You are on page 1of 8

Ansgning om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte omrder Afd.

213-0 og 214-0 Fjordparken, Kolding

1. Indledning
I forlngelse af Landsbyggefondens brev af 30. marts. 2007 journalnr. J06.044 LBF nr.847 fremsendes herved en revideret ansgning vedrrer Lejerbo Koldings afdeling 213 og 214 bestende af 4 hjhuse med til sammen 410 boliger. Revisionen er sket i et bredt samarbejde med afdelingsbestyrelser, kommune, ssp, varmemester og Fjordklubben med flere og har vret forelagt i Styregruppen for Boligteam 16. maj 2007 (socialdirektr, teknisk direktr, brne og unge-direktr, forretningsfrer i AAB og Lejerbo, beboerrdgivere i AAB og kommune. Afdeling 213.(3 hjhuse 293 boliger) I 2001 fremsendte Lejerbo Kolding en ansgning om sttte efter reglerne i lov nr. 404 af 31. maj 2000 og fondens regulativ af 14. juni 2000 om srlig sttte til visse almene boligafdelinger. Fonden bad ved brev af 22. maj 2001 om at det udarbejdede forslag til en forelbig helhedsplan gennemgik en grundig bearbejdning. Den endelige helhedsplan skulle godkendes af Kolding Kommune der skulle bekrfte at planen efter kommunens vurdering var egnet til at lse afdelingens problemer. Planen indeholdt 2 hovedindsatsomrder: 1. Forslag til fysisk opretning 2. Forslag til boligsocial opretning Fonden bevilligede i det alt vsentlige midler til den fysiske opretning som nu er afsluttet. Afd. 214 (et hjhus 117 boliger) I maj 2006 blev naboafdelingen - afd. 214 ogs inddraget i ansgningen, da byens borgere opfatter afdelingerne som et omrde og de 2 afdelinger tiltrkkes af det samme klientel og har de samme problemstillinger.

2. Problemstillinger i Fjordparken
KS-tal vsentlige resultater KS-tallene viser, at der blandt beboerne i Fjordparken (afd. 213-0 og 214-0): Er en hj andel p indkomsterstattende ydelser ( 73% imod 50 % i kommunen som helhed). Tabel 11 Er en markant lavere del af beboerne der tilhrer arbejdsstyrken (46 % imod 66% i kommunen)Tabel 8 Er flere indvandrere der flytter vk fra afdelingerne end til 63 personer vk og 36 personer til). Til- og fraflytningen af danskere er den samme. (Tabel 1316) Er 32% af beboere over 17 r der er indvandrere eller efterkommere ifht. 7% i kommunen Er lidt frre brn og unge i afdelingerne sammenlignet med kommunen. Heraf er der en markant overvgt af indvandrere/efterkommere (63 % i forhold til 11 % i kommunen) Tabel 1 og tabel 6. Mange er brn af enlige. Er flere med en lavere indtgt. Kun 28 % har en indkomst over 200.000 kr., mens det er 50% i kommunen. (Tabel 9) Tendens til at tilflyttere har en hjere bruttoindkomst end fraflyttere (tabel 10) Er mange enlige uden brn (61% i forhold til 38% i kommunen) (Tabel 2) Overvgt af yngre frtidspensionister fra 25 49 r. (3 gange som i kommunen)

Erfaringer under renoveringen af 213-0 I 1995 blev en renovering stttet af landsbyggefonden afsluttet i afd. 214-0. Den fysiske renovering har ikke haft nogen positiv effekt p afdelingens ry og rygte. Renoveringen af afd. 213-0 blev afsluttet i 2006 og det er et stykke af vejen lykkedes at bruge den fysiske renovering som en lftestang for beboerne pga. den gede opmrksomhed p afdelingen og i form af en vedholdende fokusering p det positive i renoveringen ved at inddrage beboerne i processen, tilbyde flles morgenkaffe, og ture ud af omrdet mv. I forbindelse med renoveringen i 213-0 har boligkonsulenten aflagt besg hos samtlige husstande og der har vret nrkontakt med beboerne i forbindelse med den omfattende renovering af kkken og bad mens lejlighederne var beboede. Besgene viste, at der stadig er mange beboere med store sociale problemer. Der har vret og er et tt samarbejde med kommunen, men der har ikke for alvor vret krfter til at lse afdelingernes og kvarterets grundlggende problemstillinger, bla. med den hje andel af yngre frtidspensionister herunder eksempelvis narkomaner og andre typer af misbrugere der kan fylde meget i en etageejendom. De mange beboere med store sociale problemer og en uhensigtsmssig adfrd gr, at vi kan frygte, det bliver vanskeligt at fastholde renoveringens positive resultater nr renoveringen og omgivelserne positive opmrksom stilner af.

At der flytter flere indvandrere vk fra afdelingerne end til og at bruttoindkomsten er hjere for tilflyttere end fraflyttere, kan knyttes direkte sammen med, at huslejen er steget markant i afd. 213-0. Andre problemstillinger Udover de nvnte problemstillinger som kan uddrages fra KS-tallene, kan det konstateres, at Afdelingerne plages af store fraflytningsprocenter og udlejningsproblemer. Antallet af ledige boliger i afdelingerne har vret beskedne, da de har vret brugt til genhusning for beboere fra afdeling 213-0. Afdeling 214-0 har en butiksarkade hvor indgangspartiet fremstr de og uinspirerende og hvor kun en butik er udlejet til kiosk. Afdelingerne driver en klub for brn og unge p meget srbare vilkr.

3. Fremtidig indsats
Med sttte fra Landsbyggefondens nlestikspulje nsker Lejerbo Kolding at a) Styrke konkurrenceevnen/afdelingernes attraktionsvrdi. b) Sttte det opsgende arbejde i forhold til brn og unge. c) Sttte etableringen af gode mde- og opholdssteder. Ad a) Styrket konkurrenceevne Arkaden Bydelen var i sin oprindelse gennemtnkt med alle servicefunktioner for omrdets ca. 400 lejeml. I stueetagen var etableret benzinstation og en arkade, hvor butikker med dagligvarer var etableret. Der var supermarked med slagterafdeling, bager, bank, posthus, og frisr. I dag er der kun en kiosk/nrkb. Det vrige bruges som genbrugsbutik og lokaler til beboerne. Der er et nske om at f centret revitaliseret. Lejerbo Kolding har i Lokalplanen fet udlagt et omrde, hvor der kan opfres yderligere detailhandel. Se vedlagte skitseprojekt (bilag nr. 2). Organisationen har solgt arealet til en investor sledes at der iflge tidsplanen vil vre en ny REMA1000 butik klar i december 2007. Ad b)Sttte det opsgende arbejde i forhold til brn og unge Der bor ikke s mange brn og unge i Fjordparken, men til gengld kommer mange af brnene fra srbare familier og bruger derfor ikke s meget de etablerede tilbud. Familierdgiver i kommunen har oplyst, at der pt. er 22 brne/familesager i gang. Afdelingen har derfor valgt at afstte midler til at drive en klub Fjordklubben hvor personalet er fra sfo-personalet i den nrliggende skole, men aflnnet af boligafdelingerne. Samarbejdet fungerer godt, men der mangler stadig opsgende arbejde i fht. de brn og unge (som mske har strst behov), som ikke kommer i klubben og evt. hjlp til fritidsjob mv.

Ad c) Sttte etableringen af gode mde og opholdssteder Klubben er etableret i interimistiske klderlokaler der trnger til renovering og nyt inventar. Det er tanken, at der ogs skal tilknyttes en opsgende medarbejde / aktivitetsmedarbejder som kan vre en kontinuerlig sttte de srbare beboerne i kvarteret og sttte op frivillige aktiviteter, foreningsdannelse og etablering af netvrk og mdesteder i kvarteret. Der er truffet aftale med at kbe timer hos Overmarksgrden, der er et sted for hjemlse hvor der ogs er tilknyttet udslusningsmedarbejdere. Fra efterret 2007 vil familierdgiveren prve at starte fllesspisning for brnefamilier i samarbejde med Lejerbo n gang om mneden for at skabe et bedre netvrk mellem de srbare familier.

4. Ressourcer & organisering


Samarbejdsrelationer til omgivelserne I Fjordparken har der gennem mange r vret en boligsocial indsats og der er nedsat en kontaktgruppe omkring Fjordparken med reprsentanter fra de 2 afdelingsbestyrelser, kommune, ssp, og Lejerbos administration. I Kolding Kommune er der nedsat et Boligteam, der skal sikre en koordineret indsats i lokalomrderne i Kolding Kommune. Teamet skal understtte udviklingen i lokalomr-

derne. Boligteams styregruppe bestr af skoledirektr, socialdirektr, kulturdirektr, teknisk direktr samt reprsentanter fra boligselskaberne Lejerbo og AAB. Boligteamet bestr af beboerrdgivere og boligkonsulenter fra boligselskaberne og kommunen, samt et netvrk af fagfolk og kontaktpersoner fra de forskellige sektorforvaltninger som supplerer hinandens fagligheder og sikrer, at der er tilstrkkelig viden i forhold til den lokale indsats. For at modvirke at de forskellige initiativer og aktiviteter konkurrerer i lokalomrdet og modarbejder hinanden i stedet for at samarbejde og udnytte synergieffekten har Boligteamet nedsat et Kvarternetvrk for Brndkjromrdet som Fjordparken ligger i udkanten af. Lejerbo indgr allerede i samarbejde med en lang rkke aktrer i og udenfor lokalomrdet. I forbindelse med projektet inddrages erfaringer med partnerskaber i forhold til konkrete initiativer. Partnerskaberne etableres som ad hoc-arbejdsgrupper i lokalomrderne, Det vil sige, grupper der opstr lokalt omkring en aktivitet eller et projekt. Herefter fungerer grupperne, s lnge aktiviteten varer, eller projektet er under udarbejdelse. Nr projekterne er gennemfrt, nedlgges gruppen igen.

Budget Belb i 1.000 kr. Udgift Bemanding Fjordklubben 1/2 beboerrdgiver + 1/2 opsgende medarbejder (udsatte) Imageskabende aktiviteter beboerblad Ferieaktiviteter & Fritidsjob Administrationsbidrag 5% I alt 825 LBF Lejerbo Medfinansiering 825 vrig

1.600 75

1.600

75 125 2.700 1.875 825

VISIONER: STYRKE FJORDPARKENS POSITIVE OMDMME STTTE TIL DE SVAGESTE BEBOERE

PROJEKT - OG TIDSPLAN -

Projekt/indsats Styrke konkurrenceevnen/afdelingens attraktionsvrdi Arkade: Revitalisering af Center og etablering af dagligvarebutik

Ml/succeskriterie Lavere fraflytningsfrekvens Undg lejetab get eftersprgsel Forbedret image at samtlige lejeml i Arkaden er udlejet at lejerne oplever Arkaden som et attraktivt sted at haerhverv at der etableres en dagligvarebutik at Fjordparken omtales positivt i pressen min. 5 gange om ret at der afholdes min. 2 strre beboerarrange-menter. At der udgives et nyhedsbrev el. lign i kvarteret

tidsplan 2007 - 2011

konomi

Partnere Lejerbo Kolding Kommune Private investorer Lejerbo Private investorer

2007

Imageskabende aktiviteter -

2007-2011

Lejerbo Lokal presse Beboerklubber Afdelingsbestyrelse

Sttte det opsgende arbejde i forhold til brn og unge,

1/2 PE i 5 r (klubben)

Sttte til netvrk, mde- og opholdssteder

PE i 5 r (ny medarbejder)

At 20 % af brnene deltager i foreningsaktiviteter eller fritidsjob - at der fastholdes en lektiecafemed danske Flygtningehjlp 2 gange ugentligt - at der etableres en pigeklub At antallet af skriftlige klager skal falde med 10% At forbruget til hrvrk mindskes med 10% At klubben indgr i samarbejde med andre tilsvarende klubber i kvarteret og kommunen -At der kommer 10%frre klager i forhold til socialt vanskeligt stillede beboere - at der etableres godt netvrk med relevante aktrer i forhold til beboere med problemer At varmemester og afd. oplever frre problemer og at f mere hjlp

2007-2011

Lejerbo Kolding Kommune Brndkjr skole SSP Dansk Flygtningehjlp Ungdomsskolen

2007-2011

2007 - fremover

2007 - 2011

Boligsocial indsats

Lejerbo Kolding Kommune (psykiatriafdelingen, misbrugscentret, Folkekkkenet, Regnbuen, ldrecenter, udslusningsafdeling p Overmarksgrden) Dansk Rde Kors Brandkr Kirke m. fl.