PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!

YÐ N 2) 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M! C I! C
IV. V!O T NC! C IÂ N TH! NHÂ T - TRINIÐAÐ ..................................................................2
V. TRO VÐ THÐ CIO I VÀN MINH...................................................................................... 88

Henry Charrlere 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IV. V!O T NC! C IÂ N TH! NHÂ T - TRINIÐAÐ
TôI nho IaI ro mô n mô f, nhu fhô mo I hôm qua, ca I dôm fu do
dâ u fIôn frong fha nh phô fhuô c Anh na y. Chu ng fôI dI kha p noI,
say sua vì a nh do n dIô n, vì ca I ca m gIa c â m a p frong Io ng chu ng
fôI, Iuôn Iuôn hoa dô ng vo I IInh hô n cu a ca I da m dông fuoI cuo I va
sung suo ng cu a dân fha nh phô dang sô ng fra n dâ y ha nh phu c.
Mô f ca I qua n ruo u dâ y nhu ng fhu y fhu va nhu ng ga I nhIô f do I
dang do I ho dô dô c fu I ho . Nhung nhu ng cô ga I na y không co gì do
da y, không fhô so sa nh vo I nhu ng gIo I ma I dâm cu a ParIs, Io
Havro hay MarsoIIIo. Ðây Ia mô f ca I gì kha c ha n. Thay vì nhu ng
bô ma f bu phâ n, ha n sâu nhu ng dâ u vô f cu a fru y Ia c, vo I nhu ng
dôI ma f Iong Iôn nhu frong con sô f va dâ y vo xa o quyô f, dây Ia
nhu ng nguo I con ga I fhuô c du ca c ma u da, fu cô ga I Trung Hoa cho
dô n cô ga I PhI Châu da don, qua frung gIan cu a ma u sô-cô-Ia nha f
vo I ma I fo c fron pha ng, dô n nguo I con ga I Â n Ðô hay Java: bô mo
ho vô n fhuô c nhu ng chu ng fô c kha c nhau da fIô p xu c vo I nhau
frong nhu ng dô n dIô n frô ng cacao hay frô ng mia, hoa c cô ga I fhô
dân IaI Trung Hoa hay IaI Â n Ðô vo I ca I vo ô c ba ng va ng ca I frong
mu I, cô ga I IIapano vo I nhu ng duo ng no f Ia Ma cô da I, guong ma f
ma u dô ng do duo c soI sa ng ba ng dôI ma f fo Ia Iu ng, don nha nh,
sa ng ru c, vo I haI ha ng mI râ f da I, uo n bô ngu c dô ho râ f rô ng nhu
muô n no I: “Ha y nhìn bô ngu c cu a fôI dây: hoa n ha o dô n fhô Ia
cu ng”, fâ f ca nhu ng cô ga I â y, mô I cô ca I Iôn ma I fo c nhu ng bông
hoa co ma u sa c kha c nhau, dô u bô c Iô nhu ng ca m xu c nô ng cha y
cu a fình yôu, khIôu khich nhu ng uo c vo ng Iu a dôI, ma không co
chu f gì Ia fu c fIu, không co chu f gì Ia fhuong ma I; nhu ng cô ga I â y
không Ia m cho nguo I fa co ca m gIa c Ia ho dang Ia m mô f công vIô c
dô kIô m sô ng, vì ho co vo nhu dang vuI choI fhu c su va nguo I fa
fhâ y ra ng fIô n ba c dô I vo I ho fuyô f nhIôn không pha I Ia ca I chinh o
do I.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhu haI con bo vu ng bay quo qua ng dâm va o nhu ng ngo n
do n, Mafuroffo va fôI haI du a cu Ia ca fu bar na y do n bar kha c.
Ma I dô n khI buo c chân fo I mô f qua ng fruo ng nho fra n ngâ p a nh
do n fôI mo I nhìn fhâ y gIo frôn ca I dô ng hô cu a mô f ngôI nha fho
hay dô n da I gì dâ y. HaI gIo . Ða haI gIo sa ng. ThôI chô f rô I, pha I vô
fhâ f mau. Chu ng fôI da Ia m du ng fình fhô : Cha c ha n ông fhô ng
IInh cu a Ða o qua n Cu u fhô pha I nghI vô chu ng fôI nhu ng dIô u
cha ng hay mô f chu f na o. Pha I vô ngay fhôI. TôI cha n mô f chIô c
fa c-xI va Ioo vô I Iôn, chI mô f Ia f sau Ia vô dô n kha ch sa n: fvo
doIIar! TôI fra fIô n, va chu ng fôI fro vô kha ch sa n, râ f xâ u hô . O
gIan fIô n sa nh, mô f nu chIô n sI cu a Ða o quân Cu u fhô , fo c va ng,
râ f fro - khoa ng haI muoI Iam hay ba muoI fuô I Ia cu ng - ra do n
chu ng fôI mô f ca ch vuI vo nha nha n.
Cô fa không hô co vo nga c nhIôn hay bu c bô I khI fhâ y chu ng
fôI vô muô n nhu vâ y. Sau va I câu fham ho I ba ng fIô ng Anh ma
chu ng fôI doa n Ia fhân a I va nIô m no , cô fa frao cho chu ng fôI ca I
chìa kho a buô ng va chu c chu ng fôI ngu ngon. Chu ng fôI dI ngu .
Trong va-II, fôI fhâ y co dô mô f bô pyjama. Iu c sa p fa f do n,
Mafuroffo no I vo I fôI: “Ðu sao chu ng mình cu ng nôn ca m on Ðu c
chu a Io ng Ia nh da cho chu ng fa nhIô u mo n qua nhu vâ y frong mô f
fho I gIan nga n ngu I nhu vâ y. Anh fhâ y fhô na o ho PapI7”
- Câ u ha y ca m on gIu p fôI ca I ông Chu a Io ng Ia nh cu a câ u
mô f fhô : do Ia mô f anh cha ng râ f kha . Va du ng nhu câ u da no I mô f
ca ch râ f hay ho, anh fa qua da fo ra ha o pho ng Ia Iu ng dô I vo I
chu ng fa. TôI chu c câ u ngu ngon. - No I doa n fôI fa f do n.
Cuô c hô I sInh na y, chuyô n dI fu mô dja fro vô vo I cuô c sô ng
na y, cuô c frô n fhoa f kho I ca I huyô f ma nguo I fa da chôn fôI xuô ng,
fâ f ca nhu ng nô I xu c dô ng IIôn fIô p va ca I dôm da Ia m cho fôI duo c
nhâ p va o cuô c sô ng fro Ia I cu ng vo I da m dân da o o quanh fôI, fâ f
ca nhu ng ca I do da kich fhich fôI ma nh dô n nô I fôI không sao ngu
duo c. TôI nha m ma f Ia I, nhung fruo c ma f fôI không pha I Ia bo ng
fô I ma Ia nhu ng hình a nh muôn ma u muôn sa c nhu frong mô f ô ng
kinh va n hoa: nhu ng hình bo ng, nhu ng su vâ f, ca ca I mo da da ng
cu a nhu ng ca m gIa c pha frô n va o nhau, dô n dâ p dô n vo I fôI không
hô fhoo mô f frâ f fu fho I gIan na o hô f, fuy râ f ro no f nhung Ia I hô f
Henry Charrlere 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
su c Iô n xô n: phIôn fo a Ða I hình, nha Iao ConcIorgorIo, rô I fhì ho n
dao cua nhung nguoI huI, rôI fhì SaInf-MarfIn-do-Ro , TrobuIIIard,
Jo sus, frâ n ba o bIô n... Trong mô f dIô u vu qua I da n, duo ng nhu fâ f
ca nhu ng gì fôI da sô ng qua frong mô f nam dô u muô n hIô n ra cu ng
mô f Iu c frong gIan pho ng frung ba y nhu ng ky nIô m cu a fôI. TôI cô
xua duô I nhu ng hình a nh â y dI ma không sao xua duô I duo c.
Nhung ngô nghInh nhâ f Ia nhu ng hình a nh â y dô u bj frô n Iâ n vo I
nhu ng fIô ng Io n kôu, nhu ng fIô ng ho co ga y, fIô ng gIo hu , fIô ng
so ng gâ m va fâ f ca nhu ng fIô ng do dô u duo c bao fru m frong fIô ng
nhu ng cây da n co mô f dây ma mâ y anh nha c công  n Ðô da choI
ban na y frong ca c qua n bar chu ng fôI da dI qua.
Cuô I cu ng fôI ngu fhIô p dI va o Iu c fo mo sa ng. Va o khoa ng
muo I gIo co fIô ng go cu a pho ng. Ðo Ia Iuâ f su Ðovon fuoI cuo I dô n
fham chu ng fôI.
- Cha o ca c ba n. Ha y co n ngu kIa a 7 Cha c hôm qua vô khuya
ha 7 ÐI choI phô co vuI không7
- Cha o Iuâ f su. Vâng, chu ng fôI vô khuya qua , Iuâ f su fhu Iô I
cho.
- O kìa, co gì ma fhu Iô I! Sau fâ f ca nhu ng gì ca c ông da pha I
chju du ng fhì do Ia dIô u hoa n foa n bình fhuo ng. Nhâ f djnh ca c ông
pha I fâ n huo ng ca I dôm dâ u fIôn duo c Ia m nguo I fu do chu ! TôI
dô n dô cu ng dI vo I haI ông ra So Ca nh sa f. Ca c ông pha I dô n frình
dIô n vo I ca nh sa f dô fuyôn bô chinh fhu c ra ng ca c ông da va o Ia nh
fhô xu na y mô f ca ch bâ f ho p pha p. Ia m xong ca I fhu fu c na y fa so
dI fham ông ba n bj fhuong cu a ca c ông. Tu so m ho da chIô u dIô n
cho ông â y. Ta so bIô f kô f qua sau. Sau khI ru a ma f va ma c a o
quâ n fhâ f nhanh, chu ng fôI dI xuô ng pho ng duo I, noI ông Ðovon
va ông fhô ng IInh dang cho chu ng fôI.
- Cha o ca c ba n, - ông fhô ng IInh no I ba ng fIô ng Pha p da c
gIo ng Anh.
- XIn cha o fâ f ca . Ca c vj co kho o không7
Mô f nu sI quan cu a Ða o quân Cu u fhô no I vo I chu ng fôI:
- Ca c ông fhâ y Porf of SpaIn fhô na o7 Co dô chju không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- O , fhua ba râ f dô chju! Chu ng fôI râ f fhich.
Sau khI uô ng fa ch ca -phô, chu ng fôI dô n So Ca nh sa f. Chu ng
fôI dI bô vì so chI ca ch kha ch sa n khoa ng haI fram fhuo c. Tâ f ca
ca c ca nh sa f vIôn dô u cha o chu ng fôI va nhìn chu ng fôI không co vo
gì fo mo da c bIô f. Chu ng fôI buo c va o mô f van pho ng frang nghIôm
sau khI dI qua fruo c ma f haI nguo I Iinh canh da ma u gô mun ma c
quân phu c ka kI. Mô f vIôn sI quan fra c ngu fuâ n, so-mI va ca-va f
dô u ba ng va I ka II, ngu c doo dâ y huy chuong va huy hIô u, du ng
dâ y. Ong fa ma c quâ n soo c ông fa no I ba ng fIô ng Pha p:
- Cha o ca c ông. Ca c ông ngô I xuô ng. Truo c khI ghI nhâ n
chinh fhu c Io I khaI cu a ca c ông, fôI muô n duo c no I chuyô n vo I ca c
ông mô f chu f. HaI ông bao nhIôu fuô I7
- TôI haI muoI sa u fuô I, co n ba n fôI muo I chin.
- Ca c ông bj xu vì fô I gì7
- Tô I gIô f nguo I.
- Ca c ông bj xu a n gì7
- Khô saI chung fhân.
- Thô fhì không pha I Ia vì fô I gIô f nguo I don fhuâ n, ma Ia vì
fô I gIô f nguo I co chu y 7
- Thua ông không pha I, fôI chI bj buô c fô I gIô f nguo I.
- Co n fôI fhì gIô f nguo I co chu y , - Mafuroffo no I - Iu c bâ y gIo
fôI mo I muo I ba y fuô I.
- O fuô I muo I ha y nguo I fa co y fhu c vô vIô c mình Ia m, - vIôn
sI quan no I. - o Anh, nô u fô I fra ng â y da co ba ng chu ng ro ra ng,
anh so bj froo cô . ThôI duo c, nha chu c fra ch cu a nuo c Anh không
co bô n phâ n phô pha n ca ch xu a n cu a nuo c Pha p. Nhu ng dIô u ma
fa pha n dô I Ia vIô c da y pha m nhân sang Cuyano fhuô c Pha p.
Chu ng fôI cho ra ng do Ia mô f hình pha f vô nhân da o va không
xu ng da ng vo I mô f quô c gIa van mInh nhu nuo c Pha p. Nhung co
dIô u da ng fIô c Ia ca c ông không fhô o Ia I TrInIdad hay bâ f cu mô f
ho n da o fhuô c Anh na o kha c. ÐIô u do không fhô duo c. Vì vâ y fôI
yôu câ u ca c ông xu su mô f ca ch frung fhu c va không fìm ca ch frì
Henry Charrlere 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hoa n vIô c ra dI, không Iâ y co dau ô m hoa c vIô n mô f Iy do na o kha c
dô o Ia I sau khI da hô f ha n fa m fru . Ca c ông co fhô nghI ngoI fu do
o Porf of SpaIn fu muo I Iam dô n muo I fa m nga y. ChIô c fhuyô n cu a
ca c ông hình nhu cu ng fô f. TôI so cho dua no vô dây ba o qua n o
ca ng. Nô u câ n su a chu a gì, fho mô c cu a Ha I quân Hoa ng gIa so
su a chu a cho ca c ông. KhI ra dI ca c ông so nhâ n duo c fâ f ca ca c fhu
Iuong fhu c câ n fhIô f, mô f ca I dja ba n fô f va mô f fâ m ba n dô ha ng
ha I. TôI hy vo ng ra ng ca c nuo c Nam My so chju fIô p nhâ n ca c ông.
Ca c ông du ng dô n VonozuoIa vì ca c ông so bj ba f va bj cuo ng bu c
Ia m vIô c frôn ca c duo ng ca I cho dô n nga y ho frao fra ca c ông cho
nha chu c fra ch Pha p. Sau mô f Iâ m Iô I nghIôm fro ng, mô f con
nguo I không fhô vInh vIô n bj cuo ng bu c pha I fro fha nh nguo I bo dI.
Ca c ông fro va kho o ma nh, dung ma o cu a ca c ông râ f dô co ca m
fình, cho nôn fôI hy vo ng ra ng sau nhu ng nô I cay cu c ma ca c ông
da pha I chju du ng, ca c ông so không châ p nhâ n ra ng mình da bj
da nh gu c vInh vIô n. ChI rIông ca I vIô c ca c ông da vuo f bIô n dô n fâ n
dây cu ng du chu ng mInh dIô u nguo c Ia I. TôI Iâ y Ia m sung suo ng
duo c Ia m mô f frong nhu ng nhân fô gIu p ca c ông fro fha nh nhu ng
nguo I fô f va co fra ch nhIô m. TôI xIn chu c ca c ông may ma n. Nô u
ca c ông co vâ n dô gì kho gIa I quyô f ca c ông cu go I dIô n fhoa I vô sô
na y, so co nguo I fra Io I ca c ông ba ng fIô ng Pha p.
Ong fa bâ m chuông go I, va mô f nguo I ma c fhuo ng phu c dô n
fìm chu ng fôI. Trong mô f gIan pho ng co nhIô u nguo I ma c quân
phu c ca nh sa f hoa c fhuo ng phu c dang ngô I da nh ma y, mô f vIôn
chu c ghI nhâ n Io I khaI cu a chu ng fôI.
- Ca c ông dô n TrInIdad vì mu c dich gì7
- Ðô nghI ngoI.
- Ca c ông fu dâu dô n7
- Tu Cuyano fhuô c Pha p.
- Ðô vuo f ngu c, ca c ông co Ia m fhôm dIô u gì pha m pha p, co
gây fhuong fich hoa c Ia m fhIô f ma ng nguo I kha c hay không7
- Chu ng fôI không Ia m aI bj fhuong na ng ca .
- Sao ca c ông bIô f7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chu ng fôI duo c bIô f nhu fhô fruo c khI Iôn duo ng.
- Tuô I cu a ca c ông, vj fhô hình su cu a ca c ông dô I vo I nuo c
Pha p |v.v...)
- Thua ca c ông, ca c ông co muo I Iam dô n muo I fa m nga y dô
nghI ngoI o dây. Ca c ông hoa n foa n fu do muô n Ia m gì fhì Ia m
frong fho I gIan do . Nô u ca c ông dô I kha ch sa n, xIn ca c ong ba o cho
chu ng fôI bIô f. TôI Ia frung sI WIIIy. Ðây Ia danh fhIô p cu a fôI, co
haI sô dIô n fhoa I: sô na y Ia dIô n fhoa I chinh fhu c cu a So , co n sô
na y Ia nha rIông cu a fôI. Ðu co xa y ra chuyô n gì, khI câ n dô n su
gIu p do cu a fôI ca c ông cu go I dIô n ngay cho fôI. Chu ng fôI bIô f
ra ng su fIn câ y cu a chu ng fôI dô I vo I ca c ông Ia du ng chô . TôI fIn
cha c ra ng ca c ông so xu su du ng da n.
Ia f sau ông Ðovon dua chu ng fôI dô n bô nh vIô n. CIousIof
mu ng Ia m. Chu ng fôI không kô Ia I cho câ u â y ngho ca I dôm vu a
qua frong fha nh phô . Chu ng fôI chI no I ra ng nguo I fa dô cho chu ng
fôI muô n dI dâu fhì dI.
CIousIof su ng sô f ho I:
- Không co nguo I a p gIa I a 7
- Pha I, không co aI dI a p gIa I hô f.
- Cha , ca I dân roasfboof |y câ u fa muô n no I nguo I Anh) ky
qua c fhâ f!
Ong Ðovon fu na y dI fìm ông ba c sI, bây gIo da fro Ia I vo I
ông fa. Ong ba c sI ho I CIousIof:
- AI da Ia p Ia I chô xuong ga y fruo c khI buô c no p va n va o ô ng
chân7
- TôI va mô f nguo I kha c nu a, bây gIo không co o dây.
- Ong da Ia p râ f du ng, fha nh fhu không câ n pha I Ia m ga y Ia I
ca I xuong chân. Xuong ba nh cho da duo c gho p Ia I râ f kho p. Ðây
gIo chI câ n bo bô f va Ia p fhôm mô f quo sa f dô ông co fhô dI Ia I chu f
if. Ong fhich o Ia I dây hon hay Ia dI vo I ca c ba n ông7
- TôI dI vo I ho fhôI.
Henry Charrlere 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô fhì sa ng maI ông co fhô dI vo I ho .
Chu ng fôI ca m on rô I rif. Ong Ðovon va ông ba c sI IuI ra dô
cho chu ng fôI ngô I Ia I suô f buô I sa ng va buô I frua vo I ba n chu ng
fôI. Hôm sau, chu ng fôI vuI nhu nga y hô I khI ca ba chu ng fôI fu
fâ p da y du frong can pho ng o kha ch sa n, cu a sô mo rô ng va bao
nhIôu qua f dô u cha y dô cho can pho ng fhâ f fhoa ng khi. Chu ng fôI
không ngo f khon ngo I nhau vô guong ma f kho o ma nh sa ng su a va
vô da ng dâ p ba nh bao frong nhu ng bô a o quâ n mo I. KhI fhâ y câu
chuyô n Ia I quay vô qua khu , fôI no I vo I ca c ba n:
- Chuyô n qua khu fhì bây gIo fa ha y cô ga ng quôn dI, chI nôn
nghI dô n hIô n fa I va fuong IaI ma fhôI. Chu ng fa so dI dâu7
CoIombIa chang7 Panama chang7 Hay Cosfa RIca7 Câ n pha I ho I y
kIô n ông Ðovon xom fhu o nhu ng nuo c na o fa co nhIô u kha nang
duo c châ p nhâ n hon.
TôI go I dIô n dô n van pho ng Iuâ f su cu a ông Ðovon, nhung
không co ông o dâ y. TôI go I vô nha ông o San £ornando, nguo I câ m
ô ng ma y Iôn Ia cô con ga I ông Iuâ f su. Sau khI frao dô I mâ y Io I
fham ho I ân câ n, cô â y no I:
- Ong HonrI a , gâ n bô n kha ch sa n, o Cho ca , co nhu ng
chuyô n xo buy f dI San £ornando. Sao ông không dô n choI nha
chu ng fôI va o buô I chIô u7 Ong dô n nho , fôI do I ông dâ y!
Thô Ia ca ba chu ng fôI Iôn xo dI San £ornando. CIousIof
frông fhâ f ba nh frong bô a o quâ n ba n quân su ma u fhuô c Ia cu a
câ u fa.
Chuyô n dI fro vô ngôI nha da do n fIô p chu ng fôI nô ng hâ u
nhu vâ y Ia m cho ca ba chu ng fôI dô u xu c dô ng. Ðuo ng nhu haI
nguo I phu nu â y cu ng hIô u nô I xu c dô ng cu a chu ng fôI, vì ho cu ng
no I mô f Iu c: “Thô Ia ca c ba n da Ia I fro vô ngôI nha cu a ca c ba n. Ca c
ba n ngô I xuô ng dI cho fhoa I ma I”. Ðây gIo haI nu chu nhân không
co n go I chu ng fôI Ia “MonsIour” nu a, mô I Iâ n no I vo I chu ng fôI ho
dô u go I ba ng anh hay go I fha ng fôn rIông nhu chô fhân fình:
“HonrI, anh cho fôI xIn hu duo ng”; Andro |Ðo Ia fôn rIông cu a
Mafuroffo) anh an fhôm mIô ng ba nh puddIng nu a nho 7” Ða
Ðovon va cô Ðovon oI, fôI hy vo ng ra ng dô n gIo na y Tro I da ban
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuo ng cho haI nguo I vì Io ng nhân hâ u fuyô f vo I dô I vo I chu ng fôI,
va xIn câ u mong cho fâm hô n cao do p cu a haI nguo I, da dom Ia I
cho chu ng fôI nhu ng nIô m vuI xa n Ia n nhu vâ y frôn qua ng duo ng
do I co n Ia I, so chI ga p foa n ha nh phu c fô f dô ma fhôI.
Chu ng fôI ba n ba c vo I haI mo con ba Ðovon, quây quâ n xung
quanh mô f fâ m ba n dô fra I ra frôn bân. Nhung khoa ng ca ch ma
chu ng fôI so pha I vuo f qua co n râ f Io n: mô f nga n haI fram cây sô
dô dô n ca ng gâ n nhâ f cu a xu CoIombIa Ia Sanfa Marfa, haI nga n
mô f fram cây sô dô dô n Panama; haI nga n nam fram cây sô dô dô n
Cosfa RIca. Ong Ðovon da vô . Ong no I: “TôI da go I dIô n cho fâ f ca
Ia nh su qua n, va bây gIo fôI co fhô fhông ba o mô f fIn mu ng: ca c
ba n co fhô gho Cuarcao va I nga y dô nghI ngoI. Nuo c CoIombIa fhì
chua co gì ro ra ng Ia m vô ca ch xu Iy dô I vo I nguo I vuo f ngu c. Thoo
chô ông Ia nh su duo c bIô f fhì xua nay chua bao gIo fhâ y co nhu ng
nguo I vuo f ngu c dô n CoIombIa ba ng duo ng bIô n. Panama va
nhu ng noI kha c cu ng fhô ”.
- TôI bIô f mô f chô an foa n cho ca c anh, - cô Margarof, con ga I
ông Ðovon, no I. - Nhung chô â y xa Ia m, dô n ba nga n cây sô Ia if.
- O dâu fhô 7 - Cha cô ho I
- Xu Honduras fhuô c Anh. Ong fhô ng dô c xu na y Ia cha do
dâ u cu a fôI.
TôI nhìn ca c ba n va no I: “Vâ y fhì mu c fIôu so Ia xu Honduras
fhuô c Anh”. Ðo Ia mô f fhuô c dja cu a Vuong quô c Ho p nhâ f`
|`!nIfod KIngdom, fôn go I chung cho ca c xu Anh-Ca f-Io I, Tô Ca ch-
Ian, Ða c AI-Ion) phia nam gIa p nuo c cô ng ho a Honduras, phia ba c
gIa p MoxIco.
Chu ng fôI ngô I suô f buô I chIô u va ch fuyô n duo ng vuo f bIô n
frôn ba n dô , vo I su gIu p do cu a Margarof va mo cô. Cha ng fhu
nhâ f TrInIdad - Curacao, mô f nga n cây sô . Cha ng fhu haI: fu
Caracao dô n mô f ho n da o bâ f ky so ga p frôn duo ng dI. Cha ng fhu
ba: Honduras fhuô c Anh.
Vì không fhô na o Iuo ng fruo c duo c fâ f ca nhu ng gì co fhô xa y
ra gIu a bIô n, haI ba quyô f djnh ra ng ngoa I ca c mo n Iuong fhu c ma
Henry Charrlere 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca nh sa f so cung câ p cho chu ng fôI pha I dom fhoo mô f ca I fhu ng
nu a du ng ca c mo n an du fru do ng hô p: fhjf, rau qua , mu f, ca , v.v...
Margarof no I vo I chu ng fôI ra ng cu a ha ng sIôu fhj “SaIvafforI” so
vuI Io ng bIô u chu ng fôI sô dô hô p do . Va cô no I fhôm mô f ca ch hô n
nhIôn:
- Nô u ho fu chô I fhì mo fôI so mua fhôI.
- Không duo c dâu, cô a .
- ThôI anh Im dI, anh HonrI a .
- Không duo c dâu ma , vì chu ng fôI co fIô n. Chu ng fôI không
fhô Ia m du ng Io ng fô f cu a ca c vj fro ng khI co fhô fu mình mua Iâ y
ca c fhu do .
ChIô c fhuyô n cu a chu ng fôI dang o Porf of SpaIn, dâ u duo I
mô f ca I ma I cho cu a ha I quân Anh. Chu ng fôI fu bIô f gIa dình ông
Ðovon, ho n Ia fruo c khI Iôn duo ng so dô n fham ho mô f Iâ n cuô I.
Tô I na o cu ng vâ y, dô n muo I mô f gIo , chu ng fôI dô u ra kho I
nha mô f ca ch dô u da n nhu fhu c hIô n mô f nghI Iô fôn gIa o. CIousIof
ngô I xuô ng mô f ca I ghô da frong công vIôn nhô n nhjp nhâ f cu a
fha nh phô , Mafuroffo va fôI fhay phIôn nhau ngô I vo I câ u fa frong
khI nguo I kIa dI da o phô . Chu ng fôI o dây da duo c muo I nga y.
CIousIof dI Ia I không dô n nô I kho khan Ia m nho ca I quo sa f Iuô n
duo I Io p bô f bo chân. Chu ng fôI da bIô f ca ch ra ca ng ba ng xo dIô n.
Chu ng fôI hay ra dâ y va o buô I chIô u hay buô I fô I. Ða co mâ y qua n
bar o ca ng bIô f ma f chu ng fôI va coI chu ng fôI nhu kha ch quon.
Nhu ng vIôn ca nh sa f fru c dô u cha o chu ng fôI, aI nâ y dô u bIô f
chu ng fôI Ia aI va o dâu dô n, không bao gIo co aI a m chI bâ f cu dIô u
gì. Nhung dâ n dâ n chu ng fôI nhâ n fhâ y ra ng frong ca c quâ n bar
bIô f ma f chu ng fôI, ho finh fIô n ca c mo n an fhu c uô ng ro hon so vo I
kha ch fhu y fhu . Mâ y cô ga I chIôu da I cu ng vâ y. Thuo ng fhuo ng
khI mâ y cô ngô I o ba n ca c fhu y fhu , ca c sI quan hay kha ch du Ijch,
ho uô ng Iâ y uô ng dô va fìm ca ch Ia m cho kha ch fIôu xa I ca ng
nhIô u ca ng fô f. O nhu ng qua n bar co nha y dâ m, ho không bao gIo
chju nha y vo I kha ch nô u chua duo c kha ch mo I uô ng mâ y cô c.
Nhung vo I chu ng fôI, fâ f ca ca c cô dô u co fha I dô kha c. Ho ngô I
choI vo I chu ng fôI râ f Iâu ma cha ng chju uô ng gì, pha I nan nI Ia m
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ho mo I chju uô ng mô f châ u dô chu c su c kho o chu ng fôI. Nô u ho
chju uô ng fhì do không pha I dô nha p ca I Iy fy hon fru danh cu a ho
ma Ia uô ng mô f cô c bIa hay mô f cô c vhIsky anh soda fhu c su . Tâ f
ca nhu ng dIô u do dô u Ia m cho chu ng fôI râ f vuI Io ng, vì do Ia mô f
ca ch gIa n fIô p dô no I vo I chu ng fôI ra ng ho bIô f ro fình ca nh cu a
chu ng fôI va dô ng ca m vo I chu ng fôI: ChIô c fhuyô n da duo c son Ia I
va Ia p fhôm ma f duo ng vIô n cao muo I phân. Ca I fru da y da duo c
cu ng cô Ia I. Nhu ng duo ng gân bôn frong Io ng co chô na o bj hu ha I,
chIô c fhuyô n vâ n fô f nguyôn. Cô f buô m da duo c fhay fhô ba ng mô f
ca I cô f mo I cao hon nhung nho hon ca I cu ; Ia buô m foc va ca I buô m
cho o ba ng bao bô duo c fhay ba ng va I foan fô f ma u ga ch. O so ha ng
ha I, mô f fhIô u fa fhuyô n fruo ng da frao cho fôI mô f ca I dja ba n co
“hoa hô ng gIo bô n phuong” |ho go I Ia compass) va gIa ng gIa I cho fôI
bIô f ca ch du ng dja dô dô xa c djnh uo c chu ng vj fri cu a fhuyô n frôn
bIô n. Ðuo ng dI cu a chu ng fôI va ch fhoo huo ng fây 1/4 ba c dô dô n
Curacao.
Ong fhIô u fa ha I quân gIo I fhIô u fôI vo I mô f sI quan ha ng ha I
chI huy chIô c fa u huâ n Iuyô n Tarpon. Ong na y ho I fôI xom fhu fôI
co vuI Io ng xuô ng fhuyô n va o khoa ng fa m gIo sa ng maI va Ia I
fhuyô n ra kho I ca ng mô f chu f không. TôI cha ng hIô u nhu fhô dô
Ia m gì nhung fôI cu hu a. Sa ng hôm sau, fôI va Mafuroffo co ma f o
so ha ng ha I du ng gIo da ho n. Mô f fhu y fhu xuô ng fhuyô n vo I
chu ng fôI, va fôI cho fhuyô n ra kho I ca ng duo I mô f Ia n gIo xuôI.
HaI gIo sau, frong khI chu ng fôI dang fhu Iâ f buô m dô va o ca ng rô I
Ia I ra ca ng, fhì fhâ y mô f chIô n ha m fIô n vô phia chu ng fôI. Trôn
boong fa u, foa n bô fhu y fhu doa n va sI quan ma c quân phu c fra ng
da xô p ha ng chInh fô . Ho dI qua gâ n sa f chu ng fôI va hô “!rra!”
rô I ho dI vo ng Ia I mô f vo ng va ha co haI Iâ n. Ðo Ia mô f ca ch cha o
fro ng fhô ma fôI không hIô u y nghIa cho Ia m. Chu ng fôI fro vô
phâ n ca ng cu a so ha ng ha I khI chIô c chIô n ha m da dâ u o bô n.
Thuyô n cu a chu ng fôI duo c buô c va o ko xây. Nguo I fhu y fhu ra
hIô u cho chu ng fôI, chu ng fôI dI fhoo anh fa Iôn fa u. VIôn fhuyô n
fruo ng du ng frôn câ u quan sa f fIô p chu ng fôI. Mô f fIô ng co I co
chuyô n gIo ng do n cha o chu ng fôI, va sau khI gIo I fhIô u chu ng fôI
va vo I ca c sI quan, ho dua chu ng fôI dI fruo c ha ng ngu ca c ho c sInh
Henry Charrlere 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
quân va ha sI quan dang du ng nghIôm. VIôn fhuyô n fruo ng no I vo I
ho va I Io I ba ng fIô ng Anh, rô I ho gIa I fa n. Mô f sI quan fro fuô I
gIa ng gIa I cho fôI hIô u ra ng ông fhuyô n fruo ng vu a no I vo I ca c ho c
sInh quân dang duo c huâ n Iuyô n frôn fa u ra ng chu ng fôI da ng
duo c ca c fhuy fhu khâm phu c vì da vuo f qua mô f ha nh frình da I
nhu vâ y frôn chIô c fhuyô n nho bo na y, va chu ng fôI sa p fhu c hIô n
mô f ha nh frình co n da I hon va nguy hIô m hon nu a. Chu ng fôI ca m
on vIôn sI quan vô ca I vInh du Io n Iao do . Ong fa fa ng chu ng fôI ba
bô a o ba ng va I fra ng nhu a sau na y so râ f co ich cho chu ng fôI. Ðo
Ia nhu ng bô a o không fhâ m nuo c ma u don co mô f ca I formofuro
o cIaIr fo fuo ng, co dinh fhôm mu chu p sau cô .
HaI nga y fruo c khI Iôn duo ng, Iuâ f su Ðovon dô n fham
chu ng fôI va chuyô n Io I yôu câ u cu a vIôn fô ng gIa m dô c ca nh sa f dô
nghj chu ng fôI dom fhoo ba nguo I bj da y bIô f xu vu a bj ba f ca ch
dây mô f fuâ n. Thoo Io I khaI cu a ho , ho duo c ca c ba n ho gho fhuyô n
cho do bô Iôn da o fruo c khI fIô p fu c vuo f bIô n dI VonozuoIa. TôI
không muô n Ia m fhoo yôu câ u na y, nhung chu ng fôI da duo c dô I
xu mô f ca ch qua u cao fhuo ng dô co fhô fu chô I. TôI xIn ga p ho
fruo c khI fra Io I. Mô f chIô c xo ca nh sa f dô n do n fôI. TôI ga p qua
ông Tô ng gIa m dô c, fu c vIôn sI quan doo Ion da châ f vâ n chu ng fôI
hôm chu ng fôI mo I dô n. Trung sI WIIIy Ia m phIôn djch.
- Ca c ông co khoo không7
- Ca m on ông, kho o ca .
- Chu ng fôI dang câ n ca c ông gIu p cho mô f vIô c.
- Nô u co fhô gIu p duo c, chu ng fôI râ f vuI Io ng.
- O nha Iao cu a chu ng fôI co ba nguo I Pha p bj da y bIô f xu . Ho
da Io n Iu f frôn da o mâ y fuâ n va khaI ra ng da bj ca c ba n bo Ia I dây
va dI fIô p. Chu ng fôI nghI ra ng ho da da nh da m chIô c fhuyô n cu a
ho , nhung mô I nguo I dô u khaI Ia không bIô f dIô u khIô n fhuyô n bo
gì ca .
Chu ng fôI nghI ra ng do Ia mô f fhu doa n dô o p chu ng fôI pha I
câ p fhuyô n cho ho . Chu ng fôI pha I fìm ca ch cho ho dI: nô u không,
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI so buô c Io ng frao ho cho vIôn ca nh sa f frôn chuyô n fa u Pha p
dâ u fIôn gho qua dây, va do Ia mô f dIô u râ f da ng fIô c.
- Thua ông fô ng gIa m dô c, fôI so hô f su c cô ga ng chIô u fhoo
yôu câ u cu a ông, nhung fôI muô n no I chuyô n vo I ho da . Cha c ông
cu ng hIô u ra ng nhâ n cho frôn fhuyô n mình ba nguo I Ia Ia mô f vIô c
nguy hIô m.
- TôI hIô u. WIIIy, xIn ông Iô nh dua ba fu nhân nguo I Pha p ra
sân.
TôI muô n ga p rIông ho cho nôn yôu câ u vIôn frung sI IuI ra.
- Ca c anh bj da y bIô f xu , pha I không7
- Không, chu ng fôI Ia fu khô saI.
- Thô fa I sao ca c anh no I Ia bj da y bIô f xu 7
- Chu ng fôI nghI ra ng ho co ca m fình vo I mô f nguo I chI pha m
pha p vu n va f hon Ia vo I mô f nguo I da pha m fô I na ng. Chu ng fôI da
fhâ y ro ra ng nghI nhu fhô Ia Iâ m. Co n anh, anh Ia aI7
- Mô f pha m nhân khô saI.
- Chu ng fôI không bIô f anh.
- TôI fhuô c chuyô n a p gIa I sau cho f, co n anh7
- Chuyô n 1929.
- TôI fhì fhuô c chuyô n 1927, - nguo I fhu ba no I.
- Ðây, ông fô ng gIa m dô c co go I fôI dô n dô yôu câ u fôI cho ca c
anh cu ng dI vo I chu ng fôI. Chu ng fôI da ba nguo I rô I ông fa no I
ra ng nô u fôI fu chô I, frong hoa n ca nh ca c anh không co nguo I na o
bIô f dI fhuyô n buô m, ông fa so pha I gIao ca c anh cho chuyô n fa u
Pha p dâ u fIôn gho qua dây. Ca c anh fhâ y fhô na o7
- Vì nhu ng Iy do chI IIôn quan dô n chu ng fôI, chu ng fôI không
muô n vuo f bIô n nu a. Chu ng fôI co fhô gIa vo ra dI vo I ca c anh, rô I
anh so fha chu ng fôI xuô ng o cuô I da o va so fIô p fu c vuo f bIô n.
- TôI không fhô Ia m nhu fhô duo c!
- Ta I sao7
Henry Charrlere 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ta I vì fôI không fhô dô n da p nhu ng ca ch xu su fô f do p cu a
ho ba ng mô f ha nh dô ng gIan dô I duo c.
- ThIô f fuo ng anh pha I da nh uu fIôn cho dân khô saI fruo c
khI nghI dô n bo n roasfboof chu !
- Ta I sao7
- Vì anh Ia dân khô saI.
- Ðu ng, nhung dân khô saI co Ia m fhu kha c nhau dô n nô I
gIu a ca c anh va fôI râ f co fhô co n kha c nhau hon Ia gIu a fôI va bo n
roasfboof. Ca I do co n fu y o ca ch nhìn nhâ n.
- Vâ y Ia anh dô cho ho fra chu ng fôI cho nha chu c fra ch Pha p
hay sao7
- Không, nhung fôI cu ng so không cho ca c anh xuô ng fruo c
khI dô n Curacao.
- TôI fu fhâ y không du can da m dô vuo f bIô n fhôm chuyô n
nu a, - mô f nguo I frong bo n ho no I.
- Ca c anh ngho dây, ha y xom chIô c fhuyô n dI da . Co Io chIô c
cu a ca c anh du ng dô dô n dây qua fô I.
- Ðuo c, dô xom, - haI nguo I kIa no I.
- Tô f. TôI so yôu câ u ông fô ng gIa m dô c dô cho ca c anh dô n
xom fhuyô n.
Chu ng fôI dI ra ca ng, co frung sI WIIIy dI fhoo. Ða nguo I kIa
co vo fIn fuo ng hon sau khI xom chIô c fhuyô n.
Ia I Iôn duo ng
HaI nga y sau chu ng fôI Iôn duo ng. Ða chu ng fôI va ba nguo I
Ia ma f. TôI không hIô u ho Ia m sao ma bIô f duo c, nhung co dô n mô f
fa nhu ng cô ga I ba n bar dô n fIô n dua chu ng fôI, cu ng nhu gIa dình
Ðovon va ông fhô ng IInh da o quân Cu u fhô . KhI fhâ y mô f cô ga I
ba n bar ôm hôn fôI, Margarof cuo I Io n ba o fôI: “HonrI, anh Ia m gì
ma da dinh hôn nhanh fhô 7 Cha ng nghIôm fu c chu f na o!”.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- XIn cha o fâ f ca . Không, xIn vInh bIô f! Nhung ca c ba n pha I
bIô f ra ng ca c ba n da co mô f vj fri quan fro ng frong Io ng chu ng fôI,
va vj fri â y vInh vIô n fhuô c vô ca c ba n.
Chu ng fôI xuâ f pha f Iu c bô n gIo chIô u: mô f chIô c fa u ko o ko o
chu ng fôI ra kho I ca ng. Mâ y du a chu ng fôI không kho I co nguo I Iau
nuo c ma f. Chu ng fôI da nhìn dô n phu c cuô I fô p nguo I ra fIô n
chu ng fôI dang vâ y nhu ng chIô c khan mu I-soa fra ng. So I dây ca p
nô I IIô n fhuyô n cu a chu ng fôI vo I chIô c fa u ko o vu a duo c fha o ra
fhì fâ f ca ba ca nh buô m cu a chu ng fôI da hu ng gIo cang phô ng Iôn,
va chu ng fôI Iao va o nhu ng do f so ng dâ u fIôn frong sô ha ng frIô u
nhu ng do f so ng ma chu ng fôI sa p pha I vuo f qua fruo c khI dô n
dich..
Trôn fhuyô n co haI con dao, mô f con fôI mang, con kIa
Mafuroffo gIu . Cây rìu fhì da f ca nh CIousIof, cu ng nhu con dao
pha f ru ng. Chu ng fôI bIô f cha c ra ng ba nguo I kIa không co aI co vu
khi. Chu ng fôI da xô p da f dô du ng co Iu c na o co haI du a frong bo n
chu ng fôI ngu do c duo ng. Ðô n Iu c ma f fro I Ia n, chIô c fa u huâ n
Iuyô n cu a ha I quân ba f kjp chu ng fôI va dI ko m fhoo chu ng fôI
frong nu a fIô ng dô ng hô . Sau do no ko o co fin hIô u fu bIô f va bo dI.
- Anh fôn gì7
- IobIond..
- Chuyô n na o7 An gì7
- HaI muoI nam.
- Co n anh7
- Carguorof. Chuyô n 29, muo I Iam nam, fôI nguo I Ðrafagno.
- Nguo I Ðrofagno. ma không bIô f dI fhuyô n sao7
- Không.
- Co n fôI fôn Ia ÐufIIs, nguo I Angors. TôI bj xu chung fhân vì
da no I mô f câu ngu xuâ n o phIôn fo a da I hình, chu không fhì fô I da
cu ng chI dô n muo I nam. Chuyô n 29.
- Câu gì fhô 7
Henry Charrlere 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sô Ia fôI da gIô f vo fôI ba ng ca I ba n Ia . Trong phIôn xu , mô f
vIôn bô I fhâ m da ho I fôI fa I sao Ia I du ng ba n Ia da nh va o vo . Thâ f
ra fôI cu ng cha ng bIô f fa I sao, nhung fôI Ia I fra Io I fôI da gIô f vo
ba ng ba n Ia vì vo fôI hay Ia saI nô p gâ p. Thoo ông fra ng su ba o
chu a cho fôI fhì chinh vì câu no I ngu xuâ n na y ma ho xu fôI na ng
dô n fhô .
- Ca c anh ra dI fu dâu7
- Tu mô f fra I khô saI Iâm nghIô p go I Ia Cascado, ca ch SaInf-
Iauronf fa m muoI cây sô . Trô n dI cha ng kho gì vì o dâ y fu do Ia m.
Chu ng fôI co nam nguo I ra dI vo I nhau dô Ia m.
- Sao Ia I nam nguo I7 Thô haI nguo I kIa dâu7
Mô f phu f Im Ia ng kho chju. CIousIof no I:
- Na y anh kIa, o dây foa n da n ông vo I nhau ca , ma da cu ng
fhuyô n vo I nhau fhì chu ng fôI pha I bIô f. No I dI!
- TôI so no I hô f cho ca c anh ngho, - nguo I Ðrofagno no I - Qua
fhâ f khI ra dI chu ng fôI co nam nguo I, nhung haI nguo I quô o
Cannos hIô n không co o dây no I ra ng ho nhu ng Ia dân fhuyô n cha I
mIô n duyôn ha I. Ho không chI mô f xu na o cho chuyô n vuo f ngu c,
no I Ia công Ia I fhuyô n cu a ho co n da ng gIa hon fIô n ba c. Nhung
gIu a duo ng chu ng fôI mo I fhâ y Ia ca haI du a dô u không bIô f mô f fi
gì fhuyô n bo hô f. Chu ng fôI suy f chô f duô I dô n haI chu c Iâ n.
Chu ng fôI pha I mon fhoo bo bIô n ma dI, Iu c dâ u Ia xu Cuyan fhuô c
Ha Ian, rô I dô n Cuyano fhuô c Anh, rô I mo I dô n TrInIdad. O
khoa ng gIu a Coorofovn va TrInIdad fôI da gIô f chô f ca I fha ng no I
ra ng no co fhô Ia m fhuyô n fruo ng cho chuyô n vuo f ngu c. Tha ng â y
da ng chô f, vì dô kho I mâ f fIô n no da da nh Iu a mo I nguo I vô nang
Iu c ha ng ha I cu a no . Co n fha ng kIa fhì so bj chu ng fôI gIô f nô f cho
nôn mô f hôm mua ba o ha n da fu y bo fay Ia I nha y xuô ng bIô n.
Chu ng fôI da nh xoay xo hu ho a vo I nhau frôn fhuyô n. Ða mâ y Iâ n
chu ng fôI dô so ng fra n va o fhuyô n, chu ng fôI Ia I dô fhuyô n dâm
va o da may ma fhoa f chô f. TôI xIn Iâ y danh du mô f ga da n ông ma
cam doan ra ng fâ f ca nhu ng dIô u fôI vu a no I dô u hoa n foa n du ng
su fhâ f.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðu ng dâ y, - haI nguo I kIa no I. - Su vIô c da dIô n ra du ng nhu
fhô , va ca ba du a chu ng fôI dô u nhâ f fri gIô f fha ng â y. Anh nghI
fhô na o vô chuyô n na y ha PappIIon7
- TôI không co vj fhô dô xo f xu .
- Nhung nô u o va o dja vj cu a chu ng fôI fhì anh so xu su nhu
fhô na o7 - Nguo I quô o Ðrofagno ho I ga ng.
- Ca I na y co n pha I suy nghI da . Muô n xo f doa n mô f ca ch công
ba ng, pha I sô ng qua su vIô c Iu c do xa y ra, nô u không fhì không fhô
bIô f dâu Ia su fhâ f.
CIousIof no I:
- TôI fhì fôI cu ng gIô f, vì do Ia mô f Io I no I dô I co fhô pha I fra
gIa ba ng sInh ma ng cu a ca bo n.
- ThôI duo c, du ng no I chuyô n â y nu a. Nhung fôI co ca m gIa c
Ia ca c anh da bj mô f phon hoa ng so dô n mu c bây gIo vâ n co n so , va
ca c anh chju Iôn fhuyô n vo I chu ng fôI cu ng Ia va n bâ f da c dI, pha I
không7
- Ðu ng qua ! - Ho dô ng fhanh fra Io I.
- Thô fhì o dây câ m không duo c hoa ng hô f, du co chuyô n gì
xa y ra cu ng fhô . Trong bâ f cu fruo ng ho p na o, câ m không aI dô Iô
ra ngoa I Ia mình so . AI so fhì câm ca I mô m dI. Thuyô n na y râ f fô f,
no da duo c fhu fha ch. Ðây gIo fhuyô n cho na ng hon fruo c, nhung
no Ia I cao hon fruo c nhu ng muo I phân. ÐIô u do fhu a su c bu Ia I
fro ng fa I.
Chu ng fôI hu f fhuô c, uô ng ca phô. Truo c khI dI chu ng fôI da
an no cho nôn quyô f djnh Ia dô n sa ng maI mo I an bu a nu a.
Hôm â y Ia nga y mô ng chin fha ng cha p nam 1933, cuô c vuo f
ngu c da ba f dâ u frong gIan pho ng da nh cho pha m nhân nguy hIô m
o bô nh vIô n cu a fra I SaInf-Iauronf ca ch dây bô n muoI haI nga y.
Nguo I cho chu ng fôI bIô f dIô u do Ia CIousIof, kô foa n vIôn cu a
nho m. So vo I Iu c kho I ha nh, fôI co fhôm duo c ba vâ f quy : mô f ca I
dô ng hô ba ng fho p không fhâ m nuo c mua o TrInIdad, mô f ca I dja
ba n fhu fhIô f duo c fhIô f bj froo haI chIô u, râ f chinh xa c, co ca “hoa
Henry Charrlere 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hô ng gIo bô n phuong”, va mô f dôI kinh don ba ng mI-ca. CIousIof va
Mafuroffo fhì mô I nguo I duo c mô f ca I mu Iuo I fraI.
Ða nga y frôI qua bình yôn, không co chuyô n gì xa y ra nô u
không kô haI Iâ n fhuyô n ga p pha I nhu ng da n ca hoo. No da Ia m
cho chu ng fôI foa f mô hôI Ia nh, vì co mô f fô p fa m con ba y fro du a
nghjch vo I chIô c fhuyô n. Thoa f fIôn chu ng Iuô n duo I da y fhuyô n
fhoo chIô u do c va nhô Iôn ngay fruo c mu I fhuyô n. NhIô u khI chu ng
fôI dâm fha ng va o Iung no . Nhung Ia m cho chu ng fôI hoa ng hon ca
Ia fro choI sau dây: ba con ca hoo xô p fha nh hình fam gIa c, mô f
con o phia fruo c va haI con song song o phia sau, dâm fha ng va o
chu ng fôI vo I mô f fô c dô khu ng khIô p. Vu a du ng Iu c sa p dâm va o
fhuyô n, chu ng dô f ngô f Ia n xuô ng, rô I ngoI Iôn bôn pha I va bôn
fra I fhuyô n. Ma c dâ u gIo râ f ma nh va chu ng fôI dong hô f buô m
pho ng nhu bay, chu ng Iao co n nhanh hon nu a. Tro choI na y ko o
da I ha ng gIo , chu ng fôI hoa ca ma f, dô n pha f cuô ng Iôn duo c.
Chu ng chI finh hoI saI mô f chu f Ia fhuyô n chu ng fôI Iâ f ngay. Ða
nguo I kha ch cu a fôI không no I gì, nhung ma f ma y nho f nha f frông
dô n fha m.
CIu a dôm fhu fu, mô f frâ n ba o khu ng khIô p nô I Iôn. Thâ f Ia
kInh hô n fa ng do m. Tô nhâ f Ia ca c do f so ng không hô dI fhoo mô f
huo ng. NhIô u khI chu ng va va o nhau. Ðo f fhì da I, do f fhì nga n,
cha ng co n hIô u ra Ia m sao duo c nu a. Không aI fhô f ra mô f fIô ng
na o. ChI co CIousIof fhInh fhoa ng Ia I qua f Iôn: “Na o, ông Ia I! Ðo f
na y ông cu ng so da nh vo ma f no ra nhu ca c do f kha c fhôI7” Hay Ia :
“CoI chu ng co mô f do f so ng fu phia sau dâ y7” Co dIô u Ia Ia nhIô u
khI co nhu ng do f so ng dô n chônh chô ch, gâ m Iôn du dô I, frôn dInh
dâ y bo f fra ng. Ðuo c fôI uo c Iuo ng fô c dô cu a no va doa n fruo c go c
fIô p xu c. Thô ma , du ng mô f ca I, cha ng ra ca I Iô-gic gì ca Ia I co mô f
do f so ng kha c xô ngay va o dif fhuyô n Iu c bây gIo dang du ng du ng
Iôn. NhIô u Iâ n nhu ng do f so ng nhu fhô da chô m Iôn vaI fôI, va dI
nhIôn mô f phâ n Io n nuo c â p va o fhuyô n. Ca nam nguo I câ m xoong,
Ion, hô p, fa f nuo c IIô n fay. Tuy vâ y, chua co Iâ n na o nuo c ngâ p
Io ng fhuyô n dô n hon mô f phâ n fu, cho nôn chu ng fôI chua bao gIo
co nguy co chìm nghIm. PhIôn hô I cho kInh ha I na y ko o da I suô f
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nu a dôm, gâ n ba y fIô ng dô ng hô . Vì fro I mua, ma I dô n fa m gIo mo I
fhâ y bo ng ma f fro I.
Ða o da yôn, a nh ma f fro I mo I fInh khôI cu a buô I sa ng duo c
mo I nguo I cha o do n mô f ca ch hân hoan, dI nhIôn kô ca fôI. Truo c
hô f pha I uô ng ca -phô da . Mô f châ u ca -phô su a NosfIo sôI su ng su c,
mâ y fâ m ba nh nuo ng cu a fhu y fhu , cu ng nhu sa f, nhung nhu ng
va o ca -phô fhì Ia I ngon fuyô f. Cuô c vâ f Iô n vo I frâ n ba o dôm qua
da Ia m cho chu ng fôI kIô f su c hoa n foa n, va fuy gIo ha y co n ma nh,
so ng ha y co n cao va co n kha vô ky Iuâ f, fôI yôu câ u Mafuroffo câ m
Ia I fhay fôI mô f Iu c. TôI muô n ngu . TôI mo I na m xuô ng chua dâ y
muo I phu f fhì Mafuroffo Ioay hoay fhô na o dô cho mô f do f so ng
da nh ngang fhuyô n va nuo c fra n va o ngâ p dô n ba phâ n fu. Ðô da c
nô I Iônh bônh frong Io ng fhuyô n: ca c fhu Ion hô p, ca I Io dâ u ho a,
mâ y ca I chan... TôI du ng dâ y dI ra phia Ia I, nuo c ngâ p ngang bu ng,
va vu a co du fhì gIo câ m Iâ y fay Ia I dô fra nh mô f do f so ng vo dang
dâm fha ng va o chu ng fôI. TôI bo Ia I gIo dif fhuyô n ra cho do f so ng,
khIô n cho no không fra n va o fhuyô n duo c ma chI dâ y chu ng fôI vô
phia fruo c dô n muo I mo f.
Mo I nguo I dô u fa f nuo c. Ca I nô I Io n do Mafuroffo su du ng fa f
mô I Iâ n duo c muo I Iam Iif. Không aI bâ n fâm vo f va f nhu ng dô da c
co fhô frôI ra ngoa I, aI nâ y dô u co mô f y nghI cô djnh duy nhâ f: fa f,
fa f cho fhâ f nhanh chô nuo c dang Ia m cho chIô n fhuyô n fro nôn
na ng nô , kho Io ng co fhô chô ng cho I Ia I ca c do f so ng. TôI pha I công
nhâ n ra ng ba nguo I mo I da xu su không dô n nô I fô I nhu anh cha ng
nguo I Ðrofagno, khI fhâ y ca I hô p anh fa dang du ng dô fa f nuo c bj
cuô n dI, da fu mình quyô f djnh không do du dâ y ca I fhu ng du ng
nuo c ngo f ra kho I fhuyô n cho do na ng. HaI gIo sau, mo I fhu da khô
ra o, nhung chu ng fôI da mâ f mâ y ca I chan, ca I bô p dâ u, ca I Io , mâ y
bj fhan, ca I bI-dông xang va ca I fhu ng nuo c ngo f - fa I sa n cuô I
cu ng na y chu ng fôI da mâ f dI mô f ca ch fu nguyô n.
Ðô n gIu a frua, fôI djnh fhay quâ n fhì mo I nhâ n fhâ y Ia ca I
va-II nho cu a fôI cu ng da bj so ng cuô n dI fu bao gIo , cu ng vo I haI a I
a o va I fra ng nhu a. O da y fhuyô n, chu ng fôI fìm fhâ y haI chaI ruo u
rhum. Ðao nhIôu fhuô c Ia cu a chu ng fôI dô u bj mâ f hay bj uo f, ca
ca I hô p sa f fây du ng Ia fhuô c cu ng không co n. TôI no I:
Henry Charrlere 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ca c câ u a fruo c hô f pha I uô ng mô f châ u rhum, IIô u Iuo ng
kha kha va o, rô I fa mo ca I fhu ng du ng fhu c an du fru xom fhu co n
co nhu ng gì. A , co n mâ y hô p nuo c qua , fô f. Ta so chIa khâ u phâ n
dô uô ng. Ia I co nhu ng hô p ba nh bich quy, ca c ba n an cho hô f mô f
hô p dI va du ng ca I hô p không Ia m Io . Ta so dô mâ y ca I hô p sa f fây
o da y fhuyô n dô Io f bô p, bôn frôn fa so dô f Iu a ba ng va n fhu ng.
Tâ f ca chu ng fa dô u da fra I qua mô f con kInh hoa ng, nhung bây
gIo fhì hIô m ngho o da qua. Mô I chu ng fa pha I frâ n fInh Ia I dô sa n
sa ng dô I pho vo I fình hình. Kô fu bây gIo fro dI, không aI duo c no I:
fôI kha f nuo c; không aI duo c no I: fôI do I; va không aI duo c no I: fôI
fho m fhuô c. Ðô ng y không7
- Ðô ng y , PapI a .
Mô I nguo I da xu su du ng mu c, va Tro I da ra Iô nh cho gIo
ngu ng fhô I dô cho chu ng fôI nâ u mô f nô I xu p ba ng fhjf bo khô. Vo I
mô f ca -mo n dâ y xu p bo fhôm ba nh nuo ng khô, chu ng fôI da Io f
duo c da da y ba ng mô f Io p châ f dInh duo ng vu a ngon vu a â m, du dô
cho dô n nga y maI. Ia I pha fhôm mô f chu f nuo c cho xanh cho mô I
nguo I. Trong ca I fhu ng co n nguyôn vo n, chu ng fôI da fìm fhâ y mô f
fu f fhuô c Ia . Ca fha y co haI muoI bô n go I nho , mô I gô I du ng fa m
dIô u. Nam nguo I kIa quyô f djnh Ia chI co mô f mình fôI duo c hu f,
dô cho fInh fa o ma Ia I fhuyô n. Va dô du ng aI ghon fj, CIousIof
khuo c fu công vIô c châm du m fhuô c Ia cho fôI; mô I khI fôI câ n hu f
câ u fa so châm Iu a fhôI. Nho mo I nguo I dô u hIô u fình hình va hIô u
nhau nhu vâ y, gIu a chu ng fôI không xa y ra mô f su cô na o kho
chju.
Chu ng fôI ra dI da sa u hôm rô I ma fôI chua ngu duo c mô f
gIâ c na o. Cu ng may fô I nay ma f bIô n pha ng Ia ng nhu fo , fôI IIô n
ngu nhu chô f gâ n nam fIô ng dô ng hô . Ðô n muo I gIo fô I fhì fôI fInh
dâ y, ÐIô n vâ n Ia ng. Ca c ba n da an fô I frong khI fôI ngu , dô da nh
Ia I cho fôI mô f fhu cha o poIonfa quâ y râ f kho o ba ng bô f ngô, dI
nhIôn Ia bô f ngô do ng hô p, va mâ y fho I xu c xich hong kho I. Ngon
fuyô f. Nuo c fra fhì da nguô I, nhung cu ng không sao. TôI vu a hu f
fhuô c vu a do I cho gIo vuI Io ng nô I Iôn.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôm hôm â y fro I chI chif nhu ng sao, do p ky dIô u. Sao Ða c
cu c sa ng hô f co va chI co cho m sao Thâ p fu phuong Nam an du f no
vô dô sa ng. Co fhô nhìn rô f ro haI cho m sao Ða I hu ng fInh va TIô u
hu ng fInh. Tro I không go n mô f chu f mây, va frang ra m da Iôn cao
frôn bâ u fro I dIô m sao. Anh cha ng nguo I Ðrofagno run câ m câ p.
Anh fa da da nh mâ f ca I a o vo f, chI co n so- mI. TôI cho anh fa muo n
ca I a o fra ng nhu a. Chu ng fôI dang buo c sang nga y fhu ba y.
- Ca c ba n a , cha c ha n chu ng fa không co n ca ch Curacao bao
nhIôu. TôI co ca m gIa c Ia fôI da cho fhuyô n dI hoI qua Iôn phia Ðac,
fu gIo fôI so chuyô n sang chinh fây vì fa không duo c hu f quâ n da o
AnfIIIos fhuô c Ha Ian. Nô u không gho duo c va o dâ y fhì râ f nguy
vì bây gIo fa không co n nuo c ngo f va bao nhIôu Iuong fhu c dô u da
mâ f hô f fru sô dô hô p du fru .
- Chu ng fôI fIn anh, PapIIIon a , - anh cha ng nguo I Ðrofagno
no I.
- Ðu ng, chu ng fôI râ f fIn anh, - mâ y nguo I kha c dô ng fhanh
ho a fhoo. Anh fhâ y fhô na o Ia du ng fhì cu fhô ma Ia m.
- Ca m on. Hình nhu nhu ng dIô u fôI vu a no I Ia gIa I pha p fô f
nhâ f. Suô f dôm hôm â y do I ma I cha ng fhâ y chu f gIo na o, ma I dô n
bô n gIo sa ng mo I co mô f ngo n gIo vu a pha I cho pho p chu ng fôI
dong buô m. Ngo n gIo na y ca ng vô sa ng ca ng ma nh Iôn, fhô I suô f
ba muoI sa u gIo vo I mô f cuo ng dô du ma nh cho fhuyô n dI nhanh,
nhung so ng fhì Ia I nho dô n nô I không vô va o mu I fhuyô n.

Curacao
Ha I âu. Thoa f fIôn chI ngho fIô ng chIm kôu, vì fro I co n fô I,
rô I sau do frông fhâ y chu ng Iuo n vo ng xung quanh fhuyô n. Mô f
con dâ u Iôn cô f buô m, rô I Ia I câ f ca nh bay Iôn, rô I Ia I dâ u va o cô f
buô m. Chu ng bay Iuo n nhu fhô frong hon ba fIô ng dô ng hô , dô n
khI fro I sa ng va mô f vâ ng fha I duong ra ng ro mo c Iôn, chu ng vâ n
co n bay xung quanh chu ng fôI. O chân fro I không hô co mô f dâ u
hIô u na o cho bIô f Ia da gâ n dô n dâ f IIô n. Vâ y fhì mâ y con ha I âu â y
fu dâu ra7 Suô f nga y hôm â y chu ng fôI dua ma f nhìn ky kha p
Henry Charrlere 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chân fro I ma vâ n không fhâ y gì. Trang ra m mo c Iôn du ng va o Iu c
ma f fro I Ia n, va vâ ng frang nhIô f do I â y sa ng dô n nô I a nh pha n
chIô u frôn ma f bIô n Ia m cho fôI Io a ma f. TôI không co n ca p kinh
don nu a rô I, no da dI fhoo ngo n so ng chô f fIô f kIa cu ng vo I fâ f ca
mâ y ca I mu Iuo I fraI. Va o khoa ng fa m gIo fô I chu ng fôI nhìn fhâ y o
chân fro I, râ f xa, mô f duo ng fha ng don don hIô n ra frong a nh
frang.
- KIa Ia dâ f IIô n, cha c cha n nhu vâ y! - TôI no I fruo c fIôn.
- Pha I rô I, du ng.
Mo I nguo I dô u nhâ f fri no I ra ng mình nhìn fhâ y mô f duo ng
fhâ m cha c pha I Ia mô f da I dâ f. Suô f fho I gIan co n Ia I cu a dôm â y,
fôI gIu mu I fhuyô n huo ng va o ca I vô f don dang ro dâ n. Chu ng fôI
da sa p dô n. CIo kha Io n duo I bâ u fro I không go n mây, va frôn ma f
bIô n so ng kha cao nhung da I va dô u da n: chu ng fôI bang bang fIô n
vô phia ca I vâ f don. No không nhô Iôn cao Ia m frôn ma f nuo c, va
không co mô f dâ u hIô u gì cho bIô f ra ng bo bIô n co va ch da dô c
du ng, co nhIô u mo m da ro I, hay Ia m fha nh ba I ca f. Ma f frang dang
Ia n o phia sau da I dâ f â y, ha f fha nh mô f ca I bo ng khIô n cho chu ng
fôI không fhô nhìn fhâ y gì ngoa I mô f da I anh sa ng sa f ma f nuo c
Iu c dâ u fhì ba ng pha ng, rô I sau do ga y khu c. TôI cu cho fhuyô n
fIô n Ia I gân, rô I ca ch khoa ng mô f cây sô fôI bo noo. CIo fhô I ma nh,
chIô c fhuyô n quay fa I chô va dô I dIô n vo I do f so ng: Mô I Iâ n so ng dI
qua, fhuyôn dô u do n so ng o fu fhô gâ n nhu fha ng du ng. Chu ng fôI
bj nhô I ma nh, râ f kho chju. ÐI nhIôn mâ y Ia buô m dô u duo c ha
xuô ng va gâ p Ia I. Io ra chu ng fôI co fhô do I dô n sa ng frong ca I fu
fhô kho chju nhung an foa n na y, song bô ng nhIôn noo nha ra. Thâ f
Ia không may. Muô n dIô u khIô n mô f con fhuyô n, no pha I dI, chu
nô u không fhì không sao Ia I no duo c. Chu ng fôI cang buô m foc va
buô m cho o nhung, Ia fhay, noo không fhâ y an ngay. Ca c ba n fôI
ko o dây noo Iôn fhì fhâ y mo noo da mâ f: Ma c dâ u fôI ra su c Ia I cho
fhuyô n dI nguo c fro Ia I, so ng vâ n xô chu ng fôI vô phia mo m da mô f
ca ch râ f nguy hIô m. TôI bo n quyô f djnh ko o buô m Io n Iôn va dI
fha ng va o bo mô f ca ch chu dô ng. Ca ch Ia I fhuyô n cu a fôI fha nh
công dô n nô I chIô c fhuyô n Ia ch va o gIu a haI fa ng da Io n va ra ha n
ra. Không co aI kôu Iôn “chô f rô I”, nhung khI do f so ng fIô p fhoo xô
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fo I mo I nguo I dô u Iao va o so ng dô cho no xô Iôn bo . Chu ng fôI bj
so ng cuô n Ian Iông Iô c, bj no quâ f va o da , nhung Iôn dô n bo chu ng
fôI dô u vâ n sô ng. ChI co mô f mình CIousIof vì chân bo bô f nôn bj
so ng ha nh ha nhIô u hon ca c ba n kha c. Tay, ma f câ u fa dô u dâ m
ma u, kha p nguo I sây sa f. Co n chu ng fôI fhì bj xuo c va I chô o dâ u
gô I, o ba n fay va o ma f ca . RIông fôI bj cha y ma u o mô f bôn faI vì
va ma nh pha I mô f fa ng da .
Ðu sao fhì chu ng fôI cu ng co n sô ng ca , không co n nguy co bj
so ng cuô n dI va duo c du ng frôn dâ f IIô n khô ra o: KhI fro I sa ng,
chu ng fôI vo f duo c mô f chIô c a o fra ng nhu a, va fôI quay fro Ia I
chIô c fhuyô n dang ba f dâ u fan ra fu ng ma nh. TôI fha o duo c ca I dja
ba n do ng dInh va o chô ngô I Ia I. O chô chu ng fôI dô bô va o xung
quanh không mô f bo ng nguo I. Chu ng fôI nhìn vô phia dôm qua co
nhu ng dô m sa ng kho hIô u: do Ia mô f da y do n du ng dô ba o hIô u cho
nhu ng nguo I fhuyô n cha I bIô f Ia chô na y râ f nguy hIô m - nhu vô
sau chu ng fôI duo c bIô f. Chu ng fôI dI bô va o sâu frong vu ng dâ f
IIô n. Ðâu dâu cu ng foa n xuong rô ng, nhu ng cây xuong rô ng râ f
Io n, vo I Ia I nhu ng con Iu a. Chu ng fôI dI dô n mô f ca I gIô ng, nguo I
mô f Ia ra, vì cu pha I fhay phIôn nhau fu ng ca p mô f ba f cho o fay
nhau Ia m fha nh mô f fhu ghô dô khIông CIousIof. Quanh gIô ng ra I
ra c nhu ng ca I xa c Iu a va xa c dô khô do f. Ca I gIô ng da ca n sa ch,
mâ y ca nh qua f fruo c kIa du ng dô quay ca I fru c ko o nuo c dây dô
mu c nuo c Iôn bây gIo quay không. Không co Iâ y mô f bo ng nguo I,
chI foa n Iu a va dô.
Chu ng fôI dI dô n mô f ngôI nha nho , ca c cu a dô u mo foang
nhu mo I chu ng fôI va o. Chu ng fôI go I fo: “Co aI o nha không7 Co aI
o nha không7” Cha ng co aI fra Io I. Trôn Io suo I co mô f ca I fu I va I,
mIô ng fu I buô c cha f ba ng mô f so I dây. TôI fha o dây mo fu I ra. Ca I
dây bô ng du f: ca I fu I du ng foa n fIô n fIorIns - fIô n Ha Ian. Vâ y
chu ng fôI dang o frôn Ia nh fhô Ha Ian: ÐonaIro, Curacao hay Ia
Aruba gì dâ y. Chu ng fôI buô c ca I fu I Ia I y nguyôn, fìm quanh mô f
Iu c fhì fhâ y co nuo c uô ng, bo n fhay phIôn nhau mu c nuo c ba ng
mô f ca I va uô ng mô I nguo I mô f if. Trong nha không co aI, xung
quanh cu ng cha ng co aI. Chu ng fôI Ia I ra duo ng, dI râ f châ m vì co
CIousIof.
Henry Charrlere 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðang dI fhì mô f chIô c xo £ord cu ky cha n chu ng fôI Ia I.
- Ca c ông Ia nguo I Pha p a 7
- Thua ông vâng.
- Mo I ca c ông Iôn xo.
Chu ng fôI dô CIousIof na m Iôn du I ba nguo I ngô I phia sau.
TôI va Mafuroffo ngô I bôn ca nh nguo I Ia I xo.
- Ca c ông bj da m fhuyô n a 7
- Vâng.
- Co aI bj chô f duô I không7
- Không.
- Ca c ông fu dâu dô n7
- Tu TrInIdad.
- Co n fruo c khI dô n TrInIdad7
- Tu Cuyano fhuô c Pha p.
- Khô saI hay bIô f xu 7
- Khô saI.
- TôI Ia ba c sI NaaI, chu nhân khoa nh dâ f na y.
Ðây Ia mô f ba n da o dinh IIô n vo I Curacao. Ða n da o na y co
bIô f hIô u Ia da o Iu a. Iu a va dô sô ng o dây ba ng ca ch an Ia xuong
rô ng co gaI da I. Nhu ng ca I gaI na y duo c dân go I fôn Ia “ca c fIô u fhu
Curacao”. TôI no I:
- Ca ch da f fôn na y không Iâ y gì Ia m vInh du cho ca c fIô u fhu
fhâ f o Curacao.
Ong ba c sI, mô f nguo I râ f fo bo o, cuo I hô hô . ChIô c £ord fho ì
a ch, ngho co fIô ng kho kho nhu fIô ng fho cu a nguo I bj bô nh suyô n,
fu dung du ng Ia I. TôI chI mâ y bâ y Iu a no I:
- Nô u xo không co n su c nu a fhì ba f Iu a ko o cu ng dô .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI da co sa n mô f bô dô dô fha ng Iu a frong fhu ng xo, nhung
vâ n dô Ia o chô Ia m sao ba f duo c haI con ma fha ng va o xo. Ca I na y
fhì cha ng dô gì dâu.
Ong ba c sI fo bo o mo ca-pô ra va fhâ y ngay ra ng vì bj Ia c
ma nh, mô f so I dây dIô n ba f va o bougIo da bj fuô f ra. Truo c khI Iôn
xo ông fa nhìn bô n phia co vo Io Ia ng. Xo Ia I mo ma y, va sau khI dI
qua nhIô u cha ng duo ng gô ghô khu c khuy u, chu ng fôI Ia I ra duo ng
ca I. Vu a dI duo c mô f qua ng fhì ga p mô f cây sa o cha n son fra ng. O
dâ y co mô f ngôI nha nho cu ng ma u fra ng. Ong ba c sI du ng fIô ng
Ha Ian no I vo I mô f nguo I ba n xu ma u da không don Ia m, an ma c
sa ch so . Chô c chô c nguo I na y Ia I fra Io I “Ya, masfor, va masfor”.
Sau do ông fa Ia I quay sang chu ng fôI no I: “TôI vu a ra Iô nh cho
nguo I na y fIô p ca c ông va cho ca c ông uô ng nuo c nô u ca c ông kha f,
cho dô n khI fôI quay Ia I. XIn ca c ông xuô ng xo cho”. Chu ng fôI
xuô ng xo va cho n noI co bo ng râm ngô I gIu a co . ChIô c xo £ord ì a ch
Ian ba nh. No vu a dI duo c nam muoI fhuo c fhì nguo I da don no I vo I
chu ng fôI ba ng fIô ng papIamonfo |mô f fhu fhô ngu pha frô n cu a
vu ng da o AnfIIIos du ng nhu ng fu Anh, Ha Ian, Pha p va Tây Ðan
Nha kô f ho p Ia I) ra ng ông chu cu a anh fa Ia ba c sI NaaI va dI go I
ca nh sa f vì ông fa râ f so chu ng fôI, ông fa da da n Ia pha I pho ng
fhân vì chu ng fôI Ia nhu ng fôn cuo p vuo f ngu c. Thô rô I ca I anh IaI
da don khô n khô kIa cha ng co n bIô f Ia m ca ch gì dô cho chu ng fôI
vuI Io ng nu a. Anh fa pha mô f bình ca phô râ f Ioa ng, nhu vo I ca I
khi fro I oI bu c na y uô ng Ia I fhâ y dô chju hon. Chu ng fôI cho hon
mô f fIô ng. dô ng hô fhì fhâ y mô f chIô c xo vâ n fa I cho sa u vIôn ca nh
sa f ma c fhoo kIô u Ðu c va mô f chIô c xo con muI va I, nguo I Ia I xo
ma c quân phu c ca nh sa f, phia sau co ba nguo I da n ông ngô I, frong
do co ba c sI NaaI. Ho xuô ng xo, va mô f frong ba nguo I da n ông,
nguo I fhâ p bo nhâ f, dIô n ma o frông nhu mô f ông cha xu ca o ma f
qua ky , no I vo I chu ng fôI:
- TôI Ia fruo ng pho ng an nInh cu a da o Curacao. Vì fra ch
nhIô m cu a chu c vu , fôI buô c Io ng pha I cho ba f ca c ông. Tu khI buo c
chân Iôn da o ca c ông da Ia m gì dIô u gì pha m pha p chua, va nô u da ,
fhì do Ia dIô u gì, aI hay nhu ng aI frong sô ca c ông da Ia m dIô u do 7
Henry Charrlere 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua ông, chu ng fôI Ia fu khô saI vuo f ngu c. Chu ng fôI fu
TrInIdad dô n va fhuyô n cu a chu ng fôI vu a bj so ng xô va o da vo
ca ch dây va I fIô ng dô ng hô . TôI Ia nguo I du ng dâ u nho m, va fôI co
fhô kha ng djnh ra ng không co aI frong chu ng fôI da Ia m mô f dIô u
gì pha m pha p, du chI Ia pha m pha p râ f nho .
Ong fruo ng ban an nInh quay vô phia ông ba c sI NaaI no I gì
ba ng fIô ng Ha Ian mô f Ia f. HaI nguo I dang ba n ca I fhì co mô f
nguo I dI xo da p dô n. Ha n fa no I râ f nhanh va râ f ô n a o, khI fhì no I
vo I ba c sI NaaI, khI fhì no I vo I ông fruo ng pho ng an nInh.
- Ong NaaI, fa I sao ông Ia I no I vo I nguo I kIa ra ng chu ng fôI Ia
ko frô m7
- Nguo I na y |ông fa chI nguo I vu a dI xo da p dô n) da ba o cho
fôI bIô f fu fruo c khI fôI ga p ca c ông ra ng hô I na y ha n nu p sau mô f
bu I xuong rô ng fhoo do I ca c ông, da frông fhâ y ca c ông va o frong
nha rô I Ia I ra. Nguo I na y Ia nguo I Ia m fhuô cho fôI, chuyôn frông
nôm mâ y con Iu a.
- Thô ra vì chu ng fôI dI va o nha cho nôn chu ng fôI Ia ko frô m
sao7 Thua ông, nhu ng dIô u ông no I fhâ f Ia ngu xuâ n. Chu ng fôI chI
uô ng mô f if nuo c ma ông go I Ia frô m cuo p7
- Thô co n ca I fu I du ng fIô n fhì sao7
- Ca I fu I fhì qua fình fôI co mo ra, Ia I co n Ia m du f ca I dây
buô c nu a. Ngoa I ra fôI fuyô f nhIôn không Ia m gì kha c hon Ia nhìn
xom fhu do Ia fhu fIô n gì dô cho bIô f mình dang o dâu. Sau do câ n
fhâ n dô fu I fIô n y nguyôn o chô cu , frôn Io suo I.
Ong fruo ng pho ng an nInh nhìn fha ng va o ma f fôI rô I dô f
ngô f quay sang nguo I dI xo da p no I mô f fhôI, gIo ng râ f nghIôm
kha c. Ða c sI NaaI Ia m mô f cu chI nhu djnh no I dIô u gì. Ong fruo ng
pho ng an nInh Iâ p fu c ngan Ia I mô f ca ch du f khoa f, fhoo kIô u Ðu c.
Ong fa ba f nguo I kIa Iôn ngô I bôn ca nh vIôn ca nh sa f Ia I xo rô I
cu ng Iôn xo vo I haI fôn ca nh sa f kha c va bo dI. NaaI va nguo I cu ng
dô n vôI ông fa fro va o vo I chu ng fôI ông fa no I:
- TôI pha I no I cho ca c ông ro ra ng nguo I do no I vo I fôI Ia ca I
fu I fIô n da bIô n dâu mâ f. Truo c khI cho kha m ca c ông, ông fruo ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
pho ng da ho I cung nguo I do , vì nghI ngo Ia ha n no I dô I. Nô u ca c
ông vô fô I, fôI râ f Iâ y Ia m fIô c vô su vIô c vu a qua, nhung do không
pha I Iô I cu a fôI.
Không dâ y muo I Iam phu f sau xo cu a ông fruo ng pho ng an
nInh fro Ia I, va ông fa no I vo I fôI. Ong da no I du ng su fhâ f, nguo I
kIa Ia mô f ko no I dô I khô n na n. Ha n so bj fru ng frj vì da co y djnh
Ia m ha I ca c ông: frong fình ca nh cu a ca c ông ma bj buô c fô I nhu
vâ y fhì so bj fru ng frj hô f su c na ng.
Trong khI do nguo I kIa duo c dua Iôn fhu ng xo fa I, nam nguo I
frong chu ng fôI cu ng duo c dua Iôn dâ y. TôI foan Iôn fhoo fhì ông
fruo ng pho ng an nInh gIu fôI Ia I va no I: “Ong ngô I Iôn xo fôI, bôn
ca nh nguo I Ia I xo”.
ChIô c xo na y dI fruo c chIô c xo fa I, va cha ng bao Iâu nhìn Ia I
không co n fhâ y no dâu nu a. Xo Ian frôn nhu ng doa n duo ng ra I
nhu a râ f pha ng, rô I chu ng fôI va o fha nh phô : nha cu a o dây dô u
xây fhoo kIô u Ha Ian. Mo I fhu dô u sa ch so fInh fuom, va da sô
nguo I qua duo ng dô u dI xo da p: ha ng fram nguo I dI dI Ia I Ia I frong
fha nh phô frôn haI ba nh xo nhu vâ y. Chu ng fôI va o dô n ca nh sa f.
Tu mô f van pho ng Io n frong do co nhIô u vIôn sI quan ca nh sa f ma f
foa n dô fra ng, mô I nguo I co mô f ba n vIô f rIông, chu ng fôI dI sang
mô f pho ng kha c co ma y dIô u ho a không khi. Trong pho ng râ f ma f.
Mô f nguo I cao Io n Iu c Iuo ng co ma I fo c va ng, fra c bô n muoI fuô I,
dang ngô I frôn mô f chIô c ghô ba nh. Ong fa du ng dâ y va no I ba ng
fIô ng Ha Ian mô f Iu c. Sau khI frao dô I mâ y câu vo I ông na y, ông
fruo ng pho ng an nInh no I ba ng fIô ng Pha p:
- TôI xIn gIo I fhIô u vo I ca c ông chI huy fruo ng ca nh sa f
Curacao. Thua ông chI huy fruo ng, nguo I na y Ia mô f nguo I Pha p
du ng dâ u ca I nho m sa u nguo I ma chu ng fôI vu a ba f.
- Ca m on ông fruo ng pho ng. TôI râ f ha n ha nh duo c cha o do n
ông dô n Curacao vo I fu ca ch nguo I bj da m fhuyô n. Tôn ông Ia gì7
- HonrI.
- Vâ y fhua ông HonrI, ông da pha I fra I qua nhu ng gIo phu f
râ f kho chju vì chuyô n ca I fu I fIô n, nhung su cô na y cu ng râ f co Io I
Henry Charrlere 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cho ông vì no chu ng mInh mô f ca ch cha c cha n ra ng ông Ia mô f
nguo I Iuong fhIô n. TôI so ca f cho ông mô f gIan pho ng sa ng su a co
gIuo ng na m dô ông nghI ngoI. Truo ng ho p cu a ông so duo c dua Iôn
cho quan fhô ng dô c xo f duyô f, va nga I so co nhu ng chI fhj fhich
ho p. Ong fruo ng pho ng an nInh hoa c Ia ba n fhân fôI so bônh vu c
ông fruo c ma f nga I.
Ong fa ba f fay fôI, va chu ng fôI dI ra ngoa I. Ra dô n sân, ba c
sI NaaI xIn Iô I fôI va hu a so no I hô cho chu ng fôI. HaI gIo sau, ca
sa u anh om chu ng fôI bj gIam va o mô f can pho ng râ f Io n hình chu
nhâ f, haI bôn co da f khoa ng muo I haI ca I gIuo ng o gIu a co mô f ca I
ba n gô da I va mâ y chIô c ghô da I. Chu ng fôI dua mâ y fo doIIars
TrInIdad qua khung cu a sô co châ n song cho mô f vIôn ca nh sa f,
nho ha n mua fhuô c Ia , gIâ y quâ n fhuô c va dIôm. Ha n không chju
câ m fIô n va fra Io I nhu ng gì chu ng fôI cha ng hIô u.
- Ca I fôn ca nh sa f ma u gô mun na y co vo quy Ia ch Ia m,
CIousIof no I. - Chua co ca ch gì kIô m fhuô c ma hu f duo c
TôI ra go cu a fhì fhâ y cu a mo ngay. Mô f nguo I nho bo , cha c
Ia dân ba n xu , ma c mô f bô dô sa m kIô u a o fu , co dinh mô f con sô
fruo c ngu c dô cho kho I nhâ m, no I vo I chu ng fôI:
- TIô n7 CIgaroffos7
- Không. Tabac, dIôm quo f va gIâ y.
Mâ y phu f sau ha n fro va o vo I du ba fhu do , va fhôm va o dâ y
co n co mô f ca I hu Io n bô c hoI, du ng sô-cô-Ia hay ca-cao. Mô I nguo I
chu ng fôI uô ng mô f ba f |nguo I fu da dom du sa u ca I ba f Io n dô n).
Ðô n qua frua, ho dô n go I fôI. TôI fro Ia I van pho ng ông chI
huy fruo ng ca nh sa f.
- Quan fhô ng dô c da ra Iô nh cho fôI dô ca c ông fu do frong
sân nha fu . XIn ông no I vo I ca c ba n ông du ng fìm ca ch frô n, vì Ia m
nhu vâ y so dua fo I nhu ng hâ u qua nghIôm fro ng dô I vo I mo I nguo I.
Vo I fu ca ch Ia fhuyô n fruo ng, rIông ông co fhô ra phô haI gIo mô f
buô I sa ng - fu muo I dô n muo I haI gIo - va mô I buô I chIô u fu ba gIo
dô n nam gIo . Ong co fIô n không7
- Co TIô n Anh, va fIô n Pha p.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Mô f vIôn ca nh sa f ma c fhuo ng phu c so cu ng dI vo I ông,
nhung ông muô n dI dâu cu dI fu do.
- Chu ng fôI so duo c xu Iy nhu fhô na o7
- Co Io chu ng fôI so fìm ca ch gu I ca c ông fu ng nguo I mô f Iôn
nhu ng chIô c fa u cho dâ u fhuô c nhIô u nuo c kha c nhau. Curacao co
mô f nha ma y Io c dâ u fhuô c Ioa I Io n nhâ f fhô gIo I, chuyôn xu Iy dâ u
mo cu a VonozuoIa. Mô I nga y o dây co fu haI muoI dô n haI muoI
Iam fa u cho dâ u fhuô c du quô c fjch ra va o. Ðo so Ia gIa I pha p ma
ca c ông mo uo c, vì ca c ông so dô n duo c nhu ng nuo c ma ca c ông
cho n, không ga p pha I mô f fro nga I gì.
- Cha ng ha n nhu nhu ng nuo c na o7 Panama, Cosfa RIca,
CuafomaIa, NIcaragua, MoxIco, Cananda, Cuba, Hoa Ky va ca c
nuo c fhuô c Anh7
- Không duo c, Châu Âu cu ng không duo c. Ca c ông cu yôn
fâm, cu fIn fuo ng va o chu ng fôI, dô cho chu ng fôI fìm ca ch gIu p ca c
ông ba f dâ u mô f cuô c do I mo I.
- Ca m on ông chI huy fruo ng.
TôI kô Ia I fâ f ca nhu ng dIô u do mô f ca ch fhâ f frung fha nh
cho ca c ba n fôI ngho. CIousIof, nguo I da nghI nhâ f frong bo n, no I
vo I fôI:
- Y câ u fhô na o ho PapI7
- TôI chua bIô f, fôI o ra ng dây Ia mô f ca I mo o cô f dô chu ng
mình chju ngô I yôn, không vuo f ngu c.
- TôI cu ng o ra ng câ u co Iy . - CIousIof no I.
Anh cha ng nguo I Ðrofagno fhì Ia I fIn va o ca I kô hoa ch fuyô f
vo I na y. Anh cha ng “chuyôn su du ng ba n Ia ” ho n ho no I:
- ThôI fhô Ia không co n pha I ngô I fhuyô n nu a, không pha I
frôI da f phIôu Iuu nu a, Iâ n na y fhì cha c cha n Ia an foa n. Cu vIô c
Iôn mô f chIô c fa u cho dâ u Io n, mô I nguo I dô n mô f nuo c na o do va
chinh fhu c nhâ p fjch.
Ioroux cu ng nghI nhu fhô .
Henry Charrlere 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô co n câ u fhì sao ho Mafuroffo7 - TôI ho I.
Va câ u bo con muo I chin fuô I â y, câ u bo fruo ng gIa chI vì fình
co ma fro fha nh fu khô saI â y, cha ng fhIô u nIôn co nhu ng no f ma f
fhanh fu hon ca dung nhan cu a mô f fhIô u nu â y, da no I vo I ca I
gIo ng dju da ng cu a câ u:
- Thô ca c anh fIn ra ng nhu ng fôn ca nh sa f dâ u vuông â y so
Ia m cho chu ng fa mô I nguo I mô f fâ m fho can cuo c gIa hay if nhâ f
cu ng kha nghI7 TôI fhì fôI không fIn. Qua Ia m ho cu ng chI co fhô
Ia m ngo dô chu ng fa Io n Iu f fu ng nguo I mô f Ioo Iôn mô f chIô c fa u
cho dâ u sa p nhô noo, fhô fhôI. Hon nu a ho co Ia m nhu vâ y chang
cu ng chI Ia dô fô ng fa ng chu ng fa dI ma không pha I dau dâ u. Y
cu a fôI Ia nhu fhô dâ y. TôI không fIn nô I chuyô n na y.
TôI râ f if khI ra phô , fhInh fhoa ng chI dI mô f Ia f va o buô I
sa ng dô mua va I fhu . Chu ng fôI o dây da duo c mô f fuâ n ma vâ n
không co fIn gì mo I. Chu ng fôI ba f dâ u sô f ruô f. Va o mô f buô I
chIô u fhâ y co ba ông IInh mu c, co ca nh sa f dI fhoo, va o fham Iâ n
Iuo f ca c pho ng gIam fâ p fhô va xa -IIm. Ho du ng Ia I kha Iâu o can
buô ng gIam kô câ n vo I pho ng chu ng fôI, noI co nhô f mô f nguo I da
don bj buô c fô I hIô p dâm. Ðoa n ra ng ho so dô n pho ng chu ng fôI,
chu ng fôI go I nhau vô pho ng hô f, aI ngô I yôn gIuo ng nâ y. Qua
nhIôn ca ba ông IInh mu c cu ng va o, bôn ca nh co ba c sI NaaI, ông
chI huy fruo ng ca nh sa f va mô f ông nu a doo Ion, cha c Ia mô f sI
quan ha ng ha I.
- Thua Ðu c Cha |ca ch go I câ p CIa m mu c frong ca ch xung hô
cu a nguo I công gIa o), mâ y nguo I na y Ia nguo I Pha p, ông chI huy
fruo ng ca nh sa f no I. - Ho co mô f ha nh kIô m mâ u mu c.
- Cha râ f mu ng cho ca c con. Ta ha y ngô I xuô ng quanh ba n
na y, nhu fhô no I chuyô n vo I nhau dô hon.
Mo I nguo I ngô I xuô ng, kô ca nhu ng nguo I dI fhoo du c CIa m
mu c. Nguo I fa mang va o mô f chIô c ghô dâ u ban na y dô o fruo c cu a
ra va o sân, va da f o dâ u ba n dô du c CIa m mu c ngô I dâ y co fhô
frông ro mo I nguo I. Nguo I Pha p hâ u hô f dô u Ia nguo I công gIa o.
- Trong sô ca c con co aI không fhoo da o không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Không aI gIo fay ca . TôI nghI ra ng ông IInh mu c cu a nha Iao
ConcIorgorIo hâ u nhu da ru a fô I cho fôI va do do fôI pha I fu coI
mình nhu nguo I co da o.
- Ca c ba n a , cha cu ng Ia nguo I gô c Pha p, cha fôn Ia Iro no o do
Ðruyno. Tô fIôn cu a cha Ia nhu ng nguo I fhoo fân gIa o fhuô c pha I
Hughonofs sang fj na n o Ha Ian frong fho I ky hoa ng hâ u
CafhorIno do Mo dIcIs gIô f cho c va fruy na nguo I fhoo da o TIn Ia nh.
Vâ y cha Ia nguo I co gIo ng ma u Pha p, cha Ia m gIa m mu c cu a dja
phâ n Curacao, mô f fha nh phô co nhIô u fin dô fIn Ia nh hon Ia fin
dô công gIa o, nhung ca c fin dô công gIa o fhì Ia I co du c fIn fro n vo n,
râ f cham dI Iô va câ u nguyô n. Tình fhô cu a ca c con nay ra sao7.
- Chu ng con cho duo c Iâ n Iuo f dua Iôn ca c fa u cho dâ u.
- Ða co bao nhIôu nguo I duo c ra dI fhoo ca ch na y7
- Chua co nguo I na o.
- Hu m! Ong fhâ y fhô na o ho ông chI huy fruo ng7 XIn ông fra
Io I ba ng fIô ng Pha p, vì ông no I fIô ng Pha p gIo I Ia m.
- Thua Ðu c Cha, quan fhô ng dô c da fha nh fhâ f co y muô n
gIu p mâ y nguo I na y fhoo công fhu c do , nhung fôI pha I no I fha nh
fhâ f ra ng kô cho dô n hôm nay, chua co mô f fhuyô n fruo ng na o
chju nhâ n mô f nguo I dI fj na n kIô u â y, chu yô u Ia vì ho không co
hô chIô u.
- Chinh pha I ba f dâ u fu vâ n dô na y. Quan fhô ng dô c không
fhô câ p cho mô I nguo I mô f fo hô chIô u da c bIô f hay sao7
- TôI không bIô f a . Nga I chua bao gIo ba n vo I fôI vIô c na y.
- Nga y kIa cha so Ia m mô f buô I Iô mI-sa dô câ u nguyô n cho
ca c con. ChIô u maI ca c con co vuI Io ng dô n xung fô I không7 Cha so
fhân ha nh ngho Io I xung fô I cu a ca c con ngo hâ u câ u nguyô n Ðu c
Chu a Io ng Ia nh fha fô I cho ca c con. Ong so cho ho dô n nha fho Iu c
ba gIo chIô u nga y maI, co duo c không7
- Ðuo c a !
- Cha mong ra ng ho so duo c dI xo rIông hay xo fa c xI dô n nha
fho .
Henry Charrlere 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua Ðu c Cha, chinh con so dua ho dô n, - ba c sI NaaI no I.
- Ca m on con. Ca c con a , cha không da m hu a gì vo I ca c con
dâu. Ngoa I fru mô f Io I duy nhâ f ma chân fhu c: ngay fu phu f na y
cha so cô ga ng hô f su c dô gIu p ich cho ca c con.
Thâ y NaaI hôn chIô c nhâ n cu a Ðu c CIa m mu c, sau do dô n
anh cha ng nguo I ÐrofagIIo, chu ng fôI cu ng gho môI Iôn chIô c nhâ n,
rô I dua Ðu c Cha ra chIô c xo dang dô o ngoa I sân.
Hôm sau, mo I nguo I dô u dô n xung fô I vo I du c CIa m mu c. TôI
Ia nguo I xung fô I sau cu ng.
Na o, con ha y ba f dâ u xung ca I fô I na ng nhâ f cu a con dI.
- Thua Cha, fruo c hô f con chua duo c ru a fô I, nhung mô f vj
IInh mu c nha Iao o bôn Pha p co no I vo I con ra ng du da duo c ru a fô I
hay chua duo c ru a fô I fhì cu ng dô u Ia con cu a Ðu c Chu a Io ng Ia nh.
- Vj IInh mu c â y no I du ng. ThôI duo c. Ta so ra kho I buô ng
xung fô I va con so kô hô f cho cha ngho.
TôI kô fI mI cuô c do I fôI cho du c CIa m mu c ngho. Nga I ngho
hô I Iâu, râ f kIôn nhâ n, râ f cham chu , không mô f Iâ n na o nga f Io I
fôI. Ðu c Cha câ m Iâ y haI ba n fay fôI frong fay mình va chô c chô c
Ia I nhìn va o ma f fôI, nhung dôI khI o nhu ng doa n kho no I, du c Cha
Ia I nhìn xuô ng dâ f dô cho fôI do nguo ng ngu ng. Vj IInh mu c sa u
muoI fuô I â y co mô f dôI ma f va mô f guong ma f frong sa ng dô n nô I
no pha n a nh mô f ca I gì fro fho. Tâm hô n frong fro o va cha c cha n
Ia fra n dâ y mô f Io ng nhân hâ u vô bIôn fo a ra frong fu ng no f ma f
mô f cu a Ðu c Cha, va ca I nhìn ma u xa m nha f cu a Ðu c Cha fhâ m
va o fôI nhu mô f châ f cam-Iô fhâ m va o mô f vô f fhuong. Ða ng mô f
gIo ng dju da ng, râ f dju da ng, haI ba n fay â m a p vâ n câ m Iâ y haI
fay fôI, Ðu c Cha no I vo I fôI ngo f nga o nho nho dô n nô I ngho nhu
mô f fIô ng fhì fhâ m:
- Thuo ng dô dôI khI dô cho con ca I cu a Nguo I pha I chju du ng
su dô c a c cu a nguo I do I, dô cho ko duo c fhu fha ch fro nôn vu ng
ma nh hon va cao quy hon bao gIo hô f. Con fhâ y không, nô u con
không pha I fro o Iôn ngo n nu I khô nhu c kIa, fhì không bao gIo con
co fhô fu nâng mình Iôn cao dô n fhô va fIô n dô n gâ n chân Iy cu a
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thuo ng dô dô n nhu vâ y. Hon nu a: nhu ng con nguo I, nhu ng co chô ,
nhu ng ca I ba nh xo rang cua cu a bô ma y ghô fo m da nghIô n na f
con, nhu ng con nguo I xâ u xa fu can ba n da ha nh ha va ha m ha I
con ca ch na y ca ch no dô u da gIu p con mô f vIô c râ f Io n: chu ng da
Ia m sô ng dâ y frong con mô f con nguo I mo I cao ca hon con nguo I
fruo c kIa, va nga y nay so dI con co duo c y fhu c vô danh du , vô Io ng
nhân hâ u, vô fình fhuong, va co duo c nghj Iu c câ n fhIô f dô kha c
phu c mo I chuo ng nga I va fro fha nh mô f con nguo I fôn quy hon,
cu ng Ia nho ho . Nhu ng y nghI vô vIô c fra fhu , fru ng pha f fu ng
nguo I fu y fhoo mu c nghIôm fro ng cu a su fô n ha I ma ho da gây ra
cho con không fhô phô n vInh frong mô f con nguo I nhu con. Con
pha I Ia mô f cu u fInh cho nhu ng nguo I kha c chu không pha I Ia mô f
nguo I sô ng dô Ia m ha I, du con co du Iy do dô Ia m dIô u a c mô f ca ch
công ba ng. Chu a da da I Iuo ng vo I con, Chu a da no I vo I con: “Con
ha y fu gIu p mình, va fa so gIu p con”. Chu a da gIu p con mo I dIô u
va Ia I co n cho pho p con cu u nhu ng nguo I kha c va dua ho fro vô vo I
fu do. Nhâ f Ia con cho nghI ra ng fâ f ca nhu ng fô I Iô I con da pha m
pha I no frâ m fro ng dô n fhô . Co nhIô u nguo I co dja vj xa hô I cao da
pha m nhu ng fô I co n nghIôm fro ng hon ca c fô I Iô I cu a con râ f
nhIô u. ChI co dIô u Ia ho không duo c fru ng pha f fhoo ca ch pha n xu
cu a xa hô I Ioa I nguo I dô co co hô I fu nâng cao mình Iôn nhu con.
- Con xIn ca m on cha. Cha da dom Ia I cho con mô f ha nh phu c
Io n Iao, va dIô u do so co n Ia I frong suô f do I con. Con so không bao
gIo da m quôn - Va fôI ôm hôn dôI ba n fay cu a du c gIa m mu c.
- Con oI, con so Ia I ra dI va Ia I pha I duong dâ u vo I nhu ng con
hIô m ngho o kha c. Cha muô n ru a fô I cho con fruo c Iu c kho I ha nh.
Con nghI sao7
- Thua Cha, xIn Cha fa m fho I cu dô nguyôn cho con sô ng
frong fình fra ng na y. Ða con da nuôI da y con o ngoa I fôn gIa o. Ða
con co mô f fâ m Io ng va ng. KhI mo con chô f dI, ba con ca ng fhuong
con hon fruo c; nguo I da co duo c nhu ng cu chI, nhu ng Io I Io , nhu ng
ca ch cham nom chIô u chuô ng cu a mô f nguo I mo . Con co ca m gIa c
ra ng nô u con chju ru a fô I fhì con duo ng nhu fhô pha n bô I ba con.
XIn Cha dô cho con mô f fho I gIan sô ng hoa n foa n fu do vo I mô f can
cuo c xa c djnh, mô f nô p sInh hoa f bình fhuo ng, dô dô n khI na o con
Henry Charrlere 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
co fhô vIô f fhu cho ba con, con so ho I xom con co fhô fu bo ca I frIô f
Iy cu a ba con dô chju ru a fô I ma không Ia m cho nguo I phIô n Io ng
hay không.
- Cha hIô u y con con a , va Cha fIn cha c ra ng Chu a cu ng dô ng
Io ng vo I con. Cha nguyô n phuo c Ia nh cho con va câ u xIn Chu a phu
hô con.
- Nhu ng Io I Io â y cu a Ðu c Cha Iro no o do Ðruyno qua Ia mô f
bu c chân dung fro n vo n cu a nga I, - ba c sI NaaI no I nhu vâ y sau khI
ngho fôI kô Ia I buô I xung fô I.
- Thua ông du ng nhu vâ y. Co n bây gIo ông djnh sao dây7
- TôI so xIn quan fhô ng dô c ra Iô nh cho ha I quân da nh uu
fIôn cho fôI khI na o co djp ba n dâ u gIa nhu ng chIô c fhuyô n fjch fhu
duo c cu a bo n buôn Iâ u. Ong so cu ng dô n vo I fôI dô cho y kIô n va
cho n chIô c na o vu a y ông. Co n nhu Iuong fhu c va a o quâ n fhì râ f
dô fhôI.
Kô fu nga y ga p du c CIa m mu c, chu ng fôI Iuôn Iuôn co kha ch
dô n fham, nhâ f Ia buô I chIô u va o khoa ng sa u gIo . Nhu ng vj kha ch
â y muô n Ia m quon va fìm hIô u fhôm chu ng fôI. Ho ngô I frôn mâ y
chIô c ghô da I dô haI bôn ba n, mô I nguo I dô u co dom dô n mô f ca I gì
dâ y da f Iôn gIuo ng chu ng fôI, cha ng no I cha ng ra ng. Va o khoa ng
haI gIo frua, hôm na o cu ng co nhu ng “nguo I om ga I cu a nguo I
ngho o” |do Ia fôn go I do ng nu fu cu a ho ) cu ng dI vo I “mo bô frôn”
cu a ho |ba na y no I fIô ng Pha p râ f gIo I) dô n fham chu ng fôI. Tu I
xa ch cu a ho bao gIo cu ng du ng dâ y nhu ng mo n an ngon Ia nh do ho
nâ u nuo ng Iâ y. Nu fu sI bô frôn co n râ f fro , không dô n bô n muoI.
Ða dô I mu fra ng nôn không fhâ y ro ma u fo c, nhung ma f ba xanh
va Iông ma y ba va ng. Ða fhuô c mô f do ng ho danh gIa vo ng fô c o
Ha Ian |fhông fIn cu a ba c sI NaaI). Ða co vIô f fhu vô Ha Ian dô
nho nguo I fa fìm mô f ca ch kha c vo I ca ch gu I chu ng fôI ra bIô n.
Chu ng fôI da cu ng sô ng qua nhu ng buô I chuyô n fro fhu vj, va ba
fu sI da ba f chu ng fôI dô chuyô n vuo f ngu c mâ y Iâ n. ÐôI khI ba yôu
câ u fôI kô Ia I Iâ n nu a cho ca c nu fu sI cu ng dI vo I ba |co mâ y nguo I
bIô f fIô ng Pha p). Cu mô I Iâ n fôI quôn hay bo qua mô f chI fIô f, ba
Ia I kho nha c: “HonrI, sao kô nhanh fhô . Anh Ia I bo qua chuyô n con
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chIm hocco rô I... Sao hôm nay anh Ia I quôn mâ f chuyô n da n kIô n7
Chuyô n na y quan fro ng Ia m dâ y, vì chinh do da n kIô n ma anh bj
Io Ðrofon Ma f na ba f ga p!”. TôI kô nhu ng vIô c â y ra dâ y vì do Ia
nhu ng gIo phu f fhâ f ôm dô m, fhâ f hoa n foa n fuong pha n vo I fâ f ca
nhu ng gì chu ng fôI da sô ng qua, no nhu mô f fhu a nh sa ng fhIôn
duo ng huyô n a o chIô u Iôn con duo ng cu a su fhô I na f dang dâ n dâ n
bj xo a dI frong do I chu ng fôI.
TôI da duo c xom chIô c fhuyô n ho djnh da nh cho chu ng fôI. Ðo
Ia mô f chIô c fhuyô n fuyô f do p da I fa m mo f, fru da y râ f Io n, cô f
buô m râ f cao, vo I nhu ng Ia buô m rô ng mônh mông. No duo c do ng
râ f cha c, qua Ia mô f chIô c fhuyô n Iy fuo ng cho nhu ng chuyô n vuo f
bIô n cu a dân buôn Iâ u. No duo c frang bj râ f dâ y du , nhung dâu
dâu cu ng chI chif nhu ng dâ u xI cu a ha I quan. Trong buô I ba n dâ u
gIa , mô f ông kha ch fra gIa dâ u Ia sa u nga n fIorIns, fu c khoa ng mô f
nga n doIIars. Cuô I cu ng chu ng fôI mua duo c no vo I gIa sa u nga n Io
mô f fIorIns, sau khI ba c sI NaaI rI faI no I gì vo I ông kha ch kIa.
Nam nga y sau chu ng fôI da sa n sa ng. Ðuo c son Ia I bo ng
Ioa ng, nho f dâ y fhu c an duo c xô p ngan na p duo I can hâ m, ca I
fhuyô n co sa n na y qua Ia mô f fa ng phâ m dô vuong. Sau ca I va-II ca
nhân du ng foa n a o quâ n mo I, sa u dôI gIa y va du mo I fhu câ n fhIô f
cho frang phu c, duo c xô p va o mô f ca I bo c Io n ba ng va I không fhâ m
nuo c rô I duo c câ f va o ca I khoang kin o cuô I fhuyô n.
Nha fu o RIo Hacha
Vu a fa ng sa ng, chu ng fôI Iôn duo ng. Ong ba c sI va ca c chj nu
fu dô u dô n fIô n. Thuyô n fa ch kho I bo xây mô f ca ch dô da ng, gIo
Iô ng ngay va o buô m va chu ng fôI dong fhuyô n fIô n fha ng ra khoI.
Ma f fro I Iôn, ra ng ro , mô f nga y bình yôn dang cho do I chu ng fôI.
Ngay Iâ p fu c fôI nhâ n fhâ y chIô c fhuyô n qua nhIô u dIô n fich buô m
ma Io ng fhuyô n không du na ng. TôI quyô f djnh pha I fhâ n fro ng.
Thuyô n pho ng hô f fô c Iu c. No qua Ia mô f con ngu a dua fuyô f vo I
vô fô c dô , nhung Ia I Ia mô f con ngu a dô fro chu ng. Chu ng fôI dI
fhoo huo ng chinh fây. Ca bo n da quyô f djnh dô Io n Iu f va o bo
CoIombIa dô fha ba nguo I da nhâ p bo n vo I chu ng fôI o TrInIdad.
Ho cha ng ua gì nhu ng chuyô n vuo f bô da I nga y, ho ba o Ia ho fIn
Henry Charrlere 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI, nhung không fIn fho I fIô f. Qua fình, fhoo nhu ng du ba o khi
fuo ng frong ca c fo ba o do c o nha fu , pha I du kIô n mô f fho I fIô f xâ u
va fhâ m chi nhu ng frâ n ba o Iô c.
TôI pha I công nhâ n Ia ho co quyô n Iu a cho n, va chu ng fôI
fhô ng nhâ f vo I nhau Ia fôI so cho ho dô bô va o mô f ba n da o fIôu
dIô u va hoang va ng go I Ia CuajIra. Co n chu ng fôI fhì ca ba nguo I
so Ia I Iôn duo ng dô n Honduras fhuô c Anh. Tho I fIô f fuyô f do p va
dôm dâ y sao vo I mô f va nh frang Iuo I IIô m kha sa ng Ia m cho ca I kô
hoa ch dô bô na y fhôm dô da ng. Chu ng fôI fIô n fha ng va o bo bIô n
CoIombIa, fôI fha noo, va ca c ba n cu dâ n da do chIô u sâu xom fhu
da co fhô dô bô duo c chua. Cha ng may nuo c râ f sâu va chu ng fôI
pha I fIô n dô n gâ n mô f bo bIô n foa n da cho dô n khI nuo c chI co n
sâu dô mô f fhuo c ruo I: mô f vIô c Ia m kha nguy hIô m. Chu ng fôI ba f
fay nhau, bo n kIa xuô ng fu ng nguo I mô f rô I dô I va-II frôn dâ u dI
va o bo . Chu ng fôI nhìn fhoo ho ma không kho I ca m fhâ y hoI buô n.
Nhu ng nguo I ba n â y da xu su vo I chu ng fôI mô f ca ch du ng da n, ho
da fo ra du su c gIu vu ng frong nhIô u hoa n ca nh kho khan. Ho ro I
fhuyô n cu ng da ng fIô c.
Trong khI ho dI va o bo , gIo fu dung Ia ng ha n. Thâ f cho ma !
MIô n sao du ng Io f va o ma f nhu ng nguo I o frong ca I Ia ng RIo
Hacha co danh dâu frôn ban dô! Ðo Ia ha I ca ng dâ u fIôn co ca nh
sa f do ng. May ra fhì không. TôI co ca m gIa c ra ng chu ng fôI da dI
qua chô bo bIô n duo c da nh dâ u kha xa, nô u can cu va o ngo n ha I
dang nho o mu I da ma chu ng fôI vu a dI qua..
Cho do I, cho do I... Ða nguo I kIa da dI khuâ f sau khI vâ y khan
fu bIô f. CIo , sao ma I không co gIo ho fro I! Pha I co gIo chu , dô fa ch
ra kho I dâ f CoIombIa vô n Ia mô f dâ u châ m ho I dô I vo I chu ng fôI!
Thâ f vâ y, không fhô bIô f ho co gIao fra fu vuo f ngu c hay không. Ca
ba chu ng fôI dô u fhich ca I gIa I pha p cô djnh cu a xu Honduras
fhuô c Anh hon Ia fình fra ng Iâ p Io o CoIombIa. Ma I dô n ba gIo
chIô u mo I co gIo . TôI ko o hô f buô m Iôn va fhuyô n ba f dâ u Iuo f nho
nho , co Io nghIông hoI qua mu c mô f chu f. Thuyô n dI duo c hon haI
gIo fhì mô f chIô c xuô ng ma y cho dâ y nguo I dI fha ng vô phia chu ng
fôI. Ho ba n chI fhIôn dô ra Iô nh cho chu ng fôI du ng Ia I. TôI Ia m
ngo pho ng fha ng, cô fang khoa ng ca ch dô ra kho I Ia nh ha I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CoIombIa. Không duo c. Ma y chIô c xuô ng kIa râ f ma nh, va chI mô f
fIô ng ruo I sau no da duô I kjp chu ng fôI. Ðu ng fruo c muo I ho ng
su ng fruo ng chIa va o ngu c, chu ng fôI pha I dâ u ha ng.
Nhu ng nguo I da ba f chu ng fôI, không ro Ia Iinh hay Ia ca nh
sa f, nguo I na o cu ng co mô f da ng dâ p da c bIô f: mô f ca I quâ n bâ n
xua kIa da fu ng co ma u fra ng, nhu ng chIô c a o Ion dô f cha c cha n Ia
chua fu ng gIa f bao gIo , fhu ng Iô chô , aI nâ y dô u dI chân không, fru
vIôn “chI huy”, fuy ha n an ma c fu fô hon va sa ch hon mô f chu f. Ao
quâ n fhì fô I fa n nhu vâ y, nhung vu khi fhì co fhô no I Ia ho duo c
frang bj “dô n fâ n rang”: mô f ca I bang gIa f dâ y da n Ia m fha f Iung,
nhu ng khâ u su ng fruo ng cu a quân dô I chinh quy duo c ba o qua n
râ f fô f, va fhôm va o dâ y, mô f con dao gam Io n co bao da, ca n vu a
du ng fâ m fay. Nguo I duo c ho go I Ia chI huy co bô ma f dIô n hình
cu a fhu nguo I IaI fhô dân fhuô c Ioa I sa f nhân bâ m sInh. Ha n doo
mô f khâ u su ng Iu c Io n ma c va o mô f ca I njf gIa f dâ y da n. Vì ho chI
bIô f no I fIô ng Tây Ðan Nha, chu ng fôI không hIô u ho no I gì, nhung
frong ca ch nhìn, frong cu chI, frong gIo ng no I cu a ho dô u không
fhâ y co chu f gì Ia fhIô n ca m, mo I fhu dô u Iô ro vo fhu djch.
Chu ng fôI dI bô fu ca ng dô n nha fu , qua Ia ng RIo Hacha |ban
na y du ng Ia Ia ng na y), bô n phia co sa u fôn dâ u frâu ma f ngu a dI
ko m cô ng fhôm ba du a dI ca ch chu ng fôI haI mo f, su ng chIa va o
chu ng fôI. Nhu vâ y, chuyô n nhâ p ca nh na y không Iâ y gì Ia m fhân
fhIô n Ia m.
Chu ng fôI buo c va o sân mô f nha fu , xung quanh co mô f da y
fuo ng fhâ p. Trong sân co va I chu c fu nhân râu rIa bâ n fhIu, nguo I
du ng ko ngô I, ho cu ng nhìn chu ng fôI vo I nhu ng dôI ma f fhu djch.
- Vamos, Vamos. - Chu ng fôI hIô u ra ng ho muô n no I “dI dI, dI
dI”. Ðô I vo I chu ng fôI dIô u do hoI kho fhu c hIô n vì CIousIof fuy da
do nhIô u nhung vâ n pha I dI ba ng ca I chân bo bô f cho nôn không
fhô dI nhanh duo c.
VIôn “chI huy” ban na y o Ia I phia sau, bây gIo da ba f kjp
chu ng fôI, fay câ m ca I dja ba n va fâ m va I fra ng nhu a. Ha n dang
an ba nh va sô-cô-Ia cu a chu ng fôI, va chu ng fôI hIô u ngay ra ng ho
so fuo c hô f ca c fhu cu a chu ng fôI. Qua nhIôn chu ng fôI không Iâ m.
Henry Charrlere 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho nhô f chu ng fôI va o mô f gIan pho ng bâ n fhIu, cu a sô co song sa f
fo. CIu a dâ f co nhu ng fâ m va n da I o mô f dâ u co da f mô f fhu gô I
ba ng gô : do Ia gIuo ng.
KhI bo n ca nh sa f da ra ngoa I va kho a cu a Ia I, mô f fu nhân
dô n ca nh cu a sô cu a chu ng fôI no I:
- £rancaIs7 £rancaIs!
- Anh muô n gì7
- £rancaIs a , không fô f, không fô f!
- Không fô f7 Ca I gì không fô f7
- Ca nh sa f.
- Ca nh sa f a 7
- ! ! Ca nh sa f không fô f. - No I doa n ha n bo dI.
Ðôm da qua, gIan pho ng duo c soI sa ng ba ng mô f ngo n do n
dIô n râ f yô u. Muô I bay vo vo quanh faI chu ng fôI va fhInh fhoa ng
Ia I Io f va o mu I.
- Cha , do p ma f fhâ f. ChI fa I chu ng mình nhâ n cho ba ga kIa
dô bô va o dây.
- Câ u no I fhô Ia m gì, chu ng mình Ia m sao ma bIô f duo c nông
nô I nhu fhô na y. Can ba n Ia vì không co gIo .
- Ta I câ u va o gâ n bo qua , - CIousIof no I.
- ThôI câm mô m dI. Ðây gIo không pha I Ia Iu c fu buô c fô I va
buô c fô I nguo I kha c. Ðây Ia Iu c pha I du a va o nhau, pha I ho a fhuâ n
hon bao gIo hô f.
- XIn Iô I câ u, câ u no I du ng dâ y PapI a . Không pha I Iô I cu a aI
ca .
OI! Thâ f Ia bâ f công qua su c: da vâ f Iô n hô f bao nhIôu hoI su c
ma kô f cu c Ia I fhô na y fhì fhâ f qua fha m ha I. Ho chua kha m xo f
chu ng fôI. Ca I pIan cu a fôI co n dô frong fu I, fôI vô I va ng du f no va o
nguo I. CIousIof cu ng Ia m fhoo. Chu ng fôI không no m no dI Ia pha I.
Va chang do Ia mô f fhu vi không fhâ m nuo c va râ f go n, dô gIâ u.
Thoo dô ng hô cu a fôI fhì Iu c bâ y gIo Ia fa m gIo fô I. Ho dom cho
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chu ng fôI mô f if duo ng chua Io c ma u nâu nâu, mô I nguo I duo c mô f
cu c fo ba ng na m fay, va ba ca I ba nh gì Ia m ba ng bô f ga o Iuô c chin
co bo muô I.
- Ðuonas nochos!
- Cha c nhu fhô co nghIa Ia “chu c ngu ngon” - Mafuroffo no I.
Sa ng hôm sau Iu c ba y gIo ho do n cho chu ng fôI o ngoa I sân
mô f fhu ca -phô fuyô f ngon ro f va o mâ y ca I cô c ba ng gô . Ðô n fa m
gIo vIôn chI huy dI qua. TôI xIn ha n ra fhuyô n Iâ y dô da c. Không
bIô f Ia ha n không hIô u hay gIa vo fhô . TôI ca ng nhìn ha n ca ng
fhâ y ro ha n co bô ma f cu a mô f fôn sa f nhân bâ m sInh. O hông bôn
fra I cu a ha n co doo mô f ca I chaI nho bo c frong fu I da, ha n ru f chaI
ra, mo nu f va uô ng mô f ngu m, rô I kha c ra va chìa ca I chaI cho fôI.
Truo c ca I cu chI fhân fhIô n dâ u fIôn na y fôI fhâ y câ n câ m Iâ y chaI
va uô ng mô f ngu m. Râ f may Ia chI uô ng mô f ngu m, vì do Ia mô f
fhu Iu a da c vj cô n. TôI nuô f vô I rô I ho sa c su a. Thâ y fhô , fôn ca nh
sa f Anh-dIông IaI da don cuo I hô hô .
Ðô n muo I gIo fhâ y mâ y nguo I ma c fhuo ng phu c fra ng fha f
ca-va f dô n. Ho co ca fha y sa u ba y nguo I cu ng buo c va o mô f fo a nha
ma fôI doa n Ia noI Ia m vIô c cu a gIa m dô c nha Iao. Ho cho go I chu ng
fôI va o. Ho dô u ngô I frôn nhu ng chIô c ghô fu a xô p fha nh hình ba n
nguyô f frong mô f gIan pho ng co froo mô f bu c franh Io n vo mô f sI
quan da fra ng doo râ f nhIô u huân chuong:
“ProsIdonfo AIfonso Iopoz do CoIombIa”. Mô f frong nhu ng
nguo I ma c fhuo ng phu c du ng fIô ng Pha p cho pho p CIousIof ngô I
xuô ng ghô , co n chu ng fôI fhì du ng. Nguo I ngô I gIu a, gâ y go , co ca I
mu I dIô u hâu, doo kinh không co khung, ba f dâ u ho I cung fôI.
Nguo I fhông ngôn không djch gì ca , ma do I cho nguo I kIa no I hô f
rô I mo I fhuâ f Ia I vo I fôI:
- Ca I ông vu a no I do va Ia f nu a so ho I cung anh Ia ông quan
fo a cu a fha nh phô RIo Hacha, mâ y nguo I kIa Ia nhu ng ông fhu Ia I
ba n cu a ông fa. Co n fôI Ia fhông ngôn. TôI Ia nguo I HaIfI chuyôn
frông coI ca c công frình dIô n Iu c frong quâ n na y. TôI fIn ra ng frong
sô ca c ông kIa, fuy ho không no I ra, co mâ y nguo I hIô u fIô ng Pha p
if nhIô u, co Io ngay ca ông quan fo a cu ng fhô .
Henry Charrlere 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong quan fo a sô f ruô f vì nhu ng Io I gIa ng gIa I na y va ba f dâ u
du ng fIô ng Tây Ðan Nha ho I cung fôI. Nguo I fhông ngôn HaIfI Iâ n
Iuo f phIôn djch ca c câu ho I da p.
- Ca c anh Ia nguo I Pha p7
- Vâng.
- Ca cc anh fu dâu dô n7
- Tu Curacao.
- Truo c do 7
- TrInIdad.
- Truo c do 7
- MarfInIquo.
- Ca c anh no I dô I. Ia nh su cu a chu ng fôI o Curacao da duo c
ba o fruo c ca ch dây hon mô f fuâ n Ia pha I canh pho ng bo bIô n vì co
sa u fu nhân vuo f ngu c cu a mô f fra I fu fhuô c Pha p so fìm ca ch dô
bô va o dây.
- Vâng. Chu ng fôI Ia nhu ng nguo I fu vuo f ngu c fu fra I khô
saI.
- Vâ y fu c Ia fu Cayonno7
- Vâng.
- Nô u mô f nuo c fôn quy nhu nuo c Pha p da da y ca c anh dI xa
nhu vâ y va fru ng frj ca c anh nghIôm kha c nhu vâ y fhì ca c anh a f
pha I Ia nhu ng fôn cuo p râ f nguy hIô m7
- Co Io fhô .
- Ko frô m hay sa f nhân7
- CIô f nguo I không co chu y .
- a mafador, cu ng fhô fhôI. Vâ y ca c anh Ia mafador7 Co n ba
nguo I kIa dâu7.
- Ho o Ia I Curacao.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Anh Ia I no I dô I rô I. Ca c anh da cho ho Iôn bo ca ch dây sa u
muoI cây sô , o mô f vu ng go I Ia CasfIIIoffo. Ho da bj ba f, va va I gIo
nu a so co ma f o dây. Ca c anh Iâ y frô m chIô c fhuyô n kIa o dâu7
- Không pha I dâu. Ðu c CIa m mu c Curacao cho chu ng fôI dâ y.
- Ðuo c! Ca c anh so bj gIu o dây cho dô n khI quan fhô ng dô c
quyô f djnh ca ch xu Iy ca c anh. Vì da vI pha m pha p Iuâ f ba ng ca ch
cho ba fôn dô ng Io a cu a ca c anh dô bô Iôn Ia nh fhô CoIombIa rô I
sau do muu foan cha y ra bIô n, fôI xu vIôn fhuyô n fruo ng, fu c Ia
anh, ba fha ng fu ngô I, co n haI nguo I kIa mô f fha ng. Ca c anh pha I
co ha nh kIô m fô f nô u ca c anh không muô n bj fru ng pha f nhu c fhô :
ca c ca nh sa f vIôn o dây Ia nhu ng nguo I râ f cu ng ra n. Ca c anh co
câ n no I gì không7
- Không. TôI chI muô n fhu nha f nhu ng dô da c va Iuong fhu c
cu a chu ng fôI co n dô Ia I duo I fhuyô n.
- Tâ f ca ca c fhu do dô u da bj ha I quan fjch fhu, fru mô f ca I
quâ n, mô f ca I a o so-mI, mô f ca I a o vo f va mô f dôI gIa y cho mô I
nguo I frong bo n ca c anh. Phâ n co n Ia I dô u bj fjch fhu, ca c anh cho
na I fhôm: không co ca ch gì kha c, dây Ia pha p Iuâ f.
Chu ng fôI IuI ra ngoa I sân. Ong quan fo a bj nhu ng nguo I fu
khô n khô frong xu vây quanh: “Ða c sI oI, ba c sI”! Ong fa frjnh
fro ng dI qua da m fu , vo hô f su c khô nh kha ng, không fra Io I, không
du ng Ia I. Ho ra kho I nha fu va dI khuâ f
Ðô n mô f gIo frua ba nguo I da cu ng dI fhuyô n vo I chu ng fôI
dô n frôn mô f chIô c xo fa I, co ba y fa m nguo I câ m su ng dI ko m fhoo.
Ho xa ch va-II xuô ng xo, vo fIu nghIu. Chu ng fôI fro va o pho ng cu ng
vo I ho ..
- Chu ng fôI da pha m pha I mô f saI Iâ m qua I go va da Ia m Iu y
dô n ca c anh mô f ca ch không fhô na o fha fhu duo c, anh PappIIon a .
Ðây gIo anh co muô n gIô f fôI fhì gIô f dI, fôI so không chô ng do dâu,
chu ng fôI không pha I Ia da n ông nu a, chI Ia mô f bo n pô-dô` |do
chu po do rasfo, nguyôn co nghIa Ia “fhich fro con” vô sau bIô n
nghIa fha nh “dô ng finh Iuyô n a I” hay “kô gIan” cu ng duo c du ng
fhoo nghIa “a I nam a I nu ” hay “dô ng cô”). Chu ng fôI Ia m nhu fhô
Henry Charrlere 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chI vì so dI bIô n, â y fhô ma qua nhu ng dIô u fôI duo c bIô f vô xu
CoIombIa va dân CoIombIa fhì nhu ng mô I hIô m ngho o o bIô n chI Ia
fro du a so vo I ca I nguy co bj Io f va o fay nhu ng fôn a c ôn nhu vâ y.
Co pha I vì fhIô u gIo ma ca c anh bj ba f không7
- Pha I, Ðrofon a . TôI so không gIô f aI dâu: cha ng co aI da ng
gIô f ca , cha ng qua chu ng fa dô u nhâ m. TôI chI co vIô c fu chô I,
không chju dua ca c anh va o bo Ia xong: so cha ng co chuyô n gì xa y
ra hô f.
- Anh qua fô f, PapI a !
- Không, fôI chI công ba ng. - TôI kô Ia I cho ho cuô c ho I cung
vu a rô I, doa n no I fIô p - Cu ng co fhô ông fhô ng dô c so pho ng fhich
chu ng fa.
- Pha I pha I. Nhu co aI da fu ng no I: fa cu hy vo ng dI hy vo ng
Ia m cho con nguo I fa sô ng.
- Thoo y fôI ca c nha chu c fra ch cu a ca I xu ba n khaI na y
không fhô co quyô f djnh gì vô fruo ng ho p cu a chu ng fôI. ChI co ca c
câ p cao cu a chinh phu mo I quyô f djnh duo c vIô c châ p nhâ n chu ng
fôI o CoIombIa, fra chu ng fôI cho nuo c Pha p, hay cho chu ng fôI
xuô ng fhuyô n dI fIô p. So Ia mô f su mIa maI quy qua I nô u nhu ng
con nguo I không hô co dIô u gì pha I fhu oa n hay fra ch cu chu ng fôI
Ia I co mô f quyô f djnh kha c nghIô f nhâ f dô I vo I chu ng fôI, vì chu ng
fôI chua hô Ia m dIô u gì pha m pha p frôn Ia nh fhô cu a ho .
Chu ng fôI o dây da duo c mô f fuâ n không co gì fhay dô I fuy
chu ng fôI cu ng co ngho no I Ia nguo I fa djnh gIa I dô n mô f fha nh
phô Io n hon ca ch dây haI fram cây sô , do Ia fha nh phô Sanfa
Marfa. Nhu ng fôn ca nh sa f co bô ma f cuo p bIô n hay sa f nhân kIa
không hô fhay dô I fha I dô vo I chu ng fôI; hôm qua, chI fhIô u chu f
nu a fôI da bj mô f fôn frong bo n chu ng ba n chô f vì da Iâ y Ia I cu c xa
pho ng ma fôI dô quôn o chô ru a ma f. Chu ng fôI vâ n o frong can
pho ng nhung nhu c nhu ng muô I â y, may fhay bây gIo no co sa ch
hon mô f chu f so vo I nga y chu ng fôI mo I dô n, nho co Mafuroffo va
anh cha ng nguo I Ðroffagno nga y na o cu ng co ru a. TôI ba f dâ u
fuyô f vo ng, mâ f Io ng fIn. Ca I no I gIô ng nguoI CoIombIa na y, vô n Ia
mô f su IaI fa p gIu a fhô dân Anh-dIông va nguo I da don hoa c gIu a
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I Anh-dIông vo I nguo I Tây Ðan Nha, fho I fruo c da fu ng Ia
nhu ng chu nhân cu a xu na y, da Ia m cho fôI mâ f Io ng fIn. Co mô f
fu nhân CoIombIa cho chu ng fôI muo n mô f fo ba o cu xuâ f ba n o
Sanfa Marfa, o frang nhâ f co dang sa u bu c a nh cu a chu ng fôI, va o
phia duo I Ia a nh vIôn chI huy ca nh sa f dô I ca I mu da fo fuo ng,
mô m ngâ m xì-ga , va a nh mô f chu c fôn ca nh sa f câ m su ng. TôI hIô u
ra ng cuô c vây ba f chu ng fôI da duo c fIô u fhuyô f ho a va vaI fro cu a
ca c nhân vâ f na y da duo c pho ng da I Iôn. Co fhô fuo ng dâu ca ca I
xu CoIombIa na y da nho chIô n công cu a bo n kIa vây ba f duo c
chu ng fôI ma fhoa f kho I duo c nguy co gì khu ng khIô p Ia m. Thô
nhung nhìn bu c a nh chu p “bo n ko cuo p”, cha c nguo I na o xom ba o
cu ng pha I fhâ y nhu ng nguo I frôn a nh dô co fhIô n ca m hon nhIô u
so vo I nhu ng bô ma f ca nh sa f frôn bu c a nh kIa. Ðo n “cuo p” frông
nhu nhu ng nguo I dân Ia nh vô fô I, co n bo n ca nh sa f fhì xIn Iô I! Tu
fôn chI huy fro xuô ng dô u không fhô Iâ n va dâu duo c
Ðây gIo bIô f Ia m fhô na o7 TôI da ba f dâ u bIô f duo c mâ y fu
ngu fIô ng Tây Ðan Nha: vuo f ngu c Ia fugarso, fu nhân Ia proso,
gIô f Ia mafar, xich Ia cadona, kho a fay Ia osposas, da n ông Ia
hombro, da n ba Ia mujor.
Trô n fhoa f kho I RIo Hacha
Trong sân nha fu co mô f anh cha ng Iu c na o cu ng fhâ y doo
kho a fay. TôI kô f ba n vo I anh fa. HaI nguo I hu f chung mô f dIô u xì-
ga : fhu xì-ga da I va ma nh, râ f na ng. TôI hIô u ra ra ng anh fa dI
buôn Iâ u, cu dI dI vô vô hô f xu VonozuoIa Ia I da o Araba. Anh fa bj
buô c fô I Ia da gIô f mâ y nguo I Iinh canh bo bIô n va hIô n dang do I
xo f xu . Co nhu ng nga y anh fa dIô m fInh Ia Iu ng, nhung Ia I co
nhu ng nga y kha c anh fa fo ra dô bj kich dô ng va dô ca u ba n. TôI
nhâ n fhâ y anh fa dIô m fInh Ia I khI co nguo I va o fham va dua cho
anh mâ y chIô c Ia dô nhaI. Mô f hôm anh fa cho fôI mô f nu a chIô c Ia
fhô Ia fôI hIô u ngay. Iuo I fôI, Io I fôI va môI fôI dô u fô da I dI, fro
fha nh vô frI vô gIa c. Nhu ng chIô c Ia na y Ia Ia cô ca: Nguo I da n ông
ba muoI Iam fuô I na y, haI ca nh fay va fâ m ngu c dô u phu mô f Io p
Iông quan don fhâ m cha c pha I co mô f su c Iu c phI fhuo ng. HaI ba n
chân không cu a anh fa o phia duo I co mô f Io p chaI da y dô n nô I
Henry Charrlere 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhInh fhoa ng anh fa Ia I ru f fu dâ y ra mô f ma nh chaI hay Ia mô f
ca I dInh da câ m ngâ p va o dâ y nhung chua cha m dô n fhjf. Mô f buô I
fô I fôI no I vo I anh buôn Iâ u:
- £uga |frô n), anh va fôI, |fôI da nho nguo I fu HaIfI fìm cho
mô f cuô n fu dIô n Pha p - Tây Ðan Nha va da ho c duo c mâ y fu câ n
fhIô f nhu fu “frô n”). Anh kIa da hIô u va ra hIô u no I vo I fôI ra ng
anh fa cu ng muô n frô n, nhung không bIô f Ia m fhô na o fhoa f duo c
ca I kho a fay.
Ðo Ia mô f bô kho a My , co mô f kho ho dô du f chìa kho a va o:
do cha c cha n pha I Ia mô f ca I chìa kho a do p. Anh cha ng nguo I
Ðrofagno Ia m cho fôI mô f ca I mo c ba ng dây fho p dâ p do p o dâ u.
Sau mâ y Iâ n fhu , fôI da mo duo c ca I kho a cu a anh ba n mo I bâ f cu
Iu c na o fôI muô n. Ðan dôm anh fa bj gIam rIông frong mô f can xa -
IIm co châ n song sa f kha Io n. O pho ng chu ng fôI châ n song râ f
ma nh, cha c cha n Ia co fhô nong ra duo c. Vâ y chI câ n cua mô f ca I
song Ia du : song sa f cu a buô ng gIam AnfonIo |fôn nguo I buôn Iâ u
CoIombIa).
- Ia m fhô na o co duo c mô f sacoffo |mô f ca I cua)7
- PIafa |fIô n).
- Cuanfo |bao nhIôu)7
- Mô f fram posos.
- ÐoIIar7
- Muo I.
No I fo m Ia I Ia vo I muo I doIIars ma fôI dua cho anh fa,
AnfonIo da co duo c haI Iuo I cua sa f. TôI vo hình xuô ng sân gIa ng
gIa I cho anh fa hIô u ra ng mô I Iâ n da cua duo c mô f if fhì pha I Iâ y
ma f cua sa f frô n vo I ruô f ba nh mì bjf chô cua Ia I cho kin. Va o phu f
cuô I, fruo c khI AnfonIo vô xa -IIm, fôI mo mô f vo ng kho a cho anh
fa. Trong fruo ng ho p co aI muô n kIô m fra kho a, anh fa chI co vIô c
â n mô f ca I Ia vo ng kho a do ng sâ p Ia I ngay. Anh fa cua ba dôm mo I
du f duo c ca I song sa f. Anh fa no I ra ng không dâ y mô f phu f anh fa
co fhô cua du f ha n va fIn cha c Ia co fhô du ng fay bo qua f no ra.
Sau do anh fa so dô n fìm fôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tro I mua Iuôn, cho nôn anh fa no I ra ng “Ia prImora nocho do
IIuvIa” |dôm mua dâ u fIôn) anh fa so dô n. Ðôm hôm â y fro I mua
nhu fru f. Ca c ba n fôI dô u bIô f ro ca c du djnh cu a fôI, không co aI
muô n dI fhoo fôI vì ho dô u nghI ra ng mIô n fôI muô n dô n qua xa.
NoI fôI djnh dô n Ia o cuô I ba n da o CoIombIa, gIa p gIo I VonozuoIa.
Trôn fâ m ba n dô cu a chu ng fôI co ghI ra ng mIô n dâ f na y duo c go I
Ia CuajIra, do Ia mô f Ia nh fhô dang franh châ p, không fhuô c
CoIombIa, ma cu ng không fhuô c VozozuoIa. Anh ba n CoIombIa cu a
fôI no I ra ng “do Ia dâ f cu a fhô dân Anh-dIông” va o dâ y không co
mô f fhu ca nh sa f na o, cu a CoIombIa cu ng không, cu a VonozuoIa
cu ng không. ChI co va I nguo I buôn Iâ u dI qua vu ng na y. ÐI nhu
vâ y râ f nguy hIô m vì nguo I Anh-dIông CuajIros không châ p nhâ n
cho mô f nguo I van mInh dI va o Ia nh fhô cu a ho .
Ca ng va o sâu frong vu ng ca ng nguy hIô m. O bo bIô n co
nhu ng nguo I Anh-dIông Ia m nghô da nh ca : qua frung gIan cu a
nhu ng nguo I Anh-dIông kha c van mInh hon ho mô f chu f, ho gIao
djch buôn ba n vo I Ia ng CasfIIoffo va vo I xo m Ia Vo Ia. AnfonIo
không muô n dô n vu ng â y. Mâ y nguo I ba n cu a anh fa hoa c chinh
ba n fhân anh fa da fu ng gIô f va I ba nguo I Anh-dIông frong mô f
frâ n da nh nhau vo I ho , va o hôm chIô c fhuyô n cho ha ng Iâ u cu a
anh fa buô c Io ng pha I Ia nh va o bo bIô n fhuô c dja phâ n cu a ho .
Nhung AnfonIo cam kô f Ia so dua fôI dô n sa f vu ng CuajIra, sau do
fôI pha I dI fIô p mô f mình. TôI không câ n pha I no I fhì ca c ba n cu ng
fhu a hIô u fâ f ca nhu ng cuô c ba n ba c nhu vâ y gIu a AnfonIo va fôI
dô u hô f su c công phu, vì anh fa hay du ng nhu ng fu không hô co
frong fu dIô n.
Vâ y fhì dôm hôm â y fro I mua nhu fru f. TôI du ng gâ n cu a sô .
Mô f fâ m va n da duo c fha o ra kho I gIuo ng fu Iâu: chu ng fôI so du ng
no dô nong ca c châ n song ra. HaI dôm fruo c chu ng fôI da fhu fhì
fhâ y chI câ n dâ m Iôn fâ m va n Ia song sa f oa n ngay.
- IIsfo |sa n sa ng).
Khuôn ma f AnfonIo hIô n ra frong dôm, di sa f va o châ n song.
Cu ng vo I Mafuroffo va anh cha ng nguo I Ðrofagno, fôI dâ m Iôn fâ m
va n da f chon va o gIu a haI châ n song: không nhu ng haI ca I châ n
Henry Charrlere 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
song bj nong ra haI bôn ma mô f ca I co n fuô f chân ra nu a. HaI ba n
dâ y fôI ra ngoa I, va fruo c khI fôI Io f ra ho vô ma nh va o mông fôI
mâ y ca I: do chinh Ia nhu ng ca I ba f fay cu a ba n bo chu c fôI Iôn
duo ng may ma n. HaI chu ng fôI da du ng gIu a sân. Trâ n mua fo
fru f Iôn ca c ma I fôn gây nôn mô f fIô ng ô n dIô c faI. AnfonIo câ m fay
fôI ko o dô n sa f fuo ng. Nha y qua fuo ng dô nhu bo n, vì no chI cao co
haI mo f. Thô ma fôI vâ n bj du f fay vì co va o mâ y ca I ma nh chaI
ca m o frôn fuo ng. Không sao, cu Iôn duo ng. Ca I anh cha ng AnfonIo
quy qua I kIa vâ n nhâ n ra Iô I dI duo I frâ n mua da y da c, ca ch ba
fhuo c da không frông fhâ y gì. Anh fa Io I du ng no dô dI fu dâ u Ia ng
dô n cuô I Ia ng rô I mon fhoo mô f con duo ng Ion Io I gIu a ru ng va bo
bIô n. Khuya fhô na y ma cu ng fhâ y mô f anh don o phia fruoc.
Chu ng fôI pha I dI vo ng va o ru ng dô fra nh chô â y |May fhay ru ng o
chô na y không rô ng Ia m), rô I Ia I dI ra duo ng. Chu ng fôI dI duo I fro I
mua cho dô n sa ng. Iu c ra dI anh fa da cho fôI mô f ca I Ia coca dô
fôI nhaI fhoo kIô u vâ n fhâ y anh fa Ia m o nha fu . KhI fro I sa ng fôI
cha ng fhâ y mô f chu f na o. Không bIô f co pha I nho ca I Ia â y không7
Cha c cha n Ia pha I. KhI fro I da sa ng chu ng fôI vâ n fIô p fu c dI.
ThInh fhoa ng anh fa Ia I na m ra p xuô ng va a p faI xuô ng ma f dâ f
uo f su ng nuo c mua. Rô I chu ng fôI Ia I dI fIô p. Anh fa co mô f kIô u dI
râ f Ia . Cha ng ra cha y ma cu ng cha ng ra dI, do Ia nhu ng buo c nha y
nga n IIôn fIô p, khoa ng ca ch râ f dô u, haI fay nhu cho o frong không
khi. Vu a rô I cha c ha n anh fa co ngho fhâ y mô f fIô ng dô ng gì kha
nghI, vì anh fa ko o fôI va o ru ng. Tro I vâ n mua. Qua nhIôn, nhìn
xuô ng duo ng fôI fhâ y co mô f ca I ma y ko o dang ko o mô f ca I hô -Iô
san dâ f, cha n ha n ho dang su a duo ng.
Muo I gIo ruo I sa ng. Mua da fa nh, fro I da hu ng na ng. Chu ng
fôI da dI va o ru ng sau hon mô f cây sô dI frôn Iô co chu không dI
gIu a duo ng. Na m nghI o duo I mô f Iu m cây râ m ra p, xung quanh
foa n bu I râ m mo c da y da c va dâ y gaI go c, fôI nghI Ia o dây cha ng
co n so gì fhô nhung AnfonIo vâ n không cho fôI hu f fhuô c hay no I
chuyô n kho kho . Thâ y anh fa vâ n nuô f nuo c Ia coca, fôI ba f chuo c
Ia m fhoo nhung mô f ca ch do da f hon. Anh fa co mô f fu I du ng hon
haI chu c Ia , co dua ra cho fôI xom. Ðô rang fhuo ng ha o ha ng cu a
anh Iâ p Ia nh frong bo ng fôI khI anh ngoa c mô m ra cuo I nhung
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không fha nh fIô ng. Vì xung quanh dâ y muô I, anh fa nhaI mô f dIô u
xì ga rô I Iâ y nuo c mIô ng frô n Iâ n nIcofIn bôI Iôn ma f va Iôn fay. TôI
cu ng Ia m nhu vâ y. Tu dâ y fro dI muô I không da m bâu va o nu a.
Ða y gIo fô I. Ðôm da xuô ng nhung duo ng vâ n sa ng qua vì co
frang. AnfonIo dô ngo n fay Iôn con sô chin va no I: “IIuvIa |mua)”.
TôI hIô u ra ng dô n chin gIo fro I so mua. Qua nhIôn dô n chin gIo haI
muoI fhì fro I dô mua, chu ng fôI Ia I Iôn duo ng. Ðô fhoo kjp AnfonIo
fôI da ho c duo c ca I kIô u dI nha y nha y va cho o haI fay frong không
khi. ÐI nhu fhô không co gì kho Ia I nhanh hon Ia dI nhanh, ma vâ n
không pha I Ia cha y. Trong dôm â y chu ng fôI da ba Iâ n pha I fra nh
va o ru ng dô nhuo ng duo ng cho mô f chIô c xo hoI du Ijch, mô f chIô c
xo vâ n fa I va mô f chIô c xo bo co haI con Iu a ko o. Nho co Ia coca,
dô n sa ng fôI vâ n không fhâ y mô f. Ðô n fa m gIo mua fa nh, va vâ n
nhu hôm qua chu ng fôI dI nho nho frôn co khoa ng hon mô f cây sô
rô I nâ p va o ru ng. Ngâ m mâ y ca I Ia kIa co mô f ca I bâ f fIô n Ia không
fhô ngu duo c. Tu khI ra dI chu ng fôI chua co Iâ n na o cho p ma f. ÐôI
dô ng fu cu a AnfonIo gIa n fo dô n nô I không fhâ y fro ng xanh dâu
nu a. Ma f fôI cha c cu ng vâ y. Chin gIo fô I. Tro I mua. Ðuo ng nhu fro I
do I dô n du ng gIo â y fhì ba f dâ u dô mua. Vô sau fôI duo c bIô f ra ng
o mIô n nhIô f do I khI fro I ba f dâ u mua va o mô f gIo na o dâ y fhì suô f
fuâ n frang nga y na o cu ng so ba f dâ u mua va o gIo â y va cu ng so
fa nh va o gIo â y. Ðôm nay khI ba f dâ u dI chu ng fôI ngho nhu ng
fIô ng go I i o I rô I frông fhâ y nhu ng a nh do n. “CasfIIIoffo”, AnfonIo
no I. Con nguo I quy qua I â y na m Iâ y fay fôI không chu f do du va
chu ng fôI Ia I va o ru ng, rô I sau haI gIo dI râ f kho nho c chu ng fôI Ia I
fro ra duo ng ca I. Chu ng fôI dI, hay no I Ia nha y nho f fhì du ng hon,
cho dô n hô f dôm va gâ n hô f buô I sa ng. Na ng da hong khô a o quâ n
chu ng fôI ma c frôn nguo I. Chu ng fôI uo f da ba nga y rô I, va kô fu
mIô ng duo ng don chu ng fôI an va o nga y fhu nhâ f, da ba nga y
chu ng fôI chua an fhôm mô f chu f gì. AnfonIo co vo nhu fIn cha c
ra ng chu ng fôI so không ga p nhu ng nguo I xâ u. Anh fa dI mô f ca ch
vô fu Iu va da mâ y gIo IIô n anh fa không a p faI xuô ng dâ f ngho
ngo ng gì ca . Vì con duo ng dI do c ba I bIô n, AnfonIo cha f mô f ca I
gâ y. Ðây gIo chu ng fôI dI frôn ca f uo f. Chu ng fôI da ro I ha n duo ng
ca I. AnfonIo du ng Ia I xom xo f mô f ca I vô f rô ng nam muoI phân dI
Henry Charrlere 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fu bIô n Iôn dô n chô ca f khô. Anh fa dI fhoo ca I vô f va khI dô n chô
no Ioo rô ng ra fha nh hình fro n, AnfonIo ca m gâ y xuô ng. KhI ru f
gâ y Iôn fhâ y co mô f châ f nuo c va ng va ng nhu Io ng do fru ng ga
dinh o dâ u gâ y. Chu ng fôI bo I ca f fha nh ca I Iô va cha ng bao Iâu
fhâ y hIô n ra mô f mo fru ng, ba bô n fram ca I gì do không bIô f nu a.
Ðo Ia fru ng con vich, mô f Ioa I ru a bIô n. Tru ng na y không co vo , chI
bo c mô f Io p da mo ng. Chu ng fôI hô f dâ y ca I a o so-mI ma AnfonIo
da co I ra, dô dô n mô f fram qua fru ng. Chu ng fôI ro I ba I bIô n, bang
qua duo ng dô Ia I dI va o ru ng. Ðô n mô f chô fhâ f kin da o, chu ng fôI
ba f dâ u an, chI an Io ng do fhôI nho - AnfonIo da n fôI nhu vâ y. Vo I
ha m rang cho so I cu a anh fa, AnfonIo ca n du f Io p da bo c quanh
fru ng, dô cho Io ng fra ng cha y hô f rô I hu f ca I Io ng do . Anh fa ca n ca
mô f Ioa f fru ng, rô I vu a dua cho fôI mô f ca I vu a hu f ca I kIa. No dô n
vo bu ng, chu ng fôI na m da I ra dâ f, dâ u gô I Iôn chIô c a o vo f.
AnfonIo no I: Manana fu sIguos so Io dos dIas ma s. Ðo manana
onadoIanfo no hay poIIcIas |MaI anh fIô p fu c dI mô f mình haI nga y
nu a. Kô fu maI so không co ca nh sa f dâu)
Ðô n bIôn pho ng cuô I cu ng: muo I gIo fô I nay. Chu ng fôI nhâ n
ra vj fri cu a dô n bIôn pho ng na y nho fIô ng cho su a, va dô n gâ n hon
fhì frông fhâ y mô f ngôI nha nho do n fha p sa ng frung AnfonIo
fra nh ca c fhu do mô f ca ch fa I fình. Tu dâ y chu ng fôI dI suô f dôm
không câ n dô pho ng gì ca . Ðuo ng dI không rô ng, no chI Ia mô f con
duo ng mo n, nhung cu ng co fhô ca m fhâ y Ia no duo c du ng fhuo ng
xuyôn vì Iô I dI không hô co co . No rô ng khoa ng nam muoI phân va
dI do c fhoo ca nh ru ng, cao hon ba I bIô n chu ng haI mo f. Co nhIô u
chô fhâ y ro vô f mo ng ngu a va mo ng Iu a. AnfonIo ngô I Iôn mô f ca I
rô cây fo va ra hIô u cho fôI ngô I xuô ng. Tro I na ng râ f ga f. Ðô ng hô
fôI chI muo I mô f gIo , nhung nhìn ma f fro I fhì pha I dô n gIu a frua:
nô u ca m fha ng mô f cây gâ y xuô ng dâ f fhì không hô fhâ y bo ng ha f
xuô ng, vâ y Ia du ng gIu a frua, fôI IIô n su a dô ng hô Ia I fha nh muo I
haI gIo . AnfonIo dô c ca I fu I du ng Ia coca ra: co n ca fha y ba y ca I.
Anh fa dua cho fôI bô n ca I va gIu Ia I ba ca I. TôI dI va o ru ng mô f Ia f
rô I quay Ia I dua cho anh fa mô f fram nam muoI doIIars TrInIdad
va sa u muoI fIorIns. Anh fa ngo nga c nhìn fôI hô f su c nga c nhIôn
so so Iôn mâ y fo gIâ y ba c, không hIô u nô I fa I sao no Ia I co fhô mo I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fInh nhu vâ y va Ia m sao no Ia I không bao gIo bj uo f nhâ f Ia anh fa
không Iâ n na o fhâ y fôI dom ra phoI pho ng gì ca . Anh fa ca m on fôI,
fay câ m ca na m gIâ y ba c, suy nghI hô I Iâu rô I Iâ y sa u fo nam
fIorIns, vj chI Ia ba muoI fIorIns, rô I fra cho fôI sô co n Ia I. Tuy fôI cô
na I, anh fa nhâ f djnh không chju Iâ y fhôm.
Iu c na y co fhô nhâ n fhâ y o AnfonIo co mô f ca I gì fhay dô I.
Chu ng fôI da du djnh Ia so chIa fay nhau o dây, nhung bây gIo anh
co vo nhu muô n dua fôI dI fhôm mô f nga y nu a. Sau do anh so quay
fro Ia I, - anh fa vu a no I vu a ra hIô u cho fôI hIô u nhu fhô . Thô Ia
chu ng fôI Ia I cu ng Iôn duo ng, sau khI nuô f mâ y ca I Io ng do fru ng
vich va châm mô f dIô u xì-ga |vIô c na y pha I mâ f hon nu a fIô ng
dô ng hô mo I Ia m duo c vì pha I xa f haI ho n da va o nhau cho Iu a bo n
va o mô f nhu m rôu khô). Chu ng fôI dI duo c hon ba fIô ng dô ng hô
fhì fhâ y mô f nguo I cuo I ngu a dI fha ng vô phia chu ng fôI. Nguo I â y
dô I mô f ca I mu rom rô ng mônh mông, chân dI u ng, không ma c
quâ n ma ma c mô f fhu sIIp ba ng da, mô f ca I a o so-mI ma u xanh Ia
cây va mô f ca I a o vo f cu ng ma u xanh Ia cây nhung da phaI ba c,
kIô u nha bInh. Vu khi mang fhoo Ia mô f khâ u ca c bIn râ f do p va
mô f khâ u su ng Iu c fo fuo ng doo o fha f Iung.
- Caramba! Kìa AnfonIo, câ u dâ y a 7 - Nguo I â y roo Iôn.
Tu râ f xa AnfonIo da nhâ n ra nguo I cuo I ngu a, anh fa không
no I gì vo I fôI ca , nhung fôI bIô f cha c Ia nhu vâ y. Nguo I kIa xuô ng
ngu a: do Ia mô f nguo I da n ông cao Io n, nuo c da ma u dô ng do , fra c
bô n muoI fuô I Ia if HaI nguo I vô râ f ma nh Iôn vaI nhau mâ y ca I.
Ca ch cha o fhân a I na y vô sau fôI so co n ga p nhIô u o ca c noI.
- Co n ga kIa Ia aI fhô 7
- Companoro do fuga |ba n vuo f ngu c), nguo I Pha p.
- Câ u dI dâu7
- Ðô n noI na o fhâ f gâ n dân cha I Anh-dIông.
- Anh na y muô n dI qua Ia nh fhô Anh-dIông, va o VonozuoIa
rô I fu do fìm ca ch fro vô Aruba hay Curacao.
- Anh-dIông CuajIros: không fô f, - nguo I kIa no I.
Henry Charrlere 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Anh không co vu khi, ha y câ m Iâ y ca I na y. - Ha n dua cho
fôI mô f con dao gam co ca bao da, ca n Ia m ba ng su ng da nh bo ng.
Chu ng fôI ngô I xuô ng bôn vô duo ng. TôI co I gIa y ra: haI chân fôI
dô u ro m ma u. AnfonIo va nguo I cuo I ngu a no I gì râ f nhanh vo I
nhau, co fhô fhâ y ro ra ng du djnh cu a fôI dI qua Ia nh fhô CuajIra
không Ia m cho ho ha I Io ng chu f na o. AnfonIo ra hIô u cho fôI Iôn
ngu a: dôI gIa y buô c dây Ia I qua ng ngang vaI, fôI so dô frâ n dôI
chân cho nhu ng vô f fhuong khô Ia I. TôI hIô u duo c nhu ng dIô u do
qua nhu ng cu chI cu a AnfonIo. Nguo I cuo I ngu a Iôn ngu a, AnfonIo
dua fay ra cho fôI, va chua kjp hIô u ra sao, fôI da duo c ngô I frôn
Iung con ngu a vu a ba f dâ u phI nuo c da I, sau Iung nguo I ba n cu a
AnfonIo. Suô f mô f nga y va mô f dôm chu ng fôI da phI ngu a nhu
fhô . ThInh fhoa ng nguo I kIa du ng ngu a Ia I, dua cho fôI mô f chaI
ruo u hô I, va cu mô I Iâ n nhu fhô fôI Ia I uô ng mô f ho p. Ðô n fa ng
sa ng anh fa du ng Ia I. Ma f fro I da Iôn. Anh fa dua cho fôI mô f ba nh
pho-ma f cu ng nhu sa f va haI ca I ba nh nuo ng, sa u ca I Ia coca, Ia I
bIô u fôI mô f ca I fu I da c bIô f dô du ng fhu Ia na y, không fhâ m nuo c,
buô c va o fha f Iung. Rô I anh fa vô ma nh mâ y ca I Iôn vaI fôI nhu da
fu ng Ia m vo I AnfonIo, rô I Iôn ngu a va phI dI.
Nguo I Anh-dIong
TôI dI dô n mô f gIo frua. Không co n ru ng râ m nu a, nhìn dô n
fâ n chân fro I cu ng không fhâ y cây cô I gì. Ma f bIô n Iâ p Ia nh nhu
ba c duo I a nh na ng cho I chang. TôI dI chân không, dôI gIa y cu a fôI
vâ n khoa c frôn vaI fra I. Ðô n khI djnh na m xuô ng, fôI frông fhâ y Io
mo o phia xa nam sa u kho m cây, hoa c Ia nam sa u fa ng da gì dâ y,
Iu I sâu va o frong ba I bIô n. TôI fhu uo c Iuo ng khoa ng ca ch: co Io
chu ng muo I cây sô . TôI Iâ y mô f nu a Ia coca kha fo rô I vu a nhaI vu a
dI kha nhanh. Mô f fIô ng dô ng hô sau fôI phân bIô f duo c nhu ng vâ f
ma ban ha y fôI go I Ia nam sa u kho m cây: do Ia nhu ng fu p Iô u Io p
franh hay Io p ra , ma cu ng co fhô Ia Io p mô f fhu Ia gì do ma u nâu
nha f. Tu mô f fu p Iô u co mô f Ia n kho I bay Iôn. Rô I fôI frông fhâ y
nguo I. Ho da frông fhâ y fôI. TôI nhâ n ra nhu ng fIô ng roo va nhu ng
cu chI cu a mô f nho m nguo I huo ng ra phia bIô n. TôI nhìn ra phia
â y fhì fhâ y bô n chIô c fhuyô n dI nhanh va o bo va fu frôn fhuyô n co
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
muoI nguo I Iôn bo . Tâ f ca fu fâ p Ia I phia fruo c mâ y fu p Iô u va nhìn
vô phia fôI. TôI fhâ y ro ca da n ông Iâ n da n ba dô u frâ n fruô ng,
phia fruo c co mô f vâ f gì vu a du cho bô phâ n sInh du c. TôI fhong
fha dI vô phia ho . Co ba nguo I chô ng fay Iôn ba ca I cung va câ m
mô I nguo I mô f mu I fôn. Không co mô f cu chI na o, du Ia fhu djch
hay fhân fhIô n. Mô f con cho câ f fIô ng su a va gIâ n du chô m va o ca n
fôI o phia duo I ba p chân, ngoa m mâ f mô f ma nh quâ n... No foan
xông va o ca n nu a fhì mô f mu I fôn nho không bIô f fu dâu ba n ra
|vô sau fôI duo c bIô f ra ng no da duo c fhô I ra fu mô f ca I ô ng xI
dô ng) dâm va o mông no , no vô I chuô n mâ f, vu a cha y vu a kôu ang
a ng rô I mâ f hu f frong mô f ca I nha na o dâ y. TôI buo c khâ p khIô ng
vô phia ho , vì con cho da ca n fôI kha dau. TôI chI co n ca ch nho m
nguo I kIa co muo I fhuo c. Không hô co mô f nguo I na o cu dô ng hay
no I nang gì, bo n fro con dô u du ng sau Iung mo chu ng. Thân hình
ho dô u ra m na ng, a nh Iôn nhu dô ng do , gân guô c, fuyô f do p. Mâ y
nguo I da n ba dô u co dôI vu fha ng, cu ng va cha c, nuô m vu râ f fo.
ChI fhâ y mô I mô f ba co dôI vu sô xuô ng.
Trong da m co mô f nguo I fu fhô uy nghI, no f ma f fhanh fu ,
da ng dâ p dô Iô mô f su fôn quy ro ra ng. TôI dI fha ng vô phia nguo I
â y. Nguo I â y không co cung fôn gì ca , fâ m vo c vu a ba ng fôI, fo c ca f
go n gho co dô mô f ca I bo m râ m ca f ngang Iông ma y. HaI faI nguo I
â y Iâ p frong da m fo c ru xuô ng vu a qua da I faI, ma u don huyô n,
frông nhu co a nh fim. HaI ma f nguo I â y ma u xa m sa f. Trôn ngu c,
frôn ca nh fay va frôn dôI chân dô u không co Iâ y mô f so I Iông. Ca p
du I ma u dô ng do râ f gân guô c va ca p chân fhanh fu vo I nhu ng
duo ng cong râ f do p cu ng gân guô c nhu vâ y. Nguo I â y dI chân
không. KhI da dô n ca ch nguo I â y ba fhuo c, fôI du ng Ia I. Ðâ y gIo
nguo I â y buo c fo I haI buo c va nhìn fha ng va o ma f fôI. Cuô c kha o
sa f na y ko o da I haI phu f. Trôn khuôn ma f â y không co mô f no f na o
cu dô ng, frông nhu ma f mô f pho fuo ng dô ng co dôI ma f xô ch. Rô I
nguo I â y mIm cuo I va dua fay so Iôn vaI fôI. Iu c bâ y gIo mo I nguo I
dô n cha m fay va o fôI va mô f cô ga I Anh-dIông fro fuô I câ m Iâ y fay
fôI ko o va o bo ng ro p do mô f fu p Iô u ha f xuô ng. Ðô n dâ y cô fa vo n
ô ng quâ n fôI Iôn. Mo I nguo I dô u dô n ngô I fha nh vo ng fro n xung
quanh. Mô f nguo I da n ông dua cho fôI mô f dIô u fhuô c quâ n ba ng
Henry Charrlere 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia da châm sa n, fôI câ m Iâ y va ba f dâ u hu f. Mo I nguo I dô u cuo I Io n
khI fhâ y ca ch hu f cu a fôI, vì ho hu f fhuô c ba ng ca ch dô dâ u co Iu a
va o frong mIô ng, da n ông cu ng nhu da n ba dô u fhô . Chô bj cho ca n
không cha y ma u nu a, nhung mô f mIô ng da ba ng nu a dô ng xu da
bj bong mâ f. Cô con ga I nhô hô f Iông o chô â y dI rô I Iâ y ga o nuo c
bIô n ma mô f con bo Anh-dIông vu a dI mu c vô ru a ky vô f fhuong.
Cô fa na n cho no cha y ma u ra. Chua vu a Io ng, cô co n du ng mô f
ma nh sa f ma I nho n ca o va o haI vô f rang ca n ma cô vu a nong rô ng
ra. TôI cô ngô I fhâ f yôn, không dô Iô vo dau do n gì ca , vì mo I nguo I
dang quan saf fôI. Môf cô gaI Anh-dIông kha c foan va o gIu p mô f
fay, nhung cô fa ga f pha f ra. Trông fhâ y fhô , mo I nguo I cuo I pha
Iôn. TôI hIô u Ia cô fa muô n fo ra cho cô kIa hIô u ra ng fôI fhuô c
quyô n so hu u rIông cu a cô fa: chinh vì fhô ma ho cuo I. Rô I cô fa ca f
haI ô ng quâ n cu a fôI o phia frôn dâ u gô I mô f qua ng. Cô nghIô n
mâ y chu m rong bIô n ma nguo I fa vu a mang fo I frôn mô f fa ng da
da p Iôn vô f fhuong va buô c Ia I ba ng nhu ng ma nh va I vu a ca f o
quâ n fôI ra. Ha I Io ng vì công vIô c da xong, cô fa ra hIô u cho fôI
du ng dâ y.
TôI du ng dâ y, co I a o vo f ra. Iu c â y cô ga I nhìn va o cô a o
phanh rô ng cu a fôI va frông fhâ y hình con buo m xam o khoa ng
duo I cô fôI. Cô nhìn mô f Iu c, rô I fhâ y co nhu ng hình xam kha c nu a,
cô fu fay co I a o so-mI cu a fôI ra dô nhìn cho ro . Ða n ông cu ng nhu
da n ba , aI nâ y dô u Iâ y Ia m fhu vj vo I nhu ng hình xam frôn ngu c
fôI: o bôn pha I Ia mô f pha m nhân; o bôn fra I Ia mô f ca I dâ u phu
nu ; o phia frôn bu ng Ia mô f ca I dâ u hô ; frôn cô f sô ng Ia mô f nguo I
fhu y fhu bj do ng danh frôn gIa fhâ p fu , va cha y da I suô f co Iung Ia
mô f ca nh san hô co ca nhu ng nguo I dI san, nhu ng kho m co , nhu ng
con voI va nhu ng con hô . KhI frông fhâ y nhu ng hình xam na y, bo n
da n ông ga f mâ y nguo I da n ba ra va nga m nga m, so so fu ng hình
mô f ca ch fI mI. Sau khI vj fhu IInh da pha f bIô u, mô I nguo I dô u
go p fhôm y kIô n rIông cu a mình. Kô fu Iu c â y fôI da duo c bo n da n
ông fhâu na p ha n va o bô fô c. Mâ y nguo I da n ba fhì da fhâu na p fôI
ngay fu phu f dâ u, sau khI fhu IInh da mIm cuo I va cha m fay va o
vaI fôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chu ng fôI dI va o nô p nha franh Io n nhâ f, va dô n dây fôI hoa n
foa n bj Ia c huo ng. NgôI nha Ia m ba ng dâ f nô n ma u do ga ch. Va ch
nha hình fro n, co fa m cu a ra va o va o bôn frong, suo n nha duo c
du ng Ia m noI ma c mâ y ca I vo ng ngu sa c, ma u râ f fuoI, dan ba ng
Ion fhuâ n châ f, dô n va o mô f go c. O gIu a co mô f fa ng da fro n va
do p ma u nâu, ma f ma I nha n, xung quanh co nhu ng phIô n da do f
du ng dô ngô I. Trôn va ch co froo nhIô u khâ u su ng haI no ng, mô f
fhanh guom cu a nha bInh, va nhu ng ca nh cung fo nho du co froo
Ia IIô f kha p noI. TôI co n nhâ n fhâ y co mô f ca I vo ru a râ f Io n, mô f
nguo I co fhô na m go n va o dâ y, mô f ca I Io suo I Ia m ba ng nhu ng
phIô n da khô xô p chô ng Iôn nhau râ f kho p Ia m fha nh mô f fô ng fhô
go n ga ng ma không hô co vô f fra f. Trôn ba n co da f mô f nu a fra I
bâ u khô du ng va I ba na m ngo c fraI. Ho cho fôI uô ng mô f fhu nuo c
qua Iôn mon râ f ngon, co vj chua - ngo f, du ng frong mô f fhu ba f
ba ng gô , rô I do n Iôn cho fôI mô f con ca Io n na ng if nhâ f haI kI-Iô
nuo ng ba ng fhan gô , da f frôn mô f fa u Ia chuô I. Ho mo I fôI an: fôI
nhâ n Io I va fhong fha an. KhI fôI da an hô f con ca ngon fuyô f vo I,
cô ga I ban na y câ m fay fôI da f fôI ra ba I bIô n cho fôI ru a fay va su c
mIô ng ba ng nuo c bIô n. Rô I chu ng fôI Ia I quay vô ngôI nha Io n.
Chu ng fôI ngô I quây fha nh vo ng fro n, cô ga I Anh-dIông ngô I ca nh
fôI, ba n fay da f frôn du I fôI. Vu a no I vu a Ia m cu chI, fôI va nhu ng
nguo I fhô dân cô ga ng fìm ca ch hIô u nhau.
Vj fhu IInh du ng pha f dâ y dI va o phia frong nha Iâ y ra mô f
vIôn da fra ng rô I dô n vo Iôn ba n, fhoa f fIôn Ia nhu ng nguo I Anh-
dIông frâ n fruô ng va kho m Ia ng cu a ho , rô I dô n bIô n. O bôn pha I
ca I Ia ng Anh-dIông, ông fa vo nhu ng ngôI nha co cu a sô , mâ y nguo I
da n ông va da n ba ma c a o quâ n. Ða n ông fhì câ m su ng hay câ m
gâ y. O bôn fra I, ông fa vo mô f ca I Ia ng kha c, co nhu ng nguo I da n
ông câ m su ng va dô I mu , ma f ma y du fo n, da n ba fhì ma c a o. Sau
khI fôI da xom ky mâ y hình vo , ông fa nhâ n fhâ y mình da bo so f
mô f ca I gì do bo n vo mô f con duo ng dI fu Ia ng Anh-dIông dô n kho m
nha bôn pha I, rô I mô f con duo ng kha c dI sang ca I Ia ng bôn fra I. Ðô
fôI fhây ro phuong huo ng, ông fa Ia I vo o phia VonozuoIa, fu c bôn
pha I, mô f ca I ma f fro I duo c fhô hIô n ba ng mô f vo ng fro n va nhu ng
no f fua fu a o xung quanh, va bôn phia Ia ng CoIombIa, mô f ca I ma f
Henry Charrlere 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fro I co mô f duo ng khu c khuy u ca f ngang. Không fhô nhâ m Iâ n
duo c: mô f bôn Ia ma f fro I mo c, bôn kIa Ia ma f fro I Ia n. Vj fhu IInh
fro fuô I nga m fa c phâ m cu a mình mô f ca ch dâ y fu ha o, va mo I
nguo I Iâ n Iuo f dô n xom hình vo . KhI fhâ y fôI da hIô u ro ông fa
muô n no I gì, vj fhu IInh Ia I câ m vIôn da phâ n Iôn ga ch chI chif Iôn
haI Ia ng kIa, chI dô nguyôn Ia ng cu a ông fa. TôI hIô u ông muô n no I
vo I fôI ra ng nguo I o haI Ia ng kIa dô u a c, ra ng ông không muô n co
IIôn quan gì vo I ho , va chI co Ia ng ông Ia fô f. Ong fa no I nhu ng
dIô u â y vo I aI kIa chu !
Nguo I fa du ng mô f fâ m gIo ba ng Ion nhu ng nuo c Iau sa ch
ma f ba n. KhI ba n da khô, vj fhu IInh dua vIôn da phâ n cho fôI: bây
gIo dô n Iuo f fôI pha I kô chuyô n mình ba ng hình vo . Chuyô n cu a fôI
fhì phu c fa p hon chuyô n cu a ông fa. TôI vo mô f nguo I haI fay bj
fro I va haI nguo I co vu khi du ng nhìn ha n; rô I vo nguo I bj fro I bo
cha y va haI nguo I kIa duô I fhoo, su ng chIa va o ha n. TôI vo Ia I ca nh
â y haI Iâ n, Iâ n sau khoa ng ca ch gIu a fôI va nhu ng nguo I duô I fhoo
xa hon Iâ n fruo c, va dô n Iâ n cuô I cu ng fhì haI fôn ca nh sa f du ng
Ia I co n fôI fhì cha y fIô p vô phia Ia ng cu a ho , gô m co mâ y nguo I
Anh-dIông va con cho , du ng o phia fruo c Ia vj fhu IInh dang dang
haI fay vô phia fôI.
Hình vo cu a fôI cha c không dô n nô I qua fô I, vì sau mô f cuô c
ba n fa n kha Iâu gIu a mâ y nguo I da n ông, vj fhu IInh dang haI fay
ra nhu frong hình vo cu a fôI. Ho da hIô u.
Ngay dôm hôm â y, cô ga I Anh-dIông dua fôI vô fu p Iô u cu a cô
frong do co n co sa u nguo I da n ba va bô n nguo I da n ông cu ng o . Cô
ma c Ia I ca I vo ng ba ng Ion ngu sa c râ f do p va râ f rô ng, haI nguo I co
fhô na m ngang vo ng fhoa I ma I. TôI dô n na m va o ca I vo ng vu a ma c,
nhung Ia I na m do c. Thâ y fhô cô ga I dô n ca nh mô f ca I vo ng kha c va
na m ngang Iôn dâ y. TôI cu ng ba f chuo c Ia m fhoo, va Iu c bâ y gIo cô
IIô n dô n na m ca nh fôI. Cô so Iôn nguo I fôI, so Iôn faI, Iôn ma f, Iôn
mIô ng fôI vo I mâ y ngo n fay da I va fhon nhung râ f xu xì, chI chif
nhu ng vô f so o nho , nhung sa c ca nh. Ðo Ia nhu ng vô f du f do san hô
dô Ia I khI ca c cô ga I Ia n xuô ng bIô n nha f fraI co ngo c. KhI dô n Iuo f
fôI, fôI Ia I vuô f vo khuôn ma f cô, cô câ m Iâ y fay fôI, râ f nga c nhIôn
vì fhâ y no mjn, không co chaI. Sau mô f fIô ng dô ng hô na m vo I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhau frôn vo ng chu ng fôI du ng dâ y va dI sang ngôI nha Io n cu a
fhu IInh. Ho dua cho fôI mâ y khâ u su ng dô fôI xom fhu no fô f hay
xâ u, do Ia nhu ng khâ u su ng fruo ng sa n xuâ f fa I SaInf-ÐfIonno, co
12 va 16. Ho co sa u hô p du ng dâ y da n chì doubIo zo ro.
Cô ga I Anh-dIông cu a fôI fâ m vo c frung bình, co dôI ma f ma u
xa m sa f gIô ng nhu vj fhu IInh, duo ng no f râ f fhanh fu , bô fo c fô f
fha nh bim da I ngang hông, co mô f duo ng ngôI o gIu a. Vu cô râ f
do p, cao va hình qua Iô. Ðâ u vu fhâm hon nuo c da ma u hô ng do o
xung quanh va nuô m vu râ f da I. Cô không bIô f hôn, khI câ n cô chI
kho ca n ca n va o môI fôI. ChI if Iâu fôI da da y duo c cho cô ca ch hôn
fhoo kIô u nguo I van mInh. Nhu ng khI haI chu ng fôI cu ng dI dâu,
cô không chju dI bôn ca nh fôI, no I fhô na o cu ng không duo c, cô cu
dI fhoo sau fôI. Co mô f fu p Iô u không aI o , nay da ba f dâ u dô f na f.
Vo I su gIu p do cu a mâ y nguo I da n ba kha c cô Iâ y Ia du a Io p Ia I ca I
ma I, va va Ia I va ch nha ba ng dâ f so f do râ f do o. Nguo I Anh-dIông
co du ca c fhu du ng cu va vu khi ba ng sa f: dao, dao gam, dao pha f,
rìu, cuô c nho , na ng chIa. Cu ng co nhu ng du ng cu ba ng dô ng ba ng
nhôm, bình fuo I nuo c, soong cha o, co n co mô f fhu da ma I quay,
mô f fhu Io nuo ng, ca c fhu fhu ng ba ng sa f va ba ng gô . Ho na m frôn
nhu ng ca I vo ng hô f su c rô ng ba ng Ion fhuâ n châ f duo c frang fri
ba ng nhu ng duo ng vIô n dan va nhu ng hoa van ngu sa c du ng
nhu ng ma u râ f sa c so , ma u do fuoI ma u xanh Iam, ma u don
huyô n, ma u va ng hoa ng yô n. NgôI nha cha ng bao Iâu da su a xong,
va cô ga I ba f dâ u dom vô dâ y nhu ng dô du ng ma mâ y nguo I Anh-
dIông kha c cho cô: mô f ca I kIô ng fro n co ba chân, mô f ca I vo ng vu a
cho bô n nguo I Io n na m ngang, mâ y ca I Iy, mâ y ca I hu ba ng sa f fây,
mâ y ca I soong, v.v... Ia I co ca mô f bô dô fha ng Iu a nu a.
Chu ng fôI vuô f vo, mon fro n nhau da duo c muo I Iam nga y,
fu c fu nga y fôI dô n dây, nhung cô ga I nhâ f djnh không chju dI dô n
cu ng va mô I khI fôI na I o p cô pha n u ng râ f ma nh. TôI không sao
hIô u nô I, vì chinh cô da khIôu khich fôI ma dô n Iu c cho f fhì cô Ia I
không chju. Trôn nguo I cô không bao gIo co chu f va I vo c gì fru ca I
khô ho p, buô c xung quanh ca I co râ f ma nh cu a cô ba ng mô f so I dây
nho , haI mông hoa n foa n dô frâ n. Không hô qua mô f chu f Iô nghI
na o, chu ng fôI da do n dô n o ngôI nha nho vu a su a sang xong. Nha
Henry Charrlere 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
co ba cu a, mô f cu a chinh o gIu a, haI cu a phu dô I dIô n nhau. Vì
va ch nha hình fro n cho nôn ba ca I cu a â y Ia m fha nh mô f hình fam
gIa c cân. Mô I ca I cu a dô u co mô f công du ng rIông: cu a phia ba c
da nh cho fôI, fôI chI duo c ra va o ba ng cu a na y ma fhôI. Cu a phia
nam Ia cu a da nh cho cô â y. TôI không duo c ra va o ba ng cu a cu a cô
fa, va cô fa không duo c du ng cu a cu a fôI. Ða n bo fhì dI cu a Io n, co n
fôI va cô fa chI duo c dI cu a na y khI dua kha ch va o nha .
Sau khI chu ng fôI da do n dô n o ha n ngôI nha na y cô ga I mo I
fhu c su Ia cu a fôI. TôI không muô n dI va o chI fIô f, nhung do qua Ia
mô f nguo I fình nô ng nhIô f va nho fru c gIa c ma fro nôn fha nh fha o.
Cô â y quâ n va o fôI nhu mô f so I dây Ioo. Ðâ u ky mo I nguo I, fôI cha I
dâ u cho cô va fô f fo c fha nh bim cho cô. TôI không bao gIo da m Ia m
nhu vâ y khI chua bIô f cha c Ia không co aI co fhô frông fhâ y, vì mô f
nguo I da n ông không duo c cha I dâ u cho vo bao gIo , cu ng không
duo c xa f fay vo ba ng mô f ho n da gIô ng nhu da bo f, cu ng không
duo c hôn môI va hôn vu vo fhoo mô f kIô u na o dâ y. Cô râ f vuI
suo ng khI duo c fôI cha I dâ u, mô f nIô m ha nh phu c vô bIôn hIô n ro
frôn guong ma f cô, pha Iâ n nô I Io so |nho co aI frông fhâ y fhì
chô f!).
IaII |do Ia fôn cô) va fôI da co nha rIông. Co mô f dIô u khIô n
fôI pha I Iâ y Ia m Ia , Ia không bao gIo cô fa du ng mâ y ca I Io hay
xoong nô I ba ng sa f hoa c ba ng nhôm, cô không bao gIo uô ng nuo c
ba ng cô c fhu y fInh, Iu c na o cu ng du ng nhu ng fhu ba ng dâ f nung
do dân Ia ng fu Ia m Iâ y.
Ca I bình fuo I nuo c fhì du ng dô ru a ra y, ba ng ca ch hu ng nuo c
o ca I guong son o dâ u vo I. ÐI ngoa I fhì dI xuô ng bIô n.
TôI fhuo ng fham du va o vIô c fa ch vo fraI dô fìm ngo c. VIô c
na y do nhu ng nguo I da n ba Io n fuô I nhâ f Ia m. Mô I nguo I fhIô u phu
Ia m nghô vo f fraI dô u co mô f ca I fu I rIông. Nhu ng vIôn ngo c fìm
duo c frong vo fraI duo c chIa nhu sau: mô f phâ n cho vj fhu IInh vô n
Ia da I dIô n cu a cô ng dô ng, mô f phâ n cho nguo I cho o fhuyô n, mô f
nu a phâ n cho nguo I mo fraI va mô f phâ n ruo I cho nguo I Ia n mo
fraI. KhI co n o vo I gIa dình, nguo I con ga I co duo c bao nhIôu ngo c
fraI dô u dom cho ông ba c hay ông chu . Cho dô n bây gIo fôI vâ n
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không hIô u nô I fa I sao chinh ca I ông ba c |hay ông chu ) â y cu ng Ia
nguo I dâ u fIôn dI va o nha haI nguo I sa p Iâ y nhau: ông fa câ m ca nh
fay nguo I vo qua ng va o Iung nguo I chô ng va câ m ca nh fay pha I
cu a nguo I chô ng da f Iôn bu ng nguo I vo , sao cho ngo n fay fro da f
du ng va o rô n. Ia m xong ca I fhu fu c do , ông fa ra vô .
Vâ y fhì fôI co du va o công vIô c mo fraI, nhung fôI không du
va o vIô c vo f fraI, vì ho chua Iâ n na o mo I fôI Iôn mô f chIô c fhuyô n.
Ho vo f fraI hoI xa bo , pha I gâ n dô n nam fram mo f. Co nhu ng nguo I
IaII dI vo f fraI vô , haI du I hay ca nh suo n bj san hô ca o xuo c hô f.
ÐôI khI co nhu ng vô f xuo c sâu dô n cha y ma u. Nhu ng khI do IaII
Iâ y rong bIô n xa f va o chô xuo c. TôI không bao gIo Ia m mô f vIô c gì
ma nguo I fa không ra hIô u ba o fôI Ia m.
TôI không bao gIo va o nha fhu IInh nô u ông fa hay mô f nguo I
na o kha c không câ m fay fôI da f va o.
IaII co y nghI ngo ra ng co ba cô ga I Anh-dIông fra c fuô I cô cu
hay dô n na m frong da m co gâ n sa f cu a nha chu ng fôI dô nhìn frô m
hay ngho frô m xom fhu chu ng fôI Ia m nhu ng gì khI o nha mô f
mình vo I nhau. Hôm qua fôI da ga p nguo I Anh-dIông da m duong
công vIô c IIôn Ia c gIu a Ia ng fhô dân vo I xo m dân cu CoIombIa gâ n
nhâ f, ca ch dô n bIôn pho ng haI cây sô . Xo m na y duo c go I Ia Ia
VoIa. Nguo I Anh-dIông â y co haI con Iu a va doo mô f khâ u ca c-bIn
WInchosfor fu dô ng. Cu ng nhu mo I nguo I, anh fa không ma c a o
quâ n gì ngoa I ca I khô . Anh fa không bIô f Iâ y mô f chu Tây Ðan
Nha na o, cho nôn fôI không fhô hIô u fa I sao anh fa Ia I co fhô gIao
djch dô I cha c gì vo I nhu ng nguo I CoIombIa. TôI Iâ y fu dIô n Pha p -
Tây Ðan Nha fra xom nhu ng fhu fôI câ n fhì fIô ng Tây Ðan Nha
vIô f nhu fhô na o, va ghI ra mô f fo gIâ y: kIm, mu c cha m va mu c do
chI khâu - vì ông fhu IInh da nhIô u Iâ n yôu câ u fôI xam hình cho
ông fa. Anh cha ng Anh-dIông Ia m IIôn Ia c na y nguo I bo nho va khô
do f. Trôn nguo I anh fa co mô f vô f so o khu ng khIô p ba f dâ u fu ca I
xuong suo n fhâ p nhâ f, cha y suô f ngu c cho dô n vaI bôn pha I. Tu vô f
fhuong cu , fhjf Iô I Iôn Ia m fha nh mô f duo ng so o nô I fo ba ng ngo n
fay.
Henry Charrlere 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nguo I fa bo ngo c fraI va o frong mô f ca I hô p du ng xì-ga . Ca I
hô p duo c chIa ra fha nh fu ng ngan, mô I ngan du ng mô f co ngo c.
KhI nguo I Anh-dIông na y ra dI, fôI duo c pho p cu a fhu IInh dI fhoo
anh fa. Ðô cho fôI quay vô chu du ng dI fha ng, fhu IInh da cho fôI
muo n mô f khâ u su ng haI no ng va sa u vIôn da n. Ðo mô f ca ch suy
nghI don gIa n, ông fa fIn cha c ra ng da muo n su ng nhu vâ y fhì fôI
fhô na o cu ng pha I quay Ia I. Vì ông không fhô na o fuo ng fuo ng
duo c ra ng dang câ m mô f vâ f không pha I Ia cu a mình ma nguo I fa
Ia I co fhô bo dI ha n duo c. Vì haI con Iu a dô u không pha I cho gì hô f,
nôn nguo I Anh-dIông cuo I mô f con, fôI cuo I mô f con. Chu ng fôI dI
suô f nga y frôn con duo ng ma fôI da du ng dô dô n dây nhung dô n
ca ch dô n bIôn pho ng khoa ng ba bô n cây sô nguo I Anh-dIông quay
Iung vô phia bIô n va dI sâu va o vu ng dâ f IIô n.
Ðô n nam gIo chu ng fôI dô n mô f bo suô I co nam nô p nha cu a
nguo I Anh-dIông. Ca xo m ko o ra xom fôI. Nguo I Anh-dIông cu ng dI
vo I fôI no I, no I ma I cho dô n Iu c co mô f nguo I da n ông dô n: o nguo I
na y ca I gì cu ng gIô ng nguo I Anh-dIông. ma f, fo c, mu I, fru nuo c da.
Ða ha n fra ng nho nho va ma f ha n do do gIô ng nhu nguo I ba ch
fa ng. Ha n ma c quâ n ka-kI. Ðô n dây fôI hIô u ra ng nguo I Anh-dIông
o Ia ng fôI không bao gIo dI qua chô na y. Nguo I Anh-dIông da nho f
no I vo I fôI ba ng fIô ng Tây Ðan Nha:
- Ðuonos dIas |cha o). Anh fa Ia nguo I fu da vuo f ngu c vo I
AnfonIo pha I không7 AnofnIo vo I fôI Ia nguo I anh om kô f nghIa
ba ng ma u. - Ðô “kô f nghIa” vo I nhau, haI nguo I buô c fay va o nhau,
rô I mô I nguo I Iâ y dao ra ch fay nguo I kIa va Iâ y ma u cu a mình bôI
Iôn fay nguo I kIa, sau do Ia I IIô m chô ma u dinh frôn fay nguo I kIa.
- Anh câ n gì7
- Mâ y ca I kIm, mô f if mu c cha m va mu c do . ChI co fhô fhôI.
- Mô f fuâ n nu a so co .
Ha n no I fIô ng Tây Ðan Nha gIo I hon fôI, va co fhô fhâ y ra ng
ha n bIô f ca ch IIôn hô vo I nhu ng nguo I van mInh, fô chu c nhu ng
cuô c dô I cha c sao cho co Io I vô phia nhu ng nguo I cu ng chu ng fô c.
KhI fôI chuâ n bj ra vô , ha n frao cho fôI mô f ca I chuô I doo cô Ia m
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ba ng nhu ng dô ng fIô n ba ng ba c cu a xu CoIombIa xâu Ia I, no I Ia gu I
cho IaII.
- Ha y fro Ia I dây fham fôI, - nguo I Anh-dIông da nho f da n fôI.
Ðô cho cha c bu ng Ia fôI so fro Ia I, ha n cho fôI muo n mô f ca I
cung.
TôI ra vô mô f mình chua dI duo c nu a duo ng fhì da fhâ y IaII
cu ng dI vo I mô f cô om co n if fuô I, chI muo I haI hay muo I ba Ia
cu ng. IaII fhì cha c cha n Ia da muo I sa u hoa c muo I fa m fuô I. Cô â y
xông va o fôI nhu mô f con dIôn, ca o câ u ngu c fôI vì fôI da cho ma f
Ia I, rô I ca n du dô I va o cô fôI. TôI du ng hô f su c bình sInh mo I gIu
duo c cô. Ðô f nhIôn cô bình fInh ha n dI. TôI bô cô ga I nho fuô I Iôn
Iung Iu a va ôm Iung IaII dI phia sau. Chu ng fôI fhong fha fro vô
Ia ng. CIu a duo ng fôI gIô f duo c mô f con cu . TôI da ba n fru ng no ma
cha bIô f do Ia con gì, chI fhâ y haI con ma f sa ng Iôn frong dôm fô I.
IaII mô f mu c do I mang con cu vô , fôI pha I buô c no va o yôn Iu a.
Ðô n fa ng sa ng chu ng fôI vô fo I Ia ng. TôI mô f qua , chI muô n fa m
mô f ca I. IaII fa m cho fôI, rô I fruo c ma f fôI cô co I khô cu a cô om ga I,
ba f dâ u fa m cho om, rô I Ia I fu fa m ru a cho mình.
KhI ca haI chj om vô nha fhì fôI dang ngô I do I nuo c sôI dô
uô ng vo I chanh va duo ng. Ðô n dây xa y ra mô f su vIô c ma ma I vô
sau fôI mo I hIô u. IaII dâ y om ga I va o Io ng fôI, câ m haI fay fôI
qua ng ngang Iung cô bo : Iu c bâ y gIo fôI nhâ n fhâ y cô om cu a IaII
không ma c khô , frôn cô doo chuô I fIô n ma fôI da cho IaII. TôI
không bIô f Ia m fhô na o dô ra kho I ca I fình fhô Ia Iu ng na y. TôI
da nh kho â y cô bo ra, nhâ c cô bo Iôn va cho na m xuô ng vo ng. TôI
co I ca I chuô I doo cô va dom khoa c va o cô IaII. IaII na m xuô ng ca nh
om ga I, co n fôI fhì na m xuô ng ca nh IaII. Ma I vô sau fôI mo I hIô u
ra ng cô fa fuo ng fôI dI ho I do dây do dô fìm ca ch ra dI vì co Io fôI
không duo c sung suo ng vo I cô fa, va cha c om ga I cô fa co fhô du
su c gIu fôI Ia I. KhI fôI fhu c dâ y fhì fhâ y fay IaII bung cha f Iâ y haI
ma f fôI. Iu c bâ y gIo da râ f muô n: pha I dô n muo I mô f gIo frua. Cô
om ga I không co n dâ y nu a. IaII da m duô I nhìn fôI vo I dôI ma f fo
ma u xa m va kho ca n va o kho o môI fôI. Cô sung suo ng ba y fo cho
Henry Charrlere 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI fhâ y ra ng cô da hIô u Ia fôI yôu cô va so dI fôI dI không pha I vì
cô không bIô f ca ch gIu fôI Ia I.
Iu c bâ y gIo fruo c nha chu ng fôI co mô f nguo I ngô I do I. Ðo Ia
nguo I Anh-dIông fhuo ng nga y vâ n cho o fhuyô n cho IaII dI bIô n.
Anh fa nhoo n mIô ng cuo I vo I fôI nha m ma f Ia I va Ia m nhu ng dIô u
bô râ f dô fhuong dô cho fôI hIô u ra ng anh fa bIô f IaII dang ngu .
TôI ngô I xuô ng bôn ca nh anh fa, ngho anh fa no I nhu ng dIô u ma
fôI không hIô u. Nguo I anh fa Iu c Iuo ng va fro frung Ia fhuo ng,
da ng vo c nhu mô f Iu c sI. Anh fa nga m nghia hô I Iâu nhu ng hình
xam frôn nguo I fôI, xom xo f ky Iuo ng fu ng hình mô f, rô I ra hIô u
cho fôI Ia anh fa muô n nho fôI xam hình cho. TôI gâ f dâ u ung
fhuâ n, nhung hình nhu anh fa cho ra ng fôI không bIô f. IaII buo c
ra. Cô da bôI dâ u Iôn kha p nguo I. Cô bIô f ra ng fôI không fhich nhu
vâ y, nhung cô Ia m bô dIô u dô fôI hIô u ra ng hôm nay không co na ng
fha nh fhu nuo c bIô n râ f Ia nh. Nhu ng dIô u bô , cu chI â y, ma IaII
Ia m mô f ca ch vu a nghIôm frang vu a du a bo n, duyôn da ng va do p
ma f dô n nô I fôI cu gIa vo không hIô u dô buô c cô pha I Ia m dI Ia m Ia I
mâ y Iâ n. KhI fôI ra hIô u ba o IaII Ia m Ia I, cô bIu môI, va ca I bIu môI
â y no I râ f ro : “Co pha I Ia anh ngô c qua không hIô u duo c, hay fa I
om vu ng qua không Ia m cho anh hIô u duo c fa I sao om Ia I pha I bôI
dâ u va o nguo I7”.
Ong fhu IInh dI ngang fruo c ma f chu ng fôI, co haI cô Anh-
dIông fhoo sau. HaI cô xa ch mô f con fha n Ia n xanh fo fuo ng na ng
pha I dô n bô n nam cân, co n ông fhu IInh fhì câ m cung Iôn. Ong fa
vu a mo I ba n duo c con fha n Ia n va mo I fôI Ia f nu a sang nha an fhjf
no . IaII no I gì vo I ông fa không ro , chI fhâ y ông fa cha m fay Iôn
vaI fôI va chI ra bIô n. TôI hIô u ra ng ông fa cho pho p fôI dI ra bIô n
vo I IaII nô u fôI muô n. Ca ba chu ng fôI: IaII, nguo I cho o fhuyô n
fhuo ng nga y cho cô, va fôI, cu ng ra dI. ChIô c fhuyô n nho cu a ho râ f
nho , Ia m ba ng mô f fhu gô xô p mô m nhu dIôn dIô n, dua xuô ng nuo c
râ f dô . Ho va c chIô c fhuyô n frôn vaI Iô I xuô ng nuo c va cu fhô dì
mô f qua ng. Ca ch ho cho fhuyô n xuâ f pha f râ f Ia : nguo I da n ông
Anh-dIông Iôn fhuyô n fruo c, fay câ m mô f ca I cho o fo fuo ng. IaII,
nuo c Iu f ngang ngu c, gIu cho chIô c fhuyô n cân ba ng va không dô
cho no Iu I vô phia bo , fôI Ioo Iôn ngô I o gIu a, fhô rô I bô ng nhIôn,
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhoa f mô f ca I, IaII da ngô I go n frôn fhuyô n du ng va o Iu c nguo I da n
ông Anh-dIông â n ma nh cho o dâ y fhuyô n ra bIô n. Ca c do f so ng
gIô ng nhu nhu ng cuô n va I, ca ng xa bo ca ng Io n. Ca ch bo khoa ng
nam sa u fram mo f co mô f fhu kônh: o dâ y da co haI chIô c fhuyô n
dang vo f fraI. IaII da buô c mâ y bim fo c Iôn dâ u ba ng nam so I dây
da ma u do , ba so I buô c ngang, haI so I buô c do c, fâ f ca dâ u duo c
quâ n va o cô . Tay câ m mô f con dao Io n, IaII Iâ n fhoo fhanh sa f
na ng dô n muo I Iam cân vô n du ng Ia m noo ma nguo I da n ông vu a
no m xuô ng da y bIô n.
ChIô c fhuyô n du ng fa I chô nhung không pha I Ia du ng yôn, vì
cu mô I do f so ng no Ia I nhô Iôn rô I ha xuô ng. Hon ba fIô ng dô ng hô
IaII cu frô I Iôn Ia n xuô ng, fu da y bIô n Iôn ma f bIô n. O dây không
frông fhâ y da y, nhung cu va o khoa ng fho I gIan IaII pha I mâ f ma
suy ra fhì cha c pha I sâu fu muo I Iam dô n muo I fa m mo f. Mô I Iâ n
ngoI Iôn, frong ca I fu I cu a cô dô u co fraI, nguo I da n ông Anh-dIông
dô c ca I fu I cho fraI dô va o Io ng fhuyô n. Trong ba fIô ng dô ng hô â y
IaII không Iâ n na o Iôn fhuyô n. KhI câ n nghI, cô vjn ma n fhuyô n
du ng yôn khoa ng fu nam dô n muo I phu f. Chu ng fôI da haI Iâ n dô I
chô ma IaII vâ n không Iôn fhuyô n. o chô fhu haI, frong fu I fhâ y co
nhIô u fraI hon, va kich fhuo c cu a no .cu ng Io n hon. Chu ng fôI va o
bo . IaII da Ioo Iôn fhuyô n va cha ng mâ y chô c so ng da dâ y chu ng
fôI va o ba I ca f.
Nguo I da n ba Anh-dIông dang do I. IaII va fôI dô cho ba fa va
nguo I da n ông kIa dua fraI Iôn ba I ca f. KhI mo fraI da ra o nuo c,
IaII không dô cho ba gIa fa ch mIô ng chu ng ra, chinh cô ba f dâ u
Ia m vIô c do . Cô nhanh nho n du ng mu I dao mo khoa ng ba chu c con
mo I fhâ y duo c mô f vIôn ngo c. TôI kho I pha I no I vo I ca c ba n ra ng
frong khI do fôI da cho n hô f if nhâ f Ia haI fa . Cha c nuo c o duo I da y
pha I Ia nh Ia m, vì fhjf con na o cu ng râ f ma f. IaII kho kho moI vIôn
ngo c ra: no fo nhu mô f ha f dâ u cô-vo. VIôn ngo c na y fhuô c Ioa I
ngo c fraI co Io n. No sa ng qua ! ThIôn nhIôn da cho no nhu ng sa c
fha I o ng a , uyô n chuyô n nhung không qua Io o Ioo f. IaII du ng haI
ngo n fay câ m vIôn ngo c Iôn bo va o mIô ng ngâ m mô f Ia f, rô I Iâ y ra
bo va o mIô ng fôI. Ða ng mô f Ioa f cu chI nhaI, cô Ia m cho fôI hIô u
ra ng cô muô n ca n vo vIôn ngo c va nuô f dI. TôI fu chô I, nhung
Henry Charrlere 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu ng cu chI van na I cu a cô do p dô n nô I fôI pha I Ia m fhoo y cô: fôI
nhaI vo vIôn ngo c va nuô f ca c ma nh vu n. Cô fa ch bô n nam con fraI
nu a cho fôI an, co Io dô cho vIôn ngo c va o bu ng fôI ky hô f. Cô ba f
fôI na m ngu a ra ba I ca f, rô I nhu du a con nif, cô banh mIô ng fôI ra
nhìn ky xom co co n ma nh vu n na o frong rang không. Sau do chu ng
fôI ra vô , dô cho haI nguo I kIa fIô p fu c công vIô c.
TôI o dây da duo c mô f fha ng. TôI không finh nhâ m duo c, vì
nga y na o fôI cu ng ghI nga y fha ng Iôn mô f fo gIâ y. Mâ y ca I kIm da
duo c gu I dô n fu Iâu cu ng vo I ba fhu mu c du ng dô xam hình: do ,
xanh, va fim. TôI da pha f hIô n o nha ông fhu IInh ba con dao ca o
SuIIIguon. Ong fa không bao gIo du ng fhu dao na y dô ca o râu, vì
nguo I Anh-dIông không co râu. Ong chI du ng mô f frong ba con dao
ca o dô ca o fo c: ca o nhu vâ y fo c du f râ f dô u fha nh fu ng Io p duô I
nhau. TôI da xam cho Zafo |fôn cu a fhu IInh). Ðuo c mô f hình frôn
ca nh fay. Ðo Ia hình mô f nguo I Anh-dIông, frôn dâ u co ca m nhu ng
chIô c Iông chIm du ma u. Ong fa fhich mô dI va ra hIô u da n fôI
du ng xam cho aI fruo c khI xam xong mô f hình fhâ f Io n frôn ngu c
ông. Ong fa muô n co ca I dâ u hô nhu cu a fôI, vo I bô rang nanh fhâ f
nho n. TôI cuo I, vì fôI không bIô f vo cho fhâ f kho o dô co duo c mô f
ca I dâ u hô do p nhu vâ y.
IaII da nhô hô f Iông frôn nguo I fôI. Hô pha f hIô n ra duo c so I
na o Ia cô Iâ p fu c nhô dI va Iâ y rong bIô n gIa nho frô n vo I fro xa f
va o. Hình nhu fhu fhuô c na y Ia m cho Iông kho mo c Ia I fhâ f.
Ca I công xa Anh-dIông na y duo c go I Ia CuajIra. Ho o von bo
bIô n va vu ng dô ng ba ng cho dô n chân nu I. Trong nu I co nhu ng
công xa kha c duo c go I Ia MofIIonos. Mâ y nam sau fôI so co djp fIô p
xu c vo I nhu ng nguo I na y. Nguo I CuajIros, nhu fôI da no I, co fIô p
xu c gIa n fIô p vo I fhô gIo I van mInh fhông qua nhu ng cuô c dô I cha c.
Nhu ng nguo I Anh-dIông o bo bIô n gIao cho nguo I Anh-dIông da
nho f nhu ng vIôn ngo c fraI va ca nhu ng con ru a bô nu a. Ru a duo c
dô I sô ng, na ng dô n khoa ng mô f fram ruo I ky Iô. O dây không bao
gIo co Ioa I ru a fo va na ng nhu o sông Onoroca hay sông MaronI co
nhu ng con co fhô dô n bô n fram ky Iô, maI dôI khI da I dô n haI mo f
frôn mô f mo f chIô u rô ng. KhI bj da f ngu a, chu ng không fu Iâ f sâ p
Ia I duo c. TôI da frông fhâ y mâ y con nhu vâ y bj da f na m ngu a dô n
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ba fuâ n, không duo c an uô ng gì ca ma vâ n sô ng, fruo c khI bj dom
dI dô I. Co n Ioa I fha n Ia n xanh fhì fhjf râ f ngo f, fra ng, mô m va
ngo f, fru ng cu a no vu I va o ca f dô cho na ng nung Iôn cu ng co huong
vj râ f ma n ma . ChI rIông ca I vo ngoa I cu a no frông không co gì
ngon Ia nh ca .
Cu mô I Iâ n IaII dI vo f fraI, cô Ia I dom vô nha nhu ng vIôn
ngo c fhuô c phâ n cô. Nhu ng vIôn ngo c â y cô dô u cho fôI fâ f. TôI câ f
no va o mô f ca I cô c ba ng gô không phân bIô f vIôn fo, vIôn frung
bình hay vIôn nho . TôI chI câ f frong mô f ca I hô p rIông haI vIôn
ngo c ma u hô ng, ba vIôn don va ba y vIôn co ma u xa m kIm Ioa I do p
kInh khu ng. TôI Ia I co n co mô f vIôn ngo c Io n ba ma u hình fhu nhu
ha f dâ u, va cu ng fo ba ng mô f ha f dâ u fra ng hay dâ u do o châu Âu.
Ða ma u â y Ia m fha nh ba Io p chô ng Iôn nhau, va fu y fhoo fho I fIô f,
mô f frong ba ma u hIô n ro hon va ma u kIa: khI fhì Io p ma u don,
khI fhì Io p ma u kIa nâu nhu fho p cu , khI fhì Io p ma u ba c co a nh
hô ng. Nho co ngo c fraI va ru a, bô Ia c CuajIros na y không fhIô u fhu
gì. ChI co dIô u Ia ho co nhu ng vâ f ma ho cha ng bIô f du ng Ia m gì,
frong khI do fhì Ia I fhIô u nhu ng fhu kha c Io ra co fhô co ich cho ho .
Cha ng ha n ca bô Ia c không co Iâ y duo c mô f fâ m guong. Cu ng may
fôI ba f duo c mô f ma nh kIm Ioa I co Io fu mô f chIô c fhuyô n bj da m
Iong ra, co mô f ma f ma kô n, fôI du ng no dô soI ma f khI câ n ca o
râu.
Sa ch Iuo c cu a fôI dô I vo I ca c ba n fôI râ f dô da ng: fôI không
Ia m dIô u gì co fhô co ha I dô n uy fhô cu a fhu IInh, va ca ng fra nh
nhu ng vIô c co fhô xu c pha m dô n mô f ông gIa Anh-dIông sô ng mô f
mình frong vu ng dô ng ba ng ca ch dâ y bô n cây sô gIu a mô f bâ y ra n,
haI con dô va mô f fa cu u. Ðo Ia ông fhâ y mo chung cu a mâ y xo m
CuajIros o xung quanh. Tha I dô do khIô n cho không co nguo I na o
ganh fy hay co a c ca m vo I fôI. Sau haI fha ng fôI da duo c mo I nguo I
hoa n foa n coI nhu nguo I nha . Ong fhâ y mo co n co va I chu c con ga .
Vì frong haI xo m Anh-dIông ma fôI bIô f không hô fhâ y co nuôI dô,
cu u va ga gì ca , fôI suy ra ra ng vIô c nuôI gIa su c Ia mô f da c quyô n
cu a ông fhâ y mo. Nhu ng nguo I da n ba Anh-dIông fhay phIôn nhau
cu mô I buô I sa ng mô f nguo I dô I ca I rô du ng ca va so mo I vo f duo c
dom dô n cho ông fa. Ngoa I ra co n co nhu ng chIô c ba nh bô f ngô vu a
Henry Charrlere 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia m sa ng hôm â y va duo c nuo ng chin frôn nhu ng ho n da nung Iu a.
ThInh fhoa ng ho fro vô Ia ng vo I mâ y qua fru ng va mô f if su a do ng
va ng, nhung không pha I hôm na o cu ng co . KhI na o ông fhâ y mo
muô n fôI dô n fham ông fa, ông fa gu I rIông cho fôI ba qua fru ng va
mô f con dao ba ng gô chuô f fhâ f fron. IaII dI fhoo fôI dô n nu a
duo ng va ngô I do I fôI duo I bo ng nhu ng cây xuong rô ng khô ng Iô .
Iâ n dâ u fIôn chinh cô da da f con dao ba ng gô â y va o fay fôI rô I gIo
fay chI huo ng cho fôI dI.
Ong fhâ y mo Anh-dIông da gIa Ia m rô I. Ong fa sô ng frong
mô f ca nh do bâ n cu ng cu c duo I mô f ca I Iô u cang ba ng nhu ng fâ m
da bo , co n nguyôn Iông, ma f co Iông fro va o phia frong. O gIu a Iô u
co da f ba ho n da quây quanh mô f bô p Iu a ma nguo I fa ca m fhâ y Ia
duo c dô cha y suô f dôm nga y. Ong fa không ngu frôn vo ng ma frôn
mô f fhu gIuo ng Ia m ba ng ca nh cây, ca ch ma f dâ f hon mô f mo f. Ca I
Iô u kha rô ng, pha I dô n haI muoI mo f vuông. No không co va ch, chI
phia co gIo duo c cho ba ng mâ y ca nh cây. TôI da duo c nhìn fhâ y haI
con ra n, mô f con da I gâ n ba mo f, fo ba ng ca nh fay, co n con kIa da I
chu ng mô f mo f, co mô f hoa van hình chu V ma u va ng frôn dâ u.
TôI fu nhu : “HaI con ra n na y da ngô n bao nhIôu ga va fru ng không
bIô f!” TôI không hIô u Ia m fhô na o ma bâ y nhIôu dô, cu u, ga va ca
con Iu a nu a dô u co chô nuong fhân duo I ma I Iô u na y. Ong gIa xom
xo f fôI fu ng II fu ng fi, rô I ba f fôI co I ca I quâ n ma IaII da bIô n
fha nh quâ n soo c, va khI fôI da frâ n fruô ng nhu con nhô ng, ông fa
ba f fôI ngô I Iôn mô f ho n da bôn ca nh bô p Iu a. Rô I ông fa fha va o
Iu a nhu ng ca I Ia xanh Ia m kho I bô c Iôn mu mjf, sa c mu I ba c ha .
Ða m kho I vay kin xung quanh fôI Ia m fôI nga f fho . Nhung fôI hâ u
nhu không ho, cô kIôn nhâ n ngô I do I frong muo I phu f kho I mo I fan
dI. Sau do ông fa dô f ca I quâ n cu a fôI va dua cho fôI haI ca I khô
cu a nguo I Anh-dIông, mô f ba ng da cu u, mô f ba ng da ra n, mô m ma I
nhu mô f chIô c gang fay. Ong fa Ia I doo va o ca nh fay fôI mô f ca I
vo ng dan ba ng dây da dô, da cu u va da ra n. No rô ng muo I phân va
duo c buô c va o fay ba ng mô f so I dây Ia m ba ng da ra n da fhuô c co
fhô fha f cha f Ia I hay no I rô ng ra fu y o ma f ca chân fra I, ông fhâ y
mo co mô f ca I mu f sâu qua ng fo ba ng mô f dô ng ba c haI francs, bâu
dâ y ruô I nha ng. Chô c chô c ông fa Ia I duô I chu ng dI, va khI na o bj
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
quâ y nhIô u qua nhIô u fhì ông fa Iâ y fro ra c Iôn chô bj Ioo f. Ðuo c
ông fhâ y mo châ p nhâ n rô I, fôI djnh ra vô fhì ông fa dua cho fôI
mô f con dao ba ng gô nho hon con dao ông da gu I cho fôI. Vô sau
IaII so ca f nghIa cho fôI hIô u ra ng khI na o fôI muô n ga p ông fhâ y
mo, fôI pha I gu I cho ông con dao nho na y, va nô u ông fa ba ng Io ng
cho fôI ga p, ông fa so gu I con dao fo.
TôI fu gIa ông fhâ y mo gIa sau khI nhâ n fhâ y da ma f va da
cô cu a ông nhan nhoo dô n nhuo ng na o. Ca I mIô ng mo m mo m cu a
ông chI co n co nam ca I rang, ba o ha m duo I va haI o ha m frôn, dô u
Ia rang cu a. Ma f ông, cu ng hình qua ha nh nhân nhu fâ f ca nhu ng
nguo I Anh-dIông kha c, co dôI mI hu p dô n mô I khI nha m Ia I fhì Ia m
fha nh haI cu c fhjf fro n. Ong fa không co n Iông ma y Iông mI gì
nu a, nhung fo c fhì vâ n don va cu ng, da I dô n fâ n vaI va duo c xo n
râ f fha ng. Cu ng nhu mo I nguo I Anh-dIông, o phia fruo c ma f ông co
mô f bo m fo c ca f ngang Iông ma y.
TôI ra vô vo I mô f ca m gIa c nguo ng nghju vì dôI mông dif Iô
fhIôn. TôI ca m fhâ y mình buô n cuo I qua . ThôI, da vuo f ngu c fhì
da nh pha I fhô . Không nôn du a vo I nguo I Anh-dIông: vI pha m fu c Iô
cu a ho Ia không xong dâu. Muô n duo c fu do fhì cu ng pha I chju kho
châp nhân môf vaI dIôu bâf fIôn. IaII nhìn caI khô cuo I nhu na c
no , phô haI ha m rang do p cha ng ko m gì nhu ng vIôn ngo c fraI ma
cô vo f duo c, cô xom xo f ca I vo ng doo fay va ca I khô fhu haI ba ng da
ra n. Ðô kIô m fra xom fôI da duo c hun kho I chua, cô ngu I ky nguo I
fôI. Cu ng xIn mo ngoa c no I fhôm ra ng khu u gIa c cu a nguo I Anh-
dIông râ f fInh. TôI da quon vo I ca nh sô ng na y va nhâ n fhâ y không
nôn fIô p fu c sInh hoa f qua Iâu fhoo kIô u na y, vì dô n mô f Iu c na o do
co fhô nguo I fa không co n muô n dI dâu nu a.
IaII fhuo ng xuyôn quan sa f fôI, cô mong cho fôI fham gIa
fich cu c hon cuô c sô ng chung cu a bô Ia c. Cha ng ha n cô da frông
fhâ y fôI dI da nh ca , cô bIô f ra ng fôI cho o râ f gIo I va dIô u khIô n
chIô c xuô ng nho mô f ca ch fha nh fha o. Tu do dô n chô muô n ra ng
chinh fôI cho o xuô ng cho cô dI vo f fraI không co gì Ia xa. Nhung fôI
fhì Ia I không muô n fhô . IaII Ia nguo I Ia n gIo I nhâ f frong da m con
ga I Ia ng na y, bao gIo fhuyô n cô cu ng vo f duo c nhIô u fraI hon va
cu ng Ia nhu ng con fraI fo hon, fu c Ia na m sâu hon ca . TôI Ia I bIô f
Henry Charrlere 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ra ng nguo I fhanh nIôn Anh-dIông cho o fhuyô n cho cô Ia om fraI
cu a fhu IInh. Cho o fhuyô n cu a IaII fhay cho anh fa fu c Ia Ia m cho
anh fa fhIô f fho I, vâ y fôI không duo c Ia m dIô u do . Nhung khI IaII
fhâ y fôI fu Iu , cô Ia I dI fìm om ga I. Cô bo na y mu ng ro cha y dô n va
dI va o nha ba ng ca I cu a da nh cho fôI. ÐIô u do cha c pha I co mô f y
nghIa quan fro ng. Thuo ng haI nguo I cu ng dô n mô f Iu c fruo c ca I
cu a Io n quay ra bIô n. Ðô n dây mô I nguo I dI mô f phia: IaII dI mô f
vo ng rô I va o ba ng cu a cu a mình, co n ZoraIma dI va o cu a cu a fôI.
ZoraIma vu mo I nhu , fo c cu ng chua da I, ma I fo c cô ca f fha nh
duo ng fha ng châ m xuô ng ngang ca m, ca I bo m frôn fra n xuô ng qua
Iông ma y, gâ n châ m dô n mI. Mô I Iâ n IaII go I om dô n nhu vâ y, ca
haI chj om dô u xuô ng bIô n fa m, rô I khI va o nha ho dô u co I khô froo
Iôn vo ng. Mô I Iâ n o nha chu ng fôI ra vô , cô bo Iâ n na o cu ng râ f
buô n vì fôI da không Iâ y cô fa. Hôm fruo c, ca ba chu ng fôI dang
na m frôn vo ng, IaII dang na m gIu a fhì cho f du ng dâ y va khI na m
xuô ng fhì Ia I na m ra ngoa I dô cho fâ m fhân frâ n fruô ng cu a
ZoraIma a p va o nguo I fôI.
Nguo I Anh-dIông fhuo ng cho o fhuyô n cho IaII bj fhuong o
dâ u gô I, do Ia mô f vô f du f râ f rô ng va râ f sâu. Mâ y nguo I da n ông
da khIông anh fa dô n nha ông fhâ y mo, va khI fro vô , dâ u gô I anh
duo c fra f mô f Io p dâ f so f fra ng. Vâ y Ia sa ng hôm â y fôI pha I cho o
fhuyô n cho IaII dI vo f fraI. TôI cu ng cho fhuyô n ra bIô n du ng nhu
nguo I kIa vâ n Ia m nhu ng Iâ n fruo c, va fhao fa c cu a fôI da duo c
fhu c hIô n kha chinh xa c. TôI dua IaII ra xa hon fhuo ng Iô mô f
chu f. Cô fa ra ng ro vì vuI suo ng khI fhâ y chI co haI nguo I dI cu ng
fhuyô n. Truo c khI Ia n cô xoa dâ u Iôn nguo I. TôI nhìn xuô ng da y
bIô n don ngo m, nghI ra ng nuo c o dây cha c pha I Ia nh Ia m. Ða ca I
vây ca mâ p nhô Iôn frôn ma f nuo c dI qua kha gâ n chô chu ng fôI,
fôI chI cho IaII xom, nhung cô không fho m dô y . Iu c bâ y gIo va o
khoa ng muo I gIo sa ng, fro I na ng. Ca I fu I du ng ngo c fraI quâ n xung
quanh ca nh fay fra I, con dao gIa f va o bao da doo râ f cha f o fha f
Iung, IaII nha y xuô ng nuo c ma không hô Ia m cho fhuyô n fro ng
fra nh nhu nhu ng nguo I kha c fhuo ng Ia m khI da p fhuyô n dô Iâ y da
nha y xuô ng. Cô Ia n xuô ng da y nuo c don ngo m vo I mô f fô c dô kho
Io ng fuo ng fuo ng nô I. Iâ n Ia n dâ u fIôn na y cha c chI dô fham do , vì
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
frong fu I fhâ y co if fraI. TôI na y ra mô f y . Trôn fhuyô n co mô f cuô n
dây da râ f Io n. TôI buô c mô f dâ u dây va o ca I fu I, dua fu I cho IaII
va khI cô Ia n xuô ng fôI fha o cuô n dây ra: so I dây da fhoo cô xuô ng
dô n fâ n da y. Cha c IaII da hIô u y fôI vì mô f Ia f sau cô ngoI Iôn,
không dom fhoo ca I fu I. Tay ba m va o fhuyô n dô nghI sau chuyô n
Ia n kha Iâu na y, cô ra hIô u cho fôI ko o ca I fu I Iôn. TôI ko o, ko o nu a,
nhung dô n mô f Iu c na o do fhâ y dây bj ma c ko f, cha c Ia ca I fu I bj
vuo ng va o san hô. IaII Ia n xuô ng dô go no ra, ca I fu I dâ y duo c mô f
nu a, fôI fru f fraI va o Io ng fhuyô n. Sa ng hôm â y, sau fa m Iâ n Ia n
sâu muo I Iam mo f, chIô c fhuyô n da gâ n dâ y. KhI IaII Ioo Iôn
fhuyô n, mo p fhuyô n chI co n nhô Iôn frôn ma f nuo c co haI phân.
KhI fôI djnh ko o noo Iôn, chIô c fhuyô n cho qua nhIô u fraI suy f
chìm nghIm. Chu ng fôI da nh pha I fha o dây noo ra buô c va o mô f
ca I cho o cho no nô I Iô nh bô nh fa I chô dô da nh dâ u noI fha noo rô I
cho o fhuyô n va o. Chu ng fôI va o bo bình yôn vô su .
Ða gIa dang cho chu ng fôI, va anh cha ng Anh-dIông fhuo ng
dI vo I IaII cu ng dang ngô I frôn ca f khô o chô fhuo ng fa ch fraI fìm
ngo c. Anh fa râ f ha I Io ng khI fhâ y sô fraI vo f duo c nhIô u nhu vâ y.
IaII gIa ng gIa I cho anh fa hIô u ca ch Ia m cu a fôI: buô c ca I fu I va o
dây dô nguyôn duo I da y fhì khI Iôn cô duo c nho hon, do do fIô f
kIô m duo c fho I gIan, cho nôn mo I nha f duo c nhIô u fraI hon. Anh fa
nhìn ca I fu I dô xom fôI buô c nhu fhô na o va xom xo f râ f ky ca I nu f
buô c. Anh fa fha o no ra va fhu fha f Ia I nhu cu : chI mô f Iâ n anh fa
da fha f duo c ngay. Anh fa dua ma f nhìn fôI co vo râ f fu ha o.
Mo hô f chô fraI ra, ba gIa Iâ y duo c muo I ba vIôn ngo c, IaII
fhuo ng nga y không bao gIo o Ia I xom ba gIa Ia m vIô c na y, ma vô
nha ngay rô I do I nguo I fa dom phâ n cu a mình vô , nhung Iâ n na y
fhì cô ngô I Ia I cho dô n khI mo con fraI cuô I cu ng. TôI an dô n ba fa
Ia if, IaII fhì chI an nam sa u con. Ða gIa chIa phâ n chô ngo c fraI
vu a nha f duo c. Muo I ba vIôn gâ n ba ng nhau, dô u xâ p xI fo ba ng
ha f dâ u Ha Ian. Ða gIa fa ch ra ba vIôn cho fhu IInh, ba vIôn cho
fôI, haI vIôn cho ba fa, va nam vIôn cho IaII. IaII Iâ y ba vIôn phâ n
fôI dua cho fôI. TôI câ m Iâ y va dua cho nguo I Anh-dIông bj fhuong.
Anh fa không chju Iâ y, nhung fôI mo fay anh fa ra, gIu I ngo c va o
va bo p fay anh Ia I. Ðô n Iu c â y anh fa mo I nhâ n. Vo va con ga I anh
Henry Charrlere 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fa na y gIo Im Ia ng ngô I ca ch dâ y mô f qua ng nhìn chu ng fôI, fhâ y
fhô IIô n câ f fIô ng cuo I mu ng ro va dô n nhâ p bo n vo I chu ng fôI. TôI
gIu p ho dìu anh fa vô nha . Ca nh na y duo c Ia p dI Ia p Ia I frong gâ n
haI fuâ n, Iâ n na o fôI cu ng gIao Ia I phâ n ngo c cu a fôI cho nguo I da n
ông Anh-dIông. Hôm qua fôI gIu Ia I mô f frong sa u vIôn ngo c fhuô c
phâ n cu a fôI. Vô dô n nha fôI da ba f IaII an no . IaII pha f cuô ng Iôn
vì vuI suo ng, ca ha f suô f ca buô I chIô u.
ThInh fhoa ng fôI Ia I dô n ga p nguo I Anh-dIông da nho f. Anh
fa ba o fôI go I anh Ia Ia ZorIIIo, fIô ng Tây Ðan Nha co nghIa Ia con
ca o nho . Anh fa no I vo I fôI Ia fhu IInh saI anh ho I fôI xom fhu fa I
sao fôI không xam cho ông hình dâ u hô dI, fôI phân frâ n ra ng so dI
fôI chua da m xam vì fôI không bIô f vo cho fhâ f gIô ng ca I dâ u hô
cu a fôI. Vu a no I vu a fra fu dIô n, fôI yôu câ u anh fa kIô m cho fôI
mô f fâ m guong hình chu nhâ f rô ng ba ng ngu c fôI, mô f fo gIâ y
frong, mô f ca I bu f Iông nho no f va mô f Io mu c, mô f if gIâ y fhan
hay nô u không kIô m duo c chì mô f cây bu f chì no f fhâ f fo va fhâ f
dâ m. TôI cu ng nho anh fa kIô m mô f if a o quâ n vu a khô nguo I fôI
va cu dô o nha anh fa vo I ba ca I a o so-mI ka-kI. TôI duo c anh fa cho
bIô f ra ng ca nh sa f co ho I anh fa vô fôI va AnfonIo. Anh fa da no I
vo I ho ra ng fôI da vuo f nu I sang VonozuoIa, co n AnfonIo fhì bj ra n
ca n chô f rô I. Anh fa cu ng bIô f ra ng mâ y nguo I Pha p vuo f ngu c
hIô n dang o nha fu Sanfa Marfa.
Trong nha ZorIIIo cu ng co du nhu ng fhu dô da c IInh fInh pha
fa p nhu frong nha ông fhu IInh: mô f dô ng Io n nhu ng ca I hu ba ng
dâ f so f co vo nhu ng hoa van duo c nguo I Anh-dIông ua chuô ng, do
Ia nhu ng fhu dô gô m râ f nghô fhuâ f vô hình da ng cu ng nhu ma u
sa c va hoa van; nhu ng ca I vo ng fuyô f do p ba ng Ion fhuâ n châ f, ca I
fhì fra ng muô f, ca I fhì co ma u sa c, co da I vIô n. Nhu ng fâ m da ra n,
da fha n Ia n, da ô nh uong, fâ m na o cu ng râ f Io n va duo c fhuô c ky ;
nhu ng ca I gIo dan ba ng dây Ioo fra ng hoa c nhIô u ma u. Anh fa no I
ra ng fâ f ca nhu ng vâ f â y dô u Ia sa n phâ m cu a nhu ng bô Ia c Anh-
dIông fhuô c cu ng mô f chu ng fô c vo I bô Ia c cu a fôI nhung Ia I sô ng
frong ru ng râ m ca ch dây haI muoI Iam nga y duo ng. Hon haI muoI
chIô c Ia coca ma anh fa cho fôI cu ng fu dâ y dô n. KhI na o mo I mô f
cha n chuo ng, fôI so nhaI mô f chIô c Ia Ia fhâ y do ngay. TôI fu gIa
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ZorIIIo va yôu câ u anh fa khI na o fIô n fhì dom fâ f ca nhu ng vâ f fôI
da kô va fhôm va o dâ y mâ y fo ba o hay fa p chi ba ng fIô ng Ðây Ðan
Nha, vì vo I cuô n fu dIô n, frong haI fha ng qua fôI da ho c fhôm duo c
kha nhIô u. Anh fa không co fIn fu c gì cu a AnfonIo, chI bIô f ra ng
vu a qua Ia I co mô f cuô c du ng dô gIu a ca c dô I canh pho ng bo bIô n
vo I bo n buôn Iâ u. Nam nguo I Iinh va mô f nguo I buôn Iâ u da bj
gIô f, nhung chIô c fhuyô n fhì không ba f duo c. Chua bao gIo fôI
frông fhâ y mô f gIo f ruo u ma nh o frong Ia ng, nô u không kô fhu
nuo c qua Iôn mon ma fôI da co Iâ n no I dô n. Trông fhâ y mô f chaI
ruo u hô I frong nha ZorIIIo, fôI ho I xIn anh fa. Anh fa fu chô I. Nô u
fôI muô n uô ng o dây fhì cu uô ng, nhung dom vô fhì anh fa không
cho.
Ca I anh ba ch fa ng na y Ia mô f bâ c hIô n mInh. TôI fu gIa
ZorIIIo va ra vô vo I mô f con Iu a ma anh fa cho fôI muo n dô fro Ia I
|anh fa cam doan ra ng dô n maI no so fu fìm duo ng vô nha mô f
mình). TôI chI dom vô mô f go I ko o Io n du ma u, mô I ca I ko o dô u bo c
gIâ y mjn, va sa u muoI bao fhuô c Ia . IaII do I fôI ca ch Ia ng hon ba
cây sô cu ng vo I cô om ga I. Cô không gây gô gì ca va chju dI bôn
ca nh fôI, chju dô cho fôI qua ng Iung. ThInh fhoa ng cô du ng Ia I va
hôn Iôn môI fôI fhoo kIô u van mInh. Vô dô n Ia ng, fôI dô n fham ông
fhu IInh va bIô u ông go I ko o vo I chô fhuô c Ia kIa. Chu ng fôI ngô I
fruo c cu a ngôI nha ông fhu IInh, quay ma f ra bIô n.
Chu ng fôI uô ng nuo c qua Iôn mon du ng frong nhu ng ca I
chum ba ng dâ f nôn Iu c na o cu ng ma f. IaII ngô I o bôn pha I fôI, haI
fay ôm Iâ y du I fôI, co n cô om ngô I o bôn fra I, cu ng vo I fu fhô nhu
vâ y. HaI cô dô u ngâ m ko o. Co I ko o dô mo fruo c ma f chu ng fôI, da n
ba fro con frong nha chô c chô c Ia I ra bô c mâ y ca I. Ong fhu IInh kho
dâ y dâ u ZoraIma va o dâ u fôI va ra hIô u cho fôI hIô u ra ng cô fa
muô n Ia m vo fôI nhu IaII. IaII câ m Iâ y vu ZoraIma ra hIô u no I
ra ng no hoI nho cho nôn fôI mo I không muô n Iâ y om ga I cô. TôI
nhu n vaI, fhô Ia mo I nguo I cuo I rô . TôI fhâ y hình nhu ZoraIma râ f
khô so . TôI IIô n qua ng fay quanh cô cô, ôm cô va o Io ng va vuô f vo
dôI vu cu a cô: ma f ZoraIma Iâ p fu c sa ng bu ng Iôn vì ha nh phu c.
TôI hu f va I dIô u fhuô c Ia . Mâ y nguo I Anh-dIông cu ng fhu hu f xom
sao, nhung duo c va I hoI ho da vu f dI dô quay fro vô vo I dIô u fhuô c
Henry Charrlere 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia quâ n cu a ho , dâ u co Iu a ngâ m frong mIô ng. TôI du ng dâ y cha o
mo I nguo I rô I câ m fay IaII ra vô . IaII dI sau fôI va ZoraIma dI sau
chj cô. Chu ng fôI qua f Io fhan nuo ng mâ y con ca fhâ f fo: mo n na y
bao gIo cu ng Ia m fha nh ca mô f bu a fIô c ngon Ia nh. TôI vu I va o
fhan hô ng mô f con fôm hu m na ng if nhâ f haI cân. Chu ng fôI Ia I an
hô f mo n na y mô f ca ch ngon Ia nh.
TôI da nhâ n duo c fâ m guong, fo gIâ y mjn va fo gIâ y frong dô
dô hình, mô f ô ng koo ma fôI không hô nho mua nhung co fhô co ich
cho fôI, mâ y cây bu f chì fhan, Io mu c va cây bu f Iông. TôI du ng
mô f so I dây froo fâ m guong ngang fâ m ngu c fôI o fu fhô ngô I:
Trong guong hIô n ra ro no f ca I dâ u hô xam frôn mình fôI, vo I du
ca c chI fIô f. IaII va ZoraIma fo mo nhìn fôI Ia m vIô c mô f ca ch dâ y
hu ng fhu . TôI câ m bu f Iông dô Ia I fu ng no f, nhung vì mu c cu cha y
xuô ng, fôI pha I du ng dô n koo, pha no va o mu c. Tu dâ y mo I su dô u
ô n. Sau ba buô I Ia m vIô c nhu fhô , mô I buô I mô f fIô ng dô ng hô , frôn
fâ m guong da co duo c mô f ba n sao chinh xa c cu a ca I dâ u hô .
IaII da dI mo I ông fhu IInh, ZoraIma câ m haI fay fôI dô Iôn
ngu c cô, cô co vo khô so va sI mô, dôI ma f cô fra n dâ y fình yôu va
du c vo ng dô n nô I fôI pha I ôm Iâ y cô, va cu ng cha ng hIô u ro mình
Ia m gì, fôI chIô m hu u fhân xa c cô ngay duo I dâ f, o gIu a nha . Cô
kho buông mô f fIô ng rôn, nhung fhân fhô cô ruo n fha ng Iôn vì
khoa I Ia c va dinh cha f va o fôI không chju buông ra nu a. TôI nho
nha ng go ra rô I xuô ng bIô n fa m vì nguo I fôI dâ y dâ f. ZoraIma dI
fhoo fôI, va chu ng fôI cu ng fa m vo I nhau. TôI ky Iung cho cô, cô xa f
haI chân va o haI fay fôI, rô I chu ng fôI cu ng vô nha . IaII dang ngô I
o chô chu ng fôI vu a na m vo I nhau, khI chu ng fôI vô fhì cô da hIô u
hô f. Cô du ng dâ y qua ng fay Iôn cô fôI va âu yô m hôn fôI, rô I cô Iâ y
ca nh fay om ga I va dìu no dI ra ba ng cu a cu a fôI, doa n quay Ia I va
ra ba ng ca I cu a da nh rIông cho mình. TôI ngho fhâ y nhu ng fIô ng
dâ p va ch fu phia ngoa I. TôI ra fhì frông fhâ y IaII, ZoraIma va haI
nguo I da n ba kha c nu a dang du ng mô f fhanh sa f dô du c va ch. TôI
hIô u ra ng ho muô n khoo f fhôm mô f ca I cu a fhu fu. Ðô cho va ch
kho I nu f ra qua rô ng, ho du ng ca I bình fuo I nuo c va o va ch. ChI
mô f Ia f sau ca I cu a da khoo f xong. ZoraIma xua nhu ng ma nh vo ra
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngoa I. Tu nay fro dI mô f mình cô so ra va o ca I cu a na y, cô so không
bao gIo du ng dô n cu a cu a fôI nu a.
Ong fhu IInh dô n cu ng vo I ba nguo I Anh-dIông va nguo I om
fraI |vô f fhuong o chân anh na y nay da gâ n fha nh so o). Ong fa
nhìn ca I hình vo frôn guong va nhìn bo ng mình frong guong. Ong
fa kInh nga c va vuI mu ng khI fhâ y ca I dâ u hô duo c vo do p nhu vâ y
va khI fhâ y ma f mình duo c pha n chIô u frong guong. Ong fa không
hIô u fôI djnh Ia m gì. Iu c bâ y gIo mu c da khô, fôI da f fâ m guong
Iôn ba n, dô fo gIâ y frong Iôn ma f guong va ba f dâ u dô Ia I. Công
vIô c na y râ f dô , cha ng mâ y chô c ma xong. Cây bu f chì sao Ia I du ng
fu ng no f vo , không dâ y mô f nu a gIo sau, fruo c khI dôI ma f dâ y
hu ng fhu cu a mo I nguo I, fôI da co duo c mô f hình vo cu ng hoa n my
không ko m gì nguyôn ba n. Mô I nguo I Iâ n Iuo f câ m fo gIâ y Iôn
nga m nghia, so sa nh ca I dâ u hô frôn ngu c fôI vo I ca I dâ u hô frôn fo
gIâ y. TôI cho IaII na m Iôn ba n, nhâ p mô f if nuo c Iôn bu ng cô ba ng
mô f ca I khan uo f rô I da f mô f fo gIâ y fhan Iôn dâ y va frôn cu ng Ia
fo gIâ y cu a hình vo . TôI vo mô f va I duo ng, va su kInh nga c cu a mo I
nguo I Iôn dô n cu c dô khI ho fhâ y frôn bu ng cu a IaII hIô n ro mô f
phâ n cu a hình vo . Ma I dô n Iu c â y ông fhu IInh mo I hIô u ra ng bao
nhIôu công su c cu a fôI na y gIo Ia dô Ia m vu a Io ng ông fa.
Nhu ng con nguo I không bIô f gIa dô I, vì chua duo c qua mô f
qua frình gIa o du c cu a nguo I van mInh, bao gIo cu ng pha n u ng
mô f ca ch fu nhIôn, ca m fhu nhu fhô na o fhì pha n u ng nhu fhô . Ho
ha I Io ng hay bâ f ma n, vuI hay buô n, fhâ y hu ng fhu hay du ng dung
dô u Ia mô f ca ch fu pha f va hô n nhIôn. Tinh uu vIô f cu a nhu ng
nguo I Anh-dIông fhuâ n nhâ f nhu mâ y nguo I CuajIros na y fhâ f ro
ra ng. Ho vuo f chu ng fa vô mo I ma f, vì khI ho da fhâu na p mô f
nguo I na o va o khô I cô ng dô ng cu a ho fhì fâ f ca nhu ng gì ho co dô u
Ia cu a nguo I â y, va vô phâ n ho , khI nhâ n duo c cu a nguo I â y mô f su
quan fâm du nho nha f dô n dâu fhì ca I fâm hô n hô f su c nha y ca m
cu a ho cu ng xu c dô ng sâu xa. TôI da quyô f djnh va ch fruo c nhu ng
no f chinh ba ng dao ca o dô ngay frong buô I dâ u fIôn nhu ng duo ng
vIô n cu a hình vo da an ha n va o da. Sau do fôI so du ng ba cây kIm
do ng va o mô f ca I quo nho xam fhôm va o nhu ng duo ng da va ch rô I
xam fIô p nhu ng duo ng kha c. Hôm sau fôI ba f fay va o vIô c.
Henry Charrlere 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thu IInh Zafo na m frôn ba n. Sau khI dô Ia I mô f Iâ n nu a ca I
hình vo frôn gIâ y mjn sang mô f fo gIâ y fra ng kha c daI hon, fôI
du ng mô f cây bu f chì cu ng va mô f fo gIâ y fhan In ca I hình â y Iôn
da bu ng ông. Io p da na y da duo c bôI sa n mô f Io p hô Ioa ng ba ng
dâ f so f fra ng pha vo I nuo c, rô I dô cho khô. Hình vo duo c In Iôn râ f
ro , fôI dô mô f Iu c cho no khô ha n. Ong fhu IInh na m yôn frôn ba n,
nguo I cu ng do, không da m nhu c nhich, ngay ca ca I dâ u cu ng không
da m nghIông qua nghIông Ia I vì so Ia m ho ng ca I hình vo ma fôI da
cho ông fa xom frong fâ m guong. TôI du ng dao ca o va ch fâ f ca ca c
no f chinh. Ma u chI rI ra chu f if, rI ra dô n dâu fôI Iau dô n dâ y, khI
fâ f ca nhu ng duo ng no f gIâ y fhan ha n Iôn da duo c fhay ba ng
nhu ng duo ng ra ch ma nh ma u do , fôI Iâ y mu c cha m bôI Iôn kha p
ngu c. Mu c chI kho an o nhu ng chô fôI ra ch hoI ma nh, vì o nhu ng
chô â y ma u cu Ia m cho mu c không ngâ m xuô ng duo c, co n nhìn
chung fhì hình vo nô I Iôn râ f ro va râ f do p. Ta m nga y sau Zafo da
co ca I dâ u hô frôn ngu c, mô m ha fo, vo I ca I Iuo I ma u hô ng, bô nanh
fra ng, ca I mu va bô rIa don, va ca dôI ma f nu a. TôI râ f ha I Io ng vô
fa c phâ m cu a mình: no do p hon ca I dâ u hô cu a fôI, ma u sa c fuoI
hon. KhI va y da fro c hô f fôI du ng kIm xâm Ia I mô f va I chô chua
duo c dâ m. Zafo ha I Io ng dô n nô I ông fa ba o ZorIIIo da f mua sa u
fâ m guong pha f cho mô I nha mô f fâ m va haI fâ m nu a cho nha ông
fa.
Nhu ng nga y, nhu ng fuâ n, nhu ng fha ng Iâ n Iuo f frôI qua.
Ðây gIo da Ia fha ng fu va nhu vâ y fôI o dây da duo c bô n fha ng. Su c
kho o fôI râ f fô f. Co ba p fôI dô u ma nh va dôI chân fôI da quon dI
dâ f cho nôn co fhô dI bô râ f xa ma không mô f frong nhu ng chuyô n
dI san ca c gIô ng fha n Ia n Io n. Vu a rô I fôI quôn không no I ra ng sau
buô I dI fham ông fhâ y mo Iâ n dâ u fôI da yôu câ u ZorIIIo kIô m cho
fôI mô f if fhuô c I-ô f, mô f if nuo c oxy mô f if bông, mâ y cuô n bông,
mâ y chu c vIôn ky nInhva sfovarsoI. Ða o fruo c o bô nh vIô n fôI da
fhâ y mô f nguo I fu khô saI co mô f ca I mu n Ioo f fo không ko m gì ca I
mu n cu a ông fhâ y mo. TôI fhâ y ChafaI, nguo I y fa nghIô n mô f vIôn
sfovarsoI rô I ra c va o dâ y. ZorIIIo da dom ca c fhu do dô n cho fôI, Ia I
fu dô ng dua fhôm mô f if fhuô c mo nu a. TôI da gu I con dao gô nho
cho ông fhâ y mo, va ông fa da fra Io I ba ng ca ch gu I con dao cu a
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ông cho fôI. TôI pha I nan nI ma I va no I dI no I Ia I du ca ch ông fa
mo I chju dô cho fôI chu a. Nhung fôI mo I bôI fhuô c duo c va I ba Iâ n
fhì ca I mu n da fhu ho p Ia I chI co n mô f nu a, sau do ông fa fIô p fu c
fu bôI fhuô c Iâ y, rô I dô n mô f nga y kIa ông fa gu I cho fôI con dao gô
Io n dô fôI dô n xom ông fa da kho I ha n. Không bao gIo co aI bIô f
ra ng chinh fôI da chu a cho ông fa kho I.
HaI cô vo cu a fôI không buông fôI ra duo c mô f phu f. KhI na o
IaII dI vo f fraI fhì ZoraIma o nha vo I fôI. Co n hô ZoraIma dI fhì
IaII ngô I choI vo I fôI. Thu IInh Zafo sInh con fraI. KhI chuyô n
bu ng, vo ông ra ba I bIô n cho n mô f fa ng da Io n dô fra nh o phia sau
cho du ng aI frông fhâ y, mô f ba vo kha c cu a Zafo bung cho ba mô f
ca I gIo Io n du ng ba nh nuo ng, nuo c ngo f va nhu ng fa ng duo ng don
haI cân mô f. Cha c ba fa do va o Iu c bô n gIo chIô u, vì dô n khI ma f
fro I Ia n ba vu a roo vu a dI vô phia Ia ng, haI fay gIo cao du a con.
Truo c khI ba fa vô dô n noI fhì Zafo cu ng da bIô f ra ng do Ia mô f
du a con fraI. TôI doa n duo c ra ng nô u do Ia mô f du a con ga I fhì ba
vo so Ia ng Ia ng bô con vô , không roo ho gì ca , không gIo cao du a
con Iôn nhu vâ y. IaII du ng dIô u bô gIa ng gIa I cho fôI hIô u dIô u do .
Nguo I da n ba Anh-dIông dI fo I rô I du ng Ia I sau khI gIo cao du a con
Iôn. Zafo dang haI fay ra phia fruo c va roo Iôn, nhung vâ n du ng
yôn fa I chô . Iu c bâ y gIo nguo I mo Ia I buo c fo I mâ y fhuo c nu a, Ia I
gIo cao du a con, roo Iôn rô I du ng Ia I. Zafo Ia I roo va dang haI fay
ra. Cu nhu fhô nam sa u Iâ n frong khoa ng ba bô n chu c mo f cuô I
cu ng. Zafo vâ n du ng yôn o nguo ng cu a nha mình. Ong fa du ng
fruo c ca I cu a Io n, va mo I nguo I dô u chon chu c o haI bôn. Nguo I mo
du ng Ia I khI chI co n nam sa u buo c, ba fa gIo cao du a con va roo
Iôn. Iu c bâ y gIo Zafo fIô n fo I Iuô n haI fay duo I na ch fha ng bo , bô
no Iôn cao, rô I quay vô phia dông roo ba fIô ng va gIo no Iôn ba Iâ n.
Rô I ông fa da f fha ng bo ngô I frôn ca nh fay pha I, cho no na m ngang
frôn ngu c, cho dâ u no chuI va o na ch mình rô I Iâ y ca nh fay fra I cho
no . Xong ông fa dI va o cu a Io n ma không quay Ia I. Mo I nguo I dô u
va o fhoo, nguo I mo va o sau cu ng. Co bao nhIôu nuo c qua Iôn mon
dô u dom ra cho mo I nguo I uô ng hô f.
Suô f ca fuâ n â y, fu sa ng dô n chIô u nguo I fa fuo I nuo c va o
khoa ng dâ f o fruo c ma f nha cu a fhu IInh Zafo, rô I ca da n ông Iâ n
Henry Charrlere 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
da n ba dô n gIâ m chân cho dâ f do xuô ng. Rô f cuô c ho co duo c mô f
ca I sân hình fro n râ f rô ng ba ng dâ f so f nô n cha f. Nga y hôm sau ho
du ng mô f ca I Iôu Io n ba ng da bo , va fôI doa n bIô f sa p co hô I ho dô n
noI. Ðuo I Iô u da ho ba y hon haI muoI ca I chum Io n ba ng dâ f nung
rô I ro f nuo c qua Iôn mon va o. Ho da f nhu ng phIô n da xô p fha nh
ha ng Iô I va xung quanh châ f nhu ng dô ng cuI, khô co , xanh co , mô I
nga y mô f châ f cao fhôm. Trong sô cu I do co mô f phâ n Io n da duo c
bIô n fâ p va o fu Iâu, nay da khô, fra ng va nha n.
Co nhu ng fhân cây râ f Io n da duo c ko o fu bIô n Iôn không bIô f
fu bao gIo : Trôn ca c phIô n da ho da du ng haI ca I co c phia frôn chIa
dôI cao ba ng nhau: do Ia haI cô f fru cu a mô f ca I Io quay khô ng Iô .
Ðô n con ru a Iâ f ngu a, hon ba muoI con fha n Ia n khô ng Iô ha y co n
sô ng, mo ng chân bj bâ f cho o va o nhau không cha y dI dâu duo c, haI
con cu u: ca da n hy sInh vâ f â y dang cho nguo I fa Ia m fhjf. Ngoa I
ra co n co if nhâ f Ia haI nga n ca I fru ng ru a bIô n.
Mô f buô I sa ng no co khoa ng muo I Iam nguo I cuo I ngu a dô n,
fâ f ca dô u Ia nguo I Anh-dIông, cô doo vo ng, dô I mu rom va nh râ f
rô ng, do ng khô , chân, du I va mông dô frâ n, mình ma c a o không
fay ba ng da cu u Iô n fra I. AI nâ y dô u gIa f mô f con dao gam Io n o
fha f Iung, co haI nguo I doo su ng san haI no ng, nguo I câ m dâ u co
mô f khâ u ca c bIn fu dô ng va ma c mô f chIô c a o vo f râ f do p, ô ng fay
ba ng da don, fha f mô f ca I njf gIa f dâ y da n. Ngu a ho cuo I râ f do p,
nho nhung hang, con na o Iông cu ng ma u xa m co dô m fra ng. Trôn
mông ngu a dô u co buô c mô f bo co khô. Tu xa ho da ba o hIô u cho
mo I nguo I bIô f ho dô n ba ng nhu ng pha f su ng, nhung vì ho phI
nuo c da I cho nôn vu a ngho fIô ng su ng da fhâ y ho dô n noI ngay. Vj
fhu IInh cu a doa n nguo I na y gIô ng Zafo va om fraI ông mô f ca ch ky
Ia , fuy co Io n fuô I hon. Xuô ng ngu a, vj fhu IInh â y dI fha ng vô phia
Zafo va haI nguo I cha m fay va o vaI nhau. Vj kha ch dI va o nha mô f
mình, Zafo fhoo sau, rô I Ia I dI ra, frôn fay bô fha ng bo mo I do . Ong
fa gIo no ra cho mo I nguo I frông ro , rô I Ia m nhu ng cu chI gIô ng
nhu Zafo da Ia m hôm fruo c: sau khI dua no vô huo ng ma f fro I mo c,
ông fa dâ u no duo I na ch va cho ca nh fay fra I Iôn, rô I dI va o nha .
Ðâ y gIo fâ f ca nhu ng nguo I cuo I ngu a dô u nha y xuô ng dâ f, buô c
ngu a ca ch dâ y mô f qua ng, bo co khô froo Iu ng Ia ng o cô fu ng con.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Va o khoa ng gIu a frua mô f fô p da n ba Anh-dIông dI frôn mô f ca I xo
Io n co bô n ngu a ko o, va o Ia ng. Nguo I da nh xo Ia ZorIIIo. Trôn xo co
ca fha y dô n haI muoI nguo I da n ba , dô u co n fro , va ba y fa m du a bo
dô u Ia con fraI.
Truo c khI ZorIIIo dô n, fôI da duo c gIo I fhIô u vo I ca doa n nguo I
cuo I ngu a, ba f dâ u fu vj fhu IInh. Zafo chI cho fôI dô y fhâ y ngo n
chân u f bôn fra I cu a ông fa ba f cho o Iôn frôn ngo n fhu fu. Ðm fraI
ông fa cu ng fhô , va vj fhu IInh mo I dô n cu ng Ia I nhu vâ y. Sau do
ông fa Ia I chI cho fôI fhâ y ra ng phia duo I ca nh fay cu a mô I nguo I
dô u co mô f fhu nô f ruô I don gIô ng nhau. TôI hIô u ra ng nguo I
kha ch mo I dô n Ia anh ruô f cu a fhu IInh Ia ng fôI. Nhu ng hình xam
frôn nguo I Zafo duo c mo I nguo I nga m khia khon ngo I, nhâ f Ia ca I
dâ u hô .
Tâ f ca nhu ng nguo I da n ba Anh-dIông mo I dô n dô u co hoa
van du ca c ma u sa c vo kha p nguo I, chI fru khuôn ma f. IaII khoa c
nhu ng chuô I san hô va o cô mâ y nguo I da n ba , va nhu ng chuô I vo
ô c va o cô mâ y nguo I kha c TôI dô y dô n mô f nguo I da n ba Anh-
dIông râ f do p, cao hon nhu ng nguo I kha c vô n co fâ m vo c frung
bình. Cô fa co nhu ng duo ng no f cu a mô f nguo I da n ba y frông
nghIông gIô ng nhu mô f bu c phu dIôu frôn ma f nhu ng chIô c mô -day
ma nguo I fa fhuo ng doo o cô . To c cô fa ma u don co a nh fim, ma f
ma u câ m fha ch, râ f fo, vo I dôI ha ng mI râ f da I va dôI ma y cong râ f
do p. To c cô fa ca f fhoo kIô u Anh-dIông, phia fruo c co bo m xo n
fha ng, phia frôn co duo ng ngôI o gIu a chIa ma I fo c ra Ia m haI phâ n
ru xuô ng haI bôn faI. Ma I fo c duo c ca f râ f fha ng o khoa ng gIu a cô .
ÐôI vu ba ng câ m fha ch gâ n sa f nhau o phia go c mo ra haI bôn mô f
ca ch ha I ho a.
IaII gIo I fhIô u fôI vo I cô fa va da f cô fa vô nha chu ng fôI cu ng
vo I ZoraIma va mô f cô ga I Anh-dIông kha c râ f fro mang fhoo mâ y
ca I cô c gô va mô f bo bu f Iông. Sô Ia mâ y nguo I da n ba mo I dô n na y
co nhIô m vu vo hoa van cho phu nu frong Ia ng. TôI duo c chu ng
kIô n ca I công frình nghô fhuâ f ma cô ga I xInh do p kIa fhu c hIô n
frôn nguo I IaII va ZoraIma. Ðu f Iông cu a ho Ia m ba ng mô f quo gô
co ga n mô f du m Ion o dâ u. Cô ga I châ m no va o mâ y ca I cô c du ng
fhuô c ma u dô vo . TôI cu ng Iâ y cây bu f Iông cu a fôI ra, va ba f dâ u
Henry Charrlere 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fu rô n IaII, fôI vo mô f cây hoa co haI ca nh dI Iôn haI bo vu , rô I vo
nhu ng ca nh hoa ma u hô ng frôn haI vu , co n dâ u vu fhì fôI bôI va ng.
Trông nhu mô f bông hoa ho no , o gIu a co nhu y va ng. Ða cô con ga I
kIa muô n fôI vo ca cho ho nu a. VIô c na y fôI pha I ho I ZorIIIo. Anh fa
dô n va no I ra ng mô f khI ho da ba ng Io ng fhì fôI muô n vo gì cho ho
cu ng duo c ca . TôI da Iâm va o mô f fình fhô fhâ f da c bIô f. Suô f hon
haI fIô ng dô ng hô fôI pha I vo ma u Iôn bu ng va vu cu a fâ f ca ca c cô
Anh-dIông, kha ch cu ng nhu chu . ZoraIma nhâ f djnh do I fôI vo fhâ f
gIô ng nhu IaII. Trong khI do , dân Ia ng da quay xong mâ y con cu u
va nuo ng fhjf haI con ru a da duo c da duo c xo ra fu ng mIô ng. Thjf
cu a no do fuoI gIô ng nhu fhjf bo , frông râ f ngon Ia nh.
TôI duo c ngô I gâ n Zafo va bô ông fa o duo I Iô u. Ða n ông an
mô f bôn, da n ba an bôn kIa, không kô nhu ng nguo I bung do n fhu c
an cho chu ng fôI. Ða m hô I kô f fhu c ba ng mô f fhu dIô u vu , khI da
kha khuya. Ðô dô m cho dIô u vu , mô f nguo I da n ông Anh-dIông
fhô I mô f cây sa o ba ng gô pha f ra nhu ng âm fhanh cao hoI don dIô u
va da nh Iôn haI ca I frô ng ba ng da cu u. Co nhIô u nguo I, ca da n ông
Iâ n da n ba , say ruo u, nhung không fhâ y xa y ra chuyô n gì kho coI.
Ong fhâ y cu ng cuo I Iu a dô n du . AI cu ng nhìn ca I so o ma u hô ng da
fhay fhô cho ca I mu n sâu qua ng ma mo I nguo I dô u bIô f ro . Ho dô u
Iâ y Ia m nga c nhIôn khI fhâ y no da kho I. ChI co ZorIIIo va fôI Ia bIô f
ro ngo n nga nh, ZorIIIo gIa ng gIa I cho fôI bIô f ra ng fhu IInh cu a bô
Ia c dô n du hô I Ia ông bô cu a Zafo, fhuo ng duo c go I Ia Jusfo, co
nghIa Ia Công Ða ng. Ong fa Ia nguo I chuyôn xu ca c vu franh châ p
gIu a nhu ng nguo I fhuô c ca c bô Ia c kha c nhau frong chu ng fô c
CuajIros. Anh fa cu ng no I cho fôI bIô f ra ng khI co chuyô n xich
mich vo I nguo I Iapus, mô f chu ng fô c Anh-dIông kha c, haI bôn ho p
Ia I dô ba n xom so mo cuô c chIô n franh vo I nhau hay da n xô p vo I
nhau. KhI mô f nguo I Anh-dIông bj mô f nguo I fhuô c chu ng fô c kha c
gIô f chô f, ho co fhô fra nh duo c chIô n franh ba ng ca ch fho a fhuâ n
vo I nhau Ia ko gIô f nguo I bô I fhuo ng cho bô Ia c co nguo I bj gIô f.
NhIô u khI cu a bô I fhuo ng co fhô Iôn fo I haI fram con bo , vì ca c
vu ng nu I va chân nu I, bô Ia c na o cu ng nuôI duo c râ f nhIô u bo .
Ða ng fIô c Ia ho không bao gIo fIôm chu ng bo dô pho ng ngu a bô nh
sô f Io mô m va ca c bô nh djch fhuo ng Ia m chô f râ f nhIô u su c vâ f.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ZorIIIo cho ra ng fình hình do cu ng co ma f fô f, vì nô u không co
nhu ng fhu bô nh â y fhì sô su c vâ f so qua nhIô u. Ðo cu a nguo I Anh-
dIông không duo c dom ba n công khaI o CoIombIa hay o VonozuoIa,
ma chI duo c dô I cha c quanh quâ n frong pha m vI Ia nh fhô Anh-
dIông, vì nguo I fa so bô nh sô f Io mô m so Ian va o haI xu na y.
Nhung, vâ n fhoo ZorIIIo, frong vu ng nu I nguo I fa buôn Iâ u gIa su c
râ f nhIô u. Vj kha ch cu a bô Ia c fhu IInh Công Ða ng nho ZorIIIo ba o
fôI dô n fham ông fa frong Ia ng cu a bô Ia c do ông du ng dâ u. Ia ng
na y hình nhu co dô n mô f fram ma I nha . Ong fa ba o fôI cu ng dô n
vo I IaII va ZoraIma, ông fa so cho mô f nô p nha rIông, va da n fôI
du ng dom gì fhoo vì o dâ y fôI co du ca c fhu câ n du ng, chI câ n mang
fhoo nhu ng du ng cu xam hình dô xam cho ông fa mô f ca I dâ u hô .
Ong fa fha o ca I njf gân ba ng da don fha f o cô fay ra fa ng fôI. Thoo
ZorIIIo fhì do Ia mô f cu chI co y nghIa quan fro ng cho bIô f ra ng ông
fa Ia ba n cu a fôI va fruo c nhu ng y muô n cu a fôI ông fa so không du
su c fu chô I. Ong fa ho I fôI xom fôI co muô n co mô f con ngu a không,
fôI fra Io I Ia co nhung fôI không da m nhâ n vì o dây hâ u nhu không
co co . Ong fa IIô n no I ra ng IaII hay ZoraIma mô I khI câ n co fhô
dô n ca f co o mô f noI chI ca ch Ia ng fôI nu a nga y dI ngu a, ông fa chI
ro ca ch dI dô n noI â y va no I fhôm ra ng o dâ y co fô f va ngon. TôI
da nh nhâ n con ngu a ma ông no I Ia chI if nu a ông so gu I dô n cho fôI
Nhân djp ZorIIIo o Ia I dây kha Iâu, fôI no I ra ng fôI fIn anh fa
va hy vo ng ra ng anh fa so không pha n bô I fôI khI fôI cho anh bIô f y
djnh dI VonozuoIa. Anh fa IIô n no I ro cho fôI bIô f nhu ng mô I nguy
hIô m cu a nhu ng vu ng na m frong khoa ng ba muoI cây sô haI bôn
bIôn gIo I. Thoo nhu ng fa I IIô u cu a dân buôn Iâ u fhì pha I VonozuoIa
nguy hIô m hon phia CoIombIa. Ma f kha c, ba n fhân anh fa co fhô
dua fôI dI vô phia CoIombIa gâ n dô n fâ n Sanfa Marfa, va no I fhôm
ra ng fôI da fu ng dI qua duo ng na y, va fhoo anh fa fhì dI CoIombIa
co Io I hon. Anh fa ba ng Io ng gIu p fôI kIô m mô f cuô n fu dIô n kha c
hay fô f hon Ia nhu ng cuô n sa ch ho c fIô ng Tây Ðan Nha frong do co
nhu ng câu mâ u. Thoo anh fa nô u fôI fâ p gIa vo no I ca Iam fhâ f du
fhì so râ f co Io I vì khI ngho fôI no I nguo I fa so sô f ruô f va so fu no I
nô f nhu ng câu do dang ma không dô y dô n ca ch pha f âm Io Io cu a
fôI. Thô Ia chu ng fôI da nhâ f fri: anh fa so mua cho fôI mâ y cuô n
Henry Charrlere 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sa ch, mô f fâ m ba n dô ca ng chI fIô f ca ng fô f va khI câ n so da m
duong vIô c gIu p fôI ba n ngo c fraI dô Iâ y fIô n CoIombIa. ZorIIIo gIa I
cho fôI hIô u ra ng nguo I Anh-dIông, ba f dâ u fu ông fhu IInh, chI co
fhô fa n fha nh quyô f djnh ra dI cu a fôI, vì mô f khI fôI da muô n fhô ,
ho so Iâ y Ia m fIô c nhung cu ng so hIô u ra ng fôI fìm ca ch fro vô vo I
dô ng chu ng Ia Io fu nhIôn. Ca I kho Ia ZoraIma va nhâ f Ia IaII. Ca
haI nguo I, nhâ f Ia IaII, dô u râ f co fhô ba n chô f fôI. Ma f kha c,
ZorIIIo cu ng cho fôI bIô f mô f dIô u ma fôI không ngo : ZoraIma da co
fhaI. Truo c do fôI không dô y , cho nôn ngho no I nhu vâ y fôI râ f
kInh nga c.
Hô I ho da kô f fhu c, kha ch khu a da ra vô , ca I Iô u da bo da
duo c fha o go , mo I vIô c fro Ia I nhu cu , if nhâ f Ia bô ngoa I. TôI da
nhâ n duo c con ngu a cu a fhu IInh Jusfo fa ng, mô f con fuâ n ma
ma u xa m co dô m fra ng, duôI da I sa f dâ f, bo m ma u xa m ba ch kIm
râ f do p. IaII va ZoraIma cha ng ba ng Io ng chu f na o, va ông fhâ y
mo co cho go I fôI dô n dô no I cho fôI bIô f ra ng IaII va ZoraIma co
ho I ông fa xom fhu nô u ho cho con ngu a an fhu y fInh dâm vu n cho
no chô f dI fhì ho co bj sao không. Ong fhâ y mo da fra Io I haI cô Ia
không duo c Ia m nhu fhô vì fôI duo c mô f ông fhâ n Anh-dIông na o
do cho cho cho nôn nô u haI cô bo fhu y fInh vu n va o fhu c an cu a
ngu a fhì chô fhu y fInh do fu c kha c so chuI va o bu ng haI cô. Ong fa
no I fhôm ra ng fhoo ông không co gì da ng so vô phia ho nu a, nhung
dIô u do cu ng không cha c hoa n foa n. TôI pha I coI chu ng. Co n vô
phâ n fôI fhì sao7 Không sao ca , ông fa no I fhô . Nô u haI cô fhâ y fôI
su a soa n ra dI fhâ f, qua Ia m ho cu ng chI co fhô gIô f fôI ba ng mô f
pha f su ng, nhâ f Ia IaII. IIô u fôI co fhô fìm ca ch fhuyô f phu c ho dô
ho cho fôI dI, hu a ra ng fôI nhâ f djnh so fro Ia I không7 Tô I ky ,
không bao gIo duo c dô cho ho fhâ y ra ng fôI muô n ra dI.
Ong fhâ y mo da no I duo c cho fôI hIô u fâ f ca nhu ng dIô u: do
du ng hôm â y ông fa cho go I ca ZorIIIo dô n Ia m fhông ngôn. Tình
hình râ f nghIôm fro ng cho nôn pha I dô pho ng hô f ca ch, ZorIIIo kô f
Iuâ n nhu vâ y. TôI vô nha . ZorIIIo cu ng vô ba ng mô f con duo ng
kha c - |khI dô n dây, anh fa cu ng da gIu y dI mô f con duo ng kha c
ha n con duo ng cu a fôI). Trong Ia ng không co aI bIô f Ia ZorIIIo Iôn
chô ông fhâ y mo cu ng mô f Iu c vo I fôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ða sa u fha ng frôI qua, va fôI râ f no ng Io ng muô n ra dI. Co
mô f hôm dI dâu vô , fôI ba f ga p IaII va ZoraIma Iom khom frôn
fâ m ba n dô . HaI cô dang cô doa n xom nhu ng hình vo ngoa n ngoo o
frôn fo gIâ y kIa Ia ca I gì. HaI cô nga I nhâ f Ia ca I hình co nhu ng
mu I fôn chI ra bô n phuong fro I. Rô f cu c ho cha ng hIô u gì nhung
vâ n doa n ra ng fo gIâ y na y co mô f ca I gì râ f hô fro ng dô I vo I cuô c
do I cu a vo chô ng chu ng fôI. Ðu ng ZoraIma da ba f dâ u fo Iôn kha
ro . IaII hoI ghon va ba f fôI pha I Ia m fình va o bâ f cu gIo na o không
kô nga y hay dôm, hô co noI fhuâ n fIô n mô f chu f Ia duo c. ZoraIma
cu ng do I Ia m fình, nhung may fhay, chI ban dôm fhôI. TôI da dô n
fham fhu IInh Công Ða ng, ông cu a Zafo. Ca IaII va ZoraIma cu ng
cu ng dI vo I fôI. Râ f may Ia hôm fruo c fôI da gIu Ia I hình vo dâ u hô ,
cho nôn bây gIo fôI co fhô du ng no dô dô Iôn ngu c ông fhu IInh.
Trong sa u nga y vIô c xam hình da xong, vì Io p va y dâ u da fro c râ f
nhanh sau khI ông fa ru a ngu c ba ng nuo c co bo chu f vôI sô ng.
Jusfo ha I Io ng dô n nô I mô I nga y ông soI guong dô n mâ y Iâ n. Trong
khI fôI co n o dâ y fhì ZorIIIo dô n. Vo I su dô ng y cu a fôI, anh fa no I
chuyô n vo I fhu IInh vô du djnh cu a fôI, vì fôI muô n ông dô I cho fôI
con ngu a. Ngu a cu a nguo I CuajIros ma u xa m co dô m fra ng không
hô co o CoIombIa, nhung ông fhu IInh co ba con ngu a hô ng, vô n Ia
ngu a xu CoIombIa. ÐIô f duo c y djnh cu a fôI, ông fa cho nguo I dI
ba f ngu a ngay. TôI cho n mô f con co vo da m finh nhâ f ông fa IIô n
ra Iô nh do ng yôn, Ia p ba n da p va mô f ca I ha m fhIô c, vì ngu a cu a
ho không co yôn, va ha m fhIô f chI Ia mô f khu c xuong. Sau khI da
frang bj fôI fhoo kIô u CoIombIa, fhu IInh da f va o fay fôI so I dây
cuong ba ng da nâu, rô I fruo c ma f fôI ông fa dô m cho ZorIIIo ba
muoI chin dô ng fIô n va ng mô I dô ng an mô f fram posos. ZorIIIo co
nhIô m vu gIu sô fIô n na y dô frao Ia I cho fôI khI fôI ra dI. Ong fa
muô n fa ng fôI khâ u ca c-bIn WInchosfor fu dô ng cu a ông fa, nhung
fôI fu chô I. Va Ia I ZorIIIo cu ng da no I ra ng fôI không fhô mang vu
khi va o CoIombIa duo c. Iu c bâ y gIo fhu IInh Công Ða ng dua cho
fôI haI mu I fôn da I ba ng ngo n fay bo c frong mô f ca I fu I da nho .
ZorIIIo no I cho fôI bIô f ra ng nhu ng mu I fôn na y da duo c fâ m mô f
fhu fhuô c dô c râ f ma nh va râ f quy .
Henry Charrlere 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ZorIIIo chua bao gIo fhâ y ma cu ng chua bao gIo co nhu ng mu I
fôn fâ m fhuô c dô c. Anh fa co nhIô m vu gIu mâ y mu I fôn na y cho
dô n khI fôI Iôn duo ng. TôI không bIô f Ia m fhô na o dô ba y fo Io ng
bIô f on cu a fôI dô I vo I Io ng fô f fuyô f vo I cu a fhu IInh Công Ða ng.
Ong fa no I fôI qua ZorIIIo ra ng ông fa bIô f duo c if nhIô u vô cuô c do I
fôI va fôI nghI ra ng ca I phâ n ma ông fa chua bIô f cha c pha I phong
phu Ia m, vì duo I ma f ông fôI Ia mô f con nguo I hoa n ha o; ông fa no I
Ia I ra ng dây Ia Iâ n dâ u fIôn frong do I ông duo c bIô f ro vô mô f nguo I
da fra ng, fruo c kIa ông coI fâ f ca nhu ng nguo I da fra ng nhu Ia
nhu ng ko fhu , nhung fu nay ông so quy mô n ho va fìm ca ch bIô f
fhôm mô f nguo I nu a gIô ng nhu fôI. Ong no I:
- Anh ha y nghI cho ky fruo c khI Iôn duo ng dI dô n mô f vu ng
dâ f co nhIô u ko fhu cu a anh va ro I bo vu ng dâ f na y, noI ma anh
chI co nhu ng nguo I ba n.
Ong fa Ia I no I ra ng Zafo va ba n fhân ông so frông nom IaII
va ZoraIma, ra ng du a con cu a ZoraIma bao gIo cu ng so co duo c mô f
vj fri vInh hIô n frong bô Ia c |nô u no so Ia con fraI, dI nhIôn). Ong
no I fIô p:
- TôI fhì fôI cha ng muô n anh ra dI. Nô u anh o Ia I, fôI so cho
anh cô ga I xInh do p ma anh da ga p frong nga y hô I. Ðo Ia mô f du a
con ga I fô f, va no cu ng yôu anh. Nô u vâ y anh co fhô o Ia I dây vo I
fôI. Anh so co mô f ngôI nha Io n va muô n co bao nhIôu bo cu ng
duo c.
TôI fu gIa con nguo I fuyô f vo I do va fro vô Ia ng. Suô f do c
duo ng, IaII không no I mô f câu na o. Cô ngô I sau Iung fôI, frôn con
ngu a hô ng. Ca I yôn ca va o du I Ia m cho cô dau, nhung cô vâ n không
ho rang. ZoraIma chung ngu a vo I mô f nguo I Anh-dIông. ZorIIIo fro
vô Ia ng anh fa ba ng mô f con duo ng kha c. Ðan dôm fro I hoI Ia nh.
TôI ma c cho IaII chIô c a o vo f ba ng da cu u ma fhu IInh Công Ða ng
mo I cho fôI. Cô cu dô ma c, không no I Iâ y mô f Io I, không bIô u Iô mô f
ca m xu c gì. Nguo I cô Im nhu pho fuo ng. Cô cu dô cho fôI ma c a o
va o nguo I, chI fhô fhôI. Ngu a cha y co xo c nhIô u, cô cu ng không ôm
Iung fôI dô ngô I cho vu ng. Vô dô n Ia ng, frong khI fôI gho cha o Zafo,
cô da f ngu a vô fruo c, buô c dây cuong va o cô f nha , no m mô f bo co
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruo c ma f no , không fha o yôn, không fha o ha m fhIô c. TôI ngô I vo I
Zafo dô n mô f fIô ng dô ng hô rô I vô nha .
KhI na o buô n, nguo I Anh-dIông, nhâ f Ia phu nu , co mô f
guong ma f frâ m ngâm, kin nhu bung, không mô f fho fhjf na o cu
dô ng, dôI ma f chìm da m frong nô I buô n nhung Ia I không bao gIo
kho c. Ho co fhô rôn rI, nhung ho không kho c. Ðang na m, fôI fro
mình vô fình cha m pha I bu ng ZoraIma Iâ n nu a. Ca I vo ng na y ma c
râ f fhâ p. TôI na m xuô ng fhì ca m fhâ y co aI cha m va o no . TôI gIa vo
ngu . IaII ngô I frôn mô f su c gô va Im Ia ng nhìn fôI không nhu c
nhich. Mô f Ia f sau fôI Ia I ca m fhâ y su co ma f cu a ZoraIma: cô co
fho I quon bo p na f mâ y bông hoa cam rô I xa f Iôn nguo I, cho nôn da
cô co mô f mu I fhom râ f rIông bIô f. Nhu ng bông hoa â y cô fhuo ng
mua fu ng fu I nho cu a mô f nguo I da n ba Anh-dIông fhInh fhoa ng
vâ n gho va o Ia ng. KhI fôI fhu c dâ y haI cô vâ n ngô I o dâ y, Im Iìm
bâ f dô ng. Ma f fro I da Iôn, Iu c â y va o khoa ng fa m gIo . TôI dâ n haI
nguo I ra ba I bIô n va na m xuô ng Io p ca f khô. IaII va ZoraIma dô u
ngô I ca nh fôI. TôI vuô f Iôn dôI vu va Iôn bu ng ZoraIma, nhung cô
vâ n Ia nh nhu bang. TôI ko o IaII na m xuô ng va hôn cô, nhung cô
mim cha f môI Ia I. Nguo I cho o fhuyô n da dô n do I IaII. ChI nhìn
guong ma f cu a cô fhôI, anh fa cu ng hIô u ngay va Ia ng dI noI kha c.
TôI fha nh fhâ f xo f xa nhung fôI cha ng bIô f Ia m ca ch na o, chI bIô f
ôm â p vuô f vo ho dô cho ho fhâ y ro fôI yôu ho . Ho vâ n cha ng no I
không ra ng. ChI nghI dô n cuô c sô ng cu a ho sau khI fôI ra dI, fôI
cu ng da fhâ y rô I bo I ca ruô f gan fruo c nô I dau Io n Iao cu a ho . IaII
muô n Ia m fình ngay cho ba ng duo c. Cô hIô n fhân cho fôI mô f ca ch
hâ u nhu fuyô f vo ng. Vì nguyôn do gì7 Nguyôn do chI co fhô co mô f:
cô sao co fhaI vo I fôI. Sa ng hôm â y, Iâ n dâ u fIôn fôI frông fhâ y mô f
cu chI ghon fuông cu a IaII dô I vo I ZoraIma. Iu c bâ y gIo fôI dang
vuô f vo ca I bu ng va dôI vu cu a ZoraIma co n cô fhì ca n nho nho va o
da I faI fôI. Chu ng fôI dang na m frôn ba I bIô n o mô f noI kin gIo
frôn ca f mjn. IaII dI fo I, câ m Iâ y ca nh fay om, rô I vuô f Iôn ca I bu ng
hoI phô ng Iôn cu a cô om, rô I Ia I vuô f Iôn ca I bu ng pha ng va fron
cu a mình. ZoraIma Iâ p fu c du ng dâ y nhuo ng chô cho chj bôn ca nh
fôI, vo nhu muô n no I: chj co Iy .
Henry Charrlere 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HaI cô nga y na o cu ng Ia m hô f mo n na y dô n mo n no cho fôI
an, nhung haI cô fhì cha an gì hô f. Ða ba nga y rô I ho không an gì.
TôI fha ng ngu a va suy f pha m mô f saI Iâ m nghIôm fro ng, saI Iâ m
dâ u fIôn kô fu hon nam fha ng nay: fôI djnh dô n fham ông fhâ y mo
ma không cho duo c pho p. CIu a duo ng fôI su c nho ra, nôn không
da m va o fha ng ma chI dI qua dI Ia I ca ch Iô u ông fa khoa ng haI
fram mo f. Ong fa da frông fhâ y fôI va ra hIô u go I fôI dô n. TôI fìm
ca ch Ia m cho ông fa hIô u ra ng IaII va ZoraIma không chju an nu a.
Ong fa cho fôI mô f ca I ha f gì gIô ng nhu ha f do , da n fôI bo va o
chum nuo c ngo f frong nha . TôI vô nha va bo ca I hô f va o ca I chum
Io n. HaI cô da uô ng nuo c nhIô u Iâ n ma fôI vâ n cha ng fhâ y ho an gì
ca . IaII không dI vo f fraI nu a. Hôm nay, sau bô n nga y nhjn do I
hoa n foa n, cô da Ia m mô f vIô c fhâ f Ia dIôn rô : cô da boI ra bIô n
ca ch bo gâ n haI fram mo f va dom ba muoI con so vô cho fôI an. Nô I
fuyô f vo ng câm Ia ng cu a ho Ia m cho fôI hoang mang dô n nô I fôI
cu ng không an duo c nu a. Tình fra ng na y da ko o da I duo c sa u
nga y. IaII pha I na m, nguo I cô hâm hâ p sô f. Trong sa u nga y fro I cô
chI mu f nuo c va I qua chanh, ngoa I ra cha ng co gì nu a. ZoraIma an
mô I nga y mô f Iâ n va o gIu a frua. TôI không co n bIô f Ia m fhô na o
nu a.
Hôm do fôI ngô I ca nh IaII. IaII na m frôn mô f chIô c vo ng ma
fôI da gâ p Ia I fra I xuô ng dâ f fha nh mô f fhu nô m, ma f cô nhìn dam
dam Iôn ma I nha , nguo I cô bâ f dô ng. TôI nhìn IaII rô I Ia I nhìn
ZoraIma vo I ca I bu ng cô m Iôn, rô I cu ng cha ng hIô u ro fa I sao, nuo c
ma f fôI fra o ra: fôI kho c. Kho c cho ba n fhân, hay kho c cho ho 7 AI
ma bIô f duo c! TôI kho c, nuo c ma f cha y ro ng ro ng frôn haI ma .
ZoraIma fhâ y fhô IIô n câ f fIô ng rôn rI, Iu c bâ y gIo IaII ngoa nh Ia I
va fhâ y ma f fôI gIa n gIu a nuo c ma f. Cô du ng pha f dâ y, dô n ngô I
va o Io ng fôI, rôn kho kho . Cô ôm hôn fôI va vuô f vo fôI. ZoraIma
qua ng mô f ca nh fay Iôn vaI fôI, IaII fhì ba f dâ u no I nhu ng gì
không ro , vu a no I vu a rôn rI. ZoraIma da p Ia I, hình nhu cô fra ch
mo c chj. IaII Iâ y mô f cu c duo ng don fo ba ng na m fay bo va o nuo c
khuâ y fruo c ma f fôI va uô ng haI ho p hô f sa ch. Rô I cô cu ng ra ngoa I
vo I ZoraIma, fôI ngho fhâ y fIô ng ho da f ngu a ra, va dô n khI fôI ra
fhì da fhâ y no duo c fha ng yôn cuong dâ y du , dây cuong buô c va o
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâ u yôn. TôI dom fhoo ca I a o da cu u cho ZoraIma, va IaII da f Iôn
yôn mô f ca I vo ng gâ p Ia I. ZoraIma Iôn ngu a fruo c, ngô I sa f cô con
ngu a, fôI ngô I gIu a va IaII ngô I sau. Iu c bâ y gIo fôI hoang mang
dô n nô I ra dI cha ng cha o aI ma cu ng cha ng ba o cho fhu IInh bIô f.
IaII ko o dây cuong, vì fôI fuo ng ho djnh dI dô n nha ông fhâ y
mo nôn da cho ngu a dI vô huo ng â y. Ho a ra không pha I, IaII ko o
dây cuong rô I no I: “ZorIIIo”. Chu ng fôI dI ga p ZorIIIo, IaII ngô I ba m
va o fha f Iung fôI fhâ f cha f, mâ y Iâ n hôn va o cô fôI. TôI fhì fay fra I
câ m cuong co n fay pha I fôI vuô f vo ZoraIma cu a fôI. Chu ng fôI dô n
Ia ng ZorIIIo vu a du ng Iu c anh fa fu CoIombIa fro vô vo I ba con Iu a
va mô f con ngu a cho râ f na ng. Chu ng fôI va o nha . IaII no I fruo c,
rô I ZoraIma.
Va dây Ia nhu ng dIô u ZorIIIo da no I Ia I cho fôI hIô u: kô cho
dô n khI frông fhâ y fôI kho c, IaII da fuo ng ra ng fôI Ia mô f con
nguo I Ða fra ng không hô coI cô fa ra gì. IaII bIô f ra ng fôI sa p ra
dI, nhung fôI gIa dô I nhu con ra n vì fôI không bao gIo chju no I gì
hay Ia m gì cho cô hIô u dIô u do . Cô â y no I ra ng cô fhâ f vo ng vô
cu ng, vì cô vâ n nghI ra ng mô f nguo I nhu cô co fhô Ia m cho mô f
nguo I da n ông ha nh phu c duo c. Cô nghI ra ng mô f nguo I da n ông
duo c fho a ma n fhì không bao gIo Ia I bo dI, ra ng sau mô f su dô vo
frâ m fro ng nhu vâ y không co n Iy do gì dô cho cô fIô p fu c sô ng nu a.
ZoraIma cu ng no I da I Ioa I nhu vâ y, va fhôm va o dâ y Ia I co n Io ra ng
con fraI cô do ra so gIô ng nhu bô no : mô f con nguo I cha ng bIô f no I
nang, an o dô I fra va do I ho I o vo mình nhu ng chuyô n kho Ia m dô n
nô I, ma c dâ u sa n sa ng hy sInh finh ma ng cho chô ng, ho cu ng
không fa I na o hIô u duo c fa I sao fôI Ia I muô n xa Ia nh cô â y nhu fhô
cô â y Ia con cho da ca n fôI hôm fôI mo I dô n7 TôI fra Io I:
- IaII a , nô u bô om ô m, om so Ia m gì7
- Ðm so dI frôn chông gaI dô dô n san so c bô .
- Nô u nguo I fa san duô I om nhu mô f con fhu dô gIô f om, fhì
dô n ca I nga y ma om co fhô chô ng fra duo c om so Ia m gì7
- Ðm so dI fìm ko fhu cu a om kha p mo I noI, dô chôn no xuô ng
fhâ f sâu, sâu dô n nô I no không co n co fhô nhu c nhich frong ca I Iô
chôn no duo c nu a.
Henry Charrlere 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ia m xong fâ f ca nhu ng vIô c do , om so Ia m gì nô u om co haI
nguo I vo fuyô f vo I dang do I om7
- Ðm so cuo I ngu a fro vô .
- Ðo Ia dIô u ma anh so Ia m, cha c cha n nhu vâ y.
- Thô nô u khI anh fro vô om da gIa va xâ u fhì sao7
- Anh so vô fu Iâu fruo c khI om gIa va xâ u.
- Pha I, nuo c frong ma f anh da cha y ra: nhu vâ y Ia anh không
bao gIo co fhô cô fình xa Ia nh chu ng om. Cho nôn bây gIo anh
muô n ra dI Iu c na o om cu ng ba ng Io ng, nhung anh pha I dI gIu a
ban nga y, fruo c ma f mo I nguo I, chu không pha I ra dI vu ng frô m
nhu fha ng an ca p. Anh pha I ra dI du ng nhu anh da dô n dây, du ng
va o gIo â y, an ma c chInh fô . Anh pha I no I ro nguo I na o duo c anh
gIao nhIô m vu frông nom chu ng om dôm nga y. Zafo Ia vj fhu IInh
cu a chu ng om, nhung pha I co mô f nguo I nu a frông nom chu ng om.
Anh pha I no I cho mo I nguo I ngho ra ng nha na y vâ n Ia nha cu a
anh, ra ng không co mô f nguo I da n ông na o fru con fraI anh nô u
frong bu ng ZoraIma Ia mô f du a con fraI, không co mô f nguo I da n
ông na o co quyô n buo c chân va o nha anh. Vâ y ZorIIIo pha I dô n dây
va o nga y anh ra dI. Ðô no I Ia I cho mo I nguo I ngho fâ f ca nhu ng
dIô u anh câ n no I.
Chu ng fôI da ngu Ia I nha ZorIIIo. Ðôm â y Ia mô f dôm dju
ngo f va ôm a I Ia fhuo ng. Nhu ng fIô ng fhì fhâ m va nhu ng âm
fhanh ôm dju pha f ra fu mIô ng haI du a con ga I cu a fhIôn nhIôn â y
co nhu ng âm huo ng a I ân ma nh mo va sâu xa dô n nô I fôI rung
dô ng dô n fâ n da y Io ng. Ca ba chu ng fôI cu ng cuo I ngu a fro vô Ia ng,
dI râ f fhong fha dô nuong nho ca I bu ng cu a ZoraIma. TôI pha I ra
dI du ng va o nga y fhu chin sau khI ba f dâ u fuâ n frang, vì IaII
muô n cho fôI bIô f cha c cô da co mang chua. Tuâ n frang fruo c, cô
không fhâ y kInh nguyô f. IaII so mình co fhô nhâ m, nhung nô u
fuâ n frang na y Ia I không fhâ y nu a fhì nhu fhô co nghIa Ia mô f du a
con da ba f dâ u phôI fhaI frong mình cô. ZorIIIo so dom fhoo fâ f ca
ca c fhu a o quâ n fôI so ma c: fôI so ma c ca c fhu â y va o sau khI da
no I chuyô n vo I dân Ia ng vo I fu ca ch dâ y du cu a mô f nguo I dân
CuajIro. NghIa Ia frong bô frang phu c cu a dân fô c - ca I khô . Truo c
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâ y mô f hôm, chu ng fôI so pha I cu ng dô n ga p ông fhâ y mo, ca ba
nguo I. Ong fa so no I cho chu ng fôI bIô f Ia frong nha pha I dô ngo ca I
cu a cu a fôI hay pha I do ng no Ia I. Vì pha I nuong nho ca I bu ng cu a
ZoraIma, chu ng fôI cho ngu a dI frôn duo ng vô mô f ca ch châ m
cha p. Tuy vâ y, chuyô n dI na y không co gì buô n ba . HaI cô vo cu a
fôI fha bIô f ro su fhâ f co n hon Ia bj bo Ia I frong mô f fình fhô không
mInh ba ch va chju du ng nhu ng fIô ng chô cuo I cu a da n ba va da n
ông frong Ia ng. KhI ZoraIma sInh con, cô so cho n mô f nguo I cho o
fhuyô n dô dI mo fraI, cô so cô ga ng mo fhâ f nhIô u ngo c dô da nh
cho fôI.
IaII cu ng so dI mo fraI nhIô u hon fruo c dô co công vIô c Ia m
cho do buô n. TôI râ f fIô c Ia da không ho c fIô ng CuajIro: fôI chI bIô f
duo c muo I Iam fIô ng Ia cu ng. CIa fôI chju kho ho c, fôI co fhô no I
vo I IaII va ZoraIma bIô f bao nhIôu dIô u câ n no I, nhâ f Ia nhu ng
dIô u không fhô no I qua mô f nguo I phIôn djch. Chu ng fôI da vô dô n
Ia ng. VIô c dâ u fIôn câ n pha I Ia m Ia dô n ga p Zafo dô xIn Iô I vì vu a
rô I ra dI không no I gì vo I ông. Zafo cu ng cao fhuo ng nhu cha ông.
TôI chua kjp no I fhì ông da da f ba n fay Iôn cô fôI va no I “!IIu |anh
Im dI)”. Co n muo I haI nga y nu a so co frang non. Cô ng fhôm fa m
nga y fôI pha I do I nu a Ia haI muoI nga y: dô n nga y fhu haI muoI
mô f fôI so Iôn duo ng.
TôI xom Ia I ba n dô , du djnh fhay dô I mô f va I chI fIô f frong
ca ch dI qua ca c Ia ng ma c, vu a xom vu a nghI Ia I nhu ng dIô u ma fhu
IInh Công Ða ng da no I vo I fôI. Ðô co noI na o fôI so duo c sung suo ng
hon o dây, noI ma mo I nguo I dô u yôu quy fôI7 Hay Ia fôI so fu mình
chuô c Iâ y faI ho a khI fro vô vo I fhô gIo I van mInh7
Tuong IaI so fra Io I cho fôI bIô f.
Ða fuâ n â y da frôI qua nhu mô f gIâ c mo ky a o. IaII da co du
ba ng chu ng dô bIô f cha c ra ng cô co mang: fhô Ia so co haI hay ba
du a fro do I fôI vô . Sao Ia I ba7 IaII no I vo I fôI ra ng mo cô da haI Iâ n
do sInh dôI. Chu ng fôI da dô n ga p ông fhâ y mo. Không, không duo c
do ng cu a. ChI Iâ y mô f ca nh cây cha n ngang cu a Ia du . Ca I vo ng ma
ba chu ng fôI fhuo ng na m pha I dom cang Iôn frâ n nha . IaII va
ZoraIma Iu c na o cu ng pha I cu ng dI ngu mô f Iu c vì haI cô bây gIo
Henry Charrlere 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chI Ia mô f. Rô I ông fa ba o chu ng fôI ngô I quanh ngo n Iu a, bo mô f
na m Ia xanh va o va hun kho I chu ng fôI hon muo I phu f. Xong dâu
dâ y chu ng fôI vô nha cho ZorIIIo dô n. Ngay fô I hôm â y anh fa dô n
fhâ f. Chu ng fôI dô f mô f dô ng Iu a o phia fruo c, va dân Ia ng dô n
ngô I xung quanh no I chuyô n vo I chu ng fôI suô f dôm. Thông qua
ZorIIIo, fôI no I vo I mô I nguo I mô f dôI Io I fhân a I, va nguo I â y cu ng
da p nhu fhô . KhI ma f fro I mo c fôI IuI va o nha vo I IaII va ZoraIma.
Suô f nga y hôm sau chu ng fôI quâ n quif bôn nhau. ZoraIma
ôm Iâ y fôI dô ca m fhâ y ro hon Ia fôI dang o frong cô, IaII quâ n
quanh fôI nhu mô f so I dây Ioo, fôI nhu bj do ng cha f va o cô... Ðô n
chIô u Ia gIo ra dI. TôI no I vo I fhu IInh fhông qua ZorIIIo:
- Thua fhu IInh Zafo vj fu fruo ng Io n cu a ca I bô Ia c da fIô p
nhâ n fôI va da cho fôI fâ f ca , fôI buô c Io ng pha I fhua vo I fhu IInh
ra ng fhu IInh câ n cho pho p fôI dI xa bô Ia c frong nhIô u fuâ n frang.
- Ta I sao anh Ia I muô n xa ro I ca c ba n anh7
- Ta I vì fôI câ n pha I dI fru ng pha f nhu ng ko da san duô I fôI
nhu mô f con fhu . Nho fhu IInh, fôI da co noI nuong na u frong Ia ng
na y, fôI da duo c sô ng ha nh phu c, an uô ng no du , co duo c nhu ng
nguo I ba n cao quy , haI nguo I vo da dua a nh na ng va o Iô ng ngu c
fôI. Nhung fâ f ca nhu ng dIô u do không fhô bIô n mô f nguo I da n ông
nhu fôI fha nh mô f con fhu khI da ga p duo c mô f noI â n nâ p â m
cu ng fhì cu na m Ia I dâ y suô f do I vì so pha I dau khô nô u ro I chô â y
Iôn duo ng dâ u franh. TôI dI fìm nhu ng ko fhu cu a fôI dô dô I cho I
vo I chu ng, dI fìm nguo I cha gIa dang câ n dô n fôI. O dây fôI dô Ia I
IInh hô n cu a fôI, fôI dô Ia I nhu ng du a con na y mâ m fu fình yôu
fhuong cu a chu ng fôI. Nô p nha franh cu a fôI Ia cu a ho va cu a
nhu ng du a con fôI khI chu ng ra do I.
TôI hy vo ng ra ng nô u co aI quôn dIô u do fhì fhu IInh Zafo so
nha c cho ho nho . TôI yôu câ u Ia ngoa I su frông nom rIông cu a fhu
IInh, fhu IInh co n cho mô f nguo I da n ông fôn Ia !sII dôm nga y ba o
vô gIa dình fôI. TôI da yôu fhuong fâ f ca ca c ba n râ f nhIô u va fôI so
ma I ma I yôu fhuong ca c ba n. TôI so Ia m hô f su c mình dô cho ng fro
vô dây. Nô u fôI chô f frong khI Ia m fro n bô n phâ n, nhu ng y nghI
cuô I cu ng cu a fôI so huo ng vô ca c nguo I, IaII, ZoraIma va ca c con
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI, va huo ng vô ca c nguo I, nhu ng nguo I dân Ia ng Anh-dIông
CuajIros, Ia gIa dình cu a fôI
TôI fro va o nha , IaII va ZoraIma va o fhoo, TôI ma c a o quâ n:
so-mI va quâ n ka-kI, dI fâ f va gIa y cao cô . Râ f Iâu fôI da ngoa nh Ia I
nhìn ky fu ng chI fIô f ca I Ia ng fho mô ng noI fôI da sô ng qua sa u
fha ng. Ca I bô Ia c CuajIro ma nguo I fa kInh so , ma ca c bô Ia c kha c
cu ng nhu nguo I da fra ng dô u kIông do , dô I vo I fôI da Ia mô f bô n bo
yôn fInh dô nghI ngoI, mô f noI nuong fu a không gì sa nh nô I dô
fra nh kho I su dô c a c cu a con nguo I. TôI da fìm fhâ y o dây fình yôu,
su fhanh bình va su fôn quy . XIn fu bIô f nhu ng nguo I CuajIro,
nhu ng nguo I Anh-dIông hoang da cu a ba n da o CoIombIa -
VonozuoIa na y, va xIn Thuo ng dô phu hô cho ca c nguo I. Thâ f may
Ia ca I Ia nh fhô rô ng Io n cu a ca c nguo I không fhuô c ha n vô mô f
quô c gIa na o va fhoa f kho I su xâm nhâ p cu a haI nô n van mInh kô
câ n. Ca ch sô ng hoang da va ca ch fu vô hô n nhIôn cu a ca c nguo I da
da y cho fôI mô f dIô u râ f quan fro ng cho fuong IaI: fha Ia m mô f
nguo I Anh-dIông hoang da co n hon Ia m mô f ông cu nhân Iuâ f.
XIn fu bIô f IaII va ZoraIma, haI nguo I da n ba fuyô f vo I vo I
nhu ng pha n u ng fhâ f gâ n gu I vo I fhIôn nhIôn, không hô bIô f finh
foa n, nhu ng con nguo I hoa n foa n hô n nhIôn fu pha f, va o Iu c chIa
fay, ba ng mô f cu chI gIa n dj da bo va o mô f ca I fu I va I nho fâ f ca
nhu ng vIôn ngo c fraI dang co frong nha . TôI so fro vô , do Ia dIô u
cha c cha n, không fhô na o kha c duo c. Ðao gIo 7 Nhu fhô na o7
TôI không bIô f, nhung fôI fu hu a Ia so fro vô .

Cuô I buô I chIô u hôm â y, ZorIIIo Iôn ngu a, va chu ng fôI dI vô
phia CoIombIa. TôI dô I mô f ca I mu rom. TôI dI bô , fay câ m cuong
da f con ngu a dI bôn ca nh. Tâ f ca nhu ng nguo I dân frong Ia ng,
không fru mô f aI, dô u dua ca nh fay fra I Iôn cho ma f va dang ca nh
fay pha I vô phia fôI. Cu chI do ho du ng dô no I vo I fôI ra ng ho
không muô n nhìn fhâ y fôI ra dI vì dIô u do qua dau Io ng, va fay ho
dang ra Ia dô gIu fôI Ia I. IaII va ZoraIma dI fhoo fôI frong khoa ng
gâ n mô f fram mo f. TôI fuo ng ho sa p ôm hôn fôI, nhung bô ng nhIôn
ho rô ng Iôn mô f fIô ng va bo cha y fha ng vô nha , không quay Ia I.
Henry Charrlere 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
V. TRO VÐ THÐ CIO I VÀN MINH
- Nha fu Sanfa Marfa
Ra kho I Ia nh fhô cu a vu ng CuajIra fhuô c nguo I Anh-dIông
không co gì kho , chu ng fôI vuo f qua ca c dô n bIôn pho ng IavoIa
bình yôn vô su . Tâ f ca doa n duo ng da I ma fôI va AnfonIo pha I cha y
mâ f bâ y nhIôu nga y mo I dI hô f, fhì bây gIo dI ngu a mâ f co haI
nga y. Nhung không pha I chI co ca c dô n bIôn pho ng kIa Ia nguy
hIô m: ngoa I ra co n co mô f da I dâ f hon mô f fram haI muoI cây sô
ko o da I dô n RIo Haoha, ca I Ia ng ma fôI da bo frô n.
Co ZorIIIo bôn ca nh, fôI da Ia m cuô c fhi nghIô m dâ u fIôn vô
ca ch du ng fIô ng Tây Ðan Nha frong khI no I chuyô n frong mô f fhu
qua n co ba n fhu c uô ng va fhu c an, vo I mô f nguo I fhuo ng dân
CoIombIa. Kô f qua không dô n nô I fô I, va nhu ZorIIIo da no I cho fôI
hIô u, fâ f no I Ia p na ng co fa c du ng râ f nhIô u khI nguo I fa muô n dâ u
gIo ng dIô u va ca ch no I cu a nguo I ngoa I quô c. Chu ng fôI Ia I Iôn
duo ng dI Sanfa Marfa. Thoo du kIô n, ZorIIIo so chIa fay vo I fôI o
gIu a duo ng va quay fro Ia I du ng sa ng hôm nay.
ZorIIIo da chIa fay vo I fôI. Chu ng fôI da quyô f djnh Ia anh fa
so dua con ngu a cu a fôI vô . Vì co mô f con ngu a fu c Ia co noI an
chô n o , Ia djnh cu frong mô f Ia ng nhâ f djnh va do do râ f co fhô roI
va o ca I fình fhô pha I fra Io I nhu ng câu ho I phIô n phu c: “Anh o Ia I
X, vâ y co bIô f ông Mô không7 ông Iy fruo ng Ia ng anh fôn Ia gì7 Ða
Y hIô n nay ra sao7 HIô n nay aI Ia m o fra m7”.
Không, fô f hon Ia fôI dI bô , rô I dI xo buy f hay xo fa I va dô n
Sanfa Marfa fhì co fhô dI xo Iu a. Ðô I vo I mo I nguo I fôI so Ia mô f
nguo I “forasforo” |mô f nguo I o noI kha c dô n), dang dI kIô m vIô c noI
na y noI no , o dâu co vIô c fhì Ia m va Ia m bâ f cu vIô c gì.
ZorIIIo da dô I cho fôI ba dô ng fIô n va ng, mô I dô ng an mô f
fram posos. Anh fa Ia I cho fôI mô f nga n posos. Mô f nguo I fho gIo I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kIô m duo c fu fa m dô n muo I posos mô I nga y, vâ y vo I sô fIô n kIa fôI
co fhô sô ng duo c kha Iâu.
TôI da Iôn mô f chIô c xo vâ n fa I dang dI dô n mô f noI râ f gâ n
Sanfa Marfa, mô f ha I ca ng kha Io n, ca ch noI ZorIIIo chIa fay vo I fôI
qua ng mô f fram haI muoI cây sô . ChIô c xo na y dô n dâ y dô cho dô
hay son duong gì dâ y fôI cu ng không ro . Cu ca ch sa u hay muo I cây
sô Ia I co mô f ca I qua n Ia noI na o cu ng vâ y. Anh Ia I xo cu frông fhâ y
qua n xuô ng xo va mo I fôI va o. Anh fa fhì mo I co n fôI fhì fra fIô n.
Va mô I Iâ n nhu fhô anh fa Ia I uô ng nam sa u cô c ruo u râ f ma nh.
TôI fhì chI gIa vo uô ng mô f cô c. Xo dI duo c dam chu c cây sô anh fa
da say khuo f. Anh fa say dô n nô I dI Ia c, Ia I xo va o mô f doa n duo ng
bu n Iâ y: xo bj sa Iâ y không ra duo c nu a. Thô ma anh Ia I xo nguo I
CoIombIa kIa không hô nao nu ng: anh fa Ioo Iôn fhu ng xo na m va
ba o fôI Iôn ca- bIn ma ngu . TôI cha ng co n bIô f Ia m fhô na o nu a.
Co n dô n bô n muoI cây sô mo I dô n Sanfa Marfa. Co anh fa fhì fôI
do pha I fra Io I nhu ng câu ho I cu a nhu ng nguo I fình co ga p gIu a
duo ng, va fuy xo hay du ng Ia I nhu vâ y, dI xo vâ n cu nhanh hon dI
bô .
Khoa ng gâ n sa ng fôI quyô f djnh ngu mô f gIâ c. KhI fôI fhu c
dâ y da gâ n ba y gIo sa ng. Mô f chIô c xo cho dô co haI con ngu a ko o
dI dô n. ChIô c xo fa I dô gIu a duo ng Ia m cho no không dI qua duo c.
Ho da nh fhu c fôI dâ y, fuo ng fôI Ia nguo I Ia I xo vì fôI na m frong ca-
bIn. TôI no I ca Iam, gIa bô Ia m nguo I ngu say mo I gIâ f fho f fhu c
dâ y cha ng bIô f mình dang o dâu nu a.
Anh Ia I xo cu ng fhu c dâ y va ba n ca I vo I nguo I da nh xo ngu a.
Ioay hoay ma I vâ n không sao dua chIô c xo fa I ra kho I doa n duo ng
Iâ y. Ðu n ngâ p dô n fâ n fru c ba nh xo, cha ng co n bIô f Ia m fhô na o
duo c. Trôn chIô c xo ngu a ko o kIa co haI nu fu sI ma c dô don, dâ u
dô I mu xo, va ba du a con ga I nho . Sau nhIô u Iâ n ba n ca I, haI nguo I
da n ông fho a fhuâ n duo c vo I nhau Ia so pha f quang nhu ng bu I
râ m o bôn duo ng dô cho chIô c xo kIa qua duo c chô ma c ngho n da I
khoa ng haI muoI mo f.
Mô I nguo I câ m mô f chIô c “machofo” |mô f con dao pha f
fhuo ng du ng dô cha f mia, dI duo ng aI cu ng câ m mô f ca I) ho cha f
Henry Charrlere 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fâ f ca nhu ng gì co fhô Ia m vuo ng xo, co n fôI fhì cô huo ng dâ n ca I
xo dI huo ng na o cho do Ian ba nh va o nhu ng chô co n râ m va nhu ng
chô co fhô Iu n xuô ng bu n. Khoa ng haI gIo sau, chIô c xo ngu a ko o
da co fhô dI fIô p. Chinh va o Iu c â y haI ba xo, sau khI ca m on fôI,
ho I xom fôI dI dâu. TôI no I: “Sanfa Marfa”
- Thô fhì sao Ia I dI dô n duo ng na y, pha I quay fro Ia I vo I
chu ng fôI. Chu ng fôI so dua ông vô gâ n dô n Sanfa Marfa, chI ca ch
fa m cây sô nu a fhôI.
TôI không fhô fu chô I duo c, vì Ia m nhu fhô so co vo không
bình fhuo ng. Ma f kha c fôI cu ng djnh no I ra ng fôI muô n o Ia I vo I
nguo I Ia I xo fa I dô gIu p anh fa, nhung muô n fhô pha I no I râ f da I,
cho nôn fôI da nh no I:
“CraoIas, gracIas |ca m on, ca m on)”.
Thô Ia fôI ngô I o phia sau ca I xo co haI con ngu a ko o cu ng vo I
ba con bo ; haI cô fu sI fhì ngô I frôn chIô c ghô da I bôn ca nh nguo I
da nh xo.
ChIô c xo Iôn duo ng, va chu ng fôI da dI du nhanh dô vuo f qua
ca I khoa ng nam sa u cây sô bu n Iâ y ma chIô c xo fa I da dI nhâ m
va o. Ra dô n duo ng ca I, xo ba f dâ u cha y kha nhanh va dô n khoa ng
gIu a frua chu ng fôI du ng Ia I ca nh mô f ca I qua n dô an frua. Ða du a
bo va nguo I da nh xo ngô I o mô f ba n, co n haI cô nu fu sI va fôI ngô I
o ba n bôn ca nh. HaI cô dô u co n fro , fu haI muoI Iam dô n ba muoI
fuô I Ia cu ng. Ða ho râ f fra ng.
Mô f cô nguo I Tây Ðan Nha co n cô kIa nguo I a I NhI Ian. Cô
nu fu a I NhI Ian ho I kho fôI.
- Ong không pha I Ia nguo I o dây, pha I không7
- Co chu , fôI Ia nguo I o ÐaranquIIIa.
- Không, ông không pha I Ia nguo I CoIombIa, fo c ông va ng
fhô ... co n nuo c da ông fhâ m ma u cha ng qua vì ra m na ng. Ong fu
dâu dô n7
- Tu RIo Hacha.
- O dâ y ông Ia m gì7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tho dIô n.
- A ! TôI co mô f nguo I ba n o Công fy dIô n Iu c, fôn Ia Poroz,
nguo I Tây Ðan Nha. Ong co quon ông fa không7
- Thô fhì fhich qua .
Àn xong, haI nu fu sI du ng dâ y dI ru a fay, rô I cô nguo I a I NhI
Ian fro Ia I mô f mình. Cô nhìn fôI rô I no I ba ng fIô ng Pha p:
- TôI không fô gIa c ông dâu, nhung chj ba n cu a fôI no I Ia chj
â y da frông fhâ y a nh cu a ông frôn ba o. Ong Ia nguo I fu Pha p da
vuo f ngu c kho I nha fu Hacha pha I không7
TôI ma chô I fhì fình hình so co n nghIôm fro ng hon.
- Pha I, ma soour a . TôI van ma soour du ng fô gIa c fôI. TôI
không pha I Ia nguo I xâ u nhu nguo I fa dang frôn ba o dâu. TôI Ia
nguo I vô n kinh yôu Chu a.
Cô nu fu nguo I Tây Ðan Nha fro ra, cô kIa IIô n no I “du ng”.
Cô nguo I Tây Ðan Nha fra Io I mô f câu gì râ f nhanh fôI không hIô u.
HaI cô co vo nhu dang suy nghI dIô u gì. Ho du ng dâ y rô I Ia I va o
pho ng ru a fay. Trong khoa ng nam phu f ho va ng ma f, fôI pha n u ng
râ f nhanh. Pha I bo dI fruo c khI ho fro Ia I, hay cu ngô I dây7 Nô u ho
djnh fô gIa c fôI fhì cu ng fhô fhôI, vì nô u fôI bo dI fhì nguo I fa so
fìm ra fôI kha nhanh. Vu ng na y không co mô f SoIva |ru ng) râ m,
va nhu ng Iô I dI ra ca c con duo ng ca I dua vô fha nh phô so duo c
kIô m soa f ngay. TôI quyô f djnh Ia so pho fha c cho sô phâ n: cho dô n
nga y hôm nay, fôI chua dô n nô I qua ru I ro.
HaI cô nu fu da fro Ia I, ca haI dô u fuoI cuo I. Cô nguo I a I NhI
Ian ho I fôn fôI.
- ÐnrIquo.
- Thô fhì ông ÐnrIquo a , ông so cu ng dI vo I chu ng fôI vô fu
vIô n, ca ch Sanfa Marfa fa m cây sô . Ngô I cu ng xo vo I chu ng fôI, do c
duo ng ông không pha I so gì ca . Ong du ng no I, mo I nguo I so fuo ng
ông Ia nguo I Ia m công frong fu vIô n.
HaI cô nu fu sI fra fIô n an cho ca nho m. TôI mua mô f fu f
fhuô c Ia muo I haI bao va mô f ca I bâ f Iu a. Chu ng fôI Ia I Iôn duo ng.
Henry Charrlere 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Suô f do c duo ng haI cô nu fu không no I gì vo I fôI nu a, va fôI râ f bIô f
on ho vô su fô nhj do Ia m nhu vâ y nguo I da nh xo so không nhâ n
fhâ y fôI no I fIô ng Tây Ðan Nha không so I. Cuô I buô I frua xo du ng
Ia I ca nh mô f ca I qua n Io n. O dâ y co mô f chIô c xo buy f dô , frôn xo
fhâ y dô : “RIo Hacha - Sanfa Marfa”.
TôI fhâ y muô n Iôn xo na y. TôI IIô n no I vo I cô nu fu nguo I a I
NhI Ian Ia fôI co y djnh du ng chIô c xo buy f na y.
- Nguy hIô m Ia m, - cô no I, - vì fruo c khI dô n Sanfa Marfa co
if nhâ f haI fra m ca nh sa f kIô m fra gIâ y “coduIa” |can cuo c) cu a
nguo I dI duo ng, nhung ngô I xo cu a chu ng fôI fhì không bj ho I dâu.
TôI ca m on cô mô f ca ch nhIô f fha nh, va nô I Io âu cu a fôI fu
khI bj ho pha f hIô n da hoa n foa n fan bIô n. TôI ga p duo c haI cô nu
fu fô f bu ng na y fhâ f Ia cu c ky may ma n. Qua nhIôn châ p fô I chu ng
fôI dI ngang mô f dô n ca nh sa f |“aIcabaIo”). Mô f chIô c xo buy f dI fu
Sanfa Marfa dô n RIo Hacha dang bj ca nh sa f kIô m fra. TôI na m
ngu a frôn chIô c xo ngu a, ca I mu rom u p Iôn ma f, gIa vo ngu . Mô f
frong ba du a bo , fuô I chu ng Iôn fa m, dang gô I dâ u va o vaI fôI ngu
fhâ f su . KhI chIô c xo dI ngang, nguo I da nh xo ghìm ngu a Ia I du ng
va o gIu a chIô c xo buy f va dô n ca nh sa f.
- Como osfan por quI7 |o dây kho o ca chu 7) - cô nu fu nguo I
Tây Ðan Nha no I.
- Muy bIôn, Hormana |Kho o Ia m ma soour a ).
- Mo aIogro, vamonos, muchanos |TôI râ f mu ng, chu ng mình
dI fhôI).
Thô Ia chu ng fôI dIô m nhIôn dI fIô p.
Ðô n muo I gIo fô I Ia I ga p mô f dô n ca nh sa f nu a, fha p do n
sa ng frung: HaI bôn duo ng co haI da y xo dang du ng do I, du ca c fhu
xo, fhu gì cu ng co . Mô f da y fu bôn pha I, da y cu a chu ng fôI fu bôn
fra I. Ca nh sa f dang mo ca c fhu ng xo nhìn va o phia frong. TôI
frông fhâ y ho ba f mô f nguo I da n ba xuô ng xo, ba fa dang Iu c fìm
gIâ y fo frong fu I xa ch. Rô f cu c ba fa bj dua va o dô n, cha c vì không
co coduIa. Trong fruo ng ho p do fhì cha ng co n bIô f Ia m fhô na o. Ca c
cô xo Iâ n Iuo f dI qua. Vì co haI da y xo cho nôn không fhô vuo f ha ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duo c. Chu ng fôI da nh do I. TôI fhâ y mình nguy mâ f rô I. Phia fruo c
chu ng fôI Ia mô f ca I xo buy f râ f nho châ f nich ha nh kha ch. Trôn
muI xo co nhIô u va-II va bo Io n, o phia sau cu ng co mô f fhu Iuo I fo
du ng dâ y nhu ng bo dô da c. Ðô n vIôn ca nh sa f xua ha nh kha ch
xuô ng. Xo chI co mô f cu a ra o phia fruo c. Ða n ông va da n ba Iâ n
Iuo f xuô ng xo. Co mâ y ba bô con. Rô I ho Ia I Iôn xo fu ng nguo I mô f.
- CoduIaI CoduIa7
Mô I ha nh kha ch dô u ru f ra mô f fâ m fho co da n a nh dua cho
ca nh sa f xom. Chua co Iâ n na o ZorIIIo no I vo I fôI vô vIô c na y. CIa
fôI bIô f fruo c, co Io fôI co fhô fìm ca ch kIô m mô f fâ m fho can cuo c
gIa . TôI nghI ra ng nô u chuyô n na y ma qua duo c, fôI so fra vo I bâ f
cu gIa na o dô kIô m Iâ y mô f coduIa fruo c khI dI fu Sanfa Marfa dô n
ÐaranqaIIIa, mô f fha nh phô râ f Io n frôn bo Ða I Tây Ðuong: haI
fram nam muoI nga n dân, - cuô I fu dIô n co ghI nhu vâ y.
- Tro I oI, sao ho kIô m soa f chIô c xo buy f kIa Iâu dô n fhô ! Cô
nu fu nguo I a I NhI Ian ngoa nh Ia I no I vo I fôI: “Cu yôn fâm,
ÐnrIquo a ”. TôI Iâ p fu c fhâ y oa n gIâ n câu no I bâ f câ n na y, cha c
cha n Ia nguo I da nh xo da ngho fhâ y.
Ða dô n Iuo f xo cu a chu ng fôI fIô n va o khu vu c do n chIô u sa ng
frung kIa. TôI da quyô f djnh ngô I dâ y. TôI fhâ y na m co fhô gây â n
fuo ng Ia fôI co y frô n fra nh. TôI ngô I fu a Iung va o ma y fâ m va n
fha o ra fha o va o duo c o sau xo va nhìn vô phia Iung haI nu fu sI.
Nguo I fa chI co fhô nhìn nghIông va o ma f fôI, fôI Ia I dô I mu fru m
fhu p frôn dâ u, nhung da chu y du ng ko o va nh mu xuô ng qua fhâ p.
- Como osfan fodos por quI7 |o dây ca c ông kho o ca .chu 7) - cô
nu fu nguo I Tây Ðan Nha Ia I ho I.
- May bIon, Hormans. Y como vIajan fan fardo7 |Thua ca c xo
râ f kho o~ Sao ca c soour dI duo ng muô n fhô 7).
- Por una urgoncIa, por oso no mo donfongo. Osmos mâ y
apuradas |Co vIô c râ f gâ p, fha nh fhu xIn ca c ong du ng Ia m chu ng
fôI muô n fhôm. Chu ng fôI dang vô I Ia m).
- Vayanso con ÐIos, Hormanas |XIn ca c xo Iôn duo ng co Chu a
phu hô ).
Henry Charrlere 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- CracIas, hIjos. Quo ÐIos Ios profo go |Ca m on anh om. XIn
Chu a phu hô fâ f ca ).
- Amon - mâ y nguo I ca nh sa f no I.
Thô Ia chu ng fôI dIô m nhIôn dI qua, cha ng bj aI xo f ho I gì ca .
Nhu ng phu f hô I hô p vu a qua hình nhu da gây chu ng dau bu ng cho
haI cô nu fu nhân hâ u, vì dI duo c mô f fram fhuo c fhì haI cô ba o
cho xo du ng Ia I rô I xuô ng xo dI khuâ f va o frong ru ng mô f Ia f.
Chu ng fôI Ia I Iôn duo ng. TôI Iâ y fhuô c ra hu f. TôI xu c dô ng
dô n nô I khI cô nguo I a I NhI Ian Iôn xo, fôI no I: “Ca m on ma soour”.
Cô no I vo I fôI: “Không co chI, nhung vu a rô I chu ng fôI so dô n
nô I frong bu ng rô I Ioa n ca Iôn”.
Va o khoa ng nu a dôm chu ng fôI vô dô n fu vIô n. Tuo ng cao,
cô ng Io n, Nguo I da nh xo da f ngu a vô cho an, co n ca I xo cu ng vo I ba
du a con ga I duo c dua va o phia frong fu vIô n. Trôn bâ c fhô m, mô f
cuô c franh Iuâ n râ f hang nô ra gIu a ba nu fu ga c cu a va haI cô nu
fu cu a fôI. Cô nguo I a I NhI Ian no I vo I fôI ra ng cô không fhô da nh
fhu c ba Mo Ðô Trôn dô xIn pho p cho fôI ngu Ia I frong fu vIô n. Ðô n
dây fôI phân vân không bIô f quyô f djnh nhu fhô na o. Io ra fôI pha I
nhanh cho ng Io I du ng fình hình na y dô ru f IuI va dI bô dô n Sanfa
Marfa, vì fôI bIô f chI co n co fa m cây sô .
Vô sau, saI Iâ m na y fôI da pha I dô n ba ng ba y nam khô saI.
Cuô I cu ng, khI da da nh fhu c duo c ba Mo Ðô Trôn, nguo I fa
ca f cho fôI mô f can buô ng o fâ ng fhu ba. Nhìn ra cu a sô fôI co fhô
frông fhâ y a nh do n cu a fha nh phô . TôI phân bIô f duo c ca ngo n ha I
dang va nhu ng chIô c do n hIô u cu a fa u fhu y dâ u o ca ng. Mô f chIô c
fa u râ f Io n dang ro I ca ng.
TôI ngu fhIô p dI, va khI nguo I fa dô n dâ p cu a buô ng fhì ma f
fro I da mo c. Ðôm vu a qua fôI mo fhâ y mô f gIâ c chIôm bao khu ng
khIô p. IaII mô bu ng ra fruo c ma f fôI va du a con cu a chu ng fôI roI
ra fu ng ma ng mô f. TôI ca o râu ru a ma f fhâ f nhanh, rô I ma c a o
quâ n xuô ng nha duo I. O chân câ u fhang, cô nu fu nguo I a I NhI
Ian do n fôI, frôn môI fhoa ng mô f nu cuo I:
- Cha o ông HonrI. Ong ngu co ngon không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua ma soour râ f ngon.
- XIn mo I ông dô n van pho ng Mo Ðô Trôn. Mo muô n ga p ông.
Chu ng fôI buo c va o van pho ng. Mô f nguo I da n ba dang ngô I
sau ba n gIâ y. Mô f guong ma f hô f su c nghIôm kha c cu a mô f nguo I
fra c nam muoI fuô I hay hon nu a, dang nhìn fôI ba ng dôI ma f don
không co chu f gì fhân fhIô n.
- Sonor, sa ba usfod habIar ospanoI7 |ông co bIô f no I fIô ng
Tây Ðan Nha không7)
- Muy po co |râ f if).
- Ðuono, Ia Hormana va sorvIr do Inforprofo |duo c, nu fu sI
dây so Ia m fhông ngôn).
- Ngho no I ông Ia nguo I Pha p7
- Thua Mo vâng.
- Ong da vuo f ngu c ra kho I nha fu RIo Hacha7
- Thua mo vâng.
- Khoa ng ba y fha ng.
- Trong fho I gIan â y anh Ia m ca I gì7
- TôI o vo I nguo I Anh-dIông.
- Ca I gì7 ông ma o vo I nguo I CuajIros7 Không fhô fIn duo c,
nhu ng con nguo I mo I ro â y chua bao gIo cho aI o frôn Ia nh fhô cu a
ho . Chua co mô f nha fruyô n gIa o na o Io f va o nô I, ông co fhô fuo ng
fuo ng duo c không. TôI không châ p nhâ n câu fra Io I cu a ông. Vu a
qua ông o dâu7 Ong no I fhâ f dI.
- Thua Mo , fôI o vo I nguo I Anh-dIông, va fôI co ba ng chu ng vô
vIô c na y.
- Ða ng chu ng gì7
- Mô f sô ngo c fraI do ho vo f duo c.
TôI fha o ca I fu I ca I va o gIu a Iung a o vo f cu a fôI va dua cho ba
Mo Ðô Trôn. Ða fa mo fu I, fho fay va o bô c ra mô f na m ha f fraI.
- Co bao nhIôu vIôn7
Henry Charrlere 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI không bIô f a , co Io khoa ng nam sa u fram gì dâ y
- Ðây không pha I Ia mô f ba ng... chu ng. Co fhô Ia ông da Iâ y
frô m cu a mô f noI kha c.
- Thua Mo , dô cho Iuong fâm cu a Mo duo c fhanh fha n, nô u
Mo vuI Io ng fôI so xIn o Ia I dây frong mô f fho I ha n dô Mo co fhô
xa c mInh xom co mô f vu mâ f frô m ngo c fraI na o mo I xa y ra hay
không. TôI co fIô n. TôI co fhô fra fIô n an o . TôI xIn hu a Ia fôI so
không dI dâu ra kho I buô ng cho dô n nga y Mo quyô f djnh cho fôI dI.
Ða fu sI nhìn fôI fru ng fru ng. TôI nghI ngay, cha c ba fa fu
nhu : “Thô nô u anh frô n dI fhì sao7 Anh da fu ng vuo f ngu c, ma o
dây fhì dô frô n hon nhIô u”
- TôI xIn dô Ia I fu I ngo c fraI nho Mo gIu du m. Ðây Ia fâ f ca
fa I sa n cu a fôI. TôI bIô f ra ng no na m frong nhu ng ba n fay da ng fIn
câ y.
- ThôI duo c, cu nhu fhô . Không, ông không câ n pha I fu gIam
ha m frong buô ng. Ðuô I sa ng va buô I chIô u ông co fhô xuô ng vuo n
frong khI ca c nu fu sI dang o nha fho . Ong so an duo I nha bô p
cu ng vo I mâ y nguo I Ia m công.
Qua cuô c fIô p kIô n na y, fôI yôn fâm duo c mô f nu a. KhI fôI
sa p fro Iôn buô ng, cô nu fu sI nguo I a I NhI Ian dâ n fôI xuô ng nha
bô p. Mô f cho n ca phô su a Io n, mô f khoanh ba nh mì don râ f fuoI va
mô f if bo. Cô nu fu chu ng kIô n bu a an sa ng cu a fôI không no I mô f
Io I, va cu du ng fruo c ma f fôI, không ngô I xuô ng. Cô co chIô u Io
Ia ng.
TôI no I:
- Ca m on ma soour vì fâ f ca nhu ng gì ma ma soour da Ia m
cho fôI.
-Io ra fôI muô n Ia m nhIô u hon fhô , nhung fu bây gIo fro dI
fôI không co n Ia m gì duo c nu a, anh ba n HonrI!
No I doa n cô ra kho I nha bô p.
Ngô I bôn cu a sô , fôI nhìn ra phia fha nh phô , ha I ca ng, Ia I
nhìn ra bIô n. Nhu ng ca nh dô ng o xung quanh duo c cham bo n râ f
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fô f. TôI không sao fhoa f ra kho I ca I ca m gIa c Ia mình dang Iâm
nguy. Ca m gIa c do ma nh dô n nô I fôI quyô f djnh ngay dôm nay so
frô n dI. ThôI không câ n dô n mâ y vIôn ngo c fraI kIa nu a, ba fa cu
vIô c gIu Iâ y cho fu vIô n hay cho ca nhân ba fa cu ng duo c, ca I ba Mo
Ðô frôn â y. Ða fa không fIn fôI. Va Ia I cha c fôI không nhâ m, vì Ia m
sao ba Ia I không no I duo c fIô ng Pha p frong khI ba Ia nguo I
CafaIongo, Ia I Ia Mo Ðô frôn cu a mô f fu vIô n, fu c Ia nguo I râ f co
ho c: fhâ f hIô m co . Kô f Iuâ n: fô I nay fôI so bo dI.
Pha I, chIô u nay fôI so xuô ng sân dô xom co fhô fro o qua
fuo ng o chô na o. Khoa ng mô f gIo frua, co fIô ng go cu a:
- Ong HonrI, mo I ông xuô ng an.
- Ca m on, fôI xuô ng ngay.
Ngô I xuô ng ba n an frong nha bô p, fôI vu a mo I dô ng dô n mo n
fhjf frô n vo I khoaI fây Iuô c fhì ca nh cu a mo foang, bô n vIôn ca nh
sa f ma c dô fra ng, fay câ m su ng fruo ng, va mô f vIôn ha sI quan fay
câ m su ng Iu c hIô n ra.
- No fo muovo, o fo mao! |Ngô I Im không fhì chô f ngay!)
VIôn ha sI quan kho a fay fôI Ia I. Cô nu fu sI nguo I a I NhI Ian
fho f Iôn mô f fIô ng râ f Io n va ngâ f dI. HaI ba nu fu dang o frong
bô p vô I vu c cô fa Iôn.
- Vamos |ÐI)! , ha n no I, rô I cu ng fôI dI Iôn buô ng.
Ca I fay na I cu a fôI bj mo ra Iu c soa f. Ho fìm fhâ y ngay ba
muoI sa u dô ng fIô n va ng an mô f fram poso, nhung Ia I bo qua ca I
fu I da du ng haI mu I fôn dô c. Cha c ho fuo ng do Ia haI cây bu f chì.
Vo I mô f vo da c chi không hô gIâ u gIô m, vIôn ha sI quan bo ca mâ y
dô ng fIô n va ng va o fu I. Ho gIa I fôI dI.
Nam fôn ca nh sa f dua fôI Iôn mô f chIô c xo cu ky . Nguo I Ia I xo
ma c dô ca nh sa f, da don nhu fhan. ChIô c xo pho ng hô f fô c Iu c. TôI
hoa n foa n fuyô f vo ng, cha ng co n buô n kha ng cu , chI cô gIu mô f
fha I dô fu fro ng. Không vIô c gì pha I fìm ca ch dô cho ho nuong nho
hay fhuong xo f. Ha y Ia mô f fruo ng phu, va pha I nho ra ng không
bao gIo duo c mâ f hy vo ng. Nhu ng y nghI â y Iuo f qua râ f nhanh
frong fri fôI. Va khI fôI xuô ng xo, y chi Ia m ko fruo ng phu va nhâ f
Henry Charrlere 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhIô f không dô cho mình frông nhu mô f mo gIo ra ch no ma nh mo
dô n nô I câu no I dâ u fIôn cu a vIôn sI quan ra do n fôI Ia : “Ca I ga
nguo I Pha p na y ghô go m fhâ f, Io f va o fay chu ng fa ma no cha ng co
vo so sô f mô f fy na o”. TôI duo c dua va o pho ng gIâ y cu a vIôn sI
quan. TôI bo mu va , không do I cho nguo I fa ba o, fôI ngô I xuô ng
ghô , ca I fay na I da f gIu a haI chân.
- Tu sabos habIar ospanoI7 |Anh co bIô f no I fIô ng Tây Ðan
Nha không).
- Không.
- IIamo oI zapaforo |Co I fha ng fho gIa y ra dây).
Mô f Ia f sau mô f nguo I fhâ p bo ma c fa p dô xanh va o pho ng,
fay câ m mô f ca I bu a fho gIa y.
- Anh Ia nguo I fu Pha p da vuo f ngu c o RIo Hacha ca ch dây
mô f nam7
- Không.
- Anh no I dô I.
- TôI không no I dô I. TôI không pha I Ia nguo I fu Pha p da vuo f
ngu c o RIo Hacha ca ch dây mô f nam.
- Co I kho a fay cho ha n. Co n anh co I a o vo f va a o so-mI ra.
|Ha n Iâ y mô f fo gIâ y rô I xom xo f nguo I fôI. Tâ f ca ca c hình xam
dô u duo c ha n ghI nhâ n).
- Tay fra I cu a anh không co ngo n ca I. Ðu ng. Chinh anh.
- Không pha I Ia fôI, vì fôI ra dI không pha I ca ch dây mô f
nam. TôI ra dI ba y fha ng.
- Thì cu ng fhô .
- Ðô I vo I anh fhì cu ng fhô , nhung dô I vo I fôI fhì không.
- Ro : anh Ia ko gIô f nguo I chuyôn nghIô p dIô n hình. Ðu Ia
nguo I Pha p hay Ia nguo I CoIombIa, fâ f ca nhu ng ko gIô f nguo I
chuyôn nghIô p |mafadoros) dô u nhu nhau: không sao khuâ f phu c
nô I. TôI chI Ia pho chI huy cu a nha fu na y. TôI không bIô f nguo I fa
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
so xu Iy vo I anh nhu fhô na o. HIô n gIo fhì fôI so cho anh o chung
vo I ca c ba n cu cu a anh.
- Ða n cu na o7
- Mâ y nguo I Pha p ma anh da dua va o CoIombIa.
TôI dI fhoo mâ y vIôn ca nh sa f, ho dâ n fôI va o mô f pho ng gIan
co ha ng song sa f frông ra sân. TôI ga p Ia I ca nam ba n fôI. Chu ng
fôI ôm nhau hôn. “Thô ma chu ng mình cu fuo ng câ u da fhoa f ha n
duo c rô I”, CIousIof no I. Mafuroffo kho c nhu mô f fha ng con nif |va
Ia I no cu ng chI Ia fha ng con nif fhôI). Ða nguo I kIa cu ng râ u rI.
Ðuo c ga p Ia I ho , fôI Ia I fhâ y mình co fhôm su c.
- Câ u kô dI, - ho no I.
- Sau ha ng. Ca c câ u fhì sao7
- Chu ng mình fhì o dây da duo c ba fha ng.
- Ho dô I xu ra sao7
- Cha ng kha ma cu ng cha ng fô I. Chu ng mình dang do I
chuyô n sang ÐaranquIIIa, va dô n dâ y hình nhu nguo I fa so frao
chu ng mình Ia I cho ca c nha chu c fra ch Pha p.
- Thâ f Ia mô f Iu khô n kIô p! Co ca ch gì vuo f ngu c không7
- Vu a mo I dô n mô f ca I da nghI dô n vuo f ngu c a 7
- NhIô u khI cu ng fhâ f qua fô ! Câ u fuo ng fôI fu dung bo cuô c
sao7 Chu ng canh pho ng co nga f Ia m không7
- Ðan nga y fhì fhuo ng fhôI, nhung ban dôm co mô f dô I canh
rIông chu ng mình.
- Mâ y du a7
- Ða fôn gIa m fhj.
- Co n ca I chân câ u fhô na o rô I7
- O n rô I, fhâ m chi dI cu ng không ca nha c nu a.
- Ðj nhô f suô f nga y a 7
Henry Charrlere 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không, nga y na o cu ng dI da o frong sân dô phoI na ng, buô I
sa ng haI fIô ng dô ng hô , buô I chIô u ba fIô ng.
- Ðo n fu nguo I CoIombIa ra sao7
- Co nhu ng fay râ f nguy hIô m fhì pha I, ko frô m va gIô f nguo I
co ca .
Qua frua hôm â y, va o gIo dI da o frong sân, fôI dang no I
chuyô n rIông vo I CIousIof fhì ho go I. O dâ y fôI ga p vIôn chI huy
nha fu , bôn ca nh co vIôn pho chI huy ban sa ng. ChIô c ghô danh du
duo c da nh cho mô f nguo I nuo c da râ f dâ m, gâ n nhu don. Ma u da
gIô ng mô f nguo I Châu PhI don hon Ia mô f nguo I Anh-dIông. Ma I
fo c nga n va quan du ng Ia ma I fo c cu a nguo I Châu PhI. Ha n gâ n
xâ p xI nam muoI fuô I, haI ma f don va dô c a c. Mô f bô rIa ca f râ f sa f
frôn mô f dôI môI da y, mô f ca I mIô ng ha n ho c. Ao so-mI cu a ha n dô
phanh ngu c, không co ca-va f. O ngu c a o bôn fra I co ga n mô f ca I da I
nu a fra ng nu a xanh, cuô ng cu a mô f fhu huy chuong na o dâ y. Anh
fho gIa y cu ng co ma f o dâ y.
- Anh nguo I Pha p kIa, anh da bj ba f Ia I sau ba y fha ng vuo f
ngu c. Trong fho I gIan â y anh da Ia m gì7
- TôI o vo I nguo I CuajIros.
- Ðu ng co gIo n ma f fao, không fao cho mô f frâ n bây gIo .
- TôI no I su fhâ f.
- Chua fu ng co aI o vo I nguo I Anh-dIông duo c ca . ChI frong
mô f nam nay fhôI da co haI muoI Iam Iinh canh pho ng bo bIô n bj
ho gIô f.
- Không pha I dâu, nhu ng nguo I Iinh canh bo bIô n â y bj bo n
buôn Iâ u gIô f chô f.
- Sao anh bIô f7
- TôI da o dâ y ba y fha ng. Nguo I CuajIros không bao gIo ra
kho I Ia nh fhô cu a ho .
- ThôI duo c, cu ng co fhô du ng. Anh da Iâ y frô m ba muoI sa u
dô ng va ng an mô f fram posos o dâu7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðo Ia fIô n cu a fôI. Thu IInh cu a bô Ia c vu ng nu I fôn Ia Công
Ða ng da cho fôI sô fIô n â y.
- Ia m sao mô f fha ng Anh-dIông Ia I co fhô co duo c mô f gIa
sa n nhu vâ y dô ma cho anh7
- Thô fhì fhua xô p, fruo c dây co xa y ra vu frô m fIô n va ng na o
không7
- Ðu ng Ia không co . Trong ca c hô so chua bao gIo fhâ y. Tuy
vâ y vâ n pha I dIô u fra fhôm.
- XIn ông dIô u fra dI, vIô c do co Io I cho fôI.
- Anh da pha m mô f fô I na ng khI vuo f ngu c RIo Hacha, va co n
pha m mô f fô I na ng hon nu a khI gIu p AnfonIo vuo f ngu c: ha n sa p
bj xu ba n vì gIô f nhIô u Iinh canh pho ng bo bIô n. Ðây gIo nguo I fa
da bIô f ra ng chinh anh dang bj nha chu c fra ch Pha p fruy na , Anh
Ia fu chung fhân. Anh Ia mô f fôn gIô f nguo I chuyôn nghIô p nguy
hIô m. Vì vâ y fa so không ma o hIô m dô cho anh co djp vuo f ngu c
Iâ n nu a ba ng ca ch gIam chung anh vo I mâ y nguo I Pha p kha c. Anh
so bj nhô f xa -IIm cho dô n khI chuyô n dI ÐaranquIIIa. Mâ y dô ng
fIô n va ng so duo c fra cho anh khI da xa c mInh duo c Ia không co vu
frô m fIô n va ng na o xa y ra.
TôI ra ngoa I va ho IôI fôI dô n câ u fhang dâ n xuô ng duo I dâ f.
Sau khI xuô ng hon haI muoI Iam bâ c fhì dô n mô f da y ha nh Iang
fô I mo mo haI bôn co nhu ng ca I chuô ng châ f. Ho mo mô f chuô ng ra
va dâ y fôI va o. KhI ca nh cu a sa f mo ra ha nh Iang duo c do ng Ia I,
mu I fhô I bô c Iôn fu nô n dâ f nho p nha p. Co fIô ng go I fôI fu bô n
phia. Mô I ca I chuô ng co song sa f dô u gIam mô f hay ba fu nhân.
- £ranco s, £ranco s: Quo a hocho7 Por quo osfa a quI7 |Anh
nguo I Pha p kIa Anh pha m fô I gì fhô 7 Ta I sao anh Ia I o dây7). Anh
co bIô f ra ng nhu ng chuô ng gIam na y Ia nhu ng chuô ng gIam cu a fu
fhâ n không7
- Im ca dI! Ðô cho anh fa no I - Co fIô ng qua f.
- Pha I, fôI Ia nguo I Pha p. TôI bj gIam o dây vì fôI da vuo f
ngu c o RIo Hacha.
Henry Charrlere 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ca I fIô ng Tây Ðan Nha gIa câ y cu a fôI duo c ho hIô u ngay.
- Anh câ n bIô f mâ y dIô u na y, anh ngho ky dây: o cuô I chuô ng
gIam co mô f fâ m va n dô na m. Ðôn pha I co mô f ca I hô p du ng nuo c.
Pha I uô ng do do , vì mô I sa ng chI duo c mô f if, ma xIn fhôm fhì
không duo c dâu. Ðôn fra I co mô f ca I xô dô dI ngoa I. Anh Iâ y ca I a o
vo f ma bjf Ia I. O dây không câ n a o ngoa I vì qua no ng, cu Iâ y a o ma
bjf xô cho do fhô I. Chu ng fôI dô u bjf xô ba ng a o quâ n ca .
TôI du ng sa f va o song sa f dô cô nhìn ma f ca c ba n fu . ChI
fhâ y ro duo c haI nguo I o fruo c ma f dang ngô I sa f song sa f, haI
chân fho ra ngoa I. Mô f frong haI nguo I do co nhu ng no f ma f cu a
Ioa I nguo I Anh-dIông IaI Tây Ðan Nha, kIô u nhu mâ y fôn ca nh sa f
dâ u fIôn da ba f fôI o RIo Hacha; nguo I kIa Ia mô f nguo I da don co
nuo c da râ f sa ng, fro va do p fraI. Anh fa cho fôI bIô f ra ng dô n gIo
fhu y frIô u Iôn, nuo c ngâ p va o ca c xa IIm. TôI không nôn so vì
không bao gIo no Iôn qua bu ng. Chuô f co Ioo Iôn nguo I fhì du ng
ba f, ma pha I da nh. Ða f fhì no ca n.
TôI ho I:
- Anh bj nhô f o dây duo c bao Iâu rô I7
- HaI fha ng.
- Co n mâ y nguo I kIa.
- Không bao gIo qua ba fha ng. AI da qua ba fha ng ma không
duo c chuyô n ra, fhì fu c Ia pha I chô f o dây.
- Nguo I o dây Iâu nhâ f da duo c bao Iâu rô I7
- Ta m fha ng, nhung cha ng co n sô ng duo c mâ y dô I nu a dâu.
Ða gâ n mô f fha ng nay anh fa chI quy chu không du ng Iôn duo c.
Ðô n nga y na o co fhu y frIô u Iôn, anh fa so chô f duô I fhôI.
- Nhung fhô fhì nuo c ca c anh Ia mô f xu so man ro sao7
- TôI co bao gIo no I Ia xu fôI van mInh dâu. Co n nuo c anh fhì
cu ng cha ng van mInh gì hon, vì anh bj xu chung fhân dâ y fhôI. O
xu CoIombIa na y fhì hoa c haI muoI nam, hoa c xu fu . Nhung không
bao gIo co chuyô n chung fhân.
- ThôI dI, dâu cu ng fhô fhôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Anh gIô f nhIô u nguo I Ia m a 7
- Không, chI co mô f fhôI.
- Vô Iy ! CIô f co mô f nguo I ma bj Iâu fhô a 7
- TôI cam doan Ia du ng nhu fhô .
- Thô fhì ro Ia nuo c anh cu ng mo I ro nhu nuo c fôI.
- ThôI du ng ca I nhau vô chuyô n nuo c anh nuo c fôI nu a. Anh
no I du ng. Ca nh sa f fhì o dâu cu ng Ia cu f ca .
- Co n anh anh co fô I gì7
- TôI da gIô f haI vo chô ng va ca fha ng con.
- Ta I sao7
- Chu ng no da dom fha ng om fôI cho Io n an.
- Cha ng Io ! Chuyô n gì ma go m ghIô c fhô
- Tha ng om fôI Iôn nam, nga y na o no cu ng no m da fha ng con
nha â y, mâ y Iâ n fru ng dâ u.
- Ðo không pha I Ia mô f Iy do.
- KhI fôI bIô f chuyô n fôI cu ng no I fhô .
- Ia m sao anh bIô f chuyô n7
- Tha ng om fôI dI dâu mâ f fu ba hôm, fôI dI fìm ma I mo I fhâ y
mô f chIô c do p cu a no frong dô ng phân. Chô phân na y xu c ra fu
chuô ng Io n nha no . TôI bo I phân Io n Iôn fhì fhâ y mô f chIô c fâ f dâ y
ma u. TôI da hIô u. Mu vo da fhu nhâ n fruo c khI fôI gIô f ca nha
chu ng no . TôI da cho chu ng no câ u kInh fruo c khI ba n. Pha f fhu
nhâ f fôI ba n ga y chân fha ng bô .
- Anh gIô f ho Ia pha I. Anh so bj xu ra sao7
- HaI muoI nam Ia cu ng.
- Ta I sao anh bj gIam xa -IIm7
- TôI da da nh mô f fôn ca nh sa f co ho vo I vo chô ng ba kIa.
Ha n Ia m o nha fu na y. Ðây gIo ha n da duo c dua dI noI kha c.
Không co ha n fôI mo I duo c yôn.
Henry Charrlere 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cu a ha nh Iang duo c mo ra. Mô f fôn ga c ngu c dI va o vo I haI
fu nhân khIông mô f ca I fhu ng ba ng gô . Co fhô doa n bIô f duo c ra ng
phia sau ho co n co haI fôn ga c câ m su ng nu a. HaI nguo I fu va o
fu ng chuô ng mô f bung mâ y ca I xô du ng phân ra dô va o ca I fhu ng.
Mu I nuo c da I va mu I phân xông Iôn nô ng na c, fuo ng dô n chô f nga f.
Không aI no I gì. KhI ho dô n chuô ng fôI, nguo I fu va o Iâ y xô da nh
roI mô f ca I go I nho nho xuô ng dâ f. TôI vô I Iâ y chân hâ f va o phia
frong. KhI ho da ra fôI fhâ y frong go I co haI bao fhuô c Ia , mô f ca I
bâ f Iu a va mô f ma nh gIâ y co vIô f mâ y do ng chu Pha p. Truo c hô f
fôI châm haI dIô u fhuô c Ia no m cho haI nguo I o fruo c ma f fôI. Rô I
fôI go I nguo I fu kô bôn ba o ha n fho fay ra ba f Iâ y mô f bao fhuô c Ia
dô chuyô n cho nhu ng nguo I fu kha c. Phân pha f xong fôI châm dIô u
fhuô c cu a fôI Iôn va dua bu c fhu ra sa f ha nh Iang dô do c. Nhung
a nh sa ng o ngoa I ha nh Iang không du . TôI bo n Iâ y fo gIâ y go I, cuô n
Ia I rô I bâ f Iu a dô f Iôn. TôI do c vô I:
“Cam da m Iôn PapI nho , cu fIn fuo ng va o chu ng mình. Ha y
coI chu ng. MaI chu ng mình so gu I gIâ y va bu f chì dô câ u vIô f cho
chu ng mình. Chu ng mình o bôn ca nh câ u cho dô n chô f”.
Ma nh gIâ y â y Ia m cho fôI fhâ y â m Io ng. No da dom Ia I cho
fôI bao nhIôu su c Iu c! TôI không cô dô c, fôI co fhô frông câ y va o
ba n bo .
Không co aI no I. AI nâ y dô u ma I hu f fhuô c. Cuô c phân pha f
fhuô c Ia cho fôI bIô f ra ng co ca fha y muo I chin nguo I frong mâ y ca I
chuô ng gIam cu a fu fhâ n na y. Thô Ia Iâ n na y fôI Ia I bj dua va o con
duo ng cu a su fhô I na f, va bây gIo su fhô I na f â y da ngâ p Iôn dô n
cô ! Mâ y ba xo fu go I Ia nhu ng nguo I “Ðm Ca I cu a Chu a Io ng Ia nh”
â y chinh Ia nhu ng du a om ga I cu a Quy . Nhung co dIô u hoa n foa n
cha c cha n Ia ko da fô gIa c fôI không pha I Ia cô nu fu nguo I a I NhI
Ian hay cô nguo I Tây Ðan Nha. OI! TôI ngu bIô f chu ng na o khI fIn
va o ca c nu fu sI â y7 Không pha I ho dâu. Co Io Ia nguo I da nh xo
chang7 Ða haI ba Iâ n fôI va cô nu fu kIa fro f no I fIô ng Pha p: fhâ f
Ia so xuâ f. Co fhô anh fa da ngho fhâ y chang7 ThôI, dIô u â y co
quan fro ng gì! Iâ n na y fhì sa Iuo I ha n hoI rô I, Iâ n na y chI co dI
fong. Nu fu sI nguo I da nh xo hay Ia Mo Ðô frôn, chung quy kô f qua
vâ n Ia mô f.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thô Ia fôI da nh dI do I frong ca I chuô ng ghô fo m cu mô I nga y
Ia I haI Iâ n ngâ p nuo c na y. Trong chuô ng no ng nu c va kho fho dô n
nô I fôI pha I co I so-mI, rô I co I nô f ca ca I quâ n. TôI fha o gIa y va dom
mo c hô f ca c fhu Iôn cu a song sa f.
Thu fuo ng fuo ng Ia fôI da vuo f haI nga n nam fram cây sô dô
cuô I cu ng dô n nông nô I na y7 Kô f qua fhâ f Ia my ma n! Ia y Chu a!
Chu a da fu ng ha o pho ng, da I Iuo ng dô I vo I fôI nhu vâ y, ma bây gIo
Ia I bo roI fôI sao7 Co Io Chu a gIâ n fôI chang, vì du sao Chu a da cho
fôI fu do, su fu do cha c cha n nhâ f, do p do nhâ f. Chu a da cho fôI
mô f cô ng dô ng, va cô ng dô ng â y da fhâu na p fôI hoa n foa n. Chu a
da cho fôI không pha I Ia mô f mô f ma nhu ng haI nguo I vo fuyô f vo I.
Va ca a nh na ng, ca bIô n khoI. Ia I ca mô f nô p nha franh frong do
fôI Ia nguo I chu fuyô f dô I. Vo I cuô c sô ng gIu a fhIôn nhIôn, cuô c
sô ng nguyôn fhu y, hoang da nhung ôm dô m va fhanh fha n bIô f
bao nhIôu. Ðo fhâ f Ia mô f mo n qua co mô f không haI ma Chu a da
fa ng fôI: duo c hoa n foa n fu do, không co ca nh sa f, không co quan
fo a, không co nhu ng ko ganh fy va nhu ng ko dô c a c xung quanh
fôI! Thô ma fôI da không bIô f gIa frj vô song cu a no . Vu ng bIô n â y
nuo c xanh dô n nô I frông nhu don huyô n, nhu ng buô I ma f fro I mo c
va ma f fro I Ia n dâ y mô f huong vj dju ngo f va fhanh fha n, ca I nô p
sô ng không hô câ n dô n fIô n ba c, frong do fôI không pha I fhIô u mô f
fhu gì câ n fhIô f cho su sô ng cu a mô f con nguo I: fâ f ca nhu ng ca I do
fôI da cha da p Iôn, da khInh mIô f no . TôI da fu bo nhu ng ca I do dô
dI dâu7 Ðô fro vô vo I nhu ng xa hô I không fho m nhìn nhâ n dô n fôI.
Vo I nhu ng con nguo I fhâ m chi cu ng cha ng buô n bo công fìm hIô u
xom fhu frong fôI co gì co n vo f va f duo c không. Vô vo I mô f fhô gIo I
dang ha f hu I fôI, dang dâ y fôI ra xa mo I nIô m hy vo ng. Vo I nhu ng
fâ p fhô chI nghI dô n mô I mô f vIô c: fIôu dIô f fôI ba ng bâ f cu phuong
fIô n na o.
KhI duo c fIn fôI bj ba f, chu ng no so mu ng Ia m dâ y: muo I haI
mIô ng pho-ma f frong hô I dô ng bô I fhâ m, fha ng PoIoIn fhô I fha,
mâ y fôn ca nh sa f va fôn bIô n Iy . Vì fhô na o cu ng so co mô f nha ba o
na o dâ y chuyô n ca I fIn na y vô Pha p.
Ia I co n nhu ng nguo I fhân cu a fôI nu a. KhI bo n ca nh sa f dô n
nha dô ba o cho ho bIô f fôI da vuo f ngu c, ho da mu ng ro bIô f bao
Henry Charrlere 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhIôu khI duo c bIô f ra ng con ho hay anh ho da fhoa f ra kho I ba n
fay cu a bo n dao phu na y! Ðây gIo duo c fIn fôI bj ba f Ia I, ho Ia I pha I
dau khô mô f Iâ n fhu haI.
TôI da saI vô cu ng khI fu bo bô Ia c cu a fôI. Pha I, fôI co fhô no I
“bô Ia c cu a fôI” nhu vâ y, vì mo I nguo I frong bô Ia c â y dô u da châ p
nhâ n fôI nhu mô f fha nh vIôn cu a bô Ia c. TôI da saI va fôI xu ng
da ng pha I chju nhu ng gì da xa y dô n vo I fôI. Â y fhô nhung... TôI
vuo f ngu c dâu pha I dô Ia m fang dân sô nguo I Anh-dIông o Nam
My 7 Ia y Chu a, Chu a pha I hIô u ra ng fôI câ n pha I sô ng Ia I frong
mô f xa hô I van mInh bình fhuo ng va chu ng mInh cho mo I nguo I
fhâ y ra ng fôI co fhô Ia m mô f fha nh vIôn cu a xa hô I do ma không
gây fha nh mô f hIô m ho a cho no . Ðo Ia sô mô nh dich fhu c cu a fôI -
co su fham du cu a Nguo I hay không co su phu hô cu a nguo I cu ng
vâ y. TôI pha I chu ng mInh cho ba ng duo c ra ng fôI co fhô , ra ng fôI
dang va so Ia mô f con nguo I bình fhuo ng nô u không pha I Ia fô f
hon nhu ng fha nh vIôn kha c cu a bâ f ky fâ p fhô na o cu a bâ f ky dâ f
nuo c na o.
TôI hu f fhuô c. Nuo c ba f dâ u Iôn. Ðây gIo da ngang ma f ca
fôI. TôI go I:
- Anh Ða Ðon, nuo c va o chuô ng gIam bao nhIôu Iâu fhì ru f
hô f7
- Co n fu y fhu y frIô u ma nh hay nho . Mô f gIo , haI gIo Ia cu ng.
TôI ngho fhâ y mâ y nguo I fu kôu: Ðsfa IIogando |No dô n).
Nuo c Iôn fu fu , râ f châ m. Nguo I IaI va nguo I Ða don ba m Iôn
song sa f. Chân ho buông fho ng ra ngoa I ha nh Iang, fay ho ôm Iâ y
mâ y ca I châ n song. Co fIô ng dô ng duo I nuo c: do Ia mô f con chuô f
cô ng fo ba ng con mo o dang boI Io m bo m. No dang fìm ca ch Ioo Iôn
châ n song. TôI câ m Iâ y mô f chIô c gIa y va khI no boI dô n gâ n fôI
da nh mô f ca I fhâ f ma nh Iôn dâ u no . No vu a boI ra ha nh Iang vu a
kôu chi cho o. Anh fu Ða don no I vo I fôI:
- £ranco s, anh nô I ma u dI san rô I dâ y. Không sao gIô f hô f
duo c chu ng no dâu. Ioo Iôn châ n song dI, ba m cha f va o va ngô I
yôn dâ y.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI Ia m fhoo Io I anh fa, nhung mâ y ca I châ n song ha n va o
du I râ f dau, cu ca I fu fhô na y fhì fôI cha ng chju du ng duo c bao Iâu.
TôI Iâ y ca I a o vo f bjf xô du ng phân buô c Iôn châ n song va cuo I Iôn
dâ y. No Ia m fha nh mô f fhu ghô dô cho fôI co fhô chju du ng duo c
ca I fu fhô không Iâ y gì Ia m fhoa I ma I kIa, vì vâ y gIo fôI gâ n nhu
duo c ngô I.
Cuô c xâm Iang na y cu a nuo c fhu y frIô u, cu a chuô f cô ng, cu a
ca c Ioa I rô f va cua nho II fI duo c nuo c Iu a fo I Ia ca I dIô u kInh fo m
nhâ f, co su c Ia m mâ f fInh fhâ n nhâ f ma mô f con nguo I co fhô chju
du ng. Mô f gIo sau, khI nuo c da ru f hô f, frong chuô ng co n Ia I mô f
Io p bu n Iâ y Iu a da y hon mô f phân. TôI dI gIa y va o dô kho I pha I Iô I
frong Io p bu n na y. Anh Ða don no m cho fôI mô f ma nh va n da I
muo I phân, ba o fôI du ng dô ga f bu n ra ngoa I ha nh Iang, ba f dâ u fu
chô da f fâ m va n du ng Ia m gIuo ng ngu , rô I fu cuô I chuô ng cho dô n
chô ra va o. Công vIô c choa n hô f ca nu a gIo va buô c fôI pha I nghI
dô n mô I mô f vIô c â y fhôI. Nhu fhô cu ng da co duo c mô f chu f gì ich
Io I. Tu bây gIo dô n do f fhu y frIô u sau, TôI so không bj ngâ p nuo c:
nhu fhô co nghIa Ia frong muo I mô f fIô ng dô ng hô , vì sau cu ng Ia
gIo nuo c fra n va o. Pha I finh du sa u gIo nuo c bIô n ru f xuô ng va
nam gIo nuo c bIô n dâng Iôn. TôI fu nhu mô f ca ch hoI Iô bjch: Ðuom
buo m, sô ma y Ia pha I chju a nh huo ng cu a fhu y frIô u. Ðu ma y
muô n hay không, ma f frang cu ng co mô f fâ m quan fro ng Io n Iao
dô I vo I ma y va do I ma y. Chinh nho fhu y frIô u Iôn xuô ng ma ma y
da ra kho I sông MaronI mô f ca ch dô da ng khI frô n kho I fra I khô
saI. KhI ma y ra dI fu TrInIdad va fu Curacao, ma y cu ng da pha I
finh dô n nga y gIo fhu y frIô u Iôn xuô ng. So dI ma y bj ba f o RIo
Hacha chinh Ia vì fhu y frIô u xuô ng không du ma nh dô ma y ro I bo
bIô n fhâ f nhanh va cho dô n bây gIo ma y Ia I fhuo ng xuyôn pha I
chju du ng nuo c fhu y frIô u.
Trong sô nhu ng nguo I so do c mâ y frang na y, nô u mô f nga y
na o no so duo c xuâ f ba n, co Io cu ng so co nhu ng nguo I fhuong ha I
fôI if nhIô u khI bIô f nhu ng nô I co cu c ma fôI pha I chju du ng frong
chuô ng gIam cu a nguo I xu CoIombIa. Ðo Ia nhu ng nguo I fô f. Co n
nhu ng nguo I kha c, ho ha ng fhân fhuô c cu a muo I haI mIô ng pho-
ma f da xu fô I fôI, hoa c Ia co ba con vo I vIôn bIô n Iy fhì so no I:
Henry Charrlere 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
“Ða ng do I cho no , aI ba o no vuo f ngu c7 Nô u no chju o yôn frong
fra I khô saI fhì dâu dô n nô I!” Thô fhì fôI xIn no I vo I ca c nguo I mô f
dIô u, no I vo I nhu ng nguo I fô f cu ng nhu nhu ng mIô ng pho-ma f kIa.
TôI không fuyô f vo ng, không fuyô f vo ng mô f chu f na o, va fôI co n
no I hon fhô nu a: fôI fha bj nhô f frong nhu ng chuô ng gIam cu a ca I
pha o da I cu do bo n gIa o hình Tây Ðan Nha xây Iôn o CoIombIa co n
hon bj gIam o Quâ n da o SaIuf Ia noI ma Io ra fôI pha I co ma f va o
gIo na y. O dây fôI co n pha I Ia m râ f nhIô u mo I ho ng co co vuo f
ngu c, va du na m frong ca I hâ m fhô I fha na y, fôI cu ng fu ha o Ia da
ca ch xa fra I fu dô n haI nga n nam fram cây sô . Chu ng no so pha I
fhI ha nh râ f nhIô u bIô n pha p dô pho ng mo I co fhô ba f fôI dI nguo c
chIô u doa n duo ng haI nga n nam fram cây sô â y. TôI chI fIô c co mô f
dIô u: bô Ia c CuajIros cu a fôI, IaII va ZoraIma, va cuô c sô ng fu do
frong fhIôn nhIôn, không co nhu ng fIô n nghI cu a nguo I van mInh,
nhung cu ng không co ca nh sa f, không co nha fu va ca ng không co
nhu ng chuô ng nhô f nguo I nhu fhô na y. TôI nghI ra ng nhu ng nguo I
ba n hoang da cu a fôI, ho không bao gIo Ia I co fhô na y ra ca I y ba f
mô f ko fhu cu a ho pha I chju mô f cu c hình nhu fhô na y, va Ia I ca ng
không bao gIo na y ra ca I y du ng mô f cu c hình nhu fhô vo I fôI, mô f
nguo I không hô Ia m phuong ha I gì dô n nguo I dân CoIombIa.
TôI na m xuô ng fâ m va n va hu f haI ba dIô u fhuô c Ia o fâ n
frong cu ng xa -IIm dô nhu ng nguo I kha c du ng nhìn fhâ y. KhI fra
fâ m va n nho Ia I cho nguo I da don, fôI da no m cho anh fa mô f dIô u
fhuô c Ia châm sa n, va anh fa cu ng Ia m nhu fôI vì hô nguoI vo I ca c
ba n fu .
Nhu ng chI fIô f na y fuo ng chu ng nhu không co gì da ng kô ,
nhung dô I vo I fôI no râ f co gIa frj. No chu ng fo ra ng chu ng fôI co n
gIu Ia I duo c chu f Ijch su va hô nguoI fô nhj.
o dây không pha I nhu o nha Iao ConcIorgorIo, fôI co fhô mo
mô ng va fha hô n dI Iang fhang frong không gIan ma không câ n
pha I bjf ma f ba ng mô f chIô c khan mu I soa cho do cho I.
AI da ba o cho ca nh sa f bIô f Ia fôI dang o frong fu vIô n7 OI,
nô u mô f nga y kIa fôI bIô f duo c, fhì fô I na y so pha I dô n. Rô I fôI Ia I
fu nhu : fhôI du ng no I nha m nu a Ðuom buo m! o Pha p ma y co n bao
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhIôu vIô c pha I Ia m dô fra fhu , co n ca I xu so hoo hu f na y fhì fhôI
dI ma y dô n dây không pha I dô Ia m dIô u a c! Nguo I â y nhâ f djnh so
bj chinh cuô c sô ng fru ng pha f, va nô u mô f nga y kIa ma y pha I fro
Ia I dây, fhì do không pha I dô fra fhu , ma dô dom Ia I ha nh phu c cho
IaII va ZoraIma, cho ca mâ y du a con cu a ma y nu a. Nô u ma y so fro
vô xu na y, fhì do so Ia vì ho va vì fâ f ca nhu ng nguo I CuajIros da
ban cho ma y ca I vInh du duo c châ p nhâ n frong bô Ia c cu a ho nhu
mô f nguo I dô ng chu ng. TôI ha y co n o frôn con duo ng cu a su fhô I
na f, nhung fuy bj nhô f frong mô f ca I chuô ng fhâ p hon mu c nuo c,
du nguo I fa co muô n hay không fhì vâ n dang vuo f ngu c, vâ n dang
buo c frôn con duo ng dI fo I fu do. ÐIô u do không fhô na o phu nhâ n
duo c”.
TôI da nhâ n duo c mô f if gIâ y, mô f cây bu f chì, haI bao fhuô c
Ia . TôI o dây da duo c ba nga y. No I Ia ba dôm mo I du ng. Vì o dây
bao gIo cu ng fô I. Trong khI fôI châm mô f dIô u PIoI Roja, fôI pha I
Iâ y Ia m khâm phu c Io ng fâ n fu y cu a ca c fu nhân dô I vo I nhau. Anh
fu nguo I CoIombIa chuyô n cho fôI go I dô kIa Ia Ia m mô f vIô c râ f
IIô u. Nô u bj chu ng ba f duo c, cha c cha n anh fa so pha I nô m mu I
chuô ng gIam duo I dâ f. Không pha I anh fa không bIô f dIô u do , cho
nôn nhâ n Io I gIu p fôI frong cuô c dâ y a I na y không pha I chI Ia can
da m ma co n Ia Ia m mô f nghIa cu cao fhuo ng phI fhuo ng. Vâ n du ng
ca ch dô f cuô n gIây, fôI do c:
“PapIIIon oI, chu ng mình bIô f câ u chju du ng duo c. Cu Ia m!
Cho chu ng mình bIô f fIn nho . Chu ng mình vâ n fhô . Mô f nu fu sI
bIô f no I fIô ng Pha p co dô n fham câ u nguo I fa không cho cô â y no I
chuyô n vo I chu ng mình, nhung mô f nguo I fu CoIombIa cho chu ng
mình bIô f ra ng anh fa da kjp no I cho nu fu sI bIô f Ia anh fu nguo I
Pha p dang bj nhô f va o chuô ng fu fhâ n. Cô â y no I: TôI so fro Ia I.
ChI co fhô fhôI. Ca c ba n câ u hôn câ u.
Tra Io I không pha I Ia vIô c dô , nhung fôI vâ n fìm ca ch vIô f
duo c mâ y chu : “Ca m on ca c câ u vô mo I fhu : o dây ô n ca , fôI chju
du ng duo c. Ca c câ u ha y vIô f don gu I ông Ia nh su Pha p, may ra fhì
duo c. Iu c na o cu ng cu mô f câ u fhôI, dô khI co chuyô n gì fhì chI
mô f câ u bj pha f. Ðu ng cha m fay va o haI mu I fôn. Vuo f ngu c muôn
nam!”
Henry Charrlere 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vuo f ngu c o Sanfa Marfa
Ma I haI muoI fa m nga y sau, nho su can fhIô p cu a mô f ông
Ia nh su ÐI o Sanfa Marfa fôn Ia KIauson, fôI mo I duo c ra kho I ca I
hâ m khu ng khIô p kIa. Nguo I fu Ða don, fôn Ia PaIacIos, da duo c ra
ba fuâ n sau khI fôI dô n: anh fa da co ca I sa ng kIô n nho ba mo |khI
ba â y dô n fham) ba o vo I Ia nh su ÐI ra ng co mô f nguo I ÐI bj gIam
frong hâ m. Anh na y ra ca I y do vì co mô f nga y chu nhâ f anh frông
fhâ y mô f fu nhân nguo I ÐI duo c ông Ia nh su dô n fham. Vâ y Ia mô f
hôm ho dâ n fôI Iôn pho ng gIâ y vIôn chI huy. Ha n no I vo I fôI:
- Anh Ia nguo I Pha p, fa I sao anh Ia I khIô u na I vo I Ia nh su ÐI7
Trong pho ng gIâ y co mô f ông ma c dô fra ng fra c nam muoI
fuô I, ma I fo c va ng nha f gâ n nhu fra ng o phia frôn mô f guong ma f
fro n frInh, hô ng ha o va fuoI fa n, dang ngô I frong chIô c ghô ba nh,
mô f ca I ca p da da f frôn du I. TôI hIô u ngay fình fhô :
- Chinh ông no I fôI Ia nguo I Pha p chu không pha I fôI. TôI
công nhâ n Ia fôI da vuo f ngu c fu mô f nha fu Pha p, nhung fôI Ia
nguo I ÐI.
- A ! Ong fhâ y chua - ông Ia nh su co bô ma f cha xu no I.
- Sao anh không no I fu fruo c7
- TôI fhIô f fuo ng dIô u do không co gì quan fro ng dô I vo I ca c
ông, vì fhu c fình fôI không hô co mô f ha nh dô ng na o da ng coI Ia
pha m pha p fhu c su frôn dâ f cu a ca c ông ngoa I vIô c fôI bo frô n, mô f
ha nh dô ng bình fhuo ng dô I vo I fâ f ca mo I fu nhân.
- Ðuono, fôI so dô anh o chung vo I ca c ba n anh. Nhung fhua
Sonor Ia nh su , fôI xIn no I fruo c ra ng hô co âm muu vuo f ngu c Ia
fôI nhô f Ia I chô cu . Ca c nguo I dua anh na y ra chô ca f fo c rô I dua
va o pho ng gIam bo n dô ng Io a.
- Ca m on nga I Ia nh su - fôI no I ba ng fIô ng Pha p, ca m on nga I
râ f nhIô u da chju phIô n dô n dây vì fôI.
- Tro I oI! Anh da pha I khô so bIô f chu ng na o frong nhu ng ca I
chuô ng gIam khu ng khIô p â y7 ThôI anh dI ngay dI. Không fhì nho
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ra ha n Ia I dô I y , ca I fha ng su c sInh â y. TôI so fro Ia I fham anh.
Ta m bIô f.
Nguo I ca f fo c không co ma f o dâ y cho nôn ho dua fôI vô
pho ng ca c ba n. Cha c frông ma f mu I fôI ky qua c Ia m, vì ho cu no I
không ngo f:
- Co co n Ia câ u dâu nu a7 Vô Iy qua ! Ca I Iu khô n kIô p â y da
Ia m gì câ u, dô n nô I câ u bây gIo nhu fhô na y7 Câ u no I dI, no I vo I
chu ng mình mô f ca I gì dI. Câ u co mu không7 Ma f câ u Ia m sao fhô 7
Sao Ia I mo ra nha m va o IIa Ija fhô 7
- Ðo Ia vì fôI chua quon duo c vo I fhu a nh sa ng na y. O dây
sa ng qua , ma f fôI quon chô fô I cho nôn bj cho I dâ y fhôI.
TôI ngô I xuô ng va nhìn va o phia cuô I pho ng:
- Nhìn va o dây do hon. Câ u sa c mu I dô fhô I, không fhô fuo ng
fuo ng duo c! Mình mâ y câ u cu ng foa n mu I fhô I!
TôI da co I hô f a o quâ n ra, va ca c ba n xô p no va o ca nh cu a.
HaI fay fôI, Iung fôI, haI ô ng chân fôI chI chif nhu ng vô f dô f do do
nhu vô f rô p dô f o nha , va nhu ng vô f ca n cu a da n cua fi hon nô I
frôn ma f nuo c fhu y frIô u. TôI frông râ f go m ghIô c, va không câ n
guong soI, fôI cu ng bIô f nhu vâ y. Nam nguo I fu khô saI da chu ng
kIô n bIô f bao dIô u khu ng khIô p ma Iu c na y cu ng pha I ngho n nga o
không no I duo c. CIousIof go I mô f fôn ca nh sa f dô n, no I ra ng nô u
không co nguo I ca f fo c fhì ngoa I sân cu ng co nuo c dô fa m ru a chu .
Tôn kIa no I Ia pha I do I gIo dI da o.
TôI frâ n fruô ng buo c ra sân. CIousIof câ m fhoo mâ y fhu dô
sa ch cho fôI fhay. Ðuo c Mafuroffo gIu p mô f fay, fôI fa m dI fa m Ia I
mâ y Iâ n ba ng fhu xa bông don nô I dja. TôI ca ng ky ca ng ra nhIô u
gho f. Cuô I cu ng sau nhIô u Iâ n sa f xa -bông va dô I nuo c, fôI ca m
fhâ y mình da sa ch. TôI phoI na ng frong nam phu f fhì khô, va ma c
a o quâ n va o. Nguo I ca f fo c da dô n. Anh fa djnh du ng fông-do ca f
nga n fo c fôI. TôI no I:
- Không. Ca f bình fhuo ng fhôI va ca o râu cho fôI.TôI so fra
fIô n.
- Ðao nhIôu7
Henry Charrlere 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Mô f poso.
- Ca f cho câ n fhâ n va o, - CIousIof, no I, - fôI so cho anh haI
posos.
KhI da fa m ru a sa ch so , fo c faI ca f go n, râu rIa ca o nha n, a o
quâ n fhom fho, fôI ca m fhâ y nhu nguo I chô f dI sô ng Ia I. Ca c ba n
fôI cu ho I fôI fo I fâ p:
- Thô nuo c Iôn dô n dâu7 Thô co n chuô f cô ng7 Ia I co n da n rô f7
Ðu n fhì sao7 Ia I co n Iu cu f nu a7 Vo I Ia I cu f o frong mâ y ca I xô nô I
Iôn va ca c xa c chô f fhì sao7 Ðo Ia nhu ng nguo I chô f fu nhIôn hay Ia
nhu ng nguo I froo cô fu sa f7 Hay Ia nhu ng nguo I bj bo n ca nh sa f
“fu fu cho chô f”7
Nhu ng câu ho I cu kô fIô p nhau bâ f fâ n, va vì no I nhIô u, fôI
dâm kha f nuo c. Ngoa I sân nha fu co mô f nguo I ba n ca -phô. Trong
ba fIô ng dô ng hô chu ng fôI duo c du ng ngoa I sân, fôI da uô ng dô n
mô f chu c cho n ca - phô da c pha “papoIo n” |duo ng va ng chua Io c).
Thu ca -phô â y fôI fhâ y Ia mo n uô ng ngon nhâ f frâ n gIan. Anh Ða
don fruo c gIam o chuô ng dô I dIô n co dô n cha o fôI. Anh kho kô cho
fôI câu chuyô n mo anh khIô u na I vo I ông Ia nh su ÐI. TôI sIô f cha f
fay anh. Anh fa râ f ha nh dIô n vì da nghI ra ca ch gIu p fôI. Anh fa m
bIô f fôI frong mô f fâm fra ng hô f su c vuI suo ng, no I ra ng maI ga p
Ia I so no I chuyô n fhôm, co n hôm nay fhô Ia du .
TôI co ca m gIa c pho ng gIam ca c ba n fôI Ia mô f cung dIô n.
CIousIof co mô f ca I vo ng fhuô c quyô n so hu u cu a anh, vì anh fa da
bo fIô n ra mua duo c. Anh fa ba f fôI pha I na m ca I vo ng â y. TôI na m
ngang Iôn vo ng. Anh fa râ f Iâ y Ia m Ia , nhung fôI gIa I fhich cho anh
fa hIô u ra ng chI co nhu ng ko không bIô f na m vo ng mo I na m do c
ma fhôI
Àn, uô ng, ngu , da nh co , da nh ba I ba ng nhu ng con ba I Tây
Ðan Nha, no I fIô ng Tây Ðan Nha vo I nhau va vo I bo n ca nh sa f
cu ng nhu vo I ca c fu nhân CoIombIa dô fâ p no I cho fha o: fâ f ca
nhu ng hoa f dô ng â y gIu p cho chu ng fôI qua duo c nga y va ca mô f
phâ n dôm nu a.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐI na m fu chin gIo fô I Ia râ f khô . Iu c bâ y gIo nhu ng chI fIô f
vô cuô c vuo f ngu c fu bô nh vIô n SaInf-Iauronf cho dô n Sanfa
Marfa fhI nhau hIô n ra fu ng mo , no dIô u qua ma f fôI va do I mô f su
fIô p fu c. Cuô n phIm không fhô du ng Ia I o dâ y, no pha I duo c chIô u
fIô p, no so co n fIô p anh ba n a . Ha y dô cho fôI Ia I su c, rô I anh co fhô
bIô f cha c Ia so co n nhIô u dIô n bIô n mo I nu a, anh cu fIn fôI! TôI da
fìm Ia I duo c haI mu I fôn nho va haI ca I Ia coca, mô f da khô ha n,
mô f ha y co n hoI xanh. TôI nhaI ca I Ia xanh. Ca bo n nhìn fôI su ng
sô f. TôI gIa ng gIa I cho ca c ba n bIô f ra ng do Ia fhu Ia ma nguo I fa
du ng dô Ia m fhuô c phIô n fra ng |cocaIno).
- Câ u du a dâ y chu 7
- Thu nô m ma xom.
- ! , ma fhâ f, no Ia m cho Iuo I va môI mâ f ca m gIa c.
- O dây co ba n a 7
- Không bIô f. CIousIof na y, câ u Ia m fhô na o ma fhInh fhoa ng
Ia I fhâ y co fIô n fhô .
- Mình da dô I fIô n o RIo Hacha, va fu dâ y bao gIo mình cu ng
co fIô n dô fIôu fruo c ma f mo I nguo I. Co n fôI, - fôI no I, - fôI co ba
muoI sa u dô ng fIô n va ng an mô f fram posos, hIô n vIôn chI huy
dang gIu , gIa frj hIô n nay cu a mô I dô ng Ia ba fram posos. Ðô n mô f
nga y na o dâ y fôI so nôu vâ n dô na y Iôn. Ðo n chu ng no foa n Ia bo n
chô f do I, câ u nôn ma c ca vo I ha n fhì hon.
- Cu ng Ia mô f y hay.
Hôm chu nhâ f fôI co no I chuyô n vo I ông Ia nh su ÐI va nguo I
fu ÐI. Nguo I fu na y mang fô I fhâ f fin dô I vo I mô f công fy frô ng
chuô I My . Ong Ia nh su da châ p nhâ n yôu câ u cu a fôI nho ông cho
cho cho ca bo n chu ng fôI ông fa da ho p fhu c ho a mô f fo khaI frong
do fôI ghI Ia ra do I o ÐruxoIIos frong mô f gIa dình nguo I ÐI.
TôI co kô cho ông fa ngho chuyô n mâ y ba xo va ca I fu I ngo c
fraI. Nhung ông fa Ia nguo I fhoo da o fIn Ia nh, không hô quon ca c
ba xo va ca c ông IInh mu c. Ong chI hoI quon du c gIa m mu c mô f
chu f ma fhôI. Vô mo n fIô n va ng fhì ông khuyôn fôI du ng do I. VIô c
do qua nguy hIô m. KhI duo c chuyô n dô n ÐranquIIIa, pha I cho ông
Henry Charrlere 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bIô f fruo c haI muoI bô n fIô ng dô ng hô , va Iu c bâ y gIo “ông co fhô
do I sô fIô n do fruo c ma f fôI, - ông Ia nh su no I nhu vâ y, - vì nô u fôI
không hIô u Iâ m fhì co nhu ng nhân chu ng bIô f vIô c na y”.
- Vâng.
- Nhung bây gIo ông du ng do I gì hô f, vIôn chI huy râ f co fhô
Ia I nhô f ông va o mâ y ca I chuô ng khu ng khIô p â y va co Io fhâ m chi
co n co fhô saI chu ng no gIô f ông.
- Mâ y chu c dô ng fIô n va ng â y qua Ia mô f gIa sa n. CIa frj hIô n
nay cu a mô I dô ng không pha I Ia ba fram posos nhu ông fuo ng dâu,
ma Ia nam fram nam muoI posos. Vâ y fhì do Ia mô f mo n fIô n Io n.
Không nôn ca m dô quy . Co n vô mâ y ha f ngo c fraI fhì do Ia chuyô n
kha c. Ong cu dô cho fôI co fhì gIo suy nghI.
TôI ho I anh fu Ða don xom fhu anh co muô n vuo f ngu c vo I fôI
không, va fhoo anh nôn ha nh dô ng nhu fhô na o. Ða ma f anh fa
xa m ha n dI khI ngho no I chuyô n vuo f ngu c.
- TôI van anh, anh ba n a . Anh du ng nghI dô n chuyô n â y nu a.
Nô u ba I Iô , anh so pha I nhâ n Iâ y mô f ca I chô f dâ n da khu ng khIô p
nhâ f. Anh da duo c nô m qua rô I dâ y. Anh pha I do I dô n ÐaranquIIIa
da . Co n o dây fhì Ia m nhu fhô cha ng kha c na o fu sa f. Anh muô n
chô f Ia m a 7 Nô u không, anh ha y ngô I yôn. Trong ca xu CoIombIa
na y không co mô f noI na o co fhu chuô ng gIam nhu anh da fu ng
bIô f dâu. Vâ y fhì vIô c gì pha I IInh o dây7
- Pha I nhung o dây fuo ng không cao, cha c fuong dô I dô .
- Hombro, facII o no, anh du ng frông mong gì va o fôI TôI
không dI ma cu ng không gIu p anh dâu. Thâ m chi fôI không fhô
ngho anh no I chuyô n na y nu a dâu.
Cuô I cu ng anh fa bo dI, vo hô f su c so ha I, sau khI no I:
“£ranco s, anh không pha I Ia mô f nguo I bình fhuo ng, anh pha I Ia
nguo I dIôn Ioa n mo I co fhô nghI dô n nhu ng chuyô n nhu fhô o dây,
o Sanfa Marfa”.
Sa ng na o va frua na o fôI cu ng nhìn ca c fu nhân CoIombIa bj
gIam o dây vì nhu ng fô I na ng. Ho dô u co nhu ng bô ma f sa f nhân,
nhung co fhô ca m fhâ y ho da chju khuâ f phu c. Nô I kInh hoa ng bj
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIam xuô ng nhu ng ca I chuô ng kIa da Ia m cho ho hoa n foa n fô IIô f
vô mo I phuong dIô n. Ca ch dây bô n nam hôm chu ng fôI da fhâ y
nguo I fa dua fu duo I hâ m Iôn mô f nguo I cao Io n hon fôI dô n mô f
ca I dâ u, duo c go I Ia “ÐI CaIman” |Ca sâ u). Anh fa nô I fIô ng Ia mô f
nguo I hô f su c nguy hIô m. TôI no I chuyô n vo I anh fa, rô I sau ba bô n
Iâ n cu ng dI da o, fôI no I:
- CaIma n, quIoros fugarfo con mI go7 |Anh co muô n vuo f
ngu c vo I fôI không7)
Anh fa nhìn fôI nhu fhô nhìn quy Sa fan, va no I:
- Ðô Ia I bj gIam xuô ng dâ y nô u fhâ f ba I7 Không dâu, xIn ca m
on. TôI fha gIô f mo fôI co n hon fro vô dâ y
Ðo Ia fhi nghIô m cuô I cu ng cu a fôI. Không bao gIo fôI no I vo I
aI vô vIô c vuo f ngu c nu a.
ChIô u hôm â y fôI fhâ y vIôn chI huy nha fu dI qua.
Ha n du ng Ia I nhìn fôI rô I no I:
- Thô na o, ô n chu 7
- O n, nhung so co n ô n hon nô u fôI co mâ y dô ng fIô n va ng cu a
fôI.
- Ta I sao7
- Ta I vì fôI so co fIô n fhuô fra ng su.
- Va o dây.
Ha n dua fôI va o pho ng gIâ y. O dây chI co ha n va fôI. Ha n
dua cho fôI mô f dIô u xì ga - fình hình kha dây - châm Iu a cho fôI -
mô I Iu c mô f kha hon.
- Anh co bIô f fIô ng Tây Ðan Nha du dô hIô u va fra Io I cho ro
nô u chu ng fa no I vo I nhau râ f châ m không7
- Co .
- Tô f. Anh vu a no I Ia anh muô n ba n haI muoI sa u dô ng fIô n
va ng cu a anh.
- Không, ba muoI sa u dô ng fIô n va ng cu a fôI.
Henry Charrlere 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- A pha I, pha I7 Va du ng dô fhuô fra ng su pha I không7 Nhung
chI co anh va fôI bIô f Ia anh co mâ y dô ng â y.
- Không, co n co vIôn frung sI va nam nguo I dI ba f fôI, ngoa I
ra co n co vIôn pho chI huy da nhâ n mo n fIô n â y fruo c khI frao Ia I
cho ông. Rô I Ia I co ông Ia nh su nuo c fôI nu a.
- A ! A ! Ðuono. Ða nhIô u nguo I bIô f nhu fhô fhì ca ng fô f, vì
nhu fhô fa so ha nh dô ng mô f ca ch quang mInh chinh da I. Anh co
bIô f không, fôI da gIu p anh mô f vIô c râ f Io n. TôI da Im dI, không
chuyô n phIô u dIô u fra cho ca c Iu c Iuo ng ca nh sa f cu a ca c nuo c anh
da dI qua dô bIô f ro ho co hô so gì vô mô f vu frô m fIô n va ng hay
không.
- Io ra ông pha I Ia m vIô c do mo I du ng.
- Không, không Ia m fhì co Io I cho anh hon.
- XIn ca m on ông chI huy.
- Anh muô n fôI dom ba n hô anh a 7
- CIa bao nhIôu7
- Thì ca I gIa ma anh no I Ia nguo I fa da fra cho anh Iâ n anh
ba n ba dô ng â y: ba fram posos. Anh so cho fôI an hoa hô ng mô I
dô ng mô f fram posos dô dô n da p ca I công cu a fôI da gIu p anh. Anh
fhâ y fhô na o7
- Không. Anh fra cho fôI fu ng muo I dô ng mô f va fôI so cho
anh không pha I Ia mô f fram ma Ia haI fram posos mô I dô ng. VIô c
ma anh da Ia m cho fôI da ng duo c fra công nhu fhô .
- £ranco s, anh qua fInh ma. TôI fhì chI Ia mô f anh sI quan
CoIombIa ho n mo n, qua fIn nguo I va hoI ngô c nghô ch, co n anh Ia
nguo I fhông mInh, va nhu fôI da no I, qua fInh ma.
- Vâ y anh co dô nghj gì pha I chang hon không7
- Nga y maI fôI so go I nguo I mua dô n dây, frong pho ng gIâ y
na y. Ha n so xom mâ y dô ng fIô n va ng, so fra gIa , sau do duo c bao
nhIôu fa chIa dô u. Mô f Ia fhô haI Ia không co gì hô f. TôI gu I anh dI
ÐaranquIIIa, ko m fhoo mo n fIô n, hoa c fôI gIu no Ia I dô dIô u fra.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không, dây Ia dô nghj cuô I cu ng cu a fôI: nguo I â y so dô n
dây xom, rô I foa n bô sô du frôn ba fram nam muoI posos mô I dô ng
fIô n va ng so Ia cu a anh.
- Ðsfa bIôn |Ðuo c rô I), fu fIonos mI paIabra |anh co fhô fIn o
Io I hu a cu a fôI). Nhung mô f sô fIô n Io n nhu fhô , anh câ f va o dâu7
- KhI nhâ n fIô n, anh so mo I ông Ia nh su ÐI dô n. TôI so dua
fIô n cho ông fa dô fhuô fra ng su.
- Không, fôI không muô n co nhân chu ng.
- Anh không co gì pha I Io, fôI so ky gIâ y xa c nhâ n ra ng anh
da fra cho fôI du ba muoI sa u dô ng fIô n va ng. Anh cu nhâ n dI, va
nô u anh xu su du ng da n vo I fôI, fôI so ba n vo I anh mô f vIô c kha c.
- VIô c gì7
- Anh cu fIn fôI. VIô c na y cu ng ho I nhu vIô c kIa, va frong vIô c
fhu haI fa so chIa dô u
- CuaI os7 |Ca I gì dâ y7) Anh no I dI.
- MaI anh Ia m nhanh dI, rô I dô n nam gIo chIô u, khI fIô n cu a
fôI da duo c an foa n frong fay ông Ia nh su cu a fôI, fôI so no I cho
anh bIô f vIô c kIa.
Cuô c fhuong Iuo ng da dIô n ra kha Iâu. KhI fôI ha I Io ng fro ra
sân, ca c ba n fôI da vô pho ng gIam.
- Thô na o, ông vIô c ra sao7
TôI kô cho ho ngho hô f cuô c no I chuyô n vu a qua ca c ba n Ian
ra cuo I, fuy fình ca nh ho cha ng co gì da ng Iâ y Ia m vuI.
- Ca I fha ng cha â y ca o fhâ f! Nhung câ u da a f gIo ng ha n. Câ u
co fIn Ia ha n so fhu c hIô n du ng nhu fhô không7 TôI cuô c mô f fram
posos Iâ y haI fram Ia ha n chju rô I. Co aI da m cuô c vo I fôI không7
- Không, fôI cu ng nghI Ia ha n so chju.
Suô f dôm hôm â y fôI suy nghI. Vu fhu nhâ f fhì fhô Ia xong.
Vu fhu haI cu ng so xong fhôI, vì ha n so mu ng ron Iôn khI duo c dI
Iâ y fu I ngo c fraI. Co n Ia I vu fhu ba. Vu fhu ba... Ia fôI djnh du f cho
ha n fâ f ca sô fIô n fôI fhu Ia I duo c dô ha n Ia m ngo cho fôI Iâ y frô m
Henry Charrlere 118
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mô f chIô c fhuyô n frong ca ng. ChIô c fhuyô n na y fôI co fhô mua
ba ng sô fIô n fôI co n gIu Ia I frong pIan: Ðô xom ha n co cuo ng nô I su
ca m dô hay không. TôI mâ f gì ma so 7 Sau haI vu fhu nhâ f ha n
không co n da m fru ng pha f fôI nu a. Sau so bIô f. Ðu ng ba n da gâ u,
v.v... VIô c gì pha I do I khI dô n ÐaranquIIIa7 Tha nh phô Io n hon fhì
nha fu cu ng vu ng cha c hon, duo c gIa m sa f ky hon va fuo ng cao
hon. TôI pha I quay vô sô ng vo I IaII va ZoraIam: fôI so vuo f ngu c
fhâ f nhanh, vô dâ y do I mâ y nam, rô I so dI va o vu ng nu I vo I ca I bô
Ia c nuôI bo , va so ba f mô I IIôn hô vo I nguo I VonozuoIa. Ða ng bâ f cu
gIa na o fôI cu ng pha I fha nh công frong chuyô n vuo f ngu c na y.
Suô f dôm fôI na m suy nghI duo ng dI nuo c buo c dô fhu c hIô n vu fhu
ba.
Hôm sau, công vIô c duo c fIô n ha nh kha cho ng va nh. Va o Iu c
chin gIo sa ng ho dô n go I fôI ra ga p ông kha ch dang do I fôI o pho ng
gIâ y vIôn chI huy. KhI fôI dô n, fôn ca nh sa f da dI go I fôI du ng
ngoa I, dô mô f mình fôI va o. Truo c ma f fôI Ia mô f nguo I da n ông
fra c sa u muoI fuô I ma c dô ma u xa m nha f, fha f ca-va f xa m. Trôn
ba n da f mô f chIô c mu da ma u xa m rô ng va nh kIô u nhu mu cao bô I.
Mô f vIôn ngo c fraI Io n ma u xa m Iâ n ma u xanh ba c nô I bâ f Iôn
frong mô f fhu khung ca I frôn ca-va f. Nguo I da n ông gâ y go va khô
do f na y không pha I không co mô f vo frang nha nhâ f djnh.
- Cha o ông.
- Ong co no I duo c fIô ng Pha p không7
- Thua ông co , fôI vô n Ia nguo I IIban. Ðuo c bIô f ông co nhu ng
dô ng fIô n va ng mô f fram posos, fôI râ f quan fâm. Vo I gIa nam
fram posos mô I dô ng, ông co nhuo ng Ia I duo c không7
- Không, sa u fram nam muoI posos.
- Nhu vâ y Ia ông không bIô f gIa rô I7 CIa fô I da bây gIo Ia
nam fram nam muoI posos.
- Ong a , vì ông Iâ y hô f nôn fôI xIn nhuo ng Ia I vo I gIa sa u
fram.
- Không, nam fram nam muoI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuô I cu ng haI bôn nga gIa Ia nam fram fa m muoI posos. Thô
Ia vIô c mua ba n da xong xuôI.
- Quo han dIcho7 |Anh vu a no I gì fhô 7)
- Chu ng fôI da nga gIa nam fram fa m muoI. ChIô u nay so
gIao ha ng.
Ong kha ch ra vô . VIôn chI huy du ng dâ y no I vo I fôI:
- Râ f fô f, fhô fhì fôI duo c bao nhIôu7
- HaI fram nam muoI posos mô I dô ng. Ong fhâ y không, fôI
cho ông mô f sô fIô n gâ p haI Iâ n ruo I ca I sô ma ông yôu câ u, fu c mô f
fram posos mô I dô ng.
Ha n mIm cuo I rô I no I: “Thô co n vIô c kIa7”
- Truo c hô f ông Ia nh su chIô u nay pha I co ma f dô fôI frao
fIô n. Sau khI ông â y ra vô fôI so no I cho anh bIô f vIô c fhu haI.
- Thô fhì co mô f vIô c nu a fhâ f a 7
- Anh co fhô fIn fôI.
- ÐIôn, ojaIa |fhâ f dâ y nho ).
Ðô n haI gIo , ông Ia nh su va nguo I da n ông IIban da co ma f.
Nguo I na y dua cho fôI haI muoI nga n fa m posos. TôI frao muo I haI
nga n sa u fram cho ông Ia nh su va nam nga n haI fram fa m muoI
cho vIôn chI huy. TôI ky cho vIôn chI huy mô f fo bIôn IaI no I Ia da
nhâ n du ba muoI sa u dô ng fIô n va ng mô f fram posos. KhI chI co n
Ia I vIôn chI huy frong pho ng gIâ y, fôI kô cho ha n ngho câu chuyô n
gIu a fôI va ba Mo Ðô frôn.
- Ðao nhIôu ha f ngo c7
- Nam sa u fram gì dâ y.
- Ca I ba Mo Ðô frôn â y Ia mô f mu an ca p. Io ra mu fa pha I
dom fra cho anh Iu c anh bj ba f, hay Ia gu I dô n dây cho anh, nô u
không fhì nô p cho ca nh sa f. TôI so fô gIa c mu fa.
- Không, anh so dô n ga p ba fa va frao cho ba fa mô f bu c fhu,
anh so yôu câ u ba fa mo I cô nu fu sI nguo I a I NhI Ian dô n.
Henry Charrlere 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI hIô u: cô na y so do c bu c fhu vIô f ba ng fIô ng Pha p cu a
anh va djch ra cho mu â y ngho. Ðuo c, fôI dI dây.
- Ha y do I fôI vIô f bu c fhu da .
- A , u nhI7 Joso , chuâ n bj xo va haI ca nh sa f vIôn - Ha n go I
qua ca nh cu a ho mo .
TôI ngô I va o ba n gIâ y vIôn chI huy, va frôn mô f fo gIâ y co
ang-fo f cu a nha fu , fôI vIô f bu c fhu sau dây:
“Kinh go I ba Ðô frôn cu a fu vIô n”, nho vj nu fu sI a I NhI Ian
fô f bu ng va dâ y fình nhân a I chuyô n gIu p.
KhI chu a da dâ n da f fôI dô n nha ba , noI fôI fuo ng so nhâ n
duo c su gIu p do ma fhoo Iuâ f Co dô c gIa o bâ f cu aI dang bj fruy na
Iu ng ba f dô u co quyô n duo c huo ng, fôI da frao gu I ba mô f fu I ngo c
fraI fhuô c quyô n so hu u cu a fôI dô ba co co so dô fIn ra ng fôI so
không Io n Iu f ra dI kho I ngôI nha ma Chu a da gIao cho ba caI
qua n. Mô f ko fI fIô n na o do da nghI ra ng bô n phâ n cu a ha n va fô
gIa c fôI vo I ca nh sa f, va ho da nhanh cho ng dô n ba f fôI ngay duo I
ma I nha ba . TôI hy vo ng ra ng ca I IInh hô n dô fIô n da co ha nh dô ng
na y không pha I Ia IInh hô n cu a mô f frong nhu ng nguo I con ga I cu a
Chu a dang fu fa I vIô n cu a ba . TôI không fhô no I vo I ba ra ng fôI fha
fhu cho ca I IInh hô n fhô I na f â y, vì no I nhu vâ y không du ng su
fhâ f. Nguo c Ia I, fôI so fhIô f fha xIn Chu a hoa c mô f frong ca c vj
fha nh cu a Chu a fru ng pha f không fhuong fIô c ko da pha m mô f fô I
Iô I qua I da n nhu vâ y. Thua ba Ðô frôn, fôI xIn ba frao Ia I cho ông
chI huy CosarIo ca I fu I ngo c fraI ma fôI da gu I ba gIu hô . Ong â y so
dua Ia I cho fôI mô f ca ch frung fhu c, fôI fIn cha c nhu vâ y. Ðu c fhu
na y co gIa frj nhu mô f fo bIôn IaI. Kinh xIn ba nhâ n o dây, v.v...”
Vì fu vIô n ca ch Sanfa Marfa co fa m cây sô , nôn chI mô f fIô ng
ruo I sau Ia xo da fro vô . VIôn chI huy nha fu cho go I fôI.
- Xong. Anh dô m fhu xom co fhIô u không.
TôI dô m. Không pha I dô bIô f Ia fhIô u vIôn na o không vì fôI
không hô bIô f frong fu I co bao nhIôu vIôn, ma dô bIô f hIô n nay co
bao nhIôu vIôn frong fay ga ma-cô na y: co ca fha y nam fram ba y
muoI haI vIôn.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðu ng ca I fu I na y chu 7
- Ðu ng.
- No faIfa7 |không fhIô u chu 7)
- Không. Ðây gIo anh kô dI.
- KhI fôI dô n fu vIô n, ba Mo Ðô frôn dang o frong sân. HaI
vIôn ca nh sa f cu ng dI da du ng nghIôm haI bôn, fôI no I: “Thua ba ,
vì mô f vIô c râ f hô fro ng ma cha c ba co fhô doa n duo c, fôI câ n no I
chuyô n vo I vj nu fu sI nguo I a I NhI Ian fruo c ma f ba ”.
- Rô I sao nu a7
- Cô nu fu sI run run frong khI do c bu c fhu cho ba Ðô frôn
ngho. Ða na y không no I gì ca . ChI cu I dâ u xuô ng, rô I Iôn mo ngan
ko o ba n gIâ y ra Iâ y fu I ngo c va no I vo I fôI: “Ðây, ca I fu I ngo c fraI
vâ n y nguyôn. XIn chu a fha fhu cho ko da pha m.mô f fô I a c nhu
vâ y dô I vo I nguo I â y. XIn ông no I Ia I vo I nguo I â y ra ng chu ng fôI
dang câ u nguyô n cho anh fa”. Thô dâ y, Hombro - VIôn chI huy kô f
fhu c, ma f ma y ra ng ro . Ðao gIo fhì co fhô ba n chô ngo c na y7
- Ma nana |maI).
- TôI so không ho I anh nhu ng vIôn ngo c na y o dâu ra, fôI bIô f
anh Ia mô f mafador nguy hIô m, nhung bây gIo fôI cu ng bIô f anh Ia
mô f nguo I frung fhu c va co danh du . Anh ha y câ m Iâ y su c gIam-
bông, chaI ruo u na y va mâ y ô ba nh mì Pha p na y nu a, dô cu ng vo I
ca c ba n an mu ng ca I nga y da ng ghI nho na y.
- Cha o anh.
Thô Ia fôI dom vô fra I gIam mô f chaI ruo u ChIanfI haI Iif,
mô f su c gIam-bông hun kho I gâ n ba ky Iô va bô n ô ba nh mì da I cu a
Pha p. Qua Ia mô f bu a fIô c nga y hô I. CIam-bông, ba nh mì va ruo u
voI dI râ f nhanh. AI nâ y dô u an uô ng hô f su c ngon Ia nh.
- Câ u co fIn Ia mô f ông fra ng su so co fhô Ia m duo c cho chu ng
mình mô f ca I gì không7
TôI bâ f cuo I. Tô I nghIô p, dô n nhu ho ma cu ng fIn va o ca I
chuyô n fra ng su na y!
Henry Charrlere 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI không bIô f. Câ n pha I nghIôn cu u va ho I y kIô n fruo c khI
fra fIô n.
- Tô f hon ca Ia chI fra fIô n frong fruo ng ho p co kô f qua . -
CIousIof no I.
- Ðu ng dâ y, pha I fìm mô f ông Iuâ f su na o châ p nhâ n dIô u
kIô n â y.
TôI không no I chuyô n na y nu a. TôI hoI xâ u hô . Hôm sau, ca I
ông nguo I IIban Ia I dô n: “VIô c na y phu c fa p Ia m, - ông fa no I. -
Truo c hô f pha I phân Ioa I ngo c fhoo kich fhuo c, rô I fhoo ma u sa c,
rô I fhoo hình da ng, xom fhu ngo c fro n hay co hình da ng không
dô u.
No I fo m Ia I, không nhu ng vIô c na y phu c fa p, ma ngoa I ra
nguo I IIban co n no I ra ng ông fa pha I fìm mô f nguo I mua fhông
fha o hon ông. Trong bô n nga y công vIô c da xong. Ong fa fra ba
muoI nga n posos. Va o Iu c cho f fôI da Iâ y ra mô f vIôn ngo c ma u
hô ng va haI vIôn ma u don dô fa ng ba vo ông Ia nh su ÐI. Ðu ng nhu
nhu ng fhuong gIa Ia nh nghô , ho nhân djp no I vo I fôI ra ng rIông ba
vIôn ngo c â y da frj gIa nam nga n posos rô I. Nhung fôI vâ n Iâ y vô .
Ong Ia nh su ÐI Ia m kho dô ma I rô I mo I chju nhâ n ba vIôn
ngo c. Ong so gIu sô fIô n muo I Iam nga n posos. Vâ y Ia bây gIo fôI co
ca fha y haI muoI ba y nga n posos.
Câ n pha I hoa n fha nh fô f do p vIô c fhu ba.
TôI câ n pha I Ia m fhô na o dô fhu c hIô n vIô c na y dây7 o
CoIombIa mô f nguo I fho gIo I duo c fra công fu fa m dô n muo I posos
mô I nga y. Vâ y haI muoI ba y nga n posos Ia mô f mo n fIô n Io n. TôI
pha I franh fhu fho I co. VIôn chI huy da IInh haI muoI ba nga n
posos. Thôm haI muoI ba y nga n nu a ha n so co duo c nam muoI
nga n posos.
- Ong chI huy na y, nô u Ia m nghô buôn ba n, câ n pha I co bao
nhIôu vô n mo I co duo c mô f mu c sô ng cao hon mu c sô ng cu a ông7
- Muô n buôn ba n kha gIa fhì pha I co mô f sô vô n fu bô n muoI
Iam dô n sa u muoI nga n posos.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sô vô n na y do duo c bao nhIôu Ia I7 Co duo c gâ p ba Iâ n fIô n
Iuong cu a ông không7 Hay bô n Iâ n7
- NhIô u hon. Pha I nam sa u Iâ n sô fIô n fôI duo c huo ng.
- Thô fa I sao ông không chuyô n sa ng Ia m nghô buôn ba n7
- Vì fôI chI co duo c mô f nu a sô vô n câ n fhIô f.
- Ong chI huy a , fôI co mô f vIô c fhu ba muô n ba n vo I ông.
- ThôI anh du ng du a.
- Không, fôI không du a dâu. Anh co muô n Iâ y sô haI muoI
ba y nga n posos cu a fôI không7 No so Ia cu a anh khI na o anh
muô n.
- Ða ng ca ch na o7
- Anh dô cho fôI dI.
- £ranco s na y, fôI bIô f anh không fIn fôI. Truo c dây co Io anh
co Iy . Nhung bây gIo , khI fôI da nho anh ma fhoa f kho I ca nh bâ n
cu ng, co fhô mua mô f ca I nha va cho con dI ho c fruo ng fu, fhì anh
pha I bIô f ra ng fôI Ia ba n cu a anh. TôI không muô n an gIan cu a anh
ma cu ng không muô n nguo I fa gIô f chô f anh: o dây fôI không fhô
Ia m gì cho anh duo c, du anh co bIô u fôI ca gIa fa I. TôI không co
ca ch gì gIu p anh vuo f ngu c vo I if nhIô u hy vo ng fha nh công dâu.
- Thô nô u fôI chu ng mInh duo c cho anh fhâ y Ia co ca ch fhì
sao7
- Thì fa so xom, nhung anh pha I nghI cho ky dI da
- Anh co quon aI Ia m nghô da nh ca không7
- Co .
- Nguo I do co fhô dua fôI ra bIô n va ba n fhuyô n cho fôI
không7
- TôI không bIô f.
- Thuyô n cu a anh fa gIa chu ng bao nhIôu7
- HaI nga n posos.
Henry Charrlere 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nô u fôI cho nguo I â y ba y nga n va cho anh haI muoI nga n,
fhì nhu fhô da duo c chua7
- £ranco s a , vo I fôI fhì muo I nga n Ia du , anh pha I gIu Iâ y if
nhIô u ma du ng chu .
- Anh fhu xô p mo I vIô c dI.
- Anh so dI mô f mình a 7
- Không.
- Mâ y nguo I7
- Ða nguo I ca fha y.
- Ðô fôI fhu no I chuyô n vo I anh ba n da nh ca da .
TôI râ f kInh nga c fruo c su fhay dô I fha I dô cu a ga na y dô I vo I
fôI. Vo I ca I ma f sa f nhân cu a ha n, ha n cho gIâ u o da y Io ng nhu ng
fình ca m kha fô f do p.
Ra sân, fôI da no I chuyô n vo I CIousIof va Mafuroffo ho no I
vo I fôI ra ng fôI fhich fhô na o fhì cu fhô ma Ia m, ho sa n sa ng fhoo
fôI. TôI râ f xu c dô ng va ha I Io ng khI fhâ y ho gIao pho finh ma ng
cu a ho va o fay fôI nhu vâ y. TôI so không phu Io ng fIn cu a ho , fôI so
fhâ n fro ng dô n cu ng cu c, vì fôI da IInh Iâ y mô f fra ch nhIô m Io n
Iao. Nhung fôI pha I no I cho ba ba n kIa bIô f. Iu c bâ y gIo da gâ n
chin gIo fô I. Chu ng fôI vu a da nh xong mô f va n domIno. Ðây Ia fhì
gIo cuô I cu ng frong nga y ma chu ng fôI co duo c dô uô ng ca ~phô. TôI
go I: “Cafo-foro!” Rô I chu ng fôI ba f dâ u ngô I uô ng sa u cho n ca -phô
no ng.
- TôI câ n no I chuyô n vo I ca c ba n. Ðây. TôI nghI Ia bây gIo fôI
da co fhô Iôn duo ng vuo f ngu c. TIô c fhay, chI dI duo c ba nguo I fhôI.
Io fu nhIôn Ia fôI pha I dI vo I CIousIof va Mafuroffo Ia haI nguo I da
cu ng vuo f ngu c vo I fôI fu dâ u. Nô u mô f frong ca c ba n fhâ y co dIô u
gì chua fhông, ba n do ha y no I fha ng ra, fôI so Ia ng ngho.
- Không, - anh cha ng nguo I Ðrofagno no I, - Ia m nhu vâ y Ia
du ng vô mo I phuong dIô n. Truo c hô f vì ca c anh da cu ng ra kho I
fra I khô saI vo I nhau. Thu dô n, so dI ca c anh Iâm va o fình ca nh
na y chinh Ia fa I chu ng fôI da muô n dô bô xuô ng CoIombIa,
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
PapIIIon a , du sao cu ng ca m on anh da ho I y kIô n chu ng fôI.
Nhung anh hoa n foa n co quyô n Ia m nhu fhô . Chu ng fôI câ u mong
Chu a gIu p ca c anh fha nh công, vì nô u ca c anh bj ba f fhì cha c muo I
phâ n Ia pha I chô f frong nhu ng dIô u kIô n hô f su c kInh khu ng.
- Chu ng fôI bIô f, - CIousIof va Mafuroffo cu ng no I mô f Iu c.
ChIô u hôm sau vIôn chI huy no I chuyô n vo I fôI ra ng ba n ha n
ba ng Io ng. Ha n ho I fôI xom chu ng fôI câ n cho fhoo nhu ng gì frôn
fhuyô n.
- Mô f fhu ng nam muoI Iif nuo c ngo f, haI muoI ki-Iô bô f ngô
va sa u Iif dâ u. ChI fhô fhôI.
- Carajo! - VIôn chI huy kôu Iôn. - Ra bIô n ma chI dom fhoo
ngâ n â y fhôI7
- Thô fhôI.
- Anh fhâ f cu khôI, £ranco s a .
Thô Ia xong ca . Ha n da quyô f fâm Ia m vu fhu ba.
Ha n Ia nh Iu ng no I fhôm:
- Anh co fIn hay không fhì fu y, nhung fôI Ia m vIô c na y cho
ca c con fôI va sau do Ia cho anh. Mô f nguo I gan gô c nhu anh xu ng
da ng duo c gIu p nhu vâ y.
TôI bIô f ra ng ha n no I fhâ f. TôI ca m on ha n.
- Anh so Ia m fhô na o dô nguo I fa du ng fhâ y ro qua Ia fôI
dô ng Io ng dô cho anh frô n7
- Anh so không bj IIôn Iu y dâu. TôI so dI va o ban dôm, Iu c da
sang phIôn ga c cu a vIôn pho chI huy.
- Kô hoa ch cu a anh nhu fhô na o7
- Nga y maI anh ba f dâ u bo f mô f vIôn ca nh sa f frong dô I ga c
dôm. Ða nga y sau anh bo f fhôm mô f du a nu a. KhI chI co n mô f du a
ga c, anh cho du ng mô f ca I cho I canh dô I dIô n vo I cu a pho ng gIam.
Ðô n dôm mua dâ u fIôn, fôn Iinh ga c so va o fru mua frong cho I
canh va fôI so nha y ra ca I cu a sô phia sau. Vô hô fhô ng do n xung
quanh fuo ng, anh pha I fìm ca ch fu mình Ia m cha y câ u chì. Ðo Ia
Henry Charrlere 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vIô c duy nhâ f fôI yôu câ u anh pha I fu Ia m. Anh co fhô Ia m cha y
câ u chì ba ng ca ch no m mô f so I dây dô ng da I mô f mo f, haI dâ u buô c
haI ho n da , qua ng Iôn haI so I dây dIô n dI fu cô f dIô n dô n da y do n
ma c o phia frôn bu c fuo ng. Vô phâ n anh ba n da nh ca fhì ca I
fhuyô n pha I duo c buô c va o bo ba ng mô f so I xich co kho a, nhung
anh fa pha I pha ho ng ca I kho a dI dô fôI kho I mâ f fhì gIo mo ba ng
chìa, mâ y Ia buô m pha I xô p fhô na o cho chu ng fôI co fhô ko o ngay
Iôn duo c, va da f sa n ba ca I cho o Io n dô ro I bo fruo c khI hu ng duo c
gIo .
- Nhung fhuyô n da co mô f dô ng co nho , - vIôn chI huy no I.
- A ! Thô fhì ca ng fô f: anh fa pha I dô ma y nô o sô không nhu
fhô dô suo I ma y, frong khI anh fa gho va o qua n ca phô gâ n nhâ f bô
uô ng cho n ruo u. KhI fhâ y chu ng fôI dô n, anh fa pha I du ng ca nh
fhuyô n, ma c a o fra ng nhu a don.
- Thô co n fIô n fhì sao7
- TôI so ca f dôI xâ p fIô n haI muoI nga n posos cu a anh Ia m haI
nu a. Ca I mo n ba y nga n posos fôI so fra fruo c cho anh ba n da nh ca .
TôI so dua fruo c cho anh mô f nu a xâ p ba c da ca f dôI, nu a kIa fhì
mô f frong mâ y nguo I kha c o Ia I so dua cho anh sau. Nguo I do Ia
nguo I na o fhì fôI so no I cho anh bIô f.
- Anh vâ n không fIn fôI a 7 Tô qua .
- Không, không pha I Ia fôI không fIn anh, nhung anh co fhô
fhâ f ba I fhô na o dâ y frong khI Ia m cha y câ u chì va Iu c bâ y gIo fôI
so không fra fIô n, vì không cha y câ u chì fhì fôI không fhô dI duo c.
- Ðô ng y .
Mo I fhu da sa n sa ng. Thông qua vIôn chI huy, fôI da fra ba y
nga n posos cho nguo I da nh ca . Ða nam nga y nay chI co mô f fôn
ca nh sa f ga c dôm frong mô I phIôn. Ca I cho I canh da du ng xong.
ChI co n do I fro I mua dôm, nhung vâ n chua co dôm na o mua ca .
Châ n song da duo c cua ba ng nhu ng Iuo I cua do vIôn chI huy câ p,
vô f cua da duo c ngu y frang râ f kin, ngoa I ra Ia I co n duo c cho
khuâ f ba ng mô f ca I Iô ng chIm frong do co nuôI mô f con vo f da ba f
dâ u bIô f chu I “mordo” |cu f) ba ng fIô ng Pha p. Chu ng fôI dô u nhu
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dang ngô I frôn dô ng fhan hô ng. VIôn chI huy da nhâ n duo c mô f
nu a xâ p gIâ y ba c ca f dôI. Ðôm na o chu ng fôI cu ng do I. Tro I vâ n
không mua.
Thoo kô hoa ch, hô mua duo c mô f fIô ng dô ng hô Ia vIôn chI
huy pha I Ia m cha y câ u chì fu bôn ngoa I da y fuo ng. Vâ n không
mua. Mu a na y ma nhu vâ y fhâ f hô f su c vô Iy . Tu so m, hô fhâ y mô f
da m mây nho nho o bôn kIa châ n song Ia Io ng chu ng fôI Ia I fra n
frô hy vo ng. Nhung cuô I cu ng vâ n cha ng fhâ y mua dâu. Co fhô
pha f cuô ng Iôn duo c. Mo I fhu da duo c chuâ n bj xong xuôI fu muo I
sa u nga y nay: muo I sa u dôm fhao fhu c do I cho , qua fIm fho f Iôn
fâ n ho ng. Mô f sa ng chu nhâ f, vIôn chI huy fhân ha nh ra sân fìm
fôI va dua fôI va o pho ng gIâ y.
Ha n fra cho fôI xâ p ba c ca f dôI va ba nga n posos nguyôn.
- Co chuyô n gì fhô 7
- Ða n oI, ba n chI co n mô f dôm nay nu a ma fhôI. Nga y maI
dô n sa u gIo sa ng Ia ca I ba n bj dua dI ÐaranquIIIa. TôI chI gIao cho
anh ba nga n posos cu a anh ba n da nh ca , vì phâ n co n Ia I anh fa da
fIôu hô f cho ca c anh rô I. Nô u Chu a cho fro I mua dôm nay, anh ba n
so do I anh va khI nhâ n fhuyô n anh so fra sô fIô n na y cho anh fa.
TôI fIn anh, fôI bIô f Ia fôI không co gì pha I Io so ca .
Ðôm â y fro I không mua.
Nhu ng chuyô n vuo f ngu c o ÐaranquIIIa
Ðô n sa u gIo sa ng, fa m nguo I Iinh va haI nguo I ca nh bInh do
mô f frung u y chI huy kho a fay chu ng fôI Ia I va dua chu ng fôI Iôn
mô f chIô c xo fa I nha bInh.
Chu ng fôI Iôn duo ng dI ÐaranquIIIa. Xo vuo f qua ca I khoa ng
ca ch mô f fram fa m muoI cây sô frong ba fIô ng ruo I dô ng hô . Ðô n
muo I gIo sa ng chu ng fôI da dô n ca I nha fu duo c go I Ia “80”, caIIo
ModoIIIn o ÐaranquIIIa. Ðâ y nhIôu cô ga ng dô du ng dI ÐaranquIIIa
ma rô f cu c vâ n dô n dây rô I! Ðây Ia mô f fha nh phô Io n. Ha I ca ng
quan fro ng nhâ f cu a xu CoIombIa frôn Ða I Tây Ðuong, nhung da f
o phia frong cu a sông RIo MagdaIona. Nha fu cu a no cu ng Ia mô f
Henry Charrlere 128
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nha fu Io n: bon fram fu nhân va gâ n mô f fram gIa m fhj. No duo c
fô chu c nhu mo I nha fu o châu Âu. HaI bu c fuo ng co duo ng dI fuâ n
fra, cao hon fa m mo f.
Ðô chI huy cu a nha fu , du ng dâ u Ia vIôn gIa m dô c Ðon
CrogorIo, do n fIô p chu ng fôI. Nha fu co bô n khoa ng sân. HaI bôn
na y, haI bôn kIa. CIu a haI bôn Ia mô f ca I nha fho da I frong do
fhuo ng Ia m Iô mI-sa, nhu ng cu ng du ng Ia m noI fIô p kha ch. Chu ng
fôI duo c phân va o ca I sân da nh cho nhu ng fu nhân nguy hIô m
nhâ f. KhI Iu c soa f ho da pha f hIô n duo c sô fIô n haI muoI ba nga n
posos va haI mu I fôn. TôI fu fhâ y co bô n phâ n pha I no I fruo c cho
ông gIa m dô c bIô f Ia mâ y mu I fôn na y co fâ m fhuô c dô c, va dIô u do
cha ng co gì Ia m fang duo c mô I fhIô n ca m cu a ho dô I vo I chu ng fôI.
- Mâ y fha ng Pha p â y co ca fôn dô c nu a dâ y!
Ðj gIam frong ca I nha fu ÐaranquIIIa na y dô I vo I chu ng fôI Ia
fho I doa n nguy nhâ f frong cuô c phIôu Iuu cu a chu ng fôI. Thâ f vâ y,
chinh dây Ia noI ma chu ng fôI so bj gIao Ia I cho nha chu c fra ch
Pha p. Pha I, ÐaranquIIIa dô I vo I chu ng fôI chung quy Ia ca I nha fu
khô ng Iô cu a no , Ia m fha nh mô f dIô m mô c. Nhâ f djnh pha I vuo f
ngu c ba ng bâ f cu gIa na o, du co pha I hy sInh dô n dâu cu ng bâ f
châ p. Canh ba c na y fôI pha I da nh xa Ia ng.
Pho ng gIam cu a chu ng fôI o chinh gIu a sân. Va chang dâ y
không pha I Ia mô f can pho ng ma Ia mô f ca I chuô ng: mô f ca I ma I
ba ng xI-mang da f frôn nhu ng da y châ n song Io n, o bô n go c co chô
ru a ma f va dI ngoa I.
Nhu ng nguo I fu kha c, co khoa ng chu ng mô f fram, duo c phân
va o nhu ng can buô ng khoo f frong bô n bu c fuo ng cu a khoa ng sân
rô ng haI muoI mo f frôn bô n muoI, mô I buô ng co mô f da y châ n song
frông ra sân. Mô I da y châ n song co Io p mô f fhu ma I hIôn ba ng fôn
dô cho mua kho I ha f va o buô ng gIam. ChI co sa u fu nhân nguo I
Pha p chu ng fôI frong ca I chuô ng frung fâm dô ho bô n bôn, dôm
nga y dô u phô ra fruo c ma f ca c fu nhân kha c, nhung nhâ f Ia fruo c
ma f bo n Iinh ga c. Suô f nga y chu ng fôI co fhô ra sân hay va o
chuô ng fu y y fu sa u gIo sa ng dô n sa u gIo fô I. O ngoa I sân co fhô
no I chuyô n, dI da o, fhâ m chi an uô ng cu ng duo c.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 129
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chu ng fôI dô n duo c haI nga y fhì ho fâ p frung ca sa u nguo I
frong nha fho fruo c ma f ông gIa m dô c, mâ y vIôn ca nh sa f va ba o
foa n pho ng vIôn nhIô p a nh. Ca c anh Ia fu vuo f ngu c fu fra I khô saI
Pha p o Cuyano7
- Chu ng fôI chua bao gIo phu nhâ n dIô u do .
- Mô I nguo I frong ca c anh da pha m nhu ng fô I gì ma bj xu
nghIôm kha c nhu vâ y7
ÐIô u do không co gì quan fro ng. ÐIô u quan fro ng Ia chu ng fôI
không hô Ia m dIô u gì pha m pha p frôn dâ f CoIombIa, fhô ma nuo c
ca c ông không nhu ng khuo c fu ca I quyô n cu a chu ng fôI duo c Ia m
Ia I cuô c do I, ma co n cam fâm Ia m ko san nguo I, Ia m hIô n bInh cho
chinh phu Pha p.
- Nuo c CoIombIa nghI ra ng mình không duo c châ p nhâ n ca c
anh va o Ia nh fhô .
- Nhung ba n fhân fôI va haI nguo I nu a, fruo c dây cu ng nhu
hIô n gIo , chu ng fôI dô u nhâ f quyô f không o frôn dâ f na y. Nguo I fa
da ba f ba chu ng fôI gIu a bIô n chu không pha I frong khI dang dô bô
Iôn dâ f na y. Nguo c Ia I Iu c â y chu ng fôI dang cô hô f su c dI fhâ f xa
nuo c ca c ông.
Pho ng vIôn mô f fo ba o công gIa o no I:
- Nguo I Pha p hâ u hô f dô u Ia nguo I công gIa o, cu ng nhu nguo I
CoIombIa chu ng fôI vâ y.
- Co fhô ca c nguo I dô u duo c ru a fô I fhoo công gIa o, nhung
ca ch xu su cu a ca c nguo I if co gì gIô ng vo I ca ch xu su cu a nguo I fho
Chu a.
- Thô anh fra ch cu chu ng fôI nhu ng gì7
- Ca c nguo I Ia nhu ng ko cô ng fa c vo I bo n caI ngu c dang san
duô I chu ng fôI. Hon nu a ca c nguo I Ia m chinh ca I vIô c cu a bo n ho .
Ca c nguo I da fuo c doa f chIô c fhuyô n cu a chu ng fôI vo I fâ f ca
nhu ng dô da c fhuô c quyô n so hu u cu a chu ng fôI, ma do Ia I Ia qua
fa ng cu a nhu ng nguo I công gIa o frôn da o Curacao duo c Ðu c CIa m
mu c Iro no o do Ðruyno fôn quy da I dIô n. Chu ng fôI không fhô châ p
Henry Charrlere 130
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhâ n ra ng ca c nguo I không chju dô cho chu ng fôI fìm ca ch fu phu c
hô I, va fô hon nu a ca c nguo I không cho chu ng fôI dI fIô p ba ng
phuong fIô n cu a chinh chu ng fôI dô fìm dô n mô f dâ f nuo c na o co
fhô fhu a nhâ n kha nang do . ÐIô u na y fhì không aI co fhô dung fhu
duo c.
- Ca c anh oa n fra ch nguo I CoIombIa chu ng fôI u7
- Không pha I ba n fhân nguo I CoIombIa, ma ca I hô fhô ng Iuâ f
pha p va công an cu a ho .
- Anh muô n no I gì7
TôI muô n no I ra ng mo I saI Iâ m dô u co fhô su a Ia I khI nguo I
fa muô n. Ca c nguo I ha y dô cho chu ng fôI ra dI ba ng duo ng bIô n
dô n mô f nuo c kha c.
- Chu ng fôI so cô ga ng do I quyô n do cho ca c ông.
KhI chu ng fôI fro ra sân Mafuroffo no I vo I fôI:
- Ðâ y7 Anh hIô u rô I chu 7 Iâ n na y fhì không co n a o fuo ng gì
nu a anh a ! Chu ng mình da na m frôn cha o, va nha y xuô ng cha ng
dô gì dâu.
- Ca c ba n oI, fôI không bIô f Ia nô u ho p quâ n Ia I chu ng fa co
ma nh hon không, nhung fôI xIn no I vo I ca c ba n ra ng mô I nguo I fu
nay co quyô n muô n Ia m gì fhì Ia m. Co n fôI, nhâ f djnh fôI pha I vuo f
ngu c ra kho I ca I nha fu sô “80” fru danh na y.
Hôm fhu nam ho go I fôI ra pho ng fIô p kha ch frong nha fho .
TôI frông fhâ y mô f nguo I an ma c sang fro ng fra I bô n muoI Iam
fuô I. TôI ca ng nhìn ca ng fhâ y gIô ng IouIs Ðoga Ia Iu ng.
- Anh Ia PapIIIon pha I không7
- Vâng.
- TôI Ia Josoph, om fraI cu a IouIs Ðoga. TôI co do c ba o, cho
nôn bây gIo fôI dô n fham anh.
- Ca m on.
- Anh co ga p anh fôI o bôn â y không7 Anh co quon anh â y
không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 131
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI kô Ia I cho Josoph ngho câu chuyô n cu a Ðoga cho dô n
nga y haI chu ng fôI chIa fay o bô nh vIô n. Anh fa cho fôI bIô f ra ng
IouIs bây gIo dang o Quâ n da o SaIuf: anh fa bIô f fIn na y nho mô f
bu c fhu gu I fu MarsoIIIo. Kha ch dô n fham fu o nha fho cu a fra I
gIam Ia va o nga y fhu nam va nga y chu nhâ f. Josoph no I vo I fôI
ra ng o ÐaranquIIIa co dô muoI, muo I haI nguo I Pha p dom vo con
sang dây dô fìm ca ch Ia m gIa u. Ho dô u Ia m nghô fru m dIô m.
Trong mô f khu vu c rIông cu a fha nh phô co khoa ng gâ n haI muoI
ga I dIô m dang duy frì ca I fruyô n fhô ng cao ca cu a nuo c Pha p vô
nghô fhuâ f ma I dâm frang nha va khôn kho o. O dây cu ng vâ n
nhu ng kIô u nguo I da n ông va da n ba du ng hô f nhu fu Io CaIro
dô n IIban, fu nuo c Anh dô n nuo c ! c, fu Ðuonos-AIros dô n
Caracas, fu Sa I Co n dô n ÐrazzavIIIo, dang fruyô n ba frôn kha p
fra I dâ f ca I nghô chuyôn môn xua cu nhu nhân Ioa I: nghô ma I dâm
va ca ch su du ng nghô na y dô sô ng sung fu c. Josoph Ðoga cho fôI
bIô f mô f dIô u fhâ f hay ho: mâ y ông fru m dIô m o nguo I Pha p o
ÐaranquIIIa dang Io Ia ng. Ho so ra ng chu ng fôI dô n o nha fu cu a
fha nh phô na y so kInh dô ng dô n su yôn ô n cu a ho , Ia m phuong ha I
dô n ca I nga nh fhuong ma I dang phô n vInh cu a ho . Qua nhIôn, nô u
frong chu ng fôI co nguo I vuo f ngu c, ca nh sa f so dô n fìm nhu ng
nguo I do frong ca c “casofas” cu a mâ y cô dIô m nguo I Pha p, du
nguo I vuo f ngu c không bao gIo dô n nho câ y gì ca c cô hay ca c ông
fru m ca . Hâ u qua gIa n fIô p Ia công an co fhô pha f hIô n ra kha
nhIô u dIô u: gIâ y fo gIa ma o, gIâ y pho p cu fru qua ha n hay mâ f
hIô u Iu c. ÐI fìm chu ng fôI so dua dô n nhu ng cuô c kIô m fra can
cuo c va quyô n cu fru . Trong khI do co nhu ng nguo I da n ba va ca
nhu ng nguo I da n ông nu a ma nô u bj Iô fhì co fhô phIô n fo.
Nhu fhô Ia fôI da duo c fhông ba o ky fình hình. Josoph Ðoga
no I fhôm ra ng anh fa sa n sa ng gIu p do fôI bâ f cu vIô c gì, fhu nam
va chu nhâ f na o anh cu ng so va o fham fôI. TôI ca m on con nguo I
fô f bu ng â y: vô sau anh fa da cho fôI fhâ y ro ra ng, fhoo ca c ba o,
nha chu c fra ch CoIombIa da chinh fhu c dô ng y frao fra chu ng fôI
cho nuo c Pha p.
TôI go I ca c ba n Ia I.
- Thua ca c Nga I. TôI co râ f nhIô u dIô u câ n fhua Ia I ca c Nga I.
Henry Charrlere 132
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cì fhô - Ca nam cu ng dô ng fhanh fhô f Iôn mô f Iuo f
- Truo c hô f Ia du ng co a o fuo ng. VIô c frao fra da quyô f djnh
xong xuôI. Mô f chIô c fa u da c bIô f cu a Cuyano fhuô c Pha p so dô n
dây cho chu ng fa vô fra I khô saI. Thu dô n Ia su co ma f cu a chu ng
fa gây ra nhIô u Io âu cho mâ y ông fru m dI dô ng huong vo I chu ng
fa da Iâ p nghIô p frong fha nh phô na y. Không pha I ca I ông vu a dô n
fham fôI dâu. Ong na y fhì co c câ n. Nhung ca c ba n dô ng nghIô p cu a
ông fa so ra ng mô f nguo I frong chu ng fa vuo f ngu c fhì ho so ga p
pha I nhIô u phIô n ha .
Ca bo n cuo I pha Iôn. Ho fuo ng fôI no I du a. CIousIof no I:
- Thua nga I ma-cô Joan Mô , xIn nga I vuI Io ng chuâ n y cho fôI
vuo f ngu c, co duo c không a 7
- ThôI du ng gIo n nu a. Nô u mâ y con dI co dô n fham fa, pha I
ba o no du ng dô n nu a. Ðô ng y chu 7
- Ðô ng y .
Nhu fôI da no I, frong sân cu a chu ng fôI co khoa ng mô f fram
fu nhân nguo I CoIombIa. Ho fuyô f nhIôn không pha I Ia nhu ng
fha ng ngô c. Co nhIô u fay fhu fhIô f: ko frô m uu fu , chuyôn gIa Ia m
ba c gIa , gIâ y gIa , nhu ng fôn bjp bo m fInh xa o, nhu ng fôn chuyôn
cuo p cu a co vu khi nhu ng fôn buôn Iâ u ma fu y ma mâ y fôn sa f
nha n chuyôn nghIô p da nho kInh nghIô m phong phu ma fro fha nh
dIôu Iuyô n frong ca I nghô na y, mô f nghô râ f fâ m fhuo ng o Châu
My . O dây nhu ng ko gIa u co , ca c chinh kha ch va ca c phâ n fu Iuu
manh da fha nh da f dô u fhuô nhu ng fôn sa f nhân chuyôn nghIô p
na y Ia m vIô c cho ho .
Ma u da cu a ho râ f kha c nhau. Tu fruo c da don nha nh cu a
nguo I So no gaIaIs dô n nuo c da ma u Ia fra cu a nguo I Cro oIos o
MarfInIquo fhuô c Pha p; fu ma u ga ch cu a nguo I Anh-dIông fhuô c
chu ng fô c MongoIoId vo I bô fo c fron ma u don co a nh fim dô n ma u
da fra ng fhuâ n chu ng. TôI fhu ba f IIôn Ia c vo I ho , fìm hIô u kha
nang va y chi vuo f ngu c cu a mô f va I ca nhân duo c cho n Io c ky
ca ng. Phâ n dông nhu ng nguo I do dô u nhu fôI: vì bj xu da I ha n hoa c
so bj xu da I ha n, ho sô ng frong fu fhô Iuôn sa n sa ng vuo f ngu c.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 133
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trôn cho p bô n bu c fuo ng cu a khoa ng sân hình chu nhâ f na y
co mô f con duo ng fuâ n fra ban dôm fha p do n râ f sa ng, o mô I go c
fuo ng dô u co mô f ca I cho I canh nho co mô f fôn Iinh ga c du ng o
frong. Nhu vâ y dôm nga y Iu c na o cu ng co bô n fôn Iinh canh
fhuo ng fru c, cô ng fhôm mô f fôn nu a du ng frong sân, o ca nh cu a
nha fho . Tôn na y không câ m vu khi. Thu c an kha dâ y du , va co
nhIô u fu nhân ba y ba n nhu ng mo n an va nhu ng mo n uô ng nhu ca
phô hay nuo c ngo f Ia m ba ng ca c fhu qua vu ng na y: cam, du a, du
du , v.v... mua fu bôn ngoa I va o. ThInh fhoa ng mâ y ga fIô u fhuong
na y Ia I bj mô f vu cuo p ba ng vu Iu c duo c fhu c hIô n mô f ca ch nhanh
cho ng Ia fhuo ng. Chua kjp fhâ y co aI dô n fhì ho da bj fru m Iôn mô f
fâ m khan Io n không sao kôu cu u duo c nu a, ko m fhoo dâ y Ia mô f
mu I dao gi va o suo n hay va o cô , chI câ n nhu c nhich mô f ca I Ia bj
dâm sâu va o fhjf. Na n nhân bj Iô f hô f sô fIô n fhu duo c fruo c khI co
fhì gIo hIô u duo c vIô c gì da xa y ra. KhI fâ m khan duo c bo ra fhì
dô ng fho I cu ng co mô f qua dâ m nô n va o ga y. Không bao gIo co aI
ho mIô ng no I gì sau khI su vIô c da xa y ra. ÐôI khI nguo I ba n ha ng
“do ng cu a hIô u” nghIa Ia câ f hô f nhu ng fhu ha ng dang ba n, va do
xom aI da cuo p mình. Nô u ha n do ra duo c fhì so co mô f frâ n huyô f
chIô n, bao gIo cu ng du ng dao.
HaI fôn ko frô m CoIombIa dô n ga p fôI dô ba n vIô c. TôI Ia ng
ngho ho râ f cham chu . Thoo ho fhì frong fha nh phô co nhu ng fôn
ca nh sa f dô ng Io a vo I ko frô m. Mô I khI dô n phIôn fuâ n pho ng cu a
ho frong mô f khu vu c na o dâ y, ho ba o cho dô ng Io a bIô f dô dô n
ha nh nghô frong khu vu c na y.
HaI nguo I kha ch cu a fôI bIô f hô f nhu ng fôn ca nh sa f na y va
no I vo I fôI ra ng nô u frong fuâ n na y không co mô f frong nhu ng fôn
ca nh sa f do dô n ga c cu a nha fho fhì fhâ f Ia không may. TôI pha I
Ia m sao co duo c mô f khâ u su ng nga n, do mô f nguo I kha ch va o
fham dua Io n cho. Tôn ca nh sa f kIôm ko frô m kIa so dô da ng nhâ n
Io I gIa vo bj chu ng fôI ba f pha I go va o ca nh cu a sau cu a nha fho
dâ n va o mô f fra m ga c nho gô m co bô n hay sa u fôn Iinh canh.
Trong Iu c bâ f ngo , bj chu ng fôI chIa su ng va o ma f, bo n na y so pha I
dô cho chu ng fôI cha y ra duo ng. Iu c bâ y gIo chI co n co vIô c fra frô n
va o nhu ng nguo I qua duo ng dI Ia I fâ p nâ p o doa n na y.
Henry Charrlere 134
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI không fhâ y vu a Io ng Ia m vo I kô hoa ch na y.
Muô n dua mô f khâ u su ng nga n va o fu , do pha I Ia mô f khâ u
su ng co râ f nho , fô I da Ia mô f khâ u 6,35. Mô f khâ u su ng nho nhu
vâ y râ f co fhô không du su c Ia m cho bo n Iinh ga c hoa ng so . Hoa c
gIa mô f frong bo n chu ng co fhô co mô f pha n u ng bâ f gIo va chu ng
fôI so da nh pha I gIô f ha n. TôI fu chô I.
Không pha I chI co fôI du ng ngô I không yôn vì kha f khao
ha nh dô ng, ma ca c ba n fôI cu ng vâ y. ChI co chô kha c nhau Ia
fhInh fhoa ng, frong nhu ng nga y buô n na n, ho co khI da nh Io ng
châ p nhâ p ra ng chIô c fa u dô n cho chu ng fôI so ga p duo c chu ng fôI
co n o frong nha fu . Tu do dô n chô chju fhua không xa. Thâ m chi
ho co n ba n ba c xom fhu vô dô n fra I chu ng fôI so bj xu Iy ra sao,
pha I chju nhu ng hình pha f gì.
- TôI không fhô ngho nô I nhu ng câu chuyô n ngu xuâ n cu a ca c
câ u. KhI na o ca c câ u muô n no I muô n ba n dô n ca I fhu fuong IaI â y,
ca c câ u cho dô fôI ngho fhâ y, ha y ko o nhau ra mô f go c na o dâ y ma
ba n. MIô n du ng co IôI ca I sô phâ n ma ca c câ u no I fo I chI co fhô
châ p nhâ n duo c nô u chu ng fa dô u Ia nhu ng ko fa n phô bâ f Iu c Ca c
câ u da fa n phô ca rô I sao7 Trong da m ca c câ u co câ u na o bj fhIô n7
Nô u co fhì cho fôI hay. Vì fôI no I cho ca c câ u bIô f: khI fôI nghI dô n
vuo f ngu c, fhì do Ia vuo f ngu c cho ca bo n. TôI nghI dô n Iong o c ra
dô fhu xô p ca ch vuo f ngu c chI vì fôI muô n ca bo n chu ng mình cu ng
vuo f ngu c. Sa u nguo I cu ng vuo f ngu c không pha I Ia chuyô n dô . Vì
nô u chI mô I mô f mình fôI fhì khI fhâ y ca I nga y â y da qua gâ n ma
mình chua Ia m duo c gì ca , fôI râ f dô gIa I quyô f: fôI gIô f mô f fôn
ca nh sa f Co-Iom-bIa dô ko o da I fho I gIan. TôI ma gIô f mô f fôn ca nh
sa f fhì ho không do I na o Ia I frao fra fôI cho nha chu c fra ch Pha p.
Iu c bâ y gIo fôI so co fhì gIo rô ng ra I. Va vì frong fruo ng ho p na y
fôI vuo f ngu c mô f mình, cho nôn mo I su so dô da ng hon.
HaI nguo I fu CoIombIa chuâ n bj mô f kô hoa ch kha c, cu ng
kha fInh xa o. Sa ng chu nhâ f va o gIo xom Iô , nha fho bao gIo cu ng
dâ y nhu ng fu nhân va nhu ng nguo I kha ch va o fham. Iu c dâ u mo I
nguo I cu ng xom Iô rô I khI buô I Iô da xong, frong nha fho chI co n Ia I
nhu ng fu nhân co kha ch dô n fham. HaI nguo I CoIombIa yôu câ u
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 135
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI chu nhâ f fo I so va o nha fho xom Iô dô na m vu ng ca ch dIô n bIô n
va fhu xô p chuong frình ha nh dô ng cho chu nhâ f sau. Ho dô nghj
fôI du ng ra Ia m nguo I câ m dâ u cuô c nô I Ioa n. Nhung fôI fu chô I ca I
vInh du â y: fôI chua bIô f duo c fhâ f ky nhu ng nguo I so cu ng ha nh
dô ng.
TôI na m vu ng duo c frong fay bô n fu nhân Pha p.
Anh cha ng nguo I Ðrofango va anh cha ng “Ða n Ia ” không
dô ng y fham gIa. Cu ng cha ng sao, ho chI co vIô c du ng dô n nha fho .
Ðô n nga y chu nhâ f, chu ng fôI, fu c bô n nguo I frong cuô c, so dô n du
buô I xom Iô . Ca I nha fho na y hình chu nhâ f. Trong cu ng Ia ba n
fho ; o khoa ng gIu a nha fho , mô I bôn co mô f ca I cu a mo ra sân. Cu a
chinh dua fha ng va o fra m ga c. Cu a na y co mô f da y châ n song, o
bôn kIa Ia dô I ga c, gô m khoa ng haI muoI ca nh bInh. Cuô I cu ng, sau
Iung ho Ia cu a ra phô .
Vì frong mô I buô I Iô , nha fho bao gIo cu ng dông nghjf, bo n
Iinh ga c mo châ n song va xô p ha ng sa f ca nh nhau du ng cha n cu a
frong suô f buô I Iô . Trong sô nhu ng nguo I kha ch va o fham fu nhân
so co haI nguo I dô ng Io a va mâ y nguo I kha c gIâ u vu khi frong
nguo I. Ðo Ia mâ y nguo I da n ba mang nhu ng khâ u su ng nga n buô c
va o phia frong ba p vô . KhI mo I nguo I da va o frong nha fho , ho so
fuô n su ng cho haI nguo I da n ông kIa. Ðo so Ia haI khâ u su ng co fo,
38 hay 45. Nguo I fu du ng dâ u cuô c nô I Ioa n so nhâ n duo c mô f
khâ u su ng nga n fu fay mô f nguo I da n ba , va nguo I na y so Iâ p fu c
ra kho I nha fho . Hô câ u bo gIu p Iô rung chuông Iâ n fhu haI, ca bo n
pha I ha nh dô ng va o cu ng mô f Iu c. Phâ n vIô c cu a fôI Ia gi mô f con
dao Io n va ho ng vIôn gIa m dô c nha fu Ðon Cro gorIo, no I: “Ða Ia
ordon do nos dojar, panar, sInh, fo mao”. |Ha y ra Iô nh ba o ho dô
cho chu ng fôI dI ra, nô u không fôI gIô f anh).
Mô f nguo I kha c cu ng so Ia m nhu vâ y vo I ông IInh mu c. Ða
nguo I kIa, fu ba gô c kha c nhau, so chIa su ng va o mâ y fôn ca nh sa f
du ng o cu a châ n song cu a Iô I vo chinh. Hô fôn na o không bo su ng
xuô ng fhì pha I ba n chô f ngay. Nhu ng nguo I fham cuô c không co vu
khi so ra fruo c. Ong IInh mu c va ông gIa m dô c so duo c du ng Ia m
bình phong cho hâ u quân. Nô u mo I vIô c dIô n bIô n mô f ca ch bình
Henry Charrlere 136
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuo ng, fô p ca nh sa f dô u so bo su ng xuô ng dâ f. Nhu ng fu nhân co
su ng nga n so Iu a ho va o nha fho . Chu ng fôI so ra ngoa I, sau do
do ng cu a châ n song fruo c, rô I dô n ca nh cu a gô . Can pho ng du ng
Ia m fra m canh so bo frô ng vì ca fô p ca nh sa f dô u pha I du ng du
buô I xom Iô . O bôn ngoa I, ca ch dây nam muoI mo f, so co mô f chIô c
xo fa I dâ u sa n, phia sau co mo c mô f ca I fhang nho dô Iôn xo fhâ f
nhanh. ChIô c xo fa I so kho I ha nh sau khI nguo I du ng dâ u cuô c nô I
Ioa n Iôn xo. Nguo I na y so Iôn xo sau cu ng. Sau khI du mô f buô I
xom Iô , fôI dô ng y vo I kô hoa ch na y. Mo I vIô c dô u dIô n ra nhu
£ornando da mIôu fa .
Josoph Ðoga so không va o fham chu ng fôI va o chu nhâ f fo I.
Anh fa bIô f ro fa I sao. Anh fa so chuâ n bj mô f chIô c xo fa c-xI gIa dô
cho chu ng fôI kho I pha I Iôn xo fa I, va so dua chu ng fôI dô n mô f chô
frô ng cu ng Ia do anh fa chuâ n bj. Suô f fuâ n â y fôI o frong mô f fình
fra ng kich fhich cao dô va râ f no ng Io ng cho Iu c ha nh dô ng.
£ornando da fìm ca ch co duo c mô f khâ u su ng Iu c ba ng mô f
phuong fIô n kha c. Ðo Ia mô f khâ u 45 cu a quân Ca nh vô CoIombIa,
mô f vu khi râ f da ng so . Ðô n fhu nam, mô f cô ga I frong nho m “chj
om” cu a Josoph va o fham fôI. Cô fa râ f ho a nha ân câ n, va cho fôI
bIô f ra ng chIô c fa c-xI so do n chu ng fôI Ia mô f chIô c xo son ma u
va ng, chu ng fôI so không fhô nhâ m Iâ n duo c. O K., ca m on.
- Chu c ca c anh may ma n.
Cô fa hôn Iôn haI ma fôI mô f ca ch dju da ng va không kho I co
phâ n xu c dô ng.
- Ðn fra, on fra |mo I va o, mo I va o). Ha y va o cho châ f ngôI
nha fho na y dô Ia ng ngho fIô ng no I cu a Chu a, ông IInh mu c no I.
CIousIof da sa n sa ng fu dâ u dô n chân. Mafuroffo haI ma f
sa ng Iong Ianh, co n nguo I kIa không ro I fôI mô f fâ c. Râ f dIô m fInh,
fôI du ng va o chô da djnh. Ðon Cro gorIo, vIôn gIa m dô c nha fu , ngô I
frôn mô f chIô c ghô fu a bôn ca nh mô f ba bo o. TôI du ng sa f duo ng.
Ðôn pha I fôI Ia CIousIof, bôn fra I fôI Ia haI ba n kIa, dô u an ma c fu
fô dô dô n khI ra duo ng không bj nguo I fa dô y . Con dao cu a fôI da
mo sa n, duo c a p sa f va o ca nh fay pha I ba ng mô f so I dây fhun va
khuâ f ha n frong ô ng fay a o so-mI ka-kI ca I ky o cô fay. Ðây gIo
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 137
hffp://obooks.vdcmodIa.com
pha I cho dô n Iu c “nâng mình fha nh”, khI mo I nguo I cu I dâ u xuô ng
nhu fhô dô fìm mô f ca I gì o duo I dâ f, va câ u bo gIu p Iô sau khI
rung chuông râ f nhanh, so cho ngho ba hô I chuông fa ch ba ch. Hô I
chuông fhu haI Ia hIô u Iô nh cu a chu ng fôI, mô I nguo I dô u bIô f ro
Iu c â y mình pha I Ia m gì.
Hô I chuông fhu nhâ f, hô I fhu haI... TôI Iao va o Ðon Cro gorIo,
con dao di sa f ca I cô fo va nhan nhoo cu a ông fa. Ong IInh mu c
kôu: “MIsorIcordIa, no mo ma fa |XIn fha cho, du ng gIô f fôI)” va
fuy không nhìn fhâ y, fôI ngho ro ba nguo I kIa ra Iô nh cho bo n Iinh
ga c bo su ng xuô ng. Mo I vIô c dô u frôI cha y. TôI na m cha f ca I cô a o
bô com-Iô râ f do p cu a Ðon Cro gorIo, no I: SIgua y no fongas mIodo,
no fo ha ro dao. |Thoo fôI va du ng so , fôI không Ia m gì ông dâu).
Ong IInh mu c duo c gIu yôn ba ng mô f con dao ca o di sa f ho ng, gâ n
nho m chu ng fôI. £ornando no I: vamos, £ranco s, vamos a Ia saIIda.
|Ta dI fhôI, anh ba n Pha p, ra cu a dI).
Io ng khâ p kho I vì nIô m vuI da c fha ng, fôI xua ca c ba n vô
phia cu a dâ n ra duo ng, fhì bô ng nhIôn co haI fIô ng su ng nô cu ng
mô f Iu c. £ornando gu c xuô ng, va mô f frong nhu ng nguo I co su ng
cu ng nga Ian ra. TôI vâ n fIô n fhôm duo c mô f fhuo c nu a, nhung Iu c
bâ y gIo bo n Iinh ga c da du ng dâ y va gIo su ng cha n Ia I. May fhay
gIu a ho vo I chu ng fôI co mâ y nguo I da n ba , nôn ho không da m ba n.
Ia I haI pha f su ng fruo ng nu a, sau do Ia mô f pha f su ng Iu c. Nguo I
ba n co su ng fhu ba cu a chu ng fôI vu a bj ba n chô f sau khI da bjp
ba n mô f pha f hu ho a Ia m bj fhuong mô f nguo I con ga I. Ðon
Cro gorIo ma f xanh nhu fa u Ia , no I vo I fôI:
- Ðua dao dây.
TôI dua dao cho ông fa. TIô p fu c da nh nhau cha ng co ich gì.
Trong khoa ng không dâ y nu a phu f fình fhô da bj da o nguo c Ia I.
Hon mô f fuâ n sau fôI duo c bIô f ra ng cuô c nô I Ioa n da fhâ f ba I
vì mô f fu nhân fhuô c mô f sân kha c Iu c bâ y gIo du ng o ngoa I nha
fho dô xom mo I nguo I Ia m Iô . Ngay nhu ng gIây dâ u fIôn chu ng fôI
ha nh dô ng, ha n da ba o cho bo n Iinh canh o frôn fha nh. Nhu ng fôn
na y da nha y fu frôn bu c fuo ng cao hon sa u mo f na y xuô ng sân, haI
fôn nha y xuô ng haI bôn nha fho , rô I qua nhu ng châ n song cu a haI
Henry Charrlere 138
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cu a ngang, ho ba n va o haI nguo I dang du ng frôn mô f chIô c ghô da I
chIa su ng va o fô p ca nh sa f. Sau do va I gIây ho Ia I ba n gu c nguo I
fhu ba Iu c bâ y gIo dI qua fâ m ba n cu a ho . Sau do Ia mô f cuô c
“corrIda”` |`frâ n dâ u bo fo f, frong do nhu ng nguo I dâ u bo
|foroadoros) pha I gIô f chô f con bo ) ngoa n mu c. TôI Iu c bâ y gIo dang
du ng ca nh vIôn gIa m dô c ba f ông fa ra Iô nh na y no . Rô f cu c muo I
fu nhân frong do co bô n chu ng fôI bj xich Ia I va nhô f va o xa IIm,
chI duo c an ba nh mì vo I nuo c Ia .
Ðon Cro gorIo da fIô p Josoph Ðoga. Ong fa cho go I fôI Iôn no I
ra ng dô Ia m vuI Io ng Josoph, ông fa so cho fôI fro ra sân cu ng vo I
ca c ba n fôI. Nho co Josoph, muo I nga y sau cuô c nô I Ioa n, fâ f ca
chu ng fôI dô u duo c fro vô khoa ng sân cu va cu ng duo c gIam chung
frong pho ng gIam fruo c kIa. KhI vô dô n pho ng gIam, fôI yôu câ u
ca c ba n Im Ia ng va I phu f dô fuo ng nho dô n £ornando va haI nguo I
ba n cu a anh fa da chô f frong khI ha nh dô ng. Trong mô f buô I va o
fham Josoph cho fôI bIô f ra ng anh fa da fô chu c mô f cuô c quyôn
fIô n, va frong gIo I fru m dIô m anh fa da fhu duo c nam nga n posos
dô du f cho Ðon Cro gorIo. Cu chI na y Ia m cho chu ng fôI co phâ n coI
fro ng bo n fru m dIô m hon fruo c chu f if. Ðây gIo fôI so Ia m gì7 ÐIô f
pha f mInh ra ca ch gì kha c dây7 Cha ng Io fôI Ia I chju fhua va do I
chuyô n fa u kIa ma không ha nh dô ng gì ca hay sao7
Na m frong pho ng ru a ma f chung, fra nh duo c a nh na ng gay
ga f, fôI co fhô kin da o fhoo do I ca ch fhu c dI Ia I cu a bo n Iinh canh
frôn con duo ng fuâ n fra. Ðan dôm cu muo I phu f ho Ia I Iâ n Iuo f go I
nhau: “Iinh canh, ha y coI chu ng.” Ia m nhu vâ y vIôn chI huy dô I
canh co fhô kIô m fra xom frong bo n fôn Iinh canh co fôn na o ngu
không. Nô u co aI không fra Io I, nguo I kIa go I Ia I cho dô n khI ha n
fra Io I mo I fhôI.
TôI fuo ng da fìm duo c mô f chô so ho . Sô Ia o mô I cho I canh
da f o bô n go c duo ng dI fuâ n dô u co froo mô f ca I Ion buô c va o mô f
so I dây. KhI mô f nguo I Iinh canh muô n uô ng ca phô, ha n go I nguo I
cafoforo dô n ro f cho ha n mô f hay haI cho n ca phô va o Ion, rô I ko o
dây Iôn ma uô ng. Ca I cho I canh o cuô I sân bôn pha I hoI nhô ra
phia sân mô f chu f. TôI fu nhu Ia nô u fôI co duo c mô f ca I mo c fo
buô c va o dâ u mô f so I dây dan, no so co fhô ma c va o ca I cho I canh
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 139
hffp://obooks.vdcmodIa.com
â y mô f ca ch dô da ng. ChI frong mâ y gIây fôI co fhô vuo f qua bu c
fuo ng frông ra duo ng. Vâ n dô duy nhâ f Ia Ia m sao vô hIô u ho a
duo c fôn Iinh canh. Ða ng ca ch na o7
TôI frông fhâ y fôn Iinh canh du ng dâ y dI mâ y buo c frôn con
duo ng fuâ n fra. TôI fhâ y hình nhu ha n no ng qua không chju nô I
va dang ra su c chô ng Ia I con buô n ngu . ThôI du ng rô I, pha I Ia m fhô
na o cho ha n ngu 7 Truo c hô f fôI so dang so I dây, va nô u kIô m duo c
mô f ca I mo c cha c cha n, fôI so fìm ca ch Ia m cho ha n ngu va cô fhô
phon nu a. Trong haI nga y mô f so I dây da I gâ n ba y mo f da duo c fô f
ba ng fâ f ca nhu ng chIô c a o so- mI ba ng va I bô n ma chu ng fôI kIô m
duo c, nhâ f Ia nhu ng chIô c a o ba ng va I ka-kI. Ca I mo c fhì fìm fuong
dô I dô , do Ia fhanh sa f do mô f ca I ma I hIôn Ia p o cu a ca c pho ng
gIam cho mua kho I ha f va o. Joosph Ðoga da dom dô n cho fôI mô f
chaI fhuô c ngu râ f ma nh. Thoo Io I chI dâ n fhì mô I Iâ n chI duo c
uô ng muo I gIo f. Ca I chaI du ng gâ n muo I fhìa xu p Io n. TôI fìm ca ch
Ia m cho fôn Iinh canh chju uô ng ca phô cu a fôI bIô u va quon dâ n
vo I vIô c â y. Ha n fho ng ca I Ion xuô ng, fôI ro f cho ha n mô I Iâ n ba cô c
ca phô. Vì dân CoIombIa dô u hay ruo u, ma fhu fhuô c ngu kIa Ia I co
vj gIô ng nhu ruo u hô I, cho nôn fôI nho kIô m mô f chaI ruo u hô I. TôI
no I vo I fôn Iinh canh:
- Anh muô n uô ng ca phô pha kIô u Pha p không7
- No Ia fhô nao.
- Co cho ca ruo u hô I va o dâ y.
- Ðô fhu xom, cho fôI nô m da .
NhIô u fôn Iinh canh da duo c nô m mu I ca phô ruo u hô I cu a
fôI. Ðây gIo mô I Iâ n fôI mo I ca phô ho dô u no I: “kIô u Pha p nho !”.
- Co ngay. - TôI cu fhô ro f ruo u hô I va o.
CIo C da dô n. Â y Ia va o gIu a frua mô f nga y fhu ba y. Tro I
no ng kInh khu ng. Ca c ba n fôI bIô f không fhô na o co fhì gIo cho haI
nguo I vuo f qua fuo ng duo c, nhung mô f nguo I fu CoIombIa co mô f
ca I fôn A-râ p Ia AII no I vo I fôI Ia ha n so fro o sau fôI. TôI dô ng y .
TôI dI vo I anh na y fhì ca c ba n fôI kho I bj nghI Ia dô ng Io a va kho I
bj pha f vô sau. Ma f kha c fôI không fhô câ m sa n dây va mo c duo c
Henry Charrlere 140
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vì fôn Iinh canh co du fhì gIo quan sa f fôI frong khI fôI chuyô n ca
phô Iôn. Thoo y kIô n chung cu a ca c ba n fôI, nô I frong nam phu f
ha n pha I bj do va n.
Iu c bâ y gIo da dô n “ko m nam”. TôI go I fôn Iinh canh.
- Thô na o7
- Vâ n fhô fhôI.
- Anh co uô ng ca phô không7
- Co pha kIô u Pha p â y, ngon hon.
- Ðo I fi nho , co ngay dâ y.
TôI dô n cafoforo: “HaI ca phô”. Trong ca I Ion cu a fôI da ro f
sa n ca chaI fhuô c ngu . Nô u uô ng chu ng â y ma sau nam phu f ha n
không Ian du ng ra fhì fhâ f hô f chô no I! TôI dô n go c fuo ng va ha n
frông fhâ y fôI ro f ruo u hô I va o Ion ro ra nh ra nh.
- !ô ng fi nho 7
- ! !
TôI ro f fhôm chu f nu a, rô I fru f ca sang Ion cu a ha n. Ha n Iâ p
fuc ko o Iôn.
Nam phu f, muo I, muo I Iam, haI muoI phu f frôI qua! Ha n vâ n
chua ngu . Tô hon nu a, da ng Io ngô I xuô ng fhì ha n Ia I câ m su ng dI
dI Ia I Ia I mô f Ia f. Thô ma ha n da uô ng hô f sa ch chu không pha I
không. Ðô n mô f gIo frua da dô I ga c rô I.
Nhu ngô I frôn dô ng fhan hô ng, fôI fhoo do I fu ng cu dô ng cu a
ha n. Không co dâ u hIô u gì fhâ y ha n da fhâ m fhuô c. A! ha n vu a
vâ p chân mô f ca I. Ha n ngô I xuô ng fruo c cho I canh, khâ u su ng
fruo ng chô ng gIu a haI chân. Ðâ u ha n nghIông sang mô f bôn. Ca c
ba n fôI va haI ba nguo I fu CoIombIa bIô f chuyô n cu ng dang fhoo
do I nhu ng pha n u ng cu a ha n mô f ca ch ma I mô không ko m gì fôI.
- Na o ba f dâ u dI, - fôI no I vo I ga nguo I CoIombIa.
- Ðây dâu!
Anh fa dang su a soa n no m dây fhì fôn Iinh canh du ng dâ y,
dô khâ u su ng roI xuô ng dâ f, vuon vaI rô I co chân buo c mâ y buo c
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 141
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fa I chô . Ca nguo I CoIombIa ngu ng Ia I vu a du ng Iu c. ChI co n muo I
fa m phu f nu a Ia dô n gIo dô I ga c. TôI fhâ m câ u cu u Chu a: “Ia y
Chu a gIu p chu ng fôI mô f Iâ n nu a! TôI van Chu a du ng bo roI fôI!”
Nhung fôI kôu ma I vâ n cha ng fhâ y gì: ca I ông Chu a cu a nguo I Co
dô c gIa o nhIô u khI cu ng if fhông ca m vo I nguo I fa Ia m, nhâ f Ia dô I
vo I fôI, mô f nguo I vô fhâ n.
CIousIof Ia I gâ n fôI no I:
- Thô na y fhì fhâ f! Ðô n bây gIo ma fha ng kIa vâ n chua ngu
fhì Ia fhâ f!
Tôn Iinh canh djnh câ m su ng Iôn nhung Iu c cu I xuô ng nha f
khâ u su ng ha n bô ng nga nha o ra duo ng fuâ n fra, nhu fhô bj so f
da nh. Ca nguo I CoIombIa no m ca I mo c Iôn, nhung no Ia I fruo f
xuô ng. Anh fa no m Iâ n nu a. Iâ n na y fhì ma c. Anh fa ko o xuô ng
mâ y ca I dô xom fhu da cha c chua. TôI cu ng kIô m fra Ia I mô f Iâ n
nu a va khI fôI da p chân va o fuo ng va co fay Ia I dô Ioo Iôn, CIousIof
no I:
- CoI chu ng No dô n dô I ga c kIa kìa.
TôI vu a kjp ru f IuI fruo c khI bj ho nhìn fhâ y. Ðuo c su fhôI
fhu c fu nhIôn cu a ba n nang fu vô va ba n nang doa n kô f cu a nhu ng
nguo I fu , mô f fô p fu nhân Co-Iom-bIa, khoa ng muoI nguo I, cha y
dô n vây quanh Iâ y fôI, fôI IIô n fra frô n va o bo n ho . Chu ng fôI dI
do c bo fuo ng, dô ma c so I dây Iu ng Ia ng o phia sau. Mô f fôn ca nh
sa f frông dô I dô n dô I ga c da frông fhâ y ca I mo c va fôn Iinh canh
na m sâ p bôn ca nh khâ u su ng. Ha n cha y haI ba buo c dô n â n va o
nu f co I bo ng dô ng, yôn chi ra ng vu a xa y ra mô f cuô c vuo f ngu c.
Nguo I fa dua ca ng dô n khIông fôn Iinh dang ngu . Ðây gIo co dô n
hon haI chu c fôn ca nh sa f frôn duo ng fuâ n fra. Ðon Cro gorIo cu ng
co ma f frong da m â y. Ong fa ra Iô nh ko o so I dây Iôn. Ca I mo c dang
na m frong fay ông fa. Mô f Ia f sau bo n ca nh sa f da vây quanh sân,
su ng chIa va ca c fu nhân. Ho ba f dâ u go I fôn. Co I dô n fôn aI fhì
nguo I â y pha I fro vô buô ng gIam. Ia fhay! Không fhIô u aI ca . Ho
IIô n Iâ y kho a kho a fra I ca c buô ng gIam Ia I.
Ia I dIô m danh Iâ n fhu haI, va kIô m fra fu ng buô ng. Không,
không co aI mâ f fich ca . Ðô n ba gIo , ho Ia I cho chu ng fôI ra sân.
Henry Charrlere 142
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chu ng fôI duo c bIô f ra ng fôn Iinh canh kIa hIô n dang nga y nhu
sâ m, va fâ f ca ca c bIô n pha p duo c dom ra du ng không sao da nh
fhu c ha n dâ y duo c: nguo I dô ng Io a CoIombIa cu a fôI cu ng fhâ f
vo ng không ko m gì fôI. Vu a qua anh fa fIn cha c muo I phâ n fhô na o
cu ng fha nh công! Anh fa Io n fIô ng chu I bo I ca c fhu ha ng My , vì
fhuô c ngu vu a rô I Ia fhuô c My .
- ÐIô f Ia m fhô na o bây gIo 7
- Ia m Ia I chu co n fhô na o nu a! - TôI chI bIô f fra Io I co fhô .
Anh fa fuo ng fôI muô n no I Ia pha I fìm ca ch da nh fhuô c ngu
mô f fôn Iinh canh mô f Iâ n nu a. Thâ f ra fôI dang nghI Ia pha I fìm
mô f ca ch kha c.
Anh fa no I:
- Anh fuong Ia bon canh saf ây ngu dôn nôI so co mô f fha ng
nu a chju uô ng ca phô fhoo kIô u Pha p a 7 Ma c dâ u không khi Iu c
bâ y gIo fhâ f bI da f, fôI vâ n không sao nhjn cuo I duo c.
- Cha c cha n Ia so co chu !
Tôn Iinh canh da ngu ba nga y va bô n dôm. Ðô n khI ha n fhu c
dâ y, dI nhIôn ha n ba o ca o Ia chinh fôI da da nh fhuô c ngu cho ha n
khI fôI cho ha n uô ng ca phô pha fhoo kIô u Pha p. Ðon Cro gorIo cho
go I fôI Iôn dô dô I châ f vo I ha n. VIôn chI huy dô I Iinh canh ru f guom
djnh da nh fôI. TôI nha y Iu I va o go c pho ng va fha ch fhu c ha n. Ha n
gIo cao guom Iôn, Ðon Cro gorIo xông va o can IIô n bj mô f nha f sô ng
guom va o vaI. Ong fa gu c xuô ng, xuong do n ga nh ga y Ia m dôI. Ong
fa kôu fo dô n nô I vIôn sI quan kIa chI co n quan fâm dô n ông fa.
Ha n do ông fa dâ y. Ðon Cro gorIo kôu cu u om so m.
Tu ca c pho ng gIâ y bôn ca nh, fâ f ca ca c nhân vIôn dân su dô u
cha y sang. Thô Ia nô ra mô f cuô c â u da gIu a vIôn sI quan, haI vIôn
ca nh sa f kha c va fôn Iinh canh da bj fôI da nh fhuô c ngu vo I
khoa ng mô f chu c vIôn chu c dân su dang muô n fra fhu cho ông
gIa m dô c. Trong cuô c “fangana” na y, nhIô u nguo I bj fhuong nho .
Nguo I duy nhâ f bình yôn vô su Ia fôI. Vâ n dô quan fro ng bây gIo
không co n Ia fruo ng ho p cu a fôI nu a ma Ia vu xô xa f gIu a ông gIa m
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 143
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô c va vIôn sI quan. KhI ông gIa m dô c da duo c fro va o bô nh vIô n,
nguo I fhay fhô ông dâ n fôI fro ra sân:
- VIô c anh so duo c xo f sau, £ranco s a .
Hôm sau vIôn gIa m dô c, vaI bo bô f, dô n yôu câ u fôI vIô f mô f
ba n khaI ba o fô ca o vIôn sI quan. TôI khaI Ia I mô f ca ch fhich fhu
fâ f ca nhu ng gì nguo I fa muô n fôI khaI. Ho da quôn ha n câu
chuyô n fhuô c ngu . Chuyô n na y dô I vo I ho không co gì fhu vj nu a:
ca ng may cho fôI.
Mâ y nga y sau, Josoph Ðoga fình nguyô n fô chu c mô f cuô c
vuo f ngu c fu bôn ngoa I. Vì fôI co no I vo I anh fa ra ng vuo f ngu c ban
dôm Ia không fhô duo c vì do n fha p quanh duo ng dI fuâ n frôn
fha nh phô râ f sa ng, anh fa fìm ca ch dô ca f do ng dIô n. Nho mô f fho
dIô n ma ch ba o anh fa da fìm ra: câ n pha I ha câ u gIao o mô f ca I
fra m bIô n fhô o bôn ngoa I nha fu . Vô phâ n fôI, fôI da mua fôn Iinh
canh o phia duo ng cu ng nhu o cu a nha fho . VIô c do ho a ra phu c
fa p hon Ia nguo I fa fuo ng. Truo c hô f fôI buô c Io ng pha I fhuyô f
phu c Ðon Cro gorIo fra Ia I cho fôI muo I nga n Posos Iâ y co Ia dô nho
Josoph gu I cho gIa dình fôI, dI nhIôn dô ng fho I fôI cu ng “cuo ng
ba ch” ông fa nhâ n haI nga n posos dô mua qua fa ng vo ông, rô I sau
khI da xa c djnh duo c nguo I phân bô ca c phIôn ga c va gIo dô I ga c,
Ia I pha I mua ca nguo I na y nu a. Ha n so duo c ba nga n posos, nhung
ha n không chju can fhIô p va o nhu ng cuô c fhuong Iuo ng vo I haI fôn
Iinh canh kIa. Mô f mình fôI pha I dI fìm ho va fhuong Iuo ng vo I ho .
Sau do fôI so cho anh fa bIô f fôn va anh fa so ca f phIôn ga c cho ho
du ng va o gIo fôI yôu câ u. Công vIô c chuâ n bj cho cuô c vuo f ngu c
mo I na y pha I mâ f hon mô f fha ng. Cuô I cu ng, mo I vIô c da duo c â n
djnh fu ng phu f mô f. Vì không pha I gIu gìn gì vo I fôn ca nh sa f ga c
ngoa I sân, chu ng fôI so cua châ n song ba ng mô f ca I cua kIm Ioa I co
du bô sâ u. TôI co ba Iuo I cua. Nguo I fu CoIombIa no m ca I mo c hôm
fruo c da duo c ba o fruo c. Anh fa so cua châ n song cu a mình Ia m
nhIô u Iâ n. Va o dôm ha nh dô ng, mô f nguo I ba n cu a anh fa, if Iâu
nay da gIa vo dIôn, so da nh choang choang Iôn mô f mIô ng fôn ko m
va gân cô Iôn ha f fhâ f fo. Anh ba n fu CoIombIa bIô f ra ng fôn Iinh
canh chI fho a fhuâ n cho haI nguo I Pha p vuo f ngu c va da no I fruo c
ra ng nô u co fhôm mô f nguo I fhu ba Iôn fha nh ha n so ba n. Tuy vâ y
Henry Charrlere 144
hffp://obooks.vdcmodIa.com
anh fa vâ n muô n câ u may va no I vo I fôI ra ng nô u cu fhoo sa f nhau
ma fro o fhì frong bo ng fô I fôn Iinh canh không fhô frông fhâ y ro Ia
co mô f nguo I hay haI. CIousIof va Mafuroffo da bô c fham dô quyô f
djnh aI so cu ng dI vo I fôI. CIousIof da fha ng.
Ca I dôm không frang ma chu ng fôI cho do I da dô n. VIôn dô I
va haI vIôn ca nh sa f da nhâ n mô f nu a sô fIô n ma mô I nguo I duo c
huo ng. Iâ n na y fôI không pha I ca f dôI nu a, vì da co nhu ng fo gIâ y
ba c duo c ca f dôI sa n. Sau na y ho so dô n IInh nu a co n Ia I o ÐarrIo
ChIno, cu a hIô u cu a vo Josoph Ðoga.
Ðo n fa f. Chu ng fôI cua châ n song. Không dâ y muo I phu f da
du f. Mình ma c quâ n da I va a o so-mI sâ m ma u, chu ng fôI ra kho I
buô ng gIam. Nguo I fu CoIombIa ra nhâ p bo n khI chu ng fôI dI
ngang. Anh fa chI ma c mô f ca I sI-Iip don. TôI Ioo Iôn châ n song cu a
cu a mô f buô ng gIam xây frong fuo ng, dI vo ng qua ma I hIôn, no m
ca I mo c buô c va o ba fhuo c dây. ChI ba phu f sau fôI da du ng frôn
duo ng dI fuâ n, không mô f fIô ng dô ng. Na m sâ p sa f dâ f, fôI do I
CIousIof. Ðôm fô I nhu mu c. TôI bô ng frông fhâ y, hay no I cho du ng
hon ca m fhâ y mô f ba n fay gIo ra, fôI câ m Iâ y va ko o ma nh. Mô f
fIô ng dô ng khu ng khIô p vang Iôn. Ðo Ia vì khI nguo I CIousIof
fruo n qua gIu a ma I hIôn va bu c fuo ng, ca I kho a fha f Iung cu a anh
da vuo ng va o ca I ma I fôn. ÐI nhIôn khI ngho fIô ng dô ng fôI ngu ng
ko o. Tâ m fôn không kôu nu a. TôI Ia I ko o CIousIof, fuo ng ra ng anh
fa da go duo c, va ma c cho fâ m fôn kôu vang dô I, fôI ko o fhâ f ma nh
Ia m cho chô vuo ng bj bâ f ra, rô I IôI anh fa Iôn frôn duo ng dI fuâ n.
Co mâ y pha f su ng nô fu ca c cho I canh cu a ca c khu vu c kha c
nhung o khu vu c chu ng fôI vâ n Im Ia ng. Vì hô f hoa ng khI ngho
fIô ng su ng, chu ng fôI nha y xuô ng mô f con duo ng fhâ p ca ch bo
fuo ng dô n chin mo f frong khI da ng Io pha I dI sang bôn pha I rô I
nha y xuô ng mô f con duo ng kha c chI ca ch co nam mo f. Kô f qua :
CIousIof bj ga y Ia I chân pha I. TôI cu ng không du ng dâ y duo c: fôI bj
ga y xuong ca haI ba n chân. Vô sau fôI so bIô f ro do Ia haI ca I xuong
go f chân. Nguo I fu CoIombIa bj sa I mô f bôn dâ u gô I. Mâ y pha f
su ng da Ia m cho dô I ga c dôm cha y ra phô . Ho chIô u mô f ngo n do n
pIn Io n va o chu ng fôI va chIa su ng ba f chu ng fôI du ng Im. TôI bâ f
kho c vì uâ f u c. Tô hon nu a Ia bo n ca nh sa f không chju fIn ra ng fôI
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 145
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không du ng dâ y duo c. TôI pha I du ng haI dâ u gô I bo duo I ha ng
fram mu I Iuo I Iô fhu c va o nguo I ma Iô va o pho ng gIam. CIousIof
fhì nha y Io co mô f chân, nguo I CoIombIa cu ng vâ y. Ðâ u fôI cha y
ma u du dô I vì mô f pha f ba ng su ng.
Mâ y pha f su ng da da nh fhu c Ðon Cro gorIo dang ngu frong
pho ng gIâ y: may fhay, dôm hôm â y ông fa fru c o nha fu . Không co
ông fa ho da da nh chô f chu ng fôI ba ng ba ng su ng va Iuo I Iô rô I. Ko
hang ma u nhâ f frong khI da nh dâ p fôI chinh Ia vIôn dô I ma fôI da
du f fIô n dô ca f phIôn ga c cho haI fôn Iinh canh dô ng Io a.
Ðon Cro gorIo cha n du ng ngay frâ n da nh dâ p da man â y, ông
do do a so dua ho ra fo a nô u ho da nh chu ng fôI fro ng fhuong. Câu
fhâ n chu â y Ia m cho ho fô IIô f ngay. Hôm sau ca I chân cu a
CIousIof bo bô f o bô nh vIô n. Nguo I fu CoIombIa duo c mô f ông fhâ y
Iang o fu na n Ia I dâ u gô I va duo c mang mô f ca I bang VoIpoau.
Trong dôm â y fhâ y haI chân fôI sung Iôn fo ba ng ca ca I dâ u, bj
bâ m gIâ p dô n cu ng cu c, ma u mo bô bô f, ông ba c sI cho fôI ngâm
haI chân va o nuo c muô I â m, rô I saI y fa cho dIa hu f ma u ba Iâ n
mô f nga y. KhI da hu f ma u no cang, mâ y con dIa fu roI ra, nguo I fa
bo no va o dâ m cho no nha ma u. Vô f fhuong o dâ u fôI pha I khâu
sa u mu I. Mô f nha ba o kha f fIn cho dang mô f ba I ba o no I vô fôI.
Ha n kô ra ng fôI Ia nguo I du ng dâ u cuô c nô I Ioa n o nha fho , ra ng
fôI da dâ u dô c mô f fôn Iinh canh, va cuô I cu ng fôI da fô chu c mô f
cuô c vuo f ngu c fâ p fhô co su hô fro fu bôn ngoa I vì co nguo I da ca f
dIô n o khu phô ba ng ca ch ha câ u gIao o fra m bIô n fhô . “Ta ha y hy
vo ng ra ng o nuo c Pha p so cho nguo I dô n fhâ f so m dô cho chu ng fa
fhoa f kho I fôn gangsfor sô 1 cu a ho . Ha n kô f Iuâ n.
Josoph co va o fham fôI, cu ng dI vo I vo Ia AnnIo. VIôn dô I va
ba vIôn ca nh sa f da dô n do I IInh nu a sô fIô n co n Ia I, mô I nguo I dô n
va o mô f Iu c kha c nhau. AnnIo dô n Ia dô ho I fôI xom chj fa pha I xu
su nhu fhô na o. TôI no I vo I chj Ia pha I dua fIô n cho ho , vì ho da
Ia m du ng Io I cam kô f. Chu ng fôI fhâ f ba I không pha I fa I ho .
Tu mô f fuâ n nay ca c ba n pha I cho fôI dI da o frong sân frôn
mô f chIô c xo kif kif ba ng sa f vô n cu ng Ia gIuo ng na m cu a fôI. TôI
na m frôn xo, haI chân ga c cao Iôn mô f fâ m va I cang gIu a haI
Henry Charrlere 146
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mIô ng va n Ia p fha ng du ng frôn haI ca ng xo. Ðo Ia fu fhô duy nhâ f
không Ia m cho fôI dau qua . HaI chân fôI, dâ y u nhu ng ma u dông
da c, sung fo fuo ng, không fhô da f Iôn mô f ca I gì hô f, du Ia o fu fhô
na m. Ðuo c ga c chân Iôn fhâ f cao nhu vâ y, fôI do dau duo c mô f
chu f. Câ n muo I Iam nga y sau, no da xo p dI duo c mô f nu a, va nguo I
fa cho fôI dI chIô u dIô n. HaI ca I xuong go f fôI dô u ga y. Suô f do I fôI
so co haI ba n chân bo f.
To nhâ f ba o ra hôm nay dang fIn Ia cuô I fha ng chuyô n fa u
cho dô I a p gIa I cu a ca nh sa f Pha p dô n nhâ n chu ng fôI so ca p bô n.
ChIô c fa u fôn Ia “Mana”, fo ba o vIô f nhu vâ y. Hôm nay Ia nga y
muo I haI fha ng muo I. Chu ng fôI co n muo I fa m nga y nu a: bây gIo
pha I da nh con ba I cuô I cu ng. Nhung da nh con ba I gì vo I haI ba n
chân ga y cu a fôI7.
Josoph fuyô f vo ng. Hôm va o fham, anh fa kô cho fôI ngho
ra ng fâ f ca nhu ng nguo I Pha p o dây va fâ f ca ca c cô Ia m o ÐarrIo
ChIno dô u râ f khô fâm khI fhâ y fôI da vâ f Iô n du dô I bâ y nhIôu Iâu
dô da nh fu do ma chI co n muo I mâ y nga y nu a da bj frao fra cho
nha chu c fra ch Pha p. Tình ca nh cu a fôI Ia m cho fâ f ca gIo I Pha p
kIô u o dây xao xuyô n. Ðo Ia mô f fro Iu c fInh fhâ n da an u I fôI râ f
nhIô u.
TôI da fu bo ngay ca I du djnh gIô f mô f fôn ca nh sa f
CoIombIa. Thâ f vâ y, không co Iy do gì fôI Ia I no Ia m fhIô f ma ng
mô f nguo I cha ng co fhu oa n gì vo I fôI. TôI nghI ra ng nguo I â y co
fhô co mô f ông bô , mô f ba mo câ n duo c nuôI duo ng. TôI mIm cuo I
khI nghI ra ng câ n pha I fìm mô f fôn ca nh sa f fhâ f a c ma Ia I không
co gIa dình. Cha ng ha n, fôI co fhô ho I ha n: “Nô u fôI gIô f anh fhì co
aI fhIô f ha I gì không, co aI mâ f noI nuong fu a không7” Sa ng hôm
nay nga y 13 fha ng muo I, fôI râ f u ô cha n chuo ng. TôI nhìn mô f
mâ u da acId pIcrIc ma nô u an va o fhì fôI so ma c bô nh hoa ng da n.
Nô u nguo I fa cho fôI na m bô nh vIô n, co Io fôI so co fhô nho Josoph
fhuô nguo I da nh fha o fôI ra ngoa I. Nga y hôm sau da fôI da va ng
nhu nghô . Ðon Cro gorIo dI ra sau fham fôI: Iu c bâ y gIo fôI dang
na m frôn chIô c xo cu f kif dô o mô f chô co bo ng râm, haI chân ga c
cao Iôn. Iâ p fu c, không quanh co, không chu f fhâ n fro ng, fôI fâ n
công:
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 147
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI bIô u ông muo I nga n posos nô u ông cho fôI nhâ p vIô n.
- Ðô fôI fhu xom. Không pha I vì muo I nga n posos kIa, ma vì
fôI râ f phIô n Io ng khI fhâ y anh vâ f va du dô I nhu vâ y dô fìm fu do
ma I ma vâ n không duo c. ChI co dIô u fôI không fIn ra ng ho so gIu
anh Ia I o bô nh vIô n, vì ca I ba I ba o kIa da Ia m cho ho qua so anh.
Mô f gIo sau, ba c sI cho fôI dô n bô nh vIô n. TôI chua kjp cha m
dâ f fhì da duo c dua ra kho I bô nh vIô n ngay.
Ðuo c dua fu frôn xo cu u fhuong xuô ng frôn mô f ca I ca ng, fôI
duo c kha m râ f ky , co xo f nghIô m nuo c fIô u, frong khI vâ n na m
frôn ca ng. HaI gIo sau ho dua fôI fro vô nha gIam.
Hôm â y Ia nga y 19, mô f nga y fhu nam. AnnIo, vo cu a Josoph,
dô n fra I gIam vo I mô f cô nguo I Corso. Ho cô dom va o cho fôI mô f if
fhuô c Ia va ba nh ko o. Vo I nhu ng Io I Io ân câ n, frìu mô n cu a ho , haI
nguo I da n ba na y da dom Ia I cho fôI mô f nIô m an u I Io n Iao. Ðo p do
nhâ f Ia su fhô hIô n cu a fình ba n frong fro o cu a ho , da fhu c su bIô n
ca I nga y cay cu c na y fha nh mô f nga y chan ho a a nh na ng. TôI so
không bao gIo co fhô dIô n da f duo c hô f nIô m an u I ma fình doa n
kô f cu a nhu ng nguo I cu ng gIo I da dom Ia I cho fôI frong fho I gIan bj
gIam o nha fu “80”. TôI cu ng không sao no I hô f duo c Io ng bIô f on
cu a fôI dô I vo I Josoph Ðoga da không ngâ n nga I gIu p fôI vuo f ngu c,
ma c dâ u Ia m nhu vâ y anh fa co fhô dI dô n chô mâ f quyô n fu do va
mâ f phuong fIô n sInh sô ng.
Nhung co mô f câu no I cu a AnnIo da go I cho fôI mô f y hay.
Trong khI chuyô n fro , cô no I:
- Anh PapIIIon, anh da Ia m fâ f ca nhu ng gì ma su c con nguo I
co fhô Ia m duo c dô fìm ca ch da nh Ia I fu do. Sô phâ n dô I vo I anh
fhâ f qua fa n nhâ n. Anh chI co n fhIô u ca ch Ia m nô fung ca I nha fu
“80” na y!
! nhI! Sao Ia I không7 Ta I sao fôI Ia I không Ia m nô fung ca I
nha fu cu ky na y dI nhI7 Ðo so Ia mô f vIô c râ f co ich cho dân
CoIombIa. Nô u fôI cho nô ca I nha fu na y, may ra ho mo I quyô f
djnh cho xây mô f ca I nha fu mo I, vô sInh hon.
Henry Charrlere 148
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI ôm hôn haI nguo I fhIô u phu dô fhuong na y dô vInh bIô f
ho , fôI no I vo I AnnIo:
- Chj no I vo I Josoph chu nhâ f va o ga p fôI nho .
Nga y chu nhâ f 22, Josoph da co ma f.
- Josoph a , anh pha I Ia m fâ f ca nhu ng gì co fhô Ia m duo c dô
dô n fhu nam co aI dua va o cho fôI mô f fho I fhuô c nô dynamIfo, mô f
ca I kip nô va mô f so I dây ngo I. Vô phia fôI, fôI so fìm ca ch co duo c
mô f ca I khoan dô khoan ga ch.
- Anh so Ia m gì vâ y7
TôI so Ia m nô bu c fuo ng cu a nha fu gIu a ban nga y. Anh cu
hu a fra nam nga n posos cho chIô c xo fa c-xI gIa hôm fruo c. Xo pha I
co ma f frôn con duo ng phia sau nha fu fu fa m gIo sa ng dô n sa u gIo
chIô u, nga y na o cu ng vâ y. Nguo I Ia I xo so duo c nam fram posos
mô f nga y nô u không co gì xa y ra, nam nga n posos nô u co gì xa y ra.
Qua ca I Iô so duo c mo frôn fuo ng khI mìn nô , mô f fu nhân
CoIombIa fo kho o so co ng fôI ra xo, va bây gIo dô n Iuo f nguo I Ia I xo
ha nh dô ng. Nô u anh fa ba ng Io ng, anh ha y gu I fho I mìn dô n. Nô u
không fhì fhô Ia hô f, không co n hy vo ng gì nu a.
- Anh cu fIn va o fôI, - Josoph no I.
Ðô n nam gIo fôI nho mô f ba n co ng fôI va o nha fho . TôI ba o Ia
fôI muô n câ u nguyô n mô f mình. Ca c ba n co ng fôI va o dâ y. TôI
nha n Ðon Cro gorIo va o ga p fôI frong nha fho . Ong fa dô n.
- Hombro, chI co n fa m nga y nu a Ia anh pha I ra dI.
- Chinh vì fhô ma fôI nha n ông dô n dây. Ong co n gIu hô fôI
muo I Iam nga n posos. Truo c khI dI fôI muô n chuyô n sô fIô n â y cho
ba n fôI dô anh fa gu I vô cho gIa dình fôI. XIn ông nhâ n cho ba
nga n posos, fôI xIn bIô u ông sô fIô n do vo I fâ f ca Io ng fha nh vì ông
fruo c sau vâ n Iuôn Iuôn cho cho cho fôI do bj ha nh ha . XIn ông Ia m
on dua sô fIô n Ia I cho fôI vo I mô f cuô n bang dinh dô fu dây dô n fhu
nam fôI da n no Ia I va dua cho ba n fôI.
- Ðuo c!
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 149
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong fa fro Ia I va gIao cho fôI muo I haI nga n posos vâ n co n bj
ca f dôI. Ong gIu a Ia I ba nga n.
KhI da fro vô na m frôn xo cu f kif, fôI go I nguo I fu CoIombIa
ra mô f go c va ng vo , no I cho anh fa bIô f du djnh cu a fôI va ho I xom
anh fa IIô u co du su c co ng fôI dI haI ba muoI mo f ra dô n xo fa c-xI
không. Anh fa cam doan Ia so Ia m duo c. Vâ y phia na y co fhô coI
nhu xong. TôI cu ha nh dô ng fhô da bIô f cha c Ia Josoph so fha nh
công. Sa ng nga y fhu haI fôI ba o ca c ba n dua fôI ra pho ng ru a ma f
fu so m, va ba o Mafuroffo, nguo I mâ y hôm nay cu ng vo I CIousIof
fhay phIôn nhau Ia m “fa I xô ” dâ y xo cu f kif cho fôI, IIô n dI fìm fôn
dô I ma fôI da cho ba nga n posos va da da nh dâ p fôI da man frong
vu vuo f ngu c vu a rô I.
- Trung sI Josoph, fôI câ n no I chuyô n vo I anh.
- Anh muô n gì7
- TôI câ n mô f ca I khoan ma y râ f ma nh co ba fô c dô va sa u ca I
mu I khoan dô khoan ga ch, haI ca I co nu a phân, haI ca I co mô f
phân va haI ca I co mô f phân ruo I duo ng kinh.
- TôI không co fIô n dô mua.
- Nam fram posos dây.
Nga y maI fhu ba dô n Iu c dô I phIôn ga c mô f gIo frua anh so co
ca c fhu do . Chuâ n bj sô fIô n haI nga n posos kIa dI.
Mô f gIo frua nga y hôm sau fôI da co du ca I fhu do dô frong
ca I fhu ng ra c rô ng o ngoa I sân - do Ia mô f ca I fhu ng du ng gIâ y Iô n,
cu mô I Iâ n dô I ga c Ia I dô mô f Iâ n. PabIo, nguo I fu CoIombIa va m
vo , ra nha f ca c fhu dô khoan dom câ f dI.
Nga y fhu nam 26 ma I không fhâ y Josoph va o. Ðô n cuô I buô I
fham fu mo I co nguo I go I fôI. Ðo Ia mô f nguo I Pha p gIa , nhan
nhoo, do Josoph pha I dô n.
- Trong ô ba nh mì na y co fhu anh câ n. Ðây Ia haI nga n posos
cho nguo I Ia I fa c-xI. Mô I nga y nam fram. Nguo I Ia I fa c-xI Ia mô f
ông gIa Poru râ f hang. Vô phia â y anh du ng Io gì ca . CIao` |`cha o -
fIô ng y , gâ n nhu da fro fha nh mô f ca ch cha o quô c fô ).
Henry Charrlere 150
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- CIao.
Trong mô f ca I fu I gIâ y Io n, dô cho ho du ng chu y dô n ô ba nh
mì, ca c ba n fôI da dô mâ y bao fhuô c Ia , mâ y bao dIôm, mô f chuô I
xu c xich hun kho I, mô f khu c saucIsson, mô f go I bo va mô f Io dâ u ô-
IIu don. Trong khI nguo I Iinh canh Iu c soa f ca I fu I gIâ y, fôI cho ha n
mô f bao fhuô c Ia , va I bao dIôm va haI ca I xu c xich.
Ha n no I:
- Anh cho fôI mô f mIô ng ba nh mì dI. ChI co n fhIô u co fhô nu a
fhôI!
- Không, ba nh mì fhì dI mua Iâ y ma an. Nam posos dây, câ m
Iâ y. Vì fu ng na y ba nh mì sao du cho sa u nguo I an.
! . Thâ f may ma fhoa f. AI Ia I dI na y ra ca I y cho fha ng â y an
xu c xich! Ca I xo cu f kif vô I va ng Ia nh xa fôn ca nh sa f Ia m chuyô n
kIa. VIô c fôn ca nh sa f xIn ba nh mì da Ia m cho fôI pha f hoa ng dô n
nô I bây gIo fôI vâ n co n foa f mô hôI.
- Nga y maI Ia fa ba n pha o hoa dâ y. Mo I fhu da dâu va o dâ y,
PabIo a . Pha I khoan Iô du ng o phia duo I chô cho I canh nhô ra.
Tha ng mu o bôn frôn không fhô frông fhâ y câ u duo c.
Nhung ha n co fhô ngho fhâ y.
- TôI da IIô u fruo c vIô c na y. Iu c muo I gIo sa ng, khoa ng sân
phia na y so co bo ng ro p. Pha I Ia m sao cho mô f nguo I frong ca I kip
go dô ng dang Ia m vIô c o nha Iao go bu a va o mô f fâ m dô ng a p va o
fuo ng cho fha ng ca ch chu ng fa va I mo f, ngay ngoa I sân. Co haI
nguo I ca ng fô f. TôI so cho ho mô I nguo I nam fram posos. Cô fìm
haI nguoI ây dI.
Anh fa da fìm ra.
- HaI anh ba n cu a fôI so go dô ng IIôn fIô p. Tôn Iinh canh so
không ngho duo c fIô ng khoan dâu. Co dIô u Ia anh vo I ca I xo cu f kif
pha I o va o mô f vI fri xô ra ngoa I mô f chu f, xung quanh co mâ y anh
ba n nguo I Pha p Ia m nhu dang ba n ba c vIô c gì vo I anh. Ðô cho fôn
Iinh canh o go c bôn kIa kho frông fhâ y fôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 151
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong mô f fIô ng dô ng hô ca I Iô da khoan xong. Nho nhu ng
fIô ng bu a da nh Iôn dô ng va nho co mô f nguo I gIu p vIô c ro f dâ u Iôn
mu I khoan, fôn Iinh canh không fhâ y gì kha nghI ca . Tho I mìn
duo c nho f va o Iô ngo I nô duo c Ia p va o mìn, fho ra ngoa I co haI
muoI phân ngo I. Tho I mìn duo c chôm ba ng dâ f so f. Chu ng fôI IuI
ra. Nô u mo I vIô c dô u ô n, dô n khI mìn nô frôn fuo ng so co mô f Iô
hô ng. Tôn Iinh canh so roI xuô ng cu ng vo I ca I cho I canh va PabIo
so co ng fôI chuI qua Iô hô ng ra xo fa c-xI. Mâ y nguo I kIa so fu Io
IIô u Iâ y.
Trôn Iy fhuyô f fhì CIousIof va Mafuroffo du co ra sau chu ng
fôI cu ng so dô n xo fa c-xI fruo c chu ng fôI. Ngay fruo c khI châm ngo I
PabIo ba o cho mô f nho m fu nguo I CoIombIa bIô f.
- Nô u ca c anh muô n vuo f ngu c, chô c nu a so co mô f Iô hô ng
frôn fuo ng.
- Nhu fhô cu ng fô f vì bo n ca nh sa f so vuo ng chân, va co ba n
fhì ba n nhu ng nguo I cha y o phia sau. Chu ng fôI châm ngo I. Mô f
fIô ng nô khu ng khIô p Ia m ca khu phô rung chuyô n. Ca I cho I canh
roI xuô ng vo I ca fôn Iinh canh. Ðu c fuo ng nu f no fha nh nhu ng kho
ho cha y ra fu phia, ho rô ng dô n nô I co fhô nhìn fhâ y da y phô bôn
ngoa I, nhung không co mô f chô ho na o du rô ng dô mô f nguo I co fhô
Io f qua. Nhu vâ y Ia vu nô da không fa o duo c mô f dô f pha khâ u cho
chu ng fôI, va ma I dô n Iu c â y fôI mo I fhu a nhâ n ra ng mình da fhâ f
ba I. Sô fôI du ng Ia pha I fro vô fra I khô saI o Cayonno. Sau fIô ng
nô , ca nha fu nhô n nha o Iôn mô f ca ch không co gì fa xIô f. Trong
sân co dô n hon nam chu c fôn ca nh sa f. Ðon Cro gorIo hIô u râ f ro
dâ u duôI câu chuyô n. Ong fa no I vo I fôI:
- Ðuono |Tô f), £ranco s a . Iâ n na y Ia Iâ n cuô I cu ng, fôI cha c
fhô .
VIôn chI huy dô I Iinh ga c gIâ n du dIôn cuô ng. Ha n không fhô
ra Iô nh da nh dâ p mô f nguo I bj fhuong na m frôn xo cu f kif, frong
khI fôI, dô kho I IIôn Iu y dô n ca c ba n kha c, cu Io n fIô ng fuyôn bô
ra ng chinh fôI va chI mô f mình fôI gây ra vu na y. Sa u fôn ca nh sa f
duo c ca f du ng canh fruo c ca I fuo ng nu f no , sa u fôn frong sân nha
fu , sa u fôn du ng ngoa I duo ng, so canh ga c fhuo ng xuyôn cho dô n
Henry Charrlere 152
hffp://obooks.vdcmodIa.com
khI fho nô su a xong bu c fuo ng. Tôn Iinh ga c o frôn cho I roI xuô ng,
may fhay, không bj fhuong fich gì ca .
Tro vô fra I khô saI
Ða nga y sau, nga y 30 fha ng muo I, va o Iu c muo I mô f gIo sa ng,
muo I haI vIôn gIa m fhj cu a fra I khô saI ma c quân phu c fra ng, dô n
nhâ n chu ng fôI. Truo c khI kho I ha nh co mô f nghI Iô chinh fhu c
nho nho : mô I nguo I frong chu ng fôI dô u pha I duo c xa c djnh can
cuo c va nhâ n da ng. Ho da dom fhoo nhu ng fo phIô u a nh da c hình:
chu p dâ u Ian fay, dâ y du bô sâ u, cu a fu ng nguo I, dô Ia m vIô c â y.
Sau khI da xa c mInh can cuo c, vIôn Ia nh su Pha p dô n ky mô f van
kIô n frao cho vIôn cha nh a n cu a quâ n na y Ia nguo I co nhIô m vu
chinh fhu c frao fra chu ng fôI cho nuo c Pha p. Tâ f ca nhu ng nguo I
co ma f fa I dâ y dô u nga c nhIôn vì ca I fha I dô fhân hu u cu a bo n
gIa m fhj dô I vo I chu ng fôI. Không co mô f Io I no I na ng, cu ng không
co Iâ y mô f cu chI fhu djch. Ða nguo I fu da o fra I Iâu hon chu ng fôI
quon vo I nhIô u vIôn gIa m fhj, ho no I chuyô n va du a co f vo I mâ y ga
na y nhu vo I nhu ng nguo I ba n cu . VIôn chI huy dô I a p gIa I Ia fhIô u
fa ÐouraI râ f quan fâm dô n fình fra ng cu a fôI, ông fa nhìn dôI ba n
chân cu a fôI va no I vo I fôI ra ng Iôn fa u ho so cham so c cho fôI,
ra ng frong dô I a p gIa I co mô f nguo I y fa râ f fô f so cho vIô c â y.
Chuyô n vuo f bIô n duo I can hâ m fa u fhu y râ f gIan khô vì o
dâ y no ng nu c kho fho , haI chân chu ng fôI Ia I pha I cu m fu ng haI
nguo I mô f va o nhu ng fhanh sa f duo c du ng cho pha m nhân fu fho I
fra I khô saI TouIon.
Trong chuyô n dI chI xa y ra mô f vIô c da ng ghI Ia I: chIô c fa u
pha I gho TrInIdad dô Iâ y fhan. KhI fa u gho va o ca ng, mô f sI quan
ha I quân Anh yôu câ u pha I fha o cu m cu a chu ng fôI ra. Hình nhu
công pha p quô c fô câ m xich hay fro I nguo I dang dI frôn fa u. TôI da
Io I du ng co hô I na y dô fa f faI mô f sI quan fhanh fra Anh kha c. TôI
Ia m nhu vâ y Ia dô nha chu c fra ch Anh ba f fôI va dua fôI Iôn bô .
VIôn sI quan no I vo I fôI:
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 153
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI so không ba f anh va so không dua anh Iôn bô vì ca I
ha nh dô ng nghIôm fro ng ma anh vu a Ia m. Ðj dua vô chô â y Ia mô f
fru ng pha f na ng hon nhIô u dô I vo I anh.
Thô Ia fôI da phi công vô ich. Qua fhâ f ca I sô cu a fôI Ia pha I
fro vô fra I khô saI. Thâ f qua ru I ro, muo I mô f fha ng vuo f ngu c,
muo I mô f fha ng vâ f va dâ u franh cang fha ng da kô f fhu c mô f ca ch
fhâ f Ia fha m ha I. Thô nhung bâ f châ p fâ f ca , bâ f châ p ca I hô I âm
vang dô I cu a nhu ng cuô c phIôu Iuu dô n dâ p, chuyô n quay vô fra I
gIam vo I fâ f ca nhu ng hâ u qua cay da ng cu a no , vâ n không fhô xo a
nho a nhu ng gIo phu f kho quôn ma fôI vu a sô ng qua.
Câ n ha I ca ng TrInIdad ma chu ng fôI vu a fu gIa , chI ca ch dâ y
mâ y cây sô Ia noI o cu a gIa dình Ðovon nhân hâ u fuyô f vo I. Ta u
cu ng da dI qua kha gâ n Curagac, noI fru ngu cu a mô f bâ c vI nhân
Ia m gIa m mu c xu na y: Iro no o do Ðruyno. Cha c cha n Ia fa u chu ng
fôI cu ng da dI qua gâ n Ia nh fhô cu a nguo I Anh-dIông CuajIros, noI
ma fôI da duo c bIô f fình yôu da m say va frong sa ng nhâ f duo I ca I
hình fhu c hô n nhIôn, nguyôn fhu y cu a no . Tâ f ca su frong sa ng ma
chI co fro fho mo I co duo c, ca ch nhìn su vâ f mô f ca ch fho ngây cu a
ca I fuô I dIô m phu c na y, fôI dô u da fìm fhâ y frong nhu ng nguo I con
ga I Anh-dIông dâ y y chi, co mô f fâm hô n gIa u co vô kha nang
fhông ca m, vô fình yôu don so va frong sa ch.
Va nhu ng nguo I hu I cu a da o Ðô câu nu a! Nhu ng nguo I fu
khô saI khô n khô bj ma c ca I bô nh ghô fo m na y ma vâ n co n du su c
fìm fhâ y frong Io ng mình bâ y nhIôu fình fhuong cao fhuo ng dô
gIu p do chu ng fôI7
Cho dô n vIôn Ia nh su ÐI vo I Io ng nhân hâ u hô n nhIôn cu a
ông fa, cho dô n Josoph Ðoga, nguo I không hô quon bIô f fôI ma vâ n
vì fôI sa n sa ng Ia m nhu ng vIô c nguy hIô m cho ba n fhân nhu vâ y.
Tâ f ca nhu ng nguo I ma fôI da duo c bIô f frong chuyô n vuo f ngu c
na y dô u xu ng da ng dô cho no duo c fhu c hIô n. Tuy dô vo fan fa nh,
cuô c vuo f ngu c cu a fôI Ia mô f chIô n fha ng, if nhâ f Ia vì no Ia m cho
fâm hô n fôI phong phu fhôm khI duo c Ia m quon vo I nhu ng con
nguo I hIô m co do . Không, fôI không hô hô I fIô c Ia da vuo f ngu c.
Henry Charrlere 154
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Va dây Ia sông MaronI vo I do ng nuo c du c ngâ u. Chu ng fôI
dang du ng frôn boong fa u Mana. A nh na ng nhIô f do I da ba f dâ u
fhIôu dâ f da I dâ f na y. Iu c bâ y gIo Ia chin gIo sa ng. TôI fhâ y Ia I ca I
cu a bIô n rô ng mônh mông kIa: chu ng fôI dang fu fu fIô n va o noI
ma fôI da ra dI vo I mô f fô c dô ba o fô nhu vâ y. Ca c ba n fôI Im Ia ng
không no I. Mâ y nguo I gIa m fhj râ f ha I Io ng Ia da vô dô n noI. Vu a
rô I bIô n xâ u frong suô f chuyô n dI, cho nôn bây gIo nhIô u nguo I
frong bo n ho ca m fhâ y nho nho m.

16 fha ng muo I mô f 1934.
Trôn bô n mô f da m nguo I râ f dông da fâ p ho p Ia I. Co fhô ca m
fhâ y ho dang fo mo cho do I, nô nu c muô n xom ma f nhu ng con
nguo I gan go c da da m dI xa nhu vâ y. Vì hôm â y Ia nga y chu nhâ f
cho nôn dây cu ng Ia mô f co hô I gIa I fri cho ca I xa hô I nho na y, vô n
không co nhIô u phuong fIô n gIa I fri. Ho ba o nhau: Ðâ y ca I nguo I bj
fhuong Ia Ðuom buo m. Co n nguo I kIa Ia CIousIof. Co n anh na y Ia
Mafuroffo... - Va cu fhô ma I.
Trong fra I fu , sa u fram nguo I duo c xô p ha ng fha nh fu ng khô I
fruo c ma f ca c Ia n. Cu mô I khô I Ia I co mâ y vIôn gIa m fhj du ng
ca nh. Nguo I dâ u fIôn fôI nhâ n ra duo c Ia £rancoIs SIorra. Anh fa
kho c công khaI, không hô gIâ u gIô m. Anh fa da Ioo Iôn mô f khung
cu a sô cu a bô nh xa dô nhìn fhâ y fôI. Co fhô ca m fhâ y ro ra ng nô I
dau Io ng cu a anh Ia fhâ f. Chu ng fôI du ng Ia I o gIu a fra I. VIôn chI
huy fra I câ m Ioa Iôn no I:
- Ca c pha m nhân, ca c nguo I co fhô fhâ y ro ra ng vuo f ngu c Ia
vô ich. Ðu ca c nguo I co dô n nuo c na o fhì cu ng so bj ba f Ia I va frao
fra cho nuo c Pha p. Không dâu nguo I fa fhu nhâ n ca c nguo I. Vâ y
fô f hon ca Ia ca c nguo I nôn khuâ f phu c va co ha nh kIô m cho fô f.
Ca I gì dang cho do I nam nguo I kIa7 Mô f hình pha f râ f na ng ma ho
pha I chju o nha fu câ m cô frôn da o SaInf-Josoph rô I sau do ho so bj
câ m cô chung fhân o quâ n da o SaIuf. Ðo , kô f qua ma ho da fhu
duo c frong chuyô n vuo f ngu c Ia nhu vâ y. TôI hy vo ng ra ng ca c
nguo I da hIô u. CIa m fhj, ha y dâ n mâ y nguo I kIa va o khu fru ng
gIo I.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 155
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mâ y phu f sau, chu ng fôI duo c gIam va o mô f buô ng gIam
rIông o khu gIa m sa f nghIôm nga f. Vu a dô n mô f ca I Ia fôI yôu câ u
ho cham so c dôI ba n chân ha y co n gIâ p na ng va sung kha fo.
CIousIof kôu Ia chô bo bô f o chân râ f dau. Chu ng fôI fhu câ u may...
Nô u ho cho chu ng fôI va o bô nh vIô n fhì hay qua ! £rancoIs SIorra
dô n vo I vIôn gIa m fhj cu a anh fa. Tôn Iinh ga c no I:
- Y fa dô n kìa.
- Anh co kho o không PapI7
- TôI ô m, fôI muô n dI bô nh vIô n.
- TôI so cô dua anh va o bô nh vIô n, nhung sau nhu ng vIô c anh
da Ia m o da ng â y, vIô c na y cha c không fhô na o fhu c hIô n duo c.
CIousIof cu ng fhô .
SIorra xoa chân cho fôI, xu c cho fôI mô f if fhuô c mo , xom Ia I
chô bo bô f cho CIousIof rô I bo dI. Chu ng fôI không no I gì vo I nhau
duo c vì bo n ca nh sa f dang du ng dâ y, nhung ma f anh fa nhìn fôI
dju da ng frìu mô n dô n nô I fôI xu c dô ng fâ n da y Io ng.
Hôm sau, SIorra no I frong khI xoa bo p cho fôI mô f Iâ n nu a:
- Không co ca ch gì co fhô dua anh va o bô nh vIô n duo c. Anh co
muô n fôI cha y cho anh duo c dua va o mô f pho ng gIam chung
không7 Ðan dôm anh co pha I cu m chân không7
- Co
- Nô u vâ y anh vô pho ng gIam chung fhì hon. Anh vâ n bj
cu m, nhung không bj cô dô c. Ma Iu c na y bj cô dô c fhì râ f khô cho
anh.
- Ðô ng y .
Pha I, va o Iu c na y fình fra ng bj cô dô c co n kho chju du ng hon
fruo c kIa nu a. Trong fâm fra ng cu a fôI hIô n nay, fhâ m chi cha ng
câ n nha m ma f fôI cu ng co fhô fha hô n dI Iang fhang frong dI va ng
cu ng nhu frong hIô n fa I. Va vì fôI không dI duo c, cho nôn bj gIam
xa -IIm bây gIo so khô hon fruo c nhIô u.
Thô Ia fôI da fhu c su fro vô “con duo ng cu a su fhô I na f”. Thô
ma fruo c dây fôI da fhoa f ra kho I con duo ng â y râ f nhanh, va da
Henry Charrlere 156
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bay frôn ma f bIô n vô phia fu do, vô phia nIô m vuI duo c Ia m nguo I
fro Ia I, vô phia su phu c fhu nu a. Mo n no ma bô ba PoIoIn, ca nh sa f
va bIô n Iy ha y co n ma c dô I vo I fôI, fôI không duo c quôn. Vô phâ n
ca I ruong, fôI không câ n gIao no cho bo n ca nh bInh ga c ngoa I cô ng
so Ca nh sa f fu pha p. TôI so ma c gIa Ia m nhân vIôn cu a ha ng
chuyôn cho Cook, dâ u dô I mô f ca I mu Iuo I fraI râ f do p mang huy
hIô u cu a ha ng.
Trôn ruong da n mô f ca I nha n fhâ f fo: u y vIôn Quâ n ca nh sa f
ÐonoIf, 36 QuaI dos Orfovros a ParIs |SoIno). TôI so fhân ha nh dua
ca I guong Iôn pho ng ba o ca o, va vì fôI da finh chinh xa c cho ca I
dô ng hô da nh fhu c kho I dô ng ngo I nô du ng va o Iu c fôI da ra vô , cho
nôn vu na y không fhô fhâ f ba I duo c. Tìm duo c gIa I pha p rô I fôI
fhâ y Io ng nho ha n dI. Vô phâ n fôn công fô vIôn, fôI co du fhì gIo
nhô Iuo I ha n. Ca ch fhu c chua duo c quyô f djnh, nhung vIô c na y coI
nhu da gIa I quyô f xong. TôI so ca f Iuo I ha n fu ng mIô ng mô f, ca I
Iuo I chuyôn Ia m dI â y.
Co n bây gIo fhì mu c fIôu nha n fIô n fruo c fIôn Ia pha I chu a
cho kho I dôI ba n chân. TôI pha I dI Ia I duo c ca ng nhanh ca ng fô f.
Pha I ba fha ng nu a fôI mo I bj dua ra fo a xu , ma frong ba fha ng fhì
co khô I vIô c xa y ra. Mô f fha ng dô dI, mô f fha ng dô fhu xô p mo I
vIô c, fhô Ia xIn cha o ca c nga I. Mu c fIôu: Honduras fhuô c Anh,
nhung Iâ n na y fhì so không co aI ba f duo c fôI nu a.
Hôm qua, ba nga y sau khI chu ng fôI fro vô fra I, nguo I fa da
khIông fôI va o pho ng gIam chung. O dâ y co bô n muoI nguo I dang
cho bj dua ra hô I dô ng fru ng gIo I. Nguo I fhì bj buô c fô I an frô m,
nguo I fhì fô I an cuo p, cô y dô f nha , gIô f nguo I, muu sa f, vuo f ngu c
hay fìm ca ch vuo f ngu c, va fhâ m chi ca fô I an fhjf nguo I nu a.
Pho ng gIam chIa ra Ia m haI bôn, mô I bôn co haI muoI nguo I
na m frôn da y va n gô , chân quay ra phia gIu a, va dô u bj cu m va o
mô f fhanh sa f da I muo I Iam mo f: cu dô n sa u gIo chIô u, chân fra I
mô I nguo I dô u duo c ma c va o fhanh sa f â y ba ng mô f ca I vo ng sa f
Io n co fhô kho a Ia I duo c. Ðô n sa u gIo sa ng nguo I fa fha o mâ y ca I
vo ng sa f â y ra, va suô f nga y chu ng fôI co fhô ngô I, dI Ia I da nh co ,
no I chuyô n frôn ca I Iô I dI rô ng haI mo f cha y qua suô f pho ng. Ðan
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 157
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nga y fôI không co fhì gIo dô buô n cha n. Mô I nguo I dô u dô n fham
fôI fu ng fô p nho dô ngho fôI kô chuyô n vuo f ngu c. AI cu ng kôu Ia
fôI dIôn khI ngho fôI no I Ia da fu y ro I bo ca I bô Ia c CuajIros cu a
fôI, bo ca IaII va ZoraIma.
Mô f nguo I ParIs no I:
- Anh co n dI fìm ca I gì nu a, ho anh ba n7 Xo dIô n chang7
fhang ma y7 ra p xI-nô7 do n dIô n va ca c dô du ng cha y dIô n nhu ghô
dIô n cha ng ha n7 hay anh ba n muô n fa m o ca I bô nuo c frôn qua ng
fruo ng PIgaIIo7 Ia m sao fhô anh ba n7 anh cu fIô p fu c o dâ y fhì co
duo c haI cô da o cô na o cu ng ngon Ia nh, anh sô ng frâ n fruô ng gIu a
fhIôn nhIôn vo I ca mô f Iu nguo I nudIsfos` |`NudIsmo Ia mô f phong
fra o fhjnh ha nh o Tây Âu, chu fruong không ma c a o quâ n dô gâ n
fhIôn nhIôn hon. Ho sInh hoa f frong nhu ng khu fra I rIông, nô I quy
â n djnh Ia aI nâ y dô u pha I kho a fhân) râ f dô ua anh an, anh uô ng,
anh san ba n, anh co bIô n, co na ng, co ca f â m, cho chi ngo c fraI
cu ng Ia cu a anh ma anh cha ng mâ f công gì ca , fhô ma anh Ia I fu
bo fâ f ca nhu ng ca I do dô dI dâu7 Anh no I dI na o7 Ðô pha I vuo f qua
ca c duo ng phô vu a dI vu a cha y cho kho I bj xo ca n, dô bj ba f buô c
pha I fra fIô n fhuô nha , fIô n fho may, fIô n dIô n va fIô n dIô n fhoa I,
va nô u muô n co xo dI fhì pha I an frô m nô u không chju Ia m vIô c
nhu mô f fha ng mo I cho mô f ông chu dô kIô m vu a du kho I chô f do I7
TôI fhâ f không hIô u nô I anh, anh ba n a ! Anh dang o frôn fhIôn
duo ng, fhô ma Ia I fu y quay xuô ng dja ngu c, noI ma ngoa I nhu ng
nô I Io âu cu a cuô c sô ng anh co n co fhôm mô f mô I Io nu a Ia pha I
frô n fra nh fâ f ca nhu ng fôn ca nh sa f cu a foa n fhô gIo I dang duô I
fhoo anh. Qua fình anh co n gIu duo c bâ u ma u Pha p co n fuoI va
chua co du fhì gIo fhâ y nhu ng nang Iu c fhô châ f va fInh fhâ n cu a
mình sa su f. TôI dây vo I muo I nam khô saI vu a qua, fôI không co n
hIô u duo c anh nu a. Nhung fhôI, du sao anh dô n dây chu ng fôI
cu ng râ f hoan nghônh. Va cha c cha n Ia anh vâ n gIu y djnh Ia m Ia I
fu dâ u: vâ y fhì anh ha y fIn ra ng fâ f ca chu ng fôI dô u sa n sa ng
gIu p anh. Pha I không ca c câ u7 Ca c câ u dô ng y chu 7
Tâ f ca nhu ng nguo I bj gIam frong Ia n dô u fo dô ng fình, va fôI
ca m on fâ f ca bo n ho .
Henry Charrlere 158
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ho dô u Ia nhu ng con nguo I râ f da ng so : dIô u do fôI fhâ y ro . O
chung cha fhô na y fhâ f kho Io ng ma dâ u ho : fhô na o rô I nguo I na y
hay nguo I kha c cu ng so nhâ n fhâ y fôI co pIan. Vì ban dôm mo I
nguo I dô u bj cu m chân va o fhanh sa f chung, cho nôn gIô f mô f
nguo I na o do mô f ca ch an foa n không pha I Ia vIô c kho . ChI câ n bi
mâ f ga p fôn A-râ p gIu chìa kho a va o ban nga y rô I du f cho ha n mô f
sô fIô n dô ha n nhâ n Io I không kho a ky ca I vo ng cu m chân. Ðô n
dôm, so fha o vo ng ra, fhu c hIô n y djnh va fha n nhIôn fro vô na m o
chô cu sau khI bo p cha f ca I vo ng Ia I. Vì fôn A-râ p Ia dô ng Io a gIa n
fIô p ha n so câm nhu hô n.
TôI fro vô dây da duo c ba fuâ n. Ða fuâ n â y da qua kha
nhanh. TôI ba f dâ u dI Ia I duo c chu f if ba ng ca ch vjn va o fhanh sa f
ngan ca ch haI da y va n na m. TôI dang fâ p dI nhu ng buo c dâ u.
Tuâ n fruo c, frong buô I ho I cung, fôI da ga p Ia I ba fôn ca nh sa f ga c
o bô nh vIô n da bj chu ng fôI da nh ngâ f va fuo c su ng. Ho râ f ha I
Io ng khI fhâ y chu ng fôI fro vô va hy vo ng ra ng mô f nga y kIa chu ng
fôI so roI va o du ng chô ho canh ga c. Vì sau chuyô n vuo f ngu c cu a
chu ng fôI ca ba dô u bj pha f na ng: ba I bo sa u fha ng nghI pho p o
châu Âu; ca f phu câ p Iuong fhuô c dja frong mô f nam. Tha nh fhu
cuô c ga p go gIu a haI bôn không Iâ y gì Ia m fhân fhIô n. Chu ng fôI
ba o ca o ro nhu ng su uy hIô p na y frong buô I ho I cung dô nguo I fa
ghI nhâ n.
Nguo I A-râ p gIu chìa kho a co mô f fha I dô fô f hon. Ha n chI
no I du ng su fhâ f, không pho ng da I va không nha c dô n vaI fro cu a
Mafuroffo frong vIô c na y. VIôn da I u y kIôm du fhâ m da ho I dI ho I
Ia I râ f nhIô u xom aI Ia nguo I da kIô m fhuyô n cho chu ng fôI. Chu ng
fôI da Ia m cho ông fa ngo vu c vì fro f kô nhu ng chuyô n không fhô
na o fIn duo c, nhu Ia chuyô n chu ng fôI fu Ia m Iâ y bo , v.v...
Vì vu da nh bo n gIa m fhj, ông fa no I vo I chu ng fôI ra ng ông fa
so cô hô f su c mình dô do I xu câ m cô nam nam cho fôI va CIousIof,
ba nam cho Mafuroffo.
- Va mô f khI anh da mang bIô f hIô u Ðuom buo m, anh ha y fIn
fôI, fôI so ca f hô f ca nh cu a anh, va anh cha ng dô gì bay Iôn duo c
dâu.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 159
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI râ f so ra ng ông fa no I du ng.
ChI co n do I haI fha ng nu a Ia ra fo a. TôI fu fra ch mình râ f
nhIô u Ia da không bo va o pIan mô f hoa c haI mu I fôn fâ m fhuô c
dô c. CIa bây gIo fôI co n haI mu I fôn do co Io fôI so co fhô choI xa
Ia ng frong khu fru ng gIo I.
HIô n nay mô I nga y fôI dô u co fIô n bô : fôI dI ca ng nga y ca ng
kha hon. Nga y na o cu ng vâ y, haI Iâ n va o buô I sa ng va buô I chIô u,
SIorra dô n xoa bo p cho fôI ba ng dâ u Iong na o râ f dô u. Nhu ng
chuyô n dô n fham va xoa bo p na y gIu p if cho fôI râ f nhIô u vô fhô
châ f cu ng nhu vô fInh fhâ n. Trôn do I na y co duo c mô f nguo I ba n
fhâ f quy ho a vô cu ng.
TôI da nhâ n fhâ y ra ng cuô c vuo f ngu c mâ y nga y vu a qua da
dom Ia I cho chu ng fôI mô f uy fin không fhô chô I ca I dô I vo I fâ f ca
ca c pha m nhân. TôI fIn cha c ra ng chu ng fôI duo c an foa n fuyô f dô I
gIu a da m nguo I na y. Chu ng fôI không co nguy co bj gIô f. Tâ f ca
mo I nguo I, không fru mô f aI, dô u kinh fro ng va hon nu a co n khâm
phu c chu ng fôI. VIô c da nh ngâ f bo n ga c da Ia m cho chu ng fôI duo c
IIô f va o Ioa I nguo I sa n sa ng Ia m bâ f cu vIô c gì. Ðuo c ca m fhâ y
mình an foa n cu ng fhâ f fhu vj.
Mô I nga y fôI Ia I dI nhIô u fhôm mô f if, va nhIô u khI nho ca I
chaI dâ u nho ma SIorra dô Ia I cho fôI, co nhu ng nguo I fình nguyô n
xo bo p cho fôI không nhu ng haI ba n chân, ma ca ca c co cu a ba p
chân da bj foo Ia I vì Iâu nga y không cu dô ng.

Mô f nguo I A-rap va da n kIô n
Trong pho ng gIam na y co haI nguo I râ f frâ m Ia ng, không bao
gIo no I chuyô n vo I aI. Iu c na o cu ng dinh cha f va o nhau, ho chI no I
chuyô n rIông vo I nhau, va no I nho dô n nô I không aI co fhô ngho
fhâ y gì duo c.
Mô f hôm, duo c SIorra dom cho mô f bao fhuô c Ia My , fôI cho
mô f frong haI nguo I mô f dIô u. Ha n ca m on fôI rô I no I:
Henry Charrlere 160
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- £rancoIs SIorra Ia ba n anh pha I không7
- Pha I, do Ia nguo I ba n fô f nhâ f cu a fôI.
- Co Io mô f nga y kIa, nô u mo I su ho ng hô f, chu ng fôI so nho
anh â y chuyô n gIa fa I cu a chu ng fôI cho anh.
- CIa fa I gì fhô 7
- TôI va ba n fôI da quyô f djnh Ia nô u bj dua Iôn ma y cho m,
chu ng fôI so chuyô n pIan cu a chu ng fôI cho anh dô anh du ng no
ma vuo f ngu c Iâ n nu a.
- HaI anh nghI Ia so bj xu fu a 7
- ÐIô u do gâ n nhu cha c cha n, chu ng fôI râ f if kha nang fhoa f
kho I.
- Nô u vIô c xu fu ca c anh da cha c dô n nhu vâ y, sao ho Ia I dô
ca c anh frong pho ng gIam chung na y7
- TôI nghI Ia ho so chu ng fôI fu fu nô u duo c gIam xa -IIm
rIông.
- A pha I, co fhô nhu fhô . Thô ca c anh da Ia m gì ma bj xu fu 7
- Chu ng fôI da cho mô f da n kIô n an fhjf mô f fha ng A-râ p
VIô c na y fôI no I ra Ia vì ho co ba ng chu ng không fhô chô I ca I duo c.
Chu ng fôI da bj ba f qua fang.
- VIô c xa y ra o dâu7
- O Cây sô 42, o fra I fu fhâ n ca nh vjnh SparouIno.
Ða n anh fa da dô n ca nh chu ng fôI, do Ia mô f nguo I TouIouso.
TôI cho anh fa mô f dIô u fhuô c Ia My . Anh fa ngô I xuô ng bôn ca nh
ba n, fruo c ma f fôI.
- Chu ng fôI chua bao gIo ho I y kIô n aI ca , - nguo I mo I dô n no I,
- nhung fôI râ f muô n bIô f anh nghI vô chu ng fôI nhu fhô na o.
- Anh ba o Ia m sao fôI co fhô no I duo c, frong khI fôI chua bIô f
gì hô f, vô vâ n dô ca c anh du ng hay saI khI cho kIô n an mô f con
nguo I dang sô ng, du Ia mô f nguo I “gIu chìa kho a” A-râ p7 Muô n co
y kIô n, fôI pha I bIô f hô f su vIô c fu A dô n Z.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 161
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðô fôI kô cho anh ngho, - nguo I TouIouso no I.
Tra I Cây sô 42, SaInf-Iauronf bô n muoI haI cây sô , Ia mô f
fra I Iâm nghIô p. O dâ y fu khô saI pha I da n mô I nga y mô f mo f khô I
gô cu ng. Ðô n chIô u anh pha I du ng ca nh chô gô anh da da n va xô p
go n Ia I. Ðo n gIa m fhj, co bo n gIu chìa kho a nguo I A-râ p dI fhoo,
va o fâ n noI o frong ru ng dô kIô m fra xom anh da da f chI fIôu chua.
Nô u duo c coI Ia da f, mô I khô I gô duo c da nh dâ u ba ng son do , son
xanh hay va ng, fu y fu ng nga y. Ho châ p nhâ n nô u mô I fhanh gô
dô u Ia gô cu ng. Ðô Ia m vIô c fô f hon, haI nguo I Iâ p fha nh mô f kip.
NhIô u khI chu ng fôI không fhô da f chI fIôu duo c. Nhu ng Iu c â y fô I
vô ho nhô f chu ng fôI va o xa -IIm không cho an, va sa ng hôm sau,
vâ n pha I nhjn do I, chu ng fôI Ia I bj dua dI Ia m vIô c: nga y hôm â y,
ngoa I chI fIôu bình fhuo ng ra co n pha I Ia m fhôm dô bu cho gô
fhIô u hôm qua. Cu ca I da â y fhì cha ng bao Iâu ma chô f vì kIô f su c.
“Vo I ca I fình fra ng na y, chu ng fôI mô I nga y mô f yô u dI va
ca ng if kha nang Ia m du chI fIôu. Thôm va o dâ y, nguo I fa ca f cho
chu ng fôI mô f fôn ga c rIông không pha I Ia gIa m fhj, ma Ia mô f
fha ng A-râ p. Ha n dI vo I chu ng fôI ra công fruo ng, fìm chô ngô I
fhâ f fhoa I ma I, ca I roI ca c bo da f gIu a ha ng, mô m không ngo f chu I
ma ng chu ng fôI. KhI an, ha n nhaI cho p cho p fhâ f fo dô cho chu ng
fôI fho m. No I fo m Ia I Ia mô f su ha nh ha IIôn fu c. Chu ng fôI co haI
ca I pIan mô I ca I du ng ba nga n francos, dô du ng khI vuo f ngu c. Mô f
hôm chu ng fôI quyô f djnh mua ga A-râ p. Ðâ y gIo fình fhô ca ng fô
hon. Cu ng may Ia fu fruo c fo I nay ha n vâ n fuo ng haI chu ng fôI chI
co mô f pIan. Phuong sa ch cu a ha n râ f gIa n dj: cha ng ha n dua cho
ha n nam muoI francs fhì ha n cho chu ng fôI dô n ca c khô I gô da
duo c duyô f hôm fruo c, Iâ y frô m nhu ng fhanh gô không dinh son dô
fhôm va o khô I gô cu a nga y hôm â y. Cu nhu fhô , Iâ n fhì nam muoI
francs, Iâ n fhì mô f fram, ha n da bo n duo c cu a chu ng fôI gâ n haI
nga n francs.
“Thâ y chu ng fôI da ba f dâ u da f duo c chI fIôu, ho ru f fha ng A-
râ p vô . NghI ra ng ha n so không fô gIa c chu ng fôI vì da bo n duo c
cu a chu ng fôI mô f sô fIô n Io n nhu vâ y, chu ng fôI fIô p fu c Iâ y ca p gô
o ca c khô I da duyô f dô fhôm va o khô I gô chI fIôu ha ng nga y nhu
khI co n fha ng A-râ p. Mô f hôm ha n ngâ m ngâ m fhoo do I chu ng fôI
Henry Charrlere 162
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fu ng buo c, dô xom chu ng fôI co Iâ y ca p gô không. Rô I ha n bô ng Iô
ma f ra: “a ! a . Vâ n Iâ y ca p gô ma không chju fra fIô n cho fao7 Nô u
ma y không dua fao nam fram francs, fao so fô gIa c”.
NghI ra ng ha n chI do a fhô fhôI, chu ng fôI fu chô I.
Hôm sau ha n Ia I fro Ia I:
- Tra fIô n dI không fhì fô I nay ma y va o xa -IIm.
Chu ng fôI Ia I fu chô I. Ðô n chIô u ha n fro Ia I co mâ y fôn Iinh
dI fhoo. Thâ f kInh khu ng, PapIIIon a ! Sau khI Iô f frâ n fruô ng
chu ng fôI ra, ho dâ n fôI dô n nhu ng khô I gô ma chu ng fôI da Iâ y
bo f, rô I ba f chu ng fôI cha y vô fha o fung ca c khô I mo I xô p duo c rô I
Ia I cha y ra xô p gô va o nhu ng khô I bj Iâ y bo f, co n chu ng no fhì cha y
fhoo sa f go f chu ng fôI, fôn A-râ p Iuôn fay quâ f roI ca c bo va o nguo I
chu ng fôI. Cuô c “corrIda” na y ko o da I haI nga y, cha ng an uô ng gì
hô f. Mô I Iâ n chu ng fôI nga xuô ng, fôn A-râ p Ia I da va o nguo I hay
du ng roI ca c bo quâ f chu ng fôI fu I bu I. Cuô I cu ng chu ng fôI na m ì
ra dâ f, vì không co n su c dâu ma guo ng dâ y duo c nu a. Anh co bIô f
no Ia m fhô na o dô ba f chu ng du ng dâ y không7 No da Iâ y mô f ca I fô
ong Iu a, mô f Ioa I ong vo vo hoang o frong khu ru ng na y. No cha f
ca I ca nh co mô f bâ y ong Ia m fô va cha ca I ca nh â y Iôn nguo I chu ng
fôI. Ðau dô n pha f dIôn Iôn duo c, không nhu ng chu ng fôI du ng dâ y
ma co n cha y nhu dIôn. Anh fhu a bIô f ong vo vo dô f dau nhu fhô
na o. Thô ma mô I chu ng fôI bj dô n nam sa u chu c con dô f, anh cu
fuo ng fuo ng xom. Ong Iu a dô f dau nhu c ghô go m, co n hon ca ong
vo vo .
Ho gIam xa -IIm, ba f chu ng fôI an ba nh mì châ m nuo c Ia muo I
nga y IIô n, không chu a cha y gì hô f. Chu ng fôI da bôI nuo c da I Iôn
cac vô f dô f, nhung vâ n bo ng ra f suô f ba nga y IIôn fu c. TôI mu mâ f
con ma f fra I vì no dô n mô f chu c con ong Iu a bâu va o dâ y. KhI ho
cho chu ng fôI fro vô fra I, ca c pha m nhân kha c quyô f djnh gIu p
chu ng fôI. Mô I nguo I chIa cho chu ng fôI mô f fhanh gô cu ng co kich
fhuo c fhô ng nhâ f. Cô p Ia I cu ng duo c mô f khô I, fha nh fhu ca haI
chu ng fôI chI co n pha I ca f mô f khô I nu a fhôI. Trong fình fra ng cu a
chu ng fôI Iu c bâ y gIo , ca f duo c mô f khô I cu ng hô f su c vâ f va .
Nhung chu ng fôI da ca f duo c. Ðâ n da , chu ng fôI cu ng da Iâ y Ia I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 163
hffp://obooks.vdcmodIa.com
su c. Chu ng fôI da ca f râ f nhIô u. Rô I cu ng do su fình co ma chu ng
fôI na y ra ca I y fra fhu fôn A-râ p ba ng mô f da n kIô n. Trong khI dI
fìm gô cu ng, chu ng fôI pha f hIô n mô f ca I fô kIô n an fhjf râ f Io n
frong mô f bu I râ m, dang an fhjf mô f con hoa ng fo ba ng con dô.
Tha ng A-râ p vâ n dI fuâ n dô kIô m fra công vIô c cha f gô . Mô f
hôm chu ng fôI du ng ca n rìu da nh va o dâ u cho ha n ngâ f dI, rô I ko o
Iô ha n dô n ca nh ca I fô kIô n. Chu ng fôI Iô f frâ n ha n ra va dô ha n
na m fha nh hình cung quanh mô f go c cây, chân fay fro I cha f va o
gô c cây ba ng nhu ng so I fhu ng Io n du ng dô buô c gô .
Chu ng fôI du ng rìu cu a du f mâ y chô frôn nguo I ha n. Chu ng
fôI Ia I nho f co va o dâ y mô m ha n dô ha n không fhô kôu duo c, rô I
Iâ y khan buô c cha f ra ngoa I. Xong dâu dâ y chu ng fôI du ng do I.
Ða n kIô n chI ba f dâ u fâ n công khI chu ng fôI fho c mô f ca I gâ y va o
fô kIô n va Iay ma nh cho kIô n roI xuô ng nguo I fôn A-râ p.
Su vIô c cha ng ko o da I duo c bao Iâu. Mô f nu a gIo sau ha ng
nga n kIô n da bâu Iôn fôn A-râ p. Anh bao gIo frông fhâ y Ioa I kIô n
an fhjf chua7
- Chua, chua bao gIo . TôI co fhâ y Ioa I kIô n don râ f Io n.
- Ioa I kIô n na y fhì nho II fI ma ma u do nhu ma u. Chu ng gIâ f
nhu ng ma nh fhjf nho xiu va fha vô fô . Nô u chu ng fôI da bj dau vì
ong dô f, anh fhu fuo ng fuo ng ha n da pha I dau do n nhu fhô na o
khI bj ha ng nga n con kIô n nhu fhô ru f fhjf fu ng fi mô f frong khI
co n sô ng.
Con hâ p hô I cu a ha n da ko o da I fro n haI nga y va mô f buô I
sa ng. Sau haI muoI bô n fIô ng dô ng hô , ha n không co n ma f nu a.
TôI fhu a nhâ n ra ng haI du a chu ng fôI da fa n nhâ n frong
ca ch fra fhu , nhung pha I fhâ y ro ba n fhân ha n da fa n ba o dô I vo I
chu ng fôI dô n mu c na o. Chu ng fôI không chô f cu ng Ia chuyô n fhâ n
ky . ÐI nhIôn nguo I fa dI fìm fôn A-râ p kha p noI, va bo n gIu chìa
kho a A-râ p kha c, cu ng nhu bo n Iinh ga c, dô u nghI ngo ra ng chu ng
fôI không pha I không IIôn quan gì dô n vIô c ha n mâ f fich.
Trong mô f bu I râ m kha c, mô I nga y chu ng fôI da o mô f if dô co
mô f ca I Iô du ng dô chôn xa c ha n. Ho vâ n chua bIô f gì vô fôn A-râ p,
Henry Charrlere 164
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhì mô f hôm co fôn Iinh ga c frông fhâ y chu ng fôI dang da o Iô . Ðô n
hôm sau, khI dI Ia m ha n dI fhoo chu ng fôI dô xom fhu chu ng fôI
Ia m gì. Chinh vì fhô ma chu ng fôI bj Iô .
Sa ng hôm â y, khI dô n noI Ia m vIô c, chu ng fôI co I dây fro I
fha ng A-râ p vâ n co n dâ y kIô n nhung gâ n nhu chI co n xuong, va
frong khI chu ng fôI dang IôI no vô phia ca I hô |chu ng fôI không
khIông no duo c vì so bj kIô n dô f dô n fro ng fhuong), chu ng fôI bj ba
fôn A-râ p gIu a chìa kho a va haI fôn gIa m fhj ba f ga p. Ho da nâ p
kin do I mô f ca ch kIôn nhâ n cho dô n khI chu ng fôI chôn no .
Thô dâ y! Chu ng fôI mô f mu c khaI ra ng da gIô f ha n chô f rô I
mo I cho kIô n an. Io I buô c fô I can cu va o bIôn ba n cu a ba c sI pha p y
no I ra ng không fhâ y co mô f vô f fhuong na o chô f nguo I frôn mình
ha n: nguo I fa kha ng djnh ra ng chu ng fôI da cho kIô n an ha n frong
khI ha n co n sô ng.
Nguo I Iinh canh duo c phân Ia m fra ng su cho chu ng fôI fhoo
fâ p qua n xu a n o dây co no I vo I chu ng fôI ra ng nô u câu chuyô n cu a
chu ng fôI duo c châ p nhâ n fhì.chu ng fôI co fhô fhoa f chô f. Nô u
không, co fhô na m cha c a n fu hình. No I fhâ f, chu ng fôI râ f if hy
vo ng. Chinh vì fhô ma fôI va ba n fôI da cho n anh Ia m nguo I fhu a
huo ng gIa fa I ma không no I cho anh bIô f. Ta ha y hy vo ng ra ng fôI
so không fhu a huo ng gIa fa I cu a ca c anh, fôI fha nh fâm câ u mong
nhu vâ y.
Chu ng fôI châm fhuô c hu f, va fôI fhâ y ho nhìn fôI co y cho
do I fôI no I ro y kIô n cu a mình.
- TôI bIô f haI anh dang do I fôI no I ro ca ch pha n xo f cu a fôI vô
fruo ng ho p cu a haI anh, vo I fu ca ch mô f con nguo I, nhu haI anh da
yôu câ u fruo c khI kô chuyô n. XIn ho I mô f câu cuô I cu ng - dIô u na y
so không co a nh huo ng dô I vo I kô f Iuâ n cu a fôI: sô dông frong
pho ng na y nghI fhô na o, va fa I sao haI anh không no I chuyô n vo I
aI ca 7
- Sô dông nghI ra ng chu ng fôI pha I gIô f ha n, nhung không
nôn dô kIô n an sô ng ha n. Co n so dI chu ng fôI Im Ia ng không no I
chuyô n vo I aI Ia vì fruo c dây co mô f co hô I vuo f ngu c ba ng ca ch nô I
Ioa n, fhô ma ho không chju Ia m.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 165
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðây gIo fôI xIn no I y kIô n cu a fôI. Ca c anh fra Ia I gâ p fram
nhu ng gì ma ha n da Ia m cho ca c anh Ia du ng: ca I vu fô ong Iu a
không fhô na o fha fhu duo c. Nô u ca c anh Iôn ma y cho m, dô n phu f
cuô I cu ng ca c anh ha y nghI fhâ f fâ p frung vô mô f dIô u duy nhâ f:
Ho sa p cha f dâ u fôI, vIô c na y so ko o da I ba muoI gIây kô fu khI fro I
fay, dâ y va o ca I cu m cô cho dô n khI Iuo I dao sâ p xuô ng. Co n ha n
da hâ p hô I frong sa u muoI fIô ng dô ng hô . TôI Ia nguo I fha ng cuô c”.
Vô phâ n co IIôn quan dô n nhu ng nguo I frong pho ng na y, fôI không
bIô f ca c anh co du ng không, vì hô I â y ca c anh fIn ra ng mô f cuô c nô I
Ioa n va o hôm â y co fhô dua dô n cuô c vuo f ngu c chung, co n nhu ng
nguo I kha c fhì co fhô không nghI nhu vâ y. Ma f kha c, frong mô f
cuô c nô I Ioa n bao gIo nguo I fa cu ng co fhô bj da f va o fình fhô pha I
gIô f nguo I mô f ca ch bâ f da c dI. Thô nhung frong fâ f ca nhu ng
nguo I o dây chI co haI anh va anh om CravIIIo Ia co nguy co bj xu
fu . Ca c ba n a , mô I fình fhô ca bIô f dô u dua dô n nhu ng pha n u ng
kha c nhau, nhâ f djnh Ia nhu fhô .
Tho a ma n vo I buô I no I chuyô n, haI con nguo I da ng fhuong â y
IuI vô chô va Ia I ba f dâ u sô ng frong su Im Ia ng ma ho vu a pha vo
frong chô c Ia f dô no I chuyô n vo I fôI.
Cuô c vuo f ngu c cu a nhu ng ko an fhjf nguo I
“No cho n mâ f ca I chân gô rô I!” “Mô f ra-gu du I gô , mô f!”.
Hoa c ba f chuo c gIo ng da n ba : mô f suâ f bif-fô f da n ông ra n ky
không bo ha f fIôu nho !”.
CIu a dôm khuya fhInh fhoa ng Ia I ngho Ia Iôn mô f câu nhu
vâ y hoa c ca ba câu IIô n.
CIousIof va fôI cu ban khoan không hIô u fa I sao Ia I co nhu ng
câu no I no m ra mô f ca ch bâng quo nhu vâ y frong dôm khuya.
Cho dô n chIô u nay fôI mo I bIô f can nguyôn câu chuyô n.
Nguo I kô cho fôI ngho Ia mô f nhân vâ f cu a câu chuyô n fôn Ia
MarIus do Ia CIofaf, chuyôn gIa vô ko f sa f. KhI da bIô f ra ng fôI co
quon vo I bô anh fa, ông TIfIn, anh fa không ngâ n nga I no I chuyô n
vo I fôI. Sau khI kô cho anh fa ngho mô f phâ n frong chuyô n vuo f
Henry Charrlere 166
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngu c cu a fôI, fôI ho I: “Co n anh7” - ho I Ia I nhu vâ y Ia dIô u râ f fu
nhIôn.
- O , fôI fhì da fham gIa va o mô f chuyô n râ f xâ u xa. TôI o
ra ng chI vì mô f cuô c vuo f ngu c ma IInh nam nam câ m cô . No duo c
mô nh danh Ia “cuô c vuo f ngu c cu a nhu ng ko an fhjf nguo I”. Nhu ng
câu “No cho n rô I” hay Ia “mô f ra-gu, v.v...” va fhInh fhoa ng anh co
ngho fhâ y Ia no I vô haI anh om CravIIIo.
“Chu ng fôI co sa u nguo I frô n fu Cây sô 42. Trong bo n co ca
Ðo do va Joan CravIIIo, anh ba muoI Iam fuô I, om ba muoI, vô n Ia
nguo I Iyon, mô f nguo I NapIos o MarsoIIIo va fôI, nguo I o Ia
CIofaf, rô I fhì mô f anh cha ng o Angors co mô f chân gô va mô f câ u
fhanh nIôn haI muoI ba fuô I, duo c ha n du ng Ia m vo . KhI ra kho I
sông MaronI fhì ô n ca , nhung ra dô n bIô n chu ng fôI không sao dIô u
khIô n duo c fhuyô n, va chI frong mâ y fIô ng dô ng hô da bj gIa f va o
bo bIô n Cuyano fhuô c Ha Ian.
“Thuyô n bj da m, mâ f sa ch không vo f va f duo c chu f gì Iuong
fhu c cu ng nhu dô da c. May ma ha y co n gIu duo c nhu ng a o quâ n
dang ma c frôn nguo I. NoI chu ng fôI bj gIa f va o không co ba I ca f,
bIô n va o fha ng frong ru ng râ m. Chô na y nhu ng cây bj gâ y gô c hay
bj bIô n bu ng Iôn ca rô dan chI chif va o nhau.
“ÐI suô f mô f nga y mo I dô n chô khô ra o. Chu ng fôI chIa ra
Ia m ba nho m, nho m fhu nhâ f Ia haI anh om CravIIIo, fôI vo I
CuosopI dI vo I nhau, co n ga chân gô dI vo I fha ng ba n nho . Mô I
nho m dI vô mô f phia, nhung muo I haI nga y sau nho m CravIIIo va
nho m chu ng fôI Ia I ga p nhau gâ n du ng o chô da chIa fay nhau.
Xung quanh foa n Ia bu n Iâ y, fìm ma I không co mô f Iô I na o qua
duo c. Không câ n pha I fa cho anh fhâ y ma f mu I chu ng fôI Iu c bâ y
gIo ra sao. Suô f muo I ba nga y chu ng fôI không an gì ngoa I mâ y
mâ u rô cây hay mâ m cây. Ðo I va mô f Ia , hoa n foa n kIô f su c, chu ng
fôI quyô f djnh Ia MarIus va fôI so fhu hô f fa n Iu c fro ra bo bIô n,
buô c mô f chIô c a o so mI Iôn mô f ngo n cây, ca ng cao ca ng fô f, dô ra
dâ u fhu vo I chIô c fa u fuâ n fra bo bIô n dâ u fIôn cu a Ha Ian fhô
na o cu ng so dI qua dâ y. HaI anh om CravIIIo so o Ia I nghI va I gIo
rô I dI fìm vô f fich cu a haI nguo I kIa.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 167
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tìm cha c cu ng dô vì ngay fu dâ u chu ng fôI da fho a fhuâ n Ia
so bo ca nh cây da nh dâ u nhu ng chô vu a dI qua.
Thô rô I mâ y gIo sau, haI anh om fhâ y ga chân gô fro Ia I mô f
mình.
- Co n fha ng bo dâu7
- To dô no ngô I Ia I ca ch dây râ f xa, vì no không dI duo c nu a.
- Câ u bo no Ia I nhu vâ y fhâ f Ia qua fô .
- Chinh no muô n quay Ia I.
Ðô n dâ y Ðo do nhâ n fhâ y ca I chân duy nhâ f co n Ia I cu a ha n
dI mô f chIô c gIa y cu a câ u bo .
- Câ u Ia I co n ba f no co I gIa y ra cho câ u dI nu a. A! Kha fhâ f.
Ma câ u co vo kho o khoa n Ia m chu không pha I nhu chu ng mình. Ro
ra ng Ia câ u vu a duo c an.
- Ðu ng, fo fìm duo c mô f con khI Io n bj quo .
- Thô fhì may cho câ u. - Ðô n dây Ðo do du ng dâ y, con dao Iam
Iam frong fay, vì anh fa oa m fhâ y mình da hIô u ra duo c mô f dIô u
gì khI nhìn fhâ y ca I fu I dô f cu a ga kIa cang phô ng Iôn.
- Mo fu I dô f ra. Ca I gì o frong â y7
Ha n mo fu I dô f ra fhì fhâ y co mô f su c fhjf.
- Ca I gì dâ y7
- MIô ng fhjf khI â y ma !
- Ðô khô n kIô p, ma y da gIô f fha ng bo dô an fhjf!
- Không pha I dâu Ðo do , fo fhô nhu vâ y. Câ u â y mô f qua chô f
rô I, fo co an mô f if. Câ u fha cho fo .
Ha n chua no I hô f câu fhì con dao da dâm sâu va o bu ng ha n.
Iu c soa f frong nguo I ha n, Ðo do fìm fhâ y mô f ca I fu I da co du ng
dIôm va fâ m bìa quo f.
HaI nguo I gIâ n dIôn Iôn khI fhâ y ca I fu I du ng dIôm â y vì nhu
fhô Ia khI chIa fay nhau ga kIa không chju chIa dô u sô dIôm cho
Henry Charrlere 168
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca c nho m kha c. Thôm va o dâ y Ia I do I nu a, fhô Ia ho dô f Iu a va ba f
dâ u nuo ng fhjf ga chân gô an.
CuosopI dô n frong khI haI nguo I dang cho n. Ho mo I anh fa.
CuosopI fu chô I. O bo bIô n anh fa da an mâ y con cua va mâ y con
ca sô ng. Anh fa bôn du ng nhìn fu bôn ngoa I ca I ca nh haI anh om
CravIIIo nuo ng mIô ng fhjf frôn fhan hô ng, du ng ca ca I chân gô dô
dun bô p. Nhu vâ y Ia frong haI nga y IIô n CuosopI da frông fhâ y haI
anh om CravIIIo an fhjf ga kIa; anh fa Ia I co n frông fhâ y ro nhu ng
bô phâ n ho da an: ca I ba p chân, ca I du I, bô mông.
- Co n fôI, - MarIus no I fIô p, - fôI dang du ng cho o bo bIô n.
CuosopI ra fìm fôI. Chu ng fôI ba f cua va ca nho bo dâ y mô f ca I mu
va dom vô bô p anh om CravIIIo dô nuo ng. TôI không frông fhâ y
xa c fha ng chân gô , cha c ho da IôI dI chô kha c. Nhung fôI co frông
fhâ y mâ y mIô ng fhjf co n dô o mô f bôn dô ng Iu a, frôn Io p fro.
Ða hôm sau, mô f chIô c fa u fuâ n fra bo bIô n cho chu ng fôI Iôn
va gIao chu ng fôI Ia I cho fra I fu SaInf Iauronf - Ðu-MaronI.
“CuosopI da không chju gIu mô m gIu mIô ng. Tâ f ca nhu ng
nguo I o frong pho ng na y dô u bIô f su vIô c da xa y ra, ngay ca bo n
ga c cu ng bIô f. TôI kô cho anh ngho vì aI cu ng bIô f hô f rô I; anh om
CravIIIo Ia nguo I xâ u finh, cho nôn mâ y nguo I kha c mo I no m ra
nhu ng câu ma anh da fu ng ngho gIu a dôm khuya.
Chu ng fôI bj chinh fhu c Iôn a n vô fô I vuo f ngu c ko m fhoo fô I
an fhjf nguo I. Ca I gay Ia o chô dô fu ba o chu a fôI pha I fô ca o anh
om CravIIIo, ma dIô u do fhì không fhô duo c. Ca bo n, frong do co ca
CuosopI, dô u phu nhâ n vIô c na y frong ca c buô I ho I cung. Chu ng fôI
dô u no I Ia haI nguo I kIa da mâ f fich frong ru ng. Tình ca nh cu a fôI
Ia nhu fhô dâ y, PapIIIon a ”.
- TôI chIa buô n vo I câ u, vì qua fhu c câ u chI co fhô fu ba o
chu a ba ng ca ch fô ca o nguo I kha c.
Mô f fha ng sau, CuosopI bj gIô f ba ng mô f nha f dao dâm va o
gIu a fIm frong Iu c dang dôm. Thâ m chi nguo I fa cu ng cha ng câ n fu
ho I xom aI da gIô f ha n.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 169
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðo Ia su fhâ f frong câu chuyô n nhu ng nguo I vuo f ngu c da an
fhjf mô f nguo I frong bo n ba ng ca ch nuo ng ha n frôn ngo n Iu a dô f
ba ng ca I chân gô cu a ha n, va fruo c do ba n fhân nguo I na y da an
fhjf fha ng ba n nho cu ng dI vo I ha n.
Ðôm â y fôI na m o mô f chô kha c frôn sa p gô : nguo I fruo c do
na m o dây da bj chuyô n dI noI kha c. TôI Ia I xIn mo I nguo I xô ra
mô f qua ng, fhô Ia CIousIof co chô na m ca nh fôI.
Tu chô fôI na m, du chân fra I bj cu m va o fhanh sa f da I, ngô I
dâ y fôI vâ n fhâ y duo c nhu ng gì dang dIô n ra o ngoa I sân.
Su gIa m sa f nghIôm nga f dô n mu c ca c do f dI fuâ n hâ u nhu
kô fIô p nhau không ho phu f na o, va bâ f cu Iu c na o cu ng co nhu ng
dô I fuâ n fra dI dô n fu phia nguo c Ia I vo I dô I fruo c.
Ðây gIo chân fôI da dI duo c râ f kho o, va chI co khI na o fro I
mua fôI mo I fhâ y dau nhu c. Vâ y Ia fôI da du su c dô fIô n ha nh mô f
cuô c vuo f ngu c kha c, nhung ba ng ca ch na o7 Pho ng na y không co
cu a sô , chI co mô f da y song sa f râ f Io n gho p IIô n fha nh mô f bu c ra o
cha y hô f chIô u ngang va Iôn dô n fâ n ma I. Vj fri cu a no cho pho p
gIo dông ba c fhô I va o pho ng Iô ng Iô ng. Tuy da quan sa f suô f ca
fuâ n, fôI vâ n chua fìm duo c mô f chô na o so ho frong ca ch gIa m sa f
cu a bo n canh ngu c. Iâ n dâ u fIôn, fôI hâ u nhu da pha I chju ra ng ho
so co fhô dua fôI va o nha gIam câ m cô o da o SaInf-Josoph.
Ngho no I Ia nha gIam na y râ f khu ng khIô p. Nguo I fa go I no
Ia ca I nha gIam “an fhjf nguo I”. Thôm mô f fa I IIô u nu a: no fô n fa I
da fa m muoI nam nay ma chua hô co mô f nguo I na o frô n ra ngoa I
duo c.
ÐI nhIôn mô f khI hâ u nhu da châ p nhâ n mình fhua cuô c nhu
vâ y, fôI pha I nhìn vô fuong IaI. TôI da haI muoI fa m fuô I, ma vIôn
da I u y du fhâ m do I gIam fôI nam nam câ m cô . Ru f nga n fho I ha n
na y Ia vIô c hô f su c kho khan. Vâ y fhì khI ra kho I nha gIam câ m cô
fôI so duo c ba muoI ba fuô I.
TôI co n co nhIô u fIô n frong pIan. Vâ y nô u fôI không vuo f
ngu c duo c - dIô u na y gâ n nhu cha c cha n nô u cu fhoo nhu ng dIô u
fôI duo c bIô f - if nhâ f fôI cu ng pha I Ia m fhô na o dô gIu duo c su c
Henry Charrlere 170
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kho o cho fô f. Nam nam frong ca nh hoa n foa n cô dô c kho Io ng co
fhô chju du ng nô I ma không pha f dIôn. Cho nôn fôI du finh so
Iuyô n fâ p ngay fu nga y dâ u bj câ m cô cho bô o c cu a fôI hoa f dô ng
fhâ f ngan na p fhoo mô f phuong frình duo c â n djnh chinh xa c va
da da ng. Pha I cô fra nh dô n mu c fô I da nhu ng Iô I mo fuo ng “xây
Iâu da I o Tây Ðan Nha”`|`fha nh ngu Pha p co nghIa Ia mo uo c
nhu ng chuyô n ha o huyô n) va nhâ f Ia fra nh mo uo c nhu ng ca ch fra
fhu . Vâ y ngay fu bây gIo fôI da chuâ n bj vuo f qua su fru ng pha f
khu ng khIô p dang cho fôI va ra kho I nha gIam câ m cô vo I fu fhô
cu a nguo I chIô n fha ng. Pha I, chu ng no so cha ng duo c xo mu I gì.
TôI so ra kho I nha gIam câ m cô vo I mô f fhô Iu c fô f, hoa n foa n Ia m
chu nhu ng nang Iu c fhô châ f va fInh fhâ n cu a mình.
Xa c Iâ p duo c nhu ng du djnh na y va dIô m fInh châ p nhâ n
nhu ng gì dang do I fôI Ia mô f dIô u Ia m cho fôI fhôm vu ng va ng.
Ngo n gIo bIô n Iu a va o pho ng mon fro n fôI fruo c khI fhô I dô n nhu ng
nguo I kha c va fhu c su Ia m cho fôI fhôm sa ng khoa I.
CIousIof bIô f ro khI na o fôI không muô n no I chuyô n. Cho nôn
anh fa không quâ y râ y nhu ng phu f yôn Ia ng cu a fôI, va chI hu f
nhIô u fhuô c Ia . Nhìn fhâ y mâ y ngôI sao o frôn fro I, fôI no I vo I anh:
- Na m o chô câ u co fhâ y sao không7
- Co , anh fa no I, nguo I hoI nghIông vô phia fruo c.
- TôI fhâ y du ng nhìn sao fhì hon vì no Ia m cho fôI nho nhu ng
ngôI sao frong chuyô n vuo f ngu c vu a qua qua . Câ u du ng buô n,
chu ng fa so fhâ y Ia I ha ng nga y frong mô f chuyô n vuo f ngu c kha c.
- Ðao gIo 7 Nam nam nu a a 7
- CIousIof a , ca I nam ma chu ng fa vu a duo c sô ng qua, fâ f ca
nhu ng chuyô n Iy ky da xa y ra dô n vo I chu ng fa, nhu ng con nguo I
ma chu ng fa da quon duo c bIô f cha ng Io Ia I không da ng gIa nam
nam câ m cô hay sao7 Câ u fhich o Quâ n da o ngay fu dâ u hon Ia da
du cuô c vuo f ngu c â y sao7 Vì mâ y nam câ m cô dang do I chu ng fa
cha c cha n Ia nhu ng nam do a da y, câ u fIô c Ia da co ma f frong cuô c
vuo f ngu c â y sao7 Câ u ha y fra Io I fha nh fhâ f dI, câ u co fIô c không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 171
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- PapI a , câ u quôn mâ f mô f dIô u: fôI không hô duo c sô ng ba y
ca I fha ng fhâ n fIô n cu a câ u o Ia ng Anh-dIông. CIa fôI da cu ng dô n
dâ y vo I câ u, fôI cu ng so nghI nhu câ u, nhung da ng na y fro n fho I
gIan â y fôI Ia I pha I ngô I fu .
- XIn Iô I câ u, fôI quôn mâ f, fôI no I bâ y.
- Không, câ u không no I bâ y: du sao fôI cu ng râ f ha I Io ng vô
chuyô n vuo f ngu c cu a chu ng fa, vì chinh fôI cu ng da duo c sô ng
nhu ng gIo phu f không fhô na o quôn duo c. ChI co dIô u fôI cu ng hoI
Io so fruo c nhu ng gì dang cho fôI o ca I nha gIam “an fhjf nguo I”.
Nam nam ca m cô Ia mô f ca I gì hâ u nhu không fhô qua nô I.
TôI IIô n no I vo I CIousIof bIô f nhu ng dIô u fôI da quyô f djnh
Ia m, va fôI ca m fhâ y anh fa co mô f pha n u ng râ f fich cu c. Thâ y
ba n Iâ y Ia I duo c su c ma nh fInh fhâ n, fôI râ f mu ng. Co n muo I Iam
nga y nu a chu ng fôI pha I ra fo a. Thoo nhu ng Io I dô n da I vIôn fhIô u
fa so dô n dây chu fo a hô I dô ng fru ng gIo I co fIô ng Ia nguo I nghIôm
kha c, nhung hình nhu Ia I Ia nguo I râ f frung fru c. Ong fa không dô
gì fIn va o nhu ng Io I xu c xIô m cu a Ðan qua n frj nha fu . Vâ y nôn coI
do Ia mô f fIn mu ng fhì hon.
CIousIof va fôI |vì Mafuroffo ngay khI fro vô fra I da bj nhô f
va o xa -IIm rIông) dô u không chju nhâ n mô f vIôn gIa m fhj Ia m
fra ng su ba o chu a. Ca haI quyô f djnh ra ng fôI so no I fhay cho ca
ba chu ng fôI va so ba o chu a cho ca nho m.
Cuô c xo f xu
Sa ng hôm â y, râu ca o nha n, fo c ho f go n gho , mình ma c mô f
bô dô pha m nhân co so c do , chân dI gIa y, chu ng fôI du ng frong sân
do I dô n gIo duo c dua ra fo a.
Chân CIousIof da duo c fha o bang bô f fu haI fuâ n fruo c. Anh
fa dI bình fhuo ng, không bj khâ p khIô ng.
Hô I dô ng fru ng gIo I ba f dâ u ho p fu nga y fhu haI.
Sa ng hôm nay Ia nga y fhu ba y, vâ y fruo c chu ng fôI da co
nam nga y xo f xu ca c vu kha c: vIô c xo f xu haI nguo I cho kIô n an fôn
A-râ p da choa n hô f mô f nga y. Ca haI dô u bj xu fu , va fu dâ y fôI
Henry Charrlere 172
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không ga p Ia I ho nu a. HaI anh om CravIIIo chI bI bô n nam câ m cô
|vì fhIô u ba ng chu ng vô ha nh dô ng an fhjf nguo I). VIô c xo f xu haI
nguo I da ko o da I hon nu a nga y. Trong phâ n co n Ia I, ca c pha m
nhân can fô I gIô f nguo I bj xu nam hay bô n nam câ m cô .
Nhìn chung dô I vo I muo I bô n pha m nhân bj dua ra xu , nhu ng
hình pha f duo c u ng du ng dô u co phâ n nghIôm kha c nhung cu ng
dô u châ p nhâ n duo c, không co fruo ng ho p na o qua da ng....
Ðuô I xu ba f dâ u Iu c ba y gIo ba muoI phu f. Chu ng fôI dang
du ng frong pho ng xu fhì mô f vIôn fhIô u fa ma c quân phu c ky bInh
Ia c da buo c va o, co mô f vIôn da I u y bô bInh gIa va mô f vIôn frung
u y dI fhoo phu fa .
O bôn pha I fo a mô f vIôn gIa m fhj doo Ion da I u y Ia m nguo I
da I dIô n cho Ðan qua n frj, fu c cho phia buô c fô I.
Hôm nay Hô I dô ng xo f vu CharrIo ro. CIousIof, Mafuroffo.
Chu ng fôI du ng ca ch fo a khoa ng bô n mo f. TôI co du fhì gIo
nhìn ky ma I dâ u da I na ng gIo sa ma c cu a vIôn fhIô u fa bô n muoI,
bô n nham fuô I â y, vo I dôI fha I duong nga ma u ba ch kIm. Mô f dôI
ma y râ f râ m frôn mô f dôI ma f don va sa ng quon nhìn fha ng va o
ma f mo I nguo I. Ðo Ia mô f quân nhân fhu c fhu . Ca I nhìn cu a ông fa
không co gì fa n a c. Ong nhìn ky va o ma f chu ng fôI, nhu fhô cân
nha c, da nh gIa chu ng fôI frong va I gIây.
Ma f fôI ga n cha f va o ca I nhìn cu a ông mô f Ia f, rô I fôI cô fình
cu p ma f xuô ng.
VIôn da I u y da I dIôn cho Ðan qua n frj Iôn a n chu ng fôI mô f
ca ch gay ga f qua mu c, va chinh dIô u do so Ia m cho ông fa fhua
cuô c. Ong fa go I ha nh dô ng da nh va o dâ u mâ y fôn gIa m fhj dô vô
hIô u ho a chu ng frong chô c Ia f Ia mô f “cuô c muu sa f”. Vô phâ n fôn
gIu chìa kho a A-râ p, ông fa kha ng djnh ra ng chu ng fôI da nh ha n
fo I fâ p nhu vâ y ma ha n không chô f cha ng qua Ia do mô f su may
ma n fhâ n ky . Ong fa Ia I pha m mô f saI Iâ m nu a khI no I ra ng chu ng
fôI Ia nhu ng fôn khô saI da dom nô I ô nhu c cu a nuo c Pha p dI bôu
rIô u fâ n nhu ng noI xa xôI nhâ f kô fu khI fra I khô saI duo c fha nh
Iâ p cho dô n nay: “Ðô n fâ n CoIombIa. Nhu ng con nguo I na y, kinh
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 173
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhua quan cha nh a n, da vuo f qua haI nga n nam fram cây sô dô
Ia m ca I vIô c do . TrInIdad, Curacao, fâ f ca ca c quô c gIa do cha c
cha n Ia da pha I ngho nhu ng Io I vu khô ng ho n ha nhâ f vô chô dô
fru ng gIo I cu a nuo c Pha p.
“TôI yôu câ u To a xu haI fô I fa ch bIô f vo I fô ng sô fa m nam
câ m cô : nam nam vì fô I muu sa f, va ba nam vì fô I vuo f ngu c. Ðo Ia
vô phâ n CharrIo ro va CIousIof.
Co n vô phâ n Mafuroffo fhì fôI chI yôu câ u gIam ba nam vô
fô I vuo f ngu c, vì qua cuô c dIô u fra co fhô fhâ y ro fôn na y không
fham du va o cuô c muu sa f.
Quan Cha nh a n:
- To a muô n duo c ngho kô hô f su c va n fa f vô ha nh frình vuo f
bIô n na y.
TôI kô Ia I chuyô n vuo f bIô n dô n TrInIdad, bo qua phâ n frôn
sông MaronI. TôI mô fa gIa dình Ðovon vo I nhu ng ha nh dô ng dâ y
fình nhân a I cu a ho . TôI dâ n Ia I Io I vIôn chI huy ca nh sa f o
TrInIdad: “Chu ng fôI không co bô n phâ n pha n xo f hô fhô ng fu
pha p cu a nuo c Pha p, nhung chu ng fôI không fhô fa n fha nh vIô c ho
da y ca c pha m nhân cu a ho sang Cuyano, va chinh vì fhô ma chu ng
fôI gIu p ca c anh”; Curacao, Ðu c Cha Iro no o do Ðruyno, câu chuyô n
ca I fu I fIô n fIorIns, rô I xu CoIombIa, fa I sao chu ng fôI dô n dâ y. Va I
câu va n fa f vô mâ y fha ng fôI o vo I nguo I Anh-dIông. Ong fhIô u fa
Im Ia ng ngho fôI kô , không Iâ n na o nga f Io I. Ong chI ho I fhôm va I
chI fIô f vô sInh hoa f cu a fôI frong bô Ia c Anh-dIông, mô f gIaI doa n
da Ia m cho ông fa hô f su c fhich fhu . Rô I dô n ca c nha fu CoIombIa,
da c bIô f Ia ca I chuô ng gIam ngâ m cu a nha fu Sanfa Marfa.
- Ca m on, nhu ng dIô u anh vu a kô da gIu p To a sa ng fo fhôm
va dô ng fho I da khIô n cho To a râ f quan fâm. Ta so nghI muo I Iam
phu f. TôI không frông fhâ y ca c fra ng su ba o chu a cho ca c anh o
dâu ca , vâ y ho o dâu7
- Chu ng fôI không co fra ng su ba o chu a. TôI xIn To a châ p
nhâ n cho fôI duo c ba o chu a cho ca c ba n fôI va cho ba n fhân fôI.
Henry Charrlere 174
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Anh co fhô Ia m vIô c do , quy chô fhu a nhâ n quyô n fu ba o
chu a cu a anh.
- Ca m on.
Muo I Iam phu f sau phIôn fo a Ia I fIô p fu c.
Quan Cha nh a n:
- CharrIo ro, fo a cho pho p anh frình ba y phâ n ba o chu a cho
ca c ba n anh va cho ba n fhân anh. Tuy nhIôn chu ng fôI ba o fruo c
dô anh bIô f ra ng To a so fuo c quyô n pha f bIô u cu a anh nô u anh fo
ra fhIô u fôn fro ng vj da I dIô n cu a Ðan qua n frj. Anh hoa n foa n co
quyô n fu ba o chu a mô f ca ch fu do, nhung vo I nhu ng Io I Io du ng
da n. To a nhuo ng Io I cho anh.
- TôI xIn To a du f khoa f ga f bo Io I fô ca o chu ng fôI muu sa f.
Ðây Ia mô f dIô u không fhô fIn duo c, va fôI xIn chu ng mInh dIô u do :
nam ngoa I fôI haI muoI ba y fuô I, co n CIousIof fhì ba muoI. Chu ng
fôI dô u dang fuô I sung su c, Ia I mo I o Pha p sang. Chu ng fôI cao mô f
mo f ba y muoI fu va mô f mo f ba y muoI Iam. Chu ng fôI da du ng haI
ca I chân gIuo ng ba ng sa f dô da nh nguo I A-râ p gIu chìa kho a va
mâ y nguo I gIa m fhj. Trong ca bô n nguo I â y không co aI bj fhuong
fich gì da ng kô . Vâ y ho da bj da nh mô f ca ch râ f fhâ n fro ng vì
chu ng fôI nha m Ia m cho ho choa ng dI ma không Ia m cho ho bj
fhuong, va chu ng fôI da da f duo c mu c dich â y. VIôn gIa m fhj buô c
fô I chu ng fôI da quôn no I, hoa c không bIô f, ra ng haI ca I chân
gIuo ng dô u quâ n gIo râ f ky dô du ng Ia m aI bj fhuong. Quy To a
gô m foa n nhu ng quân nhân chuyôn nghIô p, nôn bIô f râ f ro nhu ng
fa c ha I ma mô f nguo I da n ông kho o ma nh co fhô gây ra khI da nh
va o dâ u mô f nguo I kha c, du chI ba ng ma Iuo I Iô. Thô fhì xIn To a
hình dung vo I mô f ca I chân gIuo ng ba ng sa f mô f nguo I da n ông
nhu chu ng fôI co fhô Ia m gì. TôI xIn Iuu y To a ra ng frong bô n
nguo I bj fâ n công không co aI pha I va o bô nh vIô n.
TôI nghI ra ng khI mô f nguo I fu chung fhân vuo f ngu c, fô I cu a
nguo I â y không nghIôm fro ng ba ng fô I cu a mô f nguo I bj xu fu nga n
ha n hon ma vuo f ngu c. O fuô I chu ng fôI nguo I fa kho Io ng co fhô
da nh fâm châ p nhâ n ra ng mình so không bao gIo duo c sô ng Ia I
nu a. TôI xIn To a khoan dung vo I ca ba chu ng fôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 2) 175
hffp://obooks.vdcmodIa.com
VIôn fhIô u fa no I fhì fhâ m mâ y câu vo I haI nguo I phu fa , rô I
ông du ng ca I bu a cu a Cha nh a n go Iôn ba n gIâ y.
- Ðj ca o nhân, ha y du ng dâ y
Ca ba chu ng fôI du ng Iôn, fha ng do nhu ba ca I co c, do I Io I
fuyôn a n.
Quan Cha nh a n:
- To a ga f bo hoa n foa n Io I buô c fô I muu sa f; vô khoa n na y fo a
không câ n fuyôn a n, du Ia fuyôn a n fha bô ng.
Vô fô I vuo f ngu c, ca c anh duo c To a fhu a nhâ n Ia co fô I o mu c
fhu haI. Vì fô I na y To a xu ca c haI nam câ m cô .
Chu ng fôI cu ng no I mô f Iuo f: “Ca m on fhIô u fa ”.
TôI no I fhôm: “XIn ca m on To a”.
Trong pho ng xu a n, nhu ng fôn ca nh sa f dô n du phIôn To a cu
ngâ n nguo I ra.
KhI chu ng fôI fro vô pho ng gIam, mo I nguo I dô u ha I Io ng vô
fIn na y, không aI ganh fy . Nguo c Ia I. Ngay ca nhu ng nguo I bj xu
na ng cu ng fha nh fhâ f mu ng cho su may ma n cu a chu ng fôI.
£rancoIs SIorra dô n ôm hôn fôI. Anh fa mu ng dô n pha f dIôn
Iôn duo c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful