You are on page 1of 17

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

wigni 2

gamomcemloba palitra L Tbilisi, 2010

UDC (uak) 821.111(73)-71 l-834

`50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar~ es proeqti msoflios araerT qveyanaSia popularuli. sxvadasxva gamokiTxvis saSualebiT, mkiTxveli irCevs 50 saukeTeso wigns msoflio literaturis saganZuridan. saqarTveloSi `kviris palitris~ am proeqts mravali aTasi adamiani gamoexmaura. swored maTi dadgenilia im rCeuli wignebis nusxa, romelic `palitramediam~ realur biblioTekad aqcia. es wigni msoflio literaturis am unikaluri biblioTekis nawilia.

gamomcemloba palitra L, 2010


yvela saavtoro ufleba daculia.

ISSN 1987-9628 ISBN 978-9941-422-53-9

jek londoni

martin ideni
vaxtang WeliZis Targmani

Tavi pirveli kari amerikuli gasaRebiT gaaRo da Sevida. ymawvili kaci Sehyva, romelmac saxlSi Sesvlisas uxerxulad moixada qudi. xeSeSi tansacmeli ecva am ymawvils, zRvis suni asdioda, erTbaSad amodena darbazSi rom aRmoCnda, daibna, aRar icoda, sad wasuliyo, veRarc qudisTvis moexerxebina rame; is iyo, jibisken waiRo, rom im meorem gamoarTva. ise wynarad da bunebrivad moxda es, rom ymawvilma xelad gaugo: `mimixvda, _ gaifiqra, _ ar gamwiravs~. fexebi uneburad gaeCaCxa Wabuks, rweviT misdevda Tanamgzavrs, TiTqos iataki zRvis zvirTebiviT adi-Cadiso. es gaWimuli oTaxebi metismetad viwro Canda misi acabaca siarulisaTvis. sul imis SiSSi iyo, kars ar wamosdeboda farTo mxarbeWiT an dabali buxridan Zvirfasi nivTebi ar wamoexveta. dafeTebuli aqeT-iqiT exeTqeboda da amiT kidev ufro zrdida saSiSroebas, rac, faqtobrivad, mxolod mis TavSi arsebobda. roialsa da wignebiT daxvavebul magidas Soris eqvsi kaci Tavisuflad gaeteoda, man ki SiSis kankaliT gaiara. msxvili mklavebi mowyvetiliviT Camohkideboda, veRarc is moefiqrebina, mklavebisa da xelebisaTvis ra eqna, da roca moeCvena, cali mklavi magidaze daxvavebul wignebs wamovdeo, dafeTebuli cxeniviT Sexta, kinaRam roialis skami wamoayirava. win gaixeda da erTbaSad SeniSna, ra Tavisuflad moZraobda Tanamgzavri, axlaRa mixvda, rom TviTon sul gansxvavebulad dadioda, yvelasagan gansxvavebulad. wamierad sircxviliT wamoenTo, Sublze simwris oflma daasxa, Sedga da cxvirsaxociT moiwminda saxe. _ hei, arTur, moixede, biWo, _ xumrobiT scada mRelvarebis dafarva, _ metismeti momiva ase erTbaSad. damaca, gons movego. aki geubnebodi, ar wamoval-meTqi, mgoni arc Tqvenebs misdiT suli Cems sanaxavad.
5

_ kargi, Tu RmerTi gwams! _ daamSvida Tanamgzavrma, _ Cveni SiSi nu geqneba. ubralo xalxi varT... oho, werili momsvlia. magidasTan mibrunda, konverti gaxsna da werilis kiTxva daiwyo, damSvidebis dro misca stumars. isic maSinve miuxvda da madlobeli darCa. mixvedrili kaci iyo, gulisxmieri, da garegnuli mRelvarebis miuxedavad, es niWi axlac gamoamJRavna. Subli moiwminda da TavSekavebulad miixed-moixeda, Tumca TvalebSi kvlav xafangiT dafeTebuli nadiris SiSi edga. ucxo garemoSi moxvda. eSinoda, ra momeliso, ra eqna ar icoda, grZnobda, mouxeSavad daabotebda da imisi SiSic ar asvenebda, vaiTu marto siarulSi ki ara, yvelaferSi metyobodes es mouxeSaobao. metismetad gamaxvileboda mgrZnobiaroba, zedmeti daeWvebiT wonida yovel moqmedebas, da axla werils zemodan malulad gamocurebuli cbieri mzera rom daiWira, guli xanjaliviT gaesera. ki SeniSna es gamoxedva, magram ar SeimCnia, radgan im saganTa Soris, risi Seswavlac ukve moeswro, erTerTi disciplinac iyo. siamayec daukoda am xanjalma. Tavbedi daiwyevla, aq ram momiyvanao, magram Tan isic mtkiced gadawyvita _ rakiRa movedi, moxdes, rac mosaxdenia, yvelaferi unda avitanoo. saxe moeRuSa da Tvalebic mrisxanebiT aenTo. axla ufro gulgrilad miixed-moixeda, kargad daakvirda da gonebaSi CaibeWda yvela wvrilmani, rasac am lamaz garemoSi xedavda. araferi gamohparvia mis farTod gaxelil Tvalebs; da rasac mets iwovda am silamazes, mrisxanebis naperwkali TandaTan Cauqra da misi adgili Tbilma elvarebam daiWira. silamazisadmi mudam mgrZnobiare iyo, aq ki amisi safuZveli uxvad mieca. misi yuradReba zeTis saRebavebiT daxatulma suraTma miipyro. mZime talRebi gametebiT exeTqeboda da emsxvreoda gamoSveril kldes; qariSxlis momaswavebeli Rrublebi dabla Camoweuliyo da mTeli ca daefara; azvirTebul talRebze atyorcnili patara karWapi TiTqos Camavali mzis sxivebiT Seferadebul saavdrod gamzadebul cisken miiwevso; ise wamoferdebuliyo, bani xelisguliviT Canda. es iyo namdvili silamaze da amitomac gaitaca Wabuki. gadaaviwyda, rom ulazaTod daabotebda, axlos mivida suraTTan, sul axlos. sil6

amaze erTbaSad gaqra. gaognebuli Wabuki daudevrad gaTxupnil tilos daaSterda, mere ukan daiwia. mTeli silamaze xeladve aRdga tiloze. `saxumaro suraTi yofila~, gaifiqra da gamobrunda, Tumca amdeni STabeWdilebis miuxedavad, guli mainc etkina, aseTi didi silamaze ubralo xumrobisTvis rogor gaswireso. mxatvrobisa araferi gaegeboda. liTografiuli naxatebisTvis hqonda Tvali SeCveuli, romlebic, Soridanac da axlodanac, erTnairi mkafiobiT Cans. zeTis saRebavebiT daxatuli suraTebic enaxa maRaziis vitrinebSi, magram mina uSlida xels mis xarb Tvalebs, rom ufro axlo daeTvalierebina. megobars gaxeda, romelic kvlav werils CaStereboda, da uneburad wignebi SeniSna magidaze. Tvalebi erTbaSad ise aenTo da gaubrwyinda, didi xnis damSeul adamians rom mouva xolme saWmlis danaxvaze. erTbaSad moswyda adgils da magidasTan gaCnda, gatacebiT dauwyo wignebs sinjva. jer saxelwodebebsa da avtoris gvars waikiTxavda, mere gadaSlida da teqsts Caxedavda, xelebiTa da TvalebiT ealerseboda, erTi wigni icno kidec, adre waekiTxa. danarCenebi ucnobi gamodga, arc wigni enaxa, arc avtoris gvari gaegona. suinbernis1 leqsebi moxvda xelSi da gatacebiT daiwyo kiTxva, saxe wamoenTo, aRarc ki axsovda, sad imyofeboda. orjer dakeca wigni, gadaSlil gverdze saloki TiTi miayola da avtoris gvars daxeda. suinberni! aRar daaviwydeba es gvari! maxvili Tvali hqonia am suinberns, kargad SeuniSnavs ferebica da gamosaxulebanic. magram vin aris, netav? egec asi wlis winaT mokvda, sxva poetebis msgavsad, Tu axlac cocxalia da isev wers? satitulo furclis meore gverds daxeda. ho, sxva wignebic hqonia. xval diliTve, rogorc ki gaTendeba, sajaro biblioTekaSi wava da moikiTxavs, iqneb iq iSovos suinbernis romelime wigni. isev gadaSala da kiTxva ganagrZo, mTeli arsebiT STainTqa. arc ki SeuniSnavs, rogor Semovida oTaxSi axalgazrda qali. arTuris xmamRa gamoafxizla.
1 suinberni, aljernon Carlzi (1837-1909) _ ingliseli poeti. misi pirveli leqsebi prerafaelisturia, Semdgom nawarmoebebSi ki Cndeba Tavisuflebis siyvarulis motivebi.

_ ai, mister idenic, ruT! wigni xeladve daxura, magram mobrunebac ver moaswro, kvlav axali STabeWdilebis Jruantelma dauara. qalis Semosvlas ki ar aRuZravs es STabeWdileba, misi Zmis sityvebma gamoiwvia. metismetad gafaqizebul mgrZnobiarobas daesadgurebina am kunTebiT daZarRvul sxeulSi. odnavi gaRizianeba kmaroda, rom misi grZnobebi da fiqrebi mocaxcaxe sanTeliviT anTebuliyo. saocrad gafaqizebuli hqonda aRqmisa da gancdis unari. misi mgznebare warmosaxva ganuwyvetlad muSaobda, raTa kavSiri daemyarebina sagnebsa da movlenebs Soris, maTi msgavseba Tu gansxvaveba gaerkvia. `mister idenis~ gagonebam erTbaSad SeakrTo. aqamde, mTeli Tavisi dRe da moswreba, mxolod `idens~ eZaxdnen an `martin idens~, an ubralod `martins~. axla ki erTbaSad `misteri!~ `raRacas unda moaswavebdes es~, _ Taviseburad axsna. goneba uceb TiTqos uSvelebel fotokamerad eqca, da dausrulebel kadrebad gadauSala ganvlili cxovrebis nacnobi suraTebi _ sacecxlfareSoebi, triumebi, navmisadgomebi, meCeCebi, sapatimroebi da samikitnoebi, saavadmyofoebi da RatakTa qoxmaxebi. es iyo mogonebaTa asociaciebis Zafi. erTbaSad gaixsena, rogor mimarTavda mas sul sxvadasxva xalxi sxvadasxva dros. uceb mobrunda da axalgazrda qali dainaxa. Wabukis warmosaxvaSi areuli suraTebi xeladve gaqra. fermixdili, haerovani qmnileba iyo es qali. didi, zeSTagonebuli lurji Tvalebi da xSiri, oqrosferi Tma hqonda. ra ecva, es ar daunaxavs Wabuks, magram tansacmelic rom iseTive mSvenieri iyo, rogorc TviTon qali, es maSinve SeniSna. wvril Reroze gaSlili oqrosferi yvavili moagona. ara, es ufro ciTmovlenili iyo, RvTaeba, RmerTqali. aseTi amaRlebuli silamaze miwieri ver iqneba. Tumca, vin icis, SeiZleba marTalic ewera wignebSi, maRal sazogadoebaSi iqneb marTlac bevri iyos aseTi qali. ai, amisTvis unda emRera suinberns. albaT is gogoc aseTi hyavda warmodgenili, is izolda, ager am wignSi rom dauxatavs. am fiqrebma, gancdebma da suraTebma Tvalis daxamxamebaSi gauelves, erTmaneTis monacvleobiT. sxvas aravis SeumCnevia es, yvelaferi TavisTavad xdeboda. Wabukma dainaxa, rogor gamou8

woda qalma xeli, ra vaJkacuri gulgaxsnilobiT CamoarTva da rogor gauswora am dros Tvali. sxva qalebi, vinc ki adre scnobia, ase ar arTmeven xels. is ki arada, maTma umravlesobam sulac ar icis xelis CamorTmeva. da kvlav erTmaneTs gadaeba aTasnairi suraTebi da asociaciebi: vis sad Sexvedria im qalTagan, vina scnobia... niaRvariviT moaskda es mogonebebi da lamis walekviT daemuqra. magram xeladve moiSora da qals Sexeda. Tavis dReSi ar enaxa aseTi qali. is qalebi, vinc adre scnobia!.. xeladve gverdSi gaumwkrivdnen am qals isini, aqeTiqiT amoudgnen. erTi wamis ganmavlobaSi, rac mas maradisobad moeCvena, suraTebis galereaSi warmoudga Tavi, saca es qali gamorCeul adgilas idga. SuaSi, irgvliv ki qalTa mTeli krebuli Semoxveoda. Wabuki saTiTaod Seavlebda xolme Tvals, am qalTan SefardebiT wonida da zomavda yovel maTgans. Sehyurebda fabrikebSi momuSave qalebis gamxdar-gacrecil saxeebs, samxreT bazris WiWyina, RmeWia gogoebs; aqve iyvnen ranCoebis dedakacebi da meqsikeli Savtuxa gogonebi, romelTac erTTavad papirosi hqondaT pirSi gaCrili; eseni, Tavis mxriv, xis qoSebze akinkilebulma, tikinebiviT gamowkepilma iaponelma qalebma Secvales; maT mohyva nakvTebCamoqnili evrazieli qalebi, romelTac saxeze gadagvarebis niSani aRbeWdodaT; samxreT zRvis kunZulebis Casuqebuli, yvavilebis gvirgvinebiT TavSemkuli, mzeze garujuli dedakacebi... da uceb axalma niaRvarma waleka eseni, wamovida saSineli, Zrwolismomgvreli brbo, jiniT gaberili, CamobranZul-Camoglejili qajebi, uaitCepelis quCebisa da saroskipoebis binadarni, jojoxeTis maSxalebi, qalis modgmas damsgavsebuli, mezRvaurebze gamwarebiT monadire yiamyrali da bilwi mawanwalebi, navsadgurebis naZiralebi, adamianuri modgmis qafi da naleqi. _ dabrZandiT, mister iden. _ mimarTa qalma, _ rac arTurma Tqveni gmirobis ambavi gviTxra, erTi suli mqonda, manam gagicnobdiT. ra mamacoba gamoiCineT... Wabukma xeli gaiqnia da SeaCera, es ra mamacoba iyoo, waiduduna, vinc unda yofiliyo, yvela ase moiqceodao. qalma Wabukis zeaweul xelze, ramdenime adgilas, jer kidev mouSuSebeli naWrilobevi SeniSna. meore xelze daxeda _ imazedac
9

iseTive naWdevebi! mere kisrisken gaeqca cnobismoyvare Tvali da iqac daunaxa naiarevi. meore naiarevi Tmidan gamodioda da Sublzec aCnda, mesame _ gaxamebul sayeloSi ikargeboda. mziT garujuli kiseri sayelos gaexexa da wiTeli zoli daemCnia, etyoboda, daCveuli ar iyo gaxamebul sayelos. qalma Rimili Zlivs Seikava. mis qalur Tvals arc Wabukis mdare da ulazaTod Sekerili tansacmeli gamohparvia; beWebze erTianad danaoWeboda pijaki da aseTive naoWebi ajda saxeloebsac, romelic mklavis kunTebs gamoeburca. Tan waiduduna, es ra mamacoba iyoo, da Tan qalis mipatiJebaze skamisken gadadga nabiji. aRfrTovanebiT SeniSna, ra moxdenili ubraloebiT daeSva qali skamze, da kidev ufro airia, radgan warmoidgina, TviTon ra uSnod daabotebda. es iyo savsebiT ucnobi gancda. Tavis dReSi ar dafiqrebula, uSnod davdivar Tu Snoianado. aqamde erTxelac ar mosvlia amnairi fiqri. frTxilad Camojda skamis Zgideze. axla xelebi awuxebda, aRar icoda, ra moexerxebina. saiTac ar gaswia, yvelgan uSnod eCxireboda TvalSi. amasobaSi arTuric gavida oTaxidan da martin idens guli Caswyda, naRvliani Tvali gaayola. sul uTvistomod igrZno Tavi oTaxSi, am mibnedil gogonasTan martod darCenilma. verc daxls xedavda, rom sasmeli moeTxova, arc patara biWi Canda sadme, rom ludisTvis gaegzavna da amiT mainc moexerxebina megobruli saubris gabma. _ kiserze naiarevi gaCniaT, mister iden, _ daiwyo qalma, _ etyoba, raime faTeraks gadaeyareT! _ erTma meqsikelma dana damkra, qalbatono, _ miugo Wabukma, gamSrali tuCebi eniT daisvela da Caaxvela, yeli Caiwminda, _ magari Cxubi iyo, dana rom wavarTvi, cxviris moWma damipira. ubralod Tqva es, mSralad da Seuferadeblad, magram Tvalwin gaucocxlda im SexuTuli, varskvlaviani Ramis suraTi, salina krucSi: TeTrad gaWimuli sanapiro zoli, navsadgurSi Camomdgari, gaCaxCaxebuli Saqris gemebi, mTvrali mezRvaurebis Soreuli Rrianceli, mtvirTavebis ria-ria, meqsikelis braziT anTebuli saxe, misi Tvalebis mxecuri briali varskvlavebis mkrTal Suqze, kiserSi liTonis Cxvleta, sisxlis Tqriali, xalxis aliaqoTi da yvirili, qviSaSi mofarTxale
10

ori, erTmaneTze gadaWdobili sxeuli _ meqsikelisa da misi, _ da Soridan mosuli tkbili xma gitarisa... aseTi iyo es suraTi, mogonebazec ki SeaJrJola. netav is kaci Tu moaxerxebda amis daxatvas, eger, karWapi rom dauxatavso, gaifiqra. marTlac rom kargi gamovidoda, _ sanapiros TeTri zoli, varskvlavebi, gaCaxCaxebuli Saqris gemebi, SuaSi ki Camuqebuli brbo, romelic moCxubrebs Semoxvevia. danac unda gamoCndeso, gadawyvita, varskvlavebis Suqze kargad gamova danis laplapi. es ise gaifiqra, _ TqmiT araferi uTqvams. _ cxviris moWma damipira, _ gaimeora. _ o! _ nazad Sehkivla qalma da Wabukma mis metyvel saxeze SeZrwuneba SeniSna. TviTonac Secba erTbaSad da mziT garujul Rawvebze odnavi siwiTle moeria, Tumca ise aewva saxe, TiTqos saqvabe oTaxSi mdgariyos, Ria RumelTan. etyoboda, danebis trialsa da saerTod aseT uxams ambebze saubari maRali sazogadoebis qalbatonebTan ar gamodgeboda. aki wignebSic amisTana qalebi aseT rameebze ar laparakobdnen, albaT arc ki gaugoniaT, amgvari ram Tu xdeba. Zlivs wamowyebuli saubari cota xniT isev gawyda. da kvlav qalma scada ganaxleba. axla meore naiarevze hkiTxa, Rawvze rom aCnda. Wabuki maSinve miuxvda _ cdilobs Cems enaze melaparakoso. da gadawyvita, amas rom upasuxebda, mere swored qalis enaze gadaetana saubari. _ SemTxveviT momixda, _ miugo Wabukma da xeli Rawvze Camoisva, _ erT Rames. magar RelvaSi groti moswyda da gemis mTeli aRkazmulobac mowyvita, mavTulis bagiri gveliviT sxmartalebda, aqeT-iqiT etlaSuneboda. Zalian daqiCmaCdnen mezRvaurebi, magram veraferi gaawyves, ver moavles xeli. me pirdapir mivvardi da Cavafrindi, magram bagirma bolo moiqnia da Sig saxeSi mTxliSa. _ o! _ Sehkivla qalma, amjerad erTgvari TanagrZnobiT, Tumca Wabukis sityvebs veraferi gaugo, pirvelad esmoda `grotica~ da `TxliSac~. _ es svainberni... _ scada Wabukma saubris Temis Secvla, magram poetis gvari daamaxinja. _ vina?
11

_ svainberni, _ kvlav SecdomiT gaimeora Wabukma, poeti. _ suinberni, _ gauswora qalma. _ ho, isa, _ borZikiT warmoTqva Wabukma da saxeze kvlav wamoenTo, _ didi xania mokvda? _ ar vici, _ miugo qalma da gakvirvebiT miaSterda, _ mokvda gana? arc ki gamigia. Tqven sad gaicaniT? _ TvaliTac ar minaxavs, _ iyo pasuxi, _ manam Tqven SemoxvidodiT, ramdenime leqsi wavikiTxe, eger, magidaze rom wignia. es aris da es. mogwonT misi leqsebi? qali cocxlad da Tavisuflad laparakobda im Temaze, rac TviTon Wabukma SearCia. amitom ufro meti Tavisufleba igrZno Wabukma, xalvaTad gasworda, ukan gadaawva savarZels, oRond saxelurebze mainc magrad hqonda xeli Cafrenili, TiTqos eSinia, ar gamomecalos da Zirs ar davenarcxoo. moaxerxa, qali sakuTar enaze aemetyvelebina da manam igi sxapasxupiT laparakobda, Wabuki daZabuli usmenda, magram bevri ucnobi sityva, rac ase Tavisuflad wydeboda qalis bages, ar esmoda, calkeuli SeniSvna da naazrevic savsebiT ucxo iyo, magram mainc aiZulebda Wabuks, yuradReba daeZaba da ufro Cahkvirveboda. ai, gonebrivi cxovreba, gaifiqra, _ ai namdvili silamaze _ sanukvari da saarako, rac mas sizmarSiac ar molandebia. sakuTari Tavic gadaaviwyda, xarbi TvalebiT misCereboda qals. ai, risTvis Rirs sicocxle, Sroma, brZola da... sikvdilic ki. wignebi ara tyuian. marTla yofilan aseTi qalebi. aha, erTi maTgani, qalma frTebi Seasxa mis ocnebas, didi, ganaTebuli ekrani gadauSala win, romelzedac siyvarulis, silamazisa da gmiruli saqmeeebis gamomxatveli veeba gamosaxulebani moZraobdnen _ da yvelaferi es fermixdili qalis, oqros patara yvavilis gulisTvis xdeboda. am mocaxcaxe siluetebsa da zRaprul miraJs iqiT ki igi Sehyurebda xorcSesxmul qmnilebas, namdvil qals, romelic iqve ijda da literaturasa da xelovnebaze laparakobda. gulisyuriT usmenda da xarbad misCereboda, angariSsac ar uwevda imas, rom Tvalebi mamakacuri gznebiT anTeboda. qals saamiso gamocdileba ara hqonia, magram qaluri gumaniT igrZno Wabukis mgznebare gamoxedva. aqamde erTxelac ar Seexeda mamakacs ase misTvis, da daibna,
12

ena aeria, gaCumda, msjelobis Zafi aeburda. am kacma erTbaSad SeaSina da Tan, aseTi xarbi cqeriT, jer argancdili siamovnebac mohgvara. aRzrdiT gamomuSavebuli sifrTxile qals ukarnaxebda, morideboda im idumal, Semparavsa da saSiS cdunebas, magram instinqti mTeli xmiT rekda mis arsebaSi, aqezebda, yovelgvari zRude gadaelaxa, da ucxo samyarodan movlenil, WrilobebiT xelebdaseril, gaxamebul sayelos SeuCvevlobiT kisergaxexil, mouxeSav Wabuks Sehgebeboda, romelsac zedve aCnda tlanqi da gauxarebeli cxovrebis mTeli manki da biwiereba. qali faqizi iyo da axla es sifaqize masve amxedrebda. magram igi amave dros qali iyo, da qalis paradoqsuli bunebis Secnoba swored axlaxan daewyo. _ erTi sityviT... rao, ras vambobdi? _ erTbaSad gauwyda saTqmeli da Tavis dabneulobaze TviTonve mxiarulad gaecina. _ Tqven ambobdiT, es suinberni imitom ver gaxda didi poeti, rom... da aq SeCerdiT, qalbatono, _ esa Tqva da uceb TiTqos SimSilma wamouara, qalis sicilze tanSi sasiamovno Jruantelma dauara. vercxliviT wkrialebs, vercxlis zariviT, gaifiqra. da erTbaSad, sul erTi wamiT, igi Soreul qveyanaSi gadavida: ijda iq vardisfrad SefeTqil alublis ZirSi, papiross abolebda da indur wowola eklesiidan zaris xmas ismenda, rac Calis sandlebian mlocvelebs salocavad uxmobda. _ ho... gmadlobT, _ miugo qalma, _ suinberni didi poeti ver gaxda, marTali Tu gindaT, imitom, rom... tlanqia. ramdeni leqsi aqvs iseTi, wakiTxvac ar SeiZleba. namdvili poetis yoveli striqoni momxiblavi simarTliT aris gamsWvaluli, da rac ki adamians amaRlebuli da keTilSobiluri moepoveba, imas exmaureba xolme. erT striqonsac ver amoiReb didi poetis Semoqmedebidan, es iqneboda udidesi danaklisi mTeli msofliosaTvis. _ me ki Zalian kargi momeCvena, _ gaubedavad Tqva Wabukma, _ Tumca sul erTi-ori leqsi wavikiTxe. verc warmomedgina, aseTi... aseTi saSineli Tu iyo. albaT sxva wignebi aqvs aseTi. _ mag wignidanac, Tqven rom kiTxulobdiT, ramdensac gindaT, amoiRebT da mainc araferi daakldeba, _ mtkiced da gadaWriT ganacxada qalma.
13

_ etyoba, me ar Semxvda is leqsebi, _ upasuxa Wabukma, _ rac me wavikiTxe, didebuli iyo. naTeli da brwyinvale, guli gaminaTa da gamixalisa, TiTqos mze yofiliyos an Suqura. me ki ase momeCvena da... etyoba, leqsebisa bevri araferi gamegeba, qalbatono. morcxvad SeCerda. igrZno, areulad bluyunebda da saSinlad Sewuxda. rac axla man waikiTxa, imaSi cxovrebis mTeli elvareba da sidiade gamosWvioda, magram sityvebi ar eyo am azris gamosaxatavad. rasac grZnobda, imisi gamoTqma ar SeeZlo, ucxo gemze moxvedril mezRvaurs vgavaro, fiqrobda, sibneleSi aqeT-iqiT vawydebi da davborialebo. ase iyos, gadawyvita man, miT ufro saWiroa axal samyaros gavecno! erTxelac ar momxdara, gulSi rame amoeWras da ar Seesrulebinos. axla ki dro dadga, ise Seeswavla Tavisi fiqrebisa da gancdebis gadmocema, rom ager am qaliSvilisTvis gaegebinebina. mTeli horizonti dauCrdila am qalma. _ ager, Tundac longfelo...1 _ daiwyo qalma. _ diax, wamikiTxavs, _ swrafad Seawyvetina Wabukma, xelsayreli SemTxveva ar gauSva, Tavisi mcire literaturuli codna gamoeCina. guliT undoda, qals mTlad briyvad da uvicad ar sCveneboda. _ `sicocxlis sagalobeli~, `eqscelsiori~ da... mgoni, meti aRaraferi... qalma Tavi dauqnia da gaiRima. Wabuks moeCvena, rom es TanagrZnobis Rimili iyo, TanagrZnobis sacodavi Rimili. sisulele mouvida. rom amiT moindoma Tavis gamoCena. im longfelosi albaT qveynis wignebi da leqsebi eqneba. _ mapatieT, qalbatono, rom aseT rameebze daviwye TqvenTan laparaki. gana ar vici, rom ameebisa araferi gamegeba. Cemnairi xalxis saqme arc aris es. magram mivaRwev ki, rom Cemi saqme gaxdes. es sityvebi muqarasaviT gaisma. xmas simtkice mieca, Tvalebi wamoenTo, saxis nakvTebi ufro gamoekveTa. qals isic ki moeCvena, yba win gamoewiao. gamometyveleba raRacnairad usiamovno da
1 longfelo, henri uodsuorTi (1807-1882) _ amerikeli poeti, mTargmneli da mkvlevari, romanul-germanuli filologiis specialisti. inglisurad Targmnida evropuli poeziis saukeTeso nimuSebs.

14

gamomwvevi gauxda. amasTan, vaJkacuri Zala da simtkice TiTqos talRasaviT daiZra Wabukis sxeulidan da qali Sig gaaxvia. _ vgrZnob, rom miaRwevT... Tqvenc miaRwevT amas, _ gaecina qals, _ Tqven iseTi Zlieri xarT! misi mzera wamierad Wabukis mziT damwvar, msxvil, mozveriviT daZarRvul kiserze SeCerda, romelic TiTqos jansa da Rones afrqvevda. da miuxedavad imisa, rom ase dabneuli da darcxvenili ijda, qals kidev erTxel gauwia gulma misken. TavSi iseTma axirebulma azrma gahkra, rom TviTonve gaukvirda: axla, am kisers rom xelebi SemovaWdo, mTeli misi Zala da energia Cems sxeulSi gadmoiRvrebao. erTbaSad SeakrTo am fiqrma. TiTqos aqamde ucnobi biwiereba aRmoeCinos Tavis arsebaSi. Tanac, fizikuri Zala mudam uxeS da mxecur ramed miaCnda. mamakacis silamazis idealad moxdenili mixra-moxra warmoedgina. magram es fiqri mainc ar Sordeboda Tavidan. gaognebuliyo _ am mziT garujul kiserze xelis moxveva ram mafiqrebinao. saqme is iyo, rom, TviTon sustsa da uRonos, Zala da Rone izidavda, is, rac mis sxeuls aklda. magram es ver Seegno. imasRa grZnobda, rom jer arc erT mamakacs aseTi ZaliT ar emoqmeda masze, rogorc ager am Wabuks, romlis tlanqi metyveleba yurSi ekaliviT esoboda. _ madloba RmerTs, sapyari ara var, _ Tqva Wabukma, _ Tu gaWirda, rkinasac movineleb. magram axla TiTqos kuWi momidunda, rasac Tqven laparakobT, naxevarze metic veRar mominelebia. amnairi rameebi kaciSvils ar uswavlebia CemTvis. wignebi da leqsebi ki miyvars, da roca movixelTeb, mudam vkiTxulob xolme, magram axla Tqven rom ilaparakeT, aseTi fiqrebi am wignebze Cems dReSi ar momsvlia. imitomac ver gadamibams erTmaneTze saTqmeli. TiTqos ucxo zRvaSi moxvedrili mezRvauri viyo, urukod da ukompasod. minda gavigo, sada var, rogora var. iqneb Tqven damayenoT gzaze! amdeni rame sad giswavliaT? _ skolaSi davdiodi, vkiTxulobdi, _ upasuxa qalma. _ skolaSi mec mivlia, roca bavSvi viyavi, _ Seesityva Wabuki. _ diax, magram me saSualo skolas vgulisxmob, mere universiteti, leqciebi...
15

_ universitetSiac yofilxarT? _ hkiTxa gakvirvebulma Wabukma. erTbaSad TiTqos milioni miliT mainc daSorda mas qali. _ axlac davdivar. inglisuris specialur kurss vismen. ver gaigo, `inglisuris specialuri kursi~ ras niSnavda, magram araferi uTqvams, gunebaSi daimaxsovra da qals hkiTxa: _ ramden xans unda vimecadino, rom universitetSi movxvde? qalma gadawyvita, gaemxnevebina codnasmowyurebuli Wabuki da upasuxa: _ eg imazea damokidebuli, aqamde ramdeni giswavliaT. saSualo skolaSi sul ar yofilxarT? Tumca saidan iqnebodiT? arc dawyebiTi skola dagimTavrebiaT? _ ori weliwadiRa maklda damTavrebas, Tavi rom davanebe, _ miugo Wabukma, _ ise ki, mudam qebas vimsaxurebdi. da baqiaobisaTvis sakuTar Tavze gulmosulma, ise mouWira xeli savarZlis saxelurebs, TiTebma texa dauwyo. imave wuTSi Wabukma Tvali mohkra meore qals, romelic oTaxSi Semodioda. gogona xelad wamoxta skamidan da mkvircxlad miegeba axalSemosuls. qalebma erTmaneTs akoces da, welze xelmoxveulebi, Wabukisaken gaemarTnen. deda iqneba, gaifiqra man. qera qali iyo, maRali, moxdenili, warmosadegi da lamazi. tansacmelic saxlis Sesaferisi ecva. kabis koxta zolebi TvalSi sasiamovnod moxvda Wabuks. scenaze nanaxi qalebi moagona qalmac da imisma morTulobamac. mere isic gaaxsenda, rogor naxa aseTive didebuli qalbatonebi londonis Teatrebis SesasvlelTan, rogor TvaldaWyetili Sehyurebda maT da mere rogor gaaCiqCiqa policielma gareT, wvimaSi. bolos mogonebam iokohamis grand-otelSi gadaafrina _ iqac moukravs Tvali aseTi qalbatonebisaTvis. da uceb Tvalwin iokohamis navsadgurisa da TviT qalaqis aTasferadi suraTebi auelvarda. magram Tavs Zala daatana da mogonebaTa kaleidoskopi xeladve daxura, mTeli gulisyuri am axal movlenaze daZaba. icoda, qalis gasacnobad unda wamomdgariyo. ZlivZlivobiT wamoiwia, Sarvali muxlebze gamoebera, xelebi sasacilod Camoekida, axali gansacdelis molodinSi Subli SeeWmuxna.
16

50 wigni, romelic unda waikiTxo, sanam cocxali xar

`kviris palitris~ biblioTeka

wigni 2
redaqtori elene salariZe koreqtorebi: lika TavarTqilaZe nana antonova-iluriZe marina inaniSvili kompiuteruli uzrunvelyofa daTo mosiaSvili ydis dizaini eTer gziriSvili proeqtis menejeri TinaTin asaTiani

gamomcemloba palitra L, 2010 misamarTi: iosebiZis q. 49, tel.: 38-38-71 E-mail: book@palitra.ge www.50.kvirispalitra.ge

ukve gamovida:
wigni 1 onore de balzaki Sagrenis tyavi

male gamova:

SoTa rusTaveli vefxistyaosani

aleqsandre diuma sami muSketeri or tomad

Rate