P. 1
Đấu trường đẫm máu (Phần 2)

Đấu trường đẫm máu (Phần 2)

|Views: 31|Likes:
Published by Crazywolfdl

More info:

Published by: Crazywolfdl on Oct 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

ÀÊË U TRÛÚÂ NG ÀÊÎ M MAÁ U

(Phêì n 2)
III
Khi chöì ng baâ Aoguxtiax tïn laâ Huan Gaàacàö, thúå
àoá ng giaâ y deá p coá tiïë ng úã khu phöë Fïria trong thaâ nh
phöë Xïvilú vaâ coá cûã a haâ ng nhoã àùå t dûúá i möå t caá i cöí ng
xe, mêë t ài, baâ khoá c öng möå t caá ch àau khöí , phuâ húå p
vúá i caã nh ngöå cuã a baâ ; nhûng trong thêm têm baâ cuä ng
99 Àêë u trûúâ ng àêî m maá u
http://ebooks.vdcmedia.com
ca m fhâ y ngâ m ngâ m ha I Io ng nhu khI nguo I fa câ f
duo c ga nh na ng va nghI ngoI sau mo f cuo c dI bo da I.
- To I nghIô p anh â y qua ! Ia y Chu a foI, xIn Chu a
ban phu c Ia nh cho vong ho n anh â y! Iu c sInh fho I,
anh â y fhâ f Ia fo f, fhâ f Ia cham chI!
Trong suo f haI muoI nam chung so ng, nguo I cho ng
â y khong dem dô n cho ba nhu ng su phIô n muo n na o
kha c nhu ng su phIô n muo n ma khong mo f nguo I phu
nu na o frong khu pho fra nh fhoa f. Trong so ba do ng
ba c ma ong Ia m ra frung bình mo I nga y, ong frao mo f
do ng cho ba dô ba chI fIôu va o vIô c no I fro va nuoI
nâ ng con ca I, co n haI do ng kIa fhì ong gIu Ia I dô chI
va o nhu ng fhu vuI nho nho va nhu ng vIô c gIao fhIô p
cu a ong. ÐI nhIôn, ong pha I da p Ia I nhu ng ca I "Ijch
fhIô p" cu a ba n hu u mo I ong dI uo ng ruo u. Va Ia I ruo u
vang xu ÀngdaIudI, vì Ie no Ia mo f nIô m vInh quang
cu a Ðu c Chu a Tro I, nôn khong pha I re . Ong co n pha I
dI xem ca c cuo c dâ u bo mo ng, vì nguo I da n ong na o
khong bIô f uo ng ruo u, khong dI xem dâ u bo fhì sInh
ra do I Ia m gì7
Ða AoguxfIax pha I nuoI haI con nho , con be
AnhcacnaxIong va fha ng be Huan, nôn pha I fhI fho fa I
nang dô co fIô n cho gIa dình chI du ng. Ða Ia m vu gIa
cho mâ y nha kha gIa nhâ f frong khu pho , khâu va cho
ha ng xo m, cha y ha ng xa ch quâ n a o va nu frang cho
mo f nguo I ba n do cu quen ba , quâ n fhuo c Ia fay cho
100 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mâ y ong sang fro ng, ca I do Ia I nha c ba nho fo I nghô
nghIô p cu a ba Iu c co n fre , khI ong Huan, nguo I cho ng
chua cuo I no ng nhIô f va khe o fa n cu a ba , ha ng nga y
dô n cho ba ra vô o co ng xi nghIô p fhuo c Ia .
Khong bao gIo ba pha I pha n na n ong cho ng vô
chuyô n pha n bo I hoa c do I xu fô . Nhu ng fo I fhu ba y,
dô n fâ n khuya ong fho gIâ y mo I vô nha , say mô m va
pha I co ba n hu u dI fheo do fhì su vuI ve va âu yô m
cu ng fheo ong vô vo I gIa dình. Ða AoguxfIax pha I fhu I
pha f ma I mo I dua duo c ong va o frong nha , vì ong cu
khang khang du ng fruo c cu a, vo fay va câ f gIo ng Ie
nhe ha f châ m châ m mo f ba I fình ca dô fa ng ba vo fo
be o. Va khI ong da va o nha va ca nh cu a da do ng Ia I
Ia m ha ng xo m khong duo c xem fro vuI â y nu a, ong
Huan dang Iu c fình ca m bo c Iôn, cu nga m nghia ma I
mâ y du a con dang na m ngu , hon hif chu ng no , nho
nuo c ma f Ia cha Iôn nguo I chu ng no , ro I Ia I fIô p fu c
ha f ba I fình ca fa ng ba AoguxfIax "Hoan ho nguo I phu
nu de p nhâ f fhô gIan", co n ba fhì fhay quâ n a o cho
ong, san so c ong nhu san so c mo f du a fre o m, cuo I
cu ng ba cu ng pha I hô f fu c bu c va bâ f cuo I.
Ðo Ia ca I fâ f xâ u duy nhâ f cu a ong cho ng da qua
co . Con nguo I fhâ f fo f! Khong bao gIo fraI ga I co ba c.
Tho I ich ky Ia m cho ong an ma c Ia nh Ia n frong khI vo
con ra ch ruo I nhu fo dIa va ca ch chIa khong dô u so
fIô n ong kIô m ra, nhu ng ca I do da duo c ong dô n bu Ia I
101 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ba ng nhIô u sa ng kIô n ha o hIô p. Ða AoguxfIax fhuo ng
nho Ia I mo f ca ch ha nh dIô n nhu ng nga y ho I he , ong
ba o ba choa ng Iôn dâ u fâ m khan ManIIa, fâ m khan
cuo I ho I xua, co n ong fhì dâ u do I chIô c mu da Coocdu
ma u nha f, fay câ m ca I can co nu m ba c, dâ y mâ y du a
con dI fruo c va dua ba Ia m mo f vo ng frôn con duo ng
da o ma f ÐôIIxIa, y nhu mo f gIa dình phu fhuong o pho
Ra n
|1)
.
Than oI! Nhu ng nga y sung suo ng â y chI co n dô Ia I
mo f ky nIô m mo nha f va ôm a I cho nguo I da n ba fo I
nghIô p. Ong Huan ma c bô nh Iao, va frong mâ y nam
fro I, ba vo cu a ong pha I chI fIôu râ f fo n ke m dô cha y
chu a cho ong, ha ng nga y pha I fìm fhôm nhIô u muu
me o fhâ n fình dô bu va o nhu ng do ng ba c ma ong
cho ng o m khong fhô dem Ia I cho ba nu a. Cuo I cu ng
ong mâ f o bô nh vIô n, cam chju so phâ n, yôn chi ra ng
cuo c do I cha ng co gIa frj gì nô u fhIô u ruo u
mangdanIIa va fhIô u dâ u bo . Ong dua con ma f âu yô m
va bIô f on nhìn ba vo Iâ n cuo I cu ng nhu muo n no I vo I
ba ba ng con ma f do : "Hoan ho nguo I phu nu de p nhâ f
fhô gIan!".
Ca nh go a bu a khong Ia m cho ba AoguxfIax kho
khan hon fruo c. Tra I Ia I, fhoa f kho I nguo I da n ong
102 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Phöë Rùæ n: mo f pho nho nhung râ f na o nhIô f, co nhu ng ha ng
ca phô fo nhâ f o fha nh pho XôvIIo.
frong haI nam qua Ia mo f ga nh na ng cho ba , na ng
hon fâ f ca so nguo I co n Ia I frong gIa dình, ba ca m
fhâ y fhoa I ma I hon. Ia mo f nguo I da n ba co nghj Iu c
va bIô f quyô f djnh nhanh cho ng, ba â n djnh ngay Iâ p
fu c nghô nghIô p cho con ga I va con fraI.
AnhcacnaxIong da muo I ba y fuo I, se va o xi nghIô p
fhuo c Ia nho su gIu p do cu a mâ y ba ba n ho I fre cu a
ba nay da fha nh nu gIa m fhj. Co n Huan fu Iu c be fi
da suo f nga y o duo I ca I co ng xe dô xem bo Ia m vIô c,
se fha nh fho gIa y, fheo y muo n cu a ba me . Thô Ia chu
be bj ru f ra kho I ca I fruo ng ho c khI chu mo I muo I haI
fuo I, sau mo f fho I gIan ho c do c ho c vIô f Io mo ; chu va o
ho c vIô c o xuo ng cu a mo f ong fho gIâ y gIo I nhâ f
XôvIIo.
Tu do ba f dâ u ca nh dau kho cu a ba me fo I nghIô p.
"Tro I oI! Tha ng be con nha fu fô ma nhu vâ y!...". Hâ u
nhu bâ f kô nga y na o, da ng Ie dô n xuo ng gIâ y fhì chu
be Ia I dô n Io sa f sInh cu ng mo f bâ y fre hu; ca c chu
du ng mo f chIô c ghô da I frôn con duo ng da o ma f
AIamôda Ðô ÐccuIôx Ia m cho he n va da m fâ p mu a a o
choa ng ca nh mâ y con bo cha ng so nga va bo dâ m Iôn
nguo I fhuo ng xuyôn, Ia m cho bo n nguo I chan bo va
Ia m vIô c o Io sa f sInh râ f fhich. Ða AoguxfIax fhuo ng
fhuo ng may va suo f dôm dô cho con dô n xuo ng gIâ y
an ma c Ia nh Ia n sa ch se , fhâ y con du ng fruo c cu a nha
khong da m va o nhung khong da m fro n vì bj do I, quâ n
103 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ra ch nhu buom buo m, a o vâ y dâ y bu n, ma f mu I sung
vu va xây xa f.
Ngoa I nhu ng vô f fhuong do con bo faI a c gây ra,
chu be Huan co n bj me gIa ng cho nhIô u ca I fa f va ca n
cho I. Nhung nguo I anh hu ng cu a Io sa f sInh chju du ng
fâ f, mIô n Ia co ca I an. "Me cu da nh, nhung xIn me cho
con an!". Ca ng do I bu ng sau khI fâ p Iuyô n du do I, chu
an nghIô n ngâ u ba nh mì cu ng, dâ u hu, ca fho I, nghIa
Ia fâ f ca mo I fhu c an fha I ra ma ba me nghe o da kIô m
duo c frong ca c cu a ha ng fhu c phâ m dô nuoI con cho
do fo n ke m.
Suo f nga y bâ n da nh bo ng sa n nha nguo I kha c, chI
fhInh fhoa ng va o buo I fo I ba mo I co fho I gIo cha y dô n
nha ong chu cu a con mình dô ho I xem fha ng be co
fIô n bo khong. Nhung khI ba fu xuo ng do ng gIâ y quay
vô nha , ba gIâ n soI Iôn va djnh bu ng du ng nhu ng hình
pha f ghô go m nhâ f. Hâ u nhu cha ng bao gIo chu be
mâ f da y â y da f chân dô n xuo ng gIâ y. Suo f sa ng chu o
Io sa f sInh co n buo I chIô u cu ng nhIô u du a fre du da ng
kha c cu ng Ioa I chu , chu Ia m vuo ng Io I dI va o pho Ra n
va Io n vo n vo I ve fha n phu c quanh mâ y fay dâ u bo
fhâ f nghIô p fu fâ p co Campana. Ðo n na y ma c a o
sacofIa
|1)
bo sa f nguo I, do I mu mo I cu ng nhung khong
co mo f xu dinh fu I, va fay na o cu ng khoe nhu ng
104 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Sacútia: Ioa I a o nga n bo sa f nguo I ma nhu ng nguo I dâ u bo
mo ng hay ma c khI ra pho .
fha nh fich cu a mình. Huan nga m nghia ho nhu nhu ng
con nguo I cao sIôu, fhe m muo n bo ma f dô coI va phong
ca ch fhoa I ma I Ijch su cu a ho khI fa n phu nu . Tuo ng
ra ng mo I nguo I frong bo n ho dô u co o nha mo f bo
quâ n a o fhôu chI va ng va dIô n no dô dIô u ha nh fruo c
cong chu ng frong fIô ng nha c, Cadacdo ca m fhâ y kinh
nô ho dô n run nguo I.
Chu be con ba AoguxfIax da duo c Iu ba n ra ch ruo I
da f fôn Ia "ÐapafôrInh"
|1)
. Chu râ f fhich co bIô f danh,
vì hâ u nhu Ia fâ f ca ca c vI nhân cu a mon dâ u bo dô u
co bIô f danh ca . Râ f câ n ba f dâ u ba ng mo f ca I gì chu !
Chu be khoa c va o co fâ m khan qua ng do ma chu da
xoa y cu a chj chu , va duo I ca I mu ca f ke f chu dô fo c
xo a xuo ng faI fha nh nhu ng mo fo ma chu vuo f muo f
ba ng nuo c bo f. Chu muo n ca I a o ba ng va I che o go cu a
chu khong da I xuo ng qua fha f Iung va co nhIô u nô p.
Vô phâ n ca I quâ n, vo n cu a bo chu dô Ia I va duo c ba
AoguxfIax va viu, chu yôu câ u no pha I Iôn fhâ f cao,
o ng pha I ro ng, dif pha I bo va chu uâ f u c dô n pha f
kho c khI me chu khong chju Ia m fheo yôu câ u do .
Co n ca I a o choa ng nu a! Ia m sao co mo f ca I a o
choa ng chIô n dâ u, kho I pha I van na I nhu ng fha ng ba n
fo f so hon dô muo n ca I a o mo uo c â y frong va I phu f!
O nha chu co n mo f ca I nô m fra I gIuo ng cu khong co n
ruo f bj bo quôn frong mo f pho ng nho . Mo f hom fu ng
105 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Dapatïrinh: nghIa den Ia fha ng be fho gIa y.
bâ n, ba AoguxfIax da dem ba n ca I ruo f Ien cu a no .
ÐapafôrInh Io I du ng nga y me dô n Ia m fhuô o nha ong
RInh sI
|1)
da o Ia I nha mo f buo I sa ng. Muu me o nhu
mo f nguo I da m fa u khong co n aI gIu p do frôn ca I da o
hoang va ng, pha I du a va o sa ng kIô n cu a ba n fhân, fu
mình Ia m ra mo I fhu câ n fhIô f, chu du ng ma nh va I
â m uo f va xo xa c â y dô ca f may mo f ca I a o choa ng
chIô n dâ u. Ro I chu nâ u mo f na m anIIIn do mua o hIô u
fhuo c va nhu ng ca I a o va I cu â y va o frong no I phâ m.
Sau do chu nga m nghia cong frình cu a mình: mo f ca I
a o choa ng do ru c hô f cho no I, co fhô Ia m cho Ia m anh
ghen fu c frong nhu ng cuo c mu a a o choa ng o nong
fhon. Ðây gIo chI co n co vIô c phoI kho ca I a o Io ng Iâ y
do va chu be Huan dem fra I no ra na ng, gIu a do ng
quâ n a o fra ng cu a ba ha ng xo m. Nhung gIo du dua ca I
a o su ng nuo c â y va Ia m cho no dây phâ m va o do ng
quâ n a o fra ng. Thô Ia khong bIô f bao nhIôu nguo I chu I
ru a de do a, gIo qua dâ m Iôn Ia m cho ÐapafôrInh pha I
câ f ngay chIô c a o oaI vô kIa dI ro I cha y fro n, ma f mu I
chân fay do Io m y nhu chu vu a mo I pha m fo I gIô f
nguo I.
Ða AoguxfIax - mo f phu nu kIôn quyô f, va co rIa
me p, khong bIô f so ha I da n ong va Ia m cho da n ba
106 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Rinh sô: nguo I gIu chu c vu kha Io n frong ha ng gIa o phâ m
cu a mo f nha fho chinh fo a da o ThIôn Chu a.
pha I kinh nô vì ba da quyô f fâm Ia m ca I gì fhì khong
aI Iay chuyô n no I - da nh pha I nhu nhuo c va fhâ f vo ng
fruo c fha ng con mình. Ia m fhô na o duo c7 Ða da da nh
dâ m kha p nguo I du a con hu â y, ba da Ia m gâ y khong
bIô f bao nhIôu ca n cho I, ma cha ng duo c fich su gì.
"Tha ng mâ f da y â y, ba no I, da ra n hon da frâu". Vo n
quen bj bo bô hu c va dâ m Iôn nguo I mo f ca ch kInh
khu ng, va bj bo n chan bo , dâ y fo o Io sa f sInh da nh
dâ p khong fhuong fIô c do ma f ha ng frong gIo I dâ u bo
â y, chu coI nhu ng ca I fa f cu a me nhu mo f dIô u fu
nhIôn, nhu su fIô p dIô n frong gIa dình cuo c so ng cu a
chu ngoa I xa ho I. Chu da nhâ n nhu ng frâ n do n cu a
me khong ma y may co y djnh fu fInh, coI no nhu ca I
khoa n chu pha I fra dô duo c nuoI an. Ma c dâ u bj
nhu ng Io I chu I ru a va nhu ng ca I bo p gIa ng xuo ng nhu
mua va o dâ u va o co , chu nghI dô n mâ u ba nh mì cu ng
vo I fâ f ca nIô m khoa I Ia c cu a mo f ke chô f do I.
Vu a an no xong, chu Io I du ng ngay vIô c ba
AoguxfIax vo I dI Ia m ba f buo c dô cho chu duo c fu do
va chu fro n ngay kho I nha .
O Campana, qua ng fruo ng fon kinh cu a mon dâ u
bo , nguo I fa kha o nhau du mo I fIn fu c fhu vj do I vo I
gIo I hâm mo mon â y; fa I dâ y, Iu ba n cu a Huan ba o
cho chu bIô f mo f ca I fIn Ia m cho chu ha o hu ng dô n ho I
ho p:
- Na y, ÐapafôrInh, maI co cuo c dâ u dâ y!
107 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ca c fhon xa frong fInh fo chu c frong nga y ho I
Tha nh ba o fro nhu ng cuo c dâ u a o choa ng vo I nhu ng
con bo mo ng da quen dâ u, va bo n dâ u sI oa f con ke o
dô n do vo I hy vo ng Iu c fro vô co fhô kô nhu ng ngo n
hay ma ca c chu da choI frôn ca c dâ u fruo ng oanh IIô f
o AnancoIa, ÐunIuIo f va MaIronan. Ca c chu Iôn duo ng
va o buo I fo I, a o choa ng khoa c frôn vaI nô u Ia mu a he
hoa c ma c va o nguo I nô u Ia mu a dong, da da y Ie p ke p,
mIô ng IIô n Ia u no I chuyô n bo mo ng. Nô u cuo c ha nh
frình ke o da I fo I mâ y nga y, fo I dô n ca c chu ngu o
ngoa I fro I hoa c frong kho chu a co cu a nhu ng ong chu
fra I fu fhIô n. Va o mu a hoa qua , fhâ f khong may cho
nhu ng chu m nho, vuo n dua, vuo n va bj ca c chu ga p o
do c duo ng.
Mo I Io nga I duy nhâ f cu a ca c chu Ia bj mo f nho m
kha c, mo f do I dâ u kha c cu ng co y nghI nhu ca c chu ,
bâ f fhình Iình dô n ca nh franh cu ng mo f Ia ng.
KhI ca c chu dô n noI, ma f ma y dâ y ca f bu I, co ho ng
kho kho c, nguo I mô f nhoa I, chân dI ca nha c sau mo f
cuo c dI bo xa, ca c chu fo I u y ban xa frình dIô n. Ðu a
fa o ba o nhâ f frong bo n do ng vaI do I fruo ng, khoe vo I
ong xa fruo ng fa I ba cu a do I mình, va fo y ra ng do I
se ma n nguyô n nô u xa ro ng Io ng cho ngu frong
chuo ng ngu a cu a qua n com va fhô f mo f bu a an xoa ng
ma chI va I phu f sau ca c chu da ngo n sa ch.
108 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Trong qua ng fruo ng cu a xa vây kin ba ng nhu ng
chIô c xe bo cho ha ng va bu c va n, nguo I fa dem fha
mâ y con bo mo ng gIa nua, frong nhu nhu ng pha o da I
fhjf, da sâ n su I su f se o, su ng me va fo fuo ng. Ðo Ia
nhu ng con bo da dem dâ u nhIô u nam qua frong mo I
cuo c ho I he cu a fInh, nhu ng con vâ f da ng kinh Io c Io I,
bIô f mo I muu me o ma qua I cu a nghô dâ u bo . Ðu ng o
mo f noI an foa n, bo n fraI Ia ng cho c pha ca c con bo â y,
va nguo I xem khong fhich chu ng ba ng fhich nhu ng
chu be dâ u sI fu XôvIIo fo I. Ca c chu vung a o choa ng,
chân run Iâ y bâ y vì so ha I. Nhung con ma do I Ia m cho
ca c chu fha nh can da m. Mo I khI ca c chu nga , nguo I
xem Ia I o Iôn, vuI fhich. KhI mo f chu do f nhIôn ho f
hoa ng, cha y fro n sau ha ng ra o, nhu ng nguo I dân quô
do c a c chu I ma ng fo I fâ p; ho ghe va o ba n fay cu a ke
cha y fro n dang ba m cha f Iâ y fha nh go ha ng ra o, ho
nô n gâ y Iôn du I chu dô ba f chu pha I nhâ y fro va o ba I
dâ u.
- Ð, ô, fha ng nha f! Quay ma f va o con bo co, fha ng
khoa c Ia c a !
ÐoI khI, bo n fha ng ba n pha I khônh ra kho I dâ u
fruo ng mo f dâ u sI ma f xanh nhu fa u Ia , ma f do dâ n,
dâ u fho ng fhe o, ngu c fho phì pho nhu fho I bô . Ong
fhu y cha y Ia I khong fhâ y ma u, ong be n no I cho mo I
nguo I yôn fâm. Câ u cha ng chI bj châ n fhuong vì bj
ne m ra xa va I fhuo c ro I roI huy ch xuo ng dâ f nhu mo f
109 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mo quâ n a o bâ n, Ia I co Iu c mo f dâ u sI oa f con pha f
hoa ng Iôn vì bj con vâ f fo fuo ng dâ m Iôn nguo I. Kha n
gIa do mo f xo nuo c Iôn dâ u chu ro I cho chu uo ng mo f
co c va I ruo u ma nh CadaIa khI da ho I fInh. Ðo I vo I
chu , duo c san so c nhu fhô fhâ f suo ng hon ong hoa ng.
Sau do , dâ u sI Ia I buo c va o ba I dâ u.
KhI nguo I chan bo khong co n con bo na o kha c dô
fha va o ba I dâ u nu a ma fro I fhì sa p fo I, haI fha nh
vIôn cu a do I dâ u Iâ y chIô c a o choa ng fuom nhâ f do I,
mo I chu fu m mo f go c a o, ro I dI fu bu c na y sang bu c
kha c dô xIn fIô n fhuo ng. Nhu ng do ng xu ne m xuo ng
ma nh va I do , nhIô u if fu y fheo mu c fhich fhu ma ca c
dâ u sI dem Ia I cho dân so fa I. Ro I ca c dâ u sI Iâ p fu c
Iôn duo ng dI XôvIIo vì bIô f ra ng nô u va o qua n fhì se
hô f xoa n fIô n. Ðo c duo ng, nhIô u khI ca c chu da nh
nhau frong Iu c chIa nhu ng do ng xu bo c frong mo f ca I
khan fay.
Trong nhu ng nga y co n Ia I cu a fuâ n Iô , ca c chu kô
fha nh fich cho nhu ng fha ng ba n khong fham gIa cuo c
ra quân, Ia m cho nhu ng fha ng na y pha I fro ma f.
Nhu ng vj anh hu ng fre fuo I ba hoa vô ngo n
vôronIca
|1)
cu a Carobô, vô ngo n navara
|2)
cu a Ioma
110 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Vïrönica: kIô u mu a a o choa ng frong do dâ u sI du ng fruo c
con bo , haI ba n chân fha ng ha ng vo I haI chân fruo c cu a con
vâ f, cang a o choa ng ra, ro I khI con vâ f xong va o hu c fhì anh
fa khIô n no fa f sang mo f bôn ba ng ca ch dua a o choa ng vô
ma mình da choI, vô faI na n khu ng khIô p bI o I
Pôdroxo, khong quôn ho c mo f ca c kIô u ca ch va fu fhô
cu a nhu ng dâ u sI fhu c fhu , du ng ca ch do va I buo c
dang fuon ra du mo I fhu khuô ch khoa c do I fra dô fu
an u I fình fra ng fhâ f nghIô p cu a mình.
Co mo f Iâ n ba AoguxfIax ba f fIn vô Huan frong hon
mo f fuâ n Iô . Cuo I cu ng co nguo I ba o Io mo cho ba bIô f
ra ng Huan bj fhuong frong mo f cuo c dâ u a o choa ng o
xa ToxIna. "Ia y Chu a foI! Ða kôu Iôn. Khong bIô f ca I
xa â y o fâ n dâu7 ToI Ia m fhô na o ma dI dô n do duo c7".
Ða coI con fraI cu a ba nhu da chô f, ba kho c no , chuâ n
bj dI va Iu c ba sa p Iôn duo ng fhì Huan Ia I xuâ f hIô n,
nguo I xanh nho f nha f, gâ y yô u nhung fhuâ f Ia I faI
na n cu a mình mo f ca ch vuI fhu hIôn ngang. "Co gì
dâu! Nhu kIm fIôm va o dif fhoI ma , fhu ng sâu co va I
xang-fI-me f!". Ro I frâng fra o nhu nhIô u ke chIô n
fha ng, chu va ch vô f fhuong cho mo I nguo I ha ng xo m
xem, qua quyô f ra ng ho co fhô fho c ngo n fay va o ma
khong cha m fo I da y. Chu ha nh dIô n vô mu I fho I cu a
fhuo c va ng xong ra kha p noI chu dI qua va chu râ f
khoa I vô ca ch san so c ân câ n o ca I xa ma chu cho Ia
111 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
phia bôn â y.
|3) Navara: kIô u mu a a o choa ng frong do dâ u sI cu ng du ng o
fu fhô nhu frôn kIa va cang a o choa ng gâ n sa f ma f dâ f. KhI
con vâ f xong va o hu c, anh fa nâng nhanh a o Iôn phia frôn
dâ u no .
fo f nhâ f nuo c Tây Ðan Nha. O xa do nhu ng nguo I
gIa u nhâ f, fu c Ia nhu ng nha qui fo c nhu chu ng fa no I,
da quan fâm dô n so phâ n cu a chu . Ong xa fruo ng dô n
fham chu va fra fIô n xe vô nha cho chu . Trong fu I
Huan co n ca ba do ng ba c ma chu bIô u me mo f ca ch
ha o pho ng nhu nhu ng nguo I cao ca . VInh quang nhu
fhô va o Iu c co muo I bo n fuo I! Chu ca ng vuI fhich khI
o Campana va I dâ u sI fhu c fhu ha co dô y dô n chu va
ho I fham vô f fhuong cu a chu da kho I chua.
Sau faI na n na y, Huan khong da f chân dô n xuo ng
do ng gIâ y nu a. Ðây gIo chu da bIô f con bo mo ng ra sao
ro I. Vô f fhuong cu a chu co fa c du ng Ia m cho chu fhôm
can da m. Pha I fha nh mo f dâ u sI, khong fhô kha c
duo c! Ða AoguxfIax fhoI khong fru ng pha f chu nu a, vì
ba fhâ y co Ia m fhô cu ng vo ich. Ða coI nhu du a con
fraI cu a ba khong fo n fa I nu a. KhI chu vô nha buo I
fo I, me va chj dang an, haI nguo I Iâ y fhu c an cho chu
an, khong no I vo I chu mo f Io I, foan Ia m nhu c chu ba ng
fha I do khInh bI. Nhung ca I do khong hô a nh huo ng
dô n vIô c chu nhaI ba nh. KhI chu vô nha qua châ m, me
va chj khong dô phâ n cho chu mo f mâ u ba nh na o nu a,
chu da nh Ia I ra dI do I vâ n hoa n do I.
Cu ng vo I nhIô u du a fre hu ho ng kha c co con ma f
bâ f Iuong ho p fha nh mo f bâ y pha m nhân fâ p su va
dâ u sI fuong IaI, chu Ia mo f frong nhu ng nguo I dôm
dôm dI da o frôn con duo ng AIamôda Ðô ÐccuIôx. Ca c
112 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ba ha ng xo m co khI ga p chu dang no I chuyô n o ngoa I
pho vo I mâ y ong sang fro ng be nho Ia m ca c ba buo n
cuo I khI frong fhâ y hoa c vo I va I vj da o ma o ma mIô ng
Iuo I fhô gIan da f cho nhu ng fôn du a cu a con ga I. Co
nhu ng mu a chu dI ba n ba o; frong ca c ho I Io n cu a fuâ n
Iô Tha nh, chu ba n ke o cho mâ y ba sang fro ng ngo I o
qua ng fruo ng Xang IrangxIxco; frong nhu ng djp ho I
cho , chu Iuo n quanh ca c kha ch sa n dô fìm "nguo I
Anh" - do I vo I chu mo I nguo I ngoa I quo c dô u Ia nguo I
Anh ca - vo I hy vo ng Ia m nguo I dâ n duo ng cho ho .
- MIIo
|1)
oI MIIo! ToI Ia dâ u sI bo mo ng! Chu no I
ngay khI fhoa ng fhâ y mo f nguo I ngoa I quo c, duo ng
nhu nghô nghIô p do Ia mo f su gIo I fhIô u cha c cha n
fruo c ma f nhu ng nguo I nuo c ngoa I. Va dô chu ng mInh
Io I no I cu a mình, chu bo mu ca f ke f ra, hâ f vô phia
sau dâ u ca I na m fo c coIôfa da I mo f gang fay mo c du ng
du ng o dInh dâ u.
Chu co mo f fha ng ba n nghe o fôn Ia SIrIpa, cu ng
fuo I vo I chu , nguo I nho be , ma f Ia u IInh, khong cha
khong me , Iang fhang o XôvIIo fu khI mo I ba f dâ u
hIô u bIô f va râ f co uy fin do I vo I Huan vô ma f kInh
nghIô m. Mo f bôn ma cu a SIrIpa bj bo hu c ra ch fha nh
113 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Milo: Xuâ f xu fu fIô ng Anh, nghIa Ia quy nga I, chI nhu ng
nguo I quy fo c.
se o va ÐapafôrInh coI ca I se o do da ng fon kinh hon
vô f fhuong bj che khuâ f cu a mình nhIô u.
O ngoa I cu a mo f kha ch sa n, Iu c mo f nu du kha ch
fhich ma u sa c dja phuong no I chuyô n vo I mâ y dâ u sI
fi hon, nga m nghia mo fo c coIôfa cu a ca c chu , khoa I
chi nghe ca c chu kô chuyô n vô vô f fhuong cu a mình
va cuo I cu ng cho ca c chu if fIô n fhì SIrIpa no I vo I ba
fa vo I gIo ng fình ca m:
- XIn ba du ng cho no vì no co n me . Tra I Ia I foI dây
chI co mo f mình o frôn do I. Chao oI! KhI nguo I fa co
mo f nguo I me , nguo I fa co bIô f ha nh phu c cu a nguo I
fa dâu!...
- Thâ f fhô dâ y!... Thâ f fhô dâ y!... Huan rô n rI.
Phu f mu I Io ng do khong ngan ca n Huan fIô p fu c
cuo c do I hu ho ng, chI ho a hoa n no mo I o nha va fhuo ng Ia m
nhu ng cuo c ha nh frình xa XôvIIo.
SIrIpa râ f fa I so ng ba ng nhu ng phuong kô fa m fho I.
Nhu ng nga y co dâ u bo , chu quyô f fâm chuo n va o ba I
vo I fha ng ba n chu , va dô da f nguyô n vo ng do chu fìm
ra nhIô u muu me o: fre o fuo ng, Ien va o gIu a da m dong,
van Ia y nhân vIôn dâ u fruo ng. Chu cha ng Ie nhu ng
nguo I frong nghô nhu bo n chu ma Ia I khong du nhu ng
ho I dâ u bo hay sao!
KhI khong co djp mu a a o choa ng o ca c Ia ng frong
fInh, ca c chu dI mu a chIô c a o ra ch cu a mình vo I
nhu ng con bô o do ng co TabIada.
114 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Tuy vâ y, fâ f ca nhu ng ca I hâ p dâ n cu a cuo c so ng o
XôvIIo khong du fho a ma n fham vo ng cu a haI chu . Ða
dI nhIô u noI, SIrIpa kô cho ba n nghe nhu ng fhu vuI
ma chu da chu ng kIô n o ca c fInh xa. Khong co aI fa I
hon chu dô dI xa ma khong mâ f fIô n ba ng ca ch Iu I va o
frong ca c chuyô n xe Iu a. ÐapafôrInh râ f khoa I chi
nghe ba n fa ca nh MadrIf, ca I fha nh pho dâ u fIôn co
mo f dâ u fruo ng co fhô no I Ia fha nh duo ng cu a mon
dâ u bo .
Ðô du a bo n haI chu , mo f fhanh nIôn gIa u co , mo f
hom, o ngoa I cu a mo f ha ng ca phô frong pho Ra n, no I
ra ng haI chu se kIô m duo c nhIô u fIô n o ÐInbao, vì o
do so dâ u sI khong Iu c nhu c nhu o XôvIIo. HaI chu be n
quyô f djnh dô n do , fu I ro ng khong, cha ng co ha nh Iy
gì ngoa I nhu ng chIô c a o choa ng, nhu ng chIô c a o fhâ f
su fruo c dây cu a nhu ng dâ u sI chinh fhu c nhung da
ra ch na f ma haI chu mua co mâ y ha o ba c o mo f cu a
ha ng quâ n a o cu .
HaI chu fhâ n fro ng Ien va o mo f foa fa u ro I nâ p
duo I ghô da I. Nhung ca I do I va mo f so nhu câ u kha c
ba f buo c haI chu pha I Io dIô n vo I ha nh kha ch. Cuo I
cu ng ho fhuong ha I haI chu , cuo I fhu vj vô bo ma f ky
cu c, na m fo c coIôfa va ca I a o choa ng cu a haI chu , ro I
Ia m phu c cho haI chu ca c fhu c an fhu a. KhI dô n mo f
ga, haI chu bj nhân vIôn duo ng sa f duo I ba f, haI chu
cha y fu foa na y sang foa kha c, co Ieo Iôn no c foa, fhu
115 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
hình nâ p o dâ y dô cho fa u Ia I cha y. NhIô u khI bj fo m,
haI chu bj be o faI, fa f, da dif vo ho I ky frâ n. HaI chu
pha I na m Ia I frôn mo f sân ga he o Ia nh frong khI con
fa u xa ro I nhu mo f nIô m hy vo ng fIôu fan. Thô Ia haI
chu cho mo f chuyô n fa u kha ch, ngu dôm o gIu a fro I.
Nô u fhâ y mình bj fheo do I ga f qua , haI chu bang do ng
Iâ n dô n ga sau, hy vo ng o do se ga p may hon.
Sau mo f chuyô n dI da I nga y bj nga f qua ng ba ng
nhIô u do f du ng chân Iâu va nhIô u ca I da dif, haI chu
dô n MadrIf. Ta I pho XôvIIo va qua ng fruo ng Puecfa
Ðen Xon, haI chu nga m nghia nhu ng nho m dâ u sI
fhâ f nghIô p. HaI chu xIn fIô n nhu ng nhân vâ f fhuo ng
da ng do dô fIô p fu c cuo c ha nh frình, nhung vo hIô u.
Mo f nguo I Iao cong cu a mo f dâ u fruo ng, go c o
ÀngdaIudI fhuong ha I haI chu cho phe p haI chu ngu
frong chuo ng ngu a va co n cho haI chu xem mo f cuo c
dâ u bo non frong dâ u fruo ng no I fIô ng â y. Tuy nhIôn
haI chu fhâ y dâ u fruo ng na y khong nguy nga ba ng
dâ u fruo ng o xu mình.
IIô u IInh mâ y ro I cu ng so va fhâ y ca I dich cu a cuo c
ha nh frình nga y mo f Iu I xa, haI chu be n fro vô XôvIIo
ba ng phuong fIô n da du ng frong Iu c dI. Nhung bây gIo
haI chu dâm nghIô n nhu ng cuo c ha nh frình Iâ u ve xe
Iu a. Tu do , hô nghe no I co ho I dâ u bo co fruyô n o mo f
fhj frâ n xa xoI na o frong xu ÀngdaIudI Ia haI chu Ia I
Iôn duo ng va cu nhu vâ y haI chu dI dô n fâ n vu ng
116 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Manso va vu ng Ðxforamadua. Va nô u cha ng may pha I
cuo c bo fhì haI chu xIn va o fru o ca c nha nong dân Ia
nhu ng nguo I ca fIn va hIô u kha ch, ho nga c nhIôn
fruo c ca I fuo I non no f, Io ng du ng ca m va nhu ng Io I
fhIôn ho ba f sa f cu a haI chu , ho fuo ng haI chu Ia dâ u
sI fhâ f.
Cuo c so ng Iang fhang do dâ n haI chu dô n cho pha I
du ng nhu ng muu me o cu a nguo I nguyôn fhu y dô fho a
ma n nhu ng nhu câ u cu a mình. KhI fo I gâ n ca c fra I,
haI chu bo dô an fro m rau qua ma khong bj Io . HaI
chu phu c ha ng gIo IIô n, rình mo f con ga da I do f dI an
Ie , be gâ y co no , ro I Ia I Iôn duo ng, va dô n cha ng nghI
chân, haI chu nho m mo f mo cu I kho, nuo ng ga ro I an
ngâ u an nghIô n nu a so ng nu a chin nhu nhu ng nguo I
man ro . HaI chu so cho gIu nha hon so bo mo ng, vì
chu ng Ia nhu ng con vâ f râ f kho chIô n dâ u, hô fhâ y bo
ma f ky qua I va nguo I ngo m bâ n fhIu cu a haI chu Ia
no I hung va nhe nanh xong fo I ngay.
NhIô u Iâ n, frong Iu c haI chu ngu o ngoa I fro I, ca nh
ga dô cho fa u, haI hIô n bInh buo c Ia I gâ n. Trong fhâ y
go I quâ n a o ma u do ma haI chu du ng dô go I dâ u, mâ y
nguo I phu fra ch frâ f fu cong co ng kIa yôn fâm, nhe
nha ng nâng mu ca f-ke f cu a haI chu Iôn fhâ y Io ra mo
fo c coIôfa, be n cuo I bo dI, khong câ n dIô u fra fhôm: do
khong pha I Ia nhu ng fha ng an ca p ma Ia nhu ng nguo I
frong gIo I dâ u bo dI du cuo c dâ u o dâu do . Iy do cu a
117 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fha I do bao dung do vu a Ia fhIô n ca m do I vo I nghô
fhuâ f dân fo c vu a Ia Io ng kinh fro ng do I vo I nhu ng
nguo I chua ro fuong IaI se ra sao. AI ma bIô f duo c
mâ y oa f con cu ng cu c xo xa c â y sau na y cha ng fha nh
nhu ng ngoI sao sa ng cu a nghô fhuâ f, nhu ng vI nhân
ha sa f bo mo ng dô fa ng ca c vj vua, so ng nhu nhu ng
ong hoa ng va duo c ba o chi fhong ba o mo I fha nh fich
va Io I pha f bIô u7...
Mo f buo I chIô u, o frong xu Ðxoramadua, dô Ia m
nga c nhIôn hon nu a da m cu fo a quô mu a dang hoan
ho nhIô f IIô f nhu ng dâ u sI uu fu "fu XôvIIo da c bIô f
dô n dây" haI chu djnh ca m bandôrI va o buo u co mo f
con bo mo ng gIa nhu f nha f. Huan fhu c ca p bandôrI
va o co con bo , ro I dô n bôn mo f ca I bu c dô do n nhâ n su
hoan nghônh cu a cong chu ng mang hình fhu c nhu ng
ca I vo vaI ma nh kInh khu ng va va I ca I co c ruo u. Ðo f
nhIôn co nhu ng fIô ng fhe f khu ng khIô p Ia m chu hô f
ca say sua vô fha ng Io I huy hoa ng. SIrIpa khong co n
du ng frôn ma f dâ f cu a ba I dâ u nu a. Tâ f ca nhu ng ca I
gì co n Ia I cu a chu Ia mâ y cây bandôrI Ian Io c frong bu I
dâ f, chIô c de p va chIô c mu ca f-ke f. Con bo mo ng fhì
Io ng Io n fu c fo I nhu bj mo f vâ f ca n duo ng va Ia c râ f
ma nh mo f mo quâ n a o ma c va o mo f ca I su ng frong
gIo ng mo f con ro I. Ca I mo khong ra hình fhu gì â y bj
con bo hâ f dâ u dua dI dua Ia I du do I, fung Iôn fro I va
vo f ma u ra. Truo c khI roI xuo ng dâ f, no Ia I qua ng
118 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
pha I ca I su ng kIa, nôn Ia I Iu c Ia Iu c Ia c mo f ho I Iâu.
Cuo I cu ng ca I mo da ng fhuong â y roI bjch xuo ng dâ f
va na m be p di, bâ f do ng, ma u su I bong bo ng fuon ra
Iônh Ia ng nhu mo f ca I hu ruo u vang fhu ng.
Nguo I chan bo vo I du ng nhu ng con cabexforo
|1)

dua vô chuo ng con bo mo ng ma khong aI da m Ia I gâ n.
SIrIpa fo I nghIô p duo c khônh va o mo f gIan pho ng xe p
du ng Ia m pho ng gIam. Ða n chu dô n dâ y fhâ y chu ma f
fra ng bô ch, ma f Io do , foa n fhân do Io m va ma u vâ n
cha y ma c dâ u nguo I fa da chu a ba ng va I châ m dâ m,
fhu fhuo c duy nhâ f co Iu c bâ y gIo .
- VInh bIô f ÐapafôrInh! Chu be hâ p ho I fhì fha o -
VInh bIô f Huan!
Va fhô Ia hô f. KInh hoa ng, ba n cu a chu be chô f fro
Ia I XôvIIo bj ca p ma f Io do va nhu ng Io I vInh bIô f fo I
nghIô p a m a nh suo f do c duo ng. Chu so . CIa Iu c â y ma
mo f con bo ca I dI buo c mo f fu frong mo f sân fra I ra
a f chu se cha y fro n ngay. Chu nghI dô n me va nhu ng
Io I khuyôn nhu khon ngoan cu a ba . Ðuo c ha n va o
nghô do ng gIâ y va so ng bình yôn cha ng hon sao7
Nhu ng y nghI fo f de p do chI fo n fa I chu ng na o chu
co mo f mình fhoI. Vô dô n XôvIIo, Huan Ia I chju a nh
119 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Cabextúrö: Ioa I bo da duo c da y do , dua va o dâ u fruo ng dô
dâ n bo mo ng fro vô chuo ng, vì bo mo ng da quen dI fheo no
mo f ca ch ngoan ngoa n.
huo ng cu a moI fruo ng. Ða n hu u vây quanh chu , ba f
chu kô fhâ f ky faI ho a da xa y ra. O Campana ca c dâ u
sI chuyôn nghIô p cu ng ho I chuyô n chu va nho Ia I vo I
Io ng fhuong ha I fha ng be con ma ho vâ n saI va f.
Huan fhâ y mo I nguo I fro ng mình nhu vâ y cu ng
fhôm can da m. Ðô cho fri fuo ng fuo ng fha ho bay
bo ng, chu kô ra ng chu da xong ngay va o con bo khI
fhâ y ba n bj fhuong, na m Iâ y duoI con vâ f va Ia m
nhIô u ca I can da m kha c nhung vâ n khong sao cu u
SIrIpa kho I chô f.
Mo I Io so fIôu fan. Tro fha nh dâ u sI, chI co mo f con
duo ng Ia fro fha nh dâ u sI! Vì co nhIô u nguo I kha c da
Ia dâ u sI, Ie na o mình Ia I khong Ia dâ u sI7 Huan nghI
dô n nhu ng ha f dâ u fho I, nhu ng mâ u ba nh mì cu ng
cu a me , dô n nhu ng no I fu I nhu c mo I khI muo n co mo f
ca I quâ n mo I, dô n con ma do I, Iuon Iuon dI fheo nhu ng
cuo c ha nh frình cu a chu . Hon nu a, chu fhe m muo n vo
cu ng mo f cuo c so ng sang fro ng dâ y vuI fhu , chu ao
uo c co xe co ngu a. Chu du ng chân bâ n fhâ n fruo c
nhu ng ngoI nha gIa u sang va nga m qua co ng sa f
nhu ng ca I sân frong Io ng Iâ y kIô u phuong Ðong,
nhu ng ha nh Iang xây ba ng ga ch men, nhu ng nô n nha
Ia f câ m fha ch, nhu ng bô nuo c ro c ra ch suo f nga y dôm
phun nhu ng fIa nuo c bo ng nhu ha f fraI va o mo f ca I
bo n co cây Ia xanh um bao quanh. Thô Ia so phâ n cu a
chu duo c djnh doa f. Hoa c gIô f bo mo ng hoa c chô f!
120 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Nhâ f djnh pha I gIa u co , Ia m cho ba o chi no I dô n mình
va mo I nguo I cha o mình, du pha I dem finh mô nh fra
gIa cho ha nh phu c do ! Chu khInh nhu ng câ p bâ c fhâ p
frong nghô dâ u bo . Chu fhâ y nguo I bandôrIdIôro pha I
dâ n fhân va o vo ng nguy hIô m cha ng kha c gì nguo I
mafado, fhô ma chI duo c IInh ba muoI dua-ro cho mo I
frâ n dâ u, ro I sau mo f cuo c do I nho c nha n va xoI nhIô u
su ng bo , dô n Iu c gIa cu ng cha ng co nguo n so ng na o
kha c ngoa I mo f cu a ha ng ca kho da nh du m ma I mo I
mo duo c hoa c mo f cho Ia m xIn o Io sa f sInh. NhIô u
bandôrIdIôro chô f o bô nh vIô n va da co kho I nguo I
kha c an ma y nhu ng do ng nghIô p fre . Câ n qua I gì
nhu ng cây bandôrI. Câ n qua I gì Io I ho c nghô da I da ng
da c Ia m con nguo I pha I chju su a p chô cu a mo f ong
fhâ y do ng da nhIô u nam. Pha I gIô f bo ngay Iâ p fu c,
pha I buo c va o dâ u fruo ng vo I cuong vj mafado ngay!
TaI na n cu a SIrIpa Ia m cho Huan co uy fin do I vo I
ba n be nôn chu co fhô Iâ p ra mo f do I dâ u bo an ma c
ra ch ruo I, dI fheo chu dô n ca c cuo c dâ u a o choa ng o
fhon quô. Nguo I fa nô chu vì chu can da m nhâ f va an
ma c Ia nh Ia n nhâ f. Va I co ga I gIang ho , mô ve de p
hu ng fra ng cu a Huan Iu c na y da muo I fa m fuo I cu ng
nhu mo n fo c coIôfa uy fin cu a chu , franh gIa nh nhau
â m I ca I vInh du duo c san so c con nguo I fhanh Ijch
cu a chu . Ngoa I ra chu co n nho câ y mo f ân chu , mo f vj
cu u fhâ m pha n yôu ve ngo nghInh cu a nhu ng dâ u sI
121 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fre fuo I. Quan hô fhân mâ f gIu a Huan vo I ong gIa Ia m
cho ba AoguxfIax bu c fu c, ba go I ca I do ba ng nhu ng
fIô ng fô ha I nhâ f ma ba da ho c duo c xua kIa khI ba
co n Ia cong nhân cu a xi nghIô p fhuo c Ia .
Ðây gIo ÐapafôrInh vônh vang dIô n nhu ng bo quâ n
a o ba ng da Anh, nhu ng ca I mu mo I foanh. Nhu ng
nguo I xuâ f fIô n ra cho chu frong nom râ f ky co va
ngu c a o so mI cu a chu , Iuon Iuon gIu cho no fra ng
bo p. Co nhu ng nga y chu frung frôn a o gIIô mo f so I
dây chuyô n ke p ba ng va ng cu a phu nu . Vâ f frang su c
na y do ong ba n da ng kinh cu a chu cho muo n va da
duo c du ng dô frang dIô m bo ngu c cu a nhIô u "fhanh
nIôn mo I va o nghô " kha c.
Chu gIao fhIô p vo I nhu ng dâ u sI fhu c fhu . Chu co
du fIô n dô mo I ruo u mâ y nguo I pôong gIa va nhu ng
nguo I na y kô cho chu nghe nhu ng fha nh fich cu a
nhu ng dâ u sI danh fIô ng. ThIôn ha fIn cha c ra ng ca c
ân chu cu a chu dang vâ n do ng cho chu va hô co djp
Ia chu co fhô ba f dâ u su nghIô p frong mo f cuo c dâ u
bo cu a dâ u sI mo I o XôvIIo.
Ðây gIo ÐapafôrInh da fha nh mafado. Mo f hom o
IôbrôgIa, khI nguo I fa fha va o ba I dâ u mo f con bo mo I
Io n râ f Ianh Ie n, ba n hu u cu a Huan khuyô n khich anh
ha y fhu Ia m ca I fro cao nhâ f. "Câ u co da m choI bo ng
khong7". Va anh da choI. Tu dâ y, fhâ y mình fha ng Io I
dô da ng frong cuo c fhu fha ch, anh fhôm fa o ba o, anh
122 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cha y fo I mo I cuo c dâ u vo I bo non va fo I ca c fra I co fo
chu c dâ u va gIô f bo .
Ong chu fra I RInhconada, mo f fra I gIa u va co mâ y
ba I dâ u nho , Ia mo f nguo I nhIô f fình sa n sa ng cho an
ngu bâ f cu dân nghIô n mon dâ u bo nghe o do I na o dô n
gIa I fri cho ong ba ng ca ch dâ u vo I nhu ng con bo cu a
ong. Trong mo f da o fu ng do I, Huan fo I do cu ng mo f so
ba n dô an mu ng su c kho e nha quy fo c nong fhon, ma c
dâ u bj bo xo nga mâ y Iâ n. Ðo n ho fo I sau haI nga y
cuo c bo . Trong fhâ y ho mình dâ y bu I duo ng, ong chu
fra I frjnh fro ng fuyôn bo :
- Ðu a na o dâ u kha nhâ f se duo c fao mua ve xe Iu a
cho dô fro vô XôvIIo.
Trong haI nga y IIô n, ong ngo I hu f fhuo c Ia frôn ca I
ban cong nho cu a ba I dâ u dô xem mâ y fhanh nIôn
XôvIIo dâ u vo I nhu ng con bo non va bj hu c xe o nhIô u
Iâ n.
- Tha ng bo Ia o ke m qua ! Ong no I, khong ba ng Io ng
mo f do ng fa c mu a a o vu ng vô .
KhI mo f chu bj bo dâ m Iôn nguo I va na m fha ng
ca ng frôn ba I dâ u, ong fhe f:
- Tha ng nha f nhu ca y du ng dâ y dI fhoI! Ðô fao ba o
mang cho ma y mo f co c ruo u vang Ia ma y hô f so !
ÐapafôrInh ha sa f mo f con bo non fru ng y cu a ong
chu fra I qua , khIô n ong râ f fhich va cho anh ngo I an
cu ng ba n; co n ca c ba n cu a anh vâ n pha I an o duo I bô p
123 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
vo I bo n chan bo va fho ca y, vu c ca I fhìa ba ng su ng va o
frong no I fhu c an bo c kho I.
- Cha u a , cha u duo c fhuo ng ca I ve xe Iu a dô vô nha .
Cha u se fIô n xa nô u cha u du ng ca m. Cha u co nhIô u
nang khIô u dâ y.
Trong khI do ng do I cuo c bo , ÐapafôrInh ngo I chô m
frô frong foa xe Iu a ha ng nhì. Anh fu nhu ra ng mình
dang buo c va o mo f cuo c do I mo I va anh nga m mo f
ca ch fhe m fhuo ng ca I fra I mônh mong vo I nhu ng vuo n
o IIu ba f nga f, nhu ng do ng Iu a mì, nhu ng co I xay bo f,
nhu ng ba I co fha ng ca nh co bay co ha ng nghìn con dô
dang ga m co va khong bIô f bao nhIôu Ia bo mo ng va
bo ca I na m yôn nhaI co , bo n chân qua p duo I bu ng.
CIa u fhâ f! Chao oI! Nô u mo f nga y kIa fa duo c Ia m chu
mo f gIa sa n Io n nhu fhô na y nhI!...
Sau khI da f duo c fha nh fich ve vang frong ca c frâ n
dâ u bo non o fhon quô, danh fIô ng cu a Cadacdo bay
dô n fâ n XôvIIo va go I su chu y cu a nhu ng nha hâm
mo mon dâ u bo uu fu va fham Iam, Iuon Iuon hy vo ng
fhâ y mo f ngoI sao mo I xuâ f hIô n Ia m Iu mo nhu ng
ngoI sao cu .
- Xem ra câ u na y co frIô n vo ng dâ y, ho no I khI fhâ y
anh dI qua frong pho Ra n, chân buo c nho nhe , fay
vung vâ y râ f kIô u ca ch. Câ n pha I xem câ u frôn "ma nh
dâ f chân Iy ".
124 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðo I vo I nhu ng nguo I do va ÐapafôrInh, "ma nh dâ f
chân Iy " â y Ia dâ u fruo ng XôvIIo. Cha ng fraI khong
muo n gì hon Ia duo c ga p go ma f do I ma f vo I "chân Iy ".
Ân chu cu a anh da mua cho anh mo f bo quâ n a o dIô u
ha nh hoI cu cu a mo f mafado khong co danh fIô ng fha I
ra. Mo f cuo c dâ u bo non duo c fo chu c dô Iâ p quy fu
fhIô n va nhIô u nha hâm mo dâ u bo co fhô Iu c va
chuo ng ca I mo I da vâ n do ng dô fôn anh duo c ghI va o
chuong frình vo I fu ca ch mafado nhung dâ u khong Iâ y
fIô n.
Anh con fraI cu a ba AoguxfIax khong fhich nguo I fa
ghI fôn a p phich ca I fôn du a ÐapafôrInh ma anh
muo n mo I nguo I quôn dI. Khong muo n co fôn du a va
ca ng khong muo n Ia m nhu ng chu c vu xoa ng xInh. Anh
muo n xuâ f hIô n vo I fôn fhâ f Ia Huan Cadacdo, khong
co bIô f hIô u na o nha c Ia I nguo n go c fâ m fhuo ng cu a
anh vo I nhu ng nhân vâ f cao sang nhâ f djnh sau na y
se fro fha nh ba n anh.
Ðân pho IôrIa ke o râ f dong dô n du cuo c dâ u vo I
fâ m nhIô f fình o n a o va yôu nuo c cu a ho . Ðân khu
ngoa I o Macarôna
|1)
cu ng quan fâm va fho fhuyô n o
ca c khu ngoa I o kha c cu ng bj IoI cuo n.
Cadacdo mu a a o, dâm kIô m, bj mo f con bo xo va o
nguo I, nhung khong bj fhuong va cong chu ng Iuon
125 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Macarïna: Khu ngoa I o o XôvIIo, fIô p gIa p vo I pho IôrIa.
Iuon ho I ho p vô ca ch dâ u cu a anh vu a khe o Ie o vu a
fa o ba o. Mo f so nguo I hâm mo duo c aI nâ y kinh fro ng
y kIô n mIm cuo I do Iuo ng. Cha c cha n anh fhanh nIôn
na y co n pha I ho c fâ p nhIô u, nhung anh fa co can da m,
fhIô n chi ma ca I do Ia co f yô u.
- Va Ia I, anh fa fhu c su da ba f dâ u ha sa f bo va da
duo c fhô nghIô m frôn "ma nh dâ f chân Iy " ro I.
Trong suo f frâ n dâ u, nhu ng co ba n ga I hay gIu p do
Cadacdo Io ng Io n, say sua, va n ve o nguo I nhu pha f
dIôn, ra n ru a nuo c ma f, su I bo f me p, fuon ra gIu a ban
nga y fâ f ca nhu ng fu ngu yôu duong ma fhuo ng
fhuo ng ca c co chI du ng ban dôm. Mo f co ne m ca I khan
fru m dâ u cu a mình va o frong ba I dâ u. Ðô no I bâ f hon,
mo f co kha c vu f Iuon ca ca I a o Io f va coo cxô cu a mình.
Mo f co fhu ba dI dô n cho Io f phang va y ra, va kha n
gIa vu a cuo I vu a na m Iâ y ca c co dô ngan ca c co kho I
nha y pho c va o ba I dâ u hoa c co I fruo ng ra.
O da ng kIa dâ u fruo ng, vj fhâ m pha n gIa mIm cuo I
frong bo râu ba c xu c do ng va fha n phu c dô n do nguo I
su du ng ca m cu a "be xInh" va ve fhanh Ijch cu a anh
frong bo quâ n a o dIô u ha nh. Nhung khI ong fa fhâ y
anh bj con bo xo Ian xuo ng dâ f, ong nga ngu a nguo I
nhu sa p ngâ f. O I fro I, ong chju sao no I ca I do !
Nguo I cho ng cu a AnhcacnaxIong, chj ruo f cu a nha
mafado fre fuo I, vônh va o fu a va o ha ng ra o. Ða c fôn
Ia AngfonIo, Ia m nghô do ng yôn ngu a, co cu a hIô u o
126 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ngoa I o Macarôna. Ða c Ia mo f nguo I du ng da n, râ f
ghe f Io I so ng Iang fhang. Ða c mô co cong nhân fhuo c
Ia duyôn da ng nôn da Iâ y co vo I dIô u kIô n du f khoa f
Ia co khong duo c quan hô gì vo I fha ng du da ng Huan.
Cadacdo fu c mình vô fha I do Ia nh Iu ng cu a nguo I
anh rô , khong bao gIo anh da f chân dô n cu a hIô u cu a
AngfonIo ma anh chI go I ba ng ong mo I khI ga p o nha
ba AoguxfIax va o buo I chIô u.
- Ðô foI dI xem kha n gIa ne m cam va o ca I fha ng em
Iuu manh cu a mình nhu fhô na o, AngfonIo no I vo I vo
Iu c dI dâ u fruo ng.
Nhung bây gIo , fu cho ngo I cu a mình, AngfonIo
hoan ho nguo I mafado kIô f xuâ f, go I nguo I â y ba ng ca I
fôn âu yô m, xung anh xung em va kIôu ha nh dô n pha f
run khI nguo I mafado mo I ra do I nghe fIô ng go I ma I
cuo I cu ng frong fhâ y ba c va gIo fhanh kIô m Iôn dô
cha o Ia I ba c.
- Ðm vo foI dâ y! Ða c fho yôn ngu a gIa I fhich cho
nhu ng nguo I bôn ca nh dô ho kinh phu c ba c. ToI vâ n
nghI câ u â y fhô na o cu ng co fôn fuo I frong gIo I dâ u
bo . Nha foI va foI gIu p do câ u â y nhIô u Ia m...
Cuo c ha nh frình vô nha fhâ f Ia mo f cuo c kha I hoa n.
Cong chu ng xong va o nguo I Huan nhu muo n nuo f
chu ng anh dô bIô u fhj su ha o hu ng. May sao co
AngfonIo o do dô gIu frâ f fu , ba c Iâ y fhân mình che
127 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cho cho nguo I fhanh nIôn va o dâ n anh ra fâ n xe fhuô
ro I Iôn ngo I bôn ca nh anh.
KhI haI nguo I vô dô n can nha fo I fa n o pho IôrIa,
mo f da m dong vâ n cha y sau xe mIô ng hoan ho â m I
fheo kIô u fo fình bình dân, Ia m cho mo I nguo I frong
pho xo ca ra cu a. TIn chIô n fha ng cu a nguo I dâ u sI uu
fu da vô dô n dây fruo c anh fa, cho nôn dân chu ng
cha y fo I dô nhìn anh fâ n ma f va ba f fay anh.
Ða AoguxfIax va con ga I du ng frôn bâ c cu a nha .
Ða c AngfonIo hâ u nhu nhâ c bo ng Huan Iôn dô dua
anh xuo ng xe, ba c muo n chIô m do c quyô n vô anh, ba c
khua fay khua chân, ho he f nhân danh gIa dình dô
câ m mo I nguo I du ng dô n Huan, Ia m nhu Huan Ia mo f
nguo I o m.
- Ðây, câ u â y dây, AnhcacnaxIong a ! Ða c vu a no I
vu a dâ y Cadacdo vô phia vo , hon ca RogIô Ðô IIo
dâ y
|1)
.
128 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Rögiï Àï Flo: Tôn mo f nguo I phIôu Iuu fho I Trung co , go c o
nuo c Ðu c, dô n Iâ p nghIô p o Ðranhdo frong vuong quo c
NapIo. Ong câ m dâ u mo f cuo c vIô n chInh fu Me fxIno dô n
Congxfang- fInopIo va duo c hoa ng dô AngdronIc II ban cho
phâ m fuo c cao nhâ f dô quo c. Sau do ong câ m quân da nh
nhau vo I nguo I Tho NhI Ky va fha ng nhIô u frâ n Io n. Nhung
sau ong bj fha I fu MIsen PaIôoIogo frIô u vô frIô u va che m
dâ u frong mo f bu a fIô c.
AnhcacnaxIong khong câ n ho I fhôm dâ y Ia aI. Ða c
bIô f ra ng cho ng ba c, qua mo f cuo n sa ch do c Io mo fu
Iâu, coI nhân vâ f Ijch su na y Ia kô f fInh cu a fâ f ca
nhu ng ca I foa n fhIô n foa n my cu a Ioa I nguo I va chI fu
cho phe p ghe p fôn â y vo I nhu ng su kIô n vI da I.
Nhu ng nguo I ha ng xo m dI xem dâ u vô , Ijch fhIô p
chu c mu ng ba AoguxfIax va vu a nga m mo f ca ch su ng
kinh ca I bu ng do so cu a ba vu a no I:
- Ca m fa ba me da sInh ra duo c mo f nguo I con
du ng ca m nhu vâ y!
Ca c ba ba n hon ba AoguxfIax ro I rif Ia m cho ba
cho ng ca ma f:
- Ha nh phu c bIô f bao! Con ba sa p kIô m ra vo kho I
fIô n!
Ca p ma f cu a ba me fo I nghIô p Io ro ve ngâ n ngo
nghI hoa c. Co pha I chinh fha ng Huan, con fraI ba ,
Ia m cho mo I nguo I khâm phu c nhu fhô khong7 Co
pha I ho ho a ro ca ro I khong7 Ðo ng nhIôn ba om châ m
Iâ y con, duo ng nhu qua khu khong co nu a, nhu ng mo I
uu phIô n va fu c gIâ n cu a ba chI Ia mo f gIâ c mo ng va
cuo I cu ng ba da nhâ n ra su saI Iâ m da ng ho fhe n cu a
ba ; doI ca nh fay fo Io n va mô m nhu n cu a ba qua ng
Iâ y co nguo I dâ u sI fre fuo I ma uo f dâ m nuo c ma f cu a
me .
- Con oI!... Huan oI!... Nô u bo con ma duo c frong
fhâ y fhô na y nhI!...
129 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Me oI, me du ng kho c. Hom nay Ia mo f nga y vuI.
Ro I me xem! Nô u Chu a fhuong con, con se co mo f ca I
nha fhâ f de p cho me o , ca c be ba n cu a me se fhâ y me
dI xe ngu a, me se co khan qua ng manIIa Ia m nhIô u ke
pha I Ia c ma f...
Ða c fho yôn ngu a nghe nhu ng du kIô n gIa u sang â y
cu nhìn vo gâ f dâ u IIa Ija, co n vo ba c fhì vâ n chua hô f
nga c nhIôn vô su fhay do I hoa n foa n frong fha I do cu a
ong cho ng.
- Ðu ng vâ y, nô u câ u na y ma chju kho , nhâ f djnh
câ u â y se da f duo c nhu ng dIô u ma câ u â y vu a mo I no I.
Câ u â y fhâ f phI fhuo ng. Hon ca RogIô Ðô IIo dâ y!
To I hom â y, frong ca c fIô m ruo u ngoa I o va ca c
qua n ca phô, mo I nguo I chI ba n fa n vô Cadacdo :
- Qua Ia dâ u sI cu a nga y maI dây!... Ru c ro nhu do a
ho ng!... Tay bo nha ng â y nhâ f djnh se Ia m cu p vo I fâ f
ca ca c ong hoa ng
|1)
xu Coo cdu cho ma xem!
Nhu ng Io I quyô f doa n na y bIô u Io Io ng kIôu ha nh
ngâ m cu a XôvIIo Iuon Iuon Ia cu u djch cu a Coo cdu -
mo f xu cu ng sa n sInh ra nhIô u dâ u sI cu khoI khong
ke m.
Ða f dâ u fu hom â y, cuo c so ng cu a Cadacdo kha c
ha n fruo c. Nhu ng fhanh nIôn con ong cha u cha cha o
ho I anh, mo I anh ngo I vo I ho frôn hIôn ca c qua n
130 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Caá c öng hoaâ ng: chI ca c mafado Iu ng danh.
ca -phô. Nhu ng co ga I dô da I vâ n nuoI anh va may sa m
a o quâ n cho anh bj anh bo roI dâ n dâ n mo f ca ch cao
ky nhe nha ng. Ngay ca vj ân chu cu ng khon ngoan
Ia ng xa, sau khI bj anh cu fuyô f mâ y Iâ n, va ong fa
Ia I dem fình ba n âu yô m cu a ong fa ng cho mâ y "chu
nho " kha c mo I buo c va o nghô .
Xi nghIô p dâ u bo râ f chuo ng Cadacdo, chIô u anh y
nhu anh da Ia mo f danh nhân ro I. Mo I khI co fôn anh
frôn a p phich, cuo c dâ u cha c cha n se fha nh cong: dâ u
fruo ng dong châ f nich. Nhu ng nguo I fhuo ng dân hoan
ho nhIô f IIô f "fha ng be nha ba AoguxfIax" va fa n
duong fa I nang cu a anh. Cha ng bao Iâu fôn fuo I cu a
nha mafado mo I vang kha p xu ÀngdaIudI.
Va cu ng fu do , ba c fho yôn ngu a fuy khong aI yôu
câ u gIu p cu ng can fhIô p va o bâ f cu vIô c gì va fu do ng
Ia m nguo I ba o vô quyô n Io I cu a em vo . Ða c fu nhâ n Ia
mo f nguo I khon ngoan co nhIô u kInh nghIô m vô kInh
doanh va da nhâ n fhâ y ro con duo ng pha I dI fo I.
Ðuo I fo I, na m bôn vo , ba c fa no I:
- Câ u â y câ n co su gIu p do cu a mo f nguo I co o c fhu c
fô dô qua n Iy fa I chinh cho câ u. Mình co cho ra ng nôn
nho foI Ia m nguo I u y quyô n cho câ u â y khong7 Ðo I vo I
câ u â y, ca I do se râ f fo f. Hon ca RogIô Ðô IIo dâ y...
Co n do I vo I chu ng fa fhì...
Ða c fho yôn ngu a da nhâ m finh nhu ng mo n fIô n
kô ch xu ma Cadacdo se kIô m duo c; ba c cu ng nghI dô n
131 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nam du a con cu a AnhcacnaxIong de vo I ba c, khong kô
nhu ng du a nhâ f djnh ro I se ra do I: vì ba c Ia mo f ong
cho ng frung fha nh khong mô f mo I va ma n. ÐIô f dâu
mo f nga y kIa gIa sa n cu a nguo I câ u Ia I cha ng chuyô n
sang ca c cha u7
Trong mo f nam ruo I, Huan gIô f nhu ng con bo non
frong nhu ng dâ u fruo ng no I fIô ng o Tây Ðan Nha
khIô n danh fIô ng cu a anh Ian dô n ca MadrIf va nhu ng
nguo I yôu mon dâ u bo o fhu do
|1)
râ f muo n bIô f "câ u
be fha nh XôvIIo" duo c ba o chi Iuon Iuon ca fu ng va ca c
nguo I fha o mon dâ u bo xu ÀngdaIudI ca ngo I.
ÐI gIu a mo f nho m nguo I do ng huong yôu mô n anh
ngu o MadrIf, Cadacdo vônh vang frôn he pho XôvIIo
o fhu do, gâ n qua n ca -phô Anh.
Nhu ng co ga I an choI mIm cuo I nghe anh fa n fInh,
ngây ngâ f nga m so I dây chuyô n va ng na ng frjch va
nhu ng ha f kIm cuong fo fuo ng ma anh da mua ba ng
nhu ng khoa n fIô n fhu duo c dâ u fIôn hoa c mua chju dô
ro I fra ba ng nhu ng mo n fhu nhâ p sau na y. Ða ng
nhu ng do frang su c mang frôn mình va ba ng vIô c mo I
vung mo I nguo I an uo ng, nguo I mafado pha I fo ra Ia
mình gIa u co fhu a mu a. Ðâu co n nhu ng nga y anh
Iang fhang frôn he pho na y vo I fha ng SIrIpa fo I
nghIô p, so ca nh sa f, nga m ca c dâ u sI ba ng con ma f
132 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Thuã àö: MadrIf Ia fhu do cu a nuo c Tây Ðan Nha.
kinh phu c, frân fro ng nha f nhu ng dâ u mâ u xì-ga cu a
ho vu f.
O MadrIf, anh ga p may. Anh kô f ba n vo I nhIô u
nguo I. Cha ng bao Iâu mo f nho m nguo I yôu fhich anh
fâ p ho p Ia I. Ho go I anh Ia "dâ u sI cu a nga y maI" va
bu c mình fhâ y anh chua duo c phong mafado chinh
fhu c.
- Câ u â y sa p ha I ra fIô n! Nguo I anh rô no I vo I vo .
Câ u â y sa p fha nh fI phu , mIô n Ia câ u â y khong bj ru I
ro frôn buo c duo ng dI fo I.
Cuo c so ng cu a gIa dình Cadacdo bây gIo bIô n do I
ha n. Anh da da nh ba n vo I fâ ng Io p fhanh nIôn gIa u
sang o XôvIIo, anh khong chju dô cho me o ma I can
nha fo I fa n cu a nhu ng nam nghe o do I. Nô u gIa dình
nghe Io I anh, fhì ca nha da dô n o frong duo ng pho de p
nhâ f XôvIIo ro I. Nhung cu ng nhu da so nguo I bình dân
kha c khI vô gIa fhich noI mình da so ng frong fho I fre ,
ba AoguxfIax muo n o Ia I pho IôrIa. Ðo do , gIa dình
fhuô mo f can nha kha c de p hon fruo c nhIô u. Ða
AoguxfIax khong pha I Ia m gì nu a va ca c ba ha ng xo m
fa n fInh ba vì ba hay gIu p do ho Iu c fu ng fhIô u. Vô
phâ n Cadacdo, khong kô nhu ng do frang su c ba ng
va ng ngo c na ng frjch va ru c ro deo frôn nguo I, anh
co n co mo f vâ f duo c coI nhu mo f xa xI phâ m do I vo I
ca c dâ u sI. Ðo Ia mo f con ngu a fia râ f hu ng du ng vo I
ca I yôn Tho NhI Ky co suo n cao va mo f ca I a o khoa c
133 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fo co nhIô u bu p fo sa c so . Cuo I frôn Iung con ngu a â y,
anh dIô u qua ca c pho khong ngoa I mu c dich do n nhâ n
nhu ng Io I chu c fu ng cu a ba n hu u, nhu ng nguo I na y
vuI ve cha o anh ba ng nhu ng fIô ng hoan ho vang Iu ng.
Iu c na y duo c nhu fhô cu ng da fho a ma n Io ng hIô u
danh ro I. NhIô u Iu c kha c, anh nhâ p bo n vo I nhu ng
fhanh nIôn con ong cha u cha fha nh mo f doa n ky sI
Io ng Iâ y pho ng ngu a fo I ca nh do ng co TabIada, fruo c
nga y fo chu c nhu ng cuo c dâ u Io n, dô xem nhu ng con
bo ma nguo I kha c sa p gIô f.
- KhI na o foI duo c phong mafado chinh fhu c
|1)
fhì...
Anh nha c dI nha c Ia I câu na y vo I quan nIô m ra ng
su kIô n do chI pho I mo I kô hoa ch cu a anh frong fuong
IaI.
HIô n nay anh pha I nuoI duo ng frong Io ng mo f Ioa f
du a n, nô u fhu c hIô n duo c, se Ia m cho me anh pha I
nga c nhIôn: Nguo I da n ba fo I nghIô p na y ha y co n ngo
nga c fruo c ha nh phu c do f nhIôn va o nha va ba cho
ra ng no khong fhô na o Io n hon duo c nu a.
Cuo I cu ng nga y Cadacdo duo c phong mafado chinh
fhu c fo I. Mo f dâ u sI danh fIô ng nhuo ng Ia I cho anh
fhanh kIô m va ca I muIôfa cu a ong fa ngay gIu a dâ u
fruo ng XôvIIo va kha n gIa khâm phu c dô n Ia ng nguo I
134 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Nhu ng nguo I mafado chinh fhu c mo I duo c quyô n dâ u nhu ng
frâ n Io n.
khI fhâ y anh ha con bo "ho p fhu c" dâ u fIôn ra ma f
anh chI ba ng mo f nha f kIô m. Ðô n fha ng sau, fâ m
ba ng fIô n sI mon dâ u bo cu a anh Ia I duo c mo f su phu
danh fIô ng kha c a p ky fa I dâ u fruo ng MadrIf. Thô Ia
Iâ n fhu haI anh duo c phong mafado chinh fhu c frong
mo f frâ n dâ u vo I nhu ng con bo mo ng cu a fra I MIura.
Anh khong co n Ia mafado du bj nu a ma Ia mafado
chinh fhu c, duo c ghI fôn frôn ca c fo a p phich ca nh fôn
cu a nhu ng mafado Ia o fha nh ma anh ha ng kinh phu c
nhu nhu ng vj fhâ n khong fhô dô n gâ n, khI anh co n
mu a a o choa ng o ca c fhon xa . Anh co n nho ra ng da co
Iâ n anh cho mo f nguo I mafado â y o mo f ga xe Iu a gâ n
Coo cdu dô xIn ong fa gIu p cho if fIô n khI ong fa cu ng
do ng do I da p xe Iu a qua dâ y, va chIô u hom â y, anh co
ca I cho va o bu ng cu ng Ia nho fình anh em ha o pho ng
gIu a nhu ng nguo I cu ng mang na m fo c coIôfa, mo f fhu
fình da Ia m cho mo f nguo I mafado sang fro ng nhu ong
hoa ng dua do ng ba c va dIô u xì ga cho mo f fha ng vo
Ia I fo I fa n mo I ba f dâ u dI mu a a o choa ng.
Nhu ng ho p do ng ba f dâ u do nhu mua xuo ng nguo I
mafado mo I. O fâ f ca ca c dâ u fruo ng frôn ba n da o,
mo I nguo I dô u muo n fâ n ma f frong fhâ y anh. Ca c fo
ba o da c bIô f pho bIô n chân dung va fIô u su cu a anh
va khong quôn fhôm fha f va o fIô u su â y nhIô u chI fIô f
co ve fIô u fhuyô f. Cha ng bao Iâu anh kIô m duo c râ f
nhIô u fIô n.
135 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ong anh rô do n nhâ n nhu ng su fha nh cong cu a câ u
em vo vo I ve kho chju va pha n kha ng ngâ m ngâ m.
- Câ u â y fhâ f vo on! AnfonIo no I. Ðu ng Ia chuyô n
cu a nhu ng nguo I ha nh fIô n. Mình da kho nho c bIô f
bao vì câ u â y, mình da fo ra cuong quyô f frong khI
ma c ca vo I nhu ng ong gIa m do c dâ u fruo ng frong ca c
cuo c fhI dâ u bo non! Thô ma fu khI câ u â y duo c
phong, câ u â y frao ngay chu c u y quyô n cho mo f ong
ma câ u â y chI bIô f so so, mo f ong Ðong Hoxô na o do
khong pha I nguo I frong gIa dình nhung duo c câ u â y
râ f quy chI vì ong fa Ia mo f nha hâm mo dâ u bo Ia o
fha nh.
- Câ u â y se co Iu c ho I hâ n! Ða c fho yôn ngu a kô f
Iuâ n. Nguo I fa khong fhô co haI gIa dình, nguo I na o
cu ng chI co mo f gIa dình fhoI. Ða o dâu ra duo c fình
yôu fhuong ba ng fình cu a nhu ng nguo I frong gIa dình
bIô f nhau fu khI co n be 7 ThoI ma c câ u â y! Ðo I vo I foI,
câ u â y Ia RogIô...
Nhung ba c ngu ng Ia I, khong nôu hô f ca I fôn danh
fIô ng: ba c so nhu ng nguo I bandôrIdIôro va nhu ng
nguo I hâm mo dâ u bo hay IuI fo I nha Cadacdo chô
gIô u vì ho da ba f dâ u dô y dô n vIô c su ng ba I co finh
Ijch su cu a ba c.
Vo I ca I Io ng fo f cu a nguo I chIô n fha ng, Cadacdo dô n
bu cho anh rô ba ng ca ch cu ba c frong nom cong vIô c
Ia m ngoI nha cu a anh. Anh dô cho ba c foa n quyô n
136 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ha nh do ng. Nguo I mafado nga c nhIôn fhâ y fIô n roI
va o fay mình hô f su c dô da ng, nôn khong gIâ n khI
fhâ y anh rô an ca p cu a mình chu f if, va Ia I anh cu ng
muo n du ng ca ch â y dô dô n bu ba c fa vô vIô c anh
khong du ng ba c fa Ia m nguo I u y quyô n.
Cadacdo sa p fhu c hIô n duo c nguyô n vo ng fhIô f fha
nhâ f cu a anh Ia Ia m mo f ca I nha cho me o . Nguo I phu
nu fo I nghIô p â y da suo f do I co sa n cu a ke kha c fhì
nay sa p co nha cu a mình vo I mo f ca I sa n co nô n Ia f
câ m fha ch va fuo ng ghe p ga ch men, vo I nhIô u pho ng
de p ba y bIô n Io ng Iâ y nhu nha fu sa n va râ f nhIô u
dâ y fo dô saI ba o. Ða n fhân Cadacdo vo I mo f mo I ca m
fình sâu xa, cu ng quyô n Iuyô n khu pho ma anh da o
frong fho I nIôn fhIô u kho so . Anh muo n Ia m hoa ma f
nhu ng nguo I fruo c dây fhuô me anh Ia m vu gIa , anh
muo n vo c ha ng na m fIô n xu cho nhu ng nguo I xua kIa
dem gIâ y dô n cho bo anh chu a va cho anh mâ u ba nh
mì nhu ng Iu c anh do I, khI na o ho hô f nha n fIô n. Anh
be n mua mâ y ngoI nha cu , nhâ f Ia ngoI nha co ca I
co ng du ng Ia m cu a ha ng gIâ y cho bo anh khI xua, anh
fhuô pha sâ p va ba f dâ u xây mo f foa nha Ijch su co
fuo ng fra ng, Iuo I cu a so son xanh, mo f pho ng ngoa I
Ia f ga ch men, mo f ca I cu a Ia m ba ng nhu ng fhanh sa f
uo n hoa my qua no nguo I fa frong fhâ y sân frong va
ca I bô phun nuo c, nhu ng ha nh Iang co nhu ng ha ng co f
137 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ba ng câ m fha ch va freo nhu ng Io ng chIm ho f son va ng
ru c.
Ong anh rô ruI ve fhâ y mình duo c quyô n fu do mua
vâ f IIô u va frong coI Ia m nha , nhung ong bo f vuI khI
nhâ n duo c mo f fIn buo n: Cadacdo co vo chua cuo I. Ho I
na y Cadacdo dI kha p nuo c Tây Ðan Nha, fu dâ u
fruo ng na y dô n dâ u fruo ng kha c, pho ng nhIô u nha f
kIô m va nhâ n nhIô u fIô ng hoan ho, nhung khong mâ y
nga y anh khong vIô f fhu cho mo f co ga I o cu ng pho va
frong fho I gIan nga n ngu I gIu a haI cuo c dâ u anh
fhuo ng ro I ca c do ng nghIô p Iôn fa u vô XôvIIo dô ga p
co.
- Me va mình co fhâ y khong7 Ða c fho yôn ngu a bu c
fu c no I vo I me vo va vo . Ðo I fhuo nha aI Ia I co vo chua
cuo I ma khong hô no I nu a Io I cho gIa dình bIô f, Ia m
nhu gIa dình khong pha I Ia noI duy nhâ f frôn do I na y
co fình ca m chân fha nh vo I mình. Ong â y muo n Iâ y
vo . Xem ve ong â y cha n chu ng fa ro I. Pho ng da ng
fhâ f!...
AnhcacnaxIong fa n fha nh nhu ng Io I chô fra ch cu a
cho ng ba ng ca ch nhan nho bo ma f xInh de p nhung du
fo n cu a ba c. Ða c ha I Io ng fhâ y mình co fhô bo c Io y
nghI vô câ u em ma ba c ghen ngâ m so phâ n may ma n.
Ðu ng fhô ! Xua nay câ u Huan co ra gì dâu! Nguu fâ m
nguu ma fâ m ma ma !...
Nhung ba me pha n do I:
138 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Me fhì khong nghI nhu vâ y! Me bIô f con be â y, me
no nga y xua Ia ba n cu a me o xi nghIô p... Con be râ f
ngoan ngoa n, co gIa o du c, co du c ha nh, an o fo f. Me
da no I vo I Huan ra ng y me fhô na y... va ca ng so m
ca ng fo f!
Co ga I â y mo coI cha va o vo I mâ y ong chu co mo f
cu a hIô u fhu c phâ m nho o cu ng pho . Ðo co Iu c sInh
fho I ba n ruo u, dô Ia I cho co haI can nha o ngoa I o
Macarôna.
- Ca I do cha ng da ng bao nhIôu, ba AoguxfIax no I.
Nhung du sao con be khong vô fay khong: no go p
phâ n cu a no . Ia I co n vô ma f khâu va fhì fro I oI! ÐoI
ba n fay cu a no Ia va ng dâ y. No fhôu quâ n a o mo I gIo I
chu ! Ho m quâ n a o cuo I no chuâ n bj mo I de p chu !
Cadacdo nho mang ma ng ra ng ho I co n nho xiu anh
vâ n choI vo I co ga I gâ n ca I co ng xe co hIô u gIâ y cu a
bo , frong Iu c haI ba me chuyô n va n vo I nhau. Nhanh
nhe n, nguo I kho va fo c ma u ha f de frong nhu mo f con
fha n Ia n, co ga I â y co ca p ma f bohômIông vo I con
nguoI va Io ng den cu ng mo f ma u huyô n, Io ng ma f fhì
fra ng xanh va khoe ma f fhì ho ng ho ng. Co fa cha y
nhanh nhu con fraI dô Io ra doI chân nho nhu o ng sâ y,
fo c co ro I bu fha nh nhu ng mo xoa n xuy f ngo nghjch
gIo ng nhu nhu ng con ra n den. Sau fho I gIan do , co fa
mâ f hu f va ma I dô n fho I ky anh fha nh dâ u sI va ba f
dâ u co fIô ng fam, anh mo I ga p Ia I co fa.
139 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HaI bôn ga p nhau frong mo f nga y Iô ThIôn Chu a
Ða NgoI. Ðo Ia mo f nga y fro ng fhô hIô m co ma ca c
phu nu Tây Ðan Nha, fhuo ng chI o frong nha do fho I
Iuo I nha c kIô u A Ðong, buo c ra pho nhu nhu ng phu
nu Moro fu do, dâ u fru m khan ma u hung va ngu c ca I
mâ y bong câ m chuo ng. Cadacdo frong fhâ y mo f co ga I
nguo I dong do ng cao, vu a fhanh ma nh vu a kho e
ma nh, fha f da y Iung ong vo I nhu ng duo ng cong ro ng
va cha c cu a ca p hong bIô u hIô n fâ f ca su c so ng cu a
fuo I fhanh xuân. Ma f co fra ng nga bo ng do Iôn khI
frong fhâ y cha ng mafado uu fu , co n doI ma f sa ng cu a
co fhì khuâ f duo I ha ng mI da I.
"Con be na y bIô f mình, - Cadacdo ha nh dIô n fu
nhu . Cha c no da frong fhâ y mình o dâ u fruo ng ro I".
Anh buo c fheo co ga I co ba co dI ke m va khI anh
bIô f ra ng do Ia Cacmen, nguo I ba n ga I cu a anh ho I fho
â u, anh râ f nga c nhIôn mo f ca ch fhu vj vô su bIô n
da ng ky Ia cu a con fha n Ia n nâu khI xua.
HaI nguo I pha I Io ng nhau va dinh hon vo I nhau.
Tâ f ca xo m gIô ng dô u ba n fa n dô n cuo c fình duyôn
cu a ho va cho ra ng do Ia mo f chuyô n vuI mu ng cho ca
pho .
Ra ve mo f ong hoa ng nhân hâ u, Cadacdo no I vo I
nhu ng nguo I khâm phu c anh:
- ToI nhu fhô dâ y! ToI khong muo n ba f chuo c
nhu ng dâ u sI cuo I vo con nha quyô n quy chI Ia cuo I
140 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
quâ n a o, cuo I vo ng xuyô n. ToI fhì foI fhich nhu ng
nguo I fhuo c gIaI câ p cu a foI hon: khan qua ng xInh,
da ng dâ p ua nhìn, fhân hình hay. Thô Ia nhâ f ro I!
Ða n hu u cu a anh nhIô f IIô f ca ngo I co ga I:
- Trong nhu ba hoa ng â y, fhân hình co nhIô u ca I
Ia m cho da n ong pha f dIôn. OI chao! Ia I co n ca p mong
nu a chu nhI!
Nhung Cadacdo cau ma y:
- ThoI du a nhu fhô du ro I nhe . Ca c anh no I dô n
Cacmen ca ng if bao nhIôu ca ng fo f bâ y nhIôu!
Ðuo I fo I, khI anh no I chuyô n vo I co ca nh fâ m Iuo I
cu a so va nga m khuon ma f Moro cu a co hIô n gIu a
nhu ng châ u hoa, chu hâ u ba n cu a mo f fIô m ruo u gâ n
dâ y buo c dô n, fay bung haI co c ruo u MangzanIIa da f
frôn khay. Nhu ng nguo I saI chu dô n dang uo ng ruo u
o fIô m cu a chu . Theo phong fu c, nguo I fa hay Ia m nhu
vâ y do I vo I nhu ng ca p nguo I yôu dang no I chuyô n vo I
nhau bôn cu a so . Cadacdo uo ng mo f co c, frao co c kIa
cho Cacmen ro I ba o chu hâ u ba n:
- Chu no I vo I ca c ong â y ra ng foI ca m on Ia m va
cho c nu a foI se sang. Chu Ia I no I vo I ong chu du ng co
fhu fIô n cu a aI ca , va Huan Cadacdo se fra fâ f.
Ta n chuyô n vo I nguo I yôu xong, Cadacdo va o fIô m
ruo u. Nhu ng nguo I xu su Ijch fhIô p mo I ro I dang cho
anh. Trong bo n ho co ca nhu ng nguo I quen anh Iâ n
141 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nhu ng nguo I khong quen anh nhung muo n cha m co c
vo I anh.
Sau chuyô n dI fhu nhâ f vo I fu ca ch mafado chinh
fhu c, va o nhu ng nga y mu a dong, Cadacdo fo I fo I ma c
ca I a o choa ng râ f de p co co nho , frang fri hoa my vo I
nhu ng nha nh Ia va hoa van fhôu ba ng Iu a den, dô n
no I chuyô n vo I Cacmen bôn cu a so nha co:
- Nghe no I anh hay uo ng ruo u Ia m, Cacmen fho da I
no I, ma f a p va o châ n song cu a so .
- O I cha o!... Xa gIao cu a ba n be do I vo I anh va anh
pha I da p Ia I fhoI... Va Ia I, em bIô f dâ y, dâ u sI fhì pha I
fhô na o, khong fhô so ng nhu mo f ong fhâ y fu.
- Co nguo I no I vo I em ra ng anh dI vo I nhu ng phu
nu Iang nhang.
- Ðâ y na o! Ðo Ia xua kIa, khI anh chua bIô f em...
A! Ðo n he n ma f! Anh muo n bIô f nhu ng du a na o da
no I vo I em nhu ng chuyô n Ia m cho em dau kho nhu
fhô !
- KhI na o fhì chu ng fa cuo I7 Co no I fIô p, ca f ngang
con fu c gIâ n cu a nguo I yôu ba ng câu ho I do .
- KhI na o Ia m nha xong. XIn Chu a cho no xong fhâ f
so m! Ca I ong anh rô vo vâ n cu a anh cu ke o da I ra
ma I. Ong â y xoay xo vo bâ m nôn cu Iâ n châ n ma I.
- Ðao gIo em vô Ia m vo anh, em se fo chu c Ia I. Anh
se fhâ y mo I ca I dô u dâu ra dâ y. Anh se fhâ y me râ f
yôu em...
142 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Va nhu ng cuo c chuyô n fro â y cu fIô p dIô n frong Iu c
cho do I nga y cuo I ma kha p fha nh pho XôvIIo dô u no I
fo I. Chu fhim cu a Cacmen fha o Iuâ n vô vâ n dô na y
vo I ba AoguxfIax mo I khI haI bôn ga p nhau. Tuy vâ y,
râ f if khI Cadacdo buo c chân va o nha nguo I yôu,
duo ng nhu co ca I gì ghô go m Ia m ngan câ m anh. Thu c
ra fheo phong fu c, haI anh chj fhich ga p nhau o bôn
cu a so hon.
Mu a dong froI qua, Cadacdo cuo I ngu a dI san o
dInh co cu a mâ y nha gIa u Io n do I xu fhân mâ f vo I anh
va ra ve che cho anh. Anh câ n re n Iuyô n IIôn fu c cho
fhân fhô nhanh nhe n pho ng Iu c ba f dâ u mu a dâ u mo I.
Anh râ f so mâ f "kha nang" nghIa Ia mâ f su c ma nh va
nhanh nhe n.
Nguo I qua ng ca o khong bIô f mô f nhâ f cho Cadacdo
Ia Ðong Hoxô, mo f ong du ng Ia m nguo I u y quyô n cho
anh va go I anh Ia mafado cu a ong fa. Ðong Hoxô can
fhIô p va o mo I ha nh do ng cu a Cadacdo va fu cho mình
nhu ng quyô n Io n hon ca quyô n cu a chinh gIa dình
anh. Ðo Ia mo f fu nhân so ng ba ng Io I fu c, chI co mo I
mo f cong vIô c Ia fa n chuyô n vô bo mo ng va dâ u sI. Ðo I
vo I ong, nhu ng cuo c dâ u bo Ia ca I fhu duy nhâ f o frôn
do I va ong chIa ca c quo c gIa ra Ia m haI Ioa I: mo f Ioa I
Ia ca c quo c gIa duo c uu da I, co nhu ng dâ u fruo ng, mo f
Ioa I Ia ca c quo c gIa qua nhIô u, khong co a nh na ng ma f
fro I, khong bIô f fhô na o Ia vuI ve , khong co ruo u
143 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mangdanIIa ngon va da ng fhuong nhâ f Ia khong duo c
xem nhu ng frâ n dâ u bo - ngay ca nhu ng frâ n xoa ng
nhâ f - fhô ma vâ n fuo ng nuo c mình Ia cuo ng quo c.
Ong mô dâ u bo ba ng fâ f ca nghj Iu c cu a mo f chIô n
sI va du c fIn cu a mo f pha p quan fon gIa o fho I Trung
co . Ðu ng phô nhung ha y co n fre , dâ u ho I, bo râu va ng
hoe, vuI finh va hay cuo I frong do I so ng ha ng nga y,
nguo I chu gIa dình â y Ia I du fo n va quyô f IIô f frôn ca c
bâ c ngo I cu a dâ u fruo ng, mo I khI nguo I bôn ca nh pha f
bIô u mo f y kIô n kha c vo I ong. Ong ca m fhâ y mình co
fhô da nh nhau vo I fâ f ca kha n gIa dô ba o vô mo f dâ u
sI ba n cu a ong, ong pha ro I nhu ng fIô ng hoan ho cu a
cong chu ng ba ng nhu ng Io I pha n kha ng bâ f ngo khI
fIô ng hoan ho â y da nh cho mo f dâ u sI khong co ca I
may ma n duo c ong ua fhich.
Xua kIa ong Ia sI quan ky bInh vì fhich ngu a hon
Ia fhich chIô n franh. Ca I bu ng phô va finh mô dâ u bo
da Ia m cho ong xuâ f ngu , va bây gIo mu a he fhì ong
du ng dô dI xem ca c frâ n dâ u bo co n mu a dong fhì dô
no I chuyô n do .
Ia m nguo I huo ng dâ n, quân su va nguo I u y quyô n
cu a mo f mafado! KhI fham vo ng do nâ y ra frong dâ u,
ong fhâ y fâ f ca ca c mafado bâ c fhâ y dô u da co nguo I
u y quyô n ro I cho nôn su xuâ f hIô n cu a Cadacdo Ia mo f
dIô u fo I may ma n do I vo I ong. Hô aI fo y nghI ngo fa I
nang nguo I mafado cu a ong, fu c fhì ong gIâ n do ma f
144 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fia faI va cuo c ca I va nhau vô dâ u bo Iâ p fu c mang
hình fhu c mo f cuo c xung do f ca nhân. Ða co Iâ n frong
mo f fIô m ca -phô, ong du ng can nô n haI ke ngu do f
da m chô nguo I mafado mo I
|1)
Ia qua fa o ba o, va ong
coI do Ia mo f ha nh do ng oanh IIô f. Ðo I vo I ong ba o chi
va qua ng ca o In ra hình nhu khong du dô xung fu ng
Cadacdo, vì fhô nhu ng buo I sa ng mu a dong ong dô n
du ng fa I mo f go c he co a nh ma f fro I suo I â m, ngay
dâ u pho Ra n, noI fhuo ng co mo f so ba n hu u cu a ong
qua Ia I.
- Hoa n foa n nhu vâ y! ChI co mo f nguo I fhoI! Ong
no I fo nhu no I mo f mình, vo nhu khong frong fhâ y
nhu ng nguo I dang dI fo I. Nguo I so mo f frôn fhô gIo I
dâ y! AI khong do ng y nhu vâ y fhì cu ba o foI... Ðu ng
fhô , nguo I duy nhâ f dâ y!
- Nguo I na o co7 Ca c ba n ong ho I Ia I vo I ve gIô u co f,
gIa vo khong hIô u.
- Nguo I na o u7... Huan chu co n aI!
- Huan na o7
Ðô n dây, ong Ia m ra ve nga c nhIôn va fu c gIâ n:
- Huan na o a 7... Thô ra co nhIô u Huan u7... ChI co
Huan Cadacdo fhoI!
- XIn no I fhâ f, mình cu fuo ng câ u sa p cuo I nguo I â y
Ia m vo 7
145 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Nguo I mafado mo I: ChI Huan Cadacdo.
Mo f Iu c sau, frong fhâ y mo f so ba n kha c dI fo I, ong
quôn ba ng nhu ng nguo I vu a mo I du a xo ong va ong Ia I
ba f dâ u no I:
- Hoa n foa n nhu vâ y! ChI co mo f nguo I fhoI! Nguo I
so mo f frôn fhô gIo I! AI khong do ng y nhu vâ y fhì cu
vIô c mo mo m: foI se cho bIô f fay!

Ða m cuo I cu a Cadacdo fhâ f IInh dình. Nhân djp â y,
nha mo I duo c kha nh fha nh. Ða c fho yôn ngu a ha nh
dIô n khoe vo I mo I nguo I ca I sân, ha ng co f, Io p ga ch
men y nhu nhu ng ca I do do chinh fay ba c Ia m ra.
Iô cuo I duo c fo chu c o nha fho Xang CIn, fruo c
fuo ng Ðu c Ða Ðo ng TrInh Ða ng Trong Câ y fhuo ng go I
Ia Ðu c Ða Ðo ng TrInh Macarôna. Iu c o nha fho ra,
a nh ma f fro I ru c ro Ia m no I bâ f nhu ng do a hoa nuo c
ngoa I va nhu ng con chIm ma u Io e Ioe f, frôn ha ng fram
chIô c khan san co ca c hình ve Ta u cu a ca c co phu dâu.
Mo f nghj sI cu ng dô n "do dâ u" cho da m cuo I. Trong so
nhu ng chIô c mu da fra ng hoa c den cu a nhu ng nguo I
frong gIo I dâ u bo duo c mo I dô n du , nguo I fa chu y dô n
nhu ng chIô c mu co I cao bo ng Ioa ng cu a ong u y quyô n
va ca c nhân vâ f kha c vo n khâm phu c Cadacdo. AI nâ y
fuoI cuo I, khoa I chi fhâ y mình duo c fhom Iây khI dI
ca nh nguo I mafado.
146 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
O cu a nha co pha f châ n suo f nga y hom do . Ðân
nghe o o ca c Ia ng bôn cu ng ke o dô n vì nghe do n vô
da m cuo I IInh dình na y.
Ða I fIô c duo c ba y frong sân. Nhu ng nha nhIô p a nh
dô n Ia m va I "bo" cho ca c ba o o MadrIf, vì da m cuo I
cu a Cadacdo Ia mo f su kIô n quo c gIa. Ðô n fâ n khuya,
fIô ng ghI fa vâ n co n re o ra f ke m fheo fIô ng vo fay va
fIô ng ca fxfanhe f
|1)
. Ca c co ga I, fay gIo cao, dâ m doI
chân nho nha n xuo ng sa n câ m fha ch, va y va khan san
quay fif xung quanh fâ m fhân xInh de p cu a ca c co
fheo nhjp mu a xôvInaIa
|2)
. Nhu ng chaI ruo u vang
ngon ÀngdaIu mo bom bo p ha ng fa va nhu ng co c ruo u
gIôrô â m a p, ruo u mongfIIa dô say, ruo u mangdanIIa
vu ng Xang Iuca ma u nha f huong fhom duo c chuyô n
fu fay na y qua fay kha c.
AI nâ y dô u say sua mo f ca ch ôm a I, yôn fInh va
buo n dìu dju, va ca I do bIô u Io qua nhu ng fIô ng fho
da I va nhu ng fIô ng ha f. ThInh fhoa ng nhIô u nguo I Iôn
fIô ng ca nhu ng ba I buo n no I dô n ngu c fu , gIô f cho c va
ca dô n "ba me fo I nghIô p" fu c Ia Na ng fho bâ f dIô f cu a
dân ca xu ÀngdaIudI.
Ðô n nu a dôm, nguo I kha ch cuo I cu ng ca o fu , frong
nha chI co n doI vo cho ng fre va ba AoguxfIax. Ra vô
147 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Caá txtanheá t: mo f fhu pha ch Tây Ðan Nha ba ng go hoa c ba ng
nga .
|2) Xïvinala: mo f dIô u mu a pho bIô n o XôvIIo.
vo I vo , ba c fho yôn ngu a co ve fhâ f vo ng. Say ruo u,
ba c ca ng fu c gIâ n vì fhâ y khong aI doa I hoa I dô n ba c
hom nay. Ða c cha ng Ia mo f nhân vâ f quan fro ng hay
sao7 Ða c cha ng Ia nguo I frong gIa dình hay sao7
- Ho duo I chu ng fa dâ y, AnhcacnaxIong a ! Ca I mo
gIa vo hIô n Ia nh ngây fho â y, co mo f bo ma f gIo ng
Ðu c Ða Ðo ng TrInh Ða ng Trong Câ y se caI qua n fâ f
ca , cha ng co n gì cho chu ng fa dâu! Mình se fhâ y fre
con dâ y nha !...
Ong cho ng dong con na y fu c gIâ n nghI ra ng câ u em
vo cu ng sa p co nhIô u con, va bâ y fre â y ra do I chI dô
Ia m ha I bâ y con cu a ba c fhoI.
Nhung mo f nam froI qua ma Io I fIôn doa n cu a
ÀngfonIo xem ra khong co chIô u fhu c hIô n. Cadacdo
va Cacmen xuâ f hIô n frong mo I cuo c ho I he vo I ve
sang fro ng fhanh Ijch cu a mo f doI vo cho ng gIa u co va
duo c quy fro ng: chj qua ng nhu ng chIô c khan san Ia m
cho nhu ng phu nu nghe o pha I frâ m fro kôu Iôn, co n
anh fhì frung dIô n nhIô u ha f kIm cuong va Iuon Iuon
sa n sa ng mo c vi dô fra mo n gì do cho ba n be hoa c dô
bo fhi cho an ma y ke o dô n ha ng da n. Nhu ng co ga I
bohômIông, da ma u ho ng va Ia m mo m nhu phu fhu y,
vây quanh Cacmen dô doa n cho chj nhIô u dIô u may
ma n.
148 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- XIn Chu a ban phu c cho ba ! Ða sa p co mo f câ u con
fraI, de p hon fhIôn fhâ n! Ða da dI duo c gâ n nu a
duo ng ro I dâ y!...
Cacmen cho p ma f nhìn xuo ng, do ma f, sung suo ng,
co n anh mafodo fhì ngâ ng cao dâ u kIôu ha nh vô cong
frình cu a mình nhung vâ n vo ich. Ðu a con cho do I
khong dô n.
Mo f nam nu a Ia I froI qua ma ca p vo cho ng vâ n
chua fhu c hIô n duo c dIô u mo uo c. Ða AoguxfIax no I
gIâ n, khI co nguo I nha c dô n chuyô n da ng buo n â y vo I
ba . Tâ f nhIôn ba co nhu ng du a cha u kha c, con cu a
AnhcacnaxIong, nhu ng du a na y fheo y muo n du f
khoa f cu a bo , o fhuo ng xuyôn fa I nha ba ngoa I va ra
su c Iâ y Io ng câ u mo cu a chu ng. Nhung ba AoguxfIax
râ f muo n chuo c Ia I su do I xu nghIô f nga cu a ba khI
xua ba ng ca ch gIa nh cho Cadacdo fâ f ca fình yôu
fhuong nga y nay, vì vâ y ba mong anh cho ba mo f du a
cha u dô ba nuoI da y fheo kIô u cu a ba va dô ba do n
cho no su frìu mô n ma ba da khong dem cho bo no
fho I co n be va kho so .
- ToI hIô u fa I sao nhu vâ y! ba buo n râ u no I.
Cacmen Io Ia ng nhIô u. To I nghIô p con be , pha I frong
fhâ y no frong nhu ng nga y fha ng Huan dI kha p ca c
noI!...
Mu a dong fo I Ia mu a ro I ra I, Cadacdo o XôvIIo hoa c
vô nong fhon dô fhu
|1)
mâ y con bo non hoa c dI san.
149 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
KhI do mo I vIô c dô u ôm a . Cacmen râ f sung suo ng vì
chj bIô f ra ng cho ng chj khong ga p su nguy hIô m na o
ca . Cho nôn chj cuo I Iuon Iuon va sa c ma f ho ng ha o.
Nhung mu a xuân Ia I fo I, Huan Ia I Iôn duo ng dI dâ u o
kha p nuo c Tây Ðan Nha, fhô Ia nguo I phu nu fo I
nghIô p, ma f fa I nho f va dau kho , Iuon Iuon ngo nga c,
hô nghe aI no I bo ng gIo Ia doI ma f kInh ha I mo fo va
u a Iô .
- Nam nay anh â y co fo I ba y muoI haI frâ n dâ u.
Nhu ng kha ch hay dô n nha no I vô ca c ho p do ng cu a
Cadacdo. Khong aI duo c chuo ng ba ng anh â y.
Cacmen mIm cuo I buo n ba . Trong ba y muoI haI
buo I chIô u Io so do , chj se nhu mo f fu fu dem fo I nha
nguyô n fruo c khI bj ha nh hình, chj se vu a mong vu a
so mo f bu c dIô n gu I fo I. Trong ba y muoI haI buo I
chIô u kInh hoa ng do , chj se ho f hoa ng câ u nguyô n chI
Io khI do c kInh quôn mâ f mo f fIô ng co fhô a nh huo ng
dô n so phâ n cu a nguo I va ng ma f! Trong ba y muoI haI
buo I chIô u a c nghIô f â y, chj se nga c nhIôn dau do n
fhâ y mình vâ n so ng frong mo f ngoI nha fhanh bình
yôn fInh, frong fhâ y nhu ng bo ma f quen fhuo c quanh
mình, ca m fhâ y cuo c so ng vâ n froI dI mo f ca ch bình
fhuo ng ôm a nhu khong co chuyô n gì xa y ra, nghe
150 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|3) Thûã : fhu bo o ca c fra I chan nuoI, dô phân Ioa I fha nh bo dâ u
va bo fhjf. Sau khI fhu , nhu ng con duo c cho n Ia m bo dâ u se
duo c cham so c fheo mo f chô do uu da I.
fIô ng ca c cha u choI frong sân va fIô ng nguo I ha ng hoa
rao ngoa I pho frong khI nguo I cho ng fhân yôu cu a chj,
fruo c ha ng va n con ma f, pha I chIô n dâ u vo I nhu ng con
fhu du va fhâ y Thâ n Chô f Iuo f qua mo I khI anh mu a
ma nh va I do .
OI! Trong nhu ng nga y dâ u bo , nhu ng nga y ho I ma
fro I co ve de p ra, ma pho xa va ng ve frong mâ y nga y
Ia m vIô c fruo c nay vang Iôn duo I nhu ng go f gIâ y cu a
nhu ng nguo I dI da o choI chu nhâ f, nhu ng nga y ma
frong ca I qua n ruo u o ca nh nha fIô ng ghI-fa ro n ra ,
fIô ng ha f va fIô ng vo fay fhì Cacmen an ma c don gIa n,
chIô c khan fru m dâ u ke o xuo ng fâ n ma f, ra kho I nha
dô fro n nhu ng con a c mo ng va va o â n frong ca c nha
fho . Io ng mo da o gIa n dj khIô n chj dâm ra mô fin vo
vâ n nhu ng khI Io nga I. Chj dI Iang fhang fu fha nh
duo ng na y sang fha nh duo ng kha c fu y fheo chj fIn
ra ng a nh fha nh na y hay a nh fha nh kIa IInh fhIông
hon.
- Co nhu ng hom chj va o Xang CIn, mo f ngoI nha
fho bình dân da chu ng kIô n nhu ng gIây phu f vuI nhâ f
cu a do I chj, chj quy xuo ng fruo c bu c fuo ng Ðu c Me
Macarôna, nga m râ f Iâu khuon ma f ma u nâu cu a pho
fuo ng co doI ma f huyô n va nhu ng ha ng mI da I, pho
fuo ng ma nguo I fa no I gIo ng chj. Chj dô hô f Io ng fIn
va o Ðu c Me Ðo ng TrInh na y cha c ha n co Iy do gì
nguo I fa mo I go I Ia Ðu c Ða Ða ng Trong Câ y va cha c
151 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ha n gIo na y Ðu c Ða che cho cho Huan. Nhung cha ng
bao Iâu su nghI hoa c va Io so Ia I xuyôn qua Io ng fIn
va Ia m chj dau kho . Ðu c Ða Ðo ng TrInh chI Ia mo f
phu nu , ma phu nu fhì co Ia m gì duo c mâ y! So phâ n
cu a phu nu Ia dau kho va kho c fhan, nhu ba n fhân
chj kho c vì cho ng, nhu Ðu c Ða kho c vì con. Vâ y chj
câ n dô n nhu ng uy quyô n cuong quyô f hon, pha I van
xIn mo f su che cho ma nh me hon. Ðau kho fa o nôn
ich ky . Thô Ia chj bo fha ng Ðu c Ða Macarôna nhu
nguo I fa quôn Ia ng mo f fình ba n vo ich. Iâ n sau chj
dô n nha fho Xang Iorangdo dô fìm Chu a Jôxu Toa n
Nang, vu a Ia nguo I vu a Ia fhuo ng dô , dâ u do I mu gaI,
va c cây fhâ p gIa , nhô nha I mo ho I va ra n ru a nuo c
ma f, mo f fa c phâ m cu a Mongfane f
|1)
frong râ f so .
Tâ n bI kjch cu a nguo I vu ng Nadare f
|2)
kIa vâ p nga
va o nhu ng ho n da , gu c khuy u duo I cây fhâ p gIa na ng
frIu co ve an u I nguo I phu nu dau kho . Ðanh hIô u mo
ho va huy hoa ng cu a Chu a Jôxu Ia m cho chj an fâm.
Nô u bu c fuo ng cu a Chu a ma c a o Iu a fim co fhôu chI
va ng kIa doa I nghe nhu ng Io I fhan fho cu a chj va
152 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Möngtaneá t: nha dIôu kha c no I fIô ng, chô f nam 1649, chuyôn
fa o nhu ng pho fuo ng nhIô u ma u ma mo f so Io n vâ n co n gIu
duo c o ca c nha fho cu a fha nh pho XôvIIo.
|2) Ngûúâ i vuâ ng Nadareá t: chI Chu a Jôxu, vì gIa dình Nguo I so ng
o Nadare f cho dô n khI Nguo I duo c ru a fo I. Nadare f fhuo c
fha nh pho JôrudaIem o xu Judôa.
nhu ng kInh ma chj câ u hâ p fâ p Ia fhuo ng dô co fhô
câ u duo c nhIô u Io I nhâ f frong mo f fho I gIan nga n
nhâ f, chj cha c ra ng Huan se bình yôn ra kho I dâ u
fruo ng, noI anh dang dâ u Iu c na y. Co nhu ng Iâ n kha c,
chj cho fIô n nguo I gIu do fha nh da fha p cho chj va I
cây sa p va chj du ng ha ng gIo nga m a nh sa ng nho cu a
no ha f Iôn pho fuo ng, fuo ng dâu nhu frôn bo ma f son
franh sa ng franh fo I kIa fhoa ng qua mo f nu cuo I an
u I, mo f dâ u hIô u nhân fu ba o fruo c ha nh phu c.
Ðu c Chu a Jôxu Toa n Nang qua khong Iu a do I chj.
Vô dô n nha , chj fhâ y ma nh gIâ y nho ma u Io, chj mo
no ba ng ba n fay run run: "Khong co gì mo I". ThoI fhô
Ia chj Ia I fho duo c, ngu duo c, nhu mo f fu fu fhoa f kho I
ca I chô f frong mo f fho I gIan. Nhung haI ba hom sau
chj Ia I pha I chju du ng ca nh do a dâ y cu a ca I bâ f fra c,
su ha nh ha cu a ca I chua bIô f.
ÐoI khI, vì cu ng ca nh suI nôn doa n kô f, chj dI fham
vo cu a nhu ng dâ u sI frong do I cu a cho ng chj, Ia m nhu
mâ y nguo I phu nu â y co fhô cho chj bIô f fIn fu c.
Vo cu a Nguo I Quo c dân mo mo f fIô m ruo u o ngoa I
o. Ða c fa fIô p vo cu a nha mafado mo f ca ch bình fInh
va nga c nhIôn vô nhu ng su Io so cu a chj. Vô phâ n ba c
fa fhì da quen vo I cuo c so ng hIô n fho I. Cho ng ba c cha c
bình yôn, vì khong fhâ y fIn fu c gì ca . Ca c bu c dIô n fhì
fo n fIô n ma mo f nguo I bandôrIdIôro dâu co kIô m ra
nhIô u fIô n. Vì nhu ng nguo I ba n ba o khong rao ra ng co
faI na n, ba c co fhô kô f Iuâ n ra ng khong co su ru I ro
153 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
na o xâ y ra hô f. Va ba c fIô p fu c frong nom fIô m ruo u,
duo ng nhu mo I no I Io so khong fhô fhâ m va o fình ca m
bo c kin cu a ba c.
Co Iâ n vuo f qua câ u, Cacmen dô n nha vo cu a chu
PofagIô, mo f pIcado frong do I cu a cho ng chj, o ngoa I o
T'rIana. Chj na y Ia mo f nguo I bohômIông so ng frong
mo f can nha Iu p xu p frong nhu chuo ng ga vo I mo f
da n con bâ n fhIu da ma u ho ng va chj do a na f con ca I
ba ng nhu ng fIô ng fhe f oang oang nhu Iô nh vo . Thâ y
vo cu a ong do I fruo ng dô n fham, chj fa Iâ y Ia m vInh
du , nhung nhu ng gIo f nuo c ma f cu a Cacmen Ia m chj
suy f bâ f cuo I. Chj no I:
- Khong vIô c gì pha I so . Ca c dâ u sI du ng frôn ma f
dâ f bao gIo cu ng fra nh duo c faI na n, va Ia I ong
Cadacdo bao gIo cu ng ga p may. No I fo m Ia I, bo mo ng
mâ y khI gIô f duo c nguo I mafado. Ða ng so nhâ f Ia nga
ngu a. AI cha ng ro ca c pIcado cuo I cu ng se dI dô n dâu
sau mo f cuo c do I foa n nga Ia nga mo f ca ch kInh
khu ng: nguo I na o khong chô f fa I cho frong mo f faI
na n bâ f ngo va khu ng khIô p, a f chô f vì pha f dIôn. Anh
PofagIô nha foI cha c cha n se chô f nhu vâ y: anh â y
pha I chju du ng fâ f ca nhu ng ca I do chI vì mâ y chu c
do ng duaro, chu co n nhIô u nguo I kha c fhì...
Câu cuo I cu ng na y, chj khong no I hô f, nhung a nh
ma f cu a chj bIô u Io mo f su pha n kha ng ngâ m do I vo I
nhu ng ca I bâ f cong cu a so phâ n va do I vo I nhu ng
154 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cha ng fraI de p de ngay fu khI câ m fhanh kIô m da
franh hô f nhu ng fIô ng hoan ho, danh vo ng va fIô n ba c
ma cha ng bj nguy hIô m gì hon nhu ng nguo I phu fa vo
danh cu a mình.
Ðâ n dâ n Cacmen quen dI vo I fình ca nh cu a mình.
Su cho do I a c nghIô f frong nhu ng nga y co cuo c dâ u,
nhu ng cuo c dI câ u khâ n Ðu c Ða va ca c vj fha nh kha c,
nhu ng su e nga I co finh châ f mô fin, chj coI nhu
nhu ng dIô u fâ f nhIôn pha I co frong cuo c do I cu a chj.
Hon nu a, cho ng chj Iuon Iuon ga p may va nhu ng
câu chuyô n ma nguo I fa fhuo ng no I o nha chj vô fình
fIô f cu a ca c cuo c dâ u Ia m chj quen dI vo I nguy hIô m.
Ðâ n dâ n chj fhâ y con bo mo ng man da I fha nh mo f con
vâ f hIô n Ia nh cao quy , sInh ra do I chI dô dem Ia I gIa u
sang vInh ha nh cho nhu ng nguo I Ia m nghô gIô f no .
Cacmen khong bao gIo dI xem dâ u bo mo ng. Tu
buo I chIô u chj frong fhâ y nguo I fuong IaI cu a chj buo c
va o nghô frong mo f frâ n dâ u cu a nhu ng mafado fâ p
su , chj khong hô fro Ia I dâ u fruo ng. Chj ca m fhâ y
khong du can da m dô xem mo f ca nh fuo ng nhu vâ y,
kô ca khI Cadacdo khong do ng vaI fro gì o frong do .
Chj se so dô n chô f ngâ f nô u frong fhâ y nhu ng nguo I
an ma c nhu Huan duong dâ u vo I nguy hIô m.
Ða nam sau nga y cuo I, Huan bj fhuong frong mo f
frâ n dâ u o VaIangxo. Cacmen khong duo c ba o fIn
ngay. Ðu c dIô n vâ n fo I va o du ng gIo cu a no va mang
155 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
do ng chu fhuo ng Iô : "Khong co gì mo I". Ca I do Ia nho
su fhâ n fro ng fô nhj cu a Ðong Hoxô, nguo I u y quyô n
cu a Cadado, nga y na o ong cu ng dô n nha Cacmen
du ng mo I muu mo khon khe o dô Ia m cho chj khong
do c ba o dô kho I buo n phIô n, do do frong suo f mo f fuâ n
Iô chj khong hô bIô f vIô c cha ng may.
Ðô n khI Cacmen bIô f chuyô n do mIô ng be p xe p cu a
mâ y nguo I Ia ng gIô ng, chj muo n Iôn fa u ngay Iâ p fu c
dô dô n bôn cho ng, vì chj fuo ng ra ng Cadacdo bj mo I
nguo I bo roI va khong co aI san so c. Nhung ro I vIô c do
khong câ n. Ðu ng Iu c chj sa p Iôn duo ng, anh mafado
vô fo I nha , nguo I mâ f ma u xanh xao, mo f chân pha I
bâ f do ng frong mo f fho I gIan da I nhung anh vâ n co
Ia m ra bo nhanh nhe n khoe ma nh vì muo n Ia m cho
gIa dình yôn Io ng. Tu do nha anh fro fha nh mo f cung
fha nh, ha ng fram nguo I fha nh kinh dI qua sân dô va o
cha o "nguo I so mo f frôn fhô gIo I" ngo I frong mo f chIô c
ghô ba nh ba ng co I, ca I chân dau duo I Iôn mo f ca I ghô
dâ u, bình fInh hu f fhuo c Ia , duo ng nhu da fhjf anh
khong bj mo f vô f fhuong khu ng khIô p Ia m ra ch na f.
Ða c sI RuIx, nguo I dua anh vô XôvIIo, fuyôn bo ra ng
frong vo ng mo f fha ng nu a fhì anh se kho I, su c so ng
cu a co fhô anh Ia m cho ba c sI nga c nhIôn. Ma c dâ u da
Iâu nam Ia m phâ u fhuâ f, ba c sI vâ n chua hIô u fa I sao
ca c dâ u sI Ia I co kha nang ho I phu c Io n dô n fhô . Mo f
ca I su ng bo dây foa n ma u va cu f, nhIô u khI co n foa c
156 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ra o dâ u fha nh nhIô u ca I gaI nho , dâm va o da fhjf Ia m
no ra ch na f, Io m va o gây ra mo f vô f fhuong vu a sâu
vu a bâ m fim, vu a ru f fhjf. Thô ma nhu ng vô f fhuong
kInh khu ng do Ia I kho I nhanh hon nhu ng vô f fhuong
bình fhuo ng.
- Ta I sao nhu fhô nhI7 Nha gIa I phâ u Ia o fha nh
ngâ n ngo no I. ToI khong bIô f. Thâ f Ia ky Ia . Hoa c
nhu ng cha ng fraI na y co nhu ng co ba p Ioa I cho , hoa c
ca I su ng bâ n nhu vâ y co mo f da c finh chu a bô nh ma
chu ng fa chua bIô f dô n.
Íf Iâu sau, Cadacdo Ia I ba f dâ u dI dâ u bo va fra I
vo I su fIôn doa n cu a ca c ke fhu , faI na n khong hô Ia m
gIa m dI chu f na o nhuô khi cu a anh.
Sau khI cuo I vo bo n nam, Cadacdo fa ng me va vo
mo f mo n qua Io n bâ f ngo . CIa dình sa p fha nh dja chu ,
dja chu Io n hon nu a kIa, co nhu ng dâ f daI ro ng mônh
mong, nhu ng vuo n o IIu, nhu ng co I xay bo f, nhu ng
da n gIa su c, mo f co ngoI de p cha ng ke m gì co ngoI cu a
nhu ng nguo I gIa u co nhâ f XôvIIo. CIo ng mo I dâ u sI
kha c, Cadacdo chI mo uo c Ia m dja chu , co nhIô u ngu a
nhIô u bo . Su gIa u sang o fha nh fhj va ca c chu ng
khoa n khong hâ p dâ n do I vo I ho vì ho cha ng hIô u gì
vô nhu ng ca I do , nhung bo mo ng Ia m cho ho nghI dô n
nhu ng ca nh do ng co xanh ro n, ngu a nha c ho dô n nong
fhon. VIô c Iuon Iuon câ n vâ n do ng fhân fhô va fâ p
Iuyô n, vIô c san ba n va dI bo frong mu a dong khIô n ho
157 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fhe m muo n so hu u vuo n dâ f. Theo nhâ n xe f cu a
Cadacdo, nguo I fa chI co fhô coI Ia gIa u khI co mo f ca I
fra I va nhIô u gIa su c. Nhu ng nam nghe o do I pha I cuo c
bo frôn ca c ne o duo ng gIu a nhu ng vuo n ruo ng, fra I â p
Ia m cho anh râ f fhe m mo f khoa nh dâ f ro ng ha ng
nhIô u da m xung quanh ca m co c no I Ia I vo I nhau ba ng
dây fhe p gaI dô câ m nguo I ngoa I va o.
Nguo I u y quyô n cu a anh bIô f anh co nguyô n vo ng
do . Ong fa fâ f fa nguo c xuoI vì quyô n Io I cu a Cadacdo,
fhu fIô n cu a nha fhâ u, Iâ p ba ng chI fhu ma ong uo ng
cong gIa I fhich cho nguo I mafado cu a ong hIô u.
- ToI cha ng hIô u gì vô nhu ng fro ma â y dâu!
Cadacdo fuyôn bo ha nh dIô n vô su do f na f cu a mình.
ToI chI bIô f gIô f bo . Ong muo n Ia m gì fhì Ia m, Ðong
Hoxô a . ToI fIn fuo ng o ong, foI cha c ong se hô f su c co
ga ng.
Ðong Hoxô cha ng dô y gì dô n fa I sa n cu a mình va
pho ma c no cho ba vo if kInh nghIô m cu a ong qua n Iy ,
nhung Iu c na o ong cu ng Io Ia ng cho co nghIô p nguo I
mafado cu a ong va dâ u fu vo n IIô ng cu a anh mo f ca ch
hô f su c fham Iam dô fhu duo c nhIô u Io I nhâ f cho anh.
Mo f hom ong vuI ve dô n ba o nguo I duo c ong che cho :
- ToI da fhu c hIô n duo c uo c vo ng cu a anh. Mo f co
ngoI Io n nhu ca mo f xu , va râ f re . Mo f djp may fuyô f
vo I. Sang fuâ n sau, chu ng fa se Iâ p van fu .
158 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Cadacdo muo n bIô f ca I co ngoI â y Ia co ngoI na o va
no o dâu:
- Tra I RInhconada â y ma , noI anh da dâ u khI co n
if fuo I â y!
Thô Ia fâ f ca nhu ng mo uo c cu a Cadacdo dô u da f
duo c.
KhI Cadacdo cu ng vo va me dô n nhâ n fra I, anh chI
cho haI nguo I xem ca I o rom Ia noI xua kIa anh da
ngu vo I nhu ng fha ng ba n nghe o, ca I gIan pho ng Ia noI
anh da an cu ng ba n vo I nguo I chu fra I, ca I dâ u fruo ng
nho Ia noI anh da fha ng mo f con bo non nôn Iâ n dâ u
fIôn frong do I anh duo c dI xe Iu a khong pha I fro n duo I
gâ m ghô xe.
IV
Mu a dong khI Cadacdo khong o fra I RInhconada,
mo f nho m ba n be fu ho p o nha anh frong pho ng an
sau nhu ng bu a an fo I.
Nhu ng nguo I dô n dâ u fIôn bao gIo cu ng Ia ba c fho
yôn ngu a va vo ba c, khong kô haI du a con cu a haI ba c
o fhuo ng xuyôn fa I nha Cadacdo. Cacmen vuI Io ng cho
haI du a cha u nho fuo I nhâ f o vo I chj co Ie vì su Im
Ia ng cu a ngoI nha ro ng qua de na ng Iôn fâm fu chj va
chj muo n quôn ca nh hIô m hoI cu a mình. HaI du a be ,
mo f phâ n do fình ca m fu nhIôn mo f phâ n do bo me
chu ng da da n ky , Iuon Iuon nu ng nju vo I nguo I mo
159 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
xInh de p va nguo I câ u ha o pho ng, hô f hon haI nguo I
Ia I kho khe frôn du I ho nhu nhu ng con mIu con.
AnhcacnaxIong bây gIo cu ng xo xô nhu ba me vo I
ca I bu ng bIô n da ng sau nhIô u Iâ n chu a de va me p ba f
dâ u co rIa do fuo I fa c. Ða c vu a cuo I mo f ca ch xu njnh
vo I nguo I em dâu vu a pha n na n ra ng mâ y du a con cu a
ba c Ia m phIô n mo qua . Cacmen chua kjp da p fhì ba c
fho yôn ngu a da no I xen va o:
- Mình du ng ma ng chu ng no ! Chu ng no yôu câ u mo
chu ng no Ia m! Nhâ f Ia con be , no khong fhô so ng xa
mo Cacmen cu a no ...
HaI du a fre o dây y nhu o nha mình. Vo I su fInh
qua I fre fho, chu ng doa n bIô f bo me chu ng muo n
chu ng Ia m gì: chu ng ra su c fa n fInh, nho ng nhe o câ u
mo gIa u co ma chu ng fhâ y mo I nguo I kinh nô . Ðu a
com fo I vu a xong Ia chu ng hon fay ba AoguxfIax va bo
me , om Iâ y co Cadacdo va Cacmen ro I ro I pho ng an dô
dI ngu .
Ða cu ngo I frong chIô c ghô ba nh o dâ u frôn cu a ba n
an. KhI anh mafado co kha ch khu a, hâ u nhu bao gIo
ho cu ng Ia nhu ng nguo I co dja vj frong xa ho I Ia m cho
ba me khong muo n ngo I va o ghô danh du . Nhung con
fraI ba pha n do I:
- ThoI na o me ! Cho cao nhâ f Ia cho me co quyô n
ngo I. Mo I me ngo I xuo ng dây, nô u khong chu ng con
cu ng se khong ngo I.
160 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ro I anh dua ca nh fay cho ba vjn, dâ n ba dô n ca I
ghô ba nh cu a ba , no I vo I ba nhu ng Io I âu yô m nhâ f,
duo ng nhu anh muo n dô n bu nhu ng ca I vâ f va ma
anh da gây ra cho ba frong fho I nIôn fhIô u cu a anh.
Ðuo I fo I khI Nguo I Quo c dân dô n choI nha do I
fruo ng, vì ba c muo n Ia m bo n phâ n cu a nguo I fhuo c
ha , fhì cuo c ho p ma f vuI nho n ha n Iôn.
Cadacdo ma c ca I a o damara
|1)
sang fro ng nhu mo f
dja chu nong fhon, dô dâ u frâ n va mo n fo c coIôfa o p
xuo ng fâ n fra n, fIô p nguo I bandôrIdIôro cu a mình vo I
ve fhân mâ f bong du a. Anh no I:
- CIo I hâm mo no I fhô na o7 Ho phao nhu ng fIn
nha m gì. Cong vIô c nuo c Co ng ho a dI dô n dâu ro I7
- Carabfo, anh no I fIô p, ro f cho ba c â y mo f co c ruo u
vang.
Nhung Nguo I quo c dân fu cho I khong uo ng. Ða c
no I:
- ToI khong uo ng. ToI khong uo ng ruo u bao gIo .
Nô u fình hình cu a cong nhân Ia c hâ u mo f ca ch fha m
ha I nhu hIô n nay, chinh Ia Io I fa I ruo u.
Mo I nguo I cuo I o , duo ng nhu Nguo I Quo c dân da
fho f ra mo f câu râ f ngo ma aI nâ y dang cho do I. Ro I
XôbafchIông
|2)
Ia I fIô p fu c no I kIô u do .
161 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Damara: a o nga n co fay ro ng ba ng Iong cu u ma nhu ng dja
Nguo I duy nhâ f ngo I Im vo I ca p ma f dâ y a c ca m Ia
ba c fho yôn ngu a. Ða c ghe f Nguo I Quo c dân ma ba c
coI nhu ke fhu . Cu ng Ia mo f nguo I cho ng fha nh fhu c
va frung fha nh, XôbafchIông cu ng ma n con va mo f
bâ y nho c riu rif frong fIô m ruo u quanh gâ u va y me .
HaI du a be nhâ f Ia con do dâ u cu a Cadacdo va
Cacmen. Tha nh ra anh mafado va nguo I bandôrIdIôro
ga n bo vo I nhau ba ng quan hô cu ng Ia cha cu a mâ y
du a fre .
"Tha ng da o du c gIa ! Chu nhâ f na o no cu ng dâ n dô n
nha câ u mo Cadacdo haI du a con an ma c dIôm du a
nhâ f dô hon Iôn fay bo me do dâ u!". Ða c fho yôn ngu a
fu c uâ f fa I ma f mo I khI ca c con cu a Nguo I Quo c dân
nhâ n duo c mo f mo n qua . "Chu ng no dô n an ca p cu a
con mình, ba c no I, Tha ng Ia u ca â y co fhô nghI ra ng
mo f phâ n gIa fa I cu a Cadacdo se vô fay mâ y du a con
do dâ u! OI chao! Tha ng an ca p! Mo f ke khong pha I Ia
nguo I frong gIa dình!...".
KhI na o ba c fho yôn ngu a khong fra Io I nhu ng ba I
dIô n fhuyô f cu a Nguo I Quo c dân ba ng fha I do Im Ia ng
Iâ m Iì va con ma f dâ y hâ n fhu , ba c fìm ca ch sI nhu c
nguo I bandôrIdIôro ba ng ca ch fuyôn bo ra ng fheo y
ba c dIô u ma nguo I fa câ n Ia m va Ia m ngay fu c kha c
162 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|4) Xïbatchiïng: fôn rIông cu a nguo I bandôrIdIôro cu a Cadacdo,
co n fu Nguo I Quo c dân Ia bIô f hIô u du a bo n cu a ba c fa
Ia xu ba n ke na o gIeo ra c frong nhân dân nhu ng fu
fuo ng saI Iâ m va phIô n Ioa n, vì do Ia mo f mo I nguy co
cho nhu ng nguo I Iuong fhIô n.
Nguo I Quo c dân nhIô u hon do I fruo ng cu a mình
muo I fuo I. KhI Cadacdo mo I ba f dâ u dI mu a a o
choa ng, ba c da Ia bandôrIdIôro frong nhu ng do I dâ u
chinh fhu c. Ða c da Ia m mo f chuyô n sang châu My , da
gIô f bo o IIma. KhI mo I va o nghô ba c cu ng co fIô ng
fam phâ n na o vì khI do ba c fre va nhanh nhe n. Trong
va I fha ng, ba c cu ng duo c coI Ia "dâ u sI cu a nga y maI",
va nhu ng nha hâm mo dâ u bo o XôvIIo râ f chu y dô n
ba c, hy vo ng ra ng ba c se Ia m Iu mo mafado cu a ca c
fInh kha c. Nhung fình hình do khong bô n. Tu châu
My ba c mang vô uy fin cu a nhu ng fha nh fich xa xoI
va Io mo , cong chu ng do xo dô n dâ u fruo ng XôvIIo dô
xem ba c gIô f bo ra sao. Cha ng may frong cuo c fhu
fha ch co finh châ f quyô f djnh â y, ba c "re f" nhu nhu ng
nguo I hâm mo dâ u bo fhuo ng no I. Ða c ca m cây
bandôrI mo f ca ch vu ng va ng xu ng danh Ia mo f nguo I
nghIôm chInh Ia m vIô c co Iuong fâm, nhung dô n khI
pha I gIô f con bo fhì ba n nang sInh fo n, ma nh hon y
chi, khIô n ba c du ng qua xa con fhu va khong da m Io I
du ng nhu ng uu dIô m vô chIô u cao va su c ma nh ca nh
fay cu a ba c.
Thô Ia Nguo I Quo c dân khong da m mo uo c nhu ng
vInh quang fo f dInh cu a mon dâ u bo nu a. Ða c fha nh
163 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mo f nguo I bandôrIdIôro khong hon. Ða c da nh Ia m mo f
cu ng dInh frong nghô fhuâ f â y, phu fhuo c va o nhu ng
"su phu " fre hon, chI kIô m duo c do ng Iuong xoa ng cu a
mo f pôong dô nuoI so ng gIa dình va fIô f kIô m if fIô n
câ n fhIô f dô mo mo f cu a ha ng nho . Tinh frung fhu c
va sInh hoa f du ng da n cu a ba c no I fIô ng frong gIo I
mang coIôfa. Vo do I fruo ng cu a ba c râ f mô n ba c va coI
ba c nhu mo f vj fhâ n ho vô frong nom Io ng chung fhuy
cu a anh mafado. Vô mu a he , mo I khI Cadacdo gIô f bo
xong, va cu ng do ng do I va o mo f qua n ca phô co ca
nha c cu a mo f fhj frâ n, non no ng vuI choI va fra c fa ng
fhì gIu a ca c co ca sI ma c do sa mo ng, ma f moI boI
xanh xanh do do . Nguo I Quo c dân cu nin Ia ng va
nghIôm frang hô f mo f Ðu c Cha Sa ma c du ng gIu a
nhu ng co ga I gIang ho fha nh AIôchxangdrI. Khong
pha I Ia ba c kho chju, ma Ia ba c nghI dô n vo con dang
cho ba c o XôvIIo. Ða c cho ra ng fâ f ca nhu ng saI Iâ m
fho I fâ f frôn do I na y dô u do khong co van ho a ma ra
va ba c fIn cha c ra ng ca c co ga I fo I nghIô p kIa khong
bIô f do c bIô f vIô f. Ðo cu ng Ia fruo ng ho p cu a ba c. Theo
y ba c, khuyô f dIô m â y ma ba c cho Ia nguyôn nhân cu a
su he n ke m va nong ca n cu a fri fuô ba c, du gIa I fhich
mo I ca I kho cu c xâ u xa frôn do I na y.
Tho I fre , ba c Ia cong nhân o mo f xuo ng du c va ba c
fhuo ng Ia ng faI nghe nhu ng do ng nghIô p may ma n
hon ba c nôn co fhô do c fo Iôn nhu ng dIô u no I frong
164 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mâ y fo ba o frung fha nh vo I Io I ich cu a nhân dân.
Trong phong fra o Quo c dân quân, ba c da nhâ p ngu ,
xung va o mo f fIô u doa n do I mu do fuo ng frung cho y
chi IIôn hIô p khong khoan nhuo ng. Ða c da du ng ha ng
buo I fruo c kha n da I o qua ng fruo ng, noI ma ca c ho I
doa n fo chu c ho p IIôn fu c va ca c dIô n gIa fhay nhau
dIô n fhuyô f mIôn man fu sa ng dô n fo I vô finh IInh
fhIông cu a Chu a Jôxu va vô fình hình Iôn gIa cu a ca c
nhu yô u phâ m.
Ðô n fho I ky bj da n a p, mo f cuo c dình cong Ia m cho
ba c Iâm va o ca nh kho khan cu a mo f nguo I fho bj dô
y vì fu fuo ng ca ch ma ng. Khong co nguo I chu na o
muo n fhu nhâ n ba c va o xuo ng cu a mình.
Vo n yôu fhich ca c cuo c dâ u bo , ba c quay ra Ia m dâ u
sI Iu c haI muoI bo n fuo I, frong khI ba c co fhô cho n bâ f
ky nghô na o kha c. Ða c hIô u bIô f nhIô u va no I mo f
ca ch khInh bI vô nhu ng ca I vo Iy cu a xa ho I hIô n nay.
Ðo ra bao nhIôu nam dô nghe do c ba o cha ng Ie vo ich
sao7 Ðu ke m co I dô n dâu frong nga nh dâ u bo , ba c
cu ng kIô m duo c nhIô u fIô n hon va so ng dô chju hon
mo f nguo I fho , kô ca fho gIo I. Ðô ghI nho fho I ba c co n
câ m su ng frong do I Quo c dân quân, nguo I fa mô nh
danh ba c Ia Nguo I Quo c dân.
Ma c dâ u da Ia m Iâu nam frong nga nh dâ u bo , ba c
vâ n fo y fIô c va fhanh mInh vì sao mình buo c chân
va o nghô do . Quâ n u y cu a da ng ba c fuy ra quyô f djnh
165 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
khaI fru fâ f ca ca c da ng vIôn dI xem dâ u bo vì do Ia
ca nh fuo ng da man Ia c hâ u, nhung da a p du ng ngoa I
Iô do I vo I ba c va vâ n dô ba c Ia m da ng vIôn chinh fhu c.
Ða c no I frong pho ng an cu a Cadacdo:
- ToI cha ng Ia gì ra ng ca c cuo c dâ u bo co finh châ f
pha n do ng... co mo f ca I gì nha c fo I fho I ky Pha p dình
fon gIa o. ToI xIn Io I, nô u nhu khong gIa I fhich duo c ro
hon... ÐIô f do c bIô f vIô f cu ng câ n cho mo I nguo I cha ng
ke m gì ba nh mì va vIô c bo fIô n ra xem chu ng fa dâ u
frong Iu c fruo ng ho c co n fhIô u Ia mo f fo I Io I. Ca c ba o
o MadrIf da kha ng djnh nhu vâ y va ho râ f co Iy ... Tuy
vâ y ca c do ng chi cu a foI mô n foI va quâ n u y fuy bj
Ðong HoxôIIfo khIô n fra ch vô vâ n dô na y, vâ n dô fôn
foI frôn danh sa ch da ng vIôn.
Tha I do bình fInh cu a ba c khong hô bj Iay chuyô n
fruo c nhu ng Io I châm cho c, khoI ha I dIôn cuo ng cu a
Cadacdo va ca c ba n anh khI nghe ba c no I nhu vâ y.
ÐIô u do chu ng fo ra ng ba c râ f ha I Io ng va kIôu ha nh
vô ca ch do I xu da c bIô f cu a ca c do ng chi cu a ba c do I
vo I ba c.
Ðong HoxôIIfo, mo f fhâ y gIa o que n fruo ng so ho c,
mo f nguo I hay no I va dâ y nhIô f fình, du ng dâ u quâ n
u y. Ðo Ia mo f fhanh nIôn go c Ðo Tha I, hang ha I frong
ca c cuo c dâ u franh chinh frj gIo ng ba y anh em
Ma ccabôo
|1)
va ha nh dIô n vô bo ma f xâ u xi ma u xanh
va ng va ro cha ng ro chjf cu a mình vì no Ia m cho anh
166 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
frong hoI gIo ng Ðangfong
|1)
. Nguo I Quo c dân cu ng ha
ho c mo m ra nghe khI anh fa no I.
Mo I khI ong u y quyô n va ca c ba n cu a Cadacdo cong
kich mIa maI va pha n do I qua da ng nhu ng quan dIô m
cu a Nguo I Quo c dân fhì ba c fa Iu ng fu ng ga I dâ u
frong râ f fo I nghIô p:
- Ca c vj Ia nhu ng ong no ong kIa, ca c vj da duo c
ho c, co n foI fhì foI cha ng bIô f do c bIô f vIô f. Chinh vì
fhô ma nhu ng nguo I fhuo c gIaI câ p fhâ p mo I do f nhu
bo . Chao oI! CIa ma Ðong HoxôIIfo co ma f o dây nhI!...
Cha me oI! ToI râ f muo n ca c vj duo c nghe anh â y no I,
anh â y khong chuâ n bj gì ca ma no I hay khong chô
va o dâu duo c.
Ðô cu ng co Io ng fIn cu a mình hoI bj Iung Iay sau
nhu ng frâ n fâ n cong kjch IIô f cu a bo n nguo I chô gIô u,
hom sau Nguo I Quo c dân dI ga p Ðong HoxôIIfo. Ia
cha u cha f cu a nhu ng nguo I fu vì da o vI da I, Ðong
HoxôIIfo hình nhu ca m fhâ y mo f nIô m khoa I Ia c chua
cha f khI cho Nguo I Quo c dân xem "ba o fa ng ru ng ro n"
cu a mình. Anh cha ng Ðo Tha I na y khI fro vô quô cha
dâ f fo , da fhu fhâ p mo f so dI vâ f fho I Pha p dình fon
167 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|5) Anh em Ma ccabôo: fôn cu a ba y nhân vâ f Ijch su go c Ðo Tha I
fu vì da o o fhô ky II fruo c CN. KInh fha nh cu a ThIôn chu a
gIa o co kô su fich na y.
|1) Àùngtöng: Nha ca ch ma ng no I fIô ng Pha p, sInh nam 1759,
bj xu fu nam 1794.
gIa o ro I dem frung ba y frong mo f gIan pho ng cu a
fruo ng ho c. Anh Ia m vIô c do mo f ca ch fI mI phu c fhu
nhu mo f nguo I fu vuo f ngu c Ia p du ng Ia I fu ng mâ u
xuong cu a fôn caI ngu c. O gIan pho ng do frong ca c
ngan fu , xô p ha ng dâ y nhu ng quyô n sa ch ba ng gIâ y
da dô do ng ga y fhuâ f Ia I nhu ng cuo c fhIôu nguo I,
nhu ng Io I fhâ m vâ n nguo I bj ca o frong khI fra fâ n.
Trôn fuo ng cang mo f Ia co fra ng co hình cây fhâ p gIa
xanh da ng so . Trong ca c go c pho ng cho ng châ f nhu ng
du ng cu fra fâ n kInh khu ng, ma HoxôIIfo da fìm fhâ y
o ca c cu a ha ng ba n do cu , nhu ng do du ng dô che m, dô
ke p, dô bam. Anh xô p ngay nhu ng vâ f â y va o mu c Iu c
y nhu nhu ng do co Iâ y fu ! y ho I Pha p dình fon gIa o
o Roma.
Nguo I Quo c dân vo n hIô n Ia nh châ f pha c, dô cong
phâ n nôn râ f gIâ n khI frong fhâ y nhu ng do sa f gI a c
nghIô f â y va nhu ng cây fhâ p gIa xanh.
- OI chao oI! Thô ma co ke no I ra ng... Tro I dâ f oI!...
ToI chI muo n nguo I fa dô n dây ma xem...
Ða c râ f muo n ca I gIa o nguo I kha c, cho nôn ba c pho
fruong quan dIô m cu a ba c frong mo I fruo ng ho p, bâ f
châ p nhu ng Io I gIô u co f cu a ba n be . Nhung ngay frong
khI Ia m vIô c do , ba c fo ra râ f hIô u hâ u vì khong bao
gIo ba c du ng nhu ng Io I Ie kô f fo I cay do c. Theo ba c,
nhu ng nguo I khong quan fâm dô n vâ n mô nh cu a nhân
dân va khong na m frong danh sa ch da ng vIôn cu a
168 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
da ng ba c chI Ia nhu ng "na n nhân da ng fhuong cu a
chinh sa ch ngu dân". Muo n fhoa f kho I fình fra ng do ,
nhân dân pha I duo c ho c do c ho c vIô f. RIông do I vo I
ba c, ba c da nh nhu n nha n khong da m fu ca I fa o vì ba c
cho ra ng dâ u o c cu a ba c da qua ra n mâ f ro I, nhung
ba c cho ra ng foa n fhô gIo I pha I chju fra ch nhIô m vô
su do f na f cu a ba c.
Va o mu a he , khI do I dâ u cu a Cadacdo dI xe Iu a fu
fInh na y sang fInh kha c, nguo I mafado â y buo c fu foa
ha ng nhâ f sang choI vo I do ng do I o foa ha ng nhì, bo ng
cu a foa mo ra, mo f cha xu fhon quô hoa c va I fhâ y
do ng buo c va o. Thô Ia ca c bandôrIdIôro Iâ y khuy u fay
hich nhau va IIô c nhìn Nguo I Quo c dân. Trong fhâ y ke
fhu , ba c do f nhIôn fro fha nh nghIôm frang hon. HaI
pIcado PofagIô va Tragabucho vo n fho Io , hay gây go
ca I co va râ f ghe f fhâ y fu, fhì fhâ m kich ba c:
- Ho roI va o fay câ u dâ y! Câ u cho ho mo f chu y dI!...
Xo cho ho mo f câu chô gIô u kIô u cu a câ u dI!...
Cadacdo Iâ y quyô n do I fruo ng khong cho phe p aI
cho ng Ia I, anh fru ng ma f nhìn Nguo I Quo c dân, nôn
ba c da nh ngâ m mIô ng. Nhung o frong Io ng ba c co mo f
ca I gì ma nh hon y fhu c phu c fu ng, do Ia nhIô f fình ca I
gIa o nguo I kha c; fhô Ia mo f câu no I cha ng dâu va o
dâu du Ia m cho con nguo I châ f pha c â y bâ p ngay va o
mo f cuo c franh Iuâ n vo I mâ y nguo I mo I dô n va co su c
fhuyô f phu c ho nhâ n ra chân Iy . Nhung chân Iy â y,
169 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fheo su hIô u bIô f cu a ba c, gIo ng mo f mo bo ng bong
frong do duo c nha c dI nha c Ia I mo f ca ch Io n xo n
nhu ng fra ng dIô n fhuyô f cu a Ðong HoxôIIfo. Ca c ba n
cu a ba c nga c nhIôn vô su hu ng ho n cu a ba c, gIuong fo
ma f, khoa I chi fhâ y ba n mình duong dâ u no I vo I
nhu ng nguo I da fu ng ho c fIô ng Ia fInh va do n ho va o
cho Iu ng fu ng. Thu c ra, ca I do cha ng kho gì vì nhu ng
nguo I frong ha ng gIa o phâ m Tây Ðan Nha fhuo ng if
ho c.
Mâ y fu sI, choa ng va ng fruo c bIô n chu ng pha p hang
ha I cu a Nguo I Quo c dân va fIô ng cuo I cu a ca c dâ u sI
kha c, pha I xoay dô n Iuâ n dIô m fo I hâ u cu a ho : "Sao
fhô nhI7 Nhu ng nguo I ma finh mô nh Iuon Iuon bj de
do a Ia I khong nghI dô n ThIôn Chu a va da m cong nhâ n
nhu ng dIô u vo da o nhu vâ y sao7 Iu c na y vo ho , me
ho khong câ u nguyô n dô ho kho I bj nguy hIô m hay
sao7...
Thô Ia ca c dâ u sI nghIôm ma f Ia I vo I ve Io so , nghI
dô n nhu ng kha nh ba I va nhu ng bu a chu ma nhu ng
ba n fay phu nu da khâu va o frong chIô c a o dâ u cu a
ho Iu c ho sa p ro I XôvIIo. Nguo I mafado bj xu c pha m
na ng dô n Io ng mô fin da vo I dI, râ f ca u Nguo I Quo c
dân, hình nhu ha nh do ng vo da o cu a ba c fa gây nguy
co cho su cu u ro I phâ n ho n cu a chinh anh.
- Im mo m dI du ng no I bâ y nu a!... XIn ca c cha fha
Io I cho câ u â y. Câ u â y fo f, nhung bj nho I so nhu ng Io I
170 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
bo Ia o... ToI ba o câ u Im dI, khong duo c ca I! Ðo quy !
Câ u ma co n mo mIô ng fhì foI se nhe f...
Ðô xoa dju mâ y ong fu fô cu a ThIôn Chu a ma anh
cho Ia co quyô n Iu c chI pho I fuong IaI cu a mo I nguo I,
anh ma ng chu I Nguo I Quo c dân mo f fhoI mo f ho I. Co n
ba c na y bj râ y Ia nôn Im Ia ng mo f ca ch khInh khInh.
"O dâu cu ng chI fhâ y do f na f mô fin! Ða c nghI. Vì sao
vâ y7 Vì khong bIô f do c bIô f vIô f...". Vo I Io ng fIn khong
gì Iay chuyô n no I cu a mo f nguo I châ f pha c chI co va I
ba y nghI nhung ba m rIô f Iâ y no ngay ca nhu ng khI
no bj Iay do ng du do I, va I gIo sau ba c Ia I fIô p fu c cuo c
franh Iuâ n, bâ f châ p con fhjnh no cu a nguo I do I
fruo ng. Tu fuo ng cho ng gIa o ho I cu a ba c khong ro I ba c
ngay ca frôn ba I dâ u, gIu a nhu ng capôado va nhu ng
pIcado, Ia nhu ng nguo I sau khI câ u khâ n o nha
nguyô n cu a dâ u fruo ng, buo c va o ba I dâ u vo I hy vo ng
ra ng nhu ng vâ f fha nh khâu frong quâ n a o cu a ho se
Ia m cho ho fra nh duo c faI ho a. KhI mo f con bo mo ng
ha ng na ng kô ch su , co ba ch va Iong den kjp buo c va o
gIaI doa n ca m bandôrI, Nguo I Quo c dân Ia I dang haI
ca nh fay câ m mâ y cây bandôrI, dI dô n gâ n no va cho c
no ba ng nhu ng câu chu I xo :
- Ong co , Ia I dây!
"Ong co " no I gIâ n xong Ia I va du ng Iu c no pho ng sa f
nguo I ba c, ba c du ng hô f su c ca m ca p bandôrI va o buo u
co no , do ng fho I he f fo nhu fuyôn bo chIô n fha ng:
171 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Kinh fa ng gIa o ho I!
Cadacdo cuo I cu ng pha I bâ f cuo I vô ca I fro ky qua I
cu a Nguo I Quo c dân.
- Câ u Ia m cho nguo I ngoa I cuo I foI. Nguo I fa se dô
y dô n do I cu a chu ng fa va ba o ra ng chu ng fa fhuo c be
ro I. Câ u fhu a bIô f ra ng co nhu ng kha n gIa khong
fhich nhu vâ y. Nguo I dâ u sI chI nôn Ia nguo I dâ u sI
ma fhoI...
Nhung fo m Ia I, anh mafado râ f yôu nguo I
bandôrIdIôro cu a mình, anh khong quôn fình quyô n
Iuyô n cu a nguo I do , fình quyô n Iuyô n â y da nhIô u Iâ n
dua fo I su hy sInh. Cha ng so kha n gIa huy f sa o,
nhu ng khI ga p mo f con bo nguy hIô m, Nguo I Quo c dân
ca m bu a ca p bandôrI dô xong cho mau. Ða c cha ng mo
uo c vInh quang, ba c ha nh nghô chI dô kIô m so ng.
Nhung hô Cadacdo kIô m câ m fay fIô n Ia I gâ n mo f con
bo du fo n, fhì ba c cha y Ia I du ng bôn anh, sa n sa ng
xong cu u anh ba ng ca I a o choa ng fo na ng va ca nh fay
ma nh me da buo c nhIô u con bo pha I cu I dâ u
|1)
. Co haI
Iâ n, Cadacdo nga Ian duo I dâ f va sa p bj bo hu c,
nhung Nguo I Quo c dân da xong va o con vâ f, cha ng
nghI gì dô n vo con, dô n fIô m ruo u cu a mình, dô n bâ f
cu ca I gì, quyô f chô f dô cu u do I fruo ng.
172 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Co nhu ng fruo ng ho p con bo cu I dâ u khI no fâ n cong. Tình
hình do Ia cho dâ u sI do bj nguy hIô m.
Ða AoguxfIax quy mô n ba c vo I fình ca m cu a nhu ng
nguo I bình dân do I vo I nhau va Ia m cho ho gâ n nhau,
ngay ca khI mo f bôn fIô n Iôn dja vj cao hon.
- XôbafchIông, ba c ngo I xuo ng ca nh foI dây... Thâ f
a , ba c khong muo n uo ng gì a 7... Ða c ga I va ca c cha u
vâ n khoe ma nh dâ y chu 7... TIô m cu a ba c Ia m an co
kha khong7 Ða c kô cho foI nghe mo f chu f vô ca c
chuyô n do dI!
Nguo I Quo c dân kô cho ba nghe fình hình ha ng ho
frong mâ y nga y qua, so ruo u da ba n duo c o fIô m va
so chaI frao fa I nha cho kha ch ha ng. Ða cham chu
nghe, vì ba n fhân ba da fra I qua ca nh nghe o fu ng va
hIô u gIa frj cu a mo f do ng xu. Ro I ba c no I dô n kha
nang pha f frIô n vIô c buon ba n cu a ba c. Nô u ba c mo
duo c mo f fIô u ba I fhuo c Ia frong fIô m ruo u cu a ba c fhì
fru ng cho ba c qua . Cha c Cadacdo co fhô xIn ca I do cho
ba c vì anh quen nhIô u nhân vâ f fhâ n fhô . Nhung
XôbafchIông nga I khong muo n xIn xo mo f ân huô nhu
fhô .
- Thua ba , ba cu ng bIô f do Ia mo f vIô c fhuo c quyô n
chinh phu . Co n foI fhì co nhu ng nguyôn fa c cu a foI.
ToI Ia da ng vIôn, foI Ia u y vIôn ban châ p ha nh. Nô u foI Ia m
fhô fhì ca c do ng chi cu a foI se ba o sao7
Ða cu fra ch ba c sao Ia I nga I ngu ng nhu vâ y. Ðo n
phâ n fhu c su cu a ba c Ia dem vô cho gIa dình ca ng
173 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nhIô u fIô n ca ng fo f. To I nghIô p ba c ga I Tôrôxa co ca
mo f bâ y con!...
- Ðu ng co ngo c fhô , XôbafchIông a . Ðo nhu ng y nghI
ga n do â y dI... Khong, ba c du ng fra Io I foI, du ng fuon
ra vo I foI nhu ng câu ro da I ma ba c vâ n fhuo ng no I.
Ða c ha y nho ra ng sa ng maI foI dI Iô o nha fho
Macarôna.
Cadacdo va Ðong Hoxô Iu c â y dang hu f fhuo c o
phia bôn kIa ba n, co c ruo u ma nh dô bôn ca nh. HaI
nguo I fhich khôu cho Nguo I Quo c dân dIô n fhuyô f dô
gIô u co f nhu ng fu fuo ng cu a ba c va pha ro I ba c ba ng
ca ch no I xâ u Ðong HoxôIIfo:
- Ha n chI Ia mo f ke Iu a bjp Ia m dIôn dâ u nhu ng
nguo I ngu do f nhu câ u, XôbafchIông a !
Nguo I Quo c dân fIô p nhâ n mo f ca ch nhân fu nhu ng
Io I chô gIô u cu a Cadacdo va nguo I u y quyô n cu a anh.
NghI ngo Ðong HoxôIIfo u7 No I vo Iy nhu vâ y khong
do I na o Ia m cho ba c fu c gIâ n duo c. Co kha c na o ba o
Cadacdo - mo f fhâ n fuo ng kha c cu a ba c - Ia khong
bIô f gIô f bo !
Nhung khI fhâ y ba c fho yôn ngu a
|1)
ma ba c ghe f
cay ghe f da ng cu ng du ng mo m va o vIô c gIô u co f do ,
ba c khong gIu duo c bình fInh nu a. Tha ng dô u â y an
ba m va o do I fruo ng cu a ba c ma da m pha n do I nhu ng
174 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Baá c thúå yïn ngûå a : chI AngfonIfo anh rô cu a Cadacdo.
y kIô n cu a ba c a 7 Thô Ia ba c khong co n on ho a, bâ f
châ p su co ma f Cacmen va ba AoguxfIax, ba c xong
ngay va o cuo c franh ca I, frình ba y nhu ng nguyôn fa c
cu a mình mo f ca ch nhIô f IIô f cha ng kha c na o Iu c ba c
franh Iuâ n o ban châ p ha nh quâ n u y cu a da ng. ThIô u
nhu ng Iy Ie fo f hon, ba c fho a ma vo ho I ky frâ n nhu ng
dIô u ma nhu ng nguo I fhich pha fro kIa fIn:
- KInh fha nh a 7 Vo vâ n!... Cuo c sa ng fa o fhô gIan
frong ba y nga y a 7 Vo vâ n! Chuyô n ong Adam, va ba
Ðvo a 7 Vo vâ n! ... Tâ f ca nhu ng ca I do , chI Ia Iu a do I
va mô fin!
Tu "vo vâ n" ma ba c du ng dô fra nh mo f fu bâ f kinh
hon chI fâ f ca nhu ng gì ma ba c cho Ia saI Iâ m, Io bjch,
pha f ra fu mIô ng ba c, fu do mang mo f âm sa c khInh
bI ky Ia . Chuyô n ong Adam va ba Ðvo, do I vo I ba c, Ia
mo f djp châm bIô m khong bao gIo du f. Ða c da suy
nghI nhIô u vô chuyô n na y va o nhu ng Iu c Im Ia ng ngu
ga frong ca c chuyô n dI vo I do ng do I, va ba c da fìm ra
mo f Iy Ie khong aI co fhô cho I ca I, mo f Iy Ie hoa n foa n
cu a ba c nghI ra. Ia m sao co fhô cho ra ng fâ f ca mo I
nguo I dô u Ia con cha u cu a mo f ca p nam nu duy nhâ f7
- ToI, fôn ho cu a foI Ia XôbafchIông Vônôga, co pha I
khong a 7 Co n anh Huan, ho cu a anh Ia Cadacdo. Co n
ong Ðong Hoxô, ong cu ng co mo f ho kha c. Vì mo I
nguo I chu ng fa co mo f ho rIông, nôn khI co nhu ng
nguo I fru ng ho vo I nhau fhì dâ y fu c Ia fhuo c cu ng mo f
175 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ho . Vâ y nô u fâ f ca chu ng fa dô u Ia cha u cha f cu a ong
Adam va foI gIa fhIô f ho cu a ong Adam Ia Pôrô cha ng
ha n - fhì fâ f ca chu ng fa dô u mang ho Ia Pôrô mo I
pha I chu 7 Ca I do da ro chua a 7... Vâ y fhì, vì Ie mo I
nguo I chu ng fa dô u co mo f ho rIông, chu ng fa pha I kô f
Iuâ n ra ng co nhIô u ong Adam va fâ f ca nhu ng dIô u
ma ca c cha co kô dô u Ia ... vo vâ n. Nhung chu ng fa qua
u Ia c hâ u! Chu ng fa khong co van ho a va gIa o ho I Io I
du ng su do f na f cu a chu ng fa. Hình nhu foI vu a mo I
frình ba y ro ro I.
Cadacdo cuo I dô n Iâ f ngu a nguo I frôn ghô , khen
dIô n gIa ba ng haI fIô ng hoan ho ba f chuo c fIô ng bo
ro ng. Ong u y quyô n vo I ve frang fro ng cu a dân xu
ÀngdaIudI chìa fay ra ba f fay va khen ba c.
- XIn ba f fay câ u! Câ u no I hay Ia m! Cu hon ca
CaxfôIa!
|1)
.
Co n ba AoguxfIax, mo f ba gIa da kô mIô ng Io fhì so
ha I va no I gIâ n khI nghe fhâ y no I nang nhu vâ y ngay
frong nha mình.
- Im dI, XôbafchIông! Ða c da ng dâ y xuo ng ho a ngu c!
Ngâ m ca I mIô ng hu ho ng dI, nô u khong foI se duo I ba c
ra cu a!... Nô u foI khong bIô f ro ba c fhì... Nô u foI ma
khong bIô f ba c Ia mo f nguo I frung fhu c fhì...
176 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Caxtïla: ÐmIIIo CaxfôIa, mo f nha chinh frj co ng ho a kIôm
nha van Tây Ðan Nha |1832 - 1899).
Nhung cha ng bao Iâu ba Ia I vuI ve vo I nguo I
bandôrIdIôro vì ba nghI fo I fình ca m sâu sa c cu a ba c
do I vo I con fraI ba va dô n nhu ng ca I ba c da Ia m frong
nhu ng gIo phu f hIô m nghe o. Hon nu a, vIô c mo f nguo I
du ng da n mo pha m nhu ba c du ng frong do I ca nh
nhu ng "fuo ng" an choI Ia mo f ba o da m Io n cho ba va
cho Cacmen, vì Cadacdo râ f nhe da , nô u duo c fha Io ng
a f bj finh fhich duo c phu nu khâm phu c IoI cuo n.
Nguo I fhu djch cu a ca c cha xu va cu a ong Adam ba
Ðvo na m duo c mo f bi mâ f Ia m cho ba c fhâ n fro ng va
nghIôm nghj mo I khI ba c fhâ y do I fruo ng cu a ba c ngo I
ca nh ba AoguxfIax va Cacmen. Chao oI! Nô u mâ y
nguo I phu nu â y cu ng bIô f ca I chuyô n ma ba c bIô f!...
Nguo I Quo c dân khong fa n fha nh quan hô cu a
Cadacdo vo I Ðonha Xon
|1)
ma c dâ u mo f nguo I ban -
dôrIdIôro nhu ba c fâ f nhIôn pha I kinh nô do I fruo ng
cu a mình. Mo f hom, ba c da m no I fha ng vo I Cadacdo,
du a va o vIô c ba c nhIô u fuo I hon anh va fhân fhIô f vo I
anh fu Iâu.
- Pha I câ n fhâ n dâ y anh Huan a ! O XôvIIo nguo I fa
bIô f hô f ca ro I. AI cu ng ba n fa n vô chuyô n â y... TIn â y
ro I se Io f dô n faI gIa dình anh va se sInh ra IoI fhoI
fo!... Anh nghI ma xem, ba AoguxfIax se buo n phIô n
177 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Àönha Xön: Phu nhân Xon. Ðonha Ia fu dô m fôn cu a phu
nu quy fo c Tây Ðan Nha.
co n chj Cacmen se râ u rI nhu Ðu c Me dau kho ... Anh
dinh pha I mo f ke ma qua I, no se gây ra c ro I cho anh
dâ y. Anh pha I câ n fhâ n.
Anh mafado vu a kho chju vu a fhich fhu khI nghe
no I kha p fha nh pho bIô f chuyô n fình a I bi mâ f cu a
mình, nhung anh gIa vo khong hIô u:
- Câ u djnh no I ke ma qua I na o7 Câ u djnh do a foI
ca I gì fhô 7
- Co n aI nu a nô u khong pha I Ia ca I ba da I quy fo c
Ia m cho du Iuâ n no I râ f nhIô u vô mình7 Ðo Ia Ðonha
Xon, cha u ga I cu a hâ u fuo c Ðo MoraIma, nha nuoI bo
mo ng.
Anh mafado mIm cuo I khong no I gì, frong fhâm
fâm anh râ f khoa I fhâ y nguo I bandôrIdIôro cu a mình
bIô f ro chuyô n, co n Nguo I Quo c dân fhì fIô p fu c no I
ba ng ca I gIo ng cu a mo f nha fhuyô f gIa o da cha n
chuo ng nhu ng ca I phu ho a cu a fhô gIan na y.
- Anh Huan a , anh pha I quôn ca I ba do dI. Trôn do I
na y khong co gì quy hon su yôn â m frong gIa dình,
nhâ f Ia do I vo I bo n chu ng fa khong bIô f gâ y chân que
fay vô nha na m be p Iu c na o. Va Ia I da n ba cu ng Ia ...
vo vâ n. Ho dô u nhu nhau ca va do I fa se ho ng nô u fa
ro I bo nguo I na y fheo nguo I kha c. Ke hâ u ha cu a anh
Ia foI dây, frong haI muoI Iam nam qua so ng vo I mu
Tôrôxa nha foI, foI chua hô Iu a do I mu mo f Iâ n na o
ngay ca frong fu fuo ng, fuy foI cu ng Ia dâ u sI, cu ng
178 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
co nhu ng nga y oanh IIô f kho I ga I de p fheo duo I chu
khong dâu!
Cadacdo chô nha o nhu ng Io I Iôn Io p cu a Nguo I
Quo c dân: "Câ u â y no I nhu mo f vj fu sI, â y fhô ma
câ u â y djnh an so ng nuo f fuoI ca c vj â y".
- Na y Nguo I Quo c dân, anh no I, sao câ u ngo c fhô !
Con nguo I sInh ra Ia m sao fhì cu pha I nhu vâ y. KhI
co da n ba dô n vo I fa fhì fo f nhâ f Ia fa cu dô ho dô n.
So ng o do I co duo c bao Iâu! Mo f nga y kIa bIô f dâu foI
cha ng bo ma ng o gIu a dâ u fruo ng. Va Ia I câ u khong
bIô f mo f phu nhân da I quy fo c ra Ia m sao dâu! CIa
ma câ u duo c fhâ y phu nhân â y! Ke m gì nhu ng do a
ho ng frong vuo n Ancada
|1)
, ke m gì nhu ng do a nha I
fhom Iu ng ThIôn duo ng!...
Nhung nhâ n fhâ y ve ma f râ f buo n bu c cu a Nguo I
Quo c dân, anh no I fhôm mo f ca ch ngây fho duo ng nhu
muo n Ia m yôn Io ng ba c:
- ToI râ f yôu Cacmen, câ u cu ng bIô f dâ y! ToI yôu
Cacmen cha ng ke m gì ho I fruo c... Song foI cu ng yôu
ca nguo I kIa. Nhung khong pha I Ia yôu gIo ng nhau...
ToI khong fhô na o gIa I fhich cho câ u duo c... Khong
pha I Ia gIo ng nhau, co fhô fhoI!
179 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Vûúâ n Ancaàa: Tôn ca c vuo n fhuo ng uyô n cu a vua Moro o
Tây Ðan Nha, frong do ca I vuo n o XôvIIo de p nhâ f.
Thô Ia qua cuo c no I chuyô n vo I anh mafado, nguo I
bandôrIdIôro chI nhâ n duo c câu fra Io I mo ho â y fhoI.
Trong mu a ro I ra I, Cadacdo khong fhich gì hon Ia
duo c na m nha , khong pha I Iuon Iuon ngo I xe Iu a. Mo I
nam gIô f mo f fram con bo vo I fâ f ca nhu ng nguy hIô m
vâ f va cu a ca c frâ n dâ u cu ng khong mô f nho c ba ng
nhu ng cuo c ha nh frình ke o IIôn mIôn ha ng fha ng fu
fha nh pho na y sang fha nh pho kha c.
Nhu ng cuo c dI xa â y qua Ia gay go frong nhu ng
fha ng he , duo I a nh na ng gay ga f, qua nhu ng do ng
ba ng no ng nhu Iu a, frôn nhu ng foa xe cu ky ma I bo ng
râ y. Ca I bình nuo c cu a do I cu dô n mo I ga Ia I duo c mu c
dâ y nhung vâ n khong du dô gIa I kha f. Hon nu a ca c
foa xe dô u châ f nich, nhân nga y ho I ha nh kha ch ke o
fu quô ra fInh dô xem ho I va du cuo c dâ u bo . NhIô u
khI Cadacdo, vì so Io fa u, vo I va gIô f con bo cuo I cu ng
ro I vâ n do ng bo quâ n a o chIô n dâ u o ng a nh cha y
fha ng ra ga va Iao Iôn fa u nhu mo f ngoI sao bang gIu a
ca c da m ha nh kha ch va ca c xe cho ha nh Iy . Anh fhay
quâ n a o frong mo f ngan cu a foa ha ng nhâ f fruo c ma f
ha nh kha ch nhung nhu ng nguo I na y Ia I fhich vì duo c
dI cu ng chuyô n fa u vo I mo f nguo I co danh fIô ng. Ðan
dôm anh gu c dâ u xuo ng go I va mo I nguo I ngo I xich Ia I
dô nhuo ng cho cho anh. Ho kinh nô anh va ba o nhau
ra ng dô n maI con nguo I na y se dem dô n cho ho ca I
180 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fhu duo c xu c do ng khu ng khIô p ma khong hô nguy
hIô m dô n ba n fhân.
KhI anh fo I mo f fha nh pho dang ho I he , pho xa
frang hoa ng dâ y bIô u ngu va co ng cha o, anh co n bj su
fon su ng cuo ng nhIô f cu a cong chu ng ha nh fo I frong
Iu c anh da mô f nhoa I.
Nhu ng nguo I hâm mo fôn fuo I anh do n anh o nha
ga va ho fo ng anh dô n fâ n kha ch sa n. Nhu ng nguo I
vu a ngu dâ y ma f va fuoI fInh â y vây quanh anh, xo
dâ y anh, muo n fhâ y anh co I mo va hoa f ba f, duo ng
nhu su ga p go ho Ia mo f nIô m vuI fhu râ f Io n do I vo I
anh.
Sau cuo c dâ u, nô u khong pha I Ia I Iôn duo ng ngay
chIô u hom do dô dô n mo f dâ u fruo ng kha c, nhu ng dân
"sa nh so I" o dja phuong dô n kha ch sa n chu c fu ng anh:
- Thô Ia mo f Iâ n nu a anh xu ng da ng Ia nguo I
mafado so mo f frôn fhô gIo I. Chao oI! Ca I nha f kIô m
dâm con bo fhu fu â y mo I ghô chu !...
- Thô a 7 Cadacdo fra Io I vo I ve Iôn ma f râ f fre con.
ToI khong dô n no I fo I chu 7
Ho no I IIôn mIôn, cha ng qua n nga I gì dô n gIo gIâ c
dang froI dI. Tro I da fo I, nhu ng ngo n de n khI da fha p,
fhô ma ho vâ n chua chju ro I. Tuân fheo mo f ky Iuâ f
fruyô n fho ng, ca c do I vIôn du ng Im Ia ng cho Iô nh cu a
do I fruo ng frong mo f go c pho ng, khong duo c co I quâ n
a o hoa c dI an chu ng na o anh mafado chua cho phe p.
181 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ca c pIcado mô f Iu vì haI chân vâ n bj bo frong gIa p sa f
va do nhu ng Iâ n nga ngu a kInh khu ng, vo fro n gIu a
haI dâ u go I chIô c mu da cu ng queo cu a mình. Ca c
bandôrIdIôro, nguo I njf cu ng frong bo quâ n a o Iu a va
dâ m mo hoI, ru a fhâ m nhu ng nguo I kha ch ngo I daI
nhu dIa do I.
NhIô u khI khong pha I chI co mo f cuo c dâ u duy nhâ f
va frong ba bo n nga y IIô n anh mafado pha I gIô f nhIô u
bo . Ðô n fo I, anh mô f nhoa I nhung khong sao nha m
ma f duo c vì nhu ng xu c do ng mo I ro I vâ n kich fhich
fhâ n kInh. Cha ng câ n Ijch su nu a, anh ngo I ho ng ma f
o cu a kha ch sa n, chI ma c do c mo f ca I a o so mI. Ca c
do I vIôn fru o cu ng mo f kha ch sa n vo I anh, du ng bôn
ca nh "su phu " cu a mình nhu nhu ng ho c sInh bj pha f.
Ðuo c mo f Iu c, mo f nguo I fa o ba o hon ca IIô n xIn phe p
dI da o choI mo f vo ng quanh nhu ng pho freo de n va
khu ho I cho .
- Khong duo c! anh mafado kôu Iôn, dô n maI chu ng
fa pha I dâ u vo I nhu ng con bo MIura. ToI khong bIô f
câ u no I "mo f vo ng" Ia fhô na o. Ro I dô n fa ng sa ng maI
câ u mo I vô , bi fI va da mâ f mo f phâ n khi Iu c frong
mo f cuo c fraI ga I na o do ro I. Khong! Khong!... ToI câ m
ra pho . KhI na o xong vIô c, câ u se fho a ma n con fhe m
cu a câ u.
Va mo f khI vIô c xong, nô u duo c va I nga y fu do
fruo c khI dâ u frâ n sau o mo f fha nh pho kha c, do I
182 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
hoa n Iôn duo ng. Thô Ia dIô n ra nhu ng cuo c che che n
Iu bu cu a nhu ng nguo I xa gIa dình, nhu ng cuo c fra c
fa ng fha ho ruo u va ga I ca nh nhu ng nguo I hâm mo
dâ u bo Ia nhu ng nguo I cho ra ng cuo c so ng cu a ca c
fhâ n fuo ng cu a ho khong fhô na o kha c duo c.
Ijch ca c nga y ho I buo c anh mafado pha I dI Ia I mo f
ca ch ky qua c. Hom nay anh ro I mo f fha nh pho dô fo I
dâ u kIa cu a nuo c Tây Ðan Nha, ro I bo n nga y sau anh
Ia I quay Ia I mo f noI o ngay ca nh fha nh pho â y. Trong
nhu ng fha ng he Ia nhu ng fha ng co râ f nhIô u cuo c
dâ u, anh hâ u nhu so ng frôn xe Iu a, Iuon Iuon dI vo ng
ve o frôn fâ f ca mo I fuyô n duo ng sa f cu a ba n da o, nga y
fhì gIô f bo , dôm fhì ngu frôn foa xe. Anh no I:
- Nô u dem xô p fha nh mo f ha ng fâ f ca nhu ng cây so
ma foI pha I vuo f qua frong mu a he , co Ie if nhâ f no
pha I da I fo I ba c cu c.
Va o dâ u mu a dâ u, anh vuI ve ra dI, khoa I chi fhâ y
ca c ba o Iuon Iuon no I vô anh va no ng ruo f cho anh fo I,
va Ia I anh hy vo ng se co nhu ng cuo c ga p go bâ f ngo ,
nhu ng djp may do finh fo mo cu a phu nu fa o ra, anh
fhich fhu nghI fo I nhu ng nga y so ng o hô f kha ch sa n
na y dô n kha ch sa n kha c, Iuon Iuon xu c do ng. Ngay ca
nhu ng ca I kho chju cu a cuo c so ng â y cu ng kha c cuo c
so ng buo n fe o nha fa I XôvIIo hoa c o vu ng nu I hIu
qua nh RInhconada. Nhung sau va I fuâ n so ng cuo c
so ng na o nhIô f kInh khu ng ma mo I buo I chIô u chIô n
183 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
dâ u kIô m duo c nam nghìn pôxôfa, anh ba f dâ u fhan
fho nhu mo f du a fre so ng xa bo me :
- Chao oI! Nha foI o XôvIIo ma f bIô f chu ng na o,
sa ch nhu Iau nho ba n fay cu a vo foI. Chao oI! Me foI
nâ u nhu ng mo n xo f mo I fuyô f chu , nhu ng mo n xo f
Ia m nguo I fa pha I nho da I!...
Anh chI quôn XôvIIo frong nhu ng buo I fo I ro I ra I
khI khong co cuo c dâ u na o va o hom sau, va foa n do I
ngo I vo I nhu ng nguo I hâm mo muo n dô Ia I cho ca c dâ u
sI mo f ky nIô m ôm a I vô fha nh pho cu a mình, frong
mo f fIô m ca phô co ca nha c ma fâ f ca phu nu - ga I va
co ca sI - dô u da nh cho nguo I mafado.
Sau mu a dâ u, frong fho I ky nghI o nha , Cadacdo
huo ng ca I fhu cu a mo f vI nhân, fa m quôn danh vo ng
dô so ng mo f cuo c do I bình fhuo ng nhu mo I nguo I,
fhoa f kho I su câu fhu c cu a gIo gIâ c xe Iu a, khong co n
pha I Io nghI dô n bo mo ng. Anh dâ y râ f muo n. Anh
khong pha I Ia m gì ca hom nay, ca nga y maI, ca nga y
kIa! Nhu ng cuo c ha nh frình cu a anh khong xa qua
pho Ra n hoa c qua ng fruo ng Xang Iecmando. O nha
anh, fình hình fhay do I ha n: bIô f cha c ra ng anh se o
nha duo c va I fha ng, aI nâ y vuI ve hon va khoe ma nh
hon.
Anh dI da o, chIô c mu da hâ f vô phia sau dâ u, chIô c
can co nu m va ng vung vâ y, anh fho a ma n nhìn nhu ng
chIô c nhâ n kIm cuong fo fuo ng deo o ngo n fay. NhIô u
184 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nguo I du ng cho anh o pho ng ngoa I, gâ n co ng ra va o
dô Io qua nhu ng châ n song sa f ca I sân fra ng foa f sa ng
Ioa ng va sa ch nhu Iau. O do co nhu ng nguo I da cha y
na ng, mình no ng na ng mo hoI, khoa c chIô c a o Iao
do ng bâ n fhIu va do I ca I mu co va nh ro ng xo xa c. Ðo
Ia nhu ng cong nhân nong nghIô p dI fu xu na y qua xu
kha c va frong khI dI qua XôvIIo ho fhâ y Ia hoa n foa n
fu nhIôn ca I vIô c ho dô n xIn nguo I mafado danh fIô ng
ma ho go I Ia "Nga I Huan" gIu p do chu f if. Cu ng co
nhu ng nguo I dân XôvIIo xung ho câ u câ u fo fo vo I
Cadacdo. Cadacdo vo I ca I fa I nho ma f nhu hâ u hô f
nhu ng aI quen so ng gIu a quâ n chu ng, nhâ n ra nhu ng
nguo I â y ma khong phâ f y vô ca ch xung ho â y. Ðo Ia
nhu ng ba n ho c cu cu a anh hoa c nhu ng nguo I quen
anh fu fho I nIôn fhIô u Iang fhang cu a anh.
- Chao oI, chu ng fo Ia m an cha ng ra sao ca ! Tho I
buo I na y fhâ f kho khan.
Truo c khI fình fhân mâ f khIô n ho ma nh da n fâm
su sâu hon, Cadacdo da quay vô phia Carabafo vâ n
dang du ng gIu ca I co ng mo .
- Ma y cha y fhua vo I ba cho mo I nguo I na y haI do ng
ba c.
Ro I anh buo c ra pho , mIô ng huy f sa o, vuI fhich
fhâ y mình ro ng ra I va do I de p. Trong fIô m ruo u ca nh
nha , Iu con cu a nguo I chu fIô m va ca c kha ch ha ng
185 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cha y ra cu a fuoI cuo I, fro ma f nhìn Cadacdo duo ng
nhu ho chua frong fhâ y anh bao gIo .
- Cha o ca c vj! Cadacdo no I.
Mo f nguo I hâm mo cha y Ia I, fay câ m co c ruo u.
Nhung anh fu cho I:
- Ca m on, foI khong uo ng!
Anh fra nh fhoa f nguo I hâm mo va fIô p fu c dI. Mo f
Iu c sau, frong mo f pho kha c, haI ba ba n cu cu a me
anh buo c fo I. HaI ba xIn anh do dâ u cho du a cha u cu a
mo f frong haI ba : con ga I ba sa p o cu , rô ba vo n Ia
mo f nguo I cu c ky hâm mo Cadacdo va da nhIô u Iâ n,
Iu c fan cuo c dâ u bo , anh fa du ng gâ y dô ba o vô fhâ n
fuo ng cu a mình, nhung anh fa khong da m du ng ra xIn
nha mafado Iu ng danh da c ân do .
- Nhung ma fro I oI Ia fro I! Ca c nguo I cho foI Ia mo f
vu em chang7 ToI da co nhIô u con do dâ u hon ca so
fre con o vIô n du c anh ro I!
Ðô da nh fha o, anh khuyôn haI ba dI fìm me anh:
me anh ba o sao fhì anh se Ia m nhu fhô . Va anh Ia I
fIô p fu c dI khong du ng chân nu a cho fo I pho Ra n,
cha o nguo I na y, cho nguo I no huo ng ca I vInh du duo c
dI bôn anh mo f ca ch fhân mâ f fruo c ma f nhu ng nguo I
qua duo ng.
Anh dô n Câu Ia c bo Ðo n MuoI Iam dô xem ong u y
quyô n cu a anh co fo I do khong. Ðo Ia mo f câu Ia c bo
quy pha I chI fhu nhâ n mo f so ho I vIôn râ f ha n chô
186 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nhu fôn no chI ro va chI ba n nhu ng chuyô n bo mo ng
va ngu a. Ca c ho I vIôn cu a no dô u Ia nhu ng nguo I hâm
mo dâ u bo gIa u co hoa c nhu ng nguo I nuoI bo nhIô u
fIô n, da c bIô f Ia hâ u fuo c Ðo MoraIma, nguo I gIa u
sang nhâ f ma aI cu ng nghe Io I nhu mo f nha fIôn frI.
Mo f buo I chIô u fhu sa u, frong khI dI da o choI,
Cadacdo bo ng na y ra y ngong Ia va o nha fho gIa o xu
Xang Iorangdo. Iu c do frôn sân fruo c nha fho co
nhIô u co xe Io ng Iâ y do . Toa n fhô gIo I quy fo c o XôvIIo
dô n dây dô câ u nguyô n fruo c fuo ng Chu a Jôxu Toa n
Nang. Ca c phu nhân buo c fu frôn xe xuo ng ma c do
fang, choa ng nhu ng chIô c khan quy , co n ca c ong fhì
va o nha fho bj fhu hu f vì fhâ y nhIô u phu nu fo I do .
Cadacdo Ia m nhu ca c nguo I kha c: mo f dâ u sI pha I
franh fhu mo I co ho I dô gâ n nhu ng nguo I cao sang.
Nguo I con fraI cu a ba AoguxfIax ca m fhâ y ha nh dIô n
khI ca c ong gIa u sang cha o anh va ca c ba Ijch su vu a
fhì fhâ m fôn anh vu a Iâ y ma f chI cho nhau fhâ y anh.
Hon nu a, anh râ f su ng kinh Chu a Jôxu Toa n Nang.
Anh khong qua phâ n no va anh dung fu ng cho Nguo I
Quo c dân pha f bIô u y kIô n cu a ba c vô ThIôn Chu a
hoa c ThIôn NhIôn chinh vì fha nh fhâ n do I vo I anh Ia
mo f ca I gì mung Iung mo ho gIo ng mo f nguo I ma anh
chI nghe no I dô n va do do anh co fhô bình fInh khI
fhâ y nguo I â y bj boI xâ u. Nhung do I vo I Ðu c Ða Ðo ng
TrInh Ða ng Trong Câ y va Chu a Jôxu Toa n Nang fhì
187 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ia I Ia vâ n dô kha c: anh bIô f ro haI vj na y fu khI anh
co n nho , vì fhô anh khong cho phe p aI du ng dô n. Tinh
da ca m cu a mo f cha ng fraI ma nh kho e nhu anh bj
kich do ng fruo c no I dau do n bI fha m cu a Chu a Jôxu
vaI va c cây fhâ p gIa ve ma f Io so , nho f nha f, dâ m dìa
mo hoI nha c anh nghI fo I mo f so ba n ma anh da frong
fhâ y na m frong fra m cu u fhuong cu a dâ u fruo ng. Anh
fhâ y câ n co quan hô fo f vo I Chu a Jôxu Toa n Nang
na y. Anh be n su ng kinh do c nhIô u Iâ n kInh Ia y Cha
fruo c bu c fuo ng cu a Nguo I ma a nh nô n pha n chIô u
fha nh nhu ng ngoI sao do Iung IInh frong ca p ma f
nguo I Châu PhI cu a Nguo I.
Cu do ng cu a mâ y nguo I phu nu quy gâ n anh Ia m
anh sao Ia ng su chu y . Mo f phu nhân dI Iuo f qua gIu a
da m phu nu Ia m ho fo mo nhìn: phu nhân â y nguo I
dong do ng cao, de p Io ng Iâ y, ma c bo quâ n a o ma u
nha f, do I mu ca I Iong chIm dô Io ma I fo c va ng o ng ru c
ro . Cadacdo nhâ n ra nguo I do Ia Ðonha Xon, cha u ga I
cu a hâ u fuo c Ðo MoraIma, "ba da I su " nhu nguo I fa
fhuo ng go I o XôvIIo.
Ðonha Xon dI qua da m phu nu khong fhe m dô y
dô n ve fo mo cu a ho nhung fhich fhu fhâ y ho nhìn
mình va xì xa o fôn mình duo ng nhu ca I do Ia mo f su
fon su ng fu nhIôn do I vo I na ng o nhu ng noI na ng fo I.
Na ng quy xuo ng, cu I dâ u mo f Iu c nhu dô câ u nguyô n,
ro I ca p ma f frong veo, xanh bIô c va a nh Iôn nhu ng
188 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
châ m va ng cu a na ng nhìn quanh nha fho mo f ca ch
bình fInh, y nhu na ng dang o ra p ha f va fìm frong
da m kha n gIa nhu ng khuon ma f quen bIô f. A nh ma f
na ng fuoI cuo I khI na ng nhìn fhâ y mo f nguo I ba n ga I,
ro I no Ia I fIô p fu c da o quanh cho dô n khI no ga p a nh
ma f cu a Cadacdo.
Anh mafado vo n finh khong nhu n nha n. Quen duo c
ha ng nghìn ha ng va n nguo I fha n phu c nhìn anh frong
nhu ng nga y dâ u, anh cu fuo ng ra ng con ma f na o cu ng
pha I huo ng vô anh. NhIô u phu nu frong nhu ng phu f
pho fha c hoa n foa n da fhu fhâ f vo I anh ra ng su xu c
do ng, fo mo va fhe m muo n da xâm chIô m Io ng ho khI
ho frong fhâ y Cadacdo Iâ n dâ u frôn ba I dâ u. Thô ma
nay ma f cu a Ðonha Xon khI ga p ma f cu a Cadacdo Ia I
khong nhìn xuo ng, fra I Ia I na ng fIô p fu c nhìn xo I va o
ma f anh vo I ve Ia nh Iu ng cu a mo f phu nhân da I quy
fo c va chinh cha ng mafado, vo n Iô phe p vo I nhu ng
nguo I gIa u sang quyô n quy , pha I dua ma f nhìn xuo ng.
"Co na y frong hay fhâ f! Anh nghI fhâ m vo I fu
fuo ng fu ma n cu a mo f nguo I quen duo c fhIôn ha fon
su ng. Khong bIô f ro I co vô fay fa hay khong7".
O nha fho ra, anh ca m fhâ y khong fhô na o bo dI
duo c va dô ga p Ia I Ðonha Xon, anh du ng Iâ n châ n o
gâ n co ng Io n. Nhu frong nhu ng buo I may ma n ma anh
da fra I qua, fâm IInh ba o cho anh bIô f ra ng dây Ia
mo f co ho I ky Ia . Tu nhIôn anh ho I ho p nhu nhu ng khI
189 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
o ba I dâ u, ca m gIa c do khIô n anh ga c ngoa I faI nhu ng
fIô ng kôu cu a kha n gIa muo n can ngan anh va khIô n
anh vâ n cu Ia m nhu ng ha nh do ng cu c ky du ng ca m
nhung bao gIo cu ng fha ng Io I.
KhI Ðonha Xon buo c ra kho I nha fho , na ng nhìn
anh Iâ n fhu haI khong hô fo ve nga c nhIôn, duo ng
nhu na ng da doa n bIô f ra ng fâ f nhIôn anh se du ng
cho na ng o gâ n cu a Io n. Na ng buo c Iôn mo f chIô c xe
ngu a bo muI cu ng haI nguo I ba n ga I ro I khI nguo I xa
ich cho ngu a cha y, na ng Ia I quay dâ u vô phia anh
frong mo f gIây do ng ho va frôn doI moI na ng fhoa ng
qua mo f nu cuo I.
Cadacdo râ f bâ n fâm frong suo f buo I chIô u hom â y.
Anh nghI dô n nhu ng Iâ n may ma n fruo c, dô n nhu ng
chIô n fha ng ma phong ca ch dâ u sI hIôn ngang vâ n
dem Ia I cho anh, dô n nhu ng cuo c chInh phu c da Ia m
anh vo cu ng fu ha o va fIn ra ng khong aI co fhô cuo ng
Ia I anh nhung bây gIo Ia I Ia m anh co phâ n na o xâ u
ho . Mo f nguo I phu nu nhu vâ y, mo f phu nhân da I quy
fo c, sau khI dI kha p nuo c Tây Ðan Nha hIô n dang
so ng nhu mo f ba hoa ng o XôvIIo, mo f nguo I phu nu
nhu vâ y qua Ia da ng chInh phu c! Khong nhu ng ngâ n
ngo fruo c sa c de p cu a Ðonha Xon, anh co n ca m fhâ y
kinh nô , do Ia ba n nang cu a mo f ke Iuu manh cu o
mo f nuo c vo n fro ng do ng do I va cu a ca I, fu khI Io f
Io ng me da quen fon kinh nhu ng nguo I quyô n quy
190 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
frôn do I na y. Chao oI! CIa ma anh fìm ra ca ch Ia m
cho nguo I â y chu y dô n anh nhI!
Ong u y quyô n cu a anh vo n quen bIô f fâ f ca nhu ng
nguo I danh gIa o XôvIIo va Ia ba n fhân cu a hâ u fuo c
Ðo MoraIma da mâ y Iâ n no I vô vo I anh. Ðu Iuâ n cho
ra ng na ng hoI kha c nguo I vo I ca I fôn Ia ng ma n cu a
na ng râ f phu ho p vo I finh fình do c da o va Io I sInh
hoa f do c Iâ p cu a na ng. Ia m chu mo f gIa sa n Io n sau
khI me mâ f, na ng da Iâ y o MadrIf mo f nguo I nhIô u
fuo I hon na ng nhung Ia m da I su . Ðja vj do vu a y
na ng, vì co ga I do no ng Io ng muo n bIô f nhu ng ca I mo I
Ia va râ f muo n no I bâ f frong gIo I quy pha I nhâ f.
- Na ng da choI bo I ghô Ia m! Ðong Hoxô kô cho
Cadacdo nghe. Trong muo I nam dI vo ng quanh châu
Âu, na ng da Ia m kho I nguo I mô mâ n. Na ng co cao
vo ng Ia m, câ u a . Ca c ba hoa ng hâ u dô u so na ng, hô
ong da I su dô n nuo c na o duo c sa u fha ng Ia y nhu
hoa ng hâ u nuo c â y vâ n do ng bi mâ f dô chinh phu Tây
Ðan Nha do I dI nuo c kha c ca ong da I su Iâ n ba vo
da ng kIô ng cu a ong. Cuo I cu ng ong da I su fo I nghIô p
â y, sau khI nghIôn cu u fa I cho dja Iy cu a foa n châu
Âu, be n fu gIa co I do I. MIô ng Iuo I fhô gIan co n kô ra ng
ca c vj vua chu a cu ng chua du Ia m na ng vu a y . Ðu
Iuâ n cho ra ng khI o ParI na ng yôu mo f nha ho a sI, o
Ðu c na ng fhân vo I mo f nha c sI, o Nga na ng mô mo f
191 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nguo I fhuo c phe vo chinh phu fhô ma nguo I na y cha ng
fhIô f gì na ng ca .
Vô XôvIIo duo c va I fha ng sau muo I nam so ng o
nhu ng xu Ia nh buo f va dâ y suong mu , na ng dâm ra
fhich bâ u fro I frong xanh va ca nh mu a dong co a nh
na ng o nuo c fa, na ng yôu dô n ho a cuo ng fâ f ca nhu ng
ca I gì co finh châ f dân fo c, mô mô f nhu ng phong fu c
dân gIan va fhâ y no râ f ky , râ f "nghô fhuâ f". Mo f phu
nu ma nh khoe , quen choI fhô fhao, mo f nu ky sI co fa I
hay pho ng ngu a quanh vu ng XôvIIo frong chIô c a o da I
dI ngu a ma u den, ngoa I khoa c chô c a o nga n cu a da n
ong, ca va f do , mu da fra ng da f frôn mo fo c va ng o ng.
Nguo I fa co n fhâ y na ng dem fheo mo f garocha
|1)
da f
frôn suo n yôn ngu a, cu ng mo f doa n ba n hu u cu ng
mang Ioa I gIa o â y pho ng ngu a dô n ca nh do ng co
TabIada dô ruo f va dâm nga bo mo ng, va na ng râ f
fhich Ioa I ho I he fa o ba o va nguy hIô m â y... Mo f phu
nu fhâ f Ia pha I khong Huan7 Co fa fhâ f hay!
Ong u y quyô n co n no I ra ng fu khI vô XôvIIo, Ðonha
Xon so ng râ f guong mâ u, gIa nhâ p ho I fhIô n Chu a
Jôxu T'rIana
|2)
Ia ho I co fIô ng nhâ f. Ong no I fhôm
ra ng nhIô u buo I fo I nha na ng dâ y nhu ng nguo I choI
192 Ðâ u fruo ng dâ m ma u
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Garöcha: mo f Ioa I gIa o da I gIo ng Ioa I gIa o cu a pIcado ma
nhu ng nguo I cuo I ngu a chan bo hay du ng.
|2) T'riana : Tôn cu a mo f ngoa I o cu a fha nh pho XôvIIo, na m
frôn bo pha I con song CoadankIvIa. Ðân o do phâ n Io n Ia
fho fhuyô n va nguo I gIfano |bohômIông).
ghI fa va khIôu vu , nhu ng nguo I na y dô n cu ng gIa
dình va ca nhu ng nguo I ba con xa nhâ f, aI nâ y che n
no o IIu va do I Io n, co n Ðonha Xon ngo I nhu ba hoa ng
frong mo f chIô c ghô ba nh fo yôu câ u mu a ha ng gIo hô f
dIô u na y dô n dIô u kha c, ma bao gIo cu ng do I mu a
nhu ng dIô u cu a xu ÀngdaIudI. Trong Iu c do , nhu ng
nguo I hâ u cu a na ng, cu ng nha c frong bo Iô phu c va
nghIôm frang nhu nhu ng nha da I quy fo c nuo c Anh,
dI dI Ia I Ia I fay mang nhu ng ca I khay dâ y ruo u vang,
ruo u mu I va ke o ba nh.
Ðo n nga y sau cuo c ga p go o nha fho Xang
Iorangdo, ong u y quyô n dI fìm anh mafado vo I ve bi
mâ f:
- Chu mình oI, chu mình fhâ f Ia may ma n nhe . Chu
mình co bIô f aI no I dô n chu mình khong7
Ro I fhì fhâ m va o faI cha ng mafado:
- Ðonha Xon dâ y!
Na ng da ho I Ðong Hoxô vô nguo I mafado cu a ong
fa va fo y muo n ong gIo I fhIô u anh vo I na ng. Vì anh
fhâ f Ia mo f Ioa I nguo I râ f do c da o, hô f su c Tây Ðan
Nha! Ong no I fIô p:
- Na ng no I ra ng na ng da nhIô u Iâ n xem câ u dâ u bo
o MadrIf va nhIô u noI kha c. Na ng da hoan ho câ u.
Na ng co n nhâ n ra ng câ u râ f du ng ca m... Câ u nghI dI.
Hay Ia câ u dô n ca m cho na ng mo f ca p bandôrI! Nô u
fhô fhì vInh du cho câ u Ia m. Câ u se ngang ha ng vo I
fâ f ca ca c vj vua châu Âu hoa c gâ n gâ n nhu vâ y.
193 V. ÐIAXCO IÐANHÐX
hffp://ebooks.vdcmedIa.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->