Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Antoine de Saint-Exupeùry

HOAØNG TÖÛ BEÙ
Vónh Laïc dòch
Vôùi minh hoïa cuûa chính taùc giaû Antoine de Saint-Exupeùry

Nhaø xuaát baûn Ñoàng Nai-1994 Chuyeån sang aán baûn ñieän töû naêm 2002 bôûi Nguyeãn Traàn Phöông Phi Phaïm Quang Laân Nguyeãn Vaên Vui Huyønh Höõu Hoä Vuõ Thanh Phöông Nguyeãn Trung Ñaïi

1

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Antoine Marie Roger de Saint-Exupeùry (1900 –1944)

Vaên só vaø phi coâng ngöôøi Phaùp, moät anh huøng trong ñôøi thöïc, ngöôøi nhìn söï phieâu löu maïo hieåm döôùi goùc ñoä cuûa moät thi só – hoaëc ñoâi khi vôùi con maét treû thô. Hoaøng töû beù laø taùc phaåm noåi tieáng nhaát cuûa Saint-Exupeùry, ra ñôøi vaøo naêm 1943 vaø ñaõ trôû thaønh moät trong soá caùc taùc phaåm vaên hoïc coå ñieån daønh cho treû em trong theá kyû hai möôi. OÂng tham gia Chieán tranh Theá giôùi laàn II vôùi cöông vò phi coâng chieán ñaáu. Maùy bay cuûa oâng bò baén rôi treân vuøng trôøi nöôùc Phaùp vaøo naêm 1944.
" Nhöõng ngöôøi lôùn, chaúng bao giôø töï hoï hieåu ñöôïc caùi gì caû, vaø thaät laø meät cho treû con luùc naøo cuõng phaûi giaûi thích cho hoï." (trích Hoaøng töû beù, 1931)

Antoine de Saint-Exupeùry sinh ôû Lyons ngaøy 29 thaùng 6 naêm 1900 trong moät gia ñình quí toäc ñòa phöông laâu ñôøi. Cha oâng laø moät chuyeân vieân coâng ty baûo hieåm, maát naêm 1904 vì chöùng ñoät quò. Meï oâng, baø Marie de (Fonscolombe) Exupeùry (18751972), ñöa caùc con ñeán Le Mans vaøo naêm 1909, taïi laâu ñaøi Saint-Maurice-de-Reùmens cuûa ngöôøi dì. Taïi ñaây, oâng ñaõ traûi qua nhöõng naêm thaùng tuoåi thô giöõa nhöõng ngöôøi thaân cuûa mình. OÂng theo hoïc caùc tröôøng doøng Jesuit ôû Montgreù vaø Le Mans, vaø caû tröôøng Coâng giaùo ôû Thuïy Só (1915-1917). Sau khi thi rôùt tröôøng döï bò ñaïi hoïc, oâng ñaêng kyù hoïc moân kieán truùc ôû tröôøng cao ñaúng Beaux-Arts. Böôùc ngoaët cuûa cuoäc ñôøi oâng xaûy ra khi oâng nhaäp nguõ vaøo naêm 1921, vaø ñöôïc gôûi ñeán Strasbourgh ñeå döï khoùa huaán luyeän phi coâng. Vaøo ngaøy 9 thaùng 7 naêm 1921, oâng bay chuyeán ñaàu tieân moät mình vôùi kieåu maùy bay Sopwith F-CTEE. OÂng laáy baèng phi 2

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

coâng vaøo naêm 1922, vaø sau ñoù ñònh cö ôû Paris nôi oâng khôûi söï vieát vaên. Tieáp theo ñoù laø nhöõng naêm keùm may maén. Cuoäc ñính hoân cuûa oâng vôùi nöõ vaên só Louise de Vilmorin bò huûy boû, vaø oâng cuõng khoâng thaønh coâng trong vieäc vieát laùch vaø kinh doanh– OÂng phaûi laøm haøng loaït ngheà töø quaûn thuû thö vieän ñeán buoân baùn ñoäng cô. Taùc phaåm ñaàu tay cuûa oâng laø truyeän ngaén Ngöôøi laùi maùy bay (L'Aviateur) xuaát baûn vaøo naêm 1926 treân taïp chí vaên hoïc Le Navire d'argent. Sau ñoù, oâng tìm thaáy moät coâng vieäc thöïc söï, laø chuyeân chôû thö tín cho coâng ty thöông maïi haøng khoâng Aeùropostale ôû Baéc Phi trong 3 naêm, vôùi nhieàu laàn cheát huït. Vaøo naêm1928, oâng laøm giaùm ñoác vuøng bay Cap Juby ôû Rio de Oro, saâu trong sa maïc Sahara. OÂng yeâu thích söï coâ ñoäc cuûa sa maïc vaø moâ taû veû ñeïp hoang daõ cuûa noù trong caùc taùc phaåm Hoaøng töû beù vaø Thaønh trì (1948). Trong voøng 3 naêm, Saint-Exupeùry vieát tieåu thuyeát Taøu thö phöông nam (1929), ngôïi ca loøng duõng caûm cuûa nhöõng phi coâng ñaàu tieân, nhöõng con ngöôøi ñaõ baát chaáp hieåm nguy trong cuoäc ñua tranh toác ñoä, ñeå chieán thaéng caùc ñoàng nghieäp ñöa thö cuûa hoï theo ñöôøng taøu hoûa vaø ñöôøng thuûy. Moät maïch truyeän khaùc trong taùc phaåm naøy moâ taû cuoäc tình baát thaønh cuûa taùc giaû vôùi nöõ vaên só Louise de Vilmorin. Taøu thö phöông nam ñöôïc ñaïo dieãn Robert Bresseo döïng thaønh phim vaøo naêm1937. Vaøo naêm1929, Saint-Exupeùry ñeán Nam Myõ laøm coâng vieäc chuyeân chôû thö tín qua daõy Andes. Kinh nghieäm naøy laøm neân coát truyeän cuûa tieåu thuyeát thöù hai, Bay ñeâm, ñaõ trôû thaønh moät bestseller treân bình dieän quoác teá, ñoaït giaûi Femina, vaø ñöôïc ñöôïc ñöa leân maøn aûnh vaøo naêm 1933, vôùi caùc ngoâi sao ñieän aûnh Clark Gable vaø Lionel Barrymore. Trong caâu chuyeän, Rivieøre, ngöôøi phuï traùch saân bay kieân nghò, ñaõ töø boû taát caû caùc toan tính veà höu vaø xem coâng vieäc chuyeân chôû thö tín nhö laø muïc ñích ñôøi mình. 'Chuùng ta khoâng caàn ñeán söï vónh cöûu', oâng nghó. 'Ñieàu maø chuùng ta caàn laø khoâng ñeå nhöõng
haønh ñoäng vaø söï vieäc ñoät nhieân maát ñi yù nghóa thöïc söï cuûa chuùng. Nhôø ñoù, theá giôùi xung quanh chuùng ta seõ môû toang ra töø moïi phía.' (trích Bay ñeâm)

Saint-Exupeùry laäp gia ñình naêm1931 vôùi Consuelo Gomez Castillo, vaø khôûi söï laøm phi coâng thöû nghieäm cho Air France vaø caùc coâng ty haøng khoâng khaùc. OÂng vieát cho tôø Paris-Soir moâ taû söï coá khaån caáp ôû Moscow naêm 1936, vaø saùng taùc haøng loaït baøi vieát veà Cuoäc noäi chieán ôû Taây Ban Nha. Saint-Exupeùry soáng cuoäc ñôøi phieâu baït, raøy ñaây mai ñoù : oâng mua moät maùy bay hieäu Caudron Simoun (F-ANRY) vôùi soá tieàn coøn laïi cuûa mình, vaø traûi qua moät tai naïn maùy bay ôû Libya, sau ñoù mua moät maùy bay Caudron Simoun khaùc vaøo naêm 1937 vaø laïi gaëp tai naïn chaán thöông nghieâm troïng ôû Guatemala trong moät vuï rôùt maùy bay. Vôùi söï ñoäng vieân cuûa ngöôøi baïn Andreù Gide, Saint-Exupeùry vieát moät quyeån saùch veà ngheà laùi maùy bay. Coõi ngöôøi ta, ra ñôøi naêm 1939, ñoaït giaûi Grand Prix du Roman cuûa Vieän Haøn Laâm Phaùp 1939 vaø giaûi National Book Award ôû Myõ. Ñaïo dieãn Jean Renoir (1894-1979) muoán döïng thaønh phim vaø thaûo luaän vôùi taùc giaû, chuû yeáu veà caùc chuû ñeà vaên hoïc maø oâng ghi nhaän. Vaøo thôøi ñieåm ñoù Renoir laøm vieäc ôû Hollywood nôi ngöôøi ta döïng phim trong phim tröôøng. Renoir ñöa ra yù töôûng döïng phim ngay taïi

3

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

chính caùc ñòa ñieåm ñöôïc moâ taû trong truyeän. Ñieàu naøy seõ coù lôïi theá ñeå thaønh coâng ôû Myõ, nhöng tieác thay, khoâng ai muoán saûn xuaát boä phim. Sau khi nöôùc Phaùp bò thaát thuû trong Chieán tranh Theá giôùi laàn II, Saint-Exupeùry gia nhaäp quaân ñoäi, thöïc hieän haøng loaït phi vuï, maëc duø oâng bò xem nhö laø khoâng ñuû khaû naêng laùi maùy bay chieán ñaáu do maéc phaûi haøng loaït chaán thöông tröôùc ñaây. Tuy vaäy, Saint-Exupeùry vaãn ñöôïc phong taëng huaân chöông Croix de Guerre1. OÂng rôøi Myõ naêm 1942 vaø bò pheâ phaùn bôûi nhöõng ngöôøi ñoàng höông vì ñaõ khoâng uûng hoä löïc löôïng Nöôùc Phaùp Töï Do cuûa de Gaulle ôû London. Phi coâng chieán tranh (1942) moâ taû chuyeán bay tuyeät voïng cuûa oâng treân giôùi tuyeán quaân ñòch, khi nöôùc Phaùp ñaõ thöïc söï bò ñaùnh baïi. Naêm 1943 oâng taùi gia nhaäp khoâng löïc Phaùp ñoùng ôû Baéc Phi (trong phi ñoaøn ngöôøi ta goïi oâng moät caùch thaân maät laø Saint-Ex hay “thieáu taù Ex”) vaø xuaát baûn taùc phaåm noåi tieáng nhaát cuûa mình, Hoaøng töû beù (1943), moät truyeän nguï ngoân treû em daønh cho ngöôøi lôùn. Cuoán saùch ñaõ ñöôïc dòch sang gaàn naêm möôi ngoân ngöõ.
Hoaøng töû beù (1943, Le Petit Prince) – minh hoïa bôûi chính taùc giaû. Caâu chuyeän veà moät phi coâng phaûi haï caùnh khaån caáp trong sa maïc. Anh gaëp moät caäu beù, ngöôøi hoùa ra laø moät hoaøng töû töø haønh tinh khaùc ñeán. Hoaøng töû keå veà nhöõng cuoäc phieâu löu cuûa em treân Traùi Ñaát vaø veà boâng hoàng quí giaù treân haønh tinh cuûa em. Em thaát voïng khi phaùt hieän ra hoa hoàng laø loaøi bình thöôøng nhö bao loaøi khaùc treân Traùi Ñaát. Moät con caùo sa maïc khuyeân em neân yeâu thöông chính boâng hoàng cuûa em vaø haõy tìm kieám trong ñoù yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi mình. Nhaän ra ñieàu aáy, hoaøng töû quay trôû veà haønh tinh cuûa em.

Ngaøy 31 thaùng 7 naêm1944, Saint-Exupeùry caát caùnh töø ñöôøng baêng heïp ôû Sardinia trong moät phi vuï treân vuøng trôøi mieàn Nam nöôùc Phaùp. Vaø vaøo caùi ngaøy ñònh meänh ñoù, “thieáu taù Ex” ñaõ ra ñi maõi maõi, khoâng bao giôø trôû veà nöõa… Tröôøng hôïp cuûa oâng ñöôïc xem nhö laø maát tích. Sau naøy, ngöôøi ta ñoaùn raèng, maùy bay cuûa oâng bò baén rôi treân vuøng bieån Ñòa Trung Haûi hay coù leõ oâng ñaõ gaëp phaûi tai naïn. Saint-Exupeùry ñeå laïi baûn thaûo dang dôû cuûa taùc phaåm Thaønh trì vaø moät vaøi ghi cheùp maø chuùng ñöôïc xuaát baûn sau ngaøy oâng maát. "Töï do vaø aùp böùc laø hai maët cuûa cuøng moät ñieàu taát yeáu, nôi maø toàn taïi ñieàu naøy thì khoâng theå toàn taïi ñieàu kia" (trích Thaønh trì, 1948). Quyeån saùch phaûn aùnh söï quan taâm ngaøy caøng taêng cuûa Saint-Exupeùry ñoái vôùi chính trò, vaø nhöõng tö töôûng then choát sau cuøng cuûa oâng. Söï nghieäp vaên chöông : L'AVIATEUR, 1926 - Ngöôøi laùi maùy bay COURRIER-SUD, 1929 – Taøu thö phöông nam - Southern Mail - döïng phim
1937, ñaïo dieãn Robert Bresseo

1

Croix de Guerre : huaân chöông ñöôïc nhaø nöôùc Phaùp trao taëng cho caùc caù nhaân hoaëc ñôn vò coù thaønh tích trong Chieán tranh Theá giôùi laàn II.

4

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

VOLE DE NUIT, 1931 - Bay ñeâm - Night Flight - döïng phim 1933, ñaïo dieãn
Clarence Brown, vôùi caùc ngoâi sao ñieän aûnh John Barrymore, Clark Gable, Helen Hayes, Myrna Loy, Lionel Barrymore

TERRE DES HOMMES, 1939 – Coõi ngöôøi ta - Wind, Sand, and Stars PILOTE DE GUERRE, 1942 – Phi coâng chieán tranh - Flight to Arras LETTRE AÙ UN OTAGE, 1943 – Thö göûi moät con tin - Letter to a Hostage LE PETIT PRINCE, 1943 (illust. by Saint-Exupeùry) - Hoaøng töû beù - The Little Prince LA CITADELLE, 1948 – Thaønh trì - The Wisdom of the Sands .UVRES COMPLEØTES, 1950 (7 vols.) .UVRES, 1953 LETTRES DE JEUNESSE, 1923-31, 1953 CARNETS, 1953 LETTRES AØ SA MEØRE, 1955 UN SENS AØ LA VIE, 1956 – Caûm nhaän cuoäc soáng - A Sense of Life LETTERS DE SAINT EXUPEÙRY, 1960 LETTRES AUX AMEÙRICAINS, 1960 ECRITS DE GUERRE, 1939-1944, 1982 – Nhöõng ghi cheùp trong thôøi chieán Wartime Writings Saint-Exupéry

5

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Göûi Leùon Werth
Anh xin loãi caùc em beù vì ñaõ ñeà taëng cuoán saùch naøy cho moät oâng ngöôøi lôùn. Anh coù moät lyù do baøo chöõa nghieâm chænh : oâng ngöôøi lôùn naøy laø ngöôøi baïn toát nhaát maø anh coù treân ñôøi. Anh coù moät lyù do khaùc nöõa : oâng ngöôøi lôùn naøy coù theå hieåu moïi chuyeän, ngay caû nhöõng cuoán saùch vieát cho caùc em beù. Anh coù moät lyù do thöù ba : oâng ngöôøi lôùn naøy hieän ñang soáng ñoùi vaø reùt ôû nöôùc Phaùp. OÂng aáy quaû thaät ñang caàn ñöôïc an uûi. Neáu maø taát caû nhöõng lyù do baøo chöõa aáy vaãn khoâng ñuû, thì anh raát muoán taëng cuoán saùch naøy cho caäu beù hoài xöa, maø ñaõ laø oâng ngöôøi lôùn baây giôø. Taát caû moïi ngöôøi lôùn luùc ñaàu ñeàu laø nhöõng em beù (nhöng ít ngöôøi trong soá hoï coøn nhôù ñieàu aáy). Vaäy anh xin chöõa laïi lôøi ñeà taëng : Göûi Leùon Werth Khi oâng aáy coøn laø moät caäu beù

6

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

1
Hoài leân saùu, coù laàn toâi ñaõ nhìn thaáy moät böùc tranh tuyeät ñeïp trong moät cuoán saùch noùi veà Röøng hoang, nhan ñeà “Nhöõng chuyeän coù thaät”. Noù veõ moät con traên ñang nuoát moät con thuù. Ñaây laø baûn sao cuûa böùc tranh ñoù : Ngöôøi ta noùi trong saùch : “Con traên nuoát chöûng caû con moài maø khoâng nhai. Sau ñoù noù khoâng theå nhuùc nhích ñöôïc nöõa vaø noù naèm nguû saùu thaùng lieàn trong khi chôø tieâu hoaù.” Töø ñoù toâi hay nghó ñeán caùc cuoäc phieâu löu trong röøng raäm, vaø ñeán löôït toâi, vôùi moät caây buùt chì maøu, toâi ñaõ veõ ñöôïc böùc phaùc thaûo ñaàu tieân. Böùc phaùc thaûo ñaàu tieân cuûa toâi, noù nhö theá naøy : Toâi ñem khoe kieät taùc cuûa mình vôùi nhöõng ngöôøi lôùn vaø hoûi hoï raèng noù coù laøm hoï kinh haõi khoâng. Hoï traû lôøi : “Sao laïi phaûi sôï moät caùi muõ chöù ?” Böùc veõ cuûa toâi khoâng veõ moät caùi muõ. Noù veõ moät con traên ñang naèm chôø tieâu hoùa moät con voi. Theá laø toâi phaûi veõ phía trong cuûa con traên ñeå cho ngöôøi lôùn coù theå hieåu. Ngöôøi lôùn luùc naøo cuõng caàn phaûi coù giaûi thích. Böùc phaùc thaûo soá hai cuûa toâi, noù nhö theá naøy : Nhöõng ngöôøi lôùn beøn khuyeân toâi neân gaùc sang moät beân caùc böùc veõ traên kín vaø traên môû kia vaø neân chuù taâm hoïc ñòa lyù, söû kyù, tính toaùn vaø vaên phaïm. Toâi ñaõ boû dôû nhö vaäy ñoù, vaøo naêm leân saùu, moät söï nghieäp hoäi hoïa tuyeät vôøi. Toâi bò thaát voïng vì söï thaát baïi cuûa caùc phaùc thaûo soá moät vaø soá hai. Nhöõng ngöôøi lôùn, chaúng bao giôø töï hoï hieåu ñöôïc caùi gì caû, vaø thaät laø meät cho treû con luùc naøo cuõng phaûi giaûi thích cho hoï. Vaäy laø toâi phaûi choïn ngheà khaùc, vaø toâi hoïc laùi maùy bay. Toâi ñaõ bay khaép theá giôùi moãi nôi moät chuùt. Vaø moân ñòa lyù, ñuùng nhö vaäy, ñaõ giuùp toâi
7

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

raát nhieàu. Toâi bieát laøm theá naøo ñeå chæ nhìn qua moät caùi laø phaân bieät ñöôïc ngay Trung Quoác vôùi Arizona2. Caùi ñoù thaät laø ích lôïi neáu nhö ngöôøi ta bay laïc höôùng trong ñeâm toái. Toâi cuõng ñaõ gaëp trong ñôøi toâi caû ñoáng nhöõng con ngöôøi nghieâm chænh. Toâi ñaõ soáng nhieàu vôùi nhöõng ngöôøi lôùn. Toâi ñaõ nhìn thaáy hoï raát laø gaàn. Nhöõng caùi ñoù chaúng laøm thay ñoåi yù kieán cuûa toâi bao nhieâu. Moãi luùc gaëp moät ngöôøi lôùn coù veû saùng suûa moät chuùt, toâi laïi thöû oâng ta baèng böùc phaùc thaûo soá moät maø toâi luoân luoân mang theo. Nhöng luoân luoân oâng ta traû lôøi : “Ñaáy laø moät caùi muõ”. Theá laø toâi chaúng theøm noùi vôùi oâng ta veà traên raén, röøng hoang hay caùc vì sao nöõa. Toâi töï haï mình xuoáng ngang taàm oâng ta. Toâi noùi veà chôi baøi, chôi golf, chính trò vaø cravate. Vaø con ngöôøi lôùn kia caûm thaáy haøi loøng voâ cuøng khi ñöôïc laøm quen vôùi moät con ngöôøi bieát ñieàu ñeán nhö vaäy.

2
Toâi ñaõ soáng coâ ñôn nhö vaäy ñoù, chaúng coù ai ñeå chuyeän troø thöïc söï, cho ñeán khi maùy bay cuûa toâi bò hoûng giöõa sa maïc Sahara3, caùch ñaây saùu naêm. Coù caùi gì ñoù trong ñoäng cô maùy bay cuûa toâi gaëp vaán ñeà. Vaø vì toâi chæ ñi moät mình khoâng coù haønh khaùch cuõng chaúng coù thôï maùy, toâi phaûi moät mình baét ñaàu moät cuoäc söûa chöõa khoù khaên. Ñaáy laø vaán ñeà soáng cheát vôùi toâi. Toâi chæ coù ñuû nöôùc ñeå uoáng trong nhieàu nhaát laø taùm ngaøy. Ñeâm ñaàu tieân vaäy laø toâi phaûi nguû treân caùt ôû caùch xa nôi coù ngöôøi ôû haøng ngaøn daëm. Luùc ñoù toâi coøn coâ ñoäc hôn caû moät keû ñaém taøu treân chieác beø leânh ñeânh giöõa bieån khôi. Baïn chaéc seõ töôûng töôïng ra noãi kinh ngaïc cuûa toâi, vaøo luùc môø saùng, khi moät gioïng noùi nhoû nheï ngoä nghónh ñaùnh thöùc toâi daäy. Caùi gioïng aáy noùi : - Neáu oâng vui loøng …xin veõ hoä toâi moät con cöøu ! - Caùi gì ? - Xin veõ hoä toâi moät con cöøu… Toâi nhaûy döïng leân nhö laø bò seùt ñaùnh. Toâi duïi maét thaät kyõ. Vaø toâi thaáy moät caäu beù thaät khaùc thöôøng ñang nhìn toâi vôùi veû nghieâm troïng. Ñaây laø
2 3

Arizona : moät bang (state) ôû mieàn Nam nöôùc Myõ, giaùp bieân giôùi vôùi Mexico. Sahara : sa maïc naèm ôû Baéc Phi.

8

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

böùc chaân dung ñeïp nhaát maø veà sau toâi veõ ñöôïc veà caäu beù aáy. Nhöng böùc veõ cuûa toâi chaéc laø keùm ñeïp hôn ngöôøi maãu nhieàu. Khoâng phaûi loãi taïi toâi. Toâi ñaõ bò ngöôøi lôùn laøm cho naûn loøng trong söï nghieäp hoäi hoïa töø hoài saùu tuoåi. Vaø toâi coù bao giôø hoïc veõ caùi gì ngoaøi nhöõng con traên kheùp kín vaø nhöõng con traên môû buïng ñaâu. Vaäy laø toâi nhìn caùi söï hieån hieän ñoù vôùi hai con maét troøn xoe vì kinh ngaïc. Xin nhôù laø luùc aáy toâi ñang ôû caùch xa moïi choã coù ngöôøi haøng ngaøn daëm. Theá maø caäu beù cuûa toâi troâng chaúng gioáng nhö bò laïc ñöôøng, chaúng heà meät laû, chaúng heà ñoùi, chaúng heà khaùt nöôùc hay sôï haõi gì caû. Caäu ta chaúng coù veû gì cuûa moät caäu beù laïc giöõa sa maïc, caùch nôi coù ngöôøi caû ngaøn daëm. Tôùi khi môû ñöôïc mieäng, toâi hoûi em : - Nhöng…em laøm caùi gì ôû ñaây ? Theá laø em laëp laïi caâu noùi luùc naõy, thaät nheï nhaøng nhö laø moät ñieàu raát quan troïng : - Neáu oâng vui loøng…xin veõ hoä toâi moät con cöøu… Khi maø söï bí aån quaù lôùn, ngöôøi ta khoâng daùm khoâng vaâng lôøi. Duø ñieàu naøy thaät laø voâ lyù khi toâi ñang ôû caùch xa nôi ngöôøi ôû haøng ngaøn daëm vaø ñang bò nguy ñeán tính maïng, toâi ruùt trong tuùi ra moät caây buùt vaø moät maûnh giaáy. Nhöng toâi söïc nhôù raèng mình ñaõ chæ hoïc ñòa lyù, söû kyù, tính toaùn vaø vaên phaïm, vaø toâi noùi vôùi caäu beù (vôùi veû hôi khoù chòu) raèng toâi khoâng bieát veõ. Em traû lôøi toâi : - Khoâng sao ñaâu. Xin veõ hoä toâi moät con cöøu.

9

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Bôûi vì toâi chöa bao giôø veõ moät con cöøu caû neân toâi veõ laïi cho em moät trong hai böùc tranh maø toâi coù theå veõ. Ñoù laø hình con traên kín. Vaø toâi söõng sôø khi nghe caäu beù traû lôøi : - Khoâng ! Khoâng ! Toâi khoâng muoán moät con voi trong buïng moät con traên ñaâu. Con traên nguy hieåm laém, coøn con voi thì quaù keành caøng. Choã toâi beù laém. Toâi caàn moät con cöøu. Haõy veõ cho toâi moät con cöøu ! Theá laø toâi veõ. Em nhìn chaêm chuù, roài noùi : - Khoâng ! Con naøy oám quaù. Haõy veõ con khaùc ñi. Toâi veõ. Caäu beù cuûa toâi cöôøi nheï, gioïng khoan dung : - OÂng thaáy ñaáy…ñaây khoâng phaûi laø con cöøu, ñaây laø deâ. Noù coù söøng… Toâi veõ laïi laàn nöõa. Nhöng böùc naøy cuõng bò töø choái nhö caùc böùc tröôùc. - Con naøy giaø quaù. Toâi muoán moät con cöøu soáng thaät laâu. Baáy giôø toâi heát kieân nhaãn, bôûi soát ruoät muoán baét ñaàu thaùo maùy, toâi veõ nguyeäch ngoaïc böùc veõ naøy ñaây : Vaø toâi noùi böøa : - Ñaây laø caùi thuøng. Con cöøu chuù muoán noù ôû trong aáy ñaáy. Nhöng toâi heát söùc ngaïc nhieân khi thaáy göông maët vò quan toøa nhoû cuûa toâi saùng rôõ leân : - Ñuùng laø caùi maø toâi muoán ñaáy ! OÂng nghó coù caàn nhieàu coû cho con cöøu naøy khoâng aï ? - Sao vaäy ? - Vì choã toâi beù laém… - Chaéc laø ñuû. Toâi veõ cho em moät con cöøu beù xíu aáy maø. Em cuùi ñaàu xuoáng böùc veõ : - Khoâng nhoû laém ñaâu…Kìa ! Noù ñaõ nguû roài…
10

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Vaø nhö theá ñaáy, toâi ñaõ laøm quen vôùi oâng hoaøng beù nhoû.

3
Phaûi raát laâu toâi môùi bieát em töø ñaâu ñeán. OÂng hoaøng beù nhoû, voán raát hay ñaët caâu hoûi cho toâi, laïi döôøng nhö khoâng bao giôø chuù yù nghe toâi hoûi. Chæ vì nhöõng tieáng ngaãu nhieân buoät ra daàn daàn noùi cho toâi hieåu moïi söï. Ví duï nhö, khi laàn ñaàu em thaáy chieác maùy bay cuûa toâi (toâi seõ khoâng veõ chieác maùy bay ñaâu, böùc veõ ñoù quaù phöùc taïp ñoái vôùi toâi), em hoûi toâi : - Caùi thöù naøy laø caùi gì ? - Khoâng phaûi caùi thöù. Noù bay ñöôïc ñaáy. Noù laø moät chieác maùy bay. Ñoù laø chieác maùy bay cuûa toâi. Toâi töï haøo noùi cho em bieát laø toâi bay. Em lieàn keâu leân : - Sao ? OÂng töø treân trôøi rôi xuoáng ö ? - Phaûi Toâi noùi khieâm toán. - AÙi chaø ! Caùi naøy ngoä ñaáy… Vaø oâng hoaøng beù nhoû baät leân moät traøng cöôøi khanh khaùch raát khaùu nhöng laøm toâi caùu laém. Toâi muoán ai cuõng phaûi ñaùnh giaù nghieâm tuùc moïi tai naïn cuûa toâi. Sau ñoù em noùi theâm : - Theá laø oâng cuõng töø treân trôøi rôi xuoáng ! OÂng ôû haønh tinh naøo ? Töùc thì toâi thaáy loeù leân moät tia saùng naøo ñoù veà söï coù maët bí aån cuûa em, vaø ñoät nhieân toâi hoûi : - Theá ra em ôû moät haønh tinh khaùc toâi ? Nhöng em khoâng traû lôøi toâi. Em kheõ laéc ñaàu nhìn chieác maùy bay cuûa toâi : - Nhöng maø ngoài treân caùi ñoù thì oâng cuõng chaúng theå tôùi töø xa laém ñaâu…

11

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Roài em ñaém mình trong giaác mô maøng thaät daøi. Sau ñoù, moùc tuùi laáy con cöøu toâi vöøa veõ, em laïi meâ maûi ngaém caùi cuûa baùu ñoù. Caùc baïn haõy töôûng töôïng toâi bò kích ñoäng nhö theá naøo bôûi lôøi thoå loä nöûa vôøi veà “caùc haønh tinh khaùc” aáy. Vì vaäy, toâi coá tìm hieåu roõ hôn : - Caäu beù ôi, em töø ñaâu ñeán ? “Choã em” laø ñaâu theá ? Em muoán mang con cöøu cuûa ta veà ñaâu ? Sau moät laùt im laëng traàm ngaâm, em traû lôøi toâi : - Coù caùi toát laø vôùi caùi thuøng oâng cho toâi, ban ñeâm con cöøu coù theå duøng noù laøm nhaø ôû. - Phaûi ñaáy. Vaø neáu em ngoan. Ta seõ coøn cho em moät sôïi daây ñeå buoäc noù laïi vaøo ban ngaøy. Vaø moät caùi coïc nöõa. Lôøi ñeà nghò ñoù coù leõ laøm cho oâng hoaøng beù nhoû khoâng baèng loøng : - Buoäc noù laïi ? Nghó gì maø laï theá ! - Nhöng khoâng buoäc noù laïi, noù seõ ñi lung tung, noù seõ ñi laïc… Caäu baïn cuûa toâi laïi baät cöôøi khanh khaùch : - Noù ñi ñaèng naøo ñöôïc chöù ? - Baát cöù ñaâu. Cöù ñi thaúng tôùi tröôùc maët… Baáy giôø oâng hoaøng nhoû nhaän xeùt moät caùch chaéc nòch : - Khoâng heà gì. Choã toâi beù laém ! Roài, coù leõ vôùi moät chuùt ngaäm nguøi, em noùi theâm : - Thaúng tôùi tröôùc maët ngöôøi ta chaúng ñi ñöôïc bao xa ñaâu…

4
Vaäy ñaáy, toâi bieát ñöôïc moät ñieàu nöõa thaät quan troïng : raèng caùi haønh tinh queâ
12

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

höông cuûa caäu em chæ lôùn hôn caùi nhaø moät chuùt ! Ñieàu aáy chaúng laøm toâi ngaïc nhieân nhieàu laém. Toâi vaãn bieát ngoaøi nhöõng haønh tinh lôùn nhö Traùi Ñaát, Sao Kim, Sao Hoûa, Sao Thuûy, maø ngöôøi ta ñaët teân cho, coù haøng traêm ngoâi sao khaùc maø ñoâi khi beù ñeán noãi ngöôøi ta chæ thaáy trong kính vieãn voïng moät caùch khoù khaên. Khi moät nhaø thieân vaên khaùm phaù ra moät trong boïn chuùng, nhaø thieân vaên aáy cho noù moät con soá. Ví duï oâng goïi noù laø “tieåu haønh tinh 3251”. Toâi coù nhöõng lyù do chính ñaùng ñeå coi raèng caùi haønh tinh töø ñoù oâng hoaøng nhoû ñeán ñaây laø tieåu haønh tinh B612. Tieåu haønh tinh ñoù chæ ñöôïc troâng thaáy coù moät laàn trong kính vieãn voïng naêm 1909, bôûi moät nhaø thieân vaên Thoå Nhó Kyø. Luùc ñoù oâng naøy môû moät buoåi thuyeát trình lôùn veà phaùt hieän cuûa mình taïi moät Hoäi nghò Quoác teá veà Thieân vaên. Nhöng do boä quaàn aùo cuûa oâng ta, chaúng ai tin ñieàu oâng ta noùi. Ngöôøi lôùn laø theá ñaáy. May maén thay cho tieåu tinh caàu B612, moät nhaø ñoäc taøi Thoå Nhó Kyø buoäc daân Thoå phaûi maëc AÂu phuïc, ai khoâng tuaân theo seõ bò toäi cheát. Nhaø thieân vaên trình baøy laïi vaán ñeà vaøo naêm 1920, trong moät boä quaàn aùo raát lòch söï. Vaø laàn naøy, taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñoàng yù vôùi oâng ta. Neáu toâi keå vôùi caùc baïn tæ mæ veà tieåu tinh caàu B612, vaø neáu toâi tieát loä vôùi caùc baïn soá hieäu cuûa noù, aáy laø taïi caùc ngöôøi lôùn. Nhöõng ngöôøi lôùn raát thích chöõ soá. Khi baïn noùi chuyeän vôùi hoï veà moät ngöôøi baïn
13

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

môùi, khoâng bao giôø hoï hoûi baïn veà caùi coát yeáu ñaâu. Hoï khoâng bao giôø hoûi : “Gioïng noùi haén ta theá naøo ? Haén thích chôi troø gì ? Haén coù söu taàm böôm böôùm khoâng ?”. Hoï chæ hoûi baïn : “Haén ta bao nhieâu tuoåi ? Haén ta coù maáy anh em ? Haén ta caân naëng bao nhieâu ?”. Theá ñaáy. Sau ñoù, hoï cho vaäy laø hoï hieåu haén ta roài. Neáu baïn noùi vôùi nhöõng ngöôøi lôùn : “Toâi coù thaáy moät caùi nhaø gaïch maøu hoàng vôùi hoa phong löõ treân cöûa soå vaø chim boà caâu treân maùi…”, hoï chaúng laøm theá naøo hình dung noåi caùi nhaø aáy nhö theá naøo ñaâu. Phaûi noùi vôùi hoï : “Toâi ñaõ thaáy moät caùi nhaø möôøi vaïn franc”. Hoï seõ keâu ngay : “OÂi thaät xinh ñeïp laøm sao”. Nhö vaäy ñoù, neáu caùc baïn baûo hoï : “OÂng hoaøng beù nhoû laø coù thaät chöù, chöùng cöù laø caäu ta raát ñeïp, caäu ta cöôøi vaø caäu ta thích coù moät con cöøu. Khi ngöôøi ta thích moät con cöøu, theá laø coù ngöôøi aáy chöù !”, hoï seõ nhuùn vai vaø cho baïn laø treû con ! Nhöng neáu baïn baûo hoï : “Caùi haønh tinh, töø ñoù, caäu aáy ñi ñeán ñaây laø tieåu tinh caàu B612”, theá laø hoï nghe ra ngay vaø thoâi khoâng phaù quaáy baïn vôùi caùc caâu hoûi cuûa hoï nöõa. Hoï laø theá. Khoâng neân giaän hoï. Treû con phaûi heát söùc roäng löôïng vôùi ngöôøi lôùn. Nhöng chaéc chaén raèng ñoái vôùi chuùng ta laø nhöõng ngöôøi hieåu bieát, chuùng ta baát caàn nhöõng con soá ! Toâi ñaõ raát thích baét ñaàu keå caâu chuyeän naøy nhö kieåu moät caâu chuyeän thaàn tieân. Toâi ñaõ raát thích noùi theá naøy : “Xöa coù moät laàn, moät oâng hoaøng beù nhoû ôû treân moät tinh caàu chæ lôùn hôn caäu aáy coù moät tí, caäu aáy thaáy caàn coù moät ngöôøi baïn thaân…”. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi am hieåu, keå nhö vaäy coù veû thaät hôn nhieàu. Bôûi vì toâi khoâng muoán ngöôøi ta ñoïc cuoán saùch cuûa toâi moät caùch hôøi hôït. Khi keå laïi caùc kyû nieäm naøy, toâi buoàn tuûi bieát bao. Saùu naêm ñaõ qua, töø khi caäu baïn toâi ñi maát vôùi con cöøu cuûa em. Neáu nhö toâi coá gaéng taû laïi em ôû ñaây, chính laø ñeå toâi khoâng queân em. Thaät laø buoàn neáu ta queân moät ngöôøi baïn. Coù phaûi ai cuõng coù ñöôïc moät ngöôøi baïn thaân ñaâu. Vaø coù leõ toâi saép trôû neân nhö nhöõng ngöôøi lôùn, chæ coøn thích caùc chöõ soá. Laïi chính cuõng vì theá nöõa maø toâi ñaõ mua moät hoäp maøu nöôùc vaø buùt chì maøu. Trôû laïi veõ vôøi thaät laø khoù, vaøo tuoåi toâi baây giôø, khi maø ngöôøi ta chöa heà veõ gì ngoaøi con traên kheùp kín vôùi con traên môû töø hoài leân saùu. Toâi seõ coá thöû, haún theá, laøm nhöõng böùc chaân dung caøng gioáng caøng hay. Nhöng toâi khoâng thaønh coâng chuùt naøo. Moât böùc tröôùc vöùt ñi, böùc sau coøn teä hôn nöõa. Toâi laïi cuõng coù sai laàm veà taàm voùc. Choã naøy thì oâng hoaøng nhoû lôùn quaù. Choã kia em beù quaù. Toâi cöù laàn moø nhö theá naøy roài nhö theá khaùc, khi ñöôïc khi khoâng.
14

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Cuoái cuøng toâi coøn nhaàm ôû nhöõng neùt quan troïng hôn nöõa. Nhöng naøy, caùc baïn phaûi tha loãi cho toâi. Baïn toâi khoâng heà giaûng giaûi gì cho toâi. Coù leõ em cho laø toâi cuõng nhö em. Nhöng toâi, buoàn thay, toâi khoâng bieát caùch nhìn thaáy con cöøu xuyeân qua caùi thuøng. Coù leõ toâi hôi gioáng nhöõng ngöôøi lôùn roài. Toâi ñaõ giaø roài.

5
Moãi ngaøy toâi laïi bieát theâm moät ñieàu gì ñoù veà haønh tinh, veà luùc ra ñi, veà cuoäc du haønh cuûa caäu. Caùi aáy ñeán nheï nhaøng baèng nhöõng suy ñoaùn ngaãu nhieân. Cuõng nhö vaäy ñoù maø vaøo ngaøy thöù ba, toâi ñöôïc bieát veà taán bi kòch cuûa nhöõng caây baobab4. Laàn naøy cuõng laø nhôø con cöøu, oâng hoaøng nhoû hoûi toâi, nhö vöøa môùi nghó ra ñieàu gì nghieâm troïng laém : - Coù thaät ñuùng laø con cöøu aên nhöõng buïi caây con khoâng ? - Phaûi, ñuùng ñaáy. - OÀ ! Toát quaù ! Toâi khoâng hieåu taïi sao chuyeän nhöõng con cöøu aên nhöõng buïi caây con laïi quan troïng nhö theá. Nhöng oâng hoaøng nhoû noùi theâm : - Cho neân chuùng aên caû nhöõng caây baobab chöù ? Toâi baûo raèng caây baobab khoâng phaûi laø thöù buïi caây nhoû, maø laø nhöõng caây to nhö caû caùi nhaø thôø vaø caäu em coù mang theo caû moät ñaøn voi, thì caû ñaøn voi aáy cuõng chaúng laøm lung lay noåi moät caây baobab. YÙ nghó veà ñaøn voi laøm cho oâng hoaøng nhoû baät cöôøi : - Phaûi choàng con naøy leân con kia… Nhöng caäu em nhaän xeùt vôùi veû trieát lyù : - Boïn baobab, tröôùc khi lôùn, cuõng baét ñaàu beù teïo chöù ! - Ñuùng laø nhö theá. Nhöng sao em laïi
4

baobab : gioáng caây coå thuï ôû Phi Chaâu.

15

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

cöù muoán cho con cöøu cuûa em aên nhöõng caây baobab nhoû theá ? Em traû lôøi : “OÂi chaø !” nhö ñoù laø moät chuyeän taát nhieân. Vaø toâi phaûi baét trí thoâng minh cuûa toâi laøm vieäc döõ doäi môùi töï hieåu ñöôïc vaán ñeà aáy. Nguyeân laø, treân haønh tinh cuûa oâng hoaøng nhoû, cuõng nhö treân moïi haønh tinh khaùc, ñeàu coù nhöõng loaïi coû toát vaø nhöõng loaïi coû xaáu. Do ñoù, coù haït toát cuûa coû toát vaø haït xaáu cuûa coû xaáu. Nhöng khoâng theå nhìn thaáy haït. Chuùng nguû trong bí maät cho ñeán khi moät caùi haït naøo ñoù trong boïn chuùng noåi höùng muoán thöùc daäy…Noù vöôn vai, ruït reø nhuù leân döôùi maët trôøi moät caùi nhaùnh con hieàn laønh tuyeät xinh. Neáu laø moät nhaùnh döa hay moät nhaùnh hoàng, ta coù theå ñeå cho noù muoán moïc theá naøo tuyø yù. Nhöng neáu laø moät caây xaáu, ngay khi nhaän ra laø phaûi nhoå ngay. Maø treân haønh tinh cuûa oâng hoaøng nhoû thì coù nhöõng haït gioáng kinh khuûng…aáy laø nhöõng haït baobab. Chuùng nhieãm ñaày caû tinh caàu. Maø moät caây baobab, neáu nhö ta chuù yù muoän maøng quaù, ta coù theå chaúng bao giôø daãy noù ra ñöôïc nöõa, baobab seõ moïc cao vaø reã noù chaèng chòt khaép tinh caàu. Noù cho reã cuûa noù xoùi ñuïc haønh tinh. Vaø neáu haønh tinh quaù beù, maø neáu caây baobab nhieàu quaù coù theå laøm vôõ tung caû haønh tinh. “Ñaây laø moät vaán ñeà kyû luaät” oâng hoaøng nhoû veà sau noùi vôùi toâi “khi ta laøm veä sinh cho ta buoåi saùng roài, ta phaûi laøm veä sinh kyõ cho haønh tinh. Phaûi ñeàu ñaën lo nhoå boïn baobab ngay luùc ta vöøa phaân bieät ñöôïc chuùng vôùi caây hoa hoàng. Ñoù laø moät vieäc laøm chaùn laém, nhöng maø thaät deã”. Ñeán moät ngaøy, caäu em khuyeân toâi coá söùc veõ ñöôïc moät böùc veõ ñeïp, ñeå cho caùc caäu beù ôû queâ höông toâi ghi nhôù chuyeän aáy. “Moät ngaøy kia, neáu caùc baïn aáy leân ñöôøng” caäu em noùi vôùi toâi “chuyeän aáy seõ coù ích cho hoï.
16

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Ñoâi khi hoaõn laïi moät vieäc cuõng chaúng haïi gì. Nhöng neáu laø nhöõng caây baobab, thì bao giôø cuõng tai hoïa ñaáy. Toâi bieát coù moät tinh caàu, treân aáy coù moät gaõ löôøi. Haén boû maëc ba caùi caây con…”. Theá laø, theo söï chæ daãn cuûa oâng hoaøng nhoû, toâi ñaõ veõ tinh caàu ñoù. Toâi tuyeät khoâng thích leân maët daïy ñôøi. Nhöng caùi hoïa baobab coøn ít ngöôøi bieát quaù, maø nhöõng nguy hieåm maø moät caäu beù moät mai laïc vaøo moät tieåu tinh caàu seõ gaëp phaûi thì raát laø ñaùng keå, cho neân, chæ moät laàn thoâi, toâi laøm khaùc vôùi nhöõng nguyeân taéc cuûa toâi. Toâi xin noùi : “Hôõi caùc em ! Haõy coi chöøng boïn baobab !”. AÁy chính laø ñeå baùo tröôùc cho caùc baïn toâi veà moät nguy cô, maø caùc baïn cuõng nhö toâi vaãn gaàn keà beân noù maø khoâng hay bieát, neân toâi ra söùc thaät nhieàu ñeå veõ böùc veõ ñoù ! Baøi hoïc maø toâi ñöa ra raát xöùng coâng. Coù leõ, baïn seõ töï hoûi : taïi sao trong cuoán saùch naøy khoâng coù böùc veõ naøo to lôùn baèng böùc veõ nhöõng caây baobab ? Caâu traû lôøi ñôn giaûn thoâi: toâi coù thöû veõ nhöng khoâng thaønh. Khi veõ nhöõng caây baobab, toâi bò thoâi thuùc bôûi moät tình caûm caáp baùch.

17

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

6
OÂi ! OÂng hoaøng beù nhoû ôi, daàn daø, nhö vaäy ñoù, toâi hieåu ra cuoäc ñôøi nhoû nhoi buoàn baõ cuûa em. Bao laâu nay em chæ nhôø söï eâm ñeàm cuûa hoaøng hoân ñeå maø khuaây khoûa. Toâi bieát ñöôïc neùt môùi ñoù vaøo buoåi saùng ngaøy thöù tö, khi em baûo toâi : - Toâi raát thích caûnh maët trôøi laën. Ta ñi xem maët trôøi laën ñi. - Nhöng phaûi ñôïi chöù… - Ñôïi caùi gì ? - Ñôïi luùc maêït trôøi noù laën. Thoaït nhieân em coù veû kinh ngaïc, vaø roài em töï cöôøi mình. Vaø em baûo toâi : - Toâi cöù töôûng coøn ôû nhaø ! Theá ñaáy. Khi ôû nöôùc Myõ laø buoåi tröa thì ai cuõng bieát laø maët trôøi ñang laën ôû nöôùc Phaùp. Giaû söû chæ caàn ñi moät phuùt laø ñeáùn ñöôïc nöôùc Phaùp, thì seõ xem ñöôïc caûnh maët trôøi laën. Khoâng may, nöôùc Phaùp ôû quaù xa. Nhöng treân caùi haønh tinh beù ñeán theá cuûa em, em chæ caàn dòch gheá vaøi böôùc. Khi naøo em thích laø em nhìn thaáy maët trôøi laën… - Coù moät ngaøy, toâi nhìn maët trôøi laën boán möôi ba laàn ! Moät choác sau ñoù em noùi theâm : - OÂng bieát ñaáy…khi ngöôøi ta buoàn quaù, ngöôøi ta thích caûnh maët trôøi laën… - Theá caùi ngaøy boán möôi ba laàn maët trôøi laën aáy, coù phaûi em buoàn quaù khoâng ? Nhöng oâng hoaøng beù nhoû khoâng traû lôøi.

7
18

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Ngaøy thöù naêm, vaãn laø nhôø ôû con cöøu, toâi bieát ñöôïc caùi bí maät aáy trong cuoäc ñôøi oâng hoaøng beù nhoû. Baát ngôø em hoûi toâi, khoâng caàn maøo ñaàu, y nhö ñoù laø moät keát quaû cuûa moät vaán ñeà ñöôïc aâm thaàm suy nghó töø laâu roài : - Moät con cöøu, neáu noù aên caây con, taát noù cuõng aên hoa chöù ? - Cöøu thì gaëp caùi gì noù aên caùi naáy. - Caû nhöõng boâng hoa coù gai ö ? - Phaûi. Caû nhöõng boâng hoa coù gai. - Theá thì gai duøng ñeå laøm gì naøo ? Toâi khoâng bieát. Toâi baáy giôø ñang baän thaùo moät ñinh oác vaën quaù chaët trong ñoäng cô maùy bay cuûa toâi. Toâi ñaõ raát lo laéng vì thaáy caùi maùy coù veû hoûng naëng laém, maø nöôùc uoáng thì caïn daàn laøm cho toâi sôï xaûy ra ñieàu teä haïi nhaát. - Nhöõng caùi gai, chuùng duøng ñeå laøm gì ? OÂng hoaøng nhoû khoâng bao giôø chòu boû moät caâu hoûi, moät khi ñaõ noùi ra. Toâi thì ñang böïc quaù vôùi caùi ñinh oác, vaø toâi traû lôøi böøa : - Gai, noù chaúng duøng ñöôïc vaøo vieäc gì saát. Noù chæ laø caùi tính ñoäc aùc cuûa hoa thoâi ! - OÀ ! Nhöng sau moät laùt laëng im, em keâu leân moät caùch giaän doãi : - Toâi khoâng tin ! Loaøi hoa yeáu ñuoái laém. Chuùng ngaây thô laém. Chuùng coá töï laøm cho chuùng ñöôïc vöõng taâm. Chuùng cho laø vôùi nhöõng caùi gai, chuùng ñaõ gheâ gôùm laém… Toâi khoâng traû lôøi gì caû. Luùc aáy toâi töï nhuû : “Caùi ñinh oác naøy maø coøn ngoan coá, oâng seõ cho maøy moät buùa vaêng xöông…”. OÂng hoaøng nhoû laïi laøm xao laõng nhöõng suy nghó cuûa toâi : - Coøn oâng, oâng töôûng raèng hoa… - Khoâng ! Khoâng ! Toâi coù töôûng gì ñaâu ! Toâi traû lôøi ñaïi theá thoâi. Toâi, toâi ñang baän nhöõng vieäc heä troïng ! Caäu nhìn toâi ngaïc nhieân : - Nhöõng vieäc heä troïng ! Caäu em nhìn thaáy toâi tay caàm buùa, caùc ngoùn ñen thui vì daàu maùy, cuùi xuoáng moät vaâït maø em xem ra thaät xaáu xí. - OÂng noùi nhö caùc ngöôøi lôùn aáy ! Caâu aáy laøm toâi hôi xaáu hoå. Nhöng khoâng thöông xoùt, em noùi theâm :
19

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- OÂng laãn loän heát…oâng xaùo troän heát ! Caäu em thöïc söï böïc töùc. Maùi toùc cuûa em vaøng xoõa tung ra tröôùc gioù : - Toâi bieát coù moät tinh caàu, treân ñoù coù moät oâng maët muõi ñoû gay. OÂng ta khoâng heà ngöûi moät boâng hoa. Khoâng heà ngaém moät vì sao. Khoâng heà yeâu moät ngöôøi naøo. OÂng ta chaúng bao giôø laøm caùi gì khaùc ngoaøi nhöõng baøi tính coäng. Vaø suoát ngaøy oâng ta cöù laëp ñi laëp laïi nhö oâng : “Toâi laø moät ngöôøi ñöùng ñaén ! Toâi laø moät ngöôøi ñöùng ñaén !”, vaø caùi ñoù laøm oâng ta veânh vang hôïm hónh. Nhöng oâng ta ñaâu coù phaûi laø ngöôøi, oâng ta laø moät caùi naám ! - Moät caùi gì ? - Moät caùi naám ! OÂng hoaøng beù nhoû luùc naøy maët taùi xanh vì giaän. - Ñaõ haøng trieäu naêm nay, hoa laøm ra gai. Haøng trieäu naêm nay, cöøu vaãn cöù aên hoa.Vaäy maø tìm hieåu xem vì sao hoa laïi cöù khoå sôû laøm ra nhöõng caùi gai voâ tích söï aáy, laïi laø chuyeän khoâng ñöùng ñaén hay sao ? Chieán tranh giöõa cöøu vaø hoa laø chuyeän khoâng quan troïng hay sao ? Khoâng ñöùng ñaén hôn, khoâng quan troïng hôn nhöõng baøi tính coäng cuûa moät caùi oâng to töôùng maët muõi ñoû gay hay sao ? Vaø neáu nhö toâi, toâi bieát moät caùi hoa duy nhaát treân ñôøi khoâng coù ôû ñaâu ngoaøi tinh caàu cuûa toâi, theá maø moät con cöøu nhoû coù theå huûy hoaïi noù baèng caùch taùp moät caùi maø thoâi, vaøo moät saùng naøo ñoù, maø khoâng heà bieát laø mình vöøa laøm caùi gì, chuyeän ñoù khoâng quan troïng hay sao ! Em ñoû maët roài noùi tieáp : - Khi moät ngöôøi yeâu moät ñoùa hoa duy nhaát trong haøng trieäu trieäu ngoâi sao, thì chæ nhìn nhöõng ngoâi sao laø ñuû laøm cho anh ta haïnh phuùc. Anh ta nghó : “Ñoùa hoa cuûa mình ôû ñaâu ñoù treân kia…”. Nhöng neáu con cöøu maø aên ñoùa hoa ñi, thì anh ta seõ thaáy nhö laø taát caû caùc ngoâi sao ñoät nhieân taét lòm ! Vaø chuyeän ñoù khoâng quan troïng hay sao ! Em ngheïn ngaøo khoâng noùi ñöôïc nöõa. Thoát nhieân em baät leân nöùc nôû. Ñeâm ñaõ buoâng xuoáng. Toâi ñaõ boû caùc ñoà ngheà xuoáng. Toâi baát caàn caùi buùa cuûa toâi, caùi ñinh oác cuûa toâi, baát caàn caùi khaùt, baát caàn caùi cheát. Treân moät ngoâi sao, treân moät haønh tinh, haønh tinh cuûa toâi, Traùi Ñaát,
20

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

coù moät oâng hoaøng beù nhoû caàn ñöôïc an uûi ! Toâi oâm em trong voøng tay. Toâi ru em. Toâi noùi vôùi em : “Ñoùa hoa maø em yeâu seõ khoâng bò nguy ñaâu…toâi seõ veõ moät caùi roï moõm cho con cöøu cuûa em…toâi…”. Toâi khoâng bieát noùi vôùi em theá naøo nöõa. Toâi caûm thaáy mình raát vuïng veà. Toâi khoâng bieát laøm sao vôùi tôùi ñöôïc em, ñi ñaâu ñeå gaëp ñöôïc em…Thaät huyeàn bí laøm sao, caùi xöù sôû cuûa nöôùc maét.

8
Toâi ñaê tìm hieåu raát nhanh ñeå hieåu hôn veà ñoùa hoa naøy. Treân tinh caàu cuûa oâng hoaøng nhoû, vaãn thöôøng coù nhöõng boâng hoa raát ñôn giaûn, ñieåm trang chæ baèng moät vaøi caùnh hoa, vaø chaúng chieám bao nhieâu choã, cuõng chaúng laøm phieàn ai. Moät buoåi saùng, chuùng hieän ra trong coû roài laïi heùo taøn vaøo chieàu toái. Nhöng caùi caây hoa aáy, moät ngaøy kia, ñaõ naûy maàm töø moät caùi haït khoâng bieát töø ñaâu tôùi vaø oâng hoaøng nhoû ñaõ theo doõi caùi maàm con khoâng gioáng vôùi caùc maàm con naøo khaùc. Noù coù theå laø moät loaïi baobab môùi. Nhöng caùi caây nhoû lieàn thoâi khoâng lôùn leâm nöõa, vaø baét ñaàu söûa soaïn ñeå ra hoa. OÂng hoaøng nhoû chöùng kieán söï xuaát hieän moät caùi nuï lôùn, caûm thaáy roõ raøng töø caùi nuï naøy seõ loä ra moät ñieàu kyø dieäu, nhöng ñoùa hoa vaãn cöù ñieåm trang hoaøi, naáp kín trong caên buoàng xanh cuûa noù. Hoa chöa choïn kyõ maøu saéc cuûa mình. Hoa chaäm raõi trang phuïc, söûa laïi ngay ngaén töøng caùnh hoa. Hoa khoâng muoán hieän ra nhaøu naùt nhö caùi aû moàng gaø. Hoa chæ muoán loä ra trong saéc höông röïc rôõ. OÂi chao ! Hoa thaät laø ñieäu ! Cuoäc trang ñieåm huyeàn bí cuûa naøng keùo daøi töø ngaøy naøy sang ngaøy noï. Vaø roài tôùi moät sôùm mai, ñuùng giôø maët trôøi moïc, naøng hieän ra. Vaø naøng, voán ñaõ coâng phu nhö theá, baây giôø vöøa ngaùp vöøa noùi : - OÂi ! Em chæ vöøa thöùc daäy…Em xin loãi anh…Toùc tai em coøn ruõ röôïi
21

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

theá naøy… Theá laø oâng hoaøng nhoû khoâng neùn noåi söï ngöôõng moä : - Naøng thaät laø ñeïp ! - Thaät vaäy sao – hoa traû lôøi moät caùch nheï nhaøng – vaø em laïi sinh ra cuøng vôùi vaàng döông… OÂng hoaøng nhoû bieát ngay coâ naøng khoâng laáy gì laøm khieâm toán laém, nhöng naøng thaät laø deã thöông ! - Ñaõ ñeán giôø ñieåm taâm, coù phaûi khoâng anh, – naøng noùi theâm ngay sau ñoù – xin anh haõy nhôù ñeán em… Theá laø oâng hoaøng nhoû, ñaày xaáu hoå, ñi tìm moät chieác thuøng töôùi ñaày nöôùc maùt vaø töôùi cho boâng hoa. Nhö vaäy ñaáy, coâ naøng ñaõ nhanh choùng laøm cho caäu em phaûi lo nghó vôùi tính kieâu kyø uû doät cuûa coâ. Chaúng haïn moät hoâm, coâ ñaõ giaûi thích vôùi oâng hoaøng nhoû veà coâng duïng boán caùi gai cuûa mình : - Chuùng coù theå tôùi ñaây, boïn hoå aáy, vôùi moùng vuoát cuûa chuùng. - Treân tinh caàu cuûa anh khoâng coù hoå – oâng hoaøng nhoû nhaän xeùt – vaû laïi, hoå ñaâu coù aên coû. - Em ñaâu phaûi laø coû – boâng hoa noùi nheï nhaøng. - Xin loãi… - Em chaúng sôï gì hoå, nhöng em khieáp gioù
22

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

luøa. Anh coù moät taám chaén gioù naøo khoâng ? “Khieáp gioù luøa…ñoái vôùi moät caây nhoû theá laø khoâng hay – oâng hoaøng nhoû nhaän xeùt – coâ naøng naøy thaät phöùc taïp…” - Chieàu toái anh haõy ñaët em trong baàu kính nheù. Choã anh reùt laém. Thieáu tieän nghi quaù. ÔÛ choã em… Nhöng coâ naøng im baët. Coâ ñeán ñaây luùc haõy coøn laø haït. Coâ ta chaúng theå hieåu ñöôïc gì veà caùc theá giôùi khaùc. Ngöôïng vì troùt ñeå loä laø mình boác pheùt moät caùch ngaây ngoâ quaù nhö theá, coâ huùng haéng ho hai ba löôït ñeå doàn oâng hoaøng nhoû vaøo luùng tuùng : - Caùi chaén gioù, anh coù khoâng ?… - Anh ñaõ ñònh ñi laáy thì em baét ñaàu noùi ! Theá laø coâ naøng coá ho maïnh hôn nöõa ñeå baét buoäc caäu phaûi nhaän loãi. Vaäy maø oâng hoaøng nhoû, bôûi vì yù toát cuûa tình yeâu, vaãn ñoái xöû vôùi coâ raát toát. Caäu ñaõ nghó ngôïi nghieâm trang veà nhöõng lôøi noùi vôù vaån cuûa naøng, vaø trôû neân khoå sôû laém. “Ñaùng leõ toâi khoâng neân nghe – moät hoâm caäu em thuù nhaän vôùi toâi – khoâng bao giôø neân nghe loaøi hoa caû. Chæ neân nhìn chuùng vaø ngöûi höông thôm cuûa chuùng thoâi. Caùi hoa cuûa toâi laøm thôm ngaùt tinh caàu cuûa toâi, nhöng toâi laïi khoâng bieát vui loøng. Caâu chuyeän moùng vuoát aáy, ñaùng leõ laøm cho toâi caûm ñoäng thì toâi laïi böïc…”. Caäu coøn thuù nhaän vôùi toâi : “Ngaøy aáy toâi chaúng bieát caùch hieåu. Ñaùng leõ toâi phaûi xeùt ñoaùn naøng treân vieäc laøm chöù khoâng phaûi baèng lôøi noùi. Naøng toûa thôm toâi, laøm cho toâi saùng röïc leân. Ñaùng leõ toâi khoâng bao giôø neân boû ñi caû. Ñaùng leõ toâi phaûi thaáy ñöôïc caùi dòu hieàn cuûa naøng ñaèng sau moïi ñoøi hoûi ñaùng thöông aáy. Loaøi hoa thöôøng hay maâu thuaãn ! Nhöng baáy giôø toâi coøn quaù treû ñeå maø bieát yeâu naøng”.

23

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

9
Toâi ñoaùn raèng em nhôø vaøo moät chuyeán thieân di cuûa loaøi chim hoang ñeå maø thoaùt ñi. Buoåi saùng hoâm ra ñi, em ñaõ doïn deïp tinh caàu thaät ngaên naép. Em naïo veùt kyõ caøng caùc quaû nuùi löûa ñang hoaït ñoäng cuûa em. Em coù hai quaû nuùi löûa ñang hoaït ñoäng. Vaø chuùng raát thuaän tieän cho vieäc naáu aên buoåi saùng. Em cuõng coù moät quaû nuùi löûa ñaõ taét…Nhöng, nhö lôøi em noùi : “Bieát ñaâu ñaáy !” neân em cuõng naïo veùt caû nhöõng quaû nuùi löûa ñaõ taét nöõa. Ñöôïc naïo veùt kyõ, caùc quaû nuùi löûa seõ chaùy ñoû vaø ñeàu, khoâng coù phun traøo. Caùc traän phun traøo cuûa nuùi löûa cuõng gioáng nhö löûa trong loø söôûi. Taát nhieân laø treân traùi ñaát cuûa chuùng ta, chuùng ta thaät nhoû beù quaù, khoâng naïo veùt ñöôïc caùc quaû nuùi löûa cuûa mình. Cho neân chuùng gaây cho ta nhieàu ñieàu phieàn phöùc. OÂng hoaøng nhoû cuõng nhoå, vôùi moät chuùt ngaäm nguøi, nhöõng caùi maàm vöøa môùi nhuù cuûa boïn baobab. Em ñaõ nghó raèng mình seõ khoâng bao giôø veà nöõa. Nhöng moïi vieäc quen thuoäc naøy buoåi saùng hoâm nay sao ñoái vôùi em thaät voâ cuøng eâm ñeàm. Vaø khi em töôùi hoa laàn cuoái, vaø söûa soaïn ñaäy naøng trong baàu kính, em caûm thaáy muoán khoùc. - Vónh bieät – em noùi vôùi hoa. Nhöng naøng khoâng ñaùp. - Vónh bieät – em nhaéc laïi. Hoa ho leân. Nhöng khoâng phaûi vì vieâm hoïng. - Em ñaõ khôø daïi laém – sau cuøng coâ noùi –anh tha loãi cho em. Haõy coá
24

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

gaéng maø soáng haïnh phuùc. OÂng hoaøng nhoû ngaïc nhieân vì khoâng thaáy naøng traùch moùc. Em ñöùng söõng, tay caàm nguyeân caùi baàu kính. Em khoâng hieåu ñöôïc veû dòu daøng bình tónh aáy cuûa naøng. - Vaâng, em yeâu anh – hoa noùi vôùi em – anh khoâng bieát gì caû, aáy laø loãi taïi em. Ñieàu aáy khoâng quan troïng. Nhöng anh, anh cuõng khôø daïi nhö em. Haõy coá gaéng maø soáng haïnh phuùc…Anh boû caùi baàu kính ñoù xuoáng ñi. Em khoâng caàn ñaâu… - Theá gioù… - Em khoâng hay bò caûm nhieàu theá ñaâu…Gioù maùt ban ñeâm toát cho em laém. Em laø moät boâng hoa maø. - Nhöng boïn thuù… - Chaéc em phaûi chòu ñöïng vaøi ba con saâu neáu em muoán bieát böôm böôùm laø theá naøo. Hình nhö luõ böôùm ñoù thaät laø ñeïp. Neáu khoâng, ai seõ vieáng thaêm em ? Anh seõ ñi xa. Coøn boïn thuù döõ, em khoâng sôï. Em coù moùng vuoát cuûa em. Naøng ngaây thô chìa ra boán caùi gai cuûa mình. Roài naøng noùi theâm : - Ñöøng chaàn chôø nhö vaäy nöõa, khoù chòu laém. Anh ñaõ quyeát ra ñi maø. Haõy ñi ñi anh.
25

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Bôûi vì naøng khoâng muoán em nhìn thaáy naøng khoùc. Ñoù laø moät ñoùa hoa voâ cuøng kieâu haõnh…

10
Caäu em ñaõ ñi qua vuøng coù caùc tieåu tinh caàu 325, 326, 327, 328, 329 vaø 330. Em baét ñaàu ñi thaêm caùc tieåu tinh caàu aáy ñeå kieám vieäc vaø ñeå hoïc hoûi. Tieåu tinh caàu thöù nhaát coù moät oâng vua ôû. Nhaø vua maëc aùo ñoû tía ñính loâng thuù, ngöï treân moät caùi ngai vaøng thaät giaûn dò nhöng ñoàng thôøi cuõng thaät uy nghi. - AØ ! Ñaây laø moät thaàn daân ! – nhaø vua keâu leân khi thaáy oâng hoaøng nhoû. Vaø oâng hoaøng beù nhoû töï hoûi : - Laøm sao oâng ta nhaän ñöôïc ra mình khi maø chöa gaëp mình bao giôø nhæ ! Em khoâng bieát raèng, ñoái vôùi caùc baäc ñeá vöông, theá giôùi ñôn giaûn laém. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu laø thaàn daân. - Ngöôi haõy ñeán gaàn cho ta nhìn ngöôi ñöôïc kyõ – nhaø vua noùi vôùi em, ngaøi raát khoaùi ñöôïc laøm vua vôùi moät ngöôøi naøo ñoù. OÂng hoaøng nhoû ñöa maét tìm choã ngoài, nhöng caû tinh caàu ñaõ bò caùi aùo choaøng loâng thuù tuyeät ñeïp choaùn heát choã. Em ñaønh phaûi ñöùng, vaø, vì nhoïc quaù, em ngaùp moät caùi. - Ñöùng tröôùc moät baäc ñeá vöông maø ngaùp laø voâ leã – vua phaùn – ta caám ngöôi ngaùp. - Chæ vì toâi khoâng giöõ ñöôïc aï ! – oâng hoaøng nhoû raát ngöôïng ñaùp laïi – toâi töø xa ñeán ñaây maø chöa ñöôïc nguû… - Theá thì – nhaø vua phaùn – ta ra leänh cho ngöôi ngaùp. Bao nhieâu naêm nay, ta chöa ñöôïc thaáy ai ngaùp. Nhöõng caùi ngaùp ñoái vôùi ta laø caùi laï ñaáy. Ngöôi ngaùp nöõa ñi. Ñoù laø leänh ta.
26

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Caùi naøy khoù quaù…toâi khoâng ngaùp ñöôïc nöõa… – oâng hoaøng nhoû noùi, maët ñoû böøng. - Höøm ! Höøm ! – vua ñaùp – theá thì…ta ra leänh cho ngöôi khi thì ngaùp, khi thì… Nhaø vua hôi luùng tuùng vaø coù veû phaät yù. Vò vua chuù troïng nhaát laø uy quyeàn cuûa mình phaûi ñöôïc tuaân theo. Ngaøi khoâng tha thöù cho söï traùi leänh. Ñoù laø moät nhaø vua chuyeân cheá. Nhöng, vì ngaøi raát toát buïng, neân chæ ra nhöõng caùi leänh hôïp lyù maø thoâi. Ngaøi thöôøng phaùn : “Neáu ta maø ra leänh cho moät voõ töôùng phaûi bieán thaønh chim bieån, vaø voõ töôùng aáy chaúng tuaân leänh ta, thì aáy khoâng phaûi laø loãi cuûa voõ töôùng ñoù. AÁy laø loãi cuûa ta”. - Toâi ngoài ñöôïc khoâng aï ? – oâng hoaøng nhoû ruït reø hoûi. - Ta ra leänh cho nhaø ngöôi ngoài ! – vua ñaùp laïi, vöøa uy nghi keùo moät vaït aùo choaøng loâng thuù leân. Nhöng oâng hoaøng beù nhoû laáy laøm kinh ngaïc. Caùi haønh tinh thaät laø beù. Ñöùc vua coù theå trò vì treân caùi gì ôû ñaây ? - Taâu beä haï – em noùi – cuùi xin beä haï cho toâi ñöôïc hoûi… - Ta ra leänh cho nhaø ngöôi hoûi – vua voäi vaøng noùi. - Taâu beä haï, ngaøi trò vì treân caùi gì ? - Treân taát caû ! – nhaø vua ñaùp heát söùc giaûn dò. - Treân taát caû ? Ñöùc vua phaùc moät cöû chæ döùt khoaùt chæ caùi haønh tinh cuûa mình, caùc haønh tinh khaùc vaø caùc ngoâi sao. - Treân taát caû nhöõng caùi ñoù ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Treân taát caû nhöõng caùi ñoù… – ñöùc vua traû lôøi. Bôûi vì ñoù khoâng nhöõng laø moät vò vua chuyeân cheá maø coøn laø moät vò vua toaøn naêng. - Caùc ngoâi sao coù tuaân leänh beä haï khoâng ? - Chaéc chaén roài – vua traû lôøi em – chuùng laäp töùc tuaân leänh. Traãm khoâng dung thöù cho söï traùi lôøi. Moät quyeàn löïc nhö theá laøm cho oâng hoaøng nhoû thích meâ. Neáu em maø coù quyeàn löïc aáy, em coù theå maëc söùc maø ngaém, khoâng phaûi boán möôi boán, maø ñeán baûy möôi hai, ñeán moät traêm, ñeán caû hai traêm caûnh maët trôøi laën trong moät ngaøy, maø chaúng phaûi xeâ dòch gheá ngoài. Roài em caûm thaáy hôi

27

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

buoàn vì chôït nghó ñeán caùi tinh caàu nhoû bò boû rôi cuûa mình, em ñaùnh baïo xin nhaø vua moät aân hueä : - Toâi muoán ñöôïc xem caûnh maët trôøi laën…xin beä haï haõy laøm toâi vui loøng, haõy ra leänh cho maët trôøi laën… - Neáu ta ra leänh cho moät voõ töôùng bay töø ñoùa hoa naøy sang ñoùa hoa kia nhö moät con böôùm, hay leänh cho oâng ta vieát moät vôû bi kòch, hay bieán thaønh chim bieån, vaø neáu vò voõ töôùng aáy khoâng tuaân leänh, thì loãi aáy ôû oâng ta hay ôû ta ? - ÔÛ beä haï – oâng hoaøng nhoû caû quyeát. - Ñuùng. Phaûi cho moãi ngöôøi laøm vieäc ngöôøi ñoù coù theå laøm – ñöùc vua nhaéc laïi – quyeàn löïc tröôùc heát phaûi döïa treân leõ phaûi. Neáu nhaø ngöôi ra leänh cho thaàn daân cuûa mình nhaûy xuoáng beå, hoï seõ laøm caùch maïng. Ta coù quyeàn buoäc tuaân leänh ta vì moïi leänh ta ñeàu hôïp lyù. - Theá caûnh maët trôøi laën cuûa toâi thì sao ? – OÂng hoaøng nhoû voán ñaõ ñaët ra caâu hoûi thì khoâng bao giôø queân hoûi laïi. - Caûnh maët trôøi laën cuûa ngöôi, ngöôi seõ coù. Ta muoán theá. Nhöng trong khoa hoïc cai trò cuûa ta, ta phaûi chôø ñeán luùc hoäi ñuûù moïi ñieàu kieän. - Ñeán bao giôø thì ñuû ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - ÖØm ! ÖØm ! – nhaø vua noùi, thoaït tieân tra moät cuoán lòch to töôùng – ÖØm ! ÖØm ! Vaøo luùc…khoaûng…khoaûng…Vaøo luùc chieàu nay, khoaûng baûy giôø boán möôi phuùt ! Nhaø ngöôi seõ thaáy leänh cuûa ta ñöôïc tuaân thuû. OÂng hoaøng nhoû ngaùp. Em tieác cho caûnh maët trôøi laën huït cuûa em. Vaø roài em cuõng hôi thaáy chaùn : - Toâi chaúng coù gì laøm ôû ñaây nöõa – em noùi vôùi nhaø vua – toâi seõ ñi. - Ngöôi chôù ñi – nhaø vua vöøa môùi kieâu haõnh xieát bao vì coù ñöôïc moät thaàn daân, ñaùp lôøi oâng hoaøng nhoû – chôù ñi, ta phong nhaø ngöôi laøm thöôïng thö ! - Thöôïng thö boä gì ? - Boä…tö phaùp ! - Nhöng coù ai ñeå maø xeùt xöû ñaâu aï ! - Chöa theå bieát – vua noùi vôùi oâng hoaøng nhoû – Ta chöa ñi tuaàn tra khaép vöông quoác cuûa ta. Ta giaø quaù roài, khoâng coù ñuû choã ñeå moät coã xa giaù cho ta, maø ñi boä thì ta nhoïc laém. - OÀ ! Nhöng toâi ñaõ nhìn thaáy – oâng hoaøng nhoû nghieâng mình nhìn sang phía beân kia cuûa haønh tinh – beân kia cuõng chaúng coù ai ñaâu aï…
28

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Theá thì ngöôi haõy töï xeùt xöû laáy mình ñi – ñöùc vua ñaùp laïi lôøi em – ñoù laø ñieàu khoù nhaát. Xeùt mình khoù hôn xeùt ngöôøi nhieàu. Neáu ngöôi xeùt ñöôïc mình ñuùng ñaén, thì ngöôi laø moät baäc hieàn löông chaân chính. - Toâi – oâng hoaøng nhoû ñaùp – toâi coù theå töï xeùt mình ôû baát cöù ñaâu. Toâi khoâng nhaát thieát phaûi xeùt mình ôû ñaây. - Höøm ! Höøm ! – vua noùi – hình nhö treân haønh tinh cuûa ta, ñaâu ñoù coù moät con chuoät. Ñeâm ta nghe noù keâu. Nhaø ngöôi coù theå xeùt xöû con chuoät giaø aáy. Thænh thoaûng ngöôi gheùp noù vaøo toäi töû hình. Nhö theá, cuoäc ñôøi cuûa noù seõ tuøy ôû luaät phaùp cuûa nhaø ngöôi. Nhöng moãi laàn buoäc toäi xong, thì ngöôi laïi neân aân xaù ñeå daønh duïm chuoät. Chæ coù moãi moät con aáy thoâi. - Toâi – oâng hoaøng nhoû ñaùp – toâi khoâng thích buoäc toäi töû hình, vaø toâi chaéc raèng toâi saép söûa ra ñi. - Khoâng – vua noùi. Nhöng oâng hoaøng nhoû, ñaõ chuaån bò xong, khoâng muoán laøm phieàn loøng vò vua giaø : - Neáu beä haï muoán ñöôïc tuaân theo moät caùch ñuùng ñaén, thì phaûi cho toâi moät caùi leänh hôïp lyù. Ví duï nhö phaûi ra leänh cho toâi ra ñi töùc khaéc. Hình nhö moïi ñieàu kieän ñeàu thuaän lôïi… Nhaø vua chaúng bieát traû lôøi sao. Thoaït ñaàu oâng hoaøng nhoû hôi do döï, roài thôû daøi, em böôùc ñi. - Ta phong cho ngöôi laøm ñaïi söù – nhaø vua voäi vaøng keâu leân. Troâng ngaøi coù veû uy nghi laãm lieät. Nhöõng ngöôøi lôùn thaät raát kyø quaëc, caäu hoaøng töû thaàm nhuû vôùi chính mình trong suoát cuoäc haønh trình.

11
Treân tinh caàu thöù hai cö truù moät gaõ khoaùc laùc. - AÙ ! AØ ! Kìa moät gaõ ngöôõng moä ñeán thaêm ta ! – gaõ khoaùc laùc keâu leân khi nhìn thaáy oâng hoaøng nhoû töø xa. Bôûi
29

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

vì, ñoái vôùi keû khoaùc laùc, nhöõng ngöôøi coøn laïi ñeàu laø nhöõng keû ngöôõng moä mình. - Chaøo anh – oâng hoaøng nhoû noùi – anh coù caùi muõ ngoä quaù. - Caùi ñoù laø ñeå chaøo ñaáy – gaõ khoaùc laùc traû lôøi – ñeå chaøo khi ngöôøi ta hoan hoâ toâi. Khoâng may laø chaúng ai qua ñaây bao giôø caû. - Theá aø ? – oâng hoaøng nhoû noùi, khoâng hieåu gì caû. - Haõy voã tay naøy vaøo tay kia ñi – gaõ khoaùc laùc lieàn khuyeân. OÂng hoaøng nhoû voã tay naøy vaøo tay kia. Gaõ khoaùc laùc ngaû muõ chaøo moät caùch khieâm toán. - Coi boä vui hôn ñi thaêm nhaø vua – oâng hoaøng nhoû noùi thaàm. Vaø em tieáp tuïc voã tay naøy vaøo tay kia. Gaõ khoaùc laùc laïi ngaû muõ chaøo. Sau naêm phuùt taäp döôït, oâng hoaøng nhoû thaáy chaùn vì söï ñôn ñieäu cuûa caùi troø chôi aáy : - Theá, muoán cho chieác muõ aáy noù rôi tuoät xuoáng – em hoûi – thì phaûi laøm sao ? Nhöng gaõ khoaùc laùc khoâng nghe thaáy. Nhöõng ngöôøi khoaùc laùc chaúng nghe thaáy gì ngoaøi nhöõng caâu ca ngôïi. - Chuù em khaâm phuïc ta nhieàu thaät chöù ? – gaõ hoûi oâng hoaøng nhoû. - Khaâm phuïc nghóa laø theá naøo ? - Khaâm phuïc nghóa laø thöøa nhaän ta laø ngöôøi ñeïp nhaát, aên maëc sang nhaát, giaøu coù nhaát vaø thoâng minh nhaát treân haønh tinh. - Nhöng anh chæ coù moät mình treân haønh tinh cuûa anh chöù maáy ? - Haõy chieàu ta ñi maø. Daãu sao cuõng haõy cöù khaâm phuïc ta ! - Toâi khaâm phuïc anh – oâng hoaøng nhoû noùi, hôi nhuùn vai – nhöng sao ñieàu ñoù laïi laøm anh quan taâm ñeán theá nhæ ? Vaø oâng hoaøng nhoû ra ñi. Nhöõng ngöôøi lôùn chaéc chaén laø kyø quaëc roài, em chæ noùi ñôn giaûn coù theá trong suoát cuoäc haønh trình.

12
Tinh caàu tieáp theo coù moät bôïm nhaäu cö truù. Cuoäc vieáng thaêm laàn naøy heát söùc ngaén nhöng laïi laøm cho oâng hoaøng nhoû mieân man buoàn : - Anh laøm gì ñaáy ? – oâng hoaøng nhoû noùi vôùi tay bôïm nhaäu ñang ngoài
30

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

im laëng tröôùc moät boä söu taäp chai khoâng vaø moät boä söu taäp chai ñaày. - Ta nhaäu – bôïm nhaäu traû lôøi, veû thieåu naõo. - Taïi sao anh nhaäu ? – oâng hoaøng nhoû hoûi anh ta. - Ñeå queân – bôïm nhaäu traû lôøi. - Ñeå queân caùi gì ? – oâng hoaøng nhoû hoûi trong luùc baét ñaàu thaáy aùi ngaïi cho haén. - Ñeå queân noãi xaáu hoå cuûa ta – bôïm nhaäu cuùi ñaàu thuù nhaän. - Xaáu hoå vì caùi gì ? – oâng hoaøng nhoû hoûi, ñaõ muoán giuùp ñôõ haén. - Xaáu hoå vì caùi nhaäu ! – bôïm nhaäu keát thuùc vaø nhaát quyeát laëng im. Vaø oâng hoaøng thì ra ñi, söûng soát. Nhöõng ngöôøi lôùn nhaát ñònh laø raát raát kyø quaëc, caäu töï noùi thaàm trong suoát cuoäc haønh trình.

13
Tinh caàu thöù tö laø cuûa moät nhaø doanh nghieäp. OÂng naøy baän roän ñeán noãi khoâng ngaång ñöôïc ñaàu leân khi oâng hoaøng nhoû tôùi. - Chaøo oâng – em noùi vôùi haén – ñieáu thuoác laù cuûa oâng taét roài. - Ba vôùi hai laø naêm.
31

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Naêm vôùi baûy laø möôøi hai. Möôøi hai vôùi ba laø möôøi laêm. Chaøo chuù. Möôøi laêm vôùi baûy laø haêm hai. Haêm hai vôùi saùu haêm taùm. Chaúng coù thì giôø maø chaâm laïi. Haêm saùu vôùi naêm ba möôi moát. Xong ! Taát caû laø naêm traêm linh moät trieäu saùu traêm naêm möôi hai nghìn baûy traêm ba möôi moát. - Naêm traêm trieäu caùi gì vaäy? - Höû ? Theá chuù vaãn coøn ñaáy aø ? Naêm traêm linh moät trieäu…ta cuõng chaúng bieát laø caùi gì nöõa. Ta coù quaù nhieàu coâng vieäc ! Ta raát ñöùng ñaén, ta, ta khoâng thích nhöõng troø nhaûm nhí ! Hai vôùi naêm laø baûy… - Naêm traêm linh moät trieäu caùi gì ? – oâng hoaøng nhoû laëp laïi, suoát ñôøi em, khoâng bao giôø em boû qua moät caâu hoûi moät khi ñaõ neâu noù ra. Nhaø doanh nghieäp ngaång ñaàu leân : - Naêm möôi boán naêm ta ôû treân caùi haønh tinh naøy, ta chæ bò quaáy raày coù ba laàn. Laàn ñaàu caùch ñaây hai möôi hai naêm do moät con boï hung chæ coù trôøi bieát töø ñaâu rôi xuoáng. Noù gaây neân moät tieáng ñoäng khuûng khieáp vaø laøm cho ta coäng sai boán choã trong moät baøi tính coäng. Laàn thöù hai laø caùch ñaây möôøi moät naêm, do moät côn caûm cuùm. Ta khoâng coù taäp theå duïc. Ta khoâng coù thì giôø chôi bôøi. Ta, ta laø moät ngöôøi ñöùng ñaén ! Laàn thöù ba…laø laàn naøy ! Khi ta ñang tính tôùi naêm traêm linh moät trieäu… - Trieäu caùi gì ? Nhaø doanh nghieäp bieát khoâng hy voïng gì ñöôïc yeân thaân : - Trieäu nhöõng vaät nho nhoû ñoâi khi ta nhìn thaáy treân trôøi aáy. - Nhöõng con ruoài ? - Khoâng phaûi, nhöõng vaät nhoû laáp laùnh aáy. - Nhöõng con ong ? - Khoâng maø…Nhöõng vaät nho nhoû vaøng oùng vaãn laøm cho boïn ngöôøi voâ tích söï chuùng noù mô maøng aáy. Ta, ta laø moät ngöôøi ñöùng ñaén ! Ta khoâng coù thì giôø ñaâu maø mô maøng. - AØ ! Nhöõng ngoâi sao ? - Ñuùng roài ñaáy. Nhöõng ngoâi sao. - Theá oâng laøm gì vôùi naêm traêm trieäu ngoâi sao ? - Naêm traêm linh moät trieäu saùu traêm naêm möôi hai nghìn baûy traêm ba möôi moát. Ta, ta laø moät ngöôøi ñöùng ñaén, ta raát chính xaùc ! - Theá oâng laøm gì vôùi nhöõng ngoâi sao ? - Ta laøm gì aø ? - Vaâng.
32

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Chaúng laøm gì saát. Ta chieám höõu chuùng. - OÂng chieám höõu nhöõng ngoâi sao ? - Phaûi. - Nhöng toâi bieát moät oâng vua cuõng… - Caùc oâng vua khoâng chieám höõu caùi gì caû. Hoï chæ “trò vì” ôû treân thoâi. Raát khaùc nhau. - Theá vieäc sôû höõu nhöõng ngoâi sao giuùp gì cho oâng ? - Noù giuùp ta giaøu. - Giaøu giuùp oâng ñöôïc gì ? - Mua nhöõng ngoâi sao khaùc, neáu coù ngöôøi tìm thaáy nöõa. Caùi oâng naøy, oâng hoaøng nhoû nghó thaàm, oâng ta lyù söï hôi gioáng tay bôïm nhaäu cuûa mình. Tuy theá em vaãn hoûi theâm : - Laøm theá naøo ngöôøi ta sôû höõu nhöõng ngoâi sao ? - Chuùng cuûa ai naøo ? – nhaø doanh nghieäp vaën laïi, söûng coà. - Toâi khoâng bieát. Khoâng cuûa ai caû. - Theá thì chuùng laø cuûa ta, bôûi ta nghó tôùi tröôùc nhaát. - Chæ theá laø ñuû ö ? - Chaéc roài. Khi chuù tìm thaáy moät vieân kim cöông khoâng laø cuûa ai caû, thì noù laø cuûa chuù. Khi chuù tìm thaáy moät hoøn ñaûo khoâng phaûi laø cuûa ai caû, thì hoøn ñaûo aáy laø cuûa chuù. Khi chuù laø ngöôøi ñaàu tieân coù moät saùng kieán, chuù ñaêng kyù taùc quyeàn cho saùng kieán ñoù, noù laø cuûa chuù. Vaø ta coù ñöôïc nhöõng ngoâi sao kia, vì chöa heà coù ai tröôùc ta ñaõ nghó ñeán vieäc chieám höõu chuùng. - Ñieàu naøy thì ñuùng – oâng hoaøng nhoû noùi – oâng duøng chuùng ñeå laøm gì ? - Ta quaûn lyù chuùng. Ta ñeám ñi roài ta ñeám laïi chuùng – nhaø doanh nghieäp noùi – khoù ñaáy. Nhöng ta laø moät ngöôøi ñöùng ñaén ! OÂng hoaøng nhoû vaãn chöa baèng loøng : - Toâi ñaáy ö, neáu toâi coù moät caùi khaên quaøng, toâi quaøng noù vaøo coå vaø mang noù ñi. Toâi, neáu toâi coù moät boâng hoa, toâi coù theå haùi boâng hoa ñoù vaø mang noù ñi. Coøn oâng ñaâu coù theå haùi caùc ngoâi sao ! - Khoâng, nhöng ta coù theå boû chuùng vaøo ngaân haøng. - Nghóa laø theá naøo ? - Nghóa laø ta vieát treân moät tôø giaáy con soá ngoâi sao cuûa ta. Sau ñoù ta
33

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

khoùa chaët maåu giaáy aáy trong moät caùi tuû. - Chæ theá thoâi aø ? - Theá ñuû roài. Buoàn cöôøi thaät, oâng hoaøng nhoû nghó thaàm. Coù veû neân thô ñaáy. Nhöng maø khoâng ñöùng ñaén laém ñaâu. OÂng hoaøng nhoû nghó veà vieäc ñöùng ñaén raát khaùc vôùi nhöõng ngöôøi lôùn. - Toâi – em laïi noùi – toâi coù moät boâng hoa maø hoâm naøo toâi cuõng töôùi. Toâi coù ba quaû nuùi löûa maø tuaàn naøo toâi cuõng naïo veùt. Toâi cuõng naïo veùt caû quaû nuùi löûa ñaõ taét. Bieát ñaâu ñaáy ! Caùi ñoù giuùp ích cho caùc quaû nuùi löûa, vaø giuùp ích cho boâng hoa cuûa toâi, neân toâi coù chuùng. Nhöng oâng chaúng giuùp ích gì cho nhöõng ngoâi sao caû… Nhaø doanh nghieäp môû mieäng nhöng chaúng bieát traû lôøi ra sao caû , vaø oâng hoaøng nhoû ra ñi. Nhöõng ngöôøi lôùn nhaát ñònh laø nhöõng ngöôøi hoaøn toaøn kyø quaùi, em nghó thaàm moät caùch ñôn giaûn nhö vaäy trong suoát cuoäc haønh trình.

14
Haønh tinh thöù naêm raát laï. Noù laø caùi beù nhaát trong soá caùc haønh tinh. ÔÛ ñaáy chæ ñuû choã cho moät caây coät ñeøn vaø moät ngöôøi thaép ñeøn. OÂng hoaøng nhoû nghó maõi nhöng khoâng theå naøo hieåu ñöôïc taïi sao, ñaâu ñoù trong baàu trôøi, treân moät haønh tinh khoâng nhaø cöûa, khoâng daân cö, laïi coù moät caây coät ñeøn vaø moät ngöôøi thaép ñeøn ñeå laøm chi. Tuy vaäy em töï baûo : - Raát coù theå ngöôøi naøy laø voâ lyù. Tuy theá oâng ta coøn ít voâ lyù hôn oâng vua, ít voâ lyù hôn keû khoaùc laùc, ít voâ lyù hôn nhaø doanh nghieäp, ít voâ lyù hôn tay bôïm nhaäu. Ít ra coâng vieäc oâng ta laøm coøn coù moät yù nghóa. Khi oâng ta thaép caây ñeøn cuûa mình, nhö laø oâng ta sinh
34

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

theâm moät ngoâi sao hay moät boâng hoa. Khi oâng ta taét caây ñeøn, oâng ta ru boâng hoa hay ngoâi sao aáy nguû. AÁy laø moät coâng vieäc raát ñeïp chöù. Vieäc aáy môùi thaät söï laø coù ích vì noù ñeïp. Khi ñeán gaàn tinh caàu, em kính troïng chaøo ngöôøi thaép ñeøn : - Chuùc moät ngaøy toát laønh. Taïi sao oâng taét ñeøn ñi ? - Ñoù laø ñieàu leänh – ngöôøi thaép ñeøn traû lôøi – chuùc moät ngaøy toát laønh. - Ñieàu leänh gì vaäy ? - Laø taét ñeøn ñi. Chuùc moät buoåi toái toát laønh. Vaø oâng ta laïi thaép ñeøn leân. - Nhöng taïi sao oâng laïi vöøa thaép ñeøn leân ? - Ñieàu leänh maø – ngöôøi thaép ñeøn traû lôøi. - Toâi khoâng hieåu – oâng hoaøng nhoû noùi. - Chaúng coù gì ñeå maø hieåu caû – ngöôøi thaép ñeøn noùi – ñieàu leänh laø ñieàu leänh. Chuùc moät ngaøy toát laønh. Roài oâng ta taét caây ñeøn. Vaø oâng ta thaám moà hoâi treân traùn baèng moät chieác muøi-soa ca-roâ ñoû. - Ngheà cuûa ta laøm ñaây thaät kinh khuûng. Xöa kia thì noù coøn coù lyù. Saùng ta taét, toái ta thaép. Phaàn coøn laïi ta nghæ, phaàn ñeâm coøn laïi ta nguû… - Nhöng sau ñoù ñieàu leänh thay ñoåi sao ? - Ñieàu leänh khoâng thay ñoåi – ngöôi thaép ñeøn noùi – bi kòch laø ôû choã ñoù ! Cöù moãi naêm haønh tinh naøy laïi quay nhanh hôn, theá maø ñieàu leänh khoâng thay ñoåi ! - Theá thì sao? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Vì hieän nay noù quay moãi phuùt moät voøng, ta khoâng coøn laáy moät giaây ñeå nghæ ngôi, moãi phuùt ta phaûi thaép vaø phaûi taét moät laàn ! - Laï thöïc ñaáy ! ÔÛ ñaây ngaøy daøi chæ coù moät phuùt thoâi ! - Chaúng coù gì laï caû – ngöôøi thaép ñeøn noùi – ta chuyeän troø vôùi nhau theá maø ñaõ moät thaùng roài ñaáy. - Moät thaùng kia ö ? - Phaûi, ba möôi phuùt. Ba möôi ngaøy. Chuùc moät ñeâm toát laønh. Roài oâng laïi thaép ngoïn ñeøn. OÂng hoaøng nhoû nhìn oâng ta vaø thaáy yeâu meán ngöôøi thaép ñeøn trung thaønh ñeán theá vôùi ñieàu leänh. Caäu em nhôù tôùi nhöõng caûnh maët trôøi laën maø xöa kia chính em phaûi ñi kieám ñeå xem baèng caùch dòch gheá ngoài. Em muoán giuùp oâng baïn thaân :
35

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Naøy oâng… toâi bieát caùch cho oâng nghæ ngôi khi naøo oâng muoán ñaáy… - Ta luoân luoân muoán – ngöôøi thaép ñeøn noùi. Bôûi vì ngöôøi ta coù theå, cuøng moät luùc, vöøa trung thaønh laïi vöøa löôøi bieáng. OÂng hoaøng nhoû noùi tieáp : - Caùi haønh tinh cuûa oâng nhoû ñeán noãi oâng coù theå böôùc saûi ba böôùc laø ñi giaùp moät voøng. OÂng chæ coù vieäc ñi chaàm chaäm ñeå luùc naøo cuõng ôû döôùi aùnh maët trôøi caû. Khi naøo oâng muoán nghæ, oâng cöù böôùc ñi…theá laø oâng muoán ngaøy daøi bao nhieâu thì noù daøi baáy nhieâu. - Caùi aáy chaúng ñöôïc vieäc gì cho ta – ngöôøi thaép ñeøn noùi – caùi maø ta thích nhaát treân ñôøi, laø nguû. - Theá thì thaät laø khoâng may – oâng hoaøng nhoû noùi. - Thaät laø khoâng may – ngöôøi thaép ñeøn noùi – chuùc moät ngaøy toát laønh. Roài oâng ta taét caây ñeøn. Caùi oâng naøy, oâng hoaøng nhoû nghó thaàm trong luùc tieáp tuïc cuoäc haønh trình. OÂng ta seõ bò taát caû nhöõng ngöôøi kia khinh thöôøng, oâng vua, laõo khoaùc laùc, tay bôïm nhaäu, vaø nhaø doanh nghieäp. Trong khi ñoù, chæ coù oâng ta laø mình khoâng thaáy buoàn cöôøi. Coù leõ bôûi vì oâng lo toan cho moät caùi gì khaùc chöù khoâng phaûi cho baûn thaân oâng ta. Em thôû daøi tieác reû vaø nghó tieáp : - OÂng ta laø ngöôøi duy nhaát ñaùng cho mình keát baïn. Nhöng tinh caàu cuûa oâng aáy beù quaù. Khoâng coù choã cho hai ngöôøi… Ñieàu maø oâng hoaøng nhoû khoâng theå thuù nhaän vôùi mình, aáy laø em tieác caùi haønh tinh thieân phuùc naøy, laø vì tröôùc heát, noù coù moät nghìn boán traêm boán möôi laàn maët trôøi laën trong hai möôi boán tieáng ñoàng hoà !

15
Tinh caàu thöù saùu laø tinh caàu möôøi laàn roäng hôn. ÔÛ treân ñoù coù moät toân oâng giaø ñang vieát nhöõng cuoán saùch daøy coäm. - Kìa ! Kia laø moät nhaø thaùm hieåm ! – oâng ta keâu leân nhö theá khi nhìn thaáy oâng hoaøng nhoû. OÂng hoaøng nhoû ngoài beân baøn vaø thôû moät luùc. Em ñaõ ñi moät quaõng ñöôøng khaù xa.
36

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Chuù töø ñaâu ñeán ? – Toân oâng giaø hoûi. - Cuoán saùch böï naøy laø cuoán saùch gì vaäy ? – oâng hoaøng nhoû hoûi – oâng laøm gì ôû ñaây ? - Ta laø nhaø ñòa lyù – toân oâng giaø noùi. - Nhaø ñòa lyù laø ngöôøi nhö theá naøo ? - Ñoù laø moät nhaø baùc hoïc bieát roõ ñaâu laø soâng bieån, nuùi non, thaønh phoá vaø sa maïc. - Theá thì thích thaät – oâng hoaøng nhoû noùi – baây giôø ta môùi gaëp ñöôïc moät ngheà ra ngheà – roài em ñöa maét nhìn caùi haønh tinh cuûa nhaø ñòa lyù, xung quanh em. Em chöa heà nhìn thaáy moät haønh tinh naøo uy nghi ñeán nhö vaäy. - Tinh caàu cuûa oâng ñeïp quaù. Coù ñaïi döông khoâng oâng ? - Ta khoâng bieát – nhaø ñòa lyù noùi. - A ! – oâng hoaøng nhoû thaát voïng – coøn nuùi non ? - Ta khoâng bieát – nhaø ñòa lyù noùi. - Vaø caùc thaønh phoá, vaø caùc con soâng, vaø caùc sa maïc ? - Ta cuõng khoâng bieát noát – nhaø ñòa lyù noùi. - OÂng laø nhaø ñòa lyù cô maø ! - Ñuùng – nhaø ñòa lyù noùi – nhöng ta coù laø nhaø thaùm hieåm ñaâu. Ta hoaøn toaøn thieáu caùc nhaø thaùm hieåm. Nhaø ñòa lyù khoâng phaûi laø ngöôøi ñi ñeán caùc thaønh phoá, soâng bieån, nuùi non, ñaïi döông vaø sa maïc. Nhaø ñòa lyù raát quan troïng khoâng theå ñi lung tung. OÂng ta khoâng rôøi baøn giaáy cuûa mình. Nhöng oâng ta tieáp caùc nhaø thaùm hieåm. OÂng ta phoûng vaán hoï, vaø oâng ta ghi cheùp laïi nhöõng hoài öùc cuûa hoï. Vaø neáu hoài öùc cuûa moät trong caùc nhaø thaùm hieåm aáy maø ñaùng chuù yù thì nhaø ñòa lyù seõ cho ñieàu tra veà tö caùch cuûa nhaø thaùm hieåm aáy. - Taïi sao vaäy ?
37

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Bôûi vì nhaø thaùm hieåm maø noùi doái thì seõ gaây neân nhöõng sai laàm tai haïi trong caùc saùch ñòa lyù. Vaø caû nhaø thaùm hieåm naøo uoáng röôïu nhieàu quaù nöõa. - Taïi sao vaäy ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Vì caùc bôïm nhaäu thaáy moät thaønh hai. Theá laø nhaø ñòa lyù seõ ghi hai daõy nuùi ôû nôi chæ coù moät daõy. - Toâi coù bieát moät ngöôøi neáu maø laøm nhaø thaùm hieåm thì seõ teä haïi ñaáy – oâng hoaøng nhoû noùi. - Coù theå nhö theá. Vaäy neân khi tö caùch cuûa nhaø thaùm hieåm ñöôïc chöùng minh laø toát roài, thì ngöôøi ta môùi ñieàu tra veà phaùt hieän cuûa anh ta. - Ngöôøi ta ñi xem hay sao ? - Khoâng, nhö theá thì phöùc taïp quaù. Nhöng ngöôøi ta ñoøi hoûi nhaø thaùm hieåm cung caáp baèng chöùng. Ví duï nhö khi tìm thaáy moät hoøn nuùi lôùn, ngöôøi ta buoäc anh ta phaûi mang veà nhöõng taûng ñaù böï. Nhaø ñòa lyù boãng nhieân xuùc ñoäng : - Nhöng maø chuù, chuù ñeán töø xa. Chuù laø moät nhaø thaùm hieåm ! Chuù haõy taû cho ta caùi haønh tinh cuûa chuù ñi ! Roài nhaø ñòa lyù, sau khi ñaõ môû cuoán soå to, lieàn goït buùt chì. Thoaït tieân ngöôøi ta ghi baèng buùt chì caùc chuyeän keå cuûa nhaø thaùm hieåm. Ñôïi cho nhaø thaùm hieåm cung caáp baèng chöùng roài, ngöôøi ta môùi ghi laïi baèng möïc. - Theá naøo ? – nhaø ñòa lyù hoûi. - OÀ ? Choã toâi ñaáy ö – oâng hoaøng noùi – chaúng coù gì ñaùng chuù yù laém, noù beù tí teïo maø. Toâi coù ba quaû nuùi löûa. Hai quaû hoaït ñoäng, moät quaû taét. Nhöng bieát ñaâu ñaáy. - Bieát ñaâu – nhaø ñòa lyù noùi. - Toâi cuõng coù moät boâng hoa. - Chuùng toâi khoâng ghi nhaän boâng hoa – nhaø ñòa lyù noùi. - Sao theá ? Noù laø thöù ñeïp nhaát kia maø ! - Bôûi hoa voán phuø du. - Theá naøo goïi laø “phuø du” ? - Caùc saùch ñòa lyù – nhaø ñòa lyù noùi – laø nhöõng cuoán saùch chính xaùc nhaát. Chaúng bao giôø loãi thôøi caû. Chaúng maáy khi moät quaû nuùi laïi chuyeån choã. Chaúng maáy khi moät ñaïi döông laïi caïn nöôùc. Chuùng ta vieát neân nhöõng ñieàu vónh cöûu. - Song nhöõng nuùi löûa ñaõ taét coù theå thöùc daäy ñöôïc – oââng hoaøng nhoû
38

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

ngaét lôøi – theá naøo goïi laø “phuø du” ? - Nuùi löûa taét hay nuùi löûa hoaït ñoäng vôùi chuùng ta cuõng theá thoâi – nhaø ñòa lyù noùi – caùi ta keå tôùi, ñoù laø quaû nuùi. Noù khoâng thay ñoåi. - Nhöng theá naøo goïi laø “phuø du” ? – oâng hoaøng nhoû laëp laïi, suoát ñôøi, em ñaõ khoâng chòu boû qua moät caâu hoûi, moät khi ñaõ neâu noù ra. - Goïi theá nghóa laø “ñöùng tröôùc hieåm hoïa bò tieâu dieät”. - Caùi hoa cuûa toâi ñang ñöùng tröôùc hieåm hoïa bò tieâu dieät ö ? - Chaéc roài. Ñoùa hoa cuûa toâi voán phuø du, oâng hoaøng nhoû töï nhuû, vaø naøng chæ coù boán caùi gai ñeå choáng choïi ôû ñôøi ! Theá maø ta laïi ñeå naøng moät mình ôû queâ nhaø ! AÁy laø côn nuoái tieác ñaàu tieân cuûa caäu em. Nhöng em laáy laïi can ñaûm : - Baây giôø oâng khuyeân toâi neân ñi thaêm nôi ñaâu ? – em hoûi. - Haønh tinh traùi ñaát – nhaø ñòa lyù traû lôøi – haønh tinh aáy noåi tieáng laém… Theá laø oâng hoaøng nhoû ra ñi, loøng mô ñeán ñoùa hoa cuûa mình.

16
Haønh tinh thöù baûy vaäy laø Traùi Ñaát. Traùi Ñaát khoâng phaûi laø moät haønh tinh xoaøng ! Ngöôøi ta ñaõ tính coù tôùi moät traêm möôøi moät oâng vua (trong ñoù, hieån nhieân laø khoâng queân tính caû caùc oâng vua ñen), baûy nghìn nhaø ñòa lyù, chín traêm nghìn nhaø doanh nghieäp, baûy trieäu röôõi bôïm nhaäu, ba traêm möôøi moät trieäu keû khoaùc laùc, nghóa laø vaøo khoaûng hai tyû ngöôøi lôùn. Ñeå caùc baïn coù chuùt yù nieäm veà kích thöôùc cuûa Traùi Ñaát, toâi phaûi noùi vôùi caùc baïn raèng tröôùc khi tìm ra ñöôïc ñieän, treân caû saùu chaâu luïc ngöôøi ta duøng caû moät ñaïo quaân thaät söï goàm saùu traêm boán möôi hai nghìn naêm traêm möôøi moät ngöôøi ñoát ñeøn. Nhìn xa xa moät chuùt caûnh ñoát ñeøn ñoù thaät tuyeät dieäu. Caùc chuyeån ñoäng cuûa ñaïo quaân naøy quy ñònh nhö trong moät vôû kòch ba-leâ. Tröôùc tieân laø phieân nhöõng ngöôøi ñoát ñeøn nöôùc Taân Taây Lan vaø nöôùc UÙc. Sau khi ñoát ñeøn xong, hoï ñi nguû. Baáy giôø ñeán löôït nhöõng ngöôøi ñoát ñeøn Trung Quoác vaø Taây Baù Lôïi AÙ5. Xong caû hoï nöõa, cuõng bieán maát trong caùc haønh lang.
5

Taây Baù Lôïi AÙ : töùc Sibeùrie, vuøng ñaát roäng lôùn ôû Baéc AÙ, thuoäc mieàn Ñoâng nöôùc Nga. 39

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Laïi ñeán löôït nhöõng ngöôøi ñoát ñeøn nöôùc Nga vaø nöôùc AÁn Ñoä. Roài ñeán nhöõng ngöôøi cuûa chaâu Phi vaø chaâu AÂu. Roài ñeán nhöõng ngöôøi Nam Myõ. Roài ñeán nhöõng ngöôøi Baéc Myõ. Vaø chaúng bao giôø hoï vaøo, ra saân khaáu nhaàm laãn caû. Thaät laø vó ñaïi. Chæ coù oâng ñoát ñeøn cuûa caây ñeøn ñoäc nhaát ôû Baéc Cöïc vaø oâng ñoát ñeøn cuûa caây ñeøn ñoäc nhaát ôû Nam Cöïc laø soáng cuoäc ñôøi leà meà aên khoâng ngoài roài : hai oâng aáy chæ laøm vieäc moät naêm coù hai laàn.

17
Khi ngöôøi ta muoán ra veû thoâng minh, thöôøng thì ñieàu naøy seõ daãn ñeán vieäc ngöôøi ta noùi doùc ñoâi chuùt. Toâi khoâng thaät thaø laém ñaâu khi keå vôùi caùc baïn veà nhöõng ngöôøi ñoát ñeøn. Daùm coù theå toâi ñaõ gaây moät yù nieäm sai laàm veà haønh tinh cuûa chuùng ta ñoái vôùi nhöõng ai chöa bieát noù. Loaøi ngöôøi chieám raát ít choã treân maët ñaát. Neáu hai tyû con ngöôøi ñang soáng treân maët ñaát naøy maø ñöùng khaù saùt vaøo nhau, nhö trong moät cuoäc míttinh, thì hoï seõ ñöùng goïn trong moät quaûng tröôøng chæ roäng hai daëm, daøi hai möôi daëm. Coù theå doàn heát nhaân loaïi leân moät hoøn ñaûo beù nhaát trong Thaùi Bình Döông. Nhöõng ngöôøi lôùn, chaéc chaén roài, seõ chaúng tin baïn ñaâu. Hoï nghó laø hoï chieám nhieàu choã laém. Hoï thaáy hoï quan troïng nhö caùc caây baobab. Theá neân caùc baïn phaûi khuyeân hoï

40

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

laøm caùc con tính ñi. Hoï toân thôø nhöõng con soá : vieäc aáy laøm hoï thích thuù. Nhöng ñöøng coù phí thì giôø cuûa baïn vaøo hình phaït ñoù. Chaúng ích gì. Baïn tin vaøo toâi maø. OÂng hoaøng nhoû, moät khi ñaùp xuoáng maët ñaát, raát kinh ngaïc vì chaúng troâng thaáy ngöôøi naøo. Em ñaõ baét ñaàu sôï mình nhaàm haønh tinh, thì moät caùi voøng maøu aùnh traêng ñoäng ñaäy trong caùt. - Xin chaøo – oâng hoaøng nhoû noùi baâng quô. - Xin chaøo – con raén noùi. - Toâi rôi xuoáng haønh tinh naøo vaäy ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Treân Traùi Ñaát, ôû Chaâu Phi – con raén traû lôøi. - A ! Theá treân Traùi Ñaát khoâng coù ngöôøi naøo ö ? - Ñaây laø sa maïc. Chaúng coù ai treân sa maïc ñaâu. Traùi Ñaát roäng laém – raén noùi. OÂng hoaøng nhoû ngoài treân moät taûng ñaù vaø ngöôùc maét leân trôøi : - Coù nhöõng ngoâi sao ñöôïc thaép saùng laø ñeå moãi ngöôøi moät ngaøy kia trôû veà ngoâi sao cuûa mình ? Haõy nhìn xem tinh caàu cuûa toâi. Noù ôû ngay beân treân chuùng ta…nhöng sao maø xa theá ! - Noù ñeïp ñaáy – raén noùi – caäu laøm gì tôùi ñaây ? - Toâi coù chuyeän raéc roái vôùi moät boâng hoa – oâng hoaøng nhoû noùi. - AØ ! – raén noùi. Vaø caû hai laëng thinh. - Loaøi ngöôøi ôû ñaâu ? – sau cuøng oâng hoaøng nhoû tieáp tuïc – trong sa maïc thaáy hôi bô vô… - Ngay giöõa loaøi ngöôøi, cuõng bô vô – raén noùi. OÂng hoaøng nhoû nhìn raén raát laâu : - Anh laø moät con vaät buoàn cöôøi thaät – em noùi – maûnh khaûnh cöù nhö moät ngoùn tay… - Nhöng ta maïnh hôn ngoùn tay cuûa moät oâng vua – raén noùi. OÂng hoaøng nhoû mæm cöôøi : - Anh khoâng maïnh laém ñaâu…ñeán chaân anh cuõng chaúng coù…anh muoán ñi xa cuõng khoâng ñöôïc… - Ta coù theå chôû caäu ñi xa hôn caû moät chieác taøu – raén noùi. Raén cuoán quanh maét caù cuûa oâng hoaøng nhoû, troâng gioáng moät chieác voøng vaøng :

41

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Keû naøo bò ta chaïm tôùi, ta seõ traû haén veà vôùi ñaát laø nôi haén sinh ra. Nhöng caäu thì trong saïch vaø caäu töø moät ngoâi sao tôùi… OÂng hoaøng nhoû khoâng noùi gì. - Caäu laøm cho ta thöông haïi, caäu thaät yeáu ñuoái, treân caùi Traùi Ñaát baèng ñaù hoa cöông naøy. Ta coù theå giuùp ñôõ caäu moät ngaøy naøo ñoù neáu caäu tieác nhôù tinh caàu cuûa caäu. Ta coù theå… - OÀ ! Toâi hieåu roài – oâng hoaøng nhoû noùi – nhöng taïi sao anh luùc naøo cuõng noùi bí hieåm theá ? - Moïi ñieàu bí hieåm, ta ñeàu giaûi heát – raén noùi. Vaø hoï laëng thinh.

18
OÂng hoaøng nhoû ñi qua sa maïc vaø chæ gaëp coù moät boâng hoa. Moät boâng hoa chæ ba caùnh, moät boâng hoa chaúng laø gì caû… - Chuùc moät ngaøy toát laønh – oâng hoaøng nhoû noùi. - Chuùc moät ngaøy toát laønh – boâng hoa noùi. - Loaøi ngöôøi ôû ñaâu ? – oâng hoaøng nhoû leã pheùp hoûi. - Ngöôøi haû ? Coù loaøi aáy ñaáy, khoaûng saùu hay baûy moáng. Em coù nhìn thaáy hoï maáy naêm tröôùc kia. Nhöng khoâng ai bieát tìm hoï ôû ñaâu. Gioù thoåi hoï ñi. Hoï chaúng coù reã, caùi ñoù phieàn cho hoï laém. - Töø bieät – oâng hoaøng nhoû noùi. - Töø bieät – ñoaù hoa noùi.

42

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

19
OÂng hoaøng nhoû treøo leân moät quaû nuùi cao. Tröôùc ñaây nhöõng nuùi non duy nhaát maø em bieát chæ laø ba quaû nuùi löûa cao ngang ñaàu goái em. Vaø em ñaõ duøng quaû nuùi löûa ñaõ taét laøm gheá ngoài. “ Töø treân moät quaû nuùi cao nhö quaû nuùi naøy – em noùi thaàm – mình seõ ñöa maét laø thaáy ngay taát caû haønh tinh vaø taát caû moïi ngöôøi…”. Nhöng em chæ ñaõ thaáy coù nhöõng muõi nhoïn cuûa caùc taûng ñaù nhoïn hoaét. - Chuùc moät ngaøy toát laønh – em noùi baâng quô. - Chuùc moät ngaøy toát laønh…chuùc moät ngaøy toát laønh…chuùc moät ngaøy toát laønh… – tieáng vang ñaùp laïi. - Caùc anh laø ai ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Caùc anh laø ai…caùc anh laø ai…caùc anh laø ai… – tieáng vang ñaùp laïi. - Haõy laøm baïn vôùi toâi, toâi coâ ñôn laém – em noùi. - Toâi coâ ñôn laém…toâi coâ ñôn laém…toâi coâ ñôn laém … – tieáng vang ñaùp laïi. “ Caùi haønh tinh naøy buoàn cöôøi thaät ! – luùc ñoù em nghó thaàm – noù khoâ khoác, nhoïn hoaét vaø maën chaùt. Vaø nhöõng con ngöôøi thì thieáu haún oùc töôûng töôïng. Hoï chæ laëp laïi nhöõng gì hoï ñaõ nghe…ôû choã toâi coù moät boâng hoa : naøng bao giôø cuõng noùi tröôùc…”

20

43

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Nhöng oâng hoaøng nhoû, sau khi ñi raát laâu qua caùt, ñaù vaø tuyeát, cuoái cuøng cuõng tìm thaáy moät con ñöôøng. Vaø moïi con ñöôøng ñeàu ñöa ñeán nôi coù ngöôøi ôû. - Chuùc moät ngaøy toát laønh – em noùi. AÁy laø moät khu vöôøn ñaày hoa hoàng - Chuùc moät ngaøy toát laønh – caùc hoa hoàng traû lôøi. OÂng hoaøng nhoû nhìn caùc hoa hoàng. Taát caû boïn hoï ñeàu gioáng boâng hoa cuûa em. - Caùc naøng laø ai ? – em hoûi hoï – söõng sôø kinh ngaïc. - Chuùng em laø nhöõng hoa hoàng – caùc hoa hoàng noùi. - A ! – oâng hoaøng nhoû keâu leân… Vaø em caûm thaáy raát ñau khoå. Ñoaù hoa cuûa em ñaõ keå vôùi em raèng naøng laø duy nhaát trong gioáng noøi cuûa naøng khaép trong vuõ truï. Vaø ôû ñaây coù ñeán naêm nghìn ñoaù gioáng nhö nhau, chæ môùi trong moãi moät khu vöôøn. “Naøng seõ ngöôïng laém ñaây – em nghó thaàm – neáu thaáy caûnh naøy… Naøng seõ ho ruõ röôïi vaø giaû cheát ñeå cho ñôõ ngöôïng. Coøn ta seõ phaûi laøm ra veû an uûi voã veà naøng, neáu khoâng, ñeå laøm chính ta cuõng phaûi xaáu hoå, naøng daùm cheát thaät maát…” Roài em laïi töï baûo : “Ta töôûng ta ñaõ giaøu coù laém vôùi moät ñoaù hoa duy nhaát, nhöng ta chæ coù moät ñoùa hoa thöôøng thoâi. Caùi ñoù coäng vôùi ba quaû nuùi löûa cao ngang ñaàu goái cuûa ta, maø moät quaû coù leõ, ñaõ taét maõi maõi, chaúng laøm cho ta thaønh moät oâng hoaøng lôùn laém ñaâu…”. Vaø, naèm daøi trong coû, em khoùc.

21
Chính vaøo luùc ñoù, con caùo xuaát hieän.
44

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Chuùc moät ngaøy toát laønh – con caùo noùi. - Chuùc moät ngaøy toát laønh – oâng hoaøng nhoû ñaùp laïi lòch söï, em quay laïi nhöng chaúng thaáy gì caû. - Tôù ñaây naøy –gioïng noùi caát leân, ôû döôùi caây taùo… - Caäu laø ai theá ? – oâng hoaøng nhoû noùi – caäu thaät laø xinh… - Tôù laø moät con caùo – con caùo noùi. - Ñeán chôi vôùi mình ñi – oâng hoaøng nhoû ruû caùo – mình buoàn quaù… - Tôù khoâng chôi vôùi caäu ñöôïc. Tôù chöa ñöôïc caûm hoaù. - AØ ! Xin loãi – oâng hoaøng nhoû noùi. Nhöng, sau khi suy nghó. Em hoûi theâm : - Theá naøo goïi laø “caûm hoaù” ? - Caäu khoâng phaûi daân ôû ñaây. Caäu ñi tìm caùi gì ? - Tôù ñi tìm nhöõng con ngöôøi – oâng hoaøng nhoû noùi – theá naøo goïi laø “caûm hoaù” ? - Loaøi ngöôøi – caùo noùi – hoï coù suùng vaø hoï saên baén. Phieàn laém. Hoï cuõng nuoâi gaø nöõa. Ñoù laø caùi duy nhaát haáp daãn ôû hoï. Caäu ñi kieám gaø phaûi khoâng ? - Khoâng ! – oâng hoaøng nhoû noùi – mình kieám baïn. Theá naøo goïi laø “caûm hoaù” ? - AÁy laø moät ñieàu bò laõng queân laâu quaù roài – caùo noùi – noù coù nghóa laø “taïo neân nhöõng lieân heä…” - Taïo neân nhöõng lieân heä ? - Ñuùng nhö vaäy – con caùo noùi – ñoái vôùi tôù, hieän giôø caäu chæ laø moät caäu beù hoaøn toaøn gioáng traêm nghìn caäu beù khaùc. Vaø tôù chaúng caàn gì ôû caäu. Vaø caäu cuõng chaúng caàn gì ñeán tôù. Tôù ñoái vôùi caäu chæ laø moät con caùo

45

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

gioáng nhö traêm nghìn con caùo khaùc. Nhöng, neáu caäu caûm hoaù tôù, caäu seõ laø duy nhaát treân ñôøi. Tôù ñoái vôùi caäu seõ duy nhaát treân ñôøi… - Tôù baét ñaàu hieåu – oâng hoaøng nhoû noùi – coù moät boâng hoa…tôù nghó laø naøng ñaõ caûm hoaù tôù… - Coù theå laém – caùo noùi – coù theå gaëp moïi söï treân Traùi Ñaát naøy… - OÀ ! Khoâng phaûi treân Traùi Ñaát naøy ñaâu – oâng hoaøng nhoû noùi. Con caùo coù veû chuù yù : - Treân moät haønh tinh khaùc aø ? - Phaûi. - Treân haønh tinh aáy, coù thôï saên khoâng ? - Khoâng. - Theá thì hay ñaáy. Theá coøn gaø ? - Khoâng. - Chaû coù ñieàu gì laø hoaøn haûo caû ! – caùo thôû daøi. Nhöng roài caùo trôû laïi vôùi yù nghó cuûa noù : - Ñôøi tôù teû nhaït. Tôù saên gaø, ngöôøi saên tôù. Taát caû loaøi gaø ñeàu gioáng nhau, vaø taát caû loaøi ngöôøi ñeàu gioáng nhau. Vì theá, tôù hôi chaùn. Nhöng neáu caäu caûm hoaù tôù, ñôøi tôù seõ röïc naéng. Tôù seõ nhaän ra moät böôùc chaân khaùc haún moïi böôùc chaân khaùc. Caùc böôùc chaân khaùc seõ laøm cho tôù chui ngay xuoáng ñaát. Nhöng böôùc chaân cuûa caäu laïi seõ goïi tôù töø hang chaïy ra, nhö laø moät ñieäu nhaïc vaäy. Vaø caäu haõy nhìn kìa ! Caäu thaáy khoâng, ôû kia, nhöõng caùnh ñoàng luùa mì aáy ? Tôù khoâng aên baùnh mì. Luùa mì ñoái vôùi tôù laø voâ duïng. Caùc caùnh ñoàng luùa mì ñoái vôùi tôù chaúng coù gì khieâu gôïi. Caùi ñoù buoàn laém. Nhöng caäu coù maùi toùc maøu vaøng kim. Theá thì seõ raát tuyeät moät khi caäu ñaõ caûm hoaù tôù ! Luùa mì, voán maøu vaøng kim, seõ gôïi cho tôù kyû nieäm veà caäu. Vaø tôù seõ yeâu tieáng gioù reo trong luùa mì… Caùo im laëng vaø nhìn oâng hoaøng nhoû moät luùc laâu : - Neáu caäu vui loøng, haõy caûm hoaù tôù ñi ! – caùo noùi. - Tôù cuõng muoán theá laém – oâng hoaøng nhoû traû lôøi – nhöng tôù khoâng coù nhieàu thì giôø. Tôù caàn tìm kieám nhieàu baïn vaø tìm hieåu bao nhieâu söï vaät. - Ngöôøi ta chæ hieåu ñöôïc nhöõng vaät ngöôøi ta ñaõ caûm hoaù – caùo noùi – loaøi ngöôøi baây giôø khoâng coøn ñuû thì giôø hieåu caùi gì heát. Hoï mua nhöõng vaät laøm saün ôû caùc nhaø buoân. Nhöng vì khoâng ôû ñaâu coù nhaø buoân baïn, con

46

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

ngöôøi khoâng coù baïn nöõa. Neáu caäu muoán coù moät ngöôøi baïn, haõy caûm hoaù tôù ! - Phaûi laøm sao ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Phaûi thaät kieân nhaãn – caùo traû lôøi – ban ñaàu caäu haõy ngoài hôi xa tôù moät tí, nhö theá, ôû trong coû. Tôù ñöa maét lieác nhìn caäu, vaø caäu chaúng noùi gì caû. Ngoân ngöõ laø nguoàn goác cuûa söï ngoä nhaän. Nhöng, moãi ngaøy, caäu coù theå ngoài gaàn laïi moät tí… Ngaøy hoâm sau, oâng hoaøng nhoû trôû laïi. - Toát hôn laø neân ñeán ñuùng giôø nhö hoâm tröôùc – caùo noùi – neáu caäu ñeán, chaúng haïn nhö luùc boán giôø chieàu, thì töø ba giôø, mình ñaõ caûm thaáy haïnh phuùc. Thôøi khaéc caøng troâi, mình laïi caøng haïnh phuùc. Ñeán boán giôø thì mình phaùt cuoàng leân vaø lo laéng; vaø mình seõ hieåu caùi giaù cuûa haïnh phuùc ! Nhöng neáu caäu ñeán baát cöù luùc naøo, mình khoâng bieát luùc naøo thì neân trang phuïc coõi loøng mình…Phaûi coù nghi thöùc chöù. - Nghi thöùc laø caùi gì ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Ñoù cuõng laø caùi bò queân laâu quaù roài – caùo noùi – ñoù laø caùi gì laøm cho moät ngaøy trôû neân khaùc nhöõng ngaøy khaùc, moät giôø trôû neân khaùc nhöõng giôø khaùc. Coù moät nghi thöùc, chaúng haïn cuûa boïn thôï saên cuûa tôù. Moãi thöù naêm, hoï khieâu vuõ vôùi caùc coâ gaùi trong laøng. Theá thì thöù naêm laø moät ngaøy kyø dieäu ! Hoâm aáy tôù coù theå rong chôi ñeán taän vöôøn nho. Neáu boïn thôï saên maø khieâu vuõ baát cöù ngaøy naøo, thì ngaøy naøo cuõng nhö ngaøy naøo, tôù seõ chaúng coù ngaøy naøo ñöôïc nghæ nöõa. Theá laø oâng hoaøng nhoû caûm hoaù con caùo. Vaø khi giôø ra ñi ñaõ ñeán : - A ! – caùo noùi – tôù saép khoùc leân ñaây. - Ñoù laø loãi taïi caäu – oâng hoaøng nhoû noùi – mình tuyeät chaúng muoán caäu khoå, caäu laïi cöù muoán mình caûm hoaù caäu. - Ñuùng theá – caùo noùi. - Nhöng caäu seõ khoùc ! – oâng hoaøng nhoû noùi.
47

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Ñuùng theá – caùo noùi. - Theá thì caäu chaúng ñöôïc gì caû ! - Ñöôïc chöù – caùo noùi – laø do caùi maøu vaøng cuûa luùa mì aáy. Roài noù noùi theâm : - Haõy trôû laïi thaêm nhöõng ñoaù hoa hoàng ñi, caäu seõ thaáy ñoaù hoa cuûa caäu laø duy nhaát treân ñôøi. Roài caäu haõy laïi ñaây töø bieät tôù, tôù seõ laøm quaø cho caäu moät ñieàu bí maät. OÂng hoaøng nhoû ñi thaêm laïi caùc hoa hoàng. - Caùc coâ chaúng gioáng chuùt naøo vôùi ñoaù hoàng cuûa toâi, caùc coâ chöa laø gì caû – em baûo caùc boâng hoàng – chöa ai caûm hoaù caùc coâ, caùc coâ cuõng chöa caûm hoaù ai. Caùc coâ gioáng nhö con caùo cuûa toâi tröôùc kia. Noù chæ laø con caùo gioáng nhö traêm nghìn con caùo. Song toâi ñaõ laøm cho noù trôû thaønh baïn toâi, vaø baây giôø noù trôû neân duy nhaát treân ñôøi. Vaø caùc boâng hoàng heát söùc luùng tuùng. - Caùc coâ ñeïp, nhöng caùc coâ troáng roãng – em noùi vôùi hoï – ngöôøi ta khoâng theå cheát vì caùc coâ ñöôïc. Phaûi, ñoaù hoàng cuûa toâi, moät ngöôøi qua ñöôøng taàm thöôøng töôûng laø naøng gioáng caùc coâ. Nhöng ñoái vôùi toâi thì naøng quan troïng hôn taát caû caùc coâ, bôûi vì chính laø naøng maø tay toâi ñaõ töôùi. Bôûi vì chính laø naøng maø toâi ñaõ ñaët döôùi baàu kính. Bôûi vì chính laø naøng maø toâi ñaõ che baèng taám bình phong. Bôûi vì laø naøng maø toâi ñaõ baét caùc con saâu (tröø hai ba con daønh ñeå thaønh böôùm). Bôûi vì chính laø naøng maø toâi ñaõ ngoài nghe than thôû, hay taùn höôu taùn vöôïn, hay ñoâi khi caû laëng im nöõa. Bôûi vì ñoù laø ñoaù hoàng cuûa toâi. Roài em trôû laïi choã con caùo : - Töø bieät – em noùi. - Töø bieät – caùo noùi – ñaây laø caùi bí maät cuûa tôù. Noù ñôn giaûn thoâi : ngöôøi ta chæ nhìn thaáy thaät roõ baèng traùi tim. Caùi coát yeáu thì con maét khoâng nhìn thaáy. - Caùi coát yeáu thì con maét khoâng nhìn thaáy – oâng hoaøng nhoû laëp laïi ñeå maø ghi nhôù. - Chính thôøi giôø caäu ñaõ maát cho ñoaù hoàng cuûa caäu laøm cho ñoaù hoàng cuûa caäu trôû neân quan troïng ñeán theá. - Chính thôøi giôø cuûa toâi maát cho boâng hoàng cuûa toâi… – oâng hoaøng nhoû noùi, ñeå maø ghi nhôù. - Loaøi ngöôøi ñaõ queân maát chaân lyù naøy – caùo noùi – nhöng caäu khoâng
48

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

ñöôïc queân. Caäu trôû neân maõi maõi coù traùch nhieäm veà nhöõng gì caäu ñaõ caûm hoaù. Caäu coù traùch nhieäm ñoái vôùi hoa hoàng cuûa caäu… - Toâi coù traùch nhieäm ñoái vôùi hoa hoàng cuûa toâi… – oâng hoaøng nhoû laëp laïi ñeå maø ghi nhôù.

22
- Xin chaøo – oâng hoaøng nhoû noùi. - Xin chaøo – ngöôøi beû ghi noùi. - OÂng laøm gì ôû ñaây ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Ta xeáp haønh khaùch, thaønh töøng goùi nghìn ngöôøi moät – ngöôøi beû ghi noùi – ta höôùng daãn nhöõng chuyeán taøu chôû chuùng ñi, luùc veà beân phaûi, luùc veà beân traùi. Roài moät con taøu nhanh saùng choang, gaàm nhö saám, laøm caên phoøng gaùc ghi rung leân. - Hoï voäi quaù – oâng hoaøng nhoû noùi – hoï tìm caùi gì vaäy ? - Chính ngöôøi laùi taøu cuõng khoâng bieát – ngöôøi gaùc ghi noùi. Vaø laïi gaàm leân, töø höôùng ngöôïc laïi, moät chuyeán taøu nhanh thöù hai saùng choang. - Hoï ñaõ trôû veà roài ö ? – oâng hoaøng nhoû hoûi… - Khoâng phaûi nhöõng ngöôøi khi naõy. Hoï ñoåi choã ñaáy. - Hoï khoâng baèng loøng choã cuûa hoï ? - Ngöôøi ta khoâng bao giôø baèng loøng choã cuûa mình caû ! – ngöôøi beû ghi noùi. Vaø laïi tieáng aàm aàm cuûa chieác taøu nhanh thöù ba saùng choang. - Hoï ñuoåi theo nhöõng haønh khaùch luùc naõy phaûi khoâng ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Hoï chaúng ñuoåi theo caùi gì heát – ngöôøi beû ghi noùi – hoï nguû gaät hoaëc ngoài ngaùp vaët trong ñoù. Chæ coù nhöõng ñöùa treû laø daùn muõi vaøo cöûa kính thoâi. - Chæ coù nhöõng ñöùa treû laø bieát mình tìm caùi gì – oâng hoaøng nhoû noùi – chuùng maát thì giôø vì moät con buùp beâ baèng gieû raùch, vaø con buùp beâ aáy trôû neân quan troïng laém, ai laáy ñi cuûa chuùng, chuùng seõ khoùc… - Chuùng thaät may maén – ngöôøi beû ghi noùi.
49

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

23
- Xin chaøo – oâng hoaøng nhoû noùi. - Xin chaøo – ngöôøi laùi buoân noùi. AÁy laø moät ngöôøi baùn loaïi thuoác coù theå laøm cho ñôõ khaùt. Moãi laàn uoáng moät vieân, vaø ngöôøi ta seõ thaáy khoâng caàn phaûi uoáng nöôùc nöõa. - Taïi sao oâng baùn thöù ñoù ? – oâng hoaøng nhoû hoûi. - Ñaây laø moät söï tieát kieäm lôùn veà thôøi giôø – ngöôøi laùi buoân noùi – caùc nhaø chuyeân moân ñaõ coù tính toaùn. Moãi tuaàn leã ta seõ tieát kieäm ñöôïc naêm möôi ba phuùt. - Theá ngöôøi ta duøng naêm möôi ba phuùt aáy ñeå laøm gì ? - Muoán laøm gì thì laøm… “Ta – oâng hoaøng nhoû nghó thaàm – neáu ta coù naêm möôi ba phuùt ñeå laøm gì thì laøm, ta seõ böôùc thaät nheï nhaøng ñeán moät caùi nguoàn nöôùc…”.

24
Luùc ñoù laø ngaøy thöù taùm töø khi toâi bò hoûng maùy trong sa maïc, vaø toâi ñaõ vöøa nghe caâu chuyeän ngöôøi laùi buoân vöøa uoáng gioït nöôùc cuoái cuøng trong soá nöôùc döï tröõ. - A ! – toâi noùi vôùi oâng hoaøng nhoû – caùc kyû nieäm cuûa em thaät laø ñeïp, nhöng anh vaãn chöa chöõa ñöôïc maùy bay cuûa anh, anh chaúng coøn gì ñeå uoáng nöõa, vaø anh cuõng seõ haïnh phuùc laém ñaáy, neáu baây giôø anh cuõng coù theå böôùc thaät nheï nhaøng ñeán moät caùi nguoàn nöôùc ! - Baïn caùo cuûa toâi… – em noùi. - Chuù em beù boûng ôi, baây giôø coøn choàn caùo gì nöõa ! - Sao theá ? - Bôûi vì ta saép cheát khaùt…
50

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Em khoâng hieåu lyù leõ cuûa toâi. Em traû lôøi toâi : - Coù ñöôïc moät ngöôøi baïn laø tuyeät chöù, duø cho ta saép cheát ñi nöõa. Toâi, toâi raát haøi loøng ñöôïc coù baïn caùo cuûa toâi… “Em khoâng löôøng ñöôïc hieåm nguy – toâi nghó thaàm – em khoâng heà ñoùi hay khaùt. Moät chuùt maët trôøi cuõng ñuû cho em roài”. Nhöng em nhìn toâi vaø traû lôøi ñieàu toâi vöøa nghó : - Toâi cuõng ñang khaùt…ta ñi tìm moät caùi gieáng ñi… Toâi phaùc moät cöû chæ meät moûi : thaät laø phi lyù khi ñi tìm moät caùi gieáng, moät caùch huù hoaï, ôû trong sa maïc meânh moâng. Tuy theá, chuùng toâi vaãn böôùc ñi. Khi chuùng toâi böôùc ñi, im laëng, giôø naøy qua giôø khaùc, maøn ñeâm buoâng xuoáng vaø caùc vì sao baét ñaàu toaû saùng. Toâi nhìn moïi vaät nhö trong côn meâ, ñaàu noùng böøng vì khaùt. Nhöõng lôøi oâng hoaøng beù nhoû noùi nhaûy muùa trong trí nhôù cuûa toâi. - Em, em cuõng khaùt hay sao ? – toâi hoûi em. Nhöng em khoâng traû lôøi caâu toâi hoûi. Em chæ noùi giaûn dò : - Nöôùc cuõng coù theå toát laønh cho traùi tim… Toâi khoâng hieåu caâu em ñaùp nhöng toâi im laëng… toâi bieát laø khoâng neân hoûi em. Em thaáy meät. Em ngoài xuoáng. Toâi ngoài xuoáng caïnh em. Vaø sau moät laùt im laëng, em laïi noùi : - Caùc ngoâi sao ñeïp, laø do ôû ñoù coù moät boâng hoa maø ngöôøi ta khoâng nhìn thaáy… Toâi ñaùp laïi “Ñuùng theá” vaø toâi nhìn, khoâng noùi, nhöõng gôïn soùng cuûa caùt döôùi aùnh traêng. - Sa maïc thaät ñeïp – em noùi theâm… Ñieàu naøy ñuùng. Bao giôø toâi cuõng yeâu sa maïc. Ta ngoài treân moät ñuïn caùt. Ta khoâng troâng thaáy gì heát. Ta khoâng nghe thaáy gì heát. Nhöng coù moät caùi gì ñoù toûa saùng trong laëng leõ… - Caùi ñaõ toâ ñieåm cho sa maïc – oâng hoaøng nhoû noùi – laø noù aån giaáu moät caùi gieáng ôû nôi naøo ñoù… Toâi kinh ngaïc vì boãng nhieân hieåu ra caùi aùnh saùng huyeàn bí aáy cuûa caùt. Khi coøn laø moät caäu beù, toâi ôû moät ngoâi nhaø coå, vaø coù moät truyeàn thuyeát laø ôû ngoâi nhaø coå naøy coù choân moät kho baùu. Taát nhieân, chöa ai tìm ra kho baùu ñoù, coù leõ cuõng chöa ai thöû ñi tìm. Nhöng noù ñaõ laøm cho caû ngoâi nhaø trôû
51

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

neân thaàn tieân. Caùi nhaø cuûa toâi coù giaáu trong ñaùy traùi tim cuûa noù moät ñieàu bí maät… - Phaûi – toâi noùi vôùi oâng hoaøng nhoû – duø laø ngoâi nhaø, ngoâi sao hay sa maïc, caùi laøm chuùng trôû neân ñeïp thì khoâng theå nhìn thaáy ! - Toâi raát haøi loøng – em noùi – vì oâng cuõng ñoàng yù vôùi baïn caùo cuûa toâi. Khi oâng hoaøng nhoû beù thiu thiu nguû, toâi beá em leân voøng tay vaø laïi leân ñöôøng. Loøng toâi xuùc ñoäng. Toâi coù caûm giaùc nhö ñang giöõ moät kho baùu mong manh. Toâi coù caûm giaùc nhö treân Traùi Ñaát naøy khoâng coù gì mong manh hôn. Toâi nhìn, döôùi aùnh traêng, vaàng traùn xanh xao aáy, ñoâi maét nhaém nghieàn, nhöõng loïn toùc run raåy tröôùc gioù, vaø toâi nghó thaàm : “Caùi maø ta thaáy ñaây chæ laø moät caùi voû. Caùi quan troïng nhaát thì khoâng nhìn thaáy ñöôïc…”. Khi ñoâi moâi heù môû cuûa em thoaùng moät nuï cöôøi, toâi laïi töï nhuû : “Caùi laøm cho ta xuùc ñoäng maïnh ñeán theá veà oâng hoaøng beù nhoû ñang nguû naøy, ñoù laø loøng chung thuûy cuûa em ñoái vôùi moät ñoùa hoàng, aáy laø hình aûnh moät ñoùa hoàng röïc saùng nôi em nhö moät ngoïn ñeøn, caû trong khi em nguû… ” vaø toâi coøn thaáy em caøng mong manh hôn. Ta phaûi heát söùc che chôû cho nhöõng ngoïn ñeøn : moät ngoïn gioù coù theå thoåi taét ñöôïc… Vaø, cöù böôùc ñi nhö vaäy, toâi tìm ra caùi gieáng vaøo luùc raïng ñoâng.

25
- Con ngöôøi – oâng hoaøng nhoû noùi – hoï chui vaøo trong caùc chuyeán taøu nhanh, nhöng hoï chaúng bieát mình tìm kieám thöù gì. Theá maø hoï cöù cuoáng quít leân vaø quay cuoàng … Vaø em noùi theâm : - Naøo coù ích gì …

52

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Caùi gieáng maø chuùng toâi ñeán, noù khoâng gioáng caùc gieáng ôû sa maïc Sahara. Caùc gieáng ôû Sahara chæ ñôn giaûn laø nhöõng caùi loã ñaøo trong caùt. Coøn caùi naøy gioáng nhö gieáng laøng. Nhöng ôû ñaáy chaúng coù ngoâi laøng naøo, vaø toâi töôûng mình ñang mô. - Laï thaät – toâi noùi vôùi oâng hoaøng nhoû – moïi caùi ñeàu coù saün : caùi roøng roïc, caùi gaàu vaø sôïi daây … Em cöôøi, sôø sôïi daây, laên caùi roøng roïc. Vaø caùi roøng roïc lieàn reân moät tieáng, gioáng nhö tieáng reân cuûa caùi chong choùng chæ höôùng gioù sau moät hoài gioù nguû yeân laâu quaù. - OÂng nghe thaáy khoâng – oâng hoaøng nhoû noùi – ta ñaùnh thöùc caùi gieáng naøy vaø noù haùt… Toâi khoâng muoán em gaéng söùc: - Ñeå anh – toâi noùi – noù naëng quaù ñoái vôùi em. Chaäm raõi, toâi keùo gaàu leân thaønh gieáng. Toâi ñaët noù chaéc chaén treân ñoù. Trong tai toâi vaãn coøn vaúng leân tieáng haùt cuûa caùi roøng roïc, vaø trong gaàu, nöôùc haõy coøn run raåy, toâi thaáy maët trôøi cuõng run leân. - Toâi khaùt thöù nöôùc naøy ñaây – oâng hoaøng nhoû noùi – cho toâi uoáng ñi… Vaø toâi hieåu ra em tìm kieám caùi gì. Toâi nhaéc chieác gaàu leân keà moâi em. Em uoáng, hai maét nhaém nghieàn. EÂm ñeàm nhö moät ngaøy hoäi. Thöù nöôùc naøy coøn laø moät caùi gì khaùc hôn moät thöù nöôùc uoáng. Noù sinh ra töø moät cuoäc ñi boä döôùi trôøi sao, töø tieáng haùt cuûa caùi roøng roïc, töø söï gaéng söùc cuûa caùnh tay toâi. Noù toát laønh cho traùi tim ta, nhö moät moùn quaø taëng. Ngaøy toâi coøn laø moät caäu beù, aùnh saùng cuûa caây
53

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Noâ-en, tieáng nhaïc cuûa buoåi leã nöûa ñeâm, nhöõng nuï cöôøi dòu daøng cuõng ñaõ laøm neân söï röïc rôõ cuûa moùn quaø Noâ-en maø toâi ñöôïc nhaän. - Loaøi ngöôøi nôi oâng – oâng hoaøng nhoû noùi – troàng naêm nghìn hoa hoàng trong cuøng moät khu vöôøn… theá maø hoï chaúng tìm thaáy caùi hoï tìm… - Hoï chaúng tìm thaáy ñaâu… – toâi noùi. - Trong khi caùi hoï muoán tìm laïi coù theå gaëp trong chæ moät ñoaù hoa hoàng, hoaëc chæ moät ít nöôùc… - Ñuùng theá – toâi noùi. Vaø oâng hoaøng nhoû noùi theâm : - Con maét voán muø loaø. Phaûi tìm kieám vôùi traùi tim. Toâi ñaõ uoáng. Toâi ñaõ nghæ ngôi thoaû thueâ. Vaøo luùc tinh mô, caùt maøu maät ong. Toâi thaáy sung söôùng caû vì caùi maøu maät ong aáy nöõa. Taïi sao toâi ñaõ cöù phaûi khoå sôû… - OÂng phaûi giöõ lôøi höùa – oâng hoaøng nhoû baây giôø laïi ngoài xuoáng beân toâi, nheï nhaøng noùi. - Lôøi höùa naøo ? - OÂng bieát ñaáy…moät caùi roï moõm cho con cöøu cuûa toâi…toâi chòu traùch nhieäm veà caùi hoa aáy ! Toâi ruùt töø trong tuùi aùo ra caùc baûn veõ phaùc cuûa toâi. OÂng hoaøng nhoû troâng thaáy caùc böùc veõ beøn cöôøi baûo : - Caùc caây baobab cuûa oâng, troâng gioáng nhö caùc caây caûi hoa aáy… - OÀ ! Toâi voán töï haøo bieát bao vôùi böùc veõ caùc caây baobab ! - Con caùo cuûa oâng…hai tai noù…troâng gioáng nhö hai caùi söøng…vaø laïi daøi quaù ! Vaø em laïi cöôøi nöõa. - Caäu khoâng coâng baèng, caäu nhoû ôi, toâi voán chæ bieát veõ traên kín vôùi traên môû thoâi maø ! - OÀ ! Ñöôïc caû thoâi – em noùi – treû con chuùng hieåu heát. Theá laø toâi duøng buùt chì phaùc moät caùi roï moõm. Vaø loøng toâi se laïi khi ñöa caùi roï moõm ñoù cho em : - Em coù nhöõng döï ñònh maø toâi khoâng ñöôïc roõ… Nhöng em chaúng traû lôøi toâi. Em baûo toâi : - OÂng bieát khoâng, ngaøy toâi rôi xuoáng Traùi Ñaát…mai ñaõ laø troøn moät naêm…
54

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Roài, sau moät laùt im laëng, em laïi noùi : - Toâi rôi xuoáng ngay gaàn ñaây… Vaø em ñoû maët. Vaø moät laàn nöõa, chaúng hieåu taïi sao, toâi caûm thaáy buoàn baõ moät caùch kyø laï. Khi aáy toâi boãng buoät mieäng hoûi : - Theá ra khoâng phaûi ngaãu nhieân, maø vaøo buoåi saùng aáy, toâi gaëp em, caùch ñaây taùm ngaøy; em lang thang moät mình moät nghìn daëm caùch moïi vuøng coù ngöôøi ôû ! Em trôû laïi nôi em rôi xuoáng sao ? OÂng hoaøng nhoû laïi ñoû maët. Vaø toâi noùi theâm ngaäp ngöøng : - Laø vì, coù leõ, vì ngaøy kyû nieäm chaêng ? OÂng hoaøng ñoû maët nöõa. Em khoâng bao giôø traû lôøi caùc caâu hoûi, nhöng khi ngöôøi ta ñoû maët, nhö theá coù nghóa laø “Phaûi”, phaûi khoâng? - A ! – toâi noùi – toâi sôï… Nhöng em traû lôøi toâi : - Baây giôø oâng phaûi laøm vieäc thoâi. OÂng phaûi trôû veà choã caùi maùy cuûa oâng. Toâi ñôïi oâng ôû ñaây. Chieàu mai oâng haõy ñeán… Song toâi khoâng yeân taâm. Toâi nhôù chuyeän con caùo. Coù nguy cô laø ta coù theå khoùc moät tí neáu ta lôõ ñeå cho ai caûm hoaù mình…

26
Caïnh caùi gieáng, coù moät böùc töôøng ñoå naùt. Khi ôû choã laøm vieäc trôû laïi vaøo chieàu hoâm sau, töø xa toâi ñaõ thaáy oâng hoaøng nhoû cuûa toâi ngoài treân ñoù, hai chaân lô löûng. Vaø toâi nghe em noùi : - Theá anh khoâng nhôù sao ? Khoâng phaûi laø choã naøy ñaâu ! Moät gioïng noùi khaùc coù leõ traû lôøi em, vì em laïi ñaùp :
55

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Phaûi ! Phaûi ! Ngaøy thì ñuùng, nhöng khoâng phaûi choã naøy… Toâi böôùc tieáp ñeán choã böùc thaønh. Toâi vaãn khoâng nhìn thaáy, cuõng chaúng nghe thaáy ai. Theá nhöng oâng hoaøng nhoû laïi ñaùp nöõa : - … Ñuùng theá. Anh cöù xem nôi naøo baét ñaàu coù daáu chaân cuûa toâi ôû treân caùt. Anh chæ vieäc ñôïi toâi ôû ñaáy. Toâi seõ ñeán ñeâm nay. Toâi chæ caùch böùc töôøng coù hai möôi meùt vaø toâi chaúng nhìn thaáy gì. OÂng hoaøng nhoû laïi noùi, sau moät laùt im laëng : - Anh coù noïc toát ñaáy chöù ? Anh chaéc khoâng laøm toâi ñau laâu chöù ? Toâi döøng laïi, traùi tim se thaét, nhöng toâi vaãn khoâng hieåu. - Thoâi baây giôø haõy ñi ñi – em noùi – toâi muoán xuoáng. Theá laø chính toâi nhìn xuoáng chaân töôøng, vaø toâi nhaûy döïng leân. Noù ôû ñoù, ngaång ñaàu leân phía oâng hoaøng nhoû, moät gioáng raén vaøng coù theå dieät ta trong ba möôi giaây. Vöøa luïc tuùi tìm khaåu suùng ngaén, toâi vöøa chaïy tôùi, nhöng, nghe tieáng toâi, con raén lieàn chuoài trong caùt, nhö theå moät doøng nöôùc chaûy ñi, vaø chaúng caàn phaûi voäi vaøng, noù luoàn laùch giöõa caùc taûng ñaù vôùi moät tieáng ñoäng nheø nheï nhö tieáng va chaïm cuûa kim khí. Toâi ñeán beân böùc töôøng vöøa ñuùng luùc ñeå ñoùn trong voøng tay toâi oâng hoaøng beù nhoû, traéng beät nhö tuyeát. - Chuyeän quaùi quyû gì theá ! Baây giôø em laïi ñi troø chuyeän vôùi raén ! Toâi thaùo chieác khaên vaøng kim bao giôø cuõng khoaùc ôû coå em. Toâi daáp nöôùc vaøo traùn em vaø cho em uoáng. Vaø baây giôø, toâi khoâng daùm hoûi em ñieàu gì nöõa. Em nhìn toâi nghieâm nghò vaø ñöa hai tay oâm coå toâi. Toâi nghe tieáng tim em ñaäp nhö tieáng ñaäp cuûa moät con chim saép cheát, khi bò truùng ñaïn suùng saên. Em baûo toâi : - Toâi raát möøng , vì bieát oâng ñaõ tìm ra maùy bay cuûa oâng thieáu caùi gì. OÂng saép trôû veà nhaø oâng… - Sao em bieát ? Ñuùng laø luùc aáy toâi vöøa ñònh baùo cho em bieát, töôûng ñaõ tuyeät voïng roài, boãng döng toâi laïi söûa ñöôïc maùy. Em chaúng traû lôøi caâu hoûi cuûa toâi, nhöng laïi noùi theâm: - Toâi cuõng nhö oâng, hoâm nay toâi veà nhaø toâi… Roài, gioïng ngaäm nguøi : - Xa hôn nhieàu laém…khoù hôn nhieàu laém…

56

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

Toâi coù caûm giaùc vöøa xaûy ra moät vieäc gì dò thöôøng. Toâi sieát chaët em trong voøng tay toâi nhö moät em beù, nhöng khi aáy toâi vaãn coù caûm giaùc em ñang tuoät thaúng xuoáng moät vöïc thaúm naøo ñoù duø toâi coá níu giöõ laïi... AÙnh maét em nghieâm nghò, maát huùt vaøo moät nôi raát xa : - Toâi coù con cöøu cuûa oâng. Vaø toâi coù caùi thuøng cho con cöøu. Vaø toâi coù caùi roï moõm… Vaø em mæm cöôøi buoàn buoàn. Toâi ñôïi raát laâu. Toâi thaáy em daàn daø aám laïi : - Caäu em aï, em ñaõ sôï haõi… Em coù sôï haõi, ñuùng roài ! Nhöng em cöôøi dòu daøng : - Chieàu nay toâi seõ coøn sôï nhieàu hôn… Moät laàn nöõa, toâi laïi caûm thaáy laïnh buoát ngöôøi vì moät caùi gì ñoù khoâng theå cöùu vaõn ñöôïc nöõa. Vaø toâi hieåu raèng toâi khoâng theå chòu noåi yù nghó roài ñaây khoâng bao giôø coøn nghe thaáy tieáng cöôøi naøy nöõa. Tieáng cöôøi aáy ñoái vôùi toâi gioáng nhö moät nguoàn nöôùc trong sa maïc. - Caäu em aï, toâi coøn muoán ñöôïc nghe em cöôøi… Nhöng em baûo toâi : - Ñeâm nay, vöøa ñuùng moät naêm. Ngoâi sao cuûa toâi seõ laïi ôû ñuùng beân treân choã toâi rôi xuoáng naêm ngoaùi… - Caäu em aï, coù phaûi laø moät côn aùc moäng khoâng, chuyeän raén, chuyeän heïn gaëp vôùi ngoâi sao naøy… Nhöng em khoâng traû lôøi caâu toâi hoûi. Em baûo toâi : - Caùi gì maø quan troïng, caùi ñoù khoâng nhìn thaáy ñöôïc… - Ñuùng theá… - Gioáng nhö boâng hoa cuûa toâi. Khi oâng yeâu moät boâng hoa ôû treân moät ngoâi sao, thaät laø eâm ñeàm, vaøo ban ñeâm, khi oâng nhìn trôøi. Taát caû caùc ngoâi sao ñeàu nôû hoa. - Ñuùng theá… - Gioáng nhö nöôùc vaäy. Nöôùc maø oâng cho toâi uoáng nhö laø aâm nhaïc, laø vì caùi roøng roïc vaø sôïi daây…oâng nhôù chöù…thaät ngon laønh. - Ñuùng theá… - Ban ñeâm, oâng seõ nhìn sao. Choã toâi beù quaù khoâng theå chæ cho oâng ñaâu laø ngoâi sao cuûa toâi ñöôïc. Theá laïi caøng hay. Ngoâi sao cuûa toâi, ñoái vôùi oâng seõ laø moät trong caùc ngoâi sao kia…nhö theá, taát caû caùc ngoâi sao, oâng

57

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

ñeàu seõ thích nhìn. Taát caû chuùng seõ laø baïn cuûa oâng. Vaø roài toâi seõ bieáu oâng moät moùn quaø… Em laïi cöôøi leân nöõa. - A ! Em ôi, em ôi, toâi thích nghe em cöôøi nhö theá naøy! - Ñuùng ñoù laø moùn quaø toâi bieáu oâng…gioáng nhö laø nöôùc vaäy… - Em muoán noùi sao ? - Moïi ngöôøi coù nhöõng ngoâi sao khoâng cuûa ai gioáng cuûa ai. Ñoái vôùi moät soá öa thích ñi xa, caùc ngoâi sao laø nhöõng keû daãn ñöôøng. Ñoái vôùi soá khaùc, chuùng chæ laø nhöõng ñoám saùng nhoû. Ñoái vôùi nhöõng nhaø baùc hoïc, chuùng laø nhöõng baøi toaùn. Ñoái vôùi nhaø doanh nghieäp cuûa toâi, chuùng laø vaøng. Nhöng taát caû loaïi ngoâi sao aáy ñeàu caâm laëng. OÂng, oâng seõ coù nhöõng ngoâi sao tröôùc ñaây khoâng ai coù… - Em muoán noùi sao ? - Khi oâng nhìn trôøi, vaøo ban ñeâm, bôûi vì ôû moät trong nhöõng ngoâi sao ñoù coù toâi ôû, bôûi vì toâi cöôøi treân moät trong nhöõng ngoâi sao ñoù, cho neân ñoái vôùi oâng töôûng chöøng taát caû caùc ngoâi sao ñeàu cöôøi. OÂng, oâng seõ coù ñöôïc nhöõng ngoâi sao bieát cöôøi ! Roài em laïi cöôøi nöõa. - Vaø khi oâng ñaõ nguoâi roài (ngöôøi ta bao giôø cuõng nguoâi ñi), oâng seõ baèng loøng laø ñaõ töøng ñöôïc quen bieát toâi. OÂng maõi maõi laø baïn toâi. OÂng seõ muoán ñöôïc cöôøi vôùi toâi. Roài ñoâi khi oâng môû cöûa soå nhaø oâng, nhö theá ñaáy, ñeå cho vui thoâi…baïn höõu cuûa oâng seõ laáy laøm laï khi thaáy oâng vöøa nhìn trôøi vöøa cöôøi. OÂng seõ baûo hoï : “Phaûi, caùc ngoâi sao, luùc naøo chuùng cuõng laøm cho mình cöôøi !” vaø hoï seõ töôûng oâng ñieân. Hoaù ra toâi chôi khaêm oâng moät voá… Roài em laïi cöôøi nöõa. - Xem nhö toâi ñaõ taëng oâng, thay vì nhöõng ngoâi sao, haøng ñoáng nhöõng caùi chuoâng nhoû bieát cöôøi… Roài em laïi cöôøi nöõa. Vaø em trôû laïi nghieâm nghò : - Ñeâm nay…oâng bieát ñaáy…ñöøng ñeán laøm gì. - Toâi seõ khoâng rôøi em ñaâu. - Toâi seõ coù veû nhö ñau…toâi seõ coù veû saép cheát. Theá thoâi maø ! OÂng ñöøng ñeán chöùng kieán caûnh ñoù, khoâng ñaùng gì ñaâu… - Toâi seõ khoâng rôøi em. Nhöng em coù veû lo laéng.
58

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

- Toâi noùi vôùi oâng…laø taïi vì con raén ñaáy. Chôù ñeå raén noù caén oâng. Loaøi raén, chuùng aùc laém. Chuùng coù theå caén chæ ñeå maø chôi… - Toâi seõ khoâng rôøi em. Nhöng coù caùi gì ñoù laøm em yeân taâm : - Nhöng ñuùng laø noù seõ khoâng coøn noïc cho laàn caén thöù hai… Ñeâm aáy, toâi khoâng troâng thaáy em boû ñi. Em ñaõ boû ñi khoâng moät tieáng ñoäng. Khi toâi ñuoåi kòp em, em böôùc caû quyeát thaät nhanh. Em chæ noùi vôùi toâi : - A ! OÂng laïi ñeán ñaây roài… Roài em naém tay toâi. Nhöng em laïi daèn vaët nöõa : - OÂng khoâng ñuùng, oâng seõ khoå cho xem. Toâi seõ coù veû cheát nhöng khoâng phaûi laø thaät ñaâu… Toâi, toâi im laëng. - OÂng bieát ñaáy. Ñöôøng xa laém ! Toâi khoâng mang noåi caùi thaân xaùc naøy. Naëng laém. Toâi, toâi im laëng. - Nhöng noù seõ cuõng chæ nhö moät caùi voû giaø bò boû laïi. Nhöõng caùi voû giaø thì coù gì ñaùng buoàn… Toâi, toâi im laëng. Em coù hôi naûn. Nhöng em gaéng theâm moät laàn nöõa : - Seõ hay laém chöù, oâng bieát ñaáy. Toâi cuõng seõ nhìn caùc ngoâi sao. Caùc ngoâi sao seõ laø nhöõng caùi gieáng vôùi moät caùi roøng roïc hoen ræ. Taát caû moïi ngoâi sao seõ roùt cho toâi uoáng… Toâi, toâi im laëng. - Seõ thaät buoàn cöôøi ! OÂng seõ coù naêm traêm trieäu chieác chuoâng, coøn toâi, naêm traêm trieäu nguoàn nöôùc… Vaø em cuõng im luoân, bôûi
59

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

vì em khoùc… - Ñaây roài, oâng ñeå toâi böôùc moät mình thoâi. Vaø em ngoài xuoáng vì sôï. Em laïi noùi nöõa : - OÂng bieát ñaáy…ñoaù hoa cuûa toâi…toâi phaûi coù traùch nhieäm ! Naøng thaät laø yeáu ñuoái ! Naøng thaät ngaây thô ! Naøng chæ coù boán caùi gai chaúng thaám vaøo ñaâu ñeå maø choáng choïi treân ñôøi… Toâi ngoài xuoáng vì khoâng theå giöõ mình ñöùng ñöôïc nöõa. Em noùi : - Kia roài…chæ coù theá thoâi… Em löôõng löï moät chuùt, roài ñöùng leân. Em böôùc moät böôùc. Coøn toâi, toâi khoâng theå naøo cöû ñoäng ñöôïc. Chæ coù moät thoaùng chôùp maøu vaøng gaàn beân maét caù chaân em. Em ñöùng moät luùc khoâng ñoäng ñaäy. Em khoâng keâu. Em ngaõ xuoáng nheï nhaøng nhö moät caùi caây. Caû moät tieáng ñoäng cuõng khoâng coù, laø bôûi vì caùt.

27
Vaø giôø ñaây, ñuùng vaäy, saùu naêm ñaõ troâi qua…toâi chöa bao giôø keå laïi caâu chuyeän naøy. Nhöõng baïn beø gaëp laïi toâi raát laáy laøm haøi loøng thaáy toâi coøn soáng. Toâi ñaõ raát buoàn, nhöng toâi noùi vôùi hoï : ñoù laø vì meät… Baây giôø toâi ñaõ nguoâi nguoâi. Nghóa laø…khoâng haún laø nhö theá. Nhöng toâi bieát em ñaõ trôû veà tinh caàu cuûa mình, vì saùng sôùm hoâm sau, toâi ñaõ khoâng tìm thaáy thaân xaùc em. Caùi thaân xaùc chaúng naëng neà gì maáy…vaø

60

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

ban ñeâm, toâi thích laéng nghe caùc ngoâi sao. Chuùng nhö naêm traêm trieäu caùi chuoâng nhoû… Nhöng coù xaûy ra moät ñieàu gì ñoù khoâng bình thöôøng. Chieác roï moõm toâi ñaõ veõ cho oâng hoaøng nhoû, toâi ñaõ queân veõ theâm caùi ñai da. Em seõ khoâng theå naøo buoäc noù cho con cöøu ñöôïc. Theá laø toâi töï hoûi : “Chuyeän gì ñaõ xaûy ra treân tinh caàu aáy ? Coù leõ con cöøu ñaõ aên maát ñoaù hoa chaêng…”. Khi thì toâi töï nhuû : “Chaéc laø khoâng ! OÂng hoaøng nhoû ñeâm naøo cuõng ñaäy hoa trong caùi baàu kính, vaø em cuõng troâng chöøng con cöøu caån thaän…” theá laø toâi vui söôùng. Vaø taát caû caùc ngoâi sao mæm cöôøi dòu daøng. Khi thì toâi töï nhuû : “ Theá naøo chaúng coù luùc ngöôøi ta lô ñaõng, vaø theá laø ñuû ! Em ñaõ queân maát, vaøo moät ñeâm naøo ñoù, caùi baàu kính, hoaëc con cöøu leûn ra khoâng tieáng ñoäng trong ñeâm…”, theá laø nhöõng caùi chuoâng nhoû ñeàu bieán thaønh nöôùc maét !… Ñoù laø moät bí aån lôùn lao. Vôùi baïn, laø ngöôøi cuõng yeâu oâng hoaøng beù nhoû, cuõng nhö vôùi toâi, caû vuõ truï naøy seõ chaúng coøn nhö cuõ neáu ôû ñaâu ñoù, khoâng bieát ôû ñaâu, moät con cöøu maø ta khoâng bieát, ñaõ coù hay laø khoâng aên moät ñoaù hoàng… Haõy nhìn leân trôøi. Haõy töï hoûi : con cöøu ñaõ coù aên hay khoâng aên ñoaù hoa ? Vaø baïn seõ thaáy taát caû ñeàu thay ñoåi… Vaø khoâng moät ngöôøi lôùn naøo laïi hieåu ñöôïc chuyeän aáy quan troïng ñeán nhöôøng naøo ! Caûnh aáy ñoái vôùi toâi, laø caûnh ñeïp nhaát vaø buoàn nhaát treân theá gian. Noù cuõng laø caùi
61

Antoine de Saint-Exupeùry

Hoaøng töû beù

caûnh ôû trang tröôùc, nhöng toâi ñaõ veõ moät laàn nöõa ñeå baïn nhìn roõ hôn. Chính taïi nôi ñaây oâng hoaøng beù nhoû ñaõ xuaát hieän treân Traùi Ñaát, roài laïi bieán ñi. Haõy nhìn chaêm chuù caûnh naøy cho ñeán khi baïn chaéc raèng baïn coù theå nhaän ra noù, neáu ngaøy kia baïn du haønh sang chaâu Phi, trong sa maïc. Vaø neáu baïn tình côø ñi ngang qua ñoù, toâi xin baïn, xin baïn ñöøng voäi, haõy naùn laïi moät chuùt ngay döôùi ngoâi sao ! Neáu baáy giôø coù moät ñöùa beù ñeán beân baïn, neáu em cöôøi, neáu em coù maùi toùc vaøng oùng, neáu em khoâng traû lôøi khi ngöôøi ta hoûi, baïn seõ ñoaùn ra ñaáy laø ai. Baáy giôø baïn haõy thöông toâi ! Ñöøng ñeå toâi buoàn quaù theá naøy : Haõy vieát thö cho toâi baùo raèng em ñaõ trôû laïi…

62

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful