P. 1
Kiêu hãnh và định kiến

Kiêu hãnh và định kiến

4.0

|Views: 315|Likes:
Published by Crazywolfdl
Kiêu hãnh và định kiến (tiếng Anh: Pride and Prejudice) là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh Jane Austen. Tiểu thuyết được viết từ năm 1796 đến năm 1797 và xuất bản năm 1813.

Câu chuyện nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ 19. Nhân vật chính là Elizabeth Bennet, một cô gái 20 tuổi xuất thân trong một gia đình trung lưu. Nội dung chính kể về sự đối đầu và sau này trở thành cuộc tình giữa Elizabeth và Fitzwilliam Darcy, thuộc tầng lớp địa chủ. Tựa truyện nói về sự kiêu hãnh và các định kiến của nhân vật này đối với nhân vật kia.
Kiêu hãnh và định kiến (tiếng Anh: Pride and Prejudice) là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh Jane Austen. Tiểu thuyết được viết từ năm 1796 đến năm 1797 và xuất bản năm 1813.

Câu chuyện nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ 19. Nhân vật chính là Elizabeth Bennet, một cô gái 20 tuổi xuất thân trong một gia đình trung lưu. Nội dung chính kể về sự đối đầu và sau này trở thành cuộc tình giữa Elizabeth và Fitzwilliam Darcy, thuộc tầng lớp địa chủ. Tựa truyện nói về sự kiêu hãnh và các định kiến của nhân vật này đối với nhân vật kia.

More info:

Published by: Crazywolfdl on Oct 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Sections

KIÐ!

HA NH VA ÐINH KIÐ N 1
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

Muå c luå c

Chuong 1....................................................................................................2
Chuong 2....................................................................................................6
Chuong 3..................................................................................................10
Chuong 4..................................................................................................15
Chuong 5..................................................................................................20
Chuong 6..................................................................................................24
Chuong 7..................................................................................................32
Chuong 8..................................................................................................40
Chuong 9..................................................................................................49
Chuong 10................................................................................................ 55
Chuong 11................................................................................................ 63
Chuong 12................................................................................................ 70
Chuong 13................................................................................................ 73
Chuong 14................................................................................................ 79
Chuong 15................................................................................................ 83


Jane Austen 2
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

Chûúng 1

Co mô f su fhâ f ma aI cu ng công nhâ n , dâ y Ia : mô f nguo I da n
ông co mô f fa I sa n kha ha n so muô n co mô f nguo I vo . Ðu cho nguo I fa
chI bIô f râ f if vô ca m nghI hay quan dIô m cu a nguo I da n ông nhu fhô ,
khI anh fa dô n cu ngu frong vu ng, su fhâ f â y da In sâu va o dâ u o c
cu a nhu ng gIa dình sô ng xung quanh, dô n nô I ho xom nguo I da n ông
na y Ia fa I sa n ho p pha p cu a cô con ga I na y hay cô con ga I kIa cu a ho .
Va o mô f nga y, ba Ðonnof no I vo I chô ng mình :
- Ong fhân yôu, ông co bIô f fIn da co nguo I fhuô NofhorfIoId
Park chua 7
Ong Ðonnof fra Io I ra ng ông chua bIô f.
Ða vo no I fIô p:
- Co nguo I da dô n fhuô rô I. Ða Iong da dI dô n dâ y, va da kô cho
fôI ngho fâ f ca vIô c na y.
Ong Ðonnof Ia ng ngho va không fra Io I. Ða vo mâ f hô f kIôn
nhâ n no I :
- Ong co muô n bIô f aI vu a do I dô n không 7
- Chinh ba dang muô n kô cho fôI ngho dâ y fhôI.
Thô Ia du khuyô n khich cho ba no I fIô p.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 3
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Ong pha I bIô f, ba Iong da cho fôI hay ra ng co mô f công fu co n
fro , gIa u co , gô c ga c o mIô n Ða c, dô n fhuô NofhorfIoId. Câ u fa da dô n
va o hôm fhu haI frôn mô f cô xo bô n ngu a ko o. Câ u â y râ f fhich chô
na y nôn dô ng y ngay vo I gIa ông MorrIs dua ra. Va câ u â y ha n so dô n
fruo c nga y Iô fha nh MIchaoI | Nga y 29 fha ng 09 ), nhung fuâ n fo I so
co va I gIa nhân dô n fruo c.
- Thô anh fa fôn gì vâ y 7
- ÐIngIoy.
- Anh fa da co vo hay vâ n co n dô c fhân 7
- A , cha c Ia vâ n co n dô c fhân. Mô f nguo I dô c fhân vo I khoa n Io I
fu c Io n, bô n hay nam nghìn ba ng mô I nam. Kô ra do Ia dIô u hay cho
mâ y du a con ga I nha fa!
- Hay nhu fhô na o 7 Chuyô n â y fhì co gì IIôn quan dô n mâ y du a
con ga I nha fa 7
- Ong oI! Ong pha I hIô u Ia fôI dang nghI dô n vIô c anh fa so cuo I
mô f frong mâ y du a nha fa chu .
- Thô anh cha ng â y co y djnh nhu fhô khI dô n dây a 7
- Y djnh 7 Ia m sao ông co fhô no I ca n nhu fhô 7 ChI co dIô u
ra ng anh â y co fhô yôu mô f frong ca c con fa, vì fhô ông pha I dI vIô ng
fham anh fa ca ng so m ca ng fô f.
- TôI cha ng fhâ y co co hô I na o ca . Ða va mâ y du a co fhô dI, hay
Ia dô mâ y du a fu dI , nhu vâ y co fhô fô f hon. Vì ba co n do p hon chu ng
no , fôI o ra ng anh ÐIngIoy Ia I mô n ba hon.
- ThôI ông oI, ông Ia I fâng bô c fôI rô I. Cha c cha n fôI da fu ng co
fho I xuân sa c, nhung bây gIo fôI không fhô coI mình Ia da c bIô f. KhI
mô f nguo I da n ba da co nam du a con ga I fruo ng fha nh fhì không nôn
nghI dô n sa c do p cu a mình nu a.
Jane Austen 4
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- O , chI khI na o nguo I da n ba â y không co sa c do p gì da ng dô
nghI dô n.
- Nhung ma na y, ông dI ga p câ u ÐIngIoy ngay khI anh fa dô n
dây nho .
- Kô ra fhì cu ng qua su c fôI rô I. Ða bIô f dâ y...
- Nhung ma ông pha I nghI dô n mâ y du a con. ChI câ n nghI mô f
frong chu ng so da f duo c nhu ng gì. Nga I WIIIIam va phu nhân Iucas
cu ng nhâ f quyô f dI chI vì mu c dich â y. Ong ha n bIô f ho fhuo ng không
fhich fham vIô ng nguo I mo I dô n. Thâ f ra ông pha I dI, nô u không mâ y
mo con fôI không co Iy do na o dô n nô u nhu ông không dI.
- Ða fhâ f Ia câ n fhâ n qua da ng. TôI fIn cha c ra ng anh ÐIngIoy
so Iâ y Ia m vuI Io ng khI ga p ba , co n fôI so gu I ba mang dI if do ng dô co
anh fa hIô u ra ng fôI sa ng Io ng châ p nhâ n, nô u anh fa cho n mô f frong
mâ y du a con ga I cu a mình, ma c du fôI so co if chu dô cao con IIzzy.
- TôI mong ra ng ông không Ia m nhu fhô . IIzzy không co gI hon
nhu ng du a kIa ca , va fôI fhâ y no không do p ba ng nu a Jano, không
fuoI fa n ba ng nu a IydIa, nhung ông vâ n Iuôn fhuong no hon ca !
- Thô ba cho ra ng nhu ng du a kIa co gì da ng gIo I fhIô u 7
- Ong Ðonnof, Ia m fhô na o ma ông Ia I co fhô sI nhu c con ca I nhu
fhô 7 Ong cu frôu cho fôI bu c mình dô Ia m vuI fhôI. Ong không fhông
ca m cho fhâ n kInh nha y ca m cu a fôI fi na o ca !
- Ða nhâ m rô I. TôI râ f fôn fro ng fhâ n kInh cu a ba . Íf nhâ f Ia
frong haI muoI nam qua fôI da ngho ba no I nhIô u vô fhâ n kInh cu a
ba dô y fhôI.
- Hu ! Ong không fhô bIô f fôI da chju khô so fhô na o...
- Nhung fôI mong ba so so m vuo f qua, va fIô p fu c sô ng dô
fhâ ynhIô u fhanh nIôn co bô n nghìn ba ng mô I nam dô n cu ngu o vu ng
na y.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 5
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Nô u co haI chu c nguo I nhu fhô dô n dây nhung ông không chju
a p go ho fhì cu ng vô ich fhôI.
- KhI na o co du haI muoI nguo I fhì fôI so dI ga p fâ f ca .
Ca finh cu a ông Ðonnof Ia su pha frô n gIu a Ia u IInh, fra o
phu ng châm bIô m, do da f, va fhâ f fhuo ng, dô n nô I mâ y chu c nam
sô ng chung vâ n không du cho ba vo hIô u nô I ông. Ðâ u o c cu a ba gIa n
don hon. Ða co finh ca m fhông ho p ho I, kIô n fhu c ngho o na n, va finh
khi vô chu ng. KhI không duo c nhu y , ba fuo ng nhu mình bj Io Ia ng.
Ca do I ba chI Io mô I vIô c Ia kIô m chô ng cho nam cô con ga I. VIô c fham
vIô ng va frao dô I chuyô n phIô m Ia ca ch khuây kho a cu a ba .Jane Austen 6
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

Chûúng 2

Ong Ðonnof Ia mô f frong sô nhu ng nguo I dI fham vIô ng ÐIngIoy
so m nhâ f. Ong Iuôn co y djnh dI ga p anh, ma c du ông Iuôn no I vo I vo
ra ng ông không muô n dI.Cho dô n buô I fô I sau Iâ n ga p go , ba vo mo I
bIô f duo c fIn na y. KhI nhìn cô con ga I fhu haI dang frang fri ca I mu ,
fhình Iình ông no I vo I cô :
- IIzzy, bô hy vo ng câ u ÐIngIoy so fhich ca I mu na y.
Ða phâ f y :
- Chu ng fa không fhô bIô f anh fa fhich gì vì chu ng fa không dI
fham vIô ng anh â y.
ÐIIzabofh no I :
- Mo quôn rô I sao 7 Chu ng fa so ga p anh fa frong buô I ho p ma f,
va ba Iong da hu a Ia so gIo I fhIô u fa vo I anh fa.
- Mo không fIn ba Iong so Ia m nhu fhô . Ða fa co n haI du a cha u
ga I. Ða fa Ia mô f con nguo I ich kI, da o du c gIa , không fIn duo c.
Ong Ðonnof xon va o :
- TôI cu ng không fIn, nôn fôI fhâ y mu ng ra ng ba không co y nho
va ba â y.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 7
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ða Ðonnof không ma ng fra Io I, nhung không fhô da n Io ng, ba
quay sang ma ng ca c cô con ga I.
- KIffy, du ng co ho ma I nhu fhô . Pha I fhuong Iâ y fhâ n kInh mo
mô f chu f. Mo muô n vo dâ u ra dây na y.
Ong bô dô va o :
- KIffy ho không duo c kin da o gì ca , ho không du ng Iu c.
KIffy fra Io I mô f ca ch khô so :
- Con dâu co vuI gì ma ho nhu fhô chu
- KhI na o fhì dô n buô I da vu cu a con 7
- HaI fuâ n nu a.
Ða mo fha ng fhô f no I :
- A fhì ra fhô . Ða Iong so chI fro Ia I nga y fruo c dâ y, nôn ba
không fhô gIo I fhIô u anh â y, vì ba vâ n chua quon bIô f gì anh fa ca .
- Vâ y fhì ba co Io I fhô hon so vo I ba n cu a ba , cu gIo I fhIô u Mr
ÐIngIoy vo I con nho .
- Không fhô duo c, ông a , không fhô duo c, khI fôI vâ n co n chua
quon bIô f anh fa. Sao ông co fhô du a co f nhu fhô 7
- TôI khon ba da fhâ n fro ng. HaI fuâ n fhì co qua if fho I gIan dô
Ia m quon. Ta không fhô bIô f nguo I ma fa mo I quon nghI gì chI sau co
haI fuâ n, Nhung nô u fa không ba o da n, nguo I kha c so da nh ba o Ia m.
Ðu sao dI nu a ba Iong va haI cô cha u cu ng muô n fhu fho I vâ n. Nô u
fa không fIô n fo I, ba fa so cho ra ng fa co y nhuo ng, ba fa so na m Iâ y
co hô I.
Ca c cô ga I nhìn cha m cha m ông bô . Ða Ðonnof chI no I :
- Vô Iy , fhâ f vô Iy !
Jane Austen 8
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Ða no I fhô co nghIa gì 7 Ða co nghIa ra ng ca ch fhu c gIo I fhIô u
va su cang fha ng frong vIô c na y Ia vô Iy không7 TôI không fhô dô ng y
vo I ba vô dIô m na y. Mary con co y kIô n gì không7 Ðô bIô f con fhich
suy nghI chin cha n, fhich do c sa ch hay, Ia I hay frich dâ n fu sa ch vo
ma .
Mary muô n no I dIô u gì dâ y ho p Iy , nhung không fhô nghI ra.
Ong fIô p :
- Trong khI Mary dang fìm y , fa ha y fro Ia I câ u chuyô n anh
cha ng ÐIngIoy.
Ða vo cao gIo ng :
- TôI qua mô f vì ca I fôn ÐIngIoy na y rô I.
- TôI Iâ y Ia m fIô c ngho ba no I nhu fhô , nhung fa I sao ba không
no I Iu c fruo c 7 Nô u sa ng nay fôI bIô f nhu vâ y, cha c cha n fôI da không
dI ga p anh fa. Thâ f Ia vô phu c, nhung vì fôI da ga p anh fa, bây gIo
chu ng fa không fhô fra nh kho I mô I quon bIô f na y.
Su kInh nga c cu a ca c cô ga I chinh Ia dIô u ma ông mong muô n;
rIông ba Ðonnof co n kInh nga c hon ca ca c cô con ga I, fuy nhIôn sau
nhu ng kho anh kha c xa o dô ng Ia nIô m vuI; ba cho ra ng dâ y Ia vIô c ba
vâ n ha ng mong muô n.
- Ong Ðonnof yôu dâ u, ông fô f bu ng Ia m sao! Nhung fôI bIô f
cuô I cu ng fôI vâ n pha I fhuyô f phu c ông. TôI bIô f ro ông râ f fhuong
ca c con, nôn ông không fhô bo qua mô I quon bIô f nhu fhô na y. Thâ f
Ia fôI vuI qua ! Kô ra ông du a nhu sa ng nay cu ng hay, ông dI ma
không no I mô f Io I na o cho dô n fâ n bây gIo .
Ong Ðonnof quay qua KIffy va no I :
- KIffy, bây gIo con co fhô ho fu y fhich. Ong vu a no I vu a buo c ra
kho I pho ng, ca m fhâ y mô f mo I vì nhu ng Io I phâ n khich cu a ba vo .
KhI ca nh cu a pho ng da do ng Ia I, ba ba o ca c con :
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 9
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Thâ y không, ca c con co mô f nguo I cha fuyô f vo I. Mo không
hIô u ca c con so dô n da p fâ m Io ng cham Io cu a bô ca c con ra sao, ngay
ngay ca mo cu ng không bIô f. Mo không nga I cho ca c con bIô f, vo I fuô I
bô mo bây gIo fa o mô I quon bIô f mo I mô I nga y fhì không Iâ y gì Ia m dô
chju, nhung bô mo sa n Io ng Ia m fâ f ca mo I chuyô n vì ca c on. IydIa,
ma c du con Ia con u f, nhung mo fIn cha c câ u ÐIngIoy so khIôu vu vo I
con frong buô I da vu sa p fo I.
IydIa no I cu ng co I :
- Con không so . Tuy con Ia u f nhung con cao hon ca c chj.
Va frong ca buô I fô I co n Ia I ho fhI nhau pho ng doa n khI na o Mr
ÐIngIoy so dô n fham ông Ðonnof dô da p Iô , va ba n ba c nhau bao gIo
fhì co fhô mo I anh dô n du ng bu a fô I

Jane Austen 10
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

Chûúng 3

Tuy fhô , qua ông chô ng ba Ðonnof không fhô bIô f duo c gì nhIô u
vô Mr ÐIngIoy, ngay ca vo I su fro gIu p cu a nam cô con ga I. Ho ho I
han ông du mo I ca ch, vo I mo I câu ho I , mo I pho ng doa n fhâ n kì, mo I
gIa djnh mo hô , nhung ông dô u no fra nh fâ f ca . Cuô I cu ng ho da nh
pha I châ p nhâ n fhông In gIa n fIô p fu ba ha ng xo m Iucas.
TIn fu c ba dua ra dô u râ f fhuâ n Io I. Nga I WIIIIam da c bIô f co
ca m fình vo I Mr ÐIngIoy. Anh Ia mô f fhanh nIôn co n kha fro , râ f do p
fraI va vô cu ng dô mô n, va nhâ f Ia anh djnh dâ n fhoo râ f nhIô u nguo I
dô n fham gIa buô I da vu . Không co gì co fhô fuyô f hon. Y fhich khIôu
vu Ia buo c dâ u fIô n dô n mô f cuô c fình, fhô Ia aI nâ y fha hô kì vo ng
va o con fIm anh.
Ða Ðonnof ba o chô ng :
- Nô u fôI chI câ n fhâ y mô f du a con ga I co cuô c sô ng ha nh phu c o
NofhorfIoId, fhôm bô n du a kIa dô u co mô I Iuong duyôn fuong fu , fhì
fôI không co n uo c ao dIô u gì nu a.
Va I nga y sau, ÐIngIoy da p Iô chuyô n fham vIô ng cu a ông
Ðonnof, va forng muo I phu f ngô I cu ng ông frong pho ng do c sa ch, anh
hy vo ng duo c pho p ga p ca c cô ga I, ma anh da ngho nguo I kha c ca ngo I
vô vo do p cu a ca c cô, nhung anh chI ga p duo c ông bô . Ca c cô fhì may
ma n hon, vì co fhô quan sa f anh fu cu a sô fâ ng frôn, fhâ y anh ma c
mô f a o choa ng ma u Iam va cuo I mô f con ngu a ô.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 11
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Sau dâ y Ia Io I mo I du ng bu a fô I, va ba Ðonnof vô I sa p da f nhIô u
vIô c fruo c khI nhâ n duo c Io I da p. Mr ÐIngIoy co vIô c bâ n pha I dI dô n
Iondon va o nga y kô nôn không fhô nhâ n Io I mo I. Ða Ðonnof bj hu f
hâ ng. Ða không fhô fuo ng duo c anh co vIô c gì quan fro ng fa I fha nh
phô ngay sau khI dô n ngu fa I HorffordshIro. Ða ba f dâ u Io ra ng anh
co fhô Iuo n Io fu noI na y qua noI kha c ma không chju djnh cu o
NofhorfIoId. Phu nhân Iucas pha I frâ n an ba , cho ra ng ÐIngIoy chI
dI Iondon dô mo I ba n bo dI du buô I da vu .
Cha ng bao Iâu, co fIn no I ra ng Mr ÐIngIoy so dâ n fhoo muo I haI
quy cô va ba y công fu cu ng dô n du . Ca c cô ga I dau khô khI ngho sô
dông phu nu dô n fhô , nhung dô n buô I sa ng fruo c dôm da vu duo c
ngho ra ng fhay vì muo I haI, anh chI dâ n dô n sa u nguo I fu Iondon,
nam chj om va mô f cô om ho . KhI buô I da vu ba f dâ u, fâ f ca chI co
nam nguo I : Mr ÐIngIoy, haI chj om cu a anh, nguo I chô ng cu a cô chj,
cu ng mô f fhanh nIôn kha c.
Mr ÐIngIoy co ngoa I hình ba f ma f va fu fha I phong nha . Cuong
ma f ua nhìn, cu chI ung dung chân fhâ f. HaI nguo I chj om cu a anh
frông chu ng cha c, co phong ca ch cu a Iô I xu su du f khoa f. Nguo I anh
rô , ông Hursy, chI co vo nha nha n. Nhung nguo I ba n , fôn Ia Ðarcy,
cha ng bao Iâu da fhu hu f su chu y cu a ca gIan pho ng, bo I vo c da ng
cao ra o, do p fraI, fao nha ; va frong vo ng nam phu f sau khI anh fa
buo c va o da co Io I xâ m xì ra ng Io I fu c mô I nam cu a anh Iôn dô n muo I
nghìn mô I nam.
Mâ y ông fhì cho ra ng anh co da ng vo cân dô I, co n ca c ba fhì cho
ra ng anh co n do p fraI hon ca ÐIngIoy. Ca nu a buô I fô I aI cu ng co
fhIô n ca m vo I anh. Sau dâ y, chinh cu chI cu a anh khIô n nhIô u nguo I
khInh ghô f. Ho cho ra ng anh kIôu ha nh, anh o frôn cao hon nho m
ba n bo cu a anh, không ho a dô ng cu n vuI vo I mo I nguo I. Ngay ca bâ f
dô ng sa n Io n Iao cu a anh fa I ÐorbyshIro, anh vâ n co no f ma f ha m fa I
, kho chju, không da ng d0uo c so sa nh vo I nguo I ba n cu a mình.
Cha ng bao Iâu ÐIngIoy da Ia m uon vo I mo I nguo I quan fro ng
frong can pho ng. Cha ng fo ra sôI dô ng không kIô u ca ch, khIôu vu vo I
Jane Austen 12
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
mo I ba n nha c, fo ra không fho a ma n khI fhâ y buô I da vu châ m du f
qua so m, cho bIô f so fô chu c mô f buô I da vu kha c o NofhorfIoId. CIu a
cha ng va nguo I ba n qua Ia haI fha I cu c!
Mr Ðarcy chI khIôu vu mô f Iâ n vo I ba Hursf va mô f Iâ n vo I cô
ÐIngIoy, không muô n duo c gIo I fhIô u vo I nhu ng phu nu kha c, sau dâ y
chI dI vo ng quanh, fhInh fhoa ng no I chuyô n vo I va I nguo I frong
nho m. Mo I nguo I nhanh cho ng nhâ n ra finh ca ch cu a anh. Trôn fhô
gIan na y, co Io anh Ia con nguo I kho chju nhâ f, kho chju nhâ f va mo I
nguo I dô u mong anh cha ng du ng fro Ia I nu a. RIông ba Ðonnof fhì co
a c ca m na ng nhâ f; ba ca m fhâ y bu c fu c do anh da khInh ro mô f frong
ca c cô con ga I ba .
Vì sô phu nu dông hon nam gIo I, ÐIIzabofh Ðonnof pha I ngô I
ngoa I frong haI ba n khIôu vu , va frong fho I gIan â y Ðarcy no I chuyô n
vo I ÐIngIoy khI du ng kha gâ n cô, nôn cô ngho Io m duo c.
Mr ÐIngIoy muô n o p ba n mình fham gIa khIôu vu fhôm.
- Na y Ðarcy, câ u pha I khIôu vu chu . To không fhich fhâ y câ u
du ng dây vo I dIô u bô buô n fo nhu f hô . KhIôu vu ma vuI vo I nguo I fa.
- To không fhich. Câ u bIô f fo gho f khIôu vu , fru khI vo I nguo I
da quon bIô f da c bIô f. To không fhô chju duo c da m nguo I na y. Chj om
cu a câ u da co nguo I dI ca p, co n fo fhâ y khIôu vu vo I nhu ng phu nu
kha c frong pho ng nhu Ia mô f cu c hình.
- To không kho finh nhu câ u. Thu fhâ f frong do I mình chua bao
gIo ga p nhu ng nguo I dô fhuong nhu fhô na y, co va I nguo I do p fuyô f
vo I.
Ðarcy nhìn cô con ga I dâ u Io ng cu a gIa dình Ðonnof :
- Câ u chI nha y vo I nhu ng cô ga I do p frong pho ng na y.
- Cô â y Ia nguo I do p nhâ f frong nhu ng nguo I ma mình da ga p!
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 13
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Nhung cô om râ f xInh, râ f dô fhuong ngô I sau câ u dâ y. Cho
pho p mình no I vo I ba n nha y cu a mình gIo I fhIô u cô â y vo I câ u.
Ðarcy quay nguo I nhìn ÐIIzabofh mô f fhoa ng, ba f Iâ y fIa nhìn
cu a cô, rô I quay dI Ia nh Iu ng no I :
- Câ u co y gì vâ y 7 Cô fa frông cu ng duo c, nhung không du xInh
dô IôI cuô n fo , co n fo cu ng không fhich fhoo duô I nhu ng phu nu da bj
da n ông kha c cha n chô. Câ u nôn ra vo I ba n nha y cu a mình dI, du ng
phi fho I gIan vo I fo .
ÐIngIoy ngho hoo Io I khuyôn cu a ba n. Ðarcy buo c dI; va
ÐIIzabofh ngô I yôn mô f chô , không co n chu f ca m nghI fhân fhIô n vô
anh cha ng. Nhung sau do cô vuI vo kô Ia I chuyô n na y cho cô ba n
ngho, vì finh cô fhich du a co f, Iâ y Ia m vuI vo I mo I chuyô n kì khôI.
Nha Ðonnof ha I Io ng vo I buô I da vu . Ða Ðonnof nhâ n fhâ y ca
da m nguo I fham du dô u mô n cô con ga I Io n cu a ba . ÐIngIoy da khIôu
vu vo I cô haI ba n, va cô fro nôn nô I bâ f frong sô ca c om ga I. Qua do
Jano ca m fhâ y ha I Io ng nhu ba mo , du fhoo phong ca ch frâ m Ia ng
hon.
ÐIIzabof ca m nhâ n duo c nIô m vuI cu a Jano. Mary ngho co nguo I
no I vo I cô ÐIngIoy ra ng Jano Ia nguo I con ga I fo an vo n nhâ f vu ng.
RIông CafhorIno va IydIa co may ma n Ia Iuôn co nguo I mo I khIôu vu ,
va haI cô chI mong fhô frong mô f buô I da vu . Ca gIa dình phâ n kho I
quay vô Iongbourn, ngôI Ia ng noI ho cu ngu , o dâ y ho Ia nhu ng cu
dân quan fro ng.
KhI vô dô n nha ho fhâ y ông Ðonnof vâ n co n fhu c. ChI câ n mô f
cuô n sa ch Ia ông quôn ba ng vô fho I gIan, va va o djp na y ông ha o hu c
muô n bIô f vô buô I fô I vô n da fa o cho mo I nguo I nhIô u ha o hu c fuyô f
vo I. Ong da nghI ra ng mo I y kIô n cu a ba vo vô anh cha ng xa Ia so Ia
bj fhâ f vo ng, nhung ông da ngho mô f câu chuyô n kha c ha n.
KhI buo c va o pho ng ba vo no I :
Jane Austen 14
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Ong a , mâ y mo con fôI co mô f buô I fô I fhâ f vuI, mô f buô I da vu
fuyô f vo I. TôI uo c gì ông co fhô dI cu ng, aI nâ y dô u ca m mô n Jano,
không co n gì fuyô f hon. Mo I nguo I dô u khon con bo xInh xa n, rIông
cha ng ÐIngIoy ca m fhâ y no kha do p, va nha y vo I no haI ba n. TôI chI
co fhô nghI dô n vIô c dâ y : anh â y da nha y vo I con bo haI ba n, chI co
con bo Ia duo c mo I nha y dô n Iâ n fhu haI. Truo c fIôn, anh fa mo I cô
Iucas. TôI ca m fhâ y fhâ f bu c mình khI â y, nhung ma anh fa fo ra
không fhich con bo â y fi na o. Ong bIô f chu , fhâ f ra cha ng aI fhich con
bo â y ca . Anh fa bj Jano nha fa fhu hu f sau khI nha y vo I no . Thô Ia
anh cha ng do ho I vô con bo , duo c nguo I fa gIo I fhIô u vo I no , rô I mo I
con bo nha y fIô p ba n fhu haI. Thô rô I ba n fhu ba vo I cô KIng, ba n fhu
fu vo I MarIa Iucas, ba n fhu nam vo I Jano Iâ n nu a, ba n fhu sa u vo I
IIzzy, rô I nha ÐouIangor.
Ong chô ng mâ f kIôn nhâ n nga f Io I :
- Nô u anh fa co fhuong ha I fôI fhì anh â y chI nôn k hIôu vu phân
nu a nhu fhô ! Ia y Chu a, ba du ng kô vô mâ y cô ga I nha y vo I anh fa
nu a. A ! Co Io cu kô ra ng anh fa bj frâ f kho p cô chân frong ba n dâ u
fIôn fhì hon.
Ða Ðonnof fIô p fu c :
- TôI fhâ f su fhâ y fhich anh fa. Anh fa fhâ f do p fraI ! Ca c chj
om cu a anh fa cu ng hâ p dâ n. Trong do I fôI chua fu ng fhâ y frang
phu c na o fhanh Ijch nhu Ioa I ca c cô â y ma c. TôI fIn cha c da I dang-fon
frôn a o ba Hursf...
Ða Ia I bj nga f Io I. Ong Ðonnof không muô n ngho ba kô vô fho I
frang Io o Ioo f. Thô Ia ba buô c pha I chuyô n dô fa I, va vo I fâ f ca chua
cay, công fhôm if pho ng da I, kô cho ông ngho vô fha I dô fhô Iô cu a Mr
Ðarcy. Ða fIô p :
- Nhung ông yôn fâm, IIzzy không mâ f ma f gì khI không ho p
vo I fhj hIô u cu a ha n. Anh fa fhuô c ha ng nguo I kho fhuong nhâ f, mô f
con nguo I da ng kInh fo m, không da ng cho aI Iâ y Io ng. Anh fa cha nh
cho o va kIôu kì không aI chju duo c. Ha n fa cu dI Io ng vo ng dâ u na y
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 15
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
dâ u no , Ia m ra vo fa dây Ia nhâ f ! Ma ha n co do p fraI gì cho cam ! TôI
uo c gì ông co o dâ y dô cho anh fa if Io I ran ! TôI gho f cay gho f da ng
anh fa.

Jane Austen 16
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 4

KhI chung quanh không co n aI, Jano fhô Iô vo I ÐIIzabofh vô
fình ca m ma cô da nh cho anh ÐIngIoy, frong khI fruo c dâ y cô co phâ n
fhâ n fro ng frong Io I khon :
- Thanh nIôn du ng Ia pha I nhu anh â y, chin cha n, vuI vo , ô ng
dô ng. Chj chua bao gIo ga p nguo I na o nhu fhô ! Thâ f fhu fha I, vo I vo
gIa gIa o fuyô f vo I !
ÐIIzabofh da p :
- Anh â y co n Ia nguo I do p fraI nu a, fhanh nIôn Ia pha I nhu fhô .
Ðu ng Ia mâ u nguo I ho an ha o.
- Chj ca m fhâ y ha nh dIô n khI duo c anh â y mo I nha y Iâ n fhu
haI. Chj không ngo mình duo c anh â y chu y dô n nhu fhô .
- Không ngo a ! Chinh om nghI chj xu ng da ng vo I dIô u â y.
Nhung ma dâ y Ia su kha c bIô f Io n gIu a haI chj om chu ng fa. Chj Iuôn
ca m fhâ y bâ f ngo khI duo c chu y dô n, co n om fhì không bao gIo . Anh
fa co mo I chjo nha y fhôm cu ng Ia chuyô n duong nhIôn. Ha n anh fa
nhâ n fhâ y chj xInh do p hon ca c cô ga I kha c frong pho ng. Không câ n
co Io I ca m on anh fa vì chuyô n na y. Anh â y du ng Ia nguo I dô mô n, va
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 17
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
om không co y djnh ngan ca n chj fhich anh fa. Chj da fu ng mô n
nhIô u nguo I ngu xuâ n hon fhô nhIô u.
- Na y IIzzy !
- Chj bIô f không 7 Chj râ f dô xIôu Io ng fruo c nguo I kha c. Trong
ma f chj aI cu ng Ia nguo I fô f va dô mô n. Trong do I om chua fu ng ngho
chj chô baI nguo I na o ca .
- Chj không muô n hâ p fâ p chI frich fhIôn ha, nhung chj Iuôn
no I fhâ f Io ng dIô u chj nghI.
- Ðm bIô f nhu vâ y. Chinh vì vâ y ma chj Ia mô f nguo I fuyô f vo I.
Vo I fâ m Io ng chân châ f cu a chj không fhô nhâ n ra fho I dIôn rô va ca n
bâ y cu a nguo I fa. Tha I dô gIa vo bô c fru c fhì dâu dâu cu ng co . Nhung
bô c fru c ma không co y phô fruong hay chu djnh nhu chj fhì fhâ f
hIô m. Chj chI chu y dô n dIô m fô f cu a mo I nguo I dô ngo I khon ma
không dô y dô n ca I xâ u. Va nhu vâ y chj cu ng râ f fhich haI chj om cu a
anh â y pha I không7 Tu ca ch cu a ho không ba ng anh â y .
- Cha c cha n không ba ng, fhoa f dâ u chj nghI nhu vâ y. Nhung co
no I chuyô n vo I ho mo I fhâ y ho râ f dô mô n. Ða chj so sô ng cu ng anh
â y va gIu p caI qua n ngôI nha . Chj không nhâ m khI no I ra ng chu ng fa
so co mô f nguo I Ia ng gIô ng fhâ f IôI cuô n nhu ba fa.
ÐIIzabofh Im Ia ng ngho, nhung không ca m fhâ y fhuyô f phu c.
Cô fhâ y ca ch cu xu cu a chj om anh ÐIngIoy không pha I Ia dô mô n.
Vo I kha nang quan sa f nha y bo n, fu fuo ng không dô uô n na n nhu cô
chj, cô ng fhôm fri pha n doa n không gì Iay chuyô n duo c, cô ca m fhâ y
kho châ p nhâ n duo c ho .
Thâ f ra haI nguo I phu nu na y Ia nhu ng nguo I kha fô f, ho không
fhIô u phâ n ho m hInh khI ho vuI va cu ng không fhIô u kha nang Ia m
vuI Io ng nguo I kha c khI ho muô n. Nhung haI nguo I qua kIôu ha nh va
fu cao. Ho kha do p, va duo c gIa o du c frong fruo ng do ng fha nh phô , co
gIa fa I haI muoI nghìn ba ng, co fho I quon fIôu xa I qua mu c va fhich
gIao du vo I fâ ng Io p fhuo ng Iuu. Ðo dâ y vô mo I phuong dIô n ho co
Jane Austen 18
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
quyô n nghI ho o bâ c cao va xom fhuo ng nguo I kha c. Ho fhuô c vô mô f
gIa fô c danh vo ng fa I mIô n Ða c nuo c Anh. Ðâ y Ia môI fruo ng In sâu
va o ho I nIô m cu a ho hon Ia gIa fa I cu a ho va câ u om vô n da duo c fich
Iu y nho kInh doanh.
Mr ÐIngIoy fhu a huo ng fu ông bô mô f gIa fa I Iôn dô n gâ n mô f
fram nghìn ba ng. Ong da djnh mua bâ f dô ng sa n, nhung không kjp
mua fhì ông qua do I. Mr ÐIngIoy cu ng co y djnh fuong fu , va co Iu c
da cho n duo c noI chô n, nhung bây gIo anh da duo c câ p mô f ngôI nha
khang frang công fhôm mô f frang vIôn. NhIô u nguo I vô n ro finh fình
cu a cha ng vâ n không fhô doa n duo c IIô u cha ng co Iuu Ia I NofhorfIoId
suô f do I hay không.
Ca c chj om cu a cha ng fhIô f fha muô n cha ng mua bâ f dô ng sa n
cho rIông mình, nhung gIo dây fuy chI Ia nguo I o fhuô, cô om vâ n
không ngâ n nga I ngô I ghô chu vj o ba n an. Ða Husrf cu ng fhô , vô n da
Iâ p gIa dình vo I nhIô u frang phu c hon fa I sa n, mô I khI ba muô n ba
vâ n sa ng sa ng xom ngôI nha cu a anh Ia noI chô n cu a ba . ÐIngIoy fình
co duo c gIo I fhIô u vô ngôI nha NofhorfIoId. Anh dô n xom va sau nu a
gIo xom xo f bôn frong va ngoa I, ca m fhâ y fhich vj fri cu a ngôI nha va
ca c pho ng chinh cu a no , dô ng y vo I mâ y Io I ca ngo I cu a chu nhân, rô I
fhuâ n y ngay.
CIu a anh va mr Ðarcy co fình ba n râ f bô n vu ng, ma c du finh
nô f hay nguo I fra I nguo c nhau. ÐIngIoy duo c Ðarcy quy mô n vì finh
xuô xoa , co I mo , dô uô n na n, fuy không co co duyôn na o kha c mang
Ia I su fuong pha n hon so vo I ba n châ f cu a anh, nhung vo I chinh mình
anh không bao gIo Iô vo bâ f ma n. ÐIngIoy fIn fuo ng vu ng cha c va o
ba n Inh cu a Ðarcy, va da nh gIa cao o c pha n do an cu a ba n mình. Vô
ma f hIô u bIô f fhì Ðarcy co phâ n frô I hon ÐIngIoy, va fo ra khôn
ngoan hon. Ðarcy vu a kIôu ky , kin da o va cu chI cu a anh không mâ y
cuô n hu f fuy anh duo c gIa o du c râ f ky Iuo ng. Vô ma f na y ÐIngIoy Ia I
co phâ n frô I hon, du o dâu anh cu ng duo c mo I nguo I quy mô n, rIông
Ðarcy fhì cu ma I xu c pha m fhIôn ha.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 19
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ca ch fhu c haI nguo I fro chuyô n vo I nhau frong buô I da vu bIô u
fhj ro no f ca finh cu a ho . ÐIngIoy frong do I chua fu ng ga p nguo I con
ga I dô fhuong va xInh xa n nhu Jano. Mo I nguo I dô u fu fô va ân câ n
vo I anh. Không kIô u ca ch va cu ng nha c, cha ng bao Iâu anh da Ia m
quon duo c vo I fâ f ca mo I nguo I frong pho ng, rIông dô I vo I Jano
Ðonnof fhì anh fhâ y không fhIôn fhâ n na o co fhô do p hon.
RIông dô I vo I duo c, anh fhâ y ca da m nguo I na y không co da ng
vo gì da c sa c vì fhô anh cha ng chu y dô n aI ca , va cu ng cha ng duo c aI
chu y dô n. Anh công nhâ n Jano Ia cô ga I do p, nhung anh fhâ y cô cuo I
qua nhIô u.
Ða Husrf va cô om ga I cu ng nghI nhu fhô , nhung haI nguo I vâ n
mô n cô, cho ra ng cô Ia mô f fhIô u nu dô mô n, hIô n dju, va không ngâ n
nga I muô n bIô f fhôm vô cô. Thô Ia Jano da duo c mo I nguo I công nhâ n
Ia hIô n dju, nôn qua dâ y ÐIngIoy ca m fhâ y duo c pho p nghI dô n cô mô I
khI anh muô n.
Jane Austen 20
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 5

Ca ch Iongbourn mô f qua ng duo ng nga n co mô f gIa dình quon
fhân vo I nha Ðonnof. Nga I WIIIIam Iucas Iu c fruo c kInh doanh fa I
Moryfon, fa o nôn duo c mô f su nghIô p kha kha va duo c frIô u dình
phong fuo c HIô p sI khI ông gIu chu c fhj fuo ng. Co Io ông da ca m nhâ n
vInh du na y mô f ca ch qua ma nh IIô f.
Ong cha n gho f công vIô c kInh doanh va ngôI nha cu a mình
frong mô f fhj frâ n fhuong ma I nho , nôn ông ro I bo ca haI va do I gIa
quyô n vô mô f ngôI nha ca ch Moryfon kho ang mô f da m. Ong da f fôn
ngôI nha Ia Iucas Iodgo – Nha nghI ho Iucas, noI ông co fhô fu ma n
coI mình Ia mô f nguo I quan fro ng, không bj ra ng buô c vì chuyô n Ia m
an buôn ba n, chI chuyôn chu va o vIô c sô ng cho ra vo vo I fhIôn ha Ia
mô f công dân fô f. Ong hoan hy vô fuo c phong cu a mình nhung không
Iâ y Ia m kIôu kì, nguo c Ia I ông quan fâm dô n fâ f ca mo I nguo I.
Vo I ba n châ f không muô n aI bj xu c pha m, Ia I fhôm finh fhân
fhIô f va chIô u Io ng nguo I, vIô c phong fuo c cho ông o dIô n Sf Jamos da
khIô n ông fro fha nh mô f nguo I nha nha n.
Phu nhân Iucas Ia mô f nguo I phu nu râ f hIô n hoa , không qu a
khôn ngoan nôn dô fro fha nh mô f nguo I Ia ng gIô ng fô f cu a ba
Ðonnof. Ho co va I nguo I con. Cô con ga I dâ u Io ng, biôf dIô u va fhông
mIh, kho ang haI muoI ba y fuô I Ia ba n fhân cu a ÐIIzabofh.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 21
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
VIô c ca c cô con ga I nha Ðonnof va Iucas ga p nhau dô kha o
chuyô n vô buô I da vu Ia fuyô f dô I câ n fhIô f. Ðuô I sa ng hôm sau, ca c
cô Iucas dI dô n Iongbourn dô ngho fIn va no I chuyô n vo I nhau.
Ða Ðonnof no I vo I cô Iucas frong vo fu chu :
- Na y CharIoffo, cha u ba f dâ u buô I da vu duo c fhuâ n Io I dâ y.
Cha u Ia Iu a cho n fhu nhâ f cu a câ u ÐIngIoy.
- Ðu ng fhô nhung hình nhu anh â y fhich Iu a cho n fhu haI hon
a .
- A cô nghI ra ng cha u muô n no I dô n Jano – Vì anh fa nha y vo I
con bo haI Iâ n. Co vo nhu anh fa mô n con bo - fhâ f ra fôI da fIn nhu
vâ y- fôI co ngho no I vô dIô u â y, nhung fôI không biôf gì vô chuyô n ..
chuyô n gì dâ y vô Mr RobInson.
- Co fhô ba cho ra ng cha u da ngho Io m Mr ÐIngIoy va Mr
Robonson no I chuyô n vo I nhau, cha u da kô cho ba ngho vô chuyô n
na y chua nhI 7 Anh RobInson ho I anh fa nghI fhô na o vô buô I da vu
Moryfon, anh fa co nghI ra ng co nhIô u phu nu do p frong pho ng
không7 Anh nghI cô na o do p nhâ f. Anh fa fra Io I ngay câu cuô I cu ng
- A ! Cha c cô ca nha Ðonnof, du ng fhô không aI không dô ng y .
- Thô Ia anh fa da co chu djnh, duo ng nhu dâ y Ia ... nhung râ f co
fhô cha ng dI dô n dâu ca , cha u bIô f dâ y.
CharIoffo no I :
- IIzzy, chuyô n chj ngho Io m da f mu c dich fô f hon chuyô n cu a
om du ng không7 Io I Mr Ðarcy no I không da ng cho fa ngho nhung Io I
cu a anh ban, co pha I fhô không7 Tô I nghIô p ÐIIza, pha I fo ra chju
du ng !
- TôI mong cha u du ng mang chuyô n â y va o dâ u cu a IIzzy dô
gây bu c fu c vì su nguo c da I cu a anh fa. Vì anh fa Ia mâ u nguo I qua
kho chju nôn nô u anh fa co fhich aI fhì gn â y fhâ f vô phu c. Tô I hôm
Jane Austen 22
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
qua ba Iong co kô cho fôI ngho ra ng anh fa ngô I gâ n ba â y frong nu a
gIo dô ng hô ma không hô mo mIô ng.
Jano ho I :
- Mo co cha c không bj nhâ m chu 7 Con fhâ y ro ra ng Ia anh fa co
no I chuyô n vo I ba â y.
- A , dâ y Ia vì ba da ho I anh fa co fhich sô ng fa I NofhorfIoId
không, nôn anh fa pha I fra Io I, nhung ba ba o anh fa co vo râ f bu c bô I
vì co nguo I khoI chuyô n.
Jano no I :
- Cô ÐIngIoy no I vo I con ra ng anh fa không bao gIo no I nang
nhIô u ngoa I fru vo I nhu ng nguo I ma anh râ f fhân fhIô f. Vo I nhu ng
nguo I na y anh fo ra kha dô chju.
- Mo fhâ y cha ng fIn chu f na o. Nô u anh fa co finh dô chju nhu
fhô , ha n anh fa da fruyô n fro cu ng ba Iong. Nhung mo co fhô doa n
Ia do dâu : mo I nguo I dô u no I ra ng do anh fa qua kIôu ha nh, va ba ng
ca ch na o dâ y anh fa da ngho no I ra ng nha ba Iong không co xo ngu a
ko o va pha I fhuô xo ca fa ng dô dI vu hô I.
Cô Iucas no I :
- Cha u không ma ng anh fa co no I chuyô n vo I ba Iong hay
không, nhung cha u uo c pha I chI anh fa khIôu vu cu ng vo I IIzzy.
Ða mo ba o ÐIIzabofh :
- Ðô khI kha c IIzzy, Nô u mo Ia con, mo so không muô n khIôu
vu vo I anh fa.
- Con fIn mo , va con co fhô hu a cha c vo I mo so không bao gIo
khIôu vu vo I anh fa.
Cô Iucas no I :
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 23
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Tinh kIôu ha nh cu a anh fa không Ia m chj kho chju, vì co Ii do
chinh da ng na o dâ y. Ta không nôn fha c ma c fa I sao mô f fhanh nIôn
co nhIô u fhu nhu fhô : gIa fô c cao sang, fa I sa n kô ch su , Ia I nghI ra ng
mình cao quy . Nô u chj co fhô no I, anh fa co quyô n duo c kIôu ha nh.
- ÐIô u â y râ f du ng, rIông om co fhô dô da ng fha fhu cho finh
kIou ha nh cu a anh fa, nôu anh fa không sI nhu c ca I kIôu ha nh cu a
om.
Mary vâ n co n â m u c frong y nghI kIôn djnh cu a cô chj:
- Ðm fIn ra ng kIôu ha nh Ia mô f khuyô f dIô m râ f fhông fhuo ng.
Qua nhu ng gì om da do c, om fIn ra ng dIô u na y râ f phô bIô n, ba n châ f
con nguo I hay fhIôn vô fâ f na y. Trong chu ng fa râ f if nguo I không co
mô f y nghI fu ma n vô ma f na y hay ma f kha c, hoa c co fhâ f hoa c fuo ng
fuo ng. Phu phIô m va kIôu ha nh Ia haI dIô u kha c nhau, fuy ra ng
nguo I fa fhuo ng xom haI fhu dô ng nghIa vo I nhau. Mô f nguo I co fhô
ca m fhâ y kIôu ha nh nhung không fo ra phu phIô m. KIôu ha nh Ia khI
fa co y kIô n vô chinh mình, phu phIô m Ia khI fa muô n nguo I kha c
nghI vô mình nhu fhô na o.
Cô om nha Iucas fhô f Iôn :
- Nô u om duo c gIa u co nhu Mr Ðarcy , om không câ n ca m fhâ y
kIôu ha nh nhu fhô . Ðm so nuôI mô f da n cho san va mô I nga y uô ng
mô f chaI ruo u vang.
- Thô fhì cha u so uô ng qua nhIô u dâ y, nô u fôI ba f ga p fôI so fhu
ngay chaI ruo u cu a cha u...
Va cuô c franh Iuâ n ko o da I cho dô n khI chIa fay.Jane Austen 24
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

Chûúng 6

Thô Ia cha ng bao Iâu nhu ng phu nu fa I Iongbourn dô u dô n
fham vIô ng NofhorfIoId. Ho duo c fham vIô ng fra Iô du ng ca ch. Tu
ca ch dô mô n cu a Jano Ðonnof chInh phu c ba Husrf va cô ÐIngIoy.
Ma c dâ u ba mo co fha I dô không aI chju nô I va ca c om cô không da ng
no I dô n, ho dô u muô n Ia m fhân vo I cô chj.
Jano ca m fhâ y râ f vuI duo c quan fâm nhu fhô , nhung ÐIIzabofh
vâ n nhâ n ra vo kIôu kì cu a bôn kIa frong vIô c dô I xu vo I mo I nguo I va
nagy ca vo I Jano, nôn cô ca m fhâ y không fhô ua duo c haI nguo I, ma c
du Io ng fô f cu a ho dô I vo I Jano dô u co a nh huo ng dô n fình ca m cu a
Mr ÐIngIoy.
Ro ra ng Ia mô I khI haI nguo I ga p nhau, anh dô u fo ra fhâ f su
mô n cô, co n dô I vo I Jano, cô cu ng fhich anh nhIô u hon, nhung cô vuI
khI fhâ y mo I nguo I không nhâ n ra dIô u na y. Cô Ia kô f ho p mô f ca ch
ma nh mo finh khi dIô n da m va fha I dô phâ n kho I, va haI dIô u na y
cho dâ u su suy do n cu a nhu ng ko hay chon va o chuyô n cu a nguo I
kha c. ÐIIzabofh no I chuyô n na y cho CharIoffo Iucas ngho. CharIoffo
fra Io I :
- Co fhô Ia dIô u hay nô u fa o â n fuo ng nhu fhô cho fhIôn ha ,
nhung dôI Iu c do da f qua cu ng bj bâ f Io I. Nô u mô f nguo I con ga I cu
cho gIâ u ma I fình ca m cu a mình, cô fa co fhô so da nh mâ f co hô I Ia m
anh cha ng chu y dô n mình, va Iu c â y không co n dIô u gì kha c ngoa I
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 25
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
fru fu an u I khI fhIôn ha cu ng mu fjf nhu mình. Hâ u nhu frong mo I
mô I quan hô dô u câ n if nhIô u ca m kich hay phu phIô m, dô n nô I nô u
cu dô cho mo I vIô c fu do pha f fIô n fhì cha ng co gì Ia da m ba o ca .
Chu ng fa co fhô ba f dâ u mô f ca ch fho aI ma I – co fhô mô f fình fhuong
mô n nho nha ng cu ng Ia fu nhIôn fhôI, nhung râ f if nguo I frong chu ng
fa co fhô yôu fhâ f Io ng ma không câ n bôn kIa khich Iô . Trong muo I
fruo ng ho p, dô n chin fruo ng ho p ma nguo I phu nu nôn fo Iô nIô m
ca m mô n nhIô u hon fình ca m cu a mình. Cha c cha n ÐIngIoy mô n chj
cu a om, nhung anh fa co fhô du ng o dâ y nô u chj â y không gIu p anh
fIô n fhôm.
- Nhung fhâ f ra Jano co fo y khich Iô anh fa fIô n fhôm, frong
gIo I ha n ma phâ m gIa cu a chj â y cho pho p. Nô u om da co fhô ca m
nhâ n duo c fình y cu a chj â y fhì anh fa so Ia ko ngu ngô c nô u nhu
không nhâ n ra.
- ÐIIza , nôn nho ra ng dô I vo I fâm finh Jano, anh fa không hIô u
nhIô u nhu om dâu.
- Nhung nô u mô f phu nu da co ca m fình da c bIô f vo I mô f cha ng
fraI va không cô fình gIâ u dIô m, anh fa câ n fìm hIô u cho ro .
- Co fhô anh â y câ n pha I fìm hIô u, nô u anh fa bIô f nhIô u vô cô
â y. Nhung ma c du Jano va ÐIngIoy ga p go nhau kha fhuo ng xuyôn,
không bao gIo haI nguo I ga p nhau duo c Iâu. Vì ho Iuôn ga p nhau
frong da m dông, ho không fhô fro chuyô n vo I nhau nhIô u. Vì fhô
Jano câ n pha I franh fhu fu ng fho I kha c dô na m ba f Iâ y fình ca m cu a
anh. KhI da cha c cha n chIô m duo c fra I fIm cu a anh fa, chj co fhô
nha n nha fu y fhich frong fình yôu.
- Kô hoa h cu a chI fô f fhâ f dâ y, không co n gì hô nghI ngoa I fru
uo c muô n hôn phô I, nô u om nhâ f quyô f Iâ y mô f anh cha ng gIa u co ,
hoa c bâ f cu anh cha ng na o, om so fhoo ca ch na y. Nhung dâ y không
pha I Ia cam nghI cu a Jano, chj â y không co chu y do ng kjch. Chj â y
vâ n không cha c fình ca m cu a mình ra sao, hoa c Ia chuyô n na y co ho p
Iy hay không7 Jano chI mo I quon bIô f anh fa co nu a fha ng. Ða nha y
Jane Austen 26
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
vo I anh fa bô n ba n o Moryfon, va chI ga p anh fa mô f Iâ n fa I nha anh,
va fu Iu c â y an fô I bô n Iâ n vo I anh cu ng vo I nhu ng nguo I kha c nu a.
Nhu ng co hô I na y không du cho Jano hIô u nhIô u vô anh.
- Ðm du ng fhoo ca ch no I cu a om. Nô y Jano chI don fhuâ n an fô I
vo I anh, chj â y chI co fhô bIô f anh an co ngon mIô ng không, nhung
om nôn nho haI nguo I da ga p nhau frong bô n buô I fô I, bô n buô I fô I co
fhô fa o nôn râ f nhIô u vIô c.
- Vâng frong bô n buô I fô I da gIu p ho fhâ y duo c ho cu ng yôu
fhich môn gIa I fri na o, nhung vô finh khi cu a haI nguo I, om nghI ho
không dô Iô ra nhIô u.
- A , chj fhâ f fình mong Jano duo c foa I nguyô n, va nô u chj â y
Iôn xo hoa nga y maI, chj fIn ra ng chj â y cha c cha n so duo c ha nh phu c
nhu fhô chj da fìm hIô u vô anh frong muo I haI fha ng. Ha nh phu c
frong hôn nhân hoa n foa n chI do co may. Nô u haI bôn dô ng ca m vo I
nhau fruo c dâ y, hoa c finh khi haI bôn fuong dô ng nhau fruo c dâ y, fhì
cu ng không Ia m cho ha nh phu c fhôm chu f na o. Ho Iuôn fru djnh fro
fha nh nguo I kha c ha n sau do , du dô mô I nguo I dô u bj phIô n foa I vì
nhau. Vì fhô dô I vo I nguo I ma fa sa p chIa so cuô c do I fhì câ n bIô f vô
nhu ng khuyô f dIô m cu a ho ca ng if ca ng fô f.
- Chj Ia m om buô n cuo I, CharIoffo a , nhung vIô c chj no I ngho
không ô n chu f na o. Chj ha n bIô f no không ô n nôn om fIn Ia chj cha ng
bao gIo ha nh dô ng fhô .
Trong khI bâ n rô n quan sa f mô I quan hô gIu a ÐIngIoy va chj
mình, ÐIIzabofh không ngo ra ng mình Ia dô I fuo ng da ng Iuu y frong
ma f ba n cu a Mr ÐIngIoy. Ðarcy ban dâu không mâ y nhìn nhâ n ra ng
cô do p, anh da fhâ y cô frong buô I da vu ma không hô mô n mô cô. Va
sau dâ y anh nhìn cô chI dô chô baI.
Nhung cha ng bao Iâu, sau khI anh fhâ y ro va kô cho ba n bo
ngho ra ng anh kho nhìn fhâ y no f do p na o frôn guong ma f cô, fhì anh
da ba f dâ u ca m nhâ n guon ma f cô foa f Iôn vo fhông mInh kha c
fhuo ng, qua bIô u hIô n do p do fu dôI ma f huyô n cu a cô. Kha m pha
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 27
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
na y Ia mô f dIô u Ia m anh xâ u hô không ko m. Ma c du qua con ma f
nghIôm kha c cu a mình anh fhâ y fhô hình cu a cô ko m cân dô I, anh
pha I công nhâ n ra vo c da ng cu a cô foa f ra vo fhanh fhoa f ua nhìn;
ma du anh chô cu chI cu a cô không pha I fhuô c gIo I fhuo ng Iuu, nhung
anh bj finh hay bông du a cu a cô cuô n hu f. Vô vIô c na y cô hoa n foa n
không nhâ n ra - vo I cô anh chI Ia mô f nguo I o dâu cu ng không ca m
fhâ y dô chju, Ia nguo I da chô cô không do p dô n mu c không da ng cho
anh mo I khIôu vu .
Anh ba f dâ u muô n fìm hIô u fhôm vô cô. Ðô co buo c dâ u fIô n
dô n vIô c fruyô n fro vo I cô, anh go p Io I va o nhu ng cuo c fruyô n fro cu a
cô vo I nguo I kha c. VIô c na y Ia m cô dô fâm. Ðâ y Ia khI nha Iucas fô
chu c mô f buô I ho p ma f Io n.
ÐIIzabofh no I vo I CharIoffo :
- Anh Ðarcy co y gì fhô khI anh fa go p y va o câu chuyô n om
dang frao dô I vo I Ða I fa £orsfor 7
- Ðâ y Ia câu ho I ma chI anh duo c mo I co fhô fra Io I.
- Nhung nô u anh fa Ia m nhu fhô Iâ n nu a, cha c cha n om so cho
anh fa bIô f om nghI fhô na o vô anh fa. Ha n co con ma f râ f nha o
ba ng, nô u om không ba f dâ u mô f ca ch xâ c xuo c om so fro nôn so ha I
ha n mâ f.
Ngay sau dâ y, anh cha ng Ia I dô n, ma c du co vo không muô n go p
Io I. Cô Iucas fha ch ba n mình dô câ p vo I anh dô n vIô c ho vu a frao dô I.
Thô Ia ÐIIzabofh bj fha ch fhu c, cô quay Ia I anh cha ng va no I :
- Nga I Ðarcy, nga I co ca m fhâ y fôI vu a pha f bIô u râ f hay không,
khI fôI frôu Ða I fa £orsfor ra ng nôn fô chu c mô f buô I da vu o
Moryfon 7
- TôI u ng hô nhIô f fình, nhung fôI nghI dây Ia chu dô ma ca c cô
Iuôn u ng hô nhIô f fình nhâ f.
Jane Austen 28
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Anh nghIôm kha c vo I chu ng fôI qua .
- Ðây gIo dô n phIôn cô bj frôu, ÐIIza, fôI so da o nha c mo dâ u, rô I
cô bIô f pha I fIô p nô I nhu fhô na o. Iucas chon va o.
- Chj fhâ f Ia nguo I Ia Iu ng so vo I ba n bo – Iuon Iuôn muô n da n
ha f fruo c ma f mo I nguo I! Nô u finh ca ch phu phIô m cu a om fro fha nh
nha c va fho duo c Ia do chj gIu p ich râ f nhIô u dâ y. Nhung om không
muô n frình dIô n fruo c ma f nhu ng nguo I mong muô n duo c xom ma n
frình dIô n hay nhâ f.
Tuy nhIôn, vì cô Iucas nhâ f quyô f yôu câ u, cô no I fIô p, nhìn
qua Ðarcy :
- Ðuo c rô I, nô u pha I nhu fhô fhì da nh vâ y. Co mô f câu châm
ngôn râ f hay ma mo I nguo I o dây dô u bIô f : “ Ha y gIu Iâ y hoI fho dô
fhô I nguô I cha o “ nôn fôI so gIu hoI fho ma ha f cho hay.
Ma n frình dIô n cu a cô fhâ f dô fhuong, fuy không co gì fuyô f
dIô u. Sau mô f, haI ba n va fruo c khI cô co fhô da p u ng Io I yôu câ u fIô p
fu c, fIô ng da o nha c da câ f Iôn fu cô om Mary, du a co châ f pha c nhâ f
gIa dình, chuyôn câ n ho c ho I cho kIô n fhu c va su hoa n fhIô n, Iuôn
Iuôn no ng na y muô n bIô u fhj.
Mary không co kì fa I hay khIô u fhuo ng fhu c, ma c du finh phu
phIô m khIô n cô chuyôn câ n, no cu ng fa o cho cô bô da ng fhông fha I
ro m va cu chI kIôu sa, nôn dIô u na y cu ng co fhô gây xu c pha m cho
nguo I hon Ia cô nghI. ÐIIzabofh, xuô xo a va chân fhâ f Ia ng ngho vo I
mo I fhich fhu fuy fa I nang cu a cô om không ba ng nu a cô. Mary, va o
cuô I ba n concorfo, vuI suo ng muô n mua fhôm va I Io I ca ngo I va ca m
kich ba ng nhu ng gIaI dIô u Tô Ca ch Ian va A I NhI Ian, fhoo Io I yôu
câ u cu a ca c cô om. Ca c cô na y dang khIôu vu o cuô I can pho ng cu ng
vo I ca c cô nha Iucas va va I ba sI quan.
Ðarcy du ng frong su khInh bI fhâ m Ia ng vô ca ch fhu c fra I qua
mô f buô I fô I nhu fhô na y, va fhoa f ra ngoa I mo I cuô c fro chuyô n. Anh
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 29
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
da m chìm frong suy nghI cu a mình ma không dô y ra ng Nga I
WIIIIam dang du ng kô bôn, cho dô n khI ông na y Iôn fIô ng.
- Anh Ðarcy, kô ra cu ng fhâ f vuI cho bo n fro ! Không co gì hon
khIôu vu . TôI cho khIôu vu Ia ca I fhu fInh fô dâ u fIôn cu a xa hô I fao
nha .
- Ðu ng vâ y fhua nga I. KhIôu vu cu ng Ia ca I mô f fhjnh ha nh c u a
nhu ng xa hô I ko m fao nha frôn fhô gIo I. Mo I nguo I hoang so dô u co
fhô nha y mu a.
Nga I WIIIIam chI mIm cuo I.
- TôI fa n fhuo ng fiôf mu c frình dIô n cu a cô ba n anh...
Ong ngu ng no I mô f khoa nh kha c khI frông fhâ y ÐIngIoy gIa
nhâ p nho m fruyô n fro , rô I fIô p fu c :
- Va fôI fInh cha c ra ng anh fInh fhông môn khoa ho c nhân van,
anh Ðarcy.
- TôI nghI ra ng nga I da fhâ y fôI khIôu vu o Moryfon.
- Vâng du ng nhu vâ y. TôI vuI fhich vô cu ng vo I quan ca nh mình
mu c kich. Anh co fhuo ng khIôu vu o dIô n Sf Jamos không7
- Chua bao gIo fhua nga I.
- Anh co nghI ra ng nôn co Io I fa n duong du ng ca ch cho noI â y
chu 7
- Ðâ y Ia Io I fa n duong ma fôI chua bao gIo ban cho bâ f kì noI
dâu kha c, noI fôI co fhô fhoa I fha c.
- TôI doa n nha anh o frong fha nh phô co pha I vâ y không7
Ðarcy chI nghIông nguo I không no I.
Jane Austen 30
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Co Iu c fôI co y nghI sô ng ô n djnh fa I fha nh phô vì fôI fhich xa
hô I fhuo ng Iuu, nhung xom chu ng bâ u không khi o Iondon không
phu ho p vo I phu nhân Iucas.
Ong ngu ng, cho do I mô f câu fra Io I, nhung anh cha ng không
sa n Io ng no I fhôm câu na o. Vu a Iu c dâ y, ÐIIzabofh dang dI dô n ho ,
ông cho f na y ra y nghI Ia m mô f vIô cfhâ f ha o hIô p, nôn ông go I cô :
- ÐIIza fhân yôu, fa I sao cô không khIôu vu 7 Anh Ðarcy, cho
pho p fôI gIo I fhIô u cô nuong na y vo I anh nhu mô f ba n nha y da ng mo
uo c. TôI cha c ra ng anh không fhô khuo c fu , khI fruo c ma f anh co mô f
vo do p fuyô f vo I nhu fhô na y.
Rô I na m Iâ y fay cô, da ng Io ông da dâ n cô dô n chô Ðarcy, ca I
anh cha ng râ f dô I nga c nhIôn nhung không ha n muô n fu chô I, fhì cô
da Iâ p fu c fhô I IuI va no I vo I mô f if bô I rô I :
- Thâ f ra , fhua nga I, fôI không co y djnh khIôu vu chu f na o.
XIn Nga I du ng nghI ra ng fôI dô n dây dô fìm ba n nha y.
Vo I mo I khuôn pho p du ng mu c, Ðarcy yôu câ u duo c nhâ n vInh
du fu ba n fay cô, nhung bj khuo c fu . ÐIIzabofh da ca quyô f, ngay ca
Nga I WIIIIam cu ng không fhô Iay chuyô n cô du cho ông ga n fhuyô f
phu c.
- ÐIIza, cô khIôu vu qua do p nôn fhâ f Ia vô fình nô u cô không
cho fôI duo c dIô m phu c xom cô frình dIô n. Ma c du vj na y không fhich
fham du cuô c choI, fôI cha c ra ng anh so không fu chô I chIô u y chu ng
fa frong nu a gIo .
ÐIIzabofh mIm cuo I :
- Nga I Ðarcy chI Ijch su fhô fhôI.
- Ðu ng Ia vâ y nhung cô ÐIIzabofh fhân yôu, xo f qua hoa n ca nh
xuI khIô n, so không co gì Ia m Ia nô u anh sa n Io ng chIô u fhoo fa, vì aI
co fhô fu chô I mô f nguo I chu cô 7
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 31
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐIIzabofh no m mô f ca I nhìn fInh qua I, rô I quay dI. Vo I anh
cha ng, su chô ng dô I da không gây phuong ha I dô n cô. Anh dang nghI
dô n cô vo I mô f if ha I Io ng khI cô ÐIngIoy dI dô n.
- TôI co fhô doa n ra chu dô anh dang suy nhI.
- TôI không fIn nhu vâ y.
- Anh dang nghI ra ng không fhô chju du ng duo c khI fra I qua
nhIô u buô I fô I nhu fhô na y – frong mô f xa hô I nhu fhô na y. Thâ f ra
fôI dô ng y vo I anh. TôI chua fu ng fhâ y kho chju nhu fô I nay. Su vô vj
Ia I co n fhôm fIô ng ô n, va fhôm va o dâ y Ia fha I dô ko ca cu a nhu ng ko
na y. TôI muô n Ia m gì dâ y dô duo c ngho anh Iôn a n ho ma nh mo .
- XIn cô fIn ra ng uo c da on cu a cô da hoa n foa n saI. Ðâ u o c cu a
fôI dang ca m fhâ y dô chju. TôI dang suy fu vo I ca nIô m vuI ma mô f
dôI ma f do p frôn guong mâf cu a mô f nguo I phu nu do p co fhô ban
pha f cho fôI.
Cô ÐIngIoy Iâ p fu c nhìn fha ng va o mâ f anh, fo y muô n anh no I
cho bIô f nguo I phu nu na o da khoI dâ y cho anh nhu ng suy fuo ng â y.
Va Ðarcy gan da da p :
- Cô ÐIIzabofh Ðonnof!
- Cô ÐIIzabofh Ðonnof! TôI râ f nga c nhIôn. Anh da ca m mô n cô
â y bao Iâu rô I 7 Va xIn cho bIô f Iu c na o fôI co fhô chu c mu ng anh 7
- Ðâ y Ia câu fôI cho cô ho I . Tri fuo ng fuo ng cu a phu nu fhâ f Ia
nhanh, chI frong phu f chô c nha y fu ca m mô n sang fình yôu, fu fình
yôu sang hôn nhân. TôI bIô f cô co y chu c mu ng fôI.
- Không ma , nô u anh nghIôm fu c vô chuyô n na y, fôI so xom nhu
vIô c da duo c an ba y fuyô f dô I. Thâ f ra, anh so co mô f ba nha c mâ u
duyôn da ng, dI nhIôn ba so Iuôn Iuôn dô n sô ng fa o PomborIy vo I anh.
Jane Austen 32
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Anh hoa n foa n Ia nh da m ngho cô no I, frong khI cô Iâ y Ia m fhich
fhu an no I fhoo ca ch na y, va khI vo dIô m fInh cu a anh cho fhâ y ra ng
cô không bj ngan cha n, cô ca ng fhôm fInh qua I.

KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 33
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 7

Thu nhâ p cu a ông Ðonnof hâ u nhu chI bao gô m fro n vo n frong
haI nghìn Ða ng mô I nam. Không may cho ca c cô con ga I , nguo I fhu a
kô ma c djnh Ia mô f nguo I da n ông co quan hô xa. CIa fa I cu a ba mo
không fhô bu da p nhu ng fhIô u fhô n. Ong bô ba da ha nh nghô Iuâ f su
fa I Moryfon, va dô Ia I cho ba bô n nghìn ba ng.
Ða co mô f nguo I om ga I Iâ y ông PhIIIIps, ông na y Ia m fhu ki cho
nguo I cha rô I nô I fIô p su nghIô p cu a ông cu . Mô f nguo I om fraI cu a ba
sô ng fa I Iondon, Ia m an frong nga nh kInh doanh va co chu f if danh
fIô ng.
Ia ng Iongburn chI ca ch Moryfon mô f da m, mô f khoa ng ca ch
fhuâ n fIô n cho nhu ng cô ga I fro muô n dI dô n dâ y ba, bô n Iâ n mô f
fuâ n dô fham vIô ng ba dì cu a ho va nhân fhô gho qua nhu ng cu a
ha ng fho I frang. Ða c bIô f, haI cô con ga I nho nhâ f cu a nha Ðonnof,
CafhorIno va IydIa, fhuo ng co nhu ng chuyô n dI nhu fhô .
Tâm fri haI cô fhuo ng if bâ n rô n hon ca c cô chj, nôn khI không
co chuy ôn gì hay hon, ho fhâ y câ n dI bô dô n Moryfon dô vuI fhu frong
fho I kha c ban maI va co fhôm dô fa I no I chuyô n va o buô I fô I, cho du
không co fIn fu c gì da c bIô f ho Iuôn xoay so dô bIô f duo c dIô u gì do fu
ba dì. HIô n gIo ca c cô nhâ n duo c fIn vô mô f frung doa n Iu c Iuo ng dân
Jane Austen 34
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
quân vu a chuyô n dô n do ng ra I suô f mu a dông, vo I Moryfon Ia vj fri
ba n doanh.
Nhu ng chuyô n vIô ng fham ba PhIIIIps gIo pha f sInh nhu ng fIn
fu c da ng quan fâm. Mô I nga y ho dô u bIô f fhôm vô fôn cu a nhu ng sI
quan va nhu ng mô I quan hô cu a ho . NoI ho do ng fra I không gIu bi
mâ f duo c bao Iâu, nôn cuô I cu ng ca c cô dô u quon bIô f ho .
Ong PhIIIIps da dI fham vIô ng fâ f ca , va vIô c na y mo cho ca c cô
cha u ga I mô f nguô n vuI chua fu ng co . Ho chI no I vô ca c sI quan. CIa
fa I Io n Iao cu a ÐIngIoy, vô n gây nhIô u phâ n khich cho ba mo khI
ngho no I dô n, gIo fro fha nh vô nghIa duo I ma f cô ga I nho .
Sau khI da ngho cô huyôn fhuyôn suô f mô f buô I sa ng, ông
Ðonnof Ia nh Iu ng nhâ n xo f :
- Thoo nhu bô fhâ y ca ch haI con no I chuyô n, haI con Ia haI du a
con ga I ngu xuâ n nhâ f nuo c. Ðô da nghI ngo dIô u na y, nhung bây gIo
bô fIn Ia fhâ f.
CafhorIno bô I rô I không fra Io I, nhung IydIa fhì hoa n foa n Ia nh
da m, fIô p fu c no I vô vIô c cô mô n mô Ða I u y Carfor, vô vIô c cô hy vo ng
duo c ga p anh frong nga y, vì nga y kô anh so dI Iondon.
Ða Ðonnof no I :
- Ong a ! TôI nga c nhIôn khI fhâ y ông nghI ra ng ca c con ông ngu
xuâ n. TôI co fhô khInh fhuo ng con ca I cu a nguo I kha c nhung không
fhô khInh fhuo ng con mình.
- Nô u ca c con fôI ngu xuâ n, fôI so Iuôn ca m fhông vo I chu ng.
- Vâng vo I nhu ng vIô c xa y ra fhì fâ f ca chu ng no dô u râ f khôn
ngoan.
- TôI co fu ma n ra ng dây chI Ia mô f dIô m ma fa không dô ng y .
TôI da kì vo ng ra ng ca m nghI cu a chu ng fa fru ng ho p frong mo I vIô c,
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 35
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
nhung dô n bây gIo fôI pha I bâ f dô ng y kIô n vo I ba khI nghI ra ng haI
du a con ga I nho cu a chu ng fa ngu xuâ n mô f ca ch kha c fhuo ng.
- Ong không nôn mong ca c con dô u co y fhu c nhu bô mo chu ng.
KhI chu ng ba ng fuô I fôI, fôI fIn cha c chu ng so cha ng co n nghI dô n ca c
sI quan nu a. TôI co n nho co fho I fôI yôu fhich bô quân phu c vo I a o
choa ng do , va fhâ f ra dô n bây gIo frong fâm fu fôI vâ n co n fhich. Nô u
bây gIo co mô f anh cha ng da I fa fro , ba nh fraI, vo I nam hay sa u
nghìn ba ng mô I nam muô n Iâ y con ga I fôI. TôI so không fu chô I. TôI
nghI hôm â y Ða I fa £osfor frông râ f Ijch su frong bô quân phu c ma c
fa I buô I chIôu da I cu a nga I WIIIIam.
IydIa kôu Iôn :
- Mo oI, dì con ba o Ða I fa £osfor va da I u y Carfor không dô n
fham nha cô Wafson fhuo ng nhu khI ho mo I chuyô n dô n, bây gIo ho
fhuo ng du ng frong pho ng do c sa ch cu a nha CIark.
Trong khI ba Ðonnof chua kjp fra Io I, nguo I hâ u mang va o cho
Jano mô f Ia fhu fu NofhorfIoId va du ng cho phu c da p. Ma f ba Ðonnof
sa ng Iôn vì vuI mu ng, ba ham ho ho I khI cô con ga I dang do c :
- Thô na o Jano, fhu cu a aI fhô 7 Anh fa no I gì fhô 7 Jano, do c
nhanh Iôn va no I cho mo I nguo I nho, nhanh Iôn con yôu.
- Ðâ y Ia fhu cu a cô ÐIngIoy.
Rô I cô do c fo Iôn :
“ Chj fhân mô n,
Nô u chj không qua bô dô n fham du buô I an fô I nay vo I IouIsa
va om, om o ra ng chu ng fa so fro nôn xa ca ch suô f do I, vì cuô c dô I
dâ u gIu a haI phu nu fhì không fhô kô f fhu c khI co xung dô f. KhI
nhâ n fhu na y xIn chj dô n ngay nho . Ong anh om va va I nguo I kha c so
an fô I cu ng ca c sI quan.
Thân a I,
Jane Austen 36
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
CaroIIno ÐIngIoy”
IydIa fhô f Iôn :
- Vo I ca c sI quan! Con fu ho I fa I sao dì con không no I vo I chu ng
con vô vIô c na y.
Ða Ðonnof no I :
- Àn fô I noI nha ho , fhâ f không may.
Jano ho I :
- Con co fhô du ng cô xo duo c không7
- Không duo c, con yôu, con nôn cuo I ngu a ma dI vì fro I co fhô dô
mua, rô I con co n pha I o Ia I ca dôm.
- Co fhô dâ y Ia mô f âm muu hay, nô u chj cha c ra ng ho so không
fình nguyô n dua chj vô .
- A ! Nhung ca c ông so du ng cô xo cu a ÐIngIoy dô dI vô Moryfon,
co n ông ba Husrf không co ngu a.
- Nhung con muô n dI xo ngu a.
- Nhung con yôu, mo fIn ra ng bô con không muô n con su du ng
mâ y con ngu a. Mình c â n chu ng dô Ia m vIô c frong frang fra I, co pha I
fhô không ho ông7
- TôI râ f fhuo ng câ n dô n chu ng nhung if khI fôI co fhô du ng
duo c.
ÐIIzabofh no I :
- Nhung nô u bô co du ng mâ y con ngu a hôm nay, mu c dich cu a
mo so da f duo c.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 37
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Cuô I cu ng cô da khIô n ông bô pha I xa c nhâ n ra ng da n ngu a bj
bâ n. Vì fhô Jano pha I cuo I ngu a dI, va ba mo fIô n cô ra fâ n cu a vo I
nhIô u fIôn IIô u vô fho I fIô f xâ u. Hy vo ng cu a ba fha nh hIô n fhu c khI
fro I dô mua cha ng bao Iâu khI Jano ra dI.
Ca c cô om Io Ia ng cho chj mình, rIông ba Ðonnof Ia I fo ra vuI
mu ng. Con mua fIô p fu c ca buô I fô I không du f, hIô n nhIôn Ia Jano
không fhô fro vô nha . Va dô n fâ n hôm sau fhì nIô m vuI cu a ba
Ðonnof duo c nhân Iôn khI nguo I hâ u fu NofhorfIoId dua dô n Ia fhu
cho ÐIIzabofh:
“ IIzzy fhân yôu,
Chj ca m fhâ y yô u nhIô u va o sa ng nay, chj nghI co Io do bj mua
uo f suô f hôm qua. Nhu ng nguo I ba n o dây nhâ f djnh không cho chj
vô nha khI chj co n chua kho o Ia I. Ho co n muô n chj ga p ông Jonos – vì
fhô du ng Io Ia ng khI ngho fIn ông dô n fham bô nh cho chj. Ngo aI
chu ng dau ho ng va nhu c dâ u, chj không bj gì ca .
Chj cu a om “
Ong Ðonnof no I sau khI ngho ÐIIzabofh do c Ia fhu :
- Thô Ia nô u con ga I ba co fro bô nh nguy hIô m, va nô u no xa y ra
vâ n dô gì, ba co fhô fu an u I ra ng do vIô c fhoo duô I anh ÐIngIoy fhoo
su chI da o cu a ba .
- A fôI fIn cha c ra ng cha ng nguy hIô m nhu ông no I. Nguo I fa
không chô f vì chu ng ca m va f bao gIo . No so duo c cham so c chu da o.
TôI so dI fham no , nô u fôI co fhô du ng cô xo.
ÐIIzabofh ca m fhâ y Io Ia ng, va quyô f djnh dI fham Jano du cho
không co cô xo. Vì không bIô f cuo I ngu a , cô chI co n ca ch dI bô . KhI cô
no I ra y djnh cu a mình, ba mo fha ng fhô f :
- Ia m sao con co fhô IIô u IInh dô n fhô , vo I bao nhIôu Ia bu I mu .
KhI dô n noI, con so cha ng co n su c va ma f mu I cha ng ra sao cho coI.
Jane Austen 38
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Con so co n su c dô xom bô nh fình cu a chj Jano ra sao – con chI
muô n fhô fhôI.
- IIzzy co pha I con ngu y muô n bô cho pho p du ng cô xo hay
không7
- Thâ f ra Ia không. Con không muô n fra nh no1 vIô c pha I dI bô .
Kho ang ca ch â y không pha I Ia xa Ia m, khI nguo I fa co dô ng Iu c chI co
ba da m fhôI. Con so vô dô n nha fruo c bu a an fô I.
Mary no I :
- Ðm khâm phu c Io ng nhân a I cu a chj, nhung mo I fhôI fhu c fình
ca m câ n duo c Iy fri huo ng dâ n. Thoo om, chj chI nôn Ia m fhoo mu c dô
câ n fhIô f.
CafhorIno va IydIa fo y muô n dI cu ng chj mình dô n Moryfon.
ÐIIzabofh nhâ n Io I va ca ba cu ng kho I ha nh. IydIa no I :
- Nô u chu ng a dI nhanh, om co fhô ga p ma f va fro chuyô n dôI
dIô u vo I Ða I u y Carfor fruo c khI anh â y fu gIa .
Ho chIa fay nhau fa I Moryfon, haI cô om d I dô n khu gIa cu cu a
ba vo ca c sI quan, co n ÐIIzabofh fIô p fu c dI mô f mình, hô I ha bang
qua nhu ng ca nh dô ng vo I buo c chân fhoan fhoa f, nha y qua nhu ng
bâ c ra o, pho ng qua nhu ng vu ng nuo c.
Cuô I cu ng cô dô n noI vo I dôI chân ra ro I, dôI bif fâ f Iâ m bâ n, va
guong ma f u ng hô ng vì vâ n dô ng.
Cô duo c mo I va o pho ng an sa ng, noI co dâ y du mo I nguo I ngoa I
fru Jano. Su xuâ f hIô n cu a cô khIô n mo I nguo I nga c nhIôn fô f dô .
RIông ông Hursf va cô ÐIngIoy hâ u nhu không fIn ra ng ÐIIzabofh da
dI bô ba da m duo ng va o gIo so m su a nhu fhô na y, frong fho I fIô f Iâ y
Iô I va Ia I co n dI mô f mình.
ÐIIzabofh fIn ra ng ho xom fhuo ng cô. Tuy nhIôn, ho vâ n fIô p
da I cô râ f Ijch su , va frong cung ca ch dô I xu cu a ca c cha ng fraI co ca I
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 39
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
gì dâ y co n hon ca Ijch su . Mr Ðarcy no I râ f if, co n ông Hursf hâ u nhu
không no I gì ca . Tu fuo ng Ðarcy bj chI phô I bo I Io ng mô n mô no f ru c
ro ma chuyô n dI bô dom Ia I cho khuôn ma f cô, nhung frong Io ng fra n
dâ y hô nghI vô Iy do dich fhu c khIô n cô pha I dI xa nhu fhô mô f mình.
Sau khI ho I fham vô fình fra ng cu a Jano, nhung câu fra Io I
không duo c kha quan cho Ia m, Jano ngu không duo c ngon gIâ c, dang
bj sô f vì qua yô u co n na m frong pho ng ngu . ÐIIzabofh vuI mu ng khI
duo c dâ n va o pho ng fham chj.
Mo I nguo I da gIâ u vIô c Jano nga bô nh vì so gây hô f hoa ng hay
phIô n ha , Jano fhâ f su vuI mu ng khI hâ y cô buo c va o. Tuy nhIôn cô
không fhô no I chuyô n duo c nhIô u . KhI cô ÐIngIoy buo c ra ngoa I dô
haI chj om duo c fu do fâm su , Jano không fhô Ia m gì kha c ngo aI fru
fo y bIô f on vô su ân câ n ma mo I nguo I da nh cho cô. ÐIIzabofh chI Im
Ia ng cham so c chj.
KhI bu a an sa ng da xong, ca c cô ga I chu nha cu ng choI vo I haI
chj om, va ÐIIzabofh ba f dâ u ca m fhâ y mô n ho khI fhâ y ho fo ra quan
fâm va quan fâm dô n Jano.
Ða c sI cu ng duo c mo I dô n kha m cho Jano, va cho bIô f ra ng cô bj
ca m na ng, khuyôn mo I nguo I câ n fhu c fô vo I fình hình, Jano câ n
duo c nghI ngoI frôn gIuo ng. Io I khuyôn duo c fuân fhu ngay, vì con
sô f co dâ u hIô u na ng hon, Ia I fhôm vIô c dâu cô nhu c nhu bu a bô .
ÐIIzabofh không muô n ro I can pho ng, mo I nguo I vâ n ra va o dô fham
ho I Iuôn.
KhI dô ng hô go ba fIô ng, ÐIIzabofh nghI ra ng mình câ n pha I ra
vô , fuy cô râ f muô n o Ia I. Cô ÐIngIoy ngo y dô nghj cô du ng cô xo cu a
gIa dình.
Trong fhâm fâm ÐIIzabofh mong ra ng chI câ n ho van na I chu f
fhôI cô so nhâ n Io I, va Jano cu ng fo y không muô n ro I xa om mình.
Jane Austen 40
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Cô ÐIngIoy da nh pha I mo I ÐIIzabofh Iuu Ia I NofhorfIoId mô f
fho I gIan va ÐIIzabofh nhâ n Io I. Ngay Iâ p fu c mô f nguo I hâ u duo c
pha I vô Iongbourn dô ba o fIn va mang vô if quâ n a o.

KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 41
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com

Chûúng 8

Iu c nam gIo Jano va ÐIIzabofh fhay dô I quâ n a o ra du ng bu a
fô I. Mo I nguo I ho I han vô su c kho o cu a Jano, va ÐIIzabofh nha n fhâ y
ÐIngIoy fhâ f su quan fâm sâu sa c dô n Jano, nhung cô cu ng không
mang dô n câu fra Io I kha quan hon, fình fra ng Jano không fô f hon
chu f na o.
Ða bô n Iâ n ca c cô ga I fo y dau Io ng fruo c bô nh fình cu a Jano, va
ngo y ra ng ho ca m fhâ y hô f su c buô n khI không fhô gIu p do gì hon,
va rô I không co n bâ n fâm gì dô n vâ n dô â y nu a. Su vô fâm cu a haI
nguo I dô I vo I Jano khI cô không hIô n dIô n o dâ y khIô n ÐIIzabofh fro
vô vo I nhu ng a c ca m ban dâ u cu a mình vô ho Iu c ban dâ u.
Thâ f ra, ÐIngIoy Ia nguo I duy nhâ f ma cô co y fuo ng khoan
dung. Ro ra ng anh râ f Io Ia ng cho Jano. Tha I dô cu a anh râ f du ng
mu c, Ia m cô ca m fhâ y không bj xâm pha m va o do I sô ng rIông fu nhu
nhu ng nguo I kha c. Cô cha ng co n dô fâm dô n aI kha c ngoa I anh.
Cô ÐIngIoy fhì bj Ðarcy fhu hu f ma nh va Iuôn ba m sa f anh
cha ng. RIông ông Hursf , ngô I kô b6n ÐIIzabofh, Ia nguo I bIô ng nha c,
sô ng chI dô an uô ng choI ba I, va khI duo c bIô f Ia cô chI fhich mo n an
gIa n dj fhay vì fhjf hâ m fhì không co n bIô f pha I no I vo I cô ra sao.
KhI bu a an fô I da xong, cô Iâ p fu c quay fro Ia I vo I Jano, va ngay
Iâ p fu c cô ÐIngIoy IIô n no I xâ u ba nh mình. Tha I dô cu a cô fhâ f fhâ p
ho n, pha frô n gIu kIôu ha nh va xâ c xuo c. Cô nhâ n xo f vô ÐIIzabofh
Jane Austen 42
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ra ng cô không co khIô u an no I, không bIô f fhuo ng fhu c, Ia I không
duo c do p. Ða Hursf cu ng co cu ng y nghI, va fhôm va o nhu ng Io I bình
phâ m :
- To m Ia I cô fa cha ng co gì da ng cho nguo I fa khon ngoa I fru dôI
chân dI bô gIo I. fôI so không bap gIo quôn Iu c cô fa xuâ f hIô n sa ng
nay. Trông fhâ f hoang da .
- Ðu ng vâ y IoIsa. Ðm kho co fhô châ p nhâ n. Thâ f Ia vô nghI
khI pha I dô n fâ n dây. Ta I sao cô â y Ia I pha I bang qua chu ng â y da m
duo ng chI vì nguo I chj bj ca m sô f 7 Ðâ u fo c cô fa fhì rô I bu xâ u xi.
- ! rô I co n va y Io f nu a, chj uo c gì om nhìn fhâ y va y Io f cu a cô
fa, Iâ m bu n ca fâ c, fhôm ca I a o da I ngoa I fha xuô ng dô cho Iâ p bu n
dâ f nhung không cho nô I.
ÐIngIoy no I :
- Chj co fhô mô fa du ng. Nhung om không fhâ y nhu vâ y. Ðm
nghI cô ÐIIzabofh frông kha hay khI cô fa buo c va o hô I sa ng. Ðm
không dô y fhâ y va y Io f cu a cô fa Iâ m bâ n.
- Anh Ðarcy, fôI ca c anh da fhâ y nhu fhô , nôn fôI fIn anh so
cha ng bao gIo muô n fhâ y om ga I mình frong fình fra ng nhu vâ y. Cô
ÐIngIoy fIô p Io I.
- Cha c cha n Ia không. ÐI bô ba da m hoa c bô n da m hoa c bâ f cu
doa n duo ng na o, bu n dâ f gâ p chân, Ia I co n dI mô f mình! Cô â y co y gì
co chu 7 Vo I fôI, duo ng nhu Ia nha m bIô u Iô mô f ca ch da ng gho f finh
fu chu dâ y kIôu nga o, mô f su du ng dung vo I ca c nghI fhu c, Ia da c
frung cu a phô Io dân da nhâ f.
- VIô c na y no I Iôn mô I quan fâm cu a cô â y vo I chj mình, nhu fhô
Ia râ f hay. ÐIngIoy ba o vô cô.
Cô ÐIngIoy fhâ m fhì rIông vo I Ðarcy :
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 43
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Anh Ðarcy, fôI o ra ng cuô c phIôu Iuu na y a nh huo ng dô n Io ng
ca m mô n cu a anh vô dôI ma f do p cu a cô â y.
- Không pha I, dôI ma f cu a cô â y ra ng ro vì chuyô n dI.
Sau mô f fhoa ng Im Ia ng, rô I ba Hursf Ia I ba f dâ u :
- TôI mô n Jano Ðonnof hô f mu c, cô fa Ia nguo I con ga I râ f dju
da ng, vo I fâ f ca Io ng chân fha nh fôI câ u chu c cho cô â y cho ng duo c
yôn bô gIa fhâ f. Nhung vo I ông bô ba mo nhu fhô , Ia I fhôm ca c mô I
quan hô xa hô I fhâ p ko m, fôI o ra ng không co co hô I cho vIô c na y.
- TôI ngho no I ra ng ông chu cu a ho ha nh nghô Iuâ f su fa I
Moryfon.
- Ðu ng vâ y, ho co mô f ông câ u, sô ng o dâu d0â y gâ n CoapsIdo.
Ðm ga I ba Hursf chon va o :
- Nhu fhô Ia fuyô f dâ y.
Ca haI chj om cu ng cuo I da c y . ÐIngIoy fha ng fhô f :
- Nô u ho co nhIô u ông chu hay câ u du dô Iâ p dâ y ChoapsIdo, fhì
dIô u â y cu ng cha ng Ia m ho fro nôn dô gho f chu f na o ca .
Ðarcy da p :
- Nhung ho so co râ f if co hô I dô Iâ y duo c mô f anh chô ng co vj
fhô na o dâ y frong xa hô I.
ÐIngIoy không fra Io I, nhung chj om cu a anh nhIô f fình dô ng y ,
va du a co f Iu c Iâu vô mô I quan hô xa hô I fâ m fhuo ng cu a cô ba n
mình.
Tuy nhIôn ho Iâ y Ia I duo c su ân câ n va dju da ng sau khI ro I
pho ng an, fro Ia I noI Jano dang na m, ngô I choI vo I cô cho dô n Iu c
duo c go I du ng ca phô. Jano vâ n co n râ f yô u va ÐIIzabofh không chju
ro I xa cô.
Jane Austen 44
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ma I cho dô n khuya, khI cô fhâ y chj mình da fhIô p ngu ,
ÐIIzabofh nghI ra ng cô nôn dI xuô ng fâ ng duo I. KhI buo c va o sa nh, cô
fhâ y mo I nguo I dang choI ba I, ngay Iâ p fu c ho mo I cô fham gIa. NghI
ra ng mình co fhô Ia m phIô n, cô u chô I, vIô n co bâ n fham nom chj, va
ngo y muô n gIa I fi mô f chô c ba ng mô cuô n sa ch. Ong Hursf nhìn cô
nga c nhIôn :
- Cô fhich do c sa ch hon choI ba I a 7 Thâ f Ia Iâ p dj.
- Cô ÐIIzabofh Ðonnof gho f choI ba I. Cô â y râ f gIo I do c sa ch va
không co n fhu vuI na o kha c. Cô ÐIngIoy châm cho c.
ÐIIzabofh fhô f Iôn :
- TôI không xu ng da ng vo I câu khon ngo I hay ph6 bình nhu fhô .
TôI không gIo I do c sa ch, fôI co n co nhIô u fhu gIa I fri kha c.
- Cô co vuI fhu khI cham so c chj cô, nôn chu ng fôI hy vo ng cô so
vuI hon nô u chj cô bình phu c. ÐIngIoy no I.
ÐIIzabofh fhâ m ca m on anh va dI dô n mô f ca I ba n, noI co da f
va I quyô n sa ch. Anh Iâ p fu c ngo y gIu p cô fìm nhu ng fu a sa ch kha c
co frong pho ng sa ch.
- TôI mong co fu sa ch gIa dình phong phu hon dô gIu p ich cô va
dô fôI fang fhôm kIô n fhu c, nhung fôI Ia nguo I bIô ng nha c ma c du fôI
không co nhIô u sa ch, fôI vâ n không fhô do c hô f.
ÐIIzabofh frâ n an anh ra ng nhu ng quyô n sa ch frong pho ng
hoa n foa n fhich ho p vo I cô. CaroIIno ÐIngIoy no I :
- TôI Iâ y Ia m Ia ra ng cha fôI dô Ia I qua if sa ch. Ðarcy, o
PomborIy anh co fu sa ch da ng gIa Ia m.
Ðarcy fra Io I :
- No du ng Ia mô f gIa fa I, dâ y Ia công frình cu a nhIô u fhô hô .
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 45
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Va rô I anh fu fhôm va o bô suu fâ p, anh Iuôn Iuôn fhich mua
sa ch.
- TôI không fhô hIô u nô I fha I dô sao Ia ng nhu fhô frong fho I
buô I hIô n nay dô I vo I fu sa ch gIa dình.
- Sao Ia ng ! TôI fIn cha c anh không sao Ia ng fhu gì dô fhôm va o
vo do p cu a ngôI nha â y. CharIos, khI anh xây du ng xong ngôI nha cu a
anh, om mong no co fhô do p ba ng nu a dInh fhu PomborIy.
- Anh mong nhu vâ y.
- Nhung om fhâ f fình khuyôn anh nôn mua nha frong vu ng â y,
Iâ y dInh fhu PomborIy Ia m kIô u mâ u. Ca nuo c Anh không ha f na o fô f
nhu ÐorbyshIro.
- Anh sa n Io ng mua PomborIy nô u Ðarcy chju ba n no .
- CharIos, om dang no I vô nhu ng dIô u kha dI.
- CaroIIno, anh Iâ y danh du ma no I ra ng anh nghI co kha nang
fIô p câ n PombrIy ba ng ca ch mua duo c hon Ia fuo ng fuo ng.
ÐIIzabofh qua nga c nhIôn vô nhu ng vIô c dang xa y ra, nôn
không co n chu mu c va o cuô n sa ch ma cô dang câ m, rô I cha ng bao Iâu
dô ha n no qua mô f bôn, cô dI dô n ba n choI ba I, du ng gIu a ÐIngIoy va
cô chj dô quan sa f va n ba I.
Cô ÐIngIoy no I :
- Co pha I fIô u fhu Ðarcy da Io n fhôm nhIô u fu mu a xuân qua
không7 IIô u cô fa co cao ba ng fôI không7
- TôI nghI ra ng co Io nhu vâ y. Ðâ y gIo cô â y da cao gâ n ba ng cô
ÐIIzabofh, hay co fhô cao hon.
- TôI râ f muô n ga p Ia I cô â y. TôI chua fu ng ga p nguo I na o dô
mô n nhu cô â y. Cuong ma f va cu chI cu a cô â y fhâ f Ia da ng yôu.
Jane Austen 46
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ngo n da n duong câ m cu a cô â y fhâ f dô c da o.
ÐIngIoy no I :
- TôI Iâ y Ia m nga c nhIôn fhâ y nho dâu ca c cô ga I fro co du kIôn
frì dô da f nhIô u fa I nang nhu fhô , fâ f ca ca c cô dô u foa n fa I.
- Tâ f ca ca c cô ga I fro dô u foa n fa I 7 CharIos yôu quy , anh co y
gì vâ y 7
- Ðu ng fhô fôI nghI fâ f ca ca c cô dô u râ f fa I gIo I. Tâ f ca dô u co
fhô son ba n ghô , gIang ma n cu a, dan vi fIô n. TôI fhâ y if aI không fhô
Ia m nhu ng vIô c na y, va fôI cha c ra ng nhu ng cô ga I duo c no I dô n dô u
fa I gIo I.
Ðarcy no I :
- Ðanh sa ch cu a anh vô nhu ng fa I nang fhông fhuo ng fhì qua
du ng. Thô gIo I na y co nhIô u phu nu chI da ng khon o chô dan vi fIô n
hay gIang ma n cu a. Nhung fôI không dô ng y Ia m vô ca ch da nh gIa
phu nu cu a anh. Trong fâ f ca nhu ng nguo I fôI quon, fôI không fhô no I
khoa c ra ng bIô f hon nu a fa phu nu foa n fa I.
Cô ÐIngIoy no I fhôm :
- TôI cu ng không, fôI cha c nhu fhô .
- Thô fhì , anh ha n pha I IInh hô I râ f fhâ u da o frong y nghIa cu a
anh vô mô f nguo I phu nu foa n fa I. ÐIIzabofh nhâ n xo f.
- Vâng dich fhu c Ia fôI bIô f râ f ro vô vâ n dô na y.
Anh fro Iy frung fha nh cu a Ðarcy fhô f Iôn :
- A ! Ðu ng vâ y rô I. Không aI co fhô duo c coI Ia foa n vo n nô u ho
không vuo f qua nhu ng gì ho fhuo ng pha I dô I dIô n. Mô f nguo I phu nu
pha I co hIô u bIô f fhâ u da o vô âm nha c, fhanh nha c, khIôu vu , ngoa I
ngu dô xu ng da ng vo I ca I danh xung â y. Va ngoa I nhu ng ma f na y cô
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 47
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
â y co n pha I co ca I gì dâ y frong da ng vo va fu fha I khI dI chuyô n, âm
huong cu a fIô ng no I, ca ch xung hô va pha f bIô u, nô u không cô â y chI
xu ng da ng phân nu a ngôn fu .
Ðarcy fhôm va o :
- Tâ f ca mo I dIô u na y cô â y pha I co , va pha I fhôm va o dâ y Ia ca I
gì kha c co fhu c châ f frong vIô c mo mang kIô n fhu c ba ng ca ch do c
fhâ f nhIô u.
- TôI không co n nga c nhIôn ra ng anh chI bIô f co sa u phu nu
foa n vo n. TôI muô n bIô f hIô n gIo anh co quon bIô f cô na o nhu fhô
không7
- Co pha I cô qua kha f kho vô gIo I finh cu a cô, nôn nghI ngo kha
nang da f duo c mo I fa I nang na y 7
- TôI chua bao gIo ga p mô f phu nu nhu fhô . TôI chua bao gIo
duo c dIô n kIô n mô f fa I nang nhu fhô , fhôm khIô u fhuo ng fhu c, cu ng
su chuyôn câ n, va ca finh fao nha nhu anh da fa , ho p nhâ f frong mô f
nguo I.
Ca ba Hursf va cô ÐIngIoy dô u fhô f Io I pha n dô I, cho ra ng cô
không công fâm khI nghI ngo nhu fhô . KhI ca haI dang bIô n Iuâ n
ra ng ho co bIô f nhIô u phu nu da p u ng Io I mô fa â y, ông Hursf câ f
fIô ng kôu go I frâ f fu vo I Io I fhan phIô n cay da ng ra ng ho da không
ma ng dô n so Ia m nhu ng gì. Vì fhô , mo I fro chuyô n dô u ngung Ia I, sau
dâ y ÐIIzabofh ro I kho I can pho ng.
KhI ca nh cu a da do ng Ia I sau Iung ÐIIzabofh, cô ÐIngIoy no I :
- ÐIIzabofh Ðonnof Ia mô f frong nhu ng cô ga I muô n fu gIo I
fhIô u mình vo I nguo I kha c ba ng ca ch fu ha gIa frj cu a mình, va fôI
fIn cha c vIô c na y fha nh công vo I nhIô u nguo I. Nhung fhoo y fôI dâ y Ia
mô f fIô u xa o, mô nghô fhuâ f râ f ko m co I.
Ðarcy da p Ia I cô :
Jane Austen 48
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Cha c chan co mô f su ko m co I frong fâ f ca ca c môn nghô fhuâ f
ma ca c cô fhInh fhoa ng su du ng dô fhu phu ca nh da n ông. Tâ f ca
nhu ng gì IIôn quan dô n khôn va f dô u da ng khInh.
Cô ÐIngIoy không hoa n foa n fho a ma n vo I câu fra Io I dô fIô p fu c
chu dô .
ÐIIzabofh Ia I dI va o chI dô no I ra ng fình fra ng chj cô Ia I bj na ng
hon, va cô không fhô ro I xa chj mình. ÐIngIoy fhu c du c dI kôu ông
Jonos dô n, frong khI haI chj om cho ra ng ba c sI nô ng fhôn không gIu p
gì duo c, dô nghj mo I gâ p mô f ba c sI co fIô ng fam fa I fha nh phô .
ÐIIzabofh không dô ng y vo I ca c cô, nhung cô không khIôn cuo ng
nhu fhô vo I Io I dô nghj cu a ÐIngIoy. Mo I nguo I sau dâ y dô ng y ra ng
nô u nhu Jano không kho o hon, ho so cho mo I ông Jonos dô n va o Iu c
sa ng so m. ÐIngIoy ro ra ng fo ra râ f bu f ru f, haI chj om ÐIngIoy fhì
cho ra ng ho ca m fhâ y râ f khô so khI ngho fIn na y. Tuy nhIôn sau bu a
an fô I, haI cô gIa y khuây vo I nhau qua nhu ng ba I song ca, frong khI
Mr ÐIngIoy không bIô f Ia m gì hon Ia ra Iô nh cho gIa nhân Ia m mo I
ca ch cham so c cho nguo I bô nh va cô om.


KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 49
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 9

ÐIIzabofh qua dôm cu ng pho ng vo I chj mình. Ðô n sa ng, gIa
nhân chuyô n Io I fham ho I cu a Mr ÐIngIoy va haI chj om anh dâ n cho
ho . Va ÐIIza co fhô vuI mu ng vì câu fra Io I cu a ba c sI Ia không bI
quan Ia m. Tuy bô nh fình cu a Jano da ca I fhIô n, cô vâ n yôu câ u cho
gu I fIn vô Iongbourn cho bIô f fình hình va fo y muô n mo cô dô n fham
Jano.
Thu duo c mang dI ngay va mo cô da p u ng ngay Iâ p fu c. Ða
Ðonnof va haI cô con ga I u f dô n NofhorfIoId vu a sau bu a an sa ng.
Nô u ba Ðonnof fhâ y Jano ga p nguy hIô m gì hIô n nhIôn ba so ca m
fhâ y vô cu ng khô so . Nhung khI dô n noI, an fâm ra ng bô nh fình cô
không Iâ y gì Ia m nguy hIô m, ba không mong cô kho I bô nh ngay Iâ p
fu c, ko o pha I ro I NofhorfIoId. Vì fhô ba không ngho fhoo Io I yôu câ u
cu a cô ga I muô n vô nha . Vj ba c sI cu ng fhô . Sau khI ngô I vo I Jano, ca
bô n mo con duo c cô ÐIngIoy mo I va o pho ng an sa ng. ÐIngIoy ga p ho
vo I hy vo ng ra ng ba Ðonnof không nghI bô nh fình cu a Jano fô hon Ia
ba o so Iu c dâ u.
Ða Ðonnof no I :
- Thâ f ra, fôI o bô nh cu a Jano kha na ng, nôn không fhô dI du ng
duo c. Ong Jonos no I Ia fa không nôn dô con bo dI chuyô n. Chu ng fôI
buô c pha I Ia m phIô n gIa dình anh if Iâu nu a.
Jane Austen 50
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐIngIoy fhô f Iôn :
- ÐI chuyô n! Không nôn nghI dô n vIô c na y. TôI fIn cha c ra ng cô
om fôI không muô n cô â y pha I dI chuyô n.
- Thua ba , ba co fhô frông câ y noI chu ng fôI. Cô Ðonnof so duo c
cham so c chu da o frong fho I gIan cô â y Iuu Ia I dây. Cô ÐIngIoy no I.
Ða Ðonnof ca m on ho nô ng nhIô f ba fhôm va o.
- TôI cha c ra ng, nô u không co nhu ng nguo I ba n fô f nhu fhô na y,
fôI không bIô f Jano so ra sao. Vì Jano fhâ f su da yô u nhIô u va chju
khô so nhIô u. Ma c du Jano co du kIôn frì chju du ng. No Ia cô ga I co
finh khi hIô n dju nhâ f ma fôI fu ng fhâ y. TôI vâ n fhuo ng no I vo I
nhu ng cô bo kha c cu a fôI ra ng chu ng không fhô so sa nh cu ng chj cu a
chu ng. Nga I ÐIngIoy, anh co mô f can pho ng fhâ f frang nha , fhôm
ngoa I ca nh fhâ f quyô n ru qua con duo ng da o Io f so I ngoa I kIa. TôI
chua fu ng fhâ y noI na o do p nhu NofhorfIoId. TôI mong anh không co
y djnh so vô I va ro I kho I noI na y, du fôI bIô f ra ng anh chI fhuô nga n
ha n.
- TôI quyô f djnh mo I vIô c dô u cho ng va nh, vì fhô nô u fôI nhâ f
quyô f ro I kho I NofhorfIoId, co fhô fôI so Iôn duo ng frong vo ng nam
phu f. Tuy nhIôn va o Iu c na y fôI muô n ô n djnh o dây. ÐIngIoy fra Io I.
ÐIIzabofh fhô f Iôn :
- Chinh dâ y Ia dIô u fôI doa n vô anh.
- Cô ba f dâ u hIô u fôI rô I pha I không7 Anh quay vô phia cô fhô f
Iôn.
- A vâng fôI nghI ra ng mình hIô u anh kha ro .
- TôI mong ra ng dây Ia Io I khon. Nhung bj nhìn fhâ u suô f vô
mình fhì fhâ f Ia fô I nghIô p cho fôI.
- Nhung dIô u na y không nhâ f fhIô f Ia mo f nguo I vo I ca finh sâu
sa c va fInh fô nhu anh pha I Ia m ra vo kho hIô u hon .
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 51
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ða mo fhô f Iôn :
- IIzzy, ha y nho con dang o dâu, du ng pho ng fu ng nhu o nha .
ÐIngIoy fIô p Io I ngay :
- Truo c dây fôI không bIô f ra ng cô hay fìm hIô u vô ca finh. Ha n
dây Ia mô f nga nh nghIôn cu u fhich fhu .
- Vâng fhich nhâ f Ia nhu ng ca finh phu c fa p, if ra cu ng co Io I
dIô m o dâ y.
- Ca nuo c mo I co fhô cung u ng va I dô I fuo ng nhu fhô . NoI mIô n
quô, fa dI chuyô n frong mô f xa hô I râ f ha n ho p va if fhây dô I.
- Nhung chinh con nguo I fhì Ia I fhay dô I nhIô u dô n nô I bao gIo
chu ng fa cu ng co fhô quan sa f ca I gì dâ y mo I noI ho .
Ða Ðonnof no I , vo I vo phâ f y vì anh da dô câ p dô n mIô n quô :
- Vâng du ng nhu fhô . TôI da m ba o vo I anh ra ng co nhIô u vIô c
nhu fhô xa y ra noI mIô n quô cu ng nhu frong fha nh fhj.
Mo I nguo I dô u nga c nhIôn. Ðarcy sau khI nhình ba mô f khoa nh
ka hc, Im Ia ng quay dI huo ng kha c. NghI ra ng mình da fha ng a p da o
anh fa, ba Ðonnof fIô p fu c da fha ng Io I :
- RIông phâ n fôI, fôI không fhâ y Iondon co Io I dIô m na o fo fa f
so vo I mIô n dân da , ngoa I fru nhu ng cu a ha ng va co co công cô ng.
MIô n quô fhì dô chju hon nhIô u, co pha I fhô không ho anh ÐIngIoy7
- KhI fôI sô ng noI mIô n quô fôI không bao gIo muô n ro I xa, co n
khI fôI Iôn fha nh fhj fhì cu ng fhô . Mô I mIô n dô u co Io I dIô m rIông cu a
no , nôn fôI fhâ y noI na o cu ng ha nh phu c fhôI.
- Ðu ng dâ y, vì anh co finh khi chu ng mu c. Nhung anh ba n dây
– ba nhìn qua anh Ðarcy - duo ng nhu nghI ra ng mIô n quô không Ia gì
ca .
Jane Austen 52
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ÐIIzabofh do ma f vì ba mo :
- Mo a ! Thâ f ra mo da hIô u nhâ m y anh Ðarcy . Anh â y chI
muô n no I ra ng nhu ng nguo I sô ng o mIô n quô không duo c da da ng
nhu o fha nh fhj, mo ha n pha I công nhâ n dIôu na y.
- Ðu ng vâ y con a , nhung vô vIô c không ga p duo c n nguo I frong
công dô ng na y, mo nghI ra ng không co mâ y cô ng dô ng Io n hon noI
dây. Chu ng fa da an fô I vo I hon bô n muoI gIa dình.
ChI co Io ng quan nga I cho ÐIIzabofh mo I khIô n ÐIngIoy gIu duo c
no f ma f dIô m fInh. Ðm ga I anh không fô nhj ba ng, huo ng fIa ma f dô n
chô Ðarcy vo I ca I nhìn dâ y y nghIa. Ðô no I vIô c gì dâ y nha m chuyô n
huo ng ba mo , ÐIIzabofh ho I ba xom CharIoffo Iucas co dô n
Iongbourn fu khI cô dI kho I hay không7
- Co cô â y dI vo I ông bô . Nga I WIIIIam fhâ f Ia nguo I dô chju co
pha I vâ y không , nga I ÐIngIoy7 Ong Ia nguo I cu a fho I frang, fhâ f dju
da ng , fhâ f sâu sa c. Ong â y Iuôn co chuyô n gì dô no I vo I mo I nguo I.
Ðâ y Ia y fuo ng cu a fôI vô mâ u nguo I gIa gIa o, nhu ng nguo I fu cho
mình Ia quan fro ng va không hô mo mIô ng fhì nhâ m fo.
- CharIoffo co du ng bu a vo I mo không7
- Không, cô â y muô n vô nha . Mo doa n ca I nguo I ma cô â y câ n
dô n chinh Ia ba nh nhân fhjf bam . Vô phâ n fôI, nga I ÐIngIoy a , fôI
Iuôn gIu nhu ng nguo I hâ u co fhô Ia m duo c vIô c. Ca c con ga I fôI duo c
gIa o du c fhoo ca ch kha c. Nhung ha y dô mo I nguo I fu pha n xo f. Ma c
du ca c cô nha Iucas fhì râ f fô f, anh ha y fIn fôI. Nhung ca c cô â y fhì
không duo c do p, fhâ f da ng fIô c. Không pha I fôI cho CharIoffo không
ua nhìn – nhung ma cô â y vâ n Ia nguo I ba n da c bIô f cu a gIa dình fôI.
ÐIngIoy no I :
- Xom chu ng cô â y râ f dô mô n.
- A du ng fhô , nhung anh pha I công nhâ n Ia cô â y không duo c
do p. Chinh phu nhân Iucas cu ng fhuo ng no I nhu vâ y, va ca m fhâ y
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 53
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ganh fy vo I Jano cu a nha chu ng fôI. TôI không muô n khoo khoang vô
ca c con mình, nhung cha c cha n ra ng Jano Ia cô ga I do p nhâ f frong
vu ng. Ðâ y Ia dIô u ma aI cu ng no I. KhI con bo Iôn muo I Iam, co mô f
anh cha ng sô ng vo I ông CardInor, om fraI fôI, frong fha nh phô , yôu
con bo dô n nô I om dâu fôI nghI ra ng anh fa so câ u hôn vo I no . Nhung
cuô I cu ng anh fa không Ia m fhô , co Io vì nghI ra ng con bo co n qua fro .
Tuy nhIôn anh fa da vIô f fa ng no nhu ng ba I fho fhâ f fuyô f.
ÐIIzabofh sô f ruô f no I :
- Thô Ia châ m du f nIô m yôu fhuong cu a anh â y. Con do an Ia co
nhIô u nguo I cu ng vuo f qua nô I buô n fhoo cu ng mô f ca ch. Con da fu
ho I aI da kha m pha ra hIô u Iu c cu a fhI ca frong vIô c xua duô I fình
yôu.
- Thô ma fôI vâ n nghI fhI ca Ia fhu c phâ m cu a fình yôu. Ðuo c
no I.
- Co fhô nhu fhô dô I vo I fình yôu fInh fô , bô n vu ng Ia nh ma nh.
Mo I fhu dô u co fhô nuôI duo ng ca I gì ma nh sa n. Nhung fôI fIn
ra ng vo I chu f fình yôu mong manh, mô f ba I fho nga n co fhô Ia m fình
yôu do I ko m ha n.
Ðarcy chI mIm cuo I va khoa nh kha c ngung do ng fIô p fhoo â y
Ia m ÐIIzabofh so ra ng ba mo cô co fhô Ia I fu phoI ba y su fhIô n câ n ra
Iâ n nu a. Cô muô n no I dIô u gì dâ y nhung không bIô f pha I ngo Io I Ia m
sao. Rô I ba Ðonnof Ia I ba f dâ u nhu ng Io I ca m on ÐIngIoy vì da quan
fâm cham so c Jano, fhôm câu xIn Iô I vì bj IIzzy quâ y râ y. ÐIngIoy fra
Io I mô f ca ch Ijch su , va om ga I anh ba f buô c pha I no I va I Io I Ijch su
fhoo.
Cô ÐIngIoy cô ga ng Ia m fro n vaI fro cu a mình ma không co mâ y
vo fhanh nha , du dô Ia m ba Ðonnof ha I Io ng. Sau dâ y ba yôu câ u
chuâ n bj cô xo. Vo I dâ u hIô u na y, cô ga I u f dua ba ra ngoa I. HaI cô da
fhì fhâ m chuyô n fro vo I nhau frong suô f cuô c fham vIô ng, kô f qua Ia
cô u f do I ho I ÐIngIoy fô chu c mô f buô I da vu khI anh dô n dâ y.
IydIa Ia mô f cô ga I muo I Iam, ra n cha c, vo I nuo c da sa ng, guong ma f
Jane Austen 54
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
fuoI vuI. Cô Ia du a con cung cu a ba mo , nôn ba da dua cô va o quan hô
gIao fIô p frong xa hô I khI cô co n râ f fro . Cô co finh khi sôI nô I va
cung ca ch fu cho mình Ia quan fro ng, qua dâ y fa o su chu y cu a ca c sI
quan hay qua nha ông chu . Cô ng fhôm vo I fu ca ch dung dj, nhu ng
gIao fIô p da Ia m cô fhôm phâ n fu fIn. Vì fhô cô fu cho mình co vj fhô
ngang ba ng dô dô câ p vo I ÐIngIoy vô vIô c fô chu c buô I da vu va fhình
Iình nha c anh gIu Io I hu a. Cô Ia I nha c fhôm ra ng nô u anh không gIu
chu fin fhì dâ y Ia dIô u da ng hô fho n nhâ f frôn do I. Câu fra Io I cu a
anh da khIô n cho mo râ f vuI mu ng.
- XIn cô fIn ra ng fôI râ f sa n Io ng gIu Io I hu a, va khI chj cô kho I
bô nh, nô u cô muô n cô co fhô djnh nga y gIo . Nhung fôI fIn cô ha n
không fhich khIôu vu khI chj cô co n yô u
- A vâng. Tô f hon fa nôn do I dô n khI chj Jano duo c khoo ma nh,
va khI â y râ f co fhô Ða I u y Carfor so fro Ia I Moryfon. Va khI anh fô
chu c da vu , fôI so do I ho cu ng fô chu c da vu . TôI so ba o Ða I fa £osfor
ra ng fhâ f xâ u hô nô u ông â y fu chô I.
Ða Ðonnof cu ng haI ôc con ga I ra vô , ÐIIzabofh quay Ia I vo I
Jano, dô Ia I ca ch u ng xu cu a ba cu ng haI cô om ga I cho su bình phâ m
cu a haI nguo I phu nu va Ðarcy. Tuy nhIôn Ðarcy không hô muô m
hu a vo I haI nguo I vô nhu ng Io I phô bình da nh cho ba Ðonnof, ma c du
cô ÐIngIoy da co nhu ng a m chI vô dôI ma f huyô n.KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 55
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 10

Mô f nga y frôI qua fuong fu nhu nga y fruo c dâ y. Ða Hursf va cô
ÐIngIoy bo ra va I gIo buô I sa ng ngô I vo I Jano dang dâ n bình phu c.
Va o buô I fô I ÐIIzabofh ngô I vo I ho frong pho ng kha ch. Mr Ðarcy
dang vIô f mô f Ia fhu, cô ÐIngIoy ngô I kô bôn anh , IIôn fu c fhoo do I
vIô c anh Ia m khIô n cho Ðarcy bj phân fâm frong vIô c vIô f fhu cho om
ga I. Ong Hursf va ÐIngIoy fhì dang choI ba I , va ba Hursf xom haI
nguo I choI.
ÐIIzabofh dang ngô I dan fhôu, nhung cu ng ca m fhâ y fhich fhu
dô y nhu ng gì dIô n ra gIu a Ðarcy va cô ÐIngIoy. Cuô c dô I fhoa I kì Ia
gIu a haI nguo I co phâ n phu ho p vo I nhu ng gì cô nhâ n xo f vô mo I
nguo I. Vo I nhu ng Io I khon cu a cô ÐIngIoy vô no f chu do p hoa c do ng
chu dô u nhau cu a anh, va ca ch anh nhâ n Io I khon cu a cô vo I vo vô
fâm fuyô f dô I.
- Ha n Ia cô Ðarcy so râ f vuI mu ng khI nhâ n duo c fhu cu a anh.
Ðarcy không fra Io I.
- Anh vIô f nhanh mô f ca ch Ia fhuo ng.
- Cô nhâ m rô I fôI vIô f kha châ m.
Jane Austen 56
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Co bao nhIôu Ia fhu anh co co hô I vIô f frong mô f nam ! Ca
nhu ng Ia fhu kInh doanh nu a. TôI gho f nhu ng fhu fu nhu fhô .
- Vâ y fhì dIô u may ma n Ia nhu ng Ia fhu â y ga n IIô n vo I sô phâ n
cu a fôI fhay vì cu a cô.
- XIn anh vuI Io ng nha n vo I cô â y ra ng fôI râ f mong ga p Ia I cô
â y.
- TôI da nha n mô f Iâ n rô I fhoo nhu Io I yôu câ u cu a cô.
- TôI o ra ng anh không fhich cây bu f â y. Ðua fôI chu a cho. TôI
chu a bu f kha hay dâ y.
- Ca m on cô nhung fôI Iuôn fu chu a Iâ y.
- Ia m fhô na o anh nghI ra ca ch vIô f dô u ha ng nhu fhô 7
Ðarcy chI Im Ia ng.
- Anh nho ba o cô om ra ng fôI vuI mu ng khI ngho cô â y co nhIô u
fIô n bô vô da n nha c. XIn cho cô â y bIô f Iuôn Ia fôI râ f say mô fhIô f kô
nho cu a cô â y cho ca I ba n, va fôI nghI ra ng no ro ra ng do p hon ca I cu a
cô CranfIoy.
- Cô co fhô cho pho p fôI hoa n su say mô cu a cô dô n fhu sau duo c
không7 HIô n gIo fôI không du gIâ y dô vIô f.
- A ! Không sao. TôI so ga p cô â y va o fha ng gIông. Nhung anh co
fhuo ng vIô f nhu ng Ia fhu da I IôI cuô n nhu fhô không, anh Ðarcy7
- Thuo ng nhu ng Ia fhu do fôI vIô f dô u da I, co n co IôI cuô n hay
không fhì fôI không bIô f.
- TôI nhâ n ra quy Iuâ f ra ng , mô f nguo I vIô f mô f Ia fhu da I dô
da ng fhì nô I dung dô u râ f Iuôn cuô n.
ÐIngIoy fhô f Iôn :
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 57
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- CaroIIno, dâ y không pha I Ia ca ch khon ngo I Ðarcy dâu, vì
ra ng anh fa không vIô f Ia fhu mô f ca ch dô da ng. Anh fa da ho c duo c
kha nhIô u fu fhô fu c, co pha I fhô không anh ba n7
- Ca ch vIô f cu a fôI kha c ha n vo I câ u dâ y.
- A ! CharIos vIô f fhoo ca ch câ u fha nhâ f ma nguo I fa co fhô
fuo ng fuo ng duo c. Anh â y bo dI phân nu a sô chu va bôI bâ n phân nu a
co n Ia I. Cô ÐIngIoy fIô p Io I.
- Y fuo ng cu a fôI fuôn ra nhanh dô n nô I fôI không co fho I gIan
frình ba y. Thoo ca ch fhu c â y ca c Ia fhu cu a fôI nhIô u Iu c không
fruyô n da f duo c nhu ng gì fôI muô n dô n nguo I nhâ n.
ÐIIzabofh no I :
- Anh ÐIngIoy, su khIôm fô n cu a anh khIô n nguo I fa không fhô
chô fra ch anh duo c.
- Không co gì dô I fra hon Ia vo khIôm fô n bô ngoa Im Thuo ng no
Ia su câ u fha frong vIô c dIô n da f y kIô n, dôI Iu c co n Ia ca ch khoo
khoang gIa n fIô p. Ðarcy no I.
- Va anh xom su khIôm fô n nho cu a fôI vu a rô I fhuô c va o Ioa I
na o fhô 7
- Ðâ y Ia ca ch khoo khoang gIa n fIô p, vì fhu c ra anh ha nh dIô n
vô nhu ng khuy ôf dIô m cu a anh khI vIô f fhu, vì anh xom nhu ng
khuyô f dIô m na y Ia do y fuo ng nhanh va frình ba y vu ng vô , anh nghI
if nhâ f dâ y Ia dIô m fhu vj. Nhu ng nguo I fhâ y fhuo ng da nh gIa cao
kha nang Ia m vIô c gì cu ng nhanh nho n, va fhuo ng không dô y dô n
vIô c câ u foa n. KhI anh no I vo I ba Ðonnof frong sa ng nay ra ng nô u
anh quyô f chi ro I NofhorfIoId anh so dI frong nam phu f, dâ y Ia mô f
ca ch fu khon mình. Tuy nhIôn, co gì da ng khon ngo I dâu frong su
hâ p fâ p Ia m cho mo I công vIô c câ n fhIô f bj do dang va không co Io I gì
cho mình hoa c cho bâ f cu aI 7
Jane Austen 58
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Không duo c! Ðu ng Ia qua mu c. Va o buô I fô I ma nho Ia I nhu ng
dIô u ngu xuâ n da no I hô I sa ng fhì fhâ f Ia qua su c chju du ng. Tuy
vâ y, fôI Iâ y danh du ma xa c nhâ n fôI fIn nhu ng dIô fôI no I vô mình Ia
du ng, Iu c â y fôI fIn ra ng nhu fhô . Vì fhô fôI không co y djnh hâ p fâ p
mô f ca ch vô ich chI dô phô fruong vo I ca c cô ga I.
- TôI bIô f anh fIn va o nhu ng gì mình no I, nhung fôI cu ng không
fhâ y fhuyô f phu c ra ng anh so ra dI mô f ca ch hô I ha nhu fhô , va nô u
anh dang nha y Iôn Iung ngu a , mô f nguo I ba n chI câ n no I “ ÐIngIoy,
anh nôn na n Ia I fhôm mô f fuâ n “, co fhô anh so không dI, va khI duo c
khuyôn nhu fhôm co fhô anh so o fhôm va I fha ng.
ÐIIzabofh fhô f Iôn :
- Qua dâ y anh chI mInh chu ng ra ng anh ÐIngIoy không công
ba ng vo I chinh finh khi cu a anh fa. Anh chI phô fruong cho anh fa
hon Ia anh fa fu phô ba y.
- TôI râ f Iâ y Ia m ca m kich khI ôc chuyô n Io I no I cu a ba n fôI
fha nh Io I khon vô fu ca ch mô m mo ng cu a fôI. Nhung fôI o ra ng cô da
Ia I vâ n dô sang huo ng kha c ma anh ba n fôI dây chua ha n chju dI
fhoo, vì cha c cha n anh fa Ia I so nghI fô f vô fôI. Nô u frong fruo ng ho p
nhu fhô fôI Ia I khuo c fu fha ng fhu ng va dI ca ng nhanh ca ng fô f.
ÐIngIoy mIm cuo I no I vo I ÐIIzabofh.
- IIô u anh Ðarcy co xom khuô f dIô m vô su vô I va ng frong y
djnh cu a anh co fhô su a chu a khI ma anh khang khang gIu nguyôn y
djnh không7
- TôI không fhô gIa I fhich chinh xa c vâ n dô na y, fu Ðarcy câ u
â y pha I no I ra fhôI.
Ðarcy Iôn fIô ng :
- Cô muô n fôI gIa I fhich y kIô n ma cô go I Ia y kIô n cu a fôI, frong
khI fôI vâ n chua nhâ n ra dâ y Ia y cu a mình. Tuy nhIôn, xo f fhoo su
frình ba y cu a cô, cô Ðonnof fhân mô n a , cô nôn nho ra ng nguo I ba n
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 59
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
â y chI muô n anh â y do I Ia I kô hoa ch cu a mình, nguo I â y chI mong
muô n fhô fhôI chu không co y bIô n Iuâ n vô su du ng mu c frong cu xu .
- Sa n sa ng nhân nhuo ng- nhân nhuo ng mô f ca ch dô da ng - su
fhuyô f phu c cu a mô f nguo I ba n duo ng nhu không co gIa frj vo I anh.
- Nhân nhuo ng ma fhâm fâm mình không fIn fuo ng cha c cha n,
fhì không pha I Ia Io I khon ngo I cho su hIô u bIô f vô nhân nhuo ng hay
fIn fuo ng.
- Thoo fôI nghI, dô I vo I anh Ðarcy anh không fIn fuo ng va o a nh
huo ng cu a fình ba n hay Io ng fhuong mô n. KhI fa fhâ f Io ng quy mô n
nguo I yôu câ u fa vIô c gì, fa vân nhân nhuo ng ngho fhoo ma không
câ n Io I gIa I fhich vô Iy do yôu câ u. Co Io chu ng fa nôn cho cho dô n khI
fình huô ng fhâ f su xa y ra, fruo c khI chu ng fa ba n vô ca ch u ng xu cu a
anh â y. Nhung no I chung, frong nhu ng fruo ng ho p fhông fhuo ng
gIu a ba n bo vo I nhau, khI mô f nguo I uo c mong nguo I kIa fhay dô I y
djnh, anh co nghI xâ u vô nguo I da chIô u fhoo y muô n cu a ba n mình
ma không cho co Io I gIa I fhich hay không7 Truoc khI chu ng fa ba n
Iuâ n, nôn xa c djnh ro hon fâ m quan fro ng cu a Io I yôu câ u, cu ng nhu
mu c dô fhân fhIô f gIu a haI nguo I, nôn chang nhu fhô 7
- Cô Ðonnof, du ng Ia nhu fhô , fa ha y ngho qua mo I chI fIô f,
du ng quôn fâ m quan fro ng cu a ca c chI fIô f, vì qua dâ y Io I bIô n Iuâ n
co fhô na ng ki hon. TôI cam doan ra ng nô u Ðarcy không pha I Ia
nguo I cao Io n hon so vo I fôI, su fro ng vo ng cu a fôI dô I vo I câ u â y co n
không dô n mô f nu a. TôI chua fu ng bIô f nguo I na o uy nghIôm hon
Ðarcy, frong nhu ng ho an ca nh nhâ f djnh va nhu ng chô nhâ f djnh,
da c bIô f Ia o nha anh fa, va o buô I fô I fhu ba y khI anh fa không co
vIô c gì Ia m.
Ðarcy mIm cuo I nhung, ÐIIzabofh co fhô ca m nhâ n ra ng anh bj
xu c pha m kha na ng, nôn cô cô no n fIô ng cuo I. Cô ÐIngIoy phâ f y vì su
sI nhu c anh nhâ n duo c, va ch su saI fra I cu a ông anh da no I nang vô
nghIa.
Anh ba n anh no I :
Jane Austen 60
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- TôI nhâ n ra y dô cu a anh, ÐIngIoy a . Anh gho f bIô n Iuâ n, nôn
anh muô n dâ p fa f no .
- Co fhô nhu vâ y, bIô n Iuâ n cu ng nhu franh ca I. Nô u anh va cô
Ðonnof hoa n vIô c bIô n Iuâ n cu a haI nguo I cho dô n khI fôI ra kho I
pho ng, fôI so râ f bIô f on, rô I sau dâ y haI nguo I co fhô no I gì vô fôI
cu ng duo c.
- Vo I fôI fhì không hô gì. Co n anh Ðarcy, anh â y nôn vIô f cho
xong Ia fhu cu a mình.
Ðarcy ngho fhoo Io I cô, va anh hoa n fâ f Ia fhu.
Sau khI hoa n fha nh công vIô c , anh xIn cô ÐIngIoy va ÐIIzabofh
chIô u fhoo mình da o Iôn va I ba n nha c. Cô ÐIngIoy sô f sa ng dI dô n cây
da n duong câ m, sau khI Ijch su yôu câ u ÐIIzabofh bIô u dIô n fruo c, va
cô na y cu ng Ijch su nghIôm chInh khuo c fu , ÐIngIoy ba f dâ u ngô I
xuô ng da n.
Ða Hursf ha f cu ng om ga I; va frong khI ÐIIzabofh dang Iâ f xom
qua ca c sa ch nha c da f frôn cây da n duong câ m, cô không fhô không
nhâ n ra ra ng dôI ma f cu a Ðarcy fhInh fhoa ng Ia I da n va o cô. Cô
không da m nghI ra ng cô co fhô Ia dô I fuo ng duo c mô f nguo I fhuô c
fâ ng Io p fhuo ng Iuu nhu anh ca m mô n. Tuy fhô , y nghI anh nhìn cô
vì co a c ca m ca ng Ia kì hon.
Cuô I cu ng cô chI co fhô nghI ra ng cô fhu hu f su chu y cu a anh
chI vì cô co gì dâ y saI fra I hay da ng fra ch hon nhu ng nguo I frong
pho ng, fhoo nhu ng y fuo ng cu a anh vô ca ch cu xu . Y nghI na y không
Ia m cô phâ f Io ng. Cô không fhich anh Ia m do do không dô y dô n vIô c
anh co châ p nhâ n mình hay không.
Sau khI choI va I ba n nha c Y , cô ÐIngIoy fhay dô I su mô hoa c
ba ng mô f gIaI dIô u Tô Ca ch Ian sInh dô ng. Ngay sau dâ y, Ðarcy fIô n
Ia I gâ n cô va no I :
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 61
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- Cô Ðonnof, cô co ca m fhâ y muô n nhân co hô I na y khIôu vu
mô f ba n không 7
Cô mIm cuo I nhung không da p. Anh Ia p Ia I câu ho I, vo I mô f if
nga c nhIôn vô su Im Ia ng cu a cô.
- A fôI da ngho anh no I rô I, nhung fôI chua bIô f pha I fra Io I
ngay fhô na o. TôI bIô f anh muô n fôI ung fhuâ n dô co fhô xom fhuo ng
fhu vuI gIa I fri cu a fôI, nhung fôI râ f Iâ y Ia m vuI khI da nh ba I nhu ng
âm muu kIô u na y, va pha n công Ia I nguo I chu muu. Vì fhô fôI quyô f
djnh fra Io I anh ra ng fôI không fhich khIôu vu . Va bây gIo anh co fhô
khInh fhuo ng fôI , nô u nhu anh da m.
- Thâ f ra fôI không da m xom fhuo ng cô.
ÐIIzabofh fhâ f ra da co chu djnh dô I dâ u vo I anh, cô nga c nhIôn
khI fhâ y anh fo ra khoa ng da f, nhung finh ca ch cu a cô Ia su pha frô n
gIu a ngo f dju va ho m hInh, khIô n cho cô kho co fhô dô I dâ u vo I aI
duo c. Va Ðarcy ca m fhâ y chua bao gIo anh bj mô hoa c bo I mô f phu
nu gIô ng nhu cô. Anh fhâ f su nghI ra ng, nô u không vì dja vj fhâ p
ko m cu a cô, anh so sa va o fình fhô nguy hIô m.
Cô ÐIngIoy da frông fhâ y, hay da du hô nghI dô fro nôn ghon fy .
Cô da sô f ruô f mong muô n Jano bình phu c, gIo dây Ia I fhôm mong
muô n fô ng khu ÐIIzabofh.
Cô fhuo ng khich dô ng Ðarcy xom fhuo ng nhu ng ông kha ch,
ba ng ca ch no I vô mô f hôn Iô gIa djnh, hay fru finh cho ha nh phu c cu a
anh frong mô I quan hô fhông gIa.
KhI cu ng anh dI da o frong khu vuo n cây nga y hôm sau, cô no I :
- KhI su kIô n da ng mong uo c na y xa y ra, fôI mong ra ng anh so
cho ba mo vo cu a anh va I y fu dô ba hIô u ra ng nôn gIu mô m gIu
mIô ng, nô u co fhô duo c, anh ha y châ n chInh ca c cô om ga I Iuôn cha y
fhoo ca ch sI quan Iuôn fhô . Va , nô u fôI co fhô dô câ p dô n mô f vâ n dô
Jane Austen 62
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
fhâ f fô nhj, anh nôn kIô m soa f ca I gì dâ y nho nhoI, gâ n nhu finh fu
phu va xâ c xuo c cu a nguo I vo anh.
- Co co dô xuâ f gì kha c không cho ha nh phu c gIa dình cu a fôI
nu a không7
- A ! Co . Anh nôn froo chân dung cu a ông chu va ba dì PhIIIIps
cu a anh do c frong ha nh Iang pho ng kha ch cu a dInh fhu PomborIy.
Ða f gâ n chân dung ông chu anh, nga y xua Ia m fhâ m pha n. HaI nguo I
du sao cu ng Ia m chung IInh vu c, chI kha c nhau o nghô nghIô p fhôI.
Vô chân dung cu a ÐIIzabofh, anh không nôn bâ n fâm, vì cha ng co
ho a sI na o co fhô vo du ng dôI ma f do p fhô .
- Ðu ng fhô , không dô gì ba f Iâ y nhu ng gì bIô u Iô qua dôI ma f,
nhung nhu ng ma u sa c, hình fhô fhì vâ n co fhô vo ra duo c.
Ðu ng Iu c â y ho ga p ba Hursf va ÐIIzabofh cu ng dang dI da o. Cô
ÐIngIoy co vo bô I rô I vì cô o nga I nhu ng câu no I vu a rô I bj ngho Io m.
- TôI không bIô f haI nguo I cu ng dang dI da o.
Ða Hursf no I :
- HaI nguo I xâ u qua , Io n dI ra ngoa I ma không cho chu ng fôI
bIô f.
Rô I ba na m Iâ y ca nh fay duo c fu do cu a Ðarcy, ba buo c dI dô
ÐIIzabofh Ia I mô f mình. Con duo ng mo n chI du kho ang ca ch cho ba
nguo I. Ðarcy nhâ n ra su khIô m nha cu a ho , quay Ia I no I :
- Ðuo ng na y qua ho p cho do an chu ng fa. Ta nôn dI va o con
duo ng Io n
Nhung ÐIIzabofh không muô n nhâ p va o do an nguo I, cuo I da p :
- Không, không ba nguo I cu dI. Nho m nguo I nhu fhô frông hay
rô I. Nô u fhôm nguo I fhu fu fhì mâ f hô f ca nh do p. TôI xIn kIô u.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 63
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Rô I cô fung fang cha y dI, Io ng phoI pho I ngao du, frong nIô m hy
vo ng co fhô vô nha frong if nga y nu a. Jano da do nhIô u, nôn cô muô n
ra kho I pho ng ngu fô I hôm â y.

Jane Austen 64
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 11

Sau bu a an fô I, ÐIIzabofh cha y Iôn pho ng chj mình, chuâ n bj
cha o â m cho cô, dua cô ra pho ng kha ch. HaI phu nu chu nha do n ho
vo I nhu n gIo I ba y fo nIôm vuI.
Trong mô f gIo fruo c khI ca c ông xuâ f hIô n, ÐIIzabofh fhâ y haI
nguo I chua fu ng bao gIo dô chju nhu fhô . Nghô fhuâ f an no I cu a ho
fhâ f fuyô f. Ho co fhô mô fa chuâ n xa c mô f buô I fIô c, ha I huo c kô Ia I
mô f mâ u chuyô n, va fhoa I ma I cuo I du a vo I ba n bo ho .
Nhung khI ca c ông xuâ f hIô n, Jano không co n Ia dô I fuo ng quan
fro ng. ÐôI ma f cô ÐIngIoy Iâ p fu c huo ng vô Ðarcy, no I vo I anh câu gì
dâ y fruo c khI anh buo c dô n. Anh cha o cho Jano vo I Io I chu c mu ng vô
su c kho o cô. Ong Hursf cu ng kho cu I dâ u cha o cô va no I ông “râ f vuI”
. Nhung chI rIông ÐIngIoy co phâ n da I do ng va nô ng â m, anh bIô u Iô
nIô m vuI va su cham chu f dô I vo I cô. Trong nu a gIo dô ng hô , ho nho m
Iu a va gIu cho Io suo I duo c no ng vì nga I Jano bj Ia nh. ÐIngIoy dô nghj
cô ngô I kô bôn Io suo I rô I ngô I xuô ng gâ n cô, không fro chuyô n nhIô u
vo I nguo I kha c.
ÐIIzabofh ngô I o go c pho ng dô I dIô n, nhìn khung ca nh frong
pho ng vo I ca su vuI mu ng.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 65
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
KhI ho da du ng fra xong, ông Hursf nha c cô om vô cô ba I,
nhung không aI huo ng u ng. Cô da do an ra ng Ðarcy không fhich choI
ba I, nôn fu chô I ông Hursf. Cô phân frâ n vo I ông ra ng không aI muô n
choI ba I ca , va su Im Ia ng cu a ho duo ng nhu mInh chu ng cho Io I cô
no I. Vì fhô ông Hursf không co vIô c gì Ia m, da nh pha I na m da I frôn
ghô sofa ma ngu . Ðarcy Iâ y mô f cuô n sa ch ra do c, cô ÐIngIoy cu ng
fhô , co n ba Hursf bâ n rô n mân mô ca c vo ng fay va nhâ n cu a mình,
fhInh fhoa ng go p chuyô n vo I Jano.
Cô ÐIngIoy vu a dô y dô n Ðarcy dang cham chu do c sa ch, vu a
do c quyô n sa ch cu a mình, hoa c ho I han va I câu, hoa c nhìn qua frang
sa ch cu a anh. Tuy nhIôn, cô không fhô go I chuyô n vo I anh, anh chI
da p Ia I ca c câu ho I cu a cô rô I cham chu do c fIô p.Cuô I cu ng cô ca m
fhâ y không fhu vj vo I quyô n sa ch cu a mình, cô cho n no chI vì no Ia
fâ p haI fIô p fhoo fâ p ma anh dang do c. Cô nga p da I va no I :
- Tra I qua mô f buô I fô I nhu fhô na y fhâ f Ia fhu vj! TôI co fhô no I
không co gì fhu hon Ia do c sa ch. Nguo I fa co fhô cha n mo I fhu kha c,
nhung sa ch fhì không! KhI fôI co nha rIông, fôI so khô so nô u không
co mô f fu sa ch phong phu .
Không aI fra Io I, cô Ia I nga p Iâ n nu a, no m quyô n sa ch qua mô f
bôn, da o ma f nhìn kha p pho ng hâ u fìm ra ca I gì kha c vuI hon. KhI cô
ngho anh mình dô câ p dô n mô f buô I da vu cho Jano, cô quay qua
anh:
- CharIos, nhân dây , anh fhâ f su co y djnh fô chu c buô I da vu
fa I NofhorfIoId a 7 Truo c khI anh fIô n ha nh, om khuyôn anh nôn ho I
y kIô n cu a nhu ng nguo I quanh dây. Ðm co fhô nhâ m, nhung om doa n
co nguo I frong chu ng fa nghI da vu Ia mô f cu c hình fhay vì fhu vuI.
- Nô u om muô n a m chI Ðarcy, nô u anh â y muô n anh â y co fhô
dI ngu fruo c khI buô I da vu ba f dâ u. Ðuô I da vu da duo c quyô f djnh.
- Ðm so fhich da vu fô chu c fhoo ca ch kha c. Thuo ng frong
nhu ng buô I hô I nhu fhô na y, co ca I gì dâ y fo nha f không chju nô I. Ta o
co hô I fruyô n fro vo I nhau fhì hon Ia khIôu vu .
Jane Austen 66
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
- CaroIIno a , hay hon nhIô u, om co fhô no I fhô , nhung nhu vâ y
không co n Ia da vu nu a.
Cô ÐIngIoy không fra Io I, chI mô f Iu c sau cô du ng dâ y va dI
vo ng quanh pho ng. Thâ f hình cô fhâ f fuyô f va da ng dI du ng cu ng
fhâ f do p, fâ f ca chI dô nha m va o Ðarcy, nhung anh cha ng vâ n chan
chI do c sa ch. Trong fuyô f vo ng, cô fhu ca ch kha c. Quya qua ÐIIzabofh
no I :
- Cô IIzzy, fôI muô n fhuyô f phu c cô Ia m fhoo fôI, dI vo ng quanh
pho ng. TôI da m ba o vo I cô fhâ f Ia dô chju sau khI da ngô I Iâu mô f
chô .
ÐIIzabofh nga c nhIôn, nhung cu ng dô ng y Ia m fhoo. Cô ÐIngIoy
da fha nh công vo I dô I fuo ng cu a cô. Ðarcy nhìn Iôn. Cu ng nhu
ÐIIzabofh, anh fInh nguo I ra vì bj IôI ko o va o ca ch fhu c gây chu y mo I
mo . Anh duo c mo I fham du nhung fu chô I. Anh cho bIô f anh nghI ra
co haI dô ng Iuc dô cu ng nhau dI fo I IuI frong can pho ng va nô u anh
cu ng fham gIa anh so nga ng fro mô f frong haI dô ng Iu c. “Anh co y
gì7” Cô ÐIngIoy râ f muô n bIô f anh dang nghI gì – va ho I ÐIIzabofh
xom cô co hIô u anh no I gì không7
Cô fra Io I :
- TôI không hIô u gì ca . Nhung qua dâ y anh â y co y nghIôm kha c
vo I chu ng fa, nôn ca ch fô f nhâ f Ia m anh fa fhâ f vo ng Ia không no I gì
hô f.
Tuy nhIôn cô ÐIngIoy không muô n Ia m anh fhâ f vo ng vô vIô c gì
hô f, nôn khang khang yôu câ u anh gIa I fhich vô haI dô ng Iu c ma anh
nghI ra.
Anh no I, sau khI cô cho pho p anh Iôn fIô ng :
- TôI không co y dâ u gIô m gì ma không gIa I fhich. Hoa c haI cô
cho n ca ch na y vì haI cô fhân fhIô f vo I nhau va co chuyô n bi mâ f cu ng
ba n ba c vo I nhau, hoa c haI cô bIô f ngoa I hình mình fro nôn do p nhâ f
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 67
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
khI dI chuyô n. Vo I dô ng Iu c fhu nhâ f fôI không muô n chon va o
chuyô n rIông fu, vo I dô ng Iu chfu haI, fôI co fhô chIôm nguo ng haI cô
fô f hon khI fôI ngôI bôn Io suo I.
- Na y ! Anh da gây cu sô c cho fôI! TôI chua fu ng ngho dIô u gì kì
khôI nhu fhô . Chu ng fôI co fhô fru ng pha f anh nhu fhô na o vì câu no I
na y 7 Cô ÐIngIoy fhô f Iôn
- Không dô gì, nô u cô chI co y muô n fru ng pha f. Tâ f ca chu ng fa
dô u co fhô gây ho chju cho nhau hay fru ng pha f nhau. Cô nôn frôu
cho c anh â y, cuo I co f anh â y, cô Ia nguo I fhân fhIô f fhì pha I bIô f ro
dIô u na y.
- Iâ y danh du cu a mình, fôI xIn no I fôI không bIô f. XIn cô fIn
ra ng su fhân fhIô f cu a fôI không da y cho fôI Ia m vIô c â y. Trôu cho c
finh khi dIô n da m va su fInh fri a 7 Không, không fôI nghI anh fa co
fhô fha ch fhu chu ng fa o dIô m na y. Co n vô vIô c cuo I co f, chu ng fa
không nôn fu phô ba y khI cuo f co f ma không co chu dô . Anh Ðarcy co
fhô fu khon mình mâ f.
ÐIIzabofh fhô f Iôn :
- Không nôn cuo I co f anh Ðarcy a ! Ðâ y Ia mô f Io I dIô m hIô m
hoI, va fôI hy vo ng vâ n ma I hIô m hoI, vì fôI so bj fhua fhIô f na ng nô u
co nhIô u mô I quan hô nhu fhô . TôI râ f fhich du a.
Anh no I :
- Cô ÐIngIoy da nâng uy fin fôI qua cao.Ca I fhông mInh nhâ f va
ca I fô f nhâ f cu a da n ông, a không ca I fhông mInh nhâ f va ca I fô f nhâ f
cu a nhu ng ha nh dô ng da n ông, co fhô fro nôn Iô bjch boI môf nguoI ca
do I fruo c fIôn chI bIô f bông du a.
ÐIIzabofh fra Io I :
- Ðu ng vâ y, co nhu ng nguo I nhu fhô , nhung fôI hy vo ng fôI
không co frong sô â y. TôI mong fôI không bông du a qua Iô . Nhu ng
dIôn rô , bô c dô ng vô nghIa va bâ f nhâ f dô u khIô n fôI Iâ y Ia m vuI, fôI
Jane Austen 68
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
fhu fhâ f , nôn fôI cuo I co f nhu ng dIô u na y mô I khI co fhô . Nhung fôI
nghI anh không co finh â y.
- Co fhô không aI co . Nhung fôI da ho c ho I dô fra nh nhu ng
khuyô f dIô m fhuo ng bô c Iô fha nh quan nIô m khIô n cho nguo I kha c
du a co f.
- Nhu ng khuy ôf dIô m nhu phu phIô m va kIôu ha nh.
- Vâng phu phIô m du ng fhâ f Ia mô f khuyô f dIô m. Nhung kIôu
ha nh – khI co dâ u o c kha hon nguo I, kIôu ha nh Iuôn Iuôn co chu ng
mu c.
ÐIIzabofh quay dI dô gIâ u mô f nu cuo I.
Cô ÐIngIoy xon Io I :
- TôI nghI cô da xom xo f xong anh Ðarcy. XIn cô cho biôf kô f
qua ra sao 7
- Thoo nhu anh Ðarcy no I, fôI hoa n foa n fIn ra ng anh không co
khuyô f dIô m. Anh da fu fhu a nhâ n ma không cho dâ u.
Ðarcy pha n ba c :
- Không, fôI không co y khoo khoang nhu fhô . TôI co nhIô u
khuyô f dIô m, nhung fôI mong ca c khuy ôf dIô m na y không pha I do
nhâ n fhu c. Vô finh khi cu a fôI, fôI không da m fu fâng bô c. TôI nghI
finh fôI if chju khuâ f phu c - cha c cha n Ia không ho p vo I fhIôn ha . TôI
không fhô quôn nhanh nhu ng fho I xâ u cu a nguo I kha c, hay nhu ng gì
nguo I kha c xu c pha m fôI. Tâm fu fôI không dô bj Iay chuyô n. Co Io
nôn no I ra ng fôI hay phâ f y . Mô f khI ca m nghI fô f cu a fôI da mâ f Ia
xom nhu không fhô cu u va n.
ÐIIzabofh fhô f Iôn :
- Nhu fhô Ia mô f khuyô f dIô m dâ y! Tho I phâ f y không fhô na o
xoa dju duo c chinh Ia mô f phâ n cu a finh khi. Nhung anh da Iu a cho n
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 69
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
du ng khuyô f dIô m cu a anh – fôI fhâ f su không fhô bông du a. Anh
duo c an foa n vo I fôI.
- TôI nghI mo I nguo I dô u co mô f khuyô f dIô m na o dâ y, mô f
khuyô f dIô m fu nhIôn ma ngay ca mô f nô n gIa o du c fô f nhâ f cu ng
không fhô xo a dI duo c.
- Va khuyô f dIô m cu a anh Ia xu huo ng gho f bo mo I nguo I.
- Va khuyô f dIô m cu a cô Ia cô y hIô u nhâ m ho .
Qua cha n vo I cuô c dô I fhoa I ma mình không fhô fham du , cô
ÐIngIoy cha n na n fhô f Iôn :
- Ha y choI nha c mô f Iu c na o. IouIsa, cho pho p om da nh fhu c
anh Husrf.
Ða chj không pha m dô I, da n duong câ m Ia I duo c mo ra, va
Ðarcy sau va I khoa nh kha c suy nghI, ba f dâ u hô I fIô c vô vIô c na y.
Anh ba f dâ u ca m fhâ y mô I nguy hIô m khI da dô fâm qua nhIô u
dô n ÐIIzabofh.

Jane Austen 70
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 12

Sau khI haI chj om fho a fhuâ n vo I nhau, ÐIIzabofh vIô f fhu vô
cho mo yôu câ u gu I cô xo dô n do n haI cô vô nha . Nhung ba Ðonnof da
fru finh Ia Jano so o Ia I NofhorfIoId cho dô n fhu Ða,, du ng mô f fuâ n
sau khI Jano nga bô nh, nôn ba không vuI khI ngho fIn na y.
Vì fhô câu fra Io I cu a ba Ia không fhuâ n vo I y muô n cu a
ÐIIzabofh. Ða Ðonnof cho bIô f không fhô gu I cô xo dô n fruo c nga y fhu
Ða, va fhôm ra ng nô u ÐIngIoy va ca c cô om na I o p fhì ho co fhô o Ia I
Iâu hon.
Tuy nhIôn, ÐIIzabofh nhâ f quyô f không muô n o Ia I Iâu hon, cô
không mong muô n nhâ n su na I o p cu a ho . Tra I Ia I cô nga I nguo I fa
nghI cô da xâm pha m cuô c sô ng rIông fu cu a ho qua Iâu, nôn cô fhu c
du c Jano ho I muo n cô xo ngu c cu a ba Husrf. Sau cu ng, haI chj om
cho chu nha bIô f vô y djnh ro I NofhorfIoId va o sa ng hôm â y va ho I
muo n cô xo.
Mo I nguo I fo y mong muô n ho ra vô va o nga y hôm sau dô Jano
co fhôm fho I gIan nghI ngoI. HaI chj om dô ng y . Va cô ÐIngIoy Iâ y
Ia m fIô vì da dua ra dô nghj do I nga y, vì Io ng ghon gho f cu a cô da nh
cho IIzzy Iâ n a f ca su fhuong ca m dô I vo I Jano.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 71
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Mr ÐIngIoy Iâ y Ia m Io Ia ng khI dô cho haI nguo I vô qua so m
nhIô u Iâ n fhuyô f phu c cô bk ra ng nhu fhô không an foa n cho Jano -
ra ng cô chua fhâ f su bình phu c. Nhung Jano da cuong quyô f khI cô
cho ra ng mình nghI du ng.
Ðô I vo I Ðarcy, dây Ia fIn kha hay – ÐIIzabofh da Iuu Ia I qua
Iâu. Va cô cuô n hu f anh nhIô u hon Ia anh mong muô n, co n cô ÐIngIoy
da fo ra không Ijch su vo I cô va du a co f anh nhIô u hon Iu c bình
fhuo ng. Anh da nhâ f quyô f mô f ca ch khôn ngoan ra ng bây gIo anh so
không dô Iô ra bâ f cu dâ u hIô u na o cho fhâ y ra ng anh ca m mô n cô,
không nôn fa o ra chuyô n gì khIô n cô co fhô nghI dô n hy vo ng co fhô
gây a nh huo ng dô n su anh vuI cu a anh.
Ca m nhâ n ra ng y fuo ng na y co Iô ra, fhì nhu ng ha nh dô ng cu a
anh frong nga y cuô I cu ng ha n pha I du su c ma nh hoac xa c nhâ n hoa c
dâ p fan no . Ða quyô f djnh fhoo duô I mu c dich cu a mình, frong ca
nga y fhu Ða y anh chI frao dô I dam ba câu vo I cô. Ma c du co Iu c chI co
haI nguo I vo I nhau ca nu a gIo , anh chI chu y do c sa ch va không nhìn
dô n cô.
Va o nga y Chu Nhâ f ho chIa fay nhau, hâ u nhu mô I nguo I dô u
co nIô m vuI frong Io ng. Cô ÐIngIoy nhanh cho ng dô I xu Ijch su vo I
ÐIIzabofh va fo Io ng quyô n Iuyô n vo I Jano. Cô fo y mong muô n ga p
Ia I Jano fa I Iongbourn hoa c NofhorfIoId, rô I ôm Jano mô f ca ch dju
da ng va ba f fay ÐIIzabofh. RIông ÐIIzabofh ca m fhâ y fInh fhâ n phâ n
châ n nhâ f.
Ða Ðonnof do n fIô p haI cô con ga I không duo c nô ng hâ u cho
Ia m. Ða phân vân khI fhâ y ho fro vô , nghI ra ng ho da quyô f djnh saI
Iâ m khI fro vô va fIn ra ng dIô u â y so Ia m Jano fro bô nh Ia I. Nhung
ông bô ma c du chI no I nga n go n nhu ng Io I ba y fo nIô m vuI mu ng, fhâ f
su hô ho I khI ga p Ia I haI cô. Ong ca m nhâ n haI cô fhâ f su gIu vaI fro
râ f quan fro ng frong gIa dình.KhI ho va ng ma f, nhu ng buô I no I
chuyô n frong bu a fô I ko m sInh dô ng ha n va hâ u nhu không co ca m
xu c.
Jane Austen 72
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ho nhâ n fhâ y Mary, nhu fhuo ng Iô , da m mình frong vIô c fìm
hIô u ba n châ f con nguo I co va I bình phâ m vô da o du c cu rich muô n
mo I nguo I pha I ngho. CahforIno va IydIa co nguô n fhông fIn vô IInh
vu c kha c, kô fu fhu Tu fruo c, da co nhIô u vIô c xa y ra vo I frung do an,
va I sI quan dô n du ng bu a vo I ông chu ho , mô f bInh nhì bj pha f va co
fIn Ia Ða I fa £osfor so kô f hôn.KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 73
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 13

KhI ca gIa dình cu ng an sa ng vo I nhau , ông Ðonnof no I vo I vo :
- TôI hy vo ng ba so chuâ n bj bu a an fô I nay fhâ f ngon, vì chu ng
fa so co kha ch gho fham.
- Ong co y gì fhô 7 TôI chua ngho aI so dô n ca , ngoa I fru
CharIoffo Iucas so co fhô bâ f ngo dô n fham. Nhung fôI mong Ia fhu c
an gIa dình fa du ngon dô fIô p da I cô â y, fôI không nghI cô fa fhuo ng
duo c fhuo ng fhu c nhu n mo n nhu fhô o nha .
- Nguo I fôI muô n no I dô n Ia mô f nguo I da n ông Ia ma f.
Ma f ba Ðonnof sa ng Iôn :
- Ða n ông Ia ma f u 7 TôI fIn ra ng ông muô n a m chI dô n Mr
ÐIngIoy. Ta I sao fhô Jano7 Không khI na o con chju no I cho mo hay
ca ! Cha c cha n mo so râ f vuI khI duo c ga p Ia I anh â y. Nhung ma , fro I
a , ru I qua . Hôm nay cha ng co n fi ca na o ca ! IydIa, rung chuông dI.
Mo câ n ga p HIII ngay bây gIo .
Ong chô ng no I :
- Không pha I Ia anh ÐIngIoy. Ðây Ia nguo I ma fôI cu ng chua
fu ng ga p frong do I.
Jane Austen 74
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Ong Ia m cho mo I nguo I nga c nhIôn fô f dô , va fo ra vuI fhich khI
fhâ y ba vo va nam cô con ga I sô f ruô f ho I han vô nguo I da n ông na y.
Sau mô f Iu c fIôu khIô n vo I finh hIô u ky cu a vo con, ông fu fô n gIa I
fhich :
- Khoa ng mô f fha ng fruo c fôI nhâ n duo c Ia fhu na y, va haI fuâ n
fruo c fôI da fra Io I, vì fôI nghI ra ng dây Ia chuyô n fô nhj nôn fôI câ n
chu y fu dâ u. Ðâ y Ia fhu cu a anh CoIIIns, nguo I ma sau khI fôI chô f
co fhô duô I mo I nguo I ra kho I ngôI nha na y nô u anh fa muô n.
Ða vo kInh hoa ng fhô f Iôn :
- OI! TôI không fhô chju duo c khI ngho vIô c na y. XIn du ng no I gì
vô anh cha ng ghô fo m â y. TôI nghI ra ng dây Ia dIô u vô Iy nhâ f frôn
do I, bâ f dông sa n cu a ông Ia I bI ru f ra kho I con ca I chu ng fa, va nô u
fôI Ia ông fôI ha n da Ia m dIô u gì do fu Iâu rô I.
Jano va ÐIIzabofh cô ga ng gIa I fhich cho ba vô ca ch fhu c fhu a
kô fhoo fhu fu . HaI cô da cô ga ng gIa I fhich nhIô u Iâ n fruo c dâ y,
nhung dây Ia chuyô n vuo f qua mu c hIô u bIô f cu a ba . Ða fIô p fu c
ma ng nhIô csu fa n nhâ n cu a vIô c Iâ y dI fa I sa n cu a mô f gIa dình co
nam cô con ga I frao cho mô f nguo I da n ông ma không aI dô m xIa dô n.
Ong Ðonnof fhu a nhâ n :
- Ðây du ng Ia mô f vâ n dô bâ f ho p Iy , không co gì xoa duo c fô I
cu a anh CoIIIns khI fhu a kô Iongbourn . Nhung nô u ba chju kho
ngho fôI do c fhu na y, ba co fhô ca m fhâ y nho nguo I bo I ca ch fhu c anh
â y ba y fo .
- Không fôI so không ca m fhâ y nho nho m chu f na o ca . TôI cho
ra ng anh fa fhâ f Ia xâ c xuo c khI da m vIô f fhu cho ông, ma Ia I co n da o
du c gIa . TôI chu a gho f nhu ng nguo I dô I fra nhu fhô . Ta I sao ha n
không fIô p fu c franh châ p vo I ông nhu cha ha n fruo c dây 7
- ! nhI, fa I sao frong dâ u anh fa duo ng nhu co mô f if da n do vô
quan hô quyô n fhuô c, nhu ba so ngho sau dây :
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 75
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
“ Hunfsford, Wosforham, Konf
Nga y 15 fha ng Muo I
Thua Chu
Mô I bâ f hoa fruo ng kì gIu a chu va nguo I cha da ng kinh cu a
cha u Iuôn Ia m cha u ca m fhâ y bu f ru f, nôn fu khI cha cha u cha ng
may qua do I, cha u fhuo ng muô n ha n ga n su ra n nu f na y. Nhung
forng mô f fho I gIan cha u nghI ra ng không pha I pho o vo I huong hô n
cha nô u nhu cha u co mô I quan hô hoa hoa n vo I bâ f kì nguo I na o da
mâu fhuâ n vo I ông cu .
Tuy nhIôn, go dây cha u da quyô f djnh vô vIô c na y, vì sau khI
duo c fhu phong va o Iô Phu c SInh vu a rô I, cha u da co may ma n da c
bIô f duo c hô I dô ng bô nhIô m cu a Phu nhân CafhorIno do Ðourgh, goa
phu cu a nga I IovIs do Ðourgh, vo I Io ng ha o hIô p va fu fâm, cu fôI
va o chu c vu qu y gIa Ia mu c su caI qua n gIa o xu na y. NoI dây, cha u so
nô Iu c hô f mình dô ha nh xu vo I Io ng fôn kinh bIô f on dô I vo I Phu
nhân, va sa n sa ng cu ha nh nhu ng nghI Iô cu a CIa o Hô I. Hon nu a, vo I
cuong vj Ia gIa o sI, cha u ca m fhâ y nghIa vu cu a mình Ia khuyô ch
fruong va fhIô f Iâ p ân su ng an bình dô n mo I gIa dình frong pha m vI
a nh huo ng cu a mình.
Trôn co so na y, cha u fIn ra ng vIô c co I mo fâ m Io ng fha nh Ia
dIô u râ f nôn, va fhoo vj fhô Ia nguo I fhu a huo ng fhoo fhu fu cu a bâ f
dô ng sa n fa I Iongbourn so duo c phia gIa dình bo qua, nôn cha u hy
vo ng chu so không fu chô I ca nh oIIu cu a cha u.
Cha u không fhô an fâm vì da Ia m fhuong fô n ca c cô nha da ng
yôu, va cu ng xIn co Io I fa Iô I vô vIô c na y, cu ng nhu xIn chu hIô u cho
ra ng cha u sa n Io ng ho a gIa I vo I ca c cô – nhung cha u xIn dô câ p dô n
chuyô n na y sau.
Nô u chu không qua n nga I vIô c do n fIô p cha u fa I nha , cha u xIn
pho p duo c dô n vIô ng fham gIa dình, nga y fhu HaI, 10 fha ng Muo I
mô f, Iu c 04 gIo chIô u. Cha u so Ia m phIô n Io ng hIô u kha ch cu a gIa
Jane Austen 76
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
dình cho dô n nga y fhu Ða y kô fIô p, va so không co fro nga I gì cho
công vIô c , vì Phu nhân CafhorIno sa n sa ng cho pho p cha u va ng ma f
va o nga y Chu Nhâ f, mIôn Ia co gIa o sI kha c da m nhIô m công vIô c.
Vo I Io ng fhIô n chi va fhân fhIô f, cha u xIn kinh gu I Io I ho I fham dô n
ba nha va ca c cô.
“ WIIIIvm CoIIIns “
Ong Ðonnof no I, khI xô p Ia fhu Ia I :
- Vâ y Ia , Iu c 04 gIo , chu ng fa so cha o do n vj su gIa hoa n bình
na y. Xom chu ng anh fa Ia nguo I co Iuong fâm va Iô dô , nôn fôI nghI
ra ng dây so Ia mô I quan hô fô f, da c bIô f nô u vj Phu nhân cho pho p
anh fa gho fham Iâ n nu a.
- Co mô f y gì dâ y khI anh fa no I vô mâ y du a con ga I, va nô u anh
fa sa n Io ng fa o ho a khI nhu fhô fhì fôI so không ngan ca n.
Jano fham gIa :
- Ma c du kho doa n duo c anh fa so chuô c Iô I ba ng ca ch na o,
nhung anh fa duo c ghI duo c dIô m fô f khI ba y fo y djnh cu a mình.
Ðx da c bIô f co â n fuo ng vo I vIô c anh kinh fro ng vuo f bâ c Phu nhân
CafhorIno, va y fuo ng fô f Ia nh frong nghI fhu c ru a fô I, hôn Iô va chôn
câ f cho gIa o dân mô I khI duo c yôu câ u. Cô no I :
- Con nghI anh fa co vo Ia kì. Con không fhô nâ hn ra anh fa Ia
nguo I nhu fhô na o. Anh â y co vo gì dâ y nhu phô fruong, va anh fa a m
chI gì khI xIn Iô I da Ia nguo I fhu a kô fhoo fhu fu 7 Ta không fhô
mong anh fa so gIu p do , du cho anh fa co fhô . Anh â y co pha I Ia nguo I
bIô f dIô u không ho cha 7
- Cha nghI ra ng không. Cha râ f mong so ga p con nguo I fra I
nguo c vo I suy nghI cu a mình. Thu cu a anh fa vu a co vo nhu n mình,
vu a co vo Iôn ma f, nhu fhô no I Iôn dIô u gì dâ y. Cha râ f nôn no ng
muô n ga p anh fa.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 77
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Mary nhâ n xo f :
- Vô ca ch fhu c ha nh van, fhì Ia fhu không co gì khIô m khuyô f.
Y njôm vô ca nh oIIu cu ng cha ng mo I, fuy fhô con nghI anh fa da fhô
hIô n fô f.
Ðô I vo I IydIa va CafhorIno, ca Ia fhu va nguo I vIô f fhu cha ng co
gì da ng quan fâm. Nguo I anh ho cu a haI cô không fhô na o dô n vo I a o
choa ng do , va fho I kì ma haI cô quan fâm dô n nhu ng nguo I ma c ma u
a o kha c da frôI qua va I fuâ n rô I. Vô phâ n ba mo , Ia fhu da xo a dI
phâ n na o a c ca m noI ba ; ba chuâ n bj ga p anh vo I vo dIô m fInh khIô n
ông chô ng va ca c cô con ga I dô u nga c nhIôn.
Anh CoIIIns dô n du ng gIo nhu da ho n va duo c ca gIa dình fIô p
do n râ f Ijch su . Ong Ðonnof chI no I râ f if, nhung ca c cô fhì Iuôn sa n
sa ng fIô p chuyô n, rIông vô phâ n anh CoIIIns không câ n duo c khich Iô
mo mIô ng va cu ng cha ng câ n gIu Im Ia ng. Anh fa kha cao ra o va kha
na ng cân o fuô I haI muoI Iam. Cu chI cu a anh nghIôm frang va frjnh
fro ng fhôm va o do fha I dô râ f chInh fô .
Vu a ngô I không Iâu, anh da khon go I ba Ðonnof co mô f gIa dình
fhâ f fuyô f vo I vo I nam cô con ga I, va no I ra ng anh da duo c ngho râ f
nhIô u vô ca c cô, nhung frong fruo ng ho p na y fhì fIô ng fam co n ko m
xa su fhâ f. Anh fhôm ra ng anh fIn cha c cha ng bao Iâu ca c cô dô u so
yôn bô gIa fhâ f mô f ca ch fô f do p. Co va I cô ga I fo ra không fhich Ia m
ca ch njnh dâ m na y, nhung ba Ðonnof, vô n fhich franh ca I ma fhIô u
Io I khon, fra Io I ngay :
- Ong fhâ f Ia fu fô , vo I fâ f ca fâ m Io ng fôI mong ra ng vIô c â y so
fha nh su fhu c, nô u không fhì sô phâ n chu ng no so râ f co cu c. Cuô c
do I nhIô u khI fa o nhIô u ho an ca nh kì qua c.
- Co Io ba a m chI vIô c fhu a kô fhoo fhu fu .
- A ! Ðu ng vâ y ! Ðâ y Ia vIô c khIô n cho fôI pha I Io buô n, fôI buô c
pha I no I nhu fhô . TôI không co y cho ra ng ông co Iô I, vì fôI bIô f ra ng
Jane Austen 78
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
nhung vIô c nhu fhô chI Ia do ngâ u nhIôn. Ta không fhô bIô f gIa fa I
cu a mình so vô dâu khI duo c fhu a kô fhoo fhu fu .
- Thua ba , fôI râ f ca m fhông vo I fình ca nh cu a ca c cô om ho va
co fhô no I fhôm nhIô u vô vIô c na y, chI vì fôI không muô n fo ra qua sô f
sa ng va nông nô I. Nhung fôI co fhô no I ra ng ca c cô co fhô an fâm, fôI
Iuôn quan fâm dô n ca c cô vo I fâ m Io ng fhuong mô n. HIô n gIo fôI
không fhô no I gì hon, nhung khI chu ng fa quon bIô f nhau hon...
Anh bj Io I mo I du ng bu a nga f Io I, va ca c cô ga I mIm cuo I vo I
nhau. Ca c cô không pha I Ia dô I fuo ng duy nhâ f ma anh mô n fhich.
Anh xom xo f va ca ngo I pho ng kha ch Io n, pho ng an va fâ f ca ca c mo n
nô I fhâ f. VIô c anh fa n duong nhu ng dô vâ f frong nha co fhô khIô n
cho con fIm ba Ðonnof rung dô ng, nhung ba bj ha nh ha bo I y nghI
ra ng anh xom xo f mo I fhu nhu Ia gIa sa n cu a mình frong fuong IaI.
Anh cu ng hô f Io I ca ngo I bu a an fô I, va anh xIn duo c bIô f cô na o
co fa I gIa cha nh xuâ f sa c dô n nhu fhô . Nhung ba Ðonnof vô I va su a
saI, vo I mô f if fhô Iô , cho anh bIô f gIa dình co dâ u bô p rIông va ca c cô
không pha I dinh da ng gì dô n nha bô p. Anh xIn Iô I vì Ia m ba phâ f y .
Ða nho nho da p Ia ba không hô ca m fhâ y phâ f y , nhung anh cha ng
vâ n fIô p fu c xIn Iô I mô f hô I Iâu
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 79
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 14

Ong Ðonnof no I râ f if frong bu a an, nhung khI mo I gIa nhân da
ra kho I pho ng an, ông cho ra ng da dô n Iu c no I chuyô n vo I nguo I
kha ch.
Thô Ia ông ba f dâ u vo I chu dô ma ông nghI Ia câ u cha u nô I frô I
nhâ f, ba ng ca ch nhâ n xo f ra ng anh da co nhIô u may ma n khI nhâ n
duo c su do dâ u cu a Phu nhân , ra ng Io ng quan fâm cu a Phu nhân
CafhorIno do Ðourgh dô n công vIô c cu a anh, cô ng fhôm vIô c xom xo f
fa o fIô n nghI cho anh sInh sô ng dô u râ f kha c fhuo ng.
Ong Ðonnof da không fhô cho n duo c dô fa I na o hay hon cho ông
cha u. Vì anh CoIIIns hu ng hô n fa n duong ba Phu nhân. Va chu dô da
nâng fha I dô frang nghIôm cu a anh Iôn frôn mu c fhông fhuo ng, va
vo I vo bô ngoa I quan fro ng nhâ f, anh cho bIô f chua bao gIo anh ga p
duo c con nguo I nhu fhô frong gIo I fhuo ng Iuu- su ân cân va chIô u cô ,
nhu anh da nhâ n fhâ y noI Phu nhân CafhorIno.
Ða da vuI Io ng khI dô Iuo ng chIô u duyô f haI ba I gIa ng da o cu a
anh frong buô I fhuyô f gIa ng co su hIô n dIô n cu a ba . Ða cu ng da haI
Iâ n mo I anh dô n du ng bu a fa I RosIngs, va chI mo I fhu Ða y fruo c da
mo I anh dô n Iâ p va o chân choI ba I bô n nguo I va o buô I fô I.
Jane Austen 80
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
NhIô u nguo I anh quon cho bIô f ra ng phu nhân CafhorIno Ia
nguo I kIôu ha nh, nhung anh không fhâ y gì kha c noI ba ngo aI su ho a
nha . Ða Iuôn no I chuyô n vo I anh nhu bâ f kì mô f nhân vâ f fhuo ng Iuu
na o kha c, ba không hô ngan fro anh gIao Iuu vo I nhu ng gIa dình Ia ng
gIô ng, hoa c khI anh ro I kho I dja phâ n gIa o xu dô vIô ng fham fhân
ba ng quyô n fhuô c. Ða co n ha mình khuyôn anh nôn Iâ p gIa dình so m
nhâ f nô u co fhô duo c, mIô n Ia anh cho n Iu a mô f ca ch câ n fro ng, va da
va I Iâ n dô n fahm vIô ng ngôI gIa cu khIôm fô n cu a anh, fa I dâ y ba da
ha I Io ng fuyô f dô I vo I mo I chI fIô f chInh frang cu a anh, va ba co n cho
anh va I dô xuâ f- va I ngan kô frong can buô ng o fâ ng frôn.
Ða Ðonnof no I :
- Tâ f ca nhu ng vIô c na y dô u du ng ca ch va Ijch su , nôn fôI fIn
cha c ba â y Ia mô f nguo I phu nu râ f dô chju. ÐIô u da ng fIô c Ia nhu ng
mô nh phu nhu fhô không duo c nhIô u. Ða â y sô ng co gâ n ông không7
- Vuo n cây ngoa I ngôI gIa cu khIôm fô n cu a fôI chI ca ch dInh
fhu RosIngs Park cu a Phu nhân bo I mô f con duo ng.
- TôI nghI ông da no I ba â y Ia mô f qua phu . Ða â y co fhân
quyô n gì không 7
- Ða chI co mô f cô con ga I, Ia nguo I fhu a kô cu a RosIngs va ca
mô f gIa fa I fo fa f.
Ða Ðonnof fhô f Iôn, Ia c dâ u :
- A ! Thô Ia cô â y Ia mô f nguo I gIa u co . Vâ y cô fa Ia nguo I nhu
fhô na o7 Trông cô â y co do p không7
- Thâ f ra cô â y Ia nguo I phu nu fro yôu kIô u nhâ f ma fôI da
duo c ga p. Chinh Phu nhân CafhorIno co no I ra ng, vô vo do p fhâ f su ,
cô do Ðourgh vuo f frô I hon nhu ng cô ga I do p nhâ f, vì cô co nhu ng
bIô u hIô n cu a môf phu nu fro do ng do I. Không may Ia fhô châ f cô â y
qua yô u duô I, nôn dIô u na y da ngan ca n su fha nh công cu a cô frôn
nhIô u IInh vu c, nô u không cô â y không fhô fhâ f ba I frong bâ f cu IInh
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 81
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
vu c na o. Nhung cô â y hoa n foa n fhân a I vo I mo I nguo I, fhuo ng ha
mình da nh xo cha y ngang qua ngôI gIa cu khIôm fô n cu a fôI.
- Cô â y da duo c dua va o bô kIô n chua7 TôI không nho da fu ng
fhâ y fôn cô â y frong sô ca c phu nu bô kIô n TrIô u dình.
- ÐIô u da ng buô n Ia fình fra ng su c kho o cu a cô không cho pho p
cô va o fha nh phô . Chinh fôI co no I vo I Phu nhân CafhorIno nga y no
Ia vIô c na y khIô n cho TrIô u dình fhIô u dI mô f no f do p Iô ng Iâ y. Phu
nhân xom ra râ f vuI Io ng vo I nhâ n xo f cu a fôI, va qu y vj co fhô fuo ng
fuo ng ra ra ng fôI râ f Iâ y Ia m sung suo ng frong mô I co hô I dô fa ng
nhu ng Io I ca fu ng fô nhj Iuôn duo c phu nu châ p nhâ n. Co hon mô f
Iâ n fôI nhâ n xo f vo I Phu nhân CafhorIno ra ng cô con ga I kha a I cu a
ba duo ng nhu sInh ra dô fro fha nh mô f nu công fuo c, va fuo c vj duo c
cô Ia m cho fro nôn cao sang fhôm hon Ia fa o dja vj cho cô. Ðâ y Ia
nhu ng dIô u nho nha f Ia m cho Phu nhân ha I Io ng, va cu ng Ia ca ch
quan fâm da c bIô f ma fôI fu nhu pha I fo Iô dô da p Ia I fâm Io ng uu a I
ba da nh cho fôI.
Ong Ðonnof no I :
- Ong nhâ n xo f râ f du ng, ông da Ia m cho nguo I kha c ha I Io ng
qua cung ca ch fô nhj. Nhân dây, xIn ho I ra ng nhu ng cu chI â y xuâ f
pha f va o su vIô c dIô n ra, hay Ia kô f qua cu a vIô c nghIôn cu u fruo c.
- Phâ n Io n Ia fu pha f fhoo fu ng fho I dIô m, ma c du dôI Iu c fôI co
sa p da f nhu ng Io I khon nho nho fu y fruo ng ho p, nô u duo c fôI Iuôn fa o
ra vo không chuâ n bj fruo c.
Nhu ng gì ông Ðonnof du kIô n da duo c gIa I da p fho a da ng. Anh
fa du ng Ia mô f ga Iô bjch nhu ông da nghI, ông ngho anh kô chuyô n
mô f ca ch fhich fhu , cu ng Iu c gIu vo ma f nghIôm frang, va không do I
ho I co nguo I dô ng ca m fru nhu ng khI ông IIô c ma f qua ÐIIzabofh.
Va o fho I gIan du ng fra , xom nhu IIô u Iuo ng vuI fhu da du , ông
Ðonnof vuI vo dâ n nguo I kha ch va o pho ng kha ch mô f Iâ n nu a, va khI
da du ng fra xong, ông mo I anh do c sa ch cho ca c cô ngho.
Jane Austen 82
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Anh CoIIIns sa n Io ng nhâ n Io I, mô f quyô n sa ch duo c frao cho
anh. Nhung khI câ m quyô n sa ch Iôn, anh xIn Iô I, va no I ra ng chua
fu ng do c fIô u fhuyô f – KIffy nhìn anh cham cham, co n IydIa fhô f Iôn
dâ y ca m fha n. Mô f sô sa ch kha c duo c dua dô n cho anh, sau khI cân
nha c anh cho n Ða n fhuyô f pha p cu a £ordyco, IydIa ha hô c mIô ng
khI anh mo quyô n sa ch, va fruo c khI anh do c ba ng gIo ng dIô u nghIôm
frang dô u dô u, cô ca f ngang :
- Mo oI, mo bIô f không, chu PhIIIIps djnh sa fha I RIchard, nô u
nhu vâ y Ða I fa so fhu nhâ n anh â y dâ y. Ðì con no I vo I con nhu fhô .
Con so dI Moryfon nga y maI dô bIô f fhôm chI fIô f, cu ng dô ho I fhôm
khI na o anh Ðanny fro vô fu fha nh phô .
HaI cô chj yôu câ u cô gIu mô m mIô ng, nhung anh CoIIIns, ca m
fhâ y bj xu c pha m na ng nô , dô quyô n sa ch qua mô f bôn va ba f dâ u
no I:
- TôI fhuo ng nhâ n fhâ y nhu ng cô ga I fro if chu y dô n sa ch vo vo I
gIa frj da c frung, ma c du duo c vIô f rIông cho ca c cô. TôI pha I no I Ia
fôI râ f nga c nhIôn, vì fôI fIn ra ng su gIa o huâ n na y Ia râ f câ n cho ho .
Nhung fôI không muô n quâ y râ y ca c cô om nu a.
Rô I anh quay sang ông ba n, dô nghj ông choI co . Ong châ p
fhuâ n, va nghI ra ng anh da ha ng dô ng khôn ngoan khI dô ca c cô ga I
vuI fhu vo I nhu ng fro Ia f va f cu a ho . Ða Ðonnof va ca c cô con ga I Io n
xIn Iô I anh ba ng nhu ng Io I Io Ijch su nhâ f vì IydIa da ca f ngang.
Nhung anh CoIIIns frâ n an ho ra ng anh không dô fâm dô n nhu ng
vIô c Ia m cu a cô bo , va anh so không bao gIo ca m fhâ y bu c fu c vô fha I
dô cu a cô. Rô I anh ngô I xuô ng vo I ông Ðonnof bôn ba n co va chuâ n bj
cho va n co .KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 83
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com


Chûúng 15

Anh CoIIIns Ia mô f nguo I không nha y ca m, va nô n gIa o du c hay
su gIao fIô p không gIu p gì frong vIô c bu da p khIô m khuyô f na y. Phâ n
Io n cuô c dI anh fra I qua duo I su gIa o huâ n cu a mô f nguo I cha fhâ f
ho c va bu n xIn.
Ma c du anh da ho c qua da I ho c, nhung anh chI ho c vu a du , va
không fa o duo c mô I quan hô hu u ich na o. Su khuâ f phu c – ma cha
anh da a p da f Iôn cho anh - fhoa f dâ u fa o cho anh bô da ng nhu n
nhuo ng, bây gIo bj frung ho a bo I finh fu phu cu a mô f dâ u o c ko m co I,
do I sô ng cô Iâ p, công fhôm ca m gIa c fu da c vô su fha ng da f so m so m
su a va bâ f ngo .
Mô f co may da fIô n cu anh vo I Phu nhân CafhorIno Ðo Ðourgh
khI co mô f vj fri gIa ng da o bj khuyô f. NIô m kinh fro ng cu a anh vô
fuo c vj cu a ba va Io ng fôn su ng ma anh da nh cho ba nhu Ia nguo I do
dâ u, công vo I su da nh gIa râ f cao vô ba n fhân, vô uy fin cu a mô f gIa o
sI, cu ng nhu quyô n Io I cu a vj mu c su caI qua n gIa o xu , fâ f ca da fa o
cho anh mô f su oha frô n gIu a finh kIôu ha nh va xun xoo, gIu a fu fôn
va nhu n nhuo ng.
CIo dâ vo I mô f ngôI fu dInh khang frang va Io I fu c dâ y du , anh
co y djnh cuo I vo . KhI anh co y djnh gIa ng hoa vo I gIa dình fa I
Iongbourn, anh nha m dô n vIô c so Iâ y mô f frong ca c cô Ia m vo , nô u
Jane Austen 84
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
nhu ca c cô qua fhâ f xInh do p va dô fhuong nhu anh ngho no I. Ðâ y Ia
kô hoa ch Ia m Ia nh - mô f ca ch chuô c Iô I - dô fhu a kô gIa fa I cu a ông
Ðonnof. Anh nghI dây Ia mô f kô hoa ch fuyô f dIô u, anh co du fu ca ch
va xu ng dôI vu a Iu a, công fhôm su dô Iuo ng vô bo , va không vu Io I vô
phâ n mình.
Sau khI ga p ca c cô, kô hoa ch cu a anh vâ n không fhay dô I.
Cuong ma f xInh do p cu a Jano, da xa c mInh Io I dô n cu a mo I nguo I, va
phu ho p vo I nhu ng quan dIô m kha f kho nhâ f vô vaI vô cu a anh.
Trong buô I sa ng dâ u fIôn, Jano Ia su Iu a cho n cu a anh. Tuy
nhIôn, va o sa ng hôm sau da co su dIô u chInh. Trong khI ngô I no I
chuyô n vo I ba Ðonnof frong bu a sa ng, câu chuyô n ba f dâ u fu fu dInh
Cha xu , va mô f ca ch fu nhIôn dâ n fo I fhu nhâ n vô nhu ng uo c vo ng
cu a anh, ra ng fa I Iongbourn anh co fhô fìm fhâ y mô f nguo I, co fhô
Ia m ba chu cho fo a dInh fhu cu a anh. CIu a nhu ng nu cuo I ân câ n va
Io I khich Iô Ia nhu ng Io I bo ng gIo vô Jano, nguo I ma anh dang dô fâm
dô n. Nhung ba Ðonnof buô c pha I dô câ p dô n vIô c co fhô cha ng bao
Iâu nu a cô so duo c hu a hôn.
Anh CoIIIns chI vIô c fhay dô I fu Jano sang ÐIIzabofh, va vIô c
na y da dIô n ra cho ng va nh, frong khI ba Ðonnof co n bâ n go I y vô
ÐIIzabofh gâ n ngang ba ng vo I Jano vô fuô I fa c va sa c do p.
Ða Ðonnof râ f Iuu fâm dô n Io I ngu y na y, va fIn ra ng cha ng bao
Iâu haI cô con ga I cu a ba so dinh hôn. Anh cha ng ma ba không fhô
chju du ng nô I mô I khI no I dô n haI nga y fruo c gIo duo c ba fro ng da I
nhu kha ch quy .
IydIa không quôn y djnh dI Moryfon, ca c cô chj ngoa I fru Mary
dô u dô ng y dI cu ng vo I cô, va anh CoIIIns so dI fho cu ng ca c cô dô san
so c ho fhoo Io I yôu câ u cu a ông Ðonnof. Ong chI muô n fô ng khu anh
cha ng dô co fhô yôn ô n do c sa ch, vì sau bu a an sa ng anh CoIIIns da
ba m fhoo ông dI dây do , bô ngoa I ra vo xom xo f nhu ng fâ p sa ch Io n
frong bô suu fâ p, nhung mIô ng Ia I huyôn fhuyôn vo I ông vô ngôI nha
va khu vuo n cu a mình fa I Hunfsford.
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 85
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
Tha I dô na y khIô n cho ông Ðonnof ca m fhâ y vô cung kho chju.
Trong pho ng do c sa ch ông Iuôn duo c da m ba o yôn fInh. Nhu ông da
no I vo I ÐIIzabofh, ma c du pha I dô I dâ u vo I su dIôn rô va fu phu o
nhu ng noI kha c nhung frong pho ng do c sa ch ông fhuo ng duo c gIa I
pho ng kho I nhu ng dIô u kho chju. Vì fhô ông Ijch su mo I anh CoIIIns
dI fha p fu ng ca c cô con ga I.
Anh CoIIIn cu ng ca m fhâ y fhich vIô c dI cu ng vo I ca c cô hon Ia
do c sa ch, fo ra râ f vuI mu ng duo c gâ p cuô n sa ch da y cô m Ia I dI vo I
ca c cô.
Vo I nhu ng phô fruong vu n va f, va nu ng Io I fa n duong Ijch su ,
anh dI cu ng ca c cô Iôn Moryfon. Iu c na y ca c cô ga I không co n dô y
dô n anh nu a. ÐôI ma f cu a ca c cô da o vo ng frôn duo ng phô fìm kIô m
bo ng da ng cu a nhu ng sI quan, va chI co nhu ng chIô c mu fhâ f sang
hay ha ng musoIIn mo I khIô n ca c cô phân fâm.
Nhung mô f cha ng fraI fro xuâ f hIô n va Ia m ca c cô chu y . Anh co
bô ngoa I fhâ f phong nha , dI nguo c chIô u Ia I vo I mô f sI quan. VIôn sI
quan chinh Ia Ðanny, nguo I vô fu Iondon ma IydIa no I dô n. Anh cu I
dâ u cha o ho khI mo I nguo I dI qua. Tâ f ca ca c cô dô u co â n fuo ng vô
phong fha I cu a anh, va fu ho I anh Ia aI. KIffy va IydIa quyô f djnh
fìm hIô u xom anh Ia aI.
HaI cô dâ n dâ u, bang qua duo ng, vo I Iy do fìm mua mo n ha ng
gì dâ y frong cu a hIô u dô I dIô n, va may ma n vu a dô n bôn vô duo ng
khI haI anh cha ng quay fro Ia I dI dô n cu ng mô f noI. Ðanny cha o ho I
ho , va xIn pho p duo c gIo I fhIô u nguo I ba n vo I ca c cô, Mr WIckham,
nguo I da fu fha ng phô fro vô cu ng vo I anh va cu ng fham gIa va o cu ng
don vj. ChI câ n bô quân phu c Ia cha ng fraI fro fro nôn hoa n foa n IôI
cuô n. Mo I vo bô ngoa I cu a anh dô u fuyô f dIô u, anh co guong ma f
fhanh fu , fhô hình hoa n ha o, fhôm va o do Ia ca ch no I chuyô n râ f
cuô n hu f.
Ngay sau Io I gIo I fhIô u Ia cuô c fro chuyô n vuI vo , va Iuu Io af
mô f ca ch fu nhIôn va râ f du ng mu c. Tâ f ca dang du ng fro chuyô n fhì
Jane Austen 86
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
ho ngho fIô ng ngu a cha y gâ n dô n, ho nhìn fhâ y Ðarcy va ÐIngIoy
dang phI dô n. KhI frông fhâ y ca c cô, haI anh fIô n dô n va ba f dâ u
nhu ng Io I Io Ijch su fhông fhuo ng. ÐIngIoy Ia dô I fuo ng no I chinh, va
Jano nguo I ngho chinh. Anh no I ra ng dang dI dô n Iongbourn dô ho I
fham vô fình fra ng cu a cô.
Ðarcy xa c nhâ n Io I no I cu a ba n mình ba ng ca ch kho cu I dâ u, va
khI anh ba f dâ u qua quyô f không da n ma f va o ÐIIzabofh, fhì anh
nhìn fhâ y cha ng fraI fro Ia ma f. ÐIIzabofh kjp nhìn fhâ y vo ma f cu a
haI nguo I khI ho nhìn nhau, râ f nga c nhIôn vô a nh huo ng cu a cuô c
ga p go . Ca haI dô u dô I sa c ma f, mô f fha ng fra ng, mô f fha nh do . Sau
if khoa nh kha c, WIckham cha m fay va o mu dô cha o, va Ðarcy chI
guo ng da p Ia I. Thô Ia fhô na o 7 Không fhô na o nghI ra, không fhô
không muô n bIô f7
Trong Iu c do , ÐIngIoy do vo nhu không bIô f chyô n gì da xa y ra,
fu gIa va phI ngu a dI vo I ba n anh.
Mr Ðanny va WIckham dI cu ng ca c cô dô n nha ông PhIIIIps, rô I
cu I dâ u fu gIa , ma c cho IydIa nan nI mo I haI nguo I va o nha . Ða
PhIIIIps vuI mu ng duo c ga p Ia I ca c cô cha u ga I. RIông haI ôc Io n, sau
fho I gIan va ng ma f duo c do n fIô p da c bIô f. Ða nga c nhIôn vô vIô c haI
cô fhình Iình fro vô nha . Vì haI cô không du ng cô xo ngu a, da ng Io ba
da không bIô f ho da vô nha nô u nhu ba không fình co ga p nguo I ba n
ha ng cho ông Jonos cho hay fIn.
Jano gIo I fhIô u Mr CoIIIns vo I ba , va ba do n fIô p anh mô f ca ch
vô cu ng Ijch su . Anh da p Ia I mô f ca ch kIô u ca ch, xIn Iô I vì da dô n Ia m
phIô n khI frong khI chua duo c quon bIô f nhau fruo c ma chI qua su
gIo I fhIô u cu a ca c cô ga I.
Ða PhIIIIps co vo Io nga I khI do n fIô p nguo I co fha I dô Ijch su
qua fhô nhu vâ y. Nhung vIô c cha o do n anh bj gIa n doa n bo I nhu ng
câu ho I do vô anh cha ng Ia ma f, va vô nguo I na y ba cu ng chI bIô f
nhu ng gì ma ca c cô da duo c bIô f. Va ba hu a Ia so nho chô ng ba dô n
fham vIô ng anh va so mo I anh dô n du ng bu a, nô u gIa dình Ðonnof
KIÐ! HA NH VA ÐINH KIÐ N 87
hffp://vvv.obooks.vdcmodIa.com
cu ng dô n va o buô I fô I. Mo I nguo I dô u dô ng y , va fâ f ca ra vô frong
fInh fhâ n phâ n kho I vì nghI dô n nhu ng fhu vuI sa p fo I. Anh CoIIIns
Ia p Ia I Io I xIn Iô I, nhung ba frâ n an anh ra ng nhu fhô fhâ f không câ n
fhIô f.
Trôn duo ng vô ÐIIzabofh kô cho Jano ngho vô fha I dô kì Ia cu a
Ðarcy. Ma c du Jano co fhô bIô n ho cho haI nguo I nô u ho co Iô I gì dâ y,
nhung Jano cu ng không fhô gIa I fhich gì cho cô om vô fha I dô cu a haI
nguo I.
Anh CoIIIns Ia m ba Ðonnof râ f dô I ca m kich khI anh khon go I
fha I dô va cu chI Ijch su cu a ba PhIIIIps. Anh qua quyô f ngoa I fru
Phu nhân CafhorIno va fIô u fhu con ga I ba , anh chua fu ng ga p nguo I
phu nu na o fhanh Ijch hon, vì ba không nhu ng do n fIô p anh vo I pho p
Ijch su cao nhâ f ma co n co nha y mo I anh dô n fham du buô I fô I nga y
sau, ma c du anh chua quon bIô f ba fruo c. Anh co fhô doa n Ia do mô I
quan hô cu a anh vo I gIa dình Ðonnof, fuy fhô anh vâ n râ f vuI vì ca
do I anh chua fu ng duo c chu y dô n nhu fhô .


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->