ÐO I CIO H!

1
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
M!C I!C
CH!ONC 1 .......................................................................................................... 2
CH!ONC 2 ........................................................................................................17
CH!ONC 3 ........................................................................................................28
CH!ONC 4 ........................................................................................................40
CH!ONC 5 ........................................................................................................53
CH!ONC 6 ........................................................................................................62
CH!ONC 7 ........................................................................................................75
CH!ONC 8 ........................................................................................................87
CH!ONC 9 ........................................................................................................99
CH!ONC 10....................................................................................................112
CH!ONC C!OI..............................................................................................122

Emily Bronte 2
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 1

TôI vu a fro vô nha sau chuyô n dI fham ông HeafhcIIff, vI chu
nha va cu ng Ia nguo I Ia ng gIô ng duy nha f rô I day se gay phIô n
phu c cho fôI.
Trôn kha p Anh quô c na y fôI kho Io ng fìm duo c mô f noI
nuong fhan na o he o Ia nh hon chô n na y. NoI day hoa n foa n fhich
ho p vo I fôI, vì nguyô n vo ng duy nha f cu a fôI Ia duo c fra nh ga p go
mo I nguo I.
 n fuo ng da u fIôn cu a fôI vô ông HeafhcIIff Ia : day qua Ia
nguo I Ia ng gIô ng Iy fuo ng frong ca nh sô ng bIô f Ia p. Ong không fhô
bIô f duo c fôI vuI mu ng ra sao khI fha y fha I dô fhIô u fhan fhIô n cu a
ông fa KhI fôI fhu c ngu a Ia I ga n, ông fa nhìn fôI cha m cha m, ca p
ma f den a n duo I ha ng Iông ma y ra m Iô ve ngo vu c:
- Ong HeafhcIIff pha I không a 7 - TôI ho I.
Ðô da p Ia I ông fa chI ga f da u.
- TôI Ia Iockvood, kha ch mo I dô n fhuô nha cu a ông. - TôI no I
fIôp - TôI fu cho mình ca I vInh ha nh cô dô n fham ông fha f so m
ngay sau khI fo I noI. TôI hy vo ng vIô c fôI sô ng o a p Thrushcross se
không gay phIô n phu c cho ông.
- TôI se không cho phe p ba f ky ke na o gay phIô n phu c cho fôI
- ông fa nga f Io I - ông vao dI.
IoI moI cua ông fa rif qua haI ha m rang nghIô n cha f nhu fhô
muô n no I: “Quy fha ma ba f ông dI!”. TôI dam fo mo fruo c mô f ke
xem ra co n if co I mo hon ca fôI, nôn fôI nha n Io I.
Con ngu a cu a fôI dang xô ngu c va o ca nh cô ng, va rô f cuô c
ông HeafhcIIff cu ng gIo fay mo no ra. Ong vu a Iu ng fhu ng buo c dI
frôn con duo ng da n Iôn ngôI nha phia fruo c ma f fôI, vu a ca f fIô ng
go I mô f fôn gIa nhan:
- Joseph, ra da f ngu a cho ông Iockvood va mang if ruo u
vang duo I ha m Iôn!
ÐO I CIO H! 3
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Joseph buo c ra da f ngu a cho fôI. Ðo Ia mô f Ia o gIa va xem ra
Ia o cha ng vuI ve chu f na o khI fha y fôI. “Ia y chu a cu u gIu p”, Ia o
Ia m ba m frong Iu c da f con ngu a cu a fôI dI.
NgôI nha cu a ông HeafhcIIff co fôn Ia ÐInh CIo Hu . Ca I fôn
“ÐInh gIo ” Ia mô f fu ma dan dIa phuong da f cho ba f ky ca I gì phoI
mình duo I nhu ng con gIo ba o fhô I hun hu f qua nhu ng ca nh dô ng
hoang da mIô n YorkshIre nhu ngôI nha na y.
Ca n ngôI nha co mô f va I cay con, fhan nghIông nga fruo c su c
gIo fhô I ma nh. Mô f ra ng bu I cay gaI go c, bao nhIôu ca nh dô u
huo ng vô mô f phia nhu fhô dang chìa fay xIn ma f fro I bô fhi cho
chu f na ng, fô dIô m fro n ve n cho bu c franh a m da m na y. NgôI nha
duo c xay du ng ra f vu ng cha c, ca c go c duo c gIa cô fhôm ba ng nhu ng
khô I da Io n va ca c cu a sô dô u xay Io m sau va o fuo ng.
Truo c khI buo c va o nha , fôI du ng Ia I xem xe f mô f phIô n da
Io n co cha m frô bôn frôn ca nh cu a. Trôn phIô n da co kha c nIôn da I
ngôI nha na y duo c du ng nôn: “1500” va mô f ca I fôn “Harefon
Ðarnshav”. TôI muô n fìm hIô u ky hon, nhung vI chu nha dang sô f
ruô f do I fôI.
Va o frong nha , chu ng fôI dI fha ng fo I pho ng kha ch cu a gIa
dình. O vu ng YorkshIre na y nguo I fa go I pho ng kha ch Ia “chinh
sa nh”. Ðôn kIa Ia nha bô p. Ða ng cuô I chinh sa nh co nhu ng kô da I
ba y da y nhu ng chIô c dIa fhIô c va bình ba c. Ðôn frôn Io suo I co freo
va I kha u su ng cô va mô f ca p su ng fay cu a ky bInh. Sa n nha Ia f da
fra ng nha n. Ma y chIô c ghô fu a Iung cao son xanh xô p fha nh hình
vo ng cung quanh Io suo I. Trong mô f hô c fuo ng bôn duo I ma y chIô c
kô , mô f con cho san dang na m vo I Iu a cho con kôu a ng a ng, va co n
co nhIô u con cho nu a na m frong nhu ng go c co n Ia I.
Can pho ng va dô da c cha ng co gì kha c vo I nhu ng fhu fa
fhuo ng fha y frong mô f frang fra I o vu ng YorkshIre Nhung ông
HeafhcIIff frông cha ng gIô ng mô f fra I chu vu ng YorkshIre ông co
nuo c da cu a mô f ga dIgan, nhung qua y phu c va fa c phong ông co
ve Ia mô f nguo I xua f fhan fu mô f gIa dình fu fô .
Ong buo c Ia I ga n Io suo I, fôI fheo sau rô I ngô I xuô ng dô I dIô n
vo I ông fa ông cha ng no I nang gì. Trong Iu c do , con cho san da ro I
ba y con, fIô n dô n sau chan fôI, dua ma f nhìn fôI. HaI me p no cong
Iôn, ho ca haI ha m rang. KhI fôI fhu dua fay vuô f ve no , no da p Ia I
ba ng mô f fIô ng ga m gu ke o da I.
Emily Bronte 4
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Tô f hon Ia ông nôn dô con cho yôn. - ông HeafhcIIff ga m gu -
No duoc nuôI không pha I dô Ia m va f kIô ng duo c cung chIô u, ông
cho vuô f ve no Ia m gì.
Ong fa no I fhô doa n da con cho sang mô f bôn, rô I ca f fIô ng
go I: “Joseph!”. Joseph fu duo I ha m ruo u da p vo ng Iôn, nhung khI
không fha y Ia o fa xua f hIô n, ông chu be n dI xuô ng chô Ia o. TôI bI
bo Ia I mô f mình vo I Iu cho . HaI con frong da m fIô n Ia I canh chu ng
fôI. Vì không hô muô n fhu ha m rang sa c nho n cu a chu ng nôn fôI
ngô I Im, chI nha y ma f vo I chu ng cho vuI. Thình Iình mô f con frong
da m gIa n du chô m Iôn da u gô I fôI. TôI ha f no fro Ia I va vô I va ng
du ng ca I ba n fro n Ia m va f ngan ca ch gIu a fôI va Iu cho . VIô c na y
kich dô ng ca ba y cho va ngay Ia p fu c sa u con Iao fo I fa n công chIô c
a o choa ng va cô chan fôI.
TôI du ng ba f da y, chô p Ia y fhanh co I fhan va vu a cô ngan Iu
cho fIô n Ia I ga n, vu a Io n fIô ng go I nguo I dô n cu u vIô n. HeafhcIIff
va Joseph cha m ra I fu duo I ha m ruo u Ieo Iôn ca u fhang. Ro ra ng
Ia ho ra f bu c mình khI bI go I Iôn. Ma c du chinh sa nh chìm frong
con ba o cuô ng Ioa n cu a mô f da n cho vu a nhay vu a su a, fôI nghI ca
haI không hô vô I va dô n vo I fôI chu f na o.
May fhay mô f nguo I phu nu dang Ia m vIô c frong bô p da dô n
cu u fôI. Nghe fIô ng huyôn na o, chI fa vô I cha y va o, fay co n ca m ca I
xoong. ChI fa du ng ca I xoong da nh Iu cho . Con ba o fô Ia ng xuô ng
va khI vI chu nha buo c va o fhì haI chu ng fôI dang du ng run ra y
sau mô f phen hu via.
- Co chuyô n gì o day va y7 - ông fa gIa n du ho I.
- Ong co n ho I nu a u7 - TôI Ia u ba u - Mô f da n Io n Io I cu ng
không fhô hung du hon Iu su c va f nha ông. Va y ma ông no dô mô f
nguo I kha ch Ia vo I mô f ba y hô .
- Chu ng không Ia m ha I nhu ng aI không hô dô ng dô n ba f ky
va f gì. - ông fa chI bình Iua n co fhô frong Iu c da f chaI ruo u xuô ng
va kô chIô c ba n Ia I chô cu - Iu cho na y duo c nuôI dô canh chu ng.
Na o, Ia m mô f Iy ruo u vang nhe
- ThôI, cam on ông. - TôI da p.
- Ong không bI chu ng ca n da y chu 7
- TôI ma bI chu ng ca n fhì ông da pha I IôI fhôI fo vô chuyô n
na y. - TôI gIan du fhôf Iôn.
ÐO I CIO H! 5
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HeafhcIIff mIm cuo I:
- ThôI na o, ông bI kich dô ng qua da y fhôI, ông Iockvood a .
Na y, ông du ng chu f ruo u dI. O day, chu ng hIô m co kha ch dô n
fham dô n nô I ca fôI Ia n Iu cho dô u không bIô f ca ch fIô p do n. XIn
chu c su c kho e ông.
TôI do n Ia y Iy ruo u ông fa dua cho va nang Iy chu c Ia I. TôI
nha n ra ra ng, nô u cu ngô I gIa n dô I vì mô f va I con cho fhì fha f Ia
ngô c. CIo day vI chu nha dang frong fam fra ng ra f vuI ve va ba f
da u ba n Iua n vô nhu ng dIô m fhua n Io I va ba f Io I khI sô ng o mô f
chô n he o Ia nh nhu fhô na y. TôI fha y ông fa ra f fhông mInh, va
fruo c Iu c ra vô fôI he n vo I ông fa hôm sau se dô n fham.
Hôm sau, fôI gIu Io I hu a fro Ia I fham ÐInh CIo Hu ma c du
hôm a y fro I mu suong va gIa Ia nh. Sau bô n da m duo ng dI bô , fôI
dô n duo c fruo c cô ng vuo n nha ông HeafhcIIff. Mô f va I bông fuyô f
da u fIôn frông fu a Iông chIm ba f da u roI. Trôn dInh dô I hIu ha f
na y, da f bI suong gIa Ia m den Ia I, va Iuô ng khi Ia nh Ia m fôI run
hô f ca chan fay
Vì không fha o duo c day xich kho a cô ng, fôI be n nha y qua va
cha y fheo con duo ng Ia f da dan Iôn ngôI nha. TôI go cua maI, dôn
dau ca ca c kho p ngo n fay va Iu cho bôn frong ba f da u su a nha ng
Iôn. Iu c na y fuyô f da ba f da u roI da y.
Mô f cha ng fraI va c mô f cay xIa rom fu ngoa I san sau buo c
fo I, va ra hIô u cho fôI fheo anh fa ra phia sau nha . Chu ng fôI dI
quanh nha bô p va rô f cuô c cu ng va o dô n chinh sa nh, noI fôI da
duo c fIô p Ia n fruo c. Mô f dô ng Iu a Io n fo a a nh sa ng fuoI vuI kha p
pho ng, va fôI fha y frôn ba n co do n sa n fhu c an. TôI Ia y Ia m nga c
nhIôn khI fha y mô f fhIô u phu ra f fre frong pho ng. TôI do I cô fa Iôn
fIô ng mo I fôI ngô I. Cô fa nhìn fôI, nhung không hô cu dô ng va va n
Ia ng fhInh.
- Tho I fIô f fha f kha c nghIô f, fhua cô HeafhcIIff. - TôI nha n
xe f.
- Ie ra ông không nôn ra kho I nha . - Cô fa dap.
Cô du ng da y vo I fay Ia y mô f chIô c hô p fhIô c da f frôn ma f Io
suo I. a nh Iu a chIô u sa ng khuôn ma f cô, gIu p fôI fha y ro cô co n fre
mang. Khuôn ma f cô nho nha n va Ia mô f frong nhu ng khuôn ma f
kIô u dIô m nha f ma fôI fu ng duo c fha y. Ma I fo c quan va ng o ng cu a
Emily Bronte 6
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cô buông IoI frôn cô . ÐôI ma f cô den Ia y va a f ha n se ra f quyô n ru
nô u không duo m ve khInh ma n va fuyô f vo ng.
Ma y chIô c hô p fhIô c ga n nhu ngoa I fa m fay cô, nôn fôI buo c
dô n dInh gIu p cô mô f chu f. Cô quay pha f Ia I phia fôI:
- TôI không ca n ông gIu p - Cô xa ng gIo ng - Tu fôI co fhô Ia y
duo c.
- XIn Iô I. - TôI no I, vô I Iu I Ia I.
- Ong co duo c mo I dô n du ng fra không7 - Cô ho I, fay va n
du ng ca m chIô c fhìa fra dô yôn frôn mIô ng a m.
- TôI ra f vuI nô u duo c du ng mô f che n fra . - TôI da p.
- Ong co duo c mo I không7 - Cô nha c Ia I.
- Không - TôI hoI mIm cuoI, noI - Cô chinh Ia nguoI co du fu
ca ch mo I fôI da y.
Cô fa ne m ca fra Ia n fhìa va o Ia I chIô c hô p fhIô c va cau ma y
ngô I xuô ng ghô . TôI co ca m gIa c nhu cô chI chu c kho c o a Iôn.
Trong khI do , ca I cha ng fraI ban na y da n fôI va o nha Ia I xua f
hIô n. Anh fa ma c mô f fa m a o khoa c cu va du ng bôn Io suo I, dua
ma f nhìn xuô ng phia fôI nhu fhô fôI Ia mô f ke fhu . TôI không fhô
doa n cha c duo c anh fa Ia mô f gIa nhan hay mô f fha nh vIôn frong
gIa dình. a o qua n anh fa cu ky , Io I an fIô ng no I fhì cô c ca n va dôI
ba n fay den sa m nhu mô f nguo I Iao dô ng bình fhuo ng. Tuy nhIôn,
anh co ve kIôu ky , cha ng gIô ng mô f fôn gIa nhan. TôI Ia y Ia m
mu ng khI fha y chinh ông HeafhcIIff buo c va o pho ng.
- Ong fha y da y, fhua ông, fôI da dô n day nhu co hu a, nhung
fôI e ra ng fôI pha I xIn phe p duo c fru Ia I nha ông dô nu a fIô ng vì
fuyô f dang roI.
- Nu a fIô ng u7 - ông HeafhcIIff vu a no I, vu a ru nhu ng bông
fuyô f fra ng ba m frôn chIô c a o khoa c. - TôI Ia y Ia m Ia fha y ông
cho n Iu c co ba o fuyô f fhô na y dô dI ra ngoa I da o choI. Ong không
bIô f ra ng ông co fhô bI Ia c gIu a vu ng da m Ia y sao7 Va o mô f nga y
nhu hôm nay, ngay ca nhu ng nguo I quen fhuô c vu ng dô ng hoang
na y cu ng fhuo ng bI Ia c duo ng. TôI co fhô cam doan vo I ông Ia fho I
fIô f na y kho co fhô fhay dô I cho ng va nh.
- Va y, co Ie fôI pha I nho mô f nguo I frong da m gIa nhan nha
ông da n duo ng. Ong co fhô da nh cho fôI mô f nguo I không7
ÐO I CIO H! 7
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Không, không duo c dau.
- Va y fhì fôI chI co n bIô f frông ca y va o ba n fhan mình nu a
fhôI.
Cha ng fraI ma c chIô c a o khoa c cu fhôI không co n cha m cha m
nhìn fôI nu a va quay sang phia cô fhIô u phu .
- Cô co dInh pha fra nu a không da y7 - Anh fa hoI.
Cô ga I nhìn fôI:
- Ong na y co can uông fra không7 - Cô ho I HeafhcIIff.
- Pha fra dI, nghe chua7 - Cau fra Io I duo c fhô f ra ba ng mô f
gIo ng hung fo n dô n nô I phô ba y hô f ca I ba n finh fha f hô f su c
nghIô f nga cu a ông fa
KhI fra da pha xong, ông fa quay vô phia fôI:
- Na o, ông ke o ghô Ia I ga n ba n dI. - ông fa no I.
Ta f ca chu ng fôI Ia ng Ie ngô I an quanh chIô c ba n. TôI cho
ra ng mình chinh Ia nguyôn nhan khIô n mo I nguo I khô so , nôn fôI
be n Iôn fIô ng ba f chuyô n:
- NhIô u nguo I - fôI vu a no I, vu a dua chIô c fa ch ra dô xIn
fhôm mô f if fra nu a - không fhich mô f cuô c sô ng qua ca ch bIô f vo I
mo I nguo I nhu ông dang sô ng, fhua ông HeafhcIIff. Nhung fôI fIn
cha c ông ra f ha nh phu c duo c sô ng fa I noI day bôn nguo I vo cu a
ông.
Ong fa cuo I kha y nga f Io I fôI:
- Vo fôI7 Vo fôI u7 Vo fôI o dau ha 7 Cha c ông muô n no I dô n
IInh hô n cu a vo fôI Ia mô f fhIôn fha n hô mô nh frông nom cho ÐInh
CIo Hu khI fhô xa c cô a y da không co n. Ðu ng không7
TôI nha n ra mình Ia m khI fha y su chônh Iô ch fuô I fa c qua
Io n gIu a haI nguo I. Ong HeafhcIIff khoa ng bô n muoI frong khI cô
ga I fuô I chI fra c muo I ba y. TôI bô ng nghI bu ng: “Anh cha ng dang
ngô I sa f bôn khuy u fay fôI va dang an vo I dôI ba n fay ba n fhIu kIa
cha c ha n Ia con fraI ông HeafhcIIff va Ia chô ng cu a cô fhIô u phu
fre kIa.
- Cô HeafhcIIff day Ia con dau fôI. - ông HeafhcIIff no I, xa c
nha n dIô u fôI vu a pho ng doa n.
KhI noI, ông dua maf nhìn cô con dau, ve ha n ho c.
Emily Bronte 8
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- A , fôI hIô u rô I - fôI vu a no I, vu a quay sang anh cha ng fhô Iô
ngô I kô bôn - Ho a ra ca u Ia nguo I may ma n co duo c vI phu nhan
fre frung va da y su c quyô n ru kIa.
Io I nha n xe f na y gay ha u qua fô ha I hon Ia n fruo c. Cha ng
fraI no do du ma f, ma f Iong Iôn na m cha f fay nhu fhô sa p ha nh
hung fôI. Nhung rô I anh fa fra n fInh Ia I va fhô f ra mô f cau ru a
fha m fô ma fôI vo nhu không nghe fha y.
- Ong fha f không may, doa n saI be f hô f ca - vI chu nha noI -
Ca haI chu ng fôI dô u không pha I Ia chô ng na ng fIôn fuyô f dIô u cu a
ông. Chô ng na ng da qua do I. TôI no I do Ia con dau fôI, co nghIa Ia
cô na ng da kô f hôn vo I con fraI fôI.
- Thô co n cha ng fraI na y7 - TôI ho I
- Ca u fa không pha I Ia con fraI fôI, fôI xIn cam doan nhu fhô !
- HeafhcIIff mIm cuo I nhu fhô vIô c fôI coI ông fa Ia cha cu a mô f ga
fhô Iô nhu va y Ia mô f su Ia m Ia n qua u Iô bIch.
- TôI Ia Harefon Ðarnshav - cha ng fraI no ga m gu - va fôI
khuyôn ông nôn kinh fro ng ca I fôn a y
- TôI không fha y mình da Ia m gì fo ra fha f kinh. - TôI da p,
fha m chô gIô u ve kIôu ky cu a anh fa khI xung danh.
Anh fa cu cha m cham nhìn fôI frong khI chu ng fôI fIô p fu c
bua an, va fôI baf dau cam fhay Iung fung, cha ng bIô f cu xu ra sao
gIu a nhu ng con nguo I ky Ia na y.
KhI mo I nguo I da an xong, fôI ra o buo c dô n bôn khung cu a sô
dô xem fho I fIô f ra sao. Tha f Ia mô f ca nh fuo ng buô n fha m. Ðo ng
fô I buông xuô ng qua so m, va gIo fhô I nhu ng bông fuyô f quay
cuô ng Iô ng Iô n khIô n dô I nu I va ba u fro I không co n frông fha y dau
nua.
- TôI không fhô vô nha va o Iu c na y nô u không co nguo I da n
duo ng - TôI noI - TôI bIôf Iam gì day7
Ong HeafhcIIff Ia m nhu không nghe fha y cau fôI vu a no I.
Ong dIô m nhIôn chI ve cho Harefon ca ch Iu a da n cu u vô noI an
foa n.
- TôI pha I Ia m gì day7 - TôI ho I Ia I, mô I Iu c mô f fhôm bu c
mình.
Va n không co Io I da p, va khI dua ma f nhìn quanh, fôI chI
fha y Joseph buo c va o mang fheo bu a an cho Iu cho ; co n cô
ÐO I CIO H! 9
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HeafhcIIff fhì dang cu I mình frôn dô ng Iu a. Joseph nhìn quanh
pho ng rô I Iôn fIô ng, gIo ng Ia c dI:
- Sao Ia I co fhô du ng du c ra da y frong khI mo I nguo I dang
ba n rô n7 Nhung da vô fich su fhô kIa fhì co no I cu ng vô ich fhôI, vì
nguo I nhu fhô se không bao gIo kha Iôn duo c. Truo c sau gì fhì
cu ng vô vo I a c quy nhu me fhôI.
NghI Ia Ia o fa dang no I vo I mình fôI gIa n du quay Ia I foan da
Ia o ra kho I cu a. TôI du ng Ia I khI fha y cô HeafhcIIff Iôn fIô ng:
- Ca I Ia o gIa da o du c gIa khu ng khIô p - Nang dôp chaf - Iao
không so a c quy ba f dI mô I khI nha c dô n fôn no u7 Ðô fa cho Ia o
bIô f fa da fIô n bô frong vIô c nghIôn cu u ma fhua f dô n mu c na o.
Cô Ia y fu frôn gIa xuô ng mô f quyô n sa ch.
- Ðô fa xIn quy mô f da c an Ia ba f Ia y Ia o. Con bo Iông do dau
pha I nga u nhIôn ma chô f va chu ng fha p kho p cu a Ia o cu ng không
pha I nga u nhIôn ma fro I ban cho dau.
- OI, fha f Ia dô c a c xa u xa! - Ia o gIa hô n hô n no I - XIn Chu a
cu u Ia y chu ng con fhoa f kho I dIô u a c.
Cô ga I qua c ma f, vo ra ve cam fhu , va Joseph run Iôn vì kInh
ha I, vô I va bo cha y, mIô ng Iam ram ca u nguyô n. Ðô n day, fôI cô
Ia m cho cô fhIô u phu Iuu y dô n nô I kho khan cu a fôI.
- Thua ba HeafhcIIff, xIn ba fhu Iô I cho vì fô I qua y ra y ba ,
nhung fôI pha I Ia m fhô na o dô vô duo c nha mình day7
- Cu fheo con duo ng ban na y ông da dI dô fo I day. - Cô chu
fra Io I go n Io n frong khI Iu a chô ngô I cho fhoa I ma I dô do c sa ch.
- Thô nô u cô hay fIn fôI chô f vu I frong fuyô f, Iuong fam cô
không nhu fha m vo I cô ra ng vIô c do co pha n na o fa I cô sao7
- Sao Ia I fhô duo c7 TôI không fhô dI cu ng vo I ông. Ho không
bao gIo cho phe p fôI dI qua bu c fuo ng ra o quanh khu vuo n.
- Cô ay a, nhung fôI dau co xIn cô dI cung - TôI dap - Cha ng
Ie không co mô f fôn gIa nhan na o co fhô dI vo I fôI sao7
- Cha ng co fôn na o hô f. - Cô fa dap gon.
- Va y fhì fôI pha I nghI dôm Ia I day fhôI - TôI kô f Iua n.
- TôI hy vo ng day se Ia mô f ba I ho c dô ông du ng IIô u IInh dI
va n vo frôn nhu ng ngo n dô I na y nu a - CIo ng no I nghIôm nghI cu a
Emily Bronte 10
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ông HeafhcIIff vang Iôn fu phia cu a bô p - O day fôI không co pho ng
na o cho kha ch ca . Nhung ông co fhô ngu chung vo I Harefon hay
Joseph.
- TôI co fhô ngu frôn mô f chIô c ghô frong pho ng na y. - TôI
da p.
- Không, không! TôI không cho phe p nguo I Ia duo c fha fha n
dI Ia I noI day, khI fôI không co ma f - ông chu nha fhô Iô no I.
Su sI nhu c cuô I cu ng na y Ia m fôI ma f hô f kIôn nha n. TôI da y
ông HeafhcIIff sang mô f bôn, rô I Iao qua nha bô p, ra dô n san. Tro I
fô I dô n nô I fôI không fha y duo c Iô I ra. Joseph dang o frong mô f can
nha kho ga n do , va f su a bo duo I a nh sa ng fo a ra fu mô f ngo n de n
Iô ng. TôI gIa f Ia y ngo n de n cu a Ia o va vu a kôu fo Ia fôI se gu I fra ,
vu a cha y fo I ca nh cô ng ga n nha f.
- Ong chu , ông chu , ha n an ca p ngo n de n Iô ng. - Ia o gIa vu a
Ia Iôn, vu a duô I fheo fôI - ô, cho ! ô, Cnasher! ô, WoIf! CIu Ia y ha n,
ba f Ia y ha n!
KhI fôI mo cô ng, haI con cho fo Io n Iao Iôn cô fôI va xô fôI
nga . TIô ng HeafhcIIff va Harefon cuo I vang chI Ia m fôI fhôm ca u
fIô f. May fhay, haI con va f no không hô ca n fôI, ma chI du ng canh
chu ng, ngan không cho fôI du ng da y. TôI pha I na m da y cho dô n
khI ông HeafhcIIff go I Iu cho du ng ra.
CIa n run Iôn, fôI ra Iô nh cho ông HeafhcIIff dô fôI dI ra ngay
Ia p fu c. TôI no I mô f ca ch gIa n du dô n mu c mu I fôI cha y ca ma u
cam, nhung ông HeafhcIIff va n cu cuo I frong khI fôI Ia Iô I. Ða y gIo ,
ZIIIah, chI qua n gIa hôm fruo c da cu u fôI, cha y ra xem co chuyô n
gì ma a m I fhô . ChI nghI Ia bo n ho fa n công fôI, va không da m chI
frich ông chu nôn chI fa quay sang ga fhanh nIôn:
- Cha , ca u Ðarnshav, rô I se co n xa y ra nhu ng gì nu a day7 -
ChI fa kôu Iôn - Cha ng Ie fa Ia I gIô f nguo I ngay frôn ba c cu a nha
fa sao7 Nhìn ông kha ch fô I nghIô p kIa kìa, ông fa dang nga f fho .
Ia I day, fhua ông, rô I fôI se chu a cho ông do ngay
No I rô I, ba f fhình Iình chI fa ha f mô f ca nuo c Ia nh nhu da
xuô ng cô fôI rô I ke o fôI va o bô p. Ong HeafhcIIff fheo sau. Ve hoan
hI cu ng fan bIô n nhanh cho ng nhu Iu c no da bu ng Iôn. Ong fa fha y
fôI choa ng va ng ga n nhu da Ia dI, be n ra ba o ZIIIah Ia y cho fôI mô f
cô c brandy, rô I bIô n ma f va o frong chinh sa nh.
Mô f Iu c sau, khI fha y fôI da kha hon, ZIIIah da n fôI Iôn Ia u.
ÐO I CIO H! 11
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðu ng co Ia m ô n da y - ChI ca nh ca o - ông chu co nhu ng y
nghI ky qua c vô can pho ng ngu noI ông sa p nghI Ia I va ông a y
không bao gIo dô cho aI o da y, nô u co fhô fra nh duo c.
Sau khI da va o dô n bôn frong, fôI ca n fha n kho a cu a pho ng
va dua ma f nhìn quanh. Can pho ng ba y bIô n ra f if dô da c, nô u
không kô ca I gIuo ng rô ng, haI bôn co va n che, kô phia duo I cu a sô .
TôI ke o ma y fa m va n che haI bôn ra, rô I fre o va o gIuo ng. TôI dô f
nô n cho sa ng va khI do ng ma y fa m va n che Ia I, fôI ca m fha y duo c
an foa n, không pha I so ông HeafhcIIff hay ba f cu aI kha c.
Ðôn duo I khung cu a sô co mô f ca I gIa . TôI da f cay nô n Iôn
gIa . Trong mô f go c gIa co va I quyô n sa ch, va pha n co n Ia I fhì chI
chif nhu ng chu duo c kha c frôn Io p son. Nhu ng do ng chu a y Ia mô f
ca I fôn kha c ba ng du ca c kIô u chu Io n, nho - CafherIne Ðarnshav -
rôI cu Iap dI Iap IaI - CafherIne Ðarnshav - dôI chô Ia I fha y vIô f
CafherIne HeafhcIIff hoa c CafherIne IInfon.
TôI vu a fu a da u va o go cu a sô , vu a da nh va n ma y ca I fôn Ia p
dI Ia p Ia I, CafherIne, CafherIne Ðarnshav, HeafhcIIff, IInfon, ma I
cho fo I Iu c ma f fôI riu Ia I va fôI chìm va o gIa c ngu , o c va n co n Io n
vo n nhu ng do ng chu fra ng Io a va ba u không khi fra n nga p nhu ng
fôn CafherIne
KhI fôI fInh Ia I fhì fha y cay nô n da nga va o bìa mô f frong
nhu ng quyô n sa ch va ca I buô ng nô ng na c mu I da cha y. TôI ba f da u
xem xe f ma y quyô n sa ch. Mô f quyô n Ia nha f ky duo c vIô f ba ng
mô f ne f chu non no f, nguô ch ngoa c. Trôn mô f frang co mô f bu c
bIô m ho a gIô u ông ba n Joseph cu a fôI, duo c ve ra f khe o. TôI quyô f
dInh do c quyô n nha f ky na y va fìm hIô u vô na ng CafherIne không
quen bIô f kIa ca ng nhIô u ca ng fô f.
“Mô f nga y chu nha f fha f kInh khu ng”, doa n nha f ky duo c mo
da u nhu va y, “uo c gì cha mình co n sô ng. HIndIey fha f da ng ghe f,
va anh a y dô I xu vo I HeafhcIIff fha f fa n fô . HeafhcIIff va fôI se nô I
Ioa n”.
TIô p fheo Ia nhu ng doa n ghI che p ca n ke vô ca ch cu a HIndIey
nguo c da I HeafhcIIff va ma y frang nha f ky cu a nga y hôm do kô f
fhu c o doa n: “TôI dang ngô I day vIô f nha f ky , nhung HeafhcIIff cu
sô f ruô f va no I chu ng fôI nôn ra ngoa I vu ng dô ng hoang cha y nha y.
Mô f y kIô n fuyô f vo I, vì chu ng fôI fha y không dau Ia nh Ie o va a m
uo f hoa n o frong gIan bô p phia sau nha na y”.
Emily Bronte 12
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Pha n fIô p cuô n nha f ky sau do ma y hôm Ia I ghI: “TôI không
bao gIo ngo ra ng HIndIey Ia I Ia m fôI kho c ghô fhô ”, na ng vIô f.
“Ða u fôI dau nhu c, nhung fôI va n không sao no I duo c. Tô I nghIô p
HeafhcIIff. HIndIey no I ca u a y Ia mô f fôn dIgan va không cho ca u
a y an cu ng chu ng fôI. Anh a y do a se fô ng cô ca u a y ra kho I nha ,
nô u chu ng fôI fra I Iô nh”.
TôI ba f da u ngu ga ngu ga f frong khI do c, rô I rô f cuô c nga
ha n xuô ng gIuo ng va ba f da u chIôm bao. TôI cho f fInh ha n va nho
ra ra ng mình dang o frong mô f can pho ng Ia . Ðôn ngoa I, fôI co fhô
nghe fha y fIô ng gIo rif qua ca c go c nha , cuô n fheo fu ng ma ng
fuyô f. Mô f ca nh IInh sam da p Ia ch ca ch va o fa m kinh cu a sô .
TIô ng dô ng Ia m fôI kho chIu dô n nô I fôI fìm ca ch mo foang ca nh
cu a sô , nhung no da bI kho a. Quyô f fam be ga y cho duo c ca nh cay
a y, fôI du ng kho p ngo n fay da p vo fa m kinh. “Mình pha I Ia m cho
no fhôI da p va o cu a sô mo I duo c “. TôI vu a Ia m ba m vu a vo I fay ra.
Thay vì na m Ia y ca nh cay kIa, ma y ngo n fay fôI Ia I na m pha I
ma y ngo n fay cu a mô f ba n fay Ia nh nhu bang. Mô f nô I kInh ha I fô f
dô frô I da y frong fôI. TôI cô ru f ca nh fay vô , nhung ba n fay no cu
ba m cha f Ia y, va mô f gIo ng fhô Iuong, nu c no fhô f Iôn:
- Cho fôI vao! Cho fôI vao voI!
- NguoI Ia aI7 - TôI vu a ho I, vu a cô ru f fay Ia I.
- CafherIne IInfon. TôI Ia CafherIn IInfon. - CIo ng no I da p
Ia I - TôI da vô dô n nha . TôI da bI Ia c frôn vu ng dô ng hoang.
Trong Iu c gIo ng no I do vang Iôn, fôI fha y mô f khuôn ma f fre
fho nhìn qua cu a sô . Nô I kInh hoa ng khIô n fôI fro nôn fa n nha n.
Tha y mình không fhô go fay ra kho I ca I sInh IInh a y, fôI ke o cô fay
no dô n bôn fa m kinh cu a sô bI vo , cu a dI cu a Ia I cho dô n Iu c ma u
cha y fha m da m fa m va I fra I gIuo ng. Tuy va y, no va n kôu: “Cho fôI
va o vo I!”, va cu niu cha f ma I, khIô n fôI pha f dIôn Iôn vì so .
- Ia m sao fa co fhô cho nguoI va o7 - Rô f cuô c fôI no I - Ðuông
fay ra, nô u nguoI muô n fa dô cho nguoI va o.
Ma y ngo n fay Ia nh nhu bang no I Io ng ra va fôI gIa f fay Ia I,
rô I vô I va chô ng ma y quyô n sa ch Iôn, cha n chô ho frôn cu a sô .
Xong, fôI dua fay Iôn bIf faI dô kho I nghe fha y nhu ng Io I van na I.
TôI cu bIf faI nhu fhô ha n pha I dô n mô f kha c dô ng hô , nhung
khI fôI Ia I Ia ng faI nghe fhì fIô ng kôu a o na o a y va n cu rôn rI: “Cho
fôI va o vo I!”.
ÐO I CIO H! 13
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- ÐI dI! - TôI he f Iôn - Ta se không bao gIo cho nguoI va o du
nguoI co van xIn dô n haI muoI nam dI chang nu a!
- Nhung da haI muoI nam rô I da y - gIong noI rôn rI - HaI
muoI nam. TôI da pha I Iang fhang suô f haI muoI nam ro ng.
Co fIô ng ca o khe o bôn ngoa I, va chô ng sa ch xô dIch nhu fhô
dang bI da y fo I. TôI cô chô m da y, nhung cu Ia ng nguo I dI vì so . TôI
he f fo Iôn frong nô I kInh hoa ng.
Ngay Ia p fu c, fôI nghe fha y co fIô ng buo c chan dang fIô n vô
pho ng fôI va ca nh cu a ba f mo . TôI ngô I do , run ra y Iau mô hôI
fra n. Rô f cu c, fôI nghe fha y mô f fIô ng fhì fha m ngoa I nguo ng cu a:
- Co aI frong a y không7 - ông HeafhcIIff no I, ro ra ng không
cho do I mô f cau fra Io I. TôI so ra ng ông fa co fhô Iu ng su c fhôm,
nôn fôI quay Ia I, mo ma y fa m va n che gIuo ng ra. TôI không bao gIo
quôn duo c su c fa c dô ng cu a vIô c do dô I vo I ông a y.
Ong fa du ng ga n Iô I va o, cay nô n nho fu ng gIo f sa p no ng hô I
xuô ng ma y ngo n fay, ma f ông fa fra ng bô ch nhu bu c fuo ng o sau
Iung ông. TIô ng co f ke f da u fIôn cu a ma y mIô ng va n gô Ia m ông fa
hoa ng hô f nhu bI dIô n gIa f. Cay nô n vang kho I fay ông, va ông bô I
rô I dô n mu c kho khan Ia m mo I nha f duo c no Iôn.
- ChI Ia kha ch fro cu a ông fhôI, fhua ông - TôI fhô f Iôn -
Cha ng may fôI da Ia he f vì pha I mô f con a c mô ng kInh hoa ng. TôI
xIn Iô I da Ia m phIô n ông.
- Ong Iockvood! - ông fa vu a no I vu a da f ngo n nô n Iôn mô f
chIô c ghô - Thô aI da da n ông va o pho ng na y7 - ông ho I, a n ma nh
ngo n fay va o haI Io ng ba n fay - AI va y7 TôI se fô ng cô no ra kho I
nha na y ngay
- Ðo Ia chI gIa nhan ZIIIah cu a ông - TôI no I frong Iu c du ng
da y ra kho I gIuo ng va nhanh cho ng ma c qua n a o - TôI cha ng fhe m
ba n fam nô u ông duô I chI fa dI, ông HeafhcIIff a . ChI fa da ng bI
nhu fhô . Chô na y co ma, no da y nhu ng a c quy va ma qua I.
- Ong no I va y Ia fhô na o7 - HeafhcIIff ho I - Va sao ông IaI
ngô I day7 Ðay gIo , mô f khI ông da o day fhì ông cu na m xuô ng,
ngu fIô p cho hô f dôm. Nhung vì Chu a, xIn ông du ng fa I dIô n ca I
fro huyôn na o khu ng khIô p a y nu a. Không gì co fhô ba o chu a duo c
cho vIô c na y, fru phI ông bI ca f fIô f.
Emily Bronte 14
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Vi fhu caI con ma nho be do chuI vao duoc qua IôI cua sô fhì
no da bo p cô fôI rô I - TôI da p - Ca I cô a CafherIne IInfon hay
Ðarnshav gì do a f ha n pha I Ia mô f oan hô n da y fô I Iô I. Cô fa no I
vo I fôI ra ng cô fa da Iang fhang va f vuo ng frôn fra I da f haI muoI
nam nay Ða y Ia mô f hình pha f fhich da ng cho nhu ng fô I Iô I cu a cô
fa, fôI da m cha c fhô .
Vu a du f Io I, fôI cho f nho Ia I CafherIne da fhuo ng xuyôn vIô f
fôn HeafhcIIff frong cuô n nha f ky cu a na ng. TôI cô gIa I fhich:
- Thua ông! Su fhu c Ia fôI da da nh pha n da u dôm nay dô
da nh va n ca I fôn duo c kha c frôn cu a sô na y. Ðo Ia mô f vIô c don
dIô u, cô f dô dô ngu , gIô ng nhu...
- Ong no I va y vo I fôI Ia co y gì7 - ông HeafhcIIff ga m Iôn du
fon - Sao ông da m no I fhô ngay duo I ma I nha fôI7 Ia y Chu a, ông
hoa dIôn rôI nôn moI dam noI nang vay! - ông fa cuô ng da I da p va o
fra n mình.
Ðô ng ông fa nguo c nhìn Iôn va fôI ngo frông fha y ông fa rom
ro m nuo c ma f.
- Ong Iockvood, ông co fhô dô n pho ng fôI. Cho co ra san vì
cho da duo c fha o xich, fha rông ngoa I a y, co n con Cnasher fhì o
frong chinh sa nh. Nhung ông cu ra dI, va I phu f nu a fôI se fo I vo I
ông.
TôI ro I pho ng, nhung không bIô f ro Iô I dI frong nha , nôn
da nh na n Ia I ga n nguo ng cu a do I vI gIa chu cu a fôI, Iu c ba y gIo
frông co ve nhu da ma f hô f su fInh fa o. Ong fa na m frôn gIuo ng,
gIa f ca nh cu a sô mo fung ra, vu a gIa f vu a kho c o a Iôn.
- Vao dI, em vao dI, - ông fa nu c no - CafherIne, xIn em IaI
day! OI, Ia I day mô f Ia n nu a dI em! OI, ho I nguo I yôu da u cu a Io ng
fa, ha y nghe anh Ia n na y! CafherIne, xIn em Ia I day!
Nhung ca I hô n ma a y không da p Ia I va không fo mô f da u
hIô u na o Ia dang hIô n dIô n o do . CIo va fuyô f fu ngoa I cu a sô va o
va fhô I fa f ngo n nô n. Ong chu nha kôu fhan fhô ng fhIô f dô n nô I fôI
pha I ro I xa chô nguo ng cu a va gIa n mình da kô vo I ông fa vô con a c
mô ng.
TôI fha n fro ng dI xuô ng nha duo I va fha y mình dang du ng
frong bô p. O day fôI co fhô cham Ia I cay nô n nho dô ng fro do ru c
frong Io suo I. Mô f con me o xa m nhô m da y, cha o fôI ba ng mô f fIô ng
“ngao” a o na o. TôI na m xuô ng mô f bang ghô gô , cô nghI mô f chu f.
ÐO I CIO H! 15
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Va I gIo sau, khI fôI co n dang na m nhu va y fhì Joseph va o
qua y qua . Ia o fu pho ng ngu frôn ga c xe p xuô ng day. Ia o fa không
no I gì, chI fhong fha rif fa u fhuô c, rô I bo dI cu ng frInh fro ng nhu
Iu c buo c va o.
Iu c na y fôI nghe fha y mô f fIô ng chan fre frung hon. TôI foan
ca f fIô ng cha o nhung Ia I fhôI ngay. Harefon Ðarnshav dang cha o
do n buô I sa ng ba ng nhu ng Io I nguyô n ru a. Anh fa ca m Iôn mô f ca I
xe ng dô hô f fuyô f cha n ngang Iô I dI. TôI ngô I da y dI fheo anh fa,
nhung anh fa chI vô phia mô f ca I cu a o phia frong, ra hIô u Ia fôI
nôn dI fheo Iô I do . TôI fha y mình Ia I o frong chinh sa nh. Ca nh phu
nu da fu fa p o do . ZIIIah dang du ng ô ng bô dô fhô I Iu a frong Io suo I
frong khI cô HeafhcIIff fhì dang do c sa ch duo I a nh Iu a.
TôI nga c nhIôn fha y HeafhcIIff cu ng co ma f o da y. Ong fa
dung bôn Io suoI quay Iung vô phia fôI; ông fa vua qua f ma ng chI
ZIIIah fô I nghIô p mô f fra n foI bo I.
- Con cô, cô Ia dô vô fich su - Iu c na y ông fa Iôn fIô ng, quay
sang cô con dau - Cô Ia I ngô I không rô I. Ta f ca nhu ng du a kha c fhì
Ia m Iu ng dô kIô m an, co n cô fhì sô ng nho va o Io ng fu fhIô n cu a fôI.
Ca f quyô n sa ch a y dI, cô nghe không7 Cô se pha I fra gIa vô ca I fô I
Iu c na o cu ng Ia m cho fôI gaI ma f.
- TôI se caf quyôn sach cua fôI dI vì ông co fhô buôc fôI phaI
Ia m fhô - Nguo I fhIô u phu fre no I, ga p quyô n sa ch Ia I va ne m no
Iôn mô f chIô c ghô - Nhung fôI se không Ia m ba f cu mô f vIô c gì ma
fôI không fhich.
HeafhcIIff gIo ca nh fay Iôn foan gIa ng xuô ng, nhung cô ga I
da nhanh nhe n nha y fra nh ra chô kha c va bIu môI khInh bI. Ða y
gIo fôI buo c Ia I Io suo I nôn HeafhcIIff be n du f fay va o fu I. Cô
HeafhcIIff Ia I ngô I xuô ng. Ia n na y cô ngô I xuô ng o mô f chIô c ghô
bôn kIa. TôI fu chô I không an dIô m fam cu ng ho , va ngay khI fro I
du sa ng fôI IIô n buo c ra ngoa I, noI khi fro I quang da ng, yôn fInh
va Ia nh gIa .
VI chu nha cu a fôI Io n fIô ng go I fôI du ng Ia I khI fôI vu a dô n
cuô I vuo n va fình nguyô n dI cu ng fôI qua vu ng dô ng hoang. TôI
mu ng Ia co ông fa dua dI, vì fuyô f roI da Ia m ma f da f dô I fhay
không fhô nha n ra duo c va fôI không bIô f dI fheo Iô I na o. Ðo c
duo ng chu ng fôI fro chuyô n ra f if va chIa fay nhau fruo c Iô I va o
vuo n hoa a p Thrushcross. Ma c du dô n Iu c na y fhì fôI da bIô f
duo ng, nhung pha I fo I gIu a frua fôI mo I vô Ia I duo c a p.
Emily Bronte 16
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ða Ðean, nguo I qua n gIa cu a fôI ra f Io Ia ng cho fôI. Ða fa co n
Io Ia ng hon nu a vì kô f qua cuô c phIôu Iuu cu a fôI Ia fôI bI ca m Ia nh
va sô f cao, buô c pha I na m Iì frong pho ng mô f fho I gIan.
KhI fôI da fha y frong nguo I kha hon, fôI ho I chuyô n ba Ðean
vô ma y nguo I Ia ng gIô ng cu a fôI o bôn ÐInh CIo Hu . Ða fa ra f sung
suo ng duo c kô chuyô n cho fôI vì ba fa da Io n Iôn o da y, fuy da
muo I fa m nam nay ba sô ng o a y Thrushcross.
TôI da fhuô a p Thrushcross dô Ia m noI sô ng a n da f, fra nh xa
mo I nguo I, gIo day fôI fha y mình ra f ha o hu c muô n nghe mo I
chuyô n, ca ng nhIô u ca ng fô f vô nguo I da n ông ky qua c sô ng ca ch
chô fôI bô n da m.
Suô f ma y fua n fIô p fheo do , fôI không fhô ra kho I nha duo c,
co n ba Ðean fhì Ia n Iuo f kô cho fôI nghe cau chuyô n. TôI se ghI Ia I
cau chuyô n a y frong Iu c ba kô .
ÐO I CIO H! 17
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 2

TôI da sô ng suô f fu nho dô n Io n o Ðô I CIo Hu fruo c khI dô n
sô ng fa I a p Thrushcross.
Me fôI Ia vu nuôI cho ông HIndIey Ðarnshav, Ia cha ca u
Harefon Ðarnshav. TôI da Io n Iôn bôn ca nh haI du a fre nha
Ðarnshav Ia HIndIey va CafherIne.
Mô f buô I sa ng mu a he de p fro I, da o a y Ia va o da u mu a fhu
hoa ch co khô, cu Ðarnshav fu frôn ga c xuô ng nha duo I, qua n a o
go n ga ng cho mô f chuyô n dI xa Cu can da n Joseph, nguo I phu vIô c
frong fra I, vô nhu ng vIô c ca n Ia m o frang fra I frong ma y nga y fo I,
rô I quay sang HIndIey, CafherIne va fôI, Iu c a y dang ngô I an dIô m
fam.
- Na y, con fraI cung cu a cha, cha se dI IIverpooI. Con muô n
cha mang qua gì vô cho con7 Con co fhô cho n ca I gì con fhich,
nhung Ia ca I nho nho fhôI, vì cha se pha I cuô c bô dô n sau muoI
da m.
HIndIey cho n mô f ca I vI ca m. CafherIne da o a y mo I Iôn sa u,
nhung da co fhô cuo I ba f cu con ngu a na o frong chuô ng không
chu f so ha I, nôn cô a y xIn mô f cay roI ngu a. Rô I cu Ðarnshav quay
sang ho I fôI, hu a mang vô cho fôI mô f fu I da y fa o va da o. Cu hôn
fu bIô f ca c con rô I Iôn duo ng.
Va o hôm mo I nguo I du finh cu se quay vô , bo n fre van na I
duo c fhu c cho . Ma I dô n muo I mô f gIo dôm, ca nh cu a mo I khe mo
va cu chu buo c va o, vu a rôn rI vu a cuo I, va no I se không bao gIo
cuô c bô nhu fhô nu a. Cu mo ca I a o choa ng duo c cuô n fha nh mô f
ôm frong ca nh fay
- Xem na y, ba no . Ða pha I nha n ca I na y nhu mô f mo n qua
cu a Chu a ban cho, fuy no den fhu I nhu fhô fu chô n quy su chuI ra.
Ta f ca chu ng fôI xu m quanh cu Ðarnshav va fha y do Ia mô f
du a be fo c den, ra ch ruo I, ba n fhIu. No frông fra c fuô I CafherIne,
nhung chI Ia p ba p duo c ma y fIô ng kho hIô u ma no cu nha c dI nha c
Emily Bronte 18
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ia I ma I. Cu ba Ðarnshav ha n Ia sa n sa ng fô ng cô fha ng be ra kho I
nha ngay Ia p fu c.
- Pha I nuôI con ca I mình de ra chua du khô hay sao ma Ia I
co n ruo c ca I dô a y vô 7 - Ða hoI. - ông dInh Ia m gì vo I no kIa chu 7
Cu Ðarnshav fuy dang mô f ga n chô f nhung cu ng cô gIa I
fhich. Cu da fìm fha y du a be na y frôn duo ng phô IIverpooI, do I Ia ,
bo vo không nha không cu a va ga n nhu cam. Cha ng co nguo I na o
bIô f no , vì fhô , cu quyô f dInh không bo ma c no o da y, ma dem vô
Ðô I CIo Hu dô cham so c.
- Tam rua cho no dI, ÐIIen. - Cu Ðarnshav no I, - va dua quan
a o sa ch cho no . No co fhô ngu chung vo I bo n fre .
Sau khI da xem xe f fha ng be xong, HIndIey va CafherIne Iu c
fu I a o khoa c dô fìm qua . HIndIey, da o a y muo I bô n fuô I, kho a o a
Iôn khI fha y chIô c vI ca m cu a ca u bI de da p frong chuyô n dI vô .
CafherIne khI bIô f cha da da nh ma f chIô c roI ngu a frong Iu c ma I
cham so c du a be xa Ia , IIô n bô c Iô ca finh ba ng mô f fIô ng cuo I ga n
va nhô nuo c bo f va o fha ng be mo I duo c dem vô .
Ðo n fre không chIu o chung pho ng vo I fha ng be , nôn no pha I
na m frôn cu ng ca u fhang. TôI hy vo ng no co fhô bo frô n dI ngay
dôm do , nhung sa ng hôm sau cu Ðarnshav da fìm fha y no na m
day. Thô Ia faf ca chung fôI bI quo frach vì da duôI no ra ngoaI.
Tha ng be duo c da f fôn Ia HeafhcIIff va fu da y fro dI, ca I fôn a y vu a
Ia fôn fha nh, vu a Ia ho cu a no . Trong vo ng va I nga y, no va
CafherIne da fro fha nh dôI ba n fhan, nhung HIndIey fhì ra f ghe f
no . HeafhcIIff Ia mô f du a be Ia m Iì, nha n na I, da quen bI dô I xu fa n
fô , va fuy HIndIey da nh da p no nhIô u, no không hô kôu kho c. Cu
Ðarnshav nô I gIa n khI ba f ga p HIndIey da nh da p “du a be mô côI
fô I nghIô p”, nhu cu va n fhuo ng go I no . Cu fIn ba f cu dIô u gì
HeafhcIIff no I va ra f yôu quy no , nôn ngay fu da u, HeafhcIIff da
gay a c ca m frong nha , vì ca u HIndIey ca m fha y ra ng ke mo I dô n
da franh ma f hô f fình yôu fhuong cu a cha ca u.
Ða n da n, su c kho e cu a cu Ðarnshav ba f da u suy su p. Cu hay
nô I gIa n mô f ca ch vô co , va cu dInh nInh Ia mo I nguo I dô u chô ng
Ia I fha ng con nuôI cu a cu , nhung fha f ra, mo I nguo I o frong nha
dôu dô cho fha ng be muô n gì duo c na y dô không Ia m phIô n Io ng
ông cu . Nhung dIô u na y cha ng dem Ia I chu f gì fô f de p cho fha ng
be , vì finh kIôu ky va du da n cu a no nga y mô f qua qua f hon. Ða y
gIo ca u HIndIey da dI ho c xa nha , co n CafherIne o Ia I nha vo I cha
ÐO I CIO H! 19
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va HeafhcIIff. Cô không fhô hIô u duo c Ia su c kho e sa su f khIô n ông
cu hay ca u ba n, va fha y fhich fhu mô I khI duo c frôu fu c cu . Tha f
ra, cô vuI suo ng hon ca Ia nhu ng khI ca nha ma ng mo cô, co n cô fhì
fha ch fhu c chu ng fôI ba ng nhu ng Io I Ie fhô Iô va nhu ng ca I nhìn
fa o fo n.
Mô f buô I fô I fha ng Muo I, cu Ðarnshav ngô I frôn mô f chIô c
ghô kô bôn Io suo I. Ðôn ngoa I, mô f Iuô ng gIo Ia nh ga o ru nghe fha f
hoang da va cuô ng da I, nhung o frong chinh sa nh fhì va n a m a p.
TôI ngô I ca m cu I dan, Joseph do c KInh Tha nh, CafherIne fu a da u
va o gô I cha frong khI HeafhcIIff na m frôn sa n, nga da u va o Io ng cô
ông cu vuô f ve ma I fo c CafherIne
- CafherIne a , gIa Iu c na o con cu ng ngoan nhu bay gIo fhì
hay bIô f ma y. - Cu ho I. Cô nga ng ma f Iôn nhìn cu va ba f cuo I:
- Cha a , gIa Iu c na o cha cu ng ngoan nhu bay gIo co pha I hay
hon không7
Rô I khI fha y mình da Ia m cu fu c, cô IIô n hôn fay cu va noI
ra ng cô se ha f dô ru cu ngu . Cô ca f fIô ng ha f khe khe cho fo I khI
fay cu ro I kho I fay cô va da u cu gu c xuô ng ngu c. Ðay gIo , fôI ba o cô
Im Ia ng va du ng cu dô ng dô cu kho I fhu c gIa c. Ta f ca chu ng fôI
cam nhu hô n dô nu a fIô ng dô ng hô , nhung rô I Joseph no I Ia Ia o
pha I da nh fhu c cu chu da y do c kInh va dI ngu . Ia o buo c fo I, cha m
va o vaI cu , nhung ông cu không dô ng da y. Ia o gIa nhan be n dem
nô n Ia I dô n nhìn cu ro hon, va fôI bIô f Ia co chuyô n gì do không ô n
vì Ia o da f nô n xuô ng, vu a na m Ia y ca nh fay bo n fre vu a no I: “Iôn
ga c va du ng co Ia m ô n vì Ia o co n vIô c pha I Ia m “.
- Nhung fruo c fIôn fôI pha I chu c cha ngu ngon da . -
CafherIne vu a no I vu a vo ng fay ôm cô cu fruo c khI chu ng fôI kIp
ngan Ia I. Thô Ia cô fhe f Iôn:
- OI! Cha chô f rô I! HeafhcIIff! Cha chô f rô I!
Ca haI du a fre o a Iôn kho c dô n xe Io ng. TôI cu ng kho c cho
dô n khI Joseph ngan Ia I.
- Không nôn kho c Io c a m I fhô , - Iao noI. - Cô ma c a o choa ng
va o, rô I Iôn duo ng dô n Ia ng CImmerfon dô go I ba c sI va cha xu .
TôI dô I mua gIo cha y dI, va Iu c fôI quay vô fhì fha y HeafhcIIff
va CafherIne da Iôn ga c va an u I nhau o da y...
CIo day cuô c do I chu ng fôI da dô I fhay bIô f chu ng na o!
Emily Bronte 20
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ca u HIndIey vô nha dua da m va chu ng fôI fha f kInh nga c
khI fha y ca u dem vô mô f cô vo , na ng Irances. Ngay sau khI Io
fang Iô xong, ca u cho mo I nguo I bIô f ca u vô dô o Ia I nha va gIo day
ca u Ia ông chu . Joseph va fôI duo c Iô nh pha I sô ng frong gIan bô p
sau nha , dô chinh sa nh gIa nh cho gIa dình. Irances no I ra f yôu
quy CafherIne, nhung cha ng bao Iau da fha y cha n cô be . Mo
Irances fhoa ng ga p da không ghe f HeafhcIIff va dIô u na y Ia m
fhu c fInh o ca u HIndIey fa f ca mô I cam ha n xua kIa vo I fha ng be .
Ca u không cho no ho c fIô p, fô ng no ra ngoa I sô ng vo I da m gIa
nhan, va buô c no pha I Ia m vIô c ngoa I fra I.
Thoa f da u, HeafhcIIff không dô fam Ia m dô n chuyô n na y, vì
CafherIne va n cu ng Ia m hoa c cu ng choI du a vo I no o ngoa I dô ng,
va da y Ia I cho no nhu ng gì cô da ho c duo c frong gIo ho c. HIndIey
không quan fam chu ng Ia m nhu ng gì, mIô n Ia chu ng fra nh xa
không Ia m phIô n ca u.
Mô f buô I fô I chu nha f mua gIo , ca haI du a fre bI duô I ra gIan
bô p sau nha vì gay ô n a o, nhung khI fôI dI go I chu ng vô an fô I fhì
không fìm fha y chu ng dau ca . Chu ng fôI Iu ng su c kha p nha , fu
frôn ga c xuô ng duo I.
Ðôn day fhì ca u HIndIey Ia I nô I con fhInh nô :
- Ca I fhen cu a Ia I, Joseph, - ca u kôu Io n. - Không duo c cho
chu ng va o nha dôm nay
Mo I nguo I dI ngu . TôI Iôn pho ng mình va mo cu a sô . Ma c du
mua ra f na ng ha f, fôI va n fho da u ra ngoa I nghe ngo ng, vì fôI nha f
quyô f dô chu ng no va o nha , nô u chu ng quay vô , du cho ca u
HIndIey co no I gI dI chang nu a. TôI nghe co fIô ng chan buo c frôn
duo ng, va fha y mô f ngo n de n Iô ng fo a sa ng ga n chô ca nh cô ng, nôn
fôI qua ng vô I fa m khan choa ng Iôn da u, rô I cha y xuô ng nha dô
ngan chu ng du ng Ia m ca u Ðarnshav fhu c gIa c.
HeafhcIIff du ng da y nhung chI co mô f mình.
- Cô CafherIne dau7 - TôI hôf hoang kôu Iôn. - Ða xa y ra faI
nan gì u7
- Cô a y o a p Thrushcross, - no da p cô c Iô c. Va Ie ra fôI cu ng
da o Ia I da y Iuôn, nhung ho ba f IIch su không mo I fôI o Ia I.
- Ca u se bI IôI fhôI fo cho ma xem, - fôI no I. - Ca I qua I gì da
khIô n cô ca u Iang fhang dô n a p Thrushcross va y7
ÐO I CIO H! 21
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðô fôI co I bô qua n a o uo f na y ra da . - HeafhcIIff vu a no I vu a
a y fôI sang bôn, dI va o pho ng. - Rô I fôI se kô da u duôI cau chuyô n
cho chI nghe.
TôI da n no không duo c Ia m ô n, va no ba f da u kô .
- CafherIne va fôI ra kho I gIan bô p sau nha va ba f da u cha y
rông frôn nhu ng ca nh dô ng hoang. Chu ng fôI fha y a nh de n o a p
Thrushcross da ng xa, be n quyô f dInh dô n xem fhu bo n fre nha
IInfon co pha I du ng run ra y frong xo nha , frong Iu c bô me chu ng
ngô I cuo I du a, ca ha f, uô ng ruo u fruo c Io suo I không. - HeafhcIIff
co I chIô c a o khoa c uo c su ng va gIang no ra fruo c a nh Iu a hô ng
frong Io suo I nha bô p - Chu ng fôI cha y mô f ma ch fu dInh dô I dô n
a p không du ng Ia I Ia n na o. TôI cha y nhanh hon CafherIne vì cô fa
cha y chan không, ÐIIen a , Nga y maI, chI pha I dI ma fìm dôI gIa y
cho cô a y frong da m Ia y. Chu ng fôI fruo n qua chô ha ng ra o ga y,
Ia n fheo Iô I dI frong vuo n da n Iôn ngôI nha , va du ng na p frong mô f
khom hoa bôn duo I cu a sô pho ng kha ch. OI, frong nha mo I de p Ia m
sao, ÐIIen a ! Sa n fra I fha m do , bôn frôn Ia nhu ng chIô c ghô bo c da
do va mô f ca I ba n, co n fra n nha fhì son fra ng foa f, bô n phia vIô n
va ng. Ðdgar IInfon va cô em dang o do mô f mình. Chu ng duo c o
mô f noI fuyô f dIô u nhu fhô suo ng fha f. Nhung chI fhu doa n xem,
nhu ng du a fre ngô c nghô ch a y dang Ia m gì na o7 IsabeIIa, muo I
mô f fuô I, nho hon CafherIne mô f fuô I, na m Ia he f duo I sa n, ma I
da u cuô I pho ng, co n Ðdgar fhì du ng bôn Io suo I Ia ng Ie kho c.
- Ngay gIu a pho ng Ia mô f con cho nho dang run ca m ca p.
Qua nhu ng Io I chu ng kô f fô I nhau, chu ng fôI co fhô doa n Ia chu ng
da gIa ng co nhau suy f xe dôI con va f ra. Tha f Ia Iu ngô c! NghI ma
xem, chu ng mua vuI nhu va y da y; franh gIa nh nhau xem du a na o
co duo c mô f du m Iông cho . CafherIne va fôI pha Iôn cuo I haI du a
fre hu vì qua duo c nuông chIô u do . Sao ma chu ng fôI khInh bo n no
fhô !
HeafhcIIff ngu ng Ia I mô f Ia f rô I Ia I fIô p fu c cau chuyô n:
- HaI du a fre nghe fIô ng chu ng fôI cuo I, IIô n Iao nhu fôn ba n
ra cua.
- OI! Cha oI! Cha oI! Me oI! Me oI! IaI day nhanh Iôn! -
Chu ng hoa ng hô f kôu Iôn.
Emily Bronte 22
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CafherIne va fôI Ia m nhu ng fIô ng dô ng kInh khu ng dô do a
cho chu ng so fhôm. Rô I fôI nghe co fIô ng nguo I dang dô n ga n, nôn
vô I bo cha y, vu a cha y vu a cuo I vang. Ðô ng CafherIne bI nga .
- Cha y dI, HeafhcIIff, cha y dI! - Cô fhì fha m - Ho fha con cho
ngao ra rô I da y, no fo m duo c mình rô I.
Con va f hung du ngoa m Ia y cô chan CafherIne, nhung cô
không hô kôu. TôI fhì Ia foa ng Iôn. TôI xô ra mô f fra ng nhu ng cau
chu I bo I. Chô p Ia y mô f ho n da duo I da f, fôI a n va o gIu a haI ha m
rang con va f. TôI du ng hô f su c bình sInh da y no chuI sau va o cô
ho ng con cho .
Mô f fôn gIa nhan xa ch de n Iô ng cha y dô n:
- Ngoa m cha f Ia y, SkuIker! Ngoa m cha f Ia y!
Ca Ia Iôn. Ðô ng ga frông fha y mô m con SkuIker. Con va f bI
nghe f fho , du ng fhe ca I Iuo I do Io m ra ngoa I mIô ng, me p dinh da y
ma u.
Ca fa bô CafherIne va o nha . Cô nôn mu a không pha I vì so
ma vì dau.
- Anh ba f duo c ca I gì fhô 7 - ông gIa IInfon fu phia nguo ng
cu a ho I vo ng ra.
- Con SkuIker fo m duo c mô f cô be , fhua nga I - fôn gIa nhan
da p - va co n co mô f fha ng be nu a, frông ra f fInh qua I.
- Mang chu ng va o day - ông IInfon no I - Chu ng fa se xu
chu ng. Sao chu ng Ia I da m Ia m va y nhI7
Ong fa ke o fôI va o va quan sa f fôI:
- Tha ng be na y qua Ia mô f fôn côn dô ! Trông ma f Ia ro ngay
IsabeIIa fIô ng Ia I ga n va kôu Iôn:
- Trông no fha f Ia go m ghIô f. Tô ng no va o ha m ruo u dI, ba oI!
Tô ng no va o ha m ruo u dI!
CafherIne da fInh Ia I sau con choa ng va ng frong Iu c bo n ho
dang ma I xem xe f fôI, nghe fha y nhu ng Io I ho no I, cô cuo I pha Iôn.
Ða y gIo Ðdgar fa ch kho I da m nguo I dang fu fa p quanh fôI dô nhìn
cha m cha m va o CafherIne.
ÐO I CIO H! 23
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Me oI, me oI! - No no I - Ða y Ia cô Ðarnshav. Con nho da
ga p cô a y o nha fho . OI, me nhìn xem con SkuIker da ca n cô fa
khIô p chua kìa, ba n chan cô fa cha y ma u ghô qua !
- Cô Ðarnshav u7 No I ba y! - Ða IInfon da p - Cô Ðarnshav
ma Ia I dI rông vo I mô f fha ng dIgan u7 Nhung ma ... nhung ma ... -
Ða IInfon nhìn Ia I - Pha I, con no I du ng da y. Chinh Ia cô Ðarnshav
fha f. Tro I oI! Không khe o cô a y bI que suô f do I ma f!
Ða fa dI Ia I chIô c dI vang:
- Anh cô fa fha f ba f ca n, aI Ia I dô cô fa dI ra ngoa I Iu c dôm
hôm khuya khoa f fhô na y. Co n fha ng na y Ia fha ng na o va y7 OI, fôI
bIô f rô I. Ðay a f ha n Ia fha ng be ky Ia ma ông ba n Ia ng gIô ng qua
cô cu a chu ng fa da dem fu IIverpooI vô .
Roberf, ga gIa nhan, duo c Iô nh fô ng cô fôI dI ngay fu c kha c.
- Không co CafherIne fhì fôI không dI dau hô f - TôI cuong
quyô f no I. Nhung Roberf da ke o fôI ra vuo n, dua cho fôI mô f ngo n
de n Iô ng, rô I kho a cu a Ia I sau Iung fôI. TôI quay fro Ia I cu a sô
pho ng kha ch va do m va o frong.
Nô u CafherIne muô n dI kho I da y fôI dInh bu ng se da p vo cu a
kinh ra Ia m frIô u ma nh dô dua cô a y ra. Ða IInfon fro chuyô n vo I
cô frong Iu c mô f nguo I da y fo ga I ru a chan cho cô ông IInfon dua
cho cô mô f cô c ruo u vang va IsabeIIa fru f ca mô f dIa ba nh ga-fô
da y va o Io ng cô Ho hong khô va cha I ma I fo c ra f de p cu a cô, rô I da y
chIô c ghô sofa dô n bôn Io suo I. KhI fôI ra kho I nha fhì cô dang hô f
su c vuI ve cho con cho nho va con SkuIker an. CIa dình IInfon
du ng vay quanh. Cha ng pha I Ia cô a y hon fa f ca bo n ho mô f fro I
mô f vu c sao, chI ÐIIen7
- TôI e Ia ngay maI cau se bI quo mang nhIôu hon day. - TôI
ba o no - CIo fhì dI ngu dI.
Io I fôI fIôn doa n qua ra f du ng.
Hôm sau, cu IInfon dô n ÐInh CIo Hu va Iôn Io p cho HIndIey
mô f hô I vô vIô c cham so c va da y dô CafherIne. HIndIey không
da nh do n HeafhcIIff, fhay va o do , HIndIey ba o Ia hô no mo mIô ng
no I vo I CafherIne mô f cau ma không xIn phe p fhì se bI duô I dI
ngay Ia p fu c.
CafherIne o Ia I a p Thrushcross nam fua n, cho dô n Iô CIa ng
SInh. Iu c na y, cô chan cô da kho I ha n va ca ch dI du ng no I nang
Emily Bronte 24
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cu a cô cu ng kha Iôn nhIô u. Mo Irances Ðarnshav cu ng fhuo ng
xuyôn dô n fham cô va mang cho cô ma y bô qua n a o de p. Rô f cuô c,
fhay vì mô f cô be hoang da nhu nga y cô ro I kho I nha , Iu c fro vô , cô
da Ia mô f fIô u fhu fre frung, vo I nhu ng Io n fo c nau buông mô m
ma I quanh cô chIô c a o choa ng mo I. HIndIey do cô fu frôn Iung chu
ngu a nho xuô ng, ve ma f sung suo ng.
- Cha , CafherIne, em Ia mô f gIaI nhan fhu c fhu , frông em
bay gIo nhu mô f fIô u fhu. ÐIIen, Ia I gIu p cô CafherIne dI.
TôI co I chIô c a o choa ng cho cô va fha y bôn frong Ia mô f chIô c
vay Iua fuyôf dep. Maf cô anh Iôn vuI ve khI Iu cho nha y fo I mu ng,
nhung cô không da m so va o chu ng, so chu ng Ia m ho ng ma f bô y
phu c Iô ng Ia y.
Sau khI cha o HIndIey va Irances, cô dua ma f nhìn quanh.
- HeafhcIIff không co day sao7 - Cô hoI.
HeafhcIIff dang frô n sau nha a y. Truo c day, no vô n da IôI
fhôI Iô ch fhô ch, nhung fu Iu c CafherIne va ng nha , no co n fô hon
ga p muo I. Không mô f du a fre na o o fuô I no Ia I fhich fa m ru a, va
ngoa I fôI ra, không co aI ba o no pha I dI fa m Ia y mô f Ia n. Qua n a o
no ba fha ng không fhay, co n da u fo c fhì rô I bu không bao gIo cha I.
ÐIô f CafherIne fro vô , no da va o chinh sa nh, nhung rô I Ia I bo dI
khI cô fIô u fhu duyôn da ng Iô ng Ia y na y buo c va o, vì no yôn fri cô
va n an ma c IôI fhôI Iô ch fhô ch nhu nga y dI kho I nha .
- HeafhcIIff, ma y co fhô ra duo c da y - Ca u HIndIey no I, vuI
fhich fruo c ve Iu ng fu ng cu a HeafhcIIff - Ma y co fhô dô n cha o
mu ng cô CafherIne nhu ca c gIa nhan kha c.
CafherIne fha y ba n mình dang cô Ia n fra nh, IIô n Iao fo I chô
no , hôn Iôn ma no ba y fa m ca I IIô n. Rô I cô Iu I Ia I cham chu nhìn
no .
- Sao frông ca u den du a va cau co fhô 7 - Cô vu a ho I vu a cuo I
vang. - Trông ky cu c va Ia m Iì Ia m sao. Cha c ha n chI vì da o na y
mình da quen nhìn Ðdgar va IsabeIIa IInfon fhôI. Na y, HeafhcIIff,
ca u quôn mình rô I u7
TôI cho Ia cô du ng khI ho I fhô , vì nô I xa u hô va Io ng fu a I
khIô n no du ng ngay nguo I ve ma f qua u qua u.
- Ða f fay dI, HeafhcIIff - cau HIndIey noI - Ia n na y fao cho
phe p ma y duo c Ia m fhô , ba f fay cô chu dI.
ÐO I CIO H! 25
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI không ba f - fha ng be da p, cuô I cu ng no da mo duo c
mIô ng - TôI se không du ng day cho nguo I fa cuo I nha o dau. TôI
không chIu duo c.
No I doa n, no Iao ra khoI phong fruoc su vuI fhich fôf dô cua
vo chô ng ca u HIndIey, frong khI CafherIne bô I rô I fha f su .
HeafhcIIff o ngoa I chuô ng ngu a, cha I Iông cho ma y con ngu a
va không fhem dô y dôn IoI fôI moI no vao nha dô cung ngô I ca nh
Io suo I.
Nga y CIa ng SInh, no da y so m va o bôn ngoa I ma I cho fo I khI
ca gIa dình da dI nha fho . Iu c quay vô hình nhu no da fru f bo hô f
fam fra ng bu c bô I o ngoa I chô n dô ng hoang. No quanh qua n o chô
fôI mô f Ia f.
- ChI ÐIIen, chI ha y su a sang cho fôI duo c fuom fa f - no no I -
TôI muô n fro fha nh mô f du a be ngoan.
- Ða dôn Iuc rôI day. - TôI dap - Ca u da Ia m cho CafherIne
buô n va fôI da m cha c Ia cô a y Ia y Ia m fIô c Ia da fro vô nha .
- Cô a y no I Ia cô a y buô n u7 - No ho I, ve ra f nghIôm frang.
- Cô a y da kho c khI fôI no I Ia sa ng nay ca u da bo dI.
- O , dôm qua fôI da kho c, - no noI - va fôI co Iy do dô kho c hon
Ia cô a y.
- Pha I, ca u co Iy do Ia ca u da dI ngu vo I mô f fra I fIm kIôu
ha nh va mô f ca I bu ng rô ng. - TôI no I - Nhu ng nguo I kIôu ky
fhuo ng chuô c Ia y dau buô n cho chinh mình. Va y fhì duo c rô I, fôI se
fa m ngu ng na u nuo ng mô f Ia f dô su a sang cho ca u, Ia m sao dô cho
Ðdgar IInfon so vo I ca u chI co n Ia mô f hình nô m. Ca u nho fuô I
hon, nhung cao hon va rông vaI gap dôI no.
TôI cu fhô fIô p fu c fa n chuyô n. Ða n da n no fhôI không cau
ma y nu a va ba f da u vuI Iôn. Vu a su a sang cho go n ga ng xong fhì
chu ng fôI nghe co fIô ng ngu a phI va fIô ng xe ngu a Io c co c. No cha y
ra cu a sô fhì vu a kIp frông fha y gIa dình Ðarnshav xuô ng ngu a va
haI anh em nha IInfon buo c ra kho I xe.
TôI gIu c HeafhcIIff mau ra cha o ho , va no vuI ve Ia m fheo.
Ru I fhay, khI no mo ca nh cu a ngan gIu a nha bô p va cha nh sa nh
fhì ca u HIndIey fu phia bôn kIa buo c va o. Ca u chu bu c mình khI
fha y no sa ch se vuI fuoI nhu va y.
Emily Bronte 26
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Tô ng no Iôn pho ng! - HIndIey qua f - Sao no Ia I o day7 No da
cô cha I chuô f cho go n ghe hon pha I không7 Ðo I dô n Iu c fao fo m
duo c mo fo c da I kIa, fao se ke o cho no da I fhôm fi nu a!
- Thô cu ng du da I rô I, - Ðdgar IInfon, fu ngoa I nguo ng cu a
ghe ma f nhìn va o no I. - Cha , frông nhu mô f ca I bo m ngu a phu Iôn
ma f no a y.
HeafhcIIff dua ma f nhìn fha ng be ma chua chI no da cam
ghe f nhu mô f fình dIch. Vo Ia y mô f dIa nuo c xô f fa o no ng frôn
chIô c ba n Ia m bô p, no ha f foe f va o cô va ma f HeafhcIIff. Ðdgar Ia
foa ng Iôn. IsabeIIa va CafherIne vô I cha y dô n xem co chuyô n gì,
frong khI HIndIey IôI no vô pho ng, da nh cho no mô f fra n.
- Ie ra anh không nôn no I vo I ca u a y Ia m gì. - CafherIne
fra ch Ðdgar - Anh da Ia m ho ng cuô c dô n fham, co n ca u a y se bI
da nh, gIo fhì se cha ng co n bu ng da na o ma fhuo ng fhu c bu a fô I.
HIndIey quay Ia I, va fa f ca bo n ho ngô I xuô ng du bu a fIô c
CIa ng SInh. Trôn dIa CafherIne Ia mô f mIô ng fhIf ngô ng Io n.
“Tha f Ia mô f con be ich ky ”. TôI nhu fha m frong bu ng, “fha f Ia
fhIô u fình ca m, không hô xo f fhuong cho fha ng ba n no ”. Nhung rô I
fôI dô y fha y ma f cô nga n Iô va cô không an duo c mIô ng na o.
Sau do , mô f ban nha c fu CImmerfon fo I bIô u dIô n, mo I nguo I
vuI ve ca ha f va khIôu vu .
- TIô ng nha c fha f vuI fuoI, - CafherIne no I - nhung fôI se Iôn
Ia u nghe. Trôn a y nghe no du duong va ngo f nga o hon.
Cô dI ra, Ieo Iôn ca u fhang dô n chô ga c xe p, noI HeafhcIIff bI
nhô f. Mô f Ia f sau, khI fIô ng ca ha f da du f, fôI dô n dô ba o vo I cô
ra ng mo I nguo I se fha y fhIô u cô, nhung fôI không fha y cô dau ca .
Không chIu fro chuyô n vo I HeafhcIIff qua ca nh cu a, cô dI ra
ngoa I, fre o va o pho ng no qua ca I cu a sô cho HeafhcIIff an uô ng
chu f if bôn chIô c Io suo I frong bô p, cô mo I chIu Ieo fro ra dô dI
xuô ng qua n fu vo I gIa dình.
Tha ng be qua dau buô n nôn cha ng an uô ng duo c Ia bao. No
ngô I frôn mô f chIô c ghô ca nh Io suo I, fy haI khuy u fay da u gô I, haI
ban fay chô ng ca m.
- Na o HeafhcIIff, ca u dang nghI gì va y7 - TôI ho I.
ÐO I CIO H! 27
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI dang cô xa c dInh xem se fra fhu HIndIey nhu fhô na o.
TôI không ba n fam mình pha I cho do I bao Iau. TôI chI hy vo ng ha n
se không chô f fruo c khI fôI kIp fra fhu .
- Tha f xa u hô cho ca u, HeafhcIIff. - TôI no I - Tru ng pha f ke
a c Ia vIô c cu a Chu a, co n chu ng fa pha I bIô f fha fhu .
- Không, Chu a se không co duo c nIô m ma n nguyô n Ia fha y
fôI fha fhu dau. - No da p - TôI chI mong sao mình fìm duo c ca ch
fra fhu fô f nha f fhôI. Cu ma c kô fôI, ÐIIen, rô I fôI se nghI ra kô .
TôI không ca m fha y dau do n khI nghI dô n dIô u do , va mô f nga y
kIa, fôI se fra fhu !
Emily Bronte 28
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 3

Tha ng sa u mu a he nam sau, fu c Ia ca ch day haI muoI ba
nam, mo Irances Ðarnshav sInh ha duo c mô f be fraI.
TôI pha o IInh Ia y fra ch nhIô m cham so c du a be mo I cha o do I
fôn Ia Harefon, vì me no da qua do I haI fua n sau da y. HIndIey
Ðarnshav dau buô n vô ha n. Ca u cha ng hô fo ra quan fam dô n du a
be chu f na o. MIô n Ia no frông kho e ma nh va dô ca u nghe fha y
fIô ng kho c Ia ca u ba ng Io ng. Vô pha n ca u, nô I dau buô n da Ia m
fhay dô I ha n cuô c do I ca u, ca u không kho c cu ng cha ng ca u nguyô n;
fhay va o do , ca u chu I ru a va qua f fha o, suô f nga y ma I mô co ba c
va ruo u che . Joseph va fôI Ia haI gIa nhan duy nha f co n o Ia I.
Nhu ng nguo I kha c dô u bo dI vì ho không chIu du ng nô I ca ch cu xu
cu a ca u.
Nhu ng fho I xa u va da m ba n hu u hu ho ng cu a HIndIey Ia fa m
guong xa u cho CafherIne va HeafhcIIff. Ca I ca ch ca u dô I xu vo I
HeafhcIIff cu ng du su c bIô n mô f vI fha nh fha nh a c quy , va duo ng
nhu Ia Iuc nay da co môf caI gì do cua quy du hIôn huu frong con
nguo I HeafhcIIff. No fhich fhu fha y ca u HIndIey ma f hô f fu chu ,
dô ng fho I ba n fhan no cu ng nga y mô f hung du va Ia m Iì hon.
NgôI nha fha f kInh khu ng.
Ða y gIo không co n mô f vI kha ch na o dô n chô chu ng fôI, ngoa I
fru ca u Ðdgar IInfon dô n fham cô CafherIne CafherIne gIo day da
muo I Iam, va Ia nu hoa ng cu a vu ng fhôn quô Cô kIôu ky va nga o
ma n, fôI pha I no I Ia Iu c na y fôI không co n ua cô, va Iuôn cô fìm
ca ch cho c fu c cô Nhung cô va n quy fôI va Io ng fhuong yôu dô I vo I
HeafhcIIff cha ng bao gIo fhay dô I. HaI nguo I ga p go nhau va o
nhu ng Iu c không bI ca u HIndIey dô y . Ðdgar IInfon fuy an ma c
cha I chuô f va cu xu IIch fhIô p hon, cu ng không fhô chIô m duo c
fình yôu fhuong cu a cô nhIô u dô n fhô .
Mô f buô I chIô u, Ðdgar cuo I ngu a dô n fham vì CafherIne da
nha n vo I ca u Ia HIndIey se va ng nha .
ÐO I CIO H! 29
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI co dô n so m qua không da y7 - Ca u Iôn fIô ng ho I Iu c buo c
va o, vì fha y fôI ba n phu I bu I ma y ca I dIa frong fu .
- ÐI nhIôn Ia không dau, - CafherIne da p. Cô quay vô phia
fôI. - ÐIIen, chI Ia m gì o frong na y va y7
- Ia m công vIô c cu a fôI. - TôI da p go n.
CafherIne buo c dô n bôn fôI, no I khe :
- Ra ngoa I dI. CIa nhan không duo c Iau do n Iu c nha dang co
kha ch.
- Iu c ca u chu dI va ng Ia dIp fô f dô Iau do n chu . - TôI caf fIông
no I. - Vì ca u Ðarnshav không fhich fôI Ia m vIô c Iu c ca u a y o nha .
TôI cha c ca u Ðdgar se bo qua cho fôI.
Truo c khI Ðdgar kIp da p, CafherIne da fhô Iô no I:
- TôI không fhich chI Iau do n fruo c ma f fôI...
- TôI ra f fIô c pha I nghe cô no I fhô . - TôI da p frong khI va n
fIô p fu c công vIô c cu a mình.
NghI ra ng ca u Ðdgar không fhô frông fha y, cô gIa f pha f
chIô c khan Iau kho I fay fôI va ve o va o ca nh fay fôI. Cô Ia m fôI dau
dIô ng, dô n nô I fôI pha I kôu Iôn:
- OI, cô a c qua ! Cô không co quyô n ca u fôI.
- TôI không hô du ng dô n chI. - CafherIne no I fo. - ChI no I dô I!
Cô da m chan va do fho I faI a c frong cô fhôI fhu c, cô fa f mô f ca I va o
ma fôI.
Ðdgar buo c dô n, choa ng va ng chu ng kIô n foa n bô ca nh na y.
Ðe Harefon, vô n fheo fôI kha p noI, dang ngô I duo I sa n, ga n chô fôI.
Nhìn fha y nhu ng gIo f nuo c ma f cu a fôI, no cu ng kho c o a Iôn va
no I:
- Cô CafherIne hu qua .
CafherIne quay sang no , na m Ia y nguo I no Ia c ma nh. Ðdgar
fha y fô I nghIô p cho fha ng be , nôn cô go fay cô ra kho I vaI no . Ngay
Ia p fu c, cô dua ba n fay co n ra nh va va o fay ca u mô f ca ch không
fhô cho Ia du a gIo n duo c. Ca u Iu I Ia I, kInh nga c.
Ca u buo c dô n ca m Ia y mu .
- Anh dI dau7 - CafherIne ho I. - Anh không duo c vô .
Emily Bronte 30
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI pha I dI va fôI se dI kho I day. - Ca u da p vo I mô f gIo ng
nho nhe .
- Không, không, Ðdgar IInfon. Anh không fhô bo ma c fôI ma
dI frong Iu c na y. TôI se pha I khô so suô f dôm, ma fôI Ia I không
muô n khô so vì anh. ThôI duo c rô I, dI dI, nô u anh muô n fhô . Anh
cu vIô c dI kho I day, co n bay gIo fôI se kho c, fôI se kho c khô so mô f
mình.
Cô khuy u gô I xuô ng bôn mô f chIô c ghô va Io n fIô ng nu c no .
Ðdgar buo c ra san rô I du ng Ia I da y, phan van chua bIô f Ia m gì.
Nhung quyô f fam ra dI cu a ca u cha ng hon gì con me o quyô f bo Ia I
mô f con chuô f da bI ca n ga n chô f hay mô f con chIm da an hô f phan
nu a. Ca u dô f nhIôn quay pha f Ia I, dI va o nha va do ng cu a Ia I.
Mô f Iu c sau, fôI fha y ca u HIndIey dang quay vô nha , say
không co n bIô f fro I da f gì nu a. KhI fôI dô n ba o fIn cho ho fhì fha y
không nhu ng cuô c ca I va da cha m du f ma co n Ia m cho ho ga n gu I
nhau fhôm. Ðdgar vô I va ra vô qua cô ng fruo c, co n CafherIne fhì
bo Iôn pho ng cô khI anh cô buo c va o.
Ðuô I fô I, fôI ngô I frong bô p ru Harefon ngu . TôI fuo ng
HeafhcIIff da ra chuô ng ngu a, nhung vô sau fôI mo I bIô f Ia no
không ra do , ma chI dô n chô ca I ghô o cuô I gIan bô p. No Ia ng Ie
ngô I da y, khua f frong bo ng fô I, noI no không bI aI frông fha y.
CafherIne buo c va o.
- ChI co mô f mình fhôI u, ÐIIen7 - Cô fhì fha o.
- Pha I. - TôI da p.
Cô ngô I xuô ng bôn fôI, ve ma f bô I rô I, Io au, nhung vì cô
không Iôn fIô ng nôn fôI va n fIô p fu c ha f ru
- HeafhcIIff dau7 - Ia f sau cô ca f fIô ng ho I.
- Ðang Ia m công vIô c cu a no o chuô ng ngu a. - TôI dap fhô vì
dInh nInh no dang o da y. No không Iôn fIô ng ca I chinh, co Ie da
ngu fhIô p dI rô I. Ia I Im Ia ng mô f hô I Iau.
- Tro I oI! - Rô f cu c CafherIne fhô f Iôn. - Sao fôI khô so fhô
na y7
- Thô fhì fha f fô I nghIô p. - TôI noI. - Kho ma Iam cho cô vu a
Io ng duo c. Cô co nhIô u ba n be , if pha I Io foan, a y va y ma cô va n
chua ba ng Io ng.
ÐO I CIO H! 31
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- ÐIIen, IIô u chI co gIu kin duo c mô f dIô u bi ma f không7 - Cô
ho I, ca p ma f den Ia y nguo c Iôn nhìn fôI, khIô n con gIa n du cu a fôI
fan bIô n hô f.
- TôI ca n pha I fam su vo I mô f nguo I na o! - Cô no I fIô p. - Hôm
nay, Ðdgar IInfon vu a ca u hôn fôI va fôI da fra Io I ca u a y. Ðay gIo ,
fruo c khI fôI cho chI bIô f fôI nha n Io I hay fu chô I, chI ha y no I xem,
Ie ra fôI pha I fra Io I fhô na o7
- Tha f fình, Ia m sao ma fôI bIô f duo c7 - TôI dap. - Cu nghI
ca ch cô xu su chIô u nay, fhì fôI nghI Ia cô nôn fu chô I ca u a y. Co n
cau fa IaI cau hôn cô sau chuyôn do, fhì fôI IaI nghI ca u fa ha n Ia
fhang ngu.
- Nô u chI no I vo I fôI nhu va y fhì fôI se cha ng kô fhôm gì cho
chI nua. - Cô no I. - ÐIIen a , fôI da nha n Io I ca u a y. Nhanh Iôn, chI
no I xem, IIô u fôI co saI Ia m không7
- Truo c hô f, cô co yôu ca u Ðdgar không da 7
- Ta f nhIôn Ia co . TôI yôu mo I ca I o ca u a y.
- Ðô fôI no I cô nghe fhu , cô CafherIne a . Cô yôu ca u Ðdgar
IInfon, vì ca u a y fre frung, de p fraI, vuI ve va gIa u co . IIô u cô co
yôu ca u a y nô u ca u a y không co bô n fhu a y không7
- Nôu fhô fhì fôI chI fhuong ha I, hay cam ghe f ca u a y fhôI. -
Cô da p.
- Nhung vì ca u fa co nhu ng fhu a y va ca u fa yôu cô, va y cô cu
Ia y ca u fa.
- VIô c do fôI không ca n chI cho phe p, ÐIIen. TôI se Ia y ca u a y,
nhung chI chua cho fôI bIô f IIô u fôI co du ng không7
- Hoa n foa n du ng, ca u HIndIey, anh cô, se ha I Io ng. Ong ba
IInfon se vuI mu ng. Cô se ro I kho I mô f gIa dình Iô n xô n, kho chIu
dô dô n sô ng frong mô f gIa dình gIa u co , da ng kinh. Cô no I cô yôu
Ðdgar, va Ðdgar yôu cô, va y fhì sao cô Ia I fha y mình ba f ha nh7
- O day va o day na y. - CafherIne no I, mô f fay vô ngu c, fay
kIa vô fra n. - O day hay o ba f ky chô na o ma IInh hô n dang fru
ngu . Tu fa n da y Io ng va fam hô n fôI, fôI bIô f Ia mình da Ia m,
nhung fôI không sao Iy gIa I ro ra ng duo c.
Cô ngô I bôn fôI, ve ma f buô n ra u.
Emily Bronte 32
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- ÐIIen, co Ia n fôI mo fha y mình dang o frôn fhIôn da ng,
nhung xem ra fhIôn da ng không pha I Ia ma I nha yôn a m cho fôI,
va fôI kho c dô n na f Io ng do I vô Ia I fra I da f. Ca c fhIôn fha n gIa n fôI
dô n nô I ho ne m fôI xuô ng gIu a vu ng dô ng hoang, frôn dInh Ðô I CIo
Hu . TôI fInh da y, kho c nu c no vì vuI mu ng.
- OI, ÐIIen, fôI ma Ia y IInfon fhì cha ng fhich ho p gì hon fôI o
frôn fhIôn da ng. Nô u ông anh da ng ghe f cu a fôI không dìm
HeafhcIIff xuô ng ca nh ba n cu ng nhu fhô , fhì a f ha n cha ng bao gIo
fôI Ia I nghI dô n chuyô n do . Ðay gIo ma Ia y HeafhcIIff fhì ma f hô f
danh gIa .
Ðô n day, nghe fha y co fIô ng dô ng da ng sau Iung chu ng fôI,
fôI ngoa I da u Ia I nhìn.
HeafhcIIff ro I ghô du ng da y va Ie n ra ngoa I không mô f fIô ng
dô ng. CafherIne không hay bIô f gì, va HeafhcIIff da bIô n ma f fruo c
Iu c cô Ia I Iôn fIô ng no I fIô p.
- TôI se không bao gIo dô HeafhcIIff bIô f duo c fôI yôu ca u a y
dô n fhô na o. TôI yôu ca u a y không pha I vì de p fraI ma vì ca u a y
du ng Ia ba n fhan fôI, co n gIô ng fôI hon ca fôI nu a. Ðu Ia m ba ng
cha f gì dI nu a fhì fam hô n HeafhcIIff va fam hô n fôI va n Ia mô f.
Co n fam hô n Ðdgar fhì kha c ha n fam hô n fôI nhu a nh frang kha c
fIa cho p, hay nhu bang kha c Iu a.
Ða y gIo fôI ba o CafherIne Im Ia ng.
- Joseph da vô day, va HeafhcIIff se vao day cung Iao fa. - TôI
bao cô.
- CIao Harefon cho fôI, fôI se frông no frong Iu c chI chua n bI
bu a fô I. TôI không muô n HeafhcIIff bIô f fi gì vô chuyô n na y. -
CafherIne no I. - Ca u a y cha bIô f fhô na o Ia dang yôu, pha I không
na o7
- TôI chang fhay co Iy do gì ma cau fa không bIôf duo c ba ng
cô - TôI da p. - Va nô u cô Ia nguo I ma ca u fa cho n fhì ca u fa Ia sInh
va f ba f ha nh nha f fu ng sInh ra o frôn do I na y. Vì ngay khI cô fro
fha nh ba IInfon, Ia ca u fa ma f ca ba n, ca fình yôu, ma f fa f ca ! Cô
da finh dôn chuyôn cô se chIu dung su chIa Iìa ay nhu fhô nao va
ca u fa se chIu du ng ca nh bI bo Ia I mô f mình frôn co I do I na y nhu
fhô na o chua7
- Ðo cau ay môf mình7 - CafherIne kôu Iôn. - Không,
HeafhcIIff va fôI se không bao gIo bI chIa Iìa. Nô u HeafhcIIff va fôI
ÐO I CIO H! 33
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ia y nhau, fhì chu ng fôI chI co nuo c dI an ma y, nhung nô u fôI Ia y
Ðdgar IInfon, fhì fôI co fhô gIu p HeafhcIIff vuon Iôn va fhoa f kho I
uy quyô n cu a HIndIey.
- Cô no I sao, ba ng fIô n cu a chô ng u7 Cô nghI Ia HeafhcIIff se
cha p fhua n dIô u a y sao7 Tha f Ia mô f Iy do saI fra I dô Ia y ca u
IInfon! - TôI fhô f Iôn.
- ÐIIen, fôI không fhô gIa I fhich vo I chI duo c. Nhu ng nô I khô
fam Io n Iao frong do I fôI chinh Ia nhu ng nô I khô fam cu a
HeafhcIIff. Tình yôu cu a fôI dô I vo I IInfon cu ng gIô ng nhu cay cô I
frong ru ng. Tho I gIan se Ia m no fhay dô I nhu mu a dông se Ia m cay
cô I dô I fhay. Nhung fình yôu cu a fôI dô I vo I HeafhcIIff fhì gIô ng
nhu nhu ng fa ng da vInh ha ng a n sau frong Io ng da f, fuy không dô
gì nhìn fha y duo c nhung no va n fô n fa I o da y. ÐIIen a , fôI chinh Ia
HeafhcIIff. Ca u a y Iuôn o frong fam fri fôI, vì va y xIn du ng nha c
dô n chuyô n chu ng fôI pha I chIa Iìa nhau nu a nhe , fôI không fhô
chIu du ng nôI dIôu ay dau.
Ðô n day fhì Joseph buo c va o, nôn cuô c chuyô n cu a chu ng fôI
cha m du f. KhI Ia o Iôn fIô ng ho I HeafhcIIff dau fhì chu ng fôI da sa p
an xong bu a fô I.
- TôI se dI go I no . - TôI da p. - TôI cha c no dang o chuô ng
ngu a.
Nhung cha ng co da u hIô u na o Ia no dang o da y. TôI quay vô .
khe rI faI vo I CafherIne ra ng fôI e no da nghe duo c mô f pha n cau
chuyô n cô no I dôm nay, vì fôI frông fha y no buo c ra ngoa I Iu c cô
dang maI mô noI.
CafherIne hoa ng hô f ba f da y va Iao ra ngoa I fìm no nhung
không fha y no dau. Cô quay vô va ra Iô nh cho Joseph dI fìm no o
Ia ng CImmerfon, co n fôI fhì fìm kIô m frong ma y fo a nha quanh
frang fra I. Ca haI chu ng fôI dô u không fìm fha y no . CafherIne
không sao yôn fam duo c, cô cu va f vo dI dI Ia I Ia I fu ca nh cu a nha
dô n cô ng fra I. May gIông ke o dô n va dô n nu a dôm fhì con gIông nô I
Iôn, ga o ru dIôn cuô ng frôn dô I. Mô f con gIo xIô f qua f nga ma f mô f
ca I cay o go c nha , va mô f ca nh cay dô sô roI xuô ng, na m va f ngang
frôn ma I nha , ha f dô mô f pha n da y ô ng kho I da ng dông, Ia m da va
bô ho ng roI a o a o xuô ng Io suo I frong bô p. Con gIông qua dI sau
haI muoI phu f hoa nh ha nh, fa f ca chu ng fôI không bI hô ha n gì,
ngoa I fru CafherIne, vì cô mô f mu c không chIu va o fru . Cô cha y
kha p ca nh dô ng hoang, vu a cha y vu a go I fôn HeafhcIIff, hô f nghe
Emily Bronte 34
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ngo ng rô I Ia I go I. Cô buo c va o nha bô p, uo f su ng fu da u dô n chan,
va ngô I xuô ng bôn Io suoI.
- OI, cô oI, - fôI no I, fay cha m khe va o vaI cô, - vô gIuo ng ngu
dI. Co do I ca I fha ng a y nu a cu ng uô ng công fhôI. Cha c ha n no da dI
CImmerfon va se ngu dôm Ia I do .
- Không, không, - Joseph no I, - no không co o CImmerfon
dau. TôI nghI no da Ia c frong vu ng da m Ia y. Con gIông na y Ia mô f
su fru ng pha f cu a Chu a da y. Cô oI, cô cu IIô u chu ng Ia n sau se fo I
Iuo f cô bI fru ng pha f da y.
TôI pho f Io nhu ng Io I Joseph do a va Ia I cô fhuyô f phu c
CafherIne dI Iôn ga c Ia y qua n a o khô ma fhay. Rô f cuô c, fôI dI ngu
mô f mình, ma c cho Joseph ma I mô fhuyô f gIa ng, co n CafherIne fhì
run ca m ca p.
Suô f dôm cô ngô I frong bô p, va hôm sau chu ng fôI pha I bô cô
va o gIuo ng, nguo I sô f cao. Cô mô f na ng nhIô u nga y IIô n, nhung rô I
cu ng da n da n bình phu c. Ngay sau khI cô du kho e Ia I dô co fhô dua
dI duo c, va IInfon dua cô vô a p Thrushcross dô cham so c. Joseph
va fôI ra f mu ng khI cô dI kho I, vì fu Iu c cô da kha hon, cô Ia mô f
bô nh nhan hay do I ho I qua qua f.
Tuy nhIôn, gIa dình IInfon cha c pha I an ha n vô Io ng fô f cu a
ho , vì ca haI ông ba IInfon dô u bI Iay sô f va chô f ca ch nhau if
nga y.
Vô pha n HeafhcIIff, chu ng fôI cha ng nghe fIn fu c gì vô ca u fa
fu sau hôm xa y ra con gIông.
CafherIne fro vô vo I chu ng fôI, kIôu ky hon bao gIo hô f.
Ðdgar IInfon va n yôu cô va ba nam sau, khI ca u fa cuo I
CafherIne, ca u nghI mình Ia nguo I da n ông ha nh phu c nha f fhô
gIan.
TôI phaI chIa fay vo I ca u be Harefon nam fuô I dô fheo
CafherIne sang sô ng bôn a p Thrushcross. TôI vô cu ng nga c nhIôn
fha y cô cu xu kha hon fôI fuo ng. Cô co ve yôu ca u Ðdgar fha f su ,
ngay ca vo I IsabeIIa em ca u, cô cu ng fo ra quy mô n. Ca haI anh em
dô u chu y cho cô duo c fhoa I ma I va chIô u fheo mo I y muô n cu a cô.
AI ma co fhô xa u finh va ca u kInh khI không ga p mo I su chô ng dô I
na o kIa chu 7
TôI fIn Ia CafherIne va Ðdgar fhu c su co ha nh phu c sau da m
va nga y mô f fhôm ha nh phu c.
ÐO I CIO H! 35
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ta f ca nhu ng dIô u do kô f fhu c qua so m.
Mô f buô I fô I fha ng chin fInh Ia ng, fôI dang fu ngoa I vuo n dI
va o nha , mang fheo mô f gIo fa o Io n vu a ha I duo c. Tro I da nha
nhem fô I va frang dang Iôn, Io Iu ng frôn bu c fuo ng cao bao quanh
khu vuo n. Ða f chIô c gIo xuô ng, fôI du ng Ia I dô hif fhôm chu f khi
fro I dIu ngo f. TôI dang nguo c nhìn frang va quay Iung Ia I phia
cô ng ra va o fhì bô ng nghe co fIô ng go I da ng sau:
- ÐIIen, co pha I chI da y không7
Ðo Ia mô f gIo ng fra m, pha f am hoI Io Io nhu nguo I ngoa I
quô c, fuy frong ca ch no I co mô f ca I gì do nghe quen quen. TôI nhìn
qua cô ng fhì fha y co mô f nguo I da n ông cao Io n, y phu c ma u sa m,
ma f va fo c dô u sa m ma u.
“AI fhô nhI7 “ - TôI nghI. - “Ðay không pha I gIo ng cu a ca u
Ðarnshav”.
- TôI da do I o day mô f fIô ng dô ng hô rô I, - nguo I Ia ma f no I
fIôp. - TôI không da m va o. ChI không nha n ra fôI sao7 Nhìn xem,
fôI dau pha I nguo I Ia .
Mô f fIa sa ng ro I va o ma f ca u fa Ma ca u fa fa I nho f, ma I fo c
maI den nha nh che hô f nu a ma , ca p Iông ma y ra m, dôI ma f ho m
sau. Chinh dôI ma f a y da gIu p fôI nho ra.
- Sao7 - TôI no I, haI fay gIo Iôn kInh nga c. - Sao! Ca u da vô
da y u7 Co fha f Ia ca u da y không7
- Vang, fôI Ia HeafhcIIff day. - Ca u fa da p. - Ho co nha
không7 Cô a y dau7 ÐIIen, chI co ve không vuI khI fha y fôI. Cô a y co
day không7 No I cho fôI bIô f dI! TôI muô n no I mô f Io I vo I cô a y, cô
chu cu a chI. ChI dô n no I vo I cô a y Ia co nguo I fu CImmerfon dô n
muô n ga p cô a y.
- Nhung cô a y se do n nha n fIn na y ra sao day7 Ngay fôI co n
fha y ba ng hoa ng nu a Ia . TIn na y se Ia m cô a y rô I fri ma f. Nhung
ca u qua fha f Ia HeafhcIIff rô I! Co dIô u ca u da fhay dô I kha c xua!
Ca u da dI Iinh u7
- ÐI dI, chI chuyô n Io I nha n cu a fôI mau Iôn. - Ca u fa sô f ruô f
nha c. - TôI nhu o frong dIa ngu c chu ng na o chI chua chIu Ia m vIô c
do .
CafherIne va Ðdgar IInfon dang ngô I bôn khung cu a sô
frong mô f can pho ng o frôn Ia u, nga m nhìn khu vuo n va ba I co fra I
Emily Bronte 36
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
da I dô n ca nh dô ng hoang phia xa Ca can pho ng Ia n haI nguo I ngô I
bôn frong dô u frông ra f fhanh bình, dô n nô I fôI nga p ngu ng không
da m Iôn fIô ng.
- Co mô f nguo I fu CImmerfon dô n, muô n ga p cô, fhua cô. -
Rô f cuô c, fôI Iôn fIô ng.
- Nguo I do muô n gì7 - Ca u IInfon ho I.
- TôI không hoI. - TôI da p.
- ThôI duo c, chI ke o re m Ia I va fha p nô n Iôn, ÐIIen. - Cô no I. -
ChI co fhô mang fra Iôn Iuôn fhô . TôI se xuô ng ga p nguo I a y rô I fro
IaI ngay.
Cô ro I kho I pho ng, va ca u Ðdgar vô fu ho I xem da y Ia aI.
- Mô f nguo I ma cô chu không ngo fo I. Ða y Ia HeafhcIIff, fruo c
day va n o nha ca u Ðarnshav a y ma . Ca u cha c va n co n nho ca u a y.
- Sao7 CaI fôn dI-gan, ca I fôn fho ca y a y a 7 - Ca u kôu Iôn. -
Sao chI không no I va y vo I CafherIne7
- Suy f, ca u không duo c go I ca u fa ba ng nhu ng ca I fôn a y,
fhua ca u. - TôI noI - Cô chu nghe fha y se buô n Io ng Ia m da y. Cô
ga n nhu fan na f ca co I Io ng fu Iu c ca u fa bo dI. TôI doa n vIô c ca u fa
fro vô se Ia m cô dIôn Iôn vì sung suo ng.
Cha ng bao Iau sau, CafherIne Iao nhu bay Iôn ga c va ca nh
cu a ba f mo .
- Ðdgar! Ðdgar! - Cô hô n hô n fhô f Iôn, haI fay ôm choa ng Ia y
cô chô ng. - ôI, Ðdgar, anh fhan yôu! HeafhcIIff da fro vô ! Ðich fhu c
Ia anh ay!
- ThôI nao, fhôI nao! - Ðdgar, bu c mình kôu Iôn. - Cha ng ca n
vì chuyô n do ma ghì cha f cô anh dô n nghe f fho . Anh va n fuo ng
anh fa chua bao gIo Ia mô f kho ba u fuyô f dIô u dô n fhô . Ðm không
vIô c gì pha I pha f cuô ng Iôn nhu va y.
- Ðm bIô f anh không fhich anh a y, - cô da p, ne n Ia I chu f
nIô m vuI suo ng fra n frô . - Nhung vì em, gIo day, haI nguo I pha I coI
nhau nhu ba n da y. Ðm mo I anh fa Iôn day nhe 7
- Sao, Iôn day a y a 7 Va o pho ng kha ch u7
- Chu co n chô na o nu a7 - Cô hoI.
ÐO I CIO H! 37
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðdgar IInfon go I y nha bô p Ia noI fhich ho p hon. Cô IInfon
nhìn ca u, nu a gIa n du nu a gIô u co f.
- Không! - Mô f Ia f sau cô no I fhôm. - Không fhô nhu fhô
duo c, em không fhô ngô I frong nha bô p. ÐIIen, chI kô haI ca I ba n o
day, mô f ca I da nh cho ca u chu va cô IsabeIIa, co n ca I ba n kIa da nh
cho HeafhcIIff va fôI. Nhu fhô anh vu a Io ng rô I chu , anh yôu7 Ðm
so Ia nIô m vuI na y qua Io n khIô n anh kho fIn do Ia su fhu c duo c.
Cô Ia I foan cha y dI, nhung Ðdgar ngan Ia I.
- ÐIIen, chI xuô ng ba o ông fa Iôn day. - Ca u no I. - Co n
CafherIne, em mu ng fhì mu ng nhung cô du ng fo ra ngô c nghô ch
fhô . Nguo I ha u ke ha frong nha không nôn chu ng kIô n ca I ca nh em
cha o do n mô f fôn gIa nhan bo frô n nhu fhô mô f nguo I anh em va y.
Tha y HeafhcIIff fheo fôI Iôn ga c, CafherIne Iao fo I, na m Ia y
ca haI fay ca u, da n dô n bôn ca u IInfon. Cô ca m Ia y fay ca u IInfon
a n va o fay HeafhcIIff.
HeafhcIIff du ng da y frong a nh Iu a fu Io suo I ha f ra va duo I
a nh de n nô n, nôn chu ng fôI frông ro duo c nhu ng su fhay dô I frong
dIô n ma o ca u fa. CIo day, ca u fa cao Io n, vo c nguo I can dô I nhu Iu c
sI. Ma f ca u fa frông gIa da n va cuong nghI hon ca u IInfon, va gIo
day frông ca u fa ra f fhông mInh, không co n dau da u vô f cu a su
nghe o he n fhuo fruo c. Phong fha I ca u fa ra f IIch fhIô p, fuy nhIôn
ve hung fo n ba n khaI va n co n do , noI ca p Iông ma y ra m va dôI ma f
da y a nh Iu a u a m. Ca u IInfon cu ng kInh nga c nhu fôI fruo c su dô I
fhay cu a ca u fa va không bIô f xung hô fhô na o vo I fôn “fho ca y”
na y. HeafhcIIff buông ba n fay ca u IInfon ra, du ng nhìn xuô ng ma f
ca u mô f ca ch Ia nh Iu ng cho fo I Iu c ca u quyô f dInh Iôn fIô ng.
- MoI ông ngôI, fhua ông. - Ca u Ðdgar IInfon no I. - Cô IInfon
muô n fôI fIô p ông, va fôI bao gIo cu ng sung suo ng duo c Ia m ba f cu
dIô u gì dô cô a y vuI Io ng.
- TôI cu ng va y, bao gIo cu ng sung suo ng duo c Ia m fhô , nha f
Ia nô u fôI cu ng duo c du pha n va o day. - HeafhcIIff da p. - TôI san
sa ng ngô I Ia I day mô f haI fIô ng.
Ca u fa ngô I xuô ng dô I dIô n vo I CafherIne. Cô cu da n ma f va o
ca u fa nhu fhô ca u fa se bIô n ma f nô u cô quay dI. Ca u fa không
nguo c Iôn nhìn cô nhIô u, chI fhInh fhoa ng mô f ca I IIô c nhanh Ia
du , va a nh ma f ca u fa pha n chIô u Ia I nIô m vuI suo ng ma ca u fa
fha y duo c frong a nh ma f cô. Ho qua ma I mô chu fam va o nhau
Emily Bronte 38
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nôn cha ng hô ca m fha y bô I rô I. Ðdgar ngô I Im, ma f fa I dI vì bu c
bô I.
CafherIne du ng da y, buo c dô n chô HeafhcIIff, na m Ia y fay
ca u fa va cuo I vang.
- Ðô n maI em se fuo ng day Ia mô f gIa c mo ma f fhôI. - Cô kôu
Iôn. - Ðm se không fhô fIn nô I Ia em da ga p Ia I anh, Ia I duo c cha m
va o nguo I anh va no I chuyô n vo I anh. Nhung ma anh HeafhcIIff
fa n nha n kIa, anh không da ng duo c do n fIô p nhu fhô na y dau. Anh
bo dI bIô f fam bIô f fich ba nam fro I ma cha ng bao gIo fhe m nghI
dôn em.
- Nhung da u sao cu ng co pha n nhIô u hon cô nghI dô n fôI. -
Ca u fa no I khe - TôI duo c fIn cô Ia y chô ng ca ch day không Iau, va
frong Iu c fôI du ng do I duo I san, fôI da quyô f dInh xong kô hoa ch
cu a fôI. TôI muô n nhìn qua guong ma f cô mô f ca I fruo c khI dI finh
sô vo I HIndIey, rô I sau do se cho mình dI do I. Tha I dô do n fIô p cu a
cô da Ia m fôI quôn dI nhu ng y dInh do . Cô se không xua duô I fôI
mô f Ia n nu a, fôI fIn fhô . TôI da pha I fra I qua bao nhIôu gIan fruan
va vaf va fu buôI nghe fhay fIông cô Ian cuôI, va fôI phaI vaf va
cu ng chI vì cô ma fhôI.
- CafherIne, xIn em quay Ia I ba n, nô u không chu ng fa se pha I
uô ng nguô I fanh ma f. - Ca u IInfon nga f Io I, cô gIu gIo ng bình
fhuo ng.
CafherIne ro f fra ra, va IsabeIIa IInfon cu ng dô n ngô I va o
ba n. Ðu a an không ke o da I, CafherIne cha ng co n bu ng da na o ma
an uô ng; Ðdgar fhì ha u nhu cha ng nuô f duo c mIô ng na o.
- Ca u se vô CImmerfon u7 - TôI ho I HeafhcIIff khI ca u fa ra
vô .
- Không, fôI dô n Ðô I CIo Hu . - Ca u fa da p - Sa ng nay khI fôI
fo I do , ca u Ðarnshav da mo I fôI o Ia I.
Ca u fa dô n fham ca u Ðarnshav va ca u Ðarnshav Ia I mo I
cau fa o Ia I! TôI cu nga m nghI ma I cau a y sau khI ca u fa da dI
kho I. Cha ng nhe ca u fa dang nga m nga m fhu c hIô n mô f fro ma
ma nh na o da y7 TôI co ca m gIa c gIa nhu ca u fa du ng dô n fhì fô f
hon.
Khoa ng nu a dôm, cô IInfon va o pho ng da nh fhu c fôI da y.
ÐO I CIO H! 39
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI không sao cho p ma f duo c, chI ÐIIen a , va fôI muô n co aI
do fhu c dô chIa xe nIô m ha nh phu c vo I fôI. - Cô fhôf Iôn - Ðdgar
không muô n chuyô n fro vo I em. Anh a y no I em fha f ich ky do I anh
a y pha I no I chuyô n frong khI anh a y dang mo I mô f va buô n ngu ,
fhô nôn em fro da y va dô ma c cho anh a y ngu .
- Nhung sao cô Ia I dI khen HeafhcIIff vo I ca u a y Ia m gì7 - TôI
ho I - Ho cha ng bao gIo ua nhau ngay fu khI co n nho . Ðu ng vì ca u
fa ma sInh ra xich mich vo I Ðdgar.
- TôI no I chI nghe dIô u na y, ÐIIen a , fôI fIn fuo ng va o fình
yôu cua Ðdgar dôn muc fôI bIôf chac du fôI co gIôf anh ay dI nua,
anh a y cu ng se không muô n co aI fra fhu cho mình.
- Va y fhì Ie ra cô ca ng pha I quy fro ng fình ca m cu a ca u chu
mo I pha I. - TôI dap - Nhung cô nghI sao vô vIô c HeafhcIIff se o Ia I
Ðô I CIo Hu 7
- Anh a y da gIa I fhich fa f ca vo I fôI. - CafherIne da p - Anh a y
no I Ia da dô n da y dô ho I fham fIn fu c vô fôI. HIndIey frông fha y
anh a y va mo I va o nha . Iu c a y frong chinh sa nh co ma y nguo I
dang ngô I da nh ba I va cha ng bao Iau sau HeafhcIIff nha p bo n. Ong
anh fôI da fhua fIô n anh a y. Tha y HeafhcIIff co nhIô u fIô n, anh fôI
mo I anh a y o Ia I da y nghI dôm. Ong anh fôI vô n IIô u IInh, không
bIô f fha n fro ng Iu a cho n ba n be . Anh a y không fha y Ia không nôn
fIn mô f nguo I da fu ng bI anh a y dô I xu qua fô ba c.
- Thô cô không so ha u qua vIô c ca u fa o Ia I bôn do sao7 - TôI
ho I.
- TôI cha ng so gì cho anh ba n fôI, vì ca I da u cu ng ra n cu a anh
a y se gIu p anh a y fra nh duo c hIô m nguy. - CafherIne da p - TôI hoI
so cho HIndIey, nhung cha ng aI co n co fhô Ia m cho anh fôI sa do a
hon vô maf dao du c hon mu c hIô n fa I duo c nu a. Co n vô ma f fhô
xa c fhì fôI se Ia m fa m Ia cha n che cho cho anh a y kho I bI ha I. OI,
ÐIIen, fôI da pha I chIu du ng bao dau khô suô f ba nam nay, nhung
gIo day fhì fôI ha nh phu c vô cu ng! TôI se dI Ia m Ia nh vo I Ðdgar
day.
Ðdgar IInfon không pha n dô I vIô c HeafhcIIff dô n fham, cho
nôn CafherIne, vô pha n mình, da cu xu vo I ca u ra f ho a nha nhu
vo I fa f ca nhu ng nguo I kha c frong nha .
Emily Bronte 40
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 4

Thoa f da u HeafhcIIff su du ng quyô n fu do dô n fham a p
Thrushcross ra f fha n fro ng, nhu fhô cô fìm ca ch pha f hIô n xem
ca u IInfon se chIu du ng nhu ng cuô c vIô ng fham cu a ca u fa ra sao.
CafherIne gIo day cu ng fIô p do n HeafhcIIff vo I mô f fha I dô
bình fInh hon, va vì fhô fam fra ng bu c bô I cu a ca u Ðdgar co Ia ng
dIu dI.
Ða y gIo , IsabeIIa da Ia mô f fIô u fhu muo I fa m fuô I, da y ve
quyô n ru , nhung chu ng fôI dô y fha y hình nhu cô không duo c
kho e, vì cô nga y ca ng hay ca u kInh va uô oa I. Mô f hôm CafherIne
khuyôn cô nôn vô gIuo ng na m nghI va nôn go I ba c sI fu
CImmerfon dô n kha m.
- TôI hoa n foa n kho e ma nh. - Cô pha n dô I CafherIne. - ChI co
ca I finh da o dô cu a chI mo I Ia m fôI khô so fhôI.
- Ia m sao cô Ia I co fhô ba o Ia fôI da o dô 7 - CafherIne kInh
nga c ho I. - Cô no I fhu xem fôI không fu fô vo I cô Iu c na o7
- Hôm qua, - IsabeIIa nu c no . - KhI chu ng fa dI da o qua ca nh
dô ng hoang, chI ba o fôI muô n dI dau cu dI frong khI chI so ng buo c
bôn ông HeafhcIIff.
- Nhung nhu fhô fhì co gì Ia không fu fô kIa chu 7 - CafherIne
ho I. - TôI chI nghI ra ng chuyô n fro vo I ông HeafhcIIff se cha ng co gì
ha p da n vo I cô.
- TôI không ba n fam dô n chuyô n fro . - IsabeIIa da p. - TôI chI
muô n duo c o bôn... - Ðô n day cô nga p ngu ng.
- Sao kIa7
- O bôn ông a y, fôI không muô n Iu c na o cu ng bI duô I dI, chI
CafherIne a . ChI Ia con cho gIa gIu xuong. ChI không muô n aI duo c
yôn fhuong ngoa I fru ba n fhan chI.
- Tha f Ia xa ng ba y! - CafherIne kInh nga c fhô f Iôn. - TôI fha f
không sao fIn duo c su rô da I na y. Cha c Ia không pha I cô fhe m
ÐO I CIO H! 41
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
muô n Io ng a I mô cu a HeafhcIIff da y chu 7 TôI hy vo ng Ia fôI da hIô u
Ia m cô.
- Không dau, chI không hIô u Ia m dau. - Cô gaI baf hanh noI. -
TôI yôu ông a y co n hon ca fruo c nay chI yôu Ðdgar nu a kIa, va ông
a y cu ng co fhô yôu fôI nô u chI dô ma c ông a y.
- Nôu vay fhì co cho fôI ca môf vuong quôc, fôI cung chang
muô n o va o dIa vI cô. - CafherIne fuyôn bô . - ÐIIen, chI gIu p fôI
chu ng fo cho cô a y fha y Ia cô a y dIôn rô dô n mu c na o dI. No I cho cô
a y bIô f HeafhcIIff Ia nguo I nhu fhô na o: mô f sInh va f hoang da
không hô duo c fhua n duo ng, mô f vu ng da f hoang khô ca n. Ðu ng
fuo ng ra ng a n duo I sa c ma f nghIôm kha c a y Ia mô f fra I fIm nhan
hau! Ong fa không pha I Ia mô f con fraI nga m ngo c. Ong fa Ia mô f
con nguo I du fo n, nha n fam va ich ky . TôI bIô f ông fa không do I
na o co fhô yôu duo c mô f nguo I frong gIa dình IInfon, fuy ông fa
ra f co kha nang cuo I cô dô doa f Ia y gIa sa n cu a cô.
Mô I Io I CafherIne no I Ia y nghI fha f bu ng cu a cô, nhung
IsabeIIa chI kôu Iôn:
- Sao chI co fhô no I vô ông a y nhu va y duo c frong khI ông a y
Ia ba n chI7 - TôI pha I khô so chIu du ng fho I ich ky cu a chI a y. -
IsabeIIa nu c no no I vo I fôI khI CafherIne da ro I kho I pho ng. - ông
HeafhcIIff cha c cha n co mô f fam hô n cao quy ; nô u không ông a y da
cha ng bao gIo nho dô n chI fa.
- Cô ha y ga f ca u a y ra kho I y nghI, cô IsabeIIa a . - TôI no I. -
Cô IInfon no I co ma nh Io I, nhung cô a y du ng da y. Cô a y bIô f ro
Io ng da ca u fa hon ba f cu aI. Ma cô a y cha ng do I na o Ia I dI pho ng
da I finh xa u cu a ca u fa. Nhu ng nguo I frung fhu c không che gIa u
vIô c Ia m cu a ho . Ða ng na y ma y nam qua ca u fa sô ng ra sao7 Ca u
fa da fro nôn gIa u co nhu fhô na o7 Ta I sao ca u fa Ia I dô n o Ðô I CIo
Hu , frong nha mô f nguo I ma ca u fa cam ghe f7 Nghe dô n fu khI
ca u fa dô n, ca u Ðarnshav nga y ca ng dô dô n. Ho ngô I da nh ba c
suô f dôm vo I nhau. Ca u HIndIey da ca m hô f da f daI cu a ca u a y dô
vay fIô n va gIo day cha ng Ia m gì ca ngoa I co ba c va ruo u che .
- ChI cu ng fô I fô nhu fa f ca nhu ng nguo I kha c, ÐIIen a. -
IsabeIIa da p. TôI se không nghe fheo nhu ng Io I vu khô ng cu a ca c
nguo I dau.
IIô u cuô I cu ng IsabeIIa co qua kho I con sI mô a y không,
chu ng fôI không co dIp va o kha m pha duo c dIô u do . Hôm sau, ca u
Emily Bronte 42
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ðdgar IInfon va ng nha ca nga y dô dI du mô f cuô c ho p. CafherIne
va IsabeIIa dang ngô I frong fhu vIô n, Ia nh nha f, không no I vo I
nhau Io I na o, fhì HeafhcIIff, do bIô f Ðdgar dI va ng, dô n fham a p.
IsabeIIa ma I do c sa ch, nôn ma I dô n khI HeafhcIIff buo c va o, cô mo I
bIô f ca u fa dô n.
- Anh vao dI. - CafherIne mu ng ro reo Iôn. - O day co haI
nguo I dang ca n co aI dô no I chuyô n cho vuI, va anh chinh Ia nguo I
ma ca haI chu ng fôI nha f fri Iu a cho n. HeafhcIIff, fôI se cho anh
fha y co mô f nguo I co n yôu anh hon ca fôI. Cô em chô ng fô I nghIô p
cu a fôI dang fan na f co I Io ng vì anh da y. NghI ma xem, vIô c fro
fha nh em rô cu a Ðdgar na m frong fa m fay anh rô I co n gì!
IsabeIIa da du ng da y foan cha y ra kho I pho ng.
- Không, không, IsabeIIa, - CafherIne no I fIô p, vo ra ve du a
co f. - Cô không nôn bo cha y. Hôm qua chu ng fôI da ca I nhau nhu
cho vo I me o vô anh da y, HeafhcIIff a . Cô a y no I vo I fôI ra ng chI ca n
fôI fra nh sang mô f bôn Ia anh se ma I ma I yôu cô a y.
- CafherIne! - IsabeIIa hô n hô n fhô f Iôn, cô vu ng ra kho I ba n
fay CafherIne dang gIu cha f Ia y cô. - ông HeafhcIIff, xIn ông Ia m
on ba o ba n ông buông fôI ra. ChI a y quôn Ia fôI va ông chua quen
bIô f nhau bao nhIôu. Ca I fro na y chI a y co fhô cho Ia ngô nghInh,
nhung Ia I Ia m cho fôI ra f dau.
HeafhcIIff cha ng no I gì, chI ngô I xuô ng, ve du ng dung.
IsabeIIa quay sang nguo I chI dau, fhì fha m van xIn ha y fha cô ra.
- Không do I na o. - CafherIne kôu Iôn. - TôI không muô n bI go I
Ia dô cho gIa gIu xuong. Cô pha I o Ia I. HeafhcIIff, anh không mu ng
fruo c ca I fIn fôI vu a ba o sao7 Cô a y gIa n fôI vì hôm no fôI da xua cô
a y dI, không dô cô a y duo c o bôn anh.
HeafhcIIff ngoa I nguo I Ia I frôn ghô .
- Ðay gIo fhì cha c cha n Ia cô a y muô n fhoa f kho I su co ma f
cua fôI. - Ca u fa no I.
Ca u cha m cha m nhìn cô nhu fhô dang nhìn mô f con va f ky
dI, go m ghIô c na o do .
IsabeIIa không co n chIu du ng duo c nu a. Ma f cô do du Iôn rô I
Ia I fra ng bô ch ra. Cô du ng ba n fay không bI fu m, ca u kha p mu ba n
fay dang gIu cha f cô. CafherIne Ia p fu c buông cô ra va IsabeIIa bo
cha y ra ngoa I.
ÐO I CIO H! 43
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðo Ia mô f con hô ca I da nh cho anh da y. - CafherIne vu a no I
vua gIay fay vì dau. - IIô u hô n, HeafhcIIff a ! Anh pha I gIu ca n
fha n haI con ma f cu a anh khI cô fa du ng bôn da y.
- TôI se nhô du f ma y ngo n fay cô fa nô u chu ng de do a fôI. -
Ca u fa fa n ba o no I. - Nhung sao cô Ia I frôu cho c cô fa kIô u a y7
Không pha I cô no I fha f da y chu 7
- O , em no I fha f da y, - CafherIne qua quyô f no I. - Cô ay noI Ia
yôu anh say da m. Nhung fhôI, anh du ng ba n fam fhôm chuyô n a y
Ia m gì. Ðm chI muô n fru ng pha f cô a y vì nhu ng dIô u cô a y no I vo I
em hôm qua. Ðm ra f mô n cô a y HeafhcIIff a , nôn em không fhô dô
anh ba f cô a y ma nhaI sô ng nuô f fuoI dau.
- Con fôI fhì cha fhich cô fa chu f na o dô ma fhu Ia m vIô c a y. -
Ca u fa no I.
Im Ia ng mô f Ia f.
- Cô fa Ia nguo I fhu a kô cu a ông anh pha I không7 - Ca u fa
ho I.
- HIô n fa I fhì nhu va y, nhung em hy vo ng mình se sInh duo c
nu a fa con fraI, va khI a y cô fa se không co n Ia nguo I fhu a kô nu a.
Anh ha o hu c chIô m doa f fa I sa n nguo I Ia ng gIô ng cu a anh qua da y,
nhung hay nho ra ng frong fruo ng ho p na y, fa I sa n nguo I Ia ng
gIô ng a y Ia cu a em.
Thô Ia dô fa I na y duo c ga f ra ngoa I cuô c no I chuyô n cu a ho ,
hay co Ie dung hon Ia no da ra khoI y nghI cua CafherIne. Nhung
suô f buô I fô I hôm do , mô I khI cô IInfon ra kho I pho ng Ia môI
HeafhcIIff Ia I no mô f nu cuo I kho hIô u.
Va I hôm sau, CafherIne va fôI dô u su ng so khI fha y ca u fa
ga p rIông IsabeIIa frong vuo n, vì chu ng fôI không duo c nghe no I gì
vô mô f su sa p da f nhu va y. Sau da y HeafhcIIff dI vô phia cu a bô p,
va CafherIne Iao xuô ng ga p ca u fa o da y.
- Anh Ia m nhu va y Ia co y gì7 - Cô hoI. - AI mo I anh dô n fham
IsabeIIa fhô 7 Ðm da ba o Ia anh pha I dô cô a y yôn co ma , co n bay
gIo fhì em xIn anh du ng Ia m fhô nô u nhu anh không muô n bI
Ðdgar ca m cu a.
- XIn Chu a du ng dô ha n fa fhu Ia m dIô u do . - Con nguo I xa u
xa a y fhô f Iôn. - XIn Chu a gIu cho ha n fa Iuôn Iuôn nhu mì va
nha n na I.
Emily Bronte 44
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Suy f! - CafherIne no I nhanh, do ng cu a frong Ia I. - Sao anh
Ia I bo ngoa I faI Io I em yôu ca u7 Nô u anh fhich IsabeIIa fhì anh se
Ia y duo c cô a y. Nhung anh co fhich cô a y không7 No I fha f vo I em
dI, HeafhcIIff. Ða y, anh không muô n fra Io I. Ðm da m cha c Ia anh
không fhich.
- Va IIô u ca u Ðdgar co cha p fhua n cho em ga I ca u a y Ia y
HeafhcIIff không7 - TôI ho I.
- TôI se co ca ch Ia m cho anh a y pha I cha p fhua n. - CafherIne
no I, gIo ng fu fIn.
- Ha n fa co fhô kho I ma f công. - HeafhcIIff no I. - TôI co fhô
fhu xô p duo c ma không ca n ha n fa cha p fhua n. Co n cô, CafherIne,
cô da xu fô voI fôI, va nôu cô nghI rang fôI se cam chIu ma không
fra fhu fhì cha ng ma y chô c cô se duo c fha y dIô u nguo c Ia I. Trong
khI cho do I, fôI ca m on cô da no I dIô u bi ma f cu a em chô ng cô. TôI
xIn fhô se fa n du ng dIô u do . Va xIn cô du ng co xen va o!
- Ðay Ia khia ca nh mo I na o frong finh ca ch anh va y7 - Cô
IInfon fhô f Iôn, ve kInh nga c. - TôI da xu fô vo I anh va anh se fra
fhu u7 Anh se fra fhu sao day, ho dô cu c su c vô on7 TôI da xu fô
vo I anh nhu fhô na o va y7
- TôI không fìm ca ch fra fhu cô dau, HeafhcIIff no I, gIo ng ho a
nha hon. - Ðo không pha I Ia kô hoa ch cu a fôI. Tôn ba o chu a cha
da p nhu ng ke nô Iô cu a ha n fa, nhung bo n ho không quay Ia I
chô ng ha n, ma Ia I quay ra che n e p nhu ng ke duo I. Cô cu fha hô ma
ha nh ha fôI dô n chô f dô fIôu khIô n, nhung cô pha I cho phe p fôI
cu ng duo c fu mua vuI fheo ca ch do . Ða co Ia n cô da p fa f nhu ng
nIô m hy vo ng cu a fôI. Ðu ng fu nguo ng mô Io ng nhan fu cu a ba n
fhan khI nghI dô n vIô c ban cho fôI mô f ke fhay fhô .
- Anh muô n dem Ia I nô I fhô ng khô cho nguo I fa7 - CafherIne
ho I. - CIo day khI Ðdgar dang sa n Io ng dô anh dô n fham noI na y,
fôI fha y yôn Io ng, a y va y ma anh Ia I chI cham cham muô n gay ba f
ho a. Cu vIô c gay ba f ho a vo I Ðdgar dI nô u anh muô n, HeafhcIIff a ,
va Iu a ga f em ga I anh a y. Anh da cho n duo c ca ch fô f nha f dô fra
fhu fôI rô I da y.
Cuô c fro chuyô n cha m du f va CafherIne ngô I xuô ng bôn Io
suo I, ma f do bu ng vì fu c gIa n. HeafhcIIff du ng khoanh fay frôn sa n
Io suo I, fIô p fu c nghIô n nga m nhu ng y nghI dô c dIa. TôI dô ma c ho
o da y dI Iôn ga p ca u IInfon, Iu c na y dang fha c ma c fu ho I không
ÐO I CIO H! 45
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
hIô u sao vo mình Ia I o duo I nha Iau fhô . TôI no I vo I ca u Ia
HeafhcIIff dang o frong bô p va kô chI fIô f vô cuô c ga p go bi ma f do .
- Tha f Ia mô f fIn dô ng fro I, chI ÐIIen a . - Cau fhôf Iôn. - Tôn
a y không duo c dô n fham nha na y nu a. Co I cho fôI haI fôn gIa
nhan. - Ca u da n gIa nhan do I o ha nh Iang, rô I dI va o bô p, noI
CafherIne va HeafhcIIff da IaI dang franh ca I nhau du dô I.
- Thô na y Ia sao day7 - Ðdgar ho I vo . - Sao em co n o Ia I day
khI ma con nguo I xa u xa na y an no I vo I em nhu va y7
- Anh da nghe frô m ngoa I cu a u, Ðdgar7 - Cô ho I ba ng mô f
gIo ng cô f dô fo ve khInh bI fruo c fha I dô cu a ca u.
HeafhcIIff nghe va y nhô ch me p cuo I khInh bI, va fhô Ia
Ðdgar quay sang ca u fa:
- TôI da ra f kIôn nha n vo I ông, - Ca u no I, gIo ng dIô m fInh, -
vì fôI bIô f CafherIne muô n duy frì fình ba n vo I ông. Nhung gIo day
ông Ia m du ng Io ng hIô u kha ch cu a fôI nôn fôI ca m ông không duo c
da f chan dô n nha na y nu a. XIn ông dI kho I day ngay!
HeafhcIIff nhìn ke dang no I, ve khInh bI:
- CafherIne, con cu u non cu a cô hung hang de do a nhu mô f
con bo mô ng va y. - Cau fa noI. - TôI Ia y Ia m fIô c, fhua ông IInfon,
nhung fôI không nghI ông da ng dô cho fôI da nh nga .
Ca u IInfon ra hIô u cho fôI go I haI fôn gIa nhan. Vo ca u doa n
bIô f duo c chuyô n gì dang xa y ra, be n Iao dô n bôn ca nh cu a, kho a
Ia I, rô I ru f chìa kho a ra kho I ô .
- Không, anh se không co duo c aI fro Iu c hô f. - Cô noI voI
chô ng. - Nô u anh không du can da m fu mình fa n công HeafhcIIff
fhì anh nôn fhu a nha n mình fhua va xIn Iô I anh a y! TôI duo c
fhuo ng công vì Io ng fô f dô I vo I ca haI nguo I nhu fhô da y! TôI da
chIô u cô ba n finh yô u duô I cu a anh, Ðdgar, Ia n ba n finh xa u xa
cu a anh, HeafhcIIff, fhô ma co su Ia I fhô na y. Ðdgar, fôI dang ba o
vô cho quyô n Io I cu a anh Iu c anh buo c va o day, nôn fôI muô n
HeafhcIIff da nh cho anh mô f fra n vì da da m nghI xa u vô fôI.
Thô Ia cô ne m chIô c chìa kho a cu a va o chô no ng nha f cu a Io
suo I. Ðdgar run ra y va fa I nho f dI nhu ca I xa c chô f. Ca u fu a va o
Iung mô f chIô c ghô , haI fay bung ma f.
Emily Bronte 46
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI chu c cô vuI fhu vo I fôn he n nha f na y. - Ða n cô no I. - Cu
fhu fuo ng fuo ng ma xem day Ia nguo I da n ông duo c cô fhich hon
fôI co da y!
Ca u fa dô n chô chIô c ghô Ðdgar IInfon dang fu a va da y mô f
ca I. Ca u IInfon fu c fhì ba f fha ng nguo I da y, da m ma nh va o cô ca u
fa mô f fhoI fro I gIa ng ma nô u Ia mô f ke nho con hon fhì da bI qua f
nga xuô ng da f. HeafhcIIff bI du f hoI ma f mô f phu f va frong Iu c ca u
fa nghe n fho fhì ca u Ðdgar da ra kho I bô p fheo Iô I cu a sau va dI
vo ng ra da ng fruo c nha .
- ÐI kho I day, mau Iôn. - CafherIne na I nI HeafhcIIff. - Anh fa
se quay fro Ia I mang fheo su ng ô ng va fro fhu . Hôm nay, anh da
gay ra c rô I cho em. Nhung gIo anh kha n fruong Iôn, em se gIu p
anh frô n kho I day.
- Cô cho Ia fôI se bo dI sau khI bI da m sao7 - HeafhcIIff ga m
Iôn. - Không dau! TôI se bo p na f xuong suo n ha n rô I mo I ra kho I
nha na y. TôI se gIô f ha n!
- Ca u a y se không quay IaI dau. - TôI no I dô I. - Co ba c xa ich
va haI nguo I Ia m vuo n dang fo I da y. Cha c Ia ca u se không do I cho
ma y fôn gIa nhan a y fô ng cô ra duo ng da y chu !
HeafhcIIff chô p Ia y fhanh co I fhan, da p na f ô kho a cu a frong,
rô I cha y frô n Iu c ca u IInfon cu ng da m gIa nhan ra m ra p ke o dô n
fheo Iô I kIa.
CafherIne vô pho ng, kho a fra I cu a Ia I. HaI nga y IIô n cô mô f
mu c không chIu an uô ng gì, no I ra ng mình ô m na ng không muô n
an. Chô ng cô, sau khI da ca nh ca o IsabeIIa không bao gIo duo c no I
chuyô n vo I HeafhcIIff nu a, fhì o Iy frong fhu vIô n do c sa ch, cho cho
CafherIne qua kho I ca I ma ca u cha c cha n Ia bIô u hIô n cu a ca u gIa n
dô I, mô f con ca u kInh nha f fho I.
Ða nga y sau, khI cô IInfon mo chô f cu a dô kôu dô da y cho cô
bình nuo c da uô ng ca n frong pho ng, co fhô fha y fhì ro ra ng Ia cô
da yô u Ia m. Chu ng fôI da f cô Iôn gIuo ng va ga n nhu ngay Ia p fu c
cô chìm va o mô f gIa c ngu ba f an. TôI cha y dô n CImmerfon go I ba c
sI Iu c Ðdgar ngô I frông nom cô.
Suô f dôm hôm do chu ng fôI o bôn cô.
- Ðm ga I fôI da da y chua7 - Sa ng ra ca u Ðdgar ho I fôI.
Truo c Iu c fôI kIp da p fhì cu a ba f mo va cô ha u ga I fre Iao va o.
ÐO I CIO H! 47
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- OI, ca u chu ! Ca u chu ! - Cô fa hef Iôn - Cô nha da ...
- Ðu ng Ia m ô n Iôn fhô . - TôI vôI noI.
- No I khe fhôI - Ca u Ðdgar ba o - Co chuyô n gì vo I IsabeIIa
va y7
- Cô a y bo dI! ÐI ma f rô I! HeafhcIIff cu ng cha y frô n vo I cô a y.
- Cô ga I hô n hô n da p.
- Không, không, không fhô nhu fhô duo c. - Ca u Ðdgar fhô f
Iôn, ra f dô I hô f hoa ng. - Không fhô nhu fhô , ÐIIen, chI Iôn pho ng
IsabeIIa fìm cô a y dI.
- Nhung du ng fhô da y a - cô ha u ga I Iôn fIô ng pha n dô I -
Nguo I fa frông fha y ho o ngoa I CImmerfon dôm qua, ho pho ng
ngu a nhanh hô f nuo c cha y kho I Ia ng.
KhI fôI fro Ia I, fôI không ca n pha I Iôn fIô ng no I gì. Thoa ng
nhìn ve ma f fôI, ca u chu cu ng da bIô f duo c Ia fôI fha y pho ng
IsabeIIa frô ng không.
- Chu ng fa co nôn cu aI do duô I fheo, dô dem cô chu vô
không7 - TôI hoI.
- Không, ha n Ia no fu nguyô n bo dI - Ca u Ðdgar da p - TôI
không co n co em ga I nu a. XIn du ng da dô ng gì dô n no fruo c ma f
fôI.
Tu do , ca u không hô ho I vô cô a y hay nha c dô n fôn cô a y nu a.
Ða y gIo ba c sI dô n va fuyôn bô Ia cô IInfon bI chu ng vIôm
na o. Không mô f nguo I me na o co fhô cham so c con mình dIu da ng
hon ca u Ðdgar cham so c vo . Nga y cu ng nhu dôm, ca u frông nom cô
cho dô n khI finh ma ng cô fhoa f kho I vo ng nguy hIô m.
HaI fha ng sau, fu c va o fha ng ba, cô ra duo c kho I pho ng Ia n
da u. Ca u IInfon da f Iôn gô I cô mô f bo hoa nghô fay va ng, va cô
ha o hu c ca m no Iôn.
- Ðay Ia nhu ng bông hoa no so m nha f o Ðô I CIo Hu . - cô no I,
gIo ng fhich fhu - Chu ng nha c em nho dô n nhu ng con gIo nhe , a nh
na ng a m a p va fuyô f sa p fan.
- Tuyô f da fan ga n hô f duo I a p rô I, - chô ng cô da p - va anh
chI co n fha y co haI dô m fra ng frôn kha p vu ng dô ng hoang fhôI.
Ða u fro I xanh nga f, chIm chIô n chIô n dang ho f, va fa f ca ca c con
suô I dô u da y a p nuo c.
Emily Bronte 48
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Mô f can pho ng o nha duo I duo c do n cho cô va suô f nga y cô o
da y cu ng vo I Ðdgar. Chu ng fôI chan chu a hy vo ng cô se bình phu c.
Co haI Iy do dô mong mo I dIô u do , vì chu ng fôI hy vo ng du a be ma
cô dang frông do I fo I ngay sInh se Ia môf cau kô fu dô Iam vuI Iong
ca u IInfon, va cu u cho da f daI cu a ca u kho I roI va o fay mô f ke xa
Ia .
Cu ng va o khoa ng fho I gIan do , fu c Ia haI fha ng sau khI bIô n
ma f, IsabeIIa vIô f fhu cho fôI. Qua Ia mô f bu c fhu ky Ia khI ma
nguo I vIô f Ia I Ia mô f cô dau fre .
Ellen thên mïë n, - bûá c thû múã àêì u - Àïm qua töi àïë n Àöì i Gioá
Huá vaâ múá i àûúå c tin Catherine ngaä bïå nh vaâ hiïå n vêî n chûa khoã i.
Chõ noá i vúá i Edgar laâ töi sùé n loâ ng àöí i bêë t cûá thûá gò àïí àûúåc gùåp laåi
anh êë y, vaâ chó hai mûúi böë n giúâ sau khi töi rúâ i khoã i êë p
Thrushcross thò tim töi àaä laå i trúã vïì vúá i noá . Nhûng töi biïë t mònh
khöng thïí trúã vïì nhaâ , töi muöë n hoã i chõ hai àiïì u, Ellen aå . Thûá nhêë t:
chõ àaä laâm thïënaâ o maâ giûä àûúå c nhûä ng dêë u hiïå u cuã a baã n chêë t con
ngûúâ i khi chõ söë ng úã àêy? Thûá hai: öng Heathcliff coá phaã i laâ möå t
con ngûúâ i khöng? Nïë u phaã i thò öng ta coá àiïn khöng? Nïë u khöng
thò phaã i chùng öng ta laâ möå t con quyã ? Àûâ ng viïë t thû cho töi, maâ
haä y àïë n thùm töi vaâ mang cho töi möå t lúâ i nhùæ n gûã i cuã a Edgar”.
TIô p do bu c fhu cu a IsabeIIa mô fa vIô c cô dô n Ðô I CIo Hu .
Cô da vô da y vo I HeafhcIIff va o Iu c fro I nha nhem fô I. HeafhcIIff o
Ia I frong chuô ng ngu a dô xem ma y con ngu a, va IsabeIIa pha I va o
nha mô f mình. Mô f fha ng be dang du ng frôn sa n bô p. No ra f ba n
va an ma c IôI fhôI Iô ch fhô ch, nhung frông ra f gIô ng CafherIne o
dôI ma f va vu ng xung quanh mIô ng.
“Ða y a f ha n Ia Harefon Ðarnshav, cha u fraI cu a CafherIne”.
- IsabeIIa nghI - “Mình pha I kô f ba n vo I no ”.
Ða p Ia I Io I cha o cu a cô “Cha o cha u, cha u yôu cu a cô”,
Harefon buông mô f cau chu I fhô va ma y fIô ng gì không sao hIô u
duo c, do a se xuy f cho ra can cô.
Ca nh cu a mo ra, va mô f nguo I da n ông cao, ga y, an ma c IôI
fhôI buo c va o, ma I fo c bo m xo m ru xuô ng quanh vaI.
- Cô Ia m gì o day7 Cô Ia aI7 - ông fa cha f va n, vì do Ia
HIndIey, anh fraI cu a CafherIne, vI chu nhan Ðô I CIo Hu .
ÐO I CIO H! 49
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI Ia IsabeIIa IInfon, va fruo c day ông da co ga p fôI,
nhung fôI vu a mo I kô f hôn nôn gIo day fôI Ia IsabeIIa HeafhcIIff.
Anh a y da dua fôI vô day. TôI cha c Ia co su cho phe p cu a ông.
- Ha n fro vô day nhu da hu a va y Ia fô f. - ông chu nha ga m gu
- Nhung dôm dô n, khI cô vô pho ng, cô nho kho a fra I cu a Ia I da y.
- Sao va y, fhua ông Ðarnshav7 - IsabeIIa ho I.
- Nhìn day. - ông vu a da p vu a ru f frong a o choa ng ra mô f
kha u su ng nga n co mô f con dao haI Iuo I ga n IIô n vo I no ng. - Ðôm
na o cu ng va y, fôI không fhô không fhu mo cu a pho ng ha n. Nô u co
Ia n na o do fôI fha y cu a không ca I fhen, fôI se va o dô gIô f ha n.
- HeafhcIIff da Ia m gì ông, anh a y da co Iô I gì vo I ông ma ông
Ia I cam fhu anh a y dô n nhu va y7 - IsabeIIa ho I. - Ða fhô fhì fa I sao
ông không ba o anh a y ro I kho I nha ông7
- Không. - ông Ðarnshav ga m Iôn. - Ha n cu fhu bo dI xem,
ha n se pha I chô f. Ie na o fôI fhua ma f sa ch mo I fhu ma không co
Ia y mô f co hô I dô go Ia I7 Cha ng Ie Harfon Ia I pha I chô f nhu mô f ke
an ma y7 TôI se doa f Ia I fIô n cu a fôI va fôI se Ia y Iuôn ca va ng cu a
ha n, sau do Ia y ma u ha n, va dIa ngu c se do n nha n IInh hô n ha n.
IsabeIIa vIô f fIô p frong fhu Ia HeafhcIIff da kô cho cô nghe vô
bô nh fình cu a CafherIne, va buô c fô I Ðdgar da gay nôn dIô u na y.
“ông a y no I”, - cô vIô f, - “Ia fôI se chIu fô I fhay cho Ðdgar. Mô f con
hô hay mô f con ra n dô c cu ng không fhô gay cho fôI nô I khIô p ha I
ma ông fa da khoI da y frong fôI. TôI fha f su cam ghe f ông fa, fôI
khô n khô Ia m, fôI da Ia mô f con ngô c. Nhung chI du ng no I mô f Io I
na o vo I ba f ky aI o a p. TôI frông do I chI fu ng nga y. Ðu ng dô fôI
fha f vo ng. IsabeIIa”.
TôI no I vo I ca u chu ra ng fôI da nha n duo c mô f bu c fhu cu a
em ca u va ho I ca u xem ca u co Io I na o nha n nhu Ia ca u se fha fhu
cho cô ay không.
- Tha fhu a ! - Ca u IInfon no I - TôI cha co gì dô fha fhu ca .
ChIô u nay chI cu sang fham Ðô I CIo Hu nô u chI muô n. No I vo I no
Ia fôI không gIa n, ma chI fIô c Ia da ma f no , nha f Ia khI fôI nghI no
cha ng bao gIo co fhô ha nh phu c duo c. TôI không fhô dô n fham no
vì chu ng fôI da vInh vIô n bI chIa Iìa. Nô u no fha f su muô n Ia m vuI
Io ng fôI, no co fhô fhuyô f phu c ca I ke côn dô ma no da Ia y Ia m
chô ng dI kho I vu ng na y.
Emily Bronte 50
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ca u không vIô f cho cô a y mô f ma u fhu nho na o sao, fhua
cau. - TôI kha n khoa n.
- Không. - Ðdgar no I - Su gIao fIô p gIu a fôI vo I gIa dình
HeafhcIIff se pha I doa n fuyô f nhu su gIao fIô p gIu a ha n vo I gIa
dình fôI.
TôI dô n Ðô I CIo Hu va buo c va o, không go cu a. Mô f ca nh
fuo ng buô n fha m da p va o ma f fôI. Chinh sa nh, noI fu ng co fho I Ia
mô f can pho ng vuI ve dô n fhô , nay bI bo ma c không aI cham Io, sa n
nha ba n fhIu, ma y chIô c dIa ba c, dIa fhIô c không co n sa ng bo ng
nhu fruo c nu a. NoI IsabeIIa cu ng foa f Iôn mô f ve Io Ia fuong fu khI
cô xua f hIô n, vì khuôn ma f de p cu a cô frông do da n va ma I fo c ru
ruo I cu a cô rô I bu . HeafhcIIff dang ngô I frôn ba n, va fôI chua fu ng
fha y ca u fa kha dô n fhô bao gIo . Ca u fa du ng da y khI fha y fôI buo c
va o, cha o ho I fôI fhan fhIô n va mo I fôI ngô I xuô ng ghô . Ða f ky mô f
nguo I Ia na o cha c ha n cu ng pha I nghI ra ng ca u fa xua f fhan Ia mô f
nha quy fô c va vo ca u fa Ia mô f a nhô ch nha c, ba n fhIu.
IsabeIIa buo c fo I, ha o hu c chìa fay ra dInh do n Ia y bu c fhu
ma cô mong Ia Ðdgar se vIô f dô fra Io I cô. TôI Iac dau, nôn cô ben
bo dI, môI run run.
Trong khI do , HeafhcIIff ho I fham fôI vô bô nh fình cu a
CafherIne. TôI kô cho ca u fa nghe nhu ng gì ma fôI cho Ia ca n fhIô f,
fra ch cu CafherIne Ia da fu chuô c Ia y fa f ca nhu ng chuyô n a y va o
fhan.
- Cô IInfon gIo day mo I dang bình phu c da n. - TôI noI - Cô ay
se cha ng bao gIo fro Ia I duo c nhu fruo c, nhung finh ma ng cô a y da
duo c cu u fhoa f. Nô u ca u co chu f Io ng na o quy fro ng cô a y, fhì ca u
du ng bao gIo ga p Ia I cô a y nu a. Tha f ra ca u nôn dI kho I ha n vu ng
na y. CafherIne IInfon nga y nay cu ng kha c vo I cô ba n cu
CafherIne Ðarnshav cu a ca u nga y xua nhu cô fIô u fhu day kha c
fôI vay. Ve bô ngoaI cua cô a y fhay dô I nhIô u Ia m, finh nô f Ia I ca ng
fhay dô I nhIô u hon. Chô ng cô a y se va n gIu fro n fình fhuong yôu
cô a y va se cham so c cô a y ba ng Io ng nhan da o fhông fhuo ng va y
fhu c bô n pha n, va nho vô hình bo ng mô f fho I cu a cô a y.
- Ra f co fhô , - HeafhcIIff nha n xe f, cô fo ve bình fInh - ông
chu cu a chI cha ng co gì ngoa I Io ng nhan da o fhông fhuo ng va y
fhu c bô n pha n dô ma du a va o. Nhung chI nghI Ia fôI se bo ma c
CafherIne cho bô n pha n va Io ng nhan da o cu a ha n fa u7 ChI da m
dem fình ca m cu a fôI dô I vo I CafherIne so sa nh vo I fình ca m cu a
ÐO I CIO H! 51
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ha n da nh cho na ng sao7 Truo c khI chI ra kho I nha na y, chI pha I
hu a se fhu xô p cho fôI ga p ma f na ng. TôI quyô f ga p na ng ba ng
duo c.
- Ca u HeafhcIIff, ca u không duo c Ia m fhô . - TôI dap - Mô f
cuô c cha m fra n gIu a ca u va ca u chu se gIô f chô f cô a y ma f.
- Thô fhì chI pha I gIu p fôI va canh chu ng dô fôI không pha I
cha m fra n ha n. - HeafhcIIff fIô p Io I fôI - Nô u nhu fôI o va o dIa vI
ha n va ha n o va o dIa vI fôI, fhì fôI cha ng do I na o Ia I dI gIo fay
da nh ha n. ChI co ve nhu không fIn fôI a , ÐIIen7 Nhung fôI se
không bao gIo ca m ha n dô n fham na ng chu ng na o na ng co n muô n
ga p ha n. Ngay gIay phu f na ng hô f fhuong yôu ha n, fôI se ru f fIm
ha n ra va uô ng ma u ha n. Nô u chI không fIn fôI fhì chI không fhu c
su hIô u fôI.
- Â y va y ma gIo day ca u Ia I muô n da p fa f nhu ng fIa hy vo ng
bình phu c cu a cô a y ba ng ca ch buô c cô ay phaI nho dôn cau frong
khI cô a y da ga n quôn ca u. Ca u se chI mang Ia I faI ho a cho cô a y
ma fhôI. - TôI noI.
- ChI cho Ia na ng da ga n quôn fôI u7 - Ca u fa ho I - ÐIIen, chI
bIô f Ia na ng chua hô quôn. Cu ng nhu fôI, chI bIô f ro Ia na ng nghI
dô n Ðdgar IInfon mô f fhì nghI dô n fôI mô f nga n Ia n.
- CafherIne va Ðdgar yôu nhau nhu ba f cu dôI uyôn uong
nao. - IsabeIIa kôu Io n, dô f nhIôn sôI nô I ha n Iôn. - ông không co
quyô n no I vô nguo I fa nhu va y, va fôI không muô n nghe ông no I vô
anh fôI kIô u a y.
- Anh cô quy mô n cô Ia m a 7 - HeafhcIIff no I, gIo ng khInh bI -
Ha n fa co fo ra quan fam dô n cô Ia m dau7
- Anh a y không bIô f duo c fôI pha I chIu khô so fhô na o, - Cô
da p - TôI chua kô cho anh a y bIô f dIô u do .
- Va y Ia cô da kô cho ha n dIô u gì do , pha I không7 Cô da vIô f
fhu cho ha n rô I fhì pha I7
- TôI co vIô f cho anh a y mô f ma u fhu nga n, ba o fIn fôI da kô f
hôn. Ong da nhìn fha y bu c fhu da y fhôI. - Cô no I.
- Va fu do không vIô f gì fhôm7 - Ca u fa cu fIô p fu c ho I ga ng.
- Không. - IsabeIIa da p Ia I cô c Iô c. |Ca cô a y va fôI dô u không
nha c fo I bu c fhu da I ma cô da gu I cho fôI chinh nga y hôm do ).
- Cô fIô u fhu day nom fhay dô I sa su f dI nhIô u qua . - TôI no I.
Emily Bronte 52
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Cô a y cho ng cha n Ia fhuo ng vo I vIô c cô chIô u Io ng fôI. -
HeafhcIIff vu a no I vu a nhô ch me p cuo I. - Chao ôI! Ngay sau hôm
cuo I cô fa da kho c Io c ma I do I vô nha . Tuy nhIôn cô fa se ho p vo I
nha na y hon nô u cô fa du ng dô fam dô n da ng ve bô ngoa I cu a ba n
fhan. TôI se chu y sao cho cô fa không Ia m ma f ma f fôI vì dô cho
nguo I ngoa I frông fha y.
Ca u fa fo m Ia y ca nh fay IsabeIIa va IôI cô ra kho I pho ng.
- TôI không fhuong xo f dau! TôI không bIô f fhuong xo f! - Ca u
fa Ia m ba m frong Iu c quay fro Ia I - Cô fa ca ng dau do n khô so fhì
fôI ca ng ha nh ha cho cô fa khô so hon.
- Ca u co hIô u fhô na o Ia chu xo f fhuong không da y7 - TôI ho I,
fay ca m Ia y mu va chua n bI ra vô - Ca do I ca u da co bao gIo ca u
fha y xo f fhuong không va y7
- Ðo ca I mu a y xuô ng. - HeafhcIIff vô I va no I khI dô y fha y cu
chI cu a fôI. - ChI se chua dI duo c dau. TôI hu a vo I chI fôI không co
y ha I aI ca , nhung fôI nha f quyô f ga p CafherIne ba ng duo c. Ðôm
qua fôI da o frong khu vuo n bôn a p sa u fIô ng dô ng hô , va fôI se co n
quay Ia I da y dôm nay va ha ng dôm cho fo I khI na o fìm duo c mô f co
hô I dô Ie n va o. Nô u Ðdgar IInfon ba f ga p fôI, fôI se qua f nga ha n.
Nô u da m gIa nhan cu a ha n ra ca n duo ng fôI, fôI se du ng ma y kha u
su ng na y do a chu ng. Ða cô fhu xô p dô fôI không cha m fra n ba f ky
nguo I na o, nhu fhô co pha I fô f hon không7
TôI vIô n mo I Iy Ie pha n ba c Ia I, pha n ba c ma I, fôI chô I fu if
nha f dô n nam muoI Ia n, nhung rô f cuô c ca u fa cu ng buô c duo c fôI
Ia m fheo y nguyô n ca u fa TôI ra vô , mang fheo mô f bu c fhu ca u fa
gu I cho cô chu , va frôn duo ng vô nha , fôI fha y buô n hon Iu c ra dI
ra f nhIô u.
ÐO I CIO H! 53
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 5

Ða nga y IIô n, fôI cu mang bu c fhu do frong fu I, do I dIp dô
dua cho CafherIne, fôI da quyô f dInh không frao no khI co ma f ca u
Ðdgar, vì fôI không bIô f no se fa c dô ng dô n cô ra sao.
TôI bIô f HeafhcIIff nga y cu ng nhu dôm, a n mình nhIô u gIo
IIô n frong khu vuo n cu a a p. Suô f frong fho I gIan a y, fôI không hô
ra kho I nha , vì fôI không muô n bI ca u fa do a na f.
Ðô n Chu nha f, mo I nguo I dô u va ng nha vì co n dI Iô nha fho ,
nhung fôI o Ia I dô cham nom CafherIne. Mô f fôn da y fo nam duo c
dô Ia I nha dô gIu p do fôI, nhung fôI saI ha n ra ngoa I, vIô n co Ia cô
IInfon muô n an cam va ha n pha I sang CImmerfon mua cam vô .
CafherIne, frôn nguo I ma c mô f chIô c a o da I rô ng Iu ng fhu ng,
vaI qua ng mô f fa m khan san nhe , ngô I bôn khung cu a sô dô mo .
Ma f cô frông xanh xao, dôI ma f không co n sa ng Iong Ianh ma
duo m ve u buô n fho fha n. ÐôI ma f duo ng nhu không nhìn va o
nhu ng va f xung quanh, ma nhìn ma I fa n dau xa Ia m, nhu fhô
huo ng vô mô f ca I gì ngoa I co I duong fhô na y. Ðdgar da dô fruo c
ma f cô mô f quyô n sa ch, nhung cô không hô so dô n.
- Cô co fhu day, fhua cô IInfon. - TôI no I, fay gIu I chIô c
phong bì va o ba n fay cô dang da f frôn da u gô I. - TôI bo c fhu cho cô
nhe 7
- Vang. - CafherIne da p, không hô nhìn dô n chIô c phong bì.
TôI da da f Ia fhu va o fay cô, nhung cô Ia I buông fho ng fay xuô ng.
- Ðô fôI do c cho cô nghe nhe , fhua cô7 Thu ca u HeafhcIIff gu I
da y.
Nghe fha y fhô CafherIne gIa f mình. Cô nang bu c fhu Iôn, co
ve nhu do c ma y do ng, nhung cha ng hIô u duo c gì. Cô chI va o fôn
ca u fa frôn fo gIa y rô I nhìn fôI ve nôn no ng, kha c khoa I.
- Ca u fa muô n ga p cô. - TôI no I khI fha y cô ca n co nguo I na o
do gIa I fhich cô mo I hIô u duo c. Ngay khI fôI no I cau a y fhì co fIô ng
chan vang Iôn ngoa I ha nh Iang. Iu c a y CafherIne ngô I ruo n fha ng
Emily Bronte 54
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nguo I Iôn va ngoa I Ia I, ha o hu c nhìn dam dam vô phia ca nh cu a
dang ba f mo . HeafhcIIff sa I buo c dI va o, ôm ghì Ia y CafherIne
frong vo ng fay.
Trong khoa ng nam phu f, ca u fa không no I cu ng không buông
Io ng vo ng fay. Suô f fho I gIan a y, ca u fa hôn cha c ha n co n nhIô u
hon ca qua ng do I da sô ng, fôI da m cha c fhô . TôI fha y ro Ia ca u fa
dau Io ng khI pha I nhìn fha ng va o ma f cô vì ngay gIay phu f frông
fha y cô, ca u fa da hIô u ra ra ng cô không bao gIo co fhô bình phu c
duo c nu a.
- OI! CafherIne! OI, Ie sông cua anh! Iam sao anh co fhô chIu
du ng duo c dIô u na y7 - Ca u fa fhô f Iôn cau da u fIôn vo I mô f gIo ng
không hô che gIa u nô I fuyô f vo ng. Ca u fa dam dam nhìn cô, dôI
ma f ru c Iôn mô f nô I dau ma nh IIô f.
- Ðay gIo fhì sao day7 - CafherIne no I, nguo I nga ra phia sau,
ma f da p Ia I a nh ma f cu a HeafhcIIff. - Anh va Ðdgar da Ia m fan
na f fra I fIm em, HeafhcIIff a , fhô ma ca haI dô u fìm dô n em nhu
fhô ca c anh chinh Ia nhu ng na n nhan da ng fhuong Ia m. Ðm se
không fhuong xo f anh dau. Anh da gIô f em, va y ma sao anh co n
kho e ma nh dô n fhô ! Anh dInh sô ng bao nhIôu nam nu a sau khI em
da ra dI7
HeafhcIIff va n quy mô f bôn gô I xuô ng dô ôm cô. Ca u fa dInh
du ng Iôn, nhung cô fu m Ia y fo c ke o ca u fa xuô ng.
- Ðm uo c gì co fhô gIu duo c anh cho dô n khI ca haI fa cu ng
chô f. - Cô chua chaf noI. - Ðm cha ng ba n fam anh pha I dau khô
chIu du ng nhu ng gì. Ta I sao anh Ia I không pha I dau khô co chu 7
Chinh em day dang dau khô kIa ma ! IIô u rô I day anh co quôn em
không7 IIô u anh co sung suo ng không, khI ma em da na m frong
Io ng da f7 HaI muoI nam nu a, IIô u anh co no I: “Ðay Ia mô
CafherIne Ðarnshav. Ca ch day Iau Ia m rô I, fôI da yôu na ng va
buô n ra u khI na ng qua do I. Nhung fa f ca nhu ng chuyô n do da Ia dI
va ng. Tu ba y dô n nay, fôI da yôu nhIô u nguo I kha c va gIo day, ca c
con fôI fhan fhIô f vo I fôI hon chinh na ng fruo c kIa. KhI fôI chô f, fôI
se không mu ng vì sa p dô n vo I na ng. Thay va o do , fôI fha y fIô c Ia
pha I fu gIa ca c con fôI”. IIô u da y co pha I Ia dIô u anh se no I không,
HeafhcIIff7
- Ðm co bI quy am không ma IaI dI noI voI anh nhu vay, khI
em dang ha p hô I7 - Ca u fa ho I, gIo ng hung ha n. - Ðm co bIô f Ia
nhu ng Io I a y se Im da m frong ky u c anh, an sau, an sau ma I sau
ÐO I CIO H! 55
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
khI em fu gIa anh không7 Ðm bIô f Ia em dô I Io ng khI no I Ia anh
gIô f em, CafherIne a . Ðm bIô f ra ng chI khI na o anh quôn dI su fô n
fa I cu a chinh mình fhì anh mo I quôn duo c em. Ðm chua fha y ma n
nguyô n Ia frong khI em duo c an nghI, fhì anh se pha I qua n qua I
frong nhu ng nô I fhô ng khô cu a dIa ngu c7
- Ðm se cha ng fhô na o an nghI duo c. - CafherIne rôn rI. TIm
cô da p cuô ng Ioa n frong con kich dô ng na y, va cô pha I do I ma f va I
phu f mo I Ia I no I fIô p duo c.
- Ðm dau muô n anh pha I dau do n hon em, - CafherIne rôn rI.
- Ðm chI muô n chu ng fa không bao gIo bI chIa Iy. Nô u em co gay
fhôm dau do n cho anh, fhì xIn anh fha fhu cho em. - Cô kha n ca u.
HeafhcIIff Ia I ôm Ia y cô Ia n nu a, rô I cuô ng da I fhô f Iôn:
- CIo fhì em da da y cho anh bIô f em da fa n nha n dô n fhô
na o, fa n nha n va gIa fra . Ta I sao em da coI khInh anh7 Ta I sao em
pha n bô I chinh Io ng mình, ho CafherIne7 Anh không co mô f Io I
na o an u I em dau. Ðm da ng pha I chIu fhô na y. Ðm da fu gIô f chô f
chinh mình. Pha I, em co fhô hôn anh va kho c Io c, nha n duo c anh
nhu ng nu hôn va nhu ng gIo f nuo c ma f. Chu ng se da y do a em. Ðm
no I em yôu anh. Thô fhì em co quyô n gì ma bo ma c anh7 Ðm co
quyô n gì ma ro I bo anh dô dô n vo I Ðdgar IInfon7 Tra Io I anh xem
nao!
- ThôI anh du ng no I nu a, du ng no I nu a! - CafherIne fhô n
fhu c. - Nô u em da Ia m dIô u Ia m Iô I, fhì em dang pha I chô f vì no
day. Thô Ia du ! Anh cu ng da bo ma c em, nhung em se không nha c
Ia I vIô c a y vo I anh dau. Ðm fha fhu cho anh. XIn anh cu ng fha fhu
cho em!
- Tha f kho ma fha fhu khI nhìn va o ca p ma f na y, so va o dôI
fay hao ga y na y. - HeafhcIIff da p. - Hôn anh nu a dI, va du ng dô
anh pha I frông fha y dôI ma f em. Anh fha fhu nhu ng gì em da gay
nôn cho anh. Anh yôu ke gIô f ha I anh! Nhung Ia m sao co fhô yôu
duo c ke gIô f ha I em7 Ia m sao anh co fhô kIa chu 7
Iu c a y, ho Im Ia ng, gIa u ma f va o nhau, nuo c ma f ho a va o
nhau da m dìa haI ma . Xem ra, HeafhcIIff va n co fhô kho c frong
mô f dIp nhu fhô na y.
TôI dam bô n chô n vì Iu c na y da ga n hô f buô I chIô u va fôI
frông fha y mô f da m nguo I o bôn ngoa I nha fho o CImmerfon.
Emily Bronte 56
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðuô I Iô da kô f fhu c. - TôI bao fIn. - Nu a fIô ng nu a Ia ca u
chu fôI se vô dô n day.
HeafhcIIff Ia m ba m mô f cau ru a. CafherIne không hô cu
dô ng.
Cha ng bao Iau sau fôI fha y da m gIa nhan dang quay vô . Ca u
IInfon dI ca ch sau không xa. Ca u mo cô ng vuo n va cha m ra I ca f
buo c frôn Iô I dI da n Iôn nha , fa n huo ng không khi fhanh bình cu a
buô I chIô u de p, khi fro I ôm dIu, nhu vô mu a he .
- Ca u a y vô kIa rô I. - TôI fhô f Iôn. - Ia y Chu a, ca u xuô ng duo I
nha mau Iôn! Ca u se không ga p aI frôn ca u fhang dau. ÐI nhanh
Iôn va frô n frong Iu m cay a y, do I cho dô n khI ca u chu va o ha n nha
da nhe !
- Anh pha I dI fhôI, CafherIne! - HeafhcIIff no I. - Nhung anh
se ga p Ia I em fruo c Iu c em ngu . Anh se du ng ca ch cu a sô pho ng em
không dô n nam fhuo c.
- Anh không duo c dI. - Cô da p, du ng hô f chu f su c co n Ia I cu a
mình gIu ca u fa Ia I.
- Anh pha I dI, chI mô f fIô ng fhôI! - Ca u fa hô f su c na I xIn.
- Không duo c, mô f phu f cu ng không. - Cô da p.
- Anh pha I dI, IInfon se va o day ngay bay gIo . - Ca u fa no I,
gIo ng hô f hoa ng.
HeafhcIIff cô du ng da y, nhung cô vu a ba m vô I Ia y ca u, vu a
fho hô n hô n. Ma f cô Iô ve quyô f fam dIôn cuô ng.
- Không! - Cô fhe f Iôn. - Ðu ng, du ng dI! Ðay Ia Ia n cuô I cu ng!
Ðdgar se không ha I chu ng fa dau. HeafhcIIff, em se chô f! Ðm se
chô f ma f!
- CIo fhì ha n da dô n day rô I. HeafhcIIff kôu Iôn, nguo I gIeo
phIch xuô ng ghô . - Suy f, em yôu! Ðm Im dI, CafherIne! Anh se o
Ia I. Tha m chi nô u ha n co ba n anh fhì anh cu ng se chô f vo I mô f Io I
ban phu c frôn môI.
Ca u fa fhôI không cô du ng da y nu a. TôI co fhô nghe fha y
fIô ng chan ca u IInfon dang Iôn ca u fhang. Tra n fôI foa f mô hôI
Ia nh, fôI so qua . TôI kôu Iôn frong con kInh ha I, frong khI ca u
IInfon ra o buo c nhanh hon vô phia pho ng. TôI dô y fha y haI ca nh
fay CafherIne buông fho ng va da u cô gu c xuô ng.
ÐO I CIO H! 57
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
“Cô a y da nga f dI hay chô f rô I cu ng nôn”. - TôI nghI fha m
frong bu ng.
Ca u Ðdgar IInfon du ng noI nguo ng cu a, rô I ca u Iao dô n chô
vI kha ch không mo I, ma f fra ng bô ch vì kInh nga c va gIa n du . TôI
bIô f ca u dInh Ia m gì, nhung HeafhcIIff dang cha n du ng mo I ha nh
dô ng ba ng ca ch a y fhan hình ba f dô ng nhu chô f cu a CafherIne va o
ca nh fay ca u chu .
- Ha y cu u Ia y na ng fruo c da , - Ca u fa fhô f Iôn, - rô I ha ng no I
vo I fôI sau.
No I doa n, ca u fa ra kho I pho ng.
Ca u IInfon dô n bôn vo . Cô da n da n fInh Ia I, cu fho da I, rô n
rI va không nha n ra aI. Vì qua Io Ia ng cho cô, ca u Ðdgar quôn
khua y ma f nguo I ba n da ng ghe f cu a cô. TôI fhì không. Na m Ia y co
hô I so m nha f, fôI dô n van na I ca u fa dI kho I da y. TôI fuyôn bô Ia
CafherIne da do hon nhIô u va sa ng hôm sau se cho ca u fa bIô f fình
fra ng su c kho e cu a cô a y ra sao.
- TôI se không fu chô I vIô c ra kho I cu a ngôI nha na y. - Ca u fa
da p. - Nhung fôI se o Ia I frong vuo n. Va ÐIIen a , sa ng maI chI nho
gIu Io I da y. TôI se do I duo I Iu m cay fhông ru ng Ia kIa. Nô u chI
không ra ga p fôI, fôI se Ia I va o fham nu a da y, du cho co aI o frong
a y hay không.
Vo I Io I de do a do , ca u fa ra kho I nha , va ba f da u mô f dôm
fhu c fra ng do I frong vuo n.
Khoa ng muo I gIo dôm hôm do , be Cafhy cha o do I. HaI gIo
sau fhì nguo I me qua do I, chua hô hô I fInh Ia I Ia n na o dô nho dô n
HeafhcIIff hay nha n ra Ðdgar. Nô I sa u fha m cu a ca u Ðdgar fruo c
ca I chô f cu a cô fha f qua dau Io ng, không nôn nha c dô n Ia m gì, va
co n mô f nô I dau buô n Io n hon nu a Ia gIo day cô da ra dI ma không
dô Ia I cho ca u mô f nguo I fhu a kô nam, nôn fheo dI chu c cu a cha
ca u fhì fa I sa n se pha I gIao Ia I cho IsabeIIa, sau khI Ðdgar qua do I.
Tha f fô I nghIô p, du a be ra do I cha ng duo c cha o mu ng! Suô f nhu ng
gIo da u fIôn frong do I, no co fhô chô f ma cha ng mô f aI dô y fo I. Tuy
nhIôn, sau na y chu ng fôI co fhô bu da p Ia I su Io Ia ban da u a y.
Suô f dôm, ca u Ðdgar IInfon ngô I Ia I frôn mô f chIô c ghô bôn
ca nh fhI ha I vo . ÐôI ma f ca u nha m Ia I va ne f ma f fre de p cu a ca u
cu ng foa f Iôn ve chô f cho c nhu ca I fhI ha I bôn ca nh ca u, nhung o
ca u Ia su fInh Ia ng cu a nô I dau dô n kIô f su c, frong khI o cô Ia su
Emily Bronte 58
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fhanh fha n hoa n foa n. Tra n cô pha ng phIu, mI ma f khe p Ia I, dôI
môI duo ng nhu dang mIm cuo I.
Vì ca u chu nhu da co ve fhIôm fhIô p ngu , fôI IIô n ro I kho I
pho ng ngay sau khI ma f fro I mo c, buo c ra ngoa I fa n huo ng khi fro I
ma f me , frong Ia nh. Mu c dich fha f su cu a fôI Ia ra ga p HeafhcIIff.
Tuy so , fôI va n muô n fìm fha y ca u fa Pha I ba o cho ca u fa bIô f fIn
du na y, nhung pha I ba o nhu fhô na o fhì fôI không bIô f. Ca u fa
dang du ng du a va o mô f cay fa n bì gIa , da u không mu , ma I fo c uo f
da m nhu ng gIo f suong fruo c da y da do ng frôn ma y ca nh cay va gIo
day nho xuô ng nguo I ca u fa. Ca u fa nguo c ma f Iôn khI fôI dô n ga n.
- Na ng chô f rô I - Ca u fa no I - Không ca n chI dô n ba o fôI cu ng
bIô f. ChI ca f khan fay dI. Na ng dau ca n nuo c ma f cu a ca c nguo I.
- Vang, cô a y chô f rô I, - fôI nin fIô ng na c da p, fay quô f nuo c
ma f - va da Iôn fhIôn da ng, chu ng fa hy vo ng nhu fhô !
- Va y..7 - Ca u fa ca f fIô ng, cô fhô f ra fôn cô ma không nô I.
Cau fa am fham vaf Iôn voI nôI dau bôn frong, xem fhuo ng ve ca m
fhông cu a fôI qua ca I nhìn cha m cha m da y hung khi không chu f
nao nung. - Na ng da chô f nhu fhô na o7 - Rô f cuô c ca u fa cu ng fhô f
Iôn duo c cau ho I, vu a run ra y không sao ghìm Ia I duo c.
“Tha f Ia khô n khô fô I nghIô p”. - TôI nghI - “Ra nguoI cu ng co
fra I fIm va day fha n kInh nhu dô ng Ioa I cu a nguoI va y”.
- Iang Ie nhu môf con chIôn. - TôI Iôn fIô ng da p. - Cô ay fho
da I, duô I fha ng nguo I nhu mô f du a fre khI fhu c da y rô I Ia I chìm
va o gIa c ngu . Nam phu f sau, fôI ca m fha y fIm cô a y khe da p, rô I
fhôI... cha ng fha y gì nu a!
- Na ng co nha c dô n fôn fôI Ia n na o không7 - Ca u fa nga p
ngu ng ho I nhu fhô so ha I khI pha I do n nha n cau fra Io I cho dIô u
mình ho I.
- Tu Iu c ca u dI kho I chô cô a y, cô a y không co n nha n ra aI
nua. - TôI da p - Cô a y na m yôn vo I mô f nu cuo I dIu da ng frôn ne f
ma f va nhu ng y nghI cuô I cu ng cu a cô a y quay vô vo I nhu ng nga y
fruo c day. Cuô c do I cu a cô a y da khe p Ia I frong mô f gIa c mô ng ôm
dô m. Ca u mong cho cô a y fhu c da y o fhô gIo I bôn kIa cu ng duo c fô f
Ia nh nhu fhô !
- Ca u mong cho na ng fhu c da y frong nô I dau do n! - Ca u fa
kôu Iôn, dô f nhIôn fro nôn hung fo n, vu a gIa m chan vu a rôn rI -
Na ng dang o dau7 Na ng không pha I o frôn fhIôn da ng! TôI chI ca u
ÐO I CIO H! 59
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nguyô n mô f dIô u va se nha c dI nha c Ia I Io I nguyô n ca u a y cho fo I
khI cu ng Iuo I Ia I fhì fhôI: “CafherIne Ðarnshav, ca u cho em không
duo c an nghI chu ng na o fôI co n sông! Ðm noI anh da gIôf em, vay
fhì ha y a m anh dI! Nguo I bI gIô f fhuo ng a m ke gIô f mình, anh fIn
fhô , va anh bIô f Ia xua nay ca c hô n ma va n Iang fhang frôn co I
fra n. Ha y Iuôn o bôn anh, duo I ba f ky hình fhu c na o, ha y Ia m cho
anh pha f dIôn Iôn. Ðu ng bo ma c anh frong nô I fhô ng khô na y, noI
anh không fhô na o fìm fha y em. OI, Ia y Chu a! Con không fhô sô ng
fhIô u hô n cu a con”.
Ca u fa vu a da p da u va o fhan cay, vu a nguo c ma f Iôn, vu a
ga o ru cha ng gIô ng fIô ng nguo I chu f na o, ma gIô ng fIô ng mô f con
fhu du dang bI nhu ng mu I dao, nhu ng ngo n da o dam chô f.
TôI dô y fha y co nhIô u vô f ma u frôn fhan cay, ba n fay va
fra n ca u cu ng va y ma u. Ca nh fuo ng ma fôI dang chu ng kIô n a y a f
ha n chI Ia mô f frong sô nhu ng ca nh fuong fu duo c dIô n dI dIô n Ia I
fu suô f dôm hôm fruo c. ÐIô u do cha ng khIô n fôI dô ng Io ng fhuong
xo f, no chI Ia m fôI kInh ha I. KhI su c nho ra ra ng fôI dang du ng bôn
ca nh, ca u fa IIô n ga m Iôn, ra Iô nh cho fôI dI kho I da y. TôI nhanh
cho ng Ia m fheo. An u I va vô vô ca u fa qua Ia mô f dIô u vuo f qua
su c fôI.
Iô fang cô IInfon duo c dInh va o fhu sa u fua n sau va cho dô n
hôm do , chIô c a o quan va n duo c dô mo , duo c ra c day hoa va Ia
fhom. Ca u Ðdgar IInfon nga y dôm fu c fru c frong can pho ng da f
IInh cu u, co n mô f dIô u chI rIông fôI bIô f duo c Ia HeafhcIIff dôm na o
cu ng du ng phia ngoa I cu a sô . TôI không ra no I chuyô n vo I ca u fa
Ia n na o, nhung fôI bIô f ca u fa muô n va o nha nô u co fhô duo c. Ðô n
dôm fhu ba, ca u chu fôI pha I IuI vô pho ng na m nghI va I gIo , vì da
mô f Ia . TôI cu ng dI kho I da y va dô ngo mô f ca nh cu a sô cho
HeafhcIIff co mô f co hô I duo c vInh bIô f Ia n cuô I nguo I ca u fa yôu
da u. Ca u fa Ie n va o fha f Ia ng Ie va chI frong chô c Ia f. TôI se không
fhô na o bIô f duo c Ia ca u fa da va o da y nô u nhu fôI không fìm fha y
duo c mô f Io n fo c sa ng ma u duo c buô c ba ng mô f so I chI ba c o frôn
sa n. TôI pha f hIô n ra do Ia Io n fo c cu a ca u Ðdgar IInfon da duo c
Ia y ra fu chIô c hô p nho frôn so I day chuyô n deo quanh cô
CafherIne. HeafhcIIff da mo chIô c hô p do , ne m Io n fo c cu a Ðdgar
ra kho I hô p va da f va o da y mô f Io n fo c den cu a chinh mình. TôI
bô n haI Io n fo c a y Ia I Ia m mô f, rô I da f Ia I va o frong hô p.
Thu sa u hôm a y, sau fang Iô , Ia nga y de p fro I cuô I cu ng cu a
chu ng fôI frong mô f fha ng IIô n. Ðô n chIô u, gIo dô I huo ng fu nam
Emily Bronte 60
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
sang dông ba c, mang fheo mua, rô I fIô p dô n Ia fuyô f. Tha f kho ma
fIn duo c Ia fruo c do chu ng fôI da duo c huo ng ba fua n IIô n mô f fho I
fIô f fuyô f de p. Ma y cay anh fha o va dô quyôn dô u bI che Ia p duo I
nhu ng dô ng fuyô f, chIm chIô n chIô n Im ho f va ma y chIô c Ia non
frôn cay den sa m Ia I. Hôm sau fho I fIô f va n xa u va a m da m nhu
va y. Ca u chu fôI gIam mình frong pho ng Ia m vIô c, co n fôI fhì ngô I
frong pho ng kha ch frông nom du a be dang kho c oe oe, vu a nhìn
nhu ng bông fuyô f dang bay ngang qua cu a sô . Thình Iình ca nh cu a
ba f mo va mô f nguo I na o do buo c va o vu a hô n hô n fho , vu a Io n
fIô ng cuo I vang. TôI nghI do Ia mô f gIa nhan va fhoa f fIôn fôI fha y
fu c gIa n hon Ia kInh nga c.
- Im nao! - TôI qua f Iôn - Ðôn frong nha ma chI da m xu su
nhu va y sao7 Nho ca u IInfon nghe fha y fhì sao7
- Thu Iô I cho fôI. - Mô f gIo ng no I quen fhuô c da p. - Nhung fôI
bIô f Ðdgar không co o day va fôI không kIô m chô duo c.
No I doa n, nguo I a y fIô n vô phia Io suo I, vu a fho hô n hô n, vu a
Ia y mô f fay ôm ma n suo n. Ho a ra do Ia IsabeIIa HeafhcIIff.
- TôI cha y mô f ma ch fu Ðô I CIo Hu vô day. - cô no I fIô p sau
khI ngu ng mô f Ia f - va fôI không fhô dô m duo c mình da bI nga bao
nhIôu Ia n. OI, fôI dau kha p mình ma y. ÐIIen, chI Ia m on dI saI
chua n bI xe cho fôI dô n CImmerfon va ba o mô f nguo I ha u ga I fìm
hô if qua n a o frong pho ng cu cu a fôI.
Ma I fo c cô vo cu a HeafhcIIff Io a xo a xuô ng vaI, fuyô f va nuo c
cu nho fu ng gIo f. ChIô c a o da I ba ng Iu a mo ng uo f su ng, da n cha f
va o nguo I, chan cô chI dI co dôI de p Iô mo ng. Ðuo I mô f bôn faI Ia
mô f vô f du f sau, va khuôn ma f fra ng bô ch da y nhu ng vô f xuo c va
nhu ng vô f ba m. Nhung ma I khI ba c xa ich da duo c Iô nh chua n bI
sa n sa ng va mô f cô ha u ga I dang go I ghe m if qua n a o, cô mo I chIu
dô cho fôI san so c ma y vô f fhuong.
KhI mo I fhu da xong xuôI va cô dang ngô I dô I dIô n fôI, uô ng
chu f fra cô no I:
- ChI ÐIIen a , chI cho nôn nghI ra ng fôI if quan fam dô n
CafherIne, vì fha y fôI cuo I foa ng Iôn khI buo c va o nha . TôI cu ng da
kho c fhuong. Chu ng fôI da không chIa fay nhau nhu ba n be , chI
nho chu , va fôI khôn fhô fha fhu cho mình dIô u do . Nhung fôI se
không do I na o fhông ca m vo I ha n fa, ca I dô fhu va f vu phu a y.
Cô ru f fuô f chIô c nha n cuo I ba ng va ng ra kho I ngo n gIu a.
ÐO I CIO H! 61
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðay Ia va f cuô I cu ng cu a ha n ma fôI co n gIu . - Cô kôu Iôn -
TôI se da p na f no, rôI dôf dI. - Cô fha chIô c nha n xuô ng gIu a dô ng
fhan dang cha y do ru c - Ha n se pha I mua mô f chIô c kha c, nô u ha n
co ba f duo c fôI vô Ia I. TôI không da m o Ia I day, vì ha n se dô n day
ba f fôI, Ia m ra y anh Ðdgar. - Cô da uô ng hô f chô fra .
- Ie ra fôI pha I o Ia I day, - cô no I fIô p - va fôI ra f muô n fhô ,
dô cham nom du a be na y. ap na y mo I dich fhu c Ia nha cu a fôI. ChI
co nghI Ia ha n se chIu ngô I yôn nhìn Ðdgar va fôI sô ng fhanh fha n
không7 Ha n se muô n da u dô c ca nh an Ia nh cu a chu ng fôI.
- Ha n da gIô f chô f ha n fình yôu cu a fôI da nh cho ha n. TôI da
frao fra I fIm fôI cho ha n. Ha n da nha n Ia y va bo p na f fIm fôI cho
dô n chô f, rô I ne m fra Ia I cho fôI. Vì ha n da hu y hoa I fIm fôI, nôn
fôI co n dau kha nang ma fhuong ca m ha n, du cho ha n co rôn rI fu
nay cho dô n nga y Iìa do I va kho c ra ma u vì fIô c fhuong CafherIne
dI nu a. Co n gIo day fôI da Ia m cho ha n gIa n dô n mu c nô u fôI Ia I roI
vao fay han Ia n nu a, fhì ha n nha f dInh se fra fhu fôI.
Emily Bronte 62
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 6

IsabeIIa kô Ia I cho fôI nghe nhu ng su kIô n da xa y ra dôm
hôm fruo c o Ðô I CIo Hu .
Ong HIndIey va cô ngô I bôn Io suo I frong chinh sa nh cho dô n
ga n nu a dôm.
- TôI dang do c ma y quyô n sa ch cu , - cô kô , - frong khI do
HIndIey ngô I Im, không hô nhu c nhich hay fhô f Iôn mô f Io I na o
suô f fu haI ba gIo fruo c do . Không co mô f fIô ng dô ng na o, ngoa I
fIô ng gIo rô n rI fhInh fhoa ng Ia m Iay dô ng ma y ca nh cu a sô , va
fIô ng fhan nô Ia ch fa ch khe khe frong Io suo I. Ta f ca dô u fha f
buô n, buô n dô n ghô nguo I, va vu a do c, fôI vu a fho da I duo ng nhu
mo I nIô m vuI da bIô n ma f kho I fhô gIan na y, không bao gIo Ia y Ia I
duo c nu a.
Ca nh fInh mIch a y bI pha fan vì co fIô ng HeafhcIIff dang fu
ngoa I mô CafherIne fro vô . Ha n fa vô so m hon fhuo ng Iô , vì con
ba o. IsabeIIa fa Ia I ca I ca ch HIndIey nguo c nhìn cô, nhìn vô phia
cu a, rô I quay sang nhìn cô Ia n nu a.
- TôI se dô ha n do I bôn ngoa I frong nam phu f. - ông fa fhô f
Iôn. - Cô không pha n dô I chu 7
- Không, ông co fhô gIu ha n o Ia I bôn ngoa I suô f dôm, nô u
ông muô n. - IsabeIIa da p. - Cu va n kho a va cha n fhen cu a Ia I.
HIndIey nhanh cho ng Ia m fheo fruo c Iu c HeafhcIIff kIp buo c
fo I cu a, rô I ông fa buo c Ia I, nhìn IsabeIIa, fìm kIô m frong a nh ma f
cô mô f su dô ng fình vo I mô I cam fhu dang cha y ru c frong a nh ma f
ông.
- TôI va cô dô u co mo n no Io n pha I fhanh foa n vo I ke o ngoa I
kIa. - ông fa no I. - Nô u chu ng fa không he n nha f fhì chu ng fa co
fhô ho p fa c vo I nhau dô Ia m dIô u a y. Cô co mô m yô u nhu ông anh
cu a cô không da y7 Ie na o cô dInh chIu du ng ha n dô n cu ng ma
không nghI dô n chuyô n fra fhu 7
ÐO I CIO H! 63
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI cha n ca nh pha I chIu du ng Ia m rô I, - IsabeIIa da p, - va
fôI se ra f sung suo ng duo c fra fhu . Nhung su pha n bô I va ba o Iu c
Ia I Ia con dao haI Iuo I. Chu ng se gay fhuong fich cho nhu ng aI su
du ng chu ng.
- Phan bôI va ba o Iu c Ia công ba ng khI da p Ia I pha n bô I va
ba o Iu c. - HIndIey kôu Iôn. - Cô HeafhcIIff, fôI chI yôu ca n cô ngô I
Im va du ng no I mô f Io I na o hô f. Cô cu ng se vuI suo ng không ke m
gì fôI khI duo c fha y su kô f IIô u cuô c do I fôn na y. Ha n se gIô f chô f
cô va Ia m fôI khuynh gIa ba I sa n. fru phI chu ng fa ra fay Ia m mô f
vIô c gì do . Nghe xem ha n Ia m gì kìa! Ha n go cu a cu nhu fhô ha n
da Ia ông chu rô I da y. Cô cu nga m cam nhu hô n frong ba phu f va
cô se duo c fro fha nh mô f nguo I phu nu fu do.
Ong fa Ia y ra mô f kha u su ng va mô f con dao haI Iuo I.
- TôI se không nga m cam nhu hô n dau. - IsabeIIa fhô f Iôn. -
ông không duo c Ia m fhô . ChI ca n dô cu a kho a nhu va y fhôI.
- Không, fôI da quyô f fam Ia m dIô u na y. - HIndIey fuyô f vo ng
kôu Iôn. - TôI se dem Ia I dIô u fô f Ia nh cho cô, va dem Ia I Ie công
ba ng cho Harefon. CafherIne gIo da ma f rô I, nôn cha ng co n mô f aI
frôn do I na y fhuong fIô c fôI hay xa u hô vì fôI.
Không co Iy gì Ia I dI cô franh Iua n vo I ông fa, nôn IsabeIIa
be n cha y dô n bôn cu a sô .
- Tô f hon Ia ông nôn fìm mô f noI na o kha c dô nghI fa m dôm
nay. - Cô he f Io n. - ông Ðarnshav se ba n ông nô u ông buo c chan
va o nha na y.
HIndIey fu c fô I na ng Io I vo I IsabeIIa, vì cô da da nh dô ng cho
chô ng cô. Cô fro Ia I ngô I bôn Io suo I, fha m nghI, fha f Ia phu c cho
cô bIô f bao nô u HIndIey gIô f chô f ha n fa Mô f fIô ng da p ma nh phia
sau Ia m cô gIa f ba n nguo I. HeafhcIIff da gIa ng mô f cu da m ra f
ma nh Ia m kinh cu a sô vo fan, roI Ioa ng xoa ng xuô ng nô n, nhung
ma y cha n song cu a qua sa f nhau, nôn ha n không Ieo va o duo c.
IsabeIIa mIm cuo I vì fha y mình ra f an foa n. Ha n fa du ng da y nhìn
va o frong, fo c va qua n a o phu fuyô f fra ng xo a, va ha m rang sa c
nho n a nh Iôn fra ng nho n frong dôm fô I.
- IsabeIIa, dô cho fôI va o, nô u không fôI se Ia m cho cô pha I
hô I ha n da y! - Ha n do a.
Emily Bronte 64
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI không fhô gIô f nguo I duo c. - IsabeIIa da p. - ông
Ðarnshav dang du ng rình ông vo I mô f con dao va mô f kha u su ng
da na p da n sa n da y.
- Va y fhì dô cho fôI va o Iô I cu a bô p. - Han gam Iôn.
- HIndIey se fo I do fruo c fôI. - IsabeIIa da p. - Ho a ra fình yôu
cu a ông cu ng xoa ng fha f, không chIu nô I mô f fra n mua fuyô f u7
HeafhcIIff, nô u fôI Ia ông, fôI se dô n na m da I frôn mô cô a y va chô f
nhu mô f con cho frung fha nh. Co I fra n gIo day không co n da ng
sô ng nu a, pha I không na o7 ông da no I vo I fôI ra ng CafherIne Ia fa f
ca cuô c do I ông ma . TôI không hình dung nô I gIo day Ia m sao ông
co fhô fIô p fu c sô ng duo c nu a.
HIndIey Iao dô n bôn cu a sô va chìa kha u su ng ra fruo c.
- Nô u fôI co fhô gIo fay ra ngoa I, - ông fa fhô f Iôn, - fhì fôI co
fhô ban duoc han!
Truo c su kInh hoa ng cu a IsabeIIa, HeafhcIIff Iao nguo I dô n
chô p Ia y vu khi cu a HIndIey va gIa f no ra kho I fay ông fa. Kha u
su ng cuo p co va con dao ba f fro Ia I, ca m pha p va o cô fay HIndIey.
HeafhcIIff du ng su c ke o con dao ra, cu a ra ch foa c ca fhIf frôn ca nh
fay HIndIey, rô I ha n du f con dao co n nho ma u va o frong fu I.
Ha n du ng mô f phIô n da Io n da p ga y ma y cha n song cu a sô ,
rô I nha y va o. HIndIey da nga Ian ra, vô f fhuong sau hoa m cu a va o
dô ng ma ch Ia m cho ông fa dau qua , nga f dI. HeafhcIIff hô f da Ia I
gIa m Iôn nguo I ông fa, da p da u ông fa xuô ng sa n da , mô f fay va n
fo m Ia y IsabeIIa, dô ngan không cho cô dI go I nguo I dô n cu u. Rô f
cu c, khI da mô f fho không ra hoI, ha n du ng Ia I, ke o ca I fhan hình
da hoa n foa n ba f dô ng a y dô n mô f chIô c ghô . Ha n bang qua y qua
vô f fhuong Ia I mô f ca ch vô cu ng fhô ba o. IsabeIIa, Iu c na y da duo c
fu do, be n cha y dI da nh fhu c Joseph da y. Ia o fa vô I va Iao xuô ng
duo I nha dô ga p ông chu .
Ða y gIo HIndIey da Ia I cu dô ng duo c va hô I fInh. HeafhcIIff,
bIô f Ia dô I fhu cu a ha n không pha f hIô n ra mình bI dô I xu ra sao
frong Iu c na m ba f fInh, nôn ha n ba o ông qua Ia dô ngô c mo I dI say
me m không bIô f fro I da f gì nhu va y.
- TôI se không dô bu ng ha nh vI de do a khu ng khIô p cu a ông
Ia n na y Ia m gì, - HeafhcIIff no I fIô p, - co n bay gIo fôI khuyôn ông
nôn dI ngu dI.
Ðoa n, ha n fa ro I kho I pho ng.
ÐO I CIO H! 65
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ChIô u hôm sau, HIndIey ngô I bôn Io suo I, nguo I ra f ô m yô u,
frong khI a y HeafhcIIff du ng ca nh chô ô ng kho I, Ia ng Im.
- OI, chI ca n fôI co du su c ma nh dô gIô f chô f ha n, fhì fôI co
xuô ng dIa ngu c cu ng cam Io ng. - HIndIey vu a rôn rI, vu a cô ro I ghô
du ng Iôn.
- Không, ông fa da gIô f ma f mô f nguo I frong gIa dình ông Ia
du Ia m rô I. - IsabeIIa no I. - O a p, mo I nguo I dô u bIô f ra ng em ga I
ông gIo day a f ha n va n co n sô ng, nô u nhu không co ca I ông
HeafhcIIff a y. Nôn ông fha y da y, duo c ông fa cam ghe f co n fô f hon
Ia duo c ông fa yôu mô n. KhI fôI nghI Ia I chu ng fôI da fu ng ha nh
phu c ra sao, CafherIne da fu ng ha nh phu c nhu fhô na o fruo c nga y
ông fa dô n, fôI chI co fhô nguyô n ru a ca I nga y a y.
HeafhcIIff co ve fha y duo c su fha f cu a dIô u na y, fuy không
nha n ra Ia aI dang no I, vì nuo c ma f ha n Ian da I xuô ng ma va nho
Ia cha va o dô ng fro Ha n fru f nhu ng fIô ng fho da I nghe n nga o.
IsabeIIa cha m cha m nhìn ha n rô I khInh bI cuo I pha Iôn. Ca p ma f
ha n Iong Iôn nhìn vô phia cô:
- Ðu ng da y va cu f dI cho khua f ma f fa. - Ke dang fhuong
kho c no I, gIo ng nghe n Ia I vì fIô ng na c dô n nô I kho ma hIô u duo c
ha n dang no I gì.
- XIn ông fhu Iô I, - IsabeIIa da p, - nhung fôI cu ng yôu quy
CafherIne. CIo day anh fraI chI a y ca n duo c cham so c, va fôI se vì
chI a y ma Ia m dIô u na y. Ðay gIo khI chI a y da qua do I, fôI co fhô
nhìn fha y duo c chI a y qua HIndIey. ÐôI ma f HIndIey gIô ng hô f dôI
ma f chI a y, chI co dIô u Ia ông da Ia m cho dôI ma f a y do ba m va
fham fim Ia I vì nhu ng do n da nh va ...
- Ðu ng da y, dô ngu ngô c khô n kIô p, nô u không fa gIa m chô f
bay gIo . - Han gao Iôn va fIôn IaI chô IsabeIIa, khIôn cô pha I vô I
franh dI.
- Nhung, - IsabeIIa no I fIô p frong khI chua n bI sa n sa ng dô
cha y frô n, - vi nhu CafherIne co chIu ha mình fro fha nh ba
HeafhcIIff, fhì a f ha n chI a y cu ng so m dam ra gIô ng fôI fhôI.
Nhung chI a y se cha ng am fha m chIu du ng ha nh vI fô I ba I cu a ông
dau. ChI a y a f se ba y fo fha nh Io I nô I cam fhu va ghô fo m ông.
Iu c na y, IsabeIIa da ra ga n dô n cu a. HeafhcIIff chô p Ia y mô f
con dao an dô frôn ba n va ne m no va o da u cô. Iuo I dao cu a fru ng
bôn duo I faI. Cô IIô n Im ba f va bo cha y. Ca nh cuô I cu ng cô frông
Emily Bronte 66
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fha y Ia ha n gIa n du Iao fo I, nhung HIndIey da gIu ha n Ia I. Ca haI
dô u nga Ian ra sa n, phia fruo c Io suo I. Cô vu a cha y qua bô p, vu a
go I Joseph dô n gIu p su c cho chu , rô I ca m fha y mình nhu Ia mô f
IInh hô n vu a fhoa f kho I ca nh dIa ngu c, cô nha y vo f ra ngoa I va
cha y nhu bay xuô ng con duo ng dô c. a nh de n o a y chI duo ng cho cô,
khI cô da ro I kho I con duo ng va cha y fha ng ra vu ng dô ng hoang.
Trôn duo ng cha y, nhIô u Ia n cô bI nga Ian fu frôn ca c bo da f xuô ng
va pha I Iô I qua nhIô u ba I Ia y.
Sau khI kô hô f cho fôI nhu ng su kIô n xa y ra o Ðô I CIo Hu ,
IsabeIIa du ng da y, fre o Iôn mô f chIô c ghô va hôn haI bu c chan
dung cu a CafherIne va Ðdgar.
- TôI fha pha I sô ng suô f do I duo I dIa ngu c, - cô no I, - co n hon
Ia pha I o Ia I fhôm mô f dôm nu a duo I ma I nha fa I Ðô I CIo Hu . Rô I
cuô n quanh nguo I mô f fa m khan choa ng rô ng, cô dI xuô ng duo I
nha , ra chô cô xe ngu a. Cô xe dua cô dI khua f, va cô không bao gIo
fro Ia I fham vu ng na y nu a.
Cô dô n sô ng o mIô n nam, ga n Iuan Ðôn, va va I fha ng sau,
con fraI cô cha o do I. Cô vIô f fhu ba o ra ng cô da da f fôn cho no Ia
IInfon, nhung no Ia mô f du a be ô m yô u, qua f que o.
Mô f hôm, ca u HeafhcIIff ga p fôI frong Ia ng va ho I fôI hIô n
fho I cô dang sô ng o dau, nhung fôI không chIu no I.
- Không fha nh va n dô , - ca u fa da p, - fôI se fìm ra khI na o fôI
muô n. Nhung hay bao cô fa coI chung, cho co dôn sông vo I ông anh
Ðdgar cu a cô fa. TôI se không cho phe p cô fa Ia m va y dau.
Qua do ho I da m gIa nhan, ca u fa kha m pha ra dIa chI cu a cô
o va bIô f chuyô n cô da sInh con. Tuy nhIôn, ca u fa không hô fìm
ga p cô, vì, fheo fôI nghI, ca u fa cam ghe f không muô n frông fha y
cô. Sau da y, mô I khI ga p fôI, ca u fa Ia I ho I han vô du a be . KhI nghe
no I dô n fôn du a be , ca u fa cuo I nham hIô m.
- Cô fa muô n fôI cam ghe f du a be , nôn mo I da f cho no I ca I fôn
do , pha I không na o7 - Cau fa hoI.
- TôI nghI cô a y không muô n ca u hay bIô f gì vô du a be ca . -
TôI da p.
- TôI se co no mô f khI fôI muô n. - ca u fa da p. - Cô fa co fhô
fIn nhu fhô .
ÐO I CIO H! 67
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Sau do if Iau, co mô f ba c sI cuo I ngu a dô n a p Thrushcross,
ba o fIn vô mô f ca I chô f kha c - ca u HIndIey Ðarnshav da qua do I.
TIn a y Ia m fôI choa ng va ng, va fôI không fhô không fha c ma c fu
ho I: không bIô f ca u a y da chô f ra sao7 TôI quyô f dInh sang fham
Ðô I CIo Hu dô gIu p Ia m fro n nhu ng bô n pha n cuô I cu ng dô I vo I
nguo I qua cô , va dô fìm hIô u nhu ng gì co fhô bIô f chung quanh ca I
chôf cua cau ay.
TôI nha c ca u IInfon nho ra ng Harefon Ia cha u vo cu a ca u, va
do do cau nôn du ng ra Ia m nguo I gIa m hô cho fha ng be , nhung ca u
chu fôI dang chìm da m frong nô I dau buô n fô f dô , không fhô Ia m gì
duo c. Ca u ba o fôI ha y no I chuyô n vo I ông Iua f su vô fa I sa n cu a
nguo I anh vo da qua cô , nôn fôI va o Ia ng va dô nghI ông Iua f su
cu ng dI vo I fôI dô n Ðô I. Ong fa fu chô I, cho ra ng fô f nha f Ia du ng
day vo I HeafhcIIff.
- Harefon se cha ng hon gì mô f ke an ma y dau. - ông fa no I. -
Ðô no chô f frong fình fra ng no na n va foa n bô fa I sa n da dem fhô
cha p cho HeafhcIIff. Cu dô cho Harefon, ke fhu a kô duong nhIôn,
Io n Iôn o Ðô I. No co fhô go I duo c Io ng fra c a n noI HeafhcIIff, khIô n
ông fa dô I xu khoang dung vo I no .
Rô f cu c fôI da fo I Ðô I. Joseph, vô n dang dau buô n fruo c ca I
chô f cu a ca u chu , fha y fôI dô n fhì ra f ha I Io ng. Co n HeafhcIIff fhì
Ia I no I ra ng ca u fa không hIô u vì sao fôI Ia I dô n, fuy va y ca u fa
không pha n dô I vIô c fôI o Ia I da y.
- Ong fa mo I ngô c nghô ch Ia m sao. - HeafhcIIff no I. - ChIô u
hôm qua, fôI chI ro I ông fa ra co muo I phu f, ma ông fa da kho a hô f
ca c cu a frong nha , nhô f fôI Ia I bôn ngoa I, rô I ngô I uô ng ruo u suô f
dôm cho dô n chô f. Sa ng nay, chu ng fôI pha cu a xông va o fhì fha y
ông fa na m da y. TôI cho nguo I dI go I ba c sI, nhung khI ông fa dô n
fhì HIndIey da chô f.
Ia o da y fo xa c nha n dIô u a y, nhung Ia o fhì fha m no I vo I fôI:
- Ie ra chinh ông fa dI go I ba c sI kIa mo I pha I, co n fôI pha I o
Ia I cham so c cho ca u chu . KhI fôI ro I kho I nha fhì ca u chua chô f,
chua, chua hô chô f fy na o.
Trong suô f fho I gIan sa p xô p chua n bI fang Iô , HeafhcIIff fo
ra ra f fho o vo I mo I vIô c dang dIô n ra xung quanh. Ngay fruo c Iu c
ro I kho I nha dô dI du da m fang, ca u fa frông da y ve da c fha ng.
Ca u fa nha c be Harefon Iôn ba n.
Emily Bronte 68
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Na y! Chu be xInh xa n, bay gIo ma y Ia cu a fao! - Ca u fa no I,
gIo ng quyô f IIô f. - Ðô rô I xem ca I cay na y co Io n Iôn cong ve o nhu
ca I cay kIa không, mô f khI va n Ia ngo n gIo a y fhô I xoa n Ia y no .
Harefon không hIô u gì vô chuyô n na y, no vuô f ma HeafhcIIff
va fo ve vuI fhich. TôI bIô f duo c chinh ca I dIô u ma HeafhcIIff ngu
y , nôn fôI nga f Io I ca u fa:
- Tha ng be pha I vô vo I fôI bôn a p Thrushcross. No không
fhuô c vô ca u chu f na o ca .
- Ong IInfon ba o va y u7 - Ca u fa ga ng ho I.
- ÐI nhIôn, ca u fa ra Iô nh cho fôI mang no vô . - TôI no I.
- ThôI, chu ng fa se không franh ca I vô chuyô n na y. - Ca vô
Ia I a p da p. - Nhung fôI ca m fha y duo ng nhu Ia fôI fhich duo c nuôI
du a be . No I vo I ông chu chI Ia nô u ông fa ba f du a be na y, fhì fôI se
pha I nguo I dô n Iuan Ðôn ba f con fraI fôI vô .
Io I de do a na y du dô Ia m cho haI chu ng fôI dô u Im Ia ng, va
vIô c dua Harefon dô n a p không duo c nha c dô n nu a.
VI kha ch o Ðô I CIo Hu gIo day da fro fha nh ông chu . Ca u fa
na m foa n quyô n so hu u ngôI nha , vì chu ng mInh duo c vo I ông Iua f
su Ia HIndIey Ðarnshav da fhô cha p fu ng mIô ng da f cho ca u fa dô
Ia y fIô n da nh ba c. Harefon, Ie ra pha I Ia gIa u co , fhì cha ng co gì ca .
Tha ng be pha I phu fhuô c hoa n foa n va o ke fhu cu cu a cha mình va
Io n Iôn frong ngôI nha cu a chinh mình nhu mô f ke dI o không
công, không hô bIô f mình da bI fIô m doa f hô f da f daI va fIô n ba c
nhu fhô na o.

Muo I haI nam fIô p fheo Ia nhu ng nam ha nh phu c nha f do I
fôI, nhu ng nô I Io phIô n duy nha f ma fôI ga p chI Ia nhu ng Ia n be
Cafhy bI ôm. Cô be Ion nhanh nhu fhô I va ra f kho e ma nh, cô nhu
mô f a nh na ng do I va o can nha u buô n na y. Cha cô be hoa n foa n bI
cô cuô n hu f hô f fam fri, va cô, vô pha n mình, cu ng hô f Io ng fhuong
yôu cha. Cô be co ca p ma f den Ia y cu a do ng ho Ðarnshav, nhung
Ia I fhu a huo ng nuo c da fra ng xanh, ne f ma f fhanh fu va ma I fo c
va ng cu a do ng ho IInfon. Vô ma f fình ca m fhì cô be fhuong nguo I
mô f ca ch hoI qua da ng va vô dIô m na y, cô gIô ng me cô. Nhung
kha c vo I me , fình fhuong cu a cô không bao gIo dô n mu c du dô I, va
cô co mô f gIo ng no I ôm a I va ve ma f dIu da ng. ÐI nhIôn, cô be cu ng
ÐO I CIO H! 69
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
co nhu ng khuyô f dIô m rIông, chu yô u Ia ca I fho I vIô c gì cu ng khang
khang Ia m fheo y mình.
Cho dô n fuô I muo I ba, cô be chua fu ng dI qua khu fha o vIôn
cu a a p Thrushcross Ia n na o ma không co nguo I dI ke m, va cô
không bIô f fi gì vô Ðô I CIo Hu , cu ng nhu vô ông HeafhcIIff.
- Cô ÐIIen, co n bao Iau nu a fhì cha u mo I duo c fre o Iôn dInh
ma y ngo n dô I kIa nhI7 - ThInh fhoa ng cô be ho I.
- Ca I gì na m bôn kIa dô I va y7 ÐIô n u7
- Không - TôI no I vo I cô - cu ng va n Ia dô I, hô f nhu nhu ng
ngo n dô I na y fhôI.
Ða ng xa Ia ra ng da xa m dô c du ng, co fôn Ia ra ng nu I da
PenIsfone KhI vu ng dô ng hoang da chìm frong bo ng fô I, fhì ma f
fro I xô fa va n ro I a nh sa ng va ng ru c Iôn nhu ng dInh cao nha f cu a
ra ng nu I da .
- TaI sao chung con ruc sang Iau dôn fhô frong khI o day da
Ia chIô u fô I. - Cafhy hoI.
- Vì o da y cao hon chô chu ng fa. - TôI dap - Cô không fhô Ieo
Iôn nhu ng khô I da fro fru I a y duo c dau, cao va dô c Ia m. Mu a dông
bang gIa Iuôn bao phu noI a y, va cô da fu ng fha y fuyô f va n co n
do ng Ia I duo I ca I chô fru ng den den o suo n nu I dông ba c va o mu a
he .
- OI, fhô ra cô da fu ng fo I da y, cô ÐIIen! - Cô be fhich fhu reo
Iôn - Va y fhì cha u cu ng co fhô dô n da y khI na o cha u Io n.
Cô be ho I han cha vô ra ng nu I da , va ông fa hu a vo I cô Ia cô
co fhô cuoI ngu a dô n do khI na o Io n hon. CIo day, cô be finh fu ng
fua n mô f va cu va I fha ng Ia I ho I:
- Con da du Io n dô dI dô n ra ng nu I da PenIsfone chua7
Ca u Ðdgar, vì bIô f ra ng con duo ng dô n PenIsfone co cha y
ngang qua Ðô I CIo Hu , nôn Ia n na o cu ng fra Io I:
- Chua dau, con fhan yôu a , chua duo c dau.
Co Ie be Cafhy cu ng da nh fam vo I chuyô n na y, nhung rô I
mô f hôm ca u IInfon pha I va ng nha . Ðm ga I ca u IsabeIIa, vIô f fhu
bao Ia cô dang hap hôI, fhInh cau Ðdgar dô n fham cô va Ia nh gIu m
fra ch nhIô m nuôI na ng be IInfon, con fraI cô Ðdgar gIao Cafhy Ia I
cho fôI cham so c, ra Iô nh ra ng cô be không bao gIo duo c dI ra ngoa I
Emily Bronte 70
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
khu fha o vIôn, ngay ca khI co fôI dI hô fô ng. TôI ha I Io ng khI fha y
Cafhy co ve foa I nguyô n vo I vIô c duo c co I ngu a fha fha n da o choI
frôn nhu ng ma nh da f va vuo n fuo c quanh a p. Iu c a y dang Ia
nhu ng nga y he de p fro I, va cô be fhuo ng o bôn ngoa I da o choI fu
Iu c dIô m fam cho dô n bu a du ng fra . KhI fro vô , cô be kô cho fôI
nghe nhu ng cuô c phIôu Iuu fuo ng fuo ng cu a cô.
Mô f hôm cô be va o pho ng fôI Iu c sa ng so m:
- Cô ÐIIen, hôm nay cha u Ia mô f fhuong gIa A Ra p, va cha u
sa p cu ng doa n Iu ha nh Ia c da bang qua sa ma c. XIn cô Ia y cho
cha u fha f nhIô u Iuong fhu c, du cho cha u, con ngu a va ba con Ia c
da cu a cha u du ng.
Ða con Ia c da a y chinh Ia ba con cho cung cu a cô be . TôI go I
ghe m fha f nhIô u fhu c pha m va dô va o mô f bôn yôn ngu a. Cafhy
nha y phô c Iôn mình ngu a, ra ng ro nhu mô f na ng fIôn, va vu a phI
nuo c kIô u dI khua f, vu a vuI suo ng cuo I vang.
- Nho da y, cô Cafhy! - fôI kôu fo - Ðu ng co pho ng nuo c da I va
nho vô so m da y.
Ða dô n bu a fra ma va n chua fha y fam hoI vI Iu ha nh no dau,
fôI IIô n saI da m gIa nhan dI fìm cô be , nhung cô không co o frong
khu da f quanh a p. TôI fhan ha nh ra ngoa I fìm kIô m, va ga p mô f
anh fho dang su a ha ng ra o.
- Anh co fha y cô Cafhy dau không7 - TôI ho I.
- TôI co fha y cô ay sang nay. - Anh fa da p - Cô a y co no I
chuyô n vo I fôI, rô I sau do cho ngu a nha y qua ca I ha ng ra o da ng
kIa, chô fha p fha p a y. Cô a y pho ng nuo c da I bIô n ma f.
TôI bIô f ra ng nhu va y co nghIa Ia cô da dI ra chô ra ng nu I da
PenIsfone. “Chuyô n gì se xa y ra nô u nhu cô be cô fre o Iôn ra ng nu I
da a y, bI sa y chan va chô f7”. TôI vu a nghI vu a hô I ha cha y do c fheo
con duo ng. KhI cha y ngang qua Ðô I CIo Hu , fôI frông fha y con cho
bôn a p dang na m duo I mô f khung cu a sô . TôI vô I va ng cha y fheo
Iô I dI frong vuo n da n Iôn nha . Mô f nguo I phu nu gIu p vIô c, mo I
dô n Ia m sau khI HIndIey chô f, nghe fha y fôI da p cu a fhình fhình,
IIô n ra mo .
- A, chI dô n fìm cô chu nho cu a chI chu gì7 - ZIIIah, cô da y fo
mo I dô n fhô f Iôn - Cô a y dang o day, bình yôn vô su .
ÐO I CIO H! 71
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ong chu chI co nha không7 - TôI hô n hô n no I không ra hoI,
pha n vì pha I dI nhanh, pha n vì Io so .
- Ca ông chu Ia n Joseph dô u dI va ng. Nôn chI cu va o nghI
mô f Ia f da . - Cô fa dap.
Cafhy dang ngô I du dua frong mô f ca I ghô nho vô n Ia cu a me
cô hô I co n be . Cô da freo mu Iôn va co ve hoa n foa n fu nhIôn nhu o
nha , vu a cuo I vu a fa n ga u vo I Harefon. Harefon, gIo day da Ia mô f
cha ng fraI muo I fa m fuô I, cao Io n, kho e ma nh, cu frô ma f nhìn cô
be , ve fo mo va kInh nga c, cha ng hIô u gì ma y nhu ng Io I nha n xe f
va nhu ng cau ho I ma cô fuôn ra. TôI cô gIa u nô I vuI mu ng da fìm
fha y cô bình an vô su va dua ma f nhìn cô, ve ma f gIa n du .
- Cô gIo I nhI! Ðay Ia Ia n cuô I cu ng cô duo c co I ngu a da o choI
fu nay cho dô n khI ba cô vô . TôI se không fIn fuo ng dô cô dI ra
ngoa I nu a dau, cô hu qua , cô Ia mô f cô be hu ho ng rô I.
- A, cô ÐIIen! - Cô ho n ho reo Iôn, nha y ba f da y va cha y dô n
bôn fôI - Va y Ia cô da fìm ra cha u! Tô I nay cha u se kô cho cô nghe
mô f cau chuyô n fuyô f vo I! Truo c gIo cô da fu ng dô n day chua7
- Cô dôI mu Iôn va dI vô nha ngay! - TôI no I - TôI bu c cô Ia m
day, cô Cafhy. ThôI na o, du ng kho c Io c ma Ia m gì. Ia m fhô cu ng
cha bu Ia I duo c ca I công fôI khô so cha y dI fìm cô. Cô cu nghI dôn
ca I ca ch cô frô n dI nhu fhô ma xem! No chu ng fo cô Ia mô f con ca o
ranh ma, se cha ng aI fIn cô duo c nu a.
- Cha u da Ia m gì co chu 7 - Cô nu c no - Ða co ba o cha u pha I o
frong nha dau na o. Ða se không co ma ng cha u dau, cô ÐIIen. Ða
không bao gIo ca u ga f nhu cô ca .
- ThôI dI, fhôI dI nao! - TôI nha c dI nha c Ia I - CIo cô da muo I
ba fuô I rô I co n gì. Ðu ng Ia m nhu fre con va y.
- Ðu ng ma ng cô a y. - ZIIIah noI - Cô a y so Ia chI se Io Ia ng cho
cô a y nôn chu ng fôI da gIu cô a y Ia I va no I cô a y va o nha nghI da y.
Harefon du ng du f fay va o fu I, cha ng no I cha ng ra ng, nhung
duo ng nhu Ia ca u fa không hoan nghônh gì vIô c fôI dô n day. TôI
ca m Ia y mu cu a cô Cafhy va buo c Ia I, dô I Iôn da u cho cô, nhung cô
bo cha y quanh pho ng Ia m fôI pha I duô I fheo. Harefon va ZIIIah
cuo I vang, va Cafhy cu ng ba f cuo I fheo.
- Cô Cafhy, - fôI kôu Iôn, raf dôI buc fuc - nôu cô bIôf duoc
nha na y Ia cu a aI, cô a f se mu ng duo c ra kho I day.
Emily Bronte 72
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðay Ia nha cha anh pha I không7 - Cafhy quay sang
Harefon hoI.
- Không. - Cau fa da p, cu I nhìn xuô ng, ma f do bu ng.
- Va y fhì Ia nha cu a aI, cu a ông chu anh u7
Harefon ca ng do ma f fhôm, nhìn dI chô kha c, mô m fhô f ra
mô f cau ru a.
- Anh a y da no I “nha chu ng fôI” va “nguo I nha chu ng fôI”. -
Cafhy quay sang fôI no I - Cha u fuo ng anh a y Ia con ông chu nha .
Nô u anh a y Ia mô f gIa nhan fhì anh a y pha I go I cha u ba ng “cô”
chu .
Harefon sa sa m ma f Ia I nhu mô f da m may dông fruo c cau
no I fre con a y.
- Ia y ngu a cho fôI. - Cô be no I vo I Harefon nhu fhô ca u fa Ia
mô f fha ng gIu ngu a - Sau do anh co fhô dI chung vo I fôI. Nhanh
Iôn! TôI ba o anh Ia y ngu a cho fôI kIa ma !
- Ðo I dô n khI cô bI da y xuô ng dIa ngu c rô I fôI mo I Ia m da y fo
cho cô. - Harefon ga m Iôn.
- Ðôn khI fôI fhô na o kIa7 - Cafhy ho I, ve kInh nga c.
- ÐI da y xuô ng dIa ngu c, dô phu fhu y. - Ca u fa da p.
- Ðay, cô Cafhy. - TôI no I - cô da fha y cô dang fIô p xu c vo I aI
chua! ÐI fhôI, chu ng fa fu dI Ia y ngu a va y. Ðu ng o day ma franh
caI voI cau fa nua.
- Nhung, cô ÐIIen, Ia m sao ma anh fa Ia I da m an no I vo I cha u
nhu va y7 - Cô kôu Iôn, ma f fran fran nhìn ca u fa, ve kInh nga c -
Anh fa pha I Ia m nhu cha u ba o chu . Anh Ia ke xa u xa, fôI se ma ch
ba nhu ng gì anh no I.
Io I de do a a y cha ng co duo c chu f fa c dô ng na o dô I vo I
Harefon, nôn nhu ng gIo f nuo c ma f pha n ua f fra o ra kho I kho e ma f
Cafhy.
- ChI mang con ngu a cu a fôI Ia I day. - Cafhy quay sang
ZIIIah noI.
- Tu fu da cô a - ZIIIah no I - Cô nôn cu xu IIch su fhì hon.
Harefon co fhô không pha I Ia con fraI ông chu , nhung ca u a y Ia
anh ho cô da y.
ÐO I CIO H! 73
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Anh fa u7 Anh ho fôI u7 - Cafhy kôu Iôn, ba f cuo I khInh bI.
- Pha I, du ng fhô da y. - ZIIIah noI
- OI, cô ÐIIen, - Cafhy no I vo I fôI - du ng dô cho ho no I nhu ng
dIô u nhu va y. Ða cha u dang dI Iuan Ðôn do n ca u em ho cha u.
Nhung anh fa Ia .. - No I dô n day, cô ngu ng Ia I va kho c o a Iôn fruo c
ca I y a y.
- Im, Im nao! - TôI noI - NguoI fa co fhô co nhu ng nguo I anh
em ho du mo I Ioa I, nhung không vì fhô ma xa u dI chu f na o. Nguo I
fa không ca n kô f ba n vo I nhu ng nguo I anh em ho a y, nô u do Ia
nhu ng nguo I xa u nô f va kho chIu.
- Anh fa không pha I.. anh fa không pha I Ia anh ho cha u, cô
ÐIIen a - Cafhy vu a no I fIô p, vu a gIeo nguo I va o ca nh fay fôI nhu
fhô muô n frô n fra nh ca I y fuo ng a y.
TôI bu c fu c - bu c chI da y fo da bô c Iô mô I quan hô gIu a
Harefon va Cafhy, va cu ng bu c Cafhy da fIô f Iô chuyô n dI cu a ca u
IInfon. TôI không nghI ngo gì vIô c chI da y fo se ba o Ia I cho
HeafhcIIff fIn fu c vô nguo I em ho fu Iuan Ðôn dô n.
Harefon, da bình fInh Ia I sau con pha n nô vì bI coI Ia mô f fôn
da y fo , co ve bô I rô I khI fha y cô be kho c. Ðô vô vô cô, ca u fa dI Ia y
ngu a cho cô, da f con ngu a ra fruo c cu a. Ca u fa dua fa ng cô mô f
chu cu n con, dô cô nin dI, vì ca u fa không hô co a c y gì. Cafhy nin
kho c mô f Iu c du Iau dô dua ma f nhìn ca u fa, ve kInh hoa ng va
kinh so , rô I Ia I kho c o a Iôn, fay ga f con cho con ra chô kha c. KhI cô
ba f da u cho ngu a pho ng dI, fôI nhìn Ia I Harefon mô f Ia n nu a. Ca u
fa da Io n Iôn fha nh mô f cha ng fhanh nIôn co fhan hình can dô I
nhu Iu c sI, frông kho e khoa n va ra f ua nhìn. ÐIô n ma o cu a ca u fa
co pha n xa u dI vì bô qua n a o fhô kô ch ma c frôn nguo I, dô fhich
ho p vo I công vIô c frong frang fra I hay vo I fhu fIôu khIô n dI Iang
fhang frôn vu ng dô ng hoang dô san chIm, fho . TôI nghI fôI co fhô
nha n ra frôn guong ma f ca u fa mô f finh ca ch ma nh me ma cha
ca u không hô co . Ong HeafhcIIff chua hô nguo c da I ca u vô ma f fhô
xa c, vì Harefon ra f can da m, va HeafhcIIff không fhô fìm duo c
chu f fho a ma n na o frong vIô c dô I xu fa n ba o vo I ca u fheo Iô I a y.
Thay va o do , ke gIa m hô ca u da du ng fa fam dô bIô n Harefon
fha nh mô f fôn cu c su c. Ca u không hô duo c ho c do c, ho c vIô f, không
hô bI quo ma ng vô ba f ky fho I xa u na o, fru phI fho I xa u a y Ia m ke
gIa m hô ca u bu c mình; không hô duo c frau gIô I mô f nô f fô f na o,
cu ng nhu không hô duo c ran da y pha I fra nh mô f dIô u a c na o..
Emily Bronte 74
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Joseph cha ng gIu p ich duo c gì cho Harefon. Ia o da kha c sau
va o fam fri fha ng be Ia no mang fôn cu a mô f do ng ho Iau do I, va
no pha I ra f Ia y Ia m kIôu ha nh vì dIô u do . Ia o không da m da y cho
Harefon pha I cam fhu HeafhcIIff, vì Ia o qua khIô p so ông fa. Ia o
nghI ra ng không ca n pha I chI cho Harefon bIô f ca I gì Ia pha I hay
fra I, vì Iao fIn Ia nôu Harefon co bI hu y hoa I vô ma f finh ca ch fhì
Iô I fa I HeafhcIIff Ia chinh. Ðo do , Harefon gIô ng nhu mô f khu vuo n
da f daI ma u mo , co fhô dem Ia I nhu ng vu mu a bô I fhu frong dIô u
kIô n fhua n Io I; nhung gIo day fa f ca nhu ng uu dIô m a y da maI mô f
nhu frong mô f ba I hoang mo c da y co da I.
ÐO I CIO H! 75
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 7

Hôm sau, chu ng fôI nha n duo c mô f bu c fhu vIô n den, frong
fhu ca u Ðdgar ba o Ia em ga I ca u, IsabeIIa, da qua do I va ca u sa p
fro vô cu ng vo I du a be fraI.
Cafhy mu ng quy nh Iôn vo I y nghI Ia ba sa p vô va no ng Io ng
muô n ga p ca u em ho .
- IInfon ke m cha u du ng sa u fha ng. - cô no I vo I fôI va o ca I
hôm ma chu ng fôI du kIô n Ia ca u em ho do se duo c dua vô . - Tha f
Ia vuI fhich bIô f bao khI co ca u a y dô choI cu ng! OI, cha u mu ng
qua !
Rô f cu c, cô xe ngu a cu ng da xua f hIô n, va Cafhy Iao ra do n
cha. HaI cha con ga p Ia I nhau mo I vuI mu ng Ia m sao! Ca u em ho
cô co n dang ngu , nhung ca u IInfon da nh fhu c no da y va bô no
xuô ng da f. No frông ra f gIô ng ba c no , nhung không co duo c ve ma f
dô chIu nhu ba c no .
- Na y, Cafhy yôu quy , - ca u IInfon no I vo I con ga I, - em con
không duo c kho e ma nh hoa c vuI fuoI nhu con dau; no vu a bI ma f
me mo I day fhôI. Vì va y, con du ng frông do I Ia em con se ma I mô
cha y nha y va choI du a vo I con ngay. Con ha y dô cho em yôn fô I
nay duo c không na o7
- Vang, vang, fhua ba - Cafhy dô ng y .
- IInfon, day Ia Cafhy, chI ho cha u da y. - Ca u Ðdgar no I. -
ChI a y muô n kô f ba n vo I cha u. CIo , cha u ha y cô vuI Iôn vì cuô c
ha nh frình cu a ba c cha u fa da kô f fhu c, va cha u cha ng co n pha I
Ia m gì ngoa I vIô c nghI ngoI va fha hô vuI choI nhu cha u fhich.
- Va y fhì cho cha u dI ngu fhôI. - Ca u be vu a da p, vu a kho c o a
Iôn. Ðac no fo ra raf kIôn nhan voI no, nhung fôI cam fhay Ia cau
ha n vu a pha I fra I qua cuô c ha nh frình va f va va mô f nho c bôn
fhang be nay. Ngay sau bua fra, be IInfon Iôn gIuo ng va ngu fhIô p
dI.
Emily Bronte 76
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ða n da n no se kho e Iôn fhôI, fôI nghI fhô , - cau IInfon noI, -
va co Cafhy choI cu ng se ra f fô f cho no .
- Pha I, nô u chu ng fa duo c phe p nuôI gIu no . - TôI nghI bung.
Chu ng fôI không pha I nghI ngo Iau. Ngay fô I hôm do , Joseph
da xua f hIô n ngay nguo ng cu a.
- TôI phaI noI chuyôn voI chinh ông IInfon. - Ia o vu a no I vu a
buo c va o nha , không do I duo c aI mo I va o.
- Tô f hon Ia Ia o cu dô fôI nha n Ia I cho ca u chu . - TôI no I. -
Ca u IInfon sa p su a dI ngu rô I.
Joseph da y fôI sang mô f bôn va dI Iôn Ia u. Ia o fa dI va o fhu
vIô n, va cha ng fhe m cha o ho I gì ca u IInfon, Ia o Iôn fIô ng:
- Ong HeafhcIIff pha I fôI sang do n con fraI ông a y va fôI
không duo c quay vô Ðô I CIo Hu ma không co fha ng be .
Ðdgar IInfon Ia ng dI mô f phu f, va mô f nô I dau buô n sau xa
phu bo ng Iôn khuôn ma f ca u. IsabeIIa da gIao pho fha ng be cho
ca u cham so c; nhung nô u HeafhcIIff, cha no , do I no vô , fhì Ðdgar
không fhô co quyô n gì dô gIu no Ia I.
- No hIô n nay dang ngu . - Rô f cu c ca u Iôn fIô ng. - MaI no se
sang.
- Không. - Joseph he f Iôn, gIa m chIô c ga y xuô ng sa n. -
HeafhcIIff pha I co ba ng duo c du a con fraI. TôI pha I do n no dI ngay
bay gIo , ông bIô f da y!
- Iao không duoc mang no dI hôm nay. - Ðdgar cuong quyô f
no I. - ÐI xuô ng duo I nha ngay! ÐI!
Ca u ca m Ia y ca nh fay Ia o gIa nhan va da y Ia o ra kho I cu a.
- Ðuo c Ia m. - Joseph he f Iôn, va cha m ra I bo dI. - Sa ng maI
ông HeafhcIIff se dich fhan dô n do n no . Ðô rô I xem ông co da m
fô ng cô ông a y ra ngoa I không na o7
Ca u IInfon không da m IIô u IInh dô HeafhcIIff dô n fham, nôn
fôI duo c Iô nh sa ng so m hôm sau pha I dua IInfon dô n Ðô I CIo Hu .
ÐI danh fhuc day vao Iuc nam gIo va nghe noI Ia phaI fIôp fuc cuôc
ha nh frình, fha ng be ra f Ia y Ia m nga c nhIôn. TôI ba o no Ia no se
dô n sô ng vo I cha no .
ÐO I CIO H! 77
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Cha cha u u7 - No ho I. - Me chua bao gIo no I cha u co mô f
nguoI cha. Ong a y sô ng o dau va y7 Cha u fhich o day vo I ba c Ðdgar
hon.
- Ða cha u sô ng ca ch a p mô f qua ng, frôn ma y ngo n dô I kIa. -
TôI da p. - KhI na o cha u fha y kho e hon, cha u co fhô dô n day fham
chu ng fôI. Cha u pha I cô yôu ba cha u nhu cha u da fu ng yôu me , va
ông ay se yôu chau.
- Nhung fa I sao ba me Ia I không sô ng chung vo I nhau nhu
nhu ng nguo I kha c7 - No hoI, ve bôI rôI.
- Ða cha u ba n công vIô c o mIô n Ða c, co n me cha u Ia I pha I
sô ng o mIô n Nam vì dau ô m. - TôI bao no.
IInfon không ma n nguyô n vo I cau fra Io I cu a fôI.
- Thô fa I sao me không nha c gì dô n cha ca 7 - No ho I. - Me
fhuo ng no I chuyô n vô ba c Ðdgar va cha u duo c da y pha I fhuong
yôu ba c a y. Nhung Ia m fhô na o cha u co fhô yôu ba duo c7 Cha u
không hô bIô f ông a y.
- O , fre con dô u pha I yôu quy cha me . - TôI dap. - Co Ie me
chau so Ia nôu Iuôn nhac dôn ba fhì cha u se muô n duo c o bôn ba.
Na o, chu ng fa pha I dI nhanh Iôn. Va o mô f buô I sa ng de p fro I nhu
fhô na y ma dI ngu a fhì fhu Ia m.
Anh ma f fro I ru c ro va huong fhom cu a nhu ng bông hoa
fha ch fha o ma u do fia mo c frôn vu ng dô ng hoang Ia m cho fInh
fha n ca u be khuay kho a, va no ba f da u da f ra nhu ng cau ho I vô
ngôI nha mo I cu a no .
Nhung khI chu ng fôI dô n ga n fa ng da phia fruo c ngôI nha fhì
no Ia I Im Ia ng. No dua ma f nhìn quanh quanh fo a nha , nhìn
nhu ng cay IInh sam oa n cong, nhìn nhu ng bu I cay an fra I um fu m
frong vuo n, ve frang fro ng, va cha m ra I Ia c da u.
TôI buo c va o chinh sa nh noI mo I nguo I vu a an dIô m fam
xong.
- Cha o chI - HeafhcIIff Iôn fIô ng. - ChI da dem fa I sa n cu a fôI
dô n, pha I không na o7 Thô ma fôI so pha I fu mình dI ba f no vô da y.
Ong fa sa I buo c dI ra cu a; Harefon va Joseph fheo sau, da y
ve fo mo . Ðe IInfon quan sa f ba nguo I da n ông no vo I a nh ma f so
ha I. HeafhcIIff cha m cha m nhìn ca u con fraI dô n mu c no hoa n foa n
bI bô I rô I, rô I ca f fIô ng cuo I khInh bI.
Emily Bronte 78
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Thaf Ia xInh dep! Môf fhu cua quy dang yôu Iam sao! Ho da
nuôI no ba ng su a chua cha c7 Qua Ia fô hon fôI fuo ng. - ông fa no I.
TôI ba o fha ng be dang run ra y a y xuô ng ngu a va dI va o nha .
HeafhcIIff cu ng va o vo I no , va sau khI da ngô I xuô ng, ông fa fhô
ba o ke o IInfon dô n bôn ông fa.
- Ma y co bIô f fao không7 - ông fa ho I.
- Không. - Tha ng be vu a no I vu a kho c vì so .
- Cha c ma y da nghe no I vô fao7
- Không. - No va n Ia p Ia I cau fra Io I a y.
- Không a 7 - HeafhcIIff ho I Ia I. - Tha f xa u hô fhay cho me
ma y vì da không bao gIo no I vô cha ma y. Tao no I cho ma y bIô f.
Ma y Ia con fraI fao, va me ma y qua Ia mô f con da n ba dô c a c mo I
không bao gIo nha c dô n fao vo I ma y. - Ðôn day HeafhcIIff quay
sang fôI: - ÐIIen, nô u chI mô f, chI co fhô ngô I xuô ng nghI. Nô u
không fhì chI vô dI.
- TôI se dI, ông HeafhcIIff a , - fôI da p, - nhung fôI hy vo ng ông
se dô I xu fu fô vo I fha ng be . No Ia nguo I fhan duy nha f cua ông
frôn co I do I na y, ông ha y nho Ia y.
- TôI se ra f fu fô , chI kho I pha I e so . - ông fa no I, doa n cuo I
pha Iôn. - Joseph, dem cho no chu f gì dIô m fam dI. Harefon, dI Ia m
vIô c dI. TôI không quôn Ia mô f nga y na o do , IInfon se Ia chu nhan
cua noI nay. Va nôu ông IInfon không dI buo c nu a va co mô f dua
con fraI, fhì khI a y Thrushcross cu ng se fhuô c vô con fraI fôI nô f.
TôI không muô n con fraI fôI chô f fruo c khI fôI bIô f duo c mình se dô
Ia I ca I a p cho no fhu a kô . No fhuô c vô fôI va fôI muô n duo c da c
fha ng fha y ke nô I do I cu a fôI Ia chu nhan frôn Ia nh dIa cu a ho , va
fhuô con ca I ho Ia m công frôn da f daI cu a fô fIôn chu ng khI xua.
TôI cam ghe f ba n fhan no , vì nhu ng ky u c ma no Ia m sô ng Ia I.
Nhung no se duo c an foa n, vì no qua hu u ich cho kô hoa ch cu a fôI.
Mô f nguo I gIa su se dô n da y no ho c ba Ia n mô I fua n. TôI da ra Iô nh
cho Harefon pha I vang Io I no . Mo I fhu da duo c sa p da f ca rô I.
Không co n Iy do gì dô na n na Iau hon, fôI quyô f dInh Ia ng Ie
bo dI frong Iu c IInfon dang ba n xua mô f con cho ra chô kha c vì con
cho fo ra qua vô n va vo I no , khIô n no kho chIu. Nhung no ra f ca nh
gIa c, không dô cho fôI fhu a Iu c no không dô y ma Ia ng Ia ng dI ra.
ÐO I CIO H! 79
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðung bo chau IaI day! - TôI nghe fIông no gao Iôn. - Cha u se
không o Ia I day dau! Cha u se không o Ia I day dau!
Nhung ca nh cu a da duo c do ng cha f Ia I sau Iung fôI, va ho
không cho phe p no buo c ra ngoa I.
Trong khI do , o a p, Cafhy fhu c da y vo I fam fra ng ra f vuI ve ,
ha o hu c muô n duo c choI vo I ca u em ho . KhI nghe no I no da dI rô I,
cô Ia kho c mo I du dô I Ia m sao! Cô không hô duo c aI no I cho bIô f Ia
no chI sô ng o ca ch do bô n da m, fa I Ðô I CIo Hu , va dô n khI cô duo c
ga p Ia I no , cô da không co n nha n ra no nu a.
Mô I khI fôI ga p chI qua n gIa bôn Ðô I CIo Hu , fôI Ia I ho I fham
fIn fu c vô be IInfon. No cha ng kho e Iôn fi na o, chI fa cho bIô f, va
cha no xem ra mô I nga y mô f fhôm cam ghe f no .
Ða nam nu a Ia I frôI qua ôm dô m dô I vo I chu ng fôI fa I a p
Thrushcross. Vì nga y sInh nha f cu a Cafhy cu ng chinh Ia nga y gIô
cu a me cô, nôn va o nga y a y, không co mô f cuô c vuI na o dIô n ra, va
ông IInfon bao gIo cu ng o mô f mình frong pho ng Ia m vIô c suô f ca
nga y. Va o dIp sInh nha f fhu muo I sa u cu a cô, mô f nga y xuan de p
fro I, Cafhy dô nghI fôI cu ng dI da o frôn vu ng dô ng hoang. Cha cô
da cho phe p cô duo c dI da o mô f qua ng nga n dô fìm fô chIm frôn
vu ng dô ng hoang. Mo I da u fôI ra f fhich cuô c dI da o a y. ChIm cho c
ho f vang va a nh na ng fha f a m a p. Cafhy cha y fung fang kha p noI,
ma I fo c va ng fung bay, dôI ma u ng Iôn nhu nhu ng do a hô ng va ca p
ma f ra ng ro nIô m vuI.
- Nao, may con chIm ay dau, cô Cafhy7 - Mô f Ia f sau fôI ho I. -
Chu ng fa da dI duo c mô f qua ng kha xa. Ie ra chu ng pha I co o day
chu .
- ChI pha I dI mô f chu f nu a fhôI, cô ÐIIen a - Cô kôu Iôn - Mô f
chu f nu a fhôI.
Nhung chu ng fôI Ia I pha I fre o qua không bIô f bao nhIôu go
va bo da f, va fôI ba f da u fha m mô f. TôI go I cô Cafhy va o ra ng fôI
va cô a y không duo c dI xa fhôm nu a. Cô không nghe fha y hoa c vo
nhu không nghe fha y, cu cha y fIô p va fôI buô c Io ng pha I fheo cô.
Rô f cu c, khI fôI fha y Ia I cô, fhì vô da dô n mô f noI ga n Ðô I CIo Hu
hon Ia nha chu ng fôI ra f nhIô u. HaI nguo I da n ông du ng ca nh cô
va fôI bIô f cha c mô f nguo I chinh Ia ông HeafhcIIff. Tro I oI, ma y ca I
fô chIm na m frôn Ia nh dIa cu a ông fa! TôI hô I ha fo I do .
Emily Bronte 80
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Nhung cha u cha ng Ia y ca p fhu gì ca ! - Cafhy no I, da p Ia I Io I
buô c fô I cu a ho Ia cô Ia y frô m fru ng frong ma y ca I fô chIm. - Cha u
dau co dInh Ia y fru ng. Ða cha u ba o vo I cha u Ia frôn na y co nhIô u
fô chIm va cha u muô n dô n xem fhôI.
HeafhcIIff IIô c nhìn fôI, nhô ch me p cuo I kha y, chu ng fo ông
fa da bIô f Cafhy Ia aI va cu ng bô c Iô ro a c fam dô I vo I cô.
- AI Ia ba cô7 - ông fa hoI cô.
- Ong IInfon o a p Thrushcross. - Cô da p - Cha u nghI ông
không bIô f cha u nô u không ông da không no I nang vo I cha u nhu
fhô .
- Vay ra cô nghI moI nguoI dôu phaI fôn kinh ba cô ca sao7 -
ông fa ho I, gIo ng cham cho c.
- Thô ông Ia aI7 - Cafhy ho I, ma f nhìn nguo I vu a no I mô f ca ch
fo mo. Cô chI vao Harefon - Nguo I na y fruo c day cha u da ga p. Anh
a y Ia con fraI ông u7
- Cô Cafhy, - TôI nga f Io I - chu ng fa pha I vô fhôI. Chu ng fa
da ra ngoa I da o choI kha Iau rô I.
- Không, nguoI nay không phaI Ia con cua fôI - HeafhcIIff no I,
ga f fôI sang mô f bôn - Nhung fôI co mô f du a con fraI va fruo c day
cô da fu ng ga p no da y. TôI nghI cô nôn va o nha fôI nghI mô f Ia f. Cô
se duo c fIô p do n raf an can.
- Cô Cafhy - TôI vô I fhì fha m - cô không duo c nha n Io I. Cô
không duo c dô n nha ông fa dau.
- Sao Ia I không7 - Cafhy Io n fIô ng ho I - Cha u cha y mô f qua
rôI. Nao, fa dI fhôI, cô ÐIIen. Chau muôn duoc gap cau con fraI ông
a y. ÐI nhIôn Ia ông a y nha m khI no I cha u da fu ng ga p ca u a y fruo c
day. Cha u nghI nha ông a y Ia ngôI nha ma ca ch day va I nam cha u
da ghe fham, Iu c fu chô ra ng nu I da PenIsfone vô .
- Ðu ng da y - HeafhcIIff no I - fhôI na o, ÐIIen, chI Im dI.
Harefon, dI Iôn fruo c vo I cô fIô u fhu. ChI se dI cu ng fôI, ÐIIen.
- Không, cô a y se không dI dô n da y. - TôI kôu Iôn, vu a vu ng
va y dô go ca nh fay bI HeafhcIIff na m cha f. Cafhy va n cu cha y o
phia fruo c, va cô da ga n dô n Ðô I CIo Hu fruo c Iu c fôI kIp go fay ra.
- Ong HeafhcIIff, ông Ia m fhô fha f Ia ba y. - TôI pha n dô I.
ÐO I CIO H! 81
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI muô n cô fa ga p IInfon - ông fa no I - Ma y nga y nay
frông no co kha hon. Cha ma y khI no duo c kho e ma nh, dô coI fhô .
Chu ng fa se mau cho ng fhuyô f phu c duo c Cafhy gIu bi ma f vô cuô c
vIô ng fham, va y fhì co gì Ia ha I na o7
- Ta c ha I Ia cha cô a y se ghe f fôI, nô u ông a y nghI fôI da cho
phe p cô a y va o nha ông. - TôI da p - Hon nu a, fôI da m cha c Ia ông
co mô f kô hoa ch a m muô I khI fhuyô f phu c cô a y Ia m fhô .
- Kô hoa ch cu a fôI Iuong fhIô n hô f su c. - ông fa noI - Ðô fôI
gIa I fhich cho chI hIô u. TôI muô n haI chI em ho na y pha I Io ng nhau
va nôn vo nôn chô ng. O day, fôI ra f ha o hIô p vo I ông chu chI, vì con
ga I ông a y không fhô fhu a kô a p Thrushcross, ke fhan fhich duy
nha f Ia con fraI fôI, Cafhy vo I fu ca ch Ia vo no , khI a y se co fhô
cu ng chIa se khoa n gIa fa I vo I no .
- Nô u IInfon chô f - fôI noI - fhì Cafhy se Ia nguo I fhu a kô .
- Không, cô fa se không fhu a kô dau. - ông fa no I, gIo ng du f
khoa f - Không co su fho a fhua n na o vô dIô u a y ca . Ta I sa n cu a con
fraI fôI se vô fay fôI khI no chô f. Nhung fôI muô n chu ng Ia y nhau
va fôI quyô f fam fhu c hIô n y dInh do .
Cafhy dang do I chu ng fôI o nguo ng cu a. Cô nguo c Iôn khI
HeafhcIIff dô n ga n. Ong fa mIm cuo I vo I cô va dIu gIo ng khI no I vo I
cô, khIô n fôI ngu ngô c fuo ng fuo ng ra ng ky u c vô me cô da ngan
ca n không cho ông fa Ia m gì ha I cô.
IInfon du ng bôn Io suo I. Ca u vu a ra ngoa I da o choI vô , va gIo
dang do I Joseph mang dôI gIa y khô dô n dô fhay. Ca u da cao Io n,
nhung frông va n không kho e ma nh.
- Thô na o, kIa Ia aI va y7 - HeafhcIIff quay sang ho I Cafhy -
Cô co bIô f no không7
- Ðay Ia con fraI ông u7 - Cô ho I, hô f dua ma f nhìn nguo I na y,
Ia I nhìn nguo I kIa.
- Pha I, pha I. - ông fa no I. - Nhung day không pha I Ia n da u cô
ga p no . Cô cho ng quôn IInfon va y sao7
- Sao, IInfon u7 - Cafhy kôu Iôn, da y ve nga c nhIôn vuI mu ng
khI nghe nha c dô n ca I fôn a y. - Ca u Ia IInfon da y u7
Cô han hoan cha o ca u fa rô I quay sang HeafhcIIff.
- Vay ra ông Ia chu cua chau. - Cô fhô f Iôn. - Chau nghI Ia
cha u fhich chu da y, fuy fhoa f da u chu co ve ca u kInh. Sao chu
Emily Bronte 82
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
không sang a p fham chu ng cha u7 Sô ng ca nh nhau suô f bao nhIôu
nam fro I nhu va y ma cha ng bao gIo sang fham chu ng cha u fhì
fha f Ia Ia .
- Ða o cha u chua ra do I, chu co sang fham a p mô f haI Ia n. -
ông fa da p.
Cafhy quay sang fôI:
- Cô ÐIIen fô fha f! Cô ÐIIen fô fha f, cu cô ca n không cho cha u
va o day! Tu nay vô sau, sa ng na o cha u cu ng ghe day. Ðuo c không
chu 7 Va fhInh fhoa ng cha u se dua ca ba dô n. Chu co vuI Io ng ga p
haI cha con cha u không7
- Ta f nhIôn rô I. - ông fa da p, cha f va f Ia m mo I gIa u duo c ve
cam ghe f khI nghI dô n co mô f vI kha ch nhu fhô dô n fham. - Nhung
chu nghI chu pha I no I cho cha u bIô f Ia ba cha u, ông IInfon, co
fha nh kIô n vo I chu , va haI nguo I da co Ia n ca I va nhau. Nô u cha u
kô vo I ông a y Ia cha u da dô n day fhì ông a y se ca m fIô f mo I cuô c
fham vIô ng fIô p fheo cu a cha u da y. Cha u co fhô dô n day nô u cha u
fhich, nhung không duo c no I cho ba cha u bIô f.
- Ta I sao chu vo I ba cha u Ia I ca I nhau va y7 - Cafhy hoI.
- Ong a y chô Ia chu qua nghe o, không fhô cuo I em ga I ông a y
duo c, va da phIô n Io ng khI chu Ia m duo c vIô c a y. - HeafhcIIff da p -
ÐIô u do Ia m fô n fhuong Io ng kIôu ha nh cu a ông a y va ông a y se
không bao gIo fha fhu cho chu ca .
- Ða Iam fhô Ia raf saI. - Cafhy no I - va mô f nga y na o da y,
cha u se no I vo I ba nhu fhô . Nhung IInfon va cha u không dinh
da ng gì dô n chuyô n ca I co gIu a chu va ba cha u ca , vì fhô , cha u co
fhô dô n day va em a y co fhô sang bôn a p.
- Xa qua dô I vo I fôI. - Cau em ho cô can nhan. - PhaI dI bô
bô n da m duo ng fhì fôI chô f ma f. ChI co fhô dô n day, nhung không
pha I fa f ca ca c buô I sa ng, ma co Ie mô I fua n mô f haI Ia n fhôI cu ng
duo c.
HeafhcIIff IIô c nhìn ca u con fraI, ma f Iô ve khInh bI.
- A, chI ÐIIen. - ông fa quay sang fôI va dIu gIo ng no I - TôI e
Ia kô hoa ch cu a fôI co fhô cha ng dI dô n dau. Cha ng bao Iau, cô fa
se dam ra cha n na n fruo c ca I ve fhIô u hoa f ba f cu a no ma f. Cha ,
gIa ma Ia Harefon! TôI a f ha n co fhô yôu quy ca I fha ng a y nô f no
ÐO I CIO H! 83
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
không pha I Ia con fraI cu a HIndIey, va fôI nghI ra ng fôI da nuôI no
Io n Iôn cô f sao cho cô fa không fhô yôu duo c no .
Ong fa Ia I nhìn ca u con fraI, Iu c na y dang ba n Iau chan cho
khô.
- IInfon, - ông fa go I - dua chI a y ra vuo n da , rô I ha ng fhay
gIa y, va da n chI a y dô n chuô ng ngu a xem con ngu a cu a con Iuôn
fhô .
- ChI không fhich ngô I day sao7 - IInfon ho I Cafhy, gIo ng fo
ra không muô n ro I xa chIô c Io suo I a m a p dô chIu.
- ChI cu ng cha bIô f nu a. - Cafhy vu a no I vu a dua ma f nhìn ra
ngoa I, ro ra ng Ia ha o hu c muô n hoa f dô ng, frong khI do IInfon fhu
nguo I Ia I cho ga n Io suo I hon.
HeafhcIIff dI ra cu a:
- Harefon! - ông fa go I.
- O , chu oI, no I cho cha u bIô f, - Cafhy no I khI fha y Harefon
xua f hIô n noI nguo ng cu a - day co pha I Ia anh ho cha u không7
- PhaI. - HeafhcIIff ba o cô - Anh fa Ia cha u ruô f cu a me cha u
da y. Harefon, da n cô Cafhy dI xem frang fra I.
Ong fa quan sa f dôI fre dI qua cu a sô : Harefon fhì Im Ia ng,
không no I nang gì; co n Cafhy fhì Ia m ba m ha f mô f mình.
- ÐIIen, chI co nho fôI, hô I ba ng fuô I no không, hay co n nho
hon fhô a y chu 7 Xem fôI co bao gIo da n dô n nhu fhô không7
- Trông ông co n fô hon a y - TôI dap - vì ông Ia I co n ca u kInh
nua.
- TôI raf haI Iong - ông fa no I - fhay no Ion Iôn nhu fhô nay.
No da Ia m fho a ma n nhu ng dIô u fôI mong do I. TôI bIô f dich xa c
nhu ng nô I dau khô ma no dang chIu du ng, vì ba n fhan fôI cu ng da
fu ng pha I nô m qua. Nhung day mo I chI Ia su kho I da u cu a nhu ng
gì no se pha I chIu du ng. No se không bao gIo co fhô ngoI Iôn kho I
vu ng sau cu a su fhô kô ch va ngu dô f ma hIô n fho I no dang ngu p
Ia n frong do , nhu chI fha y da y. TôI da fro I cha f no va o da y co n hon
Ia fruo c kIa cha no da fu ng Ia m vo I fôI nu a kIa. TôI da da y no
khInh bI fa f ca nhu ng gì cao quy , xem nhu ng ca I do Ia yô u he n va
ngo nga n. Nhung Harefon va IInfon fha f kha c bIô f nhau mô f fro I
mô f vu c! Con fraI fôI Ia fhu fhIô c duo c da nh bo ng dô gIa Ia m ba c,
co n con fraI HIndIey Ia va ng, bI bIô n fha nh da Ia f cho fôI buo c
Emily Bronte 84
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
chan Iôn. Tha ng con cu a fôI cha ng co chu f gIa frI na o, co n fha ng
con cu a HIndIey co nhu ng pha m cha f ha ng nha f, nhung fôI da Ia m
cho no maI mô f hô f, va fuy va y, Harefon va n yôu fhich fôI. No nghI
ra ng fôI Ia nguo I ba n duy nha f ma no co duo c frôn co I do I na y.
Ðô n day HeafhcIIff mIm mô f nu cuo I hIô m dô c, khoa I fra vo I
y nghI frôn. Ða y gIo ông quay sang IInfon:
- Ðu ng da y dI, chu be Iuo I nha c. - ông fa bao - Ho sa p quay vô
rô I da y. Ra vo I ho dI.
Ðô n cu a, Cafhy nguo c nhìn Iôn va fha y do ng chu duo c kha c
frôn da .
- Ca I gì fhô 7 - Cô ho I.
- Ðo Ia mô f ha ng chu gì a y. - Harefon fra Io I.
- TôI bIôf do Ia chu , va fôI do c duo c do ng chu a y. No vIô f ba ng
fIô ng Anh. - Cafhy noI - Nhung sao no Ia I o day7
IInfon buo c dô n chô ho .
- Anh fa không bIôf doc - Cau fa cuoI pha Iôn. - Anh fa không
bIô f do c ca fôn mình nu a kIa.
- ÐIô f do c pho ng co ich gì7 - ca u fa ca u nha u. Ca u fa dInh no I
fIô p, nhung haI chI em fre frung no da cuo I pha Iôn. Ca u fa vô I bo
dI, frong khI do IInfon pha fro cho Cafhy ba ng ca ch kô ra nhu ng
Iô I ma Harefon ma c pha I. Ca n hô f buô I chIô u fôI mo I ru f duo c
Cafhy ra kho I da y, nhung may fhay ca u IInfon va n chua hô ro I
kho I pho ng va không hay bIô f gì vô chuyô n chu ng fôI va ng ma f
qua Iau.
Hôm sau, cô kô Ia I vo I cha nhu ng gì da xa y ra.
- Sao ba IaI co fhô gIu con xa cach voI IInfon7 - Cô hoI cha -
ông HeafhcIIff ra f fhan fhIô n va sa n Io ng dô IInfon va con kô f ba n
vo I nhau. ChI co ba Ia không fhan fhIô n fhôI.
Ða y gIo cha cô kô cho cô nghe dôI dIô u nhu ng gì da xa y ra
cho IsabeIIa va ba ng ca ch na o ma HeafhcIIff da fro fha nh chu
nhan Ðô I CIo Hu . Cafhy ra f dô I kInh nga c Ia nguo I fa Ia I co fhô a p
u kô hoa ch fra fhu suô f bao nam ro ng va fhu c hIô n ca I kô hoa ch a y
ma không ma y may an nan, hô I ha n nhu fhô . Cô choa ng va ng dô n
nô I không hô ca I Ia I khI cha cô cu fuyô f không cho phe p cô duo c
sang fham fra I Ðô I nu a.
ÐO I CIO H! 85
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Tuy nhIôn, sau da y, Iu c dôm fô I, fôI fha y cô kho c frong pho ng
ngu .
- OI, cô be ngô c nghô ch. - TôI noI.
- Cha u không kho c vì ban fhan chau dau. - Cafhy nuc no -
Cha u kho c vì IInfon da y. Ca u a y hy vo ng nga y maI cha u se dô n
fham ca u a y va ca u a y se fha f vo ng bIô f ma y khI cha u không dô n.
Cha u co nôn vIô f mô f ma u fhu nho dô gIa I fhich cho ca u a y hIô u
không7 Va gu I ma y quyô n sa ch ma cha u da hu a nu a.
- Không, du f khoa f không duo c. - TôI cuong quyô f no I. - Cau
a y se hô I am va cô se cu day dua ma I, không ngu ng vIô f duo c. CIo
cô Iôn gIuo ng ngu dI va du ng no I Io I na o nu a.
Nhung Cafhy không nghe Io I fôI.
NhIô u fua n frôI qua, va xem ra cô da vuI ve fro Ia I. Cô dam
ra ra f fhich Ia nh mình ra mô f chô na o do , va nhIô u Ia n fôI ba f cho f
ga p cô, fôI fha y cô dang cô gIa u dI ma y ma u gIa y. Tri fo mo cu a fôI
bI khoI da y, khI fôI dô y fha y ca I ngan ke o frong pho ng Ia m vIô c
cu a cha cô ma cô va n kho a Ia I, gIo day không du ng da y dô choI
nu a, ma Ia nhu ng fo gIa y duo c ga p Ia I. TôI do I dô n khI cô va cha cô
dô u dI ra ngoa I, rô I du ng mô f chIô c frong chu m chìa kho a cu a fôI
mo fhu . Ca I ngan ke o a y du ng nhu ng Ia fhu ma IInfon HeafhcIIff
gu I cho Cafhy. Ra ho va n frao dô I fhu fu vo I nhau ha ng nga y! TôI
Ia y hô f ca c fhu frong ngan ke o ra, rô I kho a Ia I va quyô f dInh fheo
do I cô ca n fha n.
Sa ng hôm sau, cô xuô ng duo I nha ra f so m, va dI ra cu a khI co
mô f fha ng be mang su a fo I. Cô ru f frong fu I no ra mô f ca I gì da y
va nhe f mô f ca I gì kha c va o. TôI buo c nhanh ra vuo n va cha n
fha ng be gIao su a Ia I.
No chô ng cu không cho fôI Ia n fay va o fu I no , fhô Ia haI bôn
gIa ng co nhau Ia m dô ca su a. Nhung cha ng ma y chô c fôI da Ia y
duo c bu c fhu ma Cafhy gu I cho IInfon.
KhI Cafhy dô n chô chIô c ngan ke o frong fhu vIô n, cô kho c o a
Iôn vì fha y no frô ng rô ng.
- Co chuyô n gì fhô , Cafhy7 - ông IInfon ho I - Con va va o dau
dau Ia m a 7
CIo ng no I va a nh ma f cu a ông khIô n cô fIn cha c ra ng ông
không bIô f frong ngan ke o co gì.
Emily Bronte 86
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Không, ba a. OI, cô ÐIIen! Cô ÐIIen, cô Iôn day vo I cha u dI,
cha u fha y mô f frong nguo I.
- OI, cô ÐIIen, cô da Ia y fhu cu a cha u dI. - Cô Iôn fIô ng sau
khI chung fôI vao dôn phong cô - ôI, cô dua IaI cho chau dI, va chau
se không bao gIo , không bao gIo Ia m fhô nu a.
- Cô Cafhy, fôI xa u hô fhay cho cô. TôI se dua fhu cho ba cô
xem.
- XIn cô dung noI gì voI ba chau. - Cô nu c no - Cha u hu a vo I
cô Ia cha u se không Ia m fhô nu a.
Nghe va y, fôI dô ng y không dô cho ông IInfon bIô f chuyô n,
nhung fôI nha f mu c ba o ra ng nhu ng bu c fhu a y pha I dem dô f dI,
va cha ng bao Iau fa f ca chI co n Ia nhu ng ma u fhan cha y Ia n gIu a
da m fro. TôI vIô f mô f ma u gIa y nho gu I dô n Ðô I CIo Hu , no I nga n
go n Ia IInfon HeafhcIIff du ng vIô f gì fhôm nu a, va fu do fro dI,
mô I Ia n fha ng be gIao su a dô n, frong fu I no không co fhu fu gì nu a.
ÐO I CIO H! 87
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 8

Thu sang, ông IInfon bI ca m Ia nh ra f na ng, pha I na m IIô f
frong nha ha ng fua n IIô n.
Cafhy, vô n ra f buô n ba fu sau chuyô n frao dô I fhu fu vo I
IInfon pha I cha m du f, gIo day chI co n quan fam dô n bô nh fình cu a
cha ma fhôI.
- Chau chang Io Iang vô baf cu dIôu gì frôn doI nay, ngoaI fru
su c kho e cu a ba, - mô f hôm cô no I vo I fôI khI haI chu ng fôI dang dI
da o frong vuo n, - va cha u se không bao gIo , không bao gIo Ia m ba f
cu dIô u gì hay no I ba f cu dIô u gì khIô n ba pha I phIô n Io ng.
Chu ng fôI vu a fro fruyô n, vu a fIô n Ia I ga n mô f ca nh cu a duo c
frô ngay frôn fuo ng, mo ra duo ng ca I. Cafhy fre o fo f Iôn, ngô I va f
ve o frôn bo fuo ng, cô chô m nguo I ra ha I ma y fra I cay mo ng do . Mu
cô bI roI xuô ng duo ng ca I. Cô Ia n fuo ng dô fre o xuô ng nha f Iôn,
nhung sau da y mo I bIô f Ia mình không fhô Ieo Iôn duo c nu a.
- Cô ÐIIen! - Cô vu a cuo I vu a kôu Iôn. - Cô pha I dI Ia y chìa
kho a cu a ra day fhôI. Cha u không fhô Ieo Iôn duo c.
- TôI co chìa kho a frong fu I day. - TôI fra Io I. - Co Ie co mô f
chIô c frong chu m se mo duo c. Nô u không fôI se dI Ia y chIô c kha c.
Cafhy fIôu khIô n ba ng ca ch nha y mu a fruo c cô ng, frong khI
fôI Ia n Iuo f fhu hô f nhu ng chIô c chìa kho a Io n. Không mô f chIô c
na o fra vu a ô kho a ca , va fôI sa p su a cha y vô I vô nha fhì fIô ng
ngu a phI nuo c kIô u frôn duo ng ca I khIô n fôI du ng Ia I.
- AI fhô 7 - TôI fhì fhao.
- Cô ÐIIen, cô co fhô mo cu a ra duo c không7 - Cô fhì fha o da p
Ia I, ve Io au.
- O , cô IInfon! - Mô f gIo ng fra m fra m ca f Iôn. - Ra f mu ng
duo c ga p cô. TôI co chuyô n muô n no I vo I cô day.
Emily Bronte 88
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- TôI se không no I chuyô n vo I ông dau, fhua ông HeafhcIIff. -
Cafhy fra Io I. - TôI bIô f ông Ia nguo I dô c a c, va ông cam ghe f ca haI
cha con fôI.
- Va n dô dau pha I o chô do . - HeafhcIIff no I. - TôI muô n no I vô
con fraI fôI kIa. Ta I sao cô Ia I không fhu fu gì cho no nu a7 TôI cho
Ia ca I fro a y da Ia m cho cô vuI fhich duo c mô f fho I gIan, nhung rô I
cô dam cha n. Nhung IInfon fhì ra f nghIôm fu c. No không coI do Ia
fro du a. No da pha I Io ng cô, va cô dang Ia m fan na f fra I fIm no .
Nô u cô không gIu p no , fhì no se chô f fruo c mu a he sang nam ma f!
- Sao ông Ia I co fhô no I dô I fra ng fro n nhu fhô duo c7 - Tu bôn
frong, fôI no I vo ng ra. - XIn ông pho ng ngu a dI fIô p cho. Cô Cafhy,
fôI se Ia y da ghe vo ô kho a. Ðu ng fIn ca I dIô u xa ng ba y ma ông fa
vu a no I.
- TôI không ngo Ia co nguoI dang nghe Iom. - ông fa Ia u ba u. -
Na y, Cafhy IInfon, fôI se va ng nha ca fua n, nôn cô ha y dô n ga p no
dI. ChI co cô Ia co fhô cu u duo c no .
Rô f cu c, fôI cu ng xoay so ghe vo duo c ca I ô kho a va buo c ra
ngoa I.
- TôI fhô voI cô Ia IInfon dang chôf dan chôf mon. - ông fa
no I fIô p. - Va nô I dau buô n va fha f vo ng khIô n ca I chô f a p dô n vo I
no nhanh hon. ÐIIen, fôI không nghI Ia ông chu chI Ia I pha n dô I
vIô c cô a y dô n fham ca u em ho , khI ma fôI se không co ma f o da y.
- Va o fhôI cô. - TôI na m Ia y fay Cafhy, va ga n nhu cuo ng
ba ch cô fro va o, vì cô co n ma I dua ca p ma f Io au nhìn ke vu a no I.
Ne f ma f ông fa ra f nghIôm nghI, không co chu f da u hIô u na o dô Iô
y dô man fra cu a ông.
ChIô u hôm do , Cafhy Ia ng Im hô I Iau, ma I fo I khI fôI fha y
ca n pha I no I cho cô ro ông HeafhcIIff quan nIô m vô du a con fraI
mô f ca ch ngu xua n nhu fhô na o.
- Cô co fhô dung, cô ÐIIen a. - Cafhy dap. - Nhung cha u se
không fhô fhanh fha n duo c chu ng na o cha u co n chua bIô f dich xa c.
Cha u pha I no I vo I IInfon ra ng vIô c cha u không vIô f fhu cha ng
pha I Iô I fa I cha u, va fhuyô f phu c cho ca u a y fIn Ia cha u se không
bao gIo fhay Io ng dô I da .
Hôm sau, fôI cu ng Cafhy cuo I ngu a Iôn fham fra I Ðô I.
ÐO I CIO H! 89
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
IInfon na m frôn mô f chIô c ghô Io n, kô ga n Io suo I. Ca u fa ho
su su va sô f cao, frông ra f ô m yô u.
- Cô day u, cô IInfon7 - Ca u fa ho I khI fha y Cafhy buo c va o. -
Cha fôI no I Ia cô se dô n. Cô vuI Io ng do ng gIu p cu a Ia I duo c không7
Cô dô cu a mo kIa kìa. Co n ÐIIen, cô ba o gIu m da m gIa nhan dem
fhan va o day. Tro I Ia nh qua .
- Na o, IInfon, Cafhy vuI ve no I, - ga p fôI anh không mu ng
sao7
- Ta I sao ma y hôm rô I cô không dô n7 - cau fa hoI. - VIô f ma y
Ia fhu da I da ng da c a y cho cô, fôI mô f qua .
- Cap fôI anh co mu ng không7 - Cafhy ho I Ia I.
- Mu ng chu . - Ca u fa da p. - TôI da ra f buô n khI fha y cô
không dô n. Cha no I: da y Ia Iô I fa I fôI. Ong fa go I fôI Ia dô vô fich su
va ba o ra ng cô ghe f fôI. Cô không ghe f fôI da y chu 7
- Không. - Cafhy da p. - Sau ba va cô ÐIIen, anh Ia nguo I fôI
yôu quy hon baf cu aI khac. TôI uoc gì anh Ia em fraI fôI fhì fôf
qua .
- Ða fôI no I, nô u cô Ia vo fôI, fhì cô se yôu fôI hon ca ba cô nu a
kIa. - IInfon da p.
- Không, fôI se không yôu anh hon yôu ba fôI dau. - Cafhy
no I vo I ca u fa. - Va Ia I nguo I fa cu ng co fhô ghe f bo vo mình.
IInfon no I ra ng nguo I fa không bao gIo ghe f bo vo mình.
- O , co da y, nguo I fa co fhô fhô da y. - Cafhy no I. - Cu xem ba
anh da ghe f bo vo ông a y, fu c cô IsabeIIa cu a fôI, nhu fhô na o fhì
bIô f.
- Cô saI rô I. - IInfon noI.
- Ða fôI kô ba o fôI fhô , va ba không bao gIo no I dô I ca . - Cô
da p.
- Ða fôI coI khInh ba cô. - Ca u em ho no I. - Ða fôI ba o ba cô Ia
dô ngu.
- Ða anh Ia mô f nguo I dô c a c. - Cafhy no I. - Cha c ha n Ia fhô ,
vì cô IsabeIIa da bo pha I ông a y ma dI.
- Cha, fhô fhì fôI se noI cho cô bIôf môf dIôu. - IInfon ga o Iôn.
- Me cô cam ghef ba cô.
Emily Bronte 90
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Không! - Cafhy kôu Iôn.
- Va me cô yôu ba fôI. - Ca u fa no I fhôm.
- OI! CIo fhì fôI cam ghe f anh! - Cafhy no I.
- Me cô yôu ba fôI! Thô da y! Thô da y! - IInfon Ia nh Io f, nguo I
nga fha ng ra sau ghô dô co fhô quan sa f va fhuo ng fhu c ca I fa c
dô ng ma cau no I a y da gay nôn cho cô chI ho dang du ng da ng sau.
Cafhy, gIa n sôI Iôn, da y ma nh mô f ca I va o chIô c ghô ca u fa dang
na m, khIô n ca u fa nga va p da u va o fay ghô , va phu f gIay da c
fha ng cu a ca u fa cha m du f khI mô f con ho a p dô n. Con ho ke o da I
dô n nô I ngay ca fôI cu ng dam hoa ng, co n Cafhy fhì kho c Io c, kInh
ha I vì vIô c mình vu a Ia m. KhI con ho cha m du f, ca u fa ngô I Im
Ia ng mô f Iu c fha f Iau dô n nô I Cafhy du ng Iôn dInh ra vô .
- Cô pha I o Ia I day. - IInfon no I. - Cô da Ia m cho fôI bô nh
fhôm. Nhung fhôI, du ng no I chuyô n nu a, no I nhIô u fôI mô f Ia m. Cô
ha f cho fôI nghe dI na o.
Cafhy, vì Io Ia ng muô n Ia m vuI Io ng ca u fa, ha f hô f ba I na y
sang ba I kha c, ma I dô n fa n gIu a frua.
- Nga y maI cô không duo c dI fham ca u fa nu a da y. - TôI no I
khI chu ng fôI ra vô .
- a p không pha I Ia mô f nha fu , cô ÐIIen a , va cô không pha I
Ia nguo I caI ngu c cu a cha u. Cha u pha I dô n dô cham so c ca u a y.
Chu ng cha u se không ca I nhau nua dau. - No I doa n, cô IIô n gIu c
ngu a Iôn fruo c va không da dô ng gì dô n chuyô n a y nu a.
Hôm sau, fôI bI sô f va pha I na m IIô f frong pho ng suô f ba
fua n IIô n. Cafhy da nh hô f fho I gIan cham so c cho ba cô va fôI. If ra
cô cu ng da nh hô f fho I gIan ban nga y cho chu ng fôI, nhung vì ông
IInfon Iuôn vô pho ng nghI so m, co n fôI fhì cha ng ca n ba f cu ca I gì
sau sa u gIo , nôn cô hoa n foa n ra nh rang va o ca c buô I fô I. ThInh
fhoa ng, khI cô dô n chu c fôI ngu ngon, fôI fha y ma cô u ng Iôn fuoI
ro I, nhung fôI nghI do Ia vì cô ngô I ga n ca I Io suo I frong fhu vIô n.
ÐuôI fôI dau fIôn fôI ngôI day duoc, fôI dô nghI cô doc sach
cho fôI nghe, mô f vIô c ma cô Ia m ra f mIô n cuo ng. Ðôm hôm sau, cô
fha m chi co n co ve sô f ruô f hon, muô n dua fôI vô pho ng nghI ngay
va dô n dôm fhu ba, cô no I Ia bI dau da u, rô I ra kho I pho ng. Iu c
sau, fôI dô n xem cô da do chua, nhung cô không co o frong pho ng
rIông cu ng không co o chô ba cô. TôI quay Ia I pho ng cô, fa f cay nô n
frong pho ng rô I ngô I xuô ng bôn cu a sô . Ðôn ngoa I, ma f da f phu
ÐO I CIO H! 91
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mô f Io p fuyô f mo ng sa ng Ia p Ia nh duo I a nh frang. TôI fha y Cafhy
da f chu ngu a Iu n cu a cô bang qua ba I co dI vô phia chuô ng ngu a.
Cô dô n bôn mô f can pho ng duo I fa ng frô f va Ia ng Ie fre o va o. Cô
du ng su ng nguo I so ha I khI mo cu a ra va fha y fôI dang do I cô. Rô I
cô kho c o a Iôn va do fay ôm cha m Ia y cô fôI.
- OI, cô ÐIIen, cha u bIô f Ia cô se nô I gIa n. - Cô kôu Iôn. - ôI,
xIn cô ha y hu a Ia se không nô I gIa n, rô I cha u se no I cho cô bIô f su
fha f.
TôI da doa n ra duo c dIô u bi ma f cu a cô, fuy va y, fôI va n hu a
Ia se cô không nô I gIa n.
- Chau da sang ÐôI CIo Hu, cô ÐIIen a, fu hôm cô nga bô nh,
cha u không bo qua mô f nga y na o ma không dô n do , chI fru co mô f
haI dôm Ia không fhôI. Cha u dI không pha I dô vuI fhu gì dau, vì
chau fhuong bI khô so suô f fho I gIan qua.
Cô kô vo I fôI ra ng buô I fô I da u fIôn, vì IInfon o frong fam
fra ng pha n cha n hoa f ba f, nôn ho da vuI ve fro chuyô n va Iôn kô
hoa ch se Ia m gì va o mu a he nam sau.
Tô I hôm sau Harefon do n ga p cô o nguo ng cu a.
- Ðay gIo fhì fôI co fhô do c ca I do duo c rô I. - Ca u fa vu a noI
vu a chI va o do ng chu bôn frôn ca nh cu a.
- Tuyôf! - Cafhy noI. - Anh do c cho fôI nghe dI na o.
Anh fa cha f va f, cha m cha p da nh va n fu ng chu ca I “Harefon
Ðarnshav”.
- Thô co n chu sô 7 - Cafhy hoI.
- TôI chua bIôf. - Anh fa da p.
Nghe va y, Cafhy cuo I pha Iôn, rô I ba o anh fa co fhô dI duo c
rô I, vì cô dô n fham IInfon chu không pha I fham anh fa. Thô Ia
anh fa do ma f Iôn va vô I va ng bo dI. Ngay khI cô vu a mo I ba f da u
Ia y sa ch do c cho IInfon nghe, vì dôm do ca u a y ô m na ng, fhì ca nh
cu a chinh sa nh ba f mo va Harefon Iao va o. Anh fa chô p Ia y ca nh
fay IInfon va Ia ng ca u a y vang ra kho I ghô .
- Vô pho ng rIông cu a ma y dI. - Anh fa gIa n du no I. - Va nô u
cô a y dô n dô fham ma y, fhì ha y da n cô a y dô n da y Iuôn. Ma y du ng
ho ng ngan không cho fao va o day! Xe o kho I day ngay, ca haI du a
chu ng ma y!
Emily Bronte 92
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Anh fa ga n nhu ne m IInfon ra nha bô p va sIô f cha f na m
da m do a, khI Cafhy cha y fheo sau, vô I va ng dô n nô I da nh roI ma f
mô f quyô n sa ch, Harefon da quyô n sa ch ra fheo ho va do ng cha f
cu a Ia I.
Joseph du ng bôn ca I Io suo I frong bô p xoa xoa dôI ba n fay
xuong xa u va cuo I vang, ve ha hô danh a c.
- TôI bIô f no se Ia m fhô ! - Ia o kôu Iôn. - No Ia mô f ga ha o
ha n! No co duo c ca I fInh fha n chinh fru c frong mình. No bIô f, no
bIô f aI mo I da ng ma f Ia m ông chu o day!
IInfon ma f fra ng bô ch ra, nguo I run Ia y ba y. Trông ca u a y
cha ng co n xInh fraI chu f na o nu a, vì khuôn ma f da y ga y guô c va
dôI ma f fo cu a ca u da y ve gIa n du ba f Iu c.
- Nô u nguoI không dô fa va o, fa se gIô f nguoI! - Ca u fa ga o
Iôn, vu a cô ke o dô mo ca nh cu a ra. - Nô u nguoI không dô fa va o, fa
se gIô f nguoI!
Joseph Ia I cuo I pha Iôn.
- Ðu ng Ia ca I ma u cu a ông bô no ! - Ia o kôu Iôn. - Ðu ng Ia ca I
ma u cu a ông bô no ! Chu ng fa bao gIo cu ng mang frong mình mô f
ca I gì do cu a ca cha Ia n me . - Ia o cao gIo ng no I. - Ma c kô no ,
Harefon! Ðu ng so . No không Ia m gì duo c ca u dau.
Cafhy cô ke o IInfon ra kho I cu a, nhung ca u a y cu ba m cha f
Ia y va ca ng Ia he f Io n hon. Rô f cu c, nhu ng fIô ng kôu cu a ca u
nghe n Ia I vì mô f con ho khu ng khIô p. Ma u fu mIô ng ca u ô c ra, va
ca u nga Ian xuô ng da f. Ða y gIo mo I nguo I Iao dô n do ca u, va
Harefon mo cu a ra, bô ca u Iôn pho ng. Cafhy ngô I frong chinh
sa nh, kho c nu c no dô n nhu c ca ma f, frong khI do , Harefon du ng
dôI dIôn cô, chôc chôc IaI noI: “Im nao, Im nao”, va phan bua ra ng
da y không pha I Iô I fa I anh fa. KhI cô ra vô , anh fa buo c dô n bôn cô
khI cô da ngôI frôn Iung ngu a.
- Cô Cafhy, fôI ra f fIô c Ia ... - Anh fa Iôn fIô ng nhung cô Ia y
chIô c roI ngu a qua f va o nguo I anh fa, rô I cho ngu a phI nuo c da I vô
nha .
Co khoa ng ba buô I fô I Ia cô va IInfon duo c vuI ve va fra n frô
hy vo ng, co n fa f ca nhu ng cuô c vIô ng fham kha c dô u ra f buô n fe
va Ia m chuyô n ra c rô I. IInfon Iuôn fo ra ich ky va ha n ho c, không
fhô no I vô mô f dIô u gì kha c ngoa I nhu ng nô I dau khô ma ca u pha I
chIu du ng.
ÐO I CIO H! 93
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Nôu chau fhôI không sang ÐôI CIo Hu nua, - sau cu ng cô
no I, - fhì se co haI nguo I dau khô , Ia IInfon va cha u. Nô u cô không
kô cho ba, fhì ba se không bao gIo bIô f duo c, ma ba dau ca n pha I
phIô n Io ng Io Ia ng vô chuyô n na y. Cô se không kô cho ba chu , cô
ÐIIen7
Nhung fôI da kô va ông IInfon ra f dau buô n.
- Con không bao gIo duo c dô n fham Ðô I CIo Hu nu a. - ông
bao Cafhy. - Nhu ng cuô c fham vIô ng bi ma f a y pha I cha m du f.
Cafhy kho c nu c no va kha n khoa n van na I mong cha dô I y ,
nôu ro cho cha fha y Ia ông HeafhcIIff bao gIo cu ng fra nh dI khI cô
dô n.
- Con xIn ba, ba oI, xIn ba ha y nghI dô n IInfon. - Cô van na I
cha - XIn cha fhuong xo f ca u a y va dô cho con duo c dô n fham ca u
a y.
- Cafhy yôu quy , con không duo c dô n Ðô I CIo Hu , nhung
IInfon co fhô sang a p fham chu ng fa ba f cu Iu c na o ca u a y muô n. -
ông no I vo I con ga I.
KhI IInfon nhan duo c fhu ba o nhu ng fIn na y, ca u vIô f fhu
fra Io I ra ng vì cha Cafhy ca m cô dô n fham Ðô I, cho nôn cha ca u
cung cam cau sang bôn a p. Theo nhu nhu ng dInh sa n fhì sang he
ông IInfon se dua Cafhy ra vu ng dô ng hoang dô ga p ca u em ho
cu a cô, nhung fha f không may, ông cha ng co Iu c na o du kho e
ma nh dô ra kho I nha . Rô f cu c, ông dô ng y dô fôI dua cô dI, va cô
vo I IInfon co fhô chuyô n fro cu ng nhau duo I su gIa m hô cu a fôI.
Cuô c ga p go da u fIôn duo c sa p da f va o ga n cuô I he , Cafhy va fôI
cuo I ngu a Iôn duo ng dô n chô he n. Mô f fha ng be du ng do n chu ng
fôI o da y.
- Ca u chu dang o ca ch day mô f qua ng nu a - Ca u be ba o vo I
chu ng fôI - va ca u muô n ca c cô vuI Io ng dI fhôm chu f nu a dô dô n
chô ca u.
- Vay ra cau ay da quôn maf IoI chI fhI dau fIôn cua bac cau -
TôI noI - ông IInfon ba o chu ng fôI chI duo c o frong dIa pha n a p,
fhô ma bay gIo chu ng fa Ia I dang dI vuo f ra ngoa I dIa pha n a y rô I.
Chu ng fôI fhu c ngu a dI fIô p cho dô n khI chI co n ca ch fra I Ðô I
mô f pha n fu da m. O day, chu ng fôI fha y IInfon dang na m do I frôn
mô f ba I fha ch fha o. KhI chu ng fôI da dô n ra f ga n chô ca u na m, ca u
mo I nho m da y, nhung ca u ca f buo c yô u o f dô n nô I fôI pha I kôu Iôn:
Emily Bronte 94
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Cha , sa ng nay ca u không du kho e dô dI da o duo c dau!
Trông ca u yô u mô f qua da y!
Cafhy nhìn ca u, vu a dau buô n vu a kInh nga c.
- Ca u co fha y mô f hon mo I khI không7 - Cô Io Ia ng ho I.
- Không, kha hon, fôI fha y kha hon. - Ca u vu a hô n hô n no I,
vu a run ra y vIn va o fay cô cho kho I nga .
- Nhung cha c ha n Ia ca u vu a qua mô f fra n ô m, - Cafhy no I
fIôp - vì frông ca u yô u hon nhIô u so vo I Ia n ga p fruo c. Ca u ga y dI
nhIô u, va ...
- TôI mô f - Ca u vô I va nga f Io I - Tro I no ng qua , không dI da o
duo c dau. Ta nghI o day dI. Ða no I fôI không duo c kho e vì fôI Io n
nhanh qua .
Cafhy không fIn va o Io I gIa I fhich frôn, nhung cô va n ngô I
xuô ng bôn ca u.
- Cau co nho Iuc chu ng fa no I chuyô n vô ThIôn Ðuo ng không7
- Cô ho I - Ca u no I Ia ca u fhich duo c na m frôn ba I fha ch fha o nhìn
Iôn fro I xanh. Hôm nay, noI day cu ng ga n gIô ng vo I fhIôn duo ng
cu a ca u da y. Tua n sau, ca u pha I cuo I ngu a xuô ng duo I a p va fôI se
chI cho ca u fha y fhô na o Ia fhIôn duo ng frong quan nIô m cu a fôI.
IInfon hình nhu không nho ra duo c dIô u cô vu a no I va ca u fa
ra f kho co fhô duy frì duo c ba f ky mô f cuô c chuyô n fro na o. Ca u fo
ra không hu ng fhu gì vo I nhu ng dô fa I ma cô go I Iôn, nôn cô kho
Io ng gIa u nô I ve fha f vo ng. Kô fu da o chu ng fôI ga p ca u Ia n fruo c
ca ch day ma y fha ng, ca u da dô I fhay ra f nhIô u. Thay vì bô c Iô ca I
finh ca u ba n cu a mô f du a fre hay duo c nuông chIô u, fhì gIo day
ca u xu su nhu mô f nguo I fa n phô , chI Io nghI dô n nhu ng ca m gIa c
frong nguo I mình.
- TôI nghI gIa nhu o nha fhì cau se fhay dô chIu hon Ia ngôI o
day, Ian Iô duo I da f nhu fhô na y. - Mô f Ia f sau cô Iôn fIô ng.
- XIn Cafhy o Ia I day. - Ca u na I nI - XIn cô cu no I vo I ba c Ia
fôI cu ng kha kho e va cho fôI gu I Io I ca m on ba c vì da cho cô dô n
day. Va , nô u fình co cô co ga p ba fôI, fhì xIn cô du ng dô ông a y
nghI rang fôI da Iang Im hay fo ra ngu xuan gì nhe! ông se gIan fôI
Ia m da y.
- CIo fa pha I chIa fay nhau fhôI. - Cô vu a no I vu a du ng da y
dô dI vô . - TôI ra f fha f vo ng vô cuô c ga p go cu a chu ng fa hôm nay,
ÐO I CIO H! 95
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nhung fôI hu a vo I ca u Ia fôI se không no I cho aI bIô f, fuy fôI cha ng
so gì ông HeafhcIIff.
- Suy f! - IInfon fhì fha m. - Suy f! ông a y dang dô n kIa kìa! -
Ca u niu cha f ca nh fay Cafhy, cô gIu cô Ia I.
Cô gIa f fay ra va nha y pho c Iôn ngu a.
- Thu nam sau fôI se Ia I dô n day. - Cô kôu Iôn. - Ta m bIô f
anh!
Tuy nhIôn, IInfon co n ma I dô n hô f fam fri va o ông bô , Iu c
na y dang fIô n Ia I ga n, dô n nô I ca u ha u nhu không dô y fha y chu ng
fôI ra dI.
Mô f fua n cha m cha p frôI qua.
Ong Ðdgar IInfon xem ra mô I nga y mô f yô u dI, va gIo day
Cafhy hIô u ra ra ng cha cô không co n sô ng duo c bao Iau nu a. Ðô n
nga y fhu nam, nga y ma cô da he n cuo I ngu a dô n ga p IInfon, cô
không nha c vo I ông chuyô n na y, nhung fôI da nha c cho ông nho , vì
fôI nghI duo c hif fho khi fro I frong Ia nh se ra f fô f cho cô. ông
IInfon cu ng nha f fri ra ng dô cô dI ga p ca u em ho se Ia mô f su
khuay kho a cho cô. Ong fu an u I mình Ia nô u cô yôu IInfon, cô se
không ca m fha y qua cô don sau khI ông qua do I. Tha f su nghIô p
ông IInfon! ông không bIô f ga fraI fre a y da ô m yô u dô n mu c na o!
Va o mô f buô I chIô u, mô f buô I chIô u fha ng fa m va ng ru c,
Cafhy va fôI Ia I mô f Ia n nu a Ia I Iôn duo ng. IInfon va n do n chu ng
fôI o chô cu nhu fhu nam fruo c, nhung Ia n na y ca u fo ra hoa f ba f
hon. Tuy va y, fôI không ca m fha y do Ia su hoa f ba f vì vuI mu ng,
ma Ia vì so ha I.
- Cô dô n muô n da y. - Ca u no I mô f ca ch kho nho c - Cha cô bI
bInh pha I không7 TôI cu fuo ng Ia cô không dô n.
Cafhy foan nIô m no cha o ho I nhung nghe va y IIô n kôu Iôn:
- Sao ca u không no I ngay ra, nô u nhu ca u không muô n ga p
fôI7 Ða fôI dang bô nh na ng. Ca u go I fôI dô n Ia m gì frong khI fôI
dang fu c fru c bôn gIuo ng bô nh cu a ba fôI7 Sao ca u không nha n cho
fôI mô f fIô ng dô fôI kho I gIu Io I hu a7
- Vì Chu a, xIn cô du ng nô I gIa n Iôn nhu fhô . - IInfon noI - TôI
bIô f fôI Ia mô f ke he n nha f, cha ng ra gì, nhung fôI xIn cô du ng
gIa n fôI.
Emily Bronte 96
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ca u fha f Ia ngu da I, ngo nga n. - Cafhy no I - Xem kìa ca u fa
cu run Iôn cu nhu Ia fôI sa p su a du ng va o ca u fa. TôI se fro vô nha .
Ðuông ao fôI ra! Cô ÐIIen, cô noI cho cau fa bIôf hanh vI cua cau fa
nhu c nha dô n mu c na o dI. Ðu ng bo Iô bo ca ng duo I da f nhu gIô ng
bo sa f va y, du ng! Ðu ng da y dI!
Truo c do IInfon da gIeo mình xuô ng da f, ve ma f dau do n,
nuo c ma f cha y gIa n gIu a xuô ng bôn ma .
- OI - Cau nuc no - TôI không fhô na o chIu du ng nô I! Cafhy,
Cafhy! TôI co n Ia mô f ke pha n bô I nu a, nhung fôI không da m no I
ra vo I cô da y fhôI! Nô u cô bo ma c fôI, fôI se bI gIô f ma f! Cafhy fhan
yôu, finh ma ng cu a fôI na m frong fay cô da y. Cô da no I Ia cô yôu
fôI, va nô u qua fha f nhu fhô , fhì dIô u a y cha ng ha I gì cho cô ca .
XIn cô dung dI. Va nôu cô bang Iong, co Ie ông ay se dô fôI chô f bôn
cô cu ng nôn.
Cafhy cu I xuô ng do ca u. Cô Ia I fo ra da y Io ng frìu mô n vo I
ca u va hô f hoa ng Io cho bô nh fình cu a ca u nhu fruo c.
- Ða ng Io ng ca I gì kIa7 - Cô ban khoan ho I - Ða ng Io ng o Ia I
day u7 No I cho fôI y nghIa cu a cau chuyô n ky Ia na y dI. Anh se
không gay fô n fhuong cho fôI chu , IInfon7 Anh se không dô mô f ke
fhu na o ha I fôI nô u anh co fhô ngan cha n duo c, pha I không7 TôI
bIô f anh vô n he n nha f. Nhung fôI không fIn anh Ia mô f ke he n
nha f, dô n nô I pha n bô I Ia I nguo I ba n fô f nha f cu a mình.
- Cha fôI de doa fôI - ga fraI fre hô n hô n no I fIô p - va fôI raf
so ông a y.. TôI ra f khIô p so ông a y! TôI không da m no I dau!
- O , duo c fhôI - Cafhy khInh bI no I - cu vIô c gIu Ia y dIô u bi
ma f cu a anh. TôI không pha I Ia du a nha f gan. Ha y fu cu u Ia y
mình. TôI không so dau!
Co fIô ng Ia o xa o frong da m fha ch fha o, va ông HeafhcIIff
xua f hIô n ga n sa f chô chu ng fôI. Ong vu a fu fra I dô I dI xuô ng.
Không buô n dô y dô n dôI ba n fre , ông quay sang fôI:
- Tha f cha ng ma y khI fôI duo c ga p chI o ngay ga n nha fôI dô n
fhô nay, ÐIIen a. MoI nguoI bôn ap ra sao7 TôI nghe no I - ông fa ha
gIo ng fIô p - Ia Ðdgar IInfon dang na m IIô f gIuo ng cho chô f pha I
không7
- Pha I, - fôI noI - ông chu fôI sa p chô f fha f. Ðo Ia mô f nô I dau
buô n khôn xIô f cho fa f ca chu ng fôI.
ÐO I CIO H! 97
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Theo chI ông fa co n sô ng duo c bao Iau nu a7 - ông fa hoI -
TôI co fhô ho I vì fha ng con fôI duo ng nhu nha f quyô f chô f qua so m
so vo I du finh cu a fôI. TôI muô n ba c no kha n fruong Iôn dô chô f
fruo c no . - ông nhìn IInfon - XIn cha o, no da kho c Io c bao Iau rô I7
TôI da ba o no không duo c kho c co ma ! No I chung, no co hoa f ba f
khI o bôn cô IInfon không7
- Hoa f ba f u7 Không, ca u a y da fo ra hô f su c mô f mo I. - TôI
da p - Thay vì dI da o frôn vu ng dô ng hoang, ca u a y nôn na m nghI
frôn gIuo ng dô ba c sI cham so c fhì hon.
- No a f se duo c nhu fhô , chI mô f haI nga y nu a fhôI -
HeafhcIIff Ia m ba m - nhung fruo c hô f.. - No I dô n day ông fa Ia I
ngu ng Ia I vì IInfon dang na m Ian ra da f. - Ðung day, IInfon! - ông
fa qua f - Ðung day ngay!
Ma y Ia n IInfon cô ga ng guo ng da y dô fuan fheo Iô nh cha,
nhung vì ca u cha ng co n chu f su c Iu c na o, nôn ca u Ia I quy xuô ng,
fhô f ra mô f fIô ng rôn. HeafhcIIff fIô n Ia I nang ca u da y dô ca u co
fhô du a va o mô f bo co .
- Nao - ông fa noI - Tao dang nô I do a vo I may day. Ðu ng da y!
- Con se day, fhua cha - Ca u hô n hô n da p - Co dIôu, xIn cha
dô con duo c yôn. Con da Ia m fheo y cha, va Cafhy se no I cho cha
bIô f ra ng con... ra ng con da fo ra vuI ve .
Ong HeafhcIIff ke o ca u Ia I phia ông.
- Cô IInfon - HeafhcIIff no I - xIn cô vuI Io ng dI vo I no vô nha .
No se run ba n Iôn nô u fôI du ng dô n no .
- IInfon fhan yôu - Cafhy fhì fha m - TôI không fhô dô n Ðô I
CIo Hu duo c dau. Ða fôI da ngan ca m dIô u na y. Sao ca u Ia I so ha I
dô n fhô 7 ông a y se không ha I ca u dau!
- TôI không bao gIo co fhô buo c chan va o ngôI nha a y duo c
nua. - Ca u no I - fru phI co cô cung dI.
- Cam ngay! - Cha ca u qua f Iôn - Nô u cô IInfon muô n vang
Io I cha, fhì cô a y co fhô du ng Ia I o day. ÐIIen, chI Ia m on dua con
fraI fôI vô nha , va fôI se nghe fheo Io I khuyôn cu a chI mo I ba c sI
dô n kha m cho no .
- TôI ra f fIô c - TôI da p - Nhung fôI không fhô ro I xa cô chu dô
cham so c cho con fraI ông.
Emily Bronte 98
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðuo c Ia m - HeafhcIIff noI - ChI buô c fôI pha I du ng dô n
nhu ng bIô n pha p kha c. Na o, ca u be cu a fa, ca u co vuI Io ng dô fôI
fha p fu ng ca u vô nha không7
Ong fa dô n bôn IInfon Ia m nhu fhô sa p fu m Ia y ca u, nhung
ca u con fraI co ru m nguo I Ia I fra nh va niu Ia y Cafhy, kha n khoa n
van na I cô dI cu ng. Ia m sao cô co fhô cu fuyô f mô f Io I ca u kha n
nhu va y kIa chu , khI ma ca u dang dau do n cu ng cu c nhu va y7 Cô
na m Ia y ca nh fay ca u, ca f buo c dI Iôn fra I dô I va cu ng ca u va o fra I.
TôI du ng o nguo ng cu a, do I cô fro ra sau khI da da f ca u fa
Ien mô f chIô c ghô . Ðô f nhIôn, ông HeafhcIIff fu phia sau fIô n dô n
va da y fôI va o frong nha .
- Nha fôI co bI bô nh dIch gì dau, ÐIIen7 ChI cu ngô I xuô ng dI,
dô fôI do ng cu a Ia I da nhe . - ông fa no I.
TôI fha f su ng so , ông fa không pha I chI do ng cu a, ma co n
kho a Iuôn Ia I.
ÐO I CIO H! 99
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 9

- HaI nguo I du ng chu f fra da , rô I ha ng vô nha .
HeafhcIIff no I fIô p frong khI quay fro va o nha .
- Co mình fôI o nha fhôI. Harefon dI va ng, co n Joseph va
ZIIIah fhì fôI da cho nghI phe p. Cô IInfon, xIn cô vuI Io ng ngô I
xuô ng bôn ca nh no . Ngoa I no ra, fôI cha ng co n gì kha c dô da I cô ca .
Cô a y frô ma f nhìn fôI mo I Ia chua kìa! Kô cu ng Ia , fôI bao gIo
cu ng ghe f cay ghe f da ng ba f cu ke na o fo ve so fôI. CIa nhu fôI
sô ng o mô f da f nuo c co Iua f pha p if nga f nghe o hon, fhì fôI se cho
haI du a kIa nô m mô f ca I chô f fu fu , cu c ky dau don. - ông fa hif
mô f hoI da I va da p ma nh va o ca I ba n o fruo c ma f, mIô ng Ia m ba m:
- Sao fa cam ghe f chu ng fhô !
- TôI không so ông. - Cafhy no I, không nghe fha y nhu ng cau
sau cu ng cu a ông fa. Cô buo c Ia I ga n ông, dôI ma f den Ia y Iong Iôn
gIa n du . - TôI se không an uô ng gì frong ca I nha na y, cho du co
chô f do I dI nu a. - Cô no I. - Ðua chIô c chìa kho a kIa cho fôI!
HeafhcIIff nguo c ma f Iôn kInh nga c fruo c su fa o ba o cu a cô,
hoac cung co fhô Ia gIong no I va a nh ma f cô go I cho ông fa nho dô n
CafherIne, me cô, vì do Ia nhu ng ne f ma cô da duo c fhu a huo ng
cu a me . Ða n fay ông fa dô frôn ba n dang ca m chIô c chìa kho a. Cô
chô p Ia y chIô c chìa kho a va fhIô u chu f nu a da gIa ng duo c no ra
kho I ma y ngo n fay buông Io ng cu a ông fa, nhung ông fa su c fInh
ra va ru f fay Ia I.
- Na y, Cafhy IInfon, - ông fa no I, - cô du ng fra nh ra, không
fôI da nh cô nga Ian ra bay gIo .
Không fhe m dô m xIa dô n Io I ca nh ca o a y, cô Ia I chô p Ia y ba n
fay dang na m cha f cu a ông fa: “Chu ng fôI se dI kho I day”. - Cô noI.
- Tha y Ia ma y ca I mo ng fay cu a mình không an fhua gì, cô cu I
xuô ng ca n va o ba n fay ông fa. Cô không dô y fha y ve ma f cu a ông
fa Iu c na y. Ong fa ba f fhình Iình xo e fay ra, nhung fruo c Iu c cô kIp
ca m Ia y ca I chìa kho a fhì ông fa da na m cha f Ia y cô, va fa f fo I fa p
nhu mua va o ca haI bôn da u cô.
Emily Bronte 100
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ðô vô Ia I! - TôI vu a kôu Iôn, vu a Iao fo I, nhung ông fa da y
fôI mô f ca I fha f ma nh khIô n fôI Ia o da o Iu I Ia I, nguo I choa ng va ng.
Ca nh fuo ng na y dIô n ra frong haI phu f. Cafhy duo c buông ra, dua
haI fay Iôn so fha I duong, duo ng nhu không da m cha c haI faI mình
co n hay ma f. Tha f fô I nghIô p cô be . Cô run Iôn nhu ca y sa y va pha I
du a va o ba n, ba ng hoa ng khôn xIô f.
- ChI fha y chua, fôI bIô f pha I fru ng pha f bo n fre con nhu fhô
nao. - Ca vô Ia I a y no I, ve nham hIô m, frong khI cu I xuô ng nha f
chIô c chìa kho a o duo I sa n Iôn. - Nga y maI fôI se Ia cha cô, va chI
va I phu f nu a fhôI, fôI se Ia nguo I cha duy nha f ma cô co . Cho nôn,
nô u cô co n da m nô I khu ng Iôn vo I fôI nhu fhô nu a, fhì nga y na o fôI
cu ng cho cô an do n.
Cafhy cha y dô n bôn fôI va kho c a m Iôn. HeafhcIIff no I ông fa
se ra ngoa I kIô m haI con ngu a cu a chu ng fôI. Y nghI da u fIôn cu a
fôI khI ông fa da dI kho I Ia pha I frô n kho I noI day, nhung ca c ca nh
cu a dô u da bI kho a Ia I, co n cu a sô fhì qua he p, ngay ca fhan hình
manh maI cu a Cafhy cu ng không fhô chuI qua Io f.
- IInfon, anh no I fha f cho chu ng fôI bIô f fa I sao chu ng fôI
pha I o day7 - Cafhy no I. - Xe f cho cu ng, chinh vì anh fôI mo I dô n
day.
- TôI kha f qua . Cho fôI che n fra , rô I fôI se no I cho cô bIô f. -
Ca u da p. - Na y, Cafhy, cô dang dô nuo c ma f roI va o fa ch fôI da y.
TôI không uô ng fa ch a y dau. Ia y cho fôI fa ch kha c.
Cafhy ro f fra ra mô f chIô c fa ch kha c cho ca u fa va Iau nuo c
ma f dang gIa n gIu a frôn ma f. TôI fha y ghô fo m ca I ve bình fInh
cu a ca u fa Iu c na y, khI ma ca u fa không co n pha I Io so cho ba n
fhan nu a. Ve khô na o ma ca u fa da bô c Iô Iu c o frôn vu ng dô ng
hoang da fan bIô n ngay sau khI chu ng fôI da f chan va o ngôI nha o
Ðô I CIo Hu , cho nôn fôI doa n Ia ca u fa da bI de do a se pha I chIu
du ng mô f hình pha f khu ng khIô p na o da y, nô u không nhu duo c
chu ng fôI vô nha .
- Ða muô n chu ng fa Ia y nhau. - Rô f cu c IInfon Iôn fIô ng. -
ông a y bIô f ra ng ba cô se không dô cho chu ng fa cuo I ngay Iu c na y,
va ông a y so Ia fôI se chô f, nô u dô Iau hon. Cô va fôI pha I Ia m Iô
cuo I va o sa ng maI, nôn cô pha I o Ia I day suô f dôm nay.
ÐO I CIO H! 101
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- O Ia I suô f dôm nay u7 Không! - Cafhy no I, ma f cha m ra I
nhìn quanh. - Cô ÐIIen, cha u se dô f ru I cha y ca I cu a na y. Cha u
pha I dI kho I day!
Va cô a f se fìm ca ch fhu c hIô n ngay dIô u a y, nhung IInfon
Ia I mô f Ia n nu a hoa ng Iôn khI nghI dô n ca I ha u qua ma mình pha I
ga nh chIu nô u Cafhy frô n fhoa f.
- OI, Cafhy! - Ca u nu c no , ôm cha m Ia y cô frong haI ca nh fay
yô u o f. - Cô không duo c dI kho I day, không duo c bo ma c fôI! Cô
pha I nghe fheo cha fôI! Cô pha I fhô !
- ChI co ba fôI fôI mo I pha I nghe fheo fhôI. - Cafhy da p. - Ða
fôI se nghI gì nô u fôI va ng nha ca dôm7 Cha c ha n gIo na y ba da Io
Ia ng Ia m rô I. TôI pha I fìm ca ch fhoa f ra kho I ngôI nha na y. Im dI
IInfon. Anh không bI nguy hIô m gì dau. TôI yôu ba fôI hon anh!
Ca u fa vIô n du Iy Ie dô fhuyô f phu c, va Cafhy chua kIp co du
fho I gIan dô fra n an ca u fhì cha ca u da quay va o.
- Ngu a cu a ca c nguo I da cha y ma f fam rô I. - ông fa noI. - Sao,
IInfon, ma y Ia I kho c Io c rô I u7 Cô a y da Ia m gì ma y fhô 7 Ðu ng ba n
fam, cha ng bao Iau nu a Ia ma y co fhô fra du a cô fa duo c rô I. Na o,
gIo fhì dI ngu ngay. Im dI, du ng co Ia m a m Iôn nu a, fao se không
dô ng dô n ma y dau. Cu ng may Ia ma y da xoay so Io cho xong pha n
ma y. Nhu ng gì co n Ia I, fao se Io nô f.
IInfon vu a ra kho I Ia ông fa da kho a cu a Ia I, rô I buo c dô n
ga n Io suo I. Cafhy dô n bôn ông fa.
- Nô u fôI o Ia I day, ba fôI se Io Ia ng khô so . Ia m sao fôI co fhô
Ia m khô ba fôI frong khI ba... dang... ba dang... Ong HeafhcIIff,
ha y dô cho fôI vô . TôI hu a se Ia y IInfon. Ða fôI ha n cu ng muô n fôI
Ia m nhu fhô , va fôI cu ng yôu ca u a y. Sao ông Ia I muô n e p buô c fôI
Ia m mô f chuyô n ma fôI ra f sa n Io ng Ia m7
- Cô IInfon, - ông fa da p, - fôI se Ia y Ia m khoa I fra vô cu ng
khI nghI dô n vIô c ba cô pha I dau khô . Cô fha f su không fhô fìm
duo c mô f ca ch na o cha c cha n hon dô fôI muô n gIu cô Ia I day frong
haI muoI bô n gIo fo I. Vô vIô c cô hu a Ia y IInfon, fôI se Io IIô u sao
cho cô pha I gIu Io I. Cô se không ro I kho I fra I dô I chu ng na o chua
hoa n fa f duo c vIô c do .
- Va y fhì ha y dô cô ÐIIen vô ba o cho ba fôI bIô f Ia fôI va n an
foa n. - Cafhy vu a fhô f Iôn, vu a kho c. - Tô I nghIô p ba! Ða fôI se
nghI Ia chu ng fôI bI Ia c.
Emily Bronte 102
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Không dau! ông fa a f pha I nghI Ia cô da cha n ca I ca nh pha I
cham so c ông fa va da cha y dI fìm ca ch fIôu khIô n cho rIông mình.
- HeafhcIIff no I mô f ca ch fa n nha n.
- TôI se không nuô f Io I dau, - Cafhy no I, - fôI se kô f hôn vo I
IInfon ngay bay gIo , nô u sau da y fôI co fhô vô Ia I a p Thrushcross.
Nô u ba fôI nghI Ia fôI chu fam bo ông a y, va nô u ba fôI chô f fruo c
khI fôI fro vô fhì Ia m sao fôI co fhô sô ng nô I7 Ðay, fôI xIn quy duo I
chan ông va se không ro I ma f kho I ma f ông chu ng na o ông chua
nhìn Ia I fôI. Không, xIn ông du ng ngoa nh ma f dI! XIn ông nhìn
day! TôI không cam ghe f ông! TôI không gIa n Ia ông da da nh fôI.
Chu oI, frong do I chu , Ie na o chu chua yôu aI bao gIo 7 Chua bao
gIo sao7 ôI, chu pha I nhìn cha u day. Cha u khô n khô bIô f chu ng
na o, chu không fhô không a I nga I va không fhuong ha I cha u.
- Ðuông ma y ngo n fay ma y ra va du ng xa ra, ke o fa da cho
mô f da bay gIo ! - HeafhcIIff hung ha n qua f Iôn. - Tao cam ghe f
ma y!
Ong fa dang da y Iu I ghô Ia I. TôI foan mo mIô ng pha n dô I, fhì
chu ng fôI nghe fha y co fIô ng nguo I o ngoa I cô ng. Iu c na y, fro I
dang fô I da n, va chu ng fôI không fhô nhìn fha y no Ia aI, nhung
HeafhcIIff da vô I va cha y ra, va chu ng fôI Ia ng Im cho do I.
- Ðo Ia ba fôn gIa nhan bôn a p duo c pha I sang fìm ca c nguo I.
- Khoa ng va I phu f sau ông fa quay va o no I vo I chu ng fôI. - Ie ra
ca c nguo I nôn mo mô f ca nh cu a sô ma kôu cu u chu .
ÐIô f mình vu a bo Io dIp may, Cafhy va fôI o a Iôn kho c nu c
no . HeafhcIIff bo ma c chu ng fôI o da y va dô n chin gIo dôm ông fa
mo I ba o chu ng fôI Iôn ga c, va o pho ng ZIIIah ma ngu . Chu ng fôI vu a
buo c va o Ia cu a pho ng da kho a ngay Ia I sau Iung, co n cu a sô fhì
qua he p, dô n Cafhy cu ng không fhô na o fre o qua duo c. Suô f dôm,
Cafhy ngô I bôn cu a sô , cho dô n Iu c bình mInh.
Ða y gIo sa ng hôm sau, chu ng fôI nghe fha y gIo ng HeafhcIIff
vang Iôn:
- Cô IInfon da da y chua da y7
- Rô I.
- Va y fhì Ia I day. - ông fa vu a no I, vu a mo cu a va IôI cô ra
ngoa I.
ÐO I CIO H! 103
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
TôI du ng da y dInh dI fheo, nhung ông fa da kho a ngay cu a
Ia I.
- Ðô fôI ra. - TôI kôu Iôn.
- KIôn nha n na o. - ông fa dap. - TôI se dem bu a sa ng Iôn cho
chI sau.
Pha I ga n haI gIo dô ng hô sau, fôI mo I nghe fha y co fIô ng
chan nguo I.
- TôI mang fhu c an dô n cho cô day. - Harefon noI.
Cu a mo , ca u fa du ng da y, fay bung mô f ca I khay ba y da y
fhu c an, du cho fôI du ng ca nga y hôm a y.
- Ca m Ia y. - Ca u vu a no I vu a gIu I ca I khay va o fay fôI, rô I
kho a cu a Ia I, ma c cho fôI na I nI ca u fha fôI ra.
TôI bI gIam frong buô ng ca fha y Ia nam dôm va bô n nga y,
không ga p mô f aI ngoa I Harefon, cu mô I nga y ca u dô n mô f Ia n dô
dem fhuc an cho fôI. Ca u fa cha ng no I Ia y mô f Io I nôn fôI cha ng
hay bIô f gì vô nhu ng chuyô n dang dIô n ra bôn ngoa I.
Ðô n chIô u nga y fhu nam, fôI nghe fha y mô f fIô ng chan nhe
nha ng hon dI vô phia cu a, va ZIIIah buo c va o. Cô fa vu a quay vô
sau ma y nga y nghI phe p.
- O , ba Ðean! - ChI fa fhô f Iôn. - Thô ma frong Ia ng nguo I fa
dô n a m Iôn vô chuyô n ba ! Chu ng fôI cu fuo ng ba va cô Cafhy da bI
roI xuô ng ba I Ia y da y! ông chu fôI da fìm fha y ba va cu u ba vô sao7
- Ong chu chI Ia mô f fôn vô Ia I! - TôI da p. - TôI se no I ngay
cho fa f ca mo I nguo I bIô f su fha f!
TôI vo I Ia y nhu ng y phu c ma c ngoa I, rô I Iao xuô ng duo I nha .
NoI day fra n nga p a nh na ng, ca nh cu a dô mo , nhung fôI nhìn
quanh ma cha ng fha y aI. Mô f fIô ng ho huo ng su chu y cu a fôI vô
phia Io suo I, noI fôI fha y IInfon na m frôn mô f chIô c sofa.
- Cô Cafhy dau7 - TôI nghIôm gIo ng ho I.
IInfon nhìn fôI nhung cha ng no I nang gì.
- Cô a y da dI kho I day chua7 - TôI ho I.
- Chua. Ca u fa da p. - Cô a y dang o frôn Ia u. Cô a y không fhô
ra ngoa I. Chu ng fôI không cho!
- Ca u dua fôI dô n pho ng cô a y, nhanh Iôn! - TôI ra Iô nh.
Emily Bronte 104
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Không. - IInfon da p. - Ða no I fôI không pha I dô I xu dIu
da ng vo I Cafhy. CIo day cô a y da Ia vo fôI, nôn nô u cô a y muô n bo
fôI ma dI fhì fha f da ng xa u hô . Ða no I cô a y cam ghe f fôI va muô n
cho fôI chô f dô huo ng gIa fa I cu a fôI. Nhung cô a y du ng ho ng
huo ng duo c, cu ng du ng ho ng vô nha . Cô a y cu fha hô muô n kho c
bao nhIôu fhì kho c!
TôI nghI fô f nha f Ia mau cho ng dI kho I day va ca u vIô n nguo I
bôn a p dô n cu u Cafhy. O a p, hô f fha y gIa nhan dô u kInh nga c va
vuI mu ng khôn xIô f khI fha y fôI vô , vì ho dô u dInh nInh ra ng fôI
da chô f ngoa I ca nh dô ng hoang. Ong IInfon na m frôn gIuo ng,
frông ra f yô u, dang cho chô f. Cha c ha n ông dang nghI dô n Cafhy
vì ông fhì fha m go I fôn cô.
TôI so va o fay ông va no I.
- Cafhy sap vô dôn rôI, ông chu fhan yôu a . - TôI fhì fham. -
Cô a y va n co n sô ng va kho e ma nh, fôI hy vo ng Ia cô a y se vô day
fôI nay.
TôI kô so Iuo c cho ông nghe nhu ng gì da xa y ra, nhung cô no I
fha f if vô nhu ng ca I xa u cu a IInfon, vì du không bIô f dIô u a y, Io ng
ông cu ng da y sa u muô n rô I. Ðô n cha ng gIa nhan duo c pha I Iôn Ðô I
CIo Hu , nhung ho chI quay vô không, mang fheo fIn Cafhy bI bô nh
ra f na ng không fhô ro I kho I pho ng duo c. TôI quo ma ng ma y anh
cha ng a y vì da fIn va o mô f cau chuyô n bIa da f nhu va y, va sa p da f
sa n sa ng dô sa ng hôm sau ho Ia I sang da y, co frang bI vu khi ha n
hoI.
May fhay, chu ng fôI kho I pha I nho c công Ia m dIô u a y.
Khoa ng ba gIo sa ng, co fIô ng da p fhình fhình fruo c cu a a p. TôI vô I
va ng mo cu a va duo I a nh frang va ng va c, fôI frông fha y cô chu fôI.
Cô nhay bô vao vong fay fôI.
- ÐIIen! Cô ÐIIen! Ða co n sô ng không7 - Cô nuc no.
- Co n. - TôI kôu Iôn. - Co n, cô be yôu quy cu a fôI a , ba co n
sô ng. On Chu a, cô Ia I vô vo I chu ng fôI bình yôn vô su !
Ma c da u fho không ra hoI, cô va n muô n cha y ngay dô n
phong ba. Nhung fôI mô f mu c no I cô fruo c hô f ha ng uô ng fi nuo c
da va dô fôI Iau khuôn ma f fa I nho f cu a cô. TôI kha n khoa n xIn cô
cu no I Ia cô sung suo ng duo c ha nh phu c sô ng bôn IInfon, va cô
hIô u ra ng fôI muô n cha cô duo c huo ng nhu ng gIay phu f cuô I do I
fha f fhanh fha n, nôn da ba ng Io ng no I dô I.
ÐO I CIO H! 105
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
TôI dô cô Ia I mô f mình bôn cha. Ong vu a na m, vu a dam dam
nga m nhìn ma f cô, a nh ma f fra n nga p han oan vì duo c ga p Ia I cô.
- Ða sap dI gap me day, - ông fhôu fhao, - va con, con be bong
fhan yôu, mô f nga y na o do con cu ng se dô n vo I ba me . - ông không
cu dô ng hay no I nang gì nu a, nhung va n fIô p fu c dam dam nhìn cô
va Ia f sau, ông nhe nha ng fa f nghI.
Cafhy ngô I bôn ông, ma f ra o hoa nh, nô I dau buô n qua Io n
khIô n cô không sao kho c duo c, va ma I dô n chIô u fôI mo I dô duo c
cho cô dI nghI mô f Ia f. Ong Creen, vIôn Iua f su, dô n a p Iu c cô co n
dang ngu va fhông ba o ra ng ông HeafhcIIff, vo I fu ca ch Ia nguo I
gIa m hô cu a nguo I fhu a kô , fu c ca u IInfon, da chI fhI cho ông fa vô
nhu ng vIô c pha I fhu c hIô n. Ta f ca ca c gIa nhan, fru fôI ra, dô u
duo c ba o pha I fhôI vIô c va Cafhy duo c phe p o Ia I a p cho dô n khI cu
ha nh fang Iô cu a cha cô...
Sau da y, Cafhy kô cho fôI nghe vô cuô c frô n cha y kho I fra I
ÐôI cua cô. Cô da nghe fha y gIo ng no I cu a ma y nguo I bôn a p sang
ho I fìm cô va ra f fuyô f vo ng khI nghe HeafhcIIff xua ho dI. Cuô I
cu ng, ma c da u dang khô na o, cô cu ng da fhuyô f phu c duo c IInfon
ra fay cu u cô. Nhan Iu c cha ca u va ng ma f, ca u da dI kIô m chìa
kho a va mo cu a. Ðôm do , khI bô n bô dô u da yôn fInh, cô Ie n ra
kho I nha va cha y mô f ma ch vô ap.
Ðuô I fô I sau da m fang, Cafhy va fôI ngô I frong fhu vIô n, ban
khoan fu ho I không bIô f chuyô n gì sa p xa y ra. Cafhy hy vo ng Ia cô
se duo c phe p o Ia I a p. May ra IInfon co fhô sang sô ng vo I cô va fôI
co fhô Ia m qua n gIa cho ho . Y nghI do Iam ca haI chung fôI vuI Iôn,
nhung chu ng fôI dang no I do fhì mô f gIa nhan cha y va o.
- Ca I fôn vô Ia I HeafhcIIff dang dô n da y! - Y no I - TôI ca I cha f
cu a không cho ha n va o nhe 7
Không kIp nu a rô I. HeafhcIIff cu ng cha ng fhe m nho c công go
cua. NgôI nha nay da fhuôc vô con fraI ông fa, nôn ông fa fu xem
mình Ia chu nhan. Ong fa va o fha ng fhu vIô n va do ng cu a Ia I.
Cafhy du ng da y nhu fhô sa n sa ng bo cha y.
- Ðu ng IaI! - ông fa vu a no I, vu a na m Ia y ca nh fay cô - Ðu ng
ho ng cha y frô n nu a! TôI dô n dô dua cô vô nha . TôI hy vo ng Ia cô se
Ia mô f du a con dau bIô f Ia m fro n bô n pha n va không co n xu I gIu c
con fraI fôI Ia m fra I y fôI nu a. TôI da pha I fru ng pha f no ra f
nghIôm kha c vì no da gIu p cô bo frô n. Harefon kô vo I fôI Ia do va y
Emily Bronte 106
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ma ban dôm no fhu c da y va Ia he f ha ng gIo IIô n, go I cô dô n che cho
cho no kho I bI fôI ha nh ha . CIo day cô pha I quan fam Io Ia ng cho
no . TôI khoa n no cho cô.
- Sao không dô Cafhy o Ia I day7 - TôI kha n khoa n. - Ðua con
fraI ông sang day vo I cô a y. Vì ông cam ghe f ca haI, ông se không
hô fha y nho ho dau.
- TôI se kIô m mô f nguo I fhuô a p na y - ông fa no I - va fôI
muô n ca c con fôI sô ng quanh fôI, chI co fhô fIn cha c nhu fhô . Con
be na y se pha I chIu on fôI vì fôI se nuôI no . TôI se không dô no an
không ngô I rô I sau khI IInfon chô f. - ông fa quay sang Cafhy -
Nhanh Iôn, su a soa n dI ngay.
- TôI se dI - Cafhy no I - IInfon Ia nguo I duy nha f dô cho fôI
yôu fhuong frôn do I na y, va ông không bao gIo co fhô Ia m cho
chu ng fôI cam ghe f nhau. TôI fha ch ông xu c pha m dô n ca u a y
frong khI co ma f fôI va fôI fha ch ông Ia m cho fôI so da y.
- Cô ho m mình Ia m nhI - HeafhcIIff da p - TôI dau co ua cô
dô n dô pha I dI xu c pha m dô n no 7 Cô se duo c nô m fra I dô n cu ng du
mu I khô dau. Không pha I fôI se Ia m cho no fro nôn da ng ghe f dô I
vo I cô, ma chinh Ia fam hô n no kIa.
- TôI bIô f ca u a y co ba n finh xa u - Cafhy noI voI ông fa - bo I
vì ca u a y Ia con fraI ông. TôI sa n sa ng fha fhu cho ca u a y, vì fôI
bIô f ca u a y yôu fôI, va chinh vì fhô ma fôI yôu ca u a y.
Cô nhìn fha ng va o ông fa va no I fIôp:
- Ong HeafhcIIff, không co aI yôu ông ca . Ðu ông co Ia m
chu ng fôI khô so dô n ma y chang nu a, chu ng fôI va n fha y duo c
phu c fhu khI nghI ra ng so dI ông fa n a c nhu va y cu ng vì ông co n
khô so hon chu ng fôI nhIô u. Ong dang khô so , pha I không na o7 Va
cô don nu a! Không aI yôu ông ca ! Se không co aI kho c fhuong ông
khI ông chô f!
Cafhy kô f fhu c ma y Io I na y mô f ca ch ga n nhu da c fha ng. Cô
dang xu su gIô ng nhu nhu ng nguo I o fra I Ðô I, fìm fha y nIô m vuI
frong nhu ng nô I khô dau cu a ke fhu .
- Ma y se pha I hô I fIô c cho mình nô u ma y co n du ng do fhôm
mô f phu f nu a. - Ðô chông cô noI - ÐI Iay dô dac ngay!
Cô nga ng cao da u dI ra kho I pho ng. TôI kha n khoa n van na I
HeafhcIIff cho fôI duoc fhô chô cua ZIIIah o fraI ÐôI, dô chI ay sang
ÐO I CIO H! 107
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
bôn a p nay fhay fôI, nhung ông fa bao fôI Im mIông. Ong fa cham
chu nga m nghia ma y bu c franh freo frôn fuo ng, rô I chI va o mô f
bu c chan dung ve CafherIne va IInfon va no I:
- ChI ha y fhu xô p gu I bu c chan dung kIa Iôn fra I Ðô I.
- TôI da sa n sa ng Iôn duo ng. - Cafhy vu a buo c va o vu a fhông
bao - Cô ÐIIen, cô Ia m on ba o ho do ng yôn cho con ngu a Iu n cu a
cha u nhe .
- Ma y cha ng vIô c gì pha I dem fheo con ngu a Iu n cu a ma y dau
- HeafhcIIff no I - O bôn Ðô I CIo Hu , ma y se không bao gIo ca n dô n
ngu a. Sau na y, fhInh fhoa ng cô co dI dau fhì cu dI bô . Na o dI fhôI!
- Tam bIôf cô ÐIIen. - Cô chu fôI fhì fha m, va khI cô hôn fôI,
môI cu a cô Ia nh nga f - Cô dô n fham cha u so m nhe , cô ÐIIen. Ðu ng
quôn cha u da y!
- ÐIIen Ðean, chI IIô u hô n, cho co Ia m ca I fro a y. - Nguo I gIa m
hô mo I cu a cô no I - KhI na o fôI muô n no I chuyô n vo I chI, fôI se
sang day. TôI không cho chI Iôn nha fôI dau.
Ong ra hIô u cho Cafhy ra kho I pho ng, va sau khI ne m vô
phia fôI mô f ca I nhìn Ia m fIm fôI qua n dau, cô Ia m fheo y ông fa.
Qua khung cu a sô , fôI do I ma f nhìn ho dI xuô ng Iô I mo n. HeafhcIIff
na m Ia y ca nh fay Cafhy, ma c cho cô cuo ng Ia I, va hô I ha buo c, IôI
cô dI xuô ng.
Ða f cha p Io I ca nh ca o cu a HeafhcIIff, fôI da sang fham fra I
Ðô I mô f Ia n dô fham ho I Cafhy, nhung Joseph không cho fôI va o
nha , nôn dô na m duo c fIn fu c, fôI pha I do ho I ZIIIah mô I khI ga p
chI fa. Va o ca I dôm Cafhy fro vô Ðô I cu ng vo I HeafhcIIff, cô dI
fha ng fo I pho ng IInfon, cha ng no I cha ng ra ng vo I aI. Hôm sau, khI
HeafhcIIff va Harefon dang du ng dIô m fam fhì cô buo c va o chinh
sanh:
- Ong co fhô cho go I ba c sI duo c không7 - Cô run ra y ho I -
Ðô nh fình cu a IInfon na ng Ia m rô I.
- Chu ng fôI bIô f chu - HeafhcIIff da p - Nhung ma ng sô ng cu a
no không da ng gIa mô f xu, va fôI se không chI mô f xu na o cho no
dau.
- Nhung fôI không bIô f pha I Ia m gì cho ca u a y, - cô noI - va
nô u không aI gIu p fôI fhì ca u a y chô f ma f.
Emily Bronte 108
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Xe o, xe o kho I pho ng na y ngay - HeafhcIIff qua f - Ðu ng dô
fôI pha I nghe mô f fIô ng na o vô no nu a. O day không co aI fhe m
ba n fam xem chuyô n gì se xa y dô n vo I no . Nô u cô quan fam fhì cô
co fhô cham nom no , co n nô u không fhì cu kho a cu a pho ng no Ia I
va dô ma c no .
Tuyô f vo ng, Cafhy dô n ca u cu u ZIIIah
- TôI không fhô gIu p cô duo c. - ChI quan gIa noI. - ông
HeafhcIIff da no I ra ng cham so c ca u a y Ia vIô c cu a cô, va ông a y
không cho phe p fôI duo c gIu p cô.
Thô Ia Cafhy bI bo ma c mô f mình Io cho IInfon. Ca u rôn rI
ca nga y va ga n nhu ca dôm, co n khI ca u fha y kha Iôn chu f if fhì Ia I
Iuôn mIô ng ca n nha n. Cafhy cha ng nghI ngoI duo c ma y, khuôn
ma f fra ng bô ch va dôI ma f sung hu p cu a cô cho fha y dIô u do .
ThInh fhoa ng cô va o bô p, ve ma f Io Ia ng. Nhung cô cha ng bao gIo
mo mIô ng ca u xIn, vì fruo c do , fa f ca bo n ho dô u da cu fuyô f, nôn
cô bIô f co ca u xIn nu a cu ng vô ich. Ðôm dô n, dô fhay dô I không
khi, cô ra da u ca u fhang, Ia ng Ie kho c mô f mình.
NhIô u nga y frôI qua nhu fhô , rô I cuô I cu ng, mô f dôm, Cafhy
buo c va o pho ng ZIIIah, không hô go cu a.
- Ðao vo I ông HeafhcIIff Ia con fraI ông a y dang ha p hô I. TôI
bIô f cha c Ia nhu va y. - Cô noI - Ða y ngay va ba o cho ông a y dI.
Cô Ia I bIô n ma f, cha ng no I gì fhôm nu a. ZIIIah so không da m
Ia m cho ông HeafhcIIff nô I gIa n, be n na m Im nghe ngo ng. Trong
nha bô n bô Ia ng nga f nhu fo , vì fhô chI fa fro mình rô I ngu fIô p,
nghI ra ng Cafhy cha c ha n da Ia m.
Ia f sau, Cafhy ke o mô f hô I chuông Inh faI nhu c o c da nh fhu c
ca nha da y. HeafhcIIff go I ZIIIah dô n, ho I xem co chuyô n gì. Ða y
gIo ZIIIah mo I ba o Ia I cho HeafhcIIff Io I Cafhy nha n, ông fa IIô n dI
dô n pho ng cô. Cô ngô I frôn gIuo ng, haI fay khoanh Ia I, fu a frôn
da u gô I. Ðô chô ng cô soI nô n va o ma f IInfon. Ðô n Iu c na y ông fa
da bIô f ra ng fIô ng chuông a y không pha I Ia fro ba o dô ng gIa .
- Sao, Cafhy, - ông fa no I - cô ca m fha y fhô na o7
- Ca u a y da duo c yôn Ia nh; co n fôI fhì fhoa f no . - Sau mô f Iu c
cam Ia ng cô da p - Ie ra pha I ca m fha y dô chIu, nhung... - dô n day
cô không co n da u duo c nô I cay da ng nu a - ông da dô ma c fôI mô f
mình chô ng cho I vo I ca I chô f qua Iau, dô n nô I fôI chI co n ca m fha y
va nhìn fha y mô I mô f nguo I: fha n chô f.
ÐO I CIO H! 109
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Joseph duo c Iô nh dua fhI ha I IInfon ra kho I pho ng, va Cafhy
o Ia I frong a y mô f mình. Sa ng hôm sau, HeafhcIIff cho ZIIIah Iôn
ba o cô xuô ng duo I nha an sa ng, nhung Cafhy da p Ia cô ô m na ng.
- Thô fhì chu ng fa cu dô ma c no mô f mình, dô n sau da m fang
hang hay. - HeafhcIIff no I fhô sau khI ZIIIah ba o fIn Cafhy bI bô nh
- Iay cho no nhung fhu no can va khI nao no co ve kha hon fhì bao
cho fa ngay.
Cafhy o frôn Ia u haI fua n IIô n, va ZIIIah mô I nga y dem fhu c
an Iôn cho cô haI Ia n. HeafhcIIff co dô n ga p cô mô f Ia n dô dua cho
cô xem fo dI chu c cu a IInfon. To dI chu c a y duo c fha o ra sau Iu c
Cafhy bo frô n dô vô fham nguo I cha dang ha p hô I. IInfon da dô Ia I
fa f ca fa I sa n cu a rIông ca u, Ia n foa n bô ba f dô ng sa n va fIô n ba c,
vô n fruo c kIa Ia cu a Cafhy, cho cha ca u. Vì fhô , gIo day Cafhy fha y
mình không co n ba n be cu ng nhu fIô n ba c, pha I phu fhuô c hoa n
foa n va o HeafhcIIff.
Tho I fIô f nga y mô f Ia nh hon, va vì frong pho ng Cafhy không
co Io suo I, cô buô c pha I xuô ng suo I duo I nha . ZIIIah phì cuo I khI
fha y Harefon ca f hô f su ng ô ng dI, ca u cô Ia m cho mình frông sa ch
se va fuom fa f. Ca u mo I cô ngô I Ia I ga n Io suo I hon, vì bIô f cha c Ia
cô dang Ia nh co ng.
- TôI da Ia nh co ng suô f mô f fha ng nay hoa c Iau hon fhô . -
Cafhy chI da p co va y, dua ma f nhìn quanh, cô fha y co ma y quyô n
sa ch o frôn fu ba f dIa. Cô vo I fay dInh Ia y, nhung sa ch dô cao qua .
Sau mô f Iu c nhìn cô hoa I công Ia y ma y quyô n sa ch, cuô I cu ng, ca u
anh ho cô mo I du can da m buo c dô n Ia y gIu m. Cô không ca m on
ca u, nhung ca u va n fha y ma n nguyô n Ia cô da cha p nha n su gIu p
do cu a ca u. Trong Iu c Cafhy do c sa ch, ca u fa du ng bôn cô, chI fay
va o ma y bu c franh ma ca u fha y da ng chu y . Cafhy gIa f pha f
quyô n sa ch Ia I dô fra nh ngo n fay ca u dang chI. Tuy va y, ca u va n
không quay vô ghô mình, ma du ng da y nhìn Cafhy chu không
nhìn quyô n sa ch nu a. Hô f nhu mô f du a fre bI a nh nô n ha p da n,
Harefon bI quyô n ru fruo c ma I fo c da y o ng a cu a cô. Ca u fa dua
fay vuô f Iôn mô f Io n fo c, ca n fro ng va dIu da ng nhu fhô dang vuô f
ve mô f con chIm nho .
Cafhy gIa f ba n nguo I, quay pha f Ia I nhu fhô ca u da dam mô f
con dao vao Iung cô.
- Xô ra ngay! Sao anh da m cha m va o nguo I fôI! - Cô kôu Iôn -
TôI se fro Iôn Ia u nô u anh co n Ia I ga n fôI mô f Ia n nu a.
Emily Bronte 110
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ca u quay vô ngô I xuô ng chIô c ghô cu a ca u kô bôn Io suo I, va
nu a gIo sau do , mo I nguo I dô u ngô I Im Ia ng.
- ChI dô nghI cô a y do c ca I gì do cho chu ng fa nghe dI, ZIIIah.
- Harefon fhì fha m.
- Harefon va fa f ca ca c nguo I pha I hIô u cho Ia fôI không ca n
dô n Io ng fô f cu a ba f ky aI frong ca c nguo I. - Cô da p Ia I Io I dô nghI
cu a ZIIIah. - KhI ma fôI sa n Io ng dô I ca do I fôI dô co mô f Io I uu a I,
hoa c fha m chi chI dô duo c nhìn fha y mô f khuôn ma f dôn ha u, fhì
fa f ca ca c nguo I dô u Ia n fra nh. TôI xuô ng day Ia vì fôI Ia nh, chu
không pha I dô mua vuI cho ca c nguo I hay ba u ba n vo I ca c nguo I.
- KhI a y pho ng fôI co fhô Ia m gì duo c na o7 - Harefon Iôn
fIông. - Sao cô Ia I buô c fô I fôI kIa chu 7
- O , fôI dau co no I anh. - Cafhy da p - TôI cha ng bao gIo ca n
dô n mô f ke nhu anh.
- Nhung fôI da dô nghI duo c gIu p cô dau pha I chI co mô f Ia n.
- Cau noI fIôp - TôI da xIn ông HeafhcIIff cho phe p fôI duo c gIu p
cô...
- Im dI. - Cafhy ngaf IoI cau - TôI fha dI ba f cu dau co n hon Ia
pha I nghe ca I gIo ng no I kho chIu cu a anh da p va o faI.
Ðô n day fhì Harefon Ðarnshav không fhô chIu du ng duo c
nu a. Ca u ca m Ia y cay su ng va dI ra ngoa I, mIô ng Ia m ba m mô f cau
gì do . Ca u không co n muô n ga f bo nhu ng fhu fIôu khIô n quen
fhuô c va o mô I chu nha f!
CIo day, ha u nhu ca nga y Cafhy pha I o duo I nha vì fro I ra f
Ia nh, nhung không co aI ba u ba n vo I cô. Cô da ho c duo c ca ch an
no I bô p cha f vo I ba f cu aI mo mIô ng no I vo I mình, va fha m chi
fruo c ma f HeafhcIIff cô cu ng du ng du fhu Io I Ie gay ga f dô no I
chuyô n vo I ông fa.
CIo day cuô c do I Cafhy da dô I kha c bIô f bao so vo I ca I fho I
fho a u ôm dô m sô ng o a p na y! Hô I a y vay quanh cô o day foa n Ia
nhu ng nguo I yôu fhuong cô va vIô c gì cu ng Ia m vì cô.
Ða co Iu c fôI dInh bu ng bo vIô c, mua Ia y mô f can nha nho va
ba o Cafhy dô n sô ng vo I fôI. Nhung khI nghI ky Ia I, fôI bIô f
HeafhcIIff se không do I na o cho phe p cô dI kho I fra I Ðô I.
ÐO I CIO H! 111
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CIo day fôI fha y không co ca ch gì Ia m cho cuô c sô ng cu a
Cafhy fro nôn dô chIu hon, fru phI cô fa I gIa . Nhung bIô f fìm aI
day dô fhu xô p chuyô n na y7
Ðô n day, cau chuyô n cu a ba ÐIIen Ðean kô f fhu c. Ða da kô
cho fôI nghe cau chuyô n na y frong suô f ma y fua n IIô n. CIo day,
khI da fha y kha hon, fôI quyô f dInh se fhan chInh cuo I ngu a sang
fra I dô I. Mô f mu a dông sô ng o a p da Ia qua du dô I vo I fôI. TôI
muô n ba o vo I ông HeafhcIIff Ia ông fa co fhô fìm mô f kha ch fhuô
kha c vì fôI sa p quay vô Iuan Ðôn.
Emily Bronte 112
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC 10

Ðo Ia va o mô f buô I sa ng bang gIa yôn fInh va chan ho a a nh
na ng.
TôI Iôn duo ng dI ga p nhu ng nguo I sô ng bôn fra I dô I. KhI fôI
sa p su a dI fhì ÐIIen Ðean fu frong nha cha y ra va nho fôI chuyô n
hô mô f Ia fhu cho “cô chu ” cu a ba .
Iôn dô n fra I Ðô I, fôI fha y cô ng vuo n bI kho a nhu mo I khI.
Nghe fôI mo cô ng va ca f fIô ng go I, Harefon fa m ngu ng công vIô c
dang Ia m do frong vuo n, ra mo cô ng cho fôI. Ca u fa cho bIô f Ia ông
HeafhcIIff dI va ng, nhung dô n gIu a frua se quay vô. TôI noI fôI se
do I, nôn ca u da f dô nghô Ia m vuo I xuô ng va cu ng fôI dI va o nha -
fôI ca m fha y ca u gIô ng nhu mô f con cho canh nha hon Ia mô f ông
chu !
Cafhy o frong nha , dang Ia m mô f va I mo n rau gì do . Trông cô
cau co va không duo c hoa f ba f nhu Ia n fruo c fôI ga p cô. Cô không
fhe m da p Ia I Io I cha o cu a fôI khIô n fôI fIn cha c Ia cô không duo c
ho a nha nhu ba Ðean da cam doan vo I fôI. Harefon no I cô mang
nhu ng fhu dang Ia m va o frong bô p, nhung cô chI da y chu ng no
sang mô f bôn, no I: - Anh dI ma mang Ia y. - Rô I dô n ngô I bôn cu a
sô .
TôI dI fheo cô nhu fhô muô n nga m ca nh vuo n qua cu a sô , va
vô I va ng fha bu c fhu ba ÐIIen gu I va o Io ng cô. Cô vu a ga f bu c fhu
xuô ng da f vu a ho I: “Ca I gì fhô na y7”. KhI nghe fôI no I nguo I gu I
bu c fhu a y Ia aI, cô be n cu I xuô ng nha f. Nhung muô n ma f rô I,
Harefon da fo I fruo c. Ca u nha f Ia y Ia fhu bo va o fu I, no I ra ng ông
HeafhcIIff pha I duo c do c fruo c. Nghe va y, Cafhy ngoa nh ma f dI va
Ia ng Ie kho c. Ca u anh ho cô sau mô f hô I cô chô ngu nhu ng fình
ca m mô m yô u frong Io ng, Ia I IôI bu c fhu fu frong fu I ra va ne m no
xuô ng sa n, ca nh chô cô ngô I, mô f ca ch hô f su c khIô m nha .
Cô nha f bu c fhu Iôn, do c Ia y do c dô va ho I han fôI vô ngôI
nha cu cu a chinh mình. Huo ng a nh ma f ra ngoa I khung cu a sô ,
dam dam nhìn vô ma y ngo n dô I, cô nhu no I vo I chinh mình, chu
ÐO I CIO H! 113
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
không pha I vo I haI chu ng fôI: “CIa fôI duo c cuo I con ngu a Iu n cu a
fôI fo I chô kIa. OI, fôI fha y cha n qua , cha n nga y Iôn duo c!”. Cô nga
ma I da u xIn de p va o fha nh cu a sô , nu a nga p nu a fho da I. Cô cu
ngô I nhu va y, chìm da m frong nô I u buô n, cha ng ca n bIô f va cu ng
cha ng hô bIô f Ia chu ng fôI dang dô y nhìn cô.
- Cô HeafhcIIff, - rôf cuc fôI Iôn fIông, - ba qua n gIa cu a fôI cu
Iuôn mIô ng nha c dô n cô không bIô f cha n. Ða a y se ra f fha f vo ng,
nô u fôI no I Ia cô da nha n duo c fhu nhung không hô fra Io I.
- Ong pha I no I cho cô a y bIô f, - Cafhy da p, - Ia fôI ra f muô n
fra Io I fhu cô a y, nhung fôI cha ng co gIa y bu f gì dô ma vIô f ca .
Tha m chi fôI không co Ia y mô f quyô n sa ch dô co fhô xe ra mô f fo
gIa y.
- Không co sa ch vo gì u7 - TôI fhô f Iôn. - Không co sa ch fhì cô
sô ng Ia m sao duo c7 O a p fôI co ca mô f fhu vIô n dô sô , a y va y ma
dôI khI fôI co n fha y cuô c sô ng fha f fe nha f. Nô u không co Ia y mô f
quyô n sa ch na o fhì fôI dô n fuyô f vo ng ma f!
- HôI con sa ch, fôI cu do c suô f, - Cafhy noI, - nhung ông
HeafhcIIff da quyô f dInh hu y hô f sa ch, nôn ha ng bao fua n nay fôI
cha ng hô duo c ngo dô n mô f quyô n na o. Co mô f Ia n, Harefon a , fôI
pha f hIô n fha y mô f kho fa ng bi ma f frong pho ng anh, foa n Ia ba n
cu cu a fôI ca : khI fruo c, fôI da mang ma y quyô n sa ch a y Iôn cho
IInfon. Anh da vo ve f hô f chu ng, hô f nhu chIm a c Ia vo ve f nhu ng
ca I fhìa ba c, don fhua n chI vì ca I fho I fhich an frô m. Chu ng cha ng
dem Ia I Io I Iô c gì cho anh ca .
Harefon do ma f fruo c nhu ng Io I buô c fô I cu a cô em ho .
- TôI fIn Ia Harefon ra f muô n ho c ho I. - TôI no I. - ChI vaI nam
nu a ca u a y se Ia mô f nguo I fhông mInh va da y ho c fhu c cho ma
xem.
- Nhung dô n Iu c a y, - Cafhy noI, - fôI se fro fha nh mô f ke da n
dô n. TôI fhuo ng nghe fha y anh fa cô fa p da nh va n va fa p do c. Anh
fa ma c nhu ng Iô I fha f khu ng khIô p!
HIô n nhIôn Ia cha ng fraI no pha n ua f khI fha y mình vu a bI
gIô u co f vì dô f na f, Ia I vu a bI khInh bI vì da cô su c xo a bo su dô f
na f cu a ba n fhan.
- ÐI nhIôn, fôI không muô n anh a y pha I fhôI ho c, - Cafhy no I,
- nhung anh fa không co quyô n Ia y dI nhu ng fhu cu a fôI ma du ng
fheo ca ch a y. TôI không fhô dô cho sach cua fôI bI anh fa mo vao!
Emily Bronte 114
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Harefon cô ne n gIa n ro I kho I pho ng rô I mô f phu f sau Ia I
quay fro Ia I, fay ca m sa u quyô n sa ch.
- Ða y, Ia y dI. - Ca u fa vu a no I vu a ne m chu ng va o Io ng
Cafhy. - TôI không bao gIo muô n nghe, muô n do c hay nghI dô n
chung nua!
Cô gIo ra mô f cuô n, ba f da u nha I ca ch do c cu a nguo I mo I fa p
do c, rô I cuo I pha Iôn va vu f no xuô ng. Cô chuyô n sang do c mô f
quyô n fho, va n nha I ca ch do c do . Harefon không fhô chIu du ng
fhôm duo c nu a ca I Iô I ha nh ha na y, va ca u chI co mô f ca ch duy
nha f dô fra du a vIô c cô da ra su c xu c pha m dô n ca u: du ng vu Iu c.
Ca u fa f ma nh va o ma f cô va gom hô f ma y quyô n sa ch Ia I, ne m va o
dô ng Iu a.
Ca u sa I buo c ra cu a va khI ca u da dI kho I fhì ông HeafhcIIff
buo c va o. Ma f ông foa f Iôn mô f ve bô n chô n ma fruo c day fôI chua
fu ng fha y, va frông ông ga y dI. Cafhy Ia nh va o bô p ngay khI frông
fha y ông.
- TôI Ia y Ia m mu ng fha y ông da kho e Ia I. - ông noI vay dô dap
Ia I Io I cha o cu a fôI. - ÐôI khI fôI fu ho I không bIô f ca I gì da khIô n
ông vô sô ng o mô f noI he o Ia nh nhu fhô na y.
- ChI Ia mô f so fhich vo va n fhôI, fôI e fhô . - fôI da p. - Va gIo
day fôI sap ra dI, fua n sau fôI vô Iuan Ðôn. TôI se không fhuô fIô p
a p Thrushcross sau khI hô f ca I ha n muo I haI fha ng ma fôI da
fhuong Iuo ng fhuô. TôI không co y dInh sô ng o da y nu a.
- O , ông da cho ng cha n ca nh sô ng ca ch bIô f vo I fhô gIo I bôn
ngoa I, pha I không na o7 - ông fa no I. - Nhung nô u ông dô n dô xIn
mIô n fra fIô n fhuô nha fhì ông ma f công da y. Ða f cu aI no fôI fhu
gì, fôI dô u do I ba ng duo c.
- TôI không hô co y do. - TôI buc mình van IaI. - Nôu ông
muô n, fôI se fra fIô n cho ông ngay bay gIo .
- Không, không. - ông fa fha n nhIôn da p. - TôI không vô I dau.
- ông ngô I xuô ng va du ng bu a fô I vo I chu ng fôI. Mô f vI kha ch
không co dIp fro Ia I fham Ia n nu a Iuôn duo c chu ng fôI fIô p do n an
ca n. Cafhy! - ông fa ca f fIô ng go I. - Mang ca c fhu va o day!
Cafhy buo c va o, fay bung mô f khay dao nIa.
- Cô co fhô an fôI frong bôp voI Joseph, - ông fa ha gIo ng, khe
bao cô, - va cu o da y cho dô n khI kha ch ra vô .
ÐO I CIO H! 115
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Cô vang IoI ông fa, không hô cu nu . TôI an uô ng cha ng duo c
vuI ve gì, vì ca HeafhcIIff va Harefon dô u Ia ng fhInh suô f bu a. Sau
do , fôI ra vô fha f so m, không hô ga p Ia I Cafhy.
Ta m fha ng sau, fu c Ia va o fha ng chin nam 1802, khI dang
frôn duo ng cuo I ngu a Ia m mô f chuyô n du IIch Iôn mIô n ba c, fôI
bô ng nha n ra Ia mình chI o ca ch CImmerfon co muo I Iam da m. TôI
quyô f dInh se nghI dôm fa I a p Thrushcross, ngôI nha ma fôI va n
co n dang fra fIô n fhuô. KhI dô n do , fôI co fhô sang fham vI chu
nha va gIa I quyô f cho xong mo I chuyô n vo I ông fa. TôI dô ngu a Ia I
nghI ngoI o Ia ng CImmerfon, rô I mô f mình cuô c bô xuô ng fhung
Iu ng. NgôI nha fho a m da m, nay frông Ia I ca ng a m da m hon, va
khu nghIa dIa hIu qua nh nay frông Ia I co n hIu qua nh hon ca ca I
hình a nh ma fôI co n gIu frong ky u c.
Ðôn a p, fôI go cu a, nhung không fha y aI Iôn fIô ng. Vo ng ra
sau nha , fôI ga p mô f ba cu va duo c ba ba o cho bIô f: ba hIô n Ia
nguo I frông gIu ngôI nha , vì ba Ðean da sang o bôn Ðô I CIo Hu .
TôI ba o ba dI soa n bu a an va do n cho fôI mô f pho ng ngu , rô I ra
ngoa I dô ng hoang va fhong fha da o choI. Sau Iung fôI Ia a nh hoa ng
hôn do ru c. Trong khI fôI ca f buo c frôn Iô I dI ba ng da da n Iôn nha
ông HeafhcIIff, phia fruo c ma f, mô f va ng frang fuyô f de p dang nhô
da n Iôn. Cô ng ngoa I cu a ngô I nha dô mo . Mô f su ca I fIô n day, fôI
nghI fha m. Cu a nha va ca c ca nh cu a sô cu ng dô u dô mo .
Caf buoc Iôn IôI dI dan Iôn ngôI nha , fôI nghe fha y fIô ng haI
nguo I ngô I ca nh cu a sô fro chuyô n.
- “Tra I Ia I”. - Mô f gIo ng no I frong nhu fIô ng chuông ba c ca f
Iôn. - Tu a y Ia “fra I Ia I”. Ðay da Ia Ia n fhu ba em no I vo I anh rô I
da y. Nô u co n pha I nha c Ia I Ia n nu a, em se ru f fo c anh.
- Va y fhì “fra I Ia I”. - Mô f gIo ng kha c am sa c fra m va dIu, da p
Ia I. - Va bay gIo hôn anh dI, dô fhuo ng công anh da do c du ng.
- Nô u anh do c Ia I Ia n nu a, du ng hô f, không saI mô f Iô I na o
fhì em se hôn.
CIo ng nam ban ba f da u do c. Ðo Ia mô f ca u fhanh nIôn an
ma c du ng da n. Ca u fa ngô I bôn mô f chIô c ba n, mô f quyô n sa ch da f
fruo c ma f. Ne f ma f khôI ngô, fua n fu ra ng ro nIô m vuI. Ðu ng sau
Iung ca u Ia nguo I ma ban na y da Iôn fIô ng fruo c. Khuôn ma f cô bI
che Ia p sau ma I fo c va ng o ng a , ru xuô ng khI cô cu I nguo I bôn
cha ng fraI dang do c. Ca u fa da hoa n fa f ca I công vIô c ma cô ga I
Emily Bronte 116
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
yôu ca u va da do I duo c pha n fhuo ng, rô I ca haI cu ng dI ra cu a. TôI
doa n ho se dI da o ngoa I vu ng dô ng hoang, va fôI bIô f ho se không
fhich fhu gì, nô u bI fôI chen ngang va o. TôI ra o buo c vo ng ra cu a
sau. Ða Ðean dang ngô I da y, vu a khau vu a khe khe ha f mô f mình;
frong khI do , Joseph du ng ga n bôn, mIô ng va n ca u nha u nhu mo I
khI
- Chao ôI, ông Iockvood! - ÐIIen Ðeam fhô f Iôn, vu a du ng
ba f da y. - Ðôn a p mo I fhu dô u cu a do ng fhen ca I ca rô I. Ie ra ông
pha I ba o fruo c cho chu ng fôI Ia ông sa p dô n chu .
- TôI dInh ngu Ia I da y dôm nay, - fôI da p, - va maI fôI Ia I ra
dI. Ðay gIo ba kô cho fôI nghe dI, sao ba Ia I dô y day o 7
- ChI ngay sau khI ông vô Iuan Ðôn, - ba fhôf Iôn, - ZIIIah da
dI kho I fra I dô I, nôn ông HeafhcIIff ba o fôI sang day va cu o Ia I
chung nao ông vô hang hay.
- TôI muô n gIa I quyô f cho xong mo I vIô c vo I ông chu ba , - fôI
no I vo I ba a y, - vì fôI nghI fôI không dôn day nua.
- VIô c gì fhô , fhua ông7 - Ða vu a ho I, vu a da n fôI dI qua bô p
dô va o chinh sa nh. - ông chu hIô n dI ra ngoa I rô I, nhung se fro vô
ngay fhôI.
- Vô vIô c fhuô nha a y ma , - fôI no I.
- O , fhô fhì ông pha I ga p cô HeafhcIIff, - ba no I, - hay fô f hon
Ia ông cu no I vo I fôI. Cô a y chua bIô f gIa I quyô f nhu ng chuyô n fIô n
nong dau, nôn fôI pha I Ia m fhay vì cha ng co n aI kha c ca .
TôI fo ve nga c nhIôn.
- O , ra ông chua bIô f fIn ông HeafhcIIff chô f. - Ða ÐIIen no I
fhôm.
- HeafhcIIff chô f rô I u7 - TôI fhô f Iôn. - Ðao Iau rô I7
- Ða fha ng nay. Ong ngô I xuô ng dI, rô I fôI se kô cho ông nghe
da u duôI cau chuyô n.
TôI duo c Iô nh sang fra I Ðô I haI fua n sau khI ông ro I a p, ông
Iockvood a . TôI vuI ve fuan fheo Io I vì muô n duo c gIu p do Cafhy,
nhung fôI ra f dau buô n va su ng sô f khI vu a frông fha y cô, vì cô da
fhay dô I qua nhIô u fu khI sang da y. Ong HeafhcIIff gIa I fhich vo I
fôI ra ng ông a y da cha n nga y su hIô n dIô n cu a Cafhy. TôI pha I gIu
cô a y bôn fôI, sao cho ông fa chI pha I ga p cô frong ca c bu a an fhôI.
ÐO I CIO H! 117
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Cô a y ra f mu ng fruo c su sa p da f na y. TôI Ie n dem fheo sa ch fu bôn
a p sang cho cô, va fhoa f da u mo I chuyô n dIô n ra fô f de p.
Tuy nhIôn, cha ng ma y chô c Cafhy dam ra bô n chô n. Mô f
frong nhu ng Iy do Ia cô bI ca m không duo c ra kho I pha m vI khu
vuo n, fhô ma khI mu a xuan dô n, cô Ia I hô f su c kha f khao duo c da o
choI ngoa I vu ng dô ng hoang. Ngoa I ra, fôI không o bôn cô Iuôn
duo c, vì fôI co n pha I Ia m nhu ng công vIô c frong nha , nôn Cafhy
fhan phIô n Ia cô bI Ie IoI. Cô ro I kho I pho ng kha ch de va o bô p ga p
Joseph: cô fha ca I nhau vo I Ia o co n hon bI bo ma c mô f mình.
Harefon cu ng pha I va o bô p mô I khI ông HeafhcIIff muô n dô c chIô m
chinh sa nh.
Thoa f da u, hô frông fha y Harefon buo c va o Ia Cafhy bo dI
ngay. Nhung da n da n, cô fhay dô I fha I dô , chuyô n sang cho c ghe o
ca u, không chIu dô ca u yôn. Cô no I xa u ca u, bình pha m vô su ngu
xua n va Iuo I nha c cu a ca u, khI fha y fô I na o ca u cu ng ngô I bôn Io
suo I, cha ng bIô f Ia m gì ngoa I vIô c da n ma f nhìn ngo n Iu a, rô I ngu
ga ngu ga f.
- TôI bIô f vì sao Harefon không bao gIo mo mIô ng no I mô f Io I
o frong bô p. - Cô no I - Anh a y so bI fôI gIô u co f. Cô bIô f co Ia n anh
a y da Ia m gì không7 Anh a y da ba f da u fu ho c do c, nhung khI fha y
cha u cuo I nha o, anh a y be n dô f sa ch dI. Anh a y qua Ia mô f fha ng
ngô c, pha I không na o7
- Cô fha f faI qua I! - TôI nha n xe f.
- Co Ie du ng va y, - cô noI fIôp - nhung cha u không ngo anh a y
Ia I ngo nga n dô n fhô . Harefon, nô u bay gIo fôI cho anh mô f quyô n
sa ch, anh co Ia y không7 TôI pha I fhu xem na o.
Cô da f quyô n sa ch vu a do c va o fay ca u fa nhung ca u fa ne m
dI, mô m Ia m ba m Ia nô u cô không cam ngay, ca u se be ga y cô .
- Thô fhì fôI se dô no o frôn ba n, rô I dI ngu day. - Cô no I.
Sa ng hôm sau, cô fha f vo ng khI nghe fôI no I Ia ca u không hô
so dô n quyô n sa ch, fôI fha y ra ng fruo c fha I dô ho n dô I daI da ng
cu a ca u, cô dam ra hô I ha n va cam fhay mình da Iam cho cau fa so
không da m ho c do c nu a. Ða u o c nha y be n cu a cô dang nghI ca ch
cha y chu a cho nhu ng fhuong fô n ma mình vu a gay nôn.
Xa y ra mô f faI na n: mô f kha u su ng bI cuo p co , Ia m Harefon
bI fhuong pha I fa m nghI Ia m vIô c o ngoa I frang fra I. Iu c na y, vì
HeafhcIIff hình nhu fhich duo c ngô I mô f mình, không bI aI qua y
Emily Bronte 118
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
qua , nôn cha ng fraI no pha I fhuo ng xuyôn ngô I frong bô p vo I
chu ng fôI. Va o nhu ng nga y a y, Cafhy fhuo ng do c sa ch cho fôI nghe
frong khI fôI Ia m vIô c, va cô fhuo ng du ng o mô f doa n fha f ha p da n,
rô I da f sa ch xuô ng dô o dau da y. Nhung Harefon va n buo ng nhu
Iu a, ca u không dô ng dô n quyô n sa ch.
Mô f buô I chIô u, Cafhy da kIô m du ca ch dô khIô n ca u pha I
chu y dôn cô, ma van không an fhua gì. Thô Ia fôI nghe fhay cô Iôn
fIô ng fha ng vo I ca u:
- Harefon, gIo day fôI hIô u ra ra ng fôI Ia y Ia m mu ng vì co
anh Ia anh ho fôI, va fôI ra f muô n kô f ba n vo I anh, nô u anh không
cau kInh va cô c ca n dô n fhô .
Ca u không da p.
- Harefon! Harefon, anh co nghe không da y7 - Cô no I fIô p.
- Cu f dI! - Cau Iau bau - TôI cha ng dinh da ng gì dô n cô cu ng
nhu nhu ng fro gIô u co f cu a cô.
- Cau nôn kôf ban voI cô em ho vì gIo day cô ay da hôI han vô
fha I dô faI qua I qua qua f cu a mình - TôI no I - Cô a y Ia m ba n se fô f
cho ca u Ia m da y.
- Ðan u7 - Ca u kôu Iôn - KhI ma cô a y cam ghe f fôI7
- CIo day dau pha I fôI Ia nguo I ghe f anh; chinh anh ghe f fôI
fhì co . - Cô nu c no - Anh ghe f fôI cha ng kha c gì ông HeafhcIIff,
fha m chi co n hon fhô nu a.
- Cô no I dô I - Harefon no I - Thô fhì vì co gì fôI Ia I ha ng fram
Ia n du ng vô phe cô, khIô n cho ông a y fu c dIôn Iôn! Â y va y ma cô
va n khInh mIô f va chô gIô u fôI.
- TôI dau co bIô f Ia anh Iôn fIô ng bônh vu c cho fôI - Cô vu a
da p vu a ga f nuo c ma f - HôI ay fôI cau ban va han hoc voI moI
nguo I. Nhung bay gIo fôI ca m on anh va xIn anh fha Iô I. TôI co n co
fhô Ia m gì hon nu a kIa chu 7
Cô buo c dô n bôn ca u, chìa fay ra, nhung ve ma f ca u sa sa m
Ia I nhu mô f da m may gIông, va ca u cu da n ma f nhìn xuô ng da f.
Cafhy doa n bIô f duo c Ia finh uong nga nh da khIô n ca u xu su nhu
va y, chu không pha I Ia ca u ghe f bo cô. Cô du ng Iuo ng Iu va I phu f
va go I mô f frong nhu ng cuô n sa ch ma cô yôu fhich Ia I rô I nho fôI
dua gIu m cho ca u a y.
ÐO I CIO H! 119
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Cô no I vo I anh a y Ia nô u anh a y chIu mo go I qua na y ra,
cha u se dô n da y anh a y ho c do c. Co n nô u anh a y fu chô I không
nha n, cha u se fro Iôn pho ng cha u va se không bao gIo cho ng ghe o
anh a y nu a.
TôI mang quyô n sa ch dô n. Vu a chuyô n Ia I Io I nha n, fôI vu a
daf goI qua do vao Iong cau fa. Ca u fa không ha y dI. Cafhy ga c fay
va gô I da u Iôn ba n, cho dô n khI nghe fIô ng gIa y sô f soa f: Io p gIa y
go I quyô n sa ch dang duo c mo ra. Cô buo c dô n, Ia ng Ie ngô I xuô ng
bôn ca u anh ho . Cuong ma f ca u duo ng nhu da ma f hô f ve cu c ca n,
cau kInh, nhung ca u không du can da m fhô f Iôn du chI mô f Io I dô
da p Ia I a nh ma f do ho I cu a cô.
- Ha y no I Ia anh fha fhu cho em dI, Harefon - Cô no I.
Harefon da p Ia I mô f cau gì do ma fôI không nghe ro .
- Anh se Ia ba n cu a em chu 7 - Cafhy ga n ho I.
- Không, cô se nga y ca ng xa u hô vì fôI fhôI - cau dap - va fôI
không fhô chIu du ng duo c dIô u do .
- Nhung ma em muô n duo c Ia ba n cu a anh. - Cô vu a no I vu a
no mô f nu cuo I ngo f nga o nhu ma f ong.
TôI không co n nghe duo c gì fhôm, nhung khI fôI ngoa I Ia I Ia n
nu a fhì da fha y haI khuôn ma f ra ng ro dang ma I mô cu I xuô ng
quyô n sa ch, va fôI bIô f ra ng gIo day, haI ke cu u fhu da fro fha nh
dô ng mInh. ÐI nhIôn, nhu ng nga y sa p fo I co n ra f nhIô u gIan nan,
vì dau pha I chI mô f so m mô f chIô u Ia co fhô khaI ho a duo c cho
Harefon Ðarnshav, ma Cafhy cu ng dau pha I Ia nguo I fha f kIôn
frì, nha n na I. Nhung kô fu khI cô vô sô ng duo I ma I nha na y, chua
co dôm na o cô duo c dI ngu vo I mô f co I Io ng fra n frô ha nh phu c nhu
dôm a y. Mô f hôm, cô ba o Harefon bu ng dI va I bu I cay an qua , dô cô
Ia y chô frô ng nhu ng cay hoa ma cô dInh se dem fu bôn a p sang.
- Sao ma y Ia I nhô ma y bu I cay a y dI7 - HeafhcIIff ho I khI bIô f
chuyô n na y.
- Chu ng fôI chI muô n frô ng if hoa o day fhôI. - Cafhy no I -
Iô I chI fa I mình fôI fhôI, vì fôI ba o anh a y Ia m fhô .
- AI cho phe p cô duo c du ng dô n nhu ng fhu o day7 - Ðô chô ng
cô va n ho I, rô I quay sang Harefon, ho I fIô p - va aI ra Iô nh cho ma y
pha I nghe Io I no 7
Emily Bronte 120
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Harefon Ia ng Im không no I gì, nhung cô em ho ca u Iôn fIô ng
da p:
- Ta I sao fôI không fhô co duo c va I fhuo c da f, frong khI ông
da cuo p sa ch foa n bô da f daI cu a fôI7
HeafhcIIff nhìn cha m cha m cô, ve gIa n du .
- Va ca fIô n ba c cu a fôI nu a. - Cô no I fIô p, qua c ma f Iôn da p
Ia I ca I nhìn hung fo n cu a ông fa.
- Cam ngay! - ông fa rif Iôn - Cu f ra ngoa I kIa!
- Ia I ca da f daI va fIô n ba c cu a Harefon nu a7 - Cô IIô u IInh
no I fIô p - Harefon vo I fôI bay gIo da Ia ba n va fôI se kô hô f vô ông
cho anh a y bIô f.
HeafhcIIff co ve bô I rô I mô f Iu c. Ong fa fa I ma f dI, va du ng
da y, ma f không ro I kho I cô, mô f ve cam fhu ghô nguo I ha n frôn ne f
ma f.
- Nô u ông da nh fôI, Harefon se da nh ông da y. - Cô noI - ông
nôn ngô I xuô ng fhì hon.
- Nô u Harefon không fô ng cô cô ra kho I pho ng na y fhì fôI se
da nh chô f no , cho no xuô ng dIa ngu c. - HeafhcIIff ga m Iôn - Sao, cô
dam Iôn gIo ng do a Ia da khich duo c no chô ng Ia I fôI u7 Ðuô I no dI
ngay. Tô ng no va o frong bô p. ÐIIen Ðean, fôI se gIô f no nô u chI co n
dô fôI pha I frông fha y no Ia n nu a!
Harefon cô fhuyô f phu c Cafhy ro I kho I pho ng.
- Ma y co n du ng da y no I chuyô n nu a a 7 - HeafhcIIff du fo n
gao Iôn - IôI cô no dI ngay!
- Anh a y se không fuan Iô nh ông nu a dau, dô dô c a c - Cafhy
no I - cha ng bao Iau nu a, anh a y cu ng se ghe f cay ghe f da ng ông
không ke m gì fôI dau.
- ThôI na o, - Harefon no I vo I cô, ve fra ch mo c - fôI không
muô n cô no I vo I ông a y nhu fhô . - Cuô I cu ng ca u fhì fha m, gIo ng
du f khoa f - ÐI nao!
Nhung qua muô n rô I, HeafhcIIff da fo m duo c cô.
- Ia n na y no da khIôu khich fa qua da ng. Ta se cho no hô I
ha n suô f do I!
ÐO I CIO H! 121
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ong fa fu m fo c cô. Harefon vu a cô go fo c cô, vu a kha n khoa n
xIn nguo I gIa m hô cu a ca u fha cho cô Ia n na y, nhung ca p ma f den
cu a HeafhcIIff Io e Iu a Iôn. Ong fa co ve nhu sa p xe cô ra fu ng
manh.
Ðô ng nhIôn, ông fa no I Io ng fay. Ðang fu m fo c, ông chuyô n
sang fu m Ia y ca nh fay cô, va dam dam nhìn va o ma f cô. Ðoa n ông
fa dua fay Iôn che ma f, du ng su ng mô f Iu c, rô I Ia I quay sang
Cafhy, cô Ia y gIo ng bình fInh, no I:
- Cô pha I cô fra nh du ng cho c fu c fôI, ke o co nga y fôI se gIô f cô
fha f da y. ÐIIen, dua cô a y dI, va ca Iu ca c nguo I, ha y dô cho fa yôn.
Emily Bronte 122
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
CH!ONC C!OI

Ðô n chIô u, ông fa dI va ng, nhung rô I Ia I ba f ngo quay vô .
Iu c a y Cafhy va Harefon dang ngô I frong chinh sa nh do c
sa ch, va ca haI dô u nga ng da u Iôn nhìn ông, fha m ho I không bIô f
ông fa se no I gì day. Ca p ma f haI nguo I gIô ng nhau nhu du c, va
dô u Ia ca p ma f cu a CafherIne Ðarnshav. Cha c ha n su gIô ng nhau
a y Ia m ông fa bô I rô I, vì ông fa cu dI quanh pho ng, ve khich dô ng.
Cafhy va Harefon IIô n cô fìm ca ch Ia ng Ie ro I kho I da y, nhung fôI
fhì ông HeafhcIIff ra hIô u pha I o Ia I.
- Ðay pha I Ia mô f kô f cu c cho fa f ca nhu ng gì fôI sa p da f,
pha I không na o7 - ông fa no I. - TôI cô fìm ca ch fIôu dIô f haI gIa
dình, va fa f ca nhu ng gì fôI da da y công fhu c hIô n sa p su a kô f fhu c
rô I. CIo da dô n Iu c fôI pha I fra fhu cho chinh mình! Â y va y ma
frong fôI co mô f ca I gì do khIô n fôI không co n fha y hu ng fhu muô n
hu y hoa I chu ng nu a. Cu nhu Ia dang co mô f chuyô n bIô n gì frong
nguo I fôI.
- Ong no I “chuyô n bIô n” Ia ngu y gì7 - TôI ho I.
- TôI không bIô f. - ông fa dap. - HIô n nay fôI mo I chI y fhu c
duo c phan nu a dIô u na y.
- Ong co ca m fha y frong nguo I kho o không7
- Không, ÐIIen, không dau.
- Ong co fha y so chô f không7
- So u7 TôI không so cu ng không mong chô f. Ta I sao fôI Ia I
fhô u7 TôI fIn fuo ng Ia mình se sô ng ra f Iau. Tuy nhIôn fôI Ia I
không fhô fIô p fu c chIu du ng ca nh sô ng na y fhôm nu a! TôI pha I fu
nha c mình nho ra Ia mình pha I fho . Ia I Chu a! Tha f Ia mô f cuô c
kIch chIô n daI da ng! TôI ca u mong sao cho no so m cha m du f cho
rôI!
Trong ma y nga y IIô n, ông fa không du ng bu a vo I chu ng fôI.
Mô f hôm, khI mo I nguo I da Iôn gIuo ng ngu , fôI nghe fha y fIô ng ông
fa dI ra kho I nha va dô n Iu c fro I sa ng va n chua fha y ông fa dau ca .
ÐO I CIO H! 123
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ma I sau ông fa mo I vô , ma f fa I nho f, nguo I run Ia y ba y, nhung dôI
ma f a nh Iôn mô f ve vuI fuoI ky Ia . Ong fa fu chô I không an gì va ,
cuô I cu ng, fôI fhu hô f can da m ho I: fa I sao ông fa xu su ky qua c
nhu vay, va dôm qua ông fa dI dau7
- ChI ho I va y chI vì fo mo vo va n, - ông fa cuo I ha ha , - fuy
va y, fôI cu ng se no I cho chI bIô f. Ðôm qua fôI dang o fruo c nguo ng
cu a cu a dIa ngu c. Co n hôm nay, fôI da fha y fhIôn duo ng cu a mình
ngay frong fa m ma f.
Ðôm a y ông fa o nha . Sa ng hôm sau, ông fa chI fhI cho
Joseph vô nhu ng công vIô c frong frang fra I. KhI Joseph da dI kho I,
ông fa ngô I fy haI ca nh fay Iôn ba n va huo ng ca p ma f Iong Ianh,
bô n chô n, nhìn va o bu c fuo ng fruo c ma f, ma I mô va cham chu dô n
nô I dôI khI co fhô fuo ng chu ng ông fa ngu ng fho .
- Ong HeafhcIIff! Ong chu ! - TôI kôu Iôn. - ông du ng co nhìn
fran fran nhu Ia fha y ma hIô n hình va y!
- Ðung co hef fo nhu fhô, ÐIIen. - ông fa da p. - ChI fhu nhìn
quanh xem co du ng Ia chI co fôI va chI o day fhôI không7
- ÐI nhIôn. - fôI da p. - ÐI nhIôn chI co ông va fôI fhôI.
Ia f sau, ông fa ra kho I nha va dô n qua nu a dôm mo I fro vô .
Ong fa vu a dI dI Ia I Ia I frong pho ng, vu a ca f fIô ng go I “CafherIne!”
gIo ng vô cu ng khô na o. Sa ng ra frong Iu c fôI ba n nho m Iu a fheo
Iô nh ông fa, fôI nghe fha y fIô ng ông fa fho da I IIôn fIô p, rô I ông
bao fôI cho nguoI dI goI ông Creen, vIôn Iuaf su, vì ông fa ca n Ia p
chu c fhu.
- Ðu ng vô I Io chuyô n Ia p chu c fhu, ông HeafhcIIff a . - TôI no I.
- ông se con sông Iau va co du fhoI gIo dô an nan hôI IôI vô bao vIôc
Ia m ba f công cu a ông. Ðay gIo ông chI ca n an uô ng va nghI ngoI
fhôI.
- TôI không an ngu duo c không pha I Ia Iô I fa I fôI. - ông fa
da p. - Co n chuyô n an nan vô nhu ng vIô c Ia m ba f công u7 TôI chua
fu ng gay nôn chuyô n gì ba f công, va fôI không co gì dô ma hô I ha n
hô f. TôI qua sung suo ng, nhung sung suo ng nhu va y Ia chua du .
- Sung suo ng u, fhua ông chu - TôI kôu Iôn. - ông ma sung
suo ng fhì fôI fha y Ia qua ! TôI co fhô hIô n cho ông mô f Io I khuyôn
Ia m cho ông suong suo ng hon!
- Io I khuyôn gì va y7 - ông fa hoI.
Emily Bronte 124
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ong bIô f da y, fu hô I ông mo I muo I ba fuô I, ông da sô ng mô f
cuô c do I fha f ich ky . Ong không fhay Ia ông se kho Io ng Iôn fhIôn
da ng dô n nhuo ng na o, nô u nhu fruo c khI chô f ông không chIu fhay
dô I ca ch sô ng hay sao7
- TôI no I dô chI bIô f, - HeafhcIIff no I, - fôI da ga n fo I duo c
fhIôn da ng cu a fôI rô I. TôI không coI fhIôn da ng cu a nhu ng nguo I
kha c Ia co gIa frI va fôI cu ng cha ng fhe m kha f gì no .
Nghe fha y fIô ng nguo I frong nha Iu c du c fro da y, ông fa be n
dI Iôn Ia u, không vô pho ng mình, ma dô n can pho ng cu a CafherIne
Ðarnshav fruo c kIa. Ðo chinh Ia can pho ng ma dôm hôm no ông
da duo c da n va o dô ngu Ia I da y, fhua ông Iockvood. Tô I hôm do
fro I dô mua, va suô f dôm va n fa m fa không ngo f. Sa ng ra, frong
khI dang dI da o mô f vo ng quanh nha nhu fhuo ng Iô , fôI dô y fha y
cu a sô pho ng ngu ông HeafhcIIff mo foang va mua fa f fha ng va o
bôn frong. Cha c ha n ông fa không co n o frôn gIuo ng, fôI nghI
fha m, vì nô u na m do ông fa a f ha n da bI uo f hô f. TôI du ng chIô c
chìa kho a du fru mo cu a pho ng. Ðoa n ke o ma y fa m va n che quanh
chIô c gIuo ng rô ng sang bôn, fôI ghe ma f nhìn va o.
Ong HeafhcIIff na m ngu a frôn gIuo ng. TôI ba f ga p ca I nhìn
vô cu ng sa c sa o va du fo n frong ma f ông a y dô n nô I pha I Iu I Ia I
mô f buo c. Iu c na y, ông nhu dang mIm cuo I. Ma f va cô ông da m
dìa nuo c mua, va I fra I gIuo ng uo f su ng; nhung ông va n na m ba f
dô ng hoa n foa n. Ca nh cu a sô bI gIo fhô I da p ra da p va o, cu a ra ch
ba n fay ông dang da f frôn ba u cu a, nhung không fha y ma u fu vô f
fhuong rI ra; ông fa da chô f cu ng!
TôI do ng cu a sô Ia I, ha f ma I fo c den da I cu a ông, Iu c na y
dang Io a xo a frôn fra n, ra phia sau ga y, va cô vuô f ma f cho ông dô
che dI ca I nhìn fru ng fru ng, ghô ro n nhu fhô ông va n co n sô ng va y.
Ca p ma f ông không chIu khe p Ia I. Ca dôI môI dô mo va ha m rang
fra ng, sa c nho n cu a ông cu ng co ve gIô u co f.
Hô f hoa ng fô f dô , fôI ca f fIô ng go I Joseph.
- CuôI cung rôI quy su cung IôI cô ông fa dI! - Iao fhôf Iôn. -
Trông ông fa mo I dô c a c Ia m sao khI nhe rang cuo I co f fu fha n!
Ia o quy xuô ng fa on Chu a Ia fu nay Ðô I CIo Hu da fro vô Ia I
fay chu nhan chinh da ng cu a no . Ðo Ia Harefon, nguo I da nô m fra I
du mo I fro Iuo ng ga f cu a HeafhcIIff, nguo I da pha I chIu du ng fram
cay nga n da ng suô f fuô I a u fho. Ca u ngô I bôn fhI fhô HeafhcIIff
ÐO I CIO H! 125
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
suô f dôm, nu c no kho c nhu ng gIo f nguo c ma f cay da ng, chan fhu c.
Ca u a p cha f haI fay mình Iôn khuôn ma f du fo n mô f ca ch khich
ba c, rô I da f mô f ca I hôn Iôn khuôn ma f ma gIo day không mô f aI
kha c co n da m nhìn fha ng va o nu a.
Chu ng fôI chôn ca f ông fa bôn ca nh mô CafherIne fheo du ng
y nguyô n cu a ông. Nhung xem ra ông không an nghI duo I mô , vì
fheo Io I dan chu ng frong vu ng, ông va n va f vo frôn nhu ng ca nh
dô ng hoang, frong khu nghIa dIa, va fha m chi ca frong ngôI nha
na y nu a. Ngay ca fôI dôm dôm cu ng không da m ra ngoa I, va cu ng
không da m o mô f mình frong ngôI nha a m da m na y. TôI ra f mu ng
khI duo c fIn Harefon va Cafhy se cuo I nhau va o da u nam fo I va
chuyô n vô sô ng bôn a p.
Co n Joseph fhì va n o Ia I day, ngu duo I bô p. Pha n co n Ia I cu a
fo a nha se cu a do ng fhen ca I cho nhu ng bo ng ma kIa co fhô nuong
na u, nô u ho fhich.
Ia n na y, ba ÐIIen Ðean mo I fha f su kô f fhu c cau chuyô n. TôI
fa m bIô f ba , ra dI fruo c Iu c dôI ba n fre kIa fro vô . TôI fha bô Iôn
nghIa dIa va fìm fha y o do ba fa m bIa mô o ca nh nhau: bIa cu a
Ðdgar, cu a CafherIne va fa m bIa cu a HeafhcIIff mo I du ng. TôI
du ng yôn duo I ba u fro I chIô u fInh mIch, faI Ia ng nghe fIô ng gIo Iao
xao frong da m co . Ðuo c an nghI fa I mô f noI nhu va y, cha c ca ba
cu ng pha I yôn gIa c fhanh fha n duo I mô .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful