P. 1
6175831-Kabir-Tamil-Translation-

6175831-Kabir-Tamil-Translation-

|Views: 29|Likes:
Published by veluchamymuthukumar

More info:

Published by: veluchamymuthukumar on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2011

pdf

text

original

TAMIL TRANSLATION OF KABIRDAS DOHE

Collection of translation published
by Kabeeranabn
2006 2008 between Sept and Sept
, ·// . . in the Blog Pages http kabeeran blogspot com
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
ºÁ÷ôÀ½õ
ºÁ÷ôÀ½õ
¸½¢½¢, ŨÄôâ «¾ü¸¡É ¦Áý¦À¡Õð¸û ¸½¢½¢, ŨÄôâ «¾ü¸¡É ¦Áý¦À¡Õð¸û
¸ñÎÀ¢ÊôÀ¢Öõ Óý§Éü!¾¢Öõ ¸ñÎÀ¢ÊôÀ¢Öõ Óý§Éü!¾¢Öõ
"ÎÀðÎû# $%¢&'¸½'¸¡É "ÎÀðÎû# $%¢&'¸½'¸¡É
¦¾¡(¢)*ðÀ Å)Ö+÷¸#¢ý ¦¾¡(¢)*ðÀ Å)Ö+÷¸#¢ý
,¨(ôÀ¢ü-. ,¨(ôÀ¢ü-.
கப ரதßஸர   -  வßழகலகக கற|பப  
ந ர எனனம @O0ßம மதgலத Gசர§த Mநசவßu|ülன வuரபப மகன கப ரதßO.
பlறபபßல _|§@ என@ நமபப ப_க|ற@. ¿வர எ@பgத| எL_ _M_கu( க|பl 1440-
1S18}Mபனß[O எனபப_ம கßச|ülல வßழ§தßர. gர ச|0ர 120 _M_கu வßழ§ததßகQம 
ð@வர. வuரபப ¿னலனülன Mபüர ந மß.
ச|@ வüத|ல ம|கக _னமக நßLL@Lன @ர§த ¿வல[ ¿வர Gபßகக|G0Gü த§லத 
வlL_ லவgதßர. @தனßல ¿வர கßச|ülல @ரககம ப0 மத கரககலuµம ¿@க| ப0 
வlதமßன Gகuவlகu எ@பபl தம ச§Gதக0கலu த ரg@க Mகßuu @üனறßர. @த|ல 
_|§@ @O0ßம Mபugதம ðபl மßரகக0கu ¿L0கம. ப0ரலLü பத|லகgம 
¿வரலLü GதL@கக த|ரபத| ¿u|பபதßக @ரககவlலல0.
@@த|ல @ [ßமßன§தர ¿வரகu|ன ப[Lச|ககரg@கu ¿வûLம கப ல[ Þரgத@. ¿வல[ 
ச[MலL§@ தன@ _னமகப பüMgத|ல Mவ_ற| Mப_றßர. மத| நßLகலu மககu|ன 
@னGன_றgத|_கßக சgச0க0கu @0ம 2பGதச0கu Mசü@ வ[0ßனßர.
¿வரகக ப0 ச|gத|கu @ர§த Gபßத|@ம ¿வர தம வßழகலகலü Mநசவßuß[ßகGவ 
கg|gதßர. gர @லற வ த|ülல gர Mசபபl_ வlgலத Mசüபவன ¿§த[gத|ல gர ந ML 
கg|லü ந|_க8 Mசü@ வlgலத கßLµகMகßMµர§தßன. கப ர தனன|Lம|ர§த @ல 
கMலL GமG0 @கக| எற|§தßர. üßவரம வlüககம வMMம ¿§த @லகM_ பlû§@ 
¿தன @லg கß_ற|G0 ப0 மL0க 2ü[gத|_க ¿பபµGü ந|னற|ர§த@. மககலu 
வlgலத கßLµ Çமß_@தல ðLß@, 2லgg@ பlலgகக GவM_ம எனபலத 2MரgதGவ 
@லத Mசüதßர. பகவßன [மMர ðற|ü ந|கழ8ச| @@. @ßன|கலu @ßன|கGu ¿ற|வர.
வLMமßg|µம ¿[பlµம மL_Gம @லறவனகக வg|கßL_ம என@ நமபlü கß0gத|ல 
பகத|ülன Mபரலமலü மM_ம ந|ல0நßLµüவர கப ர. ¿வரலLü எu|ü பßLலகu 
üßவரககம பûµம வMMம ¿லம§த@.
மM_ம மM_ம சgச0கgலதµம நßம Mசபgத|ன Mபரலமµம வ0|µ@g@ம கப ர 
@லறவலன ¿லLü பG[ம (¿னப} எனனம @[MLல[ மßgத|ல[ 2லLü Mசßல0|ன 
MபßரgMர§தßG0 Gபß@ம Gகßµ சßgத|[0கußல பüன Ç@ம|லல0 என@ 
@g0க|னßர. @தனßல @ர மதgத|னûன Mவ@பலபµம சமபßத|g@க MகßMLßர.
¿வரகußல, ச|க§தர G0ßµ மனனன _Lச|ülல ப0 Gசßதலனகலu 
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
ச§த|ககGவMµülர§த@. சமMரகußல த|ரநßQகக[சரகக Ç_பLL Gசßதலனகலuப 
GபßனறGத ¿லவ. ¿லவ ¿வ[@ Mபரலமலü 2üரgத|üGத தவl[ தßழgதவlலல0.
@@த|ülல மனனனம ¿வ[@ Mபரலமலü 2Mர§@ தல0கன|§தßன.
கப ரகக @ @ßனGதவர ம_@ம நßமGதவர Gபßனற பகத|மßனகu|ன MதßLரப @ர§த@ 
என@ம ¿வரகu @வ[@ வlர§த|ன[ßக @ர§த|ரகக|னறனர எனபத_க ச|0 ந|கழச|கu 
_தß[மßகக கßLLபப_க|னறன.
@ல0றgத|ல @ர§த|ரபபlனம ¿வர @ல0ற வßழகலக நLgதவlலல0 என@ம 
Mசßல0பப_க|ற@. ¿வரகக கமல ம_@ம கமß0 எனற Mபüûல வuரபப மகனம 
மகgம @ர§தனர எனபர. ¿வரகgலLü வßழகலகலü8 ð_ற| Ç[ßuமßன Mசவl 
வg|ககலதகu 2M_.
¿வ[@ @கக|üமßன சßதலன ப0 மதgதßûலLGü நல0|Mககம Ç_பL வg|Gகß0|üGத 
_கம. @லறüனபவம எனப@ மத0கgகக ¿பபß_பLL@ எனபலத ¿வர மM_ம 
மM_ம வ0|µ@gத|னßர. ¿_|மலச (Gப8ச|@ம பlறரகக மனg@னபம Ç_ப_gதßலம}
ம_@ம Mகßல0ßலம Mகßuலககலu ம|க த வl[மßக Gபßத|gதßர. @Lநமபlகலககலu 
¿றGவ Mவ@gதßர. ¿வ[@ @@த| நßLகலu ம_ர எனற 2ûல கg|gதßர. ¿§த 2ûல 
ம[MமலLபவரகu ¿_g@ வரம @னமgத|ல க@லதüßக பlறபபர எனற மககu 
நமபlகலகலü 2லLgMதற|வGத ¿வர Gநßககமßக @ர§த@.
¿வ[@ ம[Mgத|_க பlன ¿வ[@ 2Lல0 தgதம @லறülG0Gü ¿Lககம Mசüü 
GவM_Mமன@ _|§@, @O0 ம ச@தßügத|னர @ரவரம சMலLülL_க Mகßuu 
_[மபlgதனர. பlனனர 2Lல0 @µülர§த @Mlலü வl0கக|ப பßரgத Gபß@ ¿0Gக 
Mவ@ம ம0ரகu|ன கவlüல கMLனர. @ர பlûவlனரம ¿லத எ_g@8 Mசன@ தgதம 
@லறபபµ ¿Lககம Mசüதனர. @ன@ம ம_ûல ¿வ[@ Mபüûல தரககßQம, சமßத|µம 
¿ரகரGக கßMபப_க|னறன.
கப ரகக எ@gதற|Q @ல0ßத|ர§தß@ம மன|தபபlறவlüßல ¿லLüப Mபற GவMµü 
@ßனம எ@Gவß ¿லத _[Mமßக Mப_ற|ர§தßர. _லகüßல தßன ¿வ[@ சgத|üமßன 
வßரgலதகu @ன@ம @ வlதமßµuuன. என@ம @ வனuuலவüßü மன|தக0g@கக 
வg|கßL_ம.
M@ü கரGதO
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
MபßரuLககம
pdf பகக எM
@னனல[ 06
கர Mபரலம 08
¿ரLப0மபல 10
சg ச0கம 12
சßLசßgகß[ம 17
மனத|_க 2பGதசம 21
Gபலதüர Gபßகக 26
ந|ல0üßலம 22
@ü_லக தரம பßL0கu 24
வßழகலக வg|@லறகu 26
பlனனல[ 44
ச|0 Þ[µகலu gனற|_க Gம_பLL வலககu|ல Gசரகக @µµம. வßசகர வlலgµம ÇGதனம Þ[µ 
gர தல0பபlன கழ @ல0ßவlLLßல @னMனßர தல0பபlன கழ கßMகக|லLகக0ßம. வûலச 
எMலM மß_ற @ü0ßத கß[Mgதßல கலLச| பg@ பத|லன§@ Þ[µகu வலகபப_gதப பLßமல 
வlLபபLLன. .
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
@ கரபGüß நம·
@னனல[
வlலuüßLLßக _[மபlgத gன@ பlனனர Mபரவßûüßக நமலம _LMகßM_ 
வl_ம Gபß@ பlனன|ர§@ ÇGதß gர சகத| நமலம நLgத|8 Mசலவலத 2M[ 
@µக|ற@.
¿§த சகத|ககம, கரMபரமßனரகgககம ¿வரகu வg| வ§@ _னமகgத|ல 
வg|கßLµகMகßMµரககம Mபûüவரகgககம ¿ன§த Gகßµ வ§தனம.
@பGபß@ கL_ல[ MதßL[ßக வ§@ MகßMµரககம மகßன கப ரதßO 
¿வரகu|ன Gதß_ßககலuµம ¿தன Mமßg| Mபüரபலபµம Mதßகg@ ச|@ 
Mமன@0ßக Mவu|ülLLßல _ரவம 2uu ப0ரககம 2தவlüßக @ரககம 
எனற எMMgதßல எ@§தGத @§த @ü_ச|. ðமßர @@ Þ[µகu|ன Mமßg| 
Mபüரபலப @0Gக கßM0ßம.
Mமßg| Mபüரபபlல Gம_MகßML ச|0 ðüக கL_பß_கu ·
1. Gதß_ßவlல @[M_ ¿µகu வரம. gOMவßர ¿µµம @[M_ 
பகத|கußக கßMபப_ம. ¿லதப Gபß0Gவ Mமßg| Mபüரபபl@ம @ர 
¿µகußகQம gOMவßர ¿µµம @ர பகத|கußகQம, @ரgதல 
GவM_ம.
பß ¿லமபப கறu MவMMச§@லற என@ வg0கபMப@ம. Mமßg| 
Mபüரபபகக Ç_ற பß வலக @@. எMனன|ல @த|ல எgதலன சர 
GவM_மßனß@ம வ[0ßம தலuககL_பß_கu க|லLüß@, எ@லக 
Gமßலனülன ¿வச|ü@ம க|லLüß@. @[M_ ¿µகu|ல Mசßல0 வரம 
கரg@ @_@ Mபற GவM_ம. ¿OவuQ தßன. @§த பß வலகலü ப_ற| 
Gம@ம ¿ற|ü Gப[ßச|ûüர பðபத|ülன கவlலத @ü_ற| க0கக ’ ’ 
வûலசülல பgதßவ@ பßLgத|ல கßM0ßம. ¿த_கßன @லMபப ·
·// . . / 06/? =8620 http hubmagazine mayyam com dec t
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
2. கப ர எனனம @gத|ல[ _|§த| @0gத|ல கßMபபLLßல ¿@ Mமßg| ’  
Mபüரபபl@ம @Lம Mபற GவM_ம.
2. எ0Mகல0ßம @ர Mமßg|கgககம @லLGü Mபß@வßன வßரgலதகu 
கßMபபLLGதß ¿வ_லற ¿பபµGü பüன ப_gத|கMகßuவ@ 
@0g@Lனßன @லMபலப ப0பப_g@ம. (2-ம· வlüßத|, 2பßத|, @ßன|,
கßம|, ஸß@}
@§த Mமன@0|ல கßMபப_ம Mபரமபß0ßன Þ[µகலu கப ûன கன|Mமßg|கu 
வல0ப_வlல கßM0ßம.
வßசகரகu வசத|ககßக பl[gGüகமßன ðக|u Gத_Mபßற| @பGபß@ வல0ப_வlல 
MபßரgதபபL_uu@.. ÇGதனம Þ[µகக 2LMபßரu Mதûü வlலg§தßல, ðக|u 
Mபßற|ülல Þ[µülல 2uu @தல ¿ல0@ கலLச| Mசßலல0 _|§த| ¿ல0@ 
தம|g|ல 2uu _ Mசüதßல 2LGன ¿த_கMLßன கL_ல[ @Lம Mப_@uu 
@லMபப8 ðLµலü ¿@ Mப_@g தரம. ¿0Gக ¿§த Þ[µலüப ப_ற| 
@@வ@மßக ¿ற|§@ Mகßuu0ßம. @தனßல வßசகரகu எ§த கற|பபlLL 
Þ[µலüµம ð0பமßக கM_ பlµg@ பµகக @µµம.
@[uQகக _னமக _ரவம 2uuவரகgகக கப ரதßஸரலLü ¿ற|@கம 
Gதலவülலல0. ¿வல[ ப_ற|g Mதûüßத தம|ழ வßசகரகgகக @§த Mமßg| 
Mபüரபப @ü_ச| பüனப_ம என@ நமபக|Gறன.
கர ச[M0கu|ல வMககg@Lன
லம@ர கப [னபன
ஸரவதßû,ப[LLßச| S, 21/09/2008
பl.க · üßவரம எu|தßக பû§@ Mகßuவத_கßக பßககu பlûg@ எ@தபபL_uuன. சர ¿லமபப 
¿ற|ü GவMµன @த0|ல Gசரg@ எ@த| பlனனர ¿0க|Lல GவM_ம. பlலgகலu ம|னனஞசல 
@0ம Mதûüபப_gதQம. ¿@ ¿_gத பத|வlன @னGன_றgத|_க வg| Mசüµம. நனற|.
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
கர Mபரலம
गर गlवñनd dlऊ खड , 4|4 H|ग¸ ü|¤
4ÎH(|1| गर Hü¬ , गlवñनd Íd¤l 43|¤
கரQம Gகßவl§தனம Gச[வûன, ப_@ம Gசவµ எவ[@Gவ
கரவlன கgG0 வûgத|_ , Gகßவl§தன வ[Qம ¿வனரGu
(கgல, Gசவµ ~ த|ரபßத0கu : வûgத|_~ வlரமபl_)                         I 
H¬ 4| गर ¬|P ( , d ¬ 4| Hन¬ d|¬  1
31¬ 4| Hº|¬3|, 4¸ड¬ 4| HÎHP|¬  |

Mகßuவத_க கரநßமம, Mகß_பபத_க ¿னனதßனம
பMlவதßல ம|தgதல ð_ம, கரவgதßல க0ம @ழகம
                             
(ம|தgதல ~_னமகப பüMம, க0ம @ழகல~_னமகப பüMgத|ல Gதßலவl)    2.
P4 º13| 4|गd 4F , ÎHख¬| P4 4¬1|¤ 1
P|3 PP5 4| PÎP 4F , गर गÞ ÎHख| ¬ H|¤ |
¿Lவl ம[0கu Gகß0ßகம, @gதல[ Mü0ßமßகம பgத|[ம
கLG0@ம மச|üßகம, எ@த|g த ரGமß எமகர Mபரலமµம
(¿Lவl= கß_ ; Gகßல= எ@@ Gகßல; @gதல[ = ந|0ம; பgத|[ம= கßக|தம.; மச| =எ@@ம லம) 3
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
गर गर P Hd ( , गर गर P H|ñ 1
P|ç गर ά3 4Íनd¤, H¯d 43|ñ d|ñ |
கர கரவl@ம Gபதம 2M_, கர கரவl@ம பßவலன Gவ@
கர ¿வனµ த|னம பMl§த|_, நßதgத|ல ðLµ_ம நßதன Gப@
(நßதன Gப@ = @லறவன எனற Mசலவம ) 4
गर ºl4| ÎPख 4üड| P|4¸ ÎP1H¬ (|1
P1Î3 ÎPH| ü1 ºlç¤ Î¬4P 7¤lÎ3 Hü|1
@லவபபவன _சßன, @Ml சLன,  த|LபGம கல0ßம
@லவபபlன ம§த|[ 2லறகðLµ, gu|ரம ச|வGமüßம
(த|Lபம = மன 2@த| : 2லற = ¿@கக ¿க_@ம 2வர ந ர,
ம§த|[ 2லற எனப@ மன மßலச ¿க_@ம Mசபம§த|[ம ) 5
गर व4¬ 7|¬ ¬ 3üH, गरव4¬ ÎPH ¬ Pl¤
गर व4¬ Hख ¬ Pc¤ 4l, गर व4¬ ÎPò ¬ dl¤
கரவனற| @ßன@ம 2MGLß கரவனற| வரGமß Gமßககம
கரவனற| சgத|üம பûµGமß கரவனற| மßµGமß @மம0ம
(Gமßககம = GமßLசம , @மம0ம ~ _Mவம, கனமம, மßலü) 6
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
4lÍò¬ ¬नd| 3ग(| P¸1H 4lÍò (H|1
3|ÎP1 3l ¬|H ¬(| व4¬ गर ñ|1 Hº|1

@§@ Gகßµ 2ககக|னம Gகßµ வlMமMl ðµனம
¿§தகß[ம ¿g|வத|லல0, _சßன|ல0ß ¿§தனகGக
(@§@ = ச§த|[ன ; வlMமMl =@ûüன ; ¿§தகß[ம= @ரu ; ¿§தன= ¿§தகன, கரLன) 7
व4¬| P|¬ PÎP1¬ ¬Í( , व4¬ Hd| Hवñ ¬ Pl¤ {
ü|1P P ü1d| 1(|, 4P Hlò| 4 ¬¬ (l¤    {{
சgத|ü ம|ல0ßO ம[லMµம ðLß சgகர வlல0ß பகத|µம சலமüß
ந|gத|üg த|ல[µம ந|_ற@ ம|லLGü பß[தம Mசüµம கஞசனம வß[ß
                                                                 8
(Oம[லM = @லற ச|§தலன ; சலமüß= பககவப பLßத@ ; பß[தம = பßத[சம; கஞசனம = Mபßன, த0கம 
)
¿ரL ப0மபல
P|( üड Íd¬ 4|34, ¬4ñ| d|न(| 1|¤ 1
¬H ¬4ñ| ñ| d H 4|, H(| 1 ¬ ¬ (|¤ |
@லறGü! @னMனßர ¿§த|µம சßµGத, ப0மபம gர சகவl
MபßலறGü @கக சகவß, GபßGவßம @ரu|ல0ß Mதßரபவl
( சகவl = MபM பறலவ ; சகவß =_M பறலவ : Mபßலற Ç@கக= Mபß@லம எத_கßக)
@ வßgமß ப[மßgமßவlLம ¿ஞ@ßனம_ற @ßன 20க|_கßன வg| GவMµக Mகßuக|ற@    9
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
HP Î3H P 3H (  ¬4P4 P H"
31| P|ç 3$ P (  H|" P4l 3l H|"
எugu 2லறவ@ லத0ம, ச|கக|@கக|µu 2லற தgG0
2ugu 2லறவßன Þசன வlg|பபG[ß 2Mரவlல @வG[
(ச|கக| @கக| = Mநரபப 2MLßககம கல; 2ugu = 2uugத|ன 2uGu ) 10
P¬ 4 P|1 4¬ ग¤, P¬ 3ÍH 4Í13 P|Í( 1
4( 44|1 4¤| 4|ÍH7, ¤( P¬ ò(1 ¬|Í( |
மனம gg|ü வனம பகவßü,  மßüவlலல0 மனGம
மனம ந|_க வg|µGம@, கப [@ ந|ல0ülனற| த|ûµGம II
4 H  4|º| HH 1( , HH व4¬ 4 H ¬ (|¤  1
7|¬ 4|º| P¬ 1( , P¬ व4¬ 7|¬ ¬ (|¤ |
க0சg @uGu ந [Lககம, ந ûனற| ¿@ க0ச@ம _கGமß
@ßன|µu மனம g_0கம, மனம|னற| @ßன@ம வரGமß I2
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P|¤| P|¤| P4 4( P|¤| Hख ¬ 4l¤
Hl P¬ P ¬| ऊ31 , P|¤| 4Í(7 Pl¤
மßலü மßலü Müனபர, ¿ற|வß ûலல0 மßலüலü
மßலü üßவ@ ¿@Gவ மனமவlL_ ¿க0 ம@பப@Gவ                 I3
P|¤| P1| ¬ P¬  P1|, P1 P1 ग7 H1|1
HH| 3 *Þ|  ¬ P1|,  4( ग7  d|P 44|1
மßüß மßலü மûüß மனம, 2gன@ @ü§தGத Gதகம
@üß@ 2ல[பபßன கப ர ,gg|üßGத ¿வßMவனம தßகம I4
ü|¬| 4 1| 4d4d|, HP P|¬P 4| H|3 1
d ख3 (| ÎUü H|¤ग|, 7¤| P|1| ü1H|3 |
ந|ல0ßத ந ரம வl[üGம, ந|ல0ßத மன@ம வ ழவGத
ந|ல0ß@, லவகலறப ப0ரவlG0, தßல[கu ம|னம|ன| gu|µGம
(வ ழதல - வ Mßகக கg|gதல. தßழQ@தல, தßல[ -நLசgத|[ம, 
gu|µGம -gu|ரதல ம_@ம gu|தல எனற @ர Mபßரuகu|@ம Mகßuu0ßம) 15
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
@ßன|üர Gபßகக - சgச0கப Mபரலம
44|1| PगÎ3 P|º 4| (1 H1 4| ¯¤|κ
PगÎ3 41| HP|º 4|, Hòl ü(1 3ü|κ
சß@வlன @Mககம கப [ß, கலuµம ÞGனßர வlüßத|
சß@ ¿ல0ßG[ß_ _ülன, வluµம எMசßம 2பßத|
(எMசßமம : எL_ சßமப Mபß@@, gர த|னம ; 2பßத| : @னபம,ச0கLம ) 16
7|ά 4l 7|ά ÎPH 1P4| H¸òP H¸ò
7|ά H7|¬| ÎPH, (lñ P|¤| 9¸ ò
@ßன|லü @ßன| கßMlல Mபரம@ßன [சகMகßM LßLLம
@ßன|Müß_ ¿ஞ@ßன|Güß பß@ம ச|[GநßQg த|MLßLLம I7
(ச|[ GநßQ ~தல0வ0|)
H|Î3 ¬ ü¸Ul P|º 4|, ü¸ÎU H|ÍH7 7|¬
PlH 41l 3Hñ|1 4|, üड| 1(¬ dl ¹¤|¬
க0ம MபßரL_ _வ@ என, ¿µüவர ந|லற Mதû§@ Ç_@
ப0ம MபßரL_ கலன வßu ச|றபப, க|LககL_ம ¿தன தL@
( _வ@ என~ _கபGபßவ@ எனன , ந|லற =மßLச|லம ; Ç_@= Gபß_@ ; கலன வßu = ðரலமüßன 
வßu ; தL@= _µத 2லற ) 18
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
ऊ ¬ 4 H P H¬ÎP¤|, 41¬| ऊ ¬ ¬ (l¤
P41¬ 4HP P1|H1|, P|º¸ άनd| Pl¤
பlறபப தரGமß Mபரலம, gரவர Mசüவlலனüßülன கலL
ச|றபப தரGமß Mபß_க0ம, 2[GவßரககM கuußகம கலL
(2[Gவßர =Gமனமககu; ðப[ன எனப@ ðவரMம எனபதன த|ûப) 19
74 Þड| Hº| Þड|, Hº| P üά Hº 1
44|1 Pग3 P|º 4|, 4ò  4|Íò  Hü1|º |
Gதµülர,நßg|லக gனGறß ¿ல[Güß,¿ல[ül@ம ¿ல[Güß,
Gகßµவlலனக கலuµம கப [ß 2[Gவßர ð_ம ¿லவGüß
(2[Gவßர ~ @ன|வர, Gமனமககu , ¿லவ ~ சலப )                                       20 
4|( Hñ H|ñ H, 4|( HH|ñ H Hñ 1
P|º d|ऊ 4| ü|¤3, H|ñ ¬ Îग¬ HH|ñ |
¿M_வர ச|0ர 2uuனGபß_, ¿த|0ßர ச|0ரம ¿M_வG[
கMµ0ர ¿வரu Gவ_@லம, GமG0ßர என@ம சமGநßகக|னG[
(¿M_தல ~ Gசரதல, ¿லLகக0ம GவMLல)                                           2I
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
44|1| खड| 4H|1 P  P|ग P44| ख1
¬ 4|(
¸
 P d|13| ¬ 4|(
¸
 P ñ1
ச§லதülல ந|னறßன கப [ன, ச§ததம வßழgத| @Oலவüம
ச§ததம நßµ0ன நLப, ச§ததம வl0ககவßன வül[ம
(வül[ம : பலக)                                                                         22
P|º d1H¬ P(|9H, 4|Íò ¤7 9H H( 1
ç4 PÍनd1 4| 4| üड|  ¬ग1 H@ 4Í1 H( |

சß08 ச|ற§த@ சß@ தûசனம, Gவuவl Gகßµ Mசüப0Gன
_0üம ¿மமLGL, 2ல[µம Mசüகவன பன|தம தßGன
(¿மமLGL = மL_மல0) 23
P|º¸ H¸ख| H|ñ 4|, º¬ 4| H¸ख| ¬|(| 1
º¬ 4| H¸ख| H| Í91 , P|  3| P|º¸ ¬|(| |

¿ரgகGக பச|gத|ரபபßன சß@, MபßரgகMகன ülலல0
Mபßரu|ன பச|வ§தßல ¿வனu, ¿வன சß@Qம @லல0 24
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
44|1 dH ¬ P|º  4|, 4ड  H|ग d1H|¤ 1
H| (|ñ P¸H| PH|, 4|ò  ( òÍ1 H|¤ |
@ßன|üர தûசனம கப [ß, @ß0gGத Mபரம Gபறßகம
@0ம பßü§த Mபரவ0|µம, ச|@@u லதgத@ Gபß0ßகம 2õ

P¤1|, 4|H| §|Í14|, (Í1§|1, Hगन¬|¤ 1
P|º PगÎ3 (Í1 HH¬ व4¬, 4U  ¬ Hñ (|3 |
¿ûgவß[ம சகனனßg@ம, ம@[ß, @வß[லக, கßச|µம ÇGனß
¿ûMசப@ம சgச0கம @னற|, ¿வனம பlµககu வரவGனß 26
44|1| Pग3 P|º 4|, 7¤| गनº| 4| 4|P 1
H| 4 U गनº| d  ¬(| , 3| H| 4|P P4|P |
ðக§த வßசம Gபß0ßகம, கப [ß சß@வlன சகவßசம
ðக§தம த§தGத @ம|லல0, பlனனம ÇGதß 2ல0ßசம 27
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
¬नd¬ HP| P|º ( , Pü Í(  PP PP|1 1
ñ|4  Hग Hüò| 1( , P¬ P ¬|Í( वñ4|1 |
2[Gவßர மனMமßககம Þகம, 20Gகßர GபßகMகßககம நßகம |
2றவßµனம 2GL ülர§@,  2@Gமß பlறன தன வlகß[ம || 28
(Þகம = ச§தனம ; 2[Gவßர= சß@ககu, Gமனமககu )
சßLசßgகß[ம
3¸3¸ 413| 3¸ H¤|, P$P 1(| ¬ (
¸
¤ 1
4|1| 31  ¬|P ü1, ÍH3 d ख¸ Î33 3¸¤ |
@ற§Gத(ன) எனலன 2ன ந|லனவlல ந ந Müன üßQம ந Gü
த|ற§Gத வg|தரம 2ன நßமம, எலதக கßMlனம ¿த|ல ந Gü 29
P|Í(4 31| P|Í(4|, P4 Þò 1(| PP|¤ 1
7¤| P( d| 4  ü|3 P, H|H| Hख| ¬ H|¤ |
MபரமßGu, @ல0§ Gதß@ம @00கவßu 2§தன @லறவl
மரதßMl @ல0µgம மரவlனßu, ம0கßத Mச§ந|ற8 Mசலவl 30   
(@லறவl ~ தல0வl , மரQதல ~ க0§த|ரgதல )
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
44|1 P¬ Î¬P H H¤|, HP गग| ¬|1 1
ü|U  ü|U  (Í1 Í91 , 4(3 44|1 44|1 |
கப ர மன@ ந|ரம0மßன@, @ü க0லக ந ர ¿னGன
கப ர கப M[னGற ¿û,கலgவßன @வன பlனGன பlனGன 3I
(¿னGன ~ GபßG0 , ¿û ~_û , கலgதல~  Mநக|ழதல)
H4 P ¤| 34 (Í1 ¬(|, H4 (Í1 (  P ¬(| 1
P4 Hκ¤|1| ÎPÍò ग¤|, H4 d|ü4 d F¤| P|Í( |
நßன|ர§த Gபß@ ¿ûülலல0, ¿ûவ§த பlனGன நßன|லல0
வßன|ல ðLரவ§த பlனGன, @ரu|ன ðவMLனப த|லல0 32
(ðLர ~@ûüன : நßன|ர§த Gபß@ ~ நßன எனற _Mவ ம0ம @ர§த Gபß@ 
: ¿û ~_û,  @லறவன)
74 4( 3| ( ¬(| , dl 4(
¸
3| ग|1|
( HP| 3P| 1( , 4( 44|1| व4¬|1|
gனGற எனன|ன ¿னGறüßம, @[MGL எனன|ன தவGறüßம
என@ம எ@Gவß ¿@Gவüßம, 2ல[ülல கப ரம Gபலதüßம 33
(2ல[ülல = 2ல[+@ல ; 2ல[கக @ü0ßத)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
7¤l ¬¬¬ P ü¸3H|, c¤l P|ÎH4 Þ1 P|Í(
P¸ख Hlग ¬ H|ά7 , 4|(1 õ¸õ3 H|Í(  |
கMMlலL மMl Gபß@ம, 2uu|லL 2லறவßன ப[மன
மMMlலL ¿ல0வGன Gதµ எ0கம, கரதற|üß பßம[ன 34
ñ•¤ PH 1|ग| PH, PH P4H PP|1 1
74 44|1| ¬| PH, ¬Í( 4  1|P Hº|1 |
பlMlüßu Gபßனßன, த ரgதவன Gபßனßன, GபßவG[ üßவர Mமßரநßu
தலனüßu @[ßமன ம§த|[ம Mசßல@ம, கப [னக க|லல0 @@நßu
(பlMlüßu~ Gநßµ_றவன, தரgதவன~ Gநßüg தரgதவன, மரg@வன,
தலனüßu~ தனலன _gம, @@ நßu~@µQநßu                             3õ
Hख3 4(|¬| €P 4|, 4 U 4(| ¬ H|¤
ग¸ग 4 1| P141|,  4ò P14|¤
2ல[ül 0L0கGமß ¿னபlன Mபரலம, 2ல[gத|L Mசß_கg ம|லல0 
¿மர§தßன 2லமµம @@வ0|gGத, ¿ககß[g த|gத|பபlன ðலவülG0
மß_@
¿னMபனம Gப[@லத 2ல[ Mசüவßர üßG[
கனன0|ன த|gத|பபlல @@வ0|gதßன 2லமGü 36
(கனனல; கரமப) (¿ககß[ம :சரககல[, Mவல0ம)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P  Hü1|º| HनP 4|, ¬खÎHख H1| वñ4|1 1
3P d|3|  d ख HH¬|, P1| 41| P¹(|1 | 
பßதßத| Gகசம எனனu Gபதலம, த§தGத பlறவl எனனம மßலம
தßதß! ந µம த ர என @னபம,Mதßல0gத|_ @g@üர தரம Mசனமம 37
(மßலம ~@னபம , தßதß~  Mபர0MகßலLüßuன,¿uவlனற| தரபவன)'
44|1 P|ü PP5 4|, 1(  •¤|P •¤|P 1
H1 4¸d 4|  ¬| ग( , 1ñ|3| 4¸d 4| HP |
ச|பபlµu தßகGமß தßகம கப [ß,  ச|§@Gவ _ülனம பlறபபlLம
தபபlµம Ç@Gமß பlற ந ர, Gசßத|g @u|கMகன வlM பßரgத|_ம 3ö
(ச|§@ ~கLல, Ç@தல ~Ç_@கMகßugதல, Gசßத|g @u| ~ ðவßத| நLசgத|[ மலgg @u|)
¬|( ग¤| Î¬न3| ÎPò|, P¬ñ| ñü1ñ|( 1
ÍH¬ 4| 4 U ¬| ¬|Í(¤ ñ| (| H(नH|( |
@8லசµம Gபß8ð, கவல0µம Gபß8ð, G0சß8ð மனGம
எ8ðலமµம @ல0ß தவGன, _வlல GகßG0ß8ðம GகßGன 39
(_வlல ~ _ம|ülல,  Gகßன~ சக[வரgத|)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
H4 4|( ¬|(3 ¬(|, 3| Î¬न3| ¬(| 1
άन3| ¬(| 3| P¬ ü1 4|( H|1 ¬(| |
GவLலகக u|லல0 @ன|Gமல, ¿தனßல கவல0µம @லல0
கவல0கu Gபßனபlன மனத|ல, ¿@g@ம ðலமகgம @லல0 40
d|P 4(|ñ¬ 4Íò¬ (  , P d|P¬ 4| d|P 1
H4 3| ‚P| (|¤ 1(
¸
, ü|ñ3H 4| Þ|P |
¿µüவன எனப@ கµனGம, ¿µüவரககம üßன ¿µüGன |
¿µபபல0ßü ¿வ[µ க|Lபபlனம,  தனüGன என @üGன || 41
(தனüன ~ பßகக|üசß0|)
மனத|_க 2பGதசம
¬|P HH|P¬ 4ÎP 41|, ¤(| 4|3 ( 33 1
4|( 4| üÍõ üά P1|, 4|Íò¬ 7|¬ Îग1 ¤ |
Mசபlg@ Mசü0Mகßu மனGம, Mமü@ßன [கச|üம|@Gவ
பµgதலன க|[§தம த|னGம, ¿லவ@@ பµபப@ம வ GM
மß_@ :
மனGம Mசபlg@ வச|Mகßu, @@Gவ நßதன ¿ரu|ன @[கச|üம
த|னGம Mசபபl_ம சßgத|[0 Gகßµ, @னனம ¿@Gவß ¿வச|üம 42
(க|[§தம= சßgத|[ @ல · Mசü0Mகßu =Gவ_ற| Mகßu}
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P|( P P4 (|3  ( , 4नd P 4 U ¬|Í( 1
1|( P üñ 3 41 , üñ 3 1|(ƒP|Í( |
Mபரமßu MசüவGத எல0ßம, @வனßல _வத|லல0 எ@Qம
Mபரமல0µம க_கu ¿L0கம, ¿வனßல க_Gக மல0µம _கம 43
44|1| PगÎ3 P|º4| H„ 4| H¸P| ख|¤
ख|1 ख|… HlH¬ ÎPH 3|41 Pग ¬ H|¤.
ð@ம 2பGப _ülனம கப [ß, நல0ßûMககம ¿ற|§த|ர
ðL_ம பரபபம க|லLபபlனம ¿ல0ßûMககம @ற§த|ர.
(மß_@)
லகபபlµ ¿வG0 _ülனம கப [ß நலG0ßர ¿லவதலன Gசர§த|ர
MநüMüß_ வlர§@ மMகக|னம ¿ல0ßர மலனதலன @ற§த|ர. 44
3¸3¸ 413| 3¸ H¤|, P$P 1(| ¬ (
¸
¤ 1
4|1| 31  ¬|P ü1, ÍH3 d ख¸ Î33 3¸¤ |
@ற§Gத(ன) எனலன 2ன ந|லனவlல ந ந Müன üßQம ந Gü
த|ற§Gத வg|தரம 2ன நßமம, எலதக கßMlனம ¿த|ல ந Gü 4õ
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
PP1Þ P P¬ H|ç7, HP ü|¬| व4¬ P|¬ 1
€|Þ 3H व4¬  व4Uड  ,Pन3 44|1 4( d|¬ |
Mசபlம|ன ம§த|[ம மன@üü, ந ர வlL_ ¿க0|ü மன GபßG0
தவlg@ 2ülர வl_ம ந ûனற|, Mதu|ம|ன த னன கப ர GபßG0 46
(2üü ~ 2ülரவßழதல,தபபlப பlலggதல, தனன~ Çலg)
H(| ¬ H|4l ग¬ H( , 3(| ¬ 3|4l ò|ñ
º|4| 4P4 4¤| 41 , Ídग¹41 4 ग|ñ
கµGபßக GவMLß, கMம Gபß_றßர ந_Gவ
மµவßuனம எத_க _லL ¿ற|üßர ந_Gவ. 47
(த|கமப[ர = _லL ¿Mlüßதவர;  மµவßuன =வMMßன)
44|1| गñ ¬ 4|H|¤ ऊ ¬| d ख Hñ|P
4|H ü1„ H( Hò¬| ऊü1 H¹P| Þ|P
Mசரகக வ Mlல எத_க கப [ß, வßனußQம மßLம என@
எரகக வlலuüக கßMபர, _ ! கß0ன க|Lg@ம @L0கM_ 4ö
(மßLம =மßu|லக )
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
ά3 ò| ¬|ñH H ¬H|, व4¬ P ÎPH ग( d|H 1
4(  44|1 d| ¬ ÎPH , ç4H d¸ H| ड|H |
த|லனதலன Þரgத 2@வம, வg|ülல கML@ @ûµம
2ல[பபன Þ0க கப ரம, @[Mµல gனGற @µµம 49
(2@வம ~எ@மப, Þரgதல~ @@gதல, @û ~¿ûச| Mநßü )
41| H| d ख¬ P ¬H|, 41|  ¬ ÎPÎH¤| 4|7 1
H| P¬ ख|H| Hü¬|, 3| P†P 41| ¬ 4|7 |
த üவன gரவன எ0Gக, Gதµக கMµG0ன @0Gக
Gதµக MகßMGLன எனனGu, எனன|@ம த üவன @ல0Gü õ0
d 14H 4| ¬ P3|ç¤, H|4| P|ò| (|¤ 1
P( ख|H 4| P|P P, P|1 HPP (|( H|¤ |
ச@மவர சßபம Mபßல0ß@, g@gதல ðLß @லugதவல[
ந @கßM தM@ம எûககம, ப_ற|ü எலதµம @@த|வல[ õI
(@லugதவர= எu|üவர, ந @கßM தMல= ந @ _gத Mநரபப )
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
44|1 गñ  ¬ 4|ÍH7 , 1 4 ¬ ( ÎP¤ 4|¤ 1
HH(
¸
 ¬|ñ PP5 P  ¬| H|¬ 4¤| (|¤ |
கßவßü கரவம கப [ß,  எu|üல[க கMGL எuußü
நßவßü @னனம ந_ககL0|ல,  நLபபலத @னனம Çதற|வßü        õ2
(கßவßü~ கßg@கMகßuவßü, எuußü ~@கgßGத, நßவßü~ பLக)
Hग P 41| 4|( ¬(|, H| P¬ H|3H (|¤ 1
¤( Hü| 3| ड|H d , d¤| 41  P4 4|¤ |
Mசரநர சகgத|ல @லல0, சதuமßülன மனGம
Mசரகக Mசgதப பlனGன,Mசற|@ர Gசரவர தßGம õ3
(Mசரநர~எத|ûகu,சதuம~கu|ர8ச|,_Mவம|ல0ß ந|ல0,  Mசரகக~ _Mவம, Mசற|@ர~2_றßர)
P(3 ÎPH P| d¸ º ( , P|ग| ÎPH P| ü|¬| 1
4(  44|1 ñ( 1ñ ( , H|P 7¬|3|¬| |
பßM0ßககம தßGன வ§த@ ,ந M[ßககம @[§@ Mப_ற@
g@g@ _ரதல Mச§ந G[, GகMம|Gனß கப [ன ð_ற@.             õ4
(gககம ~ Gபß0,g@g@ ~@னப@gத| ,_ரதல~ ¿னபவlgதல,பச|gதல,கµgதல, Mச§ந ர~ @[gதம, 
GகMம|Gனß ~GகLப G[)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
மß_@ :
வg|@லற வ§த@ பßM0ßககம, ந [ßகம @[§@ Mப_ற@
வ0|g@ பச|பபlன Mச§ந G[, GகMம|Gனß கப [ன ð_ற@
(வg|@லற ~@லறüßன வg|, தரமgத|_கLபLL வg|, வ0|g@ ~@னப@gத|)
4H 41  P| HH 41 , HH 41  P| H4 1 
üH P ü1H¤ (|7ग|, 4(
¸
1| 41|ग 44 |
நßலuüலத @னGற Mசüம|ன @னMறன பலதµம @னGன
2g|ü@ம வரGம Mநßµülல, பlன Mசüவ@ம ந எனGன õõ
(@னGன ~@பMபß@Gத : 2g| ~ பl[uüம)
Gபலதüர Gபßகக
¬|d Î¬H|¬| P„3 4|, 3ò 44|1| H|ग 1
H1 1P|¤¬ U|Íड 4 , ¬|P 1P|¤¬ H|ग |
|
@கக Mமனப@ கß0ன|ன ðவ_, கப [ß வlல[§@ வlg|gத|_
2ககGமß Lர§@ நßம[சம, வlL_வl_ Gவ@ வlLü[சம õ6
(வlLüம ~வlQüம, [சம~ ரச|, @னபம, ப0ன|னப0கu.)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
HÍख ¬ d ख 4|ñ1|, H¯d P¬  ¬Í( 4|¬ 1
ÎP1 4  4 P ऊHH H¤, H4(
¸
 Î¬üò HH|¬ |
கMMlG0 gu|µம ம0க@, MசவlülG0 g0|µம Mம0|µ@
தல0ülG0 நல[µம gu|ர@, கலLülG0 Gபதலம ந|_க@ õ7
(கலLülG0~  ம[Mகß0gத|ல, Gபதலம~¿ஞ@ßனம)
44|1| P|¤| 4¤| 41 , 3Íò ¬ HH  Hगñ|¬ 1
HP H4 Þ1 H H|¤ग, üड| 1( ग| ¹¤|¬ |
@ஞðவßன கப ர என Mசüü, வlg|g@ம வlu|üßன ப[மலன
¿ஞðம Gபßüg @ஞச|ü பlன, வlலgவßர @லல0 @கðLµலன õö
(@ஞðதல ~2றககம, வlg|gதல~ கM வlg|gதல,  வlu|üßன ~ðபபlL மßLLßன, 
ப[மன~ @லறவன, வlலgதல~ வlரபபப ப_தல)
மß_@
@ஞðவßன கப M[ன Mசüü,  @ஞசûg@ம @த|üßன ப[மலன
¿ஞðம Gபßüg @ஞச|üப பlன, @த|பபßûலல0 @கðLµலன
(@ஞசûgதல~ கM வlg|gதல, @த|gதல~Gபß_@தல)'
4|¬| ü|Í(1  ÎP( 4|, ¬H H… 4| ¬|H 1
4|H| 4|H ÎP¤|1 4|,4 ‡| ख|ñ  ख|H |
Gகßuû Gகß0ம _@வர,Gகßநßü Gபß@ம த|ûவர
2uன Gபß@ம Mமßg|வர,ð[ன த|னனம சரமம|வர                 õ9
(Gகßuû~ ச|0கம, Gகßநßü ~@நßü, 2uன~நû, ð[ன~நßü)
'ð[ன த|னனம @வர சரமம' எனப@ @லüப Gமßலனககßக ' சரமம @வர' என@ வ§த@)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
ग|3| P|1| ÎPº P, Pl3| H|¤ üÍò 1
ñ( 4¤| P|3| ü|¤ग 1(  Í4¬|1  üÍò |
_g|µu கத|பபர _g @ழகவர, ¿uu| வரவG[ @g@
ðலgüர ð_வர ðச|Gü ந|_பர, எ0கனம தரவG[ @g@ 60
(ச|§@ ~ கLல, Gமßத| ~@g@, ðலgüர~ ¿_பமககu, ¿ற|வ_றவர, ððதல~ பügதல)
Pख 4  P|¤ ÎPH ü1 , 1|P ˆd¤ P H|¤ 1
4ÎH(|1| ñ d ख4|, üH üH 1|P  1ò|¤ |
மத|µம ðகgத|ல @@க|_ம, மன@ம [ßமலன மற§த|_ம
வlத|üßல @ü[ம வ§த|µன, கத| ¿வGன எனGற க|L§த|_ம 6I
d ख P PÎP1¬ P4 41 , Pख P 41  ¬ 4|71
H| Pख P PÎP1¬ 41 , d ख 4|(  4| (|7 |
@üûல @üவர ¿வன நßமம, 2üரவlல 2னன மறபபG[
2üரவl@ம 2னனவ[ßülன @üûன சßü@ம Mதßல0µGம 62
(2னனதல~ @லLவlLß@ ந|லனgதல)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
ü|¬ ü(1 ºनº ग¤|, 3|¬ ü(1 ग¤| P|¤ 1
74 ü(1 H| ¬|P व4¬, P43| 4 P (|¤ |
@§லதக கg|பபர ¿ல00|ல, @ன@ Gபßகம @ஞச0|ல
எ§லதக க|லல0 Müßரசßமம, @gத|க Gக@ 2பßüம 63
(எ§லத ~ @லறவன , 2பßüம ~ மßரகம,வg| , @gத| ~@கத|) 
பl.க.  gர நßலuகக எL_ சßம0கu
4|P| 3| Î¬1H¤ H¤|, 41  ¬ 4|(
¸
 P4 1
çन5| 4 1  4P| üड| Hग3  ¬14 Î¬P4 |
ந|ரபüமßனßன கßம|µGம, வlLLßன நலவlலன üßலவµGம
ந[கககg|ülல வ g@Gம, ப0னகu GபßLLன நßLகGம 64
(ந|ரபüம ~பüம @ல0ßமல Gபßவ@.   கßம|~ கß@கன )
4|P| H7H| ¬ 41 , P¬ P|(| H(H|d 1
¬|d ¬ P|ग P|¤1|, H¸ख ¬ P|ग 1ñ|d |
2G0ß0னக க|லல0 @08லச, 2ugu க|uர§த@ @8லச
2@@ül@ம Gத_Gமß Mமgலத, 2@பச|க Mக@Qம பl8லச            6õ
(2G0ß0ன~கß@கன , @08லச ~ 0@ல@, MவLகம , 2@ ~ ம|கத|üßன, பl8லச~ 2MQ)
எ@Qம பl8லச பச|gதவன 2Mவlல ðலவ எத|ரபßரகக மßLLßன என@ Mபßரu Mகßuக)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P|H| Î3H4 3l H¤ ( , 1|P Hवñ 4 U H1
4( 44|1 ÍH¬ üÍ(Í1¤|, ü|¬l 1|ख ò„1
த|0கம மßல0 GவLGமß பG0, @[ßம பகத|Gü GவGற
த|க@ம பகத| ¿வரGu, கப [ß, @§@ம ¿Lககவßர 2uGu 66
(@§@ம ¿Lககவßர~ @மப0னகலuµம ¿Lßககபவர)
HÍ(1¬ 4| ¬|1| 41 41 P( 4| d|¬
ऊ ¬| ¬Íò41 d ख3| 4 Î34 d¸ 1 वñP|¬
2ல0ககலG0 த|ர_வßன, MசüவGன 2ச| üuQ தßனம
2üG[ Çற|g Gத_வßன, எ@வல[ வ§த@ வlமßனம 67
( 2ல0ககல ~ கßü8ச|ü @ரமலப ¿µககப பüனப_gதபப_ம பலM,  வlமßனம~ லவகMLம 
Ç_ற| Mசல@ம பQபக வlமßனம)                 
Hग Hनº| 4¸ ü P d¸ H| ÎH¤| 4H|¤
dl¬l ड¸4 4|ü1 , ά4P 4„¬ 3ü|¤
வßவlµu ¿§தக Mனßரவன வßMவனபßன GவMறß ரவலன
பßவlகu @ரவரம @ழகவர Mவu|Gü@ம வg|µம எ00லன 6ö
(¿§தகன = கரLன ; வßவl = க|M@ : பßவlகu = பûதßபgத|_க 2ûüவரகu )
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
4 Pl 4(| व4ग|Íड¤| Hl P¸ड P„ 4|1
P¬ 4l 4|( ¬ P¸Íड7, H|P वñ¤ वñ4|1
ச|லகMசüத பßவ Mமனன, மg|பப[லத @@@லற
ச|@லமதலன மg|üßG[ß, மனககM வuரம @@வலக 69
(ச|லக = தல0@µ)
4|¤| ख3 Í4P|¬ P¬, ü|ü  üन¬ d| 4|4 1
4|¤| H¸¬ Hü¬|, 4|¤| 4P4  H|4 |
கßüGம ந|0ம, மனGம 2@நன, பßவ பMMlüGம வlgதßம
@னனலத வlலதgதவன ந , பlனனலத எனGனß Gநßவதßம 70
(கßüம~2Lல, @னனலத ~ @தனலமüßக கற|பபlLபபL_uu பßவgலத , 
பlனனலத ~ பlன +¿லத ~ ச|0 த|ன0கgககப பlறக+ Mசüத கßûügலத , 
Gநßவதßம ~வர§@தல )
न(|¤ º|¤ 4¤| (

H, H| P¬ 4| PH ¬ H|¤ 1
P|¬ Pd| HH P 1( ,º|¤ 4|P ¬ H|¤ |
ந [ßµ மµµ_gத| _வMதனன ந 0கல0Gü @வரதம 2uu@ககம
த [ß@ ந [தன|ல த|லugMதனன, ந 0கல0Gü மனதன|ன @ரக§தம 7I
(மµ 2_பப~ _சß[ 2_பப , @ரக§தம~ நß_றம)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P|H| 3l 41 P Í91 , H|H Í91 Pख P|Í(
P¬H 3| ¬(

ÍdH| Í91 , ¤( 3l ÎPÎP1¬ ¬|Í(
வl[0|ல 2ரgGம மMlüகக, நßவlல ப[gGம Mசமம§த|[ம
வ Mlல த|ûµGம மனம0க, @வர Mசüவ@ம @0Gக Mசபமன@ 72
(¿ககமMl = M@பமßல0 ; Mசமம§த|[ம = M@பgத|_க என 2பGதசமßன ம§த|[ம)
மß_@ :
வl[0|ல 2ரgGம மMl ¿கக, நßவlல ப[gGம Mசமம§த|[ம
வ Mlல த|ûµGத மனம ¿0க, நவlலவG[ @தலன MசபMமன@
ü|¤| ü‰- ü‰ Hग PH, üÍड3 H¤| ¬ 4|¤ 1
‰|( Hख1 €P 4|, üõ  P| üÍड3 (|¤ |
¿uபபl0ß @லப0க க_Gற, _ன பMµதர @ல0Gü
¿னபlன ¿ரலம Mதu|§தßர ¿னGற பMµதர _னßG[ 73
ந|ல0üßலம
4|( H1lP| d ( 4|, व4¬P H|3 ÎU¬ P|Í(
P|P-P|P PÎP1¬ 41l, H1 ¤3¬ 4 U ¬|Í(
ந|ல0üß üßகலக, கMமßgத|[ம மலற§@Gபßம -@8ð
@8ச|@ம Mசபlநßமம, @üலவத_ க|லல0 GவMற@Qம 74
(üßகலக ~2Lல)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
4ò| H|¤ 4¤| (

H, 4(| 4H|ñ ¤|H 1
Hñ¬ H|ñ¬ (|¤ 1(|, 7¤| 4|ड| 4  ¬|H |
பlற§தßன கம[ன என@, கமMலL கM0| எத_க
பlற§@ மµவன கLம, Mநu|µம ச0த|ülல பß[0க 7õ
(கமMலL~Mசரகக|ü Mசüல, கM0|~_[வß[க ðg@, கLம~ ப@ககu, ச0த|~சßககலL)
4¤| 4Í1¤ 4¤| HlÍड¤ ¤lड H|ñ¬ 4|H
U|Íड U|Íड P4 H|3 ( , d ( ग( º¬ 1|H
¿_ப வßழQ ¿வன|ülG0 ¿ல0வMதனன ¿லL§தMதனன
Mசß_ப த|னGம Gபßülன üßQம தன§த|வ[ம க|ரகம Gதகம 76
(தனம = Mசலவம, த|வ[ம =¿[ð ; க|ரகம=வ _,மலன ; Gதகம= 2Lல)
ñ Š 4lH| ü|3 P P¬ ü‡ P1| 4|3
çP ‹1 4 ¤( 1|Î3 ( 74 Hñ3 74 H|3
தரQல[gத@g தu|ûLம, எனMசßல Gகußü பluußü
வரMமßன@ GபßMமßன@, ¿ற|ந @மமலன @லறüßü 77
(தர = ம[ம ; Gபßம = Gபßகம ; மலன @லற = வ Lµன ந|üத|)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
(|¤| ü143 9|…3, PPनd1 Þ¸ò H1|¤ 1
3 Pάñ1 º13| गH, 4| 4|( ग14 41|¤ |
லகüßல மல0µம Mபüர§த@, கµலகµu கL@ம ¿லL§த@
லவüம கßMß சßதலன, ülவரகரவ@ம ¿L0கம மMMlலL 7ö
(லக0ßü மல0லü Mபüரgதவன @[ßவMன. கLல0 கமML0gத|ல ¿Lகக|üவர ¿கgத|üர )
@ü_லக தரம பßLம
ऊ ¬ ü|¬| ¬| Íò4  ¬|¬ (| ò(1|¤       {
¬|¬| (|¤ P| H1| वü¤, ऊ ¬| •¤|P H|¤ {{
2üG[ ந|ல0ககGமß வlMMlg| ந ரம, வlல[§ த|ற0க| ம_வßகம
2üG[ ந|_பவன தவlgத|ரபபßன, @ற0க| வ§தவன த|லugத|ரபபßன 79
(வlMMlg| ~ வlM +@g| வßனgத|0|ர§@ @ற0க|ü. ம_ ~ந ர ந|ல0)
HH P 4P 4P|d¬|, ¬नd| 4P H4|P 1
H| (  H|4| H|ñ3|, P| 3|(| 4  ü|P |
¿மப[gGத 2லற மத| கMGL,_மபல ம0ரம கLLgGத
2மபரதம 2றQம 2MGL, 2uugGத எ@ம நßLLgGத ö0
(¿மப[ம ~_கßüம, கLLம~ கLலL, கuம , 2மபர~ வßGனßர , நßLLம~ வlரபபம)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P4 4¬ 3| ¬नd¬ ¬(|, H¸1| 4  dH ¬|Í(  1
P4 PP5 4| P|3| ¬(|, ¤| P|º Hग P|Í(  |
¿Lவl Mü0ßம ச§தனமல0, பலLMüல0ßம @[ரம ¿ல0ர |
கLM0ல0ßம @g@ம ¿ல0, மன|தM[0ßம @ßன|üர ¿ல0ர || 81
¬Œ3| ¬44| d ख 41 Íd¤| 44|1| 1l7
d ( ü|ò¬ 4 4|¬ P P|4¸3 4¬| ¬ 4|7
த|ரகம ¿[லவ எ§த|[ம கM_, க00கம கப ûன ¿§த[ம
@ரMபரம க_கgக க|லLGü, தபபlü த|லனகu @ல0Gü ö2
(¿[லவ எ§த|[ம~ மßவல[ககம த|ரலகக கல)
P|ò| 4( 4 ¹4|1 P 3¸ 4¤| 1•d Pl(|
74 Íd¬ 7P| H¤ग| P 1„d¸ ग| 3l(|
கüவன லகமM ð@ம,  பlலசம|ன பlலசம|ன @ன@
ðபபl_ நßu|ல 2மலம பlலசGவன பlலசGவன என@ ö3
(ðபபl_ நßu~ ¿த| வlல[வlG0Gü)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P|H| H3| d ख41, 4ÎH¤| 41 ü4|1
9¸ H 9¸ H ¬¬ ÎH¤, 4H (P|1| 4|1
_[0கß[ன வ[லவக கM_, ¿üரவனGவ ¿ரமபகu
_üவGன @னற0ர _ககலu, நßலuü @லறµம நமGத ö4
(_[0கß[ன ~ GதßLLககß[ன _üதல~ Mகßüதல)
HÍ4H व4(
¸
¬| ÎP(, 7¤• ग¤| PP| 4  Pग 1
Hü¬| €Î3P| d Íख 4 , Í4¤| 3¬ 4  Hग | 
வனMம0ßம ச|மமgத|ன வசம,  Mசனற@ Mசவlüன Mசßலவசம
மனமமரgம பlமபgத|ன வசம,பlன @லல0 Gதகம ¿தனவசம öõ
(Mசவlüன ~ @üல)
வßழகலக வg|@லறகu
º|1  º|1  1  P¬|, º|1  P4 4 U (|7 1
P|H| P|¬ P„ Þड|, Ž3  H¤ 9H (|7 |
ந|லறQ@ம கßûüம üßQGம, Mமல0 Mமல0Gவ மனGம
@லறபபlனம கLம @@ த|னGம, கß0gGத வரம ப0Gன ö6
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
413| ¤| 3| 4¤ 1(|, H4  4|(  üU3|¤ 1
4|¤ üड 44¸H 4| , HP 4(| P ख|¤ | 
Mசüவlலன வlலuüßL_ Gவµகலக, பlனனßG0 GவதலனGü வßµகலக
Mசü ¿த|G0 வlலu§தGதß _ம|0ம, பlன @வரம வlலgவG[ _ம|[ம.
(Mசüவlலன~ Mசüக|னற Mசüலகu, Mசü~ வüல, _ம|0ம~ பu|üம[ம _ம|[ம ~மß ம[ம)  ö7
P|( ç3¬| d|ÍH7, H|P 4 ò P PP|¤
P H| H¸ख| ¬| 1(
¸
, P|º ¬ H¸ख| H|¤
@gதலன ¿ரuவßü Þசß, என@ம எமகµ ந0ம கß
பgதர பச|g@ ÇகßமG0, üßனம பச|üß@ @ரககg தß öö
(கß =கßபபß_@ ; பgதர =பகதர, ¿µüßர; Çகßமல =Gபßகßமல)
Hl HH 4|õ ¬|ñ P , Þ1 P 4|õ d|P
d|¬| (|¤ 3H|ά¤, ¤(| P¤|¬l 4| 4|P
பLக|ல பக§த ந M[னபர,  மலனül_ பக§த சல[
தL0கMLßர Mசßனன @லற, க[ம|[MLßல வßû @லற ö9
(தLம கMLßர = @கத| ந|ல0 Mப_றவர ; சர = Mசலவம)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
4|ग|  4|4| º¬ (1 , 4|¤H 4|4| d 3 1
P|ò| H¯d P¬|¤ 4 , Hग Hü¬| 4Í1 H3 |
கßகம கவர§த ந|த|üGம@, @வரகக த§@தவlü கül@Gம@
Gமßகம Mகßuவர 20Gகßரம, க[0|ல கül@க க|லMGü@ 90
(¿பGனß கû G0g எனப@ தம@லLüதßக பßவlபப@ ’ ’)
4õ| (

H 3| 4¤| (

H HP üड खH¸1
ü¤| 4| U|¤| ¬(| 9H H|ग HÎ3 d¸ 1 
@0க| 2üர§@ வlLLßல எனGன Þ8ச§ தரGபßG0
g@0க @லல0 ந|gG0 எLLßGத @8லசg தரபgGம                    9I
(Þ8ச§தர ~ Þ8சம[ம , @8லச ~வlரபபம)
4 ÍòH ñ¬¬ ¬(| 4|ÎH¤ H|3H 4¬ H ¬|Íन( 1
गग| HH H|3H H¤|, ü143 9|ड| 3|Íन( |
வ0|தரம வனMசßல எத_க, வg|தரம @னMசßல 2M_
க0லகµம தMலமülன Mபரகக, Mபßµgத|_ம பரவதம ¿0க        92
(தMலம ~ கu|ர§த,   Mபரகக ~ ந ர Mபரகக, பரவதம~ மல0)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P¸P ¤H| Hर •|¬ Hग d|¬| 74 PP|¬ 1
Þ|H3 P Pख ऊüH, 4|‰ Î¬4P €|¬ |
2G0ßபlülன ðரககg தül0|, gககம ðனகன Güßன|
எககத0|ல Çகக கu|பப, எ_கலகülல ÇGனß தவlபப 93
(தül0|~ லப, ðரககgதül0| ~பMபலப . ðனகன ~ நßü. 
Güßன| ~ கர வßü. எககதல ~2uவß0கதல, 2uu|Lல)
44|1 गñ  ¬ 4|ÍH7 , 1 4 ¬ (ÎP¤ 4|¤ 1
HH(
¸
 ¬|ñ PP5 P  ¬| H|¬ 4¤| (|¤ |
கßவßü கரவம கப [ß, எu|üல[க கMGL எuußü
நßவßü @னனம ந_ககL0|ல,நLபபலத @னனம Çதற|வßü  
(கßவßü~ கßg@கMகßuவßü, எuußü ~@கgßGத, நßவßü~ பLக)                      94
•(3|ƒ‘|’“ƒÎ’1PH|, H”ƒ• 4ƒ"(–1|ƒ(”—ƒ˜
P|™ƒH’ƒ•š|ƒ›H|, H”ƒ4 œƒP|™’ƒ(”—ƒ•
பன0|ன ந ரம ந|ரம0Gம, _ழந|ல0 ந ரம ¿0கனGம
@ßன|üர ந|ல0பபர @ûLGம, Mசüதவம ந|லறüß ன@Gம 95
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
ž|’ƒŸž—ƒ™’ƒ’|ƒÞ• , ’ž–ƒ’|ƒÞ• ƒ’“1ƒƒ˜
H‘’“ƒH¼|ƒž ¼ƒH”, —|ƒ4—|ƒ4( ƒ4•“1ƒ•
Mகß_gதßல கலறüß@ சரம, எ_gதßல கலறüß@ நத|ந ரம 
எ_g@8 Mசßலவßன கப ரம, ÇMனனGற பßரg@Mரவ ர ந ரம 96
( சர = Mசலவம ; பßரg@Mரவ ர ந ரம = ந 0கu கM_ 2Mர§@ Mகßug0கu)
1ñ|1¤ƒ4¸ ƒ1ñ|1¤ƒÎPH, ‘Ÿs. ‘Ÿs. H¸•|ƒ•¸•ƒ˜
Î’1ü(–ƒÎ’1™|1ƒ4”, 4”—ƒ’ƒ1|¼ƒ$¸•ƒƒ•
கLµg த@வl கவlபலனவர, த§ந0 Mநஞசர GசரலகülG0
எLµg தuu| வl0க|_வர த|üßக8 Mசமமல வரலகülG0 97
¬(
¸
ƒŸžPƒš|õ . P¸1P|, (|¤ƒÎH—ƒ3Hñ|1ƒ˜
P•(–ƒ—(ƒ3’ƒž ¼3|, 4|HƒHƒ"—|ƒP|1ƒ•
நß_ப[ம கßgதனர கßவ0ர, லகülல ǧத|ü வßMuß_
பßரg@ ந|_பர பßG[ßர, பl[ßMனம Gபßன@ நமMனß_ 98
(நமன =எமன)
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
4 Ÿ•Hƒ•¬’ƒP•Pƒ•1|, H|Pƒ(”3ƒ’ƒœ|1ƒ˜
P|™ƒ•¬’ƒHHF‘ƒ( , •1PƒHP 3ƒ™|1ƒ•
கனலGபßல கßµGம க_ஞMசßல, லகவl_ என@ம ¿gதகQல[ 
பனலGபßல தMMßம @னMசßல, GமG0ßர பக@ம ¿@தQல[ 99
(பனல= Mபரக| வரம ந ர Gபßகக, தMMßம= கu|ர§ததßகம)
4•“1|ƒŸ4—|ƒ4 œƒ’ƒƒ(”3ƒ( , H’ƒŸ4—|ƒP•ƒ(”—˜
H”ƒŸ4—|ƒ4 œƒ(”3ƒ( ƒ, 43| ƒH1ƒ4”—ƒ•
தßன Mசü@ நLபபத|லல0, கப ரMசü üßமG0 நL§தன வனGறß 
தßன Mசü@ நLபபனப Gபßல கßMப ர, Mசüவlப பவனவன üßG[ß 100
P’ƒž|3|ƒP’ƒH|H¬“, P’ƒ1|H|ƒ1 4ƒ˜
H”ƒ—(ƒP’ƒ"³ƒP”ƒÎPH, 3”ƒ"³ƒÎPHƒÎ’P4ƒƒ•
மனGம Mகß_பப@ம பற|பப@ம, ¿[சனம _Mµµம மனGம
மனMமßர கரவµ ப_ற|ன, கரQம ðL_வßன @லறபதGம 101
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
7P“ƒñ|Þ“ƒ•”ÎH7ƒP’ƒ4|ƒH‘|ƒ¼”7ƒ˜
H‘’|ƒ3’ƒH“3Hƒ41 , H1’ƒ4”ƒP¼ƒ(”7ƒ•ƒƒƒ
நவlலவ ர நü@LGன, தßனL0க| தனவLகக|,
தம ¿னபர தம 2uuம கu|ரம 2ல[கGu 102
( தßனL0க| = நßன எனற _Mவம @ல0ßமல ; தனவLகக| = கM @கம லக 
Gபßனறவ_ற|ன Mசüலககலu ¿Lகக| controlling bod l!ng"!g# )
H(|ƒž—|ƒñ(|ƒ™P ƒ( ƒH(|ƒH”›ƒ3(|ƒ‘|‘ƒ˜
H(|ƒH”™ƒñ(|ƒ4|Hƒ( , H(|ƒHP|ƒñ(|ƒH‘ƒ•
தலüககM_ தரமம Gசரம, Gப[ß லசµLன Mபரமபßவம 
வனபலக ந|னற@ ð_றம Mபß@gதß [வரu ந|னவßசம 103
ž ¼ƒH’ƒH|ñƒ’(–ƒƒHñƒH¬|ƒ•¸¬ƒ˜
P¼ƒ4|ƒ‘(1|ƒ(”—"|, ž ¼ƒ41 "|ƒ4¸ ¬ƒ•
@னபம GவMµப Mப@வG[ß, தßGன நßµ @னன|_கம 
@னபம Mநர0க|_ம Gவலu, பlµgத@ @னபம @LLம 104
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
P|™ƒH¯žƒPP5ƒ( ƒ, H|Pƒ13’ƒ›1|—ƒ˜
P=žƒ›|"ƒPçš|ƒ›1 , 4 41ƒ(|¤ƒH"|—ƒ•
சß@ எனபவன ச@gத|[ம, க|லLககம ¿0Gக @[gத|னம
@LG[ß வlரமபlக Mகßuவர, லகந|லறü கல@ம மM@ம 105
4 ¬’ƒŸž—|ƒ41’ƒ’, 5|‘ž–ƒŸž—|ƒ¬“1ƒ˜
H”ƒŸž—|ƒP”ƒ‘|ç—|, 7Pƒ4( ƒ4•“1ƒ•
கஞசனம த§தßன கரMGன, த|M[uபத| த§தßu சல0Gü
கப ரம Mசßலவßன @0Gக, Mகß_gதGத த|ரமபம 20க|G0 106
H“’|ƒ¤”s|ƒ(–ƒ›H|, (Í1ƒ4|ƒPÎP1’ƒ(”—ƒ˜
H|¼ƒ•1Pƒ4|ƒH“ñ’|ƒH¼, ™1 ƒ’ƒ4”—ƒ•
¿ûநßமம Mசபlg@ வßழ§தßல, ¿_ப _µGu Gபß@ம
@றßül[ம _M_ வßழ§@ம, பவlülல கMLG[ß பüGன@ம 107
HHƒ7—|ƒ!—|1|ƒP|œ1–, H”›“ƒ!—|1|ƒž|Pƒ˜
P|3|ƒ!—|1|ƒ•|~4|, ›ñ’ƒ!—|1|ƒ’|Pƒƒ•
மனகக ந ûன ப_@, 2G0ßபlகக தனGம ப_@
தßüகக Gசülன ப_@, பgதனகக MசபGம ப_@.                 I0ö
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com
பlனனல[
Mமßg| Mபüரபப _[மபlgத கß0gத|G0Gü என @ன லவககப பLL gர Gகuவl.
கப ரதßஸர எu|ü மககgககம பûµம வலகülல கரg@கலu எ_g@8 Mசßனனßர. ¿வ[@ 
MபரலமGü ம|க 2üர§த _னமக கரg@கலu பµபபற|வlல0ßதவரகgம பû§@ 
Mகßugமபµüßக Mசßனன@ தßன. _னßல @§த Mமßg| Mபüரபப, பµgதவரகgம 
¿ரஞMசß_Mபßரu @லM MகßM_ பû§@ Mகßuu GவMµüதßக @ரகக|றGத!
@தனßல எனன பüன $
@@ @_ற|@ம 2Mலம. ¿§த கலற @@வ@மßü எனலன8 சßர§தGத.
ம|கQம பகத|ül@ம @லசül@ம Þ_பß_ @ர§த gர MபMமMl gர @லற பகவßன 
[மMûLம நßGதßபßசலன @0ம @லறவலன ¿லLü @µµமß என@ வlனவlனßர.
[மMர பத|G0@ம Mசßல0ßமல Mமuனம கßgதßர. பத|@ககßக GவMµ Gகuவlலü 
ச_Gற மß_ற| 'த|üßகüüர Gபßனறவரகu @லறவலன ¿லL§த|ரகக|றßரகGu என@ ’  
2தß[Mgலத Gகuவlககற|µLன @ன லவgதßர.
%¿வரகu Mப_றலத பßµனßரகu என@ @gதßüபப லவgதßர [மMர ’ .
_ம! @லறüன_த| Mப_றவர Mசßலக|னற Mசßல@ககம Mவ@ம Gகuவl @ßனgதßல 
Mசßல0பப_ம ¿Gத Mசßல@ககம மல0ககம ம_Qககம 2uu வlgத|üßசம 2M_ 
எனபலத [gத|ன ðரககமßக 2ல[g@ வlLLßர [மM பகவßன.
என ந|ல0லமµம ¿@Gவ.
¿னனபபறலவ பßல0µம ந ல[µம தன|gதன|Gü பlûg@ பßல0 மL_ம 
எ_g@கMகßugமßம. ¿@ Gபß0 வßசகரகu கப ûன கரg@கgகக @கக|üg@வம 
Mகß_g@ Mமßg| கலறபß_கலu வlL_ வlLGவM_ம எனப@ என@ தßழலமüßன 
GவM_Gகßu.
__வ@ம பß_வ@ம _ன§தமßக| ந|னலனg Gத_வ@ம ந|னனµüßர Mசüலக ப[ßப[Gம
எலG0ßரம @னப_ற|ரகக ந|லனபப@Gவ ¿ல0ßமல GவMறßனறற|Güன ப[ßப[Gம.
--- தßµமßனவர
வல0பபககம : http://kabeeran.blogspot.com : ம|னனஞசல: kabeeranban@gmail.com

ºÁ÷ôÀ½õ
¸½¢½¢, ŨÄôâ «¾ü¸¡É ¦Áý¦À¡Õð¸û ¸ñÎÀ¢ÊôÀ¢Öõ Óý§ÉüÈò¾¢Öõ ®ÎÀðÎûÇ ¬Â¢Ãì¸½ì¸¡É ¦¾¡Æ¢øÑðÀ ÅøÖ¿÷¸Ç¢ý ¯¨ÆôÀ¢üÌ.

வல

பபககம :

http://kabeeran.blogspot.com : ம னனஞசல: kabeeranban@gmail.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->