บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชา.............................
ที่

-

วันที่

...........................................................................
เรื่อง

ขอความอนุ เคราะห์หนั งสือราชการ (เชิญวิทยากร)

------------------------------------------------------------------------------------

เรียน

--------------------------------------------

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วย โปรแกรมวิชา………………………………………

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการ

สอนรายวิชา...................................................................................... ใน
ภาคเรียนที่ ......................................................................... เพื่อให้
นั กศึกษาได้มีความเข้าใจ และความร้้เพิ่มเติมในรายวิชาดังกล่าว

จึงขอความอนุ เคราะห์ในการลงนามหนั งสือราชการ เพื่อขอ

ความอนุ เคราะห์

จาก...............................................................................ในการเป็ น
วิทยากร เพื่อให้การดำาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.. ๐๕๓๒.. ประธานโปรแกรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรม วิชา………………………… คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ (๐๕๓) ๗๗๖๐๑๕ โทรสาร (๐๕๓) ๗๗๖๐๑๕ ที่ ศธ.......) วิชา..............๐๓/ เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ .(…………………………………….......

00 – 17. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุเคราะห์เป็ นวิทยากร และขอ ขอบพระคุณอย่างส้งมา ณ โอกาส นี้ นั บถือ ขอแสดงความ .00 น.30/ สิงหาคม/2554 เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็ นวิทยากร เรียน อาจารย์สุภาภรณ์ สังข์อุดม ด้วย โปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาคเรียนที่ 2 ได้เปิ ดสอนรายวิชา การ พัฒนาเทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รบ ั ข้อม้ล และ ความร้้เพิ่มเติมในรายวิชาดังกล่าว ทางโปรแกรมวิชาฯจึงได้โครงการ/การ สัมมนาการเปิ ดสอนภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ในการนี้ ทางคณะเทคโนโลยีอต ุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรหน่วยงานของท่าน / ท่าน มีความร้้ และประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญเป็ นวิทยากรใน หัวข้อ “การเป็ นผ้น ้ ำาในการพัฒนาอุสาหกรรมในครัวเรือนอย่างมีคณ ุ ภาพ และยืนยาว” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 14.

พัฒนพงษ์ (ผ้้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนพงษ์ ปฏิบัติราชการแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำานั กงานคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ (๐๕๓) ๗๗๖๐๑๕ โทรสาร (๐๕๓) ๗๗๖๐๑๕ www.ind.in.cru.th วีรยุทธกำาจร วีรยุทธกำาจร) คณบดี อธิการบดี .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful