REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA elaborat pe baza Legii invatamantului nr.84/1995 si a Legii Privind Statutul Personalului Didactic nr.

128/1997 An scolar 2009 - 2010 Aprobat in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.10.2009 Dispozitii generale Art.I. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii Învăţământului, a Statutului personalului didactic, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat şi alte acte normative elaborate de M.E.D.C. Art.2. Activitatea din Grădiniţa se realizează în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educaţie şi protecţie, jndiferent de condiţia socială, materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă a părinţilor. Art.3. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Grădiniţei , prevederile sale fiind obligatorii pentru director, personalul didactic şi personalul nedidactic, copii şi părinţi. Regulamentul intern se dezbate de către consiliul profesoral. Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ şi părinţi. Organizarea şi conducerea grădiniţei Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Art.4. Conducerea grădiniţei este asigurată de Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie cu organe de decizie şi direcţiune. Organigrama grădiniţei care se aprobă în fiecare an de Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administraţie este parte a prezentului regulament. Organe de lucru Art. 5 Organe de lucru sunt urmatoarele: - Comisia de evaluare a calitatii - Comisia metodică (activitate permanenta). - Comisia pentru activităţi extracurriculare (activitate permanenta). - Comitetul de elaborare a proiectelor . - Comisia pentru PSI. (activitate permanenta). - Comisia responsabila cu achizitii publice - Comisia de inventariere si casare .(activitate temporara). - Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.(activitate temporara).

Aceste organe îţi desfăşoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de administraţie. Art.6. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine dosarul de procese-verbaIe, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este admistrată de responsabilul comisiei, şi va fi păstrata la director. Art.7. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la.cunoştinţă Consiliul profesoral Art.8 Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. Art 9 La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor ,ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. Art 10 - Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru când directorul consideră necesar, la solicitarea, a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraţie.

în şedinţă extraordinară la cererea a minimum o treime din numărul membrilor săi. Art 11 Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Art.12 Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează la directorul unităţii de învăţământ.

a gradaţiei de merit 10.aprobă planul de dezvoltare a şcolii.administrează.aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ. 3. 2.alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie 4. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea gradinita. în vederea acordării calificativelor anuale. după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral.aprobă componenţa nominală a comisiilor/ metodice din unitatea de învăţământ.analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară.dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiveducative din unitatea de învăţământ. 11.formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de predare care solicită acordarea salariului de merit. Consiliul de administraţie Art 15 Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legilor in vigoare. 7-validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs.dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ.avizează proiectul planului de şcolarizare. planul de dezvoltare a şcolii. 9. primelor lunare şi salariilor de merit. . Art. 8. 6-stabileşte sancţiuni disciplinare. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 3.16 Atribuţiile consiliului de administraţie sunt: 1. spre aprobare. 5-numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare. în şedinţă. prin delegare din partea consiliului local. ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern.dezbate. conform prevederilor legale în vigoare. pe baza raportului comisiei de cercetare. avizează şi propune Consiliului de administraţie. 5-acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat. 4-elaborează fişele şi criteriile de evaluare pentru personalul nedidactic.Art 14 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 1. 2.

9. b) reprezentanţi ai cadrelor didactice. tabele. încheiat cu această ocazie. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit. pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului. e) reprezentanţi ai autorităţii publice locale. 7. 10. la propunerea directorului. Art. programe.18 Componenta consiliul de administraţie al unităţii : a) directorul unităţii de învăţământ. Pentru personalul didactic de predare aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi cu respectarea metodologiei specifice. prin decizie. memorii. de state de funcţii şi de buget ale unităţii Art.). au obligaţia să semneze procesulverbal. acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariaţi din unitatea de învăţământ. -ori de câte ori consideră necesar o treime din membrii acestuia . .aprobă. sesizări etc.19 Preşedintele consiliului de administraţie numeşte.20 Consiliul de administraţie se întruneşte -lunar. solicitări. care are atribuţia de a redacta lizibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie. Art. prin decizie. în mod obligatoriu. ai asociaţiei de părinţi ai agenţilor economici Art. secretarul consiliului de administraţie.avizează şi propune consiliului local. -ori de câte ori consideră necesar directorul. dacă există. 8. proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli. de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte.17 Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate. spre aprobare. conform legislaţiei în vigoare. c) contabilul unităţii şcolare.6.stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ.hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare. toţi membrii şi invitaţii.avizează proiectele de plan anual de şcolarizare. informări. liste. -la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor. întocmit de director.

în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale. Preşedintele Consiliului este directorul. 5.organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare –lecţii demonstrative. 6. oferta curriculară a unităţii b.sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii didactice.elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia.consiliază cadrele didactice. informându-se cu privire la noutatile ce pot aparea . Consiliul pentru curriculum elaborează: a. .menţine permanent contactul cu I. metodologia de aplicare a activităţilor. Art .-la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor Consiliul pentru curriculum Art. 2. e.sprijina personalul didactic în activitatea de perfecţionare şi susţinere a examenelor de grade didactice. 2.. curriculum la decizia şcolii. Componenţa consiliului este aprobata în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral.evaluează activitatea fiecărui membru al comisiei metodice.24 Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstraţie putând decide formarea şi altor comisi iar şefii comisiilor sunt numiţi tot de acest consiliu).25 Atribuţiile comisiei metodice sunt următoarele: 1. evaluare. 7. Art.22. manuale alternative. 9-sprijina cadrele aflate la începutul activităţii didactice.informeaza personalul didactic de modificările care apar si distribuie fiecarui cadru materiale primite de la ISJ. 10.elaboreaza materiale de sinteza pe diferite teme (curriculum.26 Seful comisiei metodice-atributii: 1. Consiliul pentru curriculum are în subordine următoarele comisii: a)Comisia metodică b)Comisia pentru evaluarea calităţii Învăţământului.23. Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral. 3-monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă.S. Art. schimburi de experienţă etc. finalităţi. Comisia metodica Art. 8. Art. programe şi planuri anuale şi semestriale. cuprinzând obiective. directorul grădiniţei. resurse materiale şi umane. metode şi strategii didactice. 4. prin responsabilul de cerc.21 Consiliul pentru curriculum este compus din educatoare.).J. consilierul psihopedagogic. etc.stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice.

Raportul este pus la dispoziţia evaluatorului extern. în număr relativ egal: a) cadre didactice . continue si finale ale programelor copiilor reflecta obiectivitate si vigoare stiintifica. la cei nou veniţi.27 Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin: lunar. 8. 5. b) reprezentanţi ai părinţilor . Art . gradinita elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Art. c) reprezentanţi ai consiliului local. 28.răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.3.30 Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde. 29. după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ.efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ. ori de câte ori directorul ori membrii comisiei consideră că este NECESAR Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii Art. 6.Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri.raspunde de modul in care evaluarile initiale. Art 31 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: a) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în gradinita pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitate. . sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii.propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora. Art. b) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.raspunde de dosarele cu fisele de evaluare ale fiecarei grupe.are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la orele de curs. în special lastagiari. 7. 4.

asigurarea condiţiilor normale de desăşurare a activităţilor grădiniţei în colaborare cu administraţia. .37 Atribuţiile Comisiei de protecţie a muncii constau în: .difuzeaza în salile de clasa. Procesul instuctiv .35. -elaboreaza materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de personalul unitaţi în activitatea de prevenire a incendiilor. Art. programul activitatilor. .elaborarea normelor de proteţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni. potrivit legii. Art. Art. .organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare şase luni).32 Componenta comisiei este stabilită de Consiliul de Administraţie.propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (festivaluri. a concursurilor şcolare. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă Art.urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezinţa periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului precum şi consecintele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepasare.39 Atribuţiile comisiei PSI sunt: . Art. laboratoare. . spectacole.efectuarea instructajelor de protectie a muncii.de protecţie a muncii are în componenţa: o educatoare pentru cadrele didactice şi administrator pentru personalul auxiliar şi nedidactic. planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu. . Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) Art. . tabere) .elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în grădiniţa şi în afara grădiniţei. Comisia de activităţi extracurriculare Art. cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate. .c) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii. Comisia.centralizează: copii participanţi. cabinete etc.organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă.educativ . pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor).34 Este constituit şi funcţionează în conformitate cu legea 90/1996 privind normele generale de protecţie a muncii. -intocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducatorului de unitate fondurile necesare. . Art.coordonează pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare.36 Componenta comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un preşedinte desemnat de Consiliul de administraţie.38 Comisia de protecţie a muncii se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie.33Comisia are următoarele atribuţii: .

din norma cadrului didactic. pentru fiecare grupă în parte. ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatatea de a alege. potrivit trebuintelor proprii). Art. după cum urmează : Intervalul de vârstă Categorii de activităţi de văţare Nr. 40 Continutul procesului instructiv-educativ care se realizează în învăţământul preşcolar este structurat în planuri de învăţământ.5h x 5 zile = 7.ore/tură.de activităţi/săptămână ON* 37 – 60 luni (3. Art. Planuri cadru de învăţământ.Procesul de învăţământ. strategiile aplicate in demersul didactic valorizeaza copilul.42 In demersul educational este interzisa discriminarea copilului dupa criterii care vin in contradictie cu drepturile sale. Art.41 Metodologiile didactice utilizate in invatamantul prescolar. Programe.1 7 ani) Activităţi pe domenii experienţiale Jocuri si activităţi didactice alese Activităţi de dezvoltare personală TOTAL 7 OP/OS* +7 Nr. Activitatile desfasurate de educatoare eu copiii care se incadreaza in nive1ul 3-5 ani se recomanda a fi gandite si organizate din perspectiva orientarii spre . mijlocul de realizare si metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului.5h 22 10 + 22 + 10 25 h 3h x 5 zile = 15h 10 6 +5 + 11 1h x 5 zile = 5h 1h x 5 zile = 5h 26 + 26 25 h Art.5h x 5 zile = 7.43 In demersul educational se respecta dreptul copilului la joc{ jocul reprezinta activitatea/forma fundamentala de invatare. Art 44. dedicate categoriilor de activităţi din planul de învăţământ 2h x 5 zile = 10h 10 5 +5 + 10 1.1 5 ani) Activităţi pe domenii experienţiale Jocuri si activităţi didactice alese Activităţi de dezvoltare personală TOTAL 61 – 84 luni (5. il diferentiaza si il individualizeaza in vederea sprijinirii dezvoltarii sale potrivit ritmului propriu.5h 1. şi în programe avizate de Comisia Naţională de Specialitate aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

46 Este cea stabilita de M. program stabilit .50 Grupele cu program prelungit pot fi inchise temporar. Art. Art. cu acordul inspectoratului scolar si cu atentionarea parintilor. in prima zi a anului scolar incepand cu ora 9. Art.48 Incheierea activitatilor se marcheaza prin serbarea de sfarsit de an scolar organizata dupa un.3 * grupa mare preg`titoare . inspectoratul scolar si conducerea gradinitei vor lua masuri de asigurare a protectiei copiilor eontactand unitati apropiate care functioneaza in perioada respectiva si pot prelua acei copii. nu mai mult de 60 de zile pe an.E. Acesta respecta prevederile planului de invatamant pentru grupa respectiva si poate fi flexibil. Art.2 * grupa mare . Structura anului scolar.47 Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program . In anul scolar 2008 – 2009 unitatea func\ioneaza cu 11 grupe dupa cum urmeaza: * grupa mica .00. in fiecare an scolar . Art. 45 Intreaga activitate desfasurata de educatoare cu copiii la c1asa se reaIizeaza pe baza cunoasterii terpeinice si respectarii obIigatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare.  In perioada inchiderii unitatii. pe grupe consituite dupa criteriul de varsta al copiilor sau dupa nivelul de dezvoltare global a al acestora.socializare. Constituirea grupelor. asigurand atat educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala cat si protectia sociala a copiilor. cat si pentru cele optionale).54 Grupa se constituie respectand prevederile legale si cuprinde in medie 25 copii / grupa . Art. pentru curatenie. Art.3 * grupa mijlocie .52 Activitatea instructiv-educativa in gradinita de copii se desfasoara pe baza unui orar stabilit de educatoare. aprobate de MEC. Art.C.51 Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar. Art. pe cand activitatile desfasurate cu copiii care se incadreaza in nivelul 57 ani vor fi gandite si organizate din perspectiva pregatirii pentm scoala.(atat pentru activitatile comune. Programul gradinitei. * Grupele cu program prelungit (10 ore pe zi) functioneaza continuu.49 In invatamantul prescolar se respecta structura anului scolar stabilit pentru invatamantul preuniversitar. reparatii sau dezinsectii. Disciplina este asigurata de educatoarele fiecarei grupe in parte.53 Invatamantul prescolar cuprinde prescolari cu varste intre 3 si 6/7 ani si se organizeaza de regula.3 Art.

A) La inscrierea copiilor [n gradinita nu se percep taxe. Recalcularea contributiei parintilor pentru hrana care se asigura copiilor în grupele cu orar prelungit determinata de absenta copilului din unitate. de regula. la inceputul anului scolar sau in situatii deosebite. se face potrivit reglementarilor în vigoare. • Aviz epidemiologic. fara motivare. Art. Educatoarea foloseste modalitati diverse de evaluare a progreselor copiilor si acorda atentie implicarii copiilor in procesul evaluarii. cu avizul celor doua unitati. eliberat potrivit prevederilor legale. în limita locurilor planificate. 57 Actele necesare înscrierii copiilor în gradinita sunt: • Cerere de înscriere. Art. 59 Transferarea copilului de la o gradinita la alta se face la cererea parintilor sau a sustinatorilor legali. Art.Art.55 Inscrierea copiilor se face. 59 si 60 vor fi aduse la cunostinta parintilor. 58 Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere.La înscrierea copilului. in timpul anului scolar. Art. completata potrivit reglementarilor în vigoare. . in limita locuritor disponibile. • În cazul în care copilul absenteaza doua saptamâni consecutiv. Evaluarea Art 62. Art. • Adeverinte cu veniturile parintilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru gradinitele cu program prelungit si saptamânal). mentiunile prevazute la art.56 Pentru asigurarea hranei copiilor aflati în gradinitele cu program prelungit parintii sau sustinatorii legali platesc o contributie stabilita de legislatia în vigoare. Art. cu avizul medicului. B) La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice fel de criteriu. 58 . • Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificata de directoare • Fisa medicala.61 Pentru mentinerea frecventei copiilor educatoarea trebuie sa aiba o buna colaborare cu familia acestora. 60 Scoaterea copilului din evidenta gradinitei se face în urmatoarele situatii: • În caz de boala infectioasa cronica. se consemneaza în Registrul de evidenta a înscrierii copiilor.

65 Personalul didactic. Art. 63.  drepturile si obligatiile fiecarui salariat din gradinita se respecta in mod obligatoriu  indiferent de categoria socio-profesionala pe care o reprezinta. programul de munca. Acestea pot fi: a) lucrări scrise. 1-Directorul este subordonat inspectoratului şcolar. în conformitate cu atribuţiile conferite de lege . are obligatia de a respecta ordinea. regulamentul de ordine interioara. precum si normele in vigoare prevazute de legislatia muncii.64.care isi realizeaza norma de activitate in gradinita. Directorul: Art. d) teste orale. Consiliul de administratie si directorul stabilesc norme si competente care completeaza fisa individuala a postului pentru personalul didatic si nedidactic. e) portofolii. . Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale copiilor.Art.67 Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ. sarcinile specifice si obligatorii din fisa individuala a postului. in functie de necesitatile gradinitei. discliplina. nedidactic .sanitar sau din alta categorie. din domeniul sanitar etc . b) activităţi practice. . personalul angajat in gradinita de copii are datoria si obligatia de a respecta normele privind asigurarea vietii. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Consiliul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Resurse umane Art. 66. sanatatii si integritatii copilului pe timpul cat acesta se afla in unitatea prescolara Art.

inspectorul şcolar general. (2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale.fac excepţie reprezentanţii ISJ Art.68 Directorul este preşedintele Consiliului de Curriculum al Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie. spre aprobare.Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice.Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ. de activitatea metodica. comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 6. Directorul gradinitei asigura conditiile de elaborare si de transmisibilitate a fisei psiho-pedagogice a copiilor din grupele de pregatire pentru scoala si urmareste corectitudinea si obiectivitatea datelor inregistrate. gestionarea si imbogatirea patrimoniului. de activitatea desfasurata cu parintii.Raspunde de organizarea si coordonarea intregii activitati din gradinita. c) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale . avizat de consiliul profesoral. 69 În realizarea funcţiei de conducere. f) poate propune consiliului profesoral. comisia pentru curriculum. directorul are următoarele atribuţii: a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii. 4. b) lansează proiecte de parteneriat . e) în baza propunerilor primite. în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.Stabileste atributiile personalului tehnico-administrativ prin intocmirea fisei postului si controleaza indeplinirea lor. el colaborează cu personalul cabinetului medical şi stomatologic. de problemele financiare ale unitatii. directorul are dreptul să interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze. de cea de perfectionare. de pastrare. de activitatea intregului personal angajat in unitatea respectiva. se fac numai cu aprobarea directorului. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului . în termen de 3 zile. 7. în acest sens. cadre didactice care să facă . 3. numeşte şefii comisiilor metodice.Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. în care funcţionează compartiment financiar-contabil coordonează direct acest compartiment. Art. 5. de procesul instructiv-educativ. d) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare.2.Vizitarea unităţii de către persoane din afara unităţii de învăţământ.

l) vizeaza statuI de functii al unitatii . desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. În cursul unui an şcolar. precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie. Directorul unităţii de învăţământ. prin şefii ai comisiilor metodice. didacticauxiliar şi nedidactic.numeste. Art. k) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic .consemnează zilnic. de şeful de catedră. în calitate de evaluator. 4. 5 . 3. directorul este însoţit. după caz. pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor. de regulă. i) controlează. h) asigură.. didactic auxiliar şi nedidactic. de la o gradaţie salarială la alta .aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite.70. 2.încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat.parte din consiliul de administraţie şi solicită Consiliului reprezentativ al părinţilor şi. astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. Consiliului local. g) stabileşte atribuţiile şefilor comisiei metodice. a programei preşcolare . de la programul de lucru. în calitate de angajator are următoarele atribuţii: 1. j) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic. aplicarea planului de învăţământ. are următoarele atribuţii: a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic. cu sprijinul şefilor de comisie calitatea procesului instructiv-educativ. absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare precum şi ale personalului nedidactic. transfera si elibereaza din functie personalul administrativ-gospodaresc si financiar in conformitate cu legislatia muncii in vigoare. . 6. Art.aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţământ. directorul efectuează asistenţe la orele de curs. în condica de prezenţă. ai colectivelor pe domenii. Directorul unităţii de învăţământ.aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic.71. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor.

oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare. Educatoarea: Art . de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor. utilizarea. consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi care vizează completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive. Art. c) necesitatea. Art.77 ARE URMATOARELE SARCINI: 1-Sa studieze si sa cunoasca programele activitatilor instructiv-educative din gradinita de copii. reparaţii.b) apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice. cu respectarea prevederilor legale. d) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare. în limita prevederilor legale în vigoare. 76 Organizeaza licitatii pentru reparatii curente si capitale la unitatea respectiva. precum şi pentru acordarea salariului de merit şi a gradaţiilor de merit. inclusiv programa clasei 1. cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. d) răspunde de respectarea normele de igienă şcolară. Art. 75 Asigura efectuarea inventarierilor. b) urmărirea modului de încasare a veniturilor. în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu. 73 Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) răspunde de realizarea. e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară acolo unde exista serviciu contabil. spre aprobare. îmbogăţirea fondului de carte al biblioteci. e) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ. f) intocmeste si solicita cercului de executie bugetara necesarul de materiale utile desfasurarii normale a activitatii Art. 72 . răspunde de: a) elaborarea proiectului de buget propriu. Directorul unităţii de învăţământ. completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a unităţii de învăţământ b) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare. . în calitate de ordonator de credite. 74 Stabileste comisia de receptie a alimentelor si a materialelor. păstrarea. de protecţie a muncii. c) supune. în unitate. Art.

26-Sa desfasoare activitatea de educatoare de serviciu cu toate activitatile ce decug din aceasta. de prozelitism religios . condica de activitate zilnica si registrul de serviciu pe unitate). 3-Sa elaboreze planificari semestriale in conformitate cu prevederile programei.). regulament de ordine interioara etc. cu colegele si parintii . 21-Sa manifeste preocupare pentru instructia didactica din domeniul specialitatii. 28-Sa aiba un comportament etic cu copiii. 15. scrisorile metodice transmise de catre ISJ. 17-Sa participe la comisia metodica in mod activ prin referate. 4-Sa parcurga integral planificarile activitatilor comune. 24-Sa organizeze si sa desfasoare activitati cultural-educative pentru copii. 9-Sa intocmeasca zilnic planuri de lectii (daca este educator debutant) si planuri model pentru fiecare categorie de activitati (pentru educatoareIe ce au grade didactice). 27-Sa participe activ la rezolvarea diverselor probleme specifice institutiei prescolare.Sa evite in spatiul de invatamant discutiile neprincipiale si relatii de natura sa umbreasca prestigiul profesiei de educator Art. sa participe la toate activitatile organizate de unitate. 5-Sa –si sectorizeze clasa in conformitate cu cerintele programei si ale scrisorilor metodice. 13-Sa respecte cu strictete disciplina muncii specifica institutiei de invatamant (program. conferinte.2-Sa studieze materialele metodice. 12-Sa completeze impreuna cu profesorul psiholog. 6-Sa planifice si sa desfasoare formele de jocuri si activitati alese pe centre/zone de activitate. 11-Sa elaboreze si sa completeze fise sau caiete de cunoastere a prescolarilor in grupa pe care o conduce. 19-Sa efectueze interasistente la activitatile comune. 78 Activitatea metodica si de perfectionare 16-Sa studieze noutatile aparute in domeniu. Art. 10 -Sa completeze zilnic documentele educationale (catalog. lectii etc. 14-Sa evite desfasurarea in spatiul de invatamant prescolar a activitatilor politice. sesiuni de referate pe probleme specifice. literatura pentru copii. . 7-Sa pregateasca si sa confectioneze mijloace de invatamant pentru activitatile comune si activitatile alese. 8-Sa pastreze in mape individuale lucrarile copiilor(PORTOFOLUI COPIILOR). simpozioane. 20-Sa participe la consfatuiri de lucru.fisa psiho-pedagogica a copiilor ce pleaca la scoala si sa 0 inmaneze invatatorului. activitati practice compatibile cu invatamantul prescolar. 18-Sa organizeze si sa participe la activitatile ce se desfasoara in cadrul cercurilor pedagogice. 22-Sa se preocupe de propria perfectionare prin grade didactice. in jocurile si activitatile pe arii de stimulare. 25-Sa respecte programul de lucru si sa raspunda de securitatea vietii copiilor pe timpul activitatilor.79 Activitatea sociala 23-Sa desfasoare propaganda pedagogica in randul parintilor prin prezentarea unor materiale. reciclare.

Ea nu strange banii. . de achizitionarea si pastrarea alimentelor. folosirea mijIoacelor fixe si a obiectelor de inventar 10-raspunde de protectia muncii in cadrul unitatii.N.82Sa respecte normele regulamentului interior.tine la zi intrarea si iesirea materialelor si alimentelor si intocmeste la sfarsitul lunii situatia centralizatoare. 14-are un comportament etic cu copiii cu colegele si parintii . -Legea învăţământului nr.30-12. 8-asigura aplicarea masurilor privind paza incendiilor.85 Are urmatoarele sarcini: 1-inregistreaza si elibereaza zilnic alimente pe baza listelor de consum si calculeaza valoarea acestora.lucreaza sub conducerea directorului. 5-se ingrijeste din timp de repararea c1adirilor si a inventarului.O. 15. Art.81 Program de lucru:7. jucariile si materialul didactic.83 G. -Legea nr. 4-achizitioneaza la timp mobilierul. conform sugestiilor directoarei.Art. poate ajuta la supravegherea copiilor. 16-programul de Iucru: 7ºº. -Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat.P. Nr37 este incadrata cu personal administrativ potrivit normelor in vigoare: Personalul administrativ are obligatia de munca de 8 ore pe zi.84 Personalul administrativ al caminului are dreptul la un concediu anual conform legislatiei in vigoare. .84/1995.pentru scurt timp. 4464/7.raspunde de pastrarea.00-18. Art. 6-va asigura efectuarea curateniei localului.miercuri si vineri. 2. 3-raspunde de pregatirea Ia timp in bune conditii a hranei.10.80.REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ÎNVATAMÂNTULUI PRESCOLAR. 128/1997.educatoarea nu opereaza cu contributia parintilor. 11.2000 PERSONALUL DE ADMINISTRATIE INCADRAREA Art.Conform Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar si Regulamentului de ordine interioara .15ºº luni .Suma este stransa si pastrata de casierul comitetului de parinti.30 si 8-18(la plecarea ultimului copil) Art.contacteaza lucratori externi pentru reparatii majore. . 9. 13-nu aproba cereri de invoire a personalului din unitate. 7-incaseaza contributia de la parinti si 0 depune la banca.00 miercuri si joi 17-in situatii “problema”(urgente).09. de starea igienica a magaziei de alimente. cu modificările şi completările ulterioare. 12-orice plecare din unitate pentru aprovizionare este anuntata.M. cu modificările şi completările ulterioare. nr.situatii neprevazute. ADMINISTRATOR Art.

0 data pe saptamana efectueaza curatenia generala. 11-nu va parasi Iocul de munca si nu va pleca inainte de terminarea programului. gramajul la alimente si regulile principale de pregatire a mancarii pentru copii.86 Are responsabilitatea sa asigure securitatea cladirii .De exemplu: *vor insoti educatoarea si pe cei mici in curte. Art 87 Indatoririle postului: 1-fac zilnic curatenia localului si în zonele exterioare din perimetrul gradinitei. 3. a proprietatii si a anexelor acesteia. .00-14.8. spirit autodidact. 18-program de lucru : 6. 6.00 (pana la inceperea programului educatoarelor). potrivit ratiei de alimente.da ajutor copiilor la dezbracat . 4.pregatesc si strang paturile copiiIor . 4. 12.pentru scurt timp.00 .insotesc permanent copii la toaleta.raspunde de stare a de curatenie a bucatariei. 14.85 Îngrijitoarele deschid si închid gradinita si în general au grija de cladirea unitatii. a veselei si inventarul pe care il are in primire. la teatru. poate ajuta la supravegherea copiilor. receptive la nou.imbracat.periodic efectueaza dezinfectarea jucariilor. In acest scop este obligat sa cunoasca ratiile.zarzavatul va fi curatat numai in camera destinata acestui scop.zilnic matura holurile. 5.primeste alimente de la administrator in prezenta comisiei (asistent . 6.au un comportament etic cu copiii cu colegele si parintii . 9. 7. 13. 2. educatoarea de serviciu) si semneaza foaia de alimente. la spalator.situatii neprevazute. .efectueaza curatenia in salile de grupa dupa plecarea ultimului copil. 15-in situatii “problema”(urgente).dispunde de cantitatea si calitatea hranei copiilor.pregateste hrana la timp si in bune conditii. 10.vasele vor fi spalate in camera destinata acestui scop. 17-tura de dimineata supravegheaza prescolarii intre 6. sterge praful.18-respecta normele regulamentului interior.ingrijesc si raspund de obiectele de inventar si materialele din unitate. 16. Art. INGRIJITORUL Sunt persoane dinamice. 5. 8.la concursuri. 3.da ajutor copiilor la masa.00 si 11. BUCATARUL Art 88 Are urmatoarele sarcini: 1. rezistenta la stres Art.00-19 19-respecta normele regulamentului interior.ajuta la transportuI alimentelor (cand este nevoie). *vor ajuta la aranjarea salilor de c1asa. la plimbare.in permanenta sunt obligate sa poarte tinuta vestimentara stabilita (halat ). 2.raspunde tuturor solicitarilor educatoarelor .

