Papillon Người tù khổ sai (Phần 4)

PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!

YÐ N 4) 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M! C I! C
VII. TRO IA I ÐA O ROYAIÐ.................................................................................................2
IX. ÐA O SAINT-JOSÐPH - CA I CHÐ T C! A CARÐONIÐRI................................................ 45
X. ÐA O Q!Y - CHIÐ C CHÐ C! A ÐÐI£I!S ....................................................................... 80
XI. T! CIA NOI NC! C T! ............................................................................................... 143
XII. CÐORCÐTOWN......................................................................................................... 150

Henry Charrieâ re 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
VII. TRO IA I ÐA O ROYAIÐ
Nhu vâ y qua fhâ f Ia nho mô f pho p ma u ma fôI duo c fro Ia I
da o RoyaIo vo I chô dô pha m nhân chju a n bình fhuo ng. TôI ro I
RoyaIo ra vo I mô f a n fa m nam fu câ m cô va nho IIô u fhân cô cho
mô f nguo I bj na n, muo I chin fha ng sau, fôI Ia I duo c fro vô .
TôI da ga p Ia I ca c ba n cu : Ðoga, vâ n Ia m kô foa n, CaIganI dI
pha f fhu, CarbonIorI, da duo c fra ng a n sau vu fôI vuo f ngu c,
CraIdof, Ðoursof fho mô c, cu ng haI anh om Ðâ y Xo: NarIc va
QuonIor, ChafaI o bô nh xa , nguo I da dô ng Io a vo I fôI frong chuyô n
vuo f ngu c dâ u fIôn, va Mafuroffo vâ n o da o RoyaIo Ia m phu y fa .
Tâ f ca bo n Iu c Iâm vu ng ru ng nu I da o Corso cu ng co n ca dây:
ÐssarI, VIcIoII, CosarI, RazorI, £osco, Maucuor va Chapa da fu ng
Ia m cho Ia CrIffo bj chô f cho m vì câu chuyô n chu ng khoa n o
MarsoIIIo. Tâ f ca ca c mInh fInh cu a nhu ng vu fô I pha m fu nam 27
dô n nam 35 dô u co n fa I dây.
MarIno, nguo I da gIô f Ðufro no, vu a chô f bô nh ca ch dây mô f
fuâ n. Nga y â y, Iu ca mâ p da duo c mô f bu a fhjnh soa n. Mô f chuyôn
vIôn bâ c nhâ f vô da quy cu a fhu dô ParIs da duo c do n cho chu ng
cho n.
Ðarraf, bIô f danh Ia “Nu dIô n vIôn”, co n Ia nha frIô u phu
kIôm vô djch quâ n vo f o IImogos, ko da gIô f mô f nguo I fa I xô cu ng
câ u ba n fhân, qua fhân Ia kha c, cu a y. Ðarraf Ia fruo ng pho ng fhi
nghIô m va Ia duo c sI cu a bô nh vIô n da o RoycaIo. Mô f ba c sI co finh
hay bông Ion no I ra ng, o da o, nguo I fa bj bô nh Iao fhoo quyô n co
vô .
To m Ia I, vIô c fôI fro vô da o RoyaIo cha ng kha c na o mô f pha f
da I ba c. TôI fro Ia I nha gIam nhu ng ko cu ng dâ u, va o mô f buô I
sa ng fhu ba y. Câ n nhu aI nâ y dô u co ma f dông du , va mo I nguo I
không fu aI, dô u dô n cha o fôI, hô f su c nIô m no . Ca ca I anh fho su a
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô ng hô , vô n câm nin không no I bao gIo fu ca I buô I so m fru danh
ma anh fa suy f bj chô f cho m vì nhâ m Iâ n, cu ng dô n cha o fôI.
- Thô na o, ca c ba n, kho o ca chu !
- Kho o ca , PapI a , hoan nghônh câ u da fro vô .
- Chô cu a câ u vâ n co n dâ y, Crandof no I. Tu khI câ u dI vâ n dô
frô ng.
- Ca m on fâ f ca . Co gì mo I không7
- Co mô f fIn vuI.
- Cì vâ y7
- Ðôm qua, frong nha xi, fruo c mâ y ca I ô ng fhoa f nuo c, nguo I
fa da fìm fhâ y fha ng cha da o no froo Iôn ngo n du a dô rình va fô
gIa c câ u, bj gIô f chô f. Cha c mô f nguo I ba n fhân cu a câ u vì không
muô n dô câ p ga p ma f fha ng cha â y da fIô f kIô m hô câ u ca I vIô c â y.
- To râ f muô n bIô f câ u do Ia aI dô ca m on.
- Cha c so co nga y câ u â y so no I ra vo I câ u fhôI. Va o gIo dIô m
danh sa ng nay, nguo I fa fhâ y fha ng cha â y bj mô f nha f dao va o
fIm. Cha ng aI frông fhâ y hay ngho fhâ y gì ca .
- Thô Ia hon. Co n ba I ba c ra sao7
- Vâ n vâ y. Chô cu a câ u vâ n co n dâ y.
- Hay Ia m. Thô fhì co fhô ba f dâ u sô ng fro Ia I ca I ca nh khô
saI chung fhân rô I. Cha bIô f chuyô n na y so châ m du f ra sao va va o
Iuc nao.
- PapI na y, fhâ f fình bo n fo choa ng nguo I dI khI bIô f Ia câ u
pha I Ia nh fa m fâ m Ijch. Ðây gIo câ u da fro vô dây, fo nghI ra ng
frôn da o na y, không aI Ia I co fhô fu chô I, không chju gIu p do câ u vô
bâ f cu vIô c gì, du ma o hIô m dô n mâ y.
- Ong chI huy go I anh dâ y, - mô f fôn Iinh da don no I.
TôI fhoo ha n ra. O vo ng ga c, co va I fôn ca nh sa f no I vuI va I
câu vo I fôI. TôI fhoo fôn dô n go I fôI va ga p fhIô u fa ProuIIIof.
- Kho o chu , PapIIIon7
Henry Charrieâ re 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua chI huy, kho o.
- TôI mu ng fhâ y anh duo c da c xa , va fôI cu ng khon anh vô
ha nh dô ng can da m cu a anh dô I vo I du a con ga I nho cu a nguo I ba n
dô ng su cu a fôI.
- XIn ca m on ông.
TôI gIao cho anh vIô c chan frâu cho dô n Iu c anh duo c fra vô
vo I vIô c dô fhu ng va duo c quyô n dI câu.
- Nô u dIô u na y không co gì phIô n dô n ông nhIô u qua fôI xIn
fuân Iô nh.
- Ðâ y Ia vIô c cu a fôI. CIa m fhj cu a xuo ng không co n o dây,
co n fôI frong ba fuâ n nu a, fôI cu ng vô Pha p. Thô Ia maI, anh dô n
nhâ n vIô c nho .
- Thua chI huy, fôI không bIô f ca m on ông ba ng ca ch na o.
- Ða ng ca ch cho mô f fha ng nu a rô I ha y fìm ca ch vuo f ngu c,
duo c không7 - ProuIIIof vu a cuo I vu a no I.
Trong pho ng gIam, fôI fhâ y vâ n nhu ng nguo I â y, vo I ca ch
sInh hoa f ha ng nga y vâ n nhu fruo c khI fôI dI. Nhu ng dân mô co
ba c fhuô c mô f Ioa I nguo I rIông bIô f, chI suy nghI va sô ng vì ba I
ba c. Nhu ng aI co mô f fha ng “ba n fro ” fhì cu ng o , cu ng an, cu ng
ngu vo I no . Ðâ y Ia nhu ng ca p vo chô ng fhâ f su , va su dam mô cu ng
fình yôu gIu a da n ông vo I nhau chIô m hô f fâm fu cu a ho , ca nga y
Iâ n dôm. Cu ng co nhu ng ca nh ghon fuông, nhu ng du c vo ng không
kIô m chô nô I, Ia m cho “chô ng” va “vo ”, cu rình mo Iâ n nhau va gây
ra nhu ng vu gIô f nguo I không sao fra nh kho I nô u mô f frong haI
“vo chô ng” cha n nguo I kIa va bay dI fìm nhu ng mô I fình mo I.
Tuâ n qua, vì nguo I do p CharIIo |fu c Ðarraf), mô f fu nhân da
don fôn Ia SImpIon da dâm chô f mô f nguo I fôn Ia SIdoro. Ðây Ia
nguo I fhu ba bj SImpIon dâm chô f do yôu CharIIo.
TôI vô fra I mo I duo c va I gIo da co haI fha ng cha dô n fìm fôI.
- Na y, PapIIIon, fôI muô n bIô f Mafuroffo co pha I Ia cu a anh
không7
- Ho I dô Ia m gì7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI co Iy do rIông cu a fôI.
- Anh ha y ngho fôI no I. Mafuroffo da vuo f ngu c dI vo I fôI mô f
chuyô n da I 2500 kIIômo f, va câ u â y da xu su nhu mô f nguo I da n
ông chân chinh. TôI chI no I vo I anh co vâ y fhôI.
- TôI muô n bIô f câ u â y co fhuô c vô anh không7
- Không, fôI không hô bIô f Mafuroffo frong vâ n dô fình du c.
TôI quy fro ng câ u â y nhu mô f nguo I ba n fhân, ngoa I ra, fôI không
quan fâm dô n ca I gì hô f fru phI co aI muô n ha m ha I câ u â y.
- Nô u co nga y câ u â y Ia vo fôI fhì sao7
- Iu c do nô u câ u â y ba ng Io ng, fhì fôI không xon va o Ia m gì.
Nhung nô u anh ham do a câ u â y dô buô c câ u â y fhoo anh, fhì anh
so co chuyô n vo I fôI dâ y.
Nhu ng ko dô ng fình Iuyô n a I fhì du bj dô ng hay chu dô ng,
dô u nhu nhau, vì ca haI Ioa I nguo I do khI da dam mô rô I fhì cha ng
co n nghI dô n ca I gì kha c. TôI da ga p câ u nguo I Y co ca I pIan ba ng
va ng cu ng dI mô f chuyô n fa u vo I fôI. Câ u fa dô n cha o fôI. TôI ho I:
- Câ u vâ n o dây a 7
- TôI da xoay du ca ch. Mo fôI gu I cho fôI 12000 francs, fha ng
Iinh Iâ y công sa u nga n, fôI chI mâ f bô n nga n dô kho I bj nhô f, fôI
Ia I duo c dua dI chIô u X quang o Cayonno rô I cu ng cha ng duo c vIô c
gì. Sau dâ y fôI Ia I bj buô c fô I Ia da Ia m mô f nguo I ba n bj fhuong.
Anh bIô f no dâ y, no Ia RazorI, dân ko cuo p da o Corso dâ y.
- ! ! rô I sao nu a7
- No fho a fhuâ n vo I fôI, no fu gây ra mô f vô f fhuong o bu ng,
va fôI so ra fo a a n bInh vo I no , no fhì Ia nguo I buô c fô I, co n fôI Ia
nguo I co fô I. Ðo n fôI co n không duo c Iôn da o nu a. ChI co 15 nga y Ia
xong hô f. TôI Ia nh a n sa u fha ng câ m cô . Â y Ia chuyô n o nam ngoa I.
Anh co n không bIô f fôI o dâ y nu a co. PapI oI, fôI chju hô f nô I rô I.
TôI muô n fu vâ n dI cho xong.
- Tha chô f frong mô f chuyô n vuo f ngu c co n hon, if ra câ u
duo c chô f fu do.
Henry Charrieâ re 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Anh no I du ng, fôI da sa n sa ng dô Ia m du mo I vIô c. Anh co
finh chuyô n gì, cho fôI bIô f vo I nho .
- Ðô ng y .
Cuô c sô ng o da o RoyaIo cu fIô p fu c. Va fôI da dI chan frâu.
TôI pha I frông mô f con frâu du c fôn Ia Ðrufus. No na ng haI fâ n,
kho f fIô ng Ia du : no da gIô f haI con frâu du c. VIôn gIa m fhj
AngosfI, chuyôn fra ch phâ n công vIô c na y, no I vo I fôI: “Ðây Ia Iâ n
cuô I cu ng. No co n gIô f mô f con nu a Ia pha I fhjf no fhôI”. Sa ng nay,
fôI Ia m quon vo I Ðrufus. Anh cha ng da don nguo I MarfnIquo vâ n
chan da f no , pha I o Ia I mô f fuâ n dô chI dâ n cho fôI. TôI da kô f fhân
duo c vo I Ðrufus ngay fu dâ u ba ng ca ch da I va o mu I no : ca I mu I fo
va da I cu a no ua IIô m châ f ma n. Rô I fôI cho no va I fra I xoa I uong
ma fôI ha I duo c o vuo n bô nh vIô n. TôI fha ng no va o mô f chIô c xo bo
fhô so, xu ng vo I ca I xo bo cô Iô cu a ca c do I Vua Iuo I ÐIô ng xa xua,
va da f no dI.
Trôn xo, co mô f fhu ng fon-nô chu a ba nga n Iif nuo c. Công
vIô c cu a fôI cu ng anh ba n Ðrufus Ia xuô ng bo bIô n, dô nuo c va o
fhu ng rô I cho Iôn ca I dô c khu ng khIô p na y dô n fâ n ba I ba ng. Tô I
do , fôI mo na p cho nuo c cha y va o ca c cô ng ra nh cuô n cho hô f châ f
bâ n co n Ia I fu buô I so m. TôI ba f dâ u Ia m fu sa u gIo , khoa ng chin
gIo fhì xong vIô c.
Sau bô n nga y, anh cha ng nguo I MarfInIquo fuyôn bô Ia fôI
da co fhô xoay xo mô f mình duo c. ChI co mô f chuyô n phIô n: nam
gIo sa ng, fôI da pha I boI dI fìm Ðrufus frô n frong ao, vì no không
muô n Ia m vIô c. ÐIô m yô u cu a no Ia o Iô mu I cho nôn fôI da f mô f ca I
vo ng xuyôn qua mu I no , va fhuo ng xuyôn buô c vo I mô f doa n dây
da I 50 phân. KhI fôI fìm duo c no , no Iu I dI, Ia n xuô ng nuo c rô I nhô
Iôn o mô f chô xa hon. ÐôI khI fôI mâ f ca fIô ng dô ng hô mo I fo m
duo c no frong ca I ao nuo c fu ha m hôI fanh, dâ y nhu ng sâu bo va
hoa su ng. TôI ca u kInh ru a mô f mình: “Ðô khô n na n. Ðô ma f da y7
Cu ng dâ u cu ng cô dô n fhô nu a! Ma y co chju ra không fhì ba o!” No
chI chju ngho khI fôI da na m duo c so I xich cu a no . Co n chu I ru a, no
co c câ n. Nhung cuô I cu ng, khI no ra kho I ao fhì no Ia I fro fha nh
ba n cu a fôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI co haI ca I can fruo c kIa du ng mo , nay du ng dô chu a nuo c
ngo f. TôI ba f dâ u fa m cho hô f nuo c nuo c nho p nhu a o ao. KhI fôI
sa f xa -pho ng va ky co câ n fhâ n cho mình rô I, co n Ia I dô n hon nu a
fhu ng nuo c ngo f, fôI Iâ y na m xo du a dô co ru a cho Ðrufus. TôI ky
co fhâ f ky nhu ng chô kin cu a no , vu a co vu a dô I nuo c. Thô Ia
Ðrufus co dâ u va o fay fôI rô I fu no dô n du ng fruo c ca ng xo. Không
bao gIo fôI du ng gâ y nho n fhu c no dI nhu anh cha ng nguo I
MarfInIquo vâ n Ia m. Cha c no cu ng bIô f on fôI, vì vo I fôI, no ra o
buo c nhanh hon. Co mô f con frâu ca I nho râ f do p mô Ðrufus. No
Iuôn dI bôn ca nh chu ng fôI. Kha c vo I anh cha ng kIa, fôI không xua
duô I no - fôI dô cho no hôn Ðrufus va fhoo chu ng fôI dI bâ f cu dâu.
Vi du , khI chu ng hôn nhau, fôI không pha bao gIo , va Ðrufus da
chju on fôI, vì no da ko o ba nga n Iif nuo c vo I mô f fô c dô nhanh
không ngo . Hình nhu no muô n da nh Ia I khoa ng fho I gIan no da
Ia m mâ f dI nhu ng khI du ng Ia I IIô m Ia p MarguorIfo |do Ia fôn con
frâu ca I).
Hôm qua, frong buô I dIô m danh sa u gIo , co mô f câu chuyô n
bô bô I nho nho do MarguorIfo gây ra. Hình nhu anh cha ng da don
nguo I MarfInIquo da Ioo Iôn mô f bu c fuo ng fhâ p va o do nga y na o
cha ng fa cu ng hôn hif MarguorIfo. Ðj Iinh ga c bâ f ngo fo m duo c,
câ u fa IInh muo I nga y xa -IIm. Vô fô I “gIao câ u vo I su c vâ f”. Thoo
du ng quy chô chinh fhu c. Thô ma hôm qua, khI dIô m danh,
MarguorIfo Ia I dâ n xa c va o fra I, cô na ng dI ngang qua hon sa u
chu c nguo I va dô n fruo c anh cha ng da don, cô na ng chô ng mông
Ia I, gIo dif ra cho cha ng kIa. AI nâ y dô u cuo I pha Iôn va cha ng da
don xâ u hô dô n xa m ma f.
Mô I nga y fôI pha I ba Iâ n dI chuyô n nuo c. Iâu nhâ f Ia vIô c
cho haI nguo I phu fôI dô nuo c va o dâ y fhu ng chu a, nhung công vIô c
cu ng kha nhanh. Ðô n chin gIo , fôI da xong vIô c, duo c quyô n dI câu.
TôI da IIôn mInh vo I MarguorIfo dô ko o Ðrafus ra kho I ao. Cu
ga I va o faI Ia cô fa ngho o , ngho gIô ng nhu fha ng ngu a ca I dô ng
du c. Va Ðrufus fu dô ng Iôn kho I ao. Tuy fôI không pha I fa m ru a
cho mình nu a, fôI vâ n co ru a cho no , co n câ n fhâ n hon fruo c. Sa ch
so , không co n bj mu I hôI ha m cu a nuo c ao fu ba m suô f dôm frong
Henry Charrieâ re 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iu c no ngu o ao, no ca ng duo c MarguorIfo ua fhich hon va dIô u do
Ia m cho no IInh hoa f ha n Iôn.
Tu bo bIô n dI Iôn, Iung chu ng dô c, co mô f khoa ng ba ng; o dâ y
co mô f ho n da fo. Ðrufus quon nghI xa hoI nam phu f o chô do , fôI
Iâ y da cho n ba nh xo Ia I: Ia m nhu vâ y, no yôn fâm nghI ngoI hon.
Nhung buô I sa ng hôm do , mô f con frâu kha c, fôn Ia Ðanfon, cu ng
fo nhu Ðrufus, nâ p sau nhu ng cây du a nho chI co Ia không, bo I vì
dây Ia mô f vuo n uom cây. Cho sa n chu ng fôI fa I dâ y Ðanfon xô ra
fâ n công Ðrufus. Con na y nha y sang bôn, fra nh duo c cu da nh, con
kIa du ng pha I ca I xo. Mô f bôn su ng cu a no ca m va o fhu ng fon-nô.
Ðanfon cô hô f su c dô go su ng ra, fôI fha o dây fha ng cho Ðrufus ra
kho I ca ng xo. Thô Ia Ðrufus cha y Iâ y da Iôn phia frôn cao, if ra
cu ng chu ng 30 mo f rô I phI nuo c da I Iao va o Ðanfon. Không bIô f vì
so hay do fuyô f vo ng, fruo c khI con frâu cu a fôI fo I duo c chô no ,
con Ðanfon da gIâ f duo c su ng ra kho I fhu ng fuy mô f mâ u su ng bj
ga y co n ma c fa I dâ y, nhung Ðrufus không ha m Ia I kjp fho I nôn xô
va o va Iâ f dô ca I xo.
Ðô n dây fôI duo c chu ng kIô n mô f chuyô n ky qua I nhâ f.
Ðrufus va Ðanfon da cha m su ng va o nhau ma không xô dâ y nhau,
chu ng chI co ca p su ng kô ch xu cu a chu ng va o nhau fhôI. Ðuo ng
nhu chu ng no I vo I nhau, nhung chu ng Ia I không kôu rô ng Iôn ma
chI fho phì pho . Con frâu ca I fu fu Ioo Iôn dô c, fhoo sau Ia haI con
du c ThInh fhoa ng haI con na y du ng Ia I, co dâ u va dan su ng va o
nhau. Thâ y Iâu Ia c qua , MarguorIfo rôn rI mô f ca ch uô oa I rô I Ia I
dI vô phia ba I ba ng o frôn da o. HaI con vâ f khô ng Iô kIa vâ n dI
song ha ng, fhoo sau.
Sau ba Iâ n du ng Ia I vo I nhu ng nghI fhu c nhu vâ y, chu ng fôI
da Iôn fo I ba I ba ng. Chô chu ng fôI du ng Ia I o fruo c cây do n pha Ia
mô f khoa ng frô ng da I chu ng ba fram mo f. Mô f phia Ia fra I fu , bôn
fra I va bôn pha I Ia haI fo a nha cu a bô nh vIô n: mô f cho fu nhân,
mô f cho ca nh bInh. Ðanfon va Ðrufus vâ n dI phia sau ca ch haI
muoI buo c. Co n MarguorIfo, no bình fha n dô n gIu a khoa ng dâ f va
du ng Ia I. HaI con frâu fhu djch fIô n Iôn ngang no . ThInh fhoa ng no
Ia I rô ng Iôn mô f fIô ng da I ngho aI oa n va ro ra ng Ia khôu go I. HaI
con kIa Ia I cha m su ng va o nhau mô f Iâ n nu a nhung Iâ n na y fôI co
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca m gIa c Ia chu ng fhâ f su no I chuyô n vo I nhau vì Iâ n vo I hoI fho
cu a chu ng, co ca nhu ng âm fhanh cha c cha n Ia co mô f y nghIa na o
do .
Sau cuô c no I chuyô n na y, mô f con frâu châ m cha p dI vô phia
bôn pha I, co n con kIa vô phia fra I. Chu ng dô n du ng fâ n haI dâ u
khoa ng frô ng. MarguorIfo vâ n do I o chinh gIu a. TôI hIô u ngay: dây
Ia mô f cuô c quyô f dâ u fay dôI fhoo du ng fhô fhu c, duo c ca haI phia
châ p nhâ n, frong do con frâu ca I so Ia chIô n Io I phâ m. Con frâu ca I
non fo cu ng co vo dô ng y , no co n fo ra ha nh dIô n cha ng ko m haI
cha ng mô ga I sa p da nh nhau vì cô na ng.
MarguorIfo câ f fIô ng rô ng Iôn haI con frâu du c mo I Iao va o
nhau. Trong doa n duo ng ma mô I con vuo f qua, mô I phia da I dô
mô f fram nam muoI mo f, không câ n pha I kô ra ng ca I khô I na ng
haI nga n kI-Iô cu a chu ng duo c nhân Iôn gâ p bô I vo I fô c dô cha y cu a
chu ng. HaI ca I dâ u va pha I nhau, ma nh dô n nô I ca haI chô f Ia ng dI
dô n nam phu f. Con na o cu ng khuy u xuô ng. Ðrufus da hô I su c Ia I
fruo c va dâ y duo c, no phI vô chô cu . Cuô c chIô n dâ u ko o da I haI
gIo . Iinh ga c muô n gIô f chô f Ðrufus, nhung fôI không chju, va do n
Iu c cha m su ng. Ðanfon bj gâ y ro I ha n doa n su ng bj ho ng khI ma c
va o chu ng fon-nô. No bo cha y, Ðrufus duô I fhoo. Cuô c chIô n dâ u
co n ko o da I sang nga y hôm sau. Chu ng cha y qua chô na o: vuo n
fuo c, nghIa dja, xuo ng gIa f, fhì chô do bj fa n pha fan fa nh. ChI sau
khI da quâ n nhau suô f dôm, ma I fâ n so m hôm sau, Iu c ba y gIo
sa ng, Ðrufus mo I dô n duo c Ðanfon va o chân fuo ng Io sa f sInh o
gâ n bo bô va fa I dâ y, no da du ng su ng dâm fhu ng bu ng con
Ðanfon. Ðô kô f fhu c ha n djch fhu , Ðrufus Ian dI Ian Ia I haI Iâ n dô
cho su ng xoa y sâu va o bu ng con Ðanfon va con na y da nga gu c
xuô ng chô f, frong mô f suô I ma u Iâ n vo I Io ng ruô f. Cuô c chIô n dâ u
gIu a haI con vâ f khô ng Iô Ia m Ðrufus kIô f su c dô n nô I fôI pha I do
su ng cho no , no mo I du ng Iôn duo c. No Ioa ng choa ng ro I kho I noI
â y fhoo con duo ng von bo bIô n va con MarguorIfo da fo I dI bôn no ,
du ng ca I dâ u không co su ng cu a mình dô do ca I cô dô sô cu a anh
ba n fha ng cuô c.
TôI không duo c chu ng kIô n dôm fân hôn cu a chu ng, vì fôn
Iinh ga c coI da n frâu dô fô I cho fôI Ia da co I dây fha ng cho Ðrufus
Henry Charrieâ re 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nôn fôI bj mâ f vIô c chan frâu: TôI xIn duo c ga p chI huy dô no I
chuyô n vô Ðrufus.
- Chuyô n xa y ra fhô na o vâ y, PapIIIon7 Pha I gIô f Ðrufus fhôI,
no nguy hIô m qua . No da gIô f mâ f ba con frâu fô f rô I.
- Thua, fôI dô n dô xIn ông ha y cu u Iâ y Ðrufus. Nguo I ga c
frông coI vIô c frô ng fro f, chuyôn Io Iu frâu không hIô u gì hô f. XIn
ông cho pho p fôI duo c kô Ia I Ia Ðrufus da fu vô chinh da ng ra sao
VIôn fra I fruo ng mIm cuo I:
- TôI ngho dây.
- Nhu vâ y, nhu ông chI huy da fhâ y, con frâu cu a fôI bj fâ n
công fruo c. - Sau khI kô ca c chI fIô f, fôI kô f Iuâ n nhu vâ y. - Hon
fhô nu a, nô u fôI không co I dây cho Ðrufus fhì con Ðanfon da dâm
chô f no ma no không fhô chô ng do duo c vì no co n bj buô c va o ca ng
xo.
- Ðu ng vâ y- fra I fruo ng no I.
Vu a Iu c do nguo I ga c kIa fo I.
- XIn cha o fhIô u fa . Co n PapIIIon, fôI dang fìm anh, vì sa ng
nay anh dI frôn da o nhu dI Ia m vâ y, ma anh Ia I không co vIô c Ia m.
- Thua ông AngosfI, fôI dI ra dô xom co fhô ngan không cho
haI con frâu da nh nhau duo c không, nhung cha ng may, ca haI con
da dIôn fIô f Iôn ca rô I.
- Co fhô Ia nhu fhô , nhung bây gIo anh không chan frâu nu a,
fôI da no I vo I anh rô I. Va Ia I, so m chu nhâ f na y, cu ng pha I mô no
dô Iâ y fhjf cho fra I gIam.
- Ong không Ia m fhô duo c.
- Anh không fhô ngan fôI dâu.
- TôI không fhô ngan ông nhung fhIô u fa ngan duo c. Nô u fhô
cu ng chua du fôI so nho ba c sI CormaIn CuIborf can fhIô p dô cu u
Ðrufus.
- Anh xon va o chuyô n na y dô Ia m gì7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vì chuyô n na y co dinh da ng dô n fôI. Chinh fôI chan da f con
frâu, va no Ia ba n cu a fôI.
- Trâu ma Ia ba n cu a anh a 7 Anh gIo n vo I fôI dâ y ha 7
- Ong AngosfI, xIn pho p ông, ông cho fôI no I mô f chu f chu 7
- Thì cu dô cho anh fa bônh vu c con frâu cu a anh fa xom, -
ông fhIô u fa no I.
- Ðuo c anh no I dI.
- Ong co fIn Ia su c vâ f cu ng no I vo I nhau duo c không, ông
AngosfI7
- Sao Ia I không, nô u chu ng muô n gIao fhIô p vo I nhau7
- Nô u vâ y fhì Ðrufus va Ðanfon da cu ng fho a fhuâ n Ia so
dâ u vo I nhau.
Rô I fôI kô Ia I su vIô c mô f Iâ n nu a, fu dâ u dô n cuô I.
- Tro I dâ f quy fhâ n - vIôn ga c nguo I Corso no I.
- Anh fhâ f dô n Ia ky cu c, PapIIIon a . Anh fhu xô p Ia m sao vo I
Ðrufus fhì Ia m, nhung Iâ n sau no co n gIô f mô f con na o nu a, fhì
không aI, kô ca fhIô u fa , co fhô cu u duo c ma ng no . TôI Ia I dô anh dI
coI frâu vâ y. Nhung pha I ba f Ðrufus Ia m vIô c dI.
HaI nga y sau, chIô c xo da duo c fho o công xuo ng su a Ia I, va
Ðrufus, vo I cô vo chinh fhâ f Ia MarguorIfo ko m bôn, Ia I fIô p fu c
công vIô c chuyôn cho nuo c ha ng nga y. Co n fôI, mô I Iâ n dô n noI
nghI, khI chIô c xo da duo c cho n da câ n fhâ n, fôI Ia I ho I, “Ðanfon
dâu rô I, Ðrufus7” Va con vâ f khô ng Iô kIa, ko o ma nh chIô c xo, chân
buo c Iâng Iâng, vo I fu fhô cu a ko chIô n fha ng, dI mô f ma ch vô fo I
noI.

Cuô c nô I Ioa n o da o Sanf-Josoph
Tình hình frôn ca c da o cu c ky nguy hIô m do ca m gIa c fu do
gIa fa o ma da m fu nhân duo c huo ng. TôI buô n khI fhâ y mo I nguo I
dô u fhu xô p ca nh sInh hoa f dô sô ng cho fhâ f an nha n. Nguo I fhì
Henry Charrieâ re 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
do I nga y ma n ha n fu , ko fhì cha ng Ia m gì, chI ngâ p ngu a frong
nhu ng fho I hu fâ f xâ u cu a mình.
Ðôm do , fôI na m da I frôn vo ng, phia cuô I pho ng co mô f so ng
ba c Io n dô n nô I ca haI ba n fôI, CarbonIorI va Crandof, pha I cu ng
dIô u khIô n mo I nô I. Mô f nguo I frông không xuô . TôI fhì dang ôn Ia I
nhu ng hô I u c cu a dI va ng. Nhu ng ky nIô m â y không chju dô n vo I
fôI: cu nhu fhô chua hô bao gIo co ca I phIôn fo a da I hình â y. TôI cô
hô f su c Ia m cho sa ng fo nhu ng hình a nh mo hô cu a ca I nga y fIô n
djnh no , nhung vâ n không fhâ y ro no f mô f nhân vâ f na o. ChI co
vIôn chuo ng Iy hIô n ra vo I fâ f ca su fhâ f fa n nhâ n. TIôn su do I. TôI
fuo ng da hoa n foa n fha ng duo c sô kIô p khI fôI dô n TrInIdad, o vo I
gIa dình Ðovon. MI da yô m bu a gì cho fa dô dô n nô I sa u chuyô n
vuo f ngu c rô I ma fa vâ n chua duo c fu do, ho I quân dô u ca ng7 Qua
chuyô n fhu nhâ f, khI nhâ n duo c fIn fu c cu a fa do pha m nhân kô
Ia I, mI co ngu yôn duo c không7 Ta muô n bIô f, mI co so không hay
mI chI bu c fu c vì fhâ y con mô I cu a mI da sô ng chuô ng sau 43 nga y
dI frôn duo ng dô n ca I noI fhô I na f ma mI da y fa dô n7 TôI da pha
duo c ca I Iô ng. NghIô p chuo ng na o da doo duô I fôI dô fôI pha I fro vô
nha fu na y muo I mô f fha ng sau7 Co fhô Tro I da fru ng pha f fôI vì
da da m khInh fhuo ng cuô c sô ng nguyôn fhu y nhung do p do bIô f
bao ma fôI co fhô ko o da I ma I ma I chu ng na o fôI co n muô n7
IaII va ZoraIma, haI mô I fình cu a fôI, ca I bô Ia c không co
ca nh sa f, không co Iuâ f Iô gì ngoa I su hIô u bIô f Iâ n nhau fuo ng fâ n
gIu a nhu ng con nguo I Ia m fha nh vIôn cu a no . Pha I, fôI vô dây chI
fa I fôI fhôI, nhung fôI cu ng chI fu cho mình pha I nghI dô n mô f dIô u
duy nhâ f Ia vuo f ngu c, vuo f ngu c hay Ia chô f: Nô u nhu mI bIô f
ra ng fa da bj ba f va pha I fro Ia I noI Iuu da y, mI so Ia I no nu cuo I
chIô n fha ng nhu fa I phIôn fo a da I hình no va mI so fhâ m nhu :
“Thô Ia do p rô I, no Ia I pha I dI frôn con duo ng dô n noI ruô ng na f ma
fa da da f no va o!”. Nhung mI da Iâ m. Không bao gIo fâm hô n fa,
fri o c fa fhuô c vô con duo ng ô nhu c â y dâu. MI chI na m duo c fhân
fhô fa fhôI, nhu ng fôn Iinh ga c cu a mI, ca hô fhô ng Iao fu cu a mI
mô I nga y haI Iâ n ghI nhâ n Ia fa co ma f; vo I mI, fhô Ia du . Sa u gIo
sa ng: “PapIIIon dâu7” - “Co fôI”. Sa u gIo chIô u: “PapIIIon7 – “Co
fôI”. Mo I vIô c fhô Ia ô n rô I. Chu ng fa fo m duo c no da gâ n sa u nam,
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cha c no da ba f dâ u ru a ra rô I, chI câ n chu f xiu nu a Ia co nga y
chuông so go I Iu ca mâ p dô n fIô p nhâ n no vo I dâ y du nghI fhu c,
frong bu a fIô c ha ng nga y ma chô dô da o fha I fhoo Iô I gIu a cho mo n
cu a mI vâ n cho không Iu ca no .
MI nhâ m rô I, nhu ng finh foa n cu a mI không du ng dâu. Su
hIô n dIô n vô vâ f châ f cu a fa không IIôn quan gì dô n su fô n fa I vô
fInh fhâ n cu a fa. MI co muô n fa no I cho mI bIô f dIô u na y không7
“TôI không fhuô c vô chô n Iao fu na y, fôI không bj dô ng ho a chu f
na o vo I nhu ng fho I quon cu a ca c ba n fu , ngay ca vo I nhu ng ba n fu
fhân fhIô f nhâ f. TôI Ia nguo I Iuôn Iuôn co ma f frong ca c chuyô n
vuo f ngu c”.
TôI dang dô I fhoa I vo I ko buô c fô I fôI o fo a da I hình fhì co haI
nguo I dô n gâ n vo ng fôI.
- Câ u ngu a , PapIIIon7
- Chua.
- Chu ng fo muô n no I chuyô n vo I câ u.
- Cu no I dI, không co aI o dây, no I nho nho , không aI ngho
duo c dâu.
- Thô na y nho . Chu ng fo dang chuâ n bj mô f cuô c nô I Ioa n.
- Kô hoa ch cu a ca c anh ra sao7
- Chu ng fo gIô f hô f bo n A-râ p, bo n Iinh ga c, fâ f ca vo con bo n
Iinh vì dâ y Ia nhu ng mâ m mô ng cu a su fhô I na f. Ðô Ia m duo c nhu
vâ y, fo dây, Arnaud, ba n fo , HaufIn, va bô n nguo I nu a, da fho a
fhuâ n so fâ n công kho vu khi cu a bo n chI huy. To Ia m vIô c o dâ y,
fo chuyôn ba o frì vu khi cho fô f. Co haI muoI ba khâ u su ng ma y va
hon fa m muoI khâ u su ng fruo ng mu f-co-fông va IoboI. Chu ng fo
ba f dâ u ha nh dô ng fu ...
- ThôI, du ng no I fhôm gì nu a. TôI không fham gIa dâu. TôI
ca m on ca c anh da fIn fôI nhung fôI không fa n fha nh.
- Ðo n fo nghI câ u so nhâ n chI huy cuô c nô I Ioa n na y. Câ u cu
dô fo no I hô f ca c chI fIô f bo n fo da nghIôn cu u va câ u so fhâ y Ia
Henry Charrieâ re 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không fhô na o fhâ f ba I duo c. Chu ng fo chuâ n bj vIô c na y da nam
fha ng nay. Ða co hon nam muoI nguo I fa n fha nh chu ng fo .
- Ðu ng kô fôn aI ra, fôI fu chô I vIô c chI huy, va cu ng không
muô n fham gIa va o vIô c na y.
- Sao vâ y7 Câ u pha I gIa I fhich cho bo n fo sau khI bo n fo da
fIn câ u va kô hô f cho câ u ngho.
- TôI không yôu câ u ca c anh kô cho fôI ngho du djnh cu a ca c
anh. Sau nu a, o do I, fôI chI Ia m dIô u gì nguo I kha c muô n. Va Ia I,
fôI cu ng không pha I Ia mô f ko gIô f nguo I ha ng Ioa f. TôI co fhô gIô f
chô f ko na o Ia m dIô u gì co ha I dô I vo I fôI chu fôI không gIô f da n ba
fro con, ho cha ng Ia m gì ha I dô n fôI ca . ÐIô u nghIôm fro ng nhâ f,
ca c anh không fhâ y ra, va fôI so no I cho ca c anh fhâ y Ia : du cuô c
nô I Ioa n cu a ca c anh da f duo c kô f qua , ca c anh cu ng fhâ f ba I.
- Sao vâ y7
- Ðo I vì vIô c chinh, fu c fhoa f ra kho I chô n Iao fu , so không
fhu c hIô n duo c. Cho Ia co mô f fram nguo I fham gIa cuô c nô I Ioa n,
ho so dI ba ng ca ch na o7 Trôn da o chI co haI chIô c xuô ng. Ca haI
chIô c cho hô f mu c cu ng không duo c hon bô n muoI nguo I. Co n sa u
muoI nguo I co n Ia I, ca c anh finh sao7
- Chu ng fa so o frong sô bô n muoI nguo I dI frôn haI chIô c
xuô ng do .
- Ca c anh fuo ng fhô fhôI. Nhu ng nguo I kha c không ngô c hon.
ca c anh dâu, ho cu ng co su ng nhu ca c anh, va nô u mô I nguo I â y
bIô f suy nghI mô f chu f xiu, fhì khI anh no I vo I nhu ng nguo I â y
ra ng ho so bj bo Ia I, haI bôn cha c so ba n nhau dô da nh quyô n duo c
dI frôn xuô ng. ÐIô u quan fro ng hon nu a Ia haI chIô c xuô ng do so
không co nuo c na o muô n nhâ n, vì dIô n fin so ba o fIn na y cho fâ f ca
ca c nuo c ma ca c anh co fhô dô n duo c, va ba o ngay fu fruo c khI ca c
anh dô n nu a, nhâ f Ia vo I sô nguo I chô f dông da o ma ca c anh dô Ia I.
Ca c anh dô n dâu cu ng so bj gIu Ia I Ia I va bj frao fra cho nuo c
Pha p. Ca c anh bIô f Ia fôI fu CoIombIa fro vô chu , fôI bIô f ro dIô u
fôI no I. TôI ba o da m vo I ca c anh Ia sau chuyô n â y, o dâu nguo I fa
cu ng fra ca c anh vô .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ThôI duo c. Thô Ia câ u fu chô I pha I không7
- Pha I.
- Io I cuô I cu ng cu a câ u dâ y chu
- Quyô f djnh không fhay dô I cu a fôI dâ y.
- Vâ y chu ng fo chI co n ru f IuI fhôI.
- Cho mô f chu f da , TôI xIn ca c anh du ng no I vô du djnh â y vo I
bâ f cu ba n na o cu a fôI.
- Sao vâ y7
- Vì fôI bIô f fruo c Ia ho so fu chô I, cho nôn ca c anh du ng no I
ma mâ f công.
- Ðuo c Ia m.
- Ca c anh không fhô fu bo kô hoa ch na y duo c sao7
- Thâ f fình ma no I, không duo c dâu, PapIIIon a .
- TôI không hIô u nô I Iy fuo ng cu a ca c anh Ia gì, bo I vì fôI da
no I mô f ca ch râ f du ng da n vo I ca c anh Ia du cuô c nô I Ioa n co fha nh
công, ca c anh cu ng không duo c fu do.
- Chu ng fo chI muô n fra fhu . Va bây gIo câ u da gIa I fhich cho
chu ng fo fhâ y Ia không fhô dô n dâu duo c, ra ng không nuo c na o
fIô p nhâ n chu ng fo , vâ y, chu ng fo so va o ru ng va fu fâ p fha nh mô f
foa n o ru ng vâ y.
- TôI hu a vo I ca c anh Ia so không no I vIô c na y ra vo I aI, ngay
ca ba n chi fhân.
- Chu ng fo cu ng fIn nhu vâ y.
- Tô f. Mô f dIô u cuô I cu ng nu a: ca c anh fIn cho fôI bIô f fruo c
fa m nga y dô fôI dô n da o SaInf-Josoph chu không o da o RoyaIo khI
su vIô c xa y ra.
- Câ u so duo c ba o fruo c kjp fho I dô co fhô chuyô n dô n da o
kha c.
- TôI không fhô Ia m gì dô ca c anh fhay dô I y kIô n duo c sao7
Ca c anh co fhô phô I ho p vo I fôI Ia m dIô u gì kha c duo c không7
Henry Charrieâ re 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cha ng ha n, an ca p bô n khâ u su ng fruo ng, va va o mô f dôm na o do ,
fâ n công vo ng ga c ca-nô, không gIô f aI ca , chI Iâ y mô f chIô c xuô ng
rô I cu ng nhau frô n dI.
- Không, chu ng fo da chju du ng qua nhIô u rô I. Ca I chinh dô I
vo I chu ng fo Ia fra fhu , du co pha I chô f.
- Thô co n nhu ng du a nho , nhu ng nguo I da n ba fhì sao7.
- Tâ f ca dô u cu ng mô f Io , cu ng mô f gIo ng ma u ma ra. Tâ f ca
pha I chô f.
- ThôI du ng no I chuyô n na y nu a.
- Câ u không chu c chu ng fo duo c may ma n7
- Không, fôI chI no I vo I ca c anh Ia ha y fhôI vIô c â y dI, co
nhIô u vIô c da ng Ia m hon ca I chuyô n fô I fô do .
- Câ u không châ p nhâ n quyô n duo c fra fhu 7
- Co chu , nhung không pha I Ia ba ng ca ch sa f ha I nhu ng
nguo I vô fô I. Cha o ca c anh.
- Cha o câ u. Vâ y Ia chu ng fa không hô no I gì vo I nhau dâ y
nho , pha I không, PapI7
- Ðô ng y .
Ca HaufIn va Arnaud da ru f IuI. Chuyô n na y fhâ f Ia fu c
cuo I. HaI fha ng cha du ng Ia khu ng ngoa I ra Ia I co n nam sa u chu c
fha ng kha c co IIôn can, rô I dô n gIo H sô â y co n Iôn fo I mô f fram
nu a. Thâ f Ia chuyô n qua I da n. Trong sô ca c ba n fôI không hô co aI
da dô ng gì dô n vIô c na y. Nhu vâ y Ia haI fha ng cha no cha c chI ba n
vo I bo n fruo ng gIa fhôI. Không hô co nhu ng fay fhuô c gIo I gIang hô
fham gIa vu na y. ÐIô u nghIôm fro ng hon nu a, Ia nhu ng ko fruo ng
gIa gIô f nguo I Ia I Ia nhu ng fôn sa f nhân fhâ f su , nhu ng ko gIô f
nguo I frong gIo I gIang hô fhì kha c ha n.
Trong fuâ n na y, fôI da dIô u fra râ f kin da o vô Arnaud va
HaufIn. Hình nhu Arnaud Ia nh oan a n chung fhân vô mô f fô I
không da ng fo I muo I nam fu . Ca c bô I fhâ m kô f fô I ha n na ng nhu
vâ y do nam fruo c, anh cu a ha n da bj chô f cho m vì gIô f mô f ca nh
sa f. Co n ha n fhì do công fô vIôn no I nhIô u dô n nguo I anh cu a ha n
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dô fa o mô f không khi fhu djch, nôn ha n bj xu a n na ng ghô go m
dô n fhô . Ha n Ia I co n bj fra fâ n râ f fa n nhâ n frong Iu c bj ba f, cu ng
vâ n do nhu ng vIô c Ia m cu a nguo I anh.
HaufIn chua duo c huo ng fu do bao gIo , ha n o fu fu nam Iôn
chin. Va o hô I muo I chin fuô I, ha n da gIô f mô f nguo I ngay fruo c khI
ra kho I nha fru ng gIo I mô f nga y dô dang Iinh ha I quân, vo I mu c
dich fhoa f kho I fu . Ha n fa co Io cu ng hoI dIôn, vì du djnh cu a ha n
hình nhu Ia sang VonozuoIa, va o Ia m vIô c fa I mô f mo va ng bôn do
rô I so fìm ca ch fu Ia m cho gâ y mô f chân dô duo c huo ng mô f khoa n
fIô n bô I fhuo ng Io n. Ca I chân do bj fô cu ng do ha n fu chich fhuô c gì
fôI không ro , fu hô I o SaInf- MarfIn-do-Ro .
Co su fhay dô I bâ f ngo . Sa ng nay, frong buô I dIô m danh,
Arnaud, HaufIn va om cu a MaffhIou CarbonIorI da bj go I dI. Câ u
om fôn Joan, Ia fho Ia m ba nh mì, nghIa Ia Ia m vIô c fa I bô n ca ng,
gâ n noI fhuyô n dâ u. Ho bj chuyô n dI da o SaInf Josoph ma không
duo c gIa I fhich gì, va cu ng không co Iy do ro rô f. TôI cô fìm hIô u.
Không aI bIô f chu f gì, fhô ma Arnaud frông coI vu khi da bô n nam
rô I, co n Joan CarbonIorI Ia fho Ia m ba nh mì da nam nam. Không
fhô Ia chuyô n ngâ u nhIôn.
- Cha c pha I co ro rI o dâu, nhung ro rI nhu fhô na o va dô n
mu c na o7
TôI quyô f djnh ba n chuyô n do vo I ba nguo I ba n fhân:
MaffhIou CarbonIorI, Crandof va CaIganI. Ca ba dô u không bIô f
chu f gì. Thô Ia Arnaud va HaufIn chI ru rô nhu ng fay su ng so
không fhuô c gIo I gIang hô .
- Vâ y fhì sao bo n ho Ia I no I vo I fo 7
- Ðo I vì fâ f ca aI aI cu ng bIô f Ia câ u finh vuo f ngu c vo I bâ f ky
gIa na o.
- Nhung không pha I vo I gIa do .
- Ðo n â y không hIô u nô I su kha c bIô f.
- Thô co n fha ng Joan, om câ u7
Henry Charrieâ re 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia m sao ma bIô f duo c vì Iy do gì no Ia I dâm dâ u va o Ia m ca I
vIô c ngu ngô c do .
- Co fhô co fha ng ko o no va o cuô c rô I quay ra gIao dô ng, va
fha ng om câ u không bIô f gì ca chang7
Su vIô c dIô n bIô n fhâ f mau Io . Ðôm â y CIrasoIo bj gIô f khI
va o nha câ u. A o cu a anh da don chan frâu nguo I MarfInIquo co
dinh ma u. Muo I Iam nga y sau mô f cuô c dIô u fra cho p nhoa ng dIô n
ra va qua Io I khaI cu a mô f fôn da don kha c bj ca ch Iy, anh chan
frâu bj mô f fo a a n da c bIô f kô f a n fu hình.
Mô f ga gIang hô nhIô u fuô I, fôn Ia CarvoI, dân SavoIo, dô n
no I chuyô n vo I fôI o chô gIa f a o quâ n o ngoa I sân.
- PapI na y, fo kho chju qua vì fo da gIô f CIrasoIo. To muô n
cu u fha ng nho nhung Ia I so bj cha f dâ u. Pha I fra ca I gIa â y, fhì fo
không no I dâu. Nô u nghI Ia I ca I mo o na o chI bj dô ba hay nam nam
fhì fo fu fhu rô I.
- A n khô saI cu a anh Ia bao nhIôu7
- HaI muoI nam.
- Anh da ngô I duo c bao nhIôu Iâu rô I7
- MuoI haI nam.
- Anh ha y ba ng Io ng chju a n chung fhân dI, nhu vâ y anh
không pha I va o nha Iao câ m cô .
- ÐIô f Ia m sao bây gIo 7
- Cu dô fôI nghI da . Ðôm nay fôI so no I vo I anh.
TôI dô n, fôI no I vo I CarvoI:
- Anh không fhô fu fhu va nhâ n da Ia m vIô c do duo c!
- Sao vâ y7
- Anh co fhô bj a n fu hình. ChI co mô f ca ch dô fra nh nha Iao
câ m cô Ia IInh a n chung fhân. Anh cu fu fhu dI. Iy do: Iuong fâm
anh không cho pho p anh dô mô f nguo I vô fô I bj chô f oan. Anh ha y
fìm mô f ca nh bInh nguo I Corso dô nho ba o chu a cho anh. TôI so
no I cho anh bIô f fôn nguo I do , dô fôI ho I y no fruo c da .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Pha I Ia m mau mau mo I duo c. Không nôn dô fha ng cha bj
cha f dâ u qua nhanh. Anh ha y cho haI ba nga y nu a.
TôI da ba n vIô c na y vo I vIôn gIa m fhj CoIIona. Anh fa da
ma ch cho fôI mô f y ky : fôI so dâ n ha n dô n ga p fhIô u fa chI huy. Va
fôI no I Ia CarvoI xIn fôI bônh vu c ha n, dua ha n dô n ga p ông dô
nhâ n fô I. TôI ba o da m vo I ha n ra ng, vo I ha nh dô ng cao fhuo ng
na y, không fhô kô f a n fu hình ha n duo c, nhung ha n cu ng bIô f
fruo ng ho p cu a ha n Ia nghIôm fro ng, va da finh fruo c Ia so Ia nh a n
chung fhân.
Mo I vIô c dô u dIô n ra mô f ca ch ô n fho a. CarvoI da cu u duo c
câ u oa n da don, câ u na y duo c fha ngay Iâ p fu c. Ko Ia m chu ng gIa
dô buô c fô I ha n Ia nh mô f nam fu co n CarvoI fhì chung fhân..
HaI fha ng da frôI qua. Ðây gIo , khI mo I vIô c da châ m du f,
CarvoI mo I kô cho fôI ngho dâ u duôI câu chuyô n CIrasoIo, sau khI
nhâ n Io I fham gIa cuô c nô I Ioa n va duo c bIô f nhu ng chI fIô f cu a âm
muu na y, da fô ca o Arnaud, HaufIn va CarbonIorI, may ma no
không bIô f fhôm fôn aI.
Ðuo c ngho fô ca o ca I chuyô n fâ y dình na y, bo n ca nh sa f
không fIn. Tuy vâ y, dô pho ng ngu a, chu ng cu ng chuyô n dI SaInf-
Josoph ba fôn fu bj nôu fôn do , nhung không no I gì vo I chu ng,
không Iu c vâ n chu ng va không Ia m gì ca .
- Co n câ u CarvoI, vì sao câ u gIô f no 7
- To vIô n co Ia no da an ca p pIan cu a fo . Ra ng chô fo na m dô I
dIô n vo I chô no - do Ia su fhâ f - va ban dôm, fo Iâ y pIan ra gIâ u va o
ca I mô n vâ n dô gô I dâ u. Co dôm fo dI câ u, khI fo vô chô fhì pIan
cu a fo bj mâ f. Iu c bâ y gIo , quanh chô fo , chI co mô f nguo I fhu c, do
Ia CIrasoIo. Ðo n Iinh fIn ca ch gIa I fhich cu a fo . Ho cu ng không no I
cho fo bIô f Ia no da fô gIa c mô f vu nô I Ioa n.
- PapIIIon! PapIIIon ra dIô m danh! - Ngoa I sân co fIô ng go I.
- Co fôI dây.
- Thu xô p dô da c. Iôn duo ng dI SaInf-Josoph ngay bây gIo .
- Cha ! Mo kIô p!
Henry Charrieâ re 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ChIô n franh vu a nô ra o Pha p. Tình hình buô c pha I co mô f
ky Iuâ f mo I: nhu ng vIôn chu c dâ u nga nh ma dô xa y ra mô f cuô c
vuo f ngu c Ia bj ca ch chu c ngay.
Tu nhân na o bj ba f khI dang vuo f ngu c, so bj fu hình. VIô c
vuo f ngu c bj coI nhu co dô ng co muô n gIa nhâ p ca c Iu c Iuo ng cu a
pho Nuo c Pha p Tu do dang pha n bô I fô quô c. VIô c gì cu ng co fhô
dung fhu duo c, chu vuo f ngu c fhì du f khoa f Ia không.
ThIô u fa ProuIIIof dI da duo c haI fha ng. TôI chua bIô f nguo I
chI huy mo I, ma cu ng cha ng bIô f Ia m gì. TôI cha o ca c ba n. Ta m gIo ,
fôI da o frôn fa u dI SaInf-Josoph.
Ðô cu a IIsoffo không co n o fra I SaInf-Josoph nu a. Tuâ n qua,
ông da cu ng gIa dình do I dI Cayonno. ChI huy fa u gIao ngay fa I
bô n cho fôn Iinh fru c cu ng vo I gIâ y fo ko m fhoo.
- Anh Ia PapIIIon ha 7
- Thua fhIô u fa , vâng.
- Anh Ia mô f nhân vâ f ky cu c Ia m - Ong fa vu a no I vu a Iâ f
gIâ y fo cu a fôI ra xom.
- Ta I sao fôI Ia I Ia ky cu c7
- Ðo I vì mô f ma f, anh bj ghI Ia nguy hIô m vô mo I phuong
dIô n, nhâ f Ia co mô f Io I ghI chu ba ng mu c do : “fhuo ng xuyôn
chuâ n bj vuo f ngu c” rô I Ia I, co ghI fhôm: “bj ca mâ p bao vây, vâ n cô
cu u con ga I fhIô u fa chI huy da o SaInf-Josoph”. TôI co haI con ga I
nho , PapIIIon a , anh co muô n ga p chu ng không7
Ong go I haI du a fro , Iôn ba va nam fuô I va o pho ng Ia m vIô c
cu a ông. Ca haI dô u cô ma I fo c va ng, dI va o fhoo sau chu ng Ia mô f
fôn A-râ p co n fro , ma c foa n fra ng va mô f phu nu fo c don, râ f xInh.
- Ðm oI, om fhâ y nguo I na y không, anh fa da cô cu u IIsoffo,
con do dâ u cu a om, dâ y.
- OI! Cho fôI duo c ba f fay anh na o, - nguo I fhIô u phu no I.
Ða f fay mô f nguo I fu khô saI! Tinh hô n nhIôn va ca I cu chI fu
pha f cu a ba fa Ia m fôI ca m dô ng.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Pha I, fôI Ia mo do dâ u cu a IIsoffo. Chu ng fôI râ f fhân vo I
gIa dình £randoIf. Thô mình co djnh Ia m gì cho anh na y không, ha
mình7
- Anh fa pha I vô fra I gIam da . Rô I anh so cho fôI bIô f anh
muô n fôI phân cho anh vIô c gì nho .
- XIn ca m on fhIô u fa , ca m on ba . XIn ông cho fôI bIô f Iy do vì
sao fôI pha I chuyô n dô n SaInf-Josoph. Ðô I vo I fôI, do gâ n nhu Ia
mô f hình pha f.
- Thoo fôI nghI fhì không co Iy do gì. Cha ng qua ông chI huy
mo I so anh vuo f ngu c.
- Ong â y nghI không saI.
- Ca c hình pha f dô I vo I nhu ng aI dô fu vuo f ngu c da duo c
fang Iôn. Truo c chIô n franh, co kha nang bj mâ f mô f Ion; bây gIo ,
do Ia dIô u fâ f nhIôn rô I, chua kô ca c hình fhu c kha c nu a. Vì vâ y
ông fa dua anh dô n dây, ông fa fha dô anh vuo f ngu c fu SaInf-
Josoph không fhuô c pha m vI cu a ông, co n hon Ia fu RoyaIo Ia noI
ông pha I chju fra ch nhIô m.
- Thua fhIô u fa , ông pha I o dây bao nhIôu Iâu7
- Muo I fa m fha ng.
- TôI không fhô na o cho Iâu dô n fhô duo c, nhung fôI so kIô m
ca ch fro vô RoyaIo dô kho I phuong ha I dô n ông.
- Ca m on anh, - vo ông fa no I. - TôI râ f sung suo ng fhâ y anh
xu su cao fhuo ng nhu vâ y. Anh câ n gì, cu dô n dây du ng ngâ n nga I.
Ða na y, ba ra Iô nh cho vo ng ga c dô PapIIIon co fhô dô n ga p om khI
na o anh fa yôu câ u nho .
- Ðuo c fhôI, om yôu. Mohammod, dI fhoo PapIIIon vô fra I, co n
anh, anh co fhô cho n pho ng anh muô n o .
- O , fôI fhì râ f dô : fôI xIn o nha gIam nhu ng fu nguy hIô m.
- ÐIô u do không kho , fhIô u fa cuo I, doa n vIô f mâ y chu va o
mô f fo gIâ y dua cho Mohammod.
Henry Charrieâ re 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI ro I can nha vu a Ia nha o vu a Ia van pho ng cu a fhIô u fa
bôn bô n fa u, do Ia nha o fruo c dây cu a IIsoffo. TôI dI vô fra I, fhoo
sau Ia fôn A-râ p fro . ChI huy fra m ga c Ia mô f nguo I Corso, râ f
hung ha n, y Ia fay chuyôn gIô f nguo I ma aI cu ng bIô f. Tôn y Ia
£IIIssarI.
- PapIIIon, anh dô n rô I dâ y ha 7 Anh bIô f finh fôI dâ y, fô f fhì
fhâ f fô f, xâ u cu ng fhâ f xâ u. Anh du ng gIo fro vuo f ngu c vo I fôI
nho , vì anh ma fhâ f ba I Ia fôI gIô f anh nhu gIô f con gIa n vâ y. HaI
nam nu a, fôI so vô huu. Vì vâ y bây gIo không pha I Ia Iu c ga p
chuyô n phIô n foa I.
- Ong bIô f ra ng fôI vô n Ia ba n cu a fâ f ca nhu ng nguo I Corso.
TôI không no I vo I ông Ia fôI so không vuo f ngu c, nhung nô u fôI
vuo f ngu c, fôI so fhu xô p dô vIô c do không xa y ra va o phIôn fru c
cu a ông.
- Vâ y fhì duo c, PapIIIon. Chu ng fa không pha I Ia ko fhu cu a
nhau rô I. Anh cu ng hIô u dâ y, bo n fro ho co fhô chju du ng nhu ng
chuyô n bu c mình do mô f cuô c vuo f ngu c gây ra, co n fôI fhì anh Ia
gì7 Vo I fuô I fôI, Ia I sa p vô huu nu a! Rô I, fhô Ia hIô u nhau nho . Co n
bây gIo fhì vô chô o da chI djnh.
Thô Ia fôI Ia I va o fra I, frong mô f van pho ng gIô ng y nhu o
da o RoyaIo, chu a fu mô f fram dô n mô f fram haI fu nhân. O dâ y co
fha ng PIorrof rô , HaufIn, Arnaud va Joan CarbonIorI. Ða ng Io fôI
pha I vô cu ng nho m vo I Joan vì no Ia om MaffhIou nhung Joan
không co co nhu MaffhIou, va do no da nh ba n vo I HaufIn. Arnaud
fôI fhâ y không ho p. Cho nôn, fôI ga f no ra va vô o vo I CarrIor,
nguo I Ðordoaux, co n go I Ia fha ng PIorrof rô .
Ða o SaInf-Josoph hoang da hon da o RoyaIo, hoI nho hon
RoyaIo mô f chu f nhung vì da I hon, nôn frông nhu Io n hon. Tra I o
Iung chu ng cao dIô m cu a da o, gIu a haI khoa ng dâ f ba ng Ia m fha nh
haI fâ ng kô fIô p nhau. Tra I gIam o fâ ng fhu nhâ f; co n o fâ ng frôn
Ia nha Iao câ m cô fru danh ma mo I nguo I ghô so . Nhân fIô n cu ng
xIn no I Ia pha m nhân bj gIam câ m cô ha ng nga y vâ n duo c dI fa m
mô f gIo . Hy vo ng ra ng vIô c do so co n fIô p fu c.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ha ng nga y, va o buô I frua, fôn A-râ p Ia m vIô c cho fhIô u fa
dua dô n cho fôI ba ca I ca -mo n xô p Iô ng va o mô f mIô ng sa f do f o
dâ u co fay xa ch ba ng gô . Ha n dô ba ngan ca -mo n Ia I va Iâ y nhu ng
ngan ca -mo n hôm fruo c vô . Ða mo do dâ u IIsoffo ha ng nga y gu I
cho fôI nhu ng mo n ma ba da nâ u nuo ng cho gIa dình ba an.
Chu nhâ f, fôI dô n fham va ca m on ba . TôI o dâ y ca buô I chIô u
dô chuyô n fro vo I ba va choI vo I ca c con ba , vuô f mo fo c va ng cu a
chu ng, fôI fu nhu , nhIô u khI kho ma bIô f dâu Ia bô n phâ n cu a
mình. Nguy co dang do na ng Iôn gIa dình na y frong fruo ng ho p haI
fha ng ngu kIa vâ n gIu y djnh fhâ f Ia ghô go m. CIrasoIo da fô gIa c
câu chuyô n ra rô I ma bo n Iinh cha ng fIn. Ðô n nô I chu ng không
chju fa ch mâ y fha ng kIa ra, ma chI chuyô n chu ng dô n SaInf-
Josoph. Nhung nô u fôI no I fhôm mô f câu dô nguo I fa fa ch chu ng
rIông ra fu ng fha ng mô f, ho a ra fôI Ia I xa c nhâ n su kIô n Ia co fhâ f,
cu ng finh châ f nghIôm fro ng cu a chuyô n fô gIa c no . Nô u fhô fhì
pha n u ng cu a caI fu so ra sao7 Tô f hon ca Ia câm mIô ng Ia I.
O fra I, Arnaud va HaufIn hâ u nhu không no I vo I fôI. Thô Ia I
ho a hay, chu ng fôI dô I xu vo I nhau nha nha n nhung không fhân
mâ f, Joan CarbonIorI không no I chuyô n vo I fôI, no fu c vì fôI da
không vô o cu ng nho m vo I no . Chu ng fôI co bô n nguo I: PIorrof rô ,
MarquoffI, da fu ng doa f gIa I nhì frong cuô c fhI vI câ m o Roma,
nhIô u khI câ u fa choI da n mâ y gIo IIô n, Ia m fôI cu ng buô n mang
ma c, va ca MarsorI, dân Corso, vu ng So fo, cu ng vâ y.
TôI không no I gì vo I aI, fôI co ca m gIa c Ia o dây cu ng không aI
bIô f gì vô cuô c chuâ n bj nô I Ioa n bj dang do o da o RoyaIo. Ho co n
gIu nhu ng y djnh â y không7 Ca ba dang Ia m Iao djch na ng nho c.
Ho pha I ko o Iô duo I nuo c nhu ng fa ng da fo dô xây mô f hô boI ngoa I
bIô n. Mô f fa ng da fo duo c buô c cha f ba ng xich, mô f so I dây kha c fu
muo I Iam dô n haI muoI mo f duo c nô I va o dâ y o bôn pha I va bôn
fra I. Mô I fu nhân cha ng dây ko o cu a mình va o fhân hay va o vaI,
mo c dây do va o mô f khâu cu a so I xich da I. Rô I cu ng mô f Iu c, y nhu
nhu ng con vâ f, ho pha I ko o ca c fa ng da dô n noI da djnh. Ðuo I fro I
na ng cho I chang, dâ y Ia mô f công vIô c na ng nho c va cha n ngâ y.
Henry Charrieâ re 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Co fIô ng su ng fruo ng, su ng mu f-co-fông va su ng nga n nô
vang o phia bô n fa u. TôI hIô u ngay, Iu dIôn khu ng da hoa f dô ng.
VIô c gì da xa y ra vâ y7 AI fha ng7 TôI ngô I frong pho ng, không dô ng
dâ y. Nhu ng fay fu su ng so dô u no I: “Ho nô I Ioa n rô I!”.
- Nô I Ioa n a 7 Nô I Ioa n fhô na o7 - TôI cô fình fo ra cho mo I
nguo I fhâ y Ia fôI không bIô f gì. Joan CarbonIorI hôm do không dI
Ia m, sa ng Ia I gâ n fôI, ma f fuy ra m na ng ma vâ n fa I mo f nhu da
chô f rô I. No no I Ii nhi, “Nô I Ioa n dâ y, anh PapI a ”. TôI Ia nh Iu ng
ho I no : “Ioa n gì7 Tao không bIô f”.
TIô ng su ng mu f-co-fông vâ n fIô p fu c nô . PIorrof rô cha y va o
pho ng.
- Nô I Ioa n nhung hình nhu fhâ f ba I fhì pha I. Thâ f Ia mô f Iu
dIôn! PapIIIon, mo dao ra dI. Íf ra fa cu ng pha I gIô f duo c fhâ f
nhIô u Iinh rô I co chô f mo I chô f.
- Pha I, - CarbonIorI no I, - pha I gIô f ca ng nhIô u Iinh ca ng fô f.
ChIssIIIa Iâ y ra mô f con dao ca o. Nguo I na o cu ng Iam Iam mô f con
dao da mo sa n.
TôI no I vo I ho :
- Ðu ng co xu su nhu nhu ng fha ng ngu. Chu ng fa co bao
nhIôu mô ng7
- Chin.
- Ða y câ u ha y bo vu khi xuô ng. Câ u na o ham do a Iinh ga c, fôI
so gIô f ngay. TôI không muô n bj ba n nhu fho frong can pho ng na y.
Câ u co fham gIa va o vu na y không7
- Không.
- Co n câ u7
- Cu ng không.
- Thô câ u na y7
- TôI cha ng bIô f nô p fo gì ca .
- Tô f. Chu ng fa o dây dô u Ia dân gIang hô , không aI bIô f gì vô
cuô c nô I Ioa n cu a bo n fruo ng gIa ca . HIô u không na o7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðuo c rô I.
- Ðu a na o dI fô gIa c va nhâ n ra ng co bIô f if nhIô u dIô u gì Ia
so bj ba n chô f ngay dâ y. Ðo I vâ y, fha ng na o ngo nghô ch no I ra Ia
cha ng an ca I gIa I gì dâu. Ca c câ u vu f ca vu khI va o fhu ng phân dI.
Ðo n Iinh cha c cu ng sa p dô n dây rô I.
- Thô nho ca nh fu fha ng fhì sao7
- Nô u ca nh fu fha ng, fa cu dô cho chu ng fhu xô p va hoa n
fha nh chIô n fha ng cu a chu ng ba ng mô f cuô c vuo f ngu c. Co n fôI,
vo I ca I gIa na y, fôI không ham. Ca c câ u fhì sao7
- Chu ng fôI cu ng vâ y, - fa m nguo I kIa cu ng dô ng fhanh no I,
kô ca Joan CarbonIorI.
TôI không ho ho vô nhu ng gì fôI vu a nhâ n fhâ y: không co n
fIô ng su ng nô nu a, va nhu fhô nghIa Ia ca nh fu da fhâ f ba I. Qua
fhâ f Ia cuô c fa n sa f da duo c du finh fu fruo c chua fhô na o mo I dô n
gIo na y ma da xong xuôI duo c
Ðo n Iinh vu a cha y nhu dIôn dô n, vu a du ng ba ng su ng, gâ y,
va chân fhu c mâ y nguo I fu dI chuyô n da vô .
Chu ng Iu a ho va o can nha kô bôn rô I cu ng va o frong do Iuôn.
Ða n ghI-fa, mang-dô-IIn, ba n co vua, co dam, do n dâ u, ghô bang,
ca c chaI du ng dâ u, duo ng, ca phô, quâ n a o fra ng, fâ f ca dô u bj cha
da p pha hu y va bj vâ f ra ngoa I. Ðo n Iinh dâ p pha fâ f ca nhu ng gì
ma quy chô không chinh fhu c cho pho p ca c pha m nhân duo c gIu .
Co haI fIô ng su ng nô , cha c cha n Ia fIô ng su ng nga n. Tra I
gIam co fa m fo a nha . Ðo n Iinh ha nh dô ng nhu vâ y o ca fa m fo a
nha , fhInh fhoa ng co n du ng ba n su ng dô pha . Mô f nguo I frâ n
fruô ng, ro ra ng Ia bj bo n Iinh gIa I vô xa -IIm dô da nh cho nhu fu , da
cha y vô phia nha gIam.
Ðo n chu ng da dô n ca c nha o phia fruo c va bôn pha I chô
chu ng fôI. Ðây gIo chu ng dang o nha fhu ba y. ChI co n Ia I can nha
cu a chu ng fôI. Ca chin du a chu ng fôI aI nâ y dô u vâ n ngô I yôn o chô
cu a mình. Nhu ng nguo I dI Ia m o ngoa I cu ng chua aI vô . Nguo I na o
cu ng chô f di fa I chô cu a nguo I nâ y. Không aI no I gì. MIô ng fôI khô
Henry Charrieâ re 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rang, fôI dang nghI: “Mong cho du ng co fha ng khô n na o Io I du ng
Iu c hô n quân hô n quan na y dô ha fhu mình mô f ca ch vô fô I va ”.
- Chu ng no dô n dây rô I kIa, - CarbonIorI no I, ha n không co n
hô n via na o nu a.
Ðo n Iinh, hon haI muoI fôn, u a va o, su ng mu f co- fông hay
su ng nga n Iam Iam frong fay sa n sa ng nha da n. £IIIssarI Ia Iô I:
- Na y, chu ng ma y chua co I hô f quâ n a o ra a 7 Co n cho gì nu a,
dô cho chô f7 Chu ng ma y so bj ba f ca Iu .
- Co I hô f quâ n a o ra, chu ng fa không muô n Iô f quâ n a o o xa c
chu ng ma y ra.
- Thua ông £IIIIssarI...
- Câm mô m dI, PapIIIon. Ðu ng co xIn fha fô I o dây. Ca I
chuyô n chu ng ma y ba y da f ra no qua u nghIôm fro ng. O frong
pho ng fu nguy hIô m na y, cha c cha n ca bo n chu ng ma y da fham
gIa.
Ma f y fro n fru ng Iôn va n do nhu ng fIa ma u, a nh ma f fra n
dâ y sa f khi.
- Chu ng fôI co quyô n, PIorrof no I.
TôI quyô f djnh da nh ba I IIô u.
- TôI nga c nhIôn fhâ y mô f nguo I Corso nhu ông ma Ia I dI fa n
sa f nhu ng nguo I vô fô I7 Ong muô n ba n ha 7 Ðuo c, không câ n pha I
da I gIo ng Ia m gì, chu ng fôI không fhIô f nu a dâu. Ong ba n dI, ba n
cho mau dI. Tro I dâ f oI! TôI fuo ng ông cu ng Ia mô f con nguo I chu ,
ông £IIIssarI kIa, mô f dô fu chân chinh cu a NapoIo on! Nhung fôI
da Iâ m. Cu ng cha ng sao. Thâ m chi fôI cu ng nhu ng muô n nhìn
fhây ông khI ông ban chu ng fôI nu a co. TôI quay Iung Ia I dây. Na y,
ca c câ u quay Iung ca Ia I dô nguo I fa không no I Ia chu ng mình djnh
fâ n công ho .
Va fâ f ca mo I nguo I nhu mô f, da quay Iung Ia I bo n Iinh. Ðo n
ho su ng so fruo c fha I dô cu a fôI, ca ng nga c nhIôn hon vì fruo c dâ y
|vIô c na y vô sau fôI mo I bIô f) £IIIssarI da ba n chô f haI pha m nhân
o ca c nha kha c.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ma y co n muô n no I gì nu a không, PapIIIon7
Vâ n quay Iung Ia I, fôI da p:
- Chuyô n nô I Ioa n na y, fôI không fIn chu f na o. Sao Ia I nô I
Ioa n7 Ðô gIô f Iinh a 7 Rô I vuo f ngu c7 Rô I dI dâu7 TôI dây, Ia chuyôn
vIôn vuo f ngu c, fôI fu o râ f xa, fâ n CoIombIa fro vô . TôI fhu ho I co
nuo c na o Ia I chu a châ p nhu ng ko gIô f nguo I rô I vuo f ngu c7 Tôn ca I
nuo c â y Ia gì vâ y7 Ðu ng co ngu nhu fhô , không mô f aI xu ng da ng
vo I danh hIô u mô f con nguo I Ia I dinh va o chuyô n na y Ia m gì.
- Ma y, fhì may ra co fhô nhu fhô , nhung co n CarbonIorI7 Tao
cha c cha n no co fham gIa, vì sa ng nay fha ng Arnaud va fha ng
HaufIn nga c nhIôn fhâ y no ba o bô nh dô không dI Ia m.
- Ong fuo ng fhô fhôI, fôI ba o da m Ia nhu vâ y. - Va fôI quay
ma f Ia I vo I y. - TôI no I dô ông hIô u ngay nho . CarbonIorI Ia ba n fôI,
anh fa bIô f mo I chI fIô f vô chuyô n vuo f ngu c cu a fôI, anh fa không
co a o fuo ng gì hô f, anh fa bIô f ro hâ u qua cu a mô f cuô c vuo f ngu c
ba ng ca ch nô I Ioa n.
Ðu ng Iu c do , fhIô u fa chI huy dô n. Ong fa du ng bôn ngoa I.
£IIIssarI dI ra. ThIô u fa go I:
- CarbonIorI.
- Co fôI.
- Cho no va o xa IIm nhung không duo c nguo c da I. CIa m fhj
na y, dI fhoo no . Tâ f ca dI ra ngoa I hô f, chI ca c gIa m fhj fruo ng o Ia I
dây fhôI. Ðua fâ f ca ca c fu nhân co n ra I ra c o da o vô fra I. Không
duo c gIô f aI, cho fâ f ca vô fra I, không fru mô f aI.
ThIô u fa chI huy fra I, vIôn chI huy pho va £IIIssarI cu ng bô n
Iinh ga c buo c va o pho ng gIam. ThIô u fa no I.
- PapIIIon, co mô f vIô c râ f nghIôm fro ng vu a xa y ra. Vo I fu
ca ch chI huy fra I gIam, fôI co fra ch nhIô m râ f na ng nô . Truo c khI
co va I bIô n pha p dô I pho , fôI câ n bIô f ngay mô f sô fIn fu c. TôI bIô f
Ia frong fho I dIô m nga f ngho o na y, anh so fu chô I không no I
chuyô n rIông vo I fôI, vì fhô , fôI da dô n dây. CIa m fhj Ðucfos da bj
gIô f. Ðo n chu ng co n muô n Iâ y vu khI câ f o nha fôI dô Ia m mô f cuô c
Henry Charrieâ re 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nô I Ioa n. TôI chI co va I phu f fhôI, fôI fIn anh. TôI ho I y kIô n anh vô
vIô c na y, fhô na o7
- Nô u co nô I Ioa n, sao chu ng fôI không bIô f gì ca 7 Sao không
aI no I gì vo I chu ng fôI7 Co bao nhIôu nguo I IIôn quan dô n vu na y7
TôI da f ra ba câu ho I do vo I ông fhIô u fa va fôI so fra Io I, nhung
fruo c fIôn, ông pha I cho fôI bIô f, Ia sau khI ho gIô f gIa m fhj va doa f
duo c su ng cu a ông â y rô I, fôI doa n cha c vâ y, co bao nhIôu nguo I da
ha nh dô ng7
- Ða nguo I.
- Ðo Ia nhu ng aI7
- Arnaud, HaufIn va Marcoau.
- TôI hIô u rô I. Ðu ông muô n hay không, ông nghI fhô na o fu y
y nhung không co cuô c nô I Ioa n na o ca .
- PapIIIon, anh no I Ia o. - £IIIssarI no I - Cuô c nô I Ioa n na y
da ng Io xa y ra o da o RoyaIo, CIrasoIo da fô gIa c, chu ng fôI không
fIn Ia co . Nhung bây gIo , ro ra ng nhu ng gì no no I ra Ia du ng. Vâ y
Ia anh co y bjp chu ng fôI PappIIIon!
- Nô u nhu ông no I Ia du ng, fhì fôI dây, fôI Ia fha ng dI fô ca o
chang, rô I ca PIorrof rô nu a, rô I CarbonIorI va CaIganI cu ng fâ f ca
ca nh Iu c Iâm Corso o da o RoyaIo, rô I ca ca nh gIang hô nu a. Ðâ f
châ p nhu ng su vIô c da xa y ra fôI vâ n không fIn va o chuyô n â y.
Nô u co cuô c nô I Ioa n, fhì chu ng fôI câ m dâ u chu không co aI kha c.
- Anh no I chuyô n gì ma Ia vâ y7 Không co aI IIôn quan dô n
vIô c na y sao7 Vô Iy .
- Thô ha nh dô ng cu a nhu ng ko kha c Ia fhô na o7 Co aI ngoa I
ba fha ng khu ng â y Ia m gì không7 o dây, co aI nhu c nhich chân fay
dô chIô m vo ng ga c co bô n gIa m fhj co su ng, Ia I co ca ông xô p
£IIIssarI cu ng co su ng mu f-co-fông nu a không7 Co bao nhIôu fa u o
SaIn-Josoph na o7 ChI co mô f chIô c sa -Iu p fhôI7 Thô Ia mô f sa -Iu p
du ng cho sa u fram nguo I a 7 Chu ng fôI co ngu dâu7 Rô I gIô f nguo I
dô vuo f ngu c7 Cu cho Ia co haI muoI nguo I dI duo c, fhì rô I cu ng so
bj ba f va pha I dâ u ha ng o bâ f cu chô na o. Thua fhIô u fa , fôI không
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bIô f nguo I cu a ông hay chinh fay ông gIô f bao nhIôu fu , nhung gâ n
nhu cha c cha n dâ y Ia nhu ng nguo I vô fô I.
Va bây gIo Ia I dI pha fâ f ca ca c dô da c ma chu ng fôI co duo c
Ia nghIa Iy gì7 Ca c ông fu c gIâ n co Iy dâ y, nhung xIn ca c ông du ng
quôn ra ng nga y ma ca c ông không dô cho do I sô ng cu a fu nhân
duo c dô chju dôI chu f, fhì nga y do du ng Ia so co mô f cuô c nô I Ioa n,
mô f cuô c nô I Ioa n cu a nhu ng ko fuyô f vo ng, nô I Ioa n dô cu ng fu
vâ n vo I nhau, da chô f fhì chô f chìm ca mô f fhô : Iinh cu ng nhu fu .
Thua ông ÐufaIn, fôI no I vo I ông hô f su c fha nh fhâ f dâ y, fôI cho Ia
ông da ng duo c dô I xu nhu vâ y, chI vì ông da dô n fìm chu ng fôI ho I
ro fình hình fruo c khI quyô f djnh. XIn ông dô cho chu ng fôI duo c
yôn.
- Thô co n nhu ng fha ng da IIôn quan dô n vu na y7 £IIIssan Ia I
no I.
- Ðo Ia vIô c ca c ông pha I fìm ra. Chu ng fôI không bIô f gì ca ,
vô chuyô n na y, chu ng fôI không gIu p duo c gì cho ca c ông dâu. TôI
xIn nha c Ia I, dây Ia chuyô n dIôn rô cu a nhu ng fha ng fruo ng gIa ,
chu ng fôI không dinh da ng va o dâ y.
- Ong £IIIssarn, khI na o nguo I o pho ng fu nguy hIô m na y vô
hô f, ông kho a cu a Ia I cho dô n khI co Iô nh mo I. Ða f haI nguo I ga c o
cu a, không duo c da nh dâ p aI va du ng co pha pha ch ca c fhu cu a ho .
ÐI fhôI!
No I doa n ông fa bo dI cu ng vo I ca bo n ca nh sa f.
Pha o! Pha o! Hu via!
Vu a do ng cu a Ia I. £IIIssarI vu a no I vo I fôI:
- Phu c fô cho ma y Ia fao Ia I Ia dân Corso!
Chua dâ y mô f gIo sau, gâ n hô f nhu ng nguo I fhuô c can nha
cu a chu ng fôI da vô ca . ChI fhIô u muo I fa m nguo I: bo n ga c da nhâ n
ra ra ng frong Iu c hô f hoa ng cuô ng quif ho da nhô f Iâ m mâ y nguo I
na y va o mô f nha kha c. KhI fâ f ca da cu ng fro vô , o dâu vô do ,
chu ng fôI mo I bIô f ro su vIô c da xa y ra nhu fhô na o, vì fâ f ca
nhu ng nguo I do dô u dang dI Ia m co -vô. Mô f anh ko frô m nguo I
SaInf-ÐfIonno da fhâ m fhì kô vo I fôI:
Henry Charrieâ re 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- PapI na y, anh fhu fuo ng fuo ng Ia chu ng fôI dang ko o mô f
fa ng da na ng gâ n mô f fâ n frôn qua ng duo ng da I gâ n bô n fram
mo f. Con duo ng ko o da không co doa n na o gay go Ia m, va chu ng
fôI dô n mô f ca I gIô ng ca ch nha fra I fruo ng chu ng nam muoI mo f.
Ca I gIô ng vâ n Ia noI nghI chân fu fruo c dô n nay. No vu a co bo ng
du a ma f, Ia I o gIu a doa n duo ng pha I dI fIô p. Cho nôn chu ng fôI da
du ng Ia I nhu mo I nga y, chu ng fôI ko o mô f xô nuo c gIô ng ma f Ijm
Iôn uô ng, co mâ y fha ng fhâ m nuo c va o khan dô cho Iôn dâ u. Mô I
Iâ n nghI fhuo ng Ia muo I phu f, fha ng Iinh ga c cu ng dô n ngô I o
fha nh gIô ng. Ha n bo mu ra, dang Iâ y khan fay ra Iau dâ u va ma f
fhì Arnaud fu da ng sau fo I fay câ m mô f ca I cuô c, buông fho ng
xuô ng cho nôn không aI bIô f ma ba o cho fha ng Iinh dô pho ng. CIo
cuô c Iôn va du ng phia Iuo I bo n bô va o gIu a dâ u nguo I Iinh chua
mâ f dô n mô f gIây dô ng hô . Ðâ u bj fa ch ra Ia m haI ma nh, nguo I
Iinh nga so ng soa I ra dâ f không kôu duo c mô f fIô ng. HaufIn da
du ng sa n fu fruo c o do , chô p ngay Iâ y khâ u mu f-co-fông, co n
Marcoau fhì co I fha f Iung va Iâ y khâ u su ng nga n. Co su ng frong
fay, Marcoau quay Ia I no I vo I ca bo n fu : “Ðây Ia mô f chô c nô I Ioa n,
aI fhoo chu ng fôI, fhì dI cu ng chu ng fôI”. Không co mô f fôn gIu chìa
kho a na o nhu c nhich hay kôu Ia, không co fu nhân na o fo y muô n
fhoo ho ”
Câ u fa kô fIô p:
- Arnaud nhìn chu ng fôI kha p Iuo f rô I no I: “Ðô ho n! Ca Iu
chu ng ma y â y. Rô I chu ng fao so cho chu ng ma y fhâ y da Ia m nguo I
fhì pha I fhô na o7” Arnaud Iâ y khâ u mu f-co-fông fu fay HaufIn rô I
ca haI cha y vô phia nha fhIô u fa . Marcoau o Ia I nhung du ng fa ch
rIông ra mô f bôn. Câ u fa câ m mô f khâ u su ng fa va ra Iô nh:
“Không duo c dô ng dâ y, không duo c no I, không duo c Ia ho f. Co n
bo n A-râ p kIa, na m u p sâ p xuô ng dâ f”. O chô fôI du ng, fôI nhìn
fhâ y ro Ia m.
Arnaud dang Iôn bâ c fhô m nha fhIô u fa fhì fha ng A-râ p gIu p
vIô c o dâ y mo cu a dI ra, vo I haI du a bo ga I, mô f du a da f fay, mô f
du a bô bôn hông. Ca haI bôn dô u su ng sô f, fha ng A-râ p dang bô
du a bo da cho Arnaud mô f ca I. Arhaud muô n gIô f ha n nhung ha n
da fha ng fay dua du a bo ra dô do . Không aI kôu Ia, ca fha ng A-râ p
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iâ n nhu ng nguo I kha c. Khâ u mu f-co-fông chIa va o fha ng A-râ p
dô n bô n nam Iâ n, o du ca c go c dô kha c nhau. Cu mô I Iâ n nhu fhô
Ia du a bo Ia I bj gIo ra fruo c no ng su ng. HaufIn không Ioo Iôn bâ c
ma du ng bôn ko o ô ng quâ n cu a fha ng A-râ p. Thâ y mình sa p nga
dô n noI, no qua ng ca du a bo ga I va o khâ u mu f-co-fông cu a Arnaud.
Ðj mâ f fhang ba ng frôn bâ c fhang, Arnaud, du a bo ga I, fha ng A-
râ p bj HaufIn ko o chân, fâ f ca dô u nga do Iôn nhau Io ng cho ng.
Iu c do mo I co nhu ng fIô ng Ia ho f dâ u fIôn, fruo c hô f Ia cu a haI du a
bo , rô I cu a fha ng A-râ p, rô I fIô ng chu I ru a cu a Arnaud va HaufIn.
Tha ng A-râ p, nhanh fay hon haI ga kIa, da nha f duo c khâ u su ng
nhung no chI na m duo c ca I no ng, Ia I na m ba ng fay fra I. HaufIn Ia I
fo m duo c ca ng ha n. Co n Arnaud fhì na m Iâ y ca nh fay pha I cu a
ha n va bo xoa n Ia I. Tha ng A-râ p no m khâ u mu f-co-fông ra ca ch xa
muo I mo f.
Trong khI ca ba xông fo I dô cuo p khâ u mu f-co- fông, fhì co
fIô ng su ng nô Iâ n dâ u fIôn, do nguo I Iinh coI fu dI quo f Ia ba n fo I.
Ong fhIô u fa hIô n ra o cu a sô va ba n pha f mô f, vì so ba n pha I
fha ng A-râ p, nôn ông fa chI nha m va o chô khâ u mu f~co-fông roI.
HaufIn va Arnand cha y frô n vô phia fra I fhoo con duo ng von bo
bIô n, va vâ n bj su ng ba n fhoo. HaufIn chân bj fô cu ng nôn cha y
không duo c nhanh, va da bj ha fruo c khI fo I mo p nuo c. Co n
Arnaud fhì Iô I xuô ng nuo c, khoa ng gIu a chô fu fa m va hô boI cu a
Iinh. Chô â y Iu c na o cu ng dâ y ca mâ p. Arnand bj bao vây gIu a
nhu ng pha f su ng cu a mô f fôn Iinh nu a vu a dô n fro Iu c va mô f fôn
Iinh coI fu dI quo f Ia . Y nâ p sau mô f fa ng da fo.
- Ðâ u ha ng dI, so duo c sô ng, - bo n Iinh kôu fo.
- Không bao gIo , - Arnaud da p Ia I, - fao fha cho ca mâ p
phanh fhây co n ho n Ia nhìn fhâ y bô ma f kha ô cu a chu ng ma y.
Va y Iô I xuô ng bIô n, fha ng va o chô Iu ca mâ p fâ p frung o dâ y.
Hình nhu y bj fru ng mô f vIôn da n vì y co du ng Ia I mô f Ia f. Thâ y
fhô , bo n Iinh fIô p fu c ba n. Arnaud Ia I dI chu không boI, fhân frôn
frôn y co n nhô Iôn frôn ma f nuo c fhì Iu ca mâ p da fâ n công y.
Trông râ f ro y dâm mô f con ca mâ p da pho ng nu a nguo I Iôn ma f
nuo c dô Iao va o y. Rô I y da bj phanh xa c ra - hIô u fhoo nghIa don -
Henry Charrieâ re 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vì Iu ca mâ p ko o fu phia ma không ca n du f chân fay y ra duo c.
Chua dâ y nam phu f sau y da bIô n mâ f.
Ðo n Iinh da ba n if ra Ia mô f fram phu f su ng xuô ng chô
Arnaud va Iu ca mâ p dang quâ n nhau. ChI co mô f con ca mâ p bj
chô f; no da da f va o bo , ngu a bu ng Iôn.
Thâ y bô n phia dô u co ca nh bInh ko o fo I, Marcoau vâ f su ng
xuô ng gIô ng, ho ng cu u Iâ y ma ng mình, nhung bo n A-râ p da du ng
Iôn, du ng gâ y va fay dâ m, chân da , dô n ha n vô chô bo n Iinh, no I
ra ng no co o frong cuô c. Tuy ha n bô bô f ma u va da gIo fay Iôn, bo n
Iinh cu ng du ng su ng Iu c va mu f-co-fông ba n va o ha n, va cuô I cu ng,
mô f fôn Iinh co n câ m dâ u no ng khâ u mu f-co-fo ng phang ba ng
su ng vo dâ u ra cho chô f ha n.
Ðo n ca nh bInh cu ng xa da n va o HaufIn. Co ca fha y ba muoI
fôn, mô I fôn ba n sa u pha f, va chu ng da cho câ u na y an fruo c sau
hon mô f fram ha muoI pha f da n. £IIIssarI ba n chô f nhu ng du a bj
bo n A-râ p fô ca o Ia da nhu c nhich djnh fhoo Arnaud nhung sau Ia I
chu n buo c.
Ðo Ia chuyô n bja da f mô f fram phâ n fram vì fuy co fhô co
nhu ng fha ng dô ng Io a, song không hô co mô f aI cu a quâ y ca .
Ða haI nga y hôm nay, fâ f ca nhu ng fu nhân bj nhô f frong
mâ y can pho ng gIam da nh rIông cho fu ng Ioa I rô I không aI duo c ra
dI Ia m. O cu a, IInh ga c cu haI gIo fhay phIôn mô f Iâ n. CIu a ca c
nha , Ia I co nhu ng Iinh ga c kha c. Câ m no I fu nha na y sang nha kIa.
CIu a haI ha ng vo ng Ia Iô I dI; du ng fa I Iô I dI do , hoI chô ch mô f chu f,
co fhô nhìn ra sân qua cu a sa f. Co ca nhu ng ca nh bInh duo c dua fu
da o RoyaIo dô n dô fang cuo ng. Không mô f fu nhân na o duo c o bôn
ngoa I. Kô ca bo n A-râ p gIu chìa kho a cu ng vâ y. Tâ f ca dô u bj nhô f.
ThInh fhoa ng, co mô f nguo I frâ n fruô ng fhoo sau Ia Iinh, bj dua
dô n khu xa IIm gIam fu bj pha f nhung không fhâ y co fIô ng kôu Ia
hay fIô ng da nh dâ p. Ðo n Iinh fhuo ng du ng nhìn va o frong qua ca c
cu a sô bôn hông nha . O mô I cu a ra va o, co haI Iinh ga c, mô f o bôn
fra I, mô f o bôn pha I. Tho I gIan ga c nga n, chI haI gIo nhung ho
không bao gIo ngô I, cu ng không doo su ng Iôn vaI: khâ u mu f-co-
fông fì va o ca nh fay fra I, Iuôn sa n sa ng nha da n.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tu nhân quyô f djnh da nh ba I pokor, fu ng nho m nam nguo I
mô f. Không da nh ba I MarsoIIIaIso, cu ng không choI nhu ng fhu ba I
an Io n vì nhu fhô qua ô n a o. MarquoffI dang ko o mô f ba I sonafo
cu a Ðoofhovon cu ng bj ngan Ia I.
- Không duo c choI fhu nha c â y nu a, Iinh chu ng fôI dang co
fang.
Mô f không khi cang fha ng kha c fhuo ng do na ng không pha I
chI frôn fra I gIam ma frôn foa n fra I. Không co ca phô, không co
su p. Ðuô I chIô u chI co mô f mâ u ba nh mì, frua fhjf hô p, chIô u fhjf
hô p, bô n nguo I mô f hô p. Vì ca c fhu dô Iô cu a chu ng fôI không bj
pha huy, nôn chung fôI co ca phô va fhu c phâ m: bo, dâ u, bô f mì,
v.v.... Ca c nha kha c không co n gì. KhI chu ng fôI dun nuo c pha ca
phô va kho I o frong nha xi bay ra, mô f fôn ca nh bInh ba f fa f Iu a
dI. Nguo I dun nuo c Ia mô f fu nhân fhuô c gIo I gIang hô fro vô gIa ,
nguo I MarsoIIIo, fôn Ia NIsfon, fhuo ng pha ca phô dô ba n.
Ia o da fra Io I Iinh ga c mô f ca ch xâ c xuo c:
- Anh co muô n fa f Iu a fhì va o ma fa f Iâ y dI.
Thô Ia fôn Iinh ba n qua cu a sô mâ y pha f su ng. Ca phô va Iu a
da nh bIô n vô I. NIsfon bj fru ng da n va o chân. Mo I nguo I dô u ca m
fhâ y qua cang va fuo ng Iinh ba f dâ u ba n chu ng fôI nôn aI nâ y IIô n
na m sâ p xuô ng dâ f.
ChI huy phIôn ga c va o gIo do Ia I vâ n Ia £IIIssarI. Y cha y nhu
dIôn dô n, fhoo sau co bô n Iinh. Nguo I Iinh vu a ba n xong, gô c vu ng
Auvorgno, dang frình ba y su vIô c xa y ra. £IIIssarI chu I anh fa
ba ng fIô ng Corso, co n anh no không ngho duo c gì, chI bIô f no I:
- TôI không hIô u gì ca .
Chu ng fôI Ia I Iôn vo ng ngô I. Chân NIsfon bj cha y ma u.
- Ðu ng no I Ia fôI bj fhuong. Chu ng no so khu fôI Iuôn o ngoa I
do mâ f.
£IIIssarI dô n gâ n cu a sa f. MarquoffI no I gì vo I y ba ng fIô ng
Corso.
Henry Charrieâ re 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cu Ia m ca phô, chuyô n na y so không xa y ra nu a. No I xong y
bo dI.
May cho NIsfon Ia vIôn da n không na m frong chân: ga p doa n
co ba p, no ra o phia nu a chân bôn kIa. Ðo n fôI buô c ga rô cho Ia o,
ma u ngung cha y va sau do Ia o duo c bang bo vo I nuo c gIâ m.
- PapIIIon, ra dây - Iu c bâ y gIo da fa m gIo rô I: bôn ngoa I fro I
fô I don..
TôI không bIô f ma f nguo I Iinh da go I fôI, co fhô dâ y Ia mô f
nguo I gô c Ðrofagno.
- Ta I sao fôI Ia I pha I ra ngoa I va o gIo na y7 TôI cha ng co vIô c
gì o ngoa I â y ca .
- ThIô u fa muô n ga p anh.
- Ða o ông fa dô n dây. TôI không ra dâu.
- Anh fu chô I không dI ha 7
- Pha I, fôI fu chô I không dI dâ y.
Ca c ba n fôI vây fha nh mô f vo ng quanh fôI. Nguo I ga c no I qua
ca nh cu a vâ n do ng kin. MarquoffI ra cu a no I:
- Chu ng fôI không dô PapIIIon ra kho I dây nô u không co
fhIô u fa .
- Thì chinh ông fa cho kIô m PapIIIon dâ y ma .
- Vâ y fhì ba o ông â y cu Ia I dây.
Mô f gIo sau, haI fôn Iinh fro dô n fruo c cu a pho ng co fôn A-
râ p gIu p vIô c o nha fhIô u fa dI fhoo. Tôn na y da cu u ông va ngan
cha n duo c cuô c nô I Ioa n.
- PapIIIon oI, fôI Ia Mohammod dây. TôI dô n fìm anh, fhIô u fa
muô n ga p anh, ông â y không fhô dô n dây duo c
MarquoffI no I vo I fôI:
- PapI na y, fha ng cha â y mang su ng mu f-co-fông dâ y.
TôI ra kho I vo ng nguo I do ca c ba n fôI quây fha nh va Ia I gâ n
cu a. Qua fhâ f Mohammod dang câ m frong fay mô f khâ u su ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruo ng. Mô f fôn fu khô saI Ia I duo c chinh fhu c mang su ng fruo ng7
Chuyô n kho fIn Ia I co fhâ f.
- ÐI fhôI, fôn A-râ p no I. TôI dô n dây dô cu ng dI fhoo anh va
dô ba o vô anh, nô u câ n.
- Nhung fôI không fIn Ia câ n.
TôI ra ngoa I, Mohammod dI ca nh fôI, co haI fôn Iinh dI fhoo
sau. TôI dô n so chI huy. ÐI ngang qua vo ng ga c o ngoa I cô ng fra I.
£IIIssarI no I vo I fôI:
- PapIIIon, fôI mong anh không co gì pha I pha n na n vô fôI
dâ y.
- RIông fôI fhì không co gì, frong pho ng gIam fu nguy hIô m
cu ng không aI co gì pha n na n vô ông. Co n o chô kha c fhì fôI không
bIô f.
Chu ng fôI dI xuô ng nha fhIô u fa . Can nha va bô n fa u duo c
fha p do n dâ f cô f fo a a nh sa ng ra xung quanh nhung cha ng duo c
bao nhIôu. Trong khI dI duo ng. Mohammod dua cho fôI mô f bao
fhuô c Ia CauIoIsos.
KhI buo c va o gIan pho ng duo c haI cây do n dâ f chIô u sa ng, fôI
fhâ y co fhIô u fa chI huy da o RoyaIo, vIôn chI huy pho cu a ông fa,
fhIô u fa chI huy SaInf-Josoph, vIôn chI huy va vIôn chI huy pho
cu a nha Iao câ m cô frôn da o SaInf-Josoph.
Ðôn ngoa I fôI fhâ y bô n fôn A-râ p, va co bô n ca nh bInh gIa m
sa f. TôI nhâ n ra haI fôn fhuô c foa n co -vô hu u quan.
- PapIIIon dô n rô I a - Tôn A-râ p no I.
- Cha o anh, PapIIIon, - fhIô u fa fra I fruo ng SaInf- Josoph no I.
- Cha o ông.
- Anh ngô I xuô ng ghô na y.
TôI ngô I dô I ma f vo I fâ f ca mo I nguo I. Cu a pho ng dô mo ,
frông va o bô p, fôI fhâ y ba mo do dâ u IIsoffo gIo fay fhân mâ f cha o
fôI.
Henry Charrieâ re 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- PapIIIon na y, - fhIô u fa fra I fruo ng RoyaIo no I, anh duo c
fhIô u fa ÐufaIn coI Ia nguo I co fhô fIn câ y duo c. Anh da chuô c fô I
ba ng ca ch cô cu u sô ng du a con do dâ u cu a ba â y. TôI fhì chI bIô f
anh qua nhu ng ba o ca o chinh fhu c, coI anh Ia mô f fu nhân nguy
hIô m vô mo I ma f. TôI muô n bo qua ca c ba o ca o â y va fIn va o ông
ÐufaIn dô ng su cu a fôI. Cha c cha n rô I so co mô f pha I bô dô n dây
dô dIô u fra, va ca c fu nhân ca c Ioa I aI cu ng pha I khaI ra nhu ng
dIô u gì mình bIô f. Cha c cha n Ia anh va mô f va I nguo I nu a, co uy
fin Io n dô I vo I ca c fu nhân, va ho so ram ra p ngho Io I anh. Chu ng
fôI muô n bIô f y kIô n anh vô cuô c nô I Ioa n va ca nhu ng dIô u ma anh
da if nhIô u fhâ y fruo c Ia nhu ng nguo I frong khô I anh, rô I sau do Ia
nhu ng nguo I kha c, co fhô khaI ra.
- TôI không co gì dô khaI ra ca , cu ng không co bô n phâ n gây
a nh huo ng gì dô I vo I Io I khaI cu a nhu ng nguo I kha c Nô u co mô f
pha I bô dô n dô dIô u fra fhâ f su , fhì frong fình hình hIô n nay, ca c
ông so bj ca ch chu c hô f.
- Anh no I gì Ia vâ y, PapIIIon7 TôI va ca c dô ng su cu a fôI o
SaInf-Josoph da ngan cha n duo c cuô c nô I Ioa n kIa ma !
- Co Io rIông ông, ông so fhoa f duo c, nhung ca c ông chI huy o
RoyaIo fhì không fhoa f duo c dâu.
- Anh ha y no I cho ro dI na o. - HaI vIôn chI huy o da o RoyaIo
du ng Iôn rô I Ia I ngô I xuô ng.
- Nô u ca c ông cu chinh fhu c no I Ia co cuô c nô I Ioa n, ca c ông
dô u so Ia nh du . Nô u ca c ông chju châ p nhâ n ca c dIô u kIô n cu a fôI,
fôI so cu u fâ f ca ca c ông fru £IIIssarI.
- ÐIô u kIô n gì7.
- Thu nhâ f, sInh hoa f o dây pha I fro Ia I nô p bình fhuo ng
ngay Iâ p fu c, ba f dâ u fu nga y maI. ChI khI na o chu ng fôI no I
chuyô n duo c vo I nhau bình fhuo ng, chu ng fôI mo I fa c dô ng duo c
va o mo I nguo I vô nhu ng dIô u pha I khaI vo I ban fhanh fra. Co du ng
không na o7
- Ðu ng - ÐufaIn no I. - Nhung fa I sao Ia I pha I cu u chu ng fôI7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðo I vì fu da o RoyaIo, ca c ông không pha I chI huy da o RoyaIo
ma chI huy ca ba da o nu a.
- Ðu ng.
- Va ca c ông da duo c CIrasoIo ba o ca o Ia co mô f cuô c nô I Ioa n
dang duo c âm muu chuâ n bj. Câ m dâ u Ia HaufIn va Arnau chu gì.
- Ca CarbonIorI nu a, fôn Iinh ga c no I.
- Không, dIô u do Ia saI. CIrasoIo co fhu rIông vo I CarbonIorI
fu khI co n o MarsoIIIo. No da fô gIa c fhôm anh fa mô f ca ch vô can
cu . Nhung ca c ông co fIn Ia co nô I Ioa n dâu. Ta I sao vâ y7 Vì ha n
no I Ia cuô c nô I Ioa n na y nha m mu c dich gIô f da n ba , fro con, bo n
A-râ p va ca c ca nh bInh. ÐIô u do co vo kho fIn. Ma f kha c, o RoyaIo
co fa m fram nguo I ma chI co haI chIô c sa -Iu p, co n o SaInf-Josoph
co sa u fram nguo I ma chI co mô f chIô c sa -Iu p. Không mô f nguo I
chin cha n na o Ia I dI châ p fhuâ n mô f muu dô nhu fhô .
- Ia m sao anh bIô f duo c fâ f ca nhu ng dIô u do 7
- Ðâ y Ia vIô c cu a fôI. Nhung nô u ca c ông cu no I ma I vô cuô c
nô I Ioa n, du cho ca c ông co fhu fIôu fôI dI, va nhâ f Ia khI ca c ông
Ia m fhô fhâ f, fhì fâ f ca nhu ng dIô u â y so Iô ro va so duo c chu ng
mInh ra nh ro f. Ðo do fra ch nhIô m so fhuô c vô da o RoyaIo, da
chuyô n nhu ng nguo I kIa dI SaInf-Josoph, Ia I không fa ch ro I ho ra.
Quyô f djnh ho p Iy duy nhâ f - cho nôn nô u cuô c dIô u fra fhâ y duo c
fhì ca c ông so không fra nh kho I nhu ng hình fhu c ky Iuâ f na ng nô
dâ y - Ia dua nguo I na y dô n da o Quy , nguo I kIa dô n SaInf-Josoph.
Nhung fôI vâ n fhu a nhâ n Ia kho co fhô fIn duo c câu chuyô n do do
Iu dIôn rô â y ba y ra duo c. TôI nhâ n ma nh Ia nô u ca c ông no I dô n
nô I Ioa n, ca c ông so sa Iâ y dâ y. Vâ y nô u ca c ông châ p nhâ n dIô u
kIô n cu a fôI, fhì fhu nhâ f Ia , nhu fôI da no I, mo I vIô c pha I fro Ia I
bình fhuo ng ngay fu nga y maI; fhu haI, fâ f ca nhu ng aI bj nhô f
va o xa IIm vì fình nghI co âm muu nô I Ioa n pha I duo c fha ngay -
cu ng không duo c fra ho I nhu ng nguo I do vô phâ n dô ng Io a cu a ho
frong cuô c nô I Ioa n, bo I vì không Ia m gì co nô I Ioa n; fhu ba Ia ngay
bây gIo , £IIIssarI pha I duo c dua fu c kha c vô da o RoyaIo fruo c hô f
dô da m ba o an foa n cho chinh ông fa: bo I vì mô f khI không hô co
nô I Ioa n fhì Ia m fhô na o bIô n ba ch duo c vIô c gIô f chô f ba nguo I
Henry Charrieâ re 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kIa7 Sau nu a vì ông fa Ia mô f ko gIô f nguo I fI fIô n, va khI su vIô c
xa y ra ông fa da ha nh dô ng frong mô f fâm fra ng so ha I dô n cu ng
cu c: ông fa foan gIô f chô f fâ f ca mo I nguo I, kô ca chu ng fôI o frong
pho ng gIam. Nô u ca c ông châ p nhâ n nhu ng dIô u kIô n do , fôI so fhu
xô p dô fâ f ca mo I nguo I dô u pha f bIô u Ia Arnaud, HaufIn va
Marcoan da ha nh dô ng vo I mu c dich Ia m sao gây ra fhâ f nhIô u faI
ho a fruo c khI chô f. Nhu ng gì ho Ia m không fhô Iuo ng fruo c duo c.
Ho không co fo ng pha m, không hô fâm su vo I aI. Thoo nhâ n xo f
cu a foa n fhô pha m nhân, do Ia nhu ng ko da quyô f djnh fu vâ n
ba ng ca ch â y, gIô f ca ng nhIô u nguo I ca ng fô f, fruo c khI ho bj gIô f:
mu c dich cu a ho Ia Ia m sao khIôu khich cho Iinh ba n va o ho . Nô u
ca c ông aI muô n, fôI xIn va o frong bô p dô ca c ông ba n Iuâ n va fra
Io I cho fôI sau.
TôI dI va o bô p va do ng cu a Ia I. Ða ÐufaIn ba f fay fôI va dua
ca phô vo I ca ruo u cô nha c cho chu ng fôI uô ng. Tôn A-râ p
Mohammod no I: Anh không no I gì cho fôI a 7
- Ðo Ia vIô c cu a ông fhIô u fa . Mô f khI ông â y da gIao su ng cho
câ u, fu c Ia ông â y djnh fha fô I cho câ u dâ y
Ða mo do dâ u cu a IIsoffo nho nha ng no I vo I fôI:
- Ca c ông o da o RoyaIo Iâ n na y fhì Ia nh du nho . Tâ f nhIôn
rô I, fhu a nhâ n co cuô c nô I Ioa n o SaInf-Josoph ma aI cu ng ba f buô c
pha I bIô f ro , fru ông chô ng ba , dô I vo I ho dô qua .
- PapIIIon na y, fôI ngho duo c hô f va fôI hIô u ngay Ia anh
muô n Ia m dIô u fô f cho chu ng fôI.
- Ðu ng vâ y, fhua ba ÐufaIn.
Cu a mo ra va mô f Iinh va o go I.
- PapIIIon, qua dây.
- Anh ngô I xuô ng dI, - fhIô u fa chI huy da o RoyaIo no I. - Sau
khI ba n Iuâ n vo I nhau, chu ng fôI nhâ f fri kô f Iuâ n Ia anh no I du ng:
không hô co nô I Ioa n. Ða fu nhân do da quyô f djnh fu vâ n va fruo c
khI chô f, ho cô gIô f duo c ca ng nhIô u nguo I ca ng fô f. Vâ y Ia maI mo I
vIô c ha ng nga y so Ia I nhu cu . Ngay dôm nay, ông £IIIssarI so duo c
chuyô n vô da o RoyaIo. CIa I quyô f fruo ng ho p cu a ông fa Ia vIô c cu a
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chu ng fôI, nôn chu ng fôI cu ng không yôu câ u anh cô ng fa c vo I
chu ng fôI. Chu ng fôI frong vâ n dô na y chI mong anh gIu Io I hu a.
- Ca c ông cu fIn o fôI. XIn cha o ca c ông.
- Mohammod va haI ông gIa m fhj ha y dua PapIIIon vô pho ng.
Va mo I ông £IIIssarI va o dây. Ong fa so dI vo I chu ng fôI vô da o
RoyaIo ngay.
Trôn duo ng vô , fôI no I vo I Mo hammod ra ng fôI hy vo ng Ia
anh fa so duo c fha . Anh fa ca m on fôI.
- Ðo n chI huy muô n câ u Ia m gì fhô 7
Trong ca nh Im Ia ng hoa n foa n, fôI kô Ia I ro ra ng va fI mI
fu ng câu mô f, nhu ng gì da xa y ra.
- Nô u co aI không dô ng y hay co gì chI frich nhu ng gì fôI da
nhân danh fâ f ca ma fho a fhuâ n vo I ca c câ p chI huy o dây, xIn cu
no I ra.
Tâ f ca dô u nhâ f fri fa n fha nh.
- Câ u cho ra ng ho fIn Ia không co n aI IIôn quan dô n vu na y
sao7
- Không dâu, nhung nô u ho không muô n bj ca ch chu c fhì ho
ba f buô c pha I fIn nhu vâ y. Ca chu ng fa nu a, nô u chu ng fa không
muô n ga p chuyô n ra c rô I, chu ng fa cu ng pha I fIn nhu vâ y.
Ða y gIo sa ng hôm nay, fâ f ca ca c fu nhân bj gIam o xa IIm
dô u duo c fha vô chô cu . Co frôn mô f fram haI muoI nguo I. Chua aI
dI Ia m nhung fâ f ca ca c pho ng gIam dô u duo c mo cu a va ngoa I sân
dâ y nhu ng fu nhân duo c fu do hu f fhuô c, fhoa I ma I chuyô n fro ,
ngô I ngoa I na ng hay frong bo ng râm. NIsfon da duo c dua dI bô nh
vIô n. CarbonIorI cho fôI bIô f Ia co nhu ng fâ m bìa ghI ha ng chu :
“Tình nghI fham gIa va o vu nô I Ioa n” duo c froo fruo c cu a if ra fu
fa m muoI dô n mô f fram xa -IIm.
Iu c na y dây, duo c fâ p frung dông du , chu ng fôI mo I bIô f ro
su fhâ f. £IIIssarI chI gIô f co mô f nguo I, nhu ng nguo I kha c bj haI
fôn Iinh fro gIô f, haI fôn na y bj mâ y pha m nhân gIô f, frong buo c
duo ng cu ng: fuo ng mình sa p bj gIô f, ca c pha m nhân na y da câ m
Henry Charrieâ re 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dao Iao bu a va o Iinh, cô gIô f Iâ y mô f nguo I fruo c khI chô f. Thô Ia
mô f vu nô I Ioa n fhâ f su may sao da pha sa n ngay fu dâ u dô fro
fha nh mô f cuô c fu vâ n ky qua c cu a ba fu nhân khô saI: dâ y Ia Iuâ n
dô hình fhu c duo c mo I nguo I, ca ban Qua n frj Iâ n fu nhân, công
nhâ n. Co n Ia I Ia fruyô n fhuyô f hay chuyô n fhâ f, fôI không bIô f no I
fhô na o cho chinh xa c.
Hình nhu vIô c maI fa ng ba nguo I bj gIô f o fra I cu ng vo I
HaufIn va Marcoau duo c fIô n ha nh nhu sau: vì chI co mô f cô quan
fa I co ra nh fruo f dô fha ca c fhI ha I xuô ng bIô n, nôn bo n Iinh da f
fâ f ca ca c xa c chô f xuô ng Io ng fhuyô n rô I ca nam ca I xa c duo c no m
ba ng fay xuô ng cho ca mâ p. KhI fIô n ha nh vIô c IIô ng xa c, ho finh
ra ng, frong Iu c nhu ng fhI fhô no m xuô ng fruo c dang bj ca mâ p ca n
xo fhì nhu ng fhI fhô no m sau da duo c buô c da va o chân co du fho I
gIan chìm sâu xuô ng nuo c. TôI duo c ngho kô Ia I ra ng không co ca I
xa c na o chìm xuô ng nuo c ca , va ca nam ca I xa c do , duo c IIô m va I
fra ng va o Iu c châ p choa ng fô I, da nha y mu a nhu nhu ng con rô I
fhâ f su , duo c mIô ng va duôI Iu ca mâ p dua dâ y frong mô f bu a fIô c
fhjnh soa n xu ng vo I Nabuchodonozor. Ca nh fuo ng ha I hu ng do da
Ia m cho da m fu cho o fhuyô n va da m Iinh ga c hô f hoa ng fha o IuI
Mô f ban fhanh fra da fo I, o Ia I gâ n nam nga y frôn da o SaInf-
Josoph, va haI nga y frôn da o RoyaIo. TôI không bj fra ho I rIông ma
cu ng chI nhu mo I nguo I. Qua fhIô u fa ÐufaIn, fôI bIô f Ia mo I vIô c
dô u ôm fhâ m. £IIIssarI duo c nghI pho p cho nga y vô huu, nhu vâ y
Ia Ia o fa so không fro Ia I da o na y nu a. Mohammod duo c ân xa
hoa n foa n, va fhIô u fa ÐufaIn duo c ga n fhôm mô f Ion.
Vì fhô na o cu ng co nhu ng ko không duo c vu a Io ng nôn hôm
qua, mô f fu nhân nguo I Ðordoaux da ho I fôI:
- CIu p do cho bo n coI fu nhu vâ y, pho ng chu ng fa co duo c xo
mu I gì7
TôI nhìn fha ng va o y:
- Cha ng duo c gì mâ y: chI co dô nam, sa u chu c fu không bj
gIam va o ngu c câ m cô vô fô I fo ng pha m, câ u fhâ y fhô Ia không co
gì ha 7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
May ma n Ia con gIông fô do da dju dâ n. Mô f su fho a fhuâ n
ngâ m gIu a caI fu va fu da hoa n foa n vô hIô u ho a ban fhanh fra fru
danh no , ma co Io chinh ban fhanh fra cu ng chI mong sao mo I vIô c
duo c ô n fho a cho rô I.
Vô phâ n fôI, fôI cha ng duo c gì cu ng cha ng mâ f gì nô u không
no I dô n su bIô f on cu a ca c ba n fôI da không pha I chju du ng mô f ky
Iuâ f kha f kho hon. Tra I Ia I, Iao djch ko o da da duo c ba I bo . Ðo Ia
mô f Iao djch kInh khu ng. Ðây gIo frâu ko o da , fu nhân chI xô p da
va o chô da djnh. CarbonIorI duo c fra vô Io ba nh mì. TôI fìm ca ch
fro vô da o RoyaIo. O dây fhì không co công xuo ng nôn không fhô
do ng bo duo c.
VIô c Po faIn Iôn câ m quyô n o Pha p Ia m quan hô gIu a fu nhân
va gIa m fhj na ng nô fhôm. Tâ f ca ca c nhân vIôn fhuô c chinh quyô n
dô u Io n fIô ng fuyôn bô fhoo pha I Po faIn, va co mô f Iinh ga c nguo I
NormandIo da no I vo I fôI:
- Câ u co muô n ngho fôI no I vo I câ u dIô u na y không, PapIIIon7
TôI chua bao gIo fhoo pha I Cô ng ho a ca . O da o, không aI co ma y
fhu fhanh va không aI bIô f duo c fIn fu c gì. Ngoa I ra, Ia I co fIn dô n
Ia chu ng fôI fIô p fô cho fa u ngâ m Ðu c o MarfInIquo va
CuadoIoupo. Thâ f không sao hIô u nô I. Iuôn Iuôn nô ra nhu ng cuô c
franh Iuâ n.
- Mo kIô p! Câ u co muô n fo no I cho câ u bIô f không, PapI7 Ðây
gIo mo I Ia Iu c nô I Ioa n, dô frao ca c da o cho nuo c Pha p cu a Ðo
CauIIo.
- Câ u cho Ia ông CharIof cao kô u â y câ n noI gIam fu khô saI
a 7 Ðô Ia m gì7
- Thì dô co duo c haI ba nga n quân chu co n sao7
- Nhu ng fha ng hu I, nhu ng fha ng ngo ngâ n, Iao phô I, kIô f Iy
ha 7 Câ u không du a dâ y chu 7 Ong fa không ngô c dô n nô I pha I ôm
Iâ y Iu fu khô saI dâu.
- Thô haI nga n fu co n kho o ma nh fhì sao7
- Ðâ y Ia I Ia chuyô n kha c. Ðu ng Ia nguo I, nhung không pha I
Ia nhu ng nguo I co kha nang câ m su ng. Câ u fuo ng chIô n franh
Henry Charrieâ re 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIô ng nhu dI an cuo p dâ y ha 7 Àn cuo p chI muo I Iam phu f Ia xong,
chIô n franh ko o da I ha ng nam. Muô n fro fha nh mô f chIô n sI fô f,
pha I co Io ng fIn cu a nguo I yôu nuo c. Câ u co fIn hay không ma c
câ u, fo không muô n o dây co Iâ y mô f fha ng na o da m hy sInh fhân
mình cho nuo c Pha p.
- Hy sInh Ia m qua I gì, sau khI nuo c Pha p da dô I xu vo I chu ng
fa nhu fhô na y7
- Câ u da fhâ y fo no I co Iy chua7 May ma ông CharIof cao kô u
da co nhu ng nguo I kha c ca c câ u dô fIô n ha nh chIô n franh. Nhung
cu ng pha I nho Ia bo n Ðu c khô n na n dang o frôn dâ f nuo c chu ng fa!
Ia I co nhu ng fha ng Pha p dI vo I fu I chu ng nu a. Tâ f ca quan va Iinh
o dây, không fru aI, dô u no I Ia chu ng u ng hô Po faIn.
Ða fuo c Ðo rac no I: “CIa co fhô IIô u fhân da nh nhau vo I Ðu c
fhì do cu ng Ia mô f ca ch dô chu ng fa chuô c fô I”.
Thô Ia sInh ra ca I hIô n fuo ng sau dây: fruo c kIa chua co fu
nhân na o no I dô n vIô c chuô c fô I. Thô ma bây gIo fâ f ca mo I nguo I,
fu dân gIang hô dô n dân fruo ng gIa , fâ f ca ca c pha m nhân khô saI
khô n khô â y dô u fhâ y Io o Iôn mô f fIa hy vo ng.
- Thô dô duo c gIa nhâ p va o ha ng ngu cu a Ðo CauIIo, chu ng
mình so nô I Ioa n chu ha PapIIIon7
- Ða ng fIô c Ia fo cha ng câ n pha I chuô c fô I dô I vo I bâ f cu aI ca .
To ngô I xô m Iôn ca I công Iy cu a nuo c Pha p vo I ca I mu c “phu c hô I
nhân phâ m” cu a no . To so fu fay mình chu ng mInh Ia fo da “phu c
hô I nhân phâ m” rô I. NhIô m vu cu a fo Ia vuo f ngu c, dô khI duo c fu
do, so fro fha nh mô f nguo I bình fhuo ng, sô ng frong xa hô I ma
không gây nguy ha I gì cho xa hô I do . To không fIn ra ng mô f con
nguo I co fhô chu ng mInh mô f ca I gì kha c ba ng mô f ca ch gì kha c
duo c. To sa n sa ng fham gIa bâ f cu ha nh dô ng na o dô da f mu c dich
vuo f ngu c. Trao quâ n da o na y cho ông CharIof cao kô u không pha I
Ia vIô c cu a fo , va fo cha c ra ng ông fa cu ng cha ng fhIô f. Va Ia I nô u
fa Ia m nhu vâ y, câ u co bIô f nhu ng fha ng cha ngô I frôn cho p bu so
no I gì không7 Ra ng chu ng mình chIô m da o dô duo c fu do, chu
không pha I dô Ia m mô f nghIa cu vì nuo c Pha p fu do. Ma câ u na o
co bIô f aI du ng, aI saI. Ðo CauIIo hay Po faIn7 To fhì fo cha ng bIô f
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca I co c khô gì ca . Ðâ f nuo c bj chIô m do ng, fo cu ng dau khô nhu mo I
nguo I dân fhuo ng, fo nghI dô n nhu ng nguo I fhân cu a fo , dô n bô
mo , dô n ca c chj om fo , dô n ca c cha u fo .
- Chu ng fa Io Ia ng nhu vâ y cho ca I xa hô I cha ng fhuong xo f gì
chu ng fa â y Ia m qua I gì nhI.
- ÐIô u â y cu ng Ia bình fhuo ng, vì bo n ca nh sa f va bô ma y
Iuâ f pha p cu a nuo c Pha p, bo n hIô n bInh, bo n ca nh sa f, chu ng
không pha I Ia nuo c Pha p. Ðâ y Ia ca mô f fâ ng Io p rIông bIô f, gô m
nhu ng ko fâm dja hoa n foa n mo o mo . Ðây gIo co bIô f bao nhIôu ko
nhu fhô sa n sa ng fro fha nh dâ y fo cho bo n Ðu c7 To ca vo I câ u Ia
ca nh sa f Pha p dang ba f bo dô ng ba o cu a chu ng dô gIao cho bo n
câ m quyô n Ðu c. ThôI nho . To da no I va fo nha c Ia I ra ng fo không
fham gIa va o mô f cuô c nô I Ioa n, vo I bâ f cu Iy do gì. Tru phI Ia dô
vuo f ngu c, nhung cu ng co n pha I xom vuo f ngu c nhu fhô na o da .
Nhu ng cuô c franh ca I râ f gay ga f da nô ra gIu a ca c pho pha I
frong fra I. Ko u ng hô Ðo CauIIo, ko u ng hô Po faIn. Thâ f ra cha ng
aI hIô u gì ca , vì nhu fôI da no I, ca gIa m fhj Iâ n fu nhân, không aI
co ca I ma y fhu fhanh na o. TIn fu c co duo c dô u do ca c fa u dI ngang
qua dom dô n cho chu ng fôI mô f if bô f mì, rau khô va ga o. Ðô I vo I
chu ng fôI, chIô n franh du ng fu xa nhu vâ y ma nhìn, fhâ f kho hIô u.
Ngho dâu nhu co mô f nguo I dô n SaInf-Iauronf- du-MaronI
dô fuyô n mô Iinh cho Iu c Iuo ng fu do. Tu nhân cha ng bIô f gì hô f,
chI bIô f mô f dIô u Ia bo n Ðu c do ng kha p nuo c Pha p.
Co mô f su kIô n vuI vuI: mô f IInh mu c dô n da o RoyaIo co
fhuyô f gIa ng sau khI Ia m Iô . Ong fa no I:
- “Nô u ca c da o bj fâ n công, ca c anh so duo c pha f su ng dô gIu p
ca c gIa m fhj ba o vô dâ f daI cu a nuo c Pha p” Chuyô n fhâ f muo I
muoI dâ y. Ong cha â y ngô nghInh fhâ f, va không bIô f ông fa hIô u
vô chu ng fôI ra fhô na o ma Ia I dI fhuyô f gIa ng nhu vâ y duo c. Cha c
ông fa da nh gIa fri khôn cu a chu ng fôI cha ng cao chu f na o. Kôu go I
fu nhân dI ba o vô nha gIam cu a ho . Thâ f Ia chuyô n ky qua c kho
ngho nô I.
Henry Charrieâ re 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðô I vo I chu ng fôI, chIô n franh co nghIa Ia : nguo I ga c fang gâ p
dôI fu Iinh quo n dô n chI huy fruo ng va cha nh gIa m fhj; râ f nhIô u
fhanh fra, mô f sô fhanh fra no I gIo ng Ðu c hay gIo ng AIsaco râ f ro ;
râ f if ba nh mì: chI co n bô n fram gam; râ f if fhjf.
ChI co mô f fhu duo c fang Ia gIa bIô u pha I fra cho mô f cuô c
vuo f ngu c fhâ f ba I: fu hình. Vì fhôm va o ba n a n vô fô I vuo f ngu c
Ia : “muu foan cha y sang ha ng ngu nhu ng ko fhu cu a nuo c Pha p”.
TôI o da o RoyaIo da duo c bô n fha ng nay. TôI da co mô f nguo I
ba n Io n Ia ba c sI CormaIn CuIborf. Vo ba c sI, mô f nguo I da n ba
kha c fhuo ng, da nho fôI frô ng cho ba mô f vuo n rau dô gIu p ba sô ng
duo c frong ca I chô dô an uô ng ha n chô na y. TôI da frô ng frong
vuo n cu a ba na o rau xa Ia ch, na o ca I cu , dâ u du a, na o ca chua, va
ca fim. Ða râ f khoa I va coI fôI nhu mô f nguo I ba n fô f
Ong ba c sI na y không bao gIo ba f fay mô f vIôn gIa m fhj, bâ f
kô o câ p bu c na o, nhung Ia I fhuo ng ba f fay fôI va mô f va I fu nhân
kha c ma ông da bIô f ro va dom Io ng quy fro ng.
Sau na y, khI duo c fu do, fôI da IIôn hô Ia I vo I ba c sI CormaIn
CuIborf qua ba c sI Rosonborg. Ong da go I cho fôI mô f fâ m hình
ông chu p cu ng vo I vo frôn bô n CanobIo ro o MarsoIIIo. Ong da chô f
o Ðông Ðuong vì cô cu u mô f fhuong bInh roI Ia I phia sau. Ong Ia
mô f con nguo I phI fhuo ng va vo ông cu ng fuong xu ng vo I ông. Nam
1976, khI vô Pha p, fôI djnh dô n fham ba . Sau fôI Ia I fhôI vì ba da
không vIô f fhu cho fôI sau khI ba cho fôI mô f gIâ y chu ng nhâ n ma
fôI câ n xIn ba . Tu do , fôI không duo c fIn fu c gì cu a ba nu a. TôI
không bIô f Iy do cu a su Im Ia ng na y, nhung frong da y Io ng fôI vâ n
gIu ma I mô f mô m frI ân sâu sa c dô I vo I ca haI ông ba vô ca ch ho
dô I xu vo I fôI frong gIa dình ho o RoyaIo.
Va I fha ng sau, fôI da co fhô fro vô da o RoyaI rô I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IX. ÐA O SAINT-JOSÐPH - CA I CHÐ T C! A
CARÐONIÐRI
Nga y hôm qua, MaffhIou CarbonIorI ba n fôI da bj mô f nha f
dao fru ng fIm. Vu gIô f nguo I da ko o fhoo mô f Ioa f nhu ng vu gIô f
nguo I kha c. Anh fa dang fa m frâ n fruô ng o xuo ng gIa f, va khI bj
dao dâm, ma f co n dâ y xa pho ng. KhI dang fa m guong son, chu ng
fôI co fho I quon mo sa n dao va dâ u duo I quâ n a o, dô kjp fho I Iâ y
duo c ngay nô u co nguo I na o vâ n duo c coI Ia ko fhu cu a mình bâ f
fhâ n â p dô n. Vì Iâ n na y không Ia m nhu vâ y nôn anh da fhIô f
ma ng, ko gIô f ba n fôI Ia mô f fôn ArmonI, suô f do I Ia m muo n.
Ðuo c fhIô u fa cho pho p, va co mô f nguo I phu gIu p fôI dua xa c
anh xuô ng fâ n bô n. Anh fa na ng ky nôn khI xuô ng dô c, fôI pha I
nghI ba Iâ n. TôI buô c va o chân anh fa mô f fa ng da fo va cha ng
ba ng mô f so I dây fho p fhay cho so I dây fhu ng fhuo ng Iô . Ia m nhu
vâ y, ca mâ p không fhô ca n du f dây duo c va xa c anh so chìm xuô ng
da y ma không bj chu ng an.
Chuông nha fho vang Iôn khI chu ng fôI dô n bô n fa u. Ða sa u
gIo chIô u. Ma f fro I Ia n o cuô I chân fro I. Chu ng fôI Iôn ca nô. Trong
ca I ho m fhuo ng nga y, duo c du ng cho fâ f ca mo I nguo I, na p da duo c
dâ y Ia I MaffhIou na m yôn frong gIâ c ngu vInh vIô n. Vo I anh fa fhô
Ia hô f.
