,vy.o Ü32.

I n g . B E N N O O E P A U S C H E G * Lector univ. GRETE K L A S T E R - U N G U R E A N U

Germana
pentru

ingineri şi tehnicieni
Coordonator Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

EDITURA TEHNICĂ • BUCUREŞTI

?cA 0 ;

Grfoyu}

BIBLIOTECA MUNICIPALA ,' '. 3 1 D O V E A N U -

Inventar n r . ins.

w

Redactori: Nina Diaconescu, ing. Constantin Marin Tehnoredactor: Nicolae Şerbănescu Coperta şi supracoperta: Eugen Kery
Coli de tipar 35. Planşe l. Tiraj 9300 + 90 + 40 exemplare legate C. Z. 43-8:62 Tiparul executat sub comanda nr. 103 la întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918" Str. Grigore Alexandrescu nr. 89—97 Bucureşti Republica Socialistă România

"•«ectSu***

CUVÎNT INAINTE

Dezvoltarea industriei noastre este strîns legata ie relaţiile tehnicoştiinţifice şi economice cu ţările avînd un înalt nivel de dezvoltare tehnică. între aceste ţări se numără şi Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Austria, Elveţia, precum şi ţările nordice şi altele, unde limba germană este un mijloc de comunicare folosit în legăturile economice inter­ naţionale. De asemenea, pentru completarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor în pas cu dezvoltarea rapidă a tehnicii moderne, există o literatură vastă în toate do­ meniile tehnice, publicată în limba germană, material informativ, care stă la dispoziţia inginerilor şi tehnicienilor în bibliotecile instituţiilor de documentare, de proiectare, în uzine şi fabrici, în întreprinderi de export şi import, în bibliote­ cile facultăţilor tehnice etc. Legăturile directe cu reprezentanţii firmelor străine, interpretarea corectă a diverselor cataloage pentru achiziţionarea maşinilor, a manualelor şi instrucţiu­ nilor pentru exploatarea utilajelor şi instalaţiilor sau ducerea de tratative cu reprezentanţii firmelor străine care cumpără de la noi maşini-unelte, tractoare, utilaje de foraj etc. implică adesea cunoaşterea limbii germane. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că numărul inginerilor şi tehni­ cienilor care sînt trimişi în străinătate pentru specializare sau ca participanţi la diverse conferinţe şi congrese internaţionale este în permanentă creştere. Fără cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională, printre care se numără şi limba germană, cadrele chemate să lucreze în domeniile menţionate şi să reprezinte ţara noastră, nu pot face faţă acestor sarcini. Lucrarea „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este o încercare de a veni în sprijinul inginerilor şi tehnicienilor în vederea însuşirii limbii germane şi familiarizării — pe cit este posibil în cadrul unei asemenea lucrări — cu voi cabularul şi limbajul tehnic german. Desigur că nu este posibil de a se cuprinde toate domeniile tehnice, chiar numai cu cîte o singură lecţie. De aceea autorii au considerat util de a alege ca bază ramura construcţiilor de maşini, ca cea mai răspîndită în ţara noastră, şi care cuprinde un însemnat număr de cuvinte de bază valabile şi pentru alte ramuri înrudite. Lucrarea cuprinde 25 de lecţii, 15 articole tehnice de interes general ca lec­ tură suplimentară, începînd cu lecţia a 11-a, precum şi o culegere de dialoguri

4

CUVÎNT I N A I N T E

şi conversaţii de uz cotidian pentru cei care intră în contact direct cu inginerii şi tehnicienii străini sau sînt trimişi în străinătate şi deci nevoiţi să se informeze sau să se orienteze în mijlocul unei populaţii care vorbeşte limba germană. Pe lîngă aceste două părţi de fond ale cărţii, o a treia parte dă cheia de rezolvare a celor 580 exerciţii, pe care cititorii studioşi o pot consulta spre a controla încercările lor proprii de soluţionare. Un vocabular german-român de circa 2400 cuvinte, cu indicaţia caracteru­ lui lor gramatical şi a lecţiei în care au apărut, oral şi în scris, încheie volu­ mul. O scurtă bibliografie orientează asupra surselor principale de documentare. Chiar şi o răsfoire sumară a cuprinsului dă o impresie de ordine strictă, de migală şi competenţă, calităţi indispensabile pentru acest gen de manuale. O examinare mai atentă revelează multe alte avantaje. Succesiunea lecţiilor introduce treptat cititorul atît în elementele de bază ale limbii germane cît şi în bazele tehnologiei industriale moderne. Reguli gra­ maticale şi excepţiile de la acestea uşurează înţelegerea topicii şi a modului de exprimare a limbii germane. Pe măsură ce lexicul şi gramatica se complică, se adîncesc şi problemele tehnologice. Această înaintare progresivă pe ambele planuri nu se puteau realiza în bune condiţii, decît prin colaborarea strînsă între un autor filolog şi altul tehnolog, ambii erudiţi în specialitatea lor şi cunoscînd perfect limba germană precum şi limba română. „Germana pentru ingineri şi tehnicieni" se adresează tuturor inginerilor şi tehnicienilor din instituţiile de cercetare şi proiectare, din uzine şi fabrici, din întreprinderile de export şi import, precum şi studenţilor din facultăţile tehnice din ţară. Este de presupus că toţi cei vizaţi vor primi cu interes apariţia acestei cărţi şi o vor utiliza din plin.
Acad. dr. doc. ing. A U R E L AVRAMESCU

CUPRINSUL

Introducere Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană PARTEA I Lehrstück 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Lehrstück 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Lehrstück 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lehrstück 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 1. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Articolul hotărît, nehotărît şi nehotărît negat Pronumele demonstrativ „das" Pronumele interogativ „was" ? Propoziţia interogativă Numeralul cardinal 1 — 12 2. Die Maschinenteile Pronunţare şi ortografie Pronumele personal Adjectivul predicativ Conjuncţia „auch" Pluralul substantivelor 3. Das Werkzeug Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Prezentul indicativ al verbelor Prezentul indicativ al verbului „sein" Substantive compuse Substantive derivate 4. Die Werkbelegschaft Pronunţare şi ortografie Prezentul indicativ al verbului „haben" Cazul acuzativ al substantivelor Valenţa verbelor Pronumele interogativ „wer ?" Prepoziţii cu acuzativul Verbe derivate

12 12

32 36 37 39 40 40 41 43 48 49 50 51 52 57 64 65 66 69 69 72 75 78 80 80 82 85 86 87 89 92 94 96 98 100 100 101 102 105 108 109

Lehrstück 5. Meßgeräte 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Pronunţare şi ortografie Cazul dativ al substantivelor Prepoziţii cu dativul Valenţa verbelor (continuare) Substantivarea infinitivului Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît Pronumele indefinit „man" Cazurile dativ şi acuzativ al unor substantive masculine (completare)

Lehrstück 6. I m Konstruktionsbüro 6.0 Pronunţare şi ortografie 6.1 Verbe corespondente

/

6

CUPRINSUL

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Lehrstück 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Lehrstück 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Lehrstück 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Prepoziţii bicazuale Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (continuare şi rezumare) Valenţa verbelor (continuare) Ordinea părţilor sintactice Substantive compuse (continuare) 7. Zählen und Rechnen Pronunţare şi ortografie Numeralele cardinale Numeralele ordinale Imperativul de politeţe Cazul genitiv al substantivelor Negaţia „nicht" Substantive derivate (-ung) Valenţa verbelor (continuare) 8. Die Maßeinheiten Pronunţare şi ortografie Verbe cu modificări vocalice Declinarea substantivelor (sinteză şi recapitulare) Pronume demonstrative Substantive derivate Valenţa verbelor Genul substantivelor compuse cu „Meter" 9. Die Metalle Pronunţare şi 'ortografie Adjectivul atributiv Pronumele interogative Verbe derivate Valenţa verbelor Substantive compuse (continuare) Adjective compuse

112 118 119 102 102 125 128 129 132 133 134 136 138 139 141 143 144 145 151 153 153 154 156 159 159 163 165 167 167 168 170 172 173 176 177 180 180 182 1S2 184 187 188 191 193 196 198 198 400

Lehrstück 10. Das Werk. Unsere Erzeugnisse 10.0 Pronunţare şi ortografie 10.1 Pronumele posesiv 10.2 Pronumele personal (completare) 10.3 Verbe modale 10.4 Infinitivul prepoziţional 10.5 Pronume indefinite 10.6 Valenţa verbelor 10.7 Substantive compuse (continuare) Lehrstück 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11. Die Gießerei Pronunţare şi ortografie Verbe separabile Cadrul sintactic al propoziţiei germane Comparaţia adjectivelor Adverbele pronominale Valenţa verbelor Cuvinte prescurtate Lectura suplimentară: „Die Strahltechnik"

CUPRINSUL

7

Lehrstück 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Lehrstück 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

12. I m Werkstoff lager Pronunţare şi ortografie Pronumele personal (completare) Verbe reflexive Adverbele „her" şi „hin" Cuvinte interogative Omiterea unor părţi sintactice Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Werkstoffe" 13. Die Werkstoffprüfung. Pronunţare şi ortografie Participiul perfect al verbelor Diateza pasivă Pronumele impersonal „es" (completare) Participiul prezent Numerale compuse Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii Valenţa verbelor

202 205 206 207 209 210 210 211 213 215 219 219 221 224 224 226 226 227 229 231 234 235 237 238 240 241 242 244 247 248 250 251 252 254 255 258 261 261 264 265 269 269 271 273 276 277 280 281

coordonatoare

1

Lehrstück 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Lehrstück 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Lehrstück 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

Lectura suplimentară: „Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung" 14. Die Werkzeugmaschinen Pronunţare şi ortografie Perfectul verbelor Imperativul familiar înlocuirea substantivelor Indicarea măsurilor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (I) 15. Die Kaltverformung in der Stanzerei Pronunţare şi ortografie Diateza pasivă (completare) Prepoziţii cu genitivul Verbul modal „lassen" Substantive verbale Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (II) 16. Die Verarbeitung der Kunststoffe Pronunţare şi ortografie Părţile sintactice (sinteză) Propoziţii secundare (subordonate) Imperfectul verbelor Adjective derivate Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Der Ankauf von Werkzeugmaschinen" (III) 17. Das Schweißen Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative Pronumele relative Pronumele reciproc

I

Lehrstück 17.0 17.1 17.2 17.3

8

CUPRINSUL

17.4 17.5 17.6 17.7 Lehrstück 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 Lehrstück 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6

Comparaţia adjectivelor, participiilor şi adverbelor compuse Substantive nearticulate Sensul substantivelor compuse Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Das Gasschmelzschweißen" 18 : Der Werkzeugbau Pronunţare şi ortografie Infinitivul prepoziţional (completare) Propoziţii infinitivale Conjuncţii subordonatoare Poziţia predicatului în propoziţia regentă Perfectul verbelor modale Substantive derivate (completare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectură suplimentară: „Über Elektroerosion" 19: Korrosion Pronunţare şi ortografie Propoziţii subordonate neintroduse Propoziţii finale Comparaţia adverbelor Numerale fracţionare Structura, poziţia şi regimul prepoziţiilor (sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Symbiose zwischen Zink und Lack"

282 282 283 285 286 289 292 292 293 295 296 297 298 301 303 304 306 307 310 311 312 313 316 317 319 322 322 324 326 326 327 329 330 332 333 335 338 339 343 344 346 349 350 352 355 359 362 363

Lehrstück 20: Die Montage 20.0 Pronunţare şi ortografie 20.1 Locuţiuni cu verbe funcţionale 20.2 Adjective şi participii substantivale 20.3 Genitivul numelor proprii 20.4 Verbe cu funcţia de verb modal 20.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară; „Gilberths MTM-Methode" Lehrstück 21: Der innerbetriebliche Transport 21.0 Pronunţare şi ortografie 21.1 Mai mult ca perfectul 21.2 Propoziţii subordonate temporale 21.3 Parafrazarea genitivului 21.4 Cuvinte polisemantice 21.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über Lager- und Fördertechnik" Lehrstack 22 : Die Kunststoffe in der Technik 22.0 Pronunţare şi ortografie 22.1 Viitorul I al verbelor 22.2 Formele verbale (sinteza I) 22.3 Atributul dezvoltat 22.4 Cuvinte similare 22.5 Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Die Kunststoffe im Autobau"

CUPRINSUL

9

Lehrstück 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4

23 : Die Pulvermetallurgie Pronunţare şi ortografie Propoziţii relative continuative Construcţii participiale; Modul conjunctiv al verbelor Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Über das Entwerfen pulvermetallurgisch herzustellender Teile" 24 : Das Explosionsverformen von Metallen Pronunţare şi ortografie Apoziţia; Verbe cu regim prepoziţional (sinteză) Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză) Familii de cuvinte Valenţa verbelor Lectura suplime ntară :„ Ü ber Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen" 25 : Automation Pronunţare şi ortografie Vorbirea indirectă Conjunctivul I Modurile şi diatezele verbale (Recapitulare şi sinteză) Propoziţii subordonate prescurtate Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) Valenţa verbelor Lectura suplimentară: „Automatische Fertigungsstraßen"

365 367 368 370 371 375 377 379 382 382 384 387 391 392 394 396 399 400 403 407 410 411 416 418

Lehrstück 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5

Lehrstück 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6

PARTEA A II-A

Gespräch 1: Gespräch 2: Gespräch 3: Gespräch 4: Gespräch 5: Gespräch 6: Gespräch 7: Gespräch 8: Gespräch 9: Gespräch 10:

Die Zeit Die Uhrzeit; Die Reise: I m Hotel In der Gaststätte In der S t a d t : Ein Besuch auf der Leipziger Technischen Messe Eine Stadtrundfahrt durch München Einkäufe Die Heimreise:

422 427 433 438 444 449 455 460 465 470

PARTEA A III-A

Cheia exerciţiilor Semne de prescurtare a unor cuvinte din limba germană Dicţionar german-român Indice alfabetic de probleme gramaticale şi lexicale Bibliografie

476 530 531 558 560

INTRODUCERE

„Germana pentru ingineri şi tehnicieni" este axată pe teme şi texte teh­ nice, spre deosebire de alte lucrări valoroase apărute la noi în ţară pentru învăţarea limbii germane. Limbajul tehnic german diferă de limbajul uzual nu numai prin numărul mare de termeni tehnici dar, în multe cazuri, şi prin felul de formulare a diverselor probleme tehnice, prin felul de exprimare a gîndirii tehnice. Structura manualului. Lucrarea de faţă este alcătuită din trei părţi. Partea I conţine 25 de lecţii, dintre care primele cuprind baza grama­ ticală necesară pentru înţelegerea textelor mai dificile din lecţiile următoare. Cele 25 de lecţii tratează diferite probleme tehnice sub forma de texte descrip­ tive şi de dialog. Partea a Ii-a cuprinde 10 dialoguri, conversaţii pe teme uzuale despre călătorii, la hotel, la restaurant, la ghişeele poştei, la vizitarea unui tîrg de mostre în străinătate etc. Partea a IlI-a conţine cheia exerciţiilor, o listă de prescurtări uzuale folosite atît în manual cît mai ales în reviste şi cărţi tehnice, vocabularul germanromân, bibliografia şi alte anexe. Structura lecţiilor. Fiecare lecţie cuprinde: A. — un text tehnic axat pe tema indicată de titlul lecţiei, B. —rubrica „Vocabular", C. — rubrica „Explicaţii şi exerciţii", iar începînd cu lecţia a 11-a şi un punct D. — „Lectură suplimentară" cuprinzînd un scurt articol tehnic cu vocabularul respectiv. T e x t e l e sînt însoţite de un număr de ilustraţii şi desene tehnice pentru uşurarea înţelegerii şi sugerarea situaţiei schiţate. Ele cuprind evidenţieri ale unor cuvinte, forme şi structuri gramaticale cu trimiterea -— prin interme­ diul notelor de la subsolul paginii — la punctul respectiv din capitolul „Expli­ caţii". Textele primelor trei lecţii sînt dublate în întregime de transcrierea lor fonetică, venită în sprijinul însuşirii cît mai repede a citirii corecte. î n privinţa v o c a b u l a r e l o r lecţiilor sînt de menţionat urmă­ toarele : 1. Substantivele sînt prezentate de la început cu articolul hotărît 1 ), cu indicarea accentului principal şi a lungimii vocalei accentuate 2 ), cu desi> î n vocabularul alfabetic din partea a I l I - a a manualului s-a înlocuit articolul hotărît cu indicarea genului prin literele m., f., n. (masculin, feminin, neutru), completîndu-se totodată numărul lecţiei unde apare pentru prima dată cuvîntul. 2 ) — = vocală lungă sau diftong; •;• = vocală scurtă. Un cuvînt nemarcat are o vocală radicală scurtă.
x

f. -e = nitul. (Exemplu: das Messen. pl. se indică în vocabularul general toate sensurile învăţate.pl. = verb reflexiv. totuşi. Verbele sînt prezentate la început numai la forma infinitivului cu indicarea accentului principal ca şi la substantive. vocalei la prezent 3. / v e r b separabil Participiul. = „şi") marchează o enumerare de sensuri apropiate (Exemplu: bewegen = a mişca. a structurii separabile (lecţia a 11-a). a diatezei reflexive (lecţia a 12-a). Astfel se explică complexitatea indicaţiilor posibile la unele verbe ca de pildă la verbul: Infinitivul eintretenAccentul Imperfectul ( I . cel legat de contextul dat în lecţia respectivă. doar). la substantivele feminine genitivul nediferenţiindu-se prin desinenţă de nominativ. = măsu­ rarea). necesare pentru cunoaşterea conjugării verbelor. (Exemplu: das Aufbringen. perfect ist eingetreten) verbul auxiliar Modificarea. în vederea înţelegerii exacte a sensuri­ lor indicate este necesar a se observa cu atenţie punctuaţia în traducerea cuvintelor: Astfel: Bara oblică (/ = sau) marchează variante sau elemente facultative. sînt date din nou în vocabularul alfabetic general. care nu este d a t ă prin pronumele reflexiv „sich". .) marchează o enumerare de sensuri mai deosebite unele de altele (Exemplu: doch = ba da. iar pe măsură ce proble­ mele gramaticale respective au fost explicate. 2. Virgula (. cu toate acestea. referindu-se şi la verbele învăţate pînă la lecţia a 16-a. *' Toate aceste indicaţii. -(e)s. -s. cum să nu. apare şi indicarea în paranteză a modificărilor vocalice la prezent (lecţia a 8-a). De exemplu pentru cuvintele care apar în diferitele lecţii cu mai multe sensuri. -s. ci prin menţiunea vb. 3> Numai la substantivele masculine şi neutre. = aplicarea / punerea / depunerea. î n vocabularul general diferă numai indicarea diatezei reflexive. adică: aplicarea sau punerea sau depunerea). f. Pentru edificarea asupra altor sensuri ale cuvintelor polisemantice recomandăm a se recurge la un dicţionar mai mare.'-n = bucşa). a participiului perfect (lecţia a 13-a). refl. trat ein. pi. Punctul şi virgula (. (Exemple: der Niet. Substantivele care nu au plural sînt marcate cu menţiunea f. die Büchse. a pune în mişcare). a verbului auxiliar (lecţia a 14-a) şi a formei imperfectului la verbele de conjugare tare (lecţia a 16-a) 4 ). Sensul cuvintelor este de obicei.12 INTRODUCERE nenţa genitivului singular3) şi a nominativului plural.

recurgîndu-se. L e c t u r a s u p l i m e n t a r ă reprezintă un exerciţiu sintetic de lectură şi aplicare a cunoştinţelor acumulate prin studiul lecţiilor 1—10.INTRODUCERE 13 Rubrica E x p l i c a ţ i i ş i e x e r c i ţ i i dă indicaţii cu privire la: a) Pronunţarea. cititorului i se oferă încă un număr de circa 600 de cuvinte prin intermediul lecturilor suplimentare. î n cele 25 de lecţii ale părţii I şi în cele 10 dialoguri din partea a Ii-a se transmite cititorilor un vocabular de circa 2 000 de cuvinte din lexicul limbii germane contemporane. accentuarea şi ortografia corectă a cuvintelor şi struc­ turilor mai dificile ale textului respectiv. b) Problemelor lexicale (structura cuvintelor. c) î n ce priveşte problemele gramaticale cuprinse în textul lecţiei. vocabular care se compune mai ales din două categorii de cuvinte: a) vocabular de bază. pag. li s-au acordat în manualul de faţă o atenţie deosebită. pe principiul repetiţiei şi al aplicării faptelor lingvistice identificate şi explicate anterior. de limbajul general literar sau cotidian. fapt care facili­ tează căutarea rezolvării corecte (acolo unde este cazul) sub numărul res­ pectiv la „Cheia exerciţiilor" din partea a IlI-a a manualului. î n afară de aceste aproximativ 2 000 de cuvinte cuprinse în vocabularul alfabetic din partea a IlI-a. . Ele sînt concepute totodată şi ca un model pentru cel care studiază spre a continua şirul exemplelor pînă la deplina însuşire a problemelor care se pun în funcţie de viteza de învăţare a fiecărui individ în parte. de specialitate diferită. l > Recomandăm a se studia cu atenţie tabelul din capitolul „Pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere". familii de cuvinte.a) care se pun cu acuitate în limbajul tehnic. de răspîndire generală şi frecvenţă gene­ rală m a r e . care diferă şi în privinţa ordinei de urgenţă. Exerciţiile urmăresc să înlesnească celui care studiază familiarizarea cu structurile gramaticale şi lexicale ale limbii germane. 18 pînă la 23. uzual. rubrica „Semnul fonetic". L e x i c u l . Cele 4—5 probleme gramaticale şi lexicale extrase din textul a cîte unei lecţii sînt tratate fiecare separat. E x e r c i ţ i i l e sînt numerotate de la 1 pînă la 580. unde este nevoie. b) vocabularul tehnic. necesar categoriei de cititori cărora li se adresează manualul de faţă. începînd cu o descriere concisă a problemei cu exemple edificatoare urmate imediat de exerciţii corespunzătoare. Conţinutul lingvistic al manualului. în numeroase cazuri. ş. Vocabularul lecturilor suplimentare nu este cuprins în vocabularul general din partea a IlI-a a manualului. neologisme. polisemie. s-a ţinut seama pe cît posibil de principiul frecvenţei şi al caracterului uzual în limbajul tehnic. şi la alfabetul fonetic internaţional x ).

cu consecvenţă. precum şi de teoria modernă a învăţării limbilor străine. mai puţin la conversaţii cotidiene.14 INTRODUCERE Avînd în vedere marea bogăţie a lexicului limbii germane contemporane. iar în domeniul ortografiei •— asupra principalelor dificultăţi care apar în redarea sunetelor limbii germane. precum şi parti­ ciparea la discuţii în domeniul tehnic. într-o ordine dictată de specificul limbajului tehnic. Ele asi­ gură înţelegerea lecturilor tehnice în vederea documentării. manuale) se pot grefa cunoştinţe lexicale mai ample. dat fiind că textele neadaptate (sau puţin adaptate) cuprind numeroase probleme de limbă care trebuie explicate şi însuşite. Concepţia ştiinţifică şi metodică a manualului. conversaţii. în cadrul manualu­ lui de faţă. Indicele problemelor gramaticale. de limbă-standard. precum şi al celor care au mai uitat din cunoştinţele de bază. acordîndu-se atenţia cuve­ nită fixării (sau reactivizării) lor. sublinierii a ceea ce este principal şi esenţial. pentru a veni în ajutorul începătorilor neiniţiaţi. ceea ce impune la rîndul său macrostructura lecţiilor. frecvent întîlnite în texte tehnice. se porneşte în primele lecţii de la formele şi structurile cele mai simple. dar este totodată conceput ca o bază pe care ulterior şi cu ajutorul altor mijloace (lecturi. . Luarea în consideraţie şi punerea în corelaţie a caracterului specific al diferitelor limbi naţionale. a raportului structurilor limbii germane faţă de structurile echi­ valente ale limbii române. dicţionare. Manualul cuprinde. lăsînd la o parte excepţiile şi aspectele mai puţin frecvente.). în depla­ sări s. ') v. Partea a IlI-a. vocabularul relativ redus al manualului de faţă corespunde necesităţii unei selecţii şi unui dozaj asimilabil pentru cel care studiază. şi contrastivă.a. Rezultatele cer­ cetărilor socio-lingvistice îşi găsesc oglinda în manualul de faţă în tratarea limbajului tehnic ca fenomen lingvistic evident cu particularităţile sale spe­ cifice. De aceea s-a acordat o atenţie deosebită relevării caracterului siste­ matic al faptelor de limbă. Totuşi. Structurile gramaticale. fără a se intra în amănunte sau explicaţii teoretice. Selecţia şi prezentarea problemelor de limbă s-au făcut în lumina concepţiei moderne despre limbă ca principal sistem de semne pus în slujba comunicării în interiorul societăţii umane. Manualul de faţă se adresează inginerilor şi tehnicienilor care au mai venit cîndva în contact cu limba germană (în şcoală. Aşa se explică progresia rapidă şi pornirea — începînd din lecţia a 4-a — de la texte coerente mai ample. principalele structuri morfologice şi sintactice al limbii germane contemporane l. principiu accentuat în zilele noastre de lingvis­ tica confrontativă. relativ puţin adaptate. a determinat relevarea. î n domeniul pronunţării s-a insistat asupra acelor particularităţi ale limbii germane care asigură înţelegerea sensului comunicării. în familie. care diferă de limbajul tehnic în privinţa cantităţii şi calităţii diferitelor probleme gramaticale şi de stil.

recomandăm a le studia la rînd şi a nu începe studiul unei lecţii pînă nu s-au însuşit lecţiile premergătoare. de docu­ mentare şi de lucru pentru inginerii şi tehnicienii ţării noastre. la cheia exerciţiilor. c) Parcurgerea exerciţiilor de pronunţare şi ortografie. dr. Recomandăm de aceea ca fiecare lecţie să fie studiată temeinic înainte de a se trece mai departe. f) Efectuarea exerciţiilor de sinteză (ultimele 2—3 din fiecare lecţie). e) Recitirea textului cu glas tare. învăţarea unei limbi străine cere efort. g) Parcurgerea lecturii suplimentare (acolo unde există). Recomandări privind folosirea manualului. Acad. recomandăm ca etalon efectuarea orală liberă a exerciţiilor de sinteză din cadrul celor 25 de lecţii precum şi a exerciţiilor de aplicare date pe marginea dialogurilor din partea a Ii-a. î n încheiere dorim cititorilor noştri spor în învăţarea limbajului tehnic german cu ajutorul lucrării de faţă. Simpla citire a lecţiilor sau a exerciţiilor nu este suficientă. forme de bază etc. apoi în scris. precum şi Editurii tehnice datorită căreia acest manual vede lumina tiparului. b) După prima lectură (fără glas) şi înţelegerea conţinutului textului. De asemenea. fără grabă.). iar însu­ şirea cuvintelor şi a dialogurilor se va face eventual prin exersare. Le mulţumim anticipat pentru sugestii în vederea îmbunătăţirii unei eventuale ediţii noi. a textului. Aurel Avramescu pentru îndrumările competente primite în vederea orientării textelor manualului. ing. desinenţă. d) Recitirea explicaţiilor gramaticale şi efectuarea exerciţiilor mai înth oral (cu glas tare). Pentru autocontrolul privitor la însuşirea materiei. ci intenţionează să fie un îndrumător practic pentru însuşirea limbajului tehnic german ca instrument de comunicare. Indiferent de metoda folosită. doc. de asemenea. orice limbă străină nu poate fi învăţată fără participarea şi munca activă din partea ace­ luia care doreşte să şi-o însuşească. recomandăm a rezolva exerciţiile cu multă atenţie şi a verifica ulterior. căutîndu-se în vocabular cuvintele necunoscute şi dîndu-se curs trimiterilor prin intermediul notelor de subsol. Partea a Ii-a a manualului se va studia ca şi cele 25 de lecţii. memorarea cu glas tare a cuvintelor. AUTORII . Mulţumim. întrucît între cele 25 de lecţii există o oarecare înlănţuire. exactitatea rezolvării. la capitolele din rubrica „Explicaţii". atenţie şi perseverenţă. înţelegem prin studiu temeinic următoarele faze: a) Citirea atentă.INTRODUCERE 15 Manualul nu urmăreşte informarea teoretică a cititorului asupra speci­ ficului limbii germane. în grup. cu toate indicaţiile date în vocabular (articol.

ß. dar alfabetul limbii germane cuprinde literele qu. S ß2) es es-ţet te u fau ve ics üpsilon be ţe de t. L m. F g. cu unele diferenţe faţă de alfabetul limbii române. G h. H i. I a h J k. K 1. W x. se folosea frecvent aşa-numitul „scris gotic" care.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII Î N LIMBA GERMANĂ I.1) Litera Denumirea Litera Denumirea Litera Denumirea a. nu-şi mai găseşte aplicaţie. X e ef ghe ha i y. V w. A b. > în scrieri şi tipărituri mai vechi. Z tet Numărul de litere este egal cu cel din alfabetul limbii române (27). pînă la mijlocul secolului al XX-lea. E f. U v. s > B se pronunţă [s]. M n. Alfabetul în limba germană contemporană se folosesc literele alfabetului latin. N o. astăzi. P qu. Literele k. Y z. w. O P. x . T u. şi ß sînt foarte frecvent folosite. w şi y care se folosesc în scrierea română numai pentru redarea unor cuvinte străine. ş şi ţ în limba română). î. D e. Literatura tehnică se tipăreşte în toate ţările unde se vorbeşte limba germană exclusiv cu litere latine. C d. R iot ca el em en o pe cu er s. Q " r. în schimb nu sînt considerate ca făcînd parte din alfabetul german literele cu semne dia­ critice (cum ar fi ă. B c.

*) Asteriscul marchează că apropierea faţă de sunetul respectiv din limba română este doar aproximativă. alin. în scrierea germană se mai folosesc: — Litere cu semne diacritice: ä. Dăm mai jos în ordine alfabetică cele mai importante dintre posibilităţile de pronunţare4'. Grupuri pentru vocale aa (a lung) ee (e lung) oo (o lung) ie (i lung) ah (a lung) ah (e* lung) eh (e lung) oh (o lung) öh (ö lung) ieh (i lung) ih (i lung) uh (u lung) üh (ü lung) specifice de litere pentru consoane bb (b) dd (d) ff (f) gg (g) 11 (1) mm (ra) n n (n) PP (P) rr (r) ss (s) eh (h») c k *)• (k) ng (n din „bancă") ph (f) rh (r) sch (ş) th (t) pentru ai (ae) au (ao) äu (oö) diftongi pentru africate chs (cs) gs (cs) Pf (Pf) tz*> (ţ) tsch (ce. 1/103 . Pronunţarea literelor şi a grupelor de litere în pronunţarea literelor şi a grupurilor de litere. J ) Indicaţii pentru pronunţarea Umlautelor v. „Particularităţi fonetice". ü. D. 3 ! tz se scrie în loc de zz în cuvinte de origine germană. 4 > Pentru alte amănunte. v.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII !N LIMBA GERMANĂ 17 Cele 27 de litere ale alfabetului nefiind suficiente pentru redarea numă­ rului mult mai mare de sunete ale limbii germane. ci») zz (ţ) ei (ae) eu (oö) ^ ^ g ^ II. „Pronunţarea literelor şi a gru­ purilor de litere" şi punctul III.1' — Grupuri specifice de litere care redau împreună un singur fonem şi care trebuie deci identificate şi reţinute ca unităţi de pronunţare pentru ca citirea şi scrierea să se desfăşoare curgător. numite şi „Umlaute". ö. punctul II. 2 ) ck se scrie în loc de kk. Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. dicţionarele de pronunţare indicate în bibliografia manu­ alului. în limba germană există numeroase deosebiri faţă de rostirea literelor din limba română.

P. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: ebblos['splo:s]. haben['ha'. d) din punctul V. deschis ae e deschis. închis sau deschis W [ae] W w [«] [•:] [ao] [o:] [30] au ao o lung. e. brauchen ['braoxan].ban] da[da:]: Hammer['hamar]. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: grob[gro:p]. hängen ['heypn] Waage ['varga]. închis äu 3 ) b OÖ b P bb b P Pb c c [b] M [Pb] între vocale: Ebbe['eba]. M [ts] X s w x ) Semnele fonetice sînt selectate din alfabetul fonetic adoptat de Asociaţia fonetică inter­ naţională A. o. în neologisme de provenienţă franceză: Mohair [mo'he:r]. engleze şi spaniole: Aktrice[ak'trisa]. 1. y în neologisme franceze. chauffieren[fo'fi:ran] Häuserf'hoozar]. i. în cuvinte germane şi unele neologisme: bauen[baoan]. Temperatur [tempera'tu:r] Fräser ['fre:zar]. Hälfte ['helfta]. Baiser [be'ze:]. das [das]. deschis e lung. închis a scurt. läuft[b0ft] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: Hebel['he:bal]. cele specificate la punctul III. înainte de e. înainte de ä.I. cînd fac parte din două morfeme diferite: AbbUdung['apbIldUr)] înainte de a. v. a ) Pentru pronunţarea lungă sau scurtă a vocalelor. deschis a lung. lung sau scurt e lung. alin. A ?) Cf. condiţii 2) a a lung. deschis 3 [a:] [a] M [«:] [«] [«:] [«:] Rad[ra:t]. (Association Phonetique Internationale). „Ortografia". gibst[gi:pst] ä3) aa ah ah ) ai e lung. „Particularităţi fonetice". fährt [fs:rt] în cuvinte germane şi unele neologisme: Mai[mae]. fahren ['fa:ran] zählen ['tse:lan]. alin. ö. Taifun [tae'fu:n]. deschis e scurt. Auto[aoto]. y în neologisme latine şi greceşti: Celsius['tselziUs]. în neologisme de provenienţă engleză: Containerfkon'temar]. Creme ['kre:ma]. deschis a lung. gemäß[ga'me:s].18 PAETICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul 1) fonetic Exemple. u. acht[axt]. r : Cafe[ka'fe:]. Saal [za:l] Zahl [tsa:l]. în neologisme de provenienţă franceză: Sauce ['so:sa]. deschis a scurt. fair[fs:r]. . i.

manch[manc]. r . ci chs ck d cs c d M [d] [t] [d] [t] t dd dt e d t t e lung închis e scurt deschis e lung deschis e scurt. Theater[te'atar]. i. suchen [zu:xan]. i. în neologisme de provenienţă engleză sau spaniolă: chartern['tfa:rt3rn] cînd fac parte din acelaşi morfem: Biichsef'bYksa].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 19 Literele Posibilităţi de pronunţare ce. ö. elegant[elegant]. ladt[ls:t] Hebel['he:b3l]. în neologisme de provenienţă franceză: Dessert[dese:r]. Feder [fe:dsr]. ei. Erz[e:rts]. fertig['fertlc]. eu. Charakter[ka'raktar]. accentuată: Block[bbk]. Frage['fra:ga]. ü. wichtig['vlctlc]. la sfîrşitul de cuvînt şi înainte de consoană Rad[ra:t]. au: nach[na:x]. 1. sieben ['zi:ban] Ideep'de:]. m. la început de cuvînt în neologisme de provenienţă greacă. regnen ['re:gnan]. freundlich[fro0ntllţ] între vocale: addieren[a'di:ran]. sechsfzeks] în loc de kk după vocală scurtă. leer[le:r] gehen[ge:9n]. Ecke[Jeka] la începutul şi în interiorul cuvintelor între vocale: das[das]. n : rechtfrect]. închis e slab. condiţii înainte de e. la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană Stadtrjtat]. închis ae ae [e:] [e:] [ae] [ae] . la început de cuvînt înainte de e. în neologisme de provenienţă franceză: Chef[Jcf]. Rechnung['recnUn]. neaccentuat W te:] M [e] ee eh ei eih e lung. äu şi 1. sehr[ze:r] kein[kaen]. r. Chior [klo:r]. în sufixul -chen: Rädchen[retcan]. ci (i)h din „odihnă" Semnul fonetic Exemple. e. y în neologisme de provenienţă greacă: Chemiefce'mi:] după a. i în neologisme de provenienţă italiană: Cello['tfelo] după ä. drei[drae] leihen[laean]. Reihe[raea] C [tfl ch (a)h din „meteahnă" c w M M [tj] [ks] Ş ce. 0. înainte de a. închis e lung. 0. u. unser['Unzar].

n : tragbar ['tra: kba:r]. deschis i lung închis ie sau ir M [3] m M 00 ci] m [ae] PO [I] P O [îe:] | în neologisme de provenienţă Portier [porţie:]. neun [noon]. Größe [gro:sa] gut [gu:t]. în interiorul cuvintelor înainte de altă con­ soană decît 1. Spirale [Jpi'ra:la] înainte de vocală: Familie [fa'mi:lîa]. în interiorul cuvintelor înainte de 1. Montage[mon'ta:5e]. offside [ofsaed] hier [hi:r]. Konstruktion [konstrUk'tio:n] în neologisme de provenienţă engleză: Spikes [spaekz]. viel [fi:l]. m. zwanzigste ['tsvantslcsta]. her [he:r]. Regler [re:gk»r]. m. hin [hin] — d u p ă sau între vocale: Lehrling ['le:r\Irj].20 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. richtig [TIctI 9 ] Mechanik [me'camk].ran] schaffen ['Jafan]. condiţii eu OÖ ö lung închis f ff g f î g [00] [00 heute [Tiaato]. r. deschis i scurt. închis i consonantic ae ie ieh ier i lung închis i scurt. Gewinde [ga'vlnda]. Stoff [Jtof] la începutul cuvintelor înainte de orice vocală sau consoană: Gewinde [ga'vlnda]. ziehen [tsi:an] Maschine [ma'Ji:na]. Giro [d3i:ro]. închis i scurt. klug [klu:k]. n : Signal [zi'gno:l]. la sfîrşitul cuvintelor după orice vocală sau consoană în afară de i şi n: Werkzeug [*verktso0k]. gi nu se pronunţă b h nu se pronunţă i i lung. legt[le:kt] în sufixul -ig la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană: fertig ['fertlc]. fahren ['fa'. în neologisme de provenienţă engleză sau italiană: Gin[d3ln]. Milieu [ml'lfo:] auf[aof]. Gips [gips]. în interiorul cuvintelor înainte de vocală: Lager [la:gar]. Legierung [le'gi:rUr|]. wie [vi:] vierzig ['flrtslc]. ziehen ['tsi:an] ra M [g] c M (i)h din „odihnă" j ge. după n: Legierung [le'gi:rU-rj] — la început de cuvînt înainte de vocală: haben ['ha:ban]. r. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur[in3s'ni0:r]. Benzin [ben'tsim] ist [Ist]. Viertel ['flrtal] sieh [zi:]. în neologisme de provenienţă franceză: Ingenieur [in3e'ni0:r]. Offizier [te] franceză: [ofi'tsi:r] .

Strom kommen ['koman]. stellen ['Jtslan]. Route ['ru:ta] în neologisme de provenienţă engleză: Count [kaont] . Feld [feit] alle ['ala]. nimm [ftro:m] [nlm] m Pi] [m] [m] m mm n m m n n (ca în bancă) în orice situaţie. jeder [je:dar]. groß [gro:s]. planen [pla:nen] înainte de g şi k: lang [larj]. vor [fo:r] Dorn [dorn]. dar nu înaintea unui g sau k: Niet [ni:t].: brilliant [bril'jant] Maschine [ma'fi:na]. jung [jUrJ în neologisme de provenienţă franceză: Journal [3ur'na:l] în neologisme de provenienţă engleză: Job [d 3 ob] în neologisme de provenienţă spaniolă: Quijote [ki'xota] klug [klu:k]. Tachometer [taxo'me:tar] Größe [gr0:sa]. [oe] [0] [0:] [ö:] [0:] lang [lan]. condiţii ja [ja:]. soll ['zol] în unele neologisme franceze: Guillotine [gijo'ti:na] în neologisme spaniole s. können ['koenan] Ökonomie [0kono'mi:] ohne ['o:na]. Röhre [r0:ra] Zoo [tso:]. trennen [fpreijUir]] ['trenan] Boden ['bo:dan]. Sprengung wann [van].PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII IN LIMBA GERMANĂ 21 Literele Posibilităţi de pronunţare i (ca în iarbă) j ge. franceză: Journal [3ur'na:l]. Werke [verka] în neologisme: Stukkatur [Jtuka'tu:r] i [X] k kk 1 11 c c 1 1 i (ca în iarbă) li M M [i] [i] legen [le:gan]. blau [blao]. links [links] ng nn 0 n (ca în bancă) n o lung închis o scurt deschis o scurt închis ö lung închis ö scurt deschis ö scurt închis o lung închis ö lung închis o lung închis u lung închis u închis lung sau scurt au hi M [0:] [0] [0] [o:]. Bohrer ['bo:rar] Höhe ['h0:a]. Kontrolle [kon'trola] Auto ['aoto]. gi h Semnul fonetic Li] [5] Exemple.a. benötigen [ba'n0:tlgan] zwölf [tsvoelf]. Boot [bo:t] în neologisme de provenienţă Boom [bu:m] engleză: ö oh öh 00 [u:J [u:] [ao] ou în neologisme de provenienţă.

Lampe ['lampa] Pfeil [pfael]. punctul III „Particularităţi fonetice". ultim. Oszillograph [ostsilo'gra:f] Gruppe [grUpa]. . knapp [knap] c r r nu se pronunţă quantitativ [kvantita'ti:f]. Arbeitsplatz farbaetsplats] v. Portier [por'tle:] Rheuma [ro0ma]. groß [gro:s] arbeiten ['arbaetan]. eins [aens].22 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. schreiben ['Jraeban]. pct. suchen ['zu:xan]. irren [Iran] — la începutul cuvîntului şi în interior înainte de vocală: sieben ['zi:ban]. Strom [Jtro:m] schwer [Jve:r].na] în neologisme de origine italiană: Maraschino [mara'ski:no] schwer [JVe:r]. messen ['mesan] fleißig ['flaeslţ]. Rhytmus ['rYtmUs] sch Ş SC [ß [sk] schw ss ß t şv s s [fv] W M [t] [ts] [t] [ts] t t th ts 11 t ţ hältst [heltst]. Gipfel [glpfal] M M [p] [kv] Phenol [fe'no:l].bequem [ba'kve:m] în neologisme de provenienţă franceză şi spaniolă: Quai [ke:] rechnen ['recnan]. Meister ['maestar] — la început de cuvînt înainte de p şi t : Spirale [jpi'ra:la]. Meister ['maestar] înainte de i consonantic: Konstruktion [konstrUk'tsiom] Theater [te'a:tar]. Rhythmus ['rYtmUs] M1' rh IT S r r z s Ş M M W M [J] Herr [her]. F. Felsen ['felzan] la sfîrşit de cuvînt şi înainte de consoană: was [vas]. Meister ['maestar] la sfîrşit de cuvînt în neologisme de pro­ venienţă franceză: Diner [di'ne:]. condiţii P Pf ph PP qu P Pf f P CV [p] prüfen ['pry:fan]. Tafel ['ta:fal]. schwarz [Jvarts] Schlüssel ['JlYsal]. Maschine [ma'Jr. al. fräsen ['frezau].

suchen [zu:xan]. ci t ţ u lung închis u scurt deschis u scurt închis [tj] deutsch [daotf]. rutschen ['rUtfan] Mitte ['mita]. flüssig ['flYsIc] 'Büro [by'ro:] Uhr [u:r]. hybrid [hy'bri:t] în neologisme englezeşti: Hobby ['hobi] în neologisme franceze: Rayon [ra'Iö:] în neologisme de provenienţă engleză: Nylon ['naelon] zu [tsu:]. condiţii tsch tt ce. Platz [plats] ra [ts] [u:] [U] [u] [y:] [Y] [y] [u:] [y=] [f] [v] [v] tz u du [du:]. zehn [tse:n]. Razzia ['ratsia] . verfahren [fer'fa:ran] korrosiv [koro'zi:f] în neologisme: Volumen ['vo'lu:man]. ziehen [tsi:an] în neologisme: Zero ['zero] în unele neologisme: Bronze ['bronsa]. prüfen ['pry:fan]. Werkzeug ['verktsook] la sfîrşitul unor nume de localităţi: Treptow ['trepto:] Analyse [ana'ly:za]. Schublehre ['Ju:ple:ra] Nummer ['nUmar]. Stuhl [ftu:l] Ü ü lung închis ü scurt deschis ü scurt închis u lung închis ü lung închis f V uh tih V führen ['fy:ran]. über ['y:bar] fünf [fYnf]. Brett [bret] sitzen ['zltsan]. ['tsvantslc] zwölf [tsvoelf]. zwanzig w V nu se pronunţă y ü lung închis ü scurt închis ü scurt închis i scurt închis i consonantic ae [y:] [Y] [y] H [î] [ae] [ts] z t z s W [s] [tsv] [ts] zw zz ţv t Skizze ['skltsa].' " PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII Şl PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 23 Literele Posibilităţi de pronunţare Semnul fonetic Exemple. Welle ['vela]. rund [rUnt]. Ventil [ven'ti:l] was [vas]. Quiz [kvls] zwei [tsvae]. vor [fo:r].il. Kurbel ['kUrbal] konstruieren [kanstru'i:ran] für [iy. früh [fry:] vier [fi:r]. Psyche ['psy:ca] Hymne ['hymna] ZyHnder [tsy'llndar].

. fertig ['fertig]. [e]. Cele mai remarcabile deosebiri faţă de articulaţia în limba română sînt următoarele: A. (Excepţii: Art. hat. das. um. daß. an. [e].înainte de consoane simple cînd sînt neaccentuate: sieben ['zi:b3n] Material [mate'rîad] -înainte de consoană dublă Welle ['vela]. diferenţa cantitativă a vocalei indică sensuri deosebite. barcă. precum şi — la nevoie — consultarea unui dicţionar special de pronunţare. [e:]. [y:] 16 vocale scurte: [a]. Block [bbk] Platz [plats] . sunetele limbii germane pre­ zintă numeroase particularităţi de articulaţie. [a]. deci. [o:]. Boot [bo:t]. de aceea se recomandă respectarea cu grijă a indicaţiilor de pronunţare date în lecţiile manualului de faţă. vom. Büchse ['bYksa]. in. [i]. [o]. Hebel ['he:bal]. îndeosebi vocalele. Particularităţi fonetice După cum rezultă din tabelul de mai sus. [u]. şi bibliografia manualului. dacă poate deschis mijloc Trebuie. să se acorde o atenţie deosebită realizării corecte a cantităţii vocalelor pentru a se evita confuzii în comunicare. [I]. denn wenn kann offen Mitte (e (e (a (o (i scurt) scurt) scurt) scurt) scurt) = = = = = căci cînd. [u:].a. Limba germană are vocale lungi şi scurte. [e:]. Schlüssel [jlYsal]. Boden ['bo:dan]. Ele se pronunţă mult mai lung şi mai încordat. [Y]. wir [vi:r] (Excepţii: ab. Nummer ['nUmar]. *) Pentru regulile succinte date aici există numeroase excepţii şi completări. [I]. im. [0:]. -cînd vocala apare dublată: Waage ['va:g3]. von. [i:]. dar şi multe dintre consoane. Cantitatea vocalelor. leer [le:r]. [0]. es. -înainte de două sau mai multe consoane diferite: Stift [ftlft].). zur s. [o]. [«]. gut [gu:t]. zum. Exemple: den wen Kahn Ofen Miete (e lung) = (e lung) = (a lung) = (o lung) = (i lung) = pe care. [U].[y] Variantele lungi sînt de regulă accentuate. chirie.24 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ III. -înainte de h ortografic (care nu scurt . iar cele scurte — mai scurt şi mai apăsat decît vocalele limbii române. Deosebim: 8 vocale lungi: [a:]. Bolzen ['boltsan]. [oe]. pe cine. sobă. am. La unele cuvinte asemănătoare. Vocalele se pronunţă x) lung -înainte de o consoană simplă cînd sînt accentuate: Rad [ra:t]. V. man.

se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. [0]. vocalele limbii germane sînt — deschise sau închise (în funcţie de deschiderea relativ mai mare sau mai mică a maxilarelor la articulaţie). B. Exemple: spät [fps:t] = tîrziu. ee. Vier­ tel) s. dar arată lungimea vocalei): vier [fi:r]. se pronunţă mult mai deschis decît e din limba română literara. Din cele 24 de variante ale vocalelor enumerate mai sus sînt deschise nerotunjite [a]. Tisch [tlj] s. Particularităţi deosebite în pronunţare.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 25 se pronunţă. Exemple: Feder ['fe:d3r] = arc. Din punct de vedere calitativ. vierzig. seria deschisă este specifică pentru cuvintele de origine germană.) — înainte de -eh şi -seh: ich [Ic] noch [nox]. [a] închise M . [U]. werden. Er be/ arbeitet / einen Block / in / unserer Werkstatt. Exemple: Das / ist / ein / Arbeiter. Caracterul exploziv al vocalelor iniţiale. Vocalele situate la început de cuvînt sau de silabă se pronunţă apăsat. dar indică lungimea vocalei precedente): Zahl [tsa:l]. [I] [o:].a. [y:] [o]. [i]. [u:]. sau eh. în comparaţie cu limba română. — vocala i înainte de e ortografic (care nu se pronunţă. Calitatea vocalelor. [e]. [y] [o]. Datorită acestei însuşiri se realizează citirea nelegată a cuvintelor. astfel încît să înceapă cu un uşor pocnet al coardelor vocale: 'a. [I]. Mond. — rotunjite sau nerotunjite (în funcţie de rotunjirea buzelor la articulaţia lor). D. seria închisă pentru neologisme şi cuvinte cu foste vocale lungi care au devenit neaccen­ tuate. C. viel [fi:l]. aproximativ ca un e ardele­ nesc. sau ah. rotunjite [s]. Uhr [u:r]. . redat în scris prin ä. 'o. Fräser ['frs:zgr] = frezor.a. dar poziţia buzelor ca pentru i. 'i. 'e. hier [hi:r] (Excepţii: vierzehn.a. [oe]. zehn [tse :n] = zece. [»:]. Dintre vocalele scurte. prezintă vocalele: [e:] = e lung închis redat în scris prin e. [e:] = e lung deschis. Dreher ['dre:gr]. Städte. s. rasch [raj]. erst. [YJ Majoritatea vocalelor lungi sînt închise. PO [a]. [u]. 'u etc.

dar cu poziţia buzelor ca pentru u. [k]. Exemple: gehören [ga'h0:ran] = a aparţine. Exemple: Rolle ['rola] = rolă. [«o]. [t]. [f] dentale: [d]. Exemple: Stift [Jtlft] = ştift. dünn [dYn] = subţire. dintre care doi pot fi redaţi în scris în două feluri: [ae]. „Ortografia". [s]. er-. zwölf [tsvoelf] = douăsprezece. E. grün [gry:n] == verde. închis. redat în scris numai prin e. [y:] = ü lung închis. Exemple: Boden ['bo:dsn]. redat în scris prin au. F. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru o. deschis. se pronunţă foarte slab şi relaxat. deschis. Größe ['gr0s9] = mărime. Mai [mae] = (luna) mai. iar poziţia buzelor ca pentru o. sieben [zi:ban] — şapte). redat prin ii sau v. Diftongii limbii germane. [m] labiodentale: [v]. ver-. neaccentuat. [r] l palatale: [j]. [p]. care se pronunţă apropiat de a. [X]. închis. redat prin ö sau eu. fiind o vocală între e şi ö apropiată de ă românesc sau e mut din limba franceză. redat în scris prin ei sau ai. [o] = o scurt. iih sau y şi [Y] = ii scurt deschis. închis. [I] = i scurt. se pronunţa cu poziţia limbii ca pentru i. Exemple: drei [drae] = trei. ent-. Limba germană are următoarele 21 de con­ soane : bilabiale: [b]. . urmat de un ö scurt. [a] == e scurt. redat în scris prin eu sau äu 1 ). se pronunţă apropiat de e. alin. redat în scris prin o. [y] faringale: [h] ) Cf. se pronunţă cu poziţia limbii ca pentru e. richtig ['rlctlc] = corect. redat în scris prin o. genau [ga'nao] = exact. neaccentuat. redat în scris prin ii. mult mai deschis decît o din limba româna. se compune dintr-un a scurt accentuat. neaccentuat. Exemple: auch [oox] — de asemenea. d) din punctul V. deutsch [do0tf] = german. [n] alveolare: [3]. oh sau eu. iar poziţia buzelor ca pentru fluierat. [z]. mult mai deschis decît i din limba română. zer. şi [oe] = o scurt deschis. Calitatea consoanelor. [0:] = ö lung închis. urmat de un e scurt.în care e se pronunţă [s]). oo sau oh. Această vocală se găseşte numai în silabele neaccentuate (cu excepţia prefixelor emp-. [f]. [9] velare: [g]. Exemplu: für [fy:r] = pentru.26 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ [o:] = o lung închis. neaccentuat. Block [blök] = bloc. bohren ['bo:ran] = a găuri. Limba germană are trei diftongi. (Exemple: Lager [\a:gar] = lagăr. se compune dintr-un a scurt accentuat şi un o scurt. [1]. Exemple: neun [no0n] = nouă. se compune dintr-un o scurt accen­ tuat foarte deschis. deschis. [o0].

Exemple:^'« = da. dar cu o fricţiune expiratorie mai puternică. care se accentuează mai ales pe ultima sau penultima silabă (Exemple: Ingenieur. Werkzeug ['vsrktso0k] = sculă. fie postdorsal (prin fricţiune sonoră între partea posterioară a limbii şi cerul gurii [-JJ]). t. herstellen. Exemple: drehen ['dre:an] = a strunji. redat în scris prin r. După vocală sau între vocale nu se pronunţă. realizîndu-se printr-o explozie mai energică decît în limba română. [r]. î n cuvinte compuse. Montage). gehören. se pronunţă asemănător consoanei i din „iarbă" sau „iederă". tt. [j]. g la sfîrşitul cuvintelor şi înainte de consoană se pronunţă [p]. Exemple: grob [gro:p] = grosolan. redat în scris prin j . HQchleistungswerkzeug. Thexth = text. accentul se poate muta de pe o silabă pe alta în timpul flexiunii. pe radicalul cuvîn­ tului de bază. jeder = fiecare. Accentul î n limba germană. Asurzirea consoanelor oclusive sonore. hellgelb. Exemple: hier. La unele cuvinte. d. de exemplu la substantivele masculine terminate în -or neaccentuat: singular — der Direktor. Wertstück" = piesă. poate fi pronunţat fie apical (prin vibrarea vîrfului limbii). [k]. se pronunţă la începutul cuvintelor asemănă­ tor consoanei h din „hartă". Gewindebohrer. Feld [fslt] = cîmp. Aceste con­ soane ocluzive surde se pronunţă aspirat. derivate şi compuse. G.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 27 Particularităţi calitative în pronunţare: [p]> M» M . ck sau kk. Consoanele b. k sau pp. Bohrer ['bo:rgr] = burghiu. . Lehrling. pe silaba radicală: Exemple: Hebel. şi un accent secundar. în limba germană-standard se impune tot mai mult ultima variantă. în special privitor la cuvintele de provenienţă străină. Hammer. rr sau rh. De la aceste reguli de bază există numeroase excepţii. de regulă. accentul cade pe radicalul cuvîntului determinativ. î n ultima vreme. th. pe radicalul cuvîntului determinativ. Exemple: Fliehkraftregler. [t]. î n cuvinte multiplu compuse. Cuvîntul se accentuează. plural — die Direktoren. De aceea recomandăm a se respecta cu grijă indicaţiile de accentuare date în rubrica „Vocabular" a lecţiilor din manualul de faţă. jetzt = acum. verwenden. Hebel. fie uvular sau graseiat prin vibrarea omuşorului [R]. accentul este în general fix. fiind semn ortografic de lungire a vocalelor. anwenden. dar cu o fricţiune expiratorie mai slabă. Arbeiter. redat în scris prin h. se deosebeşte un accent principal. kh. [h]. Exemple: Lehrstück. Exemple: Phaphier = hîrtie. Gewinde. redate în scris prin p. astfel încît se aude după ele un h. dar şi la cuvinte ger­ mane. IV. ph.

das Messen = măsuratul. der Deutsche — germanul). Dich. c) Indicarea scurtimii vocalelor prin dublarea consoanei care urmează (Exemple: die Welle = arborele. d) Scrierea cu ä (pentru sunetul [e]) şi äu (pentru sunetul [00]) dacă cuvîntul provine de la o formă de bază care cuprinde a sau au. b) Indicarea lungimii vocalelor — prin h după orice vocală (Exemple: die Zahl = numărul. vid). .28 PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ V. — a pronumelui de politeţe şi a formelor sale (Sie. das Neue — noul). de la verbul halten — a ţine. Euer etc.) şi a pronumelor personale şi posesive pentru persoana a Ii-a singular şi plural în scrisori (Exemple: Du. Euch. der Platz2) = locul). leer = gol. (Exemple: die Räder = roţile. ) eh şi tz se scriu în loc de kh şi « . pluralul cuvîntului das Rad — roata. West). Ihnen. dacă exprimă realizări sau proprietăţi personale (Exemple: die Planksche Quantentheorie = teoria cuantelor a lui Plank. die Schweizer Industrie = industria elveţiană) sau cu sufixul -sehe din nume de persoane. Dir. Ihr etc.). diminutivul de la cuvîntul: die Schraube = şurubul). semnele de punctuaţie sînt aceleaşi ca şi în limba română. Punctuaţia în limba germană. Ost. Ihr. Ortografia Cele mai importante particularităţi ale ortografiei limbii germane sînt în momentul de faţă x ): a) Scrierea cu iniţială mare — a tuturor substantivelor (Exemple: das Ventil — ventilul. VI. a zilelor săptămînii (Montag. die Einsteinsche Relativitätstheorie = teoria relativităţii a lui Einstein). Süd. dar folosirea lor diferă în unele privinţe şi anume: l ) a Este în pregătire o reformă a ortografiei germane. — prin e după i (Exemple: der Niet = nitul). die Höhe = înălţimea). Dienstag e t a j si a punctelor cardinale (Nord. der Hebel — pîrghia) şi a cuvintelor substantivate (Exemple: das Messen — măsuratul. der Block 2) blocul. das Schräubchen — şurubelul. — a adjectivelor derivate cu sufixul -er din nume de localităţi sau ţări (Exemple: die Leipziger Messe = Tîrgul de la Leipzig.). a numelor lunilor (Januar. er hält = el ţine. Februar etc. Dein. — prin dublarea literei (Exemple: die Waage = cîntarul. inclusiv a numelor de popoare (der Rumäne — românul.

Se fac excepţii de la această regulă generală în unele cazuri. — cînd propoziţia infinitivală depinde de verbele „sein. Celelalte semne de punctuaţie se folosesc într-un mod similar ca şi în limba română. (elften) Juni = la 11 iunie). = A monta această maşină este obligaţia lui). scheinen. (Exemplu: Der Genosse. (Exemplu: Er sagt: „Ich komme. • cînd propoziţia infinitivală este subiect şi stă la începutul frazei. ca cele următoare: — cînd propoziţiile subordonate de acelaşi grad sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). = Analiza pare a fi ieşit bună). (Exemplu: Nach dem Messen wird das Material chemisch analysiert. = Tovarăşul care lucrează acolo este maistrul Ionescu).") Xu se obişnuieşte folosirea liniei de dialog. — cînd părţile propoziţiei infinitivale sînt intercalate între părţile pro­ poziţiei regente. Virgula are în limba germană exclusiv funcţie gramaticală. Semnele citării (ghilimelele) marchează şi vorbirea directă.PARTICULARITĂŢI ALE SCRIERII ŞI PRONUNŢĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ 29 Punctul este folosit şi pentru specificarea numeralului ordinal (Exemple: die 2. chiar dacă sînt legate prin „und" ( = şi) sau „oder" ( = sau). (zweite) Kopie — copia a 2-a. ist der Meister Ionescu. — (Exemplu: Diese Maschine zu montieren ist seine Aufgabe. = După măsurare. (Exemplu: Dieses Verfahren wollen wir anzuwenden versuchen. dieses Verfahren anzuwenden. = întrebaţi dacă are timp şi dacă poate să facă acest desen). (Exemplu: Fragen Sie.a. oder kommen Sie nach Bukarest ? = Mergeţi la Tîrgul de la Leipzig sau veniţi la Bucureşti ?) c) Virgula este obligatorie pentru delimitarea propoziţiilor subordonate de orice fel faţă de regentă şi între ele. = Wir wollen versuchen. . b) Propoziţiile principale dezvoltate complete se separă prin virgulă. ob er Zeit hat und ob er diese Zeichnung machen kann.R. = Vrem să încercăm să aplicăm acest procedeu). Folosirea ei urmează unor reguli foarte precise şi nu poate fi supusă bunului plac pentru marcarea unor pauze (retorice) în cursul vorbirii. (achten) Stock = la etajul al 8-lea am 11. circumstanţialele care precedează subiectul şi predicatul la începutul propoziţiei nu se separă prin virgulă. materialul este analizat chimic). (Exemplu: Die Analyse scheint gut ausgefallen zu sein. brauchen. pflegen" s. im 8. Subliniem pentru folosirea virgulei unele deosebiri faţă de punctuaţia în limba română: a) în propoziţia dezvoltată. der dort arbei­ tet. (Exemplu: Fahren Sie zur Leipziger Messe. în schimb nu se pune la cuvinte pre­ scurtate formate din iniţiale (Exemple: SRR \ Sozialistische Republik Rumä­ nien = R.). haben.S.

.

Partea I .

Nummer 2 ist die Schraube. Nummer 1 ist der Stift. Nummer 3 ist das Gewinde. der Stift. ['nUmartsvoe 'Ist di: 'J"raoba]J ] Ist Nummer 2 die Schraube ? ['Ist 'nUmar tsvae di: frooba] ? Ja. ['fraoba] [di: 'Jrooba] cito lyji **^ K. Text [tskst] Nummer 1 (eins [aens]) Stift. das [das] Nummer drei ist das Gewinde. []a: j 'nUmar drae 'Ist das ga'vlnda || ] . [ja: / 'nUmar 'aens 'Ist der ftlft|| ] die [di:] Nummer 2 ("zwei [£$z>«e]j. [ja: j'nUmar tsvo/'Ist di: jr«pba||]. Schraube. ['nUmar drae 'Ist das ga'vlndajj ] Nummer 3 (drei [drae]). die Schraube.3 Ja. das Gewinde. r Z Nummer zwei ist die Schraube. Gewinde.Lehrstück Nummer 1 (eins) ['le:rJtYk 'nUmar 'aens] DIE MASCHINENTEILE [di: ma'yiinanto^b] A. [ga'vlnda] [das ga'vlnda] Ist Nummer 3 das Gewinde ? ['Ist 'nUmar drae das ga'vlnda ?] Nr. ['nUmar'«ens 'Ist der ftlft||] Ist Nummer 1 der Stift ? ['Ist 'nUmar 'aens der 'ftlft ?] Nrl Ja. [ftlft] [der ftlft] der [der] 11 + Nummer eins ist der Stift.

^ T O T ^ ^ s t das ein Niet ? ['he:bal] [der 'he:bal] e^^^Ş) ['Ist das 'qen ni:t ?] Nein. der Hebel. das ist kein Niet. ['nUmar fYnf 'Ist 'oena 'bYks3||] ein ['qen\ Was ist Nummer sechs ? [vas 'Ist 'nUmar zeks?||] Nummer 6 (sechs [zcks]) Rad.4 Nummer 5 (fünf [fYnf]). Hebel. [ni:t] [der ni:t] ['qen] /^t*\ \ \( Was ist Nummer vier? [vas 'Ist 'nUmar fi: r ?] Nummer vier ist ein Niet. das ist ein Hebel. ['nUmar zsks 'Ist 'qen. der Niet. das Rad. CbYksa] [di: 'bYksa] •M- Nr. Büchse. 1/103 . ra:t||] kein [kaen] Nummer 7 (sieben ['ziibdri]).LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 33 was ? [vas] ein Nummer 4 (vier [fi:r]).5 Nummer fünf ist eine Büchse. Niet. die Büchse. [r«:t] [das ra:t] Nummer sechs ist ein Rad. ['nUmar fi:r 'Ist 'qen ni:t||] eine ['«ena] Was ist Nummer fünf? [vas 'Ist 'nUmar fYnf?] Nr. [nqen / das 'Ist kaen ni:t | das 'Ist 'qen 'he:bal|| ] Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c.

[vsn'ti:!] [das ven'ti:!] si Ist das ein Rad ? ['Ist das 'aen ra:t ?] Nein. Nummer 11 ist eine Rolle. Ventil. Nummer 10 ist ein Splint. die Feder. ['nUmar 'elf 'Ist kaen Jpllnt|| 'nUmar 'elf 'Ist 'aenz 'rola|| ] . das Ventil. das ist eine Feder. [fe:dar] [di:fe:d3r] Ist das eine Schraube ? ['Ist das 'aena 'Jraoba ?] Nein. [hi:r 'Ist 'gena 'rola||] Mr. Rolle. die Rolle ['rola] [di: 'rola] r-\ -Hier ist eine Rolle. Splint. [hi:r 'Ist 'aen Jpllnt|| ] Nr. [naen | das 'Ist koen ra:t/das 'Ist 'aen ven'ti:l|| ] hier [hi:r] (?) Nummer 10 (zehn [tse:n]). [naen | das 'Ist 'koena 'JYopba | das 'Ist 'oena 'fe:dar||] kein [k«en] Nnmmer 9 (neun [no0n]). 10 Nummer 10 ist kein Hebel. das ist kein Rad. Feder.tt Nummer 11 ist kein Splint. das ist keine Schraube. das ist ein Ventil. Lfpllnt] [der Jpllnt] -Hier ist ein Splint. der Splint. ['nUmar tse:n 'Ist kaen 'he:bal || 'nUmar tse:n 'Ist 'aen Jpllnt||] Nummer 11 (elf ['elf]).34 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE keine ['k«ena] Nummer 8 (acht ['axt]J.

-(e)s. -s. -e der Text. Vocabular das Lehrstück. - ia lecţia. -(e)s. -e1» die Nummer. -n X) eins der Maschinenteil.(e)s. capitolul numărul unu organul de maşină textul ştiftul este da doi şurubul trei filetul (ghiventul) ce patru nitul cinci bucşa şase roata acesta. aceştia. pentru substantivele feminine şi numai pluralul (aici: —n) . -e der Stift. -e fünf Büchse. . -(e)s. -n drei Gewinde. -e). levierul. das Lager ['la:gar] [das 'la:ggr] T —i— Hier ist ein Lager [hi:r 'Ist 'aen 'la:gar|| ] r Nummer 12 ist keine Rolle.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 35 Nummer 12 (zwölf [tsvoelf]) Lager. -s. -e ist die das der die das der v zwei Schraube. ^er das sieben Hebel. -(e)s . maneta acestea 11 D u p ă forma de bază a substantivelor masculine şi neutre dăm desinenţele genitiului şi pluraluluii (aici: -(e) s. ['nUmar tsvoelf 'Ist kaenz 'rola|| 'nUmar tsvoelf 'Ist 'aen 'la:gar|j] B. aceasta. Nummer 12 ist ein Lager. was vier Niet. şapte pîrghia. -n sechs Rad. -(e)s.

-en numărul.36 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE nu nein opt acht arcul. D V. punctul 1.5. -e zece zehn splintul der Splint. depozitul.0. magazia das Lager. resortul. Observaţie: învăţaţi toate cuvintele din vocabular cu glas tare pînă la com­ pleta lor însuşire. -s. die Zahl 1 '. -(e)s. C. -s. peniţa die Feder. aici hier unsprezece elf rola. -n douăsprezece zwölf lagărul. supapa das Ventil. -n nouă neun ventilul. Explicaţii şi exerciţii 1. rolul die Rolle. . Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! ta:] Zahl Râd Lager [a] das was acht [e:J Feder Hebel Lehrstück w [i:] Text Ventil sechs Maschinenteil elf Niet vier sieben die [ae] [I] Gewinde Stift ist M Rolle [U] Nummer Null [Y] Büchse fünf [ojl zwölf eins zwei drei ein eine kein keine [«2l Schraube [00] neun. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 1.

2.1.1 Articolul. Hier ist keine Schraube. 1. în limba germană. după gen. . ein Ventil — un ventil.1. „nici o". eine Büchse — o bucşă. Deosebim un articol hotărît. sau „nici un". 1. ein au aceleaşi funcţii ca şi corespondentele lor din limba română: der Niet — nitul. die Büchse — bucşa. Articolul nehotărît negat nu are corespondent în limba română şi se traduce prin „nu (este) un". Copiaţi şi reţineţi diferenţa dintre „sch" şi „chs"! seh [J]: Schraube. die. (Exemplu: der Stift).LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 37 Exerciţiul 2. în trei categorii: Masculine Feminine Neutre Genul substantivelor este indicat prin articolul care stă totdeauna în faţa substantivului şi se scrie separat. Cele trei articole sînt la: Singular Felul articolului masculin feminin neutru 1) 2) 3) hotăiît nehotărît nehotărît negat der Stift ein Stift kein Stift die Schraube eine Schraube keine Schraube das Gewinde ein Gewinde kein Gewinde 1. ein Niet — un nit.1. un articol nehotărît şi un articol nehotărît negat. „nu (este) o". substantivele se împart. eine. Articolul hotărît der. Exemple: Das ist kein Niet. Aici nu este nici un şurub. Exersaţi scrierea substantivelor cu literă mare! der — tift der — ebel der — iet das — ewinde das — ad die — üchse die — aschine die — ummer die — chraube das — entil die — eder der — ext die — ahl das •— ager Exerciţiul 3. Acesta nu este un nit. Büchse. das Ventil — ventila. Maschine chs [ks]: sechs. das şi articolul nehotărît ein.

a. .1. kein. die. S c h r a u b « . . Nu copiaţi articolele. V e n t i l b. . Deoarece în limba germană nu există reguli precise pentru stabi­ lirea genului gramatical al substantivelor. Hebel Splint Lager Stift Büchse Niet Gewinde . . .3. eine. keine.38 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 1. resortul: neutru neutru: das Rad roata: feminin s. Rad Feder c. ein.4.1. Exemple: der Hebel. Splint Gewinde Niet Feder Hebel Rad Stift Büchse . . ein. Ventil Splint Lager Stift Hebel Büchse . der. . Feder Gewinde Exerciţiul 5. das Rad. Genul substantivelor din limba germană nu coincide totdeauna cu cel din limba română: Exemple: în limba germană în limba română masculin: der Hebel xArghia: feminin masculin: der Stift neutru stifte: feminin: die Feder arc«/. . . ci treceţi-le din memorie ! . . . Indicaţi articolele următoarelor substantive: *) a. das. kein. . die Schraube. Stabiliţi denumirile următoarelor imagini ! Pronunţaţi-le împreună cu articolele corespunzătoare! d^ <«^? d ei k ei ei ei k" k" k" x ) învăţaţi mai întîi bine cuvintele de la rubrica „Vocabular" şi apoi controlaţi însuşirea articolelor prin exerciţii. . . acestea trebuie învăţate totdeauna cu articolul hotărît respectiv. 1. Exerciţiul 4.

în funcţie de substantivul pe care îl arată. alternativ cu articolele hotărtt. Das ist die Schraube. Ca pronume demon­ strativ. —Acesta este şurubul. Formaţi propoziţii după modelul dat. Das ist eine Büchse. . în consecinţă.2.2. Pronumele demonstrativ das" Das ist der Hebel. feminine sau neutre. cît şi pronume demonstrativ (stînd de obicei singur). Cuvîntul „das" este atît articol (înaintea unui substantiv neutru). „acestea".1. Das ist das Gewinde. — Aceasta este pîrghia. poate fi tradus prin pronumele demonstrative „acesta".LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 39 (?) HJÜ •¥ ei_ ei_ ei_ k~ k k d_ ei_ k m !^_ r^ w d_ ei_ k~ d_ ei k~ d_ ei_ k~ k 1. Exerciţiul 6. şi lecţia a 2-a) şi. das se poate referi la substantive masculine. „aceasta". 1. la singular şi la plural (v. „aceştia". nehotărît şi nehotărît negat! Model: Das ist die Büchse. —Acesta este filetul. Das ist keine Büchse.

indiferent de gen gramatical sau număr. Pronumele interogativ „was ?" se referă la toate obiectele din realitate în afara persoanelor (lucruri neînsufleţite. Das ist Splint.ist das? d. . propoziţiile interogative (întrebările) încep în limba germană fie cu un cuvînt interogativ.1. . Completaţi întrebărilede mai jos cu pronumele interogativ: „wasV şi răspundeţi cu glas tare! a. plante. d.40 LEHRSTOCK 1: DIE MASCHINENTEILE Feder. . Propoziţia interogativă 1. Was ist das? Das ist eine Feder. Hebel.ist Nummer 3 ? c. în funcţie de răspunsul pe care îl cer.3. Gewinde. Pronumele interogativ Das ist Zahl. Aceasta nu este o roată. . noţiuni). . f. . . . Acesta nu este un resort. animale. ist Nummer 2 ? 1. b. e. 1. Exemplu: Was ist das? Das ist ein Stift. . Acesta este ştiftul. Exerciţiul 8. . c. Exemplu: Ist Nummer 2 eine Schraube ? La propoziţia interogativă care începe cu un cuvînt interogativ (propo­ ziţia interogativă parţială) se răspunde completînd un cuvînt sau o parte sintactică: . Was ist Numer 10 ? Ein Splint.. Nummer 3 ist das Gewinde. Acesta este un filet.1. 1.ist Nummer 1 ? b. Aceasta este o bucşă. Nummer 2 ist eine Schraube .3. Acesta nu este un ventil.4. Das ist ein Rad. Exemplu: Was ist Nummer vier? fie cu predicatul. Exerciţiul 7. Ventil.4. Was ist das? Das ist ein Rad. Nummer 1 ist der Stift. „was"? was? = ce? Nummer 10 ist ein Splint. Traduceţi în limba germană! a.

sau: Das ist gleich Null. hier ist ein Lager. 1. f. Este acesta un nit ? 1. e. Nummer 7 ist ein Hebel.4. Ist Nummer 7 ein Niet ? — Nein. d. începem propoziţia interogativă în mod obligatoriu cu predicatul (verbul). Reţineţi ! Cînd cerem ca răspuns „Ja" (da) sau „Nein" (nu). Dar: null Grad (zero grade). null Uhr (ora zero) ş. Nein. b. hier ist kein Gewinde. c. hier ist eine Büchse. de exemplu: Nummer Null (Nr. b. Numeralul cardinal Die Zahlen 0 null » 1 eins 2 zwei 1 3 drei 4 vier 5 fünf l ) Numeralul null (zero) se scrie în anumite condiţii şi cu literă mare. 0). Ja. Aceasta este o pîrghie ? e. Exemplu: Ist Nummer 1 der Stift ? — Ja. das ist ein Lager. Das ist ein Hebel. g. Traduceţi în limba germană! Răspundeţi! a. e. Acesta este ştiftul ? c. Nummer 1 ist der Stift. Formaţi întrebări cu pronumele interogativ „was?" la care să răspundă următoarele propoziţii: a. Exerciţiul 11. hier ist ein Rad. punînd subiectul în locul doi: Exemplu: Ist das ein Niet ? Ist die Schraube hier ? Exerciţiul 9. das ist ein Ventil. das ist kein Niet. Das ist ein Gewinde. Nummer 2 ist eine Schraube.a. (Sau mai scurt: Ein Niet). Das ist ein Rad. . Ja. Nummer 10 ist ein Splint. Este aici o bucşă ? g.LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 41 Exemplu: Was ist Nummer vier ? Nummer vier ist ein Niet. Nummer 5 ist eine Büchse. Ventilul este aici ? h. f. 2 este un şurub ? b. Aici este un filet ? d. la care să răspundă următoarele propoziţii! a. (Aceasta este egal cu zero).5. Nein. Nummer 7 ist kein Niet. Ja. c. Ce este aceasta ? f. Exerciţiul 10.2. Nummer 12 ist ein Lager. das ist ein Hebel. Nr. d. Ja. Formaţi propoziţii interogative totale. La propoziţia interogativă care începe cu predicatul (propoziţia interogativă totală) se răspunde prin „Ja" (da) sau „Nein" (nu).

.. Scrieţi şi pronunţaţi cu glas tare numeralele de la 0 la 12 pînă cînd le stăpîniţi perfect! Exerciţiul 13.. Număraţi în ordinea inversă! 12. ist ei . se vor învăţa cu multă atenţie ! Exerciţiul 12. 8. . 1. 2.. 11. ' 5 . 4. . — Das ist ei .ist k Nummer . 0 Exerciţiul 14.. ? . . . Nummer ...42 LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE 6 sechs 10 zehn 7 sieben 11 elf 8 acht 12 zwölf 9 neun Observaţie: Nume/alele. ist d . ? Und was ist N u m m e r . . 9. . .. — Nein.. ? Ei B. Completaţi dialogul cu fiecare dintre substantivele învăţate în lecţia de faţă! Efectiiaţi-l de atîtea ori oral cîte substantive sînt! Completaţi articolele ! A.. Was ist das ? Was ist Nummer . 3. 6 . fiind deosebit de importante pentru ingineri şi tehnicieni.... 10. 7. — Nummer .. . .

[das 'Ist-'aeng3'vlnda|| ] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Es ist grob. ['es 'Ist % n j | ] . [das 'Ist aen ftlft||] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist eine Büchse. Text Frage wie? [vi:] Was ist das ? [vas 'Ist das ?] Das ist ein Stift.Lehrstück Nummer 2 (zwei ) DIE MASCHINENTEILE A. ['e:r 'Ist 'ko:nIJj| ] Wie ist die Büchse ? [vi: 'Ist di: 'bYKsa?] Sie ist zylindrisch. [das 'Ist 'aend 'bYks9J Was ist das ? [vas 'Ist das ?] P2|— Wie ist der Stift? [vi: 'Ist der ftlft ?] Er ist konisch. [zi: 'Ist tsy'lIndrlfH] Wie ist das Gewinde ? [vi: 'Ist das ga'vlnda ?] 4 Das ist ein Gewinde. [•'es 'Ist gro:p|| ] Wie ist es ? [vi: 'Ist -es ?] Das ist auch ein Gewinde. [das 'Ist 'qgx 'aen g3'vlnda[| ] Es ist fein.

44

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

Singular

S > s^

UJ
Das ist ein Zylinder, [das 'Ist 'qen tsy'llndar||] Er ist leicht. [<e:r 'Ist laset] |] Das siwi 2 Zylinder, [das zlnt tsvae tsy'llnd3r||] Sie sind leicht. [zi: zlnt l«£ct||]

Das ist ein Block. [das 'Ist 'aen bbk||] Er ist schwer. [>'e:r 'Ist Jve:r||]

Das siwi 2 Blöcke, [das zlnt tsvae 'bloeka||J Sie sind schwer. [zi: zlnt JVe:r||]

Das ist ein Ventil, [das 'Ist 'aen vsn'ti:l||]

Das sind 3 Ventile.

Es ist lang. [.'es 'Ist layUJ

•-M

[das zlnt drae ven'ti:b|]] Sie sind lang, [zi: zlntla#||]

L p

LEHRSTÜCK 1: DIE MASCHINENTEILE

45

Das ist eine Feder [das 'Ist'aena 'fe:dar||] Sie ist kurz, [zi: 'Ist kUrts||]

Das sind 2 Federn. [das zlnt tsvqe 'fe:d3rn||] Sie sind kurz, [zi: zlnt kUrts||]

®

®

®

Hier ist ein Splint. [hi:r 'Ist «oen /pllnt||] Er ist dünn. [•e:r 'Ist dYn||]

Hier sind 2 Splinte. [hi:r zlnt tsvoe jpllnt9||] Sie sind dünn. [zi: zlnt dYn||]

I

*£]
Dort ist eine Kurbel, [dort 'Ist -'oena 'kUrbal Sie ist dick. Izi: 'Ist dlk|[] Dort sind 2 Kurbeln. [dort zlnt tsvae 'kUrbaln||] Sie sind dick. [zi: zlnt dlk||]

I

46

LEHRSTÜCK]2: DIE MASCHINENTEILE

:=

t3=3Hier sind keine Kurbeln, [hi:r zlnt 'koena 'kUrboln] sondern 2 Wellen. ['zondorn tsvae 'vel3n|| ]

Hier ist keine Kurbel, [hi:r -Ist 'kaene 'kUrbol] sondern eine Welle, ['zondorn aeii3 'vela|| ] & >

4±><t><±>
Dort sind keine Wellen, [dort zlnt 'komo 'vjbnj sondern 3 Niete, ['zondorn drae ni:to||]

Dort ist keine Welle, [dort 'Ist 'koeno'vdo] sondern ein Niet, ['zondorn -'aen ni:t||]

Dort ist kein Niet, [dort 'Ist kaen ni:t] sondern eine Tafel, ['zondarn 'aene 'ta:fol||] Die Tafel ist eckig. [di: 'ta:fol -'Ist -eklc||]

Dort sind keine Niete, [dort zInt'krten3'ni:to| sondern Tafeln, ['zondorn 'ta:f3ln||] Die Tafeln sind eckig. [di: 'ta:foln zlnt 'sklc||]

Die Rollen und die Zylinder sind rund, [di: 'robn 'Unt dktsy'llndor z l n t rUnt] •

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

47

Die Ventile und die Wellen sind l a n g , [di: vsn'ti:l9 'Unt di: 'vslan zlnt lay||] Die Tafeln und die Blöcke sind eckig, [di: 'ta:f9ln 'Unt di: 'bloeka zlnt eklc||]

Die Scheiben und die Splinte sind dünn, [di: 'jqcban -Unt di: 'J'pllntg zlnt dYn||]

# f ff

B. Vocabular
die Frage, -n wie
§r

konisch sie zylindrisch es grob auch fein der Zylinder, -s, sind leicht der Block, (e)s, - e schwer lang kurz dünn dort die Kurbel, -n dick

întrebarea cum el conic ea, ei, ele cilindric el, ea grosolan şi, de asemenea fin cilindrul sînt uşor blocul, lingoul greu lung scurt subţire acolo manivela, cotul gros

48

LEHRSTOCK 2: DIE MASCHINENTEILE

sondern die Welle, -n die Tafel, -n eckig rund die Scheibe, -en das Feld, -es, -er * > der Boden, -s, ^ das Auto, -s, -s (Automobil)

ci arborele, axul tabla, tabelul unghiular rotund şaiba, discul cîmpul (magnetic) fundul (cazanului); solul automobilul

C. Explicaţii şi exerciţii 2.0. Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 15. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor accentuate! [a] lang Welle Feld eckig es [Y] [U] [i:] M [o:] dünn Kurbel wie Block BQden kurz sje dort kQnisch rund sondern grob und Exerciţiul 16. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! sie [zi:] Büchse ['bYksa] Stift [ftlft] sieben ['zr.ban] Splint [Jpllnt] sechs [zeks] sind [zlnt] schwer [Jve:r] Hebel ['he-.bal] sondern ['zondarn] Schraube ['jrooba] hier [hi:r] leicht [lae$t] eckig [-ekle] Exerciţiul 17. Exersaţi pronunţarea nelegată a cuvintelor! Das / ist / auch / ein / Niet. Hier / ist / ein / Auto. Eine / Feder / und / ein / Ventil. [a:] Tâfel Frage

w

[e:] schwer er

[I] dick Zylinder zylindrisch

Auch / er / ist / lang. Kein / Niet /, / sondern / ein / Gewinde. Was / ist / Nummer / elf ?

I) Ultimele 3 cuvinte le veţi găsi la rubrica C. „Explicaţii şi exerciţii" (2.4.1).

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

49

2.1. Pronumele personal
2.1.1. Spre a se economisi timp şi energie, substantivele limbii germane sînt înlocuite în fluxul vorbirii prin pronume personale, în felul următor:
Substantive masculine: Substantive feminine: Substantive neutre: Substantive la plural Toate genurile:

der Zylinder

die Welle

das Lager

die Zylinder die Wellen die Lager

i er

4sie

es

sie

Reţineţi ! Spre deosebire de limba română, pronumele personal nu poate lipsi de lîngă verb. Exemple: în limba germană în limba română Wie ist der Splint ? Cum este splintul ? Er ist dünn. (Este) subţire. Wie ist die Welle ? Cum este arborele ? Sie ist lang. (Este) lung. Wie ist das Gewinde ? Cum este filetul? Es ist grob. (Este) grosolan. Wie sind die Ventile ? Cum sînt ventilele ? Sie sind kurz. (Sînt) scurte. Exerciţiul 18. Evitaţi în propoziţiile a 2-a şi a 3-a repetarea substantivului! Folosiţi pronumele personal corespunzător! a. Der Stift ist hier. d. Die Niete sind dort. Der Stift ist konisch. Die Niete sind kurz. Der Stift ist kurz. Die Niete sind leicht. Dort ist der Block. e. Die Kurbel ist dort. Der Block ist eckig. Die Kurbel ist dick. Der Block ist schwer. Die Kurbel ist schwer. Hier ist der Zylinder. f. Die Tafeln sind eckig. Der Zylinder ist leicht. Die Tafeln sind leicht. Der Zylinder ist rund. Die Tafeln sind dünn.
Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 11/103

50

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

g. Hier ist das Gewinde. h. Dort ist das Rad. Das Gewinde ist fein. Das Rad ist rund. Das Gewinde ist lang. Das Rad ist schwer. Exerciţiul 19. Răspundeţi cu „Ja" sau „Nein", folosind în răspuns pro­ numele personal în locul substantivului din întrebare! a. Ist die Kurbel hier ? g Sind die Tafeln eckig ? b . Sind die Zylinder dick ? h Ist das Rad hier ? c. Ist der Zylinder lang? i. Ist der Zylinder eckig ? d. Sind die Ventile dort ? )• Sind die Ventile lang ? e. Ist die Feder lang? k Ist das Gewinde fein ? f. Ist der Block leicht ? 1. Ist die Büchse zylindrisch ? Exerciţiul 20. Răspundeţi la întrebări, înlocuind în răspuns substantivele prin pronumele personale corespunzătoare! a. Wie sind die Tafeln ? e. Wie sind die Stifte ? b. Wie ist das Rad ? f. Wie ist die Büchse ? c. Wie ist die Schraube ? g. Wie sind die Zylinder ? d. Wie sind die Rollen ? h. Wie ist der Block ?

2.2. Adjectivul predicativ
2.2.1. Spre deosebire de limba română, în limba germană adjectivul predicativ este invariabil, nefăcînd acordul cu subiectul nici după număr şi nici după genul substantivelor. Exemple: în limba germană în limba română Der Stift ist konisch. Ştiftul este conic. Die Stifte sind konisch. Ştifturile sînt conice. Die Büchse ist zylindrisch. Bucşa este cilindrică. Die Büchse« sind zylindrisch. Bucşele sînt cilindrice. Der Block ist schwer. Blocul este greu. Die Blöcke sind schwer. Blocurile sînt grele. Exerciţiul 21. Traduceţi în limba germană! a. Cum este nitul? Este uşor. b. Cum sînt roţile ? Sînt rotunde. c. Cum este lagărul? Este rotund. d. Cum sînt tablele ? Sînt unghiulare. e. Cum sînt arcurile ? Sînt rotunde şi uşoare. f. Cum este ştiftul? Este scurt. g. Cum este bucşa ? Este cilindrică, h. Cum sînt pîrghiile ? Sînt grele. i. Cum este şurubul? Este lung.

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

51

a. b. c. d. e. f. g.

Exerciţiul 22. Răspundeţi la întrebări (oral şi în scris) ! Wie ist der Stift ? ... Er ist (conic, cilindric, lung). Wie sind die Büchsen? (uşoare, cilindrice, rotunde). Wie ist der Zylinder ? (uşor, greu, rotund). Wie ist die Schraube ? (lung, fin, cilindric). Was ist rund ? (cilindrul, cilindrii, rolele). Was ist eckig ? (blocurile, tablele, blocul). Was ist leicht ? (arcurile, şuruburile, nitul).

2.3. Conjuncţia „auch"
2.3.1. Conjuncţia „auch" leagă un substantiv (un pronume, un adverb s.a.) de o acţiune sau de o stare amintită în legătură cu un alt substantiv (pronume, adverb etc.). Exemple: Die Schraube ist hier. — Şurubul este aici. Auch der Splint ist hier. —• Şi splintul este aici. Der Niet ist auch hier. — Nitul este de asemenea aici. 2.3.2. „Auch" se traduce prin „şi" sau „de asemenea" în funcţie de poziţia lui în propoziţie şi de accent, şi anume: a) „auch" neaccentuat, stînd înaintea cuvîntului pe care îl leagă şi care poartă un accent puternic, se traduce prin „şi". Exemple: Auch die Rolle ist rund. — Şi rola este rotundă. Auch das ist ein Niet. — Şi acesta este un nit. Auch er ist kurz. •— Şi el este scurt. Auch eine Welle ist dort. — Şi un arbore este acolo. Auch hier ist eine Rolle. — Şi aici este o rolă. b) „auch" accentuat, stînd de obicei după verb sau după cuvîntul pe care îl leagă, se traduce prin „de asemenea". Exemple: Das ist auch ein Gewinde. — Acesta este de asemenea un filet. Die Büchse ist auch zylindrisch. — Bucşa este de asemenea cilindrică. Der Hebel ist auch hier. — Pîrghia este de asemenea aici. Das Rad ist rund, die Rolle auch. — Roata este rotundă, rola de asemenea. Der Block ist eckig, die Tafel auch. — Blocul este unghiular., tabla de asemenea. Er ist schwer, sie auch. — El este greu, ea de asemenea. Dort ist ein Stift, hier auch. •— Acolo este un ştift, aici de asemenea. c) în propoziţia interogativă totală, „auch" accentuat stă înaintea cuvîn­ tului pe care îl leagă.

52

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Exemple: Sind dort auch Schrauben ? Ist das auch eine Welle ? Observaţie: în limba română, legarea prin „şi" fiind mai obişnuită decît legarea prin „de asemenea", „auch" din propoziţiile de tipul celor de la punctele b) şi c) poate fi tradus şi prin „şi", făcîndu-se inversiunea necesară. Exemple. Der Stift ist auch kurz. — Ştiftul este de asemenea scurt, sau: Şi ştiftul este scurt. Exerciţiul 23. Formaţi propoziţii afirmind că cele indicate în propoziţiile de mai jos sînt valabile şi pentru substantivele din coloana a doua! Folosiţi „auch" neaccentuat! Model: Auch der Splint ist dünn. (Der Splint). Die Schraube ist dünn. a. Der Block ist schwer. (Die Kurbel). b. Die Büchse ist zylindrisch. (Die Rolle). c. Die Feder ist kurz. (Der Niet). d. Die Rolle ist dick. (Die Welle). e. Das Gewinde ist fein. (Die Feder). f. Der Stift ist hier. (Der Splint). Exerciţiul 24. Formaţi propoziţii din exemplele propuse în exerciţiul precedent, folosind „auch" accentuat! Model: Die Schraube ist dünn. (Der Splint). Der Splint ist auch dünn. Exerciţiul 25. Prescurtaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent şi rostiţi-le legate de propoziţiile-stimul! Model: Die Schraube ist dünn, der Splint auch.

2.4. Pluralul substantivelor
2.4.1. După felul în care substantivele formează pluralul, ele pot fi împăr­ ţite în următoarele cinci grupe:
Grupa Singular Plural

I—

1—fără desinenţă "—fără desinenţă + tremă 1—cu desinenţa e ' — c u desinenţa e + tremă

der Hebel der Boden das Ventil der Block

die Hebel (-) die Böden (^) die Ventile (-e) die Blöcke (—e)

II—

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

53
Plural

Grupa

Singular

III-

.—cu desinenţa er ' — c u desinenţa er + tremă

das Feld das Rad die Schraube die Zahl das Auto

die Felder (-er) die Räder (—er) die Schraube» (-n) die Zahlen (-en) die Autos (-s)

IV-

, — cu desinenţa -n totdeauna fără '•—cu desinenţa -en tremă cu desinenţa s totdeauna fără tremă

V

Recomandare. La fiecare substantiv se va memora, odată cu articolul hotărît singular, şi desinenţa genitivului1! şi forma pluralului. Exemplu: Der Boden, -s, -^. (pronunţaţi: der Boden — des Bodens — die Böden) 'Pluralul articulat şi nearticulat 2.4.2. La formarea pluralului cele trei articole se comportă în felul următor:
a) Articolul hotărît (der, die, das) are o singură formă die, indiferent de genul substantivelor b) Articolul nehotărît (ein, eine, ein) nu are formă de plural; substantivele rămîn deci nearticulate c) Articolul nehotărît negat (kein, keine, kein) are la plural pentru toate trei genurile, forma keine Singular der Hebel die Schraube das Ventil ein Zylinder eine Kurbel ein Gewinde kein Stift keine Feder kein Lager Plural die Hebel die Schrauben die Ventile — Zylinder — Kurbeln ~ Gewinde keine Stifte keine Federn keine Lager

Articolul hotărît Singular der die Plural
i

Recapitulare Articolul nehotărît Singular ein eine Plural ein

Articolul nehotărît negat Singular kein keine Plural keine kein

das

1

1

—IdieJ—
*' v. lecţia a 7-a, punctul 7.4.

54

LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE

Felul articolului

numărul

masculin

feminin

neutru

hotărît

singular plural singular plural singular plural

der Stift die Stifte ein Stift kein Stifte Stift

die die

Schraube Schrauben

das die ein —

Gewinde Gewinde Gewinde Gewinde

nehotărît

eine Schraube — Schrauben

1

nehotărît negat

keine Schraube keine Schrauben

kein Gewinde keine Gewinde

keine Stifte

Exerciţiul 26. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tarei Singular Singular Plural Plural der Hebel die Tafel die Hebel die Schraube die Kurbel das Gewinde die Welle die Büchse die Rolle der Zylinder das Lager der Block der Stift Exerciţiul 27. Formaţi pluralul următoarelor substantive! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Singular Plural Singular Plural ein Niet — Niete ein Splint eine Büchse ein Stift ein Rad ein Gewinde ein Lager ein Ventil eine Schraube eine Feder Exerciţiul 28. Formaţi pluralul următoarelor substantive ! Scrieţi şi pro­ nunţaţi cu glas tare! Plural Singular Plural Singular keine Welle keine Wellen kein Splint kein Ventil keine Rolle keine Feder kein Lager keine Tafel keine Kurbel Exerciţiul 29. Treceţi următoarele propoziţii la plural, oral şi în scris! Model: Hier ist die Feder. Hier sind die Federn. a. Wie ist der Stift ? e. Dort ist die Schraube. b. Wie ist die Feder ? f. Wie ist das Gewinde ? c. Das Rad ist hier. g. Die Rolle ist hier. d. Dort ist der Niet. h. Das ist das Auto.

Hier ist kein Zylinder. 32 fragmentele de propoziţie de mai jos ! Rostiţi propoziţiile.LEHRSTÜCK 2: DIE MASCHINENTEILE 55 Exerciţiul 30. Exerciţiul 36. f. Dort sind Räder. Ist hier eine Feder ? b. Das ist die c. Das ist keine Büchse. Hier ist kein Splint. Das ist eine Exerciţiul 35. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Ist das ein Ventil ? Exerciţiul 31. folo­ sind articolul nehotărît negat la singular şi plural! Model: Das ist kein Lager. Dort ist ein Rad. completînd fragmentele de propoziţie respective cu fiecare dintre substantivele coloanei. Rostiţi propoziţiile completate! a. Dort ist kein Rad. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Hier ist der Niet. d. oral şi în scrisl Model: Das ist keine Scheibe. a. Das sind Lager. Ist dort ein Niet ? c. completate cu fiecare substantiv ! a. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la plural! Model: Das ist ein Lager. Hier sind die Niete. Das ist ein b . Treceţi toate substantivele învăţate pînă acum în coloane la tipul de formare a pluralului corespunzător! I n der Ofen —e —e — er in — er | iv -(ein | v —s der Hebel E XEMPI der Stift der Knopf das Feld das Rad die Schraube das Auto . Treceţi substantivele mai jos înşirate în coloane după gen. g. Hier ist ein Lager. c. Exerciţiul 37. Das ist kein Hebel. Hier ist kein Stift. Completaţi cu substantivele înşirate în coloane în exerciţiul nr. e. e. f. Exerciţiul 34. oral şi în scris! Model: Dort ist ein Rad. b. Hier ist ein Stift. h. Dort ist das Feder Stift Boden Splint Zylinder Lager Kurbel Ventil Block Schraube Welle Rolle Feld Zahl Büchse Rad Niet Auto Hebel Gewinde Exerciţiul 33. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul 34. a. Ein Hebel ist dort. Das sind keine Scheiben. Treceţi următoarele propoziţii la plural. Hier ist der b . Exerciţiul 32. Ist das eine Scheibe ? d. Das sind keine Lager.

Büchse. aici este o rolă. Das ist ei . Gewinde. Was ist das ? B. Aici nu este nici o tablă... Wie sind sie ? Exerciţiul 40. Ist das . Welle. das ist ei . ? Nein. dort sind. . hier? Nein. Sie sind.. sînt lungi. Ce este acolo ? Nu este acolo nici o bucşă ? Nu. folosind în răspuns numeralele 7—12 înaintea substantivelor ! a. er (sie. Tafel. ? Ja. Model: Sind hier zwei Schrauben? Nein. Blocurile sînt grele şi unghiulare. es) ist. Splint... . Zylinder. es) ist. Ist das ei_.. Feld. . Block. Acestea nu sînt arcuri. Wie ist d _ ? Er (sie. es) ist dort. Model: Ist dort eine Schraube ? Nein dort sind zwei Schrauben. aici nu este nici o bucşă. Scheibe...56 LEHRSTUCK 2: DIE MASCHINENTEILE Exerciţiul 38... Lager. Exerciţiul 39. Niet.. Feder. .. Completaţi următorul model de dialog cu fiecare dintre substantivele învăţate pînă acum ! Folosiţi adjectivele şi numeralele corespun­ zătoare ! A. Schraube. Hebel. Traduceţi în limba germană! Cum sînt şuruburile ? Sînt scurte ? Nu. Răspundeţi la întrebări. Ist d . hier sind 10 Schrauben. b. er (sie. ci arbori. Stift. Kurbel.. ? Ja. Ist d _ . Ventil.

Lehrstück Nummer 3 (drei) DAS WERKZEUG [das Verktso0g] A. [das 'Ist di: ma'Ji:n3nhal9]|] Hier stehen die Maschinen. [ja: | das zlnt ma'Ji :nsn|| ] . [hi:r 'Jte:han di: ma'Ji:n. Text Meister: ['maestar] Das ist die Maschinenhalle. das sind Maschinen.m||3 Lehrling: ['le:rll 9 ] Meister: ['mqestar] Sind das Maschinen? [zlnt das ma'Jirnan?] Ja.

: DAS WERKZEUG Das ist eine Drehmaschine (Drehbank). [das -'Ist 'ama 'dre :maji :na ('dre:bajk)||) Das ist eine Fräsmaschine. [das -Ist' aene 'frs:smaji:na||] Sie sind groß und schwer. [zi: zlnt gro:s 'Unt fve:r||] .LEHRSTÜCK ?.

[das -Ist der.'arb«etar||] Lehrling: ['le:rll$] Was arbeitet der Arbeiter Moraru? [vas -'arboetat der' 'arboetar?] Meister: ['maestdr] Er dreht eine Welle. [e:r dre:t aene 'vslajj cli: 'vsla 'Ist la#||] Das ist die Arbeiterin Florescu. [das' 'Ist di: "arbaetgrlnjl] Sie ist fleißig. Bist du auch fleißig ? [zi: 'Ist 'flaeslc. Die Welle ist lang.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 59 Das ist der Arbeiter Moraru. j] bist du: '-aox 'flaeslc ?] .

] Ja. [vi:r bo:ran|| ] Was macht ihr dort ? [vas maxt i:r dort ?] Wir fräsen. [vi:r 'dre:3n||] Und was macht ihr hier? [-'Unt vas maxt i:r hi:r?] Wir bohren. [vi:r 'fre:z3n||] Was arbeitest du hier ? [vas 'arboetest du: hi:r?] .60 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Lehrling: ['le:rll?. [hi:r Jte:t •'om3'bo:rmaJ'i:n3 j|zi: 'Ist ho:x||] Die Arbeiter arbeiten. Sie ist hoch. ich bin auch fleißig. [zi: bo:rt «ena 'bYks3||] Hier steht eine Bohrmaschine. [di :-"arb#et3r ''arbaet3n||] Lehrling: [leirllf/] Arbeiter: [''arboetar] Lehrling: ['le:rlly] Arbeiter: p'arboetsr] Lehrling: ['le:rllŢ/] Arbeiter: ["arbßetsr] Lehrling: ['le:rll#] Was arbeitet ihr ? [was -"arboetat i:r?] Wir drehen. [ja: Icbln aox 'üaesi$\\] Was arbeitet die Arbeiterin Florescu ? vas-" arbaetst di: ["arbaetarln?] Meister: ['moestgr] Sie bohrt eine Büchse.

Gewinde[hi:r 'li: gan 'vsrktso0ga|jpi'r«:lbo:rar| ga'vlnda-] bohrer. dort liegen zwei Meißel.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 61 Arbeiter: ['arboetarj Meister: ['moestar] Ich schleife ein Zahnrad. ['jlaefarlj der 'arb#etor dort 'Ist me 'canikar • Hier liegen Werkzeuge: Spiralbohrer. Fräser und ['/l«efan|| zi: zlnt'dre:3r| 'bo:rer| 'frs:zar Unt] Schleifer. Fräser und Meßwerkzeuge. das sind auch Werkzeuge. Bohrer. Der Arbeiter dort ist Mechaniker. [tso0ga zlnt gd'nag\\ ] Lehrling: ['le:rlly] Meister: [moestar] Sind das auch Werkzeuge ? [zlnt das'oox 'vsrktsotfga?] Ja. Sie sind Dreher. fräsen und [di:-"arboetor hi:r 'dre: an| 'bo: ran| 'fre:zan Unt] schleifen. Die Werk[bo: rar| 'fre: zar| 'Unt 'm£sverktso0ga|| di: 'verk-] zeuge sind genau. ['%la' Unt hi:r 'aen dorn| dort -lirgan tsvqe 'moesal|] . Hier liegt eine [ja: |das zlnt 'qox 'verktso0ga 1 hi: r 'li: kt 'aena] 1 Feile und hier ein Dorn. bohren. [Ic '$laeid 'aen 'tsa:nra:t||] Die Arbeiter hier drehen.

[tsvae 'hsmar| 'aen 'Jr«obanJ"lysal \jnţ . Wo ist sie ? ['Ic zu:xa '«ena 'j"u:ple:ra|| vo: 'Ist zi: ?] Meister: ['mgestar] Da ist die Schublehre. ein Schraubenschlüssel und eine Schraubenlehre.'gena ['J"r#obanle:ra||] Lehrling: ['Ie:rll7)] Meister: ['moestar] Ionescu: Was sucht der Arbeiter? [vas zu:xt der '-'arboeter ?] Was suchen Sie.62 LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG zwei Hämmer. Genosse Ionescu ? [was zu:xan zi: |ga'nosa ?] Ich suche eine Schublehre. [da: 'Ist di: 'Ju:ple:ra | ganosa|| ] . Genosse Ionescu.

der Bohrer. -s. -s. -s. -s. . a munci a strunji. -e die Maschine.das Meßwerkzeug. -e x) der Meister.der Gewindebohrer. -(e)s. foarte rar folosit. cît Şi sensul „uneltele/sculele".der Schleifer. unealta.der Mechaniker. a învîrti. -e genau scula. denumind un ansamblu nediferenţiat de unelte sau scule. ^e J die Fräsmaschine. Pluralul „die Werkzeuge".der Fräser. pinionul strungarul găuritorul (muncitorul). se: referă la mai multe unelte sau scule privite separat. Vocabular das Werkzeug. sculele. a suci muncitoarea harnic eşti tu a găuri maşina de găurit înalt voi noi şi a face a freza eu a şlefui roata dinţată.arbeiten drehen die Arbeiterin. -es. uneltele maistrul.LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG 63 B. -s. -s. -n die Drehmaschine. a roti.liegen der Spiralbohrer. -n der Arbeiter.. . die Maschinenhalle. -s. -n 1 die Drehbank. freza şlefuitorul mecanicul a sta (în poziţie orizontală) burghiul spiral tarodul scula de măsurat exact 11 Substantivul „das Werkzeug" are la forma singularului atît sensul „unealta/scula". meşterul sala/hala maşinilor a sta (în poziţie verticală) ucenicul maşina strungul maşina de frezat muncitorul a lucra. burghiul frezorul. -n hoch ihr wir und machen fräsen ich schleifen das Zahnrad. -s. -(e) s. -n stehen der Lehrling. -nen fleißig bist du bohren die Bohrmaschine. -(e)s. -s.e r der Dreher.

der Gewindebohrer. die Fräsmaschine. -n die Schublehre. der Schraubenschlüssel. -s. das Meßwerkzeug. Explicaţii şi exerciţii 3. -s. -n wo ? da pila dornul dalta ciocanul cheia pentru şuruburi micrometrul a căuta dumneavoastră tovarăşul şublerul unde ? aici C. das Zahnrad. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! a) das Werkzeug. -e der Meißel.die Schräubenlehre. der Hammer.64 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG die Feile. . -n. die Schrauben­ lehre. die Drehmaschine. die Maschinenhalle. der Schraubenschlüssel. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvintelor! [e:] [o:] M der Lghrling der Fräser der BQhrer die Drehbank die Fräsmaschine bohren die Drehmaschine fräsen die Bohrmaschine der Dreher hoch drehen wo die Schublehre stehen [u:] [a:] M das Zahnrad liegen suchen ihr da wir Sie [ae] der Meister fleißig schleifen die Feile der Meißel der Schleifer das Werkzeug [das 'vsrktso0k] der Mechaniker [der me'cÄnikor] Exerciţiul 42. die Bohrmaschine.0. -n der Dorn. -s. die Drghbank. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 41. -(e)s. die Schublehre. der Spiralbohrer. -n suchen Sie der Genosse.

cu ajutorul formelor sale. Pronumele personal (completare) 3. Dr~bank. Z~nrad. deosebim trei genuri la singular: masculin: er (el). Wie sind die Werkzeuge? —. în procesul de vorbire. feminin: sie (ea). pronumele are numai o singură formă la singular şi la plural: ich (eu). La persoana a IlI-a.. genau.noi). Pronumele de politeţe se scrie totdeauna cu iniţială mare.. schleife ein Zahnrad.1. suche eine Schublehre. Was bohrt ihr hier? —. c) der Genosse.. L-rling. es wir ihr sie Plural Forma de politeţe I II III care vorbeşte cu care se vorbeşte despre care se vorbeşte Sie Sie 3. Was machen die Arbeiter?-—. pronumele însoţeşte în mod obligatoriu forma verbală. pot fi parteneri la discuţie sau pot fi subiect de discuţie. după cum urmează: Singular Persoana Rolul Forma de politeţe ich du er. e. punctul 2. Completaţi răspunsurile cu pronumele personal corespunzător ! a. 1/103 . La persoana a Ii-a... sie..1.. Was suchst du? —. 11 v. Completaţi vocala împreună cu semnul ortografic de lungime! Controlaţi scrierea corectă cu ajutorul vocabularului! st~en. iar la plural o singură formă: sie (ei. Schubl~re.2. Pro­ numele personal ajută la distingerea acestor trei situaţii. liegt dort. Wie ist die Arbeiterin Florescu ? —. 5 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1] Exerciţiul 44.. dumneavoastră).1. das Gewinde.1. f. persoanele se pot afla în trei situaţii dife­ rite: pot vorbi.. Genosse Popescu ? —. ihr (voi) şi forma de politeţe „Sie" (dumneata. die Arbeiterinnen. fräst. şi lecţia a 2-a.. d. Exerciţiul 43. l~gen. Was arbeiten Sie. deosebim pronumele familiar: du (tu). Was macht der Arbeiter hier? —.. dr~en. ist fleißig. 3. wir (. c. La persoana I. h.. arbeiten. b--ren. die Arbeiterin. g.1. Reţineţi! La orice persoană. bohren Büchsen. b. neutru: es (el sau ea). identică pentru singular şi plural.. Wo liegt das Werkzeug? —..1. ele).. ~r.. sind genau.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 65 b) der Arbeiter.

. indiferent de timp: Exemplu: Die Werkzeuge sind genau. Sie ist fleißig.. Rădăcina verbului se obţine de la forma infinitivului prin eliminarea terminaţiei -en. 3. b. Prezentul indicativ se formează adăugind la rădăcina verbului desinenţele personale. Treceţi propoziţiile la plural! a.2. Prezentul indicativ al verbelor exprimă acţiuni sau stări care au loc în momentul în care se vorbeşte: Exemplu: Hier arbeitet eine Arbeiterin. Wo liegt es? Wo liegen . sau care au o valabilitate generală. arbeiten hier.2. Prezentul indicativ al verbelor 3. Ich arbeite hier.. schleift Zahnräder.2. d..1.66 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 45. Du schleifst ein Zahnrad. drehen Wellen.. Singular Forma de politeţe ich bohre wir bohren du bohrst Sie bohren ihr bohrt er — sie bohren sie —bohrt es — Plural Forma de politeţe Sie bohren .. .. Er dreht eine Welle. . . .? 3... Infinitiv Rădăcina Exemple: schleifen schleif­ bohren bohr­ drehen dreh­ suchen suchDesinenţele personale pentru prezentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe Persoana I Plural Forma de politeţe Persoana I -en II -t „ III -en -en II -st -e -en III -t Exemplu: bohren.. sind fleißig. c. e.2.

c. . drehe. d. fräse. Wo steh er ? personale! e. schleife. la unele verbe se intercalează un -eîntre rădăcină si desinenţele consonantice. Sie arbeiten. Exersaţi desinenţele a. Exerciţiul 47. Sie arbeitet. . . Er arbeitet. .3. La verbele a căror rădăcină-se termină în s (sau alte consoane siflante). Exersaţi formele verbale ! Continuaţi ! Ich arbeite. g.2. Was arbeit ihr hier ? h. suche Du arbeitest. Dudreh eine Welle. Genosse Preda? f. Was such Sie. Wir arbeiten. sie— fräst es—1 wir fräsen ihr fräst Sie fräsen sie fräsen Forma de politeţe Sie fräsen Exerciţiul 46. bohre. Er bohr eine Büchse.4. Ich such die Schraubenlehre. Pentru uşurarea pronunţării. se elimină de obicei consoana s din desinenţa persoanei a Ii-a sin­ gular. Singular Plural Forma de politeţe ich arbeite du arbeitest er_. Wir bohr und schleif_ . .LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 67 3.2. Exemplu: arbeiten. . sie —arbeitet es—1 wir arbeiten ihr arbeitet Sie arbeiten sie arbeiten Forma de politeţe Sie arbeiten 3. Die Arbeiter arbeit fleißig b. mache. Exemplu: fräsen Singular Plural Forma de politeţe ich fräse du fräst er—. Ihr arbeitet.

die Feile? f. Hier . drehen... Er sucht eine Feile. . c.. Ich suche eine Schublehre. Sie arbeiten. Ich arbeite. Ce lucrează el aici ? El şlefuieşte o bucşă. b . Traduceţi în limba germană! a. Ich drehe. e. Was machen die Dreher ? Sie drehen. Wir bohren auch. die Schublehre? Der Arbeiter Popa . g. Unde lucrează el? El lucrează de asemenea acolo. Wo .. Ich bohre. wir hier? Ja. die Welle dort? c. die Schublehre. Schleifst du auch ? Schleift ihr auch ? b. g. b. hier. Hier . eine Bohrmaschine. Er schleift ein Zahnrad. Ich bohre auch. Dort .. întrebaţi dacă partenerul (partenerii) dv... Exerciţiul 50. Dv.. Sie sind zylindrisch. Die Maschinen .68 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 48.. die Wellen? Die Arbeiter . . Die Werkzeuge . wir . d. Afirmaţi că faceţi acelaşi lucrul Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. . d... ? Eu lucrez aici. f. Was suchen sie hier ? e. fac acelaşi lucru! Folosiţi conjuncţia „auch" accentuată ! a. Completaţi următoarele propoziţii cit verbele bohren. . Deosebiţi verbul „stehen" de verbul „liegen" ! Completaţi următoarele propoziţii ! a. Sind Sie Mechaniker ? Exerciţiul 51.. die Arbeiterin Florescu. Die Arbeiter sind fleißig. 7 Arbeiter und arbeiten. Genosse Popescu ? c. Er bohrt.. d. e. Er schleift. h. die Fräsmaschine? . Ea frezează o bucşă şi 4 roţi dinţate. d. Wer ... b... .. c. dort. die Wellen. dort ? Dort . Er dreht. W o . Unde lucrează ei ? Ei lucrează acolo. Exerciţiul 49. schleifen. W e r . Was suchen Sie hier ? d. b.... arbeiten. Ich Wir d. Unde lucraţi dv. găuriţi 3 bucşe şi 11 bolţuri... . e. Schleifen Sie ein Zahnrad... Deosebiţi persoana a III-a plural de forma de politeţe ! Traduceţi în limba româna ! a. Ich Wir c. Wer . c. Ich schleife... Exerciţiul 53. Exerciţiul 52.. der Arbeiter Moraru. e.. Wer . eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu .. b. suchen la forma corespunzătoare ! a.. f. hier. Die Arbeiterin bohrt Büchsen.. e. eine Büchse.

Wir .. Exerciţiul 56.. das Werkzeug? f. Prezentul indicativ al verbului „sein" = a fi 3.3... du Arbeiter? g. Formele lui la pre­ zentul indicativ sînt următoarele: Singular Forma de politeţe ich b in du b ist er — sie— ist es — wir sind ihr seid Sie sind sie sind Sie sind Plural Forma de politeţe Exerciţiul 54.. în limba germană. h. Conjugaţi! Ich bin Arbeiter Ich bin fleißig.. Was .. şi în special în limbajul tehnic. Ich . Completaţi propoziţiile următoare cu formele verbului „sein" — a fi. . Sie . Substantive compuse 3.4. ihr? 3..3. b..1.. Wir ..4. Lehrlinge. se folosesc foarte multe cuvinte compuse. hier. a. mai ales din categoria substantivelor.. ihr auch Dreher? d. Verbul „sein" = a fi este un verb neregulat. Arbeiterin. . pinionul. es ... die Maschinenhalle — hala (sala) maşinilor..1. das Zahnrad — roata dinţată. Das Werkzeug . Exemple: der Schraubenschlüssel — cheia pentru şuruburi. Wo . genau.. du bist fleißig. hier..LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 69 3.. ... Du Du Exerciţiul 55. die Maschinen ? e... Wo . Transformaţi propoziţiile din exerciţiul de conjugare pre­ cedent în întrebări totale ! Răspundeţi ! Model: Bin ich fleißig ? — Ja. Dreher. c.

b) Cuvîntul determinativ. Maschinenhalle. Fräsmaschine. adjectiv: . 1 •—nu este. plural: die Zahnräder. die Maschinenhalle.2. care — stă la începutul cuvîntului compus (de exemplu das Zahnrad) •— poate să fie format din orice parte de vorbire (substantiv: Zahnrad. accentuat. i—• poate fi o forma de singular sau de plural.4.70 LEHRSTÜCK 3: TMS WERKZEUG 3. — trebuie să fie un substantiv şi formează ca atare formele de plural şi de declinare: das" Zahnrad. Exemplu: das Zahn/rad Cuvîntul determinativ ZohnAccentul: das\ rad Traducerea: Cuvîntul de bază das Zahn rad roata dinţată. în consecinţă. Muşchinenhalle). der Zehn + doj Rod = dos Zahnrad Exemplu: der Zahn-f. plural: die Maschinenhallen. care •—se află la sjîrşitul cuvtntului ccmpus (de ex. Fräsmaschine. articolul. verb.Feinmechanik). . Zahnrad) •—determină genul substantivului compus şi. dar rămîne ca atare ne­ schimbat (Az'/Zschraube. — este puternic accentuat: Zahnrad.das Rad = das Zahnrad. Orice substantiv compus constă din două elemente: a) Cuvîntul de bază.

die Feder — die Schraubenfeder. respectiv cu cheia exerciţiilor. dacă aţi tradus corect! a. 3. der Federhammer —die Hammerfeder d. IV) dacă aţi tradus corect! _a. Se începe cu cuvîntul de bază şi se continuă cu cuvîntul determinativ (sau cu cuvintele determinative în cazul substantivelor multiplu compuse). Atunci avem de-a face cu substantive multiplucompuse. Exerciţiul 57. das Bolzengewinde .der Fräser j . ţ L * * j P f Traducerea se face. I j ' 1 —* t die Hebelnietmaschine = maşina de nituit cu pîrghie.4. das Rad ~j~ der Zahn c.LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG 3. compuse. Nerespectarea acestei reguli poate duce la înţelegerea greşită a cuvintelor compuse. die Feder •+. Deosebiţi sensul cuvintelor -compuse din aceleaşi elemente. porninduse de la sfârşitul cuvîntului către început. die Scheibe 1) + der Fräser e. cuvîntul determinativ sau cel de bază sau ambele sînt. R e exemplu: die Schraube -j. dar în altă ordine ! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi. das Gewinde -f der Bohrer _ h.4. Traducerea substantivelor compuse din limba germană în limba română se face inversînd elementele cuvîntului compus. das Rad + die Welle b. ca de exemplu: 4 das Schraubenzahnrad = roata dinţată elicoidală. . das Gewinde + der Stift 1.die Büchse g. la rîndul lor.— d e r Gewindebolzen c. şi în cazul substantivelor multiplu compuse. der Blockzylinder —der Zylinderblock b. Formaţi substantive compuse din următoarele elemente! Sta­ biliţi articolul cuvîntului compus! Traduceţi cuvintele compuse şi controlaţi apoi cu ajutorul dicţionarului tehnic. das Gewinde + die Rolle k. die Rolle 1} + die Well d.3. das Gewinde -j. das Gewinde + der Dorn i.4. der Federhebel" —die Hebelfeder * Substantivelor feminine şi masculine terminate în -e li se adaugă de obicei u n -n cînd > şint cuvinte determinative. die Scheibe*> + das Rad • f. der Schlüssel + die Schraube Exerciţiul 58. cu cheia exerciţiilor (cap. De multe ori. Exemple: die Lagerrolle das Rollenlager rola lagărului lagărul cu role (rola de rulment) (rulmentul cu role).

găuritorul) fräsen —der Fräser (freza. die Rollennietmaschine h. Formaţi echivalentul din limba germană al următorilor termeni tehnici! Controlaţi traducerea corectă la cheia exerciţiilor! i. Roata cu disc. Substantive derivate 3. die Gewindefräsmaschine m. Maşina de nituit k. . Şaiba pentru şurub n.die Ventilfeder die Gewindeschraube — das Schraubengewinde die Hebelrolle — der Rollenhebel die Lagerrolle — das Rollenlager ]• Exerciţiul 59. die Fräserschleifmaschine f. Exemple: drehen — der Dreher (strungarul) bohren — der Bohrer (burghiul. Numărul cilindrilor e.5.die Schraubenfeder * das Federventil . die Hebelnietmaschine j . die Zylinderbohrmaschine c. Fundul cilindrului d. Exerciţiul 60. Roata cu manivelă o. Scula de nituit 1. die Spiralbohrerfräsmaschine. Şurubul de lagăr c. O categorie numeroasă "de substantive ale limbii germane formate prin adăugarea sufixului -er la rădăcina unui verb. x sînt > die Distanz. gh. Pîrghia cu arc p. IV). Bucşa de lagăr b.1. Strungul pentru arbori g. Maşina de nituit cu role(prin rulare) a. 3. die Gewindeschleifmaschine n. frezorul) schleifen • der Schleifer — (şlefuitorul) arbeiten — der Arbeiter (muncitorul). i. Maşina de nituit cu pîrghie m.5. die Gewinderollmaschine g. dacă ati tradus corect! a. die Kurbelwellenfräsmaschine e.72 LEHRSTÜCK 3 : DAS WERKZEUG die Federscheibe — die Scheibenfeder die Federschraube —. die Gewindedrehbank (-maschine) k. das Zylinderrollenlager d. Căutaţi substantivele compuse din textul lecţiei şi stabiliţi din ce elemente (părţi de vorbire) sînt formate! Exerciţiul 61. e. Dornul expandabil (arcuitor) h. die Zylinderschleif maschine 1. Distanţa 1! dintre nituri j . die Hebeldrehachse i. die Räderfräsmaschine b. încercaţi să stabiliţi sensul următoarelor substantive compuse şi controlaţi apoi cu dicţionarul tehnic. f.-en = distanta. respectiv cu cheia exerciţiilor (cap. Arborele pîrghiei f.

Sie ist. Sie ist b. De multe ori substantivele astfel formate au ambele sensuri. Er ist Exerciţiul 63. Sie ist. Formaţi cuvîntul derivat respectiv ! a. Wir sind e.. Du drehst. . Der Arbeiter hier bohrt. Exersaţi accentuarea substantivelor compuse! Schrauben Schlüssel Dreh ma schi ne Fräs ma schi ne Bohr ma schi ne Meß werk zeug Schub leh re Ma schi nen hal le Spi ral boh rer Ge win de boh rer Werk zeug Zahn rad . . Sie arbeitet. Exemple: der Bohrer-—găuritorul. c. burghiul. Die Arbeiterin hier bohrt. .2. Exerciţiul 62. Er ist b.5. Er fräst. Sie ist. Wir arbeiten. Exemple: der Arbeiter — die Arbeiterin (muncitoarea) der Fräser — die Fräserin (frezoarea) der Dreher —die Dreherin (strungăriţa).LEHRSTOCK 3: DAS WERKZEUG 73 Substantivele astfel formate au următoarele caracteristici: — sînt toate de gen masculin. der Dreher. Exerciţiul 64. — rămîn la plural neschimbate: der Arbeiter — die Arbeiter. die Dreherin — die Dreherinnen. Substantivele formate cu sufixul -in formează pluralul cu terminaţia -nen.... .. freza. der Fräser — frezorul. c. •— denumesc : • persoane cu respectivele profesii sau ocupaţii: der Arbeiter. Er ist . Sie ist. Exemple: die Arbeiterin — die Arbeiterinnen. Formaţi cuvîntul derivat respectiv! a. Sufixul -in adăugat la substantivele formate ca mai sus arată că profesia sau ocupaţia respectivă este îndeplinită de o persoană feminină. Die Arbeiterin hier fräst. Die Arbeiterin hier schleift.. • scule: der Bohrer. Du bist d. Der Arbeiter hier schleift. e.. d. 3. Die Arbeiterin hier dreht.. der Fräser.

Sind Sie Ja. Schleifer. Was sind Sie ? Ich bin Ich bin Dreherin. Realizaţi oral toate răspunsurile posibile Arbeiterin Arbeiter. Wo steht stehen liegt liegen steht sie. Fräser. bohre. Wir drehen. ich bin Arbeiterin. Was arbeiten Sie ? Ich drehe. a. Arbeiterin (Dreherin) ? c. schleife. d.) ? b. ich bin Arbeiter.74 LEHRSTÜCK 3: DAS WERKZEUG Exerciţiul 65. Wie ist sind die die die der die die der die das der das Drehmaschine(n) ? — Sie Bohrmaschine(n) ? — Maschinenhalle(n) ? (die) Arbeiter ? Bohrmaschine ? Arbeiterinnen ? Hammer ? Feile ? Zahnrad ? Schraubenschlüssel ? Meßwerkzeug ? Hier Dort ist sind schwer e. . Ja. Arbeiter (Dreher etc. fräse. Bohrer. Dreher.

Die Ingenieure. Explicaţii. 3 > v. punctul 4. Explicaţii. Die Meister führen die Ingenieure und Konstrukteure durch die Hallen.Lehrstück Nummer 4 DIE WERKBELEGSCHAFT A. Auch die Kontrolleure kontrollieren die Teile. v. 2) v. Explicaţii. Das Werk ist groß. punctul 4. 11 . Meister. Laboran­ ten. Sie gehen auch in die Maschinenhallen und kontrollieren die Maschinenteile. Techniker. Das ist die Belegschaft.6. Arbeiter. Text Das ist ein Werk. Er leitet das Werk. Der Oberingenieur leitet die (Fabri­ kation. Hier arbeiten viele Ingenieure. Arbeiterinnen und Lehrlinge. Sie konstruieren Maschinenteile für die Maschinen. Konstrukteure. Techniker und Konstrukteure rechnen.JEr ist klug und energisch. Es hat 1( einen Direktor 2).2.1. planen und konstruieren3). punctul 4.

Sie haben Fehler. Die Teile dort sind schlecht. -en ['vsrkbaleikjaft] das Werk. Sie sind ohne Fehler. -e groß hat * v.76 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Die Teile hier sind gut. Dort sind Arbeiter. Es steht dort um die Ecke. Die Laboranten bringen die Analysen in das Konstruktionsbüro. B. totalitatea salariaţilor dintr-o întreprindere uzina mare are . punctul 4. Die Laborantinnen analysieren das Material und die Teile. Sie montieren die Maschinenteile.5. Die Monteure kommen in die Monta­ gehallen. > explicaţii. Vocabular die Werkbelegschaft. Der Hof ist groß. Der Kran­ führer transportiert die Maschinen in den Hof. -(e)s. Dort stehen sie um die Maschinen. Sie transportieren die Maschinen durch den Hof11 in das Lager.

-e [-'t0:r] der Laborant. -e gut Qhne der Fghler.LEHRSTÜCK 4? WERKBELEGSCHAFT 77 der Direktor. -e [-'10: r] der Teil. inteligent energic a conduce inginerul şef fabricaţia multe inginerul tehnicianul constructorul. -e der Techniker. -s. prost a avea laboranta a analiza materialul a aduce analiza t'fi:fe] der Ingenieur.['tscnikgr] der Konstrukteur. porţiunea bun. -en. -s. -s. a planifica a construi. -nen analysieren das Material -s. Direktoren klug" [klu:k] energisch leiten der Oberingenieur. -e [-'o:b3rln5enl0:r] die Fabrikation. -s. partea. corect fără greşeala rău. -s. a conta a plănui. a proiecta pentru a merge în a controla a conduce prin hala controlorul piesa. proiectantul laborantul' totalitatea muncitorilor şi funcţio­ narilor (dintr-o întreprindere) a calcula. -en die Belegschaft. (e)s. -n der Kontrolleur. schlecht [jlsct] haben die Laborantin. deştept. -ien bringen ['briysn] die Analyse. -en [-'tsîo:n] viele directorul înţelept. -s. -n [-'ly:z 9 ] . -en rechnen ['rscnan] planen konstruieren für gehen in kontrollieren führen durch die Halle. -s.

0. Multe dintre cuvintele de origine negermană (împrumuturi lexicale. -e t-'t0:r] kommen die Montagehalle.1. Explicaţii şi exerciţii 4. -(s) -es. -n biroul de construcţie / de proiectare montorul a veni hala de montaj în jurul.78 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT das Konstruktionsbüro. -s. în lecţia de faţă este vorba de următoarele cuvinte: der Ingenieur ['Inje'hfeCr] die Montage [mon'ta:^] der Konstrukteur [konstruk't0:r] die Fabrikation [fabrikß'tsrom] der Kontrolleur [kontro'l0:r] die Konstruktion [konstruk'tsîom] der Monteur [mon't0:r] die Analyse [ana'lyiza]. -s. -s. după (colţ) a monta macaragiul a transporta curtea colţul. [-tsio :nsbYro:] der Monteur. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 66. . -n C. păstrîndu-şi în parte specificul limbii din care provin. neologisme) fac excepţie de la regulile de pronunţare şi scriere a cuvintelor germane.0.transportieren der Hof. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [e:] [a:] [i:] Lehrling planen viele gehen haben konstruieren Fehler Material Maschinenteil stehen Montagehalle kontrollieren Kranführer hier Lager analysieren [u:] klug gut [0:] groß Oberingenieur Fabrikation Konstruktion Büro Hof [0:] [y:] Ingenieur für führen Konstrukteur Analvsen Kontrolleur Monteur 4. — e die Ecke. [-'ta:£] um montieren der Kranführer.

Reţineţi scrierea cu ß a următoarelor cuvinte! Exersaţi scrierea ! Meißel. der Konstrukteur. fleißig. Exemple: die Ecke (colţul). Reţineţi scrierea cu semn de lungire a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Niet Zahl Lehrstück Bohrer ihr Kranführer führen vier Zahnrad zehn Bohrmaschine sieben Lehrling bohren liegen Dreher ohne viele Drehmaschine konstruieren drehen kontrollieren Schublehre transportieren stehen analysieren Fehler montieren gehen Exerciţiul 69. Skizze (Schiţa) — cuvinte de origine străină. Meßwerkzeug. die Konstruktion. groß. Accentuaţi corect cuvintele compusei Oberingenieur das Werkzeug die Kranführer die das Zahnrad Spiralbohrer das Konstruktionsbüro die Gewindebohrer die die Montagehalle Schraubenschlüssel die die Maschinenhalle Maschinenteil die Drehmaschine Bohrmaschine Schraubenlehre Schublehre Fräsmaschine Werkbelegschaft. ci sub forma ck şi tz. nu se dublează sub forma kk şi zz. der der der der der der Exerciţiul 71. Sie / gehen / auch / in / die / Ma­ schinenhallen. . Reţineţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cu­ vinte! Exersaţi scrierea! Rolle dünn Schlüssel Ecke * > Nummer Block Welle Hammer Genosse dick Halle kommen eckig Exerciţiul 68. die Fabrikation. Citiţi textul lecţiei căutînd să evitaţi legarea cuvintelor! Exemplu: Er / ist / klug / und / energisch. 11 Literele k şi z. setzen (a aşeza). în cuvinte de origine germană.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 79 Exerciţiul 67. Exerciţiul 72. Dar: Akkusativ (acuzativ). Exerciţiul 70. Exersaţi accentuarea corectă! der Techniker.

... stau la cazul acuzativ...) ...2. ich . lecţia a 5-a.1. ich . du Material? Ja. .. du . Material Nein..80 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4. care au la acuzativ singular un articol terminat în -n. . ich eine Schraubenlehre hier ? g. Se conjugă după cum urmează: Singular Plural Forma de politeţe ich habe du hast er sie—i—hat es—l wir haben ihr h a b t Sic haben sie haben Forma de politeţe Sie haben Exerciţiul 73.1) x > Unele categorii de substantive masculine au şi desinenţe la acuzativ. Substantivele care în propoziţie au rolul de complement direct al verbului.) Exerciţiul 74.. Verbul „haben" = a avea prezintă în conjugarea sa unele excepţii de la regula formării prezentului indicativ. Conjugaţi oral expresiile următoare: Material haben (Ich habe Material.) Meßwerkzeug haben (Ich habe Meßwerkzeug.. der Mechaniker Meßwerkzeug? 4... . ihr eine Fräsmaschine? d..1.. . du .... das Werk ein Lager? f. punctul 5. kein Material b. . (v.. die Arbeiterin Werkzeug ? c.. b) cu „Nein" . cu excepţia substantivelor masculine. răspunzînd la întrebarea „wen?" (pe cine?) sau „was?" (ce?).1. ."! a. Cazul acuzativ al substantivelor 4.7. ... wir Zahnräder? e.. Prezentul indicativ al verbului „haben" = a avea 4. du dort eine Feile? h. .. ..1.. în limba germană acuzativul substantivelor nu diferă de nominativ.. Completaţi întrebările următoare cu formele verbului haben I Răspundeţi: a) cu „Ja"...2.

avînd aceeaşi formă atît pentru nominativ cît şi pentru acuzativ. Der Arbeiter sucht einen Hammer einen Direktor Schraubenschlüssel Oberingenieur Spiralbohrer Kontrolleur J 2 Plural die 1 Meister die — > Arbeiterinnen — keine j Kinder keine Bohrer Feilen Räder die 1 Meister die — i Arbeiterinnen — keine J Kinder keine Bohrer Feilen Räder ) das Kind.1/103 Germana pentru ingineri şi tehnicieni . realizînd următoarele propoziţii ! a. răspunzînd la întrebarea „was?". ) v. -er = copilul. Das Werk hat b. La acuzativ se află numai acele substantive care. nu poate fi un criteriu sigur pentru identificarea acuzativului. şi lecţia I punctul 1. sînt complementul direct al verbului. was? was ? Complement Subiect (acuzativ) (nominativ) Exerciţiul 75.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 81 Nominativ Acuzativ Masculin Genul wert wasj wen? was? der 1 ein \ Meister kein J die 1 eine > Arbeiterin keine J das 1 ein \ Kind L> kein J der ein kein die eine keine das ein kein Bohrer den 1 einen > Meister keinenj die 1 eine > Arbeiterin keine J das ein kein 1 > Kind J den einen keinen die eine keine das ein kein Bohrer Feminin Feile Feile Neutru Rad Rad Observaţie. Exemplu: Das Werk hat einen Direktor. şi nu subiectul. .3. Exersaţi formarea acuzativului substantivelor masculine. Pronumele interogativ „was?" 2 '.

Was schleifen Sie hier ? d. e. d. Der Meister sucht Der Maschinenteil hat den Arbeiter keinen Fehler Lehrling Schraubenstift Fräser Splint Exerciţiul 76. . D Kranführer transportiert ein Maschinenteil. h.82 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT c. D Ingenieur sucht d— Direktor. Laborantin D Maschine Nein. Wer sucht wen ? b. Was transportiert er ? D Material D Konstrukteur D Meßwerkzeug D Monteur D . | D Laborantin c. Was kontrolliert der Oberingenieur ? e. cîte valenţe are verbul. D Laborant analysiert d Material. D Direktor sucht ein Konstrukteur. c. Wen suchen Sie? Ein__ Techniker | D Direktor | D Oberingenieur Ein Arbeiterin Ein Mechaniker. Genosse kontrolliert d Fabrikation. D Lehrling bringt d Schraubenschlüssel. D Monteur hat ein Schraubenschlüssel.3. Predicatul (verbul) este elementul de bază al propoziţiei germane. Was dreht der Arbeiter dort ? Ein Ventil Ein Zahnrad Ein Dorn Ein Welle Ein Meißel Ein Zylinder f. El poate fi comparat cu un element chimic care are un anumit număr de valenţe.1. Completaţi articolele! Puneţi întrebările „wer7" „was?" şt „wen: „was?' a. Haben Sie dort Hammer ? Hammer kein ein­ Gewindebohrer ? Gewindebohrer Schraubenlehre ? Schraubenlehre Exerciţiul 77. f. 4. Ein Arbeiter bringt ein Spiralbohrer. Propoziţiile se formează prin saturarea acestor valenţe. wir haben hier g.3. adică prin completarea sensului predicatului cu atîtea părţi sintactice. g. Răspundeţi completând articolele! Wen suchen Sie ? b. Valenţa verbelor 4. D .

care cer. pe lîngă subiect. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruk­ tionsbüro.LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 83 în majoritatea cazurilor nu este deci suficient ca o propoziţie să aibă subiect şi predicat pentru a fi o propoziţie corectă. în funcţie de valenţa fiecărui verb. în afară de subiect şi predicat. b) Verbe bivalente. Die Arbeiter bohren. > . Der Direktor leitet das Werk. Die Monteure montieren die Maschinenteile. o propoziţie trebuie să mai cuprindă. lecţiile următoare). Acest complement poate fi: ba) un complement direct (exprimat printr-un substantiv la acuzativ 1} care arată o persoană. Cele două complemente pot fi de exemplu: ca) un substantiv la acuzativ şi un complement de loc: Exemple: wer ? wen ? wohin ? Der Meister führt die Ingenieure durch die Hallen. un lucru sau o noţiune asupra căreia se reflectă direct acţiunea verbului). deosebim pînă la lecţiile de faţă inclusiv.a. (Alte combinaţii de complemente.). care cer un subiect şi două complemente. Exemple: wer ? wen ? was ? Das Werk hat einen Hof. Exemple: wer ? was ? wo ? wohin ? Das Werkzeug liegt dort. bb) un complement de loc sau direcţie (exprimat printr-un adverb un substantiv cu prepoziţie s. (alte tipuri de complemente v. c) Verbe trivalente. Die Maschine steht. Der Ingenieur kommt in das Konstruktionsbüro. punctul 4. v. şi un complement. Der Meister geht durch die Halle. care cer numai un subiect: Exemple: wer ? was ? Der Ingenieur rechnet. Der Genosse arbeitet. lecţiile următoare).3. * V. 4.2. două sau mai multe complemente. După valenţa lor.2 al lecţiei de faţă. urmă* toarele categorii de verbe: a) Verbe monovalente. Der Genosse führt die Arbeiter. şi unul. Der Laborant macht eine Analyse.

Verbul „bringen" bringen^-. bringen^. Sensul: a conduce. ioc) = verb bivalent. numai cu subiect la nominativ. = Maistrul îi conduce (însoţeşte) pe ingineri prin hală. înaintează. a merge în frunte. = Tovarăşul conduce pe muncitori. = Maşina stă (nu funcţionează ) . Sensul: a conduce. A. A. A) = verb bivalent. = Ucenicul aduce o pilă. Exerciţiul 78. cu subiect şi complement de loc. Exemple: Verbul „stehen" stehen^) = verb monovalent. cu subiect. Sensul: a aduce. = Ucenicul pleacă. Numeroase verbe din limba germană au diferite valenţe şi sens diferit în funcţie de valenţă. a înainta. Sensul: a sta în picioare.3. = Lucrul merge. Pentru a înţelege deci sensul precis al verbelor este nevoie să le cunoaştem valenţa. = Labo­ ranta duce analiza în biroul de proiectare. cu subiect şi complement la acuzativ. Der Lehrling bringt eine Feile. Der Genosse führt die Arbeiter. stehen2{K. cu subiect şi complement direct. a pleca. Verbul „gehen" geheilt) = verb monovalent. ioc) = verb bivalent. a însoţi.3. complement direct şi com­ plement de loc. Der Meister führt die Ingenieure durch die Halle. Sensul: a merge. Die Arbeit geht.84 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 4. = Muncitorul stă aici (în picioare). cu subiect. cu subiect şi complement de loc. Sensul: a se deplasa. Analizaţi valenţa verbelor din text! . a nu funcţiona. = Mergem (ne deplasăm) în hala maşinilor. Verbul „führen" führen^. Die Laborantin bringt die Analyse in das Konstruktionsbüro. ioc) = verb trivalent. Wir gehen in die Maschinenhalle. numai cu subiect la nominativ. Die Maschine steht. gehen2(x. a transporta. Der Lehrling geht. Sensul: a duce. A> = v erb bivalent. complement direct şi com­ plement de loc. führen^. Sensul: a sta. Der Arbeiter steht hier. ioc) = verb trivalent.

kommen.sau bivalente: stehen. Ich. Mono.. Die Laboranten bringen . Formaţi propoziţii cu verbele învăţate pînă acum. Die Arbeiterin schleift.4. f.1. . după caz ! a. montieren. . Exemple: Wer leitet das Konstruktionsbüro ? Der Ingenieur. haben. Einen Lehrling.sau trivalente: transportieren. d. . . . i. Der O... schleifen.. planen. Exerciţiul 81.. . drehen.. Das Werk ist . Die Maschine steht ..J necesare încheierii sensului propoziţiei! a. leiten. respectînd valenţa lor ! Monovalente: arbeiten.. Exerciţiul 80. Die Meister führen . . kontrollieren. După „wen?" poate urma şi forma persoanei a 3-a plural. ... Bivalente: sein.sau a nici uneia. şi pronume personale la cazul nominativ. Die Lehrlinge arbeiten . j . bohren.. Pronumele interogativ „wer?" = cine ? se referă la substantive — nume de persoane. b. . h.4...beringenieur kommt ... La acuzativ are forma „wen ?" = pe cine ? „Wer ?" se foloseşte numai cu persoana a 3-a singular a verbelor. Completaţi fragmentele de propoziţii.. . Den Meister. analysieren. c.. . Der Kranführer transportiert . Der Direktor führt . e.. Der Direktor leitet . cu părţi sintactice (la alegerea dv. Completaţi fragmentele de propoziţii..LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELGSCHAFT 85 Exerciţiul 79. fräsen. Der Arbeiter bohrt . b... evidenţiind sensu diferit al verbelor prin adăugarea unei sau a două părţi sintactice. gehen. . f.. Wen sucht der Genosse ? Wen suchen die Arbeiter ? . i 4. . . . Pronumele interogativ „wer" ? 4. Ich bringe das Werkzeug in die Halle.. konstruieren.. suchen.. Die Monteure stehen . c. e. führen.. Den Kontrolleur. Zwei Ingenieur t... Die Arbeiterin bringt . d. Einen Mechaniker. Exemple: ' Ich bringe das Werkzeug. liegen. Die Konstrukteure konstruieren. rechnen. machen. . Das ist . Die Laboranten machen . Bi. ... g. indiferent de număr. . bringen.

Exerciţiul 83.1. x b. Der Genosse führt die Arbeiter. luate în sens general. Cazul acuzativ poate fi cerut atît de verbe v cît şi de prepoziţiile: durch = prin gegen = împotriva. a. Der Techniker konstruiert ein Werkzeug. Completaţi articolele ! Wir gehen durch d Hof. punctul 4. c. în limba germană prepoziţiile nu exclud articolul. Prepoziţii cu acuzativul 4. către. Exemplu: für den Ingenieur = pentru inginer Substantivele nearticulate după o prepoziţie constituie cazuri excepţio­ nale şi vor fi tratate ca atare (v. contra. Spre deosebire de limba română.5. Wir suchen den Oberingenieur. Wer leitet das Werk? Der Direktor. Prepoziţia „ohne" (fără) este adesea urmată de substantive nearticulate. für d in d Oberingenieur Konstruktionsbüro c. d. spre für = pentru um = în jurul ohne = fără şi altele Exemple: durch das Werk = prin uzină für den Meister = pentru maistru ohne den Ingenieur — fără inginer Observaţie.5. prepoziţia „ohne" în lecţia de faţă). Formaţi întrebări la care să răspundă cuvintele evidenţiate ! Răspundeţi ! Model: Der Direktor leitet das Werk. e. cînd acestea arată lucruri. Er transportiert das Material in d _ Hof durch d Montagehalle ohne d Kranführer Observaţie. însuşiri s. Der Lehrling bringt einen Kontrolleur.86 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT Exerciţiul 82. Sie bringt die Analyse > v.a. Ein Ingenieur kontrolliert die Konstrukteure. um d Ecke. . 4. b.3. in d Montagehalle.

. Techniker und Konstrukteure. Exemple: kontrollieren — der Kontrolleur montieren — der Monteur konstruieren — der Konstrukteur. Verbe derivate 4. Exerciţiul 86. Analyse. verbele terminate în -ieren şi conjugaţi-le în propoziţii! Exemple: Ich montiere die Maschinenteile.6. Exerciţiul 85. Was ist das ? (prima figură din text) b. kontrollieren. montieren. Monteure und Laboranten. Meister. Wie konstruieren Sie das ohne .LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT 87 Arbeiten Sie ohne Meßwerkzeug ? Ein Maschinenteil ohne Fehler. însuşiri.6. Exemplu: Wir kommen ohne den Meister. Denumirile de profesie derivate de la aceste verbe au sufixul -eur. persoane etc. se pune articolul. b. Wer leitet die Fabrikation ? f.. Cînd este vorba de anumite lucruri. Was kontrollieren die Kontrolleure ? i. Techniker und Konstrukteure ? g. Was arbeiten die Ingenieure. Maschinen). (Schublehre. Was arbeiten die Arbeiter und Arbeiterinnen ? . Wer arbeitet hier ? c. Techniker. Wer leitet das Werk ? e. ? (Ingenieure. Lehrlinge und Ingenieure ? d. Schraubenschlüssel. verbele de origine negermană formate cu sufixul -ieren sînt foarte frecvente. Techniker. Exerciţiul 84.. în limbajul tehnic german. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a.. Was konstruieren sie ? h. completînd sau evitînd articolul! a. Du montierst .1. Căutaţi din textul lecţiei. Analysen) ? Exemple: 4. Konstruk­ teure.. Formaţi propoziţii. Exemple: konstruieren. (sinteză). Sufixul -ieren este totdeauna accentuat. Was sind Arbeiter und Arbeiterinnen.. Er arbeitet ohne .

Ei construiesc piese pentru maşini.88 LEHRSTÜCK 4: DIE WERKBELEGSCHAFT j. k. Traduceţi în limba germană ! . Uzina este mare. Wie Was Wer Was sind die Maschinenteile ? arbeiten die Laboranten ? montiert die Maschinenteile ? macht der Kranführer ? Exerciţiul 87 (sinteză). Uzina are şi un inginer şef. Montorii montează aici piesele. 1. ingineri şi constructori lucrează aici. tehnicieni. Aici este hala de montaj. Macaragiul transportă piesele şi maşinile la magazie. m. Mulţi muncitori. Directorul o conduce. Controlorii controlează piesele: ele sînt fără defecte. .

f Fig.5. Blöcken und Zylindern. Text Die Meßgeräte helfen den Drehern1-1 Fräsern. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. Zum*' Messen von Maschinen­ teilen braucht man 5 ' Feinmeßgeräte. Sie gehören zu den Werkzeugen.) au acelaşi înţeles: figură.4. 3 > v. ) x > 2 ) 3 .6. Bild şi Abbildung (prescurtat Abb.1. Explicaţii. imagine. Sie messen sehr genau. 2 Figur l ' zeigt ein Mikrometer und eine Meßuhr. 6 Figur 2 zeigt ein Bandmaß und ein Meter­ maß. punctul 5. Explicaţii.2. punctul 5. Sie dienen zum Messen3' von Größen. ilustraţie. Die Arbeiter und Kontrolleure messen mit den Meßgeräten die Abmes­ sungen von Wellen. > y. e > Figur (prescurtat Fig. *) v.).Lehrstück Nummer 5 MESSGERATE A.Abbildung" (Abb. Mechanikern und Kontrol­ leuren bei2' der Arbeit. punctul 5. v. Explicaţii. Explicaţii. punctul 5. în reviste şi cărţi tehnice germane slnt folosite mai mult cuvintele „Bild" şi . Beim *' Messen von Hallen und Maschinen braucht man ein Bandmaß oder ein Metermaß v. Explicaţii. punctul 5..

90 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Die Laboranten und Laborantinnen arbeiten auch mit den Meßgeräten. im Bild 4 ein Thermometer. Bild 5 zeigt ein Ampermeter oder einen Strommesser. Bild 5 Bild 6 Zur Messung von Drehzahlen gehört ein Tachometer. Der Laborant Ionescu bringt ein Voltmeter vom Kontrolleur Preda. 89. 6) de la pag. Man braucht sie zum Messen der Stromstärke und Spannung. Abbildung 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen von Schwingungen. W4 Bild 6 ein Voltmeter. Bild 3 1 ' zeigt ein Manometer. . Abbildung 71' zeigt einen Oszillographen. Sie dienen zum Messen von Druck und Temperatur. Die Schwingungen messen wir mit einem Oszillographen. Der Laborant Ionescu bringt ein Meßgerät aus dem Lager. 11 v. nota de picior nr. Der Strommesser gleicht dem Voltmeter.

-s.) aparatul de măsurat de precizie figura a arăta micrometrul ceasornicul comparator la ruleta sau. Substantive care nu au forma de plural.LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 91 B. -en brauchen man das Feinmeßgerät.6. . pl. die Meßuhr. -s. aparatul de măsurat a ajuta la munca. (v. ori metrul de măsură imaginea. -(e)s. -er das Manometer. der Druck. ilustraţia. -(e)s. oricine (v. -en dienen zum = zu + dem [tsUm] das Messen. şi „Introducere" la înce­ > putul manualului). -n gehören zu [tsu:] messen mit die Abmessung. -en (Fig. -(e)s. -e das Bild. -e die Figur. (fără plural). -(e)s. a face parte din la a măsura cu dimensiunea a întrebuinţa. -s. -s. -s. pl. -en ['mss'u:r] beim = bei + dem das Bandmaß. lucrul a servi la. l ! von die Größe. -e ['mesg9re:t] helfen bei die Arbeit. a folosi toată lumea. spre. -es. f. ^e die Temperatur. -e oder das Metermaß. către măsurarea de la mărimea a apartine. cineva. das Thermometer. Vocabular das Meßgerät. -en das Ampermeter. -es. punc­ tul 5. figura manometrul termometrul presiunea temperatura ampermetrul * f.) zeigen ['tsaeggn] das Mikrometer.

-en die Drehzahl. -s. ['Jtro:mmes9r] das Voltmeter. ilustraţia. -en (Abb.der [tsUr] die Messung. -en. C. -en [ostsIlo'gra:f] die Abbildung. -en. -s. Explicaţii şi exerciţii 5. spre măsurarea turaţia tahometrul oscilaţia oscilograful imaginea. -en • [tsc-] ampermetrul voltmetrul a se asemăna intensitatea curentului tensiunea la. -n ['ftroimfterka] die Spannung. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [e:] [i:] [o:] [u:] [0:] Bandmaß Dreher Meßgerät dienen Strom Meßuhr Kontrolleur Metermaß Metermaß Fräsen Maschine Technologe Größe Drehzahl sie gehören sehr Exerciţiul 89. Pronunţaţi [a] Arbeit arbeiten M Meßgerät helfen vocalele scurte accentuate foarte [I] Zylinder Schwingung [o:] [U] von zum Voltmeter scurt! [oe] Blöcke . -en das Tachometer.0. -en ['JpanUtf] zur = zu -f. -en der Oszillograph. figura de la tehnologul. [Volt-] gleichen die Stromstärke. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 88.) vom = von + dem [fom] der Technologe. [tax-] die Schwingung.92 LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE der Strommesser. -s.

scris -ng din urmă­ toarele cuvinte! Abmessung. după pronunţarea lor şi a vocalelor învecinate.1. Spannungen. Messun­ gen.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 93 Abmessung Halle Spannung Messen Werkzeug Welle Exerciţiul 90. Exersaţi -pronunţarea sunetului \rf]. Exerciţiul 91. Reţineţi. cînd prima vocală este scurtă şi accentuată.0. . Abmessungen. Cînd folosim literele ss şi ß ? î n folosirea corectă a literelor ss şi ß trebuie să ne ghidăm după poziţia lor în cuvînt.modul de accentuare a cuvintelor! j i j j_ i / dienen gehören messen Zylinder Größe Maschine Werkzeug helfen J Feinmeßgerät Meßinstrument Meßgerät Kontrolleur Arbeiter Laborant Abmessung Metermaß Stromstärke / Laborantin Manometer Technologe Ampermeter Tachometer Thermometer Mechaniker Maschinenteil Temperatur Oszillograph 5. Dublu s (ss) se scrie numai între vocale. Messung. Spannung. iar consoana s este surdă: Exemple: messen ['mssan] wir messen die Abmessung Eszet (pronunţă: estet) ( = ß) se scrie: a) între vocale cînd prima este lungă sau este diftong. iar consoana este surdă: Exemple: die Größe ['gr0:ss] die Maße der Meißel fleißig. pronunţate [s]. Schwingung. ss şi ß sînt totdeauna consoane surde. Schwingungen.

1. în loc de ß SG scrie SS" * Exemple": GRÖSSE. răspunzînd la întrebarea „wem?" (cui?). dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie tot ß.1. anunţuri sau alte texte. plural dem der dem den einem einer einem — keinem keiner keinem keinen iar la plural şi prin desinenţa -n. MESSUHR. Dativul substantivelor se deosebeşte de nominativ prin articolele: m. Cazul dativ al substantivelor 5. d) înainte de consoană în loc de ss: Exemple: er mißt [mlst] (el măsoară)—messen ihr meßt (voi măsuraţi) — messen. Exemple: groß [gro:s] •— die Größe das Maß — die Maße. das MASS.1. Substantivele care în propoziţie au rol de complement indirect al verbului. stau la cazul dativ. scrise numai cu litere mari. 5. n. e) în titluri.94 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE b) la sfîrşit de cuvînt după vocală lungă. c) la sfîrşit de cuvînt (şi cînd este element de cuvînt compus) după vocală scurtă. care se adaugă atunci cînd substantivul la nominativul plural nu se termină cu -n. f. Nominativ Genul wer? wem? Dativ masculin der ein kein die eine keine das ein kein die \ Arbeiter dem einem keinem der einer keiner dem einem keinem den keinen > Arbeiter feminin \ Laborantin > Laborantin neutru > Bandmaß i Bandmaß 1 Arbeitern Y Laborantinnen ) Bandmaße)» plural 1 Arbeiter > Laborantinnen keine | Bandmaße . dacă în interiorul cuvîntului s-ar scrie ss: Exemple: Meßuhr ['mssou:r] — messen Miß ! — messen.

realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Laborantin. Exerciţiul 96. D. Wir helfen dem Lehrling. . . completînd articolele! Wem gehört das Meßgerät ? b. Exerciţiul 95. D Meister. D_ Laborantin. D Mechaniker. Completaţi propoziţia a doua cu dativul substantivului respectiv ! Hier ist ein Meßgerät. Meßuhr. Exersaţi formarea dativului singular. . . Wir helfen der Direktor. Răspundeţi cu dativul la plural! Wem zeigt der Ingenieur die Maschinenhalle ? D— Lehrling— D Monteur D Techniker D Ingenieur b. Exerciţiul 93. Mechaniker. Ingenieur. . Wir helfen dem Personal. Es gleicht ein Sie gleichen Manometer Meßuhr ein Oszillographen. „wen?" şi „was?" a. Wem dient die Meßuhr zum Messen ? D_ Arbeiterin. D_ Lehrling. Hier sind Meßinstrumente. Wem bringt die Laborantin die Analyse ? D Meister D Technologe Exerciţiul 97. Wem zeigt der Meister das Meßgerät ? D_ Laborantin. D Ingenieur. c. Completaţi propoziţiile cu cazurile dativ şi acuzativ singular! •Ajutaţi-vă cu întrebările „wem?". Die Arbeiterin bringt d Meister ein Feile. realizînd oral şi în scris următoarele propoziţii ! Verificaţi forma de plural a substantivelor ! Wir helfaden Arbeiter Lehrling Ingenieur Technikerin_ Laborant Exerciţiul 94. . . .LEHRSTÜCK S: MESSGERÄTE 95 Exerciţiul 92. Wer bringt wem was ? . Arbeiterin. Technikerin. D_ Techniker. Ampermeter ein Bandmaß. Exersaţi formarea dativului plural. Konstruktionsbüro. Werk. Răspundeţi.

Ampermeter. cazul dativ mai poate fi cerut şi de prepoziţiile: mit von zu bei aus =s = = = = cu de. der Techniker. wer ? Das Personal. wen ? Den Meister. wer ? Die Dreher und die Fräser. wem ? Den Laboranten.96 LEHRSTÜCK 5i MESSGERÄTE b .) 5.1. das Kind. die Genossin. wer ? Die Arbeiterin. wem ? Dem Meister. s. der Dreher.a. wen ? Die Laboranten. wem ? Den Arbeiterinnen. Manometer. der Fräser). prepoziţiile cu şi numeroase altele. Die Lehrlinge helfen d Arbeiter d. wem ? Der Arbeiterin. Prepoziţii cu dativul 5.2. die Meisterin. (La fei: die Laborantin.2. wer ? Die Arbeiterinnen. der Konstrukteur. Completaţi articolele! ein Temperatur mit a. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! wer ? Der Arbeiter. wen ? Die Arbeiterinnen. der Kontrol­ leur. de la la. Wir messen d ein d Druck ein d Strom ein d Drehzahl Thermometer. Der Ingenieur zeigt d Laboranten ein . Analyse. Das Gerät gleicht ein Voltmeter. Ca şi prepoziţiile care cer cazul dativul nu exclud articolul. wer ? Die Laboranten. wen ? Die Dreher und die Fräser. der Kranführer. î n afară de verbe. (La fei: der Ingenieur. Tachometer. wem ? Dem Arbeiter. Exemple: mit dem Bohrer mit einem Bohrer mit keinem Bohrer Exerciţiul 99. wem? Den Drehern und den Fräsern. c. die Technikerin. wen ? Das Personal. der Lehrling. der Direktor. spre. der Monteur. wen ? Die Arbeiterin. Exerciţiul 98. . wen ? Den Arbeiter. v/er ? Der Meister. pentru la din Exemple: mit dem Bohrer von der Laborantin zu dem Ingenieur bei den Maschinen aus dem Konstruktionsbüro acuzativ. wem ? Dem Personal.

Bei d Technikern.LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 97 ein Meßuhr. Der Ingenieur kommt aus d Lager. den zu dem. Exerciţiul 100. den bei dem. der. Memoraţi! Repetaţi cu voce tare! aus dem. steht bei d Maschine. b. arbeitet für d Konstrukteure. ZI l d f. Bei d Lehrlingen. c. Completat articolele la cazul dativ sau acuzativ în funcţie de regimul prepoziţiilor 1 für d Kontrolleur. ein Mikrometer. der. Der Direktor geht ZI i d Meister. Exerciţiul 101. von d Meister. aus d Konstruktionsbüro. ZI l d Montage. Der Kontrolleur arbeitet mit 1 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. aus d Maschinenhalle. Die Laborantin geht durch d Hof. Kontrollieren Sie den Druck ohne d Manometer ? oder mit d Manometer ? die Arbeit ohne d Meßuhr ? oder mit d Meßuhr? Kontrolleur ? die Maschine ohne d oder mit d Kontrolleur? zu d Arbeitern ! c. Hier ist ein Meßgerät aus d Lager. a. ein Bandmaß. den b. der. von d Ingenieur. Die Arbeiterin bringt das Meßgerät von d Kontrolleuren. d. e. 1/103 . Arbeiterri. der. Bringen Sie das Meßwerkzeug aus d Lager ! für d Techniker ! von d Laboranten ! d. kommt aus d Lager. den mit dem. von d Mechanikern. den von dem. der. Wo ist der Meister ? Bei d Arbeitern.

D) = a aparţine *' v. punctul 5.mit+D): Die Laboranten arbeiten mit Meßgeräten. e) Un complement la acuzativ şi un complement prepoziţional: Exemplu: wer ? was ? wen ? was ? wozu ? brauchen2(N. brauchen2(N. un lucru sau o noţiune spre care este îndreptată acţiunea verbului). zeigen2(N. arbeiten2(N.A): Bild 5 zeigt ein Ampermeter.98 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5.tU+D): Sie gehören zu den Meßwerkzeugen. . următorul complement: a) Un complement indirect (exprimat printr-un substantiv la cazul dativ l J care arată o persoană. Textul lecţiei de faţă cuprinde verbe bivalente care au. b) Un complement prepoziţional (exprimat printr-un substantiv prepoziţie 2)). gehÖren2(N.1 al lecţiei de faţă. Verbul „gehören" are două sensuri diferite şi. următoarele complemente: d) Un substantiv la dativ şi un complement prepoziţional: de Exemplu: wer ? was ? wem ? wobei ? helfen3(N>D.3.zu+D): Die Arbeiter brauchen die Meßgeräte zum Messen. gleichen2(N>D): Das Ampermeter gleicht dem Voltmeter. lecţia 4 punctul 4.3.3.D): Die Meßgeräte helfen den Arbeitern. în funcţie de acestea.A): Wir brauchen ein Bandmaß. valenţă diferită: gehören2(N. în afară de subiect. Exemple: wer} was? wem! helfen2(N.A.A): Wir messen die Schwingungen. Valenţa verbelor (Continuare) 5. Verbele „helfen" şi „brauchen" pot fi şi trivalente avînd în afară subiect.2. a > v. c) Un complement direct (exprimat printr-un substantiv acuzativ 31 ) cu la cazul Exemple: wer? was? wen} was} messen2(N. lecţia 4 punctul 4.bei+D): Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren bei der Arbeit. 3 ' v. Exemple: wer ? was ? wozu ? dienen2(N)ZU+D): Die Meßgeräte dienen zum Messen.1.

D _ .. mit .... Exerciţiul 105. Das Meßgerät dient zum Messen von Größen... gleicht. . Der Genosse dort gehört ..... Analizaţi valenţa verbelor din text! Stabiliţi care sînt complementele cerute! Exerciţiul 103. .. helfen....... . d. d__ Meßwerkzeug . Completaţi fragmentele de propoziţie cu substantive pre­ cedate de prepoziţii.. .. d Lehrling .... d... b. Der Meister zeigt d .. Şurubul de aici face parte din aparatul de măsurat ? e.. e. die Maschinenhalle. întregind părţile sintactice necesare! Model: D . Ruleta face parte din instrumentele de măsurat. dînd atenţie regimului verbului „gehören". Completaţi fragmentele de propoziţie cu cîte 5 substantive la cazul dativ. Ucenicii fac parte din muncitori ? f. g. d Meßgerät . d Meßinstrument ... d... f.. .zuD) = a face parte din Exemplu: Die Monteure gehören zu den Arbeitern...... Die Technologen helfen den Kontrolleuren. d Messen... . Exerciţiul 106. ein . D .. D . Exerciţiul 102.. D . Wir brauchen.. . dient.. d Arbeit. zeigt... d Monteur .. ... d Laborant . Cui (îi) aparţine acest manometru ? c El aparţine maistrului. a. dient. D— . b.. Exerciţiul 104. b... potrivite ca sens! a... .. Das Meßgerät hier gleicht ein ...LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 99 Exemplu: Das Werkzeug gehört dem Meister. gehört.. cerute de valenţa verbului respectiv ! a.. geriören2(N.. . a. c. bei ... .... Die Lehrlinge helfen d . Das Bandmaß gehört . d Kontrollieren. c. c.. b. ... Traduceţi în limba germana. . Das Meßwerkzeug dort gehört ein .. messen. Ampermetrul de acolo aparţine laborantei.. Formaţi propoziţii complete din următoarele fragmente. D__ .. zum .

schleifen. articolul hotărît la cazurile dativ şi acuzativ se poate contopi. Se traduce în limba română — de obicei — cu supinul. schwer. Exemple: messen —das Messen —măsuratul. Für wen ist das Bohren leicht (schwer) ? Montieren Planen Transportieren 5. feilen.5. Infinitivur fiecărui verb poate fi transformat în substantiv prin adăugarea articolului neutru „das" şi scriindu-1 cu iniţială mare. rechnen. schwer ? Für den Lehrling. konstruieren. montieren.4. bohren — das Bohren — găuritul. schleifen — das Schleifen — şlefuitul. Substantivarea infinitivului 5. Model: Das Messen ist leicht. Cu unele dintre prepoziţiile cele mai uzuale. (arbeiten. Exerciţiul 108. planen). analysieren.100 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 5. Exerciţiul 107. formînd un singur cuvînt ! Exemplu: Die Meßgeräte dienen zum Messen. Răspundeţi conform modelului dat! Model: Für wen ist das Feilen leicht ? Für den Meister. / \ zu + dem = zum în limbajul literar şi tehnic german sînt uzuale următoarele contopiri l) : Prepoziţia Forma articolului Rezultatul bei dem > beim + von dem >vom + zu dem >zum + zu der >zur + 3 > Deocamdată referitoare numai la prepoziţiile învăţate pînă la lecţia de faţă. transportieren. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît 5.1. apoi în scris. .1.5. Substituiţi infinitivul substantivat din modelul dat cu cel al verbelor date în paranteză! Executaţi exerciţiul întîi oral.4.

în limbajul tehnic este foarte frecvent procedeul de a se indica acţiuni în sens general. d. Der Monteur bringt den Maschinenteil von d Kontrolleur. Exerciţiul 111. f.6. Identificaţi pronumele indefinit „man" în text şi stabiliţi c " ce verb este folosit! Exerciţiul 112. Der Meister ist beim Ingenieur. b. Die Lehrlinge sind bei d . zum Kontrollieren = pentru controlat. Pronumele indefinit „man" are sensul de „toată lumea. Sau: Avem nevoie de instrumente de măsurat pentru măsurarea mărimilor. Exemple: 5. Die Laboranten gehen zu d _ Arbeit. Completaţi articolul şi apoi înlocuiţi-l împreună cu pre­ poziţia prin forma contopită corespunzătoare! Model: Der Meister ist bei d Ingenieur. Der Kontrolleur kommt zu d Kranführer. Pronumele indefinit "man" 5. Exemple: Hier montiert man die Maschinenteile = Aici se montează piesele maşinilor. fără a se specifica cine le îndeplineşte. Messen. vom Ingenieur = de la inginer. c. Unul dintre acestea este pronumele indefinit „man". Meßgeräte braucht man zum Messen von Größen = Instrumentele de măsurat se folosesc pentru măsurarea mărimilor. Der Meister ist bei dem Ingenieur. de exemplu: Manometrul se foloseşte (sau: este folosit) la măsurarea presiunii. în limba germană există mai multe mijloace de a se evita indicarea subiectului acţiunii. zur Arbeit == la muncă. Se foloseşte cu verbul la persoana a IlI-a singular şi se traduce în limba română cu forma reflexivă impersonală sau cu alte forme de exprimare impersonală.6.1. Der Oberingenieur kommt von d Direktor. toţi oamenii. Der Meister ist bei d Ingenieur. Căutaţi formele contopite în text şi stabiliţi ce elemente cuprind ! Exerciţiul 110. toate persoanele".LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE 101 — beim Messen = la măsurat. e. Transformaţi propoziţiile următoare în propoziţii impersonale cu ajutorul pronumelui indefinit „man" ! . Exerciţiul 109. a.

Exemple: der Genosse — die Genossen. Acolo se şlefuiesc pinioane. Exerciţiul 113. e. Aici se şlefuiesc cilindri. c. Unele substantive masculine. e. Cu maşina de găurit se găureşte. 5. c. rămîn la dativul şi acuzativul singular totuşi neschimbate. Im Konstruktionsbüro rechnen die Ingenieure und planen die Inge­ nieure. . d. Traduceţi în limba germană! a. Aici se calculează şi se planifică. Hier montiert man die Maschinenteile. Tovarăşii sînt conduşi (însoţiţi) şi prin hala maşinilor ? 1. a.4. dativ : dem Laborante« acuzativ : den Laborante«. Unde se transportă strungul ? m.7.7. i. deşi primesc la plural desinenţa -(e)n. Sculele se folosesc la lucru. Durch den Hof kommen wir in die Maschinenhalle. O parte dintre substantivele masculine care formează pluralul cu ajutorul desinenţei -(e)n1) primesc această terminaţie şi la dativul şi acu­ zativul singular. j . 1 >. Unde se montează maşinile ? k. formarea pluralului substantivelor din lecţia a 2-a. d.tAici se lucrează cu hărnicie. Unde se fac analizele? g. f. Der Meister zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Dort konstruieren die Ingenieure eine Bohrmaschine. Unde se frezează arborele ? h. punctul 2. dativ : dem Genossen acuzativ : den Genosse« der Laborant — die Laboranten. La lucru nu se face nici o greşeală.102 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE Model: Hier montieren die Monteure die Maschinenteile. Cazurile dativ şi acuzativ ale unor substantive masculine (completare) 5. Aici se strunjesc fileturi. v. Wir brauchen den Bohrer zum Bohren. b.1. b.

Completaţi desinenţele substantivelor unde este necesar! Orientaţi-vă după desinenţa pluralului! a. pe lîngă desinenţa pluralului. de unde se poate deduce. mit einem Laborant . -n. mit dem Oszillograph mit dem Bandmaß . Hier arbeitet man mit einem Technologe . mit dem Meßgerät . Exemple: der Oszillograph. Exerciţiul 114. -n = tehnologul. mit einem Monteur . Wir messen mit dem Manometer. -en == oscilograful der Technologe. Comparaţi formarea cazurilor dativ şi acuzativ la diferitele tipuri de substantive masculine: N D A wer ? wem ? wen ? der Meister dem Meister den Meister der Laborant dem Laborante» den Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? die Meister den Meistern die Meister die Laboranten den Laboranten die Laboranten N D A wer ? wem ? wen ? der Lehrling dem Lehrling den Lehrling der Genosse dem Genossen den Genossen N D A wer ? wem ? wen ? die Lehrling« den Lehrlingen die Lehrlinge die Genossen den Genossen die Genossen Exerciţiul 115. b. mit einem Techniker . der Transformator—die Transformatoren dativ : dem Transformator = transformatorului acuzativ : den Transformator = transformatorul Diferenţierea celor două categorii de substantive masculine terminate la plural în -(e)n se va face cu ajutorul rubricii „Vocabular". şi desinenţa pentru cazurile dativ şi acuzativ singular.. . -en.LEHRSTÜCK 5: MESSGERATE 103 Exemple: der Direktor — die Direktoren : dativ : dem Direktor = directorului acuzativ : den Direktor = pe director. .

Blöcken und Zylin­ dern. den Oszillographen Stromstärke ? c. Was braucht man beim Messen von Hallen ? f. der Laborant. Răspundeţi cu „Nein. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a. Was mißt man mit den Meßgeräten ? b . Wen suchen Sie ? — Den Oberingenieur. der Genosse. a. j . das Mikrometer Spannungen ? d. von Hallen und Maschinen. Man bringt die Analysen . Wen zeigt Abb. Nennen Sie (indicaţi) Meßgeräte! c. Arbeiten auch die Laboranten mit Meßgeräten? i. 8 ? k. Brauchen wir das Ampermeter das Manometer Drehzahlen ? b. von Wellen . für den Laborant für den Konstrukteur i für den Technologe d. sondern zum Messen von Temperaturen. Wem gehört das Bandmaß ? h. der Techniker. von Drehzahlen. zum Messen von Schwingungen ? a. We"n (was) suchen Sie? c. Wem helfen Sie ? b. von Schwingungen. c. Wen (was) kontrolliert der Oberingenieur ? (der Meister. Was braucht man zum Messen von Maschinenteilen ? e. von Stromstärke und Spannung. Wer bringt das Meßgerät aus dem Lager ? Exerciţiul 118 (sinteză). der Technologe. der Kontrolleur). Nennen Sie (indicaţi) das Meßgerät zum Messen von Druck und Temperatur . Was zeigen Bild 3 und Abb. Exerciţiul 117 (sinteză). der Oszillograph. Haben Sie hier einen Oszillograph ? einen Ingenieur ? einen Technolog ? einen Laborant ? Exerciţiul 116. Wem helfen die Meßgeräte ? d.104 LEHRSTÜCK 5: MESSGERÄTE für den K o n t r o l l e u r _ . das Voltmeter Maschinenteilen ? f. sondern"! Model: Brauchen wir das Thermometer zum Messen von Schwingungen ? — Nein. Wem gehört das Meßgerät ? e. der Monteur. Răspundeţi scurt cu substantivele enumerate la cazul cerut! Model: Wem helfen Sie ? — Dem Meister. Wem zeigen Sie die Analyse ? d. der Lehrling. von Abmessungen . das Tachometer Abmessungen ? e. 7 ? g.

Explicaţii. v. Rechts sind die Fenster. Text Hier ist das Konstruktionsbüro. Unter den Zei­ chenbrettern stehen Papierkörbe. Sie sind hoch und breit. Vor den Zeit chenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen.2.4> Über dem Papier befestigen sie die Skizzen. Links stehen 1J Stahlschränke. . 6.1. Explicaţii. punctul punctul punctul punctul 6. An 2) der Decke hängen die Lampen.6. v. Es ist groß und hell. > > 3 > •1 2 x v. 6. Über den Zeichenbrettern hängen auch Lampen. Sie arbeiten an den Zeichenbrettern mit Bleistiften. Explicaţii. Linealen und Reißfedern. An den Reißbrettern befestigen die Zeichner das Zeichenpapier. v.5. 6.\ Lehrstück Nummer 6 IM KONSTRUKTIONSBÜRO A. Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter3' oder Reißbretter. Explicaţii.

Rechts steht Konstrukteur Dima und links ist Ingenieur Dumitrescu. Auch ein Telefon steht da. Unter dem Tisch ist ein Stuhl. ^c în luminos la/în dreapta fereastra lat la / în stînga dulapul de oţel la. Genosse Dima steckt das Kabelende mit dem Stecker in die Steckdose. Der Zeichner legt sie auf den Tisch. breit links der Stahlschrank.3. Auf dem Tisch liegt Papier. Es ist eine Neukonstruktion. -(e)s. zwei Ku­ gelschreiber. ein Lineal. Der Apparat funktioniert. Explicaţii. înainte ['Jta:l-j an die Decke. Zwischen dem Telefon und Ober­ ingenieur Munteanu stellt ein Techniker einen Apparat. ein Notizblock. B. ein Heft. -n hängen die Lampe. pe tavanul a atîrna. Am 1! Tisch sitzt ein Ingenieur.106 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Eine Zeichnung ist fertig. Die Genossen besprechen den Apparat und die Fabrikation. . Vocabular im = in + dem hell rechts [rscts] das Fenster. Genosse Dumitrescu fragt den Direktor: „Wohin liefern wir die Apparate ? Expor­ tieren Avir sie ?" Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". Links sitzt der Direktor. Auf einem Tisch neben einem Fenster liegen viele Zeichnungen. -n vor [fo:r] a ) v. a agăţa lampa în faţa. ein Bleistift und ein Radiergummi. Um den Tisch sitzt die Werkleitung. Er prüft die Zeichnungen. -s. In der Mitte sehen wir Oberingenieur Munteanu. punctul 6. Der Tisch steht hinter einem Reißbrett.

-(e)s. a examina lîngă conducerea uzinei mijlocul a vedea hîrtia caietul blocul de notiţe creionul cu pastă. -e Heft. -e hinter der Stuhl. în spatele. -(e)s. -s. -n unter der Papierkorb. -(e)s. -s. -(e)s. după. -e die Skizze. -nen ['tsaecnarln] der Bleistift. -e die Reißfeder.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 107 das Zeichenbrett. -s. rigla trăgătorul. -e Notizblock. -e zwischen stellen t'/tdan] die die das das der der der das . în urmă scaunul a şedea. ['tsijecnar] die Zeichnerin. -(e)s. . -en Mitte. -s. -e ['blqejtltt] das Lineal.e planşeta deasupra. -s. a sta jos a verifica. pixul guma de şters telefonul între a pune / a aşeza (în poziţie verticală) Lftu:l] sitzen ['zltsan] prüfen neben Werkleitung. -^e befestigen das Zeichenpapier.e Kugelschreiber. peniţa de desen sub coşul de hîrtie a fixa hîrtia de desen schiţa gata a pune / a aşeza (în poziţia orizontală) pe. peste desenatorul desenatoarea creionul linia. -s. -(e)s. -n sehen [ze:an] Papier. -er ['tsaecan-] das Reißbrett. Radiergummi. -s. -n [skltsa] fertig ['fsrtic] legen auf der Tisch. -er über der Zeichner. -(e)s. deasupra masa în dosul. -s TelefQn. . peste. -(e)s.

încotro ? a livra a exporta a răspunde fabrica ţara în străinătatea ['Jtdran] C.0. -en besprechen [bg'Jprscgn] fragen wohin ? liefern exportieren antworten die Fabrik. -s. Explicaţii şi exerciţii 6. f. a introduce capul / capătul de cablu fişa (ştecărul) priza a funcţiona construcţia nouă a discuta. -(e)s. [' 'aoslant] aparatul a băga. -s. a dezbate a întreba unde ?. -e stecken das Kabelende. -en das Land. -n ['ftskdo:z9] funktionieren die Neukonstruktion. -n der Stecker. -s.108 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO der Apparat. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 119. a pune. pl. -(e)s. [ytskar] die Steckdose. -er [lant] ins = in + das das Ausland. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [o:] [a:] [e:] M Stahlschrank stehen Papier Konstruktion Lineal legen liegen groß Apparat neben viele hoch Kabel sehen Radier­ vor Telefon gummi fragen Fabrikation liefern Fabrik [0:] [y-3 Ingenieur über Konstrukteur prüfen [u:] Kugelschreiber Stuhl .

b) [st] în interiorul şi la sfîrşitul cuvintelor: der Meister ['maestar]. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor neologisme! Papier Radiergummi Neukonstruktion Fabrik Exerciţiul 122. După aceleaşi reguli se pronunţă şi complexul „ s p " [Jp] sau [sp]. Exersaţi pronunţarea deschisă şi închisă a vocalelor i scurt [7] şi i lung [»':] / [I] [I] PO PO hinter Tisch Papier hier Radiergummi zwischen liegen Skizze Notiz Fabrik links Mitte liefern sitzen Exerciţiul 121. Exerciţiul 123.0. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [ae] ! ein Zeichenbrett ein Feinmeßgerät arbeiten ein Reißbrett ein Teil gleichen ein Zeichner ein Meißel zeigen eine Zejchnerin ein Zeichenpapier leiten ein Bleistift eine Zeichnung schleifen 6. Cum se pronunţă complexul „st"? Grupul de litere „st" se pronunţa: a) [ft] la începutul cuvintelor. chiar dacă acestea formează a doua parte a unui cuvînt compus: der Bleistift ['blaeftlft].1.1. besprechen 6. Splint. între verbele stehen (a sta în poziţie verticală) 1 Şi stellen (a pune ceva în poziţie verticală) M .1. Deosebiţi! [st] [ft] stehen Stiît ist stellen Stuhl Konstruktion stecken Siahlschrank Fenster Stecker Bleistift befestigen Steckdose Werkstatt Meister Strom Lehrstück Observaţie. Verbe corespondente 6.1.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 109 Exerciţiul 120. Reţineţi ! se pronunţă [Jp]: S^iralbohrer. Spannung.

Exemple: Der Das Der Die Stuhl steht unter dem Tisch. Ich stelle den Stuhl unter den Tisch. iar verbele din coloana din dreapta arată acţiunea de a aduce un lucru în poziţia corespunzătoare verbelor din prima coloană. Ich lege das Papier auf den Tisch. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. Der Stecker steckt in der Steckdose. Zeichnung hängt an dem Reißbrett. Verbele cuprinse în coloana din stînga exprimă o anumită poziţie. Papier liegt auf dem Tisch. . Ingenieur sitzt an dem Tisch. şi setzen k ^ _ există o corespondenţă evidentă de sens. atît poziţia cît şi aducerea în poziţia respectivă. Ich hänge die Zeichnung an das Reißbrett.110 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO liegen (a sta în poziţie orizontală) si legen AB (a aşeza) (a pune ceva în poziţie orizontală) sitzen (a şedea) 1 hanger. Ich stecke den Stecker in die Steckdose. Verbele • \ hängen şi stecken J sticken (a atîrna) (a agăţa) (a fi introdus) (a introduce) pot exprima ambele sensuri.

. d. den Stecker in die Steckdose... _ acuzativ vor. Ich. iar în răspuns. Die Lampe. Formaţi propoziţii potrivit ca sens la forma de politeţe ! Model: interogative totale. b.. über dem Tisch. zwischen Exerciţiul 124.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIO NSBÜRO 111 Verbele din coloana stingă exprimă o stare pe loc. completând verbul den Apparat auf den Tisch. de aceea se folosesc în întrebări care încep cu „wo"? (unde? în ce loc?). Der Notizblock... Wir. b... de aceea se folosesc întrebări care încep cu „wohin?" (unde? încotro?).... Er. prepo­ ziţiile bicazuale x) sînt urmate de cazul acuzativ. g. das Telefon auf den Tisch... den Notizblock auf den Tisch. Completaţi propoziţiile cu verbele corespondente potrivite! a.... Exemple: Wo steht der S t u h l ? — U n d e stă scaunul? Wohin stelle ich den Stuhl ? —• Unde aşez scaunul ? stehen liegen sitzen hängen stecken stellen legen setzen hängen stecken + an. die Zeichnung neben das Telefon. auf dem Stuhl. al lecţiei de faţă. Das Kind.. hinter. Es.. Die Genossen.. iar în răspunsuri. neben.. Der Zeichner. f. . den Papierkorb unter das Reißbrett. auf. in. punctul 6.. Stellen Sie den Apparat auf den Tisch ? a. Wir. c. die Reißfeder neben die Zeichnung.. Der Techniker. pre­ poziţiile bicazuale 1J sînt urmate de cazul dativ. neben dem Telefon.... jetzt in der Steckdose.. Exerciţiul 125. c. das Kind auf einen Stuhl. _ dativ + über. Die Zeichnerin.2. unter. Verbele din coloana dreaptă exprimă o deplasare. unter dem Reißbrett. die Skizze über die Zeichnung. Er. an dem Fenster. die Lampe über das Reißbrett.. 11 v. Sie. den Bleistift auf das Papier.. e. auf dem Tisch.

Prepoziţiile an = la (pe o suprafaţă verticală) auf = pe (pe o hinter = în spatele in = în.2. wo ? Über dem Reißbrett.112 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO d. Der Direktor ist im (in + dem) x ) Konstruktions­ büro. Der Stecker steckt in der Steckdose. în funcţie de sensul verbului folosit în propoziţie. Exemple: Der Zeichner stellt das Reißbrett vor das Fenster wohin ? Vor das Fenster. Die Zeichnung liegt auf dem Tisch. a) Dacă verbul arată o stare pe loc sau o acţiune pe loc. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett.2. wohin ? In die Steckdose Der Direktor kommt in das Konstruktionsbüro. wo ? Vor dem Fenster. Die Lampe hängt über dem Reißbrett. wohin ? Über das Reißbrett. . întrebăm „wohin ? unde ? încotro ? şi folosim acuzativul după prepoziţie. den Papierkorb neben den Schrank. wo ? In der Steckdose. Der Ingenieur sitzt an dem Tisch. Man steckt den Stecker in die Steckdose. wo ? An dem Tisch. f. 6.3 al lecţiei. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. wohin ? In das Konst­ ruktionsbüro. Prepoziţii bicazuale 6. wo ? Im Konstruktionsbüro. 1 ) Vezi punctul 6. Exemple: Das Reißbrett steht vor dem Fenster. întrebăm wo ? = unde ? în ce loc ? şi folosim dativul după prepoziţie. wohin ? An den Tisch. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen = între pot fi urmate atît de cazul acuzativ cît şi de cazul dativ al substantivului în faţa căruia stau. e.1. Der Ingenieur setzt sich an den Tisch. wohin ? Auf den Tisch. das Kabelende in die Steckdose. wo ? Auf dem Tisch. b) Dacă verbul arată o deplasare. die Lampe an die Decke.

1/103 .LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 113 Deosebiţi sensul exact al prepoziţiilor! an =h auf auf an ^ neben neben B neben neben die DecJte -zwiscfi&t 8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.

neben. zwischen cer dativul 1 i 1 1 wo ? —. auf. wohin ? Auf den Tisch. vor. . An die Decke. wo ? Auf dem Tisch.114 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO SCHEMA Prepoziţiile an. An die Fenster. in. Repetaţi cu glas tare! Reţineţi ! wo ? An dem Tisch. Auf die Zeichnung. An das Reißbrett. Auf das Reißbrett. hinter. Auf dem Reißbrett. An dem Reißbrett. Auf den Maschinen. wohin ? An den Tisch. unter. i über. în ce loc ? 1 + acuzativul 1 wohin = unde ? 1 încotro: fiind cerute de -verbele care exprimă o stare ^>e /oc sau acţiune fără direcţie o mişcare cu direcţie Exerciţiul 126. Auf der Zeichnung. Analizaţi prepoziţiile bicazuale din textul lecţiei şi extra geţi-le cu ajutorul următorului tabel! Prepoziţia Sintagma în care este cuprinsă Cazul Veibul întrebarea Exemplu: an an cler Decke D hängen Wo hängen die Lampen ? Exerciţiul 127. Auf die Maschinen. unde. An der Decke. An den Fenstern.

Hinter die Maschine. Wohin ? An keinen Tisch. Maschine. etc. Vor den Apparaten. Telefon. An keine Decke. Wo ? An keinem Tisch. Apparaten. Tisch. wo i In dem Schrank. In die Maschine. articolele hotărîte Exerciţiul 128. Neben dem Telefon. înlocuind prin a) articole nehotărîte. wohin ? Neben Neben Neben Neben wohin ? Über Über Über Über wohin ? Unter Unter Unter Unter wohin ? Vor Vor Vor Vor den die das die Tisch. Schränken. Zeichnung. In die Hallen. Neben den Zeichnungen. In der Maschine. Schränken. Wohin ? An einen Tisch. Zeichnung.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 115 vvo i Hinter Hinter Hinter Hinter dem der dem den Tisch. Wohin ? Zwischen den Tisch und den Schrank. Papier. dem der dem den den die das die Schrank. Vor der Halle. etc. wo i Zwischen Zwischen Zwischen Zwischen Tisch und dem Schrank. Fenster und dem Reißbrett. Neben der Maschine. Zwischen die Schränke. wo r Neben dem Tisch. . Maschine. Zwischen das Fenster und das Reißbrett. Hinter das Reißbrett. Zeichnung. Reißbrettern. Apparate. Tisch. Repetaţi exerciţiul precedent. wohin ? Hinter den Tisch. etc. Telefon. Zeichnung und der Skizze. Vor dem Büro. An keiner Decke. etc. wo Über Über Über Über Unter Unter Unter Unter dem der dem den dem der dem den Tisch. Zwischen die Zeichnung und die Skizze. Halle. Büro. Reißbrett. Apparate. wohin ? In den Schrank. Zeichnungen. An einer Decke. In dem Büro. den die das die Tisch. Reißbretter. Zeichnung. wo: den die das die wo r Vor dem Schrank. In den Hallen. Hinter die Schränke. In das Büro. An eine Decke. Papier. Telefon. b) articole nehotărîte negate! Model: Wo ? An einem Tisch.

Wohin stellen wir den Stahl­ schrank ? die Fenster. Wo steht der Tisch ? d. Wohin hängen. das Papier. Wohin geht der Meister? die Maschinenhalle. Wohin stellt man das Telefon ? Wohin steckt der Techniker den Stecker? die Steckdose. Răspundeţi cu prepoziţia dată şi cu substantivul din pa­ ranteză la cazul potrivit! a. Exerciţiul 130. dem Tisch . Wo sind die Lampen? g. den Reißbrettern der Mitte. Wohin legen wir das Werkzeug ? den Tisch. wir die Skizze ? .116 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 129. Wo liegt das Papier? f. dem Tisch der Decke . Wo liegt der Bleistift ? sau a textului şi completaţi răspunsurile den Fenstern. Răspundeţi. in Wo ist der Meister? Wo sind die Maschinenteile ? Wohin geht der Oberingenieur ? Wo arbeitet die Genossin ? Wohin transportiert man die Maschine ? Wo analysiert man das Material? (die Maschinenhalle) (das Lager) (das Konstruktionsbüro) (die Fabrik) (der Hof) (das Laboratorium) (eine Drehmaschine) an Wo arbeitet der Genosse ? (die Bohrmaschine) Wo steht die Arbeiterin? Wohin hängt der Zeichner die (das Zeichenbrett) Skizze ? Wohin setzt sich der Kontrolleur? (das Fenster) . das Telefon. dem Tisch dem Tisch den Reißbrettern. Wohin stellen wir das Reiß­ brett?-' das Fenster. Wo sitzt der Ingenieur ? e. Exerciţiul 131. dem Reißbrett. den Reißbrettern. Priviţi prima imagine cu prepoziţia potrivită ! a. Notizblock? .den Kugelschreibern. Wo stehen die Reißbretter? b. den Direktor. completînd răspunsul cu prepoziţia potrivită . Wo arbeiten die Zeichner? c.. das Reißbrett Wohin legt der Ingenieur den .

LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 117 C. d.. d Reißbrett. d. Completaţi prepoziţia bicazuală potrivită şi desinenţa arti­ colului ! Fiţi atenţi la sensul verbelor şighidaţi-vă după întrebarea „wo?" sau „wohin ?" a. Der Zeichner befestigt die Zeichnung . auf Wo sucht der Lehrling das Werkzeug? (der Tisch).. d— Tisch. d . Sie hängt ... Der Lehrling geht . Die Montagehalle steht . Răspundeţi cu substantivul dat în paranteză. i. unter Exerciţiul 132. (Notizblock) Wo liegt der Radiergummi ? Wohin legt der Zeichner den Radiergummi.... Halle und steht .. (Reißbrett) Wo hängt die Zeichnung ? Wohin hängen die Zeichner die Zeichnung ? c. Exerciţiul 133.. Wo sitzt der Ingenieur? (der Stuhl).. d Werk und arbeiten . d Meister und ein Arbeiter.. Er legt die Maschinenteile . (Tisch) Wo steht der Apparat ? Wohin stellen die Laboranten den Apparat ? b... Wohin gehen die Kontrolleure ? (die Drehmaschine).. Der Laborant kommt . dem Lager. f. d Maschinen. d Schrank. d Reißbrett und zeichnet.. Wo prüft der Meister den Ma­ schinenteil ? (die Lampe). d Maschinenhalle und steht . Wohin legt der Zeichner die Skizze ? (die Zeichnung). d Tisch. g.. Maschine. Das Werk exportiert die Apparate .. Der Ingenieur steht ... Wo liegt der Schraubenschlüssel? (die Maschine). d Tisch.. (Reißbrett) Wo steht der Papierkorb? Wohin stellt man den Papierkorb ? . precedat de prepoziţia corespunzătoare ! a. f.. c.. Der Monteur hängt die Lampe .. (Fenster) Wo steht der Stahlschrank ? Wohin stellen wir den Stahlschrank ? g... (Lampe) Wo steht die Drehmaschine ? Wohin stellen wir die Drehmaschine ? d.. Er stellt das Zeichenbrett. (Decke) Wo hängen die Lampen ? Wohin hängt man die Lampen ? e. d Maschine . d e. Ausland. Der Zeichner steckt die Zeichnung .. Die Arbeiter gehen . d ... h.. d Fenster...

3.3. ' hinter + dem > hinterm : hinterm Schrank + das > hinters : hinters Papier über + dem > überm : überm Tisch + das > übers : übers Material / unter + dem > unterm : unterm Notizblock : unters Papier + das > unters vor + dem > vorm : vorm Schrank : vors Fenster. Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît (Continuare şi. Ele se evită într-un limbaj literar ales. Traduceţi în limba germană ! a. h. b.das > ans : wohin ? aufs Papier auf + das > aufs im + dem > im : wo ? im Konstruktionsbüro : wohin? ins Werk. Unde punem aparatul ? Pe masă ? k.118 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO h. Eu fixez hîrtia de desen pe planşetă. El pune desenul pe masă. an + dem > am : wohin ? ans Fenster -j. Următoarele prepoziţii bicazuale se contopesc frecvent cu forme ale articolului hotărît: : wo ? am Reißbrett a. Unde sade directorul ? La mijloc ? 6. cotidiană sau familiară. d. Hîrtia stă în dulapul de lîhgă fereastră. 1. (Stahlschrank) Wo steckt die Zeichnung ? Wohin stecken sie die Zeichnung ? Exerciţiul 134. . c. Schiţa atîrnă pe planşetă deasupra desenului. e. Deasupra mesei atîrnă o lampă. + das > vor J ) Formele de la punctul b) sînt caracteristice pentru limba vorbită.rezumare) 6. Inginerul sade în spatele planşetelor la o masă în faţa geamului. f. (Radiergummi) Wo liegt der Bleistift ? Wohin legt der Ingenieur den Bleistift ? i. Puneţi coşurile de hîrtie sub planşete ? i. + das > ins 1 b.1. g. Desenatorii stau în faţa planşetelor şi desenează. Puneţi schiţa între desene ? j . Aparatul stă pe masa între telefon şi blocul de notiţe.

stecken3(N. ioc) Der Bleistift steckt im Notizblock 6. hängens(N> A> loc ): Die Zeichnerin steckt den Bleistift in den Notizblock. stecken2(N. hângen2(N. legt das Papier in den Schrank. b. A. liegen. stecken. Die Arbeiter kommen zu der Arbeit in das Werk. Verbele stellen. ioc) Das Papier hängt am Reißbrett. liegen2(N. pe lîngă subiect.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 119 Recapitulare Contopirea prepoziţiilor cu articolul hotărît + das > ans + dem > am an an beim auf bei aufs hinterm 1] durch hinter durchs 1! im für in fürs^ überm x) in über ins unterm 1) um unter ums v vom über von übers 1! vor vorm v> vor vors i) zu zum zu + der > zur Exerciţiul 135. cerînd. care exprimă o stare pe loc sînt bivalente. setzen3(N. care exprimă o deplasare. ioc) Der Apparat steht auf dem Tisch. liegen. Man braucht zu dem Zeichnen einen Bleistift. d. Exemple: wer ? was ? wen ? was ? wohin ? stellen3(N.4.1. totdeauna un complement direct şi un complement de loc. e. sitzen2(N. Verbele stehen. cerînd. hängen. A. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor zu den Arbeitern. . Valenţa verbelor (Continuare) 6. stecken.4. c. Der Konstrukteur sitzt an dem Tisch in der Mitte. ioc) : Der Zeichner setzt sich an den Tisch. )oc) : Der Konstrukteur stellt den Apparat auf den Tisch. pe lîngă subiect. hängen. Bei dem Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. 6. sînt trivalente. ioc) Der Zeichner sitzt am Tisch. un complement de loc: Exemple: wer ? was ? wo ? stehen2(N.4. setzen. sitzen. lcc) Das Papier liegt im Schrank. legen3(N. i j : Der Direktor 11 Forme familiare.2. Sie transportieren das Material in das Lager hinter die Maschinenhalle. A. f. Efectuaţi contopirile posibile în propoziţiile următoare! a.AiIoc) : Der Ingenieur hängt die Skizze an das Reißbrett.

Wir besprechen . Sehen Sie . j . Der Apparat steht auf dem Tisch. Der Monteur legt . exportieren 2(N . . A. punctul 16. adică urmează în mod obligatoriu după partea sintactică cu care începem propoziţia. Die Maschine steht c. Exemple: subiect — predicat —• complement de loc Er steht hier. în funcţie de partea sintactică şi de tipul de propoziţie.. Der Ingenieur fragt .. complemente circumstanţiale. . n. ..120 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 6. o. 11 Mai pot fi exprimate şi prin propoziţii secundare: v. ? f. . fragen2(N. Die Ingenieure prüfen g. k. Wir exportieren die Apparate. b. .. Die Werkleitung sitzt h. . Das Papier hängt . indiferent ce parte sintactică ar fi. prüfen2(N. Der Stecker steckt d. A) Die Genossen besprechen eine Neukon­ struktion. N. sehen2(N. . Ordinea părţilor sintactice 6. Wer stellt . antworten1(N) Der Lehrling antwortet. AJ Der Meister fragt den Lehrling.2. 6. Man exportiert .. D) Der Lehrling antwortet dem Meister.. 6. Ordinea (topica) părţilor sintactice este diferită în limba germană şi în limba română. antworten 2(N . Exerciţiul 136.. Ele pot fi formate dintr-un singur cuvînt sau din grupuri de cuvinte (sintagme) 1). In propoziţia principală enunţiativă.. . ? p.3. Der Techniker steht 1. A.. . Completaţi fragmentele de propoziţie! a.1. .5. i0C) Wir liefern die Apparate ins Ausland.5. . besprechen2(N. Der Bleistift liegt . Das Werk liefert .4. .IOO sauD) den Werken „Electronica". fragen1(N) Der Meister fragt. Man befestigt . Verbele lecţiei de faţă au următoarele valenţe: iunktionieren 1{N ) Der Apparat funktioniert. .5. . atri­ but. AJ Er befestigt das Papier am Reißbrett. Propoziţiile se compun din părţi sintactice: subiect. . verbul conjugat ( = partea con­ jugată a predicatului) stă pe locul II. . A> Wir sehen eine Zeichnung. befestigen. A> Sie prüfen den Apparat. . sau: liefern3(N. predicat. e.2. lecţia a 16-a. Der Zeichner antwortet m.

Exemple: Wie funktioniert der Apparat ? Wo arbeitet Genosse Ionescu ? Was sehen wir in der Maschinenhalle ? Wer schleift das Zahnrad ? Wohin liefern wir die Apparate ? Spre comparaţie: în limba română. cînd propoziţia începe cu altă parte sintactică (v. Inversiunea subiectului este un prilej frecvent de interferenţă (greşeli de limbă) din cauza deosebirilor faţă de ordinea părţilor sintactice în limba română. Exemple: Cum funcţionează aparatul ? Unde lucrează tov. Exemple: Funktioniert der Apparat gut ? Arbeitet Genosse Ionescu hier ? Schleifen Sie das Zahnrad ? Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? Ordinea părţilor sintactice Tipul de propoziţie Wir Propoziţia enunţiativă Die Apparate I II III IV exportieren exportieren die Apparate wir ins Ausland ins Ausland Propoziţia intero­ gativă parţială Wohin exportieren wir die Apparate ? Propoziţia intero­ gativă totală Exportieren wir die Apparate ins Ausland ? . în propoziţia interogativă parţială. pe primul loc stă cuvîntul inte­ rogativ.LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 121 Exemple: I IV II III Die Arbeiter stellen die Bohrmaschine in die Mitte.3. exemplul 2 şi 3 de mai sus). Ionescu ? 6. 6. Propoziţia interogativă totală începe cu verbul conjugat. pe al doilea verbul conjugat. Die Bohrmaschine in die Mitte. die Arbeiter Din cauza poziţiei fixe a predicatului.5. subliniat de accentul principal în pro­ poziţie.4. Acest fenomen se numeşte inversiune. subiectul trece după verbul conju­ gat. die Arbeiter In die Mitte die Bohrmaschine.5. în propoziţiile interogative parţiale se accentuează cuvîntul interogativ.

b. începeţi propoziţiile cu partea sintactică subliniată! Efectuaţi inversiunea subiectului! a. e. g. Pentru fabricile din ţară construim piesele de maşini. Die Fenster sind rechts. înlocuind ultima parte sintactică prin cuvîntul intero­ gativ corespunzător (wer? was?. e. f. Die Zeichner arbeiten fleißig an den Reißbrettern. schleift — an der Schleifmaschine — der Arbeiter Ionescu — einen Maschinenteil. d. Formaţi propoziţii enunţiative din părţile sintactice indi­ cate. messen — die Kontrolleure — die Zahnräder — genau. Sie legen die Zeichnungen auf den Tisch. Sie befestigen Zeichenpapier und Skizzen am Reißbrett. b. Genosse Dima steckt das Kabelende in die Steckdose. a. realizînd toate variantele posibile ! I II HI IV Model: Die Kontrolleure Die Zahnräder Genau messen messen messen die Zahnräder die Kontrolleure die Kontrolleure genau. Model: Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder? (genau). c. Formaţi propoziţii interogative totale din părţile sintactice enumerate în exerciţiul precedent! Exerciţiul 141. dreht — dort — eine Arbeiterin — Zylinder. die Zahnräder. f. wie? wo?. . b. h. d. sucht — einen Gewindebohrer — der Arbeiter-—bei dem Werkzeug. g. kommen — mit der Analyse — die Laborantinnen — in das Kon­ struktionsbüro. wohin?. c. Die Zeichenbretter stehen vor den Fenstern. Exerciţiul 142. în hala maşinilor muncitorii lucrează cu hărnicie. führt — durch die Maschinenhalle — der Meister — den Ingenieur. Das Konstruktionsbüro ist hier. Ein Techniker stellt einen Apparat zwischen das Telefon und den Notizblock.122 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 137. c. genau. bringt — dem Monteur — einen Schraubenschlüssel — ein Lehrling. Analizaţi ordinea părţilor sintactice din textul lecţiei! Specificaţi cu ce parte sintactică încep propoziţiile şi unde se află subiectul! Exerciţiul 138. wen?. Traduceţi în limba germană ! a. Exerciţiul 140. 139. Exerciţiul 139. Formaţi propoziţii interogative parţiale din părţile sintactice date în exerciţiul nr. Maşina de găurit muncitorii o aşază în faţa geamului.

zeichnen + das Brett = das Zeichenbrett.6. stellen reißen + Feder + Rolle t. schleifen + Papier schleifen 4. stellen prüfen + Gerät + Stift r.6. Cü manometru! controlorul măsoară presiunea. x) Exerciţiul 143.die Dose = die Steckdose. Exemple: fräsen + die Maschine = die Fräsmaschine. g. fräsfrj -f. stellen + Scheibe stehen + Lampe u. în hală macaragiul transportă piesele de maşini. în hala de montaj lucrează montorii la maşini. în curte muncitorii le transportă. reißen + Brett n. Cu burghiul ucenicul găureşte metalul. prüfen + Maschine messen + Tisch x. bohren + Maschine m. h. stellen zeichnen x) + Papier + Rad s. messen rechnen x) + Maschine + Größe q. La multe dintre substantivele compuse. 6.LEHRSTUCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO 123 d.die Maschine die Fräsmaschine radieren + der Gummi = der Radiergummi. e. cuvîntul determinativ este format din radicalul unui verb. f.Maschine w. stellen + Schraube b.Maschine v.1. messen c. Formaţi cuvinte compuse ! Adăugaţi articolul! Veri ficaţi traducerea exactă la cheia exercitiilor! a. hängen 2) + Lampe J ) La verbele al căror radical se termină cu un grup de consoane. 1. 2 > Hängelampe . în depozit materialele stau lingă scule. Exemplu: zeichen-en zeichen Zeichenbrett. Substantive compuse (Continuare) 6. se intercalează un -eänaintea sau după ultima consoană pentru uşurarea pronunţării. suchen + Gerät o. prüfen + Dorn. messen + Werkzeug + Apparat p. stecken -f. schleifen + Scheibe drehen -+.

Was arbeiten die Zeichner und Zeichnerinnen ? i. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între-. Wo sind die Fenster ? f. Wer steht an den Zeichenbrettern ? h. bări ! a. und was antwortet der Direktor ? . Was fragt Genosse Dumitrescu. Was steht vor den Fenstern? g. Wo befestigt man das Zeichenpapier ? Und wo die Skizzen ? j . Was liegt auf dem Tisch ? Was steht auf dem Tisch ? n. Wo stehen die Stahlschränke ? c. Sind das Hängelampen ? e. Wo sitzt die Werkleitung? 1. Funktioniert der Apparat ? p. Wo steht der Tisch ? m.124 LEHRSTÜCK 6: IM KONSTRUKTIONSBÜRO Exerciţiul 144 (sinteză). Wo hängen die Lampen? d. Wo stehen die Papierkörbe? k. Was besprechen die Genossen ? o. Wie ist das Konstruktionsbüro ? b.

Techniker. 7. Oprea: „Sagen Sie bitte dem Direktor. Der Bolzen des Kolbens51 ist nicht 120. sondern 79." Ing. 7.4.6".6. Oprea: kommt zur Sekretärin und fragt: „Wo ist der Direktor?" Sekretärin: „Er ist im Büro des Chefkonstrukteurs. Oprea geht zum Zeichner Vasilescu und sagt: „Die Zeichnung ist nicht richtig.3 mm.01 mm und nicht 0. Meister Roşea antwortet: „Ja.3 mm lang und die Toleranz ist 0. Explicaţii. v." Ing. Sie ist falsch. v.2. Explicaţii. Ingenieur Oprea sagt zum Meister Roşea aus der Werkstatt IV: „Meister Roşea. v. Explicaţii. Laboranten. nicht ein Fehler.67. Zeichner.7 ist nicht3' 171." Ing.1. hier ist ein Fehler in der Rechnung Î"1' Meister Roşea: „Ein Fehler? Wo? Ich sehe keinen Fehler \" Ingenieur Oprea: „Sehen Sie.6. Sie besprechen den Apparat des Konstrukteurs Dima. Oprea: „Schicken Sie die erste 6 ' Kopie in die Halle II zu Meister Lungu und die zweite Kopie zu Ingenieur Voinea aus der Werkstatt VI." Dort fragt er den Leiter des Kurses: „Was lehren Sie heute die Lehrlinge ?" Der Leiter antwortet: „Wir lernen zählen und rechnen. 7. ich gehe jetzt zum Schulungs­ kurs der Lehrlinge. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. hier ist ein Fehler.Lehrstück Nummer 7 ZÄHLEN U N D RECHNEN A." ) > 3 > 4 > 5 > 6 ) 2 1 v.3—186.3. 7. 2> hier! 357." Der Zeichner: „Entschuldigen Sie bitte ! Ich korrigiere das. Explicaţii. Explicaţii.5. Wohin schicke ich die Kopie der Zeichnung nach der Korrektur?" Ing. wirklich. 257 x 0. Text Die Ingenieure. 7. v. Explicaţii.67. hier sind sogar zwei4) Fehler.31 ist nicht 78.1 mm. v. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 7. son­ dern 102. Nein. . son­ dern 170.

achtundzwanzig weniger (minus) fünf ist dreiundzwanzig. dreißig weniger (minus) elf ist neunzehn. Wir 62 82 63 2 potenzieren = 36 = 64 = 216 6. acht hoch zwei ist vierundsechzig. 0. Quadratwurzel «MS sechsunddreißig ist sechs. Wir subtrahieren 30 — 11 = 19 28 — 5 = 23 Wir lesen acht und (plus) fünf ist ( = ) dreizehn.f 216 = 6 7. 9 x 7 = 63 4. sechs hoch drei ist zweihundertsechzehn. neun mal sieben ist dreiundsechzig.4 = 0. vierundfünfzig durch zwei ist siebenundzwanzig. vierzehn und (plus) sieben ist ( = ) einundzwanzig. .126 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN "Wir fragen: Wieviel ist? Wir schreiben 1. Wir addieren 8 + 5 = 13 14 + 7 = 21 2.43 null Komma null drei und (plus) null Komma vier ist null Komma dreiundvierzig. 25 von 100 ist 25% fünfundzwanzig von hundert ist fünfundzwanzig Prozent.2 eins Komma fünf und (plus) drei Komma sieben ist fünf Komma zwei. vierundfünfzig geteilt durch zwei ist siebenundzwanzig. Wir ziehen die Wurzel ]/ 36 = 6 . Dte Dezimalzahlen 1.5 + 3. 3 x 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. 3.03 + 0. sechs hoch zwei ist sechsunddreißig. Kubikwurzel aus zweihundertsechzehn ist sechs. 5. Wir multiplizieren 3 • 12 = 36 drei mal zwölf ist sechsunddreißig. 8. Wir dividieren 25 : 5 = 5 54 : 2 = 27 fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist fünf.7 = 5. Die Prozente 900 von 1 000 ist 90% neunhundert von tausend ist neunzig Prozent. fünfundzwanzig durch fünf ist fünf.

exact. calcularea a spune din atelierul socoteala. just greşit bolţul pistonul toleranţa a (se) scuza vă rog. -s. -s der Chefkonstrukteur. spre. cea dintîi. f.der Kurs. prima al doilea. -e jetzt der Schulungskurs.e n die Rechnung. Vocabular das Zählen. . -es. -s. primul. a doua secretara biroul constructorul şef acum cursul de şcolarizare conducătorul. -en entschuldigen bitte korrigieren schicken die Kopie. das Rechnen. -en nicht wirklich sogar die Zeichnung. a instrui azi a învăţa a număra cît a scrie a citi a aduna a scădea . -e lehren heute lernen zählen wieviel schreiben lgsen addieren subtrahieren număratul calculatul. f.pl. -s. -e der Leiter. -en richtig falsch der Bolzen. dirigintele cursul a preda. după corectura cel dintîi. -s.der Kolben. -s. calculul nu într-adevăr chiar desenul corect. -n nach die Korrektur.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 127 B. -en grste zweite die Sekretärin -nen das Bürg. sagen aus die Werkstatt. -es. -s. -s.pl. poftim a corecta a trimite copia la.die Toleranz.

pl.128 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN die die die die das das weniger multiplizieren mal dividieren teilen potenzieren hoch ziehen Wurzel. 7. înmulţit cu a împărţi a împărţi. die Kopien [ko'pi: | ko'pi:n] der Chefkonstrukteur ['JefkonstrUkt0:r] die Quadratwurzel [kv«'dr«:tvUrtsal]. -n Kubikwurzel. i 7. a se diviza a ridica la o putere înalt.0. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului „z" [ts]! Zeichnen — zeigen —• der Zeichner — zum —• die Skizze — die Zeichnung — sitzen — zwischen — zu —. -en der Apparat. -e die Kopie.0. -n Quadratwurzel. la a trage rădăcina rădăcina pătrată rădăcina cubică numărul decimal virgula procentul. aici: ridicat.0. -s Prozent. -e der Chefkonstrukteur.zwei — die Zahl — der Bolzen — die Toleranz — der Oszillograph — die Dezimalzahl — die Wurzel • das Prozent — zählen — — multiplizieren — potenzieren — Wurzel ziehen — der Notizblock — kurz — der Zylinder — das Zahnrad — das Meßwerkzeug. Reţineţi ortografia deosebită a neologismelor! der Ingenieur.0. -e die Korrektur.2. Reţineţi pronunţarea deosebită a următoarelor cuvinte! die Kopie.3. -n Dezimalzahl. 7. -n m . -s. Pronunţare şi ortografie 7. -e mai puţin a înmulţi ori. Pronunţaţi corect vocalele lungi! [a:] [e:] [i:] [o:] M M Zahl Fehler Kopie Büro Korrektur Ingenieur Sekretärin sagen sehen ziehen wo ? Schulung Konstrukteur • sogar gehen korrigieren fragen Lehrling addieren lehren subtrahieren multiplizieren dividieren potenzieren 7. -en Komma.1. -(e) s.0.4.

. loc de „siebenzig".1. c. "> In.". în felul următor: a. Reţineţi ! der Konstrukteur das Büro die Toleranz das Prozent die Kopie der Apparat die Korrektur die Konstruktion Quadrat die Fabrik Kubik das Papier Dezimal das Telefon Notiz das Lineal 7. Numeralele de la 21 în sus. De la 13 pînă la 19 inclusiv. 16 sechzehn 1( b. în icc de „zweizig". einvs.î. numeralele cardinale sînt compuse. avînd „-zehn" (zece) drept cuvînt de bază: 13 dreizehn 17 siebzehn21 14 vierzehn 18 achtzehn 15 fünfzehn 19 neunzehn. In loc de „dreizig". 7) Numeralul 1 (cir?) ir. Zecile sînt derivate cu ajutorul sufixului -zig: 20 zwanzig s! 60 sechzig 5) 4> 30 dreißig 70 siebzig 6) 40 vierzig 80 achtzig 50 fünfzig 90 neunzig. Numeralele cardinale 7. în loc de „sechszig". einund­ dreißig. einhundert. Numeralele cardinale de la 13 în sus sînt compuse din numeralele de bază 1—10 sau derivate din acestea.c. In loc de „siebenzehn". alcătuite din zeci şi unităţi. i/:03 . numerale compuse este totdeauna „ein": einundzwanzig.send.i'.5.0.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 129 7. S — Gere > . Neologismele se accentuează de multe ori pe ultima silabă. sînt compuse în ordine inversă faţă de limba română: Exemplu: douăzeci si unu und 21 einundzwanzig71 1. S) 3 > 4) 6> zwanzig 22 zweiundzwanzig In loc de • „sechsehr.1.

Zecile se pronunţă oricînd la sfîrşit.130 LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 23 dreiundzwanzig 32 zweiunddreißig 24 vierundzwanzig 33 dreiunddreißig 25 fünfundzwanzig 34 vierunddreißig 26 sechsundzwanzig 35 fünfunddreißig 27 siebenundzwanzig 36 sechsunddreißig 28 achtundzwanzig 37 siebenunddreißig 29 neunundzwanzig 38 achtunddreißig 30 dreißig 4) 39 neununddreißig 31 einunddreißig 40 vierzig ş. b .a. c. Observaţii: a. după unităţi: 84 = vierundachtzig 284 = zweihundertvierundachtzig 3 284 = dreitausendzweihundertvierundachtzig. Milioanele şi miliardele sînt exprimate prin substantive feminine: 1 000 000 1 (eine) Million 1 500 000 1 Million fünfhunderttausend 2 000 000 2 (zwei) Millionen 10 000 000 10 (zehn) Millionen 1 000 000 000 1 (eine) Milliarde 2 000 000 000 2 (zwei) Milliarden.d.m. numeralele cardinale se scriu împreună: 999 999 = Neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundneunzing. d. Sutele şi miile sînt exprimate prin cuvinte simple. Exemplu: . iar multiplii lor se compun cu numeralele de bază şi compuşii lor: 100 (ein) hundert l 000 (ein) tausend 200 zweihundert 2 000 zweitausend 300 dreihundert 5 000 fünftausend 400 vierhundert 10 000 zehntausend 500 fünfhundert 16 000 sechzehntausend 600 sechshundert 20 000 zwanzigtausend 700 siebenhundert 80 000 achtzigtausend 800 achthundert 100 000 hunderttausend 900 neunhundert 900 000 neunhunderttausend. c. Anii de la 1 000 pînă la 2 000 se exprimă numai în sute. im Jahre 1974 î n anul 1974 ( X 1974 (neunzehnhundertvierundsiebzig) . Cu excepţia milioanelor şi miliardelor.

. f26 564.. Exerciţiul 149. . b . . Rollen und Büchsen.8 : 1 6 = ..9 + 0. .. 1 277 + 486 = . Pronunţaţi cu glas tare şi scrieţi în litere următoarele cifre: 6 3 . 14 — 8 = . 257 + 652 = . 12 Kontrolleure prüfen 10 276 Schrauben.06 x 221 = . 660. 82. 919. 28 x 4 = . Im Konstruktionsbüro stehen 14 Zeichenbretter. Im Jahre 1974 liefern wir 27 600 Apparate und im Jahre 1975 expor­ tieren wir 12 460 Maschinen. 550. 33 x 15 = . In dem Werk arbeiten 1 270 Arbeiter und 57 Ingenieure.4 = . 17. 15. 67. 744 — 17 = . 14 704. . b.. . . 295 — 86 = . . . e. 777. completînd desinenţa pluralului ! 12 349 Schraub1 872 Râd747 Meißel 174 788 Niet14 734 Ventil63 Spiralbohrer 249 733 Stift813 Kurbel2 Hämmer53 412 Splint4 319 Lager10 111 Dorn3 756 Feder28 534 Zahnrad17 Schraubenschlüssel913 Teil5 Schublehr26 Zeichenbrett- Exerciţiul 148. 83. 24.9 = . . . . 107 249. 17. 818. . . 444. 13.siebzig achtzehn — achtzig neunzehn — neunzig cu glas tare următoarele numerale.' 397. 327. . 222 : 21 = . Pronunţaţi foarte clar ultima silabă! dreizehn — dreißig vierzehn — vierzig fünf zehn — fünf zig sechzehn — sechzig siebzehn •—. Citiţi cu glas tare! a. 414. Pronunţaţi cu glas tare numeralul şi substantivul. 717. .. . ..01 = c. ... . 999. f 22 . . . . . ]/2224. 515. Exerciţiul 147.01 + 11. . 91. f529. .. . . . 78. 42 . 645. 888. . . 18. Exerciţiul 146. h.. 3 270 — 625 = . c. 20 % von 14 308. fi 056. 127 + 56 = . 36 x 0. 0. . 37. diferenţiind 14. d. . . 815.. 16. . 366 + 21 = . In der Werkhalle sind 116 Maschinen. 54. 0. . 13 249. 0... 26 + 14 = 40. 1356. d. . . . g. 313. 17.6 = . 17 % von 7 512. e. 330. 60 : 12 = . 19.LEHRSTÜCK 7: ZAHLEN UND RECHNEN 131 Exerciţiul 145. . 92 . . 48 % von 3 715. 252 . 41. Scrieţi şi calculaţi cu glas tare! a. . 96 : 13 = . 586.3 + 1. 616. .

Fac excepţie de la regula generală de formare. das) achte 3) Numeralele ordinale se marchează în scris printr-un punct aşezat du pă cifre. Exemple: 102 der (die. Die 6. de la 1 pînă la 19 Articolul hotărît + numeralul cardinal + -te.numeralul cardinal + -te sau -ste în funcţie de ultimele două cifre ale numeralului. das) achthundertdreiundsiebzigste. Büchse. Exemplu: vierzig. Der 3.1. numeralele: der (die. b. > î n loc de „einste". das) vierzigste (al patruzecilea). Exerciţiul 151. das) dritte 2) der (die. Maschine ist eine Fräsmaschine. Exemplu: vier — der (die. ) î n loc de „dreite".s t e .der (die. Kopie. b. Acestea sînt 39. de la 20 pînă la 100 Articolul hotărît + numeralul cardinal + .2. aplicîndu-se regulile de la a şi b . Citiţi cu glas tare! Das 2. Numeralele ordinale indică locul într-un şir sau într-o serie şi se formează prin derivare de la numeralele cardinale. b.2. > I n loc de „achtte". Genosse von links ist ein Techniker. Zeichenbrett steht am Fenster. Die 22. Cît este 1 327 + 229? d. Aici învaţă 126 ucenici. Inginerul Oprea conduce 13 ingineri. das) erste 1) der (die. 7. d. . Traduceţi în limba germană ! a. das) vierte (al patrulea). c. c. 126 sînt mun­ citoare. Numeralele ordinale 7. Exemplu: die 2. după cum urmează: a. Arbeiterin bohrt die 35.8%. das) hunderteinundzwanzigste 415 der (die. das) hundertzweite 121 der (die. x 2 3 a. 17 tehnicieni şi 297 muncitori. das) vierhundertfünfzehnte 873 der (die. c. î n atelierul VI lucrează 316 muncitori şi muncitoare. de la 101 în sus Cu articolul hotărît -f.132 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 150.

Rad der 36. der. prin cuvîntul „bitte" = vă rog. Arbeiterin das 134. Wir liefern heute die 50. a. după mo­ delul dat! Găsiţi articolul hotărît corespunzător! 3 Lehrlinge. Neukonstruktion.3. Completaţi cu numeralul ordinal care urmează. 10 Arbeiterinnen 16 Zeichner 9 Meßgeräte b. . vă ru­ găm ! Imperativul de politeţe are o singură formă pentru singular şi plural. Das 5. Der 38. Hebel die 3416. porunci sau rugăminţi adresate unor persoane cu care nu sîntem în relaţii familiare sau de prietenie.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 133 e. Welle die 178 Feder das 750.. liegt dort. 6 Techniker. der 4. Schraube der 1001. Hier sind 4 Reißfedern die 5. Splint 9. Feile der 74. Schraube ist lang. se expri­ mă în limba germană cu ajutorul imperativului de politeţe. h. Bohrer der 915. Zeichenbrett das 24. Zahnrad der 1244 Stift die 12. Zeichnung bringen Sie in die 2. Meßgerät das 93. Notizblock der 114.3. Gewinde die 102. Exerciţiul 152. Montagehalle. i.. Zylinder das 4 Lager die 19. Die 8. de obicei. die 9. 2 Rechnungen 5 Kopien 14 Zeichnungen 21 Bleistifte 7. Citiţi cu glas tare! der 122. ist kurz. Dispoziţii. Apparat hat einen Fehler. Imperativul de politeţe 7. Hier sind steht dort. Rolle die Exerciţiul 153. f. Kurbel die 470. Hammer der die 618. Niet das 6. îndrumări. Feder 10. compusă dintr-o formă verbală identică cu infinitivul şi pronumele de poli­ teţe „Sie" aşezat după un verb. Rad am Auto ist ein Reserverad (roată de rezervă Die 4. g. Invitaţiile sau rugăminţile sînt marcate. Büchse die 4.1. invitaţii. Ventil das 17.

(e)n. f. e. Cazul genitiv al substantivelor 7. keiner •— pentru feminin. Er dividiert 12 durch 3.4. b. bitte ! = Scuzaţi. ai. eines. de exemplu cele de > origine negermană. plural die Direktoren. plural die Meßgeräte. formează genitivul singular cu -s. au această desinenţă şi la genitivul singular 1!. G: des Meßgerätes der Strom. vă rog ! Schicken Sie die Kopie in die Halle II ! = Trimiteţi copia la hala II ! Exerciţiul 154. 7. exprimînd dispoziţia să se procedeze la fel ca în pro­ poziţia stimul! Model: Der Ingenieur kommt in die Werkstatt. c. Exemplu: der Direktor. terminate la singular în -or neaccentuat.134 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exemple: Sehen Sie ! = Priviţi ! Entschuldigen Sie. d. Formaţi -propoziţii imperative cu imperativul de politeţe şi cu conjuncţia „auch". Wir ziehen die Wurzel aus 999. Die Lehrlinge addieren die Zahlen. ale) cui ? Cazul genitiv este marcat prin următoarele forme ale articolului: des. Precizarea la cazul genitiv răspunde la întrebarea „wessen?" = al (a. G: des Stromes. care la nominativul plural primesc desinenţa . einer. Wessen Büro ? = Biroul cui ? Das Büro des Chefingenieurs = Biroul inginerului şef. . Exemple: das Meßgerät. Die Genossen prüfen die Neukonstruktion. Der Meister korrigiert den Fehler. plural die Ströme. * Excepţie de la această regulă fac o serie de substantive masculine. der. Kommen Sie auch in die Werkstatt ! a. G. Sie schreibt eine Rechnung. der.1. Exemplu: Das Büro. în limbajul tehnic şi cotidian. precizarea sensului exact al unui substantiv se face frecvent cu ajutorul altui substantiv la cazul genitiv. Deşi primesc desinenţa -en la plural. — keiner — pentru plural. Substantivele neutre şi majoritatea substantivelor masculine primesc în plus desinenţa -s sau -es. = Biroul. Substantivele masculine.4. des Direktors. keines — pentru masculin şi neutru.

Büro sind hoch. -e Arbeiterin. Kolben Die Kopie .. die Rechnungen sg. indiferent de gen.. b) sg. -er Exerciţiul 156. genitivul următoarelor substantive. -en das Ventil. e. b.. Ziehen Sie die Quadratwurzel . G: des Oszillographen. -en das Zeichenbrett. pl. g... f.. . h.. Werk Die Arbeit . Plural: die Oszillographen. die der Mechaniker. orientîndu-vă pluralului ! Schraube.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 135 Exemplu: der Oszillograph. Formarea genitivului Genul Nominativ Desinenţa de plural Genitiv masculin a) sg. c) sg. Fräser. die Länder (-en) der Rechnung der Rechnungen des Landes der Länder neutru (-er) Exerciţiul 155.. -e Schublehre. Fabrik. -n das Werkzeug. Completaţi articolul şi desinenţa genitivului! Hier ist das Büro . Fragen Sie den Direktor . pl. c d.. -e Scheibe. Zahl. fără desinenţă. Substantivele feminine şi substantivele la plural. Ingenieur Der Leiter .e die der Zylinder. -n das Gewinde. ... -e die der Block. -er Büchse. das Land pl. . -n die a.. Schulungskurs ist Genosse Pascu. formează genitivul numai cu ajutorul articolului.die der Ingenieur. -n das Feld.. ist gut.. der die der die der die Kurs Kurse Bolzen Bolzen Technologe Technologen (-e) (-) (-n) des der des der des der Kurses Kurse Bolzens Bolzen Technolog«« Technologen feminin sg. -nen das Bandmaß. die Rechnung pl. Formaţi după gen şi după desinenţa der Splint.. -e die der Laborant.. pl. Die Fenster . Hier liegt der Bolzen . Zahl 784. Zeichnung ist falsch. -en die der Genosse. -n das Manometer.

neagă propoziţii întregi şi nu face parte dintr-o propoziţie.1. a) Negaţia „nein" este exclamativă." numai în propoziţii cu verbul „sein" = a fi. e. Das ist kein Fehler. Der Laborant hat einen Notizblock. adjective. Exemple: Das ist ein Fehler. punctul 1. Văd lagărul maşinii. Toate trei negaţiile pot fi traduse în limba română prin „nu" l \ de aceea trebuie reţinute exact regulile lor de folosire. Die Werkhalle hat eine Mitte.136 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 157. „kein. dort liegt sie. sub­ stantive articulate cu articolul hotărît. Acesta este cablul aparatului. Aceasta este analiza laborantului. kein" şi „nicht". sau se separă prin virgulă. Der Kontrolleur hat Feinmeßgeräte. Der Apparat hat einen Stecker. propoziţiilor Exerciţiul 158. Das ist der Schraubenschlüssel des Lehrlings. c) Negaţia „nicht" este folosită numai în propoziţii. J > Articolul negativ „kein. Unde este şurubul maşinii ? Acclo este masa secretarei. Bolţul pistonului este lung. Aici este greşeala calculului. Acolo este directorul uzinei. Exemplu: Ist das die Kopie der Zeichnung ? Nein.5. Der Strom hat eine Spannung. keine. Aici este desenul desenatorului. î n limba germană există trei negaţii: „nein". kein. Negaţia "nicht" 7. Poate sta singură. 7.5. adverbe. a. b) Articolul nehotărît negat „kein. Die Zeichnerin hat ein Lineal. keine. Exprimaţi cu ajutorul genitivului sensul date ! Model: Der Lehrling hat einen Schraubenschlüssel. Traduceţi în limba germană! Aici este inginerul atelierului. dacă este urmată de o propoziţie.1. neagă verbe. Ion este ucenicul lucrătorului. Vezi şi lecţia 1. Das sind keine Schrauben. d. f. kein" stă totdeauna înaintea substantivului şi neagă numai substantive cu articolul nehotărît sau fără articol. Das sind Schrauben. keine. g. c. . b. numerale şi alte părţi de vorbire. Der Zeichner hat Reißfedern.

sondern 4. sondern 4. Negaţi părţile propoziţiei subliniate! Der Laborant multipliziert die Zahlen. Exemple: Wir brauchen nicht die Kopien. Exemple: . Er liest nicht viel. Er schleift das Zahnrad.5. c d. Der Direktor ist nicht im Büro. î n propoziţii în care se neagă verbul conjugat. Wir kontrollieren die Apparate. se aşază la sfîrşitul propoziţiei. Cînd negaţia „nicht" neagă un verb conjugat. Exemple: Wir schicken den Genossen nicht zum Schulungskurs. Der Ingenieur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. sondern die Sekretärin. După un cuvînt negat cu „nicht". e. Nicht der Meister schreibt die Rechnung. Der Meister kommt. negaţia „nicht" stă înaintea complementului. Exerciţiul 160. sondern das Original. f. Der Kontrolleur arbeitet in der Maschinenhalle. dar acesta este completat de un complement de loc. Wir analysieren das Material. 7. a. Die Arbeiter brauchen das Werkzeug. Negaţi următoarele propoziţii! Sie macht die Analyse. g. Cînd negaţia „nicht" neagă alte părţi ale propoziţiei.5. urmează adesea alternativa introdusă prin „sondern" = ci: 2 x 2 ist nicht 5. Der Genosse leitet das Werk. Der Lehrling potenziert richtig. h. Das Lager ist nicht groB. 7. b. de timp sau de mod.3. Wir multiplizieren die Zahlen nicht.2.j LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 137 Ich sehe den Fehler nicht. Exerciţiul 159. 2 x 2 ist nicht 5. Wir brauchen nicht die Kopie. Stellen Sie den Apparat nicht auf den Tisch ! Die Kopie liegt nicht dort. se aşază înaintea cuvîntului sau a sintagmei respective. Die Analysen sind nicht fertig. Sie suchen den Oberingenieur. b. Wir besprechen das heute. Unser Werk exportiert die Apparate nicht. c d. de direcţie. wir brauchen das Original. Exemple: Ich sehe den Fehler nicht. a. Die Zeichner befestigen die Skizzen nicht an den Zeichen­ brettern.

Die Fenster sind links. h.1. Aceasta nu este o maşină de găurit. (eine Kurbel) c. i. Mit dem Manometer messen wir die Temperatur. ci lîngă maşina de frezat. Ich brauche eine Meßuhr. Analiza nu este bună ? f. b. Substantive derivate (-ung) 7. Traduceţi în limba germană ! Daţi atenţie poziţiei negaţiei „nicht" înaintea complementului de loc sau de direcţie! a.138 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN e. Montorii nu montează maşinile în curte. (25) g. ci la atelier. Ciocanul nu este greu ? j . (4 + 5) b. Exerciţiul 161. Kommt der Chefkonstrukteur zum Direktor ? e.6. (ein Bandmaß) i. Negaţi partea de propoziţie evidenţiată şi continuaţi cu „sondern" urmat de cuvintele din paranteză! a. Răspundeţi cu „Nein" urmat de răspunsul potrivit! a. (in der Montagehalle) Exerciţiul 162. Ea nu aduce analiza la hala de montaj. Aparatul nu funcţionează ? Exerciţiul 163. (Fräsmaschinen) d. Gehen Sie zum Direktor ? (Nein. Die Fabrik exportiert Bohrmaschinen. Die Neukonstruktion funktioniert richtig. ci piese ale maşinilor. ci o duce în biroul directorului.6. Das Konstruktionsbüro ist groß. Exemple: rechnen — die Rechnung entschuldigen •— die Entschuldigung . (auf dem Tisch) e. h. Desenatorul nu pune desenele pe masă. (den Druck) h. k. e. Macaragiul nu transportă materialul ? d. 5 x 5 = 26. Die Monteure arbeiten im Lager. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive de la verbe. Er prüft die Temperatur genau. g.) b. Ist die Toleranz groß ? 7. ich gehe nicht zum Direktor. (rechts) f. f. Hängt die Lampe an der Wand ? c. c. Die Zeichnung ist im Stahlschrank. Vieh Arbeiter sind in der Werkstatt. g. Liegt die Zeichnung auf dem Tisch ? d. Nu merg la cursul ucenicilor. El nu este aici. Wir addieren 3 + 4. Er schleift einen Bolzen. Macaragiul nu transportă material.

Addieren Sie ! d. -en. Schicken Sie ! c Subtrahieren Sie ! i. dividieren3(N. A) Sagen Sie das der Sekretärin. rugăminţi) adăugind părţile sintactice cerute de valenţă potrivite ca sens ! a. A) : Man korrigiert den Fehler.) : Er lehrt die Lehrlinge Mathematik (rechnen). AJ Er liest eine Rechnung. liefern g. schicken3(N. befestigen f. -en. Sagen Sie ! b. lehren3(N. c. b. multiplizieren3(N( A> mit D) : Wir multiplizieren die Zahl mit zehn. ziehen2(N. a. messen i. : sagen3(N. : addieren2(N. Formaţi substantive cu sufixul -ung de la următoarele verbe. drehen b. von D) : Wir subtrahieren die Zahl 4 von 71. Schreiben Sie ! k. A. formează pluralul în -en şi arată: a. A. D. subtrahieren3(N. Lesen Sie ! h. : lesen2(N. Acţiunea respectivă: prüfen — die Prüfung. A. korrigieren2(N. ZU DJ : Wir addieren das Resultat zu der Zahl 21. entschuldigen2(Ni A) : Er entschuldigt den Fehler. potenzieren3(Nj A. A. durch AJ : Wir dividieren die Zahl durch 4.) : Man potenziert die Zahl hoch drei. zeichnen — die Zeichnung.LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN 139 Substantivele verbale în -ung sînt de gen feminin. bohren. dividieren1(N) : Wir dividieren (jetzt). A sau >nf. Ziehen Sie ! 1. traduceţi-le şi controlaţi traducerea la „cheia exerciţiilor". planen d. Valenţa verbelor (Continuare) Verbele noi din lecţia de faţă au următoarele valenţe: addieren1(N) : Wir addieren (jetzt). leiten j . Entschuldigen Sie ! e. Dividieren Sie ! . addieren3(N.7. -en. Exerciţiul 164. Rezultatul acţiunii respective: rechnen — die Rechnung. besprechen — die Besprechung. subtrahieren1(N) : Wir subtrahieren (jetzt). -en. Exerciţiul 165 (sinteză). A) Wir addieren die Zahlen. Formulaţi propoziţii imperative (invitaţii. schreiben2(N. Multiplizieren Sie ! j . führen 7. Potenzieren Sie ! g. AJ : Er zieht die Wurzel. AJ : Ich schreibe eine Rechnung. sitzen e. hoch num. multiplizieren1(N) : Wir multiplizieren (jetzt). Korrigieren Sie ! f. Ai in A) : Schicken Sie die Kopie in die Werkstatt. multiplizieren2(Ni A) : Wir multiplizieren die Zahlen. stellen h. ordine.

W a s lehrt der Meister die Lehrlinge? n. Wie ist die Zeichnung? e. Povestiţi textul! .140 LEHRSTÜCK 7: ZÄHLEN UND RECHNEN Exerciţiul 166 (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între* bări ! a. Was korrigiert der Zeichner ? g. Wer sieht den Fehler? d. Wer arbeitet viel mit Zahlen ? b. Wie subtrahieren wir auf deutsch ? p. Wie ziehen wir die Wurzel ? u. Wohin schickt der Zeichner die Kopie nach der Korrektur ? j . Wer hat hier einen Fehler in der Rechnung ? c. Ist die Toleranz 0. Wie lang ist der Bolzen des Kolbens ? h. Wie multiplizieren wir auf deutsch ? r. Wo ist der Direktor ? 1. Wohin geht der Ingenieur ? m . Wie addieren wir auf deutsch ? o. Was fragt der Ingenieur die Sekretärin ? k. Wer korrigiert den Fehler? f. Wie potenzieren wir auf deutsch ? t. Wie dividieren wir auf deutsch ? s.1 m m ? i. Wie lesen wir auf deutsch die Dezimalzahlen ? Exerciţiul 167.

7 mm und eine Länge von 586 mm. Text In der Technik mißt1' man alles sehr genau. punctul 8.4. l ' v. punctul 8. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m (Meter).1. Explicaţii. die Breite 34 m und die Höhe 8.2 mm (Millime­ ter) und eine Länge von 463 mm.3. i* :. jene Welle einen Durchmesser von 43. der Rauminhalt 29 066 m 3 (Kubikmeter). Diese Welle hat einen Durch­ messer von 36.3 m. die Zeit.Lehrstück Nummer 8 DIE MASSEINHEITEN A. die Strom­ stärke. 3 > v. «>^ Diese Kontrolleure sehen wir hier bei der Arbeit. Dieser Elektromotor links hat eine Drehzahl von 2 800 U/min (Umdrehungen pro Minute). punctul 8. In dieser 3) Halle mißt man den Rauminhalt oder das Volumen. Es gibt Maßeinheiten für die Länge. Die Ober­ fläche der Halle mißt 3502 m 2 (Qua­ dratmeter). je­ ner 3) Motor arbeitet mit 5 200 U/min. Sie zählen die Teile und geben sie : Montage. Explicaţii. Sie lesen die Zeichnungen und messen die Maschinenteile. die Temperaturen usw. Explicaţii.2' die Masse. Die Arbeiter helfen bei der Vermessung der Halle. v. 2> .

f. aceşti. -(e)s. diese. Die Toleranz für diesen Maschinenteil ist ± 0. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA (KiloVoltampere). Der Behälter hält den Druck. Er mißt die Stromstärke zu 50 A (Ampere) und die Spannung zu 380 V (Volt). -n das Qudratmeter. pl.6° C. Das Manometer zeigt 6. > > v. -n die Oberfläche.006 mm (plus minus null Komma null null sechs Millimeter oder 6 y. a se ridica la metrul lăţimea înălţimea suprafaţa metrul pătrat aceste * v. -e das Volumen. B.5 at. Das Manometer zeigt 1. -s. totul.6. Hier kontrolliert eine Laborantin mit einem Manometer 1! den Druck dieses Behälters. -n die Höhe. -n die Masse. toate. Die Laborantin mißt auch die Temperatur. 2 unitatea de măsură tehnica tot. -s die Vermessung. alles sehr es gibt die Länge. această. Für diese Probe des Behälters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at.142 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Dieses Gerät prüft die Festigkeit des Materials. -s die Breite. . (Mikron). Sie läßt den Druck im Behälter steigen. Explicaţii. -n usw (und so weiter) 2) die Zeit. Es mißt eine Festigkeit bis zu 1 000 kp/mm2 (Kilo­ pond pro Quadratmillimeter). conţinutul volumul măsurarea acest. dieses betragen (ä) das Meter. orice foarte (mult) există lungimea masa şi aşa mai departe timpul volumul. Dann läßt sie den Druck fallen. a fi de. -en dieser. şi tabela cu prescurtări din partea a IV-a a manualului de faţă. Diese beträgt + 32.5 at (Atmosphären). -en die Technik. Hier mißt ein Laborant die Leistung dieses Transformators. punctul 8. Vocabular die Maßeinheit. -en der Rauminhalt.

-ig". -s metrul cub apoi. -n die Stunde. -en der Durchmesser. Pronunţaţi corect consoana [9]. -en die Drehzahl. das Millimeter. der Behälter. -n [atmo'sfs:re] fallen (ä) die Probe. aceea. -s. Pronunţare şi ortografie 8. Exerciţiul 168.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 143 das Kubikmeter. de minutul acela. -s. das Quadratmillimeter. din următoarele cuvinte: TecĂnik wirklich gleichen Festigkeit . -en das Kilovoltampere. -en pro die Minute. -s. jene. jenes der Motor. acelea motorul diametrul milimetru rezistenţa kilogramforţă (kgf) milimetrul pătrat micronul recipientul a lăsa a urca a ţine atmosfera a coborî. rotaţia. dann die Montage. der Kilopond. -s. das Mikron. -s. în timp de randamentul transformatorul kilovoltam perul C. Sufixul -ig la sfîrşit de cuvînt sau înaintea unei consoane se pro­ nunţă—[Ic]. rotirea pe. -s. f. -s. a cădea proba ora timp de. -n [mon'ta:33] der Elektromotor. -s. -s.0. lassen (ä) steigen halten (ä) die Atmosphäre. aceia. -n jener. atunci montajul motorul electric turaţia învîrtirea. scrisă „eh" sau .) die Leistung. pl. -en der Transformator. die Festigkeit.0. -s.1. -en die Umdrehung. Explicaţii şi exerciţii 8. -n lang (adv..

unele dintre verbele cu e sau a în rădă­ cină modifică aceste vocale la prezentul indicativ. după cum urmează: a) Verbe cu e radical îl schimbă în i sau ie la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular: Exemple: g eben messen sehen lesen helfen ich gebe ich messe ich sehe ich helfe ich lese du mißt du gibst du siehst du hilfst du liest er mißt er gibt er sieht er hilft er liest wir messen wir geben wir sehen wir helfen wir lesen ihr meßt ihr gebt ihr seht ihr helft ihr lest sie messen sie geben sie sehen sie helfen sie lesen. TecAnik. Exerciţiul 171. Astfel. Exersaţi vinte ! Durchmesser Spannung Masse Vermessen lassen scrierea cu consoane duble a următoarelor Halle Millimeter fallen stellen bestimmen cu­ M ' " [?]' .144 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN OberfläcAe MecAaniker schlecht ZeicAnung besprechen durcA DurcAmesser recAts leicAt Rec/mung icA nicAt Exerciţiul 169.1. RauminAalt. Exerciţiul 172. recAts. gleicAen. subtraAieren. Reţineţi şi exersaţi scrierea următoarelor cuvinte! Atmosphäre Quadratmeter Millimeter Apparat Montage Oszillograph Kubikmeter Korrektur Skizze Ingenieur. besprecAen. . BeAälter. Rec/mung. Deosebiţi [c] de [h] / Pronunţaţi! wicAtig. Aell. persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular. gleichen acAt sucAen nicAt Rechnung hocA brauchen icA Mechaniker.1. Deosebiţi 11} de Tel / Pronunţaţi ! richtig fertig fleißig eckig. macAen TacAometer besprecAen Exerciţiul 170. MaßeinAeit. Numeroase verbe ale limbii germane prezintă în conjugare diferite modificări ale vocalei radicale. Aelfen. Verbe cu modificări vocalice 8.1.

. Was . ]0 Germana pentru ingineri şi tehnicieni 1/103 . f. Exerciţiul 174.. acuzativ. cît şi la plural. Treceţi propoziţiile la singular! Die Leistungen betragen nicht viel. . substan­ tivele limbii germane se declină...a Ii-a şi a IlI-a singular. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. genitiv.2. du dort ? a. adică pot avea diferite forme pentru cele patru cazuri: nominativ. die Breite. e. g. dativ.. du . e. atît la numărul singular.. h.1. b. du .. d. Ich halte einen Schulungskurs. Ich lese die Zeichnung. Ich messe die Länge. Die Arbeiter messen die Oberfläche des Hofes. du . Ich helfe dem Meister. Declinarea substantivelor (Sinteză şi recapitulare) 8. dem Lehrling.. • > b. f. d.. c....LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 145 b) Verbe cu a sau au radical le schimbă în ä (sau äu) la persoanele. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. Pentru a putea îndeplini diferite funcţiuni în propoziţii. Die Lehrlinge lesen eine Rechnung. Ich sehe hier einen Apparat. sie im Schrank. Die Temperaturen fallen. Die Behälter halten den Druck nicht. du dem Arbeiter ? g. Die Kontrolleure geben die Maschinenteile zur Montage. du .. c. Was . eine Sitzung... 8. Exemple: lassen laufen betragen halten fallen ich lasse ich laufe ich falle ich halte du läßt du lätdst du fällst du hältst er läuit er läßt er fällt er beträgt er hält wir laufen wir fallen wir lassen wir halten ihr lauft ihr fallt ihr laßt ihr haltet sie laufen sie fallen sie betragen sie halten sie lassen Exerciţiul 173. Completaţi propoziţia a doua cu forma persoanei a 2-a singular! a.2. die Zahlen. Sie lassen die Zeichnungen im Schrank. Die Genossen besprechen (e > i ) eine Neukonstruktion. du .

a) prin articole: Articolul hotarît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ der des dem den die der der die das des dem das die der den die Articolul nehotărît Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ ein eines einem einen eine einer einer eine ein eines einem ein Nu există Substantivul nu este articulat Articolul nehotărît negat Singular Cazul Masculin Feminin Neutru Toate genurile Plural Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ kein keines keinem keinen keine keiner keiner keine kein keines keinem kein keine keiner keinen keine . în funcţie de gen şi număr.2. Formele cazuale sînt marcate.2.146 LEHRSTOCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8.

d. die Zeit. das.3. der Behälter G. prin cîteva desinenţe ale substantivelor adăugate la forma nomina­ tivului singular respectiv plural: Desinenţa Genul Numărul Cazul -(e)s -(e)n -n masculin şi neutru masculin x> toate genurile 2> singular singular plural genitiv genitiv. das Meter. A. der. der Büros D. II. Toate substantivele feminine rămîn la singular neschimbate şi marchează cele patru cazuri numai prin seria de articole: die. dem Meter. Exemple: N. b. dativ. Exemple: N.2. A. Pluralul substantivului în cauză. der Zeit. indiferent de gen. acuzativ dativ 8. die Kolben A. şi dativul rămîne neschimbat. Declinarea exactă a articolului hotărît. den Kolben D. D. Toate substantivele neutre primesc la genitivul singular desinenţa -(e)s şi marchează cazurile şi prin seria de articole: das. dem. primesc la dativ desi­ nenţa -n dacă nominativul plural nu se termină cu -n sau -s. G. Dacă nominativul plural nu se termină în -n sau -s. cerute în diferite situaţii în propoziţie. die Exemple: N. den Büros A. den Behältern D. der Zeit. die Kolben N. die Büros G. der Kolben G. des. în acest caz. die Büros Substantivele masculine care primesc şi la plural desinenţa -(e)n. G. c. Următoarele patru reguli: I. trebuie să cunoaştem bine următoarele: a.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 147 b. Toate substantivele la plural. den. der. Pentru aflarea formelor cazuale corecte. D. . die Behälter dar: N. iar cazurile sînt marcate prin seria de articole: die. Genul substantivului în cauză. die Behälter A. der. das Meter. die. des Meters. III. die Zeit.

der Strom plural: die Ströme N. des Genossen D. die der der die Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Arbeiterin Feminine Zeit Zeit Zeit Zeit die der den die Transformatoren Transformatoren Transformatoren Transformatoren pe măsură ce vor interveni die der der die die der der die Maschine Maschine Maschine Maschine . der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor der des dem den Transformator Transformators Transformator Transformator Plural die Direktors« die Motoren der Direktoren der Motoren den Direktoren den Motoren die Direktoren die Motoren Alte excepţii de la regula IV vor fi semnalate în manual. des Stromes G. dem Strom D. den. Substantivele masculine au la genitivul singular desinenţa -(e)s. Reţinem deocam­ dată categoria substantivelor de origine negermană. A. A. der Genosse plural: die Genossen G. dem. D. des. care formează pluralul cu desinenţa -en dar primesc totuşi la genitivul singular desinenţa -(e)s.14S LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN IV. terminate în -or ne­ accentuat la nominativul singular. den Strom A. G. dem Genossen A. N. D. A. N. Exemple: N. D. Exemple: Singular N. Modele de declinare Singular a. Excepţie. Acestea au desinenţa -(e)n şi la genitivul. dativul şi acuzativul singular. Cazurile sînt marcate şi prin seria de articole: der. cu excepţia acelora care primesc la nominativul singular desinenţa -(e)n. den Genossen. G. G. De la regula IV există şi numeroase excepţii.

A. D. dar cu -(e)s la genitivul singular der des dem den Direktor Direktors Direktor Direktor der des dem den Motor Motors Motor Motor.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 149 b. G. Maser iline cu pluralul die Ströme («e) în (-(«)«) der des dem den Genosse Genosse« Genosse« Genossen. der des dem den Stift Stift (e)s Stift Stift (cu pluralul der des dem den fără -(e)n) der des dem den Strom Strom (e)s Strom Strom Meister Meisters Meister Meister Plural: die Stifte -(e) die Meister (-) d. Transformator Transformators Tranformator Transformator Plural: die Transformatore« die Direktoren Plural die Motore«. D. das des dem das Rad ~Ra. D.d(e)s Rad Rad das des dem das Werkzeug Werkzeug (e) s Werkzeug Werkzeug das des dem das Ventil Ventil (e)s Ventil Ventil c. G. A. A. f. der des dem den cu -(e)n la plural. A. Masculine N. N. 1 N. die der den die Bleistifte Bleistifte Bleistifte« Bleistifte cu -e sau -er la plural die der den die Ströme Ströme Ströme« Ströme die der den die Räder Räder Räder« Räder. D. A. die der den die Substantive fără desinenţă. der des dem den Technologe Technolog«« Technologen Technologe« der des dem den Laborant Laborante« Laboranten Laboranten Plural: die Technologen (-n) die Laboranten (-en) die Genosse« (-n) e. G. Neutre N. G. Masculine N. Meister Meister Meister» Meister . G. D.

Bohrer. das Rad. Stift. die Wurzel. A. der Bleistift. das Werkzeug. Analizaţi substantivele din text şi stabiliţi la ce cazuri sînt folosite. Rolle.150 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN g. Mechaniker. . Formaţi genitivul singular şi nominativul plural după modelul următor! Genitiv Pluralul nominativ Nominativ des Apparates die Apparate der Apparat der Arbeiterin die Arbeiterinnen die Arbeiterin des Gewindes die Gewinde das Gewinde la cuvintele: der Techniker. G. die Toleranz. die Zahl. der Kolben. der Laborant. Bohrmaschine. D.! Exerciţiul 176. Substantive N. Gerät. Bleistift. der Motor. Arbeit. G. der Stift. Niet. Feile. die der den die cu -(e)n sau -s la plural die der den die Autos Autos Autos Autos (-s) Oszillographen Oszillographen Oszillographen Oszillographen (-en) h. der Fehler. Ventil. Kolben. Drehbank. Lager. Scheibe. Schlüssel. die Zeichnung keine Zeichnung der Zeichnung einer Zeichnung keiner Zeichnung c. Substantive neschimbate la plural dar care se termină în -n N. der Direktor. der Text. Schublehre. der Lehrling. das Werk ein Werk kein Werk des Werkes eines Werkes keines Werkes la următoarele cuvinte: Hebel. nehotărît şi nehotărît negat la nominativ şi la genitiv după modelul următor: Articol hotărît Articol nehotărît Articol nehotărît negat ein Hammer a. die Zeichnerin. Completaţi cu articolele hotărît. Exerciţiul 177. A. Splint. der Ingenieur. der Technologe. der Hammer kein Hammer des Hammers eines Hammers keines Hammers eine Zeichnung b. das Auto. Dorn. Büchse. das Gerät. D. die Bolzen der Bolzen den Bolzen die Bolzen die Kolben der Kolben den Kolben die Kolben die Böden der Böden den Böden die Böden (•-) (-) (-) Exerciţiul 175. die Feder.

der Tisch . „jener" un obiect situat departe de vorbitor.3. c.. Dieser Behälter ist klein.. die Arbeiter . Completaţi sintagmele de mai jos cu articolele hotărît şi nehotărît! a.. .. die Neukonstruktion . der Hammer der Arbeiters. Zeichnerin.. der Hammer eines Arbeiters. f. aceasta jener. der Bleistift . Ein Behälter ist dort.. diese. Jener Behälter ist groß. der Stift .1. Formaţi nominativul şi dativul plural după modelul următor ! Nominativ Plural nominativ Plural dativ der Stift die Stifte den Stiften der Laborant die Laboranten den Laboranten der Technologe der Konstrukteur der Lehrling der Arbeiter der Genosse der Behälter das Auto der Apparat die Maschine das Material 8. d. Pronume demonstrative 8. Ingenieurs... „Dieser" arată un obiect situat aproape de vorbitor...LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 151 Exerciţiul 178.3. dieses = acesta. jene. b. e. Cuvintele dieser. g. Exerciţiul 179.. Werkes.: Konstrukteurs. h. der Kollege . Maschine. Exemple: Ein Behälter ist hier. Direktors. aceea sînt pronume demonstrative. jenes = acela.

Wie groß ist der Rauminhalt des Behälters hier ? h. Dies.. Dies. dieser dieses diesem diesen diese dieser dieser diese dieses dieses diesem dieses Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese diese dieser diesen diese Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder N. N. Ingenieur und jen. Dieser Arbeiter heißt Popescu. Laborantin gehen in die Halle. A. d. Jen .. Singular jener jenes enem enen ene ener ener ene enes enes enem enes Bolzen Bolzens Bolzen Bolzen Länge Länge Länge Länge Rad Rades Rad Rad Plural jene jener jenen jene jene jener jenen jene jene jener jenen jene Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Längen Längen Längen Längen Räder Räder Rädern Räder Exerciţiul 180. N. Meßwerkzeug ist groß. g. G. Completaţi desinenţele! a. înlocuiţi cuvintele „hier" şi „dort" din sintagmele subli­ niate cu pronumele demonstrativ corespunzător la forma cazuală cerută! Model: Der Arbeiter hier heißt Popescu.. Wir helfen dem Arbeiter hier. D. Meister ist gut. A.. Dies.. G. D. Maschine läuft mit 3 780 U/min... D. A. a. Die Welle jen. Kontrolleure kontrollieren die Teile.. D. Wer arbeitet in dem Büro dort ? g. b. c. Jen. Meßapparat ist genau. N. . h. Der Arbeiter hier heißt Popescu. G. D. Wo ist die Skizze der Zeichnung dort ? i.. diese dieses jener.. Die Zeichnungen hier gehören dem Konstrukteur dort. D.. d. A. A. c. Dies. Meßwerkzeuge.. Jen.. dieser. Die Leistung des Elektromotors hier ist gut.152 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN Pronumele demonstrative „dieser" şi „jener" se conjugă cu terminaţii!' cazuale pe care le găsim şi la articolul hotărît. f. Die Werkstatt dort ist sehr groß. Meßuhr ist ungenau. A. e.. N.... Exerciţiul 181. e. Geben Sie dem Monteur jen. b. Die Apparate dort liefern wir ins Ausland. G.. G. f. G. jenes \ Singular N.

bestimmt. Substantive derivate 8. .4..läuft. steigen 1(N) Die Temperatur steigt...? ..1.4...5. die Länge = lungimea..... Exemple: breit = l a t .LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 153 8.. . AJ fallen1(N) laufen 1(N) laufen2(N.) halten 2(Ni A) Der Behälter hält den Druck. die Breite = lăţimea.läuft? d.? e. Exerciţiul 183. Formaţi substantive abstracte cu ajutorul sufixului -e de la următoarele adjective! cu Umlaut fără Umlaut gut schwer groß dünn hoch dick kurz rund lang hell 8.? g. A.... l a S S e n 3 ( N . Valenţa verbelor Verbele din lecţia de fată au următoarea valenţă: betragen 2(N .. A) b e s t i m m e n ^ . beträgt. care indică calitatea respectivă.. loc sau inf. Substantivele derivate cu -e din adjective sînt de gen feminin.? steigt? a b.. . Die Temperatur fällt. . Der Motor läuft... . ? Was beträgt 8 at ? Der Druck beträgt 8 at f. Wir lassen die Meßgeräte hier.beträgt. Ele pot avea Umlaut... Der Lehrling läuft durch die Halle.hält. Exerciţiul 182.... ioc) Die Leistung beträgt 150 kVA.? h...fällt? c . Sie bestimmen den Druck.. Completaţi propoziţiile următoare şi răspundeţi ! Model: . Cu ajutorul sufixului -e se formează din adjective substantive abstracte... lang = lung.läßt.

6. 1966). Wieviel beträgt der Rauminhalt und die Oberfläche ? e. 1962). Tendinţa de dezvoltare este adoptarea definitivă a genului neutru (cu excepţia Elveţiei unde se menţine articolul masculin).6. Fremdwörterbuch. Din acest fapt se explică indicarea neuniformă a genului acestui substantiv şi al compuşilor săi în diferite dic­ ţionare ale limbii germane. Wie groß sind der Durchmesser und die Länge der Welle ? .D.G. Wie viele Umdrehungen macht dieser Elektromotor pro Minute? f. Wieviel beträgt die Länge.1. generalizarea articolului „das" în dicţionarele din R. (sinteză). fapt care a determinat pe de o parte. Genul substantivelor compuse cu "METER' 8. Leipzig.154 LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 8. der Kilometer (Duden. în ciuda oscilaţiilor pe care le semnalăm în tabelul de mai jos. Exemple. genul substantivului „Meter" oscilează între masculin (der Meter) şi neutru (das Meter). Wie mißt man alles in der Technik ? b. die Breite und die Höhe dieser Halle ? d.. în practica vorbirii. Mannheim. acolo unde se menţionează două posibilităţi.R. 1967): das Kilometer (Klien.S.. Citiţi textul şi răspundeţi la întrebări! a. Was mißt man mit dem Tachometer ? g.R. iar pe de alta parte. aşezarea în primul loc a articolului „das" în dicţionarul Academiei R. das şi der Kilometer (Dicţionarul Academiei R..S. recomandăm preferarea genului neutru în folosirea substantivului „Meter" şi a compuşilor săi: Unităţi de măsură Instrumente de măsurat das Ampermeter Meter das şi der m das Barometer Dezimeter das dm das Dynamometer Kilometer das şi der km das Elektrometer Kubikmeter das m3 Kubikdezimeter das dm 3 Galvanometer das Hydrometer das Kubikkilometer das km 3 das Kubikmillimeter das mm 3 Ionometer Kubikzentimeter das cm3 Manometer das Millimeter das şi der mm Mikrometer das Quadrantelektrometer das şi der Quadratmeter das şi der m 2 2 Spektrometer das Quadratdezimeter das şi der dm das şi der Tachometer Quadratkilometer das şi der km2 Quadratmillimeter das şi der mm 2 Thermometer das das Quadratzentimeter das şi der cm2 Voltmeter das Zentimeter Wattmeter das şi der cm Exerciţiul 184. Was mißt man mit dem Meter ? Mit dem Quadratmeter ? Mit dem Kubikmeter ? c.

Was kontrolliert die Laborantin mit dem Manometer ? i. e. Presiunea în recipient este mare şi nu scade. Cîte turaţii are electromotorul acela ? c. Cît de mare este toleranţa pentru această piesă ? g. Inginerul măsoară diametrul şi lungimea arborelui. Cum se măsoară volumul şi suprafaţa ? b. Wie groß ist die Leistung des Transformators ? Exerciţiul 185 (sinteză). Traduceţi în limba germană! a. h. f. Examinaţi vă rog rezistenţa acestui material! d. . Was mißt der Laborant ? k.LEHRSTÜCK 8: DIE MASSEINHEITEN 155 h. Lăsaţi presiunea timp de 2 ore la 6 at. Wie macht sie das? j . Pentru măsuratul halei avem nevoie de metru.

aus weißem Roheisen Stahl. Die Legierungen mit Aluminium sind keine schweren Metalle. Sehr wichtig sind auch die Legierungen mit Silizium. In die Gruppe Schwarzmetalle zählt man vor allem Eisen und Stahl. Beim Erhitzen auf 220—330°C erscheinen auf der Oberfläche die Anlaßfarben. Aus grauem Roheisen erzeugt man Gußeisen.3. Das flüssige Eisen hat eine rotgelbe Farbe. im Automobilbau. Mangan oder Vanadium verändert die Festigkeit und Härte des Stahls. Eine Legierung mit Chrom. Explicaţii. Man verarbeitet sie in großen Mengen in der Flugzeugindustrie. ) v. Kupfer. ) v. Es gibt graues und weißes Roheisen. Zinn. Man kann den Stahl auch härten.und Eisenlegierungen). Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Die Legierungen von Kupfer sind rötlich. die von Aluminium silbrig.Lehrstück Nummer 9 DIE METALLE A. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie. Aluminium und Magnesium sind Leichtmetalle. 2 J . Man unterscheidet zwei große Gruppen: 1. Flüssiges Eisen hat eine Temperatur von über 1 500°C. Kupfer ist rot. Text Die moderne 1) Technik verwendet 2) eine große Anzahl von Metallen. Die Buntmetalle oder NE-Metalle unterteilt man in Schwermetalle und Leichtmetalle. Aus Tabelle 1 ersieht man die Farben und die Temperaturen. Explicaţii. Explicaţii. punctul 9.5. Ein sehr wichtiges Metall in der modernen Industrie ist das Aluminium.1 şi 9. punctul 9. 3 > v. Man gewinnt das Eisen aus Erzen im Hochofen und bezeichnet es als Roh­ eisen. Nickel und Blei sind Schwermetalle. Zink. sondern leichte Metalle. Schwarzmetalle 3) (Eisen. Messing ist gelb. punctele 9. Aluminium ist silberweiß. Buntmetalle oder Nichteisenmetalle (NE-Metalle). Magnesium usw.2. 2.

-s. f. -(e)s. cuptorul înalt a denumi ca. a deduce culoarea. -e das Eisen. cenuşiu alb a produce. -en das Buntmetall. în primul rînd oţelul a obţine minereul furnalul. das Metall. -e der Hochofen. -(e)s. -n die Tabelle. -s. die Legierung. f. -n gelb hellgelb dunkelgelb metalul modern a se întrebuinţa. f. -e gewinnen das Erz. pl. -s. das Vanadium.pl. bezeichnen als das Roheisen. (f. das Mangan. -s. a confecţiona fonta de turnătorie aliajul cromul manganul vanadiul a modifica duritatea a căli încălzirea a apărea culoarea de revenire tabelul a vedea.) die Eisenlegierung. a folosi numărul a distinge. -s. grau weiß erzeugen das Gußeisen.pl. -(e)s.pl. -s. z±. -n ersehen (ie) die Farbe. -s. a deosebi grupa metalul negru fierul aliajul de fier metalul neferos metalul neferos prescurtare pentru metalul neferos înainte de toate. f. drept fonta (brută) gri. pl. f. -e das Nichteisenmetall. -(e)s. -es. -en das Chrom.pl. -e das NE-Metall. a observa. f. -n härten das Erhitzen.LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 157 B. -(e)s. unterscheiden die Gruppe. -(e)s. -e vor allem der Stahl. -s. f. vopseaua galben galben deschis galben închis . pl. -n das Schwarzmetall. -e modern verwenden die Anzahl. pl. erscheinen die Anlaßfarbe. verändern die Härte.

-s. -n Automobilbau. f. -s. Elektrotechnik f. a subîmpărţi. -n Silizium. mulţimea industria de avioane construcţia / industria de automobile electrotehnica chimic > Aceste culori nu apar în text. farbig bunt Messing. -(e)s. f. pl. Nickel. -(e)s. Blei. Zink. Aluminium. ch§misch x die das die die der die brun. pl. pl. verarbeiten Menge. s-au introdus în vocabular fiind culori de bază. pl. lichid roşu-gălbui a (sub) diviza. pl. f. -e Leichtmetall. Magnesium. -n Flugzeugindustrie. -s. f. însemnat industria siliciul a prelucra cantitatea mare. pl. multicolor alama argintiu roşiatic argintiu important. pl. -s.158 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE braun lf gelbbruan rQt braunrot purpurrot violett blau*« dunkelblau kornblumenblau hellblau graublau grün 1J graugrün schwarz * > flüssig rotgelb unterteilen das das das das das das das das das das Schwgrmetall. -s. silberweiß rötlich silbrig wichtig Industrie. f. f. f. maro maro-gălbui roşu roşu-maroniu purpuriu violet albastru albastru închis albastru intens albastru deschis gri-albăstrui verde verde cenuşiu negru fluid. f. -s. pl. f. f. pl. -s.pl. -s. . cositorul nichelul plumbul aluminiul magneziul colorat variat colorat. Zinn. -s. -e Kupfer. -s. a com­ partimenta metalul greu metalul uşor cuprul zincul staniul.pl.

halten. chemisch. ersehen.1. Leichtmetall. Messing. lesen. Zinn. befestigen. Exersaţi scrierea cu consoane duble a următoarelor cuvinte l Gruppe. gewinnen.1. gewinnen. bezeichnen. schreiben. zählen. betragen. sagen s. Exerciţiul 189. Exersaţi accentuarea corectă a verbelor fără prefix şi cu prefix! Verbe fără prefix: härten. Nichteisenmetall. entschuldigen. gehören. verarbeiten Exerciţiul 187. besprechen.0. Metall. y . fallen. wichtig. erscheinen. rechnen. erzeugen. lichid) . lassen. verwenden.1. bestimmen. -r i > 9. Tabelle. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor compuse şi de origine străină! a) Hoch — o — fen c) Tabelle b) Anlaßfarbe Schwarz — me — tall Nichteisenmetall Legierung Bunt — me — tall Eisenlegierung Industrie Roh — ei — sen Flugzeugindustrie Metall Guß — ei — sen Elektrotechnik Vanadium dun — kel — blau Automobilbau Aluminium pur — pur — rot Magnesium sil — ber — weiß Silizium Exerciţiul 188. flüssig. verändern. rechnen. farbig.a. Atributive se numesc acele adjective care stau pe lîngă un sub­ stantiv specificîndu-i sensul. ziehen. Verbe cu prefix: bezeichnen. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului [p]. Exemple: die Technik — die moderne Technik (tehnica) (tehnica modernă) das Eisen — das flüssige Eisen (fierul) (fierul topit.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 159 C. Adjectivul atributiv 9. 9. Explicaţii şi exerciţii (BIBLIOTECA'M^TÎBPAU MIHAIL SADOVEANU _Ş u c ureF. laufen. Nickel. silberig. steigen. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 186. scris ck sau -ig! Technik. hellgelb. flüssig.

pronume sau alt cuvînt determinativ care să poarte aceste desinenţe. Stähle Stähle Stählen Stähle b) Dacă adjectivul atributiv este precedat de un cuvînt determinativ care are desinenţa cazului respectiv.2. Plur. Exemple: eine große Zahl — un număr mare dieses wichtige Metall — acest metal important zwei silberweiße Legierungen — două aliaje argintii 9. N -e G -en D -en A -en -e -en -en -e -en -en -en -en -e -en -en -e Masculin der braunrote des braunroten dem braunroten den braunroten Exemple Feminin Stahl die Stahls der Stahl der Stahl die die der den die große Härte großen Härte großen Härte große Härte Härten Härten Härten Härten das des dem das die der den die Neutru gute guten guten gute Erz Erzes Erz Erz N G Plur. *' Genitivul singular masculin şi neutru face excepţie. î n limba germană adjectivul atributiv stă în faţa substantivului. atunci punem desinenţa -(e)n la toate cazurile singular şi plural cu excepţia nominativului (toate genurile) şi a acuzativului (feminin şi neutru) singular unde avem desinenţa -e. număr şi caz. dacă nu are în faţa sa un articol. D die braunroten der braunroten den braunroten die braunroten Stähle Stähle Stählen Stähle großen großen großen großen guten guten guten guten Erze Erze Erzen Erze.1. Schema desinenţelor cSmg. avînd desinenţa -(e)n. în felul următor: a) Adoptînd desinenţele articolului hotărît corespunzător. Articolul der die des der dem der den die das des dem das die der den die Masculin braunroter braunroten 1 ' braunrotem braunroten braunrote braunroter braunroten braunrote Stahl Stahles Stahl Stahl Feminin große großer großer große große großer großen große Härte Härte Härte Härte Härten Härten Härten Härten Neutru gutes guten 1 ' gutem gutes gute guter guten gute Erz Erzes Erz Erz Erze Erze Erzen Erze Sing.3.160 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 9. Adjectivul atributiv se acordă cu substantivul în gen. .1. între articol (sau pronume şi numeral) şi substantiv.

g. c. ein. i. Die Tabelle ist lang. articolul nehotărît negat kein. Citiţi cu voce tare şi obişnuiţi-vă cu poziţia adjectivului înaintea substantivului ! der fertige Stahl die moderne Technik das flüssige Metall der konische Stift die große Gruppe das richtige Meßgerät der moderne Apparatebau die fleißige Arbeiterin das helle Büro ein schweres Rad ein kluger Direktor eine genaue Zahl ein leichtes Metall ein runder Tisch eine breite Halle ein großes Volumen ein moderner Motor eine eckige Tafel die genauen Zahlen die konischen Stifte fertige Stähle die schweren Räder die kurzen Wellen große Gruppen die kurzen Lineale die runden Tische fleißige Arbeiter Exerciţiul 191. Transformaţi propoziţiile în sintagme cu adjective atri­ butive şi articol hotărit! Model: Der Stahl ist h a r t . keine. 11/103 . Transformaţi propoziţiile din exerciţiul precedent în sin­ tagme cu adjective atributive şi articol nehotărît! Model: Der Stahl ist hart: ein harter Stahl. Der Stahl ist hart. h. a.a. b. Die Farbe ist hell. Der Durchmesser ist groß. prepoziţiile s. adjectivul adoptă desinenţa cazului respectiv. Das Papier ist dünn. kein. der harte Stahl. dar: eines großen Behälters kein großer Behälter ein wichtiges Metall kein wichtiges Metall mit flüssigem Eisen bei großem Druck aus fertigen Maschinenteilen (plural !) Exerciţiul 190. Die Büchse ist zylindrisch. Exerciţiul 192. d. Das Zinn ist silberweiß.).LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 161 La fei: dieser große Hochofen jener große Hochofen diese wichtige Legierung jene wichtige Legierung dieses weiße Roheisen jenes weiße Roheisen. Das Gewinde ist grob. f. Das Blei ist schwer. Exemple: ein großer Behälter. eine. Der Kontrolleur ist energisch. c) In cazul în care cuvîntul determinativ din faţa adjectivului este defec­ tiv de vreo desinenţă cazuală sau invariabil (de exemplu: articolul nehotărît ein. e. 11 — German a pentru ingineri şi tehnicieni — c. j .

Die Halle ist . l > Adjectivul „hoch" — înalt. Răspundeţi cu adjectivele din paranteză! a.. Die energisch Kon­ trolleure geben die gut Teile zur Montage.. das) hohe.. regimul prepoziţiilor} a. Diese Maschine ist . Die falsch— Teile geben sie den Meistern. Completaţi desinenţele adjectivelor! Respectaţi numărul şi genul substantivului. e. mit silberweiß Chrom bei höh 1] Spannung mit dem silberweiß Chrom bei höh x) Temperaturen von groß Härte bei höh x) Druck von dieser fleißig Arbeiterin für einen modern— Motor durch jene breit Hallen für die gut— Leistung durch gut Montage ohne eine genau Zahl aus graublau Stahl ohne genau Zahlen. (schwer). Sehr viel Teile sind aus bunt Metallen. h. Auch die groß Automo­ bilindustrie braucht diese gut und leicht Apparate.. Für die modern Apparate braucht man sehr genau— Teile. Completaţi cu adjectivele din paranteză! a. .. c. ein hoher. (genau). Declinaţi la singular şi plural! a. In der Elektro­ technik dienen auch viel Apparate zum genau Messen von höh Span­ nungen. Completaţi desinenţa adjectivelor! In diesem hell Konstruktionsbüro zeichnen die fleißig Zeichner viel. ein hohes etc.. Sie montieren das rund Lager. Wir Arbeiten mit dies schwer Maschine. (rund).. (lang). gelb Messing und rötlich Kupfer. f. Keine große Leistung. (gut). Wir arbeiten in dies groß > Halle. b. Das genaue Mikrometer. d. Er arbeitet mit dies_^ gut Arbeitern.B. c. Jenes leichte Meßgerät. Eine runde Rolle. Der schwere Block. Sie sind für die chemisch Industrie bestimmt.. (groß). die hellgelb Anlaßfarbe eine richtig— Zeichnung ein wichtig Buntmetall der technisch Fehler ein groß Rauminhalt keine gut— Legierung dieser lang Tisch das eckig Zeichenbrett b. g. Jene Arbeiter arbeiten .. are drept forme atributive der (die.162 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Exerciţiul 193.. Jenes Voltmeter mißt . Exerciţiul 195. b. f. Das Werk exportiert die modern . Dieser kleine Bolzen. Apparate in viel Länder. Dieses Lager ist .. Exerciţiul 197. Die Welle ist . Exerciţiul 196. Wir messen mit dies genau Voltmeter. Diese lange Welle. d. Mit was für Zahlen rechnen Sie? (groß). Die dünne Tafel. wie z. Exerciţiul 194. Ich montiere dies lang Welle. e. aus silberweiß— Aluminium. Maschinenteile..

Von welcher Farbe ist das Metall? (graublau). avînd forma invariabilă „welches?" Exemple: Welches ist der Durchmesser dieser Welle ? Welches ist die Anzahl der Umdrehungen? Welches sind die Anlaßfarben des Stahls ? . 9.2. Was für eine Rechnung braucht der Ingenieur? (richtig). Was für eine Temperatur bezeichnet graugrün? (hoch). f. i. Welche Farbe ist das ? — Die hellgelbe Farbe. Kolben. farbig). Aus welchem Roheisen erzeugt man Gußeisen? (grau). Se acordă deci cu substantivul de care întreabă privitor la gen. Pronume interogative De o sintagmă care cuprinde un adjectiv atributiv întrebăm de obicei cu pronumele interogative: a) welcher ? — welche ? — welches ? = care ? b) was für ein ? — was für eine ? •— was für ein ? = ce (fel de) ? 9. Pronumele interogativ „welcher? welche? welches?" stînd în faţa unui substantiv înlocuieşte articolul hotărît. Welcher Druck verändert die Temperatur? (groß).1. număr şi caz. Was für Eisen hat eine rotgelbe Farbe? (flüssig). Welche Werkzeuge brauchst du ? —. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „welcher ? welche? welches?" răspunde o sintagmă cu articolul hotărît: Exemple: Welcher Stift liegt dort ? — Der konische Stift. Kolben. preluînd desinenţele acestuia la toate cazurile.2. c. Welches Metall verwenden Sie ? —. Kolben. e. g.Die guten Werkzeuge.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 163 b. Declinarea pronumelui interogativ „welcher ? welche ? welches ?" M N G D A welcher welches welchem welchen Kolben ? Kolbens ? Kolben ? Kolben ? F welche welcher welcher welche Schraube Schraube Schraube Schraube ? ? ? ? N welches welches welchem welches Rad ? Rad ? Rad? Rad? welche welcher welchen welche PI. d. Kolben.Das leichte Metall. h. Welche Metalle nennt m a n ( s e numesc) Buntmetalle? (bunt. spre deosebire de echivalentul său („care") din limba română care rămîne invariabil. Welche Metalle verwendet die Flugzeugindustrie? (leicht). pronumele nu se acorda cu substantivul. Schrauben? Schrauben? Schrauben? Schrauben? Stînd singur la începutul întrebării şi fiind urmat de predicat (de obicei •o formă a verbului „sein" — a fi).

-e. acest pronume se împarte în două. Şi acest pronume se acordă în gen.2. Declinarea pronumelui interogativ „was für ein. Für welch Werkstätten bringt ihr Material? i. Formaţi întrebări cu „welcher 1" sau „was für einV la care să răspundă următoarele propoziţii! a. -e. se declină ca şi articolul nehotărît.-V M N G D A Was für ein Kolben? eines Kolbens ? einem Kolben ? einen Kolben ? F Was für eine Schraube ? einer Schraube ? einer Schraube ? eine Schraube ? N Was für ein Rad ? eines Rads ? einem R a d ? ein Rad ? Pi. Hier liegt eine schwere Welle. Die hohe Temperatur verändert die Farbe. Elementele „was für?" rămîn invariabile. Exemple: Was für Stahl verwenden Sie ? Was für Arbeit haben Sie ? Was für Metall ist das ? Frecvent. eine. pronumele „was für ein. In welch Zeit ist der Apparat fertig ? j . Exemple: Was ist das für eine Zeichnung? Was sind das für Meßgeräte ? Was ist das für Material ? Exerciţiul 198.2. iar „für ein. La o întrebare care începe cu pronumele interogativ „was für ein ? was für eine ? was für ein ? pl. la începutul întrebării rămînînd numai „was". Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f.-?" pierde elementul „ein. D Nu se foloseşte. iar „ein. was für ?" răspunde o sintagmă cu adjec­ tiv atributiv precedat de articolul nehotărît. Welch— Stahl verwenden Sie hier? d. b. Welch Gruppen von Metallen gibt es ? e. . Exemple: Was für ein Stift liegt dort ? Ein konischer Stift. Bei welch Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g.164 LEHRSTOCK 9: DIE METALLE 9. -e.-" şi la singular. Was für Werkzeuge brauchst du ? Gute Werkzeuge.-" e plasat mai tîrziu. Was für eine Farbe ist das? Das ist eine hellgelbe Farbe. Was für ein—. ein". Mit welch—. Was für ein Direktor haben Sie ? h. -e. Completaţi desinenţele pronumelui interogativ! a. număr şi caz cu substantivul de care întreabă. Rolle schleift sie ? c. Welch Mikrometer braucht er ? b. An was für ein Zeichnung arbeiten Sie ? Exerciţiul 199. Was für Werk­ zeuge ? _i) Werkzeugen ? Werkzeuge ? întrebînd de substantivele folosite nearticulat.

Was für einen Notizblock haben Sie ? Oszillograph ? Was für Leichtmetalle kennen f.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 165 Wir arbeiten mit genauen Meßgeräten. erzeugen = a produce ge — gebrauchen = a folosi gehören = a aparţine. Exerciţiul 200.1. Was für eine Höhe hat die Halle ? Arbeiter ? b. a transforma verarbeiten = a sta stehen entstehen = a se forma. Dort sehe ich ein großes Zahnrad. miß __ mißfallen = a displăcea mißbrauchen = a abuza. în limbajul tehnic german se folosesc foarte multe verbe derivate de la un verb simplu cu ajutorul unui prefix care schimbă complet sensul verbului. ent entstehen entladen = a descărca = a se forma. a munci = a prelucra. Ich arbeite mit klugen und energischen Technikern. Was für Techniker arbeiten hier ? Was für Schwingungen mißt der e. Verbe derivate 9. Was für Apparate erzeugen Sie ? Sie? c. f. h. Er arbeitet nach einer richtigen Zeichnung. Was für ein Metall härten die a. Das ist eine falsche Quadratwurzel. verstehen = a înţelege verwenden = a folosi: zer . Reformulaţi întrebările de mai jos. g. Sie gibt mir einen breiten Radiergummi. k. zerfallen a descompune. Was für ein Behälter ist das ? Chrom ? d. Exemple: arbeiten = a lucra. Was für einen Transformator brau­ h.3. ver . er erarbeiten = a obţine prin muncă. Es ist ein grobes Gewinde. 9. Die gelbe Legierung ist Messing. 1. Der Block hat eine große Oberfläche. e.3. bezeichnen = a denumi emp — empfehlen empfinden = a simţi = a recomanda. d. a sparge . a lua naştere Există următoarele prefixe verbale în limba germană: be bearbeiten = a prelucra. zerbrechen = a rupe. Hier ist ein helles Büro. i. despărfind pronumele „ivas für ein}" Model: Was für eine Höhe hat die Halle ? Was hat die Halle für eine Höhe ? g. Was für eine Farbe hat das chen Sie ? c.

er-. zerbe-. d. Er verwendet (Sie verwenden) dieses Material. b. er-. verbe-. verbe-.Erhitzen. ge-. ver-. er-. miß. . zerbe-. bearbeite (Wir bearbeiten) einen Maschinenteil. er-. ent-. verbe-. verbe-. er-. Căutaţi verbele din text şi stabiliţi care sînt simple şi care sînt derivate! Exerciţiul 202. f. e. unterscheiden — grau — weiß — Roheisen. verbe-. er-. ver­ be-.. Formaţi propoziţii din următoarele cuvinte adăugind articolele. er-. accentul cade pe verb. Exemple: Ich. ent-. verarbeiten — Werk — Buntmetalle. a.. ver-. verbe-. zerbe-. zer ent. ent-. ver-. ent-. er-. er-. verbe-. ver be-. ge-. g. bezeichnen — diese Farben — Anlaßfarben. verbe-. verbe-. Du gebrauchst (Ihr gebraucht) jene Werkzeuge. ver­ ge-. verwenden — Aluminium — Flugzeugindustrie. ent-. erzeugen — Apparate — Leichtmetall. verbe-. gewinnen — Eisen — Buntmetalle — Erz. Formaţi verbe derivate din elementele date mai jos ! Cău­ taţi-le înţelesul în cheia exercitiilor ! arbeiten brauchen dienen fallen führen gehen gleichen halten hängen kommen lassen legen rechnen schreiben sehen stehen steigen stellen suchen ziehen : : : : : : be-. verbe-. ent-.166 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE Aceste prefixe sînt totdeauna neaccentuate. er-. er. verändern — Legierung — Chrom— Festigkeit. ver-. ent-. erscheinen — Anlaßfarben —. Exerciţiul 201. h. er-. pronumele şi prepoziţiile necesare! Model: Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. miß-. ver- : Exerciţiul 203. er-. ent-. c. verbe-.

punctul 3. In unserem Werk verwenden wir Gußeisen für die Maschinen­ teile. verändern. das schwarze Metall —das Schwarzmetall b.5. lecţia a 3-a din manualul de faţă. unterteilen. 1J cuvinte determinative ale substantivelor compuse pot fi şi adjective. verarbeiten.4. Unser Werk erzeugt Apparate. Pe lîngă substantive şi radicale verbale. Cercetaţi dacă există diferenţe de sens între adjectivul atributiv şi adjectivul-element al cuvîntului compus! a. Exemple: hoch + Ofen = der Hochofen bunt + Metall = das Buntmetall leicht -f. . şi sînt accentuate ca orice cuvînt determinativ.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 167 9. A). Căutaţi substantivele compuse cu adjective din text! Exerciţiul 206. unterscheiden bezeichnen Die Anlaßfarben erscheinen. das rohe Eisen —das Roheisen v. 9. Exerciţiul 205. A als A) Man bezeichnet als Anlaßfarben. diese Farben 3 (N. erscheinen ersehen. Substantive compuse (Continuare) 9. Formali cîte două propoziţii cu fiecare dintre verbele tabelei de mai sus. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2 (N. adjectivele sînt scrise cu literă mare. erzeugen. gewinnen.5. 3 (N.4 şi lecţia a 6-a. härten. a) numai cu părţile sintactice cerute de valenţă. şi b) cu alte completări posibile ! Model: Wir verwenden Gußeisen. den Exerciţiul 204. punctul 6. formînd începutul cuvintelor respective. A z u D ) zählen Aluminium zählt man zu NE-Metallen.6.1.Metal = das Leichtmetall roh + Eisen = das Roheisen. în cazul acesta.

avînd drept cuvinte determinative fie alte adjective. adjectivele pot fi la rîndul lor compuse. hoch + modern d. das Kilometer + weit 1. das leichte Metall — der —das —das —-das Hochofen Buntmetall Schwermetall Leichtmetall. die Farbe.6. Cu adjectivele compuse în exerciţiul anterior formaţi sin­ tagme. alăturîndu-le ca atribut următoarelor substantive ! Model: das meterbreite Papier. das Meter + breit g. ein Eisen. der Stift. ein Apparat. eine Technik. Exemple: rot = roşu hellrot = roşu deschis gelb = galben dunkelgelb = galben închis blau = albastru hellblau = albastru deschis grün = verde dunkelgrün = verde închis Exerciţiul 207. die Maschinenteile. Substantivele care sînt cuvinte determinative ale unor adjective compuse se scriu cu literă mică: silberweiß. se folosesc adjectivele „hell" şi „dunkel" ca prim element al compunerii.rot = braunrot die Kornblume + blau = kornblu­ menblau gelb + braun = gelbbraun der Stahl -f. Sau: meterbreites Papier. der hohe Ofen d. hoch -f.lang i. jene Maschinen. das Millimeter -f.grau = stahlgrau. dünn -f.lang h.2. das Zentimeter -f. Adjective compuse 9. Pentru a se indica nuanţa deschisă sau închisă a unei culori. .wichtig b. Formaţi adjective compuse din elementele de mai jos şi traduceţi-le. Traducerea se face ca de obicei începînd de la sfîrşit: silberweiß = (alb ca argintul) = argintiu purpurrot = roşu-purpuriu gelbbraun = maro-gălbui. La fel ca şi substantivele şi verbele. das bunte Metall e. Căutaţi din text adjectivele compuse şi stabiliţi din ce elemente se compun ! Exerciţiul 208. das Papier.6. das Meter + hoch k. die Tafel. Exemple: grau + blau = graublau das Silber + weiß == silberweiß braun -j. 9. hell -f violett f. der Stahl. der Transport + fertig j . das schwere Metall f. 9. Exerciţiul 209.6.168 LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE c. schwarz + grau c. fie substan­ tive sau alte părţi de vorbire.1. Controlaţi traducerea la cheia exerciţiilor ! a. dunkel + grün e.flüssig.

Nennen Sie einige Schwermetalle ! k. Welches sind die Gruppen? c. Welche Farbe hat Kupfer. Metalele se folosesc şi în industria chimică ? k. Was für eine Farbe hat flüssiges Eisen ? j . i. Wie sind die Buntmetalle ? m. Exerciţiul 211. Metale colorate sau multicolore sînt metale neferoase. Obţinem în cuptoarele înalte fierul din minereu. Din fierul brut cenuşiu se obţine fonta.LEHRSTÜCK 9: DIE METALLE 169 Exerciţiul 210. Welches ist ein wichtiges Metall in der Industrie ? o. Unde se pot vedea culorile de revenire ? c. Wo verarbeitet man Aluminium in großen Mengen? Exerciţiul 212. Care sînt metalele neferoase ? . f. Ce se produce din fierul brut alb? e. Was für Roheisen gibt es ? e. d. h. Aluminium ? n. Kann man die Härte und die Festigkeit des Stahles verändern ? f. Metalele se împart în metale feroase şi metale neferoase. Traduceţi în limba germană ! a. Ce metale se prelucrează în această uzină modernă ? j . Ce (fel de) culoare are fierul topit? b. Wie kann man diese verändern ? g. Din sintagmele formate în exerciţiul anterior formali pro­ poziţii. g. Care este culoarea fierului topit? (lichid). Nennen Sie einige Leichtmetalle ! 1. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. trecîndu-le la acuzativ şi în subordinea fragmentului „wir brauchen" ! Model: Wir brauchen meterbreites Papier. Messing. Wie viele große Gruppen von Metallen gibt es (există) ? b. Welche Metalle zählt man zu den Schwarzmetallen? d. (sinteză). Nennen Sie (numiţi) einige Anlaßfarben ! h. Wie hoch ist die Temperatur von flüssigem Eisen ? i.

10. v. v. Explicaţii. Wir planen jetzt den Ausbau unserer Werkstätten. Sie in unserem Werk zu begrüßen3'. 10. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 10. 10.Lehrstück Nummer 10 DAS WERK. Wir erzeugen viele Maschinen und Apparate. Ich möchte i} Ihnen zunächst einige 5) Angaben über unser Werk machen. Kollege Schulze möchte Sie nun durch das Werk führen. wir danken Ihnen und sind sehr erfreut. 10. Sie sollen auch unsere Arbeit kennenlernen. Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. UNSERE ERZEUGNISSE A. v. Wir wollen noch prei Hallen bauen.7. Text Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht unser1* Werk. Die Produktion in diesen Hallen wollen wir automatisieren. Sie dürfen auch Skizzen machen. Da kommt Ingenieur Dr. Bitte wollen Sie nach dem Besuch unseres Werkes wieder in mein Büro kommen ?" Ingenieur Munteanu sagt: „Kollege Direktor. Explicaţii. Explicaţii. Wir müssen daher sehr genau rechnen und planen. 10. Ihr Werk besichtigen zu können. Er sagt: „Meine Damen und Herrn ! Es bereitet mir2) ein besonderes Vergnügen. Die Produktion soll im Jahre 1976 auf über 350 Millionen steigen. Explicaţii. Wir erwarten Sie 1" > > > 4 > 5 > 6 ) 2 3 x v. sagt Ingenieur Schulze und sieht auf seine Uhr. . beiter wollen Sie auch begrüßen. Explicaţii. Viele unserer Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Der Direktor begrüßt die Gäste.1. Aus diesen Zahlen können Sie die Größe dieses Werkes ersehen. Müller und fragt: „Schulze. Der Wert unserer Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. Dort können Sie auch rechnen und zeichnen. Unsere Arbeiter und Angestellten er­ warten schon Ihren Besuch.5. v. v. Sagen Sie uns bitte alle Ihre Wünsche ! Meine Sekretärin ist über alles informiert und kann Ihnen helfen. Dadurch können wir die Planzahlen erfüllen.4. „es ist Zeit". Sie können im Raum neben meinem Arbeitszimmer6' arbeiten. Explicaţii.3. sind das Ihre Gäste aus Rumänien ? Bitte kommen Sie auch in mein Labor! Meine Mitar-. In unserem Werk arbeiten 2 950 Angestellte und Arbeiter ." „Kommen Sie. wir müssen jetzt gehen".2.

(e)s. -ses. -n ggben (i) das Jahr. -se die Delegation. die Produktion. încă de pe acum vizita aş vrea. Vocabular unser. -e. -e möchte. ich möchte Ihnen zunächst einige die Angabe. înainte de toate cîţiva. ale noastre produsul delegaţia România a vizita a saluta oaspetele doamna domnul a face (plăcere) mie deosebit plăcerea salariatul a aştepta deja. B. Jeder hat seinen Tisch mit Apparaten und arbeitet an seiner Analyse. a unei con strucţii) producţia a trebui. a fi obligat . cîteva.pl.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. unii indicaţia a da anul a trebui a fi valoarea cam. circa marca a putea extinderea (unui complex. -en (das) Rumänien besuchen begrüßen der Gast.e die Dame. der Angestellte.können der Ausbau. a noastră. pl. -n.das Erzeugnis. aproximativ. -es. . -(e) s. -(e)s. -en müssen al nostru. -en bereiten mjr besonder das Vergnügen. -n der Herr. f. -e sollen sein der Wert. -(e)s. UNSERE ERZEUGNISSE 171 Im Labor sehen die Gäste alle Laboranten und Laborantinnen an ih­ ren Arbeitsplätzen. -n erwarten schon der Besuch. 1:. ai noştri. aş dori dumneavoastră în primul rînd. -s. -e etwa die Mark.

-s Mitarbeiter.Wunsch. a vedea ceasul.0.0. spaţiul biroul. -e.e jeder. -n dürfen Raum. = Vă aşteptăm în uzina noastră. . Exemple: Wir erwarten Sie in unserem Werk.1. = Spuneţi-ne dorinţele dv. -en erfüllen Kollege. Explicaţii şi exerciţii 10. Exerciţiul 213.e informiert wieder danken erfreut besichtigen Uhr. -s. prin urmare a moderniza a vrea încă a clădi. -(e)s. Completaţi cu iniţiale mari sau mici ! Hier ist Kollege Schulze.172 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Pronumele de politeţe (personale şi posesive) se scriu cu literă mare. iar. -es. -en Labor. cabinetul dorinţa informat din nou. = Aş vrea să vă dau unele date. r möchte ie durch das Werk führen. -n. UNSERE ERZEUGNISSE die der der das der die das der der daher modernisieren wollen noch bauen automatisieren dadurch Planzahl. Sagen Sie uns Ihre Wünsche. ceasornicul laboratorul (prescurtat) colaboratorul a face cunoştinţă locul de muncă fiecare. eine Sekretärin ist über alles informiert. . aşadar. ie können hre Zeichnungen und Skiz- . Ich möchte Ihnen einige Daten geben. Dort können ie arbeiten. -s kennenlernen Arbeitsplatz. -es de aceea. -s. Pronunţare şi ortografie 10. -es. Er zeigt hnen auch hren Arbeitsraum. a construi a automatiza prin aceasta cifra de plan a îndeplini colegul a avea voie încăperea. -e Arbeitszimmer. iarăşi a mulţumi bucuros a vizita. C.

ale noastre voştri. în limba germană se folo­ seşte pronumele posesiv. a ei al säu (ei). sollen. bitten.. a dv. Pentru a indica relaţia de apartenenţă între o persoană şi un obiect sau între două persoane. Pronumele posesive sînt: Singular Pronumele personal masculin feminin neutru Plural masculin feminin neutru ich du er sie es wir ihr sie Sie mein meine mein dein deine dein sein seine sein ihr ihre ihr sein seine sein unser unsere unser euer eure euer ihr ihre ihr Ihr Ihre Ihr = = = = = = = = = al meu. Angestellte. UNSERE ERZEUGNISSE 175 zen im Stahlschrank lassen. ale lor dv.. Exersaţi pronunţarea corectă a consoanei [j] la începutul cuvintelor 1 das Jahr •— jetzt — ja — jeder — jede — jedes. ale mele tăi. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten ie und wollen —hnen hre Arbeits­ plätze zeigen. a mea al tău. a lor al dv. ale dv. können. ale ei săi (ei).1. obiecte sau noţiuni. meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre = ai = ai = ai = ai — ai = ai = ai = ai = ai mei. ale sale ei. Exerciţiul 216. ie ie wieder.asa(ei) al nostru. müssen. . ale sale (ei) noştri. Pronumele posesiv 10. a voastră al lor. Herr.1. Exerciţiul 218. ale voastre lor. Exersaţi pronunţarea corectă a diftongului [00] din urmă­ toarele cuvinte! Erzeugnis -— beläuft — Flugzeugindustrie — erzeugen — heute — Neukonstruktion •— Werkzeug — neun. a noastră al vostru. dort finden. Exerciţiul 214. Exersaţi pronunţarea şi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte ! der Kollege [ko'le:g3] der Angestellte [-"ang^tsh^] die Delegation [deleg«'tsîo:n] der Mitarbeiter [''rait'arboetsr] die Produktion [produk'tsîo:n] die Planzahl ['pl«:ntsa:l] das Labor [la'bo:r]. corespunzător fiecărei persoane la singular şi la plu­ ral. ale tale săi. wollen. erfüllen. a t a al său. Exerciţiul 217. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu „h" ortografic! Planzahl — Uhr •— Jahr •— erhöhen. alle. 10.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. a sa al ei. Exerciţiul 215.1. Copiaţi şi reţineţi scrierea cuvintelor cu consoană dublă ! Kollege.

La plural.174 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Exemple: unser Gast = oaspetele nostru meine Dame = doamna mea sein Arbeitszimmer = cabinetul său de lucru Ihre Kollegen = colegii dv. .1.1. pronumele posesiv are aceeaşi influenţă ca şi articolul nehotărît. Toate numele posesive se declină la fel ca şi articolul nehotărît. Asupra adjectivului atributiv care urmează. seine fertige Skizze A seinen großen Wert N G D A seine seiner seinen seine x großen großen großen großen Werte Werte Werten Werte Plural seine fertigen seiner fertigen seinen fertigen seine fertigen Skizzen Skizzen Skizzen Skizzen seine seiner seinen seine kurzen kurzen kurzen kurzen Lineale Lineale Linealen Lineale. pronumele posesiv are aceleaşi desi­ nenţe ca şi articolul hotărît sau pronumele demonstrative.2. UNSERE ERZEUGNISSE 10. 1 ) Exemplu de declinare: Singular N sein großer Wert seine fertige Skizze sein kurzes Lineal G seines großen Wertes seiner fertigen Skizze seines kurzen Lineals D seinem großen Wert seiner fertigen Skizze seinem kurzen Lineal sein kurzes Lineal. nu au desinenţe cazuale la nominativ singular masculin şi neutru şi la acuzativ singular neutru. 9. Spre deosebire de limba română.4. pct. Ca şi acesta.1. ) v.3. lecţia a 9-a. pronumele posesiv stă înaintea substantivului înlocuind articolul.1. Exemplu de declinare: Singular masculin feminin neutru Hammer N mein meine Feile mein Mikrometer G meines Hammers meiner Feile meines Mikrometers D meinem Hammer meiner Feile • meinem Mikrometer A meinen Hammer mein Mikrometer meine Feile Plural meine Feilen N meine Hämmer meine Mikrometer G meiner Hämmer meiner Feilen meiner Mikrometer D meinen Hämmern meinen Feilen meinen Mikrometern A meine Hämmer meine Feilen meine Mikrometer 10. Pronumele posesiv precede adjectivul atributiv: Exemple : mein großer Wunsch = dorinţa mea cea mare unsere chemische Industrie = industria noastră chimică dein helles Labor = laboratorul tău luminos 10.

Kollegen).) nehmen einen Schraubenschlüssel. . . d. . f.) erzeugen Zahnräder.. . Ausbau. e. b . Sie (pron. Exerciţiul 222. Gäste. . f.. . Ingenieur.. Führen Sie (mein Gast) durch (unser Maschinenhalle). e. . Uns Direktor sagt zu unser Gästen. Auf unser Maschinen... Wir stehen in unser Halle.. Wir arbeiten für uns Werk.. Anzahl.. . (Sein Arbeitszimmer) liegt neben (eur Konstruktionsbüro).. Ihr seht hier eine Werkstatt... c. Mit eur Arbeitern. Die Zeichnerin bringt (ihr Skizzen) in (unser Büro). d... . ... Gast. Er hat eine Nummer. Wert. Zeigen Sie (unser Delegation) die Erzeugnisse (Ihr Werk ). . g. Meister. Erzeugnisse. . Exprimaţi cu ajutorul pronumelui posesiv cui îi aparţin lucrurile amintite în propoziţiile stimul! Model: Wir haben einen Elektromotor. Exerciţiul 221. Werk. d. b ... Găsiţi un pronume posesiv potrivit pentru următoarele substantive ! . b. . UNSERE ERZEUGNISSE 175 a... Das ist unser Elektromotor.. Wir geben (Ihr Gast—) Daten über (unser Produktion).. ... a III-a pi. Completaţi cu desinenţele pronumele posesive ! a.. Du hast zwei Feilen.. Halle.. WTir haben einen Elektromotor.. c. Direktor. Sie (pers. a. . .LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Angestellter.. e. Exerciţiul 223.. Declinaţi la singular şi la plural următoarele sintagme ! mein Gast meine Uhr mein Labor dein Kollege deine Gruppe dein Arbeitszimmer sein Mitarbeiter seine Tabelle sein Volumen ihr Wunsch ihre Farbe ihr Zeichenbrett unser Raum unsere Industrie unser Erzeugnis euer Arbeitsplatz eure Leistung euer Meßgerät Ihr Transformator Ihre Legierung Ihr Tachometer Exerciţiul 220. d. . g. Techniker. f.. Uhr. g. Daten. polit. . Wunsch. c. Produktion.. Maschinen.. Wir gehen von mein Werkstätte zu eur Labor. Exerciţiul 219.. Ich habe eine Frage. Dort kommt (dein Mitarbeiter) mit (sein . f. e.. b... c. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a. Geben Sie (Ihr Rechnung) (mein Sekretärin).

d. Completaţi cu pronumele personal potrivit la cazul dativ ! a. Răspundeţi cu pronumele personale din paranteză la cazul dativ! a.. f. ei) Plural Pers. vă) (lor. îmi) (ţie. III Pron.. vă) 10. îi. Ich danke . Exemple: Es ist Zeit = E timpul. Pronumele personal poate fi declinat la toate cazurile. ne) (vouă.. Hat er Hast du Habt ihr Hat sie Exerciţiul 225. Wem schickt ihr die Skizze? (ihr). îţi) (lui. Er dankt .. fem. b. Forma „es" a pronumelui personal este adesea folosit ca subiect impersonal sau formal. meinen. Es freut mich. sing) hilft ihm. îi) (lui. . Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein = în anul 1976 urmează să fie 3 800. Formele cazului dativ sînt: Singular Pers. Wem liefern wir die Apparate ? (sie pl. . Pronumele personal (Completare) 10. II Pers.. Sie (fem. Sie in unserem Werk zu begrüßen. Wem bringen Sie die Kopie? (er). Exerciţiul 224. Wem danken die Gäste? (wir). Wem sagen Sie das ? (Sie) .2.. polit.1. I ihr sie Sie wir euch ihnen Ihnen uns (vouă.2. Er hilft mir. îi) (ei... f. în aceste cazuri nu se traduce.2.. Pers. . e..) helfen mir. .. le) (dv. sing. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe . II Pers. d. UNSERE ERZEUGNISSE 10. Sie (pron. III Nominativ ich du er sie es mir Dativ dir ihm ihr ihm (mie. = Mă bu­ cură să vă salut în uzina noastră. c.2. b. polit.) .. Du hilfst uns. Ich danke . I Pers. c... Wem gibt der Ingenieur die Zeichnung ? (sie. Ihr helft uns. Wir danken . Wem schreibt die Sekretärin die Rechnung? (du). Wir danken .176 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. g.) e.

Von wem hast du die Skizze ? (sie. Aceste verbe modale au o conjugare neregulată la prezentul indw cativ.3. wollen (a vrea) 10.). folosim verbe modale. Wem antwortet der Genosse? (ich). 10. UNSERE ERZEUGNISSE 177 ]• k.3. De la un al şaselea verb modal „mögen" se folosesc mai frecvent formele de conjunctiv I I : 2 ' ich möchte (aş dori) wir möchten (am dori) ihr möchtet (aţi dori) du möchtest (ai dori) sie möchten (ar dori) er sie \ möchte (ar dori) Sie möchten (aţi dori). Mit wem besprechen Sie die Zeichnung ? (Sie). "3 J3 C M können könnt können können müssen müßt müssen müssen wollen wollt wollen wollen dürfen dürft dürfen dürfen sollen sollt sollen sollen 10.). lecţia a 23-a.5.3. fem. Mit wem arbeitet er hier? (wir). Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. > > v. Verbe modale 10. es s * v.3.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.3.a.1. Pentru a specifica sensul de obligativitate. Mit wem kommen sie in die Werkstätte ? (ich). a Sin ich du er 1 sie > es J wir ihr sie Sie kann kannst kann muß mußt muß will willst will darf darfst darf soll sollst soll 3. intenţie s. posibilitate. Von wem bringen Sie das Papier? (sie. Cele mai uzuale verbe modale ale limbii germane sînt: können (a putea) dürfen (a avea permisiunea) müssen (a fi obligat) sollen (a trebui) 1) . Mit wem geht ihr zum Direktor? (Sie). il/103 . punctul 10.2.3. punctul 23.3. 1. m o. pl. în legătură cu o acţiune verbală. sg. Mit wem montiert er die Maschine ? (ich). Wem gehört das Bandmaß? (er).

Verbele modale au o influenţă hotărîtoare asupra construcţiei propoziţiilor în limba germană. Exemple: Ich muß antworten. verbul modal „sollen" mai are di­ ferite alte sensuri.—Astăzi putem să corectăm greşeala în desen.178 LEHRSTOCK 10: DAS WERK.5. Sensul verbelor modale „müssen" şi „sollen" se confundă uneori datorită faptului că ambele pot fi traduse în limba română prin „a trebui". Trebuie (sîntem obligaţi) să îndeplinim cifrele de plan. Heute können wir den Fehler in der Zeichnung korrigieren. . Exemple: Wollen Sie noch eine Halle bauen ? Wo wollen Sie die Halle bauen ? Dürfen wir uns eine Skizze machen ? Wer kann uns die Skizze machen ? 10. — Ar dori să vină la noi. •— Trebuie să-i răspund azi. urmează) să fie 3 800. „sollen" — exprimă o recomandare fără obligativitate: Exemplu: Sie sollen uns Ihre Wünsche sagen. muß ihm antworten. — Trebuie să-i răspund. — Astăzi putem corecta. (Dar nu sînteţi obligat).3. Ich muß ihm heute antworten. Heute können wir korrigieren. Er möchte zu uns ins Werk kommen. chiar constrîngere. Wir sollen die Breite der Halle bestimmen. — în anul 1976 se prevede (este vorba. ca de exemplu: prevedere: Im Jahre 1976 sollen es 3 800 sein. UNSERE ERZEUGNISSE 10.4. Verbul „sollen" se traduce cel mai bine prin conjunctivul singur. Totuşi au un sens foarte diferit: „müssen" — exprimă obligativitate certă.—Ar dori să vină la noi în uzină. presupunere incertă: Wo ist der Meister ? Er soll beim Direktor sein ! Unde este maistrul ? Se zice că ar fi la director. Er möchte zu uns kommen.—Astăzi putem să corectăm greşeala. — Trebuie să răspund. — Să vină. în afară de sensul de „recomandare". Ich. şi anume: Verbul al cărui sens îl specifică (al doilea verb din propoziţie) stă tot­ deauna la infinitiv (în limba română de obicei la subjonctiv) şi la sfîrşitul propoziţiei. Heute können wir den Fehler korrigieren. Şi în propoziţiile interogative.3. al doilea verb stă la infinitiv şi la sfîrşit. — Să determinăm lăţimea halei. fără verb modal: Exemple: Er soll kommen. Exemplu: Wir müssen die Planzahlen erfüllen. Să ne spuneţi dorinţele dv.

die Gäste aus Rumänien begrüßen.. Ihnen die Maschinen zeigen. die Maschinen montieren. f.. d.... (au voie). die Bolzen nicht bohren. die Zeichnung dem Meister geben. h.. f. Traduceţi în limba germană ! a.. Exerciţiul 229. UNSERE ERZEUGNISSE 179 Exerciţiul 226. Er möchte unser Werk besichtigen. den Apparat konstruieren.. Wir . Ich . c.Aş dori să vizitez uzina dv. c Der Monteur .. Die Gäste .. d.. Exerciţiul 228. die Zeichnung machen.. Er . Ihr . (poate). h. Die Arbeiter . die Maschinenteile montieren. in der Halle arbeiten. Wir . können. i. g. Sie . Sie können die Größe unseres Werkes ersehen... e. g. Er . Wir wollen im Labor arbeiten. Ich muß in meine Werkstatt gehen.. Sie . Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan ? e.. b... 125 Büchsen drehen.. die Produktion automatisieren... (trebuie). b. b.. die Planzahl erfüllen. die Maschinenteile messen.. Du . Der Zeichner . sollen. (pot).. die Kopie dem Meister geben. Er . nicht funktionieren.. den Apparat kontrollieren. Der Apparat .. Die Produktion soll über 100 Millionen betragen. im Labor arbeiten. Du . in die Werkstatt gehen. Wir dürfen die Werkstätten besuchen. Sie können die Planzahlen erfüllen.. f. e. Completaţi propoziţiile cu verbul potrivit! Traduceţi-le! a. Traduceţi în limba română! a. Ihnen alles zeigen. Wir . wollen. Producţia urmează să se ridice în anul 1975 la peste 200 milioane. dürfen.. d.. b. Trebuie să dai desenul colaboratorului d-tale. müssen. e. (poate).. c. (urmează să). (vrem).. Wir wollen die Apparate sehen.. das Labor besuchen... Aveţi voie să vizitaţi uzina noastră. Vrem să mai construim trei hale. c. Ihr .. Wir . Pot să vă arăt totul. g. Die Arbeiterin . Ich .. er im Laboratorium besichtigen ? Wir ..... Was . Exerciţiul 227. Sie soll die Zeichnung machen.. die Analysen sehen. die Zeichnung machen. Puneţi verbul la persoana potrivită! a...LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. ... d. (se zice că)..

el trebuie să stea în limba germană la infinitivul precedat de prepoziţia „zu". Dacă de infinitivul cu „zu" mai depind alte părţi sintactice. Avem destul (genügend) spaţiu de a construi maşini mari. a. Pronume indefinite 10. Exerciţiul 230.2. toate). „alles. b. Traduceţi în limba germană ! Puneţi virgulă în locul liniilor ! de a vă vedea. hier zu arbeiten.1. de a discuta acum cifrele de plan ? d. a automatiza producţia. 10.1. după substantivul sau adjectivul pe care îl lămureşte se pune virgulă. = Plăcerea de a vă saluta. de a construi încă o hală. de a moderniza atelierele. 10. jedes" (fiecare).4. multă. viele" (mult. = Dorinţa de a munci. a produce maşini bune.180 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. Exemple: Das Vergnügen. UNSERE ERZEUGNISSE h. Vreau să cunosc munca dv. jede. Infinitivul prepoziţional stă totdeauna la sfîrşitul propoziţiei. Este important a deosebi exact culorile de revenire. multe) sînt pronume indefinite. Trebuie să vedem laboranţii la locul lor de muncă. = Sîntem bucuroşi că putem veni.4. Am dorinţa de a saluta oaspeţii. 10. Dacă un verb lămureşte mai îndeaproape sensul unui substantiv sau adjectiv. = Dorinţa de a munci aci. Cuvintele „jeder. Sie zu begrüßen. Der Wunsch. mulţi.5. precum şi „man".5. c. Wir sind erfreut. de a-i cunoaşte. sau „viel. „einige" (unii). toţi. Este just (richtig) de a vizita acum uzina ? de a schimba acum tabela ? e. Aţi dori să salutaţi musafirii? Se zice că aceste doamne şi aceşti domni vin din România. j. k. i. Infinitivul prepoziţional 10. alle" (tot. kommen zu können. de a fi colaboratorul dv. de a cunoaşte muncitorii şi tehnicienii din uzina dv. Astfel: . cu sisteme de declinare foarte diferite.4. îmi face plăcere de a fi oaspetele dv. Exemplu: Der Wunsch zu arbeiten.

fie înaintea unui substantiv. unele). h. Are la toate cazurile desinenţele articolului hotărît.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK. dar numai la singular. Desinenţele sînt cele ale articolului hotărît. c All unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Exerciţiul 231. jede. se declină numai la plural cu desinenţele artico­ lului hotărît. UNSERE ERZEUGNISSE 181 „man" — (intraductibil1') este invariabil (Nominativ singular) „einige" — (unii. Spre comparaţie: N G D A die der den die Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen einige einiger einigen einige Kollegen Kollegen Kollegen Kollegen (unii colegi) (a unor colegi) (unor colegi) (pe unii colegi). In einig Jahren soll die Produktion auf viel Millionen steigen. Es ist der Wunsch einig Mitarbeiter. b. all Hallen zu besichtigen. . v. pronumele de mai sus pot fi folosite fie singure.6. punctul 5. In jed Werkstätte arbeiten viel. Jed soll all kennenlernen und viel— können. e. în afară de „man". Arbeiter. d. . Aus einig Zahlen können Sie all ersehen. Besprechen Sie all Zeichnungen mit jed Meister. Haben Sie viel Wünsche ? Sagen Sie uns all— ! f. Completaţi desinenţele pronumelor indefinite ! a. „viei" are forme cu şi fără desinenţă la nominativul şi acuzativul singular: N G D A alles alles aliem alles alle aller allen alle viel(es) vieles vielem viel(es) viele vieler vielen viele. g. „alles" (tot) şi „viel" (mult) se folosesc mai ales la forma neutră singular şi la plural. „jeder". lecţia a 5-a. N G D A M jeder Arbeiter jedes (sau jeden) Arbeiters jedem Arbeiter jeden Arbeiter F jede Zahl jeder Zahl jeder Zahl jede Zahl N jedes Jahr jedes (sau jeden) Jahres jedem Jahr jedes Jahr. jedes" (fiecare) are forme pentru cele trei genuri.

Wir können . Geben Sie .. . besuchen.. Substantive compuse (Continuare) 10. d. Wir automatisieren ... ? i... sollen..) sau (N. das Jahr 1 ' + die Zahl d. D. ? h.. besichtigen.. dacă aţi tradus corect! 1.182 LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.. Formulaţi cuvinte compuse din următoarele elemente! Traduceţi-le şi verificaţi la cheia exerciţiilor.. .. begrüßen. D) 3 (N. .. Bauen Sie . Exerciţiul 233. Wer begrüßt . Er dankt .. UNSERE ERZEUGNISSE 10. f. Ich möchte . die Arbeit + der Platz a. kennenlernen. — j . müssen.. können.7. bauen.6. modernisieren dürfen. Die Gäste besichtigen .. der Motor 2) + die Drehzahl ') Cu -es de legătură: die Jahreszahl ') Cu -en de legătură: die Motorendrehzahl. Completaţi fragmentele de propoziţii cu părţile sintactice care mai lipsesc pentru saturarea valenţei ! Model: Bauen Sie einen Transformator? a. Cu -n de legătură a. A) 2 (N. . La numeroase substantive compuse. b. inf) 2 (N. die Gruppe + der Leiter c. Exemple: die Arbeit + das Zimmer = das Arbeitszimmer. . Ihr erfüllt .. c.. die Farbe + die Skala b. A) 2 (N.. erfüllen. CM -s de legătură 2.. e. die Delegation + der Leiter b. . ich möchte danken geben sein Exerciţiul 232.. die Produktion + die Menge c. die Tabelle + der Kopf d. wollen. k.7.. Wollen Sie . die Maschine + der Teil = der Maschinenteil. adj. g.1. 10. .N) automatisieren. cele două elemente compo­ nente sînt legate printr-un -s sau -n de legătură.. Valenţa verbelor Verbele din lecţia de faţă au următoarele valenţe: Indicele Verbe 2 (N. . Das ist .

Was sehen Sie im Labor ? v. . die Schulung + der Kurs ) . g. Was kann man aus diesen Zahlen ersehen ? k.. Die Delegation besichtigt .. Der Monteur braucht . Wer begrüßt die Gäste ? c. die Rechnung + die Größe k. die Spannung + der Messer i. Besichtigen die Gäste auch ein Labor ? Welches ? u. Wie viele sollen es im Jahr 1976 sein? g. die Halle + das Fenster g.. (ein modernes Labor). .. Diese Teile sind aus . die Umdrehung + die Zahl g. Er verarbeitet . Was wollen sie modernisieren ? m. die Länge + das Maß f. h. die Festigkeit + der Wert h. Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. die Fabrikation + der Fehler m. Wer erwartet den Besuch der Delegation ? d. (die fleißige Arbeiterin). die Arbeit + die Gruppe e. Wir arbeiten in . die Konstruktion + das Büro n. Wie hoch soll die Produktion im Jahre 1976 sein? ) . Was erzeugt das Werk ? h.. Exerciţiul 235 (sinteză)... (ein großer Arbeitsraum). die Leistung + der Faktor f.. die Decke + die Lampe i. e. Wer dankt dem Direktor ? Was sagt er ? t.. Wer führt die Gäste durch das Werk ? o. Exerciţiul 234.. f. die Skizze + das Papier j . Korrigieren Sie bitte . Was hat jeder Laborant im Labor ? . (jede falsche Zeichnung). (viele schwere Metalle). die Schraube + die Lehre m.LEHRSTÜCK 10: DAS WERK.. die Maschine + die Halle 1. (ein guter Meister). UNSERE ERZEUGNISSE 183 e. die Oberfläche + der Druck h.. die Büchse + der Durchmesser. Dürfen die Gäste Skizzen machen ? p. Wo können die Gäste arbeiten ? r. die Schwingung + die Zahl 1. (ein langer Stift).. Wer besucht das Werk ? b. Was plant die Werkleitung jetzt ? 1. c.... die Nummer + die Tafel k.. . Die Lehrlinge arbeiten mit . Die Delegation geht zu . b. d. Wie groß ist die Belegschaft dieses Werkes ? f... Wer will den Gästen helfen ? s. Wieviel beträgt der Wert der Erzeugnisse ? i.Was wollen sie automatisieren? n. die Analyse + der Fehler n. Completaţi fragmentele de propoziţii cu sintagmele indi­ cate ! Fiţi atenţi la desinenţele adjectivelor ! a. (der legierte Stahl).. Was möchte der Direktor den Gästen zuerst geben ? e..

Berger zählt dann die wichtigsten Verfahren auf. *) v. punctul 11. Rotguß. punctul 11. Wir stellen damit Teile guter." Ing. Berger erklärt: „Unsere Gießerei ist 3 400 m 2 groß. Kollege Berger?" Berger: „Diese Teile formen wir mit sog. (unter anderem) höchste Präzision und geringste Nacharbeit. punctul 11. wir gießen sie nach dem Femgießverfahren.4.Lehrstück Nummer 11 DIE GIESSEREI A. Explicaţii. punctele 11.1 şi 11. besserer und auch bester Qualität her. Zuerst führt er sie in die Gießerei. Text Ingenieur Schneider zeigt den Gästen aus Rumänien das Werk. Explicaţii. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. Temperguß. Ingenieur Berger. welche Verfahren wenden Sie beim Schmelzen der Metalle an ? Worin schmelzen Sie z. Sie ist eine wichtige Abteilung unseres Werkes. wollen Sie unsere Gußputzerei ansehen?" * v. Wir erzielen damit auch die wichtigsten Vorteile. Explicaţii. Sie ist um 40% größer2) als vor vier Jahren.3. die Leichtmetalle ?" Ing. Auch verbessern wir dadurch das Gefüge der Gußteile.a. Wir wollen aber das Programm ausbauen.B.B. Explicaţii. (sogenannten).3 t Kapazität.2. verlorenen Modellen. Dadurch können wir die kleineren. x) Ing. Kollege Munteanu. u. aber es ist doch eines der modernsten Verfahren. Kollege Munteanu. Dort stellt er sie dem Leiter der Gießerei. Allerdings ist die Produktivität dieses Verfahrens weniger gut. (beziehungsweise) in Induktionsöfen von 6. > > v. Genosse Munteanu fragt: „Kollege Berger. Wir wenden es schon seit längerer Zeit an.6. 3 Explicaţii. bzw. vor." Munteanu: „Womit formen Sie diese Teile. Munteanu fragt: „Woraus3' besteht Ihr Fabrikationsprogramm?" Ing. Berger: „Wir gießen Teile aus Grauguß." Ing. . Berger: „Die Leichtmetalle schmelzen wir in Niederfrequenz-Tiegel­ öfen bzw. punctul 11.2. > * v. 4) (zum Beispiel) Silumin." Berger: „Sie haben recht. 5 ) v.5)" Munteanu: „Wir führen dieses Verfahren auch in unsere Fabrikation ein. NEMetallen und Gußlegierungen wie z.

-güsse fonta maleabilă der Temperguß. Kollege Munteanu. superi. Wir erzielen dadurch eine sehr glatte Oberfläche". -(e)s. (citeşte: zum Beispiel)x) siluminiul das Silumin. -gusses. -en din ce woraus a consta/a se compune din bestehen programul de fabricaţie das Fabrikationsprogramm. -gusses.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 185 Munteanu: „Ja. . Ing. comp. a înşira aufzählen wichtigsten. -gusses." Die Gruppe tritt in die Werkstatt ein. de la „wichtig" cel mai important 11 v. -e a lărgi. pl. de la groß secţia. -en mai întîi. însă aber programul das Programm.B. -(e). Berger: „Zum Putzen der Tempergußteile. a mări ausbauen a enumera. cu 40% um." Genosse Antonescu fragt: „Wozu verwenden Sie den härteren Stahl­ schrot?" Ing. Georgescu kommst du auch mit ?" Georgescu: „Ja. -s. Kollege Berger. -güsse bronzul. despărţirea die Abteilung. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de faţă." B. a pune în faţă vorstellen a explica erklären aici: cu. Ing. Vocabular turnătoria die Gießerei. Wir wollen nun das Labor besichtigen. womit putzen Sie die Gußrohlinge aus der Sandgießerei ?" Berger: „Wir putzen nur noch mit Schleuderstrahlmaschinen und ver­ wenden härteren Stahlschrot. gerne. natürlich komme ich auch mit. um 40% mai mare größer. sectorul. Munteanu: „Besten Dank. s. Munteanu fragt den Kollegen Berger: „Kollege Berger. Aber ich möchte mit Ihnen gerne noch weiter über das Strahlverfahren sprechen. f. tombacul der Rotguß. Kollege Berger." Berger: „Recht gerne. oft aber auch weniger harten. în primul rînd zuerst a prezenta. dar. -e a turna gießen fonta (cenuşie) lucrată der Grauguß. -güsse aliajul de turnătorie die Gußlegierung. -en aici: ca wie de exemplu z.

puţin. -s. -e între altele u. (citeşte: unter anderem) 1 ' cel mai înalt höchste. -(e)s. -en capacitatea a produce. a modela formen aşa-numit. şi lista cuvintelor prescurtate din partea a IV-a a manualului de fată. aşa-zis SQg. welches anwenden das Schmelzen.186 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das Verfahren. -(e). mai mic kleiner. de la welcher. superi. -en geringste. -en cu ce womit a forma. -s. neînsemnat gering prelucrarea suplimentară Nacharbeit. de la „gut" calitatea Qualität. -e procedeul de turnare de precizie Feingießverfahren. -(e)s. -s. f.pl. comp. într-adevăr. worjn schmelzen (i) der Niederfrequenz-Tiegelofen. f. de la „hoch" precizia Präzision. -e piesa turnată a introduce. -s. de la „fein" cel mai fin leichtesten (superi.a. cel mai mic mic. ') v. ce-i drept. der die procedeul die das das der der die die das die care. superi. -en a îmbunătăţi. (citeşte: sogenannte (n)) x) pierdut verloren modelul Modell. de la „klein" mic klein feinsten. a fabrica herstellen cu aceasta. superi. negreşit allerdings productivitatea Produktivität. welche. pl. a corecta verbessern structura Gefüge. pl. (citeşte: beziehungsweise) 1) respectiv Induktionsofen. a importa einführen a obţine. -s. comp. de la „leicht") cel mai uşor Gußteil. cuptorul de inducţie Kapazität. unde a se topi cuptorul de topit cu creuzet de joasă tensiune bzw. a realiza erzielen avantajul Vorteil. a folosi topirea în ce. prin aceasta damit mai bine besser. superi. -s. ce a aplica. de la „gut" cel mai bun besten. de la „gering" cel mai puţin. . welche.

cu plăcere a veni cu cineva natural. superi. Sie haben recht doch modernsten. -s. dur alicea de oţel des. -s. -e glatt Dank. aveţi dreptate totuşi. Explicaţii şi exerciţii 11. de doi ani mai lungi. de la „hart" hart (das) Stahlschrot. cu toate acestea cel mai modern d e . comp. aici: mai îndelungat curăţătoria de piese turnate a se uita. a privi bucuros. -(e)s. nun weiter über Strafverfahren. -es f. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 236. -en ansehen (ie) gerne mitkommen natürlich eintreten (i) putzen Gußrohling. -en nur noch Schleuderstrahlmaschine. seit zwei Jahren länger. -n härter.pl.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 187 die der die die der das der der das recht. Tempergußteil. fireşte a intra a curăţa piesa turnată turnătoria cu forme de nisip de acum numai maşina de sablat cu jet de alice mai tare. sigur. de la „lang" Gußputzerei. -e Sandgießerei.0. mai dur tare. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte! der Niederfrequenz-Tiegelofen die Abteilung die Gießerei das Fabrikatiqnsprogramm das Feingießverfahren die Präzision der Induktionsofen die Nacharbeit das Labor . comp. f. adesea pentru ce curăţirea piesa turnată din fontă maleabilă neted mulţumirea acum mai departe aici: despre procedeul (de curăţire) prin jet a vorbi aici: (cu) multă (plăcere). (e)s. C. deseori.pl. de la „modern" sejt. -e oft wofür Putzen. -s sprechen (i) recht (gerne) aici: dreptate.

0. am richtigsten. b) wichtiges ['vlctlggs]. geringes. a executa stellen = a pune (în po. 11. Kollegen. Verfahren. Teilen. Exemple: arbeiten = a lucra.1. fertiges. se pro­ nunţă [-Ig-] cînd se află înaintea unei desinenţe care începe cu o vocală. Sufixul -ig. dunkel. Vocala e neaccentuat [a] în sufixe şi desinenţe ca -er (Leiter. besten. Lager. Kapazität. vorstellen. Exerciţiul 237. länger. Kabel. în limbajul tehnic german se folosesc numeroase verbe com­ puse. Arbeiter. Tafel. Exemplu: am wichtigsten [am 'vlcticstan] La fel: das flüssigste. schmelzen. größer. wichtigsten. Jahren. se pronunţă [-Ic]. La fel: flüssiges. richtiges. Gästen. d) Kurbel ['kUrbal]. länger. înaintea unei desinenţe care începe cu o consoană. numit „particulă". kleineren. Schlüssel. al căror cuvînt determinativ. care la sfîrşit de cuvînt se pronunţă [Te]. iar în desinenţe ca -en (gießen.0. Zylinder. -es (des Werkes.188 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI das die die der die Strahlverfahren Schleuderstrahlmaschine Gußputzerei Gußrohling Sandgießerei woraus womit wofür damit sau damit dadurch sau dadurch dafür sau dafür. zählen. Verfahren) sau -el (Tiegel.1. das farbigste. erzielen. aufzählen. Oberfläche. erklären. anwenden. erklären. modifică conside­ rabil sensul verbului compus în comparaţie cu verbul simplu (cuvîntul de bază). Exerciţiul 238. Präzision. langes. eintreten. 11. am wenigsten. Meißel. [s] Gäste. größer). richtiger. des Raumes. feinsten.1. flüssiger. Qualität. breiter. kleines. Hebel) în vorbirea curentă se poate chiar suprima.vorstellen = a prezenta ziţia verticală) . Nickel. höher. 11. sprechen. Verbe separ abile 11. Meister. des Stahlschrotes. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei ä lung [e:] şi ä scurt [«]/ ' [e:] Rumänien. Exemplu: wichtiges ['vlctlgas]. des Gußteiles. Feder. des Jahres.1.2. fertiger. härter. wichtiges) se pronunţă foarte slab. c) gießen ['giisan]. des Gastes. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalei „e" neaccentuată! Suprimaţi vocala la punctele c) şi d) ! a) Nummer ['nUnwr]. a munci ausarbeiten = a finisa führen = a conduce durchführen = a efectua.

aufstellen. Dintre cele mai frecvente particule fac parte: ab: abstellen = a închide. um" s. a opri. şi se aşază la sfîrşitul propoziţiei.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 189 Cuvintele determinative (particule) ale verbelor compuse sînt mai ales prepoziţii. Particulele accentuate ale verbelor compuse se separă în timpul conjugării de verbul propriu-zis. dar pot fi şi neaccentuate. durchlaufen — a parcurge. über. abschleifen = a netezi (prin şle­ fuire) a fixa. 1) Exemple: unterteilen = a subîmparţi. zudrehen. a monta anwenden an: anbringen = a aplica auf: aufstellen = a enumera = a amplasa (o aufzählen maşină) aus: ausarbeiten __ a elabora. a ausbauen _ = a lărgi finisa bei: beistehen beilegen = a anexa = a asista durch: durchdrücken = a străpunge durchführen = a efectua. durchführen. unter. . Du stellst den Apparat ab. Sie stellen die Belegschaft vor. * Particulele „durch. Ihr stellt die Genossen vor. Exemplu: Ich stelle den Strom ab. a unterscheiden = a deosebi.2. unterstellen = a pune dedesubt a pieri vorgehen = a proceda vor: vorstellen = a prezenta zudrehen zu* zulassen a admite = a închide prin învîrtire (un robinet) 11.1. un tersuchen = a cerceta. Verbele compuse cu particule accentuate şi separabile se numesc verbe separabile. Wir stellen die Gäste vor. a execut prin presare = a opri einstellen ein: einführen a introduce her: herkommen = a produce = a veni încoace herstellen hin: hingehen a merge acolo hinbringen = a aduce acolo mitkommen = a însoţi mit: mitarbeiten a colabora über: übergehen a trece la ceva überhitzen = a supraîncălzi = sau cineva um: umarbeiten umformen = a transforma = a modifica unter: untergehen = a se scufunda. dar şi adverbe sau alte părţi de vorbire. sînt de multe ori neaccentuate (şi deci insepa­ > rabile). ca în toate exem­ plele de mai sus: Exemple: ausarbeiten. Er stellt die Maschine ab.a. Particulele verbelor compuse pot fi accentuate.

c. ein neues Verfahren anwenden. die Werkstatt ausbauen.aufausemherumvor- . simplu sau derivat cu prefix. Ihr unterscheidet. Du unterscheidest. Exemple: Ich unterscheide (deosebesc). Sie unterscheiden. Wir unterscheiden.anver. Er unterscheidet.aufzer. De la verbele simple date mai jos.ausdurch einhinüberumuntervorstehen aufbeent..3. Verbele compuse cu particule neaccentuate sînt inseparabile şi se comportă în timpul conjugării ca un verb obişnuit. Exerciţiul 239. die Gäste vorstellen b. Maschinenteile herstellen.unter vorhalten beabent. formaţi verbe derivate şi compuse cu ajutorul prefixelor şi particulelor indicate ! Căutaţi înţelesul lor în cheia exerciţiilor ! Citiţi verbele formate şi observaţi deosebirile de accentuare! arbeiten beaberaufver.. a. e.ausdurcheinunter- rechnen beaberausver.aneraufver. Conjugaţi verbele separabile de mai jos în propoziţii ! Model: die Gäste vorstellen. das Strahlverfahren einführen.ausdurcheinmitum fiihren ent.anver.aufauseinunteruravor- stellen abbeent.aufausdurcheinvorzugehen ent.190 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11.1. Exerciţiul 240. Ich stelle die Gäste vor Du .beiübergever.mitumvor- schreiben beabver. d.abver.

3.a.2. Predicatul propoziţiilor germane poate fi format dintr-o singură ! formă verbală (personală. a ) 11. care se aşază la sfîrşitul propoziţiei.2.2.4. Wir führen dieses Verfahren auch hier ein. Pe care le-am învăţat pînă la lecţia de faţă. adjectiv. Această poziţie distanţată a elementelor predicatului complex se numeşte cadru verbal sau cadru sintactic. punctul 11. Această deprindere de a privi propoziţia germană ca printr-o lunetă-foarfece este foarte importantă. Hier erzeugt man diese Apparate nicht.5.2. să se obişnuiască să constate la fiecare pro­ poziţie ce elemente ale predicatului se află la sfîrşit. punctul 10. în consecinţă. adverb s. verbul „sein" + nume predicativ (substantiv. b. şi alte elemente infinite (nepersonale). şi lecţia a 6-a. . Numeroase alte posibilităţi vor fi prezentate !n lecţiile următoare. Cadrul sintactic al propoziţiei germane 11. lecţia a 7-a.1. v. Cadrul verbal (sintactic) poate fi format din următoarele tipuri de predicate complexe: 2) a. adică este a doua parte sintactică. Cele mai multe propoziţii în limbajul tehnic german au însă un predicat complex care cuprinde. 11 2) 3) 4) 5) forma t verbală fi nită ele in v. în afară de forma verbală finită (personală care îşi menţine poziţia în locul II). şi. verb + particulă separabilă 4) . Exemple: Die Gäste wollen nun das Labor besichtigen. v.5. lecţia a 10-a.2. Aceste propoziţii au un predicat simplu care se află totdeauna pe locul I I . c. Exemple: Wir erzielen eine bessere Qualität. punctul 6. d. 11. verb modal + verb principal la infinitiv 3) . Die Halle ist 30 m lang. Wie schmelzen Sie die Leichtmetalle ? Dadurch verbessert man das Gefüge der Gußteile.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 191 11. v.3. Recomandăm cititorilor de texte tehnice germane să se aştepte oricînd mai degrabă la predicate complexe în poziţie distanţată decît la pre­ dicate simple. finită).2.). indiferent cu ce începe propoziţia. Exemplu: Wir stellen in unserem Werk Teile bester Qualität her fment finit Cadrul sintactic (particulă) 11. verb negat cu „nicht" 5). punctul 7.1.

(O O) Exerciţiul 241. dick. Die Gießerei ist 3 400 m 2 groß. Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. die Werkstatt. der Durchmesser. die Oberfläche. a. formînd propoziţii cu cadru verbal! Predicatul simplu trece la infinitiv ! Model: Der Ingenieur zeigt den Gästen das Werk. Der Ingenieur will den Gästen das Werk zeigen. c. schwer. Wir verarbeiten dieses Material. groß. Exerciţiul 244. ausbauen — die Werkleitung — die Gießerei c. Hier \erzeugtk * m a diese Teile A nicht/ Aici nu se produc aceste piese. das Labor. hoch. Introduceţi verbele modale date în paranteză la forma cerută. breit. b. Labor diese Teile das /besichtigen ( ~~ / ~" m a n - \ Oaspeţii vor acum laboratorul.! Model: Die Halle ist 15 m breit. Er erklärt uns dises Verfahren. c. b. Indicaţi dimensiuni ale obiectelor indicate la „a". e. Wir gießen Teile aus Grauguß oder NE-Metallen. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm? (müssen). lang. der Rauminhalt. (wollen). (sollen). (wollen). Die Farbe verändert sich. das Arbeitszimmer. folosind adjectivele date la „b" şi unităţile de măsură la alegerea dv. der Behälter.192 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI deoarece abia elementele de la sfîrşit determină sensul exact al întregii pro­ poziţii. d. die Halle. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte! a. . a. einführen —der Meister — die Lehrlinge — in die Arbeit. a. Er erklärt uns dieses Verfahren nicht. die Tabelle. (können). Exerciţiul 242. herstellen — Man — neue Gußlegierungen d. aufzählen — der Ingenieur — die Teile des Apparates b. Exerciţiul 243. Der Druck im Behälter fällt. b. / Aici se produc aceste piese. die Gießerei. Spre comparaţie: Die Gäste /W0//ß/7\ Hier V erZ6U0t n u n Die Gäste ( wollen \ J nun das Labor. Oaspeţii vor să viziteze laboratorul. Negaţi următoarele propoziţii! Model: Er erklärt uns dieses Verfahren. der Raum. d. Man zeigt uns das Labor.

Folosindu-se gndele de comparaţie în propoziţie ca adjective atributive în faţa unui substantiv. ein langes Kabel = cablul mai lung länger — das längere Kabel ein längeres Kabel = un cablu mai lung. groß •— größer — größt. > klein — kleiner — kleinst pentru superlativ: -st. J L _ 1m % i^ 9-* groß größer größt kurz ktirier tönest 11.3. care formează gradele de com­ paraţie numai cu determinative aşezate înaintea adjectivului (lung. primesc la comparativ şi superlativ Umlaut: Exemple: lang — länger — längst. lecţia a 9-a.\ LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 193 11.). punctul 9.3. pentru a se indica gradul cel mai înalt al însuşirii respective. fie de articolul hotărît şi avînd desinenţele obişnuite de declinare. 1 ' v. iar superlativul este fie precedat de prepoziţia „am" şi avînd desinenţa -en. '1/103 . adjectivele limbii germane formează gradele de comparaţie de superioritate prin sufixe. comparativul apare fără alt adaos. mai lung. adjectivele formează grade de comparaţie. cel mai lung. 11. uneori şi u ca vocală radicală. şi anume: pentru pozitiv -i pentru comparativ: -er. Die Maschinenhalle ist viel breiter. Dieses Kabel ist am längsten.3. Exemple: Dieses Kabel ist länger. şi anume: a) gradul comparativ.1. b) gradul superlativ. (das längste).3. = cablul cel mai lung. sufixele de grad sînt urmate de desinenţele de declinare. Diese Maschinenhalle ist am breitesten (die breiteste). x ) = cablul lung Exemplu: lang — das lange Kabel = un cablu lung.1. längst — das längste Kabel Folosite ca nume predicative împreună cu verbul „sein" — a fi sau alte verbe. pentru a se indica superioritatea sau inferioritatea cu privire la o însuşire. > Unele adjective simple care au a sau o.3. mai puţin lung etc. Comparaţia adjectivelor 11. Pentru a exprima diferenţele graduale ale însuşirilor unor obiecte în comparaţie cu ale altor obiecte. *3 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Spre deosebire de limba română.2. kurz — kürzer — kürzest.

Treceţi următoarele propoziţii la comparativul şi superla­ tivul de superioritate şi de inferioritate! Model: Die fünf Arbeitszimmer sind klein. 11. eine weniger hche Halle. Analizaţi adjectivele din textul lecţiei şi stabiliţi gradul de comparaţie. J s ) nahe = apraape.194 LEHRSTOCK 11: DIE GIESSEREI 11. Das zweite Arbeitszimmer ist kleiner. Das vierte Arbeitszimmer ist am kleinsten (das kleinste). Gradele de comparaţie de inferioritate se formează prin cuvin­ tele determinative invariabile „weniger.5. hart — minder hart — am wenigsten hart. Acest şurub este tot atît (exact atît) de scurt ca celălalt. -ß.3. Exemple: Diese Schraube ist ebenso (genau so) kurz wie die andere. Die fünf Meßwerte sind genau. Das dritte Arbeitszimmer ist weniger klein. .3.3. Exerciţiul 245. -d. -x. Diese Schraube ist kürzer als die andere. Exemple: hech — weniger hoch — am wenigsten hoch. Adjectivele terminate în -t. nahe x) — näher — nächst. Die fünf Hallen sind groß. a. Acest şurub este mai scurt decît celălalt. Acest şurub este cel mai scurt din toate.3. c. Das fünfte Arbeitszimmer ist am wenigsten klein.6. Die fünf Verfahren sind wichtig. se folesese următoarele adverbe şi conjuncţii: — cu pozitivul (relaţie de egalitate): ebenso (so. -s. Das erste Arbeitszimmer ist klein. Adjectivul „gut" formează gradele de comparaţie neregulat? gut — besser — best. die am wenigsten harte Legierung.4. -z. genau so) wie — cu comparativul (relaţie de inegalitate): als — cu superlativul (relaţie de supremaţie): von. am mindesten" 2). genul. groß — größer — größt. numărul şi cazul! Exerciţiul 246. kurz — kürzer —kürzest: die kürzeste Schraube. -h intercalează înaintea sufixului superlativului un -e eufonic pentru uşurarea pronunţării: breit — breiter — breitest: der breiteste Tisch. b. Pentiu legaica giadelcr de ccnparaţie de termenul respectiv de comparaţie. 11. 11. -seh. Diese Schraube ist die kürzeste von allen. minder" 2> şi „am wenigsten. La unele adjective apar mici neregularităţi în scriere şi pronunţare: hoch — höher — höchst. ) învechit.7.

Die vierte Halle ist die größte von allen. Dieser Vorteil ist am größten. f. Sie haben (mai bune) Resultate erzielt. Das ist das längere Lineal. c. Dieser Bleistift ist härter. Dieses Papier ist am dünnsten. Cel mai precis instrument de măsurat este micrometrul. d. Ist die Toleranz dieser Welle ebenso groß wie die jenes Bolzens ? . Dadurch erzielen sie die (cea mai înaltă) Produktivität. Das sind die (cei mai buni) Arbeiter der Gießerei. Exerciţiul 249. h. i. er arbeitet weniger genau als ich. Traduceţi în limba germană! a. Dieser Vorteil ist größer. Ist dieses Gewinde ebenso fein wie jenes ? d. . Das Werk wendet (mai moderne) Verfahren an. . d. Ist Ihre Gießerei ebenso groß wie unsere ? b. Dies sind (mai precise) Gußteile. . Folosind exemplele din exerciţiul anterior. Piese mai precise am obţinut prin turnare de precizie. h. g. Răspundeţi după modelul următor! Arbeitet er ebenso genau wie ich ? Ja. b.Aplicăm procedeele cele mai moderne. Acesta este un avantaj mai mare. Dieser Bleistift ist am härtesten. Der (cel mai bun) Induktionsofen steht rechts. Die zweite Halle ist größer als die dritte. Transformaţi adjectivul predicativ în adjectiv atributiv! Model: Dieses Lineal ist länger. a. b. e. Eines der (important) Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. *• Piesele cele mai uşoare sînt din metale uşoare. e. Dieses Papier ist dünner. Aparatul cel mai exact 1-a proiectat inginerul Popescu. Exerciţiul 251. Wir erzielen so eine (mai bună) Qualität der Teile. Exerciţiul 248. f. Sind diese Gußteile ebenso klein wie jene ? c. Secţia cea mai mare este turnătoria. . er arbeitet ebenso genau wie ich. Exerciţiul 250. Traduceţi adjectivele din paranteză şi treceţi-le la cazul potrivit! a. c. c. Die (cele mai moderne) Verfahren werden in unserer Gießerei verwendet. d. stabiliţi compa­ raţii după următorul model! Model: Die erste Halle ist ebenso groß wie die zweite. Piesa cea mai mică este această rolă. g. e.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 195 Exerciţiul 247. a. b. Nein.

das > davon 4.das > dazu 11. Pronumele „was".2. acestea). depinde de context.a. Aceste cuvinte se numesc adverbe pronominale.4.196 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11.3. b) o serie de cuvinte demonstrative: damit — cu aceasta. wofür 1 = pentru ce ? s. da i dar J 11.1.. aceasta.4. Adverbele pronominale 11.4.das > davor 4.4. respectiv „das" formează primul element al adverbului pronominal şi apare sub forma: wo î wor i > înainte de consoană \ înainte de vocală. în special al celor de­ monstrative. Adverbele pronominale pot fi formate din următoarele pre­ poziţii : Seria interogativă Seria demonstrativă an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + 4+ + + + + + 44- was was was was was was was was was was was was was > > > > > > > > > > > > > + was > + was > + was > woran ? (la ce ?) worauf ? (pe ce ?) woraus ? (din ce ?) wobei ? (cu ce prilej ?) wordurch ? (prin ce ?) wofür ? (pentru ce ?) wogegen ? (împotriva cărui fapt?) worin ? (în ce ?) womit ? (cu ce ?) wonach ? (după ce ?) worüber ? (despre ce ?) worum ? (pentru ce ?) worunter ? (printre care lucruri ?) wovon ? (de la ce ?) wovor ? (în faţa cărui fapt ?) wozu ? (la ce ?) an auf aus bei durch für gegen in mit nach über um unter von vor zu + + + + + + + + + + + 44- das > das > das > das > das > das > das > das das das das das das > > > > > > daran darauf daraus dabei dadurch dafür dagegen (la aceasta) (pe aceasta) (din aceasta) (cu acest prilej) (prin aceasta) (pentru aceasta) (împotriva acestui fapt) darin (în aceasta) damit (cu aceasta) danach (după aceasta) darüber (despre aceasta) darum (pentru aceea) darunter (printre acestea) (de la aceasta) (în faţa acestui fapt) (la aceasta) 4. aceştia. dafür — pentru aceasta s.a. formînd: a) o serie de cuvinte interogative: womit? = cu ce. Cele mai uzuale prepoziţii se pot contopi cu pronumele interoga­ tiv „was ?" (ce ?) şi cu pronumele demonstrativ „das" (acesta. poate fi tradus atît . Sensul exact al adverbelor pronominale. Pronumele „das" ca element al adverbului pronominal referindu-se la lucruri şi noţiuni abstracte.

a. Căutaţi adverbele pronominale din text şi stabiliţi sensul lor exact! Exerciţiul 253. g. a. Wir antworten auf Ihre Fragen.Hilft Ihnen das Meßgerät beim Messen ? c . î n ce constă procedeul de sablat cu jet de alice ? c. acestea) în funcţie de genul şi numărul substantivului de referinţă. Traduceţi în limba germană ! începeţi întrebările cu adverbe pronominale interogative ! a. Wir messen die Länge mit dem Meter. ich schreibe damit. Hier schmilzt man die Leichtmetalle in Induktionsöfen. Răspundeţi cu „Ja" şi cu adverbe pronominale demonstra­ tive! Model: Schreiben Sie mit diesem Bleistift ? J a . Exemplu: Wir sprechen jetzt nicht darüber. h. Womit messen wir die Länge ? Mit dem Meter. Despre ce vorbiţi cu oaspeţii ? h.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 197 cu pronumele demonstrativ (acesta. dar şi cu pronume personale. aceştia. Din ce se compune programul de fabricaţie ? b. Ce fac cu ele ? Exerciţiul 252. Cu ce curăţaţi piesele turnate ? d. Prin ce obţineţi o calitate mai bună ? e. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch. e. Acum nu vorbim despre aceasta. Man erzielt durch dieses Verjähren eine bessere Qualität. f. Sprechen Sie über dieses Verfahren? b. Hier sind die Zeichnungen. Formaţi întrebări cu verbe pronominale interogative la care să răspundă părţile de propoziţie subliniate ! Model: Wir messen die Länge mit dem Meter.Zeichnen Sie an diesem Reißbrett? d. c. b. Was mache ich damit ? Aici sînt desenele. Wir stellen diese Teile aus Grauguß her. Ist ein Fehler in dieser Rechnung ? e. aceasta. d. La ce serveşte manometrul ? Exerciţiul 254. Exerciţiul 255. In unserem Werk verarbeiten wir NE-Metalle zu Gußteilen. Pentru ce vă trebuie aparatul ? g. Pe ce desenaţi ? f. Fragen Sie die Zeichnerin nach der Skizze ? *• Brauchen Sie die Reißfeder zum Zeichnen ? . Du mußt die Dezimalzahl mit 3 multiplizieren.

Formaţi şi scrieţi cife o propoziţie cu fiecare dintre verbele de mai sus. pag. Iniţiale 2 separate 3 Iniţiale legate a) cu punct final b) fără puncte 4 Silabe legate fără punct l-M ) v. = unter anderem NE-Metall = Nichteisenmetall.198 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 11. D I N .B a n d » ) . . Die Gäste treten in das Büro ein. < sogenannt.5. sog. Sie sprechen über die Produktion. usw. Prescurtări constînd din Exemple 1 Părţi de cuvînt a) cu punct b) fără punct a) cu punct b) fără punct Ing. putzen erzielen. folosind cuvinte din lecţiile anterioare pentru saturarea valenţei! 11. = Ingenieur. anwenden. Erklären Sie mir das Verfahren ! Wir formen die Teile mit verlorenen Modellen. Wir gießen Maschinenteile. VDI = Verein Deutscher Ingenieure l> ETZ = Elektrotechnische Zeitschrift 2> P K W = Personenkraftwagen 3 ' L K W = Lastkraftwagen 4 ) K F z = Kraftfahrzeug 5> U K W = Ultrakurzwelle « > V E B = Volkseigener Betrieb 7» bzw.6. următoare sus. Tipuri frecvente sînt următoarele: Nr.1. ORWO-Film 10) A g f a . = und so weiter. D I N 8>. schmelzen. în limbajul tehnic german întîlnim foarte des cuvinte prescurtate de structură diferită şi mod diferit de rostire. ausbauen herstellen. Wir verbessern das Verfahren. Wir bauen die Werkstatt aus. ansehen bestehen sprechen eintreten erklären. ELBA-Batterien »>. Führen Sie die Laboraüten in die Arbeit ein. Exerciţiul 256. verbessern aufzählen. Valenţa Indicele de valenţă Valenţa Verbe verbelor Exemple 1(N) 2 (NA) 2(N aus D) 2(N über A) 2(N in A) 3(N A D) 3 (NA mit D) 3 (NA in A) mitkommen gießen. crt. das Labor < das Laboratorium. Wir sehen das Labor an. u. Cuvinte prescurtate 11. der Tacho < der Tachometer z. = zum Beispiel.a. vorstellen formen einführen Er kommt mit.B. Der Apparat besteht aus 2 Teilen. = beziehungsweise.6.Format 9>. der Trafo < d e r Transformator die K r i p o < d i e Kriminalpolizei ls> das Fewa •< Feinwaschmittel 14) .

Prescurtările formate din iniţiale mari se scriu totdeauna fără puncte şi se pronunţă: Tipul 2b: fie sub forma cuvintelor respective întregi. (sinteză). Cu excepţia tipurilor arătate la rubricile 2b. 3b şi 4. Exemple: Aluminium ist ein NE-Metall (Nichteisenmetall.3.6. Rotguß usw. 9) format DIN. Strahlverfahren = das sogenannte Strahlverfahren. W a s sehen die Gäste nach der Gießerei? n. Wozu verwendet man den härteren Strahlschrot ? p. 5) autovehicul. 11. Exemple: das sog. Strahlschrot = Hier verwenden wir zum Beispiel Strahlschrot. Wie formt man in dieser Gießerei die Teile? k. 12) bateria ELBA. Grauguß. Wie groß ist der Induktionsofen ? i. Rotguß und so weiter. fie rostindu-se fie­ care literă separat. 11. Was erzielt man dadurch ? . sau: Pe-ka-we) ? Möchten Sie ORWOFilme (Orwofilme) cder Agfa-Filme (Agfafilme) ? Exerciţiul 257. Prescurtările formate din silabe (tipul 4) se citesc ca şi cum ar fi cuvinte noi: Exemple: der Trafo ['trafo]. Von welcher Qualität sind die Teile ? j . sau: En-E-Metall). Haben Sie einen P K W (Personenkraftwagen. . Womit putzt man hier die Gußrohlinge ? o. 11) banda (magnetofon) Agfa.B. 2) Revista Electrotehnică. Wie groß ist die Gießerei ? e. Wem stellt er die Gäste vor ? d. Tipul 3b: ca şi cuvinte noi. Woraus gießt man die Teile in dieser Gießerei ? g. cuvintele prescurtate se pronunţă fără a se ţine seama de prescurtare. = Grauguß. Wohin führt er sie zuerst? c.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 199 1) Asociaţia Inginerilor Germani. Temperguß. Temperguß. 13) poliţia judiciară. 8) Deutsche Industrie Normen = norme industriale germane. Worin schmilzt man die Leichtmetalle ? h.2. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. 14) FEWA-detergent. 1 4) camion. 7) întreprindere industrială de stat (naţionalizată). 3) autoturism. das Fewa ['feva] die Kripo ['kripoj.6. 10) film ORWO.64. 6) undă ultrascurtă. Was für Teile kann man durch das Feingießverfahren herstellen ? 1. Was soll Ing. Ist sie heute so groß wie vor 4 Jahren ? f. Hier verwenden wir z. Welches sind die Vorteile des Feingießverfahrens ? m . Schneider den Gästen aus Rumänien zeigen? b. 11.

mit dem Schulungsleiter sprechen. Vocabular 1) die Strahltechnik zurückgehen 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Erfinder das Prinzip die Erfindung gültig das Schleuderrad schleudern das Strahlmittel die Drehtrommel laufen tehnica jetului a merge înapoi. d. eine Zeichnung ansehen. Conjugaţi în propoziţii la prezentul indicativ! Verbele schimbă vocala e în ii a. Die Schleuderräder laufen Bild 1 1. Berger noch sprechen ? Exerciţiul 258. c. Das Leichtmetall im Labor schmelzen. e. Munteanu mit Ing. Bild 1 zeigt dieses Prinzip. 1 DIE STRAHLTECHNIK1» Die Strahltechnik geht 2) auf das Jahr 1871 zurück 2'. Diese liegen in der Drehtrommel 10) d.200 LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI r. dem Ingenieur die Zeichnung geben. Der Erfinder 3) dieser Technik ist Benjamin Chew Tigham. a arunca materialul de sablare tamburul rotativ aici: a se roti . Das Prinzip*' seiner Erfindung 5) ist auch heute noch gültig 6). I). die Temperatur aus den Anlaßfarben ersehen. a data din inventatorul principiul invenţia valabil rotorul centrifug a centrifuga. Worüber möchte Ing. Die Schleu­ derräder 7) a schleudern 8) das Strahlmittel 8) b auf die Gußteile c. Die Drehtrommel läuft U ) mit kleiner Drehzahl. Lectura suplimentară Nr. f. in das Arbeitszimmer des Direktors eintreten. b. Was wollen die Gäste noch besichtigen ? s.

Nach der Putzarbeit 1 2 ' transportieren die Becherwerke 13 ' e. das Strahlmittel in die Behälter f. Bild 2 zeigt diesen Stahlschrot aus Stahldraht 1 5 '. Bild 3 zeigt das Schleuderrad mit dem Strahl 1 6 ) . Bild 2 Bild 3 Man wendet die Strahltechnik auch zum Entzundern 17) von Draht 1 8 ) und dicken Blechen 19) an.LEHRSTÜCK 11: DIE GIESSEREI 201 mit großer Drehzahl. Man kann durch die Strahltechnik auch Oberflä­ chen von Stahl härten 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die das der der der das der das Putzarbeit Becherwerk Stahlschrot Stahldraht Strahl Entzundern Draht Blech munca (operaţia de curăţire) elevatorul cu cupe alicea din oţel sîrma de oţel jetul curăţirea de arsură (ţundăr) sîrma tabla . Das Strahlmittel besteht aus Stahl­ schrot 14 '.

Im Lager 1 befinden sich die Metalle und im Lager 2 die anderen Werkstoffe. sehen Sie sich den Lageplan an ! Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude.und Stahlwerken. Explicaţii. 12." Antonescu: „Welche Metalle bewahren Sie im ersten Lager a u f ? " Schneider: „Hauptsächlich Stangeneisen. Messing und anderen NE-Metallen. 5 ) v.4.2. 12. Kollege Schneider. Kollege Schneider. woher beziehen Sie diese Bandringe ?" Schneider: „Von den Vereinigten Blech. was 4 ) zeigen Sie uns h e u t e ? " Schneider: „Das Werkstofflager !" Georgescu: „Wann können wir hingehen?" Schneider: „Ich kann Sie gleich hinführen. punctul punctul punctul punctul punctul 12.5." Georgescu: „Erinnerst du dich.3. •> v. Ingenieur Schneider bittet sie. Munteanu.Lehrstück Nummer 12 IM WERKSTOFFLAGER A. Explicaţii. Explicaţii. Munteanu: „Ja. ich erinnere mich genau. Explicaţii. Bandringe aus Eisen. Text Die Gruppe von" Ingenieuren und Technikern befindet sich r> im Büro des Direktors. Isoliermaterial usw.1. Er nimmt aus dem Stahlschrank einen Lageplan heraus 2) und legt ihn 3 ) auf den Tisch. Wir wollen uns nicht länger verspäten !" Munteanu: „Wo liegt das Werkstoff lager ?" Schneider: „Bitte. WTir können es leicht erreichen. Profileisen. 5) Schneider: „In dieser Halle lagern wir den größten Teil unserer Werkstoffe. Platz zu nehmen." *l v. . 3î v." Georgescu: „Wie ist Ihr Werkstofflager organisiert ?" Schneider: „Grundsätzlich unterteilt es sich in Lager 1 und Lager 2. 12." Die Gruppe begibt sich zu dem dritten Gebäude und geht in das Haupt­ lager hinein. Ihr Wert beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. 12. Explicaţii. „Haben Sie Fragen an m i c h ? " Ing. die „Elektrowerke" haben ein ähnliches Lager?" Munteanu: „Ja. *) v. Bleche.

err eichen sich begeben (i) das Hauptlager. 2) egal. . a treia clădirea a ajunge. celălalt. la fel a (con)duce (într-) acolo ceva. -s. -e sich belaufen (äu) DM = Deutsche Mark. B. -es. a valora marca germană (moneda) a organiza din principiu. geben Sie sie her !" Munteanu: „Wohin führen Sie uns nun. Preßspan. a merge înăuntru a depozita materia primă. danke. materialul a se ridica la. . Kollege Schneider?" Schneider: „Bitte wollen Sie hier links hineingehen ? Wir sehen uns nun Lager 2 an. organisieren grundsätzlich anderen depozitul de materiale /materie primă a se găsi locul a lua a se secate. kommen Sie her ! Holen Sie bitte eine Blech­ schere ! So. a pleca depozitul/lagărul principal a intra. principial alt. Glimmerfohen usw.e mich wann hjngehen gleich hinführen etwas sich verspäten dritten das Gebäude. dort sehen Sie Asbest­ platten. Vocabular das Werkstofflager. a lua afară planul de ansamblu/de situaţie pe mine. Schulze.B. imediat.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 203 Munteanu: „Darf ich mir ein Muster n e h m e n ? " Schneider: „Aber gewiß ! Nur einen Moment bitte ! Der Praktikant soll eine Schere herbringen. . Isolierpapiere. Novotex und Pertinax.sich befinden der Platz. f. altă etc. -(e) s. Schichtpreßstoffe wie Textolit. -s. celelalte.hinejngehen lagern der Werkstoff. puţin a întîrzia al treilea. -s. genommen) herausnehmen (i) der Lageplan." Georgescu: „Wofür benötigen Sie die dickeren Pertinaxplatten ?" Schneider: „Für den Transformatoren. Hier lagern wir alle Arten von Isolierstoffen und Kunstpreßstoffen. mă cînd a se duce (într-acolo) 1) îndată.und Apparatebau".. pl.e nehmen (i. Ich will einige Beispiele herausgreifen wie z. -(e) s. a atinge a se duce.

f. -(e) s. -n folia de mică die Glimmerfolie. f. construcţia de aparate der Apparatebau.204 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER materialul izolant a păstra. -es. -es. -en felul der Isolierstoff.-e materialul izolant der Kunstpreßstoff. a depozita mai ales.pl. -(e) s. a remite die Art. f. a se duce şi a lua die Blechschere. -(e) s. -e der Bandring. pertinaxul das Pertinax. pl. pl. principal fierul/oţelul în bare fierul/otelul profilat tabla colacul de bandă a-şi aminti. -e materialul plastic stratificat textolitul das Textolit. -(e) s. ') das Moment. polar etc. 1J -(e) s. novotextul das Novotex. das Isoliermaterial.) .und Stahlwerke Uzinele Unite de Tablă şi Oţel (de­ numirea unei uzine oarecare) sigur. -s. -n construcţia de transformatoare der Transformatorenbau. -s. desigur gewiß momentul. -e momentul (în tehnică. -(e) s. pl. a-şi aduce aminte Uzinele electrice (denumirea unei uzine oarecare) asemănător ähnlich de unde.das Blech. hîrtie presată. placa de azbest die Asbestplatte. -e practicantul de Praktikant. clipa der Moment. -n herbringen a aduce (încoace) holen a aduce. -e exemplul herausgreifen a alege (la întîmplare) das Isolierpapier. -(e) s. -ien aufbewahren hauptsächlich das Stangeneisen. pl. -es. -s. pl. -n foarfecele de tablă hergeben (i) a da (încoace). f. -n a avea nevoie benötigen placa de pertinax die Pertinaxplatte. din ce parte woher a primi beziehen die Vereinigten Blech. -(e) s. cartonul presat der Schichtpreßstoff. . de exemplu momentul de torsiune. -es. -e sich erinnern die Elektrowerke. mag­ netic. f. -en foarfece die Schere.e preşpanul. -s.das Profileisen. -e hîrtia izolant ă der Preßspan. -(e)s. -(e) s. -e materialul plastic de presare das Beispiel. -en.

-es. -e. î n cursul vorbirii sau citirii.0. Exerciţiul 261. Kollege Berger s. > -e. Ingenieur.a.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 205 C. Prakti­ kant. — pronumele personale şi reflexive: Er befindet sich hier. Schulungsleiter. şi le pronunţaţi cu glas tare. die Probezeit 12. Exerciţiul 259.1. -. Exersaţi prcnunfarea corectă a sunetului -e final [a]! [3] ! die Gruppe heute der Lageplan der Kollege bitte der Apparatebau des Gebäude einige der Gebäudeteil die Halle alle der Härtegrad die Metalle pl. — cuvintele interogative: *' Wer ist das? Was zeigen Sie uns heute? Wo liegt das Werkstofflager ? — titlurile: Ingenieur Schneider. Kollege. Herr. Meister. Direktor. apropiat de „ö" slab. der Gewindebohrer die Bleche pl. Formaţi întrebări cu cuvintele interogative care urmează şi pronunţaţi-le cu glas tare.0. î n limba germană rămîn în mod normal neaccentuate: — articolele: die Gruppe. unser Werk. ein Lageplan.0. — pronumele posesive: mein Arbeitszimmer. lăsînd titlul neaccentuat! Genosse. Techniker. chiar dacă acestea sînt incluse într-un cuvînt compus. se pronunţă foarte redus. Kontrolleur. Pronunţare şi ortografie 12. Explicaţii şi exerciţii 12. zu dem dritten Gebäude. cuvintele nu sînt uniform accentuate. Konstrukteur.2. Exerciţiul 260. — prepoziţiile: im Büro. was für ein. Monteur. wieviel ? Welche Farbe ist das? Wieviel Blech brauchen Sie? . lăsînd cuvxntul interogativ neaccentuat! Was ? Wer ? Wen ? Wem ? Wessen ? Wo ? Wie ? Wann ? Womit ? Wofür ? Wozu ? Woher ? Wohin ? * Excepţie fac cuvintele interogative care întreabă de adjective sau numerale: welcher. Labo­ rant. Sunetul -e slab [3] de la sfîrşitul cuvintelor. Chefkonstrukteur. Meister Habermann. Oberingenieur. Direktor Schulze. Folosiţi cuvintele de mai jos drept titluri pentru nume de familie la alegerea dv.

îi. I I I Plural Pers. (pe ea. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 264. o) Declinarea pronumelui Singular Cazul Pers. pronumele personal are următoarele forme: Pers. Căutaţi în text prenumele personale şi stabiliţi persoana.1.1. Exersaţi Werk — stoff Band — ring Preß — span Blech — schere Glimmer — folie Stangen — eisen Nicht — metall accentuarea corectă a cuvintelor! Iso — lier — stoff Transforma — to—renbau Appa — ra — tebau As — best — platte Perti — nax — platte Pro — f il — eisen E — lek — trowerke Mo — ment Prakti — kant Texto — lit Perti — nax 12. (pe el. f. La cazul acuzativ. (pe tine. I I I Forma de politeţe Sie (pe dv. le) personal Plural Pers. mă) te) îl) o) pe ea. mich dich ihn sie es xms (pe mine. I Pers. III f sie ihr sie n es ihm es wir uns uns Pers. II Pers.) m. Pronumele personal (Completare) 12. II m N G D A ich mir mich du dir dich er ihm ihn Pers.1. pe ele.206 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 262. n. (pe noi. ne) îl. înlocuiţi substantivul „Lageplan" din propoziţia model cu cuvintele indicate în paranteză ! Completaţi propoziţia a doua cu pronumele personal corespunzător la cazul acuzativ ! . I Singular Pers. (pe el. II Pers. I euch (pe voi. II Pers. I Pers. vă) sie (pe ei. III Forma de politeţe ihr euch euch sie ihnen sie Sie Ihnen Sie Exerciţiul 263.

viele Zeichnungen. ein Isolierstoff. Sensul reflexiv este marcat prin pronumele reflexiv care urmează după verb şi care are numai pentru persoana a IlI-a singular şi plural o formă specială: „sich" = se. (Maistrul scuză greşeala) (Maistrul se scuză) E r nimmt ein Muster. (El ia o mostră) (îşi ia o mostră) 12. c. ein Bolzen. înlocuind substantivele prin pronumele personal la cazul corespunzător! a. Verbele reflexive arată o acţiune care se răsfrînge direct sau indi" rect asupra autorului ei. zwei Stecker. Fehler. ein Zeichenpapier.2.complement direct. b) dacă autorul acţiunii este subiect + complement indirect la dativ. iar la persoanele I şi a Il-a coincide cu pronumele perso­ nal. . cazul acuzativ sau dativ. f. Die Arbeiterin erfüllt die Planzahlen. Er nimmt sich ein Muster. Die Techniker wenden das Strahlverfahren nicht an. d. g. b. vier Schrauben).2. în funcţie de raportul sintactic în care se află autorul acţiunii de verb: a) dacă autorul acţiunii este subiect -f. eine Kopie. Der Praktikant bringt die Skizze her. Die Gruppe besichtigt das Werkstofflager. Pronumele reflexiv stă la cazul acuzativ sau dativ. Der Chefingenieur begiüßt den Gast. Die Werkleitung benötigt den Lageplan.1. ein Dorn. Exerciţiul 265.2. Verbe reflexive 12. einige Niete. ein Lineal. e. pronumele reflexiv stă la acuzativ. Der Direktor spricht mit den Gästen. ein Bleistift.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 207 Model: Dort liegt ein Lageplan. Bringen Sie ihn bitte her! (eine Glimmer folie. Repetaţi propoziţiile de mai jos. ein Hammer. 12. ein Behälter. h. Der Ingenieur stellt die Gäste dem Direktor vor. pronumele reflexiv stă la cazul dativ. Exemple: nereflexiv reflexiv Ich frage den Lehrling: „Wo ist Ich frage mich: „Wo ist das das Voltmeter ?" Voltmeter?" ( î l întreb pe ucenic:) (Eu mă întreb:) Der Meister entschuldigt den Der Meister entschuldigt sich. ein Profileisen.2. eine Skizze.

2. Exemple: sich verspäten — a întîrzia. Exemplu: sich (ac. Depozitul de materiale se află în clădirea a treia.4. îmi amintesc exact. Exerciţiul 267.208 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exemple: Ich entschuldige mich. Am întîrziat. halten — die Temperatur — auf 280°. Du nimmst dir ein Muster. verbessern — das Verfahren — jedes Jahr. Sehen Sie sich diesen Apparat an ! — Priviţi (la) acest aparat ! Unele verbe reflexive prezintă deosebiri cu privire la cazul pronumelui reflexiv în limba germană faţă de cel din limba română. Conjugaţi expresiile următoare la forma reflexivă ! a. b. Exemple: Das Werkstofflager befindet sich im dritten Gebäude. Er nimmt sich ein Muster. Die Erzeugnisse verbessern sich von Jahr zu Jahr. Formaţi propoziţii din următoarele grupuri de cuvinte punînd verbul la forma reflexivă! a. 12. subiectele fiind lucruri sau noţiuni care nu pot acţiona. Ihr nehmt euch ein Muster. sich (ac. verändern — die Anlaßfarben — sehr c. în limbajul tehnic. unterscheiden —• Schwarzmetalle — Nichteisenmetalle — von b. Er entschuldigt sich.) in der Maschinenhalle befinden. sich etwas ansehen — a privi (la) ceva. Wir nehmen uns ein Muster.) eine Neukonstruktion ansehen. Wir haben uns verspätet. Produsele se îmbunătăţesc din an în an. Ich nehme mir ein Muster (Eu mă scuz) (Eu îmi iau o mostră) Du entschuldigst dich. Ich erinnere mich genau. Ihr entschuldigt euch. e.) aminti. erklären — Sie — diesen Fehler — wie d. 12. . Nu toate verbele reflexive din limba română sînt reflexive şi în limba germană şi invers. forma reflexivă este de obicei folosită în sens impersonal. c. sich (ac. Wir entschuldigen uns. Sie entschuldigen sich.2.) genau erinnern. Exerciţiul 266.) erinnern — a-şi (dat. sich (dat.3. Sie nehmen sich ein Muster.

Führen Sie die Gäste hin ! — Conduceţi oaspeţii acolo ! 12. schicken. führen. führen.3.: kommen.. schicken. . Exemple: herausnehmen = a secate (afară). Sensul lor specific se păstrează şi în aceste cembinaţii. Führen Sie bitte die Gäste . bringen. Genossin Sekretärin ! b. Fcarte frecvent.3. geben. stellen. 1/10} .. Exerciţiul 269. schicken... schicken. la rîndul lor.) hineingehen = a intra. sehen. führen.3. adverbele „her" şi „hin" sînt. Adverbele „her" şi „hin" sînt de obicei compuse (separabil) cu verbe şi arată direcţia acţiunii în felul următor: a) „her" direcţia spre vorbitor: b) „hin" direcţia plecînd de la vorbitor: I < her hin Exemple: /zerkommen = a veni încoace. Kommen Sie her ! = Veniţi încoace ! hingehen — a merge (într-) acolo. ! — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.1.. geben heraus + : kommen. führen. führen hinein + : gehen. Bringen Sie bitte die Zeichnungen . Transportieren Sie die Maschine . gehen. stellen. bringen. leiten. sehen. bringen. stellen. laufen. Gehen Sie hin ! = Mergeţi acolo ! /»erbringen = a aduce aici. Formaţi verbe cempuse din următoarele elemente şi verificaţi sensul lor cu ajutorul cheii exerciţiilcr ! her -f : kommen.. a merge înăuntru. transportieren herein -f. explicind cine şi în ce situaţie ar putea să spună aceste propoziţii I a. Completaţi fragmentele de propoziţie alternativ cu „herein" „hinein". ! d.. Adverbele „her" şi „hin" 12. „heraus" şi „hinaus" şi stabiliţi sensul lor exact. sehen. sehen hin -f : gehen. holen hinaus + : kommen. legen. din dulap etc. formînd împreună particula separabilă a veibelcr. stellen.LEHRSTÜCK 12: IM WERK STOFF LA GER 209 12. legen. führen. bringen.. Nehmen Sie die Zeichnung heraus ! = Scoateţi desenul (din mapă. Bringen Sie die Schere her ! — Aduceţi foarfecele aici ! hiniuhren — a cenduce (într-) acolo. Gehen Sie bitte hinein! = Vă rog intraţi ! (Eu rămîn aici) Exerciţiul 268. schicken. Schicken Sie einen Lehrling . com­ puse cu prepoziţii sau adverbe. ! c.2.

-e ? ce fel de ? = de ce ? warum ? = cu ce ? womit ? wofür ? = pentru ce ? worin ? = în ce ? wonach ? = după ce ? ş. aceste părţi nu se repetă în a doua propoziţie.a.1. b.4. e. ci se înlocuiesc fie prin pronume personale. c.5. wer ? wen ? wohin ? Wer führt die Gäste ins Werkstofflager ? Wen führt Ing. Cînd două propoziţii coordonate.4. d. was ? wie? = cum ? cît de ? = ce ? wer ? wieso ? = cum aşa ? = eine ? wen ? wieviel ? = pe eine ? = cît? wem ? wo ? = unde ? = cui ? z= wessen ? woher ? de unde ? = al cui ? welcher. -es ? care ? wohin ? = = încotro ? cînd? wann ? was für. De aceea se recomandă memorarea lor cu toată atenţia. Wir beziehen dieses Jahr diesen Werkstoff aus Rumänien. Cuvinte interogative (sinteză) 12. Ingenieur Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. în majoritatea lor. Omiterea unor părţi sintactice 12. Cuvintele interogative din limba germană încep toate cu „w" şi sînt. lecţia a 11-a punctul 11.210 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 12. legate prin „und" au anumite părţi sintactice comune. fie se suprimă. Ingenieur Munteanu nimmt sich ein Muster. Im Büro des Direktors besprechen Sie die Neukonstruktion. întrebaţi pe rînd de cuvintele subliniate din următoarele propoziţii cu cuvîntul interogativ corespunzător! Pronunţaţi fiecare întrebare cu glas tare! Model.m. ') v. cuvinte scurte care pot fi uşor confundate. -e. Schneider die Gäste ? a. Die Delegation aus Rumänien geht ins Werkstoff lager.5.4. ein. Schneider ins Werkstofflager ? Wohin führt Ing. .d.1) Exerciţiul 270. 12. Der Chefingenieur zeigt den Gästen ein modernes Verfahren.

hineingehen sich verspäten aufbewahren. sich 2(N loc. Die Kollegin erinnert sich an den Besuch. hergeben. Kollege Schneider führt die Gäste ins Werkstofflager. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple Wir gehen hinein. Wir beziehen die Apparate von „Electroaparataj"-Werken. Respectaţi valenţa verbelor! . herausnehmen herbringen. Das Isolierungsmaterial befindet im Lager 2. errechnen herausgreifen. Ihr verspätet euch. Führen Sie die Delegation hin. Im Stahlschrank befinden sich die Zeichnungen für die Neukonstruk­ tion. Formaţi cîte o propoziţie cu fiecare dintre verbele din tabela de mai sus. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne. 12. Der Direktor begiüßt die Delegation. 1(N) hingehen. Platz zu nehmen.A) Der Praktikant gibt die Schere her.6. von D) beziehen Exerciţiul 272. benötigen. organisieren sich befinden. den 3(N. nehmen. Exerciţiul 271. sich begeben 2(N. A. Der Direktor bittet die Delegation. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne. c. b.) 2(N auf A) 2(N an A) sich belaufen sich erinnern Der Wert beläuft sich auf 4 Millionen Lei. lagern. hinführen holen. Legaţi cîte două propoziţii prin „und" şi efectuaţi omisiunile şi înlocuirile necesare în a doua propoziţie! a.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 211 Exemplu: „Ingenieur Schneider nimmt aus dem Stahlschrank einen Lage­ plan heraus und (Ingenieur Schneider) legt ihn (den Lageplan) auf den Tisch.

..Band.Tisch ... Uzina noastră vă livrează acum tablă. Schneider ? c.. Werkzeug . — stoff : Isolier . Druck . în care depozit depozitaţi celelalte materiale ? d. Was besichtigen die Gäste ? d. Was zeigt ihnen Ing.. — ring : Band . noi primim (beziehen) numai fier profilat şi fier în bare. . plăci de pertinax şi textolit. Wie ist das Werkstofflager organisiert ? h. . Welches Werk hat noch ein ähnliches Lager ? j . (sinteză) Traduceţi în limba germană ! a. .. Telefon . . Woher bezieht das Werk die Bandringe? k. din alamă şi alte metale neferoase. Werk . Farben .... Was bringt der Praktikant ? m.. .. Răspundeţi! a. b. .. Metall . De la uzinele dv. Kupfer .. Maschinen .212 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER Exerciţiul 273. Formaţi cuvinte compuse cu următoarele cuvinte de bază ! Rostiţi cuvintele cu glas tare împreună cü articolul lor! — bau : Flugzeug . .. Vreţi să vedeţi (sich ansehen) materialul din depozitul al doilea ? c.. f.. Welche Werkstoffe lagert man im Lager 2 ? n.. — eisen : Profil . ...... Papier . Druck . . Apparate . Auto­ mobil. Wofür benötigt man die dicken Pertinaxplatten ? Exerciţiul 274. . Was befindet sich im Lager 1 ? i. . Transformatoren .Magnet . Lager .. folie de mică.Montage .. Wo befindet sich die Gruppe von Ingenieuren und Technikern ? b.. . Vă rugăm să intraţi în depozitul principal. Motoren .... plăci de azbest... Motoren . din fier.. Kunstpreß ... Eisen ....... . — lager : Haupt ... Was will sich Ing. Duceţi-vă şi aduceţi-vă o mostră. Aduceţi mostrele materialelor din depozitul 1 aici. ... — muster : Bau .. . . Wo liegt das Werkstofflager ? e. g.... e.. Povestiţi textul lecţiei! Exerciţiul 276. de materiale izolante ca hîrtie izolantă.... ....Eisen .. Messing . Maschi­ nen .... . Schichtpreß .Gußeisen. Werkzeug .... .Stahl .. mai ales... .. — platte : Pertinax .. U . Avem nevoie.Asbest .. . T . . . h. . (sinteză).Stangen .... .... Munteariu mitnehmen ? 1.. .Metall . Beden . colaci de bandă.... ..... Wie hoch ist der Wert der Werkstoffe ? g.. Exerciţiul 275. ...... . Was lagert man im Hauptlager ? f...

Es gibt eine Unzahl" von Werkstoffen. Güte 13) . Man nennt *' einen Teil davon 5) auch Halb­ fabrikate 6). bzw. Sie sind in fast 8 ' allen Ländern genormt 9). Abmessungen sowie14) Maß-15' und Gewichtsabweichungen16). 2 ÜBER WERKSTOFFE Die Werkstoffe und Rohstoffe1'. Die Normen 10) beziehen u ) sich auf Eigenschaften 12). mulţimea aproape normat norma a se referi proprietatea. Materialien sind Ausgangsstoffe2' für die weitere Verarbeitung3'. Lectura suplimentară Nr. a spune din acestea semifabricatul numărul mare.LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER 213 D. însuşirea calitatea precum şi abaterea de la dimensiune abaterea de la greutate Republica Federală Germania Republica Democrată Germană prescripţia . materialul materialul de bază prelucrarea a numi. In der BRD 17) und der DDR 18) bezeichnet man diese Vorschriften 19) als Vocabular 1) der Rohstoff 2) der Ausgangsstoff 3) die Verarbeitung 4) 5) nennen davon 6) das Halbfabrikat 7) die Unzahl 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) die fast genormt Norm sich beziehen Eigenschaft Güte sowie Maßabweichung Gewichtsabwei­ chung BDR Bundesrepu­ blik Deutschland DDR Deutsche Demokratische Republik Vorschrift die die die die die materia prima.

Die Normen verändern sich von Zeit zu Zeit und passen 20) sich dem allgemeinen 21) technischen Fortschritt 22) an. Der Kostenanteil 2 3 ) der Werkstoffe ist bei fast allen Erzeugnissen sehr hoch. a se strădui peste aceasta. den Materialbedarf 26> so klein als möglich 2 . afară de aceasta economia de materiale . ) zu halten.214 LEHRSTÜCK 12: IM WERKSTOFFLAGER DIN (Deutsche Industrie Normen). Es ist deshalb 24) das Bestreben Z5) der Konstrukteure und Technologen. 21) allgemein 22) der Fortschritt 23) der Kostenanteil 24) deshalb 25) das Bestreben 26) der Materialbedarf 27) möglich als möglich 28) bemühen 29) darüber hinaus 30) die Materialemsparung a se adapta în general progresul cota-parte a cheltuielilor (preţul de cost) de aceea strădania. Die Belegschaften der Werkstätten bemühen z 8 ) sich darüber hinaus 2 9 ) . 20) sich anpassen. silinţa consumul de materiale posibil pe cît posibil a se osteni. Materialeinsparungen 30> zu erzielen.

punctul punctul punctul punctul 13. Text Zweck der Werkstoffpiüfung ist es. darf nicht überschritten werden. «) V. Statische Prüfverfahren. sonst 6) wird eine dauernde Dehnung oder plastische Verformung festgestellt.2.4. 3. Technologische Prüfungen.1. 1) 2/ 3) i) 5) V. 13.6. Elektrische Piüfungen usw. sondern auch die Streckgrenze.3. 13. punctul 13. Explicaţii. . Es * werden 2) zur Piüfung der verschiedenen > Eigenschaften vielseitige Prüfverfahren angewendet 3) . V. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Eine bestimmte Spannung im Stab. Bei der Zerreiß­ probe muß aber die Elastizitätsgrenze überschritten werden. 7.Lehrstück Nummer 13 DIE W E R K S T O F F P R Ü F U N G A. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu piüfen. Explicaţii. Zerstörungsfreie Prüfungen. wenn der Stab zerrissen werden soll. V. 2. A. 5. de verificat Explicaţii. 1. Aus dem Zerreißversuch wird nicht nur die Zugfestigkeit. Das Verhalten oder die Verfor­ mung des Probestabes bei steigender Belastung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve entsprechend aufgezeichnet.oder Zerreißversuch Ein Probestab aus dem zu prüfenden 5 ) Werkstoff wird in eine Werkstoffprüfmaschine eingespannt und zunehmend bis zum Zerreißen belastet (Abb. und zwar die Elastizitäts­ grenze. 13. Zug.l). Im folgenden') wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Piüfverfahren gegeben. Es werden nun einige Verfahren kurz beschrieben: a. Dynamische Piüf verfahren. = Explicaţii. 6. V. Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werk­ stoffes ermittelt. Explicaţii.

trecerea în re­ vistă determinarea compoziţia. Vocabular Werkstoffpiüfung. compunerea static dinamic ) v. I . deosebit multilateral procedeul/metoda de verificare următor în cele ce urmează detaliat. darum werden diese nicht nur einmal 1) . U f V 'Probe Genaue Meßwerte bei Werkstoffprü­ fungen werden nach einmaligem Versuch Abb. Prüfung des inneren Widerstandes elektrisch nichtleitender Werkstoffe Es wird der Probekörper in das Prüfgeätr zwischen die Elektroden 1. -en werden (i) die Prüfung. punctul 13. Die Mittelwerte ergeben dann ein genaueres Resultat. -(e) s. -en die Zusammensetzung. controlul. amănunţit privirea de ansamblu. So wird er durch die Meßinstrumente nicht gemessen. calitatea aici: verb auxiliar (v. examenul diferit.W das Messen des Oberflächenstromes verhin­ dert. -en verschieden vielseitig das Prüfverfahren. Durch die Schutzelektrode 3 wird (°. Prüfungen bei schwingender Beanspruchung der Werkstoffe oder Schalt­ versuche an elektrischen Apparaten werden deshalb 10 Millionen mal und noch mehr wiederholt. însuşirea. -en Eigenschaft. -en statisch dynamisch J die der die die încercarea materialelor scopul prelucrarea proprietatea. -e Verarbeitung. und 2 gebracht. -(e) s.folgend im folgenden ausführlich der Überblick. B. Aus den Meßwerten wird der innere Widerstand errechnet. verificarea.216 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG b.5. -s. (Abb. -e die Ermittlung.2 nicht erhalten. punctul 13.2) proba. sondern zweimal. Explicaţii. -en Zweck. 2) dann werden in den Stromkreis die Meßinstrumente eingebaut. dreimal oder mehrfach wiederholt. denn die ringförmige Schutzelektrode führt den Strom wieder in den Stromkreis ^pannungs^ue'M zurück.

pl. -e der Zerreißversuch. a fixa crescînd a încărca pînă la ruperea comportarea deformarea crescînd maşina de încercare a rezistenţei la rupere forma curba corespunzător a înregistra. a nota anumit bara şi anume limita de elasticitate a păşi peste. -e der Probestab. -(e) s. a determina. -en ermitteln inner încercarea la rezistenţă oscilant sarcina tehnologic nedistructiv electric a descrie încercarea la întindere / la tracţiune încercarea la rupere epruveta. . -n entsprechend aufzeichnen bestimmt (e) der Stab. -en die Kurve. a însemna. -n überschreiten (überschritten) sonst dauernd die Dehnung. -en steigend die Zerreißmaschine. .e und zwar die Elastizitätsgrenze. f. -(e) s.e die Werkstoffprüfmaschine. -(e) s. -s. bara de probă maşina de încercat materiale a strînge. -s. -en die Brucheinschnürung. -en schwingend die Belastung. -n die Bruchdehnung. a stabili interior . -(e) s. -n die Form. -n einspannen zunehmend belasten bis zu das Zerreißen. a stabili dacă a rupe rezistenţa la întindere/la tracţiune limita de curgere alungirea la rupere gîtuirea relativă la rupere a afla. die Verformung. -en technologisch zerstörungsfrei elektrisch beschreiben (beschrieben) der Zugversuch.pl. a depăşi altfel permanent alungirea plastic a constata. f. -en plastisch feststellen wenn zerreißen (zerrissen) die Zugfestigkeit. das Verhalten.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 217 die Festigkeitsprüfung. -en die Streckgrenze.

deoarece.e nichtleitend der Probekörper. -e die Spannungsquelle 1). perf. de la „m der Meßwert. en der Spannungsmesser 1). -(e) s. din această cauză mai mult J ) Cuvintele din Abb. -s. a opri căci. -e ergeben (i.e verhindern denn ringförmig der Strom. -s die Erde x>. perf. -e erhalten (ä. -(e) s. -e deshalb mehr (comp. -(e) s. astfel. 2 . -e errechnen einmalig der Versuch. -s das Galvanometer 1 '.das Prüfgerät. -es. ergeben) das Resultat. circular curentul înapoi aşa. erhalten) darum einmal zweimal dreimal mehrfach wiederholen der Mittelwert. -en der Schaltversuch. -(e) s. întrucît inelar. unic încercarea. din această cauză o dată de două ori de trei ori de mai multe ori a repeta valoarea medie a rezulta rezultatul solicitarea proba de comutare de aceea. globul pămîntesc electrodul adus circuitul electric /de curent a aşeza. (e) s.218 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG der Widerstand. -(e) s. -(e) s. în felul acesta ") măsurat valoarea măsurată a calcula. . a afla prin calcul o singură dată. -e einbauen die Schutzelektrode. . -n der Oberflächenstrom. . -e die Beanspruchung. -(e) s. -(e)s. -n die Elektrode. de la viel) rezistenţa rău conducător epruveta aparatul de verificat sursa de tensiune voltmetrul galvanometrul pămîntul. de la bringen) der Stromkreis.e zurück so gemessen (part. -n gebracht (part. experienţa. a monta electrodul de gardă/de protecţie curentul de suprafaţă a împiedica. proba a obţine de aceea.

1. steigend. Explicaţii şi exerciţii 13. Literele -b. nichtleitend •— g: Weikzeug. [-k]. beschrei­ ben. litera g). Cuvintele „angewendet. -g11. schwingend. Exersaţi şi reţineţi accentuarea corectă a cuzintelcr lungi din textul lecţiei ! Căutaţi şi alte exemple din rubrica „vocabular" ! J_ _ _ _ J _ _ _ L _ _ _ Über — blick Zer — reiß — versuch Ober —flächen—ström Zug — versuch Zer — reiß — maschine Werk — stoff — piüfung Schalt — versuch Ver — such Bruch — ein — schnürung 13. dauernd. . Zahnrad. 13. (vezi tabelul).0. Participiul perfect al verbelor are următoarele caracteristici formale: — Prefixul ge.0.1. avînd forme şi funcţii foarte diferite. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 277. în funcţie de conjugarea de care aparţine verbul.a.la verbele care sînt accentuate pe prima silabă.2.". — Schimbarea vocalei radicale (Ablaut) la majoritatea verbelor care au desinenţa -en la participiu. — Desinenţa -t sau -en. Flugzeug Exerciţiul 279.1. E-t]Exerciţiul 278. geben. — d: Widerstand. x > Cu excepţia combinaţiilor -ig [Ic] şi ng [n] (v. şi tabelul din capitolul introductiv „Parti­ cularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". Exersaţi pronunţarea corectă a consoanelor finale! — b: Probestab. folgend.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 219 C. beschrieben. gegeben. punctul II. belasten s.1. zunehmend. Participiul -perfect al verbelor 13. Exersaţi pronunţarea corectă a sunetului -ng [//] la mij­ locul şi sfîrşitul cuvintelor! Dehnung — Dehnungen Legierung — Legierungen Prüfung •— Piüfungen Umdrehung — Umdrehungen Belastung — Belastungen Leistung — Leistungen Verarbeitung — Verarbeitungen Spannung — Spannungen Abbildung •— Abbildungen Rechnung — Rechnungen 13." sînt participiile perfect ale verbelor „anwenden.a. eingespannt. belastet s. forme verbale de o importanţă deosebită pentru texte tehnice. Feld.1. -d la sfîrşitul cuvintelor se pronunţă [-p]. einspannen.

5 Ö a s a U S 3 S 6 S S «-Ş »• I I I I I I ö d I I I I I I l) C « ö d I I II II O p-t a %£ s .H -S •g«S.SB « 'S Xl > X! M < D C < Ü XJ N .g s a l-a •¥ I & g> ci .5 ai1 I I I I I d S 1) ^4 «J ß ß Ö tutu M M I ! fi a> I M X> eg u cg O "O B J3 v 8 k.M 007s bo rt 8 Ü L dl« O î • 4) • ootfl g .0 d fi -S d .-as B R — O W IL» .U O D •s g o H e r i3 rt „ d 5 — Ü •" 0 u a •*-> * o H cc Q< r c -3 •g x » ö o 3 g-s-s.-H U fl ü « •33 o g § .00 60 6 0 £ P .5 "3 S 1 1 «iX J! « > S « oi cg eg V . «fiii' um I I I I I I I I I I I I 6 i i I I i i fi I I I I II v ä Ulli! ^'S S 3 - u Ö .B g ö ca S CJ o X I Ö tuO tfl (O N XI N .O 0 0 : 3 3 1 J3 "3 | P< cS alten lassen rgeben ekomm :allen m. 5 c «) C w ä> ^S (11 Ö i £ i gvg 6 S.220 LEHRSTÜCK 13: D I E W E R K S T O F F P R Ü F U N G fffl '5 o ö3 £§ i 8i$ 3 v Q 00 c« in o OJ U U U V BD BD 00 60 BD 0 0 Ifi 6ß 3> 3 C C « ü O 2 41 oo & N ^ ™ 4J 0) « 40 JJ 00.g *0> CC S H ' S CC X l HJ Ö§ o§ •o ö f j ' S 8 • S 1 1 'S •a g"2 a S B-iE-8 5jţqei«dos eţnoiţacd ţ d n p (ţqcţis Btnud ad aţEnţuaooB aq.1 (LI *+-< « ţ « gg. JJ « ao ce I I M H _ I I d d u <l> auiiä înţnţuţAno jntndaaus EJ lisS.J3A) 3? — inxjjaid n o (ţqEţis u a n i d ţ p a p ţE a d aţBnţuaaaB sqjaA) aS — ţnxijaid p i p j .

können — gekonnt — (putut). în limba germană există diferite posibilităţi de exprimare impersonală: . analysieren funktionieren sagen brauchen antworten gehören schicken dienen arbeiten haben stellen drehen suchen aufzählen herstellen einführen ausbauen konstruieren transportieren entschuldigen befestigen erfüllen kontrollieren unterteilen begrüßen leiten verarbeiten erklären verändern besichtigen liefern erzeugen besuchen erzielen machen verbessern bestimmen exportieren montieren verwenden bezeichnen fragen planen vorstellen bohren rechnen zeigen führen Exerciţiul 281. adică autorii acţiunilor.2. Următoarele verbe învăţate formează participiul perfect cu desinenţa -t. Diateza pasivă 13. Exemple: bringen — gebracht — (adus). în textele tehnice predomină modul de exprimare impersonal.3.2.1. sein — gewesen s. cu sau fără schimbare de vocală. Formaţi participiul! herausgreifen (i) erscheinen (ie) steigen (ie) befinden (u) gewinnen (o) besprechen (o) sprechen (o) unterscheiden (ie) liegen (e) schmelzen (o) gleichen (i) schleifen (i) 13. Exemple: sich befinden (befunden) = a se afla (aflat) hineingehen (hineingegangen) = a intra (intrat) beziehen (bezogen) = a primi (primit) Exerciţiul 280. Formaţi participiul perfect. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce cu care desi­ nenţă se formează participiul perfect şi dacă acesta prezintă schimbare de vocală sau nu.1. 13.4.sau nu. Unele verbe neregulate nu se încadrează în cele 9 tipuri de for­ mare a participiului perfect. Vocala după infinitiv vă indică in ce fel se modifică vocala radicală a participiidui perfect.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 221 13. Controlaţi după criteriul accentuării (pe prima satt pe altă silabă) dacă participiul are şi prefixul ge. se recomandă a se memora odată cu infinitivul şi participiul perfect al verbelor format cu desinenţa -en. dürfen -— gedurft •— (avut voie). müssen — gemußt.1. fiind mai puţin numeroase. diferenţiate în tabela de mai sus. deoarece ne interesează mai mult acţiunile verbale şi obiectele lor decît cei care efectuează acţiunile.a.

lecţia 5.2. Verbul auxiliar stă la început (în locul I I sau I). ! 13. sînt obţinute. punctul 5. sau se aduce) wird verwendet. iar participiul perfect la sfîrşitul propoziţiei. este folosit. sau: se folo­ seşte) .6. Aici se dă — sau: este dată o privire de ansamblu asupra procedeelor de verificare.4.3. werden erzielt. Exemple: Hier wird ein Überblick über Prüfverfahren gegeben. = Este timpul. ) v. lecţia 10.2.2. — cu pronumele „ m a n " 2 ' : Man schmilzt das Metall im Induktionsofen. — cu diateza pasivă.2. Fiind o formă verbală compusă din mai multe elemente. = Se topeşte metalul în cuptorul de inducţie. diateza pasivă se supune obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţia principală. a D v. Diateza activă Autorul Acţiunea Obiectul Die Laborantin Man Wir bringt verwendet erzielen die Analyse Isoliermaterial gute Resultate Obiectul Diateza pasivă-^ Acţiunea Die Analyse (Analiza Das Isoliermaterial (Materialul izolant Gute Resultate (Rezultate bune wird gebracht. Diateza pasivă este acea formă verbală care ne permite să indicăm acţiunile verbale şi obiectele lor fără a face vreo aluzie la autorul acţiunii. sau: se obţin).212 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG — cu pronumele „es" 1): E s ist Zeit. 13. Diateza pasivă se formează din verbul auxiliar „werden" + par­ ticipiul perfect al verbului despre care este vorba. este adusă.2.2. . punctul 10. Formele verbului auxiliar „werden" la indicativul prezent sînt: ich werde wir werden du wirst ihr werdet er wird sie werden 13.

D.2. c. entschuldigen. Limita de elasticitate nu are voie să fie depăşită. diateza pasivă este tradusă în limba română de obicei prin forma impersonală reflexivă (cu „se"). Căutaţi în text formele de diateză pasivă. h. zählen. (Epruveta se fixează. ansehen. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. f. Exerciţiul 283. Man gibt hier einen Überblick *' über Prüfverfahren. Comportarea epruvetei se notează. angewendet: pers. identificaţi per­ soana şi numărul lor. Man überschreitet die Elastizitätsgrenze. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden gebracht werden. schicken. > g. Valori exacte de măsurare nu se obţin la o singură încer­ care. Man zeichnet die Verformung in Form einer Kurve auf. Diateza pasivă are şi un infinitiv special care se foloseşte. Man beschreibt einige von diesen Verfahren. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă! începeţi propoziţia cu partea sintactică subliniată! a. şi indicaţi infinitivul activ şi pasiv al verbului respectiv! Model: Werden .LEHRSTÜCK ' 3 : DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 223 Der Probestab wird in eine Maschine eingespannt. l ) în propoziţia transformată apare la cazul nominativ. Infinitivul diatezei pasive se formează din infini­ tivul verbului „werden" precedat de participiul perfect al verbului în cauză. d. Exemple: Das Verhalten des Probestabes wird aufgezeichnet. e. Fiind o modalitate de exprimare impersonală. vorstellen. Exerciţiul 284. Man spannt einen Probestab 1} in die Werkstoffprüfmaschine. Exerciţiul 282. Conjugaţi următoarele verbe la diateza pasivă! verhindern. hinführen.6.. Werden die wichtigsten Verfahren hier kurz beschiiebcn ? Aici sînt descrise—sau: se descriu pe scurt cele mai impor­ tante procedee ? 13.2. begrüßen. a IlI-a plural de la anwenden. după verbele modale. Man belastet den Probekörper * bis zum Zerreißen. fiind subiect gramatical. Man wendet vielseitige Prüfverfahren an. sau: este fixată într-o maşină).. însuşirile urmează să fie examinate. Exemple: Die Eigenschaften sollen geprüft werden. Epruveta trebuie să fie aşezată între electrozi. angewendet werden. .5. be­ suchen. holen. 13. bezeichnen. Genaue Meßwerte werden nach einmaligem Versuch nicht erhalten. Man prüft die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften. între altele.

Se introduce corpul de probă în aparatul de verificat.4. Pronumele „es" poate fi şi corelativ (înlocuitor. reprezentant) al unei propoziţii secundare sau al unui infinitiv prepoziţional. Exemple: Es werden hier einige Verfahren kurz beschrieben. schwingenden. f. evitînd indicarea autorului (subiectului)! Model: Der Laborant prüft den Werkstoff im Labor.1 şi lecţia a 10-a. Exemple: Zweck der Werkstoffprüfung ist es. steigender. Wir wiederholen die Schaltversuche 10 Millionen mal. punctul 10. pronumele „es" în această funcţie este urmat. a.2. care urmează după predicat. Participiul prezent 13.a. Este important a se readuce curentul de suprafaţă în circuit. Der Direktor begrüßt die ausländische Delegation. 13. 13. zunehmend.3. Sînt descrise aici cîteva procedee pe scurt. Der Werkstoff wird im Labor geprüft. zunehmen — a creşte. Scopul verificării materialelor este să se examineze proprie­ tăţile lor. Die Arbeiter und Techniker wenden verschiedene Verfahren an.224 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 285. Der Ingenieur baut das Meßinstrument in den Stromkreis ein. în acest caz. . de obicei. în textele tehnice. d. Pe lîngă funcţia sa de pronume personal şi impersonal 1 '.3. ent­ sprechend s. e. b. Der Techniker bringt den Probekörper in eine Zerreißmaschine. Pronumele „es" (Completare) 13. 13.2. lecţia a 2-a punctul 2. Es wird der Probekörper in das Prüfgerät gebracht. den Oberflächenstrom in den Stromkreis zurück­ zuführen. Cuvintele „folgenden. steigen — a urca. schwingen — a oscila. stînd la începutul propoziţiei în locul subiectului propriu-zis. die Werkstoffe auf ihre Eigenschaften zu prüfen.4.1. Die Belastung überschreitet die Elastizitätsgrenze. Redaţi cu ajutorul diatezei pasive conţinutul următoarelor propoziţii. c.3. pro­ numele „es" mai poate fi subiect dublu. Nici în această situaţie nu se traduce. „folgen — a urma. entspr echen— J > v. „es" nu se traduce.2.1." sînt participiile prezente ale verbelor. Wichtig ist es. de diateza pasivă.

13... entsprechen — das Verfahren e. Exemple: bei entsprechender Belastung = la o sarcină corespunzătoare. überschreitend = care depăşeşte). . Exemplu: Der Probestab wird zunehmend belastet — epruveta se încarcă crescînd.. = Epruveta se încarcă crescînd.. rechnen und messen : Man ermittelt den Wert . zerreißen — der Probestab d. f. Participiul prezent poate fi folosit ca atribut pe lîngă substantive. Der Probestab wird zunehmend belastet. dauern — die Beanspruchung Exerciţiul 287.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 225 a corespunde. Exemple: bei schwingender Belastung = în condiţiile unei sarcini osci­ lante . . ... . zunehmen — der Widerstand b. continuu). b.. e. . Semnul formal caracteristic participiului prezent este desinenţa (-e)nd.. legaţi-le ca atribut de substantivele alăturate şi traduceţi sintagmele astfel formate! a. 15 — Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. dauern : Man belastet den Probestab . Exerciţiul 286. und . Treceţi sintagmele de mai sus l a plural! Exerciţiul 288. a. pe care apoi le traduceţi ! Model: Man belastet den Probestab dauernd. stehen : Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern. Formaţi pariicipiile prezente de la următoarele verbe.. .4. Folosit ca adverb pe lîngă verbe. adică forme verbale care sînt folosite ca adjective sau adverbe arătînd acţiunea în curs de desfăşurare. d. Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze c... Formaţi participiile prezente de la următoarele verbe şicompletaţi cu ele propoziţiile alăturate. participiul prezent rămîne nedeclinat şi poate fi tradus şi cu gerunziul românesc. sau se tra­ duce cu o propoziţie relativă (d. (Se încarcă . folgen — die Prüfung f. : Dieser Werkstoff ist elektrisch . ex. führen : Das Werk ist in der Produktion . steigen — die Temperatur c.3. (1/103 * . ...2. entsprechen : Der . . eine dauernde Dehnung — o lungire permanentă. Exemple: entsprechen entsprechend = corespunzător dauern dauernd = permanent schwingen schwingend = oscilant zunehmen zunehmend = crescînd überschreiten überschreitend = care depăşeşte 13.. -ant(ă) din limba română.4. leiten .. în cazul acesta el se declină ca orice adjectiv şi corespunde cu adjectivele terminate în -tor(toare) sau -ent(ă). care înlocuieşte desinenţa infinitivului.

6.1. Exerciţiul 289.5. După conjuncţiile und. denn. Exemplu: eins — einmal = o dată. sonst ş. zehn — zehnfach = de zece ori. aber. aber. Exemplu: ein einmaliger Versuch. .. compuse din numeralul cardinal + -fach. Sie müssen den Versuch wiederholen. Aceste numerale se numesc numerale iterative.5. denn. oder. oara". Ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie după aceste conjuncţii este diferită. Exemple: eins — einfach = simplu.6. darum. înzecit. zwanzig — zwanzigmal = de douăzeci de ori. sieben — siebenmal = de şapte ori. Ordinea părţilor sintactice după conjuncţii coordonatoare 13.a" sînt conjuncţii care leagă (coordonează) propoziţii principale. oder. Aceste numerale se folosesc ca adjective sau adverbe. Sie können diesen Meßwert auch erhalten. (4) b. (10) 13. von dreifachem Wert = de valoare triplă. Pentru a arăta multiplicitatea unei acţiuni sau unui lucru. sondern auch urmează subiectul (sau altă parte sintactică). se folosesc numerale multiplicative.1. 13. 13. nicht nur . ja. deshalb.5. (6) d. Numărul de repetare a unei acţiuni este indicat prin numerale compuse din numeralul cardinal respectiv + -mal.2. (2) c. Completaţi următoarele propoziţii cu numerale iterative corespunzătoare cifrei date în paranteză! a. Numerale compuse 13. Ele sînt invariabile. Muß ich Ihnen das erklären ? (3) e.5. Cuvintele „und. hundert — hundertfach = de sute de ori. (5) f. dann. zwei — zweimal = de două ori. sondern. Numeralele iterative pot fi transformate în adjective cu ajutorul sufixului -ig. deci ordinea normală cu predicatul în locul II. apoi predicatul (forma finită). Ich frage sie immer. Wir wendeten das Verfahren schon an. Exemple: eine sechsfache Wiederholung = o repetiţie de şase ori. Der Versuch wird wiederholt. care este de fapt substan­ tivul „das Mal = data.3. allein.226 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 13..

Wir haben den Meßwert festgestellt. Model: ermitteln: So ermitteln wir den Mittelwert.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 227 După celelalte conjuncţii coordonatoare urmează predicatul. Exemple: anwenden: Wir wenden dieses Verfahren an. cer un com­ plement direct la acuzativ. Cu excepţia verbului „zerreißen" care aici are valenţa 1(N). (sondern) f. deci avem inversiune. pe lîngă subiect. Legaţi cele două propoziţii date prin conjuncţia indicată în paranteză. Respectaţi regula cu privire la ordinea părţilor sintactice în a doua propoziţie! a. Man braucht das elektrische Prüfgerät nicht. Exemple: Wir wiederholen den Versuch. toate verbele noi ale lecţiei de faţă au indicele de valenţă 2(N. altfel repetăm încercarea. sonst wiederholen wir den Versuch. (sonst) c. Valenţa verbelor t 13. Der Versuch wird noch einmal wiederholt. deci sînt verbe tranzitive care. . Bringen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. Wir brauchen die Festigkeitsprüfung bei schwingender Belastung.7. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Der Meßwert ist nicht genau. Repetăm încercarea.7. Wir wollen seinen Widerstand messen.A). Valoarea de măsurare trebuie să fie exactă. (oder) d. Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. denn der Meßwert ist nicht genau. (darum) 13. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la diateza pasivă ! Model: Der Mittelwert wird ermittelt. (denn). Eine dauernde Verformung tritt ein. căci valoarea de măsurare nu este exactă. dar poate fi şi bivalent. Exerciţiul 292. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. Exerciţiul 291. feststellen: Man stellt ein besseres Resultat fest. (aber) b. Formaţi cu fiecare dintre cele 15 verbe noi ale lecţiei cîteo propoziţie cu subiecte şi complemente la alegerea dv.1. Exerciţiul 290. Der Meßwert muß genau sein. e.

Wie zeichnet die Zerreißmaschine die Verformung auf ? h. Exerciţiul 295 (sinteză). Cum se împiedică măsurarea curentului de suprafaţă ? g. Was für Prüfverfahren werden angewendet ? c. Wozu dient die Schutzelektrode? n. > . Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele întrebări! a.oder Zerreißprobe ? f. Căutaţi în text substantivele formate cu sufixul -ung x) şi stabiliţi de la care verbe provin. b. Warum müssen Schaltversuche oder Proben bei schwingender Belas­ tung so vielmal wiederholt werden ? Exerciţiul 294 (sinteză). Was stellt man in der Werkstoffprüfung fest ? d. e. Was ist eine plastische Verformung ? j . Womit prüft man den Widerstand elektrisch nichtleitender Werk­ stoffe ? 1. Was ist eine Zug. Dăm în cele ce urmează o scurtă privire de ansamblu asupra proce­ deelor de verificare. Indicaţi infinitivul şi participiile verbului respectiv ! Model: Die Verformung — verformen -— verformt — verformend die Zusammensetzung — zusammensetzen. curentul de suprafaţă este reintrodus în circuit. Wann tritt eine dauernde Dehnung des Probestabes ein ? i. Wie erhält man genaue Meßwerte ? p. Folosiţi procedeul de verificare static sau dinamic ? c. Ce se fixează în maşina de încercat materiale ? d. Prin electrodul de gardă.6.228 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG Exerciţiul 293 (sinteză). Ce (welches) procedeu serveşte la determinarea rezistenţei la întindere ? f. punctul 7. Welches sind die wichtigsten Prüfverfahren ? e. Welche Eigenschaften werden im Zerreißversuch ermittelt ? k. Welches ist der Zweck der Werkstoffprüfung ? b. * v. Wie errechnet man den inneren Widerstand ? o. Wievielmal werden Schaltversuche an elektrischen Apparaten wie­ derholt ? r. Nu este voie să se depăşească limita de elasticitate. lecţia a 7-a. Wie lange muß der Probestab bei der Zerreißprobe belastet werden ? g. — zusammengesetzt — zusammensetzend. Traduceţi în limba germană ! a. Wohin muß der Probekörper gebracht werden ? m.

Ein modernes Gerät 8) zur Prüfung von Werkstücken wird der Industrie für Serienfertigung 9) geliefert. Lectura suplimentară Nr. Eisenbahnschienen13). der Fertigung 3) und Abnahme 4) angewendet. Das Ultraschall Defektoskop besitzt 14) eine rechteckige 13) Oszillographenröhre 16) wodurch seine Abmessungen etwa 30% kleiner als gewöhnlich 17) sind. Es arbeitet nach dem Ultraschallverfahren 10) ist leicht transportabel n ) und gestattet 12) auch das Prüfen großer Stücke wie z. werden durch elektromagnetische Verfahren.LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG 229 D.B. 3.oder Gammastrahlen 7) zerstö­ rungsfrei geprüft. ZERSTÖRUNGSFREIE WERKSTOFFPRÜFUNG Zerstörungsfreie Prüfverfahren werden immer mehr * in der Gütekon­ > trolle 2). Werkstoffe oder Werkstücke 5) . mit Ultraschall 6) . Das Gerät wird von einer Trockenbat- Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 7) 8) 9) 10) immer mehr Gütekontrolle Fertigung Abnahme Werkstück Ultraschall Röntgenstrahl Gammastrahl Gerät Serienfertigung Ultraschallverfahren 11) transportabel 12) gestatten 13) die Eisenbahnschiene 14) besitzen 15) rechteckig 16) die Oszillographenröhre 17) gewöhnlich die die die das der der der das die das tot mai mult controlul calităţii producţiei fabricaţia recepţionarea piesa ultrasunetul raza Roentgen raza gama aparatul fabricaţia în serie procedeul cu ultrasunete transportabil a permite şina de cale ferată a poseda dreptunghiular tubul catodic (de oscilograf) obişnuit . wie z. mit Röntgen. auch Gußteile.B.

18) die Trockenbatterie 19) speisen (în tehnică) 20) Unipan 510 21) die Wissenschaft 22) entwickeln bateria uscată a alimenta.230 LEHRSTÜCK 13: DIE WERKSTOFFPRÜFUNG terie 18) gespeist 1 9 ' und kann bei Temperaturen von •—10 °C bis + 6 0 ° C verwendet werden. a construi . a proiecta. Das Ultraschall Defektoskop Unipan 510 20) hat das Institut für Technik der Polnischen Akademie der Wissenschaften 21) ent­ wickelt 22'. a mînca denumirea tipului ştiinţa a dezvolta.

wir haben keine zweite gekauft. Kollege Schneider". Explicaţii." Munteanu: „Haben Sie keine automatischen Drehmaschinen im Betrieb?" Schneider: „Doch. Wir haben hier fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt1'. „wir sind nun in die größte Halle unseres Werkes eingetreten 1). punctul 14. Schneider: „Dann geben Sie die Betriebsanleitung her ! So. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. Sie hat viel Geld gekostet".1. Sie sehen hier die Abbildung und dort die technischen Daten der Maschine". punctul 14. Munteanu: „Wird da nicht das ganze Portal mit Fräs. Etwa 30% sind Drehmaschinen wie z.und Bohrhaltern bewegt ?" Schneider: „Doch. Karusseldrehmaschinen usw. Explicaţii. Das Werkstück liegt etwa einen Meter 3 ' hoch über dem Boden auf dem Maschi­ ! nentisch festgespannt". Radial­ bohrmaschinen und daneben Schleifmaschinen von verschiedener Bauart. Schneider. punctul 14. das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen.B. Dort rechts sehen Sie Revolver­ drehmaschinen. Lehmann: „Ich habe gestern die Betriebsanleitung von Ing. 11 2) 3) v. Mehrspindeldrehautomaten und numerisch gesteuerte Drehmaschinen. Meister Lehmann. Die meisten davon sind spanende Werk­ zeugmaschinen. Plandrehmaschinen. sagt Ing. Sie müssen einen haben". haben Sie noch so eine Werkzeugmaschine gekauft ?" Schneider: „Nein. Er hat auch den Katalog genommen". Kollege Munteanu.Lehrstück Nummer 14 DIE WERKZEUGMASCHINEN A. . v. Diese Maschine ist eine Sonderbauart. Explicaţii. Schneider: „Doch.: Universaldreh­ maschinen. Hier links haben wir eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen aufgestellt: Universalfräsmaschinen. v. geben Sie mir mal den Katalog der neuen Portal­ fräsmaschine". Lehmann: „Ich habe keinen.4. Einspindeldrehautomaten. Krause geholt.3. ' •' Georgescu: „Kollege Schneider. Text „Kollege Munteanu". wir haben welche 2 '.

-n automatisch der Betrieb.2. . Genosse Georgescu hat weitere Daten der Werkzeugmaschine in seinen Notizblock eingetragen. func­ ţiunea ba da. Vocabular die Werkzeugmaschine. -n betreten (i. das möchte ich. betreten) fast alle die Bauart. întreprinderea. Explicaţii. -en. Schneider: „Wir haben diese Werkzeugmaschine über 60 Stunden lang eingefahren.0 m Genauigkeit: 0. -e doch die Revolverdrehmaschine. gebt 1 ' mir bitte einen Notizblock !" Ing. -en aufstellen davon spanend die Universaldrehmaschie. -n der Einspindeldrehautomat. toţi tipul de construcţie a instala. gerne. punctul 14. gib *' mir bitte die Betriebsanleitung und den Katalog. Hier sind welche: Länge: 10.2 m Schleichgang: 5 mm/min Höhe: 3.1 mm Gewicht: 160. Müller. -n die Plandrehmaschine. -en J maşina-unealtă a intra aproape toate. -n die Karusseldrehmaschine. a amplasa de la aceasta/ acesta / aceştia / acestea aşchietoare strungul universal strungul frontal strungul carusel automat exploatarea. Kollege Munteanu. Wir haben auch alle numerisch gesteuerten Arbeitsgänge geprüft". B. -(e)s. Nach dieser Erläuterung hat die rumänische Delegation diese Werk­ zeugmaschine noch eine Stunde lang beobachtet.3 m Eilgang: 10 m/min Breite: 4.232 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Antonescu: „Konen Sie uns einige technische Daten geben?" Schneider: „Ja.0 t Motorleistung: 40 kW Ing. Georgescu oder Antonescu. cum să nu strungul-revolver strungul automat monoax ) v. wollen Sie die Daten notieren ?" Munteanu: „Ja. Munteanu hat dann die wichtigsten Daten aufgeschrieben.

pl. -e masa maşinii der Maschinentisch. -en banul das Geld. -n ieri gestern die Betriebsanleitung. dă-mi) der Katalog. a face rodajul einfahren (ä. eingefahren) explicaţia die Erläuterung. en strungul automat multiax numgrisch numeric gesteuert dirijat. -e suportul frezei der Fräshalter. puterea motorului die Motorleistung. -en a prevedea vorsehen (ie. lang a roda. -(e)s. ^ e exactitatea. -e mersul rapid der Eilgang. -(e)s. amîndouă beide tehnic technisch tot. -es. -e soluţia die Lösung. -en instrucţiunea de exploatare a încuia einsperren amîndoi. -(e)s. -e catalogul nou neu maşina de frezat portal die Portalfräsmaschine. . a studia. -s. -en aici: timp de . de la einmal) ia (ia. eingetragen) . -e a prinde. -en. -(e)s. a pune în mişcare bewegen uzina furnizoare das Lieferwerk. -s. -n maşina de frezat universală die Radialbohrmaschine.. comandat die Universalfräsmaschine. -(e)s. a scrie aufschreiben (aufgeschrieben) greutatea das Gewicht. f. (e)s. precizia die Genauigkeit. -(e)s. suportul burghiului der Bohrhalter. a mişca..LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 233 der Mehrspindeldrehautomat. -(e)s. a fixa festspannen a cumpăra kaufen construcţia specială die Sonderbauart.e mersul de tîrîre der Schleichgang. vorgesehen) piesa (de prelucrat) das Werkstück. -n maşina de găurit radială die Schleifmaschine. -en a observa. -er a costa kosten a nota notieren (notiert) a nota. întreg ganz portalul das Portal. -n maşina de şlefuit mal (presc. a examina beobachten aici: mai multe weitere a înscrie eintragen (ä.

. Exerciţiul 296. Exerciţiul 297. Literele -b. Verbele care la infinitiv au o consoană dublă.0. — er mißt. Pronunţare şi ortografie 14. Exemple: das ergibt ['er'gi:pt]. -d. Exemple: • eingesperrt — mitkommen — er kommt mit einsperren — ich kann. Dieses Werkzeug/kommt aus dem Ausland. Man verwendet es im Flugzeugbau.[k]: a) la sfîrşit de cuvînt.d.d. Er wir^/zunehmeni/belastet. man erzeugt ['er'tso0kt] în ambele situaţii.1. du kannst — aufgestellt können attfstellen — festgespannt wollen •—er will. Explicaţii şi exerciţii 14. [t]. atît timp cît vocala verbului rămîne scurtă. ihr wollt festspannen — erfüllt — er muß. -g ! Separaţi-le de începutul cuvintelor care urmează! Der Betrieö/ist groß.m. o păstrează în tot timpul conjugării.0.0. ihr laßt bestimmen lassen s. -g se pronunţă [p]. litera g face excepţie cînd este cuprinsă în complexele -ig [Ig] sau -ng [ti]. 14. -d. Litera -d se află foarte rar înainte de consoană.234 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN C. Exersaţi pronunţarea asurzită a literelor -b.a. Die Zugfestigkeit beträgt/40 kp/mm2. chiar şi atunci cînd cuvîntul respectiv formează prima parte a unui cuvînt compus. Exersaţi menţinerea consoanelor duble ccnjugînd înscris cîteva verbe din lista de mai sus! .baJta:p] die Abbildung ['aphlldUn] deshalb ['dsshalp] die Sandgießerei ['zantgi:s3r«e] der Widerstand ['vi:dsrjtant] dauernd ['dooarnt] der Katalog [kata'lo:k] die Zugfestigkeit ['tsu:kfestlckaet] die Flugzeugindustrie ['flu:ktso0k'lndas Werkzeug ['verktso0k] dU'stri:] b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană. Dublu ss se transformă în ß înainte de consoană şi la sfîrşitul cuvintelor. ihr meßt messen s a. Der Probesta6/muß 350 mm lang sein. du mußt erfüllen müssen — bestimmt — er läßt. er beschreibt [b9'Jr«ept] es bewegt sich [bave:kt].2. Exemple: la sfîrşit de cuvînt în cuvinte compuse der Betrieb [ba'trkp] die Abteilung [ap't«elUr|] der Probestab ['pro.m.

du bist gekommen * v. hingehen.1. formează timpul perfect cu verbul auxiliar „sein". aufgehen s. fallen. -— verbele de trecere dintr-o stare în alta: erscheinen. Exemple: ich bin gekommen = am venit. laufen.a. Cîteva grupuri de verbe. auf­ treten. verschwinden. kommen.a.a. werden. steigen s. Pentru a se indica acţiuni încheiate în momentul vorbirii se foloseşte timpul indicativ perfect al verbelor. schmelzen. > ich bin eingetreten = am intrat du bist eingetreten . bleiben.1. •— alte cîteva verbe: sein. ich habe erhalten = am obţinut du hast geprüft du hast erhalten er h a t erhalten er h a t geprüft wir haben erhalten wir haben geprüft ihr habt erhalten ihr habt geprüft sie haben erhalten sie haben geprüft 14. lecţia a 13-a. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor lungi! Werkzeugmaschine Revolverdrehmaschine Radialbohrmaschine Universaldrehmaschine Einspindeldrehautomat Portalfräsmaschine Plandrehmaschine Mehrsprindeldrehautomat Betriebsanleitung Karusseldrehmaschine Universalfräsmaschine Maschinentisch Exerciţiul 299. şi compusele lor. eintreten s. Majoritatea verbelor din limba germană formează timpul perfect cu verbul auxiliar „haben" însoţit de participiul perfect. dar foarte impor­ tante şi frecvente.1. Perfectul verbelor 14. begegnen.a. astfel: — verbele de deplasare într-o direcţie: gehen.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 235 Exerciţiul 298.1. n u prea numeroase. hinein­ gehen.2. 1 ] Exemple: ich habe geprüft = am verificat. ca de exemplu: mitkommen. Exersaţi pronunţarea corectă a vocalelor lungi! [o:] [u:] [a:] [e:] [i:] "" [y:] [0] sagen Kollege hier Katalog nun prüfen größte Plandrehmaschine betreten Maschine holen Höhe automatisch numerisch Betrieb Bohrhalter Lösung mal geben verschieden vorsehen Portal Meter notieren hoch Daten Boden 14.1. punctul 13. s.

Die Sekretärin tritt ein. Wann erscheinen die Anlaßfarben ? d. g. Das Werkstück bewegt sich nicht. Tragen Sie die Zahlen in die Zeichnung ein ? Exerciţiul 302. Wo stellen Sie die Maschine auf ? b." sau „Wir haben (sind). cu verbul auxiliar „haben". Wer holt die Skizze aus dem Konstruktionsbüro ? f. c. Am intrat în cea mai mare hală a uzinei. h. lecţia a 11-a. er wir ihr sie . Bei 280°C tritt die violette Anlaßfarbe auf. Von wem erhalten Sie die technischen Daten ? e. punctul 11. cu verbul auxiliar „sein": zur Arbeit gehen ins Werk mitkommen in das Lager hineingehen Exerciţiul 301. g. Ing. în propoziţii. Die Temperatur steigt auf 220°C. Sperren Sie die Zeichnungen ein ? ) v. Das Eisen schmilzt bei 1 530°C. aceste forme verbale compuse se supun obligativi­ tăţii formării cadrului sintactic J). Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! a. Wir spannen es auf dem Maschinentisch fest. Sie sehen einen Einspindeldrehautomaten. b. Wer gibt Ihnen die Betriebsanleitung ? d..1. Exerciţiul 303. Der Oberingenieur kommt. einen Katalog erhalten das Werkstück in die Maschine festspannen eine andere Lösung vorsehen b. Stellen Sie die neuen Maschinen jetzt auf ? b. Conjugaţi următoarele expresii la timpul perfect! Orientaţi-vă asupra formării participiului perfect la rubrica vocabular! a. Răspundeţi cu„Ich habe (bin).3..236 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN ist gekommen er ist eingetreten sind gekommen wir sind eingetreten seid gekommen ihr seid eingetreten sind gekommen sie sind eingetreten 14. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfecţi a.. Exemple: Wir sind in die größte Halle des Werkes eingetreten. Ing. Exerciţiul 300. c. Munteanu ne-a dat cele mai importante date.2.. Der Druck fällt. e." a. Munteanu hat uns die wichtigsten Daten gegeben. f.

şi pl. Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala radicală din e în i.) pe baza următoarelor propoziţii: . g. pers. sin­ gularul se deosebeşte de persoana a Ii-a singular prezent indicativ prin desi­ nenţa facultativă -e. ihr kauft Kauft ! — Cumpăraţi ! 14. du hilfst. Treceţi următoarele propoziţii la ambele forme ale impera­ tivului familiar ! a. du trägst. Helft ! Gebt her ! Verbele care schimbă la indicativul prezent vocala a în ä. II sg. ihr tragt. nu suferă la imperativ această modificare: Exemple: Indicativ Imperativ pers.1. a Ii-a sg. ihr gebt her. du gibst her. Geben Sie mir den Katalog ! c Treten Sie in die Halle ein ! d. II pl.2. du hältst Trag(e) ! Halt(e) ! pers. a rugăminţilor. Spre deosebire de imperativul de politeţe.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 237 c. f. Pluralul coincide cu forma verbală pentru perscana a 2-a plural prezent indicativ. e. Hilf ! Gib her ! pers. Exemple: Indicativ Imperativ pers. Stellen Sie die Maschine auf ! b. II pi. ihr haltet Tragt ! Haltet ! Exerciţiul 304. II pl.2. ihr helft.2. o schimbă şi la imperativ şi nu au niciodată desinenţa -e: Exemple: Indicativ Imperativ pers. II sg. II sg.2. Căutaţi în textul lecţiei forme ale imperativului familiar l Exerciţiul 305. imperativul familiar nu este însoţit de pronume şi are forme deosebite de singular şi plural. d. Holen Sie eine Betriebsanleitung ! e. Holen Sie die Betriebsanleitung aus dem Büro ? Nehmen Sie Platz ! Kaufen Sie noch so eine Werkzeugmaschine ? Gehen Sie auch zum Direktor hinein ? Bleiben Sie hier ! 14. po­ runcilor etc. Formulaţi invitaţii la cele trei forme de imperativ (forma de politeţe. Sperren Sie die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 306. îndemnurilor. între persoane care îşi spun „tu" se folosesc formele imperativului familiar pentru exprimarea invitaţiilor. du kaufst Kauf(e) ! — Cumpără ! pers. Imperativul familiar 14.

eines pi. sie Wo Wo Wie Wo ist der Katalog ? Dort ist er. keine. welche. d. b. welches . H a t die Maschine kein Voltmeter ? Nein. Haben Sie einen Probekörper ? Ja. Gibt es hier Rotguß ? Ja. keine. ist das Resultat ? Es ist gut. H a t die Maschine keine Schwingungen ? Nein. ist die Abbildung ? Hier ist sie. ein indefinit einer. die. Gibt es hier Glimmerfolie ? Ja. nearticulate indefinit welcher. sie h a t keinen. Sprechen Sie ! Sprich auch mit dem Direktor ! Sprecht \ Wir schreiben die Erläuterungen auf.3. sie h a t keines. H a t die Maschine keine Kurbel ? Nein. Haben Sic Kataloge ? — Ja. wir haben einen. H a t die Maschine keinen Eilgang ? Nein. sie. c.238 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN a. wir haben welches. Haben Sie Zerreißversuche gemacht ? J a . das personal er. keines pl. Haben Sie ein Werkstück ? Ja. substantivele se înlocuiesc în propoziţii care urmează sau în răspunsuri care încep cu „Ja — da" şi „Doch — ba da" sau „Nein — nu" în felul următor: Substantive articulate cu: Se înlocuiesc prin pronumele Exemple a. articolul hotărît der. Wir steuern den Arbeitsgang. Wir fahren die Portalfräsmaschine ein. articolul nehotărît negat: kein. Pentru a nu fi repetate. b . wir haben eines. eine.3. sie h a t keine. es gibt welche.1. wir haben eine. 14. wir haben welche gemacht. Inlociiirea substantivelor 14. kein indefinit keiner. sie h a t keine. eine. es gibt hier welchen. Haben Sie Blech ? Ja. Wir sehen höchste Genauigkeit vor. Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Ja. es pi. keine d. articolul nehotărît ein. c. wir haben. Model: Wir sprechen mit dem Direktor. sind die Meßwerte ? Hier sind sie.

Aţi făcut încercări ? —• Da. î n limba română.2. respectiv la neutru nominativ şi acuzativ. D. eine. Răspundeţi cu „Ja" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Ist das ein Drehautomat? J a .3. nu are. Haben Sie Blech ? Nein. am făcut. 14. Pronumele indefinite einer. sie hat keinen. După răspunsuri care încep cu „Nein". -e. eines şi keiner.3. Exerciţiul 307. H a t diese Probe einen Zweck ? Zeichnen Sie eine Kurve ? b : Haben Sie Universaldrehmaschinen ? Bringen Sie Iseliermaterial ? Brauchen Sie Stahlschrot ? c: Wiederholt man den Schaltversuch ? Bauen Sie das Prüfgerät ein ? Zeichnen Sie die Resultate auf ? . eine. Exemple: Haben Sie eine Betriebsanleitung ? Nein. keinen keine keinPlural N.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 239 14. c) şi d) nu se folosesc pronume. keine keiner keinen keine Pronumele keiner keine keines keiner keinem keiner keinen keine keine keiner keinen keine indefinit keines keines keinem keines Pronumele indefinit einer. se foloseşte numai pronumele indefinit „keiner. în cazurile b) c) şi d). G. keinem keiner keinem A.4. în cazul b) pronumele poate lipsi. keinkeinkeine G. keines se deosebesc de articolul nehotărît şi nehotărît negat prin sistemul complet al desinenţelor de declinare. wir haben keine. Nu are maşina mers accelerat ? — Nu. -es". în timp ce articolele sînt defective de desinenţă la cazul nominativ masculin. keine.3. Aveţi o p i e s ă ? — D a . wir haben keines. indiferent cum este articulat substantivul înlocuit. 14. avem (una).ich habe ihn nicht gebracht. das ist einer. Comparaţi! Articolul nehotărît negat Singular N. A. Dar a) :Haben Sie den Katalog gebracht PNein. H a t die Maschine einen Eilgang ? Nein. Exemple: Cum este rezultatul ? — Este bun. la fel ca şi articolul nehotărît. în cazurile a). eines nu are plural. keines keiner keines D.3.

der Zentimeter. (1 t) b..65 m) c. Wir haben diese Werkzeugmaschinen über 60 Stunden lang eingefahren. (1 cm) . Răspundeţi cu „Nein" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Stellen Sie hier eine Maschine auf ? Nein. Piesa se află la înălţimea de un metru deasupra solului. 0.240 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN Exerciţiul 308. această unitate stă la cazul acuzativ. Der Maschinentisch ist lang und breit. Exemple: Das Werkstück liegt einen Meter hoch über dem Boden. Das Werkstück ist schwer. Zeigen Sie mir kein Prüfverfahren ? Hat das Material keine Streckgrenze ? b: Gibt man uns hier keine Erläuterungen? Finden wir dort keine Radialbohrmaschinen ? Bringen Sie keine Abbildungen her ? c: Ist der Arbeitsgang nicht gesteuert ? Muß man die Revolverdrehmaschine nicht einfahren ? Wollen Sie die Resultate nicht notieren ? 14. wir stellen hier keine auf. wir kaufen eine.4. Ist das eine Radialbohrmaschine ? Haben Sie eine Betriebsanleitung ? b : Brauchen Sie keinen Katalog ? Suchen Sie keine Lösung ? Spannen Sie kein Werkstück ein ? c: Nehmen Sie den Probekörper heraus? Schreiben Sie die Lieferwerke auf ? Haben Sie die Daten eingetragen ? Exerciţiul 309.1. Indicarea măsurilor 14. der Kilometer. Cînd indicăm în limba germană însuşirile unui lucru sau ale unei noţiuni prin adjective însoţite de unitatea de măsură respectivă..4. Completaţi propoziţiile următoare cu unităţile de măsură din paranteză ! a.) Exerciţiul 310. der Millimetei etc. Am rodat aceste maşini-unelte peste 60 de ore. (1 m . Acuzativul este perceptibil numai în cazul unităţilor de măsură de gen masculin (der Meter. der Zoll. Die Asbestplatte ist dick. Răspundeţi cu „Doch" şi cu pronumele de înlocuire cores­ punzător ! a: Kaufen Sie keine Karusseldrehmaschine ? Doch.

Wohin hat sie Meister Müller eingesperrt ? 1. 14. steuern.Was sucht Ing.5. 4. Welche Maschinen stehen dort rechts ? Welche links ? h. Exerciţiul 313. aufschreiben. Formaţi propoziţii cu verbele tranzitive (care au indicele de valenţă 2 NA după exemplele date în tabelul de mai sus ! Exerciţiul 312. Munteanu in der Betriebsanleitung ? m. H a t der Betrieb automatische Drehmaschinen ? f. einsperren. lang. bewegen. notieren. eintragen. Die Werkstoffprüfung dauert f. '1/103 . Die Halle ist lang und e. Woher hat er sie geholt ? k. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi ! a. Wohin ist die Delegation eingetreten ? b...Wo ist es festgespannt ? • Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Wo stehen diese ? g. vorsehen Er schreibt die Daten auf.Was bewegt sich an der Portalfräsmaschine ? n . festspannen.Wer hat diese Lösung vorgesehen ? °. Das Hauptlager liegt weit. Man spannt das Werkstück fest. Welche Werkzeugmaschinen stehen hier ? e. Was für Werkzeugmaschinen sind das ? d.Wie hoch liegt das Werkstück über dem Boden ? P.6 m) (45 min) (1 km) verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2 (NA) aufstellen. (sinteză). H a t er eine Betriebsanleitung ? j . Exerciţiul 311. (28 m . 2(N loc) eintreten Wir treten in das Büro ein. H a t Meister Lehmann einen Katalog der neuen Portalfräsmaschine ? i. Die Daten werden aufgeschrieben. Treceţi propoziţiile formate în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă ! Model: Er schreibt die Daten auf. Was ist hier aufgestellt ? c.LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 241 d. Valenţa r hoch. einfahren.

v. nici una. f. Munteanu aufgeschrieben ? Wie lange h a t man diese Werkzeugmaschine eingefahren ? Wie lange hat die Delegation die Werkzeugmaschine beobachtet ? Exerciţiul 314 (sinteză). t. w. Lectura suplimentară Nr. u. Der Ankauf besteht aus den Phasen 6 ': frage 7 '. Unde aţi aşezat strungul-revolver ? — î n hala cea mare. Lieferung 10 ' und Inbetriebnahme 1 1 '. Cît timp (wie lang) trebuie rodate maşinile de şlefuit ? 0 zi. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) der Ankauf der Kauf erfordern die Aufmerksamkeit die Umsicht die Phase die Anfrage das Angebot die Bestellung die Lieferung die Inbetriebnahme achiziţia cumpărarea a cere atenţia circumspecţia faza întrebarea (cererea de oferta comanda livrarea luarea în exploatare ofertă) . S-a prevăzut vreo soluţie ? — Nu. Daţi-ne vă rog unul. Aici sînt aşezate maşini de diferite tipuri şi de diferite construcţii. te rog.242 LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN H a t die Werkzeugmaschine viel gekostet ? Was möchte Ing. e. aş vrea să notez. î). r. i. d. Notează. trebuie să cumpărăm. Bestellung 9 '. Traduceţi în limba germană! Folosiţi pi mele ie înlocuire corespunzătoare ! a. c. Aduceţi-mi un catalog. Maistrul a adus deja unul. h. Nu avem catalog. 4 DER A N K A U F " VON WERKZEUGMASCHINEN (I) Der Kauf 2 ' einer modernen Werkzeugmaschine erfordert 31 größte merksamkeit 4) und Umsicht 5 '. Angebot 8 '. Vreţi să notaţi date ? Da. rezultatele. 1. b . Munteanu notieren ? Wer gibt ihm einen Notizblock ? Welche Daten hat Ing. g. s. Aveţi strunguri carusel ? — Nu.

zusätzliche 25) Ausrüstungen 26). 17 18 19. Die Anfrage stellt 19) man in Zusammenarbeit mit den Fachleuten 20) des Werkes auf. Sie ist der Anfang13' der Zusammenarbeit u) zwischen Verbraucher15) (Besteller16)) und Her­ steller 17> (Lieferant18'). fabricantul furnizorul aici: a stabili oameni de specialitate caietul de sarcini mărimea seriei de fabricaţie gradul de automatizare gradul de precizie suplimentar echipamentul accesoriile performanţa mai sus-menţionat anexa pentru. Spezialwerkzeuge g. 16. sg. (Fortsetzung 33 ' im Lehrstück 15). Zubehör 27).) obig die Beilage zwecks die Ausarbeitung die Fortsetzung . Zeichnungen der Teile. 20 ) 21 22 23 24' 25' 26 27 28' 29 30' 31) 32 33) der die der der formulieren Anfang Zusammenarbeit Verbraucher Besteller a formula începutul colaborarea consumatorul persoana (unitatea) care face comanda producătorul. 12] 13) 14 15. sonstige wichtige Leistungsdaten 28).LEHRSTÜCK 14: DIE WERKZEUGMASCHINEN 2+3 Jede Anfrage muß sehr genau formuliert12) werden. Losgröße 22) d. den Automatisierungsgrad 23) der Maschine e. cu scopul elaborarea continuarea co der Hersteller der Lieferant aufstellen die Fachleute das Lastenheft die Losgröße der Automafisierungsgrad der Genauigkeitsgrad zusätzlich die Ausrüstung das Zubehör die Leistungsdaten (f. den Genauigkeitsgrad24) der Maschine f. das Lastenheft21) b. die auf der Maschine hergestellt werden sollen c. Die Anfrage soll dem Hersteller oder den Herstellern mit obigen291 Bei­ lagen 30) zwecks 31) Ausarbeitung32) des Angebotes zugestellt werden. Sie soll wenigstens folgendes enthalten: a.

Explicaţii. v.f 4 tbb. Infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges verändert sich der Durchmesser des Stabes. Die Form­ gebung nach „ b " wird unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenge­ faßt. Während dieser Verformung wird die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser gestaucht. *' > 3 > * > 2 v. v. gestanzt usw. Abb. Bandmaterial u. Explicaţii. die Faser­ schichte unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Warm verformen b. Explicaţii. v.2 In Abb. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet worden '. 15. 1 zeigt das Verformen durch Biegen. werden. Text Das Verformen *' von Metallen kann in: a. Bleche. . Drähte.1. tiefgezogen.Lehrstück Nummer 15 DIE K A L T V E R F O R M U N G I N DER STANZEREI A. Explicaţii. 15.4.2. 15. Der Stab wird dadurch auf den kleinsten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. Kaltverformen eingeteilt werden. Heulrole fosei" Äußere Feierschichten werden gestreckt Abb.3. gezogen. Dazu müssen sie weich sein und ein gutes Fließvermögen be­ sitzen. Das Verformen nach „a" umfaßt das Schmieden und Walzen. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertig­ ungszeiten erzielen 3). können aufgrund2' ihrer besonderen Eigenschaften in kaltem Zustande gebogen.a. punctu 1 punctul punctul punctul 15. Es soll der Stab 1 durch das Ziehwerkzeug 2 gezogen werden.

-s. -s. f.e biegen (gebogen) die die das das das deformarea la rece atelierul de ştanţare. Vocabular Kaltverformung. -en Stanzerei. pl. pl. -en Verformen. f. 3 zu einem Hohlgefäß 2 umgeformt. f. pl. Die Stanzwerkzeuge und Tiefziehwerkzeuge werden von mechanischen oder hydraulischen Pressen betätigt. B. . Die Teile 1 in Abb. -(e)s. f. das Walzen. -ien u. f. -(e)s. -s.4 Pressen ausgerüstet. ^e das Bandmaterial. Viele Fabriken lassen solche Werkzeuge von besonderen Werkstätten herstellen. 4 sind aus einem Blechstreiffen ge­ stanzt worden. ştanţare deformarea deformarea la cald deformarea la rece a împărţi a cuprinde forjarea laminarea obţinerea formei prin deformarea plastică noţiunea colectivă a cuprinde dintr-o dată. Kaltverformen. einteilen umfassen das Schmieden. a rezuma sîrma materialul în bandă şi altele asemănătoare pe baza rece starea a îndoi .LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 245 Beim Tiefziehen wird der Blechwerkstoff 1 laut Abb. -s. -en der Sammelbegriff. Werkstätten für Kaltverformungen nennt man auch Stanzereien.3 Abb. -s. -(e)s. pl.ä (und ähnliches) aufgrund kalt der Zystand. Warmverformen. Es sollen hier einige der wichtigsten Bauarten genannt werden: Exzenterpressen Kniehebelziehpressen Kurbelpressen Schnelläuferpressen Revolverpressen Friktionspressen Stuffenpressen Einspindelautomaten Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. die Formgebung. -(e)s. tausend Tonnen. pl. Diese sind mit mechanischen oder mit hydraulischen Abb. -e zus ammenf assen der Draht.

-e infolge die Bohrung. a refula dedesubtul. în josul la aceasta. -n gberhalb neutral Faser. din cauza gaura. -(e)s. solche. abbilden Ziehwerkzeug.pl. solches nennen (genannt) ausrüsten die Exzenterpresse.246 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI das die das die die das das tiefziehen (tiefgezogen) stanzen dazu weich Fließvermögen. datorită. -es. -e laut das Hohlgefäß. -(e)s. -e das Tiefziehwerkzeug.das Stanzwerkzeug. -s. f. -en a ambutisa a stanţa pentru aceasta moale capacitatea de curgere (la deformare) a poseda prin. a indica a echipa. -n stauchen unterhalb dabei strecken Ziehverfahren. cu acest prilej a întinde procedeul de tragere / ambutisare a reprezenta (în imagine) scula de tras în urma. -en Biegen. în susul neutru fibra a îngroşa. a utila presa excentrică presa cu manivelă . -n betätigen solcher. besitzen (besessen) vermittels spanlos Fertigungszeit. atare. -s. -s. -s. alezajul a micşora ambutisarea adîncă materialul din tablă conform recipientul tubulär a transforma. der Blechwerkstoff. . pl. ca urmare. während Faserschichte. cu ajutorul fără aşchiere timpul de fabricaţie îndoirea în timpul stratul de fibre deasupra. f. -en verringern das Tiefziehen. pl. -s.e umformen der Blechstreifen. f. -(e)s. -en die Kurbelpresse. -e mechanisch hydraulisch die Presse. -(e)s. astfel de a numi. a da altă formă fîşia de tablă scula de stanţat scula pentru ambutisarea adîncă mecanic hidraulic presa a acţiona asemenea.

B. des Drahtes [des 'dr«:tas]. Zusammensetzung [tsu'zamsnzstsUtj].1. Aceste două sunete s au. Eisen [-'«ezan]. . de exemplu în Sammelbegriff ['zamalbagrlf] besonderen [ba'zondgran]. Litera s redă: A.e schwanken die Tonne. Corelarea dintre pronunţarea şi scrierea sunetului S în limba germană prezintă o situaţie destul de complicată. pentru redarea sunetelor de mai sus dispunem de semnele s. indiferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt pre­ cedate de alte elemente. în anumite condiţii. -en Einspindelautomat. Exemple: das [das]. 'Exemple: sehen ['ze:an]. l) v. ss si ß.) î n scriere. regula C.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 247 die Revolverpresse. Exemple: Faser ['fazar]. lecţia a 5-a. Literele ss şi ß redau oricînd sunetul s surd [s] 1 '. a varia tona C. besitzen [ba'zltsan].0. contingenţă cu sunetul [j] (v. Explicaţii şi exerciţii 15. punctul 5.1. -en Preßkraft. î n pronunţare există două sunete: [z] = s sonor. sagen ['za:ggn]. de exemplu în: gutes ['gu:t9s]. vorsehen ['fo:rze:3n] . -en die Kniehebelpresse. pressen ['presan].0. Sunetul [s] = s surd: a) la sfîrşitul cuvintelor. Versuch [fsr'zmx]. Resultat [rezUl'ta:t]. [s] = s surd. umfaßt [Um'fast]. -(e)s. Faser ['fa:zar] ş. Schaltversuch ['faltfsrzu:^]. Pronunţare şi ortografie 15. sunetul [z] = s sonor: a) înainte de vocală la începutul radicalelor cuvintelor. -n presa-revolver presa etajată presa cu genunchi / cu pîrghie articu­ lată presa rapidă presa cu fricţiune automatul monoax forţa de presiune a oscila. spanlos ['Jpa:nlo:s]. -en die Stufenpresse.a.0. . b) în interiorul cuvintelor între vocale. -en die die der die Schnelläuferpresse. -en Friktionspresse.

0. strecken. verwenden. verbessern. Zugversuch. Pronunţaţi şi redaţi în scriere ortografică următoarele cuvinte ! ['Jtu:fanprss3] [-'arbaetsga». Sunetul [f]: a) în combinaţia „sch". Exemple: Fertigungszeit ['fertIgUr|stsaet]. Timpul perfect al diatezei pasive se formează din perfectul verbu­ lui auxiliar „werden" 2) şi participiul perfect al verbului principal. deci: 2 * v. Werkstück ['vsrkftYk]. Exemple: Stanzerei [jtantsa'roe]. Fertigungszeit. Verformung. stauchen. Zerreißversuch. Blechstreifen. Stufen­ presse. Faser schichte. Exerciţiul 315.2. Zustand. b) înainte de consoanele t şi p la începutul radicalelor cuvintelor. . Exerciţiul 316. vorsehen. Exemple: Schmieden ['Juri: dan].248 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI b) în interiorul cuvintelor înainte de consoană: Exemple: Fenster ['fenstgr]. verhindern. Hohlgefäß. Eigenschaft. C. ausrüsten ['-'«osrYstan].1 > ) werden — wurde — (ist) geworden. ss şi ß: Sammelbegriff. verringern. Acesta se intercalează între formele verbului auxiliar. Faserschichte ['fa'. ss.1. Verarbeitung. Diateza pasivă (Completare) 15. belasten [ba'lastan]. Einspindelautomat. mechanisch. besitzen. viel­ seitig. vorstellen. Literele f şi v se pronunţă la fel [f] în cuvinte de origine germană.1. Presse. Participiul verbului auxiliar pierde prefixul ge.0. Warmverformung. Citiţi textul cu glas tare. 15. Kaltverformung. Ziehverfahren. einspannen [-"aenfpanan]. punctul 5. Identificaţi pronunţarea literelor s.] [ga'j'to03rt] ['JVarikan] [u:niver'za:lfre:sma[i:n3] [tser'raesfsrzuix] [[ba'zondar] ['fsstjpanan] [edastitsitetsgrentsa] ['me:rfplnd3l'aotoma:t] ['Jlctpresjtof] [tssr'J"t0:rUrisfrae] 15. verspäten [fsr'fp^tan]. Exerciţiul 318. Friktionspresse [frlk'tsîo:nspresa]. ausrüsten. şi ß ! Exerciţiul 317. Zustand ['tsu:jt«nt]. indi­ ferent dacă sînt primul element al cuvîntului sau sînt precedate de alte elemente. stanzen. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor cuvinte: Verformen [fsr'forman]. vermessen. schwanken. Stanzerei.zarflţts]. c) ca sunet de legătură a cuvintelor compuse x). Fließvermögen. lecţia a 5-a. umfassen. Blechwerkstoff. spanlos. Fließvermögen. Festigkeit ['fsstlckaet]. verändern.1. dînd atenţie la pronunţarea corectă a literelor s. besonder.

Der Druck wird entsprechend verringert. Das Blech ist hydraulisch gebogen worden. Traduceţi în limba germană! a. Jene Revolverpresse wird nicht betätigt. Ein Elektromotor betätigt diese Schnelläuferpresse. (können) Das Blech kann hydraulisch gebogen werden. ransformînd subiectul în complement de agent. Der Praktikant zeichnet die Belastung auf. (dürfen) d. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă (timpul perfect). a. Cum a fost împărţită deformarea metalelor ? b. Căutaţi în text formele verbale la diateza pasivă şi definiţi ~e forme sînt! Exerciţiul 323. Exerciţiul 321. b. e. (sollen) e. (müssen) Exerciţiul 320. Exerciţiul 319.2.1. d. Prin ce a fost obţinută această proprietate a materialului ? Exemple: . într-o propoziţie formată cu diateza pasivă poate fi indicat totuşi şi subiectul (logic) al acţiunii sub forma unui complement de agent. Unser Werk wird mit neuen Maschinen ausgerüstet. (müssen) b. Eine Kurbelpresse formt jene Teile um. Exerciţiul 322. c. Diese Faserschicht wird gestaucht. Der Ingenieur trägt die Leistungen ein. Treceţi propoziţiile date în exerciţiul precedent la timpul perfect al diatezei pasive! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. (sollen) c. A fost desenat (reprezentat) ich bin genannt worden wir sind genannt worden (am fost menţionat) du bist genannt worden ihr seid genannt worden er ist genannt worden sie sind genannt worden 15. Introduceţi în propoziţie verbul modal dat în paranteză! Model: Das Blech wird hydraulisch gebogen. Hohlgefäße werden tiefgezogen.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 249 Perfectul verbului auxiliar werden Participiul verbului principal Perfectul diatezei pasive E r ist geworden + abgebildet > Er ist abgebildet worden. Acesta este marcat de prepoziţia „von". precedat de „von" l Model: Der Meister schreibt die Daten auf. Exemplu: Der Arbeiter Ionescu hat dieses Blech tief gezogen. Ein Techniker macht diese Abbildung. a. Die Daten sind von dem Meister aufgeschrieben worden. (subiect) Dieses Blech ist von dem Arbeiter Ionescu tiefgezogen worden.

trotz dem hohen Druck. vermittels (die Presse) (die Genauigkeit) (der Einspindelau­ (der Bohrhalter) tomat) . fără să rezulte vreo deosebire de sens: laut dem Plan. Während der Verformung wird diese Faserschichte gestaucht. wegen (das Verformen) c.2. e. prepoziţia wegen se construieşte de obicei cu dativul cînd substantivul care urmează este la plural: wegen den verschiedenen Faser­ schichten.2. Formaţi genitivul substantivelor puse în paranteză ! Pro­ nunţaţi cu glas tare ! b.2. statt (der Blechstreifen) (der Druck) a.2.a. Această fîşie de tablă a fost ambutisată adînc. destul de frecvente în textele tehnice. Prepoziţii cu regim de genitiv sînt: = în loc de oberhalb = deasupra (an) statt aufgrund = pe baza trotz — în ciuda. Exemple: Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Metalle verformt werden. Pe baza proprietăţilor lor. trotz şi wegen pot fi construite şi cu dativul. Prepoziţii cu genitivul 15. laut. Cum pot fi deformate metalele noi ? d.250 LEHRSTÜCK 15: DIE KALT VERFORMUNG IN DER STANZEREI c. în timpul deformării. 15. Exerciţiul 324.1. Cum poate fi obţinut un timp de fabricaţie mai scurt ? f. Prepoziţia wegen se poate aşeza şi după substantiv. cer cazul genitiv al substantivelor sau prenumelor de care sînt urmate. Numeroase prepoziţii ale limbii germane.2. Dintre aceste prepoziţii. Aceste piese trebuie presate. 15. dar atunci cere obligatoriu genitivul: der guten Eigenschaften wegen. infolge (die Bohrung) (die Exzenterpresse) (das Walzen) (das Tiefziehwerkzeug) (ein Stab) d. cu toate că ungeachtet = făcînd abstracţie außerhalb = în afară unterhalb = dedesubtul diesseits = dincoace de unweit = nu departe de infolge = ca urmare (ver) mittels = cu ajutorul inmitten = în mijlocul während = în timpul innerhalb = în interiorul wegen == din cauza = dincolo jenseits laut = conform s.3. acest strat de fibre este refulat. 15. metalele pot fi deformate.

. însuţi. Nu. Răspundeţi cu „Nein". însuşi etc. Exemplu: So lassen sich kurze Fertigungszeiten erzielen. şi poate să însemne: a) a comanda. b. a pune să se facă ceva. îşi schimbă sensul. Verbul „lassen (ä. befindet sich a. Formali toate variantele posibile ! Pronunţaţi cu glas tare ! Completaţi desinenţele ! innerhalb d -— Maschine. gelassen) = a lăsa" se conjugă ca un verb obişnuit cu schimbarea vocalei radicale din a > ä. Exemplu: Er läßt den Lehrling den Draht ziehen. Multe uzine comandă să se fabrice astfel de scule. wir lassen sie stanzen. personal. Astfel se pot obţine. c) ca verb reflexiv: a se putea. arătînd că acţiunea nu o facem înşine. wir lassen sie in einer Werkstatt stanzen. Exemplu: Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? Singuri vă stanţaţi piesele ? Nein. sau: pot fi obţinute timpuri de fabricaţie mai scurte.. împreună cu infinitivul altui verb. î n această situaţie. sau: singur. oberhalb d •— Ziehwerkzeug-.3. Sensul a) al verbului modal „lassen" reiese mai clar din opoziţie cu pronumele de întărire (invariabil) „selbst" = însumi. Stanzen Sie Ihre Maschinenteile selbst ? — Nein. dar este adesea folosit ca verb modal. a lăsa (la fel ca şi în limba română). Lasă.1. b) a permite. comandăm să fie stanţate într-un atelier. ci punem pe cineva să o facă.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 251 Exerciţiul 325. Exerciţiul 326. arătînd că puneţi pe altcineva să facă ceea ce exprimă întrebările ! a. Verbul modal "lassen' 15. Exemple: Viele Werke lassen solche Werkzeuge herstellen. a determina să se facă ceva. sau: Pune pe ucenic să întindă sîrma. Die Preßkraft steigt infolge verrinwegen ungeachtet gertsich verändertsich 15. Der Motor außerhalb d — Einspindelautomat-.3. unterhalb •Widerstand-.

Diese Faserschichten können gestaucht werden. în substantivele verbale se păstrează de obicei sensul de bază al verbe­ lor. eine Form geben-—-die Formgebung (darea formei). adică în substantive formate din verbe prin diferite mij­ loace. gestanzt. fiind un limbaj al acţiunilor. c) Substantive masculine derivate cu sufixul -er2). punctul 3. Betätigen Sie die Friktionspresse selbst ? Exerciţiul 327. d. Exemple: verformen — die Verformung (deformarea. adăugîndu-i-se nuanţa de sens exprimată de sufix.2.TVERFORMUNG IN DER STANZEREI b. forjarea). walzen — das Walzen (laminatul. fertigen — die Fertigung (procedura. proces sau rezul­ tat). Bleche. Exemple: v e r f o r m e n — d a s Verformen (deformatul. 15. care arată persoane sau instrumente care îndeplinesc acţiunea respectivă.4. gepreßt werden. care corespunde cu supinul substantivat din limba română. care corespund cu infinitivul lung substantivat din limba română. e. 15. Substantive verbale 15. Formen Sie die Metalle selbst um ? c. punctul 7. laminarea). Dăm aci cîteva tipuri frecvente de substantive verbale: a) Infinitivul substantivat.252 LEHRSTÜCK 15: DIE KAI. Bandmaterial u. Ziehen Sie das Blech selbst tief ? d.4.5. gezogen. Drähte. abundă în sub­ stantive verbale. Die Formgebung durch Kaltverformung kann unter den Sammel­ begriff „Stanzerei" zusammengefaßt werden. b) Substantive feminine derivate cu sufixul -ung 1). deformarea). dar se traduce şi cu infinitivul lung substantivat. şi lecţia 7.4. prefix sau alt mijloc de formare a substantivului verbal. schmieden — das Schmieden (forjatul. *> v. fabricarea). *' v.1. Pressen Sie den Blechwerkstoff selbst ? e. înlocuind verbul „können" + infinitivul pasiv prin „lassen". c. Das Ziehverfahren kann so abgebildet werden. verb reflexiv! Model: So können bessere Resultate erzielt werden.a. Reformulaţi propoziţiile următoare. a.6. b. können gebogen. tiefge­ zogen. Das Verformen von Metallen kann in Warmverformen und Kaltver­ formen eingeteilt werden. . şi lecţia 3. Limbajul tehnic. So lassen sich bessere Resultate erzielen. Rüsten Sie die Werkstätten selbst aus ? f.

verändern. o anumită însuşire sau înfăţişare). de multe ori şi cu schim­ barea de vocală: Exemple: vorsehen — die Vorsicht (prevederea. Substantive feminine derivate cu sufixul -t.4.. Pentru traducerea textelor tehnice este important să se reţină: a) Infinitivul substantivat arată un act sau o activitate. strecken — das . Substantivele verbale arătate la punctele a) şi b) sînt adesea confundate.... întinderea) eintreten — der Eintritt (intrarea) schleifen — der Schliff (şliful) gehen — der Gang (mersul) e. Exemple: fallen — d e r Fall (căderea. Substantivele cu -ung arată procesul respectiv sau rezultatul lui (de ex.3. Exemple: . b. Diese Verformung nennt man Streckung. Exerciţiul 328... —die . distanţa) stanzen — die Stanze (stanţa) hergeben — die Hergabe (predarea) helfen •— die Hilfe (ajutorul) f. Căutaţi în text substantivele verbale şi stabiliţi mijlocul de formare şi sensul lor exact! Exerciţiul 329. de multe ori şi cu modi­ ficare de vocală. arată actul de deformare prin actul de îndoire. (Această [însuşire de] deformare se numeşte [aspect de] întindere). umformen... stabilind diferenţele de sens cu ajutorul cheii exerciţiilor ! Model: einteilen — das Einteilen — die Einteilung biegen — d a s . aufstellen. La fei: abbilden. Exemplu: Während der Verformung (în timpul procesului de deformare). precauţia) schreiben — die Schrift (scrisul) 15. bewegen.. cazul) halten — der Halt (sprijinul) bauen — der Bau (construcţia) şi cu modificare de vocală. Exemplu: Abb. Substantive feminine derivate cu sufixul -e. — d i e . Substantive masculine radicale fără modificare de vocală. eintragen. trenul. Exemple: ziehen — der Zug (trăsătura.LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 253 halten •— der Halter (dispozitivul care ţine) besitzen — der Besitzer (posesorul) zeigen — der Zeiger (arătătorul) d. verringern. ausrüsten. . betätigen. Formaţi substantive verbale prin substantiv ar ea infiniti­ vului şi prin derivarea cu -ung. wiederholen. .. tracţiunea. steuern. Exemple: strecken — die Strecke (întinderea.. zeigt das Verformen durch Biegen Fig..

Verbul „schwanken" are indicele de valenţă 3(N. ? f. betätigt man . erzielt man .... zieht man .. durch Kaltver­ formung gemacht werden ? e.1. Valenţa verbelor 15... teilt man .. . aus? d. Wieso (cum de) verändert sich der Durchmesser des Stabes? k...5. bildet man .. Bandmaterial usw. ? g.... loc sau inf. ? m. la alegerea dv. ? i.... Wie müssen diese Materialien sein ? f. Was läßt sich vermittels der spanlosen Formgebung erzielen ? g. . î n afara verbelor „lassen" şi „schwanken".. .. lecţia 12. ein? b. . . Was ist in Abb. Was geschieht (ce se întîmplă) mit den Faserschichten bei der Ver­ formung durch Biegen ? h.. . a b ? e.. tief? Exerciţiul 331 (sinteză). Wie groß ist die Preßkraft dieser Pressen ? 2) ») v.4.. zwischen D + D ) . toate verbele noi ale lecţiei sînt verbe tranzitive. ? h. Woraus sind die Teile aus Abb..A). . punctul 12.A. Was umfaßt das Warmverformen ? c.. Was kann mit Blechen.. Stellen alle Fabriken solche Werkzeuge selbst her ? p.. Verbul „lassen" are indicele de valenţă 3(N. Wir lassen diese Teile umformen.254 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 15... Citiţi textul şi răspundeţi la următoarele între­ bări ! a. biegt man . ? j . Exemple: Er läßt den Schraubenschlüssel auf dem Maschinentisch.. formt man .. Der Druck schwankt zwischen 5 und 10 ät. . . 2 abgebildet ? i-. Formaţi propoziţii interogative care încep cu cuvinte inte­ rogative 1J şi adăugaţi părţile sintactice cerute de valenţă. Was geschieht mit dem Blechwerkstoff in Abb. rüstet man ..... Exerciţiul 330. Drähten. Wovon werden die Stanzwerkzeuge betätigt ? o. verringert man .... Wie wird die Formgebung durch Kalt verformen gennant ? d... u m ? c.! Model: . Was geschieht mit dem Stab ? 1. streckt man ... geschehen (ie) — geschah — (ist) geschehen = a se întîmplă.... Welches sind die wichtigsten Bauarten der Pressen ? s. .. Wie nennt man Werkstätten für Kaltverformungen ? r. ? Wie biegt man Metallstäbe ? a. avînd valenţa 2(N. gestanzt worden ? n.).5. Was soll mit dem Stab geschehen ? 2) j . biegt man . . Wie läßt sich das Verformen von Metallen einteilen? b.

(sinteză). Ce se poate face cu metalele pe baza proprietăţilor lor deosebite ? d. (sinteză). Lectura suplimentară Nr. a adăuga desenul cotat instalaţia desenul (imaginea) fundamentului separat dulapul de comandă agregatul hidraulic die die das der das . De unde procură fabricile asemenea scule ? Exerciţiul 334 (sinteză). Prin ce se acţionează presele mecanice şi hidraulice ? g. încercaţi să reformulaţi în scris întregul text înlocuind predicatele prin altele cu sens apropiat sau intrcducind verbe modale! Model: Das Verformen von Metallen läßt sich in a) Warmverformen. 5 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (II) Das Angebot des Herstellers soll alle Punkte der Anfrage beantworten Dem Angebot sollen beigelegt 2) werden: a. Prospekte mit Bildern und Aufbau der Maschine b. 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) beantworten beilegen Maßzeichnung Anlage Fundamentbild separat Steuerschrank Hydraulikaggregat a răspunde a anexa. Cum se poate împărţi deformarea metalelor ? b. 1) .LEHRSTÜCK IS: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI 255 Exerciţiul 332. Ce se arată în fig. Schmieden und Walzen gehören zum Warm­ verformen etc. 2 ? f. Separate 8) Steuerschränke 7). D. Prin ce se poate obţine un timp de fabricaţie mai scurt ? e. Povestiţi textul! Explicaţi imaginile! Exerciţiul 333. Traduceţi şi răspundeţi in limba germană! a. Ce cuprinde deformarea la cald ? c. Hydraulikaggregate 8> usw. Maßzeichnungen 3 ) der Werkzeugmaschine oder Anlage 4) c. b) Kaltverformen einteilen. Das Fundamentbild 5) d.

Strom­ stärke.B.256 LEHRSTÜCK 15: DIE KALTVERFORMUNG IN DER STANZEREI e. Schutzvorrichtungen 2<" j . Genaue Lage 13) und der Querschnitt 14) sämtlicher 15> Anschlüsse 16) für Strom. Zubehörteile25) und Empfehlungen26> für präventive 27) oder funk­ tionelle 28) Wartung 29) (z. Gewichte u> g. stratul de vopsea mostra de culoare accesoriile recomandarea preventiv funcţional deservirea. Garantie 31) Bei numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zusätzliche32) Infor­ mationen 33) über Aufbau der Steuerung. complet. Frequenz usw. Filtereinsätze)30). racordarea aerul apa consumul dispozitivul de protecţie nivelul de zgomot decibel vopsirea. m. m3) i.B) oder Kühlanlagen 10) f. Lärmpegel21» (in dB) 2 2 ' k.) h. Daten über elektrische Ausrüstung 12) (Stromart. Wasser 18> und Verbrauch lfl> (kW. întreţinerea cartuşul filtrului garanţia suplimentar informaţia sistemul de măsurat parcursul analog Farbanstrich Farbenmuster Zubehörteile Empfehlung präventiv funktionell die Wartung der Filtereinsatz die Garantie zusätzlich die Information H das Wegmeßsystem 35 analog dB . Farbanstrich 23> (eventuell Farbenmuster 24)) 1. Luft 17>. Spannung. Wegmeßsysteme 34) (analog 35) — 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31] 32 33 die die das die die der der die das der die der der das die die Filteranlage Kühlanlage Gewicht Ausrüstung Lage Querschnitt sämtlich Anschluß Luft Wasser Verbrauch Schutzvorrichtung Lärmpegel instalaţia de filtrare instalaţia de răcire greutatea echipamentul poziţia secţiunea total. aici: tuturor conexiunea. Filter.

L E H R S T Ü C K 15: D I E K A L T V E R F O R M U N G IN D E R STANZEREI 257 absolut 3 6 ) — digital 37) ) sowie 38) Rückmeldesystem 39) (direkt 40) — indirekt 4 1 ) ).cieni 1/103 . Die Angaben 43) sollen eventuell 4 4 ) durch persönlichen 45) Besuch emes Sachverständigen 4 6 ) des Herstellerwerkes 47) erweitert 4 8 ) werden. de achitare direct indirect informaţia de comandă indicaţia eventual personal expertul uzina producătoare a lărgi ' Germana pentru ingineri şi tehni. Schaltinfonnationen 42) usw. (Fortsetzung im Lehrstück 16) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) absolut digital sowie das Rückmeldesystem direkt indirekt die Schaltinformation die Angabe eventuell persönlich der Sachverständige das Herstellerwerk erweitern absolut digital precum şi semnalul de reavizare.

Rohre. erzeugte man z. Blasen usw. Die mo­ dernen Verarbeitungsmaschinen können sowohl mechanisch. Diese machten große Fortschritte. Warmpressen. Extrudieren. Profile. -(e) s. daß 1 ' neue Verarbeitungsverfahren entwickelt werden mußten. Explicaţii. B. pentru ce ) v. d. als auch hydraulisch oder pneumatisch. -(e) s. wozu Kunststoffe (Plaste) verwen­ det werden. Kunstleder.B. benannt nach seinem Erfinder Leo Hendrik Baekeland (1863—1944). Behälter usw. Explicaţii.3 respectiv 16. vor allem aber vollautomatisch gesteuert werden. Explicaţii. den sog. daß diese Entwicklung auch zum Bau neuer Maschinentypen für die Verarbeitung der Plaste führte. Alle sind heute in großen Mengen lieferbar. Die vielseitigen Eigenschaften der verschiedenen Plaste führten dazu. das Bakelit.4. Durch Spritz­ gießen. punctul 16.2. Haushaltgeräte aller Art. was heute daraus herstellbar ist. Duroplasten. Kalandrieren. Wir wissen. Kanister. punctul 16. punctul 16. Vocabular der der l 2 Kunststoff. -e Plast. Text Im folgenden soll kurz gezeigt werden. bzw. folgten die Thermoplaste.h. Den Kunststoffen auf Basis von Phenolharzen. . daß man beim klassischen Preßverfahren das Bakelitpulver in Preßwerkzeugen plastifizierte und daß nach Formung und Aushärtung der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug ausgestoßen wurde. Es ist erklärlich3). Folien. Flaschen. daß sie unter Druck und Wärme verarbeitet werden.. Diese sind auf thermischer Grundlage plastisch formbar.x) Zu Beginn war 2 ' die Verarbeitung der Kunststoffe ziemlich einfach. und wie sie verarbeitet werden können. materialul plastic la ce. verarbeitete man schon im Jahre 1907 zu Gegenstän­ den. 3 > v.4. > v. Die Thermoplaste ermöglichten bekanntlich die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und von Ausgangsstoffen für viele Industrien. Die Phenolharze.Lehrstück Nummer 16 DIE VERARBEITUNGDER KUNSTSTOFFE (Plaste) A. Seither brachten Forschung und Industrie sehr viele neue Kunststoffe auf den Markt. weil *' die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. -e wozu materialul plastic masa plastică.3.

conducea Verarbeitungsmaschine. -(e) s. mare. de la steuern) a comanda. f.procedeul de prelucrare entwickelt(part. de la führen) a condus. era sein (war. -s. -en tipul de maşină führte (imperf. pentru că. -(e) s.. f. simplu etc. găseau finden-fand-gefunden a găsi erklärlich explicabil Entwicklung. pl.. de la müssen) au trebuit. -s. -en cercetarea piaţa Markt. -(e) s. a dirija. . de la „sein") a fost. trebuiau müssen-mußte-gemußt a trebui machten (imperf. de la benennen) numit.e daß că Verarbeitungsverfahren. pretutindeni immer mehr tot mai mult Anwendung. -en dezvoltarea construcţia Bau. -e progresul weil fiindcă. cît şi pneumatisch pneumatic vollautomatisch complet automat comandat. de la machen) au făcut.. benannt) a numi. -es. aducea bringen-brachte-gebracht a aduce Forschung. de la entwickeln) dezvoltat entwickeln a dezvolta mußten (imperf. -(e) s. als auch atît .LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 259 der das das der der die der das der die die der der die IBIBLIOTECA NIWNinPALA daraus 1 hgrstellbar Beginn. ist gewesen) a fi ziemlich destul de (mult. benennen (benannte. a regla steuern f a b S i f T"»" S D VA U | AOEN .. a denumi Erfinder. -e răşina fenolică Bakelit. făceau Fortschritt. -(e) s.) einfach simplu Phenglharz.inventatorul obiectul Gegenstand. deoarece überall peste tot. -n maşina de prelucrat sowohl . -(e) s. începutul I B L J O U R e s TI war (imperf.e seither de atunci brachte (imperf. reglat gesteuert (part. -e bachelita benannt (part. de la finden) au găsit. dirijat. pl. de la bringen) a adus. -(e) s. . Maschinentyp. -en aplicarea fanden (imperf.

-s. pl. -s.260 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE das das das die die die der der die die die die der das das das das das das das das die das die der a şti. au dat glichen) (dădeau) posibilitatea a înlesni. pl. extrudarea Kalandrieren. a cunoaşte wissen (wußte.praful de bachelită Bakelitpulver. -e au urmat. -en ausgestoßen (part. turnarea prin injecţie Warmpressen.scula de presat Preßwerkzeug.h. -s. pl. -s. de la folgen) a urma folgen termoplastul Thermoplast. calandrarea Blasen. (das heißt) căldura Wärme. -(e) s. f. materialul de bază Spritzgießen. foiţa Folie. solidificarea Aushärtung. pl. f. . confecţiona obiectul de uz casnic Haushaltgerät. -en ţeava Rohr. -s. f. -s. sumedenia. pl.pl. urmau folgten (imperf. gewußt) clasic klassisch procedeul de presare Preßverfahren. -n maleabil formbar adică d. sticla Flasche. -(e) s. -(e) s. f. -e termic thermisch baza Grundlage. -e foaia. ermöglichten (imperf. -e a plastifia plastifizieren formarea Formung. f. f. -(e) s.t felul aller Art.e de t . -. a da posibilitatea ermöglichen după cum se ştie bekanntlich fabricaţia. producerea. f. -en fecţionarea Unzahl. -s. con­ Herstellung. -s. ausgestoßen) a arunca/a împinge afară baza Basis. f. suflarea erzeugte (imperf.livrabil lieferbar . de la erzeugen) a confecţionat. numărul mare Ausgangsstoff. butelia. -n bidonul Kanister. pl. pl. -e profilul Profil. presarea la cald Extrudieren. -en mulţimea. -(e) s. de la ausstoßen) aruncat/împins afară ausstoßen (stieß aus. -(e) s. de la ermö­ au înlesnit. -s. -en y duroplastul Duroplast. -(e) s. -n pielea sintetică Kunstleder. înlesneau. întărirea. -e materia primă. producţia.

Părţile sintactice (Sinteză) 16. Forma neconjugată (infinkă) sau numele predicativ se află pe locul ultim. Exemple.1. Exersaţi accentuarea corectă a cuvintelor! _ / _ ' _ _ _ J_ — — _ _ J _ fol — gen • den — ver — ar •— bei — tet Ba — ke •— lit Kunst — stof — fe Ver •— ar — bei — tung Du — ro — plast her • stell —• bar — Phe — noi —• har — ze Ther — mo — plast Ge — gen — stand Ma — schi— nen — typ . Diese Maschine verarbeitet Kunststoffe.1. Ei — gen — schaf t Fort — schrit— te An — wen — dung Preß — werk — zeug 16. Forma conjugată a predicatului (verbul finit) se află: pe locul II în propoziţiile afirmative şi interogative parţiale (a 2-a parte sintactică). Predicatul simplu sau complex.1. care răspunde la întrebările: Was tut das Subjekt? (Ce face subiectul?) sau: Was geschieht mit dem Subjekt? (Ce se întîmplă cu subiectul?) sau: Was (Wie) ist das Subjekt? (Ce sau: cum este subiectul?). Was geschieht mit dem Bakelitpulver ? .0. Propoziţiile limbii germane sînt compuse din următoarele părţi sintactice: 16. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 335. pe locul I în propoziţiile interogative totale şi propoziţiile imperative (prima parte sintactică).1. Was tut diese Maschine ? Das Bakelitpulver wird in Preßwerkzeugen plastifiziert.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 261 G. Exersaţi pronunţarea diferenţiată a sufixelor adjectivale! [-19] C-II9] ' ' [-IJ] vielseitig erklärlich mechanisch ringförmig bekanntlich klassisch einmalig ziemlich thermisch flüssig hauptsächlich plastisch wichtig ähnlich automatisch fertig wirklich elektrisch Exerciţiul 336. Explicaţii şi exerciţii 16.

de obicei. pronume sau sintagme 1J răspunde la întrebările: wer ? was ? (Cine ? Ce ?) şi stă de regulă la începutul propoziţiei.a. Exemple: Das Bakelitpulver wird gepreßt.1.2.3. Wer? Was? Hier arbeitet der neue Oberingenieur des Werkes.1. W a n n ? (Cînd ?) Wie lange ? (Cît timp ?) Seit wann ? (De cînd ?) ş.a. fiind a 3-a. după verbul finit al pro­ poziţiei. dar poate sta şi după verb. a 4-a etc. Wen ? Was ? Wonach ? 16. parte sintactică. Wem? Wen? Was? Fragen Sie die Sekretärin nach der Rechnung. Ce ?) W e m ? (Cui?) Wessen ? (Al cui ? A cui ?) Woran ? (La ce ?) Worauf ? (Pe ce ?) Warum ? (De ce ?) ş. Was sind die Thermoplaste ? 16. Exemple: Zeigen Sie dem Gast das neue Verarbeitungsverfahren. . Wo ? (Unde ?) Woher ? (De unde ?) Wohin ? (încotro ?) Wie ? (Cum ?) In welcher Weise ? (în ce fel ?) Womit ? (Cu ce ?) Wie (sehr?) (Cît de m u l t ? Cît?) Warum ? (De ce ?) Aus welchem Grund ? (Din ce cauză ?) Wozu ? (La ce ?) Zu welchem Zweck ? (în ce scop ?) Wann ? (Cînd ?) Unter welcher Bedingung ? (în ce condiţie ?) Trotz welchen Umstandes ? (în ciuda cărui fapt ?) l ) Sintagma = un grup de cuvinte care formează o singură parte sintactică (răspunde la întrebarea respectivă). Complementele cerute de valenţa verbului (predicatului propoziţiei) răspund la următoarele întrebări: Felul complementului întrebările la care răspunde la la la cu cazul acuzativ cazul dativ cazul genitiv prepoziţie la infinitiv Wen ? Was ? (Pe cine. Complemente circumstanţiale cerute de valenţa verbului sau libere care pot fi: Felul circum­ stanţialului întrebările la care răspunde de de de de de de de de de timp loc mod instrument consecinţă cauză scop condiţie concesie ş.4.262 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Die Thermoplaste sind moderne Kunststoffe. W a s ? (Ce?) Complementele sînt exprimate prin substantive sau pronume la cazurile respective sau prin sintagme şi se aşază. Wer? Was? 16.1.a. Subiectul exprimat prin substantive.

apoziţie) verbal (infinitiv cu „zu") înaintea sub­ stantivului Welcher. Welche Arbeit ? Die Eigenschaft sich zu biegen. Wann ? Wohin ? Man mißt den Druck mit einem Manometer. Puneţi întrebările respective şi observaţi prin ce sînt expri­ mate părţile sintactice! . -e. numeral. Welches Preßverfahren ? Die Verarbeitung der Plaste. Analizaţi textul lecţiei. cu prepoziţie.5. -es ? Exemple: Das klassische Preßverfahren. -es ? adverbial (adverb) după sub­ stantiv Welcher. Welche Eigenschaft ? Der Einspindelautomat hier. Welcher Einspindelautomat ? Exerciţiul 337. . Wessen ? Die Arbeit an der Maschine.? Der (die. Atributul care poate însoţi orice substantiv (sau alt cuvînt nominal) formînd cu acesta o sintagmă. Womit ? Zum Verarbeiten der Kunststoffe braucht man Verarbei­ tungsmaschinen . pronume. -es ? Wessen ? după sub­ stantiv Welcher. WTozu ? 16.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 263 Heute kommt die Delegation in das Konstruktionsbüro. -e. -e ? es ? Was für ein. participiu) substantival (substantiv la genitiv. -e. stabilind din ce părţi sintactice se compun propoziţiile. -e. das) wievielte ? Wieviel ? după sub­ stantiv Welcher. Felul atributului Poziţia faţă de substantiv întrebările la care răspunde Exemple: adjectival (adjectiv.1.

(Propoziţie subiectivă). lecţia a 17-a.2. 16. a > Excepţii v. Deosebim deci propoziţii subiective.a. c) sînt. (Wer? Was?) was aus Kunststoffen herstellbar ist. punctul 18. lecţia a 11-a. completive. Das Verfahren ermöglicht. punctul 11.2. punctul 17. Cuvintele introductive ale propoziţiilor secundare pot fi: a) conjuncţii subordonatoare: daß.1 şi 19.3.264 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 16. adică propoziţia din care reprezintă o parte sintactică. recomandăm a se urmări în timpul lecturii îndeosebi virgulele. wenn s. was nicht richtig ist. şi lecţia a 18-a. Wir wissen. Propoziţiile secundare pot preceda regentele.2 3 > v.2.2.a. 16. punctele 19. de loc. (Complement la acuzativ). le pot urma sau pot fi chiar intercalate în regentă. . Acestea sînt propoziţiile subordonate (sau secundare). Diese Verfahren machen Fortschritte. b) au verbul conjugat la sfîrşit.2. fiind bogate în propoziţii secundare.2. Exemple! Man muß das Verarbeitungsverfahren ändern. weil. 16.2. propoziţiile secundare au următoarele semne distinctive: a) se separă oricînd de regentă 1) prin virgulă. Was ?) daß man das Bakelitpulver plastifiziert. Textele tehnice germane. wenden wir es an. l > Propoziţie regentă = propoziţia supraordonată celei secundare. Wen ? Was ? Man muß ändern. de regulă.5. (Propoziţie cauzală). wo? wie? wann? wer? warum? s. legate de regentă printr-un cuvînt introductiv 2). (Propoziţie completivă). (Propoziţie completivă). Das modernste Verfahren. Exemple: Hier wird gezeigt. (Wen.2.a. care pot marca începutul unei propoziţii secundare. c) pronume relative 3). Propoziţii secundare (Subordonate) 16. b) cuvinte interogative. (Warum ?) weil die Kunsstoffe überall Anwendung finden. wodurch man Kunststoffe formt.). verbul finit la sfîrşit. daß hohe Leistungen erzielt werden. de mod etc.2 4 > v. lecţia a 19-a.1. 16. a se aplica metoda „luneta-foarfece" 4)). ist das Spritzgießen. Părţile sintactice ale propoziţiilor pot fi exprimate şi prin pro­ poziţii întregi. atributive s. în limba germană. circumstanţiale (de timp.2. şi a se căuta apoi semnalmentele princi­ pale de structură (cuvîntul introductiv.4. Exemple: Weil das Verfahren einfach ist.

a.e (eu construiam sau: am construit) du baust du bau -t.. b.en b) Cu modificarea vocalei radicale şi fără desinenţe personale la persoa­ nele I si a IlI-a singular: verbele de conjugare tare. a. Kunststoffe können verarbeitet werden.1.est er baut er bau -t. Diese Eigenschaften führen zur Entwicklung neuer Verfahren. Sie funktioniert elektrisch. c. Exemplu: Verbul „bauen" —• a construi Prezent Imperfect ich baue Ich bau -t. subordonîndu-le regentei. Sie arbeitet spanlos.3. Exerciţiul 340.et sie bauen sie bau -t. daß Kunststoffe verarbeitet werden können. Der fertige Teil wird ausgestoßen. Wir wissen.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 265 Exerciţiul 338. „Wir wissen . ." cu ajutorul conjuncţiei „daß" ! Model: Kunststoffe können verarbeitet werden. d.werden. căutînd propoziţiile secundare şi stabiliţi la ce întrebare răspund şi prin ce sînt introduse! Exerciţiul 339. verbele pot forma imperfectul în două feluri: &)Cu ajutorul sufixului -t. 'ö 1 16. Die Verarbeitung ist nicht einfach.en ihr baut ihr bau -t. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. weil sie vollautomatisch gesteuert ist.3. d. b. e. se foloseşte timpul imperfect (sau preferit) al verbelor. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare cauzale cu ajutorul conjuncţiei „weil" subordonîndu-le regentei „Diese Maschine hat eine hohe Leistung" ! Model: Sie ist vollautomatisch gesteuert. Sie muß nicht von Arbeitern betätigt.. c. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii secun­ dare. î n limba germană. Sie kann dauernd belastet werden. e. Imperfectul verbelor 16. Man kann aus Kunststoff Hausgeräte herstellen.între radicalul verbului şi desinenţa personală: verbele de conjugare slabă. Sie ist vollautomatisch gesteuert. Analizaţi textul lecţiei.e wir bauen wir bau -t. Pentru a se relata (a povesti) acţiuni trecute.

aceasta fiind a treia din cele trei forme de bază ale verbului care trebuie reţinute spre a se putea conjuga corect: Exemple: I II III Infinitivul Imperfectul Participiul perfect stieß aus ausgestoßen a) Verbe tari: ausstoßen besitzen besaß besessen ziehen gezogen zog lassen ließ gelassen eintragen trug ein eingetragen aufschreiben schrieb auf aufgeschrieben vorsehen sah vor vorgesehen überschreiten überschritt überschritten b) Verbe neregulate: bringen brachte gebracht entstehen entstand entstanden nennen nannte genannt hineingehen ging hinein (ist) hineingegangen sein war (ist) gewesen .266 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exemplu Verbul „finden" a găsi Prezent Imperfect ich fand (eu găseam. avînd la imperfect atît schimbarea vocalei cît şi sufixul -t-. semnele ambelor conjugări. este necesar a se memora odată cu infinitivul şi cu participiul perfect al verbelor de conjugare tare şi neregulată şi persoana I singular imperfect. dar au si alte neregularităţi. sau: am găsit) ich finde du findest du fand •— est er findet er fand wir finden wir fand — en ihr findet ihr fand — et sie finden sie fand — en c) Verbele neregulate combină. de obicei. Exemplu: verbul „bringen" — a aduce Prezent Imperfect ich bringe ich brachte (eu aduceam.3. am adus) du bringst du brachtest er bringt er brachte wir bringen wir brachten ihr bringt ihr brachtet sie bringen sie brachten 16.2. Deoarece din forma infinitivului nu se poate deduce în ce fel verbul respectiv formează imperfectul.

Timpul imperfect. Imperfect: ich stieß aus.3. 2 » v. ich teile ein etc. Exemplu: Zu Beginn war die Verarbeitung einfach. 16. prelucrarea era simplă sau: La început. La început. Diateza pasivă se formează la timpul imperfect cu formele de imperfect ale verbului auxiliar „werden". ich rüstete a u s .6.3. punctul 11. lecţia 11. Verbe auxiliare de timp sein haben werden ich war ich hatte ich wurde du warst du hattest du wurdest er war er hatte er wurde wir waren wir hatten wir wurden ihr wart ihr hattet ihr wurdet sie waren sie wurden sie hatten Verbe auxiliare de mod können müssen dürfen mögen sollen wollen ich konnte mußte durfte mochte sollte wollte durftest mochtest solltest wolltest du konntest mußtest mußte mochte sollte wollte er konnte durfte wir konnten mußten durften mochten sollten wollten ihr konntet mußtet durftet mochtet solltet wolltet mußten durften mochten sollten wollten sie konnten 16. .5. *' Incepînd cu lecţia de faţă se vor da cele trei forme de bază ale verbelor de conjugare tare şi neregulată la rubrica vocabular. Exemplu: Prezent: ich stoße aus.a.4.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 267 haben hatte gehabt können konnte gekonnt werden wurde (ist) geworden*> s. prelucrarea a fost simplă. poate fi tradus nu numai cu imperfectul. Verbe separabile 2) se separă şi la imperfect. participiul şi regula de la punctul 16.3. ich rüste a u s .3.3.7.3. este suficient a se cunoaşte infinitivul. 16. ich teilte ein etc. ci şi cu timpul perfect compus (timpul de povestire din limba română). fiind în limba germană timpul de povestire.3. 16.1. Exemplu: ich wurde genannt (am fost denumit) wir wurden genannt du wurdest genannt ihr wurdet genannt er wurde genannt sie wurden genannt 16. Verbele auxiliare temporale şi modale formează timpul imperfect în mod neregulat. Pentru conjugarea corectă a verbelor de conjugare slabă.1.a. Formele de bază ale verbelor învăţate pînă acum se vor găsi în dicţionarul final.

(sprechen. einen Kanister. b.. c. sich auf 5 Millionen. d.. Er arbeitet an den Preßwerkzeugen. învăţate pînă la lecţia de faţă! sein messen schreiben ersehen mitkommen stehen helfen laufen erscheinen ansehen liegen besprechen fallen gewinnen gießen schleifen sehen halten unterscheiden bestehen gehen sitzen steigen geben herausgreifen kommen ziehen lassen eintreten hergeben gleichen lesen betragen sprechen herbringen . ins Büro eintreten. Nach den Phenolharzen folgen die Thermoplaste. (bringen. gebracht) Der Praktikant . Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von Rohren. von der neuen Verarbeitungsmaschine... vorgesehen) Der Katalog . e.. eine Asbestplatte nehmen. Conjugaţi la timpul imperfect! Verificaţi tipul de conju­ gare a verbelor ! a. f. ... Man plastifiziert das Bakelit durch Druck und Wärme. f. e. brachte. Sie bauen einen neuen Maschinentyp. den Kunststoff plastifizieren. Blechwerkstoff umformen. (vorsehen. . Exerciţiul 343. c. Treceţi următoarele propoziţii la timpul imperfect! Pro­ poziţiile cuprind verbe de conjugare slabă ! a. belief sich. b ... f.268 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 341.. c. Ich entwickle einen Plan... (eintreten. g.. Gießerei . ist entstanden) So . e.. b. trat ein. entstand. das neue Verarbeitungsverfahren. ein neues Verfahren entwickeln. Exerciţiul 344. (mitkommen. d. Completaţi următoarele propoziţii cu verbele date în pa­ ranteză la timpul imperfect! a. kam mit. Exerciţiul 345. Căutaţi verbele din textul lecţiei şi identificaţi pe cele care stau la timpul imperfect! Exerciţiul 342. .. diese Bauart nicht . ist eingetreten) Wir . ist mitgekommen) Der Kollege . sprach. Căutaţi în vocabularul final şi memoraţi formele de bază ale tuturor verbelor de conjugare tare. (sich belaufen. gesprochen) Man .. belaufen) Die Planzahlen .. d. bessere Resultate erhalten. (entstehen.... sah vor. in die Maschinenhalle .

Nu. flüssig s. lieferbar s. messen. Zylin­ der. drehen. automatisch s. Exerciţiul 348. plastifizieren Es folgen die Thermoplaste Dieser Maschinentyp ermöglicht Spritzgießen. das . — lieh: ähnlich. prüfen. Cele mai des întîlnite sufixe sînt: — isch: konisch. Mathematik. Adjective derivate 16. steuern. — ig: fertig.1. confundaţi sufixele! Accentuaţi corect! a. ausstoßen. zählen. Nummer. richtig. Formaţi adjective de la următoarele verbe cu ajutorul sufi­ xului -bar. erreichen.a. Diese Zahlen können kontrolliert werden. halten. bauen. wichtig. gießen. lesen. transpor­ tieren. folgen bringen. verwenden. anwendbar = aplicabil schmelzen. Ringform. Cu adjectivele formate în exerciţiul anterior. grundsätzlich s. einmal. chemisch. Energie. entwickeln. Exerciţiul 347..a. liefern. Ecke.5. fleißig. hauptsächlich. konstruieren. Metallurgie. Valenţa verbelor t Indicele de valenţă Verbe Exemple 1(N) 2(N.. Exerciţiul 346. 16. alcătuiţi pro­ poziţii simple pe care le reformulaţi apoi cu diateza pasivă după modelul următor ! Model: Diese Zahlen sind kontrollierbar. De la următoarele categorii de cuvinte aţi învăţat adjective formate cu sufixele -isch şi -ig! Amintiţi-vi-le şi pronunţaţi-le cu glas tare.A) entstehen. ermöglichen. b. care exprimă posibilitatea de a se face ceva ! Traduceţi adjectivele şi controlaţi traducerea cu cheia exerciţiilor ! Model: anwenden. Silber. Technik. modernisieren. — bar: formbar. kontrollieren.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 269 nehmen hingehen überschreiten einfahren tiefziehen beziehen sich belaufen herausnehmen sich befinden zerreißen beschreiben aufschreiben vorsehen hineingehen ergeben werden biegen sich begeben erhalten eintragen besitzen 16. Hydraulik.4. Plast. Mechanik. Thermik.a...4. erfüllen. elektrisch. mechanisch.a. Farbe. Verbe sau alte părţi de vorbire cu ajutorul unor sufixe carac­ teristice. î n textele tehnice se întîlnesc numeroase adjective formate de la substantive..

î n acest text trebuie arătat la ce servesc materialele plastice.... Nennen Sie Maschinenteile und andere Gegenstände aus Kunststoff! Exerciţiul 351. Termoplastele au făcut posibil ca să fie fabricate un număr mare de obiecte. ermöglicht ... f.. Inventatorul bachelitei a fost L. Dezvoltarea de noi maşini şi procedee se explică prin aceea că materia­ lele plastice au putut fi folosite multilateral. Auf welcher Grundlage sind Thermoplaste formbar? m . Wer erfand das Bakelit ? d.. Materialele plastice au avut însuşiri foarte multilaterale.. entsteht . ? b. Vedem că piesa finită este împinsă afară din scula de presat. Baekeland........ ? g. ? j .. ? e.. . h. H. stößt . i. răşina fenolică şi-a găsit aplicaţia prin prelu­ crare în obiecte.. b. Gibt es heute viele Kunststoffe ? g. ? d. baut man . folgen . e. entwickelt man . bringt . Wie werden moderne Verarbeitungsmaschinen gesteuert ? j . entsteht . ? f. . . Was soll in diesem Text gezeigt werden ? b. Seit wann wird Bakelit verarbeitet ? f. Was ist das Bakelit ? e.... c. Termoplastul nu putea fi prelucrat mecanic. .. .. Wozu führte die Entwicklung neuer Verarbeitungsverfahren ? i. ? i.... ? h. ändert man .. Warum mußten die Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe entwickelt werden ? h.. W a s ermöglichten die Thermoplaste? n. Was sind Duroplaste ? Was sind Thermoplaste ? 1.. Aşa se explică (faptul) că au fost produse multe obiecte de uz casnic.... plastifiziert man .. ? Exerciţiul 350 (sinteză). Formaţi cîte o întrebare parţială cu fiecare dintre verbele date şi răspundeţi cu cuvinte la alegerea dv... . încă acum 70 de ani..270 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Exerciţiul 349. aus? c... ! Model: . steuert . . Wie plastifizierte man das Bakelit beim klassischen Preßverfahren ? k. Wodurch können Gegenstände aus Kunststoffen hergestellt werden ? o.. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. d. Wie war die Verarbeitung der Kunststoffe zu Beginn ? c... .. Traduceţi în limba germană ! a. .. . g... ?' Wie entsteht Kunstleder ? a.

4 5. Vor der Montage soll die Betriebsanlei­ tung von sachverständigem u> Personal genau studiert 121 werden. 6 7. Kühlmittel 16 '. Lectura suplimentară Nr. Lieferung und Inbetriebnahme. Abnahmebedingungen 6) Verpackung 7). Tran­ sport 8>. erfolgt die schriftliche 2) Bestellung.U. Das Mon­ tieren 13 ' der Maschine soll von guten Monteuren. IO) 11) 12 13) 14) 15) 16) 17) der Vergleich schriftlich die Auslegung der Ersatzteil der Liefertermin die Abnahmebedingung die Verpackung der Transport u. hydraulische Ver­ bindungen 17) usw. Vocabular 1) 2 3. 8. Vor Inbetriebnahme müssen alle Anschlüsse für Strom. unter Umständen der Monteurbesuch sachverständig studieren das Montieren die Anleitung der Fachmonteur das Kühlmittel die Verbindung comparaţia în scris interpretarea piesa de schimb termenul de livrare condiţia de recepţie ambalajul transportul eventual vizita unui montor expert. die Auslegung 3 ' der Garantie. 9 ) mit Monteurbesuch 10) . 6 DER ANKAUF VON WERKZEUGMASCHINEN (III) Die Bestellung. Wasser. Nach genauer Prüfung des Angebotes und Vergleich l) mit dem Lastenheft. Liefertermin 5). genau geprüft werden. der Ersatzteile 4). 9. eventuell unter Anleitung 11 ' eines Fachmonteurs 15 ' des Lieferwerkes erfolgen. Luft. Montage u. Sie soll die wich­ tigsten Punkte des Angebotes enthalten.LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE 271 D. competent a studia montarea îndrumarea montorul de specialitate lichidul de răcire legătura .U.

272 LEHRSTÜCK 16: DIE VERARBEITUNG DER KUNSTSTOFFE Das Einfahren 18) und die Abnahme 1 9 ' der Werkzeug-oder Verarbeitungs­ maschinen 20 ) soll unter den Bedingungen 21 ' der Fertigung 22 ' erfolgen. a da . 18) 19) 20) 21) 22) 23) das die die die die Einfahren Abnahme Verarbeitungsmaschine Bedingung Fertigung schenken rodajul recepţia maşina de prelucrat condiţia fabricaţia a acorda. Beson­ dere Aufmerksamkeit muß numerisch gesteuerten oder automatischen Ma­ schinen geschenkt werden 23' wie z.B. auch den Maschinen für die Verarbei­ tung der Kunststoffe.

Explicaţii. 17. Die Schweißstellen werden beim Schweiz ßen auf 3 500—4 000°C erhitzt. ist in das Preßschwei­ ßen und in das Schmelzschweißen eingeteilt. heißt Lichtbogen-bzw. die zur Verbindung notwendig ist1'.2. Explicaţii. Text Durch das Schweißen verbindet man Werkstoffe unter Einwirkung von Wärme fest miteinander. hat eine Spannung von 20—65 V. b.1 şi 17.4. Feuerschweißen. 17. punctul punctul punctul punctul punctul 17.Lehrstück Nummer 17 DAS SCHWEISSEN A. unter Schutzgas (C0 2 oder Argon) mit Wolfram­ elektrode (WIG-Verfahren = Wolfram-Inert-Gas) usw. Ein solcher Maschinensatz. 17. 17. Preßschweißen: Kaltpreßschweißen. muß der Strom durch Transformatoren.. ist das elektrische Licht­ bogenschweißen5'. Das Trennen. Thermitpreß­ schweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. Die Umformer werden durch Wechsel­ strom. Explicaţii. Der Strom. v Explicaţii. die Schweiß­ stelle bis zur Schmelztemperatur. Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen.2.oder Drehstrommotoren angetrieben. welches seinerseits in Stumpfschweißen. Gasbrennschneiden. weitgehendst3' anwendet. Punktschweißen und Nahtschweißen *' unterteilt ist. Die meistverwendeten Ver­ fahren sind: a. Die Temperatur. der 11 2) 3) v. den man zum Schweißen be­ nötigt. Bei Entzündungstempe­ ratur und Oxydation (Verbrennung) erfolgt das Trennen des Werkstoffes. 8 Germana pentru ingineri ji tehnicieni — c. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. die auch alle weit­ gehendst verbreitet sind. Gleichrichter oder Umformer umgewandelt werden.5. elektrisches Widerstands^ schweißen und Gasschmelzschweißen. 1/103 . welches2' durch einen elektrischen Lichtbogen oder eine Gas­ flamme geschieht. das sehr viel Anwendung findet. Beim Lichtbogenschweißen erhitzt der elektrische Licht­ bogen. wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt. Schmelzschweißen: Lichtbogenschweißen. Es gibt noch verschiedene Sonderverfahren Schweißen unter Pulver (UP-Verfahren).6. Explicaţii. Schiffsbau usw. Da diese Spannungen im Netz nicht verfügbar sind. Ein Verfahren. die man im Ma­ schinenbau.

pl. der Lichtbogen. f. ist ge­ schehen) heißen (hieß. die ohne Zufuhr äußerer Wärme er­ folgen. verbinden (verband. punctul 17.274 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN aus Antriebsmotor und Stromerzeuger besteht. -en die Verbrennung. -s. lang anhaltenden Druck oder Schlag best­ möglich verbinden. combustia a urma. -s. f. -s. Vocabular das Schweißen. com­ pact împreună legarea. f. -s. erreicht man eine Schweißverbindung dadurch. unirea. -s. a îmbina influenţa. f. geheißen) das Lichtbogenschneiden. welches verhältnismäßig einfach ist. pl. meistverwendet das Kaltpreßschweißen. das Schmelzschweißen. pl. -(e)s. tăierea arcul electric flacăra de gaz a se întîmpla. -en notwendig bestimmen die Entzündungstemperatur. pl. tare. weitgehendst das Preßschweißen. *' v. a se petrece a se numi tăierea cu arcul electric tăierea cu gaz construcţia de maşini construcţia navală în cea mai mare măsură sudarea prin presiune sudarea prin topire cel mai des folosit sudarea prin presare la rece . -en fest miteinander die Verbindung.3. pl. pl. -(e)s. -s. verbunden) die Einwirkung. -en die Oydation. einige NE-Metalle durch hohen. efectul durabil. daß fest aneinander 1) gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. der Maschinenbau. f. Beim Reibschweißen. -s. pl. Beim Kaltschweißen. f. pl. der Schiffbau. kann man bereits bei Raumtemperatur. das Gasbrennschneiden. das ebenfalls erprobt ist. a rezulta separarea. sudarea a lega. sind erprobt und in der Praxis anwendbar. îmbinarea necesar a determina temperatura de aprindere oxidarea arderea. f. rezistent. -n geschehen (ie. a uni. f. ist unter der Bezeichnung „Schweißumformer" bekannt. Verschweißungen von Metallen. Explicaţii. pl. geschah. a avea loc. f. -s. -en erfolgen das Trennen. solid. die Gasflamme. B.

procedeul special das Pulver. f. -s. der Antriebsmotor. -s. sudarea prin puncte das Nahtschweißen. f. aplicabil. argonul (gazul) die Wolframelektrode. -en din afară. . sudarea cap la cap das Punktschweißen. f. -e gazul inert / de protecţie das Argon. -en motorul de acţionare der Stromerzeuger. din partea lui das Stumpfschweißen. fiindcă das Netz. f. -en electrodul de wolfram das WIG-Verfahren. -s. -en motorul trifazat der Drehstrommotor. practicabil anwendbar relativ verhältnismäßig . -n die Schmelztemperatur. -s. redresorul der Umformer. -es. pl. pulberea das Schutzgas. f. -s. pl.f. f. -s. pl. -s. pl. -en temperatura de topire da deoarece. f. das Thermitpreßschweißen. sudarea cu arc electric das Gasschmelzschweißen. -s. pl. pl. -es. -s. generatorul electric die Bezeichnung. -s. -e reţeaua verfügbar disponibil der Gleichrichter. f. -s. angetrieben) a antrena. -en antreiben (trieb an. sudarea electrică prin rezistenţă seinerseits la rîndul său. a acţiona agregatul de maşini der Maschinensatz. pl. -en alimentarea die Zufuhr. -s. -en denumirea der Schweißumformer. -s. din exterior äußere a încerca. -es. pl. f. convertizorul de sudare cunoscut bekannt sudarea/îmbinarea prin sudură die Verschweißung. -s. -s procedeul cu electrodul de wolfram şi gaz inert a răspîndi verbreiten a încălzi (la incandescenţă) erhitzen locul sudurii die Schweißstelle. sudarea cu gaz das Sonderverfahren. -s. sudarea prin cusătură das Lichtbogenschweißen. sudarea prin forjare sudarea aluminotermică (prin pre>= siune) das Widerstandschweißen. -s.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 275 das Feuerschweißen. pl. -s. pl. convertizorul a transforma umwandeln motorul de curent alternativ der Wechselstrommotor. -s. a experimenta erproben practica die Praxis.

gehen. Bruch/einschnürung. Verfahren. Wolfram/elektrode. nehmen. f. Exersaţi pronunţarea corectă. Exersaţi scrierea cu h ca semn de lungire a vocalelor! Pronunţaţi fără h! ah : Zahl. eh : Drehstrom. ah : Zählen. Explicaţii şi exerciţii 17. oh : ohne. vorsehen. -en ebenfalls aneinander gepreßt (part. Rohling.1. an/ ein/ander. de pe acum temperatura mediului înconjurător continuu lovitura cît mai bine posibil sudarea prin frecare îmbinarea prin sudare de asemenea laolaltă presat a presa repede unul faţă de altul a se roti C.276 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN bereits die Raumtemperatur. Nicht /eisenmetalî. . einfahren. Einspindel/automat. pi. Dehnung. Maß/einheit. . Stähle. Exemple: Stromerzeuger pronunţat: Strom / erzeuger Schweißumformer „ Schweiß / umformer Wolframelektrode „ Wolfram / elektrode Exerciţiul 352. Stuhl. man sieht vor. Bohrung. Draht. -s. weitgehend. Mit/arbeiter. gegen/ein/ander. nelegată a următoarelor cuvinte ! Strom/erzeuger. Uhr. tiefziehen. Schweiß/umformer. öh : Höhe. de la pressen) pressen schnell gegeneinander rotieren deja. -es. Cuvintele care încep cu o vocală şi intră ca element constitutiv într-un cuvînt compus nu se leagă în pronunţare de celelalte elemente care le preced. Raum/inhalt. sehr. mit/ein/ander. bestehen. die Schweißverbindung. ieh : es geschieht. üh : einführen. uh : Zufuhr. Stahl. ziehen. Schutz/elektrode. Exerciţiul 353.0.0. man fährt ein. Rohr. Pronunţare şi ortografie 17. hohen. -en anhaltend der Schlag. Flugzeug/industrie.e bestmöglich das Reibschweißen. Nahtschweißen.

wird durch die Art des Werkstoffes be­ stimmt. Propoziţii relative 17. De cele mai multe ori însă. den man zum Schweißen benötigt der Strom Propoziţiile subordonate care determină mai îndeaproape sensul unui substantiv pot avea diferite cuvinte introductive.2 al lecţiei de faţă. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht heißt Licht bogen schnei­ den.1.1. x 2) > v.1. ein) ? (Ce fel de}) das Lichtbogenschweißen ein elektrischer Lichtbogen das Schweißen unter Pulver das Trennen des Werkstoffes der Strom.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 277 17.1. Exemple: Die Temperatur. de aceea le numim propoziţii relative. v. I die zur Verbindung notwendig ist. ele încep cu un pronume relativ 2 '. lecţia 24. Temperatura care este necesară pentru îmbinare este determinată de felul materialului. punctul 24. Propoziţie relativă Das Trennen. . punctul 17. Separarea care se face cu ajutorul unui arc electric este cu­ noscută ca tăiere prin arc electric. Precizările necesare pentru stabilirea exactă a sensului unui substantiv pot fi făcute sub diferite forme: Procedeul 1 Sensul general Sensul precizat a) compunere: b) diferite atribute: c) prin apoziţii l> d) prin propoziţii subordonate: das ein das das Schweißen Lichtbogen Schweißen Trennen Welcher} Weichet Welches! (care 7) Was für ein (eine.

. anwendet. 17. propoziţiile relative sînt tot­ deauna separate prin virgulă de propoziţia supraordonată (v. Căutaţi în textul lecţiei propoziţiile relative şi stabiliţi ce substantiv este determinat de ele! Exerciţiul 355. o întrerupere a propoziţiei supraordonate (v. nominativ 17.5. t I 17. mase. Propoziţiile relative sînt aşezate imediat după substantivul pe care îl determină şi de aceea produc. welches verhältnismäßig einfach ist. die man im Maschinenţ I bau. muß . f hat eine Spannung von 20—65 V. Ele se recunosc uşor după poziţia pronumelui relativ după prima virgulă şi verbul finit înainte de virgula de la sfîrşit. Exerciţiul 354. Exemple: Die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen..4. mit der man schweißt. Formaţi toate variantele posibile. şi exemplele de mai sus !) Exemplu: Der Strom.. dar cazul depinde de propriul său rol sintactic în propoziţia relativă. de obicei. .. Pronumele relativ poate fi precedat de o prepoziţie..... citind cu glas tare pînă la automatizare! .278 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 17. Aceste cuvinte sînt aşezate între substantivul determinat şi propoziţia relativă.1. Exemple: Der Strom.1. . Der Transformator wandelt den Strom um. Pronumele relativ se acordă cu substantivul determinat în gen şi număr. die man zum Umwandeln des Stromes braucht. Exemplu: Die Umformer.. sg. plural nominativ Beim Kaltschweißen. die ohne Zufuhr äußerer Wärme erfolgen.1.1.. acuzativ Verschweißungen von Metallen. t ! I - neutru sg. den man zum Schweißen benötigt. werden durch Wechselstrommotoren angetrieben. cînd substantivul determinat mai are alte atribute după el sau cînd propoziţia relativă ar separa o particulă ori alt cuvînt izolat de restul propoziţiei.. Schiffbau usw. Exemplu: Die Gasflamme. dacă funcţia lui ca parte sintactică cere acest lucru. toate exemplele de mai sus). Spre deosebire de limba română.3.. | den man zum Schweißen benötigt | Excepţie se face numai atunci. den man zum Schweißen benötigt.2.

b. Das Trennen heißt Gasbrennschneiden. Der Lichtbogen wird zwi­ schen Werkstück und Elektrode erzeugt. Transformaţi a doua propoziţie într-o propoziţie relativă. das hier angewendet wird. . Die Schweißstellen. (welche) an denen man arbeitet. e.. Ein Verfahren.. Das Trennen geschieht mittels einer Gasflamme. d. a. das auch sehr viel Anwendung findet. (welche) die man zuerst bearbeiten muß. das. . Beim Kaltpreßschweißen verbindet man durch hohen Druck. die beim Schweißen entsteht.. plural die" ! Model: Das Verfahren ist sehr modern. (welches) nach dem in vielen Werken gearbeitet wird... . . (welches) das man sehr oft anwendet.. (an welchen) Exerciţiul 356... .. . (welchen) mit dem man beim Schweißen arbeitet... înlocuind substantivul care se repetă. . prin pronumele relativ „der... . Das Kaltpreßschweißen ist verhältnismäßig einfach.. Die Temperatur wird beim Schweißen entwickelt. (welcher) den man zum Schweißen braucht. (welche) die man durch einen elektrischen Lichtbogen erzeugt. die auf 3 500—4 000°C erhitzt werden. Die Temperatur. Das Reib­ schweißen ist ebenfalls erprobt... Das Reibschweißen geschieht bei Raumtemperatur. . Das Verjähren wird hier ange­ wendet.... Der Lichtbogen erhitzt die Schweißstelle. . . a. (nach welchem) d. die. Der Strom. (welche) mit der man beim Schweißen rechnen muß. Das Verfahren..... (mit welchem) b.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 279 der vom Transformator umgewandelt wird. Die Temperatur ist sehr hoch.. . c. . (mit welcher) c. ist sehr modern.

welcher welche N der die das die G dessen deren dessen deren D dem der dem Plural n. d. se îmbină materialele strîns unele de altele. c.2.. căror welchen welche welches welche = p e care A den die das die Exerciţiul 358.. die. a. welches" se declină în felul următor: Plural Singular Singular m. care este un procedeu foarte cunoscut. = al cărui.280 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 357. Prin sudarea care se împarte în sudare prin presiune şi sudare prin topire. das. Pronumele relative „der. Materialul care urmează să fie sudat trebuie să aibă anumite însu­ şiri. Îmbinarea de materiale care se face cu un arc electric este cunoscută ca sudură cu arc electric.. Die Elektrode. * v. die. î n limba germană există trei serii de pronume relative: der. se poate face în diferite feluri. pl. welches welche = care.1.2. cărei. wer. Pronume relative 17. m. welcher. cărei. Traduceţi în limba germană. . Sudarea. beim Schweißen verwendet wird. n. 17. e. b... 17. . welche = care. Primele două pronume au acelaşi înţeles şi pot fi folosite în acelaşi fel. f.. Lecţia 23. ce 1! . pl. care se aplică foarte mult. zwischen Werkstück und Elektrode erzeug wird.. welche. punctul 23. La sudare. was = cine. locul de sudare se încălzeşte pînă la topire. pronumele „der.1. > .. das" şi „welcher . f. das" este însă preferat sinonimu­ lui său. cu arc electric. welche. die. welches. die = care. Completaţi cu ambele pronume relative la cazul cerut! Nominativ: Der Lichtbogen. .că­ ror denen welchem welcher welchem welchen = cărui. î n germana modernă.2.2. .

c.. Die Wärme. Cuvîntul „einander" = unul pe celălalt. Die Antriebsmotoren .. Acuzativ: Der Stromerzeuger. unter .LEHRSTOCK NUMMER 17: DAS SCHWEISSEN 281 Das WIG-Verfahren... . an .. man für das Umwandeln des Stro­ mes braucht.. este un prenume reci­ proc... man Strom umwandelt... Completaţi prenumele relativ necesar! a. Das Kaltpreßschweißen. Das Schutzgas. .. . El arată două sau mai multe persoane.. . mit ...... Exemple: miteinander = unul cu celălalt gegeneinander = unul împotriva celuilalt.. hier gearbeitet wird.. . Bezeichnung das Verfahren er­ klärt. . .. . Exerciţiul 359. . f. . .. Dativ: Der Gleichrichter. Die Basis.3.3... .... ... man erzeugen muß. .. Pronumele „einander" este invariabil... in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde. Das Reibschweißen . Die Verschweißungen. . d.. 17. . Motor elektrisch betrieben wird..... dar apare de obicei compus cu prepoziţii.. .. auf .. Anwendung beim Schweißen bekannt ist.. Die Kunststoffe. Der Fortschritt. . überall Anwendung finden.. die Kunststoffe entwickelt werden. .. geschweißt wird. e.. ... g... Die Verarbeitungsmaschine.. die Transformatoren antreiben....... nach . .... . b.. Die Sonderverfahren..... man hier arbeitet. Maschinensatz aus Antriebsmo­ tor und Stromerzeuger besteht. obiecte sau noţiuni care se află într-un raport de acţiune reciprocă... Die Schutzgase. . Das Kunstleder. man hier beschreibt... Die Entzündungstemperatur. Genitiv: Der Schweißumformer... Einwirkung festgestellt werden kann. wir hier rechnen müs­ sen... .. Die Schmelztemperatur. Die Herstellung von Plasten. .1. aus . . viele Gegenstände gearbeitet werden. ..3... Pronumele reciproc 17.. heute vollautomatisch erfolgen kann. mit .. . hier Anwendung findet. . în direcţia opusă celuilalt aneinander = unul de altul .... .. 17.... wir hier erproben... .. Der Gegenstand.2.

Exemple: weitgehend -— weitgehender — weitgehendst vielseitig — vielseitiger — vielseitigst La unele adjective. über-. Nu puneţi electrozii unul pe celălalt. vor-. Comparaţia adjectivelor. Noi lucrăm unul pentru celălalt. La cuvîntul de bază: notwendig. De obicei se adaugă desinenţele gradelor la cuvîntul de bază x). Aşezăm maşinile una după cealaltă. participii şi adverbe cemţuu şi stabiliţi gradul lor de comparaţie! Exerciţiul 363.282 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Exerciţiul 360. Substantive nearticulate 17.1. aus-. *' v. schnell: otierend. 17. zu-.4. von-. . participiilor şi adverbelor compuse 17. Exerciţiul 361. hochgelegen 17. î n limbajul tehnic. vielseitig. unter-. el poate forma gradul comparativ şi gradul superlativ. d. Formaţi cuvinte compuse cu pronumele reciproc „einander" şi cu următoarele cuvinte determinative! Traduceţi cuvintele obţinute ! Controlaţi la cheia exerciţiilor I auf-. weitgehend. b. lecţia a 11-a punctul 11. neben-. c. Aveţi toate uneltele laolaltă ? f. hinter-. Căutaţi in text adjective.1. langan­ haltend. Traduceţi în limba germană ! a. ţineţi unul depărtat de celălalt! e. participii sau adverbe compuse.3. Cele două agregate stau unul lîngă celălalt. care au cuvinte com­ parabile drept cuvînt determinativ. substantivele se folosesc în numeroase cazuri fără articol. b. Dăm mai jos cîteva dintre aceste cazuri: a. für-. Părţile se rotesc unele cu altele. se poate compara prima parte: Exemple: vielseitig •— mehrseitig wohl möglich — eher möglich — bestmöglich vielverwendet — öfter verwendet — meistverwendet Exerciţiul 362. in-. Formaţi gradele de comparaţie ale următoarelor cuvinte! a. Dacă un adjectiv. participiu sau adverb compus trebuie să ex­ prime un grad superior sau suprem.4. Substantive cu sens general: Schweißen ist ein bekanntes Verfahren. bei-.5.5. nach-. La cuvîntul determinativ: wohlbekannt. durch-.

6. b. punctul 2.2. .: Dieses. Man nennt einen Teil davon auch die Halbfabrikate. bei Entzündungstemperatur und Oxydation.formen beziehen sich auf die Eigenschaften. Sie sind in fast allen den Ländern genormt. Die Normen verändern sich von der Zeit zu der Zeit und passen sich dem allge­ meinen technischen Fortschritt an.6. lecţia a 3-a.und die Gewichtsabweichungen. Die J. Verfahren findet auch sehr viel Anwendung. Sensul substantivelor compuse se afla — după cum am învăţat 2) — — prin traducerea elementelor de compunere începînd de la sfîrşit spre început. Thermitpreßschweißen.5.din următorul text. Es gibt eine Unzahl von den Werkstoffen. interogative. 17.6. lecţia a 9-a punctul 9. c. Sensul substantivelor compuse 17. Substantive enumerate: Kaltprcßschweißen. die Güte. " Semantic = de sens.1. punctul 3.a. Substantive la plural cînd dispare articolul nehotărît 1 ': Man verbindet Werkstoffe fest miteinander. *' v. Feuerschweißen.LEHRSTÜCK NUMMER 17: DÂS SCHWEISSEN 283 b. Relaţiile semantice3' dintre elementele de compunere pot fi foarte diferite. Lecţia a 2-a. unter Schutzgas. posesive. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre substantive sînt folosite fără articol şi în care din categoriile de mai sus se încadrează ! Exerciţiul 365. d. e. Ele sînt determinate de raportul real în care se află cuvîntul deter­ minativ (primul element) faţă de cuvîntul de bază (aldoilea element). die Abmessungen sowie die Maß. Exerciţiul 364. Primul cuvînt poate exprima pentru al doilea: l > v. f.4. numerale s. 2 din lecţia a 12-a! Die Werkstoffe und Rolhstoffe bzw. elektrisches Widerstandsschweißen etc. Exemplu: Wechsel — ström — motor Motor — de curent — alternativ 17. zwischen Werkstück und Elektrode: aus Antriebsmotor und Stromerzeuger.2. comparaţi rezultatul cu textul lecturii suplimentare Nr. Cînd substantivele reprezintă citate sau denumiri: Dieses Verfahren heißt Lichtbogenschweißen. ghidîndu-vă după regulile de mai sus ! După ce aţi efectuat exerciţiul. Foarte adesea după propoziţii: unter Einwirkung von Wärme.3. Tăiaţi articolele de prisos. Cînd articolul este înlocuit prin pronume demonstrative. die Materialien sind die Ausgangs­ stoffe für die weitere Verarbeitung.

Un mod: das Punktschweißen = sudarea prin puncte der Gleichrichter = redresorul e. Cunoaşterea acestor relaţii ajută la traducerea cuvintelor compuse. Căutaţi cit mai multe din cuvintele compuse mai lungi din lecţiile anterioare şi procedaţi ca în exerciţiul precedent! . Exerciţiul 366.Raumtemperatur = temperatura mediului înconjurător der Oberflächenstrom = curentul de suprafaţă f. O cauză: die Entzündungstemperatur = temperatura (cauzată) de aprin­ dere ş.284 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN a. Un loc: die . Un mijloc satt instrument: das Lichtbogenschweißen = sudarea prin arc electric der Wechselstrommotor = motorul de curent alternativ d. numai experienţa în domeniul tehnic. Dat fiind faptul că relaţia existentă între elementele cuvîntului compus nu este materializată în limba germană.m. Un scop sau un rezultat: der Antriebsmotor = motorul de (pentru) acţionare der Stromerzeuger = generatorul de curent der Maschinenbau = construcţia de maşini b. deoa­ rece ele trebuie de cele mai multe ori exprimate în limba română prin prepoziţii sau forme de cazuri.a. Stabiliţi felul relaţiilor semantice la următoarele sub­ stantive compuse şi verificaţi prin ce mijloace traducerea consacrată înlimba română materializează aceste relaţii! das Lichtbogenschneiden der Maschinensatz der Schiffbau das Gasschmelzschweißen die Schweißverbindung der Kunststoff das WI G-Verfahren der Schweißumformer die Schmelztemperatur das Feuerschweißen die Schweißstelle das Haushaltgerät das Sonderverfahren die Kaltverformung das Nahtschweißen das Preßschweißen das Gasbrennschweißen der Ausgangsstoff die Schutzelektrode das Kaltpreßschweißen der Schaltversuch die Preßkraft die Schleifmaschine das Hohlgefäß Exerciţiul 367. cunoaşterea raporturilor reale garantează traducerea corectă. Un material: die WW/ramelektrode = electrodul din wolfram der B/ecÂstreifen = fîşia de (din) tablă der Lichtbogen = arcul voltaic (din lumină) c.

papier. erhitzen..bau.... geschehen Man verbindet die Werkstoffe.. in A) einteilen Exerciţiul 369.... gelingt nicht immer. .A.. .. Indicaţi felul pentru: ... erproben? f.. muß umgewandelt werden. respectînd relaţia semantică cerută ! a.. . Exerciţiul 370 (sinteză). Der Transformator wandelt den Strom um. rotieren Der Versuch gelingt. Die Prüfung erfolgt bei hoher Temperatur..fräsmaschine. maschine. c.schweißen. Schmelzverfahren.LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 285 Exerciţiul 368. .drehmaschine. .. Wodurch kann man Werkstoffe fest miteinander verbinden ? . Präp.Werkzeug... e....spân. d. 17. gerät.schrank.. Man preßt .. ein... 2(N.. . Formaţi propoziţii completind fragmentele cu cuvinte la alegerea dv. b. cuvinte deter­ minative pentru cuvintele de bază date mai jos. Indicaţi modul pentru: . . . Das Zahnrad rotiert.. .. erproben.platte.7. .. b.bauart.elektrode... unwandeln erfolgen. Dieses Verfahren heißt Schweißen.eisen etc..! Respectaţi valenţa verbelor respective! a..... Wo können wir .presse... Valenţa verbelor 3 Indice de valenţă Verbe Exemple 1(N) gelingen.. bestimmen. verbreiten........ . . .. 2(N.... Indicaţi materiale din care pot fi făcute obiectele: . verbinden. . c. d. heißt .. erfolgt vor . ..N) 2(N. erhitzen? g..... .. .... Man teilt das Schweißverfahren ein in: Preßverfahren..A) heißen antreiben.) 3(N.verfahren. .. .metall.. Indicaţi scopuri posibile pentru: . pressen..hal­ le...folie. Indicaţi cu vocabularul pe care îl posedaţi. in . Man teilt .material etc.. .. h. ....industrie.verformen. . Wie hoch darf man .motor. .. Răspundeţi! a..stoff. .

Wodurch wird die Temperatur bestimmt. Wie erfolgt das Kaltpreßschweißen ? s. Die Wärme. 7 DAS GASSCHMELZSCHWEISSEN Das Gasschmelzschweißen wird in der Praxis meist1' als autogenes2' Schweißen bezeichnet. die zum Schweißen erforderlich3' ist. Welche Temperatur wird durch die Art des Werkstoffes bestimmt ? d. Wo wird die Verbindung von Werkstoffen durch Schweißen angewen­ det ? g. die man zur Verbindung braucht ? c. Wie hoch wird die Schweißstelle erhitzt ? m.286 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN b. Wie kann man das Schweißen einteilen ? h. Was ist ein Schweißumformer ? r.Wie groß ist die Spannung des Stromes. încercaţi să expuneţi textul liber ca pe o mică conferinţă ! D. Bei welcher Temperatur erfolgt das Trennen von Werkstoffen ? e. Woraus besteht ein Maschinensatz zum Umformen von Strom ? p. Welche Arten von Schmelzschweißen kennen Sie ? j . Kann der Strom aus dem Stromnetz zum Schweißen verwendet werden ? o. Was ist Lichtbogenschneiden ? f. Lectura suplimentară Nr. Welche Arten von Preßschweißen können Sie nennen ? i. Was heißt UP-Verfahren und WIG-Verfahren ? k. Womit arbeitet man beim Lichtbogenschweißen ? 1. Was geschieht beim Reibschweißen ? Exerciţiul 371 (sinteză). wird durch Verbrennung eines Gases4' zusammen5' mit Sauerstoff6' in einem Schweiß- Vocabular 1) meist 2) autogen 3) erforderlich 4) das Gas 5) zusammen 6) der Sauerstoff cel mai mult autogen necesar gazul împreună oxigenul . den man zum Schweißen benötigt ? n.

LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN 287 brenner7' erzeugt. welcher davor27' liegt. se scriu toate trei cînd urmează încă o consoană: der Sauerstoff + die Flamme = die Sauer­ stoffflamme. *) Cuvinte din desen (Bild 1) .' Teil der Flamme.Streuflamme3*) fließen die Stoßkanten91 von selbst 10 ' 11 (autogen) zusammen '. Der heißeste2. se scriu numai două: der Sauerstoff + die Fabrik = die Sauerstoffabrik. Meist wird da­ bei Werkstoff in Form von Draht zu­ 1 -Zuströmen/. C02 gesetzt12'. din faţă a rotunji cel mai fierbinte înainte. ascuţit a limita de înainte. soll das Schweißgut28' berühren296! 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) der Schweißbrenner der Schmelzpunkt die Stoßkante (von) selbst zusammenfließen zusetzen das Brenngas das Azetylen der Wasserstoff die Sauerstoff flamme l) der Temperaturverlauf innerhalb die Flamme helleuchtend *' der Flammenkegel *' scharf begrenzen vorder abrunden heißest davor das Schweißgut berühren arzătorul de sudare punctul de topire muchia de îmbinare de la sine a se contopi a adăuga gazul de ardere acetilena hidrogenul flacăra de oxigen alura curbei de temperatură în interiorul flacăra strălucitor conul de flacără pronunţat. cînd urmează o vocală. Als Brenngas13' verwendet aus der Luft30) 14) man heute meistens Azetylen und 15) Wasserstoff oder Sauerstoff.Schweißione3B) . în faţă materialul de sudat a atinge 1 > în cazurile în care prin compunerea cuvintelor s-ar alătura trei consoane de acelaşi fel. Bild 1 zeigt eine Azetylen-Sau­ erstoffflame 16) und deren Temperatur­ verlauf17' innerhalb18' der Flamme19'. Bildl Der helleuchtende20' Flammenkegel21' 22 23 24 ist scharf ' begrenzt ' und im vorderen ' Teil abgerundet25'. Dabei . Der Werkstoff wird flammenkm35' helleuchtender20hlammenkege!2I) bis zum Schmelzpunkt8' erhitzt.

dadurch verbrennen 30 Kohlenoxyd 31) und Wasserstoff und bilden 32) die Streuflamme 33). 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) die Luft*» verbrennen das Kohlenoxyd bilden die Streuflamme der Flammenkern* die Schweißzone*' der Zustrom*' aerul a arde oxidul de carbon a forma flacăra de dispersie miezul flăcării zona de sudare afluxul. afluenţa *' Cuvinte din desen (Bild 1) .288 LEHRSTÜCK 17: DAS SCHWEISSEN Hier tritt der Sauerstoff der Luft 301 in die Flamme ein.

Die Leiter eines Werkzeugbaues haben da­ rauf zu achten. 18. Die Aufgabe. Explicaţii. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen und diesen die jüngeren Arbeiter zuzuteilen. > > v. 18. Explicaţii. Bei Verwendung typisierter Teile im Werkzeugbau sind ungenaue Teile nachzu­ arbeiten oder auszutauschen. Hier sind z. Montagevorricht2 * v.B. daß3' die Belegschaft mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. 5 > v. Die vorgeschriebenen Toleranzen müssen genauestens eingehalten werden. Schweißvorrichtungen. Sowohl Kleinbetriebe wie auch Großindustrien haben für ihre Fertigung Stanzwerkzeuge. daß die besten Resultate dann erzielt werden. zu erwähnen: Kopierfräsmaschinen. Nach der Endbearbeitung aller Teile soll der Zusammenbau jedes Werk­ zeuges nur von geschulten Werkzeugmachern durchgeführt werden.v. Profilschleifmaschinen mit Bildschirm.a. Die gemessenen Werte haben die Kontrolleure mit den Daten der Zeichnungen zu vergleichen. Die Kontrolleure des Werkzeugbaues haben streng darauf zu achten. 18.2' kann nur erfüllt werden.3.Lehrstück Nummer 18 DER W E R K Z E U G B A U A. 18.5' Der Härterei eines Werkzeugbaus kommt daher eine sehr wichtige Rolle zu. !9 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.2. punctul punctul punctul punctul punctul 18. Diese richtig zu bearbeiten und zu härten ist von größter Wichtigkeit. Im gesamten Werkzeugbau ist Genauigkeit an erste Stelle zu setzen. Explicaţii.1. Text Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. Die wichtigsten Werkstoffe sind Stähle und Stahllegierungen. gutes Werkzeug herzustellen. 1/103 . Explicaţii.1' Dem Werkzeugbau eines Betriebes ist daher größte Aufmerksamkeit zu schenken. Die Belegschaft des Werkzeugbaues muß aus den bestqualifizierten Arbeitern des Werkes bestehen. Erosionsmaschinen u.5. wenn3' der Werkzeugbau mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet ist. daß die von den Werkzeugkonstrukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden.6. Man hat feststellen können4'. Explicaţii. Biegewerkzeuge. 3) v. 4 > v. Die Meßwerte müssen mit den Sollwerten übereinstimmen. wenn der Nachwuchs richtig geschult wird.

a lua în seamă procedeul de lucru familiarizat ajustorul sculer.a. mußte 1 ' man kleinste Präzisionswerk­ zeuge entwickeln. -en die Stahllegierung. -s. wobei auch Kunstharze weitge­ hendste Anwendung gefunden haben. -n hochmodern die Spezialmaschine. punctul 18. verschiedenster Bauart entwickelt. a aminti freza de copiat maşina de rectificat profiluri ecranul maşina de eroziune şi multe altele cel mai bine calificat a avea grijă. f. sculerul a alege mai tînăr tînăr a repartiza cadrul tînăr / cadrele tinere instruit a instrui. -n u. -es.pl. Vocabular der Werkzeugbau. wie Rädchen. -s. -n erwähnen die Kopierfräsmaschine. a ţine seama de. sculăria fabricaţia atenţia a dărui. aussuchen jünger (superi.und Uhren­ industrie kleine und kleinste Teilchen. de la schulen) schulen die Vorrichtung. vertraut der Werkzeugschlosser. h a t stanzen und biegen müssen.290 LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU ungen usw. Die Automobilindustrie hat. scopul. Die Kunststoffindustrie h a t z. die Fertigung. a acorda a se acorda atenţie sarcina. -n die Profilschleifmaschine der Bildschirm. problema foarte modern maşina specială a menţiona. f.4. a respecta. Stäbchen usw. a şcolariza dispozitivul aliajul de oţel a prelucra > v.B. -en die Aufmerksamkeit. -en bearbeiten l atelierul de sculărie. -(e)s. -es.v. besonders für den Karosse­ riebau. (und viele (s) andere) bestqualifiziert achten auf + ac. pl. Großwerkzeuge bauen müssen. . für die Verarbeitung der Plaste vollkommen neuartige SpezialWerkzeuge konstruieren müssen. -e die Erosionsmaschine. Scheibchen. geschult (partic. a da. -en schenken Aufmerksamkeit schenken die Aufgabe. Weil man für die Elektro. B. de la jung) jung zuteilen der Nachwuchs. das Arbeitsverfahren. sog. Explicaţii.

întreg. a pune der Kleinbetrieb. la ce. -e gradul de duritate vergleichen a compara der Sollwert. de la angeben) indicat angeben (i. a arăta der Härtegrad. -(e)s. (-e)s. -e scula mare wobei la care. -en atelierul de călire/tratamente termice zukommen (kam zu. -e construcţia de caroserie der Karosseriebau. f. a efectua der Zusammenbau. complet. total die Stelle. -n marea industrie das Biegewerkzeug. das GrQßwerkzeug. -e proiectantul de scule angegeben (pârtie. prilej cu care . -e întreprinderea mică die Großindustrie. de la vor­ schreiben) prescris vorschreiben (schrieb vor. poziţia setzen a aşeza. a preschimba gesamt tot. gab an. -en dispozitivul de sudat die Montagevorrichtung. imprecis nacharbeiten a retuşa. angegeben) a indica. -e valoarea prescrisă/de referinţa übereinstimmen a corespunde. (e)s. -n industria de material plastic / de mase plastice complet vollkommen nou. -e scula de îndoit die Schwejßvorrichtung.pl. -s. eingehalten) a respecta die Verwendung -en întrebuinţarea. a corecta austauschen a schimba. a se potrivi die Endbearbeitung. într-un gen/fel nou neuartig scula specială das Spezialwerkzeug. -n locul. hielt ein. (-e)s. montajul der Werkzeugmacher. (-e)s. -en prelucrarea finală durchführen a executa. -(e)s. f. -es. de la typisieren) tipizat typisieren a tipiza ungenau inexact. vorge­ schrieben) a prescrie eingehalten (partic. riguros der Werkzeugkonstrukteur. (e)s. -en dispozitivul de montaj die Kunststoffindustrie. asamblarea. sculerul vorgeschrieben (partic. de la einhalten) respectat einhalten (ä. folosirea typisiert (partic. -s. ist zugekommen) a reveni streng sever. -en importanţa die Härterei.pl.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 291 die Wichtigkeit.

292

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

das Kunstharz, -es, -e răşina sintetică gefunden (partic. de la finden) găsit die Elektroindustrie, -n industria electrotehnică die Uhrenindustrie, -n industria de ceasornice das Teilchen, -s, - (dim. de la Teil) piesa mică, părticica das Rädchen, -s, - (dim. de la Rad) rotiţa das Scheibchen, -s, - (dim. de la şaiba mică Scheibe) das Stäbchen, -s, - (dim de la Stab) bara mică, ştiftul mic das Präzisionswerkzeug, -(e)s, -e scula de precizie

C. Explicaţii şi exerciţii 18.0. Pronunţare şi ortografie
Exerciţiul 372. Exersaţi pronunţarea asurzită [p, t, k] a literelor b , d, g din următoarele cuvinte! Verificaţi' problema la punctul 14.0.1. clin lecţia a 14-a ! Werkzeugbau, Betriebsanleitung, Bildschirm, Belegschaft, Werkzeug­ schlosser, Flugzeugindustrie, Rädchen, Scheibchen, Stäbchen, Reibschweißen, Widerstandsschweißen, Antriebmotor, Grundlage, Bandmaterial. Exerciţiul 373. Pronunţaţi corect literele z —• [ts] şi s = [z] şt [s] / Hier sind z.B. zu erwähnen: Spezialmaschinen, wie Erosionsmaschinen usw. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Diesen sind die jünge­ ren Arbeiter zuzuteilen. Nur so sind die besten Resultate zu erzielen. Exerciţiul 374. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor infinitive prepoziţionale!.

L _
zu zu zu zu zu zu zu achten schenken setzen bringen steuern folgen strecken zu zu zu zu zu zu zu

;
erwähnen bearbeiten vergleichen entwickeln erzielen bestehen erfüllen

j_

.

auszusuchen zuzuteilen auszugeben vorzuschreiben einzuhalten nachzuarbeiten auszutauschen

18.1. Infinitivul

prepoziţional (Completare)1'

18.1.1. Infinitivul prepoziţional (cu „zu") se formează în felul următor: a. La verbele simple, derivate şi compuse neseparabile, prin aşezarea prepoziţiei „zu" în faţa verbului (scris separat);
* v. şi lecţia a 10-a, punctul 10.4. >

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

293

b. La verbele compuse separabile, prin intercalarea prepoziţiei „zu" între particulă şi verb (scris într-un singur cuvînt). Exemple: zu achten, zu erwähnen, zu unterteilen, auszusuchen, einzu­ teilen, herzustellen. 18.1.2. î n propoziţie, infinitivul prepoziţional poate forma împreună cu verbele „haben" şi „sein" un predicat complex. Predicatul cu „haben" + infinitivul prepoziţional are sens activ şi exprimă o obligaţie (aproximativ egal cu sensul verbului „müssen"); cel cu verbul „sein" + infinitivul prepo­ ziţional are sens pasiv şi exprimă fie o obligaţie, fie o posibilitate (apropiată de sensul verbului „können"). Exemple: Wir haben Präzisionswerkzeuge zu bauen. Avem de construit scule de precizie. Die besten Werkzeugschlosser sind auszusuchen. Trebuie să fie aleşi cei mai buni sculeri. Nur so ist beste Qualität zu erzielen. Numai aşa se poate obţine calitatea cea mai bună. 18.1.3. Combinaţia „haben" + infinitiv prepoziţional corespunde ca sens cu construcţia similară din limba română: Exemplu: Sie haben einen Werkstoff zu bearbeiten. Ei au de prelucrat un material. Construcţia „sein" + infinitiv prepoziţional se traduce cu „trebuie" + diateza pasivă sau reflexivă cînd exprimă o obligaţie, deoarece combinaţia corespunzătoare din limba română exprimă numai o posibilitate. Exemple: Dafür sind verschiedene Stahllegierungen zu verwenden. Pentru aceasta trebuie să fie alese (sau să se aleagă) diferite aliaje de oţel. Von den Spezialmaschinen sind zu erwähnen... = Dintre ma­ şinile speciale trebuie (sau pot fi) amintite (sau: sînt de amintit): ... Nur durch bestes Werkzeug ist größte Produktion zu erzielen. Numai prin cele mai bune scule se poate obţine producţia maximă. Exerciţiul 375. Formaţi infinitivul prepoziţional de la următoarele verbe! erwähnen, zuteilen, bearbeiten, schenken, erproben, umwandeln, achten, aussuchen, verbinden, vorbereiten, erhitzen, ermöglichen, ausstoßen, um­ formen, umfassen, zukommen, angeben, vergleichen, übereinstimmen, vor­ schreiben, einhalten, nacharbeiten, typisieren, entwickeln. Exerciţiul 376. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul activ !

294

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

Model: Wir haben den Nachwuchs zu schulen. Wir müssen den Nachwuchs schulen. a. Wir haben den Nachwuchs zu schulen. b. Der Meister hat die besten Arbeiter auszusuchen. c. Die Werkzeugschlosser haben die Werkstoffe zu bearbeiten. d. Sie haben Spezialwerkzeug zu entwickeln. e. Die Arbeiterin hat sehr kleine Teilchen zu stanzen. f. Die Kontrolleure haben die Werte zu vergleichen. Exerciţiul 377. Exprimaţi următoarele propsziţii cu ajutorul verbului „müssen" + infinitivul pasiv ! * > Model: Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. a. Dem Werkzeugbau ist größte Aufmerksamkeit zu schenken. b. Die Stäbe sind richtig zu härten. c. Auf genaues Messen ist streng zu achten. d. Die Zeichnungen sind zu vergleichen. e. Die Teile sind nachzuarbeiten. f. Kleinste Teilchen sind mit Präzisionswerkzeugen herzustellen. Exerciţiul 378. Exprimaţi următoarele propoziţii cu ajutorul construcţiilor „haben" sate „sein" -\- infinitivul prepoziţional! Model: Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. a. Hier müssen auch Kunstharze angewendet werden. b. Man muß Spezialwerkzeug entwickeln. c. Wir müssen die ungenauen Teile austauschen. d. Die Härtegrade müssen genau gemessen und geprüft werden. e. Der Werkzeugbau muß gutes Werkzeug herstellen. f. Dieser Abteilung muß die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. g. Die Leitung des Betriebes muß auf größte Produktivität achten. h. Jetzt müssen die besten Werkzeugschlosser ausgesucht werden, i. Man muß den Werkzeugbau an erste Stelle setzen.

18.2. Propoziţii

infinitivale

18.2.1. Infinitivul prepoziţional care întregeşte sensul unui substantiv, adjectiv2' sau verb, poate avea părţi sintactice proprii, care îi întregesc la rîndul lui sensul, infinitivul devenind predicatul unei propoziţii proprii.
') v. lecţia a 15-a, punctul 15.1. 2 > v. lecţia a 10-a, punctul 10.4.

LEHRSTÜCK18: DER WERKZEUGBAU

295

Exemple: Die Art zu schleifen = Modul de a şlefui / (Welche Art?) Die Art, Zahnräder zu schleifen j=Modul de a şlefui roţi dinţate (Wen? Was?) propoziţii infinitivaleEs ist nicht leicht, eine sehr hohe Produktivität zu erzielen. Wenn es gelingt, die Teile kalt zu schweißen,. 18.2.2. Propoziţiile infinitivale se separă prin virgulă de regentă, au pre­ dicatul (infinitivul cu „zu") la sfîrşit, îndeplinesc funcţia a diferite părţi sintactice (subiect, complement, atribut), au deci semnalmentele unei pro­ poziţii subordonate, dar nu au cuvînt introductiv (v. exemplele de mai sus). 18.2.3. Propoziţiile infinitivale se traduc în limba română, fie cu infini­ tivul precedat de prepoziţia „de", fie prin modul conjunctiv (să). Exemple: Es ist notwendig, Spezialwerkzeuge zu bauen. = Este necesar a se construi (sau: să se construiască) scule speciale. Es ist mir ein Vergnügen, Sie begrüßen zu können = Este o plăcere pentru mine, de a vă putea (sau: să vă pot) saluta. Exerciţiul 379. Din grupurile de cuvinte date în paranteză formaţi propo­ ziţii infinitivale care să răspundă la întrebările de mai jos ! Legaţi apoi ambele propoziţii într-o frază ! Mod'el: Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). Immer mehr Kunststoffe zu verwenden. Es ist modern, immer mehr Kunststoffe zu verwenden. a. Was ist modern? (immer mehr Kunststoffe verwenden). b. Was ist notwendig? (die Härtegrade genau messen). c. Was ist sehr einfach? (die Gußteile putzen). d. Was ist teuer? (schlechte Arbeit liefern). e. Was ist wichtig? (die besten Arbeiter aussuchen). f. Was ist falsch ? (mit ungeschulten Arbeitern arbeiten). g. Was ist klug? (dem Werkzeugbau größte Aufmerksamkeit schenken), h. Was ist richtig? (genau nach der Zeichnung arbeiten). i. Was ist gut ? (das Werkzeug prüfen). Exerciţiul 380. Transformaţi următoarele grupuri de propoziţii înfraze cu propoziţii infinitivale! Model: Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft, leicht zu schmelzen, a. Dieser Werkstoff hat diese Eigenschaft: er schmilzt leicht.

t

296

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

b. Wir verwenden dieses Verfahren: wir verbinden diese Teile durch Kaltpreßschweißen. c. Der neue Apparat hat diesen Zweck: er zeigt den Härtegrad an. d. Die Werkzeugmacher machten diesen Versuch: sie tauschten die ungenauen Teile aus. e. Das Präzisionswerkzeug hat diesen Vorteil: es kann kleinste Teil­ chen herstellen. f. Der Leiter des Werkzeugbaues hat diesen Wunsch: er will den Nach­ wuchs besser schulen. Exerciţiul 381. Transformaţi următoarele fraze, formulînd propoziţii infinitivale (fără conjuncţii şi fără subiect) ! Model: Man muß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. Man muß darauf achten, die besten Arbeiter auszuwählen. a. Man m u ß darauf achten, daß man die besten Arbeiter auswählt. b. Es muß gelingen, daß wir in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge entwickeln. c. Die Betriebsanleitung sieht vor, daß man den Sollwert nicht über­ schreitet. d. Wir müssen es so organisieren, daß wir die Härtegrade einhalten können. e. Man muß es erreichen, daß man die Fertigung typisiert.

18.3. Conjuncţii subordonatoare
18.3.1. î n textele tehnice se întîlnesc frecvent următoarele conjuncţii care introduc propoziţii subordonate şi care sînt deci un semnal pentru a se căuta predicatul la sfîrşit:

daß weil da wenn als bevor nachdem bis seit

= = = = = = = = =

că, încît, ca pentru că, deoarece deoarece dacă, cînd cînd înainte ca după ce pînă cînd de cînd

obwohl obgleich während falls damit so daß als ob als wenn s.a.

= = = = = = = =

deşi deşi în timp ce în cazul cînd pentru ca aşa încît ca si cînd ca şi cînd

Exerciţiul 382. Verificaţi textul lecţiei!

ce conjuncţii

subordonatoare sînt folosite în

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

297

Exerciţiul 383. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „daß" = că, încît, ca ! Model: Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. Man muß darauf achten, daß gutes Werkzeug hergestellt wird. a. Man muß darauf achten. Gutes Werkzeug wird hergestellt. b. Die Betriebsanleitung muß angeben. Die Sollwerte werden genau eingehalten. c. Die Spezialmaschine ermöglicht es. Spezialwerkzeug wird entwickelt. d. Man muß die Teile so bearbeiten. Sie stimmen überein. Exerciţiul 384. Formaţi fraze, legînd cele două propoziţii prin conjuncţia „wenn = dacă" ! Model: Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. Die Produktion ist groß, wenn man mit gutem Werkzeug ar­ beitet. a. Die Produktion ist groß. Man arbeitet mit gutem Werkzeug. b. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Der Werkzeugbau wird mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet. c. Die Qualität ist gut. Die Belegschaft des Werkzeugbaues besteht aus den besten Arbeitern. d. Die Arbeit ist leicht. Man ist mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut. e. Man erzielt gutes Werkzeug. Die Stähle und Stahllegierungen werden richtig bearbeitet. 18.4. Poziţia predicatului în propoziţia regentă

18.4.1. Dacă propoziţia regentă urmează în frază după o propoziţie subordonată, predicatul (forma conjugată) urmează imediat după propoziţia secundară. Exemplu: Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet, erzielt man eine hohe Produktion. Exerciţiul 385. Inversaţi cele două propoziţii ale frazelor obţinute în exer­ ciţiul precedent! Daţi atenţie poziţiei predicatului din regentă imediat după propoziţia subordonată ! Exerciţiul 386. Traduceţi în limba germană ! a. Că cele mai bune rezultate se obţin atunci cînd cadrele tinere sînt bine instruite, s-a constatat cu exactitate (genau). b. Ca oţelurile şi aliajele de oţel să fie bine prelucrate şi călite, este foarte important. c. Dacă se respectă toleranţele prescrise, se obţin scule bune. d. Dacă trebuie să se producă scule speciale, trebuie să se utilizeze sculăria cu maşini speciale.

298

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

18.5. Perfectul verbelor modale
18.5.1. Verbele modale „dürfen, können, müssen, wollen, sollen, lassen1)" fac excepţie de la regula formării perfectului verbelor, 2) atunci cînd au func­ ţia de verb modal, şi anume formează perfectul cu infinitivul (în loc de parti­ cipiul perfect) şi cu verbul auxiliar „haben". Exemple: Man hat Spezialwerkzeuge konstruieren müssen. Der Leiter des Werkzeugbaus hat die besten Arbeiter aus­ suchen können. Die Arbeiter haben die Härtegrade messen wollen. Man hat die Toleranz nicht überschreiten dürfen. 18.5.2. în propoziţiile secundare, timpul perfect al verbelor modale face excepţie de la regula poziţiei finale a verbului conjugat,3' acesta precedând cele două infinitive care stau la sfîrşit. Exemple: Die Arbeiter haben das Meßwerkzeug gebraucht, weil sie die Härtegrade haben messen wollen. Unser Spezialwerkzeug ist von guter Qualität, weil wir den Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen haben ausrüsten können. Exerciţiul 387. Căutaţi formele perfectului verbelor modale din textul lecţiei I Exerciţiul 388. Treceţi următoarele propoziţii la timpul perfect! Model: Wir können bestes Werkzeug erzeugen. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. a. Wir können bestes Werkzeug erzeugen. b. Sie müssen dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken. c. Die Leitung will die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen aus­ rüsten. d. Die Belegschaft soll aus den besten Arbeitern bestehen. e. Man muß auf große Genauigkeit achten. f. Sie dürfen den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten.

18.6. Substantive derivate (Completare şi sinteză)
18.6.1. în textele tehnice întîlnim frecvent substantive formate de la alte cuvinte cu ajutorul unor sufixe (sau prefixe). Cunoaşterea cuvîntului de bază şi a sensului sufixului (sau prefixului) uşurează înţelegerea lecturii şi ne scuteşte de a mai recurge la dicţionare.
v. lecţia a 10-a, punctul 10.3. v. lecţia a 14-a, punctul 14.1. * v. lecţia a 16-a, punctul 16.2. >
x > 2>

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

299

Exemple: wichtig = important; die Wichtigkeit = importanţa, verwenden = a folosi; die Verwendung = folosirea, der Teil — partea; das Teilchen = părticica, warm = cald; die Wärme = căldura. 18.6.2. Dăm mai jos cele mai frecvente sufixe întîlnite în texte tehnice, pentru formarea substantivelor derivate cu nuanţele de sens cele mai repre­ zentative.
Sub­ stantiv de genul masculin Sufixul Cuvîntul de bază Sensul sufixului Exemple

-er(ler)

radical de verb

persoană sau instru­ ment care face ac­ ţiunea

bohren — Bohrer; Werkzeug machen — Werkzeugmacher; umformen — Umformer warm — W ä r m e ; groß — Größe; angeben — Angabe; feilen — Feile gießen-Gießerei; stanzenStanzerei; hart-Härterei fein-Feinheit; gleich-Gleichheit wichtig-Wichtigkeit; festFestigkeit Arbeiter — Arbeiterschaft; belegen — Belegschaft

-e

adjectiv *>, însuşire radical de verb 1 ' acţiune, rezultatul, sau instrumentul radical de verb adjectiv !> adjectiv acţiune sau / şi locul acţiunii însuşire

-ei (-erei) -heit feminin -keit (igkeit) -schaft

adjectiv substantiv sau verb radical de verb

însuşire

colectiv

-ung

acţiune sau rezultatul zuteilen — Zuteilung; vorrichten — Vorrichtung acţiunii persoană feminină acţiune sau rezultat Arbeiter — Arbeiterin

-in

substantiv *)

-nis neutru

radical de verb

erzeugen — Erzeugnis; ergeben — Ergebnis Teil — Teilchen; Rad — Rädchen

-chen

substantiv J>

forma micşorată (diminutiv)

* Deseori cu modificarea vocalei radicale. >

300

LEHRSTOCK 18: DER WERKZEUGBAU

Exerciţiul 389. Căutaţi în textul lecţiei şi în alte texte citite anterior sub­ stantive derivate cu sufixe şi stabiliţi de la ce cuvinte provin ! Exerciţiul 390. Formaţi substantive derivate de la cuvintele indicate cu ajutorul sufixelor date ! Traduceţi substantivele şi controlaţi apoi la cheia exerciţiilor dacă aţi tradus corect!

der -er | die | -e -ung -heit -keit -igkeit [ das -chen

arbeiten, drehen, bohren, fräsen, Kran führen, leiten, stecken, zeichnen, behalten feilen, analysieren, skizzieren, proben, schmieden, groß, stark, breit, hoch, flach, hart, gut, dick, kurz, lang, kalt abmessen, spannen, schwingen, zeichnen, rechnen, leisten, umdrehen, legieren, verändern, bezeichnen ein, bunt, falsch, klug, rund, grob, modern, verschieden, neu, weich, besonder, einfach, gesamt, vollkommen flüssig, farbig, richtig, eckig, ähnlich, vielseitig, formbar, notwendig, neuartig genau, hell, fest, schnell Schraube, Rad, Rolle, Teil, Tisch, Stuhl, Fenster, Papier

Exerciţiul 391. Transformaţi propoziţiile în sintagme după modelul dat ! Continuaţi exerciţiul, căutînd singuri substantive şi adjective potrivite ! Model: Die Werkstoffe sind verschieden. Die Verschiedenheit der Werkstoffe. a. Die Werkstoffe sind verschieden (modern, besonder). b. Die Rechnung ist falsch (richtig, einfach). c. Das Metall ist weich (... d. Der Direktor ist klug (... e. Das Gewinde ist grob (... f. Das Verfahren ist vollkommen (... Exerciţiul 392. Efectuaţi un exerciţiu similar sufixele -keit (a-e) şi -igkeit (f-h) ! a. Die Oberfläche ist farbig. b . Die Figuren sind eckig. c. Die Apparate sind ähnlich. d. Das Verfahren ist vielseitig. e. Der Werkstoff ist formbar. f. Die Zeichnung ist genau. g. Die Umdrehungen sind schnell. h. Die Lampe ist hell. ca cel precedent, folosind

LEHRSTUCK 18: DER WERKZEUGBAU

301

18.7. Valenţa
Indicele de valenţă Verbele

verbelor
Exemple

1(N)

übereinstimmen

Die Teile stimmen überein.

2(N,A)

angeben, ansuchen, austauschen, bearbeiten, einhalten, entwikkeln, erwähnen, nacharbeiten, tjrpisieren, vergleichen, vor­ schreiben

Man gibt alle Maße an. Sie haben ein neues Verfahren entwickelt.

2(N, auf + A) 2(N, mit + D)

achten übereinstimmen, vergleichen

Achten Sie auf den Härtegrad. Das Werkstück stimmt mit der Zeichnung überein.

3(N, D, A) 3(N, A, loc)

schenken, zuteilen, zukommen setzen

Schenken Sie der Vorrichtung mehr Aufmerksamkeit. Wir setzen den Werkzeugbau an erste Stelle.

Exerciţiul 393. Formaţi propoziţii cu verbele care au valenţa 2 (N,A), completând părţi sintactice potrivite ca sens! a. ... gibt ... an. f. . schreibt ... vor. vergleicht ... (mit...). b. ... sucht ... aus. g. c. ... tauschen ... aus. h. . typisieren ... . d. ... arbeitet ... nach. i. . bearbeitet ... . e. ... hält ... ein. j . . entwickeln ... . Exerciţiul 394. Treceţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent la dia­ teza pasivă! Model: Die Betriebsanleitung gibt die Leistung an. Die Leistung wird von der Betriebsanleitung angegeben. Exerciţiul 395. Formaţi propoziţii cu verbele indicate, respectîndu-le va­ lenţa ! a. übereinstimmen : Die Zahlen ... b. achten : Der Werkzeugschlosser ...

302

LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU

c. vergleichen : Die Kontrolleure ... d. schenken : Wir müssen ... e. zuteilen : Der Meister ... f. zukommen : Die größte Wichtigkeit ... Exerciţiul 396. (sinteză). Citiţi textul şi răspundeţi! a.J Wodurch ist größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes zu erzielen ? b. Ist der Werkzeugbau eine wichtige Abteilung des Betriebes ? c. Wie muß er ausgerüstet sein ? d. Welche modernen Spezialmaschinen kennen Sie ? e. Welche Arbeiter müssen zur Belegschaft des Werkzeugbaues gehören ? f. Worauf haben die Leiter des Werkzeugbaues zu achten ? g. Wem müssen die jüngeren Arbeiter zugeteilt werden ? h. Wann kann man nur beste Resultate erzielen ? i. Welches sind die wichtigsten Werkstoffe für Werkzeuge und Vorrich­ tungen ? j . Wo werden diese bearbeitet ? k. Worauf haben die Kontrolleure zu achten ? 1. Womit sind die gemessenen Werte zu vergleichen ? m. Womit müssen die gemessenen Werte übereinstimmen ? n. Durch wen soll der Zusammenbau jedes Werkzeuges durchgeführt werden ? 0. Sind die vorgeschriebenen Toleranzen einzuhalten ? p. Was muß mit ungenauen Teilen geschehen ? r. Ist Genauigkeit im Werkzeugbau wichtig ? s. Welche Arten von Werkzeugen haben Kleinbetriebe und Großindus­ trien entwickelt ? t. Wo verwendet man Spezialwerkzeuge ? u. Wo verwendet man Großwerkzeuge. Und wofür? v. Welche Industrien benötigen Präzisionswerkzeuge? W a r u m ? Exerciţiul 397. Căutaţi să expuneţi textul oral, ghidîndu-vă după urmă torul plan! 1. Die Wichtigkeit des Werkzeugbaues. 2. Die Qualität der Belegschaft eines Werkzeugbaues. 3. Die Bearbeitung der Werkstoffe für den Werkzeugbau. 4. Die Kontrolle und Montage im Werkzeugbau. 5. Verschiedene Arten von Industriewerkzeugen.

Als Elektro­ lyt 10 ' sind wässerige11' Lösungen von Säuren12' und Salzen13' zu verwenden. 2 electroeroziunea în general îndepărtarea a înţelege eroziunea prin scînteie scînteia electrochimie electrolitic prelucrarea electrolitul apos acidul sarea de curînd.1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) die Elektroerosion allgemein das Abtragen verstehen die Funkenerosion der Funken elektrochemisch elektrolytisch die Bearbeitung der Elektrolvt wässerig die Säure das Salz neuerdings die Lasererosion der Durchbruch kompliziert äußerst durchführen die Matrize erodieren das Schmiedegesenk der Kranhaken Abb. Bei der elektrochemischen7' Erosion erfolgt eine elektrolytische8' Bearbeitung9' der Metalle. Abb. Durch Erosion können sehr feine Durchbrü­ che 16> oder komplizierte17) Formen in äußerst 18) harten Werkstoffen und in kürzester Zeit durch­ geführt19' werden. Abb. Neuerdings14' ist die Lasererosion15' in Entwicklung. Lectura suplimentară Nr. recent eroziunea prin laser străpungerea complicat extrem a realiza matriţa a eroda matriţa de forjat cîrligul de macara . 2 ein erodiertes21' Schmiedegesenk22' für Kran­ haken »>.LEHRSTÜCK 18: DER WERKZEUGBAU 303 D. Bei der Funkenerosion5' erfolgt das Abtragen durch einen elektrischen Funken6'. Abb. 8 ÜBER ELEKTROEROSION « Unter Elektroerosion ist allgemein2' das Abtragen3' von Metall durch den elektrischen Strom zu verstehen*'. 1 zeigt den Durchbruch in einer Matritze20' für kleine Rädchen. In unserem Lande arbeitet das Polytechnische Institut in Timişoara an diesem Verfahren.

so spricht man von Korrosion. das meist teuer ist. v.4. ist ein festes Haften der Schutzschichten sicher. Chrom. damit das Metall vor chemischen Reak­ tionen wohl bewahrt bleibt.B. Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen der Schutzschichten zu­ mindest gründlich entfettet werden. ohne die Oberflächen zu beschädigen. 1/1000 mm stark. Rost soll man von Metallteilen entfernen. v. 19. v. 19. Die Teile nennt man dann „feuerverzinkt". Explicaţii. wie z. Explicaţii. Das Aufbringen von Metallschichten erfolgt am besten und einfachsten auf galvanischem WTege. Je eher3' die Metalle vor Korrosion geschützt werden. 19. statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen.Lehrstück Nummer 19 KORROSION A. Sind besondere Eigenschaften der Überzüge not­ wendig. als daß die Teile der Korrosion ausgesetzt bleiben. Silber und Kadmium. Die Überzüge müssen sehr dicht sein. Das Aufbringen von Schutzschichten.3. Für Überzüge eignen sich am besten folgende Metalle: Nickel. desto leichter. das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten.5. bei Silber-oder Goldschichten. Werkstücke aus Metall werden zumeist durch antikorrosive Metallschichten.2. > > > 4 > 5 > 3 3 x v. . Man soll daher die Metalloberflächen lieber mit einem Überzug schützen. oft aber auch nur bis zu 5. dann können auch andere Verfahren angewendet werden. Um Metalloberflächen vor Korrosion zu bewahren2'. Zink. Maschinen und Apparate dagegen meistens durch Farbanstriche gegen Korrosion geschützt. Explicaţii. wie z. punctul punctul punctul punctul punctul 19. trägt man Schutzschichten auf. dauer­ hafter und besser haften die Schutzschichten auf der Oberfläche. Explicaţii. Explicaţii. v. Die Überzüge sind höchstens 1/104' bis 1/100 mm dick. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. Text Wird ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört1'. erweist sich aber jedenfalls als vorteilhafter.B. damit ein gutes Haften möglich ist. Zinn. ohne daß sich dabei die sonstigen Eigenschaften der Metalle verändern. 19.1.

a sta höchstens cel mult. Vocabular die Korrosion. -n bewahren auftragen (ä. de la „leicht") dauerhafter (comp. împotriva. -en zerstören um die Metalloberfläche. Überzug. mai devreme. alt cu cît — cu atît mai mai curînd. lipit de cele mai multe zumeist anticorosiv antikorrosiv Metallschichte. de la „dauer­ haft") mai durabil. 1/103 ori (de protecţie) spre. ist geblieben) a rămîne. a rămîne ori. -(e)s. -(e)s. -en metallisch elektrochemisch die Reaktion. trug auf. mai dauerhaft durabil. doar 1/10 (ein Zehntel) o zecime 1/100 (ein Hundertstel) o sutime 1/1000 (ein Tausendstel) o miime stark aici: gros Silberschicht. -en stratul de argint Germana pentru ingineri }i tehnicieni — c. mai de­ grabă a proteja mai uşor rezistent a adera. aufge­ tragen) die Schutzschichte. a se fixa. probabil bleiben (blieb. rezistent haften a se lipi. -e stratul de vopsea gegen contra.e învelişul protector dicht etanş damit aici: pentru ca wohl bine. -en stratul de metal dagegen aici: în schimb meistens de cele mai multe Farbanstrich. -n sonstig je — desto eher coroziunea metalic electrochimie reacţia a distruge aici: pentru suprafaţa metalului a păstra.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 305 B. . către . foarte adesea die der der die schützen leichter (comp. a conserva a aplica (un strat) stratul protector celălalt.

de la einfach) galvanisch der Wgg. -en sich eignen am besten (superi. adeziunea. -s. f. de cele mai multe ori scump a se dovedi în orice caz avantajos a expune. pl. mindestens feuerverzinkt stratul de aur a se potrivi. pl. -e das Tauchen. f. -(e)s. meist (superi.0. -(e)s. • der Metallteil. pl. a întrerupe mai degrabă în locul. cufundarea cel puţin zincat prin scufundare Explicaţii şi exerciţii 19. măcar temeinic a degresa lipirea. erwiesen) de la gern) pl. das Aufbringen. pl. în loc de cel puţin. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 398. de la viel) (erwies. -s. pl. f. das Kadmium. aderarea. f. f. de la gut) das Silber. prinderea. Citiţi textul dînd atenţie pronunţării separate a cuvintelor care încep cu o vocala şi pronunţării clare a consoanelor (asurzite) de la sfîrşitul cuvintelor! . statt zumindest gründlich entfetten das Haften. fixarea. teuer sich erweisen jedenfalls vorteilhaft aussetzen lieber (comp. -e entfernen beschädigen reinigen sicher am einfachsten (superi. -es. aderenţa posibil rugina piesa de metal a îndepărta a strica. f. -s. -s. a fi bun pentru ceva cel mai bine argintul cadmiul aplicarea/ punerea/ depunerea unui strat cel mai mult. calea scufundarea. -s.306 LEHRSTÜCK 19: KORROSION die Goldschicht. möglich der Rost. a deteriora a curăţa sigur cel mai simplu galvanic drumul.

LE HRSTÜCK 19: KORROSION 307 De exemplu: Wird / ein metallischer Werkstoff von der / Oberfläche / aus durch chemische / oder / elektrochemische Re/aktion zerstört. Herr. completive şi atributive nu au cuvînt introductiv. Sammelbegriff. klassisch. Kunststoff. rr : Korrosion. Um Metall / Oberflächen etc. 18-a. Exemple: Es ist vorteilhaft.2. ebenfalls. feststellen. trebuie să fie foarte etanş. muß sehr dicht sein. nn : Zinn. punctul 12. ermitteln. jedenfalls. wenn. Beginn. Der Überzug. überall. dar sînt uşor de identificat după infinitivul format cu (>zü" de la sfîrşitul propoziţiei. Werkstoff. Exerciţiul 399. = Instrucţiunile de funcţionare indică felul cum trebuie să fie curăţată suprafaţa. 19. 17. . flüssig. vollkommen.1. pronume relative 2). Propoziţii subordonate neintroduse 19. verbessern. wie die Oberfläche gereinigt werden muti. 18. festspannen. Fortschritt. Modell. Gasbrennschneiden. = Este avantajos ca metalele să fie protejate împotriva ruginii. Propoziţiile infinitivale4) subiective. 16-a. punctul punctul punctul punctul 18. Unele tipuri de propoziţii subordonate apar totuşi fără cuvînt introductiv. Majoritatea propoziţiilor subordonate întîlnite în textele tehnice au cuvinte introductive (conjuncţii1). Mittelwert. 17-a. bekannt. umfassen. Sammelbegriff. v. Glimmerfolie. trennen. einsperren. Asbest­ platte. so spricht man von Korrosion.2. Angestellte. pressen. nennen. übereinstimmen.1. Die Betriebsanleitung gibt an.1. astfel: 19. Durchmesser. Herstellung.1. Ermittlung. care trebuie să apere metalul împotriva coroziunii. 16.2 şi lecţia a 12-a. ff : Schiffbau. Messing. bestimmen. Verbrennung.2.3.1. putînd fi identificate formal numai după felul sau poziţia predicatului.2. 11 : metallisch. > lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a 18-a. Masse. schnell. der das Metall vor Korrosion schützen soll. « v. dann. 11 2 > 3 v. Programm. Tonne.1. ss : besser. Exersaţi scrierea următoarelor cuvinte cu consoane duble! tt : entfetten. Gruppe. korrosiv.4. > v. = învelişul protector. daß die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost geschützt werden. Flamme. pp : Apparat. Sollwert. 19. Stelle. sau cuvinte inte­ rogative 3)) care marchează începutul propoziţiei secundare. mm : Zusammenbau. Karosserie.

2.2. ohne es zu verändern. au ca predicat un infinitiv însoţit de două prepoziţii. ' v. > v.1. Reinigt man die Oberfläche gründlich. = Pentru a proteja metalul. daß sie mit einem Überzug geschützt werden. daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird.1. învelişurile protectoare trebuie să fie etanşe. Exerciţiul 400. î n propoziţiile condiţionale care ar trebui să înceapă cu „wenn" 2) = dacă. so haften die Schutzschichten sicher. müssen die Überzüge dicht sein.cu infinitivul format cu „zu" ! Model: Es ist notwendig. Die Überzüge schützen das Metall. 19. care indică scopul sau modul unei acţiuni. daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden. decît să fie lăsate expuse ruginii. punctul 25.308 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Es ist vorteilhaft. de exemplu: (an)statt zu = în loc de a .2. ohne zu = fără a. die Metalle durch eine Schutzschicht vor Rost zu schützen. a. um zu= pentru a. Man soll die Metalloberflächen lieber mit einem teuren Überzug schützen. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale . . statt sie dem Rost ausgesetzt zu lassen. Construcţiile participiale 1). se poate renunţa la conjuncţia introductivă. straturile protectoare aderă sigur. — Dacă suprafeţele se curăţă bine. lecţia 23. Es ist notwendig. 19. preluînd funcţia unui semnal de început. b.2. textul lecţiei de faţă şi al celei precedente. die Metalle vor Korrosion zu bewahren. Vorbirea indirectă 3 '.1. Exemple: Um das Metall zu schützen. Wie ist es möglich daß die metallischen Oberflächen vor dem Rost geschützt werden ? daß die Oberfläche gründlich gereinigt wird? i daß die Teile in flüssiges Zink getaucht werden ? x 2 3 Exemplu: > v.4. = învelişurile protectoare apără metalul. punctul 23.a. so haften die Schutz­ schichten sicher.2.1. = Mai bine să se apere suprafeţele metalice cu un înveliş protector scump. 19. Analizaţi textul lecţiei şi stabiliţi care dintre propoziţiile subordonate nu au cuvînt introductiv ! Exerciţiul 401. s. punînd în locul ei verbul finit al predicatului. lecţia a 25-a. fără a-1 schimba.3. Propoziţiile infinitivale finale sau modale. Prima dintre cele două prepoziţii stă la începutul propoziţiei infinitivale. Exemple: Wenn man die Oberfläche gründlich reinigt. Es ist notwendig daß die Metalle vor Korrosion bewahrt werden.

Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. folosind varianta lor neintrodusă ! Model: Wenn Stahl oder Eisen von Rost zerstört wird. daß man die Apparate durch einen Farban­ strich schützt. zu" ! Model: Rost soll man von Metallteilen entfernen. Reformulaţi propoziţiile cu „wenn". înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „unt. Rost soll man von Metallteilen entfernen> ohne die Oberflächen zu beschädigen. ohne daß man die Oberflä­ chen beschädigt. statt daß man das gal­ vanische Verfahren anwendet. ohne daß man die Oberfläche beschädigt. Exerciţiul 403.. a. c. b.zu" ! Suprimaţi subiectul! Model: Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. d. soll man keine Schutzschicht auftragen. b . Man muß die Oberflächen gründlich entfetten. . ohne daß man auf ihre besonderen Eigenschaften achtet. Exerciţiul 402. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. muß man sie in flüssiges Zink tauchen.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 309 daß man die Schutzschicht aufträgt. e. Damit man „feuerverzinkte" Teile erhält. înlocuiţi propoziţiile subordonate din următoarele fraze prin propoziţii infinitivale cu „statt.. Man soll keine Überzüge verwenden. c. als . zu. c.. dann spricht man von Korrosion.. daß man die Metalle nicht der Korrosion aussetzt. Damit man Metalloberflächen vor Korrosion bewahrt. f.. Werkstücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metall­ schichten schützen. statt daß man sie dem Rost ausgesetzt läßt. Rost soll man von Metallteilen entfernen. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt.. Ohne daß die Oberfläche gereinigt wird. damit sie gegen Korrosion schützen.. als daß man die Teile der Korrosion ausgesetzt läßt. ohne daß sich das Metall verändert. zu. d. Exerciţiul 404. ohne. damit man ein gutes Haften der Schutzschicht erzielt. Man muß die Oberfläche gründlich entfetten. trägt man Schutzschichten auf. Es ist vorteilhaft. Das Aufbringen von Schutzschichten ist jedenfalls vorteilhafter. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. g.. a. Die Überzüge müssen dicht sein.

. Din următoarele grupuri de propoziţii formaţi fraze cu propoziţii finale cu „um. sau pot apărea sub forma propoziţiilor infinitivale cu „um . Exerciţiul 405. 19. Constataţi dacă toate propoziţiile finale din frazele de mai jos pot fi exprimate prin construcţii infinitivale cu „um. f. Exemple: Subiecte diferite: Man trägt einen Überzug auf. dann spricht man von Korrosion. Die Überzüge müssen dicht sein. Die Oberfläche muß zerstört sein. besser und dauerhafter.. damit das Metall geschützt ist. dann verwendet man andere Verfahren. damit das Metall nicht der Korrosion ausgesetzt bleibt.2. e. d. zu" pot fi folosite numai dacă subiectele subordonatei şi regentei sînt identice. Propoziţii finale 19. Wenn Stahl oder Eisen vom Rost zerstört wird. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. jdamit man das Metall schützt. Construcţiile cu „um .. damit man von Korrosion sprechen kann. damit man die Teile gegen Rost schützt. so haftet der Überzug sicher. d. damit man feuerver­ zinkte Teile erhält. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. Propoziţiile subordonate care exprimă un scop sînt frecvente în textele tehnice. zu" nu apare subiectul. c.310 LEHRSTÜCK 19: KORROSION a. Wenn man Metall vor chemischen Reaktionen bewahren will. fiind subînţeles.2. . Subiecte identice: Man trägt einen Überzug auf. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. Die Oberfläche muß entfettet werden. Wenn man die Oberfläche gründlich entfettet. Wenn man die Schutzschicht rechtzeitig (din timp) aufträgt.. damit der Überzug gut haftet. Ele pot fi introduse prin „damit" = ca să. dann spricht man von Korrosion....1. c. Wenn besondere Eigenschaften der Überzüge notwendig sind.. Er will den Nach­ wuchs schulen. b. b. dann haftet sie leichter. Man trägt eine Schutzschicht auf. zu" ! Efectuaţi trans­ formările posibile ! a.. în propoziţia cu „um . damit es vor chemischer Reaktion bewahrt bleibt.zu" = pentru a. Exerciţiul 406.. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. zu"! a. |um das Metall zu schützen. so muß man eine Schutzschicht auftragen. e.

d. d. în cel mai înalt grad. c.3. Spre deosebire de adjective. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. superlativul adverbelor poate avea mai multe forme: a. Treceţi adverbul din următoarele propoziţii la gradul comparativ ! Traduceţi ambele propoziţii! a. lecţia a 11-a. Wir verwenden dazu gern 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Maschinen schützt man oft durch Farbanstriche. Exerciţiul 407. Comparaţia adverbelor 19.3.3. Man verwendet am besten NE-Metalle. äußerst = extrem de.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 311 b. bestens c. Exemplu: oft — öfter — am öftesten adesea — mai adesea — cel mai adesea 19. Man soll einen Überzug auf Metalle auftragen. lieb şi gut. Unele adverbe pot forma gradele de comparaţie ca şi adjectivele 1). c. > Comparativul şi superlativul coincid ca formă cu comparativul şi superlativul adjec­ tivelor viel. Cele mai frecvent folosite adverbe comparabile au însă forme neregulate la gradele de comparaţie. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. Superlativul precedat de prepoziţia „am" (vezi exemplele de mai sus) b. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt. mai ales adverbele monosilabice: Exemple: meistens. Pozitiv Comparativ Superlativ sehr mehr am meisten 2) gern lieber am liebsten 2) bald eher am ehesten wohl besser am besten 2) 19. Superlativul cu sufixul -ens. .3. Wir wollen die Metallober­ fläche vor Rost bewahren.3. gradul de comparaţie şi felul de formare ! Exerciţiul 408. Superlativul fără sufix: Exemple: meist. Căutaţi în text forme de comparaţie ale adverbelor şi deter­ minaţi forma de bază (pozitivul). 19. b.3.2. zumindest. Man darf die Ober­ fläche nicht beschädigen. punctul 11. höchst = foarte. höchstens.1. 11 2 v. Man muß die Schutzschicht bald auftragen.

zumindest.. ein Halbes) — — das (ein) Fünfzigstel 2 das (ein) Drittel. Wir brauchen 1/1000 mm starke Folien. durch Farbanstrich geschützt.. Für Überzüge eignen sich .4. 1/100 mm stark. 1 ' 2 r 3 • das Ganze (ein Ganzes. In dieser Halle steht 1/5 der Fräsmaschinen... c. meistens b. — zwei Drittel 3 3 das (ein) Fünfundsiebzigstel 75 100 500 10 000 v b — — das (ein) Hundertstel v das (ein) Viertel.312 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Exerciţiul 409. iar pentru — forma este neregulată.. — fünf Achtel 8 ' das (ein) Zehntausendstel 1 10 3 s. gründlich entfettet. Die Teile werden .1. Die s.a. . die Hälfte (das Halbe. zumeist c.4. aceste substantive rămîn neschimbate: das (ein) Viertel I— .a Schutzschicht darf höchstens 1/10 bis 1/100 mm dick sein. — drei Zehntel 10 Exerciţiul 410. Die Schutzschicht ist . meist.. în limba germană se formează sub­ stantive neutre prin adăugarea sufixului-tel Ide la —la — I sau-stei I de la — r [ 3 19J { 20 mai departe la numeralul cardinal. die (drei) Viertel I — • Excepţii fac nume­ ralele fracţionare _ si —. folgende Metalle: oft 19. durch Rost zerstört. b. die Ganzen) 20 2 1 3 1 4 8 50 • das (ein) Zwanzigstel ein halb. Introduceţi pe rînd adverbele din coloana din dreapta în toate propoziţiile date şi traduceţi variantele! a... das (ein Zehntel. höchstens e. Apparate werden . mindestens d. —dreiviertel 4 das (ein) Fünfhundertstel v das (ein) Achtel.. Metallische Oberflächen werden . Pentru a se exprima fracţii. Numerale fracţionare 19. La plural.. Citiţi cu glas tare următoarele indicaţii şi probleme! a.

e.LEHRSTOCK 19: KORROSION 313 d. Den 1/1000 Teil eines Millimeters nennt man Mikron. Prepoziţii cornpltxc Prepoziţii'Cadnt bis zu bis an bis auf bis in bis über von Seiten von wegen (D) (A) (A) (A) (A) (G) (G) = = = = = = = pînă la pînă la pînă la pînă în pînă peste din partea din cauza um von von von an von von von von (G) (D) (D) (D) (D) (G) (D) (D) (D) willen an auf aus vorbei wegen bis (zu) (D) zu (D) nach (D) = = = = = = = = = de dragul începînd de la din timpul pornind de la trecînd pe la pe baza.5. Structura. aus Stahl. durch Korrosion. 19. astfel: nach (D) = după.2). Exemple: in der Maschinenhalle.1. sau: der Zeichnung gemäß. gegenüber (D) = faţă de. sau: der Korrosion wegen. pînă la de la —la de la —la 19. faţă în faţă cu: gegenüber dem Hauptlager. fie că preced amîndouă cuvîntul al cărui raport îl exprimă. poziţia şi regimul prepoziţiilor (Sinteză) 19. sau: dem Hauptlager gegenüber. Diese Schraube hat ein Gewinde von 7/8 (Zoll = toi). datorită: wegen der Korrosion.5.2. De regulă. datorită de la. Unele prepoziţii sînt compuse din două cuvinte care. fie că încadrează cuvîntul de referinţă. g.3. prepoziţiile preced cuvintele ale căror rapoarte faţă de alte părţi sintactice le exprimă. conform: nach der Betriebsanleitung. Die Toleranz dieses Lagers beträgt 3/100 mm. Excepţie fac prepoziţiile-cadru (v.. Exemplu: bis zu 1/1000 mm stark = pînă la (grosimea de) 1/1000 mm. dar există şi prepoziţii care pot fi aşezate după cuvîntul lor de refe­ rinţă.5. gemäß (D) = conform: gemäß der Zeichnung. f. punctul 19. wegen (G) = din cauza. care se aşază înaintea cuvîntului al cărui raport faţă de alte părţi sintactice îl exprimă.. Exemplu: von der Oberfläche aus = pornind de la suprafaţă. sau: der Betriebs­ anleitung nach.5.5. Cele mai multe prepoziţii ale limbii germane sînt cuvinte scurte. . 1/6 der Belegschaft sind Arbeiterinnen. simple. jene von l5/8- 19.

Realizaţi cu glas tare pînă la automatizare sintagmele propuse şi traduceţi-le ! des Lageplans La fel cu: anstelle. hinsichtlich. punctul 6. a.314 LEHRSTÜCK 19: KORROSION 19. lecţia a 4-a. .2. după cum urmează: Prepoziţii *) cu genitivul !> dativul'* acuzativul *' dativul + acuzativul *) anhand anstelle aufgrund außerhalb bezüglich = cu ajutorul = în locul = pe baza = în afară de = referitor la einschließlich = inclusiv hinsichtlich infolge innerhalb laut oberhalb (ver) mittels statt trotz unterhalb während wegen zwecks = cu privire la = ca urmare = înăuntrul. punctul 15. punctul 4. laut des Resultats der Zeichnungen ] ) Dintre numeroasele prepoziţii ale limbii germane dăm aici numai cele folosite frecvent în textele tehnice. aufgrund.2. 5 > v. anhand der Betriebsanleitung bezüglich.5. lecţia a 6-a. în interiorul = conform = deasupra = cu ajutorul. prin inter­ mediul = în loc de = în ciuda = = = = dedesubtul în timpul din cauza cu scopul ab = de la aus = din außer = în afară de bei = la binnen = în intervalul dank = datorită entgegen = împotriva gegenüber = faţă în (cu) gemäß = conform mit = cu nach = după nächst = aproape de nebst = pe lîngă samt = împreună cu seit = de von = de la zu = la bis = pînă durch s= prin entlang = de-a lungul für = pentru gegen = împotriva ohne = fără u m = în jurul an = la auf = pe hinter = în spatele in = în neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa zwischen= între Exerciţiul 411. a > v.4. a > v. lecţia a 15-a. Prepoziţiile limbii germane pot cere un singur caz (prepoziţii monocazuale) sau două cazuri diferite (prepoziţii bicazuale) în funcţie de context. lecţia a 5-a.5. punctul 5. 4 ' v.2.

După felul de sudare. F a ţ ă de un strat de vopsea. seit einer Minute einer Sekunde einem J a h r einem halben Jahr f. Die Gäste gingen . e. Die Belastung steigt oft die Elastizitätsgrenze.Farbanstrich verwenden. . f.auf galvanisch. Exerciţiul 414. Statt d. . d. Das geschieht am best. Completaţi desinenţele cerute de propoziţii! a. ab einer Stunde La fel cu: binnen.Reaktion.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 315 des Überzugs La fel cu: infolge. oberhalb des Bildschirmes La fel cu: außerhalb. In dies. Traduceţi în limba germană! Realizaţi ambele poziţii posibile ale prepoziţiilor: gegenüber. Vor d.Fall spricht man von ein. inerhalb. b. Nickel eignet sich sehr gut für ein. wegen.antikorrosiven Metall— kann man auch ein. deosebim sudarea la rece şi sudarea la cald. gemäß..anti­ korrosiven Metall.elektrochemisch.Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. der Schweißstelle unterhalb des Hohlgefäßes der Faserschichten e. samt | dem Überzug La fel cu: dank. Die Überzüge sind bis zu ein. piesa a trebuit să fie ajustată (nachar­ beiten). dem Hauptlager . stratul protector metalic este mai avantajos. . Din cauza desenului inexact. einschließlich . nebst. c. der Schutzschicht statt des Kunstharzes der Farbanstriche c. Conform planului de producţie mai avem de asamblat 250 de aparate.metallisch. Exerciţiul 413.Überzug aus ein. b . gemäß j dem Härtegrad La fel cu: außer. b. g.dicht.Überzug. trotz. b. d. c. Man schützt die Werkstücke durch ein.. nächst der Schutzschicht dem Rädchen den Spezialmaschinen Exerciţiul 412.Wege. nach. wegen! a. Completaţi cu prepoziţii-cadru sau prepoziţii complexe cerute de context! a. nach. | der Wichtigkeit entgegen j dem Schweißverfahren j den Sollwerten d.Zehntel Millimeter dick.

3 Metern auf! Die Temperatur steigt . Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl . ? i.. e. 19. bewahren Der Überzug schützt das Metall vor Rost.. Wie entfettet man . A) aussetzen Setzen Sie metalische Oberflächen nicht der Korrosion aus ! 3 (N. 2 (N. 2 600 U/min. Formaţi întrebări completând fragmentele proptise cu părţi sintactice necesare.. 3 . 2(N f-ür A) sich eignen Kadmium eignet sich für Überzüge. f... besser und dauerhafter haftet ? ..... Ändern sich die Eigenschaften der Metalle beim Auftragen von Schutzschichten ? d.6. ? j . Wann spricht man von Korrosion ? b. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemple 2 (N. Wo bleibt . 3 200 U/min . Man entfettet die Me­ tallteile. D. Wovor muß man bewahren ? k. Citiţi textul şi răspundeţi! a. Wozu eignet sich c. Was muß man tun... ? Exerciţiul 416 (sinteză).. Was beschädigt . ? g.. Welchem Einfluß darf man . des Druckes 60°C. şi răspundeţi! a.. Wozu reinigt man .. Wo haftet . ? nicht aussetzen ? f. loc) haften. ' Exerciţiul 415.. Das Prüfverfahren wurde Kontrollkommission wiederholt.. entfernen. 3(N. Wie kann man Metalloberflächen vor Korrosion schützen ? c.. A) beschädigen. Wie schützt man <i..316 LEHRSTÜCK 19: KORROSION e.. ? h. zerstören Der Rost zerstört die metallische Oberfläche. bleiben Die Schutzschicht haftet an der Oberfläche../Was zerstört . la alegerea dv. A vor D) schützen.... Stellen Sie die Maschinen . reinigen. entfetten. ? b. Wie entfernt man . e. d. damit die Schutzschicht leichter..

Wie erfolgt das Aufbringen von Schutzschichten am besten ? s. Welche anderen Verfahren sind noch möglich ? t. 9 „SYMBIOSE"« ZWISCHEN ZINK UND LACK2' Verzinktes 3 ' Blech und Lack üben 4) aufeinander5) eine interessante Wechselwirkung61 aus: sie schützen sich gegenseitig7'. Wann haften die Schutzschichten sicher ? r. ghidîndu-vă după urmă­ torul plan ! 1. Wie geschieht das Aufbringen von Schutzschichten ? D. Womit werden Werkstücke aus Metall gegen Korrosion geschützt ? f.Was muß vor dem Aufbringen des Überzuges geschehen? n. Soll man teuere Schutzschichten auftragen ? m. Wie schützt man Metalloberflächen gegen Korrosion ? 3. Vocabular 1) die Symbiose 2) der Lack 3) verzinkt 4) ausüben 5) aufeinander 6) die Wechselwirkung 7) gegenseitig simbioza lacul zincat a exercita unul peste altul efectul reciproc reciproc . Was ist Korrosion ? 2. Wie soll man den Rost entfernen ? p. Womit werden Maschinen und Apparate gegen Korrosion geschützt ? g. Wie dick können Schutzschichten sein ? j . Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten? 6. Was sind „feuerverzinkte" Teile ? Exerciţiul 417 (sinteză). Ist das Aufbringen von Schutzschichten teuer ? Ist es vorteilhaft ? 1.LEHRSTÜCK 19: KORROSION 31 e. Welche Eigenschaften müssen (oder können) Schutzschichten haben ? 5. Warum müssen die Überzüge dicht sein ? i. Expuneţi textul oral. Wie müssen die Schutzschichten sein ? h. Lectura suplimentară Nr. Welche Metalle eignen sich am besten für Schutzschichten ? k. Gibt es verschiedene Schutzschichten ? 4. Warum müssen die Oberflächen gereinigt werden? 0.

fisura a etanşa porul stratul de vopsea 8) 9) 10) 11) 12) 13) H) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) je .318 LEHRSTÜCK 19: KORROSION Wenn man verzinktes und unverzinktes 8) Stahlblech mit je 9 ) einer Lacksehichte überzieht 10) . crăpătura subţire a pătrunde cazul mai voluminos a ridica prin urmare a lua naştere a se forma forţa de expansiune a ajunge . Die entstehende 19) Expansionskraft20> reicht 21) nicht aus. Rost ist voluminöser 16> als Stahl und hebt 17) somit 18) den Lack ab. Zinkoxyd dagegen hat fast das gleiche Volumen wie Zink. a astupa crăpătura. um den Lack abzuheben. . unverzinkt überziehen die Einwirkung die Luftfeuchtigkeit der Haarriß eindringen der Fall voluminöser abheben somit entstehen Expansionskraft ausreichen verstopfen der Riß abdichten die Pore der Anstrich die nezincat cîte a (se) acoperi acţiunea (chimică) umiditatea aerului fisura. So schützen sich Zink und Farbe gegenseitig in einer „Symbiose". dann kann man nach längerer Einwirkung u) von Luftfeuchtigkeit12' und Sauerstoff folgendes festellen: die durch Haar­ risse 13) im Lack bis auf die Metalloberfläche eingedrungene 14) Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff hat im ersten Fall 15) Zinkoxyd und im zweiten Fall Rost erzeugt. .. Das Kor­ rosionsprodukt des Zinks verstopft22) die Risse 23) und dichtet 24) die Poren 2ä) des Anstrichs 20) ab.

Das bisher Erwähnte. Explicaţii. wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. die man keines­ falls in Kauf nehmen kann. was die Montage benötigt. * v. Insbesondere die Kontrolleure. „D".3. Das Notwendigste. wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt.2. sofern keine Automatisierung vorliegt. Lectura suplimentară nr. Sowohl bei Einzelmontage. punctul 20. * v. die für die Güte der Erzeugnisse verantwortlich sind. 10: „Gilberths MTM-Methode". kann man nur dann erfolgreich zum Abschluß bringen. wenn es nicht zu Stockungen kommen soll. Obgleich diese Forderung einfach erscheint. Text Obwohl die Montage die letzte Phase der Fertigung darstellt. daß sie oft als das Haptsächlichste -> in der ' Produktion zu behandeln ist. Trotzdem ist aber Handarbeit das Teuerste in der Fabri­ kation. > s> v. muß zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden. muß man trotzdem in Erwägung ziehenx). Geräten usw. denn das Meiste an Geldeinsparungen ist bei Montagearbeiten zu erreichen. Gilberths *' Methode der vor­ bestimmten Zeiten 5) in der Montage zur Anwendung gebracht. sowie weitere Notwendigkeiten der Montage muß man immer und insbesondere dann zur Diskussion stellen.4. punctul 20. Maschinen. punctul 20. als auch bei Montagearbeiten am Fließband dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen.Lehrstück Nummer 20 DIE MONTAGE A. Die Montage von Motoren. Explicaţii. Geschulte Monteure sieht3) man stets besser und schneller arbeiten 3) als ungeschulte. > s ' v. Deshalb wird immer mehr Frank B. Alle Abteilungen eines Werkes müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. stellt sie an die Fertigung ständig hohe Anforderungen. Explicaţii. şi alineatul punctul 20.1. Montagearbeiten bestehen zum größten Teil aus Handarbeit. Explicaţii. . Appa­ raten. *) v.

cea mai bună beitragen (ä. -en a pune la dispoziţie zur Verfügung stellen deşi. f. -n. ultima letzte faza Phase. f. consideraţia. . -n a reprezenta darstellen cu toate acestea. a ţine sub suprave­ unter Aufsicht halten ghere ceea ce este bine / corect / just Richtige. a despărţi trennen necesarul Notwendige.s s e zum Abschluß bringen (brachte. chibzuirea Erwägung. terminarea Abschluß. pl.320 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE B. Vocabular die die das der der das die die die die die das das das die deşi. pretenţia Forderung.. f. -n ceea ce este mai bun. -en a lua în consideraţie in Erwägung ziehen principalul. -en a ridica pretenţii. -n. ultimul. cu succes. cel mai bun. pl. a separa. ceea ce este greşit Falsche. bun. la timp. punctual. totuşi trotzdem considerarea. f. controlul Aufsicht. -n. pl. -en . oprirea Stockung. beigetra­ a contribui gen) fără greşeală. de la fertigen) a fabrica. -n. -n. cu toate că obwohl cel / cea din urmă. pl. -en a supraveghea. pl. -en permanent. a confecţiona fertigen dispoziţia Verfügung. pl. a cere Anforderungen stellen îndeosebi. cu toate că obgleich cerinţa.. trug bei. lucrul cel mai Beste. f. gebracht) responsabilul Verantwortliche. cu bune rezultate erfolgreich încheierea. în special insbesondere calitatea Güte. pretenţia Anforderung. responsabil verantwortlich supravegherea. confecţionat gefertigt (part. răspunzător. a în:heia . lucrul cel mai important Hauptsächlichste. -sses. mai ales. la timpul potrivit zeitgerecht stagnarea. f. . ireproşabil einwandfrei fabricat. continuu ständig cererea. -n. a trata behandeln eficace.

-en die Diskussion.e r geübt die Arbeitskraft. mereu. -en die Organisation. -es. der Abschnitt.e zum Einsatz kommen die Handarbeit. pînă aici lucrul amintit precum şi necesitatea discuţia a pune în discuţie instalaţia / amenajarea nouă organizarea. lucrul scump metoda prestabilit a aplica. -en vorliegen (lag vor. organizaţia atelierul de montaj a fi vorba de capitolul lectura suplimentară — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. pl. f. -n. a pune în aplicare majoritatea. în caz că. . f. -n.e n sich handeln um + ac. -e die Zusatzlektüre.e in Kauf nehmen die Einzelmontage. . f.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 321 zu Stockungen kommen (es koi zu Stockungen) keinesfalls der Kauf. die Geldeinsparung. întrucît automatizarea a fi. vorgelegen) stets ungeschult das Teuere. -(e)s. il/103 . sowie die Notwendigkeit. -en das Fließband. încercat forţa de muncă întrebuinţarea. -(e)s. a exista totdeauna. partea cea mai m a r e economia de bani de pînă acum. -en zur Diskussion stellen die Neueinrichtung.e der Einsatz. -en bisher das Erwähnte. . -n vorbestimmt zur Anwendung bringen das Meiste. în permanenţă neinstruit ceea ce este scump / preţios. die Methode. pl. -en die Montagewerkstatt. . -es. în nici un caz. -n. a fi angajat. -en sofern die Automatisierung. nici­ decum cumpărarea a accepta (implicit. odată cu altceva) montajul individual munca de montaj banda rulantă îndemînatic. angajarea a fi folosit. . pl. -n die Montagearbeit. lucrul manual numai dacă. -n a stagna = (intervin stagnări) în nici un chip. a fi pus în funcţiune munca manuală.

0.322 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE C. al lecţiei de faţă. Phase Exerciţiul 418.1. Exerciţiul 419. Werkstoff.1. ca: „a lua în consideraţie" în loc de „a considera".1. la infinitiv: in Erwägung ziehen zu Stockungen kommen zum Abschluß bringen in Kauf nehmen zur Verfügung stellen zum Einsatz kommen Anforderungen stellen zur Anwendung bringen unter Aufsicht halten zur Diskussion stellen b. Verfahren. Halten Sie das unter Aufsicht. Sunetul [f] se redă în limba germană prin literele f.1. > Locuţiune = grup de cuvinte care la un loc au valoarea unei singure părţi de vorbire. verbele rămîn neaccentuate. Redaţi ortografia următoarelor cuvinte: ['fo:rze:3n] [fer'fy:gU*. Wir stellen keine Anforderungen. Sie kommen jetzt zum Einsatz. punctul 20. Aceste locuţiuni verbale prezintă în general avantajul de a exprima un sens mai precis al 11 ! v. Es kommt zu Stockungen.barfkca] r'kaltfsrfarmU^] [fsr'fertlgan] [3stsilo'gra:f] ['vErkJt3fpry:fUîf] [fe'no:lharts] l'iol-aotoma:tl$] ['fr. „a ţine sub supraveghere" în loc de „a supraveghea" s. Exemple: Fertigung.2. Wir stellen Ihnen das zur Verfügung. Wir nehmen das in Kauf. Stellen Sie das zur Diskussion. Wir bringen das zum Abschluß. v şi ph.1. 20. ca şi celelalte părţi ale locuţiunii. Explicaţii şi exerciţii 20. Bringen Sie das zur Anwendung. Ca şi în limba română modernă. se accentuează substantivele. în propoziţie: Wir ziehen das in Erwägung.0. î n locuţiunile verbale . şi în limba germană se observă — în special în limbajul tehnico-ştiinţific — tendinţa de a se înlocui verbele simple prin locuţiuni.lzoetlc] ['li:f3rb«:r] 1) 20. Pronunţare şi ortografie 20.a. ff. . Exersaţi accentuarea corectă a locuţiunilor! a. Locuţiuni® cu verbe funcţionale 20. Exemplu: zur Verfügung stellen.] ['jtr«:lfsrfa:r3n] ['kUnst/tof] ['arboetsfa:z9] [atmo'sfera] [V.0.

de exemplu: „a pune (a lua) în discuţie" (precizînd momentul începerii discuţiei). păstrează numai funcţia de verb 1).3. dezgolit aproape complet de sens.) Exemple: in Erwägung ziehen = a lua în consideraţie.1. Die Montage ist ein wichtiges Problem. î n locuţiunile cu verbe funcţionale. weil sie hohe Anforderungen stellt. Montajul este o problemă importantă pentru că ridică pretenţii mari. Exemple: Mann stellte den Werkzeugschlossern modernste Maschinen zur Verfügung. Fiind compuse din mai multe cuvinte. Welche Räume stellen Sie uns zur Verfügung ? = Ce încăperi ne puneţi la dispoziţie ? zum Abschluß bringen = a încheia. Căutaţi în textul lecţiei locuţiunile verbale. iar verbul. Bringen Sie die Zerreißprobe zum Abschluß! = încheiaţi (terminaţi) proba de rupere! = a accepta. zur Verfügung stellen = a pune la dispoziţie.1. pentru ca întreaga locu­ ţiune să poată fi folosită în propoziţie ca verb (predicat etc. stabiliţi forma infinitivului şi formaţi cu fiecare cîte o propoziţie la alegerea dv. locuţiunile verbale se supun obligativităţii formării cadrului sintactic în propoziţie. = Se ia în consideraţie un nou procedeu. * Astfel se explică denumirea de „verb funcţional" (Funktionsverb).! Model: Infinitivul Propoziţia in Erwägung ziehen zum Abschluß bringen in Erwägung ziehen Man muß die Zeit auch in Erwägung ziehen.2. = Nu putem accepta aceste greşeli în desene. Wir können diese Fehler in den Zeich­ in Kauf nehmen nungen nicht in Kauf nehmen. Li s-au pus la dispoziţie sculerilor cele mai moderne maşini. 20. Man zieht ein neues Ver­ fahren in Erwägung. iar restul locuţiunii—locul ultim sau penultim. 20. Exerciţiul 420. sensul este reprezentat de un substantiv (de obicei un substantiv verbal). > .LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 323 acţiunii indicate. verbul ocupînd locul al doilea sau ultim.

primind articolul hotărît sau nehotărît şi fiind scrise cu iniţiale mari. -n = ultimul. e. lecţia a 9-a. Adjectivele şi participiile (prezente şi perfecte) pot fi folosite ca substantive. Exemplu: verantwortlich — der Verantwortliche — ein Verantwortlicher responsabilul un responsabil 20. Substantivate prin articole masculine sau feminine. d.1.2. Vă punem cu plăcere la dispoziţie cataloagele noastre. punctul 9. Traduceţi în limba germană. a stagna anwenden = a aplica einsetzen = a pune în joc anfordern = a cere diskutieren = a discuta beaufsichtigen = a supraveghea erwägen = a chibzui Exerciţiul 422. . -n = responsabilul. Adjective şi participii substantivale 20. Procesul de fabricaţie trebuie să fie ţinut permanent sub supraveghere. b. Puneţi în funcţiune cele mai bune forţe de muncă şi maşini! c. Cercetaţi care dintre locuţiunile cu verbe funcţionale clin textul lecţiei se apropie ca sens şi provenienţă de următoarele verbe: abschließen = a încheia stocken = a se opri. Montajul ridică pretenţii mari la adresa (an + A) pregătirii montorilor. -n = persoana cu pregătirea cea mai bună.2. responsabila. der / die Letzte.2. Traduceţi locuţiunile şi apoi controlaţi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! einen Beitrag leisten in Verbindung stehen einer Behandlung unterziehen in Bewegung setzen zur Darstellung bringen zur Aufstellung bringen zur Entwicklung gelangen zur Wiederholung kommen zum Austausch kommen zur Sprache kommen zur Übereinstimmung gelangen sich in Herstellung befinden im Bau sein zur Erfüllung bringen Exerciţiul 423. Nu putem accepta muncitori necalificaţi în secţia de montaj.324 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Exerciţiul 421. adjectivele sau participiile arată persoane: Exemple: der / die Verantwortliche. Punem în discuţie necesitatea de a se folosi lucrul de mînă în proce­ deul de presare la rece. J ) v. folosind locuţiuni cu verbe funcţionale ! a. 20. der / die Bestqualifizierte.1. f. ultima.2. dar păstrîndu-şi modul de declinare ca adjective 1!. Cercetaţi de la care dintre verbele învăţate provin următoarele locuţiuni cu verbe funcţionale.

zu bringen. Das Notwendigst. neu. verfügbar. Geschult. numărul şi cazul lor! Exerciţiul 425. grundsätzlich.LEHRSTOCK 20: DIE MONTAGE 325 Genul neutru al adjectivelor sau participiilor substantivate denotă o noţiune sau un lucru: Exemple: das Richtige = ceea ce este just / drept / bun das Falsche = ceea ce este greşit das Beste = lucrul cel mai bun. Pot fi substantivate adjective la orice grad de comparaţie 1J. Căutaţi adjectivele şi participate substantivate din textul lecţiei şi stabiliţi genul. lieferbar. wichtig. la singular şi la plural. ' v. gleich. aber auch das Modernst-. . Das ist das Best. ceea ce este cel mai bun das Hauptsächlichste = lucrul principal 20. c.3.ist.in Kauf. Formaţi adjective şi participii substantivate. Es handelt sich um das (hauptsächlich) in der Produktion. fleißig. d. Completaţi următoarele propoziţii cu adjectivele sau participiile din paranteză substantivate la forma potrivită! a.unterscheiden können. care arată noţiuni sau lucruri! Traduceţi-le! Model: fertig — das Fertige = ceea ce este gata fertig. entsprechend. einfach. geschult. lecţia a 11-a.müssen das Richtig. d. Exerciţiul 426. klug. Man muß das (entsprechend) aussuchen.vom Falsch. modern. b. Unsere (bekannt) wollen das (wichtigst) im Werk sehen. e. Hier liegt etwas (ähnlich) vor. Formaţi adjective şi participii substantivate. c.3. punctul 11. de genul neutru. erreichbar. besonder. Exerciţiul 427. Completaţi desinenţele adjectivelor şi participiilor substan­ tivate din următoarele sintagme! a. Mit (ungeschult) kann man nichts (besonder) erzielen. ähnlich. Wir nehmen nur Einwandfrei. bekannt. Exerciţiul 428.von allem Erreichbar-. streng. b. leitend. care arată persoane! Model: vielseitig — der / die Vielseitige — die Vielseitigen = persoana multilaterală. energisch. e.in dieser Abteilung zum Einsatz. Alle Verantwortlich. Diese Maschinen sind das Teuersţ-. Exemple: das Gute — das Bessere • — das Beste ceea ce este bun — ceea ce este mai bun — ceea ce este cel mai bun das Notwendige — das Notwendigere —• das Notwendigste ceea ce este necesar — ceea ce este mai necesar — ceea ce este cel mai necesar Exerciţiul 424.2.

punctul 15.3. Exemplu: Hier ist die Zeichnung von Inge Schwarz.. Gilberth. > . dativ şi acuzativ desinenţa -n. (Ing.326 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 20. J o n a s .3. -z.1. Genitivul numelor proprii 20. Cînd se folosesc ambele. = Se văd roţile învîrtindu-se. lehren = a învăţa. Introduceţi pe rînd numele indicate în propoziţiile date! a. 20. Cînd numelui îi precede un titlu. Exemple: Dr. Hans J o s t . La genitiv primesc desinenţa-s. Exemplu: N Wer ist das ? — Frank B. D Wem gelang das ? — Frank B. Meister Neumann. machen = a face" s. Exemple: Man sieht die Räder rotieren.4. Herr Theil. punctul 10. Das ist Peter Bergers Kugelschreiber.. Der Meister erklärte die Methode . Numele proprii de persoane pot fi declinate. pot fi folosite asemănător ca verbele modale x) împreună cu alt verb la infinitiv. * v. în loc de genitiv se foloseşte „von" cu dativul. -ß... Dacă numele propriu se termină în -s. Gilberth. Forderung (Karl. Exemple: Das ist Peters Kugelschreiber.2. dar rămîn neschim­ bate la cazurile dativ şi acuzativ. Genosse Schulze) b. Hier ist ...3.3.4. Meister Kunz.3. Verbele „sehen = a vedea.a. acesta rămîne neschimbat cu excepţia cuvintelor „Genosse" (tovarăş) şi „Herr" (domn) care primesc la genitiv. 20. şi lecţia 15. Franz) 20.. se declină numele de familie. Hammer Genossen Munteanus Herrn Emil Radtkes Exerciţiul 429. Pot fi declinate atît prenumele cît şi numele de familie. A Wen erwähnt man h i e r ? — F r a n k B. Verbe cu funcţia de verb modal 20.4.1. 20. Wir sprechen von . K. Kurt Hammers Sonderverfahren = Procedeul special Ing. Michael Weiß.3. -x. Schneiders al Dr. (Ing. Joachim) d. — Maistrul îi învaţă pe ucenici să lucreze cum trebuie. indiferent de gen.3. Der Meister lehrt die Lehrlinge richtig arbeiten. Franz Gehl) c. hören = a auzi.. Gilberth. G Wessen Methode ist das ? — F r a n k Gilberths Methode. Sie arbeiten unter der Aufsicht . lecţia 10.3. Arbeitsplatz (Direktor Grabe. Helmut Beier. Müller.

Exemplu: Wir hören die Maschine laufen. e.. completînd părţile sintactice necesare! a. ... d. 2 (N.. . behandelt . A) darstellen. d. Wo können wir die Maschinen das Kunstleder bearbeiten sehen ? f. Exerciţiul 430. Verbele care exprimă un simţ al omului (sehen.. 20. 2 0 . . 10 stellt die neue Methode dar.. Exerciţiul 432.. Exemplu: Lehren Sie mich den Apparat bedienen. Exemple: Man sieht rotieren. Formaţi propoziţii. c. hören) cer în traducere gerunziul celui de-al doilea verb. dar. .. fertigen Abb. Wen lehrt er die Teile richtig trennen ? c. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemple 1(N) vorliegen Eine neue Methode liegt vor.. Machen Sie das Eisen schmelzen! e. bei. Hier hört man die Friktionspresse arbeiten. .4. 5 . b .. trägt zu . Man sieht hier alle Arbeiter stanzen. 3 (N. W e n ? — d i e Lehrlinge.. . = învăţaţi-mă să pun în funcţiune aparatul. A von D) trennen Das trennt die der Oberfläche.. Der Meister lehrt arbeiten. Traduceţi în limba română! a. E s handelt sich u m eine Stockung. ..2. behandeln. trennt . al doilea infinitiv se traduce cu conjunctivul con­ form regulei generale. Wen ? — Die Räder.... Schutzschicht von Exerciţiul 431. După celelalte verbe. Efectuaţi cu glas tare variaţiile posibile pînă la automa­ tizare ! . Hören Sie den Ingenieur die Werkstoffe aufzählen ? b . stellt . = Auzim maşina funcţionînd.. 2 (N zu D) 2 (N um A) beitragen sich handeln Das trägt sehr viel zur Verbesserung der Qualität bei.. fertigt . von . ...LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 327 Aceste verbe cer însă totdeauna şi un complement la acuzativ...

Härtegrad der Metalle. Welche Methode wendet man zur Geldeinsparung bei Montagearbeiten an ? n. Antriebsmotor. Reibschweißen. Was für Arbeitskräfte sollen bei der Montage zum Einsatz kommen ? k. Welche Phase der Fertigung stellt die Montage dar ? b. eine Phase (Diskussion. Wie kann man die Montage von Motoren. eine Eigenschaft Oxydation. Vorrichtung. W a n n muß man die Notwendigkeiten der Montage besonders zur Diskussion stellen ? Exerciţiul 434. Metall­ schichte. Werkzeugschlosser. ein Sollwert. Verbrennung. Sammelbegriff) einen Kleinbetrieb (Gleichrichter. Lichtbo­ genschweißen. Redaţi oral textul. eine Aufgabe. Was für Anforderungen stellt die Montage ? f. Korrosion. Ist sie ein wichtiges Problem der Fabrikation ? c. Nachwuchs. Ist Handarbeit vorteilhaft ? m. Stockung. Sollwert. Es handelt sich um das Hauptsächlichste (Notwendigste. Woraus bestehen Montagearbeiten zum größten Teil ? 1. Kunststoff b. Scheibchen) Kadmium. wenn das nicht geschieht ? i. Darf man Stockungen der Produktion in Kauf nehmen ? j . c.328 LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE Abschluß des Fertigungsprozesses (Einsatz von Maschinen. Oxydation. Apparaten und Maschinen erfolgreich zum Abschluß bringen ? d. WIG-Verfahren) ein Fließband (Arbeitsverfahren. E s handelt sich um den . ein Thermoplast vor. Silber. Kunstharz d. Buntmetall Exerciţiul 433. Was müssen alle Abteilungen tun ? e. Spezialwerkzeug. Geldeinsparung. eine Neueinrichtung. Wozu kommt es. Es liegt ein Fehler. Was haben die Kontrolleure der Gütekontrolle zu tun ? g. Ma­ schinentyp) Rost. Es handelt sich um die Einzelmontage (Güte. Metallteil. Mon­ tagewerkstatt). Was m u ß man der Montage immer zur Verfügung stellen ? h. ghidîndu-vă după următorul plan de expunere ! a. Silumin. Werkzeugbau. Verantwort­ lichen. (sinteză) Citiţi textul şi răspundeţi ! a.

Die Wichtigkeit der Montage in der Fabrikation. e. Er charakterisierte sie durch graphische Symbole und Farben und nannte sie „Threblings". Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) S) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) die die das der der Grundbewegung Tätigkeit Wort Name Tod später erweitert anerkannt die Arbeitszeit festlegen jegliche berechnen die Arbeitsplatzgestaltung Measuring Time Method bietet wirtschaftlich mişcarea de bază acţiunea. Die Kontrolle in der Fertigung. heißt MTM (Measuring Time Method) 14> und bietet 15) große wirt­ schaftliche 16) Vorteile in der Industrie. war es möglich. Aus diesen läßt sich jegliche n> Art von Kombinationen berechnen 12 ). c. Diese Methode. 10 Güberths M TM-Methode Frank B. Sie bilden die Grunlage für die Entwicklung der sog. d.LEHRSTÜCK 20: DIE MONTAGE 329 a. b. Gilberth hat 16 Grundbewegungen x industrieller Tätigkeit 2 ' > identifiziert. Arbeitsmethoden bei Montagearbeiten. vorbestimmten Zeiten. Die Zusammenarbeit aller Abteilungen. Arbeitszeiten 9) für diese Grundbewegungen festzulegen10). Da jede Tätigkeit in der Industrie aus den anerkannten 8) 18 Grundbe­ wegungen besteht. D. Diese „Threblings" hat man nach Gilberths Tod 5) auf 17 und später 6) auf 18 erweitert 7) . activitatea cuvîntul numele moartea mai tîrziu lărgit recunoscut timpul de lucru a stabili oricare a calcula organizarea locului de muncă metoda timpurilor măsurate oferă economic . Das Wort 3) ergibt sich. zu der auch eine entsprechende Arbeitsplatzgestaltung 13) gehört. Lectura suplimentară Nr. wenn man Gilberths Namen 4) von hinten nach vorne liest. Die Qualifikation der Arbeitskräfte.

begann die Reihe der Vorträge. Zuerst ergriff Prof. . Text Nachdem im Werk das Programm der Tagung bekannt geworden war. sowohl am Vormittag als 2) auch am Nachmittag an den Vorträgen und Veranstaltungen der Tagung teilzunehmen. Trotzdem hatte x) man damals wie auch heute den Transport von Werkstoffen 4) und Werkstücken von Maschine zu Maschine durchführen müssen 1]. 21. sowie Lagergestelle.a.3. Container und andere Transportsysteme gelöst. Die Fragen des eigentlichen innerbetrieblichen Transportes hat man heute durch modern Fördermittel. Sobald diese. Paletten. Einladungen für die rumänische Delegation zu beschaffen. Schneider. Maschinen so aufzustellen. bis 3> diese vollständig bearbeitet und die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert waren. wie Förderbänder. Explicaţii. folgendes erläutert: „Als 3) die ersten Fabriken in Betrieb genommen wurden. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist.Lehrstück Nummer 21 DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT A. 21.4.1. stellt man vorerst die Metall­ flußdiagramme für die gesamte Fertigung zusammen. Nachdem 3) die Tagung eröffnet worden war. v. wird der Plan zur sinnvollen Aufstellung von Maschinen und sonstigen Fertigungseinrichtungen ausgearbeitet. Stapler. Explicaţii. Dr. Werner das Wort zu dem Thema: „Der innerbetriebliche Transport — eine ständige Quelle der Verschwendung". Explicaţii. Bevor 3) heute eine Fabrik entworfen wird. daß das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen und Fertigungseinrichtungen eine ständige Quelle von Verschwen­ dung ist. Elektrokarren.2. Seit längerer Zeit schenkt man nun diesem Problem besondere Auf­ merksamkeit. der kost­ spielige Hin. Nach Durchsicht des Programms vereinbarte man. kannte man Begriffe wie „Innerbetrieblicher Transport". „Materialfluß" usw.und Hertransporte inerhalb des Betriebes erspart." ') ' ) 4 > 2 3 v. Hängebahnen. da man erkannt hat. v. 1 ' gelang es Ing. 21. Es wurde u. Explicaţii. sowie andere technologische Studien erarbeitet worden sind. Mit Hilfe von Materialflußdiagrammen lernte man. nicht. punctul punctul punctul punctul 21. v.

a preda (la destinaţie) problema a recunoaşte. -e nachdem die Tagung. -sses. -s. pe atunci. -n ergreifen (ergriff.e die Veranstaltung. în vreme ce a pune în funcţiune a cunoaşte noţiunea fluxul de materiale atunci. a participa a deschide a începe seria. expunerea festivitatea. -e der Materialfluß. pe vremea (cînd) complet. gekannt) der Begriff. abliefern das Problem. -en vereinbaren der Vormittag. -en beschaffen die Durchsicht. -s. dimineaţa după masă. ergriffen) das Wort. -e der Nachmittag. -n die Verschwendung. total produsul finit depozitul pentru produse finite a livra. —sse damals vollständig das Endprodukt. ist gelungen) die Einladung. -(e)s. cercetarea. referatul. -(e)s. -(e)s. -e erkennen (erkannte. pe cînd.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 331 B. a descoperi. -en die Quelle. -en gelingen (gelang. begonnen) die Reihe. -e der Vortrag. -e das Wort ergreifen das Thema. -(e)s. a expune cînd. die Fertigungseinrichtung. -en teilnehmen (i:nahm teil. -(e)s. -en erläutern als in Betrieb nehmen kennen (kannte. -en în interiorul uzinei / exploatării transportul după ce sesiunea. (e)s. rîndul. . -(e)s. după amiaza conferinţa. organizarea a lua parte. parcurgerea a conveni. a stabili înainte de amiază. şirul a lua cuvîntul. spusele a lua cuvîntul tema izvorul. pl. teilgenommen) eröffnen beginnen (begann. erkannt) unsachgemäß das Aufstellen. -s. a-şi da seama nepotrivit amplasarea instalaţia de fabricaţie . f. întreg. Vocabular innerbetrieblich der Transport. cheltuiala excesivă a explica. -e das Fertiglager. sursa risipa. a face rost de examinarea. conferinţa a reuşi invitaţia a procura. -(e)s.

-e transportul încolo transportul încoace der Hertransport. neîntrerupt kontinuierlich costisitor. -c planul sinnvoll potrivit scopului. -n paleta der Container. a realiza prin muncă der Plan. -(e)s. -s. înainte de toate sobald de îndată ce die Studie. -n studiul erarbeiten a obţine. a rezolva C. scump kostspielig der Hintransport. -(e)s. -(e)s. -e sistemul de transport lösen a soluţiona.stivuitorul die Hängebahn. . entwarf. -e rastelul die Palette. -(e)s. -n ajutorul das Materialflußdiagramm. Explicaţii şi exerciţii 21. -(e)s. -en transportorul suspendat das Lagergestell.b) şi vocale nelegate c) ! die a) Durchsicht durchführen b) die Veranstaltung der Materialfluß c) eröffnen erarbeiten cuvinte cu . în interiorul ersparen a economisi bevor înainte de a entwerfen (i. -e innerhalb înăuntrul.332 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT die Hilfe. -(e)s. -s. -(e)s. cu rost ausarbeiten a elabora eigentlich propnu-zis das Fördermittel.electrocarul der Stapler. -e diagrama fluxului de materiale continuu.[kon'teinar] conteinerul das Transportsystem. entworfen] ) a proiecta. Exersaţi pronunţarea corectă a următoarelor aglomerări de consoane a) -\. mai înainte. -s. mijlocul de transport das Förderband. a concepe zusammenstellen a alcătui vorerst mai întîi.e r banda de transport der Elektrokarren.0. a dobîndi. Pronunţare şi ortografie Exerciţiul 435. -s. .

. erö .... se foloseşte timpul mai mult ca perfect. b e s c h a . beka. ha . nen. Exemple: Mai mult ca perfectul (diateza activă..1. e n . . ... enste . Fördermi. vo . V o r m i . . urmat la diateza activă de participiul perfect al verbului conjugat. Nachmi.. Que . i. ag. . . i . ung. en. Aufste .. . P a l e .. v o . el. Alegerea verbului auxiliar se face după aceleaşi reguli ca şi la timpul perfect 1 ) .. worden (în loc de „geworden") intercalîndu-se participiul verbului de conjugat: ich war erkannt worden Mai mult ca perfectul (diateza pasivă) ich war erkannt worden = fusesem wir waren erkannt worden recunoscut du warst erkannt worden ihr wart erkannt worden er war erkannt worden sie waren erkannt worden *' r. 21... en. t. zusa ...... pro­ ducţia s-a mărit continuu. lecţia a 14-a.. geno ..) ich war ich hatte entworfen =: eu proiecgefolg gefolgt = eu urmasem tasem du hattest entworfen du warst gefolgt er hatte entworfen er war gefolgt wir hatten entworfen wir waren gefolgt ihr hattet entworfen ihr wart gefolgt sie hatten entworfen sie waren gefolgt La diateza pasivă.. Diagra. . „war").. Mai mult ca perfectul 21. erhalb. erke ..1.. s i . Lagergest . erbetrie­ blich.. mai mult ca perfectul se formează din mai mult ca perfectul verbului auxiliar „werden" al cărui participiu are o formă defectivă: ich war .LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 333 ersparen die Aufmerksamkeit vereinbaren ergreifen die Verschwendung zuerst entwerfen der Werkstoff bearbeiten vollständig das Werkstück vorerst Exerciţiul 436. Completaţi cu consoanele duble care lipsesc ! Progra. en..2. geka .1. ... ständig. . steigerte sich die Produktion kontinuierlich. e. = După ce se automatizase secţia. Semnul distinctiv al timpului mai mult ca perfect este verbul auxiliar („haben" sau „sein") la forma imperfectului („hatte"... Exemplu: Nachdem man die Abteilung automatisiert hatte. 21.1.... Werksto . t. . e.... ....1.. e.. a g . .. Pentru a se exprima acţiuni încheiate în trecut înaintea unei alte acţiuni indicate la timpul imperfect. punctul 14.. e n .

formele mai mult ca per­ fectului se supun obligativităţii formării cadrului verbal.. gehen Exerciţiul 438. Schneider Schneider reuşise să . müssen. IV. teilnehmen. Conjugali la mai mult ca perfectul pasiv următoarele verbe.. a) beschaffen. eintreten. hinführen Exerciţiul 439.334 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Verbele modale formează mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar „haben' la forma imperfectului urmat de infinitiv: ich hatte .. Fiind compuse din mai multe cuvinte. Conjugaţi la mai mult ca perfectul activ: a) cu verbul auxiliar „haben". erarbeiten b) bleiben. Locurile ultim şi penultim Die Werkleitung hatte Conducerea uzinei schiţase programul sesiunii.. intercalîndu-se infinitivul celui de-al doilea verb: ich hatte beginnen müssen. verhindern.1. Introduceţi în următoarele propoziţii verbul modal indicat în paranteză la timpul mai mult ca perfect! . b) cu „sein" ! Model: ich hatte Einladungen beschafft. vorbereiten. ich war im Werk geblieben.. gelungen Das Programm estern im Werk der Tagung Programul sesiunii devenise ieri cunoscut în Exerciţiul 437. Mai mult ca perfectul verbelor modale ich hatte beginnen müssen = trebuisem wir hatten beginnen müssen să încep du hattest beginnen müssen ihr hattet beginnen müssen er hatte beginnen müssen sie hatten beginnen müssen 21.. nennen. formînd propoziţii scurte ! Model: Ich war dem Werkzeugbau zugeteilt worden. Ing. bekannt geworden uzină. Es war Ing. zuteilen. Locul I Locul II Locurile III.3.

f) (müssen) Man hatte die Endprodukte abgeliefert. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutert. Der Vortrag konnte dieses Problem nur kurz erläutern. Schulze sollte an der Tagung teilnehmen. Schneider să procure invitaţiile. Schnei­ der procură invitaţiile. Durch dieses Verfahren sind viele Transporte erspart worden. Berger hatte an der Tagung nicht teilgenommen. f. Schneider die Einladungen beschafft. j . Schneider die Einladungen beschafft hat. d) (sollen) Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durch­ sicht gegeben. Der Leiter der rumänischen Delegation ergriff das Wort. nu putem să mergem la se­ siune. De îndată ce ing. g. posterioară sau simultană. Wer mußte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten ? c. •hen wir zur După ce ing. Tagung. Wir lieferten die Endprodukte im Fertiglager ab. Man hat ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. Schneider procură invitaţiile. i.1. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. mergem la sesiune . b. Propoziţii subordonate temporale 21. punînd-o în relaţie cu o acţiune anterioară. a) (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. d. Inainte ca ing. Bevor Ing. e) (wollen) Genosse Popescu hatte das Wort ergriffen. Propoziţiile subordonate pot preciza momentul desfăşurării acţiunii din propoziţia regentă.2. Treceţi următoarele propoziţii la timpul mai mult ca perfect! a.2. Sobald Ing. c) (wollen) Prof. Schneider die Einladungen beschafft. Welche Versuche werden im Laboratorium durchgeführt ? h. b) (können) Ing. Auch Ing. Haben Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. Exemple: Acţiune anterioară Acţiune simultană Acţiune posterioară Nachdem Ing. Exerciţiul 440. können wir nicht zur Tagung gehen.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 335 Model: (müssen) Wir hatten das Materialflußdiagramm ausgearbeitet. 21. Die Kollegen vom Werkzeugbau haben dieses Problem gelöst.

kannte man den Begriff „innerbe­ trieblichen Transport" nicht.a. Als die Tagung eröffnet worden war. c. muß man ein Materialflußdiagramm auf­ stellen. Sobald die Delegation angekommen ist. . Der Vortrag wird beginnen 2 ) Imperfect sau perfect Der Vortrag begann. Der Vortrag hat begonnen. Schneider das Diagramm b. Raportul de anterioritate trebuie exprimat — în afară de con­ juncţia corespunzătoare •— şi prin timpul verbal anterior celui folosit în pro­ poziţia regentă.2. 21. şi punctul 21. Nachdem das Diagramm entworfen ist. erläutert Ing. Conjuncţii temporale Exprimînd raportul de Conjuncţii Exemple a. Während der Professor spricht. posteritate sau simultaneitate a propoziţiei secundare este de obicei clar exprimat prin sensul conjuncţiei introductive. lecţia a 22-a. J Mai mult ca perfect > nachdem die Delegation angekommen war.3. punctul 22.2. respectîndu-se următoarea corespondenţă a timpurilor: In propoziţia regentă în propozifia subordonată Prezent sau viitor 2) Perfect Der Vortrag beginnt. [ nachdem die Delegation angekommen ist. J * v. > 2 > v. no­ tiert Genosse A die Daten.336 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Raportul de anterioritate. beginnt die Aufstellung. Anterioritate als nachdem seit(dem) sobald sowie wenn = cînd = = = = = după ce de cînd de îndată ce de îndată ce totdeauna cînd s.1. Posterioritate bevor bis ehe = înainte de a = pînă (ce) = înainte de a Bevor man eine Fabrik entwirft. Simultaneitate als indes während wenn = cînd *' = în timp ce = în timp ce = cînd l ' Als die ersten Fabriken gebaut wurden.2. begannen die Vorträge.

man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. cît şi propoziţii de simultaneitate. liefert man sie im Fertiglager ab. momentane.. Ambele pot introduce atît propoziţii de anterioritate. 1/103 . b. erzielte man gute Resultate...LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 337 21... 22 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. stellt man die Maschinen auf. Wenn die Endprodukte vollständig montiert worden sind. . notierten wir das Notwendigste.3.. . e. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. suchte man neue Methoden. Exemplu: Wenn man eine Fabrik entwirft. . . werden sie im Fertiglager abgeliefert. man erkannt hatte.. b. Ing.. muß man einen Plan haben. Conjuncţia „als" marchează numai acţiuni trecute. f. sprechen wir über das Pro­ gramm der Tagung.. Exemplu: Als man die ersten Fabriken in Betrieb nahm. .und Hertransport kein Problem mehr. Conjuncţia „wenn" poate marca şi acţiuni trecute. Conjuncţiile „als" şi „wenn" prezintă dificultăţi din două puncte de vedere: a..2. wir dieses System anwenden. ist der Hin. = Cînd se proiectează o fabrică. lieferte man sie ins Fertiglager ab. Raportul temporal diferit este specificat prin corespondenţa timpurilor: •—• Simultaneitate: acelaşi timp în regentă şi subordonată Exemple: Als man die Quelle der Verschwendung erkannte.. c.. — Anterioritate: timp anterior în propoziţia subordonată Exemple: Als die Endprodukte vollständig montiert worden waren. Wenn man diese Quelle der Verschwendung erkennt. Exerciţiul 441. der Professor sprach. dar atunci este de obicei întărită prin adverbul „immer" = totdeauna. . Completaţi conjuncţia care lipseşte! a. Berger die Einladungen bringt... schenkt man diesem Problem mehr Aufmerksamkeit. schenkte man dem Problem mehr Aufmerksamkeit. Căutaţi propoziţiile temporale din textul lecţiei şi stabiliţi raportul faţă de acţiunea regentă ! Exerciţiul 442. die Endprodukte fertig montiert sind. . trebuie să se întoc­ mească o diagramă a fluxului de materiale. Exemplu: Immer wenn man diese Methode anwendete. Conjuncţia „wenn" marchează acţiuni prezente sau viitoare. î n aceste situaţii ambele conjuncţii se traduc prin „cînd". d. g. muß man ein Materialfluß­ diagramm aufstellen. de durată. kannte man diesen Begriff nicht. das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist.

b.. die Tagung begann.. . c.3.338 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Exerciţiul 443. Man begrüßte die Delegation. c. (wir — das neue Ver­ fahren — anwenden). die Endprodukte abgeliefert werden sollen. war Ing. (das Programm—bekannt werden). hatten wir noch keine Einladungen. .) b . Wir nehmen die Fabrik in Betrieb.... (die Tagung — eröffnet werden). wenn man das Material­ flußdiagramm ausgearbeitet hat.. Ing. este înlocuit frecvent prin cazul dativ precedat de prepoziţia „von" = de. Genitivul substantivelor nearticulate (la singular şi plural) fiind prea puţin marcat din lipsa articolului.. Completaţi cu „ah" sau „wenn" ! a. . d... Exemple: Singular Plural Die Aufstellung S Si der Fertigungseinrichtung der Fertigungseinrichtungen einer Fertigungseinrichtung von Fertigungseinrichtungen mit Hilfe / ^ des Staplers der Stapler eines Staplers von Staplern Das Aufbringen der Schutzschicht einer Schutzschicht Der Bau / des Fertiglagers eines Fertiglagers ^ der Fertiglager von Fertiglagern der Schutzschichten von Schutzschichten . (das Materialflußdiagramm •— ausarbeiten — man. der Transport erfolgte. ..1. 2 1 . a. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. Formaţi propoziţii de anterioritate din cuvintele date în paranteză ! Căutaţi conjuncţiile potrivite ! Model: Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. Schulze nicht im Werk. Schneider die Einladungen beschafft.. .. Die Delegation nahm an der Tagung teil. Exerciţiul 444.. . 3 . (das Materialflußdiagramm — ausarbeiten — man). Parafrazarea genitivului 21.. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb.. .. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. müssen sie vollständig montiert sein. d. ... .

Die Anwendung der Handarbeit ist hier nicht notwendig. palierul. î n limbajul tehnic. Cuvinte polisemantice —J 21. Man spricht hier über die Entwicklung der Fördermittel. 21. cuvintele au de obicei un sens foarte precis şi unic. je. arcul. . d. e. 21. auf. magazia der Bohrer: burghiul.S. mai ales termenii tehnci propriu-zişi.. tavanul.4. um. Editura Academiei R. găuritorul (muncitorul) die Decke: m a n t a u a . g. contextul precizează foarte clar despre care sens al cuvîntului este vorba. pătura s.2. kontrollierte man sie noch einmal.4. f. Als man die Endprodukte ab­ lieferte. De obicei.4. Cîteva din cele mai frecvente sînt următoarele x) : Cuvîntul Sensurile decît Funcţia compară lucruri inegale Exemple Eine Metallschiclit schützt besser als ein Farbanstrich. Das Verfahren wird beim Bau der Fabriken angewendet. unter etc. v. Căutaţi în text genitivele parafrazate şi cuvîntul pe care îl determină! Traduceţi sintagmele ! Exerciţiul 446. laut. pana (de pasăre). sensurile date în Dicţionarul german-rprnân. sfredelul. Der Hin. cuvertura. cînd als introduce propoziţii temporale ca leagă două substantive (sau pronume + sub­ stantiv) 11 Pentru alte cuvinte polisemantice ca: an. Mai dificilă este stabilirea sensului unor cuvinte polisemantice care îndeplinesc funcţii gramaticale. Wir transportieren das Material mit Hilfe der Container.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 339 Exerciţiul 445.und Hertransport geschieht mit Hilfe der Förderbänder. doch. înlocuiţi genitivele subliniate prin forme parafrazate! Traduceţi propoziţiile modificate ! a. durch. Es begann eine Reihe der Vorträge. reazemul. b.1. depozitul. Exemple: die Feder: resortul. peniţa das Lager: lagărul. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung der Transportanlagen.R. Kollege N. c.a. pana. als Werksingenieur weiß es am besten. Totuşi unele cuvinte îşi păstrează şi în textele tehnice însuşirea caracteristică pentru cuvintele din vocabularul general de a avea mai multe sensuri.

spre în seit de indică direcţia spre o localitate sau ţară indică un interval de timp scurs introduce propoziţii temporale indică un loc indică un complement nach Constanţa. terminat indică încheierea unei activităţi. Man sprach über moderne För­ dermittel. über dem Lagergestell. deasupra über despre . sprechen wir über et­ was anderes. Das ist ein Stapler. de cînd Seit die Tagung begonnen hat. der Tag. der hier vorliegt. _ _. Nach dem Vortrag. aceasta după nach determină substantive introduce propoziţii relative arată lucruri sau noţiuni indică un moment în timp Der Plan. indică locul introduce propoziţiile cauzale aici da deoarece Da stehen die Lagergestelle. (articolul hotărît) care der.340 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvintul Sensurile Funcţia Exemple indică materialul aus din indică provenienţa Ein Zahnrad aus Kunststoff. das Wort. Da wir dieses Problem nicht kennen. die. Ein Arbeiter aus dem Elektrowerk Der Vortrag ist aus. haben wir alle Vorträge gehört._ către. nach Italien seit drei Tagen. das acesta. die Reihe.

Während man die Oberfläche reinigt. ist der Hin-und Hertransport eine Quelle der Verschwendung. beginnt die Aufstellung der Transport­ anlage .LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 341 Cuvîntul Sensurile Funcţia Exemple de von de la parafrazează genitivul indică provenienţa mit Hilfe von Maschinen. von Gilberth în timpul während în timp ce însoţeşte substantive la genitiv introduce propoziţii temporale während des Vortrages. cînd wenn dacă introduce propoziţii temporale introduce propoziţii condiţionale Wenn der Plan fertig ist. soll man nicht darüber sprechen. von Italien. interessant wie ca (şi) compară lucruri egale după cum introduce propoziţii cauzale Wie man sieht. Wenn man das Problem nicht kennt. Ein Thema ist so wie das andere. darf sie nicht beschä­ digt werden. îndată ce introduce propoziţii temporale Wie der Plan fertig ist. be­ ginnen wir mit der Montage. cum introduce întrebări Wie erzielt Qualität ? man eine bessere cît de ca introduce întrebări introduce exemplificări Wie groß ist die Halle ? Begriffe wie „Materialfluß" oder „innerbetrieblicher Transport".

das Problem einen Container zu beschaffen. . Die Montagewerkstatt ist zu. g. Das Metall beginnt zu schmel­ zen. dv. Avem nevoie de un stivuitor pentru transportarea produselor finite. faceţi diagrama fluxului de materiale. d. Deoarece planul de amplasare nu este gata elaborat. nu montăm ma­ şinile. Dv. O schiţă nu este atît de exactă ca un desen gata elaborat. pentru zum Durchführen portes. producem scule de precizie de cea mai bună calitate. j . e. Livrăm mijloace de transport şi alte produse finite în Italia. clădiri sau activităţi însoţeşte infinitive substantivate însoţeşte infinitive zum Direktor. h. Lucrul de mînă este mai scump decît automatizarea. zum Vortrag. i. b. Traduceţi în limba germană! a. Transportul încoace este tot atît de scump ca şi transportul încolo. ca inginer trebuie să cunoaşteţi toate sistemele de transport. zu hoch und zu breit.342 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Cuvmtul Sensurile Funcţia Exemple la însoţeşte substantive care arată persoane. Căutaţi în cît mai multe dintre textele parcurse cuvintele cuprinse în lista de mai sus şi constataţi în fiecare caz ce înseamnă! Exerciţiul 448. De cînd folosim aceste maşini. în timp ce se montează instalaţia de transport. ZU să însoţeşte infinitive de a însoţeşte infinitive prea închis însoţeşte adjective indică o stare închisă Exerciţiul 447. f. des Trans­ de Wir haben einen Plan zu ent­ werfen. c. Cînd s-a schiţat planul. nu am cunoscut această problemă. zum Fertiglager.

Cum transportăm produsele finite dacă nu avem mijloace de transport ? o. De mai mult timp montăm şi maşini ca freze de copiat. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi la următoarele întrebări ! a. care încep cu „Vcn wem}" = de către cine ? Model: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Exerciţiul 451 (sinteză). der Montage des Exerciţiul 449. A) Verbe (toate verbele noi ale lecţiei cu excepţia celor de mai jos) teilnehmen beginnen J> Beschaffen Exemple Sie einen Container ! 2 (N an D) 2 (N mit D) Wir nehmen an der Tagung teil. Was vereinbarte man ? 1 > Verbul „beginnen" poate avea şi valenţa 2 (N. A): Man beginnt keine Arbeit ohne Plan- . maşini de rec­ tificat şi automate monoax. Cu grupurile de cuvinte dat eîn exerciţiul precedent formaţi propoziţii la mai mult ca perfectul diatezei pasive. Wer hatte die Einladungen beschafft ? c. Woran nahm die rumänische Delegation teil ? b. p. Formaţi cu următoarele verbe şi substantive propoziţii interogative cu „Wer ?" şi cu predicatul la timpul mai mult ca perfect! Model: beschaffen — die Einladungen Wer hatte die Einladungen beschafft ? beschaffen — die Einladungen abliefern — die Endprodukte eröffnen — die Tagung ersparen — der Strom ergreifen — das Wort entwerfen — der Plan (ac. !) ausarbeiten — die Zeichnungen Exerciţiul 450. Cît de repede puteţi să schiţaţi un plan pentru amplasarea de maşiniunelte ? 21. Man beginnt mit Transportsystems. Valenţa verbelor Indice de valenţă 2 (N. Kannte man das Programm der Tagung ? d. Este foarte modern de a se folosi piese din materiale plastice.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 343 k. Aţi îndepărtat rugina de la suprafaţă ? 1.5. m. n. !) erläutern — das Problem zusammenstellen — das Diagramm durchführen — d e r Transport (ac. După conferinţă discutăm despre problema risipei de curent.

344 LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT Wann begannen die Vorträge ? Wer ergriff als erster das Wort ? Worüber sprach er ? Welche Begriffe waren nicht bekannt. Welche Fördermittel verwendet man heute im innerbetrieblichen Transport ? Exerciţiul 452.UND FÖRDERTECHNIK 2 > Wie dem innerbetrieblichen Transport. „optimal" = optim. ghidîndu-vă după următorul plan ! a. Welche Mittel gibt es heute dafür ? e. wurde auch der Lagertechnik lange Zeit keine besondere und gezielte 3) Aufmerksamkeit geschenkt. Expuneţi oral ideile textului.: „rationell" = raţional.) . „Palettenregal" = poliţă (raft) pentru palete etc. Wie muß heute der innerbetriebliche Transport organisiert sein ? e. etc. g. h. Lectura suplimentară* Nr. Was ist das unsachgemäße Aufstellen von Fertigungseinrichtungen ? 1. orientat anume spre a ţinti aceasta *> Atenţie ! începînd cu această lectură suplimentară nu s-au mai introdus în vocabularul lecturii cuvinte similare cu cele în limba română (de ex. 11 ÜBER LAGER « . b.). f. Welche Folgen hat das unsachgemäße Aufstellen von Maschinen ? d. als man die ersten Fabriken baute ? i. Wann arbeitet man heute das Materialflußdiagramm aus ? o. Ist der innerbetriebliche Transport nur ein modernes Problem ? j . W a s muß man vorher ausarbeiten? n . D. Seit wann gibt es dieses Problem ? c. De asemenea nu s-au introdus cuvinte care — pe baza celor învăţate — pot fi deduse de cititor (de ex: „Lagersystem" = sistemul de depozitare. Wie müssen Maschinen aufgestellt werden ? m . Worin besteht der innerbetriebliche Transport ? Was wird transpor­ tiert und wohin ? k. Die Notwendigkeit des innerbetrieblichen Transports. Im Vocabular 1) die Lagertechnik 2) die Fördertechnik 3) gezielt (de la:) zielen tehnica depozitării tehnica transportului ţintit.

daß der Raum. Man hatte zunächst von einer rationellen Lagerung 9 ' vor allem verlangt 10 '. Von diesem Gesichtspunkt 12 ' aus wurden verschiedene Regaltypen 13 ' und neue Lagersysteme entwickelt.B. Bei diesem Lagersystem haben sich Fördermittel wie z. Weite Verbreitung 14 ' hat die Lagerung von palettisiertem 15 ' Gut 1 6 ' gefunden. luarea fără frecare. Sog. materialul încărcarea scoaterea. der zur Verfügung steht. a exploata punctul de vedere. Sie ermöglichen die Ablage 211 der Paletten in Regale von bis zu 3 m Höhe.LEHRSTÜCK 21: DER INNERBETRIEBLICHE TRANSPORT 345 Zuge*1 allgemeiner 5 ' Rationalisierungsmaßnahmen 6 ' hatte sich im Laufe der Zeit 7 ) eine besondere Lagertechnik herausgebildet 8 ) . aici: fără greutate stivuitorul locul de depozitare depozitul înalt dispozitivul de deservire (manipu­ lare) a echipa. im 8) 9) die 10) 11) 12) der 13) die 14) die 15) 16) das 17) die 18) die 19) 20) der 21) die 22) das 23) das 24) im Zuge allgemein Rationalisierungsmaßnahme Laufe der Zeit herausbilden Lagerung verlangen ausnützen Gesichtspunkt Regaltype Verbreitung palettisiert Gut Beschickung Entnahme reibungslos Hubstapler Ablage Hochlager Regalbedienungsgerät verseilen aici: în cursul general măsura de raţionalizare în decursul timpului (a (se) forma. Beschickung 17 ' und Entnahme 1 8 ' gehen besonders schnell und reibungslos 19 ' vor sich. a înzestra . criteriul tipul de poliţe. Hochlager 22 ' mit Regalen von über 15 m Höhe werden mit besonderen Regalbedienungsgeräten 23' versehen 24). 4) 5) 6) die 7). raftul răspîndirea paletizat marfa. optimal ausgenützt 11 ' wird. a (se) dezvolta depozitarea a cere a utiliza. Hubstapler 2 0 ' als besonders vorteilhaft erwiesen. wenn das Lager mit Palettenregalen ausgerüstet ist.

t liegt. c übrige Metalle. die zeitweilig Temperaturen bis zu 1200° C aushalten. E s e Sgnthetisches ßummi werden allerdings kaum noch Bild 1 umwälzende technische Neue­ rungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeichnen sein. den heute bereits in allen Industriezweigen verwendeten Kunststoffen neue 2 2 3 ) > > *) v. b Eisen. volumens der Welt ausfüllen. zu beseitigen. die heute bei über 35 Mill. figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului lecţiei.1. v. ohne daß die übrigen Eigenschaften der Plaste davon beein­ flußt werden. Cuvintele din punctul 22.«?V nehmen. die immer 3 3ldm3/Kopf 75dm3lKopF 286dm3 lKopf alle Werkstoffe mehr an Bedeutung zunehmen. . die heute noch 2) eine Vorrangstellung ein­ /. Explicaţii. Text Seit dem Jahre 1930 hat sich die Produktion von Kunststoffen in der Welt praktisch alle fünf Jahre verdoppelt. punctul 22. v. Die durch weitere Forschungen erzielten Resultate werden es erlauben. Explicaţii. in einem noch schnelle­ ren Rhythmus vollziehen 1 '. Man wird vor allem die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit3' noch weiter erhöhen. punctul 22.d Naturgummi.3. Nach Ansicht der Fachleute wird sich J) die Produktion. im Werkstoffbedarf der Zukunft allmählich von den Pla­ sten verdrängt werden. Es soll bereits Plaste geben. die wenigen Nachteile.Lehrstück Nummer 22 DIE K U N S T S T O F F E I N DER T E C H N I K A. Bereits im Jahre 1983 werden die che­ mischen Werkstoffe. Explicaţii.4. die den Kunststoffen noch anhaften. 223 dm IKopf Chemiewerkstoffe 37dnfßopf etwa die Hälfte des Werkstoff­ a Kunststoffe. Danach werden die Metalle (b im Bilde). Bild 1 *' 2l03m3 erlaubt einen Blick in die voraus­ sichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2000. Man wird aber versuchen.

. a avea loc a permite. de la Million der Rhythmus. Hier einige Beispiele. -en einnehmen (i. -en praktisch verdoppeln die Ansicht. werden bekanntlich weitgehendst an Stelle von Stahl und anderen Metallen eingesetzt. -e voraussichtlich danach die Vorrangstellung. Gegenstände sind unübersehbar. concepţia specialistul milionul ritmul a se întîmpla. erzeugten Plaste. Haartrockner. primul loc a ocupa. -(e)s. . leicht verformbar usw. korrosionsfest. a deţine necesarul de materiale viitorul treptat. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. farbig. elektrische Apparate aller Art haben die bisher dafür verwendeten Metalleweitgehendst ersetzt. pe cît se pare după aceea.e r (pi. f. isolierend. opinia. 1J — presc. bei denen Hitzebeständigkeit Grund­ bedingung ist. cu timpul a da la o parte. a da voie privirea probabil.pl.LEHRSTOCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 34? Anwendungsgebiete zu eröffnen.pl. ein­ genommen) der Werkstoffbedarf. -en der Fachmann. -(e)s. Das meist als Isoliermaterial für elektrische Kabel verwendete Gummi ist heute praktisch durch Kunststoffisolierung ersetzt worden. B. după aceasta poziţia fruntaşă. Neue Anwendungsgebiete. glänzend. a înlocui > sau: die Mio. Teile wie Zahnräder. nahm ein. şi Fachleute) die Mill. billig. Die von den Kunststoffen gebotenen Vorteile haben sich in der Praxis tausendfach bewährt. Vocabular die Welt. schalldämpfend. allmählich verdrängen x lumea practic a dubla părerea. Die durch die Industrie heute aus Kunststoffen hergestellten Formteile u.f. Gehäuse für Hand­ bohrmaschinen. Die durch die chemische Industrie bereits. voll­ zogen) erlauben der Blick. . die als Werkstoffe eine Reihe großer Vorteile aufweisen. (e)s. die für Kunststoffe kenn­ zeichnend sind: leicht. -men sich vollziehen (vollzog. die Zukunft.

-s. -s. hielt aus. a fi lipit de a înlătura rezistenţa la temperaturi înalte a mări. postamentul maşina de scris . a rezista celalalt. a creşte jumătatea volumul de materiale a umple. a spori. -en das Gebiet. -s. a prezenta a introduce a oferi a se dovedi corespunzător semnificativ ieftin rezistent la coroziune izolant amortizînd zgomotul lucios (de)formabil piesa formată imens. puţin probabil răsturnător. geboten) sich bewähren kennzeichnend billig korrosionsfest isolierend seh alldämpfend glänzend verformbar der Formteil. (-e)s. -e aufweisen (wies auf. celelalte a influenţa ramura industrială domeniul de aplicare a arăta. -en zunehmen (i. -e anhaften beseitigen die Hitzebeständigkeit. a ridica. -(e)s. ausfüllen kaum umwälzend die Neuerung. zuge­ nommen) die Hälfte. der Rahmen. importanţa a se mări. der Sockel.348 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK die Bedeutung. cealaltă. ceilalţi. revoluţionar inovaţia domeniul a înregistra a încerca dezavantajul a fi inerent. -(e)s. -(e)s. foarte mare. epocal. -e verzeichnen versuchen der Nachteil. din timp în timp a suporta. -en erhöhen zeitweilig aushalten (ä. -s. -e unübersehbar das Gehäuse. ausge­ halten) der/die übrige. die übrigen beeinflussen der Industriezweig. nahm zu. -n însemnătatea. die Handbohrmaschine. aufgewiesen) einsetzen bieten (bot. -e das Anwendungsgebiet. (e)s. die Schreibmaschine. -s. nemărginit carcasa maşina de găurit portativă uscătorul de păr cadrul soclul. a ocupa abia. a înălţa uneori. -n das Werkstoffvolumen. cu greu. -n der Haartrockner.

... vollz. Exersaţi pronunţarea vocalelor lungi din următoarele cuvinte şi completaţi cu ortografia corectă! [a:] J .. .gen..rtrockner.chteile... erz. V.1. ..ne. N...pier. R. -s synthetische Gummi... -s a înlocui cauciucul izolaţia din material plastic condiţia de bază/principală posibilitatea de folosire / de între­ buinţare materialul plastic fierul restul metalul cauciucul natural cauciucul sintetic C.. -s... Ph. gesch.ß. die / heute bei 350°C liegende Hitzebeständigkeit. Geb.g. [i:] l.rden..men. Kunststoffisolierung.en.gen. -s. m. Citiţi următoarele sintagme. -e Eisen..r.. -s. .. Exerciţiul 453.... bish. weitg.. h.len. Handb. [e:] w. eh. H... ersp. f.. -en Grundbedingung.. W. St.. obw..ren..ne. erpr. -(e)s.3 al lecţiei de faţă. .misch.. Schreibmasch... K.. respectând pauza indicată prin linia oblică! Accentuaţi cuvintele subliniate! in einem / viel schnelleren R h y t h m u s .gung.... . n. die / durch weitere Forschungen erzielten Resultate. St. > . punctul 22. -en Einsatzmöglichkeit.pl.r..0.men..... ..r. einige / von den Kunststoffen gebotenen Vorteile.0.bel... Vol. innerbetr. Pronunţare şi ortografie 22.1.m. bew....hi..... übrige Metall. f.n... [u:] Z. * v. gr.twendig..lt.. g.blich... versuchen.rteil. einn..men.ben.. Probi.endst. -s... -es. alle / bisher bereits erzeugten Plaste. [o:] Produkti..pl...kunft.ren. das / meist als Isolierma­ terial verwendete Gummi.. T.n < Kunststoff.. die / heute bereits in allen Industriezv/eigen ver­ wendeten Kunststoffe. -e Naturgummi..... Explicaţii şi exerciţii 22... Exerciţiul 454.se.r. Atributul dezvoltat 1 ' poate fi mai uşor înţeles cînd se pronunţă cu o pauză între articol (sau pronume) şi complinirea atributului.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 349 das die die die der das das das das das ersetzen Gummi.t.rmaschine. eine / allerdings umwälzende technische Neuerung.

tipul de participiu nr.ber. erw...1..2. viitor) „werden" + participiu Die Metalle werden von den Kunststoffen verdrängt (Sens pasiv. 11 v. Zahnr. sich bew.chstens.es) wird erhalten: a) viitor: va obţine b) pasiv prezent: este obţinut. î n textele tehnice... ..nt.ren. Viitorul I se formează din verbul auxiliar „werden" la prezent urmat de infinitivul verbului de conjugat. h.. .ren.... punctul 13. .3.1.gung. lecţia a 13-a. l. . Acţiuni care urmează a fi îndeplinite se pot indica cu ajutorul timpului viitor I al verbelor. 8.digen. Exemple: ich werde entlassen: a) viitor...tekontrolle..1.a.glich. . voi concedia b) pasiv prezent: sînt concediat er (sie.. Viitorul I al verbelor 22.. . se obţine î n aceste situaţii. Datorită verbului auxiliar „werden".. allm. durchf.. m..). . 2 2 . Verf.. prezent) Confuziile sînt posibile numai în cazul acelor verbe care au aceeaşi formă la infinitiv şi la participiu 1J. Erw.en. verbe modale s..350 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK [0:] [y:] £e:] erh.der. . Diferenţa dintre aceste două forme este însă foarte clară: Viitorul I Diateza pasivă „werden" + infinitiv Die Kunststoffe werden die Metalle verdrängen (Sens activ.1. besch.. Viitorul I ich werde versuchen wir werden versuchen eu voi încerca du wirst versuchen ihr werdet versuchen er wird versuchen sie werden versuchen 22. . 1 . contextul precizează sensul..lieh.gung. G.sen...brigen. acest timp verbal este rar folosit şi adesea înlocuit prin alte posibilităţi de exprimare a unor acţiuni viitoare (timpul prezent. viitorul I este de multe ori confundat cu diateza pasivă. 22. zerst..1..ren.

punctul 13.4. lecţia a 13-a. Cu ajutorul viitorului I se pot exprima: a) Dispoziţiuni. Treceţi la viitorul I următoarele propoziţii! a. Der Werkstoffbedarf verdoppelt sich.5. Exprimaţi următoarele dispoziţii cu ajutorul viitorului l a. Exemplu: Nach Ansicht der Fachleute wird sich die Produktion in einem noch schnellerem Rhythmus vollziehen. Exerciţiul 455. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert. formele viitorului I sînt folo­ site şi cu alt sens decît cel de acţiune viitoare.1. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt. Man kann Kunststoffe schon weitgehend verwenden. Man muß das Gehäuse ersetzen. c. Exerciţiul 457. Exemplu: Der Transport wird die Qualität wohl beeinflussen. Exemplu: Sie werden das Volumen verdoppeln! = Veţi dubla volumul! b) Presupuneri.2. b. Viitorul I al diatezei pasive ich werde zugeteilt werden wir werden zugeteilt werden voi fi repartizat du wirst zugeteilt werden ihr werdet zugeteilt werden er wird zugeteilt werden sie werden zugeteilt werden Formele verbelor modale la viitorul I încadrează infinitivul celui de-al doilea verb: Viitorul I al verbelor modale ich werde versuchen müssen wir werden versuchen müssen va trebui să încerc du wirst versuchen müssen ihr werdet versuchen müssen er wird versuchen müssen sie werden versuchen müssen 22. Welche Hitzebeständigkeit weist dieser Kunststoff auf ? f.6. Fiind alcătuite din mai multe cuvinte. Transportul va influenţa probabil calitatea. Wie bewährt sich dieses Isoliermaterial? d. g. .1. Căutaţi în textul lecţiei formele viitorului I! Traduceţi frazele respective ! Exerciţiul 456. Beseitigen Sie den Rost von der Oberfläche ! J > v. porunci. formele viitorului I se supun obligativităţii formării cadrului verbal. h. Die Temperatur erhöht sich bis zu 800°C. e.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 351 Timpul viitor al diatezei pasive conţine de două ori verbul auxiliar „wer­ den" (ca verb auxiliar şi ca element al infinitivului pasiv 1) ). 22. î n limba germană contemporană.

de­ sinenţele personale Variante cu modificări vocalice cu e-eufonic cu eliziunea lui-sa> ä fall-en ich fall-e du fäll-st er fäll-t wir fall-en ihr fall-t sie fall-en e>i geb-en ich geb-e du gib-st er gib-t wir geb-en ihr geb-t sie geben versuch-en ich versuch-e du versuch-st er versuch-t wir versuch-en ihr versuch-t sie versuch-en eröffn-en ich eröffn-e du eröffn-e-st er eröffn-e-t wir eröffn-en ihr eröffn-e-t sie eröffn-en ersetzt-en ich ersetz-e du ersetz-t er ersetz-t wir ersetz-en ihr ersetz-t sie ersetz-en Imperfectul Verbe slabe Viitorul Auxiliarul „werden" la prezent -} finitivul verbului principal Radicalul verbal ne­ modificat + desinenţele imperfectului slab ersetzen ersetz-te ersetz-test ersetz-te ersetz-ten ersetz-tet ersetz-ten Verbe tari Radicalul verbal mo­ dificat -}. f. Formele verbale (Sinteza I) 22.352 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK b.2. d. e.1.2. c. verbele limbii germane formează următoarei timpuri: Prezentul Tipul de bază Radicalul verbului 4. Erhöhen Sie den Druck ! Ersetzen Sie den Maschinenteil ! Arbeiten Sie den Plan für den Werkst off bedarf aus ! Entwerfen Sie das Programm der Veranstaltungen ! Liefern Sie die Endprodukte zeitgerecht ab ! 22. La diateza activă.desinenţele imperfectului tare geb-en gabgab-st gabgab-en gab-t gab-en ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie ' ich du er wir ihr sie beeinfluss-en beeinflussen werde beeinflussen wirst beeinflussen wird werden beeinflussen werdet beeinflussen werden beeinflussen .

La diateza pasivă. rticipiul perfect ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Viitorul I Auxiliarul „werden" la viitor + participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt werden werden werden werden werden werden ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Perfectul Auxiliarul „werden" la perfect + participiul perfect b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden b e e i n f l u ß t worden Mai mult ca perfectul Auxiliari 1 „werden" la imperfect + participiul perfect ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt worden worden worden worden worden worden 23 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c.participiul perfect ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt beeinflußt Auxiliarul „werden" la imp crfect -+• p .LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 353 Perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" prezent + participiul perfect geben habe hast hat haben habt haben fallen bin bist ist sind seid sind Mai mult ca perfectul Auxiliarele „haben" sau „sein" Ia imperfect + participiul perfect geben hatte hattest hatte hatten hattet hatten fallen war warst war waren wart waren ' ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen ich du er wir ihr sie gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er wir ihr sie gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen gefallen 22.2. verbele limbii germane formează următoarele timpuri: Prezentul Imperfectul Auxiliarul werden" la prezent 4.2. 11/103 .

ich habe. mögen etc.354 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 22..... müssen etc. sollen etc. dürfen etc.... ich werde. wollen etc... dürfen etc.. sollen etc. sollen etc. ich habe.. können etc... ich werde. hatte..2. Verbele modale formează timpurile în felul următor: können müssen sollen wollen dürfen mögen Prezentul ich du er wir ihr sie kann kannst kann können könnt können ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen ich du er wir ihr sie soll sollst soll sollen sollt sollen ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Imperfectul ich du er wir ihr sie konnte konntest konnte konnten konttet konnten ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Viitorul I ich werde. mögen .. müssen etc.... wollen etc. ich habe. ich etc. ich werde... ich hatte... ich etc. ich hatte. müssen etc.... ich habe.. ich werde. können etc..... ich habe. Mai mult ca perfectul ich hatte. ich hatte.. ich hatte. werde.. wollen etc.... können etc.3.. mögen Perfectul ich habe. dürfen etc.

4 0 0 X liegende Hitzebeständigkeit noch weiter erhöhen Sa va | mări | în continuare | rezistenţa la căldură | care se află | astăzi | la 350 —400°C * T I 22.3.atribut dezvoltat Circumstanţial de mod Predicat forma infinită heute bei 3 5 0 .3.2. Exemple. . întrerupînd aparent fluxul logic al informaţiei. Exemplu: Man wird die heute bei etwa 350—400°C liegende Hitzebe­ ständigkeit noch weiter erhöhend Complement direct 4. Atributul dezvoltat (Cadrul nominal) 22. forrnînd un cadru nominal. Textele tehnico-ştiinţifice scrise în limba germană cuprind adesea anumite macrosintagme1' cu o structură deosebită care îngreuiază înţelegerea textului. chenarul din schema care urmează. die Hitzebeständigkeit ein Rhythmus alle Resultate viele Vorteile Cadrul nominal l ) v. Specificul acestor structuri este următorul: a) Sînt delimitate de un substantiv (ca ultim element) şi articolul său sau un pronume respectiv numeral (ca prim element).3.LEHRSTUCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 355 22.1.

numeral) viele von den KunstStoffen 22. se află alte compliniri diverse ca formă şi conţinut. Exemple: die liegende Hitzebeständigkeit ein schnellerer Rhythmus alle erzielten Resultate viele gebotenen Vorteile t Î Cadrul nominal c) în faţa atributului.3.356 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK • b) în faţa substantivului se află un participiu sau adjectiv ca atribut al substantivului. Exemple: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit ein noch viel . cerute de scopul comunicativ. Traducerea în limba română a construcţiei cu atribut dezvoltat se face în ordinea 1—4—3—2. Exemplu: l viele 2 von den Kunststoffen 3 gebotenen 4 Vorteile '' multe avantaje • oferite de materialele plastice . schnellerer Rhythmus alle durch weitere For­ schungen erzielten Resultate viele von den Kunststoffen gebotenen Vorteile t f Cadrul nominal în structura construcţiei cu atribut dezvoltat se pot deosebi deci patru elemente (în ordinea rostirii): 1 2 Complinire 3 Atribut (participiu. deci între articol şi atribut.3. adjectiv) gebotenen 4 Substantiv Vorteile Articol (pronume.

dar în traducere se aşază lingă verb. . £«wi^I«: die heute bei 350—400°C liegende Hitzebeständigkeit \_-t----~"~" rezistenţa la căldură '' care se află ^"~~~--^^ astăzi la 350—400°C în cazul cind participiul prezent are un pronume reflexiv („sich"). acesta stă imediat după elementul 1 (articol. elementele 1 + 4 se leagă în traducere în ordinea (4'+ !)• Exemplu: der von den Kunststoffen gebotene Vorteil ^X -*-—•"""'^ ""-—-^ oferit 3 de materialele plastice 2 avantajul 4+1 în cazul unor construcţii cu participiul prezent.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 337 în cazul unor construcţii cu articolul hotărît. în limba română traducem elementele 2 şi 3 (complinirea şi atributul) în ordinea 3—2 cu o propoziţie introdusă cu „care". pronume sau numeral).

2. apoziţie 5) sau con­ strucţie participială 6) ).. propoziţie infinitivală 4). v. punctul 19. 16. v. 18. 23-a. punctul 17. în felul următor: Die | von den Kunststoffen | gebotenen | Vorteile Avantajele oferite de materialele plastice s-au dovedit a fi corespunzătoare în practică de mii de ori.2 şi lecţia a 17-a. 24-a.2. 24. întreruperea firului logic al înţelegerii (traducerii) este de obicei semnalul existenţei uneia dintre con­ strucţiile sintactice specifice limbii germane cu o structură deosebită faţă de limba română. de exemplu.358 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Exemplu: die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion \ ^ producţia ^ ^ 1 ^ - ^ care se dublează la fiecare cinci ani 22. .2. cadrul sintactic1'.. v. Werkstoff volumen ) > 3 ' *> ! > "I 2 l v. în cazul atributului dezvoltat. în acest caz recomandăm în primul rînd identificarea con­ strucţiei (de ex. 19. lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia lecţia a a a a a a 11-a. v.4.il a clementelor propuse! Traduceţi sintagmele! Model: das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung • das . v. Exerciţiul 458. 23. traducerea se va desfăşura în felul ur­ mător: Traducerea unei propoziţii cu atribut dezvoltat şi cadru sintactic se va desfăşura. punctul punctul punctul punctul punctul punctul 11.3.1. 18-a. atribut dezvoltat.1. 19-a. 16-a.2 şi lecţia 19.1. în lectura unor texte tehnico-ştiinţifice. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat prin introducere i treptată în cadrul nomin. propoziţie subordonată introdusă2' sau ne­ introdusă 3).

dat fiind că multe din aceste cuvinte sînt foarte asemănătoare. c. Metoda dezvoltată de dv.. Cuvinte similare 22. Exerciţiul 460. Exerciţiul 459. e. Domeniul cel mai cunoscut astăzi pentru folosirea materialelor plastice este şi un domeniu de aplicare pentru procedee tehnice recent ( = nou) dezvoltate. verdoppelnde Produktion die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion a.. conjuncţii) poate provoca o confuzie sau neînţelegerea unui text rostit sau scris.. Pentru imprimarea diferenţelor dăm mai jos o listă a unor cuvinte care sînt adesea confundate. verwendete Werkstoffvolumen | das bei der Fertigung verwendete W e | a. 22. Formaţi sintagme cu atribut dezvoltat cu participiul prezent reflexiv ! Model: die Produktion — sich verdoppelnd — alle fünf Jahre die . f. die Neuerung — sich bewährende — in der Praxis. propoziţii. die Produktion — sich verdoppelnde — alle fünf Jahre b. das Werkstoffvolumen — verwendete — bei der Fertigung b.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER das . der Rhythmus — zunehmende — ständig h.. die Formteile — eingesetzten — bei der Montage g.4..1. Livrăm maşinile de găurit portative produse în uzina noastră şi în străinătate. e. das Gummi — ersetzte — als Isoliermaterial c. die Veränderungen — sich vollziehenden — an der Oberfläche c. die Vorrangstellung — eingenommene — von den Metallen f. . der Werkstoffbedarf — verzeichnete — in den letzten Jahren. pronume.. die Kunststoffe — sich eignenden — als Schutzschicht. Observăm ritmul mereu crescînd al producţiei. b. Va trebui dublat volumul de materiale înregistrat în ultimii doi ani. se dovedeşte corespunzătoare. der Werkstoff bedarf — sich erhöhende — ständig d.4. die Handbohrmaschinen — erzeugten — in unserem Werk e. das Anwendungsgebiet—wichtigste—für Plaststoffe d. în practică. reprezintă o inovaţie care. Despre care modificări ce se produc la suprafeţele metalice este vorba ? d. formînd construcţii cu atribut dezvoltat! a. Produktion die sich . Traduceţi în limba germană. Modificarea sau sesizarea inexactă a unui sunet sau a unei litere dintr-un cuvînt scurt cu funcţie gramaticală (articole.

eine Schutzschicht aus Plast Das Material. de la conjuncţie conjuncţie conjuncţie pronume prepoziţie adverb prepoziţie Ich will. das wir verwenden. care el el. nur *) Cuvintele notate cu *) sînt frecvent folosite ca particule separabile ale verbelor. Es n i m m t ständig zu. Das ist alles. auf der Oberfläche Auch Kunststoff eignet sich dafür. Wir verwenden dazu Kunststoffe. Das Volumen verdoppelt nicht. mase. Wir verwenden doch Gummi. daß Metalle der Korrosion ausgesetzt sind. adverb pronume adverb adverb nach der Methode Gilberths. mit denen man arbeitet. pron. den die Kunst­ stoffe bieten. pe acesta cărora. was wir t u n können. care pronume că atunci. avînd atunci de regulă alt sens decît cel indicat aici. cînd tot pe şi. sich Ansicht. Die Werkzeuge. . aus Metall oder Kunststoff Kunststoff ist besser als Metall. denn er ist korrosionsfest. adv. E s ist bekannt. Wir beseitigen nichts. ea după. Er ist Fachmann. Wir sind nun der daß. Dann erfolgt die Aufstellung. Kunststoff ist besser. aceasta. aber ich kann nicht.neutru Das Volumen ist groß. către încă totuşi.360 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Scrierea Pronunţarea Sensul Partea de vorbire Exemplificări aber oder als alles auf*) auch aus *> das daß dann denn den denen er es nach *) noch doch nicht nichts nun nur [a:bar] [ordar] [als] [alas] dar. Er erläutert. însă sau. decît. fef] [<*°s] [das] [das] [dan] [den] [de:n] [de:nan] articol —.. prepoziţie adverb conj. acesta. Der Nachteil. ori ca.. dar nu nimic acum numai conjuncţie adverb conjuncţie pronume articol pronume [es] [na:x] [noxj [nI C t] [nlcts] [nu:n] [nu:r] pron. de asemenea din. Man ersetzt noch zwei Teile. apoi căci pe care.

. Form ausgefüllt. wir die Maschinen erzeugen... . . Man arbeitet weiter an dem Projekt. Citiţi cu atenţie cîteva din textele ultimelor lecţii şi diferenţiaţi cuvintele similare. 2 at gefallen. -fart... adv. wir arbeiten und für . + a r t .. wir bestimmen. b... d. Behälter ist . . prepoziţie prepoziţie adverb conjuncţie pronume pronume adverb adj.. de la înainte cînd cînd. adverb adverb Haben Sie das schon versucht? Der Anstrich soll eine schöne Farbe haben. Der Druck . Completaţi cu cuvintele potrivite din lista de mai sus! a. la. Wie bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Wo bewährt sich dieser Kunst­ stoff ? Exerciţiul 461. 2 t Werkstoff notwendig.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 361 Scrierea Pronunţarea Sensul de Partea vorbire Exemplificări schon schön seit seid um *' am im von vor *' wann wenn wen wem wieder *> weiter •) wie wo [Jo:n] [J0:n] [zagt] [zaet] [Um] [am] [Im] [fon] [fo:r] [van] [ven] [ve:n] [ve:m] [vi: dar] [vaetar] [vi:] [vo] deja frumos de sînteţi în jurul. stabilind pronunţarea şi sensul lor ! Exerciţiul 462.. . man mit der Produktion beginnt. .. wir müs­ sen Material einsparen. Seid ihr damit fertig ? um 350°C am Sockel im schnellsten Rhythmus die Aufstellung von Maschinen vor der Anwendung Wann setzt ein ? Wenn man wird die Wen wollen man die Maschinen den Druck erhöht. Seit 3 Jahren.. . seit man daran arbeitet.. mit ... Mate­ rialflußdiagrammen notwendig. Sie ersetzen ? Wem erläutern Sie das ? Der Werkstoffbedarf ist wieder größer. .. Vormittag . so bestim­ men wir auch. cu la în de.. der Neueinrichtung . Ihrem Verfahren sind ... .. c... Fabriken ist das Ausarbeiten .. prep... . iarăşi mai departe cum unde adverb adjectiv prepoziţie conjuncţie verb prepoziţie prep. dacă pe cine cui din nou..

2 2 ... ... beseitigt ..... einsetzen. ... d. man hier verwendet. nimmt . zunehmen aufweisen.. 2 (N.. haften diese Vorteile a n ? (anhaften 2 (ND)) Wem haften diese Vorteile an ? Den Kunststoffen.. f. erlauben. Valenţa Indicele de valenţă Verbe verbelor Exemplificări 1(N) 2 (N. i... . .. Die Verbrennung vollzieht sich einwandfrei. ... .. Transformaţi propoziţiile obţinute în exerciţiul precedent cu construcţii cu atribut dezvoltat! Model: .. a. respectînd valenţa verbelor! f.. sie sind nicht korrosionsfest.. verdrängen. auf. setzt ... ein. haften diese Vorteile a n ? b. . 8verzeichnen h.. ersetzt .. b.. . verzeichnen versuchen anhaften sich vollziehen Der Rhythmus nimmt zu.. bietet ... ersetzen.. beseitigen. ein.. hier eine Schutzschicht .. Farbe. c. versucht die Belegschaft? . . jExerciţiul 464.. 5 .. e. Completaţi propoziţiile cu cuvinte la alegerea dv..362 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK e. weist .. A) sich bewähren. ausfüllen. die Oberfläche auf. besser ist. Exerciţiul AbZ..... a. . . auf. keinesfalls . D) 2 (N mod) Wir versuchen bessere t a t e zu erzielen.. A sau inf. verdoppeln. Unsere Abteilung weist bessere Resultate auf. einnehmen. Kunststoff .) 2 (N. füllt . Wenn der Kunststoff . erhöhen.. verdrängen .. aushalten. Resul­ Viele Vorteile haften den Kunst­ stoffen an.. Exerciţiul 465. beeinflußt ... weist . bieten. ersetzen wir die metallischen Teile. Man trägt . .... care se referă la a doua parte sintactică cerută de următoarele verbe! Răspundeţi! Model: . Metall. beeinflussen. Formaţi propoziţii interogative.. aus. ... die von unserer Abteilung aufgewiesenen besseren Resultate. Die Kunststoffe werden die Me­ talle verdrängen.

3. Avantajele şi dezavantajele materialelor plastice astăzi. Perspectivele producţiei de materiale plastice. 2. Welche Nachteile haften den Kunststoffen heute noch an ? ]. 4. 12 DIE KUNSTSTOFFE IM AUTOBAU Im Vergleich zu den im Autobau im Jahre 1939 je 1 ' Wagen eingebauten zwei Kilogramm Kunststoffen waren es 1965 18 kg und 1970 rund 35 kg. Werden noch viele Neuerungen auf dem Gebiet der Plaste zu verzeich­ nen sein ? i. Sind neue Anwendungsgebiete für Kunststoffe möglich ? 1. . Domenii de aplicare a materialelor plastice.. Expuneţi oral textul pe baza următorului plant 1. Redactaţi din memorie. Wird sich die Produktion von Kunststoffen noch weiter erhöhen ? c. In den siebziger21 Jahren rechnet man mit etwa 50 kg und 1980 werden es nach Schätzungen 3 ' schon über 100 kg sein.LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK 363 c. Welcher Ansicht sind die Fachleute ? d. Bieten die Kunststoffe Vorteile ? Welche ? n. o scurtă prezentare cu titlul: „Kunststoffe als Werkstoff" în care vă veţi referi şi la ideile cuprinse în textul lecţiei a 16-a. Anstelle welcher Werkstoffe werden die Plaste verwendet ? m. Lectura suplimentară Nr. Was nimmt heute noch eine Vorrangstellung ein ? Und im Jahre 2000 ? f. Wie stark wird die Verwendung der chemischen Werkstoffe im Jahre 1983 sein? h. Citiţi şi răspundeţi! a. Was wird mit dem Gummi als Isoliermaterial geschehen ? p. Auf welchen Anwendungsgebieten werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet werden ? Exerciţiul 467 (sinteză). Wodurch werden die Metalle verdrängt werden ? g. Gibt es Formteile aus Kunststoffen? Nennen Sie welche ! 0. Exerciţiul 468 (sinteză). Schimbarea raportului de folosire în comparaţie cu alte materiale. Was sehen wir auf Bild 1 ? e.. 12! D. Wie hoch ist die Hitzebeständigkeit der Kunststoffe heute ? k. pe baza planului din exerciţiul precedent. precum şi în lectura suplimentară nr. Seit wann und in welchem Rhythmus hat sich die Produktion von Kunststoffen verdoppelt ? b. . vollzieht sich das Kaltschweißen ? Exerciţiul 466 (sinteză).

Sie werden zusammen nur 26 kg gegenüber14' 99 kg der Metall­ teile wiegen 15). als auch die der chemischen Werkstoffe wird in Zukunft immer größer werden. Sowohl die Anzahl der Teile. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) je in den siebziger Jahreri Schätzung Mittelklasse-Wagen abgesehen spielt Gegensatz fallend Preistendenz Tür Motorhaube Kofferraumdeckel Kotflügel gegenüber wiegen pentru.364 LEHRSTÜCK 22: DIE KUNSTSTOFFE IN DER TECHNIK Die heute am meisten gekauften modernen Mittelklasse-Wagen4' besitzen einige hundert Teile aus etwa 12 verschiedenen Kunststoffen. Kofferraumdeckel12) und vordere Kotflügel13) aus Kunst­ stoffen bauen. Eine bekannte Automobilfabrik wird Karosserieteile wie Türen10'. de (fiecare) în deceniul al şaptelea aprecierea. Abgesehen 5) von den guten physikalischen Eigen­ schaften spielt6' die im Gegensatz7' zu Metallen fallende8' Preistendenz9' bei Kunststoffen eine wichtige Rolle. făcînd abstracţie (de) joacă opoziţia în scădere tendinţa preţurilor uşa capota/compartimentul motorului capota/compartimentul portbagaj ului aripa faţă de a cîntări die der der die die die der der . Mo­ torhauben u>. evaluarea automobilul de categorie mijlocie în afară (de).

> v. Warmbehandlung der Formteile. auch unter höherem Druck verarbeitet. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. auch Metallkeramik genannt. Explicaţii. Nach 1945 trat dann ein neuer Auf­ schwung ein. dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungs­ gebiete offen. auf höhere Temperaturen erhitzt21. auch Sintern genannt und — falls erforderlich •— Nach­ bearbeitung des Preßgutes. könnte auf 95—98% erhöht werden. Pulver mit größeren Teilchen. die im Vergleich zu Schmiedeteilen bei 90% liegt.3' noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. Man versteht darunter das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. insbesondere aber in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschloß. Wenn es gelänge. wodurch diese Verfahrenstechnik im Maschinenbau. Explicaţii. bzw. Als einen wichtigen Vorgang in der Pulvermetallurgie.D. punctul 23. was meistens durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck geschieht. > v. verdichtete und anschließend bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt in Schutzgasatmosphäre sinterte. ergeben weniger brauch­ bares Sintermaterial. wobei Platinpulver verarbeitet wurde 1) .3 mm festzuhalten.1. befaßt sich. Als Richtwerte wären Korngrößen von 0.2. was allgemein bekannt ist. noch feinere Pulversorten billig zu erzeugen. bzw. 1918 als W. Coolidge Wolframpulver. Text Die Pulvermetallurgie. Für die Pulvergewinnung könnte 3) man. 2 J .11 mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Verarbeitung zu Halbzeugen. Wichtig ist. Die Dichte des Preßgutes. Halbzeug. Erst um 1809 fand aber die Pul­ vermetallurgie praktische Anwendung. Schon im Mittelalter verarbeiteten Hand­ werker in Südamerika Goldstaub. was jedoch zu weit führen würde. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen. Formgebung. punctul 23. Explicaţii. was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelz­ punkt erfolgt. ') v. In der heutigen Pulvermetallurgie wären31 etwa folgende Hauptarbeits­ gänge zu erwähnen: Pulvergewinnung. nach chemischen Methoden erzeugt.Lehrstück Nummer 23 DIE PULVERMETALLURGIE A.06—0. punctul 23.3. könnte man das Sintern des Preßgutes nennen.

f.pl. f. -s. giuvaerurile der Schmuck. -es. mit Kobalt legiert. bijuteriile. f. f. avîntul. das sind Legierungen hoher Härte.pl. meseriaşul America de Sud Südamerika. evul mediu der Handwerker. pulberea de wolfram a îndesa. -en presarea. praful de aur der Goldstaub. -s. -.e tehnologia/procedeul de fabricaţie die Verfahrenstechnik.pl. -(e)s. f.pl. compactarea prin forjare das Verschmieden. -n a sinteriza sintern impulsul. a se ocupa cu. în continuare anschließend aproape nahe punctul de topire der Schmelzpunkt. dacă falls f. înviorarea der Aufschwung. -s. . -es.e obţinerea pulberilor die Pulvergewinnung. extracţia das Metallpulver. -e atmosfera de gaz protector die Schutzgasatmosphäre. de allgemein general die Gewinnung. -en erschließen (erschloß. -s. f. die Metallkeramik. posibilitatea die Möglichkeit. -s. . f. -s. în caz că. -s. .pl. B. -e semifabricatul das Mittelalter. pulberea de metal das Halbzeug. -s. erschlossen) a deschide operaţia principală der Hauptarbeitsgang.pl. -(e)s. -s. pl. -en mecanica fină/de precizie die Feinmechanik. metalurgia pulberi­ lor sich befassen mit + dat. a comprima verdichten imediat după. -en sinterizarea das Sintern.pl. zur Herstellung von Schneiden an spanabhebenden Hochleistungs­ werkzeugen. -(e)s. tratamentul termic die Warmbehandlung.366 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE Zu erwähnen wären noch die Hartmetalle. -(e)s. -s. -e vasul das Gefäß. -e das Platinpulver. compactarea das Verpressen. zu Plätt­ chen gepreßt und gesintert werden. Es sind dies hochschmelzende Metallkarbide (Wolfram-Titan­ oder Molybdänkarbide). -en obţinerea. die im Preßverfahren. en metalurgia pulberilor metaloceramica. pulberea de platină das Wolframpulver. Vocabular die Pulvermetallurgie.

pl.e verstehen (verstand. -n. -s. -ien der Vorgang. von [fon]. vor [fo:r]. . Universalpresse [univer'za: lpreso]. -(e)s. galvanisch [gal'va:nlj].1. Volumen [vo'lu:man]. muchia tăietoare aşchiind scula de mare randament refractar carbidul metalic plăcuţa C. -n festhalten (ä. verstanden) darunter das Zusammenbacken. Exemple: vier [fi:r]. . fest­ gehalten) die Pulversorte. das Pulverteilchen. Explicaţii şi exerciţii 23.0. hielt fest. Pronunţare şi ortografie 21. viel [fi:l]. Verfahren [fEr'fatran]. -e brauchbar das Sintermaterial. (e)s. -e die Schneide. Litera v în cuvinte de origine germană se pronunţă [f]. - necesar finisarea piesa presată însă electrolitic granulat fin. Exemple: Ventil [vsntid]. -en der Vergleich. cu granulaţia fină valoarea orientativă mărimea granulei aici: a reţine. f. -e h ochschmelzend das Metallkarbid. -(e)s. a păstra sortul/ categoria de pulbere deschis densitatea comparaţia piesa forjată utilizabil. Vorgang ['fo:rg9r|]. -(e)s. -n offen die Dichte. -s. -e das Plättchen. -(e)s. î n cuvinte de origine străină se pronunţă de obicei [v].0. -n spanabhebend das Hochleistungswerkzeug. procedeul a înţelege aici: prin aceasta compactarea prin coacere particula de pulbere metalul dur (produsul metaloceramic sinterizat) tăişul. Revolver­ presse [re'volvarpresa]. -s. -(e)s. desfăşurarea. Volt [volt]. -e die Korngröße. -(e)s. folosibil materialul de sinterizat procesul. . vollautomatisch ['fol'ootoma:tlj] etc. -(e)s.e r jedoch elektrolytisch feinkörnig der Richtwert. Vergleich [fsr'glaec]. -s. -en das Preßgut.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 367 erforderlich die Nächbearbeitung. -e der Schmiedeteil. das Hartmetall.

. lecţia a 17-a. worüber" 3) etc. Wolframpulver. das auf elektrolytischem Wege gewonnen wird. Exersaţi pronunţarea corectă a cuvîntului „Pulver" în următoarele cuvinte compuse! Pulvermetallurgie. wodurch. punctul 17. punctul 17...1.1. . Pulver­ gewinnung. Exemplu: Die Pulvermetallurgie befaßt sich.2. Exersaţi accentuarea corectă a următoarelor cuvinte lungi ! Pulvermetallurgie Höchleistungswerkzeug Schützgasatmosphäre Elektrotechnik Hauptarbeitsgänge Metallkeramik Pülvergewinnung Verfahrenstechnik Warmbehandlung Molybdankarbid Nachbearbeitung Zusammenbacken Anwendungsgebie t 2 3 ..2. Pulberea care se obţine pe calea electrolitică.1. 23. sau de adverbe pronominale ca „wobei.2. fiind deci după conţinutul lor propoziţii principale. Oktav [ok't«:f]. b) la mijlocul cuvîntului în unele cuvinte răzleţe..1. de obicei. > v. Exerciţiul 470. Stativ [fta'ti:f]. Exerciţiul 469..1. was allgemein bekannt ist.. Metallpulver. Nerv [nerf]. Pot cuprinde însă şi în continuare informaţii noi. au şi alte funcţii: 23. Nerven ['nerfan] s.368 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE î n unele cuvinte de origine străină s-a fixat totuşi pronunţarea [f] şi anume: a) la sfîrşit de cuvînt. wovon.. 23. lecţia a 17-a. Exemple: Pulver ['pUlfgr]. Pot fi intercalate în alte propoziţii ca un fel de observaţii în paranteză pe marginea celor spuse în acel loc. l 2 3 ' v. 1 . lecţia a 11-a.2. mit der Gewinnung von Metallpulvern. punctul 11.. > v.a. Exemple: antikorrosiv ['antikorozi:f]. Unele tipuri de propoziţii relative.1. sensul substantivului pe lîngă care stau: Exemplu: Das Pulver. în special cele introduse de pronumele relative „wer" sau „was" 2).2. Propoziţiile relative l j precizează.. Pulverteilchen. Propoziţii relative continuative 23. Platinpulver. Pulversorten.1. exprimînd însă legătura strînsă dintre aceste informaţii noi şi cele enunţate înainte. Metalurgia pulberilor se ocupă — ceea ce este în genere cunoscut — cu obţinerea de pulberi metalice.4.

în traducerea acestor propoziţii relative cuvintele de introducere pot fi (şi în cazul parantezelor trebuie să fie) redate cu următoarele structuri din limba română: wer = cel care wodurch = fapt prin care was = ceea ce worüber = fapt despre care wobei = prilej cu care wovon = fapt de la care etc. = După 1945. 23. — încă o serie întreagă de metode. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt). Introduceţi în propoziţiile de mai jos observaţiile date în paranteză.3. Cele două propoziţii din exemplu cuprind informaţii independente şi ar putea fi separate prin punct. Construcţii cu propoziţie relativă confiniiativă exprimă însă o mai strînsă legătură dintre cele două idei.) : > v ..1.1. Privitor la propoziţiile relative continuative recomandăm separarea prin punct şi începerea unei propoziţii noi 1 '. Căutaţi în text propoziţiile relative continuative şi constataţi ce funcţie au! Traduceţi în scris frazele respective.. Exemplu: Für die Pulvergewinnung könnte man. în metalurgia pulberilor s-a înregistrat un nou avînt. sau traducerea prin gerunziu.c. '1/103 . = Pentru obţi­ nerea pulberilor s-ar putea indica — ceea ce ar duce însă prea departe. in der Elektrotechnik und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen wurden.2.2.) wurden im Maschinenbau. Dadurch (Prin aceasta.2. a. urmînd recomandările de la punctul 23. fapt prin care s-au deschis noi posibilităţi în construc­ ţia de maşini. e x e m p l u l d e l a p u n c t u l 23. Exerciţiul 471. 24 -— Germana pentru ingineri fi tehnicieni —. Heute kann man Metallpulver verdichten. în electrotehnică şi mecanica fină.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 369 Exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. Metall­ pulver verdichten.3.1. was jedoch zu weit führen würde. Exemplu: Erst um 1809 fand die Pulvermetallurgie praktische Anwen­ dung. (Der Direktor erklärte das. wobei Platinpulver verarbeitet wurde. de exemplu: Nach 1945 trat in der Pulvermetallurgie ein neuer Aufschwung ein. was vor 300 Jahren nicht bekannt war. = Abia în 1809.! Exerciţiul 472. wodurch im Maschinenbau. noch eine ganze Reihe von Methoden nennen. (Das war vor 300 Jahren nicht bekannt. in der Elektrotechnik 1 und Feinmechanik neue Möglichkeiten erschlossen.2. dîndu-le forma propoziţiilor relative continuative ! Model: Heute kann man Metallpulver verdichten. Das Werk verarbeitet hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug. metalurgia pulberilor şi-a găsit aplicaţia în practică. prelucrîndu-se pulbere de platină. Heute kann man.) b.

W. nach chemischen Methoden erzeugt. Der Goldstaub konnte durch Verschmieden zu Schmuck und Gefäßen verarbeitet werden. e. Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. (Das geschah z. j auf höhere Temperaturen erhitzt. lecţia a 22-a.2. Wichtig ist. (Wir hörten das auf der Tagung. atributele dezvoltate 1} volumi­ noase pot fi aşezate şi după substantiv. în acest caz. W.) d. Exemplu: atribut dezvoltat Man verarbeitete | auf höhere Temperaturen erhitzten j Goldstaub zu Schmuck.) Exerciţiul 473. Dadurch sind sie nicht sehr billig. (Das erläuterte der Professor im Vortrag. | zu Schmuck. fiind separate prin virgule. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver.) e. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. Die Metallpulver werden auf chemischem oder elektrolytischem Weg erzeugt. In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. Pulberea de wolfram.. Dabei benö­ tigte er sehr hohe Temperaturen. participiul (sau adjectivul). Coolidge sinterte Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasatmosphäre.3. daß die auf elektrolytischem oder chemischem Weg ge­ wonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. 23. % construcţia participială Man verarbeitete Goldstaub. im Mittelalter.370 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. d. D.. a.. participiul (sau adjectivul) este primul element al complexului şi se acordă cu substantivul. apărînd la forma nedeclinată. > . Das erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver. * v. Dabei muß das Pulver sehr feinkörnig sein. punctul 22. Construcţii participiale 23. Dabei benötigte er sehr hohe Temperaturen. D. D.1. Transformaţi propoziţia a 2-a într-o propoziţie relativă continuativă ! Model: W. în limbajul tehnico-ştiinţific.. D.B. Exemplu: Das Wolf rampul ver. wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. c. W.. Dafür ist hoher Druck erforderlich. în limba română. nu se mai acordă cu substantivul. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen.2.. rămînînd ultimul element al sintagmei. produsă după metode chimice. b.

Căutaţi în textul lecţiei construcţiile participiale şi transformaţi-le în atribute dezvoltate! Model: Goldstaub. allgemein bekannt. a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) b) das Metallpulver (Es ist auf elektrolytischem Weg erzeugt) c) die Dichte des Preßgutes (Sie liegt bei 90%) d) das Pulver (Es wird unter höherem Druck verarbeitet) e) das Zusammenbacken (Es erfolgt durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt. .. chiar ireale. c) construcţii participiale ! Model: ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie (Er ist allgemein bekannt) a) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie.) 23.. şi ca atare este mai rar întîlnit într-un context tehnico-ştiinţific. Exemplu: Die Dichte des Preßgutes könnte auf 95—98% erhöht werden. nur bei hoher Temperatur schmelzend... b) atribute dezvoltate.LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 371 Exerciţiul 474. b) Die Metallkarbide. die mit Kobalt legierten Metallkarbide c. auf höhere Temperaturen erhitzter Goldstaub Exerciţiul 475. die nur bei hohen Temperaturen schmelzenden Metallkarbide b. Transformaţi propoziţia dată în paranteză în următoarele structuri: a) propoziţii relative atributive. die zu Plättchen gepreßten Metallkarbide d. a. der allgemein bekannt ist b) ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie c) ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. Transformaţi atributele dezvoltate: a) în propoziţii relative: b) în construcţii participiale! Model: die nur bei hoher Temperatur schmelzenden Metallkarbide.. Modul conjunctiv exprimă acţiuni incerte. dorite. die heute Anwendung findenden Verfahren Exerciţiul 476. die auf 98% erhöhte Dichte e.3. Modul conjunctiv al verbelor 23..3. auf höhere Temperaturen erhitzt..1. Densitatea materialului de presat ar putea fi mărită la 95—98%. a) die Metallkarbide. Formele verbale învăţate pînă la lecţia de faţă au făcut parte din modul indicativ (exprimînd acţiuni reale) sau modul imperativ (exprimînd acţiuni cerute). die nur bei hohen Temperaturen schmelzen.

conjunctivul I I trecut: pentru acţiuni încheiate. Conjunctivul II prezent al verbelor slabe coincide total cu imperfectul (v. .3. Datorită acestor apropieri şi deci a posibilităţilor de confuzie. lecţia a 16-a. Formele conjunctivului I I se apropie ca formă de timpurile imperfect 2 ' şi mai mult ca perfect 3 '. Prezentul verbelor tari şi neregulate. punctul 25. precum şi conjunctivul I I trecut au ca semn distinctiv Umlaut pe vocala radicală a verbelor tari (unde este posibil) şi a auxiliarelor (v. > v. chenarele C şi D). mai des folosit în comparaţie cu conjunctivul I. lecţia a 25-a.1. lecţia a 21-a. punctul 16. CONJUNCTIVUL I I (Model de conjugare) a) Forme simple Spre comparaţie: [Ăl Verbe slabe Verbe tari I Imperfectul Indicativ ich erhöhte aş mări du erhöhtest er erhöhte wir erhöhten ihr erhöhtet sie erhöhten ich erschlösse aş deschide du erschlössest er erschlösse wir erschlössen ihr erschlösset sie erschlössen ich erhöhte du er wir ihr sie erhöhtest erhöhte erhöhten erhöhtet erhöhten ich erschloß du erschlössest er erschloß wir erschlossen ihr erschloßt sie erschlossen l 2 3 > v. conjunctivul I I prezent: pentru acţiuni în desfăşurare. chenarul A din modelul de conjugare). avînd ca şi acesta două timpuri. diferite sînt şi unele desinenţe ale conjunctivului I I prezent faţă de imperfect. punctul 21. > v. limba germană modernă a dezvoltat şi o formă paralelă parafrazată pentru ambele tipuri ale conjunctivului I I (v. î n limba germană modernă deosebim două forme ale modului conjunctiv: conjunctivul 7 1 ' conjunctivul II Conjunctivul II.3. chenarele A şi B ) .372 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23.2. care nu poate fi confundată cu alte forme.2. cores­ punde modului condiţional-optativ din limba română.

LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 373 !B| Trecut Verbe slabe a) cu „haben" ich hätte gepreßt aş fi presat du hättest gepreßt er hätte gepreßt wir hätten gepreßt ihr hättet gepreßt sie hätten gepreßt ich hätte entworfen aş fi proiectat du hättest entworfen er hätte entworfen wir hätten entworfen ihr hättet entworfen sie hätten entworfen ich hatte gepreßt du hattest gepreßt er hatte gepreßt wir hatten gepreßt ihr hattet gepreßt sie hatten gepreßt ich war gefolgt dus warst gefolgt er war gefolgt wir waren gefolgt ihr wart gefolgt sie waren gefolgt ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie hatte entworfen hattest entworfen h a t t e entworfen hatten entworfen hattet entworfen hatten entworfen wargekommen warst gekommen war gekommen waren gekommen wart gekommen waren gekommen Verbe tari Mai mult ca perfectul indicativ b) cu „sein" ich wäre gefolgt aş fi urmat du wärst gefolgt er wäre gefolgt wir wären gefolgt ihr wärt gefolgt sie wären gefolgt ich wäre gekommen aş fi venit du wärst gekommen er wäre gekommen wir wären gekommen ihr wärt gekommen sie wären gekommen b) Forme parafrazate cu „würde" E Prezent / e r h ö h e n = aş mări ich würde <f ^erschließen = aş deschide du er wir ihr sie würdest würde würden würdet würden erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen erhöhen/erschließen ffl Trecut ich du er wir ihr sie: a) cu „haben" .gepreßt * / a ş fi presat würde / ^haben^ ^entworfen/ ^ a ş fi proiectat würdest gepreßt/entworfen haben würde gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben würdet gepreßt/entworfen haben würden gepreßt/entworfen haben b) cu „sein" /gefolgt v / a ş fi urmat würde < Q ^>sein/ ^gekommen' ^ a ş fi venit würdest gefolgt/gekommen sein würde gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein würdet gefolgt/gekommen sein würden gefolgt/gekommen sein ich du er wir ihr sie .

müßte. Exerciţiul 477. a. gekommen e t c .3.3. feinere Pulversorten billig zu erzeugen.3. atunci metaloceramicii i-ar fi deschise alte domenii de aplicare. La trecut. ' Verbele modale „sollen" şi „wollen" nu primesc Umlaut la conjunctivul I I prezent. würde) şi de mod (könnte. Exemple: Wenn es möglich wäre. Reformaţi cu ajutorul conjunctivului II următoarele afir­ maţii. erschließen. dürfte. deschis. = aş mări.. In der heutigen Pulvermetallurgie wären folgende Hauptarbeitsgänge zu erwähnen: . Exprimăm cu ajutorul acestor forme acţiuni. întrebări şi constatări precaute s. urma. Căutaţi formele de conjunctiv II în textul lecţiei şi deter­ minaţi la ce timp se află! Exerciţiul 478. dîndu-le o notă de precauţie! Model: Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. Exemple: Prezent: ich würde erhöhen. b. aş fi mărit.374 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 23. formele simple se mai păstrează doar la verbele auxiliare de timp (wäre. pressen. Man kann noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. erschlossen. Unele verbe tari formează prezentul conjunctivului II (simplu) în mod neregulat.. hätte.. = î n metalurgia pulberilor din ziua de astăzi ar fi de men­ ţionat următoarele operaţii principale: . dorinţe. = Dacă ar fi posibil să se producă ieftin sorturi de pulberi mai fine. Exemple: Formele de bază stehen •— stand — gestanden verstehen — verstand— verstanden entwerfen — entwarf •—• entworfen Conjunctivul ich stünde II = aş sta ich verstünde = aş înţelege ich entwürfe = aş proiecta 23. gepreßt etc. venit Modul de folosire a conjunctivului I I este similar ca şi cel al condiţionalului-optativ din limba română. Formele conjunctivului II. = urmat. dann stünden der Metallkeramik weitere Anwendungsgebiete offen. nu sînt folosite cu aceeaşi frecvenţă. möchte1)). Die Formgebung muß unter hohem Druck geschehen.a. în rest se preferă forma parafrazată. veni Trecut: ich hätte erhöht. avînd altă vocală radicală decît Umlautul vocalei imper­ fectului. La prezent. condiţii şi comparaţii ireale. se preferă forma simplă la orice categorie de verbe.4. folgen kommen etc. simple şi parafrazate. deschide. .. presa. formule de politeţe. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen. ipoteze. presat ich wäre gefolgt.

e. steigt die Pro­ duktion unseres Werkes. Wenn der Versuch gelingt. d. pressen.4. Das geschieht durch Werkzeugen.! a.B. ist es fein­ körniger. so erschließen sich neue Möglichkeiten. Exerciţiul 479. d. la alegerea dv. ist das Halbzeug weniger brauchbar. 23. kommt es zu neuen Fortschritten. Hartmetalle sind z. a. b. Es kann gelingen. Exerciţiul 481. wäre das Halbzeug weniger brauchbar. verdichten. verstehen Halten Sie dieses Arbeitsverfahren fest ? W. folosind conjunctivul II prezent! Model: Wenn die Teilchen größer sind. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung steht. Jetzt hält fest. A) erschließen. Das Zusammenbacken muß durch Hitze erfolgen. Pulver mit größeren Teilchen ergibt weniger brauchbares Sinterma­ terial. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemple 2(N.D. Verpressen in 2(N mod sau timp 2(N mit D) geschehen sich befassen Der Professor befaßt sich mit Pulver­ metallurgie. Wenn das Pulver auf chemischem Weg gewonnen wird. Coolidge verdichtete Wolfram­ pulver. feinere Pulversorten billig zu erzeugen. g. die Metallkarbide. Die chemisch gewonnenen Pulver sollen möglichst feinkörnig sein. c. b. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt wird. ist das Halbzeug weniger brauch­ bar. Wenn die Teilchen größer wären. f. Caracterizaţi drept ipotetice următoarele acţiuni şi condiţiile lor. folosind conjunctivul II trecut! Model: Wenn der Versuch gelungen wäre. e. Completaţi fragmentele de propoziţii cu cele două părţi sintactice necesare. Wie verdichtete ? .LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE 375 c. festhalten. Wenn die Teilchen größer sind. so hätten sich neue Mög­ lichkeiten erschlossen. Exerciţiul 480. Caracterizaţi acţiunile indicate în exerciţiul precedent drept ireale. sintern.

Warum sintert ? d. So verstand f. Wie wird sie noch genannt ? c. ar fi mai fin gra­ nulate. Immer geschieht g. v. Welche Richtwerte für Korngrößen könnte man nennen ? s. Was versteht man unter Sintern ? o. Seit wann ist die Pulvermetallurgie bekannt ? d. Wie verarbeiteten die Handwerker des Mittelalters den Goldstaub ? e. Fabricarea pieselor prin tehnica metalurgiei pulberilor. ar fi găsit un domeniu de aplicare mai mare. Immer erschließen e. Traduceţi în limba germană! a. Kann man hier alle Methoden der Pulvergewinnung nennen ? p. Was sind Hartmetalle ? z. Welche Hauptarbeitsgänge der heutigen Pulvermetallurgie sind zu erwähnen ? m. Wie preßt ? h. f. Womit befaßt sich die Pulvermetallurgie ? b. Wozu dienen sie ? Exerciţiul 483 (sinteză). Wozu verarbeiteten sie ihn ? f. wenn es gelänge feinere Pulversorten billig zu erzeugen ? t.376 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE c. Könnte sie erhöht werden ? . Wie sinterte er das Wolframpulver ? j . aceasta s-ar fi făcut după sinterizare. Was erschließt diese Verfahrenstechnik ? 1. b. Wo liegt heute die Dichte des Preßgutes ? u. d. D. Citiţi textul şi răspundeţi! a. c. construcţiile de maşini şi mecanica fină. Coolidge ? i. Wann trat ein neuer Aufschwung in der Pulvermetallurgie ein ? k. Welches Pulver wurde zuerst verarbeitet ? h. e. Wann fand die Pulvermetallurgie praktische Anwendung ? g. Welche Eigenschaft der Pulver ist für die Pulvermetallurgie wichtig ? r. Dacă s-ar produce pulberile pe cale electrolitică. Pulberea nu este fin granulată. fapt datorită căruia calitatea semi­ fabricatului este mai puţin bună. Dacă metaloceramica ar fi fost cunoscută. Această tehnologie de fabricaţie ar deschide noi posibilităţi în elec­ trotehnică. ar fi un pro­ cedeu nou în uzina noastră. Was ergibt das Pulver mit größeren Teilchen ? w. Was ergäbe sich. Dacă ar fi fost o finisare a pieselor presate. . Was gelang W.Wie geschieht die Formgebung? n. Jetzt befaßt sich Exerciţiul 482 (sinteză).

racordarea drept. din partea aici: anumit cunoştinţa. a sfîrşi (a se pierde) die der der die die der *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului. An­ hand 8) einiger Erläuterungen und eines Beispieles mögen lediglich 9) einige grundsätzliche Hinweise 10) Abb. . Lectura suplimentară Nr. wäre besonders hinzuweisen 13). 1 zeigt ein Beispiel. a indica îmbinarea. erfordert seitens 2 ) des Konstrukteurs gewisse 3 ) Kenntnisse 4 ) über die Möglichkeiten dieses Ver­ fahrens. Auf einfache Formen.l gegeben werden. Abb.*' Ansätze 14) sollen gerade 15) verlaufen 16> Vocabular 1) das Entwerfen pulvermetallur­ gisch herzustellender Teile 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) seitens gewiß Kenntnis Gesichtspunkt derartig berücksichtigen anhand lediglich Hinweis Vermeidung Wandung hinweisen Ansatz gerade verlaufen proiectarea pieselor care urmează a fi produse pe calea metalurgiei pulbe­ rilor de la. hier alle Ge­ sichtspunkte 5) aufzuzählen. sowie Vermei­ dung U ) dünner Wandungen 12. die beim Entwerfen derartiger 6 ) Teile zu berücksichtigen 7 ) sind. (Wandungen a und b).LEHRSTÜCK NUMMER 23: DIE PULVERMETALLURGIE 377 D. Es würde zu weit führen. direct a se termina. cunoaşterea punctul de vedere asemenea a lua în consideraţie cu ajutorul numai indicaţia evitarea peretele (grosimea peretelui) a arăta. gut acht .. 13 ÜBER DAS ENTWERFEN1' PULVERMETALLURGISCH1) HERZUSTELLENDER TEILE » Pulvermetallurgische Verarbeitung der Teile r.

Die Herstellung der linken Ausführung wäre auch möglich. zu vermeiden 22K Die rechte. was links ersichtlich ist 21) .B. der Hebel an dem Zylindermantel 1 7 ) in obiger Abbildung. 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) der Zyl indermantel also auslaufen der Radius ersichtlich vermeiden die Ausführung vorziehen der Fall herabsetzen der Ausschuß nicht gut besser mantaua de cilindru deci. es sind also 18) auslaufende 19) Ansätze sowie Radien 20). bessere Ausführung 2 3 ) mit einer gerade auf den Zylindermantel laufenden Kante ist vorzuziehen 24'. a reduce rebutul nu e bine mai bine . was auch zu größerem Ausschuß 27> führen würde. aşadar a se ramifica raza vizibil a evita executarea a prefera cazul a micşora.378 LEHRSTÜCK 23: DIE PULVERMETALLURGIE wie z. doch würde in diesem Falle 25) die Dichte und damit die Festigkeit des Teiles herabgesetzt 2 6 ) werden.

1897 gelang es Munroe undW. punctul 24. suplimentară „Explosionsstoffe für das Verformen von Metallen". N. Text Das Explosionsverformen. schon im Jahre 1876 über die Möglichkeit. C.3) daß diese gar nicht so neu ist. dann ist man dem Wesen dieses Prinzips am nächsten. Patente für die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken4) durch Explosionsstoffe zu erhalten. beruht auf 2 > dem Prinzip. Anfangs schien es. wenn nicht die moderne Raketen.oder Treibstoffen. daß das Arbeiten mit Spreng­ stoffen vorteilhafter ist und so verzichtete man auf Schießstoffe und entschied sich für Versuche mit Sprengstoffen.2. v. Wen man den Ursprung dieser Idee verfolgen würde. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten (1 850— 8 350 m/s) detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen.Lehrstück Nummer 24 DAS EXPLOSIONSVERFORMEN V O N METALLEN A. Jones erteilte Patent über das Auf­ treiben von Zylindern zu Fässern. Johnsen. als ob die Anwendung von Schießstoffen für die Ver­ formung möglich wäre. verschiedene Kes­ selbleche durch explosive Beanspruchung zu prüfen. dieses interessante Verfahren11. doch zeigte sich bald. v.1. punctul 24. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2 800 kp/cm2 entwickeln und b) den Sprengstoffen. Explicaţii. der Erfinder des Explosions­ verformens. Explicaţii. v. zwei englischen Ingenieuren. Tatsächlich verfügte Adamson. Explicaţii. Bezieht man sich auf das 1909 an J. şi lectura punctul 24. Explicaţii. bzw. Trotz dieser Vorarbeiten hätte aber diese Technik keine beson­ dere Bedeutung erlangt. Diese bestehen aus zwei Gruppen und zwar: a) den Schieß. 1888.4. wenn zumindest einiges über die Explo­ sionsstoffe selbst gesagt würde 5) .3. dann käme man zu der überraschenden Feststellung. v. . punctul 24. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. > ) > 4 ) 6 > 2 3 x v.und Raumfahrt­ technik darauf zurückgegriffen hätte. Es dürfte von Interesse sein.

wobei der Sprengstoff direkt auf das Werk­ stück einwirkt und b) dem Distanzverfahren. -ien üblich die Energiequelle. -(e)s. f. -n der Explosionsstoff. meist durch Wasser als druckübertragendes Medium zur Anwendung kommt. realmente. -(e)s. wobei sich der Sprengstoff als Energie­ quelle an der Verformung beteiligt.380 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN •jsssrtank f Vakuumleitungsanschluß g DistanzyerFahren AbhJ Das Explosionsverfahren selbst besteht nun aus zwei grundsätzlich ver­ schiedenen Anwendungen von Spreng­ stoffen : a) dem Kontaktverfahren. -e explosiv deformarea prin explozie interesant a se baza pe principiul obişnuit sursa de energie materialul exploziv originea. Abb. -s. -n verfolgen würde (conj. II de la „werden") würde verfolgen käme (conj. -(e)s. -en gar nicht tatsächlich verfügen über -j. wobei die Ladung indirekt. f. das Kesselblech. Beim Detonieren der Ladung tritt eine Verformung des Rohteiles ein. II de la „kommen"] überraschend die Feststellung.pl.dat.pl. die Idee. das Prinzip. -e der Ursprung. B. interessant beruhen auf -f. -(e)s. 1 *' zeigt schematisch das Distanz­ verfahren. de fapt a dispune de tabla de cazan exploziv *> Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului .ac. începutul ideea a urmări i ar urmări ar veni surprinzător constatarea de loc într-adevăr. Vocabular das Explosionsverformen.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

381

das Patent, -(e)s, -e die Erzeugung, -en der Flüssigkeitsdruck, -(e)s, - e sich beziehen (bezog, bezogen) auf + ac. erteilen Auftreiben, -s, f.pl. Faß, -sses, -sser Wesen, -s, nächst (en) (superi, de la nah(e)) trotz Vorarbeit, -en erlangen eine Bedeutung erlangen Raketentechnik, -en Raumfahrttechnik, -en

brevetul aici; producerea presiunea hidraulică (exercitată de lichid) a se referi la

das das das die die die

das der der

der die

a da, a acorda umflarea, lărgirea butoiul esenţa, realitatea cel mai apropiat în ciuda, cu toate că lucrarea preliminară / pregătitoare a ajunge, a dobîndi, a cîştiga a deveni important tehnica rachetelor tehnica astronauticii / zborurilor cos­ mice zurückgreifen (griff zurück, zurück­ a reveni asupra unui lucru gegriffen) auf + ac. hätte (conj. II de la „haben"); ar (aş) fi revenit zurückgegriffen hätte dürfte (conj. II de la „dürfen") ar (aş) putea interesul Interesse, -s, -n a fi interesant von Interesse sein însumi, însuţi, însuşi etc. selbst substanţa de artificii Schießstoff, -(e)s, -e Treibstoff, -(e)s, -e carburantul, combustibilul încet langsam abbrennen (brannte ab, ist abge­ a arde brannt) substanţa explozivă Sprengstoff, -(e)s, -e extrem extrem viteza Geschwindigkeit, -en a detona detonieren la început, mai întîi anfangs a părea, a face impresia că... scheinen (schien, geschienen) ca şi cînd als ob ar (aş) fi wäre (conj. II de la „sein") curînd, în curînd bald a renunţa la verzichten auf + ac. a se hotărî, a se decide pentru sich entscheiden (entschied, entschieden für -f- ac.)

382

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

das Kontaktverfahren, -s,direkt einwirken auf + ac. das Distanzverfahren, -s,die Ladung, -en indirekt das Wasser, -s- şi druckübertragend das Medium, -s, -ien schematisch das Detonieren, -s, f. pl. der Rohteil, -(e)s, -e sich beteiligen an + dat. a) der Wassertank, -(e)s, -s b) die Ladung, -en c) der Niederhaltering, (e)s, -e d) die Matrize, -n e) der Rohteil, -(e)s, -e f) der Vakuumleitungsanschluß, -sses, - s s e g) das Distanzverfahren, -s, f.pl.

procedeul de contact direct a acţiona, a influenţa asupra procedeul de distanţă aici: încărcătura, (sarcina electrică) indirect apa transmit ător de presiune mediul schematic detonarea piesa brută a lua parte, a participa tancul / rezervorul / de apă încărcătura inelul de strîngere matriţa piesa brută racordarea la conducta de vid procedeul de distanţă

C. Explicaţii şi exerciţii 24.0 Pronunţare şi ortografie

Exerciţiul 484. Reţineţi particularităţile în pronunţarea şi accentuarea în limba germană a următoarelor cuvinte de răspîndire internaţională ! das Prinzip [prln'tsi:p] detonieren [deto'nüran] die Energie [ensr'gi:] die Rakete [ra'ke:tg] die Idee [i'de:] extrem [eks'tre:m] die Explosion [sksplo'zio:n] das Medium ['merdiUm] explosiv [sksplo:zi:f] schematisch [j"e'ma:tl{] der Zylinder [tsy'llndar] 24.1. Apoziţia

24.1.1. Precizări foarte importante sau suplimentare în legătură cu un substantiv pot fi date sub forma apoziţiilor. Acestea sînt sintagme cu nucleu nominal (substantiv) aşezate imediat după cuvîntul de referinţă şi separate prin virgulă.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

383

Exemple: Adamson, der Erfinder des Explosionsverformens, lebte vor hundert Jahren. Adamson, inventatorul deformării prin explozie, a trăit acum o sută de ani. Das Explosionsverformen, dieses interessante Prinzip, muß noch weitergehend angewendet werden. Deformarea prin explozie, acest principiu interesant, trebuie să fie aplicat pe o scară şi mai largă. Datorită poziţiei lor imediat după cuvîntul de referinţă, apoziţiile întrerup ca o paranteză firul logic al propoziţiei (v. exemplele de mai sus). 24.1.2. Spre deosebire de limba română, în limba germană apoziţia stă în acelaşi caz ca şi cuvîntul de referinţă 1). Exemple: Das Verfahren Adamsons, des Erfinders des Explosionsverformens, ... (Wessen ?) genitiv Es gelang Munroe und W.C. Johnson, genitiv zwei englischen Ingenieuren, ...

(Wem?) dativ dativ 2) Wir verwenden „Cordtex" , den wichtigsten Sprengstoff für das Explosions(Wen? W a s ? ) verformen. acuzativ acuzativ

Exerciţiul 485. Căutaţi apoziţiile existente în textul lecţiei şi stabiliţi: a) cuvîntul lor de referinţă şi cazul la care se află, b) cazul apoziţiei! Exerciţiul 486. Transformaţi a doua propoziţie într-o apoziţie! Model: Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosions­ verformens. Wir erwähnen Adamson, den Erfinder des Explosionsverformens. a. Wir erwähnen Adamson. Er ist der Erfinder des Explosionsverformens. b. Man sprach von den Explosionsstoffen. Sie sind neue Energiequellen zur Verformung von Metallen. c. Die Bedeutung dieses Verfahrens ist bekannt. Es ist das Auftreiben von Zylindern zu Hohlgefäßen. d. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. Das waren zwei englische Ingenieure. e. Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Gebiet erschließt unübersehbare Möglichkeiten. Es ist das Gebiet der Raketen- und Raumfahrttechnik.
) Excepţii se găsesc în limbajul oficial, de obicei cînd se indică funcţia unor persoane. Aceste apoziţii stau (ca şi în limba română) totdeauna la cazul nominativ, indiferent de genul substantivului de referinţă. Exemplu: Wir sprachen mit dem Genossen N., Vorsitzender der Delegation. = Am vorbit cu tov. N., preşedintele delegaţiei. 2 ) Denumirea unui material explosiv pe bază de nitroglicerină
1

384

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

f. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. Das sind die Schieß? oder Treibstoffe und die Sprengstoffe. g. Sehr wichtig ist die Art des Sprengstoffes. Er ist die Energiequelle für das Explosionsverformen.

24.2. Verbe cu regim prepoziţional (Sinteză)
24.2.1. După cum am arătat la capitolul „Valenţa verbelor" 1!, unele verbe nu cer numai cazuri pure ale substantivelor (sau pronumelor), ci şi prepoziţii urmate de substantive (sau pronume) la un caz cerut de aceste pre­ poziţii ( = complement prepoziţional). Exemple: achten 2(N auf A) = a se da atenţie; Man muß auf die Geschwindigkeit achten = Trebuie să se dea atenţie vitezei. gehören 2(N zu D) = a face p a r t e ; Treibstoffe gehören zu den Energiequellen = Carburanţii fac parte din sursele de energie. unterscheiden 3(N,A von D) = a deosebi; Man unterscheidet die Treibstoffe von den Sprengstoffen. — Se deosebesc carburanţii de substanţele explozive. 24.2.2. Complementul prepoziţional este fie a doua parte sintactică cerută de verbele bivalente, fie a treia (pe lîngă un acuzativ sau dativ), completînd valenţa verbelor trivalente (v. exemplele de mai sus). Dintre verbele învăţate pînâ la lecţia de faţă inclusiv au regim prepoziţional următoarele:
Verbe cerînd prepoziţia urmată de cazul Exemplificări

sich er-innern teilnehmen sich beteiligen achten antworten sich belaufen sich beziehen einwirken verzichten zurückgreifen beruhen
1

an

A D

Erinnern Sie sich an den Vortrag ? Nehmen Sie an dem Programm teil? Wer beteiligt sich an der Veranstaltung ? Man muß auf die Geschwindigkeit achten. Antworten Sie auf diese Frage! Der Wert beläuft sich auf 2 Millionen. Sie beziehen sich auf das Patent von J. N. Jones. Korrosion wirkt auf Metalloberflächen ein. Wir müssen auf die Vorarbeit verzichten. Hier greift man auf eine alte Methode zurück. Qualität beruht auf guter Arbeit.

auf

A

D

> începînd cu lecţia a 4-a a manualului de faţă, în fiecare lecţie.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

385

Verbe

ccrind prepoziţia

urmată de cazul

Exemplificări

bestehen ersehen dividieren ersetzen sich eignen sich entscheiden einteilen sich unterteilen

aus

D

Die Maschine besteht aus 2 115 Teilen. Sie ersehen den Richtwert aus dem Diagramm. 5 7 Wie dividiert man 7- durch — ? 8 14 Man ersetzt diesen Treibstoff durch einen

durch

A

anderen.

für

A

Dieses Metall eignet sich besser für Schutzüberzüge. Wir entscheiden uns für das neuere Prinzip. Explosionsstoffe teilt man in Treibstoffe und Sprengstoffe ein. Das Explosionsverformen unterteilt man in Kon­ taktverfahren und Distanzverfahren. Man beginnt mit dem Auftreiben von Fässern. Befassen Sie sich mit Explosionsstoffen ? Multplizieren Sie (x2a) mit (x2 + ax + a2) ! Die Korngröße stimmt mit dem Richtwert überein/. Kann man einen Farbanstrich mit einer Metall­ schicht vergleichen ? Der Genosse fragt nach dem Patent.

in

A

beginnen sich befassen multiplizieren übereinstimmen vergleichen

mit

D

fragen verfügen sprechen

nach über

D A

Wir sprechen über Raimfahrttechnik Verfügen Sie über die notwendigen Explosions­ stoffe ? Es handelt sich um den Flüssigheitsdruck.

sich handeln subtrahieren trennen sich unterscheiden

U S

A D

von

Subtrahieren Sie 576 von 3 726 ! Wie trennt man die Metalloberfläche von dem Medium ? Wodurch unterscheidet sich ein Faß von einem Zylinder ? Man muß Metallteile vor Korrosion bewahren. Schützen Sie die Metalle vor Rost. Addieren Sie 24 TIS zu der letzten Summe. Alle tragen zur Fertigung der Endprodukte bei. Dient dieser Vorgang zur Verbesserung der Qua­ lität ? Gummi gehört zu den Isolierstoffen. Goldstaub verarbeitet man zu Sehmuck.

bewahren schützen addieren beitragen dienen gehören verarbeiten

vor

D

zu

D

25 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

386

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.2.3. î n numeroase cazuri, prepoziţia cerută de verb are un corespon­ dent exact în limba română. Exemple: bestehen aus + D = a consta, a se compune din sich entscheiden für -f- A = a se hotărî, a se decide pentru übereinstimmen mit + D = a corespunde cu s.a. La alte verbe, prepoziţia din limba germană diferă de cea din limba română. Exemple: sich erinnern an + A = a-şi aminti de achten auf -f A = a fi atent la dividieren durch + A = a împărţi la verfügen über -f- A = a dispune de Unora dintre verbele prepoziţionale ale limbii germane le corespund în limba română verbe fără regim prepoziţional. Exemplu: warten auf -f- A = a aştepta; Wir warten auf eine Ladung. = Aşteptăm o încărcătură. Recomandăm memorarea, odată cu formele de bază ale verbului, regimului prepoziţional în cazurile în care diferă de regimul din limba română. Exemple: teilnehmen — nahm teil — teilgenommen an + D = a participa la sich belaufen — belief — belaufen auf + A = a se ridica la fragen nach + D = a întreba de verfügen über + A — a dispune de subtrahieren von + D = a scădea din s.a. Exerciţiul 487. Căutaţi în textul lecţiei verbele cu regim prepoziţcnalşi stabiliţi cazul substantivelor cerute de prepoziţie! Treceţi apoi verbele la infi­ nitiv în următorul tabel!
Exemplul Verbul Prepoziţia
Cazul

Model: Das Explosionsverformen beruht auf dem Prinzip,...

beruhen

auf +

D

Exerciţiul 488. Memoraţi regimul prepoziţional al. verbelor din tabela de la punctul 24.2.2 şi completaţi apoi prepoziţia şi desinenţele cazuale din următoarele propoziţii ! a. Der Vortrag bezieht sich ... d- Wesen dieses Prinzips. b. Die Explosionsstoffe bestehen ... zwei groß- Gruppen. c. Wollen Sie sich ... d- Distanzverfahren entscheiden?

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

387

d. Die ganze Energie muß sich ... d- Verformung beteiligen. e. Unser Werk verfügt ... d- modernst- Maschinen. f. Man muß ... d- Transport ins Fertiglager verzichten. g. Der Flüssigkeitsdruck wirkt... d- Metalloberfläche ein. h. Wir wollen ... d- Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. Exerciţiul 489. întrebaţi de părţile sintactice completate în exerciţiul pre­ cedent cu adverbul pronominal corespunzător! Model: Worauf bezieht sich der Vortrag ?

24.3. Structura cuvintelor (Recapitulare şi sinteză)
24.3.1. î n limbajul tehnic, majoritatea cuvintelor au o structură foarte complexă. Cunoaşterea elementelor de structură şi a funcţiilor lor ajută la înţelegerea sensului cuvintelor şi scuteşte adesea pe cititor de a mai recurge la dicţionar. 24.3.2. Judecind după elementele din care sînt alcătuite, cuvintele limbii germane se împart în trei categorii: 24.3.2.1. Cuvinte simple (cuvinte radicale)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

der der die die das das

Weg Tag Welt Art Wort Wasser s.a.

kennen lösen bleiben bringen folgen kommen s.a.

dicht stark fest teuer sicher schnell s.a.

bald oft auf in daß weil s.a.

24.3.2.2. Cuvinte compuse x) a) din două cuvinte (cuvînt de bază şi cuvînt determinativ)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

das die der der der die

Kesselblech Vorarbeit Rohteil Treibstoff Sollwert Gasflamme s.a.

zurückgreifen festhalten durchführen abbrennen einteilen tiefziehen s.a.

sinnvoll erfolgreich zeitgerecht hochmodern spanlos braunrot s.a.

dreimal mehrfach zuerst dadurch wobei bisher s.a.

!> v. lecţia 3, punctul 3.4; lecţia 9, punctul 9.5; lecţia 11, punctul 11.1.

388

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

b) din mai mult decît două cuvinte (multiplu compuse)
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die R a u m f a h r t t e c h n i k der H a u p t a r b e i t s g a n g die S c h u t z g a s a t m o s p h ä r e das Hochleistungswerkzeug die Werkstoffprüfmaschine

druckübertragend spanabhebend e i n w a n d f r e i s.a.

miteinander gegeneinander v i e r u n d z w a n z i g s.a.

s.a.

24.3.2.3. Cuvinte derivate x) a) formate cu prefix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

d a s Gefäß der Fersuch d e r Begriff s.a.

fceruhen entscheiden erteilen zerstören verfügen s.a.

ungenau WMrichtig b e s o n d e r s.a.

ftevor en/lang g e m ä ß s.a.

b) formate cu sufix
Substantive Verbe Adjective Alte părţi de vorbire

die 'Ladung die Dichte der Stapler das Plätteten d e r Z e i c h n e r s.a.

funktionieren detonieren r e i n i g e n s.a.

möglieh brauchbar ständig dauerhaft praktisch

s.a.

anfangs stets höchstens viertens s.a.

c) formate cu prefix şi sufix
Substantive Verbe

d a s Gewinde d a s Gefüge s.a.

beseitigen beschädigen

s.a.

-

J > v. lecţia 7, punctul 7.6; lecţia 8, punctul 8.4; lecţia 9 punctul 9.3; lecţia 15, punctul 15.4; lecţia 16 punctul 16.4; lecţia 18, punctul 18.6.

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

389

d) formate cu schimbare de vocală, cu sau fără prefixe sau sufixe
Substantive

Verbe

Adjective tatsächlich feinkörnig gründlich ringförmig hauptsächlich s.a.

Alte părţi de vorbire

das der die der der

Maß Druck Größe Ursprung Vorgang s.a.

setzen zählen begrüßen benötigen verändern s.a.

wofür womit s.a.

Derivarea cu prefixe şi sufixe se face de la cuvinte simple• (dicht — die Dichte; zeichnen — der Zeichner; rein-—reinigen), de la cuvinte compuse (umformeii — der Umformer; feststellen — die Feststellung; Einfluß — beein­ flussen; sachgemäß — unsachgemäß), de la alte cuvinte derivate (fertigen — die Fertigung; notwendig — die Notwendigkeit; erreichen-—erreichbar), precum şi de la grupuri de cuvinte (Gewinde bohren — der Gewindebohrer; Geld einsparen — die Geldeinsparung). Elementele cuvintelor compuse "pot fi, la rîndul lor, cuvinte derivate (die Flüssigkeit + der Druck = der Flüssigkeitsdruck; das Korn -f-die Größe = die Korngröße; die Anwendung -j- das Gebiet — das Anwendungs­ gebiet). 24.3.3. Din cele de mai sus rezultă că structura cuvintelor poate fi uneori foarte complexă. î n schimb, numărul prefixelor şi sufixelor este limitat, iar acestea au de obicei un sens sau o funcţie foarte precisă. Cunoaşterea acestora şi a sensului cuvintelor simple ne ajută să deducem înţelesul cuvintelor cu •o structură mai complexă. Exemplu: • die Einsatzmöglichkeit = substantiv compus din „Einsatz•+ Möglichkeit" ; der Einsatz = substantiv derivat prin schimbare de vocală de la + „einsetzen" = a folosi, a pune în aplicare ; die Möglichkeit = substantiv derivat cu sufixul -ke.it de la „möglich" = posibil; einsetzen = verb compus din „ein + setzen" ; möglich = adjectiv derivat cu sufixul -lieh de la „mögen" = a putea. die Ein — satz — mög — lieh — keit aplicare '-,;. posibil

^\^ posibilitate -* " ^ posibilitatea de aplicare

390

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPI.OSIONSVERFORMEN VON METALLEN

24.3.4. Uneori, cuvintele derivate (mai puţin cele compuse) au suferit considerabile modificări de sens faţă de cuvîntul de bază. Exemple: stehen (a sta) — verstehen (a înţelege) springen (a sări) — der Ursprung (originea) flach (plat, neted) — die Fläche (suprafaţa, aria) fassen (a prinde, a cuprinde) — das Faß (butoiul) das Zeug (materialul) •— erzeugen (a produce) — das Werkzeug (unealta) î n aceste cazuri vom recurge la dicţionar pentru stabilirea exactă a sensului. Exerciţiul 490. Stabiliţi structura cuvintelor din textul lecţiei ! Exerciţiul 491. Analizaţi structura următoarelor cuvinte (elementele com­ ponente ! ) Werkstoffbedarf Geschwindigkeit Anwendungsgebiet Hochleistungswerkzeug Fertigungseinrichtung Beanspruchung Hauptarbeitsgang Verantwortliche Kunststoffisolierung Endbearbeitung Widerstandsschweißen Haartrockner Betriebsamkeit Tiefziehwerkzeuge Hohlgefäß Exerciţiul 492. De la ce cuvinte (sau grupuri de cuvinte) sînt derivate următoarele substantive şi prin ce mijloace ? Gleichrichter Verschweißung Entwicklung Stromerzeuger Zufuhr Herstellung Schweißumformer Einwirkung Erfinder Bezeichnung Fortschritt Stanzerei Härterei Formgebung Eigenschaft Genauigkeit Zugfestigkeit Sandgießerei Exerciţiul 493. Ce înseamnă următoarele cuvinte? încercaţi să deduceţi sensul din structura lor (cunoaşteţi toate elementele !) şi controlaţi apoi exacti­ tatea traducerii la cheia exerciţiilor! die Eckigkeit der Wichtigkeitsgrad der Entwurf die Betriebsleitung die Kürze die Stromeinsparung die Verfügbarkeit schwierig die Anwendbarkeit die Vereinbarung die Beantwortung das Herstellungsverfah­ die Befestigungsvorrich­ ren tung die Gesamtheit unverändert Exerciţiul 494. Cunoaşteţi substantive derivate de la următoarele cuvinte? Indicaţi-le ! laden = a încărca bedeuten = a însemna abschließen = a încheia das Handwerk == meseria hitzebeständig = rezis­ tent la căldură

LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN

391

gewinnen = a obţine der Teil = partea das Haar trocknen = a usca părul

mit Farbe anstreichen = a da cu vopsea Werkzeug machen = a einladen = a invita face unelte durchsehen = a parcurge kalt verformen = a mo­ dela la rece

das Hans

= casa

24.4. Familii de cuvinte
24.4.1. Cuvintele derivate sau compuse care au la bază acelaşi cuvînt simplu formează, împreună cu acesta, o familie de cuvinte. Exemple: gießen = a turna der Guß der Gußteil der Gießer der Grauguß der Gußrohling die Gießerei die Sandgießerei der Rotguß die Gußlegierung das Spritzgießen der Temperguß das Feingießverfahren ş.a das Wort == citvîntul verantworten wörtlich s.a. die Antwort antworten die Verantwortung beantworten verantwortlich die Beantwortung der Verantwortliche die Verantwortlichkeit andere = c elălalt, altul abändern anders s.a. ändern die Abänderung die Änderung verändern abänderbar die Veränderung umändern veränderlich die Umänderung die Veränderlichkeit umänderbar verändert unverändert stehen = a sta ständig der Stand der Bestand vollständig bestehen die Entstehung unvollständig entstehen der Verstand verstehen das Verständnis der Zustand der Widerstand herstellbar die Stelle stellen die Herstellung vorstellbar herstellen vorstellen die Vorstellung feststellbar

zurück­ greifen sich beteiligen sich entscheiden verfügen Der Sprengstoff beruht auf der von Nitroglyzerin. messen*. Valenţa verbelor Indice de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) abbrennen. zeichnen. A an D) erteilen * (De la cuvintele n o t a t e cu* cunoaşteţi derivate cu modificări de vocală) . lehren. 2 (N auf D) 2(N auf A) 2(N an D) 2(N für A) 2(N über A) beruhen einwirken. 2(N inf. das Zeug (mate­ rialul). Exerciţiul 495. bohren.392 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN aufstellbar feststellen die Feststellung darstellbar die Aufstellung aufstellen zusammenstellbar die Darstellung darstellen die Anstellung zusammenstellen anstellen der Angestellte s. verfolgen Dieses Verfahren erlangt große Bedeu­ tung. 3(N. drehen. Er verfügt über eine Ladung Spreng­ stoff. Ersetzen Sie dieses Medium durch Wasser. Man entschied sich für diese Geschwin­ digkeit. die Form. A) erlangen. wirken*. sitzen*. 2(N. fest. Exerciţiul 496. prüfen. detonieren Die Ladung brennt ab. treiben*.a. suchen. bauen. der Stoff. winden (a răsuci)*. Basis Wir verzichten auf diese Energiequellen. geben*. Constituiţi şi alte familii de cuvinte din vocabularul învăţat.5. fahren*. Recapitulaţi vocabularul lecţiilor 1—24 şi constataţi ce cuvinte cunoaşteţi din familiile următoarelor cuvinte simple ! Stabiliţi structura lor ! arbeiten. verzichten.) scheinen Der Richtwert scheint genau zu sein. ziehen*. Man erteilte ein Patent an den Fach­ mann. A durch A) ersetzen 3(N. Notaţi-le într-un caiet şi completaţi-le pe măsură ce înaintaţi cu lectura ! 24. die Zahl*. stecken. Beteiligen Sie sich an der Vorarbeit. halten*. der Teil. liegen*.

ihre Vor. a) erlangen — die neue Methode e) beruhen — das Distanzver­ fahren b) verfügen — das Werk f) sich entscheiden — die Fachleute c) verfolgen — die Kontrolleure g) verzichten — man d) sich beteiligen — die Delegation h) einwirken — die Detonation Exerciţiul 498 (sinteză). Was sind Schieß. Johnson ? f. Die besondere Bedeutung dieser Technik heute. Was zeigt Abb. Die Anwendungsarten von Sprengstoffen.LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 393 Exerciţiul 497. Welcher Explosionsstoff erweist sich als vorteilhafter ? 1. Wie teilt man die Explosionsstoffe ein ? i. (sinteză). b. Aus welchen Verfahren besteht das Explosionsverformen ? m. Was wird ersetzt und wodurch ? c. e. Ist die Idee des Explosionsverformens neu ? d. Citiţi textul şi răspundeţi ! a. Formulaţi întrebări cu verbele şi subiectele date în aşa fel ca să răspundă a doua parte sintactică cerută de valenţă! Răspundeţi apoi la întrebări ! Model: erlangen — die neue Methode Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Welches Patent erhielt J. Wann sprechen wir von Distanzverfahren ? o. Welche Patente erhielten Munroe und W. Seit wann ist dieses Verfahren bekannt ? c. Für welches Gebiet der Technik ist das Explosionsverformen heute besonders bedeutend ? h. Das Prinzip des Explosionsverformens. Was sind Sprengstoffe ? k. Die Explosionsstoffe. N. Expuneţi crai şi în scris textul pe baza următorului plan! a.oder Treibstoffe ? j . Jones 1909? g. Worauf beruht das Explosionsverformen ? b. Was tritt beim Detonieren der Ladung ein ? r. Als was beteiligt sich der Sprengstoff an der Verformung ? Exerciţiul 499. Über welche Möglichkeit verfügte Adamson schon 1876? e. d. 1 ? p. C. . Wann sprechen wir von Kontaktverfahren ? n.und Nachteile.

(schnitt zurecht. so daß ihnen weniger Bedeutung zukommt. „plastischen" Explosionsstoffe. a manipula a presa adaosul plastifiantul mîna a dori ascuţit cuţitul tăiat potrivit fitilul detonant învelişul din material plastic a umple variaţia der der die das 10) die 11) die 12) 13) die . weil sie sich leicht in jede gewünschte Form legen lassen und Variationen 1 3 ) des auf den Rohteil einwirkenden Druckes ge- 1 Vocabular 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) handhaben pressen Zusatz Weichmacher Hand wünschen scharf Messer zurechtschneiden. Sprengschnüre sind für das Explosionsver­ formen sehr vorteilhaft. 14 ÜBER EXPLOSIONSSTOFFE FÜR DAS VERFORMEN VON METALLEN Die Explosionsstoffe bestehen aus verschiedenen chemischen Zusam­ mensetzungen und sind in flüssiger oder fester Form verfügbar. Lectură suplimentară Nr. Feste Explosionsstoffe lassen sich in bestimmte Formen gießen oder pressen 2). Diese Typen sind auch in Folien verschiedener Stärke lieferbar. Andere ergeben nach Zusatz 3) eines Weichmachers 4) die sog. Flüssige Explosionsstoffe lassen sich schwerer handhaben 1 ! . die sich von Hand 5) in die gewün­ schte 6) Form pressen lassen.394 LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN D. Diese bestehen aus einer Kunststoffhülle n ) von etwa 6 mm Durchmesser. die mit dem Explosionsstoff gefüllt 12) ist. Eine andere praktische Form sind Sprengschnüre 10). die mit einem scharfen 7 ) Messer 8) zurechtgeschnitten 9 ) werden können. zurechtgeschnitten) Sprengschnur Kunststoff hülle füllen Variation a mînui.

die meistens auf Basis von Nitroglyzerin 16> aufgebaut 1 7 ) sind. 14) gestatten 15) der Plastikexplosionsstoff 16) das Nitroglyzerin 17) sich aufbauen (baute auf. amorsa magnetou explozia . aufgebaut) 18) die Zündkapsel 19) die Magnetzünder 20) die Explosion a permite substanţa explozivă plastică nitroglicerina aici: a se compune pe baza de. Fast alle Explosionsstoffe können durch eine elektrische Zündkapsel 18 * mit Magnetzünder 19> zur Explosion 20) gebracht werden. Es gibt dann noch verschiedene Typen von Plastikexplosionsstof­ fen 15).LEHRSTÜCK 24: DAS EXPLOSIONSVERFORMEN VON METALLEN 395 statten 14).

die selbständig. die es in Amerika gegeben haben soll. Explicaţii. punctul 25.4. doch muß wohl angenommen werden. tritt er heute bei der Automation fast völlig zurück. die bereits vor 150 Jahren durch Lochstreifen gesteuert worden sind. unwillkürlich. Beile usw. die über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation führte. *) v. * > Demgegenüber wurde die Meinung geäußert. Hebel. die Automation sei die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses. die die erforderlichen Arbeitsgänge in Einzeloperationen durchführen. geht die Geburtsstunde der Automation nicht bis in die Steinzeit zurück. Nach Ansicht anderer Forscher. Explicaţii. Produktionstechnik eine stürmische Entwicklung durchgemacht hat. punctul 25. Text Ein Forscher hat einmal behauptet. selbstregelnd ablaufen.1. 3 > v. 2 ' Alle Vorgänge. daß diese Auffassung heute nicht mehr ganz zutreffend sei 2 ) und der Begriff „Automation" enger gefaßt werden müsse. daß die sog./ Lehrstück Nummer 25 AUTOMATION* A. Man hat darauf hingewiesen. Es scheint. erscheint der Automat als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungsstraße 4) durch Verkettung von Einzelmaschinen. welchen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. Während aber in der Mechanisierung der Mensch ein wesentliches Glied der Fertigung war. als sei diese Meinung im Laufe der Entwicklung Allge­ meingut geworden 3) und habe überall Aufnahme gefunden. şi lectura suplimentară „Automatische Fertigungsstraßen" 2) . v. Anstelle einer Vielzahl von handbedienten Werkzeugmaschinen. als James W a t t den Fliehkraftregler erfand. •*) v. solle man als Automation bezeichnen. daß sich damals kaum jemand eine Vorstellung habe machen können. die ohne direkten menschlichen Ein­ griff erfolgen. Diese Auffassung müsse zwecks einheitlicher Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden. sowie vollautomatische und vollkontinuierliche Getreidemühlen. Zu jener Zeit sind derartige Erfindungen und ihre Anwendung revolutionierend gewesen. Jahrhundert verlegt werden. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertigerzeugnis einschließlich der notwendigen Kontrollen in einer Vielzahl von oft elektronisch gesteuerten Operationen durch. als der Mensch die ersten Werkzeuge wie Knüppel. Explicaţii. schuf. punctul 25. zwangsläufig.2. sondern kann in das 18. Erwähnenswert wären auch Webstühle. *' auch „Automatisierung". also Vorgänge. der bereits in der Steinzeit begonnen habe.

-sse die Steinzeit. lief ab. 25. opinia a exprima a exprima o părere înţelegerea. strîmt (v. -(e)s. das Beil.2) omul ciomagul toporul a crea faţă de aceasta.2) pentru. Vocabular die Automation. de la eng) eng müsse (conj. I de la „müssen") fassen selbständig zwangsläufig unwillkürlich selbstregelnd ablaufen (äu. 25. -en äußern eine Meinung äußern die Auffassung. -(e)s. Explicaţii. concepţia potrivit. f. părerea. 25. cu scopul uniform definiţia considerarea a lua în considerare. pct. -en der Knüppel. -(e)s. bunul general a se generaliza primirea. obligatoriu involuntar autoreglat a decurge omenesc intervenţia (v. -n automatizarea cercetătorul a afirma (v. -s. Explicaţii. (zog. -en der Forscher. f.2) continuarea. pct. I de la „haben") der Mensch. decursul bunul obştesc.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 397 B. admiterea. contrar acestui lucru părerea. pct. -en. mai îngust strîns. îngust. nimerit. adoptarea. pct. (e)s. I de la „sein") die Fortsetzung. -e solle (conj. corespunzător mai strîns. -en der Entwicklungsprozeß. -en zutreffend enger (superi. aici: cursul.e r Allgemeingut werden die Aufnahme. in Betracht ziehen. .e das Allgemeingut. Explicaţia. urmarea procesul de evoluţie / de dezvoltare epoca de piatră (v. gezogen) der Lauf. behaupten sei (conj. -s. I de la „sollen") zwecks einheitlich die Begriffsbestimmung. Explicaţii. geschaffen) demgegenüber die Meinung. consideraţia. . independent forţat. -sses.2) a prinde de sine stătător. ist abge­ laufen) menschlich der Eingriff. -(e)s. . habe (conj.pl. -e schaffen (schuf. -en der Betracht. 25.pl.

-e verlegen Fliehkraftregler. a indica tehnica producţiei furtunos a trece prin mecanizarea fundamental. . elementul component a se retrage principal complet. trat zurück. ist zurückgetreten) völlig Vielzahl. remarcabil războiul de ţesut banda perforată complet continuu / neîntrerupt moara de cereale / de grîne asemenea. (e)s.e Einzeloperation. -n Verkettung. a considera cineva imaginea. -n derartig Erfindung.398 LEHRSTÜCK NUMMER 25: AUTOMATION die das der der der die die die der die die das die der die die die die die der das Geburtsstunde. erfinden (erfand.e Lochstreifen. ideea gradul a arăta. -en Einzelmaschine. hingewiesen auf -f ac.) Produktionstechnik. -se ora naşterii (aici: începutul) a merge înapoi. -s. handbedient Arbeitsgang.nahm an. -s. -e hinweisen (wies hin. -e Fertigerzeugnis. -s. a plasa regulatorul centrifug a inventa demn de menţionat. -en Grad. -en wesentlich Glied. -(e)s. -(e)s. total sumedenia. -en Umwandlung. numărul mare servit manual operaţia (de lucru) operaţia individuală maşina individuală linia tehnologică (de fabricaţie) înlănţuirea transformarea materia primă produsul finit . a se întoarce (aici: a data) secolul aici: a transpune. f. -ses. esenţial. -er zurücktreten (i. -(e)s. angenom­ men) jemand Vorstellung. astfel de invenţia revoluţionînd. -n zurückgehen (ging zurück. revoluţionar aici: probabil aici: a presupune. -en revolutionierend wohl annehmen (i . -n Fertigungsstraße. ist zurückgegangen) Jahrhundert. vollkontinuierlich Getreidemühle. -en Rohstoff. -(e)s. .pl. -en stürmisch durchmachen Mechanisierung. erfunden) erwähnenswert Webstuhl.

marcînd încheierea unei propoziţii enunţiative.0. capitolul introductiv „Particularităţi ale scrierii şi pronunţării în limba germană". (!) La fel. schuf. Semnele de punctuaţie avînd anumite funcţii sintactice*> sugerează următoarele mişcări ale vocii în timpul lecturii cu glas tare: Punctul (. (!) La fel două puncte (:). cere coborîrea vocii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie ter­ minală). . Exemple: Die Produktionstechnik hat eine stürmische Entwicklung durchgemacht. Semnul de întrebare ( ? ) 3 ) ..1. şi coborîrea vocii în cazul propoziţiei interogative parţiale (care începe cu un cuvînt interogativ) în ambele situaţii începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie interogativă).. als der Mensch die ersten Werkzeuge wieKnüppel. marcînd sfîrşitul unei propoziţii subordonate sau întreru­ perea unei propoziţii în general. uneori. Beile usw. şi semnul exclamării. . semnul exclamării. cere menţinerea vocii la aceeaşi înălţime începînd de la ultima silabă puternic accentuată (intonaţie progredientă)..0. Exemple: Sind hier Einzeloperationen notwendig ? / Seit wann gibt es Automation ? Virgula (.) 4 ). V[. Explicaţii şi exerciţii 25. marcînd încheierea unei propoziţii intero­ gative.) 2 ). cere ridicarea vocii în cazul propoziţiei interogative totale (care începe cu predicatul). ') punctul 2 ) 3 ' 4 > v. La fel punctul şi virgula (. şi de obicei.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 399 einschließlich elektronisch ob inclusiv electronic dacă C. Pronunţare şi ortografie 25.). Punctuaţia. Hebel.

Berger behauptete. î n reformularea vorbirii directe. Exemplu: Ing. b) Prin redarea conţinutului celor spuse sau gîndite exprimate într-o reformulare făcută de raportor 2> ( = Vorbirea indirectă). bezeichnet man als Automation. adică în transpunerea ei în vorbirea indirectă. die selbständig ablaufen.1. Pregătiţi lectura textului. Ing. es gebe Automation seit dem 18. gîndite sau scrise de cineva se poate face în două feluri: D a) Prin reproducerea întocmai a cuvintelor sale ( = Vorbirea directă). Jahrhundert. respectînd regulile de intonaţie! Exerciţiul 501. 25. Jahrhundert". Berger susţinea: „Automatizare există din secolul al XVIII-lea". Vorbirea indirectă 25.2. se va ţine seama de următorul complex de reguli: J 2 > î n limbajul tehnic. ' Raportor = cel care relatează cele spuse sau gîndite de cineva. subliniind ultimele silabe puternic accentuate înaintea fiecărui punct şi fiecărei virgule ! Citiţi apoi textul cu glas tare. .1. Ing. Exerciţiul 500.400 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Exemplu: Alle Vorgänge.1. Redarea celor spuse.1. 'Exersaţi pronunţarea mai dificilă a următoarelor cuvinte ! der Entwicklungsprozeß [ent'vIklU^sprotses] demgegenüber ['de:mge:ggny:b9r] selbständig ['zelpftendlc] zwangsläufig ['tsva^slooilc] unwillkürlich ['Unvllky:rllc] selbstregelnd ['zelpstre:g9lnt] die Begriffsbestimmung [ba'grlfsbaftlmU?/] die Geburtsstunde [gg'buirts/tUnda] der Fliehkraftregler ['fli:kraftre:kbr] der Webstuhl ['ve:pjtu:l] die Fertigungsstraße ['fsrtlgUysftraisg] das Fertigerzeugnis ['fertlcsrtsogknls] 25. Berger susţinea că există automatizare încă din secolul al XVIII-lea. Exemple: Ing. Berger behauptete: „Automation gibt es seit dem 18. î n limbajul beletristic sau colocvial există şi alte posibilităţi.

Exemple: Genosse Ionescu sagte: „Ich greife Genosse Ionescu sagte. Pronumele personale. Jahrhundert Automation".1. 1/103 . er greife auf auf meine erste Idee zurück".2. separîndu-se de aceasta prin virgulă. wer den Fliehkraftregler erfunden habe. seine erste Idee zurück.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 401 25. Jahrhundert Automation gebe. propoziţii subordonate B.2. daß es seit dem 18. es gebe seit dem 18. Propoziţiile principale din vorbirea directă devin propoziţii subordonate propoziţiei de declaraţie. 25. Jahrhundert Automation. Adverbele de Ioc şi de timp precum şi pronumele demonstrative prin care se poate exprima o apropiere sau o depărtare în spaţiu sau în timp. reflexive şi posesive se schimbă.2. referindu-se la persoanele sau lucrurile despre care se vorbeşte.1. din punctul de vedere al raportorului. se schimbă. 2 11 26 — Germana pentru ingineri fi tehnicieni — c.2. De obicei se preferă varianta neintrodusă. Genosse Ionescu fragte: „Befassen Genosse Ionescu fragte.3. Propoziţiile interogative > introduse cu cuvîntul interogativ a) parţiale respectiv introduse cu conjuncţia ob (dacă) 2 ) b) totale Exemple: Er fragte: „Wer hat den Fliehkraft­ Er fragte. ob diese zutreffend sei.1. Er behauptete. ob wir uns Sie sich mit der Mechanisierung mit der Mechanisierung unserer Ihrer Abteilung?" Abteilung befassen. Auffassung 25. referindu-se la relaţiile respective de spaţiu şi timp văzute din punctul de vedere al raportorului. Er behauptete. > Conjuncţia „dacă" corespunde deci cu „wenn" în propoziţii condiţionale şi cu „ob" In vorbirea indirectă.1. regler erfunden ?" Er fragte: „Ist diese Auffassung zutreffend ?" Er fragte. în vorbirea indirectă: în vorbirea directă: > propoziţii subordonate Propoziţiile enunţiative a) introduse cu daß b) neintroduse 1J Exemplu: Er behauptete: „Es gibt seit dem 18. dar între ele prin punct cînd sînt neintroduse.

2) 3 l lecţia punctul punctul lecţia lecţia lecţia lecţia a 23-a. .3. 21.2. ob es hier bei bei Ihnen eine Schreibmaschine ? uns eine Schreibmaschine gebe. b) Conjunctivul II (forma simplă) X) — cînd se îndoieşte de adevărul celor relatate. punctul 18. Timpurile verbale folosite în vorbirea directă se transpun în vorbirea indirectă în felul următor: a) Prezentul indicativ conjunctivul I prezent 3) b) Viitorul indicativ 4 ' conjunctivul I viitor 3 ' s) 6) c) Perfectul . . ob wir die die notwendigen Lochstreifen?" notwendigen Lochstreifen haben. conjunctivul I perfect 3) Exemplu: Genosse Barbu fragt: Genosse Barbu fragt. a 14-a. v.5. a 21-a. In cazul cînd formele conjunctivului 1 2 ) coincid cu indicativul. Sie haben dort keine. Exemplu: Herr Meier behauptet: „Alle WebHerr Meier behauptet. 16. se pot înlocui cu formele conjunctivului II (forma simplă) 1] şi în cazul unei relatări obiective. Exemple: Kollege Schulz fragt: „Gibt es dort Kollege Schulz fragt. punctul punctul punctul punctul 22.4.2. Exemplu: Kollege Braun fragt: „Haben Sie Kollege Braun fragt. tion?" > v. » v. stuhle sind vollautomatisch.5. 14. mai mult ca perfectul 7) . „Wie verläuft diese Einzeloperawie diese Einzeloperation verlaufe. 5 ) v. a) Indicativ — cînd garantează adevărul celor relatate. 6) v. sau: alle Webstühle seien vollau­ tomatisch. 25.>.402 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION .1. c) Conjunctivul 12)—cînd redă cu obiectivitate ceea ce a spus cineva. 7 > v.1.1. a 16-a. Raportorul îşi poate exprima atitudinea faţă de cele relatate prin trecerea predicatului din vorbirea directă la următoarele moduri în vorbirea indirectă. 41 v. imperfectul . sau: alle Webstühle wären vollau­ tomatisch. punctul 23.1. alle Web­ stühle sind vollautomatisch". 25.2 a 22-a. sau: ob wir die notwendigen Loch­ streifen hätten.1. 25. 25.3. şi lecţia 18-a. Wir haben hier keine".2.

wir sollen uns „Sehen Sie sich den Lageplan an !" den Lageplan ansehen. Ing. r wle „Wie verlief diese Einzeloperation?" ^ i e s c Emzeloperahon verlaufen „Wie war diese Einzeloperation ver­ laufen" ? 25. „Wie ist diese Einzeloperation verlaufen?" . Hofmann sagt: Ing. Conjunctivul I 25.est du faßt du fassest Pers. Conjunctivul I prezent se formează adăugîndu-se la radicalul infinitivului seria de desinenţe Exemplu: Spre comparaţie: indicativul Singular Pers. 25.2. .e ich fasse ich fasse Pers.en wir fassen ihr fasset ihr faßt Pers.2. Imperativul din vorbirea directă se redă în vorbirea indirectă prin parafrazare cu următoarele verbe modale x) : mögen = cînd este vorba de o rugăminte .2. II . Hof mann bittet: Ing.1. Hofmann sagt. müssen = cînd este vorba de un ordin. o invitaţie..e er faßt er fasse wir fassen Plural Pers.2 al lecţiei de faţă. Observaţie: Exerciţii pentru fixarea vorbirii indirecte urmează după punctul 25. Hofmann sagt. lecţia a 10-a. conjunctivul I perfect — pentru acţiuni ce au avut loc.et Pers. II . Modul conjunctiv I are trei timpuri: conjunctivul I prezent — pentru acţiuni în desfăşurare . Hofmann sagt: Ing. Hofmann bittet. III . I I I . Ing.2. punctul 10. Exemple: Ing.3.L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION 403 „Wie wird diese Einzeloperation wie diese Einzeloperation verlaufen verlaufen ?" werde.en sie fassen sie fassen J > v. sollen = cînd este vorba de un îndemn.2.. 25. wir mögen ins „Kommen Sie ins Konstruktionsbüro!" Konstruktionsbüro kommen. I . wir müssen die „Reinigen Sie die Oberfläche !" Oberfläche reinigen. conjunctivul I viitor — pentru acţiuni ce urmează să aibă loc.6. I .1.

wollen 25. wollet sie dürfen. ich darf. möget. . muß. müssest. pornind de la infinitiv. könne.2. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich dürfe.404 LEHRSTOCK 25: AUTOMATION Schimbările vocalei radicale a unor verbe tari la indicativul prezent. müssen. sollen. können. müsse. Diateza pasivă a conjunctivului I este marcată. mögen. mag. numai prin verbul auxiliar „werden" la modul conjunctiv I. wolle wir dürfen. sollet. wollest er dürfe. mögen. müsset. könnest. Exemple: Spre comparaţie: indicativul Conjunctivul I viitor ich werde hinweisen ich werde hinweisen du wirst hinweisen du werdest hinweisen er wird hinweisen er werde hinweisen wir werden hinweisen wir werden hinweisen ihr werdet hinweisen ihr werdet hinweisen sie werden hinweisen sie werden hinweisen 25. könnet. avînd verbul auxiliar la conjunctivul I. se anulează la conjunctiv. solle. müssen. sollen. kann. soll. könne. pers. wolle will etc.2. mögest. wollen ihr dürfet. du dürfest. Conjunctivul I viitor şi perfect se formează ca şi viitorul I şi per­ fectul indicativ. möge. Exemple: Spre comparaţie: indicativul ich halte ich nehme ich halte ich nehme du nehmest du hältst du nimmst du haltest er halte er nehme er hält er nimmt wir halten wir nehmen wir halten wir nehmen ihr haltet ihr nehmet ihr haltet ihr nehmt sie nehmen sie halten sie nehmen sie halten Verbele auxiliare „sein . „haben" ş:i „werden" au la conjunctivul I prezei următoarele forme: werden Spre comparaţie: indicativul sein haben ich habe ich werde ich bin ich habe ich werde ich sei du habest du werdest du bist du seist du hast du wirst er habe er werde er ist er hat er wird er sei wir seien wir haben wir werden wir sind wir haben wir werden ihr habet ihr werdet ihr seid ihr seiet ihr habt ihr werdet sie seien sie haben sie werden sie sind sie haben sie werden Verbele modale formează conjunctivul I prezent ca toate verbele regulate.3. solle.4. de asemenea. können. müsse. sollest. II şi I I I sing. möge.

2.2. Orice s-ar afirma. Meier susţine că toate războaiele de ţesut sînt complet automatizate. Citiţi textul lecţiei şi constataţi cînd intervine vorbirea indi­ rectă ! Stabiliţi de la ce propoziţie de declaraţie depinde! Exerciţiul 503.. die Produktionstechnik hat sich schnell ent­ wickelt. wird gearbeitet Heute werde bereits viel mit Automation gearbeitet. . sind gesteuert worden Der Direktor erklärte. Conjugaţi la timpurile conjunctivului I următoarele ex­ presii ! eine Meinung äußern eine Fertigungsstraße aufstellen J ) v. Exemple: Herr Meier behauptet. . Was man auch immer behaupte. Dl.". tehnica producţiei s-a dezvoltat rapid. Transformaţi părţile textului redactat la vorbirea indirectă.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 405 Spre comparaţie: indicativul Exemple: .. Exerciţiul 504. trecîndu-le la vorbirea directă! Model: Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung etc. wird automatisiert werden automatisiert werden.4.1. alle Webstühle seien vollautomatisch. In Zu­ kunft werde jeder Arbeitsgang .4 c) al lecţiei de faţă. Conjunctivul I perfect Spre comparaţie: indicativul ich habe geschaffen ich sei erschienen ich habe geschaffen ich bin er­ schienen du habest geschaffen du seist erschienen du hast geschaffen du bist er­ schienen er habe geschaffen er sei erschienen er hat geschaffen er ist er­ schienen wir haben geschaffen wir seien erschienen wir haben geschaffen wir sind erschienen ihr habet geschaffen ihr seiet erschienen ihr habt geschaffen ihr seid er­ schienen sie haben geschaffen sie seien erschienen sie haben geschaffen sie sind er­ schienen 25. schon vor 50 Jahren seien einige Maschinen automatisch gesteuert worden.. Exerciţiul 502. conjunctivul I se redă în limba română prin condiţionalul optativ. î n traducerea conjunctivului I în limba română se foloseşte indicativul cînd se relatează cu obiectivitate cele spuse sau gîndite de cineva 1 '. punctul 25.. î n alte funcţii decît cea din vorbirea indirectă.

Treceţi următoarele propoziţii la vorbirea indirectă (va­ rianta obiectivă)." „Wenn dieser Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden ist." „Bei der Mechanisierung war er ein wesentliches Glied der Fertigung. sonst wird der Flüssigkeitsdruck zu stark. a. „Damals hat James W a t t den Fliehkraftregler erfunden". der Explosionsstoff wurde bereits hertransportiert. Jahrhundert verlegen"." b. Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück. wird die Ladung abgebrannt." ." „Nach 150 Jahren wird die Automation einen noch höheren Grad erreichen. Der Oberingenieur bestimmte: „Hier wird das Explosionsverfahren angewendet. „Man kann ihren Anfang ins 18. Der Leiter der Delegation fragte: „Welche Art von Automation wenden Sie in Ihrem Werk an ?" „Geschieht es in Form von Einzelmaschinen oder von automatischen Fer­ tigungsstraßen ?" „Führt dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder vom Halbzeug zum Fertigerzeugnis d u r c h ? " d. „Schon vor 150 Jahren waren einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden." „Die Geschwindigkeit muß erhöht werden." c. subordonîndu-le propoziţiilor de declaraţie respective! Model: Der Professor erklärte: „Bei der Automation tritt der Mensch fast völlig zurück".406 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION automatisch ablaufen auf eine Erfindung hinweisen die Zeit in Betracht ziehen ein neues Fördermittel erfinden Exerciţiul 505. bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Der Ingenieur erläuterte: „Die Automation geht nicht bis in die Steinzeit zurück". Der Professor erklärte. In der Betriebsanleitung steht: „Reinigen Sie die Oberfläche !" „Entfernen Sie den Rost möglichst gründlich !" „Bewahren Sie die Metallteile vor Korrosion !" „Entfetten Sie die Metallflächen vor der Montage \" „Achten Sie bitte auf richtige Aufstellung der Maschine 1" f. Ein Genosse wollte wissen: „Erhöht die neue Energiequelle die Geschwindigkeit ?" „Wie wirkte der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile ein ?" „Kann man auf das Kontaktverfahren verzichten?" „Werden wir über den notwendigen Treibstoff verfügen?" „Wer beteiligt sich an den Vorarbeiten?" e.

dar şi în alte propoziţii secundare. lecţia a 3-a punctele 3.1. punctul 4 . 1 . .1. punctul 25. incerte. 5 > v. Sie reinigen jetzt die Metallteile ! = Dv. indicativul este. Imperativul — modul acţiunilor solicitate. Er kommt.3. punctul 16. punctul 23. lecţia a 4-a. lecţia a 21-a. = Au vorbit mai departe ca şi cînd nu s-ar fi întîmplat nimic.1. lecţia a 18-a. Exemple: Er wird sich wohl für das Distanzverfahren entscheiden. acest mod mai poate exprima în anumite contexte: a) un ordin. îşi au funcţiile lor bine stabilite. 25. punctul 14.3. lecţia a 22-a. vă veţi ocupa de tehnica procedeului. imperfectul (sau preteritul) 3). als ob nichts geschehen sei. ireale. punctul 25.3. Kommen Sie ! Conjunctivul — modul acţiunilor posibile. 2) v. Exemple: Er sagte.3. 4) v. sau ireale. ' ' v. Modurile şi diatezele verbale ( R e c a p i t u l a r e şi sinteză) 25. perfectul 2 '. o dispoziţie (de obicei prin viitor sau prezent).2 şi 3. lecţia a 14-a. punctul 22.1.3. Indicativul are următoarele timpuri: prezentul 1 '.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 407 25. b) Conjunctivul II 8 ' cu timpurile prezent şi trecut.3. însoţit de un adverb care exprimă incertitudinea.1 lecţia a 10-a. precum şi pentru exprimarea unor forme de imperativ". punctul 8. 6 > v.2. în mod normal. punctul 18.5. lecţia a 16-a.1.1.2. viitor şi perfect.3. Deşi funcţia principală a indicativului constă în exprimarea unor acţiuni sau stări reale. 81 v. Er käme. = A spus că nu va veni.3. Conjunctivul are următoarele forme: a) Conjunctivul I 6 ' cu timpurile prezent. punctul 21. lecţia de faţă. folosit pentru expri­ marea unor acţiuni dorite. lecţia de faţă. er komme nicht. Exemple: Sie werden sich mit der Verfahrenstechnik befassen. = Se va hotărî probabil pentru procedeul de distanţă.1. 11 v. = Dv. deşi folosite mai rar. în limbajul tehnic predomină. punctul 10. punctul 11.3. mai mult ca perfectul 4) şi viitorul 5 '. în acest caz. lecţia a 11-a. probabilă. de obicei. indicativul.3. lecţia a 8-a. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei moduri: Exemple: ••• '•<"•' Indicativul — modul acţiunilor reale.1. curăţaţi acum piesele metalice ! b) o acţiune nesigură. Dintre acestea. folosit mai ales în vorbirea indirectă. Dar şi celelalte două moduri. 3) v. Sie sprachen weiter.1. 25. lecţia de faţă.

Exemple: Sei unser Gast ! = Fi oaspetele nostru ! Seid unsere Gäste ! = Fiţi oaspeţii noştri ! c) Imperativul pentru pers. a IlI-a singular se folosesc frecvent forme de imperativ parafrazate cu ajutorul verbelor modale „mögen. format din conjunctivul I prezent. 25. Exemple: Kommen Sie ! = Veniţi ! Beteiligen Sie sich an der Tagung ! = Participaţi la sesiune ! Seien Sie unser Gast ! = Fiţi oaspetele nostru ! Nehmen Sie Platz ! = Luaţi loc ! Imperativul de politeţe poate fi formulat şi cu verbele modale „mögen" şi „wollen" sau cu conjunctivul II „würde" pentru a i se da o notă deosebită de politeţe şi serviabilitate. ar fi participat la sesiune. Wenn er gekommen wäre. Exemple: Wollen Sie bitte kommen ! = Vreţi vă rog să veniţi ! Möchten Sie bitte Platz nehmen ! = Vreţi vă rog să luaţi loc ! Würden Sie bitte unser Gast sein ! = Aţi vrea vă rog să fiţi oaspetele nostru ! b) Imperativul familiar 2) pentru pers.2. lecţia a 14-a. a IlI-a singular. punctul 14. mai ales în vorbirea indirectă.a plural cu inversarea pronumelui. x 2 Exemple: > v. format pornind de la indicativul prezent prin omiterea pronumelui şi înlocuirea desi­ nenţei la pers.1. lecţia a 7-a. ar participa la sesiune. a) Imperativul de politeţe 11 pentru pers. rugăminţi sau porunci. = Dacă ar veni. format din conjunctivul I prezent al pers. Exemple: Er komme ! = Să vină ! Er beteilige sich an der Tagung ! = Să participe la sesiune ! Er sei unser Gast ! = Să fie oaspetele nostru ! Er nehme Platz ! = Să ia loc ! Pentru pers.3. . Exemple: Komm ! = Vino ! Kommt ! == Veniţi ! Beteilige dich (Beteiligt euch) an der Tagung ! = Participă (Participaţi) la sesiune ! Nimm (Nehmt) Platz ! = Ia (Luaţi) loc ! De la verbul „sein" = a fi se formează imperativul familiar pornind de la conjunctivul I prezent cu omiterea pronumelui (şi a desinenţei la singular). a Ii-a singular prin -a sau omiterea ei. punctul 7.408 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Wenn er käme.3. müssen" la indicativul sau conjunctivul I prezent. care exprimă invitaţii.3. = Dacă ar fi venit. a I l I . ) v. a Il-a singular şi plural. würde er an der Tagung teilnehmen. sollen. hätte er an der Tagung teilgenommen. Imperativul are numai timpul prezent cu următoarele forme. solicitări. a Ii-a singular şi plural.

a IlI-a plural este para­ frazat prin conjunctivul II. Se traduce în limba română tot cu infinitivul. d) Imperativul pentru pers. Verbele limbii germane pot avea următoarele trei diateze: Diateza activă — pentru acţiuni pe care le desfăşoară subiectul. er soll/solle an der Ta­ gung teilnehmen. 1 Se dublează volumul Das Werkstoffvolumen verdoppelt sich.3.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 409 Exemple:'Sagen Sie ihm. 25. 2 Exemple: *) v. sollen. f) Imperativul impersonal. punctul 13. Exemple: Gehen wir ! = Să mergem ! Nehmen wir Platz ! = Să luăm loc ! Verlegen wir den Termin ! = Să amînăm termenul ! e) Imperativul pentru pers. că trebuie să se hotărască. Diateza pasivă 1] — pentru acţiuni pe care le suferă subiectul. lecţia a 12-a. să participe la sesiune. punctul 12. Diateza reflexivă2) — pentru acţiuni care se răsfrîng asupra subiec­ tului. Exemple: Sagen Sie ihnen. Exemple: Wir verdoppeln das Werkstoff Volumen. sie müßten sich entscheiden. să participe la sesiune.2. . dürfen" la conjunctivul I. format din infinitivul (uneori şi din partici­ piul perfect al) verbelor. Exemple: Sie mögen kommen ! = Să vină ! Sie sollen den Termin verlegen ! = Să amîne termenul ! Sie müssen sich an der Tagung beteiligen ! = Să participe la sesiune ! î n vorbirea indirectă. > v. müssen. sie sollten an der Tagung teilnehmen. a IlI-a plural. format din conjunctivul I prezent cu inversarea pronumelui personal. Das Werkstoffvolumen wird verdoppelt. er muß/müsse sich entscheiden. er mag/möge kommen. I plural. că trebuie să se hotărască. Rost sorgfältig beseitigen ! = A se îndepărta cu grijă rugina ! Oberfläche nicht beschädigen ! = A nu se vătăma suprafaţa ! Ungenaue Teile austauschen ! = A se schimba părţile neprecis lucrate! î n limbajul tehnic se întîlneşte mai ales această ultimă formă. = Spuneţi-i să vină. können. = Dublăm volumul de material. sie möchten kommen. lecţia a 13-a. parafrazat prin verbele mo­ dale „mögen". imperativul pentru pers. = Spuneţi-le să binevoiască să vină.2.2. J de material.

eliminîndu-se al doilea cuvînt al conjuncţiei. als ob sich die Produktion verdoppeln müsse.1. 1 = g e y. Exerciţiul 506. Anfangs schien es. Prescurtaţi următoarele propoziţii aşezînd verbul finit în locul conjuncţiei „ob" ! comparative ireale. Der Werkstoffbedarf nahm so sehr zu.4. als ob es keine neuen gebe. Er verfügte über die Arbeitsmethoden. Atît diateza pasivă cît şi diateza reflexivă ajută în limbajul tehnic la formularea unei exprimări impersonale. als ob er der Oberingenieur sei. d. 25. als sei die Anwendung dieses Verfahrens möglich. ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat. J Es wird darauf hingewiesen. Unele propoziţii subordonate introduse prin conjuncţii complexe (locuţiuni conjuncţionale. Se pare Completă: als ob diese Meinung Allgemeingut geworden sei ca şi cînd această părere s-ar fi generalizat.4. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei. compuse de obicei din 2 cuvinte) pot fi prescurtate. Sie hielten an der alten Methode fest. a. Die Geschwindigkeit erhöht sich. . b. daß dieses Erzeugnis sich bewährt hat. Exemple: Die Geschwindigkeit wird erhöht. als ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich sei.410 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Limbajul tehnic este caracterizat prin formulări frecvente cu diateza pasivă. = Se arată că acest produs s-a dovedit a fi bun. iar în locul său se aşază verbul finit Exemplu: Propoziţia principală Propoziţia subordonată Es scheint. Model: Anfangs schien es. Propoziţii subordonate prescurtate 25. prescurtată : als sei diese Meinung Allgemeingut geworden. c. Anfangs schien es.

413 . Propoziţia principală a) enunţiativă b) interogativă Pf Läuft Pf** Der Arbeits­ läuft gang automatisch Pn*** ab.1. Ordinea părţilor sintactice (Recapitulare şi sinteză) 25. în două părţi: partea finită (= verb la forma personală. v. 25. PF) şi partea infinită sau nominală (predicatul complex.).2. lecţia a 6-a.5. Locul pen­ ultim Locul ultim A. cititorul. Deosebirile cele mai specifice se referă la ordinea părţilor de propoziţie (predicat. indiferent de numărul cuvintelor. Predicatul trebuie deci în primul rînd identificat şi înţeles. punctul 24.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 4H 25. ) v. IV etc. subiect.5.5. Predicatul cuprinde în mod obligatoriu un verb (principal sau auxiliar) la o formă finită ( = conjugată) sau un infinitiv prepoziţional (infinitiv cu „zu"). lecţia a 11-a. Deosebirile numeroase faţă de construcţia propoziţiei din limba română cer ca înainte de a trece la lectura unui text tehnic german sau de a audia conferinţe.2. punctul 6. * ** lecţia a 24-a. Poziţia predicatului şi a părţilor sale este cheia înţelegerii propo­ ziţiei germane.5. de aceea indicăm în tabelul de mai jos numai poziţia predicatului complex.3. punctul 11. Predicatul poate consta dintr-un singur cuvînt (predicatul s i m p l u v ) sau din două ori mai multe cuvinte. Pn 3) ). complement etc. *** vezi pag. Una dintre cele mai marcante particularităţi ale limbajului teh­ nic german este •— pe lîngă structura cuvintelor de specialitate v— structura propoziţiei. Predicatul simplu se comportă în privinţa ordinii în propoziţie ca şi partea finită a predicatului complex. Felul propoziţiei Locul I» Locul II Locurile III. auditorul sau participantul să cunoască bine particularităţile structurii sintactice a limbii germane pentru a putea înţelege şi vorbi. care se împart. expuneri şi explicaţii ori de a participa la discuţii de ordin tehnic. ba) totală der Arbeitsgang automatisch Pn ab? bb) parţială 11 2) 3 Wie Pf läuft der Arbeitsgang Pn ab? v.

. lecţia 3 > v. faţă punctul punctul punctul punctul punctul 16. lecţia 4 > v.. Pn ab. 25. 17-a. daß der Arbeits­ gang automatisch ab- b) neintrodusă > 3 der Arbeits­ gang automatisch c) infjnitivală 3) um das Projekt genau Pn durchzu­ führen. 18.. IV etc. Pn ab. Prepoziţia secundară Pn a) introdusă > Pf Läuft l Pn durch ! Das Projekt genau Pf führe durch führen ! Pn das Projekt genau durch ! Pn durchführen! Sie bitte das Pro­ jekt genau Pf möge das Projekt genau Pn durchführen! Pf läuft. 19-a.1.1. d) prescurtată 41 als Pf laufe der Arbeits­ gang automa­ tisch * v. lecţia > lecţia 2 > v. Locul penultim 1 Locul ultim c) imperativa Pf Führen ca) cu imperativ Sie das Projekt genau Pn cb) cu infinitiv Man ce) cu conjunctiv Pf Wollen cd) cu verb modal Man sau: B. so.2. 4. 18-a.412 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Felul propoziţiei Locul I« Locul II Locurile I I I . lecţia a a a a de 16-a.2 17. 19.

Exemplu: 1 1 Locul I Locul I I Locul p e n u l t i m j Locul u l t i m 1 Wir Pf haben den Termin \ Pn i nicht verlegt Negaţia „nicht" este primul element şi în partea nominală a predicatului propoziţiei secundare. atributul de orice fel fiind considerat ca element al părţii sintactice formate de cuvîntul său de referinţă.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 413 „Locul I. circumstanţial)." înseamnă în acest context: prima. Exemple: Locul I Locul I I Locul ultim Locul penultim Pf Der Arbeits­ gang läuft Kein Arbeits­ läuft gang Pn nicht automatisch hier automatisch ab ab. Negaţia „nicht" poate fi o parte infinită a predicatului şi se com­ portă ca elementul Pn din tabela de mai sus. Exemplu: J Locul I Locul II Locul penultim l Locul ultim Wir Pf verlegen 1 Pn dem Ter­ min i nicht Dacă partea nominală a predicatului cuprinde şi alte elemente în afară de negaţie. în cazul cînd neagă verbul. ** Pf = partea finită a predicatului. damit wir den Termin nicht verlegen Dacă negaţia „nicht" neagă altă parte sintactică. complement.3. III etc. atunci stă în faţa acesteia ca şi negaţia „kein". 25. predicat. . parte sintactică (subiect. Exemplu: Locul I Locul II I Locul p e n u l t i m Locul ultim müssen. *** Pn = partea nominală nepersonală a predicatului.5. a doua. II. a treia etc. aceasta este primul element.

lecţia de faţă. der daß wie 2 > v. Jahrhun­ dert Watt erfunden. nu se aplică la limba germană. după care subiectul trebuie să preceadă predicatul. lecţia a 12-a. . IV etc. Pronumele reflexiv1' stă cît mai la începutul propoziţiei. V etc.5. hat hat erfunden. Jahr­ hundert Watt den Fliehkraftreg­ ler schon im 18. Exemple. Locul I j Locul II j 1 Locul penultim Locul ultim i Watt. J : Watt sich den Fliehkraftregler den Fliehkraftregler das Erzeugnis erfunden erfunden bewährt hat. Wir wissen. în propoziţia secundară. IV etc.4. Exemple. Subiectul poate ocupa oricare dintre poziţiile lăsate libere de pre­ dicat în propoziţie.414 LEHRSTÜCK AUTOMATION 25. beteiligen. Locul penultim Locul ultim Wie Wie Er fragte. 25.2. adică în propoziţia principală după forma finită a predicatului sau după subiect dacă acesta este un pronume.5. subiectul se află de obicei cît mai la începutul propoziţiei. erfunden.5. Locul I Locul II Locurile III. > v. Jahr­ hundert Den Flieh­ kraftregler hat den Fliehkraftregler schon im 18. punctul 25. Exemple.4. Er fragte. hat. hat.. Locul pen­ ultim Locul ultim Watt Schon im 18.. fiind cuvînt introductiv (pronume relativ sau interogativ) sau urmând imediat după cuvîntul introductiv ori după pronumele reflexiv 2). Locul I Locul II Locurile III.5. wie ob kann soll man wir sich diese Verkettung man sich diese Verket­ tung sich diese Verkettung uns an dem Verfahren äußern ? vorstellen vorstellen ? soll. Dacă locul I este ocupat de altă parte sintactică. subiectul stă în locul I I I sau chiar IV. respectiv după subiect în propoziţia secundară. 11 Regula din limba română.. punctul 12.

Locul pen­ ultim Locul ultim Die Gieße­ rei Sie muß müssen der Werkzeugmachern die Rohteile den Meister nach dem Werkzeug liefern..7. după subiect. Determinările circumstanţiale (de loc. cu prepoziţie) pot ocupa de asemenea oricare dintre poziţiile lăsate libere de predicat. 25. erzeugen muß Cînd în propoziţie sînt mai multe complemente. daß. complementul la dativ precede de obicei pe celelalte. erklärt. IV etc. Complementele (la acuzativ. Cînd unul sau mai multe complemente sînt exprimate prin pronume personale..5. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. Locul penultim Locul ultim Die Gieße­ rei Die Guß­ rohlinge weil muß muß die Gießerei die Gußrohlinge die Gießerei die Gußrohlinge erzeugen erzeugen. la dativ. iar complementul la acuzativ pe cel prepoziţional. de mod. Exemple: Locul I Locul II Locurile III. . pronumele la acuzativ precede toate celelalte.) pot ocupa de asemenea oricare dintre locurile lăsate libere de predicat. IV etc. Exemple: Locul I Locul II Locurile III.5. exprimate prin substan­ tive. IV etc. fragen. Locul penultim Locul ultim Ich Ich Ich Ich habe habe habe habe dem Lehrling das Ver­ fahren ihm das Verfahren es ihm es ihm dadurch erklärt.6. De obicei urmează după forma finită a predicatului (Pf) în propoziţia principală. de timp.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 415 25. erklärt. de cauză etc. erklärt. iar în propo­ ziţia secundară.

sehr bekannt 25. sînt aşezate în ordinea importanţei comunicative crescînde. Locul p e n u l t i m Locul ultim Ing. Valenţa verbelor Indicele de valenţă Verbe Exemplificări 1(N) 2(N. gezeigt. 25.8.9. Jedes Fertigerzeugnis macht diese Ein­ zeloperation durch. iar cea mai importantă stînd la sfîrsit înaintea părţii nominale a predicatului (Pn). punctul 16. behaupten erschienen hinweisen fassen verlegen Die Mechanisierung tritt zurück. .5. Wir weisen Sie auf die Verkettung der Fertigungsstraße hin. 2 > v. gezeigt. A mod) 3(N. Fassen Sie Ihre Worte kurz ! Man verlegt den Termin ins nächste Jahr. lecţia a 11-a. schaffen annehmen. Atributul de orice fel v formează o singură parte sintactică cu cuvîntul său de referinţă şi de aceea stă totdeauna imediat înainte sau după acesta. A timp) 11 zurücktreten äußern. Exemple: Locul I Locul I I Locul I I I Locurile IV. V etc. daß) 2(N als N) 2(N auf A) 3(N.5. Locul penultim | Locul ultim Dieser Vorgang ist heute dieser Vorgang dieser Vorgang heute Heute ist Sehr bekannt ist sehr be­ kannt. IV e t c . Der Sprengstoff erscheint als Energie­ quelle.2. Thal Er hat hat hat heute den Gästen sie den Gästen die Monta­ gewerkstatt heute die Monta­ gewerkstatt heute den Gästen gezeigt. durchmachen. punctul 11. Thal Ing. erfinden. lecţia a 16-a.1. v. A) 2(N. indiferent de felul lor. Părţile sintactice din interiorul cadrului verbal 1 ) .6. 25. cea mai puţin importantă parte urmînd imediat după forma finită a predicatului (Pf). Man nimmt an.5. daß alles gut abläuft.416 L E H R S T Ü C K 25: AUTOMATION Exemple: Locul I Locul I I Locurile I I I .

Was führt der Automat durch ? Exerciţiul 509 (sinteză). d. g. Er sagte. Exerciţiul 510 (sinteză). Inginerul susţine că automatul a efectuat şi controalele necesare. care sînt adesea ghidate electronic. Seit wann gibt es Automation? b. pîrghii. Wer erfand den Fliehkraftregler? i.. f. Welche Meinung ist heute nicht mehr ganz zutreffend ? d. Welche Rolle spielt er in der Automation ? o.." ! Model: Die Mechanisierung tritt zurück. Nu ştim dacă (ob !) putem înlocui toate maşinile-unelte deservite mecanic. Formaţi propoziţii şi cu verbele din tabela de mai sus care nu sînt exemplificate! Treceţi apoi toate propoziţiile. h. Seit wann gibt es automatisch gesteuerte Webstühle ? h. In welcher Form kann der Automat erscheinen ? r. inclusiv cele date. e. Welche Entwicklung hat die Produktionstechnik mitgemacht ? m. c.Welche Rolle spielte der Mensch in der Mechanisierung? n. El a explicat că acest control constă dintr-un număr mare de operaţii.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 417 Exerciţiul 507. 1/103 . Was versteht man unter Automation ? e. la vor­ birea indirectă cu „daß" subordonindu-le propoziţiei de declaraţie: „Er sagte. Wovon konnte sich damals aber niemand eine Vorstellung machen ? 1. Am vrea să ştim ce grad va atinge automatizarea peste 200 de ani. H a t diese Meinung überall Aufnahme gefunden ? f. prin automate.. Citiţi textul lecţiei şi răspundeţi! a. b. Welches waren die ersten Werkzeuge der Menschen ? c. Wann erfand James W a t t den Fliehkraftregler ? g. Was erscheint heute anstelle der handbedienten Werkzeugmaschinen ? p. pot fi luate în considerare la definirea automatizării. Wo hat es die ersten vollkontinuierlichen Getreidemühlen gegeben ? j . topoare etc. Specialiştii spun că automatizarea se află într-un proces de dezvoltare continuă. Traduceţi în limba germană! a. Ne întrebăm dacă unelte ca ciomege. daß die Mechanisierung zurücktrete. Exerciţiul 508 (sinteză). atunci cînd au fost inventate primele unelte. Aş vrea să întreb ce rol a jucat omul în procesul de mecanizare. Oaspetele şi-a exprimat părerea că automatizarea ar fi început în epoca de piatră. Expuneţi în scris şi oral ideile cuprinse în textul lecţiei după următorul plan! Was versteht man unter Automation ? Und unter Mechanisierung ? Seit wann gibt es Automation? 27 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Wie waren diese ersten automatischen Erfindungen ? k.

Lectura suplimentară Nr. also ohne menschlichen Eingriff. der Zylinderblock 8 ' eines Automobilmotors 9 ') oder das Er­ zeugnis (z.B. so spricht man von einer automatischen Fertigungsstraße. Geräten. In­ stallationen 6 ' usw.und Meßvorrichtungen 4 '. sever succesiunea blocul de cilindri motorul de automobil tubul pasta crema trecut (condus) prin . Installationen usw. Vorrichtungen. in strenger 6 ' Folge 7 ' der für die vollkommene Fertigung eines Werkstückes oder Erzeugnisses notwendigen Arbeitsgänge. Maschinen. selbständig. bzw. Wird das Werkstück (z. 15 AUTOMATISCHE FERTIGUNGSSTRASSEN Unter Fertigungsstraße oder Fertigungslinie 1 ' versteht 21 man die An­ reihung 3 ' von Maschinen.B. Kontroll. eine Tube 10 ' für Pasten 11 ' oder Cremen12') durch 13 ' die ent­ sprechenden Arbeitsgänge. Vocabular 1) 2) 3) 4) 5. IO) 1! ) 12 13) die Fertigungslinie versteht (man) die Anreihung die Meßvorrichtung die Installation streng die Folge der Zylinderblock der Automobilmotor die Tube die Paste die Creme durchgeleitet linia de fabricaţie se înţelege înşirarea dispozitivul de măsurat instalaţia strict. durchgeleitet 13 '. 6) 7) 8 ) 9.418 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION Welches waren die ersten Erfindungen auf dem Gebiet der Automation ? Wie hat sich die Automatisierung entwickelt ? Wie wird sich die Automatisierung in Zukunft entwickeln ? D.

dem Aufschrauben 26 ' des Hütchens 27 '.24 ' und Außenlackiermaschinen 25 ' usw. einen Glühofen 23 '.) durchläuft 20 ' dieses zunächst die Fließdruckpresse 21 '. ohne Abfüllung 16 ' des Inhaltes 17 '.. dozarea Inhalt conţinutul Einfettung ungerea. Abfüllautomaten 30 '. Das Abfüllen 28 ' mit Pasten oder Cremen geschieht im betreffenden Hersteller­ werk 29 ' ebenfalls automatisch in sog. 1 * sei der Ablauf15' für die automatische Fertigung einer Tube. durchljef durchlaufen) a parcurge Fließdruckpresse presa de extruziune Transportvorrichtung dispozitivul de t. gresarea Einfetttrommel toba de gresare durchlaufen (äu.< Anhand 14 ' der Abb. Nach Ein­ fettung 18 ' des Rohmaterials in der Einfetttrommel 19 ' (rechts in der Abb. wobei die Umformung zur Tube erfolgt und von töa.LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION 419 Abb. kurz beschrieben. IT 15) 16) 17 18 19 20 IV 22 23 24 25 26 27 28 i 29 i 30 i der die der die die die die der die die das das das das der cu ajutorul anhand Ablauf mersul Abfüllung umplerea.ransporl Glühofen cuptorul de recoacere Innenlackiermaschine maşina de lăcuit interior maşina de lăcuit exterior Außenlackiermaschine înşurubarea Aufschrauben Hütchen pălărioara (căpăcelul) Abfüllen umplerea Herstellerwerk uzina producătoare Abfüllautomat automatul de umplere *) Cuvintele din figură se găsesc la sfîrşitul vocabularului . vermittels automatisch gesteuerter Transport­ vorrichtungen 22 '. Innen. bis zum letzten Arbeitsgang.

420 LEHRSTÜCK 25: AUTOMATION a) b) c) d) e) f) g) h) i) ]) k) die die die der die der die der die die die Einfetttrommel Fließdruckpresse Tubendrehbank Glühofen Innenlackiermaschine Innenlack Einbrennofen Außenlackiermaschine Trockenofen für Lackierung Bedruckung Druckmaschine Hütchenaufschraubmaschine toba de gresare presa de extruziune strungul pentru tuburi cuptorul de recoacere maşina de lăcuit interior cuptorul de uscat lacul din interior maşina de lăcuit exterior cuptorul de uscat lăcuirea imprimarea/tipărirea maşina de imprimat/tipărit maşina de înşurubat capacele * .

Partea a ll-a .

unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. Herr Berger. in den Monaten Dezember-Januar. Herr Munteanu." „Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung. ". „Auf Wiedersehen. Text Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: Berger: Munteanu: „Nun." „So schnell?" „Ja.c. ich hoffe. . Aber morgen." .• . Oktober. Da gibt's bei uns wochenlang herrliches Wetter". daß Sie nicht noch jetzt im Frühling oder Sommer kommen. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen". Mittwoch. leider! Übrigens — wann werden Sie nach Rumänien kommen ? Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ?" „Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. September oder 1. ' ." „Es wird mir ein Vergnügen sein. I . „Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. Im nächsten J a h r komme ich aber bestimmt. „Gute Nacht. daß ich mit meinen Kollegen erst im Winter kommen kann.¥ . gebe ich Ihnen Bescheid". an die Schwarzmeerküste auf Urlaub". ' i 7 i i . . Unsere Reise hängt von den Arbeiten für den Fünf jahresplan ab.fJ. so 15..wj.'/ l. Es wird aber doch Herbst werden. das heißt: nicht heute.nz. Dienstag. mit meiner Frau und den Kindern. Herr Munteanu". „Es könnte auch sein." „Wir erwarten Sie jedenfalls so bald wie möglich in Bukarest. nicht w a h r ? " „Ja. Herr Berger. im Juli oder August. oder übermorgen.Gespräch Nummer 1 DIE ZEIT i I M. „Natürlich mit der Familie?" „Ja. A." „Schade.

-e Bescheid geben (i.pl. f. da wochenlang das der der der der die der der der die dialogul. -e der September. -s. f. ianuarie călătoria Reise. f. admirabil. f. iulie August. a se termina din păcate de altfel momentul clipa. ge geben) dienstlich nicht wahr ? hoffen der Herbst. timpul erst aici: abia. Vocabular das Gespräch. f. -s. pl der Oktober. momentul mîine marţea poimîine miercurea răspunsul. -(e)s. capătul a se apropia de sfîrşit. -(e)s. sigur. -e morgen der Dienstag. -n zu Ende gehen leider übrigens der Zeitpunkt. minunat herrlich Wetter. conversaţia şederea. a nădăjdui toamna septembrie octombrie păcat primăvara vara aici: atunci timp de mai multe săptămîm. -e luna Dezember. -s. f. -e das Ende. -s. -e übermorgen der Mittwoch. ^ e planul cincinal bestimmt precis. informaţia. -es. august Schwarzmeerküste. -e der Sommer. cert Juli. vremea. lămurirea a da răspuns/o informaţie în interes de serviciu nu-i aşa ? a spera. -e der Augenblick. -s.pl. -s. • s. -s. -s.pl. numai Winter. iarna Monat.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 423 B. f. schade der Frühling. -(e)s. -(e)s. -(e)s. decembrie Januar. litoralul Mării Negre . abgehangen) a depinde Fünfjahresplan. -s. gab. -s. pl.pl. oprirea sfîrşitul. pl. — e der Aufenthalt.pl. -(e) 5. f. -(e)s. săptămîni de-a rîndul splendid. -e der Bescheid. -n abhängen (hing ab. -s. -(e)s. -s.

. (erster) Oktober. Explicaţii şi exerciţii 1.. = Atunci este la noi săptămîni de-a rîndul un timp minunat. Es könnte sein = S-ar putea. doamna. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. . nicht wahr ? = î n orice caz veniţi. (fünfzehnter) September oder 1. auf Urlaub = în concediu. (Data se indică cu ajutorul numeralului ordinal. marcat în scris cu punct după cifră. = Şederea noastră aici se apropie de sfîrşit. so 15. la Bucureşti în interes de serviciu. aproximativ 15 septembrie sau 1 octombrie. Sie und Ihre Kollegen in Bukarest begrüßen zu dürfen.424 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT der die die das Urlaub.. -n Frau. prietenos revederea La revedere ! noaptea Noapte bună! C. . la Bucureşti. -es. . Predicatul este puternic accentuat. Auf Wiedersehen ! die Nacht. -e Familie.e Gute Nacht concediul familia femeia. Exemple: fünfzehnter September 1 . -s. care nu se traduce). iar intonaţia interogativă are loc în formula de confirmare „nicht w a h r ? " Adesea întrebarea de confirmare cuprinde cuvîntul de întărire „doch". Zu welchem Zeitpunkt können wir mit Ihrem Besuch rechnen ? = Pe cînd putem să aşteptăm vizita dv. acum Jedenfalls kommen Sie dienstlich doch noch im Laufe dieses Jahres nach Bukarest. -en Kind. adică: forma finită a predicatului în locul II. . . încă în acest an. -er freundlich das Wiedersehen. . nu-i aşa ? (întrebarea de confirmare are topica propoziţiei enunţiative.. . î > = m/la 15 septembrie den fünfzehnten beptemberf ' Da gibt's ( = gibt es) bei uns wochenlang herrliches Wetter. -(e)s. j x-ri-i.. . c t. Numeralul ordinal se declină ca orice adjectiv.pl. Es wird mir ein Vergnügen sein. = îmi va face plăcere să vă pot saluta pe dv. soţia copilul amabil. c-i. -u > = 15 septembrie r der fünfzehnte September j am fünfzehnten September) * . = . . so bald wie möglich = cît de repede posibil. f. A f t x. şi colegii dv. i.. ? im Augenblick = pentru moment. .

Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende. b. . etc. Frühling März April Mai 2. nicht wahr ? a. cu intonaţia respectivă! Model: Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. zma die Woche. -n săptămîna das Quartal. Reţineţi următorul vocabular suplimentar ! 12 Monate oder 4 Quartale 1) Erstes Quartal 1 Januar 2 Februar 3 März Zweites Quartal 4 April 5 Mai 6 Juni Drittes Quartal 7 Juli 8 August 9 September Viertes Quartal 10 Oktober 11 November 12 Dezember Ein Jahr hat: 365 Tage 1 ' oder 52 Wochen« 4 Jahreszeiten 1] \ 1.. der Frühling etc. Sie werden im Sommer nach Rumänien kommen. Numele zilelor săptămînii. Winter Dezember Januar Februar Jede Woche hat 7 Tage 1 Montag 2 Dienstag 3 Mittwoch 4 Donnerstag 5 Freitag 6 Samstag 7 Sonntag 2 Quartale oder 6 Monate nennt man ein Halbjahr 1] Observaţie. -(e)s. -(e)s. Transformaţi următoarele propoziţii în întrebări de confir­ mare prin adăugarea cuvîntului de întărire „doch" şi a formulei de confirmare „nicht wahr?" Rostiţi propoziţiile cu glas tare. observaţia după acest tabel. -en anotimpul das Halbjahr. Herbst September Oktober November 4. l > v. -e trimestrul die Jahreszeit.) » Reţineţi: der Tag.GESPRÄCH 1: DIE ZEIT 42 5 2.. semestrul Exerciţiul 511. ale lunilor şi anotimpurilor sînt de gen masculin (der Montag. der Januar etc. Unser Aufenthalt hier geht bald zu Ende. Sommer Juni Juli August 3.

24. Exerciţiul 512. d. Februar. Wer spricht in diesem Dialog ? b. Wovon hängt Herrn Bergers Reise ab ? g. (zehnten) Juni. Răspundeţi! a. Dauern die Versuche noch lange ? — Es wird 10. e. Dezember. April. im Frühling oder im Som­ mer zu kommen ? h. 29. Răspundeţi la fiecare din întrebările de mai jos cu datele indicate după modelul dat! Model: Der wievielte ist heute?-—Der 10. Den wievielten haben wir h e u t e ? — D e n 10. Oktober. Im Frühling ist bei Ihnen immer herrliches Wetter. datele. Mai. Sie fahren mit Ihrer Familie an die Schwarzmeerküste. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l cu cit mai multe variaţii ale indicaţiilor de timp (zilele săptămhiii. Repovestiţi conţinutul dialogului. nach Rumänien kommen zu können ? f. Wir dürfen Sie in Bukarest erwarten. Was möchte Genosse Munteanu wissen ? d. 4. 7. Kommt Herr Berger dienstlich nach Rumänien oder auf Urlaub ? Exerciţiul 514. f. 1. Exerciţiul 513. Juli. Sie gehen im Juli auf Urlaub. 12. 18. anotimpurile) ! . Warum schlägt Genosse Munteanu ihm vor. Wann kann ihm Herr Berger Bescheid sagen ? e. 31. (zehnten) Juni. März. August. g. Januar. Am wievielten kommt Herr Berger?'—Am 10. 8. 21. Wann hofft Herr Berger. (zehnter) Juni werden. lunile. September. Was sagt Genosse Munteanu zu Herrn Berger ? c. 16. Übermorgen können Sie mir Bescheid geben. (zehnte) Juni. folosind vorbirea indi­ rectă ! Exerciţiul 515.426 GESPRÄCH 1: DIE ZEIT c. November.

" Berger: „Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung ! Wie spät ist es ?" 30 l Munteanu: „Es ist jetzt genau 7 (7 Uhr 30/halb 8) >. 8 15 —8 45 Besprechung mit den Ingenieuren für (8 Uhr 15/Viertel 9 bis 8 Uhr 45/ Gerätebau." Berger: „Danke bestens Frl. Kollege Munteanu. Dann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung. (9 Uhr 35 bis 10 Uhr 15/Viertel nach 10/Viertel 11) 102»—1045 (10 Uhr 20/20 nach 10 bis 10 Uhr Pause. Fräulein Mayer. drei Viertel 9/Viertel vor 9) g55 930 Besprechung mit der Leitung des (8 Uhr 55/5 vor 9 bis 9 Uhr 30/ Werkes. dann kommt mein Kollege Popescu von Berlin zurück. Mayer. bis gegen 12 (12 Uhr 45/drei Viertel eins). halb 10) 935 J015 Prüfung der Lieferverträge. date în paranteză. wie lange werden wohl die Besprechungen dauern ?" 45 Munteanu: „Ich nehme an." Berger: „Was meinen Sie. sînt echivalente. Lassen Sie mal sehen: 8—815 Begrüßung und Besprechung der Lie(8 Uhr bis 8 Uhr 15/Viertel 9) ferungen. Eine Frage bitte: Wann kommt Kollege Popescu aus Berlin an ?" Sekretärin: „Um IS 45 (18 Uhr 45/drei Viertel 7). Imbiß 45/drei Viertel 11/Viertel vor 11) r i Expresiile dinaintea barei şi cea după bară. hier ist die Tagesordnung der heutigen Besprechungen. Ich glaube. Nachmittag um 1710 (17 Uhr 10/10 nach 5) sollten wir auf dem Bahnhof sein. Bitte.Gespräch Nummer 2 DIE UHRZEIT A. Wir haben bis 8 Uhr noch eine halbe Stunde Zeit. Um 13 Uhr müssen wir im Labor sein und um 14 Uhr beim Mittag­ essen. meine Herren. . Text Berger: „Guten Morgen.

-sses.428 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 10 50 —12 00 Unterzeichnung der Verträge. -s. -en der Gerätebau. Guten Morgen die Verspätung. -en meinen dauern das Mittagessen. -s (prescurtat Frl. tratativele. aperitivul semnarea .nachmittag des Bahnhof. negocierea a socoti. -e die Unterzeichnung. -en timpul indicat de ceas dimineaţa Bună dimineaţa! întîrzierea tîrziu jumătate convorbirea. der Liefervertrag. a fi de părere a dura masa de prînz după masă. furnizarea construcţia de aparataj contractul de livrare / furnizare pauza gustarea. -(e)s." Berger: „Prima ! Nach dem Essen treffen wir uns um 18 Uhr und fahren zum Bahnhof hinaus. —e die Pause. ist zurückgekommen) glauben der Tag.pl.e zurückkommen (kam zurück. -(e)s. -n der Imbiß. -en heutig die Begrüßung. după amiază gara. -en der Morgen.) die Tagesordnung. Vocabular die Uhrzeit. f. -es. -(e)s. a crede. -s. . staţia a se întoarce a crede ziua Bună ziua ! domnişoara. -en die Lieferung." Munteanu: „Abgemacht ! Aber pünktlich !" B. (10 Uhr 50/Zehn vor 11 bis 12 Uhr) Munteanu: „Das ist ja ausgezeichnet! Wunderbar ! Wir haben dann noch eine Menge Zeit und können so um 1220 (12 Uhr 20/20 nach 12) oder 1230 (12 Uhr 30/halb 1) im Labor sein und gegen 2 Uhr zu Mittag speisen. -en spät halb die Besprechung. -e Guten Tag ! das Fräulein. -s. duduia ordinea de zi de azi salutul de primire / de întîmpinare livrarea.

admirabil wunderbar după aceea. 21 1 5 : Viertel nach neun (Uhr). aici: s-a făcut! abgemacht punctual pünktlich C. -e excelent ausgezeichnet minunat. iar la sfîrşit poate urma (facultativ !) cuvîntul „Minuten". 22 20 : zwanzig (Minuten) nach zehn (Uhr). ist a pleca afară (din oraş) hinausgefahren) hotărît. Sistemul colocvial: a) Orele întregi se indică numai cu cifrele 1—12. pentru a se indica mi­ nutele (sau sfertul de ceas) trecute de ora întreagă sau rămase pînă la ora urmă­ toare. Explicaţii şi exerciţii 1. 18 10 : achtzehn Uhr zehn (Minuten). La sfîrşit poate urma (facultativ !) imit> cuvîntul „Uhr". Jetzt ist es 8 Uhr. a întîlni treffen (i. getroffen) hinausfahren (ä.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 429 contractul der Vertrag. fuhr hinaus. traf. Exemple: 18 10 : zehn (Minuten) nach sechs (Uhr). b) Se folosesc prepoziţiile „nach" — după Viertel ier şi „vor" = înainte. c) Cuvîntul „halb" — jumătate se raportează totdeauna la următoarea oră întreagă. -e a mînca. cu următoarele caracteristici principale: Sistemul oficial: După cifrele 1-—24 pentru indicarea orelor întregi se intercalează cuvîntul „Uhr". 12 45 : Viertel vor eins (sau: vor ein U h r ) . Deosebim în limba germană un sistem oficial şi unul colocvial de a se indica ora. Învăţaţi formulele pentru indicarea orei! Wie spät ist es ? sau: Wieviel Uhr ist es ? = Cît este ceasul ? Es ist jetzt genau 730 (7 Uhr dreißig / halb 8). masa clas Essen. în mod obligatoriu cuvîntul „es" înainte sau după verb: Es ist 8 Uhr. -s. Exemple: 12 45 : zwölf Uhr fünfundvierzig (Minuten). . a lua masa speisen asta-i grozav! prima! mîncarea. în orice sistem. = Este acum exact ora 7 30 . Indicarea orei cuprinde. -(e)s. apoi pe urmă nachher prînzul cer Mittag. -s.

iar „eins" cînd nu se foloseşte cuvîntul „Uhr". dann kommt mein Kollege Georgescu von Berlin zurück. Wie lange dauern die Besprechungen ? — Drei Stunden. d) Minutele se pot raporta cu ajutorul prepoziţiilor „nach" şi „vor" şi la jumătăţile şi sferturile de oră. în limba germană apar frecvent fără conjuncţia introductivă. Formularea cu „daß" sună mai greoi). Numeralul pentru ora 1 este „ein" cînd se foloseşte cuvîntul „Uhr". auf dem Bahnhof = la gară. Exemple: 20 20 : fünf Minuten nach Viertel neun zehn Minuten vor halb neun 10 36 : sechs Minuten nach halb elf neun Minuten vor drei Viertel elf. Exersaţi indicarea orei. 15 15 : Viertel vier. — Presupun că pînă la orele 1243. bis gegen 1243. beim Mittagessen = la masa de prînz. care se raportează de asemenea la ora următoare. La întrebarea „wann?" = cînd? se răspunde cu prepoziţia „um" + indicarea orei: Wann kommt Genosse Georgescu ? — Um 6 Uhr. Wie spät ist es ?" şi „Wann kommt Genosse Georgescu ?" Folosiţi a) sistemul oficial b) sistemul colocvial! Model: Wie spät ist es ? — Es ist ein Uhr. La fel pot fi folosite indicaţiile „Viertel" = un sfert şi „drei Viertel" = trei sferturi. care nu se traduce cînd propoziţia nu contrazice altă părere.430 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exemple: 7 30 : halb a c h t . De durată întrebăm cu „wie lange" ? = Cît timp ? 2. 15 30 : halb vier. sub forma unei propoziţii prin­ cipale. răspunzînd la întrebările. = Cînd încep tratativele ? — La (ora) 1. Observaţie. Observaţie. Wann beginnen die Besprechungen ? — Um 1 (eins/ein Uhr). 15 45 : drei Viertel vier. 8 45 : drei Viertel neun. (Propoziţiile com­ pletive care în limba română încep cu conjuncţia „că". Dar: Ich habe es ja gewußt / = Am ştiut doar (asta) ! Exerciţiul 516.. Exemple: 8 15 : Viertel neun. = Cît (timp) durează tratativele ? — Trei ore. Danke bestens ! = Vă mulţumesc foarte mult ! Das ist ja ausgezeichnet ! = (Asta e) excelent ! Propoziţiile exclamative cuprind adesea cuvîntul de întărire „ja". . 12 30 : halb eins. Ich glaube. Pînă pe la ora două­ sprezece sau unu. Bis gegen zwölf oder ein Uhr. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Was meinen Sie ? = Ce părere aveţi ? Ich nehme an. = Cred că atunci se întoarce colegul meu Georgescu de la Berlin. Wann kommt Genosse Georgescu ? -— Um ein Uhr.

A spus că trebuie să fim pe la ora 20 20 la gară. Welche Personen sprechen in diesem Dialog ? b. wann ihr Kollege Popescu ankommt ? h. Exerciţiul 519. Wie lange werden sie dauern ? e. Ştiu că mai aveţi o oră timp. Presupun că vine punctual la tratative. wunderbar. Văd că secretara are ordinea de zi. Formulaţi propoziţii exclamative cu „ja" cu următoarele cuvinte! Model: Das ist ja prima! prima. Wo müssen die Ingenieure um 13 Uhr sein? Und um 14 U h r ? f. ausgezeichnet. Ştiu că tratativele nu durează mult. Cred că domnul Berger este la Berlin. echivalentul con­ Exerciţiul 518. Repovestiţi dialogul! Exerciţiul 521. Traduceţi în limba germană! Evitaţi juncţiei „că" ! a. Wen fragen sie ? i. herrlich. Wissen die Ingenieure genau. Wann beginnen die Besprechungen mit der Werkleitung ? d. învăţaţi dialogul pe de rost şi recitaţi-l cit mai des şi cit cit mai multe variante! 0© 0 0 0 0 0© 0© 0© genau nach vor . d.GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT 431 Exerciţiul 517. Was gibt die Sekretärin den beiden Ingenieuren ? j . e. f. c. schade. Wann kommt Herr Berger ? c. Was steht auf der Tagesordnung ? Exerciţiul 520. Răspundeţi! a. Wann müssen sie auf dem Bahnhof sein ? Warum ? g. b.

? Sekretärin: Die Besprechungen beginnen um 8 Uhr. dialog! .. sie dauern sicher 2—3 Stunden.. Gast: .. ? Sekretärin: Sie haben noch eine Viertel Stunde Zeit.... ? Sekretärin: Herr Schulze kommt um 1540 auf dem Bahnhof an. Gast: . ? Sekretärin: Drei Tage war er dort. Gast: . ? Sekretärin: Es ist jetzt genau 7 45 Uhr. im Restaurant „Berlin".432 GESPRÄCH 2: DIE UHRZEIT Exerciţiul 522...... ? Sekretärin: Um 13 Uhr... ? Sekretärin: Ich glaube. Gast: . Gast: .. Gast: . Completaţi cu întrebările corespunzătoare următorul Gast: .

" Antonescu: „Gibt's in diesem Zug einen Speisewagen?" Schaffner: „Ja. Paßkontrolle: „Guten Tag. da sind wir!" Berger: „Willkommen in Leipzig. Kann ich es für weitere 2—3 Monate verlängern lassen ?" Paßkontrolle: „Selbstverständlich. Wie lange hält der Zug an der Grenze" ? Zollkontrolle: „Etwa eine halbe Stunde. Mark. Zollkontrolle: „Ist auch frei. bei je'dem Paßamt oder Polizeirevier. Freut mich. Ah. da ist mein Paß. Georgescu: „Georgescu. Herr Berger. — Auch die Platzkarten." . es ist der zweite Waggon nach dem Schlafwagen. Sie kennenzulernen. Text Der Zug mit der rumänischen Delegation nähert sich der deutschen Grenze. . ein paar Geschenke und einen Fotoapparat".8 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. bis zu zwei Flaschen starke Getränke sind frei. Herr Schneider und Herr Petzold". bitte ? Haben Sie etwas zu ver­ zollen ?" Georgescu: „Da oben im Gepäcknetz habe ich einen großen und zwei kleine Handkoffer." Munteanu: „Ich habe auch zwei Flaschen Alkohol. wir haben keine Währung. Munteanu: „Hallo. Darf ich um Ihre Pässe bitten?" Munteanu: „Ja." Paßkontrolle: „Ihr Visum ist nur einen Monat gültig?" Georgescu: „Ja. da sind ja auch Ihre Kollegen. Dollar" ? Munteanu: „Nein. Frau Georgescu und Herr Antonescu ! — Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: „Frau Tretter." Schaffner: „Ihre Fahrkarten.Gespräch Nummer 3 • 3 DIE REISE • • A. — Danke." Zollkontrolle: „Welches ist Ihr Gepäck. Haben Sie internationale Währung." Nach zwei Stunden Fahrt nähert sich der Zug dem Reiseziel. Um 836 fährt er ab. bitte. bitte. Sind diese Sachen zollpflichtig ?" Zollkontrolle: „Nein. Auf dem Bahnsteig erwartet Ingenieur Berger die Gäste.1/103 . bitte. Darin sind zwei Flaschen Kognak und einige kleine Geschenke.

-s. -s. -n das Gepäck.20 M (eine Mark zwanzig). -(e)s. hielt.434 GESPRÄCH 3: DIE REISE Tretter: Berger: Munteanu: Beamter: Berger: Antonescu: Träger: „Gleichfalls. lucrul supus vămii/vămuirii băutura liber alcoolul cîţiva. hallo Träger ! Bitte das Gepäck hier zu meinem Wagen. -es. darul obiectul.e sich nähern die Grenze. -a gültig verlängern das Paßamt. -e die Zollkontrolle. gebeten) das Visum. gehalten) trenul a (se) apropia graniţa. -e der Handkoffer. -e die Sache. a cere cuiva ceva viza valabil a prelungi biroul paşapoartelor circumscripţia de poliţie controlul vamal bagajul a vămui plasa pentru bagaje (în tren) geamantanul. frontiera controlul paşapoartelor paşaportul a ruga. -e frei der Alkohol. .das Geschenk. Vocabular der Zug. -e ein paar der Fotoapparat. cîteva aparatul de fotografiat valuta dolarul aici: a (se) opri . -sses. darin der Kognak. -n der Paß." B. -en der Dollar." „Was kostet die Aufbewahrung ?" „1. valiza înăuntru coniacul cadoul." (zum Träger) „Was schulden wir Ihnen für das Tragen des Gepäcks"? „50 Pfennige pro Gepäckstück. -s. -(e)s. -e die Währung. -(e)s verzollen das Gepäcknetz. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Georgescu. -n zollpflichtig das Getränk. -(e)s. „Da steht mein Wagen. -n die Paßkontrolle. -s halten (ä. danke! Hier Ihr Gepäck­ schein. -(e)s." „Also los. — So. -s.e r das Polizeirevier. -(e)s. -s. -(e)s. — sse bitten (bat. . die großen Koffer zur Gepäckaufbewahrung.

-e schulden das Tragen.die Gepäckaufbewahrung'. -(e)s. a face plăcere (de) asemenea haide ! înainte ! dă-i drumul ! să mergem ! să începem ! hamalul automobilul. -n die Aufbewahrung.Schlafwagen. maşina păstrarea bagajelor. -(e)s.GESPRÄCH 3: DIE REISE 435 der Schaffner. -n der der die das der Speisewagen. -s. -(e)s. -s. -en Reiseziel. biletul cu loc nume­ rotat vagonul restaurant vagonul de dormit călătoria ţinta călătoriei peronul binevenit Bine ati venit ! a ! aici: a prezenta. abfahren (ä. -e das Gepäckstück. f. fuhr ab. coletul der Träger. -(e)s. Explicaţii şi exerciţii 1. -s. -n. ist abge­ fahren) die Fahrkarte. -en der Gepäckschein. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Darf ich um Ihre Pässe bitten? = Paşapoartele dv..pl. a recomanda a bucura.-e willkommen Willkommen ! ah ! vorstellen (sich) freuen gleichfalls los! conductorul a pleca biletul de tren tichetul de loc. -n die Platzkarte. -s.der Wagen. vă rog ! Da ist mein Paß ! = Iată paşaportul meu ! nur einen Monat gültig = valabil numai pentru o lună für weitere 2—3 Monate = pentru alte 2—3 luni Haben Sie etwas zu verzollen ? = Aveţi lucruri pentru care trebuie să vamă ? Sind diese Sachen zollpflichtig ? = Pentru aceste lucruri trebuie să se plă­ tească vamă ? . -s. der Pfennig.-e Bahnsteig. -en der Beamte. -e C.Fahrt. -s. depozit pentru bagaje de mînă funcţionarul păstrarea tichetul/recipisa de bagaje a datora cuiva ceva dusul pfenigul bagajul. -s.

Wie lange hält der Zug an der Grenze ? = Cît timp stă trenul la frontieră ? Da sind wir ! == Iată-ne ! Am sosit ! Da sind ja auch Ihre Kollegen ! = Iată şi colegii dv. = Das alles ist auch frei = Pentru toate acestea de asemenea nu se percepe vamă. Ingenieur Berger kommt. Wo befindet sich die rumänische Delegation ? Wohin fährt sie ? b. Wie lange hält der Zug an der Grenze ? i. Sind kleine Geschenke zollpflichtig ? h. ! (Propoziţii exclamative). Hat Genosse Georgescu Gepäck ? f. Da steht unser Wagen. b. Da ist eine Flasche Kognak. Was muß man dem Träger bezahlen ? o. Wer erwartet sie ? k. Unsere Freunde warten. Was muß die Paßkontrolle sehen ? Und die Zollkontrolle ? c. Ein Träger nähert sich. Transformaţi următoarele propoziţii în propoziţii excla­ mative cu „da" şi „ja"! Model: Er kommt. Mein Paß ist da. Womit fahren die Kollegen in die Stadt ? Exerciţiul 526.436 GESPRÄCH 3: DIE REISE Ist auch frei. Wie lange ist Genossen Georgescus Visum gültig ? d. = Vine. ca şi cînd aii fi iov. Was zahlt man in der Gepäckaufbewahrung ? Was bekommt man dafür ? n. d. Sie kennenzulernen ! = încîntat de cunoştinţă ! Also los ! = Să mergen ! („los" — exclamaţie colocvială pentru pornirea unei activităţi). h. H a t er etwas zu verzollen ? g. Der Zug kommt. Sie kennenzulernen ! = Es freut mich. Răspundeţi! a. Căutaţi în dialog propoziţiile incomplete (eliptice de subiect sau de predicat) caracteristice pentru limbajul colocviul! Exerciţiul 524. Wohin bringt der Träger das Handgepäck ? Und das große Gepäck ? m. Da steht mein Handkoffer. Exerciţiul 525. Wen stellt Herr Berger ihnen vor ? 1. Da kommt er ja ! = Iată că vine ! a. Georgescu ! Exerciţiul 527. c. (Propoziţie eliptică de subiect). Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen: = îmi permiteţi să vă prezint pe colegii mei: Freut mich. Was kostet die Aufbewahrung ? = Cît costă păstrarea (bagajelor) ? Exerciţiul 523. Nach wieviel Stunden kommen die Genossen am Reiseziel an ? j . f. Kann man das Visum verlängern lassen ? Wo ? e. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi cele două scene (la frontiera şi la sosire) ! . g. e. Repovestiţi dialogul aşa.

Schaffner: Dann ist alles in Ordnung ! Gute Reise ! rugăminţile . Pentru un aparat de fotografiat se plăteşte vamă ? c. Munteanu: . ? Schaffner: In zwei Stunden sind wir dort.. Unde putem să ne lăsăm bagajele ? g. Unde pot să-mi dau viza la prelungit ? b. ! Munteanu: Braucht man in diesem Zug Platzkarten? Schaffner: Ja. hier ist meine Fahrkarte ! Schaffner: .. ? Schaffner: 50 Pfennig... Traduceţi în limba germană ! a. d... Munteanu: . ? Munteanu: Doch ! Ich hoffe. îmi permiteţi să vă prezint pe soţia mea ! i. von der Grenze weiter. Trebuie să avem tichete pentru locuri în acest tren ? f. Nu am valută. încîntat de cunoştinţă ! Exerciţiul 529.GESPRÄCH 3: DIE REISE 437 Exerciţiul 528. Cît costă păstrarea bagajelor ? h. meine Freunde erwarten mich. ? Schaffner: Natürlich..... Munteanu: . ! Munteanu: Bitte. Cît timp stă trenul în această gară ? e. Completaţi dialogul cu întrebările sau cu care lipsesc ! Schaffner: . ... in der Gepäckaufbewahrung.

Nummer 214—216. Wünschen Sie Friseur: die Haare etwas kürzer ?" Berger: . können wir hier unsere Kleider aufbügeln. gegenüber dem Frühstückszimmer und Zimmermädchen: dem Speisesaal. gerne. Nehmen Sie bitte den Fahrstuhl. stimmt! Die Zimmer sind reserviert. wenn's Ihnen recht ist. Hier bitte." Berger: „Dann ist ja alles in Ordnung ! Herr Munteanu." „Ja. Wir treffen uns hier in der Hotelhalle. sie liegen im zweiten Stock. nach der langen Reise." „Sofort ! Bitte nehmen Sie hier Platz. sicher !" Zimmermädchen: Maria Georgescu: „Wo befindet sich der Frisiersalon ? Ich möchte meine Frisur in Ordnung g^3SBk& ^ bringen lassen." „Im Erdgeschoß. bitte ? Zimmermädchen: „214—216. Das „Elektrowerk" hat für unsere Gäste aus Rumänien drei Einbettzimmer buchen lassen. die sind aber schön ! Mit Bad. rechts den Korridor entlang. die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen?" „Ja. da sind wir ! — Guten Tag ! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Telefon und Radio! Sagen Sie bitte. Text „So.Gespräch Nummer 4 IM HOTEL A. wir holen Sie gegen 2 Uhr zum Mittagessen ab." Geschäftsführer: „Jawohl. Antonescu: „Wo liegen unsere Zimmer. Hier sind die Zimmerschlüssel. Der Junge wird das Gepäck gleich nach oben bringen. Auf Munteanu: Wiedersehen !" Im zweiten Stock des Hotels. Balkon." Maria Georgescu (im Frisiersalon): „Ich[möchte mein Haar toupieren lassen." Antonescu: „Oh. Bitte folgen Sie mir.

-(e)s. de sus ascensorul. -n. Vocabular das Hotel. Genosse Antonescu ließ sich rasieren. -s. die Anmeldescheine ! Ich möchte sie für mich und meine Kollegen ausfüllen.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 439 „Ja. aşa e. -s. a aduce (ceva sau a conveni." Berger (zu Genossen Munteanu): „Ah. -(e)s. aber schneiden Sie sie nicht zu kurz. -s. nach oben von oben Fahrstuhl. -e Ordnung. a înr da." Beamter: „Wir haben sie aufgrund Ihrer Pässe schon ausgefüllt. -s. -s. das Einbettzimmer. exact aici: Aşa e ! î n regulă ! a fi exact camera. -s. und Genosse Munteanu ging zur Rezeption des Hotels. -e entlang oh l schön hotelul directorul.und hier unterschreiben Sie bitte. desigur.Korridor.dat. -n Zimmermädchen. a fi pe plac holul hotelului camerista coridorul de-a lungul o ! frumos o das der der der der die die das der .reservieren liegen (lag.der Geschäftsführer. da sind Sie ja ! Und Herr Antonescu auch ! Munteanu: „Frau Georgescu kommt auch gleich. — So. în sus. -en abholen recht sein -f.Junge." Inzwischen ist es 13 50 geworden. gelegen) Stock. -werke Zimmerschlüssel. Sie ist noch beim Friseur." Maria Georgescu: B. -s. regulă a lua. a se găsi etajul cheia camerei băiatul sus. Hotelhalle. şeful camera cu un singur pat / d e persoană a trece în registru. -n oben. liftul ordinea. Munteanu: „Bitte.buchen jawohl Stimmt ! stimmen Zimmer. odaia a rezerva aici: a se afla. Bitte tragen Sie nur Ihre Anschriften in Rumänien hier ein.

. a deveni a bărbieri recepţia fişa de înscriere la evidenţa populaţiei aici: a completa adresa a semna. aşa este ! (Propoziţie eliptică de subiect).. -(e)s. -s.. . lenjeria a spăla pantoful. -en in Ordnung bringen Erdgeschoß. Reţineţi -particularităţile următoarelor formulări! Ich möchte den Geschäftsführer sprechen! = Aş dori să vorbesc cu şeful! Das „Elektrowerk" h a t .. -s Frisur. es (sau: das) stimmt: = Da. coaforul numaidecît. -(e)s.. -s. -e Radio. -e toupieren [tu] Friseur [-z0:r]. drei Einbettzimmer buchen lassen. wenn es Ihnen recht ist... = Uzina „Elektrowerk" a rezervat trei camere de o persoană. a pofti a tăia între timp aici: a se face. -en Anmeldeschein.. haina. stimmt ! = Jawohl. -e Frisiersalon: -s. Jawohl.. = . -s Klejd. . ist geworden) rasieren Rezeption. -sse gegenüber Frühstückszimmer. -en unterschreiben baia balconul radioul rochia. -er aufbügeln Wäsche. gewaschen) Schuh. -(e)s. gheata.. . încălţămintea salonul de coafură coafura a aranja.440 GESPRACH 4: IM KOTEL das der das das die der der die das das der das der die der die B^d. -säle Haar. -sses. a pune în ordine parterul faţă în faţă sala pentru micul dejun sala de mese părul a tapa (părul) frizerul... exact ! Da. -(e)s. -s Speisesaal. = . -er Balkgn. -e sofort wünschen schneiden (schnitt. wurde. nach oben = în sus . imediat. a iscăli C.. îndată a dori. -(e)s.. Explicaţii şi exerciţii 1. pl. -(e)s. dacă sînteti de acord. geschnitten) inzwischen werden (i. wenn's Ihnen recht ist. dacă vă convine. -(e)s. -e ausfüllen Anschrift. waschen (wusch. îmbrăcămintea a călca (din nou) aici: ruf aria. f.

(ersten) Stock / in der 1. l0 > die Dienstleistung = serviciul n > Zimmer aufräumen = a face curăţenie în cameră. Das Hotelzimmer liegt: im im Erdgeschoß 1. 7 > bezahlen = a plăti. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Das Hotel: die der das das der der die das der der Hotelhalle/das Foyer [foa'je:] Empfang/die Rezeption Einbettzimmer/das Einzelzimmer Zweibettzimmer/das Doppelzimmer Fahrstuhl/der Lift Korridor/der Gang Treppe 1) Frühstückszimmer Speisessai Frisiersalon Das Hotelzimmer muß man: bestellen buchen reservieren abmelden 6) bezahlen 7) Dienstleistungen Zimmer aufräumen u> Wäsche waschen 1 2 3 Das Hotelzimmer: das B e t t 2 ) das Bad die Liege 3 i das Radio der Tisch das Telefon der Stuhl der Balkon Das Fenster/der Balkon geht in den Park '"/auf den Hof. -(e)s. 9 > auf der Parkseite = a i c i : spre parc. a achita. 8 > auf der Straßenseite = aici: spre stradă. -n = scara > das Bett. . -ea = patul ' die Liege. 2. -(e)s. mein Haar — meine Haare = părul meu (Singularul şi pluralul substantivului „das Haar" pot fi folosite cu acelaşi sens). (zweiten) Stock / in der 2. -n = şezlongul 4 > der Park. 6 > abmelden = a anunţa plecarea cuiva. dar ce frumoase sînt! (Propoziţia exclamativă care exprimă o surpriză cuprinde adesea un pronume demonstrativ şi cuvîntul „aber"). (zweiten) Etage auf der Straßenseite s) auf der Parkseite 9) 10) 5) für den Gast: j Haare schneiden / frisieren rasieren > die Treppe. -e (şi s) = parcul 5 > bestellen = aici: a comanda. die sind aber schön! = O. (ersten) Etage im 2.GESPRÄCH 4: IM HOTEL 441 Oh.

Welche Dienstleistungen für den Gast gibt es im Hotel ? k. Der Balkon ist groß. Wie kommen die Gäste hinauf / nach oben ? g. b. > Ferngespräch anmelden = a anunţa convorbiri telefonice interurbane. ? Exerciţiul 532. ein Frühstückszimmer. Der Koffer ist schwer. Wo melden sich die Gäste an ? e. Formulaţi întrebări în legătură cu serviciile pentru oaspeţi (Dienstleistungen für den Gast) după modelul următor: Haare schneiden. Für wen hat es sie reservieren lassen ? c. einen Frisiersalon. Formulaţi propoziţii exclamative de surpriză despre urmă­ toarele constatări ! Model: Der Speisesaal ist groß. Wozu gibt es im Hotel einen Speisesaal. c. wie komme ich (cum ajung) . Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi tov. d. Antonescu ! Exerciţiul 535. der ist aber groß ! Sau: Oh... freundlich. Der Fahrstuhl fährt schnell. Wer zeigt den Gästen die Zimmer ? i. h. einen Fahrstuhl ? Exerciţiul 534. Oh. e. Wer bringt das Gepäck hinauf / nach oben ? h. Wie viele Zimmer hat das „Elektrowerk" im Hotel buchen lassen ? b. Das Ferngespräch kam schnell. . Formulaţi cu vocabularul dat mai sus întrebări de orientare în interiorul hotelului care încep cu: Bitte. Wie sind die Hotelzimmer ? Was gibt es in jedem ? j . Wo liegen die Zimmer ? d. Completaţi următorul dialog cu replicile probabile ale personajului Ing.•ii 2 G E S P R Ä C H 4 : IM H O T E L Schuhe putzen Kleider aufbügeln Anzüge bürsten J) Gepäck nach oben / nach unten brin­ gen Anmeldeschein ausfüllen Ferngespräch anmelden 2) Exerciţiul 530.. Răspundeţi! a. f. Das Frühstückszammer ist g. wo liegt / ist . Maria Georgescu! 1 2 > Anzüge bürsten = a peria costume (bărbăteşti). Das Zimmer ist schön. ist der aber groß ! a. Das Anmelden ging schnell. Kann ich mir hier die Haare schneiden lassen ? Exerciţiul 531. Exerciţiul 533.. învăţaţi dialogul pe de rost şi jucaţi scena întocmai ! Exerciţiul 536. Was müssen sie bei der Rezeption lassen ? f. ? Bitte. Der Friseur arbeitet gut.

auf den Hof ! Ing. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Nein. Zimmer Nummer 721 und 722. wir haben freie Zimmer. Nummer 117 und 118. Maria Georgescu: Rezeption: Jawohl. Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Mit Balkon auf der Parkseite haben wir nur im 7. Ing. Ing. der Frisiersalon im Erdgeschoß. IM HOTEL 443 Ing. Maria Georgescu (am Telefon): Kann ich bei Ihnen für 2 Personen Zimmer bestellen ? Rezeption: Ja. Maria Georgescu: Rezeption: Auf welchen Namen bitte ? — Gut. Für wann möchten Sie sie reservieren lassen ? Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Im ersten Stock.GESPRÄCH 4. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Ing. Stock. in Ordnung! Die Zimmer sind gebucht. Maria Georgescu: Rezeption: Gut. Nummer 436 und 437. So. Maria Georgescu: Rezeption: Ein Doppelzimmer oder zwei Einzelzimmer ? Mit Bacl oder ohne Bad? Ing. Maria Georgescu: Rezeption: Das Frühstückszimmer liegt im 1. Ing. Stock noch freie Zimmer. Ing. Stock. das Telefon läutet ! Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! Auf Wiedersehen am Donnerstag ! . Maria Georgescu: Rezeption: Natürlich haben wir einen Fahrstuhl ! Ing. wir reservieren Ihnen zwei Zimmer im 4. sie haben Baikon. Maria Georgescu: Rezeption: Entschuldigen Sie bitte.

Und nun wünsche ich Ihnen guten Appetit !" „Herr Berger." „Womit sollen wir anfangen ? Bitte." „Sehr gut ! Einverstanden !" „Ich möchte lieber eine Flasche Bier." „Was darf ich als zweiten Gang bringen?" „Einmal gebackene Leber mit Kartoffelpüree." „Wünschen Sie auch einen Nachtisch?" „Ja." „Bestellen wir je ein Gedeck oder essen wir nach der Karte?" „Ich schlage vor. bitte ein Schokoladeeis und nachher einen schwarzen Kaffee. Bitte nehmen Sie Platz. Wurst. bitte. Der Tisch dort drüben ist aber frei." . hier ist die Speisekarte und hier die Weinkarte. Sie ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet." „Eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse. Text Berger: Ober: Munteanu: Berger: Ober: Antonescu: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Georgescu: Antonescu: Munteanu: Berger: Ober: Berger: Antonescu: Munteanu: Ober: Georgescu: Antonescu: Berger: Munteanu: „Ist der Tisch hier frei. der Tisch ist reserviert. Herr Ober?" „Nein." „Sehr wohl ! Was wünschen Sie zu trinken?" „Ich würde einen Rheinwein vorschlagen. nach der Karte zu essen." „Zweimal Kalbsbraten." „Eine Portion Birnenkompott. Das Essen hier ist ausgezeichnet." „Ich möchte einmal Fisch mit Mayonnaise. ich bringe sofort die Speisekarte. wählen Sie !" „Ich nehme eine kalte Platte mit Schinken." „Kalbsbraten mit Beilage." „Mir bringen Sie bitte zwei Spiegeleier mit Schinken. 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot." „Mir bringen Sie etwas Obst.Gespräch Nummer 5 ••'"tm-ipt I N DER GASTSTÄTTE • A." „Bitte. bedauere." „Und ich eine Pastete in Aspik. Sie haben recht. Frau Georgescu.

tacîmul a mînca lista de bucate după listă a propune bogat (în conţinut) aici: felul de mîncare (primul. -s." Berger: „Herr Ober. -Sorten Schwarzbrot. -e pîinea neagră Fisch." Berger: „Hier 40 Mark. -n pasteta. al doilea." Ober: „Danke bestens. -e aspicul. Ist in Ordnung. -e peştele Mayonnaise [-n£:za]. schlug vor. -(e)s. gegessen) die Karte.40 Mark. es war ein hervorragendes Essen. -s.e funtul (aprox. piftia Spiegelei. -(e)s. bitte zahlen. salamul Wurst. aperitivul kalte Platte. -(e)s. a-i pare rău dincolo. vorgeschlagen) reichhaltig das Gericht. . -n şunca Schinken. -s. -n anfangen (ä. bedauern drüben die Speisekarte. -(e)s. (e)s. pateul Aspik. . în partea cealaltă lista de bucate aici: a comanda meniul. -n maioneza Pastete. răciturile. -(e)s. alles zusammen.GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE 445 Berger: „Wollen wir noch etwas bestellen ?" Antonescu: „Nein. -n nach der Karte vorschlagen (ä." Ober: „Bitte die Rechnung: 37. aß. a găti zubereiten lista de vinuri Weinkarte." Berger (steht auf): „Mahlzeit allerseits !" B. -s. 1/2 kg) Pfund. Vocabular die Gaststätte. etc. -n der Ober. -e brînza Käse. -(e)s. al doilea etc. fing an. angefangen) a începe a alege wählen gustarea/mîncarea rece.e aici: felul de mîncare (primul.) . cîrnatul. -e die die der die das der das der die die der das der restaurantul. -er ochiul la capac Gang. -e essen (i. -n bestellen das Gedeck.) a prepara. ospătăria ospătarul a regreta. danke.

446 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE das das der das der die der das der das der die das das der die servieren backen (ä. -s. -e Obst. -e Nachtisch. gebacken) Kartoffelpüre. Beilage. .. -s. regret. tuturor C. -en Birnenkompott. -s Portion. buk. je ein Gedeck = cîte un meniu. -(e)s. bedauere. -s Gemüse. getrunken) Rhejnwein. . (Propoziţie eliptică de subiect).. f. -s. -arten Kalbsbraten. a nu servi meniul zilei. -(e)s. -s. a frige pireul de cartofi puiul grătarul legumele friptura de viţel aici: garnitura (la mîncare) Prea bine ! a bea vinul de Rin de acord berea desertul îngheţata de şocolată cafeaua porţia compotul de pere fructele comestibile pofta Poftă bună ! Mulţumesc ! excelent.pl. Appetit. -es. -e einverstanden Bier. -en Mahlzeit ! allerseits a servi a prăji. -n Sehr wohl ' trinken (trank. Hähnchen. a se scula masa Să vă fie de bine ! (Şi: Poftă bună!) la toată lumea. a coace.. -(e)s. -s. . Reţineţi particularităţile următoarelor formulări] Nein. ist auf­ gestanden) Mahlzeit. f. ich bedauere = Nu. -(e)s. -s.. Grill. -es. -e Kaffee. nach der Karte essen = a mînca / a comanda după listă. -e Schokoladeeis. deosebit a plăti împreună mulţumesc foarte mult ! a se ridica în picioare. = Nein. Explicaţii şi exerciţii 1. pl. -(e)s. -e Guten Appetit ! danke ! hervorragend zahlen zusammen danke bestens ! aufstehen (stand auf.

vă rog. Formulaţi comenzi compuse din două feluri. bringen/servieren? Bringen Sie mir ein ... der Türkische — trinken f. -n = aperitivul / felul întîi. -e = felui al doilea 3 ) kaufen = a cumpăra . . Formulaţi întrebări cu verbul „wollen" şi următoarele grupuri de cuvinte! Model: das Bier — trinken Wollen wir ein Bier trinken ? = Bem o bere ? a. Fisch mit Mayonnaise Kalbsbraten mit Beilage Pastete in Aspik Gebratenes Hähnchen Spiegeleier mit Schinken mit Gemüse Getränke Wein — Rheinwein Bier Mineralwasser Wir bestellen: Ich nehme Der Ober fragt: Was wünschen Sie zu essen/zu trin­ ken ? Ich möchte ein ... desert şi bău­ tură.. Gang/Hauptgericht 2 ) Nachtisch Schokoladeeis Schwarzer/Türkischer Kaffee Birnenkompo. Obst — kaufen 3) b. bitte zahlen ! = Domnule ospătar. das Schokoladeeis — essen e. Was darf ich . .GESPRÄCH S: IN DER GASTSTÄTTE 447 Was darf ich als zweiten Gang bringen ? Ce-mi permiteţi să servesc ca felul al doilea ? Wollen wir noch etwas bestellen ? = Mai comandăm ceva ? Herr Ober. der Fisch — essen c. Răspundeţi ! a. plata ! 2. der Kalbsbraten — bestellen d. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! 1. Käse.tt Obst Kalte Platte (Schinken. ) das Hauptgericht. folosind denumirile şi formulele de mai sus! Exerciţiul 538. Noch ein Wunsch ? Exerciţiul 537. -(e)s. SchwarzKartoffelpüree brot). Gebackene Leber mit Wurst. Wo essen die rumänischen Gäste ? x 2 ) die Vorspeise. die Flasche Wein — trinken Exerciţiul 539. Gang/Vorspeise x) 2..

zweiter Gang. Povestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cînd aţi fi Munteanu! Exerciţiul 541. Bitte nehmen Sie Platz ! Gast : ? Ober : Sofort ! Bitte. Completaţi dialogul de mai jos la alegerea dv. Ich bin gleich wieder da ! — So. empfahl. c. Gast : Ober : Sehr wohl ! Und was darf ich als zweiten Gang bringen ? Gast : Ober : Möchten Sie auch einen Nachtisch haben ? Gast : Ober : Einen Türkischen ! Und was wünschen Sie zu trinken ? Gast : Ober : Mineralwasser. wir haben auch zwei Gedecke. der Tisch hier am Fenster ist frei. d. e. hier ist die Speisekarte und die Weinkarte. erster Gang. Was trinken sie ? h.448 GESPRÄCH 5: IN DER GASTSTÄTTE Finden Sie einen freien Tisch ? Was bringt der Ober sofort ? Bestellen Sie ein Gedeck ? Was sagt Herr Berger. 2 ) empfehlen (ie. ! Gast : ? Ober : J a . Wer bezahlt die Rechnung ? Exerciţiul 540. empfohlen) = a recomanda. Was bestellt jeder ? g. Gast : ? Ober : Gewiß. . Was wünscht Herr Berger am Anfang x) und am Ende des Essens ? i. aber ich würde empfehlen 2) nach der Karte zu essen. wie ist die Speisekarte. — e = începutul. D der Anfang. învăţaţi dialogul pe de rost şi exersaţi-l în cit mai multe variante ! Exerciţiul 542. -(e)s. und wie sind die Ge­ richte ? f. das Mineralwasser ! Der Kaffee kommt gleich ! Ich wünsche guten Appetit ! Gast : — Ober : Sofort ! Macht 11 Mark 75 ! — Besten Dank ! Auf Wiedersehen ! b.

Gespräch Nummer 6 I N DER S T A D T A. Ingenieur Munteanu wartet den Summton ab und wählt die Nummer der „Elektrowerke": 22-32-57. bitte vorgehen. vor den Na­ men der Stadt. Dritte Haltestelle." Munteanu: „Ach. dieses Telegramm nach Magdeburg und dieses nach Bukarest. Von dort nehmen Sie die Straßenbahn. bitte." Antonescu: „Drei Fahrkarten bis zur Post. da gehen Sie mal zu Fuß die Straße entlang. bitte. wir sind auf der Hauptpost und fahren zur Messe hinaus. eine Frage ! Wie komme ich am schnellsten zur Hauptpost ?" Passant: „Ja." Munteanu: „Ich möchte einen Brief aufgeben. — So. Herr Berger." Berger: „In Ordnung. dann die zweite Seitenstraße nach rechts. das habe ich in der Eile vergessen." „Wo gibt's da in der Nähe einen Münzfernsprecher?" Beamter: „Gleich an der Ecke des Korridors." Munteanu: „Fährt dieser Autobus zur Hauptpost?" Kassiererin: „Ja." 29 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." Antonescu: „Vielen Dank für die Auskunft. Munteanu am Telefon." Beamter: „Bitte." Munteanu: „Zwei Vordrucke für Telegramme." Munteanu: „Danke vielmals. Text „Entschuldigen Sie bitte. Wo ist der Telegrammschalter?" Beamter: „Dritter Schalter rechts. Linie 26 oder den Autobus 48. (1/103 Munteanu: . Ist es weit bis zur Haltestelle?" Passant: „Nein." Beamter: „Einfach oder eingeschrieben?" Munteanu: „Eingeschrieben mit Luftpost. Munteanu: „Hallo. Herderstraße." Kassiererin: „90 Pfennige. Moment mal ! Schreiben Sie auf die Rückseite des Briefumschlages den Ab­ sender mit Adresse und hier die Postleitzahl bitte. Wir treffen uns um 830 am Haupteingang des Messegeländes. Noch eine Frage. in fünf Minuten sind Sie dort. steigen Sie aus ! Die Hauptpost ist das große Gebäude gleich links. hier die Briefmarken ! Eine Mark zwanzig.

-(e)s. — e Hauptpost. -ns. die Briefmarke. -en Passant. taxatoarea a merge înainte. wohin?" „Zum Haupteingang der Technischen Messe. -en der Name. -n die Straßenbahn. pl. die Straße. ist ausge­ stiegen) die Post. -n ach ! die die der der oraşul poşta centrală trecătorul. -n der Autobus. -n der Briefumschlag. -en die Linie. aufgegeben) einschreiben (schrieb ein . a înainta a coborî poşta informaţia scrisoarea aici: a expedia (scrisori. colete) aici: a trimite o scrisoare recoman­ dată poşta aeriană timbrul poştal dosul (partea din spate) plicul expeditorul adresa codul localităţii numele ah ! of ! vai ! . f. -en die Auskunft. die Adresse. -(e)s. -n fahren (ä. -n die Postleitzahl. -es." B. -en. Vocabular Stadt.450 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Antonescu: Passant: Antonescu: Taxi: Antonescu: „Wo finde ich einen Taxenstand bitte ? „Erste Straße links auf dem Rathausplatz. . -e aufgeben (gab auf. eingeschrieben) die Luftpost. ist vorgc'gangen) aussteigen (i. -n die Seitenstraße. -en Fuß. -ses. -n die Rückseite. .e der Absender. —e der Brief. stieg aus. pietonul piciorul pe jos strada strada laterală tramvaiul linia autobuzul aici: foarte mult staţia a merge (cu un vehicul) casieriţa. fuhr. -nen vorgehen (ging vor.s s e zu Fuß ." „Hallo Taxi ! Sind Sie frei?" „Ja. -se vielmals die Haltestelle. pasantul. ist gefahren) die Kassiererin. -s.

piaţa primăriei. . -(e)s. f. Cînd este vorba de un singur cuvînt. -(e)s. = Da. de asemenea in­ traductibil. vergessen (i. pl. dacă sînt substantive. Moment mal ! = Un moment ! (Exclamaţie colocvială foarte frecventă). pl. der Vordruck.. (în limba germană. Din acelaşi motiv propoziţiile imperative care răspund la o întrebare încep cu „da". (în limbajul colocvial. -es.) Ja. der Schalter. Rathausplatz = strada Herder. -(e)s. da gehen Sie mal die Straße entlang. Explicaţii şi exerciţii 1. . invitaţiile. -s. adesea cuvîntul „mal" (intraductibil) care îndulceşte sensul de ordin al formei verbale. formează cuvinte compuse cu -straße...e die Technische Messe. -e das Messegelände. -n graba. îndrumările. mergeţi de-a lungul străzii. mai multe cuvinte se leagă cu cratimă (Karl-Marx-Platz). -allee etc. sînt direct compuse. -platz. numele străzilor. -s. -n der Haupteingang. der Taxenstand..GESPRÄCH 6: IN DER STADT 451 die Eile. -e das Telegramm.. . pieţelor etc. abwarten der Summton.e der Rathausplatz. der Münzfernsprecher. -s. vergaß. zur Hauptpost ? = Cum (pot să) ajung la poşta centrală ? Ja. -s. urgenţa a uita ghişeul de telegrame aici: ghişeul formularul telegrama apropierea telefonul automat (cu fisă) a aştepta tonul (în telefon) tîrgul de mostre intrarea principală terenul tîrgului de mostre staţie de taximetre piaţa primăriei tîrgul tehnic de mostre C.e die Messe. rugăminţile cuprind. f. vă rog să înaintaţi ! (Infinitiv folosit ca imperativ impersonal. vergessen) der Telegrammschalter. auf der Hauptpost = la poşta centrală ...) Herderstraße. -e die Nähe.. -(e)s. pe lîngă forma imperativului. bitte vorgehen ! = Da. -(e)s. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Wie komme ich.

452 GESPRÄCH 6: IN DER STADT 2. eine Briefmarke — kaufen g. vă rog ! moneda. der Haupteingang — die Technische Messe Exerciţiul 544. . Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! Die Stadt: die Straße die die die der der Herderstraße Hauptstraße Seitenstraße Platz Rathausplatz Verkehrsmittel: die Straßenbahn/die Linie 26 die U-Bahn « der Bus/der Autobus 48 die Haltestelle die Fahrkarte Einsteigen! E) Vorgehen ! Aussteigen ! Am Telefon: der Münzfernsprecher Hörer abnehmen ! 5) die Münze 3) Münze (n) einwerfen ! 6) 4) der Hörer Summton abwarten ! der Summton Nummer wählen ! Exerciţiul 543. einen Taxenstand — suchen b. die Telefonnummer — das Elektrowerk c. die Adresse — schreiben f. ein Taxi — bestellen e. bis zur dritten Haltestelle — fahren c. das Gebäude — die Hauptpost f. das Telegramm — aufgeben hen l > 2 > 3 Der Brief: das Briefpapier der die die die der Briefumschlag Briefmarke Adresse Postleitzahl Absender > *) 6 > •) metroul Urcarea 1 Urcaţi. fisa receptorul A se ridica receptorul ! A se introduce moneda (monedele). Formulaţi sintagme cu genitivul din următoarele grupuri de cuvinte ! Model: die Ecke — die Straße die Ecke der Straße der Name —die Stadt d. die Rückseite — der Briefumschlag die Haltestelle — der Bus 48 e. bis an die Straßenecke ged. den Bus 32 — nehmen h. Formulaţi dispoziţii „îndulcite" cu „mal" ! Model: ein Taxi — bestellen Bestellen Sie mal ein Taxi ! a.

învăţaţi dialogul pe din afară şi jucaţi cît mai des scenele respective ! . Womit kann er fahren ? f. Wohin fahren die Genossen von der Post ? p. Wie kann man Briefe aufgeben ? Was muß auf jedem Briefumschlag stehen ? Was geben die zwei Genossen noch auf ? m.GESPRÄCH 6: IN DER STADT 453 Exerciţiul 545. Wen fragt er nach dem Weg ? d. Pronunţaţi cu glas tare denumirile poartă următoarele nume şi folosiţi-le apoi în sintagme „auf" + dativ! străzilor care cu „in" şi Model: Karl Marx: die Karl-Marx-Straße — in der Karl-Marx-Straße. Răspundeţi ! a.1 Model: Heute Nachmittag sind wir auf die Hauptpost gegangen etc. Wie telefoniert man ? o. Wo treffen sie sich mit Herrn Berger ? Exerciţiul 547. Wie wollen Sie den Brief aufgeben ? j . Exerciţiul 548. Repovestiţi conţinutul dialogului aşa ca şi cîndtov. wo die Hauptpost liegt ? c. Anto­ nescu ar răspunde seara la întrebarea „ Was haben Sie heute nachmittag gemacht ?" = Ce aţi făcut astăzi după amiază ? Folosiţi timpul perfect şi adăugaţi indicaţii ora . Womit fahren sie ? r. Weiß er. Straßen Ernst Thälmann Lenin Post Wolfgang Amadeus Mozart Plätze Bahnhof Schiller Karl Liebknecht Johann Sebastian Bach Exerciţiul 546. Wo muß er aussteigen ? h. Warum fahren Genosse Munteanu und Genosse Antonescu auf die Post? i. Wohin will Genosse Munteanu gehen ? b. Warum suchen sie nachher den Münzfernsprecher ? n. Beethoven: der Beethovenplatz — auf dem Beethovenplatz. Wie weit (dt de departe) muß er fahren ? g. Kann er zu Fuß zur Hauptpost kommen oder muß er fahren ? e.

învăţîndu-l cum trebuie să telefoneze! începeţi aşa: Zum Telefonieren braucht man zwei Zehnpfennigmünzen. la Automobil Clubul Român (Rumänischer Automobilklub) din Strada Nikos Beloianis nr. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la gară la hotelul cel mai mare din oraşul dv. nu prin poşta aeriană.! A u^^j x ) moneda de 10 pfenigi . 27 / (Piaţa Cosmonauţilor) Exerciţiul 553. Nu ştiţi cît costă timbrele şi nici codul oraşului Dresden. una reco­ mandată la Bucureşti. * Man geht > zum Münzfernsprecher. îndrumaţi-i răspunzînd la întrebarea lor ! : Wie komme ich in die Universitätsstraße ? B : Wie komme ich auf den Sachsenplatz ? C : Wie kann ich von hier zum Karl-Marx-Platz kommen? D : Wie komme ich von hier auf den Markt ? E : Wie komme ich von hier zum Bahnhofsplatz ? F : Wie kann ich in die Hain­ straße kommen ? Exerciţiul 550. Alcătuiţi un scurt dialog cu im funcţionar la poştă. pe următorul subiect! Doriţi să expediaţi două scrisori: una simplă la Dresden.454 GESPRÄCH 6: IN DER STADT Exerciţiul 549. etc. Priviţi următorul plan al centrului oraşului Leipzig! Punctele A — F reprezintă pietoni care vor să ajungă în străzile şi pieţele mai jos indicate. man nimmt zuerst den Hörer ab. şi de acolo. Exerciţiul 552. îndrumaţi pe cineva în limba germană. îndrumaţi pe cineva în limba germană cum să ajungă de la Piaţa Victoriei din Bucureşti în Piaţa Romană. Exerciţiul 551.

" „Da sehe ich eben im Führer durch die Messe einige Zahlen: über 9 000 Aussteller aus über 60 Ländern. Preise. Österreichs und der UdSSR. Wir hätten. . darunter auch Rumänien mit Traktoren. Liefertermine und technische Unterlagen. Auslastungen für Petroleumraffinerien usw." „Unser Besuch verspricht sehr interessant zu werden. auch nur einen größeren Teil der Ausstellungsstände zu besuchen. hier der Stand einer westdeutschen Firma. auf die wir entsprechende Rabatte gewähren. Die angegebenen Preise sind Richtpreise. bloß wird die Zeit nicht reichen. Text Berger: Munteanu: Berger: Antonescu: „Ah. Guten Tag. Bitte treten Sie da in unser Büro ein." „Ich freue mich über Ihren Besuch.Gespräch Nummer 7 EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE A. meine Herren. bitte für unsere Gäste etwas zu trinken. wie gesagt. Fräulein Huber. hier eine Zusammenstellung unseres Lieferprogrammes. Eine Zigarette. bitte ?" „Danke." „Ja. da sind Sie ja ! Guten Morgen ! Wir wollen zunächst von der „Allgemeinen Auskunftsstelle" einen Führer durch die Messe beschaffen. Werkzeugmaschinen. In Halle 324: „Herr Berger." „Ich möchte mit Ihnen gern hier einige Stände der rumänischenAussteller besuchen." Die rumänische Delegation und Herr Berger gingen dann anschließend auch zu verschiedenen Ständen der DDR. Wir sind aus Rumänien und interessieren uns für Ihre Erzeugnisse." Berger: Georgescu: Aussteller: Munteanu: Aussteller: . gern einige Auskünfte über Ihre Erzeugnisse. r „Bitte.

-(e)s.e rumänisch die D D R (Deutsche Demokratische Republik) Österreich.456 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Antonescu: „Ist die Verpackung in den Preisen inbegriffen?" Aussteller: „Jawohl. abia a ajunge standul/pavilionul de expoziţie tocmai persoana care expune. -s die Ausrüstung. versprach. die UdSSR (Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken) westdeutsch sich interessieren für + ac. Wir werden Sie in etwa einer Woche in Ihrem Werk in München besuchen. Für Auslandsliefe­ rungen finden Sie in dieser Sammelmappe die Zahlungserleichte­ rungen." Munteanu: „Und welches sind die Zahlungsbedingungen?" Aussteller: „Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestel­ lung und der Rest bei Lieferung ab Werk." Munteanu: „Wir danken Ihnen für Ihre freundlichen Auskünfte. die Preise verstehen sich ab Werk. Auf Wiedersehen. . -e Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leip­ zig biroul de informaţii aici: ghidul (carte) a promite numai. -s. -s. -e der Liefertermin." B. pl. -(e)s. -(e)s. einschließlich Ver­ packung. f." Aussteller: „Ich danke Ihnen für Ihren Besuch und erwarte Sie in München. -en die Petroleumraffinerie. -n der Preis. Kataloge und technischen Unterlagen für unsere Erzeugnisse. die wir gewähren. ver­ sprochen) bloß reichen der Ausstellungsstand. die Zigarette. expozantul echipamentul rafinăria de petrol standul român(esc) Republica Democrată Germană Austria Uniunea Sovietică vestgerman a purta interes ţigareta preţul termenul de livrare . -^e eben der Aussteller. doar. Vocabular die Leipziger Technische Messe die Auskunftsstelle. -n der Stand. sämtliche Prospekte. versprechen (i. -en der Führer.

Explicaţii şi exerciţii 1.) Wir hätten gern einige Auskünfte.) in etwa einer Woche = peste aproximativ o săptămînă... 2. die (eine) Leipzigerin = = locuitoarea (o locuitoare) din Leipzig. -e aici: documentarea alcătuirea programul de livrare preţul orientativ rabatul. -e Richtpreis. -n Zahlungserleichterung.. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! Die Leipziger Technische Messe = Tîrgul de Mostre Tehnic de la Leipzig. (De la numele de oraşe se pot forma cu sufixul -er adjective care sînt invariabile şi se scriu cu literă mare: Leipzig — Leipziger (din/de la Leipzig). -n Zusammenstellung. unele informaţii. (Verbul reflexiv „sich interessieren für" + ac.GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF DER LEIPZIGER TCEHNISCHEN MESSE 457 die die das der der die die die die die der die die die der Unterlage. die Leipziger = locuitorii din Leipzig. -en Lieferprogramm -(e)s. -(e)s. -en gewöhnlich Anzahlung. München — Münchener (din/de la München). -es. Cu aceste adjective se denumesc şi locuitorii oraşelor respective: der (ein) Leipziger = locuitorul (un locuitor) din Leipzig. aici: cum am spus. are sensul de a purta interes pentru un lucru. reducerea de preţ a acorda. inclus condiţia de plată de obicei acontul confirmarea comanda restul livrarea în străinătate. -(e)s. Wien — Wiener (din/de la Viena. interessieren uns für Ihre Erzeugnisse. -en Bestätigung. Am dori să obţinem . -en inbegriffen Zahlungsbedingung. = Ne interesează produsele dv. (Propoziţie eliptică de subiect şi predicat finit.. -e Auslandslieferung. -en Rest. Diferenţiaţi cuvintele înrudite pe care le-aţi învăţat din acest grup ! . total prospectul C. -e gewähren Verpackung. -en sämtlich Prospekt. vienez).. a da ambalajul inclusiv. -e Rabatt. -en Sammelmappe. -(e)s. wie gesagt = cum s-a spus. auch nur einen größeren Teil = chiar şi numai o parte mai mare Wir . exportul mapa de colecţie uşurarea în materie de plată complet.. -en Bestellung.

Elektro-Erzeugnisse..die Ta­ gung . . in etwa drei Monaten. Zahlungserleichterungen. după modelul dat! Model: Leipzig — die Messe die Leipziger Messe. in etwa einer Woche. Exerciţiul 557. Model: Ich interessiere mich für Werkzeugmaschinen. Prospekte und Kataloge). Wir erwarten Sie in drei Tagen. Ausrüstungen für Petroleumraffinerien die Ausstellungsstände der DDR. in einem Jahr.458 GESPRÄCH 7: EIN BESUCH AUF'DER LEIPZIGER TECHNISCHEN MESSE Verbul Acţiunea Rezultatul procesul Agentul Compuşi diverşi ausstellen (a expune) aufstellen (a aşeza) darstellen (a reprezenta) feststellen (a constata) herstellen (a fabrica) vorstellen (a prezenta) zusammenstellen (a alcătui) bestellen (a comanda) das Ausstellen (expunerea) das Aufstellen (Aşezatul) die Ausstellung (expoziţia) der Aussteller (expozantul) der Ausstellungs­ stand standul de expoziţie die Feststellung (constatarea) die Herstellung (fabricarea) die Vorstellung (prezentarea) die Zusammen­ stellung (alcătuirea) die Bestellung (comanda) Exerciţiul 554. in einer Woche. (Werkzeugmaschinen. Realizaţi oral toate variantele şi imprimaţi~vă formula. Formaţi adjective de la următoarele nume de oraşe şi legaţi-le de substantivele alăturate. Bukarest — die Gießereien. Conjugaţi verbul reflexiv „sich interessieren für -f. . Du interessierst dich für . München — die Ausstellung: Wien — die Elektrowerke. Dresden . = vă aşteptăm peste trei zile. technische Unter­ lagen.ac' în propoziţii. Exerciţiul 556. in zwei Wochen. in etwa zwei Jahren. indicînd la fiecare persoană alt obiect căruia i se poartă interes. in etwa drei Tagen. Hamburg — die Flugzeugindustrie. in einem Monat. Completaţi tabela de mai sus cu substantive similar con struite şi traduceţi-le ţinînd seama de indicaţiile tabelei! Controlaţi exactitatei traducerii la cheia exerciţiilor! Exerciţiul 555. Traktoren..

Repovestiţi conţinutul dialogului la timpul perfect! Exerciţiul 560. Răspundeţi la următoarele întrebări! a. Welche Stände besichtigten sie anschließend ? g. Hat auch Rumänien hier einen Ausstellungstand ? B A. Was verlangen wir (ce cerem) von den Ausstellern ? B A. Was erhielt die Delegation von dem Aussteller ? 1. Was beschafft Ing. Besuchen wir heute die Technische Messe ? B A. Berger mit der rumänischen Delegation besichtigen ? f. Was stellen wir aus ? B A. Berger.Exerciţiul 558. Bei welchem Stand hielt sich die Delegation länger auf ? h. Was wollte die Delegation von dem Aussteller ? i. Was für Preise wurden angegeben ? j . Welche Stände besuchen wir ? B A. Welche Stände wollte Ing. răspunzînd la întrebările puse de o persoană care încă nu a vizitat niciodată Tîrgul Tehnic de la Leipzig! A. Welches sind die Zahlungsbedingungen ? k. Wohin wird die rumänische Delegation nach etwa einer Woche fahren ? Exerciţiul 559. Wie verspricht der Besuch der Leipziger Messe zu werden ? c. Können die Besucher alle Ausstellungsstände besichtigen ? d. Was für Produkte stellte Rumänien auf der Messe aus ? e. Können wir an diesem Nachmittag alles besuchen ? B A. nachdem er die rumänische Delegation begrüßt hatte ? b. Fragen wir auch nach Lieferprogrammen und Zahlungsbedingungen ? B . Completaţi dialogul în limita vocabularului cunoscut. Gibt es einen Führer durch die Messe ? B A.

Gespräch Nummer 8 EINE S T A D T R U N D F A H R T DURCH M Ü N C H E N ~W-t*''i'i»'rtjfr*J 'in^â^t^^ăMhti. zu einer Stadtrundfahrt durch München ein. . Ist das ein altes Fest ?" Meierhuber: „Ja." Georgescu: „Hier gibt es das sog. In der Nähe liegt das National­ theater. Olympi­ schen Spiele eine weltbekannte Stadt geworden. Stimmt das ?" Meierhuber: „Ja." Antonescu: „Wie viele Einwohner hat München?" Meierhuber: „Zur Zeit etwa 1 270 000 Einwohner. mit dem alten und neuen Rathaus." x > Numele unei berării renumite din München." Munteanu: „Gewiß. — Wir fahren jetzt durch die großen Geschäftsstraßen Münchens. es wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert." Georgescu: „München soll die Stadt der meisten Museen und Denkmäler der Bundesrepublik Deutschland sein. Oktoberfest. zunächst einiges über unsere Stadt zu erfahren. «! t A. das stimmt ! Am bekanntesten ist das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik. 1638 errichtet. das berühmte Hofbräuhaus 1). von denen ein großer Teil in den vielen Industriebetrieben in und um München arbeitet. denn München ist besonders durch die XX. wie auch der Münchener Fasching. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen." Munteanu: „Welches ist das eigentliche Zentrum der Stadt ?" Meierhuber: „Wir sind bald da ! Es ist der Marienplatz. lud sie der Exportleiter. die sog. Residenz und andere Sehenswürdigkeiten. das auch viele Ausländer besuchen. Herr Meierhuber. Auf der Fahrt vom Werk in die Stadt erläuterte Herr Meierhuber: „Es wird Sie vielleicht interessieren. Text • ** Nachdem die rumänische Delegation ihren Besuch im Werk für Elektro­ geräte beendet hatte. Anfang jeden Jahres.

Oktoberfest. unele lucruri a afla. Vocabular die Stadtrundfahrt. -(e)s. -(e)s. eventual cîte ceva. -(e)s. erfuhr. -s. lud ein. Rubens. a auzi olimpic jocul cunoscut în toată lumea/în lumea întreagă locuitorul întreprinderea industrială petrecerea populară din octombrie străinul serbarea. das ist ja wunderbar. -e Ausländer. a întemeia aici: vechi der der die das . eingeladen) der Exportleiter. -e Anfang. -s. -e beenden ejnladen (ä. an de an a serba. erfahren) olympisch das Spiel. . -s. Herr Meierhuber ! Sie sind ein ganz reizender Gastgeber !" Georgescu: B. -s. -n Zentrum. a sărbători din/de la München carnavalul începutul strada / centrul comercial centrul a construi." Georgescu: „Oh. Zentren errichten alt* turul oraşului aparatul electric a termina a invita şeful serviciului de export aici: drumul probabil. van Dyk usw. -e alljährlich feiern Münch(e)ner Fasching. wir parken hier und gehen zu F u ß durch die Unterführung auf den Geh­ steig gegenüber. Herr Meierhuber ! Könnten wir auch die berühmte Pinakothek mit den Gemälden von Dürer.e Geschäftsstraße. So. die Fahrt.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 461 „Sehr liebenswürdig. • weltbekannt der der das der das Einwohner. -es. poate. festivitatea anual. Fest. -es. Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten zeigen. -s. und morgen will ich Ihnen auch das Olympische Stadion. -en vielleicht einiges erfahren (ä. besichtigen?" Meierhuber: „Natürlich ! Wir sind nicht weit davon entfernt. a ridica. -en das Elektrogerät. -(e)s. Industriebetrieb. — Übrigens — ich habe für den Abend Theaterkarten besorgt.

-e der Abend.•462 GESPRÄCH 8: EIN STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN das Rathaus. - primaria teatrul naţional celebru. Museen das Denkmal. renumit reşedinţa lucrul demn de a fi văzut. emp­ fohlen) liebenswürdig die Pinakothek. -(e)s. -e die Theaterkarte. -en der Gehsteig.. -s. es wird alljährlich . -es. -s.. a face rost de stadionul aici: castelul englez(esc) grădina aici: fermecător. -en wärmstens empfehlen (ie. -s. gefeiert = se sărbătoreşte an de an . -s. berühmt die Residenz. BRD) die Naturwissenschaft. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări! auf der Fahrt in die Stadt = în drum spre oraş Es wird Sie vielleicht interessieren = Vă interesează probabil einiges über unsere Stadt = unele lucruri despre oraşul nostru zur Zeit = în momentul de faţă. —er das Nationaltheater. monumental muzeul monumentul Republica Federală Germania ştiinţa naturii aici: cît mai călduros a recomanda amabil pinacoteca. -en das Museum. -s.. dien das Schloß. pictura departe a parca (un automobil) aici: pasajul subteran trotuarul seara biletul de teatru a procura. -en die Sehenswürdigkeit. -(e)s. empfahl.e r die Bundesrepublik Deutschland '(presc. la ora actuală in und um München = în oraşul München şi împrejurimile lui . -s.. . -n besorgen das Stadion. Explicaţii şi exerciţii 1. -s. -sses. galeria de pictură tabloul. -en das Gemälde. -sser englisch der Garten. adorabil extrem de adorabil gazda C. weit parken die Unterführung. reizend ganz reizend der Gastgeber.

d. Münchener Fasching. Reţineţi vocabularul în mod sistematizat! In der Stadt das die die der Zentrum Geschäftsstraße Unterführung Gehsteig Sehenswürdigkeiten das das die das das der das der Denkmal Museum Pinakothek Schloß Hofbräuhaus Marienplatz Oktoberfest Münchner Fasching Gebäude das Nationaltheater das Rathaus das Stadion Exerciţiul 561.. Gemälde der Pinakothek. Exerciţiul 562. realizînd die die der das cu glas tare Stadt München. Sagen Sie uns einiges über Ihre Zahlungsbedingungen. München ist die Stadt der meisten Museen. sein. Wir erfahren einiges über „einiges über". Formulaţi presupuneri cu verbul „sollen" referitoare la următoarele însuşiri ale lucrurilor indicate ! Model: München ist die Stadt der meisten Museen. Den Besuch kann ich Ihnen wärmstens empfehlen ! = Vă recomand cu toată căldura să-1 vizitaţi ! Wir sind nicht weit davon entfernt. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Zentrum von München. = Numele unui parc din München. a. = Se zice că München este oraşul cu cele mai multe muzee. .) 2. der Englische Garten. Der Fasching wird alljährlich gefeiert. diese Werkzeugmaschinen. b.GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN 463 der Münchner Fasching = Carnavalul din München Wir sind bald da ! = Am sosit îndată ! München soll die Stadt der meisten Museen .. Das Oktoberfest ist sehr schön. c. Das Rathaus ist sehr alt. (Adjectivul „ganz" serveşte adesea ca întărire pentru alt adjectiv. Reţineţi formula toate variantele posibile! a. das neue Fertigungsverfahren. = Nu sîntem departe. Ihre Liefertermine. ein ganz reizender Gastgeber = o gazdă extrem de amabilă.

respectiv al oraşului unde domiciliaţi! . învăţaţi dialogul pe de rost şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 566. Wohin gehen die Genossen am Abend? k. f. Cu ajutorul dicţionarelor şi al materialelor turistice care vă statt la îndemînă. Răspundeţi! a. Wodurch ist München weltbekannt geworden ? d.464 GESPRÄCH 8: EINE STADTRUNDFAHRT DURCH MÜNCHEN e. Was sollen sie morgen besichtigen ? Exerciţiul 564. Was wissen Sie über das Oktoberfest ? g. Nennen Sie (Indicaţi) einige Museen von München. Welche Sehenswürdigkeiten liegen im Zentrum von München ? h. Das Stadion ist ganz modern. g. Das Zentrum ist sehr weit entfernt. încercaţi să alcătuiţi un scurt dialog care s-ar putea rosti cu prilejul unui tur al oraşului Bucureşti. Was besucht die rumänische Delegation am Ende ? j . Wie viele Einwohner hat die Stadt ? e. Wo arbeitet ein großer Teil davon ? f. Wer fährt mit ihnen durch die Stadt ? c. Exerciţiul 563. Viele Ausländer besichtigen die Pinakothek. i. Was macht die rumänische Delegation nach dem Besuch im Werk für Elektrogeräte in München ? b. Repovestiţi conţinutul dialogului la imperfect cu titlul „Ein Tag in München" ! Exerciţiul 565.

" Antonescu: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal.Gespräch Nummer 9 EINKÄUFE A. rechts nebenan. bitte. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren ?" Verkäuferin: „Ja. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" „Im gleichen Stockwerk. ich nehme den Mantel. Tadelloser Verkäuferin: Schnitt. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen." Georgescu: „Gut. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb Georgescu: oder grün. 1180 Schillinge." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. Größe 49—50. in braun oder blau. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ Verkäuferin: tät. Ich kaufe das Kleid.und Herrenbekleidung befinden. '1/103 . — Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft. er gefällt mir. in grau oder braun. „Guten Tag. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu." Georgescu: „Tatsächlich." Antonescu: „Ja." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. Wie teuer?" „1159 Schillinge. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. z." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln ? Wir haben eine große Auswahl. — Bitte den Kassenzettel." Munteanu: „Schön. wo sich die Abteilungen für Damen. der Anzug gefällt mir." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c." Verkäuferin: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen.B. sehr leicht und bequem im Tragen. da rechts ist die Kabine.

-s. Kragen. -s. Vocabular der aie der das die die der die der der das die Einkauf. . feine Toilettenseifen u. -en außerordentlich geschmackvoll nebenan Herrenanzug. -^er Damenbekleidung.e Anzug. -(e)s. Auswahl. - . magazinul unive îmbrăcămintea pentru femei îmbrăcămintea pentru bărbaţi mantoul/paltonul de lînă vînzătoarea mantoul. -(e)s. -es. -s. Freunde und Verwandte. gefiel. Geschenke für Bekannte. Verkäuferin. wie: Parfüms. Kaufhaus. -nen Mantel. f.pl.466 GESPRACH 9: EINKÄUFE Verkäuferin: „Einen Stock höher. prăvălia casa de comerţ. paltonul gulerul de calitatea întîi căptuşeala de mătase a încerca. der Kassenzettel. die Treppe links oder den Fahrstuhl geradeaus. -s. îmbrăcămintea barbă tească ireproşabil croiala. eine elektrische Eisenbahn u.v. -e Ärmel." Frau Georgescu und ihre Kollegen Munteanu und Antonescu kauften noch eine Handtasche. gefallen) preiswert Schilling.a. -(e)s. -(e)s. probieren Kabine. fasonul comod aici: purtatul bonul de casă / de plată der der die der der tadellos der Schnitt. zwei Paar Schuhe.e Rückreise. -n Kaufladen. Hemden. wie: eine Puppe. ieftin şilingul mîneca sortimentul extraordinar cu gust alături costumul bărbătesc costumul. -n kleiden gefallen (ä. . -s. -en Wollmantel. -s.a. . B.. a proba cabina a îmbrăca. -en Herrenbekleidung. allerlei Spielzeug für ihre Kinder. -e bequem das Tragen. -s.e cumpărătura. ein Tonbandgerät. -s. rău) a plăcea convenabil. erstklassig Seidenfutter. a sta (bine. tîrguiala călătoria/drumul de înapoiere magazinul. -s.

-n die Eisenbahn. -en der Bekannte. -en das Hemd. ca de ex. (Limbajul de reclamă în limba germană se caracterizează printr-o abundenţă de adjective şi adverbe cu forme şi sensuri de superlativ. Reţineţi particularităţile următoarelor formulări ! in hellgelb oder grün = de culoare galben deschis sau verde. -s. -e geradeaus die Handtasche. -n der Freund. -n. -(e)s. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. gefiel. -(e)s. Aceste formulări. gefallen) se poate referi numai la lucruri sau aspecte care se văd. aici: trenul cunoscutul prietenul.GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 467 das Spielzeug x). -n jucăria. Senzaţiile gustului sînt exprimate de verbul „schmecken" 2) ). nu la mîncăruri sau băuturi. v. desemnînd jucării în ansamblu. textual tradusă: Această rochie de jersey „extraordinar de plină de gust". -(e)s. -(e)s. = Această rochie de jersey creată cu foarte mult gust.. „das Spielzeug" are la > forma singularului şi sens de plural. -e der Verwandte. (Verbul „stehen" împreună cu adjectivul „gut" sau un echivalent al său. a place (despre mîncăruri şi băuturi) . amicul ruda parfumul săpunul de toaletă C. . er gefällt mir = . de tot felul păpuşa calea ferată. -n das Parfüm. -e das Paar. sună de multe ori exagerat. (Verbul „gefallen" (ä. -es.. -en das Tonbandgerät. î n aceste cazuri. traduse în limba română. * La fel ca şi „das Werkzeug". dar viabile în limba română).. lecţia a 3-a a manualului de faţă. -en. -e allerlei die Puppe. jucăriile drept înainte poşeta cămaşa magnetofonul perechea fei de fei de. formula de mai sus. îmi place. -s die Toilettenseife. se aud sau se simt. Explicaţii şi exerciţii 1. a îmbrăca bine). preferăm traducerile aproximative. Wie teuer ? = Prescurtat de la „wie teuer ist der Anzug ?" = Cît costă (cos­ tumul) ? Einen Stock höher = cu un etaj mai sus. = Mantoul vă vine/vă stă excelent. 2 ) schmecken = a simţi gustul.. Wie teuer ist der Mantel ? = Cît costă mantoul ? Dieses außerordentlich geschmackvolle Jerseykleid. referitor la îmbrăcăminte. are sensul de a sta bine.

sehr gut ihr Das Kleid nicht gut. dir tadellos. der Wollmantel. der Kalbsbraten. mein Kollege. Der Mantel Ihnen gut. von München nach Bukarest über Wien fahren. Eine Handtasche in violett. Ein Anzug in grau oder braun. das Hotelzimmer. in Bukarest aussteigen. în limba germană se folosesc următoarele prepoziţii cu sens special: in = la. erstklassiges Seidenfutter. die langen Ärmel. der Herrenanzug. Exerciţiul 567. in München einsteigen x>. Hähnchen vom Grill. Afirmaţi că vă plac (sau nu vă plac) următoarele lucruri! Alegeţi verbul potrivit (gefallen sau schmecken) ! Model: Das Kleid gefällt mir (nicht). = întorcîndu-se de la München la Bucureşti prin Viena. Exerciţiul 569.468 GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 2. die Stadtrundfahrt. Reţineţi particularităţile formulărilor pentru indicarea direcţiei unei călătorii sau deplasări ! Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien. Ein Mantel in hellgelb oder grün. über = prin. kalte Platte. steht b. diese Puppe. von — bis = de la — pînă la. către. . nach Bukarest fahren. nach = la. Exerciţiul 568. a se urca. spre. Ein Kleid in dunkelrot oder dunkelblau. Schokoladeeis. die Verkäuferin. Bier schmeckt mir (nicht). eingestiegen) = a se sui. ihm Der Anzug ausgezeichnet. das Mittagessen. weiß oder schwarz. Identificaţi în textul dialogului adjectivele şi adverbele „de reclamă" şi notaţi-le împreună cu cuvintele lor de referinţă la cazul nomi­ nativ ! Model: ein reizender Mantel. l > einsteigen (stieg ein. von München bis Wien. Realizaţi cu glas tare următoarele variante! a. (Pentru indicarea direcţiei de deplasare într-o călătorie.

. La revedere ! . Was für einen Herrenanzug fand er ? . Traduceţi în limba germană următorul dialog! Folosiţi vocabularul din dialogul dat! Client: Vă rog. Wie lange dauert die Reise .. Wo steht der Zug . Braşov oder ... Hält dieser Zug . Doriţi să-1 încercaţi ? Poftiţi la cabină. Aşa este modern. Linz aussteigen.. Răspundeţi ! a... poate de culoare albastru 1 închis sau negru. Pot | . Sie fahren .. f. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi iov. Georgescu! Exerciţiul 573.. Fährt man .. Freunde und Bekannte ? Exerciţiul 572. Was besuchten die rumänischen Kollegen in Wien ? b.. Client: Da... Was wollte Frau Georgescu kaufen ? c... Cluj . Se poartă (Man trägt) mînecî mai scurte... Paltonul vă vine excelent. Was kauften sie noch für sich selbst ? Für ihre Kinder ? Für Ver­ wandte. Aveţi mărimea mea ? Vînzător r Desigur ! Poftim !! Acesta are o croială elegantă.. Bukarest . •'*••'• şi mînecile^ sînt mai lungi. Vînzător:.'. Leipzig ? d. foarte comod şi uşor la purtare. Wie war das Kleid ? g. Wie war der Mantel ? d.. Cît costă? Da.. Vînzător: Vă mulţumesc foarte mult.. i. Client: Dar mînecile sînt prea scurte. Was kaufte Herr Munteanu ? f. Este un palton de lînă.. luaţi liftul ! Client: Aş dori un palton bărbătesc.. Vă rog. Sibiu? c.. Wien? b. Nürnberg? e. Potsdam? Exerciţiul 571. unde este sectorul de îmbrăcăminte pentru bărbaţi ? Vinzător: La etajul IV. bine. Wien und müssen . aş vrea să probez încă un palton... Bukarest . Client: Aş dori verde închis sau maro închis.. acesta îmi place. Was suchten die Kollegen nachher ? j .. Wann kommt Genosse Popescu .. Und was wollte Herr Antonescu kaufen ? h. Kaufte sie ihn ? e. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des ! Exerciţiul 574. Completaţi prepoziţiile necesare! a. îl iau. Köln? Fährt er . un guler modern !. Vînzător: Ce culoare ? Avem un sortiment foarte bogat. fac bonul ?"• Client: ' N u . mărimea 52..GESPRÄCH 9: EINKÄUFE 469 Exerciţiul 570.. Vînzător: Vă recomand pe acesta. să va.

Schlafwagen ausgehängt. 4 sind die Fahrpreise erster und zweiter Klasse. Die Genossen Munteanu und Antonescu bereiteten die Heimreise vor und besuchten das Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen. Am Informationsschalter: Munteanu: „Bitte. Munteanu und Antonescu zum Reisebüro der österreichischen Fluggesellschaft AUA." In Anbetracht der langen Reisezeit fuhren Ing. Antonescu: „Guten Tag. Wir möchten am 26.) Budapest Curtici Bukarest ll50 Am Fahrkartenschalter Nr. 212 (Orientexpreß) 16 os 20 25 21 1 5 po 220 Wien (Ost-•Bhf. Fräulein. welche Züge verkehren von Wien nach Bukarest und wann treffen sie dort ein ?" Beamtin: „Ich notiere Ihnen die Abfahrts. 202/801 (Wiener Walzer) ab 1015 an 14*° ab 1520 an 1940 a b 20 09 an 5 20 Zug Nr. selbstverständlich.—Wie fahren wir am besten zum Schwechater Flughafen hinaus ?" . September nach Bukarest fliegen.Gespräch Nummer 10 DIE HEIMREISE A. Können Sie uns schon jetzt vormerken?" Beamtin: „Ja. Text Der Aufenthalt der rumänischen Delegation im Ausland näherte sich seinem Ende. Wie viele Plätze darf ich buchen ? Wünschen Sie vielleicht auch gleich die Flugkarten?" Antonescu: „Jawohl. sowie die Zuschläge für Schnellzug bzw. Munteanu: „Danke für die Auskunft. bitte drei Flugkarten.und Ankunftszeiten: Zug Nr.

Für je 5 kg." „Wieviel Gepäck ist zulässig ? Wir wollen verschiedene techni­ sche Unterlagen. -(e)s. der Fahrpreis. . Auf Wiedersehen. Sie können dort jede Währung einwechseln. Fräulein. mitnehmen. hat aus­ gehangen) călătoria spre casă/spre ţară a pregăti biroul de voiaj austriac calea ferată federală ghişeul de informaţii a circula a sosi (la destinaţie) ora plecării ora sosirii gara de est aici: plecarea aici: sosirea ghişeul de bilete pentru călătorie preţul călătoriei clasa suplimentul trenul accelerat a afişa. -s." „Wann startet das Flugzeug?" „Um 1315. -en der Informationsschalter.und Zoll­ formalitäten auf dem Flughafen. -(e)s. Bhf. traf ein. .) ab an der Fahrkartenschalter. Sie haben genügend Zeit für die Paß. -n der Zuschlag. Was kosten die Flugkarten?" „4600 Schillinge bitte. -s. Um 1610 landen Sie auf dem Bukarester Flughafen Otopeni." „Danke. -es. -(e)s. Kataloge.GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 471 Beamtin: Munteanu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Antonescu: Beamtin: Munteanu: Beamtin: Munteanu: „Am besten fahren Sie mit unseren Autobussen. ist ein­ getroffen) die Abfahrtszeit. Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten. -en die Ankunftszeit. Prospekte usw. — Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.e (presc. -s österreichisch die Bundesbahn. verkehren eintreffen (i. B. Ost." „Danke. a expune la vedere ." „Gibt es auf dem Flughafen eine Wechselstube ?" „Ja. Reisegepäck ist im Flugpreis inbegriffen.e aushängen (hing aus. Vocabular die Heimreise. Um ll 4 5 ist die Abfahrt von unserem Reisebüro. ^e der Schnellzug. -s." „25 kg. -n vorbereiten das Reisebüro. Ich wünsche Ihnen einen ange­ nehmen Flug. -e die Klasse. -en der Östbahnhof.

f. mit­ genommen) das Reisegepäck. particularităţile următoarelor formulări ! In Anbetracht der langen Reisezeit.. ••••••: der Flug. -es. -(e)s. in Anbetracht die Reisezeit. pl. -ren.und Zollformalitäten = für die Paßformalitäten und Zollforma­ litäten = pentru formalităţile de control al paşapoartelor şi de control vamal. luînd în considerare.' . Explicaţii şi exerciţii 1. pornirea a porni. -(e)s.:'\ ...-. -e genügend die Paßformalität. a achita^ casă de schimb a schimba (mai ales bani) copios.'"' considerarea avînd în vedere.>i. -s. ' \: der Flugpreis. nahm mit. (Cratima (-)" poate înlocui părţi ale unor cuvinte compuse care se repetă în .".. -en fliegen (flog. die Abfahrt.. -(e)s. -en die Fluggesellschaft.472 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE der Anbetracht.- ••:.: die Zollformalität. -n der Flughafen. -(e)s. -en zulässig mitnehmen (i.) für die Paß. -(e)s. îmbelşugat a ateriza plăcut. -en : starten das Flugzeug. . entrichten / I O " :-b J die Wechselstube. (Formula „in Anbetracht" cere cazul genitiv. . " . faţă de timpul/durata de călătorie societatea de aviaţie a zbura a nota în prealabil.pl. f.e C. ausgiebig •>'i--] •••>'•':': '' . -e das Obergepäck. = Avînd în vedere durata lungă a călă­ toriei.: Reţineţi. . f. . a decola avionul suficient formalitatea/controlul paşapoartelor formalitatea/controlul vamal(ă) admisibil a lua/a duce cu sine bagajul preţul/ costul zborului surplusul de bagaje (care depăşeşte limita maximă admisă) a plăti. aici: a înregistra pentru rezervare de locuri biletul de avion aeroportul plecarea. agreabil zborul landen angenehm • '«•. -n ""'J" y einwechseln. ist geflogen) vormerken die Flugkarte. -'.pjk..

parfumul. Exerciţiul 576. a. poşeta. trenul electric. Exerciţiul 577. paltonul. Damenbekleidung und Damenschuhe. Wo informieren sie sich ? d.) jede Währung = orice valută. Schlaf. dacă acesta are exact aceleaşi caracteristici de formă şi sens ca şi repetarea sa. scula. d." de preţul următoarelor obiecte! Biletul de tren de la Viena la Bucureşti. Kann man ihnen Plätze reservieren ? i.. Arbeitsanzüge und Arbeitswerkzeug. Was kaufen die Genossen gleich ? .und Speisewagen. aceste maşini-unelte. Diferenţiaţi următoarele cuvinte apropiate ca formă! die Auskunft <-> die Ankunft <-» die Zukunft (informaţia) (sosirea) (viitorul) der Abschluß «-> die Abfahrt <-> die Fahrt (încheierea) (plecarea) (călătoria) die Aufsicht <-» der Aufschwung <-> der Aufenthalt (supravegherea) (avîntul) <-» (oprirea) die Ansicht <-> die Aussicht <-» die Durchsicht (părerea) (perspectiva) (controlarea) der Ausbau <-» das Ausland (dezvoltarea) (străinătatea) Exerciţiul 575. aceşti pantofi. scrisoarea recomandată. înlocuiţi cuvintul care se repetă prin cratimă ! Pronunţaţi apoi cu glas tare! Model: Schlafwagen und Speisewagen. c. Was wollen die Genossen Munteanu und Antonescu vorbereiten ? b.. b. jucăria. întrebaţi cu formula colocvială „Was kostet (kosten). Womit wollen sie fahren ? c. Wer reserviert die Plätze ? j .GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE 473 imediata apropiere înainte sau după cuvîntul înlocuit. Womit wollen sie nun reisen ? g. Gibt ihnen die Beamtin Auskunft ? e. cămaşa. ceasul. magnetofonul. Schlafwagen und Speisewagen. Wintermäntel und Sommermäntel. Warum fahren die Genossen nicht mit dem Zug ? f. Wann wollen sie nach Bukarest fliegen ? h. Răspundeţi ! a. telegrama. Was kosten die Flugkarten ? = Cît costă biletele de avion ? 2.

Womit fahren sie zum Flughafen hinaus ? 1.474 GESPRÄCH 10: DIE HEIMREISE k.. . Wo liegt der Wiener Flughafen ? Wie heißt er ? m. Was wird im Flugzeug serviert ? Exerciţiul 578. Was zahlt man für Übergepäck ? p. b) Informarea asupra mersului avioanelor şi asupra preţului unui bilet de avion. învăţaţi dialogul pe din afară şi repetaţi-l în grup cit mai des! Exerciţiul 580. Repovestiţi dialogul ca şi cînd aţi fi tov. cu următoarele subiecte: a) Informare asupra mersului trenurilor şi asupra preţului unui bilet de călătorie. Alcătuiţi mici dialoguri între un client şi un funcţionar la biroul de voiaj. Wann startet das Flugzeug ? Wann landet es in Bukarest ? n. la alegerea dv. Wieviel Reisegepäck ist zulässig ? o. Munteanul Exerciţiul 579.

Partea a Hl-a .

Das ist eine Büchse. das (ein. der (ein. eine Feder. 2 eine Schraube ? f. der Niet. kein) Gewinde. er ist kurz. die (eine. sie ist dort. Exerciţiul 19: a. sie ist hier. Was ist das ? e. der Stift. / Nein. Das ist eine Feder. kein Lager. Ist hier ein Gewinde ? h. / Nein. Das ist der (ein. ein Gewinde. eine Büchse. das Rad. Das ist das (ein. Exerciţiul 7: a. Ist hier ein Rad ? f. Es ist rund / schwer. keine) Schraube. Was ist das ? B. c. Hier ist das Gewinde. Ist hier eine Büchse? c. Ist hier eine Büchse ? d. die Büchse. Sie sind leicht / dünn. der (ein. Der Stift ist hier. die (eine. h. die (eine. Er ist konisch. Das ist der Stift. Hier ist der Zylinder. der Hebel. Die Tafeln sind eckig. c. das (ein. Dort ist das Rad. Das ist kein Ventil. ein Splint. A. Was ist Nummer 5 ? f. Exerciţiul 6: Das ist die (eine. kein Stift. kein Ventil. der (ein. kein) Splint. Nummer sechs ist ein Rad. Die Kurbel ist dort. die Feder. kein) Niet. Sie sind k u r z / l e i c h t . kein) Lager. . d. Er ist eckig / schwer. c. Ja. keine Büchse. / Nein. Ist hier ein Gewinde ? Exerciţiul 11: a. g. b. Ja. Ist das ein Niet ? Exerciţiul 14: (Model): A. Exerciţiul 18: a. keine) Zahl. Ist das ein Lager? b. b. Es ist fein / lang. Nein. Das ist eine Büchse. kein) Ventil. kein Splint. ein Stift. Was ist Nummer 2 ? d. ein Rad. kein) R a d . Was ist Nummer fünf ? B. Dort ist der Block. A. Was ist Nummer 10 ? c. kein) Stift. Das ist das (ein. b. Was ist Nummer 12 ? g. Er ist kurz. Ja. kein) Ventil. Das ist ein Gewinde. ein Niet. Nummer sechs ist kein Hebel. Ist das ein Stift ? g. Sie ist dick / schwer. Ist das ein Hebel? b. die (eine. das Gewinde. Die Niete sind dort. Und was ist Nummer sechs ? Ein Hebel ? B. Das ist kein Rad. kein) Hebel. keine) Büchse. sie sind dünn. Ist das Ventil hier ? e. keine) Feder. c) keine Schraube. keine) Feder. das (ein. Das ist der (ein. Das ist die (eine. kein) Hebel.CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 4: a) der Splint. b) ein Hebel. Ja. Exerciţiul 5: der (ein. er ist lang. f. Was ist das? c. kein Gewinde. sie sind dick. Ist das ein Niet ? d. keine) Rolle. das Ventil. kein) Splint. keine Feder. das (ein. kein) Gewinde. Nummer fünf ist die Büchse. d. Exerciţiul 9: a. e. Ist das ein Hebel ? e. Was ist das ? b. ein Lager. f. kein Hebel. Was ist das ? Exerciţiul 10: a. e. d. Er ist leicht / rund. Ist Nr.

c. die Blöcke. / Nein. Der Block ist eckig. Ja. die Wellen. d. Sie ist zylindrisch. Auch die Feder ist fein. g. Schrauben. e. Exerciţiul 20: a. c. Sie sind eckig. Wie sind die Hebel ? Sie sind schwer. Ja. Die Räder sind hier. Sie sind rund. die Gewinde. Exerciţiul 25: a. Hier sind keine Zylinder. die Kurbeln. c. Hebel sind dort. f. sie sind eckig. Sie ist kurz. die Zylinder. Sie sind schwer. sie ist lang. g. Die Feder ist kurz. k. der Niet auch. d. f. Der Niet ist leicht. er ist leicht. c. Sie sind kurz. Es ist rund. Hier sind keine Splinte. Räder. Die Rolle ist auch zylin­ drisch. b. keine Kurbeln. Wie ist das Lager ? Es ist rund. er ist rund. Wie sind die Federn ? Sie sind rund und leicht. d. es ist grob. die Welle auch. sie ist zylindrisch. Die Federn / Die Schrauben sind leicht. Er ist leicht / schwer / rund. Wie ist die Büchse ? Sie ist zylindrisch. Exerciţiul 30: a. Gewinde. Exerciţiul 24: a. Die Rolle ist dick. es ist dort. . / Nein. Auch der Splint ist hier. Wie sind die Räder ? Sie sind rund. Nein. b. Ja. h. g. Das sind keine Hebel. keine Splinte. die Kurbel auch. g. Das Gewinde ist fein. es ist fein. sie sind kurz. es ist hier. b. Exerciţiul 26: die Schrauben. e. e. h. b. Wie sind die Tafeln ? Sie sind eckig. Exerciţiul 27: Büchsen. Hier sind Stifte. keine Federn. Wie ist der Niet ? Er ist leicht. Ja. b. Sind hier Federn ? f. Die Zylinder / Die Rollen sind rund. b. / Nein. e. Der Block ist schwer. keine Lager. Sind das Scheiben ? h. f. d. f. d. Wie sind die Federn? c. Exerciţiul 22: a. die Feder auch. Dort sind Räder. f. h. Die Rollen sind hier. Ventile. f. Das sind die Autos. Der Niet ist auch kurz. Die Kurbel ist auch schwer. Wie sind die Felder ? g. keine Ventile. sie sind hier. i. e. Der Zylinder ist rund. Ja. Sie sind rund. Splinte. Ja. c. Dort sind die Schrauben. d. d. Er ist eckig. Wie ist der Stift ? Er ist kurz. Der Splint ist auch hier. b. Auch die Kurbel ist schwer. Exerciţiul 21: a. Dort sind die Niete. Sind das Ventile ? Exerciţiul 31: a. Dort sind keine Räder. Das sind keine Büchsen. die Büchsen. f. / Nein. e. Exerciţiul 29: a. Er ist konisch / zylindrisch / lang. Die Büchse ist zylindrisch. Stifte. Wie ist die Schraube ? Sie ist lang. sie ist kurz. Der Stift ist hier. e. Die Welle ist auch dick. f. Lager. b. Die Feder ist auch fein. d. Sie sind leicht/ zylindrisch / rund. g. sie sind lang. j . e. Sie ist lang / fein / zylindrisch. Hier sind keine Stifte. die Tafeln. c. Auch die Welle ist dick. c. keine Tafeln. der Splint auch. Sind dort Niete ? g. / Nein. h. Auch der Niet ist kurz. die Stifte. Die Blöcke / Die Tafeln sind eckig. die Rolle auch. die Lager. Exerciţiul 23: a. c. Wie sind die Stifte? b. die Rollen. Federn. e. er ist schwer.CHEIA EXERCIŢIILOR 477 sie sind dort. Ja. Exerciţiul 28: keine Rollen. er ist rund. / Nein. i. f. Auch die Rolle ist zylin­ drisch. d. / Nein. 1. / Nein. Hier sind Lager.

der Text. Boden. J a . die Frage. Niet. die Rolle. Gewinde). Stift. die Kurbel. der Knopf das Feld das Rad -er III ^er IV V -(e)n die Nummer. Ventil. der Niet. Hebel Splinte. die Scheibe -s das Auto Exerciţiul 39: (Model) Was ist das ? Ist das eine Scheibe ? Ist die Scheibe hier ? Wie ist die Scheibe ? Ist die Scheibe dünn ? Ist das eine Scheibe ? Wie sind sie ? B. Boden. die Tafel. Hebel. Zahl. . Welle. dort sind zwei Scheiben Sie sind leicht. Niet. Wellen. der Ofen das Lehrstück. Nein. Rad. die Büchse. Hier ist der Zylinder (Block. Exerciţiul 37: I -e II •^e das Gewinde. Niete. Lager. das Lager. Schrauben. Kurbeln. sie ist dort. Exerciţiul 34: a. die Feder. Ventile. der Hebel. Nein. Autos. Lager Auto. sie ist dünn. der Stift. Ventil. Dort ist das Feld (Lager. Splint. Das ist ein Zylinder (Block. Büchse. Gewinde). Blöcke. Sie ist rund. J a . die Schraube. der Splint der Block. Zahl. Stifte. Stift. Rolle) c. Rollen. Hebel Splint). Feld. das ist eine Scheibe. b. die Welle. Böden. der Maschinenteil. Exerciţiul 35: Das sind Federn (Zylinder. b. Rolle). Das ist die Feder (Schraube. Das ist eine Fedei {Schraube. Büchsen. Felder. Auto. Das ist eine Scheibe. Büchse. Gewinde). Räder. die Zahl. Kurbel.478 CHEIA EXERCIŢULOR Exerciţiul 32: a. der Zylinder der Boden. Rad. Zahlen. Welle. das Ventil. Kurbel.

machst. Wir sind Arbeiter. schleift. Sie bohren 3 Büchsen und 11 Bolzen. hier ist eine Rolle. Was arbeitet er hier? Er schleift eine Büchse. f. d. Sie sind Arbeiter. c. Ihr seid Arbeiter. c. e. g. Sie drehen Wellen. Schublehre. Sie ist fleißig. Du bist Arbeiter. Suchst du auch eine Schublehre ? Sucht ihr auch eine Schublehre ? Exerciţiul 50: a. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite hier. Muncitoarea găureşte bucşe. suchen. schleifen. f. Ihr arbeitet. fräst. Sie sind fleißig. f. suchst. h. d. Ihr schleift Zahnräder. schleift. Wir arbeiten hier. Sînteţi mecanic ? Exerciţiul 51: a. wir schleifen hier. Hier ist keine Tafel. Sie sind genau. macht. sucht. suche. Hier stehen 7 Arbeiter und arbeiten. hier ist keine Büchse. Wo liegen sie ? Exerciţiul 46: Du arbeitest. Wir schleifen auch. Exerciţiul 44: a. Wer sucht die Schublehre ? Der Arbeiter Popa sucht die Schublehre. d. tovarăşe Popescu ? c. e. arbeitet. d. d. e. bohrt. fräst. Wo liegt die Feile? c. ihr. machen. Die Werkzeuge liegen hier. Was ist dort ? Ist dort keine Büchse ? Nein. Die Blöcke sind schwer und eckig. Muncitorii sînt harnici. e. Ce caută ei aici ? e. Wir suchen auch eine Feile. g. Wir arbeiten. fräst. . c. f. dreht. Hier steht die Arbeiterin Florescu. Exerciţiul 52: a. e. Dort steht eine Bohrmaschine. Sie arbeiten.CHEIA EXERCIŢIILOR 479 Exerciţiul 40: Wie sind die Schrauben ? Sind sie kurz ? Nein. Es liegt dort. sucht. bohren. fräsen. Ich schleife ein Zahn­ rad. drehst. bohrt. e. liegen. Exerciţiul 48: b. Wo steht die Fräsmaschine ? Exerciţiul 54 (Model): Ich bin Arbeiter. Drehbank. Liegt die Welle dort? g. bohren. bohren. h. Wer dreht die Wellen ? Die Arbeiter drehen die Wellen. Ce căutaţi aici ? d. d. drehst. c. Drehst du auch ? Dreht ihr auch ? e. Arbeitest du auch ? Arbeitet ihr auch ? c. Ich suche eine Schublehre. Ce fac strungarii ? Ei strunjesc. fräst. Exerciţiul 49: b. steht. Er arbeitet. d. drehen. schleifen. Das sind keine Federn. sie sind lang. sucht. b. Ich drehe auch. b. Ich schleife auch. Sie fräst eine Büchse und 4 Zahnräder. g. Er ist Arbeiter. Şlefuiţi o roată dinţată. b. schleifen. b. Ich schleife auch ein Zahnrad. suchen. machen. b. macht. b. bohrt. Zahnrad. dreht. Er fräst. arbeiten. Wer bohrt eine Büchse ? Die Arbeiterin Florescu bohrt eine Büchse. Wo arbeiten sie ? Sie arbeiten dort. c. f. sondern Wellen. Exerciţiul 53: a. Sie arbeitet. fräsen. Ei lucrează. Ich suche auch eine Feile. drehen. macht. bohrt. h. Sie arbeiten. Bohrst du auch ? Bohrt ihr auch ? d. Exerciţiul 45: a. Lehrling. Schleifen wir hier ? Ja. c. bohren. Wir drehen auch. Wir schleifen auch Zahnräder. i. schleifst. Exerciţiul 47: a. Exerciţiul 43: stehen. Die Maschinen stehen dort. Wo arbeitet er ? Er arbeitet auch dort. Wir bohren Büchsen. dreht. e. schleift. Ele sînt cilin­ drice. b. bohrst. suchen. drehen. Wer arbeitet dort ? Dort arbeitet der Arbeiter Moraru.

der Scheibenfräser freza-disc e. die Giwinderolle rola de rulat filet k. maşina de frezat filet. maşina de alezat cilindri. ihr seid fleißig. die Radwelle semiosia. e. m. g. der Blockzylinder = blocul de cider Zylinderblock = blocul cilindrilor lindru b. die Federscheibe = şaiba arcuitoare die Scheibenfeder = pana de disc f. Wir sind hier. die Hebelnietmaschine. die Lagerbüchse. das Bolzengewinde = filetul pentru der Gewindebolzen = bolţul filetat şuruburi c. b. der Gewindedorn dornul filetat i. axa de rotaţie / de oscilaţie a pîrghiei. arborele b. i. die Lagerschraube. Was seid ihr ? Exerciţiul 57: a. maşina de rectificat cilindri. seid ihr auch Dreher ? h. f. f. der Federhebel = pîrghia cu arc die Hebelfeder = arcul de pîrghie e. die Rollenwelle arborele de rolă d. — Bist du fleißig? J a . d. maşina de ascuţit burghie elicoidale. die Schlüsselschraube şurubul cheie Exerciţiul 58: a. k. b. f. du bist fleißig. der Federdorn. — Ist sie fleißig ? Ja. Bist du Arbeiter ? d. — Sind sie fleißig ? Ja. sie ist fleißig. c. h. 1. maşina de nituit prin rulare. maşina de nituit cu pîrghie. die Schrauben­ scheibe. maşina de rectificat filete. die Nietdistanz. die Gewindeschraube = şurubul das Schraubengewinde = filetul pentru lemn şurubului i. sie sind fleißig. j . rul­ mentul cu role cilindrice. der Gewindefräser freza de filetat j . die Hebelrolle = rola pîrghiei der Rollenhebel = pîrghia cu role j . — Ist er fleißig ? Ja. der Gewindebohrer tarodul h. maşina de frezat roţi dinţate.480 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 55: Bin ich fleißig? J a . h. die Hebelwelle. Das Werkzeug ist hier. d. n. der Gewindestift ştiftul filetat 1. das Scheibenrad roata-disc f. e. die Federschraube = şurubul de arc die Schraubenfeder = arcul elicoidal g. m. der Federhebel. ich bin fleißig. Exerciţiul 61: a. i. der Zylinderboden. der Federhammer = ciocanul de die Hammerfeder = coada de ciocan forjă cu arc d. der Radzahn dintele de angrenaj c. g. — Sind wir fleißig ? Ja. j . die Lagerrolle = rola de rulment das Rollenlager = rulmentul cu role Exerciţiul 59: a. die . die Nietmaschine. strungul de filetat . Sie ist Arbeiterin. Ich bin Dreher. das Niet­ werkzeug . 1. maşina de frezat arbori cotiţi. das Federventil = ventilul cu arc die Ventilfeder = resortul de supapă h. wir sind fleißig. es ist genau. c. Wo ist das Werkzeug? c. die Federbüchse bucşa arcuitoare g. maşina de ascuţit freze. die Rollennietmaschine. e. Exerciţiul 56: a. k. g. — Seid ihr fleißig ? Ja. maşina de roluit filete. er ist fleißig. Wir sind Lehrlinge. Wo sind die Maschinen? b.

und Herrenbekleidung befinden. ich nehme den Mantel. — Bitte den Kassenzettel. In einem großen Kaufhaus fuhren sie mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock. Ich hätte gerne einen Wollmantel in hellgelb oder grün." Georgescu: „Tatsächlich. dieses außerordentlich geschmackvolle Jersey-Kleid zum Preis von nur 680 Schillingen. Wie teuer?" Verkäuferin: „1159 Schillinge.B. 1/103 ." Munteanu: „Schön. in grau oder braun. Text Auf der Rückreise von München nach Bukarest über Wien besuchten Genossin Georgescu. in braun oder blau." Georgescu: „Gut. der Anzug gefällt mir. Ich kaufe das Kleid.Gespräch Nummer 9 EINKAUFE A. da rechts ist die K a b i n e . sehr leicht und bequem im Tragen. 1180 Schillinge. sehr preiswert für die ausgezeichnete Quali­ t ä t . Tadelloser Schnitt. er gefällt mir." Georgescu: „Kann ich den Mantel probieren?" Verkäuferin: „Ja. Größe 49—50. Genosse Munteanu und Genosse Antonescu die Kauf­ läden in den Wiener Geschäftsstraßen." Verkäuferin: „Ich empfehle Ihnen diesen Anzug aus Tergal. wo sich die Abteilungen für Damen." Munteanu: „Ich möchte für meine Frau ein Kleid. Wie teuer ist der Mantel ? Verkäuferin: „Sehr preiswert. rechts nebenan. z." Verkäuferin: „Mit langen Ärmeln? Wir haben eine große Auswahl." Verkäuferin: „Hier bitte einen reizenden Mantel mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter. — D e r Mantel steht Ihnen ausgezeichnet und kleidet Sie sehr vorteilhaft." Antonescu: „Ja." Antonescu: „Ich möchte einen Herrenanzug kaufen." Munteanu: „Wo finden wir die Abteilung für Spielzeug und Elektro­ geräte ? 30 r Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Wo ist bitte die Abteilung für Herrenbekleidung ?" Verkäuferin: „Im gleichen Stockwerk. bitte. Georgescu: „Guten Tag.

Exerciţiul 94: Es gleicht einer Meßuhr / einem Oszillographen / einem Bandmaß. e. dem Mechaniker. Exerciţiul 95: a. Der Direktor leitet das Werk. d. Wen führt der Genosse ? Die Arbeiter. Der Kranführer transportiert die Maschinen und Maschinenteile. Ingenieure und Konstrukteure arbeiten hier. Ingenieure. dem Techniker. Die Laboranten bringen die Analysen in die Maschinenhalle. den Technologen. Wer bringt wem was ? b. 1. Wen bringt der Lehrling ? Einen Kontrolleur. Dem Lehrling. Wie konstru­ ieren Sie das ohne die Ingenieure / ohne die Techniker / ohne die Konstruk­ teure / ohne Analysen. Techniker. f. Exerciţiul 97: a. c. Hier arbeiten Arbeiter und Arbei­ terinnen. b. k. Den Ingenieuren. dem Meister. Wen suchen wir ? Den Oberingenieur. Hier ist die Montagehalle. j . der Laborantin. Wer kontrolliert die Konstrukteure ? Ein Ingenieur. Wer sucht den Oberingenieur ? Wir. i. Den Lehrlingen. g. den Technikern. h. Wer führt die Arbeiter ? Der Genosse. Techniker und Konstrukteure planen. Laboranten. Die Ingenieure. Die Monteure montieren hier Maschinenteile. Die Laboranten machen Analysen. e. Exerciţiul 82: a. Exerciţiul 93: Wir helfen den Arbeitern / den Lehrlingen / den Inge­ nieuren / den Technikerinnen / den Laboranten. c.482 CHEIA EXERCIŢIILOR Monteure stehen um die Maschinen. rechnen und kon­ struieren. Der Direktor führt die Ingenieure durch das Werk. b. Die Kontrolleure kontrollieren die Maschinenteile: sie sind ohne Fehler. bohren und fräsen. Sie konstruieren Maschinen und Maschinenteile. Wir gehen durch den Hof / um die Ecke / in die Mon­ tagehalle. m. der Labo­ rantin. den Meistern. Exerciţiul 83: a. Er transportiert das Material in den Hof / durch die Monta­ gehalle / ohne den Kranführer. b. c. Wer bringt einen Kontrolleur ? Der Lehrling. e. Der Arbeiterin. Sie gleichen Manometern / Meßuhren / Amperemetern. Wer konstruiert ein Werkzeug? Der Techniker. Techniker. Exerciţiul 84: a. Der Direktor führt das Werk. b. Die Arbeiter und Arbeiterinnen drehen. Der Oberingenieur leitet die Fabrikation. Der Kranführer transportiert die Maschinenteile und Maschinen in das Lager. c. Die Maschinenteile sind ohne Fehler. Die Arbeiterin bringt dem Meister eine Feile. Wer zeigt . b. Exerciţiul 87: Das Werk ist groß. b. Er arbeitet ohne Schublehre / ohne Schraubenschlüs­ sel / ohne Analyse / ohne den Techniker / ohne Maschinen. Die Monteure montieren die Maschinenteile. Der Direktor leitet es. Viele Arbeiter. Sie sind die Werkbelegschaft. Exerciţiul 86: a. Die Laboranten bringen die Analysen. Das ist ein Werk. den Monteuren. Die Kon­ trolleure kontrollieren die Maschinenteile. f. Der Ingenieur zeigt dem Laboranten eine Analyse. Sie bringt die Analyse für den Oberingenieur / in das Konstruk­ tionsbüro. Exerciţiul 96: a. dem Mechaniker. d. Wen kontrolliert der Ingenieur ? Die Konstrukteure. Dem Ingenieur. Das Werk hat auch einen Oberingenieur. Sie konstruieren Maschinenteile für Maschinen.

Wem helfen Sie ? Dem Meister / dem Techniker / dem Laboranten / dem Lehrling / dem Technologen / dem Monteur / dem Genos­ sen / dem Kontrolleur. d. Was gleicht wem ? Exerciţiul 100: a. c. Man bringt die Analysen für den Kontrolleur / für den Laboranten / für den Konstrukteur / für den Technologen. Exerciţiul 110: a. Exerciţiul 113: a. Der Monteur bringt den Maschinen­ teil vom Kontrolleur. Hier ist ein Meßgerät für den Kontrolleur / aus dem Lager / von dem Ingenieur. Wo montiert man die Maschinen? k. Kontrollieren Sie den Druck ohne das Mano­ meter ? oder mit dem Manometer ? / die Arbeit ohne die Meßuhr ? oder mit der Meßuhr ? / die Maschine ohne den Kontrolleur ? oder mit dem Kontrol­ leur ? c. f. e. Mit der Bohrmaschine bohrt man. Haben Sie hier einen Oszillographen ? / einen Ingenieur ? / einen Technologen ? / einen Laboranten ? Exerciţiul 116: a. Wo macht man die Ana­ lysen ? g. Die Lehrlinge sind beim Messen. Führt man die Genossen auch durch die Maschinenhalle ? 1. e. d. d. Die Laboranten gehen zu der Arbeit. Exerciţiul 106: a. Die Lehrlinge helfen den Arbeitern. Exerciţiul 115: a. Der Meister ist beim Ingenieur. b. e. Hier schleift man Zylinder. c. Die Werkzeuge braucht man beim Arbeiten. Bei der Arbeit macht man keinen Fehler. Das Bandmaß gehört zu den Meßinstrumenten. b. Durch den Hof kommt man in die Maschinenhalle. Gehört die Schraube hier zu dem Meßgerät ? e. b. Der Meister ist bei dem Ingenieur. f. b. Wir messen mit dem Manometer / mit dem Meß­ gerät / mit dem Oszillographen / mit dem Bandmaß. Es gehört dem Meister. Wohin trans­ portiert man die Drehmaschine ? m. d. c. Das Gerät gleicht einem Voltmeter. Hier arbeitet man mit einem Technologen / mit einem Laboranten / mit einem Monteur / mit einem Techniker. Die Lehrlinge sind bei dem Messen. Die Laborantin geht durch den Hof / kommt aus dem Lager / steht bei der Maschine / arbeitet für die Konstrukteure. Man zeigt den Lehrlingen die Meßgeräte. Der Oberingenieur kommt vom Direktor. b. Wer hilft wem ? d. Exerciţiul 112: a. Der Kon­ trolleur kommt zum Kranführer. Dort konstruiert man eine Bohrmaschine. i. Wo fräst man die Welle ? h. d. Man braucht den Bohrer zum Bohren. j . c. Bringen Sie das Meßwerkzeug zu den Arbeitern ! / aus dem Lager ! / für die Techniker ! / von den Laboranten ! d. Gehören die Lehrlinge zu den Arbei­ tern ? f. Hier arbeitet man fleißig b. Die Laboranten gehen zur Arbeit. b. Der Kontrolleur kommt zu dem Kranführer. Der Oberingenieur kommt von dem Direktor. Hier dreht man Gewinde. Wen (Was) suchen Sie ? Den Meister / den Tech- . Der Monteur bringt den Maschinenteil von dem Kontrolleur.CHEIA EXERCIŢULOR 483 wem was ? c. Dort schleift man Zahnräder. Wem gehört dieses Manometer ? c. Im Konstruktionsbüro rechnet man und plant man. Das Ampermeter dort gehört der Laborantin. Hier rechnet man und plant man.

Der Laborant Ionescu bringt das Meßgerät aus dem Lager. Das Mikrometer. Unter die Drehmaschine. Hängen Sie die Lampe an die Decke ? e. Exerciţiul 118: a. k. f. e. Ja. g. b. An den Tisch hinter dem Reißbrett / An dem Tisch hinter den Reißbrettern. Vor den Direktor. d. e. Er steht unter dem Reißbrett. die Meßuhr. d. In das Konstruk­ tionsbüro. Wir hängen die Lampe über das Reißbrett. Ich lege den Notizblock auf den Tisch. e. d. g. An der Bohrmaschine. Beim Messen von Hallen braucht man ein Bandmaß. Bild 3 zeigt ein Manometer und Abb. b. Nein. An das Zeichenbrett. In die Steckdose. sondern zum Messen von Spannungen. e. c. f. Neben die Fenster. Mechanikern und Drehern. Stecken Sie das Kabelende in die Steck­ dose ? Exerciţiul 129: a. Es steht auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Der Zeichner stellt den Papierkorb unter das Reißbrett. sondern zum Messen von Schwin­ gungen. Legen Sie die Reißfeder neben die Zeichnung ? c. Zum Messen von Maschinenteilen braucht man Feinmeßgeräte. b. c. In der Maschinenhalle. Neben das Telefon. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch neben den Kugelschreibern. das Tachometer. Der Techniker stellt das Telefon auf den Tisch. sondern zum Messen von Drehzahlen. Das Manometer. die Laboranten arbeiten auch mit Meßgeräten. Unter der Lampe. g. das Bandmaß. Wir stecken den Stecker in die Steckdose. Stellen Sie den Papierkorb neben den Schrank ? f. 8 zeigt den Laboranten Ionescu und einen Technologen beim Messen. c. Unter der Maschine. In die Maschinenhalle. d. e. b. . sondern zum Messen von Stromstärke. Legen Sie den Bleistift auf das Papier? b. Exerciţiul 124: a. sondern zum Messen von Druck. f. c. Nein. c. Nein. d. das Ampermeter. An das Fenster. Mit den Meßgeräten mißt man Abmessungen. In der Mitte. Exerciţiul 117: a. Die Meßgeräte helfen den Kontrolleuren.484 CHEIA EXERCIŢIILOR niker / den Laboranten / den Lehrling / den Technologen / den Oszillogra­ phen / den Monteur / den Genossen / den Kontrolleur etc. g. Abb. j . h. Auf dem Stuhl. Auf den Tisch. i. An das Reißbrett über das Papier. Im Laboratorium. Exerciţiul 125: a. Nein. Die Zeichnerin legt die Zeichnung neben das Telefon. Exerciţiul 130: a. h. Vor das Fenster. b. An den Reißbrettern. In den Hof. c. Legen Sie die Skizze über die Zeichnung ? d. Er steckt jetzt in der Steckdose. Nein. f. Die Genossen setzen das Kind auf einen Stuhl. d. der Oszillograph. das Tachometer. Der Notizblock liegt auf dem Stuhl. Sie liegt neben dem Telefon. sondern zum Messen von Abmessungen. Die Lampe hängt über dem Tisch. Auf die Zeichnung. die Feinmeßgeräte: Mikrometer. das Voltmeter. b. Das Kind steht an dem Fenster. An der Decke über den Reißbrettern. Meßuhr. Das Bandmaß gehört dem Meister Albescu. Exerciţiul 131: a. An einer Dreh­ maschine. f. Fräsern. das Thermometer. 7 einen Oszillographen. das Bandmaß. Vor den Fenstern. Im Lager. Nein. In der Fabrik.

Auf dem Tisch / Auf den Tisch. Beim Zeichnen stehen die Zeichner vor den Zeichenbrettern. b. Fleißig arbeiten die Zeichner an den Reißbrettern. Exerciţiul 133: a. c. Sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer bei dem Werkzeug ? d. d. Der Apparat steht auf dem Tisch zwischen dem Telefon und dem Notizblock. c. c. Wo sitzt der Direktor ? In der Mitte ? Exerciţiul 135: a. In dem Stahl­ schrank / In den Stahlschrank. g. e. Wohin stellen wir den Apparat ? Auf den Tisch ? k. Zeichenpapier und Skizzen befestigen sie am Reißbrett. d. Die Skizze hängt an dem Reißbrett über der Zeichnung. Neben dem Radiergummi / Neben den Radiergummi. 1. Er legt die Zeichnung auf den Tisch. c. d. Der Zeichner befestigt die Zeichnung an dem Reißbrett. Zwischen das Telefon und den Notizblock stellt ein Techniker einen Apparat. e. f. Exerciţiul 134: a. Der Oberingenieur kommt vom Direktor zu den Arbeitern. h. An der Decke / An die Decke. Exerciţiul 140: a. i. Der Ingenieur sitzt hinter den Zeichenbrettern an einem Tisch vor dem Fenster. f. Das Werk exportiert die Apparate in das Ausland. b. Auf dem Notizblock / Auf den Notizblock. An dem Reißbrett / An das Reißbrett. Der Konstrukteur sitzt am Tisch in der Mitte. f. d. b. Auf den Tisch legen sie die Zeichnungen. Das Kabelende steckt Genosse Dima in die Steckdose. g. c. Der Zeichner steckt die Zeichnung in den Schrank. Er stellt das Zeichenbrett vor das Fenster. Sie hängt über dem Tisch. Er legt die Maschinenteile auf den Tisch. Der Lehrling geht in die Maschi­ nenhalle und steht vor der Maschine. Unter der Lampe / Unter die Lampe. Der Monteur hängt die Lampe über den Tisch. e. g. Stellt ihr (sau: Stellen Sie) die Papierkörbe unter die Reißbretter ? i. Legt ihr (sau: Legen Sie) die Skizze zwischen die Zeichnungen ? j . Neben dem Fenster / Neben das Fenster. e. Messen die Kontrolleure die Zahnräder genau? b.CHEIA EXERCIŢIILOR 485 Exerciţiul 132: a. h. f. Die Zeichner stehen vor den Reißbrettern und zeich­ nen. b. Exerciţiul 138: a. Ich befestige das Zeichenpapier an dem Zeichenbrett. Der Laborant kommt in die Halle und steht vor der Maschine. Vor den Fenstern stehen die Zeichenbretter. Unter dem Reißbrett / Unter das Reißbrett. Rechts sind die Fenster. Das Papier liegt in dem Stahlschrank neben dem Fenster. Sie transportieren das Material ins Lager hinter die Maschinenhalle. Der Ingenieur steht an dem Reißbrett und zeichnet. Hier ist das Konstruktionsbüro. f. Führt der Meister den Ingenieur durch die Maschi- . e. neben dem Meister und einem Arbeiter. Die Arbeiter gehen in das Werk und arbeiten an den Maschinen. Schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine einen Maschinenteil ? c. Man braucht zum Zeichnen einen Bleistift. d. i. Die Montagehalle steht neben dem Lager. h. Die Arbeiter kommen zur Arbeit ins Werk. g. Bringt ein Lehrling dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? e. Dreht eine Arbei­ terin dort Zylinder ? f. b. h. Über dem Tisch hängt eine Lampe.

die b. die i. Mit dem Manometer mißt der Kontrolleur den Druck. die j . b. Was schleift der Arbeiter Ionescu an der Schleifmaschine ? (einen Maschi­ nenteil) . Wen führt der Meister durch die Maschinenhalle ? (den Ingenieur). d. In der Montagehalle arbeiten die Monteure an Maschinen. die x. h. g. die h. Mit dem Bohrer bohrt der Lehrling das Metall. f. e. der 1. das d. die e. die v. Was dreht dort eine Arbeiterin ? (Zylinder).486 CHEIA EXERCIŢULOR nenhalle ? g. der r. Für die Fabriken im Land konstruieren wir die Maschinenteile. die t. das s. c. der Bohrmaschine Reißbrett Meßwerkzeug Rechenmaschine Prüfgerät Zeichenpapier Reißfeder Stehlampe Drehmaschine Schleifmaschine Meßtisch Hängelampe Stellschraube Suchgerät Meßapparat Meßgröße Stellstift Stellrad Stellrolle Stellscheibe Schleifscheibe Schleifpapier Prüfmaschine Prüfdorn maşina de găurit planşeta scula de măsurat maşina de calculat aparatul de verificat hîrtia de desen trăgătorul lampa cu picior strungul maşina de şlefuit masa de măsurat lampa de plafon şurub de ajustare detectorul aparatul de măsurat mărimea de măsurat ştiftul de ajustare roata de ajustare rola de ajustare discul de ajustare discul abraziv (şlefuit) hîrtia abrazivă maşina de încercat dorn (calibru-tampon) de control . die q. das g. das w. In der Maschinenhalle arbeiten die Arbeiter fleißig. Die Bohrmaschine stellen die Arbeiter vor das Fenster. in dem Hof transportieren sie die Arbeiter. die n. Wie messen die Kontrolleure die Zahnräder ? (genau). f. b. Exerciţiul 143: a. das o. die m. die k. Wo sucht der Arbeiter einen Gewindebohrer ? (Bei dem Werk­ zeug) . das c. Wohin kommen die Laborantinnen mit der Analyse ? (Ins Konstruktionsbüro). d. c. Wer bringt dem Monteur einen Schraubenschlüssel ? (Ein Lehrling). das f. die u. g. e. Kommen die Laborantinnen mit der Analyse in das Konstruk­ tionsbüro ? Exerciţiul 141: a. der p. Im Lager liegen die Materialien neben den Werkzeugen. In der Halle transportiert der Kranführer die Maschinenteile. Exerciţiul 142: a.

Korrigieren Sie auch den Fehler ! b. Das Zeichenpapier befestigt man an den Reißbrettern. b. die 11. des Feldes. Der Ingenieur Oprea führt (leitet) 13 Ingenieure. c. der Fabrik. des Laboranten. das 10. der Zahl. Die Papierkörbe stehen unter den Zeichenbrettern. des Manometers. der 17. der Apparat funktioniert. Das Konstruktionsbüro ist groß und hell. Die Kopie der Zeichnung ist falsch. k. Hier lernen 126 Lehrlinge. Exerciţiul 150: a. Ja. p. g. das sind Hängelampen. e. Exerciţiul 158: Hier ist der Ingenieur der Werkstatt. (siebente). der Schublehre. b. Die Fenster sind rechts. 126 sind Arbeiterinnen. 815-—achthundertfünfzehn. j . (sechste). Prüfen Sie auch die Neukonstruktion ! Exerciţiul 155: des Splintes. 17 — siebzehn. des Ventils. (dritte). Die Fenster des Büros sind hoch. Schreiben Sie auch eine Rechnung ! d. Ziehen Sie auch die Wurzel aus 999 ! e. Hier liegt der Bolzen des Kolbens. Exerciţiul 146 : 63 — dreiundsechzig. Auf dem Tisch liegt Papier. Fragen Sie den Direktor des Werkes. i. der Schraube. 1. h. (elfte). Dort ist der Direktor des Werkes. In der Werkstatt VI arbeiten 316 Arbeiter und Arbeiterinnen. der Arbeiterin. e. Die Stahlschränke stehen neben den Fenstern. Ja. (siebzehnte). 397 — dreihundertsiebenundneunzig. (zehnte). An den Zeichenbrettern stehen die Zeichner und Zeichnerinnen. ein Kugelschreiber. Exerciţiul 156: a. d. 1 356 — (ein) tausenddreihundertsechsundfünfzig. 17 Techniker und 297 Arbeiter. b. Auf dem Tisch steht ein Telefon. Der Bolzen des Kolbens ist . Vor den Fenstern stehen Zeichenbretter oder Reißbretter. 13 249 — dreizehntausendzweihundertneunundvierzig. (fünfzehnte). des Bandmaßes. des Genossen. des Ingenieurs. das sind 39. f. ein Bleistift und ein Radiergummi. 14 7 0 4 — vierzehntausendsiebenhundertvier. ein Notizblock. die 6. 327 — dieihundertsiebenundzwanzig.8%. des Blockes. Der Leiter des Schulungskurses ist Genosse Pascu. und die Skizzen über dem Papier. des Gewindes. f. des Mechani­ kers . Die Lampen hängen an der Decke. h. d. b. Addieren Sie auch die Zahlen ! c.CHEIA EXERCIŢIILOR 487 Exerciţiul 144: a. Die Arbeit des Fräsers ist gut. der Scheibe. Exerciţiul 153: a. des Werkzeugs. des Zylinders. Exerciţiul 154: a. ein Lineal. Genosse Dumitrescu fragt: „Wohin liefern wir die Apparate ? Exportieren wir sie" ? Der Direktor antwortet: „Wir liefern sie an die Fabriken im Land und exportieren sie auch ins Ausland an viele Werke". ein Heft. Der Tisch steht in der Mitte. Dividieren Sie auch 12 durch 3 ! f. die 3. Ich sehe das Lager der Maschine. Die Werk­ leitung sitzt um den Tisch. (einundzwanzigste). g. der 7. m. 586—fünfhundertsechsundachtzig. 107 249 —hundertsiebentausendzweihundertneunundvierzig. o. Hier ist das Büro des Ingenieurs. Sie zeichnen Maschinenteile. des Zeichenbrettes. 645 — sechshundertfünfundvierzig. Wieviel ist 1 327 + 229 ? d. n. der 21. c. Die Genossen besprechen einen neuen Apparat. c. die 15. Ziehen Sie die Quadratwurzel der Zahl 784. der Büchse.

etc. Nein. Der Lehrling potenziert nicht richtig. c. Exerciţiul 161: a. sie ist nicht groß. sondern Maschinenteile. j . Sie bringt die Analyse nicht zur Montagehalle. d. Nicht der Laborant multipliziert die Zahlen. Der Kontrolleur arbeitet nicht in der Maschinenhalle. rechnen und arbeiten. die Leitung — conducerea. son­ dern sie trägt sie ins Büro des Direktors. die Lieferung — livrarea.488 CHEIA EXERCIŢIILOR lang. b. g. Der Meister lehrt die Lehrlinge zählen. 1. die Bohrung — gaura / alezajul. Ingenieur Oprea sieht den Fehler. c. i. etc. ich gehe nicht zum Direktor. Die Monteure montieren die Maschinen nicht im Hof. Hier ist der Fehler der Rechnung. d. er kommt nicht zum Direktor. Zeichner. b. Der Zeichner korrigiert den Fehler. b. Der Bolzen des Kolbens ist 102. Die Stellung —poziţia. Techniker. h. Wo ist die Schraube der Maschine ? Dort ist der Tisch der Sekretärin. Die Zeich­ nung ist falsch. sondern Fräsmaschinen. Ist der Hammer nicht schwer? j . sondern auf dem Tisch. die Sitzung — şedinţa. Exerciţiul 164: a. d. c. e. e. Nein. c. die Drehung — rotaţia. Wir addieren: 3 + 4 = 7 (drei und / plus vier ist sieben). Wir besprechen das nicht heute. f. Meister Roşea hat hier einen Fehler in der Rechnung. Die Fabrik exportiert nicht Bohrmaschinen. Hier ist die Zeichnung des Zeichners. e. Meister und Arbeiter arbeiten viel mit Zahlen. die Planung — planificarea. sondern eine Kurbel. Er schleift das Zahn­ rad nicht. Nein. Exerciţiul 166: a. Exerciţiul 159: a. e. die Messung — măsurătoarea. sondern in die Werkstatt. b. Das ist keine Bohrmaschine. Der Ingenieur fragt die Sekretärin: „Wo ist der Direktor" ? j . g. Das ist die Analyse des Laboranten. b. Ist die Analyse nicht gut ? f. Sie suchen den Oberingenieur nicht. d. Ion ist der Lehrling des Arbeiters. Sie macht die Analyse nicht. sie liegt nicht auf dem Tisch. Der Zeichner schickt die Kopie in die Halle II zu Meister Lungu. Das ist der Kabel des Apparates. Nein. Die Fenster sind nicht links. Exerciţiul 162: a.3 mm lang. Fuktioniert der Apparat nicht ? Exerciţiul 163: a. sie hängt nicht an der Wand. Der Kranführer transportiert nicht Material. Die Neukonstruktion funktioniert nicht richtig etc. n. g. b. i. Er ist nicht hier. f. sondern neben der Fräsmaschine. k. Transportiert der Kranführer das Material nicht ? d. c. i. Die Ingenieure. sondern 0. die Befestigung — consoli­ darea.1 mm. c. e. Der Zeichner legt die Zeichnungen nicht auf den Tisch.01 mm. d. c. h. Er schleift nicht einen Bolzen. Wir addieren nicht 5 + 4. Nein. m. Nein. sondern 1 + 5 . Der Ingenieur geht zum Schulungskurs der Lehrlinge. d. k. Laboranten. Der Direktor ist im Büro des Chefkonstrukteurs. Die Zeichnung ist nicht im Stahlschrank. sondern rechts. b. die Toleranz ist nicht 0. conducta. Wir sub- . e. Exerciţiul 160: a. h. die Führung — conducerea. Ich gehe nicht zum Schulungskurs der Lehrlinge. întărirea. Wir kontrollieren die Apparate nicht.

den Arbei­ tern. Wir helfen diesem Arbeiter. du hilfst dem Lehrling. d. des Rads. Exerciţiul 173: a. die Apparate. d. die Bleistifte. i. Diese Meßuhr ist ungenau. e. die Autos den Autos. Was siehst du dort ? Exerciţiul 174: a. des Laboranten. c. den Technologen. die Arbeiter. die Räder. Ich messe die Länge. die Materialien. Die Welle jener Maschine läuft mit 3 780 U/min. f. b. Ich halte einen Schulungskurs. 0. e. d. die Zeichnerinnen. . p. den Konstrukteuren. der Zahl.CHEIA EXERCIŢIILOR 489 trahieren: 7 — 3 = 4 (sieben weniger / minus drei ist vier). Diese Kontrolleure kontrollieren die Teile. e. des Textes.01 Null Komma Null eins. c. die Werkzeuge der / einer Fabrik. h.5 (eins Komma fünf). b. die Maschinen. Wir lesen die Dezimalzahlen: 1. Ich sehe hier einen Apparat. c. der Kollege des / eines Ingenieurs. die Behälter. Exerciţiul 181: a. des Lehrlings. b. du mißt die Breite. d. Jene Werkstatt ist sehr groß. Ich gebe dem Arbeiter das Werkzeug. f. Geben Sie dem Monteur jene Meßwerkzeuge. Jene Apparate liefern wir ins Ausland. Wer arbei­ tet in jenem Büro ? g. Der Genosse bespricht eine Neukonstruktion. die Lehrlinge. die Laboranten. d. s. Ich lasse die Skizze auf dem Tisch. g. du läßt sie im Schrank. die Inge­ nieure . die Texte. du hältst eine Sitzung. h. den Genossen. des Geräts. Die Leistung dieses Elektromotors ist gut. Jener Ingenieur und jene Laborantin gehen in die Halle. die Genossen. g. Der Lehrling liest eine Rechnung. des Stifts. Der Behäl­ ter hält den Druck nicht. Exerciţiul 180: a. Wie groß ist der Rauminhalt dieses Behälters ? h. r. b. o. Ich helfe dem Meister. Dieses Meßwerkzeug ist groß. e. Dieser Arbeiter heißt Popescu. des Bleistifts. f. Dieser Meßapparat ist genau. die Temperatur fällt. Der Kon­ trolleur gibt den Maschinenteil zur Montage. den Materialien. Was gibst du dem Arbeiter ? g. Ich lese die Zeichnung. die Techniker. der Stift der / einer Maschine. c. Wir dividieren: 21 : 7 = 3 (einundzwanzig durch sieben ist drei). die Geräte. Wo ist die Skizze jener Zeichnung ? i. die Lehrlinge. der Zeich­ nerin. e. Jener Meister ist gut. Exerciţiul 179: Die Technologen. den Maschinen. Exerciţiul 178: c. h. des Ingenieurs. den Lehrlingen. der Bleistift der / einer Zeichnerin. der Tisch des / eines Direktors. Exerciţiul 176: Des Technikers. die Zahlen. f. g. den Behältern. Wir potenzieren: 7 3 = 343 (sieben hoch drei ist dreihundertdreiundvierzig. die Neukonstruktion des / eines Konstrukteurs. t. die Arbeiter des / eines Werkes. Die Leistung beträgt nicht viel. Sie läßt die Zeichnung im Schrank. Diese Zeichnungen gehören jenem Konstrukteur. Der Arbeiter mißt die Oberfläche des Hofes. die Stifte etc. Wir multi­ plizieren: 7 X 3 = 21 (sieben mal drei ist einundzwanzig). die Konstrukteure. f. den Apparaten. du liest die Zahlen. Wir ziehen die Wurzel: 2 J/49 = 7 (Quadratwurzel aus neundundvierzig ist sieben).

Wie viele Umdrehungen macht jener Elektromotor ? c. Das Manometer zeigt 6. ein wichtiges Buntmetall. Die Halle ist groß.2 mm und die Länge 596 mm. Die falschen Teile geben sie den Meistern. die Länge. Mit dem Meter mißt man die Länge. mit silberweißem Chrom. die Laborantin kontrolliert den Druck dieses Behälters. die Helle. In der Elektrotechnik dienen auch viele Apparate zum genauen Messen von hohen Spannungen. Der Druck in dem Behälter ist hoch und fällt nicht. die Größe. Fără Umlaut: die Schwere.5 m. Der Ingenieur mißt den Durchmesser und die Länge der Welle. gelbem Messing und rötlichem Kupfer. Der Raumin­ halt beträgt 29 066 m 3 und die Oberfläche 3 502 m 2 . Zuerst läßt sie den Druck steigen. d. die Breite 34 m und die Höhe 8.5 at. Der Durchmesser beträgt 36. von großer H ä r t e . für einen modernen Motor. Exerciţiul 185: a. eine richtige Zeichnung. Dieser Elektromotor macht 2 800 Umdrehungen pro Minute. j . Sie sind für die chemische Industrie bestimmt. Exerciţiul 196: a. durch gute Montage . die hellgelbe Anlaßfarbe. die Höhe. Die Länge dieser Halle beträgt 103 m. die Dünne.5 at. c. Exerciţiul 193: a. Die energischen Kontrolleure geben die guten Teile zur Montage. wie z. bei hohem Druck. Kontrollieren Sie bitte die Festigkeit dieses Materials! d. f. f. b. b. keine gute Legierung. ohne genaue Zahlen. Der Laborant mißt die Leistung dieses Transformators. die Runde. Sehr viele Teile sind aus bunten Metallen. In der Technik mißt man alles sehr genau. Das Manometer zeigt 1.490 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 182: Cu Umlaut: die Güte. das eckige Zeichenbrett. ohne eine genaue Zahl. h. dieser langer Tisch. . bei hohen Temperaturen. h. i. Die Leistung dieses Transformators beträgt 400 kVA. für die gute Leistung. Lassen Sie den Druck 2 Stunden lang auf 6 at. Wie groß ist die Toleranz für diesen Maschinenteil ? g. aus graublauem Stahl. durch jene breiten Hallen. Mit dem Tachometer mißt man die Zahl der Umdrehungen. Für die modernen Apparate braucht man sehr genaue Teile. Für das Messen der Halle brauchen wir ein Meter. Exerciţiul 194: In diesem hellen Konstruktionsbüro zeichnen die flei­ ßigen Zeichner viele Maschinenteile. Wie mißt man den Rauminhalt und die Oberfläche ? b. Wir arbeiten in dieser großen Halle. aus silberweißem Aluminium. Diese Maschine ist schwer. mit dem silberweißen Chrom. Auch die große Automobilindustrie braucht diese guten und leichten Apparate. Wir arbeiten mit dieser schweren Maschine. Für diese Probe des Behäl­ ters läßt man den Druck eine Stunde lang auf 8 at.B. b. bei hoher Spannung. Dann läßt sie den Druck fallen. e. Exerciţiul 184: a. von dieser fleißigen Arbeiterin. Das Werk exportiert die modernen Apparate in viele Länder. ein großer Rauminhalt. die Dicke. die Kürze. g. k. mit dem Quadratmeter mißt man die Flächen und mit dem Kubikmeter mißt man den Rauminhalt. e. der technische Fehler.

Das flüssige Eisen. Die Welle ist lang. fallen: befal­ len— a ataca. Wir messen mit diesem genauen Voltmeter. Aus grauem Roheisen. An was für einer Zeichnung arbeiten Sie? Exerciţiul 199: a. Was für ein Gewinde ist es ? Exerciţiul 200: a. gleichen: begleichen — a achita. Was für ein Büro ist hier? h. Was erzeu­ gen Sie für Apparate ? g. Welche Temperatur verändert die Farbe ? c. Dieses Lager ist rund. d. Von graublauer Farbe. WTas für einen Direktor haben sie ? h. Er arbeitet mit diesen guten Arbeitern. führen: entführen — a răpi. Ich montiere diese lange Welle. zerfallen — a se dezagrega. kommen: bekommen — a primi (ceva) . gefallen — a plăcea. Exerciţiul 198: a. Was härten die Arbeiter für ein Metall ? h. Was für eine Welle liegt hier? b. Was für eine Oberfläche hat der Block ? e.. erhalten — a primi. Was kennen Sie für Leichtmetalle ? Exerciţiul 202: Arbeiten: b e a r b e i t e n — a prelucra. halten: behalten — a reţine.. f. dienen: bedienen-—a servi. hängen: behän­ gen — a acoperi cu ceva. Was arbei­ ten hier für Techniker ? e. Eine hohe Temperatur. Bei welcher Temperatur ist die Anlaßfarbe dunkelblau ? g. verdienen-—a cîştiga. f. erarbeiten — a obţine (prin muncă). entfallen — a scăpa. a camufla. Was hat die Halle für eine Höhe? b. b. lassen: belassen — a lăsa . Was für einen Radiergummi gibt sie mir? i. Die farbigen Metalle / die bunten Mettalle. Eine richtige Rechnung. Welchen Stahl verwenden Sie hier ? d. verführen — a seduce. Was mißt der Oszillograph für Schwin­ gungen ? j . Jene Arbeiter arbeiten gut. Welches Mikrometer braucht er? b. zergehen — a se topi. Mit welchem Meßgerät mißt man die Stromstärke ? f. c. ver­ hängen — a acoperi... vergleichen — a compara. verarbeiten — a prelucra (a transforma). h. Mit was für Technikern arbeiten Sie ? j . a folosi. e. Was hat das Chrom für eine Farbe ? i. Mit was für Meßgeräten arbeitet ihr ? d.CHEIA EXERCIŢIILOR 491 c. Was für ein Zahnrad sehen Sie dort ? k. a reveni. erhängen — a (se) spînzura. mißbrauchen — a abuza de. verkommen — a decădea. ergehen — a fi emis. Exerciţiul 197: a. Welche Legierung ist Messing ? I. a se scurge. gehen: begehen — a umbla pe. verfallen •— a se dărîma. enthalten — a se abţine. Für welche Werkstätten bringt ihr Material ? i. Was brauchen Sie für einen Transformator ? c. Sie montieren das runde Lager. g. Mit großen Zahlen.. a se descompune. Was für eine Rolle schleift sie ? c. Nach was für einer Zeichnung arbeitet er? f. Was ist das für ein Behälter ? d. entkommen — a scăpa. vergehen — a trece. a cuprinde. i. In welcher Zeit ist der Apparat fertig? j . Welche Gruppen von Metallen gibt es ? e.. Die leichten Metalle. a merita. a se împopoţîna. entgehen — a scăpa. verbrauchen — a consuma. Was haben sie für einen Notizblock ? f. mißfallen — a displăcea. Jenes Voltmeter mißt genau. brauchen: gebrauchen — a între­ buinţa. verhalten — a reţine. Der große Druck. a suporta. d. e. Was für eine Quadratwurzel ist das? g.

c. versteigen — a se rătăci în munţi. a greşi. verschreiben — a prescrie. versuchen — a încerca. die transportfertige Tafel. Exerciţiul 211: a. erstehen — a lua fiinţă. a produce. errechnen — a afla prin calcul. ein transport­ fertiger Apparat. j . Beim Erhitzen erscheinen die Anlaßfarben. Es gibt Schwarzmetalle und Buntmetalle. erstei­ gen — a se sui. a calcula. wir brauchen dünnflüssiges Eisen. verstehen — a înţelege. d. d. der millimeterlange Stift. a depune. Exerciţiul 208: a. Man unterscheidet graues und weißes Roheisen. gestehen — a mărturisi. a se referi. wir brauchen einen transportfertigen Apparat. k. suchen: besuchen — a vizita} ersuchen — a cere. h. a greşi la scris. ein schwarzgraues Eisen. hellviolett — violet deschis. stellen: bestellen — a comanda. verlegen — a muta. g. i. die zentimeterlangen Maschinenteile. ver­ lassen — a părăsi. c. a demonta. wir brauchen zentimeterlange Maschinenteile. b. zerlassen — a topi (unt-grăsimi). f. Das Werk verarbeitet auch Buntmetalle. 1. Man verwendet Aluminium in der Flugzeugindustrie. rechnen: berechnen—a evalua. transportfertig — gata pentru transport. millimeter­ lang— lung de mai mulţi milimetri. Exerciţiul 203: a. Diese Farben bezeichnet man als Anlaßfarben. die dunkelgrüne Farbe. wir brauchen eine hochmoderne Technik. b. Exerciţiul 209: Das meterbreite Papier. e. entlassen — a elibera. hoch­ wichtig — foarte important. steigen: besteigen — a se urca. Durch eine Legierung mit Chrom verändert man die Festigkeit. ein dünnflüssiges Eisen.492 CHEIA EXERCIŢIILOR pe loc. jene meterhohe Maschinen. erstellen — a face. Zu den Schwarzmetallen zählt man . dünnflüssig — foarte fluid. der hochwichtige Stahl. meterhoch — înalt de cîţiva metri. de aici se deduce. hochmodern— foarte modern. zerlegen — a descompune (în bucăţi). Es gibt zwei große Gruppen von Metallen. a socoti greşit. verrechnen — a încheia o socoteală. wir brauchen eine transportfertige Tafel. wir brauchen einen millimeterlangen Stift. a solicita. wir brauchen dunkelgrüne Farbe. entstehen — a lua naştere. b. a denatura. ziehen: beziehen — a se instala. Wir erzeugen Apparate aus Leichtmetall. Exerciţiul 210: Wir brauchen meterbreites Papier. Aus Erz gewinnt man Eisen und Buntmetalle. erlassen — a decreta. wir brauchen hellvioletten Stahl. entziehen — a (se) retrage. h. erziehen — a educa . dunkelgrün — verde închis. kilometerweit — (lat) departe de cîţiva kilometri. g. verziehen — a se deforma. zentimeterlang — lung de mai mulţi centimetri. eine hochmoderne Technik. sehen: besehen — a se uita la. e. versehen — a echipa. a se strîmba. meterbreit—lat de mai mulţi metri. wir brauchen jene meterhohen Maschinen. legen: belegen — a acoperi. entstellen — a se desfigura. der hellviolette Stahl. stehen: bestehen — a fi compus din. wir brauchen schwarzgraues Eisen. verstellen — a schimba locul. a bara. c. wir brauchen den hoch­ wichtigen Stahl. schreiben: beschreiben — a descrie. a rătăci. ersehen — a vedea. erlegen — a achita. f. a amina. schwarzgrau — cenuşiu închis. e emite un ordin.

k. Die Metalle unterteilt man in Schwarzmetalle und in Nichteisenmetalle. b. Kupfer ist rot. g. d. i. graugrün. c. Seine Sekretärin ist über alles informiert. Ja. Wir danken euch. Die Buntmetalle sind farbig oder bunt. Wir geben Ihren Gästen Daten über unsere Produktion. Hat er ihm Hast du dir Habt ihr euch Hat sie ihr . Die farbigen Metalle oder Buntmetalle sind Nichteisenmetalle.CHEIA EXERCIŢIILOR 493 vor allem Eisen und Stahl. Die Arbeiter und Angestellten unseres Werkes erwarten Sie und wollen Ihnen ihre Arbeits­ plätze zeigen. e. Er zeigt Ihnen auch Ihren Arbeitsraum. Ich danke Ihnen. Zink. Blei. m. Was für Metalle werden in diesem modernen Werk verarbeitet ? j . f. i. h. Aluminium ist silberweiß. Wo kann man die Anlaßfarben ersehen? c. Exerciţiul 223: a. Flüssiges Eisen hat eine rotgelbe Farbe. c. Wir stehen in unserer Halle. Sie helfen mir. Messing ist gelb. violett. Exerciţiul 221: a. Werden die Metalle auch in der chemischen Industrie verwendet ? k. Sie hilft ihm. e. Aus grauem Roheisen wird Gußeisen erzeugt. b. o. Durch Legierung mit Chrom. b. Mangan oder Vanadium. c. Welches sind die Nichteisen­ metalle ? Exerciţiul 213: Hier ist Kollege Schulze. d. Welches ist die Farbe des flüssigen Eisens ? g. j . Auf unseren Maschinen. Zeigen Sie unserer Delegation die Erzeugnisse Ihres Werkes. In den Hochöfen gewinnen wir das Eisen aus Erz. Dort kommt dein Mitarbeiter mit seinen Kollegen. hellgelb. Die Zeichnerin bringt ihre Skizzen in unser Büro. Kupfer. Mit euren Arbeitern. Wir arbeiten für unser Werk. Exerciţiul 224: a. Führen Sie meinen Gast durch unsere Maschinenhalle. dunkelblau. g. Exerciţiul 212: a. Das Aluminium. Aluminium. f. d. in der Elektrotechnik und in der chemischen Industrie verarbeitet man Aluminium in großen Mengen. f. n. Wir danken dir. Wir gehen von meiner Werkstätte zu eurem Labor. d. Unser Direktor sagt zu unseren Gäs­ ten. h. e. Zinn. f. In der Flugzeugindustrie. Es gibt graues und weißes Roheisen. Sie können Ihre Zeichnungen und Skizzen im Stahlschrank lassen. Nickel. Er hilft mir. f. Er dankt ihr. Ich danke ihm. Magnesium. Was wird aus weißem Roheisen erzeugt ? e. er möchte Sie durch das Werk führen. 1. dort finden Sie sie wieder. d. Dort können Sie arbeiten. Welche Farbe hat flüssiges Eisen? b. Sein Arbeitszimmer liegt neben eurem Konstruktionsbüro. Die Temperatur von flüssigem Eisen ist von über 1 500°C. e. Du hilfst uns. im Auto­ mobilbau. hell­ blau. Geben Sie ihre Rechnung meiner Sekretärin. Ihr helft uns. Haben Sie keinen Kugelschreiber ? Ich gebe Ihnen meinen.

Ea să facă desenul. Mit Ihnen. Wir wollen noch drei Werkhallen konstruieren. jetzt die Planzahlen zu besprechen? / d a s Werk jetzt zu besuchen? / jetzt die Tabelle zu wechseln ? e. p. f. i. Trebuie să merg în atelierul meu. e. g. Du mußt die Zeichnung deinem Mitarbeiter geben. Wir müssen die Laboranten an ihrem Arbeitsplatz sehen. Der Apparat soll nicht funktionieren. die Produktionsmenge = cantitatea producţiei d. f. c. m. In jeder Werkstätte arbeiten viele Arbeiter. Aus einigen Zahlen können Sie alles ersehen. d. c. Mit mir. Ihnen. dir. die Jahreszahl = data. I: a. Von ihnen. g. e. Der Zeichner muß die Kopie dem Meister geben. der Arbeitsplatz = locul de muncă b. Sie können den Apparat konstruieren. g. d. Alle unsere Erzeugnisse müssen wir modernisieren. Exerciţiul 231: a. j . Exerciţiul 229: a. Mit uns. Puteţi să vă daţi seama de mărimea uzinei noastre. Vrem să muncim în laborator. In einigen Jahren soll die Produktion auf viele Millionen steigen. c. El ar vrea să viziteze uzina noastră. euch. 1. Ich möchte Ihr / euer Werk besuchen h. die Anlaßfarben genau zu unterscheiden / gute Maschinen zu bauen / die Produktion zu automatisieren. Wir wollen Ihnen die Maschinen zeigen. c. anul e. uns. f. Mit Ihnen. Exerciţiul 230: a. e. Sie zu sehen / die Gäste zu begrüßen / sie kennenzulernen. h. b. Diese Damen und Herren sollen aus Rumänien kommen. k. d. b. Ihr Gast zu sein / die Arbeiter und Techniker Ihres Werkes kennenzulernen / Ihr Mit­ arbeiter zu sein. h. ihnen. Exerciţiul 226: a. Ich möchte Ihre / eure Arbeit kennenlernen. Jeder soll alles kennenlernen und vieles können. Besprechen sie alle Zeichnungen mit jedem Meister. Putem vizita (Avem voie să vizităm) atelierele. ihm. die Arbeitsgruppe = grupul de lucru . g. b.494 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 225: a. i. j . d. Haben Sie viele Wünsche ? Sagen Sie uns alle. Ist es richtig. Es ist wichtig. Ich kann Ihnen / euch alles zeigen. i. e. alle Hallen zu be­ sichtigen. Von ihr. Im Jahre 1975 soll die Produktion bis über 200 Millionen steigen. Es bereitet mir Vergnügen. Producţia urmează să însumeze peste 100 de milioane. ihr. f. f. Die Gäste dürfen im Labor arbeiten. d. h. Mit mir. Vrem să vedem aparatele. g. Wir haben genügend Raum große Maschinen zu konstruieren / die Werk­ stätten zu modernisieren / noch eine Werkhalle zu konstruieren. Exerciţiul 228: a. h. ihm. Der Monteur kann die Maschinenteile montieren. Exerciţiul 233: Col. c. c. Möchten Sie / Möchtet ihr die Gäste begrüßen ? k. Die Arbeiter sollen 125 Büchsen drehen. Puteţi să îndepliniţi cifrele de plan. Die Arbeiterin kann die Bolzen nicht bohren. d. b. mir. n. Sie dürfen / Ihr dürft unser Werk besuchen. Ich habe den Wunsch. der Delegationsleiter = conducătorul delegaţiei c. o. b. Können Sie / Könnt ihr die Planzahlen erfüllen ? e. Es ist der Wunsch einiger Mitarbeiter. b.

Er möchte ihnen zuerst einige Daten über das Werk geben. Die Ar­ beiter und Angestellten erwarten den Besuch der Delegation. Wir arbeiten in einem großen Arbeitsraum. Im Jahre 1976 soll die Produktion auf über 350 Millionen steigen. Die Lehrlinge arbeiten mit einem guten Meister. die Schwingungszahl <= numărul de oscilaţie m. Sie wollen die Produktion automatisieren. das Längenmaß = măsura de lungime f. das Hallenfenster = fereastra halei g. der Festigkeitswert == valoarea rezistenţei i. h. die Motorendrehzahl = turaţia motorului e. die Umdrehungszahl = turaţia h. Der Monteur braucht einen langen Stift. k. i. Sie können im Raum neben dem Arbeitszimmer des Direktors arbeiten. e. r. f. d. a. Sie wollen viele ihrer Erzeugnisse modernisieren. Er verarbeitet den legierten Stahl. h.der Fabrikationsfehler = greşeala de fabricaţie n. Diese Teile sind aus vielen schweren Metallen. das Konstruktionsbüro = biroul de proiectare Col. Aus diesen Zahlen kann man die Größe des Werkes ersehen. Der Wert der Erzeugnisse beträgt etwa 255 Millionen Mark. presiunea superficială h. n. die Rechnungsgröße = valoarea teoretică / mărimea de calcul 1. g. b. c. Die Delegation geht zu der fleißigen Arbeiterin. Im Jahre 1976 sollen es 3800 sein. Das Werk erzeugt viele Maschinen und Apparate. der Oberflächendruck =. der Analysenfehler = greşeala de analiză n. b. der Leistungsfaktor = factorul de putere g. Die Delegation besichtigt ein modernes Labor. m. s. p. Korrigieren Sie bitte jede falsche Zeichnung. Exerciţiul 235: a. die Schraubenlehre = micrometrul m. f. das Skizzenpapier = hîrtia pentru schiţe j . der Schulungskurs = cursul de calificare k. e. der Tabellenkopf = capul de tabelă d. Der Direktor begrüßt die Gäste. d. Die Werkleitung plant jetzt den Ausbau der Werkstätten. die Maschinenhalle = hala de maşini 1. der Büchsendurchmesser = diametrul bucşei Exerciţiul 234. j . der Gruppenleiter = conducătorul grupei c. die Farbenskala = scala de culori b. Die Belegschaft hat 2950 Angestellte und Arbeiter. Eine Delegation von Ingenieuren und Technikern aus Rumänien besucht das Werk.CHEIA EXERCIŢIILOR 495 f. g. II: a. die Deckenlampe = plafoniera i. sie dürfen Skizzen machen. der Spannungsmesser = voltmetrul j . o. Kollege Schulze führt die Gäste durch das Werk. Ingenieur Munteanu dankt dem Direktor und sagt: „Wir sind sehr erfreut . c. die Nummerntafel = tăbliţa pentru numărul de ordine k. 1. Ja. Die Sekretärin des Direktors will den Gästen helfen.

beistehen = a asista. führen: entführen = a răpi. einführen = a in­ troduce. halten: behalten= a păstra. Exerciţiul 240: arbeiten: bearbeiten = a prelucra. Dieses ist der härtere Bleistift. entstellen = a desfigura. vorrechnen = a demonstra un calcul. sich verhalten = a se comporta. umstellen = a schimba poziţia. mitarbeiten = a colabora. a opri. c. enthalten = a cuprinde. ausarbeiten = a elabora. erhalten = a obţine. vorstehen = a fi în frunte. aufhalten = a reţine. gehen: entgehen = a scăpa. Dieses ist das dünnere Papier. ab­ rechnen = a scădea. verrechnen = a încheia socotelile. Jeder Laborant hat seinen Tisch mit Ap­ paraten. Der Meister führt die Lehrlinge in die Arbeit ein. sie besichtigen auch ein Labor. aufführen = a repre­ zenta . Der . a apune. vor­ schreiben = a prescrie. d. t. sich einarbeiten = a se obişnui cu munca. ausgehen = a ieşi. einstellen = a opri. abhalten = a reţine. überstehen = a trece prin ceva. Der Ingenieur zählt die Teile des Apparates auf. sich unter­ stehen = a îndrăzni. das Labor des Ingenieurs Dr. vorgehen = a proceda. herstellen = a fabrica . hingehen = a merge acolo. Sie sehen alle Laboranten und Laboran­ tinnen an ihren Arbeitsplätzen. mitrechnen = a urmări soco­ titul . verarbeiten = a prelucra. verschreiben == a prescrie. verstehen = a înţelege. umschreiben = a transcrie. umarbeiten = a transforma. ausrechnen — a calcula. umrechnen = a recalcula. abschreiben = a copia. a ajuta. Dieses ist der größere Vorteil. entstehen = ase forma. stehen: bestehen = a consta. abgehen = a pleca. vorstellen = a prezenta. sich verstellen = a se preface. a se termina. abstellen = a depozita. Exerciţiul 249: a. einschreiben — a înscrie. durchführen = a executa. v.496 CHEIA EXERCIŢIILOR Ihr Werk besichtigen zu können". Dieses ist der härteste Bleistift. c. c. errechnen = a afla calculînd. anführen = a conduce. aufstehen = a se scula . schrei­ ben : beschreiben = a descrie. abarbeiten = a plăti prin muncă. u. ein­ halten = a respecta. aufgehen = a răsări. ausstellen = a expune. d. aufstellen = a aşeza. Eines der wichtigsten Arbeitsverfahren in der Gießerei ist das Feingießen. anhalten = a opri. durchhalten = a rezista pînă la capăt. b. Ja. verstellen = a muta. a adăuga. e. Exerciţiul 248: a. a transforma. erarbeiten = a obţine prin muncă. Müller. zergehen = a se topi. stellen: bestellen = a co­ manda . umgehen = a umbla. b. anstellen = a angaja. vergehen = a trece. übergehen = a trece (la duşman). b. Dieses ist das dünnste Papier. Exerciţiul 243: a. a merge în faţă. vorführen = a demonstra. Wir erzielen so eine bessere Qualität der Teile. Man stellt neue Gußlegierun­ gen her. zuführen = a aduce. aufschreiben = a nota. umschreiben = a parafraza. ab arbeiten — a consuma prelucrînd. unterhalten = a petrece. Dieses ist der größte Vorteil. rechnen: berechnen = a cal­ cula . untergehen = a se scufunda. übergehen = a trece cu vederea. durchgehen = a parcurge. durcharbeiten = a parcurge. verführen = a seduce. unterschreiben = a semna. f. Die Werkleitung baut die Gießerei aus. ausführen = a efectua. aushalten = a rezista. gestehen = a mărturisi.

d. 1. b. 1/103 . p. e. Die leichtes­ ten Teile sind aus Leichtmetallen. Die Teile formt man nach dem Feingießverfahren. b. ich brauche die Reißfeder dazu. Exerciţiul 250: a. d. Ing. Dadurch erzielt man eine sehr glatte Oberfläche. Exerciţiul 257: a. Das genaueste Meßgerät ist das Mikrometer. c. Ja. Exerciţiul 251: a.CHEIA EXERCIŢIILOR 497 beste Induktionsofen steht rechts. c. Die Vorteile dieses Verfahrens sind unter anderem höchste Präzision und geringste Nach­ arbeit. 32 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. h. g. Ja. Die größte Abteilung ist die Gießerei. Ja. Wir wenden die modernsten Verfahren an. b. besserer und auch bester Qualität. Wo­ durch erzielen Sie eine bessere Qualität ? e. Der kleinste Teil ist diese Rolle. Den härteren Stahlschrot verwendet man zum Putzen der Tempergußteile. Wofür brauchen Sie den Apparat ? g. unsere Gießerei ist weniger groß als Ihre. feinsten und leichtesten Gußteile herstellen. ich frage die Zeichnerin danach. ich zeichne daran. f. Sie haben bessere Resultate er­ zielt. Wo­ rin besteht das Strahlverfahren ? c. d. Die Gäste wollen noch das Labor besichtigen. o. Exerciţiul 253: a. d. Munteanu möchte noch mit Ing. Ja. Nein. n. Berger über das Strahl­ verfahren sprechen. f. Womit putzen Sie die Gußteile ? d. Woraus besteht das Fabrikationsprogramm ? b. Nein. Worauf zeichnen Sie ? f. e. NE-Metallen und Gußlegierungen wie z. f. Die Teile sind von guter. Ja. Nach der Gießerei sehen die Gäste die Gußputzerei. Die Gießerei ist 3400 m2 groß. sie ist um 40% größer als vor vier Jahren. Silumin. c. diese Gußteile sind ebenso klein wie jene. Ja. diese Gußteile sind weniger klein als jene. dieses Gewinde ist ebenso fein wie jenes. Nein. c. b. Dadurch kann man die kleineren. Temperguß. Ja. vor. g. r. Ja. Das ist ein größerer Vorteil. Man gießt die Teile aus Grauguß. f. k. Er stellt sie dem Leiter der Gießerei. dieses Gewinde ist weniger fein als jenes. Das Werk wendet mo­ dernere Verfahren an. i. e. Ge­ nauere Maschinenteile haben wir durch das Feingießverfahren erhalten. m. Ja. Den genauesten Apparat hat Ingenieur Popescu projektiert. Rotguß. das Meßgerät hilft mir dabei. i. j . Die Guß­ rohlinge putzt man hier mit Schleuderstrahlmaschinen. h. Die Leichtmetalle schmilzt man in NiederfrequenzTiegel-Öfen. Der Induktionsofen hat eine Kapa­ zität von 6. ich spreche darüber. Nein. e. Ingenieur Berger. Dadurch erzielen sie die höchste Pro­ duktivität.B. Die modernsten Verfahren werden in unserer Gießerei ver­ wendet. Ingenieur Schneider soll den Gästen aus Rumä­ nien das Werk zeigen. Nein. Dies sind genauere Gußteile. in Induktionsöfen. die Toleranz dieser Welle ist weniger groß als die jenes Bolzens. es ist ein Fehler darin. Worüber reden Sie mit den Gästen ? h. Zuerst führt er sie in die Gießerei. g. unsere Gießerei ist ebenso groß wie Ihre. s. h. Das sind die besten Arbeiter der Gießerei.3 t. d. Wozu dient das Manometer ? Exerciţiul 255: a. die Toleranz dieser Welle ist ebenso groß wie die jenes Bolzens. bzw. Ja.

hin: hingehen = a merge acolo. hineinführen = a conduce înăuntru. hereinschicken = a trimite înăuntru. herein: hereinkommen = a veni înăuntru. hinausgehen = a ieşi afară. Exerciţiul 270: a. Er spricht mit ihnen. Sie besichtigt es. Er bringt sie her. Wer geht ins Werkstofflager ? Welche Delegation geht ins Werkstofflager ? Wohin geht die Delegation aus Rumänien ? b. hersehen = a se uita încoace. în poziţie orizontală. b. herstellen = a fabrica.498 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 264: Dort liegt eine Glimmerfolie. Die Schwarzmetalle unterscheiden sich von den Nichteisenmetallen. Die Anlaßfarben verändern sich sehr. e. hineinlegen = a pune înăuntru. c. hinaus: hinauskommen = a veni afară. herbringen = a aduce încoace. herausholen = a scoate. herausführen = a conduce afară. Exerciţiul 268: her: herkommen = a veni încoace. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Bolzen. Wem zeigt der Chef­ ingenieur ein modernes Verfahren ? Was zeigt der Chefingenieur den Gästen ? e. Kollege Schneider erklärt den Gästen die Lagepläne und führt die Gäste ins Werkstofflager. Im Stahlschrank befinden sich die Lagepläne und die Zeichnungen für die Neukonstruktion. c. în poziiţe verticală. e. hinsehen = a se uita acolo. Sie wenden es nicht an. hinbringen = a aduce acolo. hineinschicken = a tri­ mite înăuntru. hintransportieren = a transporta acolo. hinführen = a conduce acolo. Wer nimmt sich ein Muster ? Was nimmt sich Ing. hinausstellen = a pune afară. h. hinausschicken = a trimite afară. hereinführen = a aduce înăuntru. c. herschikken = a trimite încoace . hinstellen = a pune acolo. hinlaufen = a alerga acolo. Er stellt sie ihm vor. Der Direktor begrüßt die Delegation und bittet sie. hineinstellen = a pune înăuntru. herlegen = a pune aici. . Platz zu nehmen. a ieşi. Munteanu ? c. a adăoga. b. Exerciţiul 267: a. a intra. Wo besprechen sie die Neukonstruktion ? In wessen Büro besprechen sie die Neukonstruk­ tion ? Was besprechen sie im Büro des Direktors ? d. Sie erfüllt sie. herausbringen = a aduce afară. Bringen Sie es bitte her ! Dort liegt ein Isolierstoff. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt ein Behälter. d. b. Jedes J a h r verbessert sich das Verfahren. Die Temperatur hält sich bei 280°. herführen = a conduce încoace. Bringen Sie sie bitte her ! Dort liegt ein Profileisen. Wie erklären Sie sich diesen Fehler ? d. Wann beziehen wir diesen Werkstoff aus Rumänien ? Was beziehen wir dieses J a h r aus Rumänien ? Woher beziehen wir dieses J a h r diesen Werk­ stoff ? Exerciţiul 271: a. Sie benötigt ihn. heraus: herauskommen = a veni afară. hergeben = a d a . hinschicken = a trimite acolo . hineinleiten = a conduce înăuntru. Bringen Sie ihn bitte her ! Dort liegt eine Kopie. g. hineingeben = a pune înăuntru. Bringen Sie ihn bitte her ! etc. hinein = hineingehen = a merge înăuntru. hineinsehen = a privi înăuntru. hereinsehen = a privi înăuntru. hinausführen = a conduce afară. f. Exerciţiul 265: a. hereinbringen = a aduce înăuntru. Er begrüßt ihn.

Exerciţiul 274: a. Der Praktikant bringt eine Blechschere. die folgende . gerechnet. Lager ansehen ? c. geschickt. Ing. Hier lagert man alle Arten von Isolierstoffen und Kunst­ preßstoffen. g. Von den Vereinigten Blech. montiert. b. h. Wir bitten Sie. der zerreißende Probestab = epruveta care se r u p e . expor­ tiert. konstruiert. erzielt. Die ausländische Delegation wird begrüßt. das entsprechende Verfahren = procedeul corespunzător. entschuldigt. Die Werkstoffe werden auf ihre Eigenschaften ge­ prüft. besichtigt. g. Die Elektrowerke haben ein ähnliches Lager. b. gestellt. Exerciţiul 285: a. Glimmerfolie.geführt. c. Das Werkstofflager liegt im dritten Gebäude. Pertinaxplatten und Textolit. erklärt. Die Schaltversuche werden 10 Millionen mal wiederholt. gemacht. erschienen. besucht. e. ge­ legen. gesagt. verändert. gestiegen. geschliffen.CHEIA EXERCIŢIILOR 499 Exerciţiul 273: a. Fără prefixul ge-: analysiert. Verschiedene Verfahren werden angewendet. bezeichnet. b. Vielseitige Prüfverfahren werden angewendet. bestimmt. funktioniert. gehört. Exerciţiul 284: a. erfüllt. gearbeitet. gedreht. b. gezeigt. unterteilt. besprochen. Im Hauptlager lagert man den größten Teil der Werkstoffe. h. begrüßt. Wir brauchen hauptsächlich Isolierstoffe wie Isolierpapier. Bringen Sie die Muster der Werkstoffe aus dem Lager her. ausgebaut. gebraucht. kontrolliert. transportiert. Bandringe aus Eisen. d. geliefert. Das Meßinstrument wird in den Stromkreis eingebaut. Einige von diesen Verfahren werden beschrieben. h. c. befestigt. d. e. Der Probekörper wird bis zum Zerreißen belastet. erzeugt. Asbestplatten. gehabt. Sie befindet sich im Büro des Direktors. f. Ein Überblick wird hier über Prüfverfahren gegeben. Exerciţiul 286: a. Exerciţiul 281: herausgegriffen. b. Es unterteilt sich in Lager 1 und Lager 2. geleitet. Munteanu will sich ein Muster mitnehmen. aus Messing und anderen Nicht­ eisenmetallen. c. eingeführt. Gehen Sie und bringen Sie sich ein Muster. f. m. g. Exerciţiul 280: Cu prefixul ge-: geantwortet. verbessert. vorgestellt. Unser Werk liefert Ihnen jetzt Blech. Wollen Sie sich die Werkstoffe aus dem 2. gedient. Von Ihren Werken beziehen wir nur Profileisen und Stangeneisen. geschmolzen. Ing. Im Lager 1 befinden sich die Metalle. ins Hauptlager einzutreten. Die Elastizitätsgrenze wird überschritten. gefragt. i. k. f. gebohrt. aufgezählt. Für den Transformatoren — und Apparatebau. f. Schneider zeigt ihnen einen Lageplan. In welchem Lager lagern Sie die anderen Werkstoffe ? d. befunden. Der Probekörper wird in eine Zerreißmaschine gebracht. j . Ein Probestab wird in die Werkstoffprüfmaschine gespannt. gesucht. Der Wert der Werkstoffe beläuft sich auf etwa 80 Millionen DM. 1. geplant. geglichen. verarbeitet. e. c. gesprochen. unterschieden. hergestellt. Die Verformung wird in Form einer Kurve aufgezeichnet. d. e.und Stahlwerken. gewonnen. Die Gäste besichtigen das Werk­ stofflager. n. verwendet. Die Elastizitätsgrenze wird über­ schritten.

Sie müssen den Zerreißversuch wiederholen. i. Wir brauchen nicht die Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. Stati­ sches Prüfverfahren.oder Zerreißprobe ist ein Versuch. Die wichtigsten Prüf­ verfahren sind: 1. k. die Streckgrenze. Jetzt mißt man die Brucheinschnürung des Werkstoffes. Der Versuch wird viermal wiederholt.500 CHEIA EXERCIŢIILOR Prüfung = următoarea verificare. c. Wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird. d. durch den die Festigkeit des Werkstoffes ge­ prüft wird. e. aber der Versuch wird noch einmal wiederholt. c. denn wir wollen seinen Widerstand messen. Wir haben den Meßwert festgestellt. die steigenden Temperaturen. b. Eine Zug. b. 2. = Se încarcă epruveta continuu. h. Sie können diesen Meßwert auch zehnmal erhalten. e. Der Zweck der Werkstoffprüfung ist. 1. Eine plastische Verformung ist eine dauernde Dehnung. der zunehmende Widerstand = rezis­ tenţa crescîndă. Die Verformung wird von der Zerreißmaschine in Form einer Kurve aufgezeichnet. Die Schutzelektrode dient zum Verhindern des Messens . c. Der Widerstand elektrisch nichtleitender Werkstoffe wird mit dem Prüf­ gerät geprüft. sondern die Festigkeitsprüfung bei schwingender Be­ lastung. = Acest material este conducător electric de electricitate. Ich frage sie immer zweimal. Brin­ gen Sie den Probekörper zwischen die Elektroden. Wir wenden das Verfahren schon sechsmal an. g. Exerciţiul 293: a. Man belastet den Probestab dauernd. Es werden die Zugfestigkeit. = Desenatorii lucrează la planşete stînd. die folgenden Prüfungen. b. e. d. f. Exerciţiul 288: a. d. Die Elektrizitätsgrenze darf nicht über­ schritten werden. Ermittlung der chemischen Zusammensetzung. die Bruchdehnung und die Brucheinschnürung eines Werkstoffes ermittelt. = Se află valoarea calculînd şi măsurînd. Muß ich Ihnen das dreimal erklären ? e. j . m. Der Meßwert übersteigt die Elastizitätsgrenze ent­ sprechend. Exerciţiul 287: a.. oder der Meßwert ist nicht genau. e. e. die entsprechenden Verfahren. die dauernden Beanspruchungen. Er muß bis zum Zerreißen belastet werden. Sie müssen den Versuch fünfmal wieder­ holen. Das Werk ist in der Produktion führend. d. die zunehmenden Widerstände. f. Dynamisches Prüfverfahren usw. c. f. sonst tritt eine dauernde Verformung ein. die Werkstoffe vor ihrer Verarbeitung auf ihre Eigenschaften zu prüfen. = Valoarea măsurată depăşeşte corespunzător limita de elastici­ tate. die zerreißenden Probestäbe. In der Werkstoffprüfung stellt man die verschiedenen Eigenschaften der Werkstoffe fest. Es werden viel­ seitige Prüfverfahren angewendet. c. d. b. f. Exerciţiul 290: a. darum braucht man das elektrische Prüfgerät nicht. b. die dauernde Beanspruchung = solicitarea permanentă. 3. = Uzina este conducătoare în producţie. Der Probekörper muß zwischen die Elektroden 1 und 2 gebracht werden. Dieser Werkstoff ist elektrisch leitend. Man ermittelt den Wert rechnend und messend. f. d. Exerciţiul 289: a. Die Zeichner arbeiten an den Zeichenbrettern stehend.'die steigende Temperatur = temperatura în urcare Ş f.

b. Wir haben Platz genommen. f. Von wem haben Sie die technischen Daten erhalten ? e. Wann sind die Anlaßfarben er­ schienen ? d. es) sperrt ein er (sie. g. e. Das Werkstück hat sich nicht bewegt. Wir haben es auf dem Maschinentisch festgespannt. Wie wird das Messen des Oberflächenstromes verhindert ? g. Wir haben sie schon aufgestellt. Wenden Sie das statische oder das dynamische Prüf­ verfahren an ? c. Exerciţiul 294: Werkstoffprüfung — prüfen — geprüft -— prüfend Verarbeitung —• verarbeiten — verarbeitet — verarbeitend Prüfung — prüfen — geprüft — prüfend Ermittlung — ermitteln — ermittelt — ermittelnd Belastung — belasten — belastet — belastend Verformung — verformen — verformt — verformend Spannung — spannen — gespannt — spannend Dehnung — dehnen — gedehnt — dehnend Brucheinschnürung — einschnüren — eingeschnürt — einschnürend Beanspruchung — beanspruchen •— beansprucht — beanspruchend Exerciţiul 295: a. Wir sind schon zum Direktor hineingegangen. c. Wir haben noch so eine Werkzeugmaschine gekauft. b. g. b. Ich habe sie schon eingesperrt. Das Eisen ist bei 1530°C geschmolzen.CHEIA EXERCIŢIILOR 501 des Oberflächenstromes. Der Druck ist gefallen. Genaue Meßwerte erhält man nach mehrmaligen Versuchen. r. c. p. Bei 280°C ist die violette Anlaßfarbe aufgetreten. Ich habe sie schon geholt. Der innere Widerstand wird aus den Meßwerten errechnet. Ich bin hiergeblieben. Durch die Schutzelek­ trode wird der Oberflächenstrom wieder in den Stromkreis zurückgeführt. Wo haben Sie die Maschine aufgestellt ? b. Die Elastizitätsgrenze darf nicht überschritten werden. e. Wer hat die Skizze aus dem Konstruktionsbüro geholt ? f. Wer hat Ihnen die Betriebsan­ leitung gegeben ? d. es) kommt mit wir sperren ein wir kommen mit ihr sperrt ein ihr kommt mit sie sperren ein sie kommen mit Exerciţiul 301: a. Was wird in die Werkstoffprüfmaschine eingespannt ? d. d. Sie werden nicht nur einmal. c. Weil die Mittelwerte dann ein genaueres Resultat geben. Die Sekretärin ist eingetreten. h. . e. f. sondern zweimal. o. Im folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die Prüfverfahren. Der Oberingenieur ist gekommen. dreimal oder mehrfach wiederholt. a. Haben Sie die Zahlen in die Zeichnung eingetragen ? Exerciţiul 302. Welches Prüf­ verfahren dient zum Messen des Widerstandes bei Dehnung ? f. Exerciţiul 297: (Model): ich sperre ein ich komme mit du sperrst ein du kommst mit er (sie. Sie haben einen Einspindeldrehautomaten gesehen. Exerciţiul 303: a. n. Die Temperatur ist auf 220°G gestie­ gen. g.

u. Munteanu hat die wichtigsten Daten aufgeschrieben. c. Exerciţiul 314: a. Krause geholt. w. wir finden dort wel­ che.502 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 305: a. er hat eine. ich brauche wel­ chen. Gib mir den Katalog !.6 Meter hoch. e. Ja. Hole eine Betriebsanleitung !. ich baue es ein. wir haben keine. wir kaufen eine. i. c. Ja. ich bring welche. Doch. e. ich bringe welches. b. Ja. Nein. Nein. Gebt mir den Katalog ! c. Nein. er ist gesteuert. Wohin haben Sie die Revolverdrehmaschine aufgestellt ? In die große Halle. Exerciţiul 308: a. d. Doch. ich zeichne sie auf. ich zeichne eine. Nein. Das ganze Portal mit Fräs. Stellt die Maschine auf ! b. Nein. Das Hauptlager liegt einen Kilometer weit. Tretet in die Halle ein ! d. Rechts stehen automatische Drehmaschinen. Etwa einen Meter hoch über dem Boden. J a . k. Radialbohrmaschinen und Schleifmaschinen. Hier sind fast alle Bauarten von Werkzeugmaschinen aufgestellt. Sie stehen rechts und links. ich will sie notieren. c. n. r. sie hat viel Geld gekostet. Ja. c. Sperrt die Zeichnungen ein ! Exerciţiul 307: a. m. das ist einer. Die Delegation hat sie noch eine Stunde lang beobachtet. Doch. man wiederholt i h n . b. H a t . ich spanne keines ein. Ing. Haben Sie Karrusseldrehmaschinen ? Nein. es hat eine. Diese Werkzeugmaschine hat man 60 Stunden lang eingefahren. er hat keinen. Doch. Nein. Er hat sie von Ing. Ja. b. Er sieht die Abbildung und die technischen Daten der Maschine. Wollen Sie Daten notieren ? J a . c. Hier stehen: Univer­ saldrehmaschinen. Nein. man muß sie einfahren. Wie lange müssen die Schleifmaschinen eingefahren werden ? Einen Tag. f. Karrusseldrehmaschinen usw. c. Das Lieferwerk hat diese Lösung vorgesehen. wir stellen keine auf. ich möchte welche notieren. Die meisten sind spanende Werkzeugmaschinen. Nein. Stell(e) die Maschine auf !. v. Doch. 1. Die Delegation ist in die große Halle des Werkes ein­ getreten. Geben Sie uns bitte einen. ich schreibe sie nicht auf. wir müssen welche kaufen. ich suche keine. Plandrehmaschinen. p. Es ist auf dem Maschinentisch festgespannt. Doch. h. Ja. Doch. b. g. Ja. man gibt uns welche. t. Die Werkstoffprüfung dauert 45 Minuten lang. Nein. d. Doch. Müller gibt ihm einen Notiz­ block. Ing. wir zeigen Ihnen eines. Exerciţiul 309: a. ich brauche keinen. wir haben welche. Exerciţiul 313: a. Ja. J a . Wir haben keinen Katalog. sie hat einen. links steht eine andere Gruppe von Werkzeugmaschinen: Universalfräsmaschinen. Die Asbestplatte ist einen Zentimeter dick. Die Halle ist achtundzwanzig Meter lang und 4. b. e. Meister Müller hat sie in den Stahlschrank eingesperrt. j . Exerciţiul 310: a. Doch. Hier sind Maschinen von verschiedenen Typen und Bauarten aufgestellt. Tritt in die Halle ein !. wir haben sie nicht eingetragen. s. Das Werkstück ist eine Tonne schwer. Munteanu möchte einige technische Daten notieren. d. ich nehme ihn nicht heraus.und Bohrhaltern bewegt sich. das ist keine. Sperr(e) die Zeichnungen ein !. Holt eine Betriebs­ anleitung ! e. er hat welche. f. Der Maschi­ nentisch ist einen Meter lang und fünfundsechzig Zentimeter breit. g. f. o. Nein. J a . b. J a .

Die Belastung ist von dem Praktikanten aufgezeichnet worden. reprezentarea) — das Aufstellen (aşezatul. b.CHEIA EXERCIŢIILOR 503 man eine Lösung vorgesehen ? Nein. Wie kann eine kürzere Fertigungszeit erzielt werden ? f. Bleche. Unser Werk soll mit neuen Maschinen ausgerüstet werden. Nein. Nein. Exerciţiul 323: a. c. Wodurch ist diese Eigenschaft des Werkstoffes erzielt worden ? c. c. h. b. tiefziehen. pressen. b. e. aşezarea) — das Bewegen (mişcatul. ziehen. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warm­ verformen und Kaltverformen einteilen. ordinea) die Bewegung (mişcarea) . d. d. d. wir lassen ihn pressen. Wie ist die Verformung der Metalle eingeteilt worden ? b. Das Ziehverfahren läßt sich so abbilden. Der Druck muß entsprechend verringert werden. wir lassen sie stanzen. c. Diese Teile müssen ge­ preßt werden. d. Nein. Exerciţiul 326: a. Jene Teile sind von einer Kurbelpresse umgeformt worden. e. i. Die Formgebung durch Kalt­ verformung läßt sich unter dem Sammelbegriff „Stanzerei" zusammenfassen. f. d. e. wir lassen es tiefziehen. Der Meister hat schon einen gebracht. Die Hohlgefäße sind tief gezogen worden. Hohlgefäße müssen tiefgezogen werden. Nein. Exerciţiul 317: Stufenpresse Arbeitsgang gesteuert schwanken Universalfräsmaschine Zerreißversuch besonder festspannen Elastizitätsgrenze Mehrspindelautomat Schichtpreßstoff zerstörungsfrei Exerciţiul 319: a. Notiere. lassen sich biegen. c. Diese Abbildung ist von einem Techniker gemacht worden. Die Leistungen sind von dem Ingenieur eingetragen worden. mişcarea) — die Abbildung. Wie können die neuen Werkstoffe verformt werden ? d. Unser Werk ist mit neuen Maschinen ausgerüstet worden. Exerciţiul 327: a. Diese Fasernschichten lassen sich stauchen. Exerciţiul 321: a. Nein. e. Diese Faserschicht soll gestaucht werden. wir lassen sie betätigen. Die­ ser Blechstreifen ist tiefgezogen worden. Der Druck ist entsprechend verringert worden. Exerciţiul 320: a. e. Bandmaterial u. (imaginea) — die Aufstellung (aşezarea. Nein. e. Bringen Sie mir einen Katalog.a. b. wir lassen sie umformen. b. Drähte. Jene Revolverpresse ist nicht betätigt worden. die Resultate. c. Exerciţiul 329: abbilden (a reprezenta) aufstellen (a aşeza) bewegen (a mişca) — das Abbilden (reprezentatul. Jene Revolverpresse darf nicht be­ tätigt werden. stanzen. wir lassen sie ausrüsten. Diese Faserschicht ist gestaucht worden. Diese Schnelläufer­ presse ist von einem Elektromotor betätigt worden. keine. bitte.

1. i. k. h. o. p.504 CHEIA EXERCIŢIILOR steuern (a ghida) eintragen (a înregistra) wiederholen (a repeta) verändern (a schimba) verringern (a micşora) umformen (a transforma) betätigen (a acţiona) ausrüsten (a echipa) — die Ausrüstung (echipamentul) Exerciţiul 331: a. r. Stufenpressen usw. Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und Walzen. transformarea) — das Betätigen (acţionatul. j . Nein. m. Sie müssen weich sein und ein gutes Fließvermögen besitzen. b. s. In Abb. Die Faserschichte oberhalb der neutralen Faser wird ge­ staucht. c. Der Durchmesser des Stabes verändert sich infolge der konischen Bohrung des Werkzeuges. d. echiparea) — die Steuerung (ghidarea) :— die Eintragung (datele înregistrate) — die Wiederholung (repetarea) — die Veränderung (schimbarea) — die Verringerung (micşorarea) — die Umformung (transformarea) — die Betätigung (acţionarea) . Sie wird „Stanzerei" genannt. 4 sind aus einem Blechstreifen gestanzt worden. tiefgezogen. Kurbel­ pressen. viele lassen solche Werk­ zeuge von besonderen Werkstätten herstellen. gestanzt usw. Der Blechwerkstoff wird beim Tiefziehen zu einem Hohlgefäß umgeformt. Vermittels der spanlosen Formgebung lassen sich sehr kurze Fertigungs­ zeiten erzielten. Sie werden von mechani­ schen oder hydraulischen Pressen betätigt. gezogen. schimbarea) — das Verringern (micşoratul. Revolverpressen. g. Die Preßkraft dieser Pressen schwankt zwischen 5 t bis zu einigen hundert bzw. ghidarea) — das Eintragen (înregistrarea) — das Wiederholen (repetatul. Der Stahl soll durch das Ziehwerkuzeg 2 gezogen werden. repetarea) — das Verändern (schimbatul. werden. n. Die Teile aus Abb. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie gebogen. Man nennt sie auch Stanze­ reien. Das Verformen von Metallen läßt sich in Warmver­ formen und Kaltverformen einteilen. acţionarea) —• das Ausrüsten echipatul. f. e. tausend Tonnen. Die wichtigsten Bauarten der Pressen sind: Exzenterpressen. — das Steuern (ghidatul. die unterhalb der neutralen Faser wird dabei gestreckt. Der Stab wird dadurch auf den klein­ sten Durchmesser der Bohrung „d" verringert. micşorarea) — das Umformen (transformatul. 2 ist das Ziehverfahren abgebildet.

CHEIA EXERCIŢIILOR 505 Exerciţiul 333: a. gestanzt usw. daß der fertige Teil ausgestoßen wird. Nach den Phenolharzen folgten die Thermoplaste. Was kann mit den Metallen aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften gemacht werden ? Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können sie ge­ bogen. transportierbar = transportabil. Ich entwickelte einen Plan. c. Exerciţiul 340: a. Zu Beginn war sie ziemlich einfach. zählbar == care se poate număra. lie­ ferbar = livrabil. Sie bauten einen neuen MaschinentypExerciţiul 346: a. daß die Verarbeitung nicht einfach ist. Exerciţiul 350: a. b. b. d. daß Kunststoffe verarbeitet werden kön­ nen. eckig. Woher beschaffen die Fabriken solche Werkzeuge ? Die Fabriken lassen sie in besonderen Werkstätten herstellen. tiefgezogen. es gibt heute sehr viele Kunststoffe. weil sie nicht von Arbeitern betätigt werden muß. drehbar = care se poate răsuci. Wie kann das Verformen von Metallen eingeteilt werden ? In Warmverformen und Kaltverformen. hydraulisch. Wir wissen. Es soll gezeigt werden. Was umfaßt das Warm­ verformen ? Das Warmverformen umfaßt das Schmieden und das Walzen. plastisch. Technisch. e. Sie führte zum Bau neuer Maschinentypen für . me­ tallurgisch. erreichbar = la care se poate ajunge. b. lesbar = citeţ. d. Wodurch wer­ den die mechanischen und hydraulischen Pressen betätigt ? Durch Motoren. Wir wissen. b. Wir wissen. Exerciţiul 339: a. was heute daraus herstellbar ist und wie sie verarbeitet werden kön­ nen. daß man aus Kunst­ stoffen Meßgeräte herstellen kann. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. erfüllbar = care se poate îndeplini. f. d. silbrig. weil sie dauernd belastet werden kann. Das Bakelit erfand Leo Hendrik Backeland. mechanisch. meßbar = măsurabil. gießbar = care se poate t u r n a . werden. prüfbar — controlabil. 2 wird das Ziehverfahren gezeigt. wozu Kunststoffe verwendet werden. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. daß diese Eigenschaften zur Entwicklung neuer Verfahren führen. e. b. c. Wir wissen. haltbar = durabil . c. e. f. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. energisch. Man plastifizierte das Bakelit durch Druck und Wärme. 2 gezeigt ? In Abb. d. Z3dindrisch. g. gezogen. Wodurch läßt sich eine kürzere Fertigungszeit erzielen ? Durch die spanlose Formgebung. Seit dem Jahre 1907. numerisch. Ja. einmalig. Das Bakelit ist ein Phenolharz. b. kontrollierbar = care se poate controla. d. weil sie voll­ automatisch gesteuert ist. Er arbeitete an den Preßwerkzeugen. modernisierbar = care se poate moderniza. konstruierbar = care se poate construi. e. g. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. Was wird in Abb. Dieses Verfahren ermöglichte die Herstellung von Rohren. mathematisch. h. Diese Maschine hat eine hohe Leistung. verwendbar = folosibil. thermisch. Exerciţiul 343: a. ringförmig. Weil die Kunststoffe überall immer mehr Anwendung fanden. c. c. f. weil sie spanlos arbeitet. weil sie elektrisch funktioniert. Farbig. Exerciţiul 347: schmelzbar = care se poate topi. e. Wir wissen.

Exerciţiul 351: a. der /welcher . Das Ver­ binden. unter dem / welchem . b. die beim Schweißen entwickelt wird. f. Exerciţiul 356: a.. Die Elek­ trode. ist als Lichtbogenschweißen bekannt.. Man plastifizierte es in Preßwerkzeugen. Der Lichtbogen. Die Thermoplaste haben es ermöglicht. das mit einem Lichtbogen geschieht.. der zwischen Werkstück und Elektrode erzeugt wird. heißt Gasbrennschneiden. nach denen / welchen . j . das ein sehr bekanntes Verfahren ist.. hydraulisch.. Beim Lichtbogenschweißen. k. das sehr viel angewendet wird. Exerciţiul 357: a. Kanister. das/welches. pneu­ matisch und vor allem vollautomatisch gesteuert werden. verbindet man durch hohen Druck. welches in Schmelzschweißen und in Kalt­ preßschweißen eingeteilt wird. Das Schweißen. Das Trennen. kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Profile. . i. Die Thermoplaste ermöglichten die Herstellung einer Unzahl von Gegenständen und Ausgangs­ stoffen für viele Industrien. Sie können mechanisch. das mittels einer Gasflamme geschieht. . Rohre. . Durch Schweißen.. 1... Beim Kaltpreßschweißen. Behälter usw. das / welches . . mit d e m / welchem.. b. Die Antriebs­ motoren. Flaschen.. die / welche. e. Schon vor 70 Jahren hat das Phenolharz seine Verwendung im Verar­ beiten von Gegenständen gefunden. Das WIG-Verfahren. die / welche .. ist sehr hoch. Der Werkstoff. das ebenfalls erprobt ist. H. c.506 CHEIA EXERCIŢIILOR die Verarbeitung der Plaste. das verhältnis­ mäßig einfach ist. Das Schutz­ gas. Acuzativ: Der Stromerzeuger. Der Erfinder des Bakelits war L. Backeland. e... c. Die Verschweißungen.. Dativ: Der Gleichrichter. ge­ schieht bei Raumtemperatur. Die Temperatur. g. m. o. und Thermoplaste sind Kunststoffe. der geschweißt werden soll. Extru­ dieren.. wozu die Plast­ massen verwendet werden. Das Reibschweißen. d. daß der fertige Teil aus dem Preßwerkzeug herausgestoßen wird.... Kunstleder. c... die auf thermischer Grundlage plastisch formbar sind. d. In diesem Text muß gezeigt werden. d. b. daß die Plaste vielseitige Anwendung fanden. Die Schmelztemperatur. die /welche. So läßt es sich erklären. verbindet man die Werkstoffe fest miteinander. mit der/welcher . Blasen usw... Die Entzündungstemperatur.. Exerciţiul 358: Nominativ: Der Lichtbogen. Kalandrieren. muß gewisse Eigenschaften haben. daß eine Unmenge von Gegenständen fabriziert wird. Die Sonderverfahren. n. den/welchen. daß man sehr viele Haushaltge­ räte hergestellt hat.. Warmpressen. . erhitzt die Schweiß­ stelle.. Auf thermischer Grundlage. Durch Spritzgießen. Das Reibschweißen. Folien... Duroplaste sind Kunststoffe auf Basis von Phenol­ harzen.. Wir sehen.. Die Thermoplaste konnten nicht mechanisch verar­ beitet werden. die/welche . .. . erwärmt sich die Schweißstelle bis zum Schmelzen. Die Entwicklung von neuen Maschinen und Verfahren läßt sich dadurch erklären. e. Die Plastmassen hatten sehr viel­ seitige Eigenschaften. i. h.

. lang anhaltenden Druck oder Schlag. ineinander = unul în celălalt. zu bearbeiten. Aus Antriebsmotor und Stromzeuger. Man kann es in Preß­ schweißen und Schmelzschweißen einteilen. vielseitiger — vielsei­ tigst. deren Motor elektrisch betrieben wird. . füreinander = unul pentru celălalt. f. Die zwei Maschinensätze stehen nebeneinander. daß fest anein­ ander gepreßte Teile schnell gegeneinander rotieren. durcheinander = de-a valma. b. Der Gegenstand. f. Schiffbau usw. Beim Kaltschweißen verbindet man die Metalle bereits bei Raumtemperatur durch hohen. hintereinander = unul după celălalt... Kaltpreßschweißen. e. Die Schweißstelle wird auf 3 500—4 000°C erhitzt. h. Stellen Sie die Elektroden nicht aufeinander. Das Trennen. Gasschmelzschweißen. die heute vollautomatisch erfolgen kann. . zuzuteilen. Licht­ bogenschweißen. Die Verbindung erreicht man dadurch. n. Thermitschweißen und elektrisches Widerstandsschweißen. Die Basis. die überall Anwendung finden.. welches durch einen elektrischen Lichtbogen geschieht. b. voreinander = unul în faţa celuilalt. . . . Exerciţiul 375: Zu erwähnen. . d e r e n . Ein Schweißumformer ist ein Maschinensatz. Bei Entzündungs­ temperatur.. Die Wärme. beieinander = laolaltă.... amestecat. Man arbeitet mit einem elektrischen Lichtbogen... Die Verarbeitungsmaschine. voneinander = unul de celă­ lalt . Im Maschinenbau. untereinander = unul sub celălalt. schnel­ ler rotierend — schnellrotierend. Exerciţiul 360: aufeinander — unul peste celălalt. der aus Antriebs­ motor und Stromerzeuger besteht. auf der die Kunststoffe entwickelt werden. s. c.. Exerciţiul 370: a. c. Exerciţiul 361: a. Wir stellen die Maschinen hinter­ einander auf. . Der Strom hat eine Spannung von 20— 65 V. H a b t ihr alle Werkzeuge beieinander ! f. o. Das Kunstleder.. halten Sie sie entfernt voneinander ! e. Wir arbeiten füreinander. .. Feuer­ schweißen.. k. Die Temperatur. d. d.. Die Schutzgase. Das Schweißen unter Pulver und das Schweißen mit Wolframelektrode. Exerciţiul 363 : a. deren. Die Teile drehen sich miteinander. m. notwendiger •— notwendigst. b. . . e. Durch die Art des Werkstoffes. aus dem viele Gegen­ stände gearbeitet werden. zu verbinden. zu schenken. der in der Erzeugung von Kunststoffen erzielt wurde.CHEIA EXERCIŢIILOR 507 Genitiv: Der Schweißumformer. auszusuchen. dessen. Die Kunststoffe. nebeneinander = unul lîngă altul. zu erproben. Durch Schweißen. j .. zu achten. r. umzuwandeln. g. Die Herstellung von Plasten. c. g.. er kann nicht verwendet werden. d.... weitgehender—weitgehendst. die zur Verbindung notwendig ist. b. elektrisches Widerstandsschweißen.. zueinander = unul către celălalt. auseinander = unul depărtîndu-se de celălalt.. dessen. 1. vorzu- . an dem hier gearbeitet wird. besser bekannt—bestbekannt. Nein. i. Exerciţiul 359: a. p. länger anhaltend — länsgstanhaltend.. höhergelegen — höchstgelegen. übereinander = unul deasupra celuilalt. Das Kalt­ preßschweißen. nacheinander = unul după celălalt. Der Fortschritt.

a. leicht zu schmelzen. nachzuarbeiten. h. Man muß die Teile so bearbeiten. b. Es muß gelingen. Der Leiter des Werkzeugbaues hat den Wunsch. e. die besten Arbeiter auszu­ wählen. Man kann gutes Werkzeug herstellen. Die Spezialmaschine ermöglicht es.508 CHEIA EXERCIŢIILOR bereiten. g. b. die ungenauen Teile auszutauschen. Exerciţiul 380 : a. Dieser Abteilung ist die größte Aufmerksamkeit zu schenken. c. Die Leitung des Betriebes hat auf größte Produktivität zu achten. zu typisieren. Dem Werkzeugbau muß größte Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Qualität ist gut. Die Arbeiterin muß sehr kleine Teilchen stanzen. d. Hier sind auch Kunstharze anzuwenden. wenn man mit gutem Werk­ zeug arbeitet. f. Man hat den Werkzeugbau an erste Stelle zu setzen. c. Die Teile müssen nachgearbeitet werden. Die Zeichnungen müssen verglichen werden. wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren . zu ermöglichen. Exerciţiul 383: a. Sie müssen Spezialwerkzeug entwickeln. Wir müssen den Nachwuchs schulen. daß gutes Werkzeug her­ gestellt wird. b. zu umfassen. daß Spezialwerk­ zeug entwickelt wird. Kleinste Teilchen müssen mit Präzisionswerkzeugen hergestellt werden. e. Wir verwenden das Verfahren. die Härtegrade einhalten zu können. einzuhalten. Der Meister muß die besten Arbeiter aussuchen. i. Wir müssen es so organisieren. Exerciţiul 381: a. daß die Sollwerte genau eingehalten werden. d. in kurzer Zeit neuartige Spezialwerkzeuge zu entwickeln. Man muß darauf achten. f. Man muß darauf achten. wenn die Belegschaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. b. Die Härtegrade sind genau zu messen und zu prüfen. b. e. den Sollwert nicht zu über­ schreiten. Die Werkzeugschlosser müssen die Werkstoffe bearbeiten. zuzukommen. d. zu erhitzen. Der Werkzeugbau hat gutes Werkzeug herzustellen. f. c. umzuformen. Dieser Werkstoff hat die Eigenschaft. Jetzt sind die besten Werkzeugschlosser auszusuchen. Exerciţiul 377: a. d. c. den Nachwuchs besser zu schulen. c. c. Der neue Apparat hat den Zweck. Man muß es erreichen. Auf genaues Messen muß streng geachtet werden. Man hat Spezialwerkzeug anzuwenden. Die Arbeit ist leicht. f. Wir haben die ungenauen Teile aus­ zutauschen. d. Die Werkzeugmacher machten den Versuch. vorzuschreiben. wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. Exerciţiul 376. diese Teile durch Kaltpreß­ schweißen zu verbinden. b. zu entwickeln. e. d. übereinzustimmen. Die Produktion ist groß. Exerciţiul 384: a. Die Betriebsanleitung sieht vor. Die Kontrolleure müssen die Werte vergleichen. e. Das Präzisionswerkzeug hat den Vorteil.. Die Betriebsanleitung muß angeben. auszustoßen. daß sie überein­ stimmen. b. die Fertigung zu typisieren. zu vergleichen. Exerciţiul 378: a. Die Stäbe müssen richtig gehärtet werden. kleinste Teilchen herstellen zu können. d. c. anzugeben. den Härtegrad anzuzeigen.

die Breite = lăţimea . der Bohrer = găuritorul. d. Wenn man mit den modernsten Arbeitsverfahren vertraut ist. Wenn der Werkzeugbau mit hochmodernen Maschinen ausgerüstet wird. wenn die Stähle und Stahllegie­ rungen richtig bearbeitet werden. Wenn die Beleg­ schaft des Werkzeugbaus aus den besten Arbeitern besteht. die Legierung = aliajul. performanţa. ist die Qualität gut. d.CHEIA EXERCIŢIILOR 509 vertraut ist. der Stecker = ştecărul (fişa). die Probe = încercarea. die Rechnung = calculul. die Veränderung = schimbarea. -keit: die Flüssigkeit = lichidul. Wenn man die vorgeschriebenen Toleranzen einhält. erzielt man gute Werkzeuge. Daß die Stähle und Stahllegierungen gut bearbeitet und gehärtet sein sollen. die Kürze = scurtimea. der Fräser = frezorul. die Schmiede = forja. e. der Behälter = recipientul. die Besonderheit = particularitatea. -heit: die Einheit = unitatea. die Schwingung = oscilaţia. die Weichheit = moliciunea. b. erzielt man gutes Werkzeug. die Grobheit = aspectul grosolan. e. exactitatea. Exerciţiul 388: a. kann man gutes Werkzeug herstellen. der Lei­ ter = conducătorul. Sie haben dem Werkzeugbau mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. die Spannung = tensiunea. die Klugheit = înţelepciunea. die Skizze = schiţa. die Größe = mărimea. die Analyse = analiza. c. puterea. die Modernheit = caracterul modern. die Leistung = realizarea. ist sehr wichtig. Daß man die besten Resultate dann erhält. Wir haben bestes Werkzeug erzeugen können. die Gesamtheit = totalitatea. Exerciţiul 390: -er: der Arbeiter = muncitorul. hat man genau festgestellt. tăria. die Rundheit = rotunjimea. die Dicke = grosimea. Man erzielt gutes Werkzeug. Exerciţiul 385: a. muß man den Werkzeugbau mit speziellen Maschinen ausrüsten. wenn die jungen Kader gut geschult sind. Exerciţiul 386: a. -e: die Feile = pila. die Stärke = puterea. die Härte = duritatea . e. die Farbigkeit = caracterul / aspectul colorat. die Höhe = înălţimea. ist die Arbeit leicht. Sie haben den angegebenen Härtegrad nicht überschreiten dürfen. die Richtigkeit = justeţea. Wenn man Spezialwerkzeuge herstellen muß. f. Die Belegschaft hat aus den besten Arbeitern bestehen sollen. die Zeichnung = desenul. die Umdrehung = turaţia. die Länge = lungimea. Wenn man mit gutem Werkzeug arbeitet. b. die Einfach­ heit = simplitatea. die Falschheit = falsitatea. die Vollkommenheit = perfecţiunea. Die Leitung hat die Werkstatt mit hochmodernen Maschinen ausrüsten wollen. c. c. Wenn die Stähle und Stahllegierungen richtig bearbeitet werden. die Fläche = suprafaţa. d. modificarea. der Zeichner = desenanatorul. die Verschiedenheit = deosebirea. die Kälte = frigul. socoteala. -ung: die Abmessung = dimensiunea. die Neuheit = noutatea. der Kranführer == macaragiul. ist die Produktion groß. die Eckigkeit = . die Bezeichnung = denumirea. die Buntheit = caracterul / aspectul colorat. der Dreher = strungarul. b. die Güte = calitatea. Man hat auf große Genauigkeit achten müssen.

Die Werkstücke werden von dem Meister mit der Zeichnung verglichen. daß die von den Werkzeugkon­ strukteuren angegebenen Härtegrade genau gemessen und geprüft werden. c. die Notwen­ digkeit = necesitatea. j . Montagevorrrichtungen usw. Größte Produktivität in der Fertigung eines Werkes ist nur durch bestes Werkzeug zu erzielen. Sowohl Kleinbetriebe als auch Großindustrien haben Stanzwerkzeuge. e. c. o. f. die Helligkeit = luminozitatea. c. die Festigkeit == rezis­ t e n ţ a . J a . Die Ähnlichkeit der Apparate. daß die Belegschaft mit den modernsten Arbeits­ verfahren vertraut ist. die Schnelligkeit = repeziciunea. die Neuartigkeit = caracterul nou. b. Das Pressen wird von den Inge­ nieuren typisiert. Sie haben darauf zu achten. Die Genauigkeit der Zeichnung. i. e. Die Farbigkeit der Oberfläche. g. Die Eckigkeit der Figuren. Erosionsmaschinen usw. Exerciţiul 392: a. i. h. viteza. Die Helligkeit der Lampe. entwickelt. e. Die Klugheit / Vielsei­ tigkeit des Direktors. Exerciţiul 391: Die Verschiedenheit / Modernheit / Besonderheit der Werkstoffe. Schweißvorrichtungen. Durch dieses Gerät wird der Druck angegeben. Die Schnelligkeit der Umdrehungen. das Röllchen = rola mică. t. b. -chen: das Schräubchen = şurubelul. Die Falschheit / Richtigkeit / Einfachheit der Rechnung. 1. sie sind genauestens einzuhalten. Die bestqualifizierten Arbeiter. die Ähnlichkeit = asemănarea. Die Büchse wurde von dem Arbeiter nach­ gearbeitet. das Tischchen = măsuţa. 3. d. g. d. n. h. e. Kopierfräsmaschinen. b. Profilschleifmaschinen mit Bild­ schirm. Mit den Daten der Zeichnung. f. Die Maße wurden von ihm genau eingehalten. d. Die Vollkommenheit / Genauigkeit / Anwendbarkeit des Verfahrens. Sie haben darauf zu achten. die Vielseitigkeit = multi­ lateralitatea. Unge­ naue Teile sind nachzuarbeiten oder auszutauschen. r. h. das Fens­ terchen = ferestruica. Die Vielseitigkeit des Verfahrens. J a . Nur wenn der Nachwuchs richtig geschult wird. Stähle und Stahllegierungen. Das Werkzeug wurde von den Lehrlingen ausgetauscht. In der Härterei. Die Spezialwerkzeuge verwendet man in der Kunststoffindustrie. das Rädchen ~ rotiţa. Neue Apparate werden von ihnen entwickelt.5 mm werden von der Betriebsanleitung angegeben. m. das Stühlchen = scăunelul. er ist eine sehr wichtige Abteilung des Betriebes. f. c. p. f. Mit den Sollwerten. . Den besten Werkzeugschlossern. -igkeit: die Genau­ igkeit = exactitatea. g. k. das Teilchen = părticica. Die Skizze wurde von dem Zeichner ausgesucht. Nur durch die geschulten Werkzeugmacher. Die Formbarkeit des Werkstoffes. die Formbarkeit = posibilitatea de deformare. j . Die Weichheit / Härte / Formbarkeit des Metalles. Die Grobheit / Feinheit / Länge des Gewindes. Exerciţiul 396: a. d. Exerciţiul 394: a. Er muß mit hochmodernen Spezialmaschinen ausgerüstet sein. Viele Werkstücke wurden von ihm bearbeitet. das Papierchen = hîrtiuţa. b. Genauigkeit ist an erste Stelle zu setzen. Biege Werkzeuge. Ja. s.510 CHEIA EXERCIŢIILOR aspectul colţuros.

Um „feuerverzinkte" Teile zu erhalten. Exerciţiul 403: a. Will man Metall vor chemischen Reaktionen schützen. Maşinile se protejează . e. u m den Nachwuchs zu schulen. um gegen Korrosion zu schützen. Das Aufbringen von Schutz­ schichten ist jedenfalls vorteilhafter. damit der Überzug gut haftet. Die Metallteile sollen feuerverzinkt werden. um die Metalloberfläche vor Rost zu bewahren. Exerciţiul 402: a. Man verwendet am besten NE-Metalle. um feuerverzinkte Teile zu erhalten. Rost soll man von Metallteilen entfernen. Exerciţiul 405: a. Man soll keine Überzüge verwenden. Man muß ein besonderes Verfahren anwenden. b. die Schutzschicht aufzutragen / die Metalle nicht der Korrosion auszusetzen / die Apparate durch einen Farbanstrich zu schützen.CHEIA EXERCIŢIILOR 5H Exerciţiul 401: a. Die Überzüge müssen dicht sein. die metallischen Oberflächen vor dem Rost zu schützen ? / die Oberfläche gründlich zu reinigen ? / die Teile in flüssiges Zink zu tauchen ? c. e. c. Ohne die Oberfläche zu rei­ nigen. Exerciţiul 406: a. Est ist vorteilhaft. damit das Metall geschützt ist. b. d. Man muß die Oberfläche gründlich einfetten. Man trägt eine Schutzschicht auf. Man muß die Teile in flüssiges Zink tauchen. d. Wird Stahl oder Eisen von Rost zerstört. e. so muß man eine Schutzschicht auftragen. b. Exerciţiul 408: a. dann spricht man von Korrosion. Der Meister will einen Schulungskurs organisieren. die Metalle vor Korrosion zu bewah­ ren / sie mit einem Überzug zu schützen / die Oberfläche gründlich zu rei­ nigen. trägt man Schutzschichten auf. c. f. um die Oberfläche nicht zu beschädigen. c. ohne auf ihre besonderen Eigenschaften zu achten. um einen Überzug auf Metalle aufzutragen. um vor chemischer Reaktion bewahrt zu bleiben. d. Das Metall muß eine Schutzschicht haben. d. Es ist notwendig. d. damit man von Korrosion sprechen kann. Wird die Oberfläche gründlich entfettet. Die Schutzschicht bewahrt die Metalloberflächen vor Korrosion. b. um ein gutes Haften der Schutzschicht zu erzielen. Maschinen schützt man öfter durch Farbanstriche. so haftet der Überzug sicher. um die Teile gegen Rost zu schützen. g. c. statt sie dem Rost auszusetzen. Wie ist es möglich. f. als die Teile der Korrosion ausgesetzt zu lassen. ohne die Oberfläche zu beschädigen. statt das galvanische Verfahren anzuwenden. muß man sie in flüssiges Zink tauchen. Die Oberfläche muß entfettet werden. Um Metalloberflächen vor Korro­ sion zu bewahren. soll man keine Schutzschicht auftragen. b. c. Wir müssen eine Schutzschicht auftragen. Wird die Schutzschicht rechtzeitig aufgetragen. Die Oberfläche muß zerstört sein. Werk­ stücke aus Metall soll man lieber durch antikorrosive Metallschichten schützen. b. Exerciţiul 404: a. dann verwendet man andere Verfahren. besser und dauerhafter. Maşinile se protejează adesea prin straturi de vopsea. Sind beson­ dere Eigenschaften der Überzüge notwendig. ohne das Metall zu verändern. dann haftet sie leichter. Die Überzüge müssen dicht sein.

sie ändern sich nicht. oft aber auch nur 1/1000 mm stark sein.1 512 CHEIA EXERCIŢIILOR mai adesea prin straturi de vopsea. Aşa se păstrează mai bine suprafaţa de reacţii chimice. 1. Die Gäste gingen an dem Hauptlager vorbei. Wir ver­ wenden dazu lieber 1/100 mm dicke Schutzschichten aus Chrom. Die Temperatur steigt des Druckes wegen auf 60°C. Zink. Nur wenn die Oberflächen gründlich gereinigt sind. Man soll den Rost entfernen. Zinn. Sie müssen sehr dicht sein. m. Man muß sie so bald wie möglich auftragen. n. Trebuie să se aplice mai devreme stratul de vopsea. t. Wenn ein metallischer Werkstoff von der Oberfläche aus durch chemische oder elektrochemische Reaktion zerstört wird. die in flüssiges Zink getaucht worden sind. Die Überzüge sind bis zu einem Zehntel Millimeter dick. „Feuerverzinkte" Teile sind Teile. Exerciţiul 412: a. b. Das geschieht am besten auf galvanischem Wege. Ja. Durch Auftragen von Schutzschichten. In diesem Fall spricht man von einer elektrochemischen Reaktion. Man schützt die Werkstücke durch einen dichten Überzug aus einem antikorrosiven Metall. c. Meistens durch Farbanstriche. g. lieber soll man teuere Schutzschichten auftragen. Das Tauchen der Teile in flüssiges Zink für mindestens 1/2 bis 2 1/2 Minuten. e. d. . d. Exerciţiul 414: a. Bei Belastung des Motors fällt die Drehzahl von 3 200 U/min auf 2 600 U/min. ohne die Oberflächen zu beschädigen. p. j . f. d. f. So bleibt die Oberfläche vor chemischen Reaktionen besser bewahrt. Trebuie să se aplice mai curînd stratul de vopsea. Nickel eignet sich sehr gut für einen metallischen Überzug. b. b. Die Belastung steigt oft bis über die Elastizitätsgrenze. r. Vor dem Aufbringen der Schutzschicht muß das Metall gereinigt werden. g. Sie können von 1/10 bis 1/100 mm dick. aber es ist vorteilhaft. als das Metall der Korrosion ausgesetzt zu lassen. a. c. b. Folosim mai degrabă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. d. Das Prüfverfahren wurde von Seiten der Kontrollkommision wiederholt. Chrom. i. Auf galvanischem Wege. Folosim de preferinţă straturi de protecţie din crom groase de 1/100 mm. Exerciţiul 416: a. Ja. b. Aşa se păstrează bine suprafaţa de reacţii chimice. Nickel. f. d. c. Wegen der ungenauen Zeichnung / Der ungenauen Zeichnung wegen mußte das Werkstück nachgearbeitet werden. Da­ mit das Metall vor chemischen Reaktionen wohl bewahrt bleibt. Durch antikorrosive Metallschutzschich­ ten. Nein. h. Exerciţiul 413: a. Silber und Kadmium. c. s. o. k. Stellen Sie die Maschi­ nen von 3 zu 3 Metern auf. Gegen­ über einem Farbanstrich / Einem Farbanstrich gegenüber ist die metal­ lische Schutzschicht vorteilhafter. Statt der antikorrosiven Metalle kann man auch einen Farbanstrich ver­ wenden. Gemäß dem Produktionsplan / Dem Produktionsplan gemäß haben wir noch 250 Apparate zusammenzustellen. Nach der Art des Schweißens / Der Art des Schweißens nach unterscheiden wir Kaltschweißen und Warmschweißen. c. Damit ein gutes Haften möglich ist. Die Oberflächen müssen gründlich ent­ fettet werden. e. Man muß die Schutzschicht eher auf­ tragen.

Wir stellen Ihnen gerne unsere Kataloge zur Verfügung. Der Fabrikationsvorgang muß dauernd unter Aufsicht gehalten werden. f. b. c. Wir können in der Montageabteilung keine unqualifizierten Arbeiter in Kauf nehmen. a prezenta entwickeln = a dezvolta zur Entwicklung gelangen a fi dezvoltat.z u r Diskussion stellen stellen beaufsichtigen — unter Aufsicht erwägen . streng — der / die Strenge — die Strengen = persoana Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. Die Montage stellt hohe Anforderungen an die Vorbe­ reitung der Monteure.z u m Einsatz bringen kommen anfordern — Anforderungen diskutieren .z u Stockungen bringen kommen anwenden •— zur Anwendung einsetzen -.== a contribui einen Beitrag leisten a aduce o contribuţie behandeln = a trata einer Behandlung un­ a supune unui trata­ terziehen ment darstellen = a reprezenta zur Darstellung bringen . Wir stellen die Notwendigkeit zur Diskussion. Setzen Sie die besten Arbeitskräfte und Maschinen in Bewegung.CHEIA EXERCIŢIILOR 513 Exerciţiul 418: Verfügung Strahlverfahren vorsehen Atmosphäre Kunststoff Arbeitsphase Oberfläche verfertigen Kaltverformung Oszillograph Phenolharz Werkstoffprüfung vollautomatisch lieferbar vielseitig Exerciţiul 421: abschließen — z u m Abschluß stocken . Exerciţiul 425: Geschult — der / die Geschulte — die Geschulten = persoana instruită. beim Kaltpreßverfahren Handarbeit zu gebrauchen. e. 1/103 . d..in Erwägung halten ziehen Exerciţiul 422: beitragen . a lua fiinţă austauschen = a schimba zum Austausch kommen a fi schimbat übereinstimmen = a zur Übereinstimmung ge­ a cădea de acord coincide langen bauen = a construi im Bau sein a fi în construcţie in Verbindung stehen verbinden = a lega a fi în legătură bewegen = a mişca in Bewegung setzen a pune în mişcare aufstellen = a aşeza zur Aufstellung bringen a fi aşezat wiederholen = a repeta zur Wiederholung kommen a fi repetat sprechen = a vorbi zur Sprache kommen a fi dat în vileag herstellen = a fabrica sich in Herstellung befinden a fi în curs de producere erfüllen = a îndeplini zur Erfüllung bringen a aduce la îndeplinire Exerciţiul 423: a.

Unde putem vedea maşinile prelucrînd pielea sintetică? f. bekannt. Geschulte in dieser Abteilung zum Einsatz zu bringen. ener­ gisch — der / die Energische — die Energischen — persoana energică. e. das Lieferbare = ceea ce este livrabil. Alle Verantwortlichen müssen das Richtige vom Falschen unterscheiden können. Fördermittel. das Besondere = ceea ce este deosebit. Faceţi să se topească fierul ! e. das Entsprechende = ceea ce este cores­ punzător . das Ähnliche = ceea ce este asemănător. sie ist oft das Hauptsächlichste in der Fabrikation. Pe cine îl învaţă să despartă corect părţile ? c. Das ist das Beste von allem Erreichbaren. Exerciţiul 433: a. m. Wir sprechen von Karls / Herrn Theils / Franz Behls Forderung. Exerciţiul 426: Das Fertige = ceea ce este gata. Lager­ gestell. Der Meister erklärte die Methode Ing. d. Gilberths. Mit Ungeschulten kann man nichts Besonderes erreichen.514 CHEIA EXERCIŢIILOR severă. das Verfügbare = ceea ce este disponibil. b. Sie müssen der Montage einwandfrei gefertigte Teile zur Verfügung stellen. Aici vedem pe toţi muncitorii ştanţînd. das Moderne = ceea ce este modern. e. Diese Maschinen sind das Teuerste. d. c. sie ist vorteilhaft. das Wichtige = lucrul important. Diagramm. Es handelt sich um das Hauptsächliche in der Produktion. Man muß ihr immer das Notwendigste zeitgerecht zur Verfügung stellen. Exerciţiul 428: a. Sie müssen die Fabrikation dauernd unter Aufsicht halten und das Richtige vom Falschen trennen. fleißig — der / die Fleißige — die Fleißigen = persoana harnică. Exerciţiul 427: a. Man muß das Entsprechende aussuchen. Hier ist Direktor Grabes / Meister Neumanns / Hans Josts / Joachims Arbeitsplatz. das Neue = noul. Aufstellung. leitend — der / die Leitende — die Leitenden = persoana conducă­ toare . i. man darf sie nicht in Kauf nehmen. Wenn es sich um Neueinrichtungen oder die Organisation neuer Montagewerkstätten handelt. Die Montage stellt die letzte Phase der Fertigung dar. k. c. Ja. Wenn alle Verantwortlichen der Fertigung das Beste dazu beitragen. Exerciţiul 436: Programm. n. d. d. Das Notwendigste ist. Unsere Bekannten wollen das Wichtigste im Werk sehen. Exerciţiul 429: a. klug — der / die Kluge — die Klugen = persoana deşteaptă. Jonas / von Meister Kunz / von Michael Weiß / von Franz. b. das Grundsätzliche = lucrul principal. g. das Gleiche = echivalentul. b. . Müllers / Helmut Bliers / Genossen Schulzes. Sie stellt ständig hohe Anforderungen. aber auch das Modernste. j . g. h. Wir nehmen nur Einwandfreies in Kauf. das Erreichbare = ceea ce se poate realiza / atinge. c. innerbetrieblich. Es kommt zu Stockungen. c. Aus Handarbeit. Aici se aude presa de fricţiune lucrînd. Es dürfen nur geübte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. 1. b. Hier liegt etwas Ähnliches vor. Die Methode Frank B. Auziţi pe inginer enumerînd materialele ? b. Ja. f. zusammenstellen. Sie arbeiten unter der Aufsicht von Ing. das Einfache = ceea ce este simplu. Paletten. e. . bekannt — der / die Bekannte — die Bekannten = persoana cunos­ cută . sinnvoll. Exerciţiul 430: a. Nein.

hatten wir noch keine Ein­ ladungen. Während der Professor sprach. nachdem das Programm bekannt geworden war. d. Schneider die Einladungen beschafft. Durch dieses Verfahren waren viele Transporte erspart worden. hatte. Werkstoffe. sprechen wir über das Programm der Tagung. e. erkennen. procedeul se foloseşte la construcţia de fabrici. e. Ing.und Hertransport geschieht mit Hilfe von Förderbändern.und Hertransport kein Problem mehr. Es begann eine Reihe von Vorträgen. d. b. war Ing. Die Sekretärin hatte das Programm der Tagung zur Durchsicht geben sollen. b. Als der Transport erfolgte. Wenn die Endprodukte fertig sind. müssen sie vollständig montiert sein. Die Kollegen vom Werkzeugbau hatten dieses Problem gelöst. aici se vorbeşte despre evoluţia unor mij­ loace de transport. Genosse Popescu hatte das Wort ergreifen wollen. g. c. Die Delegation nahm an der Tagung teil. Wenn Ing. Exerciţiul 446: a. Exerciţiul 439: a. b. e. Unser Werk liefert beste Endprodukte ab. Schulze hatte an der Tagung teilnehmen sollen. Vormittag. Wir hatten die Endprodukte im Fertiglager abgeliefert. Nachmittag. Werner hatte das Problem des innerbetrieblichen Transportes erläutern wollen. Der Hin. Nachdem das Materialflußdiagramm erarbeitet worden ist. c. suchte man neue Methoden. Exerciţiul 444: a. genommen. Exerciţiul 440: a. d. Bitte skizzieren Sie die Aufstellung von Transportan- . i. a început un şir de discursuri. Berger die Einladungen bringt. Wir nehmen die Fabrik in Betrieb. Als die Tagung begann. Welche Versuche waren im Laboratorium durch­ geführt worden ? h. b. f. Das Verfahren wird beim Bau von Fabriken verwendet. eröffnen. stellt man die Maschinen auf. nachdem die Tagung eröffnet worden war. j . Exerciţiul 442: a. ist der Hin. transportul încolo şi încoace are loc cu ajutorul unor benzi de transport. Schulze nicht im Werk. Prof. c. Wer hatte die Pläne für die Aufstellung ausarbeiten müssen ? c. gekannt. b. Man hatte ein neues Materialflußdiagramm zusammengestellt. Exerciţiul 443: a. Sobald wir dieses System anwenden. Auch Ing. muß man einen Plan haben. Wenn Ing. Berger hatte an der Tagung nicht teilnehmen können. beschaffen. wenn wir das neue Verfahren anwenden. d. Man hatte die Endprodukte abliefern müssen. Hatten Sie ein Programm für die Tagung entworfen ? e. f. d.CHEIA EXERCIŢIILOR 515 innerhalb. wie teuer der innerbetriebliche Transport ist. werden sie im Fertiglager abgeliefert. nehmen wir an den Veranstaltungen teil. Wir hatten das Materialflußdiagramm ausarbeiten müssen. vollständig. c. f. Quelle. g. Der Vortrag hatte dieses Problem nur kurz erläutern können. notierten wir das Notwendigste. Als man erkannt hatte. Man spricht hier über die Entwicklung von Fördermitteln. d. Wenn man die Fertigungseinrichtungen aufstellt. c. Man begrüßte die Delegation. Wenn die Endprodukte abgeliefert werden sollen. wenn man das Materialflußdiagramm ausgearbeitet hat. b. Der Leiter der rumänischen Delegation hatte das Wort ergriffen.

Es ist sehr modern. stellen wir Präzisionswerkzeuge von bester Qualität her. b. Werner. Sie als Ingenieur müssen alle Transportsysteme kennen. 1. i. Prof. Wir transportieren das Material mit Hilfe von Containern. g. Schleifmaschi­ nen und Einspindelautomaten. man kannte es. p.516 CHEIA EXERCIŢIILOR lagen. vă rugăm să schiţaţi amplasarea de instalaţii de transport. Nachdem die Tagung eröffnet worden war. f. n. Ing. An der Tagung. Der Hertransport ist ebenso teuer wie der Hintransport. er ist nicht nur ein modernes Problem. g. c. m. f. Wie transportieren wir die Endprodukte. Habt ihr den Rost von der Oberfläche entfernt ? 1. g. Ja. n. b. Wir brauchen einen Stapler für das Transportieren der Fertigwaren. m. f. Innerbetrieblicher Transport. k. Weil der Aufstellungsplan noch nicht fertig ausgearbeitet ist. Exerciţiul 448: a. . k. . e. j . Eine Skizze ist nicht so genau wie eine fertig aus­ gearbeitete Zeichnung. machen Sie das Materialflußdiagramm. d. transportăm mate­ rialul cu ajutorul conteinerelor. d. Als man den Plan skizzierte. c. . Nach der Tagung besprechen wir das Stromverschwendungsproblem. j . folosirea lucrului de mînă nu este necesară aici. wenn wir keine Transportmittel haben ? o. Die Anwendung von Handarbeit ist hier nicht notwendig. montieren wir die Maschinen nicht. kannten wir dieses Problem nicht. e. sowohl am Vormittag alls auch am Nachmittag an der Tagung teilzunehmen. Exerciţiul 449: Wer hatte die Einladungen beschafft ? Wer hatte die Tagung eröffnet? Wer hatte das Wort ergriffen? Wer hatte das Problem erläutert ? Wer hatte den Transport durchgeführt ? Wer hatte die Endpro­ dukte abgeliefert ? Wer hatte den Strom erspart ? Wer hatte den Plan ent­ worfen ? Wer hatte das Diagramm zusammengestellt ? Wer hatte die Zeich­ nungen ausgearbeitet ? . Seit längerer Zeit montieren wir auch Maschinen wie Kopierfräsmaschinen.. Während man die Transportanlage montiert. Wir liefern Transportmittel und andere Fertigwaren nach Italien. Er sprach über den innerbetrieblichen Transport. Materialfluß usw. Man vereinbarte. h. Teile aus Kunststoffen zu gebrauchen.. Exerciţiul 450: Von wem waren die Einladungen beschafft worden ? Von wem war die Tagung eröffnet worden ? Von wem war das Wort ergriffen worden ? Von wem war das Problem erläutert worden ? Von wem war der Transport durchgeführt worden ? Von wem waren die Endprodukte abgelie­ fert worden ? Von wem war der Strom erspart worden ? Von wem war der Plan entworfen worden ? Von wem war das Diagramm zusammengestellt worden ? Von wem waren die Zeichnungen ausgearbeitet worden ? Exerciţiul 451: a. Die Handarbeit ist teurer als die Automatisierung. daß ein kontinuierlicher Materialfluß möglich ist. So. Dr. Schneider. Er besteht im Transport von Werkstoffen und -stücken von Maschine zu Maschine. Metarialfluß­ diagramme für die gesamte Fertigung. Eine ständige Quelle von Verschwen­ dung. Nein. h. Bevor eine Fabrik in Betrieb genom- . Seitdem wir diese Maschinen verwenden. Wie schnell können Sie einen Plan für die Aufstellung von Werkzeugmaschinen skizzieren ? . i.

hier. erhöhen. c. f. beschädigen. die ein­ genommene Vorrangstellung — die von den Metallen eingenommene Vor­ rangstellung. höchstens. Weg. Welche Hitzebeständigkeit wird dieser Kunststoff aufweisen ? f. zerstören. Wie wird sich dieses Isoliermaterial bewähren? d. Das Resultat wird davon nicht beeinflußt werden. Wir liefern die in unserem Werk erzeugten trag­ baren Bohrmaschinen auch ins Ausland. Das in den letzten zwei . b. liegen. . weitgehendst. Man wird Kunststoffe schon weitgehend ver­ wenden können. Tagung. Wir bemerken den fortwährend zunehmenden Rhy­ thmus der Produktion. h. Container usw. Von welchen sich an der Ober­ fläche vollziehenden Veränderungen ist die Rede ? d. Exerciţiul 460: a. ohne. geschult. erwähnt. der sich erhöhende Werkstoffbedarf — der sich ständig erhöhende Werkstoffbedarf. Sie werden die Endpro­ dukte zeitgerecht abliefern ! . die sich vollziehenden Veränderun­ gen — die sich an der Oberfläche vollziehenden Veränderungen. . b. Paletten. obwohl. Phase. Haartrockner. Stapler. ersetzen ! d. h. Sie werden den Plan für den Werkstoffbedarf ausarbeiten ! e. übrigen. Gebiet. Gütekontrolle. erproben. werden. g.CHEIA EXERCIŢIILOR 517 men wird. ersparen. o. chemisch. notwendig. der verzeichnete Werkstoff b e d a r f — d e r in den letzten 1 Jahren verzeichnete Werkstoff bedarf. das wichtigste Anwendungsgebiet — das für Plaststoffe wichtigste Anwendungsgebiet. Stapler. versuchen. durchführen. sich bewäh­ ren. Man wird das Gehäuse ersetzen müssen. . Kabel. das ersetzte Gummi — das als Isoliermaterial ersetzte Gummi. e. groß. Exerciţiul 454: Jahr. bewahren. c. die eingesetzten Formteile — die bei der Montage eingesetz­ ten Fbrmteile. über. Exerciţiul 456: a. Der Werkstoff bedarf wird sich verdoppeln. c. einnehmen. e. lösen. d. Exerciţiul 458: a. Vorteil. mehr. Zahnräder. die sich bewährende Neuerung — d i e sich in der Praxis bewährende Neuerung. das verwendete Werkstoffvolumen — das bei der Fertigung verwendete Werkstoffvolumen. d. Nachteile. Rahmen. der zunehmende Rhythmus — der ständig zunehmende Rhythmus. gegen. Erwägung. Sie werden den Rost von der Oberfläche beseitigen ! b. Sie werden den Maschinenteil. Problem. erzie­ len. Hängebahnen. die sich eignenden Kunststoffe —• die sich als Schutzschicht eignenden Kunststoffe. b. b. die sich verdoppelnde Produktion — die sich alle fünf Jahre verdoppelnde Produktion. Sie werden das Programm der Veranstaltungen entwerfen ! f. Exerciţiul 457: a. allmählich. Die Temperatur wird sich bis zu 800°C erhöhen. Exerciţiul 459: a. g. innerbetrieblich. Förderbänder.. Produktion. Handbohrmaschine. Lager­ gestelle. Sie werden den Druck erhöhen ! c. Volumen. Stahl. die erzeugten Handbohrmas schinen — die in unserem Werk erzeugten Handbohrmaschinen. möglich. Elektrokarren. Verfügung. Der Härtegrad wird von der Temperatur verändert werden: e. Zukunft. c. Schreibmaschine. vollziehen. bisher.

Wenn wir bestimmen. denn sie sind nicht korrosionsfest. Nein. Sie wird etwa die Hälfte des Werkstoffvolumens der Welt ausfüllen. korrosionsfest. so bestimmen wir auch. k. p. Es wird durch Kunststoffisolierung ersetzt werden. Ja. wie wir auf der Tagung hörten. J a . mit wem wir arbeiten und für wen wir die Maschinen erzeugen. sie wird sich noch weiter erhöhen. c. im Mittelalter geschah. die sich in der Praxis als entsprechend bewährt. d. Ja. Bis zum Jahre 2 000 werden sie aber allmählich von den Plastmassen ver­ drängt werden. billig. Das Werk verarbeitet wie der Direktor erklärte. den man hier verwen­ det. c. J a . b. b. j . hauptsächlich Metallpulver zu Halbzeug.B. Man trägt auch hier eine Schutzschicht aus Kunststoff oder Farbe. Anstelle von Stahl und anderen Metallen. aber keinesfalls aus Metall auf die Oberfläche auf. e. Zahnräder. Der Goldstaub konnte. Vor der Neueinrichtung von Fabriken ist das Ausarbeiten von Materialflußdiagrammen notwendig. h. daß die auf elektro- . Sie ist etwa 350—400CC hoch. farbig. c. Die von Ihnen entwickelte Methode stellt eine Neuerung dar. 1. Wie vollzieht sich das Kaltschweißen ? Bei sehr hohem Druck. wann man mit der Produktion beginnt. Daß die Produktion sich in einem noch schnelleren Rhythmus vollziehen wird. durch Verschmieden zu Schmuck und Gefä­ ßen verarbeitet werden. Gehäuse für Handbohrmaschinen. besser ist. Bild 1 erlaubt einen Blick in die voraussichtliche Entwicklung bis zum Jahre 2 000. schalldämpfend. Neue Anwendungsgebiete. Die Metalle. Was versucht diese Belegschaft ? Anstelle von Metallen Kunststoffe zu verwenden. Heute kann man. Die schwache Hitze­ beständigkeit. W. es gibt Formteile aus Kunst­ stoffen. bei denen Hitzebeständigkeit Grundbedingung ist. Exerciţiul 462: a. Wenn der Kunststoff. f. b. o. d. e. Coolidge sinterte wie der Professor im Vortrag erläuterte. Haartrockner. g. Durch die Plastmassen. D. d. isolierend. m. einige Vorteile: sie sind leicht. n. e. e. Rahmen und Sockel für Schreibmaschinen. Wichtig ist. was vor 300 Jahren nicht bekannt war.518 CHEIA EXERCIŢIILOR Jahren aufgezeichnete Werkstoffvolumen wird verdoppelt werden müssen. Nach Ihrem Verfahren sind noch 2 t Werkstoff notwendig. b. Das heute am meisten bekannte Gebiet für die Verwendung der Plastmassen ist auch ein Anwendungsgebiet für neu entwickelte technische Verfahren. c. Exerciţiul 466: a. Wem haften diese Vorteile a n ? Dem Kunststoff. es sind neue Anwen­ dungsgebiete möglich. i. Exerciţiul 472: a. es werden kaum noch umwäl­ zende technische Neuerungen zu verzeichnen sein. f. leicht verformbar usw. was z. Seit dem Jahre 1930 hat sie sich alle 5 Jahre verdop­ pelt. elektrische Apparate aller Art. Wolframpulver bei hohen Temperaturen in Schutzgasat­ mosphäre. Der Druck im Behälter ist am Vormittag um 2 at gefallen. Exerciţiul 465: a. f. Metallpulver verdichten. werden den Kunststoffen neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen. doch wir müssen Material einsparen. dann ersetzen wir die metallischen Teile. glänzend.

die Metallkarbide. Exerciţiul 476: a... c. die bei 90% lie­ gende Dichte des Preßgutes . das unter höherem Druck verarbeitete Pulver. Hartmetalle wären z... der allgemein bekannt ist.... .. b. Das Pulver. bei 90% liegend. ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. . die Metallkarbide. d. b.. die bei 90% liegt. . Die Verfahren. Man könnte noch viele Hauptarbeitsgänge erwähnen.. Das Zusammenbacken. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. Die Metallkarbide. g. die Metallkarbide.... was durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgt. Die Dichte des Preßgutes. Die Formgebung müßte unter hohem Druck geschehen... In der Metallkeramik wird Metallpulver zu Halbzeug verdichtet. die Dichte des Preßgutes. .... wodurch sie nicht sehr billig sind. Exerciţiul 473: a. wofür hoher Druck erforderlich ist. stiege die Produktion unseres Werkes. e. d. allgemein bekannt. d. e.. c.. .. wobei das Pulver sehr feinkörnig sein muß. Das Metall­ pulver. auf elektrolytischem Wege erzeugt. .. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung stünde.. Die Metallkarbide. b.. das durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgende Zu­ sammenbacken. D.. das Metallpulver. d.. die Dichte.. die mit Kobalt legiert sind.. W... ... Die Metallkarbide. Die chemisch gewonnenen Pulver sollten möglichst feinkörnig sein. Sintern ist das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. auf 98% erhöht.CHEIA EXERCIŢIILOR 519 lytischem oder chemischem Weg gewonnenen Pulver möglichst feinkörnig sind. d. die nur bei hohen Temperaturen schmelzen.. b. Die Metallkarbide. b.. wäre das Halbzeug weniger brauchbar.B. Die Metallpulver werden auf chemischem oder auf elektrolytischem Weg erzeugt.. das auf elektrolytischem Wege erzeugte Metallpulver . Wenn die Teilchen größer wären.. ... c.. . das auf elektrolytischem Wege erzeugt ist. Exerciţiul 475: a... Das Zusammenbacken müßte durch Hitze erfolgen. unter höherem Druck verarbeitet.. c. die zu Plättchen gepreßt sind. . die heute Anwen­ dung finden. zu Plättchen gepreßt.. Wenn der Versuch gelänge.. f. Es könnte gelingen. wäre es feinkörniger.. heute Anwendung findend. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen würde. e.. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt würde.... . Die Formgebung erfolgt durch Verpressen in Werkzeugen. . . das unter höherem Druck verarbeitet wird.... Coolidge verdichtete und sinterte Wolframpulver..... käme es zu neuen Fortschritten.. nur bei hohen Temperaturen schmelzend.... feinere Pulversorten billig zu erzeugen.... e. so würden sich neue Mö­ glichkeiten erschließen. Ein Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. e. c. die auf 98% erhöht ist. die Verfahren...... Die Dichte. ein allgemein bekannter Arbeitsgang der Pulvermetallurgie. .. Pulver mit größeren Teilchen würden weniger brauchbares Sintermaterial ergeben. mit Kobalt legiert.. das Pulver. das Zusammenbacken durch Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt erfolgend... wobei er sehr hohe Temperaturen benötigte. Exerciţiul 479: a. Exerciţiul 478: a.

e. Das Pulver ist nicht feinkörnig.wo­ durch die Qualität des Halbzeugs weniger gut ist. w. den neuen Energiequellen zur Verformung von Metallen. wäre es zu neuen Fortschritten gekommen. Er sinterte es in Schutzgasatmosphäre und bei Temperaturen nahe dem Schmelz­ punkt. d. c.spanabhebenden Hochleistungswerkzeugen.?!. Nach 1945.J 520 CHEIA EXERCIŢIILOR Exerciţiul 480: a.3 mm. erhöht wer­ den. d. Unter Sin­ tern versteht man das Zusammenbacken der gepreßten Pulverteilchen. i. b. b. feinkörnig zu sein. Wir erwähnen Adamson. Formgebung. u. b. k. h. Legierungen hoher Härte. Zu Schmuck und Gefäßen. der Energiequelle für das Explosionsverformen. Wolframpulver zu sintern. Wenn diese Verfahrenstechnik weiter entwickelt worden wäre. zwei engli­ schen Ingenieuren. Man sprach von den Explosionsstoffen.. j . Es gelang ihm. Erst um 1809. Die Eigenschaft. Zur Herstellung von Schneiden an. Die Erzeugung von Flüssigkeitsdrücken durch Explosion gelang Munroe und Johnson. v. Korn­ größen von 0. p. Wenn man das Pulver auf elektrolytischem Wege herstellen würde. so hätten sich neue Möglichkeiten erschlossen. o. e. m. Die Fabrikationstechnologie würde neue Möglich­ keiten in der Elektrotechnik. Wenn uns mehr Sintermaterial zur Verfügung gestanden hätte. Nein. Dann stünden der Metallkeramik noch weitere Anwendungsgebiete offen. auf höhere Tempera­ turen erhitzt. Sie verarbeiteten ihn. sie könnte. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei Gruppen. des Auf­ treibens von Zylindern zu Hohlgefäßen ist bekannt. wäre die Produktion unseres Werkes gestiegen. Wenn das Pulver auf chemischem Wege gewonnen worden wäre. d. Die Herstellung von Teilen durch die Technik der Pulvermetallurgie wäre ein neues Verfahren in unserem i Werk. r. z. : . Pulvergewinnung. Nachbearbeitung des Preß­ gutes. Sehr wichtig ist die Art des Spreng­ stoffes. im Maschinenbau und in der Feinmechanik er­ schließen. Wenn der Versuch gelungen wäre. c.06—0. Platinpulver. Halbzeug.. . g.:. wäre das. 1. Mit der Gewinnung von Metallpulvern und deren Ver­ arbeitung zu Halbzeugen.-. f. den Erfinder des Explosions­ verformens. Warmbehandlung der Formteile. Weniger brauchbares Sintermaterial. Wenn die Teilchen größer gewesen wären. Sie erschließt neue Möglichkeiten. i Exerciţiul 486: a. n. Ja. hätte sie ein größeres Anwendungsgebiet gefunden. . Sie liegt bei 90%. Sie wird noch Metallkeramik genannt.nach dem Sintern gemacht worden. Exerciţiul 482: a. wäre das Halbzeug weniger brauchbar gewesen. Die Bedeutung dieses Verfahrens. dem Gebiet der Raketen.und Raumfahrttechnik erschließt unübersehbare Möglichkeiten. s. wären sie feinkörniger. f. c. g. bzw. wäre es feinkörniger gewesen. . den Schieß­ oder Treibstoffen und den Sprengstoffen. b. e. Exerciţiul 483: a. d. Wenn eine Nachbearbeitung des Preßgutes nötig gewesen wäre. Seit dem Mittelalter ist sie schon bekannt. durch Verschmieden. c. . man kann hier nicht alle nennen. Durch Verpressen in Werkzeugen unter hohem Druck. Vi Die Verwendung dieses Verfahrens auf einem neuen Ge­ biet. Wenn die Metallkeramik bekannt gewesen wäre. t. f.

Worauf muß man verzichten? g. . Worauf wollen wir zurückgreifen? Exerciţiul 490: (model): das = cuvînt simplu Explosionsverformen = cuvînt compus din două cuvinte derivate dieses = cuvînt simplu interessante = cuvînt derivat dintr-un cuvînt compus Verfahren = cuvînt derivat ş. Wofür wollen sie sich entscheiden ? d. f.. Woran muß sich die ganze Energie beteiligen ? e. . Der Flüssigktitsdruck wirkt auf die Metalloberfläche ein.. Exerciţiul 492: entwickeln gleichrichten verschweißen herstellen Stromerzeugen zuführen erfinden Schweißen. umformen einwirken stanzen bezeichnen fortschreiten eigen härten Form geben Sand gießen genau zugfest Exerciţiul 493: die Eckigkeit = forma unghiulară die Verfügbarkeit = disponibilitatea die Kürze = scurtimea . Worauf wirkt der Flüssigkeitsdruck ein? h.. b. Unser Werk verfügt über die modernsten Maschinen. Worüber verfügt unser Werk ? f. Woraus bestehen die Explosionsstoffe ? c.-.m.a.die Anwendbarkeit = aplicabilitatea portantă . c. g. Der Vortrag bezieht sich auf das Wesen dieses Prinzips.die Stromeinsparung = economia de tivul de fixare curent der Wichtigkeitsgrad = gradul de im. h. Man muß auf den Transport ins Fertiglager verzichten. Exerciţiul 491: Haar-trockn-er Ge-schwind-ig-keit Hohl-ge-f äß Be-an-spruch-ung . die Vereinbarung = convenţia schwierig = dificil die Gesamtheit = totalitatea die Beantwortung = răspunsul der Entwurf = proiectul die Befestigungsvorrichtung = dispozi. Die Explosionsstoffe bestehen aus zwei großen Gruppen. Wir wollen auf die Erzeugung von Werkzeugmaschinen zurückgreifen. e. Werk-stof f-be-darf Haupt-arbeit-s-gang Fert-ig-ung-s-ein-richt-ung Wider-stand-s-schweißen Ver-ant-wort-lich-e Ţief-zieh-werk-zeuge End-be-arbeit-ung Ân-wend-ung-s-ge-bieţ Be-trieb-sam-keit Üoch-leist-ung-s-werk-zeug Kunst-stoff-isolier-ung •. Wollen Sie sich für das Distanzverfahren entscheiden ? d.d. Die ganze Energie muß sich an der Verformung beteiligen. Worauf bezieht sich der Vortrag? b. Exerciţiul 489: a.CHEIA EXERCIŢIILOR 52 Exerciţiul 488: a.

Die üblichen Energiequellen werden durch Explosionsstoffe ersetzt. d. . h. die verhältnismäßig langsam abbrennen und Drücke bis zu 2800 kp/cm2 entwickeln. Exerciţiul 497: a. Worauf wirkt die Detonation ein ? — Auf eine Metalloberfläche. j . die Arbeiterin. Exerciţiul 498: a. b. Das Patent über das Auftreiben von Zylindern zu Fässern. Was erlangt die neue Methode ? — Große Bedeutung. Worauf verzichtet man ? — Auf den Schieß. b.und Raumfahrttech­ nik.a.oder Treib­ stoffe sind Explosionsstoffe. n. m.522 CHEIA EXERCIŢIILOR die Betriebsleitung = conducerea întreprinderii die der die das der das Herstellungsverfahren = procedeul de fabricaţie unverändert = neschimbat Exerciţiul 494: Ladung = încărcătura das Gehäuse = carcasa Handwerker = meseriaşul die Einladung = invitaţia Gewinnung = obţinerea die Durchsicht = examinarea Teilchen = părticica der Abschluß = încheierea Haartrockner = uscătorul pentru der Farbanstrich = stratul de păr vopsea die Bedeutung = însemnătatea der Werkzeugmacher = sculerul die Hitzebeständigkeit = rezistenţa la die Kaltverformung = deformarea la căldură rece Exerciţiul 495: (Model): arbeiten: die Arbeit. Woran beteiligt sich die Delegation ? — An dem Versuch. k. Für die moderne Raketen. In Schieß. Nein. Es beruht auf dem Prinzip.a. verformen. der Schweißumformer s. d. i. umformen. c. bearbeiten. Der Sprengstoff erweist sich als vorteilhafter. f. die üblichen Energiequellen zur Verformung von Metallen durch Explosionsstoffe zu ersetzen. e. 1. Worauf beruht das Distanzverfahren ? — Auf Einwirkung des Spreng­ stoffes durch eine Flüssigkeit. verarbeiten. Aus dem Kontakt­ verfahren und dem Distanzverfahren. der Umformer. Was verfolgen die Kontrolleure ? — Die Güte der Erzeugnisse. Patente für die Erzeugung von Flüssig­ keitsdrücken durch Explosionsstoffe. Wenn die Ladung indirekt zur Anwendung kommt.oder Treibstoff. g. Worüber verfügt das Werk ? — Über moderne Maschinen. f. Schieß. Wenn der Sprengstoff direkt auf das Werkstück einwirkt. c. verschiedene Kesselbleche durch ex­ plosive Beanspruchung zu prüfen. h. Wofür tntscheiden sich die Fachleute ? — Für das neue Verfahren. die Verformung. die Form: formen. Über die Möglichkeit. die bei extrem hohen Geschwindigkeiten detonieren und Drücke bis zu 281 000 kp/cm2 erzeugen. g. ausarbeiten s. der Arbeiter. e. sie ist gar nicht so neu. und in Sprengstoffe.oder Treibstoffe. Sprengstoffe sind Explosionsstoffe.

CHEIA EXERCIŢIILOR

523

meist durch Wasser als druckübertragendes Medium, o. Abb. 1 zeigt das Dis­ tanzverfahren, p. Eine Verformung des Rohteiles, r. Als Energiequelle. Exerciţiul 503: (Model): Ein Forscher hat einmal behauptet: „Die Automation ist die Fortsetzung eines Entwicklungsprozesses, der bereits in der Steinzeit begonnen hat, als der Mensch die ersten Werkzeuge ... schuf." Exerciţiul 505: a. Der Professor erklärte, bei der Automation trete der Mensch fast völlig zurück. Bei der Mechanisierung sei er ein wesentliches Glied der Fertigung gewesen. Nach 150 Jahren werde die Automation einen noch höheren Grad erreichen. b. Der Ingenieur erläuterte, die Automation gehe nicht bis in die Steinzeit zurück. Man könne ihren Anfang ins 18. Jahrhundert verlegen. Damals habe James Watt den Fliehkraftregler erfunden. Schon vor 150 Jahren seien einige Webstühle durch Lochstreifen gesteuert worden. c. Der Leiter der Delegation fragte, welche Art von Automation wir in unserem Werk anwenden. Ob es in Form von Einzelmaschinen oder von auto­ matischen Fertigungsstraßen geschehe. Ob dieser Automat die Umwandlung vom Rohstoff zum Halbzeug oder von Halbzeug zum Fertigerzeugnis durch­ führe. d. Ein Genosse wollte wissen, ob die neue Energiequelle die Geschwin­ digkeit erhöhe. Wie der Flüssigkeitsdruck auf die Rohteile einwirke. Ob man auf das Kontaktverfahren verzichten könne. Ob sie über den notwendigen Treib­ stoff verfügen werden. Wer sich an den Vorarbeiten beteilige. e. In der Betriebsanleitung steht, man solle die Oberfläche reinigen. Man solle den Rost möglichst gründlich entfernen. Man soll die Metallteile vor Korro­ sion bewahren. Man solle die Metallflächen vor der Montage entfetten. Man soll auf die richtige Aufstellung der Maschine achten. f. Der Oberingenieur bestimmte, dort müsse das Explosionsverfahren ange­ wendet werden, der Explosionsstoff sei bereits hintransportiert worden. Die Geschwindigkeit müsse erhöht werden, sonst werde der Flüssigkeitsdruck zu stark. Wenn jener Rohteil in das Werkzeug eingesetzt worden sei, werde die Ladung abgebrannt. Exerciţiul 506: a. Anfangs schien es, als sti die Anwendung dieses Verfahrens möglich, b. Er verfügte über die Arbeitsmethoden, als sei er der Oberingenieur. c. Sie hielten an der alten Methode fest, als gebe es keine neuen, d. Der Werk­ stoff bedarf nahm so sehr zu, als müsse sich die Produktion verdoppeln. Exerciţiul 507: a. Der Fachmann muß seine Meinung äußern. Der Mensch erfindet sich sein Werkzeug selbst. Er schuf einen neuen Apparat. Wir behaup­ ten das auch jetzt. b. Er sagte, daß die Mechanisierung zurücktrete, daß der Fachmann seine Meinung äußern müsse, daß jedes Fertigerzeugnis diese Einzeloperation durch­ machen müsse, daß der Mensch sich sein Werkzeug selbst erfinde, daß er einen neuen Apparat schaffe. Daß man annehme, daß alles gut ablaufe, daß wir das

524

CHEIA EXERCIŢIILOR

auch jetzt behaupten, daß der Sprengstoff als Energiequelle erscheine, daß sie uns auf die Verkettung der Fertigungsstraße hinweisen, daß wir unsere Worte kurz fassen sollen, daß man den Termin ins nächste Jahr verlege. Exerciţiul 508: a. Seit dem 18. Jahrhundert, b. Die ersten Werkzeuge des Menschen waren Knüppel, Hebel, Beile usw. c. Die Meinung, daß es seit der Steinzeit Automation gebe. d. Unter Automation versteht man alle Vor­ gänge, die selbständig, zwangsläufig, unwillkürlich, selbstregelnd ablaufen. e. Ja, es scheint, daß diese Meinung überall Aufnahme gefunden habe. f. Im 18. Jahrhundert, g. Seit 150 Jahren, h. James Watt. i. In Amerika, j . Diese ersten vollautomatischen Erfindungen waren revolutionierend, k. Davon, wel­ chen Grad die Automation nach 150 Jahren erreichen werde. I. Eine stürmische Entwicklung über die Mechanisierung zur vollkommenen Automation, m. Dort war er ein wesentliches Glied der Fertigung, n. In der Automation tritt er fast völlig zurück, o. Heute erscheint anstelle der handbedienten Werkzeugmaschi­ nen der Automat, p. Als Einzelmaschine oder als automatische Fertigungs­ straße, r. Er führt die Umwandlung vom Rohstoff oder Halbzeug zum Fertig­ erzeugnis durch, einschließlich der notwendigen Kontrollen. Exerciţiul 509: a. Die Fachleute sagen, die Automation befinde sich in einem dauernden Entwicklungsprozeß, b. Ich möchte fragen, welche Rolle der Mensch im Mechänisierungsprozeß gespielt hat. c. Wir wissen nicht, ob wir alle mechanisch bedienten Werkzeugmaschinen durch Automation ersetzen können, d. Der Ingenieur behauptet, der Automat habe auch die notwendigen Kontrollen durchgeführt, e. Er hat erklärt, daß diese Kontrolle in einer Viel­ zahl von Operationen bestehe, die oft elektronisch gesteuert seien, f. Wir möchten wissen, welchen Grad die Automatisierung über 200 Jahre erreichen wird. g. Der Gast äußerte die Meinung, die Automation habe in der Steinzeit begonnen, damals, als die ersten Werkzeuge erfunden worden seien, h. Wir fragen uns, ob Werkzeuge wie Knüppel, Hebel, Beile usw. bei der Begriffsbestimmung der Automation in Betracht gezogen werden können; Exerciţiul 511: â. Unser Aufenthalt hier geht doch bald zu Ende, nicht wahr? b. Sie werden im Sommer doch nach Rumänien kommen, nicht wahr? c. Übermorgen können Sie mir doch Bescheid geben, nicht wahr ? etc. Exerciţiul 512: (Model): Der 24. (vierundzwanzigste) Januar — den 24. (vierundzwanzigsten) Januar — am 24. (vierundzwanzigsten) Januar — E s wird 24. (vierundzwanzigster) Januar werden. Exerciţiul 513: a. In diesem Dialog sprechen Herr Berger und Genosse Munteanu. b. Er sagt ihm, ihr Aufenthalt dort gehe bald zu Ende. c. E r möchte wissen, wann Herr Berger nach Rumänien kommen werde, d. Dienstag öder Mittwoch, e. Er hofft noch im Herbst oder Winter nach Bukarest kommen zu können, f. Seine Reise hängt von den Arbeiten für den Fünfjahresplan ab. g. Weil es in der Zeit in Rumänien wochenlang herrliches Wetter gibt. h. Dieses Jahr kommt er dienstlich, und nächstes Jahr kommt Herr Berger auf Urlaub nach Rumänien.

CHEIA EXERCIŢIILOR

525

Exerciţiul 517: a. Ich weiß, Sie haben noch eine Stunde Zeit. b. Ich glaube, Herr Berger ist in Berlin, c. Ich nehme an, er kommt pünktlich zu den Be­ sprechungen, d. Ich sehe, die Sekretärin hat die Tagesordnung, e. Er hat ge­ sagt, wir müssen um 2020 auf dem Bahnhof sein. f. Ich weiß, die Besprechungen dauern nicht lange. Exerciţiul 518: Das ist ja prima ! Das ist ja ausgezeichnet ! Das ist ja wun­ derbar ! Das ist ja herrlich ! Das ist ja schade. Exerciţiul 519: a. Herr Berger, Genosse Munteanu und die Sekretärin. b. Er kommt genau um 730. c. Die Besprechungen mit der Werkleitung begin­ nen um 8 Uhr. d. Sie werden bis gegen 1245 dauern, e. Um 13 Uhr müssen sie im Labor und um 14 Uhr beim Mittagessen sein. f. Auf dem Bahnhof müssen sie um 1710 sein, denn dann kommt Kollege Popescu von Berlin zurück, g. Nein, wir wissen es nicht, h. Sie fragen die Sekretärin danach, i. Sie gibt ihnen die Tagesordnung, j . Auf der Tagesordnung steht das Tagesprogramm. Exerciţiul 522: Wie spät / Wieviel Uhr ist es ? — Wann beginnen die Besprechungen ? — Habe ich noch Zeit, einen Kaffee zu trinken ? — Wie lange dauern die Besprechungen ? — W a n n kommt Herr Schulze an ? — W i e lange war er in Dresden ? — Wann und wo essen wir zu Mittag ? Exerciţiul 524: a. Da ist ja mein Paß ! b. Da ist ja eine Flasche Kognak ! c. Da kommt ja der Zug ! d. Da warten ja unsere Freunde ! etc. Exerciţiul 525: a. Die rumänische Delegation befindet sich auf der Reise in die DDR, in der Nähe der Grenze, b. Die Paßkontrolle muß die Reisepässe sehen, die Zollkontrolle muß das Gepäck kontrollieren, c. Nur einen Monat. d. Ja, bei jedem Paßamt oder Polizeirevier, e. Ja, er hat drei Koffer, f. Nein, er hat nichts zu verzollen.' g. Nein, sie sind nicht zollpflichtig, h. Etwa eine halbe Stunde, i. Nach zwei Stunden Fahrt, j . Es erwartet sie Ingenieur Berger und seine Kollegen, k. Er stellt ihnen seine Kollegen vor. 1. Das Handgepäck trägt er zum Wagen, das große zur Gepäckaufbewahrung, m. Man bezahlt 1,20 M pro Gepäckstück, und man bekommt dafür einen Gepäckschein, n. 50 Pfennige pro Gepäckstück, o. Mit dem Wagen. Exerciţiul 528: a. Wo kann ich mein Visum verlängern lassen ? b. Ist ein Fotoapparat zollpflichtig ? c. Ich habe keine internationale Währung, d. Wie lange hält der Zug auf diesem Bahnhof ? e. Müssen wir für diesen Zug Platz­ karten haben ? f. Wo können wir unser Gepäck lassen ? g. Wieviel kostet die Gepäckaufbewahrung ? h. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Frau vorzustellen ! i. Freut mich, Sie kennenzulernen. Exerciţiul 529: Fahrkarten, bitte ! —Auch die Platzkarten, bitte ! —Wie­ viel kostet eine Platzkarte ? — W a n n sind wir in Leipzig ? — Kann ich dort mein Gepäck auf dem Bahnhof lassen? — W i r d e n Sie von jemandem erwartet ? Exerciţiul 530: Kann ich mir hier das Zimmer aufräumen lassen? Kann ich mir hier die Wäsche waschen lassen ? Kann ich mir hier die Schuhe putzen lassen ? Kann ich mir hier die Kltider aufbügeln lassen ? Kann ich mir hier die Anzüge bürsten lassen ? Kann ich mir hier die Haare schneiden / mich hier

526

CHEIA EXERCIŢIILOR

frisieren lassen ? Kann ich mich hier rasieren lassen ? Kann ich mein Gepäck nach unten / oben bringen lassen ? Kann ich hier meinen Anmeldeschein aus­ füllen lassen ? Kann ich hier ein Ferngespräch anmelden lassen ? Exerciţiul 532: a. Oh, das ist aber / ist das aber schön ! b. Oh, der fährt aber / fährt der aber schnell ! c. Oh, das ist aber / ist das aber freundlich ! d. Oh, das kam aber / kam das aber schnell ! e. Oh, der ist aber / ist der aber schwer ! f. Oh, das ging aber / ging das aber schnell ! g. Oh, der ist aber / ist der aber groß ! h. Oh, der arbeitet aber / arbeitet der aber gut ! Exerciţiul 533: a. Drei Einbettzimmer, b. Für die Gäste aus Rumänien. c. Sie liegen im zweiten Stock, d. Sie melden sich bei der Rezeption an. e. Die Reisepässe, f. Mit dem Fahrstuhl, g. Der Junge, h. Das Zimmermädchen zeigt den Gästen die Zimmer, i. Die Hotelzimmer sind schön, jedes Zimmer hat Bad, Balkon, Telefon und Radio, j . Man kann sich im Hotel das Zimmer aufräumen, die Kleider aufbügeln, die Wäsche waschen und die Schuhe putzen lassen, k. Im Speisesaal ißt man zu Mittag, im Frühstückszimmer nimmt man das Früh­ stück ein, im Frisiersalon lassen sich die Damen frisieren, mit dem Fahrstuhl fährt man nach oben. Exerciţiul 536: Für den 15. und 16. März. — Zwei Einzelzimmer mit Bad. — Bitte, wo liegen die Zimmer ? — Oh, sie liegen zu nahe an der Straße. Könnten Sie mir keine anderen geben, in einem höheren Stockwerk ? — Haben die Zimmer auch Balkon ? — Geht der Balkon nach dem Park ? — Oh, ich möchte aber zwei Zimmer mit Balkon auf der Parkseite ! — Ja, bitte, es können auch Zimmer im 7. Stock sein. — Gibt es im Hotel einen Fahrstuhl ? — Und wo liegt das Frühstückszimmer und der Frisiersalon ? — Sie haben keinen Frisiersalon ? Wo soll ich dann meine Haare frisieren lassen ? Wissen Sie, nach der langen Reise... Exerciţiul 538: a. Wollen wir einen Kalbsbraten bestellen? b. Wollen wir ein Schokoladeeis essen ? c. Wollen wir einen Türkischen trinken ? d. Wollen wir Obst kaufen ? e. Wollen wir einen Fisch essen ? f. Wollen wir eine Flasche Wein trinken ? Exerciţiul 539: a. Die rumänischen Gäste essen in der Gaststätte, b. Ja, sie finden einen freien Tisch, c. Er bringt die Speisekarte, d. Nein, sie bestellen kein Gedeck, sie essen nach der Karte, e. Die Karte ist sehr reichhaltig und die Gerichte sind ausgezeichnet zubereitet, f. Frau Georgescu bestellt eine kalte Platte mit Schinken, Wurst, 1/4 Pfund Käse und Schwarzbrot, Herr Antonescu möchte einmal Fisch mit Mayonnaise, Herr Munteanu nimmt eine Pastete in Aspik und Herr Berger verlangt zwei Spiegeleier mit Schinken. Als zweiter Gang folgt gebackene Leber mit Kartoffelpüree, Kalbsbraten mit Beilage, eine Portion Hähnchen vom Grill mit Gemüse und zweimal Kalbsbraten. g. Sie trinken Rheinwein und Bier. h. Am Anfang wünscht Herr Berger „Guten Appetit !" und am Ende „Mahlzeit allerseits !" i. Die Rechnung bezahlt Herr Berger.

CHEIA EXERCIŢILOR

527

Exerciţiul 542: Ist der Tisch hier am Fenster frei ? Könnten Sie uns die Speisekarte und die Weinkarte bringen ? — Haben Sie auch Gedecke ? — Ich möchte als ersten Gang zwei Spiegeleier mit Schinken. — Kalbsbraten mit Kartoffelpüree. — Ja, einen Türkischen. — Mineralwasser. — Danke schön ; Danke sehr ! — Herr Ober, bitte zahlen ! Exerciţiul 543: a. Der Name der Straße, b. die Haltestelle des Busses 48. c. Das Gebäude der Hauptpost, d. die Rückseite des Briefumschlags, e. die Telefonnummer des Elektrowerks. f. der Haupteingang der Technischen Messe. Exerciţiul 544: a. Bestellen Sie mal ein Taxi ! b. Schreiben Sie mal die Adresse ! c. Kaufen Sie mal eine Briefmarke ! d. Geben Sie mal das Tele­ gramm auf ! e. Suchen Sie mal einen Taxenstand ! f. Fahren Sie mal bis zur dritten Haltestelle ! g. Nehmen Sie mal den Bus 32 ! h. Gehen Sie mal bis an die Straßenecke ! Exerciţiul 546: a. Genosse Munteanu will zur Hauptpost gehen, b. Nein, er weiß es nicht, c. Er fragt einen Passanten nach dem Weg. d. Nein, er muß fahren, e. Er kann mit der Straßenbahn oder mit dem Autobus fahren, f. Er muß 3 Haltestellen weit fahren, g. Er muß bei der Herderstraße aussteigen, h. Sie müssen einen Brief aufgeben, i. Sie wollen ihn eingeschrieben mit Luftpost aufgeben, j . Einfach oder eingeschrieben, k. Auf jedem Briefumschlag muß die genaue Adresse und der Absender stehen. 1. Sie geben noch 2 Telegramme auf. m. Damit sie mit Herrn Berger, der sich im Elektrowerk befindet, sprechen können, n. Man nimmt den Hörer ab, man wirft eine Münze / zwei Münzen ein, man wartet den Summton ab und wählt die Nummer, o. Von der Post fahren sie zur Messe hinaus, p. Sie fahren mit einem Taxi. r. Sie treffen sich am Haupt­ eingang des Messegeländes. Exerciţiul 557: Die Münchner Ausstellung; die Wiener Elektrowerke; die Dresdener Tagung; die Hamburger Flugzeugindustrie; die Bukarester Gießereien. Exerciţiul 558: a. Herr Berger verschafft einen Führer durch die Messe. b. Der Besuch verspricht sehr interessant zu werden, c. Nein, sie können sie nicht alle besuchen, d. Traktoren, Werkzeugmaschinen, Ausrüstungen für Petroleumraffinerien usw. e. Er wollte gerne einige Stände der rumänischen Aussteller besuchen, f. Die Stände der DDR, Österreichs und der UdSSR, g. Bei dem Stand der Bundesrepublik Deutschland, h. Sie wollten einige Auskünfte über die Preise, Erzeugnisse, Liefertermine und einige technische Unterlagen, i. Es wurden die Richtpreise angegeben, j . Gewöhnlich erfolgt 1/3 Anzahlung nach Bestätigung der Bestellung und der Rest bei Lieferung ab Werk. k. Sie erhielten eine Sammelmappe mit den gewünschten Auskünften. 1. Sie wird nach München fahren. Exerciţiul 560 (Model): Ja, wir besuchen sie heute nachmittag. •— Nein, wir können nur einen Teil sehen. — Ja, natürlich gibt es einen. — Ja, Rumä­ nien hat auch einen reichen Ausstellungsstand. — Ausrüstungen für Petroleum­ raffinerien, Werkzeugmaschinen, Traktoren u.a.m. — Die Stände der DDR

528

CHEIA F.XERCIŢIILOR

und der UdSSR.—Technische Unterlagen. — Ja, natürlich fragen wir auch danach. Exerciţiul 562: a. München soll die Stadt der meisten Museen sein. b. Das Oktoberfest soll sehr schön sein. c. Das Rathaus soll sehr alt sein. d. Der Fa­ sching soll alljährlich gefeiert werden, e. Viele Ausländer sollen die Pinakothek besichtigen, f. Das Stadion soll ganz modern sein. g. Das Zentrum soll sehr weit entfernt sein. Exerciţiul 563: a. Nachher macht sie eine Stadtrundfahrt durch München. b. Herr Meierhuber fährt mit ihnen durch die Stadt, c. Durch die X X . Olym­ pischen Spiele, d. Die Stadt hat zur Zeit 1 270 000 Einwohner, e. In den vielen Industriebetrieben in und um München, f. Es ist ein altes Fest und wird seit 1810 alljährlich im Oktober gefeiert, g. Es gibt hier den Marienplatz, 1638 errichtet, mit dem alten und neuen Rathaus. In der Nähe liegt das National­ theater, das berühmte Hof bräuhaus und die sog. Residenz, h. Das Deutsche Museum für Naturwissenschaften und Technik, die Pinakothek, i. Am Ende besichtigen sie die Pinakothek, j . Ins Theater, k. Morgen sollen sie das Olym­ pische Stadion, Schloß Nymphenburg und den Englischen Garten besichtigen. Exerciţiul 569: Schokoladeeis schmeckt mir (nicht). Der Herrenanzug gefällt mir (nicht). Das Hotelzimmer gefällt mir (nicht). Der Kalbsbraten schmeckt mir (nicht). Diese Puppe gefällt mir (nicht). Der Wollmantel gefällt mir (nicht). Hähnchen vom Grill schmeckt mir (nicht). Kalte Platte schmeckt mir (nicht). Die langen Ärmel gefallen mir (nicht). Mein Kollege gefällt mir (nicht). Die Verkäuferin gefällt mir (nicht). Die Stadtrundfahrt gefällt mir (nicht). Das Mittagessen schmeckt mir (nicht). Exerciţiul 570: a. Wie lange dauert die Reise von Bukarest nach Wien ? b. Fährt man von Bukarest nach Cluj über Braşov oder über Sibiu ? c. Wann kommt Genosse Popescu nach / von Leipzig ? d. Wo steht der Zug nach Köln ? Fährt er über Nürnberg ? e. Sie fahren über Wien und müssen in Linz ausstei­ gen, f. Hält dieser Zug in Potsdam ? Exerciţiul 571: a. Die Kaufläden in den Wiener Geschäftsstraßen, b. Sie wollte einen Wollmantel kaufen, c. Er war reizend, mit einem eleganten Kragen und erstklassigem Seidenfutter, d. Ja, sie kaufte ihn. e. Er kaufte ein JerseyKleid für seine Frau. f. Es hatte die Größe 49—50 und hatte lange Ärmel. g. Herr Antonescu wollte einen Herrenanzug kaufen, h. Er fand einen Herren­ anzug aus Tergal. i. Sie suchten die Abteilung für Spielzeug und Elektrogeräte. j . Sie kauften noch eine Handtasche, Hemden, ein Tonbandgerät, zwei Paar Schuhe, allerlei Spielzeug, wie: eine Puppe, eine elektrische Eisenbahn u.a.; Geschenke für Bekannte, wie: Parfüms, feine Toilettenseifen u.v.a. Exerciţiul 574: Wo ist bitte die Abteilung für Herrenanzüge ? Verkäufer: Im IV. Stock. Bitte nehmen Sie den Fahrstuhl ! Kunde: Ich möchte einen Herrenmantel, Größe 52. Verkäufer: Welche Farbe ? Wir haben eine sehr reiche Auswahl.

CHEIA EXERCIŢIILOR

529

Kunde: Ich möchte dunkelgrün oder dunkelbraun. Verkäufer: Ich empfehle Ihnen diesen. Es ist ein Wollmantel, sehr ange­ nehm und leicht zu tragen. Möchten Sie ihn probieren ? Bitte zur Kabine. Der Mantel steht Ihnen ausgezeichnet. Kunde: Aber die Ärmel sind zu kurz. Verkäufer: So ist das modern. Man trägt kürzere Ärmel. Kann ich Ihnen den Kassenzettel geben? Kunde: Nein, ich möchte noch einen Mantel probieren, vielleicht in dunkel­ blau oder in schwarz. Haben Sie meine Größe ? Verkäufer: Aber gewiß ! Bitte ! Dieser hat einen eleganten Schnitt, einen modernen Kragen und die Ärmel sind länger. Kunde: Ja, dieser gefällt mir. Wie teuer ? / Was kostet er ? Ja, gut, ich nehme ihn. Verkäufer: Vielen Dank ! Auf Wiedersehen ! Exerciţiul 577: a. SL wollen die Heimreise vorbereiten, b. Sie wollen mit dem Zug fahren, c. Sie informieren sich im Reisebüro der österreichischen Bundesbahnen, d. Ja, die Beamtin gibt ihnen Auskunft, e. Weil die Reisezeit zu lang ist. f. Sie wollen mit dem Flugzeug reisen, g. Sie wollen am 26. Sep­ tember nach Bukarest fliegen, h. Ja, man kann ihnen Plätze reservieren. i. Die Beamtin, j . Sie kaufen gleich drei Flugkarten, k. Sie fahren mit den Autobussen zum Flughafen hinaus. 1. Der Wiener Flughafen liegt außerhalb der Stadt. Er heißt Schwechater Flughafen, m. Das Flugzeug startet um 1315. Es landet um 1610 auf dem Bukarester Flughafen, n. 25 kg Reisegepäck ist zulässig, o. Für je 5 kg Übergepäck sind 18 Schillinge zu entrichten, p. Im Flugzeug wird ein ausgiebiger Imbiß mit Getränken geboten.

34 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. 1/103

SEMNE DE PRESCURTARE A U N O R C U V I N T E D I N LIMBA GERMANĂ

a. Abb. Anm. Aufl. Ausg. Bd. bzw. dgl. d.h. d.i. f. Fa. f.f. 1. lfd. lfd.J. lfd.Nr. m.E.

die die die die der das das die der das die

Jg-

o.a.
rd. s. S. s.o. sog. Std. s.u. u. u.a. u.a. u.a.m.; u.dgl. (m) usf. usw. u.U. u.v.a. u.Z. u.zw. vgl. v.o. v.u.Z. v.u. Z. z.B. z.T. z.Z.

die

am sau an Abbildung, -en Anmerkung, -en Auflage, -n Ausgabe, -n Band, -(e)s, -^e beziehungsweise dergleichen heißt ist und folgende (Seite) Firma, -men und folgende (Seiten) Jahrgang, -(e)s, —e lies laufend laufende J a h r laufende Nummer meines Erachtens oder ähnlich(es) rund siehe Seite siehe oben sogenannt Stunde siehe unten und unter ander(e)m, und andere, und anders und ähnliche(s)

la, pe imaginea, figura însemnarea, observaţia, adnotarea ediţia, tirajul editarea volumul respectiv asemenea adică adică, vasâzică, anume şi următoarea (pagină) firma, întreprinderea şi următoarele (pagini) anul de apariţie, colecţia anuală citeşte în curs anul curent numărul curent după părerea/aprecierea mea sau (altceva) asemănător/asemenea cam, aproximativ, circa vezi pagina vezi mai sus aşa-numit, aşa-zis ora vezi mai jos
Şi

între altele, şi alţii, şi altfel şi altceva asemănător/altele asemănă­ toare • şi multe altele şi asemenea (mai multe) şi aşa mai departe (înainte) etc. şi aşa mai departe eventual, în anumite condiţii şi multe altele al erei noastre şi anume compară I de sus înaintea erei noastre de jos numărul, cifra; rîndul de exemplu în parte/parţial la ora actuală

; und andere(s) mehr und dergleichen (mehi) und so fort und so weiter unter Umständen und viele (s) andere unserer Zeitrechnung und zwar vergleich (e) von oben vor unserer Zeit von unten die Zahl; die Zeile zum Beispiel zum Teil zur Zeit

DICŢIONAR

GERMAN — ROMÂN

In dicţionarul care maticale + ac. adj. adv. art. conj. f. f. pi. f. sg. interj.

urmează se găsesc următoarele prescurtări pentru indicaţii m. n. num. prep. prese. pron. = = = = = = V. = vb. = vb. refl. = masculin neutru numeral prepoziţie prescurtare pronume vezi verb verb reflexiv

gra-

+ dat.

= = = = = — = = = =

cu acuzativul adjectiv adverb articol conjuncţie cu dativul feminin fără plural fără singular interjecţie

ab adv. aici: plecarea D IO1' ab bilden vb. a (re)prezenta (în imagine) 152) Abbildung, -en (prese. Abb.) / . imagine, figură, ilustraţie 5 ab brennen (brannte ab, ist abgebrannt) vb. a arde 24 Abend, -5, -e m. seară D 8 aber conj. dar, însă 11 ab fahren (ä; fuhr ab, ist abgefahren ) vb. a pleca D 3 Abfahrt, -en f. plecare, pornire D 10 Abfahrtszeit, -en f. oră de plecare D 10 abgemacht interj, s-a făcut ! hotărît ! D 2 ab hängen (hing ab, abgehangen) von + dat. vb. a depinde D 1 ab holen vb. a lua, a aduce (ceva sau pe cineva) D ablaufen (äu; lief ab, ist abgelaufen) vb. a decurge 25 abliefern vb. a livra, a preda (la destinaţie) 21 Abmessung, -en, f. dimensiune 5 Abschluß, -sses,~sse m. încheiere, ter­ minare; zum Abschluß bringen (brachte, gebracht) a încheia 20

Abschnitt, -(e)s, -e m. capitol Absender, -s m. expeditor Abteilung, -en f. secţie, sector; Abteilung, -en f. despărţire ab warten vb. a aştepta ach ! interj, ah ! of ! vai ! acht num. opt achten auf + ac. vb. a avea grijă, a res­ pecta, a ţine seama de, a lua în seamă addieren vb. a aduna Adresse, -n f. adresă ah ! interj, a ! ähnlich adj. asemănător Alkohol, -s, -e m. alcool alle pron. toţi, toate allerlei num. fel de fel de, de tot felul, tot felul de allerseits adv. tuturor, la toata lumea; din toate părţile allerdings adv. ce-i drept, într-adevăr, negreşit alles pron. tot, totul; toate, orice allgemein adv. general

20 D 6 11 D 6 D 6 1 18 7 D 6 D 3 12 D 3 14 D 9 D 5 11 8 23

* Aceste grupuri de litere şi cifre indică, în primul caz (D 10) numărul dialogului (adică al > zecelea dialog din partea a doua a manualului), iar în al doilea caz (15), numărul lecţiei din partea întîi a manualului în care apare termenul pentru prima dată (adică lecţia nr. 15). 2 ' Pentru aflarea accentului se va consulta capitolul B .Vocabular" din lecţiile indi­ cate prin cifra arătata în coloană din dreapta dicţionarului.

532

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

Allgemeingut, -(e)s- ^er n. bun obştesc, bun general; A llgcmcingut werden a se generaliza 25 alljährlich adj. anual, an de an D8 allmählich adv. treptat, cu timpul 22 als conj, 1. ca, drept; 2. decît; 3. cînd, pe cînd, în vreme ce 9 als ob conj. ca şi cînd 24 alt adj. aici: vechi D8 Aluminium, -s, f. pi. n. aluminiu 9 Ampermeter, -s n. ampermetru 5 an prep. la, pe 6 an adv. aici: sosire D 10 Analyse, -n f. analiză .4 analysieren vb. a analiza 4 Anbetracht, - (e)s,f. pi. m. considerare; in Anbetracht avînd în vedere, luînd în considerare, faţă de D 10 andere adj. şi pron. alt, altă, alţi, alte; celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte 12 aneinander adv. laolaltă 17 Anfang, -(e)s, — e m. început D8 an fangen (ä; fing an, angefangen) vb. a începe D 5 anfangs adv. la început, mai întîi 24 Anforderung, ~en f. cerere, pretenţie; Anforderungen stellen a ridica pretenţii, a cere 20 Angabe, n, f. indicaţia 10 angeben (i; gab an, angegeben) vb. a indica, a arăta 18 angenehm adj. plăcut, agreabil D 10 Angestellte, -n, -n m. şi f. salariat, salariată 10 anhaften vb. a fi inerent, a fi lipit de 22 anhaltend adj. continuu 17 Ankunftszeit, -en f. oră de sosire D 10 Anlaßfarbe, -n f. culoare de revenire 9 Anmeldeschein, -(e)s, -e m. fişă de înscriere la evidenţa populaţiei D4 annehmen (i; nahm an, angenommen) vb. aici: a presupune, a considera 25 anschließend adv. imediat după, în continuare 23 Anschrift, -en f. adresă D4 an sehen (ie; sah an, angesehen) vb. a se uita, a privi 11 Ansicht, -en f. părere, opinii, concepţie 22 antikorrosiv adj. anticorosiv 19 antreiben (trieb an, angetrieben) vb. a antrena, a acţiona 17 Antriebsmotor, -s, -en m. motor de acţionare 17 antworten vb. a răspunde 6 anwendbar adj. aplicabil, practicabil 17

anwenden vb. a aplica, a folosi Anwendung, -en f. aplicare; zur Anwendung bringen (brachte, gebracht) a pune în aplicare Anwendungsgebiet, -(e)s, -e n. dome­ niu de aplicare Anzahl, / . pi. f. n u m ă r ; cantitate Anzahlung, -en f. acont Anzug, -(e)s, *±e m. costum, îmbrăcă­ minte bărbătească Apparat, -(e)s, -e m. aparat Apparatebau, -(e)s, f. pi. m. construc­ ţie de aparate Appetit, -(e)s, -e m. poftă; Guten Appetit ! Poftă bună ! Arbeit, -en f. muncă, lucru; lucrare arbeiten vb. a lucra, a munci Arbeiter, -s -m. muncitor Arbeiterin, -nen f. muncitoare Arbeitsgang, -(e)s, - « m . operaţie (de lucru) Arbeitskraft, —e f. forţă de muncă Arbeitsplatz, -es,—e m. loc de muncă Arbeitsverfahren, -s -n. procedeu de lucru Arbeitszimmer, -5, -n. birou, cabinet Argon, -s, f. pi. n. argon (gazul) Ärmel, -s, m. mînecă Art, en f. fel; aller Art de t o t felul Asbestplatte, -n f. placă de azbest Aspik, -(e)s, -e m. aspic, răcitură, piftie Atmosphäre, -n f. atmosferă auch conj. şi adv. şi, de asemenea auf prep. pe, peste, deasupra aufbewahren, vb. a păstra, a depozita Aufbewahrung, -en f. păstrare Aufbringen, s, f. pi. n. aplicare / punere / depunere a unui strat aufbügeln vb. a călca (din nou) Aufenthalt, -(e)s, -e m. şedere, oprire Auffassung, -en f. înţelegere, părere, concepţie Aufgabe, -n f. sarcină, scop, problemă aufgeben (i, gab auf, aufgegeben) vb. aici: a expedia (scrisori, colete etc.) aufgrund prep. pe baza Aufmerksamkeit, -en f. atenţie; Auf­ merksamkeit schenken a acorda atenţie Aufnahme, -n f. primire, admitere, adoptare aufschreiben (schrieb auf, auf­ geschrieben) vb. a nota, a scrie Aufschwung, -(e)s, —c m. impuls, avînt înviorare

11 16 22 9 D 7 D 9 6 12 D 5 5 3 3 3 25 20 10 18 10 17 D 9 12 12 D5 8 2 6 12 D 3 19 D 4 D 1 25 18 D 6 15 18 25 14 23

DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

533

Aufsicht, -en f. supraveghere, control; unter Aufsicht halten a supraveghea, a ţine sub supraveghere 20 aufstehen, stand auf, ist aufgestanden vb. a se ridica în picioare D 5 aufstellen vb. a instala, a amplasa 14 Aufstellen, -s, f. pi. n. amplasare 21 auftragen (ă, trug auf, aufgetragen) vb. a aplica (un strat) 19 Auftreiben, -s, / . pi. n. umflare, lărgire 24 aufweisen (wies auf, aufgewiesen) vb. a arăta, a prezenta 22 aufzählen vb. a enumera, a înşira 11 aufzeichnen vb. a înregistra, a însemna a nota 13 Augenblick, -(e)s, -e m. clipă, moment D 1 August, -(e)s, -e m. luna august D 1 aus prep. din 7 ausarbeiten vb. a elabora 21 Ausbau, -(e)s,f. pi. m. extindere (unui complex, unei construcţii) 10 ausbauen vb. a lărgi, a mări 11 äußere adj. din afară, din exterior 17 ausführlich adj. detaliat, amănunţit 13 ausfüllen, vb. a umple, a ocupa, a completa 22 Ausgangsstoff, -(e)s, -e m. materie primă, material de bază 16 ausgezeichnet adj. excelent D 2 ausgiebig adj. copios, îmbelşugat D 10 aushalten (ä; hielt aus, ausgehalten) vb. a suporta, a rezista 22 aushängen (hing aus, ausgehangen) vb. a afişa, a expune la vedere D 10 Aushärtung, -en f. întărire, solidificare 16 Auskunft, — e f. informaţie, lămurire D 6 Auskunftstelle, -n, / b i r o u de informaţii D 7 Ausland, -(e)s, f. pi. n. străinătate 6 Ausländer, -s, m. străin D 8 Auslandslieferung, -en f. livrare în străinătate, export D 7 ausrüsten vb. a echipa, a utila 15 Ausrüstung, -en f. echipament D 7 aussteigen, stieg aus, ist ausgestiegen vb. a coborî D 6 Aussteller, -s, m. expozant, persoana care expune D 7 Ausstellungsstand, -(e)s,—e m. stand / pavilion de expoziţie D 7 aussetzen vb. a expune; a întrerupe 19 ausstoßen (ä; stieß aus, ausgestoßen) vb. a arunca / a împinge afară 16 aussuchen vb. a alege 18 äußern vb. a exprima 25

außerordentlich adj. extraordinar D 9 austauschen vb. a schimba, a pre­ schimba 18 Auswahl, -en f. sortiment D 9 Auto, -s, -s n. automobil 2 Autobus, -ses, -se m. autobuz D 6 automatisieren vb. a automatiza 10 automatisch adj. automat 14 Automation, -en f. automatizare 25 Automatisierung, -en f. automatizare 20 Automobilbau, -(e)s, f. pi. ni. construcţie/ industrie de automobile : 9

backen (ä; buh, gebacken) vb. a prăji, a coace, a frige D 5 Bad, -es, —er n. baie D 4 Bahnhof, -(e)s, ^e m. gară, staţie D 2 Bahnsteig, -(e)s, -e m. peron D 3 Bakelit, -(e)s, -e n. bachelită 16 Bakelitpulver, -s, n. praf de bachelită 16 bald adv. curînd, în curînd 24 Balkon, -(e)s, -c,n. balcon D 4 Bandmaß, -es, -e n. ruletă. 5 Bandmaterial, -(e)s, -ien material în bandă 15 Bandring, - (e)s, -e m. colac de bandă 12 Basis, -en f. b a z ă ; 16 Bau, -(e)s, f. pi. in. construcţie 16 Bauart, -en f. tip de construcţie 14 bauen vb. a clădi, a construi 10 Beamte, -n, -n in. funcţionar D 3 Beanspruchung, -en f. solicitare 13 bearbeiten vb. a prelucra 18 bedauern vb. a regreta, a-i pare rău D 5 Bedeutung, -en f. însemnătate, impor­ t a n ţ ă ; eine Bedeutung erlangen a deveni important 22 bedienen vb. a servi beeinflussen vb. a influenţa 22 beenden vb. a termina D 8 befassen mit + dat., vb. refl. a se ocupa 23 de befestigen vb. a fixa 6 befinden (befand, befunden) vb. refl. 12 a se găsi, a se afla Beginn, -(e)s, f. pi. m. început 16 beginnen (begann, begonnen) vb. a începe begeben (i; begab, begeben) vb. refl. 12 a se duce, a, pleca Begriff, -(e)s, -e m. noţiune 21

cunoscut Bekannte. adj. funcţiune. a valora 12 Belegschaft. -en f. trug bei. a se dovedi cores­ punzător bewegen vb. gebogen) vb. betreten) vb. vb. a face rost de D 8 besprechen (i. 2. -c îndoit Bier. vb. negociere D 2 besser v. gut Bestätigung. a înlătura 22 besichtigen vb. -(e)s. a determina bestimmt 1. definiţie begrüßen vb. f. a examina 14 bequem adj. a poseda 15 besonder adj. a denumi Bezeichnung. a lua parte. înainte de a bewahren vb. -en f. gewußt) a fi lămurit D 1 beschreiben (beschrieb. beschrieben) vb. imagine. totalitate de mun­ citori şi funcţionari (dintr-o între­ prindere) benennen (benannte. a descrie 13 beseitigen vb. vb. refl. a deteriora 19 beschaffen vb. a comanda Bestellung. bewähren. fisură. a discuta. -(e)s. cunoştinţă 16 bekanntlich adv. benannt) vb. a se ridica la. m. refl. lucrul cel mai bun bestehen (bestand. comod D 9 bereiten vb.534 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 25 Begriffsbestimmung. a conserva. 2. betrat. sarcină 13 belaufen (äu. 1. beigetragen) 20 zu + dat. -(c)s. in Betrieb nehmen (nahm. recipient 20 behandeln vb. belaufen) auf + ao. anumit. -es. convorbire. 1. a fi de. lămurire. a păstra. -en f. besessen) vb. comandă besten v. pi. aici: garnitură la mîncare D 5 beim bei dem prep. n. a face. a trata 25 behaupten vb. a contribui 17 bekannt adj. -e n. -e n. -e n. a studia. geboten) vb a oferi Bild. -e m. a se baza pe 24 berühmt adj. vb. -(eis. -e m. adv. consideraţie. in Betracht ziehen (zog. vizită besuchen vb. a participa Betracht. exemplu 12 beitragen (ä. la 5 Beispiel. m. f. -n. răspuns. deja. a încărca Belastung. a numi. sich beziehen auf -f ac. celebru D 8 beschädigen vb. a procura. a vedea 10 besitzen (besaß. -e m. renumit. -n f. vb. gezogen) a lua în consideraţie betragen (ä. cunoscut. refl. + art. cel mai bine cali­ ficat Besuch. îndoire sculă de Biegewerkzeug. întreprindere. ecran billig adj. -s. a acţiona beteiligen an + dat. bezogen) vb. a primi. 2. gegeben) a da un răspuns / o informaţie. -[e)s. 1. bere bieten (bot. amîndouă Beii. a afirma 5 bei prep. betragen) vb.. a saluta 10 Begrüßung. ilustraţie Bildschirm. infor­ maţie. -en f. besprochen) vb. belief. D 9 cunoscută. instrucţiune de exploatare bevor conj. betrug. a însuma betreten (i. -en f. a vizita. en f. -(e)s. -s. Bescheid wissen (wußte. -n m. a consta / a se compune din 2. refl. a continua bestellen vb. amîndoi. confirmare Beste. f. -en f. n. a pune în mişcare bezeichnen vb. a se ridica la. a dezbate 6 Besprechung. a exista. a avea nevoie 12 beobachten vb. a face rost de 21 Bescheid. a strica. pi. -en f. a procura.. considerare. a intra Betrieb. a se referi la biegen (bog. cît mai bine posibil bestqualifiziert adj. trata­ tive . Beseheid geben (i . precis. -en f. gut bestimmen vb. m.. pi. -(e)s. topor 25 Beilage. -er n. deosebit 10 besorgen vb. după cum se ştie 13 belasten vb. ceea ce este mai bun. a vizita betätigen vb. a mişca. -(e)s. besprach. 3. gab. exploatare. -n. ieftin 11 D 7 11 20 11 D 5 D 7 11 17 13 17 18 10 10 15 24 25 14 14 14 21 19 22 14 9 17 12 15 15 18 D 5 22 5 18 22 . bestanden) vb. desigur.' cert bestmöglich adv. denumire beziehen (bezog. şi f. a îndoi Biegen. de pe acum 17 beruhen auf + dat. a pregăti 10 bereits adv. a denumi 16 benötigen vb. aus + dat. genommen) a pune în funcţiune Betriebsanleitung. salut de primire / de D 2 întîmpinare 8 Behälter. la 14 beide num. -(e)s. a observa.

îmbrăcăminte pentru femei damit 1. aşadar. maro braunrot adj. -(e)s. + interj. -s. la aceasta. lăţime Brief. -en f. bringen brauchbar adj. de la aceasta / acesta / aceştia / acestea dazu adv. a sta Bleistift. doar. a cere cuiva ceva Blasen. -s / . -en f. -s. -s. a trece în registru. -e n. -(e)s. pînă aici. adv. după aceea. pînă. a dura dauernd adj. -s. pînă la. cu acest prilej dadurch adv. durabil dauern vb. -en f. aceştia. adv. a înre­ gistra Bundesbahn. birou bzw. -(e)s. plumb bleiben (blieb. pentru ca danach adv. -s n. pi. -en f. acesta. suflare blau adj. -(e)s. pentru aceasta DDR /. -s. -e n. roşu maroniu BRD / .DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 535 Birnenkompott. m. abia Boden. rămîne. cale ferată federală bunt adj. —e m.'• m. scrisoare Briefmarke. poftim bitten (bat. multicolor. burghiu. -e m. m bolţ brachte v. vă rog. a reprezenta darum adv. apoi. -en f. a avea nevoie braun adj. n. constructor şef Container. numai. -s. albastru Blech. prin aceasta 2. după aceasta Dank. prin aceasta. m e t a l neferos Büro. sol bohren vb. -n f. folosibil brauchen vb. din aceasta darf v. gîtuire rela­ tivă la rupere Büchse. -e m. pi. -n f. -c m. deoarece. -s. că dauerhaft adj. mulţumire danke ! vb. atunci. -e m. a întrebuinţa. dürfen darin adv. -n f. a găuri Bohrer. f. timbru poştal Briefumschlag. alungire la rupere Brucheinschnürung. prin urmare damals adv. gaură. suport al burghiului Bohrmaschine. a mulţumi dann adv. pe vremea (cînd) Dame. -(e)s. -« / . a ruga. aici. bloc. lat Breite. mulţumesc danke bestens ! mulţumesc foarte mult ! danken vb. acestea daß conj. -s. Bundes Republik Deutschland Republica Federală Germania breit adj. 2. pi. m. atunci dabei adv. foarfece de tablă Blechstreifen. -(e)s. -e « . şi interj. aici: prin aceasta das pron. colorat variat D 5 13 20 Buntmetall. doamnă Damenbekleidung. conj. (e)s. Deutsche Demokratische Repu­ blik Republica Democrată Germană 3 15 10 19 10 21 10 D 9 11 22 11 D 5 10 8 16 D 3 20 13 23 1 16 19 D 2 13 14 15 D 7 . de aceea. -n f. damit conj. pi. m fund (de cazan). pînă acum bist v. a aduce. maşină de găurit Bohrung. de aici. din'această cauză darunter adv. alezaj Bolzen. tablă Blechschere. m. -s. atunci daraus adv.e m. plic bringen (brachte. compot de pere bis conj. aici: în schimb daher adv. privire Block. sein bitte vb. / . prin aceea dagegen adv. ist geblieben ) vb. n. m. a duce Bruchdehnung. -(e)s. -(e)s. /. brun. bis zu pînă la bisher adv. cu aceasta. aceasta. conteiner 9 9 7 21 D 5 9 9 D 8 6 8 D 6 D 6 D 6 4 13 D 4 D 10 9 da 1. -n f. găuritor (mun­ citor) Bohrhaltcr. . crom Chefkonstrukteur. fîşie de tablă Blechwerkstoff. -s m. permanent davon adv. bucşă buchen vb. utilizabil. bitten um -f ac. chimic Chrom. gebeten) vb. material din tablă Blei. pe atunci. -es. a folosi. înăuntru darstellen vb. de aceea. creion Blick. . (citeşte: beziehungsweise) respectiv 9 7 11 D 3 16 9 12 12 15 15 9 19 6 22 2 D 7 2 3 3 14 3 15 7 23 chemisch adj. gebracht) vb. lingou bloß adv. fiindcă 3.

gras 2 dienen vb. diese. a strunji. n. -(e)s. -^e m. uniform einiges pron. a fi bun pentru ceva Eile / . transmiţător de presiune 24 du pron. a monta. cu toate acestea. cîţiva. -en f. propriu-zis eignen vb. simplu einfahren (ä. subţire 2 dunkelblau adj. a efectua durchmachen vb. unele lucruri einige pron. f. dolar D 3 Dorn. colţ eckig adj. f. conj. f. -n. Durchsicht. a importa Eingriff. -en m. fuhr ein. cîteva. ^-e m. dens 19 Dichte. dinamic 9 9 4 18 25 8 21 10 16 13 E eben adv. direct 24 Direktor. -(e)s. cumpărătură. eingeladen) vb. a face rodajul einführen vb. unu D 7 17 4 2 19 13 21 19 D 6 14 13 D 4 16 14 11 25 18 25 D 8 10 D 9 D 8 21 13 13 22 1 . mai devreme Eigenschaft. gros. -es. dincolo. de aceea. asemenea. de trei ori 13 dritte num. pl.536 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Decke. însuşire.^e m. a introduce. mai curînd. nahm ein. etanş. -s. galben închis durch prep. -(e)s. ba d a . -5 m. unii Einkauf. mai degrabă. al treilea / a treia 12 drüben adv. -en f. mar­ ca germană (moneda) 12 doch 1. albastru închis dunkelgelb adj. gedurft) vb. -(e)s. 2. discuţie. motor trifazat 17 Drehzahl. -e m. tu 3 dünn adj. pi. adv.. cercetare. totuşi. cum să nu 11 Dollar. intervenţie einhalten (ă. lud ein. -e m. monument D 8 denn conj. densitate 23 dick adj. strung 3 drehen vb. delegaţie 10 demgegenüber adv. -s. dorn 3 dort adv. calitate eigentlich adv. eingehalten) vb. grabă. -en f. detonare 24 Dezember. dieses. turaţie 5 drei num. a invita Einladung. -s. a aşeza Einbettzimmer. director 4 Diskussion. în interes de serviciu D 1 dieser. alungire 13 Delegation. f. -en f. pi. a detona 24 Detonieren. a respecta einheitlich adj. -s. această (a). contrar acestui lucru 25 Denkmal. tîrguială einladen (ă. număr zecimal 7 d. Direktoren m. -s. prin durchführen vb. a împărţi 7 DM Deutsche Mark. invitaţie einmal num. mers rapid einbauen vb. astfel de 25 deshalb adv. a executa. urgenţă Eilgang. a suci 3 Dreher. parcurgere dürfen (a. a deţine eins num. -(e)s. procedeu de distanţă 24 dividieren vb. întrucît 13 derartig adj. a se potrivi. tavan 6 Dehnung. -s. citeşte: das heißt adică 16 dicht adj. deoarece. n. din această cauză 13 detonieren vb. aceşti.h. eingenom­ men) vb. de asemenea Ecke. -s. a servi 5 Dienstag. m. acest. trei 1 dreimal num. pi. *+e m. diese pron. -s. diametru. -(e)s. duroplast dynamisch adj. marţi D 1 dienstlich adv. -n / . a roti. -en f. a învîrti. -en f. durfte. hielt ein. refl. decembrie D 1 Dezimalzahl. in. sîrmă 15 Drehbank. o singură dată einnehmen (i. pl. o dată einmalig adj. cîte ceva. -en f. strung 3 Drehstrommotor. aceste 8 direkt adj. căci. acolo 2 Draht. în partea cealaltă D 5 Druck. -e m. -en f. -(e)s. tocmai ebenfalls adv. presiune 5 druckübertragend adj. unic. proprietate. a ocupa. zur Dis­ kussion stellen a pune în discuţie 20 Distanzverfahren. unghiular eher adv. m. faţă de aceasta. strungar 3 Drehmaschine. -e m. a trece prin Durchmesser. cameră cu un singur p a t / de o persoană einfach adj. examinare. f. a avea voie Duroplast. -s. -(e)s. -n f. -n f. ^e f. a roda. eingefahren) vb. -en f. Ü W n.

+ ac. a afla. a obţine. aparat elec­ tric D 8 Elektroindustrie. vb. a inventa 25 Erfinder. inclusiv 25 einschreiben (schrieb ein. efect 17 Einwohner. electrotehnică 9 elf num. a auzi D 8 erfinden (erfand. aici: a trimite o scrisoare recomandată D 6 einsetzen vb. maşină indivi­ duală 25 Einzelmontage. strung automat monoax 14 einteilen vb. a apuca 21 erhalten (ä. -en m. trug ein. -(e)s. -n f. -en f. a îndepărta 19 entfetten vb. automat monoax 15 Einspindeldrehautomat. entschieden) für + ac. a împărţi 15 ein tragen (ă. rezulta 13 ergreifen (ergriff. cu succes. -(e)s. strîns. -en / . -en. a plăti. erfahren) vb. -e n. a schimba (mai ales bani) D 10 einwirken auf. a recomanda D 8 Endbearbeitung. aliaj de fier 9 Elastizitätsgrenze. a lua. 21 a proiecta. -m. a rezulta 17 erfolgreich adj. motor electric 8 elektronisch adj. electronic 25 Elektrotechnik / . electrolitic 23 Elektromotor. englez (esc) D 8 entfernen vb. fier 9 Eisenbahn. dezvoltare Entwicklungsprozeß. empfohlen) vb. proces de evoluţie / de dezvoltare 25 Entzündungstemperatur. f. ist eingetroffen) vb. -•-• e m. tren D 9 Eisenlegierung. traf ein. a se termina D 1 Endprodukt. refl. -en f. ireproşabil. -s. vb. capăt. sursă de energie 24 energisch adj. operaţie indivi­ duală 25 Eisen. -en f. îngust. -n f. -s. a acţiona. energic 4 eng adj. -sse m. erfunden) vb. inventator 16 Erfindung. a încălzi (la incandescenţă) 17 . a înscrie 14 eintreffen (i. pi. tempe­ ratură de aprindere 17 er pron. electrocar 21 elektrolytisch adj. a obţine 13 erhitzen vb. -en f. a achita D 10 entscheiden (entschied. -n f.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 537 Einsatz. -en f. -en f. montaj individual 20 Einzeloperation. a dezvolta 16 Entwicklung. entworfen) vb. -s. a intra. electric 13 elektrochemisch adj. -n f. -sses. a îndeplini 10 ergeben (i. -s.a. a fi angajat. pi. eingeschrie­ ben) vb. fără gre­ şeală 20 einwechseln vb. anga­ jare . eingetragen) vb. a sosi la destinaţie D 10 eintreten (i. corespunzător 13 entwerfen (i. a avea loc. a introduce 22 einspannen vb. zu Ende gehen a se apropia de sfîrşit. -s. trat ein. -en m. strimt 25 englisch adj. de acord D 5 einwandfrei adj. ergeben) vb. el 2 erarbeiten vb. sfîrşit. glob pămîntesc Erdgeschoß. a concepe 16 entwickeln vb. a începe. a scuza 7 entsprechend adj. zum Einsatz kommen a fi folosit. ergab. produs finit/ final 21 Energiequelle. bucuros 10 erfüllen vb. prelucrare finală 18 Ende. electrod 13 Elektrogerät. erfuhr. ergriffen) vb. a încuia 14 Einspindelautomat. m. ist eingetreten) vb.—e n. erhalten) vb. erhielt. a veni 11 einverstanden adv. f. cu bune rezultate 20 erforderlich adj. influenţă. -en m. a urma. parter 4 erfahren (ä. a dobîndi. posibilitate de folosire / de întrebuinţare 22 einschließlich prep. unsprezece 1 empfehlen (ie. -n n. -n f. întrebuinţare. -en f. -sse n. n. -es. eficace. de-a lungul D 4 entrichten vb. a degresa 19 entlang prep. electrochimie 19 Elektrode. a influenţa asupra 24 Einwirkung. entwarf. -s m locuitor D 8 Einzelmaschine. invenţie 25 erfolgen. industrie elec­ trotehnică 18 Elektrokarren. -en. a fixa 13 einsperren vb. a fi pus în funcţiune 20 Einsatzmöglichkeit. cale ferată. empfahl. pămînt. limită de elas­ ticitate 13 elektrisch adj. necesar 23 erfreut adj. -n / . a se hotărî / a se decide pentru 24 entschuldigen vb. -sses. vb. a strînge. a 21 realiza prin muncă 13 Erde. -n f. -cn f.

a coborî. peniţă Fehler. extrudare Exzenterpresse. -s. ist erschienen) vb. determinare ermöglichen vb. aß.53S DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Erhitzen. a aştepta erweisen (erwies. încălzire erhöhen. aici: abia. f. fiel. a-şi da seama erklären vb. -e m. ist gefahren) vb. f. -en f. -(e)s. a ajunge. -e m. ersah. preţ de călătorie Fahrstuhl. -e m. n. fibră Faserschichte. -sses. lucru amintit erwarten vb. culoare. ist gefallen) vb. a exporta Exportleiter. chibzuire. a descoperi. greşit Falsche. -s. -se n. prima. pi. a recunoaşte. a stabili Ermittlung. butoi Faser. a dobîndi. specialist fahren (ä. -en f. a ridica. -^-sser n. -es.f. a da. pi. circa etwas pron. -e m. a cîştiga erlauben vb. a acorda Erwägung. in Erwägung ziehen a lua în consideraţie erwähnen vb. -en f. -s. -n f. şi Fachleute) m. a determina. -s m. a în­ temeia erscheinen (erschien. ersehen) vb. 9 22 21 D1 7 D9 24 20 18 25 20 10 19 9 9 10 24 11 es pron. primul. -en f. -n f. -(e)s. m. drum fallen (ă. vb. a aduce aminte erkennen (erkannte. -s. vopsea farbig adj. puţin explosiv adj. dacă falsch adj. -s. extrem Extrudieren. a vedea. -en f. aminti. -n. considerare. -en f. ceea ce este greşit Familie. cel dintîi. a prinde fast adv. -(e)s. şef al serviciului export extrem adj. aici: producere erzielen vb. m greşeală 6 4 11 22 D 6 D 3 D 10 D 10 D4 D 3 8 23 7 201 D1 19' 9 9 D8 24 15 15 25 14 1 4. a afla. / . -n. gegessen) vb. în caz că. -s. -n. strat de fibre fassen vb. pi. f. fuhr. erschlossen) vb. -n f. strat de vop­ sea (de protecţie) Farbe. n. a încerca. n. el. resort. defor­ mare prin explozie exportieren vb. a produce. n f. a construi. fabrică Fabrikation. a deschide Erosionsmaschine. masă etwa adv. arc. ea essen (i. a da posi­ bilitatea eröffnen vb. -e n. a menţiona. a calcula. exploziv Explosionsstoff. erkannt) vb. -es. -n. -en f. ghişeu de bilete pentru călătorie Fahrpreis. demn de menţio­ nat. numai erste num. a deduce ersetzen vb. a explica. de calitatea întîi erteilen vb. -s. mîncare.- . n. familie fanden v. a aminti erwähnenswert adj. a observa. aici: a deschide ersehen (ie. a realiza 9 22 12 21 11 16 24 22 21 14 13 13 16 21 18 17 13 12 D8 9 23 . a obţine. refl. presă excentrică 2 D5 D2 10 12 24 24 24 6 D 8 24 16 15 Fabrik. ceva. -n n. a se dovedi Erz. a ridica. minereu erzeugen vb. a ajunge. explicaţie ermitteln vb. vb. f. a confecţiona Erzeugnis. carnaval Faß. f. călătorie. -(e)s. -e n. -(e)s. a înlesni. colorat Fasching. cam. -n. a cădea falls conj. pro­ gram de fabricaţie Fachmann. -n f. a înălţa erinnern vb. a atinge errichten vb. fabricaţie Fabrikationsprogramm. a ecoiiomisi erst adv.—er (pi. material exploziv Explosionsverformen. a înlocui ersparen vb. remarcabil Erwähnte. a mări.—e m. pi. a. erwiesen) vb. aproape Feder. -ses. aproximativ. cea dinţii erstklassig adj. bilet de călătorie Fahrkartenschalter. maşină de ero­ ziune erproben vb. a permite. a afla prin calcul erreichen vb. a apărea erschließen (erschloß. a experimenta errechnen vb. a da voie erläutern vb. produs Erzeugung. ascensor. a explica erklärlich adj. lift Fahrt. a mer­ ge cu un vehicul Fahrkarte. conside­ raţie. explicabil erlangen. a expune Erläuterung. -n. finden Farbanstrich. a mînca Essen.

—e in. -e m. -en f. regulator cen­ trifug Fließband. -e m.pi. -(e)s. -s. industrie de avioane flüssig adj. următor. solid. pi. —er n. -en f. n. s. cu granulaţie fină Feinmechanik. -n. -c m. a sărbători Feile. f.DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN 539 feiern vb. -se n. pl. peşte Flasche. 5. -(e)s. preţ /cost de zbor Flugzeug. -(e)s. gefunden) vb. a zbura Fliehkraftregler. a forma.(e)s. -en / . -en f. -(e)s. doamnă. -e m. cercetare Fortschritt. n. mijloc de transport Forderung. duduie frei adj. suport de freză Fräsmaschine. m. obţinerea formei prin deformare plastică Formteil. aici: a reţine. -(e)s. f. -ses. capacitate de curgere (la deformare) Flug. . -en (prese. -(e)s. fereastră fertig adj. a păstra Festigkeit. -en f. -n f. lichid Flüssigkeitsdruck. a conduce Führer. procedeu de turnare de precizie feinkörnig adj. încercare la rezistenţă festspannen vb. coafură. -s. foaie. -s. durabil. -e 11. mecanică fină/ de precizie Feinmeßgerät. a fixa feststellen vb. sudare prin forjare feuerverzinkt adj. -s m. -s. f. produs fi­ nit Fertiglager. amabil. fabricaţie Fertigungseinrichtung. soţie Fräulein. a serba. a întreba fräsen. domni­ şoară. frizer. a bucura. depozit pentru pro­ duse finite Fertigung.—er n. primăvară Frühstückszimmer. m. n. -cn f. Frl. presiune hidraulică (exercitată de lichid) folgen vb. festivitate festhalten (ä. serbare. a confecţiona Fertigerzeugnis. maşină de frezat Frau. urmare Fotoapparat. fin Feingießverfahren. prieten. a stabili Feststellung. n. a găsi Fisch. pi. tărie Festigkeitsprüfung. -(prese. -s ni. s. a freza Fräser. liber freuen vb. -(s. ist geflogen) vb. f. . progres Fortsetzung.) f. -e m. bandă rulantă Fließvermögen. m. zincat prin scufun­ dare Figur. societate de avi­ aţie Flughafen. sală pentru micul dejun führen vb. -en f. s. aparat de mă­ surat de precizie Feld. (e)s. zbor D8 3 2 11 23 23 5 2 6 6 20 25 21 18 21 25 15 D 17 8 23 8 13 14 13 24 17 19 5 16 D 5 16 3 D 10 25 20 15 D 10 Fluggesellschaft. vb. cerinţă. harnic fliegen (flog.) n. formare Forscher. n. 5. instalaţie de fabricaţie Fertigungsstraße. a urma folgend adj.(c)s. -(e)s. a fabrica. a constata. fluid. figură finden (fand. a prinde. s. -n întrebare fragen vb. a modela Formgebung. frezor. bandă de trans­ port Fördermittel. prietenos Friktionspresse. coafor Frisiersalon. pl. -5. n. pilă fein adj. -es. -n f. freză Fräshalter. -es. Frühling. n. aparat de foto­ grafiat Frage. im folgenden în cele ce urmează Folie. cîmp. -n f. foiţă Förderband. s. -cn f. -s. -n f. festgehalten) vb. rezistent. maleabil formen vb. / . f. tare. -en / . aici: cîmp mag­ netic Fenster. formă formbar adj. pretenţie Form. -en f. —e n. granulat fin. pl. -es. linie tehnologică (de fabricaţie) Fertigungszeit. -e m. -e n. cercetător Forschung. / . femeie. -e m. f. -e m. constatare Feuerschweißen. timp de fabricaţie fest adj. 4". ^e m. hielt jest. continuare. -n f. amic freundlich adj. f. -n f. m. butelie sticlă fleißig adj. -s. Fig. a face plăcere Freund. aeroport Flugkarte. presă cu fricţiune Friseur [-z0:r]. -er n. -es. -en f. rezistenţă. piesă formată Formung. bilet de avion Flugpreis. avion Flugzeugindustrie / . salon de coafură Frisur. aici: ghid (carte) D10 D 10 D 10 D 10 D 10 9 9 24 16 13 16 21 21 20 13 16 11 15 22 16 25 16 16 25 D3 3 14 3 D1 D2 Di D3 D9 D1 15 D4 D4 D4 D I D4 4 D7 . compact Fest. / . -en f. -en f. m. gata fertigen vb.

a cîştiga Gewinnung. restaurant. a d a . pentru Fuß. întreg. lucios glatt adj. construcţie de aparataj Gericht. 2. geschah ist geschehen) vb. -e n.540 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN fünf num. -s.) ganz adj. -s n. adj. încercat gewähren vb. -(e)s. -(e)s. puţin. -s. a funcţiona für prep. a se ase­ măna 3 14 3 D 10 D 3 D 3 D 3 D 3 D 3 D 9 D 2 D 5 11 11 18 D 4 D 8 17 D 3 0 9 24 D 1 14 14 D 3 25 20 D 7 14 1 3 9 23 12 D 7 11 11 22 11 D 2 12 5 . grădină gar nicht adv. al doilea etc. tichet/recipisă de bagaje Gepäckstück. -(e)s. conversaţie gestern adv. cu gust Geschwindigkeit. a da Gewicht. întreg. -en f. -e n. spre. a se întîmpla. meniu. -n f. de obicei gießen (goß. pi. pi. adj. -e n. gefallen) vb. greutate Gewinde. cadou. drept înainte Gerätebau. către gegeneinander pron. aici: fel de mîncare (primul. -s m. colet geradeaus adv. viteză Gespräch. total Geschäftsführer. plasă pentru ba­ gaje (în tren) Gepäckschein. -e m. geglichen) vb. plan cincinal funktionieren vb. -(e)s. cinci Fiinfjahr(es) plan -(e)s. bani Geldeinsparung. precizie Genosse. director. pictură Gemüse. tablou. -n f. -en / . picior. a face parte din Gehsteig. es gibt există Gebiet -(e)s. -e m. -e n. -c n. -(e)s. — e in. gab. exact Genauigkeit. egal. păstrare a bagajelor. dar geschmackvoll adj. gewonnen) vb. -e n. / . moară de cereale/de grîne geübt adj. gefiel. galvanic Galvanometer. maro-gălbui Geld. ist gegangen) vb. imediat gleichen (glich. a ob­ ţine. -sses. tarod gewinnen (gewann. ist gelungen) vb. filet (ghivent) Gewindebohrer. -n f. economie de bani gelingen (gelang. -ni. împotriva. zu Fuß pe jos 1 D1 6 4 D6 galvanisch adj. oaspete Gastgeber. -5 n. ospătărie Gebäude. ^-e m. -(e)s. complet. -es. ^e m. galben gelbbraun adj. -s m. dialog. n. -er n. steuern Getränk. -(e)s. -s. vas Gefüge. -(e)s. stradă/centru comercial geschehen (ie. şef Geschäftsstraße. / . tot. tovarăş genügend. extrem de adorabil Garten. neted glauben vb. -es. la fel. -s. contrar. îndată. trotuar gelb adj. -en f. legume 19 13 D5 14 D8 24 17 17 17 10 D8 D5 12 8 22 13 25 D5 D9 23 11 19 17 16 D4 22 4 5 D8 9 9 14 20 21 D 8 D5 genau adj. suficient Gepäck. turnatorie glänzend adj. -n f. sigur. n galvanometru Gang. -e n. -es. -e n. obiect gegenüber prep. -en f. a plăcea Gefäß. n. extracţie gewiß adv. bagaj Gepäckaufbewahrung. gegossen) vb. unul faţă de altul Gegenstand. -en f. aici: fel de mîncare (primul. bagaj. tot. tacîm gefallen (ă. clădire geben (i. deloc Gasbrennschneiden. îndemînatic. -(e)s. faţă în faţă Gehäuse. f. -s. al doilea etc. mic. -(e)s. oră de naştere. ieri gesteuert v. —e m. domeniu gebracht v. structură gefunden v. neînsemnat gern(e) adv. -n m. m. a merge gehören vb. gegeben) vb.) gering adj. a turna Gießerei. a aparţine. -s n. s. -n f. a se petrece Geschenk. aici: început Gedeck. băutură Getreidemühle. gazdă Gaststätte. -(e)s. a acorda. obţinere. a reuşi Gemälde. -(e)s. exactitate. desigur gewöhnlich adv. -n. -sse n. -arten n. pi. tăiere cu gaz Gasflamme. a crede gleich 1. bucuros. -(e)s. adv. -stücke n. flacără de gaz Gasschmelzschweißen. -s m. bringen Geburtsstunde. depozit pentru bagaje de mînă Gepäcknetz. -en f. n. carcasă gehen (ging. -(e)s. -e n. ganz reizend. —sse m. sudare cu gaz Gast. -s n. finden gegenprep. cu plăcere gesamt adj.

-en f. -n f. gehabt) vb. -n f. levier. 20 lucru manual handbedient adj. -n f. grosolan groß adj. depozit/lagăr prin12 cipal Hauptpost. + um + ac. sculă mare grün adj. -n f. duritate 9 Härtegrad. geholfen) vb. -(e)s. lipire. -en f. -(e)s. gumă Gußeisen. f. heraus­ gegriffen) vb. -s. -(e)s. a fi vorba 20 de D3 Handkoffer. a alege (la întîmplare) 12 . -s. cenuşiu graublau adj. a agăţa 6 Hängebahn. f. -s. -e m. -n f. -(c)s. -(e)s. geheißen) vb. -(e)s. oprire 3 Hammer. tare. -e n. n. gehalten) vb. -n. -en f. a ajuta 6 hell adj. şi adj. f. principal 12 Hauptsächlichste -n. strat de aur Goldstaub. -en n. -e n. -s. 20 lucrul cel mai important Haushaltgerät. muncă manuală. -s m. cauciuc. grupă gültig adj. -es. fixare. -(e)s. a căli 9 Härterei. curăţătorie de piese turnate Gußrohling. staţie. -en f. ciocan Handarbeit. călătorie spre casă/ D 10 spre ţară 17 heißen (hieß. gehangen) vb. -(e)s. -s m. -^sse m. obiect de 16 uz casnic 1 Hebel. D 1 das heißt. -n f. meseriaş 23 hängen (hing. mare Größe. a avea haften vb. pi. mare industrie Großwerkzeug. mărime Großindustrie. -n f. bun. verde Grundbedingung. -n f. intrare D6 principală Hauptlager. -en f. condiţie de bază /principală Grundlage. fontă (cenuşie) lucrată Grenze. -m. -sses. uscător de păr haben (hatte. -en f. gri-albăstrui graugrün adj. d. calitate D 3 17 25 12 19 23 25 9 9 9 11 D 3 D5 2 4 5 18 18 9 22 16 19 12 9 D 3 22 9 11 11 11 11 4 20 H Haar. bază gründlich adj. semestru D4 22 4 19 19 D5 D2 Dl Halbzeug. din principiu. piesă turnată gut (besser. -s. -s. prese. -e m. albastru deschis 9 hellgelb adj. valiză. aliaj de turnăto­ rie Gußputzerei. -en f. redresor Glied. -e ii. graniţă. cămaşă D9 herausgreifen (griff heraus. jumătate 22 Halle. piesă turnată Gußteil. m. pi. jumătate Halbjahr. n. -n f. a se numi. grad de duritate 18 härten vb. a se lipi. / . a ţine. hielt. -(e)s. pi. element component Glimmerfolie. galben deschis 9 Hemd. -en f. gri. atelier de călire/de trata­ 18 mente termice Hartmetall. refl. prin­ dere. pîrghie. -n f. n. folie de mică Goldschicht. principial Gruppe. verde-cenuşiu Grauguß. semifabricat 23 Hälfte. poşetă Handwerker. adică 5 helfen (i.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 541 gleichfalls adv. -e n. -e n. -(e)s. frontieră Grill. -n f. adj.-»/. pi. -e n. -n f. a rămîne lipit Haften. -e n. geamantan D9 Handtasche. temeinic grundsätzlich adv. n. f.h. manetă 6 Heft. -(e)s. principal. deservit manual 25 Handbohrmaschine. a opri 8 D6 Haltestelle. poştă centrală D6 hauptsächlich adv. a atîrna 6 hängen vb. valabil Gummi. —e m. metal dur 23 (produs metaloceramic sinterizat) Hauptarbeitsgang. aderenţă Hähnchen. maşină de 22 găurit portativă handeln vb. corect Güte / . half. (de) asemenea Gleichrichter. hală 4 halten (ä. -(e)s. fontă de turnă­ torie Gußlegierung. luminos hellblau adj. ^e m. grătar grob adj. caiet Heimreise. a se fixa. grad grau adj. -(e)s. am besten) adj. păr Haartrockner. -s m. pi. aderare. operaţie 23 principală Haupteingang. -5 m. -s. -5 m. -(e)s. transportor suspen­ dat 21 hart adj. praf de aur Grad. dur 11 Härte. -e m. adeziune. -er n. -s. -s m. -s n. mai ales. -e m. pui halb adj. a adera.

interesant 24 Interesse. fabricaţie. vb. de astăzi D2 hier adv. domn 10 Herrenanzug. inclusiv. confecţionare Hertransport. în urma. inclus D 7 Indirekt adj. în special 20 interessant adj. îmbrăcăminte D 9 pentru bărbaţi D9 herrlich adj. informat 10 Ingenieur. -s m. -sses. foarte modern 18 Hochofen. a spera. vb. -n. -n f. ist hingegangen) vb. a se duce şi a lua Hotel. eu 3 Idee. nahm heraus. hol de hotel Hundertstel. oricînd. doar Hof. deosebit D5 heute adv. -e n. izolant 22 . tot mai mult 16 in prep. a produce. da­ torită. cel mult. 12 a da (încoace) a remite Herr. mai ales. în spatele. sculă de mare randament 23 hochmodern adj. recipient tu­ bulär holen vb. gab her. -s. transport încolo 21 hinweisen (wies hin. astăzi 7 heutig adj.542 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN herausnehmen (i. în dosul. a arăta. în interiorul uzi­ nei/exploatării 21 ins in + dos în 6 insbesondere conj. ca urmare. ramură industrială 22 infolge prep. înălţime Hohlgefäß. -e m. . toamnă hergeben (i. producţie. a lua afară 12 herbringen (brachte her. -sse m. (în) totdeauna. a pleca afară (din oraş) D2 hineingehen (ging hinein. a indica Hitzebeständigkeit. -(e)s. gustare. a aduce. -(e)s. idee 24 Ihnen pron. -5 n sutime hydraulisch adj. -e m. după. -(e)s. -e m. excelent. fuhr hinaus. interior 13 innerhalb prep. interes. în 4 inbegriffen prep. -n f. aici 1 Hilfe. refl. din cauza 15 Informationsschalter. -es. a aduce (încoace) 12 D1 Herbst. ^. -5 m. -sse n. hidraulic 8 15 12 D4 D 4 19 15 ich pron. splendid. 16 a aşeza aici Herstellung. a nădăjdui Höhe. a se duce (într-acolo) 12 hinter prep. ist hinausgefahren ) vb.^e m. 11 producere. a fabrica. -s. -en f. furnal 9 23 hochschmelzend adj. refractar 19 höchstens adv. -s m. -en f. -s. în urmă 6 Hintransport. -n f. ghişeu de informaţii D 10 informiert adj. inginer 4 inner adj. a scoate. -en m. -n n. între timp D4 isolierend adj. mereu.e ni. costum bărbătesc Herrenbekleidung. ridicat la 3 Hochleistungswerkzeug. cuptor înalt.(e)s. transport 16 încoace 21 hervorragend adj. -sses. -(e)s. admirabil. curte 4 D 1 hoffen vb. a merge înă­ untru 12 hin führen vb. rezistenţă la temperaturi înalte 22 hoch adj. = înăuntrul. ajutor 21 hinausfahren (ă. -e m. cuptor de in­ ducţie 11 Industrie. în in­ teriorul 21 innerbetrieblich adj. în deosebi.. aperitiv D2 immer adv. -en f. 24 von Interesse sein a fi interesant/ important interessieren + für + ac. indirect 24 Induktionsofen. heraus­ genommen) vb. ist hinein­ gegangen) vb. hergegeben) vb. a purta interes D7 inzwischen adv. -(c)s. înalt. -(e)s. immer mehr adv. hingewiesen) auf + ac. între­ prindere industrială D 8 Industriezweig. hergebracht) vb. de la Sie dumnea­ voastră 10 ihr pron. hotel Hotelhalle. minunat D 1 herstellbar adj. -n f. -s n. industrie 9 Industriebetrieb. voi 3 im = in + dein în 6 Imbif). fabricabil herstellen vb. -n f. a (con)duce într-acolo/ către 12 hingehen (ging hin. -e m. -e m. dat. a intra.

casă de comerţ Kaufladen. pl. -n f. -n f. desigur. -s f. magazin. konnte. -s. prăvălie kaum adv. friptură de viţel kalt adj. hîrtie izolantă Isolierstoff. nicidecum kennen (kannte. -ien n. n. magazin uni­ versal. -n n. -s. taxatoare Katalog. în nici un chip. presă cu genunchi/ cu pîrghie articulată Knopf. capacitate Karosseriebau. n. -s. jene. f. in Kauf nehmen a accepta (implicit.. calandrare Kalbsbraten. / . haină. -s. -e n. catalog Kauf. conic können (a. -e m. -es. tînăr Junge. pireu de car­ tofi 6 D9 19 D5 16 D5 15 17 15 15 16 11 18 D5 D5 Karusseldrehmaschinc. -(e)s. bon de casă/de plată Kassiererin. -s. -s. aceia. întreprindere mică klug adj. coniac Kollege. -n f. -Sorten m. -e m. -s m. însă jemand pron. -en f. cu greu. m. pl. brînză Kassenzettel. kilogramforţă (kgf) Kilovoltampere. -s. fiecare jedoch conj. -n. birou de construcţie/de proiectare Kontaktverfahren. a veni konisch adj. secol Januar. -5. m. -e n. copil Klasse. m. rece Kaltpreßschweißen. a face cunoştinţă kennzeichnend adj. gekonnt) vb. -s. -es. -s n. iulie jung adj. -s. acum Juli. —e m. -s. n. -s. -en f. deştept Kniehebelpresse. —er n. aşa e. m. nach der Karte după listă Kartoffelpüree. pron. -m. -s m. rochie. a îmbrăca. da. -s. a proiecta Konstrukteur. a construi. odată cu altceva) kaufen vb. -s n. rău) klein adj. cabină Kadmium. -(e)s. -es. -(e)s. -s m. -s. -e n. băiat 1 10 D1 25 D1 D4 19 19 10 23 25 8 7 D1 13 D4 K Kabelende. cafea Kalandrieren. -s. cumpărare. în orice caz jeder. a cumpăra Kaufhaus. -. -e m. -s. pl. da Jahr. aceea. cineva jener. -. an Jahreszeit.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 543 Isoliermaterial. ciomag Kolben. jene. -(e)s. coleg Komma. cadmiu Kaffee. m. -5 / . abia. acela. -er n. pl. n. -(e)s. -e m. -nen f. bidon Kapazität. a cunoaşte kennen lernen vb. gekannt) vb. semnificativ Kesselblech. -n. -fe)s. sudare prin presare la rece Kaltverformen. f. m. constructor. -e m. deformare la rece Kaltverformung. strung carusel Käse. listă de bucate. mic Kleinbetrieb. cu cît — cu atît mai jedenfalls adv. -5 n. n. procedeu de contact / • 14 Dă D9 D6 14 20 14 D9 D9 22 20 21 10 22 24 8 8 D 1 D10 16 D 4 D 9 11 18 4 15 2 25 7 D3 10 7 4 2 10 4 4 4 24 . jede. virgulă kommen (kam. ist gekommen) vb. -s. material izolant Isolierpapier. butca Knüppel. -en1/. jedes pron. f. -(e)s. piston Kognak. jenes pl. pro­ iectant Konstruktionsbüro. -s / . -s. -s. -er n. cap/capăt de cablu Kabine. -n. deformare la re­ ce Kanister. clasic Kleid. tablă de cazan Kilopond. în nici un caz. con­ strucţie de caroserii Karte. -e n. înţelept. anotimp Jahrhundert. —e m. a sta (bine. pl. -n m. -. casieriţă. -n m. clasă klassisch adj. acelea jetzt adv. exact je-desto conj. material izo­ lant 12 12 12 ja adv. puţin pro­ babil keinesfalls adv. ianuarie jawohl adv. -s. îmbră­ căminte kleiden vb. -es. a putea konstruieren vb. kilovoîtamper Kind. -s. inteligent.

-(e)s. -s. las. conducător. industrie de material plastic/de mase plastice Kunststoffisolierung. tăiere cu arc electric Lichtbogenschweißen. f. amabil lieferbar adj. linie links adv. sarcină electrică Lageplan. -s. plan de ansam­ blu Lager. gelegen) vb. 1. -s. material plastic de presare Kupfer. rastel lagern vb. n. -s. -n / . 2. conform legen vb. lungime langsam. laborator Laborant. -en. uşor Leichtmetall. metru cub Kubikwurzel. -(e)s. a pune (în poziţie orizontală). -s. laborantă Ladung. încet lassen (ä. uzina furnizoare liegen (lag. a livra Lieferprogramm. m. a corecta Korrosion en. lagăr. -es. costisitor. -en m. controlor kontrollieren vb. rădăcină cubică Kugelschreiber. n. -e n. ^e m. -es.a. albastru intens Korngröße. lăsa. f. scump Kragen. rezistent la coroziune kosten vb. -m. -s. pix. a se găsi Lineal. copie Kopierfräsmaschine. metal uşor leider adv. -e m. -n / . manivelă cot Kurbelpresse. la/în stînga Lochstreifen. ^e m. haide ! înainte ! să mergem 1 dă-i drumul ! să începem ! 6 D 10 2 8 24 8 25 15 6 9 7 3 1 2 9 Dl D7 8 4 7 7 7 20 17 17 17 19 D 8 16 6 D 7 D 7 D 2 D 2 14 3 6 D 6 6 25 D 3 . -e m. magazie Lagergestell. gelesen) vb. ^-er n. a învăţa lesen (ie. a depozita Lampe. -e n. -en f. contract de livrare/furnizare Lieferwerk. ließ. a ateriza lang 1. -s. -arten ::. -s. diriginte lernen vb. -s. răşină sintetică Kunstpreßstoff. / . freză de copiat kornblumenblau adj. a sta (în poziţie orizontală). neîntre­ rupt Kontrolleur.i. -n f. din păcate Leipziger adj. a costa kostspielig adj. coridor korrigieren vb. -en f. -n. -n f. a da comandă să Lauf. de la gern adv. -. -n / . -e n. bandă perforată los ! interj. curs kurz adj. -s. cel/cea din urmă. -en / . m arc electric/voltaic Lichtbogenschneiden. pi. timp de Länge. lung. program de livrare Liefertermin. corectură Korridor. -e n. ultimul. scurt 21 4 4 7 18 9 23 7 D4 7 19 22 14 21 D9 4 8 7 6 16 16 18 22 18 12 9 2 15 13 7 2 Labor. -n f. capitol leicht adj. randament leiten vb. -en f. curbă Kurs. n. a aşeza Legierung. ultima Lichtbogen. -(e)s. f. -e m. m. a se afla. guler Kranführer. mărime de granulă Korrektur. linie. -e n. -(e)s. -s. ucenic Lehrstück. încărcătură. adv. -s n. piele sintetică Kunststoff. a instrui. n. a citi letzte adj. presă cu manivelă Kurve. livrabil liefern vb. -e m. sudare cu arc electric lieber comp. -es. -nen f. 2. livrare. a controla Kopie. -n f. -(e)s. macaragiu Kubikmeter. furnizare Liefervertrag. f. -s. -e n. termen de livrare Lieferung. -n f. -s. continuu. coroziune korrosionsfest adj. a preda Lehrling. mai degrabă liebenswürdig adj. gelassen) vb. riglă Linie. cupru Kurbel. -m. -« / . -s. -e n. depozit. -(e)s. creion cu pastă Kunstleder. ^e r.544 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN kontinuierlich adj. -n. -(e)s. -e m. de la Leipzig. lecţie. -e ni. -n f. -en f. -(e)s. pi. a conduce Leiter. -(ejs. -s. pi. izolaţie din material plastic Kunstharz. aliaj lehren vb. lampă 10 4 4 24 12 1 21 12 6 Land. -e m. die Leipziger Technische Messe Tîrgul de Mos­ tre Tehnic de la Leipzig Leistung. adj. ni. aici: curs. -e)s. -s. -en f. adj. material plastic Kunststoffindustrie. ţară landen vb. decurs laut prep. încărcare. -(e)s. laborant Laborantin.

omenesc 25 Menge. -(e)s. palton Mark. a fi de părere Meinung. f. pi.. -(e)s. -e n. ceasornic comparator 5 Messung. a lua/a duce cu sine D 10 Mittag. -(e)s. organ de maşină Maschinentisch. n. -e m. -en. -s m. piesă de metal 19 Meter. mitge­ nommen) vb. -sses. tip de maşină Masse. prînz D 2 Mittagessen. a măsura 5 Messen. măsurare. -en. -n f. -s n. ori. cea mai mare parte 20 meistens adv. cu 5 Mitarbeiter. n.DICŢIONARE GERMA. a soluţiona.(e)s. metalurgie a pulberilor 23 Mctalloberfläche. flux de ma­ teriale Materialflußdiagramm. -n f. -e m. -n f. alamă 9 Meßuhr. en m. mantou. mecanic Mechanisierung. poştă aeriană 21 14 D6 M machen vb. f. pi. om 25 menschlich adj. metaloceramică. -5 n. mecanic mechanisch adj. -(e)s. soluţie Luftpost / . mie 10 mit prep. valoare măsurată 13 Metall. comp. -(e)s. -(e)s. a veni cu cineva 11 mitnehmen (i. -n f. -n f. f. -es. pulbere de meta^ 23 Metallschichte. teren al tîrgului de mostre D6 messen (i. suprafaţă a me­ talului 19 Metallpulver. ~sse m. milimetru 8 mindestens.—e m. comp. ist mitgekom­ men) vb. -ten n. -(e)s. -s f. -en f. -n f. -e m. -en f. multiplu Mehrspindeldrehautomat. n. nahm mit. masă. sculă de măsurat 3 Meßwert. marcă (monedă) Markt. pi. construc­ ţie de maşini Maschinenhalle. eine Meinung äußern a exprima o părere Meißel. -(e)s. metalic 19 Metallkarbid. măsurare 5 Meßwerkzeug. majoritate. piaţă Maschine. -en f. / . -n f. împreună 17 mitkommen (kam mit. cel puţin 19 Minute. -(e)s. -es. micron 8 Million. -e m. -s m. Mahlzeit ! Poftă bună 1 Să vă fie de bine ! mal adv. n. diagramă de flux de materiale Matritze. -n. -s. pi. colaborator 10 miteinander adv. metodă 20 mich pron. pe mine. Mill. material Materialfluß. -sse n. -s n. tîrg de mostre D6 Messegelände. f. sala/hala maşinilor Maschinensatz. 1.pl. -5 n. . maşină Maschinenbau. -en f.) milion 22 Millimeter. -s. cel mai des fo­ losit 17 Mensch. -n f. magneziu Mahlzeit. carbid metalic 23 Metallkeramik. -e n. -en / . de la viei cel mai mult. de la viei mai mult mehrfach adj. maioneză Mechaniker. micrometru 5 Mikron. 2. mijloc 6 35 — Germana pentru ingineri şi tehnicieni — c. f. strung automat multiax meinen vb.pl. adv. -en m. -n f. 1/103 . măsurat 5 Meßgerät. toată lumea. părere. masă Maßeinheit. -n f. -e m. masă a ma­ şinii Maschinentyp. -(e)s. -e n. -en f. in. minut 8 mir pron. gemessen) vb. aparat de măsurat 5 Messing.. matriţă Mayonnaise [-'we:za]. -s n. de cele mai multe ori 19 Meister. -s m. a socoti. mecanizare Medium. mediu mehr num. prese. -s «. f. cineva Mangan. -s. mulţime 9 Messe. -e n. metru 8 Metermaß. mangan Manometer. -en f. a rezolva Lösung. -5 n. manometru Mantei. —e m. -s. f. -(e)s. -(e)s. metru de măsură 5 Methode. oricine. maß. metal 9 metallisch adj. de cele mai multe ori 19 Meiste. mă 12 Mikrometer. masă de prînz D 2 Mitte. -en f. opinie. unitate de măsură Material. -s m. cantitate mare. (prese.. -en f. maistru. -en m. pi. înmulţit cu. -e n. de mai multe ori. a crede. pi. strat de metal 19 Metallteil. -s m. -n f. s n. -sses. daltă 3 9 D5 7 14 5 9 5 D9 10 16 3 17 3 17 1 14 16 8 8 4 21 21 24 D5 3 15 25 24 13 13 14 D2 25 3 meist num. a face Magnesium. n. -dien n. de la einmal ia man pron. agregat de ma­ şini Maschinenteil. meşter 3 meistverwendet adj.N-ROMÂN 545 lösen vb. -n / .

finisare nachdem conj. / . -(e)s. pe urmă Nachmittag. -e n. motor Motorleistung. noapte. pl. -s. -en f. 2. a retuşa. nou. -(e)s. -(c)s. moment. clipă Moment. sijnr. ştiinţă a na­ turii neben prep. inovaţie Neukonstruktion. — en f. -c m. a fi obligat 23 13 D 1 10 11 9 10 10 19 23 12 12 D 1 8 20 4 18 20 4 4 Dl D2 8 14 7 D8 D6 D8 1" nachmittag adu. -5. cadru tînăr. -e m. după masă. metal neferos nichtleitend adj. a nota D2 24 Dl 22 D5 18 23 D6 D 3 17 D6 D8 11 D8 6 D9 12 1 9 15 17 14 18 20 22 6 1 15 7 9 13 9 N nach prep. apropiere nähern vb. după amiază 7 11 18 23 21 D2 21 11 24 1 10 14 . reţea. după ce nachher adv. a numi. -cn f. dispozitiv de montaj Montagewerkstatt. a tre­ bui. --c f. a putea. nou neuartig adj. -cn f. nu . -cnf. atelier de montaj Monteur. refl. ich möchte. după amiază nächste adj. a se apropia Nahtschweiften. n. model modern adj. -e n. -n f. -e m. -cn m. superi. nichel Niederfrequenz-Tiegelofen. -ns. nit noch adv. muzeu müssen (mußte. gemußt) vb. -(c)s. instalaţie/amena­ jare nouă Neuerung. -e m. următor Nacht. -cn f. aş vrea Modell. aproape Nähe. num. montor montieren vb. construcţie nouă neun. după aceea. într-un gen/fel nou Neueinrichtung. -s. modern modernisieren vb. hală de montaj Montagevorrichtung. -s. -m. f. sudare prin cusătură Name. -(c)s. -es. prelucrare suplimen­ tară nacharbeiten vb. şi adv. / . -e n. (e)s. după masă. nouă neutral adj. a lua nein adv. m. f. -c m. posibil Möglichkeit. după Nacharbeit. apoi. Guten Morgen ! Bună dimineaţa ! Motor. teatru naţional natürlich adj. dimineaţă.re medic Mittwoch. putere a moto­ rului multiplizieren vb. nume Nationaltheater. nicht wahr ? nu-i aşa ? Nichteisenmetall -(c)s. cadre tinere nahe adj. pl. a monta morgen adv. -s. aş vrea möglich adj. -e m. -(e)s. valoa. telefon automat (cu fisă) Museum. desert Nachwuchs. dezavantaj Nachtisch. -c m. -c m / i n e l de strîngere Niet. cuptor de topit cu creuzet de joasă tensiune Niederhaltering. neutru nicht adv. fireşte Naturwissenschaft. genommen) vb. natural. pl. -s. -en / . posibilitate Moment. de la na/te 1. -es. -es. a înmulţi Münch(e)ner adj. -c m. mögen. -u f. pl. încă notieren vb. -e n. -s n. a moderniza mögen (mochte. ev mediu Mittelwert. magnetic. genannt) vb. -en f. rău conducător Nickel. -(c)s. mîine Morgen. gemocht) vb. -eu f. din/de îa München Münzfernsprecher. a dori. -c n. -n f. metal neferos nennen (nannte. la. lingă nebenan adv. -s m. nu NE-MctaU (Nichteisenmetall). miercuri möchte v. a corecta Nachbearbeitung.) Monat. spre. moment (de tor­ siune. a pofti. -n m. -s.546 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Mittelalter. -s. a indica Netz. şi conj. lună Montage. -(c)s. alături nehmen (i. polar etc. Gute Nac/it ! noapte bună ! Nachteil. -(e)s. -en f. -s m. cel mai apropiat. ich möchte aş dori. plasă neu adj. -e m. montaj Montagearbeit. -en n. nahm. muncă de montaj Montagehalle. -en f.

in Ordnung bringen = a aranja. -s. oscilograf 5 Oxydation. paletă 21 Papier. -s. galerie D 8 de picturi 21 Plan. maşină de 14 frezat portal . placă de pertinax (monedă Pfennig. cu toate că 20 oder conj. curent de suprafaţă 13 oberhalb prep. -s. -n f. -in. -(e)s. a plănui. ordine. pi. -en f. -e n. -en f. control al paşa­ poartelor Petroleumraffinerie. formalitate / con­ D 3 trol al paşapoartelor D 10 Paßkontrolle. -en m. a plastifia 13 plastisch adj. -e n. deseori 11 oh ! interj. -n f. -es. -(e)s. -(e)s. adesea. ospătar D5 Oberfläche. dacă 25 oben adv. Ost Bhf) m. -(e)s. -n f. organizare. a parca (un automobil) D 8 Parfüm. rafinerie de D 3 7 petrol 12 pertinax Pertinax. des. regulă. in Ordnung ! în ordine / regulă !. -(e)s. -n. -e m. sobă 2 offen adj. plăcuţă Platte. f. -es. -n f. / . -en f. -n f. pulbere de platină 23 Plättchen.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 547 Notizblock. -c n. -(e)s. — e (prese. -s. fructe comestibile D 5 obwohl adv. -^-e m. orga­ nizaţie 20 organisieren vb. pasant. pneumatic Polizeidienstelle. —e m. acum nur adv. a planifica 10 Planzahl. -s m. în susul 15 Oberingenieur. -e m. numai 6 12 17 20 20 1 14 11 11 ob conj. pl. adj. sau. —sse m. -n f. n.D 3 poarte Paßformalität. fază lb Phenolharz. a organiza 12 Ostbahnhof.. -n f. strung frontal 4 planen vb. plan 14 Plandrehmaschine. -n. răşină fenolicâ Pinakothek. funt (aprox. cu toate că 20 Obst. f. m. paşaport Paßamt. Austria D 7 österreichisch adj. — n. -es. pi. -en m. novotex notwendig adj. —er n birou de paşa. plastic 23 Platinpulver. / . -sses. -s. -n f. -s. o ! D 4 ohne prep. -(e)s. -es. -es. -(e)s. ori 5 Ofen. placă. octombrie D 1 Oktoberfest. a pune în ordine D 4 Organisation. -e n. -es. f. -en f. f. pauză Paß. suprafaţă 8 Oberflächenstrom. -e n. -en. -5. ein paar cîţiva. fără 4 Oktober. n. -en f. -n f. bloc de notiţe Novotex. -n f. -en f. -e n brevet D 2 Pause. trecător. -es. masă plastică. -(e)s. deschis 23 oft adv. număr numerisch. 3 divizionară a mărcii) 5 Pfund. nach oben — in sus. pateu pastetă 24 Patent. inginer şef 4 obgleich adv. loc Platzkarte. fenig. pieton D 6 D 5 Pastete. deşi. -en f. aperitiv 12 Platz. pinacotecă. numai. portal Portalfräsmaschinc. tichet de loc. ~-c m. -en. n. petrecere populară din Octombrie D 8 olympisch adj. coş de hîrtie 6 parken vb. sus. -s. -n f. circumscripţie 3 de poliţie 14 Portal. kalte Platte gustare / 5 mîncare rece. oxidare 17 Paar. olimpic D 8 Ordnung. cifră de plan Plast. von oben — de sus D4 Ober. pi. austriac D 10 Oszillograph. bilet cu 3 loc numerotat 16 pneumatisch adj. -en f. mate­ 16 rial plastic 16 plastifizieren vb. D 3 cîteva Palette. numeric nun adv. deşi. -e m. 12 Pertinaxplatte. nur noch = de acum. -(e)s. -n. 1/2 kg) 20 Phase. -e n. deasupra. necesitate Nummer. hîrtie 6 Papierkorb. necesar Notwendigkeit. parfum D 9 Passant. •-« m. -(e)s. necesar Notwendige. pi. gară de est D 10 Österreich. pereche D 9 paar num. -c n. cuptor. -e m. -n f.

-(e)s. rădăcină pătrată Qualität. -n f. —e m. epruvetă Probestab. calitate Quartal. a examina Prüfgerät. roată Rädchen. f. păpuşă purpurrot adj. -e m. -(e)s. -es. sculă de presat prima ! adj. -en f. -en f. -s. -e n. -en f. program Prospekt. sursă. -ien n. grozav ! asta-i grozav ! Prinzip. a curăţa Putzen. / . carton presat Preß verfahren. -en f. -(e)s. -n f. -en f. -s. pi. -s «. con­ trol. f. problemă Produktion. ^er n. a ridica Ia o putere Praktikant. punctual Punktschweißen. -s n. sort / categorie de pulbere Pulverteilchen. -en f. pi. maşină de găurit radială Radiergummi. -en. -(e)s. —e f. -e m. preţ preiswert adj. -s n. rabat. producţie Produktionstechnik. volum. primărie Rathausplatz. -e n. practică Präzision. preşpan. pi. izvor 8 8 7 11 D 1 21 K Rabatt. a proba Probekörper. sudare prin puncte Puppe. -s. presă pressen vb. încăpere Raumfahrttechnik. metalurgie a pulberilor Pulversorte. maşină de rectificat profiluri Programm. probă probieren vb. -(e)s. f. profil Profileisen. verificare. hîrtie presată. poştă Postleitzahl. -n f. bară de probă Problem -(e)s. -n /. -n f. procedeu / metodă de verificare Pulver. n. prospect Prozent. precizie Präzisionswerkzeug. particulă do pulbere pünktlich adj. practicant praktisch adj. -(c)s.548 DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN Portion. -es. rotiţă Radialbohrmaschine. cadru Raketentechnik. pi. şi interj. tehnică de producţie Produktivität. -(e)s. tehnică a rache­ telor rasieren vb. a verifica. -es. -(e)s. temperatură a mediului înconjurător D 7 1 18 14 6 D 4 22 24 D 4 D 8 D 6 10 24 8 17 . —er n. -s ni. spaţiu. -s n. probă. f. -(c)s. -en f. număr al unui oficiu poştal /codul localităţii potenzieren vb. pe. -e n. -n f. a presa Preßgut. —e m. curăţire 23 23 23 23 D 2 17 D 9 9 11 11 QU Quadratmeter. -(e)s. principiu pro prep. sculă de precizie Preis. fier / oţel profilat Profilschleifmaschine. f. -s. -e m. -(e)s. -fe)s. -e n. D 5 D 6 D 6 7 12 22 17 11 18 D 7 D 9 15 17 23 15 17 12 16 16 D 2 24 8 8 D 9 13 13 21 10 25 11 16 12 18 11 D 7 7 6 13 13 13 17 Pulvergewinnung. -e n. —e m. ieftin Presse. examen Prüfverfahren. practic Praxis. -s. / . metru p ă t r a t Quadratmillimeter. n. -(e)s. -en f. procedeu de presare Preßwerkzeug. productivitate Profil. -s m. -en f. conţinut Raumtemperatur. trimestru Quelle. ^e m. obţinere de pulberi Pulvermetallurgie. n. reducere de preţ Rad. tehnică a astronauticii / a zborurilor cosmice Rauminhalt. -e m. -s. sudare prin presiune Preßspan. -es. a încerca. -n f. epruvetă. porţiune Post. -e n. -5 n. -s. procent prüfen vb. aparat de veri­ ficat Prüfung. «. forţă de presiune Preßschweißen. -n f. -en f. -e n. -(e)s. purpuriu putzen vb. porţie. -en f. -en f. -s n. pi. convenabil. -s n. de Probe. radio Rahmen. -en f. -(e)s. milimetru pătrat Quadratwurzel. piesă presată Preßkraft. -e n. ±±er n. pulbere. piaţă a pri­ măriei Raum. n. -s m. a bărbieri Rathaus. -en m. gumă de şters Radio.

recht gern (e) = cu multă plăcere rechts adv. complet. -s. f. -n f. maşină de şlefuit 14 . 1. e m. rînd. a acorda 12 Schere. -(e)s. f. lovitură 4 schlecht adj rău. f. rest Resultat. -e m. -(e)s. -e m. socotire Rechnung. materie primă Rohteil. -e m. -s m. -en f. ţeava Rohstoff. obiect. geschliffen) 3 şlefui 3 Schleifer. circular Roheisen. -s. pl. român (esc) rund adj.n. m rugină rot adj. -n f. foarte.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 549 17 9 D 9 D 6 10 D 7 2 Reaktion. ^e m. vin de Rin Rhythmus. lucru D sagen vb. conductor D 3 schalldämpfend adj. pl. ghişeu 2. vagon de dormit 17 Schlag. ij-sse m. a fi pe plac. -s. amortizînd zgomo­ tul 22 Schalter. calculare. timp / durată de călă­ torie Reiseziel. -s n. şir reinigen u&. = la / în dreapta Reibschweißen. rol Rost. corect. a 24 părea. bronz. a face impresia că 24 schematisch adj. -(e)s. -e m. a ajunge reichhaltig adj. noţiune colectivă. prost Schleichgang. -n f. 1. a crea 25 Schaffner. şaibă mică 18 scheinen (schien. roşu gălbui Rotguß. rotund 11 6 17 D 7 D 5 21 19 D 1 D 10 D 10 D 10 D3 6 6 D 8 D 4 D 8 D 7 13 25 14 15 D 4 D 5 22 7 20 D 7 23 13 9 16 25 24 1 19 9 9 11 Sache. revo­ luţionar Revolverdrehmaschine. -n f. rezultat revolutionierend adj. recht sein + dat. -(e)s. roşu rotgelb adj. recepţie Rheinwein. revoluţionînd. -n f. România rumänisch adj.pl. strung revolver Revolverpresse. -e n. -(e)s. peniţă de desen reizend adj. bagaj Reisezeit. -s n. -n f. mers de 14 tîrîre • vb. 1. a trimite 7 Schießstoff. a conta Rechnen. f. construcţie de 17 nave D 9 Schilling. f. f. păcat D 1 schaffen (schuf. disc 2 Scheibchen. total D 7 Sanclgießerei. pl. -ses. -e m. f. -5. ritm richtig adj. ceea ce este bine / corect / just Richtpreis. -en f. serie. pl. a socoti. •(e)s. a schleifen (schliff. şiling D 5 Schinken. just. geschaffen) vb. calcul. -5 m. trăgător. planşetă Reißfeder. -en f. reşedinţă Rest. -s. -n / . -s. călătorie / drum de înapoiere Rückseite. presă revolver Rezeption. a conveni. just Richtige. rolă 2. -(e)s. -es. -e n. a calcula. -n f. -e m. comutator D 6 Schaltversuch. -sses. -(e)s. -(e)s. exact. roşiatic Rückreise. recht haben = a avea dreptate . 2. geschienen) vb. -» / . -e m. n. -en f. drept. -n / . / . calcul. călătorie Reisebüro. adorabil reservieren vb. turnătorie cu forme de nisip 11 schade adv. -es. -es. socoteală recht adv. piesă brută Rolle. -n f. valoare orien­ tativă ringförmig adj. -n. probă de 13 comutare Scheibe. n. ţintă a călătoriei Reißbrett. -e m. schematic 18 schenken vb. a se roti rötlich adj. -e m. -(c)s. preţ orientativ Richtwert. şaibă. fermecător. a curăţa Reise. -men m. 15 Sammelmappe. f. pi. bine. substanţă de 24 artificii Schiffbau. inelar. n. a da. -(ejs. -e m. n. -(e)s. -e m. reacţie rechnen vb. -er n. birou de voiaj Reisegepäck. material plastic stratificat 12 schicken vb. -(e)s. -en f. a rezerva Residenz. a dărui. m. -5 m. -n f. fontă brută Rohr. -(e)s. -s. -en f. şlefuitor Schleifmaschine. sudare prin frecare reichen vb. foarfece Schichtpreßstoff. şuncă D 3 Schlafwagen. pl. -(e)s. dos /partea din spate Rumänien. bogat (în conţinut) Reihe. -(e)s. -e n. tombac 19 4 7 7 rotieren vb. •s m. a spune Sammelbegriff. pl. mapă de colecţie D 7 sämtlich adj. n.

căptuşeală de mătase D 9 sein (bin.^em. war. însuşi. a vedea 6 Sehenswürdigkeit. f. -s. -» / . n. 1. -n f. siliciu 9 Silumin. secretară 7 selbst pron. n. deja. -n f. muchie tăietoare 23 schneiden (schnitt. pantof. -n f. pi. -(c)s. -sses. sein s 21 innvoll adj. -e n. siluminiu 11 sind vb. a fi 10 seinerseits adv. sigur 19 sie pron. -s. -en f. fason D 9 Schokoladeeis. de atunci 16 Sekretärin. -(c)s. geschrieben) vb. repede 17 Schnelläuferpresse. -s. piesă forjată 23 Schmuck. -n / . -s m. potrivit scopului. maşină de scris 22 Schublehre. 2. tăiş. şapte Silber. 1. cheie pentru şuruburi 3 schreiben (schrieb. f. n. -e n. broască. croială. încă de pe acum 10 schön adj. -en f. greu 2 Schwermetall. —sser n. bijuterii. înşivă. -(e)s. frumos D 4 Schraube. -cn / . pi. -(c)s. -n f. de 11 Seitenstraße. din partea lui 17 seit prep. strat protector 19 15 schwanken vb. lucru demn de văzut. punct de topire 23 Schmelzschweißen. giuvaeruri 23 Schneide. cu rost s intern vb. pi. -e n. n. -s. -s n. sah. -(e)s. sinterizare 23 . -nen f. castel D 8 schmelzen (i. -e m. pi. = şase 1 sehen (ie. a (se) topi 11 Schmelzen. gheată. n. micrometru 3 Schraubenschlüssel. n. pi. argintiu 9 silbrig adj. gaz inert / de pro­ 17 tecţie Schutzgasatmosphäre. metal negru 9 Schweißen. a datora D 3 schulen vb. ele 2 Sie pron. maşină de sablat cu jet de alice 11 Schloß. -n f. înşişi 24 selbstregelnd adj. f. geschnitten) vb. încălţăminte D 4 schulden vb. -n f. f. -es. sudare 17 Schweißstelle. a aşeza. independent 25 selbstverständlich adj. stradă laterală D 6 seither adv. -(e)s. ei. -s m. pîine neagră D 5 Schwarzmeerküste. -s. -en f. a şcolariza 18 Schulungskurs. septembrie D 1 setzen vb. oscilaţie 5 sechs num. metal greu 9 schwingend adj. gesehen) vb. f. curs de şco­ larizare 7 Schutzelektrode. presă rapidă 15 Schnellzug. -cn f. forjare 15 Schmiedeteil. -e m. (ist) geschmol­ zen) vb. foarte (mult). negru Schwarzbrot. monument D 8 sehr adv. -s. -n f. -e n. a scrie 7 Schreibmaschine. a sinteriza 23 Sintern. a oscila. natural D 3 September. dumneavoastră 3 1 sieben num. / . înşine. electrod de gardă / de protecţie 13 schützen vb. v. -cn f. sudură prin topire 17 Schmelztemperatur. a pune 18 sicher adj. de sine stătător. pi. argintiu 9 Silizium. convertizor de sudare 17 Schweißvorrichtung. -s. argint h Silberschicht. şurub 1 Schraubenlehre. a tăia D 4 schnell adj. însuţi.-e n. a varia 9 schwarz adj. sehr wohl •-prea bine 8 Seidenfutter. însumi. -s m. tempera­ tură de topire 17 Schmieden. -s. -(c)s. f. -e m. -e m. ea. la rindul său . loc de sudură 17 Schweißverbindung. autoreglat 25 selbstständig adj. -n f. îngheţată de şocolată D 5 schon adv.550 DICŢIONAR GERMAN-ROMÄN Schleuderstrahlmaschine. atmosferă de gaz protector 23 Schutzschichte. -n f. strat de argint h silberweiß adj. -n f. oscilant 13 Schwingung. -e m. a proteja 19 Schutzgas. ist gewesen) vb. litoralul Mării Negre D 1 Schwarzmetall. dispozitiv de sudat 18 schwer adj. -es. şubler 3 Schuh. îmbinare prin sudare 17 Schweißumformer. schmolz. de la sine înţeles. pi. a instrui. 2. -(e)s. tren accelerat D 10 Schnitt. -n f. f. pi. topire 11 Schmelzpunkt. -(e)s. -e m. -es. n.

-(e) n. -e in. substanţă explozivă 24 Spritzgießen. de îndată ce 22 Sockel. gesprochen) vb. valoare prescrisă / de referinţă 18 Sommer. prese. ştift stimmen vb. nuni ai dacă. celălalt 19 sowie conj. -c. -n / . -s in. -(c)s. a pune. a comanda. stagnare. tur al oraşului Stahl. -s. curent Stromerzeuger. -en f. aşchietoare 14 spanlos adj. ochi la capac D 5 Spie!. gestanden) vb. -n f. -e ni. -s n. -(e)s. -(e)s. astfel. atelier de ştanţare. -(e)s. maşină specială 18 Spezialwerkzeug. -(e)s. a porni. în loc de stauchen vb. -e m. totdeauna. -n. -e ui. -werke m. sculă de stanţat stark adj. ständig adj. solche. aliaj de oţel Stahlschrank. oprire. -(c)s. / . a refula Steckdose. bară mică. schiţă 13 so adv. ştecăr stehen (stand. -s m. -n / . aşa11 numit. alt. a şedea. -uf. poziţie stellen vb. etaj Stockung. ~c in. gros. -s. a dirija. . sever. a lua masa D 2 Speisekarte. n. mereu. -s in. oraş Stadtrundfahrt. loc.n n. aşa e ! exact! în regulă ! Stock. construcţie specială 14 sondern conj. dulap de oţel Stahlschrot. tensiune 5 Spannungsmesser. tramvai strecken vb. m şplint 1 sprechen (i. -n. stivuitor stanzen vb. ştand. ci 2 Sonderverfahren. / . a urca steigend adj. 15 atare. procedeu (de curăţire) prin jet Straße. -(e)s. tare. -(e)s. precum şi 20 sowohl — als auch conj. a f) sta jos 6 Skizze. -cu f. a trebui Sollwert. burghiu spiral 3 Splint. procedeu special 17 sonst adv.DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN 551 D 8 D 6 D 8 9 18 6 11 D 7 20 12 21 15 15 15 19 D 10 13 19 15 6 6 6 3 8 13 25 18 6 20 16 1 D 4 D 4 D 4 20 11 D 6 D 6 15 13 18 13 17 Sintermaterial. puternic starten vb. numaidecît. îndată D 4 sog. generator electrie . 20 întrucît sofort adv. ştift mic 18 Stadion. ~e f. permanent. -en f. -e n. fier / oţel în bare Stapler. gesessen) vb. jucam D 9 Spiralbohrer. pi. a sta (în poziţie verticală) steigen (stieg. a băga. sală de mese D 4 Speisewagen. stradă Straßenbahn. în felul acesta 21 sobald conj. -n f. a introduce Stecker. epocă de piatră Stelle. -5 n. joc D 8 Spielzeug. a îngraşă. sursă de tensiune 13 speisen vb. turnare prin injecţie 16 Stab. ştanţare Stanzwerkzeug