You are on page 1of 16

Ansgning om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte omrder Lejerbo, Kolding Afd. 101-0 Munkebo og afd.

165-1 Pinjevej

Tilrettet Helhedsplan Juli 2007

1. Indledning I forlngelse af Landsbyggefondens brev af 30. marts 2007 og 17. april 2007 (J06.043 LBF nr. 847) fremsendes en hermed en revideret Helhedsplan. Ansgningen vedrrer Lejerbo Koldings afdeling 101-0 Munkebo og 165-1 Pinjevej. Revisionen er sket i et bredt samarbejde med afdelingsbestyrelser, kommune, Munkevnget skole, institutioner, ssp, varmemester, klubmedarbejder med flere og har vret forelagt i Styregruppen for Boligteam 16. maj 2007 (socialdirektr, teknisk direktr, brne og unge-direktr, forretningsfrer i AAB og Lejerbo, beboerrdgivere i AAB og kommune samt p afdelingsmde d. 31. maj 2007.

2. Problemstillinger Konklusioner p baggrund af KS-tabeller Resultaterne fra KS-tabellerne viser, at der i afdelingen sammenlignet med Kolding Kommune som helhed, er : - en meget hj andel af beboerne p indkomsterstattende ydelser. - en markant lavere del af beboere i Munkebo der tilhrer arbejdsstyrken i forhold til indbyggerne i Kolding. Ca. 47,7 procent i Munkebo mod ca. 65,8 pct. i kommunen som helhed. - en klar get tendens til, at der flytter flere danske beboere vk fra afdelingen end der flytter til. - en tendens til at der flytter flere indvandrere til afdelingen end vk fra (i 2001 var ca. 25 % indvandrere, i 2004 over 50 %). - en hj andel af beboere under 18 r (godt 1/3 - heraf er godt 60% ind vandrere/efterkommere imod kommunens ca. 10 %). - frre ldre i Munkebo. Andelen af personer i alderen 50-66 r er lavere end i kom munen (10,5 procentpoint svarende til halvt s mange som i kommunen som helhed) og at der 5 % frre ldre over 67 i afdelingen sammenlignet med kommunen. - mange husstande med enlige. Ca. 20 % af husstandene er enlige med brn i forhold til 5 % i kommunen og antallet er steget med 4 % inden for de seneste 3 r uden en tilsvarende stigning i kommunen. - en tendens til at tilflyttere har en lavere indkomst end fraflyttere og beboere i Munkebo har en lavere indkomst sammenlignet med kommunen som helhed. Kun 29 % i Munkebo har en indkomst over 200.000 i forhold til ca. 49 % i kommunen. P SBIs top 40-liste over problemramte omrder SBI udgav i maj 2005 en rapport med en top 40 liste blandt 2300 boligafdelinger i DK Beskrivelse af Landsbyggefondens database med indikatorer for den sociale situation i almene boligomrder hvor der anvendes 4 problemoverskrifter for situatio-

nen (Sociale, integration, unge, fysisk/konomisk srbarhed). Her er Munkebo nvnt blandt de 40 mest udsatte omrder mht. integration. SWOT-analyse af nordvest kvarteret I forret 2004 blev der gennemfrt en SWOT-analyse af den nordvestlige del af byen. Dvs. en undersgelse af hvilke strke og svage sider professionelle og frivillige s i kvarteret, samt hvilke muligheder og trusler de samme aktrer s kvarteret st overfor. Der blev gennemfrt interviews med institutionspersonale, lrere, ssp, kirke, afdelingsbestyrelser, foreninger mv. Undersgelsen gav et overblik og et flles billede af kvarteret bde i positiv og negativ retning. Ord som flotte grnne omrder, etablering af netvrk og fllesskab, behov for koordinering og samarbejde samt respekt for forskellighed var blandt de gennemgende begreber, men ogs frygten for ghettoisering og et strkt behov for et ndret image var gennemgende begreber. Den lokale skole, hvis grund grnser op til afd. 101-0 har ca. 60 % af indvandrere/efterkommere i klasserne og i de mindste klasserne er det oppe p 80 %. Skolen oplever at blive fravalgt af flere og flere danske forldre. Der blev opsat kameraer til overvgning p skolen i 2006 pga. at udgifterne til udbedring af hrvrk p skolen var den hjeste i Kolding Kommune. Resultatet bekrfter alts den spirende bekymring omkring kvarteret, men pegede ogs p kvaliteterne i omrdet som der kan arbejdes videre med. Den boligsociale situation Som boligselskab er det er Lejerbo Koldings indtryk, at afdelingerne str overfor at skulle tage konsekvenserne af: 1. - En beboersammenstning med mange fremmede sprog, kulturer, 2. skikke og adfrd. 3. - Risiko for stigende udskillelse eller opsplitning mellem grupper. 4. - For hje fraflytningsprocenter. 5. - At beboerdemokratiet har svrt ved at rekruttere nye til 6. 8. bestyrelsen og der er ringe opbakning til arbejdet. 101-0. 7. - En stor og uoverskuelig bebyggelse. Det glder isr Munkebo afd. 9. - At mange brn og unge i Munkebo karakteriseres af 10. myndighederne som socialt truede. 11.- Forekomst af og risiko for get hrvrk, vold og kriminalitet. 12.- Stort behov for renovering. Landsbyggefonden har bevilget

13. renovering af tag, facader og indvendige rrfringer. (Projektet har vret i udbud og starter i oktober 2007) 14.- Nedslidte lejligheder. Afdelingen vedtog i oktober 2006 renovering af badevrelser samt af kkkener efter individuelt valg. Udskiftes i flyttelejligheder.

3. Visioner

STRK OMRDEIDENTITET & STYRKET IMAGE at afdelingerne og kvarteret som helhed opnr en styrket og flles omrdeidentitet ved at afdelingen lftes fysisk, kulturelt, socialt og i omdmmemssig henseende s man kommer p lige fod. GET INTEGRATION & BEDRE NABOSKAB at den tvrkulturelle beboersammenstning opleves som et gode: i Munkebo og i Nordvest kvarteret er vi specialister i at leve blandt mange kulturer. GET ENGAGEMENT & STRRE DELTAGELSE at begrebet mobilisering bliver et flles anliggende for boligafdelingerne og Munkevnget skole. ET GODT STED AT VRE BARN at Munkebos status som en brnerig afdeling fremhves som en attraktion Et godt sted at vokse op.

4. Ressourcer Gennem rene har der vret mange initiativer i gang i kvarteret hvor forskellige ildsjle har invaderet kvarteret med velmenende projekter. Det har betydet, at der har vret mange aktiviteter i gang, men der er vanskeligt at involverebeboere i nye tiltag. Derfor vil det kommende projekt i hj grad forsge at bygge op omkring de eksisterende og kendte ressourcer i omrdet. Det vi ved, der er blivende, nr projektperioden er forbi nemlig ejendomsfunktionrerne i boligafdelingerne, de ansatte i den lokale skole og institutionerne og klub 101 der er en meget populr klub for brn og unge finansieret af afdeling 101-0. Helhedsplanen skal koordineres med de tiltag der i forvejen er i gang i omrdet og projekterne skal fortrinsvis foreg ved at frigre (frikbe) personale til at opfylde visionerne i helhedsplanen ved at de indgr i samarbejde p nye mder. 5. Forslag til projekter/initiativer hvordan opnes visionerne Erhverv og arbejdsmarked beskftigelsesfremmende aktiviteter. Srlig indsats i forhold til beboere med anden etnisk baggrund end dansk.

Igangvrende mentorprojekt mlrettet kvinder af anden etnisk baggrund end dansk i Munkebo i samarbejde mellem Lejerbo, BRF-kredit, Kolding Kommune, Dansk Flygtningehjlp og lokale virksomheder. Projektet er stttet af Integrationsministeriet 2007-2008. Jobmotivaction igangvrende projekt (fra 2006 2007) i den nordlige bydel i Kolding i samarbejde mellem Kolding Kommune, Ambassaden (vrested for unge mv. i Skovparken) og AAB vedr. en srlig beskftigelsesrettet indsats i forhold til unge op til 30 r af anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er stttet af Integrationsministeriet og sges forlnget. Projekt Rollemodel. Igangvrende projekt i Kolding Kommune i den nordlige bydel stttet af Integrationsministeriet (2007 2009) hvor rollemodeller af anden etnisk herkomst end dansk og med fast tilknytning til arbejdsmarkedet ansttes til at vre rollemodeller for andre og derigennem motivere til jobs. get integration, bedre naboskab et godt sted at vre barn. Opsgende arbejde i forhold til brn og unge. Der skal gres en srlig indsats for at f brn og unge i fritidsjob eller i foreningsliv bde i skolen og i Lejerbo. Hjlp til jobsgning. Praktik /job hos grdmnd i afdelingen. Projekt Munkevnget skole i bevgelse. Igangvrende projekt fra 2007 2008 hvor lrere er frikbt til at skabe et aktivt fritidsliv omkring brnene og styrke at det frivillige arbejde omkring Munkevngets fritids- og idrtsforening. Kom og leg-projekt nyt projekt hvor der skal skabes mere liv og leg i omrdet. Fx ved en container med legeredskaber, idrtsaktiviteter for de uorganiserede brn i kvarteret, legedage i samarbejde med Gglerskolen. Medarbejdere i projektet kan vre frikbte lrere eller pdagoger, grdmnd ansat i Lejerbo, aktivitetsmedarbejder i Klub 101. Gglerskole udvidelse af igangvrende initiativ hvor brn undervises af proffessionelle gglere. Pt. 1 ggler 1 gang om mneden og 1 forestilling for brnehaverne. Initiativet nskes udvidet med flere undervisere, flere brn, flere forestillinger evt. p turne rundt i Kolding og/eller andre byer, etablering af legedage i kvarteret mv. Udover de proffessionelle undervisere er der behov for aktivitesmedarbejder til at srge for koordinering mv. og brug for frivillige forldre til mange praktiske forhold. Nyt initiativ hvor afdelingernes brn og unge skal tages med p rd og have reel mulighed for indflydelse ved oprettelse af brne- og ungdomsrd som sidestykke til de voksnes afdelingsbestyrelse. Udvidelse af varmemesterfunktion. Erfaringerne viser, at varmemesteren er en vigtig funktion i omrdet og der er generelt mere ro i kvarteret nr varmemesterkontoret er bent. Der vil blive lavet frivillige aftaler med ansatte grdmnd om eksempelvis at deltage i klubaktivitet i klub 101 og praktisk hjlp ved andre arrangementer. Udearealer gode opholds og mdesteder. Renovering af legepladser og festsal er en del af den fysiske renovering af afdelingerne. Samarbejde med Munkevnget

skole om ben skole efter lukketid (frikb af lrere) og flles initiativer i Lejerbos festsal. get ejerskab, engagement og deltagelse: get integration og bedre naboskab: Det lange seje trk I forbindelse med den fysiske renovering skal der afholdes informationsmder i hver af blokkene. Kontakten skal udnyttes, sledes at beboerne ogs gres interesseret i den boligsociale proces. Det kan vre grupperinger med blokke, opgange, etniske grupper, enlige mdre eller andre opdelinger. I forbindelse med renoveringen vil der blive aflagt besg i samtlige lejeml. Det vil give et indtryk af beboerne og hvad der kan vre brug for og hvad beboerne har interesse i. Fx viden om at Bo alment. De beboerdemokratiske tiltag og aktiviteter uddelegeres, s fllesskabet bygges op omkring flles interesserer. De forskellige etniske grupper skal have mulighed for eget ejerskab. Det vil vre med udgangspunkt i en ressourcebaseret tilgang (inspiration fra ABCD-metoden) sledes at beboerne inddrages p en mde, s der opns gensidig interesse i nye aktiviteter. Der har bl.a. vret afholdt en studietur til Vejle til projekt Byen i balance hvor metoden er anvendt. Inspiration fra Kulturbreruddannelsen forslag til en flles uddannelse som udviklingsagent i omrdet hvor ansatte i kvarterets institutioner (2 brnehaver, 1 vuggestue, skolen, dagpleje, klub 101, varmemester, sundhedsplejerske mv.) trnes i f en positiv ressourcebaseret tilgang til udfordringer og dernst formulerer konkrete projekter/initiativer p tvrs i kvarteret som inddrager beboerne og sttter op omkring visionerne i Helhedsplanen. Uddannelsen foresles at foreg i moduler over ca. 1 r i 2008. Der afsttes midler til en aktivitetspulje som beboere og deltagere i uddannelsen kan sge fra til selvorganiserede initiativer og begivenheder. Projekterne skal harmonere med visionerne i Helhedsplanen. (bilag med beskrivelse af kulturbreruddannelsen fra Vejle) Parallelt vil der vre uddannelse af afdelingsbestyrelserne og frivillige med nogle flles forlb, men af praktiske rsager (tidspunkt p dagen hvor man kan afvikle kurser) vil det som hovedregel ikke foreg samtidigt. Kulturbrere fra det andet forlb kan mske vre undervisere p dele af forlbet for afdelingsbestyrelser og frivillige. Et modul kan eventuelt vre et internat p en hjskole. Nogle emner er flles med kulturbreruddannelsen. Flles temaer i forhold til visioner i Helhedsplanen. Der vil vre forskellige aktuelle emner. Lige nu fx forumteater med Absolut Forum og forestillingen Plads til alle, som er en debat-teaterforestilling om beboerdemokrati og integration. Eller filmen Bye Bye Beirut som fortller om en drengs oplevelser af krigen i Beirut indtil han blev 8 r og kom til DK og dernst om hans oplevelser af at vokse op i DK. Munkevnget skole har et igangvrende projekt Forldre p banen hvor der gres en srlig indsats i forhold til at inddrage/forpligte forldre i forhold til skolens arbejde. Projektet nskes forlnget/udvidet i samarbejde med arbejdet med Helhedsplanen.

Strk omrdeidentitet og styrket image: get integration og bedre naboskab: Igangvrende projekt fra august 2007 2008 med etablering af 15 Kontaktfamilier i samarbejde mellem Lejerbo, Dansk Flygtningehjlp og Munkevnget skole. Projektet nskes forlnget / udvidet. Imageforbedrende aktiviteter: Udarbejdelse af flles kommunikationsstrategi for kvarteret: Nedsttelse af imagegruppe, nyhedsbrev/hjemmeside for hele kvarteret som kan danne overblik over hvad der sker i. I dag er der hjemmeside for de enkelte afdelinger, skole osv.. Fokus p et godt samarbejde med pressen omkring et godt image og de gode historier i kvarteret. Der skal skabes lokale begivenheder og sttte nuvrende beboer- og klubinitiativer, fx mnedens brnefdselsdag, Krmmermarked, diverse tiltag i festsalen mv. I forlngelse af Kulturbreruddannelsen vil der ogs komme nye initiativer. Udlejningskriterier. Det skal vurderes om der er grundlag for at ndre disse.

Oversigter over projekter, succeskriterier og konomi findes i skemaform p de sidste sider.

6. Organisering Boligteam, Kvarternetvrk og sekretariatsfunktion

I Kolding Kommune er der nedsat et Boligteam, der skal sikre en koordineret indsats i lokalomrderne i Kolding Kommune. Teamet skal understtte udviklingen i lokalomrderne. Boligteams styregruppe bestr af skoledirektr, socialdirektr, kulturdirektr, teknisk direktr samt reprsentanter fra boligselskaberne Lejerbo og AAB. Boligteamet bestr kommunen, samt sektorforvaltninger tilstrkkelig viden i af beboerrdgivere og boligkonsulenter fra boligselskaberne og et netvrk af fagfolk og kontaktpersoner fra de forskellige som supplerer hinandens fagligheder og sikrer, at der er forhold til den lokale indsats.

For at modvirke at de forskellige initiativer og aktiviteter konkurrerer i lokalomrdet og modarbejder hinanden i stedet for at samarbejde og udnytte synergieffekten vil Boligteamet nedstte et Kvarternetvrk i Nordvest-omrdet. Der er i forvejen nedsat en lokal koordineringsgruppe bestende af reprsentanter fra kommune, boligafdeling og Lejerbo og i omrdet har der gennem mange r vret en tradition mellem de kommunale institutioner for at mdes 4 gange om ret i Omrdemder. Tanken er at samle de 2 organiseringer i kvarternetvrket. Lejerbo indgr allerede i samarbejde med en lang rkke aktrer i og udenfor lokalomrdet. I forbindelse med projektet inddrages erfaringer med partnerskaber i forhold til konkrete initiativer. Partnerskaberne etableres som ad hoc-arbejdsgrupper i lokalomrderne, Det vil sige, grupper der opstr lokalt omkring en aktivitet eller et projekt. Herefter fungerer grupperne, s lnge aktiviteten varer, eller projektet er under udarbejdelse. Nr projekterne er gennemfrt, nedlgges gruppen igen.

Budget Munkebo 101-0 og Pinjevej 165-1 Belb i 1.000 kr. Udgift Projektorganisation Klub 101 (450 x 5 r) Beboerrdgiver/aktivitets 1 1/2 PE Udvidelse af varmemesterfkt. Kontorhold husleje- klub, kontor, festsal Flekstimer fra skole/inst. Aktiviteter i omrdet Kulturbreruddannelse konsulent til undervisning konsulent til coaching af deltager mdeudgifter/krsel/kontor lokale frikb af personale til kursus 1) frikb af personale til aktiviteter 2) Frivillige-uddannelse konsulent til undervisning 3) konsulent til coaching mdeudgifter/krsel/kontor lokale Aktivitetspulje 4) Tilskud til selvorganiserede initiativer og begivenheder Image og annoncering Konsulent Evaluering 5 % i administrationsbidrag I alt 2.250 3.375 100 300 375 650 LBF Lejerbo 2.250 3.375 100 300 375 650

375

50 30 30 10 90 90

50 30 30 10 90 90

100 60 60 30

100 60 60 30

1500 500

1500 500

450 450 10.500

450 450 7.875

2.625

150 kr./t x 30 timer x 20 personer = 90.000 kr. 150 kr./t x 20 projekter x 30 timer 3) endnu ikke planlagt forlb. Baseret p kulturbreruddannelse. Kan suppleres med "Aktivitetspuljen" Forlbet tnkes afviklet over 2 gange i projektperioden. 4) Puljen kan sges af aktrer i omrdet - men vil isr blive brugt i forlngelse af uddannelsesforlbene. Aktiviteterne som stttes skal indeholde en grad af borgerinddragelse og i vrigt vre i overensstemmelse med visionerne for helhedsplanen.
1) 2)

VISIONER STRK OMRDEIDENTITET & STYRKET IMAGE GET INTEGRATION & BEDRE NABOSKAB GET ENGAGEMENT & STRRE DELTAGELSE ET GODT STED AT VRE BARN

PROJEKT - OG TIDSPLAN EFTER HOVEDINDSATSOMRDE

(FLERE PROJEKTER KAN FALDE INDEN FOR FLERE KATEGORIER)

Projekt/indsats Erhverv og arbejdsmarked- beskftigelsesfremmende aktiviteter

Ml/succeskriterie At arbejdsstyrken ges fra 47 % til 55 %

tidsplan 2007 2011 2007 2008 herefter forankring via Kolding Kommune og Dansk Flygtningehjlp 2007 - fremover

konomi

Partnere

Mentorprojekt for kvinder indvandrere/ efterkommere (igangvrende) -

Aktivering /grnne grdmnd p varmemesterkontor et

At der ud af de deltagende 30 kvinder er 50% erhvervsaktive efter 2 r via tilknytningen af frivillige mentorer 1 til 1. At der etableres en netvrksgruppe af Dansk Flygtningehjlp for dem der dropper ud. At der tilknyttes 2 aktiveringsansatte pr. r og at min. halvdelen fr fast arbejde

750.000 (bevilget i Integrati onsministeriet)

Lejerbo, BRF Kredit, Dansk Flygtningshjlp Kolding Kommune,

Lejerbo, Kolding Kommune

10

- Rollemodeller (igangvrende)

get integration, bedre naboskab, et godt sted at vre barn

Jobmotivaction (igangvrende)

Aktiv fritid

At 25-30 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk kommer i beskftigelse/uddannelse i projektperioden via rollemodeller dvs. personer med anden etnisk baggrund end dansk der har brudt isolationen via job/udd. og som mlgruppen kan identificere sig positivt med. At 10 - 15 unge under 30 r kommer i job eller uddannelse ved at placere tilbud om undervisning, rdgivning og vejledning i boligomrdet 7-12 rige: At 30 % af brnene deltager i fritidsaktiviteter 13-17 rige: At 30% af de unge har fritidsjob eller fritidsaktiviteter - At introducere brn i 0-7 kl. der ikke deltager i fritidsaktiviteter p 3 udvalgte skoler i Kolding til foreningslivet samt fastholde de brn der har svrt ved at blive i aktiviteterne ved at frikbe lrere til at vre

2007 2009 herefter forankring i Kolding Kommune

1.000.00 0 bevilget i Integrati onsminis teriet

Kolding Kommune,

2007 2008 evt. forlngelse

Brn og ungehuset Ambassaden. Kolding Kommune, Dansk Flygtningehjlp * Lejerbo og Munkevnget skole

Start i 2007 effekt i 2009 min. 10% aktive

Fritidspas til udsatte brn og unge (igangvrende projekt)

August 2007: undersgelse af foreningsdeltagelse p 3 skoler. Indtil 1.7.09: opsgende arbejde Juni: evaluering

590.000 (bevilget fra Socialmi nisteriet)

Kolding Kommune Dyrehaveskolen, Munkevnget skole, Brndkjrskolen

11

fritidsvejledere p skolerne. Udvidelse af At 10 brn kommer i varmemesterpraktik/job hos vm. hvert funktion r Kontakt til nye At der etableres kontakt brnefamilier til 15 % af brnefamilierne Oprettes en legestue/mdrenetvrk i Munkebo Kontakt til klubAt der gennemfres besg forldre hvert r hos 25 % af brnene i klubben Flere brn i klub 101 At der kommer 10 % flere brn i Klub 101 Kom og leg At der min. 1 gang om projekt ugen fra april til september er bent for fri leg ved legecontatineren. Gglerskole At 30 brn og 50% af deres forldre deltager i arbejdet med at opbygge: - en legedag i omrdet i 2008. -En cirkusforestilling i 2008 med turne i andre boligomrder Etablering af Kontaktfamilier i Nordvest mellem danske og to sprogede familier (igangvrende At der hvert r laves 15 kontrakter mellem familier

og prsentation af resultater. rligt Hvert r 2007 og fremover rligt

* *

Lejerbo Kolding Kommune Lejerbo Kolding Kommune sundhedsplejersker. Afdelingsbestyrelse Lejerbo Lejerbo Lejerbo

* *

April 2008 - 2011

2008 2009 Etablering af en forening under folkeoplysningsloven i 2008

Lejerbo, Rde Kors Kolding Kommune

2007 2008 stttet at Integrationsminis teriet) og derefter fortsat under Helhedsplanen

130.000 kr. finansier et af Integrati onsminis

Lejerbo, Dansk Flygtningehjlp, Munkevnget skole, daginstitutioner

12

projekt) MFI forldre p banen (igangvrende projekt) At der opbygges en bredygtig organisation med frivillige omkring Fritids- og idrtsklubben i Munkebo. At flere brn bliver aktive i fritiden At fastholde Munkevnget skole som det strste lbehold ved Koldinglbet At Afdelingsbestyrelsen bliver drivkraft i flere frivillige aktiviteter At min 12 ansatte i kvarterets fr en flles uddannelse som udviklingsagent. At deltagerne dernst formulerer konkrete projekter/initiativer p tvrs i kvarteret som inddrager beboerne og sttter op omkring visionerne i Helhedsplanen min. 6 initiativer skal gennemfres

med 10 kontrakter rligt indtil 2011 2007-2008 derefter evt. under HP

teriet, derefter fra HP* *

Munkevnget skole Munkevnget fritids- og idrtsforening

get ejerskab, engagement og deltagelse

Coaching af afdelingsbestyrelsen Uddannelse i AImetoder for proffessionelle

Hver mned i 2006 og efter behov 2007 2008

2008 2008 - 2011

13

Uddannelse i AI metoder for frivillige

Selvorganiserede initiativer og aktiviteter

Skabe struktur der bidrager til at skabe mere interessebaserede fllesskaber i afdelingerne Brn og unge

At der gennemfres uddannelse i AImetoder og personlig udvikling p tvrs af min. 3 afd.bestyrelser og frivillige. - At der igangsttes min. 6 initiativer i forlngelse af kurset. - At der gennemfres flles forlb med de professionelle udviklingsagentermi n. n gang om ret - At der afsttes en pulje til initiativer i forlngelse af uddannelserne - At der deltager min. 200 beboere i initiativerne rligt - At der afsttes en pulje til aktiviteter efter projektperioden At 10 % af beboerne bliver aktive (deltage i afd.mder, frivillige eller deltagere i aktiviteter) At finde en form hvor

2008-2009

2009-2011

2009 2011 og fremover 2007-2011

2008 -2011 2012 og fremover

2009

Lejerbo

2007 min. 1

Lejerbo

14

afdelingsbestyrelsen

afdelingsbestyrelsen kommer i dialog med brn og unge, s de fr ejerskab til afdelingen At f flere forldre p banen At alle brn er reprsenteret af deres forldre til forldremder p skolen At 10 % flere deltager i foreninger At nedbringe antallet af kriminelle med 20% (fra 44 pers. I 2005) At 90 % af forldrene deltager i min. n aktivitet. At kommunale institutioner , reprsentanteter fra Lejerbo, foreninger , vrige lokale aktrer etablerer et Kvarternetvrk og mdes min 2 gang rligt At der nedsttes en imagegruppe At der lavet en flles hjemmeside / nyhedsbrev At Munkebo omtales positivt i pressen min. 5 gange rligt

Forldredeltagelse i skolen

rligt mde mellem de unge og afdelingsbestyrels en 2006 og 2007. Evt. med forlngelse i samarbejde med Helhedsplanen.

Munkevnget skole

Strk omrdeidentitet

Etablering af Kvarternetvrk

2007 og fremover

Kolding Kommune, Lejerbo, vrige aktrer

Styrket image

Udarbejdelse af kommunikationsstrategi Hjemmeside/nyheds brev

2007 og fremover 2007 og fremover 2007 og fremover

* * *

Lejerbo, Kolding Kommune, andre interessenter -

15

Brug af flles faciliteter ben skole rlig begivenhed eks. Krmmermarked Opgradering af friarealer

At der etableres aktiviteter bent for alle i forskellige lokaliteter i kvarteret

2007 og fremover

Lejerbo Kolding, Org.bestyrelse, og afdelingsbest. Munkevnget skole * Krmmere, butiksindehavere i centret, afd.bestyrelse, andre interesserede

At friarealer og legepladser i Munkebo er spndende for brn og unge og tilgodeser alle aldersgrupper og forskellige typer af ophold

6,2 mio. kr.

16