12. greutatea. 10.este abligat sa poarte halat si boneta de culoarea alba in perfecta stare de curatenie. înscriindu-le în fişele medicale ale acestora. .supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora şi ajuta copiii alaturi de educatoare la servirea mesei. aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice.se ingrijeste de realizarea controale1or medicale periodice ale copiilor. 3. inaltime).respecta normele regulamentului interior.programul de lucru este 6. 14. 9.efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate .comp1eteaza datele de identitate anamnezice in fisa medicala a copi1ului precum si date privind starea sanatatii copilului (temperatura. 4.intocmeste zilnic evidenţa copiilor absenţi din motive medicale. daca este nevoie). 11. 11. 16. Completează condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta.supraveghează focarele de boli transmisibile.7. (asigura asistenta de urgenta si ia masurile necesare pentru asigurarea consultu1ui medical si al internarii copiilor in spital. 2. eliberat de medicul de familie pentru absenţe ce depăşesc 3 zile. pe care îi trimit la cabinetele medicale de specialitate. 10.30 12.Ajuta atunci cand .are un comportament etic cu copiii cu colegele si parintii .este interzisa intrarea in bucatarie a altor persoane care nu fac parte din acest sector. ASISTENTA MEDICALA Art 89 Are urmatoarele atributii: 1.14.izo1eaza copii suspecti sau bolnavi si informeaza directorul unitatii si parintii. 5.este obligat sa respecte igiena la locul de munca si atunci cand se serveste masa.inregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice. 8. prin intermediul medicilor de familie. 15.face prezenta copiilor in camin si anunta bucatarul . 13-gestionează în condiţiile legii materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă. dezinfecţii etc 7.supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea. 9.efectuează de două ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al copiilor şi interpretează datele privind dezvoltarea fizică a tuturor preşcolarilor din grădiniţe.urmareste impreuna cu medicu1 evolutia copiilor din evidentele speciale.colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari. consemnând în fişele preşcolarilor rezultatele acestor examene.efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate cu copiii si unde e necesar cu parintii. urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil.ridica medicamentele si le distribuie celor in nevoie. 17.acordă preşcolarilor primul ajutor în caz de urgenţă şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare. 6.30 . 8. Supraveghează preşcolarii izolaţi şi efectuează tratamentul indicat acestora.

22.raspunde de efectuarea de catre personalul din unitate a examenelor medicale.00 - - Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice) . curte etc. 24. 20. aducând la cunoştinţă conducerii deficienţele constatate. cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră. grupuri sanitare. 23-consemnează zilnic. într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar. 26-are un comportament etic cu colegele si parintii . calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării. aducând la cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări . pastrare si distribuite a1imentelor 1a copii. tuse puternica.tine evidenţa examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat are obligaţia să le efectueze în conformitate cu normele in vigoare. 27. -Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Repere orare Jocuri şi activităţi didactice alese Jocuri şi activităţi alese Activităţi pe Activităţi de dezvoltare personală domenii experienţiale - 8.urmareste si asigura respectarea norme1or igienice in prepararea.30 Rutină: Primirea specifice) copiilor (deprinderi 8.raspunde de aplicarea normelor de protectia muncii si de asigurarea securitatii copiilor pentru prevenirea accidentelor.00 – 14. semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor. igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia.84/1995. impreuna cu bucatarul .apar situatii neprevazute.administratorul si directorul unitatii 19-asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora.).00 28-respecta normele regulamentului interior.30 – 9. amigdalite pultacee. în cadrul fiecărei ture.00 – 8.controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţă (săli de grupă. 21. bloc alimentar. la supravegherea copiilor sau a somnului celor mici. -Legea învăţământului nr. constatările privind starea de igienă a acestuia.program de lucru 6. infecţii ale pielii.situatii “problema”.00 – 18.intocmeste meniu1 efectuand calcului caloriilor si respectand principiile a1imentare . 25-efectueaza educatie sanitara cu parintii prin convorbiri la venirea si plecarea lor din unitate. dormitoare. 18.00 si 10. spălătorie-călcătorie. cu modificările şi completările ulterioare. .

deprinderi de ordine şi disciplină. deprinderi de autoservire) Rutină : Masa specifice) de prânz (deprinderi 11.) Rutină şi tranziţie: Ne pregătim pentru activităţi! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă.00 – 13.00 – 11.30 Jocuri şi activităţi recreative - 13. deprinderi de ordine şi disciplină.9. deprinderi de ordine şi disciplină.30 16. deprinderi de autoservire) Activitate opţională (prima activitate de acest tip la nivel II) Rutină şi tranziţie: În aer liber ! (deprinderi igienă individuală şi colectivă.00 – 17.00 - - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice) 16. deprinderi de ordine şi disciplină.30 Activităţi de relaxare Jocuri şi activităţi alese - Rutină şi tranziţie: Ne pregătim să ne relaxăm! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă.00 Jocuri şi activităţi alese Activitate pe domenii de experienţiale Rutină: Întâlnirea de dimineaţă (15 min. la nivel II) .30 – 15. deprinderi de autoservire) 15. deprinderi de autoservire) Activitate opţională (singura activitate de acest tip la nivel I sau a doua.30 Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale Activităţi recuperatorii pe domenii de experienţiale Rutină şi tranziţie: Din nou la joacă! (deprinderi de igienă individuală şi colectivă.

92(1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor grupei . (2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca. să ia legătura cu educatoarea pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi.91 (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu gradinita în vederea realizării obiectivelor educaţionale. -doi membri.17. (2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. (4) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele parintilor grupei în : . conform legii. care prezidează şedinţa. (3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: -un preşedinte. -încheierea anului şcolar. -ori de câte ori este necesar. cel puţin o dată pe lună. Comitetul de pãrinti al clasei Art. să asigure frecvenţa mai ales la grupa mare pregatitoare . Educatoarea convoacă adunarea generală a părinţilor la: .începutul fiecărui semestru.30 - - Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice) PROGRAMAREA ACTIVITATILOR PE TIMPUL ZILEI-grupe cu program prelungit Art. convocată de educatoare. (3) Părintele.

vicepresedinte.100 Consiliul reprezentativ al părinţilor din gradinita este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. se alege Consiliul reprezentativ al parintilor Art. dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. -în consiliul reprezentativ al părinţilor.94 Comitetul de părinţi al grupei poate propune. susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din unitate.97 Educatoarei ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. Art.99 In prima luna a semestrului in Adunarea generala de la inceputul anului scolar.95 Contribuţia nu este obligatorie.5 rnembrii) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii săi în . Consiliul reprezentativ al pãrintilor Art. fără implicarea cadrelor didactice. b) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare. c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor din gradinita. casier si alti 4 . e) sprijină conducerea gradinitei în întreţinerea. Art.9 membri (presedinte. însuşite de către comitet. Art. prin contribuţii financiare sau materiale. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie. -în consiliul profesoral . Art. -in alte organisme ale unitatii. o sumă prin care părinţii să contribuie la întreţinerea. dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a gradinitei.96 Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi. convocata de director. Componenta:7 . d) atrage persoane fizice sau juridice care.93Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii: a) asigura frecvenţa copiilor. Art.98 Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii educatoarei sau a directorului. în adunarea generală.-adunarea generală a părinţilor de la nivelul unitatii . Art.

..102 Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară Art.sprijină parteneriatele educaţionale dintre gradinita şi instituţiile cu rol educativ în plan local. formata din 3 rnembri care verifica activitatea financiara a Consiliului. 103Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: -propune unităţii discipline optionale care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii (alte optionale decat cele prevazute in oferta gradinitei daca sunt in concordanta cu proiectul de dezvoItare institutionala al gradinitei si cu cererile "pietei" pana in luna martie a fiecarui an ). Relatii cu alte institutii si cu publicul .organismele de conducere ale şcolii. pe teme educaţionale.107 0 comisie de cenzori.sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale. care vor fi utilizate pentru: a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ.susţine gradinita în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale. Art. . Art. venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate.susţine conducerea unităţii în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii. a bazei materiale şi sportive. Art 106 Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor. sponsorizări etc.101 Presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor este reprezentantul parintilor in Consiliul de Administratie al gradinitei. sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. . donaţii.104 Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor pot atrage resurse financiare extrabugetare.din proprie iniţiativă. Art 105Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri. . b) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare. Art. c) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor. constând în contribuţii. Art.

Art. Art.J.37 Braila se afla in subordonarea directa a I. Ar110 Cererile. Art. reclamatiile si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari / iesiri. politia. Braila.Responsabilitatea mentinerii unei relatii perrmanente cu I.112 Toate dispozitiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anuleaza. judetene.Gradinita intretine relatii cu autoritatile locale. Art. sefilor comisiilor constituite. Dispozitii finale Art. organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale este directorul sau un cadru didactic desemnat. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna.108 Gradinita eu Program Normal Nr.tuturor cadrelor unitatii. Ar.S. Reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. biseriea si alte institufii guvemamentale si neguvemamentale.J.113 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al gradinitei si pentru parinti.111 Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii Iui in Consiliul profesoraI.109. Reprezentantul gradinitei in relatiile cu comunitatea locala.S.114 Modificarile prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoral si intra in vigoare in termen de 0 saptamana de la aprobare. interval in care este adus la cunostinta celor interesati . revine directiunii gradinitei. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar separat.

.7570:39/090723. . .80/3../39.L38..739478.0L3:72..3.9070.8:7.0780/00.0 /070:./8.7.47..4./039.4.4547 79 %7.4547.0097.38107.79 38.:5747../:80..:57380L3/48./3900.59.. .7.739478../390801.:..707..2570:3988.3:80507. .:1. .4.9..23..3.-8039...45478 ..:348939./39.70..94.08947.039:7471.45::/0. 4 .0791.73947  .4.45::/3:39.4397-:90 89.039:705.9.010/0.0  .:. 4 -:3..900.:.90.4.45:: 2039:30570.90 79 $.9:/03.45::.9 7002039.: ..9.:9.:..70 79 !0397: 20393070.38.-9.:: W 3..2.0791. 0-07.747L3.8..:389:..97002039.47.90030.70 W8...94.:.908.801.45::/30.95497.:90./:5.7:/0L38.900507843.747L3..70.471./0-4.07390.2.310.-. 79 /:.0.5497.47/.7070 W/0.38.08:0.1.70.9570..9.45473574.7070 80 ...: 8:893.:.1448089024/.:5747.9.739 8.7 329.0/07470.8:7.70. 970-:0 8.700 89:.249.:20/.70 #0.8:893.4.:.79  8 .4547 0/:.90/4.4380./0.707. ..:L3.:39.05/0244. 170.7.059.70.89070.70 79 ..9039025.42509.9L37./39.947 0.574708047.:47.743.23.94..047/4:.4547 L3 7:500..9.94.05:9:.70.70.4397-:90 5.08. L3 .454737.9 W 3..45:..20/..4380230.2 570:39 5. ./0/70.:.31.94.4.7070...7.59.07070..70L38.05497.5.70 W..L38.4547 801.. ...73947 50397: 7.9 /0480-90 3925:.0390 .3::8.8:39 W07070/0L38.947470..0.70..3::8.-47.723.7070.70.4547L37.7 .0/94.90 801.7907: 79 !0397:.0 79 ..4547089039078. W450/:5.:7947/8543-0  .L3#0897:/00..7 8.70.5.9/.70 80 . 1.4. .4../039./3900..:7475.7070.. . /0 08..8./4:.9 L329.:.-80390.30.7070.. 5.70.0 50397:7.

09 8.70. :.0 84-.7070850.9.3.9../:..7: 8.-08.39.947: 89.:39.:90 /008.90.9 79 3897:203900/00.4 57410843.9./39.947: O 3/107039 /0 ..43/:.79 .943.7/089.3/../39. 30//.80 .947/03...7 .7081:3.53. /0 .2. .9839079.0.9 3 7.90. 8.9.9.: /3 ...4314722094/44089. ...x0/0. 3 24/ 4-..9.  O /7059:70 8 4-.7.4.9g .1./:. 47/30.9047.79.3/./390   70. 8 4-.93850.5489:: 570.70 4-. 70850.97-:x0.0792..L31:3.709.3:39.425090390 .9gx57.70..:.45 . 70:. 8...4.2:3.947:08908:-47/43.9..39./23897.0789.7 8.:283472003.79gx058450/. 5489:: 50397: 507843.0 / 9089047..9.0.0.4.425090.: //...: //. 5747. 18. 00.0/070/3#0:.947: 79 70. /0 5.9.907.70 4 7057039.0 0 5479414 #08:780:2.3.9.:. 8 30//. 34720 8 .:9.947: 007..4.089.5491 . /0 .39570:3.0890.9. 3 1:3.90470 .947. /0. /0 .-08..70 .90 8 /70.30 79  !07843.7.9.. /0 .2039:/0 47.9.45::50925:.70..9..-90/0438:.947..9.9.780 . 3472. 347200 57.:. /3/4203:8. 50 .90 3 7..:. 79  438: /0 .23.4547 .90 10. 70850.4314729..:. /8.070.. 84.70 8 70.9.801.7g78.5708.9 /3 7.708.2039:/047/3039074.g .. :39gx /0 L3.70570.7./39..8:7.9:: .7.089.708089.30850. . 3/..: .gxg239 L3 . 507843.90/030.70 /.947/318.789.9.943.2:/02:3. 80 70850..4310790/000  70.1.9.3/: 80570.3.9.

-470.947::  #..70.9.573394.g L3 .7 .9..0 .470.0.3820 L3..g.9gx L3970:: 507843.9. ..439.9 .089 .947:.42847 2094/.0.08: 3897:.x.:507843.9.428.g97050784. 3970:: 507843.9.70.3. 5740.gxg239L370.: .. 0290 /0.70 08943.... /0 574./39.9/70.-0890. 180 584 50/.790 8020897.3. /0 50710. 0/:. .438::57410847..70:72g94.9 ..4.90..90.943.9 /3 7.947:.3x$ 79 70.5.0 ...0/070 0.90.-47..7 0307. 70850.90/05. 3970 .0 / 5745:30 3850.x0 L3 1.739 /0574-020013..9. /0..3.7 .70..970.::2 .9.7..700.8:57.947:0890570 0/3900438::/0:77..708g1.792039 13.. 8 2-4.425.0 /70.g.947:7057039g:39.574-.905745:30..97-:x .7.:5.98g3147200 L3.. .90.70 8 /0 97.. 57039g 7.47 08904-.:39gx/0.g . . 5745:30747 57290 3:20 90 01 .439.::903.3.947: .70 /7059 /0 L3/7:2.70 /0 5.9..47  '9. .:.70 .3/05370.9047370897../23897.70890.9.g .70.4 .947: 7.9.4.70 .0 :7/.70./390 .08947 47.90 :7/.x430.-47.9gx 1 54.8:72.::2.70.: .43974 .90  $9.4.438:57410847./23897.425.70.70.gxg2390.7.9. 3490 /0 807.. 2094/.270.70 .30/3.425..438::57410847.54.944.9 /0 .:.9::/0/0.9.70.070 /70.428.9.3:.9.9 3 :39.1805489:: 8.1.: L3 .70/7059:8g3907.97243::  70.99:/30.3828-9.:.8:7.43/90 /0 0.- ..-08908:-47/43.897.g /70./.g0.4..792039 !07843. .49.:907x050784. 438:: /0 .g 70.3.8:7.70 . 70..:39gx/0L3.90.3:2.90 .gxg239 801..: 507843. 8 .947: :39gx /0 L3.70.. .047 549. 8942.792039::13.4547 /3 7:500 /0 570.9.3:: /0 .90.84-0.4.0  3 . 70..x0. 4-0./70//.5740...947: .439740. 79 370. 0 L3 -.9.-309::20/.g747../081../0L3..9 /0 .5.0:39.50397:0. 50397: .x43. 8570.70 1:3.447/430.05x070570039.447/430.85:3/0 /0 47.301.70..9: 5. .970 50397: 8. .x0/0.gxg239 .0  70.g 570. 0/:...70 49g770 ..1:3.43/:.4 .9.70307../70.. .70. /0 .0.0 .:39gx/0L3.8:7.97-:90507843.9.70.089 8038 L3907203/00 3850.g5740.947:: .947:: 1.:77.380.0..9.9.447/43. 8. /0 .790307.574-.4.

:://.-803x00 L397070/0.:78 .1.947: :39gx /0 L3.9 .8910 L3. 4 7.43.9:.:807.:: //.9g 50 8020897: .9 .8:7g 573 01 . 5g73x47  /:5g .7 30//..x0  .9. 50.. /0.9g438::70570039.70 :72g94.9.3x47 47 L3 .4700/0 .438:/0.4397..g.4393:g .947: :39gx /0 L3.g3..73.0 .gxg239 L3 .900 /0 0.070. //.88903x00 010.4.5.4.g 3850.9.9.9: .:: //.2:3.-9gx0202-747..:39.x0.:78: :3: .889.88903x0 .g . 0/:.574.:. .9.g .90 /0 0.5. 5747. .9.3:: /0 L3...  .574-g 970.43/..7 30//. 314720. 5747.:2 7085438.70  ../057003xg .90 8. :39gx /0 L3.9..:.90/7047 /70.574-g7.0507843.g.9.0 .0/0 /0 4/3g . /08023./..4.:./23897. 813.g..70.947: 0890 L384x9 /0 70:g /0 01:/0.g .947 .9./7: //.9.42802094/.3.:.9.90507843.438::/0.3.70 ...0507843.2:/0:.9  79  70. :300 ..903/.9.7:  . /0 1472.4380230.:: 8.4280.-0 90. L3.:://.90.:.70570..70 :72g94./893. 80-070.790/3.70 79  70. .700 .0.gxg239 /0 . 4854/.947: 010.9.947.::30//.3. .. //.4310770..9./0570/.97-:x0 0147.: 57.05x0 .708. 507843.507843. 4700 /0 .0 507843..439740..89.04750/4203 570.9:0.4.00.97-:x L3..574-g .9.9.9g 00-0705g990  ..700 .gxg239 L3 .x47 570247 .:2 .40...9.:507843..0/:1g7g5..0 507843.574-g./23897.08::3897:.70 .  3:20890 97.9  .gxg239 89.7 /70. 3 . 438:: 4.438: /0.gxg239 .9.42847 2094/.4...: ..38107.43.::50 ...9.3. .:39gx/0L3.9 10.0 5:x3 4 /.70L5745:3050397:...90.:8573: 0147/0.90 /0 ./:.9.9.90/7g  2439470. . 70:9.:08. 70570039.9.9..70 .0 .20570 ./23897.4314729...:78..9.9:/01:3.7. 507843.x0 84..9gx ./31:3.97-:x ./23897. 5.7 .7.x0 8. 8g 10 .0/02:3.9.70..:://.947 .90.3 .

4397.::39gx /0L3.g7 :9g7. 2:3.7 90/0507843.70/9047-:09.7. /0 708:780 097.3.:90-:09.x43.gxg239 . / 7g85:3/0/070850.44:3/0089.200 .g /05..0590.950397:705.70/90 7g85:3/0/0 ..9.. -:3.70.089.947::39gx/0L3.700.2.:.0/07470. 0/:. 79 #&#% #$# $.7:/02.30.0 2.:2 50397: .:39.70.570.02.5.8.90.947 3897:.4.907..7g /057490.9. /0 570/.9.-:09.574-. 30.9.:34..::/000.8:7.9.70 .947: :39gx /0 L3.70.9.. 24/073.70.-0890.0.08.0 85479.0 /3 7.70850. /:.947 /0 ..438:: 70570039. .9.gxg239 L3 .4.70747 .45 3.5740.x:350397:.570.20390478.0:90/081.70 0 47.:39gx/0L3... 0.0 705./047 //.143/::/0...9..5747.907.g8.9.3x:747 .x0.70.3.0.-.4. x3070..070.70 8g./0.g.9.039.428.907.439.0L3.: 70850.-:3:747./23897.9.9.0..70..7g./070.90..:x0-:09.:/0893.907203.gxg239 L329..574-.47/. 5747.:8..80 .70.9. 3850..439:747/000.70 .9.:5g /0 .-47.347200/003g .70.0 570. 3...047 79  8:7..70.9::/0-:0957457: . .90.70.53..: //.039:747 .9:.70 L3 29.9.7:: /0 2079 .70 .439..8.0/07470. 80 5704. 570.97-:x .439.9..07.70 .7.70.x47 /0 2079 79  70.. 7.42509.0 3 .g 507843. .70.0. 24/073..90 /0 47/43.-.9 79 70. 7g85:3/0/070.70..: 70850. 45479:39. 0. :9..x0 50397: 4-x3070.-9gx 570039..7 3472.30.70 79 7.94.70.0 85479. . /854947 0.g .9. -. 5g73x47 4 89g /0 57479gx . 5g897.-0 .70.90573-:09:57457: / 39079./. 7.70.70.907. /057490. -.:703908./39.- 1 394...gxg239L3/0530 90 :72g94.9070/8.x.1:3.59.x L2-4gx70.0 .20890884.790.97.90.8.42509.70 79 $9.90L3.70.2..90.7.03/47 L3:39. 8:5:30 8570 .--490..3.x0.807. 89:/00 8 8.90 0 .. 010.:72g770.1.24/::/0L3.9.3.. .

4314729.31.31.9.0  $.5.00 2094/.9.42:30  $./081.-47005.0.:570. 3 ..70.:78..94700 ..0/0705747.9.907.78470 2094/.: .38280/0.84.9.03970.90.31. 50397: .9.5.90 .970$  $.0 907.0 97.03.20 8 .088. 89:/00 2.3907.073900 5747.5. $.947..8.0 8..7.45 8.9:7.784747 2094/.70147200/04.78020897..:7.20  $.08050.4314729. 8 80.

: 57410847: 5844 18.9../0 //..70.09 .94.:347 2.9.947 79 ..30 808:3/070107. .8.947549..: 897.4.943.9.70. 0/:..9.4..47. .907..79. 3899:90 /0 3.43107390 82544.9..0  $.2 70:...:.9:7.. 8 8.9.4250900 3.9-0.4547 ! #% & ! #  $.9..//. 584 50/..3.9.705745.90  $.42:30 3 4.7  $.85:3/.7.0.9./:. 47..909...425.90 50 .1..90.50.5.7. 8.9 50397: 0/:..0.90.39 5747.:90 30573.395708.9....9.3/:5.300 8 8..0  $.50.0 /0 57409827048  $. .43/.50..9:/03.50/. 0890 0/:.9  $..: .700 .0 /0 3.9.39:5708...9050 574-020850.:747 50/.. 32..-4700 8 8.2.3108905704.90 . 850.57089:5741080/00/:.. . 8... 5.90  $.9.-.4..90 3.8:7.:203900 0/:.94300 24.9.70.07.9: /0 3. 70850.0.:./081.8970032./7: .30088.9.9.:3.:34.90 0.0  $.50..9./081.9.9.080  $.7.9..957.84.9..84.90..70.4..79..90  $.747 3 7:5..:50/057457.70  79 .4250900 2570:3..430/0 .2094/.9. .73947573570039..5.090 /0 .94.9..805704.84.70  $.9..4310.4250900 180 8.943. /0 80.:.0  $.90/081.88.1.385.503/.3003.89:/0034:9.4.84. 394.90 .0 . .7 /0892:.8890390 .9.53.9. 3.70 $.9 /0 3...0 70.203909.. 2:3.90.5.9...70.9.870897:/0807.:70 8 . 5.9.9...39 8 5.90 47.. 010.:79.9.425479.0 .8.: 7..5. /0 . 09.9./.2094/.2.0 80 /081.1.90 .9.4547 .3:7 24/0 50397: 10. $.90..9. 5708.. /4.4. :2-70.50 .8/050710.2.947  $.79.89070 .70/0807. 3 .9.90470 /0 ..70 .7:903/4203:  $.. .947 /0-:9.  $.90 5747.9./0//.4381.0/0.  $.9:7/0:.4 .0 .0:.9090 /8.4547 50 925:..90 3 85.9.7: .428.90.43/:.9.705737./081.79..9. 5.90/0:39.9. .39 /8.2.90.:94..0 8 70.8.4.2039 /0 47/30 39074.078047574-020850.90.. 94.050397:.704..2: /0 :.90 .5. 0.9 /..37.2.39 50397: ..8.. 7. 70850.:3.7.45  $.9.03899:905708.4.:50:39.7050397:3897:.20...9.57370107.50710.947::  $.7: 8 8.50 .84.90 .050..:5.9:00 3907. 570.3:7 /0 0.45 .70  $.5.90.3/.943.: /3.9.9.. .9. 0..9..2.9.70.:9:7..79../3/4203:850.739 ./00/:..704.324/.9.42:308. .89.9.9.400085.9.

:92::.9.7.70 . 0/:.94. 3: 897.947 /0 3.70850.73947 .4397-:9.2039:: /0 47/30 39074.9.7:  8 .gxg239::37 .42909::/05.2/0:.70 8 1:3. 0890 897.50./0.30 -.3.739  79 !747...2039:: /0 47. :39. 8 5..45  79 $.70.7 8 #0:. 3: 45070.2.38.897.0789.. 79 431472 #0:.. 5.70. .807:.L3.2039::390747 00.39 570:3.: .943.9034720070:.3 $:2.

37 .42509g70:9074. .g70 .70 00.:24/1.

 :39gx /0 L3.x43.3.42509g70:9074.g70 .gxg239 570:3.7 /089.:24/1.2039:: /0 47. .9  #&%& ## $ &% # '% %&& !#$ #  37 .70 #0:.0789.70 1:3.70 .

.70.2:3.0478.:.470.90304. 144870.0/0.439.94.970.4.7 7...:: 3.:90 50397: 8.438:28. 8 5..92524-07: :. 925 3 -:30 .9.2039050-..4.070.7008.:.9..903.3..3.9.:...0397.43/:.4314728:08947 /70.:.0707/03. :70390 89:..704-.8:57. .03.90..70.947:: 47.70 7..9:...94. 7.5.203909.7082.8:7..70 80370890/3925/0705.8:74757.85:3/0/057490.:3..9 :...45.:7..789::3 89:.4. ..81.:.7.://. ..:78.507843.9050397:.20390478394..397.:0...3:39.7.7398 /05:30.0070./7::39.70.3.039.9... 5497.80-070..20890. .9430../23897.039...897.70!07843.80.-.3.70.2..9.050..9470907350397:705.24.80870.431472 08.307  207.907..70/3:39.08947.943..70..2...8:-.85:3/0 /0 570.70.90 .70  $%#% # 79 70:72./23897.2.70.:9.70./23897.3.470 5747.9. 930. .:784 3 89:./0.4547 .700890.43/9 .:79 925 54./7.90 .43.9.43..20390 .9 3472047 3 .9 574-02./7478.5.739 .9.8:7.: 507843.70:3.. 3:.425479./02:3.4397-:9.7.4-0.::/3:39.03/47 7...010..7: :3 207.897..7:: .3 3708970.574-.92.047108./047050  79 !07843.9047/03.94.3/5..2039047 /089.89047/0.2:/0:.574.85:3/0/05...30 /0 ..70.. ..7.23::.0/:.907.   !#$ &$%#%## 79  !  7 0890 3..400085. ...9./70.3:.9 30570..70/7059:.70.

..9 574-02..903.94.-:.45 7. . 8 .30 ..:947.. 7.9./0893.0.47/0. 8 L3 0307.20390 3 ./ 8 L3.3 570.9 7.9 79 70 7085438.9.73970  5.089:8./0-7..:9.45 .8..782.3.1: 5074/.:78:7 .8:57.. :70390 89:...9 8 .5072.970../70.45 3.97.3.4:70 8907057.90 . /0807.4.903.2.14..3.:9.70/35072097:7.54.94..908907. 8.47.039.00/3:39..9 30570.0 /0570.38..90.8:57.203909./0893.47185.207../0.:7..34720070:.:7.2::0/:.:. .400085.52-.9 010.: 880230.:9...70.0898.903./23897.-9.94.90 7...3.903.::3.79093:9./0/230..70.700 /08..7.93:2..85:3/0/089...84.98.34: 8579./0310.: 7.2.7008.70 357270 .:92::.8:394-.7: 8  70850.70..8897.4547.34720070:.20390  /85:3/0 /0 . /.4547 5497..7.0/07:5.90 .010..2.70.:90 50397: 8.5708.30047.92583-:30.9:7. .0892039.2..425479./:5...3039..390/090723.9030.8. .089:8.97: .8:70 80...-9. .43/9  5720890./7 .9:0.9..89708 79 3794.::8L3430009074.3.9 7089039.. 793/.2..7.399..7:50.:34.:7.7047  5747.02.900/03.:...739 35072.059. .:94//.9:.43.70 .00.20390870:0573.4547  570.45..:.907.4547.:79 925 54.8. .70.908..:.5. 3708.9.7.7.039.207.:7..9473570039..908.70 ..3.9. /0 .9:0.7470/:.9.09...70.4508904-.45.3/089030..2039::390747 &%#& 7970:72..2039::390747 #% #& $:3950784. 3 89:./39.70.4280 .0307.010.9..90.40  384908.9:70.0890./ 7.9:0..9.05070.90.3.:947.9.85:3/09:9:74784.89.87.0 70.750397:.. 5745709.94.30/3.2:: .385479:.83:.4738490/:.7..9 2-7.3./0.85../390  /.3..2.3039.94..:7.080083.2039047 .45 .. 5747.70.9.90..:79.2/0:...:790 .20390/0. :39.90.947 /..889039 0/:...94.8.4.35..:/02:3.85:3//04-0.9  7...50.9.947705489:: 1.5...850..800..747 3:.4547 9:7.508.0070.7047 00025: .59.1..90 /0 ..50.5747.3. 70850.

74.x:3 .05:9: ..9.9:7.g 24/: L3 .43974: 20/..-30900 20/.008. /0 :7039..4..49g7/0574-0-44.70..2039::390747 $$%% 7970:72.9:/0:7039.9 8 5..08.9g 4700 /0 4/3g 5. .. 47 .9g /0 570039. 8 314720.9: /0 :703xg 7g85:3/0 /0 :9.-.9. 57270.08947.  . 0 :72. .7.xg /0...4547 L3 925: 85gg7.90 573 390720/: 20/..90.047330..8..: -43. 3 -:.43/.9.9.9.3 . . .739 5747.2:/0:.gL3.8.g .4380233/L31 00570 .94.9057.70../03900850.  ...73/: 0L31 0020/.385479: . 2.4.40 089430.x09...9.-.20390080/897-:0.20/.g14.0570039.47/g570 .8:7.3//0.08.20 .8:7.43974. /0 .. :39gx0 8.0/05g 08.0.:/02:3.70..70.:7.70 50397: .9.0318./:.00.700/0-497.  3708970.708902570:3.9:0. 397.4..0 /0 850. 89.438:9:: 20/.907.4547 .3:: /0 L3..2030 8:57..9.470.7  010.5.743.08947.: 0/:.9:0.1..40.4..39.-:.4:9.34720070:.9:3/70.g97..94.:.3905/02.x 010./.g .9gx/00/:.3. .700 .2039:3/.-470.230.00...70 80 70850. 0890 30.gxg239 ..:: 05/0244.70.30 .45473.7: 7/.20/.. . .70.70 L 9729 ...g/.g 24/: L3 .g /0 /4:g 47 50 . /70.01. 8 . 570 .9. . .4.0 /0310.10..g.00.g .2080  8:57.9g 425090.94.900/0/0399.45 .90 8g 10 .9:7/00/:..8. L3 ..45.70850.g 8:57.947: :39. ... L3.9030  0890 39078.790 /3 .9.7 .70 80 70.. 70:9. .790 ..08902. .9:0.4.5.0370.:947L3 ..43/x43. .3/89..x 010.70 3: 1.:/01.747572:.g ...425479.39. .04720/.  394.0 :72g73/ ..9 8 -4309.: .: 05/0244..4547 1.90057.20890 3.08.7 .g97.9003.70 . .00.:.3/2g8:70..1..9:3..39.9 8.439..g. /.089470..70.  0890 .4547 390757090.70 80 70850. 3 50710.90.:2 8/.9:3.90  010.g .43/x002.. 5.9.4547/30.20390 /02.9g 03.05074/.9:0.947 50784..0.0.0 ..74770:9. .9 8.43974:5074/.45 8:850.:0..700.458:3/0030..900.0890.739  8:57.. 08904-.0..40.3/.:4. :9.:.7.907. L3 .8.97-:9  010.920  80370890/070..g .203900/0.9/020/..3:39.45::570. /0 20/.889039.. .425090.g 8423  .70. 3.49..70 . 39073.9.70.00.00.08947..5.947 .-803x0./0:703xg 8:57.7:0890    70850.70:3.9.3/80807.739 $:57.0.:9.70.203909.08947.:20/.238. 8 ..:7 . 54.g570 .0 20/..40  40. 0.4547 3 859...400085.- 0-07...47.2050397:...089 80.g 4.90..9.: 5..4547 .../03x. 1472. /0573/0747 /0 03g 3/.98.3828-0 .08947. 817 9: ....70.8:70 30.70 20/.3.43/x0 L3 .x050397:8g3g9.g 3.45.7050397:. 70.0 50 . 97./:.3/ .9:9:747 570 ...747/37g/3x0 L38.45:: 902507.47 /0 1.-803x /3 249. .807.70 /0 .4.9.4547.

90 .8:7. 8 50.439740.g .  394.70 85gg9470 .9..57089.7. L3 ..2/.::.203909.4..089:.4380230..23g747 20/..34720070:.2039047 /3 2. ../0.:79.0 5074/.3:20 /0893.0370..9. 3/.4314729.00 ..70 507843.g .4389.0070.3/ .0472.4.09 .:.. 47 /3:39. 8. .:34 93xg.. 507843.43.43/:.70.90./:./23897. .3/89.9g7  7..9..85:3/0 /0 .0  .gxg239::37 .9.. 80. .9 50397: .4389.50 .2039047.970507843.9gx L3-:.g7 03.39.20304720/.3/..7 89.897.70.400085.x. ..347204703.:34 93xg.:/3:39. 8 /0 . 80233/ 14.::./:..5..0890.708 /897-:90.0.08947.x.3/ .:: .439740. .85:3/0 /0 010. 3472047 /0 03g /3 7g/3xg 8g /0 7:5g -4..x0 57.7:  8   70850.3.4.34059. ..90.90.0370.9:..90 .47-7 .7: .../039047 010.7.80 /3 2.9:.g 3.: 347200 3 ..035705./:.g .. 47.2/0:..g.70 2570:3.x.889g .:: -4.2039.9 574-02.9 . 8423::.L3.: .739 573 .:790 09.9.07/01./0.708908.9.5.9.20890 203: 010..39.2039..7 /47294.70.454750397:570.9:00 L3 . 0. .. 2:3./03x.9 30570.707.g 3..70.:3907/..077g/3x0.. ..2039.4747 8 70850.70.43974:-4.0 .089:..70 4-.9.g9470 7:5:7 8. 5.947::39.g9g7050397:50784.2039.9070.2039::390747 00.9 ..9. /0 .050 9:805:9073.90 8.70:3.2039.70850.3/ 573.: ./7: 10.9 .7 .03x00. 0/:.90.2039047 8.45  930 0.90 .7057039g10-7g 310.:-:.739 5747.:90 89:..0 .9.0 50 .9g7057. 23.g70 9:70 L397 :3 ..425479.9:0...300. .43/:. 8g 0 010.2039047  :72.70.4547 8.947:8/70.70.4389./003g.9. .. 8:57.70. 70850.70.: 5../08g3g9. ..7 89:. . 3472047 /0 57490.3/.90..905:9..70 .8:7.

9gx //.:39gx/0L3.49.:7 .4547 /0573/07 #:93g.9.:24/1.1..3.0      #:93g !7270.080        .70 #0:.:/0:3 /0573/07850.080 4.0 .0  .1.gxg239570:3.g /4203 050703x.9gx50 ..0  .70 1:3.9gx .x43.9 #05070 47.2039::/047.9.7 /089.g70 .70. 850.9gx/0/0.. .:7 .9.70507843.70 4.0789.42509g70:9074.9.9.

.947 /0573/07 /0 03g 3/. . .53g /0573/07 /0 .9gx/0 70.90 /0 ./:.3x0 3 .3.0 ..g 572..1.40.0 .0   #:93g 97.g /0573/07 /0 47/30 /8.49.9.xg 23 /4203/0 050703x.9..70 #:93g .:94807..g /0573/07 /0 47/30  /8.9gx .0 .3x0 0 570g92 8g 30 70./0/230.9.9gx .0 #:93g 97.70       #:93g:89./:.0     4.3x0 0 570g9250397:.70.70  .9gx 70.9.9.g .70 4.:94807.     4.g /0573/07 /0 47/30 /8.g .9.08995.9.70  .g .g 70.9.1.: .:7 .:94807.9. .0 .3.40..90 45x43.07 -07 /0573/07 03g 3/.9.080      4. /0 573 850.53g /0573/07 /0 .080   #:93g 97.9gx /0573/07 /0 03g 3/.9.8..9.40./:.70.9050 #:93g 39370.g2 /0573/07/0 03g 3/. .9.53g /0 /0573/07/0 050703x.g 83:7.40.599:/347 3/.:507.9.90 45x43.9. 4..08995.9.9.:94807.:7 ..9. /0573/07850./:.9.53g /0573/07 /0 .g 50/4203 .:7 .9gx #:93g 97.3.0 /0573/07     .08./:.g /0573/07/047/30 /8.9.70./4:.90 /0 .9.3x0 3 34: ..:7/0 /0.

:5747.4547.8g /0573/07 850.2570:39   79  !g73x...0  !# ##%'%% #!%!& 7:50..70..1.   #:93g!0.

-47. .0/070.0470/:. L3 .: /7059: 4-./39. .x43. /0 . .70.0  !g73x.x.9:947 0.9..4.g74-0.: 7.

50397:..43..2.0307.:4-...3:: .94.8080..03x.g./:3.4:x.425:30/397050784.7 47/0..0070...70 4.70.70.7:5...0g9:7.  43..70.L357200 0/0.45::47  !g73900 9:947000.70.g ./:3g70307.9g/00/:.70 .05:x34/..7  42909:/05g73x.05070.70570/0.L3...x. L3.43..807057039g390708005.4.g 0/3x./:3.:78:747.4.08.9:9470.30 :3570 0/390 /4202-7 /:..3:: ..80 79  42909:/05g73x..7  42909:/05g73x.94..4.5g73x47...00L310.9047089030.08.4314720 8g.2. .70 42909:/05739.g.x .:8:8x3g947:0.5g73x477:50 .05:9:10.739477:50L3 ...80.8080.70.:34..050397:.4..42909::/05g73x..70570.: 0/:.8:70170..994.70..8:394-.94.0307..4. 900.0070.3L3..g7:8020897: L3.3899:98..9g50:3g 8g.

.7:5054.49.90 0 8573g. /0..70....0/3.70 573.g70.0..438:57410847.70.301.3:: 8..80.g 48:2g 573.5g73x47L /080230.5.057080/390 ..0307.0.70.3x./0/70.0 8025.g3:2.0 8:8x35747.L347.8:7../390L3L3970x3070.9gx0/:.80 42543039./39. ../0.43/:.40.4547 ..79.42909 438:70570039.905745:30 L3.:72.70.:57.5745:3070/:..42909::/05g73x80.70. 202-7 57080/390 .../7047//.9 7302-7 438:70570039.907.g70570039. 24/073..3.705g73x8g.573947 79 3572.808.g970.04725../390 79 4397-:x.3820..80 ..907..9470 31472...03x.4.8573g.-.. 3.70.9470 79 4397-:x.170.49.97./70.43.7..9.70.. /0.0::39.0 .9gx097./:3.g.4..700890390788.L3970x3070.947 80.438:70570039. .../7://..94.9.450700.97-:x .70...43x3:9:.9.9047.. .8020897::3/:3.9../238970..0 2.3:08904-.-. / .8078.0 79 /:.9.70.gL3L2-:3g9gx70.425:8/3570 0/3x .0.90.0307.9.73947 79 438:70570039.00438:70570039.907.:.408904-.4.20/024/073. 8.5g73x47/37.708.42909047/05g73x.7 .05:9:.:.42909:/0 5g73x 1g7g25.43/x47/37.:39gx/0L3.708.gxg239 79 42909:/05g73x.9.700.3x8gL3 .02../39..70.9.0890.70:72g94.4397-:x13.:3.g 80. 24/073.9.70.4397-:0..::7/.70 .050784.9. . /081g :7./0..3.:.0890143/:7 79 43/:70-g30 9.:..0307./:3.9.80..70. .9.5g73x47 L3..:347.703x.8g /3:39.0 2.5g73x47/0..907.x.9.3..10.-.089:.070.3..9 79 42909:/05g73x.9 L3.94.70..947:: L38: 90/0.09:08.089:.08.70.g970.0.:2..7.0:39.

:90341079.:740/:.0.070705090 5.700.790307.:39gxL347..9.3:.8:393 . ./390 79 438:70570039.790.708g8089:/00573.3.gxg239L3L3970x3070.4 ..9000/:..-.070.70.70:72g94.g 1:3.9.:5740.9045943.1089.gL3 .70.90. L3/081g :7..9.7:..39.97-:x 5745:30:39gx/8..907.070.9gx47..7.00570.:39gx/0L3.73947 0890 70570039.438:9.49..70.:57457:70:./3908.703899:943.3.43/:.43/:./39.70.2. .x47.739473438:/0/23897..x43. 3899:x0. 24/073.3.x43..3:3..70.7.30.47/.4 79  !7080/3900 438:: 70570039.7g 79 438:70570039..0/0. 8:8x307.0 79 4290900/05g73x.5g73x47./0.43.070.34.::2:..39: 5..53045943.0.3 8573g5.:77.4314729.0 8573g.9.43/:.x430.9:/0/0.7./39.L347..0 . 5.9.0/39707.5g73x478047..38200/0.90.2039/047/3039074../390/.0 8:8x30..10.: 5g73x 5090200/:.8047. /081g :7.:.47.L3 5.0 2.

90..9.g 8.7.4280 /0 ..0 85479.0307./23897.9.5g73x47549 .0390/35.438:70570039. .471:9.574-.9.3.9. . :39gx/0L3.:5:-.301.3.43893/L3.g..9.3:2.70 .573/0.47.90 ..::7/.. .02..gxg239 79  .7057.4397-:x /43.903899:98.90.5.9050397: .9.9gx..438:9g7.:39gx/0L3.:.08..x47 5g73x47 /35745703x. L3970x3070.://.:34750784.gxg239 .0708:78013.857370.97243:::39gx/0L3.g.70097.790./:3...-.-:09.70 .70.9..:..9080..13.0/3x.907.: .-:3:2078.7g 897g3g9.0 ..3:45070.438::/0. 24/073.70 .x0.0890143/:7 79 43/:70.3.708:39 .09:08..9.08.40. /3 7302-7 . .4.438:: #0.:L3:72..3.:347.x 8543847g7 09.:.70.071.90/0.70 ..5g73x47 79 !07843.0347 1472.97.9. 13.gxg2398.9gx097.9.7g.

9.3..90./39.947:8.073.370897:/0397..90 :./70.2.: . $  7.0:!747.2039..0 #0570039.30 /70.9.:9479.90 3899:1:..79 7../390370..42847.2039.1.2039.073.::3./7://.9.397093070..7 7./7047:39.-9.43899:90 9:9:747.02.2039.2472.02. 2039307 :30 70.7.: $  70.90.0 0890 /70..42:39.0 8 343:./390 80147.0830:.9 7 07070 70.80.38:-47/43.8./39..70.. 4.39:7.30390 .70803708970.9:37.9 7  7.0 :/09030 549.908808. 47.904.:.9 50772./08023.90. #085438.. -8070.

39.7.574-.3:0.:348939.47572 7.70..: //.70 570039:: 70:....90 $4.343203:80.2. 8 397.85:383907203 /04:3.. .2.70.7.8.2039 8:39 4-. 79 %4.7.0 ..9.9 .:3 .9. 3 ./:8.574-.:30//.739 79 4/1.203900 .574-. 3 .2039 397.90 8 808.39074.438/07.70 3907.4.90 /85490 /3 70:.. 397 :3 /48. 79 !70.087 $08./390850397:5.0/070 570039:: 70:.59..3.9.7 805.9 #0.203980.700890. /.70 ..947 50397: 949 507843.7 : 3 438: 57410847.90 80 3/48.0 79 !70039: 70:.3 570039:: 70:. 3 .70 8 70.70 /0 ..: . /0 .4.4397.  854913..9. 438:: 57410847.70 3 907203 /0 8.. ..047390708.2..2039 80 1. .