Extraordinara aventură a lui Boris Ivanovici Stronski

de Arkadi Strugatki & Boris Strugatki

Traducerea: Irina Andreescu

îndepărtîndu-ne mult de tabără. vechiul meu prieten Volodea Lukin şi cu mine. În afară de noi mai erau doi lucrători tadjici de prin partea locului şi un şofer. este interesant să amintim evenimentele ciudate care au avut loc în urmă cu un an. cei din grupul arheologic care efectua săpături la aşa-numitul „Castel al lui Apida”. Aşa cum se prezintă dezgropat. Iar la poalele ei ne-am instalat tabăra: două corturi şi un steag purpuriu avînd ca emblemă o monedă sogdină1 (un cerc cu un pătrat la mijloc). în împrejurimile Stalinabadului. În vale şerpuieşte un rîuleţ cu apă cristalină şi rece. La timpul său. cioburi de vase de lut şi o sumedenie de scorpioni . iar de-a lungul rîului trece drumul spre oaza Pendjikent.S. Echipa avea la dispoziţie o maşină destul de învechită. Faptele erau cu mult mai simple şi totodată cu mult mai complexe decît toate aceste născociri.S. el este format din două-trei platforme pătrate şi netede. aşezată într-o vale îngustă. Boris Ivanovici Stronski. în diferite reviste de ştiinţă popularizată au apărut articole şi reportaje despre „Mesageri”. aşa că profesorul Nikitin mi-a propus mie. Uzbece şi R. avînd de-a lungul laturilor o îngrăditură de circa 10 cm.singurii care n-au nimic antic -.S.S.Extraordinara aventură a lui Boris Ivanovici Stronski Acum. Aici poţi găsi lemn ars. „Castelul lui Apida” este o colină înaltă de vreo 30 m. de tipul vehiculelor bune pentru orice teren. cîte o monedă veche şi înverzită de cocleală. – Să povesteşti ceea ce ai văzut cu ochii dumitale. Versiunile cu privire la „diversioniştii telemecanici” şi la „monştrii silico-organici”. Pe vîrful colinei dezgropam locuinţa aparţinînd vechilor tadjici. Castelul tadjic din secolul al III-lea nu are nimic care să amintească de ziduri crenelate. unul dintre puţinii martori oculari. în vederea prospecţiunilor arheologice. Tadjice (n.tr. În ajunul zi lei în care au apărut „Mesagerii”. 1 Regiune antică din Asia Mijlocie. îmi spuse dînsul. situată pe teritoriul R. Echipa era alcătuită din cîţiva oameni: şeful ei. poduri de cetate medievală şi temniţe subterane. De fapt din castel n-a rămas decît pardoseala. iar echipajele navelor „Sovetskii Soinz” şi „Veidada lu” se pregătesc în Gobi să-şi ia zborul pentru a străbate milioane de kilometri în cosmos. situat la aproximativ 100 km sud-est de Pendjikent. expunînd evenimentele aşa cum le-am trăit noi. ca şi afirmaţiile contradictorii ale „martorilor oculari” cu privire la „munţii de foc” şi la vacile şi autocamioanele înghiţite dintr-o dată nu rezistau nici pe atunci vreunei critici. cînd întreaga lume ascultă cu încordare semnalele celui de-al 19-lea satelit. Vă previn de la bun început că voi respecta întocmai indicaţiile profesorului şi mă voi strădui să redau numai impresiile mele. Imediat după faimoasa radiogramă a lui Stronski a devenit limpede că raportul oficial al Comisiei de la Stalinabad nu va apărea prea curînd în presă. iar dacă ai noroc. să public adevărul despre „Mesageri”. Poţi lua şi o copie după jurnalul lui Stronski.) 2 . cu ajutorul căreia băteam groaznicele drumuri de munte. prinsă între munţi.

Munţii străluceau scăldaţi de soare. ocolind colina. la un pas mai aproape. încît instinctiv am închis ochii. lăsînd în nisipul fin urme ca nişte gropiţe. nu mai aveam decît două cutii de conserve şi o jumătate de pacheţel cu ceai. atît de puternică. iar pe vîrful colinei se vedeau pălăriile albe ale muncitorilor. Nu ne despărţeau mai mult de zece paşi.. Ei nu bănuiau nimic şi au rămas stupefiaţi cînd i-am întîmpinat cu o frază care li s-a părut ciudată: 3 . era înalt cît un dulău şi semăna cu un păianjen uriaş. poate din dorinţa de a speria păianjenul. care se apropia într-una. răsucindu-şi în chip ciudat picioarele. pe iarba uscată şi ţepoasă. chiar în umbra cortului. O cutie de conserve străluci în soare şi dispăru brusc. Pentru mine era o dihanie necunoscută. de parcă aluneca prin aer. – Ce-o mai fi şi asta?. şi noi îl aşteptam să se întoarcă în dimineaţa zilei de 23 august. bolborosii eu. Să nu uităm că pe atunci habar n-aveam ce este un „Mesager”.Arkadi Strugatki & Boris Strugatki Stronski plecase cu această maşină la Pendjikent după provizii. Din vîrful colinei s-au auzit strigăte: Volodea cobora împreună cu muncitorii şi-mi cerea să scot păsatul de hrişcă de pe primus şi să pun ceainicul. Apoi am zbughit-o afară din cort. El stătea lîngă lădiţa noastră de provizii şi. fără să-mi dau seama unde. Ţin minte însă că eu am răcnit cît m-au ţinut puterile. Stătea nemişcat în faţa intrării cortului. Fumînd. Se auzea fîsîitul primusului pe care pusesem la fiert păsat de hrişcă. În aceeaşi clipă a încetat fîsîitul primusului şi s-a auzit un sunet metalic. Abia i se vedeau picioarele. iar picioarele îi erau articulate. M-am dat înapoi. Totul în jur era neschimbat. unde vîntul stîrnea trombe de praf prin care se întrezăreau pălăriile de pîslă albă ale lucrătorilor.. uşor şi fără zgomot. După o clipă. poate pentru a prinde curaj. Automobilul nu s-a întors. Gazul era pe terminate. Ce ne facem dacă Stronski nu va veni astăzi? M-am sculat apoi în picioare şi m-am întins să mă dezmorţesc. după cît se pare. în clipa aceea am văzut pentru prima oară un „Mesager”. iar cînd i-am redeschis l-am văzut printre petele roşii ce-mi jucau în faţa ochilor. avea o culoare neagră fără luciu. Apoi a dispărut. Corpul său era rotund şi plat. Şi iată că atunci l-am zărit pe „Mesager” pentru a doua oară. tresaltă şi porni de-a dreptul spre mine. aşteptînd să se spele cioburile puse într-un lighean şi afundate în rîuleţul din apropiere. Volodea lucra pe vîrful colinei. am alergat cîţiva paşi şi m-am oprit pierzîndu-mi răsuflarea. mă întrebam ce l-o fi făcut pe Stronski să întîrzie cu şase ore. am zărit însă limpede o umbră ciudată gonind alături. mută şi fără ochi. marcînd prin dispariţia sa începutul extraordinarelor evenimente care au urmat. Fugea repede pe povîrniş. În aceeaşi clipă s-a auzit un declic slab şi deodată ţîşni o lumină orbitoare. Nu ştiu cum ar fi procedat în locul meu un om mai stăpîn pe sine. scotocea înăuntru cu două labe. Îl priveam încremenit cum îşi mişcă încet picioarele. Apoi a făcut o mişcare laterală şi l-am pierdut din raza ochilor. Şedeam în cort şi fumam.

deasupra munţilor. Vuietul se auzea acum foarte aproape. în bătaia căreia colina părea un pisc de gheaţă strălucitoare. înălţîndu-se deasupra văii. jurnalul meu. şi vuietul a încetat. iar culmile munţilor păreau nişte umbre uriaşe. Deodată pe povirnişul munţilor din faţă apăru o pată vie de lumină. În dreptul colinei plutea un nor albicios. Vuietul crescu şi el. departe. care pluti în jos. în afară de primus şi conserve.Extraordinara aventură a lui Boris Ivanovici Stronski – Păianjenul a luat primusul şi conservele. şi. poate din cauză că de o lună de zile de cînd lucram aici nu văzusem nici un avion. M-a trezit un zgomot ciudat. vîrful colinei noastre fu inundat de o lumină orbitoare. Ochii mi se roteau înspăimîntaţi cînd într-o parte. – Ce-o mai fi şi asta? întrebă alarmat Volodea. Apoi am cercetat împreună terenul. În aceeaşi clipă. cînd în alta. întunericul de nepătruns al nopţii fără lună. Volodea spuse cu o nuanţă de nelinişte în glas că. O cutie de creioane şi un pachet cu cele mai preţioase descoperiri. În schimb. Eu am aţipit. Am avut impresia că întrezăresc un corp alungit şi întunecos alunecînd printre stele în direcţia sud-est. fumam şi scuturam scrumul în castronul cu păsat. Era o noapte fără lună. Muncitorii au adormit curînd. La drept vorbind. Atunci el a început să înşire încă o dată obiectele dispărute. tot ceea ce s-a petrecut. în timp ce noi stăteam întinşi pe aşternuturi şi ne gîndeam la cele întîmplate. alb-gălbuie. vuietul se porni din nou. după părerea lui. Acelaşi lucru îmi trecuse şi mie prin minte. care împungeau întunericul cu licărirea lor. pentru ca apoi să se potolească şi să dispară undeva. în depărtare. După o lungă tăcere. Aveam o senzaţie neplăcută. făcîndu-şi drum afară. Ne-am aşezat în cerc şi am stat multă vreme fără să scoatem un cuvînt. arătătoarele ceasului indicau ora unu şi jumătate. Se însera. M-am sculat în picioare şi am privit în afara cortului. am început să-i povestesc cu înfrigurare. Am rămas nemişcat o bucată de timp şi am ascultat. totul îmi inspira teamă: „păianjenul”. foşnetele tainice care-mi 4 . Cerul era presărat de stele. n-am putut să descoperim nici o urmă. asemănător cu vuietul unor puternice motoare de avioane. alcătuit din mai multe straturi. dintr-o dată. Şedeam în faţa cortului. În afară de gropiţele pe jumătate astupate de la intrarea cortului. dînd iluzia unei labe cu trei degete. ascultînd cu încordare fiecare sunet. Volodea spune că aveam o înfăţişare jalnică. Apoi lumina s-a stins. dar nu i-am răspuns. Se apropiară de mine Volodea şi muncitorii. se stinse şi reapăru cu mult mai spre dreapta. am constatat că „păianjenul” a luat cu el. începuse a licări constelaţia scorpionului. Văzînd că vechiul meu prieten crede că am înnebunit. Din cortul muncitorilor se auziră glasuri înspăimîntate. întrerupîndu-mă mereu. după care şi-a exprimat presupunerea absurdă că „păianjenul” a fost un hoţ travestit cu îndemînare. Totul a durat doar cîteva secunde. poate să existe o legătură între apariţia păianjenului şi întîrzierea lui Stronski. – Ce aiureală! spuse Volodea furios.

Primii cîţiva kilometri i-am străbătut fără incidente şi m-am aşezat chiar de două ori să fumez. şi din nou m-a cuprins un simţămînt de teamă. continuau să mă privească.Arkadi Strugatki & Boris Strugatki ajungeau la urechi o dată cu zgomotul făcut de susurul apei. Toate obiectele din ceramică dispăruseră. şi nouă la fel. – Nu ştiu. Bărbatul înalt se întoarse fără să-mi răspundă şi intri în maşină. Nu se vedea nimic în afară de o pasăre mare care părea nemişcată. n-au mai venit. o lumină palidă. el zbură deasupra capului meu şi dispăru după o cotitură a defileului. dar oameni n-am văzut. Cel scund îmi răspunse foarte rece: „Salut” şi-şi aţinti din nou privirile spre cer. vîntul bătea ridicînd valuri de praf. ci avea o culoare mată şi emitea. Îmi mai rămăseseră vreo zece kilometri de drum pînă la cea mai apropiată localitate.Z. Culoarea. se auzea zgomotul rîului. vuietul său puternic . Le era frică. i-am răspuns.A. apoi am început să alerg. În cele din urmă ni s-a făcut frig şi ne-am împrăştiat în corturi. În noaptea aceea însă. cînd apăru un elicopter. ca ţeava unei puşti.-169. peretele era distrus în două locuri. Nu era verde ca elicopterele noastre militare şi nici argintiu ca cele de transport şi pasageri. Ei continuără să se uite la mine cu atenţie. – Bună ziua ! strigai. Am privit şi eu în sus. Am grăbit paşii. fără să scoată un cuvînt. După ce m-am sfătuit cu Volodea. Volodea îmi spuse în şoaptă că ne aflăm indiscutabil în centrul unor evenimente stranii. Pe suprafeţele netede ale podelelor din locuinţele dezgropate se vedeau urme în formă de gaură: movila formată din pămîntul pe care-l săpasem era surpată şi turtită de parcă ar fi trecut peste ea un compresor rutier. apropiindu-mă. Muncitorii vorbeau între ei în surdină şi se ţineau cît mai aproape de noi. în bătaia razelor soarelui. unde am văzut că nu rămăsese nici un ciob din cele găsite în ajun. – Mă luaţi şi pe mine la Pendjikent? le strigai. Lîngă el stăteau trei oameni care priveau spre cer. probabil geologi. unde nu se mai zărea însă nimic. sperînd să prind în drum un automobil. Pereţii defileului se apropiau şi se depărtau. iar Stronski nu mai venea! La prînz am mîncat resturi de pîine şi am băut apă rece. Nu l-am contrazis. A doua zi ne-am urcat pînă la săpături. Am crezut că nu m-au auzit. începui să strig şi să alerg din toate puterile. 5 . Temîndu-mă să nu plece imediat. de „păianjen”. lăsînd în urmă un suflu de aer cald. forma neobişnuită. nişte tipi cu barbă. apoi unul dintre ei s-a întins la pămînt şi s-a vîrît sub maşină. După o cotitură am văzut un G.toate mi-au amintit nu ştiu de ce de evenimentele din noaptea trecută. Cu un vuiet surd. Am întîlnit de mai multe ori cîte o turmă de capre. mi-am înfipt mai adînc pălăria în cap şi am pornit-o hotărît spre Pendjikent. S-au întors către mine. – Ce facem dacă se întorc? întreba Volodea în timp ce se culca. Ceilalţi doi.

încît n-am putut să-mi înăbuş un strigăt. în timp ce el se lăsa tot mai jos. Elicopterul negru se ivi de după pantă şi.Extraordinara aventură a lui Boris Ivanovici Stronski – Nu mergeţi la Pendjikent? – Dar dumneata cine eşti? întrebă bărbatul cel scund. Apoi se înălţă mult deasupra capetelor noastre. îndreptîndu-şi din nou privirile spre mine. De atunci n-am mai zărit „Mesageri” şi nici navele lor aeriene. gonind cu viteză de-a lungul drumului. axul cardanic. – Îl cunosc pe Stronski.. într-un şanţ de scurgere. El striga ceva cu gura larg deschisă. Geologul cel scund făcu la fel. – Gheorghi Palici. deodată. reuşind să-l văd doar pe Petrenko ce se tîra iute spre noi. Petrenko. Doar Volodea şi muncitorii au mai observat un elicopter în aceeaşi zi şi încă două la 25 august. Şoferul ne-a făcut figura. fireşte. tovarăşe. aparatul cobora vertiginos. trăgîndu-mă de mînă. bărbatul cel înalt rosti cu o voce surdă: – Elicopterul coboară ! şi ieşi din maşină. Păţaniile prin care am trecut 6 . spuse brusc bărbatul cel înalt şi se întoarse îndată cu faţa către mine. cînd.. dar după cum vedeţi sîntem în pană. peste noi. – Ce treabă ai la Pendjikent? Le-am vorbit despre Stronski şi despre situaţia din tabără. După 25 nu le-a mai văzut nimeni. – Vorbă lungă mai eşti. văzurăm drumul pustiu şi corpul negru al elicopterului îndepărtîndu-se de-a lungul defileului. – Unde-i asta? Le explicai. dar vuietul motoarelor acoperea toate celelalte sunete. Furtuna stîrnită de elicele lui puternice îmi smulse pălăria şi învălui totul într-un nor galben de praf. Am dat aprobativ din cap. Ele au trecut la mică distanţă şi tot de-a lungul drumului. Am simţit în ochi o durere atît de vie. – V-am lua. – Iată-l că reapare ! strigă geologul cel scund. Săpăm la castelul lui Apida. ieşi o dată afară şi fugi repede în lături! urlă bărbatul cel înalt. În burta lui se căscă deodată o deschizătură care nu prevestea a nimic bun. Cînd prăfăraia se mai domoli. Apoi ţîşni aceeaşi lumină alb-orhitoare. eclipsînd razele soarelui. se îndreptă direct înspre noi. Îl cunosc. Îl mai cheamă Boris Ivanovici. fără însă să pomenesc de „păianjen” şi de alarma din timpul nopţii. Într-adevăr. – Sînt arheolog. Aceasta nu prea mi-a plăcut şi eram tocmai pe punctul de a o spune. în timp ce elicopterul negru se lăsa asupra automobilului. se auzi de sub maşină o voce mustrătoare. Mam pomenit cu ochii plini de praf. O luai la fugă. – Petrenko.

apăruse în seara aceleiaşi zile şi mai era reţinut la miliţie. doi duzi mai mici . ca să se justifice îndrugă tot felul de năzbîtii despre un atac aerian. În multe locuri pămîntul părea ars. dar nimeni nu i-a dat atenţie. şoferul expediţiei. nu l-a putut ajunge din urmă şi s-a dus să-l caute pe Stronski.-151. dar. conform indicaţiilor date de martorii oculari. spinii. Fireşte. propunînd ca cercetările să fie date pe seama miliţienilor sau a grănicerilor. aşa cum era de aşteptat. o să aibă de furcă cu mine. Stronski s-a dus să cerceteze nişte ruine aflate de o parte a drumului. După vreo 20 de minute s-a apropiat un elicopter negru şi a înghiţit maşina.Arkadi Strugatki & Boris Strugatki după aceea sînt legate doar indirect de „Mesageri”. Geologul cel înalt privea tot timpul la cer şi înjura de mama focului. cîteva obiecte dintr-un material necunoscut. jurnalul grupului arheologic condus de Stronski cuprinzînd observaţii scrise chiar de Boris Ivanovici. Colea a fugit după el aproape un kilometru. La sfîrşit era expusă pe numai opt pagini o scurtă povestire. dar fără combustibil. iar vegetaţia . Avea un diametru de circa 200 m. Două treimi din text cuprindeau descrierile săpăturilor făcute la castelul lui Apida şi dări de seamă cu privire la explorarea împrejurimilor. Terenul . În timp ce Colea. lucrul cel mai important. la aproximativ 40 km de Pendjikent.iarba. mai pasionantă însă decît orice roman 7 . M-am dus glonţ la miliţie. gresat. Ei aduceau o declaraţie cu privire la dispariţia maşinii şi se informară pe un ton sec cui pot adresa o plîngere împotriva unor acţiuni huliganice. lui Colea i s-a dat drumul. – Dacă minte. săvîrşite de nişte piloţi necunoscuţi. la 15 km de castelul lui Apida. şi. care nu se ştie la ce puteau folosi (au fost predate spre cercetare). Jurnalul se afla în automobil. Nu l-a găsit nici pe el şi s-a întors atunci la Pendjikent.o suprafaţă netedă. Colea şedea în odaia ofiţerului de miliţie şi făcea reflecţii amare cu privire la nefericirile ce se pot abate asupra oamenilor.A.se carbonizase. spălat. În această clipă dădură buzna în secţia de miliţie cel doi geologi şi cu Petrenko. Îndoielile au dispărut însă abia după ce pe la mijlocul lunii septembrie s-a descoperit terenul de aterizare ai „Mesagerilor” şi jurnalul lui Boris Ivanovici Stronski. El a fost găsit de grănicerii care au urmărit. După o jumătate de oră.Z. Pe semne că el accidentase maşina (cine ştie ce s-o fi întîmplat cu Stronski) şi acum. acum toată lumea ştie ce sînt „Mesagerii”. La Pendjikent mi s-a spus că Stronski plecase încă în dimineaţa zilei de 23 şi nu se înapoiase. spuse pe un ton ameninţător ofiţerul de serviciu. Împreună cu geologii am ajuns cu chiu cu vai la Pendjikent călătorind pe maşini întîlnite în drum. cîteva urme ale elicopterelor negre. unde a raportat absolut totul. Pe teren s-a găsit unul dintre automobilele furate. cu coperte de culoarea cleiului. dar îmi aduc aminte că jumătate din membrii comisiei care s-au deplasat la faţa locului considerau neserioasă această opinie. şi nu a avut de suferit nici din pricina umezelii şi nici din cauza soarelui. nivelată. cu blocuri de piatră vulcanică pe margini . Era un caiet obişnuit. fiind acoperit doar cu un strat de praf. Şoferul Petrenko a încercat de cîteva ori să spună ceva despre axul cardanic. pe banchetă. După cum spunea el. G.se afla într-o vale încleştată de munţi.

A. i-au demontat motorul. am scos din ea toate alimentele. 8 . comentînd unele pasaje nu prea explicite. una dintre aceste făpturi s-a repezit într-o parte şi apoi înapoi fără să se oprească sau să se întoarcă.) Nu mă pricep să desenez.-169. Voi publica mai jos în întregime. în dreptul cărora serie: «intrări». a ţîrîit şi apoi a încetat.D. Vaca a fost încărcată.de la stînga spre dreapta albăstrui-verzui. Am observat că. E foarte speriat. Este de remarcat că la ei corpul nu se împarte în partea inferioară şi cea superioară. Nu se văd nici ochi şi nici urechi.. cu trei articulaţii. apoi l-au încărcat pe navă. Acesta alerga în jurul navei. Pe con se află cîteva puncte indicate de săgeţi. Elicopterul a mai adus încă un automobil G. dar nu vreau. ca nişte fluiere negre. Pe margine: «înălţimea 15 m. spune că dormea şi l-a trezit vuietul elicelor. şi ei nici nu se ating de ele. Nu trebuia să înăsprim relaţiile. se ruga de Mesageri să-i lase maşina.Z. Sînt cel puţin nouă Mesageri şi trei elicoptere. Opt picioare. violet şi doi negri. Îl lămuresc şi eu cum mă pricep cu privire la păţaniile noastre atît de ciudate. Totuşi mă supraveghează.. dar l-am oprit. Cînd văzu că totul e zadarnic. Se pare că unul are ochi .. . J.. Nu mi se acordă atenţie. în timp ce alergau. pentru comparaţie. un con foarte turtit şi alături.Extraordinara aventură a lui Boris Ivanovici Stronski şi decît multe lucrări ştiinţifice.. Pe Kondratiev Mesagerii nu l-au mai examinat cu aceeaşi curiozitate arătată faţă de mine. M-am întors. înjura. în formă de disc.. Un elicopter a adus o claie cu fîn şi a încărcat-o pe navă. dar fără nici o îndoială că ei văd şi aud la perfecţie.cinci nasturi strălucitori la extremitatea trupului. J. M-am ascuns după nişte pietroaie. Pe şofer îl cheamă Kondratiev. Picioarele sînt lungi şi subţiri. vru să arunce în ei cu pietre. Un corp negru. Şase Mesageri au examinat-o din toate părţile.. Culoarea lor diferă . Au adus a patra maşină G. Elicopterul a adus o vacă. Se mişcă cu o repeziciune uimitoare. un automobil şi un om. Au o putere extraordinară. (Urmează un desen foarte neprecis. ţirîiau şi pufneau. aceste note. diametrul da bază 40 m»). aş putea să plec.Am încercat să comunic cu ei. Au încărcat un elicopter şi automobilul venit cu Kondratiev. Îndeosebi concluziile pe care le-a tras Stronski cu privire la „Mesageri”. şi un Mesager s-a apropiat. înfăţişînd probabil un Mesager.D..-151. Mi-a băut alcoolul şi s-a culcat la umbră. albastru. plîngea. Pe alocuri nu se înţelegea scrisul. Inscripţia: «navă cosmică». 19-19... dar restul este cît se poate de interesant. 73-98. Sînt în stare să alerge pe o rîpă verticală întocmai ca muştele.Z. Mesagerii (acest cuvînt l-a folosit pentru prima oară însuşi Stronski) s-au căţărat pe el. „24 AUGUST (Un desen reprezentînd ceva asemănător cu capul unui burete.A. la vîrful conului se află inscripţia «pe aici se încarcă». Nu mi se dă atenţie. Unul a apucat vaca cu picioarele dinapoi şi cu multă uşurinţă a săltat-o pe spate. Maşina noastră bună pentru orice teren se află deocamdată jos.

. Au scos cuirasa de pe spate.. uneori patru... construit dintr-un material alb care aduce a burete metalic. dar i-am respins propunerea. Cine sînt stăpînii acestor maşini? Mesagerii sînt oare dirijaţi din interiorul navei? Maşini dotate cu raţiune .Arkadi Strugatki & Boris Strugatki Un mesager s-a apucat să prindă şopîrle. Cînd am aprins-o. Îşi dau seama şi de aceasta ! Ce-ar fi să zbor şi eu? Mîine voi încerca să mă înţeleg cu ei sau să pătrund pe navă. Inteligente făpturi: se pare că vor să transporte vii atît vacile cît şi oile. Habar n-am cum se pătrunde înăuntru. Au încărcat vreo zece oi şi o mare cantitate de fîn. lăsîndu-i numai patru picioare. Mai tot corpul îi este alcătuit dintr-un obiect în formă de stea..) Kondratiev a plecat. s-a auzit un declic şi apoi s-a îndepărtat. din trei deschizături au ieşit nişte 9 . O asemenea întîmplare nu survine decît o dată în viaţă. Păcat că nu sînt inginer. Maşina noastră a fost şi ea încărcată. La început. sub ea. Acesta este motivul pentru care nu iau oameni.. Au reuşit să afle cu ce se hrănesc oile. şi care parcă n-ar fi de natură metalică. în schimb i-au fixat un dispozitiv care avea forma unui cleşte uriaş. Cibernetică sau teleghidare? De necrezut.. Nu se vede nici o deschizătură. ca şi cînd nimic nu s-ar fi întîmplat. doi Mesageri au demontat un al treilea. dar m-a refuzat. un Mesager a dat fuga pînă la mine.. Îşi dau seama de deosebirea dintre oameni şi animale. Mesagerii continuă să se agite... Oare îmi vor îngădui? Două elice. sub burtă se afla un rezervor destul de încăpător. Lungimea fuzelajului . Nu-mi venea să-mi cred ochilor. fără suduri. nici nu ştiu cum l-aş putea descrie.. Dar sînt sau nu bărbat? Este miezul nopţii. A căutat să mă convingă să plec împreună cu el. Mesagerii sînt nişte maşini ! Chiar acum..e o absurditate.. Toată seara Mesagerii au meşterit la o construcţie asemănătoare unui turn. O făcea cu multă îndemînare: fugea pe trei picioare şi în acelaşi timp cu celelalte înhăţa cîte două trei o dată. la doi paşi de mine. scriu la lumina unei lanterne. Niciodată.. Un aparat cît se poate de complicat. soţia nu mă va ierta niciodată. dar nu pricep cum pun ei acolo tot felul de obiecte. De îndată ce au terminat asamblarea. dar alimentele mi le-au lăsat pe toate.. (fraza nu e terminată). Hotărît lucru. L-au montat. Trebuie să zbor cu ei. (Aceasta este probabil descrierea elicopterului. Am vrut să trimit prin el cîteva observaţii scrise. niciodată n-o voi mai vedea .e îngrozitor. A plecat fără să fie stînjenit.circa 8 m. Totul din material negru-mat. Sînt umani ?!. «noul născut» s-a ridicat şi a pornit glonţ spre navă. Uluitor ! Nici acum nu mi pot reveni din surpriză.. în formă de stea.

Încerc un sentiment de teamă. Am fost lăsat absolut liber. Nu oricine ar fi fost în stare să procedeze în felul acesta. voi face tot posibilul să comunic cu pămîntul şi să mă întorc împreună cu stăpînii Mesagerilor. Stronski nu s-a întors la maşină. Eu mărturisesc că n-aş fi zburat cu nava. Concluziile principale: 1) sînt Mesageri ai unei alte lumi. Dar pe scările de bord au fost coborîte o puzderie de piese şi bare metalice. iar după aceea nu m-au mai luat în seamă.. am notat pînă acum cele observate. căci azi dimineaţă. Pe cît mi-a fost cu putinţă. soli ai unei alte planete. trec acum pe navă. m-au dezbrăcat şi cred că m-au şi fotografiat. La 23 august. dar trebuie să plec. Am pus această întrebare multora. Aşadar. pe teren n-au mai rămas dectt cîteva piese de la turn şi un G. Nu ştiu cum o să fie cu apa. în timp ce şase Mesageri s-au apucat să lucreze. Doi Mesageri meşteresc sub navă şi alţi doi se învîrtesc pe aproape. 2) Mesagerii sînt nişte mecanisme cît se poate de complicate şi precise.A. ORA 16.. secţia Asia Mijlocie).. Ar trebui. iar nava lor cosmică are o conducere automată.Z. Proviziile mele au fost încărcate. Dar de aceea le şi spunem sceptici. Mi-ar fi fost teamă”. Iată. Totul depinde de împrejurările concrete”. Am văzut cum arată un „păianjen” şi nu-mi inspiră nici o încredere. M-am hotărît să plec cu ei. Este cel mai curajos om pe care-l cunosc. ca şi cum Stronski ar fi scris fără să privească). Eu am fost pe de-a-ntregul încredinţat. Ermitajul de stat. Elicopterele se află tot timpul în zbor. (un aliniat întreg este indescrifrabil. Eu pornesc. au fost demontate cele trei elicoptere negre şi aceeaşi soartă au avut-o cinci Mesageri. Turnul a fost construit în patru ore. Dacă rămîn în viaţă. dar aud cum Mesagerii robotesc pe teren. de o mărime impunătoare. lucru de care nici nu mă îndoiesc. cei doi Mesageri s-au întors şi au intrat înăuntru. ce va fi după aceea nu ştiu. Voi pătrunde pe navă şi voi rămîne acolo.. sub ochii mei. ora 9 dimineaţa. Poate că nici nu mă vor lăsa pe navă. (fraza nu e terminată) 25 AUGUST. (cîteva rînduri sînt indescifrabile) şi patru automobile. Nu mi-au făcut însă nici un rău. Mesagerii m-au examinat. Însemnările se întrerup aici. În sfîrşit. Eram convins că se va înapoia şi îl invidiam.Extraordinara aventură a lui Boris Ivanovici Stronski scări de bord. Lucrul nu încetează nici o clipă.-151.. chiar din prima clipă. Alimentele mi-ajung pentru cel puţin 30 de zile. Se pare că nava se pregăteşte acum să-şi ia zborul. ei sînt maşini. Mişcările lor sînt absolut precise şi sigure. că Boris Ivannvici trăieşte şi vede ceea ce nouă nu ne este dat să vedem nici măcar în vis. El nu s-a întors deoarece nava şi-a luat zborul. La drept vorbind este o prostie. în tabăra Mesagerilor. Cîţiva mi-au răspuns cinstit: „Nu. 10 . Doi continuă să stea sub navă. I-am urmărit multă vreme. Ei se descurcă perfect. Cred că voi reuşi să mă înţeleg cu ei. Boris Ivanovici Stronski (Leningrad. se vor ivi aceia care dirijează aceste maşini. Voi face alte însemnări după examinarea navei. mi-am zis. Cît de organizat lucrează ! Acum nu se vede nimic. Scepticii pomeneau de o catastrofă. Iar eu sînt om”.. Acela cu cleştele nu se afla printre ei. Să presupunem că e. Majoritatea au spus: „Nu ştiu. E întuneric. eu. am fost răpit de un elicopter şi adus aici. fără lumină.

Ele au fost urmărite de priviri mirate. „mai competenţi decît mine”.R.S. au stîrnit admiraţie. germană şi latină că de o lună de zile se află pe bordul unei nave cosmice de proporţii gigantice. – Sînt fiinţe inteligente şi demne de tot respectul. tadjikă. pentru care propun o întîlnire în orice punct 11 . care sînt creatorii uimitorilor roboţi în formă de păianjen. care după părerea sa vine dintr-un alt sistem planetar şi care a ajuns un satelit al pămîntului. La 8 noiembrie. cu uriaşa ei forţă de atracţie. am fost trimişi la preşedinleie comisiei. în schimb. după care ne-am întors la Moscova. După cum am mai arătat. Grăbindu-se desigur şi relateze principalul. profesorul Nikitin. Stronski a comunicat de trei ori în limbile rusă. să se considere capturarea cîtorva automobile. în toate aparatele de radio şi televizoarele deschise şi în toate reţelele de radioficare de pe globul pămîntesc a răsunat vocea puternică. în calitate de martori oculari. faţă de oameni. tremurînd de emoţie. El a arătat că oaspeţii din cosmos îşi exprimă dorinţa şi cunoască şi alţi reprezentanţi ai omenirii. iscoadele lor automate au efectuat mai multe zboruri pe pămînt.S. a spus Stronski. Elicopterele negre au circulat pe o rază de 150-200 km în jurul terenului de aterizare. dar nimănui nu i-a trecut prin cap ideea provenienţei lor „extraterestre”. N-au existat nici răniţi şi nici mutilaţi. în nord-estul Canadei şi în Norvegia. Dar în noiembrie. Capacitatea instalaţiei de emisie trebuie să fi fost uriaşă. Elicopterele negre şi „păianjenii” nu aveau arme sau n-au găsit de cuviinţă să le folosească. La mijlocul lunii septembrie a sosit o comisie creată din iniţiativa Academiei de ştiinţe a U. că „păianjenii” mecanici şi elicopterele negre au descins în Antarctida. a scumpului nostru Boris Ivanovici Stronski. nava cosmică gravitează în jurul pămîntului de aproape un an şi jumătate. dat fiind împrejurările. „păianjenii” au fost văzuţi de un număr foarte restrîns de oameni. vaci şi oi drept acţiuni ostile. S-a constatat că în cele trei zile cît au acţionat intens pe pămînt. Stăpînii navei sînt prea slabi fiziceşte pentru a risca să aterizeze pe o planetă necunoscută. Stronski nu s-a mai oprit asupra amănuntelor şederii sale pe navă.. Stronski a vorbit cu mult entuziasm despre conducătorii navei. Noi toţi.Arkadi Strugatki & Boris Strugatki *** Şi acum cîteva cuvinte despre evenimentele ce au urmat. Debutul lor în Tadjikistan a fost prima debarcare la o latitudine mai mică. Pagubele reale provocate de Mesageri sînt neînsemnate şi cu atît mai mult ar fi o prostie. ea a funcţionat pe o gamă de frecvenţe extrem de amplă.. Mesagerii n-au făcut prea multă zarvă. Aproape o săptămînă am stat la dispoziţia comisiei. Mesagerii au avut o atitudine plină de menajamente. După spusele lui Stronski. Unii cititori cunosc evenimentul. În genere. – Pentru oamenii de pe planeta noastră va fi interesant să afle. poate tot atît de bine ca şi mine.

S. Ter-Marukian a crezut însă că este vorba de o sfărîmătură a rachetei purtătoare engleze. oamenii. La Conferinţa comună a reprezentanţilor Prezidiilor Academiilor de ştiinţă ale U. nu discernem decît trei. acest al 19-lea satelit a început să transmită semnalele sale radiogoniometrice. Mai departe. cu patru luni înainte de apariţia Mesagerilor în Tadjikistan. din care noi. Peste puţin timp vom afla amănunte despre natura oaspeţilor noştri din cosmos şi despre construcţia navelor cosmice şi a minunatelor mecanisme pe care le-au trimis pe pămînt. prietenilor şi „tuturor care mă cunosc” şi şi-a felicitat compatrioţii cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Marelui Octombrie. După cîteva zile. Probabil că solii sînt în stare să vadă cinci culori. În încheiere.R. care explodase cu puţin înainte în straturile superioare ale stratosferei. profesorul Nikitin a atras atenţia asupra descrierii „păianjenului” cu ochi. În genere. ei sînt convinşi că acest zbor n-ar depăşi posibilităţile tehnice ale oamenilor. El fusese văzut de Ter-Marukian. cu gabarite atît de mici. Aceste nave fuseseră amenajate pentru un zbor în jurul Lunei.R. trebuie să considerăm că ei nu se deosebesc prea mult de oameni. după cum susţine 12 . primele nave interplanetare atomice pilotate din istoria omenirii. În ce priveşte maşinile-pălanjen.S.Extraordinara aventură a lui Boris Ivanovici Stronski de pe orbita navei-satelit. s-a lămurit şi o altă împrejurare interesantă. Pornind de la cele mai generale considerente. Restul se cunoaşte. Deocamdată nu putem decît visa la realizarea unor maşini atît de puternice. sînt capabile să săvîrşească în mod logic şi consecvent cele mai raţionale acţiuni. într-o situaţie dată. precum şi de la remarca destul de neprecisă a lui Boris Ivanovici. dînd doar unei priviri umane împresia că sînt negri. Cînd pe baza semnalelor au fost stabiliţi parametrii pe care îi avea orbita navei. o tînără colaboratoare a Observatorului din Simeiz. dar se pot trage concluzii anumite chiar de pe acum. adică mecanisme cibernetice care. Se pare că cel de-al 19-lea satelit fusese descoperit încă din aprilie. Nu înţelegem ce sursă de energie folosesc ei. şi Republicii Populare Chineze s-a hotărît să se accepte propunerea oaspeţilor şi să se trimită la întîlnire navele „Sovetskii Soiuz” şi „Veidada-lu”. care este schema lor principială. marele specialist din Leningrad. ele fac parte din categoria MLUPN-mecanisme logice universale cu program nelimitat. Statele Unite vor trimite o rachetă fără pilot.S. Multe lucruri rămîn încă neclare pentru moment. după părerea lui Tiltov. Oricare ar fi menirea acestor dispozitive. Nu pricepem cum de-au reuşit oaspeţii şi îmbine o complexitate şi o capacitate atît de mare. Ipoteza cu privire la posibilitatea creării unor asemenea maşini a fost emisă de Institutul de teorie a informaţiilor al Academiei de ştiinţe a U. cei doi ochi negri trebuie să aibă nuanţa culorii ultraviolete.S. Boris Ivanovici a transmis un salut soţiei sale. echipată cu teletransmiţătoare automate. Oaspeţii au făcut tot posibilul să înlesnească savanţilor noştri pregătirile în vederea zborului. Ohservînd sateliţii artificiali şi rachetele automate lansate de pe pămînt. Este probabil că va fi respinsă părerea că oaspeţii au construit maşinile-păianjen după chipul lor.

pentru a se întîlni cu raţiunea altei lumi. . ciber-piloţii nu constituie ceva de domeniul fanteziei nici la noi.să ia probe de pămînt şi efectueze analiza chimică a probelor etc. pe pămînt. nr.îi şi putem vedea funcţionînd pe fundul Baikalului şi pe solul virgin al Lunei. Asemenea roboţi capabili să îndeplinească o serie întreagă de operaţii „inteligente” . care înscrie o nouă pagină în istoria planetei noastre. giganţii de oţel creaţi de geniul omului îşi vor lua zborul în spaţiul de gheaţă al universului. Peste o săptămînă. Nu putem să ne gîndim fără emoţie la această întîlnire. 1/1958] 13 . [Originally published in „Tehnika Molodioji”.Arkadi Strugatki & Boris Strugatki Titov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful