziţiile cu cazurile dativ şi acuzativ singular! •Ajutaţi-vă cu întrebările „wem?". . Răspundeţi. Wem zeigt der Meister das Meßgerät ? D_ Laborantin. Wem dient die Meßuhr zum Messen ? D_ Arbeiterin. completînd articolele! Wem gehört das Meßgerät ? b. D Ingenieur. Es gleicht ein Sie gleichen Manometer Meßuhr ein Oszillographen. Arbeiterin. Wir helfen der Direktor. Ampermeter ein Bandmaß. Konstruktionsbüro. Wer bringt wem was ? . Die Arbeiterin bringt d Meister ein Feile. . Wir helfen dem Lehrling. D Mechaniker. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Laborantin. Wir helfen dem Personal. D Meister. . Werk. Hier sind Meßinstrumente. . Răspundeţi cu dativul la plural! Wem zeigt der Ingenieur die Maschinenhalle ? D— Lehrling— D Monteur D Techniker D Ingenieur b. Wem bringt die Laborantin die Analyse ? D Meister D Technologe Exerciţiul 97. Completaţi propoziţia a doua cu dativul substantivului respectiv ! Hier ist ein Meßgerät. Technikerin.LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 95 Exerciţiul 92. Exerciţiul 93. c. Exersaţi formarea dativului plural. . D_ Lehrling. Mechaniker. D_ Laborantin. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Verificaţi forma de plural a substantivelor ! Wir helfaden Arbeiter Lehrling Ingenieur Technikerin_ Laborant Exerciţiul 94. . Exerciţiul 95. Exersaţi formarea dativului singular. D_ Techniker. . . D. Ingenieur. „wen?" şi „was?" a.

wem ? Dem Personal. der Konstrukteur. wem ? Dem Arbeiter. der Dreher.1. das Kind. Die Lehrlinge helfen d Arbeiter d. Completaţi articolele! ein Temperatur mit a.2. wem ? Der Arbeiterin. wer ? Die Arbeiterin. wen ? Das Personal. (La fei: der Ingenieur. der Techniker. Prepoziţii cu dativul 5. s. (La fei: die Laborantin. wer ? Die Laboranten. der Kontrol­ leur. Wir messen d ein d Druck ein d Strom ein d Drehzahl Thermometer. wer ? Die Dreher und die Fräser. c. Exemple: mit dem Bohrer mit einem Bohrer mit keinem Bohrer Exerciţiul 99. wer ? Das Personal. Manometer. wen ? Die Laboranten. Das Gerät gleicht ein Voltmeter. Analyse. wen ? Die Arbeiterinnen. der Kranführer.a. der Lehrling. pentru la din Exemple: mit dem Bohrer von der Laborantin zu dem Ingenieur bei den Maschinen aus dem Konstruktionsbüro acuzativ. die Meisterin. . v/er ? Der Meister. wen ? Den Meister. Ampermeter.2. der Fräser).) 5. Ca şi prepoziţiile care cer cazul dativul nu exclud articolul. Tachometer. wen ? Die Dreher und die Fräser. der Monteur. wem ? Den Laboranten. der Direktor. Der Ingenieur zeigt d Laboranten ein . cazul dativ mai poate fi cerut şi de prepoziţiile: mit von zu bei aus =s = = = = cu de. wem ? Dem Meister. wen ? Die Arbeiterin. Exerciţiul 98. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! wer ? Der Arbeiter. wen ? Den Arbeiter. wem ? Den Arbeiterinnen. die Technikerin. wem? Den Drehern und den Fräsern. de la la. spre. wer ? Die Arbeiterinnen. prepoziţiile cu şi numeroase altele.96 LEHRSTÜCK 5i MESSGERÄTE b . î n afară de verbe. die Genossin.

den mit dem. b. Der Direktor geht ZI i d Meister. ZI l d f. steht bei d Maschine. Exerciţiul 101. der. Arbeiterri. Bei d Lehrlingen. von d Mechanikern. aus d Konstruktionsbüro. Wo ist der Meister ? Bei d Arbeitern. der. aus d Maschinenhalle. Hier ist ein Meßgerät aus d Lager. d. c. Bei d Technikern. der. Completat articolele la cazul dativ sau acuzativ în funcţie de regimul prepoziţiilor 1 für d Kontrolleur.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 97 ein Meßuhr. Kontrollieren Sie den Druck ohne d Manometer ? oder mit d Manometer ? die Arbeit ohne d Meßuhr ? oder mit d Meßuhr? Kontrolleur ? die Maschine ohne d oder mit d Kontrolleur? zu d Arbeitern ! c. Exerciţiul 100. ZI l d Montage. Die Arbeiterin bringt das Meßgerät von d Kontrolleuren. den zu dem. a. der. der. ein Mikrometer. 1/103 . kommt aus d Lager. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! aus dem. von d Ingenieur. Der Kontrolleur arbeitet mit 1 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Der Ingenieur kommt aus d Lager. den b. von d Meister. den bei dem. e. arbeitet für d Konstrukteure. ein Bandmaß. Die Laborantin geht durch d Hof. Bringen Sie das Meßwerkzeug aus d Lager ! für d Techniker ! von d Laboranten ! d. den von dem.

următoarele complemente: d) Un substantiv la dativ şi un complement prepoziţional: de Exemplu: wer ? was ? wem ? wobei ? helfen3(N>D. Valenţa verbelor (Continuare) 5. arbeiten2(N.A): Bild 5 zeigt ein Ampermeter. Exemple: wer} was? wem! helfen2(N. Verbele „helfen" şi „brauchen" pot fi şi trivalente avînd în afară subiect.1 al lecţiei de faţă. gehÖren2(N. următorul complement: a) Un complement indirect (exprimat printr-un substantiv la cazul dativ l J care arată o persoană.A.1. Exemple: wer ? was ? wozu ? dienen2(N)ZU+D): Die Meßgeräte dienen zum Messen. Textul lecţiei de faţă cuprinde verbe bivalente care au.3. în afară de subiect.mit+D): Die Laboranten arbeiten mit Meßgeräten.3.zu+D): Die Arbeiter brauchen die Meßgeräte zum Messen.3. 3 ' v.2.tU+D): Sie gehören zu den Meßwerkzeugen.D) = a aparţine *' v.98 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5. în funcţie de acestea. valenţă diferită: gehören2(N. Verbul „gehören" are două sensuri diferite şi. c) Un complement direct (exprimat printr-un substantiv acuzativ 31 ) cu la cazul Exemple: wer? was? wen} was} messen2(N.A): Wir brauchen ein Bandmaß. b) Un complement prepoziţional (exprimat printr-un substantiv prepoziţie 2)). e) Un complement la acuzativ şi un complement prepoziţional: Exemplu: wer ? was ? wen ? was ? wozu ? brauchen2(N. zeigen2(N.D): Die Meßgeräte helfen den Arbeitern. lecţia 4 punctul 4. lecţia 4 punctul 4.bei+D): Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren bei der Arbeit. . punctul 5. un lucru sau o noţiune spre care este îndreptată acţiunea verbului). a > v. gleichen2(N>D): Das Ampermeter gleicht dem Voltmeter.A): Wir messen die Schwingungen. brauchen2(N.

... e.. c... Şurubul de aici face parte din aparatul de măsurat ? e.zuD) = a face parte din Exemplu: Die Monteure gehören zu den Arbeitern.. helfen.... zeigt... . Formaţi propoziţii complete din următoarele fragmente. d. die Maschinenhalle.. potrivite ca sens! a. Das Meßwerkzeug dort gehört ein . .. b. messen... . . Exerciţiul 106... c. Das Bandmaß gehört . gleicht. Completaţi fragmentele de propoziţie cu cîte 5 substantive la cazul dativ. D . D__ . a..... . dînd atenţie regimului verbului „gehören".. cerute de valenţa verbului respectiv ! a. Cui (îi) aparţine acest manometru ? c El aparţine maistrului.. b. zum . g... D .. mit . b.. d Meßinstrument ..... d Laborant . ein .. d Arbeit... Ampermetrul de acolo aparţine laborantei. dient.. a... . .... Completaţi fragmentele de propoziţie cu substantive pre­ cedate de prepoziţii. d Monteur ... d__ Meßwerkzeug . Exerciţiul 102.. d.. d Messen... Das Meßgerät dient zum Messen von Größen. Die Lehrlinge helfen d . . b... D _ .. d Lehrling ... Die Technologen helfen den Kontrolleuren. Exerciţiul 105. gehört.... bei ...LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 99 Exemplu: Das Werkzeug gehört dem Meister.. f. .. Analizaţi valenţa verbelor din text! Stabiliţi care sînt complementele cerute! Exerciţiul 103.. Wir brauchen. D— . .. . d Meßgerät .. Der Meister zeigt d .. d Kontrollieren. Ruleta face parte din instrumentele de măsurat.. întregind părţile sintactice necesare! Model: D . Der Genosse dort gehört . Traduceţi în limba germana.. geriören2(N.. c. d. Das Meßgerät hier gleicht ein . . .... D . dient. Exerciţiul 104. Ucenicii fac parte din muncitori ? f.

Exemple: messen —das Messen —măsuratul. Cu unele dintre prepoziţiile cele mai uzuale. . Substituiţi infinitivul substantivat din modelul dat cu cel al verbelor date în paranteză! Executaţi exerciţiul întîi oral. planen).1. Substantivarea infinitivului 5. Model: Das Messen ist leicht.4. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît 5. apoi în scris. transportieren. feilen.5. schwer ? Für den Lehrling. schwer. Infinitivur fiecărui verb poate fi transformat în substantiv prin adăugarea articolului neutru „das" şi scriindu-1 cu iniţială mare. Răspundeţi conform modelului dat! Model: Für wen ist das Feilen leicht ? Für den Meister.5. articolul hotărît la cazurile dativ şi acuzativ se poate contopi.4. analysieren. rechnen. montieren. Exerciţiul 107. (arbeiten. Se traduce în limba română — de obicei — cu supinul. schleifen — das Schleifen — şlefuitul. bohren — das Bohren — găuritul. konstruieren. schleifen. Für wen ist das Bohren leicht (schwer) ? Montieren Planen Transportieren 5. Exerciţiul 108. formînd un singur cuvînt ! Exemplu: Die Meßgeräte dienen zum Messen. / \ zu + dem = zum în limbajul literar şi tehnic german sînt uzuale următoarele contopiri l) : Prepoziţia Forma articolului Rezultatul bei dem > beim + von dem >vom + zu dem >zum + zu der >zur + 3 > Deocamdată referitoare numai la prepoziţiile învăţate pînă la lecţia de faţă.100 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5.1.

toate persoanele". fără a se specifica cine le îndeplineşte.6. d. Completaţi articolul şi apoi înlocuiţi-l împreună cu pre­ poziţia prin forma contopită corespunzătoare! Model: Der Meister ist bei d Ingenieur. Der Meister ist bei d Ingenieur. Exerciţiul 111. Die Lehrlinge sind bei d . f. Transformaţi propoziţiile următoare în propoziţii impersonale cu ajutorul pronumelui indefinit „man" ! . Der Oberingenieur kommt von d Direktor. de exemplu: Manometrul se foloseşte (sau: este folosit) la măsurarea presiunii. Exemple: Hier montiert man die Maschinenteile = Aici se montează piesele maşinilor. Exemple: 5. în limbajul tehnic este foarte frecvent procedeul de a se indica acţiuni în sens general. c. Identificaţi pronumele indefinit „man" în text şi stabiliţi c " ce verb este folosit! Exerciţiul 112. Der Monteur bringt den Maschinenteil von d Kontrolleur. Se foloseşte cu verbul la persoana a IlI-a singular şi se traduce în limba română cu forma reflexivă impersonală sau cu alte forme de exprimare impersonală. toţi oamenii.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 101 — beim Messen = la măsurat. Die Laboranten gehen zu d _ Arbeit. Sau: Avem nevoie de instrumente de măsurat pentru măsurarea mărimilor. a. în limba germană există mai multe mijloace de a se evita indicarea subiectului acţiunii. e. Pronumele indefinit „man" are sensul de „toată lumea. Messen. b. Meßgeräte braucht man zum Messen von Größen = Instrumentele de măsurat se folosesc pentru măsurarea mărimilor. Pronumele indefinit "man" 5. Căutaţi formele contopite în text şi stabiliţi ce elemente cuprind ! Exerciţiul 110.6.1. Unul dintre acestea este pronumele indefinit „man". vom Ingenieur = de la inginer. Der Meister ist beim Ingenieur. zum Kontrollieren = pentru controlat. Der Meister ist bei dem Ingenieur. Exerciţiul 109. Der Kontrolleur kommt zu d Kranführer. zur Arbeit == la muncă.

La lucru nu se face nici o greşeală. f. j . 5. Unde se fac analizele? g. 1 >. Acolo se şlefuiesc pinioane. e. e. v. Aici se şlefuiesc cilindri. a. dativ : dem Genossen acuzativ : den Genosse« der Laborant — die Laboranten. c.tAici se lucrează cu hărnicie. i. Traduceţi în limba germană! a. Der Meister zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Aici se strunjesc fileturi.7. Tovarăşii sînt conduşi (însoţiţi) şi prin hala maşinilor ? 1. c.7. Hier montiert man die Maschinenteile. Unele substantive masculine.1. Cu maşina de găurit se găureşte. b. Exemple: der Genosse — die Genossen. b. punctul 2. rămîn la dativul şi acuzativul singular totuşi neschimbate. d. Unde se montează maşinile ? k. Sculele se folosesc la lucru. Durch den Hof kommen wir in die Maschinenhalle.102 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Model: Hier montieren die Monteure die Maschinenteile. Exerciţiul 113. Dort konstruieren die Ingenieure eine Bohrmaschine. deşi primesc la plural desinenţa -(e)n. O parte dintre substantivele masculine care formează pluralul cu ajutorul desinenţei -(e)n1) primesc această terminaţie şi la dativul şi acu­ zativul singular. Wir brauchen den Bohrer zum Bohren. Aici se calculează şi se planifică. Unde se frezează arborele ? h. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare) 5. dativ : dem Laborante« acuzativ : den Laborante«.4. Im Konstruktionsbüro rechnen die Ingenieure und planen die Inge­ nieure. formarea pluralului substantivelor din lecţia a 2-a. Unde se transportă strungul ? m. . d.

b. . Comparaţi formarea cazurilor dativ şi acuzativ la diferitele tipuri de substantive masculine: N D A wer ? wem ? wen ? der Meister dem Meister den Meister der Laborant dem Laborante» den Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? die Meister den Meistern die Meister die Laboranten den Laboranten die Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? der Lehrling dem Lehrling den Lehrling der Genosse dem Genossen den Genossen N D A wer ? wem ? wen ? die Lehrling« den Lehrlingen die Lehrlinge die Genossen den Genossen die Genossen Exerciţiul 115. Exemple: der Oszillograph. mit einem Monteur . mit einem Laborant . mit dem Meßgerät . Completaţi desinenţele substantivelor unde este necesar! Orientaţi-vă după desinenţa pluralului! a. -n. -en.. Hier arbeitet man mit einem Technologe . -en == oscilograful der Technologe.LEHRSTÜCK 5: MESSGERATE 103 Exemple: der Direktor — die Direktoren : dativ : dem Direktor = directorului acuzativ : den Direktor = pe director. pe lîngă desinenţa pluralului. . der Transformator—die Transformatoren dativ : dem Transformator = transformatorului acuzativ : den Transformator = transformatorul Diferenţierea celor două categorii de substantive masculine terminate la plural în -(e)n se va face cu ajutorul rubricii „Vocabular". de unde se poate deduce. -n = tehnologul. mit dem Oszillograph mit dem Bandmaß . şi desinenţa pentru cazurile dativ şi acuzativ singular. mit einem Techniker . Exerciţiul 114. Wir messen mit dem Manometer.

a. sondern"! Model: Brauchen wir das Thermometer zum Messen von Schwingungen ? — Nein. der Kontrolleur). der Oszillograph. We"n (was) suchen Sie? c. Wem zeigen Sie die Analyse ? d. der Lehrling. sondern zum Messen von Temperaturen. Was braucht man beim Messen von Hallen ? f. von Schwingungen. Wen suchen Sie ? — Den Oberingenieur. Wem gehört das Bandmaß ? h. Răspundeţi cu „Nein. von Abmessungen . das Mikrometer Spannungen ? d. der Genosse. Was zeigen Bild 3 und Abb. Brauchen wir das Ampermeter das Manometer Drehzahlen ? b. der Laborant. von Wellen . c. zum Messen von Schwingungen ? a. der Technologe. von Drehzahlen. Man bringt die Analysen . Was braucht man zum Messen von Maschinenteilen ? e. Haben Sie hier einen Oszillograph ? einen Ingenieur ? einen Technolog ? einen Laborant ? Exerciţiul 116. der Monteur. j . das Tachometer Abmessungen ? e. Wem helfen Sie ? b. Răspundeţi scurt cu substantivele enumerate la cazul cerut! Model: Wem helfen Sie ? — Dem Meister. für den Laborant für den Konstrukteur i für den Technologe d. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. 7 ? g. der Techniker. Wem helfen die Meßgeräte ? d. Was mißt man mit den Meßgeräten ? b . Wen zeigt Abb. Exerciţiul 117 (sinteză). Nennen Sie (indicaţi) Meßgeräte! c. Wen (was) kontrolliert der Oberingenieur ? (der Meister. Wer bringt das Meßgerät aus dem Lager ? Exerciţiul 118 (sinteză). Wem gehört das Meßgerät ? e. Nennen Sie (indicaţi) das Meßgerät zum Messen von Druck und Temperatur . Blöcken und Zylin­ dern.104 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE für den K o n t r o l l e u r _ . von Hallen und Maschinen. den Oszillographen Stromstärke ? c. Arbeiten auch die Laboranten mit Meßgeräten? i. von Stromstärke und Spannung. 8 ? k. das Voltmeter Maschinenteilen ? f.

Über den Zeichenbrettern hängen auch Lampen. v. v.4> Über dem Papier befestigen sie die Skizzen.5. Explicaţii. v. Rechts sind die Fenster. Sie sind hoch und breit. Links stehen 1J Stahlschränke. > > 3 > •1 2 x v. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter3' oder Reißbretter. An 2) der Decke hängen die Lampen. An den Reißbrettern befestigen die Zeichner das Zeichenpapier. Explicaţii. Linealen und Reißfedern.1. Vor den Zeit chenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen.6. Unter den Zei­ chenbrettern stehen Papierkörbe. 6. Explicaţii. 6. Explicaţii. Sie arbeiten an den Zeichenbrettern mit Bleistiften.\ Lehrstück Nummer 6 IM KONSTRUKTIONSBÜRO A. 6. Text Hier ist das Konstruktionsbüro. Es ist groß und hell. . punctul punctul punctul punctul 6.2.

Unter dem Tisch ist ein Stuhl. Genosse Dima steckt das Kabelende mit dem Stecker in die Steckdose. -n hängen die Lampe. pe tavanul a atîrna. punctul 6. breit links der Stahlschrank. Die Genossen besprechen den Apparat und die Fabrikation. Er prüft die Zeichnungen. Es ist eine Neukonstruktion. ein Bleistift und ein Radiergummi. Auch ein Telefon steht da. Um den Tisch sitzt die Werkleitung. Der Zeichner legt sie auf den Tisch. ein Lineal. ein Heft. -s. Am 1! Tisch sitzt ein Ingenieur. Der Apparat funktioniert. Der Tisch steht hinter einem Reißbrett. B. -n vor [fo:r] a ) v. -(e)s. Explicaţii. Genosse Dumitrescu fragt den Direktor: „Wohin liefern wir die Apparate ? Expor­ tieren Avir sie ?" Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". Vocabular im = in + dem hell rechts [rscts] das Fenster. Auf dem Tisch liegt Papier. Rechts steht Konstrukteur Dima und links ist Ingenieur Dumitrescu. Links sitzt der Direktor. a agăţa lampa în faţa. In der Mitte sehen wir Oberingenieur Munteanu.106 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Eine Zeichnung ist fertig.3. Auf einem Tisch neben einem Fenster liegen viele Zeichnungen. zwei Ku­ gelschreiber. ^c în luminos la/în dreapta fereastra lat la / în stînga dulapul de oţel la. Zwischen dem Telefon und Ober­ ingenieur Munteanu stellt ein Techniker einen Apparat. înainte ['Jta:l-j an die Decke. . ein Notizblock.

-s. peniţa de desen sub coşul de hîrtie a fixa hîrtia de desen schiţa gata a pune / a aşeza (în poziţia orizontală) pe. -s. -(e)s. -e hinter der Stuhl. peste desenatorul desenatoarea creionul linia. în spatele. -n unter der Papierkorb.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 107 das Zeichenbrett. -(e)s. -(e)s. . -n [skltsa] fertig ['fsrtic] legen auf der Tisch. -^e befestigen das Zeichenpapier. -nen ['tsaecnarln] der Bleistift. -s. -(e)s. rigla trăgătorul. ['tsijecnar] die Zeichnerin. -(e)s. Radiergummi. -e Notizblock. -en Mitte. -e die Reißfeder. -e zwischen stellen t'/tdan] die die das das der der der das .e planşeta deasupra. -e Heft. -er ['tsaecan-] das Reißbrett. -(e)s. a sta jos a verifica. -e ['blqejtltt] das Lineal. -(e)s. -er über der Zeichner. -s. . după. -s.e Kugelschreiber. -e die Skizze. -s. -s TelefQn. -s. în urmă scaunul a şedea. a examina lîngă conducerea uzinei mijlocul a vedea hîrtia caietul blocul de notiţe creionul cu pastă. peste. deasupra masa în dosul. pixul guma de şters telefonul între a pune / a aşeza (în poziţie verticală) Lftu:l] sitzen ['zltsan] prüfen neben Werkleitung. -(e)s. -n sehen [ze:an] Papier.

0. [ytskar] die Steckdose. a pune. -s. a introduce capul / capătul de cablu fişa (ştecărul) priza a funcţiona construcţia nouă a discuta. încotro ? a livra a exporta a răspunde fabrica ţara în străinătatea ['Jtdran] C. -s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 119. -e stecken das Kabelende. -n ['ftskdo:z9] funktionieren die Neukonstruktion. -n der Stecker. -(e)s. [' 'aoslant] aparatul a băga. f. -er [lant] ins = in + das das Ausland.108 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO der Apparat. -s. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [o:] [a:] [e:] M Stahlschrank stehen Papier Konstruktion Lineal legen liegen groß Apparat neben viele hoch Kabel sehen Radier­ vor Telefon gummi fragen Fabrikation liefern Fabrik [0:] [y-3 Ingenieur über Konstrukteur prüfen [u:] Kugelschreiber Stuhl . -en das Land. Explicaţii şi exerciţii 6. -en besprechen [bg'Jprscgn] fragen wohin ? liefern exportieren antworten die Fabrik. a dezbate a întreba unde ?. pl. -(e)s.

LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 109 Exerciţiul 120. besprechen 6. Splint. După aceleaşi reguli se pronunţă şi complexul „ s p " [Jp] sau [sp].1. Cum se pronunţă complexul „st"? Grupul de litere „st" se pronunţa: a) [ft] la începutul cuvintelor. chiar dacă acestea formează a doua parte a unui cuvînt compus: der Bleistift ['blaeftlft]. între verbele stehen (a sta în poziţie verticală) 1 Şi stellen (a pune ceva în poziţie verticală) M . Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor neologisme! Papier Radiergummi Neukonstruktion Fabrik Exerciţiul 122.1. Reţineţi ! se pronunţă [Jp]: S^iralbohrer.1. Verbe corespondente 6. Deosebiţi! [st] [ft] stehen Stiît ist stellen Stuhl Konstruktion stecken Siahlschrank Fenster Stecker Bleistift befestigen Steckdose Werkstatt Meister Strom Lehrstück Observaţie.1. Spannung. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [ae] ! ein Zeichenbrett ein Feinmeßgerät arbeiten ein Reißbrett ein Teil gleichen ein Zeichner ein Meißel zeigen eine Zejchnerin ein Zeichenpapier leiten ein Bleistift eine Zeichnung schleifen 6. Exerciţiul 123. Exersaţi pronunţarea deschisă şi închisă a vocalelor i scurt [7] şi i lung [»':] / [I] [I] PO PO hinter Tisch Papier hier Radiergummi zwischen liegen Skizze Notiz Fabrik links Mitte liefern sitzen Exerciţiul 121. b) [st] în interiorul şi la sfîrşitul cuvintelor: der Meister ['maestar].0.

Ich stecke den Stecker in die Steckdose. . Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. Exemple: Der Das Der Die Stuhl steht unter dem Tisch. Der Stecker steckt in der Steckdose. atît poziţia cît şi aducerea în poziţia respectivă. Zeichnung hängt an dem Reißbrett. Ich stelle den Stuhl unter den Tisch. Verbele • \ hängen şi stecken J sticken (a atîrna) (a agăţa) (a fi introdus) (a introduce) pot exprima ambele sensuri. Ich lege das Papier auf den Tisch.110 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO liegen (a sta în poziţie orizontală) si legen AB (a aşeza) (a pune ceva în poziţie orizontală) sitzen (a şedea) 1 hanger. Papier liegt auf dem Tisch. Ich hänge die Zeichnung an das Reißbrett. Ingenieur sitzt an dem Tisch. şi setzen k ^ _ există o corespondenţă evidentă de sens. Verbele cuprinse în coloana din stînga exprimă o anumită poziţie. iar verbele din coloana din dreapta arată acţiunea de a aduce un lucru în poziţia corespunzătoare verbelor din prima coloană.

.. die Reißfeder neben die Zeichnung. neben dem Telefon. Der Techniker.. de aceea se folosesc în întrebări care încep cu „wo"? (unde? în ce loc?). punctul 6.. b. g. _ dativ + über. das Kind auf einen Stuhl.. Wir... hinter. auf. Sie.. completând verbul den Apparat auf den Tisch. pre­ poziţiile bicazuale 1J sînt urmate de cazul dativ. Exerciţiul 125. den Papierkorb unter das Reißbrett.. an dem Fenster.. Ich... Das Kind.. 11 v. Die Lampe... unter dem Reißbrett. in. Verbele din coloana dreaptă exprimă o deplasare. iar în răspuns. Exemple: Wo steht der S t u h l ? — U n d e stă scaunul? Wohin stelle ich den Stuhl ? —• Unde aşez scaunul ? stehen liegen sitzen hängen stecken stellen legen setzen hängen stecken + an. al lecţiei de faţă.. b.. Die Zeichnerin. Der Notizblock. e... Er. Wir. den Notizblock auf den Tisch. Er. f. das Telefon auf den Tisch. _ acuzativ vor. über dem Tisch. die Lampe über das Reißbrett. Es. neben. unter. iar în răspunsuri... auf dem Stuhl. Formaţi propoziţii potrivit ca sens la forma de politeţe ! Model: interogative totale. zwischen Exerciţiul 124.. den Bleistift auf das Papier. c. die Skizze über die Zeichnung.. c. jetzt in der Steckdose.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIO NSBÜRO 111 Verbele din coloana stingă exprimă o stare pe loc... Completaţi propoziţiile cu verbele corespondente potrivite! a. Die Genossen. Der Zeichner. de aceea se folosesc întrebări care încep cu „wohin?" (unde? încotro?).2. auf dem Tisch. den Stecker in die Steckdose.. .. d.. prepo­ ziţiile bicazuale x) sînt urmate de cazul acuzativ. die Zeichnung neben das Telefon. Stellen Sie den Apparat auf den Tisch ? a.

1 ) Vezi punctul 6. wo ? Im Konstruktionsbüro. wohin ? In die Steckdose Der Direktor kommt in das Konstruktionsbüro. 6. wohin ? In das Konst­ ruktionsbüro.1. . în funcţie de sensul verbului folosit în propoziţie. b) Dacă verbul arată o deplasare. Exemple: Das Reißbrett steht vor dem Fenster. e. întrebăm „wohin ? unde ? încotro ? şi folosim acuzativul după prepoziţie. wohin ? Auf den Tisch. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. wo ? Vor dem Fenster. Der Stecker steckt in der Steckdose. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. Exemple: Der Zeichner stellt das Reißbrett vor das Fenster wohin ? Vor das Fenster. die Lampe an die Decke.3 al lecţiei.112 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO d. Prepoziţii bicazuale 6. Die Lampe hängt über dem Reißbrett. wohin ? An den Tisch. das Kabelende in die Steckdose.2. f. wohin ? Über das Reißbrett. wo ? In der Steckdose. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen = între pot fi urmate atît de cazul acuzativ cît şi de cazul dativ al substantivului în faţa căruia stau. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. wo ? Auf dem Tisch. Die Zeichnung liegt auf dem Tisch.2. wo ? Über dem Reißbrett. Man steckt den Stecker in die Steckdose. den Papierkorb neben den Schrank. a) Dacă verbul arată o stare pe loc sau o acţiune pe loc. Der Ingenieur sitzt an dem Tisch. wo ? An dem Tisch. Der Direktor ist im (in + dem) x ) Konstruktions­ büro. Prepoziţiile an = la (pe o suprafaţă verticală) auf = pe (pe o hinter = în spatele in = în. întrebăm wo ? = unde ? în ce loc ? şi folosim dativul după prepoziţie.

LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 113 Deosebiţi sensul exact al prepoziţiilor! an =h auf auf an ^ neben neben B neben neben die DecJte -zwiscfi&t 8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103 .

zwischen cer dativul 1 i 1 1 wo ? —. vor. wo ? Auf dem Tisch. wohin ? An den Tisch. unter. An der Decke. Auf das Reißbrett. Auf dem Reißbrett. An das Reißbrett. in. hinter. An den Fenstern. unde. neben. în ce loc ? 1 + acuzativul 1 wohin = unde ? 1 încotro: fiind cerute de -verbele care exprimă o stare ^>e /oc sau acţiune fără direcţie o mişcare cu direcţie Exerciţiul 126. Auf die Maschinen. Analizaţi prepoziţiile bicazuale din textul lecţiei şi extra geţi-le cu ajutorul următorului tabel! Prepoziţia Sintagma în care este cuprinsă Cazul Veibul întrebarea Exemplu: an an cler Decke D hängen Wo hängen die Lampen ? Exerciţiul 127. Auf der Zeichnung. An dem Reißbrett. auf. i über. Repetaţi cu glas tare! Reţineţi ! wo ? An dem Tisch. An die Fenster. Auf die Zeichnung. . wohin ? Auf den Tisch. Auf den Maschinen. An die Decke.114 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO SCHEMA Prepoziţiile an.

wo Über Über Über Über Unter Unter Unter Unter dem der dem den dem der dem den Tisch. Maschine. Schränken. An keiner Decke. Hinter die Schränke. înlocuind prin a) articole nehotărîte. In die Maschine. Apparate. Fenster und dem Reißbrett. Neben dem Telefon. Hinter die Maschine. Tisch. Telefon. wohin ? Neben Neben Neben Neben wohin ? Über Über Über Über wohin ? Unter Unter Unter Unter wohin ? Vor Vor Vor Vor den die das die Tisch. wo: den die das die wo r Vor dem Schrank. dem der dem den den die das die Schrank. wo i Zwischen Zwischen Zwischen Zwischen Tisch und dem Schrank. Neben der Maschine. Telefon. Repetaţi exerciţiul precedent. Reißbretter. In der Maschine. Zeichnung. etc. An eine Decke. Halle. den die das die Tisch. etc. Reißbrett.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 115 vvo i Hinter Hinter Hinter Hinter dem der dem den Tisch. Vor den Apparaten. Zeichnungen. Maschine. Zeichnung. articolele hotărîte Exerciţiul 128. wo r Neben dem Tisch. Vor der Halle. etc. Schränken. Vor dem Büro. In den Hallen. Wohin ? Zwischen den Tisch und den Schrank. Papier. Tisch. . Hinter das Reißbrett. Reißbrettern. In dem Büro. Wohin ? An keinen Tisch. Wohin ? An einen Tisch. Apparaten. b) articole nehotărîte negate! Model: Wo ? An einem Tisch. An keine Decke. In die Hallen. Zwischen die Zeichnung und die Skizze. Papier. wo i In dem Schrank. In das Büro. Zeichnung und der Skizze. Zeichnung. Neben den Zeichnungen. Wo ? An keinem Tisch. Telefon. Büro. etc. wohin ? In den Schrank. Zwischen die Schränke. An einer Decke. Zwischen das Fenster und das Reißbrett. Zeichnung. Apparate. wohin ? Hinter den Tisch.

Exerciţiul 130. das Telefon. das Reißbrett Wohin legt der Ingenieur den . Wohin stellen wir das Reiß­ brett?-' das Fenster. Wo liegt der Bleistift ? sau a textului şi completaţi răspunsurile den Fenstern.. Răspundeţi. Exerciţiul 131.den Kugelschreibern. Wohin stellen wir den Stahl­ schrank ? die Fenster. Priviţi prima imagine cu prepoziţia potrivită ! a. Wo sitzt der Ingenieur ? e. den Direktor. dem Tisch . Wohin geht der Meister? die Maschinenhalle. Wo stehen die Reißbretter? b. wir die Skizze ? . das Papier. den Reißbrettern der Mitte. Wo steht der Tisch ? d. Răspundeţi cu prepoziţia dată şi cu substantivul din pa­ ranteză la cazul potrivit! a. Wohin hängen. completînd răspunsul cu prepoziţia potrivită . Wohin legen wir das Werkzeug ? den Tisch. dem Reißbrett. in Wo ist der Meister? Wo sind die Maschinenteile ? Wohin geht der Oberingenieur ? Wo arbeitet die Genossin ? Wohin transportiert man die Maschine ? Wo analysiert man das Material? (die Maschinenhalle) (das Lager) (das Konstruktionsbüro) (die Fabrik) (der Hof) (das Laboratorium) (eine Drehmaschine) an Wo arbeitet der Genosse ? (die Bohrmaschine) Wo steht die Arbeiterin? Wohin hängt der Zeichner die (das Zeichenbrett) Skizze ? Wohin setzt sich der Kontrolleur? (das Fenster) . Notizblock? . Wo arbeiten die Zeichner? c. dem Tisch dem Tisch den Reißbrettern. Wo liegt das Papier? f.116 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 129. Wohin stellt man das Telefon ? Wohin steckt der Techniker den Stecker? die Steckdose. dem Tisch der Decke . den Reißbrettern. Wo sind die Lampen? g.

.... i. d Fenster. d Maschinen. (Tisch) Wo steht der Apparat ? Wohin stellen die Laboranten den Apparat ? b.. Halle und steht . c... Der Ingenieur steht . d Meister und ein Arbeiter... Das Werk exportiert die Apparate . Wo sitzt der Ingenieur? (der Stuhl). Wo liegt der Schraubenschlüssel? (die Maschine).. Er legt die Maschinenteile .. Der Laborant kommt . d e.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 117 C.. d. Die Montagehalle steht . Sie hängt . (Reißbrett) Wo hängt die Zeichnung ? Wohin hängen die Zeichner die Zeichnung ? c. Completaţi prepoziţia bicazuală potrivită şi desinenţa arti­ colului ! Fiţi atenţi la sensul verbelor şighidaţi-vă după întrebarea „wo?" sau „wohin ?" a. Die Arbeiter gehen .. precedat de prepoziţia corespunzătoare ! a.. (Notizblock) Wo liegt der Radiergummi ? Wohin legt der Zeichner den Radiergummi.. d— Tisch. Wohin gehen die Kontrolleure ? (die Drehmaschine). (Lampe) Wo steht die Drehmaschine ? Wohin stellen wir die Drehmaschine ? d.. f... (Reißbrett) Wo steht der Papierkorb? Wohin stellt man den Papierkorb ? . d.. d Reißbrett und zeichnet. Maschine. Exerciţiul 133.... (Fenster) Wo steht der Stahlschrank ? Wohin stellen wir den Stahlschrank ? g. d .. g. (Decke) Wo hängen die Lampen ? Wohin hängt man die Lampen ? e.. Er stellt das Zeichenbrett. h.. d Reißbrett. dem Lager. Der Zeichner steckt die Zeichnung . Răspundeţi cu substantivul dat în paranteză.. Wo prüft der Meister den Ma­ schinenteil ? (die Lampe). d Maschine . auf Wo sucht der Lehrling das Werkzeug? (der Tisch).. d Tisch. d Tisch... f. d Maschinenhalle und steht .. Wohin legt der Zeichner die Skizze ? (die Zeichnung).. d Werk und arbeiten . d . Der Lehrling geht . Der Zeichner befestigt die Zeichnung . unter Exerciţiul 132.. Der Monteur hängt die Lampe . Ausland. d Schrank.

Desenatorii stau în faţa planşetelor şi desenează.118 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO h. Următoarele prepoziţii bicazuale se contopesc frecvent cu forme ale articolului hotărît: : wo ? am Reißbrett a.3. c. Puneţi schiţa între desene ? j .3. 1. ' hinter + dem > hinterm : hinterm Schrank + das > hinters : hinters Papier über + dem > überm : überm Tisch + das > übers : übers Material / unter + dem > unterm : unterm Notizblock : unters Papier + das > unters vor + dem > vorm : vorm Schrank : vors Fenster. Schiţa atîrnă pe planşetă deasupra desenului. Unde punem aparatul ? Pe masă ? k. El pune desenul pe masă. Ele se evită într-un limbaj literar ales. b.rezumare) 6. cotidiană sau familiară. e.1. Traduceţi în limba germană ! a. Inginerul sade în spatele planşetelor la o masă în faţa geamului. an + dem > am : wohin ? ans Fenster -j. (Stahlschrank) Wo steckt die Zeichnung ? Wohin stecken sie die Zeichnung ? Exerciţiul 134. Unde sade directorul ? La mijloc ? 6. Puneţi coşurile de hîrtie sub planşete ? i.das > ans : wohin ? aufs Papier auf + das > aufs im + dem > im : wo ? im Konstruktionsbüro : wohin? ins Werk. + das > ins 1 b. d. g. Deasupra mesei atîrnă o lampă. Hîrtia stă în dulapul de lîhgă fereastră. f. Eu fixez hîrtia de desen pe planşetă. h. (Radiergummi) Wo liegt der Bleistift ? Wohin legt der Ingenieur den Bleistift ? i. . + das > vor J ) Formele de la punctul b) sînt caracteristice pentru limba vorbită. Aparatul stă pe masa între telefon şi blocul de notiţe. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi.

4. Sie transportieren das Material in das Lager hinter die Maschinenhalle.1. 6. c. sitzen. pe lîngă subiect. legen3(N. totdeauna un complement direct şi un complement de loc. Man braucht zu dem Zeichnen einen Bleistift. ioc) Der Zeichner sitzt am Tisch.4. hängen. sitzen2(N. Bei dem Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. care exprimă o stare pe loc sînt bivalente. pe lîngă subiect. f. liegen2(N. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor zu den Arbeitern. Valenţa verbelor (Continuare) 6. d. stecken. b. sînt trivalente. A. e. Verbele stehen. . i j : Der Direktor 11 Forme familiare. Verbele stellen. hângen2(N. care exprimă o deplasare. stecken2(N. setzen. hängens(N> A> loc ): Die Zeichnerin steckt den Bleistift in den Notizblock.AiIoc) : Der Ingenieur hängt die Skizze an das Reißbrett. lcc) Das Papier liegt im Schrank. cerînd. Die Arbeiter kommen zu der Arbeit in das Werk.2. stecken. stecken3(N. ioc) Der Bleistift steckt im Notizblock 6. ioc) : Der Zeichner setzt sich an den Tisch. ioc) Das Papier hängt am Reißbrett. Exemple: wer ? was ? wen ? was ? wohin ? stellen3(N.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 119 Recapitulare Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît + das > ans + dem > am an an beim auf bei aufs hinterm 1] durch hinter durchs 1! im für in fürs^ überm x) in über ins unterm 1) um unter ums v vom über von übers 1! vor vorm v> vor vors i) zu zum zu + der > zur Exerciţiul 135. hängen. A. setzen3(N. legt das Papier in den Schrank. cerînd. ioc) Der Apparat steht auf dem Tisch. A. Efectuaţi contopirile posibile în propoziţiile următoare! a. un complement de loc: Exemple: wer ? was ? wo ? stehen2(N. )oc) : Der Konstrukteur stellt den Apparat auf den Tisch. liegen. liegen.4. Der Konstrukteur sitzt an dem Tisch in der Mitte.

sau: liefern3(N. indiferent ce parte sintactică ar fi. N. . sehen2(N. AJ Der Meister fragt den Lehrling. Exemple: subiect — predicat —• complement de loc Er steht hier. Ordinea (topica) părţilor sintactice este diferită în limba germană şi în limba română.2. . 6. ? p. predicat. 6. Sehen Sie .5. Wer stellt . lecţia a 16-a. Propoziţiile se compun din părţi sintactice: subiect.. Der Techniker steht 1. . . .1. Wir besprechen . Der Ingenieur fragt . i0C) Wir liefern die Apparate ins Ausland.. punctul 16. Die Maschine steht c. . In propoziţia principală enunţiativă. Ele pot fi formate dintr-un singur cuvînt sau din grupuri de cuvinte (sintagme) 1). verbul conjugat ( = partea con­ jugată a predicatului) stă pe locul II. A) Die Genossen besprechen eine Neukon­ struktion. antworten1(N) Der Lehrling antwortet. o. complemente circumstanţiale. Die Ingenieure prüfen g. fragen1(N) Der Meister fragt. befestigen.2. atri­ but. . Ordinea părţilor sintactice 6. . e. b. Exerciţiul 136.IOO sauD) den Werken „Electronica". A. .5. Der Bleistift liegt .120 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 6. . Der Stecker steckt d. AJ Er befestigt das Papier am Reißbrett. n. Wir exportieren die Apparate.. Der Apparat steht auf dem Tisch. adică urmează în mod obligatoriu după partea sintactică cu care începem propoziţia. j .. k. D) Der Lehrling antwortet dem Meister... A> Wir sehen eine Zeichnung. . besprechen2(N. . prüfen2(N. în funcţie de partea sintactică şi de tipul de propoziţie. . Der Monteur legt . antworten 2(N . Das Papier hängt . Der Zeichner antwortet m. Completaţi fragmentele de propoziţie! a. . A> Sie prüfen den Apparat.3.5. Verbele lecţiei de faţă au următoarele valenţe: iunktionieren 1{N ) Der Apparat funktioniert. Man exportiert . Die Werkleitung sitzt h.. ? f. 11 Mai pot fi exprimate şi prin propoziţii secundare: v. Man befestigt .. A. . . Das Werk liefert . exportieren 2(N . .. fragen2(N.4.

5. die Arbeiter Din cauza poziţiei fixe a predicatului.5. die Arbeiter In die Mitte die Bohrmaschine.4. subiectul trece după verbul conju­ gat.3. în propoziţiile interogative parţiale se accentuează cuvîntul interogativ. în propoziţia interogativă parţială. exemplul 2 şi 3 de mai sus). Propoziţia interogativă totală începe cu verbul conjugat. subliniat de accentul principal în pro­ poziţie. 6. Inversiunea subiectului este un prilej frecvent de interferenţă (greşeli de limbă) din cauza deosebirilor faţă de ordinea părţilor sintactice în limba română. Exemple: Funktioniert der Apparat gut ? Arbeitet Genosse Ionescu hier ? Schleifen Sie das Zahnrad ? Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? Ordinea părţilor sintactice Tipul de propoziţie Wir Propoziţia enunţiativă Die Apparate I II III IV exportieren exportieren die Apparate wir ins Ausland ins Ausland Propoziţia intero­ gativă parţială Wohin exportieren wir die Apparate ? Propoziţia intero­ gativă totală Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? .LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 121 Exemple: I IV II III Die Arbeiter stellen die Bohrmaschine in die Mitte. Exemple: Wie funktioniert der Apparat ? Wo arbeitet Genosse Ionescu ? Was sehen wir in der Maschinenhalle ? Wer schleift das Zahnrad ? Wohin liefern wir die Apparate ? Spre comparaţie: în limba română. Ionescu ? 6. pe primul loc stă cuvîntul inte­ rogativ. Acest fenomen se numeşte inversiune. pe al doilea verbul conjugat. Exemple: Cum funcţionează aparatul ? Unde lucrează tov. cînd propoziţia începe cu altă parte sintactică (v. Die Bohrmaschine in die Mitte.

e. Das Konstruktionsbüro ist hier. schleift — an der Schleifmaschine — der Arbeiter Ionescu — einen Maschinenteil. messen — die Kontrolleure — die Zahnräder — genau. g. Genosse Dima steckt das Kabelende in die Steckdose. b. Exerciţiul 140. Pentru fabricile din ţară construim piesele de maşini. Traduceţi în limba germană ! a. bringt — dem Monteur — einen Schraubenschlüssel — ein Lehrling. Ein Techniker stellt einen Apparat zwischen das Telefon und den Notizblock. f. înlocuind ultima parte sintactică prin cuvîntul intero­ gativ corespunzător (wer? was?. Formaţi propoziţii enunţiative din părţile sintactice indi­ cate. realizînd toate variantele posibile ! I II HI IV Model: Die Kontrolleure Die Zahnräder Genau messen messen messen die Zahnräder die Kontrolleure die Kontrolleure genau. Sie befestigen Zeichenpapier und Skizzen am Reißbrett. Die Zeichenbretter stehen vor den Fenstern. 139. Die Zeichner arbeiten fleißig an den Reißbrettern. Die Fenster sind rechts. wen?. c. b. f. dreht — dort — eine Arbeiterin — Zylinder.122 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 137. kommen — mit der Analyse — die Laborantinnen — in das Kon­ struktionsbüro. genau. c. . în hala maşinilor muncitorii lucrează cu hărnicie. Exerciţiul 142. sucht — einen Gewindebohrer — der Arbeiter-—bei dem Werkzeug. Exerciţiul 139. wohin?. a. d. Formaţi propoziţii interogative totale din părţile sintactice enumerate în exerciţiul precedent! Exerciţiul 141. wie? wo?. d. führt — durch die Maschinenhalle — der Meister — den Ingenieur. c. die Zahnräder. Analizaţi ordinea părţilor sintactice din textul lecţiei! Specificaţi cu ce parte sintactică încep propoziţiile şi unde se află subiectul! Exerciţiul 138. Sie legen die Zeichnungen auf den Tisch. Model: Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder? (genau). e. h. b. Maşina de găurit muncitorii o aşază în faţa geamului. Formaţi propoziţii interogative parţiale din părţile sintactice date în exerciţiul nr. g. începeţi propoziţiile cu partea sintactică subliniată! Efectuaţi inversiunea subiectului! a.

g. în hala de montaj lucrează montorii la maşini.6. Substantive compuse (Continuare) 6. messen + Werkzeug + Apparat p. reißen + Brett n. messen rechnen x) + Maschine + Größe q. schleifen + Papier schleifen 4. în hală macaragiul transportă piesele de maşini. suchen + Gerät o.die Dose = die Steckdose. e. h. 2 > Hängelampe .1. în curte muncitorii le transportă. stellen reißen + Feder + Rolle t. Cü manometru! controlorul măsoară presiunea. Formaţi cuvinte compuse ! Adăugaţi articolul! Veri ficaţi traducerea exactă la cheia exercitiilor! a. stecken -f. hängen 2) + Lampe J ) La verbele al căror radical se termină cu un grup de consoane.6. cuvîntul determinativ este format din radicalul unui verb. stellen prüfen + Gerät + Stift r. în depozit materialele stau lingă scule. f. se intercalează un -eänaintea sau după ultima consoană pentru uşurarea pronunţării. Exemple: fräsen + die Maschine = die Fräsmaschine. messen c. bohren + Maschine m. stellen + Scheibe stehen + Lampe u. Exemplu: zeichen-en zeichen Zeichenbrett. stellen + Schraube b.Maschine w. stellen zeichnen x) + Papier + Rad s.Maschine v.LEHRSTUCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 123 d. 1. zeichnen + das Brett = das Zeichenbrett. Cu burghiul ucenicul găureşte metalul. x) Exerciţiul 143. schleifen + Scheibe drehen -+. prüfen + Maschine messen + Tisch x. La multe dintre substantivele compuse. prüfen + Dorn. fräsfrj -f.die Maschine die Fräsmaschine radieren + der Gummi = der Radiergummi. 6.

und was antwortet der Direktor ? . Wo stehen die Stahlschränke ? c. Was arbeiten die Zeichner und Zeichnerinnen ? i. Funktioniert der Apparat ? p. Wo sind die Fenster ? f. Wo hängen die Lampen? d. bări ! a. Wer steht an den Zeichenbrettern ? h. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între-. Was steht vor den Fenstern? g. Wo befestigt man das Zeichenpapier ? Und wo die Skizzen ? j . Wie ist das Konstruktionsbüro ? b. Was fragt Genosse Dumitrescu. Wo sitzt die Werkleitung? 1. Wo steht der Tisch ? m. Wo stehen die Papierkörbe? k. Sind das Hängelampen ? e.124 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 144 (sinteză). Was besprechen die Genossen ? o. Was liegt auf dem Tisch ? Was steht auf dem Tisch ? n.

" Ing. 7. Techniker. Text Die Ingenieure." Der Zeichner: „Entschuldigen Sie bitte ! Ich korrigiere das. sondern 79. 257 x 0. wirklich. v. Explicaţii.31 ist nicht 78. v. . Nein. 7. 7. Oprea geht zum Zeichner Vasilescu und sagt: „Die Zeichnung ist nicht richtig.5. v. 2> hier! 357.6". Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen." Ing. Oprea: kommt zur Sekretärin und fragt: „Wo ist der Direktor?" Sekretärin: „Er ist im Büro des Chefkonstrukteurs.6. ich gehe jetzt zum Schulungs­ kurs der Lehrlinge. hier ist ein Fehler." ) > 3 > 4 > 5 > 6 ) 2 1 v. v. son­ dern 102.1. Explicaţii. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 7. Sie besprechen den Apparat des Konstrukteurs Dima.67.3 mm. Explicaţii. Oprea: „Schicken Sie die erste 6 ' Kopie in die Halle II zu Meister Lungu und die zweite Kopie zu Ingenieur Voinea aus der Werkstatt VI. v." Ing. Laboranten. Explicaţii.3.1 mm. Explicaţii.2. Zeichner.6. Explicaţii. Wohin schicke ich die Kopie der Zeichnung nach der Korrektur?" Ing. hier ist ein Fehler in der Rechnung Î"1' Meister Roşea: „Ein Fehler? Wo? Ich sehe keinen Fehler \" Ingenieur Oprea: „Sehen Sie. son­ dern 170.4.Lehrstück Nummer 7 ZÄHLEN U N D RECHNEN A.7 ist nicht3' 171. Oprea: „Sagen Sie bitte dem Direktor. 7. Meister Roşea antwortet: „Ja. Sie ist falsch.3 mm lang und die Toleranz ist 0. nicht ein Fehler." Dort fragt er den Leiter des Kurses: „Was lehren Sie heute die Lehrlinge ?" Der Leiter antwortet: „Wir lernen zählen und rechnen. 7. hier sind sogar zwei4) Fehler.01 mm und nicht 0.67. Der Bolzen des Kolbens51 ist nicht 120.3—186. Ingenieur Oprea sagt zum Meister Roşea aus der Werkstatt IV: „Meister Roşea.

vierundfünfzig durch zwei ist siebenundzwanzig.7 = 5. 3 x 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. Wir 62 82 63 2 potenzieren = 36 = 64 = 216 6. Quadratwurzel «MS sechsunddreißig ist sechs. . vierundfünfzig geteilt durch zwei ist siebenundzwanzig. dreißig weniger (minus) elf ist neunzehn.43 null Komma null drei und (plus) null Komma vier ist null Komma dreiundvierzig.f 216 = 6 7.03 + 0. sechs hoch zwei ist sechsunddreißig. Die Prozente 900 von 1 000 ist 90% neunhundert von tausend ist neunzig Prozent. Wir addieren 8 + 5 = 13 14 + 7 = 21 2. Wir ziehen die Wurzel ]/ 36 = 6 . 8. Wir multiplizieren 3 • 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn. acht hoch zwei ist vierundsechzig. 9 x 7 = 63 4. Wir subtrahieren 30 — 11 = 19 28 — 5 = 23 Wir lesen acht und (plus) fünf ist ( = ) dreizehn.2 eins Komma fünf und (plus) drei Komma sieben ist fünf Komma zwei. 0. fünfundzwanzig durch fünf ist fünf. 25 von 100 ist 25% fünfundzwanzig von hundert ist fünfundzwanzig Prozent. neun mal sieben ist dreiundsechzig.126 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN "Wir fragen: Wieviel ist? Wir schreiben 1. 5. Dte Dezimalzahlen 1. 3.4 = 0. achtundzwanzig weniger (minus) fünf ist dreiundzwanzig.5 + 3. Wir dividieren 25 : 5 = 5 54 : 2 = 27 fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist fünf. vierzehn und (plus) sieben ist ( = ) einundzwanzig. Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn ist sechs.

-n nach die Korrektur. a doua secretara biroul constructorul şef acum cursul de şcolarizare conducătorul. f.pl. f. spre. -e jetzt der Schulungskurs. -en grste zweite die Sekretärin -nen das Bürg. -en nicht wirklich sogar die Zeichnung.der Kurs. prima al doilea. calculul nu într-adevăr chiar desenul corect. -en richtig falsch der Bolzen. -s der Chefkonstrukteur. just greşit bolţul pistonul toleranţa a (se) scuza vă rog. calcularea a spune din atelierul socoteala.die Toleranz. sagen aus die Werkstatt. Vocabular das Zählen. a instrui azi a învăţa a număra cît a scrie a citi a aduna a scădea . exact. -s. dirigintele cursul a preda. -e lehren heute lernen zählen wieviel schreiben lgsen addieren subtrahieren număratul calculatul. -e der Leiter.pl. -en entschuldigen bitte korrigieren schicken die Kopie. -s. -s. -s.e n die Rechnung. . -s. -s.der Kolben. după corectura cel dintîi. poftim a corecta a trimite copia la. primul. -s. cea dintîi. das Rechnen. -es. -es.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 127 B.

128 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN die die die die das das weniger multiplizieren mal dividieren teilen potenzieren hoch ziehen Wurzel.0.4. -e die Korrektur. -e mai puţin a înmulţi ori. aici: ridicat. -s.0. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [i:] [o:] M M Zahl Fehler Kopie Büro Korrektur Ingenieur Sekretärin sagen sehen ziehen wo ? Schulung Konstrukteur • sogar gehen korrigieren fragen Lehrling addieren lehren subtrahieren multiplizieren dividieren potenzieren 7. -n m . Reţineţi ortografia deosebită a neologismelor! der Ingenieur. die Kopien [ko'pi: | ko'pi:n] der Chefkonstrukteur ['JefkonstrUkt0:r] die Quadratwurzel [kv«'dr«:tvUrtsal].1. i 7. 7.0.0. -n Quadratwurzel.3. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului „z" [ts]! Zeichnen — zeigen —• der Zeichner — zum —• die Skizze — die Zeichnung — sitzen — zwischen — zu —. -e die Kopie. a se diviza a ridica la o putere înalt. -en Komma. -e der Chefkonstrukteur.0. Reţineţi pronunţarea deosebită a următoarelor cuvinte! die Kopie. -n Kubikwurzel. 7. -en der Apparat.zwei — die Zahl — der Bolzen — die Toleranz — der Oszillograph — die Dezimalzahl — die Wurzel • das Prozent — zählen — — multiplizieren — potenzieren — Wurzel ziehen — der Notizblock — kurz — der Zylinder — das Zahnrad — das Meßwerkzeug. la a trage rădăcina rădăcina pătrată rădăcina cubică numărul decimal virgula procentul. Pronunţare şi ortografie 7. -n Dezimalzahl. -(e) s. -s Prozent.2. înmulţit cu a împărţi a împărţi. pl.

în felul următor: a. "> In.1. i/:03 . Reţineţi ! der Konstrukteur das Büro die Toleranz das Prozent die Kopie der Apparat die Korrektur die Konstruktion Quadrat die Fabrik Kubik das Papier Dezimal das Telefon Notiz das Lineal 7. In loc de „siebenzehn".send. numeralele cardinale sînt compuse. loc de „siebenzig".1.". în icc de „zweizig". alcătuite din zeci şi unităţi.0. De la 13 pînă la 19 inclusiv.. c. în loc de „sechszig". Zecile sînt derivate cu ajutorul sufixului -zig: 20 zwanzig s! 60 sechzig 5) 4> 30 dreißig 70 siebzig 6) 40 vierzig 80 achtzig 50 fünfzig 90 neunzig. In loc de „dreizig". sînt compuse în ordine inversă faţă de limba română: Exemplu: douăzeci si unu und 21 einundzwanzig71 1. Numeralele cardinale 7. einund­ dreißig. Numeralele de la 21 în sus. S — Gere > . S) 3 > 4) 6> zwanzig 22 zweiundzwanzig In loc de • „sechsehr. einhundert. Numeralele cardinale de la 13 în sus sînt compuse din numeralele de bază 1—10 sau derivate din acestea. numerale compuse este totdeauna „ein": einundzwanzig. Neologismele se accentuează de multe ori pe ultima silabă. 7) Numeralul 1 (cir?) ir.i'. einvs.c.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 129 7. 16 sechzehn 1( b. avînd „-zehn" (zece) drept cuvînt de bază: 13 dreizehn 17 siebzehn21 14 vierzehn 18 achtzehn 15 fünfzehn 19 neunzehn.î.5.

130 LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 23 dreiundzwanzig 32 zweiunddreißig 24 vierundzwanzig 33 dreiunddreißig 25 fünfundzwanzig 34 vierunddreißig 26 sechsundzwanzig 35 fünfunddreißig 27 siebenundzwanzig 36 sechsunddreißig 28 achtundzwanzig 37 siebenunddreißig 29 neunundzwanzig 38 achtunddreißig 30 dreißig 4) 39 neununddreißig 31 einunddreißig 40 vierzig ş. iar multiplii lor se compun cu numeralele de bază şi compuşii lor: 100 (ein) hundert l 000 (ein) tausend 200 zweihundert 2 000 zweitausend 300 dreihundert 5 000 fünftausend 400 vierhundert 10 000 zehntausend 500 fünfhundert 16 000 sechzehntausend 600 sechshundert 20 000 zwanzigtausend 700 siebenhundert 80 000 achtzigtausend 800 achthundert 100 000 hunderttausend 900 neunhundert 900 000 neunhunderttausend. Sutele şi miile sînt exprimate prin cuvinte simple.a.m. im Jahre 1974 î n anul 1974 ( X 1974 (neunzehnhundertvierundsiebzig) . după unităţi: 84 = vierundachtzig 284 = zweihundertvierundachtzig 3 284 = dreitausendzweihundertvierundachtzig. c. Milioanele şi miliardele sînt exprimate prin substantive feminine: 1 000 000 1 (eine) Million 1 500 000 1 Million fünfhunderttausend 2 000 000 2 (zwei) Millionen 10 000 000 10 (zehn) Millionen 1 000 000 000 1 (eine) Milliarde 2 000 000 000 2 (zwei) Milliarden. b . c. Observaţii: a. Cu excepţia milioanelor şi miliardelor. d. Zecile se pronunţă oricînd la sfîrşit. Anii de la 1 000 pînă la 2 000 se exprimă numai în sute. numeralele cardinale se scriu împreună: 999 999 = Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzing. Exemplu: .d.

. 366 + 21 = . 744 — 17 = . 1 277 + 486 = . . .06 x 221 = . Exerciţiul 149. .6 = . 92 . . 19. 1356. 42 . 83. 33 x 15 = . 257 + 652 = . 645. 13. Pronunţaţi cu glas tare şi scrieţi în litere următoarele cifre: 6 3 . . Rollen und Büchsen. 12 Kontrolleure prüfen 10 276 Schrauben. 107 249. 13 249. 0. f26 564. .8 : 1 6 = . . 3 270 — 625 = . 37. 295 — 86 = .. Citiţi cu glas tare! a. . 0.. 17. ... 327. . 127 + 56 = . 48 % von 3 715. d. ..3 + 1. 36 x 0. ]/2224. e. 16. 330.. b . f 22 . h. .siebzig achtzehn — achtzig neunzehn — neunzig cu glas tare următoarele numerale. 252 . 82. In dem Werk arbeiten 1 270 Arbeiter und 57 Ingenieure. g. . .. . . Exerciţiul 146.01 = c. 815. . 313. . 91.4 = .. 20 % von 14 308.01 + 11. . 818. . 919. 28 x 4 = . 17 % von 7 512. fi 056. . 888. .. .. . 67. 586. 41. . . 14 — 8 = . .. 717. . . . . 17. Exerciţiul 147. Scrieţi şi calculaţi cu glas tare! a. . 18. 222 : 21 = . 515. . . 777. Pronunţaţi cu glas tare numeralul şi substantivul. Im Konstruktionsbüro stehen 14 Zeichenbretter.' 397. 0. . 616. e. d. 14 704.9 + 0. 999. f529. . c. 414. 24. 444. . . 26 + 14 = 40. b. Pronunţaţi foarte clar ultima silabă! dreizehn — dreißig vierzehn — vierzig fünf zehn — fünf zig sechzehn — sechzig siebzehn •—. 550. .. 660. 78. In der Werkhalle sind 116 Maschinen.9 = . 96 : 13 = . . 60 : 12 = . 15. . diferenţiind 14. . Im Jahre 1974 liefern wir 27 600 Apparate und im Jahre 1975 expor­ tieren wir 12 460 Maschinen. .LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 131 Exerciţiul 145. 17. completînd desinenţa pluralului ! 12 349 Schraub1 872 Râd747 Meißel 174 788 Niet14 734 Ventil63 Spiralbohrer 249 733 Stift813 Kurbel2 Hämmer53 412 Splint4 319 Lager10 111 Dorn3 756 Feder28 534 Zahnrad17 Schraubenschlüssel913 Teil5 Schublehr26 Zeichenbrett- Exerciţiul 148. 54.

s t e . das) hunderteinundzwanzigste 415 der (die. de la 20 pînă la 100 Articolul hotărît + numeralul cardinal + . 7.numeralul cardinal + -te sau -ste în funcţie de ultimele două cifre ale numeralului. Die 22. de la 1 pînă la 19 Articolul hotărît + numeralul cardinal + -te. după cum urmează: a. das) vierhundertfünfzehnte 873 der (die. das) erste 1) der (die. das) achte 3) Numeralele ordinale se marchează în scris printr-un punct aşezat du pă cifre.1. Traduceţi în limba germană ! a. > I n loc de „achtte".2. das) dritte 2) der (die. b. aplicîndu-se regulile de la a şi b . Der 3. > î n loc de „einste". c. Acestea sînt 39. Genosse von links ist ein Techniker. Exemplu: vier — der (die. b. Exemple: 102 der (die. numeralele: der (die. Zeichenbrett steht am Fenster. ) î n loc de „dreite". 17 tehnicieni şi 297 muncitori. Kopie. Inginerul Oprea conduce 13 ingineri. Büchse. Cît este 1 327 + 229? d. d. x 2 3 a. Maschine ist eine Fräsmaschine. . î n atelierul VI lucrează 316 muncitori şi muncitoare.132 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 150. Exemplu: die 2. Numeralele ordinale 7. c.2. Arbeiterin bohrt die 35. b. das) achthundertdreiundsiebzigste. Die 6.8%. das) vierte (al patrulea).der (die. Exemplu: vierzig. Citiţi cu glas tare! Das 2. Aici învaţă 126 ucenici. 126 sînt mun­ citoare. das) vierzigste (al patruzecilea). das) hundertzweite 121 der (die. c. Exerciţiul 151. de la 101 în sus Cu articolul hotărît -f. Fac excepţie de la regula generală de formare. Numeralele ordinale indică locul într-un şir sau într-o serie şi se formează prin derivare de la numeralele cardinale.

compusă dintr-o formă verbală identică cu infinitivul şi pronumele de poli­ teţe „Sie" aşezat după un verb. Hebel die 3416. Hammer der die 618. Hier sind steht dort. Welle die 178 Feder das 750. Splint 9. Zahnrad der 1244 Stift die 12. Imperativul de politeţe 7. prin cuvîntul „bitte" = vă rog. die 9. Citiţi cu glas tare! der 122. der 4. Hier sind 4 Reißfedern die 5. îndrumări.3. der. Neukonstruktion. Rad am Auto ist ein Reserverad (roată de rezervă Die 4. g.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 133 e. Die 8. Zylinder das 4 Lager die 19. 6 Techniker.1. Montagehalle. vă ru­ găm ! Imperativul de politeţe are o singură formă pentru singular şi plural. Feder 10. Rolle die Exerciţiul 153. Notizblock der 114. se expri­ mă în limba germană cu ajutorul imperativului de politeţe. a. Gewinde die 102. Invitaţiile sau rugăminţile sînt marcate. 10 Arbeiterinnen 16 Zeichner 9 Meßgeräte b. porunci sau rugăminţi adresate unor persoane cu care nu sîntem în relaţii familiare sau de prietenie. Exerciţiul 152. Arbeiterin das 134. Completaţi cu numeralul ordinal care urmează. Feile der 74.3. Wir liefern heute die 50. de obicei. Apparat hat einen Fehler. invitaţii. Dispoziţii. i. ist kurz. h. Zeichnung bringen Sie in die 2. Schraube ist lang. 2 Rechnungen 5 Kopien 14 Zeichnungen 21 Bleistifte 7. Zeichenbrett das 24. Das 5. Kurbel die 470. f.. Meßgerät das 93.. după mo­ delul dat! Găsiţi articolul hotărît corespunzător! 3 Lehrlinge. Niet das 6. Bohrer der 915. . Schraube der 1001. Der 38. liegt dort. Rad der 36. Ventil das 17. Büchse die 4.

plural die Direktoren. * Excepţie de la această regulă fac o serie de substantive masculine. în limbajul tehnic şi cotidian. plural die Ströme. b.(e)n. 7. Exemplu: Das Büro.4. formează genitivul singular cu -s. Kommen Sie auch in die Werkstatt ! a. — keiner — pentru plural. care la nominativul plural primesc desinenţa . Der Meister korrigiert den Fehler.4. der. G: des Stromes. ale) cui ? Cazul genitiv este marcat prin următoarele forme ale articolului: des. keiner •— pentru feminin. G: des Meßgerätes der Strom. Die Lehrlinge addieren die Zahlen. Sie schreibt eine Rechnung. d. Wessen Büro ? = Biroul cui ? Das Büro des Chefingenieurs = Biroul inginerului şef. einer. Die Genossen prüfen die Neukonstruktion. de exemplu cele de > origine negermană. des Direktors.134 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exemple: Sehen Sie ! = Priviţi ! Entschuldigen Sie. G. Formaţi -propoziţii imperative cu imperativul de politeţe şi cu conjuncţia „auch". e. bitte ! = Scuzaţi. der. Er dividiert 12 durch 3. precizarea sensului exact al unui substantiv se face frecvent cu ajutorul altui substantiv la cazul genitiv. plural die Meßgeräte. Deşi primesc desinenţa -en la plural. Exemple: das Meßgerät. . terminate la singular în -or neaccentuat. eines. vă rog ! Schicken Sie die Kopie in die Halle II ! = Trimiteţi copia la hala II ! Exerciţiul 154. c. Precizarea la cazul genitiv răspunde la întrebarea „wessen?" = al (a. Substantivele neutre şi majoritatea substantivelor masculine primesc în plus desinenţa -s sau -es. = Biroul. Cazul genitiv al substantivelor 7. keines — pentru masculin şi neutru. exprimînd dispoziţia să se procedeze la fel ca în pro­ poziţia stimul! Model: Der Ingenieur kommt in die Werkstatt. ai. au această desinenţă şi la genitivul singular 1!. f.1. Wir ziehen die Wurzel aus 999. Substantivele masculine. Exemplu: der Direktor.

indiferent de gen. Fräser. -nen das Bandmaß... Hier liegt der Bolzen . -n das Gewinde.. Schulungskurs ist Genosse Pascu. Büro sind hoch.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 135 Exemplu: der Oszillograph.. das Land pl. pl.. formează genitivul numai cu ajutorul articolului... -n das Feld. f. -e Schublehre. g. der die der die der die Kurs Kurse Bolzen Bolzen Technologe Technologen (-e) (-) (-n) des der des der des der Kurses Kurse Bolzens Bolzen Technolog«« Technologen feminin sg. -er Exerciţiul 156. Formarea genitivului Genul Nominativ Desinenţa de plural Genitiv masculin a) sg. Fabrik. orientîndu-vă pluralului ! Schraube. -e Arbeiterin. ist gut. Die Fenster .. -en das Ventil. genitivul următoarelor substantive. c) sg. pl. Zeichnung ist falsch. Substantivele feminine şi substantivele la plural. . Zahl 784. Ingenieur Der Leiter . Formaţi după gen şi după desinenţa der Splint. -n das Manometer. -e die der Laborant. -en die der Genosse.. fără desinenţă.. Zahl. c d. die Rechnung pl. -n die a... Plural: die Oszillographen. -e Scheibe.e die der Zylinder. -en das Zeichenbrett. e.. die der Mechaniker. . Fragen Sie den Direktor .. die Länder (-en) der Rechnung der Rechnungen des Landes der Länder neutru (-er) Exerciţiul 155.. die Rechnungen sg. G: des Oszillographen. b) sg. -n das Werkzeug. Completaţi articolul şi desinenţa genitivului! Hier ist das Büro . b.. Ziehen Sie die Quadratwurzel . h. . -e die der Block. Kolben Die Kopie . Werk Die Arbeit . -er Büchse. pl.die der Ingenieur.

1. Ion este ucenicul lucrătorului. neagă verbe. 7. Der Laborant hat einen Notizblock. adjective. sub­ stantive articulate cu articolul hotărît. Das ist der Schraubenschlüssel des Lehrlings. propoziţiilor Exerciţiul 158. f.136 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 157. Toate trei negaţiile pot fi traduse în limba română prin „nu" l \ de aceea trebuie reţinute exact regulile lor de folosire. Văd lagărul maşinii. adverbe. b) Articolul nehotărît negat „kein. Das ist kein Fehler. Aici este desenul desenatorului. c) Negaţia „nicht" este folosită numai în propoziţii. b. sau se separă prin virgulă. Die Werkhalle hat eine Mitte. Acolo este directorul uzinei. keine. kein. Negaţia "nicht" 7. Der Strom hat eine Spannung. keine. Aici este greşeala calculului. c. Exprimaţi cu ajutorul genitivului sensul date ! Model: Der Lehrling hat einen Schraubenschlüssel. Die Zeichnerin hat ein Lineal. Exemplu: Ist das die Kopie der Zeichnung ? Nein. J > Articolul negativ „kein.5. d. Das sind keine Schrauben. . î n limba germană există trei negaţii: „nein"." numai în propoziţii cu verbul „sein" = a fi. Das sind Schrauben. e. Vezi şi lecţia 1. a) Negaţia „nein" este exclamativă. Der Zeichner hat Reißfedern. keine.5. Unde este şurubul maşinii ? Acclo este masa secretarei. Der Kontrolleur hat Feinmeßgeräte. Poate sta singură. numerale şi alte părţi de vorbire. Exemple: Das ist ein Fehler. Acesta este cablul aparatului. Aceasta este analiza laborantului. punctul 1. neagă propoziţii întregi şi nu face parte dintr-o propoziţie. a. Traduceţi în limba germană! Aici este inginerul atelierului. „kein. kein" stă totdeauna înaintea substantivului şi neagă numai substantive cu articolul nehotărît sau fără articol.1. kein" şi „nicht". dort liegt sie. g. Der Apparat hat einen Stecker. dacă este urmată de o propoziţie. Bolţul pistonului este lung.

Die Zeichner befestigen die Skizzen nicht an den Zeichen­ brettern. Sie suchen den Oberingenieur. Nicht der Meister schreibt die Rechnung. Er schleift das Zahnrad. Der Meister kommt. Die Analysen sind nicht fertig. dar acesta este completat de un complement de loc. Der Direktor ist nicht im Büro. Cînd negaţia „nicht" neagă un verb conjugat. 2 x 2 ist nicht 5. Cînd negaţia „nicht" neagă alte părţi ale propoziţiei. Wir kontrollieren die Apparate. Der Ingenieur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. Exemple: Wir brauchen nicht die Kopien. sondern das Original.j LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 137 Ich sehe den Fehler nicht.5. Der Lehrling potenziert richtig. Er liest nicht viel. Wir besprechen das heute. de direcţie. Exemple: Ich sehe den Fehler nicht. 7. Exemple: . b. wir brauchen das Original. Exemple: Wir schicken den Genossen nicht zum Schulungskurs. Negaţi părţile propoziţiei subliniate! Der Laborant multipliziert die Zahlen. de timp sau de mod. Wir brauchen nicht die Kopie. e. negaţia „nicht" stă înaintea complementului.5. se aşază la sfîrşitul propoziţiei. c d. se aşază înaintea cuvîntului sau a sintagmei respective. Stellen Sie den Apparat nicht auf den Tisch ! Die Kopie liegt nicht dort.2. sondern 4. f. Unser Werk exportiert die Apparate nicht. Der Genosse leitet das Werk. Exerciţiul 160. sondern die Sekretärin. b. Das Lager ist nicht groB. După un cuvînt negat cu „nicht". a. c d. sondern 4. Wir multiplizieren die Zahlen nicht. Die Arbeiter brauchen das Werkzeug.3. urmează adesea alternativa introdusă prin „sondern" = ci: 2 x 2 ist nicht 5. g. Negaţi următoarele propoziţii! Sie macht die Analyse. Der Kontrolleur arbeitet in der Maschinenhalle. î n propoziţii în care se neagă verbul conjugat. h. Wir analysieren das Material. a. Exerciţiul 159. 7.

(4 + 5) b. Nu merg la cursul ucenicilor. Mit dem Manometer messen wir die Temperatur. f.1. Exemple: rechnen — die Rechnung entschuldigen •— die Entschuldigung . Desenatorul nu pune desenele pe masă. Răspundeţi cu „Nein" urmat de răspunsul potrivit! a. (in der Montagehalle) Exerciţiul 162. (25) g. e. ci o duce în biroul directorului. Vieh Arbeiter sind in der Werkstatt. Macaragiul nu transportă materialul ? d. Die Fenster sind links. Die Zeichnung ist im Stahlschrank. (eine Kurbel) c. Macaragiul nu transportă material. (auf dem Tisch) e. El nu este aici. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive de la verbe. (rechts) f. ci la atelier. Negaţi partea de propoziţie evidenţiată şi continuaţi cu „sondern" urmat de cuvintele din paranteză! a. Aceasta nu este o maşină de găurit. Exerciţiul 161. Gehen Sie zum Direktor ? (Nein. Traduceţi în limba germană ! Daţi atenţie poziţiei negaţiei „nicht" înaintea complementului de loc sau de direcţie! a. i. Die Fabrik exportiert Bohrmaschinen. 5 x 5 = 26.6. Das Konstruktionsbüro ist groß. Aparatul nu funcţionează ? Exerciţiul 163. (den Druck) h. ci lîngă maşina de frezat. Kommt der Chefkonstrukteur zum Direktor ? e. h. h. Hängt die Lampe an der Wand ? c. (ein Bandmaß) i. Analiza nu este bună ? f. Liegt die Zeichnung auf dem Tisch ? d. g. Ich brauche eine Meßuhr.) b.138 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN e. Die Neukonstruktion funktioniert richtig. Ist die Toleranz groß ? 7. b. g. Montorii nu montează maşinile în curte. ci piese ale maşinilor. Ciocanul nu este greu ? j . ich gehe nicht zum Direktor. Wir addieren 3 + 4. c. Die Monteure arbeiten im Lager. Er prüft die Temperatur genau.6. k. (Fräsmaschinen) d. Substantive derivate (-ung) 7. Er schleift einen Bolzen. Ea nu aduce analiza la hala de montaj.

: addieren2(N. A. A) : Man korrigiert den Fehler.) : Er lehrt die Lehrlinge Mathematik (rechnen). befestigen f. Multiplizieren Sie ! j . b. multiplizieren3(N( A> mit D) : Wir multiplizieren die Zahl mit zehn. formează pluralul în -en şi arată: a. : lesen2(N. Valenţa verbelor (Continuare) Verbele noi din lecţia de faţă au următoarele valenţe: addieren1(N) : Wir addieren (jetzt). Dividieren Sie ! . Addieren Sie ! d. A. A) Wir addieren die Zahlen. besprechen — die Besprechung. -en. multiplizieren1(N) : Wir multiplizieren (jetzt). Schicken Sie ! c Subtrahieren Sie ! i. -en.) : Man potenziert die Zahl hoch drei. ZU DJ : Wir addieren das Resultat zu der Zahl 21. Potenzieren Sie ! g. sitzen e. liefern g. AJ Er liest eine Rechnung. potenzieren3(Nj A. durch AJ : Wir dividieren die Zahl durch 4. Formulaţi propoziţii imperative (invitaţii. Sagen Sie ! b. Formaţi substantive cu sufixul -ung de la următoarele verbe. Ziehen Sie ! 1.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 139 Substantivele verbale în -ung sînt de gen feminin. dividieren1(N) : Wir dividieren (jetzt). -en. dividieren3(N. Schreiben Sie ! k. Acţiunea respectivă: prüfen — die Prüfung. A sau >nf. AJ : Ich schreibe eine Rechnung. drehen b. A) Sagen Sie das der Sekretärin. ziehen2(N. korrigieren2(N. stellen h. Korrigieren Sie ! f. subtrahieren1(N) : Wir subtrahieren (jetzt). bohren. Ai in A) : Schicken Sie die Kopie in die Werkstatt. rugăminţi) adăugind părţile sintactice cerute de valenţă potrivite ca sens ! a. multiplizieren2(Ni A) : Wir multiplizieren die Zahlen. A. schicken3(N. Exerciţiul 165 (sinteză). leiten j . hoch num. c. addieren3(N. schreiben2(N.7. : sagen3(N. führen 7. -en. D. a. A. subtrahieren3(N. ordine. lehren3(N. Exerciţiul 164. Rezultatul acţiunii respective: rechnen — die Rechnung. traduceţi-le şi controlaţi traducerea la „cheia exerciţiilor". zeichnen — die Zeichnung. AJ : Er zieht die Wurzel. Lesen Sie ! h. entschuldigen2(Ni A) : Er entschuldigt den Fehler. planen d. messen i. Entschuldigen Sie ! e. von D) : Wir subtrahieren die Zahl 4 von 71.

Was fragt der Ingenieur die Sekretärin ? k. Wie lang ist der Bolzen des Kolbens ? h. Wie dividieren wir auf deutsch ? s. Wer sieht den Fehler? d. Wie lesen wir auf deutsch die Dezimalzahlen ? Exerciţiul 167. Wohin geht der Ingenieur ? m . Wie addieren wir auf deutsch ? o. W a s lehrt der Meister die Lehrlinge? n. Wo ist der Direktor ? 1. Wie subtrahieren wir auf deutsch ? p.1 m m ? i. Wie ziehen wir die Wurzel ? u. Wer hat hier einen Fehler in der Rechnung ? c. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între* bări ! a. Wer korrigiert den Fehler? f. Ist die Toleranz 0.140 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 166 (sinteză). Wer arbeitet viel mit Zahlen ? b. Wie multiplizieren wir auf deutsch ? r. Povestiţi textul! . Wohin schickt der Zeichner die Kopie nach der Korrektur ? j . Wie potenzieren wir auf deutsch ? t. Wie ist die Zeichnung? e. Was korrigiert der Zeichner ? g.

Diese Welle hat einen Durch­ messer von 36. v. je­ ner 3) Motor arbeitet mit 5 200 U/min. 2> . die Strom­ stärke.7 mm und eine Länge von 586 mm. Text In der Technik mißt1' man alles sehr genau. Es gibt Maßeinheiten für die Länge. Explicaţii. Die Ober­ fläche der Halle mißt 3502 m 2 (Qua­ dratmeter). Dieser Elektromotor links hat eine Drehzahl von 2 800 U/min (Umdrehungen pro Minute). l ' v. jene Welle einen Durchmesser von 43. punctul 8. die Temperaturen usw. die Breite 34 m und die Höhe 8. Explicaţii. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m (Meter).3. die Zeit. Sie zählen die Teile und geben sie : Montage. punctul 8. «>^ Diese Kontrolleure sehen wir hier bei der Arbeit. Sie lesen die Zeichnungen und messen die Maschinenteile.1.Lehrstück Nummer 8 DIE MASSEINHEITEN A. punctul 8. Die Arbeiter helfen bei der Vermessung der Halle. 3 > v.3 m. der Rauminhalt 29 066 m 3 (Kubikmeter).2' die Masse. In dieser 3) Halle mißt man den Rauminhalt oder das Volumen.2 mm (Millime­ ter) und eine Länge von 463 mm. i* :. Explicaţii.4.

(Mikron). aceşti. -s die Vermessung. -en die Technik. -s. orice foarte (mult) există lungimea masa şi aşa mai departe timpul volumul.006 mm (plus minus null Komma null null sechs Millimeter oder 6 y. Sie läßt den Druck im Behälter steigen.6. Für diese Probe des Behälters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. f. -en der Rauminhalt. Hier mißt ein Laborant die Leistung dieses Transformators. Dann läßt sie den Druck fallen.142 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Dieses Gerät prüft die Festigkeit des Materials. punctul 8. conţinutul volumul măsurarea acest. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA (KiloVoltampere). -n das Qudratmeter. pl.5 at. -(e)s. Hier kontrolliert eine Laborantin mit einem Manometer 1! den Druck dieses Behälters. diese. Er mißt die Stromstärke zu 50 A (Ampere) und die Spannung zu 380 V (Volt). -n die Oberfläche. -s die Breite. această. toate.6° C. Das Manometer zeigt 1. Die Laborantin mißt auch die Temperatur. Es mißt eine Festigkeit bis zu 1 000 kp/mm2 (Kilo­ pond pro Quadratmillimeter). Vocabular die Maßeinheit. a fi de. -n usw (und so weiter) 2) die Zeit. B. Diese beträgt + 32.5 at (Atmosphären). 2 unitatea de măsură tehnica tot. -en dieser. -n die Höhe. şi tabela cu prescurtări din partea a IV-a a manualului de faţă. a se ridica la metrul lăţimea înălţimea suprafaţa metrul pătrat aceste * v. . Explicaţii. dieses betragen (ä) das Meter. alles sehr es gibt die Länge. -n die Masse. Die Toleranz für diesen Maschinenteil ist ± 0. Der Behälter hält den Druck. -e das Volumen. totul. > > v. Das Manometer zeigt 6.

aceia. -s. atunci montajul motorul electric turaţia învîrtirea. jene. -en das Kilovoltampere. -en der Transformator. -s. das Millimeter.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 143 das Kubikmeter. -s. dann die Montage. Pronunţaţi corect consoana [9]. -n [atmo'sfs:re] fallen (ä) die Probe.-ig". -n lang (adv. -s. -en die Drehzahl. -s metrul cub apoi. Sufixul -ig la sfîrşit de cuvînt sau înaintea unei consoane se pro­ nunţă—[Ic]. -n [mon'ta:33] der Elektromotor. die Festigkeit. din următoarele cuvinte: TecĂnik wirklich gleichen Festigkeit . -s. a cădea proba ora timp de. -n die Stunde. acelea motorul diametrul milimetru rezistenţa kilogramforţă (kgf) milimetrul pătrat micronul recipientul a lăsa a urca a ţine atmosfera a coborî. pl. de minutul acela. das Quadratmillimeter. rotaţia. -en die Umdrehung.1. -s. scrisă „eh" sau . der Behälter. f. der Kilopond. jenes der Motor. rotirea pe. Explicaţii şi exerciţii 8. -s. -s.. în timp de randamentul transformatorul kilovoltam perul C. Pronunţare şi ortografie 8. aceea.) die Leistung.0. Exerciţiul 168. das Mikron. -s. lassen (ä) steigen halten (ä) die Atmosphäre. -en pro die Minute. -en der Durchmesser.0. -s. -n jener.

recAts. Exersaţi vinte ! Durchmesser Spannung Masse Vermessen lassen scrierea cu consoane duble a următoarelor Halle Millimeter fallen stellen bestimmen cu­ M ' " [?]' . MaßeinAeit. Numeroase verbe ale limbii germane prezintă în conjugare diferite modificări ale vocalei radicale. BeAälter.1.144 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN OberfläcAe MecAaniker schlecht ZeicAnung besprechen durcA DurcAmesser recAts leicAt Rec/mung icA nicAt Exerciţiul 169. persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular. . Verbe cu modificări vocalice 8. Exerciţiul 171. macAen TacAometer besprecAen Exerciţiul 170. Exerciţiul 172. TecAnik. subtraAieren. Reţineţi şi exersaţi scrierea următoarelor cuvinte! Atmosphäre Quadratmeter Millimeter Apparat Montage Oszillograph Kubikmeter Korrektur Skizze Ingenieur. besprecAen. gleichen acAt sucAen nicAt Rechnung hocA brauchen icA Mechaniker. Rec/mung. gleicAen. Deosebiţi 11} de Tel / Pronunţaţi ! richtig fertig fleißig eckig. Aell. Deosebiţi [c] de [h] / Pronunţaţi! wicAtig. Aelfen. RauminAalt.1.1. Astfel. după cum urmează: a) Verbe cu e radical îl schimbă în i sau ie la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular: Exemple: g eben messen sehen lesen helfen ich gebe ich messe ich sehe ich helfe ich lese du mißt du gibst du siehst du hilfst du liest er mißt er gibt er sieht er hilft er liest wir messen wir geben wir sehen wir helfen wir lesen ihr meßt ihr gebt ihr seht ihr helft ihr lest sie messen sie geben sie sehen sie helfen sie lesen. unele dintre verbele cu e sau a în rădă­ cină modifică aceste vocale la prezentul indicativ.

.LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 145 b) Verbe cu a sau au radical le schimbă în ä (sau äu) la persoanele. h. Ich sehe hier einen Apparat.. c. Sie lassen die Zeichnungen im Schrank. die Zahlen.a Ii-a şi a IlI-a singular. d. du . cît şi la plural. substan­ tivele limbii germane se declină. Ich halte einen Schulungskurs.2. sie im Schrank. atît la numărul singular.. f. Pentru a putea îndeplini diferite funcţiuni în propoziţii. Completaţi propoziţia a doua cu forma persoanei a 2-a singular! a. dativ. Die Arbeiter messen die Oberfläche des Hofes. . dem Lehrling. Die Temperaturen fallen. b. Was .. 8. Was . Ich lasse die Skizze auf dem Tisch..2. Die Behälter halten den Druck nicht. du . Exemple: lassen laufen betragen halten fallen ich lasse ich laufe ich falle ich halte du läßt du lätdst du fällst du hältst er läuit er läßt er fällt er beträgt er hält wir laufen wir fallen wir lassen wir halten ihr lauft ihr fallt ihr laßt ihr haltet sie laufen sie fallen sie betragen sie halten sie lassen Exerciţiul 173.1. • > b. acuzativ.. Ich messe die Länge. du dort ? a... Declinarea substantivelor (Sinteză şi recapitulare) 8. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug.. c. Exerciţiul 174.. du . e.. d. genitiv. ]0 Germana pentru ingineri şi tehnicieni 1/103 . Die Kontrolleure geben die Maschinenteile zur Montage. Treceţi propoziţiile la singular! Die Leistungen betragen nicht viel. die Breite.. e. du . g. eine Sitzung. adică pot avea diferite forme pentru cele patru cazuri: nominativ. Die Genossen besprechen (e > i ) eine Neukonstruktion. Ich lese die Zeichnung.. Die Lehrlinge lesen eine Rechnung. Ich helfe dem Meister.. du dem Arbeiter ? g. f. du ..

în funcţie de gen şi număr.146 LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8. Formele cazuale sînt marcate.2.2. a) prin articole: Articolul hotarît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ der des dem den die der der die das des dem das die der den die Articolul nehotărît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ ein eines einem einen eine einer einer eine ein eines einem ein Nu există Substantivul nu este articulat Articolul nehotărît negat Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ kein keines keinem keinen keine keiner keiner keine kein keines keinem kein keine keiner keinen keine .

Exemple: N. der. des. die Büros Substantivele masculine care primesc şi la plural desinenţa -(e)n. trebuie să cunoaştem bine următoarele: a. die Exemple: N. das Meter. Toate substantivele neutre primesc la genitivul singular desinenţa -(e)s şi marchează cazurile şi prin seria de articole: das. die Behälter dar: N. die Zeit. die Kolben A. das. Următoarele patru reguli: I. die Zeit. der Behälter G. Dacă nominativul plural nu se termină în -n sau -s.2. dativ. prin cîteva desinenţe ale substantivelor adăugate la forma nomina­ tivului singular respectiv plural: Desinenţa Genul Numărul Cazul -(e)s -(e)n -n masculin şi neutru masculin x> toate genurile 2> singular singular plural genitiv genitiv. şi dativul rămîne neschimbat. der. Pentru aflarea formelor cazuale corecte. . A. den Büros A. primesc la dativ desi­ nenţa -n dacă nominativul plural nu se termină cu -n sau -s. D. în acest caz. cerute în diferite situaţii în propoziţie. c. b. des Meters. iar cazurile sînt marcate prin seria de articole: die. dem. III. acuzativ dativ 8. Toate substantivele la plural. der Zeit. Exemple: N. D.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 147 b. Declinarea exactă a articolului hotărît. der. die Kolben N. die Behälter A. der Kolben G. die Büros G. den Behältern D. den Kolben D. das Meter. II. Genul substantivului în cauză. den. A. der Büros D. der Zeit. G. G. die. Pluralul substantivului în cauză.3. Toate substantivele feminine rămîn la singular neschimbate şi marchează cele patru cazuri numai prin seria de articole: die. dem Meter. indiferent de gen. d.

Substantivele masculine au la genitivul singular desinenţa -(e)s. Exemple: Singular N. G. des Genossen D. der Strom plural: die Ströme N. D. dem Genossen A. A. De la regula IV există şi numeroase excepţii. D. den. Cazurile sînt marcate şi prin seria de articole: der. die der der die Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Feminine Zeit Zeit Zeit Zeit die der den die Transformatoren Transformatoren Transformatoren Transformatoren pe măsură ce vor interveni die der der die die der der die Maschine Maschine Maschine Maschine . A. cu excepţia acelora care primesc la nominativul singular desinenţa -(e)n. G. dem Strom D. dativul şi acuzativul singular. Reţinem deocam­ dată categoria substantivelor de origine negermană. des. Exemple: N. Acestea au desinenţa -(e)n şi la genitivul. den Strom A. N. terminate în -or ne­ accentuat la nominativul singular. der Genosse plural: die Genossen G. care formează pluralul cu desinenţa -en dar primesc totuşi la genitivul singular desinenţa -(e)s. G. den Genossen. N.14S LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN IV. D. des Stromes G. Modele de declinare Singular a. dem. der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor der des dem den Transformator Transformators Transformator Transformator Plural die Direktors« die Motoren der Direktoren der Motoren den Direktoren den Motoren die Direktoren die Motoren Alte excepţii de la regula IV vor fi semnalate în manual. A. Excepţie.

LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 149 b. D. die der den die Bleistifte Bleistifte Bleistifte« Bleistifte cu -e sau -er la plural die der den die Ströme Ströme Ströme« Ströme die der den die Räder Räder Räder« Räder. A. die der den die Substantive fără desinenţă. G. dar cu -(e)s la genitivul singular der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor. G. der des dem den Technologe Technolog«« Technologen Technologe« der des dem den Laborant Laborante« Laboranten Laboranten Plural: die Technologen (-n) die Laboranten (-en) die Genosse« (-n) e. Meister Meister Meister» Meister . das des dem das Rad ~Ra. 1 N. Neutre N. A. der des dem den cu -(e)n la plural. D. G. A. A. Maser iline cu pluralul die Ströme («e) în (-(«)«) der des dem den Genosse Genosse« Genosse« Genossen.d(e)s Rad Rad das des dem das Werkzeug Werkzeug (e) s Werkzeug Werkzeug das des dem das Ventil Ventil (e)s Ventil Ventil c. Masculine N. der des dem den Stift Stift (e)s Stift Stift (cu pluralul der des dem den fără -(e)n) der des dem den Strom Strom (e)s Strom Strom Meister Meisters Meister Meister Plural: die Stifte -(e) die Meister (-) d. D. G. G. A. N. Masculine N. Transformator Transformators Tranformator Transformator Plural: die Transformatore« die Direktoren Plural die Motore«. D. f. D.

Feile. der Laborant. Gerät. der Kolben. das Werkzeug. der Technologe. Bleistift. Analizaţi substantivele din text şi stabiliţi la ce cazuri sînt folosite. Arbeit. D. Completaţi cu articolele hotărît. der Text. Drehbank. Mechaniker. die Wurzel.! Exerciţiul 176. Substantive N. die Feder. das Gerät. Lager. Bohrmaschine. Rolle.150 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN g. nehotărît şi nehotărît negat la nominativ şi la genitiv după modelul următor: Articol hotărît Articol nehotărît Articol nehotărît negat ein Hammer a. das Auto. Schublehre. der Lehrling. Substantive neschimbate la plural dar care se termină în -n N. D. Niet. G. das Rad. Stift. Büchse. der Hammer kein Hammer des Hammers eines Hammers keines Hammers eine Zeichnung b. Splint. die Toleranz. . G. der Stift. die der den die cu -(e)n sau -s la plural die der den die Autos Autos Autos Autos (-s) Oszillographen Oszillographen Oszillographen Oszillographen (-en) h. der Ingenieur. Bohrer. das Werk ein Werk kein Werk des Werkes eines Werkes keines Werkes la următoarele cuvinte: Hebel. Kolben. Formaţi genitivul singular şi nominativul plural după modelul următor! Genitiv Pluralul nominativ Nominativ des Apparates die Apparate der Apparat der Arbeiterin die Arbeiterinnen die Arbeiterin des Gewindes die Gewinde das Gewinde la cuvintele: der Techniker. A. A. Dorn. die Zahl. Exerciţiul 177. Schlüssel. die Zeichnung keine Zeichnung der Zeichnung einer Zeichnung keiner Zeichnung c. Ventil. der Motor. die Bolzen der Bolzen den Bolzen die Bolzen die Kolben der Kolben den Kolben die Kolben die Böden der Böden den Böden die Böden (•-) (-) (-) Exerciţiul 175. der Bleistift. der Direktor. die Zeichnerin. der Fehler. Scheibe.

Dieser Behälter ist klein.3. Werkes. Formaţi nominativul şi dativul plural după modelul următor ! Nominativ Plural nominativ Plural dativ der Stift die Stifte den Stiften der Laborant die Laboranten den Laboranten der Technologe der Konstrukteur der Lehrling der Arbeiter der Genosse der Behälter das Auto der Apparat die Maschine das Material 8. der Stift . „Dieser" arată un obiect situat aproape de vorbitor. f. Jener Behälter ist groß.. Zeichnerin. Maschine. „jener" un obiect situat departe de vorbitor.. Ingenieurs. Pronume demonstrative 8. Direktors. der Hammer der Arbeiters. aceea sînt pronume demonstrative. d..LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 151 Exerciţiul 178. b. jene... Ein Behälter ist dort.. e. die Arbeiter .. der Tisch . jenes = acela. der Bleistift . der Kollege . die Neukonstruktion . diese. . der Hammer eines Arbeiters.. Completaţi sintagmele de mai jos cu articolele hotărît şi nehotărît! a. h.. Cuvintele dieser. dieses = acesta. Exemple: Ein Behälter ist hier.1..3..: Konstrukteurs. Exerciţiul 179. c. g. aceasta jener.

Laborantin gehen in die Halle.. D. G... Jen. Singular jener jenes enem enen ene ener ener ene enes enes enem enes Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural jene jener jenen jene jene jener jenen jene jene jener jenen jene Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder Exerciţiul 180. Meßuhr ist ungenau. A. Dies. Die Welle jen. h. A. Jen . Die Leistung des Elektromotors hier ist gut. d. . A. diese dieses jener. dieser dieses diesem diesen diese dieser dieser diese dieses dieses diesem dieses Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder N. c. G.. D. Dies. Meister ist gut. f.. Dies. A. Exerciţiul 181.. Die Apparate dort liefern wir ins Ausland.. dieser. G. N.. Wer arbeitet in dem Büro dort ? g... D.. D. a.. înlocuiţi cuvintele „hier" şi „dort" din sintagmele subli­ niate cu pronumele demonstrativ corespunzător la forma cazuală cerută! Model: Der Arbeiter hier heißt Popescu. D. Dieser Arbeiter heißt Popescu. Jen. Wie groß ist der Rauminhalt des Behälters hier ? h. e. Kontrolleure kontrollieren die Teile. A. N. N. Geben Sie dem Monteur jen. G.. Wo ist die Skizze der Zeichnung dort ? i.152 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Pronumele demonstrative „dieser" şi „jener" se conjugă cu terminaţii!' cazuale pe care le găsim şi la articolul hotărît. D. Maschine läuft mit 3 780 U/min. Die Zeichnungen hier gehören dem Konstrukteur dort. N. A... jenes \ Singular N. Meßwerkzeug ist groß. Die Werkstatt dort ist sehr groß. G. d. G. g. Der Arbeiter hier heißt Popescu. Ingenieur und jen. Meßapparat ist genau. e. f.. Dies. b. Wir helfen dem Arbeiter hier.. c. b. Meßwerkzeuge. Completaţi desinenţele! a..

Completaţi propoziţiile următoare şi răspundeţi ! Model: .. Der Lehrling läuft durch die Halle. l a S S e n 3 ( N . .. . Substantivele derivate cu -e din adjective sînt de gen feminin.5..fällt? c . Cu ajutorul sufixului -e se formează din adjective substantive abstracte.. AJ fallen1(N) laufen 1(N) laufen2(N... ....4..? e.. Sie bestimmen den Druck.....beträgt.. Ele pot avea Umlaut.hält. loc sau inf.läuft.? steigt? a b...4. Die Temperatur fällt. Exerciţiul 183...? h.läßt. die Länge = lungimea. beträgt. die Breite = lăţimea.bestimmt.. steigen 1(N) Die Temperatur steigt. Wir lassen die Meßgeräte hier. Exemple: breit = l a t . A) b e s t i m m e n ^ . Valenţa verbelor Verbele din lecţia de fată au următoarea valenţă: betragen 2(N .. ioc) Die Leistung beträgt 150 kVA.) halten 2(Ni A) Der Behälter hält den Druck.. A. Der Motor läuft..? g.läuft? d. Exerciţiul 182. Substantive derivate 8. lang = lung..1. .LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 153 8.. .. ? Was beträgt 8 at ? Der Druck beträgt 8 at f. Formaţi substantive abstracte cu ajutorul sufixului -e de la următoarele adjective! cu Umlaut fără Umlaut gut schwer groß dünn hoch dick kurz rund lang hell 8. care indică calitatea respectivă.? ...

Was mißt man mit dem Tachometer ? g. Wieviel beträgt die Länge.1. fapt care a determinat pe de o parte. Wieviel beträgt der Rauminhalt und die Oberfläche ? e. Din acest fapt se explică indicarea neuniformă a genului acestui substantiv şi al compuşilor săi în diferite dic­ ţionare ale limbii germane. recomandăm preferarea genului neutru în folosirea substantivului „Meter" şi a compuşilor săi: Unităţi de măsură Instrumente de măsurat das Ampermeter Meter das şi der m das Barometer Dezimeter das dm das Dynamometer Kilometer das şi der km das Elektrometer Kubikmeter das m3 Kubikdezimeter das dm 3 Galvanometer das Hydrometer das Kubikkilometer das km 3 das Kubikmillimeter das mm 3 Ionometer Kubikzentimeter das cm3 Manometer das Millimeter das şi der mm Mikrometer das Quadrantelektrometer das şi der Quadratmeter das şi der m 2 2 Spektrometer das Quadratdezimeter das şi der dm das şi der Tachometer Quadratkilometer das şi der km2 Quadratmillimeter das şi der mm 2 Thermometer das das Quadratzentimeter das şi der cm2 Voltmeter das Zentimeter Wattmeter das şi der cm Exerciţiul 184. Fremdwörterbuch. în practica vorbirii.R. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări! a. Wie groß sind der Durchmesser und die Länge der Welle ? .D. 1966).6. das şi der Kilometer (Dicţionarul Academiei R. Was mißt man mit dem Meter ? Mit dem Quadratmeter ? Mit dem Kubikmeter ? c. genul substantivului „Meter" oscilează între masculin (der Meter) şi neutru (das Meter). Genul substantivelor compuse cu "METER' 8.154 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8. 1962).R. Wie mißt man alles in der Technik ? b.. der Kilometer (Duden. 1967): das Kilometer (Klien. die Breite und die Höhe dieser Halle ? d.. Wie viele Umdrehungen macht dieser Elektromotor pro Minute? f. (sinteză).S. Mannheim. acolo unde se menţionează două posibilităţi. Leipzig. generalizarea articolului „das" în dicţionarele din R. Exemple. iar pe de alta parte.6.S.G.. în ciuda oscilaţiilor pe care le semnalăm în tabelul de mai jos. Tendinţa de dezvoltare este adoptarea definitivă a genului neutru (cu excepţia Elveţiei unde se menţine articolul masculin). aşezarea în primul loc a articolului „das" în dicţionarul Academiei R.

Cîte turaţii are electromotorul acela ? c.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 155 h. e. f. Was kontrolliert die Laborantin mit dem Manometer ? i. h. Wie groß ist die Leistung des Transformators ? Exerciţiul 185 (sinteză). Traduceţi în limba germană! a. Pentru măsuratul halei avem nevoie de metru. Was mißt der Laborant ? k. Presiunea în recipient este mare şi nu scade. Examinaţi vă rog rezistenţa acestui material! d. Cît de mare este toleranţa pentru această piesă ? g. . Wie macht sie das? j . Inginerul măsoară diametrul şi lungimea arborelui. Lăsaţi presiunea timp de 2 ore la 6 at. Cum se măsoară volumul şi suprafaţa ? b.

1 şi 9. Eine Legierung mit Chrom. Aluminium ist silberweiß. aus weißem Roheisen Stahl. Zinn. In die Gruppe Schwarzmetalle zählt man vor allem Eisen und Stahl. Man kann den Stahl auch härten. Aluminium und Magnesium sind Leichtmetalle. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie. Kupfer ist rot. Beim Erhitzen auf 220—330°C erscheinen auf der Oberfläche die Anlaßfarben. Man verarbeitet sie in großen Mengen in der Flugzeugindustrie. Kupfer. Nickel und Blei sind Schwermetalle.3. 2. sondern leichte Metalle. Sehr wichtig sind auch die Legierungen mit Silizium. im Automobilbau. punctul 9. Die Buntmetalle oder NE-Metalle unterteilt man in Schwermetalle und Leichtmetalle. Explicaţii. 2 J . Explicaţii. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Aus Tabelle 1 ersieht man die Farben und die Temperaturen. Das flüssige Eisen hat eine rotgelbe Farbe. Die Legierungen von Kupfer sind rötlich. ) v. 3 > v. Explicaţii.5. punctul 9.2. Man gewinnt das Eisen aus Erzen im Hochofen und bezeichnet es als Roh­ eisen. Text Die moderne 1) Technik verwendet 2) eine große Anzahl von Metallen. Ein sehr wichtiges Metall in der modernen Industrie ist das Aluminium. punctele 9. Aus grauem Roheisen erzeugt man Gußeisen. Mangan oder Vanadium verändert die Festigkeit und Härte des Stahls.und Eisenlegierungen). Die Legierungen mit Aluminium sind keine schweren Metalle.Lehrstück Nummer 9 DIE METALLE A. Es gibt graues und weißes Roheisen. Schwarzmetalle 3) (Eisen. Magnesium usw. Flüssiges Eisen hat eine Temperatur von über 1 500°C. Buntmetalle oder Nichteisenmetalle (NE-Metalle). die von Aluminium silbrig. Zink. Messing ist gelb. Man unterscheidet zwei große Gruppen: 1. ) v.

pl. -s. -(e)s. -(e)s.) die Eisenlegierung. f. -n die Tabelle. das Metall. z±. -n das Schwarzmetall. das Vanadium. cenuşiu alb a produce. -e modern verwenden die Anzahl. în primul rînd oţelul a obţine minereul furnalul. -(e)s. f.pl. -s. -s. a folosi numărul a distinge. a deduce culoarea. -e der Hochofen. erscheinen die Anlaßfarbe. grau weiß erzeugen das Gußeisen. -(e)s.pl.pl. drept fonta (brută) gri. a observa. -s. das Mangan. pl. -e das Nichteisenmetall. -e das Eisen. -(e)s. -s. -s. -en das Buntmetall. -es. f. -s. f. -n ersehen (ie) die Farbe. vopseaua galben galben deschis galben închis . -n härten das Erhitzen. pl. -e vor allem der Stahl. a deosebi grupa metalul negru fierul aliajul de fier metalul neferos metalul neferos prescurtare pentru metalul neferos înainte de toate. f. (f. -e das NE-Metall. -s. -en das Chrom. a confecţiona fonta de turnătorie aliajul cromul manganul vanadiul a modifica duritatea a căli încălzirea a apărea culoarea de revenire tabelul a vedea.pl. f. -n gelb hellgelb dunkelgelb metalul modern a se întrebuinţa. verändern die Härte. cuptorul înalt a denumi ca. pl. die Legierung. unterscheiden die Gruppe. f.LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 157 B. -(e)s. bezeichnen als das Roheisen. -e gewinnen das Erz.

a subîmpărţi. pl. f. f. -s. pl. -s. .pl. -n Automobilbau. -s. pl. Magnesium. s-au introdus în vocabular fiind culori de bază. -n Flugzeugindustrie. f. Aluminium. pl. cositorul nichelul plumbul aluminiul magneziul colorat variat colorat. pl.158 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE braun lf gelbbruan rQt braunrot purpurrot violett blau*« dunkelblau kornblumenblau hellblau graublau grün 1J graugrün schwarz * > flüssig rotgelb unterteilen das das das das das das das das das das Schwgrmetall. f. -s. -s. Zinn. f. -n Silizium. farbig bunt Messing. f. -(e)s. Elektrotechnik f. f. ch§misch x die das die die der die brun. Nickel. pl. -s. f. pl. a com­ partimenta metalul greu metalul uşor cuprul zincul staniul. multicolor alama argintiu roşiatic argintiu important. -e Kupfer. silberweiß rötlich silbrig wichtig Industrie. lichid roşu-gălbui a (sub) diviza. -s. -s. -e Leichtmetall. pl. -s. Zink. f. Blei. maro maro-gălbui roşu roşu-maroniu purpuriu violet albastru albastru închis albastru intens albastru deschis gri-albăstrui verde verde cenuşiu negru fluid.pl. f. -(e)s. -s. pl. mulţimea industria de avioane construcţia / industria de automobile electrotehnica chimic > Aceste culori nu apar în text. verarbeiten Menge. însemnat industria siliciul a prelucra cantitatea mare.

verwenden. Exersaţi accentuarea corectă a verbelor fără prefix şi cu prefix! Verbe fără prefix: härten. verändern. Exemple: die Technik — die moderne Technik (tehnica) (tehnica modernă) das Eisen — das flüssige Eisen (fierul) (fierul topit. besprechen. bezeichnen. erscheinen. Metall.1. flüssig. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor compuse şi de origine străină! a) Hoch — o — fen c) Tabelle b) Anlaßfarbe Schwarz — me — tall Nichteisenmetall Legierung Bunt — me — tall Eisenlegierung Industrie Roh — ei — sen Flugzeugindustrie Metall Guß — ei — sen Elektrotechnik Vanadium dun — kel — blau Automobilbau Aluminium pur — pur — rot Magnesium sil — ber — weiß Silizium Exerciţiul 188. Verbe cu prefix: bezeichnen. Leichtmetall. lesen. steigen. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului [p]. schreiben. bestimmen.1. silberig. Adjectivul atributiv 9. Explicaţii şi exerciţii (BIBLIOTECA'M^TÎBPAU MIHAIL SADOVEANU _Ş u c ureF. Atributive se numesc acele adjective care stau pe lîngă un sub­ stantiv specificîndu-i sensul. y . Nickel. zählen. gehören. betragen. ersehen.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 159 C. lichid) . ziehen. -r i > 9. gewinnen. farbig. sagen s. gewinnen. rechnen. erzeugen. hellgelb. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 186.1. Exersaţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cuvinte l Gruppe. verarbeiten Exerciţiul 187. scris ck sau -ig! Technik.0. flüssig. lassen. wichtig. Messing. Tabelle. 9. rechnen. Nichteisenmetall. entschuldigen.a. fallen. halten. chemisch. Exerciţiul 189. Zinn. laufen. befestigen.

pronume sau alt cuvînt determinativ care să poarte aceste desinenţe. număr şi caz. Articolul der die des der dem der den die das des dem das die der den die Masculin braunroter braunroten 1 ' braunrotem braunroten braunrote braunroter braunroten braunrote Stahl Stahles Stahl Stahl Feminin große großer großer große große großer großen große Härte Härte Härte Härte Härten Härten Härten Härten Neutru gutes guten 1 ' gutem gutes gute guter guten gute Erz Erzes Erz Erz Erze Erze Erzen Erze Sing. Exemple: eine große Zahl — un număr mare dieses wichtige Metall — acest metal important zwei silberweiße Legierungen — două aliaje argintii 9. N -e G -en D -en A -en -e -en -en -e -en -en -en -en -e -en -en -e Masculin der braunrote des braunroten dem braunroten den braunroten Exemple Feminin Stahl die Stahls der Stahl der Stahl die die der den die große Härte großen Härte großen Härte große Härte Härten Härten Härten Härten das des dem das die der den die Neutru gute guten guten gute Erz Erzes Erz Erz N G Plur. *' Genitivul singular masculin şi neutru face excepţie. Plur. î n limba germană adjectivul atributiv stă în faţa substantivului. avînd desinenţa -(e)n. Schema desinenţelor cSmg. atunci punem desinenţa -(e)n la toate cazurile singular şi plural cu excepţia nominativului (toate genurile) şi a acuzativului (feminin şi neutru) singular unde avem desinenţa -e. dacă nu are în faţa sa un articol.2. între articol (sau pronume şi numeral) şi substantiv.3. în felul următor: a) Adoptînd desinenţele articolului hotărît corespunzător. Stähle Stähle Stählen Stähle b) Dacă adjectivul atributiv este precedat de un cuvînt determinativ care are desinenţa cazului respectiv.160 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 9.1.1. Adjectivul atributiv se acordă cu substantivul în gen. D die braunroten der braunroten den braunroten die braunroten Stähle Stähle Stählen Stähle großen großen großen großen guten guten guten guten Erze Erze Erzen Erze. .

e. Exerciţiul 192. prepoziţiile s. 11/103 . Die Tabelle ist lang. Der Durchmesser ist groß. g. d. Das Blei ist schwer. f. adjectivul adoptă desinenţa cazului respectiv. ein. der harte Stahl. Die Farbe ist hell. kein. Exemple: ein großer Behälter. eine.a.). 11 — German a pentru ingineri şi tehnicieni — c. Citiţi cu voce tare şi obişnuiţi-vă cu poziţia adjectivului înaintea substantivului ! der fertige Stahl die moderne Technik das flüssige Metall der konische Stift die große Gruppe das richtige Meßgerät der moderne Apparatebau die fleißige Arbeiterin das helle Büro ein schweres Rad ein kluger Direktor eine genaue Zahl ein leichtes Metall ein runder Tisch eine breite Halle ein großes Volumen ein moderner Motor eine eckige Tafel die genauen Zahlen die konischen Stifte fertige Stähle die schweren Räder die kurzen Wellen große Gruppen die kurzen Lineale die runden Tische fleißige Arbeiter Exerciţiul 191. Der Kontrolleur ist energisch. Das Gewinde ist grob. c.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 161 La fei: dieser große Hochofen jener große Hochofen diese wichtige Legierung jene wichtige Legierung dieses weiße Roheisen jenes weiße Roheisen. Das Papier ist dünn. Der Stahl ist hart. Die Büchse ist zylindrisch. Transformaţi propoziţiile din exerciţiul precedent în sin­ tagme cu adjective atributive şi articol nehotărît! Model: Der Stahl ist hart: ein harter Stahl. dar: eines großen Behälters kein großer Behälter ein wichtiges Metall kein wichtiges Metall mit flüssigem Eisen bei großem Druck aus fertigen Maschinenteilen (plural !) Exerciţiul 190. c) In cazul în care cuvîntul determinativ din faţa adjectivului este defec­ tiv de vreo desinenţă cazuală sau invariabil (de exemplu: articolul nehotărît ein. b. j . articolul nehotărît negat kein. Transformaţi propoziţiile în sintagme cu adjective atri­ butive şi articol hotărit! Model: Der Stahl ist h a r t . keine. Das Zinn ist silberweiß. i. a. h.

Maschinenteile. (gut). In der Elektro­ technik dienen auch viel Apparate zum genau Messen von höh Span­ nungen. Apparate in viel Länder. Mit was für Zahlen rechnen Sie? (groß). . e. Er arbeitet mit dies_^ gut Arbeitern. mit silberweiß Chrom bei höh 1] Spannung mit dem silberweiß Chrom bei höh x) Temperaturen von groß Härte bei höh x) Druck von dieser fleißig Arbeiterin für einen modern— Motor durch jene breit Hallen für die gut— Leistung durch gut Montage ohne eine genau Zahl aus graublau Stahl ohne genau Zahlen.. Diese Maschine ist . Exerciţiul 196. (lang). Wir messen mit dies genau Voltmeter. Completaţi cu adjectivele din paranteză! a. Răspundeţi cu adjectivele din paranteză! a.. Auch die groß Automo­ bilindustrie braucht diese gut und leicht Apparate. Exerciţiul 197. Dieser kleine Bolzen.. Keine große Leistung. d. wie z. g. die hellgelb Anlaßfarbe eine richtig— Zeichnung ein wichtig Buntmetall der technisch Fehler ein groß Rauminhalt keine gut— Legierung dieser lang Tisch das eckig Zeichenbrett b. gelb Messing und rötlich Kupfer. (genau). regimul prepoziţiilor} a. Exerciţiul 194. Declinaţi la singular şi plural! a. e. Jenes leichte Meßgerät. das) hohe. Das Werk exportiert die modern . Diese lange Welle. Jenes Voltmeter mißt . Für die modern Apparate braucht man sehr genau— Teile. c. f. Die Halle ist . ein hoher.. Der schwere Block. d. Sie sind für die chemisch Industrie bestimmt..B. (schwer).. aus silberweiß— Aluminium. (groß). Wir Arbeiten mit dies schwer Maschine.. Eine runde Rolle. l > Adjectivul „hoch" — înalt. (rund). ein hohes etc. Sehr viel Teile sind aus bunt Metallen.162 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Exerciţiul 193. b. c.. b.. Dieses Lager ist .. Jene Arbeiter arbeiten . Ich montiere dies lang Welle.. f. Completaţi desinenţa adjectivelor! In diesem hell Konstruktionsbüro zeichnen die fleißig Zeichner viel. Das genaue Mikrometer. Sie montieren das rund Lager. h. Die dünne Tafel. Completaţi desinenţele adjectivelor! Respectaţi numărul şi genul substantivului.. Exerciţiul 195. Die falsch— Teile geben sie den Meistern. are drept forme atributive der (die. Die Welle ist . Die energisch Kon­ trolleure geben die gut Teile zur Montage. Wir arbeiten in dies groß > Halle.

farbig).Die guten Werkzeuge.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 163 b. Was für Eisen hat eine rotgelbe Farbe? (flüssig). Von welcher Farbe ist das Metall? (graublau). Kolben.2. Pronumele interogativ „welcher? welche? welches?" stînd în faţa unui substantiv înlocuieşte articolul hotărît. Was für eine Temperatur bezeichnet graugrün? (hoch). i. Welches Metall verwenden Sie ? —. spre deosebire de echivalentul său („care") din limba română care rămîne invariabil. 9. f. număr şi caz. pronumele nu se acorda cu substantivul. preluînd desinenţele acestuia la toate cazurile. Kolben. Schrauben? Schrauben? Schrauben? Schrauben? Stînd singur la începutul întrebării şi fiind urmat de predicat (de obicei •o formă a verbului „sein" — a fi). h. c. g. Declinarea pronumelui interogativ „welcher ? welche ? welches ?" M N G D A welcher welches welchem welchen Kolben ? Kolbens ? Kolben ? Kolben ? F welche welcher welcher welche Schraube Schraube Schraube Schraube ? ? ? ? N welches welches welchem welches Rad ? Rad ? Rad? Rad? welche welcher welchen welche PI. d. avînd forma invariabilă „welches?" Exemple: Welches ist der Durchmesser dieser Welle ? Welches ist die Anzahl der Umdrehungen? Welches sind die Anlaßfarben des Stahls ? . Aus welchem Roheisen erzeugt man Gußeisen? (grau). Welche Werkzeuge brauchst du ? —. Kolben.1. Se acordă deci cu substantivul de care întreabă privitor la gen. Was für eine Rechnung braucht der Ingenieur? (richtig). Pronume interogative De o sintagmă care cuprinde un adjectiv atributiv întrebăm de obicei cu pronumele interogative: a) welcher ? — welche ? — welches ? = care ? b) was für ein ? — was für eine ? •— was für ein ? = ce (fel de) ? 9.Das leichte Metall. e. Kolben. Welche Metalle verwendet die Flugzeugindustrie? (leicht). Welche Metalle nennt m a n ( s e numesc) Buntmetalle? (bunt. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „welcher ? welche? welches?" răspunde o sintagmă cu articolul hotărît: Exemple: Welcher Stift liegt dort ? — Der konische Stift. Welche Farbe ist das ? — Die hellgelbe Farbe. Welcher Druck verändert die Temperatur? (groß).2.

-V M N G D A Was für ein Kolben? eines Kolbens ? einem Kolben ? einen Kolben ? F Was für eine Schraube ? einer Schraube ? einer Schraube ? eine Schraube ? N Was für ein Rad ? eines Rads ? einem R a d ? ein Rad ? Pi. b. Was für ein Direktor haben Sie ? h. Welch Gruppen von Metallen gibt es ? e. In welch Zeit ist der Apparat fertig ? j . iar „ein. Exemple: Was für Stahl verwenden Sie ? Was für Arbeit haben Sie ? Was für Metall ist das ? Frecvent. was für ?" răspunde o sintagmă cu adjec­ tiv atributiv precedat de articolul nehotărît. Formaţi întrebări cu „welcher 1" sau „was für einV la care să răspundă următoarele propoziţii! a. Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. număr şi caz cu substantivul de care întreabă. Was für Werk­ zeuge ? _i) Werkzeugen ? Werkzeuge ? întrebînd de substantivele folosite nearticulat. acest pronume se împarte în două. -e. Rolle schleift sie ? c. An was für ein Zeichnung arbeiten Sie ? Exerciţiul 199.2. Welch— Stahl verwenden Sie hier? d. ein". eine.2. Mit welch—. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „was für ein ? was für eine ? was für ein ? pl.-" e plasat mai tîrziu. Hier liegt eine schwere Welle. Welch Mikrometer braucht er ? b. Elementele „was für?" rămîn invariabile. iar „für ein. la începutul întrebării rămînînd numai „was". Was für ein—. pronumele „was für ein. Was für Werkzeuge brauchst du ? Gute Werkzeuge. Die hohe Temperatur verändert die Farbe.-?" pierde elementul „ein. Exemple: Was ist das für eine Zeichnung? Was sind das für Meßgeräte ? Was ist das für Material ? Exerciţiul 198. Bei welch Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Completaţi desinenţele pronumelui interogativ! a. -e. se declină ca şi articolul nehotărît. Şi acest pronume se acordă în gen.164 LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 9. Was für eine Farbe ist das? Das ist eine hellgelbe Farbe. -e. D Nu se foloseşte. -e. Exemple: Was für ein Stift liegt dort ? Ein konischer Stift. Declinarea pronumelui interogativ „was für ein. .-" şi la singular. Für welch Werkstätten bringt ihr Material? i.

despărfind pronumele „ivas für ein}" Model: Was für eine Höhe hat die Halle ? Was hat die Halle für eine Höhe ? g. Hier ist ein helles Büro. 9. k. ent entstehen entladen = a descărca = a se forma.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 165 Wir arbeiten mit genauen Meßgeräten. Exemple: arbeiten = a lucra. bezeichnen = a denumi emp — empfehlen empfinden = a simţi = a recomanda. Was für ein Behälter ist das ? Chrom ? d. erzeugen = a produce ge — gebrauchen = a folosi gehören = a aparţine. Was für eine Höhe hat die Halle ? Arbeiter ? b. zerbrechen = a rupe. Die gelbe Legierung ist Messing. verstehen = a înţelege verwenden = a folosi: zer . h. a transforma verarbeiten = a sta stehen entstehen = a se forma. 1. f. miß __ mißfallen = a displăcea mißbrauchen = a abuza. Er arbeitet nach einer richtigen Zeichnung. Reformulaţi întrebările de mai jos. Exerciţiul 200. i. Was für eine Farbe hat das chen Sie ? c. Was für Apparate erzeugen Sie ? Sie? c. Der Block hat eine große Oberfläche. Es ist ein grobes Gewinde. Sie gibt mir einen breiten Radiergummi. Was für Techniker arbeiten hier ? Was für Schwingungen mißt der e.3. în limbajul tehnic german se folosesc foarte multe verbe derivate de la un verb simplu cu ajutorul unui prefix care schimbă complet sensul verbului. Was für einen Transformator brau­ h. Ich arbeite mit klugen und energischen Technikern. a sparge . a lua naştere Există următoarele prefixe verbale în limba germană: be bearbeiten = a prelucra.1. g.3. ver . d. zerfallen a descompune. Dort sehe ich ein großes Zahnrad. Was für ein Metall härten die a. Das ist eine falsche Quadratwurzel. Verbe derivate 9. Was für einen Notizblock haben Sie ? Oszillograph ? Was für Leichtmetalle kennen f. e. er erarbeiten = a obţine prin muncă. a munci = a prelucra.

er-. unterscheiden — grau — weiß — Roheisen. zerbe-. ver-. er-. gewinnen — Eisen — Buntmetalle — Erz. ver­ be-. ver-. ent-. ent-. ent-. verarbeiten — Werk — Buntmetalle. b. c. Formaţi verbe derivate din elementele date mai jos ! Cău­ taţi-le înţelesul în cheia exercitiilor ! arbeiten brauchen dienen fallen führen gehen gleichen halten hängen kommen lassen legen rechnen schreiben sehen stehen steigen stellen suchen ziehen : : : : : : be-. f. zerbe-. ent-. verändern — Legierung — Chrom— Festigkeit. er-. e. er.166 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Aceste prefixe sînt totdeauna neaccentuate. a. er-. accentul cade pe verb.. ver- : Exerciţiul 203. bearbeite (Wir bearbeiten) einen Maschinenteil. miß. ge-. ent-. h. pronumele şi prepoziţiile necesare! Model: Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. ver-. Formaţi propoziţii din următoarele cuvinte adăugind articolele. erzeugen — Apparate — Leichtmetall. d. zerbe-. . verbe-. ent-. Du gebrauchst (Ihr gebraucht) jene Werkzeuge. ent-. verbe-. ver-. verbe-. verbe-. ge-. verbe-. verbe-.Erhitzen. Exemple: Ich. miß-. er-. zer ent. verbe-. verbe-.. Căutaţi verbele din text şi stabiliţi care sînt simple şi care sînt derivate! Exerciţiul 202. verbe-. g. verbe-. ver be-. verbe-. bezeichnen — diese Farben — Anlaßfarben. ver­ ge-. er-. er-. er-. Exerciţiul 201. erscheinen — Anlaßfarben —. Er verwendet (Sie verwenden) dieses Material. er-. verbe-. ent-. er-. er-. er-. verwenden — Aluminium — Flugzeugindustrie.

A als A) Man bezeichnet als Anlaßfarben.6. A). 1J cuvinte determinative ale substantivelor compuse pot fi şi adjective.4. punctul 6.4 şi lecţia a 6-a.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 167 9. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2 (N. Unser Werk erzeugt Apparate. verändern. şi b) cu alte completări posibile ! Model: Wir verwenden Gußeisen. unterteilen. den Exerciţiul 204. Căutaţi substantivele compuse cu adjective din text! Exerciţiul 206. Formali cîte două propoziţii cu fiecare dintre verbele tabelei de mai sus.5. formînd începutul cuvintelor respective. 9. lecţia a 3-a din manualul de faţă. In unserem Werk verwenden wir Gußeisen für die Maschinen­ teile. în cazul acesta. das rohe Eisen —das Roheisen v. erscheinen ersehen. A z u D ) zählen Aluminium zählt man zu NE-Metallen. unterscheiden bezeichnen Die Anlaßfarben erscheinen. härten.Metal = das Leichtmetall roh + Eisen = das Roheisen. . diese Farben 3 (N. das schwarze Metall —das Schwarzmetall b. erzeugen. gewinnen. adjectivele sînt scrise cu literă mare. şi sînt accentuate ca orice cuvînt determinativ. a) numai cu părţile sintactice cerute de valenţă.1. Exemple: hoch + Ofen = der Hochofen bunt + Metall = das Buntmetall leicht -f. Substantive compuse (Continuare) 9. Cercetaţi dacă există diferenţe de sens între adjectivul atributiv şi adjectivul-element al cuvîntului compus! a. punctul 3. 3 (N. verarbeiten. Exerciţiul 205.5. Pe lîngă substantive şi radicale verbale.

das Zentimeter -f. das schwere Metall f. das Meter + breit g. die Farbe. ein Eisen. schwarz + grau c. eine Technik.lang i. alăturîndu-le ca atribut următoarelor substantive ! Model: das meterbreite Papier. Exemple: grau + blau = graublau das Silber + weiß == silberweiß braun -j. das Papier. Formaţi adjective compuse din elementele de mai jos şi traduceţi-le. der Stahl. das Meter + hoch k. . jene Maschinen. La fel ca şi substantivele şi verbele. die Maschinenteile. Exerciţiul 209. hell -f violett f. Căutaţi din text adjectivele compuse şi stabiliţi din ce elemente se compun ! Exerciţiul 208. das leichte Metall — der —das —das —-das Hochofen Buntmetall Schwermetall Leichtmetall. 9. se folosesc adjectivele „hell" şi „dunkel" ca prim element al compunerii. der Transport + fertig j . Adjective compuse 9. Exemple: rot = roşu hellrot = roşu deschis gelb = galben dunkelgelb = galben închis blau = albastru hellblau = albastru deschis grün = verde dunkelgrün = verde închis Exerciţiul 207. hoch + modern d.1. Controlaţi traducerea la cheia exerciţiilor ! a. dunkel + grün e. 9. fie substan­ tive sau alte părţi de vorbire.flüssig. adjectivele pot fi la rîndul lor compuse. das Kilometer + weit 1.rot = braunrot die Kornblume + blau = kornblu­ menblau gelb + braun = gelbbraun der Stahl -f. der hohe Ofen d.lang h.grau = stahlgrau. Traducerea se face ca de obicei începînd de la sfîrşit: silberweiß = (alb ca argintul) = argintiu purpurrot = roşu-purpuriu gelbbraun = maro-gălbui. Pentru a se indica nuanţa deschisă sau închisă a unei culori.168 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE c.wichtig b. dünn -f. ein Apparat. der Stift. das Millimeter -f. die Tafel. Substantivele care sînt cuvinte determinative ale unor adjective compuse se scriu cu literă mică: silberweiß. das bunte Metall e.6.6.2.6. Sau: meterbreites Papier. hoch -f. avînd drept cuvinte determinative fie alte adjective. Cu adjectivele compuse în exerciţiul anterior formaţi sin­ tagme.

Kann man die Härte und die Festigkeit des Stahles verändern ? f. Din sintagmele formate în exerciţiul anterior formali pro­ poziţii. h. trecîndu-le la acuzativ şi în subordinea fragmentului „wir brauchen" ! Model: Wir brauchen meterbreites Papier. Welche Farbe hat Kupfer. g. Metalele se folosesc şi în industria chimică ? k. Obţinem în cuptoarele înalte fierul din minereu. Aluminium ? n. Wie kann man diese verändern ? g. Ce se produce din fierul brut alb? e.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 169 Exerciţiul 210. Care sînt metalele neferoase ? . Wo verarbeitet man Aluminium in großen Mengen? Exerciţiul 212. Was für eine Farbe hat flüssiges Eisen ? j . Metale colorate sau multicolore sînt metale neferoase. Care este culoarea fierului topit? (lichid). Messing. f. Ce (fel de) culoare are fierul topit? b. Wie sind die Buntmetalle ? m. Traduceţi în limba germană ! a. Was für Roheisen gibt es ? e. Ce metale se prelucrează în această uzină modernă ? j . Nennen Sie (numiţi) einige Anlaßfarben ! h. Welches sind die Gruppen? c. Wie viele große Gruppen von Metallen gibt es (există) ? b. i. Wie hoch ist die Temperatur von flüssigem Eisen ? i. Nennen Sie einige Leichtmetalle ! 1. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Exerciţiul 211. d. Metalele se împart în metale feroase şi metale neferoase. Welches ist ein wichtiges Metall in der Industrie ? o. (sinteză). Din fierul brut cenuşiu se obţine fonta. Welche Metalle zählt man zu den Schwarzmetallen? d. Unde se pot vedea culorile de revenire ? c. Nennen Sie einige Schwermetalle ! k.

punctul punctul punctul punctul punctul punctul 10. Unsere Arbeiter und Angestellten er­ warten schon Ihren Besuch. Ich möchte i} Ihnen zunächst einige 5) Angaben über unser Werk machen.5. Explicaţii. Kollege Schulze möchte Sie nun durch das Werk führen. 10. v. Sie können im Raum neben meinem Arbeitszimmer6' arbeiten. 10. „es ist Zeit". Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. Wir erwarten Sie 1" > > > 4 > 5 > 6 ) 2 3 x v. Er sagt: „Meine Damen und Herrn ! Es bereitet mir2) ein besonderes Vergnügen.4. Müller und fragt: „Schulze. v. Dort können Sie auch rechnen und zeichnen. Sie sollen auch unsere Arbeit kennenlernen. sagt Ingenieur Schulze und sieht auf seine Uhr. Wir erzeugen viele Maschinen und Apparate. Der Wert unserer Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark." „Kommen Sie. Sie in unserem Werk zu begrüßen3'. wir müssen jetzt gehen".2. Da kommt Ingenieur Dr. Explicaţii. Die Produktion in diesen Hallen wollen wir automatisieren. Die Produktion soll im Jahre 1976 auf über 350 Millionen steigen. v. sind das Ihre Gäste aus Rumänien ? Bitte kommen Sie auch in mein Labor! Meine Mitar-. Wir wollen noch prei Hallen bauen. beiter wollen Sie auch begrüßen. 10. Viele unserer Erzeugnisse müssen wir modernisieren. 10. UNSERE ERZEUGNISSE A. Text Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht unser1* Werk. Dadurch können wir die Planzahlen erfüllen. Explicaţii. Wir müssen daher sehr genau rechnen und planen.3. Ihr Werk besichtigen zu können. v. wir danken Ihnen und sind sehr erfreut.7.Lehrstück Nummer 10 DAS WERK. Explicaţii. Explicaţii. Explicaţii. Bitte wollen Sie nach dem Besuch unseres Werkes wieder in mein Büro kommen ?" Ingenieur Munteanu sagt: „Kollege Direktor. v.1. Aus diesen Zahlen können Sie die Größe dieses Werkes ersehen. . 10. Wir planen jetzt den Ausbau unserer Werkstätten. Der Direktor begrüßt die Gäste. Sagen Sie uns bitte alle Ihre Wünsche ! Meine Sekretärin ist über alles informiert und kann Ihnen helfen. In unserem Werk arbeiten 2 950 Angestellte und Arbeiter . Sie dürfen auch Skizzen machen.

ich möchte Ihnen zunächst einige die Angabe. -en bereiten mjr besonder das Vergnügen. -es. ai noştri. a noastră. pl.e die Dame. -n. (e)s. -s. UNSERE ERZEUGNISSE 171 Im Labor sehen die Gäste alle Laboranten und Laborantinnen an ih­ ren Arbeitsplätzen. B. Jeder hat seinen Tisch mit Apparaten und arbeitet an seiner Analyse. -(e) s. cîteva. a unei con strucţii) producţia a trebui. der Angestellte. -e sollen sein der Wert. -e. -e etwa die Mark. -(e)s.können der Ausbau. 1:. înainte de toate cîţiva. -n erwarten schon der Besuch. încă de pe acum vizita aş vrea. -(e)s. -ses. f. .LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. a fi obligat . Vocabular unser. -n der Herr.pl. circa marca a putea extinderea (unui complex. -n ggben (i) das Jahr. -e möchte.das Erzeugnis. die Produktion. aproximativ. ale noastre produsul delegaţia România a vizita a saluta oaspetele doamna domnul a face (plăcere) mie deosebit plăcerea salariatul a aştepta deja. -en (das) Rumänien besuchen begrüßen der Gast. unii indicaţia a da anul a trebui a fi valoarea cam. -en müssen al nostru. aş dori dumneavoastră în primul rînd. -se die Delegation.

-(e)s. ie können hre Zeichnungen und Skiz- . -s. -s Mitarbeiter. aşadar. -es de aceea. r möchte ie durch das Werk führen. -s.172 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. UNSERE ERZEUGNISSE die der der das der die das der der daher modernisieren wollen noch bauen automatisieren dadurch Planzahl. -n dürfen Raum. cabinetul dorinţa informat din nou. C. prin urmare a moderniza a vrea încă a clădi. Exerciţiul 213. a construi a automatiza prin aceasta cifra de plan a îndeplini colegul a avea voie încăperea. Explicaţii şi exerciţii 10. a vedea ceasul. Sagen Sie uns Ihre Wünsche. . = Spuneţi-ne dorinţele dv. -es. Pronunţare şi ortografie 10. Pronumele de politeţe (personale şi posesive) se scriu cu literă mare. -en Labor.1. ceasornicul laboratorul (prescurtat) colaboratorul a face cunoştinţă locul de muncă fiecare. Er zeigt hnen auch hren Arbeitsraum. -es.Wunsch. -e.e jeder. -s kennenlernen Arbeitsplatz. Completaţi cu iniţiale mari sau mici ! Hier ist Kollege Schulze. iarăşi a mulţumi bucuros a vizita.e informiert wieder danken erfreut besichtigen Uhr. -e Arbeitszimmer. . Dort können ie arbeiten. = Vă aşteptăm în uzina noastră. -en erfüllen Kollege. Exemple: Wir erwarten Sie in unserem Werk. spaţiul biroul.0. eine Sekretärin ist über alles informiert. -n. Ich möchte Ihnen einige Daten geben.0. iar. = Aş vrea să vă dau unele date.

erfüllen. a ei al säu (ei). Pronumele posesive sînt: Singular Pronumele personal masculin feminin neutru Plural masculin feminin neutru ich du er sie es wir ihr sie Sie mein meine mein dein deine dein sein seine sein ihr ihre ihr sein seine sein unser unsere unser euer eure euer ihr ihre ihr Ihr Ihre Ihr = = = = = = = = = al meu.1. ale dv. Exerciţiul 214. ale lor dv. obiecte sau noţiuni. a t a al său. sollen. Exerciţiul 215. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [00] din urmă­ toarele cuvinte! Erzeugnis -— beläuft — Flugzeugindustrie — erzeugen — heute — Neukonstruktion •— Werkzeug — neun. Exerciţiul 216. a lor al dv. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanei [j] la începutul cuvintelor 1 das Jahr •— jetzt — ja — jeder — jede — jedes. Exerciţiul 218. a noastră al vostru. a dv. corespunzător fiecărei persoane la singular şi la plu­ ral. bitten.asa(ei) al nostru. a sa al ei. ale tale săi. a voastră al lor. ale sale (ei) noştri. Herr. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu „h" ortografic! Planzahl — Uhr •— Jahr •— erhöhen.. ie ie wieder. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten ie und wollen —hnen hre Arbeits­ plätze zeigen. a mea al tău. Angestellte. dort finden. Pentru a indica relaţia de apartenenţă între o persoană şi un obiect sau între două persoane. în limba germană se folo­ seşte pronumele posesiv. können. alle. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre = ai = ai = ai = ai — ai = ai = ai = ai = ai mei. Pronumele posesiv 10. müssen. Exersaţi pronunţarea şi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte ! der Kollege [ko'le:g3] der Angestellte [-"ang^tsh^] die Delegation [deleg«'tsîo:n] der Mitarbeiter [''rait'arboetsr] die Produktion [produk'tsîo:n] die Planzahl ['pl«:ntsa:l] das Labor [la'bo:r]..1. ale mele tăi. 10. ale ei săi (ei). Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu consoană dublă ! Kollege. ale noastre voştri. ale voastre lor. .1. Exerciţiul 217. wollen. UNSERE ERZEUGNISSE 175 zen im Stahlschrank lassen. ale sale ei.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.

La plural. Toate numele posesive se declină la fel ca şi articolul nehotărît.3. 1 ) Exemplu de declinare: Singular N sein großer Wert seine fertige Skizze sein kurzes Lineal G seines großen Wertes seiner fertigen Skizze seines kurzen Lineals D seinem großen Wert seiner fertigen Skizze seinem kurzen Lineal sein kurzes Lineal. ) v. lecţia a 9-a.1. nu au desinenţe cazuale la nominativ singular masculin şi neutru şi la acuzativ singular neutru. . Exemple: unser Gast = oaspetele nostru meine Dame = doamna mea sein Arbeitszimmer = cabinetul său de lucru Ihre Kollegen = colegii dv. pronumele posesiv are aceleaşi desi­ nenţe ca şi articolul hotărît sau pronumele demonstrative.1.174 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. UNSERE ERZEUGNISSE 10. Asupra adjectivului atributiv care urmează. pct. seine fertige Skizze A seinen großen Wert N G D A seine seiner seinen seine x großen großen großen großen Werte Werte Werten Werte Plural seine fertigen seiner fertigen seinen fertigen seine fertigen Skizzen Skizzen Skizzen Skizzen seine seiner seinen seine kurzen kurzen kurzen kurzen Lineale Lineale Linealen Lineale.1. Exemplu de declinare: Singular masculin feminin neutru Hammer N mein meine Feile mein Mikrometer G meines Hammers meiner Feile meines Mikrometers D meinem Hammer meiner Feile • meinem Mikrometer A meinen Hammer mein Mikrometer meine Feile Plural meine Feilen N meine Hämmer meine Mikrometer G meiner Hämmer meiner Feilen meiner Mikrometer D meinen Hämmern meinen Feilen meinen Mikrometern A meine Hämmer meine Feilen meine Mikrometer 10. Pronumele posesiv precede adjectivul atributiv: Exemple : mein großer Wunsch = dorinţa mea cea mare unsere chemische Industrie = industria noastră chimică dein helles Labor = laboratorul tău luminos 10. Spre deosebire de limba română. 9. Ca şi acesta. pronumele posesiv are aceeaşi influenţă ca şi articolul nehotărît.4. pronumele posesiv stă înaintea substantivului înlocuind articolul.1.2.

. Führen Sie (mein Gast) durch (unser Maschinenhalle).. Exerciţiul 223.. b.. e. Mit eur Arbeitern. Declinaţi la singular şi la plural următoarele sintagme ! mein Gast meine Uhr mein Labor dein Kollege deine Gruppe dein Arbeitszimmer sein Mitarbeiter seine Tabelle sein Volumen ihr Wunsch ihre Farbe ihr Zeichenbrett unser Raum unsere Industrie unser Erzeugnis euer Arbeitsplatz eure Leistung euer Meßgerät Ihr Transformator Ihre Legierung Ihr Tachometer Exerciţiul 220. g. Halle. Sie (pron. ... Exprimaţi cu ajutorul pronumelui posesiv cui îi aparţin lucrurile amintite în propoziţiile stimul! Model: Wir haben einen Elektromotor. a. a III-a pi. Ich habe eine Frage.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Kollegen). . . .. g.. Wunsch. Uhr. c. f. g. Sie (pers.. b . Erzeugnisse. Gast.) nehmen einen Schraubenschlüssel.. e. .. Er hat eine Nummer. Exerciţiul 221. . Completaţi cu desinenţele pronumele posesive ! a.. Găsiţi un pronume posesiv potrivit pentru următoarele substantive ! . d.. Geben Sie (Ihr Rechnung) (mein Sekretärin). Exerciţiul 219. Daten.... d.. d. Exerciţiul 222. f. . c. Das ist unser Elektromotor. Uns Direktor sagt zu unser Gästen. d. UNSERE ERZEUGNISSE 175 a. Wir arbeiten für uns Werk. Maschinen. . b. Direktor.. . Ausbau. Wir geben (Ihr Gast—) Daten über (unser Produktion). Du hast zwei Feilen. Wert. . c. ... . WTir haben einen Elektromotor. c. . Angestellter.) erzeugen Zahnräder. f.. Wir gehen von mein Werkstätte zu eur Labor. e. Ihr seht hier eine Werkstatt.. . Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a.... Gäste.. Die Zeichnerin bringt (ihr Skizzen) in (unser Büro). Auf unser Maschinen. Techniker.. Werk. .. b .. Anzahl.. Ingenieur. . polit. f. .. Wir stehen in unser Halle.. Zeigen Sie (unser Delegation) die Erzeugnisse (Ihr Werk ).. Dort kommt (dein Mitarbeiter) mit (sein . (Sein Arbeitszimmer) liegt neben (eur Konstruktionsbüro). . e.. Produktion. Meister...

Du hilfst uns. Wem schickt ihr die Skizze? (ihr). meinen.. .) helfen mir.. Hat er Hast du Habt ihr Hat sie Exerciţiul 225.2.2. îi) (lui. Ich danke . Wem danken die Gäste? (wir).. în aceste cazuri nu se traduce. Er dankt . sing. III Nominativ ich du er sie es mir Dativ dir ihm ihr ihm (mie. Wem sagen Sie das ? (Sie) . fem. b. . le) (dv. vă) (lor..176 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. ei) Plural Pers. Er hilft mir. I ihr sie Sie wir euch ihnen Ihnen uns (vouă. b. g.. Exerciţiul 224. f. d.) . polit. Răspundeţi cu pronumele personale din paranteză la cazul dativ! a. c. îmi) (ţie. ne) (vouă.) e. Forma „es" a pronumelui personal este adesea folosit ca subiect impersonal sau formal. Wir danken . Sie (pron.. Pers. d. Wem liefern wir die Apparate ? (sie pl. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein = în anul 1976 urmează să fie 3 800. vă) 10. Ich danke . polit. III Pron. f. Formele cazului dativ sînt: Singular Pers.. II Pers. îi. Wem schreibt die Sekretärin die Rechnung? (du). Pronumele personal (Completare) 10. = Mă bu­ cură să vă salut în uzina noastră.. sing) hilft ihm. . Wir danken . Exemple: Es ist Zeit = E timpul. c.1. I Pers..2.. Ihr helft uns.2... e.. Sie (fem. UNSERE ERZEUGNISSE 10. îi) (ei. Completaţi cu pronumele personal potrivit la cazul dativ ! a. Es freut mich.. îţi) (lui. II Pers. Pronumele personal poate fi declinat la toate cazurile. . Wem gibt der Ingenieur die Zeichnung ? (sie. Wem bringen Sie die Kopie? (er). Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe . Sie in unserem Werk zu begrüßen.

"3 J3 C M können könnt können können müssen müßt müssen müssen wollen wollt wollen wollen dürfen dürft dürfen dürfen sollen sollt sollen sollen 10. fem.3. wollen (a vrea) 10. a Sin ich du er 1 sie > es J wir ihr sie Sie kann kannst kann muß mußt muß will willst will darf darfst darf soll sollst soll 3.3. Aceste verbe modale au o conjugare neregulată la prezentul indw cativ. Mit wem geht ihr zum Direktor? (Sie).a.3. Von wem bringen Sie das Papier? (sie. 10. posibilitate. Verbe modale 10. Pentru a specifica sensul de obligativitate.3. Cele mai uzuale verbe modale ale limbii germane sînt: können (a putea) dürfen (a avea permisiunea) müssen (a fi obligat) sollen (a trebui) 1) .LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Mit wem besprechen Sie die Zeichnung ? (Sie). Mit wem kommen sie in die Werkstätte ? (ich).2. intenţie s. Mit wem arbeitet er hier? (wir).3.). 1. es s * v. pl. il/103 . Mit wem montiert er die Maschine ? (ich). > > v. Von wem hast du die Skizze ? (sie. punctul 10.).3. folosim verbe modale.1. punctul 23. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. De la un al şaselea verb modal „mögen" se folosesc mai frecvent formele de conjunctiv I I : 2 ' ich möchte (aş dori) wir möchten (am dori) ihr möchtet (aţi dori) du möchtest (ai dori) sie möchten (ar dori) er sie \ möchte (ar dori) Sie möchten (aţi dori). în legătură cu o acţiune verbală. m o. Wem antwortet der Genosse? (ich). UNSERE ERZEUGNISSE 177 ]• k. Wem gehört das Bandmaß? (er).5.3. lecţia a 23-a. sg.

Wir sollen die Breite der Halle bestimmen. Verbul „sollen" se traduce cel mai bine prin conjunctivul singur. Er möchte zu uns kommen. „sollen" — exprimă o recomandare fără obligativitate: Exemplu: Sie sollen uns Ihre Wünsche sagen. Exemple: Ich muß antworten. Ich muß ihm heute antworten. Şi în propoziţiile interogative. chiar constrîngere.3. muß ihm antworten. fără verb modal: Exemple: Er soll kommen. al doilea verb stă la infinitiv şi la sfîrşit.5. — Să vină. Er möchte zu uns ins Werk kommen. . în afară de sensul de „recomandare". Sensul verbelor modale „müssen" şi „sollen" se confundă uneori datorită faptului că ambele pot fi traduse în limba română prin „a trebui".3. Ich.—Astăzi putem să corectăm greşeala. Exemple: Wollen Sie noch eine Halle bauen ? Wo wollen Sie die Halle bauen ? Dürfen wir uns eine Skizze machen ? Wer kann uns die Skizze machen ? 10. Heute können wir den Fehler in der Zeichnung korrigieren. — Astăzi putem corecta. — Trebuie să răspund. Totuşi au un sens foarte diferit: „müssen" — exprimă obligativitate certă. — Să determinăm lăţimea halei. Heute können wir korrigieren. (Dar nu sînteţi obligat). — în anul 1976 se prevede (este vorba. — Trebuie să-i răspund. şi anume: Verbul al cărui sens îl specifică (al doilea verb din propoziţie) stă tot­ deauna la infinitiv (în limba română de obicei la subjonctiv) şi la sfîrşitul propoziţiei.4. •— Trebuie să-i răspund azi. verbul modal „sollen" mai are di­ ferite alte sensuri. urmează) să fie 3 800. Să ne spuneţi dorinţele dv. UNSERE ERZEUGNISSE 10.—Ar dori să vină la noi în uzină. Trebuie (sîntem obligaţi) să îndeplinim cifrele de plan.178 LEHRSTOCK 10: DAS WERK. Verbele modale au o influenţă hotărîtoare asupra construcţiei propoziţiilor în limba germană. ca de exemplu: prevedere: Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. presupunere incertă: Wo ist der Meister ? Er soll beim Direktor sein ! Unde este maistrul ? Se zice că ar fi la director. — Ar dori să vină la noi. Exemplu: Wir müssen die Planzahlen erfüllen.—Astăzi putem să corectăm greşeala în desen. Heute können wir den Fehler korrigieren.

im Labor arbeiten. Wir wollen die Apparate sehen. c... Die Produktion soll über 100 Millionen betragen... Ihnen alles zeigen. c. g. Du .. (poate). die Kopie dem Meister geben. (poate).. sollen. c Der Monteur . Exerciţiul 227. können.. Sie . die Maschinenteile montieren. die Analysen sehen. die Zeichnung dem Meister geben. Traduceţi în limba germană ! a. Wir .. die Zeichnung machen. Exerciţiul 229. f... b. er im Laboratorium besichtigen ? Wir .. Ihnen die Maschinen zeigen... (urmează să). e.. den Apparat kontrollieren. i. d... b. g. Sie können die Größe unseres Werkes ersehen. Sie soll die Zeichnung machen. Completaţi propoziţiile cu verbul potrivit! Traduceţi-le! a. die Maschinenteile messen.. Der Zeichner . Trebuie să dai desenul colaboratorului d-tale. Er .. müssen. 125 Büchsen drehen.. Wir .Aş dori să vizitez uzina dv. Sie . Die Arbeiter .. das Labor besuchen. Puneţi verbul la persoana potrivită! a. wollen... die Zeichnung machen.. Du .. Was . c. g.. Die Arbeiterin . h. (vrem). (se zice că).. Ihr . Vrem să mai construim trei hale. Ich muß in meine Werkstatt gehen. UNSERE ERZEUGNISSE 179 Exerciţiul 226. Pot să vă arăt totul... Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan ? e. Er .. Wir wollen im Labor arbeiten.. d. Er . Ich .. Aveţi voie să vizitaţi uzina noastră. e. Traduceţi în limba română! a. Die Gäste .. in die Werkstatt gehen... Wir . Er möchte unser Werk besichtigen. d. Wir dürfen die Werkstätten besuchen. Ich . dürfen. nicht funktionieren. . Producţia urmează să se ridice în anul 1975 la peste 200 milioane. d. Der Apparat . e. f. die Produktion automatisieren.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. h... Wir .... die Bolzen nicht bohren.. die Gäste aus Rumänien begrüßen. b. die Planzahl erfüllen. f. die Maschinen montieren. (au voie)... den Apparat konstruieren. (pot). b.. in der Halle arbeiten.. Sie können die Planzahlen erfüllen. (trebuie).. Ihr . Exerciţiul 228..

10. el trebuie să stea în limba germană la infinitivul precedat de prepoziţia „zu".5. viele" (mult. multe) sînt pronume indefinite. de a discuta acum cifrele de plan ? d. b. Sie zu begrüßen. hier zu arbeiten.4. jedes" (fiecare). Cuvintele „jeder. Vreau să cunosc munca dv. Exemple: Das Vergnügen. Infinitivul prepoziţional stă totdeauna la sfîrşitul propoziţiei. „einige" (unii). k. de a cunoaşte muncitorii şi tehnicienii din uzina dv. j.4.180 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Traduceţi în limba germană ! Puneţi virgulă în locul liniilor ! de a vă vedea. toţi. după substantivul sau adjectivul pe care îl lămureşte se pune virgulă. precum şi „man". cu sisteme de declinare foarte diferite. = Dorinţa de a munci aci. = Dorinţa de a munci. i.1. Avem destul (genügend) spaţiu de a construi maşini mari. Aţi dori să salutaţi musafirii? Se zice că aceste doamne şi aceşti domni vin din România. Infinitivul prepoziţional 10. jede. Am dorinţa de a saluta oaspeţii. Este just (richtig) de a vizita acum uzina ? de a schimba acum tabela ? e. a. Astfel: . mulţi. Wir sind erfreut. alle" (tot.5. Der Wunsch. Trebuie să vedem laboranţii la locul lor de muncă. „alles. Dacă un verb lămureşte mai îndeaproape sensul unui substantiv sau adjectiv. sau „viel.4. c. = Plăcerea de a vă saluta. Dacă de infinitivul cu „zu" mai depind alte părţi sintactice. Este important a deosebi exact culorile de revenire. toate). Pronume indefinite 10. de a moderniza atelierele. îmi face plăcere de a fi oaspetele dv. kommen zu können. = Sîntem bucuroşi că putem veni. a automatiza producţia.1. Exerciţiul 230. Exemplu: Der Wunsch zu arbeiten. 10. de a-i cunoaşte. de a construi încă o hală.2. 10. multă. UNSERE ERZEUGNISSE h. a produce maşini bune. de a fi colaboratorul dv.

Are la toate cazurile desinenţele articolului hotărît. Jed soll all kennenlernen und viel— können.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. UNSERE ERZEUGNISSE 181 „man" — (intraductibil1') este invariabil (Nominativ singular) „einige" — (unii. . . Aus einig Zahlen können Sie all ersehen.6. jedes" (fiecare) are forme pentru cele trei genuri. Besprechen Sie all Zeichnungen mit jed Meister. g. all Hallen zu besichtigen. d. b. dar numai la singular. h. v. e. N G D A M jeder Arbeiter jedes (sau jeden) Arbeiters jedem Arbeiter jeden Arbeiter F jede Zahl jeder Zahl jeder Zahl jede Zahl N jedes Jahr jedes (sau jeden) Jahres jedem Jahr jedes Jahr. Spre comparaţie: N G D A die der den die Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen einige einiger einigen einige Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen (unii colegi) (a unor colegi) (unor colegi) (pe unii colegi). fie înaintea unui substantiv. „alles" (tot) şi „viel" (mult) se folosesc mai ales la forma neutră singular şi la plural. punctul 5. Arbeiter. Desinenţele sînt cele ale articolului hotărît. în afară de „man". unele). Completaţi desinenţele pronumelor indefinite ! a. „viei" are forme cu şi fără desinenţă la nominativul şi acuzativul singular: N G D A alles alles aliem alles alle aller allen alle viel(es) vieles vielem viel(es) viele vieler vielen viele. Haben Sie viel Wünsche ? Sagen Sie uns all— ! f. In einig Jahren soll die Produktion auf viel Millionen steigen. c All unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. „jeder". Exerciţiul 231. pronumele de mai sus pot fi folosite fie singure. jede. Es ist der Wunsch einig Mitarbeiter. In jed Werkstätte arbeiten viel. se declină numai la plural cu desinenţele artico­ lului hotărît. lecţia a 5-a.

cele două elemente compo­ nente sînt legate printr-un -s sau -n de legătură. Ich möchte .. Exemple: die Arbeit + das Zimmer = das Arbeitszimmer.. g. A) 2 (N. La numeroase substantive compuse. Wir können . die Gruppe + der Leiter c. e. können. . modernisieren dürfen. Completaţi fragmentele de propoziţii cu părţile sintactice care mai lipsesc pentru saturarea valenţei ! Model: Bauen Sie einen Transformator? a.. Er dankt . CM -s de legătură 2.. erfüllen. Wer begrüßt . die Tabelle + der Kopf d. Ihr erfüllt .1... besichtigen. der Motor 2) + die Drehzahl ') Cu -es de legătură: die Jahreszahl ') Cu -en de legătură: die Motorendrehzahl. bauen.. Valenţa verbelor Verbele din lecţia de faţă au următoarele valenţe: Indicele Verbe 2 (N. f.. ? i..N) automatisieren.. dacă aţi tradus corect! 1.7. das Jahr 1 ' + die Zahl d.. inf) 2 (N. ich möchte danken geben sein Exerciţiul 232. .. die Maschine + der Teil = der Maschinenteil. Das ist . . sollen. Bauen Sie . k... besuchen. adj. Exerciţiul 233. D.) sau (N. c. wollen. D) 3 (N. Die Gäste besichtigen . ... b. UNSERE ERZEUGNISSE 10.7. — j . die Farbe + die Skala b. ? h. Geben Sie .. Wir automatisieren . begrüßen. A) 2 (N. müssen. die Delegation + der Leiter b. die Arbeit + der Platz a. kennenlernen. .. Wollen Sie . .182 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Formulaţi cuvinte compuse din următoarele elemente! Traduceţi-le şi verificaţi la cheia exerciţiilor.6. . 10. d.. . die Produktion + die Menge c. Substantive compuse (Continuare) 10. Cu -n de legătură a.....

Wie hoch soll die Produktion im Jahre 1976 sein? ) . die Fabrikation + der Fehler m. die Konstruktion + das Büro n. Was kann man aus diesen Zahlen ersehen ? k. Completaţi fragmentele de propoziţii cu sintagmele indi­ cate ! Fiţi atenţi la desinenţele adjectivelor ! a.. .. die Spannung + der Messer i.. Besichtigen die Gäste auch ein Labor ? Welches ? u. Wir arbeiten in . die Arbeit + die Gruppe e.. UNSERE ERZEUGNISSE 183 e. Was wollen sie modernisieren ? m. Wer besucht das Werk ? b.... Wer führt die Gäste durch das Werk ? o. Wie groß ist die Belegschaft dieses Werkes ? f.. (ein langer Stift). c.. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Exerciţiul 234.. Der Monteur braucht . Korrigieren Sie bitte . Die Delegation geht zu ... Die Lehrlinge arbeiten mit . (ein guter Meister). Exerciţiul 235 (sinteză). Die Delegation besichtigt .LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. die Decke + die Lampe i. Wie viele sollen es im Jahr 1976 sein? g. Was plant die Werkleitung jetzt ? 1. Wo können die Gäste arbeiten ? r. Wer erwartet den Besuch der Delegation ? d. Was hat jeder Laborant im Labor ? . Er verarbeitet . Wer begrüßt die Gäste ? c. die Schraube + die Lehre m. die Büchse + der Durchmesser. die Skizze + das Papier j . g. (viele schwere Metalle). (der legierte Stahl). (die fleißige Arbeiterin).. die Rechnung + die Größe k. Was sehen Sie im Labor ? v.. die Leistung + der Faktor f. d. f.. Wieviel beträgt der Wert der Erzeugnisse ? i. e. (jede falsche Zeichnung). h.. die Oberfläche + der Druck h.Was wollen sie automatisieren? n. die Umdrehung + die Zahl g. Dürfen die Gäste Skizzen machen ? p. Wer will den Gästen helfen ? s. Wer dankt dem Direktor ? Was sagt er ? t. die Nummer + die Tafel k. die Halle + das Fenster g. die Schulung + der Kurs ) . Was möchte der Direktor den Gästen zuerst geben ? e. die Schwingung + die Zahl 1. die Länge + das Maß f. . . die Maschine + die Halle 1... Was erzeugt das Werk ? h. Diese Teile sind aus . (ein modernes Labor). die Analyse + der Fehler n. die Festigkeit + der Wert h.. (ein großer Arbeitsraum)... b.

Berger zählt dann die wichtigsten Verfahren auf. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. > > v. Munteanu fragt: „Woraus3' besteht Ihr Fabrikationsprogramm?" Ing." Ing. Kollege Berger?" Berger: „Diese Teile formen wir mit sog. Berger: „Die Leichtmetalle schmelzen wir in Niederfrequenz-Tiegel­ öfen bzw. (beziehungsweise) in Induktionsöfen von 6.Lehrstück Nummer 11 DIE GIESSEREI A. wollen Sie unsere Gußputzerei ansehen?" * v. > * v. Dadurch können wir die kleineren. Sie ist um 40% größer2) als vor vier Jahren. 3 Explicaţii. punctul 11. 5 ) v. Rotguß. bzw. punctul 11. punctele 11." Ing.1 şi 11. welche Verfahren wenden Sie beim Schmelzen der Metalle an ? Worin schmelzen Sie z. wir gießen sie nach dem Femgießverfahren. Wir erzielen damit auch die wichtigsten Vorteile. Explicaţii. verlorenen Modellen.2. u. vor. Wir wollen aber das Programm ausbauen. Ingenieur Berger.3 t Kapazität. (unter anderem) höchste Präzision und geringste Nacharbeit. Allerdings ist die Produktivität dieses Verfahrens weniger gut. Auch verbessern wir dadurch das Gefüge der Gußteile.6. x) Ing.a.B. Temperguß. Genosse Munteanu fragt: „Kollege Berger. aber es ist doch eines der modernsten Verfahren. Text Ingenieur Schneider zeigt den Gästen aus Rumänien das Werk. die Leichtmetalle ?" Ing.2.4. Sie ist eine wichtige Abteilung unseres Werkes.B. Kollege Munteanu. besserer und auch bester Qualität her. punctul 11. punctul 11. *) v. Wir wenden es schon seit längerer Zeit an. NEMetallen und Gußlegierungen wie z. Explicaţii. Kollege Munteanu. Berger: „Wir gießen Teile aus Grauguß. Explicaţii. ." Munteanu: „Womit formen Sie diese Teile. Dort stellt er sie dem Leiter der Gießerei." Berger: „Sie haben recht. (sogenannten). Wir stellen damit Teile guter. Berger erklärt: „Unsere Gießerei ist 3 400 m 2 groß.3. Explicaţii. 4) (zum Beispiel) Silumin.5)" Munteanu: „Wir führen dieses Verfahren auch in unsere Fabrikation ein. Zuerst führt er sie in die Gießerei.

-güsse bronzul. tombacul der Rotguß. -(e)s. s. .LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 185 Munteanu: „Ja. (citeşte: zum Beispiel)x) siluminiul das Silumin. a pune în faţă vorstellen a explica erklären aici: cu. însă aber programul das Programm. f. comp. -güsse fonta maleabilă der Temperguß. Berger: „Zum Putzen der Tempergußteile. natürlich komme ich auch mit. -(e). -gusses. a mări ausbauen a enumera. a înşira aufzählen wichtigsten. pl. womit putzen Sie die Gußrohlinge aus der Sandgießerei ?" Berger: „Wir putzen nur noch mit Schleuderstrahlmaschinen und ver­ wenden härteren Stahlschrot." B. în primul rînd zuerst a prezenta. dar. oft aber auch weniger harten. -en din ce woraus a consta/a se compune din bestehen programul de fabricaţie das Fabrikationsprogramm. -en aici: ca wie de exemplu z. cu 40% um. despărţirea die Abteilung. um 40% mai mare größer. -e a lărgi. Kollege Munteanu. -gusses. Ing. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de faţă. Wir wollen nun das Labor besichtigen. Aber ich möchte mit Ihnen gerne noch weiter über das Strahlverfahren sprechen. -en mai întîi. -güsse aliajul de turnătorie die Gußlegierung. -gusses. Georgescu kommst du auch mit ?" Georgescu: „Ja. Wir erzielen dadurch eine sehr glatte Oberfläche"." Die Gruppe tritt in die Werkstatt ein. Munteanu: „Besten Dank. sectorul. gerne. -e a turna gießen fonta (cenuşie) lucrată der Grauguß. Kollege Berger. Munteanu fragt den Kollegen Berger: „Kollege Berger. Kollege Berger. de la „wichtig" cel mai important 11 v.B. superi. de la groß secţia. Ing." Berger: „Recht gerne. -s. Vocabular turnătoria die Gießerei." Genosse Antonescu fragt: „Wozu verwenden Sie den härteren Stahl­ schrot?" Ing.

f. comp. cuptorul de inducţie Kapazität. -(e)s. de la „hoch" precizia Präzision. de la „gut" calitatea Qualität. superi. -en a îmbunătăţi. superi. de la „klein" mic klein feinsten. unde a se topi cuptorul de topit cu creuzet de joasă tensiune bzw. ce a aplica. -e piesa turnată a introduce. negreşit allerdings productivitatea Produktivität. a realiza erzielen avantajul Vorteil. (citeşte: unter anderem) 1 ' cel mai înalt höchste. worjn schmelzen (i) der Niederfrequenz-Tiegelofen. superi. a folosi topirea în ce. -en geringste.186 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das Verfahren. -e între altele u. -(e). a corecta verbessern structura Gefüge. welche. puţin. de la „fein" cel mai fin leichtesten (superi. pl. a fabrica herstellen cu aceasta. de la welcher. -s. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de fată. ') v. -en capacitatea a produce. comp. der die procedeul die das das der der die die das die care.pl. de la „gut" cel mai bun besten. -s. welches anwenden das Schmelzen. -e procedeul de turnare de precizie Feingießverfahren. -en cu ce womit a forma. (citeşte: beziehungsweise) 1) respectiv Induktionsofen. a importa einführen a obţine. -s. într-adevăr. welche. de la „gering" cel mai puţin. -(e)s. . -s.a. aşa-zis SQg. mai mic kleiner. cel mai mic mic. de la „leicht") cel mai uşor Gußteil. neînsemnat gering prelucrarea suplimentară Nacharbeit. f. superi. -s. pl. (citeşte: sogenannte (n)) x) pierdut verloren modelul Modell. a modela formen aşa-numit. -s. ce-i drept. prin aceasta damit mai bine besser.

-(e)s. fireşte a intra a curăţa piesa turnată turnătoria cu forme de nisip de acum numai maşina de sablat cu jet de alice mai tare. -s. -en ansehen (ie) gerne mitkommen natürlich eintreten (i) putzen Gußrohling. -s sprechen (i) recht (gerne) aici: dreptate. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 236. Sie haben recht doch modernsten. comp. -s.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 187 die der die die der das der der das recht. f. C. Explicaţii şi exerciţii 11. Tempergußteil. -e Sandgießerei. sigur. -es f. -e glatt Dank.0. a privi bucuros. aici: mai îndelungat curăţătoria de piese turnate a se uita.pl. de la „lang" Gußputzerei. de doi ani mai lungi. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte! der Niederfrequenz-Tiegelofen die Abteilung die Gießerei das Fabrikatiqnsprogramm das Feingießverfahren die Präzision der Induktionsofen die Nacharbeit das Labor . aveţi dreptate totuşi. mai dur tare. deseori. (e)s. comp. cu toate acestea cel mai modern d e . seit zwei Jahren länger. nun weiter über Strafverfahren. -n härter. -e oft wofür Putzen. superi.pl. -en nur noch Schleuderstrahlmaschine. cu plăcere a veni cu cineva natural. de la „hart" hart (das) Stahlschrot. adesea pentru ce curăţirea piesa turnată din fontă maleabilă neted mulţumirea acum mai departe aici: despre procedeul (de curăţire) prin jet a vorbi aici: (cu) multă (plăcere). dur alicea de oţel des. de la „modern" sejt.

11. Exemple: arbeiten = a lucra. iar în desinenţe ca -en (gießen. anwenden. în limbajul tehnic german se folosesc numeroase verbe com­ puse. das farbigste. Nickel. des Gußteiles. Qualität. Meißel. b) wichtiges ['vlctlggs].188 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das die die der die Strahlverfahren Schleuderstrahlmaschine Gußputzerei Gußrohling Sandgießerei woraus womit wofür damit sau damit dadurch sau dadurch dafür sau dafür. se pro­ nunţă [-Ig-] cînd se află înaintea unei desinenţe care începe cu o vocală. a executa stellen = a pune (în po. fertiges. -es (des Werkes. înaintea unei desinenţe care începe cu o consoană. 11. Jahren. härter. richtiger. vorstellen. Lager. [s] Gäste. Hebel) în vorbirea curentă se poate chiar suprima. flüssiger. am wenigsten. wichtigsten. Exemplu: am wichtigsten [am 'vlcticstan] La fel: das flüssigste. kleines. erzielen. c) gießen ['giisan]. länger. Gästen. geringes. des Raumes. eintreten. schmelzen. Tafel. d) Kurbel ['kUrbal]. des Stahlschrotes. breiter. Schlüssel. sprechen. langes. Kapazität.1. care la sfîrşit de cuvînt se pronunţă [Te]. Verfahren) sau -el (Tiegel. Arbeiter. Meister. richtiges. Oberfläche. 11. zählen. feinsten. Verbe separ abile 11. Exerciţiul 237. a munci ausarbeiten = a finisa führen = a conduce durchführen = a efectua. erklären. besten. se pronunţă [-Ic].0.1. am richtigsten. Feder. Teilen.vorstellen = a prezenta ziţia verticală) . des Jahres. Vocala e neaccentuat [a] în sufixe şi desinenţe ca -er (Leiter. kleineren. wichtiges) se pronunţă foarte slab.1. numit „particulă". länger. Präzision. höher. Verfahren. modifică conside­ rabil sensul verbului compus în comparaţie cu verbul simplu (cuvîntul de bază). Kabel. Exerciţiul 238. größer). größer.0.2. erklären. Exemplu: wichtiges ['vlctlgas]. dunkel. fertiger. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei „e" neaccentuată! Suprimaţi vocala la punctele c) şi d) ! a) Nummer ['nUnwr]. des Gastes. al căror cuvînt determinativ.1. La fel: flüssiges. Sufixul -ig. Kollegen. aufzählen. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei ä lung [e:] şi ä scurt [«]/ ' [e:] Rumänien. Zylinder.

sînt de multe ori neaccentuate (şi deci insepa­ > rabile). * Particulele „durch. unterstellen = a pune dedesubt a pieri vorgehen = a proceda vor: vorstellen = a prezenta zudrehen zu* zulassen a admite = a închide prin învîrtire (un robinet) 11. a opri. ca în toate exem­ plele de mai sus: Exemple: ausarbeiten. abschleifen = a netezi (prin şle­ fuire) a fixa. aufstellen. Exemplu: Ich stelle den Strom ab. durchführen. Er stellt die Maschine ab. Particulele accentuate ale verbelor compuse se separă în timpul conjugării de verbul propriu-zis. zudrehen. . a monta anwenden an: anbringen = a aplica auf: aufstellen = a enumera = a amplasa (o aufzählen maşină) aus: ausarbeiten __ a elabora. Sie stellen die Belegschaft vor.1.2. 1) Exemple: unterteilen = a subîmparţi. a execut prin presare = a opri einstellen ein: einführen a introduce her: herkommen = a produce = a veni încoace herstellen hin: hingehen a merge acolo hinbringen = a aduce acolo mitkommen = a însoţi mit: mitarbeiten a colabora über: übergehen a trece la ceva überhitzen = a supraîncălzi = sau cineva um: umarbeiten umformen = a transforma = a modifica unter: untergehen = a se scufunda.a. dar pot fi şi neaccentuate. şi se aşază la sfîrşitul propoziţiei. a unterscheiden = a deosebi. Particulele verbelor compuse pot fi accentuate. Ihr stellt die Genossen vor. um" s. Dintre cele mai frecvente particule fac parte: ab: abstellen = a închide. un tersuchen = a cerceta. dar şi adverbe sau alte părţi de vorbire. a ausbauen _ = a lărgi finisa bei: beistehen beilegen = a anexa = a asista durch: durchdrücken = a străpunge durchführen = a efectua. über. Wir stellen die Gäste vor. Du stellst den Apparat ab. unter.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 189 Cuvintele determinative (particule) ale verbelor compuse sînt mai ales prepoziţii. Verbele compuse cu particule accentuate şi separabile se numesc verbe separabile. durchlaufen — a parcurge.

d.aneraufver. De la verbele simple date mai jos. formaţi verbe derivate şi compuse cu ajutorul prefixelor şi particulelor indicate ! Căutaţi înţelesul lor în cheia exerciţiilor ! Citiţi verbele formate şi observaţi deosebirile de accentuare! arbeiten beaberaufver. c.mitumvor- schreiben beabver. simplu sau derivat cu prefix. e.anver. Maschinenteile herstellen.anver.aufauseinunteruravor- stellen abbeent. Exerciţiul 239. die Gäste vorstellen b. Sie unterscheiden..ausdurcheinunter- rechnen beaberausver.beiübergever. Ich stelle die Gäste vor Du . Exemple: Ich unterscheide (deosebesc). ein neues Verfahren anwenden. Wir unterscheiden.ausdurch einhinüberumuntervorstehen aufbeent.3. Exerciţiul 240.aufausemherumvor- .aufausdurcheinvorzugehen ent. Conjugaţi verbele separabile de mai jos în propoziţii ! Model: die Gäste vorstellen.aufzer. das Strahlverfahren einführen. a.1. Verbele compuse cu particule neaccentuate sînt inseparabile şi se comportă în timpul conjugării ca un verb obişnuit. Du unterscheidest. die Werkstatt ausbauen.ausdurcheinmitum fiihren ent.unter vorhalten beabent. Ihr unterscheidet. Er unterscheidet..190 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11.abver.

11. Predicatul propoziţiilor germane poate fi format dintr-o singură ! formă verbală (personală. finită). Exemplu: Wir stellen in unserem Werk Teile bester Qualität her fment finit Cadrul sintactic (particulă) 11.2. . Exemple: Die Gäste wollen nun das Labor besichtigen. lecţia a 10-a. a ) 11. Cele mai multe propoziţii în limbajul tehnic german au însă un predicat complex care cuprinde.a. punctul 10.3. d. adjectiv.5.2. c. şi lecţia a 6-a. Cadrul sintactic al propoziţiei germane 11. în consecinţă. Die Halle ist 30 m lang. şi. Cadrul verbal (sintactic) poate fi format din următoarele tipuri de predicate complexe: 2) a.1. punctul 6. punctul 7. Recomandăm cititorilor de texte tehnice germane să se aştepte oricînd mai degrabă la predicate complexe în poziţie distanţată decît la pre­ dicate simple.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 191 11. Pe care le-am învăţat pînă la lecţia de faţă. în afară de forma verbală finită (personală care îşi menţine poziţia în locul II). Aceste propoziţii au un predicat simplu care se află totdeauna pe locul I I . punctul 11. Wie schmelzen Sie die Leichtmetalle ? Dadurch verbessert man das Gefüge der Gußteile.2. verbul „sein" + nume predicativ (substantiv. şi alte elemente infinite (nepersonale).2.3. adverb s.1. verb negat cu „nicht" 5).5. Numeroase alte posibilităţi vor fi prezentate !n lecţiile următoare. Această poziţie distanţată a elementelor predicatului complex se numeşte cadru verbal sau cadru sintactic. v.). adică este a doua parte sintactică. indiferent cu ce începe propoziţia. Wir führen dieses Verfahren auch hier ein. verb + particulă separabilă 4) . v. Această deprindere de a privi propoziţia germană ca printr-o lunetă-foarfece este foarte importantă. 11 2) 3) 4) 5) forma t verbală fi nită ele in v. Exemple: Wir erzielen eine bessere Qualität.2. verb modal + verb principal la infinitiv 3) . Hier erzeugt man diese Apparate nicht.2. v. b. lecţia a 7-a. să se obişnuiască să constate la fiecare pro­ poziţie ce elemente ale predicatului se află la sfîrşit.4. care se aşază la sfîrşitul propoziţiei.

e. Der Druck im Behälter fällt. a. (wollen). (wollen). Der Ingenieur will den Gästen das Werk zeigen. schwer. die Halle. c. lang. das Labor. Introduceţi verbele modale date în paranteză la forma cerută. hoch. einführen —der Meister — die Lehrlinge — in die Arbeit. c. die Werkstatt. der Behälter. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm? (müssen). formînd propoziţii cu cadru verbal! Predicatul simplu trece la infinitiv ! Model: Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. die Oberfläche. das Arbeitszimmer. Die Farbe verändert sich. d. Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte! a. Wir gießen Teile aus Grauguß oder NE-Metallen. b. (O O) Exerciţiul 241. herstellen — Man — neue Gußlegierungen d. aufzählen — der Ingenieur — die Teile des Apparates b. . dick. b. der Durchmesser. / Aici se produc aceste piese. a. der Rauminhalt.192 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI deoarece abia elementele de la sfîrşit determină sensul exact al întregii pro­ poziţii. Oaspeţii vor să viziteze laboratorul. b. Die Gießerei ist 3 400 m 2 groß. Spre comparaţie: Die Gäste /W0//ß/7\ Hier V erZ6U0t n u n Die Gäste ( wollen \ J nun das Labor. (sollen). ausbauen — die Werkleitung — die Gießerei c. d. der Raum. folosind adjectivele date la „b" şi unităţile de măsură la alegerea dv. Exerciţiul 244. groß. (können). Exerciţiul 243. a.! Model: Die Halle ist 15 m breit. Er erklärt uns dises Verfahren. Hier \erzeugtk * m a diese Teile A nicht/ Aici nu se produc aceste piese. Indicaţi dimensiuni ale obiectelor indicate la „a". Labor diese Teile das /besichtigen ( ~~ / ~" m a n - \ Oaspeţii vor acum laboratorul. Man zeigt uns das Labor. Exerciţiul 242. die Gießerei. Er erklärt uns dieses Verfahren nicht. Wir verarbeiten dieses Material. die Tabelle. breit. Negaţi următoarele propoziţii! Model: Er erklärt uns dieses Verfahren.

care formează gradele de com­ paraţie numai cu determinative aşezate înaintea adjectivului (lung. längst — das längste Kabel Folosite ca nume predicative împreună cu verbul „sein" — a fi sau alte verbe. pentru a se indica gradul cel mai înalt al însuşirii respective.\ LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 193 11. sufixele de grad sînt urmate de desinenţele de declinare. 11.2. lecţia a 9-a. şi anume: a) gradul comparativ. Folosindu-se gndele de comparaţie în propoziţie ca adjective atributive în faţa unui substantiv.3. ein langes Kabel = cablul mai lung länger — das längere Kabel ein längeres Kabel = un cablu mai lung. kurz — kürzer — kürzest. *3 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.1. Dieses Kabel ist am längsten. pentru a se indica superioritatea sau inferioritatea cu privire la o însuşire. fie de articolul hotărît şi avînd desinenţele obişnuite de declinare. punctul 9. comparativul apare fără alt adaos. Spre deosebire de limba română. Exemple: Dieses Kabel ist länger. > Unele adjective simple care au a sau o.3. uneori şi u ca vocală radicală. mai lung. cel mai lung. Die Maschinenhalle ist viel breiter. (das längste). = cablul cel mai lung. J L _ 1m % i^ 9-* groß größer größt kurz ktirier tönest 11. groß •— größer — größt. primesc la comparativ şi superlativ Umlaut: Exemple: lang — länger — längst.). '1/103 . > klein — kleiner — kleinst pentru superlativ: -st. x ) = cablul lung Exemplu: lang — das lange Kabel = un cablu lung. adjectivele formează grade de comparaţie.1. Pentru a exprima diferenţele graduale ale însuşirilor unor obiecte în comparaţie cu ale altor obiecte.3. Diese Maschinenhalle ist am breitesten (die breiteste). 1 ' v. iar superlativul este fie precedat de prepoziţia „am" şi avînd desinenţa -en.3. mai puţin lung etc. adjectivele limbii germane formează gradele de comparaţie de superioritate prin sufixe. b) gradul superlativ.3. şi anume: pentru pozitiv -i pentru comparativ: -er. Comparaţia adjectivelor 11.

Acest şurub este mai scurt decît celălalt. c. Acest şurub este tot atît (exact atît) de scurt ca celălalt.3. nahe x) — näher — nächst. Die fünf Verfahren sind wichtig.7. Analizaţi adjectivele din textul lecţiei şi stabiliţi gradul de comparaţie.194 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. Acest şurub este cel mai scurt din toate.5. se folesese următoarele adverbe şi conjuncţii: — cu pozitivul (relaţie de egalitate): ebenso (so. Das fünfte Arbeitszimmer ist am wenigsten klein. -s.6. Adjectivele terminate în -t.4. Das zweite Arbeitszimmer ist kleiner. Die fünf Hallen sind groß. La unele adjective apar mici neregularităţi în scriere şi pronunţare: hoch — höher — höchst. . -d. eine weniger hche Halle. Das vierte Arbeitszimmer ist am kleinsten (das kleinste). 11. Pentiu legaica giadelcr de ccnparaţie de termenul respectiv de comparaţie. J s ) nahe = apraape. genul. Exerciţiul 245. hart — minder hart — am wenigsten hart. -ß. Die fünf Meßwerte sind genau. -seh. -z. Diese Schraube ist kürzer als die andere. Treceţi următoarele propoziţii la comparativul şi superla­ tivul de superioritate şi de inferioritate! Model: Die fünf Arbeitszimmer sind klein.3. Exemple: hech — weniger hoch — am wenigsten hoch. genau so) wie — cu comparativul (relaţie de inegalitate): als — cu superlativul (relaţie de supremaţie): von. 11. minder" 2> şi „am wenigsten. b. Das erste Arbeitszimmer ist klein. numărul şi cazul! Exerciţiul 246. kurz — kürzer —kürzest: die kürzeste Schraube. die am wenigsten harte Legierung. groß — größer — größt. ) învechit.3. Adjectivul „gut" formează gradele de comparaţie neregulat? gut — besser — best. 11.3. Diese Schraube ist die kürzeste von allen. -h intercalează înaintea sufixului superlativului un -e eufonic pentru uşurarea pronunţării: breit — breiter — breitest: der breiteste Tisch. a. -x. Das dritte Arbeitszimmer ist weniger klein. am mindesten" 2). Gradele de comparaţie de inferioritate se formează prin cuvin­ tele determinative invariabile „weniger. Exemple: Diese Schraube ist ebenso (genau so) kurz wie die andere.

Das Werk wendet (mai moderne) Verfahren an. d. d. Die vierte Halle ist die größte von allen. a. Exerciţiul 251. Wir erzielen so eine (mai bună) Qualität der Teile. f. Dieser Vorteil ist größer. er arbeitet ebenso genau wie ich. g. e. b. e. c. Ist Ihre Gießerei ebenso groß wie unsere ? b. Ist dieses Gewinde ebenso fein wie jenes ? d. Piese mai precise am obţinut prin turnare de precizie. Sie haben (mai bune) Resultate erzielt. Das sind die (cei mai buni) Arbeiter der Gießerei. . Dadurch erzielen sie die (cea mai înaltă) Produktivität. . Exerciţiul 250. h. Aparatul cel mai exact 1-a proiectat inginerul Popescu. Traduceţi în limba germană! a. Acesta este un avantaj mai mare. Răspundeţi după modelul următor! Arbeitet er ebenso genau wie ich ? Ja. Folosind exemplele din exerciţiul anterior. Die (cele mai moderne) Verfahren werden in unserer Gießerei verwendet. Exerciţiul 248. Exerciţiul 249. Das ist das längere Lineal. Die zweite Halle ist größer als die dritte. b. Dieser Bleistift ist am härtesten. Piesa cea mai mică este această rolă. Dies sind (mai precise) Gußteile. g. a. . i. stabiliţi compa­ raţii după următorul model! Model: Die erste Halle ist ebenso groß wie die zweite. Cel mai precis instrument de măsurat este micrometrul. Dieser Bleistift ist härter. f. e. h. Eines der (important) Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. b. Nein.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 195 Exerciţiul 247. Ist die Toleranz dieser Welle ebenso groß wie die jenes Bolzens ? .Aplicăm procedeele cele mai moderne. . Der (cel mai bun) Induktionsofen steht rechts. c. er arbeitet weniger genau als ich. Secţia cea mai mare este turnătoria. Sind diese Gußteile ebenso klein wie jene ? c. Dieser Vorteil ist am größten. d. Dieses Papier ist dünner. c. *• Piesele cele mai uşoare sînt din metale uşoare. Traduceţi adjectivele din paranteză şi treceţi-le la cazul potrivit! a. Transformaţi adjectivul predicativ în adjectiv atributiv! Model: Dieses Lineal ist länger. Dieses Papier ist am dünnsten.

3.a. Adverbele pronominale 11. Pronumele „was". Adverbele pronominale pot fi formate din următoarele pre­ poziţii : Seria interogativă Seria demonstrativă an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + 4+ + + + + + 44- was was was was was was was was was was was was was > > > > > > > > > > > > > + was > + was > + was > woran ? (la ce ?) worauf ? (pe ce ?) woraus ? (din ce ?) wobei ? (cu ce prilej ?) wordurch ? (prin ce ?) wofür ? (pentru ce ?) wogegen ? (împotriva cărui fapt?) worin ? (în ce ?) womit ? (cu ce ?) wonach ? (după ce ?) worüber ? (despre ce ?) worum ? (pentru ce ?) worunter ? (printre care lucruri ?) wovon ? (de la ce ?) wovor ? (în faţa cărui fapt ?) wozu ? (la ce ?) an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + + + + + + + + 44- das > das > das > das > das > das > das > das das das das das das > > > > > > daran darauf daraus dabei dadurch dafür dagegen (la aceasta) (pe aceasta) (din aceasta) (cu acest prilej) (prin aceasta) (pentru aceasta) (împotriva acestui fapt) darin (în aceasta) damit (cu aceasta) danach (după aceasta) darüber (despre aceasta) darum (pentru aceea) darunter (printre acestea) (de la aceasta) (în faţa acestui fapt) (la aceasta) 4. acestea). Aceste cuvinte se numesc adverbe pronominale. respectiv „das" formează primul element al adverbului pronominal şi apare sub forma: wo î wor i > înainte de consoană \ înainte de vocală.das > dazu 11. poate fi tradus atît . formînd: a) o serie de cuvinte interogative: womit? = cu ce. aceştia.1. Sensul exact al adverbelor pronominale.a.4. da i dar J 11. Pronumele „das" ca element al adverbului pronominal referindu-se la lucruri şi noţiuni abstracte.das > davon 4. b) o serie de cuvinte demonstrative: damit — cu aceasta.4.4. în special al celor de­ monstrative. dafür — pentru aceasta s. Cele mai uzuale prepoziţii se pot contopi cu pronumele interoga­ tiv „was ?" (ce ?) şi cu pronumele demonstrativ „das" (acesta. aceasta. depinde de context..4.196 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11.2.das > davor 4. wofür 1 = pentru ce ? s.

Ce fac cu ele ? Exerciţiul 252. f. Acum nu vorbim despre aceasta. Răspundeţi cu „Ja" şi cu adverbe pronominale demonstra­ tive! Model: Schreiben Sie mit diesem Bleistift ? J a . Wir messen die Länge mit dem Meter. Traduceţi în limba germană ! începeţi întrebările cu adverbe pronominale interogative ! a. Du mußt die Dezimalzahl mit 3 multiplizieren.Zeichnen Sie an diesem Reißbrett? d. Ist ein Fehler in dieser Rechnung ? e.Hilft Ihnen das Meßgerät beim Messen ? c . La ce serveşte manometrul ? Exerciţiul 254. g. aceştia. Din ce se compune programul de fabricaţie ? b. Exerciţiul 255. Căutaţi adverbele pronominale din text şi stabiliţi sensul lor exact! Exerciţiul 253. Hier sind die Zeichnungen. î n ce constă procedeul de sablat cu jet de alice ? c. Sprechen Sie über dieses Verfahren? b.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 197 cu pronumele demonstrativ (acesta. Despre ce vorbiţi cu oaspeţii ? h. Wir stellen diese Teile aus Grauguß her. Pe ce desenaţi ? f. Wir antworten auf Ihre Fragen. Womit messen wir die Länge ? Mit dem Meter. Cu ce curăţaţi piesele turnate ? d. aceasta. Was mache ich damit ? Aici sînt desenele. a. c. Fragen Sie die Zeichnerin nach der Skizze ? *• Brauchen Sie die Reißfeder zum Zeichnen ? . In unserem Werk verarbeiten wir NE-Metalle zu Gußteilen. a. e. h. Prin ce obţineţi o calitate mai bună ? e. Formaţi întrebări cu verbe pronominale interogative la care să răspundă părţile de propoziţie subliniate ! Model: Wir messen die Länge mit dem Meter. Hier schmilzt man die Leichtmetalle in Induktionsöfen. dar şi cu pronume personale. ich schreibe damit. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch. acestea) în funcţie de genul şi numărul substantivului de referinţă. Man erzielt durch dieses Verjähren eine bessere Qualität. b. d. Pentru ce vă trebuie aparatul ? g. Exemplu: Wir sprechen jetzt nicht darüber.

pag. Tipuri frecvente sînt următoarele: Nr. = beziehungsweise. Exerciţiul 256. următoare sus.B a n d » ) . Iniţiale 2 separate 3 Iniţiale legate a) cu punct final b) fără puncte 4 Silabe legate fără punct l-M ) v.Format 9>. der Tacho < der Tachometer z. ausbauen herstellen.198 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. Cuvinte prescurtate 11. anwenden.5. ELBA-Batterien »>. putzen erzielen. vorstellen formen einführen Er kommt mit. der Trafo < d e r Transformator die K r i p o < d i e Kriminalpolizei ls> das Fewa •< Feinwaschmittel 14) . = Ingenieur. verbessern aufzählen. = und so weiter. = zum Beispiel.B. Formaţi şi scrieţi cife o propoziţie cu fiecare dintre verbele de mai sus. Erklären Sie mir das Verfahren ! Wir formen die Teile mit verlorenen Modellen. Valenţa Indicele de valenţă Valenţa Verbe verbelor Exemple 1(N) 2 (NA) 2(N aus D) 2(N über A) 2(N in A) 3(N A D) 3 (NA mit D) 3 (NA in A) mitkommen gießen. folosind cuvinte din lecţiile anterioare pentru saturarea valenţei! 11. Wir bauen die Werkstatt aus. VDI = Verein Deutscher Ingenieure l> ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift 2> P K W = Personenkraftwagen 3 ' L K W = Lastkraftwagen 4 ) K F z = Kraftfahrzeug 5> U K W = Ultrakurzwelle « > V E B = Volkseigener Betrieb 7» bzw. Sie sprechen über die Produktion. crt.6. ansehen bestehen sprechen eintreten erklären.a. sog. Der Apparat besteht aus 2 Teilen. u. usw. Führen Sie die Laboraüten in die Arbeit ein.1. Wir gießen Maschinenteile. D I N 8>. Prescurtări constînd din Exemple 1 Părţi de cuvînt a) cu punct b) fără punct a) cu punct b) fără punct Ing. das Labor < das Laboratorium. schmelzen. . în limbajul tehnic german întîlnim foarte des cuvinte prescurtate de structură diferită şi mod diferit de rostire. ORWO-Film 10) A g f a . < sogenannt. Wir verbessern das Verfahren. D I N . = unter anderem NE-Metall = Nichteisenmetall. Die Gäste treten in das Büro ein. Wir sehen das Labor an.6.

Exemple: Aluminium ist ein NE-Metall (Nichteisenmetall. Hier verwenden wir z. Wie groß ist der Induktionsofen ? i.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 199 1) Asociaţia Inginerilor Germani. Welches sind die Vorteile des Feingießverfahrens ? m . 11) banda (magnetofon) Agfa. fie rostindu-se fie­ care literă separat. Rotguß und so weiter. Wie formt man in dieser Gießerei die Teile? k. Wem stellt er die Gäste vor ? d. Grauguß.6. 8) Deutsche Industrie Normen = norme industriale germane. Ist sie heute so groß wie vor 4 Jahren ? f. Wie groß ist die Gießerei ? e. Womit putzt man hier die Gußrohlinge ? o.64. Prescurtările formate din silabe (tipul 4) se citesc ca şi cum ar fi cuvinte noi: Exemple: der Trafo ['trafo]. Exemple: das sog. Worin schmilzt man die Leichtmetalle ? h. Rotguß usw. Tipul 3b: ca şi cuvinte noi. Wozu verwendet man den härteren Strahlschrot ? p. 11. W a s sehen die Gäste nach der Gießerei? n. 11. 14) FEWA-detergent. cuvintele prescurtate se pronunţă fără a se ţine seama de prescurtare. Strahlverfahren = das sogenannte Strahlverfahren. = Grauguß. sau: Pe-ka-we) ? Möchten Sie ORWOFilme (Orwofilme) cder Agfa-Filme (Agfafilme) ? Exerciţiul 257. Schneider den Gästen aus Rumänien zeigen? b. Woraus gießt man die Teile in dieser Gießerei ? g. 13) poliţia judiciară. 2) Revista Electrotehnică. Was erzielt man dadurch ? . 3b şi 4. 7) întreprindere industrială de stat (naţionalizată). Strahlschrot = Hier verwenden wir zum Beispiel Strahlschrot. 12) bateria ELBA. Wohin führt er sie zuerst? c. Haben Sie einen P K W (Personenkraftwagen. (sinteză). 3) autoturism. 10) film ORWO. das Fewa ['feva] die Kripo ['kripoj. 6) undă ultrascurtă. .3. Temperguß. Von welcher Qualität sind die Teile ? j . Cu excepţia tipurilor arătate la rubricile 2b.2. 1 4) camion. 11.6. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. 9) format DIN. sau: En-E-Metall). Prescurtările formate din iniţiale mari se scriu totdeauna fără puncte şi se pronunţă: Tipul 2b: fie sub forma cuvintelor respective întregi. Temperguß. 5) autovehicul. Was soll Ing.B. Was für Teile kann man durch das Feingießverfahren herstellen ? 1.

Diese liegen in der Drehtrommel 10) d. in das Arbeitszimmer des Direktors eintreten. Worüber möchte Ing. Munteanu mit Ing. eine Zeichnung ansehen. c. b. Vocabular 1) die Strahltechnik zurückgehen 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Erfinder das Prinzip die Erfindung gültig das Schleuderrad schleudern das Strahlmittel die Drehtrommel laufen tehnica jetului a merge înapoi. Der Erfinder 3) dieser Technik ist Benjamin Chew Tigham. d. dem Ingenieur die Zeichnung geben. Was wollen die Gäste noch besichtigen ? s. Das Prinzip*' seiner Erfindung 5) ist auch heute noch gültig 6). I). a data din inventatorul principiul invenţia valabil rotorul centrifug a centrifuga. a arunca materialul de sablare tamburul rotativ aici: a se roti . f. die Temperatur aus den Anlaßfarben ersehen. Bild 1 zeigt dieses Prinzip. Conjugaţi în propoziţii la prezentul indicativ! Verbele schimbă vocala e în ii a. Lectura suplimentară Nr. 1 DIE STRAHLTECHNIK1» Die Strahltechnik geht 2) auf das Jahr 1871 zurück 2'. Das Leichtmetall im Labor schmelzen. Die Schleuderräder laufen Bild 1 1. Die Schleu­ derräder 7) a schleudern 8) das Strahlmittel 8) b auf die Gußteile c. Die Drehtrommel läuft U ) mit kleiner Drehzahl.200 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI r. mit dem Schulungsleiter sprechen. Berger noch sprechen ? Exerciţiul 258. e.

Nach der Putzarbeit 1 2 ' transportieren die Becherwerke 13 ' e. Bild 2 zeigt diesen Stahlschrot aus Stahldraht 1 5 '. Man kann durch die Strahltechnik auch Oberflä­ chen von Stahl härten 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die das der der der das der das Putzarbeit Becherwerk Stahlschrot Stahldraht Strahl Entzundern Draht Blech munca (operaţia de curăţire) elevatorul cu cupe alicea din oţel sîrma de oţel jetul curăţirea de arsură (ţundăr) sîrma tabla . das Strahlmittel in die Behälter f. Das Strahlmittel besteht aus Stahl­ schrot 14 '. Bild 3 zeigt das Schleuderrad mit dem Strahl 1 6 ) .LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 201 mit großer Drehzahl. Bild 2 Bild 3 Man wendet die Strahltechnik auch zum Entzundern 17) von Draht 1 8 ) und dicken Blechen 19) an.

punctul punctul punctul punctul punctul 12.2. Kollege Schneider. 12. ich erinnere mich genau.5. die „Elektrowerke" haben ein ähnliches Lager?" Munteanu: „Ja. Explicaţii.und Stahlwerken." Georgescu: „Wie ist Ihr Werkstofflager organisiert ?" Schneider: „Grundsätzlich unterteilt es sich in Lager 1 und Lager 2. 12. Platz zu nehmen. Munteanu. Messing und anderen NE-Metallen. Bandringe aus Eisen. 5) Schneider: „In dieser Halle lagern wir den größten Teil unserer Werkstoffe. Text Die Gruppe von" Ingenieuren und Technikern befindet sich r> im Büro des Direktors." *l v. Ihr Wert beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. Ingenieur Schneider bittet sie." Die Gruppe begibt sich zu dem dritten Gebäude und geht in das Haupt­ lager hinein. •> v. Im Lager 1 befinden sich die Metalle und im Lager 2 die anderen Werkstoffe.3. 3î v. Explicaţii. „Haben Sie Fragen an m i c h ? " Ing. *) v. Isoliermaterial usw.1. was 4 ) zeigen Sie uns h e u t e ? " Schneider: „Das Werkstofflager !" Georgescu: „Wann können wir hingehen?" Schneider: „Ich kann Sie gleich hinführen. Explicaţii. Explicaţii. Kollege Schneider. sehen Sie sich den Lageplan an ! Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. Bleche. Munteanu: „Ja. Wir wollen uns nicht länger verspäten !" Munteanu: „Wo liegt das Werkstoff lager ?" Schneider: „Bitte. Er nimmt aus dem Stahlschrank einen Lageplan heraus 2) und legt ihn 3 ) auf den Tisch.4. 5 ) v.Lehrstück Nummer 12 IM WERKSTOFFLAGER A. 12. Profileisen. ." Antonescu: „Welche Metalle bewahren Sie im ersten Lager a u f ? " Schneider: „Hauptsächlich Stangeneisen." Georgescu: „Erinnerst du dich. 12. woher beziehen Sie diese Bandringe ?" Schneider: „Von den Vereinigten Blech. WTir können es leicht erreichen. Explicaţii.

Kollege Schneider?" Schneider: „Bitte wollen Sie hier links hineingehen ? Wir sehen uns nun Lager 2 an. organisieren grundsätzlich anderen depozitul de materiale /materie primă a se găsi locul a lua a se secate. celălalt. Isolierpapiere. Novotex und Pertinax. a atinge a se duce. . Schulze.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 203 Munteanu: „Darf ich mir ein Muster n e h m e n ? " Schneider: „Aber gewiß ! Nur einen Moment bitte ! Der Praktikant soll eine Schere herbringen.hinejngehen lagern der Werkstoff. celelalte." Georgescu: „Wofür benötigen Sie die dickeren Pertinaxplatten ?" Schneider: „Für den Transformatoren.und Apparatebau". a valora marca germană (moneda) a organiza din principiu. materialul a se ridica la. -s. genommen) herausnehmen (i) der Lageplan.e mich wann hjngehen gleich hinführen etwas sich verspäten dritten das Gebäude.B. Vocabular das Werkstofflager. a lua afară planul de ansamblu/de situaţie pe mine. principial alt. . a pleca depozitul/lagărul principal a intra. -s. -s. kommen Sie her ! Holen Sie bitte eine Blech­ schere ! So.sich befinden der Platz. B. -(e) s. altă etc. a merge înăuntru a depozita materia primă. danke. Hier lagern wir alle Arten von Isolierstoffen und Kunstpreßstoffen. a treia clădirea a ajunge. Schichtpreßstoffe wie Textolit. f. geben Sie sie her !" Munteanu: „Wohin führen Sie uns nun.e nehmen (i. dort sehen Sie Asbest­ platten. Preßspan. -es.err eichen sich begeben (i) das Hauptlager. mă cînd a se duce (într-acolo) 1) îndată. pl. -e sich belaufen (äu) DM = Deutsche Mark. imediat. puţin a întîrzia al treilea. -(e) s. 2) egal. la fel a (con)duce (într-) acolo ceva. Ich will einige Beispiele herausgreifen wie z.. Glimmerfohen usw. .

-n a avea nevoie benötigen placa de pertinax die Pertinaxplatte. placa de azbest die Asbestplatte. f. -(e)s. pl. -es. a remite die Art. -e materialul plastic de presare das Beispiel. -es. construcţia de aparate der Apparatebau. -(e) s.) . -e hîrtia izolant ă der Preßspan. din ce parte woher a primi beziehen die Vereinigten Blech. -e practicantul de Praktikant. cartonul presat der Schichtpreßstoff. . pl. -en foarfece die Schere. -n herbringen a aduce (încoace) holen a aduce. -(e) s. a se duce şi a lua die Blechschere. principal fierul/oţelul în bare fierul/otelul profilat tabla colacul de bandă a-şi aminti. f. f.-e materialul izolant der Kunstpreßstoff. -s. clipa der Moment. a-şi aduce aminte Uzinele electrice (denumirea unei uzine oarecare) asemănător ähnlich de unde. -es.das Blech. novotextul das Novotex. -(e) s. -s. mag­ netic. 1J -(e) s.204 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER materialul izolant a păstra.pl. -s. -e materialul plastic stratificat textolitul das Textolit. pl. pl. pl. -(e) s.und Stahlwerke Uzinele Unite de Tablă şi Oţel (de­ numirea unei uzine oarecare) sigur. f. -e sich erinnern die Elektrowerke. ') das Moment. a depozita mai ales. -ien aufbewahren hauptsächlich das Stangeneisen. de exemplu momentul de torsiune. hîrtie presată. -e momentul (în tehnică. -n construcţia de transformatoare der Transformatorenbau. -(e) s. -n foarfecele de tablă hergeben (i) a da (încoace). -(e) s. -(e) s. polar etc. -(e) s. -e exemplul herausgreifen a alege (la întîmplare) das Isolierpapier. -en felul der Isolierstoff. f. das Isoliermaterial. -en.das Profileisen. desigur gewiß momentul. -e der Bandring.e preşpanul. -n folia de mică die Glimmerfolie. pertinaxul das Pertinax. -s. -es.

-es. was für ein. Exersaţi prcnunfarea corectă a sunetului -e final [a]! [3] ! die Gruppe heute der Lageplan der Kollege bitte der Apparatebau des Gebäude einige der Gebäudeteil die Halle alle der Härtegrad die Metalle pl.0. der Gewindebohrer die Bleche pl. Exerciţiul 260. Direktor. Oberingenieur. Schulungsleiter. se pronunţă foarte redus.2. Sunetul -e slab [3] de la sfîrşitul cuvintelor.0. Prakti­ kant. î n cursul vorbirii sau citirii. zu dem dritten Gebäude. Formaţi întrebări cu cuvintele interogative care urmează şi pronunţaţi-le cu glas tare. î n limba germană rămîn în mod normal neaccentuate: — articolele: die Gruppe. cuvintele nu sînt uniform accentuate. -. Direktor Schulze. Exerciţiul 259. -e. Chefkonstrukteur. Ingenieur. — pronumele posesive: mein Arbeitszimmer. apropiat de „ö" slab. Kontrolleur. > -e. Labo­ rant. lăsînd cuvxntul interogativ neaccentuat! Was ? Wer ? Wen ? Wem ? Wessen ? Wo ? Wie ? Wann ? Womit ? Wofür ? Wozu ? Woher ? Wohin ? * Excepţie fac cuvintele interogative care întreabă de adjective sau numerale: welcher.0. lăsînd titlul neaccentuat! Genosse. Meister.1. Herr. Folosiţi cuvintele de mai jos drept titluri pentru nume de familie la alegerea dv. die Probezeit 12. unser Werk. Kollege. Monteur. Exerciţiul 261. — cuvintele interogative: *' Wer ist das? Was zeigen Sie uns heute? Wo liegt das Werkstofflager ? — titlurile: Ingenieur Schneider. — pronumele personale şi reflexive: Er befindet sich hier. Pronunţare şi ortografie 12. ein Lageplan. — prepoziţiile: im Büro.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 205 C. şi le pronunţaţi cu glas tare. chiar dacă acestea sînt incluse într-un cuvînt compus. Techniker. Kollege Berger s. Meister Habermann. Explicaţii şi exerciţii 12. wieviel ? Welche Farbe ist das? Wieviel Blech brauchen Sie? . Konstrukteur.a.

Căutaţi în text prenumele personale şi stabiliţi persoana. I I I Forma de politeţe Sie (pe dv.1. f. Pronumele personal (Completare) 12. mă) te) îl) o) pe ea. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 264. I Pers. ne) îl. pronumele personal are următoarele forme: Pers. mich dich ihn sie es xms (pe mine. III f sie ihr sie n es ihm es wir uns uns Pers.1. (pe tine. (pe noi. I I I Plural Pers. (pe ea. o) Declinarea pronumelui Singular Cazul Pers. le) personal Plural Pers.1. II m N G D A ich mir mich du dir dich er ihm ihn Pers. (pe el. pe ele. Exersaţi Werk — stoff Band — ring Preß — span Blech — schere Glimmer — folie Stangen — eisen Nicht — metall accentuarea corectă a cuvintelor! Iso — lier — stoff Transforma — to—renbau Appa — ra — tebau As — best — platte Perti — nax — platte Pro — f il — eisen E — lek — trowerke Mo — ment Prakti — kant Texto — lit Perti — nax 12. înlocuiţi substantivul „Lageplan" din propoziţia model cu cuvintele indicate în paranteză ! Completaţi propoziţia a doua cu pronumele personal corespunzător la cazul acuzativ ! . I Singular Pers. I Pers. II Pers. (pe el. n. vă) sie (pe ei. îi. La cazul acuzativ. II Pers. III Forma de politeţe ihr euch euch sie ihnen sie Sie Ihnen Sie Exerciţiul 263. II Pers. I euch (pe voi.206 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 262.) m.

2. Der Praktikant bringt die Skizze her. h. ein Lineal. Bringen Sie ihn bitte her! (eine Glimmer folie. viele Zeichnungen. Die Techniker wenden das Strahlverfahren nicht an. Verbele reflexive arată o acţiune care se răsfrînge direct sau indi" rect asupra autorului ei. Die Werkleitung benötigt den Lageplan.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 207 Model: Dort liegt ein Lageplan. (Maistrul scuză greşeala) (Maistrul se scuză) E r nimmt ein Muster. g. iar la persoanele I şi a Il-a coincide cu pronumele perso­ nal. Fehler. eine Kopie. ein Dorn. înlocuind substantivele prin pronumele personal la cazul corespunzător! a. einige Niete. c. Repetaţi propoziţiile de mai jos. . b. pronumele reflexiv stă la acuzativ. b) dacă autorul acţiunii este subiect + complement indirect la dativ. ein Isolierstoff.1. ein Profileisen. în funcţie de raportul sintactic în care se află autorul acţiunii de verb: a) dacă autorul acţiunii este subiect -f. ein Bolzen. Verbe reflexive 12. vier Schrauben). ein Behälter. Pronumele reflexiv stă la cazul acuzativ sau dativ. d. Die Arbeiterin erfüllt die Planzahlen. cazul acuzativ sau dativ. zwei Stecker. ein Bleistift. Der Ingenieur stellt die Gäste dem Direktor vor. Er nimmt sich ein Muster.complement direct. (El ia o mostră) (îşi ia o mostră) 12. Sensul reflexiv este marcat prin pronumele reflexiv care urmează după verb şi care are numai pentru persoana a IlI-a singular şi plural o formă specială: „sich" = se.2. Der Chefingenieur begiüßt den Gast. eine Skizze. e. pronumele reflexiv stă la cazul dativ. ein Hammer. 12. Exemple: nereflexiv reflexiv Ich frage den Lehrling: „Wo ist Ich frage mich: „Wo ist das das Voltmeter ?" Voltmeter?" ( î l întreb pe ucenic:) (Eu mă întreb:) Der Meister entschuldigt den Der Meister entschuldigt sich.2. ein Zeichenpapier.2. Der Direktor spricht mit den Gästen. f. Die Gruppe besichtigt das Werkstofflager. Exerciţiul 265.

) erinnern — a-şi (dat. unterscheiden —• Schwarzmetalle — Nichteisenmetalle — von b. Wir nehmen uns ein Muster.) in der Maschinenhalle befinden. Depozitul de materiale se află în clădirea a treia. verändern — die Anlaßfarben — sehr c. Er entschuldigt sich. Ich erinnere mich genau. verbessern — das Verfahren — jedes Jahr. Exerciţiul 267. 12. Nu toate verbele reflexive din limba română sînt reflexive şi în limba germană şi invers. Exemplu: sich (ac. sich (dat. Exemple: sich verspäten — a întîrzia.) aminti. sich (ac. sich (ac. Exemple: Das Werkstofflager befindet sich im dritten Gebäude. Conjugaţi expresiile următoare la forma reflexivă ! a.2. în limbajul tehnic. Wir entschuldigen uns. Sehen Sie sich diesen Apparat an ! — Priviţi (la) acest aparat ! Unele verbe reflexive prezintă deosebiri cu privire la cazul pronumelui reflexiv în limba germană faţă de cel din limba română. 12.2. Du nimmst dir ein Muster. Exerciţiul 266. erklären — Sie — diesen Fehler — wie d. Die Erzeugnisse verbessern sich von Jahr zu Jahr. Ich nehme mir ein Muster (Eu mă scuz) (Eu îmi iau o mostră) Du entschuldigst dich. . Am întîrziat.3. Sie entschuldigen sich. Sie nehmen sich ein Muster. Ihr entschuldigt euch. e.) eine Neukonstruktion ansehen. Ihr nehmt euch ein Muster. forma reflexivă este de obicei folosită în sens impersonal. halten — die Temperatur — auf 280°. Er nimmt sich ein Muster.4. subiectele fiind lucruri sau noţiuni care nu pot acţiona. Produsele se îmbunătăţesc din an în an. sich etwas ansehen — a privi (la) ceva. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte punînd verbul la forma reflexivă! a.208 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exemple: Ich entschuldige mich.) genau erinnern. Wir haben uns verspätet. c. îmi amintesc exact. b.

Genossin Sekretärin ! b.. ! c. Transportieren Sie die Maschine . com­ puse cu prepoziţii sau adverbe. schicken. Nehmen Sie die Zeichnung heraus ! = Scoateţi desenul (din mapă.LEHRSTÜCK 12: IM WERK STOFF LA GER 209 12.. Exerciţiul 269. legen. transportieren herein -f. stellen. führen. führen. Gehen Sie bitte hinein! = Vă rog intraţi ! (Eu rămîn aici) Exerciţiul 268. Bringen Sie bitte die Zeichnungen . la rîndul lor. geben. sehen hin -f : gehen. legen.3. Exemple: herausnehmen = a secate (afară). adverbele „her" şi „hin" sînt. bringen. führen. schicken.3. Sensul lor specific se păstrează şi în aceste cembinaţii. bringen. Führen Sie bitte die Gäste . .. gehen. explicind cine şi în ce situaţie ar putea să spună aceste propoziţii I a. stellen. führen. führen. bringen. schicken. leiten. schicken. Adverbele „her" şi „hin" 12. Kommen Sie her ! = Veniţi încoace ! hingehen — a merge (într-) acolo. Formaţi verbe cempuse din următoarele elemente şi verificaţi sensul lor cu ajutorul cheii exerciţiilcr ! her -f : kommen. din dulap etc.. führen hinein + : gehen. Completaţi fragmentele de propoziţie alternativ cu „herein" „hinein". Adverbele „her" şi „hin" sînt de obicei compuse (separabil) cu verbe şi arată direcţia acţiunii în felul următor: a) „her" direcţia spre vorbitor: b) „hin" direcţia plecînd de la vorbitor: I < her hin Exemple: /zerkommen = a veni încoace. schicken. „heraus" şi „hinaus" şi stabiliţi sensul lor exact. Führen Sie die Gäste hin ! — Conduceţi oaspeţii acolo ! 12. ! — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. geben heraus + : kommen.) hineingehen = a intra. stellen.: kommen.2. formînd împreună particula separabilă a veibelcr... a merge înăuntru. Fcarte frecvent. sehen. 1/10} . Gehen Sie hin ! = Mergeţi acolo ! /»erbringen = a aduce aici.. sehen. Schicken Sie einen Lehrling . bringen. laufen. sehen. stellen.3. ! d. holen hinaus + : kommen.1.. Bringen Sie die Schere her ! — Aduceţi foarfecele aici ! hiniuhren — a cenduce (într-) acolo.

Der Chefingenieur zeigt den Gästen ein modernes Verfahren. legate prin „und" au anumite părţi sintactice comune. Ingenieur Munteanu nimmt sich ein Muster. Schneider die Gäste ? a. fie se suprimă. De aceea se recomandă memorarea lor cu toată atenţia. d. c. lecţia a 11-a punctul 11. aceste părţi nu se repetă în a doua propoziţie. ') v. Wir beziehen dieses Jahr diesen Werkstoff aus Rumänien. 12.1) Exerciţiul 270. Cuvinte interogative (sinteză) 12. wer ? wen ? wohin ? Wer führt die Gäste ins Werkstofflager ? Wen führt Ing. Im Büro des Direktors besprechen Sie die Neukonstruktion.5.d. ein. Schneider ins Werkstofflager ? Wohin führt Ing.4. was ? wie? = cum ? cît de ? = ce ? wer ? wieso ? = cum aşa ? = eine ? wen ? wieviel ? = pe eine ? = cît? wem ? wo ? = unde ? = cui ? z= wessen ? woher ? de unde ? = al cui ? welcher. e. Ingenieur Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. -es ? care ? wohin ? = = încotro ? cînd? wann ? was für. -e ? ce fel de ? = de ce ? warum ? = cu ce ? womit ? wofür ? = pentru ce ? worin ? = în ce ? wonach ? = după ce ? ş. Cînd două propoziţii coordonate. Cuvintele interogative din limba germană încep toate cu „w" şi sînt. întrebaţi pe rînd de cuvintele subliniate din următoarele propoziţii cu cuvîntul interogativ corespunzător! Pronunţaţi fiecare întrebare cu glas tare! Model.m.4.210 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 12. -e. Die Delegation aus Rumänien geht ins Werkstoff lager.a.4. b. cuvinte scurte care pot fi uşor confundate. Omiterea unor părţi sintactice 12.1. în majoritatea lor. .5. ci se înlocuiesc fie prin pronume personale.

hergeben. Legaţi cîte două propoziţii prin „und" şi efectuaţi omisiunile şi înlocuirile necesare în a doua propoziţie! a.A) Der Praktikant gibt die Schere her. Der Direktor begiüßt die Delegation. benötigen. Platz zu nehmen.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 211 Exemplu: „Ingenieur Schneider nimmt aus dem Stahlschrank einen Lage­ plan heraus und (Ingenieur Schneider) legt ihn (den Lageplan) auf den Tisch. Das Isolierungsmaterial befindet im Lager 2. nehmen. errechnen herausgreifen. Formaţi cîte o propoziţie cu fiecare dintre verbele din tabela de mai sus. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne. 12. sich 2(N loc. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne. Im Stahlschrank befinden sich die Zeichnungen für die Neukonstruk­ tion. Der Direktor bittet die Delegation. herausnehmen herbringen. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple Wir gehen hinein. Führen Sie die Delegation hin. 1(N) hingehen.) 2(N auf A) 2(N an A) sich belaufen sich erinnern Der Wert beläuft sich auf 4 Millionen Lei. von D) beziehen Exerciţiul 272. Die Kollegin erinnert sich an den Besuch. Exerciţiul 271. hineingehen sich verspäten aufbewahren.6. c. organisieren sich befinden. Kollege Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. sich begeben 2(N. den 3(N. hinführen holen. A. lagern. b. Wir beziehen die Apparate von „Electroaparataj"-Werken. Respectaţi valenţa verbelor! . Ihr verspätet euch.

. Uzina noastră vă livrează acum tablă.... Eisen .Stahl .... . Was befindet sich im Lager 1 ? i. .. colaci de bandă...... noi primim (beziehen) numai fier profilat şi fier în bare. Povestiţi textul lecţiei! Exerciţiul 276. Wo befindet sich die Gruppe von Ingenieuren und Technikern ? b. .. Messing ..... . . Werkzeug . Druck . Wofür benötigt man die dicken Pertinaxplatten ? Exerciţiul 274.Metall . Wie ist das Werkstofflager organisiert ? h. ... Werkzeug . Aduceţi mostrele materialelor din depozitul 1 aici. . (sinteză).. plăci de pertinax şi textolit. .. Avem nevoie.. — platte : Pertinax ..... e.. h.Band.. .. Vreţi să vedeţi (sich ansehen) materialul din depozitul al doilea ? c. Munteariu mitnehmen ? 1... Was lagert man im Hauptlager ? f. Druck .Stangen ... Kunstpreß . Duceţi-vă şi aduceţi-vă o mostră.. . Papier . — stoff : Isolier . Was zeigt ihnen Ing. — muster : Bau ... Welches Werk hat noch ein ähnliches Lager ? j . în care depozit depozitaţi celelalte materiale ? d... Răspundeţi! a. Motoren .Eisen . . Beden . Vă rugăm să intraţi în depozitul principal... Was will sich Ing. din alamă şi alte metale neferoase.Tisch .... . . — lager : Haupt . Was bringt der Praktikant ? m. Maschi­ nen .. plăci de azbest.. . T . g..... .. Lager .Magnet . . . — eisen : Profil ....... Telefon .Asbest . de materiale izolante ca hîrtie izolantă... Schichtpreß .. Auto­ mobil... — ring : Band .. mai ales. . Woher bezieht das Werk die Bandringe? k.. Metall .. Transformatoren .. Wo liegt das Werkstofflager ? e.. Werk ...Montage . Was besichtigen die Gäste ? d... f. . din fier. Farben .... Maschinen ..212 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 273. U .. De la uzinele dv. Motoren . b. Welche Werkstoffe lagert man im Lager 2 ? n.... . . Schneider ? c. Kupfer ... Apparate . ... ... . . Wie hoch ist der Wert der Werkstoffe ? g.. . Formaţi cuvinte compuse cu următoarele cuvinte de bază ! Rostiţi cuvintele cu glas tare împreună cü articolul lor! — bau : Flugzeug . (sinteză) Traduceţi în limba germană ! a.. .Gußeisen. . Exerciţiul 275.... . folie de mică.

Man nennt *' einen Teil davon 5) auch Halb­ fabrikate 6). Es gibt eine Unzahl" von Werkstoffen. materialul materialul de bază prelucrarea a numi. bzw. Die Normen 10) beziehen u ) sich auf Eigenschaften 12). mulţimea aproape normat norma a se referi proprietatea. Sie sind in fast 8 ' allen Ländern genormt 9). In der BRD 17) und der DDR 18) bezeichnet man diese Vorschriften 19) als Vocabular 1) der Rohstoff 2) der Ausgangsstoff 3) die Verarbeitung 4) 5) nennen davon 6) das Halbfabrikat 7) die Unzahl 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die fast genormt Norm sich beziehen Eigenschaft Güte sowie Maßabweichung Gewichtsabwei­ chung BDR Bundesrepu­ blik Deutschland DDR Deutsche Demokratische Republik Vorschrift die die die die die materia prima. Abmessungen sowie14) Maß-15' und Gewichtsabweichungen16). Lectura suplimentară Nr. 2 ÜBER WERKSTOFFE Die Werkstoffe und Rohstoffe1'. însuşirea calitatea precum şi abaterea de la dimensiune abaterea de la greutate Republica Federală Germania Republica Democrată Germană prescripţia .LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 213 D. Güte 13) . Materialien sind Ausgangsstoffe2' für die weitere Verarbeitung3'. a spune din acestea semifabricatul numărul mare.

a se strădui peste aceasta. 21) allgemein 22) der Fortschritt 23) der Kostenanteil 24) deshalb 25) das Bestreben 26) der Materialbedarf 27) möglich als möglich 28) bemühen 29) darüber hinaus 30) die Materialemsparung a se adapta în general progresul cota-parte a cheltuielilor (preţul de cost) de aceea strădania. Der Kostenanteil 2 3 ) der Werkstoffe ist bei fast allen Erzeugnissen sehr hoch. Es ist deshalb 24) das Bestreben Z5) der Konstrukteure und Technologen. den Materialbedarf 26> so klein als möglich 2 . 20) sich anpassen. afară de aceasta economia de materiale . silinţa consumul de materiale posibil pe cît posibil a se osteni. Materialeinsparungen 30> zu erzielen. ) zu halten. Die Normen verändern sich von Zeit zu Zeit und passen 20) sich dem allgemeinen 21) technischen Fortschritt 22) an. Die Belegschaften der Werkstätten bemühen z 8 ) sich darüber hinaus 2 9 ) .214 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER DIN (Deutsche Industrie Normen).

1. = Explicaţii. 13. Eine bestimmte Spannung im Stab. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Es werden nun einige Verfahren kurz beschrieben: a. . Statische Prüfverfahren. 5. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werk­ stoffes ermittelt. 6. V. sondern auch die Streckgrenze. «) V.l). Es * werden 2) zur Piüfung der verschiedenen > Eigenschaften vielseitige Prüfverfahren angewendet 3) . A. 1) 2/ 3) i) 5) V. 13. Im folgenden') wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Piüfverfahren gegeben. und zwar die Elastizitäts­ grenze.2. de verificat Explicaţii. wenn der Stab zerrissen werden soll. Zug.oder Zerreißversuch Ein Probestab aus dem zu prüfenden 5 ) Werkstoff wird in eine Werkstoffprüfmaschine eingespannt und zunehmend bis zum Zerreißen belastet (Abb. Zerstörungsfreie Prüfungen. Bei der Zerreiß­ probe muß aber die Elastizitätsgrenze überschritten werden. V. sonst 6) wird eine dauernde Dehnung oder plastische Verformung festgestellt. V. darf nicht überschritten werden. Dynamische Piüf verfahren.Lehrstück Nummer 13 DIE W E R K S T O F F P R Ü F U N G A. Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. 7. Das Verhalten oder die Verfor­ mung des Probestabes bei steigender Belastung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve entsprechend aufgezeichnet. Explicaţii. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu piüfen. 2. Text Zweck der Werkstoffpiüfung ist es. 13.4.6. Aus dem Zerreißversuch wird nicht nur die Zugfestigkeit. 3.1.3. Technologische Prüfungen. Explicaţii. Elektrische Piüfungen usw. punctul punctul punctul punctul 13. punctul 13. Explicaţii.

compunerea static dinamic ) v. Aus den Meßwerten wird der innere Widerstand errechnet. Die Mittelwerte ergeben dann ein genaueres Resultat. I . trecerea în re­ vistă determinarea compoziţia. punctul 13. -s. dreimal oder mehrfach wiederholt.W das Messen des Oberflächenstromes verhin­ dert. Durch die Schutzelektrode 3 wird (°. (Abb. -en verschieden vielseitig das Prüfverfahren. -(e) s. Vocabular Werkstoffpiüfung. -en Zweck. So wird er durch die Meßinstrumente nicht gemessen. -(e) s. darum werden diese nicht nur einmal 1) .folgend im folgenden ausführlich der Überblick. calitatea aici: verb auxiliar (v. punctul 13. 2) dann werden in den Stromkreis die Meßinstrumente eingebaut. controlul. amănunţit privirea de ansamblu.2 nicht erhalten. -en statisch dynamisch J die der die die încercarea materialelor scopul prelucrarea proprietatea. und 2 gebracht. -e die Ermittlung. B. însuşirea. -e Verarbeitung. sondern zweimal. Prüfungen bei schwingender Beanspruchung der Werkstoffe oder Schalt­ versuche an elektrischen Apparaten werden deshalb 10 Millionen mal und noch mehr wiederholt. denn die ringförmige Schutzelektrode führt den Strom wieder in den Stromkreis ^pannungs^ue'M zurück. verificarea. Explicaţii. -en die Zusammensetzung.216 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG b.5. -en Eigenschaft. Prüfung des inneren Widerstandes elektrisch nichtleitender Werkstoffe Es wird der Probekörper in das Prüfgeätr zwischen die Elektroden 1. U f V 'Probe Genaue Meßwerte bei Werkstoffprü­ fungen werden nach einmaligem Versuch Abb.2) proba. deosebit multilateral procedeul/metoda de verificare următor în cele ce urmează detaliat. examenul diferit. -en werden (i) die Prüfung.

a stabili interior . -s. -e der Probestab. -n entsprechend aufzeichnen bestimmt (e) der Stab. -(e) s. . -s. -en die Brucheinschnürung. a determina. . -n die Bruchdehnung. a depăşi altfel permanent alungirea plastic a constata. -en die Streckgrenze. das Verhalten.pl. f. -(e) s. -en schwingend die Belastung.e die Werkstoffprüfmaschine. -n einspannen zunehmend belasten bis zu das Zerreißen.e und zwar die Elastizitätsgrenze. a însemna. -en steigend die Zerreißmaschine. -n überschreiten (überschritten) sonst dauernd die Dehnung. -en technologisch zerstörungsfrei elektrisch beschreiben (beschrieben) der Zugversuch. -n die Form. die Verformung. a stabili dacă a rupe rezistenţa la întindere/la tracţiune limita de curgere alungirea la rupere gîtuirea relativă la rupere a afla. -e der Zerreißversuch. -(e) s. f. -(e) s. bara de probă maşina de încercat materiale a strînge. -en plastisch feststellen wenn zerreißen (zerrissen) die Zugfestigkeit. -en die Kurve. -en ermitteln inner încercarea la rezistenţă oscilant sarcina tehnologic nedistructiv electric a descrie încercarea la întindere / la tracţiune încercarea la rupere epruveta.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 217 die Festigkeitsprüfung. a nota anumit bara şi anume limita de elasticitate a păşi peste. a fixa crescînd a încărca pînă la ruperea comportarea deformarea crescînd maşina de încercare a rezistenţei la rupere forma curba corespunzător a înregistra. pl.

proba a obţine de aceea. circular curentul înapoi aşa. -(e) s. en der Spannungsmesser 1). -(e) s. . de la bringen) der Stromkreis. . -(e) s. perf. -(e) s. unic încercarea. -e die Beanspruchung. -n gebracht (part. . -en der Schaltversuch.e verhindern denn ringförmig der Strom. experienţa. (e) s. -e errechnen einmalig der Versuch. de la „m der Meßwert. -(e) s. -(e) s. erhalten) darum einmal zweimal dreimal mehrfach wiederholen der Mittelwert. de la viel) rezistenţa rău conducător epruveta aparatul de verificat sursa de tensiune voltmetrul galvanometrul pămîntul. a monta electrodul de gardă/de protecţie curentul de suprafaţă a împiedica. întrucît inelar. -n der Oberflächenstrom.das Prüfgerät. -s die Erde x>. -es. -e einbauen die Schutzelektrode. -e die Spannungsquelle 1). în felul acesta ") măsurat valoarea măsurată a calcula. -s das Galvanometer 1 '. -(e) s. -n die Elektrode. globul pămîntesc electrodul adus circuitul electric /de curent a aşeza. deoarece.e nichtleitend der Probekörper. a opri căci.218 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG der Widerstand. -s. astfel. -e deshalb mehr (comp. din această cauză mai mult J ) Cuvintele din Abb. a afla prin calcul o singură dată. ergeben) das Resultat. -e erhalten (ä. -(e)s. 2 . -e ergeben (i. perf.e zurück so gemessen (part. din această cauză o dată de două ori de trei ori de mai multe ori a repeta valoarea medie a rezulta rezultatul solicitarea proba de comutare de aceea.

Feld. — Desinenţa -t sau -en.la verbele care sînt accentuate pe prima silabă.0." sînt participiile perfect ale verbelor „anwenden. belastet s. dauernd. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului -ng [//] la mij­ locul şi sfîrşitul cuvintelor! Dehnung — Dehnungen Legierung — Legierungen Prüfung •— Piüfungen Umdrehung — Umdrehungen Belastung — Belastungen Leistung — Leistungen Verarbeitung — Verarbeitungen Spannung — Spannungen Abbildung •— Abbildungen Rechnung — Rechnungen 13. în funcţie de conjugarea de care aparţine verbul. litera g). — d: Widerstand.1. gegeben. forme verbale de o importanţă deosebită pentru texte tehnice.". eingespannt. Flugzeug Exerciţiul 279. belasten s. steigend.1. -g11. .1.1. Cuvintele „angewendet. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 277. beschrieben. Explicaţii şi exerciţii 13. schwingend. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanelor finale! — b: Probestab. geben. Participiul perfect al verbelor are următoarele caracteristici formale: — Prefixul ge. Participiul -perfect al verbelor 13. folgend. zunehmend. (vezi tabelul). — Schimbarea vocalei radicale (Ablaut) la majoritatea verbelor care au desinenţa -en la participiu.a. punctul II. E-t]Exerciţiul 278. 13. şi tabelul din capitolul introductiv „Parti­ cularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană".LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 219 C. Zahnrad.a. [-k].0. Literele -b. beschrei­ ben.1.2. nichtleitend •— g: Weikzeug. x > Cu excepţia combinaţiilor -ig [Ic] şi ng [n] (v. -d la sfîrşitul cuvintelor se pronunţă [-p]. einspannen. Exersaţi şi reţineţi accentuarea corectă a cuzintelcr lungi din textul lecţiei ! Căutaţi şi alte exemple din rubrica „vocabular" ! J_ _ _ _ J _ _ _ L _ _ _ Über — blick Zer — reiß — versuch Ober —flächen—ström Zug — versuch Zer — reiß — maschine Werk — stoff — piüfung Schalt — versuch Ver — such Bruch — ein — schnürung 13. avînd forme şi funcţii foarte diferite.

5 "3 S 1 1 «iX J! « > S « oi cg eg V .-as B R — O W IL» .220 LEHRSTÜCK 13: D I E W E R K S T O F F P R Ü F U N G fffl '5 o ö3 £§ i 8i$ 3 v Q 00 c« in o OJ U U U V BD BD 00 60 BD 0 0 Ifi 6ß 3> 3 C C « ü O 2 41 oo & N ^ ™ 4J 0) « 40 JJ 00.B g ö ca S CJ o X I Ö tuO tfl (O N XI N . 5 c «) C w ä> ^S (11 Ö i £ i gvg 6 S.5 ai1 I I I I I d S 1) ^4 «J ß ß Ö tutu M M I ! fi a> I M X> eg u cg O "O B J3 v 8 k.-H U fl ü « •33 o g § .H -S •g«S.SB « 'S Xl > X! M < D C < Ü XJ N . JJ « ao ce I I M H _ I I d d u <l> auiiä înţnţuţAno jntndaaus EJ lisS.O 0 0 : 3 3 1 J3 "3 | P< cS alten lassen rgeben ekomm :allen m.1 (LI *+-< « ţ « gg.g s a l-a •¥ I & g> ci . «fiii' um I I I I I I I I I I I I 6 i i I I i i fi I I I I II v ä Ulli! ^'S S 3 - u Ö .g *0> CC S H ' S CC X l HJ Ö§ o§ •o ö f j ' S 8 • S 1 1 'S •a g"2 a S B-iE-8 5jţqei«dos eţnoiţacd ţ d n p (ţqcţis Btnud ad aţEnţuaooB aq.0 d fi -S d .00 60 6 0 £ P .J3A) 3? — inxjjaid n o (ţqEţis u a n i d ţ p a p ţE a d aţBnţuaaaB sqjaA) aS — ţnxijaid p i p j .U O D •s g o H e r i3 rt „ d 5 — Ü •" 0 u a •*-> * o H cc Q< r c -3 •g x » ö o 3 g-s-s.5 Ö a s a U S 3 S 6 S S «-Ş »• I I I I I I ö d I I I I I I l) C « ö d I I II II O p-t a %£ s .M 007s bo rt 8 Ü L dl« O î • 4) • ootfl g .

müssen — gemußt.1. Diateza pasivă 13.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 221 13. Vocala după infinitiv vă indică in ce fel se modifică vocala radicală a participiidui perfect. în limba germană există diferite posibilităţi de exprimare impersonală: . deoarece ne interesează mai mult acţiunile verbale şi obiectele lor decît cei care efectuează acţiunile. analysieren funktionieren sagen brauchen antworten gehören schicken dienen arbeiten haben stellen drehen suchen aufzählen herstellen einführen ausbauen konstruieren transportieren entschuldigen befestigen erfüllen kontrollieren unterteilen begrüßen leiten verarbeiten erklären verändern besichtigen liefern erzeugen besuchen erzielen machen verbessern bestimmen exportieren montieren verwenden bezeichnen fragen planen vorstellen bohren rechnen zeigen führen Exerciţiul 281. adică autorii acţiunilor.1. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce cu care desi­ nenţă se formează participiul perfect şi dacă acesta prezintă schimbare de vocală sau nu. Controlaţi după criteriul accentuării (pe prima satt pe altă silabă) dacă participiul are şi prefixul ge.3. Exemple: sich befinden (befunden) = a se afla (aflat) hineingehen (hineingegangen) = a intra (intrat) beziehen (bezogen) = a primi (primit) Exerciţiul 280. în textele tehnice predomină modul de exprimare impersonal. Exemple: bringen — gebracht — (adus). können — gekonnt — (putut). cu sau fără schimbare de vocală. fiind mai puţin numeroase.4. Formaţi participiul! herausgreifen (i) erscheinen (ie) steigen (ie) befinden (u) gewinnen (o) besprechen (o) sprechen (o) unterscheiden (ie) liegen (e) schmelzen (o) gleichen (i) schleifen (i) 13. sein — gewesen s. dürfen -— gedurft •— (avut voie).sau nu.2.1.2. Formaţi participiul perfect. Următoarele verbe învăţate formează participiul perfect cu desinenţa -t. se recomandă a se memora odată cu infinitivul şi participiul perfect al verbelor format cu desinenţa -en. diferenţiate în tabela de mai sus. Unele verbe neregulate nu se încadrează în cele 9 tipuri de for­ mare a participiului perfect. 13.a.

2. lecţia 5.212 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG — cu pronumele „es" 1): E s ist Zeit. Fiind o formă verbală compusă din mai multe elemente. ! 13. Diateza activă Autorul Acţiunea Obiectul Die Laborantin Man Wir bringt verwendet erzielen die Analyse Isoliermaterial gute Resultate Obiectul Diateza pasivă-^ Acţiunea Die Analyse (Analiza Das Isoliermaterial (Materialul izolant Gute Resultate (Rezultate bune wird gebracht. Verbul auxiliar stă la început (în locul I I sau I). iar participiul perfect la sfîrşitul propoziţiei.2. Formele verbului auxiliar „werden" la indicativul prezent sînt: ich werde wir werden du wirst ihr werdet er wird sie werden 13. diateza pasivă se supune obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţia principală. Aici se dă — sau: este dată o privire de ansamblu asupra procedeelor de verificare. sau se aduce) wird verwendet. ) v. . — cu pronumele „ m a n " 2 ' : Man schmilzt das Metall im Induktionsofen. lecţia 10.2. sînt obţinute. Exemple: Hier wird ein Überblick über Prüfverfahren gegeben. Diateza pasivă se formează din verbul auxiliar „werden" + par­ ticipiul perfect al verbului despre care este vorba.4. sau: se folo­ seşte) . punctul 10.6. este folosit.2. = Este timpul.2.3. = Se topeşte metalul în cuptorul de inducţie.2. 13. werden erzielt. a D v. — cu diateza pasivă. sau: se obţin). Diateza pasivă este acea formă verbală care ne permite să indicăm acţiunile verbale şi obiectele lor fără a face vreo aluzie la autorul acţiunii. este adusă. punctul 5.

angewendet: pers. Diateza pasivă are şi un infinitiv special care se foloseşte. h. Werden die wichtigsten Verfahren hier kurz beschiiebcn ? Aici sînt descrise—sau: se descriu pe scurt cele mai impor­ tante procedee ? 13.2. Exemple: Die Eigenschaften sollen geprüft werden. sau: este fixată într-o maşină). Căutaţi în text formele de diateză pasivă. l ) în propoziţia transformată apare la cazul nominativ. hinführen. diateza pasivă este tradusă în limba română de obicei prin forma impersonală reflexivă (cu „se"). D. Man überschreitet die Elastizitätsgrenze.. e. begrüßen. f. Exerciţiul 283. Limita de elasticitate nu are voie să fie depăşită. bezeichnen. ansehen. Man zeichnet die Verformung in Form einer Kurve auf.. zählen. fiind subiect gramatical. Epruveta trebuie să fie aşezată între electrozi. be­ suchen. . Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă! începeţi propoziţia cu partea sintactică subliniată! a. a IlI-a plural de la anwenden. Exerciţiul 282. angewendet werden. după verbele modale. d. Exemple: Das Verhalten des Probestabes wird aufgezeichnet. Comportarea epruvetei se notează. c. între altele.5.6. Man spannt einen Probestab 1} in die Werkstoffprüfmaschine. Man belastet den Probekörper * bis zum Zerreißen. Valori exacte de măsurare nu se obţin la o singură încer­ care. > g. vorstellen. Infinitivul diatezei pasive se formează din infini­ tivul verbului „werden" precedat de participiul perfect al verbului în cauză. Man beschreibt einige von diesen Verfahren. Conjugaţi următoarele verbe la diateza pasivă! verhindern. Genaue Meßwerte werden nach einmaligem Versuch nicht erhalten.LEHRSTÜCK ' 3 : DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 223 Der Probestab wird in eine Maschine eingespannt. însuşirile urmează să fie examinate. holen.2. 13. schicken. identificaţi per­ soana şi numărul lor. şi indicaţi infinitivul activ şi pasiv al verbului respectiv! Model: Werden . (Epruveta se fixează. entschuldigen. Man wendet vielseitige Prüfverfahren an. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Man gibt hier einen Überblick *' über Prüfverfahren. Fiind o modalitate de exprimare impersonală. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden gebracht werden. Exerciţiul 284. Man prüft die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften.

schwingen — a oscila. Der Ingenieur baut das Meßinstrument in den Stromkreis ein. Pronumele „es" (Completare) 13.3. de diateza pasivă. d. evitînd indicarea autorului (subiectului)! Model: Der Laborant prüft den Werkstoff im Labor. . den Oberflächenstrom in den Stromkreis zurück­ zuführen. pronumele „es" în această funcţie este urmat.4. Die Belastung überschreitet die Elastizitätsgrenze.3. Der Direktor begrüßt die ausländische Delegation.2. Nici în această situaţie nu se traduce. Participiul prezent 13. ent­ sprechend s. c. „folgen — a urma. Pronumele „es" poate fi şi corelativ (înlocuitor.1. reprezentant) al unei propoziţii secundare sau al unui infinitiv prepoziţional. Die Arbeiter und Techniker wenden verschiedene Verfahren an. die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften zu prüfen. 13. Wichtig ist es. a. b. „es" nu se traduce. Wir wiederholen die Schaltversuche 10 Millionen mal. Der Werkstoff wird im Labor geprüft.224 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 285. zunehmend.a.1. lecţia a 2-a punctul 2. f. steigen — a urca. Este important a se readuce curentul de suprafaţă în circuit. entspr echen— J > v. schwingenden." sînt participiile prezente ale verbelor.1 şi lecţia a 10-a. Der Techniker bringt den Probekörper in eine Zerreißmaschine. care urmează după predicat. Se introduce corpul de probă în aparatul de verificat. stînd la începutul propoziţiei în locul subiectului propriu-zis. Scopul verificării materialelor este să se examineze proprie­ tăţile lor. Exemple: Es werden hier einige Verfahren kurz beschrieben. e. Es wird der Probekörper in das Prüfgerät gebracht. steigender. Exemple: Zweck der Werkstoffprüfung ist es. 13.2.2. zunehmen — a creşte. în acest caz. în textele tehnice. punctul 10. Sînt descrise aici cîteva procedee pe scurt. de obicei.4. Redaţi cu ajutorul diatezei pasive conţinutul următoarelor propoziţii. pro­ numele „es" mai poate fi subiect dublu. 13. Cuvintele „folgenden.3. Pe lîngă funcţia sa de pronume personal şi impersonal 1 '.

zerreißen — der Probestab d. a. Formaţi pariicipiile prezente de la următoarele verbe. führen : Das Werk ist in der Produktion . (Se încarcă .. e. Der Probestab wird zunehmend belastet.. Exerciţiul 286.4.. zunehmen — der Widerstand b. Folosit ca adverb pe lîngă verbe.. Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze c.3. legaţi-le ca atribut de substantivele alăturate şi traduceţi sintagmele astfel formate! a.2. -ant(ă) din limba română. 15 — Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. steigen — die Temperatur c. .4. în cazul acesta el se declină ca orice adjectiv şi corespunde cu adjectivele terminate în -tor(toare) sau -ent(ă). . rechnen und messen : Man ermittelt den Wert .. f. . . continuu)... ex. dauern — die Beanspruchung Exerciţiul 287.. Exemple: bei schwingender Belastung = în condiţiile unei sarcini osci­ lante . Exemple: bei entsprechender Belastung = la o sarcină corespunzătoare. . leiten . stehen : Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern. : Dieser Werkstoff ist elektrisch ... folgen — die Prüfung f. 13. Participiul prezent poate fi folosit ca atribut pe lîngă substantive. care înlocuieşte desinenţa infinitivului.. Formaţi participiile prezente de la următoarele verbe şicompletaţi cu ele propoziţiile alăturate.. dauern : Man belastet den Probestab . participiul prezent rămîne nedeclinat şi poate fi tradus şi cu gerunziul românesc. überschreitend = care depăşeşte). Semnul formal caracteristic participiului prezent este desinenţa (-e)nd. ..LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 225 a corespunde. d. b. . (1/103 * . Exemple: entsprechen entsprechend = corespunzător dauern dauernd = permanent schwingen schwingend = oscilant zunehmen zunehmend = crescînd überschreiten überschreitend = care depăşeşte 13. .. adică forme verbale care sînt folosite ca adjective sau adverbe arătînd acţiunea în curs de desfăşurare. entsprechen — das Verfahren e. = Epruveta se încarcă crescînd. eine dauernde Dehnung — o lungire permanentă. entsprechen : Der . pe care apoi le traduceţi ! Model: Man belastet den Probestab dauernd. Treceţi sintagmele de mai sus l a plural! Exerciţiul 288. sau se tra­ duce cu o propoziţie relativă (d. und . Exemplu: Der Probestab wird zunehmend belastet — epruveta se încarcă crescînd..

deshalb..5. von dreifachem Wert = de valoare triplă. Numerale compuse 13. (10) 13. hundert — hundertfach = de sute de ori. compuse din numeralul cardinal + -fach. denn.1. aber. ja.3. înzecit. După conjuncţiile und. oder. Sie müssen den Versuch wiederholen. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare 13. oara".226 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 13. oder.5. care este de fapt substan­ tivul „das Mal = data. Exemplu: ein einmaliger Versuch.2. (5) f. Exerciţiul 289. Numeralele iterative pot fi transformate în adjective cu ajutorul sufixului -ig. Ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie după aceste conjuncţii este diferită.5. Wir wendeten das Verfahren schon an. Der Versuch wird wiederholt.5.6. (6) d. Exemple: eine sechsfache Wiederholung = o repetiţie de şase ori. sieben — siebenmal = de şapte ori. zwei — zweimal = de două ori. . Aceste numerale se numesc numerale iterative. nicht nur . se folosesc numerale multiplicative. dann. Ele sînt invariabile. zwanzig — zwanzigmal = de douăzeci de ori. Completaţi următoarele propoziţii cu numerale iterative corespunzătoare cifrei date în paranteză! a. aber. Muß ich Ihnen das erklären ? (3) e.6. denn. Ich frage sie immer. (4) b. allein. Sie können diesen Meßwert auch erhalten. 13. (2) c. sondern auch urmează subiectul (sau altă parte sintactică). Cuvintele „und.a" sînt conjuncţii care leagă (coordonează) propoziţii principale. Exemplu: eins — einmal = o dată.. 13. Aceste numerale se folosesc ca adjective sau adverbe. apoi predicatul (forma finită). sondern. Pentru a arăta multiplicitatea unei acţiuni sau unui lucru. zehn — zehnfach = de zece ori. sonst ş. Exemple: eins — einfach = simplu. deci ordinea normală cu predicatul în locul II.1. darum. Numărul de repetare a unei acţiuni este indicat prin numerale compuse din numeralul cardinal respectiv + -mal.

denn der Meßwert ist nicht genau. sonst wiederholen wir den Versuch. pe lîngă subiect. Exerciţiul 291. dar poate fi şi bivalent. Formaţi cu fiecare dintre cele 15 verbe noi ale lecţiei cîteo propoziţie cu subiecte şi complemente la alegerea dv. Bringen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. Eine dauernde Verformung tritt ein. cer un com­ plement direct la acuzativ.1. Respectaţi regula cu privire la ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie! a. Exemple: Wir wiederholen den Versuch. Model: ermitteln: So ermitteln wir den Mittelwert. . Valenţa verbelor t 13.A). e. (oder) d. (aber) b. Wir brauchen die Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. deci avem inversiune. Cu excepţia verbului „zerreißen" care aici are valenţa 1(N). Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Valoarea de măsurare trebuie să fie exactă. feststellen: Man stellt ein besseres Resultat fest. Exerciţiul 292.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 227 După celelalte conjuncţii coordonatoare urmează predicatul. (sondern) f. (denn). Man braucht das elektrische Prüfgerät nicht. Wir wollen seinen Widerstand messen. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. toate verbele noi ale lecţiei de faţă au indicele de valenţă 2(N. căci valoarea de măsurare nu este exactă. Exemple: anwenden: Wir wenden dieses Verfahren an. Der Meßwert muß genau sein. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la diateza pasivă ! Model: Der Mittelwert wird ermittelt. Wir haben den Meßwert festgestellt. Repetăm încercarea. Legaţi cele două propoziţii date prin conjuncţia indicată în paranteză. Exerciţiul 290. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. deci sînt verbe tranzitive care. Der Versuch wird noch einmal wiederholt. (darum) 13. Der Meßwert ist nicht genau. (sonst) c. altfel repetăm încercarea.7.7.

228 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 293 (sinteză). Dăm în cele ce urmează o scurtă privire de ansamblu asupra proce­ deelor de verificare. Wie lange muß der Probestab bei der Zerreißprobe belastet werden ? g. Wie zeichnet die Zerreißmaschine die Verformung auf ? h. Nu este voie să se depăşească limita de elasticitate. Wie erhält man genaue Meßwerte ? p. Folosiţi procedeul de verificare static sau dinamic ? c. Was für Prüfverfahren werden angewendet ? c. > . punctul 7. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. Cum se împiedică măsurarea curentului de suprafaţă ? g. * v. Prin electrodul de gardă. Was ist eine plastische Verformung ? j . — zusammengesetzt — zusammensetzend. Wie errechnet man den inneren Widerstand ? o.6. Warum müssen Schaltversuche oder Proben bei schwingender Belas­ tung so vielmal wiederholt werden ? Exerciţiul 294 (sinteză). Căutaţi în text substantivele formate cu sufixul -ung x) şi stabiliţi de la care verbe provin. Wozu dient die Schutzelektrode? n. e. Welches sind die wichtigsten Prüfverfahren ? e. Ce se fixează în maşina de încercat materiale ? d. Welche Eigenschaften werden im Zerreißversuch ermittelt ? k. curentul de suprafaţă este reintrodus în circuit. Traduceţi în limba germană ! a. Was stellt man in der Werkstoffprüfung fest ? d. Was ist eine Zug. Wievielmal werden Schaltversuche an elektrischen Apparaten wie­ derholt ? r.oder Zerreißprobe ? f. Wann tritt eine dauernde Dehnung des Probestabes ein ? i. Womit prüft man den Widerstand elektrisch nichtleitender Werk­ stoffe ? 1. b. Ce (welches) procedeu serveşte la determinarea rezistenţei la întindere ? f. lecţia a 7-a. Welches ist der Zweck der Werkstoffprüfung ? b. Indicaţi infinitivul şi participiile verbului respectiv ! Model: Die Verformung — verformen -— verformt — verformend die Zusammensetzung — zusammensetzen. Exerciţiul 295 (sinteză). Wohin muß der Probekörper gebracht werden ? m.

mit Ultraschall 6) .oder Gammastrahlen 7) zerstö­ rungsfrei geprüft. 3.B.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 229 D. auch Gußteile. mit Röntgen. Werkstoffe oder Werkstücke 5) . Eisenbahnschienen13). Das Ultraschall Defektoskop besitzt 14) eine rechteckige 13) Oszillographenröhre 16) wodurch seine Abmessungen etwa 30% kleiner als gewöhnlich 17) sind. ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden immer mehr * in der Gütekon­ > trolle 2). Ein modernes Gerät 8) zur Prüfung von Werkstücken wird der Industrie für Serienfertigung 9) geliefert. der Fertigung 3) und Abnahme 4) angewendet. Lectura suplimentară Nr. werden durch elektromagnetische Verfahren. Das Gerät wird von einer Trockenbat- Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) immer mehr Gütekontrolle Fertigung Abnahme Werkstück Ultraschall Röntgenstrahl Gammastrahl Gerät Serienfertigung Ultraschallverfahren 11) transportabel 12) gestatten 13) die Eisenbahnschiene 14) besitzen 15) rechteckig 16) die Oszillographenröhre 17) gewöhnlich die die die das der der der das die das tot mai mult controlul calităţii producţiei fabricaţia recepţionarea piesa ultrasunetul raza Roentgen raza gama aparatul fabricaţia în serie procedeul cu ultrasunete transportabil a permite şina de cale ferată a poseda dreptunghiular tubul catodic (de oscilograf) obişnuit . wie z.B. Es arbeitet nach dem Ultraschallverfahren 10) ist leicht transportabel n ) und gestattet 12) auch das Prüfen großer Stücke wie z.

Das Ultraschall Defektoskop Unipan 510 20) hat das Institut für Technik der Polnischen Akademie der Wissenschaften 21) ent­ wickelt 22'. a construi . a proiecta.230 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG terie 18) gespeist 1 9 ' und kann bei Temperaturen von •—10 °C bis + 6 0 ° C verwendet werden. a mînca denumirea tipului ştiinţa a dezvolta. 18) die Trockenbatterie 19) speisen (în tehnică) 20) Unipan 510 21) die Wissenschaft 22) entwickeln bateria uscată a alimenta.

wir haben keine zweite gekauft. haben Sie noch so eine Werkzeugmaschine gekauft ?" Schneider: „Nein. Sie hat viel Geld gekostet". v. ' •' Georgescu: „Kollege Schneider. Er hat auch den Katalog genommen". 11 2) 3) v. Explicaţii. Dort rechts sehen Sie Revolver­ drehmaschinen. Munteanu: „Wird da nicht das ganze Portal mit Fräs. wir haben welche 2 '.3. Sie müssen einen haben". geben Sie mir mal den Katalog der neuen Portal­ fräsmaschine". „wir sind nun in die größte Halle unseres Werkes eingetreten 1). Die meisten davon sind spanende Werk­ zeugmaschinen. Explicaţii. Kollege Munteanu. Wir haben hier fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt1'. punctul 14. Schneider.4. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. Kollege Schneider". sagt Ing.B. das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. punctul 14. v. Krause geholt. Karusseldrehmaschinen usw. Lehmann: „Ich habe gestern die Betriebsanleitung von Ing. Plandrehmaschinen. Text „Kollege Munteanu". punctul 14. Das Werkstück liegt etwa einen Meter 3 ' hoch über dem Boden auf dem Maschi­ ! nentisch festgespannt". Radial­ bohrmaschinen und daneben Schleifmaschinen von verschiedener Bauart." Munteanu: „Haben Sie keine automatischen Drehmaschinen im Betrieb?" Schneider: „Doch.und Bohrhaltern bewegt ?" Schneider: „Doch. Lehmann: „Ich habe keinen.: Universaldreh­ maschinen. Meister Lehmann. Explicaţii. Hier links haben wir eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen aufgestellt: Universalfräsmaschinen.1. . Sie sehen hier die Abbildung und dort die technischen Daten der Maschine". Etwa 30% sind Drehmaschinen wie z. Schneider: „Doch. Diese Maschine ist eine Sonderbauart. Einspindeldrehautomaten.Lehrstück Nummer 14 DIE WERKZEUGMASCHINEN A. Mehrspindeldrehautomaten und numerisch gesteuerte Drehmaschinen. Schneider: „Dann geben Sie die Betriebsanleitung her ! So.

Wir haben auch alle numerisch gesteuerten Arbeitsgänge geprüft".1 mm Gewicht: 160. -(e)s. întreprinderea. -n der Einspindeldrehautomat. gib *' mir bitte die Betriebsanleitung und den Katalog. -n automatisch der Betrieb. a amplasa de la aceasta/ acesta / aceştia / acestea aşchietoare strungul universal strungul frontal strungul carusel automat exploatarea. Georgescu oder Antonescu. Explicaţii.0 m Genauigkeit: 0. gebt 1 ' mir bitte einen Notizblock !" Ing. Schneider: „Wir haben diese Werkzeugmaschine über 60 Stunden lang eingefahren. punctul 14. Müller. betreten) fast alle die Bauart. wollen Sie die Daten notieren ?" Munteanu: „Ja. -n betreten (i.3 m Eilgang: 10 m/min Breite: 4. Genosse Georgescu hat weitere Daten der Werkzeugmaschine in seinen Notizblock eingetragen. Vocabular die Werkzeugmaschine. Hier sind welche: Länge: 10. -en. cum să nu strungul-revolver strungul automat monoax ) v. .232 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Antonescu: „Konen Sie uns einige technische Daten geben?" Schneider: „Ja. -n die Plandrehmaschine. Kollege Munteanu.2. toţi tipul de construcţie a instala. Nach dieser Erläuterung hat die rumänische Delegation diese Werk­ zeugmaschine noch eine Stunde lang beobachtet. Munteanu hat dann die wichtigsten Daten aufgeschrieben. -en aufstellen davon spanend die Universaldrehmaschie. das möchte ich. -e doch die Revolverdrehmaschine. -en J maşina-unealtă a intra aproape toate.0 t Motorleistung: 40 kW Ing. gerne.2 m Schleichgang: 5 mm/min Höhe: 3. func­ ţiunea ba da. B. -n die Karusseldrehmaschine.

-(e)s. -s. -en banul das Geld..e mersul de tîrîre der Schleichgang. -(e)s. -e catalogul nou neu maşina de frezat portal die Portalfräsmaschine. a scrie aufschreiben (aufgeschrieben) greutatea das Gewicht. pl. amîndouă beide tehnic technisch tot.. -en instrucţiunea de exploatare a încuia einsperren amîndoi. comandat die Universalfräsmaschine. (e)s. . a fixa festspannen a cumpăra kaufen construcţia specială die Sonderbauart. ^ e exactitatea. -n ieri gestern die Betriebsanleitung. eingefahren) explicaţia die Erläuterung. -e soluţia die Lösung. -e a prinde. -en a observa. -e mersul rapid der Eilgang. -en aici: timp de . f. vorgesehen) piesa (de prelucrat) das Werkstück. a studia. -n maşina de şlefuit mal (presc. -(e)s. -(e)s. -n maşina de frezat universală die Radialbohrmaschine. lang a roda. -s. suportul burghiului der Bohrhalter. precizia die Genauigkeit. eingetragen) . -n maşina de găurit radială die Schleifmaschine.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 233 der Mehrspindeldrehautomat. a face rodajul einfahren (ä. -er a costa kosten a nota notieren (notiert) a nota. a examina beobachten aici: mai multe weitere a înscrie eintragen (ä. de la einmal) ia (ia. -e masa maşinii der Maschinentisch. -en a prevedea vorsehen (ie. -(e)s. -(e)s. -e suportul frezei der Fräshalter. -en. -es. en strungul automat multiax numgrisch numeric gesteuert dirijat. a pune în mişcare bewegen uzina furnizoare das Lieferwerk. -(e)s. a mişca. puterea motorului die Motorleistung. dă-mi) der Katalog. întreg ganz portalul das Portal.

a. chiar şi atunci cînd cuvîntul respectiv formează prima parte a unui cuvînt compus.m. litera g face excepţie cînd este cuprinsă în complexele -ig [Ig] sau -ng [ti].[k]: a) la sfîrşit de cuvînt. -d. Exerciţiul 296. ihr wollt festspannen — erfüllt — er muß.d. Der Probesta6/muß 350 mm lang sein. ihr meßt messen s a. 14. man erzeugt ['er'tso0kt] în ambele situaţii. atît timp cît vocala verbului rămîne scurtă. Exersaţi menţinerea consoanelor duble ccnjugînd înscris cîteva verbe din lista de mai sus! . Man verwendet es im Flugzeugbau.0. Die Zugfestigkeit beträgt/40 kp/mm2. du kannst — aufgestellt können attfstellen — festgespannt wollen •—er will.d. o păstrează în tot timpul conjugării. -g se pronunţă [p]. du mußt erfüllen müssen — bestimmt — er läßt.0. Pronunţare şi ortografie 14. Exemple: das ergibt ['er'gi:pt]. Verbele care la infinitiv au o consoană dublă.0. Dublu ss se transformă în ß înainte de consoană şi la sfîrşitul cuvintelor.1. Exemple: • eingesperrt — mitkommen — er kommt mit einsperren — ich kann.2. -d.. Exemple: la sfîrşit de cuvînt în cuvinte compuse der Betrieb [ba'trkp] die Abteilung [ap't«elUr|] der Probestab ['pro. Explicaţii şi exerciţii 14. Exersaţi pronunţarea asurzită a literelor -b. er beschreibt [b9'Jr«ept] es bewegt sich [bave:kt]. Dieses Werkzeug/kommt aus dem Ausland. -g ! Separaţi-le de începutul cuvintelor care urmează! Der Betrieö/ist groß.m. Exerciţiul 297. — er mißt.baJta:p] die Abbildung ['aphlldUn] deshalb ['dsshalp] die Sandgießerei ['zantgi:s3r«e] der Widerstand ['vi:dsrjtant] dauernd ['dooarnt] der Katalog [kata'lo:k] die Zugfestigkeit ['tsu:kfestlckaet] die Flugzeugindustrie ['flu:ktso0k'lndas Werkzeug ['verktso0k] dU'stri:] b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană. [t]. Literele -b.234 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN C. ihr laßt bestimmen lassen s. Litera -d se află foarte rar înainte de consoană. Er wir^/zunehmeni/belastet.

-— verbele de trecere dintr-o stare în alta: erscheinen. dar foarte impor­ tante şi frecvente. ich habe erhalten = am obţinut du hast geprüft du hast erhalten er h a t erhalten er h a t geprüft wir haben erhalten wir haben geprüft ihr habt erhalten ihr habt geprüft sie haben erhalten sie haben geprüft 14. fallen. begegnen.a. hingehen.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 235 Exerciţiul 298.a.a. Perfectul verbelor 14.1.a. steigen s. schmelzen. du bist gekommen * v. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor lungi! Werkzeugmaschine Revolverdrehmaschine Radialbohrmaschine Universaldrehmaschine Einspindeldrehautomat Portalfräsmaschine Plandrehmaschine Mehrsprindeldrehautomat Betriebsanleitung Karusseldrehmaschine Universalfräsmaschine Maschinentisch Exerciţiul 299. •— alte cîteva verbe: sein. n u prea numeroase. Pentru a se indica acţiuni încheiate în momentul vorbirii se foloseşte timpul indicativ perfect al verbelor. Cîteva grupuri de verbe. s. punctul 13.1.1.1. auf­ treten. lecţia a 13-a. kommen. formează timpul perfect cu verbul auxiliar „sein". astfel: — verbele de deplasare într-o direcţie: gehen.2. şi compusele lor. Majoritatea verbelor din limba germană formează timpul perfect cu verbul auxiliar „haben" însoţit de participiul perfect. hinein­ gehen. eintreten s. aufgehen s. ca de exemplu: mitkommen. > ich bin eingetreten = am intrat du bist eingetreten . laufen. verschwinden. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor lungi! [o:] [u:] [a:] [e:] [i:] "" [y:] [0] sagen Kollege hier Katalog nun prüfen größte Plandrehmaschine betreten Maschine holen Höhe automatisch numerisch Betrieb Bohrhalter Lösung mal geben verschieden vorsehen Portal Meter notieren hoch Daten Boden 14. bleiben. werden.1. 1 ] Exemple: ich habe geprüft = am verificat. Exemple: ich bin gekommen = am venit.

Die Temperatur steigt auf 220°C.1. lecţia a 11-a. Munteanu ne-a dat cele mai importante date. Sie sehen einen Einspindeldrehautomaten. Wer holt die Skizze aus dem Konstruktionsbüro ? f. Bei 280°C tritt die violette Anlaßfarbe auf. e. Exemple: Wir sind in die größte Halle des Werkes eingetreten.2. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! a. Munteanu hat uns die wichtigsten Daten gegeben. Von wem erhalten Sie die technischen Daten ? e. Răspundeţi cu„Ich habe (bin). Sperren Sie die Zeichnungen ein ? ) v. aceste forme verbale compuse se supun obligativi­ tăţii formării cadrului sintactic J). Ing. Wir spannen es auf dem Maschinentisch fest. Der Oberingenieur kommt. în propoziţii. g.3. Ing. Exerciţiul 303. f. einen Katalog erhalten das Werkstück in die Maschine festspannen eine andere Lösung vorsehen b. Exerciţiul 300. er wir ihr sie . c. Am intrat în cea mai mare hală a uzinei. punctul 11. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfecţi a. Wer gibt Ihnen die Betriebsanleitung ? d.. g. Die Sekretärin tritt ein. Das Werkstück bewegt sich nicht. Wo stellen Sie die Maschine auf ? b. h. b. Wann erscheinen die Anlaßfarben ? d. Tragen Sie die Zahlen in die Zeichnung ein ? Exerciţiul 302.236 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN ist gekommen er ist eingetreten sind gekommen wir sind eingetreten seid gekommen ihr seid eingetreten sind gekommen sie sind eingetreten 14.. c. Conjugaţi următoarele expresii la timpul perfect! Orientaţi-vă asupra formării participiului perfect la rubrica vocabular! a.." a.. cu verbul auxiliar „sein": zur Arbeit gehen ins Werk mitkommen in das Lager hineingehen Exerciţiul 301. Stellen Sie die neuen Maschinen jetzt auf ? b." sau „Wir haben (sind). Der Druck fällt. Das Eisen schmilzt bei 1 530°C. cu verbul auxiliar „haben".

2. Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala radicală din e în i. Imperativul familiar 14. Holen Sie die Betriebsanleitung aus dem Büro ? Nehmen Sie Platz ! Kaufen Sie noch so eine Werkzeugmaschine ? Gehen Sie auch zum Direktor hinein ? Bleiben Sie hier ! 14. Spre deosebire de imperativul de politeţe. ihr haltet Tragt ! Haltet ! Exerciţiul 304. ihr tragt. sin­ gularul se deosebeşte de persoana a Ii-a singular prezent indicativ prin desi­ nenţa facultativă -e. II pl. Geben Sie mir den Katalog ! c Treten Sie in die Halle ein ! d. a rugăminţilor. f. II sg. II sg. imperativul familiar nu este însoţit de pronume şi are forme deosebite de singular şi plural.2. pers. II pl. şi pl. du gibst her. Sperren Sie die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 306.2.1.2. g. Holen Sie eine Betriebsanleitung ! e. Căutaţi în textul lecţiei forme ale imperativului familiar l Exerciţiul 305.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 237 c. Formulaţi invitaţii la cele trei forme de imperativ (forma de politeţe. II pi. e. ihr kauft Kauft ! — Cumpăraţi ! 14. Helft ! Gebt her ! Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala a în ä. o schimbă şi la imperativ şi nu au niciodată desinenţa -e: Exemple: Indicativ Imperativ pers. nu suferă la imperativ această modificare: Exemple: Indicativ Imperativ pers. ihr helft. Treceţi următoarele propoziţii la ambele forme ale impera­ tivului familiar ! a. îndemnurilor.) pe baza următoarelor propoziţii: . Hilf ! Gib her ! pers. du kaufst Kauf(e) ! — Cumpără ! pers. po­ runcilor etc. du hilfst. între persoane care îşi spun „tu" se folosesc formele imperativului familiar pentru exprimarea invitaţiilor. ihr gebt her. du trägst. Pluralul coincide cu forma verbală pentru perscana a 2-a plural prezent indicativ. Exemple: Indicativ Imperativ pers. Stellen Sie die Maschine auf ! b. a Ii-a sg. du hältst Trag(e) ! Halt(e) ! pers. II sg. d.

3. keine. wir haben welches.238 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN a. b . sie h a t keine. ist das Resultat ? Es ist gut. Wir steuern den Arbeitsgang. wir haben eine. Gibt es hier Glimmerfolie ? Ja. H a t die Maschine keine Schwingungen ? Nein. die. Wir sehen höchste Genauigkeit vor. d. Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Ja.3. 14. wir haben einen. Pentru a nu fi repetate. articolul nehotărît negat: kein. c. welche. sie h a t keinen. Wir fahren die Portalfräsmaschine ein. c. Haben Sie ein Werkstück ? Ja. es gibt hier welchen. ein indefinit einer. ist die Abbildung ? Hier ist sie. Sprechen Sie ! Sprich auch mit dem Direktor ! Sprecht \ Wir schreiben die Erläuterungen auf. sind die Meßwerte ? Hier sind sie.1. wir haben welche gemacht. Haben Sie Zerreißversuche gemacht ? J a . es gibt welche. Model: Wir sprechen mit dem Direktor. keine d. H a t die Maschine keinen Eilgang ? Nein. eine. sie. articolul nehotărît ein. Haben Sie einen Probekörper ? Ja. H a t die Maschine kein Voltmeter ? Nein. H a t die Maschine keine Kurbel ? Nein. keine. eine. welches . substantivele se înlocuiesc în propoziţii care urmează sau în răspunsuri care încep cu „Ja — da" şi „Doch — ba da" sau „Nein — nu" în felul următor: Substantive articulate cu: Se înlocuiesc prin pronumele Exemple a. sie h a t keines. wir haben. es pi. keines pl. Haben Sie Blech ? Ja. b. wir haben eines. sie Wo Wo Wie Wo ist der Katalog ? Dort ist er. Gibt es hier Rotguß ? Ja. kein indefinit keiner. das personal er. articolul hotărît der. Inlociiirea substantivelor 14. sie h a t keine. Haben Sic Kataloge ? — Ja. nearticulate indefinit welcher. eines pi.

eines nu are plural. eine. keines se deosebesc de articolul nehotărît şi nehotărît negat prin sistemul complet al desinenţelor de declinare.3. Exemple: Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Nein. keine. Răspundeţi cu „Ja" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Ist das ein Drehautomat? J a .LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 239 14.3. keine keiner keinen keine Pronumele keiner keine keines keiner keinem keiner keinen keine keine keiner keinen keine indefinit keines keines keinem keines Pronumele indefinit einer. respectiv la neutru nominativ şi acuzativ. -e. G. Nu are maşina mers accelerat ? — Nu. keinkeinkeine G. eine. avem (una).4. Pronumele indefinite einer. wir haben keine. Exerciţiul 307.2. După răspunsuri care încep cu „Nein". Aveţi o p i e s ă ? — D a . 14. keinen keine keinPlural N. în cazurile b) c) şi d). wir haben keines. în timp ce articolele sînt defective de desinenţă la cazul nominativ masculin. indiferent cum este articulat substantivul înlocuit. nu are. eines şi keiner. H a t die Maschine einen Eilgang ? Nein. H a t diese Probe einen Zweck ? Zeichnen Sie eine Kurve ? b : Haben Sie Universaldrehmaschinen ? Bringen Sie Iseliermaterial ? Brauchen Sie Stahlschrot ? c: Wiederholt man den Schaltversuch ? Bauen Sie das Prüfgerät ein ? Zeichnen Sie die Resultate auf ? . Comparaţi! Articolul nehotărît negat Singular N. Haben Sie Blech ? Nein. am făcut.3. D. î n limba română. 14. -es". c) şi d) nu se folosesc pronume. în cazurile a). Aţi făcut încercări ? —• Da. în cazul b) pronumele poate lipsi. sie hat keinen. se foloseşte numai pronumele indefinit „keiner. Dar a) :Haben Sie den Katalog gebracht PNein. keines keiner keines D.ich habe ihn nicht gebracht. la fel ca şi articolul nehotărît. keinem keiner keinem A. das ist einer. A.3. Exemple: Cum este rezultatul ? — Este bun.

0. wir kaufen eine. (1 cm) .65 m) c. Exemple: Das Werkstück liegt einen Meter hoch über dem Boden. (1 m . Die Asbestplatte ist dick. (1 t) b. der Kilometer.. Indicarea măsurilor 14.4.. Zeigen Sie mir kein Prüfverfahren ? Hat das Material keine Streckgrenze ? b: Gibt man uns hier keine Erläuterungen? Finden wir dort keine Radialbohrmaschinen ? Bringen Sie keine Abbildungen her ? c: Ist der Arbeitsgang nicht gesteuert ? Muß man die Revolverdrehmaschine nicht einfahren ? Wollen Sie die Resultate nicht notieren ? 14. der Millimetei etc. Răspundeţi cu „Nein" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Stellen Sie hier eine Maschine auf ? Nein.240 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Exerciţiul 308.4.) Exerciţiul 310. această unitate stă la cazul acuzativ. Das Werkstück ist schwer. der Zoll. wir stellen hier keine auf. Am rodat aceste maşini-unelte peste 60 de ore. Răspundeţi cu „Doch" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Kaufen Sie keine Karusseldrehmaschine ? Doch. Wir haben diese Werkzeugmaschinen über 60 Stunden lang eingefahren. Cînd indicăm în limba germană însuşirile unui lucru sau ale unei noţiuni prin adjective însoţite de unitatea de măsură respectivă. Acuzativul este perceptibil numai în cazul unităţilor de măsură de gen masculin (der Meter. der Zentimeter. Piesa se află la înălţimea de un metru deasupra solului. Der Maschinentisch ist lang und breit. Completaţi propoziţiile următoare cu unităţile de măsură din paranteză ! a. Ist das eine Radialbohrmaschine ? Haben Sie eine Betriebsanleitung ? b : Brauchen Sie keinen Katalog ? Suchen Sie keine Lösung ? Spannen Sie kein Werkstück ein ? c: Nehmen Sie den Probekörper heraus? Schreiben Sie die Lieferwerke auf ? Haben Sie die Daten eingetragen ? Exerciţiul 309.1.

LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 241 d. Woher hat er sie geholt ? k. bewegen. einsperren. (28 m . Welche Werkzeugmaschinen stehen hier ? e. notieren. Was ist hier aufgestellt ? c.Wo ist es festgespannt ? • Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 4. (sinteză).5. Die Halle ist lang und e. Das Hauptlager liegt weit. Welche Maschinen stehen dort rechts ? Welche links ? h. steuern. 14. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a.6 m) (45 min) (1 km) verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2 (NA) aufstellen. Treceţi propoziţiile formate în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă ! Model: Er schreibt die Daten auf. festspannen. Wohin ist die Delegation eingetreten ? b.. eintragen. einfahren. H a t Meister Lehmann einen Katalog der neuen Portalfräsmaschine ? i.Wer hat diese Lösung vorgesehen ? °.Was sucht Ing. Was für Werkzeugmaschinen sind das ? d. Valenţa r hoch. 2(N loc) eintreten Wir treten in das Büro ein. Wohin hat sie Meister Müller eingesperrt ? 1. H a t er eine Betriebsanleitung ? j . H a t der Betrieb automatische Drehmaschinen ? f. vorsehen Er schreibt die Daten auf. Die Werkstoffprüfung dauert f.Wie hoch liegt das Werkstück über dem Boden ? P. '1/103 . Formaţi propoziţii cu verbele tranzitive (care au indicele de valenţă 2 NA după exemplele date în tabelul de mai sus ! Exerciţiul 312. Exerciţiul 311. lang. Munteanu in der Betriebsanleitung ? m. Exerciţiul 313.Was bewegt sich an der Portalfräsmaschine ? n . Wo stehen diese ? g.. aufschreiben. Man spannt das Werkstück fest. Die Daten werden aufgeschrieben.

Munteanu aufgeschrieben ? Wie lange h a t man diese Werkzeugmaschine eingefahren ? Wie lange hat die Delegation die Werkzeugmaschine beobachtet ? Exerciţiul 314 (sinteză). Daţi-ne vă rog unul. d. g. Aici sînt aşezate maşini de diferite tipuri şi de diferite construcţii. u. trebuie să cumpărăm. nici una. f.242 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN H a t die Werkzeugmaschine viel gekostet ? Was möchte Ing. Notează. Lectura suplimentară Nr. i. Unde aţi aşezat strungul-revolver ? — î n hala cea mare. aş vrea să notez. w. 1. Munteanu notieren ? Wer gibt ihm einen Notizblock ? Welche Daten hat Ing. t. b . Angebot 8 '. Vreţi să notaţi date ? Da. Bestellung 9 '. 4 DER A N K A U F " VON WERKZEUGMASCHINEN (I) Der Kauf 2 ' einer modernen Werkzeugmaschine erfordert 31 größte merksamkeit 4) und Umsicht 5 '. Der Ankauf besteht aus den Phasen 6 ': frage 7 '. S-a prevăzut vreo soluţie ? — Nu. te rog. e. v. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Ankauf der Kauf erfordern die Aufmerksamkeit die Umsicht die Phase die Anfrage das Angebot die Bestellung die Lieferung die Inbetriebnahme achiziţia cumpărarea a cere atenţia circumspecţia faza întrebarea (cererea de oferta comanda livrarea luarea în exploatare ofertă) . î). c. Cît timp (wie lang) trebuie rodate maşinile de şlefuit ? 0 zi. r. Aveţi strunguri carusel ? — Nu. Nu avem catalog. Lieferung 10 ' und Inbetriebnahme 1 1 '. h. Traduceţi în limba germană! Folosiţi pi mele ie înlocuire corespunzătoare ! a. rezultatele. Aduceţi-mi un catalog. s. Maistrul a adus deja unul.

fabricantul furnizorul aici: a stabili oameni de specialitate caietul de sarcini mărimea seriei de fabricaţie gradul de automatizare gradul de precizie suplimentar echipamentul accesoriile performanţa mai sus-menţionat anexa pentru.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 2+3 Jede Anfrage muß sehr genau formuliert12) werden. Die Anfrage soll dem Hersteller oder den Herstellern mit obigen291 Bei­ lagen 30) zwecks 31) Ausarbeitung32) des Angebotes zugestellt werden. 17 18 19. Zeichnungen der Teile.) obig die Beilage zwecks die Ausarbeitung die Fortsetzung . sg. sonstige wichtige Leistungsdaten 28). 20 ) 21 22 23 24' 25' 26 27 28' 29 30' 31) 32 33) der die der der formulieren Anfang Zusammenarbeit Verbraucher Besteller a formula începutul colaborarea consumatorul persoana (unitatea) care face comanda producătorul. den Genauigkeitsgrad24) der Maschine f. 12] 13) 14 15. Losgröße 22) d. Sie ist der Anfang13' der Zusammenarbeit u) zwischen Verbraucher15) (Besteller16)) und Her­ steller 17> (Lieferant18'). Spezialwerkzeuge g. Die Anfrage stellt 19) man in Zusammenarbeit mit den Fachleuten 20) des Werkes auf. Sie soll wenigstens folgendes enthalten: a. Zubehör 27). die auf der Maschine hergestellt werden sollen c. den Automatisierungsgrad 23) der Maschine e. 16. das Lastenheft21) b. cu scopul elaborarea continuarea co der Hersteller der Lieferant aufstellen die Fachleute das Lastenheft die Losgröße der Automafisierungsgrad der Genauigkeitsgrad zusätzlich die Ausrüstung das Zubehör die Leistungsdaten (f. (Fortsetzung 33 ' im Lehrstück 15). zusätzliche 25) Ausrüstungen 26).

Text Das Verformen *' von Metallen kann in: a. Das Verformen nach „a" umfaßt das Schmieden und Walzen. 1 zeigt das Verformen durch Biegen. Während dieser Verformung wird die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser gestaucht. Der Stab wird dadurch auf den kleinsten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. *' > 3 > * > 2 v.3. Dazu müssen sie weich sein und ein gutes Fließvermögen be­ sitzen. Explicaţii. tiefgezogen.Lehrstück Nummer 15 DIE K A L T V E R F O R M U N G I N DER STANZEREI A. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet worden '. Infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges verändert sich der Durchmesser des Stabes.1. Heulrole fosei" Äußere Feierschichten werden gestreckt Abb. v. können aufgrund2' ihrer besonderen Eigenschaften in kaltem Zustande gebogen. die Faser­ schichte unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. v.2. gezogen. gestanzt usw.a. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertig­ ungszeiten erzielen 3). . Es soll der Stab 1 durch das Ziehwerkzeug 2 gezogen werden. Bleche. Explicaţii.f 4 tbb. punctu 1 punctul punctul punctul 15. Die Form­ gebung nach „ b " wird unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenge­ faßt. 15. werden. 15. Abb.4. Drähte. Explicaţii. 15. Bandmaterial u. Kaltverformen eingeteilt werden.2 In Abb. Warm verformen b. Explicaţii. v.

Die Stanzwerkzeuge und Tiefziehwerkzeuge werden von mechanischen oder hydraulischen Pressen betätigt. 4 sind aus einem Blechstreiffen ge­ stanzt worden. Vocabular Kaltverformung. a rezuma sîrma materialul în bandă şi altele asemănătoare pe baza rece starea a îndoi .3 Abb. -e zus ammenf assen der Draht. ^e das Bandmaterial. das Walzen.ä (und ähnliches) aufgrund kalt der Zystand. f.4 Pressen ausgerüstet. Viele Fabriken lassen solche Werkzeuge von besonderen Werkstätten herstellen. pl. -en Verformen. -s. Warmverformen. tausend Tonnen. -s. Es sollen hier einige der wichtigsten Bauarten genannt werden: Exzenterpressen Kniehebelziehpressen Kurbelpressen Schnelläuferpressen Revolverpressen Friktionspressen Stuffenpressen Einspindelautomaten Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. f. -(e)s. -en Stanzerei.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 245 Beim Tiefziehen wird der Blechwerkstoff 1 laut Abb. -(e)s. -ien u. Werkstätten für Kaltverformungen nennt man auch Stanzereien. . pl. B. f. f. Diese sind mit mechanischen oder mit hydraulischen Abb. pl. Kaltverformen.e biegen (gebogen) die die das das das deformarea la rece atelierul de ştanţare. einteilen umfassen das Schmieden. -s. ştanţare deformarea deformarea la cald deformarea la rece a împărţi a cuprinde forjarea laminarea obţinerea formei prin deformarea plastică noţiunea colectivă a cuprinde dintr-o dată. -en der Sammelbegriff. -(e)s. Die Teile 1 in Abb. -s. die Formgebung. pl. -s. 3 zu einem Hohlgefäß 2 umgeformt. -(e)s. f. pl.

pl. -e das Tiefziehwerkzeug. -(e)s. a utila presa excentrică presa cu manivelă . -en Biegen. a da altă formă fîşia de tablă scula de stanţat scula pentru ambutisarea adîncă mecanic hidraulic presa a acţiona asemenea. -s. a indica a echipa. -(e)s. während Faserschichte. -en verringern das Tiefziehen. -e infolge die Bohrung. f. în susul neutru fibra a îngroşa. der Blechwerkstoff. atare. f. solches nennen (genannt) ausrüsten die Exzenterpresse. -e laut das Hohlgefäß. . -s. besitzen (besessen) vermittels spanlos Fertigungszeit. -n gberhalb neutral Faser. datorită. pl. -(e)s. -(e)s. -s. pl. -e mechanisch hydraulisch die Presse. -n stauchen unterhalb dabei strecken Ziehverfahren. din cauza gaura. f.246 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI das die das die die das das tiefziehen (tiefgezogen) stanzen dazu weich Fließvermögen.das Stanzwerkzeug. -en die Kurbelpresse. -es. abbilden Ziehwerkzeug. -s. -n betätigen solcher. alezajul a micşora ambutisarea adîncă materialul din tablă conform recipientul tubulär a transforma. a refula dedesubtul.e umformen der Blechstreifen. -en a ambutisa a stanţa pentru aceasta moale capacitatea de curgere (la deformare) a poseda prin. -s. astfel de a numi. ca urmare. în josul la aceasta. cu ajutorul fără aşchiere timpul de fabricaţie îndoirea în timpul stratul de fibre deasupra. cu acest prilej a întinde procedeul de tragere / ambutisare a reprezenta (în imagine) scula de tras în urma. solche.

Sunetul [s] = s surd: a) la sfîrşitul cuvintelor. sagen ['za:ggn]. umfaßt [Um'fast].0. Versuch [fsr'zmx]. Literele ss şi ß redau oricînd sunetul s surd [s] 1 '. lecţia a 5-a. vorsehen ['fo:rze:3n] . [s] = s surd. punctul 5. pentru redarea sunetelor de mai sus dispunem de semnele s. ss si ß. regula C. Corelarea dintre pronunţarea şi scrierea sunetului S în limba germană prezintă o situaţie destul de complicată. Pronunţare şi ortografie 15. indiferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt pre­ cedate de alte elemente. în anumite condiţii.0. Faser ['fa:zar] ş.a. Eisen [-'«ezan]. Explicaţii şi exerciţii 15. -en Preßkraft.1. -en Einspindelautomat. a varia tona C. -en die die der die Schnelläuferpresse. . B. Resultat [rezUl'ta:t]. Zusammensetzung [tsu'zamsnzstsUtj].LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 247 die Revolverpresse. contingenţă cu sunetul [j] (v. Litera s redă: A. -en Friktionspresse. spanlos ['Jpa:nlo:s]. Exemple: Faser ['fazar].) î n scriere. besitzen [ba'zltsan]. -n presa-revolver presa etajată presa cu genunchi / cu pîrghie articu­ lată presa rapidă presa cu fricţiune automatul monoax forţa de presiune a oscila. . Exemple: das [das]. de exemplu în Sammelbegriff ['zamalbagrlf] besonderen [ba'zondgran]. Aceste două sunete s au. -en die Kniehebelpresse. sunetul [z] = s sonor: a) înainte de vocală la începutul radicalelor cuvintelor. Schaltversuch ['faltfsrzu:^]. de exemplu în: gutes ['gu:t9s]. b) în interiorul cuvintelor între vocale. -en die Stufenpresse. pressen ['presan].1. î n pronunţare există două sunete: [z] = s sonor. 'Exemple: sehen ['ze:an]. l) v.e schwanken die Tonne.0. des Drahtes [des 'dr«:tas]. -(e)s.

Presse. 15. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor cuvinte: Verformen [fsr'forman]. Citiţi textul cu glas tare. Acesta se intercalează între formele verbului auxiliar. spanlos.2.zarflţts]. Fließvermögen. Exerciţiul 315. vorsehen. c) ca sunet de legătură a cuvintelor compuse x). C. Participiul verbului auxiliar pierde prefixul ge. ss. Exemple: Fertigungszeit ['fertIgUr|stsaet]. stanzen. mechanisch. verwenden. einspannen [-"aenfpanan]. Blechwerkstoff. Festigkeit ['fsstlckaet]. lecţia a 5-a.1. schwanken. punctul 5. Eigenschaft. Exerciţiul 318.] [ga'j'to03rt] ['JVarikan] [u:niver'za:lfre:sma[i:n3] [tser'raesfsrzuix] [[ba'zondar] ['fsstjpanan] [edastitsitetsgrentsa] ['me:rfplnd3l'aotoma:t] ['Jlctpresjtof] [tssr'J"t0:rUrisfrae] 15. Stufen­ presse. Faserschichte ['fa'. Exerciţiul 316. şi ß ! Exerciţiul 317. ss şi ß: Sammelbegriff. Zugversuch. Faser schichte. Kaltverformung. Identificaţi pronunţarea literelor s. belasten [ba'lastan]. Hohlgefäß. Fertigungszeit. ausrüsten. . verändern.1 > ) werden — wurde — (ist) geworden. ausrüsten ['-'«osrYstan]. Exemple: Stanzerei [jtantsa'roe]. Diateza pasivă (Completare) 15. besonder. viel­ seitig. Fließvermögen. Verformung. dînd atenţie la pronunţarea corectă a literelor s. Warmverformung. Pronunţaţi şi redaţi în scriere ortografică următoarele cuvinte ! ['Jtu:fanprss3] [-'arbaetsga». verbessern. Zerreißversuch.0. verringern.248 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană: Exemple: Fenster ['fenstgr].1. Verarbeitung. besitzen. strecken. verhindern. Zustand. indi­ ferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt precedate de alte elemente. Einspindelautomat.1. Blechstreifen. stauchen. Friktionspresse [frlk'tsîo:nspresa]. Exemple: Schmieden ['Juri: dan]. b) înainte de consoanele t şi p la începutul radicalelor cuvintelor. Literele f şi v se pronunţă la fel [f] în cuvinte de origine germană. deci: 2 * v. Sunetul [f]: a) în combinaţia „sch". verspäten [fsr'fp^tan]. Ziehverfahren. vermessen. Werkstück ['vsrkftYk]. vorstellen.0. Timpul perfect al diatezei pasive se formează din perfectul verbu­ lui auxiliar „werden" 2) şi participiul perfect al verbului principal. umfassen. Stanzerei. Zustand ['tsu:jt«nt].

Cum a fost împărţită deformarea metalelor ? b. Hohlgefäße werden tiefgezogen. Der Praktikant zeichnet die Belastung auf. Traduceţi în limba germană! a. Ein Techniker macht diese Abbildung. a. Jene Revolverpresse wird nicht betätigt. într-o propoziţie formată cu diateza pasivă poate fi indicat totuşi şi subiectul (logic) al acţiunii sub forma unui complement de agent. precedat de „von" l Model: Der Meister schreibt die Daten auf. Introduceţi în propoziţie verbul modal dat în paranteză! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă (timpul perfect). Acesta este marcat de prepoziţia „von". Exerciţiul 321. (können) Das Blech kann hydraulisch gebogen werden. (dürfen) d. Exerciţiul 319. A fost desenat (reprezentat) ich bin genannt worden wir sind genannt worden (am fost menţionat) du bist genannt worden ihr seid genannt worden er ist genannt worden sie sind genannt worden 15. (müssen) Exerciţiul 320. Eine Kurbelpresse formt jene Teile um. (sollen) e. Treceţi propoziţiile date în exerciţiul precedent la timpul perfect al diatezei pasive! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. (sollen) c. Diese Faserschicht wird gestaucht. (müssen) b. Exerciţiul 322.1. (subiect) Dieses Blech ist von dem Arbeiter Ionescu tiefgezogen worden. Der Druck wird entsprechend verringert. Der Ingenieur trägt die Leistungen ein. Die Daten sind von dem Meister aufgeschrieben worden. Unser Werk wird mit neuen Maschinen ausgerüstet.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 249 Perfectul verbului auxiliar werden Participiul verbului principal Perfectul diatezei pasive E r ist geworden + abgebildet > Er ist abgebildet worden. b. c. Exemplu: Der Arbeiter Ionescu hat dieses Blech tief gezogen. Ein Elektromotor betätigt diese Schnelläuferpresse. Prin ce a fost obţinută această proprietate a materialului ? Exemple: . e. Căutaţi în text formele verbale la diateza pasivă şi definiţi ~e forme sînt! Exerciţiul 323. ransformînd subiectul în complement de agent. a.2. Das Blech ist hydraulisch gebogen worden. d.

Dintre aceste prepoziţii.a.3. Exerciţiul 324.1. Aceste piese trebuie presate. trotz dem hohen Druck.2. infolge (die Bohrung) (die Exzenterpresse) (das Walzen) (das Tiefziehwerkzeug) (ein Stab) d. prepoziţia wegen se construieşte de obicei cu dativul cînd substantivul care urmează este la plural: wegen den verschiedenen Faser­ schichten. acest strat de fibre este refulat.250 LEHRSTÜCK 15: DIE KALT VERFORMUNG IN DER STANZEREI c. 15. statt (der Blechstreifen) (der Druck) a. în timpul deformării. vermittels (die Presse) (die Genauigkeit) (der Einspindelau­ (der Bohrhalter) tomat) .2. Cum pot fi deformate metalele noi ? d. Această fîşie de tablă a fost ambutisată adînc. Numeroase prepoziţii ale limbii germane. metalele pot fi deformate. wegen (das Verformen) c. Formaţi genitivul substantivelor puse în paranteză ! Pro­ nunţaţi cu glas tare ! b. trotz şi wegen pot fi construite şi cu dativul. Prepoziţii cu regim de genitiv sînt: = în loc de oberhalb = deasupra (an) statt aufgrund = pe baza trotz — în ciuda. cu toate că ungeachtet = făcînd abstracţie außerhalb = în afară unterhalb = dedesubtul diesseits = dincoace de unweit = nu departe de infolge = ca urmare (ver) mittels = cu ajutorul inmitten = în mijlocul während = în timpul innerhalb = în interiorul wegen == din cauza = dincolo jenseits laut = conform s. Prepoziţia wegen se poate aşeza şi după substantiv.2. Cum poate fi obţinut un timp de fabricaţie mai scurt ? f. e. Pe baza proprietăţilor lor. 15. fără să rezulte vreo deosebire de sens: laut dem Plan. Exemple: Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Metalle verformt werden. cer cazul genitiv al substantivelor sau prenumelor de care sînt urmate. Während der Verformung wird diese Faserschichte gestaucht. dar atunci cere obligatoriu genitivul: der guten Eigenschaften wegen.2. laut. destul de frecvente în textele tehnice.2. 15. Prepoziţii cu genitivul 15.

Exerciţiul 326.3. Exemplu: So lassen sich kurze Fertigungszeiten erzielen. însuşi etc. Lasă. oberhalb d •— Ziehwerkzeug-. dar este adesea folosit ca verb modal. personal. îşi schimbă sensul. Multe uzine comandă să se fabrice astfel de scule. însuţi. sau: pot fi obţinute timpuri de fabricaţie mai scurte. Die Preßkraft steigt infolge verrinwegen ungeachtet gertsich verändertsich 15. Verbul modal "lassen' 15. ci punem pe cineva să o facă. sau: singur. Sensul a) al verbului modal „lassen" reiese mai clar din opoziţie cu pronumele de întărire (invariabil) „selbst" = însumi. Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? — Nein.. Exemple: Viele Werke lassen solche Werkzeuge herstellen. Răspundeţi cu „Nein". î n această situaţie. Nu. arătînd că puneţi pe altcineva să facă ceea ce exprimă întrebările ! a. şi poate să însemne: a) a comanda. a lăsa (la fel ca şi în limba română). unterhalb •Widerstand-. sau: Pune pe ucenic să întindă sîrma. arătînd că acţiunea nu o facem înşine. Der Motor außerhalb d — Einspindelautomat-. wir lassen sie in einer Werkstatt stanzen. c) ca verb reflexiv: a se putea. . befindet sich a. gelassen) = a lăsa" se conjugă ca un verb obişnuit cu schimbarea vocalei radicale din a > ä. Exemplu: Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? Singuri vă stanţaţi piesele ? Nein. Verbul „lassen (ä. împreună cu infinitivul altui verb. b.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 251 Exerciţiul 325. b) a permite.1. a pune să se facă ceva. Formali toate variantele posibile ! Pronunţaţi cu glas tare ! Completaţi desinenţele ! innerhalb d -— Maschine. Exemplu: Er läßt den Lehrling den Draht ziehen. Astfel se pot obţine. comandăm să fie stanţate într-un atelier.3. wir lassen sie stanzen. a determina să se facă ceva.

fertigen — die Fertigung (procedura. dar se traduce şi cu infinitivul lung substantivat. fiind un limbaj al acţiunilor. Die Formgebung durch Kaltverformung kann unter den Sammel­ begriff „Stanzerei" zusammengefaßt werden. Substantive verbale 15. Pressen Sie den Blechwerkstoff selbst ? e. care corespunde cu supinul substantivat din limba română. tiefge­ zogen.a.4. verb reflexiv! Model: So können bessere Resultate erzielt werden. . c. Diese Faserschichten können gestaucht werden. d. gepreßt werden.5. *' v. 15. deformarea). Dăm aci cîteva tipuri frecvente de substantive verbale: a) Infinitivul substantivat. forjarea).1. adăugîndu-i-se nuanţa de sens exprimată de sufix. laminarea). gezogen. b. Betätigen Sie die Friktionspresse selbst ? Exerciţiul 327. care arată persoane sau instrumente care îndeplinesc acţiunea respectivă. schmieden — das Schmieden (forjatul. înlocuind verbul „können" + infinitivul pasiv prin „lassen". Das Verformen von Metallen kann in Warmverformen und Kaltver­ formen eingeteilt werden. adică în substantive formate din verbe prin diferite mij­ loace. b) Substantive feminine derivate cu sufixul -ung 1). walzen — das Walzen (laminatul. şi lecţia 7. Bleche. Bandmaterial u. können gebogen. Limbajul tehnic. e. So lassen sich bessere Resultate erzielen. *> v. punctul 3.4. eine Form geben-—-die Formgebung (darea formei). Formen Sie die Metalle selbst um ? c. Ziehen Sie das Blech selbst tief ? d. Exemple: v e r f o r m e n — d a s Verformen (deformatul. Reformulaţi propoziţiile următoare. Rüsten Sie die Werkstätten selbst aus ? f. care corespund cu infinitivul lung substantivat din limba română. gestanzt. proces sau rezul­ tat). Drähte. punctul 7.TVERFORMUNG IN DER STANZEREI b. şi lecţia 3.2. prefix sau alt mijloc de formare a substantivului verbal. în substantivele verbale se păstrează de obicei sensul de bază al verbe­ lor. abundă în sub­ stantive verbale. c) Substantive masculine derivate cu sufixul -er2).6. 15. a.252 LEHRSTÜCK 15: DIE KAI.4. Exemple: verformen — die Verformung (deformarea. fabricarea). Das Ziehverfahren kann so abgebildet werden.

strecken — das . arată actul de deformare prin actul de îndoire.4.. betätigen. Substantivele cu -ung arată procesul respectiv sau rezultatul lui (de ex. Exerciţiul 328. La fei: abbilden.. Substantive feminine derivate cu sufixul -e.3. verringern. precauţia) schreiben — die Schrift (scrisul) 15. . . Exemplu: Abb.. — d i e . Diese Verformung nennt man Streckung. Căutaţi în text substantivele verbale şi stabiliţi mijlocul de formare şi sensul lor exact! Exerciţiul 329. steuern. Exemplu: Während der Verformung (în timpul procesului de deformare).... Substantive masculine radicale fără modificare de vocală. zeigt das Verformen durch Biegen Fig. wiederholen. întinderea) eintreten — der Eintritt (intrarea) schleifen — der Schliff (şliful) gehen — der Gang (mersul) e.. eintragen. o anumită însuşire sau înfăţişare).. ausrüsten. Exemple: fallen — d e r Fall (căderea. aufstellen. trenul. cazul) halten — der Halt (sprijinul) bauen — der Bau (construcţia) şi cu modificare de vocală. de multe ori şi cu schim­ barea de vocală: Exemple: vorsehen — die Vorsicht (prevederea. stabilind diferenţele de sens cu ajutorul cheii exerciţiilor ! Model: einteilen — das Einteilen — die Einteilung biegen — d a s . Substantivele verbale arătate la punctele a) şi b) sînt adesea confundate. Substantive feminine derivate cu sufixul -t. Exemple: . b. umformen. Exemple: ziehen — der Zug (trăsătura. (Această [însuşire de] deformare se numeşte [aspect de] întindere).. Exemple: strecken — die Strecke (întinderea.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 253 halten •— der Halter (dispozitivul care ţine) besitzen — der Besitzer (posesorul) zeigen — der Zeiger (arătătorul) d. verändern. —die .. tracţiunea. Pentru traducerea textelor tehnice este important să se reţină: a) Infinitivul substantivat arată un act sau o activitate. de multe ori şi cu modi­ ficare de vocală. distanţa) stanzen — die Stanze (stanţa) hergeben — die Hergabe (predarea) helfen •— die Hilfe (ajutorul) f. Formaţi substantive verbale prin substantiv ar ea infiniti­ vului şi prin derivarea cu -ung.. bewegen..

Wie nennt man Werkstätten für Kaltverformungen ? r. Was umfaßt das Warmverformen ? c. .... Was kann mit Blechen. .. ? h.. gestanzt worden ? n. Was geschieht mit dem Blechwerkstoff in Abb. Wovon werden die Stanzwerkzeuge betätigt ? o.).. streckt man .! Model: .1.. durch Kaltver­ formung gemacht werden ? e.A). . Was läßt sich vermittels der spanlosen Formgebung erzielen ? g... ? g. Was geschieht (ce se întîmplă) mit den Faserschichten bei der Ver­ formung durch Biegen ? h... bildet man .... Wir lassen diese Teile umformen. Was ist in Abb.... Wie wird die Formgebung durch Kalt verformen gennant ? d.. biegt man .. Stellen alle Fabriken solche Werkzeuge selbst her ? p. î n afara verbelor „lassen" şi „schwanken". erzielt man . rüstet man . ? f. zieht man . ein? b. .. . Wieso (cum de) verändert sich der Durchmesser des Stabes? k. verringert man . biegt man . Bandmaterial usw. teilt man .. ? Wie biegt man Metallstäbe ? a. toate verbele noi ale lecţiei sînt verbe tranzitive...A. a b ? e. Welches sind die wichtigsten Bauarten der Pressen ? s. Formaţi propoziţii interogative care încep cu cuvinte inte­ rogative 1J şi adăugaţi părţile sintactice cerute de valenţă. . loc sau inf. formt man . Valenţa verbelor 15. Verbul „lassen" are indicele de valenţă 3(N. lecţia 12.. Exemple: Er läßt den Schraubenschlüssel auf dem Maschinentisch.254 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 15.... Drähten.. geschehen (ie) — geschah — (ist) geschehen = a se întîmplă.. Was soll mit dem Stab geschehen ? 2) j .. la alegerea dv. .. 2 abgebildet ? i-... Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. Verbul „schwanken" are indicele de valenţă 3(N..5.. Exerciţiul 330.5.. Woraus sind die Teile aus Abb. . Wie groß ist die Preßkraft dieser Pressen ? 2) ») v. Was geschieht mit dem Stab ? 1. Der Druck schwankt zwischen 5 und 10 ät. ? m.... ? i. betätigt man . aus? d. u m ? c... .. zwischen D + D ) ... Wie läßt sich das Verformen von Metallen einteilen? b. . punctul 12. . Wie müssen diese Materialien sein ? f.4. ? j . tief? Exerciţiul 331 (sinteză). avînd valenţa 2(N.

2 ? f. D. Prospekte mit Bildern und Aufbau der Maschine b. Cum se poate împărţi deformarea metalelor ? b. Traduceţi şi răspundeţi in limba germană! a. Lectura suplimentară Nr.LEHRSTÜCK IS: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 255 Exerciţiul 332. 1) . (sinteză). Ce se poate face cu metalele pe baza proprietăţilor lor deosebite ? d. Separate 8) Steuerschränke 7). Prin ce se poate obţine un timp de fabricaţie mai scurt ? e. 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) beantworten beilegen Maßzeichnung Anlage Fundamentbild separat Steuerschrank Hydraulikaggregat a răspunde a anexa. Schmieden und Walzen gehören zum Warm­ verformen etc. b) Kaltverformen einteilen. De unde procură fabricile asemenea scule ? Exerciţiul 334 (sinteză). 5 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (II) Das Angebot des Herstellers soll alle Punkte der Anfrage beantworten Dem Angebot sollen beigelegt 2) werden: a. Maßzeichnungen 3 ) der Werkzeugmaschine oder Anlage 4) c. Prin ce se acţionează presele mecanice şi hidraulice ? g. Ce se arată în fig. Ce cuprinde deformarea la cald ? c. Das Fundamentbild 5) d. (sinteză). Hydraulikaggregate 8> usw. a adăuga desenul cotat instalaţia desenul (imaginea) fundamentului separat dulapul de comandă agregatul hidraulic die die das der das . Povestiţi textul! Explicaţi imaginile! Exerciţiul 333. încercaţi să reformulaţi în scris întregul text înlocuind predicatele prin altele cu sens apropiat sau intrcducind verbe modale! Model: Das Verformen von Metallen läßt sich in a) Warmverformen.

Garantie 31) Bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zusätzliche32) Infor­ mationen 33) über Aufbau der Steuerung. Schutzvorrichtungen 2<" j . Farbanstrich 23> (eventuell Farbenmuster 24)) 1. racordarea aerul apa consumul dispozitivul de protecţie nivelul de zgomot decibel vopsirea. complet. Spannung. Lärmpegel21» (in dB) 2 2 ' k. Wegmeßsysteme 34) (analog 35) — 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 32 33 die die das die die der der die das der die der der das die die Filteranlage Kühlanlage Gewicht Ausrüstung Lage Querschnitt sämtlich Anschluß Luft Wasser Verbrauch Schutzvorrichtung Lärmpegel instalaţia de filtrare instalaţia de răcire greutatea echipamentul poziţia secţiunea total.256 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI e.B) oder Kühlanlagen 10) f. Daten über elektrische Ausrüstung 12) (Stromart. Wasser 18> und Verbrauch lfl> (kW. stratul de vopsea mostra de culoare accesoriile recomandarea preventiv funcţional deservirea. Genaue Lage 13) und der Querschnitt 14) sämtlicher 15> Anschlüsse 16) für Strom.) h. Luft 17>. Strom­ stärke. aici: tuturor conexiunea.B. Frequenz usw. Filtereinsätze)30). Gewichte u> g. m3) i. Zubehörteile25) und Empfehlungen26> für präventive 27) oder funk­ tionelle 28) Wartung 29) (z. m. întreţinerea cartuşul filtrului garanţia suplimentar informaţia sistemul de măsurat parcursul analog Farbanstrich Farbenmuster Zubehörteile Empfehlung präventiv funktionell die Wartung der Filtereinsatz die Garantie zusätzlich die Information H das Wegmeßsystem 35 analog dB . Filter.

Schaltinfonnationen 42) usw. (Fortsetzung im Lehrstück 16) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) absolut digital sowie das Rückmeldesystem direkt indirekt die Schaltinformation die Angabe eventuell persönlich der Sachverständige das Herstellerwerk erweitern absolut digital precum şi semnalul de reavizare.L E H R S T Ü C K 15: D I E K A L T V E R F O R M U N G IN D E R STANZEREI 257 absolut 3 6 ) — digital 37) ) sowie 38) Rückmeldesystem 39) (direkt 40) — indirekt 4 1 ) ). de achitare direct indirect informaţia de comandă indicaţia eventual personal expertul uzina producătoare a lărgi ' Germana pentru ingineri şi tehni.cieni 1/103 . Die Angaben 43) sollen eventuell 4 4 ) durch persönlichen 45) Besuch emes Sachverständigen 4 6 ) des Herstellerwerkes 47) erweitert 4 8 ) werden.

punctul 16. -e wozu materialul plastic masa plastică. Die Thermoplaste ermöglichten bekanntlich die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und von Ausgangsstoffen für viele Industrien.x) Zu Beginn war 2 ' die Verarbeitung der Kunststoffe ziemlich einfach. weil *' die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. vor allem aber vollautomatisch gesteuert werden. Den Kunststoffen auf Basis von Phenolharzen. . daß sie unter Druck und Wärme verarbeitet werden. Explicaţii. Behälter usw. punctul 16. daß man beim klassischen Preßverfahren das Bakelitpulver in Preßwerkzeugen plastifizierte und daß nach Formung und Aushärtung der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug ausgestoßen wurde.Lehrstück Nummer 16 DIE VERARBEITUNGDER KUNSTSTOFFE (Plaste) A. Die vielseitigen Eigenschaften der verschiedenen Plaste führten dazu. Kanister.4. erzeugte man z. Diese sind auf thermischer Grundlage plastisch formbar.2. Text Im folgenden soll kurz gezeigt werden. was heute daraus herstellbar ist. pentru ce ) v.4. Die Phenolharze. Folien. -e Plast. Explicaţii. Warmpressen. materialul plastic la ce. Die mo­ dernen Verarbeitungsmaschinen können sowohl mechanisch. punctul 16. Blasen usw. Profile.B. Es ist erklärlich3).3 respectiv 16. das Bakelit. Extrudieren. Flaschen.h. Wir wissen. daß 1 ' neue Verarbeitungsverfahren entwickelt werden mußten. als auch hydraulisch oder pneumatisch. folgten die Thermoplaste. und wie sie verarbeitet werden können. verarbeitete man schon im Jahre 1907 zu Gegenstän­ den. d. -(e) s. daß diese Entwicklung auch zum Bau neuer Maschinentypen für die Verarbeitung der Plaste führte. -(e) s. Diese machten große Fortschritte. wozu Kunststoffe (Plaste) verwen­ det werden. den sog. bzw. benannt nach seinem Erfinder Leo Hendrik Baekeland (1863—1944). Kunstleder. Rohre. B. Kalandrieren. Seither brachten Forschung und Industrie sehr viele neue Kunststoffe auf den Markt. Durch Spritz­ gießen. Alle sind heute in großen Mengen lieferbar. Duroplasten. Haushaltgeräte aller Art. 3 > v. Vocabular der der l 2 Kunststoff. > v..3. Explicaţii.

. -e răşina fenolică Bakelit. dirijat. benennen (benannte. mare. a denumi Erfinder. f. pretutindeni immer mehr tot mai mult Anwendung. -(e) s. deoarece überall peste tot. de la bringen) a adus. benannt) a numi. -en tipul de maşină führte (imperf.. -(e) s. .) einfach simplu Phenglharz. de la benennen) numit. de la steuern) a comanda. Maschinentyp.inventatorul obiectul Gegenstand.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 259 der das das der der die der das der die die der der die IBIBLIOTECA NIWNinPALA daraus 1 hgrstellbar Beginn. -s. . -es. trebuiau müssen-mußte-gemußt a trebui machten (imperf. als auch atît . -e progresul weil fiindcă. cît şi pneumatisch pneumatic vollautomatisch complet automat comandat. -(e) s. -(e) s.e daß că Verarbeitungsverfahren.e seither de atunci brachte (imperf. făceau Fortschritt.. pl. găseau finden-fand-gefunden a găsi erklärlich explicabil Entwicklung. pentru că. era sein (war. -en aplicarea fanden (imperf. -en dezvoltarea construcţia Bau. simplu etc. începutul I B L J O U R e s TI war (imperf. ist gewesen) a fi ziemlich destul de (mult. de la finden) au găsit.procedeul de prelucrare entwickelt(part. de la machen) au făcut. conducea Verarbeitungsmaschine. a dirija. f. pl. de la führen) a condus. reglat gesteuert (part. -s. de la entwickeln) dezvoltat entwickeln a dezvolta mußten (imperf. a regla steuern f a b S i f T"»" S D VA U | AOEN . de la „sein") a fost. -e bachelita benannt (part. -(e) s. -(e) s. -(e) s. -n maşina de prelucrat sowohl . -en cercetarea piaţa Markt. aducea bringen-brachte-gebracht a aduce Forschung. de la müssen) au trebuit..

pl. au dat glichen) (dădeau) posibilitatea a înlesni. (das heißt) căldura Wärme. ausgestoßen) a arunca/a împinge afară baza Basis. f.260 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE das das das die die die der der die die die die der das das das das das das das das die das die der a şti. -s. a da posibilitatea ermöglichen după cum se ştie bekanntlich fabricaţia. f. de la erzeugen) a confecţionat. urmau folgten (imperf. -s. înlesneau. -s. solidificarea Aushärtung. con­ Herstellung. -en ausgestoßen (part. gewußt) clasic klassisch procedeul de presare Preßverfahren. pl. a cunoaşte wissen (wußte. pl. -(e) s. -s. -. -s. materialul de bază Spritzgießen. -e au urmat. f. ermöglichten (imperf. pl.e de t . f. -s.livrabil lieferbar . -en y duroplastul Duroplast. -en mulţimea. calandrarea Blasen. producţia. -n maleabil formbar adică d. -en ţeava Rohr. -(e) s.pl. -en fecţionarea Unzahl. pl.t felul aller Art. extrudarea Kalandrieren. -e profilul Profil. -(e) s. -(e) s. suflarea erzeugte (imperf. -s. de la ausstoßen) aruncat/împins afară ausstoßen (stieß aus. -e materia primă. -(e) s. presarea la cald Extrudieren. de la ermö­ au înlesnit.h. producerea. f. f.praful de bachelită Bakelitpulver. -s. turnarea prin injecţie Warmpressen. f. -e a plastifia plastifizieren formarea Formung. sticla Flasche.scula de presat Preßwerkzeug. -(e) s. f. -(e) s. -n pielea sintetică Kunstleder. -e foaia. foiţa Folie. -n bidonul Kanister. întărirea. . pl. de la folgen) a urma folgen termoplastul Thermoplast. confecţiona obiectul de uz casnic Haushaltgerät. -e termic thermisch baza Grundlage. -s. pl. numărul mare Ausgangsstoff. sumedenia. butelia.

Exemple. Forma neconjugată (infinkă) sau numele predicativ se află pe locul ultim. Diese Maschine verarbeitet Kunststoffe.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 261 G. pe locul I în propoziţiile interogative totale şi propoziţiile imperative (prima parte sintactică). Predicatul simplu sau complex. Explicaţii şi exerciţii 16.0. care răspunde la întrebările: Was tut das Subjekt? (Ce face subiectul?) sau: Was geschieht mit dem Subjekt? (Ce se întîmplă cu subiectul?) sau: Was (Wie) ist das Subjekt? (Ce sau: cum este subiectul?). Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 335. Was geschieht mit dem Bakelitpulver ? . Ei — gen — schaf t Fort — schrit— te An — wen — dung Preß — werk — zeug 16. Exersaţi pronunţarea diferenţiată a sufixelor adjectivale! [-19] C-II9] ' ' [-IJ] vielseitig erklärlich mechanisch ringförmig bekanntlich klassisch einmalig ziemlich thermisch flüssig hauptsächlich plastisch wichtig ähnlich automatisch fertig wirklich elektrisch Exerciţiul 336. Părţile sintactice (Sinteză) 16.1.1. Forma conjugată a predicatului (verbul finit) se află: pe locul II în propoziţiile afirmative şi interogative parţiale (a 2-a parte sintactică).1. Was tut diese Maschine ? Das Bakelitpulver wird in Preßwerkzeugen plastifiziert.1. Propoziţiile limbii germane sînt compuse din următoarele părţi sintactice: 16. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! _ / _ ' _ _ _ J_ — — _ _ J _ fol — gen • den — ver — ar •— bei — tet Ba — ke •— lit Kunst — stof — fe Ver •— ar — bei — tung Du — ro — plast her • stell —• bar — Phe — noi —• har — ze Ther — mo — plast Ge — gen — stand Ma — schi— nen — typ .

1. fiind a 3-a. Wer? Was? 16. W a n n ? (Cînd ?) Wie lange ? (Cît timp ?) Seit wann ? (De cînd ?) ş. Wem? Wen? Was? Fragen Sie die Sekretärin nach der Rechnung. dar poate sta şi după verb. . pronume sau sintagme 1J răspunde la întrebările: wer ? was ? (Cine ? Ce ?) şi stă de regulă la începutul propoziţiei. după verbul finit al pro­ poziţiei. Was sind die Thermoplaste ? 16.4. Exemple: Das Bakelitpulver wird gepreßt. Exemple: Zeigen Sie dem Gast das neue Verarbeitungsverfahren. Wer? Was? Hier arbeitet der neue Oberingenieur des Werkes. Subiectul exprimat prin substantive. parte sintactică.a.262 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Die Thermoplaste sind moderne Kunststoffe.1. Wo ? (Unde ?) Woher ? (De unde ?) Wohin ? (încotro ?) Wie ? (Cum ?) In welcher Weise ? (în ce fel ?) Womit ? (Cu ce ?) Wie (sehr?) (Cît de m u l t ? Cît?) Warum ? (De ce ?) Aus welchem Grund ? (Din ce cauză ?) Wozu ? (La ce ?) Zu welchem Zweck ? (în ce scop ?) Wann ? (Cînd ?) Unter welcher Bedingung ? (în ce condiţie ?) Trotz welchen Umstandes ? (în ciuda cărui fapt ?) l ) Sintagma = un grup de cuvinte care formează o singură parte sintactică (răspunde la întrebarea respectivă). Complementele cerute de valenţa verbului (predicatului propoziţiei) răspund la următoarele întrebări: Felul complementului întrebările la care răspunde la la la cu cazul acuzativ cazul dativ cazul genitiv prepoziţie la infinitiv Wen ? Was ? (Pe cine. Complemente circumstanţiale cerute de valenţa verbului sau libere care pot fi: Felul circum­ stanţialului întrebările la care răspunde de de de de de de de de de timp loc mod instrument consecinţă cauză scop condiţie concesie ş. W a s ? (Ce?) Complementele sînt exprimate prin substantive sau pronume la cazurile respective sau prin sintagme şi se aşază. a 4-a etc.3.1.a. Ce ?) W e m ? (Cui?) Wessen ? (Al cui ? A cui ?) Woran ? (La ce ?) Worauf ? (Pe ce ?) Warum ? (De ce ?) ş.2. Wen ? Was ? Wonach ? 16.a. de obicei.

numeral. participiu) substantival (substantiv la genitiv.1.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 263 Heute kommt die Delegation in das Konstruktionsbüro. Welches Preßverfahren ? Die Verarbeitung der Plaste. -es ? adverbial (adverb) după sub­ stantiv Welcher. -es ? Wessen ? după sub­ stantiv Welcher. Welche Eigenschaft ? Der Einspindelautomat hier. -es ? Exemple: Das klassische Preßverfahren. WTozu ? 16.? Der (die. stabilind din ce părţi sintactice se compun propoziţiile. -e. Felul atributului Poziţia faţă de substantiv întrebările la care răspunde Exemple: adjectival (adjectiv. cu prepoziţie. -e. Wann ? Wohin ? Man mißt den Druck mit einem Manometer. . -e.5. Welche Arbeit ? Die Eigenschaft sich zu biegen. das) wievielte ? Wieviel ? după sub­ stantiv Welcher. Welcher Einspindelautomat ? Exerciţiul 337. Analizaţi textul lecţiei. pronume. Puneţi întrebările respective şi observaţi prin ce sînt expri­ mate părţile sintactice! . Wessen ? Die Arbeit an der Maschine. apoziţie) verbal (infinitiv cu „zu") înaintea sub­ stantivului Welcher. Womit ? Zum Verarbeiten der Kunststoffe braucht man Verarbei­ tungsmaschinen . Atributul care poate însoţi orice substantiv (sau alt cuvînt nominal) formînd cu acesta o sintagmă. -e ? es ? Was für ein. -e.

Das Verfahren ermöglicht. recomandăm a se urmări în timpul lecturii îndeosebi virgulele. a > Excepţii v. .1 şi 19. weil. lecţia a 19-a. Părţile sintactice ale propoziţiilor pot fi exprimate şi prin pro­ poziţii întregi. adică propoziţia din care reprezintă o parte sintactică. Exemple: Hier wird gezeigt.2. (Propoziţie completivă). b) cuvinte interogative. Acestea sînt propoziţiile subordonate (sau secundare). fiind bogate în propoziţii secundare. wo? wie? wann? wer? warum? s.2.2.2. ist das Spritzgießen. (Propoziţie subiectivă). wenn s. de mod etc. le pot urma sau pot fi chiar intercalate în regentă. punctul 17.2. punctele 19. de loc. lecţia a 17-a.264 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 16.2. b) au verbul conjugat la sfîrşit. lecţia a 11-a. Exemple: Weil das Verfahren einfach ist. şi lecţia a 18-a. Cuvintele introductive ale propoziţiilor secundare pot fi: a) conjuncţii subordonatoare: daß. (Propoziţie cauzală). was nicht richtig ist.a. şi a se căuta apoi semnalmentele princi­ pale de structură (cuvîntul introductiv. Propoziţiile secundare pot preceda regentele. (Propoziţie completivă).4. legate de regentă printr-un cuvînt introductiv 2). Propoziţii secundare (Subordonate) 16. Diese Verfahren machen Fortschritte. punctul 18. Exemple! Man muß das Verarbeitungsverfahren ändern.2 3 > v.2. 16. verbul finit la sfîrşit. completive. l > Propoziţie regentă = propoziţia supraordonată celei secundare. a se aplica metoda „luneta-foarfece" 4)). 16.1.5. Das modernste Verfahren. c) pronume relative 3). daß hohe Leistungen erzielt werden. circumstanţiale (de timp.3. wodurch man Kunststoffe formt. propoziţiile secundare au următoarele semne distinctive: a) se separă oricînd de regentă 1) prin virgulă. (Complement la acuzativ). Deosebim deci propoziţii subiective. în limba germană.2.2. de regulă.a. Textele tehnice germane. Wir wissen. punctul 11. Was ?) daß man das Bakelitpulver plastifiziert. wenden wir es an. (Wen.a. 16. (Wer? Was?) was aus Kunststoffen herstellbar ist. c) sînt.2 4 > v. Wen ? Was ? Man muß ändern. care pot marca începutul unei propoziţii secundare.). (Warum ?) weil die Kunsstoffe überall Anwendung finden. atributive s. 16.

verbele pot forma imperfectul în două feluri: &)Cu ajutorul sufixului -t. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare cauzale cu ajutorul conjuncţiei „weil" subordonîndu-le regentei „Diese Maschine hat eine hohe Leistung" ! Model: Sie ist vollautomatisch gesteuert.e (eu construiam sau: am construit) du baust du bau -t. Diese Eigenschaften führen zur Entwicklung neuer Verfahren. Imperfectul verbelor 16. Die Verarbeitung ist nicht einfach. căutînd propoziţiile secundare şi stabiliţi la ce întrebare răspund şi prin ce sînt introduse! Exerciţiul 339. Wir wissen." cu ajutorul conjuncţiei „daß" ! Model: Kunststoffe können verarbeitet werden. Pentru a se relata (a povesti) acţiuni trecute. daß Kunststoffe verarbeitet werden können. c.werden.1. weil sie vollautomatisch gesteuert ist. î n limba germană.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 265 Exerciţiul 338. d.en b) Cu modificarea vocalei radicale şi fără desinenţe personale la persoa­ nele I si a IlI-a singular: verbele de conjugare tare. subordonîndu-le regentei. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Kunststoffe können verarbeitet werden. Sie ist vollautomatisch gesteuert.3.între radicalul verbului şi desinenţa personală: verbele de conjugare slabă. a. 'ö 1 16. Sie arbeitet spanlos. c.3. e. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare. Sie kann dauernd belastet werden. b. Exerciţiul 340. Exemplu: Verbul „bauen" —• a construi Prezent Imperfect ich baue Ich bau -t.. Analizaţi textul lecţiei. b.et sie bauen sie bau -t.est er baut er bau -t.e wir bauen wir bau -t. Sie funktioniert elektrisch. Sie muß nicht von Arbeitern betätigt.en ihr baut ihr bau -t. Der fertige Teil wird ausgestoßen.. . a. d. e. „Wir wissen . Man kann aus Kunststoff Hausgeräte herstellen. se foloseşte timpul imperfect (sau preferit) al verbelor.

dar au si alte neregularităţi. este necesar a se memora odată cu infinitivul şi cu participiul perfect al verbelor de conjugare tare şi neregulată şi persoana I singular imperfect. aceasta fiind a treia din cele trei forme de bază ale verbului care trebuie reţinute spre a se putea conjuga corect: Exemple: I II III Infinitivul Imperfectul Participiul perfect stieß aus ausgestoßen a) Verbe tari: ausstoßen besitzen besaß besessen ziehen gezogen zog lassen ließ gelassen eintragen trug ein eingetragen aufschreiben schrieb auf aufgeschrieben vorsehen sah vor vorgesehen überschreiten überschritt überschritten b) Verbe neregulate: bringen brachte gebracht entstehen entstand entstanden nennen nannte genannt hineingehen ging hinein (ist) hineingegangen sein war (ist) gewesen . Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce în ce fel verbul respectiv formează imperfectul. avînd la imperfect atît schimbarea vocalei cît şi sufixul -t-.3. Exemplu: verbul „bringen" — a aduce Prezent Imperfect ich bringe ich brachte (eu aduceam. semnele ambelor conjugări.2. sau: am găsit) ich finde du findest du fand •— est er findet er fand wir finden wir fand — en ihr findet ihr fand — et sie finden sie fand — en c) Verbele neregulate combină. de obicei.266 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exemplu Verbul „finden" a găsi Prezent Imperfect ich fand (eu găseam. am adus) du bringst du brachtest er bringt er brachte wir bringen wir brachten ihr bringt ihr brachtet sie bringen sie brachten 16.

.3. Verbele auxiliare temporale şi modale formează timpul imperfect în mod neregulat.3. Exemplu: Prezent: ich stoße aus.4.3. Formele de bază ale verbelor învăţate pînă acum se vor găsi în dicţionarul final. La început.5.1. 16.1.7. *' Incepînd cu lecţia de faţă se vor da cele trei forme de bază ale verbelor de conjugare tare şi neregulată la rubrica vocabular. prelucrarea era simplă sau: La început. lecţia 11. ich teilte ein etc. Diateza pasivă se formează la timpul imperfect cu formele de imperfect ale verbului auxiliar „werden". 2 » v. Pentru conjugarea corectă a verbelor de conjugare slabă. ich teile ein etc. 16. Verbe separabile 2) se separă şi la imperfect.6. ich rüste a u s . fiind în limba germană timpul de povestire.3. punctul 11.3.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 267 haben hatte gehabt können konnte gekonnt werden wurde (ist) geworden*> s.a. prelucrarea a fost simplă. 16. Timpul imperfect. participiul şi regula de la punctul 16. Exemplu: ich wurde genannt (am fost denumit) wir wurden genannt du wurdest genannt ihr wurdet genannt er wurde genannt sie wurden genannt 16.3. poate fi tradus nu numai cu imperfectul. este suficient a se cunoaşte infinitivul. Verbe auxiliare de timp sein haben werden ich war ich hatte ich wurde du warst du hattest du wurdest er war er hatte er wurde wir waren wir hatten wir wurden ihr wart ihr hattet ihr wurdet sie waren sie wurden sie hatten Verbe auxiliare de mod können müssen dürfen mögen sollen wollen ich konnte mußte durfte mochte sollte wollte durftest mochtest solltest wolltest du konntest mußtest mußte mochte sollte wollte er konnte durfte wir konnten mußten durften mochten sollten wollten ihr konntet mußtet durftet mochtet solltet wolltet mußten durften mochten sollten wollten sie konnten 16. ich rüstete a u s . ci şi cu timpul perfect compus (timpul de povestire din limba română).a. Imperfect: ich stieß aus.3. Exemplu: Zu Beginn war die Verarbeitung einfach.

sich auf 5 Millionen. Căutaţi în vocabularul final şi memoraţi formele de bază ale tuturor verbelor de conjugare tare. trat ein. einen Kanister. belief sich. c. ist mitgekommen) Der Kollege . brachte. in die Maschinenhalle . Conjugaţi la timpul imperfect! Verificaţi tipul de conju­ gare a verbelor ! a. g. gesprochen) Man .. b. Exerciţiul 345. (sich belaufen.. belaufen) Die Planzahlen . ins Büro eintreten.. Er arbeitet an den Preßwerkzeugen.. d.. sah vor. ist entstanden) So . (entstehen. diese Bauart nicht ... Exerciţiul 343. Completaţi următoarele propoziţii cu verbele date în pa­ ranteză la timpul imperfect! a. . entstand. gebracht) Der Praktikant . Exerciţiul 344. Treceţi următoarele propoziţii la timpul imperfect! Pro­ poziţiile cuprind verbe de conjugare slabă ! a. von der neuen Verarbeitungsmaschine. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von Rohren. (bringen. Man plastifiziert das Bakelit durch Druck und Wärme.. bessere Resultate erhalten. e. Căutaţi verbele din textul lecţiei şi identificaţi pe cele care stau la timpul imperfect! Exerciţiul 342. f. kam mit. ... e. Nach den Phenolharzen folgen die Thermoplaste... învăţate pînă la lecţia de faţă! sein messen schreiben ersehen mitkommen stehen helfen laufen erscheinen ansehen liegen besprechen fallen gewinnen gießen schleifen sehen halten unterscheiden bestehen gehen sitzen steigen geben herausgreifen kommen ziehen lassen eintreten hergeben gleichen lesen betragen sprechen herbringen . (eintreten. e.. das neue Verarbeitungsverfahren. Blechwerkstoff umformen.. f. Gießerei . b . .. ein neues Verfahren entwickeln. d. Ich entwickle einen Plan. vorgesehen) Der Katalog . Sie bauen einen neuen Maschinentyp.268 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 341. c. f.. (vorsehen. b. sprach.... den Kunststoff plastifizieren.. (mitkommen. ist eingetreten) Wir . eine Asbestplatte nehmen. c. (sprechen. d.

5.. wichtig. ermöglichen. bauen. Energie. chemisch. messen. automatisch s. î n textele tehnice se întîlnesc numeroase adjective formate de la substantive. Metallurgie. Silber. einmal. Valenţa verbelor t Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2(N. confundaţi sufixele! Accentuaţi corect! a. plastifizieren Es folgen die Thermoplaste Dieser Maschinentyp ermöglicht Spritzgießen. ausstoßen. elektrisch. lieferbar s. steuern. De la următoarele categorii de cuvinte aţi învăţat adjective formate cu sufixele -isch şi -ig! Amintiţi-vi-le şi pronunţaţi-le cu glas tare. Mathematik. Ringform. Exerciţiul 346. — lieh: ähnlich.4. konstruieren. Plast.. modernisieren.a. Thermik.1. Technik. folgen bringen.A) entstehen. 16. hauptsächlich. erfüllen. — bar: formbar. Formaţi adjective de la următoarele verbe cu ajutorul sufi­ xului -bar.a. alcătuiţi pro­ poziţii simple pe care le reformulaţi apoi cu diateza pasivă după modelul următor ! Model: Diese Zahlen sind kontrollierbar. Cu adjectivele formate în exerciţiul anterior. Cele mai des întîlnite sufixe sînt: — isch: konisch. Mechanik. b. Diese Zahlen können kontrolliert werden.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 269 nehmen hingehen überschreiten einfahren tiefziehen beziehen sich belaufen herausnehmen sich befinden zerreißen beschreiben aufschreiben vorsehen hineingehen ergeben werden biegen sich begeben erhalten eintragen besitzen 16. richtig. Nu. lesen.a. liefern. mechanisch. Exerciţiul 348. Nummer. Ecke. Hydraulik. das . fleißig. kontrollieren. halten.. entwickeln. anwendbar = aplicabil schmelzen. drehen. gießen. Exerciţiul 347. erreichen. verwenden.4. zählen. — ig: fertig. flüssig s. prüfen. Zylin­ der. Verbe sau alte părţi de vorbire cu ajutorul unor sufixe carac­ teristice. Farbe. care exprimă posibilitatea de a se face ceva ! Traduceţi adjectivele şi controlaţi traducerea cu cheia exerciţiilor ! Model: anwenden. grundsätzlich s.. transpor­ tieren.a.. Adjective derivate 16.

Wodurch können Gegenstände aus Kunststoffen hergestellt werden ? o.270 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 349.. steuert . Wie werden moderne Verarbeitungsmaschinen gesteuert ? j . î n acest text trebuie arătat la ce servesc materialele plastice. Termoplastul nu putea fi prelucrat mecanic.. H. c.... Wer erfand das Bakelit ? d.... ? i... . ? g. ?' Wie entsteht Kunstleder ? a..... ermöglicht . Gibt es heute viele Kunststoffe ? g.. entwickelt man . Materialele plastice au avut însuşiri foarte multilaterale.. Wie plastifizierte man das Bakelit beim klassischen Preßverfahren ? k.. Wie war die Verarbeitung der Kunststoffe zu Beginn ? c. ändert man .. e. . Baekeland. baut man . . d. b. Wozu führte die Entwicklung neuer Verarbeitungsverfahren ? i. Was sind Duroplaste ? Was sind Thermoplaste ? 1. . Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a.. ? f. Dezvoltarea de noi maşini şi procedee se explică prin aceea că materia­ lele plastice au putut fi folosite multilateral. aus? c... ... ? d. răşina fenolică şi-a găsit aplicaţia prin prelu­ crare în obiecte.... . bringt .. Nennen Sie Maschinenteile und andere Gegenstände aus Kunststoff! Exerciţiul 351. W a s ermöglichten die Thermoplaste? n. . Inventatorul bachelitei a fost L.. Traduceţi în limba germană ! a. i. Auf welcher Grundlage sind Thermoplaste formbar? m . ? h... Was ist das Bakelit ? e.. Termoplastele au făcut posibil ca să fie fabricate un număr mare de obiecte. Seit wann wird Bakelit verarbeitet ? f. ? e.. Warum mußten die Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe entwickelt werden ? h.. Vedem că piesa finită este împinsă afară din scula de presat. h. f. ? Exerciţiul 350 (sinteză). plastifiziert man . g. ! Model: . Formaţi cîte o întrebare parţială cu fiecare dintre verbele date şi răspundeţi cu cuvinte la alegerea dv. .. Aşa se explică (faptul) că au fost produse multe obiecte de uz casnic.. .. încă acum 70 de ani. . ? j . Was soll in diesem Text gezeigt werden ? b.. entsteht .. folgen .... entsteht . stößt .. ? b....

Vor Inbetriebnahme müssen alle Anschlüsse für Strom. Vocabular 1) 2 3. Vor der Montage soll die Betriebsanlei­ tung von sachverständigem u> Personal genau studiert 121 werden. Lieferung und Inbetriebnahme. Wasser. Abnahmebedingungen 6) Verpackung 7). hydraulische Ver­ bindungen 17) usw. Sie soll die wich­ tigsten Punkte des Angebotes enthalten. Tran­ sport 8>. die Auslegung 3 ' der Garantie. Montage u.U. competent a studia montarea îndrumarea montorul de specialitate lichidul de răcire legătura . genau geprüft werden. 8. Nach genauer Prüfung des Angebotes und Vergleich l) mit dem Lastenheft. Das Mon­ tieren 13 ' der Maschine soll von guten Monteuren. Kühlmittel 16 '. 6 7. 6 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (III) Die Bestellung. Liefertermin 5).U. Lectura suplimentară Nr. 4 5. unter Umständen der Monteurbesuch sachverständig studieren das Montieren die Anleitung der Fachmonteur das Kühlmittel die Verbindung comparaţia în scris interpretarea piesa de schimb termenul de livrare condiţia de recepţie ambalajul transportul eventual vizita unui montor expert. Luft. erfolgt die schriftliche 2) Bestellung. eventuell unter Anleitung 11 ' eines Fachmonteurs 15 ' des Lieferwerkes erfolgen. 9. der Ersatzteile 4).LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 271 D. IO) 11) 12 13) 14) 15) 16) 17) der Vergleich schriftlich die Auslegung der Ersatzteil der Liefertermin die Abnahmebedingung die Verpackung der Transport u. 9 ) mit Monteurbesuch 10) .

272 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Das Einfahren 18) und die Abnahme 1 9 ' der Werkzeug-oder Verarbeitungs­ maschinen 20 ) soll unter den Bedingungen 21 ' der Fertigung 22 ' erfolgen. a da . Beson­ dere Aufmerksamkeit muß numerisch gesteuerten oder automatischen Ma­ schinen geschenkt werden 23' wie z.B. 18) 19) 20) 21) 22) 23) das die die die die Einfahren Abnahme Verarbeitungsmaschine Bedingung Fertigung schenken rodajul recepţia maşina de prelucrat condiţia fabricaţia a acorda. auch den Maschinen für die Verarbei­ tung der Kunststoffe.

Schiffsbau usw. ist in das Preßschwei­ ßen und in das Schmelzschweißen eingeteilt. die auch alle weit­ gehendst verbreitet sind. 17.1 şi 17. punctul punctul punctul punctul punctul 17. Gleichrichter oder Umformer umgewandelt werden. Das Trennen. 1/103 . Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen. die zur Verbindung notwendig ist1'. Beim Lichtbogenschweißen erhitzt der elektrische Licht­ bogen. 17. Die meistverwendeten Ver­ fahren sind: a. die man im Ma­ schinenbau. unter Schutzgas (C0 2 oder Argon) mit Wolfram­ elektrode (WIG-Verfahren = Wolfram-Inert-Gas) usw. v Explicaţii. Schmelzschweißen: Lichtbogenschweißen.2. Explicaţii. den man zum Schweißen be­ nötigt. 17. Der Strom. Thermitpreß­ schweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. hat eine Spannung von 20—65 V. der 11 2) 3) v.Lehrstück Nummer 17 DAS SCHWEISSEN A. Gasbrennschneiden.2. welches seinerseits in Stumpfschweißen. elektrisches Widerstands^ schweißen und Gasschmelzschweißen. Bei Entzündungstempe­ ratur und Oxydation (Verbrennung) erfolgt das Trennen des Werkstoffes. Die Temperatur. welches2' durch einen elektrischen Lichtbogen oder eine Gas­ flamme geschieht. das sehr viel Anwendung findet.4.oder Drehstrommotoren angetrieben. Ein solcher Maschinensatz. Es gibt noch verschiedene Sonderverfahren Schweißen unter Pulver (UP-Verfahren). Explicaţii. Die Schweißstellen werden beim Schweiz ßen auf 3 500—4 000°C erhitzt.5. b. Explicaţii. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. heißt Lichtbogen-bzw. 8 Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c.6. muß der Strom durch Transformatoren. Text Durch das Schweißen verbindet man Werkstoffe unter Einwirkung von Wärme fest miteinander. Die Umformer werden durch Wechsel­ strom. Da diese Spannungen im Netz nicht verfügbar sind. Ein Verfahren. Explicaţii. Feuerschweißen. 17.. weitgehendst3' anwendet. Preßschweißen: Kaltpreßschweißen. die Schweiß­ stelle bis zur Schmelztemperatur. Punktschweißen und Nahtschweißen *' unterteilt ist. ist das elektrische Licht­ bogenschweißen5'. wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt.

-en erfolgen das Trennen. daß fest aneinander 1) gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. a uni. das ebenfalls erprobt ist. a avea loc. ist ge­ schehen) heißen (hieß. pl. -s. weitgehendst das Preßschweißen. kann man bereits bei Raumtemperatur. f. -n geschehen (ie. -en fest miteinander die Verbindung. f. sudarea a lega. f. a îmbina influenţa. efectul durabil. pl. geschah. Beim Reibschweißen. punctul 17. *' v. der Schiffbau. ist unter der Bezeichnung „Schweißumformer" bekannt. -s. Verschweißungen von Metallen.274 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN aus Antriebsmotor und Stromerzeuger besteht. der Maschinenbau. -s. pl. sind erprobt und in der Praxis anwendbar. -s. f. die Gasflamme. -s.3. -en die Verbrennung. das Gasbrennschneiden. pl. -en notwendig bestimmen die Entzündungstemperatur. f. rezistent. îmbinarea necesar a determina temperatura de aprindere oxidarea arderea. pl. solid. pl. tare. unirea. tăierea arcul electric flacăra de gaz a se întîmpla. pl. f. die ohne Zufuhr äußerer Wärme er­ folgen. f. meistverwendet das Kaltpreßschweißen. -s. erreicht man eine Schweißverbindung dadurch. welches verhältnismäßig einfach ist. der Lichtbogen. lang anhaltenden Druck oder Schlag best­ möglich verbinden. pl. B. geheißen) das Lichtbogenschneiden. -en die Oydation. das Schmelzschweißen. -(e)s. Explicaţii. com­ pact împreună legarea. a rezulta separarea. a se petrece a se numi tăierea cu arcul electric tăierea cu gaz construcţia de maşini construcţia navală în cea mai mare măsură sudarea prin presiune sudarea prin topire cel mai des folosit sudarea prin presare la rece . verbinden (verband. combustia a urma. einige NE-Metalle durch hohen. -(e)s. Beim Kaltschweißen. f. verbunden) die Einwirkung. pl. Vocabular das Schweißen. -s. -s. f.

pl. pl. f. a acţiona agregatul de maşini der Maschinensatz. f. f. -s. -s. din partea lui das Stumpfschweißen. redresorul der Umformer. -s. -e reţeaua verfügbar disponibil der Gleichrichter. -s. -s. pl. pl. pl. -s. aplicabil. a experimenta erproben practica die Praxis. -e gazul inert / de protecţie das Argon. pl. -en temperatura de topire da deoarece. -s. -en antreiben (trieb an. argonul (gazul) die Wolframelektrode. f. -en denumirea der Schweißumformer. der Antriebsmotor. sudarea prin cusătură das Lichtbogenschweißen. f. din exterior äußere a încerca. sudarea prin forjare sudarea aluminotermică (prin pre>= siune) das Widerstandschweißen. . -en din afară. -en alimentarea die Zufuhr. -s. f.f. -en motorul trifazat der Drehstrommotor. pl. pl. das Thermitpreßschweißen. generatorul electric die Bezeichnung. f. sudarea cu gaz das Sonderverfahren. -n die Schmelztemperatur. -en motorul de acţionare der Stromerzeuger. pl. procedeul special das Pulver. -es. -s. -s. -s. -s. sudarea prin puncte das Nahtschweißen. angetrieben) a antrena. -s. sudarea cap la cap das Punktschweißen.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 275 das Feuerschweißen. convertizorul de sudare cunoscut bekannt sudarea/îmbinarea prin sudură die Verschweißung. -es. fiindcă das Netz. pulberea das Schutzgas. -s. practicabil anwendbar relativ verhältnismäßig . -es. pl. convertizorul a transforma umwandeln motorul de curent alternativ der Wechselstrommotor. f. -s. -s. -s. -s procedeul cu electrodul de wolfram şi gaz inert a răspîndi verbreiten a încălzi (la incandescenţă) erhitzen locul sudurii die Schweißstelle. sudarea cu arc electric das Gasschmelzschweißen. -en electrodul de wolfram das WIG-Verfahren. sudarea electrică prin rezistenţă seinerseits la rîndul său. -s. f.

Wolfram/elektrode. ziehen. die Schweißverbindung. Maß/einheit. Raum/inhalt. Dehnung. Exerciţiul 353. ah : Zählen. nehmen. Rohling. de pe acum temperatura mediului înconjurător continuu lovitura cît mai bine posibil sudarea prin frecare îmbinarea prin sudare de asemenea laolaltă presat a presa repede unul faţă de altul a se roti C. gegen/ein/ander. -es. Cuvintele care încep cu o vocală şi intră ca element constitutiv într-un cuvînt compus nu se leagă în pronunţare de celelalte elemente care le preced. Exemple: Stromerzeuger pronunţat: Strom / erzeuger Schweißumformer „ Schweiß / umformer Wolframelektrode „ Wolfram / elektrode Exerciţiul 352. Mit/arbeiter. Stahl. an/ ein/ander. Pronunţare şi ortografie 17. . -en ebenfalls aneinander gepreßt (part. ieh : es geschieht. Draht. Flugzeug/industrie. öh : Höhe. Einspindel/automat. -en anhaltend der Schlag. Stuhl. Verfahren. sehr. bestehen. pi. vorsehen. . -s. Exersaţi pronunţarea corectă.e bestmöglich das Reibschweißen. Exersaţi scrierea cu h ca semn de lungire a vocalelor! Pronunţaţi fără h! ah : Zahl. Bohrung. gehen. mit/ein/ander. Explicaţii şi exerciţii 17.276 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN bereits die Raumtemperatur. Stähle. uh : Zufuhr. weitgehend. Uhr. üh : einführen.1. de la pressen) pressen schnell gegeneinander rotieren deja. Bruch/einschnürung. hohen. Rohr. man fährt ein.0.0. Schweiß/umformer. Nahtschweißen. einfahren. Schutz/elektrode. tiefziehen. f. nelegată a următoarelor cuvinte ! Strom/erzeuger. Nicht /eisenmetalî. man sieht vor. eh : Drehstrom. oh : ohne.

den man zum Schweißen benötigt der Strom Propoziţiile subordonate care determină mai îndeaproape sensul unui substantiv pot avea diferite cuvinte introductive. Temperatura care este necesară pentru îmbinare este determinată de felul materialului.1. Propoziţie relativă Das Trennen.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 277 17. Exemple: Die Temperatur.1. Precizările necesare pentru stabilirea exactă a sensului unui substantiv pot fi făcute sub diferite forme: Procedeul 1 Sensul general Sensul precizat a) compunere: b) diferite atribute: c) prin apoziţii l> d) prin propoziţii subordonate: das ein das das Schweißen Lichtbogen Schweißen Trennen Welcher} Weichet Welches! (care 7) Was für ein (eine. ein) ? (Ce fel de}) das Lichtbogenschweißen ein elektrischer Lichtbogen das Schweißen unter Pulver das Trennen des Werkstoffes der Strom. Separarea care se face cu ajutorul unui arc electric este cu­ noscută ca tăiere prin arc electric. . v. punctul 24. de aceea le numim propoziţii relative.1. ele încep cu un pronume relativ 2 '. wird durch die Art des Werkstoffes be­ stimmt. punctul 17. x 2) > v. Propoziţii relative 17.1.2 al lecţiei de faţă. lecţia 24. I die zur Verbindung notwendig ist. De cele mai multe ori însă. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht heißt Licht bogen schnei­ den.

mit der man schweißt.. Schiffbau usw. Pronumele relativ se acordă cu substantivul determinat în gen şi număr.1.1.. dar cazul depinde de propriul său rol sintactic în propoziţia relativă. nominativ 17.5... werden durch Wechselstrommotoren angetrieben. t I 17. dacă funcţia lui ca parte sintactică cere acest lucru.. Pronumele relativ poate fi precedat de o prepoziţie. | den man zum Schweißen benötigt | Excepţie se face numai atunci. Exemplu: Die Umformer.4.. den man zum Schweißen benötigt. .2...278 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 17. welches verhältnismäßig einfach ist. anwendet.1. Der Transformator wandelt den Strom um. muß . Exemplu: Die Gasflamme.1. o întrerupere a propoziţiei supraordonate (v. die man im Maschinenţ I bau. die ohne Zufuhr äußerer Wärme erfolgen. t ! I - neutru sg. Ele se recunosc uşor după poziţia pronumelui relativ după prima virgulă şi verbul finit înainte de virgula de la sfîrşit. Formaţi toate variantele posibile.. . sg. Propoziţiile relative sînt aşezate imediat după substantivul pe care îl determină şi de aceea produc.. Exemple: Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen.. die man zum Umwandeln des Stromes braucht. de obicei. toate exemplele de mai sus). Exemple: Der Strom.. f hat eine Spannung von 20—65 V. şi exemplele de mai sus !) Exemplu: Der Strom. citind cu glas tare pînă la automatizare! . Spre deosebire de limba română. Aceste cuvinte sînt aşezate între substantivul determinat şi propoziţia relativă. propoziţiile relative sînt tot­ deauna separate prin virgulă de propoziţia supraordonată (v.3. 17. plural nominativ Beim Kaltschweißen. den man zum Schweißen benötigt. mase. cînd substantivul determinat mai are alte atribute după el sau cînd propoziţia relativă ar separa o particulă ori alt cuvînt izolat de restul propoziţiei. Exerciţiul 354. acuzativ Verschweißungen von Metallen. Căutaţi în textul lecţiei propoziţiile relative şi stabiliţi ce substantiv este determinat de ele! Exerciţiul 355.

Die Schweißstellen... Das Reibschweißen geschieht bei Raumtemperatur. ist sehr modern.. a. (welche) die man durch einen elektrischen Lichtbogen erzeugt. (welche) die man zuerst bearbeiten muß. c. .. Das Verfahren.. e.. das. Der Lichtbogen erhitzt die Schweißstelle. . plural die" ! Model: Das Verfahren ist sehr modern.. Das Reib­ schweißen ist ebenfalls erprobt. (mit welcher) c.. die.. . (welchen) mit dem man beim Schweißen arbeitet. . Die Temperatur ist sehr hoch. das hier angewendet wird. (welcher) den man zum Schweißen braucht. . Beim Kaltpreßschweißen verbindet man durch hohen Druck. Das Verjähren wird hier ange­ wendet. die auf 3 500—4 000°C erhitzt werden... b... (welche) mit der man beim Schweißen rechnen muß.. . Die Temperatur. . (nach welchem) d. a. das auch sehr viel Anwendung findet. Ein Verfahren. .. ... înlocuind substantivul care se repetă. (welches) das man sehr oft anwendet. (welches) nach dem in vielen Werken gearbeitet wird. (welche) an denen man arbeitet. Das Trennen geschieht mittels einer Gasflamme. die beim Schweißen entsteht. (an welchen) Exerciţiul 356. (mit welchem) b. Der Lichtbogen wird zwi­ schen Werkstück und Elektrode erzeugt. Der Strom. Transformaţi a doua propoziţie într-o propoziţie relativă. Das Kaltpreßschweißen ist verhältnismäßig einfach. . . prin pronumele relativ „der... d. Das Trennen heißt Gasbrennschneiden.. . .....LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 279 der vom Transformator umgewandelt wird. Die Temperatur wird beim Schweißen entwickelt.

das" este însă preferat sinonimu­ lui său..că­ ror denen welchem welcher welchem welchen = cărui. î n limba germană există trei serii de pronume relative: der. cărei. das. c. > . welcher welche N der die das die G dessen deren dessen deren D dem der dem Plural n. Materialul care urmează să fie sudat trebuie să aibă anumite însu­ şiri.2. căror welchen welche welches welche = p e care A den die das die Exerciţiul 358. welcher. . punctul 23. die. cărei. Prin sudarea care se împarte în sudare prin presiune şi sudare prin topire. = al cărui. . f. welches.280 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 357. zwischen Werkstück und Elektrode erzeug wird.. was = cine. a.. care se aplică foarte mult. beim Schweißen verwendet wird. pronumele „der. care este un procedeu foarte cunoscut. . se poate face în diferite feluri.. d.2. welche. Traduceţi în limba germană. f. welche = care. m. e. * v. Die Elektrode..1. Primele două pronume au acelaşi înţeles şi pot fi folosite în acelaşi fel. La sudare. 17. Sudarea. die. pl. wer. n. Pronumele relative „der. locul de sudare se încălzeşte pînă la topire. pl. die = care. die. Completaţi cu ambele pronume relative la cazul cerut! Nominativ: Der Lichtbogen.2.2. cu arc electric.1. . b. welche. Lecţia 23. Pronume relative 17. se îmbină materialele strîns unele de altele.. Îmbinarea de materiale care se face cu un arc electric este cunoscută ca sudură cu arc electric. î n germana modernă. das" şi „welcher . ce 1! . welches" se declină în felul următor: Plural Singular Singular m. welches welche = care... 17.

... Das Reibschweißen .. Die Schutzgase.. Pronumele „einander" este invariabil. Maschinensatz aus Antriebsmo­ tor und Stromerzeuger besteht.. Die Entzündungstemperatur.... man für das Umwandeln des Stro­ mes braucht.. . auf . Dativ: Der Gleichrichter. . 17..... f.. este un prenume reci­ proc..... . wir hier erproben. g... die Kunststoffe entwickelt werden.. an ... Die Sonderverfahren.... Der Gegenstand. . . .... nach .. man hier arbeitet. Das Kaltpreßschweißen. man hier beschreibt.. überall Anwendung finden. die Transformatoren antreiben. .. Das Schutzgas. Die Herstellung von Plasten..... Pronumele reciproc 17. El arată două sau mai multe persoane. e.LEHRSTOCK NUMMER 17: DAS SCHWEISSEN 281 Das WIG-Verfahren.. Einwirkung festgestellt werden kann. . aus . Genitiv: Der Schweißumformer... Die Wärme... . .. ...1...3. ... . Exemple: miteinander = unul cu celălalt gegeneinander = unul împotriva celuilalt.... Die Schmelztemperatur. . ... Anwendung beim Schweißen bekannt ist.. mit . .. man erzeugen muß. geschweißt wird. . Cuvîntul „einander" = unul pe celălalt. Completaţi prenumele relativ necesar! a. Bezeichnung das Verfahren er­ klärt. în direcţia opusă celuilalt aneinander = unul de altul .. Die Basis..... mit . Acuzativ: Der Stromerzeuger. heute vollautomatisch erfolgen kann. . . . d.. Das Kunstleder. Die Verarbeitungsmaschine.... man Strom umwandelt. . ...... obiecte sau noţiuni care se află într-un raport de acţiune reciprocă. Der Fortschritt.. . Die Verschweißungen. .3... ..3.. in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. c..2..... viele Gegenstände gearbeitet werden. Die Antriebsmotoren . . b. Die Kunststoffe. Motor elektrisch betrieben wird.. . hier Anwendung findet.. 17. ..... hier gearbeitet wird. wir hier rechnen müs­ sen. Exerciţiul 359. unter . . . . dar apare de obicei compus cu prepoziţii.

lecţia a 11-a punctul 11. participii şi adverbe cemţuu şi stabiliţi gradul lor de comparaţie! Exerciţiul 363. d. hinter-. Formaţi gradele de comparaţie ale următoarelor cuvinte! a. De obicei se adaugă desinenţele gradelor la cuvîntul de bază x). weitgehend. b. La cuvîntul determinativ: wohlbekannt. durch-. in-. . participiilor şi adverbelor compuse 17. Căutaţi in text adjective. Exerciţiul 361. care au cuvinte com­ parabile drept cuvînt determinativ. neben-. nach-. se poate compara prima parte: Exemple: vielseitig •— mehrseitig wohl möglich — eher möglich — bestmöglich vielverwendet — öfter verwendet — meistverwendet Exerciţiul 362. unter-.282 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 360. participii sau adverbe compuse. schnell: otierend. vielseitig. *' v. Cele două agregate stau unul lîngă celălalt. Părţile se rotesc unele cu altele. î n limbajul tehnic. aus-. Substantive cu sens general: Schweißen ist ein bekanntes Verfahren. Dăm mai jos cîteva dintre aceste cazuri: a. ţineţi unul depărtat de celălalt! e. Exemple: weitgehend -— weitgehender — weitgehendst vielseitig — vielseitiger — vielseitigst La unele adjective. Aveţi toate uneltele laolaltă ? f.4. participiu sau adverb compus trebuie să ex­ prime un grad superior sau suprem. Substantive nearticulate 17.1. über-. c. Dacă un adjectiv. für-.4. Nu puneţi electrozii unul pe celălalt.1. Comparaţia adjectivelor. b. Traduceţi în limba germană ! a. Formaţi cuvinte compuse cu pronumele reciproc „einander" şi cu următoarele cuvinte determinative! Traduceţi cuvintele obţinute ! Controlaţi la cheia exerciţiilor I auf-.5. zu-. 17. La cuvîntul de bază: notwendig. bei-. Noi lucrăm unul pentru celălalt. hochgelegen 17. langan­ haltend. vor-. el poate forma gradul comparativ şi gradul superlativ.5.3. substantivele se folosesc în numeroase cazuri fără articol. Aşezăm maşinile una după cealaltă. von-.

4. lecţia a 9-a punctul 9. die Abmessungen sowie die Maß.: Dieses. d. *' v. Exemplu: Wechsel — ström — motor Motor — de curent — alternativ 17. comparaţi rezultatul cu textul lecturii suplimentare Nr. die Materialien sind die Ausgangs­ stoffe für die weitere Verarbeitung.din următorul text.formen beziehen sich auf die Eigenschaften. Die Normen verändern sich von der Zeit zu der Zeit und passen sich dem allge­ meinen technischen Fortschritt an.6. die Güte.5. f. bei Entzündungstemperatur und Oxydation. Ele sînt determinate de raportul real în care se află cuvîntul deter­ minativ (primul element) faţă de cuvîntul de bază (aldoilea element). 2 din lecţia a 12-a! Die Werkstoffe und Rolhstoffe bzw. Lecţia a 2-a. Sensul substantivelor compuse se afla — după cum am învăţat 2) — — prin traducerea elementelor de compunere începînd de la sfîrşit spre început. Sie sind in fast allen den Ländern genormt. elektrisches Widerstandsschweißen etc. unter Schutzgas. Cînd substantivele reprezintă citate sau denumiri: Dieses Verfahren heißt Lichtbogenschweißen.6. punctul 2. Foarte adesea după propoziţii: unter Einwirkung von Wärme. Substantive enumerate: Kaltprcßschweißen. Thermitpreßschweißen. Es gibt eine Unzahl von den Werkstoffen. c. punctul 3. Verfahren findet auch sehr viel Anwendung. interogative.2. numerale s.2. . Relaţiile semantice3' dintre elementele de compunere pot fi foarte diferite. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre substantive sînt folosite fără articol şi în care din categoriile de mai sus se încadrează ! Exerciţiul 365.3. 17. Feuerschweißen.und die Gewichtsabweichungen. Substantive la plural cînd dispare articolul nehotărît 1 ': Man verbindet Werkstoffe fest miteinander. Sensul substantivelor compuse 17. " Semantic = de sens.1. Die J. e. Man nennt einen Teil davon auch die Halbfabrikate. Cînd articolul este înlocuit prin pronume demonstrative. ghidîndu-vă după regulile de mai sus ! După ce aţi efectuat exerciţiul. lecţia a 3-a.LEHRSTÜCK NUMMER 17: DÂS SCHWEISSEN 283 b. b. posesive. zwischen Werkstück und Elektrode: aus Antriebsmotor und Stromerzeuger. Tăiaţi articolele de prisos.a. Exerciţiul 364.6. Primul cuvînt poate exprima pentru al doilea: l > v.

numai experienţa în domeniul tehnic.a. Un mod: das Punktschweißen = sudarea prin puncte der Gleichrichter = redresorul e. Stabiliţi felul relaţiilor semantice la următoarele sub­ stantive compuse şi verificaţi prin ce mijloace traducerea consacrată înlimba română materializează aceste relaţii! das Lichtbogenschneiden der Maschinensatz der Schiffbau das Gasschmelzschweißen die Schweißverbindung der Kunststoff das WI G-Verfahren der Schweißumformer die Schmelztemperatur das Feuerschweißen die Schweißstelle das Haushaltgerät das Sonderverfahren die Kaltverformung das Nahtschweißen das Preßschweißen das Gasbrennschweißen der Ausgangsstoff die Schutzelektrode das Kaltpreßschweißen der Schaltversuch die Preßkraft die Schleifmaschine das Hohlgefäß Exerciţiul 367. Un material: die WW/ramelektrode = electrodul din wolfram der B/ecÂstreifen = fîşia de (din) tablă der Lichtbogen = arcul voltaic (din lumină) c. Un mijloc satt instrument: das Lichtbogenschweißen = sudarea prin arc electric der Wechselstrommotor = motorul de curent alternativ d. O cauză: die Entzündungstemperatur = temperatura (cauzată) de aprin­ dere ş.284 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN a.Raumtemperatur = temperatura mediului înconjurător der Oberflächenstrom = curentul de suprafaţă f. Un loc: die . Exerciţiul 366. Dat fiind faptul că relaţia existentă între elementele cuvîntului compus nu este materializată în limba germană. deoa­ rece ele trebuie de cele mai multe ori exprimate în limba română prin prepoziţii sau forme de cazuri. Cunoaşterea acestor relaţii ajută la traducerea cuvintelor compuse. Un scop sau un rezultat: der Antriebsmotor = motorul de (pentru) acţionare der Stromerzeuger = generatorul de curent der Maschinenbau = construcţia de maşini b.m. cunoaşterea raporturilor reale garantează traducerea corectă. Căutaţi cit mai multe din cuvintele compuse mai lungi din lecţiile anterioare şi procedaţi ca în exerciţiul precedent! .

motor. unwandeln erfolgen. ..LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 285 Exerciţiul 368. respectînd relaţia semantică cerută ! a. gerät. Indicaţi modul pentru: . Indicaţi scopuri posibile pentru: . e. c... muß umgewandelt werden. ... Indicaţi materiale din care pot fi făcute obiectele: . maschine.... b..A. erproben... . .metall... Präp.. 17.... d. .. .folie. . Wo können wir ...N) 2(N. . . .Werkzeug.hal­ le.. pressen.papier. Man teilt das Schweißverfahren ein in: Preßverfahren. 2(N.. .platte. Schmelzverfahren.. ... ..bauart. .. ... in . erfolgt vor .. Răspundeţi! a.... ein.. 2(N... Man preßt ..stoff. Valenţa verbelor 3 Indice de valenţă Verbe Exemple 1(N) gelingen. Man teilt . .industrie.. Formaţi propoziţii completind fragmentele cu cuvinte la alegerea dv.fräsmaschine.schweißen.. heißt . Wie hoch darf man .. .... d. erproben? f.elektrode. Wodurch kann man Werkstoffe fest miteinander verbinden ? ....presse.) 3(N. Indicaţi cu vocabularul pe care îl posedaţi.verfahren.schrank.. verbreiten. .. Dieses Verfahren heißt Schweißen.....drehmaschine. erhitzen.... rotieren Der Versuch gelingt. erhitzen? g.. geschehen Man verbindet die Werkstoffe.. cuvinte deter­ minative pentru cuvintele de bază date mai jos. .! Respectaţi valenţa verbelor respective! a. Indicaţi felul pentru: . h.. bestimmen..A) heißen antreiben.. gelingt nicht immer.material etc.verformen. Der Transformator wandelt den Strom um. Exerciţiul 370 (sinteză). ..bau..eisen etc.....7. c. ... Das Zahnrad rotiert. b...spân. verbinden. Die Prüfung erfolgt bei hoher Temperatur. in A) einteilen Exerciţiul 369... . .. .

Die Wärme. die man zur Verbindung braucht ? c. Woraus besteht ein Maschinensatz zum Umformen von Strom ? p. Womit arbeitet man beim Lichtbogenschweißen ? 1. încercaţi să expuneţi textul liber ca pe o mică conferinţă ! D. Lectura suplimentară Nr. Bei welcher Temperatur erfolgt das Trennen von Werkstoffen ? e. den man zum Schweißen benötigt ? n. Wie kann man das Schweißen einteilen ? h. Wie erfolgt das Kaltpreßschweißen ? s. Welche Arten von Schmelzschweißen kennen Sie ? j . wird durch Verbrennung eines Gases4' zusammen5' mit Sauerstoff6' in einem Schweiß- Vocabular 1) meist 2) autogen 3) erforderlich 4) das Gas 5) zusammen 6) der Sauerstoff cel mai mult autogen necesar gazul împreună oxigenul . Wodurch wird die Temperatur bestimmt. Was geschieht beim Reibschweißen ? Exerciţiul 371 (sinteză). Wie hoch wird die Schweißstelle erhitzt ? m.286 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN b. Was ist Lichtbogenschneiden ? f. Was ist ein Schweißumformer ? r. Was heißt UP-Verfahren und WIG-Verfahren ? k.Wie groß ist die Spannung des Stromes. Welche Arten von Preßschweißen können Sie nennen ? i. Wo wird die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen angewen­ det ? g. Welche Temperatur wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt ? d. 7 DAS GASSCHMELZSCHWEISSEN Das Gasschmelzschweißen wird in der Praxis meist1' als autogenes2' Schweißen bezeichnet. die zum Schweißen erforderlich3' ist. Kann der Strom aus dem Stromnetz zum Schweißen verwendet werden ? o.

în faţă materialul de sudat a atinge 1 > în cazurile în care prin compunerea cuvintelor s-ar alătura trei consoane de acelaşi fel. ascuţit a limita de înainte. se scriu numai două: der Sauerstoff + die Fabrik = die Sauerstoffabrik. Bildl Der helleuchtende20' Flammenkegel21' 22 23 24 ist scharf ' begrenzt ' und im vorderen ' Teil abgerundet25'.' Teil der Flamme.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 287 brenner7' erzeugt.Streuflamme3*) fließen die Stoßkanten91 von selbst 10 ' 11 (autogen) zusammen '. din faţă a rotunji cel mai fierbinte înainte. Dabei . cînd urmează o vocală. *) Cuvinte din desen (Bild 1) . soll das Schweißgut28' berühren296! 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) der Schweißbrenner der Schmelzpunkt die Stoßkante (von) selbst zusammenfließen zusetzen das Brenngas das Azetylen der Wasserstoff die Sauerstoff flamme l) der Temperaturverlauf innerhalb die Flamme helleuchtend *' der Flammenkegel *' scharf begrenzen vorder abrunden heißest davor das Schweißgut berühren arzătorul de sudare punctul de topire muchia de îmbinare de la sine a se contopi a adăuga gazul de ardere acetilena hidrogenul flacăra de oxigen alura curbei de temperatură în interiorul flacăra strălucitor conul de flacără pronunţat. Der heißeste2. Meist wird da­ bei Werkstoff in Form von Draht zu­ 1 -Zuströmen/. Der Werkstoff wird flammenkm35' helleuchtender20hlammenkege!2I) bis zum Schmelzpunkt8' erhitzt. C02 gesetzt12'. Als Brenngas13' verwendet aus der Luft30) 14) man heute meistens Azetylen und 15) Wasserstoff oder Sauerstoff. se scriu toate trei cînd urmează încă o consoană: der Sauerstoff + die Flamme = die Sauer­ stoffflamme. welcher davor27' liegt. Bild 1 zeigt eine Azetylen-Sau­ erstoffflame 16) und deren Temperatur­ verlauf17' innerhalb18' der Flamme19'.Schweißione3B) .

afluenţa *' Cuvinte din desen (Bild 1) . dadurch verbrennen 30 Kohlenoxyd 31) und Wasserstoff und bilden 32) die Streuflamme 33). 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) die Luft*» verbrennen das Kohlenoxyd bilden die Streuflamme der Flammenkern* die Schweißzone*' der Zustrom*' aerul a arde oxidul de carbon a forma flacăra de dispersie miezul flăcării zona de sudare afluxul.288 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Hier tritt der Sauerstoff der Luft 301 in die Flamme ein.

!9 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.2. daß3' die Belegschaft mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. Explicaţii. Hier sind z. Explicaţii.v. Im gesamten Werkzeugbau ist Genauigkeit an erste Stelle zu setzen. 1/103 . 18. gutes Werkzeug herzustellen.5' Der Härterei eines Werkzeugbaus kommt daher eine sehr wichtige Rolle zu. Montagevorricht2 * v. wenn3' der Werkzeugbau mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet ist. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen und diesen die jüngeren Arbeiter zuzuteilen.Lehrstück Nummer 18 DER W E R K Z E U G B A U A. Sowohl Kleinbetriebe wie auch Großindustrien haben für ihre Fertigung Stanzwerkzeuge. 18. Die Meßwerte müssen mit den Sollwerten übereinstimmen. 3) v. punctul punctul punctul punctul punctul 18.B. Erosionsmaschinen u.6. 18. Biegewerkzeuge. Die Leiter eines Werkzeugbaues haben da­ rauf zu achten.5. Explicaţii. 5 > v.3. Die gemessenen Werte haben die Kontrolleure mit den Daten der Zeichnungen zu vergleichen. Die vorgeschriebenen Toleranzen müssen genauestens eingehalten werden. Nach der Endbearbeitung aller Teile soll der Zusammenbau jedes Werk­ zeuges nur von geschulten Werkzeugmachern durchgeführt werden. Profilschleifmaschinen mit Bildschirm. Die Aufgabe. Bei Verwendung typisierter Teile im Werkzeugbau sind ungenaue Teile nachzu­ arbeiten oder auszutauschen. Man hat feststellen können4'.1. Die wichtigsten Werkstoffe sind Stähle und Stahllegierungen. Schweißvorrichtungen. Explicaţii. wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. daß die von den Werkzeugkonstrukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. Diese richtig zu bearbeiten und zu härten ist von größter Wichtigkeit.a. Explicaţii. 4 > v. Text Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. 18.1' Dem Werkzeugbau eines Betriebes ist daher größte Aufmerksamkeit zu schenken. daß die besten Resultate dann erzielt werden. Die Kontrolleure des Werkzeugbaues haben streng darauf zu achten. zu erwähnen: Kopierfräsmaschinen.2' kann nur erfüllt werden. > > v. Die Belegschaft des Werkzeugbaues muß aus den bestqualifizierten Arbeitern des Werkes bestehen.

für die Verarbeitung der Plaste vollkommen neuartige SpezialWerkzeuge konstruieren müssen. -en schenken Aufmerksamkeit schenken die Aufgabe. de la jung) jung zuteilen der Nachwuchs. (und viele (s) andere) bestqualifiziert achten auf + ac. a aminti freza de copiat maşina de rectificat profiluri ecranul maşina de eroziune şi multe altele cel mai bine calificat a avea grijă. f. verschiedenster Bauart entwickelt.a. sculerul a alege mai tînăr tînăr a repartiza cadrul tînăr / cadrele tinere instruit a instrui. -en bearbeiten l atelierul de sculărie.pl. wie Rädchen. -n hochmodern die Spezialmaschine. das Arbeitsverfahren. wobei auch Kunstharze weitge­ hendste Anwendung gefunden haben. a şcolariza dispozitivul aliajul de oţel a prelucra > v. vertraut der Werkzeugschlosser. B. Die Automobilindustrie hat.und Uhren­ industrie kleine und kleinste Teilchen. . -n u. Stäbchen usw. -(e)s. -es. punctul 18. sculăria fabricaţia atenţia a dărui.B. h a t stanzen und biegen müssen. pl. Großwerkzeuge bauen müssen. Weil man für die Elektro. a lua în seamă procedeul de lucru familiarizat ajustorul sculer. mußte 1 ' man kleinste Präzisionswerk­ zeuge entwickeln. -es. -s. scopul. aussuchen jünger (superi. besonders für den Karosse­ riebau.4. a respecta. Die Kunststoffindustrie h a t z. -s. f. a ţine seama de. sog. geschult (partic. -n die Profilschleifmaschine der Bildschirm. de la schulen) schulen die Vorrichtung. -n erwähnen die Kopierfräsmaschine. die Fertigung. a acorda a se acorda atenţie sarcina. Scheibchen.v.290 LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU ungen usw. -en die Stahllegierung. a da. Explicaţii. Vocabular der Werkzeugbau. problema foarte modern maşina specială a menţiona. -e die Erosionsmaschine. -en die Aufmerksamkeit.

vorge­ schrieben) a prescrie eingehalten (partic. -en dispozitivul de sudat die Montagevorrichtung.pl. -e gradul de duritate vergleichen a compara der Sollwert. -en atelierul de călire/tratamente termice zukommen (kam zu. hielt ein. das GrQßwerkzeug. (-e)s. a preschimba gesamt tot. (-e)s. montajul der Werkzeugmacher. întreg. la ce. -e scula mare wobei la care. prilej cu care . f. -(e)s. -(e)s. -e întreprinderea mică die Großindustrie. de la typisieren) tipizat typisieren a tipiza ungenau inexact. (e)s. -en dispozitivul de montaj die Kunststoffindustrie. folosirea typisiert (partic. f. a corecta austauschen a schimba. a se potrivi die Endbearbeitung. într-un gen/fel nou neuartig scula specială das Spezialwerkzeug. -e proiectantul de scule angegeben (pârtie. a pune der Kleinbetrieb. a arăta der Härtegrad. -es. -n locul. total die Stelle. -s. de la angeben) indicat angeben (i. -en prelucrarea finală durchführen a executa. (e)s. sculerul vorgeschrieben (partic. angegeben) a indica.pl. -s. -e scula de îndoit die Schwejßvorrichtung. complet. asamblarea. eingehalten) a respecta die Verwendung -en întrebuinţarea. ist zugekommen) a reveni streng sever. -en importanţa die Härterei. -n marea industrie das Biegewerkzeug. imprecis nacharbeiten a retuşa. -n industria de material plastic / de mase plastice complet vollkommen nou.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 291 die Wichtigkeit. poziţia setzen a aşeza. de la vor­ schreiben) prescris vorschreiben (schrieb vor. -e construcţia de caroserie der Karosseriebau. riguros der Werkzeugkonstrukteur. gab an. a efectua der Zusammenbau. de la einhalten) respectat einhalten (ä. -e valoarea prescrisă/de referinţa übereinstimmen a corespunde. (-e)s.

292

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

das Kunstharz, -es, -e răşina sintetică gefunden (partic. de la finden) găsit die Elektroindustrie, -n industria electrotehnică die Uhrenindustrie, -n industria de ceasornice das Teilchen, -s, - (dim. de la Teil) piesa mică, părticica das Rädchen, -s, - (dim. de la Rad) rotiţa das Scheibchen, -s, - (dim. de la şaiba mică Scheibe) das Stäbchen, -s, - (dim de la Stab) bara mică, ştiftul mic das Präzisionswerkzeug, -(e)s, -e scula de precizie

C. Explicaţii şi exerciţii 18.0. Pronunţare şi ortografie
Exerciţiul 372. Exersaţi pronunţarea asurzită [p, t, k] a literelor b , d, g din următoarele cuvinte! Verificaţi' problema la punctul 14.0.1. clin lecţia a 14-a ! Werkzeugbau, Betriebsanleitung, Bildschirm, Belegschaft, Werkzeug­ schlosser, Flugzeugindustrie, Rädchen, Scheibchen, Stäbchen, Reibschweißen, Widerstandsschweißen, Antriebmotor, Grundlage, Bandmaterial. Exerciţiul 373. Pronunţaţi corect literele z —• [ts] şi s = [z] şt [s] / Hier sind z.B. zu erwähnen: Spezialmaschinen, wie Erosionsmaschinen usw. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Diesen sind die jünge­ ren Arbeiter zuzuteilen. Nur so sind die besten Resultate zu erzielen. Exerciţiul 374. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor infinitive prepoziţionale!.

L _
zu zu zu zu zu zu zu achten schenken setzen bringen steuern folgen strecken zu zu zu zu zu zu zu

;
erwähnen bearbeiten vergleichen entwickeln erzielen bestehen erfüllen

j_

.

auszusuchen zuzuteilen auszugeben vorzuschreiben einzuhalten nachzuarbeiten auszutauschen

18.1. Infinitivul

prepoziţional (Completare)1'

18.1.1. Infinitivul prepoziţional (cu „zu") se formează în felul următor: a. La verbele simple, derivate şi compuse neseparabile, prin aşezarea prepoziţiei „zu" în faţa verbului (scris separat);
* v. şi lecţia a 10-a, punctul 10.4. >

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

293

b. La verbele compuse separabile, prin intercalarea prepoziţiei „zu" între particulă şi verb (scris într-un singur cuvînt). Exemple: zu achten, zu erwähnen, zu unterteilen, auszusuchen, einzu­ teilen, herzustellen. 18.1.2. î n propoziţie, infinitivul prepoziţional poate forma împreună cu verbele „haben" şi „sein" un predicat complex. Predicatul cu „haben" + infinitivul prepoziţional are sens activ şi exprimă o obligaţie (aproximativ egal cu sensul verbului „müssen"); cel cu verbul „sein" + infinitivul prepo­ ziţional are sens pasiv şi exprimă fie o obligaţie, fie o posibilitate (apropiată de sensul verbului „können"). Exemple: Wir haben Präzisionswerkzeuge zu bauen. Avem de construit scule de precizie. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Trebuie să fie aleşi cei mai buni sculeri. Nur so ist beste Qualität zu erzielen. Numai aşa se poate obţine calitatea cea mai bună. 18.1.3. Combinaţia „haben" + infinitiv prepoziţional corespunde ca sens cu construcţia similară din limba română: Exemplu: Sie haben einen Werkstoff zu bearbeiten. Ei au de prelucrat un material. Construcţia „sein" + infinitiv prepoziţional se traduce cu „trebuie" + diateza pasivă sau reflexivă cînd exprimă o obligaţie, deoarece combinaţia corespunzătoare din limba română exprimă numai o posibilitate. Exemple: Dafür sind verschiedene Stahllegierungen zu verwenden. Pentru aceasta trebuie să fie alese (sau să se aleagă) diferite aliaje de oţel. Von den Spezialmaschinen sind zu erwähnen... = Dintre ma­ şinile speciale trebuie (sau pot fi) amintite (sau: sînt de amintit): ... Nur durch bestes Werkzeug ist größte Produktion zu erzielen. Numai prin cele mai bune scule se poate obţine producţia maximă. Exerciţiul 375. Formaţi infinitivul prepoziţional de la următoarele verbe! erwähnen, zuteilen, bearbeiten, schenken, erproben, umwandeln, achten, aussuchen, verbinden, vorbereiten, erhitzen, ermöglichen, ausstoßen, um­ formen, umfassen, zukommen, angeben, vergleichen, übereinstimmen, vor­ schreiben, einhalten, nacharbeiten, typisieren, entwickeln. Exerciţiul 376. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul activ !

294

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

Model: Wir haben den Nachwuchs zu schulen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. a. Wir haben den Nachwuchs zu schulen. b. Der Meister hat die besten Arbeiter auszusuchen. c. Die Werkzeugschlosser haben die Werkstoffe zu bearbeiten. d. Sie haben Spezialwerkzeug zu entwickeln. e. Die Arbeiterin hat sehr kleine Teilchen zu stanzen. f. Die Kontrolleure haben die Werte zu vergleichen. Exerciţiul 377. Exprimaţi următoarele propsziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul pasiv ! * > Model: Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. a. Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. b. Die Stäbe sind richtig zu härten. c. Auf genaues Messen ist streng zu achten. d. Die Zeichnungen sind zu vergleichen. e. Die Teile sind nachzuarbeiten. f. Kleinste Teilchen sind mit Präzisionswerkzeugen herzustellen. Exerciţiul 378. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul construcţiilor „haben" sate „sein" -\- infinitivul prepoziţional! Model: Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. a. Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. b. Man muß Spezialwerkzeug entwickeln. c. Wir müssen die ungenauen Teile austauschen. d. Die Härtegrade müssen genau gemessen und geprüft werden. e. Der Werkzeugbau muß gutes Werkzeug herstellen. f. Dieser Abteilung muß die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. g. Die Leitung des Betriebes muß auf größte Produktivität achten. h. Jetzt müssen die besten Werkzeugschlosser ausgesucht werden, i. Man muß den Werkzeugbau an erste Stelle setzen.

18.2. Propoziţii

infinitivale

18.2.1. Infinitivul prepoziţional care întregeşte sensul unui substantiv, adjectiv2' sau verb, poate avea părţi sintactice proprii, care îi întregesc la rîndul lui sensul, infinitivul devenind predicatul unei propoziţii proprii.
') v. lecţia a 15-a, punctul 15.1. 2 > v. lecţia a 10-a, punctul 10.4.

LEHRSTÜCK18: DER WERKZEUGBAU

295

Exemple: Die Art zu schleifen = Modul de a şlefui / (Welche Art?) Die Art, Zahnräder zu schleifen j=Modul de a şlefui roţi dinţate (Wen? Was?) propoziţii infinitivaleEs ist nicht leicht, eine sehr hohe Produktivität zu erzielen. Wenn es gelingt, die Teile kalt zu schweißen,. 18.2.2. Propoziţiile infinitivale se separă prin virgulă de regentă, au pre­ dicatul (infinitivul cu „zu") la sfîrşit, îndeplinesc funcţia a diferite părţi sintactice (subiect, complement, atribut), au deci semnalmentele unei pro­ poziţii subordonate, dar nu au cuvînt introductiv (v. exemplele de mai sus). 18.2.3. Propoziţiile infinitivale se traduc în limba română, fie cu infini­ tivul precedat de prepoziţia „de", fie prin modul conjunctiv (să). Exemple: Es ist notwendig, Spezialwerkzeuge zu bauen. = Este necesar a se construi (sau: să se construiască) scule speciale. Es ist mir ein Vergnügen, Sie begrüßen zu können = Este o plăcere pentru mine, de a vă putea (sau: să vă pot) saluta. Exerciţiul 379. Din grupurile de cuvinte date în paranteză formaţi propo­ ziţii infinitivale care să răspundă la întrebările de mai jos ! Legaţi apoi ambele propoziţii într-o frază ! Mod'el: Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). Immer mehr Kunststoffe zu verwenden. Es ist modern, immer mehr Kunststoffe zu verwenden. a. Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). b. Was ist notwendig? (die Härtegrade genau messen). c. Was ist sehr einfach? (die Gußteile putzen). d. Was ist teuer? (schlechte Arbeit liefern). e. Was ist wichtig? (die besten Arbeiter aussuchen). f. Was ist falsch ? (mit ungeschulten Arbeitern arbeiten). g. Was ist klug? (dem Werkzeugbau größte Aufmerksamkeit schenken), h. Was ist richtig? (genau nach der Zeichnung arbeiten). i. Was ist gut ? (das Werkzeug prüfen). Exerciţiul 380. Transformaţi următoarele grupuri de propoziţii înfraze cu propoziţii infinitivale! Model: Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft, leicht zu schmelzen, a. Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht.

t

296

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

b. Wir verwenden dieses Verfahren: wir verbinden diese Teile durch Kaltpreßschweißen. c. Der neue Apparat hat diesen Zweck: er zeigt den Härtegrad an. d. Die Werkzeugmacher machten diesen Versuch: sie tauschten die ungenauen Teile aus. e. Das Präzisionswerkzeug hat diesen Vorteil: es kann kleinste Teil­ chen herstellen. f. Der Leiter des Werkzeugbaues hat diesen Wunsch: er will den Nach­ wuchs besser schulen. Exerciţiul 381. Transformaţi următoarele fraze, formulînd propoziţii infinitivale (fără conjuncţii şi fără subiect) ! Model: Man muß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. Man muß darauf achten, die besten Arbeiter auszuwählen. a. Man m u ß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. b. Es muß gelingen, daß wir in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge entwickeln. c. Die Betriebsanleitung sieht vor, daß man den Sollwert nicht über­ schreitet. d. Wir müssen es so organisieren, daß wir die Härtegrade einhalten können. e. Man muß es erreichen, daß man die Fertigung typisiert.

18.3. Conjuncţii subordonatoare
18.3.1. î n textele tehnice se întîlnesc frecvent următoarele conjuncţii care introduc propoziţii subordonate şi care sînt deci un semnal pentru a se căuta predicatul la sfîrşit:

daß weil da wenn als bevor nachdem bis seit

= = = = = = = = =

că, încît, ca pentru că, deoarece deoarece dacă, cînd cînd înainte ca după ce pînă cînd de cînd

obwohl obgleich während falls damit so daß als ob als wenn s.a.

= = = = = = = =

deşi deşi în timp ce în cazul cînd pentru ca aşa încît ca si cînd ca şi cînd

Exerciţiul 382. Verificaţi textul lecţiei!

ce conjuncţii

subordonatoare sînt folosite în

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

297

Exerciţiul 383. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „daß" = că, încît, ca ! Model: Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. Man muß darauf achten, daß gutes Werkzeug hergestellt wird. a. Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. b. Die Betriebsanleitung muß angeben. Die Sollwerte werden genau eingehalten. c. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Spezialwerkzeug wird entwickelt. d. Man muß die Teile so bearbeiten. Sie stimmen überein. Exerciţiul 384. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „wenn = dacă" ! Model: Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. Die Produktion ist groß, wenn man mit gutem Werkzeug ar­ beitet. a. Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. b. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Der Werkzeugbau wird mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet. c. Die Qualität ist gut. Die Belegschaft des Werkzeugbaues besteht aus den besten Arbeitern. d. Die Arbeit ist leicht. Man ist mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut. e. Man erzielt gutes Werkzeug. Die Stähle und Stahllegierungen werden richtig bearbeitet. 18.4. Poziţia predicatului în propoziţia regentă

18.4.1. Dacă propoziţia regentă urmează în frază după o propoziţie subordonată, predicatul (forma conjugată) urmează imediat după propoziţia secundară. Exemplu: Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet, erzielt man eine hohe Produktion. Exerciţiul 385. Inversaţi cele două propoziţii ale frazelor obţinute în exer­ ciţiul precedent! Daţi atenţie poziţiei predicatului din regentă imediat după propoziţia subordonată ! Exerciţiul 386. Traduceţi în limba germană ! a. Că cele mai bune rezultate se obţin atunci cînd cadrele tinere sînt bine instruite, s-a constatat cu exactitate (genau). b. Ca oţelurile şi aliajele de oţel să fie bine prelucrate şi călite, este foarte important. c. Dacă se respectă toleranţele prescrise, se obţin scule bune. d. Dacă trebuie să se producă scule speciale, trebuie să se utilizeze sculăria cu maşini speciale.

298

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

18.5. Perfectul verbelor modale
18.5.1. Verbele modale „dürfen, können, müssen, wollen, sollen, lassen1)" fac excepţie de la regula formării perfectului verbelor, 2) atunci cînd au func­ ţia de verb modal, şi anume formează perfectul cu infinitivul (în loc de parti­ cipiul perfect) şi cu verbul auxiliar „haben". Exemple: Man hat Spezialwerkzeuge konstruieren müssen. Der Leiter des Werkzeugbaus hat die besten Arbeiter aus­ suchen können. Die Arbeiter haben die Härtegrade messen wollen. Man hat die Toleranz nicht überschreiten dürfen. 18.5.2. în propoziţiile secundare, timpul perfect al verbelor modale face excepţie de la regula poziţiei finale a verbului conjugat,3' acesta precedând cele două infinitive care stau la sfîrşit. Exemple: Die Arbeiter haben das Meßwerkzeug gebraucht, weil sie die Härtegrade haben messen wollen. Unser Spezialwerkzeug ist von guter Qualität, weil wir den Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen haben ausrüsten können. Exerciţiul 387. Căutaţi formele perfectului verbelor modale din textul lecţiei I Exerciţiul 388. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! Model: Wir können bestes Werkzeug erzeugen. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. a. Wir können bestes Werkzeug erzeugen. b. Sie müssen dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken. c. Die Leitung will die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen aus­ rüsten. d. Die Belegschaft soll aus den besten Arbeitern bestehen. e. Man muß auf große Genauigkeit achten. f. Sie dürfen den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten.

18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
18.6.1. în textele tehnice întîlnim frecvent substantive formate de la alte cuvinte cu ajutorul unor sufixe (sau prefixe). Cunoaşterea cuvîntului de bază şi a sensului sufixului (sau prefixului) uşurează înţelegerea lecturii şi ne scuteşte de a mai recurge la dicţionare.
v. lecţia a 10-a, punctul 10.3. v. lecţia a 14-a, punctul 14.1. * v. lecţia a 16-a, punctul 16.2. >
x > 2>

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

299

Exemple: wichtig = important; die Wichtigkeit = importanţa, verwenden = a folosi; die Verwendung = folosirea, der Teil — partea; das Teilchen = părticica, warm = cald; die Wärme = căldura. 18.6.2. Dăm mai jos cele mai frecvente sufixe întîlnite în texte tehnice, pentru formarea substantivelor derivate cu nuanţele de sens cele mai repre­ zentative.
Sub­ stantiv de genul masculin Sufixul Cuvîntul de bază Sensul sufixului Exemple

-er(ler)

radical de verb

persoană sau instru­ ment care face ac­ ţiunea

bohren — Bohrer; Werkzeug machen — Werkzeugmacher; umformen — Umformer warm — W ä r m e ; groß — Größe; angeben — Angabe; feilen — Feile gießen-Gießerei; stanzenStanzerei; hart-Härterei fein-Feinheit; gleich-Gleichheit wichtig-Wichtigkeit; festFestigkeit Arbeiter — Arbeiterschaft; belegen — Belegschaft

-e

adjectiv *>, însuşire radical de verb 1 ' acţiune, rezultatul, sau instrumentul radical de verb adjectiv !> adjectiv acţiune sau / şi locul acţiunii însuşire

-ei (-erei) -heit feminin -keit (igkeit) -schaft

adjectiv substantiv sau verb radical de verb

însuşire

colectiv

-ung

acţiune sau rezultatul zuteilen — Zuteilung; vorrichten — Vorrichtung acţiunii persoană feminină acţiune sau rezultat Arbeiter — Arbeiterin

-in

substantiv *)

-nis neutru

radical de verb

erzeugen — Erzeugnis; ergeben — Ergebnis Teil — Teilchen; Rad — Rädchen

-chen

substantiv J>

forma micşorată (diminutiv)

* Deseori cu modificarea vocalei radicale. >

300

LEHRSTOCK 18: DER WERKZEUGBAU

Exerciţiul 389. Căutaţi în textul lecţiei şi în alte texte citite anterior sub­ stantive derivate cu sufixe şi stabiliţi de la ce cuvinte provin ! Exerciţiul 390. Formaţi substantive derivate de la cuvintele indicate cu ajutorul sufixelor date ! Traduceţi substantivele şi controlaţi apoi la cheia exerciţiilor dacă aţi tradus corect!

der -er | die | -e -ung -heit -keit -igkeit [ das -chen

arbeiten, drehen, bohren, fräsen, Kran führen, leiten, stecken, zeichnen, behalten feilen, analysieren, skizzieren, proben, schmieden, groß, stark, breit, hoch, flach, hart, gut, dick, kurz, lang, kalt abmessen, spannen, schwingen, zeichnen, rechnen, leisten, umdrehen, legieren, verändern, bezeichnen ein, bunt, falsch, klug, rund, grob, modern, verschieden, neu, weich, besonder, einfach, gesamt, vollkommen flüssig, farbig, richtig, eckig, ähnlich, vielseitig, formbar, notwendig, neuartig genau, hell, fest, schnell Schraube, Rad, Rolle, Teil, Tisch, Stuhl, Fenster, Papier

Exerciţiul 391. Transformaţi propoziţiile în sintagme după modelul dat ! Continuaţi exerciţiul, căutînd singuri substantive şi adjective potrivite ! Model: Die Werkstoffe sind verschieden. Die Verschiedenheit der Werkstoffe. a. Die Werkstoffe sind verschieden (modern, besonder). b. Die Rechnung ist falsch (richtig, einfach). c. Das Metall ist weich (... d. Der Direktor ist klug (... e. Das Gewinde ist grob (... f. Das Verfahren ist vollkommen (... Exerciţiul 392. Efectuaţi un exerciţiu similar sufixele -keit (a-e) şi -igkeit (f-h) ! a. Die Oberfläche ist farbig. b . Die Figuren sind eckig. c. Die Apparate sind ähnlich. d. Das Verfahren ist vielseitig. e. Der Werkstoff ist formbar. f. Die Zeichnung ist genau. g. Die Umdrehungen sind schnell. h. Die Lampe ist hell. ca cel precedent, folosind

LEHRSTUCK 18: DER WERKZEUGBAU

301

18.7. Valenţa
Indicele de valenţă Verbele

verbelor
Exemple

1(N)

übereinstimmen

Die Teile stimmen überein.

2(N,A)

angeben, ansuchen, austauschen, bearbeiten, einhalten, entwikkeln, erwähnen, nacharbeiten, tjrpisieren, vergleichen, vor­ schreiben

Man gibt alle Maße an. Sie haben ein neues Verfahren entwickelt.

2(N, auf + A) 2(N, mit + D)

achten übereinstimmen, vergleichen

Achten Sie auf den Härtegrad. Das Werkstück stimmt mit der Zeichnung überein.

3(N, D, A) 3(N, A, loc)

schenken, zuteilen, zukommen setzen

Schenken Sie der Vorrichtung mehr Aufmerksamkeit. Wir setzen den Werkzeugbau an erste Stelle.

Exerciţiul 393. Formaţi propoziţii cu verbele care au valenţa 2 (N,A), completând părţi sintactice potrivite ca sens! a. ... gibt ... an. f. . schreibt ... vor. vergleicht ... (mit...). b. ... sucht ... aus. g. c. ... tauschen ... aus. h. . typisieren ... . d. ... arbeitet ... nach. i. . bearbeitet ... . e. ... hält ... ein. j . . entwickeln ... . Exerciţiul 394. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă! Model: Die Betriebsanleitung gibt die Leistung an. Die Leistung wird von der Betriebsanleitung angegeben. Exerciţiul 395. Formaţi propoziţii cu verbele indicate, respectîndu-le va­ lenţa ! a. übereinstimmen : Die Zahlen ... b. achten : Der Werkzeugschlosser ...

302

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

c. vergleichen : Die Kontrolleure ... d. schenken : Wir müssen ... e. zuteilen : Der Meister ... f. zukommen : Die größte Wichtigkeit ... Exerciţiul 396. (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi! a.J Wodurch ist größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes zu erzielen ? b. Ist der Werkzeugbau eine wichtige Abteilung des Betriebes ? c. Wie muß er ausgerüstet sein ? d. Welche modernen Spezialmaschinen kennen Sie ? e. Welche Arbeiter müssen zur Belegschaft des Werkzeugbaues gehören ? f. Worauf haben die Leiter des Werkzeugbaues zu achten ? g. Wem müssen die jüngeren Arbeiter zugeteilt werden ? h. Wann kann man nur beste Resultate erzielen ? i. Welches sind die wichtigsten Werkstoffe für Werkzeuge und Vorrich­ tungen ? j . Wo werden diese bearbeitet ? k. Worauf haben die Kontrolleure zu achten ? 1. Womit sind die gemessenen Werte zu vergleichen ? m. Womit müssen die gemessenen Werte übereinstimmen ? n. Durch wen soll der Zusammenbau jedes Werkzeuges durchgeführt werden ? 0. Sind die vorgeschriebenen Toleranzen einzuhalten ? p. Was muß mit ungenauen Teilen geschehen ? r. Ist Genauigkeit im Werkzeugbau wichtig ? s. Welche Arten von Werkzeugen haben Kleinbetriebe und Großindus­ trien entwickelt ? t. Wo verwendet man Spezialwerkzeuge ? u. Wo verwendet man Großwerkzeuge. Und wofür? v. Welche Industrien benötigen Präzisionswerkzeuge? W a r u m ? Exerciţiul 397. Căutaţi să expuneţi textul oral, ghidîndu-vă după urmă torul plan! 1. Die Wichtigkeit des Werkzeugbaues. 2. Die Qualität der Belegschaft eines Werkzeugbaues. 3. Die Bearbeitung der Werkstoffe für den Werkzeugbau. 4. Die Kontrolle und Montage im Werkzeugbau. 5. Verschiedene Arten von Industriewerkzeugen.

8 ÜBER ELEKTROEROSION « Unter Elektroerosion ist allgemein2' das Abtragen3' von Metall durch den elektrischen Strom zu verstehen*'. Lectura suplimentară Nr. Abb. Durch Erosion können sehr feine Durchbrü­ che 16> oder komplizierte17) Formen in äußerst 18) harten Werkstoffen und in kürzester Zeit durch­ geführt19' werden. Als Elektro­ lyt 10 ' sind wässerige11' Lösungen von Säuren12' und Salzen13' zu verwenden.1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) die Elektroerosion allgemein das Abtragen verstehen die Funkenerosion der Funken elektrochemisch elektrolytisch die Bearbeitung der Elektrolvt wässerig die Säure das Salz neuerdings die Lasererosion der Durchbruch kompliziert äußerst durchführen die Matrize erodieren das Schmiedegesenk der Kranhaken Abb.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 303 D. Bei der elektrochemischen7' Erosion erfolgt eine elektrolytische8' Bearbeitung9' der Metalle. In unserem Lande arbeitet das Polytechnische Institut in Timişoara an diesem Verfahren. Neuerdings14' ist die Lasererosion15' in Entwicklung. recent eroziunea prin laser străpungerea complicat extrem a realiza matriţa a eroda matriţa de forjat cîrligul de macara . Abb. 2 electroeroziunea în general îndepărtarea a înţelege eroziunea prin scînteie scînteia electrochimie electrolitic prelucrarea electrolitul apos acidul sarea de curînd. Abb. 1 zeigt den Durchbruch in einer Matritze20' für kleine Rädchen. Bei der Funkenerosion5' erfolgt das Abtragen durch einen elektrischen Funken6'. 2 ein erodiertes21' Schmiedegesenk22' für Kran­ haken »>.

Man soll daher die Metalloberflächen lieber mit einem Überzug schützen. v. Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen der Schutzschichten zu­ mindest gründlich entfettet werden.4. v.3. wie z. Explicaţii. ohne daß sich dabei die sonstigen Eigenschaften der Metalle verändern. Die Überzüge müssen sehr dicht sein. Die Teile nennt man dann „feuerverzinkt". trägt man Schutzschichten auf. Um Metalloberflächen vor Korrosion zu bewahren2'. . Explicaţii. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind.B. so spricht man von Korrosion. bei Silber-oder Goldschichten. 19. ohne die Oberflächen zu beschädigen. v. damit ein gutes Haften möglich ist. Explicaţii. Sind besondere Eigenschaften der Überzüge not­ wendig. Zink. oft aber auch nur bis zu 5. damit das Metall vor chemischen Reak­ tionen wohl bewahrt bleibt. Werkstücke aus Metall werden zumeist durch antikorrosive Metallschichten. das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. wie z. Chrom.2. v. Zinn. 19. 1/1000 mm stark. Das Aufbringen von Metallschichten erfolgt am besten und einfachsten auf galvanischem WTege.Lehrstück Nummer 19 KORROSION A. 19.B. dann können auch andere Verfahren angewendet werden. Maschinen und Apparate dagegen meistens durch Farbanstriche gegen Korrosion geschützt. erweist sich aber jedenfalls als vorteilhafter. Silber und Kadmium. desto leichter. Explicaţii. > > > 4 > 5 > 3 3 x v. Text Wird ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört1'.1. dauer­ hafter und besser haften die Schutzschichten auf der Oberfläche. das meist teuer ist. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Die Überzüge sind höchstens 1/104' bis 1/100 mm dick. ist ein festes Haften der Schutzschichten sicher. Für Überzüge eignen sich am besten folgende Metalle: Nickel. Explicaţii. als daß die Teile der Korrosion ausgesetzt bleiben. Das Aufbringen von Schutzschichten.5. punctul punctul punctul punctul punctul 19. Je eher3' die Metalle vor Korrosion geschützt werden. 19.

-en zerstören um die Metalloberfläche. . -en metallisch elektrochemisch die Reaktion. mai devreme. împotriva. -n bewahren auftragen (ä. trug auf. probabil bleiben (blieb. de la „leicht") dauerhafter (comp. -(e)s.e învelişul protector dicht etanş damit aici: pentru ca wohl bine. -(e)s. aufge­ tragen) die Schutzschichte. foarte adesea die der der die schützen leichter (comp. rezistent haften a se lipi. doar 1/10 (ein Zehntel) o zecime 1/100 (ein Hundertstel) o sutime 1/1000 (ein Tausendstel) o miime stark aici: gros Silberschicht. mai dauerhaft durabil. a rămîne ori. lipit de cele mai multe zumeist anticorosiv antikorrosiv Metallschichte. de la „dauer­ haft") mai durabil.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 305 B. ist geblieben) a rămîne. -en stratul de metal dagegen aici: în schimb meistens de cele mai multe Farbanstrich. -n sonstig je — desto eher coroziunea metalic electrochimie reacţia a distruge aici: pentru suprafaţa metalului a păstra. -en stratul de argint Germana pentru ingineri }i tehnicieni — c. către . alt cu cît — cu atît mai mai curînd. 1/103 ori (de protecţie) spre. mai de­ grabă a proteja mai uşor rezistent a adera. Vocabular die Korrosion. Überzug. a se fixa. a conserva a aplica (un strat) stratul protector celălalt. a sta höchstens cel mult. -e stratul de vopsea gegen contra.

-s. de la gut) das Silber. aderenţa posibil rugina piesa de metal a îndepărta a strica. f. de cele mai multe ori scump a se dovedi în orice caz avantajos a expune. f. -es. pl. calea scufundarea. möglich der Rost.0. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 398. pl.306 LEHRSTÜCK 19: KORROSION die Goldschicht. în loc de cel puţin. aderarea. meist (superi. prinderea. de la viel) (erwies. adeziunea. -s. mindestens feuerverzinkt stratul de aur a se potrivi. das Kadmium. a deteriora a curăţa sigur cel mai simplu galvanic drumul. -e entfernen beschädigen reinigen sicher am einfachsten (superi. f. cufundarea cel puţin zincat prin scufundare Explicaţii şi exerciţii 19. das Aufbringen. -e das Tauchen. a fi bun pentru ceva cel mai bine argintul cadmiul aplicarea/ punerea/ depunerea unui strat cel mai mult. fixarea. pl. Citiţi textul dînd atenţie pronunţării separate a cuvintelor care încep cu o vocala şi pronunţării clare a consoanelor (asurzite) de la sfîrşitul cuvintelor! . de la einfach) galvanisch der Wgg. -(e)s. teuer sich erweisen jedenfalls vorteilhaft aussetzen lieber (comp. • der Metallteil. statt zumindest gründlich entfetten das Haften. f. -s. măcar temeinic a degresa lipirea. pl. f. f. -(e)s. -en sich eignen am besten (superi. -s. pl. a întrerupe mai degrabă în locul. -s. erwiesen) de la gern) pl.

Exemple: Es ist vorteilhaft.1. trennen. Glimmerfolie. = Este avantajos ca metalele să fie protejate împotriva ruginii. nn : Zinn. Gruppe. einsperren. ss : besser. Herr. wenn. Ermittlung. Angestellte. überall. Tonne. v. Die Betriebsanleitung gibt an. Messing. « v. flüssig. 17-a. = Instrucţiunile de funcţionare indică felul cum trebuie să fie curăţată suprafaţa. Stelle.1. = învelişul protector.1. trebuie să fie foarte etanş. mm : Zusammenbau. Gasbrennschneiden. pronume relative 2). ebenfalls. Mittelwert. Karosserie. dar sînt uşor de identificat după infinitivul format cu (>zü" de la sfîrşitul propoziţiei. ff : Schiffbau. Sollwert. daß die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost geschützt werden. klassisch.1. Majoritatea propoziţiilor subordonate întîlnite în textele tehnice au cuvinte introductive (conjuncţii1). Modell. . so spricht man von Korrosion. 11 : metallisch.1. Fortschritt. feststellen. Masse.4. 11 2 > 3 v. verbessern. 19. festspannen.2. Beginn. bekannt. Propoziţii subordonate neintroduse 19. Unele tipuri de propoziţii subordonate apar totuşi fără cuvînt introductiv. Sammelbegriff. vollkommen.1. übereinstimmen. Herstellung. Exersaţi scrierea următoarelor cuvinte cu consoane duble! tt : entfetten. Um Metall / Oberflächen etc.2 şi lecţia a 12-a. care trebuie să apere metalul împotriva coroziunii. korrosiv. rr : Korrosion. jedenfalls. > lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a 18-a. Kunststoff. 16-a. Verbrennung. 16. completive şi atributive nu au cuvînt introductiv.2. Programm. schnell. astfel: 19. Asbest­ platte. der das Metall vor Korrosion schützen soll. 18-a. umfassen. muß sehr dicht sein.LE HRSTÜCK 19: KORROSION 307 De exemplu: Wird / ein metallischer Werkstoff von der / Oberfläche / aus durch chemische / oder / elektrochemische Re/aktion zerstört. 18. wie die Oberfläche gereinigt werden muti. punctul punctul punctul punctul 18. Exerciţiul 399.2. Der Überzug. 19.2. nennen. dann. Durchmesser. Flamme. pp : Apparat. ermitteln. 17. Sammelbegriff.3. punctul 12. > v. bestimmen. Werkstoff. sau cuvinte inte­ rogative 3)) care marchează începutul propoziţiei secundare. Propoziţiile infinitivale4) subiective. pressen. putînd fi identificate formal numai după felul sau poziţia predicatului.

Die Überzüge schützen das Metall. so haften die Schutzschichten sicher.2. > v. Man soll die Metalloberflächen lieber mit einem teuren Überzug schützen. Vorbirea indirectă 3 '. Exerciţiul 400. care indică scopul sau modul unei acţiuni. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre propoziţiile subordonate nu au cuvînt introductiv ! Exerciţiul 401.cu infinitivul format cu „zu" ! Model: Es ist notwendig.2.2. Es ist notwendig. decît să fie lăsate expuse ruginii. . învelişurile protectoare trebuie să fie etanşe.1.4. um zu= pentru a. b. a. = Mai bine să se apere suprafeţele metalice cu un înveliş protector scump. — Dacă suprafeţele se curăţă bine. ohne zu = fără a.2. = Pentru a proteja metalul. Construcţiile participiale 1).a. textul lecţiei de faţă şi al celei precedente. lecţia 23. Exemple: Um das Metall zu schützen. ohne es zu verändern. punctul 23. die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost zu schützen. fără a-1 schimba. daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. Propoziţiile infinitivale finale sau modale. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. s. Exemple: Wenn man die Oberfläche gründlich reinigt.308 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Es ist vorteilhaft. lecţia a 25-a. ' v. au ca predicat un infinitiv însoţit de două prepoziţii. Prima dintre cele două prepoziţii stă la începutul propoziţiei infinitivale. die Metalle vor Korrosion zu bewahren. de exemplu: (an)statt zu = în loc de a . müssen die Überzüge dicht sein. Wie ist es möglich daß die metallischen Oberflächen vor dem Rost geschützt werden ? daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird? i daß die Teile in flüssiges Zink getaucht werden ? x 2 3 Exemplu: > v.1. preluînd funcţia unui semnal de început. 19. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale . Reinigt man die Oberfläche gründlich.1. daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird. se poate renunţa la conjuncţia introductivă. 19. Es ist notwendig daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. punînd în locul ei verbul finit al predicatului.2.1.3. so haften die Schutz­ schichten sicher. straturile protectoare aderă sigur. punctul 25. î n propoziţiile condiţionale care ar trebui să înceapă cu „wenn" 2) = dacă. = învelişurile protectoare apără metalul. daß sie mit einem Überzug geschützt werden. 19.

zu" ! Suprimaţi subiectul! Model: Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. Die Überzüge müssen dicht sein. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. Exerciţiul 402. a. trägt man Schutzschichten auf. Exerciţiul 403. daß man die Apparate durch einen Farban­ strich schützt. als daß man die Teile der Korrosion ausgesetzt läßt. d.. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Damit man „feuerverzinkte" Teile erhält. Man soll keine Überzüge verwenden. c. soll man keine Schutzschicht auftragen. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. d. Man muß die Oberflächen gründlich entfetten. statt daß man das gal­ vanische Verfahren anwendet. ohne daß man die Oberflä­ chen beschädigt. Werkstücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metall­ schichten schützen. ohne daß man auf ihre besonderen Eigenschaften achtet. b . ..LEHRSTÜCK 19: KORROSION 309 daß man die Schutzschicht aufträgt. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „statt. zu. g. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „unt. Reformulaţi propoziţiile cu „wenn". zu" ! Model: Rost soll man von Metallteilen entfernen. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. Damit man Metalloberflächen vor Korrosion bewahrt... damit sie gegen Korrosion schützen. f. Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. Rost soll man von Metallteilen entfernen> ohne die Oberflächen zu beschädigen.. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. Exerciţiul 404.. ohne. als . daß man die Metalle nicht der Korrosion aussetzt.. c.. dann spricht man von Korrosion. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. a. c. statt daß man sie dem Rost ausgesetzt läßt. Es ist vorteilhaft. Das Aufbringen von Schutzschichten ist jedenfalls vorteilhafter. folosind varianta lor neintrodusă ! Model: Wenn Stahl oder Eisen von Rost zerstört wird. zu. ohne daß sich das Metall verändert. b. e. ohne daß man die Oberfläche beschädigt. Ohne daß die Oberfläche gereinigt wird.

Wenn Stahl oder Eisen vom Rost zerstört wird.2.. Propoziţiile subordonate care exprimă un scop sînt frecvente în textele tehnice. Er will den Nach­ wuchs schulen. zu"! a. Wenn man die Schutzschicht rechtzeitig (din timp) aufträgt. Ele pot fi introduse prin „damit" = ca să.. Exerciţiul 405. Man trägt eine Schutzschicht auf.. so haftet der Überzug sicher. dann verwendet man andere Verfahren. damit man die Teile gegen Rost schützt. c. dann haftet sie leichter.. damit das Metall nicht der Korrosion ausgesetzt bleibt. damit der Überzug gut haftet. Die Oberfläche muß entfettet werden. Subiecte identice: Man trägt einen Überzug auf. damit das Metall geschützt ist. Propoziţii finale 19. b. zu" pot fi folosite numai dacă subiectele subordonatei şi regentei sînt identice. Die Überzüge müssen dicht sein. Exerciţiul 406. jdamit man das Metall schützt. Das Metall muß eine Schutzschicht haben.. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. Wenn man die Oberfläche gründlich entfettet. Constataţi dacă toate propoziţiile finale din frazele de mai jos pot fi exprimate prin construcţii infinitivale cu „um.zu" = pentru a. damit man von Korrosion sprechen kann. damit es vor chemischer Reaktion bewahrt bleibt. b. Die Oberfläche muß zerstört sein.310 LEHRSTÜCK 19: KORROSION a. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. 19. fiind subînţeles.. d. |um das Metall zu schützen. besser und dauerhafter.2. zu" nu apare subiectul. dann spricht man von Korrosion.. . Exemple: Subiecte diferite: Man trägt einen Überzug auf. dann spricht man von Korrosion. so muß man eine Schutzschicht auftragen.1.. zu" ! Efectuaţi trans­ formările posibile ! a. damit man feuerver­ zinkte Teile erhält. f. sau pot apărea sub forma propoziţiilor infinitivale cu „um . Wenn besondere Eigenschaften der Überzüge notwendig sind. e. e.. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. în propoziţia cu „um . Din următoarele grupuri de propoziţii formaţi fraze cu propoziţii finale cu „um. Construcţiile cu „um . d. Wenn man Metall vor chemischen Reaktionen bewahren will. c..

äußerst = extrem de. höchstens. superlativul adverbelor poate avea mai multe forme: a. d.1. Superlativul precedat de prepoziţia „am" (vezi exemplele de mai sus) b. b. 19. gradul de comparaţie şi felul de formare ! Exerciţiul 408. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. Pozitiv Comparativ Superlativ sehr mehr am meisten 2) gern lieber am liebsten 2) bald eher am ehesten wohl besser am besten 2) 19. Unele adverbe pot forma gradele de comparaţie ca şi adjectivele 1). bestens c. > Comparativul şi superlativul coincid ca formă cu comparativul şi superlativul adjec­ tivelor viel.3. 11 2 v. c.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 311 b. d. höchst = foarte. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. în cel mai înalt grad.2.3. Man muß die Schutzschicht bald auftragen. Wir wollen die Metallober­ fläche vor Rost bewahren. punctul 11. Căutaţi în text forme de comparaţie ale adverbelor şi deter­ minaţi forma de bază (pozitivul). So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt. Superlativul fără sufix: Exemple: meist.3. Maschinen schützt man oft durch Farbanstriche. Wir verwenden dazu gern 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. . lecţia a 11-a. Treceţi adverbul din următoarele propoziţii la gradul comparativ ! Traduceţi ambele propoziţii! a. Spre deosebire de adjective.3.3. Man soll einen Überzug auf Metalle auftragen. Comparaţia adverbelor 19. lieb şi gut. Superlativul cu sufixul -ens. Exemplu: oft — öfter — am öftesten adesea — mai adesea — cel mai adesea 19. zumindest.3. Man verwendet am besten NE-Metalle. Exerciţiul 407. c. Man darf die Ober­ fläche nicht beschädigen. Cele mai frecvent folosite adverbe comparabile au însă forme neregulate la gradele de comparaţie. mai ales adverbele monosilabice: Exemple: meistens.

. — drei Zehntel 10 Exerciţiul 410. b. durch Rost zerstört.1.. meist. die Ganzen) 20 2 1 3 1 4 8 50 • das (ein) Zwanzigstel ein halb...a.. c. mindestens d. La plural. Wir brauchen 1/1000 mm starke Folien. Introduceţi pe rînd adverbele din coloana din dreapta în toate propoziţiile date şi traduceţi variantele! a. 1 ' 2 r 3 • das Ganze (ein Ganzes. das (ein Zehntel. Die Teile werden . höchstens e. aceste substantive rămîn neschimbate: das (ein) Viertel I— . Pentru a se exprima fracţii. zumindest. Für Überzüge eignen sich ..312 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Exerciţiul 409.. die Hälfte (das Halbe. Metallische Oberflächen werden . In dieser Halle steht 1/5 der Fräsmaschinen.a Schutzschicht darf höchstens 1/10 bis 1/100 mm dick sein. folgende Metalle: oft 19. — zwei Drittel 3 3 das (ein) Fünfundsiebzigstel 75 100 500 10 000 v b — — das (ein) Hundertstel v das (ein) Viertel. ein Halbes) — — das (ein) Fünfzigstel 2 das (ein) Drittel. zumeist c.4. Citiţi cu glas tare următoarele indicaţii şi probleme! a. durch Farbanstrich geschützt. Apparate werden . . die (drei) Viertel I — • Excepţii fac nume­ ralele fracţionare _ si —. Numerale fracţionare 19.. — fünf Achtel 8 ' das (ein) Zehntausendstel 1 10 3 s. gründlich entfettet. Die Schutzschicht ist . 1/100 mm stark. iar pentru — forma este neregulată. în limba germană se formează sub­ stantive neutre prin adăugarea sufixului-tel Ide la —la — I sau-stei I de la — r [ 3 19J { 20 mai departe la numeralul cardinal..4. Die s. —dreiviertel 4 das (ein) Fünfhundertstel v das (ein) Achtel.. meistens b.

. poziţia şi regimul prepoziţiilor (Sinteză) 19.5. Exemplu: von der Oberfläche aus = pornind de la suprafaţă. 1/6 der Belegschaft sind Arbeiterinnen.3.5. gegenüber (D) = faţă de. aus Stahl.2. Prepoziţii cornpltxc Prepoziţii'Cadnt bis zu bis an bis auf bis in bis über von Seiten von wegen (D) (A) (A) (A) (A) (G) (G) = = = = = = = pînă la pînă la pînă la pînă în pînă peste din partea din cauza um von von von an von von von von (G) (D) (D) (D) (D) (G) (D) (D) (D) willen an auf aus vorbei wegen bis (zu) (D) zu (D) nach (D) = = = = = = = = = de dragul începînd de la din timpul pornind de la trecînd pe la pe baza. dar există şi prepoziţii care pot fi aşezate după cuvîntul lor de refe­ rinţă. wegen (G) = din cauza. Unele prepoziţii sînt compuse din două cuvinte care.2). faţă în faţă cu: gegenüber dem Hauptlager. Exemple: in der Maschinenhalle. punctul 19. Diese Schraube hat ein Gewinde von 7/8 (Zoll = toi). sau: der Betriebs­ anleitung nach. fie că încadrează cuvîntul de referinţă. Die Toleranz dieses Lagers beträgt 3/100 mm. gemäß (D) = conform: gemäß der Zeichnung. simple. Excepţie fac prepoziţiile-cadru (v.5. Structura. jene von l5/8- 19. f. 19. prepoziţiile preced cuvintele ale căror rapoarte faţă de alte părţi sintactice le exprimă. sau: dem Hauptlager gegenüber.. sau: der Korrosion wegen.5. e.LEHRSTOCK 19: KORROSION 313 d.5. datorită: wegen der Korrosion. Cele mai multe prepoziţii ale limbii germane sînt cuvinte scurte. pînă la de la —la de la —la 19. sau: der Zeichnung gemäß. De regulă. Exemplu: bis zu 1/1000 mm stark = pînă la (grosimea de) 1/1000 mm. g. care se aşază înaintea cuvîntului al cărui raport faţă de alte părţi sintactice îl exprimă. fie că preced amîndouă cuvîntul al cărui raport îl exprimă.1. Den 1/1000 Teil eines Millimeters nennt man Mikron. datorită de la. astfel: nach (D) = după. conform: nach der Betriebsanleitung. . durch Korrosion.

2. a. . lecţia a 6-a. lecţia a 5-a. punctul 4. 4 ' v. laut des Resultats der Zeichnungen ] ) Dintre numeroasele prepoziţii ale limbii germane dăm aici numai cele folosite frecvent în textele tehnice. anhand der Betriebsanleitung bezüglich. Prepoziţiile limbii germane pot cere un singur caz (prepoziţii monocazuale) sau două cazuri diferite (prepoziţii bicazuale) în funcţie de context. punctul 6.4. hinsichtlich. aufgrund. punctul 15. lecţia a 4-a. prin inter­ mediul = în loc de = în ciuda = = = = dedesubtul în timpul din cauza cu scopul ab = de la aus = din außer = în afară de bei = la binnen = în intervalul dank = datorită entgegen = împotriva gegenüber = faţă în (cu) gemäß = conform mit = cu nach = după nächst = aproape de nebst = pe lîngă samt = împreună cu seit = de von = de la zu = la bis = pînă durch s= prin entlang = de-a lungul für = pentru gegen = împotriva ohne = fără u m = în jurul an = la auf = pe hinter = în spatele in = în neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen= între Exerciţiul 411. după cum urmează: Prepoziţii *) cu genitivul !> dativul'* acuzativul *' dativul + acuzativul *) anhand anstelle aufgrund außerhalb bezüglich = cu ajutorul = în locul = pe baza = în afară de = referitor la einschließlich = inclusiv hinsichtlich infolge innerhalb laut oberhalb (ver) mittels statt trotz unterhalb während wegen zwecks = cu privire la = ca urmare = înăuntrul.2. în interiorul = conform = deasupra = cu ajutorul. a > v.5.2.5. punctul 5. a > v. lecţia a 15-a. 5 > v. Realizaţi cu glas tare pînă la automatizare sintagmele propuse şi traduceţi-le ! des Lageplans La fel cu: anstelle.314 LEHRSTÜCK 19: KORROSION 19.

wegen! a. Die Belastung steigt oft die Elastizitätsgrenze. samt | dem Überzug La fel cu: dank.dicht. In dies. Exerciţiul 414. deosebim sudarea la rece şi sudarea la cald. nach.Reaktion. b . trotz. d. Exerciţiul 413. . | der Wichtigkeit entgegen j dem Schweißverfahren j den Sollwerten d. Man schützt die Werkstücke durch ein.anti­ korrosiven Metall. . nach. Vor d. oberhalb des Bildschirmes La fel cu: außerhalb. dem Hauptlager . Completaţi desinenţele cerute de propoziţii! a. inerhalb. Die Überzüge sind bis zu ein.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 315 des Überzugs La fel cu: infolge. ab einer Stunde La fel cu: binnen.Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. . F a ţ ă de un strat de vopsea.metallisch. wegen. gemäß.. einschließlich . Die Gäste gingen . der Schweißstelle unterhalb des Hohlgefäßes der Faserschichten e. f.auf galvanisch.Farbanstrich verwenden..Überzug. Statt d.Zehntel Millimeter dick. nebst. Din cauza desenului inexact. Nickel eignet sich sehr gut für ein. Das geschieht am best.Überzug aus ein. gemäß j dem Härtegrad La fel cu: außer.Wege. piesa a trebuit să fie ajustată (nachar­ beiten). d. c. După felul de sudare. g. b.elektrochemisch. Traduceţi în limba germană! Realizaţi ambele poziţii posibile ale prepoziţiilor: gegenüber. c. b. e. seit einer Minute einer Sekunde einem J a h r einem halben Jahr f. nächst der Schutzschicht dem Rädchen den Spezialmaschinen Exerciţiul 412. der Schutzschicht statt des Kunstharzes der Farbanstriche c.antikorrosiven Metall— kann man auch ein. stratul protector metalic este mai avantajos.Fall spricht man von ein. b. Conform planului de producţie mai avem de asamblat 250 de aparate. Completaţi cu prepoziţii-cadru sau prepoziţii complexe cerute de context! a.

3(N. Stellen Sie die Maschinen .316 LEHRSTÜCK 19: KORROSION e. reinigen.. d. A) aussetzen Setzen Sie metalische Oberflächen nicht der Korrosion aus ! 3 (N. Was beschädigt . loc) haften. ? j . e.. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemple 2 (N. f. e. 2 (N.. 3 200 U/min .. damit die Schutzschicht leichter. Wovor muß man bewahren ? k.. ' Exerciţiul 415. Ändern sich die Eigenschaften der Metalle beim Auftragen von Schutzschichten ? d.. ? Exerciţiul 416 (sinteză).. 2(N f-ür A) sich eignen Kadmium eignet sich für Überzüge. la alegerea dv. A) beschädigen. şi răspundeţi! a. zerstören Der Rost zerstört die metallische Oberfläche. ? g. Wie kann man Metalloberflächen vor Korrosion schützen ? c. Wie entfettet man ... Wie entfernt man . Wozu eignet sich c. bewahren Der Überzug schützt das Metall vor Rost... ? nicht aussetzen ? f.. entfernen. A vor D) schützen. Was muß man tun. Man entfettet die Me­ tallteile. D.. 2 600 U/min..6. Citiţi textul şi răspundeţi! a.. Wo bleibt . 3 Metern auf! Die Temperatur steigt . Formaţi întrebări completând fragmentele proptise cu părţi sintactice necesare. Welchem Einfluß darf man . ? i. entfetten.. 19. besser und dauerhafter haftet ? . Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl ./Was zerstört . ? b..... Wo haftet . 3 .. des Druckes 60°C. Das Prüfverfahren wurde Kontrollkommission wiederholt. Wann spricht man von Korrosion ? b. Wie schützt man <i..... bleiben Die Schutzschicht haftet an der Oberfläche. Wozu reinigt man . ? h.

Ist das Aufbringen von Schutzschichten teuer ? Ist es vorteilhaft ? 1.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 31 e.Was muß vor dem Aufbringen des Überzuges geschehen? n. Warum müssen die Überzüge dicht sein ? i. Wie schützt man Metalloberflächen gegen Korrosion ? 3. Wie dick können Schutzschichten sein ? j . Was sind „feuerverzinkte" Teile ? Exerciţiul 417 (sinteză). Was ist Korrosion ? 2. Lectura suplimentară Nr. Welche anderen Verfahren sind noch möglich ? t. Soll man teuere Schutzschichten auftragen ? m. Womit werden Maschinen und Apparate gegen Korrosion geschützt ? g. Wie erfolgt das Aufbringen von Schutzschichten am besten ? s. Gibt es verschiedene Schutzschichten ? 4. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten? 6. Womit werden Werkstücke aus Metall gegen Korrosion geschützt ? f. Wie soll man den Rost entfernen ? p. 9 „SYMBIOSE"« ZWISCHEN ZINK UND LACK2' Verzinktes 3 ' Blech und Lack üben 4) aufeinander5) eine interessante Wechselwirkung61 aus: sie schützen sich gegenseitig7'. ghidîndu-vă după urmă­ torul plan ! 1. Wann haften die Schutzschichten sicher ? r. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten ? k. Expuneţi textul oral. Wie geschieht das Aufbringen von Schutzschichten ? D. Vocabular 1) die Symbiose 2) der Lack 3) verzinkt 4) ausüben 5) aufeinander 6) die Wechselwirkung 7) gegenseitig simbioza lacul zincat a exercita unul peste altul efectul reciproc reciproc . Warum müssen die Oberflächen gereinigt werden? 0. Welche Eigenschaften müssen (oder können) Schutzschichten haben ? 5. Wie müssen die Schutzschichten sein ? h.

unverzinkt überziehen die Einwirkung die Luftfeuchtigkeit der Haarriß eindringen der Fall voluminöser abheben somit entstehen Expansionskraft ausreichen verstopfen der Riß abdichten die Pore der Anstrich die nezincat cîte a (se) acoperi acţiunea (chimică) umiditatea aerului fisura. .318 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Wenn man verzinktes und unverzinktes 8) Stahlblech mit je 9 ) einer Lacksehichte überzieht 10) . a astupa crăpătura. Das Kor­ rosionsprodukt des Zinks verstopft22) die Risse 23) und dichtet 24) die Poren 2ä) des Anstrichs 20) ab. fisura a etanşa porul stratul de vopsea 8) 9) 10) 11) 12) 13) H) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) je . . dann kann man nach längerer Einwirkung u) von Luftfeuchtigkeit12' und Sauerstoff folgendes festellen: die durch Haar­ risse 13) im Lack bis auf die Metalloberfläche eingedrungene 14) Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff hat im ersten Fall 15) Zinkoxyd und im zweiten Fall Rost erzeugt. So schützen sich Zink und Farbe gegenseitig in einer „Symbiose". Die entstehende 19) Expansionskraft20> reicht 21) nicht aus. um den Lack abzuheben.. crăpătura subţire a pătrunde cazul mai voluminos a ridica prin urmare a lua naştere a se forma forţa de expansiune a ajunge . Zinkoxyd dagegen hat fast das gleiche Volumen wie Zink. Rost ist voluminöser 16> als Stahl und hebt 17) somit 18) den Lack ab.

Trotzdem ist aber Handarbeit das Teuerste in der Fabri­ kation. was die Montage benötigt. Appa­ raten. Die Montage von Motoren. Text Obwohl die Montage die letzte Phase der Fertigung darstellt. Obgleich diese Forderung einfach erscheint. stellt sie an die Fertigung ständig hohe Anforderungen. Montagearbeiten bestehen zum größten Teil aus Handarbeit. „D". * v. wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt.1.2. > s> v. sowie weitere Notwendigkeiten der Montage muß man immer und insbesondere dann zur Diskussion stellen. wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. şi alineatul punctul 20. Lectura suplimentară nr.Lehrstück Nummer 20 DIE MONTAGE A. müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. Explicaţii.4. Insbesondere die Kontrolleure.3. die man keines­ falls in Kauf nehmen kann. Das Notwendigste. als auch bei Montagearbeiten am Fließband dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. Alle Abteilungen eines Werkes müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. Geschulte Monteure sieht3) man stets besser und schneller arbeiten 3) als ungeschulte. > s ' v. punctul 20. Sowohl bei Einzelmontage. Maschinen. . punctul 20. punctul 20. Explicaţii. sofern keine Automatisierung vorliegt. muß zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. Gilberths *' Methode der vor­ bestimmten Zeiten 5) in der Montage zur Anwendung gebracht. kann man nur dann erfolgreich zum Abschluß bringen. 10: „Gilberths MTM-Methode". die für die Güte der Erzeugnisse verantwortlich sind. muß man trotzdem in Erwägung ziehenx). Explicaţii. wenn es nicht zu Stockungen kommen soll. daß sie oft als das Haptsächlichste -> in der ' Produktion zu behandeln ist. Explicaţii. Geräten usw. *) v. Das bisher Erwähnte. Deshalb wird immer mehr Frank B. denn das Meiste an Geldeinsparungen ist bei Montagearbeiten zu erreichen. * v.

a trata behandeln eficace. beigetra­ a contribui gen) fără greşeală. pl. totuşi trotzdem considerarea. f. f. ultimul. -sses. f. cu toate că obgleich cerinţa. consideraţia. -n. ceea ce este greşit Falsche. pretenţia Forderung. cel mai bun. trug bei. -en a lua în consideraţie in Erwägung ziehen principalul.. oprirea Stockung. chibzuirea Erwägung. -en . -n. punctual. de la fertigen) a fabrica. pl. gebracht) responsabilul Verantwortliche. f. în special insbesondere calitatea Güte. -n a reprezenta darstellen cu toate acestea. . f. ireproşabil einwandfrei fabricat. cu toate că obwohl cel / cea din urmă. terminarea Abschluß. -n. pretenţia Anforderung. ultima letzte faza Phase.s s e zum Abschluß bringen (brachte. cu bune rezultate erfolgreich încheierea. -en a supraveghea. lucrul cel mai Beste. pl. confecţionat gefertigt (part. -en a pune la dispoziţie zur Verfügung stellen deşi. a ţine sub suprave­ unter Aufsicht halten ghere ceea ce este bine / corect / just Richtige. -n. la timpul potrivit zeitgerecht stagnarea. f. continuu ständig cererea. controlul Aufsicht. pl. a confecţiona fertigen dispoziţia Verfügung. mai ales. a în:heia . . -n ceea ce este mai bun. a separa. la timp.320 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE B. -n. cea mai bună beitragen (ä. bun. -en a ridica pretenţii. răspunzător. pl. a cere Anforderungen stellen îndeosebi. cu succes. -en permanent. responsabil verantwortlich supravegherea. Vocabular die die das der der das die die die die die das das das die deşi.. pl. a despărţi trennen necesarul Notwendige. lucrul cel mai important Hauptsächlichste. -n.

e n sich handeln um + ac. organizaţia atelierul de montaj a fi vorba de capitolul lectura suplimentară — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. il/103 . f. -e die Zusatzlektüre. încercat forţa de muncă întrebuinţarea. în caz că. -n. a exista totdeauna. -en die Diskussion. -en die Organisation. -(e)s. -n a stagna = (intervin stagnări) în nici un chip. -(e)s. a fi angajat. -n vorbestimmt zur Anwendung bringen das Meiste. die Methode. -es. f. a fi pus în funcţiune munca manuală. -en vorliegen (lag vor. angajarea a fi folosit. -n. -en das Fließband. partea cea mai m a r e economia de bani de pînă acum. pl. în permanenţă neinstruit ceea ce este scump / preţios. mereu. odată cu altceva) montajul individual munca de montaj banda rulantă îndemînatic. -n.e in Kauf nehmen die Einzelmontage. lucrul manual numai dacă. -en sofern die Automatisierung. nici­ decum cumpărarea a accepta (implicit.e zum Einsatz kommen die Handarbeit. lucrul scump metoda prestabilit a aplica. -en zur Diskussion stellen die Neueinrichtung. vorgelegen) stets ungeschult das Teuere. der Abschnitt. -en die Montagewerkstatt. pl. întrucît automatizarea a fi. pl. în nici un caz. . . -n die Montagearbeit. sowie die Notwendigkeit.e r geübt die Arbeitskraft.e der Einsatz. . . -es. pînă aici lucrul amintit precum şi necesitatea discuţia a pune în discuţie instalaţia / amenajarea nouă organizarea. die Geldeinsparung. . a pune în aplicare majoritatea. -en bisher das Erwähnte.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 321 zu Stockungen kommen (es koi zu Stockungen) keinesfalls der Kauf. f.

20. verbele rămîn neaccentuate.0. . Wir nehmen das in Kauf.] ['jtr«:lfsrfa:r3n] ['kUnst/tof] ['arboetsfa:z9] [atmo'sfera] [V.1.0. Verfahren. şi în limba germană se observă — în special în limbajul tehnico-ştiinţific — tendinţa de a se înlocui verbele simple prin locuţiuni. ff. al lecţiei de faţă. Ca şi în limba română modernă. ca şi celelalte părţi ale locuţiunii. > Locuţiune = grup de cuvinte care la un loc au valoarea unei singure părţi de vorbire. Exersaţi accentuarea corectă a locuţiunilor! a. Wir bringen das zum Abschluß. Stellen Sie das zur Diskussion.1. „a ţine sub supraveghere" în loc de „a supraveghea" s. Exemple: Fertigung. Aceste locuţiuni verbale prezintă în general avantajul de a exprima un sens mai precis al 11 ! v.1.a. Exemplu: zur Verfügung stellen. Wir stellen Ihnen das zur Verfügung. Explicaţii şi exerciţii 20. Redaţi ortografia următoarelor cuvinte: ['fo:rze:3n] [fer'fy:gU*.lzoetlc] ['li:f3rb«:r] 1) 20. se accentuează substantivele.2. Exerciţiul 419.1. Pronunţare şi ortografie 20. Locuţiuni® cu verbe funcţionale 20. în propoziţie: Wir ziehen das in Erwägung. Sie kommen jetzt zum Einsatz. Es kommt zu Stockungen. Phase Exerciţiul 418. Bringen Sie das zur Anwendung. Werkstoff. la infinitiv: in Erwägung ziehen zu Stockungen kommen zum Abschluß bringen in Kauf nehmen zur Verfügung stellen zum Einsatz kommen Anforderungen stellen zur Anwendung bringen unter Aufsicht halten zur Diskussion stellen b. v şi ph. î n locuţiunile verbale .322 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE C. punctul 20. ca: „a lua în consideraţie" în loc de „a considera". Halten Sie das unter Aufsicht. Sunetul [f] se redă în limba germană prin literele f.barfkca] r'kaltfsrfarmU^] [fsr'fertlgan] [3stsilo'gra:f] ['vErkJt3fpry:fUîf] [fe'no:lharts] l'iol-aotoma:tl$] ['fr.1. Wir stellen keine Anforderungen.0.

păstrează numai funcţia de verb 1). * Astfel se explică denumirea de „verb funcţional" (Funktionsverb).! Model: Infinitivul Propoziţia in Erwägung ziehen zum Abschluß bringen in Erwägung ziehen Man muß die Zeit auch in Erwägung ziehen. Wir können diese Fehler in den Zeich­ in Kauf nehmen nungen nicht in Kauf nehmen.2.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 323 acţiunii indicate. Fiind compuse din mai multe cuvinte. verbul ocupînd locul al doilea sau ultim.1. sensul este reprezentat de un substantiv (de obicei un substantiv verbal). Welche Räume stellen Sie uns zur Verfügung ? = Ce încăperi ne puneţi la dispoziţie ? zum Abschluß bringen = a încheia. weil sie hohe Anforderungen stellt. Exemple: Mann stellte den Werkzeugschlossern modernste Maschinen zur Verfügung. dezgolit aproape complet de sens. stabiliţi forma infinitivului şi formaţi cu fiecare cîte o propoziţie la alegerea dv. = Se ia în consideraţie un nou procedeu. iar restul locuţiunii—locul ultim sau penultim.) Exemple: in Erwägung ziehen = a lua în consideraţie. locuţiunile verbale se supun obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţie. Li s-au pus la dispoziţie sculerilor cele mai moderne maşini. Die Montage ist ein wichtiges Problem. pentru ca întreaga locu­ ţiune să poată fi folosită în propoziţie ca verb (predicat etc. 20. Montajul este o problemă importantă pentru că ridică pretenţii mari. Căutaţi în textul lecţiei locuţiunile verbale.3. Exerciţiul 420. = Nu putem accepta aceste greşeli în desene. zur Verfügung stellen = a pune la dispoziţie. Man zieht ein neues Ver­ fahren in Erwägung. î n locuţiunile cu verbe funcţionale. Bringen Sie die Zerreißprobe zum Abschluß! = încheiaţi (terminaţi) proba de rupere! = a accepta. > .1. 20. de exemplu: „a pune (a lua) în discuţie" (precizînd momentul începerii discuţiei). iar verbul.

Vă punem cu plăcere la dispoziţie cataloagele noastre. Exemplu: verantwortlich — der Verantwortliche — ein Verantwortlicher responsabilul un responsabil 20. Cercetaţi de la care dintre verbele învăţate provin următoarele locuţiuni cu verbe funcţionale.324 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Exerciţiul 421. dar păstrîndu-şi modul de declinare ca adjective 1!. J ) v.2. punctul 9. Substantivate prin articole masculine sau feminine. Punem în discuţie necesitatea de a se folosi lucrul de mînă în proce­ deul de presare la rece. Traduceţi în limba germană.2.2. Procesul de fabricaţie trebuie să fie ţinut permanent sub supraveghere. Montajul ridică pretenţii mari la adresa (an + A) pregătirii montorilor. folosind locuţiuni cu verbe funcţionale ! a. -n = persoana cu pregătirea cea mai bună. b. Cercetaţi care dintre locuţiunile cu verbe funcţionale clin textul lecţiei se apropie ca sens şi provenienţă de următoarele verbe: abschließen = a încheia stocken = a se opri. d. Adjective şi participii substantivale 20. e. Adjectivele şi participiile (prezente şi perfecte) pot fi folosite ca substantive. 20. Traduceţi locuţiunile şi apoi controlaţi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! einen Beitrag leisten in Verbindung stehen einer Behandlung unterziehen in Bewegung setzen zur Darstellung bringen zur Aufstellung bringen zur Entwicklung gelangen zur Wiederholung kommen zum Austausch kommen zur Sprache kommen zur Übereinstimmung gelangen sich in Herstellung befinden im Bau sein zur Erfüllung bringen Exerciţiul 423. der / die Letzte. primind articolul hotărît sau nehotărît şi fiind scrise cu iniţiale mari. f.2. -n = ultimul. ultima. responsabila. Puneţi în funcţiune cele mai bune forţe de muncă şi maşini! c.1. Nu putem accepta muncitori necalificaţi în secţia de montaj. adjectivele sau participiile arată persoane: Exemple: der / die Verantwortliche. lecţia a 9-a. a stagna anwenden = a aplica einsetzen = a pune în joc anfordern = a cere diskutieren = a discuta beaufsichtigen = a supraveghea erwägen = a chibzui Exerciţiul 422.1. der / die Bestqualifizierte. . -n = responsabilul.

wichtig. Diese Maschinen sind das Teuersţ-.3. streng. Alle Verantwortlich. Wir nehmen nur Einwandfrei. Completaţi următoarele propoziţii cu adjectivele sau participiile din paranteză substantivate la forma potrivită! a. Completaţi desinenţele adjectivelor şi participiilor substan­ tivate din următoarele sintagme! a. fleißig. care arată noţiuni sau lucruri! Traduceţi-le! Model: fertig — das Fertige = ceea ce este gata fertig.ist. ähnlich. geschult. entsprechend. besonder. klug. d. Căutaţi adjectivele şi participate substantivate din textul lecţiei şi stabiliţi genul. leitend. e. ceea ce este cel mai bun das Hauptsächlichste = lucrul principal 20. Pot fi substantivate adjective la orice grad de comparaţie 1J. lecţia a 11-a. Mit (ungeschult) kann man nichts (besonder) erzielen. bekannt. Es handelt sich um das (hauptsächlich) in der Produktion.in dieser Abteilung zum Einsatz. Hier liegt etwas (ähnlich) vor. lieferbar. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 425. ' v. Formaţi adjective şi participii substantivate. zu bringen. neu. Exerciţiul 426.LEHRSTOCK 20: DIE MONTAGE 325 Genul neutru al adjectivelor sau participiilor substantivate denotă o noţiune sau un lucru: Exemple: das Richtige = ceea ce este just / drept / bun das Falsche = ceea ce este greşit das Beste = lucrul cel mai bun.3. c. b. modern. d. c. gleich. Geschult. la singular şi la plural. Das ist das Best. einfach. Exerciţiul 427.2. punctul 11.müssen das Richtig.in Kauf. b. energisch. e. Exerciţiul 428. Das Notwendigst.von allem Erreichbar-. verfügbar. .unterscheiden können. care arată persoane! Model: vielseitig — der / die Vielseitige — die Vielseitigen = persoana multilaterală. grundsätzlich. de genul neutru. Exemple: das Gute — das Bessere • — das Beste ceea ce este bun — ceea ce este mai bun — ceea ce este cel mai bun das Notwendige — das Notwendigere —• das Notwendigste ceea ce este necesar — ceea ce este mai necesar — ceea ce este cel mai necesar Exerciţiul 424. Formaţi adjective şi participii substantivate. Unsere (bekannt) wollen das (wichtigst) im Werk sehen. aber auch das Modernst-.vom Falsch. Man muß das (entsprechend) aussuchen. erreichbar.

dativ şi acuzativ desinenţa -n. A Wen erwähnt man h i e r ? — F r a n k B. -ß. Das ist Peter Bergers Kugelschreiber. Forderung (Karl. (Ing. Hammer Genossen Munteanus Herrn Emil Radtkes Exerciţiul 429. Herr Theil.4..1. J o n a s . Gilberth. Verbe cu funcţia de verb modal 20.3. acesta rămîne neschimbat cu excepţia cuvintelor „Genosse" (tovarăş) şi „Herr" (domn) care primesc la genitiv. Genitivul numelor proprii 20. hören = a auzi. Exemple: Dr. Gilberth. Schneiders al Dr.3. Exemplu: N Wer ist das ? — Frank B. Verbele „sehen = a vedea. Wir sprechen von . lehren = a învăţa. Cînd se folosesc ambele.4. Helmut Beier. Introduceţi pe rînd numele indicate în propoziţiile date! a. Exemple: Das ist Peters Kugelschreiber.. indiferent de gen. 20.3. dar rămîn neschim­ bate la cazurile dativ şi acuzativ.3. Exemple: Man sieht die Räder rotieren. Arbeitsplatz (Direktor Grabe. se declină numele de familie. Sie arbeiten unter der Aufsicht .1. -x. Numele proprii de persoane pot fi declinate.. şi lecţia 15.3. Joachim) d. Cînd numelui îi precede un titlu. D Wem gelang das ? — Frank B. Michael Weiß. 20.. Genosse Schulze) b.4. = Se văd roţile învîrtindu-se. Kurt Hammers Sonderverfahren = Procedeul special Ing. Der Meister erklärte die Methode . Der Meister lehrt die Lehrlinge richtig arbeiten. Pot fi declinate atît prenumele cît şi numele de familie.3.. Meister Neumann... La genitiv primesc desinenţa-s. punctul 10. Dacă numele propriu se termină în -s. * v.2. -z. pot fi folosite asemănător ca verbele modale x) împreună cu alt verb la infinitiv. Franz Gehl) c. > . lecţia 10. Meister Kunz. K. punctul 15.3. Müller.3. machen = a face" s. Hans J o s t . în loc de genitiv se foloseşte „von" cu dativul. Gilberth. Franz) 20. Hier ist .326 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 20. 20.. — Maistrul îi învaţă pe ucenici să lucreze cum trebuie. (Ing.a. Exemplu: Hier ist die Zeichnung von Inge Schwarz. G Wessen Methode ist das ? — F r a n k Gilberths Methode.

. al doilea infinitiv se traduce cu conjunctivul con­ form regulei generale. b . dar... . Exemplu: Wir hören die Maschine laufen. Machen Sie das Eisen schmelzen! e. trennt ..LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 327 Aceste verbe cer însă totdeauna şi un complement la acuzativ. 2 0 . W e n ? — d i e Lehrlinge. d. 2 (N.. Wen lehrt er die Teile richtig trennen ? c. Verbele care exprimă un simţ al omului (sehen. = învăţaţi-mă să pun în funcţiune aparatul.. fertigen Abb.2.... Wo können wir die Maschinen das Kunstleder bearbeiten sehen ? f. Exemple: Man sieht rotieren. Man sieht hier alle Arbeiter stanzen. 2 (N zu D) 2 (N um A) beitragen sich handeln Das trägt sehr viel zur Verbesserung der Qualität bei.. 10 stellt die neue Methode dar. Wen ? — Die Räder. stellt . E s handelt sich u m eine Stockung. = Auzim maşina funcţionînd. fertigt . Formaţi propoziţii. completînd părţile sintactice necesare! a. .. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemple 1(N) vorliegen Eine neue Methode liegt vor. Exemplu: Lehren Sie mich den Apparat bedienen.. Exerciţiul 432.. . . După celelalte verbe.... Hier hört man die Friktionspresse arbeiten. . trägt zu . A) darstellen.. Efectuaţi cu glas tare variaţiile posibile pînă la automa­ tizare ! . e.. . 5 . Der Meister lehrt arbeiten. A von D) trennen Das trennt die der Oberfläche. behandeln. bei. 3 (N. . Exerciţiul 430. hören) cer în traducere gerunziul celui de-al doilea verb. von . 20. Traduceţi în limba română! a. c.. d.. Hören Sie den Ingenieur die Werkstoffe aufzählen ? b . Schutzschicht von Exerciţiul 431.. ..4. behandelt .

Welche Phase der Fertigung stellt die Montage dar ? b. Vorrichtung. W a n n muß man die Notwendigkeiten der Montage besonders zur Diskussion stellen ? Exerciţiul 434. Reibschweißen. Wie kann man die Montage von Motoren. (sinteză) Citiţi textul şi răspundeţi ! a. E s handelt sich um den . Ma­ schinentyp) Rost. Darf man Stockungen der Produktion in Kauf nehmen ? j . Ist Handarbeit vorteilhaft ? m. eine Aufgabe. Kunststoff b. Silber. Härtegrad der Metalle. Sammelbegriff) einen Kleinbetrieb (Gleichrichter. Korrosion. Oxydation. Nachwuchs. Lichtbo­ genschweißen. c. Metallteil. Wozu kommt es. Kunstharz d. Es handelt sich um das Hauptsächlichste (Notwendigste. Es liegt ein Fehler. Antriebsmotor. Was für Arbeitskräfte sollen bei der Montage zum Einsatz kommen ? k. Sollwert. Redaţi oral textul. Werkzeugschlosser. Was für Anforderungen stellt die Montage ? f. ein Sollwert. Welche Methode wendet man zur Geldeinsparung bei Montagearbeiten an ? n. Silumin. eine Phase (Diskussion. Stockung. Buntmetall Exerciţiul 433. Es handelt sich um die Einzelmontage (Güte. Metall­ schichte. eine Neueinrichtung. Verantwort­ lichen. Geldeinsparung. Woraus bestehen Montagearbeiten zum größten Teil ? 1. Was haben die Kontrolleure der Gütekontrolle zu tun ? g. wenn das nicht geschieht ? i. Scheibchen) Kadmium. Apparaten und Maschinen erfolgreich zum Abschluß bringen ? d. Mon­ tagewerkstatt). ein Thermoplast vor. Was müssen alle Abteilungen tun ? e. Spezialwerkzeug. eine Eigenschaft Oxydation. Ist sie ein wichtiges Problem der Fabrikation ? c. Was m u ß man der Montage immer zur Verfügung stellen ? h. WIG-Verfahren) ein Fließband (Arbeitsverfahren. Werkzeugbau. Verbrennung.328 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Abschluß des Fertigungsprozesses (Einsatz von Maschinen. ghidîndu-vă după următorul plan de expunere ! a.

heißt MTM (Measuring Time Method) 14> und bietet 15) große wirt­ schaftliche 16) Vorteile in der Industrie. vorbestimmten Zeiten. 10 Güberths M TM-Methode Frank B. Die Wichtigkeit der Montage in der Fabrikation. Da jede Tätigkeit in der Industrie aus den anerkannten 8) 18 Grundbe­ wegungen besteht. activitatea cuvîntul numele moartea mai tîrziu lărgit recunoscut timpul de lucru a stabili oricare a calcula organizarea locului de muncă metoda timpurilor măsurate oferă economic . Die Qualifikation der Arbeitskräfte. Sie bilden die Grunlage für die Entwicklung der sog. b. Das Wort 3) ergibt sich. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) S) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) die die das der der Grundbewegung Tätigkeit Wort Name Tod später erweitert anerkannt die Arbeitszeit festlegen jegliche berechnen die Arbeitsplatzgestaltung Measuring Time Method bietet wirtschaftlich mişcarea de bază acţiunea. Arbeitszeiten 9) für diese Grundbewegungen festzulegen10). Lectura suplimentară Nr. c. wenn man Gilberths Namen 4) von hinten nach vorne liest.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 329 a. Diese Methode. Aus diesen läßt sich jegliche n> Art von Kombinationen berechnen 12 ). D. d. Gilberth hat 16 Grundbewegungen x industrieller Tätigkeit 2 ' > identifiziert. Er charakterisierte sie durch graphische Symbole und Farben und nannte sie „Threblings". zu der auch eine entsprechende Arbeitsplatzgestaltung 13) gehört. Die Kontrolle in der Fertigung. Die Zusammenarbeit aller Abteilungen. Arbeitsmethoden bei Montagearbeiten. Diese „Threblings" hat man nach Gilberths Tod 5) auf 17 und später 6) auf 18 erweitert 7) . e. war es möglich.

stellt man vorerst die Metall­ flußdiagramme für die gesamte Fertigung zusammen. sowie Lagergestelle. Dr.a. daß das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen und Fertigungseinrichtungen eine ständige Quelle von Verschwen­ dung ist. wie Förderbänder. Schneider. Nachdem 3) die Tagung eröffnet worden war. Paletten. Mit Hilfe von Materialflußdiagrammen lernte man. folgendes erläutert: „Als 3) die ersten Fabriken in Betrieb genommen wurden. 21. Seit längerer Zeit schenkt man nun diesem Problem besondere Auf­ merksamkeit. punctul punctul punctul punctul 21. Explicaţii.2. der kost­ spielige Hin. Die Fragen des eigentlichen innerbetrieblichen Transportes hat man heute durch modern Fördermittel. Maschinen so aufzustellen.und Hertransporte inerhalb des Betriebes erspart. Trotzdem hatte x) man damals wie auch heute den Transport von Werkstoffen 4) und Werkstücken von Maschine zu Maschine durchführen müssen 1]. .3. 21. Explicaţii. begann die Reihe der Vorträge. v. 1 ' gelang es Ing. Explicaţii.1. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. Stapler. Text Nachdem im Werk das Programm der Tagung bekannt geworden war. Werner das Wort zu dem Thema: „Der innerbetriebliche Transport — eine ständige Quelle der Verschwendung". Einladungen für die rumänische Delegation zu beschaffen. sowohl am Vormittag als 2) auch am Nachmittag an den Vorträgen und Veranstaltungen der Tagung teilzunehmen. v. Elektrokarren. Sobald diese. Explicaţii. Nach Durchsicht des Programms vereinbarte man. v. bis 3> diese vollständig bearbeitet und die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert waren. 21. sowie andere technologische Studien erarbeitet worden sind. Container und andere Transportsysteme gelöst. nicht. da man erkannt hat. Hängebahnen." ') ' ) 4 > 2 3 v. wird der Plan zur sinnvollen Aufstellung von Maschinen und sonstigen Fertigungseinrichtungen ausgearbeitet. kannte man Begriffe wie „Innerbetrieblicher Transport". Es wurde u.Lehrstück Nummer 21 DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT A.4. „Materialfluß" usw. Bevor 3) heute eine Fabrik entworfen wird. Zuerst ergriff Prof.

spusele a lua cuvîntul tema izvorul. în vreme ce a pune în funcţiune a cunoaşte noţiunea fluxul de materiale atunci. -s. erkannt) unsachgemäß das Aufstellen. -e der Nachmittag. ist gelungen) die Einladung. întreg. -en vereinbaren der Vormittag. -(e)s. a participa a deschide a începe seria. -en gelingen (gelang. referatul. a preda (la destinaţie) problema a recunoaşte. pe cînd. ergriffen) das Wort. -en teilnehmen (i:nahm teil. -(e)s. total produsul finit depozitul pentru produse finite a livra. teilgenommen) eröffnen beginnen (begann. die Fertigungseinrichtung. (e)s. Vocabular innerbetrieblich der Transport. f. -(e)s. organizarea a lua parte. . -en die Quelle. a-şi da seama nepotrivit amplasarea instalaţia de fabricaţie . cercetarea. conferinţa a reuşi invitaţia a procura. -s. -(e)s. cheltuiala excesivă a explica. -e der Vortrag. gekannt) der Begriff. a face rost de examinarea. parcurgerea a conveni. -n ergreifen (ergriff. -e das Fertiglager. expunerea festivitatea. abliefern das Problem. pe vremea (cînd) complet. sursa risipa. după amiaza conferinţa. —sse damals vollständig das Endprodukt. begonnen) die Reihe.e die Veranstaltung. -(e)s. -n die Verschwendung. -(e)s. rîndul. -s. -e das Wort ergreifen das Thema. a descoperi. -e nachdem die Tagung. -en în interiorul uzinei / exploatării transportul după ce sesiunea. -sses. şirul a lua cuvîntul. -en beschaffen die Durchsicht. -e der Materialfluß. a expune cînd. dimineaţa după masă.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 331 B. -(e)s. pl. -en erläutern als in Betrieb nehmen kennen (kannte. -e erkennen (erkannte. a stabili înainte de amiază. pe atunci.

stivuitorul die Hängebahn. a concepe zusammenstellen a alcătui vorerst mai întîi. în interiorul ersparen a economisi bevor înainte de a entwerfen (i. -n paleta der Container.electrocarul der Stapler. -(e)s. entworfen] ) a proiecta. a rezolva C. mai înainte. entwarf. -e diagrama fluxului de materiale continuu. -(e)s. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 435. -(e)s. -s. -(e)s. -e rastelul die Palette. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor aglomerări de consoane a) -\. -(e)s. a dobîndi.0. -e sistemul de transport lösen a soluţiona. -s.332 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT die Hilfe. neîntrerupt kontinuierlich costisitor. mijlocul de transport das Förderband. scump kostspielig der Hintransport. -e transportul încolo transportul încoace der Hertransport. . -(e)s. -e innerhalb înăuntrul. -s. -n studiul erarbeiten a obţine.b) şi vocale nelegate c) ! die a) Durchsicht durchführen b) die Veranstaltung der Materialfluß c) eröffnen erarbeiten cuvinte cu . -s. Explicaţii şi exerciţii 21. cu rost ausarbeiten a elabora eigentlich propnu-zis das Fördermittel. -c planul sinnvoll potrivit scopului. -(e)s. înainte de toate sobald de îndată ce die Studie. a realiza prin muncă der Plan. -n ajutorul das Materialflußdiagramm.e r banda de transport der Elektrokarren.[kon'teinar] conteinerul das Transportsystem. . -en transportorul suspendat das Lagergestell.

..... nen. . se foloseşte timpul mai mult ca perfect. e n . .. en. pro­ ducţia s-a mărit continuu. ung... 21.. lecţia a 14-a. Nachmi. . .. . Semnul distinctiv al timpului mai mult ca perfect este verbul auxiliar („haben" sau „sein") la forma imperfectului („hatte". Que . . . en. erbetrie­ blich.1. Exemple: Mai mult ca perfectul (diateza activă. Werksto . P a l e .. .. v o . V o r m i . . e n . e. geno ..) ich war ich hatte entworfen =: eu proiecgefolg gefolgt = eu urmasem tasem du hattest entworfen du warst gefolgt er hatte entworfen er war gefolgt wir hatten entworfen wir waren gefolgt ihr hattet entworfen ihr wart gefolgt sie hatten entworfen sie waren gefolgt La diateza pasivă. erke ... en. Exemplu: Nachdem man die Abteilung automatisiert hatte. Fördermi.1. ... . erö ... Mai mult ca perfectul 21.... Aufste . b e s c h a . ständig. urmat la diateza activă de participiul perfect al verbului conjugat...1... i . vo .... ag. e. s i .1.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 333 ersparen die Aufmerksamkeit vereinbaren ergreifen die Verschwendung zuerst entwerfen der Werkstoff bearbeiten vollständig das Werkstück vorerst Exerciţiul 436. Pentru a se exprima acţiuni încheiate în trecut înaintea unei alte acţiuni indicate la timpul imperfect. 21.. Alegerea verbului auxiliar se face după aceleaşi reguli ca şi la timpul perfect 1 ) ... beka. el.. t... e. „war"). geka . mai mult ca perfectul se formează din mai mult ca perfectul verbului auxiliar „werden" al cărui participiu are o formă defectivă: ich war . Diagra.. worden (în loc de „geworden") intercalîndu-se participiul verbului de conjugat: ich war erkannt worden Mai mult ca perfectul (diateza pasivă) ich war erkannt worden = fusesem wir waren erkannt worden recunoscut du warst erkannt worden ihr wart erkannt worden er war erkannt worden sie waren erkannt worden *' r. zusa . .. Completaţi cu consoanele duble care lipsesc ! Progra. i. Lagergest . t. ha . erhalb. = După ce se automatizase secţia. steigerte sich die Produktion kontinuierlich. a g .. punctul 14...1.2. enste ....

Locul I Locul II Locurile III. müssen. verhindern. vorbereiten.3. hinführen Exerciţiul 439. Mai mult ca perfectul verbelor modale ich hatte beginnen müssen = trebuisem wir hatten beginnen müssen să încep du hattest beginnen müssen ihr hattet beginnen müssen er hatte beginnen müssen sie hatten beginnen müssen 21... eintreten. nennen. Ing. Fiind compuse din mai multe cuvinte. IV. a) beschaffen. Introduceţi în următoarele propoziţii verbul modal indicat în paranteză la timpul mai mult ca perfect! . gelungen Das Programm estern im Werk der Tagung Programul sesiunii devenise ieri cunoscut în Exerciţiul 437.1. b) cu „sein" ! Model: ich hatte Einladungen beschafft. formînd propoziţii scurte ! Model: Ich war dem Werkzeugbau zugeteilt worden.. zuteilen. bekannt geworden uzină..334 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Verbele modale formează mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar „haben' la forma imperfectului urmat de infinitiv: ich hatte . Es war Ing. Schneider Schneider reuşise să . gehen Exerciţiul 438. teilnehmen.. formele mai mult ca per­ fectului se supun obligativităţii formării cadrului verbal. ich war im Werk geblieben. erarbeiten b) bleiben. Conjugali la mai mult ca perfectul pasiv următoarele verbe.. intercalîndu-se infinitivul celui de-al doilea verb: ich hatte beginnen müssen. Conjugaţi la mai mult ca perfectul activ: a) cu verbul auxiliar „haben". Locurile ultim şi penultim Die Werkleitung hatte Conducerea uzinei schiţase programul sesiunii.

b. a) (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet.2. c) (wollen) Prof. Auch Ing. Schneider să procure invitaţiile. j . Schneider die Einladungen beschafft. Exemple: Acţiune anterioară Acţiune simultană Acţiune posterioară Nachdem Ing. Wer mußte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten ? c. mergem la sesiune . Sobald Ing. nu putem să mergem la se­ siune. Schneider procură invitaţiile. Tagung. Der Vortrag konnte dieses Problem nur kurz erläutern. posterioară sau simultană. Inainte ca ing. g. De îndată ce ing. Treceţi următoarele propoziţii la timpul mai mult ca perfect! a. i. Propoziţii subordonate temporale 21. Schulze sollte an der Tagung teilnehmen. f. Schnei­ der procură invitaţiile. 21. Die Kollegen vom Werkzeugbau haben dieses Problem gelöst. Propoziţiile subordonate pot preciza momentul desfăşurării acţiunii din propoziţia regentă. Schneider die Einladungen beschafft. f) (müssen) Man hatte die Endprodukte abgeliefert. Berger hatte an der Tagung nicht teilgenommen. Bevor Ing.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 335 Model: (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. Haben Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. b) (können) Ing.2. d) (sollen) Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durch­ sicht gegeben. Der Leiter der rumänischen Delegation ergriff das Wort. •hen wir zur După ce ing. punînd-o în relaţie cu o acţiune anterioară. Man hat ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. Schneider die Einladungen beschafft hat. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutert. e) (wollen) Genosse Popescu hatte das Wort ergriffen. Wir lieferten die Endprodukte im Fertiglager ab. Exerciţiul 440. Durch dieses Verfahren sind viele Transporte erspart worden.1. d. können wir nicht zur Tagung gehen. Welche Versuche werden im Laboratorium durchgeführt ? h.

Conjuncţii temporale Exprimînd raportul de Conjuncţii Exemple a. beginnt die Aufstellung. [ nachdem die Delegation angekommen ist. Während der Professor spricht. punctul 22. > 2 > v.2. c. 21. Der Vortrag hat begonnen. Schneider das Diagramm b. Posterioritate bevor bis ehe = înainte de a = pînă (ce) = înainte de a Bevor man eine Fabrik entwirft. şi punctul 21. kannte man den Begriff „innerbe­ trieblichen Transport" nicht. Sobald die Delegation angekommen ist.2. Simultaneitate als indes während wenn = cînd *' = în timp ce = în timp ce = cînd l ' Als die ersten Fabriken gebaut wurden.336 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Raportul de anterioritate. lecţia a 22-a. posteritate sau simultaneitate a propoziţiei secundare este de obicei clar exprimat prin sensul conjuncţiei introductive.a. Nachdem das Diagramm entworfen ist. Anterioritate als nachdem seit(dem) sobald sowie wenn = cînd = = = = = după ce de cînd de îndată ce de îndată ce totdeauna cînd s.1. respectîndu-se următoarea corespondenţă a timpurilor: In propoziţia regentă în propozifia subordonată Prezent sau viitor 2) Perfect Der Vortrag beginnt. begannen die Vorträge.2. no­ tiert Genosse A die Daten. J * v. Als die Tagung eröffnet worden war. erläutert Ing. muß man ein Materialflußdiagramm auf­ stellen. Der Vortrag wird beginnen 2 ) Imperfect sau perfect Der Vortrag begann. .3. J Mai mult ca perfect > nachdem die Delegation angekommen war. Raportul de anterioritate trebuie exprimat — în afară de con­ juncţia corespunzătoare •— şi prin timpul verbal anterior celui folosit în pro­ poziţia regentă.

.und Hertransport kein Problem mehr. Conjuncţia „wenn" poate marca şi acţiuni trecute. . 1/103 . notierten wir das Notwendigste. Wenn die Endprodukte vollständig montiert worden sind. schenkte man dem Problem mehr Aufmerksamkeit. î n aceste situaţii ambele conjuncţii se traduc prin „cînd"... Conjuncţiile „als" şi „wenn" prezintă dificultăţi din două puncte de vedere: a. dar atunci este de obicei întărită prin adverbul „immer" = totdeauna.. muß man einen Plan haben. der Professor sprach. = Cînd se proiectează o fabrică. Ing. wir dieses System anwenden. Exemplu: Immer wenn man diese Methode anwendete. b.. b. Conjuncţia „als" marchează numai acţiuni trecute. Exemplu: Wenn man eine Fabrik entwirft. Raportul temporal diferit este specificat prin corespondenţa timpurilor: •—• Simultaneitate: acelaşi timp în regentă şi subordonată Exemple: Als man die Quelle der Verschwendung erkannte. das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. die Endprodukte fertig montiert sind. e.... Berger die Einladungen bringt. de durată. lieferte man sie ins Fertiglager ab. cît şi propoziţii de simultaneitate. c. g. Conjuncţia „wenn" marchează acţiuni prezente sau viitoare. stellt man die Maschinen auf... Exemplu: Als man die ersten Fabriken in Betrieb nahm. .LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 337 21.2. Exerciţiul 441. Ambele pot introduce atît propoziţii de anterioritate. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. d. kannte man diesen Begriff nicht. 22 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. . Wenn man diese Quelle der Verschwendung erkennt. suchte man neue Methoden..3. man erkannt hatte. erzielte man gute Resultate. muß man ein Materialfluß­ diagramm aufstellen. . man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. — Anterioritate: timp anterior în propoziţia subordonată Exemple: Als die Endprodukte vollständig montiert worden waren. f. ist der Hin. liefert man sie im Fertiglager ab. momentane. Căutaţi propoziţiile temporale din textul lecţiei şi stabiliţi raportul faţă de acţiunea regentă ! Exerciţiul 442.. schenkt man diesem Problem mehr Aufmerksamkeit.. . sprechen wir über das Pro­ gramm der Tagung. .. Completaţi conjuncţia care lipseşte! a. werden sie im Fertiglager abgeliefert. trebuie să se întoc­ mească o diagramă a fluxului de materiale..

a. Genitivul substantivelor nearticulate (la singular şi plural) fiind prea puţin marcat din lipsa articolului.. (das Materialflußdiagramm •— ausarbeiten — man. d. war Ing. hatten wir noch keine Einladungen.. . Schulze nicht im Werk.. 3 . . Formaţi propoziţii de anterioritate din cuvintele date în paranteză ! Căutaţi conjuncţiile potrivite ! Model: Wir nehmen die Fabrik in Betrieb.) b ... nehmen wir an den Veranstaltungen teil. Schneider die Einladungen beschafft... d. die Endprodukte abgeliefert werden sollen. . Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. ... c. der Transport erfolgte. b. Man begrüßte die Delegation. (die Tagung — eröffnet werden). 2 1 . (wir — das neue Ver­ fahren — anwenden).. Exemple: Singular Plural Die Aufstellung S Si der Fertigungseinrichtung der Fertigungseinrichtungen einer Fertigungseinrichtung von Fertigungseinrichtungen mit Hilfe / ^ des Staplers der Stapler eines Staplers von Staplern Das Aufbringen der Schutzschicht einer Schutzschicht Der Bau / des Fertiglagers eines Fertiglagers ^ der Fertiglager von Fertiglagern der Schutzschichten von Schutzschichten .. . müssen sie vollständig montiert sein. . Completaţi cu „ah" sau „wenn" ! a. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. Parafrazarea genitivului 21. (das Programm—bekannt werden).1. Exerciţiul 444. Ing. Die Delegation nahm an der Tagung teil.338 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Exerciţiul 443. (das Materialflußdiagramm — ausarbeiten — man). .3... wenn man das Material­ flußdiagramm ausgearbeitet hat. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. c.... . die Tagung begann.. este înlocuit frecvent prin cazul dativ precedat de prepoziţia „von" = de. ..

4. reazemul. als Werksingenieur weiß es am besten. contextul precizează foarte clar despre care sens al cuvîntului este vorba.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 339 Exerciţiul 445. mai ales termenii tehnci propriu-zişi. Wir transportieren das Material mit Hilfe der Container. Cîteva din cele mai frecvente sînt următoarele x) : Cuvîntul Sensurile decît Funcţia compară lucruri inegale Exemple Eine Metallschiclit schützt besser als ein Farbanstrich. g.S.1. b. Căutaţi în text genitivele parafrazate şi cuvîntul pe care îl determină! Traduceţi sintagmele ! Exerciţiul 446. unter etc. Als man die Endprodukte ab­ lieferte.und Hertransport geschieht mit Hilfe der Förderbänder. sensurile date în Dicţionarul german-rprnân. laut.R. e. . cuvertura.4. depozitul. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung der Transportanlagen. magazia der Bohrer: burghiul. Kollege N. je. sfredelul. doch.4. auf. Es begann eine Reihe der Vorträge. pana. Mai dificilă este stabilirea sensului unor cuvinte polisemantice care îndeplinesc funcţii gramaticale. înlocuiţi genitivele subliniate prin forme parafrazate! Traduceţi propoziţiile modificate ! a. Das Verfahren wird beim Bau der Fabriken angewendet. Die Anwendung der Handarbeit ist hier nicht notwendig. Editura Academiei R. cuvintele au de obicei un sens foarte precis şi unic. 21.2. î n limbajul tehnic. Cuvinte polisemantice —J 21. Der Hin.a. d. v. 21. f. Totuşi unele cuvinte îşi păstrează şi în textele tehnice însuşirea caracteristică pentru cuvintele din vocabularul general de a avea mai multe sensuri. um. palierul. arcul. Exemple: die Feder: resortul. peniţa das Lager: lagărul. durch. Man spricht hier über die Entwicklung der Fördermittel. c. pana (de pasăre). kontrollierte man sie noch einmal. găuritorul (muncitorul) die Decke: m a n t a u a . De obicei.. pătura s. tavanul. cînd als introduce propoziţii temporale ca leagă două substantive (sau pronume + sub­ stantiv) 11 Pentru alte cuvinte polisemantice ca: an.

de cînd Seit die Tagung begonnen hat. haben wir alle Vorträge gehört. (articolul hotărît) care der. Man sprach über moderne För­ dermittel. Das ist ein Stapler._ către. Nach dem Vortrag. Ein Arbeiter aus dem Elektrowerk Der Vortrag ist aus. deasupra über despre . spre în seit de indică direcţia spre o localitate sau ţară indică un interval de timp scurs introduce propoziţii temporale indică un loc indică un complement nach Constanţa. sprechen wir über et­ was anderes. aceasta după nach determină substantive introduce propoziţii relative arată lucruri sau noţiuni indică un moment în timp Der Plan.340 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvintul Sensurile Funcţia Exemple indică materialul aus din indică provenienţa Ein Zahnrad aus Kunststoff. _ _. Da wir dieses Problem nicht kennen. die. indică locul introduce propoziţiile cauzale aici da deoarece Da stehen die Lagergestelle. die Reihe. das acesta. nach Italien seit drei Tagen. terminat indică încheierea unei activităţi. das Wort. über dem Lagergestell. der hier vorliegt. der Tag.

darf sie nicht beschä­ digt werden. von Italien.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 341 Cuvîntul Sensurile Funcţia Exemple de von de la parafrazează genitivul indică provenienţa mit Hilfe von Maschinen. cum introduce întrebări Wie erzielt Qualität ? man eine bessere cît de ca introduce întrebări introduce exemplificări Wie groß ist die Halle ? Begriffe wie „Materialfluß" oder „innerbetrieblicher Transport". îndată ce introduce propoziţii temporale Wie der Plan fertig ist. be­ ginnen wir mit der Montage. Ein Thema ist so wie das andere. Während man die Oberfläche reinigt. ist der Hin-und Hertransport eine Quelle der Verschwendung. interessant wie ca (şi) compară lucruri egale după cum introduce propoziţii cauzale Wie man sieht. beginnt die Aufstellung der Transport­ anlage . von Gilberth în timpul während în timp ce însoţeşte substantive la genitiv introduce propoziţii temporale während des Vortrages. Wenn man das Problem nicht kennt. cînd wenn dacă introduce propoziţii temporale introduce propoziţii condiţionale Wenn der Plan fertig ist. soll man nicht darüber sprechen.

Traduceţi în limba germană! a. das Problem einen Container zu beschaffen. clădiri sau activităţi însoţeşte infinitive substantivate însoţeşte infinitive zum Direktor. g. ZU să însoţeşte infinitive de a însoţeşte infinitive prea închis însoţeşte adjective indică o stare închisă Exerciţiul 447. De cînd folosim aceste maşini. Lucrul de mînă este mai scump decît automatizarea. Dv. j . zum Fertiglager. h. O schiţă nu este atît de exactă ca un desen gata elaborat. Deoarece planul de amplasare nu este gata elaborat. producem scule de precizie de cea mai bună calitate. f. Cînd s-a schiţat planul. c. zum Vortrag. nu am cunoscut această problemă. dv. .342 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvmtul Sensurile Funcţia Exemple la însoţeşte substantive care arată persoane. d. în timp ce se montează instalaţia de transport. Căutaţi în cît mai multe dintre textele parcurse cuvintele cuprinse în lista de mai sus şi constataţi în fiecare caz ce înseamnă! Exerciţiul 448. Avem nevoie de un stivuitor pentru transportarea produselor finite. e. b. des Trans­ de Wir haben einen Plan zu ent­ werfen. Transportul încoace este tot atît de scump ca şi transportul încolo. Die Montagewerkstatt ist zu. pentru zum Durchführen portes. faceţi diagrama fluxului de materiale. ca inginer trebuie să cunoaşteţi toate sistemele de transport. i. zu hoch und zu breit. Das Metall beginnt zu schmel­ zen. nu montăm ma­ şinile. Livrăm mijloace de transport şi alte produse finite în Italia.

Man beginnt mit Transportsystems. Este foarte modern de a se folosi piese din materiale plastice. A) Verbe (toate verbele noi ale lecţiei cu excepţia celor de mai jos) teilnehmen beginnen J> Beschaffen Exemple Sie einen Container ! 2 (N an D) 2 (N mit D) Wir nehmen an der Tagung teil. Kannte man das Programm der Tagung ? d. !) erläutern — das Problem zusammenstellen — das Diagramm durchführen — d e r Transport (ac. care încep cu „Vcn wem}" = de către cine ? Model: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Exerciţiul 451 (sinteză). După conferinţă discutăm despre problema risipei de curent. Wer hatte die Einladungen beschafft ? c. !) ausarbeiten — die Zeichnungen Exerciţiul 450. Cu grupurile de cuvinte dat eîn exerciţiul precedent formaţi propoziţii la mai mult ca perfectul diatezei pasive. Cît de repede puteţi să schiţaţi un plan pentru amplasarea de maşiniunelte ? 21. p. n. Was vereinbarte man ? 1 > Verbul „beginnen" poate avea şi valenţa 2 (N. De mai mult timp montăm şi maşini ca freze de copiat.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 343 k. m. Cum transportăm produsele finite dacă nu avem mijloace de transport ? o.5. Formaţi cu următoarele verbe şi substantive propoziţii interogative cu „Wer ?" şi cu predicatul la timpul mai mult ca perfect! Model: beschaffen — die Einladungen Wer hatte die Einladungen beschafft ? beschaffen — die Einladungen abliefern — die Endprodukte eröffnen — die Tagung ersparen — der Strom ergreifen — das Wort entwerfen — der Plan (ac. der Montage des Exerciţiul 449. Aţi îndepărtat rugina de la suprafaţă ? 1. Woran nahm die rumänische Delegation teil ? b. A): Man beginnt keine Arbeit ohne Plan- . maşini de rec­ tificat şi automate monoax. Valenţa verbelor Indice de valenţă 2 (N. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi la următoarele întrebări ! a.

Welche Fördermittel verwendet man heute im innerbetrieblichen Transport ? Exerciţiul 452. 11 ÜBER LAGER « .) . „optimal" = optim.: „rationell" = raţional. Die Notwendigkeit des innerbetrieblichen Transports. Im Vocabular 1) die Lagertechnik 2) die Fördertechnik 3) gezielt (de la:) zielen tehnica depozitării tehnica transportului ţintit. ghidîndu-vă după următorul plan ! a. Wann arbeitet man heute das Materialflußdiagramm aus ? o. De asemenea nu s-au introdus cuvinte care — pe baza celor învăţate — pot fi deduse de cititor (de ex: „Lagersystem" = sistemul de depozitare.UND FÖRDERTECHNIK 2 > Wie dem innerbetrieblichen Transport. Was ist das unsachgemäße Aufstellen von Fertigungseinrichtungen ? 1. Welche Mittel gibt es heute dafür ? e.). Lectura suplimentară* Nr. Worin besteht der innerbetriebliche Transport ? Was wird transpor­ tiert und wohin ? k.344 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Wann begannen die Vorträge ? Wer ergriff als erster das Wort ? Worüber sprach er ? Welche Begriffe waren nicht bekannt. D. Seit wann gibt es dieses Problem ? c. g. b. Welche Folgen hat das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen ? d. Wie müssen Maschinen aufgestellt werden ? m . wurde auch der Lagertechnik lange Zeit keine besondere und gezielte 3) Aufmerksamkeit geschenkt. Expuneţi oral ideile textului. etc. Wie muß heute der innerbetriebliche Transport organisiert sein ? e. orientat anume spre a ţinti aceasta *> Atenţie ! începînd cu această lectură suplimentară nu s-au mai introdus în vocabularul lecturii cuvinte similare cu cele în limba română (de ex. als man die ersten Fabriken baute ? i. f. h. Ist der innerbetriebliche Transport nur ein modernes Problem ? j . „Palettenregal" = poliţă (raft) pentru palete etc. W a s muß man vorher ausarbeiten? n .

a exploata punctul de vedere. luarea fără frecare. raftul răspîndirea paletizat marfa. a înzestra . Weite Verbreitung 14 ' hat die Lagerung von palettisiertem 15 ' Gut 1 6 ' gefunden. Sog. der zur Verfügung steht. Hochlager 22 ' mit Regalen von über 15 m Höhe werden mit besonderen Regalbedienungsgeräten 23' versehen 24).B. Beschickung 17 ' und Entnahme 1 8 ' gehen besonders schnell und reibungslos 19 ' vor sich. a (se) dezvolta depozitarea a cere a utiliza. optimal ausgenützt 11 ' wird. Man hatte zunächst von einer rationellen Lagerung 9 ' vor allem verlangt 10 '. Bei diesem Lagersystem haben sich Fördermittel wie z. Hubstapler 2 0 ' als besonders vorteilhaft erwiesen. aici: fără greutate stivuitorul locul de depozitare depozitul înalt dispozitivul de deservire (manipu­ lare) a echipa. criteriul tipul de poliţe.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 345 Zuge*1 allgemeiner 5 ' Rationalisierungsmaßnahmen 6 ' hatte sich im Laufe der Zeit 7 ) eine besondere Lagertechnik herausgebildet 8 ) . 4) 5) 6) die 7). materialul încărcarea scoaterea. Von diesem Gesichtspunkt 12 ' aus wurden verschiedene Regaltypen 13 ' und neue Lagersysteme entwickelt. daß der Raum. wenn das Lager mit Palettenregalen ausgerüstet ist. im 8) 9) die 10) 11) 12) der 13) die 14) die 15) 16) das 17) die 18) die 19) 20) der 21) die 22) das 23) das 24) im Zuge allgemein Rationalisierungsmaßnahme Laufe der Zeit herausbilden Lagerung verlangen ausnützen Gesichtspunkt Regaltype Verbreitung palettisiert Gut Beschickung Entnahme reibungslos Hubstapler Ablage Hochlager Regalbedienungsgerät verseilen aici: în cursul general măsura de raţionalizare în decursul timpului (a (se) forma. Sie ermöglichen die Ablage 211 der Paletten in Regale von bis zu 3 m Höhe.

die wenigen Nachteile.d Naturgummi. die zeitweilig Temperaturen bis zu 1200° C aushalten. Es soll bereits Plaste geben. Man wird aber versuchen.«?V nehmen. punctul 22. die den Kunststoffen noch anhaften. figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului lecţiei. 223 dm IKopf Chemiewerkstoffe 37dnfßopf etwa die Hälfte des Werkstoff­ a Kunststoffe. v. Man wird vor allem die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit3' noch weiter erhöhen. ohne daß die übrigen Eigenschaften der Plaste davon beein­ flußt werden. im Werkstoffbedarf der Zukunft allmählich von den Pla­ sten verdrängt werden. Text Seit dem Jahre 1930 hat sich die Produktion von Kunststoffen in der Welt praktisch alle fünf Jahre verdoppelt. die heute bei über 35 Mill. Danach werden die Metalle (b im Bilde). c übrige Metalle. Explicaţii.1. Bild 1 *' 2l03m3 erlaubt einen Blick in die voraus­ sichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2000.3. Die durch weitere Forschungen erzielten Resultate werden es erlauben. die immer 3 3ldm3/Kopf 75dm3lKopF 286dm3 lKopf alle Werkstoffe mehr an Bedeutung zunehmen. die heute noch 2) eine Vorrangstellung ein­ /. E s e Sgnthetisches ßummi werden allerdings kaum noch Bild 1 umwälzende technische Neue­ rungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeichnen sein. Nach Ansicht der Fachleute wird sich J) die Produktion. punctul 22. zu beseitigen. v. Explicaţii. in einem noch schnelle­ ren Rhythmus vollziehen 1 '. Explicaţii.4.Lehrstück Nummer 22 DIE K U N S T S T O F F E I N DER T E C H N I K A. Cuvintele din punctul 22. Bereits im Jahre 1983 werden die che­ mischen Werkstoffe. volumens der Welt ausfüllen. den heute bereits in allen Industriezweigen verwendeten Kunststoffen neue 2 2 3 ) > > *) v. t liegt. . b Eisen.

pl. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. glänzend. 1J — presc. a deţine necesarul de materiale viitorul treptat. korrosionsfest. -e voraussichtlich danach die Vorrangstellung. B. bei denen Hitzebeständigkeit Grund­ bedingung ist. opinia. ein­ genommen) der Werkstoffbedarf. -en praktisch verdoppeln die Ansicht. Teile wie Zahnräder. erzeugten Plaste. leicht verformbar usw. a avea loc a permite. cu timpul a da la o parte. isolierend. die für Kunststoffe kenn­ zeichnend sind: leicht. Die durch die chemische Industrie bereits. voll­ zogen) erlauben der Blick. a înlocui > sau: die Mio. farbig. Die von den Kunststoffen gebotenen Vorteile haben sich in der Praxis tausendfach bewährt. -en der Fachmann.LEHRSTOCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 34? Anwendungsgebiete zu eröffnen. die als Werkstoffe eine Reihe großer Vorteile aufweisen. nahm ein. -en einnehmen (i.pl. . după aceasta poziţia fruntaşă. billig. Die durch die Industrie heute aus Kunststoffen hergestellten Formteile u. -(e)s. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. (e)s. schalldämpfend. de la Million der Rhythmus. şi Fachleute) die Mill.f. die Zukunft. Gehäuse für Hand­ bohrmaschinen. . elektrische Apparate aller Art haben die bisher dafür verwendeten Metalleweitgehendst ersetzt. -(e)s. primul loc a ocupa. pe cît se pare după aceea. Neue Anwendungsgebiete. Gegenstände sind unübersehbar.e r (pi. . werden bekanntlich weitgehendst an Stelle von Stahl und anderen Metallen eingesetzt. Vocabular die Welt. Haartrockner. f. Hier einige Beispiele. concepţia specialistul milionul ritmul a se întîmpla. -men sich vollziehen (vollzog. a da voie privirea probabil. allmählich verdrängen x lumea practic a dubla părerea. Das meist als Isoliermaterial für elektrische Kabel verwendete Gummi ist heute praktisch durch Kunststoffisolierung ersetzt worden.

-e aufweisen (wies auf. ausge­ halten) der/die übrige. -n der Haartrockner. din timp în timp a suporta. a ocupa abia. a ridica. die Handbohrmaschine. -n das Werkstoffvolumen. cu greu. a prezenta a introduce a oferi a se dovedi corespunzător semnificativ ieftin rezistent la coroziune izolant amortizînd zgomotul lucios (de)formabil piesa formată imens. a înălţa uneori. nahm zu.348 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK die Bedeutung. celelalte a influenţa ramura industrială domeniul de aplicare a arăta. revoluţionar inovaţia domeniul a înregistra a încerca dezavantajul a fi inerent. ceilalţi. der Sockel. a creşte jumătatea volumul de materiale a umple. aufgewiesen) einsetzen bieten (bot. -s. foarte mare. -s. geboten) sich bewähren kennzeichnend billig korrosionsfest isolierend seh alldämpfend glänzend verformbar der Formteil. epocal. (-e)s. -e verzeichnen versuchen der Nachteil. die Schreibmaschine. -en erhöhen zeitweilig aushalten (ä. (e)s. -(e)s. a fi lipit de a înlătura rezistenţa la temperaturi înalte a mări. -en zunehmen (i. cealaltă. -s. -en das Gebiet. hielt aus. a rezista celalalt. postamentul maşina de scris . -e unübersehbar das Gehäuse. -e anhaften beseitigen die Hitzebeständigkeit. die übrigen beeinflussen der Industriezweig. -s. -s. ausfüllen kaum umwälzend die Neuerung. zuge­ nommen) die Hälfte. -(e)s. -e das Anwendungsgebiet. der Rahmen. importanţa a se mări. a spori. nemărginit carcasa maşina de găurit portativă uscătorul de păr cadrul soclul. -n însemnătatea. -(e)s. puţin probabil răsturnător.

..bel.. weitg.ren. punctul 22. -e Naturgummi.. vollz..twendig..0. [e:] w.lt. Ph.se.. [o:] Produkti..men.rmaschine. -s. Kunststoffisolierung.men.rden.. Citiţi următoarele sintagme. [u:] Z..pier..3 al lecţiei de faţă..gen. * v.. -en Grundbedingung.ne. -e Eisen.. eh.. T. H.. die / heute bereits in allen Industriezv/eigen ver­ wendeten Kunststoffe. -es. einn. R. K. Exerciţiul 454..r...r.. -s synthetische Gummi.... Probi..LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 349 das die die die der das das das das das ersetzen Gummi. gesch. . Geb.. bew.gen. .. -en Einsatzmöglichkeit. erpr. .chteile... Schreibmasch. St.gung.en.0. -(e)s.g.. > .pl....... obw. bish.kunft.. erz. . Handb... f.n.rteil...r..n < Kunststoff. Explicaţii şi exerciţii 22. eine / allerdings umwälzende technische Neuerung.. Pronunţare şi ortografie 22... -s. N.endst.. gr. Atributul dezvoltat 1 ' poate fi mai uşor înţeles cînd se pronunţă cu o pauză între articol (sau pronume) şi complinirea atributului.1. .. -s a înlocui cauciucul izolaţia din material plastic condiţia de bază/principală posibilitatea de folosire / de între­ buinţare materialul plastic fierul restul metalul cauciucul natural cauciucul sintetic C.1.rtrockner.t.. ersp. alle / bisher bereits erzeugten Plaste. Vol..men.. W.ben. das / meist als Isolierma­ terial verwendete Gummi. die / heute bei 350°C liegende Hitzebeständigkeit. Exersaţi pronunţarea vocalelor lungi din următoarele cuvinte şi completaţi cu ortografia corectă! [a:] J .. versuchen. die / durch weitere Forschungen erzielten Resultate. f.....r.ne.ß. übrige Metall. -s.pl..... V... ....ren...hi. respectând pauza indicată prin linia oblică! Accentuaţi cuvintele subliniate! in einem / viel schnelleren R h y t h m u s ...m.. innerbetr.blich.len. -s. h. m.. [i:] l.. n. g.. einige / von den Kunststoffen gebotenen Vorteile. St... Exerciţiul 453.misch.

.. . viitor) „werden" + participiu Die Metalle werden von den Kunststoffen verdrängt (Sens pasiv. Exemple: ich werde entlassen: a) viitor.sen.3. lecţia a 13-a...1.ren..es) wird erhalten: a) viitor: va obţine b) pasiv prezent: este obţinut.der.. Zahnr. 1 . viitorul I este de multe ori confundat cu diateza pasivă.. zerst. Viitorul I se formează din verbul auxiliar „werden" la prezent urmat de infinitivul verbului de conjugat..lieh. verbe modale s. sich bew. . î n textele tehnice.chstens. 22. ..brigen.glich. tipul de participiu nr.350 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK [0:] [y:] £e:] erh.gung. 8.1. Diferenţa dintre aceste două forme este însă foarte clară: Viitorul I Diateza pasivă „werden" + infinitiv Die Kunststoffe werden die Metalle verdrängen (Sens activ. Verf.tekontrolle. allm.1. se obţine î n aceste situaţii.ber.a.... .. . .ren.gung. contextul precizează sensul.). erw. Datorită verbului auxiliar „werden". m.. punctul 13. . 11 v. l. voi concedia b) pasiv prezent: sînt concediat er (sie.. Viitorul I ich werde versuchen wir werden versuchen eu voi încerca du wirst versuchen ihr werdet versuchen er wird versuchen sie werden versuchen 22. durchf.2. G...nt. . besch. prezent) Confuziile sînt posibile numai în cazul acelor verbe care au aceeaşi formă la infinitiv şi la participiu 1J.. acest timp verbal este rar folosit şi adesea înlocuit prin alte posibilităţi de exprimare a unor acţiuni viitoare (timpul prezent. 2 2 .en.digen. .....1. h..1. Erw.ren... Viitorul I al verbelor 22.. Acţiuni care urmează a fi îndeplinite se pot indica cu ajutorul timpului viitor I al verbelor.

2.4. Exprimaţi următoarele dispoziţii cu ajutorul viitorului l a.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 351 Timpul viitor al diatezei pasive conţine de două ori verbul auxiliar „wer­ den" (ca verb auxiliar şi ca element al infinitivului pasiv 1) ). Beseitigen Sie den Rost von der Oberfläche ! J > v. Exemplu: Der Transport wird die Qualität wohl beeinflussen. porunci. formele viitorului I sînt folo­ site şi cu alt sens decît cel de acţiune viitoare. Exemplu: Nach Ansicht der Fachleute wird sich die Produktion in einem noch schnellerem Rhythmus vollziehen.6. punctul 13. 22. h. Cu ajutorul viitorului I se pot exprima: a) Dispoziţiuni. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert. formele viitorului I se supun obligativităţii formării cadrului verbal.5.1. î n limba germană contemporană. e. g. b. lecţia a 13-a.1. Der Werkstoffbedarf verdoppelt sich. Welche Hitzebeständigkeit weist dieser Kunststoff auf ? f. Treceţi la viitorul I următoarele propoziţii! a. Viitorul I al diatezei pasive ich werde zugeteilt werden wir werden zugeteilt werden voi fi repartizat du wirst zugeteilt werden ihr werdet zugeteilt werden er wird zugeteilt werden sie werden zugeteilt werden Formele verbelor modale la viitorul I încadrează infinitivul celui de-al doilea verb: Viitorul I al verbelor modale ich werde versuchen müssen wir werden versuchen müssen va trebui să încerc du wirst versuchen müssen ihr werdet versuchen müssen er wird versuchen müssen sie werden versuchen müssen 22. c. . Man muß das Gehäuse ersetzen. Căutaţi în textul lecţiei formele viitorului I! Traduceţi frazele respective ! Exerciţiul 456. Exerciţiul 455. Wie bewährt sich dieses Isoliermaterial? d. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt. Exemplu: Sie werden das Volumen verdoppeln! = Veţi dubla volumul! b) Presupuneri. Die Temperatur erhöht sich bis zu 800°C. Exerciţiul 457. Transportul va influenţa probabil calitatea. Fiind alcătuite din mai multe cuvinte. Man kann Kunststoffe schon weitgehend verwenden.

2. Formele verbale (Sinteza I) 22. Erhöhen Sie den Druck ! Ersetzen Sie den Maschinenteil ! Arbeiten Sie den Plan für den Werkst off bedarf aus ! Entwerfen Sie das Programm der Veranstaltungen ! Liefern Sie die Endprodukte zeitgerecht ab ! 22.352 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK b.de­ sinenţele personale Variante cu modificări vocalice cu e-eufonic cu eliziunea lui-sa> ä fall-en ich fall-e du fäll-st er fäll-t wir fall-en ihr fall-t sie fall-en e>i geb-en ich geb-e du gib-st er gib-t wir geb-en ihr geb-t sie geben versuch-en ich versuch-e du versuch-st er versuch-t wir versuch-en ihr versuch-t sie versuch-en eröffn-en ich eröffn-e du eröffn-e-st er eröffn-e-t wir eröffn-en ihr eröffn-e-t sie eröffn-en ersetzt-en ich ersetz-e du ersetz-t er ersetz-t wir ersetz-en ihr ersetz-t sie ersetz-en Imperfectul Verbe slabe Viitorul Auxiliarul „werden" la prezent -} finitivul verbului principal Radicalul verbal ne­ modificat + desinenţele imperfectului slab ersetzen ersetz-te ersetz-test ersetz-te ersetz-ten ersetz-tet ersetz-ten Verbe tari Radicalul verbal mo­ dificat -}.2. La diateza activă. e. f. d. c. verbele limbii germane formează următoarei timpuri: Prezentul Tipul de bază Radicalul verbului 4.1.desinenţele imperfectului tare geb-en gabgab-st gabgab-en gab-t gab-en ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie ' ich du er wir ihr sie beeinfluss-en beeinflussen werde beeinflussen wirst beeinflussen wird werden beeinflussen werdet beeinflussen werden beeinflussen .

La diateza pasivă. rticipiul perfect ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Viitorul I Auxiliarul „werden" la viitor + participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt werden werden werden werden werden werden ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Perfectul Auxiliarul „werden" la perfect + participiul perfect b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden Mai mult ca perfectul Auxiliari 1 „werden" la imperfect + participiul perfect ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt worden worden worden worden worden worden 23 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. verbele limbii germane formează următoarele timpuri: Prezentul Imperfectul Auxiliarul werden" la prezent 4.participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Auxiliarul „werden" la imp crfect -+• p . 11/103 .LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 353 Perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" prezent + participiul perfect geben habe hast hat haben habt haben fallen bin bist ist sind seid sind Mai mult ca perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" Ia imperfect + participiul perfect geben hatte hattest hatte hatten hattet hatten fallen war warst war waren wart waren ' ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen 22.2.2.

. ich habe. wollen etc. ich werde. sollen etc. ich etc... hatte. mögen Perfectul ich habe.. ich habe... ich habe. wollen etc.. müssen etc. können etc.. ich hatte.354 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 22. ich hatte. ich hatte.... ich hatte... können etc. wollen etc.. Mai mult ca perfectul ich hatte.. ich habe. mögen .... sollen etc. ich werde...... ich werde. mögen etc. dürfen etc.....3.. Verbele modale formează timpurile în felul următor: können müssen sollen wollen dürfen mögen Prezentul ich du er wir ihr sie kann kannst kann können könnt können ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen ich du er wir ihr sie soll sollst soll sollen sollt sollen ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Imperfectul ich du er wir ihr sie konnte konntest konnte konnten konttet konnten ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Viitorul I ich werde... müssen etc. werde... müssen etc.. ich etc. ich werde.. können etc.. ich habe. sollen etc.2.. dürfen etc. dürfen etc.

3.2. Specificul acestor structuri este următorul: a) Sînt delimitate de un substantiv (ca ultim element) şi articolul său sau un pronume respectiv numeral (ca prim element).atribut dezvoltat Circumstanţial de mod Predicat forma infinită heute bei 3 5 0 . Textele tehnico-ştiinţifice scrise în limba germană cuprind adesea anumite macrosintagme1' cu o structură deosebită care îngreuiază înţelegerea textului. Exemplu: Man wird die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebe­ ständigkeit noch weiter erhöhend Complement direct 4. întrerupînd aparent fluxul logic al informaţiei.3. Exemple.3. Atributul dezvoltat (Cadrul nominal) 22.1. chenarul din schema care urmează.LEHRSTUCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 355 22. forrnînd un cadru nominal. .4 0 0 X liegende Hitzebeständigkeit noch weiter erhöhen Sa va | mări | în continuare | rezistenţa la căldură | care se află | astăzi | la 350 —400°C * T I 22. die Hitzebeständigkeit ein Rhythmus alle Resultate viele Vorteile Cadrul nominal l ) v.

3. se află alte compliniri diverse ca formă şi conţinut. deci între articol şi atribut. adjectiv) gebotenen 4 Substantiv Vorteile Articol (pronume. numeral) viele von den KunstStoffen 22. Traducerea în limba română a construcţiei cu atribut dezvoltat se face în ordinea 1—4—3—2.356 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK • b) în faţa substantivului se află un participiu sau adjectiv ca atribut al substantivului. Exemple: die liegende Hitzebeständigkeit ein schnellerer Rhythmus alle erzielten Resultate viele gebotenen Vorteile t Î Cadrul nominal c) în faţa atributului.3. schnellerer Rhythmus alle durch weitere For­ schungen erzielten Resultate viele von den Kunststoffen gebotenen Vorteile t f Cadrul nominal în structura construcţiei cu atribut dezvoltat se pot deosebi deci patru elemente (în ordinea rostirii): 1 2 Complinire 3 Atribut (participiu. cerute de scopul comunicativ. Exemple: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit ein noch viel . Exemplu: l viele 2 von den Kunststoffen 3 gebotenen 4 Vorteile '' multe avantaje • oferite de materialele plastice .

acesta stă imediat după elementul 1 (articol. elementele 1 + 4 se leagă în traducere în ordinea (4'+ !)• Exemplu: der von den Kunststoffen gebotene Vorteil ^X -*-—•"""'^ ""-—-^ oferit 3 de materialele plastice 2 avantajul 4+1 în cazul unor construcţii cu participiul prezent. pronume sau numeral).LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 337 în cazul unor construcţii cu articolul hotărît. £«wi^I«: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit \_-t----~"~" rezistenţa la căldură '' care se află ^"~~~--^^ astăzi la 350—400°C în cazul cind participiul prezent are un pronume reflexiv („sich"). în limba română traducem elementele 2 şi 3 (complinirea şi atributul) în ordinea 3—2 cu o propoziţie introdusă cu „care". dar în traducere se aşază lingă verb. .

19.3. 16-a. 19-a. . 23-a. 16.4.2 şi lecţia a 17-a.1. propoziţie infinitivală 4). atribut dezvoltat.2. v.. în lectura unor texte tehnico-ştiinţifice.1. de exemplu. propoziţie subordonată introdusă2' sau ne­ introdusă 3). v. în cazul atributului dezvoltat. întreruperea firului logic al înţelegerii (traducerii) este de obicei semnalul existenţei uneia dintre con­ strucţiile sintactice specifice limbii germane cu o structură deosebită faţă de limba română. 23. cadrul sintactic1'..1. punctul 19. Exerciţiul 458. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat prin introducere i treptată în cadrul nomin.2. traducerea se va desfăşura în felul ur­ mător: Traducerea unei propoziţii cu atribut dezvoltat şi cadru sintactic se va desfăşura. 24. punctul 17. v. în acest caz recomandăm în primul rînd identificarea con­ strucţiei (de ex.2. apoziţie 5) sau con­ strucţie participială 6) ). în felul următor: Die | von den Kunststoffen | gebotenen | Vorteile Avantajele oferite de materialele plastice s-au dovedit a fi corespunzătoare în practică de mii de ori.2 şi lecţia 19. 24-a.il a clementelor propuse! Traduceţi sintagmele! Model: das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung • das . lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a a a 11-a. 18. Werkstoff volumen ) > 3 ' *> ! > "I 2 l v.358 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Exemplu: die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion \ ^ producţia ^ ^ 1 ^ - ^ care se dublează la fiecare cinci ani 22. v. 18-a. v. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 11.

Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat cu participiul prezent reflexiv ! Model: die Produktion — sich verdoppelnd — alle fünf Jahre die . die Kunststoffe — sich eignenden — als Schutzschicht. Produktion die sich . die Veränderungen — sich vollziehenden — an der Oberfläche c. pronume. dat fiind că multe din aceste cuvinte sînt foarte asemănătoare. conjuncţii) poate provoca o confuzie sau neînţelegerea unui text rostit sau scris.. Cuvinte similare 22.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER das . formînd construcţii cu atribut dezvoltat! a. die Handbohrmaschinen — erzeugten — in unserem Werk e. Va trebui dublat volumul de materiale înregistrat în ultimii doi ani.. b. die Formteile — eingesetzten — bei der Montage g. 22. e. Domeniul cel mai cunoscut astăzi pentru folosirea materialelor plastice este şi un domeniu de aplicare pentru procedee tehnice recent ( = nou) dezvoltate.4. e. die Neuerung — sich bewährende — in der Praxis. das Gummi — ersetzte — als Isoliermaterial c. Despre care modificări ce se produc la suprafeţele metalice este vorba ? d. Exerciţiul 459. verdoppelnde Produktion die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion a. das Anwendungsgebiet—wichtigste—für Plaststoffe d. der Werkstoffbedarf — verzeichnete — in den letzten Jahren. .. Pentru imprimarea diferenţelor dăm mai jos o listă a unor cuvinte care sînt adesea confundate. Traduceţi în limba germană. die Vorrangstellung — eingenommene — von den Metallen f.. verwendete Werkstoffvolumen | das bei der Fertigung verwendete W e | a. propoziţii. Exerciţiul 460. Metoda dezvoltată de dv. Observăm ritmul mereu crescînd al producţiei. Livrăm maşinile de găurit portative produse în uzina noastră şi în străinătate. der Werkstoff bedarf — sich erhöhende — ständig d..1. Modificarea sau sesizarea inexactă a unui sunet sau a unei litere dintr-un cuvînt scurt cu funcţie gramaticală (articole. der Rhythmus — zunehmende — ständig h. reprezintă o inovaţie care. se dovedeşte corespunzătoare. în practică.4. die Produktion — sich verdoppelnde — alle fünf Jahre b. das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung b.. c. f.

de la conjuncţie conjuncţie conjuncţie pronume prepoziţie adverb prepoziţie Ich will. denn er ist korrosionsfest. Das Volumen verdoppelt nicht. avînd atunci de regulă alt sens decît cel indicat aici.neutru Das Volumen ist groß. Wir verwenden dazu Kunststoffe. dar nu nimic acum numai conjuncţie adverb conjuncţie pronume articol pronume [es] [na:x] [noxj [nI C t] [nlcts] [nu:n] [nu:r] pron. apoi căci pe care. mase. sich Ansicht. care el el. Wir beseitigen nichts. mit denen man arbeitet. Die Werkzeuge. Man ersetzt noch zwei Teile. Das ist alles. adv. Dann erfolgt die Aufstellung. Er erläutert. ea după. fef] [<*°s] [das] [das] [dan] [den] [de:n] [de:nan] articol —. Wir sind nun der daß.. aceasta. de asemenea din. aber ich kann nicht. was wir t u n können. Der Nachteil. ori ca. acesta. Es n i m m t ständig zu. nur *) Cuvintele notate cu *) sînt frecvent folosite ca particule separabile ale verbelor.. das wir verwenden. Kunststoff ist besser. E s ist bekannt. care pronume că atunci. auf der Oberfläche Auch Kunststoff eignet sich dafür. pe acesta cărora. den die Kunst­ stoffe bieten. pron.360 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Scrierea Pronunţarea Sensul Partea de vorbire Exemplificări aber oder als alles auf*) auch aus *> das daß dann denn den denen er es nach *) noch doch nicht nichts nun nur [a:bar] [ordar] [als] [alas] dar. adverb pronume adverb adverb nach der Methode Gilberths. . prepoziţie adverb conj. daß Metalle der Korrosion ausgesetzt sind. Er ist Fachmann. însă sau. aus Metall oder Kunststoff Kunststoff ist besser als Metall. către încă totuşi. Wir verwenden doch Gummi. eine Schutzschicht aus Plast Das Material. decît. cînd tot pe şi.

. Completaţi cu cuvintele potrivite din lista de mai sus! a. -fart. Sie ersetzen ? Wem erläutern Sie das ? Der Werkstoffbedarf ist wieder größer.. wir arbeiten und für ... Ihrem Verfahren sind . Man arbeitet weiter an dem Projekt. Mate­ rialflußdiagrammen notwendig. so bestim­ men wir auch..... Vormittag ... adverb adverb Haben Sie das schon versucht? Der Anstrich soll eine schöne Farbe haben. prepoziţie prepoziţie adverb conjuncţie pronume pronume adverb adj. Form ausgefüllt. dacă pe cine cui din nou. Citiţi cu atenţie cîteva din textele ultimelor lecţii şi diferenţiaţi cuvintele similare. . . adv. b.. mit ... Behälter ist . .. .. wir die Maschinen erzeugen. man mit der Produktion beginnt.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 361 Scrierea Pronunţarea Sensul de Partea vorbire Exemplificări schon schön seit seid um *' am im von vor *' wann wenn wen wem wieder *> weiter •) wie wo [Jo:n] [J0:n] [zagt] [zaet] [Um] [am] [Im] [fon] [fo:r] [van] [ven] [ve:n] [ve:m] [vi: dar] [vaetar] [vi:] [vo] deja frumos de sînteţi în jurul. . Wie bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Wo bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Exerciţiul 461. Fabriken ist das Ausarbeiten . prep. . de la înainte cînd cînd. Der Druck . 2 t Werkstoff notwendig. . 2 at gefallen.. la. wir bestimmen.. der Neueinrichtung . cu la în de. stabilind pronunţarea şi sensul lor ! Exerciţiul 462. .. wir müs­ sen Material einsparen. Seit 3 Jahren.. seit man daran arbeitet. .. c.. iarăşi mai departe cum unde adverb adjectiv prepoziţie conjuncţie verb prepoziţie prep.. Seid ihr damit fertig ? um 350°C am Sockel im schnellsten Rhythmus die Aufstellung von Maschinen vor der Anwendung Wann setzt ein ? Wenn man wird die Wen wollen man die Maschinen den Druck erhöht. d.... + a r t ..

. verzeichnen versuchen anhaften sich vollziehen Der Rhythmus nimmt zu.. f. keinesfalls ... Farbe.. beseitigen.. man hier verwendet... Unsere Abteilung weist bessere Resultate auf.. ersetzen wir die metallischen Teile. füllt .. ersetzt . einsetzen... b. a. besser ist. 5 . aushalten. beeinflußt . weist . Exerciţiul AbZ. auf... ausfüllen. .362 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK e. c.) 2 (N. . Formaţi propoziţii interogative. .. 8verzeichnen h.. Die Kunststoffe werden die Me­ talle verdrängen.. . ... . einnehmen. ersetzen.. erhöhen.. auf.. zunehmen aufweisen. verdrängen. . beeinflussen..... erlauben.. die Oberfläche auf. hier eine Schutzschicht . Die Verbrennung vollzieht sich einwandfrei.. .. . haften diese Vorteile a n ? (anhaften 2 (ND)) Wem haften diese Vorteile an ? Den Kunststoffen. ein. Wenn der Kunststoff . A) sich bewähren.. D) 2 (N mod) Wir versuchen bessere t a t e zu erzielen.. e. . a. i... bieten. aus. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemplificări 1(N) 2 (N. Exerciţiul 465... 2 (N. setzt . weist .. Man trägt . Metall. 2 2 . d. . respectînd valenţa verbelor! f.. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent cu construcţii cu atribut dezvoltat! Model: . care se referă la a doua parte sintactică cerută de următoarele verbe! Răspundeţi! Model: . beseitigt . bietet ... jExerciţiul 464. Resul­ Viele Vorteile haften den Kunst­ stoffen an... haften diese Vorteile a n ? b... die von unserer Abteilung aufgewiesenen besseren Resultate... versucht die Belegschaft? ... Kunststoff ... verdrängen . verdoppeln. nimmt .. sie sind nicht korrosionsfest. A sau inf.. . ein.. Completaţi propoziţiile cu cuvinte la alegerea dv...

Wie stark wird die Verwendung der chemischen Werkstoffe im Jahre 1983 sein? h. Avantajele şi dezavantajele materialelor plastice astăzi. Anstelle welcher Werkstoffe werden die Plaste verwendet ? m. Redactaţi din memorie. Was nimmt heute noch eine Vorrangstellung ein ? Und im Jahre 2000 ? f. 12 DIE KUNSTSTOFFE IM AUTOBAU Im Vergleich zu den im Autobau im Jahre 1939 je 1 ' Wagen eingebauten zwei Kilogramm Kunststoffen waren es 1965 18 kg und 1970 rund 35 kg. 12! D. o scurtă prezentare cu titlul: „Kunststoffe als Werkstoff" în care vă veţi referi şi la ideile cuprinse în textul lecţiei a 16-a. . 2. Schimbarea raportului de folosire în comparaţie cu alte materiale..LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 363 c. Welcher Ansicht sind die Fachleute ? d. Exerciţiul 468 (sinteză). Sind neue Anwendungsgebiete für Kunststoffe möglich ? 1. Bieten die Kunststoffe Vorteile ? Welche ? n. Perspectivele producţiei de materiale plastice. precum şi în lectura suplimentară nr. Domenii de aplicare a materialelor plastice. pe baza planului din exerciţiul precedent. Lectura suplimentară Nr. Wie hoch ist die Hitzebeständigkeit der Kunststoffe heute ? k. Auf welchen Anwendungsgebieten werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet werden ? Exerciţiul 467 (sinteză). Gibt es Formteile aus Kunststoffen? Nennen Sie welche ! 0. Expuneţi oral textul pe baza următorului plant 1. Werden noch viele Neuerungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeich­ nen sein ? i. Was sehen wir auf Bild 1 ? e. Wird sich die Produktion von Kunststoffen noch weiter erhöhen ? c. Wodurch werden die Metalle verdrängt werden ? g. Welche Nachteile haften den Kunststoffen heute noch an ? ]. Seit wann und in welchem Rhythmus hat sich die Produktion von Kunststoffen verdoppelt ? b. 3.. vollzieht sich das Kaltschweißen ? Exerciţiul 466 (sinteză). Citiţi şi răspundeţi! a. . Was wird mit dem Gummi als Isoliermaterial geschehen ? p. In den siebziger21 Jahren rechnet man mit etwa 50 kg und 1980 werden es nach Schätzungen 3 ' schon über 100 kg sein. 4.

Sie werden zusammen nur 26 kg gegenüber14' 99 kg der Metall­ teile wiegen 15). Abgesehen 5) von den guten physikalischen Eigen­ schaften spielt6' die im Gegensatz7' zu Metallen fallende8' Preistendenz9' bei Kunststoffen eine wichtige Rolle. Mo­ torhauben u>. als auch die der chemischen Werkstoffe wird in Zukunft immer größer werden. de (fiecare) în deceniul al şaptelea aprecierea.364 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Die heute am meisten gekauften modernen Mittelklasse-Wagen4' besitzen einige hundert Teile aus etwa 12 verschiedenen Kunststoffen. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) je in den siebziger Jahreri Schätzung Mittelklasse-Wagen abgesehen spielt Gegensatz fallend Preistendenz Tür Motorhaube Kofferraumdeckel Kotflügel gegenüber wiegen pentru. Sowohl die Anzahl der Teile. Kofferraumdeckel12) und vordere Kotflügel13) aus Kunst­ stoffen bauen. evaluarea automobilul de categorie mijlocie în afară (de). Eine bekannte Automobilfabrik wird Karosserieteile wie Türen10'. făcînd abstracţie (de) joacă opoziţia în scădere tendinţa preţurilor uşa capota/compartimentul motorului capota/compartimentul portbagaj ului aripa faţă de a cîntări die der der die die die der der .

Warmbehandlung der Formteile. Explicaţii. was meistens durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck geschieht. was jedoch zu weit führen würde. punctul 23. wobei Platinpulver verarbeitet wurde 1) . Explicaţii. punctul 23. ergeben weniger brauch­ bares Sintermaterial. Erst um 1809 fand aber die Pul­ vermetallurgie praktische Anwendung. ') v. insbesondere aber in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschloß. punctul 23. was allgemein bekannt ist.06—0. Nach 1945 trat dann ein neuer Auf­ schwung ein. Für die Pulvergewinnung könnte 3) man. Pulver mit größeren Teilchen.3' noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. wodurch diese Verfahrenstechnik im Maschinenbau. Man versteht darunter das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen.3. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen. 2 J . Halbzeug. Wichtig ist. 1918 als W. Wenn es gelänge. bzw. noch feinere Pulversorten billig zu erzeugen. Schon im Mittelalter verarbeiteten Hand­ werker in Südamerika Goldstaub. In der heutigen Pulvermetallurgie wären31 etwa folgende Hauptarbeits­ gänge zu erwähnen: Pulvergewinnung. dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungs­ gebiete offen. könnte man das Sintern des Preßgutes nennen. auf höhere Temperaturen erhitzt21. nach chemischen Methoden erzeugt.D. > v. auch Sintern genannt und — falls erforderlich •— Nach­ bearbeitung des Preßgutes. Coolidge Wolframpulver.Lehrstück Nummer 23 DIE PULVERMETALLURGIE A.1.2. > v. auch unter höherem Druck verarbeitet. Text Die Pulvermetallurgie. verdichtete und anschließend bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt in Schutzgasatmosphäre sinterte. befaßt sich. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelz­ punkt erfolgt. könnte auf 95—98% erhöht werden. Die Dichte des Preßgutes. Explicaţii. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. Formgebung. die im Vergleich zu Schmiedeteilen bei 90% liegt. bzw.11 mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Verarbeitung zu Halbzeugen. auch Metallkeramik genannt. Als einen wichtigen Vorgang in der Pulvermetallurgie.3 mm festzuhalten. Als Richtwerte wären Korngrößen von 0.

-. compactarea prin forjare das Verschmieden. -(e)s. pl. -s. . praful de aur der Goldstaub. en metalurgia pulberilor metaloceramica. -en obţinerea. metalurgia pulberi­ lor sich befassen mit + dat.pl. -s. pulberea de platină das Wolframpulver.pl. bijuteriile. -s. . -s. f. avîntul.pl. -en mecanica fină/de precizie die Feinmechanik. meseriaşul America de Sud Südamerika. în caz că. erschlossen) a deschide operaţia principală der Hauptarbeitsgang. -(e)s. -n a sinteriza sintern impulsul. -es. die im Preßverfahren. -en sinterizarea das Sintern.366 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE Zu erwähnen wären noch die Hartmetalle. posibilitatea die Möglichkeit. Es sind dies hochschmelzende Metallkarbide (Wolfram-Titan­ oder Molybdänkarbide). das sind Legierungen hoher Härte. mit Kobalt legiert.e obţinerea pulberilor die Pulvergewinnung. f. -s. compactarea das Verpressen. -en presarea. -e vasul das Gefäß. zur Herstellung von Schneiden an spanabhebenden Hochleistungs­ werkzeugen. înviorarea der Aufschwung. -(e)s. zu Plätt­ chen gepreßt und gesintert werden. giuvaerurile der Schmuck. -e das Platinpulver. -s. evul mediu der Handwerker.pl.e tehnologia/procedeul de fabricaţie die Verfahrenstechnik. Vocabular die Pulvermetallurgie.pl. f. -e semifabricatul das Mittelalter. în continuare anschließend aproape nahe punctul de topire der Schmelzpunkt. f. f.pl. -s.pl. a comprima verdichten imediat după. -s. a se ocupa cu. -(e)s. -e atmosfera de gaz protector die Schutzgasatmosphäre. f. -en erschließen (erschloß. -es. pulberea de wolfram a îndesa. de allgemein general die Gewinnung. tratamentul termic die Warmbehandlung. dacă falls f. B. die Metallkeramik. f. -s. . pulberea de metal das Halbzeug. extracţia das Metallpulver. -s.

-(e)s. -n. -n festhalten (ä.0. Litera v în cuvinte de origine germană se pronunţă [f]. das Pulverteilchen. -(e)s. viel [fi:l]. Explicaţii şi exerciţii 23. das Hartmetall.1. -en der Vergleich. -(e)s. -s. . (e)s. muchia tăietoare aşchiind scula de mare randament refractar carbidul metalic plăcuţa C. galvanisch [gal'va:nlj]. -(e)s. fest­ gehalten) die Pulversorte. -ien der Vorgang. . Exemple: vier [fi:r]. vor [fo:r]. Pronunţare şi ortografie 21. -e die Schneide. -en das Preßgut. . -e der Schmiedeteil.0. desfăşurarea. hielt fest. von [fon]. -(e)s. -s. Verfahren [fEr'fatran]. vollautomatisch ['fol'ootoma:tlj] etc. Volumen [vo'lu:man]. verstanden) darunter das Zusammenbacken.e r jedoch elektrolytisch feinkörnig der Richtwert. cu granulaţia fină valoarea orientativă mărimea granulei aici: a reţine. folosibil materialul de sinterizat procesul. -e die Korngröße.e verstehen (verstand. -n spanabhebend das Hochleistungswerkzeug.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 367 erforderlich die Nächbearbeitung. pl. -s. -e h ochschmelzend das Metallkarbid. Vergleich [fsr'glaec]. -s. -e das Plättchen. f. - necesar finisarea piesa presată însă electrolitic granulat fin. procedeul a înţelege aici: prin aceasta compactarea prin coacere particula de pulbere metalul dur (produsul metaloceramic sinterizat) tăişul. -(e)s. Universalpresse [univer'za: lpreso]. a păstra sortul/ categoria de pulbere deschis densitatea comparaţia piesa forjată utilizabil. -n offen die Dichte. -(e)s. Exemple: Ventil [vsntid]. Volt [volt]. Revolver­ presse [re'volvarpresa]. -e brauchbar das Sintermaterial. î n cuvinte de origine străină se pronunţă de obicei [v]. Vorgang ['fo:rg9r|].

1.2.1. Exemple: Pulver ['pUlfgr].2.. Wolframpulver. 23. Metalurgia pulberilor se ocupă — ceea ce este în genere cunoscut — cu obţinerea de pulberi metalice.a. Nerv [nerf]. 23. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte lungi ! Pulvermetallurgie Höchleistungswerkzeug Schützgasatmosphäre Elektrotechnik Hauptarbeitsgänge Metallkeramik Pülvergewinnung Verfahrenstechnik Warmbehandlung Molybdankarbid Nachbearbeitung Zusammenbacken Anwendungsgebie t 2 3 . sensul substantivului pe lîngă care stau: Exemplu: Das Pulver. > v. exprimînd însă legătura strînsă dintre aceste informaţii noi şi cele enunţate înainte. 1 .. lecţia a 17-a. punctul 11.. Pulverteilchen.1.2. în special cele introduse de pronumele relative „wer" sau „was" 2).4. > v.. Pulver­ gewinnung.1. Unele tipuri de propoziţii relative. punctul 17. wovon.. punctul 17. b) la mijlocul cuvîntului în unele cuvinte răzleţe. fiind deci după conţinutul lor propoziţii principale. Metallpulver. Pot fi intercalate în alte propoziţii ca un fel de observaţii în paranteză pe marginea celor spuse în acel loc..1. l 2 3 ' v.1.2. lecţia a 17-a.1. Propoziţiile relative l j precizează. was allgemein bekannt ist.. Exerciţiul 469. das auf elektrolytischem Wege gewonnen wird. sau de adverbe pronominale ca „wobei.. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvîntului „Pulver" în următoarele cuvinte compuse! Pulvermetallurgie. de obicei.. . Oktav [ok't«:f]. Exemplu: Die Pulvermetallurgie befaßt sich. Propoziţii relative continuative 23. lecţia a 11-a. Pot cuprinde însă şi în continuare informaţii noi. mit der Gewinnung von Metallpulvern.. Pulberea care se obţine pe calea electrolitică. Stativ [fta'ti:f]. Exemple: antikorrosiv ['antikorozi:f].368 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE î n unele cuvinte de origine străină s-a fixat totuşi pronunţarea [f] şi anume: a) la sfîrşit de cuvînt.2. Platinpulver. Nerven ['nerfan] s. wodurch. Exerciţiul 470. Pulversorten. au şi alte funcţii: 23. worüber" 3) etc.

de exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. Heute kann man. Căutaţi în text propoziţiile relative continuative şi constataţi ce funcţie au! Traduceţi în scris frazele respective.3. = Pentru obţi­ nerea pulberilor s-ar putea indica — ceea ce ar duce însă prea departe. wobei Platinpulver verarbeitet wurde. Heute kann man Metallpulver verdichten.) wurden im Maschinenbau.2. e x e m p l u l d e l a p u n c t u l 23.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 369 Exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein.2. '1/103 . was vor 300 Jahren nicht bekannt war. în electrotehnică şi mecanica fină.2.1. Dadurch (Prin aceasta. metalurgia pulberilor şi-a găsit aplicaţia în practică.) b. Construcţii cu propoziţie relativă confiniiativă exprimă însă o mai strînsă legătură dintre cele două idei. in der Elektrotechnik 1 und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen. Exerciţiul 471. Das Werk verarbeitet hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. urmînd recomandările de la punctul 23. a. wodurch im Maschinenbau. Exemplu: Erst um 1809 fand die Pulvermetallurgie praktische Anwen­ dung. noch eine ganze Reihe von Methoden nennen.2. Introduceţi în propoziţiile de mai jos observaţiile date în paranteză.) : > v . în traducerea acestor propoziţii relative cuvintele de introducere pot fi (şi în cazul parantezelor trebuie să fie) redate cu următoarele structuri din limba română: wer = cel care wodurch = fapt prin care was = ceea ce worüber = fapt despre care wobei = prilej cu care wovon = fapt de la care etc.! Exerciţiul 472. în metalurgia pulberilor s-a înregistrat un nou avînt. = Abia în 1809. Privitor la propoziţiile relative continuative recomandăm separarea prin punct şi începerea unei propoziţii noi 1 '.c.. dîndu-le forma propoziţiilor relative continuative ! Model: Heute kann man Metallpulver verdichten. 24 -— Germana pentru ingineri fi tehnicieni —. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt. Metall­ pulver verdichten. fapt prin care s-au deschis noi posibilităţi în construc­ ţia de maşini. = După 1945.1. 23..1. sau traducerea prin gerunziu. Cele două propoziţii din exemplu cuprind informaţii independente şi ar putea fi separate prin punct. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt). in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen wurden.3. Exemplu: Für die Pulvergewinnung könnte man. was jedoch zu weit führen würde. prelucrîndu-se pulbere de platină. — încă o serie întreagă de metode. (Der Direktor erklärte das.

produsă după metode chimice. W.. participiul (sau adjectivul).. D.) Exerciţiul 473. punctul 22. nu se mai acordă cu substantivul. a. W.) e. im Mittelalter. în limbajul tehnico-ştiinţific.2. D. apărînd la forma nedeclinată. Dafür ist hoher Druck erforderlich. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. (Wir hörten das auf der Tagung... participiul (sau adjectivul) este primul element al complexului şi se acordă cu substantivul. Dadurch sind sie nicht sehr billig. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg ge­ wonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. > . j auf höhere Temperaturen erhitzt. e. Die Metallpulver werden auf chemischem oder elektrolytischem Weg erzeugt. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. Dabei muß das Pulver sehr feinkörnig sein.1. Coolidge sinterte Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasatmosphäre. D. W. Transformaţi propoziţia a 2-a într-o propoziţie relativă continuativă ! Model: W.B. b. D. c.3. în limba română. (Das erläuterte der Professor im Vortrag.. Dabei benötigte er sehr hohe Temperaturen. % construcţia participială Man verarbeitete Goldstaub. (Das geschah z. atributele dezvoltate 1} volumi­ noase pot fi aşezate şi după substantiv. lecţia a 22-a. Construcţii participiale 23. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. Pulberea de wolfram. * v. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. 23.2. Der Goldstaub konnte durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen verarbeitet werden. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. Dabei benö­ tigte er sehr hohe Temperaturen. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver.. nach chemischen Methoden erzeugt. Exemplu: atribut dezvoltat Man verarbeitete | auf höhere Temperaturen erhitzten j Goldstaub zu Schmuck.370 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. Das erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. | zu Schmuck. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. d.) d. rămînînd ultimul element al sintagmei. Wichtig ist. în acest caz. fiind separate prin virgule. Exemplu: Das Wolf rampul ver.

.3.3. . Căutaţi în textul lecţiei construcţiile participiale şi transformaţi-le în atribute dezvoltate! Model: Goldstaub. Densitatea materialului de presat ar putea fi mărită la 95—98%. nur bei hoher Temperatur schmelzend. b) atribute dezvoltate. chiar ireale. dorite.) 23. Transformaţi propoziţia dată în paranteză în următoarele structuri: a) propoziţii relative atributive. auf höhere Temperaturen erhitzter Goldstaub Exerciţiul 475. Formele verbale învăţate pînă la lecţia de faţă au făcut parte din modul indicativ (exprimînd acţiuni reale) sau modul imperativ (exprimînd acţiuni cerute).. auf höhere Temperaturen erhitzt..LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 371 Exerciţiul 474. Modul conjunctiv al verbelor 23. die zu Plättchen gepreßten Metallkarbide d. allgemein bekannt. şi ca atare este mai rar întîlnit într-un context tehnico-ştiinţific. Transformaţi atributele dezvoltate: a) în propoziţii relative: b) în construcţii participiale! Model: die nur bei hoher Temperatur schmelzenden Metallkarbide. b) Die Metallkarbide. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen... die heute Anwendung findenden Verfahren Exerciţiul 476. a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) b) das Metallpulver (Es ist auf elektrolytischem Weg erzeugt) c) die Dichte des Preßgutes (Sie liegt bei 90%) d) das Pulver (Es wird unter höherem Druck verarbeitet) e) das Zusammenbacken (Es erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. c) construcţii participiale ! Model: ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. die mit Kobalt legierten Metallkarbide c.1.. die auf 98% erhöhte Dichte e. a. Modul conjunctiv exprimă acţiuni incerte. Exemplu: Die Dichte des Preßgutes könnte auf 95—98% erhöht werden. a) die Metallkarbide.. der allgemein bekannt ist b) ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie c) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. die nur bei hohen Temperaturen schmelzenden Metallkarbide b.

. conjunctivul I I trecut: pentru acţiuni încheiate. Datorită acestor apropieri şi deci a posibilităţilor de confuzie. lecţia a 21-a. CONJUNCTIVUL I I (Model de conjugare) a) Forme simple Spre comparaţie: [Ăl Verbe slabe Verbe tari I Imperfectul Indicativ ich erhöhte aş mări du erhöhtest er erhöhte wir erhöhten ihr erhöhtet sie erhöhten ich erschlösse aş deschide du erschlössest er erschlösse wir erschlössen ihr erschlösset sie erschlössen ich erhöhte du er wir ihr sie erhöhtest erhöhte erhöhten erhöhtet erhöhten ich erschloß du erschlössest er erschloß wir erschlossen ihr erschloßt sie erschlossen l 2 3 > v. > v. chenarele C şi D). lecţia a 16-a. Prezentul verbelor tari şi neregulate.372 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. cores­ punde modului condiţional-optativ din limba română. limba germană modernă a dezvoltat şi o formă paralelă parafrazată pentru ambele tipuri ale conjunctivului I I (v. > v. Formele conjunctivului I I se apropie ca formă de timpurile imperfect 2 ' şi mai mult ca perfect 3 '.3.3.2.1. chenarele A şi B ) .2. lecţia a 25-a. î n limba germană modernă deosebim două forme ale modului conjunctiv: conjunctivul 7 1 ' conjunctivul II Conjunctivul II. avînd ca şi acesta două timpuri. care nu poate fi confundată cu alte forme. chenarul A din modelul de conjugare). punctul 16. mai des folosit în comparaţie cu conjunctivul I. Conjunctivul II prezent al verbelor slabe coincide total cu imperfectul (v. punctul 21. punctul 25. diferite sînt şi unele desinenţe ale conjunctivului I I prezent faţă de imperfect. precum şi conjunctivul I I trecut au ca semn distinctiv Umlaut pe vocala radicală a verbelor tari (unde este posibil) şi a auxiliarelor (v. conjunctivul I I prezent: pentru acţiuni în desfăşurare.

LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 373 !B| Trecut Verbe slabe a) cu „haben" ich hätte gepreßt aş fi presat du hättest gepreßt er hätte gepreßt wir hätten gepreßt ihr hättet gepreßt sie hätten gepreßt ich hätte entworfen aş fi proiectat du hättest entworfen er hätte entworfen wir hätten entworfen ihr hättet entworfen sie hätten entworfen ich hatte gepreßt du hattest gepreßt er hatte gepreßt wir hatten gepreßt ihr hattet gepreßt sie hatten gepreßt ich war gefolgt dus warst gefolgt er war gefolgt wir waren gefolgt ihr wart gefolgt sie waren gefolgt ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie hatte entworfen hattest entworfen h a t t e entworfen hatten entworfen hattet entworfen hatten entworfen wargekommen warst gekommen war gekommen waren gekommen wart gekommen waren gekommen Verbe tari Mai mult ca perfectul indicativ b) cu „sein" ich wäre gefolgt aş fi urmat du wärst gefolgt er wäre gefolgt wir wären gefolgt ihr wärt gefolgt sie wären gefolgt ich wäre gekommen aş fi venit du wärst gekommen er wäre gekommen wir wären gekommen ihr wärt gekommen sie wären gekommen b) Forme parafrazate cu „würde" E Prezent / e r h ö h e n = aş mări ich würde <f ^erschließen = aş deschide du er wir ihr sie würdest würde würden würdet würden erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen ffl Trecut ich du er wir ihr sie: a) cu „haben" .gepreßt * / a ş fi presat würde / ^haben^ ^entworfen/ ^ a ş fi proiectat würdest gepreßt/entworfen haben würde gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben würdet gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben b) cu „sein" /gefolgt v / a ş fi urmat würde < Q ^>sein/ ^gekommen' ^ a ş fi venit würdest gefolgt/gekommen sein würde gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein würdet gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein ich du er wir ihr sie .

gepreßt etc. deschide.. Reformaţi cu ajutorul conjunctivului II următoarele afir­ maţii. würde) şi de mod (könnte.374 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. avînd altă vocală radicală decît Umlautul vocalei imper­ fectului. urma. hätte. dorinţe.. = î n metalurgia pulberilor din ziua de astăzi ar fi de men­ ţionat următoarele operaţii principale: .. nu sînt folosite cu aceeaşi frecvenţă. Exerciţiul 477. Exemple: Prezent: ich würde erhöhen. a. möchte1)). Die Formgebung muß unter hohem Druck geschehen. aş fi mărit. formele simple se mai păstrează doar la verbele auxiliare de timp (wäre. dürfte. La trecut. feinere Pulversorten billig zu erzeugen.. b. = aş mări. folgen kommen etc. gekommen e t c . pressen. Exemple: Formele de bază stehen •— stand — gestanden verstehen — verstand— verstanden entwerfen — entwarf •—• entworfen Conjunctivul ich stünde II = aş sta ich verstünde = aş înţelege ich entwürfe = aş proiecta 23.3. simple şi parafrazate. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. . La prezent. dann stünden der Metallkeramik weitere Anwendungsgebiete offen. veni Trecut: ich hätte erhöht.a.3.3. Exemple: Wenn es möglich wäre. atunci metaloceramicii i-ar fi deschise alte domenii de aplicare. presat ich wäre gefolgt. Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. = Dacă ar fi posibil să se producă ieftin sorturi de pulberi mai fine. presa. müßte. Căutaţi formele de conjunctiv II în textul lecţiei şi deter­ minaţi la ce timp se află! Exerciţiul 478. ipoteze. dîndu-le o notă de precauţie! Model: Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen.4. se preferă forma simplă la orice categorie de verbe. deschis. erschlossen. = urmat. formule de politeţe. Formele conjunctivului II. Exprimăm cu ajutorul acestor forme acţiuni. condiţii şi comparaţii ireale. Unele verbe tari formează prezentul conjunctivului II (simplu) în mod neregulat. întrebări şi constatări precaute s. erschließen. In der heutigen Pulvermetallurgie wären folgende Hauptarbeitsgänge zu erwähnen: . ' Verbele modale „sollen" şi „wollen" nu primesc Umlaut la conjunctivul I I prezent. venit Modul de folosire a conjunctivului I I este similar ca şi cel al condiţionalului-optativ din limba română. în rest se preferă forma parafrazată.

Es kann gelingen.B. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. Pulver mit größeren Teilchen ergibt weniger brauchbares Sinterma­ terial. e. steigt die Pro­ duktion unseres Werkes. Die chemisch gewonnenen Pulver sollen möglichst feinkörnig sein. Exerciţiul 480. Das geschieht durch Werkzeugen. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2(N. d. sintern. kommt es zu neuen Fortschritten. folosind conjunctivul II trecut! Model: Wenn der Versuch gelungen wäre. a. Caracterizaţi acţiunile indicate în exerciţiul precedent drept ireale. Coolidge verdichtete Wolfram­ pulver. A) erschließen. Verpressen in 2(N mod sau timp 2(N mit D) geschehen sich befassen Der Professor befaßt sich mit Pulver­ metallurgie. Wenn die Teilchen größer sind. folosind conjunctivul II prezent! Model: Wenn die Teilchen größer sind. so erschließen sich neue Möglichkeiten. die Metallkarbide. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung steht.! a. d. so hätten sich neue Mög­ lichkeiten erschlossen.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 375 c. Exerciţiul 479. e.4. g. f. Das Zusammenbacken muß durch Hitze erfolgen. verstehen Halten Sie dieses Arbeitsverfahren fest ? W. b. Hartmetalle sind z. verdichten. c. Wenn die Teilchen größer wären. Wie verdichtete ? . ist das Halbzeug weniger brauch­ bar. Jetzt hält fest. b. Caracterizaţi drept ipotetice următoarele acţiuni şi condiţiile lor. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. Completaţi fragmentele de propoziţii cu cele două părţi sintactice necesare. Exerciţiul 481. festhalten. ist es fein­ körniger.D. ist das Halbzeug weniger brauchbar. pressen. la alegerea dv. Wenn der Versuch gelingt. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt wird. 23. Wenn das Pulver auf chemischem Weg gewonnen wird.

Womit befaßt sich die Pulvermetallurgie ? b. Citiţi textul şi răspundeţi! a. Pulberea nu este fin granulată. Immer geschieht g. Wie wird sie noch genannt ? c. Kann man hier alle Methoden der Pulvergewinnung nennen ? p. . Was gelang W. Was versteht man unter Sintern ? o. Wozu dienen sie ? Exerciţiul 483 (sinteză). Jetzt befaßt sich Exerciţiul 482 (sinteză). Was ergibt das Pulver mit größeren Teilchen ? w. aceasta s-ar fi făcut după sinterizare. ar fi mai fin gra­ nulate. construcţiile de maşini şi mecanica fină. Wie verarbeiteten die Handwerker des Mittelalters den Goldstaub ? e. c. Was sind Hartmetalle ? z.Wie geschieht die Formgebung? n. D. Wann fand die Pulvermetallurgie praktische Anwendung ? g. Könnte sie erhöht werden ? . v. ar fi găsit un domeniu de aplicare mai mare. So verstand f. Welches Pulver wurde zuerst verarbeitet ? h. Was ergäbe sich. Wie sinterte er das Wolframpulver ? j . b. Welche Eigenschaft der Pulver ist für die Pulvermetallurgie wichtig ? r. Fabricarea pieselor prin tehnica metalurgiei pulberilor. Warum sintert ? d. e. wenn es gelänge feinere Pulversorten billig zu erzeugen ? t. Această tehnologie de fabricaţie ar deschide noi posibilităţi în elec­ trotehnică. Traduceţi în limba germană! a. Wie preßt ? h. f. Immer erschließen e.376 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. fapt datorită căruia calitatea semi­ fabricatului este mai puţin bună. Dacă metaloceramica ar fi fost cunoscută. Coolidge ? i. Was erschließt diese Verfahrenstechnik ? 1. Wann trat ein neuer Aufschwung in der Pulvermetallurgie ein ? k. Dacă ar fi fost o finisare a pieselor presate. Seit wann ist die Pulvermetallurgie bekannt ? d. Welche Hauptarbeitsgänge der heutigen Pulvermetallurgie sind zu erwähnen ? m. Wozu verarbeiteten sie ihn ? f. Welche Richtwerte für Korngrößen könnte man nennen ? s. Dacă s-ar produce pulberile pe cale electrolitică. ar fi un pro­ cedeu nou în uzina noastră. d. Wo liegt heute die Dichte des Preßgutes ? u.

. Lectura suplimentară Nr. a sfîrşi (a se pierde) die der der die die der *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului.LEHRSTÜCK NUMMER 23: DIE PULVERMETALLURGIE 377 D. Es würde zu weit führen. din partea aici: anumit cunoştinţa.. hier alle Ge­ sichtspunkte 5) aufzuzählen. (Wandungen a und b). 13 ÜBER DAS ENTWERFEN1' PULVERMETALLURGISCH1) HERZUSTELLENDER TEILE » Pulvermetallurgische Verarbeitung der Teile r. An­ hand 8) einiger Erläuterungen und eines Beispieles mögen lediglich 9) einige grundsätzliche Hinweise 10) Abb. sowie Vermei­ dung U ) dünner Wandungen 12. cunoaşterea punctul de vedere asemenea a lua în consideraţie cu ajutorul numai indicaţia evitarea peretele (grosimea peretelui) a arăta. Auf einfache Formen. 1 zeigt ein Beispiel. wäre besonders hinzuweisen 13).l gegeben werden. racordarea drept. direct a se termina. a indica îmbinarea. die beim Entwerfen derartiger 6 ) Teile zu berücksichtigen 7 ) sind. erfordert seitens 2 ) des Konstrukteurs gewisse 3 ) Kenntnisse 4 ) über die Möglichkeiten dieses Ver­ fahrens.*' Ansätze 14) sollen gerade 15) verlaufen 16> Vocabular 1) das Entwerfen pulvermetallur­ gisch herzustellender Teile 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) seitens gewiß Kenntnis Gesichtspunkt derartig berücksichtigen anhand lediglich Hinweis Vermeidung Wandung hinweisen Ansatz gerade verlaufen proiectarea pieselor care urmează a fi produse pe calea metalurgiei pulbe­ rilor de la. gut acht . Abb.

es sind also 18) auslaufende 19) Ansätze sowie Radien 20). 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) der Zyl indermantel also auslaufen der Radius ersichtlich vermeiden die Ausführung vorziehen der Fall herabsetzen der Ausschuß nicht gut besser mantaua de cilindru deci. aşadar a se ramifica raza vizibil a evita executarea a prefera cazul a micşora. a reduce rebutul nu e bine mai bine . zu vermeiden 22K Die rechte.378 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE wie z. Die Herstellung der linken Ausführung wäre auch möglich. doch würde in diesem Falle 25) die Dichte und damit die Festigkeit des Teiles herabgesetzt 2 6 ) werden. was links ersichtlich ist 21) . bessere Ausführung 2 3 ) mit einer gerade auf den Zylindermantel laufenden Kante ist vorzuziehen 24'. der Hebel an dem Zylindermantel 1 7 ) in obiger Abbildung.B. was auch zu größerem Ausschuß 27> führen würde.

v. Explicaţii. v. Text Das Explosionsverformen. suplimentară „Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen". als ob die Anwendung von Schießstoffen für die Ver­ formung möglich wäre. punctul 24. Anfangs schien es. Trotz dieser Vorarbeiten hätte aber diese Technik keine beson­ dere Bedeutung erlangt.1. v. C. Bezieht man sich auf das 1909 an J. zwei englischen Ingenieuren. dieses interessante Verfahren11. schon im Jahre 1876 über die Möglichkeit. > ) > 4 ) 6 > 2 3 x v. 1888. punctul 24.3. Patente für die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken4) durch Explosionsstoffe zu erhalten. Diese bestehen aus zwei Gruppen und zwar: a) den Schieß. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2 800 kp/cm2 entwickeln und b) den Sprengstoffen. N. Explicaţii. wenn nicht die moderne Raketen. Jones erteilte Patent über das Auf­ treiben von Zylindern zu Fässern.und Raumfahrt­ technik darauf zurückgegriffen hätte. Explicaţii. punctul 24. dann käme man zu der überraschenden Feststellung. Wen man den Ursprung dieser Idee verfolgen würde.Lehrstück Nummer 24 DAS EXPLOSIONSVERFORMEN V O N METALLEN A. wenn zumindest einiges über die Explo­ sionsstoffe selbst gesagt würde 5) . beruht auf 2 > dem Prinzip. 1897 gelang es Munroe undW. dann ist man dem Wesen dieses Prinzips am nächsten. Tatsächlich verfügte Adamson. verschiedene Kes­ selbleche durch explosive Beanspruchung zu prüfen. şi lectura punctul 24. Es dürfte von Interesse sein. v. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten (1 850— 8 350 m/s) detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen.2.3) daß diese gar nicht so neu ist. daß das Arbeiten mit Spreng­ stoffen vorteilhafter ist und so verzichtete man auf Schießstoffe und entschied sich für Versuche mit Sprengstoffen. bzw. der Erfinder des Explosions­ verformens. .4. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. Johnsen. doch zeigte sich bald. Explicaţii.oder Treibstoffen.

II de la „werden") würde verfolgen käme (conj.dat. wobei sich der Sprengstoff als Energie­ quelle an der Verformung beteiligt. wobei der Sprengstoff direkt auf das Werk­ stück einwirkt und b) dem Distanzverfahren.pl. Vocabular das Explosionsverformen. interessant beruhen auf -f. -n der Explosionsstoff. realmente. începutul ideea a urmări i ar urmări ar veni surprinzător constatarea de loc într-adevăr. Abb. II de la „kommen"] überraschend die Feststellung. meist durch Wasser als druckübertragendes Medium zur Anwendung kommt. B. -s. -ien üblich die Energiequelle. -(e)s. -(e)s. f.ac. -(e)s.pl. Beim Detonieren der Ladung tritt eine Verformung des Rohteiles ein. wobei die Ladung indirekt. 1 *' zeigt schematisch das Distanz­ verfahren. die Idee. das Prinzip. -n verfolgen würde (conj. f. -e der Ursprung. das Kesselblech.380 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN •jsssrtank f Vakuumleitungsanschluß g DistanzyerFahren AbhJ Das Explosionsverfahren selbst besteht nun aus zwei grundsätzlich ver­ schiedenen Anwendungen von Spreng­ stoffen : a) dem Kontaktverfahren. -en gar nicht tatsächlich verfügen über -j. de fapt a dispune de tabla de cazan exploziv *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . -(e)s. -e explosiv deformarea prin explozie interesant a se baza pe principiul obişnuit sursa de energie materialul exploziv originea.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

381

das Patent, -(e)s, -e die Erzeugung, -en der Flüssigkeitsdruck, -(e)s, - e sich beziehen (bezog, bezogen) auf + ac. erteilen Auftreiben, -s, f.pl. Faß, -sses, -sser Wesen, -s, nächst (en) (superi, de la nah(e)) trotz Vorarbeit, -en erlangen eine Bedeutung erlangen Raketentechnik, -en Raumfahrttechnik, -en

brevetul aici; producerea presiunea hidraulică (exercitată de lichid) a se referi la

das das das die die die

das der der

der die

a da, a acorda umflarea, lărgirea butoiul esenţa, realitatea cel mai apropiat în ciuda, cu toate că lucrarea preliminară / pregătitoare a ajunge, a dobîndi, a cîştiga a deveni important tehnica rachetelor tehnica astronauticii / zborurilor cos­ mice zurückgreifen (griff zurück, zurück­ a reveni asupra unui lucru gegriffen) auf + ac. hätte (conj. II de la „haben"); ar (aş) fi revenit zurückgegriffen hätte dürfte (conj. II de la „dürfen") ar (aş) putea interesul Interesse, -s, -n a fi interesant von Interesse sein însumi, însuţi, însuşi etc. selbst substanţa de artificii Schießstoff, -(e)s, -e Treibstoff, -(e)s, -e carburantul, combustibilul încet langsam abbrennen (brannte ab, ist abge­ a arde brannt) substanţa explozivă Sprengstoff, -(e)s, -e extrem extrem viteza Geschwindigkeit, -en a detona detonieren la început, mai întîi anfangs a părea, a face impresia că... scheinen (schien, geschienen) ca şi cînd als ob ar (aş) fi wäre (conj. II de la „sein") curînd, în curînd bald a renunţa la verzichten auf + ac. a se hotărî, a se decide pentru sich entscheiden (entschied, entschieden für -f- ac.)

382

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

das Kontaktverfahren, -s,direkt einwirken auf + ac. das Distanzverfahren, -s,die Ladung, -en indirekt das Wasser, -s- şi druckübertragend das Medium, -s, -ien schematisch das Detonieren, -s, f. pl. der Rohteil, -(e)s, -e sich beteiligen an + dat. a) der Wassertank, -(e)s, -s b) die Ladung, -en c) der Niederhaltering, (e)s, -e d) die Matrize, -n e) der Rohteil, -(e)s, -e f) der Vakuumleitungsanschluß, -sses, - s s e g) das Distanzverfahren, -s, f.pl.

procedeul de contact direct a acţiona, a influenţa asupra procedeul de distanţă aici: încărcătura, (sarcina electrică) indirect apa transmit ător de presiune mediul schematic detonarea piesa brută a lua parte, a participa tancul / rezervorul / de apă încărcătura inelul de strîngere matriţa piesa brută racordarea la conducta de vid procedeul de distanţă

C. Explicaţii şi exerciţii 24.0 Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 484. Reţineţi particularităţile în pronunţarea şi accentuarea în limba germană a următoarelor cuvinte de răspîndire internaţională ! das Prinzip [prln'tsi:p] detonieren [deto'nüran] die Energie [ensr'gi:] die Rakete [ra'ke:tg] die Idee [i'de:] extrem [eks'tre:m] die Explosion [sksplo'zio:n] das Medium ['merdiUm] explosiv [sksplo:zi:f] schematisch [j"e'ma:tl{] der Zylinder [tsy'llndar] 24.1. Apoziţia

24.1.1. Precizări foarte importante sau suplimentare în legătură cu un substantiv pot fi date sub forma apoziţiilor. Acestea sînt sintagme cu nucleu nominal (substantiv) aşezate imediat după cuvîntul de referinţă şi separate prin virgulă.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

383

Exemple: Adamson, der Erfinder des Explosionsverformens, lebte vor hundert Jahren. Adamson, inventatorul deformării prin explozie, a trăit acum o sută de ani. Das Explosionsverformen, dieses interessante Prinzip, muß noch weitergehend angewendet werden. Deformarea prin explozie, acest principiu interesant, trebuie să fie aplicat pe o scară şi mai largă. Datorită poziţiei lor imediat după cuvîntul de referinţă, apoziţiile întrerup ca o paranteză firul logic al propoziţiei (v. exemplele de mai sus). 24.1.2. Spre deosebire de limba română, în limba germană apoziţia stă în acelaşi caz ca şi cuvîntul de referinţă 1). Exemple: Das Verfahren Adamsons, des Erfinders des Explosionsverformens, ... (Wessen ?) genitiv Es gelang Munroe und W.C. Johnson, genitiv zwei englischen Ingenieuren, ...

(Wem?) dativ dativ 2) Wir verwenden „Cordtex" , den wichtigsten Sprengstoff für das Explosions(Wen? W a s ? ) verformen. acuzativ acuzativ

Exerciţiul 485. Căutaţi apoziţiile existente în textul lecţiei şi stabiliţi: a) cuvîntul lor de referinţă şi cazul la care se află, b) cazul apoziţiei! Exerciţiul 486. Transformaţi a doua propoziţie într-o apoziţie! Model: Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosions­ verformens. Wir erwähnen Adamson, den Erfinder des Explosionsverformens. a. Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosionsverformens. b. Man sprach von den Explosionsstoffen. Sie sind neue Energiequellen zur Verformung von Metallen. c. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist bekannt. Es ist das Auftreiben von Zylindern zu Hohlgefäßen. d. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Das waren zwei englische Ingenieure. e. Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Gebiet erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Es ist das Gebiet der Raketen- und Raumfahrttechnik.
) Excepţii se găsesc în limbajul oficial, de obicei cînd se indică funcţia unor persoane. Aceste apoziţii stau (ca şi în limba română) totdeauna la cazul nominativ, indiferent de genul substantivului de referinţă. Exemplu: Wir sprachen mit dem Genossen N., Vorsitzender der Delegation. = Am vorbit cu tov. N., preşedintele delegaţiei. 2 ) Denumirea unui material explosiv pe bază de nitroglicerină
1

384

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

f. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Schieß? oder Treibstoffe und die Sprengstoffe. g. Sehr wichtig ist die Art des Sprengstoffes. Er ist die Energiequelle für das Explosionsverformen.

24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
24.2.1. După cum am arătat la capitolul „Valenţa verbelor" 1!, unele verbe nu cer numai cazuri pure ale substantivelor (sau pronumelor), ci şi prepoziţii urmate de substantive (sau pronume) la un caz cerut de aceste pre­ poziţii ( = complement prepoziţional). Exemple: achten 2(N auf A) = a se da atenţie; Man muß auf die Geschwindigkeit achten = Trebuie să se dea atenţie vitezei. gehören 2(N zu D) = a face p a r t e ; Treibstoffe gehören zu den Energiequellen = Carburanţii fac parte din sursele de energie. unterscheiden 3(N,A von D) = a deosebi; Man unterscheidet die Treibstoffe von den Sprengstoffen. — Se deosebesc carburanţii de substanţele explozive. 24.2.2. Complementul prepoziţional este fie a doua parte sintactică cerută de verbele bivalente, fie a treia (pe lîngă un acuzativ sau dativ), completînd valenţa verbelor trivalente (v. exemplele de mai sus). Dintre verbele învăţate pînâ la lecţia de faţă inclusiv au regim prepoziţional următoarele:
Verbe cerînd prepoziţia urmată de cazul Exemplificări

sich er-innern teilnehmen sich beteiligen achten antworten sich belaufen sich beziehen einwirken verzichten zurückgreifen beruhen
1

an

A D

Erinnern Sie sich an den Vortrag ? Nehmen Sie an dem Programm teil? Wer beteiligt sich an der Veranstaltung ? Man muß auf die Geschwindigkeit achten. Antworten Sie auf diese Frage! Der Wert beläuft sich auf 2 Millionen. Sie beziehen sich auf das Patent von J. N. Jones. Korrosion wirkt auf Metalloberflächen ein. Wir müssen auf die Vorarbeit verzichten. Hier greift man auf eine alte Methode zurück. Qualität beruht auf guter Arbeit.

auf

A

D

> începînd cu lecţia a 4-a a manualului de faţă, în fiecare lecţie.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

385

Verbe

ccrind prepoziţia

urmată de cazul

Exemplificări

bestehen ersehen dividieren ersetzen sich eignen sich entscheiden einteilen sich unterteilen

aus

D

Die Maschine besteht aus 2 115 Teilen. Sie ersehen den Richtwert aus dem Diagramm. 5 7 Wie dividiert man 7- durch — ? 8 14 Man ersetzt diesen Treibstoff durch einen

durch

A

anderen.

für

A

Dieses Metall eignet sich besser für Schutzüberzüge. Wir entscheiden uns für das neuere Prinzip. Explosionsstoffe teilt man in Treibstoffe und Sprengstoffe ein. Das Explosionsverformen unterteilt man in Kon­ taktverfahren und Distanzverfahren. Man beginnt mit dem Auftreiben von Fässern. Befassen Sie sich mit Explosionsstoffen ? Multplizieren Sie (x2a) mit (x2 + ax + a2) ! Die Korngröße stimmt mit dem Richtwert überein/. Kann man einen Farbanstrich mit einer Metall­ schicht vergleichen ? Der Genosse fragt nach dem Patent.

in

A

beginnen sich befassen multiplizieren übereinstimmen vergleichen

mit

D

fragen verfügen sprechen

nach über

D A

Wir sprechen über Raimfahrttechnik Verfügen Sie über die notwendigen Explosions­ stoffe ? Es handelt sich um den Flüssigheitsdruck.

sich handeln subtrahieren trennen sich unterscheiden

U S

A D

von

Subtrahieren Sie 576 von 3 726 ! Wie trennt man die Metalloberfläche von dem Medium ? Wodurch unterscheidet sich ein Faß von einem Zylinder ? Man muß Metallteile vor Korrosion bewahren. Schützen Sie die Metalle vor Rost. Addieren Sie 24 TIS zu der letzten Summe. Alle tragen zur Fertigung der Endprodukte bei. Dient dieser Vorgang zur Verbesserung der Qua­ lität ? Gummi gehört zu den Isolierstoffen. Goldstaub verarbeitet man zu Sehmuck.

bewahren schützen addieren beitragen dienen gehören verarbeiten

vor

D

zu

D

25 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

386

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.2.3. î n numeroase cazuri, prepoziţia cerută de verb are un corespon­ dent exact în limba română. Exemple: bestehen aus + D = a consta, a se compune din sich entscheiden für -f- A = a se hotărî, a se decide pentru übereinstimmen mit + D = a corespunde cu s.a. La alte verbe, prepoziţia din limba germană diferă de cea din limba română. Exemple: sich erinnern an + A = a-şi aminti de achten auf -f A = a fi atent la dividieren durch + A = a împărţi la verfügen über -f- A = a dispune de Unora dintre verbele prepoziţionale ale limbii germane le corespund în limba română verbe fără regim prepoziţional. Exemplu: warten auf -f- A = a aştepta; Wir warten auf eine Ladung. = Aşteptăm o încărcătură. Recomandăm memorarea, odată cu formele de bază ale verbului, regimului prepoziţional în cazurile în care diferă de regimul din limba română. Exemple: teilnehmen — nahm teil — teilgenommen an + D = a participa la sich belaufen — belief — belaufen auf + A = a se ridica la fragen nach + D = a întreba de verfügen über + A — a dispune de subtrahieren von + D = a scădea din s.a. Exerciţiul 487. Căutaţi în textul lecţiei verbele cu regim prepoziţcnalşi stabiliţi cazul substantivelor cerute de prepoziţie! Treceţi apoi verbele la infi­ nitiv în următorul tabel!
Exemplul Verbul Prepoziţia
Cazul

Model: Das Explosionsverformen beruht auf dem Prinzip,...

beruhen

auf +

D

Exerciţiul 488. Memoraţi regimul prepoziţional al. verbelor din tabela de la punctul 24.2.2 şi completaţi apoi prepoziţia şi desinenţele cazuale din următoarele propoziţii ! a. Der Vortrag bezieht sich ... d- Wesen dieses Prinzips. b. Die Explosionsstoffe bestehen ... zwei groß- Gruppen. c. Wollen Sie sich ... d- Distanzverfahren entscheiden?

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

387

d. Die ganze Energie muß sich ... d- Verformung beteiligen. e. Unser Werk verfügt ... d- modernst- Maschinen. f. Man muß ... d- Transport ins Fertiglager verzichten. g. Der Flüssigkeitsdruck wirkt... d- Metalloberfläche ein. h. Wir wollen ... d- Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Exerciţiul 489. întrebaţi de părţile sintactice completate în exerciţiul pre­ cedent cu adverbul pronominal corespunzător! Model: Worauf bezieht sich der Vortrag ?

24.3. Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză)
24.3.1. î n limbajul tehnic, majoritatea cuvintelor au o structură foarte complexă. Cunoaşterea elementelor de structură şi a funcţiilor lor ajută la înţelegerea sensului cuvintelor şi scuteşte adesea pe cititor de a mai recurge la dicţionar. 24.3.2. Judecind după elementele din care sînt alcătuite, cuvintele limbii germane se împart în trei categorii: 24.3.2.1. Cuvinte simple (cuvinte radicale)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

der der die die das das

Weg Tag Welt Art Wort Wasser s.a.

kennen lösen bleiben bringen folgen kommen s.a.

dicht stark fest teuer sicher schnell s.a.

bald oft auf in daß weil s.a.

24.3.2.2. Cuvinte compuse x) a) din două cuvinte (cuvînt de bază şi cuvînt determinativ)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

das die der der der die

Kesselblech Vorarbeit Rohteil Treibstoff Sollwert Gasflamme s.a.

zurückgreifen festhalten durchführen abbrennen einteilen tiefziehen s.a.

sinnvoll erfolgreich zeitgerecht hochmodern spanlos braunrot s.a.

dreimal mehrfach zuerst dadurch wobei bisher s.a.

!> v. lecţia 3, punctul 3.4; lecţia 9, punctul 9.5; lecţia 11, punctul 11.1.

388

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

b) din mai mult decît două cuvinte (multiplu compuse)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die R a u m f a h r t t e c h n i k der H a u p t a r b e i t s g a n g die S c h u t z g a s a t m o s p h ä r e das Hochleistungswerkzeug die Werkstoffprüfmaschine

druckübertragend spanabhebend e i n w a n d f r e i s.a.

miteinander gegeneinander v i e r u n d z w a n z i g s.a.

s.a.

24.3.2.3. Cuvinte derivate x) a) formate cu prefix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

d a s Gefäß der Fersuch d e r Begriff s.a.

fceruhen entscheiden erteilen zerstören verfügen s.a.

ungenau WMrichtig b e s o n d e r s.a.

ftevor en/lang g e m ä ß s.a.

b) formate cu sufix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die 'Ladung die Dichte der Stapler das Plätteten d e r Z e i c h n e r s.a.

funktionieren detonieren r e i n i g e n s.a.

möglieh brauchbar ständig dauerhaft praktisch

s.a.

anfangs stets höchstens viertens s.a.

c) formate cu prefix şi sufix
Substantive Verbe

d a s Gewinde d a s Gefüge s.a.

beseitigen beschädigen

s.a.

-

J > v. lecţia 7, punctul 7.6; lecţia 8, punctul 8.4; lecţia 9 punctul 9.3; lecţia 15, punctul 15.4; lecţia 16 punctul 16.4; lecţia 18, punctul 18.6.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

389

d) formate cu schimbare de vocală, cu sau fără prefixe sau sufixe
Substantive

Verbe

Adjective tatsächlich feinkörnig gründlich ringförmig hauptsächlich s.a.

Alte părţi de vorbire

das der die der der

Maß Druck Größe Ursprung Vorgang s.a.

setzen zählen begrüßen benötigen verändern s.a.

wofür womit s.a.

Derivarea cu prefixe şi sufixe se face de la cuvinte simple• (dicht — die Dichte; zeichnen — der Zeichner; rein-—reinigen), de la cuvinte compuse (umformeii — der Umformer; feststellen — die Feststellung; Einfluß — beein­ flussen; sachgemäß — unsachgemäß), de la alte cuvinte derivate (fertigen — die Fertigung; notwendig — die Notwendigkeit; erreichen-—erreichbar), precum şi de la grupuri de cuvinte (Gewinde bohren — der Gewindebohrer; Geld einsparen — die Geldeinsparung). Elementele cuvintelor compuse "pot fi, la rîndul lor, cuvinte derivate (die Flüssigkeit + der Druck = der Flüssigkeitsdruck; das Korn -f-die Größe = die Korngröße; die Anwendung -j- das Gebiet — das Anwendungs­ gebiet). 24.3.3. Din cele de mai sus rezultă că structura cuvintelor poate fi uneori foarte complexă. î n schimb, numărul prefixelor şi sufixelor este limitat, iar acestea au de obicei un sens sau o funcţie foarte precisă. Cunoaşterea acestora şi a sensului cuvintelor simple ne ajută să deducem înţelesul cuvintelor cu •o structură mai complexă. Exemplu: • die Einsatzmöglichkeit = substantiv compus din „Einsatz•+ Möglichkeit" ; der Einsatz = substantiv derivat prin schimbare de vocală de la + „einsetzen" = a folosi, a pune în aplicare ; die Möglichkeit = substantiv derivat cu sufixul -ke.it de la „möglich" = posibil; einsetzen = verb compus din „ein + setzen" ; möglich = adjectiv derivat cu sufixul -lieh de la „mögen" = a putea. die Ein — satz — mög — lieh — keit aplicare '-,;. posibil

^\^ posibilitate -* " ^ posibilitatea de aplicare

390

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPI.OSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.3.4. Uneori, cuvintele derivate (mai puţin cele compuse) au suferit considerabile modificări de sens faţă de cuvîntul de bază. Exemple: stehen (a sta) — verstehen (a înţelege) springen (a sări) — der Ursprung (originea) flach (plat, neted) — die Fläche (suprafaţa, aria) fassen (a prinde, a cuprinde) — das Faß (butoiul) das Zeug (materialul) •— erzeugen (a produce) — das Werkzeug (unealta) î n aceste cazuri vom recurge la dicţionar pentru stabilirea exactă a sensului. Exerciţiul 490. Stabiliţi structura cuvintelor din textul lecţiei ! Exerciţiul 491. Analizaţi structura următoarelor cuvinte (elementele com­ ponente ! ) Werkstoffbedarf Geschwindigkeit Anwendungsgebiet Hochleistungswerkzeug Fertigungseinrichtung Beanspruchung Hauptarbeitsgang Verantwortliche Kunststoffisolierung Endbearbeitung Widerstandsschweißen Haartrockner Betriebsamkeit Tiefziehwerkzeuge Hohlgefäß Exerciţiul 492. De la ce cuvinte (sau grupuri de cuvinte) sînt derivate următoarele substantive şi prin ce mijloace ? Gleichrichter Verschweißung Entwicklung Stromerzeuger Zufuhr Herstellung Schweißumformer Einwirkung Erfinder Bezeichnung Fortschritt Stanzerei Härterei Formgebung Eigenschaft Genauigkeit Zugfestigkeit Sandgießerei Exerciţiul 493. Ce înseamnă următoarele cuvinte? încercaţi să deduceţi sensul din structura lor (cunoaşteţi toate elementele !) şi controlaţi apoi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! die Eckigkeit der Wichtigkeitsgrad der Entwurf die Betriebsleitung die Kürze die Stromeinsparung die Verfügbarkeit schwierig die Anwendbarkeit die Vereinbarung die Beantwortung das Herstellungsverfah­ die Befestigungsvorrich­ ren tung die Gesamtheit unverändert Exerciţiul 494. Cunoaşteţi substantive derivate de la următoarele cuvinte? Indicaţi-le ! laden = a încărca bedeuten = a însemna abschließen = a încheia das Handwerk == meseria hitzebeständig = rezis­ tent la căldură

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

391

gewinnen = a obţine der Teil = partea das Haar trocknen = a usca părul

mit Farbe anstreichen = a da cu vopsea Werkzeug machen = a einladen = a invita face unelte durchsehen = a parcurge kalt verformen = a mo­ dela la rece

das Hans

= casa

24.4. Familii de cuvinte
24.4.1. Cuvintele derivate sau compuse care au la bază acelaşi cuvînt simplu formează, împreună cu acesta, o familie de cuvinte. Exemple: gießen = a turna der Guß der Gußteil der Gießer der Grauguß der Gußrohling die Gießerei die Sandgießerei der Rotguß die Gußlegierung das Spritzgießen der Temperguß das Feingießverfahren ş.a das Wort == citvîntul verantworten wörtlich s.a. die Antwort antworten die Verantwortung beantworten verantwortlich die Beantwortung der Verantwortliche die Verantwortlichkeit andere = c elălalt, altul abändern anders s.a. ändern die Abänderung die Änderung verändern abänderbar die Veränderung umändern veränderlich die Umänderung die Veränderlichkeit umänderbar verändert unverändert stehen = a sta ständig der Stand der Bestand vollständig bestehen die Entstehung unvollständig entstehen der Verstand verstehen das Verständnis der Zustand der Widerstand herstellbar die Stelle stellen die Herstellung vorstellbar herstellen vorstellen die Vorstellung feststellbar

suchen. bauen. zurück­ greifen sich beteiligen sich entscheiden verfügen Der Sprengstoff beruht auf der von Nitroglyzerin. Constituiţi şi alte familii de cuvinte din vocabularul învăţat. Basis Wir verzichten auf diese Energiequellen. liegen*. 2(N. wirken*. verzichten. der Teil. Er verfügt über eine Ladung Spreng­ stoff. A an D) erteilen * (De la cuvintele n o t a t e cu* cunoaşteţi derivate cu modificări de vocală) . Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) abbrennen. halten*. 3(N. sitzen*. messen*. verfolgen Dieses Verfahren erlangt große Bedeu­ tung. drehen. A durch A) ersetzen 3(N. stecken. Exerciţiul 495.392 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN aufstellbar feststellen die Feststellung darstellbar die Aufstellung aufstellen zusammenstellbar die Darstellung darstellen die Anstellung zusammenstellen anstellen der Angestellte s. lehren. Recapitulaţi vocabularul lecţiilor 1—24 şi constataţi ce cuvinte cunoaşteţi din familiile următoarelor cuvinte simple ! Stabiliţi structura lor ! arbeiten. Notaţi-le într-un caiet şi completaţi-le pe măsură ce înaintaţi cu lectura ! 24. A) erlangen. Beteiligen Sie sich an der Vorarbeit. prüfen. fahren*.a. treiben*. winden (a răsuci)*.5. Exerciţiul 496. die Zahl*. zeichnen. das Zeug (mate­ rialul). Man entschied sich für diese Geschwin­ digkeit.) scheinen Der Richtwert scheint genau zu sein. bohren. 2 (N auf D) 2(N auf A) 2(N an D) 2(N für A) 2(N über A) beruhen einwirken. detonieren Die Ladung brennt ab. die Form. 2(N inf. fest. der Stoff. Man erteilte ein Patent an den Fach­ mann. Ersetzen Sie dieses Medium durch Wasser. ziehen*. geben*.

Was wird ersetzt und wodurch ? c. ihre Vor. C. Als was beteiligt sich der Sprengstoff an der Verformung ? Exerciţiul 499. d. Johnson ? f. Was sind Schieß.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 393 Exerciţiul 497. Die Anwendungsarten von Sprengstoffen. Wann sprechen wir von Kontaktverfahren ? n.und Nachteile. Über welche Möglichkeit verfügte Adamson schon 1876? e. a) erlangen — die neue Methode e) beruhen — das Distanzver­ fahren b) verfügen — das Werk f) sich entscheiden — die Fachleute c) verfolgen — die Kontrolleure g) verzichten — man d) sich beteiligen — die Delegation h) einwirken — die Detonation Exerciţiul 498 (sinteză). Welche Patente erhielten Munroe und W. 1 ? p. . Worauf beruht das Explosionsverformen ? b.oder Treibstoffe ? j . Wann sprechen wir von Distanzverfahren ? o. Formulaţi întrebări cu verbele şi subiectele date în aşa fel ca să răspundă a doua parte sintactică cerută de valenţă! Răspundeţi apoi la întrebări ! Model: erlangen — die neue Methode Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Ist die Idee des Explosionsverformens neu ? d. e. N. Was zeigt Abb. Wie teilt man die Explosionsstoffe ein ? i. Expuneţi crai şi în scris textul pe baza următorului plan! a. b. Citiţi textul şi răspundeţi ! a. Was sind Sprengstoffe ? k. (sinteză). Welcher Explosionsstoff erweist sich als vorteilhafter ? 1. Jones 1909? g. Was tritt beim Detonieren der Ladung ein ? r. Für welches Gebiet der Technik ist das Explosionsverformen heute besonders bedeutend ? h. Das Prinzip des Explosionsverformens. Die besondere Bedeutung dieser Technik heute. Aus welchen Verfahren besteht das Explosionsverformen ? m. Welches Patent erhielt J. Die Explosionsstoffe. Seit wann ist dieses Verfahren bekannt ? c.

zurechtgeschnitten) Sprengschnur Kunststoff hülle füllen Variation a mînui. Eine andere praktische Form sind Sprengschnüre 10). Flüssige Explosionsstoffe lassen sich schwerer handhaben 1 ! . die mit dem Explosionsstoff gefüllt 12) ist. Andere ergeben nach Zusatz 3) eines Weichmachers 4) die sog. Feste Explosionsstoffe lassen sich in bestimmte Formen gießen oder pressen 2).394 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN D. 14 ÜBER EXPLOSIONSSTOFFE FÜR DAS VERFORMEN VON METALLEN Die Explosionsstoffe bestehen aus verschiedenen chemischen Zusam­ mensetzungen und sind in flüssiger oder fester Form verfügbar. die sich von Hand 5) in die gewün­ schte 6) Form pressen lassen. weil sie sich leicht in jede gewünschte Form legen lassen und Variationen 1 3 ) des auf den Rohteil einwirkenden Druckes ge- 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) handhaben pressen Zusatz Weichmacher Hand wünschen scharf Messer zurechtschneiden. die mit einem scharfen 7 ) Messer 8) zurechtgeschnitten 9 ) werden können. „plastischen" Explosionsstoffe. Diese Typen sind auch in Folien verschiedener Stärke lieferbar. Diese bestehen aus einer Kunststoffhülle n ) von etwa 6 mm Durchmesser. Sprengschnüre sind für das Explosionsver­ formen sehr vorteilhaft. so daß ihnen weniger Bedeutung zukommt. (schnitt zurecht. a manipula a presa adaosul plastifiantul mîna a dori ascuţit cuţitul tăiat potrivit fitilul detonant învelişul din material plastic a umple variaţia der der die das 10) die 11) die 12) 13) die . Lectură suplimentară Nr.

aufgebaut) 18) die Zündkapsel 19) die Magnetzünder 20) die Explosion a permite substanţa explozivă plastică nitroglicerina aici: a se compune pe baza de. die meistens auf Basis von Nitroglyzerin 16> aufgebaut 1 7 ) sind. Es gibt dann noch verschiedene Typen von Plastikexplosionsstof­ fen 15).LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 395 statten 14). 14) gestatten 15) der Plastikexplosionsstoff 16) das Nitroglyzerin 17) sich aufbauen (baute auf. Fast alle Explosionsstoffe können durch eine elektrische Zündkapsel 18 * mit Magnetzünder 19> zur Explosion 20) gebracht werden. amorsa magnetou explozia .

die ohne direkten menschlichen Ein­ griff erfolgen. selbstregelnd ablaufen. schuf. geht die Geburtsstunde der Automation nicht bis in die Steinzeit zurück. sondern kann in das 18. Nach Ansicht anderer Forscher.1. doch muß wohl angenommen werden. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertigerzeugnis einschließlich der notwendigen Kontrollen in einer Vielzahl von oft elektronisch gesteuerten Operationen durch. v. *) v. Produktionstechnik eine stürmische Entwicklung durchgemacht hat. Während aber in der Mechanisierung der Mensch ein wesentliches Glied der Fertigung war. tritt er heute bei der Automation fast völlig zurück. punctul 25. Man hat darauf hingewiesen. sowie vollautomatische und vollkontinuierliche Getreidemühlen. als der Mensch die ersten Werkzeuge wie Knüppel. •*) v. Erwähnenswert wären auch Webstühle. die die erforderlichen Arbeitsgänge in Einzeloperationen durchführen. Zu jener Zeit sind derartige Erfindungen und ihre Anwendung revolutionierend gewesen. also Vorgänge. * > Demgegenüber wurde die Meinung geäußert. Explicaţii. Diese Auffassung müsse zwecks einheitlicher Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden. daß die sog. erscheint der Automat als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungsstraße 4) durch Verkettung von Einzelmaschinen. şi lectura suplimentară „Automatische Fertigungsstraßen" 2) . die es in Amerika gegeben haben soll. als James W a t t den Fliehkraftregler erfand.2. daß diese Auffassung heute nicht mehr ganz zutreffend sei 2 ) und der Begriff „Automation" enger gefaßt werden müsse. die selbständig. der bereits in der Steinzeit begonnen habe. Anstelle einer Vielzahl von handbedienten Werkzeugmaschinen. Explicaţii.4. welchen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde./ Lehrstück Nummer 25 AUTOMATION* A. Es scheint. unwillkürlich. punctul 25. 3 > v. Text Ein Forscher hat einmal behauptet. die über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation führte. Hebel. *' auch „Automatisierung". zwangsläufig. als sei diese Meinung im Laufe der Entwicklung Allge­ meingut geworden 3) und habe überall Aufnahme gefunden. die bereits vor 150 Jahren durch Lochstreifen gesteuert worden sind. Beile usw. punctul 25. Explicaţii. die Automation sei die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses. daß sich damals kaum jemand eine Vorstellung habe machen können. solle man als Automation bezeichnen. 2 ' Alle Vorgänge. Jahrhundert verlegt werden.

nimerit. -(e)s. 25. -(e)s. -en der Entwicklungsprozeß. -en der Forscher. -s.2) omul ciomagul toporul a crea faţă de aceasta. pct.2) a prinde de sine stătător. -sses. . -e solle (conj. -s. lief ab. 25. I de la „sein") die Fortsetzung. independent forţat. . -(e)s. I de la „müssen") fassen selbständig zwangsläufig unwillkürlich selbstregelnd ablaufen (äu. behaupten sei (conj. -e schaffen (schuf. Explicaţii. pct.2) pentru. -(e)s. corespunzător mai strîns. obligatoriu involuntar autoreglat a decurge omenesc intervenţia (v. Explicaţii. consideraţia. îngust. contrar acestui lucru părerea. adoptarea. părerea. Vocabular die Automation.e das Allgemeingut. geschaffen) demgegenüber die Meinung. I de la „haben") der Mensch. bunul general a se generaliza primirea. habe (conj. -n automatizarea cercetătorul a afirma (v.e r Allgemeingut werden die Aufnahme. ist abge­ laufen) menschlich der Eingriff. (e)s. urmarea procesul de evoluţie / de dezvoltare epoca de piatră (v. 25. (zog. I de la „sollen") zwecks einheitlich die Begriffsbestimmung. in Betracht ziehen.2) continuarea. -en. f. pct. -en zutreffend enger (superi. das Beil. cu scopul uniform definiţia considerarea a lua în considerare. de la eng) eng müsse (conj.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 397 B. aici: cursul. Explicaţia.pl. -sse die Steinzeit. concepţia potrivit. gezogen) der Lauf. decursul bunul obştesc. pct. f. -en äußern eine Meinung äußern die Auffassung. mai îngust strîns. Explicaţii. -en der Betracht. strîmt (v. opinia a exprima a exprima o părere înţelegerea. admiterea. .pl. -en der Knüppel. 25.

a plasa regulatorul centrifug a inventa demn de menţionat.) Produktionstechnik. -en Umwandlung.398 LEHRSTÜCK NUMMER 25: AUTOMATION die das der der der die die die der die die das die der die die die die die der das Geburtsstunde. -er zurücktreten (i. -s. -en wesentlich Glied. angenom­ men) jemand Vorstellung. a se întoarce (aici: a data) secolul aici: a transpune. vollkontinuierlich Getreidemühle. ist zurückgetreten) völlig Vielzahl. -e verlegen Fliehkraftregler. ist zurückgegangen) Jahrhundert. -n derartig Erfindung. erfunden) erwähnenswert Webstuhl. esenţial. f. -en revolutionierend wohl annehmen (i . . -ses. -n zurückgehen (ging zurück. -(e)s. -n Verkettung. ideea gradul a arăta. a considera cineva imaginea. -se ora naşterii (aici: începutul) a merge înapoi. total sumedenia. -en Rohstoff. -en stürmisch durchmachen Mechanisierung. astfel de invenţia revoluţionînd. -en Grad. -e Fertigerzeugnis. revoluţionar aici: probabil aici: a presupune.pl.e Einzeloperation. -en Einzelmaschine. . trat zurück. handbedient Arbeitsgang. a indica tehnica producţiei furtunos a trece prin mecanizarea fundamental. (e)s. hingewiesen auf -f ac. erfinden (erfand. numărul mare servit manual operaţia (de lucru) operaţia individuală maşina individuală linia tehnologică (de fabricaţie) înlănţuirea transformarea materia primă produsul finit . elementul component a se retrage principal complet. -(e)s. -(e)s. -s. -(e)s. remarcabil războiul de ţesut banda perforată complet continuu / neîntrerupt moara de cereale / de grîne asemenea. -s.e Lochstreifen. -e hinweisen (wies hin. -n Fertigungsstraße.nahm an.

) 4 ).0. şi de obicei.. marcînd încheierea unei propoziţii intero­ gative..0. Punctuaţia. Exemple: Sind hier Einzeloperationen notwendig ? / Seit wann gibt es Automation ? Virgula (. capitolul introductiv „Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". cere ridicarea vocii în cazul propoziţiei interogative totale (care începe cu predicatul). Hebel. Semnul de întrebare ( ? ) 3 ) . . V[. marcînd încheierea unei propoziţii enunţiative. cere menţinerea vocii la aceeaşi înălţime începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie progredientă). Semnele de punctuaţie avînd anumite funcţii sintactice*> sugerează următoarele mişcări ale vocii în timpul lecturii cu glas tare: Punctul (. als der Mensch die ersten Werkzeuge wieKnüppel. Explicaţii şi exerciţii 25. marcînd sfîrşitul unei propoziţii subordonate sau întreru­ perea unei propoziţii în general.) 2 ). schuf. cere coborîrea vocii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie ter­ minală). La fel punctul şi virgula (.1. Pronunţare şi ortografie 25.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 399 einschließlich elektronisch ob inclusiv electronic dacă C. (!) La fel. ') punctul 2 ) 3 ' 4 > v.). Beile usw. (!) La fel două puncte (:). şi semnul exclamării. . Exemple: Die Produktionstechnik hat eine stürmische Entwicklung durchgemacht. şi coborîrea vocii în cazul propoziţiei interogative parţiale (care începe cu un cuvînt interogativ) în ambele situaţii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie interogativă). semnul exclamării.. uneori.

bezeichnet man als Automation. Ing. Exemple: Ing. Pregătiţi lectura textului. . b) Prin redarea conţinutului celor spuse sau gîndite exprimate într-o reformulare făcută de raportor 2> ( = Vorbirea indirectă).400 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Exemplu: Alle Vorgänge. ' Raportor = cel care relatează cele spuse sau gîndite de cineva. adică în transpunerea ei în vorbirea indirectă. î n reformularea vorbirii directe. Berger susţinea: „Automatizare există din secolul al XVIII-lea". Jahrhundert". Vorbirea indirectă 25. Exemplu: Ing. Berger behauptete: „Automation gibt es seit dem 18. Exerciţiul 500. Redarea celor spuse. es gebe Automation seit dem 18. 25. Berger susţinea că există automatizare încă din secolul al XVIII-lea. Ing. die selbständig ablaufen. respectînd regulile de intonaţie! Exerciţiul 501. se va ţine seama de următorul complex de reguli: J 2 > î n limbajul tehnic.1. gîndite sau scrise de cineva se poate face în două feluri: D a) Prin reproducerea întocmai a cuvintelor sale ( = Vorbirea directă). subliniind ultimele silabe puternic accentuate înaintea fiecărui punct şi fiecărei virgule ! Citiţi apoi textul cu glas tare. 'Exersaţi pronunţarea mai dificilă a următoarelor cuvinte ! der Entwicklungsprozeß [ent'vIklU^sprotses] demgegenüber ['de:mge:ggny:b9r] selbständig ['zelpftendlc] zwangsläufig ['tsva^slooilc] unwillkürlich ['Unvllky:rllc] selbstregelnd ['zelpstre:g9lnt] die Begriffsbestimmung [ba'grlfsbaftlmU?/] die Geburtsstunde [gg'buirts/tUnda] der Fliehkraftregler ['fli:kraftre:kbr] der Webstuhl ['ve:pjtu:l] die Fertigungsstraße ['fsrtlgUysftraisg] das Fertigerzeugnis ['fertlcsrtsogknls] 25.1.1.1. Berger behauptete.2. î n limbajul beletristic sau colocvial există şi alte posibilităţi. Jahrhundert.

2. Jahrhundert Automation". reflexive şi posesive se schimbă. er greife auf auf meine erste Idee zurück". separîndu-se de aceasta prin virgulă. din punctul de vedere al raportorului. 2 11 26 — Germana pentru ingineri fi tehnicieni — c.1.1.2. în vorbirea indirectă: în vorbirea directă: > propoziţii subordonate Propoziţiile enunţiative a) introduse cu daß b) neintroduse 1J Exemplu: Er behauptete: „Es gibt seit dem 18. regler erfunden ?" Er fragte: „Ist diese Auffassung zutreffend ?" Er fragte. se schimbă. Pronumele personale. Jahrhundert Automation. Propoziţiile principale din vorbirea directă devin propoziţii subordonate propoziţiei de declaraţie.2. dar între ele prin punct cînd sînt neintroduse. Exemple: Genosse Ionescu sagte: „Ich greife Genosse Ionescu sagte. wer den Fliehkraftregler erfunden habe. Propoziţiile interogative > introduse cu cuvîntul interogativ a) parţiale respectiv introduse cu conjuncţia ob (dacă) 2 ) b) totale Exemple: Er fragte: „Wer hat den Fliehkraft­ Er fragte. De obicei se preferă varianta neintrodusă. daß es seit dem 18. Er behauptete. Adverbele de Ioc şi de timp precum şi pronumele demonstrative prin care se poate exprima o apropiere sau o depărtare în spaţiu sau în timp. Er behauptete. Auffassung 25. ob diese zutreffend sei. Jahrhundert Automation gebe. 25.1. referindu-se la relaţiile respective de spaţiu şi timp văzute din punctul de vedere al raportorului. es gebe seit dem 18.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 401 25. > Conjuncţia „dacă" corespunde deci cu „wenn" în propoziţii condiţionale şi cu „ob" In vorbirea indirectă. Genosse Ionescu fragte: „Befassen Genosse Ionescu fragte.2.3. ob wir uns Sie sich mit der Mechanisierung mit der Mechanisierung unserer Ihrer Abteilung?" Abteilung befassen. seine erste Idee zurück. 1/103 .1. referindu-se la persoanele sau lucrurile despre care se vorbeşte. propoziţii subordonate B.

mai mult ca perfectul 7) . 16.2.4. 21. » v. stuhle sind vollautomatisch. a) Indicativ — cînd garantează adevărul celor relatate. 5 ) v.1. c) Conjunctivul 12)—cînd redă cu obiectivitate ceea ce a spus cineva. a 16-a. Sie haben dort keine. tion?" > v.5. se pot înlocui cu formele conjunctivului II (forma simplă) 1] şi în cazul unei relatări obiective.2 a 22-a. . 25. a 14-a. punctul 23.1. şi lecţia 18-a. alle Web­ stühle sind vollautomatisch".1.1. 14. imperfectul .1. Exemplu: Kollege Braun fragt: „Haben Sie Kollege Braun fragt. 25. conjunctivul I perfect 3) Exemplu: Genosse Barbu fragt: Genosse Barbu fragt.2. sau: alle Webstühle seien vollau­ tomatisch. 41 v. punctul 18.5. v.3. a 21-a. sau: alle Webstühle wären vollau­ tomatisch.3. 6) v. 7 > v. sau: ob wir die notwendigen Loch­ streifen hätten. In cazul cînd formele conjunctivului 1 2 ) coincid cu indicativul. ob es hier bei bei Ihnen eine Schreibmaschine ? uns eine Schreibmaschine gebe.402 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION . 2) 3 l lecţia punctul punctul lecţia lecţia lecţia lecţia a 23-a. Timpurile verbale folosite în vorbirea directă se transpun în vorbirea indirectă în felul următor: a) Prezentul indicativ conjunctivul I prezent 3) b) Viitorul indicativ 4 ' conjunctivul I viitor 3 ' s) 6) c) Perfectul . Raportorul îşi poate exprima atitudinea faţă de cele relatate prin trecerea predicatului din vorbirea directă la următoarele moduri în vorbirea indirectă.>. „Wie verläuft diese Einzeloperawie diese Einzeloperation verlaufe. . 25. 25. Exemple: Kollege Schulz fragt: „Gibt es dort Kollege Schulz fragt. ob wir die die notwendigen Lochstreifen?" notwendigen Lochstreifen haben. b) Conjunctivul II (forma simplă) X) — cînd se îndoieşte de adevărul celor relatate.2. Wir haben hier keine". punctul punctul punctul punctul 22. Exemplu: Herr Meier behauptet: „Alle WebHerr Meier behauptet.

3.L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION 403 „Wie wird diese Einzeloperation wie diese Einzeloperation verlaufen verlaufen ?" werde.2. Exemple: Ing.1. conjunctivul I viitor — pentru acţiuni ce urmează să aibă loc.en wir fassen ihr fasset ihr faßt Pers.2. conjunctivul I perfect — pentru acţiuni ce au avut loc.et Pers. . Ing. 25. II . punctul 10. Hofmann sagt: Ing. I I I . wir müssen die „Reinigen Sie die Oberfläche !" Oberfläche reinigen.2. 25. Observaţie: Exerciţii pentru fixarea vorbirii indirecte urmează după punctul 25. wir mögen ins „Kommen Sie ins Konstruktionsbüro!" Konstruktionsbüro kommen. Modul conjunctiv I are trei timpuri: conjunctivul I prezent — pentru acţiuni în desfăşurare . sollen = cînd este vorba de un îndemn. III . Hofmann sagt. Hofmann bittet. Conjunctivul I prezent se formează adăugîndu-se la radicalul infinitivului seria de desinenţe Exemplu: Spre comparaţie: indicativul Singular Pers. „Wie ist diese Einzeloperation verlaufen?" . I .e ich fasse ich fasse Pers.e er faßt er fasse wir fassen Plural Pers.2.1. Conjunctivul I 25. lecţia a 10-a. o invitaţie. I . Imperativul din vorbirea directă se redă în vorbirea indirectă prin parafrazare cu următoarele verbe modale x) : mögen = cînd este vorba de o rugăminte .6. Hofmann sagt. Hofmann sagt: Ing. II .est du faßt du fassest Pers. wir sollen uns „Sehen Sie sich den Lageplan an !" den Lageplan ansehen.. Hof mann bittet: Ing.2. müssen = cînd este vorba de un ordin.en sie fassen sie fassen J > v. r wle „Wie verlief diese Einzeloperation?" ^ i e s c Emzeloperahon verlaufen „Wie war diese Einzeloperation ver­ laufen" ? 25.2 al lecţiei de faţă.. Ing.

soll. können. II şi I I I sing. Conjunctivul I viitor şi perfect se formează ca şi viitorul I şi per­ fectul indicativ. sollen. „haben" ş:i „werden" au la conjunctivul I prezei următoarele forme: werden Spre comparaţie: indicativul sein haben ich habe ich werde ich bin ich habe ich werde ich sei du habest du werdest du bist du seist du hast du wirst er habe er werde er ist er hat er wird er sei wir seien wir haben wir werden wir sind wir haben wir werden ihr habet ihr werdet ihr seid ihr seiet ihr habt ihr werdet sie seien sie haben sie werden sie sind sie haben sie werden Verbele modale formează conjunctivul I prezent ca toate verbele regulate. könnest. sollen. ich darf. wolle wir dürfen. müsset. pornind de la infinitiv. können. wolle will etc. de asemenea. du dürfest. könne. Exemple: Spre comparaţie: indicativul Conjunctivul I viitor ich werde hinweisen ich werde hinweisen du wirst hinweisen du werdest hinweisen er wird hinweisen er werde hinweisen wir werden hinweisen wir werden hinweisen ihr werdet hinweisen ihr werdet hinweisen sie werden hinweisen sie werden hinweisen 25. Diateza pasivă a conjunctivului I este marcată. wollen ihr dürfet.2. müssen. se anulează la conjunctiv.3. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich dürfe. avînd verbul auxiliar la conjunctivul I. sollest. muß. solle. könnet. mögen. wollen 25. möget.404 LEHRSTOCK 25: AUTOMATION Schimbările vocalei radicale a unor verbe tari la indicativul prezent. solle. müssest. möge. wollest er dürfe. . müssen.2. mögen. kann. müsse. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich halte ich nehme ich halte ich nehme du nehmest du hältst du nimmst du haltest er halte er nehme er hält er nimmt wir halten wir nehmen wir halten wir nehmen ihr haltet ihr nehmet ihr haltet ihr nehmt sie nehmen sie halten sie nehmen sie halten Verbele auxiliare „sein . wollet sie dürfen. numai prin verbul auxiliar „werden" la modul conjunctiv I.4. mögest. müsse. sollet. möge. mag. könne. pers.

î n traducerea conjunctivului I în limba română se foloseşte indicativul cînd se relatează cu obiectivitate cele spuse sau gîndite de cineva 1 '. Was man auch immer behaupte. Exerciţiul 504. Exerciţiul 502. .. î n alte funcţii decît cea din vorbirea indirectă.. . In Zu­ kunft werde jeder Arbeitsgang . Citiţi textul lecţiei şi constataţi cînd intervine vorbirea indi­ rectă ! Stabiliţi de la ce propoziţie de declaraţie depinde! Exerciţiul 503. Orice s-ar afirma..". die Produktionstechnik hat sich schnell ent­ wickelt. trecîndu-le la vorbirea directă! Model: Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung etc. sind gesteuert worden Der Direktor erklärte. Dl. Conjunctivul I perfect Spre comparaţie: indicativul ich habe geschaffen ich sei erschienen ich habe geschaffen ich bin er­ schienen du habest geschaffen du seist erschienen du hast geschaffen du bist er­ schienen er habe geschaffen er sei erschienen er hat geschaffen er ist er­ schienen wir haben geschaffen wir seien erschienen wir haben geschaffen wir sind erschienen ihr habet geschaffen ihr seiet erschienen ihr habt geschaffen ihr seid er­ schienen sie haben geschaffen sie seien erschienen sie haben geschaffen sie sind er­ schienen 25. punctul 25. conjunctivul I se redă în limba română prin condiţionalul optativ. Exemple: Herr Meier behauptet.2. Meier susţine că toate războaiele de ţesut sînt complet automatizate.4 c) al lecţiei de faţă.1. Conjugaţi la timpurile conjunctivului I următoarele ex­ presii ! eine Meinung äußern eine Fertigungsstraße aufstellen J ) v. wird gearbeitet Heute werde bereits viel mit Automation gearbeitet. schon vor 50 Jahren seien einige Maschinen automatisch gesteuert worden. Transformaţi părţile textului redactat la vorbirea indirectă.4..2.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 405 Spre comparaţie: indicativul Exemple: . wird automatisiert werden automatisiert werden. alle Webstühle seien vollautomatisch. tehnica producţiei s-a dezvoltat rapid.

„Schon vor 150 Jahren waren einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. Der Professor erklärte. Der Ingenieur erläuterte: „Die Automation geht nicht bis in die Steinzeit zurück"." c.406 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION automatisch ablaufen auf eine Erfindung hinweisen die Zeit in Betracht ziehen ein neues Fördermittel erfinden Exerciţiul 505. bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück." . Der Leiter der Delegation fragte: „Welche Art von Automation wenden Sie in Ihrem Werk an ?" „Geschieht es in Form von Einzelmaschinen oder von automatischen Fer­ tigungsstraßen ?" „Führt dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder vom Halbzeug zum Fertigerzeugnis d u r c h ? " d. Ein Genosse wollte wissen: „Erhöht die neue Energiequelle die Geschwindigkeit ?" „Wie wirkte der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile ein ?" „Kann man auf das Kontaktverfahren verzichten?" „Werden wir über den notwendigen Treibstoff verfügen?" „Wer beteiligt sich an den Vorarbeiten?" e. a. Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück." „Bei der Mechanisierung war er ein wesentliches Glied der Fertigung." b. Der Oberingenieur bestimmte: „Hier wird das Explosionsverfahren angewendet." „Wenn dieser Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden ist." „Nach 150 Jahren wird die Automation einen noch höheren Grad erreichen. In der Betriebsanleitung steht: „Reinigen Sie die Oberfläche !" „Entfernen Sie den Rost möglichst gründlich !" „Bewahren Sie die Metallteile vor Korrosion !" „Entfetten Sie die Metallflächen vor der Montage \" „Achten Sie bitte auf richtige Aufstellung der Maschine 1" f. subordonîndu-le propoziţiilor de declaraţie respective! Model: Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück". Jahrhundert verlegen". „Damals hat James W a t t den Fliehkraftregler erfunden". „Man kann ihren Anfang ins 18. sonst wird der Flüssigkeitsdruck zu stark. der Explosionsstoff wurde bereits hertransportiert." „Die Geschwindigkeit muß erhöht werden. Treceţi următoarele propoziţii la vorbirea indirectă (va­ rianta obiectivă). wird die Ladung abgebrannt.

în mod normal.1. als ob nichts geschehen sei.5. imperfectul (sau preteritul) 3). Exemple: Er wird sich wohl für das Distanzverfahren entscheiden.1 lecţia a 10-a.3. 1 . Er kommt.3. folosit mai ales în vorbirea indirectă. vă veţi ocupa de tehnica procedeului.1. 4) v. acest mod mai poate exprima în anumite contexte: a) un ordin. = A spus că nu va veni. Dintre acestea. lecţia a 21-a.2 şi 3. Sie sprachen weiter. indicativul este. indicativul. punctul 16.3. punctul 8. 25. b) Conjunctivul II 8 ' cu timpurile prezent şi trecut. curăţaţi acum piesele metalice ! b) o acţiune nesigură. lecţia a 8-a. 2) v. lecţia a 14-a.1. 11 v. Dar şi celelalte două moduri. = Se va hotărî probabil pentru procedeul de distanţă.3. lecţia a 16-a.3. 6 > v. perfectul 2 '. ' ' v. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei moduri: Exemple: ••• '•<"•' Indicativul — modul acţiunilor reale. punctul 10. 5 > v. 81 v. punctul 14. punctul 21.3. 25. . de obicei. Kommen Sie ! Conjunctivul — modul acţiunilor posibile.3. lecţia a 4-a. în limbajul tehnic predomină.2. Modurile şi diatezele verbale ( R e c a p i t u l a r e şi sinteză) 25. = Au vorbit mai departe ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic. în acest caz. lecţia de faţă. precum şi pentru exprimarea unor forme de imperativ". lecţia a 22-a. însoţit de un adverb care exprimă incertitudinea. Deşi funcţia principală a indicativului constă în exprimarea unor acţiuni sau stări reale. punctul 18.1. dar şi în alte propoziţii secundare. probabilă. lecţia de faţă. incerte.3.1. ireale. punctul 11.3. lecţia a 18-a. lecţia a 3-a punctele 3. lecţia de faţă. punctul 23. viitor şi perfect. folosit pentru expri­ marea unor acţiuni dorite. er komme nicht. punctul 22. o dispoziţie (de obicei prin viitor sau prezent). punctul 25. mai mult ca perfectul 4) şi viitorul 5 '.1. Conjunctivul are următoarele forme: a) Conjunctivul I 6 ' cu timpurile prezent. lecţia a 11-a. îşi au funcţiile lor bine stabilite. punctul 25. 3) v. Exemple: Sie werden sich mit der Verfahrenstechnik befassen. Imperativul — modul acţiunilor solicitate. punctul 4 .LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 407 25. Er käme.2. sau ireale. = Dv. Sie reinigen jetzt die Metallteile ! = Dv.1.3. deşi folosite mai rar. Exemple: Er sagte.1. Indicativul are următoarele timpuri: prezentul 1 '.1.

ar participa la sesiune. a Ii-a singular prin -a sau omiterea ei. a Il-a singular şi plural. a) Imperativul de politeţe 11 pentru pers. punctul 7. a IlI-a singular se folosesc frecvent forme de imperativ parafrazate cu ajutorul verbelor modale „mögen. Wenn er gekommen wäre. Exemple: Sei unser Gast ! = Fi oaspetele nostru ! Seid unsere Gäste ! = Fiţi oaspeţii noştri ! c) Imperativul pentru pers.3. punctul 14. lecţia a 14-a. Exemple: Kommen Sie ! = Veniţi ! Beteiligen Sie sich an der Tagung ! = Participaţi la sesiune ! Seien Sie unser Gast ! = Fiţi oaspetele nostru ! Nehmen Sie Platz ! = Luaţi loc ! Imperativul de politeţe poate fi formulat şi cu verbele modale „mögen" şi „wollen" sau cu conjunctivul II „würde" pentru a i se da o notă deosebită de politeţe şi serviabilitate. Imperativul are numai timpul prezent cu următoarele forme. x 2 Exemple: > v. hätte er an der Tagung teilgenommen. Exemple: Er komme ! = Să vină ! Er beteilige sich an der Tagung ! = Să participe la sesiune ! Er sei unser Gast ! = Să fie oaspetele nostru ! Er nehme Platz ! = Să ia loc ! Pentru pers. = Dacă ar fi venit.2.3.1.3.a plural cu inversarea pronumelui. mai ales în vorbirea indirectă. solicitări. a Ii-a singular şi plural. 25. müssen" la indicativul sau conjunctivul I prezent. sollen. = Dacă ar veni. care exprimă invitaţii.408 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Wenn er käme. ar fi participat la sesiune. . Exemple: Komm ! = Vino ! Kommt ! == Veniţi ! Beteilige dich (Beteiligt euch) an der Tagung ! = Participă (Participaţi) la sesiune ! Nimm (Nehmt) Platz ! = Ia (Luaţi) loc ! De la verbul „sein" = a fi se formează imperativul familiar pornind de la conjunctivul I prezent cu omiterea pronumelui (şi a desinenţei la singular). format din conjunctivul I prezent. format pornind de la indicativul prezent prin omiterea pronumelui şi înlocuirea desi­ nenţei la pers. format din conjunctivul I prezent al pers. würde er an der Tagung teilnehmen. ) v. Exemple: Wollen Sie bitte kommen ! = Vreţi vă rog să veniţi ! Möchten Sie bitte Platz nehmen ! = Vreţi vă rog să luaţi loc ! Würden Sie bitte unser Gast sein ! = Aţi vrea vă rog să fiţi oaspetele nostru ! b) Imperativul familiar 2) pentru pers. a IlI-a singular. rugăminţi sau porunci. a I l I . lecţia a 7-a.

LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 409 Exemple:'Sagen Sie ihm. J de material. 25. lecţia a 13-a. parafrazat prin verbele mo­ dale „mögen". Rost sorgfältig beseitigen ! = A se îndepărta cu grijă rugina ! Oberfläche nicht beschädigen ! = A nu se vătăma suprafaţa ! Ungenaue Teile austauschen ! = A se schimba părţile neprecis lucrate! î n limbajul tehnic se întîlneşte mai ales această ultimă formă. Diateza reflexivă2) — pentru acţiuni care se răsfrîng asupra subiec­ tului. sollen. = Spuneţi-i să vină. = Spuneţi-le să binevoiască să vină. punctul 12. lecţia a 12-a. a IlI-a plural. Diateza pasivă 1] — pentru acţiuni pe care le suferă subiectul. Exemple: Wir verdoppeln das Werkstoff Volumen.3.2. să participe la sesiune. d) Imperativul pentru pers. format din infinitivul (uneori şi din partici­ piul perfect al) verbelor. > v. = Dublăm volumul de material. 2 Exemple: *) v. f) Imperativul impersonal. imperativul pentru pers. er soll/solle an der Ta­ gung teilnehmen. Das Werkstoffvolumen wird verdoppelt. că trebuie să se hotărască. să participe la sesiune. I plural. können. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei diateze: Diateza activă — pentru acţiuni pe care le desfăşoară subiectul. .2. punctul 13. dürfen" la conjunctivul I.2. er muß/müsse sich entscheiden. Exemple: Sagen Sie ihnen. că trebuie să se hotărască. sie müßten sich entscheiden. 1 Se dublează volumul Das Werkstoffvolumen verdoppelt sich. sie möchten kommen. er mag/möge kommen. sie sollten an der Tagung teilnehmen. müssen. Se traduce în limba română tot cu infinitivul. a IlI-a plural este para­ frazat prin conjunctivul II. format din conjunctivul I prezent cu inversarea pronumelui personal. Exemple: Sie mögen kommen ! = Să vină ! Sie sollen den Termin verlegen ! = Să amîne termenul ! Sie müssen sich an der Tagung beteiligen ! = Să participe la sesiune ! î n vorbirea indirectă. Exemple: Gehen wir ! = Să mergem ! Nehmen wir Platz ! = Să luăm loc ! Verlegen wir den Termin ! = Să amînăm termenul ! e) Imperativul pentru pers.

Er verfügte über die Arbeitsmethoden. Se pare Completă: als ob diese Meinung Allgemeingut geworden sei ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. Anfangs schien es. ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. als ob es keine neuen gebe. Die Geschwindigkeit erhöht sich. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. Atît diateza pasivă cît şi diateza reflexivă ajută în limbajul tehnic la formularea unei exprimări impersonale. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. . Model: Anfangs schien es. iar în locul său se aşază verbul finit Exemplu: Propoziţia principală Propoziţia subordonată Es scheint. als sei die Anwendung dieses Verfahrens möglich. Exemple: Die Geschwindigkeit wird erhöht. als ob er der Oberingenieur sei. c. eliminîndu-se al doilea cuvînt al conjuncţiei.410 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Limbajul tehnic este caracterizat prin formulări frecvente cu diateza pasivă. J Es wird darauf hingewiesen.1. a. Unele propoziţii subordonate introduse prin conjuncţii complexe (locuţiuni conjuncţionale. 1 = g e y.4. prescurtată : als sei diese Meinung Allgemeingut geworden. Exerciţiul 506. daß dieses Erzeugnis sich bewährt hat. compuse de obicei din 2 cuvinte) pot fi prescurtate. b. Anfangs schien es. = Se arată că acest produs s-a dovedit a fi bun. Prescurtaţi următoarele propoziţii aşezînd verbul finit în locul conjuncţiei „ob" ! comparative ireale. als ob sich die Produktion verdoppeln müsse. d.4. Der Werkstoffbedarf nahm so sehr zu. 25. Sie hielten an der alten Methode fest. Propoziţii subordonate prescurtate 25.

) v. complement etc. Deosebirile cele mai specifice se referă la ordinea părţilor de propoziţie (predicat.1.3.).2. Felul propoziţiei Locul I» Locul II Locurile III. v. PF) şi partea infinită sau nominală (predicatul complex. Pn 3) ). punctul 24.5. punctul 11. Predicatul cuprinde în mod obligatoriu un verb (principal sau auxiliar) la o formă finită ( = conjugată) sau un infinitiv prepoziţional (infinitiv cu „zu"). care se împart. Locul pen­ ultim Locul ultim A. * ** lecţia a 24-a. Poziţia predicatului şi a părţilor sale este cheia înţelegerii propo­ ziţiei germane. subiect. Predicatul trebuie deci în primul rînd identificat şi înţeles.5. IV etc.5. expuneri şi explicaţii ori de a participa la discuţii de ordin tehnic. lecţia a 11-a. în două părţi: partea finită (= verb la forma personală. Predicatul poate consta dintr-un singur cuvînt (predicatul s i m p l u v ) sau din două ori mai multe cuvinte.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 4H 25. punctul 6. Una dintre cele mai marcante particularităţi ale limbajului teh­ nic german este •— pe lîngă structura cuvintelor de specialitate v— structura propoziţiei. indiferent de numărul cuvintelor. 413 . Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) 25. lecţia a 6-a. Deosebirile numeroase faţă de construcţia propoziţiei din limba română cer ca înainte de a trece la lectura unui text tehnic german sau de a audia conferinţe. 25.5. Propoziţia principală a) enunţiativă b) interogativă Pf Läuft Pf** Der Arbeits­ läuft gang automatisch Pn*** ab. auditorul sau participantul să cunoască bine particularităţile structurii sintactice a limbii germane pentru a putea înţelege şi vorbi.2. *** vezi pag. Predicatul simplu se comportă în privinţa ordinii în propoziţie ca şi partea finită a predicatului complex. ba) totală der Arbeitsgang automatisch Pn ab? bb) parţială 11 2) 3 Wie Pf läuft der Arbeitsgang Pn ab? v. cititorul. de aceea indicăm în tabelul de mai jos numai poziţia predicatului complex.

25. d) prescurtată 41 als Pf laufe der Arbeits­ gang automa­ tisch * v.2 17.1. lecţia 4 > v.1. lecţia 3 > v. lecţia a a a a de 16-a. so. . daß der Arbeits­ gang automatisch ab- b) neintrodusă > 3 der Arbeits­ gang automatisch c) infjnitivală 3) um das Projekt genau Pn durchzu­ führen. lecţia > lecţia 2 > v. 4. Prepoziţia secundară Pn a) introdusă > Pf Läuft l Pn durch ! Das Projekt genau Pf führe durch führen ! Pn das Projekt genau durch ! Pn durchführen! Sie bitte das Pro­ jekt genau Pf möge das Projekt genau Pn durchführen! Pf läuft. 18.2. Locul penultim 1 Locul ultim c) imperativa Pf Führen ca) cu imperativ Sie das Projekt genau Pn cb) cu infinitiv Man ce) cu conjunctiv Pf Wollen cd) cu verb modal Man sau: B.. Pn ab.. 19. 18-a. faţă punctul punctul punctul punctul punctul 16. 17-a. Pn ab. 19-a.412 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Felul propoziţiei Locul I« Locul II Locurile I I I . IV etc.

III etc. circumstanţial). parte sintactică (subiect.5. complement." înseamnă în acest context: prima. Exemplu: Locul I Locul II I Locul p e n u l t i m Locul ultim müssen. atunci stă în faţa acesteia ca şi negaţia „kein". II. . atributul de orice fel fiind considerat ca element al părţii sintactice formate de cuvîntul său de referinţă. 25.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 413 „Locul I. predicat. ** Pf = partea finită a predicatului. a treia etc. aceasta este primul element. Exemplu: 1 1 Locul I Locul I I Locul p e n u l t i m j Locul u l t i m 1 Wir Pf haben den Termin \ Pn i nicht verlegt Negaţia „nicht" este primul element şi în partea nominală a predicatului propoziţiei secundare. a doua. Exemplu: J Locul I Locul II Locul penultim l Locul ultim Wir Pf verlegen 1 Pn dem Ter­ min i nicht Dacă partea nominală a predicatului cuprinde şi alte elemente în afară de negaţie. Negaţia „nicht" poate fi o parte infinită a predicatului şi se com­ portă ca elementul Pn din tabela de mai sus. damit wir den Termin nicht verlegen Dacă negaţia „nicht" neagă altă parte sintactică. Exemple: Locul I Locul I I Locul ultim Locul penultim Pf Der Arbeits­ gang läuft Kein Arbeits­ läuft gang Pn nicht automatisch hier automatisch ab ab. *** Pn = partea nominală nepersonală a predicatului. în cazul cînd neagă verbul.3.

. . Er fragte. adică în propoziţia principală după forma finită a predicatului sau după subiect dacă acesta este un pronume.4. subiectul se află de obicei cît mai la începutul propoziţiei. Locul I j Locul II j 1 Locul penultim Locul ultim i Watt. Jahr­ hundert Watt den Fliehkraftreg­ ler schon im 18.2. fiind cuvînt introductiv (pronume relativ sau interogativ) sau urmând imediat după cuvîntul introductiv ori după pronumele reflexiv 2). Exemple.4. punctul 12. der daß wie 2 > v. beteiligen. Dacă locul I este ocupat de altă parte sintactică.5. IV etc.. subiectul stă în locul I I I sau chiar IV.5. Exemple. în propoziţia secundară. Locul I Locul II Locurile III. Jahrhun­ dert Watt erfunden. J : Watt sich den Fliehkraftregler den Fliehkraftregler das Erzeugnis erfunden erfunden bewährt hat. wie ob kann soll man wir sich diese Verkettung man sich diese Verket­ tung sich diese Verkettung uns an dem Verfahren äußern ? vorstellen vorstellen ? soll. Exemple. 11 Regula din limba română. IV etc. Wir wissen. 25. erfunden. nu se aplică la limba germană.414 LEHRSTÜCK AUTOMATION 25. Locul I Locul II Locurile III.. Locul penultim Locul ultim Wie Wie Er fragte. după care subiectul trebuie să preceadă predicatul. Locul pen­ ultim Locul ultim Watt Schon im 18. hat. hat hat erfunden. hat. Pronumele reflexiv1' stă cît mai la începutul propoziţiei. lecţia de faţă. Subiectul poate ocupa oricare dintre poziţiile lăsate libere de pre­ dicat în propoziţie.5.5. lecţia a 12-a. Jahr­ hundert Den Flieh­ kraftregler hat den Fliehkraftregler schon im 18. > v. V etc. punctul 25. respectiv după subiect în propoziţia secundară.

Complementele (la acuzativ. de mod. la dativ. Determinările circumstanţiale (de loc. erklärt.6. pronumele la acuzativ precede toate celelalte. după subiect. exprimate prin substan­ tive. iar complementul la acuzativ pe cel prepoziţional.) pot ocupa de asemenea oricare dintre locurile lăsate libere de predicat. Locul penultim Locul ultim Ich Ich Ich Ich habe habe habe habe dem Lehrling das Ver­ fahren ihm das Verfahren es ihm es ihm dadurch erklärt. iar în propo­ ziţia secundară.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 415 25. cu prepoziţie) pot ocupa de asemenea oricare dintre poziţiile lăsate libere de predicat. . Exemple: Locul I Locul II Locurile III.. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. 25. De obicei urmează după forma finită a predicatului (Pf) în propoziţia principală. IV etc. de cauză etc. de timp. Cînd unul sau mai multe complemente sînt exprimate prin pronume personale.7. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. erzeugen muß Cînd în propoziţie sînt mai multe complemente. erklärt. IV etc. fragen. Locul penultim Locul ultim Die Gieße­ rei Die Guß­ rohlinge weil muß muß die Gießerei die Gußrohlinge die Gießerei die Gußrohlinge erzeugen erzeugen. erklärt. IV etc..5. Locul pen­ ultim Locul ultim Die Gieße­ rei Sie muß müssen der Werkzeugmachern die Rohteile den Meister nach dem Werkzeug liefern.5. complementul la dativ precede de obicei pe celelalte. daß.

cea mai puţin importantă parte urmînd imediat după forma finită a predicatului (Pf). gezeigt.5. Fassen Sie Ihre Worte kurz ! Man verlegt den Termin ins nächste Jahr. A mod) 3(N. behaupten erschienen hinweisen fassen verlegen Die Mechanisierung tritt zurück.2.5. Man nimmt an. punctul 16. Thal Er hat hat hat heute den Gästen sie den Gästen die Monta­ gewerkstatt heute die Monta­ gewerkstatt heute den Gästen gezeigt. . Exemple: Locul I Locul I I Locul I I I Locurile IV.416 L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION Exemple: Locul I Locul I I Locurile I I I .8. V etc. schaffen annehmen. daß) 2(N als N) 2(N auf A) 3(N. lecţia a 16-a.9. Wir weisen Sie auf die Verkettung der Fertigungsstraße hin. 2 > v.6. punctul 11. erfinden.5. sînt aşezate în ordinea importanţei comunicative crescînde. 25. A) 2(N. indiferent de felul lor. iar cea mai importantă stînd la sfîrsit înaintea părţii nominale a predicatului (Pn). Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) 2(N. durchmachen. gezeigt. Thal Ing. sehr bekannt 25. Locul p e n u l t i m Locul ultim Ing. lecţia a 11-a. v.1. Der Sprengstoff erscheint als Energie­ quelle. 25. daß alles gut abläuft. IV e t c . Părţile sintactice din interiorul cadrului verbal 1 ) . Atributul de orice fel v formează o singură parte sintactică cu cuvîntul său de referinţă şi de aceea stă totdeauna imediat înainte sau după acesta. A timp) 11 zurücktreten äußern. Locul penultim | Locul ultim Dieser Vorgang ist heute dieser Vorgang dieser Vorgang heute Heute ist Sehr bekannt ist sehr be­ kannt. Jedes Fertigerzeugnis macht diese Ein­ zeloperation durch.

H a t diese Meinung überall Aufnahme gefunden ? f.. pîrghii. g. care sînt adesea ghidate electronic. Nu ştim dacă (ob !) putem înlocui toate maşinile-unelte deservite mecanic. Expuneţi în scris şi oral ideile cuprinse în textul lecţiei după următorul plan! Was versteht man unter Automation ? Und unter Mechanisierung ? Seit wann gibt es Automation? 27 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Welches waren die ersten Werkzeuge der Menschen ? c. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. atunci cînd au fost inventate primele unelte. Seit wann gibt es automatisch gesteuerte Webstühle ? h. topoare etc. Er sagte. El a explicat că acest control constă dintr-un număr mare de operaţii. Exerciţiul 510 (sinteză). e. prin automate. In welcher Form kann der Automat erscheinen ? r. f. Formaţi propoziţii şi cu verbele din tabela de mai sus care nu sînt exemplificate! Treceţi apoi toate propoziţiile." ! Model: Die Mechanisierung tritt zurück. Aş vrea să întreb ce rol a jucat omul în procesul de mecanizare. Welche Rolle spielt er in der Automation ? o. Was versteht man unter Automation ? e. 1/103 .. pot fi luate în considerare la definirea automatizării. Specialiştii spun că automatizarea se află într-un proces de dezvoltare continuă. inclusiv cele date. Welche Meinung ist heute nicht mehr ganz zutreffend ? d. Wann erfand James W a t t den Fliehkraftregler ? g. Oaspetele şi-a exprimat părerea că automatizarea ar fi început în epoca de piatră. Exerciţiul 508 (sinteză). b. Wer erfand den Fliehkraftregler? i. la vor­ birea indirectă cu „daß" subordonindu-le propoziţiei de declaraţie: „Er sagte. Traduceţi în limba germană! a. daß die Mechanisierung zurücktrete. c. Am vrea să ştim ce grad va atinge automatizarea peste 200 de ani. Wo hat es die ersten vollkontinuierlichen Getreidemühlen gegeben ? j . Welche Entwicklung hat die Produktionstechnik mitgemacht ? m. Was erscheint heute anstelle der handbedienten Werkzeugmaschinen ? p. Wovon konnte sich damals aber niemand eine Vorstellung machen ? 1. Was führt der Automat durch ? Exerciţiul 509 (sinteză). Seit wann gibt es Automation? b.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 417 Exerciţiul 507. Inginerul susţine că automatul a efectuat şi controalele necesare.Welche Rolle spielte der Mensch in der Mechanisierung? n. Ne întrebăm dacă unelte ca ciomege. d.. h. Wie waren diese ersten automatischen Erfindungen ? k.

6) 7) 8 ) 9. 15 AUTOMATISCHE FERTIGUNGSSTRASSEN Unter Fertigungsstraße oder Fertigungslinie 1 ' versteht 21 man die An­ reihung 3 ' von Maschinen. Wird das Werkstück (z. selbständig. Vorrichtungen. der Zylinderblock 8 ' eines Automobilmotors 9 ') oder das Er­ zeugnis (z. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5.B. also ohne menschlichen Eingriff. Geräten. durchgeleitet 13 '. Lectura suplimentară Nr. In­ stallationen 6 ' usw. sever succesiunea blocul de cilindri motorul de automobil tubul pasta crema trecut (condus) prin . in strenger 6 ' Folge 7 ' der für die vollkommene Fertigung eines Werkstückes oder Erzeugnisses notwendigen Arbeitsgänge. so spricht man von einer automatischen Fertigungsstraße.und Meßvorrichtungen 4 '. eine Tube 10 ' für Pasten 11 ' oder Cremen12') durch 13 ' die ent­ sprechenden Arbeitsgänge. IO) 1! ) 12 13) die Fertigungslinie versteht (man) die Anreihung die Meßvorrichtung die Installation streng die Folge der Zylinderblock der Automobilmotor die Tube die Paste die Creme durchgeleitet linia de fabricaţie se înţelege înşirarea dispozitivul de măsurat instalaţia strict.B.418 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Welches waren die ersten Erfindungen auf dem Gebiet der Automation ? Wie hat sich die Automatisierung entwickelt ? Wie wird sich die Automatisierung in Zukunft entwickeln ? D. Maschinen. bzw. Kontroll. Installationen usw.

Das Abfüllen 28 ' mit Pasten oder Cremen geschieht im betreffenden Hersteller­ werk 29 ' ebenfalls automatisch in sog. ohne Abfüllung 16 ' des Inhaltes 17 '. Abfüllautomaten 30 '.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 419 Abb.. kurz beschrieben. vermittels automatisch gesteuerter Transport­ vorrichtungen 22 '. 1 * sei der Ablauf15' für die automatische Fertigung einer Tube. bis zum letzten Arbeitsgang. IT 15) 16) 17 18 19 20 IV 22 23 24 25 26 27 28 i 29 i 30 i der die der die die die die der die die das das das das der cu ajutorul anhand Ablauf mersul Abfüllung umplerea. Innen. Nach Ein­ fettung 18 ' des Rohmaterials in der Einfetttrommel 19 ' (rechts in der Abb.< Anhand 14 ' der Abb. gresarea Einfetttrommel toba de gresare durchlaufen (äu.24 ' und Außenlackiermaschinen 25 ' usw.) durchläuft 20 ' dieses zunächst die Fließdruckpresse 21 '.ransporl Glühofen cuptorul de recoacere Innenlackiermaschine maşina de lăcuit interior maşina de lăcuit exterior Außenlackiermaschine înşurubarea Aufschrauben Hütchen pălărioara (căpăcelul) Abfüllen umplerea Herstellerwerk uzina producătoare Abfüllautomat automatul de umplere *) Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . durchljef durchlaufen) a parcurge Fließdruckpresse presa de extruziune Transportvorrichtung dispozitivul de t. dozarea Inhalt conţinutul Einfettung ungerea. dem Aufschrauben 26 ' des Hütchens 27 '. einen Glühofen 23 '. wobei die Umformung zur Tube erfolgt und von töa.

420 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION a) b) c) d) e) f) g) h) i) ]) k) die die die der die der die der die die die Einfetttrommel Fließdruckpresse Tubendrehbank Glühofen Innenlackiermaschine Innenlack Einbrennofen Außenlackiermaschine Trockenofen für Lackierung Bedruckung Druckmaschine Hütchenaufschraubmaschine toba de gresare presa de extruziune strungul pentru tuburi cuptorul de recoacere maşina de lăcuit interior cuptorul de uscat lacul din interior maşina de lăcuit exterior cuptorul de uscat lăcuirea imprimarea/tipărirea maşina de imprimat/tipărit maşina de înşurubat capacele * .

Partea a ll-a .

A.¥ . „Gute Nacht. daß ich mit meinen Kollegen erst im Winter kommen kann. „Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest.wj.nz. an die Schwarzmeerküste auf Urlaub". Herr Berger. ich hoffe. September oder 1. nicht w a h r ? " „Ja.Gespräch Nummer 1 DIE ZEIT i I M. unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. „Es könnte auch sein.• . Unsere Reise hängt von den Arbeiten für den Fünf jahresplan ab. gebe ich Ihnen Bescheid". leider! Übrigens — wann werden Sie nach Rumänien kommen ? Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ?" „Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. „Auf Wiedersehen.'/ l. Herr Munteanu"." „Es wird mir ein Vergnügen sein. in den Monaten Dezember-Januar. ' i 7 i i . . Text Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: „Nun." „Wir erwarten Sie jedenfalls so bald wie möglich in Bukarest. Es wird aber doch Herbst werden. Herr Munteanu. I . Oktober. daß Sie nicht noch jetzt im Frühling oder Sommer kommen. im Juli oder August. Herr Berger." „So schnell?" „Ja." „Schade. ' . mit meiner Frau und den Kindern. oder übermorgen. Im nächsten J a h r komme ich aber bestimmt. Da gibt's bei uns wochenlang herrliches Wetter". . Aber morgen.c." ." „Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung. so 15. ".fJ. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen". das heißt: nicht heute.. Mittwoch. Dienstag. „Natürlich mit der Familie?" „Ja.

f. -(e)s. august Schwarzmeerküste.pl. -e der Bescheid. -(e)s. vremea. f. f. pl. -(e) 5. -s. lămurirea a da răspuns/o informaţie în interes de serviciu nu-i aşa ? a spera.pl. -s. schade der Frühling.pl. decembrie Januar. -n abhängen (hing ab. Vocabular das Gespräch. -(e)s. -s. minunat herrlich Wetter. a se termina din păcate de altfel momentul clipa. ^ e planul cincinal bestimmt precis. da wochenlang das der der der der die der der der die dialogul. oprirea sfîrşitul. ianuarie călătoria Reise. -(e)s. momentul mîine marţea poimîine miercurea răspunsul. -s.pl. -s. timpul erst aici: abia. -e morgen der Dienstag. ge geben) dienstlich nicht wahr ? hoffen der Herbst. iulie August. -s. pl. f. f. -e luna Dezember. -(e)s. numai Winter. sigur. conversaţia şederea. • s. pl der Oktober. cert Juli. f. -n zu Ende gehen leider übrigens der Zeitpunkt. -s. abgehangen) a depinde Fünfjahresplan. iarna Monat. -es. informaţia. a nădăjdui toamna septembrie octombrie păcat primăvara vara aici: atunci timp de mai multe săptămîm. -s. -e der September.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 423 B. -e der Augenblick. -s. gab. -e der Sommer. f. -e Bescheid geben (i. -e das Ende. — e der Aufenthalt. -s. admirabil. capătul a se apropia de sfîrşit. -(e)s. -(e)s. litoralul Mării Negre . -s.pl. săptămîni de-a rîndul splendid. -s. f. -e übermorgen der Mittwoch.

prietenos revederea La revedere ! noaptea Noapte bună! C.e Gute Nacht concediul familia femeia. -u > = 15 septembrie r der fünfzehnte September j am fünfzehnten September) * . . . (Data se indică cu ajutorul numeralului ordinal. soţia copilul amabil.. A f t x. -er freundlich das Wiedersehen. . -(e)s. so bald wie möglich = cît de repede posibil.pl.. acum Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest.. . ? im Augenblick = pentru moment. iar intonaţia interogativă are loc în formula de confirmare „nicht w a h r ? " Adesea întrebarea de confirmare cuprinde cuvîntul de întărire „doch". . Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. Auf Wiedersehen ! die Nacht. . c-i. Es könnte sein = S-ar putea. . . nu-i aşa ? (întrebarea de confirmare are topica propoziţiei enunţiative. aproximativ 15 septembrie sau 1 octombrie. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen. -s.. -e Familie. f. Explicaţii şi exerciţii 1. Exemple: fünfzehnter September 1 . şi colegii dv. care nu se traduce). î > = m/la 15 septembrie den fünfzehnten beptemberf ' Da gibt's ( = gibt es) bei uns wochenlang herrliches Wetter. = . -en Kind. so 15. nicht wahr ? = î n orice caz veniţi. . = îmi va face plăcere să vă pot saluta pe dv. la Bucureşti în interes de serviciu. Predicatul este puternic accentuat. auf Urlaub = în concediu. Es wird mir ein Vergnügen sein. -es. Numeralul ordinal se declină ca orice adjectiv. doamna...424 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT der die die das Urlaub. (erster) Oktober. marcat în scris cu punct după cifră. încă în acest an. = Şederea noastră aici se apropie de sfîrşit. (fünfzehnter) September oder 1. la Bucureşti. adică: forma finită a predicatului în locul II. -n Frau. c t. Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ? = Pe cînd putem să aşteptăm vizita dv. = Atunci este la noi săptămîni de-a rîndul un timp minunat. i. . j x-ri-i.

ale lunilor şi anotimpurilor sînt de gen masculin (der Montag. Frühling März April Mai 2. der Frühling etc. Herbst September Oktober November 4. Reţineţi următorul vocabular suplimentar ! 12 Monate oder 4 Quartale 1) Erstes Quartal 1 Januar 2 Februar 3 März Zweites Quartal 4 April 5 Mai 6 Juni Drittes Quartal 7 Juli 8 August 9 September Viertes Quartal 10 Oktober 11 November 12 Dezember Ein Jahr hat: 365 Tage 1 ' oder 52 Wochen« 4 Jahreszeiten 1] \ 1. der Januar etc. b.. semestrul Exerciţiul 511. nicht wahr ? a. cu intonaţia respectivă! Model: Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende.. zma die Woche. Winter Dezember Januar Februar Jede Woche hat 7 Tage 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoch 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag 7 Sonntag 2 Quartale oder 6 Monate nennt man ein Halbjahr 1] Observaţie. Numele zilelor săptămînii. -(e)s. -en anotimpul das Halbjahr.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 42 5 2. Transformaţi următoarele propoziţii în întrebări de confir­ mare prin adăugarea cuvîntului de întărire „doch" şi a formulei de confirmare „nicht wahr?" Rostiţi propoziţiile cu glas tare. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende. etc. -(e)s. Sie werden im Sommer nach Rumänien kommen. . observaţia după acest tabel. -n săptămîna das Quartal. l > v. Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. -e trimestrul die Jahreszeit.) » Reţineţi: der Tag. Sommer Juni Juli August 3.

f. Januar. Den wievielten haben wir h e u t e ? — D e n 10. Wovon hängt Herrn Bergers Reise ab ? g. 24. lunile. 1. Kommt Herr Berger dienstlich nach Rumänien oder auf Urlaub ? Exerciţiul 514. Sie fahren mit Ihrer Familie an die Schwarzmeerküste. Răspundeţi! a. folosind vorbirea indi­ rectă ! Exerciţiul 515. 4. Warum schlägt Genosse Munteanu ihm vor. Was sagt Genosse Munteanu zu Herrn Berger ? c. (zehnter) Juni werden. Am wievielten kommt Herr Berger?'—Am 10. 12. (zehnten) Juni. g. Mai. datele. 16. Exerciţiul 513. Wann kann ihm Herr Berger Bescheid sagen ? e. d. 31. 7. Sie gehen im Juli auf Urlaub. Februar. (zehnte) Juni. Wir dürfen Sie in Bukarest erwarten. e. April. September. 18. Răspundeţi la fiecare din întrebările de mai jos cu datele indicate după modelul dat! Model: Der wievielte ist heute?-—Der 10. Im Frühling ist bei Ihnen immer herrliches Wetter. Wann hofft Herr Berger. August. Wer spricht in diesem Dialog ? b. November. 21. 8. Exerciţiul 512.426 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT c. Übermorgen können Sie mir Bescheid geben. nach Rumänien kommen zu können ? f. anotimpurile) ! . Dezember. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l cu cit mai multe variaţii ale indicaţiilor de timp (zilele săptămhiii. im Frühling oder im Som­ mer zu kommen ? h. März. Was möchte Genosse Munteanu wissen ? d. 29. Juli. Repovestiţi conţinutul dialogului. Oktober. (zehnten) Juni. Dauern die Versuche noch lange ? — Es wird 10.

(9 Uhr 35 bis 10 Uhr 15/Viertel nach 10/Viertel 11) 102»—1045 (10 Uhr 20/20 nach 10 bis 10 Uhr Pause. 8 15 —8 45 Besprechung mit den Ingenieuren für (8 Uhr 15/Viertel 9 bis 8 Uhr 45/ Gerätebau. Imbiß 45/drei Viertel 11/Viertel vor 11) r i Expresiile dinaintea barei şi cea după bară. Eine Frage bitte: Wann kommt Kollege Popescu aus Berlin an ?" Sekretärin: „Um IS 45 (18 Uhr 45/drei Viertel 7). Fräulein Mayer. Text Berger: „Guten Morgen." Berger: „Was meinen Sie. sînt echivalente. ." Berger: „Guten Tag. dann kommt mein Kollege Popescu von Berlin zurück. halb 10) 935 J015 Prüfung der Lieferverträge. drei Viertel 9/Viertel vor 9) g55 930 Besprechung mit der Leitung des (8 Uhr 55/5 vor 9 bis 9 Uhr 30/ Werkes. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung ! Wie spät ist es ?" 30 l Munteanu: „Es ist jetzt genau 7 (7 Uhr 30/halb 8) >. Nachmittag um 1710 (17 Uhr 10/10 nach 5) sollten wir auf dem Bahnhof sein. Lassen Sie mal sehen: 8—815 Begrüßung und Besprechung der Lie(8 Uhr bis 8 Uhr 15/Viertel 9) ferungen. Dann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung. Ich glaube. meine Herren.Gespräch Nummer 2 DIE UHRZEIT A. wie lange werden wohl die Besprechungen dauern ?" 45 Munteanu: „Ich nehme an. Kollege Munteanu. Um 13 Uhr müssen wir im Labor sein und um 14 Uhr beim Mittag­ essen." Berger: „Danke bestens Frl. Mayer. Wir haben bis 8 Uhr noch eine halbe Stunde Zeit. date în paranteză. Bitte. bis gegen 12 (12 Uhr 45/drei Viertel eins). hier ist die Tagesordnung der heutigen Besprechungen.

Vocabular die Uhrzeit. -s. -e die Unterzeichnung. -en der Morgen. a fi de părere a dura masa de prînz după masă. negocierea a socoti. -en heutig die Begrüßung. f. -s. -sses. -(e)s. -(e)s. ist zurückgekommen) glauben der Tag. -e Guten Tag ! das Fräulein. —e die Pause. Guten Morgen die Verspätung. a crede. tratativele. -en timpul indicat de ceas dimineaţa Bună dimineaţa! întîrzierea tîrziu jumătate convorbirea.e zurückkommen (kam zurück.pl.nachmittag des Bahnhof." Berger: „Prima ! Nach dem Essen treffen wir uns um 18 Uhr und fahren zum Bahnhof hinaus. -(e)s.) die Tagesordnung. -es. . -en spät halb die Besprechung. -en der Gerätebau. (10 Uhr 50/Zehn vor 11 bis 12 Uhr) Munteanu: „Das ist ja ausgezeichnet! Wunderbar ! Wir haben dann noch eine Menge Zeit und können so um 1220 (12 Uhr 20/20 nach 12) oder 1230 (12 Uhr 30/halb 1) im Labor sein und gegen 2 Uhr zu Mittag speisen." Munteanu: „Abgemacht ! Aber pünktlich !" B. aperitivul semnarea . -s. staţia a se întoarce a crede ziua Bună ziua ! domnişoara.428 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 10 50 —12 00 Unterzeichnung der Verträge. duduia ordinea de zi de azi salutul de primire / de întîmpinare livrarea. -s (prescurtat Frl. după amiază gara. -en die Lieferung. der Liefervertrag. -en meinen dauern das Mittagessen. -n der Imbiß. furnizarea construcţia de aparataj contractul de livrare / furnizare pauza gustarea.

c) Cuvîntul „halb" — jumătate se raportează totdeauna la următoarea oră întreagă. a lua masa speisen asta-i grozav! prima! mîncarea. Jetzt ist es 8 Uhr. Sistemul colocvial: a) Orele întregi se indică numai cu cifrele 1—12. Învăţaţi formulele pentru indicarea orei! Wie spät ist es ? sau: Wieviel Uhr ist es ? = Cît este ceasul ? Es ist jetzt genau 730 (7 Uhr dreißig / halb 8). masa clas Essen. iar la sfîrşit poate urma (facultativ !) cuvîntul „Minuten". -s. getroffen) hinausfahren (ä. Exemple: 12 45 : zwölf Uhr fünfundvierzig (Minuten). -e excelent ausgezeichnet minunat. traf. = Este acum exact ora 7 30 . -s. Indicarea orei cuprinde. Exemple: 18 10 : zehn (Minuten) nach sechs (Uhr). 18 10 : achtzehn Uhr zehn (Minuten). . 21 1 5 : Viertel nach neun (Uhr). -(e)s.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 429 contractul der Vertrag. ist a pleca afară (din oraş) hinausgefahren) hotărît. Deosebim în limba germană un sistem oficial şi unul colocvial de a se indica ora. a întîlni treffen (i. -e a mînca. apoi pe urmă nachher prînzul cer Mittag. 12 45 : Viertel vor eins (sau: vor ein U h r ) . pentru a se indica mi­ nutele (sau sfertul de ceas) trecute de ora întreagă sau rămase pînă la ora urmă­ toare. admirabil wunderbar după aceea. în mod obligatoriu cuvîntul „es" înainte sau după verb: Es ist 8 Uhr. aici: s-a făcut! abgemacht punctual pünktlich C. cu următoarele caracteristici principale: Sistemul oficial: După cifrele 1-—24 pentru indicarea orelor întregi se intercalează cuvîntul „Uhr". La sfîrşit poate urma (facultativ !) imit> cuvîntul „Uhr". fuhr hinaus. Explicaţii şi exerciţii 1. b) Se folosesc prepoziţiile „nach" — după Viertel ier şi „vor" = înainte. în orice sistem. 22 20 : zwanzig (Minuten) nach zehn (Uhr).

Numeralul pentru ora 1 este „ein" cînd se foloseşte cuvîntul „Uhr". = Cît (timp) durează tratativele ? — Trei ore. auf dem Bahnhof = la gară. = Cred că atunci se întoarce colegul meu Georgescu de la Berlin. 8 45 : drei Viertel neun. Ich glaube. Dar: Ich habe es ja gewußt / = Am ştiut doar (asta) ! Exerciţiul 516. Formularea cu „daß" sună mai greoi). De durată întrebăm cu „wie lange" ? = Cît timp ? 2. (Propoziţiile com­ pletive care în limba română încep cu conjuncţia „că". Wie lange dauern die Besprechungen ? — Drei Stunden. beim Mittagessen = la masa de prînz. Wann kommt Genosse Georgescu ? -— Um ein Uhr. Observaţie. Pînă pe la ora două­ sprezece sau unu. La fel pot fi folosite indicaţiile „Viertel" = un sfert şi „drei Viertel" = trei sferturi. Danke bestens ! = Vă mulţumesc foarte mult ! Das ist ja ausgezeichnet ! = (Asta e) excelent ! Propoziţiile exclamative cuprind adesea cuvîntul de întărire „ja". 15 15 : Viertel vier. Wie spät ist es ?" şi „Wann kommt Genosse Georgescu ?" Folosiţi a) sistemul oficial b) sistemul colocvial! Model: Wie spät ist es ? — Es ist ein Uhr. răspunzînd la întrebările. care nu se traduce cînd propoziţia nu contrazice altă părere. dann kommt mein Kollege Georgescu von Berlin zurück. sub forma unei propoziţii prin­ cipale. Bis gegen zwölf oder ein Uhr. bis gegen 1243. La întrebarea „wann?" = cînd? se răspunde cu prepoziţia „um" + indicarea orei: Wann kommt Genosse Georgescu ? — Um 6 Uhr. iar „eins" cînd nu se foloseşte cuvîntul „Uhr".430 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exemple: 7 30 : halb a c h t . care se raportează de asemenea la ora următoare. Exemple: 20 20 : fünf Minuten nach Viertel neun zehn Minuten vor halb neun 10 36 : sechs Minuten nach halb elf neun Minuten vor drei Viertel elf. .. — Presupun că pînă la orele 1243. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Was meinen Sie ? = Ce părere aveţi ? Ich nehme an. Exersaţi indicarea orei. Wann beginnen die Besprechungen ? — Um 1 (eins/ein Uhr). 15 30 : halb vier. 12 30 : halb eins. 15 45 : drei Viertel vier. Exemple: 8 15 : Viertel neun. = Cînd încep tratativele ? — La (ora) 1. Observaţie. d) Minutele se pot raporta cu ajutorul prepoziţiilor „nach" şi „vor" şi la jumătăţile şi sferturile de oră. în limba germană apar frecvent fără conjuncţia introductivă.

Ştiu că tratativele nu durează mult. Wann kommt Herr Berger ? c. b. wunderbar. e. Was gibt die Sekretärin den beiden Ingenieuren ? j . Traduceţi în limba germană! Evitaţi juncţiei „că" ! a.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 431 Exerciţiul 517. Welche Personen sprechen in diesem Dialog ? b. Wen fragen sie ? i. A spus că trebuie să fim pe la ora 20 20 la gară. wann ihr Kollege Popescu ankommt ? h. Wann müssen sie auf dem Bahnhof sein ? Warum ? g. ausgezeichnet. Wissen die Ingenieure genau. Wann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung ? d. c. herrlich. echivalentul con­ Exerciţiul 518. Cred că domnul Berger este la Berlin. Was steht auf der Tagesordnung ? Exerciţiul 520. schade. Presupun că vine punctual la tratative. Răspundeţi! a. învăţaţi dialogul pe de rost şi recitaţi-l cit mai des şi cit cit mai multe variante! 0© 0 0 0 0 0© 0© 0© genau nach vor . d. Exerciţiul 519. Ştiu că mai aveţi o oră timp. Wie lange werden sie dauern ? e. Văd că secretara are ordinea de zi. f. Formulaţi propoziţii exclamative cu „ja" cu următoarele cuvinte! Model: Das ist ja prima! prima. Repovestiţi dialogul! Exerciţiul 521. Wo müssen die Ingenieure um 13 Uhr sein? Und um 14 U h r ? f.

? Sekretärin: Es ist jetzt genau 7 45 Uhr. ? Sekretärin: Herr Schulze kommt um 1540 auf dem Bahnhof an.. ? Sekretärin: Ich glaube. dialog! .432 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exerciţiul 522. Gast: . sie dauern sicher 2—3 Stunden. Gast: .... Gast: ... Completaţi cu întrebările corespunzătoare următorul Gast: ... ? Sekretärin: Um 13 Uhr.. im Restaurant „Berlin". Gast: . ? Sekretärin: Sie haben noch eine Viertel Stunde Zeit..... Gast: . ? Sekretärin: Die Besprechungen beginnen um 8 Uhr. ? Sekretärin: Drei Tage war er dort. Gast: ..

1/103 . Zollkontrolle: „Ist auch frei. Sind diese Sachen zollpflichtig ?" Zollkontrolle: „Nein. Dollar" ? Munteanu: „Nein. bitte. Wie lange hält der Zug an der Grenze" ? Zollkontrolle: „Etwa eine halbe Stunde. Herr Berger. wir haben keine Währung." Paßkontrolle: „Ihr Visum ist nur einen Monat gültig?" Georgescu: „Ja. Sie kennenzulernen. . bitte. Herr Schneider und Herr Petzold". Paßkontrolle: „Guten Tag. — Danke. Um 836 fährt er ab.8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." . Auf dem Bahnsteig erwartet Ingenieur Berger die Gäste. Mark. Freut mich." Schaffner: „Ihre Fahrkarten. da sind ja auch Ihre Kollegen." Munteanu: „Ich habe auch zwei Flaschen Alkohol. Darin sind zwei Flaschen Kognak und einige kleine Geschenke." Zollkontrolle: „Welches ist Ihr Gepäck. Darf ich um Ihre Pässe bitten?" Munteanu: „Ja. Text Der Zug mit der rumänischen Delegation nähert sich der deutschen Grenze. da sind wir!" Berger: „Willkommen in Leipzig. bitte." Nach zwei Stunden Fahrt nähert sich der Zug dem Reiseziel. Ah. bis zu zwei Flaschen starke Getränke sind frei. Kann ich es für weitere 2—3 Monate verlängern lassen ?" Paßkontrolle: „Selbstverständlich. Georgescu: „Georgescu. bitte ? Haben Sie etwas zu ver­ zollen ?" Georgescu: „Da oben im Gepäcknetz habe ich einen großen und zwei kleine Handkoffer. es ist der zweite Waggon nach dem Schlafwagen. bei je'dem Paßamt oder Polizeirevier. da ist mein Paß. Frau Georgescu und Herr Antonescu ! — Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: „Frau Tretter." Antonescu: „Gibt's in diesem Zug einen Speisewagen?" Schaffner: „Ja.Gespräch Nummer 3 • 3 DIE REISE • • A. ein paar Geschenke und einen Fotoapparat". — Auch die Platzkarten. Haben Sie internationale Währung. Munteanu: „Hallo.

" B. valiza înăuntru coniacul cadoul. die großen Koffer zur Gepäckaufbewahrung. -s. -s. darul obiectul. darin der Kognak. Bitte nehmen Sie Platz. gebeten) das Visum. -(e)s. -(e)s. -e die Sache.20 M (eine Mark zwanzig). hielt.434 GESPRÄCH 3: DIE REISE Tretter: Berger: Munteanu: Beamter: Berger: Antonescu: Träger: „Gleichfalls. -sses. -e die Zollkontrolle. -e die Währung. hallo Träger ! Bitte das Gepäck hier zu meinem Wagen. . danke! Hier Ihr Gepäck­ schein.e sich nähern die Grenze. cîteva aparatul de fotografiat valuta dolarul aici: a (se) opri . „Da steht mein Wagen. -s halten (ä. — So. -s. a cere cuiva ceva viza valabil a prelungi biroul paşapoartelor circumscripţia de poliţie controlul vamal bagajul a vămui plasa pentru bagaje (în tren) geamantanul. -(e)s. -e der Handkoffer. -e frei der Alkohol. Herr Georgescu. -n das Gepäck. -es. -(e)s. frontiera controlul paşapoartelor paşaportul a ruga. -e ein paar der Fotoapparat. -n der Paß." „Was kostet die Aufbewahrung ?" „1. -(e)s." (zum Träger) „Was schulden wir Ihnen für das Tragen des Gepäcks"? „50 Pfennige pro Gepäckstück. -n die Paßkontrolle. -n zollpflichtig das Getränk. -(e)s.e r das Polizeirevier. -(e)s verzollen das Gepäcknetz." „Also los. gehalten) trenul a (se) apropia graniţa. -en der Dollar. Vocabular der Zug. — sse bitten (bat. -s. -s. lucrul supus vămii/vămuirii băutura liber alcoolul cîţiva. -a gültig verlängern das Paßamt. .das Geschenk.

-en Reiseziel. -n der der die das der Speisewagen. abfahren (ä. a recomanda a bucura.Schlafwagen. -s. -s. ist abge­ fahren) die Fahrkarte. a face plăcere (de) asemenea haide ! înainte ! dă-i drumul ! să mergem ! să începem ! hamalul automobilul. -en der Beamte.-e willkommen Willkommen ! ah ! vorstellen (sich) freuen gleichfalls los! conductorul a pleca biletul de tren tichetul de loc. -s. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Darf ich um Ihre Pässe bitten? = Paşapoartele dv.GESPRÄCH 3: DIE REISE 435 der Schaffner. -en der Gepäckschein. -(e)s. -s. fuhr ab. -s. -(e)s.. biletul cu loc nume­ rotat vagonul restaurant vagonul de dormit călătoria ţinta călătoriei peronul binevenit Bine ati venit ! a ! aici: a prezenta. -n. -s. der Pfennig. -e schulden das Tragen. Explicaţii şi exerciţii 1.pl. -(e)s. -e das Gepäckstück. -s. depozit pentru bagaje de mînă funcţionarul păstrarea tichetul/recipisa de bagaje a datora cuiva ceva dusul pfenigul bagajul.Fahrt. -n die Platzkarte.der Wagen. f.die Gepäckaufbewahrung'. maşina păstrarea bagajelor. -n die Aufbewahrung.-e Bahnsteig. coletul der Träger. vă rog ! Da ist mein Paß ! = Iată paşaportul meu ! nur einen Monat gültig = valabil numai pentru o lună für weitere 2—3 Monate = pentru alte 2—3 luni Haben Sie etwas zu verzollen ? = Aveţi lucruri pentru care trebuie să vamă ? Sind diese Sachen zollpflichtig ? = Pentru aceste lucruri trebuie să se plă­ tească vamă ? . -(e)s. -e C.

e. Unsere Freunde warten. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi cele două scene (la frontiera şi la sosire) ! .436 GESPRÄCH 3: DIE REISE Ist auch frei. Ein Träger nähert sich. Da steht mein Handkoffer. h. Wen stellt Herr Berger ihnen vor ? 1. Was zahlt man in der Gepäckaufbewahrung ? Was bekommt man dafür ? n. ! (Propoziţii exclamative). Ingenieur Berger kommt. Da steht unser Wagen. f. (Propoziţie eliptică de subiect). Wie lange hält der Zug an der Grenze ? = Cît timp stă trenul la frontieră ? Da sind wir ! == Iată-ne ! Am sosit ! Da sind ja auch Ihre Kollegen ! = Iată şi colegii dv. Sind kleine Geschenke zollpflichtig ? h. H a t er etwas zu verzollen ? g. Wohin bringt der Träger das Handgepäck ? Und das große Gepäck ? m. Căutaţi în dialog propoziţiile incomplete (eliptice de subiect sau de predicat) caracteristice pentru limbajul colocviul! Exerciţiul 524. Răspundeţi! a. Georgescu ! Exerciţiul 527. Sie kennenzulernen ! = Es freut mich. b. Da ist eine Flasche Kognak. Womit fahren die Kollegen in die Stadt ? Exerciţiul 526. Der Zug kommt. c. Exerciţiul 525. Kann man das Visum verlängern lassen ? Wo ? e. Hat Genosse Georgescu Gepäck ? f. Nach wieviel Stunden kommen die Genossen am Reiseziel an ? j . g. Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: = îmi permiteţi să vă prezint pe colegii mei: Freut mich. Sie kennenzulernen ! = încîntat de cunoştinţă ! Also los ! = Să mergen ! („los" — exclamaţie colocvială pentru pornirea unei activităţi). Mein Paß ist da. Wie lange ist Genossen Georgescus Visum gültig ? d. Was muß die Paßkontrolle sehen ? Und die Zollkontrolle ? c. Wer erwartet sie ? k. Da kommt er ja ! = Iată că vine ! a. Was muß man dem Träger bezahlen ? o. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii excla­ mative cu „da" şi „ja"! Model: Er kommt. ca şi cînd aii fi iov. d. = Vine. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? i. Wo befindet sich die rumänische Delegation ? Wohin fährt sie ? b. Repovestiţi dialogul aşa. Was kostet die Aufbewahrung ? = Cît costă păstrarea (bagajelor) ? Exerciţiul 523. = Das alles ist auch frei = Pentru toate acestea de asemenea nu se percepe vamă.

Munteanu: . Completaţi dialogul cu întrebările sau cu care lipsesc ! Schaffner: .... ? Schaffner: Natürlich. meine Freunde erwarten mich. .. in der Gepäckaufbewahrung. Munteanu: .. Unde putem să ne lăsăm bagajele ? g.. Unde pot să-mi dau viza la prelungit ? b. Munteanu: . Cît timp stă trenul în această gară ? e. Schaffner: Dann ist alles in Ordnung ! Gute Reise ! rugăminţile . ! Munteanu: Braucht man in diesem Zug Platzkarten? Schaffner: Ja. Traduceţi în limba germană ! a. ? Schaffner: In zwei Stunden sind wir dort.. ! Munteanu: Bitte. îmi permiteţi să vă prezint pe soţia mea ! i. Cît costă păstrarea bagajelor ? h. von der Grenze weiter. încîntat de cunoştinţă ! Exerciţiul 529.GESPRÄCH 3: DIE REISE 437 Exerciţiul 528. hier ist meine Fahrkarte ! Schaffner: .. Nu am valută.. d. ? Munteanu: Doch ! Ich hoffe. ? Schaffner: 50 Pfennig. Pentru un aparat de fotografiat se plăteşte vamă ? c... Trebuie să avem tichete pentru locuri în acest tren ? f..

wir holen Sie gegen 2 Uhr zum Mittagessen ab." Antonescu: „Oh. Text „So. sie liegen im zweiten Stock. Hier sind die Zimmerschlüssel. Antonescu: „Wo liegen unsere Zimmer. Nehmen Sie bitte den Fahrstuhl. Nummer 214—216. die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen?" „Ja. Das „Elektrowerk" hat für unsere Gäste aus Rumänien drei Einbettzimmer buchen lassen. Der Junge wird das Gepäck gleich nach oben bringen. Wünschen Sie Friseur: die Haare etwas kürzer ?" Berger: ." „Sofort ! Bitte nehmen Sie hier Platz." „Im Erdgeschoß. stimmt! Die Zimmer sind reserviert. die sind aber schön ! Mit Bad. Balkon. Auf Munteanu: Wiedersehen !" Im zweiten Stock des Hotels.Gespräch Nummer 4 IM HOTEL A. Telefon und Radio! Sagen Sie bitte. gegenüber dem Frühstückszimmer und Zimmermädchen: dem Speisesaal." Geschäftsführer: „Jawohl. können wir hier unsere Kleider aufbügeln. sicher !" Zimmermädchen: Maria Georgescu: „Wo befindet sich der Frisiersalon ? Ich möchte meine Frisur in Ordnung g^3SBk& ^ bringen lassen. nach der langen Reise. Bitte folgen Sie mir. rechts den Korridor entlang. Hier bitte." Maria Georgescu (im Frisiersalon): „Ich[möchte mein Haar toupieren lassen. da sind wir ! — Guten Tag ! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Wir treffen uns hier in der Hotelhalle. wenn's Ihnen recht ist. bitte ? Zimmermädchen: „214—216." „Ja. gerne." Berger: „Dann ist ja alles in Ordnung ! Herr Munteanu.

— So. das Einbettzimmer. regulă a lua. şeful camera cu un singur pat / d e persoană a trece în registru. Bitte tragen Sie nur Ihre Anschriften in Rumänien hier ein. aber schneiden Sie sie nicht zu kurz." Beamter: „Wir haben sie aufgrund Ihrer Pässe schon ausgefüllt. da sind Sie ja ! Und Herr Antonescu auch ! Munteanu: „Frau Georgescu kommt auch gleich. de sus ascensorul. a fi pe plac holul hotelului camerista coridorul de-a lungul o ! frumos o das der der der der die die das der . a se găsi etajul cheia camerei băiatul sus." Inzwischen ist es 13 50 geworden.dat. Genosse Antonescu ließ sich rasieren.Junge. -n Zimmermädchen.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 439 „Ja. Vocabular das Hotel. Hotelhalle. exact aici: Aşa e ! î n regulă ! a fi exact camera." Maria Georgescu: B. -en abholen recht sein -f. -s. -werke Zimmerschlüssel. aşa e. und Genosse Munteanu ging zur Rezeption des Hotels. -e Ordnung. a înr da. -s. odaia a rezerva aici: a se afla. gelegen) Stock. -(e)s. -s.und hier unterschreiben Sie bitte.reservieren liegen (lag. liftul ordinea. desigur.Korridor. -(e)s. nach oben von oben Fahrstuhl. -n oben." Berger (zu Genossen Munteanu): „Ah. -s.der Geschäftsführer. -s. -s. în sus. a aduce (ceva sau a conveni. die Anmeldescheine ! Ich möchte sie für mich und meine Kollegen ausfüllen.buchen jawohl Stimmt ! stimmen Zimmer. -s. -e entlang oh l schön hotelul directorul. Sie ist noch beim Friseur. Munteanu: „Bitte. -n.

geschnitten) inzwischen werden (i. coaforul numaidecît. es (sau: das) stimmt: = Da. încălţămintea salonul de coafură coafura a aranja. ist geworden) rasieren Rezeption. -e Frisiersalon: -s. stimmt ! = Jawohl. imediat. dacă sînteti de acord. = . -en unterschreiben baia balconul radioul rochia. nach oben = în sus . . -s.. gheata. -s Klejd... f. -en Anmeldeschein. a iscăli C. -(e)s. -e toupieren [tu] Friseur [-z0:r]. = Uzina „Elektrowerk" a rezervat trei camere de o persoană.440 GESPRACH 4: IM KOTEL das der das das die der der die das das der das der die der die B^d. Reţineţi -particularităţile următoarelor formulări! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen! = Aş dori să vorbesc cu şeful! Das „Elektrowerk" h a t . -er Balkgn. wenn's Ihnen recht ist.. -(e)s. lenjeria a spăla pantoful. . îndată a dori. gewaschen) Schuh. . drei Einbettzimmer buchen lassen. -er aufbügeln Wäsche. wurde. -(e)s. . -(e)s. -e sofort wünschen schneiden (schnitt. -e Radio. pl. wenn es Ihnen recht ist. îmbrăcămintea a călca (din nou) aici: ruf aria. a pofti a tăia între timp aici: a se face. a deveni a bărbieri recepţia fişa de înscriere la evidenţa populaţiei aici: a completa adresa a semna.. waschen (wusch. = .. aşa este ! (Propoziţie eliptică de subiect)... -säle Haar. haina. -sses. -(e)s. -s Speisesaal. dacă vă convine. -e ausfüllen Anschrift. -sse gegenüber Frühstückszimmer. Explicaţii şi exerciţii 1. -(e)s. -en in Ordnung bringen Erdgeschoß. exact ! Da. -(e)s.. a pune în ordine parterul faţă în faţă sala pentru micul dejun sala de mese părul a tapa (părul) frizerul... Jawohl. -s... -s Frisur.

l0 > die Dienstleistung = serviciul n > Zimmer aufräumen = a face curăţenie în cameră. 6 > abmelden = a anunţa plecarea cuiva. . 2. -(e)s. (ersten) Stock / in der 1. -e (şi s) = parcul 5 > bestellen = aici: a comanda. Das Hotelzimmer liegt: im im Erdgeschoß 1. 7 > bezahlen = a plăti. a achita. -n = scara > das Bett. -n = şezlongul 4 > der Park. (ersten) Etage im 2. 8 > auf der Straßenseite = aici: spre stradă. 9 > auf der Parkseite = a i c i : spre parc.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 441 Oh. (zweiten) Etage auf der Straßenseite s) auf der Parkseite 9) 10) 5) für den Gast: j Haare schneiden / frisieren rasieren > die Treppe. -ea = patul ' die Liege. die sind aber schön! = O. dar ce frumoase sînt! (Propoziţia exclamativă care exprimă o surpriză cuprinde adesea un pronume demonstrativ şi cuvîntul „aber"). mein Haar — meine Haare = părul meu (Singularul şi pluralul substantivului „das Haar" pot fi folosite cu acelaşi sens). -(e)s. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Das Hotel: die der das das der der die das der der Hotelhalle/das Foyer [foa'je:] Empfang/die Rezeption Einbettzimmer/das Einzelzimmer Zweibettzimmer/das Doppelzimmer Fahrstuhl/der Lift Korridor/der Gang Treppe 1) Frühstückszimmer Speisessai Frisiersalon Das Hotelzimmer muß man: bestellen buchen reservieren abmelden 6) bezahlen 7) Dienstleistungen Zimmer aufräumen u> Wäsche waschen 1 2 3 Das Hotelzimmer: das B e t t 2 ) das Bad die Liege 3 i das Radio der Tisch das Telefon der Stuhl der Balkon Das Fenster/der Balkon geht in den Park '"/auf den Hof. (zweiten) Stock / in der 2.

Wie kommen die Gäste hinauf / nach oben ? g. ? Bitte. Formulaţi cu vocabularul dat mai sus întrebări de orientare în interiorul hotelului care încep cu: Bitte. b. Das Frühstückszammer ist g. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi scena întocmai ! Exerciţiul 536.. einen Frisiersalon. Der Fahrstuhl fährt schnell. Das Ferngespräch kam schnell. f. Exerciţiul 533. freundlich. Wer bringt das Gepäck hinauf / nach oben ? h. Wie sind die Hotelzimmer ? Was gibt es in jedem ? j .. h. Der Koffer ist schwer. ist der aber groß ! a. Antonescu ! Exerciţiul 535. Das Zimmer ist schön. Welche Dienstleistungen für den Gast gibt es im Hotel ? k. Wie viele Zimmer hat das „Elektrowerk" im Hotel buchen lassen ? b.. Für wen hat es sie reservieren lassen ? c. e. wie komme ich (cum ajung) . Der Friseur arbeitet gut. Was müssen sie bei der Rezeption lassen ? f.. . Wozu gibt es im Hotel einen Speisesaal. Wer zeigt den Gästen die Zimmer ? i.•ii 2 G E S P R Ä C H 4 : IM H O T E L Schuhe putzen Kleider aufbügeln Anzüge bürsten J) Gepäck nach oben / nach unten brin­ gen Anmeldeschein ausfüllen Ferngespräch anmelden 2) Exerciţiul 530. der ist aber groß ! Sau: Oh. Der Balkon ist groß. Formulaţi întrebări în legătură cu serviciile pentru oaspeţi (Dienstleistungen für den Gast) după modelul următor: Haare schneiden. Oh. Formulaţi propoziţii exclamative de surpriză despre urmă­ toarele constatări ! Model: Der Speisesaal ist groß. Completaţi următorul dialog cu replicile probabile ale personajului Ing. einen Fahrstuhl ? Exerciţiul 534. c. Răspundeţi! a. Das Anmelden ging schnell. Maria Georgescu! 1 2 > Anzüge bürsten = a peria costume (bărbăteşti). Wo melden sich die Gäste an ? e. > Ferngespräch anmelden = a anunţa convorbiri telefonice interurbane. d. ein Frühstückszimmer. ? Exerciţiul 532. Wo liegen die Zimmer ? d. Kann ich mir hier die Haare schneiden lassen ? Exerciţiul 531. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi tov. wo liegt / ist .

Ing. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Stock. Maria Georgescu: Rezeption: Auf welchen Namen bitte ? — Gut. Stock. sie haben Baikon. wir reservieren Ihnen zwei Zimmer im 4. So. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Jawohl. auf den Hof ! Ing. Maria Georgescu (am Telefon): Kann ich bei Ihnen für 2 Personen Zimmer bestellen ? Rezeption: Ja. Ing. wir haben freie Zimmer. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Ing. das Telefon läutet ! Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! Auf Wiedersehen am Donnerstag ! . Zimmer Nummer 721 und 722. IM HOTEL 443 Ing. in Ordnung! Die Zimmer sind gebucht. Maria Georgescu: Rezeption: Nein. Maria Georgescu: Rezeption: Das Frühstückszimmer liegt im 1. Maria Georgescu: Rezeption: Im ersten Stock. Maria Georgescu: Rezeption: Mit Balkon auf der Parkseite haben wir nur im 7. Ing.GESPRÄCH 4. Maria Georgescu: Rezeption: Natürlich haben wir einen Fahrstuhl ! Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Ein Doppelzimmer oder zwei Einzelzimmer ? Mit Bacl oder ohne Bad? Ing. Stock noch freie Zimmer. Nummer 436 und 437. Maria Georgescu: Rezeption: Entschuldigen Sie bitte. Ing. Für wann möchten Sie sie reservieren lassen ? Ing. der Frisiersalon im Erdgeschoß. Nummer 117 und 118.

bitte ein Schokoladeeis und nachher einen schwarzen Kaffee. Wurst. Das Essen hier ist ausgezeichnet." „Wünschen Sie auch einen Nachtisch?" „Ja. Frau Georgescu." „Eine Portion Birnenkompott." „Mir bringen Sie bitte zwei Spiegeleier mit Schinken. nach der Karte zu essen. wählen Sie !" „Ich nehme eine kalte Platte mit Schinken. Der Tisch dort drüben ist aber frei." „Bestellen wir je ein Gedeck oder essen wir nach der Karte?" „Ich schlage vor." „Bitte." „Ich möchte einmal Fisch mit Mayonnaise. der Tisch ist reserviert." „Mir bringen Sie etwas Obst." „Sehr wohl ! Was wünschen Sie zu trinken?" „Ich würde einen Rheinwein vorschlagen." „Und ich eine Pastete in Aspik. Sie haben recht." „Sehr gut ! Einverstanden !" „Ich möchte lieber eine Flasche Bier." „Zweimal Kalbsbraten. Sie ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet. ich bringe sofort die Speisekarte." „Womit sollen wir anfangen ? Bitte." „Was darf ich als zweiten Gang bringen?" „Einmal gebackene Leber mit Kartoffelpüree. Und nun wünsche ich Ihnen guten Appetit !" „Herr Berger." „Eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse. bitte. Herr Ober?" „Nein. bedauere. Bitte nehmen Sie Platz." „Kalbsbraten mit Beilage. 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot. hier ist die Speisekarte und hier die Weinkarte.Gespräch Nummer 5 ••'"tm-ipt I N DER GASTSTÄTTE • A. Text Berger: Ober: Munteanu: Berger: Ober: Antonescu: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Berger: Antonescu: Munteanu: Ober: Georgescu: Antonescu: Berger: Munteanu: „Ist der Tisch hier frei." .

-n şunca Schinken. . răciturile. cîrnatul. ospătăria ospătarul a regreta. al doilea etc. -(e)s. -s.) a prepara. -n bestellen das Gedeck.40 Mark. angefangen) a începe a alege wählen gustarea/mîncarea rece. -n nach der Karte vorschlagen (ä. -e pîinea neagră Fisch. salamul Wurst." Ober: „Danke bestens. a găti zubereiten lista de vinuri Weinkarte. -n pasteta. bedauern drüben die Speisekarte. pateul Aspik. în partea cealaltă lista de bucate aici: a comanda meniul. al doilea. Vocabular die Gaststätte. etc. . (e)s.) . piftia Spiegelei. Ist in Ordnung. -(e)s. tacîmul a mînca lista de bucate după listă a propune bogat (în conţinut) aici: felul de mîncare (primul." Berger: „Hier 40 Mark.e aici: felul de mîncare (primul." Berger: „Herr Ober.GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE 445 Berger: „Wollen wir noch etwas bestellen ?" Antonescu: „Nein." Ober: „Bitte die Rechnung: 37. -s. gegessen) die Karte. -n maioneza Pastete. -e aspicul. 1/2 kg) Pfund. -(e)s. -(e)s. -(e)s. -n anfangen (ä.e funtul (aprox. aß. es war ein hervorragendes Essen. -Sorten Schwarzbrot. alles zusammen. danke. -e essen (i." Berger (steht auf): „Mahlzeit allerseits !" B. fing an. -n der Ober. aperitivul kalte Platte. a-i pare rău dincolo. bitte zahlen. -s. -er ochiul la capac Gang. -e peştele Mayonnaise [-n£:za]. -s. schlug vor. -e brînza Käse. -e die die der die das der das der die die der das der restaurantul. vorgeschlagen) reichhaltig das Gericht. -(e)s.

-(e)s. -e Schokoladeeis.pl. Appetit. buk. . -e Guten Appetit ! danke ! hervorragend zahlen zusammen danke bestens ! aufstehen (stand auf. -n Sehr wohl ' trinken (trank. tuturor C. regret. -(e)s. -e Nachtisch.. -en Mahlzeit ! allerseits a servi a prăji.446 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE das das der das der die der das der das der die das das der die servieren backen (ä. -s Portion. -s. -s. ist auf­ gestanden) Mahlzeit. (Propoziţie eliptică de subiect). -arten Kalbsbraten. . a se scula masa Să vă fie de bine ! (Şi: Poftă bună!) la toată lumea. -es. gebacken) Kartoffelpüre. f. -e Kaffee. ich bedauere = Nu. -(e)s. . a coace. -s. = Nein. -e Obst. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări] Nein. getrunken) Rhejnwein. -en Birnenkompott.. Explicaţii şi exerciţii 1. -es. a nu servi meniul zilei. Grill.. deosebit a plăti împreună mulţumesc foarte mult ! a se ridica în picioare. pl. -s. -(e)s. -s. -s. bedauere. Beilage. je ein Gedeck = cîte un meniu. Hähnchen. a frige pireul de cartofi puiul grătarul legumele friptura de viţel aici: garnitura (la mîncare) Prea bine ! a bea vinul de Rin de acord berea desertul îngheţata de şocolată cafeaua porţia compotul de pere fructele comestibile pofta Poftă bună ! Mulţumesc ! excelent. -(e)s. -e einverstanden Bier. f.. -s Gemüse. nach der Karte essen = a mînca / a comanda după listă.

der Türkische — trinken f. Fisch mit Mayonnaise Kalbsbraten mit Beilage Pastete in Aspik Gebratenes Hähnchen Spiegeleier mit Schinken mit Gemüse Getränke Wein — Rheinwein Bier Mineralwasser Wir bestellen: Ich nehme Der Ober fragt: Was wünschen Sie zu essen/zu trin­ ken ? Ich möchte ein . SchwarzKartoffelpüree brot). die Flasche Wein — trinken Exerciţiul 539. der Kalbsbraten — bestellen d.. . ) das Hauptgericht. Wo essen die rumänischen Gäste ? x 2 ) die Vorspeise. Obst — kaufen 3) b.. . -(e)s. bitte zahlen ! = Domnule ospătar. Formulaţi comenzi compuse din două feluri.. desert şi bău­ tură. Was darf ich . Gang/Vorspeise x) 2. bringen/servieren? Bringen Sie mir ein . Käse. folosind denumirile şi formulele de mai sus! Exerciţiul 538. Formulaţi întrebări cu verbul „wollen" şi următoarele grupuri de cuvinte! Model: das Bier — trinken Wollen wir ein Bier trinken ? = Bem o bere ? a. Gebackene Leber mit Wurst.tt Obst Kalte Platte (Schinken.. der Fisch — essen c.. plata ! 2. vă rog.. Noch ein Wunsch ? Exerciţiul 537. Gang/Hauptgericht 2 ) Nachtisch Schokoladeeis Schwarzer/Türkischer Kaffee Birnenkompo. -n = aperitivul / felul întîi. das Schokoladeeis — essen e. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! 1. -e = felui al doilea 3 ) kaufen = a cumpăra .GESPRÄCH S: IN DER GASTSTÄTTE 447 Was darf ich als zweiten Gang bringen ? Ce-mi permiteţi să servesc ca felul al doilea ? Wollen wir noch etwas bestellen ? = Mai comandăm ceva ? Herr Ober. Răspundeţi ! a.

empfohlen) = a recomanda. Ich bin gleich wieder da ! — So. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi Munteanu! Exerciţiul 541. Wer bezahlt die Rechnung ? Exerciţiul 540. Gast : Ober : Sehr wohl ! Und was darf ich als zweiten Gang bringen ? Gast : Ober : Möchten Sie auch einen Nachtisch haben ? Gast : Ober : Einen Türkischen ! Und was wünschen Sie zu trinken ? Gast : Ober : Mineralwasser. das Mineralwasser ! Der Kaffee kommt gleich ! Ich wünsche guten Appetit ! Gast : — Ober : Sofort ! Macht 11 Mark 75 ! — Besten Dank ! Auf Wiedersehen ! b. Was bestellt jeder ? g. D der Anfang. Completaţi dialogul de mai jos la alegerea dv. 2 ) empfehlen (ie. -(e)s. und wie sind die Ge­ richte ? f. hier ist die Speisekarte und die Weinkarte. . Was wünscht Herr Berger am Anfang x) und am Ende des Essens ? i. aber ich würde empfehlen 2) nach der Karte zu essen. wir haben auch zwei Gedecke. der Tisch hier am Fenster ist frei. wie ist die Speisekarte. d. Was trinken sie ? h. Bitte nehmen Sie Platz ! Gast : ? Ober : Sofort ! Bitte. e.448 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE Finden Sie einen freien Tisch ? Was bringt der Ober sofort ? Bestellen Sie ein Gedeck ? Was sagt Herr Berger. erster Gang. zweiter Gang. ! Gast : ? Ober : J a . c. — e = începutul. învăţaţi dialogul pe de rost şi exersaţi-l în cit mai multe variante ! Exerciţiul 542. Gast : ? Ober : Gewiß. empfahl.

Text „Entschuldigen Sie bitte.Gespräch Nummer 6 I N DER S T A D T A. Herderstraße. dann die zweite Seitenstraße nach rechts. in fünf Minuten sind Sie dort." Beamter: „Bitte. Munteanu am Telefon. wir sind auf der Hauptpost und fahren zur Messe hinaus." Munteanu: „Zwei Vordrucke für Telegramme. bitte." Berger: „In Ordnung. da gehen Sie mal zu Fuß die Straße entlang. Herr Berger. hier die Briefmarken ! Eine Mark zwanzig." Antonescu: „Vielen Dank für die Auskunft." Antonescu: „Drei Fahrkarten bis zur Post. Moment mal ! Schreiben Sie auf die Rückseite des Briefumschlages den Ab­ sender mit Adresse und hier die Postleitzahl bitte. steigen Sie aus ! Die Hauptpost ist das große Gebäude gleich links." Munteanu: „Fährt dieser Autobus zur Hauptpost?" Kassiererin: „Ja. eine Frage ! Wie komme ich am schnellsten zur Hauptpost ?" Passant: „Ja. Wir treffen uns um 830 am Haupteingang des Messegeländes." Munteanu: „Ach. Noch eine Frage. dieses Telegramm nach Magdeburg und dieses nach Bukarest. Wo ist der Telegrammschalter?" Beamter: „Dritter Schalter rechts. bitte. das habe ich in der Eile vergessen." 29 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Munteanu: „Hallo." „Wo gibt's da in der Nähe einen Münzfernsprecher?" Beamter: „Gleich an der Ecke des Korridors. Linie 26 oder den Autobus 48. Ingenieur Munteanu wartet den Summton ab und wählt die Nummer der „Elektrowerke": 22-32-57. Ist es weit bis zur Haltestelle?" Passant: „Nein. Dritte Haltestelle. (1/103 Munteanu: ." Munteanu: „Danke vielmals." Munteanu: „Ich möchte einen Brief aufgeben." Kassiererin: „90 Pfennige. bitte vorgehen. — So." Beamter: „Einfach oder eingeschrieben?" Munteanu: „Eingeschrieben mit Luftpost. vor den Na­ men der Stadt. Von dort nehmen Sie die Straßenbahn.

-e aufgeben (gab auf. -en die Linie. fuhr. -en die Auskunft." „Hallo Taxi ! Sind Sie frei?" „Ja. -n die Seitenstraße. pietonul piciorul pe jos strada strada laterală tramvaiul linia autobuzul aici: foarte mult staţia a merge (cu un vehicul) casieriţa. colete) aici: a trimite o scrisoare recoman­ dată poşta aeriană timbrul poştal dosul (partea din spate) plicul expeditorul adresa codul localităţii numele ah ! of ! vai ! ." B. -n die Rückseite. —e der Brief. . stieg aus. eingeschrieben) die Luftpost. -s. ist gefahren) die Kassiererin. die Adresse. -n der Autobus. -(e)s. — e Hauptpost. -ses. taxatoarea a merge înainte. -n der Briefumschlag. -n die Postleitzahl. -se vielmals die Haltestelle. -en Passant. ist ausge­ stiegen) die Post. -es. -n ach ! die die der der oraşul poşta centrală trecătorul. -en der Name. pl. . -n die Straßenbahn. die Briefmarke. wohin?" „Zum Haupteingang der Technischen Messe. Vocabular Stadt. aufgegeben) einschreiben (schrieb ein . -en Fuß.450 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Antonescu: Passant: Antonescu: Taxi: Antonescu: „Wo finde ich einen Taxenstand bitte ? „Erste Straße links auf dem Rathausplatz.e der Absender. -ns. f. -nen vorgehen (ging vor. pasantul. -en. ist vorgc'gangen) aussteigen (i. -n fahren (ä. die Straße.s s e zu Fuß . a înainta a coborî poşta informaţia scrisoarea aici: a expedia (scrisori. -(e)s.

-e das Telegramm. -s. vergaß. der Vordruck.. . auf der Hauptpost = la poşta centrală . rugăminţile cuprind. zur Hauptpost ? = Cum (pot să) ajung la poşta centrală ? Ja. pl. der Taxenstand. pieţelor etc. (în limbajul colocvial. pe lîngă forma imperativului. -(e)s. . numele străzilor.. da gehen Sie mal die Straße entlang. -es. abwarten der Summton. vergessen) der Telegrammschalter..GESPRÄCH 6: IN DER STADT 451 die Eile. -platz.) Ja. Explicaţii şi exerciţii 1.e der Rathausplatz. Moment mal ! = Un moment ! (Exclamaţie colocvială foarte frecventă). der Schalter. . -s. -allee etc. urgenţa a uita ghişeul de telegrame aici: ghişeul formularul telegrama apropierea telefonul automat (cu fisă) a aştepta tonul (în telefon) tîrgul de mostre intrarea principală terenul tîrgului de mostre staţie de taximetre piaţa primăriei tîrgul tehnic de mostre C. Rathausplatz = strada Herder.. -e das Messegelände. -(e)s. -s. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Wie komme ich. adesea cuvîntul „mal" (intraductibil) care îndulceşte sensul de ordin al formei verbale. bitte vorgehen ! = Da.e die Messe. piaţa primăriei. Din acelaşi motiv propoziţiile imperative care răspund la o întrebare încep cu „da". Cînd este vorba de un singur cuvînt. -(e)s.) Herderstraße. vergessen (i. dacă sînt substantive. f. = Da. -n graba..e die Technische Messe. îndrumările. invitaţiile. -e die Nähe. formează cuvinte compuse cu -straße. -(e)s.. mergeţi de-a lungul străzii. der Münzfernsprecher. pl. -(e)s. de asemenea in­ traductibil. f. -n der Haupteingang. -s... (în limba germană. mai multe cuvinte se leagă cu cratimă (Karl-Marx-Platz). sînt direct compuse. vă rog să înaintaţi ! (Infinitiv folosit ca imperativ impersonal.

einen Taxenstand — suchen b. Formulaţi dispoziţii „îndulcite" cu „mal" ! Model: ein Taxi — bestellen Bestellen Sie mal ein Taxi ! a. fisa receptorul A se ridica receptorul ! A se introduce moneda (monedele). das Telegramm — aufgeben hen l > 2 > 3 Der Brief: das Briefpapier der die die die der Briefumschlag Briefmarke Adresse Postleitzahl Absender > *) 6 > •) metroul Urcarea 1 Urcaţi. den Bus 32 — nehmen h.452 GESPRÄCH 6: IN DER STADT 2. die Telefonnummer — das Elektrowerk c. die Rückseite — der Briefumschlag die Haltestelle — der Bus 48 e. das Gebäude — die Hauptpost f. ein Taxi — bestellen e. Formulaţi sintagme cu genitivul din următoarele grupuri de cuvinte ! Model: die Ecke — die Straße die Ecke der Straße der Name —die Stadt d. . eine Briefmarke — kaufen g. die Adresse — schreiben f. der Haupteingang — die Technische Messe Exerciţiul 544. vă rog ! moneda. bis an die Straßenecke ged. bis zur dritten Haltestelle — fahren c. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Die Stadt: die Straße die die die der der Herderstraße Hauptstraße Seitenstraße Platz Rathausplatz Verkehrsmittel: die Straßenbahn/die Linie 26 die U-Bahn « der Bus/der Autobus 48 die Haltestelle die Fahrkarte Einsteigen! E) Vorgehen ! Aussteigen ! Am Telefon: der Münzfernsprecher Hörer abnehmen ! 5) die Münze 3) Münze (n) einwerfen ! 6) 4) der Hörer Summton abwarten ! der Summton Nummer wählen ! Exerciţiul 543.

Repovestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cîndtov.1 Model: Heute Nachmittag sind wir auf die Hauptpost gegangen etc. învăţaţi dialogul pe din afară şi jucaţi cît mai des scenele respective ! . Exerciţiul 548. Anto­ nescu ar răspunde seara la întrebarea „ Was haben Sie heute nachmittag gemacht ?" = Ce aţi făcut astăzi după amiază ? Folosiţi timpul perfect şi adăugaţi indicaţii ora . Kann er zu Fuß zur Hauptpost kommen oder muß er fahren ? e. Răspundeţi ! a. Straßen Ernst Thälmann Lenin Post Wolfgang Amadeus Mozart Plätze Bahnhof Schiller Karl Liebknecht Johann Sebastian Bach Exerciţiul 546. Wie telefoniert man ? o. Wo treffen sie sich mit Herrn Berger ? Exerciţiul 547. Beethoven: der Beethovenplatz — auf dem Beethovenplatz. Wen fragt er nach dem Weg ? d. Womit kann er fahren ? f. Warum suchen sie nachher den Münzfernsprecher ? n. Wie wollen Sie den Brief aufgeben ? j . wo die Hauptpost liegt ? c. Pronunţaţi cu glas tare denumirile poartă următoarele nume şi folosiţi-le apoi în sintagme „auf" + dativ! străzilor care cu „in" şi Model: Karl Marx: die Karl-Marx-Straße — in der Karl-Marx-Straße. Weiß er. Wie kann man Briefe aufgeben ? Was muß auf jedem Briefumschlag stehen ? Was geben die zwei Genossen noch auf ? m. Wohin fahren die Genossen von der Post ? p. Wo muß er aussteigen ? h.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 453 Exerciţiul 545. Womit fahren sie ? r. Wie weit (dt de departe) muß er fahren ? g. Warum fahren Genosse Munteanu und Genosse Antonescu auf die Post? i. Wohin will Genosse Munteanu gehen ? b.

etc. Nu ştiţi cît costă timbrele şi nici codul oraşului Dresden. îndrumaţi-i răspunzînd la întrebarea lor ! : Wie komme ich in die Universitätsstraße ? B : Wie komme ich auf den Sachsenplatz ? C : Wie kann ich von hier zum Karl-Marx-Platz kommen? D : Wie komme ich von hier auf den Markt ? E : Wie komme ich von hier zum Bahnhofsplatz ? F : Wie kann ich in die Hain­ straße kommen ? Exerciţiul 550. învăţîndu-l cum trebuie să telefoneze! începeţi aşa: Zum Telefonieren braucht man zwei Zehnpfennigmünzen. Exerciţiul 551. Priviţi următorul plan al centrului oraşului Leipzig! Punctele A — F reprezintă pietoni care vor să ajungă în străzile şi pieţele mai jos indicate. la Automobil Clubul Român (Rumänischer Automobilklub) din Strada Nikos Beloianis nr. nu prin poşta aeriană.454 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Exerciţiul 549. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la Piaţa Victoriei din Bucureşti în Piaţa Romană. şi de acolo. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la gară la hotelul cel mai mare din oraşul dv. îndrumaţi pe cineva în limba germană. Exerciţiul 552. Alcătuiţi un scurt dialog cu im funcţionar la poştă. man nimmt zuerst den Hörer ab. una reco­ mandată la Bucureşti. 27 / (Piaţa Cosmonauţilor) Exerciţiul 553.! A u^^j x ) moneda de 10 pfenigi . * Man geht > zum Münzfernsprecher. pe următorul subiect! Doriţi să expediaţi două scrisori: una simplă la Dresden.

Wir hätten. Fräulein Huber." „Ja. Preise. hier eine Zusammenstellung unseres Lieferprogrammes. gern einige Auskünfte über Ihre Erzeugnisse. auch nur einen größeren Teil der Ausstellungsstände zu besuchen. bitte für unsere Gäste etwas zu trinken." „Ich möchte mit Ihnen gern hier einige Stände der rumänischenAussteller besuchen. r „Bitte." „Ich freue mich über Ihren Besuch. bloß wird die Zeit nicht reichen.Gespräch Nummer 7 EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE A. Werkzeugmaschinen. Auslastungen für Petroleumraffinerien usw. bitte ?" „Danke. In Halle 324: „Herr Berger. Liefertermine und technische Unterlagen. Österreichs und der UdSSR. Die angegebenen Preise sind Richtpreise. da sind Sie ja ! Guten Morgen ! Wir wollen zunächst von der „Allgemeinen Auskunftsstelle" einen Führer durch die Messe beschaffen. meine Herren. Wir sind aus Rumänien und interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. Text Berger: Munteanu: Berger: Antonescu: „Ah. Eine Zigarette. Bitte treten Sie da in unser Büro ein. auf die wir entsprechende Rabatte gewähren." Die rumänische Delegation und Herr Berger gingen dann anschließend auch zu verschiedenen Ständen der DDR." „Da sehe ich eben im Führer durch die Messe einige Zahlen: über 9 000 Aussteller aus über 60 Ländern. wie gesagt. darunter auch Rumänien mit Traktoren. . Guten Tag." „Unser Besuch verspricht sehr interessant zu werden." Berger: Georgescu: Aussteller: Munteanu: Aussteller: . hier der Stand einer westdeutschen Firma.

expozantul echipamentul rafinăria de petrol standul român(esc) Republica Democrată Germană Austria Uniunea Sovietică vestgerman a purta interes ţigareta preţul termenul de livrare .456 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Antonescu: „Ist die Verpackung in den Preisen inbegriffen?" Aussteller: „Jawohl. Kataloge und technischen Unterlagen für unsere Erzeugnisse. -s. -e Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leip­ zig biroul de informaţii aici: ghidul (carte) a promite numai. doar. sämtliche Prospekte. ver­ sprochen) bloß reichen der Ausstellungsstand. -en die Petroleumraffinerie. abia a ajunge standul/pavilionul de expoziţie tocmai persoana care expune." B. Auf Wiedersehen. f. -e der Liefertermin. Für Auslandsliefe­ rungen finden Sie in dieser Sammelmappe die Zahlungserleichte­ rungen. die Zigarette. die UdSSR (Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken) westdeutsch sich interessieren für + ac. -en der Führer. -(e)s. Wir werden Sie in etwa einer Woche in Ihrem Werk in München besuchen. die Preise verstehen sich ab Werk. -n der Stand. versprach. -s die Ausrüstung. versprechen (i. einschließlich Ver­ packung. .e rumänisch die D D R (Deutsche Demokratische Republik) Österreich. die wir gewähren. -n der Preis. -(e)s." Munteanu: „Wir danken Ihnen für Ihre freundlichen Auskünfte. pl. Vocabular die Leipziger Technische Messe die Auskunftsstelle." Munteanu: „Und welches sind die Zahlungsbedingungen?" Aussteller: „Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestel­ lung und der Rest bei Lieferung ab Werk. -s." Aussteller: „Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und erwarte Sie in München. -(e)s. -^e eben der Aussteller.

Diferenţiaţi cuvintele înrudite pe care le-aţi învăţat din acest grup ! . -e Richtpreis. München — Münchener (din/de la München). -e Auslandslieferung. a da ambalajul inclusiv. auch nur einen größeren Teil = chiar şi numai o parte mai mare Wir .. total prospectul C. inclus condiţia de plată de obicei acontul confirmarea comanda restul livrarea în străinătate. Cu aceste adjective se denumesc şi locuitorii oraşelor respective: der (ein) Leipziger = locuitorul (un locuitor) din Leipzig. -e gewähren Verpackung. (De la numele de oraşe se pot forma cu sufixul -er adjective care sînt invariabile şi se scriu cu literă mare: Leipzig — Leipziger (din/de la Leipzig).. -en Bestellung. exportul mapa de colecţie uşurarea în materie de plată complet. aici: cum am spus. -en Bestätigung. unele informaţii.. -e Rabatt. (Verbul reflexiv „sich interessieren für" + ac. Am dori să obţinem . -en Sammelmappe. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Die Leipziger Technische Messe = Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leipzig. -n Zahlungserleichterung. = Ne interesează produsele dv. -en gewöhnlich Anzahlung. Explicaţii şi exerciţii 1. Wien — Wiener (din/de la Viena.) Wir hätten gern einige Auskünfte. reducerea de preţ a acorda. 2. -es. -(e)s.. die (eine) Leipzigerin = = locuitoarea (o locuitoare) din Leipzig. -en sämtlich Prospekt. -n Zusammenstellung.GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TCEHNISCHEN MESSE 457 die die das der der die die die die die der die die die der Unterlage. -(e)s.. are sensul de a purta interes pentru un lucru. -(e)s. (Propoziţie eliptică de subiect şi predicat finit. -en inbegriffen Zahlungsbedingung.) in etwa einer Woche = peste aproximativ o săptămînă. die Leipziger = locuitorii din Leipzig. -en Lieferprogramm -(e)s.. -e aici: documentarea alcătuirea programul de livrare preţul orientativ rabatul. vienez). -en Rest. wie gesagt = cum s-a spus. interessieren uns für Ihre Erzeugnisse.

Dresden . in etwa zwei Jahren. Ausrüstungen für Petroleumraffinerien die Ausstellungsstände der DDR. in einer Woche. Wir erwarten Sie in drei Tagen. . Bukarest — die Gießereien. Traktoren..die Ta­ gung . technische Unter­ lagen. in einem Monat. (Werkzeugmaschinen.ac' în propoziţii. Completaţi tabela de mai sus cu substantive similar con struite şi traduceţi-le ţinînd seama de indicaţiile tabelei! Controlaţi exactitatei traducerii la cheia exerciţiilor! Exerciţiul 555. indicînd la fiecare persoană alt obiect căruia i se poartă interes. Exerciţiul 557. in einem Jahr.458 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF'DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Verbul Acţiunea Rezultatul procesul Agentul Compuşi diverşi ausstellen (a expune) aufstellen (a aşeza) darstellen (a reprezenta) feststellen (a constata) herstellen (a fabrica) vorstellen (a prezenta) zusammenstellen (a alcătui) bestellen (a comanda) das Ausstellen (expunerea) das Aufstellen (Aşezatul) die Ausstellung (expoziţia) der Aussteller (expozantul) der Ausstellungs­ stand standul de expoziţie die Feststellung (constatarea) die Herstellung (fabricarea) die Vorstellung (prezentarea) die Zusammen­ stellung (alcătuirea) die Bestellung (comanda) Exerciţiul 554. Zahlungserleichterungen.. Realizaţi oral toate variantele şi imprimaţi~vă formula. in etwa drei Tagen. Hamburg — die Flugzeugindustrie. in etwa einer Woche. Du interessierst dich für . Exerciţiul 556. in zwei Wochen. Formaţi adjective de la următoarele nume de oraşe şi legaţi-le de substantivele alăturate. München — die Ausstellung: Wien — die Elektrowerke. Elektro-Erzeugnisse. . Conjugaţi verbul reflexiv „sich interessieren für -f. Model: Ich interessiere mich für Werkzeugmaschinen. după modelul dat! Model: Leipzig — die Messe die Leipziger Messe. in etwa drei Monaten. Prospekte und Kataloge). = vă aşteptăm peste trei zile.

Fragen wir auch nach Lieferprogrammen und Zahlungsbedingungen ? B . Was stellen wir aus ? B A. nachdem er die rumänische Delegation begrüßt hatte ? b. Welche Stände wollte Ing. Completaţi dialogul în limita vocabularului cunoscut. Was wollte die Delegation von dem Aussteller ? i. răspunzînd la întrebările puse de o persoană care încă nu a vizitat niciodată Tîrgul Tehnic de la Leipzig! A. Welche Stände besuchen wir ? B A. Wie verspricht der Besuch der Leipziger Messe zu werden ? c. Was beschafft Ing. Berger. Was verlangen wir (ce cerem) von den Ausstellern ? B A. Was für Produkte stellte Rumänien auf der Messe aus ? e. Bei welchem Stand hielt sich die Delegation länger auf ? h. Berger mit der rumänischen Delegation besichtigen ? f.Exerciţiul 558. Können die Besucher alle Ausstellungsstände besichtigen ? d. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Hat auch Rumänien hier einen Ausstellungstand ? B A. Repovestiţi conţinutul dialogului la timpul perfect! Exerciţiul 560. Wohin wird die rumänische Delegation nach etwa einer Woche fahren ? Exerciţiul 559. Gibt es einen Führer durch die Messe ? B A. Besuchen wir heute die Technische Messe ? B A. Was für Preise wurden angegeben ? j . Können wir an diesem Nachmittag alles besuchen ? B A. Welches sind die Zahlungsbedingungen ? k. Welche Stände besichtigten sie anschließend ? g. Was erhielt die Delegation von dem Aussteller ? 1.

Residenz und andere Sehenswürdigkeiten." x > Numele unei berării renumite din München. ." Munteanu: „Welches ist das eigentliche Zentrum der Stadt ?" Meierhuber: „Wir sind bald da ! Es ist der Marienplatz. Auf der Fahrt vom Werk in die Stadt erläuterte Herr Meierhuber: „Es wird Sie vielleicht interessieren. Oktoberfest. das berühmte Hofbräuhaus 1). Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. lud sie der Exportleiter." Antonescu: „Wie viele Einwohner hat München?" Meierhuber: „Zur Zeit etwa 1 270 000 Einwohner." Georgescu: „Hier gibt es das sog. Stimmt das ?" Meierhuber: „Ja. Text • ** Nachdem die rumänische Delegation ihren Besuch im Werk für Elektro­ geräte beendet hatte." Georgescu: „München soll die Stadt der meisten Museen und Denkmäler der Bundesrepublik Deutschland sein. das auch viele Ausländer besuchen. zunächst einiges über unsere Stadt zu erfahren. es wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert. «! t A. — Wir fahren jetzt durch die großen Geschäftsstraßen Münchens. das stimmt ! Am bekanntesten ist das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik. zu einer Stadtrundfahrt durch München ein." Munteanu: „Gewiß. In der Nähe liegt das National­ theater.Gespräch Nummer 8 EINE S T A D T R U N D F A H R T DURCH M Ü N C H E N ~W-t*''i'i»'rtjfr*J 'in^â^t^^ăMhti. Olympi­ schen Spiele eine weltbekannte Stadt geworden. denn München ist besonders durch die XX. Anfang jeden Jahres. Herr Meierhuber. 1638 errichtet. Ist das ein altes Fest ?" Meierhuber: „Ja. von denen ein großer Teil in den vielen Industriebetrieben in und um München arbeitet. die sog. mit dem alten und neuen Rathaus. wie auch der Münchener Fasching.

a ridica. lud ein. erfuhr. Herr Meierhuber ! Sie sind ein ganz reizender Gastgeber !" Georgescu: B. -es. wir parken hier und gehen zu F u ß durch die Unterführung auf den Geh­ steig gegenüber. -s. -(e)s. Oktoberfest. das ist ja wunderbar. -e alljährlich feiern Münch(e)ner Fasching. -en vielleicht einiges erfahren (ä. poate. — Übrigens — ich habe für den Abend Theaterkarten besorgt. So. -(e)s. Rubens. • weltbekannt der der das der das Einwohner. festivitatea anual. Fest. -e Anfang. die Fahrt. van Dyk usw. Herr Meierhuber ! Könnten wir auch die berühmte Pinakothek mit den Gemälden von Dürer. und morgen will ich Ihnen auch das Olympische Stadion. -es. -n Zentrum. a auzi olimpic jocul cunoscut în toată lumea/în lumea întreagă locuitorul întreprinderea industrială petrecerea populară din octombrie străinul serbarea. -(e)s. -s. unele lucruri a afla. a sărbători din/de la München carnavalul începutul strada / centrul comercial centrul a construi. besichtigen?" Meierhuber: „Natürlich ! Wir sind nicht weit davon entfernt. -en das Elektrogerät.e Geschäftsstraße. Vocabular die Stadtrundfahrt. -s." Georgescu: „Oh. a întemeia aici: vechi der der die das . Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten zeigen. -e beenden ejnladen (ä. eingeladen) der Exportleiter. -(e)s. an de an a serba. erfahren) olympisch das Spiel. -s. Zentren errichten alt* turul oraşului aparatul electric a termina a invita şeful serviciului de export aici: drumul probabil. eventual cîte ceva. -s. -e Ausländer. .GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 461 „Sehr liebenswürdig. Industriebetrieb.

-s. reizend ganz reizend der Gastgeber. -e der Abend.e r die Bundesrepublik Deutschland '(presc. -s. . empfahl. a face rost de stadionul aici: castelul englez(esc) grădina aici: fermecător. -es. -s. gefeiert = se sărbătoreşte an de an . -s. Explicaţii şi exerciţii 1. -en das Gemälde. -en der Gehsteig.. -s. dien das Schloß. —er das Nationaltheater. monumental muzeul monumentul Republica Federală Germania ştiinţa naturii aici: cît mai călduros a recomanda amabil pinacoteca. -en wärmstens empfehlen (ie. -en die Sehenswürdigkeit.•462 GESPRÄCH 8: EIN STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN das Rathaus. -en das Museum. pictura departe a parca (un automobil) aici: pasajul subteran trotuarul seara biletul de teatru a procura.. renumit reşedinţa lucrul demn de a fi văzut. emp­ fohlen) liebenswürdig die Pinakothek. berühmt die Residenz. -sses. -n besorgen das Stadion. -s. - primaria teatrul naţional celebru. -(e)s. adorabil extrem de adorabil gazda C. -sser englisch der Garten. -(e)s. weit parken die Unterführung.. -s. la ora actuală in und um München = în oraşul München şi împrejurimile lui . es wird alljährlich . -e die Theaterkarte. Museen das Denkmal. galeria de pictură tabloul. BRD) die Naturwissenschaft. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! auf der Fahrt in die Stadt = în drum spre oraş Es wird Sie vielleicht interessieren = Vă interesează probabil einiges über unsere Stadt = unele lucruri despre oraşul nostru zur Zeit = în momentul de faţă..

Münchener Fasching. Zentrum von München. d.) 2. realizînd die die der das cu glas tare Stadt München. Sagen Sie uns einiges über Ihre Zahlungsbedingungen. = Se zice că München este oraşul cu cele mai multe muzee. a. Formulaţi presupuneri cu verbul „sollen" referitoare la următoarele însuşiri ale lucrurilor indicate ! Model: München ist die Stadt der meisten Museen. Exerciţiul 562.. Gemälde der Pinakothek. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen ! = Vă recomand cu toată căldura să-1 vizitaţi ! Wir sind nicht weit davon entfernt. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! In der Stadt das die die der Zentrum Geschäftsstraße Unterführung Gehsteig Sehenswürdigkeiten das das die das das der das der Denkmal Museum Pinakothek Schloß Hofbräuhaus Marienplatz Oktoberfest Münchner Fasching Gebäude das Nationaltheater das Rathaus das Stadion Exerciţiul 561. c. Das Rathaus ist sehr alt. diese Werkzeugmaschinen. Der Fasching wird alljährlich gefeiert. Das Oktoberfest ist sehr schön. = Numele unui parc din München. b.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 463 der Münchner Fasching = Carnavalul din München Wir sind bald da ! = Am sosit îndată ! München soll die Stadt der meisten Museen .. München ist die Stadt der meisten Museen. das neue Fertigungsverfahren. Reţineţi formula toate variantele posibile! a. ein ganz reizender Gastgeber = o gazdă extrem de amabilă. b. . München soll die Stadt der meisten Museen sein. der Englische Garten. Ihre Liefertermine. Wir erfahren einiges über „einiges über". = Nu sîntem departe. sein. (Adjectivul „ganz" serveşte adesea ca întărire pentru alt adjectiv.

Wodurch ist München weltbekannt geworden ? d. Das Zentrum ist sehr weit entfernt. învăţaţi dialogul pe de rost şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 566. Exerciţiul 563. Răspundeţi! a. g. Was macht die rumänische Delegation nach dem Besuch im Werk für Elektrogeräte in München ? b. Cu ajutorul dicţionarelor şi al materialelor turistice care vă statt la îndemînă. Was besucht die rumänische Delegation am Ende ? j . Welche Sehenswürdigkeiten liegen im Zentrum von München ? h. Wer fährt mit ihnen durch die Stadt ? c. încercaţi să alcătuiţi un scurt dialog care s-ar putea rosti cu prilejul unui tur al oraşului Bucureşti. respectiv al oraşului unde domiciliaţi! . Nennen Sie (Indicaţi) einige Museen von München. Wohin gehen die Genossen am Abend? k. Viele Ausländer besichtigen die Pinakothek. Das Stadion ist ganz modern.464 GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN e. Was wissen Sie über das Oktoberfest ? g. Wo arbeitet ein großer Teil davon ? f. i. Was sollen sie morgen besichtigen ? Exerciţiul 564. Repovestiţi conţinutul dialogului la imperfect cu titlul „Ein Tag in München" ! Exerciţiul 565. f. Wie viele Einwohner hat die Stadt ? e.

bitte. '1/103 ." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren ?" Verkäuferin: „Ja. Wie teuer?" „1159 Schillinge." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. rechts nebenan." Antonescu: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. Tadelloser Verkäuferin: Schnitt." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. — Bitte den Kassenzettel. da rechts ist die Kabine. sehr leicht und bequem im Tragen. ich nehme den Mantel. „Guten Tag. der Anzug gefällt mir. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb Georgescu: oder grün." Munteanu: „Schön. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" „Im gleichen Stockwerk." Georgescu: „Gut. 1180 Schillinge. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen." Antonescu: „Ja. er gefällt mir.und Herrenbekleidung befinden." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter." Verkäuferin: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen. Ich kaufe das Kleid. Größe 49—50. — Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft.Gespräch Nummer 9 EINKÄUFE A.B. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ Verkäuferin: tät. wo sich die Abteilungen für Damen. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu. z. in grau oder braun." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln ? Wir haben eine große Auswahl. in braun oder blau." Georgescu: „Tatsächlich.

îmbrăcămintea barbă tească ireproşabil croiala. -n Kaufladen. -^er Damenbekleidung. eine elektrische Eisenbahn u. -(e)s. Kaufhaus. der Kassenzettel. ." Frau Georgescu und ihre Kollegen Munteanu und Antonescu kauften noch eine Handtasche. -s. Kragen. -s.466 GESPRACH 9: EINKÄUFE Verkäuferin: „Einen Stock höher. -s. ieftin şilingul mîneca sortimentul extraordinar cu gust alături costumul bărbătesc costumul. probieren Kabine. - .a. -s. gefallen) preiswert Schilling. -s. -en Wollmantel. .e Rückreise. .e Anzug. -en außerordentlich geschmackvoll nebenan Herrenanzug. paltonul gulerul de calitatea întîi căptuşeala de mătase a încerca. -es. a sta (bine. ein Tonbandgerät. B. -en Herrenbekleidung. Hemden. tîrguiala călătoria/drumul de înapoiere magazinul. -s. Freunde und Verwandte.. prăvălia casa de comerţ. -n kleiden gefallen (ä. -s. Auswahl. -(e)s. die Treppe links oder den Fahrstuhl geradeaus. zwei Paar Schuhe. gefiel.a. -(e)s. a proba cabina a îmbrăca.v. -(e)s.e cumpărătura. f. rău) a plăcea convenabil. -e bequem das Tragen. Geschenke für Bekannte. Verkäuferin. erstklassig Seidenfutter. fasonul comod aici: purtatul bonul de casă / de plată der der die der der tadellos der Schnitt. wie: Parfüms. wie: eine Puppe. -s. magazinul unive îmbrăcămintea pentru femei îmbrăcămintea pentru bărbaţi mantoul/paltonul de lînă vînzătoarea mantoul. Vocabular der aie der das die die der die der der das die Einkauf. -nen Mantel. -s. -e Ärmel.pl. allerlei Spielzeug für ihre Kinder. feine Toilettenseifen u.

Explicaţii şi exerciţii 1. a îmbrăca bine). -s die Toilettenseife. -en das Tonbandgerät. se aud sau se simt. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări ! in hellgelb oder grün = de culoare galben deschis sau verde. îmi place. = Mantoul vă vine/vă stă excelent. „das Spielzeug" are la > forma singularului şi sens de plural. textual tradusă: Această rochie de jersey „extraordinar de plină de gust". Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. -(e)s. de tot felul păpuşa calea ferată. -e allerlei die Puppe. * La fel ca şi „das Werkzeug". Wie teuer ? = Prescurtat de la „wie teuer ist der Anzug ?" = Cît costă (cos­ tumul) ? Einen Stock höher = cu un etaj mai sus. -e geradeaus die Handtasche.. a place (despre mîncăruri şi băuturi) . (Limbajul de reclamă în limba germană se caracterizează printr-o abundenţă de adjective şi adverbe cu forme şi sensuri de superlativ. -n die Eisenbahn. -n jucăria. Aceste formulări. -(e)s. jucăriile drept înainte poşeta cămaşa magnetofonul perechea fei de fei de. preferăm traducerile aproximative. v. lecţia a 3-a a manualului de faţă. nu la mîncăruri sau băuturi. -en der Bekannte. ca de ex. desemnînd jucării în ansamblu. .. -es. referitor la îmbrăcăminte. -(e)s. (Verbul „stehen" împreună cu adjectivul „gut" sau un echivalent al său. î n aceste cazuri. -n das Parfüm. er gefällt mir = . Wie teuer ist der Mantel ? = Cît costă mantoul ? Dieses außerordentlich geschmackvolle Jerseykleid. gefiel. -e der Verwandte. -n der Freund. 2 ) schmecken = a simţi gustul. Senzaţiile gustului sînt exprimate de verbul „schmecken" 2) ). traduse în limba română. -e das Paar. are sensul de a sta bine. aici: trenul cunoscutul prietenul. -en das Hemd. (Verbul „gefallen" (ä. gefallen) se poate referi numai la lucruri sau aspecte care se văd. -(e)s. -s.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 467 das Spielzeug x). = Această rochie de jersey creată cu foarte mult gust. sună de multe ori exagerat. dar viabile în limba română).. -n. -en. formula de mai sus.. amicul ruda parfumul săpunul de toaletă C.

die langen Ärmel. das Mittagessen. (Pentru indicarea direcţiei de deplasare într-o călătorie. Ein Mantel in hellgelb oder grün. das Hotelzimmer. der Kalbsbraten. Exerciţiul 568. în limba germană se folosesc următoarele prepoziţii cu sens special: in = la. Afirmaţi că vă plac (sau nu vă plac) următoarele lucruri! Alegeţi verbul potrivit (gefallen sau schmecken) ! Model: Das Kleid gefällt mir (nicht). a se urca. eingestiegen) = a se sui. Reţineţi particularităţile formulărilor pentru indicarea direcţiei unei călătorii sau deplasări ! Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien. der Wollmantel. über = prin. in München einsteigen x>. erstklassiges Seidenfutter. către. die Stadtrundfahrt. Schokoladeeis. nach = la. von München nach Bukarest über Wien fahren. = întorcîndu-se de la München la Bucureşti prin Viena. Ein Kleid in dunkelrot oder dunkelblau. spre. Identificaţi în textul dialogului adjectivele şi adverbele „de reclamă" şi notaţi-le împreună cu cuvintele lor de referinţă la cazul nomi­ nativ ! Model: ein reizender Mantel. l > einsteigen (stieg ein. Exerciţiul 569. kalte Platte. Der Mantel Ihnen gut. dir tadellos. sehr gut ihr Das Kleid nicht gut. mein Kollege. nach Bukarest fahren. Eine Handtasche in violett. ihm Der Anzug ausgezeichnet. steht b. Bier schmeckt mir (nicht).468 GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 2. von — bis = de la — pînă la. Hähnchen vom Grill. die Verkäuferin. diese Puppe. Ein Anzug in grau oder braun. der Herrenanzug. in Bukarest aussteigen. von München bis Wien. weiß oder schwarz. . Realizaţi cu glas tare următoarele variante! a. Exerciţiul 567.

Wien? b.... Doriţi să-1 încercaţi ? Poftiţi la cabină... Bukarest .'. Vînzător: Vă recomand pe acesta... •'*••'• şi mînecile^ sînt mai lungi.. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 574. Wann kommt Genosse Popescu . Leipzig ? d... Paltonul vă vine excelent. Răspundeţi ! a.. Aşa este modern. Sie fahren . un guler modern !. Wien und müssen .. Client: Da. Cît costă? Da. să va. Hält dieser Zug .GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 469 Exerciţiul 570. Georgescu! Exerciţiul 573. f. Was wollte Frau Georgescu kaufen ? c. poate de culoare albastru 1 închis sau negru. Wo steht der Zug . Client: Aş dori verde închis sau maro închis. Client: Dar mînecile sînt prea scurte.. Bukarest . Aveţi mărimea mea ? Vînzător r Desigur ! Poftim !! Acesta are o croială elegantă. Köln? Fährt er . Was besuchten die rumänischen Kollegen in Wien ? b... Linz aussteigen. Vă rog. bine. La revedere ! .. Kaufte sie ihn ? e. luaţi liftul ! Client: Aş dori un palton bărbătesc.... fac bonul ?"• Client: ' N u . Was kauften sie noch für sich selbst ? Für ihre Kinder ? Für Ver­ wandte. Completaţi prepoziţiile necesare! a. foarte comod şi uşor la purtare. Este un palton de lînă. Fährt man . Se poartă (Man trägt) mînecî mai scurte. Sibiu? c. Nürnberg? e.. Was für einen Herrenanzug fand er ? . Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi iov.. Wie lange dauert die Reise . i. Vînzător: Ce culoare ? Avem un sortiment foarte bogat. aş vrea să probez încă un palton. Vînzător:. îl iau.. mărimea 52... Potsdam? Exerciţiul 571. Braşov oder . Und was wollte Herr Antonescu kaufen ? h. unde este sectorul de îmbrăcăminte pentru bărbaţi ? Vinzător: La etajul IV. acesta îmi place. Was kaufte Herr Munteanu ? f. Pot | ... Traduceţi în limba germană următorul dialog! Folosiţi vocabularul din dialogul dat! Client: Vă rog..... Cluj . Was suchten die Kollegen nachher ? j . Vînzător: Vă mulţumesc foarte mult. Wie war das Kleid ? g. Freunde und Bekannte ? Exerciţiul 572.. Wie war der Mantel ? d.

Antonescu: „Guten Tag. 4 sind die Fahrpreise erster und zweiter Klasse. Text Der Aufenthalt der rumänischen Delegation im Ausland näherte sich seinem Ende. selbstverständlich." In Anbetracht der langen Reisezeit fuhren Ing. Wir möchten am 26. Fräulein. Schlafwagen ausgehängt.Gespräch Nummer 10 DIE HEIMREISE A.) Budapest Curtici Bukarest ll50 Am Fahrkartenschalter Nr. 212 (Orientexpreß) 16 os 20 25 21 1 5 po 220 Wien (Ost-•Bhf.—Wie fahren wir am besten zum Schwechater Flughafen hinaus ?" . Munteanu und Antonescu zum Reisebüro der österreichischen Fluggesellschaft AUA. 202/801 (Wiener Walzer) ab 1015 an 14*° ab 1520 an 1940 a b 20 09 an 5 20 Zug Nr. Munteanu: „Danke für die Auskunft. welche Züge verkehren von Wien nach Bukarest und wann treffen sie dort ein ?" Beamtin: „Ich notiere Ihnen die Abfahrts. Am Informationsschalter: Munteanu: „Bitte. Die Genossen Munteanu und Antonescu bereiteten die Heimreise vor und besuchten das Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen. September nach Bukarest fliegen. Können Sie uns schon jetzt vormerken?" Beamtin: „Ja. Wie viele Plätze darf ich buchen ? Wünschen Sie vielleicht auch gleich die Flugkarten?" Antonescu: „Jawohl.und Ankunftszeiten: Zug Nr. sowie die Zuschläge für Schnellzug bzw. bitte drei Flugkarten.

-e die Klasse. -(e)s. der Fahrpreis. Kataloge. -s österreichisch die Bundesbahn. traf ein.e aushängen (hing aus. Sie können dort jede Währung einwechseln. mitnehmen. -en der Östbahnhof. ^e der Schnellzug." „Gibt es auf dem Flughafen eine Wechselstube ?" „Ja. Um 1610 landen Sie auf dem Bukarester Flughafen Otopeni. Ost. Ich wünsche Ihnen einen ange­ nehmen Flug. verkehren eintreffen (i. Prospekte usw. hat aus­ gehangen) călătoria spre casă/spre ţară a pregăti biroul de voiaj austriac calea ferată federală ghişeul de informaţii a circula a sosi (la destinaţie) ora plecării ora sosirii gara de est aici: plecarea aici: sosirea ghişeul de bilete pentru călătorie preţul călătoriei clasa suplimentul trenul accelerat a afişa. Sie haben genügend Zeit für die Paß. Auf Wiedersehen.) ab an der Fahrkartenschalter.e (presc. -es. . -(e)s. — Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten. -s. Um ll 4 5 ist die Abfahrt von unserem Reisebüro. -n der Zuschlag." „Wieviel Gepäck ist zulässig ? Wir wollen verschiedene techni­ sche Unterlagen.und Zoll­ formalitäten auf dem Flughafen." „Danke. Bhf. . -n vorbereiten das Reisebüro. -s." „Wann startet das Flugzeug?" „Um 1315. -s. Reisegepäck ist im Flugpreis inbegriffen. Was kosten die Flugkarten?" „4600 Schillinge bitte." „Danke. Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten. -(e)s. -en der Informationsschalter. a expune la vedere . Vocabular die Heimreise. Fräulein. ist ein­ getroffen) die Abfahrtszeit." „25 kg. Für je 5 kg. B. -en die Ankunftszeit.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 471 Beamtin: Munteanu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Munteanu: Beamtin: Munteanu: „Am besten fahren Sie mit unseren Autobussen.

-(e)s.. -e das Obergepäck.e C.und Zollformalitäten = für die Paßformalitäten und Zollforma­ litäten = pentru formalităţile de control al paşapoartelor şi de control vamal. f..:'\ . -en fliegen (flog. ausgiebig •>'i--] •••>'•':': '' . -(e)s..pl. -en zulässig mitnehmen (i.- ••:. -n ""'J" y einwechseln.pjk. a achita^ casă de schimb a schimba (mai ales bani) copios. -(e)s.: die Zollformalität.' .-.. luînd în considerare. . in Anbetracht die Reisezeit. îmbelşugat a ateriza plăcut. -es. . a decola avionul suficient formalitatea/controlul paşapoartelor formalitatea/controlul vamal(ă) admisibil a lua/a duce cu sine bagajul preţul/ costul zborului surplusul de bagaje (care depăşeşte limita maximă admisă) a plăti.. = Avînd în vedere durata lungă a călă­ toriei. ist geflogen) vormerken die Flugkarte. pornirea a porni. Explicaţii şi exerciţii 1. mit­ genommen) das Reisegepäck. f. f. particularităţile următoarelor formulări ! In Anbetracht der langen Reisezeit.472 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE der Anbetracht. -s.".) für die Paß. -'. -(e)s. (Cratima (-)" poate înlocui părţi ale unor cuvinte compuse care se repetă în . die Abfahrt. -(e)s. -e genügend die Paßformalität. -n der Flughafen.'"' considerarea avînd în vedere. ••••••: der Flug.: Reţineţi. pl. -en die Fluggesellschaft. -ren. ' \: der Flugpreis. aici: a înregistra pentru rezervare de locuri biletul de avion aeroportul plecarea. entrichten / I O " :-b J die Wechselstube.>i. agreabil zborul landen angenehm • '«•. . nahm mit.. (Formula „in Anbetracht" cere cazul genitiv. -en : starten das Flugzeug. faţă de timpul/durata de călătorie societatea de aviaţie a zbura a nota în prealabil. " . .

Was kaufen die Genossen gleich ? . Gibt ihnen die Beamtin Auskunft ? e. Wann wollen sie nach Bukarest fliegen ? h. jucăria. Diferenţiaţi următoarele cuvinte apropiate ca formă! die Auskunft <-> die Ankunft <-» die Zukunft (informaţia) (sosirea) (viitorul) der Abschluß «-> die Abfahrt <-> die Fahrt (încheierea) (plecarea) (călătoria) die Aufsicht <-» der Aufschwung <-> der Aufenthalt (supravegherea) (avîntul) <-» (oprirea) die Ansicht <-> die Aussicht <-» die Durchsicht (părerea) (perspectiva) (controlarea) der Ausbau <-» das Ausland (dezvoltarea) (străinătatea) Exerciţiul 575. Womit wollen sie fahren ? c. Warum fahren die Genossen nicht mit dem Zug ? f. Kann man ihnen Plätze reservieren ? i.und Speisewagen. Was kosten die Flugkarten ? = Cît costă biletele de avion ? 2. c. aceste maşini-unelte. Exerciţiul 577. paltonul.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 473 imediata apropiere înainte sau după cuvîntul înlocuit. Wintermäntel und Sommermäntel.. ceasul. Răspundeţi ! a. Womit wollen sie nun reisen ? g. aceşti pantofi. Wo informieren sie sich ? d. parfumul. Arbeitsanzüge und Arbeitswerkzeug. a." de preţul următoarelor obiecte! Biletul de tren de la Viena la Bucureşti. poşeta. înlocuiţi cuvintul care se repetă prin cratimă ! Pronunţaţi apoi cu glas tare! Model: Schlafwagen und Speisewagen. Schlaf. întrebaţi cu formula colocvială „Was kostet (kosten). trenul electric. scrisoarea recomandată. b. telegrama. scula. cămaşa. d. Damenbekleidung und Damenschuhe. Schlafwagen und Speisewagen. magnetofonul. dacă acesta are exact aceleaşi caracteristici de formă şi sens ca şi repetarea sa.) jede Währung = orice valută. Exerciţiul 576. Was wollen die Genossen Munteanu und Antonescu vorbereiten ? b.. Wer reserviert die Plätze ? j .

. Wieviel Reisegepäck ist zulässig ? o. la alegerea dv. Was wird im Flugzeug serviert ? Exerciţiul 578. . Was zahlt man für Übergepäck ? p. Munteanul Exerciţiul 579.474 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE k. Womit fahren sie zum Flughafen hinaus ? 1. cu următoarele subiecte: a) Informare asupra mersului trenurilor şi asupra preţului unui bilet de călătorie. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des! Exerciţiul 580. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi tov. b) Informarea asupra mersului avioanelor şi asupra preţului unui bilet de avion. Wo liegt der Wiener Flughafen ? Wie heißt er ? m. Wann startet das Flugzeug ? Wann landet es in Bukarest ? n. Alcătuiţi mici dialoguri între un client şi un funcţionar la biroul de voiaj.

Partea a Hl-a .

Das ist kein Rad. Exerciţiul 7: a. Ist hier ein Rad ? f. kein Ventil. A. er ist kurz. b) ein Hebel. Das ist die (eine. ein Lager. Nummer sechs ist kein Hebel. Hier ist das Gewinde. Was ist das ? B. Ja. der Niet. kein) Splint. Sie ist dick / schwer. die (eine. Nummer fünf ist die Büchse. der Hebel. keine) Büchse. Ist das ein Niet ? d. Er ist eckig / schwer. Sie sind k u r z / l e i c h t . Was ist Nummer 2 ? d. Was ist Nummer 5 ? f. Exerciţiul 9: a. Und was ist Nummer sechs ? Ein Hebel ? B. kein Stift. Das ist ein Gewinde. b. Was ist das? c. g. / Nein. Ist Nr. kein Gewinde. Exerciţiul 19: a. keine Feder. e. die Büchse. Das ist das (ein. f. der (ein. Das ist der (ein. Die Niete sind dort. kein Splint. / Nein. Was ist das ? Exerciţiul 10: a. Ja. Ja. kein) R a d . Exerciţiul 6: Das ist die (eine. kein) Ventil. das (ein. Das ist der (ein. Das ist eine Büchse. Die Tafeln sind eckig. er ist lang. Nummer sechs ist ein Rad. Der Stift ist hier. sie ist hier. kein) Hebel. kein Lager. kein) Stift. Ist das ein Hebel? b. c. der (ein. keine) Schraube. Es ist fein / lang. c) keine Schraube. 2 eine Schraube ? f. b. Das ist eine Feder. kein) Splint. Das ist kein Ventil. Ist hier eine Büchse ? d. Ist hier ein Gewinde ? Exerciţiul 11: a. d. eine Büchse. e. die (eine. das (ein. das (ein. die (eine. keine) Feder. Was ist das ? b. Ist das Ventil hier ? e. Was ist das ? e. . kein) Gewinde. Dort ist das Rad. ein Niet. Exerciţiul 5: der (ein. h. das (ein. Was ist Nummer 10 ? c. c. sie sind dünn. der (ein. Ist hier eine Büchse? c. f. die (eine. die Feder. Ist das ein Stift ? g. keine Büchse. Ja. keine) Feder. das Rad. Das ist das (ein. keine) Zahl. Das ist eine Büchse. das Gewinde.CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 4: a) der Splint. der Stift. Ist das ein Hebel ? e. b. eine Feder. Sie sind leicht / dünn. kein Hebel. Ist das ein Lager? b. d. Es ist rund / schwer. Hier ist der Zylinder. sie ist dort. sie sind dick. Nein. ein Splint. kein) Hebel. Was ist Nummer 12 ? g. keine) Rolle. ein Stift. Er ist leicht / rund. kein) Ventil. Er ist konisch. / Nein. kein) Niet. Dort ist der Block. Das ist der Stift. ein Gewinde. Er ist kurz. das Ventil. c. Ist hier ein Gewinde ? h. kein) Lager. d. Exerciţiul 18: a. Ist das ein Niet ? Exerciţiul 14: (Model): A. A. Was ist Nummer fünf ? B. Die Kurbel ist dort. ein Rad. kein) Gewinde.

Sie sind schwer. die Welle auch. Auch die Kurbel ist schwer. e. Das sind die Autos. d. Exerciţiul 26: die Schrauben. keine Kurbeln. die Kurbel auch. die Stifte. e. die Büchsen. / Nein. keine Ventile. Auch die Welle ist dick. Die Federn / Die Schrauben sind leicht. sie sind hier. Die Rolle ist auch zylin­ drisch. sie sind kurz. Die Feder ist kurz. die Kurbeln. f. sie ist zylindrisch. f. Er ist leicht / schwer / rund. Federn. Das sind keine Büchsen. Ja. Die Feder ist auch fein. b. Dort sind die Niete. Der Niet ist leicht. c. Dort sind Räder. Wie sind die Tafeln ? Sie sind eckig. Räder. Splinte. Exerciţiul 25: a. e. g. d. Auch der Niet ist kurz. f. Exerciţiul 27: Büchsen. Wie sind die Hebel ? Sie sind schwer. Die Büchse ist zylindrisch. sie sind eckig. Exerciţiul 20: a. g. i. Ja. Auch die Feder ist fein. Die Räder sind hier. die Blöcke. die Feder auch. Stifte. e. es ist grob. h. c. f. Wie ist das Lager ? Es ist rund. Sie sind eckig. Der Zylinder ist rund. Die Rolle ist dick. es ist dort. d. keine Splinte. d. f. Wie sind die Federn ? Sie sind rund und leicht. Wie ist der Stift ? Er ist kurz. der Splint auch. Der Niet ist auch kurz. Auch die Rolle ist zylin­ drisch. f. / Nein. Hier sind Lager. es ist fein. d. keine Tafeln. Das Gewinde ist fein. er ist rund. Hebel sind dort. c. Hier sind Stifte. Ja. Wie sind die Federn? c. Ja. b. b. die Gewinde. Wie sind die Felder ? g. Sie sind rund. er ist rund. Die Welle ist auch dick. Schrauben. / Nein. h. Exerciţiul 28: keine Rollen. Hier sind keine Splinte. Ventile. Ja. Ja. er ist leicht. Sind das Scheiben ? h. d. Auch der Splint ist hier. e. k. Sie ist zylindrisch. Der Block ist eckig. c. Es ist rund. Sie ist lang / fein / zylindrisch. Wie sind die Räder ? Sie sind rund. Sind das Ventile ? Exerciţiul 31: a. Lager. Sie sind leicht/ zylindrisch / rund. c. Die Rollen sind hier. i. Sind dort Niete ? g. Exerciţiul 22: a. . e. g. Sie sind kurz. Die Zylinder / Die Rollen sind rund. d. f. die Wellen. Wie ist die Schraube ? Sie ist lang. e. j . b. keine Lager. h. / Nein. Exerciţiul 21: a. Das sind keine Hebel. sie ist lang. f. 1. Der Splint ist auch hier. Exerciţiul 30: a. Sind hier Federn ? f. / Nein. sie ist kurz. Dort sind die Schrauben. der Niet auch. h. b. die Tafeln. keine Federn. Sie sind rund. Exerciţiul 24: a. Hier sind keine Zylinder. Ja. Sie ist kurz. Hier sind keine Stifte. er ist schwer. Gewinde. Nein. es ist hier. e. Wie ist die Büchse ? Sie ist zylindrisch. d. b. / Nein. g. Der Block ist schwer. g. sie sind lang. c. Exerciţiul 29: a. Exerciţiul 23: a.CHEIA EXERCIŢIILOR 477 sie sind dort. Wie sind die Stifte? b. Die Kurbel ist auch schwer. e. b. Wie ist der Niet ? Er ist leicht. die Rolle auch. die Zylinder. Dort sind keine Räder. die Rollen. Er ist konisch / zylindrisch / lang. b. f. / Nein. Die Blöcke / Die Tafeln sind eckig. die Lager. / Nein. d. c. Der Stift ist hier. Er ist eckig. c.

Schrauben. Rad. Wellen. J a . Hebel Splinte. der Stift. Splint. der Niet. Welle. Hebel. Zahl. Felder. die Tafel. Rolle) c. Boden. die Scheibe -s das Auto Exerciţiul 39: (Model) Was ist das ? Ist das eine Scheibe ? Ist die Scheibe hier ? Wie ist die Scheibe ? Ist die Scheibe dünn ? Ist das eine Scheibe ? Wie sind sie ? B. Büchsen. Böden. Welle. b. b. Zahlen. der Splint der Block. der Ofen das Lehrstück. sie ist dünn. Gewinde). Räder. Boden. der Zylinder der Boden. die Kurbel. Rad. der Text. Ventile. Rolle). Lager Auto. sie ist dort. Stifte. Niet. die Frage. Gewinde). Hebel Splint). die Schraube.478 CHEIA EXERCIŢULOR Exerciţiul 32: a. Das ist die Feder (Schraube. Nein. Nein. Büchse. dort sind zwei Scheiben Sie sind leicht. Feld. Dort ist das Feld (Lager. die Feder. Ventil. das ist eine Scheibe. der Hebel. Kurbel. Stift. der Maschinenteil. Niet. Kurbel. Blöcke. die Rolle. die Welle. Hier ist der Zylinder (Block. Das ist eine Fedei {Schraube. Gewinde). Stift. Sie ist rund. Lager. Niete. Auto. J a . Exerciţiul 35: Das sind Federn (Zylinder. das Lager. Das ist ein Zylinder (Block. Ventil. das Ventil. Exerciţiul 34: a. Büchse. Exerciţiul 37: I -e II •^e das Gewinde. die Büchse. der Knopf das Feld das Rad -er III ^er IV V -(e)n die Nummer. Zahl. Das ist eine Scheibe. Rollen. Kurbeln. die Zahl. Autos. .

b. Er ist Arbeiter. Sie sind Arbeiter. c. f. Ich suche auch eine Feile. d. Ihr seid Arbeiter.CHEIA EXERCIŢIILOR 479 Exerciţiul 40: Wie sind die Schrauben ? Sind sie kurz ? Nein. g. e. Ce căutaţi aici ? d. Dort steht eine Bohrmaschine. hier ist keine Büchse. d. sucht. Was ist dort ? Ist dort keine Büchse ? Nein. fräst. Die Werkzeuge liegen hier. Es liegt dort. Wo liegt die Feile? c. d. Wo steht die Fräsmaschine ? Exerciţiul 54 (Model): Ich bin Arbeiter. Hier ist keine Tafel. Muncitorii sînt harnici. e. bohren. Şlefuiţi o roată dinţată. Ce fac strungarii ? Ei strunjesc. Ich schleife ein Zahn­ rad. Was arbeitet er hier? Er schleift eine Büchse. Sie drehen Wellen. machen. Sie sind genau. Wir bohren Büchsen. ihr. Er arbeitet. Drehbank. Ei lucrează. bohren. Arbeitest du auch ? Arbeitet ihr auch ? c. sondern Wellen. fräst. Schublehre. Ich schleife auch. Ich drehe auch. Wer sucht die Schublehre ? Der Arbeiter Popa sucht die Schublehre. Wir suchen auch eine Feile. e. schleifen. dreht. Exerciţiul 48: b. Ich suche eine Schublehre. Ich schleife auch ein Zahnrad. b. Exerciţiul 53: a. bohrt. Wo arbeitet er ? Er arbeitet auch dort. Exerciţiul 49: b. h. Die Blöcke sind schwer und eckig. b. suchst. Liegt die Welle dort? g. i. Sînteţi mecanic ? Exerciţiul 51: a. g. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite hier. Exerciţiul 47: a. e. sie sind lang. Wir schleifen auch Zahnräder. schleifst. Wo arbeiten sie ? Sie arbeiten dort. c. h. Wir schleifen auch. Das sind keine Federn. f. d. bohrt. f. schleift. drehst. drehst. macht. Sie arbeiten. hier ist eine Rolle. sucht. Ihr arbeitet. b. Die Maschinen stehen dort. bohrst. Sie fräst eine Büchse und 4 Zahnräder. c. Wer bohrt eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu bohrt eine Büchse. Exerciţiul 44: a. Exerciţiul 43: stehen. Er fräst. fräst. Wir drehen auch. e. Suchst du auch eine Schublehre ? Sucht ihr auch eine Schublehre ? Exerciţiul 50: a. Du bist Arbeiter. fräst. steht. . machst. Hier stehen 7 Arbeiter und arbeiten. f. sucht. Sie bohren 3 Büchsen und 11 Bolzen. f. schleifen. drehen. arbeitet. b. Hier steht die Arbeiterin Florescu. suchen. fräsen. Ihr schleift Zahnräder. schleifen. wir schleifen hier. dreht. bohrt. Ele sînt cilin­ drice. drehen. d. Sie sind fleißig. d. Ce caută ei aici ? e. Sie arbeiten. Schleifen wir hier ? Ja. suchen. suchen. d. Wir arbeiten hier. g. c. Sie arbeitet. Sie ist fleißig. b. liegen. e. Exerciţiul 52: a. tovarăşe Popescu ? c. h. Wo liegen sie ? Exerciţiul 46: Du arbeitest. Wir arbeiten. macht. c. Wer dreht die Wellen ? Die Arbeiter drehen die Wellen. Lehrling. Muncitoarea găureşte bucşe. Wer arbeitet dort ? Dort arbeitet der Arbeiter Moraru. fräsen. dreht. schleift. Wir sind Arbeiter. Bohrst du auch ? Bohrt ihr auch ? d. macht. suche. schleift. bohrt. arbeiten. e. Exerciţiul 45: a. bohren. bohren. Drehst du auch ? Dreht ihr auch ? e. machen. c. b. Zahnrad. drehen.

g. der Gewindestift ştiftul filetat 1. der Blockzylinder = blocul de cider Zylinderblock = blocul cilindrilor lindru b. die Rollennietmaschine. maşina de ascuţit burghie elicoidale. h. Exerciţiul 61: a. g. wir sind fleißig. ihr seid fleißig. — Sind sie fleißig ? Ja. i. die Federschraube = şurubul de arc die Schraubenfeder = arcul elicoidal g. n. die Federbüchse bucşa arcuitoare g. maşina de roluit filete. das Federventil = ventilul cu arc die Ventilfeder = resortul de supapă h. die Schlüsselschraube şurubul cheie Exerciţiul 58: a. sie sind fleißig. die Federscheibe = şaiba arcuitoare die Scheibenfeder = pana de disc f. das Bolzengewinde = filetul pentru der Gewindebolzen = bolţul filetat şuruburi c. der Federdorn. — Ist er fleißig ? Ja. die Lagerschraube. der Gewindefräser freza de filetat j . arborele b. 1. Was seid ihr ? Exerciţiul 57: a. der Scheibenfräser freza-disc e. der Zylinderboden. Wir sind hier. die Nietdistanz. der Gewindebohrer tarodul h. — Bist du fleißig? J a . maşina de nituit cu pîrghie. m. der Federhammer = ciocanul de die Hammerfeder = coada de ciocan forjă cu arc d. Ich bin Dreher. maşina de alezat cilindri. die Nietmaschine. der Federhebel. Das Werkzeug ist hier. der Federhebel = pîrghia cu arc die Hebelfeder = arcul de pîrghie e. d. maşina de nituit prin rulare. er ist fleißig. Sie ist Arbeiterin. e.480 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 55: Bin ich fleißig? J a . b. maşina de frezat arbori cotiţi. c. rul­ mentul cu role cilindrice. die Gewindeschraube = şurubul das Schraubengewinde = filetul pentru lemn şurubului i. das Scheibenrad roata-disc f. die Hebelrolle = rola pîrghiei der Rollenhebel = pîrghia cu role j . die Rollenwelle arborele de rolă d. maşina de frezat filet. die Lagerbüchse. i. d. — Seid ihr fleißig ? Ja. — Ist sie fleißig ? Ja. Wo ist das Werkzeug? c. die Giwinderolle rola de rulat filet k. axa de rotaţie / de oscilaţie a pîrghiei. seid ihr auch Dreher ? h. maşina de ascuţit freze. e. m. f. die Hebelwelle. sie ist fleißig. g. f. f. c. e. der Gewindedorn dornul filetat i. Exerciţiul 56: a. j . Wo sind die Maschinen? b. 1. j . die Lagerrolle = rola de rulment das Rollenlager = rulmentul cu role Exerciţiul 59: a. du bist fleißig. Wir sind Lehrlinge. die Schrauben­ scheibe. es ist genau. — Sind wir fleißig ? Ja. h. b. maşina de frezat roţi dinţate. maşina de rectificat filete. k. die Hebelnietmaschine. k. das Niet­ werkzeug . der Radzahn dintele de angrenaj c. die . Bist du Arbeiter ? d. ich bin fleißig. strungul de filetat . maşina de rectificat cilindri. die Radwelle semiosia.

Tadelloser Schnitt.Gespräch Nummer 9 EINKAUFE A.und Herrenbekleidung befinden. in braun oder blau." Georgescu: „Gut. — D e r Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 r Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln? Wir haben eine große Auswahl. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. ich nehme den Mantel. Größe 49—50. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" Verkäuferin: „Im gleichen Stockwerk. z. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. 1180 Schillinge. — Bitte den Kassenzettel." Antonescu: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren?" Verkäuferin: „Ja. Georgescu: „Guten Tag. 1/103 . in grau oder braun. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ t ä t ." Verkäuferin: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal.B. er gefällt mir. Ich kaufe das Kleid. sehr leicht und bequem im Tragen. rechts nebenan. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb oder grün." Munteanu: „Schön." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. da rechts ist die K a b i n e . In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Wie teuer?" Verkäuferin: „1159 Schillinge. bitte. der Anzug gefällt mir." Georgescu: „Tatsächlich. wo sich die Abteilungen für Damen. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid." Antonescu: „Ja.

Techniker. f. Wen bringt der Lehrling ? Einen Kontrolleur. b. Dem Lehrling. Wen suchen wir ? Den Oberingenieur. e. Hier arbeiten Arbeiter und Arbei­ terinnen. Er transportiert das Material in den Hof / durch die Monta­ gehalle / ohne den Kranführer. Exerciţiul 87: Das Werk ist groß. der Laborantin. Das ist ein Werk. Wir gehen durch den Hof / um die Ecke / in die Mon­ tagehalle. Hier ist die Montagehalle. dem Mechaniker. d. Die Laboranten bringen die Analysen in die Maschinenhalle. Der Direktor führt die Ingenieure durch das Werk. den Monteuren. Das Werk hat auch einen Oberingenieur. i. Exerciţiul 82: a. Die Laboranten bringen die Analysen. b.482 CHEIA EXERCIŢIILOR Monteure stehen um die Maschinen. Techniker und Konstrukteure planen. Der Kranführer transportiert die Maschinen und Maschinenteile. c. h. Den Ingenieuren. Die Monteure montieren hier Maschinenteile. Sie konstruieren Maschinen und Maschinenteile. Die Ingenieure. Exerciţiul 93: Wir helfen den Arbeitern / den Lehrlingen / den Inge­ nieuren / den Technikerinnen / den Laboranten. Der Direktor führt das Werk. m. Der Direktor leitet das Werk. Wer bringt wem was ? b. bohren und fräsen. Exerciţiul 94: Es gleicht einer Meßuhr / einem Oszillographen / einem Bandmaß. Wer bringt einen Kontrolleur ? Der Lehrling. 1. der Labo­ rantin. Wen kontrolliert der Ingenieur ? Die Konstrukteure. Exerciţiul 86: a. Wie konstru­ ieren Sie das ohne die Ingenieure / ohne die Techniker / ohne die Konstruk­ teure / ohne Analysen. Wer führt die Arbeiter ? Der Genosse. j . dem Mechaniker. den Meistern. Exerciţiul 96: a. Die Monteure montieren die Maschinenteile. Den Lehrlingen. Die Maschinenteile sind ohne Fehler. e. b. Techniker. Die Laboranten machen Analysen. Der Arbeiterin. Viele Arbeiter. d. Sie sind die Werkbelegschaft. Laboranten. Wer sucht den Oberingenieur ? Wir. b. Sie gleichen Manometern / Meßuhren / Amperemetern. Dem Ingenieur. Exerciţiul 83: a. den Technikern. Die Kontrolleure kontrollieren die Maschinenteile: sie sind ohne Fehler. e. c. Ingenieure. b. Wer zeigt . c. Der Direktor leitet es. Sie bringt die Analyse für den Oberingenieur / in das Konstruk­ tionsbüro. Wer kontrolliert die Konstrukteure ? Ein Ingenieur. Exerciţiul 84: a. b. rechnen und kon­ struieren. Die Arbeiterin bringt dem Meister eine Feile. Exerciţiul 97: a. Der Ingenieur zeigt dem Laboranten eine Analyse. Die Arbeiter und Arbeiterinnen drehen. Ingenieure und Konstrukteure arbeiten hier. Der Oberingenieur leitet die Fabrikation. Sie konstruieren Maschinenteile für Maschinen. dem Techniker. k. Der Kranführer transportiert die Maschinenteile und Maschinen in das Lager. den Technologen. Wer konstruiert ein Werkzeug? Der Techniker. Wen führt der Genosse ? Die Arbeiter. g. Die Kon­ trolleure kontrollieren die Maschinenteile. dem Meister. f. Er arbeitet ohne Schublehre / ohne Schraubenschlüs­ sel / ohne Analyse / ohne den Techniker / ohne Maschinen. Exerciţiul 95: a. c.

Gehören die Lehrlinge zu den Arbei­ tern ? f. Man zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Der Oberingenieur kommt vom Direktor. Führt man die Genossen auch durch die Maschinenhalle ? 1. Wir messen mit dem Manometer / mit dem Meß­ gerät / mit dem Oszillographen / mit dem Bandmaß. Haben Sie hier einen Oszillographen ? / einen Ingenieur ? / einen Technologen ? / einen Laboranten ? Exerciţiul 116: a. Hier ist ein Meßgerät für den Kontrolleur / aus dem Lager / von dem Ingenieur. Das Ampermeter dort gehört der Laborantin. Bringen Sie das Meßwerkzeug zu den Arbeitern ! / aus dem Lager ! / für die Techniker ! / von den Laboranten ! d. f. Exerciţiul 113: a. Bei der Arbeit macht man keinen Fehler. Wer hilft wem ? d. Der Monteur bringt den Maschinenteil von dem Kontrolleur. Im Konstruktionsbüro rechnet man und plant man. c. d. Hier dreht man Gewinde. Hier schleift man Zylinder. Der Meister ist beim Ingenieur. Der Kontrolleur kommt zu dem Kranführer. i. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor. Wen (Was) suchen Sie ? Den Meister / den Tech- . b. Die Laboranten gehen zu der Arbeit. Dort konstruiert man eine Bohrmaschine. b. c. c. Wohin trans­ portiert man die Drehmaschine ? m. Die Laborantin geht durch den Hof / kommt aus dem Lager / steht bei der Maschine / arbeitet für die Konstrukteure. Wo macht man die Ana­ lysen ? g. j . Durch den Hof kommt man in die Maschinenhalle. d. Die Lehrlinge helfen den Arbeitern. e. Der Meister ist bei dem Ingenieur. d. e. Hier rechnet man und plant man. Man braucht den Bohrer zum Bohren. Mit der Bohrmaschine bohrt man. b. b. Hier arbeitet man mit einem Technologen / mit einem Laboranten / mit einem Monteur / mit einem Techniker. Was gleicht wem ? Exerciţiul 100: a. d. Kontrollieren Sie den Druck ohne das Mano­ meter ? oder mit dem Manometer ? / die Arbeit ohne die Meßuhr ? oder mit der Meßuhr ? / die Maschine ohne den Kontrolleur ? oder mit dem Kontrol­ leur ? c. Der Kon­ trolleur kommt zum Kranführer. b. Das Bandmaß gehört zu den Meßinstrumenten. Wem gehört dieses Manometer ? c. f. Die Laboranten gehen zur Arbeit. e. d. b. Der Monteur bringt den Maschinen­ teil vom Kontrolleur. Exerciţiul 106: a. Wo montiert man die Maschinen? k. Das Gerät gleicht einem Voltmeter. Die Werkzeuge braucht man beim Arbeiten. c. Wo fräst man die Welle ? h.CHEIA EXERCIŢULOR 483 wem was ? c. Es gehört dem Meister. Man bringt die Analysen für den Kontrolleur / für den Laboranten / für den Konstrukteur / für den Technologen. Die Lehrlinge sind beim Messen. Exerciţiul 115: a. Die Lehrlinge sind bei dem Messen. Gehört die Schraube hier zu dem Meßgerät ? e. Wem helfen Sie ? Dem Meister / dem Techniker / dem Laboranten / dem Lehrling / dem Technologen / dem Monteur / dem Genos­ sen / dem Kontrolleur. Exerciţiul 112: a. Exerciţiul 110: a. Hier arbeitet man fleißig b. Dort schleift man Zahnräder.

d. d. g. In den Hof. b. Das Kind steht an dem Fenster. b. An den Tisch hinter dem Reißbrett / An dem Tisch hinter den Reißbrettern. In die Steckdose. das Tachometer. h. Im Laboratorium. sondern zum Messen von Drehzahlen. die Feinmeßgeräte: Mikrometer. Exerciţiul 117: a. An das Reißbrett über das Papier. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. f. An der Decke über den Reißbrettern. Mechanikern und Drehern. Stecken Sie das Kabelende in die Steck­ dose ? Exerciţiul 129: a. g. der Oszillograph. das Voltmeter. f. Zum Messen von Maschinenteilen braucht man Feinmeßgeräte. Meßuhr. An einer Dreh­ maschine. sondern zum Messen von Abmessungen. Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren. b. Nein. die Meßuhr. An den Reißbrettern. In die Maschinenhalle. e. Legen Sie die Reißfeder neben die Zeichnung ? c. Auf dem Tisch. Fräsern. Er steht unter dem Reißbrett. d. Beim Messen von Hallen braucht man ein Bandmaß. In das Konstruk­ tionsbüro. h. An der Bohrmaschine. g. das Thermometer. Mit den Meßgeräten mißt man Abmessungen. Vor den Fenstern. b. Im Lager. Es steht auf dem Tisch. Legen Sie die Skizze über die Zeichnung ? d. Auf den Tisch. f. Sie liegt neben dem Telefon. Die Zeichnerin legt die Zeichnung neben das Telefon. c. c. f. b. d. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. . das Bandmaß. Bild 3 zeigt ein Manometer und Abb. sondern zum Messen von Spannungen. In der Fabrik. e. Auf die Zeichnung. Ich lege den Notizblock auf den Tisch. Exerciţiul 124: a. k. sondern zum Messen von Stromstärke. Der Notizblock liegt auf dem Stuhl. Wir stecken den Stecker in die Steckdose. Nein. Exerciţiul 125: a. Nein. Abb. Das Manometer. i. Die Genossen setzen das Kind auf einen Stuhl. Er steckt jetzt in der Steckdose. Der Laborant Ionescu bringt das Meßgerät aus dem Lager. 7 einen Oszillographen. j . Stellen Sie den Papierkorb neben den Schrank ? f. Exerciţiul 118: a. Neben das Telefon. d. c. An das Zeichenbrett. Unter die Drehmaschine. Neben die Fenster. c. e. Auf dem Stuhl. e. die Laboranten arbeiten auch mit Meßgeräten. Ja. f. b. Legen Sie den Bleistift auf das Papier? b. sondern zum Messen von Druck. Die Lampe hängt über dem Tisch. 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen. sondern zum Messen von Schwin­ gungen. Auf dem Tisch. Der Techniker stellt das Telefon auf den Tisch. c. Exerciţiul 130: a. d.484 CHEIA EXERCIŢIILOR niker / den Laboranten / den Lehrling / den Technologen / den Oszillogra­ phen / den Monteur / den Genossen / den Kontrolleur etc. Auf dem Tisch neben den Kugelschreibern. In der Maschinenhalle. Nein. An das Fenster. In der Mitte. das Bandmaß. Das Mikrometer. Nein. Hängen Sie die Lampe an die Decke ? e. e. Unter der Lampe. Unter der Maschine. Exerciţiul 131: a. g. Der Zeichner stellt den Papierkorb unter das Reißbrett. Nein. c. das Tachometer. das Ampermeter. Vor den Direktor. Vor das Fenster.

g. Exerciţiul 134: a. i. d. 1. Hier ist das Konstruktionsbüro. f. Sie hängt über dem Tisch. Neben dem Radiergummi / Neben den Radiergummi. f. Man braucht zum Zeichnen einen Bleistift. An dem Reißbrett / An das Reißbrett. Ich befestige das Zeichenpapier an dem Zeichenbrett. h. e. d. Führt der Meister den Ingenieur durch die Maschi- . In dem Stahl­ schrank / In den Stahlschrank. g.CHEIA EXERCIŢIILOR 485 Exerciţiul 132: a. b. f. Die Montagehalle steht neben dem Lager. Bringt ein Lehrling dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? e. Rechts sind die Fenster. d. Exerciţiul 140: a. c. Neben dem Fenster / Neben das Fenster. An der Decke / An die Decke. e. e. b. Der Oberingenieur kommt vom Direktor zu den Arbeitern. Unter dem Reißbrett / Unter das Reißbrett. h. Das Papier liegt in dem Stahlschrank neben dem Fenster. Exerciţiul 133: a. c. d. h. Unter der Lampe / Unter die Lampe. c. Fleißig arbeiten die Zeichner an den Reißbrettern. Sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer bei dem Werkzeug ? d. Der Zeichner steckt die Zeichnung in den Schrank. Auf den Tisch legen sie die Zeichnungen. g. Der Apparat steht auf dem Tisch zwischen dem Telefon und dem Notizblock. Er legt die Maschinenteile auf den Tisch. Wo sitzt der Direktor ? In der Mitte ? Exerciţiul 135: a. Der Lehrling geht in die Maschi­ nenhalle und steht vor der Maschine. g. neben dem Meister und einem Arbeiter. Beim Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. b. e. Der Zeichner befestigt die Zeichnung an dem Reißbrett. Dreht eine Arbei­ terin dort Zylinder ? f. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. Sie transportieren das Material ins Lager hinter die Maschinenhalle. Stellt ihr (sau: Stellen Sie) die Papierkörbe unter die Reißbretter ? i. Die Zeichner stehen vor den Reißbrettern und zeich­ nen. b. f. e. Der Konstrukteur sitzt am Tisch in der Mitte. Vor den Fenstern stehen die Zeichenbretter. Das Werk exportiert die Apparate in das Ausland. d. Der Ingenieur sitzt hinter den Zeichenbrettern an einem Tisch vor dem Fenster. Zeichenpapier und Skizzen befestigen sie am Reißbrett. Der Monteur hängt die Lampe über den Tisch. Der Laborant kommt in die Halle und steht vor der Maschine. c. b. Auf dem Notizblock / Auf den Notizblock. Messen die Kontrolleure die Zahnräder genau? b. Wohin stellen wir den Apparat ? Auf den Tisch ? k. Zwischen das Telefon und den Notizblock stellt ein Techniker einen Apparat. h. Der Ingenieur steht an dem Reißbrett und zeichnet. Die Arbeiter gehen in das Werk und arbeiten an den Maschinen. f. Über dem Tisch hängt eine Lampe. c. Schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine einen Maschinenteil ? c. Legt ihr (sau: Legen Sie) die Skizze zwischen die Zeichnungen ? j . Exerciţiul 138: a. Die Skizze hängt an dem Reißbrett über der Zeichnung. Die Arbeiter kommen zur Arbeit ins Werk. Er stellt das Zeichenbrett vor das Fenster. i. Das Kabelende steckt Genosse Dima in die Steckdose. Auf dem Tisch / Auf den Tisch.

g. Mit dem Manometer mißt der Kontrolleur den Druck. die q. der r. Kommen die Laborantinnen mit der Analyse in das Konstruk­ tionsbüro ? Exerciţiul 141: a. die h. In der Maschinenhalle arbeiten die Arbeiter fleißig. das d. Wo sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer ? (Bei dem Werk­ zeug) . In der Montagehalle arbeiten die Monteure an Maschinen. Im Lager liegen die Materialien neben den Werkzeugen. das w. e. der Bohrmaschine Reißbrett Meßwerkzeug Rechenmaschine Prüfgerät Zeichenpapier Reißfeder Stehlampe Drehmaschine Schleifmaschine Meßtisch Hängelampe Stellschraube Suchgerät Meßapparat Meßgröße Stellstift Stellrad Stellrolle Stellscheibe Schleifscheibe Schleifpapier Prüfmaschine Prüfdorn maşina de găurit planşeta scula de măsurat maşina de calculat aparatul de verificat hîrtia de desen trăgătorul lampa cu picior strungul maşina de şlefuit masa de măsurat lampa de plafon şurub de ajustare detectorul aparatul de măsurat mărimea de măsurat ştiftul de ajustare roata de ajustare rola de ajustare discul de ajustare discul abraziv (şlefuit) hîrtia abrazivă maşina de încercat dorn (calibru-tampon) de control . in dem Hof transportieren sie die Arbeiter. die v. Exerciţiul 143: a. c. c. b. das s. f. d. Wen führt der Meister durch die Maschinenhalle ? (den Ingenieur). die n. Für die Fabriken im Land konstruieren wir die Maschinenteile. h. der 1. die i. Wohin kommen die Laborantinnen mit der Analyse ? (Ins Konstruktionsbüro). die x. In der Halle transportiert der Kranführer die Maschinenteile. das c. Exerciţiul 142: a. Die Bohrmaschine stellen die Arbeiter vor das Fenster. der p. die j . Was dreht dort eine Arbeiterin ? (Zylinder). die t. e. g. die u. Was schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine ? (einen Maschi­ nenteil) . d. Mit dem Bohrer bohrt der Lehrling das Metall. das f. f. Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder ? (genau). die e. b. das o. die m. das g. die b. Wer bringt dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? (Ein Lehrling). die k.486 CHEIA EXERCIŢULOR nenhalle ? g.

Das Zeichenpapier befestigt man an den Reißbrettern. Die Werk­ leitung sitzt um den Tisch. e. der Schraube. Genosse Dumitrescu fragt: „Wohin liefern wir die Apparate ? Exportieren wir sie" ? Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". der 17. Prüfen Sie auch die Neukonstruktion ! Exerciţiul 155: des Splintes. Die Papierkörbe stehen unter den Zeichenbrettern. 17 — siebzehn. (siebzehnte). Der Leiter des Schulungskurses ist Genosse Pascu. der Arbeiterin. und die Skizzen über dem Papier. Ziehen Sie auch die Wurzel aus 999 ! e. der 21. p. die 11. die 15. Ja.8%. In der Werkstatt VI arbeiten 316 Arbeiter und Arbeiterinnen. Der Tisch steht in der Mitte. c. der Scheibe. 107 249 —hundertsiebentausendzweihundertneunundvierzig. 815-—achthundertfünfzehn. j . Auf dem Tisch liegt Papier. Exerciţiul 153: a. des Bandmaßes. o. 586—fünfhundertsechsundachtzig. c. der Zahl. der Büchse. des Zylinders. 327 — dieihundertsiebenundzwanzig. b. des Ingenieurs. 17 Techniker und 297 Arbeiter. der Fabrik. Exerciţiul 154: a. Exerciţiul 146 : 63 — dreiundsechzig. 126 sind Arbeiterinnen. Exerciţiul 150: a. Ziehen Sie die Quadratwurzel der Zahl 784. (elfte). Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter oder Reißbretter. Sie zeichnen Maschinenteile. 14 7 0 4 — vierzehntausendsiebenhundertvier. ein Notizblock. Dort ist der Direktor des Werkes. Das Konstruktionsbüro ist groß und hell. g. Hier lernen 126 Lehrlinge. des Werkzeugs. (dritte). 1. (sechste). Die Stahlschränke stehen neben den Fenstern. Addieren Sie auch die Zahlen ! c. 1 356 — (ein) tausenddreihundertsechsundfünfzig. das sind Hängelampen. e. Auf dem Tisch steht ein Telefon. ein Bleistift und ein Radiergummi. (fünfzehnte). Dividieren Sie auch 12 durch 3 ! f. n. h. b. der 7. Wieviel ist 1 327 + 229 ? d. die 3. k. des Genossen. g. Die Kopie der Zeichnung ist falsch. Die Fenster sind rechts. Korrigieren Sie auch den Fehler ! b. Ich sehe das Lager der Maschine. Die Arbeit des Fräsers ist gut. des Laboranten. des Feldes. des Gewindes. der Schublehre. der Apparat funktioniert. b. des Zeichenbrettes. f. des Mechani­ kers . (zehnte). d. des Manometers. m. h. Die Fenster des Büros sind hoch. des Ventils. d. Der Bolzen des Kolbens ist . des Blockes. 645 — sechshundertfünfundvierzig. Exerciţiul 156: a. 13 249 — dreizehntausendzweihundertneunundvierzig. ein Heft. ein Kugelschreiber.CHEIA EXERCIŢIILOR 487 Exerciţiul 144: a. b. (siebente). ein Lineal. (einundzwanzigste). Schreiben Sie auch eine Rechnung ! d. Die Genossen besprechen einen neuen Apparat. c. f. das sind 39. Die Lampen hängen an der Decke. Ja. i. Hier ist das Büro des Ingenieurs. An den Zeichenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. 397 — dreihundertsiebenundneunzig. Hier liegt der Bolzen des Kolbens. die 6. das 10. Fragen Sie den Direktor des Werkes. Der Ingenieur Oprea führt (leitet) 13 Ingenieure. Exerciţiul 158: Hier ist der Ingenieur der Werkstatt.

die Bohrung — gaura / alezajul. Nein. b. k. Ich gehe nicht zum Schulungskurs der Lehrlinge. Nein. i. g. Ingenieur Oprea sieht den Fehler. Der Zeichner korrigiert den Fehler. Der Kontrolleur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. Wir sub- . Sie bringt die Analyse nicht zur Montagehalle. Meister Roşea hat hier einen Fehler in der Rechnung. j . Nein. sondern in die Werkstatt. k. etc. întărirea. n.01 mm. b. b. Ist der Hammer nicht schwer? j .1 mm. Hier ist die Zeichnung des Zeichners. i. Techniker. Die Fabrik exportiert nicht Bohrmaschinen. ich gehe nicht zum Direktor. die Leitung — conducerea. die Drehung — rotaţia. die Messung — măsurătoarea. c. Ion ist der Lehrling des Arbeiters. c. Die Zeichnung ist nicht im Stahlschrank. Wir addieren nicht 5 + 4. Nicht der Laborant multipliziert die Zahlen. c. Er schleift nicht einen Bolzen. Exerciţiul 166: a. f. Das ist die Analyse des Laboranten. die Lieferung — livrarea. die Sitzung — şedinţa. Der Ingenieur fragt die Sekretärin: „Wo ist der Direktor" ? j . Wir besprechen das nicht heute. Wir addieren: 3 + 4 = 7 (drei und / plus vier ist sieben). g. Die Zeich­ nung ist falsch. e. Laboranten. sondern rechts. Der Direktor ist im Büro des Chefkonstrukteurs. Die Neukonstruktion funktioniert nicht richtig etc. sondern 0. h. d. Sie macht die Analyse nicht. sie liegt nicht auf dem Tisch. c. d. e. b. sondern neben der Fräsmaschine. Exerciţiul 159: a. Der Kranführer transportiert nicht Material. sondern auf dem Tisch. f. Nein. Der Zeichner schickt die Kopie in die Halle II zu Meister Lungu. c. etc. die Toleranz ist nicht 0. b. i. sondern Maschinenteile. e. Er schleift das Zahn­ rad nicht. Die Ingenieure. b. Der Lehrling potenziert nicht richtig. er kommt nicht zum Direktor. b. die Führung — conducerea. Wir kontrollieren die Apparate nicht. Exerciţiul 160: a. d. Der Ingenieur geht zum Schulungskurs der Lehrlinge. c. rechnen und arbeiten. Die Fenster sind nicht links. h. h. die Planung — planificarea. d. Das ist keine Bohrmaschine. Der Zeichner legt die Zeichnungen nicht auf den Tisch. Nein. e. c. conducta. die Befestigung — consoli­ darea. Fuktioniert der Apparat nicht ? Exerciţiul 163: a. e. sondern 1 + 5 . Die Monteure montieren die Maschinen nicht im Hof. g. sie hängt nicht an der Wand. Wo ist die Schraube der Maschine ? Dort ist der Tisch der Sekretärin. Hier ist der Fehler der Rechnung. d.488 CHEIA EXERCIŢIILOR lang. Exerciţiul 164: a. Sie suchen den Oberingenieur nicht. Zeichner. e. m.3 mm lang. Er ist nicht hier. sie ist nicht groß. Transportiert der Kranführer das Material nicht ? d. Exerciţiul 161: a. son­ dern sie trägt sie ins Büro des Direktors. sondern eine Kurbel. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. Die Stellung —poziţia. Der Meister lehrt die Lehrlinge zählen. sondern Fräsmaschinen. Der Bolzen des Kolbens ist 102. Nein. Das ist der Kabel des Apparates. Ist die Analyse nicht gut ? f. 1. Exerciţiul 162: a. d.

f. den Lehrlingen. b. g. des Textes. Ich lese die Zeichnung. d. Diese Zeichnungen gehören jenem Konstrukteur. Der Lehrling liest eine Rechnung. Exerciţiul 173: a. f. Dieser Arbeiter heißt Popescu. der Bleistift der / einer Zeichnerin. die Inge­ nieure . die Zahlen. . Die Leistung dieses Elektromotors ist gut. d. c. Dieser Meßapparat ist genau. Jene Werkstatt ist sehr groß. die Geräte. die Konstrukteure. Exerciţiul 179: Die Technologen. die Behälter. Die Leistung beträgt nicht viel. Was siehst du dort ? Exerciţiul 174: a. c. die Laboranten.CHEIA EXERCIŢIILOR 489 trahieren: 7 — 3 = 4 (sieben weniger / minus drei ist vier). den Genossen. Diese Meßuhr ist ungenau. Exerciţiul 180: a. r. die Temperatur fällt. e. Wir helfen diesem Arbeiter.5 (eins Komma fünf). die Stifte etc. den Technologen. c. der Stift der / einer Maschine. des Bleistifts. e. die Zeichnerinnen. Wir ziehen die Wurzel: 2 J/49 = 7 (Quadratwurzel aus neundundvierzig ist sieben). Ich helfe dem Meister. h. Exerciţiul 176: Des Technikers. Diese Kontrolleure kontrollieren die Teile. e. Wie groß ist der Rauminhalt dieses Behälters ? h. du liest die Zahlen. die Genossen. du läßt sie im Schrank. den Materialien. d. Exerciţiul 181: a. der Kollege des / eines Ingenieurs. die Apparate. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. den Behältern. Geben Sie dem Monteur jene Meßwerkzeuge. Der Behäl­ ter hält den Druck nicht. Dieses Meßwerkzeug ist groß. die Techniker. Jener Ingenieur und jene Laborantin gehen in die Halle. du hilfst dem Lehrling. p. d. die Maschinen. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. Ich messe die Länge. Jener Meister ist gut. h. der Zahl. des Geräts. die Werkzeuge der / einer Fabrik. g. b. g. Wir multi­ plizieren: 7 X 3 = 21 (sieben mal drei ist einundzwanzig). des Ingenieurs. Jene Apparate liefern wir ins Ausland. die Materialien. Wer arbei­ tet in jenem Büro ? g. die Autos den Autos. die Lehrlinge. b. Ich halte einen Schulungskurs. der Zeich­ nerin. Exerciţiul 178: c. den Konstrukteuren. e. d. c. t. den Maschinen. f. die Räder. Der Arbeiter mißt die Oberfläche des Hofes. b. Wir lesen die Dezimalzahlen: 1.01 Null Komma Null eins. Der Genosse bespricht eine Neukonstruktion. den Arbei­ tern. Wir dividieren: 21 : 7 = 3 (einundzwanzig durch sieben ist drei). Wir potenzieren: 7 3 = 343 (sieben hoch drei ist dreihundertdreiundvierzig. den Apparaten. e. f. i. der Tisch des / eines Direktors. des Rads. Was gibst du dem Arbeiter ? g. Wo ist die Skizze jener Zeichnung ? i. h. die Lehrlinge. des Laboranten. s. die Bleistifte. du mißt die Breite. f. die Arbeiter. Ich sehe hier einen Apparat. die Neukonstruktion des / eines Konstrukteurs. Der Kon­ trolleur gibt den Maschinenteil zur Montage. o. du hältst eine Sitzung. des Lehrlings. Sie läßt die Zeichnung im Schrank. die Texte. Die Welle jener Maschine läuft mit 3 780 U/min. die Arbeiter des / eines Werkes. des Stifts. 0.

j . eine richtige Zeichnung. . Zuerst läßt sie den Druck steigen. die Laborantin kontrolliert den Druck dieses Behälters. ohne eine genaue Zahl. Das Manometer zeigt 1. Mit dem Tachometer mißt man die Zahl der Umdrehungen.B. die Dünne.490 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 182: Cu Umlaut: die Güte. bei hohem Druck. Sie sind für die chemische Industrie bestimmt. aus graublauem Stahl. durch jene breiten Hallen. von dieser fleißigen Arbeiterin. mit dem silberweißen Chrom. die Größe.5 m. b. c. Die falschen Teile geben sie den Meistern. Fără Umlaut: die Schwere. Wie mißt man den Rauminhalt und die Oberfläche ? b. Die energischen Kontrolleure geben die guten Teile zur Montage. f. für einen modernen Motor. für die gute Leistung. die Dicke. Der Laborant mißt die Leistung dieses Transformators. Exerciţiul 194: In diesem hellen Konstruktionsbüro zeichnen die flei­ ßigen Zeichner viele Maschinenteile. Exerciţiul 184: a. die hellgelbe Anlaßfarbe. k. die Runde. e. Lassen Sie den Druck 2 Stunden lang auf 6 at. die Kürze. Kontrollieren Sie bitte die Festigkeit dieses Materials! d. ein wichtiges Buntmetall. Dann läßt sie den Druck fallen. der technische Fehler. Der Ingenieur mißt den Durchmesser und die Länge der Welle. b. Wie viele Umdrehungen macht jener Elektromotor ? c. Dieser Elektromotor macht 2 800 Umdrehungen pro Minute. keine gute Legierung. dieser langer Tisch. bei hohen Temperaturen. In der Elektrotechnik dienen auch viele Apparate zum genauen Messen von hohen Spannungen. Für das Messen der Halle brauchen wir ein Meter.2 mm und die Länge 596 mm. Der Druck in dem Behälter ist hoch und fällt nicht. Für diese Probe des Behäl­ ters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at. f. Wir arbeiten mit dieser schweren Maschine. ein großer Rauminhalt. Wie groß ist die Toleranz für diesen Maschinenteil ? g. von großer H ä r t e . mit silberweißem Chrom. Sehr viele Teile sind aus bunten Metallen. die Höhe. Diese Maschine ist schwer. die Breite 34 m und die Höhe 8. Auch die große Automobilindustrie braucht diese guten und leichten Apparate. die Helle. e. das eckige Zeichenbrett. Exerciţiul 185: a. In der Technik mißt man alles sehr genau. d. Wir arbeiten in dieser großen Halle. Das Manometer zeigt 6. Exerciţiul 196: a. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA. h.5 at.5 at. Der Durchmesser beträgt 36. Das Werk exportiert die modernen Apparate in viele Länder. aus silberweißem Aluminium. mit dem Quadratmeter mißt man die Flächen und mit dem Kubikmeter mißt man den Rauminhalt. h. ohne genaue Zahlen. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m. b. die Länge. bei hoher Spannung. Mit dem Meter mißt man die Länge. wie z. i. Der Raumin­ halt beträgt 29 066 m 3 und die Oberfläche 3 502 m 2 . gelbem Messing und rötlichem Kupfer. Die Halle ist groß. durch gute Montage . Für die modernen Apparate braucht man sehr genaue Teile. Exerciţiul 193: a. g.

Was brauchen Sie für einen Transformator ? c. ergehen — a fi emis. Eine richtige Rechnung. Was für eine Oberfläche hat der Block ? e. lassen: belassen — a lăsa . Was für eine Welle liegt hier? b. a cuprinde. Mit was für Technikern arbeiten Sie ? j . d. a folosi. Was erzeu­ gen Sie für Apparate ? g. erhängen — a (se) spînzura. Was für ein Gewinde ist es ? Exerciţiul 200: a.. c. verkommen — a decădea. Was für eine Quadratwurzel ist das? g.. f. Exerciţiul 198: a.. a merita. verführen — a seduce. verfallen •— a se dărîma. g. zerfallen — a se dezagrega. Er arbeitet mit diesen guten Arbeitern. verhalten — a reţine. Was haben sie für einen Notizblock ? f. Der große Druck. e. Was arbei­ ten hier für Techniker ? e. Was für eine Rolle schleift sie ? c. a se descompune. Die farbigen Metalle / die bunten Mettalle. Jenes Voltmeter mißt genau. Welches Mikrometer braucht er? b. Die leichten Metalle. In welcher Zeit ist der Apparat fertig? j . Dieses Lager ist rund. f. entfallen — a scăpa. Welche Gruppen von Metallen gibt es ? e. Mit welchem Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. zergehen — a se topi. a camufla.. a suporta. h. Von graublauer Farbe. Jene Arbeiter arbeiten gut. Was mißt der Oszillograph für Schwin­ gungen ? j . An was für einer Zeichnung arbeiten Sie? Exerciţiul 199: a. Bei welcher Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. Sie montieren das runde Lager. brauchen: gebrauchen — a între­ buinţa. i. Für welche Werkstätten bringt ihr Material ? i. a se scurge. Ich montiere diese lange Welle. verarbeiten — a prelucra (a transforma). gefallen — a plăcea. gehen: begehen — a umbla pe. Welche Temperatur verändert die Farbe ? c. Die Welle ist lang. kommen: bekommen — a primi (ceva) . dienen: bedienen-—a servi. Was ist das für ein Behälter ? d. Mit großen Zahlen. Das flüssige Eisen. a se împopoţîna. Was für ein Zahnrad sehen Sie dort ? k.. Was härten die Arbeiter für ein Metall ? h. entgehen — a scăpa. Was hat die Halle für eine Höhe? b. b. mißbrauchen — a abuza de. führen: entführen — a răpi. WTas für einen Direktor haben sie ? h. Wir messen mit diesem genauen Voltmeter. verdienen-—a cîştiga. vergehen — a trece. vergleichen — a compara. Eine hohe Temperatur. gleichen: begleichen — a achita. Was hat das Chrom für eine Farbe ? i. Was für einen Radiergummi gibt sie mir? i. e. ver­ hängen — a acoperi. mißfallen — a displăcea. Was kennen Sie für Leichtmetalle ? Exerciţiul 202: Arbeiten: b e a r b e i t e n — a prelucra. hängen: behän­ gen — a acoperi cu ceva. Welchen Stahl verwenden Sie hier ? d. entkommen — a scăpa. Exerciţiul 197: a.. a reveni. verbrauchen — a consuma. d. erhalten — a primi. fallen: befal­ len— a ataca. enthalten — a se abţine. halten: behalten — a reţine. Mit was für Meßgeräten arbeitet ihr ? d. Welche Legierung ist Messing ? I.CHEIA EXERCIŢIILOR 491 c. erarbeiten — a obţine (prin muncă). Nach was für einer Zeichnung arbeitet er? f. Was für ein Büro ist hier? h. Aus grauem Roheisen.

c. schreiben: beschreiben — a descrie. ver­ lassen — a părăsi. ein schwarzgraues Eisen. a greşi. wir brauchen eine hochmoderne Technik. c. wir brauchen eine transportfertige Tafel. b. Exerciţiul 211: a. Es gibt zwei große Gruppen von Metallen. entlassen — a elibera. e. hochmodern— foarte modern. der millimeterlange Stift. a se referi. Es gibt Schwarzmetalle und Buntmetalle. wir brauchen jene meterhohen Maschinen. erstehen — a lua fiinţă.492 CHEIA EXERCIŢIILOR pe loc. wir brauchen zentimeterlange Maschinenteile. d. e. Zu den Schwarzmetallen zählt man . ersehen — a vedea. ein transport­ fertiger Apparat. verrechnen — a încheia o socoteală. a produce. verstellen — a schimba locul. wir brauchen den hoch­ wichtigen Stahl. kilometerweit — (lat) departe de cîţiva kilometri. steigen: besteigen — a se urca. schwarzgrau — cenuşiu închis. hoch­ wichtig — foarte important. g. eine hochmoderne Technik. g. erstellen — a face. die zentimeterlangen Maschinenteile. a se strîmba. die transportfertige Tafel. Exerciţiul 210: Wir brauchen meterbreites Papier. Wir erzeugen Apparate aus Leichtmetall. a demonta. h. k. Aus Erz gewinnt man Eisen und Buntmetalle. wir brauchen hellvioletten Stahl. de aici se deduce. suchen: besuchen — a vizita} ersuchen — a cere. erziehen — a educa . versuchen — a încerca. verstehen — a înţelege. versteigen — a se rătăci în munţi. 1. meterbreit—lat de mai mulţi metri. hellviolett — violet deschis. entstehen — a lua naştere. erstei­ gen — a se sui. ziehen: beziehen — a se instala. wir brauchen schwarzgraues Eisen. a calcula. Exerciţiul 208: a. a amina. stellen: bestellen — a comanda. a depune. f. Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. Man unterscheidet graues und weißes Roheisen. millimeter­ lang— lung de mai mulţi milimetri. gestehen — a mărturisi. a socoti greşit. d. transportfertig — gata pentru transport. zerlassen — a topi (unt-grăsimi). a denatura. Exerciţiul 203: a. der hellviolette Stahl. entziehen — a (se) retrage. Das Werk verarbeitet auch Buntmetalle. entstellen — a se desfigura. j . jene meterhohe Maschinen. sehen: besehen — a se uita la. a solicita. b. meterhoch — înalt de cîţiva metri. rechnen: berechnen—a evalua. dunkelgrün — verde închis. erlassen — a decreta. f. Beim Erhitzen erscheinen die Anlaßfarben. b. ein dünnflüssiges Eisen. verlegen — a muta. c. verziehen — a se deforma. die dunkelgrüne Farbe. erlegen — a achita. a bara. Exerciţiul 209: Das meterbreite Papier. a rătăci. wir brauchen dünnflüssiges Eisen. Durch eine Legierung mit Chrom verändert man die Festigkeit. wir brauchen einen transportfertigen Apparat. h. e emite un ordin. der hochwichtige Stahl. a greşi la scris. Diese Farben bezeichnet man als Anlaßfarben. versehen — a echipa. wir brauchen einen millimeterlangen Stift. dünnflüssig — foarte fluid. legen: belegen — a acoperi. verschreiben — a prescrie. i. errechnen — a afla prin calcul. zentimeterlang — lung de mai mulţi centimetri. zerlegen — a descompune (în bucăţi). wir brauchen dunkelgrüne Farbe. stehen: bestehen — a fi compus din.

Was für Metalle werden in diesem modernen Werk verarbeitet ? j . Wir gehen von meiner Werkstätte zu eurem Labor. Mangan oder Vanadium. Sie hilft ihm. Aluminium. Die Temperatur von flüssigem Eisen ist von über 1 500°C. Die Metalle unterteilt man in Schwarzmetalle und in Nichteisenmetalle. Du hilfst uns. e. m. Nickel. Exerciţiul 224: a. Ja. Zinn. hell­ blau. f. Blei. Mit euren Arbeitern. Zink. Welches ist die Farbe des flüssigen Eisens ? g. e. Messing ist gelb. Er zeigt Ihnen auch Ihren Arbeitsraum. d. In der Flugzeugindustrie. Flüssiges Eisen hat eine rotgelbe Farbe. i. Exerciţiul 212: a. Wo kann man die Anlaßfarben ersehen? c. o. Auf unseren Maschinen. Seine Sekretärin ist über alles informiert. b. Es gibt graues und weißes Roheisen. n. Sie können Ihre Zeichnungen und Skizzen im Stahlschrank lassen. f. c. Was wird aus weißem Roheisen erzeugt ? e. Magnesium. Die Zeichnerin bringt ihre Skizzen in unser Büro. 1. Wir danken euch. b. violett. d. f. Aluminium ist silberweiß. Sie helfen mir. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Führen Sie meinen Gast durch unsere Maschinenhalle. Wir danken dir. e. Werden die Metalle auch in der chemischen Industrie verwendet ? k. b. Hat er ihm Hast du dir Habt ihr euch Hat sie ihr . Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe Ihnen meinen. Geben Sie ihre Rechnung meiner Sekretärin. Wir stehen in unserer Halle. Dort können Sie arbeiten. Unser Direktor sagt zu unseren Gäs­ ten. Ich danke ihm. f. Exerciţiul 223: a. d. f. dort finden Sie sie wieder. Wir geben Ihren Gästen Daten über unsere Produktion. er möchte Sie durch das Werk führen.CHEIA EXERCIŢIILOR 493 vor allem Eisen und Stahl. Dort kommt dein Mitarbeiter mit seinen Kollegen. Kupfer. Ihr helft uns. Wir arbeiten für unser Werk. k. Zeigen Sie unserer Delegation die Erzeugnisse Ihres Werkes. Das Aluminium. In den Hochöfen gewinnen wir das Eisen aus Erz. im Auto­ mobilbau. Aus grauem Roheisen wird Gußeisen erzeugt. d. Welches sind die Nichteisen­ metalle ? Exerciţiul 213: Hier ist Kollege Schulze. Ich danke Ihnen. g. Er dankt ihr. g. h. i. dunkelblau. Exerciţiul 221: a. j . Sein Arbeitszimmer liegt neben eurem Konstruktionsbüro. c. d. Die farbigen Metalle oder Buntmetalle sind Nichteisenmetalle. c. Er hilft mir. hellgelb. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie verarbeitet man Aluminium in großen Mengen. Welche Farbe hat flüssiges Eisen? b. Kupfer ist rot. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten Sie und wollen Ihnen ihre Arbeits­ plätze zeigen. Durch Legierung mit Chrom. graugrün. e. h.

Producţia urmează să însumeze peste 100 de milioane. Mit mir. Der Apparat soll nicht funktionieren. Alle unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan. Wir wollen Ihnen die Maschinen zeigen. Ihr Gast zu sein / die Arbeiter und Techniker Ihres Werkes kennenzulernen / Ihr Mit­ arbeiter zu sein. Mit uns. Ich habe den Wunsch. h. Mit Ihnen. Der Zeichner muß die Kopie dem Meister geben. Jeder soll alles kennenlernen und vieles können. Mit Ihnen. Du mußt die Zeichnung deinem Mitarbeiter geben. Wir müssen die Laboranten an ihrem Arbeitsplatz sehen. h. g. b. d. Die Arbeiter sollen 125 Büchsen drehen. Sie zu sehen / die Gäste zu begrüßen / sie kennenzulernen. c. g. c. Exerciţiul 233: Col. die Arbeitsgruppe = grupul de lucru . Putem vizita (Avem voie să vizităm) atelierele. h. dir. Ea să facă desenul. Exerciţiul 226: a. Exerciţiul 229: a. i. p. uns. e. In einigen Jahren soll die Produktion auf viele Millionen steigen. ihm. Von ihr. Wir wollen noch drei Werkhallen konstruieren. m. f. Es ist der Wunsch einiger Mitarbeiter. Ich möchte Ihr / euer Werk besuchen h. h. Aus einigen Zahlen können Sie alles ersehen. Ihnen. f. b. c. Im Jahre 1975 soll die Produktion bis über 200 Millionen steigen. Es bereitet mir Vergnügen. jetzt die Planzahlen zu besprechen? / d a s Werk jetzt zu besuchen? / jetzt die Tabelle zu wechseln ? e. k. b. ihnen. Trebuie să merg în atelierul meu. d. der Delegationsleiter = conducătorul delegaţiei c. die Produktionsmenge = cantitatea producţiei d. I: a. Möchten Sie / Möchtet ihr die Gäste begrüßen ? k. c. d. f. Sie können den Apparat konstruieren. Ist es richtig. Von ihnen. Diese Damen und Herren sollen aus Rumänien kommen. e. g. i. d. d. euch. ihm. Sie dürfen / Ihr dürft unser Werk besuchen. Die Arbeiterin kann die Bolzen nicht bohren. anul e. Es ist wichtig. j . In jeder Werkstätte arbeiten viele Arbeiter. f. Der Monteur kann die Maschinenteile montieren. j . d. der Arbeitsplatz = locul de muncă b. 1. Puteţi să vă daţi seama de mărimea uzinei noastre.494 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 225: a. die Jahreszahl = data. Exerciţiul 231: a. mir. e. i. n. alle Hallen zu be­ sichtigen. Ich kann Ihnen / euch alles zeigen. Mit mir. Die Gäste dürfen im Labor arbeiten. ihr. b. Haben Sie viele Wünsche ? Sagen Sie uns alle. b. Können Sie / Könnt ihr die Planzahlen erfüllen ? e. g. die Anlaßfarben genau zu unterscheiden / gute Maschinen zu bauen / die Produktion zu automatisieren. Wir haben genügend Raum große Maschinen zu konstruieren / die Werk­ stätten zu modernisieren / noch eine Werkhalle zu konstruieren. c. Vrem să vedem aparatele. Exerciţiul 230: a. e. b. Ich möchte Ihre / eure Arbeit kennenlernen. Vrem să muncim în laborator. f. c. g. o. Besprechen sie alle Zeichnungen mit jedem Meister. Exerciţiul 228: a. El ar vrea să viziteze uzina noastră.

Im Jahre 1976 soll die Produktion auf über 350 Millionen steigen. Die Delegation besichtigt ein modernes Labor. die Umdrehungszahl = turaţia h. die Rechnungsgröße = valoarea teoretică / mărimea de calcul 1. i. das Konstruktionsbüro = biroul de proiectare Col. j . Wir arbeiten in einem großen Arbeitsraum. der Büchsendurchmesser = diametrul bucşei Exerciţiul 234. Er verarbeitet den legierten Stahl. m. der Leistungsfaktor = factorul de putere g. Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht das Werk. Die Belegschaft hat 2950 Angestellte und Arbeiter. Die Sekretärin des Direktors will den Gästen helfen. d. b. Exerciţiul 235: a. der Spannungsmesser = voltmetrul j . Der Direktor begrüßt die Gäste. c. die Farbenskala = scala de culori b. Korrigieren Sie bitte jede falsche Zeichnung. n. das Skizzenpapier = hîrtia pentru schiţe j . d. Die Delegation geht zu der fleißigen Arbeiterin. Der Monteur braucht einen langen Stift. Aus diesen Zahlen kann man die Größe des Werkes ersehen. Sie wollen die Produktion automatisieren. die Deckenlampe = plafoniera i. der Festigkeitswert == valoarea rezistenţei i. der Tabellenkopf = capul de tabelă d. k. e. die Schwingungszahl <= numărul de oscilaţie m. das Hallenfenster = fereastra halei g. s. 1. die Nummerntafel = tăbliţa pentru numărul de ordine k. der Analysenfehler = greşeala de analiză n. der Oberflächendruck =. h.der Fabrikationsfehler = greşeala de fabricaţie n. Diese Teile sind aus vielen schweren Metallen. das Längenmaß = măsura de lungime f. r. Er möchte ihnen zuerst einige Daten über das Werk geben. sie dürfen Skizzen machen. Sie können im Raum neben dem Arbeitszimmer des Direktors arbeiten. Sie wollen viele ihrer Erzeugnisse modernisieren. die Schraubenlehre = micrometrul m. die Motorendrehzahl = turaţia motorului e. o. f. presiunea superficială h. Der Wert der Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. der Schulungskurs = cursul de calificare k. g. a. p. Die Lehrlinge arbeiten mit einem guten Meister. die Maschinenhalle = hala de maşini 1. f.CHEIA EXERCIŢIILOR 495 f. c. g. Ingenieur Munteanu dankt dem Direktor und sagt: „Wir sind sehr erfreut . e. Die Werkleitung plant jetzt den Ausbau der Werkstätten. der Gruppenleiter = conducătorul grupei c. Im Jahre 1976 sollen es 3800 sein. Kollege Schulze führt die Gäste durch das Werk. b. Die Ar­ beiter und Angestellten erwarten den Besuch der Delegation. Das Werk erzeugt viele Maschinen und Apparate. II: a. Ja. h.

d. ausstellen = a expune. a ajuta. aufhalten = a reţine. vorrechnen = a demonstra un calcul. mitrechnen = a urmări soco­ titul . beistehen = a asista. sich unter­ stehen = a îndrăzni. stellen: bestellen = a co­ manda . rechnen: berechnen = a cal­ cula . ausarbeiten = a elabora. abarbeiten = a plăti prin muncă. vorgehen = a proceda. hingehen = a merge acolo. Wir erzielen so eine bessere Qualität der Teile. überstehen = a trece prin ceva. durchgehen = a parcurge. abgehen = a pleca. Eines der wichtigsten Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. abstellen = a depozita. c. b. errechnen = a afla calculînd. einführen = a in­ troduce. sich verstellen = a se preface. einschreiben — a înscrie. mitarbeiten = a colabora. Dieses ist der härtere Bleistift. halten: behalten= a păstra. d. ab­ rechnen = a scădea. b. aushalten = a rezista. Der Ingenieur zählt die Teile des Apparates auf. vorstehen = a fi în frunte. vorstellen = a prezenta. u. sich einarbeiten = a se obişnui cu munca. unterschreiben = a semna. das Labor des Ingenieurs Dr. Dieses ist der größte Vorteil. anhalten = a opri. umschreiben = a transcrie. t. Der Meister führt die Lehrlinge in die Arbeit ein. umarbeiten = a transforma. umrechnen = a recalcula. umschreiben = a parafraza. vorführen = a demonstra. Man stellt neue Gußlegierun­ gen her. durchhalten = a rezista pînă la capăt. ausführen = a efectua. abschreiben = a copia. schrei­ ben : beschreiben = a descrie. entstellen = a desfigura. a transforma. zuführen = a aduce. durcharbeiten = a parcurge. übergehen = a trece (la duşman). übergehen = a trece cu vederea. a apune. ausgehen = a ieşi. vor­ schreiben = a prescrie. aufstellen = a aşeza. Dieses ist der größere Vorteil. stehen: bestehen = a consta. c. Jeder Laborant hat seinen Tisch mit Ap­ paraten. aufführen = a repre­ zenta . sich verhalten = a se comporta. v. verführen = a seduce. f. Exerciţiul 248: a. einstellen = a opri. a adăuga. aufstehen = a se scula . durchführen = a executa. Sie sehen alle Laboranten und Laboran­ tinnen an ihren Arbeitsplätzen. Exerciţiul 249: a. c. e. Die Werkleitung baut die Gießerei aus. ein­ halten = a respecta. herstellen = a fabrica . entstehen = ase forma. führen: entführen = a răpi. verstellen = a muta. unterhalten = a petrece. Dieses ist der härteste Bleistift. sie besichtigen auch ein Labor. b. Dieses ist das dünnere Papier.496 CHEIA EXERCIŢIILOR Ihr Werk besichtigen zu können". zergehen = a se topi. Ja. anstellen = a angaja. erhalten = a obţine. a merge în faţă. verstehen = a înţelege. Müller. untergehen = a se scufunda. a opri. umstellen = a schimba poziţia. gestehen = a mărturisi. erarbeiten = a obţine prin muncă. Exerciţiul 240: arbeiten: bearbeiten = a prelucra. Exerciţiul 243: a. verrechnen = a încheia socotelile. ab arbeiten — a consuma prelucrînd. verschreiben == a prescrie. umgehen = a umbla. gehen: entgehen = a scăpa. enthalten = a cuprinde. aufgehen = a răsări. anführen = a conduce. vergehen = a trece. Der . verarbeiten = a prelucra. aufschreiben = a nota. a se termina. Dieses ist das dünnste Papier. ausrechnen — a calcula. abhalten = a reţine.

Den genauesten Apparat hat Ingenieur Popescu projektiert. Die größte Abteilung ist die Gießerei. 1. Ja. sie ist um 40% größer als vor vier Jahren. b. die Toleranz dieser Welle ist ebenso groß wie die jenes Bolzens. Die Teile formt man nach dem Feingießverfahren.CHEIA EXERCIŢIILOR 497 beste Induktionsofen steht rechts. 32 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Die Gäste wollen noch das Labor besichtigen. k. Dadurch erzielt man eine sehr glatte Oberfläche. Ja. Die Teile sind von guter. ich zeichne daran. g. Munteanu möchte noch mit Ing. Worüber reden Sie mit den Gästen ? h. Das ist ein größerer Vorteil. e. Dadurch erzielen sie die höchste Pro­ duktivität. Zuerst führt er sie in die Gießerei. es ist ein Fehler darin. in Induktionsöfen. Nach der Gießerei sehen die Gäste die Gußputzerei. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm ? b. ich brauche die Reißfeder dazu. n. c. Ja. d. Exerciţiul 257: a. Er stellt sie dem Leiter der Gießerei. g. d. unsere Gießerei ist ebenso groß wie Ihre. Ing. Ja. j . Die Leichtmetalle schmilzt man in NiederfrequenzTiegel-Öfen. Die Gießerei ist 3400 m2 groß. Ingenieur Berger. d. Dadurch kann man die kleineren. Ge­ nauere Maschinenteile haben wir durch das Feingießverfahren erhalten. r. Die Guß­ rohlinge putzt man hier mit Schleuderstrahlmaschinen. i. Nein. die Toleranz dieser Welle ist weniger groß als die jenes Bolzens. Berger über das Strahl­ verfahren sprechen. Womit putzen Sie die Gußteile ? d. Rotguß. Ja. Temperguß. Man gießt die Teile aus Grauguß. dieses Gewinde ist weniger fein als jenes. Die Vorteile dieses Verfahrens sind unter anderem höchste Präzision und geringste Nach­ arbeit. Wo­ rin besteht das Strahlverfahren ? c. Nein. 1/103 . o. Die modernsten Verfahren werden in unserer Gießerei ver­ wendet. f. h.3 t. Das genaueste Meßgerät ist das Mikrometer. Worauf zeichnen Sie ? f. Ingenieur Schneider soll den Gästen aus Rumä­ nien das Werk zeigen. Ja. vor. Sie haben bessere Resultate er­ zielt. f. Ja. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. Das Werk wendet mo­ dernere Verfahren an. Wo­ durch erzielen Sie eine bessere Qualität ? e. e. Nein. c. f. c. Die leichtes­ ten Teile sind aus Leichtmetallen. das Meßgerät hilft mir dabei. Nein. c. Exerciţiul 250: a. s. dieses Gewinde ist ebenso fein wie jenes. Silumin. Ja. f. g. Ja. b. Dies sind genauere Gußteile. besserer und auch bester Qualität. Der Induktionsofen hat eine Kapa­ zität von 6. bzw. diese Gußteile sind ebenso klein wie jene. Ja. h. Nein. e. Der kleinste Teil ist diese Rolle. b. unsere Gießerei ist weniger groß als Ihre. Den härteren Stahlschrot verwendet man zum Putzen der Tempergußteile. i. m. e. Wofür brauchen Sie den Apparat ? g. p. b. ich frage die Zeichnerin danach.B. Wozu dient das Manometer ? Exerciţiul 255: a. d. NE-Metallen und Gußlegierungen wie z. d. h. Das sind die besten Arbeiter der Gießerei. ich spreche darüber. Wir wenden die modernsten Verfahren an. diese Gußteile sind weniger klein als jene. Exerciţiul 253: a. Exerciţiul 251: a.

Die Schwarzmetalle unterscheiden sich von den Nichteisenmetallen. hersehen = a se uita încoace. Er begrüßt ihn. hinstellen = a pune acolo. a intra. hineinsehen = a privi înăuntru. Bringen Sie es bitte her ! Dort liegt ein Isolierstoff. c. g. herschikken = a trimite încoace . Jedes J a h r verbessert sich das Verfahren. heraus: herauskommen = a veni afară. Sie wenden es nicht an. Er stellt sie ihm vor. a ieşi. hintransportieren = a transporta acolo. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne und führt die Gäste ins Werkstofflager. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Bolzen. b. Wer geht ins Werkstofflager ? Welche Delegation geht ins Werkstofflager ? Wohin geht die Delegation aus Rumänien ? b. Munteanu ? c. herführen = a conduce încoace. hineinleiten = a conduce înăuntru. hineinstellen = a pune înăuntru. Wie erklären Sie sich diesen Fehler ? d. herausbringen = a aduce afară. hereinschicken = a trimite înăuntru. herlegen = a pune aici. a adăoga. hinschicken = a trimite acolo . Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Profileisen. hineingeben = a pune înăuntru. hineinschicken = a tri­ mite înăuntru. Wo besprechen sie die Neukonstruktion ? In wessen Büro besprechen sie die Neukonstruk­ tion ? Was besprechen sie im Büro des Direktors ? d. Die Anlaßfarben verändern sich sehr. Wann beziehen wir diesen Werkstoff aus Rumänien ? Was beziehen wir dieses J a h r aus Rumänien ? Woher beziehen wir dieses J a h r diesen Werk­ stoff ? Exerciţiul 271: a. Sie benötigt ihn. hereinsehen = a privi înăuntru. Er spricht mit ihnen. Er bringt sie her. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne und die Zeichnungen für die Neukonstruktion. b. herbringen = a aduce încoace. herstellen = a fabrica. Die Temperatur hält sich bei 280°. c. în poziiţe verticală.498 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 264: Dort liegt eine Glimmerfolie. hineinlegen = a pune înăuntru. Exerciţiul 270: a. hinsehen = a se uita acolo. hin: hingehen = a merge acolo. e. Sie erfüllt sie. în poziţie orizontală. hereinführen = a aduce înăuntru. . Sie besichtigt es. hinbringen = a aduce acolo. herein: hereinkommen = a veni înăuntru. hinein = hineingehen = a merge înăuntru. d. Exerciţiul 268: her: herkommen = a veni încoace. Exerciţiul 267: a. e. Bringen Sie ihn bitte her ! etc. hinausführen = a conduce afară. hereinbringen = a aduce înăuntru. hinführen = a conduce acolo. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt eine Kopie. c. hinausgehen = a ieşi afară. herausholen = a scoate. hinausschicken = a trimite afară. h. Platz zu nehmen. hinaus: hinauskommen = a veni afară. herausführen = a conduce afară. hinlaufen = a alerga acolo. Wer nimmt sich ein Muster ? Was nimmt sich Ing. Wem zeigt der Chef­ ingenieur ein modernes Verfahren ? Was zeigt der Chefingenieur den Gästen ? e. hineinführen = a conduce înăuntru. hergeben = a d a . f. hinausstellen = a pune afară. Der Direktor begrüßt die Delegation und bittet sie. b. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt ein Behälter. Exerciţiul 265: a.

gesagt. gestiegen. funktioniert. geplant. h. Im Lager 1 befinden sich die Metalle. h. Die Verformung wird in Form einer Kurve aufgezeichnet.CHEIA EXERCIŢIILOR 499 Exerciţiul 273: a. gehabt. erfüllt. Der Probekörper wird in eine Zerreißmaschine gebracht. Exerciţiul 285: a. b. n. besichtigt. gesprochen. Die Elektrowerke haben ein ähnliches Lager. j . Wir brauchen hauptsächlich Isolierstoffe wie Isolierpapier. c. f. Wir bitten Sie. Schneider zeigt ihnen einen Lageplan. gerechnet. gesucht. befunden. Von den Vereinigten Blech. gewonnen. e. Ein Überblick wird hier über Prüfverfahren gegeben. Sie befindet sich im Büro des Direktors. Der Probekörper wird bis zum Zerreißen belastet. Exerciţiul 281: herausgegriffen. Ing. Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. die folgende . m. c. Lager ansehen ? c. begrüßt.geführt. hergestellt. verändert. geleitet. Die Elastizitätsgrenze wird über­ schritten. Im Hauptlager lagert man den größten Teil der Werkstoffe. montiert. Verschiedene Verfahren werden angewendet. befestigt. d. e. expor­ tiert. besucht. b. Ein Probestab wird in die Werkstoffprüfmaschine gespannt. eingeführt. bezeichnet. Die Gäste besichtigen das Werk­ stofflager. Die Elastizitätsgrenze wird überschritten. Es unterteilt sich in Lager 1 und Lager 2. ins Hauptlager einzutreten. b. gehört. Unser Werk liefert Ihnen jetzt Blech. Die ausländische Delegation wird begrüßt.und Stahlwerken. gedreht. Der Praktikant bringt eine Blechschere. vorgestellt. erschienen. erklärt. gefragt. entschuldigt. Exerciţiul 274: a. e. Asbestplatten. unterteilt. Die Schaltversuche werden 10 Millionen mal wiederholt. f. gemacht. gedient. Exerciţiul 280: Cu prefixul ge-: geantwortet. geliefert. gearbeitet. der zerreißende Probestab = epruveta care se r u p e . konstruiert. Von Ihren Werken beziehen wir nur Profileisen und Stangeneisen. das entsprechende Verfahren = procedeul corespunzător. gebohrt. Vielseitige Prüfverfahren werden angewendet. Das Meßinstrument wird in den Stromkreis eingebaut. verarbeitet. Der Wert der Werkstoffe beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. ausgebaut. c. Wollen Sie sich die Werkstoffe aus dem 2. Gehen Sie und bringen Sie sich ein Muster. aus Messing und anderen Nicht­ eisenmetallen. k. Bringen Sie die Muster der Werkstoffe aus dem Lager her. Ing. transportiert. Pertinaxplatten und Textolit. Einige von diesen Verfahren werden beschrieben. Glimmerfolie. f. b. g. e. g. b. geschickt. f. i. gestellt. 1. aufgezählt. c. bestimmt. Fără prefixul ge-: analysiert. geschliffen. verbessert. d. g. erzeugt. Exerciţiul 286: a. In welchem Lager lagern Sie die anderen Werkstoffe ? d. gezeigt. Hier lagert man alle Arten von Isolierstoffen und Kunst­ preßstoffen. gebraucht. Bandringe aus Eisen. Für den Transformatoren — und Apparatebau. unterschieden. Exerciţiul 284: a. ge­ legen. Die Werkstoffe werden auf ihre Eigenschaften ge­ prüft. geschmolzen. h. erzielt. besprochen. kontrolliert. geglichen. verwendet. d. Munteanu will sich ein Muster mitnehmen.

Die wichtigsten Prüf­ verfahren sind: 1. f. die dauernden Beanspruchungen. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden 1 und 2 gebracht werden. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. Das Werk ist in der Produktion führend. Wir haben den Meßwert festgestellt. Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern stehend. Exerciţiul 293: a. e. g. Exerciţiul 287: a. Es werden die Zugfestigkeit. = Uzina este conducătoare în producţie. i. Wir wenden das Verfahren schon sechsmal an. Man ermittelt den Wert rechnend und messend. d. Exerciţiul 290: a. f. b. In der Werkstoffprüfung stellt man die verschiedenen Eigenschaften der Werkstoffe fest. c. c. die entsprechenden Verfahren. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu prüfen. 2. e. d. d.'die steigende Temperatur = temperatura în urcare Ş f. die folgenden Prüfungen. b. Exerciţiul 288: a. Sie müssen den Versuch fünfmal wieder­ holen. die Streckgrenze. Der Zweck der Werkstoffprüfung ist. die zunehmenden Widerstände. Dieser Werkstoff ist elektrisch leitend. c. Dynamisches Prüfverfahren usw. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Es werden viel­ seitige Prüfverfahren angewendet. Der Widerstand elektrisch nichtleitender Werkstoffe wird mit dem Prüf­ gerät geprüft. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werkstoffes ermittelt. Eine plastische Verformung ist eine dauernde Dehnung. = Acest material este conducător electric de electricitate. = Valoarea măsurată depăşeşte corespunzător limita de elastici­ tate. c. denn wir wollen seinen Widerstand messen. Sie können diesen Meßwert auch zehnmal erhalten. Brin­ gen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden.oder Zerreißprobe ist ein Versuch. b. c. Man belastet den Probestab dauernd. die steigenden Temperaturen. Exerciţiul 289: a. sonst tritt eine dauernde Verformung ein. d. f. e. 1. die zerreißenden Probestäbe. oder der Meßwert ist nicht genau. f. darum braucht man das elektrische Prüfgerät nicht. = Desenatorii lucrează la planşete stînd. e. j . die dauernde Beanspruchung = solicitarea permanentă. k. Wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird. d. durch den die Festigkeit des Werkstoffes ge­ prüft wird. Die Elektrizitätsgrenze darf nicht über­ schritten werden. = Se află valoarea calculînd şi măsurînd. m. der zunehmende Widerstand = rezis­ tenţa crescîndă. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. = Se încarcă epruveta continuu. Er muß bis zum Zerreißen belastet werden. Eine Zug. b. Ich frage sie immer zweimal. sondern die Festigkeitsprüfung bei schwingender Be­ lastung. Die Verformung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve aufgezeichnet. Die Schutzelektrode dient zum Verhindern des Messens . 3. b. e. aber der Versuch wird noch einmal wiederholt. d. h. f.. Muß ich Ihnen das dreimal erklären ? e. Der Versuch wird viermal wiederholt. Der Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze ent­ sprechend.500 CHEIA EXERCIŢIILOR Prüfung = următoarea verificare. Stati­ sches Prüfverfahren.

Der Oberingenieur ist gekommen. n. e. c. Was wird in die Werkstoffprüfmaschine eingespannt ? d. Ich habe sie schon eingesperrt. Wer hat die Skizze aus dem Konstruktionsbüro geholt ? f. g. Welches Prüf­ verfahren dient zum Messen des Widerstandes bei Dehnung ? f. Ich habe sie schon geholt. Die Sekretärin ist eingetreten. sondern zweimal. Weil die Mittelwerte dann ein genaueres Resultat geben. g. b. Wer hat Ihnen die Betriebsan­ leitung gegeben ? d. Bei 280°C ist die violette Anlaßfarbe aufgetreten. Durch die Schutzelek­ trode wird der Oberflächenstrom wieder in den Stromkreis zurückgeführt. e. h. Das Werkstück hat sich nicht bewegt. es) sperrt ein er (sie. Sie haben einen Einspindeldrehautomaten gesehen. Die Temperatur ist auf 220°G gestie­ gen. Exerciţiul 303: a. Exerciţiul 297: (Model): ich sperre ein ich komme mit du sperrst ein du kommst mit er (sie. Im folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Prüfverfahren. Das Eisen ist bei 1530°C geschmolzen. Sie werden nicht nur einmal. Wie wird das Messen des Oberflächenstromes verhindert ? g. Wir haben es auf dem Maschinentisch festgespannt. Haben Sie die Zahlen in die Zeichnung eingetragen ? Exerciţiul 302. Wir sind schon zum Direktor hineingegangen. Wir haben Platz genommen. Wenden Sie das statische oder das dynamische Prüf­ verfahren an ? c. c. p. Der Druck ist gefallen. Der innere Widerstand wird aus den Meßwerten errechnet. f. es) kommt mit wir sperren ein wir kommen mit ihr sperrt ein ihr kommt mit sie sperren ein sie kommen mit Exerciţiul 301: a. Genaue Meßwerte erhält man nach mehrmaligen Versuchen. dreimal oder mehrfach wiederholt. Von wem haben Sie die technischen Daten erhalten ? e. o. g. a. b. Wir haben sie schon aufgestellt.CHEIA EXERCIŢIILOR 501 des Oberflächenstromes. Wir haben noch so eine Werkzeugmaschine gekauft. Ich bin hiergeblieben. . r. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. d. Wann sind die Anlaßfarben er­ schienen ? d. e. f. c. b. Wo haben Sie die Maschine aufgestellt ? b. Exerciţiul 294: Werkstoffprüfung — prüfen — geprüft -— prüfend Verarbeitung —• verarbeiten — verarbeitet — verarbeitend Prüfung — prüfen — geprüft — prüfend Ermittlung — ermitteln — ermittelt — ermittelnd Belastung — belasten — belastet — belastend Verformung — verformen — verformt — verformend Spannung — spannen — gespannt — spannend Dehnung — dehnen — gedehnt — dehnend Brucheinschnürung — einschnüren — eingeschnürt — einschnürend Beanspruchung — beanspruchen •— beansprucht — beanspruchend Exerciţiul 295: a.

Munteanu hat die wichtigsten Daten aufgeschrieben. Hier sind fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt. Tretet in die Halle ein ! d. Die Delegation ist in die große Halle des Werkes ein­ getreten. Das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. Ja. Nein. f. sie hat einen. Hier sind Maschinen von verschiedenen Typen und Bauarten aufgestellt. i. Nein. ich zeichne sie auf.und Bohrhaltern bewegt sich. Stellt die Maschine auf ! b. Hole eine Betriebsanleitung !. d. Exerciţiul 310: a. Er sieht die Abbildung und die technischen Daten der Maschine. Doch. ich baue es ein. ich nehme ihn nicht heraus. Gib mir den Katalog !. e. J a . Doch. c. ich möchte welche notieren. Doch. b. links steht eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen: Universalfräsmaschinen. Ing. n. es hat eine. Nein. J a . ich will sie notieren. Doch. ich brauche keinen. t. Wohin haben Sie die Revolverdrehmaschine aufgestellt ? In die große Halle. ich schreibe sie nicht auf. Ja. Doch. f. Doch. b. Der Maschi­ nentisch ist einen Meter lang und fünfundsechzig Zentimeter breit. Doch. v. p. f. Er hat sie von Ing. Tritt in die Halle ein !. Die Halle ist achtundzwanzig Meter lang und 4. ich bringe welches. w. man wiederholt i h n . c. Wollen Sie Daten notieren ? J a . wir haben welche. Doch. Gebt mir den Katalog ! c. Nein. Krause geholt. ich spanne keines ein. Karrusseldrehmaschinen usw. Plandrehmaschinen. das ist einer. e. er hat eine. Exerciţiul 308: a. c. Radialbohrmaschinen und Schleifmaschinen. Nein. wir zeigen Ihnen eines. m. wir müssen welche kaufen. J a . Holt eine Betriebs­ anleitung ! e. ich suche keine. Wir haben keinen Katalog. e. Stell(e) die Maschine auf !.6 Meter hoch. das ist keine. b. Das ganze Portal mit Fräs. k.502 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 305: a. Sperrt die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 307: a. Die Werkstoffprüfung dauert 45 Minuten lang. wir haben sie nicht eingetragen. er hat welche. Ja. Rechts stehen automatische Drehmaschinen. Nein. Nein. Ja. Exerciţiul 313: a. Ja. Exerciţiul 314: a. J a . Sie stehen rechts und links. sie hat viel Geld gekostet. ich brauche wel­ chen. H a t . Doch. Nein. Es ist auf dem Maschinentisch festgespannt. c. c. d. Exerciţiul 309: a. Wie lange müssen die Schleifmaschinen eingefahren werden ? Einen Tag. er hat keinen. Haben Sie Karrusseldrehmaschinen ? Nein. Geben Sie uns bitte einen. g. h. b. wir finden dort wel­ che. Das Werkstück ist eine Tonne schwer. j . r. d. Die Asbestplatte ist einen Zentimeter dick. Ing. b. wir kaufen eine. g. wir stellen keine auf. man muß sie einfahren. Müller gibt ihm einen Notiz­ block. s. Nein. Sperr(e) die Zeichnungen ein !. u. Munteanu möchte einige technische Daten notieren. Etwa einen Meter hoch über dem Boden. Ja. Diese Werkzeugmaschine hat man 60 Stunden lang eingefahren. man gibt uns welche. Hier stehen: Univer­ saldrehmaschinen. b. o. Das Hauptlager liegt einen Kilometer weit. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. ich zeichne eine. 1. er ist gesteuert. Die Delegation hat sie noch eine Stunde lang beobachtet. Ja. ich bring welche. Ja. wir haben keine. c. Nein. Die meisten sind spanende Werkzeugmaschinen.

Bandmaterial u. wir lassen sie umformen. Wodurch ist diese Eigenschaft des Werkstoffes erzielt worden ? c. e. c. d. Bringen Sie mir einen Katalog. Nein. f. d. d. wir lassen sie ausrüsten. Diese Fasernschichten lassen sich stauchen. Diese Abbildung ist von einem Techniker gemacht worden. Der Druck muß entsprechend verringert werden. Jene Revolverpresse darf nicht be­ tätigt werden. Die Formgebung durch Kalt­ verformung läßt sich unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenfassen. die Resultate. Nein. wir lassen es tiefziehen. h. Diese Teile müssen ge­ preßt werden. b. Exerciţiul 317: Stufenpresse Arbeitsgang gesteuert schwanken Universalfräsmaschine Zerreißversuch besonder festspannen Elastizitätsgrenze Mehrspindelautomat Schichtpreßstoff zerstörungsfrei Exerciţiul 319: a. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warm­ verformen und Kaltverformen einteilen. b. e. tiefziehen. Wie ist die Verformung der Metalle eingeteilt worden ? b. (imaginea) — die Aufstellung (aşezarea. b. Diese Schnelläufer­ presse ist von einem Elektromotor betätigt worden. Wie können die neuen Werkstoffe verformt werden ? d. e. aşezarea) — das Bewegen (mişcatul. wir lassen ihn pressen. Drähte. Die Leistungen sind von dem Ingenieur eingetragen worden. ziehen.CHEIA EXERCIŢIILOR 503 man eine Lösung vorgesehen ? Nein. Diese Faserschicht soll gestaucht werden. keine.a. Jene Teile sind von einer Kurbelpresse umgeformt worden. Nein. c. Die Belastung ist von dem Praktikanten aufgezeichnet worden. d. Jene Revolverpresse ist nicht betätigt worden. Der Druck ist entsprechend verringert worden. d. i. wir lassen sie betätigen. lassen sich biegen. c. Exerciţiul 321: a. Exerciţiul 327: a. e. e. Die­ ser Blechstreifen ist tiefgezogen worden. Diese Faserschicht ist gestaucht worden. Unser Werk ist mit neuen Maschinen ausgerüstet worden. wir lassen sie stanzen. pressen. Notiere. Wie kann eine kürzere Fertigungszeit erzielt werden ? f. ordinea) die Bewegung (mişcarea) . Das Ziehverfahren läßt sich so abbilden. Exerciţiul 326: a. b. c. Exerciţiul 329: abbilden (a reprezenta) aufstellen (a aşeza) bewegen (a mişca) — das Abbilden (reprezentatul. Die Hohlgefäße sind tief gezogen worden. Bleche. Exerciţiul 320: a. Exerciţiul 323: a. Nein. Nein. mişcarea) — die Abbildung. bitte. Nein. Der Meister hat schon einen gebracht. b. Hohlgefäße müssen tiefgezogen werden. Unser Werk soll mit neuen Maschinen ausgerüstet werden. c. e. reprezentarea) — das Aufstellen (aşezatul. stanzen.

In Abb. g. acţionarea) —• das Ausrüsten echipatul. b. p. Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und Walzen. f. gezogen. 1. viele lassen solche Werk­ zeuge von besonderen Werkstätten herstellen. n. m. ghidarea) — das Eintragen (înregistrarea) — das Wiederholen (repetatul. i. Die wichtigsten Bauarten der Pressen sind: Exzenterpressen. tausend Tonnen. j . Der Stahl soll durch das Ziehwerkuzeg 2 gezogen werden. c. k. repetarea) — das Verändern (schimbatul. werden. schimbarea) — das Verringern (micşoratul. e. Nein. echiparea) — die Steuerung (ghidarea) :— die Eintragung (datele înregistrate) — die Wiederholung (repetarea) — die Veränderung (schimbarea) — die Verringerung (micşorarea) — die Umformung (transformarea) — die Betätigung (acţionarea) . Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet. Sie müssen weich sein und ein gutes Fließvermögen besitzen. Der Blechwerkstoff wird beim Tiefziehen zu einem Hohlgefäß umgeformt. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warmver­ formen und Kaltverformen einteilen. tiefgezogen. r. Stufenpressen usw. gestanzt usw. Kurbel­ pressen. Der Durchmesser des Stabes verändert sich infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges. d. Der Stab wird dadurch auf den klein­ sten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. Die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser wird ge­ staucht. transformarea) — das Betätigen (acţionatul. 4 sind aus einem Blechstreifen gestanzt worden. o. Revolverpressen. micşorarea) — das Umformen (transformatul. Man nennt sie auch Stanze­ reien. die unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Sie wird „Stanzerei" genannt. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie gebogen. s. h. Die Teile aus Abb. Sie werden von mechani­ schen oder hydraulischen Pressen betätigt. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertigungs­ zeiten erzielten.504 CHEIA EXERCIŢIILOR steuern (a ghida) eintragen (a înregistra) wiederholen (a repeta) verändern (a schimba) verringern (a micşora) umformen (a transforma) betätigen (a acţiona) ausrüsten (a echipa) — die Ausrüstung (echipamentul) Exerciţiul 331: a. — das Steuern (ghidatul.

energisch. Seit dem Jahre 1907. Wir wissen. haltbar = durabil . f. Wodurch wer­ den die mechanischen und hydraulischen Pressen betätigt ? Durch Motoren. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. h. eckig. e. Ja. d. Wir wissen. Das Bakelit ist ein Phenolharz. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. 2 gezeigt ? In Abb. was heute daraus herstellbar ist und wie sie verarbeitet werden kön­ nen. Man plastifizierte das Bakelit durch Druck und Wärme. konstruierbar = care se poate construi. gestanzt usw. Sie bauten einen neuen MaschinentypExerciţiul 346: a. Exerciţiul 347: schmelzbar = care se poate topi. Zu Beginn war sie ziemlich einfach. silbrig. e. daß die Verarbeitung nicht einfach ist. werden. c. Woher beschaffen die Fabriken solche Werkzeuge ? Die Fabriken lassen sie in besonderen Werkstätten herstellen. d. transportierbar = transportabil. Nach den Phenolharzen folgten die Thermoplaste. mathematisch. b. b. e. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. f. weil sie nicht von Arbeitern betätigt werden muß. numerisch. drehbar = care se poate răsuci. erfüllbar = care se poate îndeplini. daß Kunststoffe verarbeitet werden kön­ nen. c. lie­ ferbar = livrabil. einmalig. daß diese Eigenschaften zur Entwicklung neuer Verfahren führen. f. zählbar == care se poate număra. g. Exerciţiul 339: a. ringförmig. Was umfaßt das Warm­ verformen ? Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und das Walzen. verwendbar = folosibil. Sie führte zum Bau neuer Maschinentypen für . d. daß man aus Kunst­ stoffen Meßgeräte herstellen kann. c. b. 2 wird das Ziehverfahren gezeigt. kontrollierbar = care se poate controla. weil sie dauernd belastet werden kann. c. gezogen. b. Wir wissen. Was wird in Abb. Exerciţiul 350: a. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. modernisierbar = care se poate moderniza. Farbig. plastisch. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Wie kann das Verformen von Metallen eingeteilt werden ? In Warmverformen und Kaltverformen. es gibt heute sehr viele Kunststoffe. Weil die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. Was kann mit den Metallen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften gemacht werden ? Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie ge­ bogen.CHEIA EXERCIŢIILOR 505 Exerciţiul 333: a. Exerciţiul 343: a. b. Technisch. hydraulisch. Wir wissen. d. weil sie voll­ automatisch gesteuert ist. thermisch. mechanisch. me­ tallurgisch. meßbar = măsurabil. e. g. d. Z3dindrisch. Das Bakelit erfand Leo Hendrik Backeland. Ich entwickelte einen Plan. wozu Kunststoffe verwendet werden. lesbar = citeţ. gießbar = care se poate t u r n a . Exerciţiul 340: a. Es soll gezeigt werden. b. Wir wissen. daß der fertige Teil ausgestoßen wird. weil sie spanlos arbeitet. Er arbeitete an den Preßwerkzeugen. c. Wodurch läßt sich eine kürzere Fertigungszeit erzielen ? Durch die spanlose Formgebung. erreichbar = la care se poate ajunge. prüfbar — controlabil. weil sie elektrisch funktioniert. e. Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von Rohren. tiefgezogen.

Folien. Kanister.. daß die Plaste vielseitige Anwendung fanden. und Thermoplaste sind Kunststoffe. die/welche . das ein sehr bekanntes Verfahren ist. ist sehr hoch.. Profile. mit d e m / welchem. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird.. Extru­ dieren. Die Antriebs­ motoren. Die Verschweißungen. den/welchen. k.506 CHEIA EXERCIŢIILOR die Verarbeitung der Plaste. der geschweißt werden soll.. Der Erfinder des Bakelits war L. daß eine Unmenge von Gegenständen fabriziert wird.. Rohre. Kunstleder. Die Temperatur.. j .. Exerciţiul 358: Nominativ: Der Lichtbogen. d. das mittels einer Gasflamme geschieht. mit der/welcher .. Das Reibschweißen. daß man sehr viele Haushaltge­ räte hergestellt hat. erwärmt sich die Schweißstelle bis zum Schmelzen. d. Man plastifizierte es in Preßwerkzeugen. 1. hydraulisch. . i. Das Schutz­ gas... Beim Kaltpreßschweißen. nach denen / welchen .. Das Schweißen. Backeland... muß gewisse Eigenschaften haben. die beim Schweißen entwickelt wird. verbindet man die Werkstoffe fest miteinander.. Die Entzündungstemperatur. Duroplaste sind Kunststoffe auf Basis von Phenol­ harzen. das/welches. d. . Das Trennen. b.. c. m. die / welche . b. e. die / welche. wozu die Plast­ massen verwendet werden.. n. Der Werkstoff. Dativ: Der Gleichrichter.. Die Entwicklung von neuen Maschinen und Verfahren läßt sich dadurch erklären. die auf thermischer Grundlage plastisch formbar sind. kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden.. f. Acuzativ: Der Stromerzeuger. Exerciţiul 356: a. das / welches . der /welcher . Exerciţiul 351: a. Blasen usw. b. Die Sonderverfahren. Auf thermischer Grundlage.. die /welche.. Die Schmelztemperatur. ... Die Plastmassen hatten sehr viel­ seitige Eigenschaften.. c. heißt Gasbrennschneiden. verbindet man durch hohen Druck. Exerciţiul 357: a.. Die Thermoplaste ermöglichten die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und Ausgangs­ stoffen für viele Industrien. h. . Warmpressen. H. das sehr viel angewendet wird. So läßt es sich erklären. Sie können mechanisch. In diesem Text muß gezeigt werden. Flaschen. Das WIG-Verfahren.. Kalandrieren. Die Thermoplaste haben es ermöglicht.. das mit einem Lichtbogen geschieht. i. das verhältnis­ mäßig einfach ist. Durch Schweißen. welches in Schmelzschweißen und in Kalt­ preßschweißen eingeteilt wird. Schon vor 70 Jahren hat das Phenolharz seine Verwendung im Verar­ beiten von Gegenständen gefunden. e. erhitzt die Schweiß­ stelle. pneu­ matisch und vor allem vollautomatisch gesteuert werden. g.. Der Lichtbogen. das ebenfalls erprobt ist.. Die Thermoplaste konnten nicht mechanisch verar­ beitet werden. unter dem / welchem . e.. ge­ schieht bei Raumtemperatur. c. o. Beim Lichtbogenschweißen. Das Reibschweißen. Behälter usw. . Wir sehen. . daß der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug herausgestoßen wird. . Durch Spritzgießen.. ist als Lichtbogenschweißen bekannt. Das Ver­ binden. Die Elek­ trode.

aus dem viele Gegen­ stände gearbeitet werden. g. . Thermitschweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. Der Gegenstand. i. f. Wir stellen die Maschinen hinter­ einander auf. . Die Verbindung erreicht man dadurch. amestecat. Die Verarbeitungsmaschine. b. Exerciţiul 375: Zu erwähnen. hintereinander = unul după celălalt. untereinander = unul sub celălalt. e. . Die Schutzgase. c. . er kann nicht verwendet werden. weitgehender—weitgehendst. Das Schweißen unter Pulver und das Schweißen mit Wolframelektrode. Feuer­ schweißen. vielseitiger — vielsei­ tigst. j . dessen. Schiffbau usw. Exerciţiul 363 : a. . e. g. Das Kalt­ preßschweißen. Man arbeitet mit einem elektrischen Lichtbogen. Ein Schweißumformer ist ein Maschinensatz. H a b t ihr alle Werkzeuge beieinander ! f. zu erproben. Gasschmelzschweißen. Die Basis... Die Wärme. Das Kunstleder. f. . zu verbinden. Der Fortschritt. Exerciţiul 359: a. Wir arbeiten füreinander. ineinander = unul în celălalt. d.. zueinander = unul către celălalt. zuzuteilen.. deren. Der Strom hat eine Spannung von 20— 65 V. auf der die Kunststoffe entwickelt werden. der aus Antriebs­ motor und Stromerzeuger besteht. Im Maschinenbau. füreinander = unul pentru celălalt. Durch die Art des Werkstoffes. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht. Die Herstellung von Plasten. die überall Anwendung finden. Exerciţiul 360: aufeinander — unul peste celălalt.. Beim Kaltschweißen verbindet man die Metalle bereits bei Raumtemperatur durch hohen. d. Die Teile drehen sich miteinander. der in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde.. . die heute vollautomatisch erfolgen kann. daß fest anein­ ander gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. c. auseinander = unul depărtîndu-se de celălalt. Licht­ bogenschweißen. Die Schweißstelle wird auf 3 500—4 000°C erhitzt. beieinander = laolaltă. r. vorzu- . zu achten.. d e r e n . Das Trennen..CHEIA EXERCIŢIILOR 507 Genitiv: Der Schweißumformer. nacheinander = unul după celălalt. notwendiger •— notwendigst. umzuwandeln. b. voneinander = unul de celă­ lalt . Kaltpreßschweißen.. d. Exerciţiul 370: a. Die Kunststoffe. k. . p. deren Motor elektrisch betrieben wird. Die zwei Maschinensätze stehen nebeneinander. Bei Entzündungs­ temperatur.. übereinander = unul deasupra celuilalt. Man kann es in Preß­ schweißen und Schmelzschweißen einteilen... . schnel­ ler rotierend — schnellrotierend. an dem hier gearbeitet wird. c.. h. b. . dessen. länger anhaltend — länsgstanhaltend. Nein. Stellen Sie die Elektroden nicht aufeinander. voreinander = unul în faţa celuilalt. nebeneinander = unul lîngă altul. höhergelegen — höchstgelegen. Aus Antriebsmotor und Stromzeuger. b. 1. Durch Schweißen. n. die zur Verbindung notwendig ist. s. zu schenken... o... besser bekannt—bestbekannt. Die Temperatur. durcheinander = de-a valma... . halten Sie sie entfernt voneinander ! e. Exerciţiul 361: a. elektrisches Widerstandsschweißen. lang anhaltenden Druck oder Schlag.. zu bearbeiten. auszusuchen.. m..

daß die Sollwerte genau eingehalten werden. Exerciţiul 377: a. f. d. f. Man hat den Werkzeugbau an erste Stelle zu setzen. die besten Arbeiter auszu­ wählen. Es muß gelingen. Wir haben die ungenauen Teile aus­ zutauschen. zu vergleichen. daß gutes Werkzeug her­ gestellt wird. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. e. zu erhitzen. Die Stäbe müssen richtig gehärtet werden. diese Teile durch Kaltpreß­ schweißen zu verbinden. c. zuzukommen. die ungenauen Teile auszutauschen. Exerciţiul 381: a. e. die Fertigung zu typisieren. wenn die Belegschaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. i. wenn man mit gutem Werk­ zeug arbeitet. in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge zu entwickeln. den Sollwert nicht zu über­ schreiten. Kleinste Teilchen müssen mit Präzisionswerkzeugen hergestellt werden. g. Exerciţiul 378: a. Die Qualität ist gut. nachzuarbeiten. c. vorzuschreiben. Die Betriebsanleitung muß angeben. die Härtegrade einhalten zu können. Sie müssen Spezialwerkzeug entwickeln. Der Werkzeugbau hat gutes Werkzeug herzustellen. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft. c. e. Die Teile müssen nachgearbeitet werden. wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. Wir müssen es so organisieren. b.508 CHEIA EXERCIŢIILOR bereiten. Die Werkzeugschlosser müssen die Werkstoffe bearbeiten. d. Wir verwenden das Verfahren. d.. f. anzugeben. umzuformen. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. Man muß es erreichen. Der neue Apparat hat den Zweck. übereinzustimmen. den Härtegrad anzuzeigen. Die Arbeiterin muß sehr kleine Teilchen stanzen. c. Man muß die Teile so bearbeiten. Die Spezialmaschine ermöglicht es. d. leicht zu schmelzen. c. Exerciţiul 380 : a. zu entwickeln. Die Kontrolleure müssen die Werte vergleichen. Das Präzisionswerkzeug hat den Vorteil. Die Arbeit ist leicht. Der Meister muß die besten Arbeiter aussuchen. d. Man muß darauf achten. b. Auf genaues Messen muß streng geachtet werden. c. zu umfassen. Man hat Spezialwerkzeug anzuwenden. Man muß darauf achten. Die Betriebsanleitung sieht vor. Exerciţiul 383: a. b. den Nachwuchs besser zu schulen. c. b. kleinste Teilchen herstellen zu können. Der Leiter des Werkzeugbaues hat den Wunsch. e. auszustoßen. einzuhalten. Exerciţiul 384: a. d. b. Exerciţiul 376. daß Spezialwerk­ zeug entwickelt wird. Die Werkzeugmacher machten den Versuch. Die Härtegrade sind genau zu messen und zu prüfen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. Jetzt sind die besten Werkzeugschlosser auszusuchen. f. Die Produktion ist groß. zu typisieren. b. daß sie überein­ stimmen. d. zu ermöglichen. Die Leitung des Betriebes hat auf größte Produktivität zu achten. b. a. Man kann gutes Werkzeug herstellen. h. Dieser Abteilung ist die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Die Zeichnungen müssen verglichen werden. wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren . e.

die Kürze = scurtimea. ist sehr wichtig. c. Wenn man Spezialwerkzeuge herstellen muß. die Länge = lungimea. die Schwingung = oscilaţia. Man erzielt gutes Werkzeug. -keit: die Flüssigkeit = lichidul. der Dreher = strungarul. Die Belegschaft hat aus den besten Arbeitern bestehen sollen.CHEIA EXERCIŢIILOR 509 vertraut ist. die Besonderheit = particularitatea. b. puterea. Die Leitung hat die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen ausrüsten wollen. die Weichheit = moliciunea. Daß man die besten Resultate dann erhält. die Einfach­ heit = simplitatea. die Fläche = suprafaţa. socoteala. die Legierung = aliajul. -ung: die Abmessung = dimensiunea. die Skizze = schiţa. kann man gutes Werkzeug herstellen. performanţa. die Breite = lăţimea . der Fräser = frezorul. Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet. exactitatea. die Probe = încercarea. d. -heit: die Einheit = unitatea. Wenn die Beleg­ schaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. Exerciţiul 390: -er: der Arbeiter = muncitorul. c. -e: die Feile = pila. Sie haben dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. die Spannung = tensiunea. Exerciţiul 388: a. die Schmiede = forja. Sie haben den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten dürfen. die Analyse = analiza. die Bezeichnung = denumirea. die Größe = mărimea. ist die Arbeit leicht. die Modernheit = caracterul modern. die Neuheit = noutatea. tăria. die Umdrehung = turaţia. ist die Produktion groß. die Farbigkeit = caracterul / aspectul colorat. die Verschiedenheit = deosebirea. die Stärke = puterea. die Härte = duritatea . muß man den Werkzeugbau mit speziellen Maschinen ausrüsten. wenn die Stähle und Stahllegie­ rungen richtig bearbeitet werden. der Zeichner = desenanatorul. Man hat auf große Genauigkeit achten müssen. der Bohrer = găuritorul. Exerciţiul 385: a. die Buntheit = caracterul / aspectul colorat. die Eckigkeit = . der Behälter = recipientul. die Zeichnung = desenul. die Vollkommenheit = perfecţiunea. die Höhe = înălţimea. b. erzielt man gute Werkzeuge. c. Daß die Stähle und Stahllegierungen gut bearbeitet und gehärtet sein sollen. die Falschheit = falsitatea. die Richtigkeit = justeţea. d. Wenn man die vorgeschriebenen Toleranzen einhält. die Veränderung = schimbarea. die Grobheit = aspectul grosolan. die Dicke = grosimea. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. die Leistung = realizarea. die Klugheit = înţelepciunea. die Güte = calitatea. Wenn die Stähle und Stahllegierungen richtig bearbeitet werden. wenn die jungen Kader gut geschult sind. e. hat man genau festgestellt. modificarea. die Kälte = frigul. e. d. der Kranführer == macaragiul. ist die Qualität gut. erzielt man gutes Werkzeug. die Rundheit = rotunjimea. Wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. der Stecker = ştecărul (fişa). f. die Rechnung = calculul. Wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. e. der Lei­ ter = conducătorul. die Gesamtheit = totalitatea. b. Exerciţiul 386: a.

t. Stähle und Stahllegierungen. b. das Stühlchen = scăunelul. Die Büchse wurde von dem Arbeiter nach­ gearbeitet. 1. e. viteza. sie sind genauestens einzuhalten. Die Weichheit / Härte / Formbarkeit des Metalles. d. d. Mit den Sollwerten. Die Genauigkeit der Zeichnung. o. er ist eine sehr wichtige Abteilung des Betriebes. Erosionsmaschinen usw. die Notwen­ digkeit = necesitatea. Exerciţiul 392: a. Profilschleifmaschinen mit Bild­ schirm. e. Montagevorrrichtungen usw. das Rädchen ~ rotiţa. daß die von den Werkzeugkon­ strukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. c. g. h. d. f. Sie haben darauf zu achten. f. j . Die Skizze wurde von dem Zeichner ausgesucht. d. Mit den Daten der Zeichnung. Durch dieses Gerät wird der Druck angegeben. f. entwickelt. Nur wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. Die Grobheit / Feinheit / Länge des Gewindes. i. -igkeit: die Genau­ igkeit = exactitatea. c. j . die Vielseitigkeit = multi­ lateralitatea. g. Er muß mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet sein. Schweißvorrichtungen. s. Die Formbarkeit des Werkstoffes. Das Werkzeug wurde von den Lehrlingen ausgetauscht.5 mm werden von der Betriebsanleitung angegeben. das Teilchen = părticica. Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. J a . n. das Tischchen = măsuţa. r. Neue Apparate werden von ihnen entwickelt. Die Eckigkeit der Figuren. h. i. Die Schnelligkeit der Umdrehungen. Die Maße wurden von ihm genau eingehalten. die Schnelligkeit = repeziciunea. Die Vielseitigkeit des Verfahrens. daß die Belegschaft mit den modernsten Arbeits­ verfahren vertraut ist. Nur durch die geschulten Werkzeugmacher. Unge­ naue Teile sind nachzuarbeiten oder auszutauschen. Die Falschheit / Richtigkeit / Einfachheit der Rechnung. m. Die Vollkommenheit / Genauigkeit / Anwendbarkeit des Verfahrens.510 CHEIA EXERCIŢIILOR aspectul colţuros. das Fens­ terchen = ferestruica. b. Viele Werkstücke wurden von ihm bearbeitet. Sowohl Kleinbetriebe als auch Großindustrien haben Stanzwerkzeuge. die Neuartigkeit = caracterul nou. Biege Werkzeuge. -chen: das Schräubchen = şurubelul. f. Die Helligkeit der Lampe. In der Härterei. die Ähnlichkeit = asemănarea. e. k. Kopierfräsmaschinen. Exerciţiul 396: a. h. . Die Ähnlichkeit der Apparate. die Formbarkeit = posibilitatea de deformare. Die Farbigkeit der Oberfläche. Exerciţiul 391: Die Verschiedenheit / Modernheit / Besonderheit der Werkstoffe. die Helligkeit = luminozitatea. p. c. 3. J a . Genauigkeit ist an erste Stelle zu setzen. b. Das Pressen wird von den Inge­ nieuren typisiert. Die Spezialwerkzeuge verwendet man in der Kunststoffindustrie. Die Werkstücke werden von dem Meister mit der Zeichnung verglichen. e. Die bestqualifizierten Arbeiter. c. das Röllchen = rola mică. das Papierchen = hîrtiuţa. Ja. Sie haben darauf zu achten. g. Exerciţiul 394: a. b. Den besten Werkzeugschlossern. die Festigkeit == rezis­ t e n ţ a . Die Klugheit / Vielsei­ tigkeit des Direktors.

Man verwendet am besten NE-Metalle. Maşinile se protejează adesea prin straturi de vopsea. die Schutzschicht aufzutragen / die Metalle nicht der Korrosion auszusetzen / die Apparate durch einen Farbanstrich zu schützen. e. Exerciţiul 408: a. Werk­ stücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metallschichten schützen. Man trägt eine Schutzschicht auf. b. Die Überzüge müssen dicht sein. so haftet der Überzug sicher. Sind beson­ dere Eigenschaften der Überzüge notwendig. Die Oberfläche muß entfettet werden. statt das galvanische Verfahren anzuwenden. u m den Nachwuchs zu schulen. die Metalle vor Korrosion zu bewah­ ren / sie mit einem Überzug zu schützen / die Oberfläche gründlich zu rei­ nigen. um vor chemischer Reaktion bewahrt zu bleiben. Man soll keine Überzüge verwenden. um die Teile gegen Rost zu schützen. Wird die Oberfläche gründlich entfettet. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. so muß man eine Schutzschicht auftragen. dann verwendet man andere Verfahren. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden.CHEIA EXERCIŢIILOR 5H Exerciţiul 401: a. damit das Metall geschützt ist. c. f. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. c. Maşinile se protejează . ohne das Metall zu verändern. um die Metalloberfläche vor Rost zu bewahren. d. um die Oberfläche nicht zu beschädigen. b. b. ohne die Oberfläche zu beschädigen. um gegen Korrosion zu schützen. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. um einen Überzug auf Metalle aufzutragen. Will man Metall vor chemischen Reaktionen schützen. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. Exerciţiul 406: a. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. als die Teile der Korrosion ausgesetzt zu lassen. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. b. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. statt sie dem Rost auszusetzen. d. dann haftet sie leichter. um feuerverzinkte Teile zu erhalten. d. Die Oberfläche muß zerstört sein. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. Exerciţiul 402: a. trägt man Schutzschichten auf. c. Es ist notwendig. Um „feuerverzinkte" Teile zu erhalten. Wird die Schutzschicht rechtzeitig aufgetragen. Est ist vorteilhaft. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. soll man keine Schutzschicht auftragen. Exerciţiul 403: a. Man muß die Oberfläche gründlich einfetten. c. Maschinen schützt man öfter durch Farbanstriche. Exerciţiul 404: a. Exerciţiul 405: a. Ohne die Oberfläche zu rei­ nigen. dann spricht man von Korrosion. damit man von Korrosion sprechen kann. e. Die Überzüge müssen dicht sein. Wie ist es möglich. besser und dauerhafter. b. Das Aufbringen von Schutz­ schichten ist jedenfalls vorteilhafter. c. Um Metalloberflächen vor Korro­ sion zu bewahren. g. ohne auf ihre besonderen Eigenschaften zu achten. d. f. damit der Überzug gut haftet. e. d. die metallischen Oberflächen vor dem Rost zu schützen ? / die Oberfläche gründlich zu reinigen ? / die Teile in flüssiges Zink zu tauchen ? c. b.

d. Trebuie să se aplice mai devreme stratul de vopsea. Wenn ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört wird. Die Belastung steigt oft bis über die Elastizitätsgrenze. . Ja. Nein. g. Nickel eignet sich sehr gut für einen metallischen Überzug. a. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen besser bewahrt. t. i. Man muß sie so bald wie möglich auftragen. f. Durch Auftragen von Schutzschichten. k. Die Überzüge sind bis zu einem Zehntel Millimeter dick. „Feuerverzinkte" Teile sind Teile. Statt der antikorrosiven Metalle kann man auch einen Farbanstrich ver­ wenden. Nach der Art des Schweißens / Der Art des Schweißens nach unterscheiden wir Kaltschweißen und Warmschweißen. g. Die Gäste gingen an dem Hauptlager vorbei. c. b. c. c. oft aber auch nur 1/1000 mm stark sein. Da­ mit das Metall vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt bleibt. Damit ein gutes Haften möglich ist. Durch antikorrosive Metallschutzschich­ ten. Stellen Sie die Maschi­ nen von 3 zu 3 Metern auf. d. Auf galvanischem Wege. Gegen­ über einem Farbanstrich / Einem Farbanstrich gegenüber ist die metal­ lische Schutzschicht vorteilhafter. Silber und Kadmium. Das geschieht am besten auf galvanischem Wege. Die Temperatur steigt des Druckes wegen auf 60°C. Vor dem Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. j . Das Prüfverfahren wurde von Seiten der Kontrollkommision wiederholt. d. Zinn.1 512 CHEIA EXERCIŢIILOR mai adesea prin straturi de vopsea. aber es ist vorteilhaft. Ja. Gemäß dem Produktionsplan / Dem Produktionsplan gemäß haben wir noch 250 Apparate zusammenzustellen. Nickel. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl von 3 200 U/min auf 2 600 U/min. Aşa se păstrează bine suprafaţa de reacţii chimice. die in flüssiges Zink getaucht worden sind. n. Man schützt die Werkstücke durch einen dichten Überzug aus einem antikorrosiven Metall. e. Trebuie să se aplice mai curînd stratul de vopsea. 1. p. Chrom. b. f. Folosim mai degrabă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. d. b. s. Die Oberflächen müssen gründlich ent­ fettet werden. Exerciţiul 416: a. Man muß die Schutzschicht eher auf­ tragen. Wir ver­ wenden dazu lieber 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. In diesem Fall spricht man von einer elektrochemischen Reaktion. Zink. Das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. c. lieber soll man teuere Schutzschichten auftragen. Man soll den Rost entfernen. d. h. sie ändern sich nicht. r. Sie können von 1/10 bis 1/100 mm dick. Wegen der ungenauen Zeichnung / Der ungenauen Zeichnung wegen mußte das Werkstück nachgearbeitet werden. als das Metall der Korrosion ausgesetzt zu lassen. Exerciţiul 412: a. c. Exerciţiul 413: a. Folosim de preferinţă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. m. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. Meistens durch Farbanstriche. b. ohne die Oberflächen zu beschädigen. f. Aşa se păstrează mai bine suprafaţa de reacţii chimice. Exerciţiul 414: a. o. b. e. Sie müssen sehr dicht sein.

Wir stellen die Notwendigkeit zur Diskussion. d. 1/103 .z u r Diskussion stellen stellen beaufsichtigen — unter Aufsicht erwägen .z u Stockungen bringen kommen anwenden •— zur Anwendung einsetzen -. c. beim Kaltpreßverfahren Handarbeit zu gebrauchen. a prezenta entwickeln = a dezvolta zur Entwicklung gelangen a fi dezvoltat..z u m Einsatz bringen kommen anfordern — Anforderungen diskutieren . f. Wir können in der Montageabteilung keine unqualifizierten Arbeiter in Kauf nehmen. Die Montage stellt hohe Anforderungen an die Vorbe­ reitung der Monteure.in Erwägung halten ziehen Exerciţiul 422: beitragen . streng — der / die Strenge — die Strengen = persoana Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Wir stellen Ihnen gerne unsere Kataloge zur Verfügung.== a contribui einen Beitrag leisten a aduce o contribuţie behandeln = a trata einer Behandlung un­ a supune unui trata­ terziehen ment darstellen = a reprezenta zur Darstellung bringen . a lua fiinţă austauschen = a schimba zum Austausch kommen a fi schimbat übereinstimmen = a zur Übereinstimmung ge­ a cădea de acord coincide langen bauen = a construi im Bau sein a fi în construcţie in Verbindung stehen verbinden = a lega a fi în legătură bewegen = a mişca in Bewegung setzen a pune în mişcare aufstellen = a aşeza zur Aufstellung bringen a fi aşezat wiederholen = a repeta zur Wiederholung kommen a fi repetat sprechen = a vorbi zur Sprache kommen a fi dat în vileag herstellen = a fabrica sich in Herstellung befinden a fi în curs de producere erfüllen = a îndeplini zur Erfüllung bringen a aduce la îndeplinire Exerciţiul 423: a.CHEIA EXERCIŢIILOR 513 Exerciţiul 418: Verfügung Strahlverfahren vorsehen Atmosphäre Kunststoff Arbeitsphase Oberfläche verfertigen Kaltverformung Oszillograph Phenolharz Werkstoffprüfung vollautomatisch lieferbar vielseitig Exerciţiul 421: abschließen — z u m Abschluß stocken . Exerciţiul 425: Geschult — der / die Geschulte — die Geschulten = persoana instruită. Der Fabrikationsvorgang muß dauernd unter Aufsicht gehalten werden. b. Setzen Sie die besten Arbeitskräfte und Maschinen in Bewegung. e.

b. Sie stellt ständig hohe Anforderungen. Es dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. das Neue = noul.514 CHEIA EXERCIŢIILOR severă. das Gleiche = echivalentul. Wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. e. das Besondere = ceea ce este deosebit. Exerciţiul 433: a. k. Alle Verantwortlichen müssen das Richtige vom Falschen unterscheiden können. Geschulte in dieser Abteilung zum Einsatz zu bringen. j . Exerciţiul 426: Das Fertige = ceea ce este gata. leitend — der / die Leitende — die Leitenden = persoana conducă­ toare . innerbetrieblich. Das ist das Beste von allem Erreichbaren. sie ist vorteilhaft. man darf sie nicht in Kauf nehmen. das Erreichbare = ceea ce se poate realiza / atinge. Paletten. Fördermittel. bekannt — der / die Bekannte — die Bekannten = persoana cunos­ cută . das Grundsätzliche = lucrul principal. Es kommt zu Stockungen. das Lieferbare = ceea ce este livrabil. Auziţi pe inginer enumerînd materialele ? b. i. Es handelt sich um das Hauptsächliche in der Produktion. Hier liegt etwas Ähnliches vor. Pe cine îl învaţă să despartă corect părţile ? c. m. fleißig — der / die Fleißige — die Fleißigen = persoana harnică. h. Unde putem vedea maşinile prelucrînd pielea sintetică? f. klug — der / die Kluge — die Klugen = persoana deşteaptă. sie ist oft das Hauptsächlichste in der Fabrikation. Ja. g. zusammenstellen. Aufstellung. Exerciţiul 430: a. sinnvoll. Wir nehmen nur Einwandfreies in Kauf. Der Meister erklärte die Methode Ing. c. Hier ist Direktor Grabes / Meister Neumanns / Hans Josts / Joachims Arbeitsplatz. Sie müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. b. b. Das Notwendigste ist. f. Sie arbeiten unter der Aufsicht von Ing. c. Lager­ gestell. das Einfache = ceea ce este simplu. Nein. Aici se aude presa de fricţiune lucrînd. Jonas / von Meister Kunz / von Michael Weiß / von Franz. ener­ gisch — der / die Energische — die Energischen — persoana energică. 1. . Sie müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. c. Diagramm. d. Man muß das Entsprechende aussuchen. Wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. Die Methode Frank B. g. Man muß ihr immer das Notwendigste zeitgerecht zur Verfügung stellen. Ja. n. e. Exerciţiul 427: a. Mit Ungeschulten kann man nichts Besonderes erreichen. d. Aici vedem pe toţi muncitorii ştanţînd. . Gilberths. Exerciţiul 429: a. Exerciţiul 428: a. bekannt. das Ähnliche = ceea ce este asemănător. b. Wir sprechen von Karls / Herrn Theils / Franz Behls Forderung. Unsere Bekannten wollen das Wichtigste im Werk sehen. d. e. Diese Maschinen sind das Teuerste. das Verfügbare = ceea ce este disponibil. das Moderne = ceea ce este modern. Exerciţiul 436: Programm. Faceţi să se topească fierul ! e. Müllers / Helmut Bliers / Genossen Schulzes. Aus Handarbeit. c. d. aber auch das Modernste. Die Montage stellt die letzte Phase der Fertigung dar. das Wichtige = lucrul important. das Entsprechende = ceea ce este cores­ punzător .

wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. f. i. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. Wenn die Endprodukte abgeliefert werden sollen. Als man erkannt hatte. Während der Professor sprach. Die Kollegen vom Werkzeugbau hatten dieses Problem gelöst. genommen. d. Exerciţiul 439: a. vollständig. Genosse Popescu hatte das Wort ergreifen wollen. wenn wir das neue Verfahren anwenden. Man hatte die Endprodukte abliefern müssen. Exerciţiul 443: a. Exerciţiul 446: a. Quelle. e. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. Schulze hatte an der Tagung teilnehmen sollen. d. erkennen. b. Ing. Werkstoffe. Die Delegation nahm an der Tagung teil. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung von Transportan- . hatte. ist der Hin. Durch dieses Verfahren waren viele Transporte erspart worden. Welche Versuche waren im Laboratorium durch­ geführt worden ? h. f. transportul încolo şi încoace are loc cu ajutorul unor benzi de transport. Der Vortrag hatte dieses Problem nur kurz erläutern können. Wenn Ing. c. müssen sie vollständig montiert sein. Man hatte ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. c. e. d. stellt man die Maschinen auf. notierten wir das Notwendigste. g. a început un şir de discursuri. b.und Hertransport kein Problem mehr. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. Exerciţiul 442: a. b. Der Leiter der rumänischen Delegation hatte das Wort ergriffen. Man spricht hier über die Entwicklung von Fördermitteln. suchte man neue Methoden. beschaffen. aici se vorbeşte despre evoluţia unor mij­ loace de transport. b.und Hertransport geschieht mit Hilfe von Förderbändern. Man begrüßte die Delegation. Schulze nicht im Werk. Das Verfahren wird beim Bau von Fabriken verwendet. e. gekannt. Auch Ing. Berger hatte an der Tagung nicht teilnehmen können. Vormittag. Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durchsicht geben sollen. Als die Tagung begann. b. Es begann eine Reihe von Vorträgen. Hatten Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. Wer hatte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten müssen ? c. c. Wir hatten die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert. sprechen wir über das Programm der Tagung. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. Nachmittag. j . nachdem die Tagung eröffnet worden war. war Ing. procedeul se foloseşte la construcţia de fabrici. wenn man das Materialflußdiagramm ausgearbeitet hat. b. f. Exerciţiul 444: a. Wenn die Endprodukte fertig sind. hatten wir noch keine Ein­ ladungen. Wenn Ing. Nachdem das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. Der Hin. d. Berger die Einladungen bringt. Sobald wir dieses System anwenden. c. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutern wollen. eröffnen. d.CHEIA EXERCIŢIILOR 515 innerhalb. g. Schneider die Einladungen beschafft. d. werden sie im Fertiglager abgeliefert. Prof. nachdem das Programm bekannt geworden war. Exerciţiul 440: a. Als der Transport erfolgte. c. muß man einen Plan haben. Wenn man die Fertigungseinrichtungen aufstellt.

Er sprach über den innerbetrieblichen Transport.. k. Exerciţiul 448: a. Materialfluß usw. i. h. g. e. Es ist sehr modern. Ja. b. Während man die Transportanlage montiert. p. Wie schnell können Sie einen Plan für die Aufstellung von Werkzeugmaschinen skizzieren ? . sowohl am Vormittag alls auch am Nachmittag an der Tagung teilzunehmen. g. Seitdem wir diese Maschinen verwenden. wenn wir keine Transportmittel haben ? o. n. m. Die Anwendung von Handarbeit ist hier nicht notwendig. Innerbetrieblicher Transport. Nach der Tagung besprechen wir das Stromverschwendungsproblem. Exerciţiul 449: Wer hatte die Einladungen beschafft ? Wer hatte die Tagung eröffnet? Wer hatte das Wort ergriffen? Wer hatte das Problem erläutert ? Wer hatte den Transport durchgeführt ? Wer hatte die Endpro­ dukte abgeliefert ? Wer hatte den Strom erspart ? Wer hatte den Plan ent­ worfen ? Wer hatte das Diagramm zusammengestellt ? Wer hatte die Zeich­ nungen ausgearbeitet ? . d. stellen wir Präzisionswerkzeuge von bester Qualität her. j . f. k. man kannte es. Prof. folosirea lucrului de mînă nu este necesară aici. c. Nachdem die Tagung eröffnet worden war. Wir brauchen einen Stapler für das Transportieren der Fertigwaren. Nein. Die Handarbeit ist teurer als die Automatisierung. . Habt ihr den Rost von der Oberfläche entfernt ? 1. f. . Wir transportieren das Material mit Hilfe von Containern. n. montieren wir die Maschinen nicht. Weil der Aufstellungsplan noch nicht fertig ausgearbeitet ist. Schneider. Der Hertransport ist ebenso teuer wie der Hintransport. Schleifmaschi­ nen und Einspindelautomaten. Er besteht im Transport von Werkstoffen und -stücken von Maschine zu Maschine. transportăm mate­ rialul cu ajutorul conteinerelor. d. kannten wir dieses Problem nicht. c. . Eine Skizze ist nicht so genau wie eine fertig aus­ gearbeitete Zeichnung. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. e. An der Tagung. Wie transportieren wir die Endprodukte. So. f. Eine ständige Quelle von Verschwen­ dung. Metarialfluß­ diagramme für die gesamte Fertigung. er ist nicht nur ein modernes Problem. Exerciţiul 450: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Von wem war die Tagung eröffnet worden ? Von wem war das Wort ergriffen worden ? Von wem war das Problem erläutert worden ? Von wem war der Transport durchgeführt worden ? Von wem waren die Endprodukte abgelie­ fert worden ? Von wem war der Strom erspart worden ? Von wem war der Plan entworfen worden ? Von wem war das Diagramm zusammengestellt worden ? Von wem waren die Zeichnungen ausgearbeitet worden ? Exerciţiul 451: a. j . machen Sie das Materialflußdiagramm. i. Wir liefern Transportmittel und andere Fertigwaren nach Italien. Als man den Plan skizzierte. h. Ing. Seit längerer Zeit montieren wir auch Maschinen wie Kopierfräsmaschinen. 1. Dr. vă rugăm să schiţaţi amplasarea de instalaţii de transport. m. g. Sie als Ingenieur müssen alle Transportsysteme kennen. b.516 CHEIA EXERCIŢIILOR lagen. Teile aus Kunststoffen zu gebrauchen. Man vereinbarte.. Werner. Bevor eine Fabrik in Betrieb genom- .

. höchstens. der zunehmende Rhythmus — der ständig zunehmende Rhythmus. Vorteil. die sich vollziehenden Veränderun­ gen — die sich an der Oberfläche vollziehenden Veränderungen. Haartrockner. Wir bemerken den fortwährend zunehmenden Rhy­ thmus der Produktion. Stapler. Die Temperatur wird sich bis zu 800°C erhöhen. erproben. o. ohne. die eingesetzten Formteile — die bei der Montage eingesetz­ ten Fbrmteile. Man wird das Gehäuse ersetzen müssen. Welche Hitzebeständigkeit wird dieser Kunststoff aufweisen ? f. die sich eignenden Kunststoffe —• die sich als Schutzschicht eignenden Kunststoffe. Stapler. Sie werden den Rost von der Oberfläche beseitigen ! b. groß. Schreibmaschine. allmählich. Exerciţiul 458: a. Wir liefern die in unserem Werk erzeugten trag­ baren Bohrmaschinen auch ins Ausland. Gütekontrolle. Sie werden das Programm der Veranstaltungen entwerfen ! f. weitgehendst. bewahren. Exerciţiul 456: a. Nachteile. g. das verwendete Werkstoffvolumen — das bei der Fertigung verwendete Werkstoffvolumen. innerbetrieblich. ersparen. Förderbänder. Zahnräder. Handbohrmaschine. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert werden: e. b. geschult. Von welchen sich an der Ober­ fläche vollziehenden Veränderungen ist die Rede ? d. h. c. Exerciţiul 460: a. Exerciţiul 459: a. liegen. das wichtigste Anwendungsgebiet — das für Plaststoffe wichtigste Anwendungsgebiet. sich bewäh­ ren. einnehmen.CHEIA EXERCIŢIILOR 517 men wird. b. Erwägung. d. c. chemisch. Weg. obwohl. f. lösen. Stahl. Elektrokarren. möglich. mehr. Man wird Kunststoffe schon weitgehend ver­ wenden können. Volumen. Wie wird sich dieses Isoliermaterial bewähren? d. der sich erhöhende Werkstoffbedarf — der sich ständig erhöhende Werkstoffbedarf. hier. der verzeichnete Werkstoff b e d a r f — d e r in den letzten 1 Jahren verzeichnete Werkstoff bedarf. Verfügung. e. b. . versuchen. zerstören. Sie werden den Druck erhöhen ! c. Der Werkstoff bedarf wird sich verdoppeln. ersetzen ! d. Exerciţiul 454: Jahr. Paletten. werden. e. Problem. die erzeugten Handbohrmas schinen — die in unserem Werk erzeugten Handbohrmaschinen. Phase. durchführen. d. notwendig. Produktion. beschädigen. die sich verdoppelnde Produktion — die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion. erwähnt. g. Tagung. Zukunft. erzie­ len. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt werden. b. Sie werden den Plan für den Werkstoffbedarf ausarbeiten ! e. Sie werden die Endpro­ dukte zeitgerecht abliefern ! . Exerciţiul 457: a. Sie werden den Maschinenteil. erhöhen. Das in den letzten zwei . Hängebahnen. Container usw. . Lager­ gestelle. übrigen. Rahmen. die ein­ genommene Vorrangstellung — die von den Metallen eingenommene Vor­ rangstellung. c. h. Kabel. bisher. . Gebiet. die sich bewährende Neuerung — d i e sich in der Praxis bewährende Neuerung. c. das ersetzte Gummi — das als Isoliermaterial ersetzte Gummi. vollziehen. über. gegen.

Wenn der Kunststoff. Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasat­ mosphäre. Nach Ihrem Verfahren sind noch 2 t Werkstoff notwendig. Exerciţiul 462: a. f. Wichtig ist. es sind neue Anwen­ dungsgebiete möglich. was z. n. Wenn wir bestimmen. p. Das Werk verarbeitet wie der Direktor erklärte. Exerciţiul 466: a. isolierend. Seit dem Jahre 1930 hat sie sich alle 5 Jahre verdop­ pelt. Der Druck im Behälter ist am Vormittag um 2 at gefallen. wie wir auf der Tagung hörten. Ja. Ja. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. dann ersetzen wir die metallischen Teile. h. es gibt Formteile aus Kunst­ stoffen. Die von Ihnen entwickelte Methode stellt eine Neuerung dar. Exerciţiul 472: a. Man trägt auch hier eine Schutzschicht aus Kunststoff oder Farbe. bei denen Hitzebeständigkeit Grundbedingung ist. g. b. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefä­ ßen verarbeitet werden. Wem haften diese Vorteile a n ? Dem Kunststoff. billig. farbig. hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. Coolidge sinterte wie der Professor im Vortrag erläuterte. f. glänzend. Durch die Plastmassen. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. e. d. 1. b. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. c. Zahnräder. Nein. j . elektrische Apparate aller Art. Gehäuse für Handbohrmaschinen. Sie wird etwa die Hälfte des Werkstoffvolumens der Welt ausfüllen. m. J a . Vor der Neueinrichtung von Fabriken ist das Ausarbeiten von Materialflußdiagrammen notwendig. Sie ist etwa 350—400CC hoch. denn sie sind nicht korrosionsfest. k. Bis zum Jahre 2 000 werden sie aber allmählich von den Plastmassen ver­ drängt werden. Metallpulver verdichten. Haartrockner. c. Neue Anwendungsgebiete. f. d. Was versucht diese Belegschaft ? Anstelle von Metallen Kunststoffe zu verwenden. Heute kann man.B. den man hier verwen­ det. Wie vollzieht sich das Kaltschweißen ? Bei sehr hohem Druck. Exerciţiul 465: a. leicht verformbar usw. im Mittelalter geschah. W. so bestimmen wir auch. b. besser ist.518 CHEIA EXERCIŢIILOR Jahren aufgezeichnete Werkstoffvolumen wird verdoppelt werden müssen. aber keinesfalls aus Metall auf die Oberfläche auf. i. Anstelle von Stahl und anderen Metallen. mit wem wir arbeiten und für wen wir die Maschinen erzeugen. Der Goldstaub konnte. e. e. Es wird durch Kunststoffisolierung ersetzt werden. b. einige Vorteile: sie sind leicht. c. Das heute am meisten bekannte Gebiet für die Verwendung der Plastmassen ist auch ein Anwendungsgebiet für neu entwickelte technische Verfahren. daß die auf elektro- . doch wir müssen Material einsparen. Bild 1 erlaubt einen Blick in die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2 000. korrosionsfest. die sich in der Praxis als entsprechend bewährt. schalldämpfend. wann man mit der Produktion beginnt. Daß die Produktion sich in einem noch schnelleren Rhythmus vollziehen wird. es werden kaum noch umwäl­ zende technische Neuerungen zu verzeichnen sein. J a . e. D. c. Die schwache Hitze­ beständigkeit. d. sie wird sich noch weiter erhöhen. o. Die Metalle.

. heute Anwendung findend. wobei das Pulver sehr feinkörnig sein muß. ... Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung stünde. f. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen... Die Metallkarbide. Die chemisch gewonnenen Pulver sollten möglichst feinkörnig sein. auf elektrolytischem Wege erzeugt. Es könnte gelingen.. b. so würden sich neue Mö­ glichkeiten erschließen. allgemein bekannt. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen.... c. Wenn der Versuch gelänge. . die Dichte.. feinere Pulversorten billig zu erzeugen.. Die Dichte des Preßgutes. das Metallpulver. Das Metall­ pulver. die bei 90% liegt. Pulver mit größeren Teilchen würden weniger brauchbares Sintermaterial ergeben. stiege die Produktion unseres Werkes. b.. . d. . .. Exerciţiul 479: a. Exerciţiul 476: a. e. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt.. b.. die Dichte des Preßgutes. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet... b..... wodurch sie nicht sehr billig sind. das auf elektrolytischem Wege erzeugte Metallpulver . g. wofür hoher Druck erforderlich ist..... der allgemein bekannt ist.. das Zusammenbacken durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgend. . c. Die Formgebung müßte unter hohem Druck geschehen. käme es zu neuen Fortschritten. nur bei hohen Temperaturen schmelzend. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. d. die Verfahren. unter höherem Druck verarbeitet. das unter höherem Druck verarbeitete Pulver....... wäre das Halbzeug weniger brauchbar. mit Kobalt legiert. e.B. .. Die Metallkarbide. wäre es feinkörniger. d. Ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt würde... Exerciţiul 473: a... das unter höherem Druck verarbeitet wird.. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen würde.... die Metallkarbide. Exerciţiul 475: a.. d. Exerciţiul 478: a. das auf elektrolytischem Wege erzeugt ist. Hartmetalle wären z.. die bei 90% lie­ gende Dichte des Preßgutes . c. Die Metallpulver werden auf chemischem oder auf elektrolytischem Weg erzeugt... Die Dichte. Das Zusammenbacken... W... Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver... bei 90% liegend. die Metallkarbide. .. . c. e.. e. d. ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. D.. . e.CHEIA EXERCIŢIILOR 519 lytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. die Metallkarbide...... Die Metallkarbide... das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgende Zu­ sammenbacken.. zu Plättchen gepreßt. auf 98% erhöht. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. .. ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. .. Das Pulver.. b. c.. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen. Die Verfahren.. die heute Anwen­ dung finden. die auf 98% erhöht ist... . die zu Plättchen gepreßt sind.. die mit Kobalt legiert sind. das Pulver. Das Zusammenbacken müßte durch Hitze erfolgen.. Wenn die Teilchen größer wären. Die Metallkarbide. .

Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt worden wäre. . . Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen worden wäre.06—0. c. c.. den Schieß­ oder Treibstoffen und den Sprengstoffen. Seit dem Mittelalter ist sie schon bekannt. den neuen Energiequellen zur Verformung von Metallen. des Auf­ treibens von Zylindern zu Hohlgefäßen ist bekannt. p. Mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Ver­ arbeitung zu Halbzeugen. Zur Herstellung von Schneiden an. Platinpulver. Exerciţiul 482: a. o. wären sie feinkörniger. bzw.J 520 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 480: a. b. wäre es feinkörniger gewesen. d. erhöht wer­ den. Sehr wichtig ist die Art des Spreng­ stoffes. h. Die Bedeutung dieses Verfahrens. s. b. m.nach dem Sintern gemacht worden. v. Wenn man das Pulver auf elektrolytischem Wege herstellen würde. wäre es zu neuen Fortschritten gekommen. Die Fabrikationstechnologie würde neue Möglich­ keiten in der Elektrotechnik. Die Eigenschaft. Ja. n. Zu Schmuck und Gefäßen. Weniger brauchbares Sintermaterial. k. Exerciţiul 483: a. Wenn der Versuch gelungen wäre. Wenn eine Nachbearbeitung des Preßgutes nötig gewesen wäre. b. t. zwei engli­ schen Ingenieuren. i. Wenn die Teilchen größer gewesen wären.wo­ durch die Qualität des Halbzeugs weniger gut ist. c. im Maschinenbau und in der Feinmechanik er­ schließen. Vi Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Ge­ biet. d. Halbzeug. Man sprach von den Explosionsstoffen. durch Verschmieden. z. . der Energiequelle für das Explosionsverformen. r. Dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungsgebiete offen. Warmbehandlung der Formteile. Erst um 1809. sie könnte. Das Pulver ist nicht feinkörnig.-. so hätten sich neue Möglichkeiten erschlossen. auf höhere Tempera­ turen erhitzt. feinkörnig zu sein. Sie erschließt neue Möglichkeiten. w. e. i Exerciţiul 486: a. 1. dem Gebiet der Raketen. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung gestanden hätte. j . hätte sie ein größeres Anwendungsgebiet gefunden. d. Die Herstellung von Teilen durch die Technik der Pulvermetallurgie wäre ein neues Verfahren in unserem i Werk. Es gelang ihm. b. wäre das. den Erfinder des Explosions­ verformens. man kann hier nicht alle nennen. Wir erwähnen Adamson. g.spanabhebenden Hochleistungswerkzeugen. Sie liegt bei 90%.:. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. wäre das Halbzeug weniger brauchbar gewesen. e.3 mm. g. Durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck. Er sinterte es in Schutzgasatmosphäre und bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt. Wenn die Metallkeramik bekannt gewesen wäre. : . e. f. Formgebung. .. Unter Sin­ tern versteht man das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. Wolframpulver zu sintern. Korn­ größen von 0. c. Pulvergewinnung.?!. f. f. wäre die Produktion unseres Werkes gestiegen. d. Sie verarbeiteten ihn. Nein. Nachbearbeitung des Preß­ gutes. Nach 1945. Legierungen hoher Härte. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen.und Raumfahrttechnik erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Sie wird noch Metallkeramik genannt. u.

Unser Werk verfügt über die modernsten Maschinen. die Vereinbarung = convenţia schwierig = dificil die Gesamtheit = totalitatea die Beantwortung = răspunsul der Entwurf = proiectul die Befestigungsvorrichtung = dispozi. Exerciţiul 489: a. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei großen Gruppen.d.. e. Woraus bestehen die Explosionsstoffe ? c. g. f. Wir wollen auf die Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen.die Anwendbarkeit = aplicabilitatea portantă . Der Flüssigktitsdruck wirkt auf die Metalloberfläche ein. Wollen Sie sich für das Distanzverfahren entscheiden ? d. Worauf wirkt der Flüssigkeitsdruck ein? h.. . Man muß auf den Transport ins Fertiglager verzichten. Werk-stof f-be-darf Haupt-arbeit-s-gang Fert-ig-ung-s-ein-richt-ung Wider-stand-s-schweißen Ver-ant-wort-lich-e Ţief-zieh-werk-zeuge End-be-arbeit-ung Ân-wend-ung-s-ge-bieţ Be-trieb-sam-keit Üoch-leist-ung-s-werk-zeug Kunst-stoff-isolier-ung •. Die ganze Energie muß sich an der Verformung beteiligen. Worauf bezieht sich der Vortrag? b. Exerciţiul 491: Haar-trockn-er Ge-schwind-ig-keit Hohl-ge-f äß Be-an-spruch-ung .. .m.-. Woran muß sich die ganze Energie beteiligen ? e. c.a. Worauf wollen wir zurückgreifen? Exerciţiul 490: (model): das = cuvînt simplu Explosionsverformen = cuvînt compus din două cuvinte derivate dieses = cuvînt simplu interessante = cuvînt derivat dintr-un cuvînt compus Verfahren = cuvînt derivat ş.CHEIA EXERCIŢIILOR 52 Exerciţiul 488: a. h. umformen einwirken stanzen bezeichnen fortschreiten eigen härten Form geben Sand gießen genau zugfest Exerciţiul 493: die Eckigkeit = forma unghiulară die Verfügbarkeit = disponibilitatea die Kürze = scurtimea . Exerciţiul 492: entwickeln gleichrichten verschweißen herstellen Stromerzeugen zuführen erfinden Schweißen. Wofür wollen sie sich entscheiden ? d.die Stromeinsparung = economia de tivul de fixare curent der Wichtigkeitsgrad = gradul de im. Worüber verfügt unser Werk ? f. Der Vortrag bezieht sich auf das Wesen dieses Prinzips. Worauf muß man verzichten? g. b.

umformen. verarbeiten.und Raumfahrttech­ nik.a. k. i. Worauf wirkt die Detonation ein ? — Auf eine Metalloberfläche. bearbeiten. 1. ausarbeiten s. b. sie ist gar nicht so neu. Schieß. b. der Arbeiter. d. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. verformen. Woran beteiligt sich die Delegation ? — An dem Versuch. der Schweißumformer s. Das Patent über das Auftreiben von Zylindern zu Fässern. Was verfolgen die Kontrolleure ? — Die Güte der Erzeugnisse. Wofür tntscheiden sich die Fachleute ? — Für das neue Verfahren. Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. und in Sprengstoffe. h. f. Für die moderne Raketen.522 CHEIA EXERCIŢIILOR die Betriebsleitung = conducerea întreprinderii die der die das der das Herstellungsverfahren = procedeul de fabricaţie unverändert = neschimbat Exerciţiul 494: Ladung = încărcătura das Gehäuse = carcasa Handwerker = meseriaşul die Einladung = invitaţia Gewinnung = obţinerea die Durchsicht = examinarea Teilchen = părticica der Abschluß = încheierea Haartrockner = uscătorul pentru der Farbanstrich = stratul de păr vopsea die Bedeutung = însemnătatea der Werkzeugmacher = sculerul die Hitzebeständigkeit = rezistenţa la die Kaltverformung = deformarea la căldură rece Exerciţiul 495: (Model): arbeiten: die Arbeit. Über die Möglichkeit. h. Exerciţiul 498: a. die Form: formen. e. In Schieß. e. g. g. die Verformung. n. Der Sprengstoff erweist sich als vorteilhafter.oder Treibstoff.oder Treib­ stoffe sind Explosionsstoffe. Wenn der Sprengstoff direkt auf das Werkstück einwirkt. f. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2800 kp/cm2 entwickeln. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. Es beruht auf dem Prinzip. .oder Treibstoffe. Sprengstoffe sind Explosionsstoffe.a. Wenn die Ladung indirekt zur Anwendung kommt. Exerciţiul 497: a. d. Nein. Aus dem Kontakt­ verfahren und dem Distanzverfahren. j . verschiedene Kesselbleche durch ex­ plosive Beanspruchung zu prüfen. Worauf verzichtet man ? — Auf den Schieß. der Umformer. Worüber verfügt das Werk ? — Über moderne Maschinen. m. c. Die üblichen Energiequellen werden durch Explosionsstoffe ersetzt. Worauf beruht das Distanzverfahren ? — Auf Einwirkung des Spreng­ stoffes durch eine Flüssigkeit. c. die Arbeiterin. Patente für die Erzeugung von Flüssig­ keitsdrücken durch Explosionsstoffe.

CHEIA EXERCIŢIILOR

523

meist durch Wasser als druckübertragendes Medium, o. Abb. 1 zeigt das Dis­ tanzverfahren, p. Eine Verformung des Rohteiles, r. Als Energiequelle. Exerciţiul 503: (Model): Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses, der bereits in der Steinzeit begonnen hat, als der Mensch die ersten Werkzeuge ... schuf." Exerciţiul 505: a. Der Professor erklärte, bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Bei der Mechanisierung sei er ein wesentliches Glied der Fertigung gewesen. Nach 150 Jahren werde die Automation einen noch höheren Grad erreichen. b. Der Ingenieur erläuterte, die Automation gehe nicht bis in die Steinzeit zurück. Man könne ihren Anfang ins 18. Jahrhundert verlegen. Damals habe James Watt den Fliehkraftregler erfunden. Schon vor 150 Jahren seien einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. c. Der Leiter der Delegation fragte, welche Art von Automation wir in unserem Werk anwenden. Ob es in Form von Einzelmaschinen oder von auto­ matischen Fertigungsstraßen geschehe. Ob dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder von Halbzeug zum Fertigerzeugnis durch­ führe. d. Ein Genosse wollte wissen, ob die neue Energiequelle die Geschwin­ digkeit erhöhe. Wie der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile einwirke. Ob man auf das Kontaktverfahren verzichten könne. Ob sie über den notwendigen Treib­ stoff verfügen werden. Wer sich an den Vorarbeiten beteilige. e. In der Betriebsanleitung steht, man solle die Oberfläche reinigen. Man solle den Rost möglichst gründlich entfernen. Man soll die Metallteile vor Korro­ sion bewahren. Man solle die Metallflächen vor der Montage entfetten. Man soll auf die richtige Aufstellung der Maschine achten. f. Der Oberingenieur bestimmte, dort müsse das Explosionsverfahren ange­ wendet werden, der Explosionsstoff sei bereits hintransportiert worden. Die Geschwindigkeit müsse erhöht werden, sonst werde der Flüssigkeitsdruck zu stark. Wenn jener Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden sei, werde die Ladung abgebrannt. Exerciţiul 506: a. Anfangs schien es, als sti die Anwendung dieses Verfahrens möglich, b. Er verfügte über die Arbeitsmethoden, als sei er der Oberingenieur. c. Sie hielten an der alten Methode fest, als gebe es keine neuen, d. Der Werk­ stoff bedarf nahm so sehr zu, als müsse sich die Produktion verdoppeln. Exerciţiul 507: a. Der Fachmann muß seine Meinung äußern. Der Mensch erfindet sich sein Werkzeug selbst. Er schuf einen neuen Apparat. Wir behaup­ ten das auch jetzt. b. Er sagte, daß die Mechanisierung zurücktrete, daß der Fachmann seine Meinung äußern müsse, daß jedes Fertigerzeugnis diese Einzeloperation durch­ machen müsse, daß der Mensch sich sein Werkzeug selbst erfinde, daß er einen neuen Apparat schaffe. Daß man annehme, daß alles gut ablaufe, daß wir das

524

CHEIA EXERCIŢIILOR

auch jetzt behaupten, daß der Sprengstoff als Energiequelle erscheine, daß sie uns auf die Verkettung der Fertigungsstraße hinweisen, daß wir unsere Worte kurz fassen sollen, daß man den Termin ins nächste Jahr verlege. Exerciţiul 508: a. Seit dem 18. Jahrhundert, b. Die ersten Werkzeuge des Menschen waren Knüppel, Hebel, Beile usw. c. Die Meinung, daß es seit der Steinzeit Automation gebe. d. Unter Automation versteht man alle Vor­ gänge, die selbständig, zwangsläufig, unwillkürlich, selbstregelnd ablaufen. e. Ja, es scheint, daß diese Meinung überall Aufnahme gefunden habe. f. Im 18. Jahrhundert, g. Seit 150 Jahren, h. James Watt. i. In Amerika, j . Diese ersten vollautomatischen Erfindungen waren revolutionierend, k. Davon, wel­ chen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. I. Eine stürmische Entwicklung über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation, m. Dort war er ein wesentliches Glied der Fertigung, n. In der Automation tritt er fast völlig zurück, o. Heute erscheint anstelle der handbedienten Werkzeugmaschi­ nen der Automat, p. Als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungs­ straße, r. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertig­ erzeugnis durch, einschließlich der notwendigen Kontrollen. Exerciţiul 509: a. Die Fachleute sagen, die Automation befinde sich in einem dauernden Entwicklungsprozeß, b. Ich möchte fragen, welche Rolle der Mensch im Mechänisierungsprozeß gespielt hat. c. Wir wissen nicht, ob wir alle mechanisch bedienten Werkzeugmaschinen durch Automation ersetzen können, d. Der Ingenieur behauptet, der Automat habe auch die notwendigen Kontrollen durchgeführt, e. Er hat erklärt, daß diese Kontrolle in einer Viel­ zahl von Operationen bestehe, die oft elektronisch gesteuert seien, f. Wir möchten wissen, welchen Grad die Automatisierung über 200 Jahre erreichen wird. g. Der Gast äußerte die Meinung, die Automation habe in der Steinzeit begonnen, damals, als die ersten Werkzeuge erfunden worden seien, h. Wir fragen uns, ob Werkzeuge wie Knüppel, Hebel, Beile usw. bei der Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden können; Exerciţiul 511: â. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende, nicht wahr? b. Sie werden im Sommer doch nach Rumänien kommen, nicht wahr? c. Übermorgen können Sie mir doch Bescheid geben, nicht wahr ? etc. Exerciţiul 512: (Model): Der 24. (vierundzwanzigste) Januar — den 24. (vierundzwanzigsten) Januar — am 24. (vierundzwanzigsten) Januar — E s wird 24. (vierundzwanzigster) Januar werden. Exerciţiul 513: a. In diesem Dialog sprechen Herr Berger und Genosse Munteanu. b. Er sagt ihm, ihr Aufenthalt dort gehe bald zu Ende. c. E r möchte wissen, wann Herr Berger nach Rumänien kommen werde, d. Dienstag öder Mittwoch, e. Er hofft noch im Herbst oder Winter nach Bukarest kommen zu können, f. Seine Reise hängt von den Arbeiten für den Fünfjahresplan ab. g. Weil es in der Zeit in Rumänien wochenlang herrliches Wetter gibt. h. Dieses Jahr kommt er dienstlich, und nächstes Jahr kommt Herr Berger auf Urlaub nach Rumänien.

CHEIA EXERCIŢIILOR

525

Exerciţiul 517: a. Ich weiß, Sie haben noch eine Stunde Zeit. b. Ich glaube, Herr Berger ist in Berlin, c. Ich nehme an, er kommt pünktlich zu den Be­ sprechungen, d. Ich sehe, die Sekretärin hat die Tagesordnung, e. Er hat ge­ sagt, wir müssen um 2020 auf dem Bahnhof sein. f. Ich weiß, die Besprechungen dauern nicht lange. Exerciţiul 518: Das ist ja prima ! Das ist ja ausgezeichnet ! Das ist ja wun­ derbar ! Das ist ja herrlich ! Das ist ja schade. Exerciţiul 519: a. Herr Berger, Genosse Munteanu und die Sekretärin. b. Er kommt genau um 730. c. Die Besprechungen mit der Werkleitung begin­ nen um 8 Uhr. d. Sie werden bis gegen 1245 dauern, e. Um 13 Uhr müssen sie im Labor und um 14 Uhr beim Mittagessen sein. f. Auf dem Bahnhof müssen sie um 1710 sein, denn dann kommt Kollege Popescu von Berlin zurück, g. Nein, wir wissen es nicht, h. Sie fragen die Sekretärin danach, i. Sie gibt ihnen die Tagesordnung, j . Auf der Tagesordnung steht das Tagesprogramm. Exerciţiul 522: Wie spät / Wieviel Uhr ist es ? — Wann beginnen die Besprechungen ? — Habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken ? — Wie lange dauern die Besprechungen ? — W a n n kommt Herr Schulze an ? — W i e lange war er in Dresden ? — Wann und wo essen wir zu Mittag ? Exerciţiul 524: a. Da ist ja mein Paß ! b. Da ist ja eine Flasche Kognak ! c. Da kommt ja der Zug ! d. Da warten ja unsere Freunde ! etc. Exerciţiul 525: a. Die rumänische Delegation befindet sich auf der Reise in die DDR, in der Nähe der Grenze, b. Die Paßkontrolle muß die Reisepässe sehen, die Zollkontrolle muß das Gepäck kontrollieren, c. Nur einen Monat. d. Ja, bei jedem Paßamt oder Polizeirevier, e. Ja, er hat drei Koffer, f. Nein, er hat nichts zu verzollen.' g. Nein, sie sind nicht zollpflichtig, h. Etwa eine halbe Stunde, i. Nach zwei Stunden Fahrt, j . Es erwartet sie Ingenieur Berger und seine Kollegen, k. Er stellt ihnen seine Kollegen vor. 1. Das Handgepäck trägt er zum Wagen, das große zur Gepäckaufbewahrung, m. Man bezahlt 1,20 M pro Gepäckstück, und man bekommt dafür einen Gepäckschein, n. 50 Pfennige pro Gepäckstück, o. Mit dem Wagen. Exerciţiul 528: a. Wo kann ich mein Visum verlängern lassen ? b. Ist ein Fotoapparat zollpflichtig ? c. Ich habe keine internationale Währung, d. Wie lange hält der Zug auf diesem Bahnhof ? e. Müssen wir für diesen Zug Platz­ karten haben ? f. Wo können wir unser Gepäck lassen ? g. Wieviel kostet die Gepäckaufbewahrung ? h. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Frau vorzustellen ! i. Freut mich, Sie kennenzulernen. Exerciţiul 529: Fahrkarten, bitte ! —Auch die Platzkarten, bitte ! —Wie­ viel kostet eine Platzkarte ? — W a n n sind wir in Leipzig ? — Kann ich dort mein Gepäck auf dem Bahnhof lassen? — W i r d e n Sie von jemandem erwartet ? Exerciţiul 530: Kann ich mir hier das Zimmer aufräumen lassen? Kann ich mir hier die Wäsche waschen lassen ? Kann ich mir hier die Schuhe putzen lassen ? Kann ich mir hier die Kltider aufbügeln lassen ? Kann ich mir hier die Anzüge bürsten lassen ? Kann ich mir hier die Haare schneiden / mich hier

526

CHEIA EXERCIŢIILOR

frisieren lassen ? Kann ich mich hier rasieren lassen ? Kann ich mein Gepäck nach unten / oben bringen lassen ? Kann ich hier meinen Anmeldeschein aus­ füllen lassen ? Kann ich hier ein Ferngespräch anmelden lassen ? Exerciţiul 532: a. Oh, das ist aber / ist das aber schön ! b. Oh, der fährt aber / fährt der aber schnell ! c. Oh, das ist aber / ist das aber freundlich ! d. Oh, das kam aber / kam das aber schnell ! e. Oh, der ist aber / ist der aber schwer ! f. Oh, das ging aber / ging das aber schnell ! g. Oh, der ist aber / ist der aber groß ! h. Oh, der arbeitet aber / arbeitet der aber gut ! Exerciţiul 533: a. Drei Einbettzimmer, b. Für die Gäste aus Rumänien. c. Sie liegen im zweiten Stock, d. Sie melden sich bei der Rezeption an. e. Die Reisepässe, f. Mit dem Fahrstuhl, g. Der Junge, h. Das Zimmermädchen zeigt den Gästen die Zimmer, i. Die Hotelzimmer sind schön, jedes Zimmer hat Bad, Balkon, Telefon und Radio, j . Man kann sich im Hotel das Zimmer aufräumen, die Kleider aufbügeln, die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen, k. Im Speisesaal ißt man zu Mittag, im Frühstückszimmer nimmt man das Früh­ stück ein, im Frisiersalon lassen sich die Damen frisieren, mit dem Fahrstuhl fährt man nach oben. Exerciţiul 536: Für den 15. und 16. März. — Zwei Einzelzimmer mit Bad. — Bitte, wo liegen die Zimmer ? — Oh, sie liegen zu nahe an der Straße. Könnten Sie mir keine anderen geben, in einem höheren Stockwerk ? — Haben die Zimmer auch Balkon ? — Geht der Balkon nach dem Park ? — Oh, ich möchte aber zwei Zimmer mit Balkon auf der Parkseite ! — Ja, bitte, es können auch Zimmer im 7. Stock sein. — Gibt es im Hotel einen Fahrstuhl ? — Und wo liegt das Frühstückszimmer und der Frisiersalon ? — Sie haben keinen Frisiersalon ? Wo soll ich dann meine Haare frisieren lassen ? Wissen Sie, nach der langen Reise... Exerciţiul 538: a. Wollen wir einen Kalbsbraten bestellen? b. Wollen wir ein Schokoladeeis essen ? c. Wollen wir einen Türkischen trinken ? d. Wollen wir Obst kaufen ? e. Wollen wir einen Fisch essen ? f. Wollen wir eine Flasche Wein trinken ? Exerciţiul 539: a. Die rumänischen Gäste essen in der Gaststätte, b. Ja, sie finden einen freien Tisch, c. Er bringt die Speisekarte, d. Nein, sie bestellen kein Gedeck, sie essen nach der Karte, e. Die Karte ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet, f. Frau Georgescu bestellt eine kalte Platte mit Schinken, Wurst, 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot, Herr Antonescu möchte einmal Fisch mit Mayonnaise, Herr Munteanu nimmt eine Pastete in Aspik und Herr Berger verlangt zwei Spiegeleier mit Schinken. Als zweiter Gang folgt gebackene Leber mit Kartoffelpüree, Kalbsbraten mit Beilage, eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse und zweimal Kalbsbraten. g. Sie trinken Rheinwein und Bier. h. Am Anfang wünscht Herr Berger „Guten Appetit !" und am Ende „Mahlzeit allerseits !" i. Die Rechnung bezahlt Herr Berger.

CHEIA EXERCIŢILOR

527

Exerciţiul 542: Ist der Tisch hier am Fenster frei ? Könnten Sie uns die Speisekarte und die Weinkarte bringen ? — Haben Sie auch Gedecke ? — Ich möchte als ersten Gang zwei Spiegeleier mit Schinken. — Kalbsbraten mit Kartoffelpüree. — Ja, einen Türkischen. — Mineralwasser. — Danke schön ; Danke sehr ! — Herr Ober, bitte zahlen ! Exerciţiul 543: a. Der Name der Straße, b. die Haltestelle des Busses 48. c. Das Gebäude der Hauptpost, d. die Rückseite des Briefumschlags, e. die Telefonnummer des Elektrowerks. f. der Haupteingang der Technischen Messe. Exerciţiul 544: a. Bestellen Sie mal ein Taxi ! b. Schreiben Sie mal die Adresse ! c. Kaufen Sie mal eine Briefmarke ! d. Geben Sie mal das Tele­ gramm auf ! e. Suchen Sie mal einen Taxenstand ! f. Fahren Sie mal bis zur dritten Haltestelle ! g. Nehmen Sie mal den Bus 32 ! h. Gehen Sie mal bis an die Straßenecke ! Exerciţiul 546: a. Genosse Munteanu will zur Hauptpost gehen, b. Nein, er weiß es nicht, c. Er fragt einen Passanten nach dem Weg. d. Nein, er muß fahren, e. Er kann mit der Straßenbahn oder mit dem Autobus fahren, f. Er muß 3 Haltestellen weit fahren, g. Er muß bei der Herderstraße aussteigen, h. Sie müssen einen Brief aufgeben, i. Sie wollen ihn eingeschrieben mit Luftpost aufgeben, j . Einfach oder eingeschrieben, k. Auf jedem Briefumschlag muß die genaue Adresse und der Absender stehen. 1. Sie geben noch 2 Telegramme auf. m. Damit sie mit Herrn Berger, der sich im Elektrowerk befindet, sprechen können, n. Man nimmt den Hörer ab, man wirft eine Münze / zwei Münzen ein, man wartet den Summton ab und wählt die Nummer, o. Von der Post fahren sie zur Messe hinaus, p. Sie fahren mit einem Taxi. r. Sie treffen sich am Haupt­ eingang des Messegeländes. Exerciţiul 557: Die Münchner Ausstellung; die Wiener Elektrowerke; die Dresdener Tagung; die Hamburger Flugzeugindustrie; die Bukarester Gießereien. Exerciţiul 558: a. Herr Berger verschafft einen Führer durch die Messe. b. Der Besuch verspricht sehr interessant zu werden, c. Nein, sie können sie nicht alle besuchen, d. Traktoren, Werkzeugmaschinen, Ausrüstungen für Petroleumraffinerien usw. e. Er wollte gerne einige Stände der rumänischen Aussteller besuchen, f. Die Stände der DDR, Österreichs und der UdSSR, g. Bei dem Stand der Bundesrepublik Deutschland, h. Sie wollten einige Auskünfte über die Preise, Erzeugnisse, Liefertermine und einige technische Unterlagen, i. Es wurden die Richtpreise angegeben, j . Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestellung und der Rest bei Lieferung ab Werk. k. Sie erhielten eine Sammelmappe mit den gewünschten Auskünften. 1. Sie wird nach München fahren. Exerciţiul 560 (Model): Ja, wir besuchen sie heute nachmittag. •— Nein, wir können nur einen Teil sehen. — Ja, natürlich gibt es einen. — Ja, Rumä­ nien hat auch einen reichen Ausstellungsstand. — Ausrüstungen für Petroleum­ raffinerien, Werkzeugmaschinen, Traktoren u.a.m. — Die Stände der DDR

528

CHEIA F.XERCIŢIILOR

und der UdSSR.—Technische Unterlagen. — Ja, natürlich fragen wir auch danach. Exerciţiul 562: a. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Das Oktoberfest soll sehr schön sein. c. Das Rathaus soll sehr alt sein. d. Der Fa­ sching soll alljährlich gefeiert werden, e. Viele Ausländer sollen die Pinakothek besichtigen, f. Das Stadion soll ganz modern sein. g. Das Zentrum soll sehr weit entfernt sein. Exerciţiul 563: a. Nachher macht sie eine Stadtrundfahrt durch München. b. Herr Meierhuber fährt mit ihnen durch die Stadt, c. Durch die X X . Olym­ pischen Spiele, d. Die Stadt hat zur Zeit 1 270 000 Einwohner, e. In den vielen Industriebetrieben in und um München, f. Es ist ein altes Fest und wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert, g. Es gibt hier den Marienplatz, 1638 errichtet, mit dem alten und neuen Rathaus. In der Nähe liegt das National­ theater, das berühmte Hof bräuhaus und die sog. Residenz, h. Das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik, die Pinakothek, i. Am Ende besichtigen sie die Pinakothek, j . Ins Theater, k. Morgen sollen sie das Olym­ pische Stadion, Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten besichtigen. Exerciţiul 569: Schokoladeeis schmeckt mir (nicht). Der Herrenanzug gefällt mir (nicht). Das Hotelzimmer gefällt mir (nicht). Der Kalbsbraten schmeckt mir (nicht). Diese Puppe gefällt mir (nicht). Der Wollmantel gefällt mir (nicht). Hähnchen vom Grill schmeckt mir (nicht). Kalte Platte schmeckt mir (nicht). Die langen Ärmel gefallen mir (nicht). Mein Kollege gefällt mir (nicht). Die Verkäuferin gefällt mir (nicht). Die Stadtrundfahrt gefällt mir (nicht). Das Mittagessen schmeckt mir (nicht). Exerciţiul 570: a. Wie lange dauert die Reise von Bukarest nach Wien ? b. Fährt man von Bukarest nach Cluj über Braşov oder über Sibiu ? c. Wann kommt Genosse Popescu nach / von Leipzig ? d. Wo steht der Zug nach Köln ? Fährt er über Nürnberg ? e. Sie fahren über Wien und müssen in Linz ausstei­ gen, f. Hält dieser Zug in Potsdam ? Exerciţiul 571: a. Die Kaufläden in den Wiener Geschäftsstraßen, b. Sie wollte einen Wollmantel kaufen, c. Er war reizend, mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter, d. Ja, sie kaufte ihn. e. Er kaufte ein JerseyKleid für seine Frau. f. Es hatte die Größe 49—50 und hatte lange Ärmel. g. Herr Antonescu wollte einen Herrenanzug kaufen, h. Er fand einen Herren­ anzug aus Tergal. i. Sie suchten die Abteilung für Spielzeug und Elektrogeräte. j . Sie kauften noch eine Handtasche, Hemden, ein Tonbandgerät, zwei Paar Schuhe, allerlei Spielzeug, wie: eine Puppe, eine elektrische Eisenbahn u.a.; Geschenke für Bekannte, wie: Parfüms, feine Toilettenseifen u.v.a. Exerciţiul 574: Wo ist bitte die Abteilung für Herrenanzüge ? Verkäufer: Im IV. Stock. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl ! Kunde: Ich möchte einen Herrenmantel, Größe 52. Verkäufer: Welche Farbe ? Wir haben eine sehr reiche Auswahl.

CHEIA EXERCIŢIILOR

529

Kunde: Ich möchte dunkelgrün oder dunkelbraun. Verkäufer: Ich empfehle Ihnen diesen. Es ist ein Wollmantel, sehr ange­ nehm und leicht zu tragen. Möchten Sie ihn probieren ? Bitte zur Kabine. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. Kunde: Aber die Ärmel sind zu kurz. Verkäufer: So ist das modern. Man trägt kürzere Ärmel. Kann ich Ihnen den Kassenzettel geben? Kunde: Nein, ich möchte noch einen Mantel probieren, vielleicht in dunkel­ blau oder in schwarz. Haben Sie meine Größe ? Verkäufer: Aber gewiß ! Bitte ! Dieser hat einen eleganten Schnitt, einen modernen Kragen und die Ärmel sind länger. Kunde: Ja, dieser gefällt mir. Wie teuer ? / Was kostet er ? Ja, gut, ich nehme ihn. Verkäufer: Vielen Dank ! Auf Wiedersehen ! Exerciţiul 577: a. SL wollen die Heimreise vorbereiten, b. Sie wollen mit dem Zug fahren, c. Sie informieren sich im Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen, d. Ja, die Beamtin gibt ihnen Auskunft, e. Weil die Reisezeit zu lang ist. f. Sie wollen mit dem Flugzeug reisen, g. Sie wollen am 26. Sep­ tember nach Bukarest fliegen, h. Ja, man kann ihnen Plätze reservieren. i. Die Beamtin, j . Sie kaufen gleich drei Flugkarten, k. Sie fahren mit den Autobussen zum Flughafen hinaus. 1. Der Wiener Flughafen liegt außerhalb der Stadt. Er heißt Schwechater Flughafen, m. Das Flugzeug startet um 1315. Es landet um 1610 auf dem Bukarester Flughafen, n. 25 kg Reisegepäck ist zulässig, o. Für je 5 kg Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten, p. Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.

34 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

SEMNE DE PRESCURTARE A U N O R C U V I N T E D I N LIMBA GERMANĂ

a. Abb. Anm. Aufl. Ausg. Bd. bzw. dgl. d.h. d.i. f. Fa. f.f. 1. lfd. lfd.J. lfd.Nr. m.E.

die die die die der das das die der das die

Jg-

o.a.
rd. s. S. s.o. sog. Std. s.u. u. u.a. u.a. u.a.m.; u.dgl. (m) usf. usw. u.U. u.v.a. u.Z. u.zw. vgl. v.o. v.u.Z. v.u. Z. z.B. z.T. z.Z.

die

am sau an Abbildung, -en Anmerkung, -en Auflage, -n Ausgabe, -n Band, -(e)s, -^e beziehungsweise dergleichen heißt ist und folgende (Seite) Firma, -men und folgende (Seiten) Jahrgang, -(e)s, —e lies laufend laufende J a h r laufende Nummer meines Erachtens oder ähnlich(es) rund siehe Seite siehe oben sogenannt Stunde siehe unten und unter ander(e)m, und andere, und anders und ähnliche(s)

la, pe imaginea, figura însemnarea, observaţia, adnotarea ediţia, tirajul editarea volumul respectiv asemenea adică adică, vasâzică, anume şi următoarea (pagină) firma, întreprinderea şi următoarele (pagini) anul de apariţie, colecţia anuală citeşte în curs anul curent numărul curent după părerea/aprecierea mea sau (altceva) asemănător/asemenea cam, aproximativ, circa vezi pagina vezi mai sus aşa-numit, aşa-zis ora vezi mai jos
Şi

între altele, şi alţii, şi altfel şi altceva asemănător/altele asemănă­ toare • şi multe altele şi asemenea (mai multe) şi aşa mai departe (înainte) etc. şi aşa mai departe eventual, în anumite condiţii şi multe altele al erei noastre şi anume compară I de sus înaintea erei noastre de jos numărul, cifra; rîndul de exemplu în parte/parţial la ora actuală

; und andere(s) mehr und dergleichen (mehi) und so fort und so weiter unter Umständen und viele (s) andere unserer Zeitrechnung und zwar vergleich (e) von oben vor unserer Zeit von unten die Zahl; die Zeile zum Beispiel zum Teil zur Zeit

DICŢIONAR

GERMAN — ROMÂN

In dicţionarul care maticale + ac. adj. adv. art. conj. f. f. pi. f. sg. interj.

urmează se găsesc următoarele prescurtări pentru indicaţii m. n. num. prep. prese. pron. = = = = = = V. = vb. = vb. refl. = masculin neutru numeral prepoziţie prescurtare pronume vezi verb verb reflexiv

gra-

+ dat.

= = = = = — = = = =

cu acuzativul adjectiv adverb articol conjuncţie cu dativul feminin fără plural fără singular interjecţie

ab adv. aici: plecarea D IO1' ab bilden vb. a (re)prezenta (în imagine) 152) Abbildung, -en (prese. Abb.) / . imagine, figură, ilustraţie 5 ab brennen (brannte ab, ist abgebrannt) vb. a arde 24 Abend, -5, -e m. seară D 8 aber conj. dar, însă 11 ab fahren (ä; fuhr ab, ist abgefahren ) vb. a pleca D 3 Abfahrt, -en f. plecare, pornire D 10 Abfahrtszeit, -en f. oră de plecare D 10 abgemacht interj, s-a făcut ! hotărît ! D 2 ab hängen (hing ab, abgehangen) von + dat. vb. a depinde D 1 ab holen vb. a lua, a aduce (ceva sau pe cineva) D ablaufen (äu; lief ab, ist abgelaufen) vb. a decurge 25 abliefern vb. a livra, a preda (la destinaţie) 21 Abmessung, -en, f. dimensiune 5 Abschluß, -sses,~sse m. încheiere, ter­ minare; zum Abschluß bringen (brachte, gebracht) a încheia 20

Abschnitt, -(e)s, -e m. capitol Absender, -s m. expeditor Abteilung, -en f. secţie, sector; Abteilung, -en f. despărţire ab warten vb. a aştepta ach ! interj, ah ! of ! vai ! acht num. opt achten auf + ac. vb. a avea grijă, a res­ pecta, a ţine seama de, a lua în seamă addieren vb. a aduna Adresse, -n f. adresă ah ! interj, a ! ähnlich adj. asemănător Alkohol, -s, -e m. alcool alle pron. toţi, toate allerlei num. fel de fel de, de tot felul, tot felul de allerseits adv. tuturor, la toata lumea; din toate părţile allerdings adv. ce-i drept, într-adevăr, negreşit alles pron. tot, totul; toate, orice allgemein adv. general

20 D 6 11 D 6 D 6 1 18 7 D 6 D 3 12 D 3 14 D 9 D 5 11 8 23

* Aceste grupuri de litere şi cifre indică, în primul caz (D 10) numărul dialogului (adică al > zecelea dialog din partea a doua a manualului), iar în al doilea caz (15), numărul lecţiei din partea întîi a manualului în care apare termenul pentru prima dată (adică lecţia nr. 15). 2 ' Pentru aflarea accentului se va consulta capitolul B .Vocabular" din lecţiile indi­ cate prin cifra arătata în coloană din dreapta dicţionarului.

532

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

Allgemeingut, -(e)s- ^er n. bun obştesc, bun general; A llgcmcingut werden a se generaliza 25 alljährlich adj. anual, an de an D8 allmählich adv. treptat, cu timpul 22 als conj, 1. ca, drept; 2. decît; 3. cînd, pe cînd, în vreme ce 9 als ob conj. ca şi cînd 24 alt adj. aici: vechi D8 Aluminium, -s, f. pi. n. aluminiu 9 Ampermeter, -s n. ampermetru 5 an prep. la, pe 6 an adv. aici: sosire D 10 Analyse, -n f. analiză .4 analysieren vb. a analiza 4 Anbetracht, - (e)s,f. pi. m. considerare; in Anbetracht avînd în vedere, luînd în considerare, faţă de D 10 andere adj. şi pron. alt, altă, alţi, alte; celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte 12 aneinander adv. laolaltă 17 Anfang, -(e)s, — e m. început D8 an fangen (ä; fing an, angefangen) vb. a începe D 5 anfangs adv. la început, mai întîi 24 Anforderung, ~en f. cerere, pretenţie; Anforderungen stellen a ridica pretenţii, a cere 20 Angabe, n, f. indicaţia 10 angeben (i; gab an, angegeben) vb. a indica, a arăta 18 angenehm adj. plăcut, agreabil D 10 Angestellte, -n, -n m. şi f. salariat, salariată 10 anhaften vb. a fi inerent, a fi lipit de 22 anhaltend adj. continuu 17 Ankunftszeit, -en f. oră de sosire D 10 Anlaßfarbe, -n f. culoare de revenire 9 Anmeldeschein, -(e)s, -e m. fişă de înscriere la evidenţa populaţiei D4 annehmen (i; nahm an, angenommen) vb. aici: a presupune, a considera 25 anschließend adv. imediat după, în continuare 23 Anschrift, -en f. adresă D4 an sehen (ie; sah an, angesehen) vb. a se uita, a privi 11 Ansicht, -en f. părere, opinii, concepţie 22 antikorrosiv adj. anticorosiv 19 antreiben (trieb an, angetrieben) vb. a antrena, a acţiona 17 Antriebsmotor, -s, -en m. motor de acţionare 17 antworten vb. a răspunde 6 anwendbar adj. aplicabil, practicabil 17

anwenden vb. a aplica, a folosi Anwendung, -en f. aplicare; zur Anwendung bringen (brachte, gebracht) a pune în aplicare Anwendungsgebiet, -(e)s, -e n. dome­ niu de aplicare Anzahl, / . pi. f. n u m ă r ; cantitate Anzahlung, -en f. acont Anzug, -(e)s, *±e m. costum, îmbrăcă­ minte bărbătească Apparat, -(e)s, -e m. aparat Apparatebau, -(e)s, f. pi. m. construc­ ţie de aparate Appetit, -(e)s, -e m. poftă; Guten Appetit ! Poftă bună ! Arbeit, -en f. muncă, lucru; lucrare arbeiten vb. a lucra, a munci Arbeiter, -s -m. muncitor Arbeiterin, -nen f. muncitoare Arbeitsgang, -(e)s, - « m . operaţie (de lucru) Arbeitskraft, —e f. forţă de muncă Arbeitsplatz, -es,—e m. loc de muncă Arbeitsverfahren, -s -n. procedeu de lucru Arbeitszimmer, -5, -n. birou, cabinet Argon, -s, f. pi. n. argon (gazul) Ärmel, -s, m. mînecă Art, en f. fel; aller Art de t o t felul Asbestplatte, -n f. placă de azbest Aspik, -(e)s, -e m. aspic, răcitură, piftie Atmosphäre, -n f. atmosferă auch conj. şi adv. şi, de asemenea auf prep. pe, peste, deasupra aufbewahren, vb. a păstra, a depozita Aufbewahrung, -en f. păstrare Aufbringen, s, f. pi. n. aplicare / punere / depunere a unui strat aufbügeln vb. a călca (din nou) Aufenthalt, -(e)s, -e m. şedere, oprire Auffassung, -en f. înţelegere, părere, concepţie Aufgabe, -n f. sarcină, scop, problemă aufgeben (i, gab auf, aufgegeben) vb. aici: a expedia (scrisori, colete etc.) aufgrund prep. pe baza Aufmerksamkeit, -en f. atenţie; Auf­ merksamkeit schenken a acorda atenţie Aufnahme, -n f. primire, admitere, adoptare aufschreiben (schrieb auf, auf­ geschrieben) vb. a nota, a scrie Aufschwung, -(e)s, —c m. impuls, avînt înviorare

11 16 22 9 D 7 D 9 6 12 D 5 5 3 3 3 25 20 10 18 10 17 D 9 12 12 D5 8 2 6 12 D 3 19 D 4 D 1 25 18 D 6 15 18 25 14 23

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

533

Aufsicht, -en f. supraveghere, control; unter Aufsicht halten a supraveghea, a ţine sub supraveghere 20 aufstehen, stand auf, ist aufgestanden vb. a se ridica în picioare D 5 aufstellen vb. a instala, a amplasa 14 Aufstellen, -s, f. pi. n. amplasare 21 auftragen (ă, trug auf, aufgetragen) vb. a aplica (un strat) 19 Auftreiben, -s, / . pi. n. umflare, lărgire 24 aufweisen (wies auf, aufgewiesen) vb. a arăta, a prezenta 22 aufzählen vb. a enumera, a înşira 11 aufzeichnen vb. a înregistra, a însemna a nota 13 Augenblick, -(e)s, -e m. clipă, moment D 1 August, -(e)s, -e m. luna august D 1 aus prep. din 7 ausarbeiten vb. a elabora 21 Ausbau, -(e)s,f. pi. m. extindere (unui complex, unei construcţii) 10 ausbauen vb. a lărgi, a mări 11 äußere adj. din afară, din exterior 17 ausführlich adj. detaliat, amănunţit 13 ausfüllen, vb. a umple, a ocupa, a completa 22 Ausgangsstoff, -(e)s, -e m. materie primă, material de bază 16 ausgezeichnet adj. excelent D 2 ausgiebig adj. copios, îmbelşugat D 10 aushalten (ä; hielt aus, ausgehalten) vb. a suporta, a rezista 22 aushängen (hing aus, ausgehangen) vb. a afişa, a expune la vedere D 10 Aushärtung, -en f. întărire, solidificare 16 Auskunft, — e f. informaţie, lămurire D 6 Auskunftstelle, -n, / b i r o u de informaţii D 7 Ausland, -(e)s, f. pi. n. străinătate 6 Ausländer, -s, m. străin D 8 Auslandslieferung, -en f. livrare în străinătate, export D 7 ausrüsten vb. a echipa, a utila 15 Ausrüstung, -en f. echipament D 7 aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen vb. a coborî D 6 Aussteller, -s, m. expozant, persoana care expune D 7 Ausstellungsstand, -(e)s,—e m. stand / pavilion de expoziţie D 7 aussetzen vb. a expune; a întrerupe 19 ausstoßen (ä; stieß aus, ausgestoßen) vb. a arunca / a împinge afară 16 aussuchen vb. a alege 18 äußern vb. a exprima 25

außerordentlich adj. extraordinar D 9 austauschen vb. a schimba, a pre­ schimba 18 Auswahl, -en f. sortiment D 9 Auto, -s, -s n. automobil 2 Autobus, -ses, -se m. autobuz D 6 automatisieren vb. a automatiza 10 automatisch adj. automat 14 Automation, -en f. automatizare 25 Automatisierung, -en f. automatizare 20 Automobilbau, -(e)s, f. pi. ni. construcţie/ industrie de automobile : 9

backen (ä; buh, gebacken) vb. a prăji, a coace, a frige D 5 Bad, -es, —er n. baie D 4 Bahnhof, -(e)s, ^e m. gară, staţie D 2 Bahnsteig, -(e)s, -e m. peron D 3 Bakelit, -(e)s, -e n. bachelită 16 Bakelitpulver, -s, n. praf de bachelită 16 bald adv. curînd, în curînd 24 Balkon, -(e)s, -c,n. balcon D 4 Bandmaß, -es, -e n. ruletă. 5 Bandmaterial, -(e)s, -ien material în bandă 15 Bandring, - (e)s, -e m. colac de bandă 12 Basis, -en f. b a z ă ; 16 Bau, -(e)s, f. pi. in. construcţie 16 Bauart, -en f. tip de construcţie 14 bauen vb. a clădi, a construi 10 Beamte, -n, -n in. funcţionar D 3 Beanspruchung, -en f. solicitare 13 bearbeiten vb. a prelucra 18 bedauern vb. a regreta, a-i pare rău D 5 Bedeutung, -en f. însemnătate, impor­ t a n ţ ă ; eine Bedeutung erlangen a deveni important 22 bedienen vb. a servi beeinflussen vb. a influenţa 22 beenden vb. a termina D 8 befassen mit + dat., vb. refl. a se ocupa 23 de befestigen vb. a fixa 6 befinden (befand, befunden) vb. refl. 12 a se găsi, a se afla Beginn, -(e)s, f. pi. m. început 16 beginnen (begann, begonnen) vb. a începe begeben (i; begab, begeben) vb. refl. 12 a se duce, a, pleca Begriff, -(e)s, -e m. noţiune 21

funcţiune. imagine. vizită besuchen vb. a denumi 16 benötigen vb. in Betrieb nehmen (nahm. a mişca. -e n. considerare. a consta / a se compune din 2. pi. exemplu 12 beitragen (ä. m. ieftin 11 D 7 11 20 11 D 5 D 7 11 17 13 17 18 10 10 15 24 25 14 14 14 21 19 22 14 9 17 12 15 15 18 D 5 22 5 18 22 . -(e)s. a discuta. besprach. a dezbate 6 Besprechung. a fi de. bezogen) vb. totalitate de mun­ citori şi funcţionari (dintr-o între­ prindere) benennen (benannte. întreprindere. topor 25 Beilage. 2. vb.534 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 25 Begriffsbestimmung. 3. a afirma 5 bei prep. desigur. a trata 25 behaupten vb. definiţie begrüßen vb. vb. a pune în mişcare bezeichnen vb. deosebit 10 besorgen vb. -en f. 2. -(e)s. gut bestimmen vb. vb. şi f. n. -e n. a se baza pe 24 berühmt adj. 1. a conserva. a pregăti 10 bereits adv. -en f. a face rost de 21 Bescheid. -c îndoit Bier. -n. -en f. -en f. refl. aus + dat. a participa Betracht. besprochen) vb. 1. salut de primire / de D 2 întîmpinare 8 Behälter. convorbire. amîndouă Beii.' cert bestmöglich adv. lucrul cel mai bun bestehen (bestand. a procura. -en f.. fisură. pi. genommen) a pune în funcţiune Betriebsanleitung. -(eis. comandă besten v. betragen) vb. geboten) vb a oferi Bild. a lua parte. a contribui 17 bekannt adj. f. bestanden) vb. cunoscut. a se referi la biegen (bog. instrucţiune de exploatare bevor conj. gab. ilustraţie Bildschirm. vb. n.. cunoştinţă 16 bekanntlich adv. gut Bestätigung. + art. cel mai bine cali­ ficat Besuch. răspuns. lămurire. trata­ tive . refl. -e m. in Betracht ziehen (zog. refl. -(e)s. -e m. gegeben) a da un răspuns / o informaţie. precis. cunoscut Bekannte. Beseheid geben (i . a vizita betätigen vb. -en f. a acţiona beteiligen an + dat. a se dovedi cores­ punzător bewegen vb. a vedea 10 besitzen (besaß. benannt) vb. belief. adj. a îndoi Biegen. sarcină 13 belaufen (äu. celebru D 8 beschädigen vb. -s. -n. a păstra. a intra Betrieb. -n m. sich beziehen auf -f ac. comod D 9 bereiten vb. negociere D 2 besser v. a poseda 15 besonder adj. bewähren. la 14 beide num. cît mai bine posibil bestqualifiziert adj. a strica. -er n. a încărca Belastung. adv. bere bieten (bot. a descrie 13 beseitigen vb. gebogen) vb. amîndoi. -(e)s. a înlătura 22 besichtigen vb.. f. besessen) vb. -[e)s. anumit. a vizita. betrat. betrug. trug bei. beigetragen) 20 zu + dat. -(c)s. -es. pi. -(e)s. 1. a numi. a observa. a exista. refl. la 5 Beispiel. -s. a comanda Bestellung. a saluta 10 Begrüßung. după cum se ştie 13 belasten vb. a valora 12 Belegschaft. m. -n f. a avea nevoie 12 beobachten vb. a examina 14 bequem adj. Bescheid wissen (wußte. a denumi Bezeichnung. 2. denumire beziehen (bezog. a se ridica la. vb. gezogen) a lua în consideraţie betragen (ä. înainte de a bewahren vb. -e n. m. a procura. beschrieben) vb. -(e)s. exploatare. a însuma betreten (i. recipient 20 behandeln vb. infor­ maţie. de pe acum 17 beruhen auf + dat. a determina bestimmt 1. ceea ce este mai bun. confirmare Beste. a face. a face rost de D 8 besprechen (i. deja. renumit. a deteriora 19 beschaffen vb. îndoire sculă de Biegewerkzeug. -en f. ecran billig adj. en f. f. a se ridica la. betreten) vb. aici: garnitură la mîncare D 5 beim bei dem prep. D 9 cunoscută. consideraţie. belaufen) auf + ao. gewußt) a fi lămurit D 1 beschreiben (beschrieb. a primi. -en f. -e m. a studia. a continua bestellen vb.

atunci. dürfen darin adv. adv. fîşie de tablă Blechwerkstoff. permanent davon adv. chimic Chrom. -n f. gîtuire rela­ tivă la rupere Büchse. -s. roşu maroniu BRD / . -(e)s. lăţime Brief. -en f. folosibil brauchen vb. aşadar. foarfece de tablă Blechstreifen. înăuntru darstellen vb. pi. numai. a întrebuinţa. material din tablă Blei. -e m. bucşă buchen vb. (citeşte: beziehungsweise) respectiv 9 7 11 D 3 16 9 12 12 15 15 9 19 6 22 2 D 7 2 3 3 14 3 15 7 23 chemisch adj. prin aceea dagegen adv. bloc. pi. crom Chefkonstrukteur. pi. ist geblieben ) vb. din'această cauză darunter adv. scrisoare Briefmarke. după aceasta Dank. . a cere cuiva ceva Blasen. a înre­ gistra Bundesbahn. m. multicolor. alezaj Bolzen. durabil dauern vb. a aduce. . pînă la. -s. bis zu pînă la bisher adv. -n f. conteiner 9 9 7 21 D 5 9 9 D 8 6 8 D 6 D 6 D 6 4 13 D 4 D 10 9 da 1. a avea nevoie braun adj. aici.'• m. m e t a l neferos Büro. -(e)s. tablă Blechschere. sein bitte vb.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 535 Birnenkompott. abia Boden. -n f. Bundes Republik Deutschland Republica Federală Germania breit adj. aceasta. birou bzw. -(e)s. -s / . timbru poştal Briefumschlag. Deutsche Demokratische Repu­ blik Republica Democrată Germană 3 15 10 19 10 21 10 D 9 11 22 11 D 5 10 8 16 D 3 20 13 23 1 16 19 D 2 13 14 15 D 7 . 2. a folosi. acestea daß conj. gaură. -e n. mulţumesc danke bestens ! mulţumesc foarte mult ! danken vb. găuritor (mun­ citor) Bohrhaltcr. aici: prin aceasta das pron. maşină de găurit Bohrung. -s. doamnă Damenbekleidung. a dura dauernd adj. bitten um -f ac. acesta. n. + interj. lingou bloß adv. n. bringen brauchbar adj. doar. prin urmare damals adv. -s n. creion Blick. -(e)s. -(e)s. de aici. la aceasta. m bolţ brachte v. apoi. burghiu.e m. -e m. cu aceasta. (e)s. după aceea. -(e)s. cu acest prilej dadurch adv. m. -(e)s. pi. gebeten) vb. prin aceasta 2. /. -(e)s. poftim bitten (bat. sol bohren vb. pentru aceasta DDR /. plumb bleiben (blieb. -n f. gebracht) vb. albastru Blech. -e m. pentru ca danach adv. privire Block. m. —e m. şi interj. rămîne. / . din aceasta darf v. de la aceasta / acesta / aceştia / acestea dazu adv. deoarece. mulţumire danke ! vb. pe atunci. atunci daraus adv. pe vremea (cînd) Dame. pînă. utilizabil. suflare blau adj. îmbrăcăminte pentru femei damit 1. m fund (de cazan). -e n. -e « . -c m. că dauerhaft adj. plic bringen (brachte. cale ferată federală bunt adj. vă rog. -es. -s. -s. compot de pere bis conj. de aceea. lat Breite. a trece în registru. damit conj. maro braunrot adj. conj. a reprezenta darum adv. -en f. constructor şef Container. a mulţumi dann adv. a găuri Bohrer. -n f. -« / . -en f. -s. m. prin aceasta. a sta Bleistift. -s m. a ruga. suport al burghiului Bohrmaschine. colorat variat D 5 13 20 Buntmetall. atunci dabei adv. pînă acum bist v. -s. pînă aici. -s. alungire la rupere Brucheinschnürung. f. aici: în schimb daher adv. fiindcă 3. a duce Bruchdehnung. brun. -en f. -s. adv. de aceea. -en f. aceştia.

calitate eigentlich adv. a avea voie Duroplast. adv. invitaţie einmal num. -^e m. ^e f. aceşti. f. -en f. dieses. eingefahren) vb. mai degrabă. asemenea. detonare 24 Dezember. a trece prin Durchmesser. nahm ein. -5 m. unele lucruri einige pron. în partea cealaltă D 5 Druck. m. a fi bun pentru ceva Eile / . întrucît 13 derartig adj. in. delegaţie 10 demgegenüber adv. mar­ ca germană (moneda) 12 doch 1. ba d a . dinamic 9 9 4 18 25 8 21 10 16 13 E eben adv. -s. citeşte: das heißt adică 16 dicht adj. tîrguială einladen (ă. -(e)s. a monta. examinare. faţă de aceasta. urgenţă Eilgang. a executa. albastru închis dunkelgelb adj.. director 4 Diskussion. în interes de serviciu D 1 dieser. gras 2 dienen vb. -n. proprietate. 2. a detona 24 Detonieren. unii Einkauf. Ü W n. uniform einiges pron. propriu-zis eignen vb. din această cauză 13 detonieren vb. densitate 23 dick adj. contrar acestui lucru 25 Denkmal. galben închis durch prep. -(e)s. acolo 2 Draht. hielt ein. a aşeza Einbettzimmer. -s. strungar 3 Drehmaschine. -e m. astfel de 25 deshalb adv. însuşire. Durchsicht. prin durchführen vb. colţ eckig adj. intervenţie einhalten (ă. -s. a învîrti. conj. cumpărătură. pl. diese pron. dens 19 Dichte. -en f. mai curînd. a ocupa. -s. gros. strung 3 Drehstrommotor. monument D 8 denn conj. m. a împărţi 7 DM Deutsche Mark. -(e)s. -en f. o singură dată einnehmen (i. grabă. mers rapid einbauen vb. n.^e m. -(e)s. căci. eingeladen) vb. tocmai ebenfalls adv. -en f. -(e)s. pi. a roti. -en f. transmiţător de presiune 24 du pron. pi. f. de aceea. *+e m. număr zecimal 7 d. -n f. cercetare. -s. tavan 6 Dehnung. mai devreme Eigenschaft. a servi 5 Dienstag. a invita Einladung. dolar D 3 Dorn. a se potrivi. -(e)s. -n f. cîţiva. deoarece. -e m. acest. eingehalten) vb. alungire 13 Delegation. -(e)s. cîteva. -s. cîte ceva. pl. cum să nu 11 Dollar. -en f. ^-e m. -n / . parcurgere dürfen (a. f. pi. a efectua durchmachen vb. f. -es. zur Dis­ kussion stellen a pune în discuţie 20 Distanzverfahren. -en m. a suci 3 Dreher. a deţine eins num. procedeu de distanţă 24 dividieren vb. a importa Eingriff. a introduce. a roda. f. această (a). n. unic. cameră cu un singur p a t / de o persoană einfach adj. duroplast dynamisch adj.h. simplu einfahren (ä. -(e)s. turaţie 5 drei num. al treilea / a treia 12 drüben adv. tu 3 dünn adj. motor trifazat 17 Drehzahl. unghiular eher adv. sîrmă 15 Drehbank. marţi D 1 dienstlich adv. -e m. cu toate acestea. strung 3 drehen vb. decembrie D 1 Dezimalzahl. -en f. dincolo. aceste 8 direkt adj. -s. -en f. o dată einmalig adj. de trei ori 13 dritte num. -e m. presiune 5 druckübertragend adj. eingenom­ men) vb. -en f. a respecta einheitlich adj. totuşi. refl. gedurft) vb.536 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Decke. a strunji. fuhr ein. trei 1 dreimal num. Direktoren m. -s. unu D 7 17 4 2 19 13 21 19 D 6 14 13 D 4 16 14 11 25 18 25 D 8 10 D 9 D 8 21 13 13 22 1 . etanş. a face rodajul einführen vb. dorn 3 dort adv. -s. de asemenea Ecke. direct 24 Direktor. diese. diametru. discuţie. lud ein. durfte. subţire 2 dunkelblau adj.

a recomanda D 8 Endbearbeitung. proces de evoluţie / de dezvoltare 25 Entzündungstemperatur. a obţine. -en m. operaţie indivi­ duală 25 Eisen. empfahl. -en / . prelucrare finală 18 Ende. tren D 9 Eisenlegierung. a auzi D 8 erfinden (erfand. aparat elec­ tric D 8 Elektroindustrie. influenţă. a plăti. electrolitic 23 Elektromotor. -sses. posibilitate de folosire / de întrebuinţare 22 einschließlich prep. a obţine 13 erhitzen vb. electrotehnică 9 elf num. montaj individual 20 Einzeloperation. sursă de energie 24 energisch adj. a introduce 22 einspannen vb. electrod 13 Elektrogerät. a împărţi 15 ein tragen (ă. inventator 16 Erfindung. a avea loc. a se termina D 1 Endprodukt. erhielt. îngust. a 21 realiza prin muncă 13 Erde. zu Ende gehen a se apropia de sfîrşit. industrie elec­ trotehnică 18 Elektrokarren.a.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 537 Einsatz. aici: a trimite o scrisoare recomandată D 6 einsetzen vb. electric 13 elektrochemisch adj. f. -s. maşină indivi­ duală 25 Einzelmontage. bucuros 10 erfüllen vb. a schimba (mai ales bani) D 10 einwirken auf. -s m locuitor D 8 Einzelmaschine. a influenţa asupra 24 Einwirkung. fără gre­ şeală 20 einwechseln vb. erfahren) vb. a afla. ireproşabil. electronic 25 Elektrotechnik / . ist eingetroffen) vb. erfunden) vb. a rezulta 17 erfolgreich adj. dezvoltare Entwicklungsprozeß. 21 a proiecta. -n n. -sse m. -s. -en f. cu bune rezultate 20 erforderlich adj. -n f. + ac. englez (esc) D 8 entfernen vb. unsprezece 1 empfehlen (ie. entworfen) vb. eingeschrie­ ben) vb. -sse n. de-a lungul D 4 entrichten vb. erhalten) vb. entwarf. motor electric 8 elektronisch adj. -en f. cu succes. limită de elas­ ticitate 13 elektrisch adj. aliaj de fier 9 Elastizitätsgrenze. a urma. parter 4 erfahren (ä. a se hotărî / a se decide pentru 24 entschuldigen vb. electrocar 21 elektrolytisch adj. a lua. ergeben) vb. automat monoax 15 Einspindeldrehautomat. -n f. a încălzi (la incandescenţă) 17 .—e n. -(e)s. -en. -n f. -n / . invenţie 25 erfolgen. -en. tempe­ ratură de aprindere 17 er pron. f. -en m. empfohlen) vb. -•-• e m. sfîrşit. a dezvolta 16 Entwicklung. m. a îndepărta 19 entfetten vb. a apuca 21 erhalten (ä. necesar 23 erfreut adj. -s. strimt 25 englisch adj. capăt. -sses. -en f. a strînge. entschieden) für + ac. corespunzător 13 entwerfen (i. -en f. pămînt. vb. a dobîndi. energic 4 eng adj. a încuia 14 Einspindelautomat. de acord D 5 einwandfrei adj. ergab. trug ein. vb. a înscrie 14 eintreffen (i. inclusiv 25 einschreiben (schrieb ein. -(e)s. ergriffen) vb. glob pămîntesc Erdgeschoß. a intra. -n f. -en f. a achita D 10 entscheiden (entschied. -es. -en f. ist eingetreten) vb. el 2 erarbeiten vb. -m. -cn f. întrebuinţare. a scuza 7 entsprechend adj. rezulta 13 ergreifen (ergriff. eficace. a fi angajat. eingetragen) vb. cale ferată. a inventa 25 Erfinder. a veni 11 einverstanden adv. -n f. -en f. pi. strung automat monoax 14 einteilen vb. electrochimie 19 Elektrode. pi. a acţiona. -en m. refl. traf ein. a sosi la destinaţie D 10 eintreten (i. fier 9 Eisenbahn. -s. -n f. vb. n. a concepe 16 entwickeln vb. a degresa 19 entlang prep. erfuhr. trat ein. a îndeplini 10 ergeben (i. a fi pus în funcţiune 20 Einsatzmöglichkeit. -e n. a începe. produs finit/ final 21 Energiequelle. -s. zum Einsatz kommen a fi folosit. anga­ jare . a fixa 13 einsperren vb. strîns. efect 17 Einwohner.

a acorda Erwägung. a descoperi. şef al serviciului export extrem adj. f. a înlesni. a permite. -n. pi. erschlossen) vb. strat de fibre fassen vb. a construi. primul. peniţă Fehler. lift Fahrt. -en f. explicabil erlangen. produs Erzeugung. -en f. a cîştiga erlauben vb. ist gefallen) vb. a aştepta erweisen (erwies. a da posi­ bilitatea eröffnen vb. ersehen) vb. a atinge errichten vb. a dobîndi. -n. refl. -s. extrudare Exzenterpresse. a menţiona. culoare. a ajunge. a observa. ceva. -n. ceea ce este greşit Familie. aici: abia. şi Fachleute) m. material exploziv Explosionsverformen. butoi Faser. ea essen (i. aß. -(e)s. defor­ mare prin explozie exportieren vb. a recunoaşte. a mări. f. -s. 9 22 21 D1 7 D9 24 20 18 25 20 10 19 9 9 10 24 11 es pron. a determina. a în­ temeia erscheinen (erschien. a vedea. lucru amintit erwarten vb. ersah. n f. a aduce aminte erkennen (erkannte. a da voie erläutern vb. -e m. a ecoiiomisi erst adv. -(e)s. -n. a expune Erläuterung. cea dinţii erstklassig adj. -n f. erwiesen) vb. -n. a încerca. a mînca Essen. / . a mer­ ge cu un vehicul Fahrkarte. cel dintîi. cam. puţin explosiv adj. fiel. a da. a ridica. -en f. familie fanden v. in Erwägung ziehen a lua în consideraţie erwähnen vb.53S DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Erhitzen. fibră Faserschichte. a confecţiona Erzeugnis. el. a înlocui ersparen vb. -en f. pi. carnaval Faß. -en f. specialist fahren (ä. gegessen) vb. vb. a coborî. a cădea falls conj. mîncare. a stabili Ermittlung. masă etwa adv. -n f. f.f. -(e)s. a exporta Exportleiter. presă excentrică 2 D5 D2 10 12 24 24 24 6 D 8 24 16 15 Fabrik. ghişeu de bilete pentru călătorie Fahrpreis. aici: a deschide ersehen (ie. -n f. a calcula.—er (pi. -n f. a aminti erwähnenswert adj. n. fuhr. determinare ermöglichen vb. fabricaţie Fabrikationsprogramm. bilet de călătorie Fahrkartenschalter. arc. numai erste num. n. a produce. a explica. aproximativ. -e m. drum fallen (ă. a obţine. a realiza 9 22 12 21 11 16 24 22 21 14 13 13 16 21 18 17 13 12 D8 9 23 . -e n. exploziv Explosionsstoff. pro­ gram de fabricaţie Fachmann. a deduce ersetzen vb. vopsea farbig adj. chibzuire. a explica erklärlich adj. dacă falsch adj. -se n. considerare. m. încălzire erhöhen. m greşeală 6 4 11 22 D 6 D 3 D 10 D 10 D4 D 3 8 23 7 201 D1 19' 9 9 D8 24 15 15 25 14 1 4. de calitatea întîi erteilen vb. a. n. erkannt) vb. -(e)s. -s. -n. resort. -s. strat de vop­ sea (de protecţie) Farbe. aproape Feder. a ridica. -sses. minereu erzeugen vb. -n n. -s. ist gefahren) vb. circa etwas pron. vb.- . -s. a afla prin calcul erreichen vb. a ajunge. -e n. pi. demn de menţio­ nat. fabrică Fabrikation. -en f. f. -es. -s. ist erschienen) vb. maşină de ero­ ziune erproben vb. a afla. n. remarcabil Erwähnte. -es. conside­ raţie. ascensor.—e m. -^-sser n. preţ de călătorie Fahrstuhl. călătorie. -(e)s. extrem Extrudieren. colorat Fasching. pi. a se dovedi Erz. -en f. a-şi da seama erklären vb. greşit Falsche. aici: producere erzielen vb. finden Farbanstrich. prima. a experimenta errechnen vb. -e m. a apărea erschließen (erschloß. aminti. f. a înălţa erinnern vb. explicaţie ermitteln vb. în caz că. -s m. a prinde fast adv. -ses. -e m. a deschide Erosionsmaschine.

maleabil formen vb. a bucura. -en f. -(prese. a stabili Feststellung. a serba. -e 11. a urma folgend adj. s. amic freundlich adj. -(e)s. zincat prin scufun­ dare Figur. aici: cîmp mag­ netic Fenster. -n f. n. -e m. m. -ses.pi. pretenţie Form. a modela Formgebung. f. -(e)s. cu granulaţie fină Feinmechanik. aeroport Flugkarte. ^e m. f. -s ni. liber freuen vb. a fixa feststellen vb. Fig. soţie Fräulein.—er n. sudare prin forjare feuerverzinkt adj. urmare Fotoapparat. n. -s. fin Feingießverfahren. doamnă. n. im folgenden în cele ce urmează Folie. -s. —e n. -en f. pl. -en f. timp de fabricaţie fest adj. piesă formată Formung. -es. cercetare Fortschritt.(e)s. s. capacitate de curgere (la deformare) Flug. procedeu de turnare de precizie feinkörnig adj. încercare la rezistenţă festspannen vb. a găsi Fisch. serbare. a constata. presiune hidraulică (exercitată de lichid) folgen vb. -s m. -en f. bandă rulantă Fließvermögen. a zbura Fliehkraftregler. pi. compact Fest. f. continuare. harnic fliegen (flog. -cn f. pl. -e m. -se n. 5. industrie de avioane flüssig adj. a conduce Führer. f. -s. s. festivitate festhalten (ä. rezistent. bilet de avion Flugpreis. zbor D8 3 2 11 23 23 5 2 6 6 20 25 21 18 21 25 15 D 17 8 23 8 13 14 13 24 17 19 5 16 D 5 16 3 D 10 25 20 15 D 10 Fluggesellschaft. -es. cîmp. aparat de mă­ surat de precizie Feld. -(e)s. -s. fluid. a fabrica. n. salon de coafură Frisur. -en f. m. . s.—e in. a forma. tărie Festigkeitsprüfung. n. maşină de frezat Frau. vb. -s. suport de freză Fräsmaschine. -5. coafor Frisiersalon. -n întrebare fragen vb. n. -n f. a prinde. produs fi­ nit Fertiglager. -(e)s. -e m. f. m. fereastră fertig adj. -e n. ist geflogen) vb.) f. -e m. progres Fortsetzung. regulator cen­ trifug Fließband. a păstra Festigkeit. a sărbători Feile. preţ /cost de zbor Flugzeug. aici: ghid (carte) D10 D 10 D 10 D 10 D 10 9 9 24 16 13 16 21 21 20 13 16 11 15 22 16 25 16 16 25 D3 3 14 3 D1 D2 Di D3 D9 D1 15 D4 D4 D4 D I D4 4 D7 . -(e)s. . depozit pentru pro­ duse finite Fertigung. foaie. -e m. gata fertigen vb. mijloc de transport Forderung. -n f. fabricaţie Fertigungseinrichtung. Frühling. coafură. / . frizer. durabil. aparat de foto­ grafiat Frage. prietenos Friktionspresse. mecanică fină/ de precizie Feinmeßgerät. -en f. cercetător Forschung. -e m. -er n. următor. -n f. domni­ şoară. solid. lichid Flüssigkeitsdruck. constatare Feuerschweißen. freză Fräshalter. -en f. -e m. figură finden (fand. foiţă Förderband. sală pentru micul dejun führen vb. / . —er n. prieten. aici: a reţine. primăvară Frühstückszimmer. f. / . f. -en / . pi. -s. peşte Flasche. tare. obţinerea formei prin deformare plastică Formteil. -en / . formare Forscher. femeie. -es. butelie sticlă fleißig adj.(c)s.) n. duduie frei adj. pl. instalaţie de fabricaţie Fertigungsstraße. -cn f. n. societate de avi­ aţie Flughafen. linie tehnologică (de fabricaţie) Fertigungszeit. -en (prese. -es. -en f. a întreba fräsen. -c m. avion Flugzeugindustrie / . a face plăcere Freund. -n f. 4". formă formbar adj. m. (e)s. festgehalten) vb. gefunden) vb. a freza Fräser. -en f. -(e)s. amabil. -(s. Frl.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 539 feiern vb. cerinţă. bandă de trans­ port Fördermittel. m. -n f. s. granulat fin. presă cu fricţiune Friseur [-z0:r]. frezor. 5. pilă fein adj. rezistenţă. -n. -(e)s. hielt jest. a confecţiona Fertigerzeugnis.

-(e)s. -en f. -(e)s. -s n. oră de naştere. al doilea etc. -n. mic. n. adv. -(e)s. -n f. dar geschmackvoll adj. desigur gewöhnlich adv. gefallen) vb. -e n. a plăcea Gefäß. flacără de gaz Gasschmelzschweißen. băutură Getreidemühle. întreg. îndată. m. tarod gewinnen (gewann. tacîm gefallen (ă. -en f. îndemînatic. exact Genauigkeit. a ob­ ţine. şef Geschäftsstraße. pi. -e m. -arten n. -(e)s. -(e)s. grădină gar nicht adv. ganz reizend. întreg. suficient Gepäck. tovarăş genügend. exactitate. -e n. -(e)s. colet geradeaus adv. finden gegenprep. drept înainte Gerätebau. tablou. pentru Fuß. domeniu gebracht v. complet. a d a . -s. al doilea etc. -(e)s. steuern Getränk. adj. pi. a crede gleich 1. -en f.540 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN fünf num. ^e m. cinci Fiinfjahr(es) plan -(e)s. turnatorie glänzend adj. gab. meniu. -s m. -(e)s. —e m. -n m. -en f. cu plăcere gesamt adj. tot. gegossen) vb. -es. conversaţie gestern adv. spre. restaurant. -n f. -5 n. director. -e n. aici: început Gedeck. cadou. -s. zu Fuß pe jos 1 D1 6 4 D6 galvanisch adj. puţin. -n f. vas Gefüge. s. unul faţă de altul Gegenstand. gegeben) vb. -e n. dialog. -c n. -stücke n. -s m. către gegeneinander pron. filet (ghivent) Gewindebohrer. a cîştiga Gewinnung. -n f. tichet/recipisă de bagaje Gepäckstück. faţă în faţă Gehäuse. a se întîmpla. a se petrece Geschenk. — e in. neted glauben vb. imediat gleichen (glich. -es. -(e)s. adj. / . a funcţiona für prep. cu gust Geschwindigkeit. a merge gehören vb. gewonnen) vb. f. geglichen) vb. -sses. carcasă gehen (ging. plan cincinal funktionieren vb. a se ase­ măna 3 14 3 D 10 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 9 D 2 D 5 11 11 18 D 4 D 8 17 D 3 0 9 24 D 1 14 14 D 3 25 20 D 7 14 1 3 9 23 12 D 7 11 11 22 11 D 2 12 5 . ospătărie Gebäude. tot. n. a acorda. -e n. total Geschäftsführer. sigur. structură gefunden v. -(e)s. obţinere. es gibt există Gebiet -(e)s. ieri gesteuert v. a face parte din Gehsteig. ist gegangen) vb. stradă/centru comercial geschehen (ie. / . greutate Gewinde. a turna Gießerei. moară de cereale/de grîne geübt adj. sudare cu gaz Gast.) gering adj. păstrare a bagajelor. ist gelungen) vb. -s n. bringen Geburtsstunde. la fel. economie de bani gelingen (gelang. 2. neînsemnat gern(e) adv. precizie Genosse. clădire geben (i. -s. -(e)s. plasă pentru ba­ gaje (în tren) Gepäckschein. -(e)s. —sse m. gefiel. pictură Gemüse. egal. a aparţine. -er n. -s n. pi. galvanic Galvanometer. -(e)s. aici: fel de mîncare (primul. gazdă Gaststätte. bagaj. -s. a reuşi Gemälde. împotriva. galben gelbbraun adj. -en / . -ni. ^-e m. bagaj Gepäckaufbewahrung. a da Gewicht. -n f. oaspete Gastgeber. -(e)s. lucios glatt adj. n. bucuros. de obicei gießen (goß. depozit pentru bagaje de mînă Gepäcknetz. bani Geldeinsparung. -es. -e n. maro-gălbui Geld. -e n. contrar. construcţie de aparataj Gericht. aici: fel de mîncare (primul. trotuar gelb adj. deloc Gasbrennschneiden. -sse n. extrem de adorabil Garten. încercat gewähren vb. picior. -s. n galvanometru Gang. geschah ist geschehen) vb. viteză Gespräch. -e n. -e m. obiect gegenüber prep. extracţie gewiß adv.) ganz adj. -en f. legume 19 13 D5 14 D8 24 17 17 17 10 D8 D5 12 8 22 13 25 D5 D9 23 11 19 17 16 D4 22 4 5 D8 9 9 14 20 21 D 8 D5 genau adj. tăiere cu gaz Gasflamme. -s m.

tare. gehalten) vb. mai ales. transportor suspen­ dat 21 hart adj. refl. -n f. f. a se fixa. -(e)s. mărime Großindustrie. n. a căli 9 Härterei. a avea haften vb. -s. -m. a adera. a ajuta 6 hell adj. -en f. -e m. sculă mare grün adj. semifabricat 23 Hälfte. -(e)s. grătar grob adj. -en f. d. pi. -n f. half. curăţătorie de piese turnate Gußrohling. pi. verde Grundbedingung. -n f. -en f. şi adj. D 1 das heißt. aliaj de turnăto­ rie Gußputzerei. n. duritate 9 Härtegrad. -e m. -n f. -n f. -es. -e ii. -(e)s. -(e)s. geheißen) vb. atelier de călire/de trata­ 18 mente termice Hartmetall. depozit/lagăr prin12 cipal Hauptpost. bun. -5 m. -e n. uscător de păr haben (hatte. bază gründlich adj. -s m. valiză. grosolan groß adj. gumă Gußeisen. obiect de 16 uz casnic 1 Hebel. frontieră Grill. graniţă. temeinic grundsätzlich adv. -en f. gri. -sses. fontă (cenuşie) lucrată Grenze. adică 5 helfen (i. maşină de 22 găurit portativă handeln vb. -en f. -s. hielt. jumătate 22 Halle. a rămîne lipit Haften. geholfen) vb. adj. manetă 6 Heft. n. -e n. -^sse m. -s m. a opri 8 D6 Haltestelle. principial Gruppe. -s. operaţie 23 principală Haupteingang. -s m. -en f. -(c)s. piesă turnată Gußteil. -en f. piesă turnată gut (besser. gehangen) vb. semestru D4 22 4 19 19 D5 D2 Dl Halbzeug.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 541 gleichfalls adv. mare Größe. păr Haartrockner. grad grau adj. lipire. muncă manuală. -n f. -(e)s. -s. calitate D 3 17 25 12 19 23 25 9 9 9 11 D 3 D5 2 4 5 18 18 9 22 16 19 12 9 D 3 22 9 11 11 11 11 4 20 H Haar. gri-albăstrui graugrün adj. folie de mică Goldschicht. am besten) adj. -n. -s. -s. m. -5 m. ciocan Handarbeit. grad de duritate 18 härten vb.h. metal dur 23 (produs metaloceramic sinterizat) Hauptarbeitsgang. -(e)s. principal. poştă centrală D6 hauptsächlich adv. -(e)s. a se numi. 20 lucrul cel mai important Haushaltgerät. heraus­ gegriffen) vb. redresor Glied. hală 4 halten (ä. -e m. pui halb adj. prin­ dere. intrare D6 principală Hauptlager. ^e m. -n f. element component Glimmerfolie. grupă gültig adj. -(e)s. caiet Heimreise. -n f. oprire 3 Hammer. -n f. / . levier. -e n. staţie. -s m. galben deschis 9 Hemd. luminos hellblau adj. verde-cenuşiu Grauguß. prese. a agăţa 6 Hängebahn. pi. -n f. -(e)s. -er n. pîrghie. f. gehabt) vb. albastru deschis 9 hellgelb adj. meseriaş 23 hängen (hing. dur 11 Härte. pi. principal 12 Hauptsächlichste -n. a ţine. a atîrna 6 hängen vb. fixare. (de) asemenea Gleichrichter. corect Güte / . jumătate Halbjahr. -(e)s. -s. călătorie spre casă/ D 10 spre ţară 17 heißen (hieß. -(e)s.-»/. aderare. -s n. praf de aur Grad. geamantan D9 Handtasche. poşetă Handwerker. a fi vorba 20 de D3 Handkoffer. -en f. cauciuc. valabil Gummi. -e n. + um + ac. pi. aderenţă Hähnchen. f. cenuşiu graublau adj. strat de aur Goldstaub. condiţie de bază /principală Grundlage. -en n. fontă de turnă­ torie Gußlegierung. -e m. -n f. -(e)s. -e n. 20 lucru manual handbedient adj. din principiu. a alege (la întîmplare) 12 . deservit manual 25 Handbohrmaschine. f. -s. mare industrie Großwerkzeug. -(e)s. cămaşă D9 herausgreifen (griff heraus. —e m. adeziune. -e n. n. a se lipi. -n f.

-s. cel mult. rezistenţă la temperaturi înalte 22 hoch adj. a purta interes D7 inzwischen adv. -s n. doar Hof. izolant 22 . în urma. oricînd. ghişeu de informaţii D 10 informiert adj. aperitiv D2 immer adv. fabricaţie. -sse n. -n n. -en f. domn 10 Herrenanzug. -e m.542 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN herausnehmen (i. a se duce şi a lua Hotel. înălţime Hohlgefäß. -sses. toamnă hergeben (i. a aduce. în special 20 interessant adj. interior 13 innerhalb prep.^e m. a intra. cuptor înalt. -sse m. -n f. de astăzi D2 hier adv. transport 16 încoace 21 hervorragend adj. eu 3 Idee. fuhr hinaus. nahm heraus. -s. minunat D 1 herstellbar adj. furnal 9 23 hochschmelzend adj. -(e)s. a nădăjdui Höhe. a (con)duce într-acolo/ către 12 hingehen (ging hin. 24 von Interesse sein a fi interesant/ important interessieren + für + ac. inginer 4 inner adj. -n f. mai ales. -(e)s. indirect 24 Induktionsofen. sculă de mare randament 23 hochmodern adj. fabricabil herstellen vb. a lua afară 12 herbringen (brachte her. -n. heraus­ genommen) vb. -en f. 16 a aşeza aici Herstellung. ist hinein­ gegangen) vb. în deosebi. -sses. din cauza 15 Informationsschalter. -s m. în in­ teriorul 21 innerbetrieblich adj. -e m. . -e m.. ramură industrială 22 infolge prep. da­ torită. idee 24 Ihnen pron. dat.(e)s. -(e)s. aici 1 Hilfe. -5 m. a arăta. în spatele. interes. mereu. a merge înă­ untru 12 hin führen vb. a se duce (într-acolo) 12 hinter prep. immer mehr adv. confecţionare Hertransport. curte 4 D 1 hoffen vb. a spera.e ni. producţie. cuptor de in­ ducţie 11 Industrie. hol de hotel Hundertstel. inclus D 7 Indirekt adj. hergebracht) vb. -e m. 11 producere. astăzi 7 heutig adj. -(e)s. a aduce (încoace) 12 D1 Herbst. a produce. industrie 9 Industriebetrieb. în dosul. hotel Hotelhalle. refl. refractar 19 höchstens adv. ridicat la 3 Hochleistungswerkzeug. tot mai mult 16 in prep. ca urmare. inclusiv. între­ prindere industrială D 8 Industriezweig. -(c)s. -e m. -s m. hidraulic 8 15 12 D4 D 4 19 15 ich pron. hergegeben) vb. -e n. gustare. a pleca afară (din oraş) D2 hineingehen (ging hinein. gab her. -5 n sutime hydraulisch adj. -n f. înalt. -es. costum bărbătesc Herrenbekleidung. -en f. de la Sie dumnea­ voastră 10 ihr pron. după. -e m. recipient tu­ bulär holen vb. -n f. a indica Hitzebeständigkeit. -s. splendid. -n f. în interiorul uzi­ nei/exploatării 21 ins in + dos în 6 insbesondere conj. informat 10 Ingenieur. îmbrăcăminte D 9 pentru bărbaţi D9 herrlich adj. foarte modern 18 Hochofen. în urmă 6 Hintransport. (în) totdeauna. vb. ist hingegangen) vb. -en m. în 4 inbegriffen prep. transport încolo 21 hinweisen (wies hin. vb. hingewiesen) auf + ac. voi 3 im = in + dein în 6 Imbif). -(e)s. a fabrica. a scoate. interesant 24 Interesse. deosebit D5 heute adv. ist hinausgefahren ) vb. ^. = înăuntrul. admirabil. excelent. 12 a da (încoace) a remite Herr. ajutor 21 hinausfahren (ă. între timp D4 isolierend adj.

a putea konstruieren vb. jenes pl. -s n. gekonnt) vb. -e m. nicidecum kennen (kannte. n. -e m. -e n. fiecare jedoch conj. piston Kognak. constructor. -n. odată cu altceva) kaufen vb. / . puţin pro­ babil keinesfalls adv. -(e)s. cap/capăt de cablu Kabine. acela. semnificativ Kesselblech. hîrtie izolantă Isolierstoff. -(e)s. cafea Kalandrieren. -Sorten m. -(e)s. aceia. deformare la rece Kaltverformung. haină. -n. rece Kaltpreßschweißen. îmbră­ căminte kleiden vb. an Jahreszeit. a cunoaşte kennen lernen vb. -es. -s. pl. procedeu de contact / • 14 Dă D9 D6 14 20 14 D9 D9 22 20 21 10 22 24 8 8 D 1 D10 16 D 4 D 9 11 18 4 15 2 25 7 D3 10 7 4 2 10 4 4 4 24 . -ien n. aşa e. —e m. -n n. -s. taxatoare Katalog. m. deştept Kniehebelpresse. pro­ iectant Konstruktionsbüro. acelea jetzt adv. -s. -n f. -s. ciomag Kolben. cu cît — cu atît mai jedenfalls adv. -s. clasă klassisch adj. desigur. nach der Karte după listă Kartoffelpüree. în nici un chip. -s. n. pl. aceea. -er n. clasic Kleid. rău) klein adj. -(e)s. -s. jedes pron. -e m. -s. friptură de viţel kalt adj. -es. -e n.. în nici un caz. sudare prin presare la rece Kaltverformen. -en f. con­ strucţie de caroserii Karte. -s. a face cunoştinţă kennzeichnend adj. a îmbrăca. bidon Kapazität. in Kauf nehmen a accepta (implicit. cineva jener. -s. pl. a construi. pl. -n m. prăvălie kaum adv. -er n. m. -e m. magazin uni­ versal. tînăr Junge. -s. m. -fe)s. jede. iulie jung adj. jene. înţelept. material izo­ lant 12 12 12 ja adv. cu greu. da Jahr. magazin. butca Knüppel. catalog Kauf. strung carusel Käse. f. -s. -s m. -e n. -s. jene. cumpărare. -. secol Januar. -e m. -n m. -s. bon de casă/de plată Kassiererin. -s m. -es. -s. m. brînză Kassenzettel. casieriţă. -5 / . băiat 1 10 D1 25 D1 D4 19 19 10 23 25 8 7 D1 13 D4 K Kabelende. a veni konisch adj. -en1/. -s f. f. a sta (bine. -s. kilogramforţă (kgf) Kilovoltampere. -en f. -es. -n. rochie. konnte. pl. listă de bucate. a proiecta Konstrukteur. n. —e m. calandrare Kalbsbraten. inteligent. acum Juli. însă jemand pron. n. pireu de car­ tofi 6 D9 19 D5 16 D5 15 17 15 15 16 11 18 D5 D5 Karusseldrehmaschinc.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 543 Isoliermaterial. kilovoîtamper Kind. -s m. gekannt) vb. ist gekommen) vb. n. abia. exact je-desto conj. -nen f. presă cu genunchi/ cu pîrghie articulată Knopf. m. -s. ianuarie jawohl adv. întreprindere mică klug adj. material izolant Isolierpapier. a cumpăra Kaufhaus. -s. copil Klasse. capacitate Karosseriebau. mic Kleinbetrieb. -s / . -5. f. -s n. -n f. cabină Kadmium. -. —er n. anotimp Jahrhundert. -(e)s. -m. -s. conic können (a. -. -n f. tablă de cazan Kilopond. în orice caz jeder. coniac Kollege. virgulă kommen (kam. pron. casă de comerţ Kaufladen. -e n. -(e)s. coleg Komma. -5 n. deformare la re­ ce Kanister. cadmiu Kaffee. -s. birou de construcţie/de proiectare Kontaktverfahren. m. da.

-s. -m. adj. -s. lung. curs kurz adj. -(e)s. -e m. -s. -en / . -(ejs. lungime langsam. laborant Laborantin. -e m. creion cu pastă Kunstleder. -e n. -e n. depozit. -s. -n f. magazie Lagergestell. -en m. -en f. a controla Kopie. ţară landen vb. ultimul. diriginte lernen vb. -s. -es. -s. gelesen) vb. a instrui. -s. -en f. -en. piele sintetică Kunststoff. a citi letzte adj. -e n. -n f. rastel lagern vb. a livra Lieferprogramm. a conduce Leiter. adv. lecţie. coroziune korrosionsfest adj. -n f. ^e m. -s. termen de livrare Lieferung. pix. livrabil liefern vb. -e m. / . -en f. ^e r. -s. -n. haide ! înainte ! să mergem 1 dă-i drumul ! să începem ! 6 D 10 2 8 24 8 25 15 6 9 7 3 1 2 9 Dl D7 8 4 7 7 7 20 17 17 17 19 D 8 16 6 D 7 D 7 D 2 D 2 14 3 6 D 6 6 25 D 3 . a ateriza lang 1. -s. n. laborantă Ladung. -n. -arten ::. mai degrabă liebenswürdig adj. guler Kranführer. lampă 10 4 4 24 12 1 21 12 6 Land. mărime de granulă Korrektur. a depozita Lampe. lagăr. -m. a se afla. a costa kostspielig adj. -e n. -« / . n. -n / . m arc electric/voltaic Lichtbogenschneiden. ni. linie. riglă Linie. macaragiu Kubikmeter. -. 2. randament leiten vb. din păcate Leipziger adj. freză de copiat kornblumenblau adj. a sta (în poziţie orizontală). metal uşor leider adv. material plastic de presare Kupfer. -es. -e n. f. -s. ^e m. -s. presă cu manivelă Kurve. ucenic Lehrstück. n. răşină sintetică Kunstpreßstoff. -(e)s. aici: curs. lăsa. -(e)s. gelassen) vb. -es. ^-er n. f. furnizare Liefervertrag. -en f. m. -e ni. material plastic Kunststoffindustrie. die Leipziger Technische Messe Tîrgul de Mos­ tre Tehnic de la Leipzig Leistung. încărcătură. a corecta Korrosion en. -n / . pi. linie links adv. cupru Kurbel. încet lassen (ä. de la gern adv. la/în stînga Lochstreifen. ließ. tăiere cu arc electric Lichtbogenschweißen. gelegen) vb. metru cub Kubikwurzel. aliaj lehren vb.a.i. industrie de material plastic/de mase plastice Kunststoffisolierung. -s n. scurt 21 4 4 7 18 9 23 7 D4 7 19 22 14 21 D9 4 8 7 6 16 16 18 22 18 12 9 2 15 13 7 2 Labor. amabil lieferbar adj. laborator Laborant. costisitor. -s. continuu. conform legen vb. -(e)s. n. -(e)s. a învăţa lesen (ie. contract de livrare/furnizare Lieferwerk. corectură Korridor. -n / . -e)s. încărcare. -(e)s. a da comandă să Lauf. izolaţie din material plastic Kunstharz. manivelă cot Kurbelpresse. capitol leicht adj. coridor korrigieren vb. bandă perforată los ! interj. decurs laut prep. curbă Kurs. -(e)s. cel/cea din urmă. -nen f. -n f. -en f. rezistent la coroziune kosten vb. rădăcină cubică Kugelschreiber. f. scump Kragen. f. albastru intens Korngröße. -s. a pune (în poziţie orizontală). -e n.544 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN kontinuierlich adj. adj. a preda Lehrling. -s. timp de Länge. -e m. a aşeza Legierung. conducător. plan de ansam­ blu Lager. -(e)s. ultima Lichtbogen. 1. -e m. uşor Leichtmetall. -n f. a se găsi Lineal. las. de la Leipzig. pi. 2. m. -e m. sarcină electrică Lageplan. -e n. -s. program de livrare Liefertermin. -n f. -(e)s. pi. copie Kopierfräsmaschine. controlor kontrollieren vb. neîntre­ rupt Kontrolleur. livrare. uzina furnizoare liegen (lag. sudare cu arc electric lieber comp.

. pulbere de meta^ 23 Metallschichte. nahm mit. -(e)s. pi. agregat de ma­ şini Maschinenteil. strung automat multiax meinen vb.DICŢIONARE GERMA. manometru Mantei. n. -e n. -en / . -en f. -n f. -en m. n. prese. ceasornic comparator 5 Messung. -n. măsurare 5 Meßwerkzeug. eine Meinung äußern a exprima o părere Meißel. tip de maşină Masse. a măsura 5 Messen. mediu mehr num. f. -s n. -e n. aparat de măsurat 5 Messing. cel puţin 19 Minute. colaborator 10 miteinander adv.—e m. mie 10 mit prep. f. alamă 9 Meßuhr. prînz D 2 Mittagessen. mitge­ nommen) vb. -n f. maşină Maschinenbau. a soluţiona. pi. -n f. construc­ ţie de maşini Maschinenhalle. valoare măsurată 13 Metall.N-ROMÂN 545 lösen vb. strat de metal 19 Metallteil. suprafaţă a me­ talului 19 Metallpulver. -ten n. -sses. -es. 1/103 . metalurgie a pulberilor 23 Mctalloberfläche. a face Magnesium. opinie. metodă 20 mich pron. -(e)s. poştă aeriană 21 14 D6 M machen vb. de la viei cel mai mult. -(e)s. micrometru 5 Mikron. meşter 3 meistverwendet adj. metal 9 metallisch adj. minut 8 mir pron. -sses. . n. -n f. majoritate. înmulţit cu. -en. 1. maioneză Mechaniker. s n. de cele mai multe ori 19 Meister. mecanic mechanisch adj. de mai multe ori. magneziu Mahlzeit. metru de măsură 5 Methode. f. -n f. ~sse m. -s. piesă de metal 19 Meter. material Materialfluß. masă a ma­ şinii Maschinentyp. daltă 3 9 D5 7 14 5 9 5 D9 10 16 3 17 3 17 1 14 16 8 8 4 21 21 24 D5 3 15 25 24 13 13 14 D2 25 3 meist num. f. -s f. -e m. marcă (monedă) Markt. comp. flux de ma­ teriale Materialflußdiagramm. diagramă de flux de materiale Matritze. -5 n. -en f. om 25 menschlich adj. masă de prînz D 2 Mitte.) milion 22 Millimeter. mangan Manometer. -(e)s. adv. -5 n. micron 8 Million. -e m. -sse n. împreună 17 mitkommen (kam mit. palton Mark. -en. mantou. f. metaloceramică. masă Maßeinheit. omenesc 25 Menge. mecanizare Medium. a fi de părere Meinung. -dien n. pi. organ de maşină Maschinentisch. -n / . mă 12 Mikrometer. Mill. -s m. de cele mai multe ori 19 Meiste. -s m. toată lumea. -(e)s. -en f.. unitate de măsură Material. a veni cu cineva 11 mitnehmen (i. in. -n f. -n f. 2. pi. teren al tîrgului de mostre D6 messen (i.. -s. măsurat 5 Meßgerät. tîrg de mostre D6 Messegelände. a socoti. comp. cea mai mare parte 20 meistens adv. -s m. -s n. -s m. -(e)s. -(e)s. -(e)s. -s «. -en f. cantitate mare. -n f.pl. -en f. n. de la viei mai mult mehrfach adj. măsurare. -es. -n f. -e n. -s n. -e m. cel mai des fo­ losit 17 Mensch. -s m. -s. de la einmal ia man pron. soluţie Luftpost / . ist mitgekom­ men) vb. en m. ori. f. -s. sculă de măsurat 3 Meßwert. n. a rezolva Lösung. / . -e n.pl. -(e)s. mulţime 9 Messe. masă. (prese. cu 5 Mitarbeiter. mijloc 6 35 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. multiplu Mehrspindeldrehautomat. -en f. oricine. -5 n. a crede. -e n. -(e)s. maß. piaţă Maschine. -e m. -en f. părere. maistru. Mahlzeit ! Poftă bună 1 Să vă fie de bine ! mal adv. metru 8 Metermaß. metalic 19 Metallkarbid. -(e)s. -n f. gemessen) vb. —e m. pi. -(e)s. sala/hala maşinilor Maschinensatz. pi. -e m. a lua/a duce cu sine D 10 Mittag. milimetru 8 mindestens. carbid metalic 23 Metallkeramik.(e)s. -en f. -en m. cineva Mangan. mecanic Mechanisierung. -n f. pe mine. matriţă Mayonnaise [-'we:za]. f.

instalaţie/amena­ jare nouă Neuerung. nicht wahr ? nu-i aşa ? Nichteisenmetall -(c)s. după aceea. a înmulţi Münch(e)ner adj. -en f. după masă. -cn m. a putea. -es. aş vrea möglich adj. a moderniza mögen (mochte. -s. -cnf. apropiere nähern vb. -s. hală de montaj Montagevorrichtung. nu . după amiază nächste adj. -c n. -(c)s. gemußt) vb. sijnr. -es.546 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Mittelalter. -5. nichel Niederfrequenz-Tiegelofen. metal neferos nichtleitend adj. şi adv. -(e)s. a se apropia Nahtschweiften. superi. miercuri möchte v. pl. a nota D2 24 Dl 22 D5 18 23 D6 D 3 17 D6 D8 11 D8 6 D9 12 1 9 15 17 14 18 20 22 6 1 15 7 9 13 9 N nach prep. după amiază 7 11 18 23 21 D2 21 11 24 1 10 14 . de la na/te 1. spre. natural. metal neferos nennen (nannte. -(c)s. a pofti. -n f. a lua nein adv. pl. mîine Morgen. dezavantaj Nachtisch. lingă nebenan adv. următor Nacht. -en / . -cn f. genannt) vb. nit noch adv. după Nacharbeit. -e n. gemocht) vb. m. genommen) vb. nume Nationaltheater. motor Motorleistung. / . nou neuartig adj. -en f. posibilitate Moment. -(c)s. încă notieren vb. nou. 2. într-un gen/fel nou Neueinrichtung. -n m. cadre tinere nahe adj. a indica Netz. -e m. -ns. -(e)s. -s. moment. -eu f. Guten Morgen ! Bună dimineaţa ! Motor. prelucrare suplimen­ tară nacharbeiten vb. -(c)s. inovaţie Neukonstruktion. după ce nachher adv. -c m. a retuşa. f. modern modernisieren vb. pl. telefon automat (cu fisă) Museum. clipă Moment. -c m / i n e l de strîngere Niet. num. finisare nachdem conj. neutru nicht adv. -u f. -m. model modern adj. moment (de tor­ siune. şi conj. -e m. montor montieren vb. construcţie nouă neun. f. fireşte Naturwissenschaft.re medic Mittwoch. n. pl. plasă neu adj. din/de îa München Münzfernsprecher. polar etc. a monta morgen adv. magnetic. -s n. nu NE-MctaU (Nichteisenmetall). cuptor de topit cu creuzet de joasă tensiune Niederhaltering. -e m. -n f. aproape Nähe. -s. -en f. apoi. (e)s. a dori. cadru tînăr. lună Montage. desert Nachwuchs. -s. -es. --c f. dimineaţă. -(e)s. dispozitiv de montaj Montagewerkstatt. -c m. noapte. -cn f. -e n. reţea. alături nehmen (i. -e m. ich möchte. nahm. ich möchte aş dori. ştiinţă a na­ turii neben prep. aş vrea Modell. după masă. a corecta Nachbearbeitung. -s m. putere a moto­ rului multiplizieren vb. -c m. sudare prin cusătură Name. -e n. -e n. -(c)s.) Monat. mögen. rău conducător Nickel. a numi. -e m. -en n. montaj Montagearbeit. -(e)s. -en f. -s. muncă de montaj Montagehalle. pe urmă Nachmittag. -s. — en f. -s m. a fi obligat 23 13 D 1 10 11 9 10 10 19 23 12 12 D 1 8 20 4 18 20 4 4 Dl D2 8 14 7 D8 D6 D8 1" nachmittag adu. Gute Nac/it ! noapte bună ! Nachteil. nouă neutral adj. -cn f. atelier de montaj Monteur. ev mediu Mittelwert. -c m. cel mai apropiat. posibil Möglichkeit. / . valoa. teatru naţional natürlich adj. la. muzeu müssen (mußte. a tre­ bui. refl.

deşi. portal Portalfräsmaschinc. strung frontal 4 planen vb.D 3 poarte Paßformalität. adj. in Ordnung ! în ordine / regulă !. kalte Platte gustare / 5 mîncare rece. număr numerisch. nach oben — in sus. mate­ 16 rial plastic 16 plastifizieren vb. -e n. -c n. pateu pastetă 24 Patent. -es. bilet cu 3 loc numerotat 16 pneumatisch adj. fructe comestibile D 5 obwohl adv. -e m. regulă. deşi. deschis 23 oft adv. parfum D 9 Passant. necesitate Nummer. ein paar cîţiva. a pune în ordine D 4 Organisation. pereche D 9 paar num. -es. -n f. f. paletă 21 Papier. placă de pertinax (monedă Pfennig. -es. a plănui. plastic 23 Platinpulver. în susul 15 Oberingenieur. -(e)s. pasant. tichet de loc. paşaport Paßamt. cuptor. -e m. a parca (un automobil) D 8 Parfüm. -n f. cu toate că 20 Obst. -n f. -s.. -(e)s. -en f. trecător. -e n. octombrie D 1 Oktoberfest. loc Platzkarte. — e (prese. organizare. -n f. -(e)s. -s. -n f. n. pneumatic Polizeidienstelle. fază lb Phenolharz. o ! D 4 ohne prep. 12 Pertinaxplatte. deasupra. pauză Paß. hîrtie 6 Papierkorb. D 3 cîteva Palette. -n f. orga­ nizaţie 20 organisieren vb. sus. -en f. necesar Notwendige. răşină fenolicâ Pinakothek. numeric nun adv. pi. -en. •-« m. n. —sse m. masă plastică. n. -n f. -es. coş de hîrtie 6 parken vb. -s m. galerie D 8 de picturi 21 Plan. des. -(e)s. rafinerie de D 3 7 petrol 12 pertinax Pertinax. suprafaţă 8 Oberflächenstrom. -n f. ordine. cifră de plan Plast. maşină de 14 frezat portal . olimpic D 8 Ordnung. -(e)s. aperitiv 12 Platz. oscilograf 5 Oxydation. -e n. sobă 2 offen adj. -e m. f. -n f. -e m. austriac D 10 Oszillograph. f. -n. -s. -en m. in Ordnung bringen = a aranja. -n. -en f. pinacotecă. a organiza 12 Ostbahnhof. -n f. -n f. pl. f. ospătar D5 Oberfläche. plan 14 Plandrehmaschine. / . dacă 25 oben adv. — n. -en f. -(e)s. pulbere de platină 23 Plättchen. acum nur adv. 3 divizionară a mărcii) 5 Pfund. / . -es. gară de est D 10 Österreich. Austria D 7 österreichisch adj. ori 5 Ofen. -es. -^-e m. plăcuţă Platte. inginer şef 4 obgleich adv. -(e)s. -e n brevet D 2 Pause. placă. -en f. fenig. pi. —er n birou de paşa. -(e)s. ~-c m. -en. circumscripţie 3 de poliţie 14 Portal. -(e)s. -en f. 1/2 kg) 20 Phase. -in. a plastifia 13 plastisch adj. cu toate că 20 oder conj. curent de suprafaţă 13 oberhalb prep. -(e)s. necesar Notwendigkeit. a planifica 10 Planzahl. oxidare 17 Paar. novotex notwendig adj. -e n.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 547 Notizblock. -es. —e m. -n f. pi. Ost Bhf) m. deseori 11 oh ! interj. petrecere populară din Octombrie D 8 olympisch adj. pi. -(e)s. -s. fără 4 Oktober. -en f. numai. -e n. adesea. pieton D 6 D 5 Pastete. formalitate / con­ D 3 trol al paşapoartelor D 10 Paßkontrolle. bloc de notiţe Novotex. -c n. -en m. nur noch = de acum. control al paşa­ poartelor Petroleumraffinerie. m. -s. von oben — de sus D4 Ober. -n. numai 6 12 17 20 20 1 14 11 11 ob conj. -s. -sses. funt (aprox. -s. sau. -5. -en f.

-(e)s. -n f. -e n. -s n. carton presat Preß verfahren. epruvetă. n. izvor 8 8 7 11 D 1 21 K Rabatt. ±±er n. spaţiu. temperatură a mediului înconjurător D 7 1 18 14 6 D 4 22 24 D 4 D 8 D 6 10 24 8 17 . -e m. probă. încăpere Raumfahrttechnik. -s. -es.548 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Portion. pe. productivitate Profil. maşină de găurit radială Radiergummi. roată Rädchen. piaţă a pri­ măriei Raum. maşină de rectificat profiluri Programm. practic Praxis. a proba Probekörper. -n f. reducere de preţ Rad. tehnică a rache­ telor rasieren vb. grozav ! asta-i grozav ! Prinzip. -en. -es. rădăcină pătrată Qualität. -(e)s. preşpan. -e m. D 5 D 6 D 6 7 12 22 17 11 18 D 7 D 9 15 17 23 15 17 12 16 16 D 2 24 8 8 D 9 13 13 21 10 25 11 16 12 18 11 D 7 7 6 13 13 13 17 Pulvergewinnung. program Prospekt. particulă do pulbere pünktlich adj. —er n. pulbere. f. -s n. principiu pro prep. -en f. —e m. n. -s. sudare prin presiune Preßspan. -n f. hîrtie presată. a verifica. -es. problemă Produktion. şi interj. -e m. poştă Postleitzahl. a examina Prüfgerät. -(e)s. procedeu de presare Preßwerkzeug. -en f. profil Profileisen. -en f. practicant praktisch adj. -s m. curăţire 23 23 23 23 D 2 17 D 9 9 11 11 QU Quadratmeter. milimetru pătrat Quadratwurzel. sursă. -(e)s. -s «. -(e)s. volum. sculă de precizie Preis. / . număr al unui oficiu poştal /codul localităţii potenzieren vb. «. ieftin Presse. a încerca. rotiţă Radialbohrmaschine. radio Rahmen. piesă presată Preßkraft. primărie Rathausplatz. n. -en f. gumă de şters Radio. -n f. -(e)s. -en f. punctual Punktschweißen. —e m. pi. porţiune Post. sculă de presat prima ! adj. f. -s n. rabat. de Probe. convenabil. -e n. calitate Quartal. epruvetă Probestab. -n /. -e n. -n f. pi. ^e m. -s. preţ preiswert adj. -s. procedeu / metodă de verificare Pulver. practică Präzision. -fe)s. ^er n. / . —e m. -(e)s. f. -en m. f. -e n. -s n. -e n. -(e)s. -e n. -(e)s. -en f. -en f. -(e)s. -e n. forţă de presiune Preßschweißen. -n f. -(e)s. -es. prospect Prozent. -s. aparat de veri­ ficat Prüfung. -(c)s. tehnică a astronauticii / a zborurilor cosmice Rauminhalt. -en f. purpuriu putzen vb. -n f. cadru Raketentechnik. -en f. pi. -(c)s. a presa Preßgut. fier / oţel profilat Profilschleifmaschine. precizie Präzisionswerkzeug. -5 n. -s. presă pressen vb. obţinere de pulberi Pulvermetallurgie. -s m. -en f. procent prüfen vb. -en f. con­ trol. -ien n. metru p ă t r a t Quadratmillimeter. bară de probă Problem -(e)s. -s n. -s ni. probă probieren vb. tehnică de producţie Produktivität. producţie Produktionstechnik. pi. sort / categorie de pulbere Pulverteilchen. f. -e n. examen Prüfverfahren. -en f. -e m. —e f. metalurgie a pulberilor Pulversorte. verificare. -(e)s. sudare prin puncte Puppe. -s. conţinut Raumtemperatur. a curăţa Putzen. n. a ridica Ia o putere Praktikant. pi. trimestru Quelle. a bărbieri Rathaus. porţie. -en f. păpuşă purpurrot adj.

-s n. -(e)s. a schleifen (schliff. rest Resultat. vin de Rin Rhythmus. -e m. vagon de dormit 17 Schlag. roşu rotgelb adj. serie.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 549 17 9 D 9 D 6 10 D 7 2 Reaktion. -(c)s. f. -es. 15 Sammelmappe. -s m. a rezerva Residenz. adorabil reservieren vb. -ses. = la / în dreapta Reibschweißen. ij-sse m. -es. dos /partea din spate Rumänien. valoare orien­ tativă ringförmig adj. substanţă de 24 artificii Schiffbau. -s. bronz. rînd. pl. pl. mapă de colecţie D 7 sämtlich adj. -e m. inelar.n. bine. -n f. tombac 19 4 7 7 rotieren vb. revo­ luţionar Revolverdrehmaschine. amortizînd zgomo­ tul 22 Schalter. probă de 13 comutare Scheibe. -n f. n. / . -en f. -e m. socotire Rechnung. a ajunge reichhaltig adj. timp / durată de călă­ torie Reiseziel. a crea 25 Schaffner. obiect. 1. -e m. a 24 părea. •s m. -n f. -es. a conveni. şlefuitor Schleifmaschine.pl. -e n. -n f. -s. disc 2 Scheibchen. -n / . sudare prin frecare reichen vb. a da. a curăţa Reise. a dărui. birou de voiaj Reisegepäck. a spune Sammelbegriff. f. schematic 18 schenken vb. 1. n. foarte. m rugină rot adj. rotund 11 6 17 D 7 D 5 21 19 D 1 D 10 D 10 D 10 D3 6 6 D 8 D 4 D 8 D 7 13 25 14 15 D 4 D 5 22 7 20 D 7 23 13 9 16 25 24 1 19 9 9 11 Sache. -n f. -en f. -(e)s. a fi pe plac. -e m. recepţie Rheinwein. -(e)s. şiling D 5 Schinken. -s. turnătorie cu forme de nisip 11 schade adv. geschliffen) 3 şlefui 3 Schleifer. f. drept. 1. f. circular Roheisen. pl. n. ceea ce este bine / corect / just Richtpreis. -er n. -s. -» / . a calcula. mers de 14 tîrîre • vb. f. recht sein + dat. conductor D 3 schalldämpfend adj. piesă brută Rolle. n. -n f. călătorie Reisebüro. planşetă Reißfeder. -(e)s. preţ orientativ Richtwert. strung revolver Revolverpresse. f. -s. noţiune colectivă. -(e)s. -n f. -en f. -e m. bogat (în conţinut) Reihe. e m. -en f. -(e)s. m. -(e)s. ţintă a călătoriei Reißbrett. -e n. geschaffen) vb. presă revolver Rezeption. -(e)s. trăgător. -e m. peniţă de desen reizend adj. călătorie / drum de înapoiere Rückseite. calcul. român (esc) rund adj. -n f. lucru D sagen vb. -e m. •(e)s. f. a acorda 12 Schere. rezultat revolutionierend adj. -(e)s. a face impresia că 24 schematisch adj. şaibă mică 18 scheinen (schien. rol Rost. bagaj Reisezeit. -(ejs. pl. -n f. comutator D 6 Schaltversuch. just. roşiatic Rückreise. 2. pi. ^e m. calcul. rolă 2. foarfece Schichtpreßstoff. -s. -n. a socoti. revoluţionînd. păcat D 1 schaffen (schuf. -en f. -men m. a trimite 7 Schießstoff. lovitură 4 schlecht adj rău. construcţie de 17 nave D 9 Schilling. -en f. -(e)s. exact. a conta Rechnen. roşu gălbui Rotguß. pl. -e m. maşină de şlefuit 14 . reşedinţă Rest. materie primă Rohteil. calculare. recht haben = a avea dreptate . ritm richtig adj. -e m. şir reinigen u&. România rumänisch adj. a se roti rötlich adj. reacţie rechnen vb. -sses. -e m. şuncă D 3 Schlafwagen. corect. -s n. fontă brută Rohr. -5. ţeava Rohstoff. geschienen) vb. material plastic stratificat 12 schicken vb. n. -(e)s. -n / . just Richtige. pl. -(e)s. prost Schleichgang. f. fermecător. ghişeu 2. complet. recht gern (e) = cu multă plăcere rechts adv. total D 7 Sanclgießerei. -5 m. -e n. socoteală recht adv. -(e)s. şaibă. -5 m.

-s n. micrometru 3 Schraubenschlüssel. a datora D 3 schulen vb. n. -en f. argintiu 9 Silizium. n. -e n. -e m.^em. de sine stătător. argintiu 9 silbrig adj. -nen f. 1. deja. -(e)s. f. -n f. a (se) topi 11 Schmelzen. —sser n. pi. maşină de sablat cu jet de alice 11 Schloß. a scrie 7 Schreibmaschine. gheată. -cn / . de la sine înţeles.-e n. n. din partea lui 17 seit prep. war. -s m. n. curs de şco­ larizare 7 Schutzelektrode. croială. -n f. a tăia D 4 schnell adj. a varia 9 schwarz adj. a oscila. -e n. -(c)s. -n f. -s. f. independent 25 selbstverständlich adj. n. f. pi. castel D 8 schmelzen (i. -» / . = şase 1 sehen (ie. siliciu 9 Silumin. bijuterii. convertizor de sudare 17 Schweißvorrichtung. -(e)s. f. -en f. -n f. -e m. 1. monument D 8 sehr adv. siluminiu 11 sind vb. -s m. ist gewesen) vb. înşişi 24 selbstregelnd adj. natural D 3 September. -n f. tren accelerat D 10 Schnitt. strat protector 19 15 schwanken vb. sehr wohl •-prea bine 8 Seidenfutter. -n / . pi. sudură prin topire 17 Schmelztemperatur. ele 2 Sie pron. -e m. oscilaţie 5 sechs num. -sses. 2. de 11 Seitenstraße. îngheţată de şocolată D 5 schon adv. argint h Silberschicht. sah. -s. tempera­ tură de topire 17 Schmieden. -(e)s. f. -es. metal negru 9 Schweißen. (ist) geschmol­ zen) vb. -s. înşivă. n. gesehen) vb. / . -(c)s. repede 17 Schnelläuferpresse. oscilant 13 Schwingung. forjare 15 Schmiedeteil. greu 2 Schwermetall. fason D 9 Schokoladeeis. a fi 10 seinerseits adv. sudare 17 Schweißstelle. -(e)s. pi. atmosferă de gaz protector 23 Schutzschichte. presă rapidă 15 Schnellzug. sinterizare 23 . -n f. căptuşeală de mătase D 9 sein (bin. dispozitiv de sudat 18 schwer adj. dumneavoastră 3 1 sieben num. -n f. gaz inert / de pro­ 17 tecţie Schutzgasatmosphäre. foarte (mult). strat de argint h silberweiß adj. negru Schwarzbrot. însumi. metal greu 9 schwingend adj. -s. -(e)s. -(c)s. înşine. ea. schmolz. maşină de scris 22 Schublehre. pi. pîine neagră D 5 Schwarzmeerküste. -n f. f. frumos D 4 Schraube. a vedea 6 Sehenswürdigkeit. loc de sudură 17 Schweißverbindung.550 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Schleuderstrahlmaschine. de atunci 16 Sekretärin. litoralul Mării Negre D 1 Schwarzmetall. -s m. -cn f. -(c)s. şubler 3 Schuh. a aşeza. a proteja 19 Schutzgas. -s. n. giuvaeruri 23 Schneide. şurub 1 Schraubenlehre. stradă laterală D 6 seither adv. a şcolariza 18 Schulungskurs. -e m. -n f. încălţăminte D 4 schulden vb. a instrui. -n f. geschnitten) vb. 2. -en f. -s. -n f. cheie pentru şuruburi 3 schreiben (schrieb. a sinteriza 23 Sintern. broască. -e n. -s. muchie tăietoare 23 schneiden (schnitt. -e m. topire 11 Schmelzpunkt. -e n. ei. a pune 18 sicher adj. sein s 21 innvoll adj. pi. pantof. septembrie D 1 setzen vb. tăiş. electrod de gardă / de protecţie 13 schützen vb. pi. îmbinare prin sudare 17 Schweißumformer. şapte Silber. sigur 19 sie pron. geschrieben) vb. -es. -e m. piesă forjată 23 Schmuck. pi. potrivit scopului. cu rost s intern vb. lucru demn de văzut. f. -es. la rindul său . autoreglat 25 selbstständig adj. însuşi. punct de topire 23 Schmelzschweißen. -cn f. v. însuţi. secretară 7 selbst pron. -s. încă de pe acum 10 schön adj.

a refula Steckdose. sprach. tare. -en f. jucărie. gestanden) vb. vară D 1 Sonderbauart. -en f. construcţie specială 14 sondern conj. -5 n. -(e)s. de la sogenannt adj. -cu. f. -n f. -e n. îndată D 4 sog. a decola statisch adj. permanent. în felul acesta 21 sobald conj. listă de bucate D 5 Speisesaal. stadion Stadt. în locul. gesprochen) vb. -(e)s. m şplint 1 sprechen (i. tîrziu D 2 Spannung. bară mică. a introduce Stecker. aşchiind 23 spanend adj. oprire. priză stecken vb. ~c in. a fi exact stimmt ! vb. -s. pi. prese. II. solches pron. procedeu (de curăţire) prin jet Straße. 20 întrucît sofort adv. a sta (în poziţie verticală) steigen (stieg. epocă de piatră Stelle. cs kommt zu Stockungen intervin stagnări Strahlverfahren. poziţie stellen vb. sever. în loc de stauchen vb. -e in. -cu f. -s m. ştanţare Stanzwerkzeug. mereu. precum şi 20 sowohl — als auch conj. atit — cît şi 16 spanabhebend adj. -s m. a întinde Streckgrenze. -n / . -en f. totdeauna. zu Stockungen kommen a stagna.(e ) s. / . a îngraşă. a dirija. aşa e ! exact! în regulă ! Stock. ochi la capac D 5 Spie!. riguros Strom. -n f. turnare prin injecţie 16 Stab. stradă Straßenbahn. alt. a lua masa D 2 Speisekarte. . soclu. -s m. -(c)s. limită de curgere streng adj. —e m. crescînd Steinzeit. nuni ai dacă. -er n. -s in.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 551 D 8 D 6 D 8 9 18 6 11 D 7 20 12 21 15 15 15 19 D 10 13 19 15 6 6 6 3 8 13 25 18 6 20 16 1 D 4 D 4 D 4 20 11 D 6 D 6 15 13 18 13 17 Sintermaterial. -(e)s. aliaj de oţel Stahlschrank. astfel. -(c)s. şi n. postament sofern conj. atelier de ştanţare. -s in. generator electrie . ständig adj. -e n. -(e)s. pi. celălalt 19 sowie conj. -e in. asemenea. -n. -e n. -n / . 15 atare. a porni. oraş Stadtrundfahrt. -c. -en f. aşa-zis 7 sogar adv. numaidecît. a stanţa Stanzerei. sculă de stanţat stark a