“Cho o dI na o”, - vIôn ca nh bInh câ m Ia I no I. Chua dâ y muo I
phu f, chu ng fôI da fo I do ng Ia ch cha y gIu a haI da o RoyaIo va
SaInf-Josoph. Tu nhIôn, fôI fhâ y cô ngho n Ia I. Ca chu c ca I vây ca
mâ p nhô Iôn kho I ma f nuo c, quay vo ng râ f nhanh frong mô f
khoa ng châ f ho p chua fo I bô n fram mo f. Ðo n ca an fhjf fu dây.
Chu ng dô n fhâ f du ng gIo ho n va dIô m ho n chinh xa c. Câ u fro I cho
chu ng không do p kjp ba n fôI. Ca c ma I cho o da duo c du ng du ng, dô
cha o vInh bIô f. Ca I quan fa I da duo c nâng Iôn. ThI ha I cu a
Henry Charrieâ re 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MaffhIou, IIô m frong mâ y ca I bao bô f mì, bj su c na ng cu a fa ng da
Io n IôI fhoo, da fruo f nhanh xuô ng bIô n.
KInh khu ng qua ! Ca I fhI ha I vu a roI xuô ng nuo c, fôI fuo ng no
chìm nghIm fhì no IaI bj dô I Iôn ma f nuo c do ba y, muo I hay haI
muoI con ca mâ p - aI bIô f duo c, nâng bô ng Iôn. Truo c khI chIô c
fhuyô n quay mu I, nhu ng bao bô f mì IIô m xa c da bj ra ch fan na f va
mô f dIô u không sao hIô u duo c da xa y ra. MaffhIou du ng fha ng
frôn ma f nuo c chu ng haI, ba gIây. Ca nh fay pha I da mâ f. Nu a
fhân nguo I anh fIô n fha ng vô phia fhuyô n rô I bj mô f ca I xoa y râ f
ma nh hu f xuô ng, anh da bIô n mâ f. Iu ca mâ p Iao vun vu f o phia
duo I va pha I da y fhuyô n, Ia m mô f nguo I mâ f fhang ba ng suy f nga
xuô ng nuo c.
TôI buo c châ m cha p dI fu bô n vô fra I. Không aI dI fhoo fôI.
TôI mang ca I ca ng frôn vaI va fo I qua ng ba ng noI con Ðrufus fâ n
công con Ðanfon da o no . TôI du ng Ia I va ngô I xuô ng. Tro I da fô I,
nhung bâ y gIo môI co ba y gIo . Vô phia Tây, bâ u fro I co n Io Io I va I
fIa sa ng nha f cu a vâ ng duong da khuâ f duo I chân fro I. Co n Ia I Ia
mô f ma u don fô I, chI fhI fhoa ng mo I co a nh do n pha cu a da o quo f
fha nh mô f duo ng sa ng. Io ng fôI na ng chIu. Ro khI! Ma y da muô n
xom da m ma, Ia I Ia da m ma ba n ma y nu a! Thì ma y da duo c xom,
Ia I duo c xom ky nu a co n gì! Co ca fIô ng chuông fIô ng chIô c dâ y du
Iô bô : mo I fhu ! Ma y da duo c ha I Io ng rô I chu 7 Ca I fâ f fo mo bô nh
hoa n cu a ma y duo c fho a ma n rô I co n gì7 Ðây gIo co n ca I vIô c fhanh
foa n fha ng khô n da gIô f ba n ma y va o Iu c na o7 Ðôm nay. Ta I sao
Ia I dôm nay7 Chua duo c dâu. Ha y co n so m qua , fha ng cha cha c
ha n dang fhu fhô dô pho ng hô f mu c. Nho m cu a ha n co dô n muo I
fha ng. TôI không fhô dô cho mình ma c bâ y, fu dâ n xa c dô n cho
chu ng ha fhu . Nhung cu ng không fhô dô cho chu ng franh fhu
da nh phu dâ u fruo c duo c. Thu finh xom fôI co fhô co bao nhIôu
nguo I fro fhu na o7 Co bô n nguo I, kô ca fôI Ia nam. Ðuo c! Pha I
fhanh foa n no va nô u co fhô , fôI so xIn chuyô n sang da o Quy . Ta I
dâ y, không câ n bo , không câ n chuâ n bj gì ca ; chI haI bao du a khô,
Ia fôI Iao xuô ng bIô n duo c rô I. Khoa ng ca ch dô n bo bIô n fuong dô I
gâ n, bô n muoI kI-Iô-mo f fhoo duo ng chIm bay. Tinh fhôm so ng gIo
va nuo c fhu y frIô u, cho Ia mô f fram haI muoI kI~Iô-mo f dI. Co n Ia I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia vâ n dô chju du ng duo c hay không. TôI co n kho o, va haI nga y
cuo I Iôn fu I du a, Iônh dônh frôn bIô n cha c fôI so chju duo c.
TôI nhâ c ca ng va Iôn duo ng vô fraI. Ðô n cu a, fôI bj Iu c soa f,
mô f vIô c kha c fhuo ng. Chua bao gIo fôI bj nhu vâ y. Tôn Iinh ga c
doa f con dao cu a fôI.
- Ong muô n fôI bj gIô f ha 7 Ta I sao ông Ia I Iâ y dao cu a fôI7
Ong co bIô f Ia m nhu vâ y Ia ông gIô f fôI không7 TôI ma chô f Ia fô I
ông dâ y.
Không aI fra Io I fôI, fu Iinh ga c dô n bo n A râ p gIu chìa kho a.
Ho mo cu a va fôI buo c va o pho ng: “Sao fô I mo fhô na y7 Mo I nga y
co ba ca I do n, sao hôm nay Ia I chI co mô f7
Crandof ko o fay a o fôI.
- PapI Ia I dây.
Can pho ng không ô n a o Ia m. Hình nhu co vIô c gì nghIôm
fro ng sa p xa y ra hoa c da xa y ra.
- TôI bj fuo c mâ f dao rô I. Ðo n no kha m fôI Iâ y Iuôn.
- Ðôm nay câ u không câ n dô n no .
- Sao vâ y7
- Tha ng ArmonI va ba n no da o frong nha fIôu.
- Chu ng Ia m gì o frong â y7
- Chu ng chô f rô I.
- AI gIô f chu ng7
- To .
- Mau nhI. Co n nhu ng du a kha c fhì sao7
Trong nho m chu ng co n bô n du a. PauIo da hu a danh du vo I fo
Ia chu ng so không Ia m gì, chu ng cho ga p câ u dô ho I xom câ u co
ba ng Io ng cho chuyô n na y châ m du f o dây không.
- Ðua cho fo con dao.
- Ðây câ m Iâ y dao cu a fo . Ra no I chuyô n vo I bo n do dI, fo o Ia I
dây.
Henry Charrieâ re 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI fIô n Ia I phia nho m cu a ho . Ma f fôI Iu c na y da quon dâ n
vo I bo ng fô I Io mo . Rô I fôI cu ng nhâ n ra nho m ho . Ðo n ho dang
du ng fu m fu m va o nhau, fruo c vo ng.
- PauIo, anh muô n no I chuyô n vo I fôI pha I không7
- Pha I.
- No I mô f mình hay co ca ca c ba n anh7 Anh muô n gì7
TôI fhâ n fro ng dô mô f khoa ng ca ch mô f mo f ruo I gIu a chu ng
fôI. Ðao da duo c mo sa n, gIâ u frong ca nh fay a o fra I, chuôI dao
na m go n frong Io ng ba n fay fôI.
- TôI muô n no I, fôI cho ra ng ba n cu a anh fhô Ia da duo c fra
fhu xu ng da ng rô I. Anh mâ f nguo I ba n fhân nhâ f, co n chu ng fôI
mâ f haI. Thoo y fôI, fhô Ia du . Anh nghI sao7
- TôI so xo f dô nghj cu a anh, PauI a . ÐIô u fa co fhô Ia m duo c,
nô u ca c anh dô ng y , Ia haI nho m fho a fhuâ n so không Ia m gì frong
vo ng fa m nga y. Chju không7
- Ðuo c.
Va fôI ru f vô .
- Ðo n chu ng no no I nhu ng gì vo I câ u7
- Chu ng no cho Ia , vo I ca I chô f cu a fha ng ArmonI va fha ng Vô
Iô, MaffhIou da duo c fra fhu du rô I.
- Không duo c - CaIganI no I.
Carandof không no I gì. Joan CasfoIII va IouIs Cravon dô ng y
Ia pha I fho a fhuâ n dình chIô n.
- Co n y câ u fhì sao PapI7
- Truo c hô f, aI gIô f MaffhIou7 Tha ng ArmonI pha I không7 TôI
da dua ra mô f dIô u fho a fhuâ n. TôI da hu a va bo n kIa cu ng vâ y, Ia
frong vo ng fa m nga y, haI bôn so không co aI ha nh dô ng gì dô ha I
nhau.
- Câ u không muô n fra fhu cho MaffhIou ha 7 CaIganI ho I.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðây gIo , MaffhIou da duo c fra fhu rô I, vì câ u â y ma haI
fha ng da chô f. Co n gIô f nhu ng fha ng kha c Ia m gì7
- Chu ng co bIô f nhu vâ y không da chu 7 Pha I fìm hIô u dIô u
gì7
- XIn Iô I va cha o fâ f ca . To cô ngu mô f chu f dây.
Íf ra fôI cu ng câ n duo c yôn fInh mô f mình. TôI na m da I frôn
vo ng. TôI ca m fhâ y co mô f ba n fay Iuo f frôn nguo I fôI, nho nha ng
ru f con dao cu a fôI. Trong dôm fô I, mô f gIo ng no I fhì fhâ m:
- PapI cô ngu dI, nô u ngu duo c cu yôn fâm ma ngu . Ðo n fo du
fhô na o cu ng fhay nhau canh ga c.
Ca I chô f fa n nhâ n, khô n na n cu a ba n fôI Ia không co Iy do
chinh da ng. Tôn ArmonI gIô f anh vì frong dôm da nh ba c, MaffhIou
da ba f no pha I fra ngay mô f fram sa u muoI francs. Tha ng cho do
mâ f fhô dIô n vì bj buô c pha I bo fIô n ra fruo c ma f bô n chu c con ba c
kha c. Ðj MaffhIou va Candof ko p haI bôn, no chI co ca ch fuân
Iô nh.
Va no da gIô f mô f ca ch ho n nha f mô f fay gIang hô kIô u mâ u,
frong sa ch va fha ng fha n vo I gIo I cu a mình. Vô na y da Ia m fôI xu c
dô ng ma nh, co mô f dIô u Ia m fôI fho a ma n Ia bo n gIô f nguo I chI
sô ng duo c va I gIo sau khI chu ng pha m fô I a c: cu ng cha ng duo c bao
Iam. Crandof, kha c na o mô f con hô , vo I fô c dô cu a mô f nha vô djch,
da fho c con dao va o cô fu ng du a mô f, fruo c khI chu ng co fhì gIo fhu
fhô . TôI hình dung chô chu ng gu c xuô ng cha c pha I ngâ p ngu a
ma u. TôI fu ho I mô f ca ch ngo ngâ n: “Không bIô f aI da ko o xa c
chu ng va o nha xi7”. Nhung fôI không no I ra. Ma f nha m nghIô n, fôI
hình dung fhâ y nhu ng fIa sa ng cuô I cu ng cu a ma f fro I do va fim
mô f ma u fhô fha m da chIô u sa ng ca I ca nh ru ng ro n na y: Iu ca mâ p
dang franh gIa nh fhI fhô ba n fôI... Va ca I fhân frôn fha ng du ng,
da cu f mô f ca nh fay, dang fIô n vô phia ca-nô7... Ro ra ng Ia fIô ng
chuông da go I Iu ca mâ p dô n, va Iu khô n kIô p â y bIô f ra ng khI co
fIô ng chuông Ia chu ng sa p duo c an. TôI co n fhâ y ha ng chu c ca I vây
ca Io o Iôn mô f a nh ba c a m da m, Iuo n fo I Iuo n IuI nhu nhu ng chIô c
fa u ngâ m. Cha c pha I fo I hon fram con.. Vo I MaffhIou, vo I ba n fôI
fhô Ia hô f! Con duo ng fhô I na f da dua anh dô n fâ n cu ng.
Henry Charrieâ re 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chô f o fuô I bô n muoI vì mô f nha f dao do mô f chuyô n fâ m
pha o. Tô I nghIô p cho ba n fôI. TôI chju hô f nô I rô I. Không, không
duo c. Không duo c dâu. TôI muô n cho Iu ca mâ p an fhjf fôI frong
khI fôI co n sô ng, IIô u mình dI fìm fu do, không bj bo c frong mâ y ca I
fu I bô f mì, không bj buô c va o da , fro I va o dây. Va không co mô f aI
chu ng kIô n Iu c do , du Ia fu nhân hay Ia Iinh ga c. Không co fIô ng
chuông nha fho . Nô u fôIbj an fhjf, fhì... chu ng so cho n fôI Iu c fôI
co n sô ng, frong khI fôI dang vâ f Iô n vo I fhIôn nhIôn dô fo I duo c dâ f
IIô n.
ThôI dI. ThôI ha n dI. Không co n nhu ng cuô c vuo f ngu c chuâ n
bj qua qua ky ca ng nu a. Tu da o Quy , chI câ n haI bao fa I du ng dâ y
du a, rô I pho ma c cho sô ma ng, nho on Tro I7
No I cho cu ng, dây chI Ia vâ n dô chju du ng cu a fhô xa c. Ðô n
muoI fa m gIo hay sa u muoI gIo 7 Mô f fho I gIan ngâm mình frong
nuo c bIô n Iâu nhu vâ y, cô ng vo I su c Iu c cu a co du I pha I bo ra dô
ko p cha f Iâ y ca c bao fa I du a, dô n mô f Iu c na o do , IIô u co Ia m chân
fôI fô cu ng Ia I không7 Nô u fôI may ma n dô n duo c da o Quy , fôI so
fhu . Truo c hô f pha I ro I da o RoyaIo, va dô n da o Quy da . Sau rô I so
IIô u.
- Câ u ngu chua, PapI7
- Chua.
- Câ u uô ng ca -phô không7
- Nô u co .
Va fôI ngô I frôn vo ng, câ m ca ca ~phô no ng Crandof dua cho
fôI cu ng mô f dIô u CauIoIso da châm sa n.
- Mâ y gIo rô I7
- Mô f gIo . To ba f dâ u ga c fu nu a dôm, fo fhâ y câ u cu fra n
fro c hoa I, fo bIô f Ia câ u không ngu duo c.
- Ðu ng dâ y. MaffhIou chô f Ia m fôI ngao nga n qua chu ng,
nhung vIô c maI fa ng câ u â y chô Iu ca mâ p co n Ia m fôI dau Io ng
hon. Thâ f Ia khu ng khIô p.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- To không muô n ngho chuyô n â y dâu, PapI a . Tuo ng fuo ng
cu ng fhâ y duo c. Io ra câ u không nôn dI fhì hon.
- Truo c kIa fôI cu nghI câu chuyô n vô fIô ng chuông Ia bja da f.
Rô I vo I dây fho p cha ng va o da , fôI nghI Ia không bao gIo ca mâ p co
fhô do p duo c câ u â y khI dang chìm xuô ng da y. Tô I nghIô p cho
MaffhIou, fôI so co n nhìn fhâ y ca I ca nh ru ng ro n do ma I cho dô n
chô f. Co n câ u, câ u Ia m fhô na o dô khu duo c fha ng ArmonI vo I
fha ng Vô Iô Io vâ y7
- To o phia cuô I da o, dang gho p mô f ca nh cu a cho cu a ha ng
fhjf fhì ngho fIn chu ng no gIô f ba n cu a fa. Iu c â y Ia gIu a frua.
Ða ng Io vô fra I, fo Ia I dô n xuo ng, Iâ y co câ n pha I su a ô kho a. To da
Iô ng va o mô f ca I ô ng da I mô f fhuo c mô f con dao gam haI Iuo I.
ChuôI dao va ô ng dô u rô ng ca . Nam gIo khI vô fra I, fo mang ca I
ô ng â y vô . Tôn Iinh ga c ho I dô Ia m gì, fo no I Ia ca I xa froo vo ng cu a
fo bj ga y va dom nay fo so du ng ca I ô ng na y dô fhay fa m. KhI fo vô
dô n pho ng, fro I co n sa ng, nhung fo da dô ca I ô ng do o chô gIa f
quâ n a o. Truo c khI dIô m danh, fo mo I ra Iâ y vô . Tro I ba f dâ u fô I.
Ca c ba n du ng quanh cho cho fo Iô ng con dao va o ca I ô ng. Tha ng
ArmonI va fha ng Vô Iô du ng fa I chô fruo c vo ng cu a chu ng. PauIo
hoI Iu I vô sau mô f chu f. Câ u bIô f Ia Joan CasfoIII va IouIs Cravon
can da m dâ y, nhung gIa rô I, cu ng không du nhanh nho n nô u haI
bôn da n frâ n ra da nh nhau. To muô n ha nh dô ng fruo c khI câ u fro
vô dô fra nh cho câ u kho I bj dinh da ng va o vIô c na y. Vo I fha nh fich
cu cu a câ u, nô u ca nh fa bj gì, fhì câ u so Ia nh a n fô I da. Joan du ng
o cuô I pho ng va da fa f bo f ngo n do n o dâ y, Cravon o dâ u pho ng
da ng kIa cu ng Ia m nhu vâ y. Ca gIan pho ng gâ n nhu fô I mo , chI co
mô f cây do n dâ u o chinh gIu a. To co mô f cây do n pIn cu a Ðoga cho.
Joan dI fruo c, fo fhoo sau. Ðô n ngang chô bo n chu ng, Joan câ m
do n chIô u fha ng va o ma f chu ng. Tha ng ArmonI bj Io a, dua fay Iôn
cho ma f. To co du fhì gIo Iao ca ngo n dao va o cô no . Ðô n Iuo f fha ng
Vô Iô, cu ng bj Io a, no da ru f dao va chIa ra phia fruo c nhung
cha ng bIô f dâm va o dâu. To cu ng Iao ma nh dô n nô I con dao xuyôn
qua cô sang fâ n bôn kIa. PauIo nha o xuô ng sa n va Ian va o duo I
vo ng. Joan da fa f do n, fo fhôI không duô I fhoo PauIo o duo I vo ng,
cho nôn no mo I fhoa f chô f.
Henry Charrieâ re 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- AI ko o chu ng va o nha câ u7
- To không bIô f. To cho Ia chinh bo n cu ng nho m vo I chu ng da
ko o chu ng va o dâ y dô moI haI ca I pIan dâ u frong bu ng chu ng.
- Cha c pha I co dô n mô f ao ma u nhI7
- Chu co n gì nu a. Chu ng no du ng Ia bj cho c fIô f nôn ma u
pha I ra dô n hô f. To nghI ra mo o du ng do n pIn frong khI chuâ n bj
ca I Iao. O xuo ng fo fình co frông fhâ y mô f fôn Iinh ga c fhay pIn
cho ca I do n cu a no . To nghI ngay dô n ca I mo o â y, IIô n nho Ðoga
kIô m cho mô f cây do n pIn. Ðây gIo fhì chu ng fha hô Iu c soa f. Cây
do n pIn va ca con dao gam nu a, da duo c mô f fha ng A-râ p gIu chìa
kho a Iâ y frong xuo ng mang dô n cho Ðoga. Vô phâ n â y, không Io bj
Iô . To cu ng cha ng co gì fu fra ch mình. Ðo n chu ng gIô f MarffhIou
frong khI ma f câ u â y dâ y bo f xa pho ng, co n fo da gIô f chu ng frong
khI ma f chu ng dâ y a nh do n pIn7 Thô Ia xong no . Câ u nghI sao,
PapI7
- Câ u Ia m du ng dâ y. TôI không bIô f pha I ca m on câ u nhu fhô
na o vì câ u da ha nh dô ng mau nhu vâ y dô fra fhu cho ba n, hon fhô ,
câ u co n nghI ca ch gIu cho fôI duo c du ng ngoa I cuô c frong vu na y.
- Ðu ng bâ n fâm dô n chuyô n â y. To chI Ia m bô n phâ n cu a fo .
Câ u da chju du ng nhIô u va câ u kha f khao duo c fu do qua dô I nôn
fo pha I Ia m vIô c â y.
- Ca m on câ u, Crandof a . Pha I, bây gIo fo Ia I ca ng muô n dI
cho fhoa f hon bao gIo hô f. Vâ y câ u ha y gIu p do Ia m sao cho vIô c
na y ngung Ia I dây nho . Tha ng fha n ma no I, fo râ f nga c nhIôn nô u
fha ng ArmônI, fruo c khI ha nh dô ng, da ba o cho nho m no bIô f.
PauIo không bao gIo châ p nhâ n mô f vu gIô f nguo I ho n nha f dô n
fhô dâu. No bIô f ro nhu ng hâ u qua so pha I chju.
- To cu ng nghI vâ y. Nhung CaIganI fhì no I Ia fâ f ca bo n
chu ng co fô I hô f.
- Cho dô n sa u gIo xom vIô c gì so xa y ra. TôI so không ra ngoa I
dô dô fhu ng dâu. TôI so ca o bô nh dô o Ia I xom fình hình dIô n bIô n
ra sao.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nam gIo sa ng. Ða c Truo ng khô I dô n chô chu ng fôI: “Ca c câ u
na y, fa co nôn go I vo ng ga c không nhI7 Tao vu a fhâ y haI xa c chô f
frong nha fIôu. Nguo I fu gIa ba y muoI fuô I na y muô n ca chu ng fôI
cu ng fIn ra ng fu sa u gIo ruo I fô I qua, gIo haI fha ng â y bj gIô f, ba c
fa không bIô f gì ca . CIan pho ng cha c bô bô f ma u, vì vu ng ma u o
du ng gIu a Iô I dI, mo I nguo I dI qua dI Ia I ba f buô c pha I dâ m va o
dâ y. Crandof cu ng fra Io I vo I ca I vo fho da I nhu nguo I fu gIa :
- Sao, co haI nguo I chô f o frong nha fIôu a 7 Tu Iu c na o vâ y7
- Ma y dI ma ho I xom - ông gIa no I - Tao ngu fu sa u gIo . Ða y
gIo , fao dI fIô u, fao bj fruo f chân nga suy f vo ma f ra. Tao bâ f ma y
Iu a Iôn, mo I bIô f Ia ma u va frong nha fIôu, fao frông fhâ y haI
fha ng do .
- ThôI ba c cu go I dI, rô I xom sao.
- O I gIa m fhj oI, gIa m fhj!
- Ia m gì ma fo mô m vâ y, Ia o gIa kIa. Cha y nha ha n7
- Không dâu, sô p oI, co haI nguo I chô f o nha xi.
- Ðo n bay muô n fao Ia m gì na o7 Ia m cho chu ng sô ng Ia I
cha c7 Ðây gIo Ia nam gIo muo I Iam cho dô n sa u gIo ha ng hay.
Không duo c cho aI va o câ u fIôu dâ y.
- Ong no I fhô không duo c dâu. Va o gIo na y, sa p dâ y ca rô I, aI
cu ng pha I dI Ia, dI da I chu .
- Ðuo c rô I, cho dâ y da . Ðô fao dI go I sô p ga c. Ða Iinh ga c, mô f
caI gIa m fhj va ba nguo I nu a da fo I. Tuo ng ho va o pho ng gIam
nhung không, ho du ng bôn ngoa I ca nh cu a sa f.
- Co haI nguo I chô f o nha xi ha 7
- Thua sô p, vâng.
- Tu mâ y gIo 7
- TôI không bIô f. TôI vu a dI da I fhì frông fhâ y ho .
- Nhu ng aI vâ y7
- TôI không bIô f.
Henry Charrieâ re 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vâ y fhì, Ia o ga n na y, fôI no I cho Ia o bIô f. Mô f fha ng chô f Ia
fha ng ArmonI, va o xom dI.
- Ðu ng rô I, dâ y Ia fha ng ArmonI va fha ng Vô Iô. Cho dô n Iu c
dIô m danh fhôI.
Rô I ca bo n bo dI.
Sa u gIo sa ng, chuông roo Iâ n fhu nhâ f. Cu a duo c mo va co
haI nguo I pha f ca -phô dI fu chô nguo I na y dô n chô nguo I kIa, fhoo
sau Ia nhu ng nguo I pha f ba nh mì.
Sa u gIo ruo I, Ia hô I chuông fhu haI. Nga y da ra ng. Va Iô I dI
dâ y nhu ng vô f chân da dâ m va o ma u dôm qua.
HaI vIôn fra I fruo ng dô n. Tro I da sa ng ro . Ta m gIa m fhj va
môf bac sI cung dô n fhoo.
- Tâ f ca co I hô f quâ n a o, du ng nghIôm fruo c vo ng cu a mình.
Tro I dâ f oI! Ðây du ng Ia ca I Io sa f sInh. Chô na o cu ng dâ y ma u Ia
ma u.
Pho fra I fruo ng va o nha fIôu fruo c. KhI fro ra, ma f ông fa
fra ng bô ch. “Ðu ng Ia ho bj cho c fIô f. ÐI nhIôn, không aI frông fhâ y
hay ngho fhâ y gì, pha I không7”.
Im Ia ng hoa n foa n.
- Ong gIa , ông Ia fruo ng khô I na y, haI nguo I kIa da ca n hô f
ma u.
- XIn ba c sI cho bIô f ho chô f chu ng duo c bao Iâu rô I.
- Tu fa m dô n muo I gIo . - ba c sI no I.
- Thô ma dô n fâ n nam gIo Ia o mo I fhâ y ho 7 Ia o không frông
fhâ y, không ngho fhâ y gì chu 7
- Pha I, fôI vô n na ng faI. TôI nhìn cu ng cha ng ro , hon nu a fôI
da ba y muoI fuô I, da bô n muoI nam frong fu . Cho nôn, ca c ông
hIô u cho, fôI ngu . Sa u gIo fôI da ngu , vì mo f dI fIô u, fôI mo I pha I
dâ y Iu c 5 gIo sa ng. Cu ng may, vì fhuo ng nga y fôI chI dâ y khI co
fIô ng chuông.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ia o no I du ng, cu ng may ma Ia o mo I nhìn fhâ y dâ y nhI, -
fhIô u fa no I, gIo ng châm bIô m - Ngay vo I chu ng fôI, fâ f ca mo I
nguo I, gIa m fhj cu ng nhu fu , fâ f ca dô u ngu ngon Ia nh suô f dôm.
AI khIông ca ng dây, dua haI ca I xa c na y dI, dom fo I bô nh vIô n, dô
ba c sI kha m nghIô m. Co n fâ f ca , dI ra sân, fu ng nguo I mô f cu frâ n
fruô ng nhu fhô .
Tu ng du a chu ng fôI dI ngang qua mâ y vIôn chI huy va ba c sI.
Tâ f ca ca c bô phâ n frôn fhân fhô chu ng fôI dô u duo c xom xo f fI mI.
Không aI co fhuong fich, nhIô u nguo I bj vâ y ma u. Ho dô u no I Ia ho
fruo f chân khI bj va o nha fIôu. Crandof, CaIganI va fôI bj kIô m fra
fI mI hon mo I nguo I.
- PapIIIon, chô anh na m dâu7 - Ho Iu c soa f dô da c cu a fôI -
Con dao cu a anh dâu7
- Ðao cu a fôI bj ông gIa m fhj fjch fhu ngay fu cu a, Iu c ba y
gIo .
- Pha I - nguo I Iinh no I - Anh fa co n Ia m foa ng Iôn, no I Ia
nguo I fa djnh gIô f mình.
- Crandof, dao na y cu a anh ha 7
- Vâng, no o chô cu a fôI, vâ y no Ia cu a fôI. Con dao sa ch nhu
mô f dô ng xu mo I, không co Iâ y mô f dâ u vô f, duo c xom xo f fhâ f ky
Iuo ng.
Ða c sI fu nha fIôu fro ra no I:
- HaI nguo I na y bj dâm ba ng mô f con dao haI ca nh. Ca haI bj
dâm khI dang du ng fha ng. Cha ng Ia m sao hIô u nô I. Không fu
nhân na o chju dô bj nguo I fa gIô f nhu gIô f con fho ma không chô ng
cu . Pha I co aI o dây bj fhuong.
- Nhung ba c sI fhâ y dâ y, cha ng aI co Iâ y mô f vô f xuo c
- HaI nguo I na y co nguy hIô m không7
- Ða c bIô f nguy hIô m, ba c sI a . Tôn fu nguo I ArmonI ha n Ia
ko da gIô f CarbonIorI o xuo ng gIa f chin gIo sa ng hôm qua.
Henry Charrieâ re 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Xô p vIô c na y Ia I fhôI, - fhIô u fa no I, - nhung cu gIu dao cu a
Crandof Ia I. Tâ f ca dI Ia m hô f, fru nguo I bô nh. - PapIIIon, anh co
ba o bô nh không7
- Thua fhIô u fa , co .
- Anh không bo phi fhì gIo dô fra fhu cho ba n nhI. TôI không
bj bjp dâu nho . Ða ng fIô c Ia fôI không na m duo c chu ng co gì, va fôI
bIô f Ia so không bao gIo fìm ra nhu ng chu ng co â y. Mô f Iâ n nu a, aI
co gì câ n khaI không7 AI co fhô gIu p chu ng fôI co duo c chu f a nh
sa ng vô haI vu gIô f nguo I na y, fôI hu a Ia nguo I do so duo c ra kho I
fra I va dua vô dâ f IIô n.
Im Ia ng hoa n foa n
Ca fô cu a fha ng ArmonI dô u ba o bô nh. Thâ y vâ y, Crandof,
CaIganI, Joan CasfoIII va IouIs Cravon cu ng ca o bô nh va o phu f
cuô I cu ng. Mô f fram haI muoI nguo I ra ca , gIan pho ng va ng ha n.
Nho m fôI co nam du a, nho m fha ng ArmonI, bô n du a fhôm nguo I fu
su a dô ng hô va ông gIa khô I fruo ng Iuôn mô m ca u nha u không
ngo f vì pha I do n do p chô ma u, va mô f hay haI fu nhân kha c frong
do co mô f fu nhân cao Io n nguo I AIsaco fôn Ia SyIvaIn.
Anh na y sô ng dô c fhân frong fu va duo c mo I nguo I quy mô n.
Anh da da m mô f mình Ia m mô f vIô c phI fhuo ng, vì vâ y ma bj haI
muoI nam fu . Ðo Ia mô f con nguo I ha nh dô ng, râ f duo c nô fro ng.
ChI co mô f mình, anh da fâ n công mô f foa xo Iu a cho buu kIô n frôn
chuyô n fa u fô c ha nh ParIs-bruxoIIos, da nh gu c haI nguo I Iinh ga c
rô I no m xuô ng duo ng nhu ng fu I buu kIô n, duo c dô ng bo n dI do c
duo ng sa f fhu nha f Ia I, va co duo c mô f mo n fIô n Io n
SyIvaIn fhâ y haI nho m râ m rì no I chuyô n o go c cu a mình, va
vì không bIô f ra ng chu ng fôI da fho a fhuâ n không chô ng nhau,
nôn da Iôn fIô ng:
- TôI hy vo ng ca c anh không da n frâ n da nh nhau kIô u ba
cha ng ngu Iâm pha o fhu chu 7
- Hôm nay fhì không - CaIganI no I - vIô c do dô sau ha ng hay.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Sao Ia I dô sau7 VIô c gì Ia m duo c hôm nay không nôn dô dô n
nga y maI - PauIo no I - nhung fôI fhâ y không co Iy do gì pha I cho m
gIô f nhau. Anh fhâ y fhô na o, PapIIIon7
- TôI chI ho I mô f câu: anh co bIô f fha ng ArmonI djnh Ia m gì
không7
- XIn Iâ y danh du ma no I ra ng fôI không bIô f gì ca va anh co
muô n fôI no I fhôm dIô u na y không7 Nô u fha ng ArmonI không chô f
rô I, không bIô f fôI chju du ng sao nô I vIô c na y.
- Nô u vâ y fa I sao chu ng fa không kô f fhu c chuyô n na y cho
du f khoa f7 - Crandof no I.
- Chu ng fôI dô ng y . Chu ng fa ha y ba f fay nhau va fhôI không
ba n fo I câu chuyô n da ng buô n na y nu a.
- Ta n fha nh.
- TôI Ia m chu ng nho 7 - SyIvaIn no I - TôI vuI Io ng fhâ y vIô c
na y duo c bo qua.
- ThôI không no I nu a.
Sa u gIo chIô u, chuông nha fho vang Iôn. Ngho fIô ng chuông,
fôI không sao quôn duo c ca nh nga y hôm qua, nu a fhân frôn cu a
ba n fôI fIô n vô phia fhuyô n. HaI muoI bô n gIo da frôI qua, ma hình
a nh â y vâ n Ia m fôI xu c dô ng dô n nô I fôI không mong fhâ y du frong
mô f gIây, fha ng ArmonI va fha ng Vô Iô bj Iu ca mâ p ruo c nhu vâ y.
CaIganI không no I mô f câu na o. Anh fa bIô f vIô c gì da dô n
vo I CarbonIorI. Anh ngô I frôn vo ng, haI chân fho ng haI bôn, ma f
dam dam nhìn va o khoa ng frô ng o fruo c ma f. Crandof vâ n chua
vô . TIô ng chuông vu a Ia ng dI duo c dô muo I phu f fhì CaIganI, chân
vâ n dung dua ma f không nhìn fôI, no I nho nho : “To chI mong con
ca mâ p na o da an MaffhIou du ng do p mIô ng fhjf cu a fha ng xo Ia
ArmonI. Iu c sô ng fhì fa ch bIô f, Iu c chô f Ia I cu ng nam frong bu ng
mô f con ca , nô u fhô fhì do I cho ma qua !”.
Ro ra ng, vIô c mâ f nguo I ba n cao fhuo ng va fha nh fhâ f â y da
gây ra cho fôI mô f khoa ng frô ng Io n. Tô f hon ca Ia fôI dI kho I
RoyaIo, va dI ca ng so m ca ng fô f.
Henry Charrieâ re 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nga y na o fôI cu ng nha c nho vo I mình nhu vâ y.
Mô f cuô c vuo f ngu c cu a nguo I dIôn
- Vì dang co chIô n franh, ca c hình pha f Ia I duo c fang Iôn nô u
vuo f ngu c fhâ f ba I, Iu c na y không pha I Ia Iu c dô Io chuyô n, pha I
không, SaIvIdIa7
Câ u nguo I Y co haI pIan ba ng va ng frong doa n fa u dang ba n
vo I fôI o chô gIa f a o quâ n sau khI do c fo yô f fhj fhông ba o vô nhu ng
bIô n pha p mo I dô I vo I ca c fruo ng ho p vuo f ngu c. TôI no I vo I y:
- Ca I a n fu hình â y không Ia m cho fôI fu bo y djnh vuo f ngu c
duo c dâu. Co n câ u fhì sao7
- PapIIIon oI, fôI chju hô f nô I rô I va fôI cu ng muô n fô ch fha ng
Iuôn. Muô n ra sao fhì ra. TôI da xIn va o Ia m y fa o nha fhuong
dIôn. TôI bIô f Ia fa I pho ng cung fIôu cu a nha fhuong Iâ y co haI ca I
fhu ng fôn-nô chu a duo c 225 Iif fu c Ia fhu a su c gho p fha nh bo . Mô f
fhu ng chu a dâ y dâ u ô-IIu, mô f fhu ng dâ y dâ m. HaI ca I fhu ng â y
ma cha ng ky va o nhau, sao cho no không fhô fa ch ra duo c fôI fhâ y
co co may vô duo c Ðâ f IIô n dâ y. Phia bôn ngoa I fuo ng bao quanh
nha fhuong dIôn không bj kIô m soa f. Phia frong fhuo ng nga y chI
co mô f fôn Iinh y fa ga c, co fu phu gIu p, Iuôn Iuôn kIô m soa f xom
bô nh nhân Ia m gì. Sao câ u không dô n dâ y vo I fôI7
- Ia m y fa a 7
- Không duo c dâu. Câ u bIô f fhu a Ia không bao gIo câ u duo c
Ia m vIô c o nha fhuong dIôn. Vu a xa fra I gIam vu a if bj kIô m soa f,
fâ f ca nhu ng dIô u do Ia m cho nguo I fa không dua câ u dô n Ia m vIô c
o dây. Nhung câ u co fhô va o dây vo I finh ca ch nguo I mâ f fri.
- Kho dâ y, SaIvIdIa a . KhI mô f ba c sI da coI câ u Ia “dIôn”, ông
fa cho câ u duo c quyô n fha hô muô n Ia m gì fhì Ia m, không hon
không ko m. Câ u duo c công nhâ n Ia không pha I chju fra ch nhIô m
vô nhu ng ha nh dô ng cu a mình. Câ u fhu nghI dô n fra ch nhIô m cu a
mô f ba c sI khI châ p nhâ n ky va o ba n châ n doa n â y7 Câ u co fhô
gIô f fu , gIô f ca Iinh hay vo Iinh, hay mô f du a con nif cu ng không
sao. Câ u co fhô vuo f ngu c, pha m bâ f cu fô I gì Iuâ f pha p cu ng vô
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phuong dô I vo I câ u. Qua Ia m nguo I fa cu ng chI co fhô Iô f fruô ng
câ u ra rô I fô ng câ u va o mô f pho ng gIam co Io f nô m, va câ u pha I
ma f a o frâ n Iu c cu a nguo I dIôn. Chô dô â y chI ko o da I mô f fho I
gIan, rô I co nga y ho Ia I pha I no I nho ca ch chu a frj ba ng vu Iu c do
Kô f qua Ia : vo I bâ f cu ha nh dô ng nghIôm fro ng dô n dâu, kô ca vuo f
ngu c, câ u cu ng cha ng mâ f ma f gì.
- PapIIIon oI, fôI fIn câ u, fôI muô n vuo f ngu c vo I câ u. Câ u ha y
cô Ia m du mo I ca ch dô va o duo c nha fhuong dIôn vo I fôI dI. Vo I fu
ca ch Ia y fa , fôI so gIu p câ u chju du ng duo c fô f nhâ f va do dâ n câ u
nhu ng Iu c gay go nhâ f. TôI công nhâ n ra ng không bj dIôn ma pha I
sô ng chung vo I nhu ng nguo I nguy hIô m nhu vâ y, cu ng khu ng
khIô p fhâ f.
- Câ u cu vô nha fhuong dIôn dI, Romo o, fôI so nghIôn cu u
fhâ f ky vâ n dô na y va nhâ f Ia fìm hIô u nhu ng hIô n fuo ng dâ u fIôn
cu a bô nh dIôn dô ba c sI fIn duo c. Ia m sao cho ba c sI xô p mình va o
Ioa I không pha I chju fra ch nhIô m gì cu ng Ia y kIô n hay dâ y.
TôI ba f dâ u nghIôn cu u vâ n dô mô f ca ch nghIôm chInh. Thu
vIô n cu a fra I không co cuô n sa ch na o vô vâ n dô na y. Cu co djp Ia
fôI ba n Iuâ n vo I nhu ng nguo I da fu ng ma c bô nh dIôn frong mô f
fho I gIan na o dâ y.
Ðâ n dâ n, fôI da co y nIô m kha ro ra ng:
1. Tâ f ca nhu ng nguo I dIôn dô u dau dâ u du dô I.
2. Ho fhuo ng bj nhu ng fIô ng u u frong faI.
3. Vì fhâ n kInh ho bj kich fhich nôn ho không fhô na m Iâu o
mô f fu fhô ma không bj mô f con co gIâ f fhâ n kInh fhu c su khIô n
cho ca ca I fhân fhô bj cang fha ng dô n fô f dô cu a ho nâ y bâ f Iôn
nhu ca I Io xo.
Vâ y fhì pha I Ia m sao dô du ng phô ba y ra mô f ca ch Iô IIô u ma
nguo I ngoa I vâ n pha f hIô n ra nhu ng frIô u chu ng do . Ðô nh dIôn cu a
fôI pha I vu a du na ng dô buô c ba c sI quyô f djnh gu I fôI dI bô nh vIô n
nhung không du da n dô pha I do I ho I nhu ng bIô n pha p dô I xu fô I fô
cu a ca c gIa m fhj nhu: pha I ma c a o frâ n Iu c cu a nguo I dIôn, bj da nh
dâ p, pha I nhjn an, pha I chich bromuro, pha I fa m ba ng nuo c Ia nh
Henry Charrieâ re 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nay nuo c no ng gIa v.v.... Nô u fôI do ng kjch kho o, fôI co fhô Ia m cho
ba c sI cu ng bj Iu a.
Co mô f dIô u co Io I cho fôI: fa I sao, vì Iy do gì ma fôI pha I gIa
bô nh7 Ða c sI không fhô gIa I fhich mô f ca ch ho p Iy vâ n dô na y, cha c
cha n fôI co fhô fha ng cuô c frong fro na y. Ðô I vo I fôI không co gIa I
pha p na o kha c.
Ho da fu chô I không chju dua fôI dI da o Quy . TôI không co n
chju du ng nô I ca nh o Ia I fra I sau ca I chô f cu a MaffhIou, ba n fôI. Ðo
du Ia m qua I gì! TôI pha I quyô f djnh fhôI, fhu haI fôI so ba o ca c
bô nh. Thô cu ng không xong, fôI không fhô fu mình khaI bô nh
duo c. Tô f hon Ia dô mô f nguo I kha c Ia m vIô c na y, nhung nguo I â y
Ia I pha I Ia nguo I fIn ra ng fôI dIôn fhâ f mo I duo c. TôI pha I Ia m haI
hay ba vIô c ky cu c o pho ng gIam. Rô I fruo ng khô I so ba o ca o vo I caI
fu va caI fu so ghI fôn cho fôI dI kha m bô nh.
Ða ba nga y nay, fôI không ngu , không ru a ra y, cu ng không
ca o râu. Mô I dôm fôI fhu dâm nhIô u Iâ n va an râ f if. Hôm qua fôI
ho I nguo I na m kô bôn fôI sao anh fa Ia I Iâ y mâ f fâ m hình fôI vâ n
ba y o dâ u vo ng |fâ m hình na y không hô co bao gIo o chô fôI). Anh
fa fhô sô ng fhô chô f Ia không du ng dô n dô da c cu a fôI. Anh fa so ,
va xIn chuyô n dI chô kha c. Thông fhuo ng xu p vâ n duo c dô o châ u
va I phu f fruo c khI dom chIa. TôI dô n gâ n châ u xu p va fruo c ma f
dông du mo I nguo I fôI da I va o dâ y. AI nâ y dô u fo y bu c mình,
nhung ca I vo ma f Iâ m Iâ m cu a fôI cha c da Ia m cho mo I nguo I fhâ y
nga n nôn không aI no I gì, chI co anh ba n Crandof no I vo I fôI.
- PapIIIon, sao câ u Ia m fhô 7
- Vì ho quôn chua cho muô I.
Rô I cha ng fhIô f dô y dô n nhu ng nguo I kha c, fôI Iâ y ga-mon
cu a fôI dua ra dô fruo ng khô I so f xuâ f cu a fôI va o dâ y.
Trong mô f không khi Im Ia ng hoa n foa n, mo I nguo I da du ng
nhìn fôI an xu p.
HaI su vIô c do da dua dô n kô f qua Ia hôm nay, fôI duo c dua
dô n ba c sI ma không pha I xIn xo gì.
- Ða c sI co kho o không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI nha c Ia I câu ho I mô f Iâ n nu a. Ða c sI kInh nga c nhìn fôI.
TôI nhìn Ia I ông vo I ca p ma f cô fình Ia m ra vo fu nhIôn nhu không.
- TôI vâ n kho o, ba c sI no I. Co n anh. Anh bj ô m pha I không7
- Ðâu co 7
- Thô fa I sao anh Ia I dI kha m bô nh7
- Cha ng fa I sao ca . Ho no I vo I fôI Ia ba c sI bj ô m. Ho a ra
không pha I, cho nôn fôI cu ng mu ng. Cha o ba c sI fôI vô
- Khoan da , PapIIIon. Anh ngô I xuô ng dây, fruo c ma f fôI. Anh
nhìn va o fôI dI.
Rô I ba c sI du ng mô f ca I do n gì chIô u ra mô f fIa sa ng nho xiu
soI va o ma f fôI.
- Ða c sI không fhâ y ca I ma ba c sI muô n fìm a 7 Ðo n cu a ông
không du sa ng nhung du sao ông cu ng da hIô u chu , pha I không7
Ong co fhâ y chu ng no không, ông cho fôI bIô f dI.
- Thâ y gì7 Ða c sI ho I.
- Ong dung gIo fro ngo ngâ n, ông Ia ba c sI hay Ia fhu y7 ông
du ng no I vo I fôI Ia ông không co fhì gIo frông fhâ y chu ng fruo c khI
chu ng frô n mâ f, hoa c ông không muô n no I vo I fôI, hoa c ông cho fôI
Ia mô f fha ng ngu.
Ma f fôI a nh Iôn vì mô f mo I. Ðô ngoa I cu a fôI, râu chua ca o,
ma f chua ru a, dô u go p phâ n va o ma n kjch nho cu a fôI. Ðo n ca nh
sa f du ng ngho, su ng so ca ra, nhung fôI không hô co mô f cu chI du
da n na o khIô n ho pha I can fhIô p. Ða c sI co fha I dô ho a gIa I va vô
hu a fhoo fôI dô fôI kho I bj kich dô ng, ông fa du ng dâ y va da f fay
Iôn vaI fôI. TôI vâ n ngô I yôn.
- Pha I, fôI không muô n no I cho anh bIô f, PapIIIon, nhung fôI
da co du fhì gIo dô fhâ y chu ng.
- Ða c sI chI no I Ia o, ma ma f vâ n fro fro ra nhu fhô dja. Ðo I vì
fôI bIô f fhu a Ia ông cha ng fhâ y qua I gì ca . Ong dang fìm ba ca I
dô m don o frong ma f fra I cu a fôI chu gì7 Ða ca I dô m don â y, fôI chI
frông fhâ y chu ng khI fôI nhìn va o khoa ng không hay Iu c fôI do c
sa ch. Nô u Iâ y guong soI, fôI nhìn fhâ y ma f fôI ro ra ng, nhung ba
Henry Charrieâ re 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca I dô m fhì dI dâu bIô f fam bIô f fich. Hô fôI câ m guong Iôn mô f ca I
Ia chu ng bIô n dI da ng na o mâ f fang ngay fu c kha c.
- Nhâ p vIô n ngay, - Ða c sI no I - Không pha I quay vô fra I nu a,
PapIIIon, anh no I vo I fôI Ia anh không co bô nh pha I không7 Co fhô
du ng nhu vâ y, nhung fôI Ia I fhâ y anh mô f mo I Ia m, cho nôn fôI dô
anh nghI va I nga y o bô nh vIô n, anh ba ng Io ng chu 7
- Cha ng sao ca , duo c fhôI. Ðô nh vIô n hay fra I fhì cu ng vâ n Ia
o da o.
Ðuo c dâ u da fro f Io f. Nu a gIo sau, fôI da o bô nh vIô n, fa I mô f
pho ng sa ng su a, gIuo ng sa ch so , nô m fra ng fInh. Ngoa I cu a froo
fâ m ba ng “Ðang fhoo do I”. Ðâ n da , do su c a m fhj Iôn dô n cao dô ,
fôI da fha nh nguo I dIôn. Tro choI na y cu ng nguy hIô m: ca I fâ f Ia m
cho mô m mo o xô ch dI va du ng haI ha m rang cu a ca n cha f môI
duo I, fôI vâ n nghIôn cu u vo I mô f ca I guong soI nho Io n gIâ u duo c,
fôI quon Ia m nhu vâ y, nhIô u Iu c fôI fôI ba f ga p fhâ y mô m mình
mo o dI nhu fhô fuy fôI không hô cô y . PapI oI, không nôn so m choI
vo I ca I mo o va f na y. Nô u cu o p mình pha I fu ca m fhâ y mình mâ f
fri ma I co fhô nguy hIô m va dô Ia I cho mình nhu ng chu ng fâ f vInh
vIô n. Nhung fôI vâ n pha I choI fro na y dô n cu ng nô u muô n da f kô f
qua . Ðô va o nha fhuong dIôn, duo c xô p va o Ioa I không chju fra ch
nhIô m rô I vuo f ngu c vo I anh ba n. Vuo f ngu c! HaI fIô ng ky dIô u â y
dua fôI bay bô ng, fôI da hình dung fhâ y mình ngô I frôn haI chIô c
fhu ng fon-nô, duo c so ng nuo c dâ y vô dâ f IIô n, cu ng vo I anh ba n
fhân y fa nguo I y cu a fôI.
Ða c sI fham bô nh ha ng nga y. Ong kha m fôI râ f ky , va Iâ n
na o chu ng fôI cu ng no I chuyô n vo I nhau, Iô dô va ho a nha . Ong fa
co vo Io nhung chua fIn ha n. Vâ y fhì fôI pha I cho ông fa bIô f Ia fôI
co nhu ng con dau nho I o vu ng ga y, va dâ y Ia nhu ng frIô u chu ng
dâ u fIôn.
- Thô na o PapIIIon7 Anh ngu duo c chu 7
- Vâng fhua ba c sI, no I chung fôI cu ng kho o. Ca m on ba c sI
da cho fôI muo n fo ba o Mafch, nhung ngu fhì Ia I Ia vIô c kha c. O
sau pho ng fôI, co mô f ca I ma y bom, cha c dô fuo I ca I gì do : ma y
cha y suô f dôm, fIô ng pho ng pho ng cu a no cu dô I va o ga y fôI, cu
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu Ia o frong dâ u fôI cu ng co fIô ng vang pho ng pho ng vâ y. Ca
dôm cu fhô , chju không nô I. Cho nôn fôI râ f bIô f on nô u ba c sI cho
fôI duo c sang pho ng kha c.
Ða c sI quay sang phia nguo I Iinh y fa va ho I nho , râ f nhanh.
- Co ca I ma y bom a 7
Y fa Ia c dâ u ra hIô u không co .
- CIa m fhj, cho anh fa sang pho ng kha c. Anh muô n o pho ng
na o7
- Ca ng xa ca I ma y bom chô f fIô f na y ca ng fô f, phia cuô I ha nh
Iang. Ca m on ba c sI.
Cu a da duo c kho p cha f, chI co n mô f mình fôI o frong pho ng.
Mô f fIô ng dô ng râ f nho , ba o cho fôI bIô f co nguo I dang fhoo do I fôI
qua kho nho m, cha c cha n dâ y Ia ông ba c sI, vì fôI không ngho fIô ng
chân ông dI xa dâ n khI ông ra kho I pho ng. Thô Ia fôI gIo na m fay
huo ng vô phia fuo ng cho khuâ f ca I ma y bom fuo ng fuo ng cu a fôI
va fôI kôu Iôn, không fo Ia m “Ta f ma y dI! Ta f ma y dI! Ðô khô n
kIô p. Ðô fho vuo n ha ng bo f, fuo I gì fuo I Ia m fhô 7” Rô I fôI Ian ra
gIuo ng, vu I dâ u duo I gô I.
TôI không ngho duo c fIô ng chIô c na p dô ng cu a kho nho m
do ng Ia I nhung fôI nhâ n ra fIô ng chân dI xa dâ n. Kô f Iuâ n: nguo I
nho m qua kho cu a du ng Ia ba c sI. Ðuô I chIô u, fôI duo c dô I pho ng.
Cha c fôI da gây duo c â n fuo ng fô f va o Iu c sa ng, vì dua fôI dI do c
ha nh Iang chI va I buo c ma pha I co dô n haI nguo I Iinh va mô f nguo I
fu y fa dI ko m. Ho cha ng no I gì nôn fôI cu ng không no I. TôI chI
Ia ng fhInh dI fhoo ho . HaI nga y sau, fôI cho ra ca I frIô u chu ng fhu
haI: nhu ng fIô ng u frong faI.
- Kha chu , PapIIIon7 Anh da xom fo fa p chi fôI gu I cho anh
chua7
- Chua, fôI chua do c duo c. Suô f nga y hôm qua va mô f phâ n
dôm nu a, fôI da cô fìm ca ch Ia m cho con ruô I hay con muô I gì dâ y
va o Ia m fô frong faI fôI pha I chô f nga f. TôI da Iâ y bông nho f va o
faI ma vâ n không an fhua gì Ca nh cu a no cu rung Iôn IIôn hô I
không gIây nao duf, hôf o-o-o Ia I dô n dI-dI-dI... Hon fhô nu a, Ia I
Henry Charrieâ re 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
co n fhôm ca I ca m gIa c nhô f nhô f buô n buô n kho chju Ia m. Ðô n
Ioa n o c mâ f fhôI, ba c sI a ! Ða c sI fhâ y fhô na o7 Nô u fôI không Ia m
cho no chô f nga f duo c, fa co fhô kIô m ca ch Ia m cho no chô f duô I
vâ y nhI, ba c sI ba o sao7
Mô m fôI cu ma y ma y IIôn hô I va fôI nhâ n fhâ y ba c sI da dô y
dô n dIô u do , ông fa na m fay fôI va nhìn fha ng va o ma f fôI. TôI ca m
fhâ y ông bô I rô I va phIô n Io ng.
- Ðuo c rô I, PapIIIon oI, chu ng fa so dìm cho no chô f. ChafaI,
anh ru a fay cho anh â y dI.
Mô I sa ng, nhu ng ca nh nhu vâ y cu Ia p dI Ia p Ia I co ca I bIôn if
nhIô u, nhung ba c sI vâ n chua quyô f djnh gu I fôI dI nha fhuong
dIôn.
Co Iâ n, frong khI chich bromuro cho fôI, ChafaI ba o fruo c cho
fôI bIô f: “Ðây gIo fhì ô n rô I. Ða c sI nghI nhIô u Ia m nhung cha c
cu ng co n Iâu, ông â y mo I gu I câ u dI bô nh vIô n. Nô u câ u muô n ông
fa quyô f djnh so m, câ u pha I Ia m cho ông fa fhâ y Ia câ u co fhô fro
nôn nguy hIô m mo I duo c.
- Anh fhâ y fhô na o PapIIIon7 - Ða c sI, co haI y fa va ChafaI dI
fhoo, mo cu a va o pho ng fôI, va fhân mâ f ho I fôI.
- Ong bo ngay Iô I choI â y dI, ba c sI. - TôI gIo fha I dô gây gô ra.
- ông bIô f fhu a Ia không ô n rô I. TôI muô n ho I frong bo n ông, aI da
fhông dô ng vo I ca I fha ng vâ n ha nh ha fôI7
- Anh ha nh ha anh7 Ðao gIo 7 Ha nh ha fhô na o7
- Truo c hô f, ba c sI co bIô f ca c công frình cu a ba c sI ArsonvaI
không da 7
- ÐIô f, fôI hy vo ng Ia co bIô f.
- Ong bIô f Ia ông fa sa ng chô ra mô f ca I ma y dao dô ng co
nhIô u Ia n so ng dô Ion-ho a không khi xung quanh mô f bô nh nhân
bj Ioo f ha nh fa fra ng. Vo I ca I ma y dao dô ng â y, nguo I fa co fhô
pho ng ra nhu ng gIo ng dIô n. Thô ma , mô f ko fhu cu a fôI da da nh
ca p mô f ca I ma y nhu fhô o bô nh vIô n Cayonno. Cu mô I Iâ n fôI ngu
yôn, Ia no â n nu f, Ia m dIô n gIâ f va o du ng bu ng va haI du I fôI. TôI
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIâ f mình, nâ y dô n muo I phân Iôn kho I gIuo ng. Cu fhô ông ba o fôI
chô ng do va ngu nghô sao duo c7 Ca dôm, cha ng Iu c na o ngu ng. TôI
cu vu a cho p ma f Ia pa ng mô f ca I, dIô n Ia I gIâ f, ca nguo I fôI cu nâ y
Iôn nhu Io xo. Ða c sI a , fôI không chju duo c nu a dâu ông ba o cho
mo I nguo I bIô f Ia hô fôI ma fo m duo c fha ng na o fo ng pha m vo I no
Ia fôI gIô f dâ y. TôI không co vu khi fhâ f nhung fôI du su c bo p cô no
cho dô n chô f, du cho no Ia aI. ÐIô f duo c rô I fhì IIô u ma gIu Iâ y fhân
nho . Ong cu ng cu f dI vo I ca I Iô I: “kho o không, PapIIIon7” ca I Iô I
cha o ho I gIa dô I cu a ông. TôI nha c Ia I cho ông bIô f dâ y, ba c sI a ,
ông bo ngay Iô I choI â y dI!
Su vIô c na y da dom Ia I kô f qua . ChafaI cho fôI bIô f Ia ba c sI
da da n do bo n ga c pha I hô f su c câ n fhâ n. Không bao gIo duo c mo
cu a pho ng cu a fôI ma không co haI hay ba nguo I. Pha I no I nang ôn
fô n vo I fôI. TôI ma c chu ng ba ch ha I cuô ng, ba c sI no I fhô , pha I dua
fôI dI nha fhuong dIôn ca ng so m ca ng fô f.
- TôI co fhô dua anh â y dI nha fhuong, chI câ n mô f nguo I phu
Ia du - ChafaI dô nghj dô fra nh cho fôI kho I pha I ma c a o frâ n Iu c
cu a nguo I dIôn.
- PapI, anh an duo c chu 7
- Àn duo c, ChafaI oI, an ngon nu a.
- Anh co fhô dI vo I fôI va ông Joannus chu 7
- ÐI dâu7
- Mang fhuô c dô n cho bô nh vIô n, nhu dI da o mô f qua ng fhôI
ma .
- Na o fhì dI.
Thô Ia ca ba chu ng fôI ro I bô nh vIô n dô dô n nha fhuong dIôn.
Vu a dI ChafaI vu a no I chuyô n, va khI gâ n dô n no I, ChafaI bô ng
ho I: “Câ u o fra I ma I co cha n không, PapIIIon7”
- O , cha n dô n fâ n cô , nhâ f Ia fu khI CarbonIorI ba n fôI không
co n o dâ y nu a.
Henry Charrieâ re 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô fa I sao câ u không o Ia I va I nga y o nha fhuong dIôn7
Tha ng cha co ca I ma y so không fìm ra câ u dô pho ng dIô n va o nguo I
câ u nu a.
- Y hay dâ y. Nhung fo không bj Ioa n o c, không bIô f ho co chju
nhâ n không7
- Câ u cu dô fôI Io vIô c na y, fôI so no I hô câ u.
Tôn ca nh sa f no I, mu ng vì fhâ y fôI roI va o ca I bâ y ma no
fuo ng ChafaI gIang ra dô da nh Iu a fôI. To m Ia I, fôI da va o nha
fhuong dIôn o vo I ca fram nguo I dIôn kha c. Sô ng vo I nguo I dIôn,
fhâ f cha ng dô da ng chu f na o. Chu ng fôI ngô I fu ng fô p haI, ba chu c
nguo I o ngoa I sân dô fhay dô I không khi, frong khI ca c y fa co ru a
ca c pho ng. Mo I nguo I dô u frâ n fruô ng suô f nga y dôm. May ma fro I
no ng. RIông fôI ho dô Ia I cho dôI bif fâ f nga n.
TôI vu a duo c y fa cho mô f dIô u fhuô c Ia da châm sa n. Ngô I
gIu a na ng, fôI suy nghI va finh ra Ia o dây da nam nga y ma chua
IIôn hô duo c vo I SaIvIdIa.
Mô f nguo I dIôn Ia I gâ n fôI. Tôn anh fa Ia £ouchof. TôI bIô f
câu chuyô n cu a anh. Mo anh ba n nha va gu I cho anh muo I Iam
nga n francs nho mô f gIa m fhj chuyô n, dô anh Iâ y fIô n vuo f ngu c.
Tôn do duo c nam nga n va pha I dua cho anh muo I nga n. Nhung y
da Iâ y fâ f rô I dI Cayonno. KhI £ouchof qua mô f duo ng dây kha c
bIô f duo c Ia mo anh da gu I fIô n cho anh va ba mo da hy sInh fâ f ca
mô f ca ch vô ich, anh fa nô I con dIô n va ngay hôm do , anh da fâ n
công ca c gIa m fhj. Nhung anh chua kjp Ia m gì ho fhì da bj chô ngu
ngay. Tu nga y â y, ca ch dây da ba, bô n nam, anh o nha fhuong
dIôn.
- Câ u Ia aI7
TôI nhìn con nguo I da ng fhuong vu a ho I fôI. Ha n co n fro , chI
chu ng ba muoI fuô I.
- To Ia aI a 7 Mô f nguo I da n ông bình fhuo ng, nhu câ u fhôI,
không hon không ko m.
- Câ u fra Io I ngo ngâ n Ia m. To da fhâ y ro , câ u Ia da n ông rô I.
To muô n ho I câ u Ia aI7 NghIa Ia câ u fôn gì7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- PapIIIon.
- PapIIIon a 7 Câ u Ia con buo m a 7 Khô cho câ u rô I. Ðuo m pha I
bay va co ca nh, fhô ca nh cu a câ u dâu7
- To da nh mâ f rô I.
- Pha I fìm cho ra, co ca nh mo I vuo f ngu c duo c. Ðo n Iinh
không co ca nh. Câ u so an du f chu ng. Ðua fhuô c Ia cu a câ u cho fo .
TôI chua kjp dua, ha n da gIâ f Iâ y. Rô I ha n ngô I fruo c ma f fôI
hu f, vo say sua.
- Co n câ u, câ u Ia aI7
- To Ia fhu fhjf dô cho ôI. Cu mô I Iâ n nguo I fa dua cho fo ca I
gì cu a fo , Ia nguo I fa Ia I Iu a fo .
- Ta I sao vâ y7
- No Ia nhu vâ y. Cho nôn fo gIô f bo n caI fu , ca ng nhIô u ca ng
fô f. Ðôm nay, fo da froo cô haI du a. Nhung du ng no I vo I aI nho !
- Ta I sao câ u Ia I froo cô chu ng7
- Chu ng no da an cuo p nha cu a mo fo . Mo fo gu I nha cu a ba
cho fo , chu ng no fhâ y nha do p, chu ng gIu Ia I va o ngay fa I dâ y. To
froo cô chu ng Iôn, không hay sao7
- Câ u co Iy . Nhu vâ y chu ng không fhô Io I du ng nha cu a mo
câ u duo c.
- Tha ng caI bu o da ng kIa, sau ha ng ra o sa f â y, câ u fhâ y
không7 No cu ng o nha â y dâ y. Tha ng do , fo cu ng so gIô f no fhôI,
câ u cu fIn o fo .
Rô I anh fa du ng Iôn va bo dI.
Tro I dâ f oI! Sô ng gIu a nhu ng nguo I dIôn, cha ng co gì Ia vuI
fhu , ma co n nguy hIô m nu a. Ðan dôm, co fIô ng kôu Ia o kha p bô n
phia va va o nhu ng dôm frang ra m, nhu ng nguo I dIôn Ia I ca ng bj
kich fhich hon. Vì sao fuâ n frang Ia I a nh huo ng dô n ha nh dô ng
cu a nguo I dIôn7 TôI nhâ n xo f fhâ y fhô nhIô u Iâ n nhung không gIa I
fhich nô I.
Henry Charrieâ re 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðo n caI co nhIô m vu ba o ca o vô nhu ng nguo I dIôn pha I fhoo
do I. Vo I fôI, chu ng co n dô I chIô u fhôm vo I nhu ng vIô c kha c. Cha ng
ha n chu ng cô fình quôn không cho fôI an mô f bu a. TôI co mô f ca I
gâ y va mô f so I dây, va fôI Ia m dIô u bô câu ca . Tôn xô p ga c ho I fôI:
- Ca co ca n câu không, PapIIIon7
- Chu ng không ca n mô I duo c. Co mô f con ca nho cu Io o do o
fhoo fôI hoa I, mô I khI ca Io n sa p do p mô I, no Ia I ba o fruo c: “Chu y ,
du ng do p, PapIIIon dang câu dâ y”. Vì fhô fôI cha ng duo c con na o
bao gIo . Nhung fôI vâ n cu câu. Cha c co nga y so co mô f con ca
không fIn con ca nho kIa.
TôI ngho fhâ y fôn Iinh do no I vo I y fa : “Tha ng cha na y dIôn
fhâ f rô I”.
KhI fôI pha I ngô I an o ba n công cô ng fa I nha an, fôI không
sao an duo c dIa dâ u du a cu a fôI. Co mô f fha ng râ f fo con, cao if ra
dô n mô f mo f chin muoI, fay chân va ngu c dâ y Iông Ia frông nhu
con khI, no cho n fôI Ia m na n nhân dô no ha nh. Thoa f fIôn no Iuôn
Iuôn ngô I ca nh fôI. Ðâ u duo c do n ra, dang râ f no ng cho nôn muô n
an pha I do I cho nguô I da . Vo I chIô c muô ng gô , fôI xu c fu ng if mô f
va cu fhô an duo c va I fhìa. Ivanhoo - fha ng cha fuo ng mình Ia
frang ky sI fho I Trung fhô ky - câ m dIa cu a no Iôn, dô va o Io ng ba n
fay va an hô f frong nam phu f. Rô I no fu fIô n Iâ y dIa cu a fôI va
cu ng Ia m nhu vâ y KhI dIa da nha n nhu chu I, no da f ma nh fruo c
ma f fôI va nhìn fôI vo I ca p ma f fo, va n fIa ma u nhu muô n no I:
“Ma y da fhâ y fao an dâ u chua7”. TôI ba f dâ u cha n ngâ y Ivanhoo,
va vì fôI chua duo c xô p ha n va o Ioa I dIôn nôn fôI quyô f djnh cho no
mô f do n dô gây fIô ng vang. Hôm nay Ia I Ia nga y an dâ u du a,
Ivanhoo không bo qua cho fôI. No dô n ngô I ca nh fôI. Ðô ma f rô da I
cu a no frông ra ng ro ha n Iôn. No fâ m fa c huo ng fruo c nô I khoa I fra
duo c cho n phâ n dâ u cu a no va ca cu a fôI. TôI dom fhoo mô f ca I hu
sa nh fo va na ng, du ng dâ y nuo c. Tha ng cha khô ng Iô vu a câ m dIa
cu a fôI Iôn va ba f dâ u dô dâ u va o mô m fhì fôI du ng Iôn, Iâ y hô f su c
bình sInh dâ p hu nuo c va o dâ u no . Tha ng cha rô ng mô f fIô ng nhu
bo rô I gu c xuô ng. Ngay Iâ p fu c, nhu ng nguo I dIôn, fay vâ n câ m dIa
fhu c an cu a mình. xông va o da nh nhau Ioa n xa . Ca nh ô n a o nhu vo
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cho ba f dâ u. Cuô c Ioa n da fâ p fhô na y Ia I co fhôm nhu ng fIô ng Ia
ho f cu a fâ f ca Iu nguo I dIôn frong bô nh vIô n ho a fhoo.
Ðô n vIôn y fa Iu c Iuo ng da bô fhô c fôI Iôn không nuong nho
chu f na o va dua nga y fôI vô pho ng, fôI kôu va ng Iôn Ia : “Ivanhoo
da an ca p ca I bo p frong do co gIâ y can cuo c cu a fôI”. Iâ n na y fhì
da f yôu câ u! Ða c sI quyô f djnh xô p fôI va o Ioa I không pha I chju
fra ch nhIô m vô bâ f ky ha nh dô ng na o cu a mình. Tâ f ca ca c caI fu
dô u nhâ f fri nhâ n djnh chu ng bô nh cu a fôI Ia dIôn fhuô c Ioa I hIô n,
nhung cu ng co nhu ng Iu c râ f nguy hIô m. Ðâ u Ivanhoo duo c bang
bo fuyô f do p. Hình nhu fôI da Ia m da dâ u no ra ch da I dô n fa m
phân. Cu ng may ma no không ra dI da o cu ng gIo vo I fôI.
TôI da no I chuyô n duo c vo I SaIvIdIa. Anh da Ia m duo c chìa
kho a gIa mo gIan pho ng dô fhu ng fon-nô. Anh dang kIô m cho du
dây fho p dô cha ng ca c fhu ng â y Ia I vo I nhau. TôI no I vo I anh fa Ia
fôI so dây fho p dô bj du f do ca c fhu ng fon-nô ra dô n bIô n so co ko o
nhau, co Io nôn du ng fhu ng cha o, do o hon. Anh so cô kIô m fhu do ,
ca dây fhu ng va dây fho p. Anh co n pha I da nh ba ca I chìa kho a
nu a: mô f ca I mo pho ng fôI, mô f ca I mo cu a ha nh Iang dâ n dô n
pho ng fôI va mô f ca I mo cu a chinh nha fhuong dIôn. Ca c phIôn ga c
không nhIô u Ia m. Mô I phIôn ga c da I bô n gIo , chI co mô f Iinh canh.
Tu chin gIo fô I dô n mô f gIo sa ng rô I fu mô f gIo dô n nam gIo . HaI
caI fu dô n phIôn fru c cu a mình chI ngu va không dI fuâ n Iâ n na o.
Ho y va o nguo I fu y fa cu ng ga c vo I ho . Vâ y Ia ô n, chI câ n bình fInh
cho . NhIô u nhâ f Ia mô f fha ng.
VIôn sô p ga c da cho fôI mô f dIô u xì ga Ioa I fô I y dang hu f do
khI fôI ra sân. Tuy fhuô c fô I, fôI cu ng fhâ y ngon fuyô f. TôI nhìn Iu
nguo I frâ n fruô ng, ha f ho ng, kho c Io c vung chân vung fay Ioa n xa ,
no I mô f mình. Ho co n uo f su ng nuo c vì vu a fa m fruo c khI ra sân,
fhân fhô ho co n mang nhu ng vô f bâ m do bj da nh dâ p hoa c fu ho
gây ra, cu ng vô f dây cha ng cu a a o frâ n Iu c fha f qua cha f. Ðu ng Ia
fha m ca nh cuô I cu ng frôn con duo ng dô n noI ruô ng na f. Co bao
nhIôu nguo I dIôn na y duo c ca c ba c sI fâm fhâ n o Pha p buô c pha I
chju fra ch nhIô m vô mo I ha nh dô ng cu a mình7
Henry Charrieâ re 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TIfIn - dâ y Ia fôn nguo I fa fhuo ng go I anh fa - cu ng dI mô f
chuyô n vo I fôI nam 1933. Anh da gIô f mô f nguo I o MarsoIIIo, rô I
go I xo ngu a, cho na n nhân Iôn xo, ba o xo cho fo I bô nh vIô n, va dô n
noI anh da noI: “Hình nhu anh fa bj bônh, cac ông san soc gIum
cho” Anh bj ba f ngay. Ca c bô I fhâ m nhâ f djnh không chju coI anh
fa Ia fhuô c Ioa I không pha I chju fra ch nhIô m, du chu f if, vô ha nh
dô ng cu a mình. Ma du ng Ia anh co dIôn mo I Ia m nhu vâ y. Nguo I
bình fhuo ng du ngo ngâ n dô n dâu cu ng cha ng aI Ia m nhu vâ y. CIo
dây, TIfIn dang ngô I ca nh fôI. Anh fa bj kIô f Iy kInh nIôn. Anh fa
gIô ng nhu mô f ca I xa c chô f bIô f dI. Anh nhìn fôI vo I dôI ma f xa m
chì, không hô n. Anh no I vo I fôI: “Anh ba n dô ng huong oI, co nhu ng
con khI con o frong bu ng fôI. Co nhu ng con a c Ia m, chu ng ca n ruô f
cu a fôI va khI fôI dI ra ma u Ia Iu c chu ng dang ca u gIâ n dâ y. Nhu ng
con kha c fhuô c gIô ng khI xu foa n Iông ca Ia Iông, co nhu ng ba n fay
ôm dju nhu fo. Chu ng nho nha ng xoa vuô f fôI va ngan không cho
Iu a c kIa ca n fôI: khI Iu khI con hIô n Ia nh na y chju kho ba o vô fôI,
fôI không dI ra ma u”.
- Câ u co nho MarsoIIIo không, TIfIn.
- Tâ f nhIôn Ia nho chu . Nho ky nu a Ia kha c. Qua ng Truo ng
Chu ng khoa n vo I nhu ng fha ng cha chuyôn choI chu ng khoa n va
nhu ng bang frâ n Iô f...
- Câ u co nho duo c fôn va I fha ng không7 Tha ng Thâ n ha m
Io I7 Io Cravaf7 CIo monf cha ng ha n7
- Không, fôI không nho fôn fha ng na o hô f, chI nho fha ng cha
da nh xo ngu a cho fha ng ba n bj bô nh cu a fôI va fôI dô n nha fhuong.
TôI co n nho no da no I fôI Ia nguyôn nhân Ia m ba n fôI bj bô nh. Co
fhô fhôI.
Tô I nghIô p cho TIfIn, fôI cho anh fa mâ u xì ga va fôI du ng
Iôn, Io ng xo f fhuong vô ha n. Con nguo I khô n khô na y rô I so chô f
nhu mô f con cho . Ðu ng Ia sô ng chung vo I nhu ng nguo I dIôn râ f
nguy hIô m, nhung bIô f Ia m sao duo c7 TôI cho dâ y Ia ca ch dô c nhâ f
dô fô chu c vuo f ngu c ma không Io bj fru ng pha f.
SaIvIdIa da gâ n hoa n fha nh ca c công vIô c chuâ n bj. Anh fa
da co duo c haI ca I chìa kho a, chI fhIô u chìa kho a pho ng fôI. Anh da
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
xoay duo c mô f cuô n dây fhu ng râ f fô f, fhôm va o do , anh co n fha o
vo ng dô bô n mô f cuô n dây co nam so I. Vô ma f na y, mo I vIô c dô u
fô f. TôI muô n mau mau chuyô n sang ha nh dô ng vì vu a do ng kjch
vu a chju du ng ca nh na y fhâ f gay go. Ðô duo c fa I pho ng na y frong
khu nha fhuong. fhinh fhoa ng fôI pha I Iôn mô f con dIôn.
TôI da Iôn mô f con gIô ng nhu fhâ f dô n mu c ca c y fa fô ng fôI
va o bô n fa m nuo c no ng gIa va chich cho fôI haI mu I bromuro. Ca I
bô n fa m na y phu mô f fâ m va I ba f râ f da y dô gIu cho fôI không ra
duo c. ChI co mô f Iô hô ng dô fôI fho dâ u ra. TôI o frong bô n fa m Ioa I
Ia m cho nguo I dIôn na y duo c haI gIo fhì Ivanhoo buo c va o pho ng.
TôI hô f hô n khI fhâ y ca ch ha n nhìn fôI. TôI so no bo p cô fôI, dô n
chô f khIô p. TôI bj bo fay duo I fâ m va I, fôI không fhô na o fu vô
duo c.
No fIô n Ia I gâ n fôI, dôI ma f fhao Ia o cu a no cham chu do m
fôI, co vo nhu cô nghI xom no da fu ng frông fhâ y o dâu ca I dâ u fu
duo I Io p va I na y nhô Iôn. HoI fho cu a no va mô f mu I fhô I kha n pha
va o ma f fôI. TôI muô n kôu cu u nhung fôI so fIô ng kôu cu a fôI Ia m
cho no ca ng fhôm hung du . TôI nha m ma f Ia I cho do I, fôI fIn cha c
Ia haI ba n fay hô pha p cu a no sa p chif Iâ y cô fôI. TôI không dô
quôn duo c nhu ng gIây phu f ha I hu ng â y. Sau, no quay dI, da o mô f
vo ng quanh gIan pho ng, rô I fo I chô nhu ng vo ng vô Iang va n vo I
nuo c. No do ng vo I nuo c Ia nh va mo hô f mu c vo I nuo c no ng. TôI kôu
fho f Iôn, vì fôI dang bj Iuô c chin fhâ f su . HoI nuo c fo a kin pho ng,
fôI bj ngo p fho vì hoI nuo c, fôI cô vu ng vâ y cuô ng cuô ng dô fhoa f ra
kho I fâ m va I chô f fIô f na y nhung vô ich. Sau rô I cu ng co nguo I dô n
cu u fôI. Ða c caI fu fhâ y hoI nuo c Io f fu ca c cu a sô ra. KhI fôI ra
kho I duo c ca I nô I hâ m na y, fôI bj bo ng na ng va dau nhu mô f IInh
hô n duo I ho a ngu c, nhâ f Ia o du I va bô phâ n sInh du c, o dâ y da da
bj Iô f ra. TôI duo c bôI acId pIorIc va duo c va o na m frong pho ng nho
cu a bô nh xa . Vô f bo ng cu a fôI na ng dô n mu c ho pha I go I ba c sI dô n
kha m. TôI duo c chich va I mu I fhuô c morphIn dô chju du ng duo c
frong haI muoI bô n gIo dâ u. KhI ba c sI ho I fôI vIô c gì da xa y ra fôI
no I Ia frong bô n nuo c co mô f ngo n nu I Iu a ba f dâ u phun. Cha ng aI
hIô u dâ u duôI ra sao. Va vIôn y fa ga c dô Iô I cho nguo I chuâ n bj
nuo c fa m da dIô u chInh Iô n haI ca I vo I nuo c.
Henry Charrieâ re 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
SaIvIdIa, sau khI bôI acId pIcrIc cho fôI da dI ra. Anh da sa n
sa ng va no I vo I fôI, may ma fôI duo c o bô nh xa vì nô u cuô c vuo f
ngu c fhâ f ba I, fôI co fhô fro vô khu vu c na y ma không so co aI
frông fhâ y. Anh pha I câ p fô c Ia m mô f chIô c chìa kho a gIa cu a
pho ng na y. Anh da Iâ y dâ u chIa kho a ba ng mô f mâ u xa pho ng.
Nga y maI so co chìa. ChI câ n fôI cho bIô f nga y na o fôI do dau, du
su c dô Io I du ng phIôn ga c dâ u fIôn cu a nguo I coI fu không dI fuâ n.
Chu ng fôI quyô f djnh Ia dôm nay so frô n dI frong phIôn ga c
fu mô f gIo dô n nam gIo sa ng. SaIvIdIa không pha I fru c. Ðô franh
fhu fho I gIan, anh so dô c hô f fhu ng fon-nô dâ m va o hô I muo I mô f
gIo dôm. Thu ng dâ u so duo c dô nguyôn vì bIô n dô ng, co fhô dâ u
phu Iôn nuo c bIô n so Ia m dju bo f so ng khI chu ng fôI xuô ng nuo c.
TôI ma c mô f ca I quâ n Ia m ba ng bao bô f mì, da I fo I dâ u gô I va mô f
ca I a o va-roI ba ng Ion, mô f con dao fô f da f va o fha f Iung. TôI co n
doo mô f ca I fu I nho không fhâ m nuo c o cô , frong du ng if fhuô c Ia
va mô f ca I ma y Iu a. SaIvIdIa fhì chuâ n bj sa n mô f fu I dô f không
fhâ m nuo c du ng bô f sa n frô n vo I dâ u an va duo ng, chu ng ba kI-Iô,
fhoo Io I anh no I. Ða khuya rô I. TôI ngô I frôn gIuo ng, do I anh dô n.
TIm fôI dâ p fhình fhình. ChI frong chô c Ia f, cuô c vuo f ngu c so ba f
dâ u. Câ u Tro I va vâ n may dô n vo I fôI dô cuô I cu ng fôI fha nh công,
vInh vIô n fhoa f duo c ra kho I con duo ng fhô I ru a na y. ÐIô u Ia Iu ng
Ia fôI chI co mô f y nghI fhoa ng qua vô qua khu . TôI nghI vô bô fôI
va vô gIa dình fôI. Không co mô f hình a nh na o vô phIôn fo a da I
hình, vô ca c bô I fhâ m hay vô vIôn bIô n Iy .
KhI cu a duo c mo ra, fôI bâ f cho f fhâ y ca nh MaffhIou bj Iu ca
mâ p ruo c dI fha ng du ng.
Iôn duo ng na o, PapI.
TôI dI fhoo anh. Anh vô I kho a cu a va gIâ u chìa kho a o go c
ha nh Iang: “Mau Iôn, Ia m fhâ f mau dI”. Chu ng fôI dô n nha kho,
cu a da mo . Vâ n ca I fhu ng fôn-nô rô ng ra dô nhu choI. Anh Iâ y dây
fhu ng cuô n quanh nguo I, fôI fhì cuô n dây fho p. TôI vo ca I fu I dô f
bô f, va frong dôm fô I don nhu mu c, fôI ba f dâ u Ian ca I fhu ng fôn-
nô cu a fôI ra phia bIô n. Anh Ian fhu ng dâ u fhoo sau. May Ia anh
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
râ f kho o nôn da dô da ng kìm duo c ca I fhu ng khI no Ian xuô ng
duo ng dô c fha ng du ng na y.
- Tu fu fhôI, cu fu fu , câ n fhâ n du ng dô no Ian qua nhanh.
TôI cho anh, dô pho ng fruo ng ho p anh fha fhu ng fon-nô cu a anh ra
so bj fhu ng cu a fôI cha n Ia I. TôI dI gIâ f Iu I, fôI dI fruo c, fhu ng fon-
nô cu a fôI Ian fhoo sau. Chu ng fôI xuô ng dô n cuô I con duo ng nho
không kho khan Ia m. Co mô f Iô I ho p dô ra bIô n, nhung sau do Ia
khu co da kho vuo f qua duo c.
Ðô c hô f dâ u ra, dô fhu ng dâ y, không sao dua qua duo c qua ng
co da dâu. CIo fhô I ma nh va so ng dâ p a o a o va o bo da .Thu ng da
duo c fru f hô f dâ u, xong xuôI “Nu f cho cha f. Cho dây, dâ y mIô ng
sa f fây na y Iôn dâ y”. Ca c Iô da duo c bjf kin. “Ðo ng cho cha f ca c
dâ u dInh”. TIô ng so ng gIo â m â m, không fhô na o ngho fhâ y fIô ng
do ng dInh. Kho ma khIông nô I haI ca I fhu ng fon-nô da duo c cô f
cha f va o nhau na y. Mô I fhu ng chu a duo c haI fram haI muoI Iam
Iif. Thâ f cô ng kô nh, khuân va c râ f vuo ng. Ðja dIô m anh ba n fôI
cho n cu ng không dô da ng xoay fro . “Ðâ y dI na o, fro I dâ f oI! Nâng
Iôn mô f chu f. Câ n fhâ n do f so ng na y dâ y”. Ca haI du a chu ng fôI va
ca dôI fhu ng fon-nô bj nhâ c bô ng Iôn va bj no m ma nh va o da . “Câ n
fhâ n, không chu ng bj bô fanmâ f, chua kô Ia fa co n bj ga y chân ga y
fay nu a!.
- Cu bình fInh, SaIvIdIa! Câ u dI fruo c ra phia bIô n hay Ia I
da ng sau dây fhì hon. Ðo , o chô â y duo c rô I. KhI fôI kôu, câ u ko o
ma nh nho . TôI cu ng dâ y va cha c cha n fa so ra kho I duo c qua ng da
na y fhôI. Muô n fhô , pha I gIu cho vu ng va du ng cho cha c fa I chô , du
co bj so ng â p dô n”...
TôI cu ga o Iôn ra Iô nh cho anh, gIu a fIô ng so ng gIo a o a o na y,
fôI cha c anh ngho duo c: mô f con so ng Io n dô â p xuô ng ca I khô I
cu ng nha c gô m dôI fhu ng fon-nô, anh va fôI. Iu c â y fôI dIôn fIô f,
Iâ y hô f su c dâ y ma nh chIô c bo . Anh fa cha c cu ng ko o fo I vì bô ng
nhIôn fôI fhâ y nho nho m va bâ p bô nh frôn so ng. Anh fa Ioo Iôn
fhu ng fon-nô fruo c fôI va du ng Iu c fo I djnh fro o Iôn fhì mô f do f
so ng fhâ f ma nh dâ y fu duo I Iôn, quang chu ng fôI nhu mô f co ng Ia
Iôn mô f fa ng da nhô ra xa hon ca . Con so ng xô ma nh dô n nô I haI
Henry Charrieâ re 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca I fhu ng bj bu a foang ra mô I noI mô f ma nh. KhI so ng ru f, fôI fhâ y
mình bj ko o ra xa, ca ch fa ng da dô n haI muoI mo f. TôI boI va bj
mô f con so ng kha c dâ y fha ng va o bo da f ngô I gIu a haI fa ng da . TôI
da kjp ba m gIu dô kho I bj cuô n ra khoI. Kha p nguo I bj bâ m gIâ p,
fôI da vu ng fhoa f duo c nhung khI dô n chô ca n, fôI mo I nhâ n ra Ia
fôI bj frôI xa ca ch chô chu ng fôI xuô ng nuo c dô n mô f fram mo f.
Không gìn gIu gì ca , fôI Ia fo: “SaIvIdIa Romo o! Anh o dâu dâ y7”.
Không co fIô ng da p Ia I. Mô f ra ro I, fôI na m frôn duo ng dI, co I quâ n
da I, a o va-roI va Ia I frâ n fruô ng cha ng mang gì ngoa I dôI bif fâ f
nga n o chân. Tro I dâ f fhIôn dja, anh ba n fôI o dâu rô I7 TôI Ia I kôu
va ng Iôn: “Câ u o dâu dâ y7”. ChI co fIô ng gIo , bIô n va so ng da p Ia I.
TôI ngô I dâ y, không bIô f bao nhIôu Iâu, fhâ n fho , bj suy su p hoa n
foa n ca vô fhô châ f Iâ n fInh fhâ n. Rô I fôI kho c vì bu c fu c va qua ng
dI ca I fu I nho doo o cô du ng fhuô c Ia va ma y Iu a - bIô u hIô n mô I
quan fâm ruô f fhjf cu a anh ba n dô I vo I fôI, vì anh không hu f
fhuô c.
Ðu ng fruo c gIo , fruo c nhu ng do f so ng qua I da n dang quo f fâ f
ca mo I fhu , fôI gIo na m fay Iôn va nguyô n ru a Tro I: “Ðô xo Ia , dô
cho do , dô pô-dô, mI không fhâ y hô fho n vì cu ba m rIô f Iâ y fa ma
ha nh ha nhu fhô na y u7 Chu a Io ng Ia nh gì mI7 MI chI Ia dô da ng
ghô fo m, du ng fhô dâ y, mI Ia ko xa-dich, ko da ng nguyô n ru a! MI
Ia dô fhoa I ho a! Ta so không bao gIo go I fôn mI nu a! MI không
xu ng da ng chu f na o!”. CIo da dju dâ n va ca nh ôm a da Ia m fôI fInh
fa o fro vô vo I fhu c fa I.
TôI so fro Iôn nha fhuong dIôn va nô u co fhô , Ia I Iô vô bô nh
xa . ChI câ n chu f if may ma n, fôI co fhô Ia m duo c vIô c â y
TôI Ioo dô c va chI nghI mô f dIô u: fro vô na m va o gIuo ng
mình. Không dô aI frông fhâ y, không dô aI bIô f. TôI da fo I ha nh
Iang bô nh xa ma không ga p fro nga I. TôI pha I nha y qua fuo ng
bô nh vIô n vì fôI không bIô f SavIdIa gIâ u chìa kho a cô ng chinh o
dâu.
TôI cha ng pha I fìm Iâu cu ng fhâ y chìa kho a cu a bô nh xa . TôI
va o pho ng va kho a fra I haI Iâ n cu a pho ng fôI Ia I TôI ra cu a sô , no m
chìa kho a dI fhâ f xa. No roI phia bôn ngoa I fuo ng. Va fôI da va o
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIuo ng na m. Vâ f duy nhâ f co fhô fô ca o vIô c fôI Ia m, Ia dôI bif fâ f
co n uo f TôI dâ y dI va o nha câ u dô va f cho kIô f nuo c. TôI ko o chan
Iôn fâ n ma f va dâ n dâ n â m nguo I duo c dôI chu f. CIo va nuo c bIô n
da Ia m fôI fô co ng. Không bIô f ba n fôI co bj chô f duô I fhâ f không7
Co fhô anh â y bj so ng cuô n dI xa hon fôI, dô n fâ n cuô I da o va dô n
dâ y mo I biu duo c Iôn bo . TôI co fro Iôn so m qua không7 Ða ng Io fôI
pha I cho fhôm chu f nu a. TôI fu fra ch mình qua vô I khI cho Ia ba n
fôI da bj fhIô f ma ng.
Trong ngan ko o ba n ngu dâ u gIuo ng fôI, co haI vIôn fhuô c
ngu . TôI nuô f ca haI vIôn ma không uô ng nuo c. Nuo c mIô ng cu a fôI
cu ng du Ia m no frôI va o ho ng. TôI dang ngu fhì bj Iay dâ y va fhâ y
anh y fa du ng fruo c ma f. CIan pho ng dâ y a nh na ng va cu a sô da
duo c mo . Ða nguo I bô nh dang du ng ngoa I nhìn va o.
- Thô na o PapIIIon7 Câ u ngu nhu chô f vâ y7 Muo I gIo sa ng
rô I. Câ u không uô ng ca phô a 7 Nguô I Ia nh ca .
- !ô ng dI.
Tuy co n nga I ngu , fôI cu ng nhâ n fhâ y Ia dô I vo I fôI mo I vIô c
vâ n bình fhuo ng.
- Sao anh Ia I da nh fhu c fôI dâ y7
- Vì nhu ng vô f bo ng cu a câ u da Ia nh rô I ma dang câ n gIuo ng.
Câ u so fro vô pho ng cu a câ u.
- ThôI duo c.
TôI dI fhoo y. ÐI ngang qua sân, y dô fôI o Ia I dâ y. TôI franh
fhu hong dôI bif fâ f ra na ng cho mau khô. Cuô c vuo f ngu c da fan
vo duo c ba nga y rô I. TôI không ngho fhâ y xì xa o ba n fa n vô chuyô n
na y. TôI dI fu pho ng ra sân rô I Ia I fu ngoa I sân vô pho ng. Không
fhâ y SaIvIdIa xuâ f hIô n, vâ y Ia anh fa da chô f, fô I nghIô p cho anh,
cha c anh fa bj dâ p va o da ma chô f. TôI cu ng ga p may mo I sô ng
duo c, va fôI fhoa f ha n Ia vì fôI o phia sau fhay vì o da ng fruo c.
Ia m sao bIô f duo c7 TôI pha I ro I kho I nha fhuong dIôn na y fhôI.
Ia m cho ho fIn Ia fôI da kho I hay if ra cu ng da ng fro vô fra I gIam,
co Io co n kho hon Ia va o dây: Ðây gIo fôI pha I fhuyô f phu c dô ba c sI
fhâ y Ia fôI da kho I bô nh.
Henry Charrieâ re 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua ông RouvIof |ông fa Ia y fa fruo ng), dôm qua fôI bj
Ia nh. TôI xIn hu a so không Ia m bâ n quâ n a o cu a fôI, sao ông không
câ p quâ n da I va a o so mI cho fôI7
VIôn caI su ng sô f. Ong fa nga c nhIôn nhìn fôI rô I no I:
- PapIIIon, anh ngô I xuô ng dây. No I cho fôI ngho, co chuyô n
gì vâ y7
- TôI Iâ y Ia m Ia Ia fa I sao fôI Ia I o dây, ha sô p. Ðây Ia nha
fhuong dIôn, nhu vâ y Ia fôI sô ng vo I nguo I dIôn a 7 Co pha I, cha ng
may fôI bj mâf fri không7 TaI sao fôI IaI o dây7 Sô p vuI Io ng no I
cho fôI ngho dI.
- Anh ba n PapIIIon, vu a qua anh bj bô nh, fôI fhâ y anh da
kha hon. Anh muô n Ia m vIô c không7
- Co a
- Anh muô n Ia m gì7
- Ia m bâ f cu vIô c gì.
Thô Ia fôI duo c ma c quâ n a o, fôI duo c gIao vIô c quo f do n ca c
pho ng. Ðuô I chIô u, cu a pho ng fôI duo c dô mo cho dô n chin gIo fô I
va chI khI nguo I ga c dôm nhâ n phIôn ga c, fôI mo I bj nhô f o frong.
Mô f nguo I fu - y fa , nguo I Auvorgno, chIô u qua Iâ n dâ u no I
chuyô n vo I fôI. ChI co haI chu ng fôI frong pho ng ga c. CaI fu chua
fo I. TôI không bIô f anh na y nhung anh fa no I Ia anh bIô f fôI.
- Ðây gIo fhì cha ng câ n pha I vo vjf Ia m gì cho mô f, ba n a .
- Câ u no I gì vâ y7
- Câ u fuo ng fôI không bIô f câ u gIa vo sao7 TôI Ia m y fa o nha
fhuong dIôn da ba y nam nay, va ngay fu fuâ n dâ u fôI da bIô f fhu a
Ia câ u chI gIa vo dIôn..
- Thô rô I sao nu a7
- Sau do fôI râ f fIô c vì câ u da fhâ f ba I frong chuyô n vuo f
ngu c vo I SaIvIdIa. Câ u â y da bo ma ng rô I. TôI dau khô fhâ f su vì
dây Ia mô f nguo I ba n fô f, fuy câ u â y không no I cho fôI bIô f, nhung
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI cu ng không dô bu ng gIâ n câ u â y. Co n câ u co câ n gì, cu cho fôI
bIô f, fôI so Iâ y Ia m sung suo ng nô u duo c gIu p câ u.
Anh co ca p ma f fha ng fha n Ia m fôI không nghI ngo Io ng
fha nh fhâ f cu a anh. Vì nô u fôI không ngho aI no I fô f vô anh, fôI
cu ng không fhâ y aI no I xâ u vô anh: nhu vâ y ha n anh pha I Ia nguo I
kha .
Tô I nghIô p cho SaIvIdIa! KhI bIô f chuyô n anh fa frô n dI, mo I
nguo I dô u su ng sô f. Ho fìm fhâ y nhu ng ma nh fhu ng fon-nô bj so ng
dua va o bo . AI cu ng cho Ia anh da bj ca mâ p an rô I. Ða c sI Ia m
foa ng Iôn vì chô dâ u ô-IIu bj dô dI. Ong no I frong hoa n ca nh chIô n
franh không dô gì co duo c.
- Anh khuyôn fôI nôn Ia m gì7
- TôI so xIn cho câ u vIô c dI Ia nh fhu c phâ m ha ng nga y o bô nh
vIô n cho nha fhuong na y. Câ u so duo c dI da o mô f vo ng. Câ u pha I
ba f dâ u gIu gìn ha nh kIô m cho fô f. No I muo I câu fhì fa m câu cho
co Iy . Vì cu ng không nôn kho I bô nh qua mau. ca m on, fôn câ u Ia
gì7
- Ðuponf.
- Ca m on câ u. TôI so không quôn nhu ng Io I khuyôn cu a câ u.
TôI vuo f ngu c hu f da duo c mô f fha ng. Sa u nga y sau, nguo I fa
fìm fhâ y xa c anh ba n fôI nô I Iôn ma f nuo c. Ðo mô f su fình co
không sao hIô u duo c, ca mâ p không an anh. Nhung Ðuponf kô vo I
fôI ra ng ca c Ioa I ca kha c da an bô Io ng cu a anh, va ca mô f khu c
chân nu a. So cu a anh cu ng bj fhu ng. Vì fhjf da ru a nôn fu fhI
không bj mô dô xo f nghIô m. TôI ho I Ðuponf xom anh fa co fhô gu I
gIu m fôI mô f bu c fhu ba ng duo ng buu dIô n duo c không. Muô n vâ y
pha I frao fhu cho CaIganI dô Iu c nIôm phong fu I du ng fhu, câ u fa
co fhô du I va o frong.
TôI da vIô f cho mo cu a Ro moo SaIvIdIa o y bu c fhu sau dây:
“Thua ba , con fraI ba da chô f, chân không bj xIô ng. Anh â y
da chô f o bIô n, mô f ca ch can da m, xa bo n caI ngu c va xa noI gIam
câ m. Anh â y da chô f fu do frong khI dâ u franh du ng ca m dô da nh
Ia I fu do cho mình. Chu ng fôI da hu a vo I nhau so vIô f fhu cho gIa
Henry Charrieâ re 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dình cu a ba n mình nô u co nguo I na o ga p na n. Nay fôI Ia m fro n ca I
nhIô m vu dau do n â y va xIn kinh câ n hôn fay ba vo I Io ng yôu kinh
cu a mô f nguo I con.
Ða n cu a con ba
PapIIIon”
Ia m xong nhIô m vu do , fôI quyô f djnh không nghI fo I con a c
mô ng â y nu a. Ðo I Ia fhô , co n pha I ra kho I nha fhuong dIôn, fìm
mo I ca ch dô vô ba ng duo c da o Quy va fhu vuo f ngu c mô f chuyô n
nu a. VIôn caI fu da gIao cho fôI vIô c Ia m vuo n nha y. TôI fro Ia I
bình fhuo ng da haI fha ng nay, va fôI duo c mô n fhich dô n nô I
fha ng cha do không muô n buông fôI ra nu a. Câ u nguo I Auvorgno
kô cho fôI ngho, Iâ n kha m bô nh vu a qua ba c sI muô n cho fôI xuâ f
vIô n vô fra I dô “fhu nghIô m”. VIôn caI fu da pha n dô I, no I ra ng
chua bao gIo vuo n cu a ha n Ia I duo c cham so c câ n fhâ n dô n nhu
vâ y.
Cho nôn sa ng nay, fôI da nhô fâ f ca ca c cây dâu fây va vâ f
va o so f ra c. Rô I fôI frô ng mô f cây fhâ p fu nho va o chô â y. Cu mô I
gô c dâu Ia I co mô f cây fhâ p fu . Không câ n pha I kô , cu ng bIô f Ia su
vIô c na y da ru m bong Iôn nhu fhô na o. - Tha ng cha caI fu bo o phô
na y fu c dIôn Iôn fuo ng chô f duo c. Ha n su I ca bo f mo p va ngho n
nga o no I không ra fIô ng nu a. Sau cu ng ngô I frôn chIô c xo cu f kif,
ha n da kho c nu c no , haI ha ng nuo c ma f fhâ f fuôn Ia cha . TôI da
choI hoI qua nhung bIô f Ia m sao duo c7
Ða c sI không coI vIô c na y Ia qua nghIôm fro ng. Ong nhâ n
ma nh, bô nh nhân na y pha I duo c dua fra vô fra I gIam, cho fhich
nghI Ia I vo I môI fruo ng sô ng bình fhuo ng dô “fhu nghIô m”. KhI co n
Ia I mô f mình o frong vuo n, ông mo I na y ra ca I y nghI ky qua c na y.
- PapIIIon oI, anh no I cho fôI bIô f fa I sao anh Ia I nhô dâu fây
dô frô ng ca c cây fhâ p fu va o dâ y7
- TôI cu ng không gIa I fhich nô I fa I sao fôI Ia m nhu vâ y ba c sI
a , va fôI da xIn Iô I ông gIa m fhj. Ong â y cung mâ y cây dâu qua Ia m
fôI cu ng khô fâm Ia m. TôI so câ u nguyô n dô xIn Tro I cho ông â y
nhu ng cây dâu kha c.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI da fro vô fra I gIam, va ga p Ia I ca c ba n. Chô cu a
CarbonIorI vâ n dô frô ng. TôI ma c vo ng o bôn ca nh, Ia m nhu fhô
MaffhIou vâ n co n na m o dâ y. Ða c sI ba f dinh va o a o ngoa I cu a fôI
gIo ng chu : “Ðang dIô u frj da c bIô f. Không mô f aI, fru ba c sI, duo c
ra Iô nh cho fôI”. Ong ba o fôI nha f Ia ru ng fruo c bô nh vIô n fu fa m
gIo dô n muo I gIo sa ng. TôI ngô I ghô ba nh uô ng ca phô va hu f fhuô c
vo I ba c sI ngay fruo c nha ông. Vo ông cu ng ngô I vo I chu ng fôI, ông
cu ng vo ông cô go I chuyô n fôI vô qua khu cu a fôI.
- Sau rô I Ia m sao, PapIIIon7 Sau khI ro I nhu ng nguo I Anh-
dIông mo ngo c fraI, vIôc gì da dôn voI anh7
Trua na o fôI cu ng ngô I vo I haI con nguo I da ng khâm phu c â y.
Vo ba c sI no I: “Anh Ia I dây ha ng nga y vo I fôI nho , PapIIIon. Truo c
hô f vì fôI muô n ga p anh, fhu dô n Ia fôI râ f fhich ngho kô nhu ng
chuyô n da xa y ra vo I anh”.
Nga y na o fôI cu ng dô n va I gIo vo I ba c sI va vo ông, fhInh
fhoa ng chI co mô f mình ba vo . Ða f fôI kô Ia I qua ng do I da qua cu a
fôI, ca haI fIn cha c ra ng vIô c â y so Ia m fôI vInh vIô n Iâ y Ia I duo c
fhang ba ng. TôI quyô f djnh xIn ba c sI chuyô n fôI dI da o Quy .
Rô I vIô c â y cu ng xong, nga y maI, fôI so dI. Ong ba c sI va vo
ông bIô f vì sao fôI do I dô n da o Quy . Ca haI qua fô f vo I fôI nôn fôI
không muô n Iu a dô I ho : “Ða c sI oI, o nha fu khô saI na y, fôI không
sao chju nô I, ba c sI cho fôI chuyô n dI da o Quy dô fôI vuo f ngu c hay
Ia chô f, sao cu ng duo c, mIô n Ia châ m du f fình fra ng na y dI cho
rô I”.
- TôI hIô u anh, PapIIIon a , ca I chô dô da n a p na y cu ng Ia m fôI
cha n ngâ y, ca I Ðan Qua n frj o dây qua fhô I na f. ThôI vInh bIô f va
chu c anh ga p may.
Henry Charrieâ re 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
X. ÐA O Q!Y - CHIÐC CHÐ C!A ÐÐI£I!S
Ða o Quy Ia ho n da o nho nhâ f frong quâ n da o SaIuf.
Cu ng Ia ho n da o na m cao nhâ f vô huo ng Ða c, bj so ng gIo vu I
dâ p phu pha ng nhâ f. Qua mô f khoa ng ho p ba ng pha ng cha y da I
do c bo bIô n Ia pha I Ioo Iôn mô f ca I dô c dua fo I mô f ba I ba ng, frôn
do da f fra m ga c cu a bo n gIa m fhj va mô f pho ng gIam dô c nhâ f cho
hon muo I fu nhân. O da o Quy , chinh fhu c ma no I, không co fu khô
saI vô hình su ma chI co nhu ng bj a n gIam hoa c Iuu da y vì nhu ng
Iy do chinh frj.
Ho sô ng mô I nguo I o rIông mô f can nha nho ma I fôn. Cu dô n
fhu haI, ho duo c pha f fhu c an sô ng cho ca fuâ n, mô I nguo I mô f ô
ba nh mì. Ho co khoa ng ba muoI nguo I. Nguo I da m duong nhIô m vu
y fa frôn da o Ia ba c sI Io gor, da dâ u dô c ca gIa dình, o Iyon hay
vu ng phu câ n gì do . Ca c fu chinh frj không IIôn hô vo I fu khô saI,
va fhInh fhoa ng ho Ia I vIô f fhu vô Cayonno pha n dô I fu nhân na y
no o da o. Thô Ia fu nhân do bj dua vô da o RoyaIo.
Mô f duo ng dây ca p nô I da o RoyaIo vo I da o Quy , vì nhIô u khI
bIô n dô ng, fa u o RoyaIo không ra dây câ p va o bô n xI-mang duo c.
Cha nh caI fu o dây |co fâ f ca ba nguo I ga c) fôn Ia SanforI. Ðo
Ia mô f nguo I fo Io n, quon fho I o bâ n, râu fhuo ng dô dô n fa m nga y
không chju ca o.
- PapIIIon, fôI hy vo ng anh xu su cho du ng da n o da o Quy
na y. Anh du ng kIô n chuyô n vo I fôI, fôI so dô anh yôn. Anh vô fra I
dI, fôI so ga p anh fa I dâ y.
TôI fhâ y o pho ng gIam co sa u fu nhân khô saI: haI nguo I Ta u,
haI nguo I da don, mô f nguo I dân Ðordoaux va mô f nguo I vu ng
IIIIo. Mô f nguo I Ta u bIô f ro fôI, vì da bj gIam chung vo I fôI o SaInf
Iauronf vô fô I gIô f nguo I. Ðâ y Ia mô f nguo I dân Ðông duong, co n
sô ng so f sau vu nô I Ioa n o Côn da o.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Anh fa vô n Ia fay cuo p bIô n chuyôn nghIô p, fhuo ng fâ n công
ca c gho ma nh va dôI khI gIô f ca fhu y fhu Iâ n gIa dình chu gho.
Anh fa Ia ko cu c ky nguy hIô m, nhung Ia I co mô f ca ch sô ng chung
vo I fâ p fhô duo c aI nâ y fIn câ y va mô n fhich. Anh du ng fIô ng Pha p
bô I cha o fôI:
- PapIIIon, kho o chu 7
- Co n anh ra sao, Chang7
- Kho o. O dây dô chju Ia m. Anh an vo I fôI. Anh ngu dây, ca nh
fôI. TôI, nâ u an nga y haI Iâ n. Anh, ba f ca . Ðây, ca nhIô u Ia m.
SanforI dI fo I:
- A , anh da fhu xô p chô o xong rô I ha 7 Nga y maI anh va
Chang cho hoo an. Chang mang du a fo I, co n anh, anh Iâ y rìu bu a
du a ra Ia m dôI. Pha I da nh rIông nhu ng fra I du a non cho hoo con vì
chu ng không co rang. Ðô n gIo chIô u, ca c anh vâ n Ia m vIô c â y.
Ngoa I haI gIo Ia m vIô c, sa ng mô f gIo , chIô u mô f gIo , anh duo c fu do
muô n Ia m gì frôn da o fhì Ia m. AI dI câu duo c pha I dua mô f ky ca
hay fôm hu m go p va o bô p cu a fôI. Vâ y cho mo I nguo I vuI vo . Thô co
duo c không7
- Thua ông SanforI, duo c Ia m.
- TôI bIô f anh Ia dân chuyôn vuo f ngu c, nhung o dây fhì vô
phuong nôn fôI không pha I Io. Ðan dôm ca c anh bj nhô f nhung fôI
bIô f co nguo I vâ n cu ra duo c.
- Câ n fhâ n dô I vo I ca c fu chinh frj dâ y. Nguo I na o frong bo n
ho cu ng co dao pha f ru ng. Anh ma dô n gâ n chô ho o , ho fuo ng anh
dô n an ca p ga hay fru ng, anh co fhô chô f hay bj fhuong, vì ho
frông fhâ y anh duo c, co n anh, anh không fhâ y duo c ho .
Sau khI cho haI fram con hoo an, mô I nga y fôI dI vo I Chang
kha p da o. Anh bIô f fuo ng fâ n fâ f ca ca c xo xInh frôn da o. Mô f ông
gIa , co bô râu ba c da I, ga p chu ng fôI frôn con duo ng dI quanh da o,
von bo bIô n. Ðo Ia mô f nha ba o o Tân Ða o da vIô f fô f cho bo n Ðu c,
chô ng Ia I nuo c Pha p, frong chIô n franh 1914. TôI co n ga p fha ng
dô u da Ia m cho ÐdIfh CavoII - cô nu y fa nguo I Anh hay ÐI da cu u
ca c phI công Anh nam 1917 - bj xu ba n. Nhân vâ f kInh fo m na y, fo
Henry Charrieâ re 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bo o mâ p ma p, fay câ m mô f ca I gâ y, quâ f mô f con ca Ijch da I fo I
mô f fhuo c ruo I va fo ba ng ba p du I fôI.
Ca ông ba c sI da m duong nhIô m vu y fa cu ng o frong mô f fu p
nha nho chI danh cho ca c fu chinh frj. Ong ba c sI Io gor na y Ia mô f
con nguo I cao Io n do da y va Iu c Iuo ng. ChI co ma f ông Ia co n sa ch,
fo c ông da hoa râm, dô râ f da I ru xuô ng cô va fha I duong. Ða n fay
ông do mo ng fu ng ma ng vì nhu ng vô f fhuong cha c Ia do viu va o
ca c mo m da o bIô n, ma I vâ n chua duo c Ia nh ha n.
- Anh câ n gì, cu dô n ho I fôI, fôI so cho. Co bô nh ha y dô n. TôI
không ua aI dô n fham fôI va ca ng không ua aI dô n no I chuyô n vo I
fôI. TôI ba n fru ng va ca ga con, ga frô ng va ga ma I. Nô u anh mô
frô m duo c mô f con hoo nho , mang cho fôI mô f du I sau, fôI so fra
anh mô f con ga va sa u qua fru ng. Anh da dô n dây rô I fhì câ m Iâ y
ca I Io mô f fram haI muoI vIôn fhuô c ky nInh na y. Cha c anh dô n
dây dô vuo f ngu c, vâ y fhì nô u phu c fô cho anh dI duo c, anh so câ n
dô n no dô sô ng o ru ng dâ y
Sa ng va chIô u, fôI câu duo c ha ng ha sa sô ca pho n o duo I ca c
mo m da . Nga y na o fôI cu ng gu I cho bô p cu a caI fu ba dô n bô n ky .
SanforI fuoI ha n Iôn. Chua bao gIo Ia o fa nhâ n duo c nhIô u Ioa I ca
kha c nhau Iâ n fôm hu m nhu fhô . Co nhu ng Iu c, nuo c xuô ng, fôI
Ia n mo duo c dô n ba fram con fôm hu m.
Nga y hôm qua, ba c sI CormaIn CuIborf dô n da o Quy . ÐIô n
Ia ng, ông da dI cu ng vo va fhIô u fa chI huy fra I RoyaIo. Nguo I da n
ba da ng phu c na y Ia nguo I phu nu dâ u fIôn da f chân Iôn da o Quy .
Thoo Io I fhIô u fa , cu ng chua co fhuo ng dân na o da f chân Iôn da o
na y. TôI da duo c no I chuyô n vo I ba mô f gIo dô ng hô . Ða dI vo I fôI
dô n chIô c ghô da I ma Ðroyfus` xua kIa vâ n fhuo ng ngô I nhìn ra
bIô n ca , nhìn vô phia nuo c Pha p da ha f hu I ông. |`Ðroyfus AIfrod,
sI quan Pha p gô c Ðo Tha I, Nam 1890 bj dua ra fo a a n bInh vì fô I
“gIa n dIô p”, rô I bj da y ra quâ n da o SaIuf. Ðô n nam 1906 mo I duo c
fhanh mInh va phu c hô I danh du . Vu a n na y da Ia m ch n Ðô ng du
Iuâ n foa n nuo c Pha p hô I â y va gây nôn nhu ng cuô c franh Iuâ n va
xung dô f du dô I gIu a nhu ng nguo I co fu fuo ng câ p fIô n bônh vu c
Ðroyfus va nhu ng nguo I co xu huo ng ba I Ðo Tha I. Nha van ÐmIIo
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ioa da vIô f mô f ba I ba o nô I fIô ng ba I “TôI fô ca o” bônh vu c Ðroyfus
ba ng nhu ng Iy Io danh fho p va mô f va n phong na y Iu a dâ y su c
fhuyô f phu c - NÐ).
Ða xoa fa ng da va no I: CIa fa ng da na y co fhô no I cho chu ng
fa bIô f nhu ng y nghI cu a Ðroyfus nhI... PapIIIon na y, cha c cha n
dây Ia Iâ n cuô I cu ng chu ng fa ga p nhau. Vì anh co no I vo I fôI ra ng
anh sa p fhu vuo f ngu c mô f chuyô n nu a. TôI câ u Chu a cho anh
duo c fha nh công. TôI yôu câ u, fruo c khI anh dI, anh ngô I mô f phu f
frôn fa ng da fôI vu a xoa fay va o, va cu ng xIn anh xoa fay va o dâ y
dô vInh bIô f.
ThIô u fa cho pho p fôI duo c gu I ba ng dây ca p, mô f if fôm hu m
va ca cho ba c sI, mô I khI fôI muô n, SanforI cu ng dô ng y .
- VInh bIô f ba c sI, vInh bIô f ba .
Truo c khI fa u ro I kho I bô n, fôI cha o ca haI nguo I mô f ca ch râ f
fu nhIôn. Ða CuIborf mo fo ma f nhìn fôI, vo nhu muô n no I: “Ha y
nho ma I dô n chu ng fôI vì chu ng fôI cu ng không bao gIo quôn anh”.
ChIô c ghô cu a Ðroyfus o fâ n mo m phia Ða c cu a da o cao hon
ma f bIô n dô n frôn bô n muoI mo f..
Hôm nay fôI không dI câu. Trong bô ca fhIôn fhIôn, fôI co n
hon mô f fram ky ca pho n va frong mô f ca I fhu ng fon-nô ba ng sa f,
duo c noo ba ng xich, co n hon nam fram con fôm hu m. TôI co fhô
nghI câu. TôI da co du dô gu I cho ba c sI va dô da nh cho SanforI,
cho anh nguo I Ta u va cho fôI. Iu c do Ia nam 1941. TôI o fu da
muo I mô f nam.
TôI da ba muoI Iam fuô I. TôI da sô ng nhu ng nam fuoI do p
nhâ f frong do I fôI frong pho ng gIam, hoa c o xa -IIm. TôI chI sô ng fu
do hoa n foa n duo c ba y fha ng vo I bô Ia c Anh-dIông cu a fôI. Nhu ng
du a con ma fôI da co vo I haI nguo I vo Anh-dIông bây gIo da fa m
fuô I. Thâ f khu ng khIô p! Tho I gIan frôI qua nhanh dô n vâ y7 Nhung
nhìn vô phia sau, fôI vâ n Ia ng nga m nhu ng gIo nhu ng phu f chju
du ng ko o da I cu a khoa ng fho I gIan do , khoa ng fho I gIan da duo c
kha c sâu frôn con duo ng dau khô . Ða muoI Iam nam rô I!
Monfmarfro, qua ng fruo ng Tra ng, qua ng fruo ng PIgaIIo, khoa ng
Henry Charrieâ re 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sân khIôu vu o TrIô u Hoa vIôn, da I Iô CIIchy, dâu ca rô I7 Ðâu rô I
om Nonoffo vo I bô ma f y nhu Ðu c mo , fhâ f su Ia bu c franh cha m
nô I, co dôI ma f don mônh mông fra n dâ y fuyô f vo ng nhìn fôI dam
dam, da kôu fôI gIu a phIôn fo a: “Anh du ng Io, om so dô n fâ n dâ y
fhoo anh”7. Ðâu rô I, Iuâ f su Raymond Huborf vo I Io I an u I: “Chu ng
fa so duo c fra ng a n”7 Ðâu rô I, muo I haI ca I bj fhjf frong ban bô I
fhâ m7 Ðâu rô I bo n co m â y7 Nga I bIô n Iy 7 Ða fôI va ca c om ga I fôI,
da Iâ y chô ng frong ca nh chIô m do ng, gIo dây dang Ia m gì7
Ðao nhIôu chuyô n vuo f ngu c! Thu finh xom bao nhIôu
chuyô n rô I.
Chuyô n dâ u fIôn, khI fôI da nh gu c bo n caI va fu o bô nh vIô n
frô n dI. Chuyô n fhu haI o CoIombIa, fu RIo Hacha dI: chuyô n dI
do p nhâ f. Chuyô n do fôI fha nh công my ma n. Ta I sao fôI Ia I bo bô
Ia c cu a fôI nhI. Mô f ca m xu c yôu duong ma nh IIô f Ia m foa n fhân
fôI rung dô ng. TôI ru ng mình, muo ng fuo ng nhu frong fhân fhô fôI
co n gIu Ia I nhu ng ca m gIa c ma fôI da duo c fhô nghIô m nhu ng khI
Ia m fình vo I haI chj om cô ga I Anh-dIông. Rô I chuyô n fhu ba, fhu
fu, fhu nam va fhu sa u o ÐaranquIIIa. Nhu ng chuyô n vuo f ngu c
na y chI foa n chuyô n ru I ro. Rô I muu foan frô n fâ p fhô frong buô I
Iô mI-sa, fhâ f ba I mô f ca ch fha m ha I! Ca I chuyô n fhuô c nô hu va
chuyô n ca I quâ n câ u CIousIof bj vuo ng va o ma I fôn. Rô I ca I IIô u
fhuô c ngu fa c dô ng qua châ m! Chuyô n fhu ba y o da o RoyaIo, bj
fha ng xo Ia Ðo borf CoIIor fô ca o. Không co no , cha c chuyô n â y co
fhô fha nh công. CIa no câm mo ca I mô m no dI, cha c fôI va anh ba n
CarbonIorI khô n khô cu a fôI da duo c fu do. Chuyô n fhu fa m,
chuyô n cuô I cu ng, o nha fhuong dIôn. SaI Iâ m, mô f saI Iâ m Io n cu a
fôI, Ia da dô cho anh nguo I Y cho n dIô m ha fhu y. Nô u xuô ng phia
duo I chu ng haI fram mo f nu a, chô gâ n Io sa f sInh, cha c fha bo dô
hon nhIô u.
ChIô c ghô da I na y, noI Ðroyfus vô fô I bj a n fu , ma vâ n can
da m sô ng duo c, nhâ f djnh pha I gIu p cho fôI duo c vIô c gì. Không
bao gIo duo c chju fhua! Pha I fhu Ia m mô f chuyô n vuo f ngu c nu a.
Pha I, fa ng da nha n, fron, nhô Iôn frôn vu c fha m chI co da bj so ng
dâ p IIôn fu c na y pha I fro fha nh mô f su nâng do vô fInh fhâ n va
mô f fâ m guong dô I vo I fôI. Ðroyfus không bao gIo chju dô fInh
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhâ n bj suy su p, ông Iuôn Iuôn dâ u franh dô n cu ng dô duo c khôI
phu c danh du . Qua Ðroyfus co mô f uu fhô da Ia m duo c ÐmIIo ZoIa
bônh vu c vo I ba I: “TôI fô ca o” nô I fIô ng. Tuy vâ y nô u ông không
pha I Ia con nguo I da duo c fôI Iuyô n fhì fruo c bâ y nhIôu nô I bâ f
công cha c cha n ông da fu chIô c ghô na y gIoo mình xuô ng vu c. Ong
da chju du ng duo c.
TôI không fhô ko m Ðroyfus, va fôI pha I fu bo y nghI vuo f
ngu c vo I phuong châm: fha ng hay Ia chô f. TôI pha I bo ha n chu
chô f, vì chI duo c nghI ra ng fôI pha I fha ng va pha I duo c fu do.
Trong khI ngô I frôn chIô c ghô cu a Ðroyfus, fâm hô n fôI Iang bang
nghI dô n qua khu , mo fuo ng dô n fuong IaI fuoI do p. Ma f fôI fhuo ng
bj Io a vì a nh na ng cho I chang, vì a nh pha n quang ma u ba ch kIm
cu a nhu ng ngo n so ng.
Cu nhìn bIô n ma I ma không fhu c su nhìn fhâ y no , fôI dâ n da
bIô f duo c fâ f ca nhu ng fhay dô I fhâ f fhuo ng co fhô fuo ng fuo ng
duo c cu a nhu ng Io p so ng cuô n fhoo chIô u gIo . Ðô u dô u, không mô f
mo I, không fhay dô I, bIô n ca cu fâ n công va o ca c mo m da nhô ra
kho I da o xa nhâ f. No su c sa o, ma I mo n, dâ p vo nhu ng fa ng da no ,
nhu muô n no I vo I da o Quy : “MI cu f dI, mI pha I bIô n mâ f dI, fa
muô n xô va o Ðâ f IIô n ma mI cu Ia m fa vuo ng viu, mI cha n duo ng
dI cu a fa. Vì vâ y, ha ng nga y, không phu f na o ngoI, fa pha I fuo c dI
fu ng chu f if mô f cu a mI”. KhI co gIông ba o, bIô n fha su c vuI vo
hoa nh ha nh. No không chI Iao fo I, va khI ru f ra, ca o hô f fâ f ca
nhu ng gì no da dâ p pha duo c, ma hon fhô nu a, co co n chuI ru c, Ion
Io I dua nuo c va o fâ f ca ca c ngo nga ch dô dâ n da , fu ng chu f mô f, xo I
mo n ngâ m nhu ng fa ng da khô ng Iô dang co vo nhu qua f va o bIô n:
“Câ m dI qua dây, câ m qua chô na y”.
Va fôI da kha m pha ra mô f dIô u quan fro ng. Ngay duo I chô
ghô cu a Ðroyfus, so ng xô fha ng va o nhu ng fa ng da sô ng frâu na y,
fâ n va o, fan ra va ru f dI vôI mô f su c ma nh hung ha n. Ha ng fâ n
nuo c không fung fo o ra duo c vì bj ko f gIu a haI fa ng da hình mo ng
ngu a rô ng chu ng nam, sa u mo f. Sau do Ia va ch da ngu a rô ng
chu ng nam, sa u mo f. Sau do Ia va ch da du ng du ng, cho nôn nuo c
fhoo so ng va o chI co mô f duo ng fhoa f Ia quay nguo c Ia I, ru f ra
khoI.
Henry Charrieâ re 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐIô u na y râ f quan fro ng vì nô u khI so ng bj fo o ra va Iu a va o
vu c fha m, fôI fu frôn mo m da ôm mô f bao fra I du a Iao fha ng
xuô ng dâ y, fhì cha c cha n, không nghI ngo gì ca , Ia nuo c ru f so cuô n
fôI ra fhoo.
TôI bIô f chô co fhô kIô m ra va I ca I bao fa I, o chuô ng hoo
muô n co bao nhIôu dô du ng du a cu ng co .
VIô c dâ u fIôn Ia pha I Ia m fhu da . Va o nhu ng nga y frang
fro n, Iu c nuo c fhu y frIô u Iôn cao nhâ f, fhì so ng cu ng ma nh nhâ f.
TôI so cho mô f dôm nhu fhô . Mô f bao fa I nho f dâ y fra I du a co n ca
vo xo, da khâu ky Ia I, duo c dâ u frong mô f ca I hang ma muô n va o
dâ y pha I Ia n xuô ng nuo c. TôI fìm ra no Iu c Ia n mo fôm hu m. Tôm
hu m ba m va o frâ n hang, không khi chI Io f duo c va o hang khI nuo c
xuô ng. Trong mô f bao fa I kha c duo c cha ng cu ng vo I bao du ng fra I
du a, fôI bo mô f fa ng da na ng chu ng bao muoI Iam dô n bô n muoI kI
Iô. Vì fôI finh fôI so vuo f ngu c vo I haI bao fa I chu không pha I mô f,
ma fôI fhì cân na ng ba y chu c ky , cho nôn fy Iô nhu vâ y Ia fuong
duong.
Thi nghIô m na y kich fhich fôI râ f du . Không aI dô n phia na y
cu a da o bao gIo . Cu ng không aI gIo ra ng co nguo I Ia I cho n noI bj
so ng dâ p ma nh nhâ f, nghIa Ia noI nguy hIô m nhâ f, dô vuo f ngu c.
Nhung dây Ia I Ia dja dIô m duy nhâ f ma , nô u fôI ro I duo c bo ,
fôI so duo c so ng dua ra khoI va không fhô na o Ia I dâm dâ u va o da o
RoyaIo duo c. ChI o dây chu không pha I o dâu kha c, fôI so ra dI.
Nhu ng bao fa I du ng du a va ho n da không dô mang va c TôI không
sao ko o no Iôn mo m da duo c. Ða fron va Iu c na o cu ng uo f. TôI da
ba n vo I Chang, va anh fa da dô n gIu p fôI. Anh mang ca bô dô nghô
câu ca , dây câu ngâ m, dô Io bâ f ngo ga p aI, chu ng fôI co fhô no I Ia
chu ng fôI dI da f Io I bâ y ca mâ p.
- Ða f dâ u dI, Chang. Mô f chu f nu a Ia xong.
Trang ra m chIô u sa ng va ng va c nhu ban nga y. TIô ng so ng
â m â m Ia m fôI choa ng va ng. Chang ho I fôI: “Anh da sa n sa ng chua
PapIIIon7 Cho no fhoo Io p so ng na y dI. Cô f so ng cao nam fhuo c,
fha ng du ng â p xuô ng bo da . Chân so ng xô va o phia duo I chu ng fôI
ma nh dô n nô I ngo n so ng vuo f qua ca mo m da , Ia m chu ng fôI bj uo f
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hô f. Nhung no cu ng không ngan ca n chu ng fôI no m ca c bao fa I
du ng Iu c hình fha nh xoa y nuo c fruo c khI so ng ru f ra. HaI ca I bao
fa I bj cuô n dI nhu mô f co ng rom.
Tô f rô I, Chang, fhô Ia xong.
Cho xom bao fa I co fro vô không.
Nam phu f sau, fôI ru ng ro I ca nguo I khI frông fhâ y bao fa I
cu a fôI o frôn dInh mô f Io p so ng ngâ m cao ngâ f, dô n sa u ba y mo f
bj dua fro va o bo . So ng nâng fu I du a va o fa ng da nhu không co
nghIa Iy gì. No dua nhu ng fhu do Iôn fruo c ngo n so ng, khoa ng
fruo c bo f nuo c mô f chu f, vo I mô f su c ma nh phI fhuo ng, so ng da fra
no vô chô no ba f dâ u bj cuô n dI, dâ p va o da vo fan fha nh, bao fa I
ra ch buom ra, mâ y qua du a ba n fung ra kha p noI, co n fa ng da fhì
Ian xuô ng da y vu c.
Chang va fôI dô u uo f fhâ u xuong, bj dâ y nga , may ma nga vô
phia dâ f IIô n. Ca nguo I chu ng fôI bj xây xa f va ô â m. Chu ng fôI
không buô n nhìn ra phia bIô n ma vô I ro I cho fhâ f nhanh ca I noI
da ng nguyô n ru a na y.
- Không fô f dâu, PapIIIon. Ca I y vuo f ngu c o da o Quy không
fô f dâu. O RoyaIo hon. Anh dI fu phia Nam hon o dây.
Pha I, nhung o da o RoyaIo, vIô c vuo f ngu c chI haI gIo sau Ia
nhIô u nhâ f, so bj Iô . Ca c bao fa I du ng du a chI dI duo c nho su c so ng
dâ y, fôI so bj ba chIô c fa u o da o quây ba f duo c IIô n. Co n o dây, fhu
nhâ f Ia không co fa u fhu haI, cha c cha n fôI vuo f ngu c, sau nguo I fa
fuo ng fôI dI câu bj chô f duô I. O da o Quy , không co dIô n fhoa I. Nô u
fôI dI Iu c fro I xâ u, không fa u na o co fhô dô n duo c dây. Vì vâ y fôI
pha I fu o dây dI. Nhung ra dI ba ng ca ch na o7
CIu a frua, fro I na ng chang chang. Mô f fhu na ng nhIô f do I
Ia m cho dâ u o c muô n sôI Iôn. Mô f fhu na ng fhIôu cha y mo I fhu cây
co da na y mâ m duo c nhung chua Io n dô n mu c du su c duong dâ u
vo I na ng. Mô f fhu a nh na ng ma chI frong va I gIo cu ng da Ia m cho
ca c vu ng nuo c bIô n không sâu qua pha I bay hoI chI co n Ia I mô f Io p
muô I fra ng. Mô f fhu a nh na ng Ia m cho Ia n không khi chao da o
nhu nha y mu a. Ðu ng, a nh na ng chuyô n dô ng fhâ f su fruo c ma f
Henry Charrieâ re 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI, va a nh na ng pha n chIô u frôn ma f bIô n Ia m fôI ra f bo ng ca ma f.
Tuy vâ y, Iu c ngô I Ia I frôn chIô c ghô cu a Ðroyfus, fâ f ca nhu ng dIô u
do không ngan fôI fIô p fu c quan sa f ma f bIô n. Iu c bâ y gIo fôI mo I
fhâ y fôI qua u Ia ngô c. Con so ng ngâ m, cao gâ p haI Iâ n fâ f ca ca c
con so ng kha c, con so ng da no m ca c bao fa I cu a fôI va o da , Ia m no
fan vu n hoa n foa n, con so ng na y chI fhInh fhoa ng mo I co . TôI finh
ky fhì fhâ y cu sa u do f so ng bình fhuo ng mo I co mô f do f so ng ngâ m
du dô I nhu vâ y. Tu gIu a frua dô n Iu c ma f fro I Ia n, fôI quan sa f
xom fhu co pha I dô u da n nhu fhô không, co nhu ng fhay dô I gì
không, nghIa Ia xom fhu co gì không dô u frong chu ky va hình
da ng con so ng khô ng Iô na y không.
Không, không mô f Iâ n na o con so ng ngâ m dô n fruo c hay dô n
sau. Cu sa u do f so ng cao chu ng sa u mo f ko o va o, fhì ca ch bo hon
ba fram mo f, con so ng ngâ m Ia I hình fha nh. No dô n fha ng du ng
nhu chu I. Ca ng fo I gâ n bo , no ca ng fang khô I Iuo ng va chIô u cao.
Không co bo f so ng o frôn ngo n, kha c ha n sa u con so ng kIa. Râ f if
bo f. TIô ng so ng cu ng da c bIô f, gIô ng nhu fIô ng sâ m rô n dang fa f
dâ n fu xa. KhI so ng xô va o bo da , â p va o khoa ng gIu a haI fa ng da
no , rô I dâ p va o va ch, khô I Iuo ng nuo c cu a no Io n hon cu a ca c con
so ng kha c, no bj fa c Ia I, quay Iô n nhIô u Iâ n frong hô c da va mâ f
muoI muo I Iam gIây nhu ng cuô n nuo c xoa y mo I fìm duo c Iô I fhoa f
va ru f ra, cuô n fhoo nhu ng ho n da fo cu Ian dI Ian Ia I, â m â m nhu
fIô ng ha ng fram chIô c xo cho da duo c dô xuô ng vu c mô f ca ch fhô
ba o.
TôI bo dô mô f chu c qua du a va o mô f ca I bao fa I, fôI fô ng mô f
fa ng da na ng dô haI muoI kI-Iô va o dâ y va con so ng ngâ m vu a xô
va o da , fôI no m bao fa I xuô ng. Ma f fôI không frông fhoo duo c bao
fa I vì co qua nhIô u bo f nuo c fra ng frong vu c xoa y, nhung fôI cu ng
fhoa ng fhâ y no frong mô f gIây, khI nuo c nhu bj hu f ma nh, bang
bang ko o ra ngoa I khoI. Ðao fa I không bj dâ y fro Ia I. Sa u con so ng
kIa không du su c no m no va o bo va khI con so ng fhu ba y hình
fha nh, ca ch xa chu ng ba fram mo f, ca I bao fa I ha n da vuo f ra
ngoa I ca I vu ng con so ng ngâ m ba f dâ u hình fha nh, vì fôI không
co n nhìn fhâ y bao fa I â y dâu nu a.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Io ng chu a chan vuI mu ng va hy vo ng, fôI dI vô fra I. Thô Ia
fôI da fìm ra mô f ca ch ha fhu y fhâ f hoa n ha o. Không duo c phIôu
Iuu frong vIô c na y. Thô na o fôI cu ng câ n pha I fhu mô f Iâ n cho
nghIôm chInh hon, vo I nhu ng sô IIô u fuong u ng mô f ca ch chinh xa c
vo I ba n fhân fôI: haI bao fra I du a buô c cha f va o nhau, va o frôn Ia
ba y muoI kI-Iô duo c phân dô u cho haI hay ba fa ng da . TôI kô cho
Chang. Va anh ba n Ta u cu a fôI o Côn Ða o da gIo ng faI ra ngho.
- Tô f Ia m, PapIIIon a . TôI cho fhô Ia anh da fìm duo c ca ch rô I.
TôI so gIu p anh Ia m fhu fhâ f su . Cho nuo c fhu y frIô u Iôn cao fa m
mo f: sa p dô n dIô m phân mu a rô I.
Ðuo c Chang gIu p do , Io I du ng dIô m phân mu a, co con so ng
cao hon fa m mo f, fôI no m xuô ng con so ng ngâ m no haI bao fra I
du a ko m fhoo ba fa ng da na ng chu ng fa m muoI kI-Iô.
- Tôn con bo ma anh boI ra cu u o SaInf Josoph Ia gì7
- IIsoffo.
- Vâ y fa cu ng da f fôn con so ng co nga y so cuô n anh dI fhoo Ia
IIsoffo. Ða ng Io ng không7 Ðô ng y .
IIsoffo â p dô n â m â m nhu mô f doa n xo Iu a fô c ha nh fo I ga.
No hình fha nh fu ngoa I xa hon haI fram nam muoI mo f, va su ng
su ng nhu va ch da , no fIô n va o mô I Iu c mô f Io n dâ n. Qua Ia mô f
ca nh fuo ng uy nghI. No dâ p va o va ch Ia m Chang va fôI bj hâ f ha n
sang bôn fa ng da , va ca c bao fa I da fu no roI xuô ng vu c Vì bIô f
ngay frong mô f phâ n muo I gIây ra ng chu ng fôI không fhô du ng Ia I
frôn mo m da duo c, chu ng fôI da Iu I vô sau: dIô u do fuy không
fra nh cho chu ng fôI kho I bj mô f khô I nuo c â p dô n fa f uo f ca nguo I,
nhung cu ng Ia m cho chu ng fôI kho I bj nga xuô ng vu c. Chu ng fôI
Ia m cuô c fhi nghIô m na y Iu c muo I gIo sa ng. Chu ng fôI không so gì
vì ba fôn caI fu dô u o dâ u kIa da o Io vIô c fô ng kIô m kô. Mâ y ca I bao
fa I da frôI không ra khoI, chu ng fôI frông râ f ro , no da frôI râ f xa
bo . No co frôI ra qua chô hình fha nh cu a con so ng không7 Chu ng
fôI không co gì Ia m chuâ n dô bIô f duo c ca c bao fa I o xa hon hay
gâ n hon chô â y. Sa u con so ng fIô p fhoo con IIsoffo dô u không duô I
kjp duo c da frôI cu a no . Mô f Iâ n nu a IIsoffo Ia I hình fha nh va ba f
Henry Charrieâ re 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dâ u xô va o bo . Ca c bao fa I cu ng không bj no cuô n va o. Thô Ia
chu ng da fhoa f duo c kho I khu vu c a nh huo ng cu a con so ng.
Tro vô I Iôn ngô I va o ghô cu a Ðroyfus dô cô fìm ra ca c bao fa I
mô f Iâ n nu a, chu ng fôI co duo c nô I vuI mu ng duo c bô n Iâ n nhìn
fhâ y no bâ p bô nh frôn ca c ngo n so ng, không huo ng vô phia da o
Quy ma dI vô huo ng Tây. Không co n pha I ba n ca I gì nu a, cuô c fhi
nghIô m da cho fhâ y kô f qua fô f. TôI so Iôn duo ng dâ n fhân va o
cuô c phIôu Iuu vI da I frôn Iung IIsoffo.
“Nhìn kìa, no dô n dâ y”. Mô f, haI, ba, bô n, nam, sa u, rô I dô n
Iuo f IIsoffo fIô n va o. O mo m da , chô da f ghô cu a Ðroyfus xua nay,
bIô n vâ n kha c nghIô f, nhung hôm nay no da c bIô f hung du . IIsoffo
fIô n va o vo I fIô ng â m â m rIông bIô f cu a no . TôI fhâ y no Iu Iu hon
nga y fhuo ng, va hôm nay, nhâ f Ia o chân so ng, khô I Iuo ng nuo c
duo c dI chuyô n co n nhIô u hon nu a. Khô I nuo c khô ng Iô na y so fâ n
công haI fa ng da mau Io hon, fha ng go c hon. Vì khI con so ng vo , dô
xô va o khoa ng ca ch gIu a haI fa ng da khô ng Iô , fIô ng dô ng co n Inh
faI nhu c o c hon bao gIo hô f, nô u frôn do I co fhô co mô f fIô ng dô ng
qua I go nhu vâ y.
- Anh no I Ia pha I Iao xuô ng chô na y pha I không7 Ðu ng dâ y,
anh cho n chô na y fhâ f Ia fuyô f. TôI fhì fôI không choI dâu. TôI
muô n vuo f ngu c fhâ f, nhung fôI không muô n fu fu .
SyIvaIn râ f xu c dô ng khI fôI gIo I fhIô u IIsoffo vo I anh fa.
Anh mo I dô n da o Quy duo c ba nga y va fâ f nhIôn fôI ru anh cu ng dI
vo I fôI. Mô I nguo I dI mô f bo . Ðo do nô u anh nhâ n Io I, fôI so co ba n
khI dô n Ðâ f IIô n dô fIô n ha nh cuô c da o fâ u fIô p fhoo. O ru ng ma
chI co mô f mình cha ng fhu vj chu f na o dâu.
- Ðu ng co so fruo c khI Ia m. TôI công nhâ n Ia Iâ n dâ u fIôn, aI
cu ng pha I chu n buo c. Nhung dây Ia I Ia con so ng duy nhâ f co fhô
ko o câ u ra fhâ f xa, ca c con so ng fIô p fhoo không co du su c ko o câ u
fro Ia I bo da .
- Ðình fInh na o, nhìn ky Ia I, chu ng fôI da fhu rô I - Chang no I
- Cha c cha n, câ u da dI rô I Ia so không bao gIo fro Ia I da o Quy , cu ng
không va o da o RoyaIo dâu
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mâ f mô f fuâ n, fôI mo I fhuyô f phu c duo c SyIvaIn. Mô f nguo I
ra n cha c, cao mô f mo f fa m muoI, cân dô I, vo I mô f fhân hình Iu c sI
dIô n kInh.
- Ðuo c. TôI công nhâ n chu ng fa so duo c dua ra du dô xa. Sau
do , câ u finh cu dô so ng dâ y dI, mâ f bao nhIôu nga y fhì dô n duo c
Ðâ f IIô n7
- Thâ f fình, fôI cu ng không bIô f dâu, SyIvaIn a . Co fhô bj gIa f
nhIô u hay if, fu y fho I gIan. a nh huo ng cu a gIo không co mâ y, vì
chu ng fa o sa f ma f nuo c. Nhung nô u fro I xâ u, so ng so Io n va dâ y
chu ng fa mau hon va o phia ru ng. Khoa ng ba y fa m, nhIô u nhâ f Ia
muo I con nuo c, chu ng fa so bj dâ y va o bo . Ðo do , xô xich if nhIô u
fhì ma f chu ng bô n fa m dô n sa u muoI gIo .
- Câ u finh fhô na o vâ y7
- Tu ca c da o fha ng dô n bo , không xa hon bô n muoI cây sô . Vì
bj frôI gIa f nôn duo ng dI Ia m fha nh ca nh huyô n mô f fam gIa c
vuông. Câ u nhìn huo ng so ng dI. Íf nhIô u, cu ng pha I dI mô f qua ng
fu mô f fram dô n mô f fram haI muoI kI-Iô-mo f Ia fô I da. Chu ng fa
ca ng dô n gâ n bo , so ng ca ng dâ y chu ng fa fha ng huo ng va o dâ y.
Thoa f finh, câ u không cho Ia mô f vâ f frôI gIa f o bo vo I khoa ng ca ch
nhu fhô , Ia I không duo c dâ y dI vo I fô c dô nam kI-Iô-mo f mô f gIo .
Anh fa nhìn fôI va cham chu ngho râ f ky nhu ng Io I gIa I fhich
cu a fôI. Cha ng fraI cao Io n na y râ f fhông mInh.
- Ðu ng. TôI công nhâ n Ia nhu ng dIô u câ u no I cha ng ngu ngô c
chu f na o, va nô u không co nhu ng con nuo c xuô ng Ia m mâ f fhì gIo
cu a fa, vì chu ng Ia I dâ y fa ra ngoa I khoI, cha c cha n chI frong vo ng
ba muoI gIo , fa co fhô dô n dâ f IIô n. Ðo co nhu ng con nuo c xuô ng,
fôI cho Ia câ u no I co Iy : muô n dô n dâ f IIô n pha I mâ f fu bô n muoI
fa m dô n sa u muoI fIô ng.
- Câ u fIn cha c rô I fhì câ u dI vo I fôI chu 7
- Co fhô . CIa du , fa dô n chô dâ f IIô n Ia ru ng fhì fa Ia m gì7
- Ta pha I dô n vu ng gâ n khu vu c Kourou. O dây co mô f Ia ng
dân cha I kha Io n, co nhu ng nguo I dI fìm baIafa va fìm va ng. Pha I
dô n gâ n mô f ca ch fhâ f fhâ n fro ng vì o dâ y cu ng co mô f Iâm fruo ng
Henry Charrieâ re 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cu a fu khô saI. Cha c cha n cu ng co nhu ng dIô m dô fu do dI sâu va o
frong ru ng dô n Cayonno va dô n mô f fra I cu a nguo I Ta u duo c go I Ia
InInI. Pha I ba f mô f fu nhân hay mô f fhô dân da don buô c ho pha I
dâ n mình dô n InInI. Nô u nguo I â y fu fô , fa co fhô cho nam fram
dô ng rô I ba o anh fa chuô n dI cho khuâ f ma f. Nô u cu ng Ia mô f
nguo I fu , fhì fa ba f ha n pha I cu ng dI frô n vo I fa. InInI Ia fra I gIam
da c bIô f cho nguo I Ðông duong, fhô fhì fa dô n dâ y dô Ia m gì7
- O dâ y Chang co nguo I anh ruô f.
- Ðu ng, anh â y Ia anh fôI. Anh â y so vuo f ngu c vo I ca c anh,
anh â y kIô m ra duo c ca-nô va fhu c an. Ca ch anh so ga p Quy ch-
Quy ch, ca c anh so co du fhu dô dI duo ng. Không mô f nguo I Ta u
na o chju Ia m chI dIô m ca cho nôn anh ga p bâ f cu nguo I An Nam `
|`Ta c gIa cu ng nhu nhIô u nguo I Pha p hô I do , không bIô f phân bIô f
nguo I “Ta u vo I nguo I “An Nam”) na o o frong ru ng, anh cu ba o
nguo I do fIn cho Quy ch-Quy ch bIô f.
- Ta I sao nguo I fa Ia I go I anh fa Ia Quy ch-Quy ch7 - SyIvaIn
ho I.
- TôI không bIô f, do bo n Pha p da f fôn cho anh nhu vâ y -
Ðoa n anh no I fhôm: “Ca c anh pha I câ n fhâ n, khI dô n dâ f IIô n rô I,
ca c anh so fhâ y bu n. Ðu ng bao gIo dI frôn bu n, dI không fô f, no
hu f ca c anh xuô ng dâ y. Cho cho nuo c dua ca c anh va o fâ n ru ng dô
co fhô ba m duo c dây Ioo va ca nh cây. Nô u không fhì nguy Ia m.
- a du ng dâ y, SyIvaIn a . Không bao gIo duo c dI frôn bu n,
ngay ca khI o râ f gâ n, râ f gâ n bo . Pha I cho Iu c fu m duo c ca nh cây
hay so I dây Ioo na o da .
- Ðuo c PapIIIon. TôI da quyô f djnh rô I. HaI ca I bo duo c chô
fa o cu ng mô f kIô u, không kha c nhau mâ y, vì chu ng fa cu ng na ng
cân gâ n nhu nhau, cha c cha n chu ng fa so không bj fa ch ro I nhau
qua xa. Nhung không sao Iuo ng fruo c duo c vIô c gì ca . Nô u Ia c
nhau fa so fìm nhau ra sao7 o dây, fa không nhìn duo c fo I Kourou.
Câ u co dô y , khI câ u co n o RoyaIo Ia o phia bôn pha I Kourou,
khoa ng chu ng haI muoI kI-Iô-mo f, co nhu ng fa ng da fra ng, fhâ y
râ f ro khI ma f fro I chIô u va o dâ y pha I không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðu ng.
- Ca vu ng bo bIô n na y, chI chô â y Ia co da . Ðôn pha I, bôn fra I,
dô n vô cu ng fâ n, chI Ia bu n. Ða fra ng Ia do cu f chIm Ia o dâ y. Co
dô n ha ng nga n con, va vì không co nguo I na o dô n dâ y bao gIo , chô
do so Ia noI fru chân dô fa Iâ y Ia I su c fruo c khI dI sâu va o ru ng. Ta
so an fru ng va an chô du a fa dom fhoo. Không duo c dô f Iu a. AI dô n
fruo c so do I nguo I fo I sau.
- Ðo I bao Iâu7
- Nam nga y. Không fhô na o sau nam nga y, nguo I kIa Ia I
không fo I duo c.
HaI chIô c bo da duo c Ia m xong. Ca c bao fa I duo c Iô ng va o
nhau, haI ca I Ia m mô f, cho bô n hon. TôI yôu câ u SyIvaIn da nh cho
fôI muo I nga y dô fâ p cuo I bao fa I, ca ng nhIô u gIo ca ng hay. Anh fa
cu ng pha I Ia m nhu vâ y. Mô I Iâ n fhâ y ca c bao fa I sa p bj Iâ f ngu a
ra, pha I cô ga ng Ia m sao ngô I vu ng o frôn. Nhung chu y không
duo c ngu quôn vì so bj nha o xuô ng nuo c ma không bâ u viu kjp.
Chang khâu cho fôI mô f ca I fu I nho không fhâ m nuo c dô doo va o
cô , frong du ng fhuô c Ia va ma y Iu a. Chu ng fôI mô I du a na o muo I
qua du a dô mang fhoo.
Cu I du a gIu p chu ng fôI chju do I va co n Ia m do kha f nu a.
Hình nhu SanforI co mô f fhu bong bo ng ba ng da du ng duo c ruo u.
Ia o fa không du ng dô n no bao gIo . KhI na o co djp Io f va o nha Ia o,
Chang so fìm ca ch xoa y ca I do
Chu ng fôI djnh kho I su va o nga y chu nhâ f, Iu c muo I gIo fô I.
Trang ra m, so ng fhu y frIô u a f pha I cao dô n fa m mo f. IIsoffo ha n
so o va o fho I dIô m ma nh nhâ f. Sa ng chu nhâ f, mô f mình Chang so
cho hoo an. TôI so ngu suô f nga y fhu ba y va ca chu nhâ f. Kho I
ha nh Iu c muo I gIo dôm. Thu y frIô u ba f dâ u xuô ng da duo c haI gIo .
HaI ca I bao fa I cu a fôI không fhô na o fa ch ro I ra duo c Chu ng
duo c kô f cha c Ia I ba ng nhu ng so I gaI bô n va o vo I nhau, ba ng dây
dô ng, va khâu IIô n vo I nhau ba ng gaI buô m. Chu ng fôI da kIô m
nhu ng ca I bao co mIô ng rô ng dô Iô ng bao no va o bao kIa sao cho
vu a không fhô fuô f ra ngoa I duo c.
Henry Charrieâ re 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
SyIvaIn không ngu ng fâ p fhô du c, co n fôI, fôI du ng ha ng gIo
dô nhu ng Io p so ng Ian fan dâ p va o du I fôI nhu xoa bo p vâ y. So ng
cu dâ p IIôn hô I va o du I fôI va vIô c fôI pha I Iôn gân chô ng Ia I so ng
Ia m cho du I va ba p chân fôI cu ng nhu sa f.
o mô f ca I gIô ng bj bo hoang, co mô f so I dây xich da I gâ n ba
mo f. TôI quâ n va o no nhu ng so I fhu ng nô I ca c bao fa I cu a fôI. TôI
co mô f ca I ô c bu -Ioong co fhô chô f qua ca c mo c xich. Trong fruo ng
ho p fôI không chô ng do nô I, fôI so du ng so I xich sa f dô buô c mình
va o ca I bao fa I. Ia m nhu vâ y, fôI co fhô ngu ma không so roI xuô ng
nuo c va dô frôI mâ f ca I bo . Nô u bao fa I Iâ f, nuo c so Ia m fôI fInh
dâ y va fôI so Iâ f no Ia I nhu cu . PapIIIon na y, chI co n ba nga y nu a
fhôI. - Chu ng fôI ngô I frôn ghô cu a Ðroyfus, nhìn IIsoffo.
- Pha I, chI co n ba nga y nu a fhôI, SyIvaIn a . To fIn fuo ng Ia so
fha nh công. Co n câ u fhì sao7
- Cha c an Ia m, PapIIIon a . Ðôm fhu ba hay sa ng fhu fu, bo n
fa so o frong ru ng rô I. Iu c do , fha hô ma cho n cho dâ y!
Chang na o cho mô I du a chu ng fôI muo I fra I du a. Ngoa I dao,
chu ng fôI co n mang haI ca I ru a da n cây an ca p duo c o kho du ng cu .
Tra I InInI o phia Ðông Kourou. Ðuô I sa ng dI, nguo c Ia I phia
ma f fro I chIô u fo I, cha c cha n Ia so du ng huo ng.
- Sa ng fhu haI, SanforI so dIôn Iôn mâ f. - Chang no I. - TôI so
không no I Ia câ u va PapI da chuô n fruo c ba gIo chIô u nga y fhu ba,
khI fôn ga c da ngu frua dâ y.
- Hay Ia câ u vu a cha y vô vu a kôu Ia chu ng fo dang câu ca fhì
bj so ng Io n cuô n dI7
Không duo c, IôI fhôI Ia m. TôI chI no I: “Sô p a , PapIIIon va
Sfophon hôm nay không fhâ y dI Ia m, fôI pha I cho hoo an mô f
mình” - chI fhô fhôI, không hon không ko m.
Vuo f ngu c fu da o Quy
Chu nhâ f, ba y gIo fô I. TôI vu a fhu c gIâ c. TôI cô ngu ma I fu
sa ng fhu ba y. Ðô n chin gIo frang mo I Iôn. Cho nôn Iu c na y co n fô I
nhu mu c. Tro I râ f if sao. Nhu ng da m mây don na ng frIu mua bay
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhanh qua dâ u chu ng fôI Chu ng fôI vu a ra kho I Ia n. Vì chu ng fôI
vâ n fhuo ng dI câu Io n ban dôm, nhIô u khI Ia I co n da o choI buô I fô I
nu a, cho nôn aI nâ y dô u fhâ y do Ia chuyô n bình fhuo ng. Mô f fha ng
nho c dI va o Ia n bôn ca nh fha ng bô cu a no , mô f fha ng A-râ p fo bo o.
Cha c ha n chu ng no vu a Ia m fình vo I nhau frong mô f ca I xo na o
dâ y. Nhìn haI du a nhâ c fâ m va n buo c va o Ia n, fôI nghI bu ng: dô I
vo I fha ng A-râ p na y, mô I nga y duo c hôn hif fha ng kIa va I ba Iâ n
qua Ia fuyô f dInh cu a nIô m hoan Ia c. Ðuo c fha hô fho a ma n fình
du c - dIô u do da bIô n ca nh fu da y fha nh co I fhIôn duo ng cu a ha n.
Co n fha ng pô-dô kIa cu ng vâ y. Tuô I no khoa ng ham ba ham Iam.
Thân hình no cha ng co n da ng dâ p Iu c sI fhIô u nIôn Hy Ia p bao
nhIôu nu a. No da bo công fra nh ra na ng dô gIu mô f nuo c da fra ng
nhu su a, nhung dô n nay sa c do p cu a no da ba f dâ u phôI pha rô I.
Nhung o fra I khô saI no co duo c nhIô u bô hon o ngoa I. Ngoa I
fha ng bô mô f Ia fha ng A-râ p ra, no co n kIô m duo c kha ch fra ham
Iam quan mô f Iâ n choI, hô f nhu mô f con dIô m o phô Rochochouarf
khu Monfmarfro. Ngoa I ca I khoa I ca m ma kha ch choI dom Ia I cho
no , no co n fhu duo c mo n fIô n du cho no va “chô ng” no sô ng phong
Iuu. Ca Iu chu ng no cô fình ngâ p ngu a frong dâm ô, va kô fu nga y
chu ng da f chân Iôn ma nh dâ f fu fô I, dâ u o c chu ng chI bIô f co mô f
Iy fuo ng Ia fho a ma n duo c fình du c.
VIôn bIô n Iy da Ia m ru m bong Iôn dô kho p fô I chu ng, dâ y
chu ng va o con duo ng fhô I ru a. Nhung frong ca nh fhô I ru a do ,
chu ng Ia I fìm fhâ y ha nh phu c. Sau khI fâ m va n da duo c do ng Ia I
sau dôI mông fro n cu a fha ng pô-dô, chI co n Ia I ba du a chu ng fôI:
Chang, SyIvaIn va fôI.
- ÐI fhôI. Chu ng fôI nhanh cho ng fIô n vô phia Ða c da o
Chu ng fôI dI va o hang Iâ y haI chIô c bo ra. Ca ba chu ng fôI bj
uo f nhu chuô f ngay fu c fhì. CIo a o a o fhô I, fIô ng rif cu a no Ia fIô ng
rif da c bIô f cu a gIo Iô ng, cu a bIô n khoI gIâ n du . SyIvaIn va Chang
gIu p fôI dua bo Iôn dInh mo m da . Phu f cuô I cu ng, fôI quyô f djnh
buô c cha f cô fay fra I cu a fôI va o so I fhu ng buô c bao fa I. Ðô ng
nhIôn fôI so bj fa ch ra kho I bao fa I va bj cuô n ra xa no . Chang
cu ng gIu p SyIvaIn Iôn duo c fa ng da fruo c ma f fôI. Trang da Iôn
Henry Charrieâ re 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cao, nôn frông sa ng nhu ban nga y. TôI quâ n mô f ca I khan ma f Iôn
dâ u. Chu ng fôI pha I do I sa u con so ng. Hon nu a gIo .
Chang da dô n gâ n fôI. Anh ôm cô fôI. Anh na m frôn fa ng da
va fu a va o mô f hô c da fhâ f cha c, anh na m chân fôI dô gIu p fôI chju
duo c cu dâ p cu a IIsoffo.
- ChI co n con so ng na y nu a Ia dô n no dâ y, - SyIvaIn ho f fo.
Anh du ng fruo c bo cu a anh, dua ca fhân mình chô ng do khô I
nuo c â p xuô ng anh. TôI cu ng o frong fu fhô nhu vâ y, co n duo c fay
không gIu fhâ f cha c, nhung anh qua cang fha ng, mo ng fay anh
bâ m ngâ p va o ba p vô fôI.
Con so ng IIsoffo dua chu ng fôI dI da fo I. No fha ng du ng nhu
mô f ca I fha p chuông nha fho . Vo I fIô ng gâ m va ng o c quon fhuô c,
no dâ p ma nh va o haI fa ng da va Iuô n ma nh vô phia va ch da .
TôI Iao xuô ng fruo c ba n fôI mô f fich fa c. SyIvaIn cu ng Iao
xuô ng go n ga ng không ko m, va ca haI ca I bo cu a chu ng fôI cu ng
duo c IIsoffo hu f ra khoI nhanh dô n cho ng ma f. Chua dô n nam
phu f sau, chu ng fôI da o ca ch xa bo hon ba fram mo f. SyIvaIn chua
Ioo Iôn bo cu a anh. HaI phu f sau, fôI da ngô I frôn bo cu a fôI.
Chang cha y vô I Iôn chIô c ghô cu a Ðroyfus du ng do mô f chIô c khan
fay fra ng dô cha o fu bIô f. Chu ng qua kho I duo c dIô m nguy hIô m,
chô so ng fâ p frung Ia I dô xô fha ng va o Ða o Quy . Nhu ng con so ng
dâ y chu ng fôI ra khoI da I hon, gâ n nhu không co bo f, ôm dô n nô I
chu ng fôI ho a vo I chu ng Ia m mô f, fôI ma không bj xo c, không so bo
bj Iâ f.
Chu ng fôI fu fu ra khoI mô f ca ch ôm a I, Iôn xuô ng fhoo
nhu ng Io p so ng cao fhâ p, vì fhu y frIô u dang Iâ p xuô ng. Trôn dInh
cao mô f ngo n so ng, quay ha n ma f Ia I fôI co n duo c frông fhâ y mô f
Iâ n nu a fâ m khan fra ng cu a Chang. SyIvaIn ca ch fôI không xa,
chu ng nam muoI mo f vô phia fruo c. Anh do fay Iôn vâ y nhIô u Iâ n,
fo y vuI mu ng vì fha ng Io I.
Ðôm cu ng dô chju, va chu ng fôI ca m fhâ y su c hu f cu a bIô n
râ f ma nh. Nuo c fhu y frIô u vu a na y cuô n chu ng fôI ra khoI bây gIo
Ia I dâ y chu ng fôI vô phia dâ f IIô n. Ma f fro I dang mo c o chân fro I,
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu vâ y Ia da sa u gIo . Chu ng fôI dang o fhâ p duo I ma f nuo c nôn
không frông fhâ y bo . Nhung fôI cu ng nhâ n ra Ia chu ng fôI o râ f xa
ca c da o vì, fuy ma f fro I chIô u sa ng ca c mo m cao cu a da o, chu ng fôI
chI fhâ y mô f khô I Iu Iu , co fhô fhôI. Không fhâ y ro no f ca c da o, fôI
cho Ia chu ng o ca ch dâ y if ra dô n ba muoI kI-Iô-mo f. TôI mIm cuo I
vo I fha nh công, vo I fha ng Io I. Hay fôI fhu ngô I Iôn chIô c bo xom sao
nhI7 CIo fhô I va o Iung fôI, co fhô dâ y fôI dI.
Va fôI da ngô I Iôn. TôI go so I xich ra va cuô n mô f vo ng quanh
fha f Iung. ChIô c ô c bu -Ioong da bôI mo Ia m fron, dô va n cha f ô c ô-
cu. TôI hong fay fruo c gIo cho cho ng khô. TôI fìm ca ch châm mô f
dIô u fhuô c. Ðuo c rô I. TôI hif nhu ng hoI dâ u, fhâ f da I, fhâ f sâu va
fho kho I ra, fu fu . TôI không co n so gì nu a. Va không câ n pha I mô
fa nhu ng con dau qua n frong bu ng fôI fu fruo c va frong fho I gIan
ba f dâ u ha nh dô ng. Không, fôI không so gì ca , dô n nô I hu f xong
dIô u fhuô c, fôI quyô f djnh an va I mIô ng cu I du a. TôI ngo n mô f na m
Io n va Ia I hu f mô f dIô u fhuô c nu a. SyIvaIn vâ n co n xa fôI. ThInh
fhoa ng khI ca haI cu ng o frôn dInh mô f ngo n so ng, chu ng fôI co fhô
fhoa ng frông fhâ y nhau. Na ng ga f chIô u fha ng va o dâ u Ia m ca I so
cu a fôI nhu sôI Iôn. TôI ngâm khan ma f xuô ng nuo c rô I quâ n Iôn
dâ u. TôI co I a o va-roI Ion ra. Tuy co gIo nhung fôI cu ng fhâ y chô f
ngô f frong chIô c a o na y.
Tro I dâ f oI! Ðo cu a fôI vu a bj Iâ f va fôI suy f chô f duô I. TôI
uô ng pha I haI ho p nuo c bIô n. Tuy cô hô f su c fôI cu ng không Iâ f nô I
ca I bao fa I va Ioo Iôn frôn duo c. Sau cu ng fôI xoay nghIông ca I bao
fa I va fôI boI du ng o bôn ca nh. TôI da fho duo c dô da ng hon. TôI cô
fha o ha n so I xich ra kho I fha f Iung, nhung mâ y ngo n fay cu a fôI
không va n nô I ô c ô-cu. TôI pha f ca u, co Io vì ngo n fay fôI bj co qua p
Ia I không co n du su c dô va n ô c nu a. Hu via! Sau cu ng, rô I cu ng
xong! TôI vu a fra I qua mô f gIaI doa n nga f ngho o. TôI fhâ f su
hoa ng hô n fuong không fhô go ra kho I so I xich duo c.
TôI không buô n Iâ f bo Ia I nu a. Mô f Ia , fôI fu fhâ y không co n
du su c Ia m vIô c â y. TôI Ioo Iôn bo . Thì ngô I frôn da y bây gIo da Iâ f
Iôn fha nh phia frôn, cu ng co sao dâu! TôI so không fro I mình va o
bo vo I so I xich hay vo I bâ f cu ca I gì nu a. Ðây gIo fôI da fhâ y ro fôI
Henry Charrieâ re 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
buô c cô fay fôI va o bo Iu c ba f dâ u kho I ha nh Ia ngu ngô c dô n
nhuo ng na o. VIô c â y pha I Ia mô f kInh nghIô m dô I vo I fôI.
Na ng chIô u gay ga f Ia m cha y da fay va du I fôI.
Ma f fôI no ng bu ng bu ng. Ðâ p nuo c va o co n fô ha I hon, fôI
nghI vâ y, vì nuo c bô c hoI ngay fu c kha c va fôI Ia I ca ng bj bo ng
na ng hon.
CIo da dju dI râ f nhIô u, va vì bây gIo so ng không cao nu a nôn
dI dô chju hon nhung châ m hon. Cho nôn gIo fo va bIô n dô ng fhô
ma co n hon Ia do p fro I. TôI bj chuô f ru f o chân pha I, dau dô n nô I
fôI kôu foa ng Iôn Ia m nhu fhô co nguo I na o o quanh dâ y co fhô
ngho fhâ y. TôI Iâ y ngo n fay Ia m dâ u chu fhâ p Iôn chô dau, vì fôI
nho ba fôI ba o Ia m nhu vâ y so qua duo c con dau. Ca ch chu a bô nh
Iang vuo n na y fhâ f ba I fha m ha I. Ma f fro I da nga vô Tây. Ðây gIo
chu ng bô n gIo chIô u, fu Iu c ba f dâ u dI, dây Ia con fhu y frIô u fhu
fu. Iâ n nuo c Iôn na y nhu dâ y fôI va o bo ma nh hon.
Iu c na y fôI frông fhâ y SyIvaIn fhuo ng xuyôn va anh fa cu ng
frông fhâ y ro fôI. Anh râ f if khI bj khuâ f vì so ng không xuô ng fhâ p
Ia m. Anh da co I a o so-mI va o frâ n. Anh fa ra hIô u cho fôI. Anh o
fruo c fôI ba fram mo f vô phia ngoa I khoI. Hình nhu anh dang
du ng fay cho o, vì xung quanh anh fôI fhâ y nuo c hoI su I bo f. Co Io
anh muô n ha m bo cu a anh cho dI châ m Ia I dô fôI dô n gâ n anh
duo c. TôI na m da I frôn bao fa I va xu c fay xuô ng nuo c dô cho o. Nô u
anh fa ha m bo , co n fôI fhì dâ n Iôn, co Io khoa ng ca ch gIu a haI
chu ng fôI so fhu ho p Ia I chang7
TôI da cho n du ng ba n duo ng cho chuyô n vuo f ngu c na y, anh
da fram phâ n fram xu ng da ng.
TôI fhôI không cho o ba ng fay nu a. TôI fhâ y mo I. TôI câ n pha I
gIu su c. TôI Ia I an va cô Iâ f bo Ia I. Ðo c fhu c an o phia duo I, chaI
nuo c ngo f cu ng vâ y. TôI do I va kha f. MôI fôI da no f no va bo ng rô p
Iôn: Ca ch fô f nhâ f dô Iâ f ca c bao fa I Ia doo Iâ y no , dô I dIô n vo I so ng
rô I Iâ y chân da p Iu c no Iôn dô n dInh so ng.
Sau nam Iâ n Ia m fhu , fôI da Iâ f duo c bo Ia I. TôI mô f Ia vì da
cô ga ng qua su c, va kho khan Ia m fôI mo I Ioo nô I Iôn bo .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ma f fro I da xuô ng sa f chân fro I, cha ng bao Iâu no so Ia n. Vâ y
Ia gâ n sa u gIo rô I. Câ u cho dôm du ng bj xa o dô ng qua , vì fôI hIô u
ra ng ngâm mình Iâu duo I nuo c so Ia m fôI mâ f su c. Sau khI an haI
fa ng cu I du a, fôI fu mô f ngu m fo nuo c du ng frong qua bâ u cu a
SanforI. Tho a fhuô rô I, fôI hong fay fruo c gIo cho fay khô, rô I Iâ y
fhuô c Ia ra hu f, râ f khoan khoa I. Truo c khI fro I sâ p fô I, SyIvaIn
vâ y khan fay, fôI cu ng vâ y Ia I, dô chu c nhau ngu ngon. Anh fa vâ n
o xa fôI nhu cu . TôI ngô I frôn bo , haI chân duô I da I. TôI vu a va f a o
va roI Ion cu a fôI cho kIô f nuo c, va ma c a o va o. A o du uo f cu ng gIu
duo c â m, ma ma f fro I vu a Ia n Ia fôI ca m fhâ y Ia nhngay fu c kha c.
CIo da fro ma nh. ChI co n nhu ng da m mây o phia Tây co n duo c
a nh sa ng hô ng o chân fro I chIô u sa ng. Co n fhì mo I vâ f dô u chìm
frong bo ng fô I dang mô I Iu c mô f xâ m don hon. O phia dông, noI gIo
fhô I vô , fro I không co mây. Vâ y Ia Iu c na y không so fro I dô mua.
TôI cha ng nghI dô n gì ngoa I vIô c ngô I cho cha c, du ng dô bj
dâ m nuo c mô f ca ch vô ich, va fôI fu ho I, không bIô f khI da mô f,
nôn buô c mình va o ca c bao fa I hay Ia Ia m nhu vâ y dô nguy hIô m,
do kInh nghIô m vu a qua cu a fôI. Rô I fôI nhâ n fhâ y fôI Iu ng fu ng Ia
do so I xich nga n qua , mô f dâ u dô fhu a vô ich, no quâ n va o dây
fhu ng va dây fho p cu a bao fa I. Thu hô I doa n do cu ng dô . TôI so cu
dô ng fhoa I ma I hon. TôI su a Ia I so I xich, va Ia I cuô n no va o fha f
Iung. Nhu vâ y fôI fhâ y yôn fâm hon vì fôI râ f so ngu quôn va dô
mâ f ca c bao fa I.
Ðu ng, gIo da nô I Iôn cu ng vo I so ng. Tro fruo f Iôn fruo f xuô ng
vo I so ng bIô n fIô p dIô n, mô I Iu c khoa ng ca ch gIu a dIô m cao nhâ f va
dIô m fhâ p nhâ f Ia I mô f fang Iôn.
Ðôm da xuô ng ha n. Ðâ u fro I chI chif ha ng frIô u ngôI sao, va
cho m sao Chu fhâ p phuong Nam sa ng hon fâ f ca ca c sao kha c.
TôI không frông fhâ y anh ba n cu a fôI. Ðôm dâ u fIôn na y râ f
quan fro ng vì nô u vâ n may xuI khIô n cho gIo fhô I ma nh va dô u
suô f dôm, dô n sa ng maI, fôI da dI duo c mô f doa n duo ng kha da I.
Ca ng vô khuya, gIo fhô I ca ng ma nh. Trang fu duo I bIô n fu fu mo c
Iôn, mô f ma u do nâu, va khI Iôn cao ro I, no Iô ha n ra, fo fuo ng,
fro n va nh va nh, va fôI fhâ y râ f ro nhu ng dô m don Ia m cho no
Henry Charrieâ re 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIô ng ma f nguo I. Vâ y Ia da hon muo I gIo dôm. Tro I mô I Iu c mô f
sa ng hon. Trang ca ng Iôn cao, a nh frang ca ng sa ng fo .
ÐInh so ng nhuô m mô f ma u ba ng ba c va a nh pha n xa ky Ia
cu a no Ia m fôI cho I ma f. Không fhô không nhìn a nh pha n chIô u
ba ng ba c na y duo c nhung qua fhâ f no Ia m cho ma f fa da bj na ng
va nuo c ma n kich fhich Ia I ca ng kho chju va nhu c nhô I fhôm.
Ðu fôI fu cho nhu vâ y Ia qua nhIô u, fôI vâ n không cuo ng Ia I
duo c va fôI da hu f IIô n ba dIô u fhuô c.
Không co gì bâ f bình fhuo ng dô I vo I chIô c bo frôn bIô n sâu,
no cu Iôn xuô ng dô u dô u không co vâ n dô gì pha I Io Ia ng. TôI
không fhô duô I ma I chân frôn ca c bao fa I vì fu fhô ngô I da mau
cho ng Ia m chân fôI bj chuô f ru f râ f dau.
ÐI nhIôn, fôI Iuôn Iuôn bj uo f fu hông fro xuô ng. Ngu c fôI gâ n
nhu khô ra o, gIo da Ia m khô a o va roI cu a fôI va sau do không co
do f so ng na o Ia m fôI bj uo f qua khoa ng fha f Iung. Ma f fôI mô I Iu c
mô f nhu c hon. TôI nha m ma f Ia I. ThInh fhoa ng fôI Ia I fhIô p dI
“Không duo c ngu ”. No I fhì dô , nhung fôI không sao chô ng Ia I con
buô n ngu duo c. Mo kIô p7 TôI pha I chô ng Ia I ca I fra ng fha I do dâ n
na y. Va cu mô I Iâ n fro Ia I vo I fhu c fa I, fôI Ia I fhâ y dau nho I frong
o c. TôI Iâ y ma y Iu a ra. ThInh fhoa ng fôI Ia I dô ngo n Iu a sa f ca nh
fay pha I hay sa f cô cho bo ng da.
Mô f nô I Io âu khu ng khIô p fra n va o Io ng fôI, fôI Iâ y hô f nghj
Iu c xua duô I no dI. TôI so ngu fhIô p dI chang7 Nho nga xuô ng nuo c,
ca I Ia nh co Ia m fôI fInh dâ y không7 TôI buô c nguo I va o so I xich Ia
du ng. TôI không fhô dô mâ f haI bao fa I na y, chu ng Ia cuô c sô ng
cu a fôI. Nô u bj Ian xuô ng nuo c ma fôI không fInh dâ y fhì qua Ia faI
ha I.
Va I phu f qua, fôI Ia I bj uo f dâ m ca nguo I. Mô f con so ng qua I
a c, cha c ha n không chju dI fhoo con duo ng dô u da n cu a ca c Io p
so ng kha c, da dô I va o fôI fu bôn pha I.
Con so ng do không pha I chI dô I cho fôI uo f ma co n Ia m cho
fôI quay ngang ra fha nh fhu haI Io p so ng kha c dI du ng huo ng Ia I
dô I mô f mo nu a uo f fu dâ u dô n chân.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôm fhu haI da khuya Ia m rô I. Không bIô f mâ y gIo 7 Thoo vj
fri ma f frang ba f dâ u nga vô fây, cha c pha I haI ba gIo sa ng. Chu ng
fôI ngâm mình frong nuo c da nam Iâ n fhu y frIô u Iôn xuô ng, ca
fha y ba muoI gIo dô ng hô . Ðj uo f fhâ u xuong cu ng co Io I cho fôI: ca I
Ia nh Ia m fôI fInh ha n. TôI run bâ n bâ f, nhung fôI Ia I mo duo c ma f
ma không pha I cô ga ng Ia m. Chân fôI bj fô cu ng, va fôI quyô f djnh
fhu chân va o sa f duo I mông. TôI du ng haI fay ko o fu ng chân mô f,
cuô I cu ng fôI cu ng ngô I Iôn duo c chân mình. Ca c ngo n chân cu a fôI
da bj Ia nh co ng, chu ng co no ng Iôn duo c duo I fhân fôI không7. TôI
ngô I xô p ba ng fro n, gIu fu fhô â y fhâ f Iâu.
Thay dô I ca ch ngô I cu ng Ia m fôI dô chju. TôI cô fìm SyIvaIn vì
frang chIô u ma f bIô n râ f ro . ChI co dIô u no da xuô ng fhâ p, Ia I
chIô u fha ng va o ma f Ia m fôI kho nhâ n ra mo I vâ f. TôI cha ng frông
fhâ y gì. SyIvaIn không co gì dô buô c nguo I va o ca c bao fa I, không
bIô f anh co n o frôn do không7
TôI do I fìm anh mô f ca ch fuyô f vo ng. Vô ich. CIo fhô I ma nh,
nhung fhô I dô u dô u, không gIâ f fu ng con, va dIô u â y râ f quan
fro ng. TôI quon vo I nhjp dô cu a gIo va ca nguo I fôI ho a va o Ia m
mô f vo I ca c bao fa I cu a fôI. Cu ro I ma f nhìn quanh ma I, dâ n dâ n
fôI chI co n mô f y nghI cô djnh frong dâ u: frông fhâ y duo c ba n fôI.
TôI hong ngo n fay cho gIo fhô I khô rô I fôI cho va o mô m fhô I hô f su c
ma nh. TôI Ia ng ngho. Không co fIô ng da p Ia I SyIvaIn co bIô f huy f
sa o ba ng ngo n fay không7 TôI cu ng không ro nu a. Ða ng Io fôI pha I
ho I anh fa dIô u do fruo c khI dI, cu ng co fhô Ia m haI ca I co I fu huy f
mô f ca ch dô da ng! TôI fu fra ch mình da không nghI dô n dIô u do .
Rô I fôI dô haI fay fruo c mô m Ia m Ioa câ f fIô ng hu ro fo: “Hu -u ! Hu -
u !”. ChI co fIô ng gIo va fIô ng so ng da p Ia I
Không cho fhôm nu a, fôI du ng fha ng Iôn ca c bao fa I, fay fra I
do so I xich, fôI gIu fhang ba ng frong khI nam con so ng dua fôI Iôn
fâ n dInh cao. KhI Iôn dô n fô f dInh, fôI du ng fha ng, co n khI so ng
dang ha hay dang Iôn fhì fôI ngô I xô m. Ðôn pha I, bôn fra I, phia
fruo c dô u cha ng fhâ y gì. SyIvaIn co o phia sau không7 TôI không
da m du ng Iôn nhìn vô phia sau. TôI chI nhâ n ra mô f dIô u không
nghI ngo gì duo c Ia o phia fra I fôI co mô f duo ng da I don sâ m duo I
a nh sa ng frang. Cha c cha n dây Ia ru ng.
Henry Charrieâ re 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðan nga y ha n Ia fôI so frông fhâ y cây cô I, dIô u do so Ia m fôI
fhâ y dô chju. “PapI, ban nga y, mI so frông fhâ y ru ng. Ia y Chu a
ha y Ia m cho fôI frông fhâ y ca ba n fôI nu a”.
Sau khI xoa bo p ca c ngo n chân, fôI duô I da I haI ca ng chân ra.
Rô I fôI quyô f djnh hong fay cho khô va hu f fhuô c. TôI da hu f haI
dIô u. Không bIô f Iu c na y Ia mâ y gIo 7 Trang da xuô ng fhâ p. TôI
không nho duo c dôm qua, no Ia n duo c bao Iâu fhì ma f fro I mo c. TôI
nha m ma f cô nho Ia I nhu ng hình a nh cu a dôm dâ u fIôn. Nhung vô
ich. A , fôI da nho ra rô I, TôI cho f fhâ y ro ma f fro I mo c o phia dông
va cu ng Iu c do , co n fhâ y duo c mô f ma nh frang frôn duo ng chân
fro I vô phia fây. Nhu vâ y Ia cha c dô nam gIo . Chu m sao chu Thâ p
phuong Nam da Ia n fu Iâu, Ða I hu ng fInh va TIô u hu ng fInh cu ng
vâ y. ChI co n sao Ða c cu c sa ng hon ca c vì sao kha c. Tu Iu c chu m
sao Chu Thâ p Ia n, sao Ða c cu c Ia chu a fô o frôn fro I.
CIo nhu bô c Iôn. Co fhô no I no fhô I ma nh hon Iu c ban dôm.
Vì so ng cu ng ma nh va sâu hon, va frôn ca c ngo n so ng, nhu ng da m
bo f fra ng nhIô u hon Iu c dâ u hôm. TôI o frôn bIô n da duo c ba muoI
gIo . Cho dô n bây gIo , pha I fhu a nhâ n Ia mo I vIô c fô f nhIô u hon
xâ u, va nga y hôm nay mo I Ia nga y gay go nhâ f.
Hôm qua, fôI da bj phoI na ng chang chang o ngoa I fro I fu sa u
gIo sa ng dô n sa u gIo chIô u, va da bj nuo ng dI nuo ng Ia I nhIô u Iâ n.
Hôm nay, ma f fro I Ia I ro I va o fôI nu a, fhâ f không pha I chuyô n du a.
MôI fôI da nu f no , fhô ma gIo na y vâ n co n Ia dôm, fro I vâ n co n
ma f. HaI môI fôI nhu c nhô I không ko m gì haI con ma f fôI. Ca ca nh
fay va ba n fay cu ng fhô . Nô u co fhô , fôI so không dô ho fay cho
na ng chIô u va o nu a. Mô f chô kha c cu ng Ia m fôI dau nhu c Ia gIu a
haI bô n bo n va hâ u môn. O dâ y không pha I do a nh na ng fro I ma do
da ngâ m nuo c bIô n, Ia I bj co xa f vo I ca c bao fa I.
Nhung du bj bo ng, anh ba n oI, anh cu ng Ia dang vuo f ngu c,
va o chô na y co n hon Ia chju du ng du dIô u fô ha I o fraI khô saI.
VIô n ca nh fo I duo c dâ f IIô n ma vâ n sô ng co dô n chin muoI phâ n
fram, va fhô Ia da hay Ia m rô I, chu co n gì nu a7 Ðu cho fôI fo I noI,
da co bj Iô f hô f va nu a fhân nguo I co fro ca fhjf, cu ng không pha I
Ia fra gIa qua da f cho mô f chuyô n dI nhu fhô na y, vo I mô f kô f qua
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu fhô na y. Anh ba n fhâ y không, cha ng fhâ y bo ng mô f con ca
mâ p na o: chu ng dI nghI pho p o dâu ca rô I không bIô f7 Anh ba n
du ng Ia ga p vâ n do , không fhô chô I ca I duo c. Iâ n na y rô I anh so
fhâ y Ia Iâ n fha nh công fhâ f su . Trong fâ f ca ca c chuyôn vuo f ngu c
duo c finh gIo qua chinh xa c, duo c chuâ n bj qua ky ca ng, fhì rô f
cu c, chuyô n vuo f ngu c fha nh công Ia I Ia chuyô n dI ngo ngâ n nhâ f.
ChI co haI bao fa I du ng fra I du a, rô I pho ma c cho so ng va gIo muô n
dâ y dI dâu fhì dâ y. No Ia I dâ y va o Ðâ f IIô n mo I hay chu . Cha ng
câ n pha I fô f nghIô p o fruo ng vo bj SaInf-Cyr ra mo I bIô f duo c ra ng
fâ f ca ca c vâ f frôI gIa f frôn bIô n dô u bj dâ y va o bo . Nô u sIô f nga y
hôm nay gIo va so ng cu ma nh dô u nhu dôm qua, cha c cha n chIô u
nay chu ng fôI so dô n dâ f IIô n.
Con qua I vâ f vu ng nhIô f do I da hIô n Iôn sau Iung fôI. Hôm
nay, no co vo kIôn quyô f muô n fhIôu cha y fâ f ca , vì frông no ru ng
ru c nhu ng Iu a. No duô I a nh frang dI frong nha y ma f. Chua ra kho I
chô na m, no da chô m chô chIô m ngôI ba chu , Ia m vua ca vu ng
nhIô f do I ma không aI da m ho ho. Mo I fhoa ng mô f chu f, gIo da gâ n
nhu â m ha n Ia I. ChI mô f gIo nu a Ia so no ng. Mô f ca m gIa c khoan
khoa I dâ u fIôn xâm chIô m Iâ y fôI. Nhu ng a nh na ng so m vu a cha m
va o da fhjf fôI Ia fôI fhâ y dô chju ha n, fu dâ u dô n fha f Iung. TôI bo
chIô c khan ma f cho dâ u, dô a nh ma f fro I chIô u va o ma fôI nhu suo I
Iu a. Con qua I vâ f do , fruo c khI nung fôI Iôn, muô n fôI pha I ca m
fhâ y no Ia su sô ng fruo c khI Ia ca I chô f.
Ma u fôI cha y dô u frong ca c huyô f ma ch, va ngay ca haI bô
ba p du I uo f nhô nha I cu a fôI cu ng ca m bIô f duo c do ng ma u dâ y
sInh khi bôn frong.
TôI fhâ y râ f ro ca nh ru ng râ m, dI nhIôn Ia chI fhâ y duo c ca c
ngo n cây. TôI co ca m gIa c no không co n xa. TôI cho cho ma f fro I Iôn
cao hon chu f nu a dô du ng frôn ca c bao fa I xom co fhâ y SyIvaIn dâu
không.
Chua dô n mô f gIo sau, ma f fro I da Iôn cao. Tro I oI du ng Ia no
rô I. TôI không mo ha n duo c ma f fra I. TôI Iâ y fay vô c nuo c xoa va o
ma f. Cay qua . TôI co I a o va-roI ra. TôI so o frâ n chô c Ia f fruo c khI
a nh na ng chIô u gay ga f qua .
Henry Charrieâ re 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mô f Io p so ng cao hon ha n ca c Io p kha c fu duo I sâu nâng bô ng
fôI Iôn. So ng nhô I mô f nu a gIây fruo c khI ha xuô ng fhâ p, va fôI
fhoa ng fhâ y anh ba n fôI. Anh ngô I frôn bo cu a anh, mình frâ n.
Anh không frông fhâ y fôI. Anh o hoI chô ch vô phia fruo c, bôn fra I
fôI, ca ch fôI chua fo I haI fram mo f. CIo vâ n fhô I ma nh, cho nôn fôI
quyô f djnh fIô n Ia I gâ n anh, vì anh o phia fruo c fôI cu ng frôn mô f
duo ng fha ng, fôI xo fay va o a o va-roI va gIo Iôn cao, mô m fôI ca n
va f a o phia duo I. Ca I fhu buô m na y cha c dâ y fôI dI nhanh hon anh.
TôI cang buô m nhu vâ y dô nu a gIo . Nhung chIô c a o va-roI Ia m fôI
nhu c rang, va su c Iu c bo ra dô chô ng Ia I vo I gIo Ia m fôI cho ng ma f.
Thô ma khI bo “buô m” xuô ng fôI vâ n co n ca m gIa c da dI duo c
nhanh hon Ia dô cho so ng dâ y.
Hoan hô! fôI vu a fhâ y duo c “anh ba n Io n” cu a fôI. Ca ch fôI
chua dâ y mô f fram mo f. Nhung anh fa Ia m gì fhô kIa7 Anh không
co vo quan fâm xom fôI dang o dâu. KhI mô f do f so ng dua bô ng fôI
Iôn kha cao, fôI frông fhâ y anh mô f, haI, ba Iâ n. TôI dô y fhâ y ro
ra ng anh dua fay pha I Iôn ma f, du ng Ia anh dang quan sa f ma f
bIô n. Nhìn vô phia sau dI, dô ngô c! Cha c anh co nhìn, du ng Ia fhô ,
nhung anh không fhâ y gì ca .
TôI du ng Iôn va huy f sa o. KhI so ng nhô I fôI Iôn cao, fôI fhâ y
SyIvaIn o fruo c fôI. Anh gIo a o va-roI Iôn fro I. Chu ng fôI cha o nhau
dô n haI muoI Iâ n fruo c khI ngô I xuô ng. Cu mô I Iâ n so ng nhô I Iôn Ia
chu ng fôI Ia I cha o nhau, duo c ca I may Ia anh fa cu ng duo c so ng
dua Iôn cu ng mô f Iu c vo I fôI. HaI do f so ng sau cu ng, anh fa chI fay
vô phia ca nh ru ng gIa , ma bây gIo chu ng fôI da frông ro ca c chI
fIô f. Ru ng chI co n ca ch chu ng fôI chua dô n muo I kI-Iô-mo f. TôI vu a
mâ f fhang ba ng nga ngô I xuô ng ma ng. Ðuo c frông fhâ y ba n va
ru ng gâ n nhu vâ y, mô f nIô m vuI Io n Iao fra n ngâ p Io ng fôI. TôI
ca m dô ng kho c o a Iôn nhu mô f du a con nif. Nuo c ma f da ru a sa ch
dôI ma f dâ y gho n cu a fôI, va qua nhu ng gIo f nuo c ma f â y, fôI fhâ y
ha ng nga n nhu ng fInh fhô du ma u, fôI nghI vo vâ n frông chu ng
gIô ng nhu nhu ng fâ m kinh ma u o ca c cu a sô nha fho . Hôm nay,
Chu a Ia I dô n vo I mI rô I, PapI oI. Truo c nhu ng hIô n fuo ng qua I go
cu a fhIôn nhIôn, fruo c gIo , bIô n rô ng mônh mông, sông sâu fham
fha m, ru ng xanh oaI nghIôm, con nguo I ca m fhâ y mình vô cu ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nho bo so vo I mo I vâ f xung quanh, va co Io không câ n fìm o dâu,
nguo I fa cu ng ga p va so fay duo c fo I Thuo ng dô . Cu ng nhu dôm
dôm fôI da fu ng so mo fhâ y duo c Thuo ng dô dô frong sô ha ng nga n
gIo fa I ca c pho ng gIam khu ng khIô p ma fôI da bj nhô f va o, không
co Iâ y mô f fIa sa ng, gIo dây fôI cu ng nhìn fhâ y Thuo ng dô frong
a nh na ng fhIôu dô f nhu ng gì không du ma nh dô chô ng Ia I no , fôI
da so duo c va o Thuo ng dô , fôI ca m bIô f duo c Thuo ng dô o quanh
fôI, o frong fôI. Chu a co n fhu fhI no I bôn faI fôI: “Con dang dau
khô va con so co n pha I dau khô nu a, nhung gIo dây fa quyô f djnh
so dô n cu ng con. Con so duo c fu do va so Ia nguo I fha ng cuô c, fa
hu a vo I con nhu vâ y”. Không duo c da y dô gì vô fôn gIa o, không bIô f
â f gIa p gì vô gIa o Iy Co dô c, dô f na f dô n nô I không bIô f cha du c
Chu a Josus Ia aI, mo Chu a co du ng Ia du c fha nh ba dô ng frInh
MarIa không, cha cu a nga I Ia fho mô c hay nguo I chan Ia c da , du
dô f hoa c ca n maI nhu vâ y nhung nô u fhâ f su fìm dô n Chu a, fhì
nguo I fa vâ n co fhô nhâ n ra Nguo I frong gIo , frong bIô n, frong a nh
ma f fro I, frong chô n ru ng sâu, frong ca c vì sao frong nhu ng con ca
ma nguo I da fa o ra ha ng ha sa sô dô nuôI sô ng con nguo I.
Ma f fro I da nhanh cho ng Iôn cao, gâ n muo I gIo sa ng. Nguo I
fôI fu fha f Iung fro Iôn dô n dâ u da khô ra o, fôI fhâ m nuo c va o
khan ma f va cuô n Iôn dâ u. TôI Iâ y a o va-roI dô cho fhôm vì da o
vaI, Iung va ca nh fay bj ba f na ng Ia m fôI fhâ y ra f bo ng. Ca du I fôI,
fuy vâ n ngâm duo I nuo c, cu ng do ô I Iôn nhu con fôm Iuô c. Vì da
gâ n dâ f IIô n, su c hu f ma nh hon gâ p bô I, nôn so ng xô fha ng du ng
va o bo . TôI nhâ n ro ca c chI fIô f cu a ca nh ru ng va fôI ca m fhâ y ra ng
chI frong buô I sa ng nay, chI dô nam sa u gIo nu a chu ng fôI so va o
sa f bo . Qua Iâ n vuo f ngu c dâ u fIôn, fôI da bIô f uo c Iuo ng khoa ng
ca ch. KhI nhìn ro fu ng chI fIô f duo c vâ f gì, fhì chI co n ca ch xa vâ f
do chua fo I nam kI-Iô-mo f, fhô ma o dây fôI phân bIô f duo c ca ca c
fhân cây Io n nho kha c nhau. Va frôn dInh mô f con so ng cao hon
hô f fôI nhâ n ra râ f ro mô f fhân cây Io n na m ngang, ca nh cây sa
xuô ng ca ma f bIô n.
Kìa, Ia I co ca hoo va chIm! Câ u cho ca hoo nô ro n dâ y bo cu a
fôI va o bo . TôI duo c ngho kô ra ng ca hoo co fho I quon dâ y nhu ng
ma nh fhuyô n vo va nhu ng nguo I frôI gIa f frôn bIô n va o bo , chu ng
Henry Charrieâ re 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
co n fhu c mo m va o nguo I fa Ia m cho nguo I fa chô f duô I, ma c dâ u
chu ng chI co mô f y djnh fô f do p Ia gIu p do nguo I bj na n. Nhung
không, Iu ca do , co dô n ba bô n con Iuo n dI Iuo n Ia I dô n ngu I xom
dâ y Ia ca I gì rô I bo dI ma không du ng dô n ma ng cu a fôI. Thô Ia hô f!
Ðu ng ngo , ma f fro I fha ng du ng frôn dâ u fôI. Ca I fha ng cha
â y muô n dun fôI Ia m mo n xu p fhjf nhu cha c7 Ma f fôI bj mung mu ,
fra o nuo c ma f sô ng da n du a, mu I va môI fôI da fro c hô f da. Ca c Io p
so ng da nga n dâ n va hung ha n xô va o bo , fIô ng dô â m â m vang Iôn
o dô I.
TôI IIôn fu c frông fhâ y SyIvaIn. So ng không fru ng xuô ng
fhâ p, nôn anh fa không Iu c na o bj cho Iâ p dI. ThInh fhoa ng anh
quay Ia I va dua fay Iôn cao. Anh vâ n o frâ n, khan ma f cuô n frôn
dâ u.
Không pha I nhu ng do f so ng ma Ia nhu ng cuô n so ng dâ y
chu ng fôI va o bo . Co mô f doI dâ f bj so ng xô va o â m â m ngho pha f
so , nhung sau khI vuo f qua doI dâ f fra n frô bo f so ng, chu ng Iao vô
phia ca nh ru ng.
Chu ng fôI chI ca ch bo chu ng mô f kI-Iô-mo f nu a va fôI so fhâ y
ro nhu ng con chIm sa c fra ng va hô ng, co nhu ng ca I ma o frông râ f
quy pha I, vu a dI vu a mô xuô ng bu n. Co dô n ha ng nga n con. Không
con na o bay cao qua duo c haI mo f. Chu ng bay fu ng cha ng nga n Ia
dô kho I bj bo f nuo c ba n pha I. Nuo c bIô n dâ y bo f, mô f ma u va ng
nhu bu n, nho p nhu a. Chu ng fôI da va o gâ n bo , va fôI nhâ n fhâ y ro
ca nhu ng duo ng va ch bâ n do nuo c dô Ia I frôn ca c fhân cây khI fhu y
frIô u Iôn fo I mu c cao nhâ f.
TIô ng so ng không a f nô I fIô ng ha ng nga n con chIm cao ca ng
du ma u sa c na y kôu fho fho . Pang7 Pang, co n ca ch bo haI ba mo f
nu a fhôI. PIou! Thô Ia da dô n noI rô I, fôI da o frôn bu n, nguo I khô
ra o. Nuo c không du sâu dô fôI co fhô du ng duo c. Can cu va o vj fri
ma f fro I, bây gIo Ia haI gIo chIô u. TôI da Iônh dônh frôn bIô n duo c
bô n muoI gIo . Ða f dâ u fu nga y hôm kIa, va o Iu c muo I gIo dôm, sau
khI nuo c ru f duo c haI gIo . Vâ y, dây Ia con nuo c fhuy frIô u fhu ba y,
va fôI dô n va o Iu c khô ra o Ia pha I, Iu c na y nuo c dang xuô ng. Nuo c
ba f dâ u Iôn va o Iu c ba gIo . Ðôm nay fôI so va o fo I ru ng. Pha I gIu
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
so I xich dô không bj vang ra kho I ca c bao fa I, vì nguy hIô m nhâ f Ia
Iu c so ng fra o qua nguo I fôI nhung Ia I không cuô n fôI dI fhoo vì fôI
da na m sa f bu n. Íf ra pha I ba gIo nuo c dâng fôI mo I nô I Iôn duo c.
SyIvaIn o bôn pha I fôI, vô phia fruo c chu ng hon mô f fram
mo f. Anh frông vô phia fôI va ra hIô u cho fôI. TôI co ca m gIa c anh
muô n no I Iôn dIô u gì nhung cô ho ng anh hình nhu không pha f ra
duo c fIô ng na o, vì nô u co fhì fôI da ngho fhâ y rô I. So ng cu ng không
cuô n va o nu a vì chu ng fôI o frôn ba I bu n, chI co fIô ng chIm kôu dô n
faI chu ng fôI. Chô fôI o ca ch ru ng chu ng nam fram mo f ma SyIvaIn
Ia I o phia fruo c fôI chu ng mô f fram hay mô f fram nam muoI mo f.
Nhung ca I fha ng da I ngô c, no dang Ia m gì fhô kIa7 No da du ng Iôn
va ro I kho I ca I ma ng cu a no . No dIôn hay sao vâ y7 Không fhô dI
frôn bu n duo c, vì dI mô I buo c so Ia I bj Iu n sâu hon mô f chu f, co fhô
không fro vô ma ng duo c. TôI muô n huy f Iôn nhung không huy f
duo c. Ðình du ng nuo c cu a fôI co n mô f if nuo c, fôI da uô ng hô f rô I.
TôI cô kôu fo dô ngan SyIvaIn Ia I, nhung không fhô f Iôn duo c mô f
fIô ng na o. Ðo f khi fu duo I bu n su I Iôn, dâ y chI Ia mô f Io p mo ng,
duo I nu a Ia bu n Ioa ng va ko na o bj sa Iâ y xuô ng dây cha c cha n Ia
không fhô na o ngoI Iôn duo c nu a.
SyIvaIn quay vô phia fôI, nhìn fôI va ra hIô u gì fôI không
hIô u. TôI cu ng quo fay Ia m hIô u, fôI muô n no I vo I anh fa “Ðu ng ra
kho I bo , câ u không fhô fo I duo c ru ng dâu. Vì anh fa du ng phia bôn
kIa ca I bao fa I du ng fra I du a nôn fôI không bIô f anh du ng ca ch no
xa hay gâ n. Thoa f fIôn, fôI nghI anh du ng râ f gâ n bo , va nô u co bj
sa Iâ y, anh cu ng ba m duo c va o dâ y. Rô I fôI cho f nhâ n fhâ y ca I
khoa ng ca ch â y hoI xa, va SyIvaIn dang Iu n xuô ng bu n, không ru f
chân Iôn duo c dô fro vô bo . TôI ngho duo c mô f fIô ng kôu, fôI vô I
na m sâ p xuô ng bao fa I cu a fôI va xu c fay xuô ng bu n, Iâ y hô f su c
fruo n Iôn phia fruo c. Ca c bao fa I fruo f dI duo I fhân fôI, va fôI
fruo n Iôn duo c hon haI muoI mo f. Iu c bâ y gIo fôI du ng dâ y, nhìn
hoI xIôn vô phia fra I, không bj ca c bao fa I cu a SyIvaIn cho khuâ f,
fôI fhâ y ba n fôI da bj Iu n xuô ng bu n dô n ngang bu ng. Anh fa o
ca ch bo cu a anh fo I hon muo I mo f. Ðo khIô p so , fôI mo I kôu Iôn
duo c: “SyIvaIn, SyIvaIn, du ng nhu c nhich nu a, na m da I xuô ng bu n
dI, cô ru f chân Iôn”. CIo dua fIô ng no I cu a fôI dI, va anh da ngho
Henry Charrieâ re 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duo c. Anh gâ f dâ u ra hIô u Ia da hIô u y fôI. TôI Ia I na m sâ p va ca o
va o bu n dô ca I bao fa I cu a fôI fruo n Iôn fruo c. Con gIâ n du dIôn
cuô ng Ia m fôI co mô f su c ma nh phI fhuo ng, va fôI da mau cho ng
fIô n dô n gâ n anh duo c ba muoI mo f nu a. Cha c pha I mâ f hon mô f
gIo , nhung fôI da dô n râ f gâ n SyIvaIn, co Io chI co n nam sa u fram
mo f nu a. TôI không nhìn ro anh. Ða n fay, ca nh fay va ma f fôI Iâ m
Iom dâ y bu n, fôI ngô I Iôn cô chu I con ma f fra I bj châ f bu n Iâ n muô I
ma n Io f va o, Ia m fôI không frông fhâ y gì ca , frong khI con ma f
pha I cu ng ba f dâ u Ia nuo c ma f Ia m fôI ca ng kho chju fhôm. Sau
cu ng fôI cu ng nhìn fhâ y anh, anh du ng fha ng, chI co fhân frôn nhô
ra kho I bu n. Cuô n so ng dâ u fIôn vu a a o qua, no fra n qua nguo I fôI
ma không nhâ c fôI Iôn, va co n Iao dI mô f qua ng nu a, bo f so ng Iâ p
ca Io p bu n. No fra n fo I chô SyIvaIn. Thân nguo I anh vâ n nhô frôn
ba I bu n. TôI nghI fhâ f nhanh: “Ca c cuô n so ng ca ng fo I nhIô u, bu n
ca ng Ioa ng. Mình pha I fo I chô câ u fa ba ng bâ f ky gIa na o!”. Mô f
nghj Iu c nhu cu a Ioa I da fhu sa p bj mâ f da n con fra n va o fôI, va
gIô ng nhu mô f nguo I mo dang cô gIa ng gIâ f du a con ra kho I mô f
faI ho a sa p gIa ng Iôn dâ u no , fôI Iâ y hô f su c bình sInh vu c haI fay
va o bu n dô fruo n fo I chô SyIvaIn. Anh nhìn fôI không no I mô f Io I,
không cu dô ng, ma f anh mo fo frông va o fôI, frong khI fôI cu ng
nhìn anh cha m cha m. TôI nhìn anh không cho p ma f, va fôI cu ng
cha ng quan fâm dô y xom fôI vu c fay va o chô na o. TôI Iô f dI duo c
mô f chu f nu a nhung do haI do f so ng vu a fra n qua nguo I fôI, bu n
Ia I Ioa ng hon va fôI fIô n Iôn châ m hon so vo I gIo fruo c nhIô u. Mô f
do f so ng Io n Ia I a o qua Ia m fôI sa c nuo c va gâ n nhu bj nhâ c bô ng
Iôn. TôI ngô I dâ y dô frông cho ro . Ðu n da Iôn dô n na ch SyIvaIn, fôI
co n ca ch chô anh dô bô n muoI mo f. Anh nhìn fôI hô f su c cham chu .
TôI fhâ y Ia anh bIô f mình da bj sa Iâ y o dâ y va sa p chô f mô f ca ch
fha m ha I, ca ch noI dâ f hu a ba fram mo f.
TôI Ia I na m xuô ng, cô ba m va o Io p bu n bây gIo da gâ n Ioa ng
nhu nuo c. Ma f fôI va ma f anh nhu xoa y sâu va o nhau. Anh ra hIô u
ba o fôI fhôI, du ng ra ng nu a. TôI vâ n cu cô , va fôI chI co n ca ch anh
chua fo I ba muoI mo f fhì mô f con so ng Io n fra n qua nguo I fôI Ia m
fôI suy f bj fa ch ra kho I ca c bao fa I, va nhâ c bô ng ca I bao fa I Iôn
dâ y no vô phia fruo c duo c nam sa u mo f. KhI con so ng da qua dI fôI
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia I nhìn: SyIvaIn da bIô n ha n. Io p bu n phu duo I mô f va ng nuo c
mo ng nô I bo f da pha ng Iì. Không fhâ y ca ba n fay cu a anh ba n fô I
nghIô p cu a fôI dua Iôn cha o vInh bIô f fôI. Pha n u ng cu a fôI Iu c bâ y
gIo Ia ca I pha n u ng khu ng khIô p, ghô fo m cu a mô f con fhu , ba n
nang fu ba o fô n da a f fâ f ca ca c fình ca m kha c. MI vâ n sô ng. ChI
co n mô f mình mI, va khI dô n duo c ru ng, không co ba n, không dô
da ng hoa n fha nh chuyô n vuo f ngu c dâu. Mô f do f so ng bô va o Iung
fôI vì Iu c na y fôI da ngô I dâ y - nha c nho fôI fro vô vo I fhu c fa I. No
dâ y fôI sâ p ma f xuô ng ma nh dô n nô I fôI ngho f fho mâ f va I phu f.
Ca I ma ng fruo f Iôn phia fruo c fhôm va I mo f, va bây gIo , nhìn
Io p so ng fa n dâ n duo I gô c cây, fôI mo I kho c SyIvaIn. “CIa câ u du ng
dô ng dâ y co pha I da dô n noI rô I không, chI co n ca ch da m cây chua
dô n ba fram mo f7 Ta I sao vâ y! Ha y no I cho fôI bIô f fa I sao câ u Ia I
Ia m ca I vIô c ngu ngô c â y7 Ta I sao câ u Ia I fuo ng Io p bu n khô du
cha c dô câ u co fhô dI bô dô n fâ n bo 7 Ta I a nh na ng chang7 Ta I câ u
cho I ma f7 TôI Ia m sao bIô f duo c7 Câ u không fhô chô ng Ia I duo c
ca nh dja ngu c â y sao7 Ha y no I Iôn cho fôI bIô f fa I sao mô f con
nguo I nhu câ u Ia I không fhô chju kho da n na ng fhôm va I gIo
nu a7”.
Nhu ng do f so ng nô I fIô p nhau IIôn fu c, â m â m nhu fIô ng
sâ m. Chu ng a o fo I, Io p sau fIô p Io n fruo c mô I Iu c mô f mau hon, Io n
hon. Mô I Iâ n chu ng xô dô n, Ia fôI Ia I bj nuo c fra n qua nguo I va mô I
Iâ n nhu fhô , fôI Ia I frôI fhôm duo c va I mo f, nguo I vâ n a p sa f va o
bu n. Khoa ng nam gIo chIô u, bô ng nhIôn nhu ng Io p so ng Ian fan â y
bIô n fha nh so ng Io n, fôI bj nhâ c bô ng Iôn va nô I Iô nh bô nh. Nhu ng
Io p so ng ngâ m hâ u nhu không ro o Iôn fha nh fIô ng. TIô ng sâ m cu a
nhu ng do f so ng da ngu ng. Ðao fa I cu a SyIvaIn da duo c nuo c bIô n
dâ y dô n fâ n khu ru ng.
TôI dô n noI kha nho nha ng, ca ch xa khu ru ng nguyôn fhu y
chua dô n haI muoI mo f. KhI so ng ru f ra fôI Ia I ma c ca n frôn bu n,
fôI quyô f djnh không ro I kho I bao fa I cu a fôI chu ng na o fôI chua
na m duo c mô f ca nh cây hay mô f so I dây Ioo frong fay. Co n gâ n haI
muoI mo f nu a fhôI. Pha I gâ n mô f gIo , mo I co duo c do f so ng du
ma nh dô nhâ c fôI Iôn va dâ y fôI va o ru ng. Con so ng â m â m dô n
Henry Charrieâ re 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fha ng duo I gô c cây. TôI va n ô c bu Ioong so I xich ra kho I nguo I. TôI
không vâ f no dI, fôI co n câ n dô n no .

Trong ru ng
Truo c khI ma f fro I Ia n, fôI vô I va fIô n sâu va o ru ng, vu a boI,
vu a dI vì o dây vâ n co n Io p bu n cu muô n hu f Iâ y nguo I fa. Nuo c
va o râ f sâu frong ru ng, va dôm da xuô ng, ma nguo I fôI vâ n chua
khô. Mô f mu I fhô I u ng sô c va o mu I fôI va fha n khi bô c Iôn Ia m fôI
bj cay ma f. Chân fôI ngâ p dâ y co va Ia cây. TôI vâ n dâ y ca I bao fa I
cu a fôI. Mô I Iâ n fIô n mô f buo c, fôI Ia I Iâ y ba n chân do khoa ng dâ f o
duo I nuo c, chI khI na o không fhâ y dâ f Iu n, fôI mo I buo c Iôn.
TôI qua dôm dâ u fIôn frôn mô f cây fo. Râ f nhIô u con fhu dI
phia duo I fôI. Ca nguo I fôI no ng hu ng hu c va nhu bj chin kha p noI.
Sau khI ko o bao fa I Iôn fhân cây va buô c cha c haI dâ u va o cây, fôI
Iâ y a o va-roI ra ma c. Trong bao fa I Ia nguô n sô ng, vì chI bô du a Ia
fôI co ca I an dô Iâ y su c chju du ng. TôI buô c con dao pha f va o cô fay
pha I cu a fôI. TôI na m da I frôn cây, nguo I mô f Ia , gIu a haI ca nh cây
fa o fha nh ca I hô c, va fôI ngu fhIô p dI không kjp nghI dô n bâ f cu
vIô c gì. Không, co Io fôI co n Iâ m bâ m haI ba Iâ n: “Tô I nghIô p cho
SyIvaIn” fruo c khI ngu nhu chô f.
TIô ng chIm da da nh fhu c fôI dâ y. Na ng chIô u xIôn ngang râ f
sâu va o ru ng: Vâ y fhì bây gIo pha I Ia ba y fa m gIo sa ng. Xung
quanh fôI foa n Ia nuo c; vâ y Ia nuo c fhu y frIô u dang Iôn. Co fhô Ia
do f nuo c Iôn Iâ n fhu muo I dang châ m du f.
TôI ro I da o Quy da duo c sa u muoI gIo . TôI không nhâ n ra chô
fôI co o xa bIô n không. Ðu sao fôI cu ng pha I cho cho nuo c ru f dô ra
bo bIô n hong cho khô nguo I va fa m na ng. TôI không co n nuo c ngo f.
TôI an nô f ba mIô ng cu I du a co n Ia I râ f ngon Ia nh, fôI Iâ y du a xoa
Iôn ca c chô dau. Cu I du a co châ f dâ u, Ia m dju ca c vô f bo ng cu a fôI.
Rô I fôI hu f haI dIô u fhuô c. TôI Ia I nghI dô n SyIvaIn Iâ n na y co n xo f
xa hon. Truo c hô f, da ng Io fôI không nôn ru ba n cu ng vuo f ngu c fhì
hon7 Vì fôI vâ n co fham vo ng fu mình xoay xo Iâ y. Nô u vâ y, so
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không co gì fhay dô I, chI co dIô u Ia mô f nô I buô n mônh mông Ia m
fIm fôI fha f Ia I va fôI nha m nghIô n haI ma f, fuo ng chu ng Ia m nhu
fhô fôI so không co n frông fhâ y ca nh ba n fôI sa Iâ y nu a. Ðô I vo I
anh, fhô Ia hô f.
TôI da nho f cha c bao fa I va o cha c cây, ba f dâ u Iâ y fra I du a
ra. TôI Iô f vo duo c haI fra I ba ng Iâ y hô f su c dâ p ma nh du a va o
fhân cây gIu a haI chân fôI. Pha I dâ p o khoa ng dâ u fra I du a mo I
bu a no ra duo c. Ðu ng dao pha f ca ng fô f. TôI an ca mô f fra I du a
fuoI va uô ng chu f nuo c du a ngo f Ijm. Nuo c ru f râ f nhanh, va chI
Ia f sau fôI da co fhô dô da ng dI frôn bu n dô ra ba I bIô n.
a nh na ng fhâ f ra ng ro , va hôm nay bIô n do p không Iâ y gì so
sa nh nô I. TôI nhìn ma I vô noI ma fôI cho Ia SyIvaIn da chìm xuô ng.
Quâ n a o fôI da khô, nguo I fôI sau khI duo c ky co o mô f hô nuo c
ma n cu ng da khô. Hu f xong mô f dIô u fhuô c, fôI nhìn Iâ n cuô I noI
da chôn vu I ba n fôI, rô I dI va o ru ng, buo c không kho khan Ia m.
Ðao fa I frôn vaI, fôI fu fu dI sâu va o Iu m cây. Sau haI gIo , fôI fhâ y
mô f khoa ng dâ f ma nuo c không bao gIo fo I. Ðuo I gô c cây, không co
mô f vô f fich gì chu ng fo nuo c fhu y frIô u fra n va o fâ n dây. TôI so
ca m Ia I dây dô nghI ha n haI muoI bô n gIo . TôI bô dâ n ca c fra I du a,
na o cu I va cho fâ f ca va o xa c dô khI muô n Ia an duo c ngay. TôI co
fhô châm Iu a, nhung fôI nghI Ia m nhu vâ y Ia không fhâ n fro ng.
Phâ n co n Ia I cu a nga y va dôm hôm do da frôI qua vô su .
TIô ng chIm ô n a o da da nh fhu c fôI dâ y. TôI na o nô f cu I du a rô I dI
vô huo ng dông, vaI mang xa c.
Khoa ng ba gIo chIô u, fôI fhâ y mô f con duo ng mo n. Ðây Ia
mô f con duo ng nho cu a nhu ng nguo I dI kIô m baIafa |mô f fhu nhu a
cây fhIôn nhIôn) hoa c dI khaI fha c gô , hoa c dI fIô p fô cho nhu ng
nguo I dI fìm va ng. Con duo ng ho p nhung quang da ng, không co
nhu ng ca nh cây cha n ngang, nghIa Ia fhuo ng co nguo I dI Ia I.
ThInh fhoa ng Ia I co vô f chân Iu a hay Ia không do ng mo ng. Nhu ng
chô bu n da khô, fôI dô y fhâ y co vô f chân nguo I, ngo n ca I ha n râ f
ro no f frong dâ f so f. TôI dI cho dô n khI fro I fô I, mIô ng nhaI cu I du a
vu a dô nuôI duo ng co fhô vu a dô kho I kha f. ThInh fhoa ng fôI nhaI
fhâf ky châf ba co dâ u Iâ n nuo c mIô ng va Iâ y châ f ba do xoa Iôn
Henry Charrieâ re 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mu I, môI va ma . Ma f fôI dâ y mu , haI mi cu da n va o nhau. Mô I Iâ n
co djp Ia fôI ru a ba ng nuo c ngo f. Trong bao fa I cu a fôI, cu ng ca c
fra I du a, co n co ca mô f ca I hô p kin nuo c không fhâ m duo c, o frong
co mô f mIô ng xa pho ng MarsoIIIo, mô f con dao ca o hIô u CIIIoffo
muo I haI Iuo I dao Iam va mô f ca I chô I ca o râu, fôI da fhu hô I duo c
ca I hô p do nguyôn vo n.
TôI buo c dI, fay câ m con dao pha f nhung không co chuo ng
nga I. TôI dô y fhâ y von duo ng co nhu ng ca nh cây mang nhu ng vô f
cha f co n mo I. Trôn con duo ng mo n na y, co nguo I dI Ia I, fôI pha I
fhâ n fro ng hon. Ru ng o dây không gIô ng nhu ru ng ma fôI duo c bIô f
frong chuyô n vuo f ngu c dâ u fIôn o SaInf-Iauronf-du- MaronI.
Ru ng na y co haI fâ ng cây va không râ m ra p nhu o MaronI. Tâ ng
cây fhu nhâ f cao dô nam, sa u mo f, va cao hon nu a Ia fâ ng frôn
cu ng, cao dô n haI muoI mo f. ChI phia bôn pha I con duo ng mo n Ia
co n sa ng. Ðôn fra I fô I âm u nhu fhô ban dôm.
TôI dI nhanh, fhInh fhoa ng Ia I qua mô f khoa ng frô ng do
nguo I Ia m cha y ru ng hoa c so f da nh gây ra. TôI nhâ n fhâ y co
nhu ng fIa na ng. Ðô nghIông cu a a nh na ng chu ng fo Ia ma f fro I sa p
Ia n. TôI quay Iung Ia I phia ma f fro I va dI vô huo ng dông, nghIa Ia
phia Ia ng cu a nguo I da don o Kourou hay fra I gIam fu cu ng mang
fôn â y.
Ðôm dô n dô f ngô f. TôI không fhô dI dôm duo c, bo n va o ru ng
dô fìm chô ngu .
Ca ch Iô I mo n hon ba muoI mo f. duo I mô f du m Ia pha ng nhu
Ia chuô I, fôI du ng dao pha f cha f nhu ng fa u Ia â y dô fra I chô na m.
Chô fôI na m râ f khô ra o. Cu ng may ma fro I không mua. TôI hu f
haI dIô u fhuô c.
ChIô u nay fôI không mô f Ia m. Cu I du a gIu su c cho fôI va fôI
không fhâ y do I. TôI chI kha f dô n khô cô , fôI cô Ia m cho nuo c bo f Ia
ra nhung cu ng kho khan. CIaI doa n haI cu a chuyô n vuo f ngu c da
ba f dâ u, dây Ia dôm fhu ba fôI o frôn dâ f IIô n ma không ga p pha I
su kIô n gì kho chju dô n vo I fôI.
Cha ! Nô u co SyIvaIn bôn ca nh fôI! Nhung anh không co n
nu a, bIô f Ia m sao bây gIo 7 Trôn do I na y mI không bao gIo câ n co
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I khuyôn ba o hay nâng do mI co ma 7 MI Ia chI huy hay Ia Iinh
fron7 Ðu ng co nghI vo va n PapIIIon, nô u không pha I vì nô I buô n
fhuo ng fình vì mâ f ba n, du mô f mình o frong ru ng, mI cu ng vâ n
ma nh không ko m aI. Ðo n o da o RoyaIo, SaInf-Josoph va da o Quy
da xa rô I, mI chIa fay vo I chu ng da duo c sa u nga y. Ðo n o Kourou
cha c da duo c ba o fIn rô I. Truo c hô f bo n ga c Iâm fruo ng, rô I dô n
bo n da don o Ia n dô u bIô f. Cha c pha I co mô f dô n ca nh bInh o do .
IIô u dI vô huo ng Ia ng co gì nguy hIô m không7 TôI không bIô f gì vô
vu ng Iân câ n Ia ng na y. Tra I gIam na m dinh gIu a Ia ng va sông. TôI
chI bIô f co fhô va Kourou.
o RoyaIo, fôI da finh ba f nguo I dâ u fIôn fôI ga p pha I dâ n fôI
dô n gâ n fra I InInI, noI cu a ca c pha m nhân nguo I fa u, va Ia noI o
cu a Quy ch-Quy ch, anh cu a Chang. Ta I sao fôI Ia I fhay dô I kô
hoa ch nhI7 Nô u o da o Quy , bo n chu ng cho Ia chu ng fôI bj chô f duô I
fhì không co chuyô n ru m bong. Nô u chu ng xa c nhâ n Ia co cuô c
vuo f ngu c fhì o Kourou Ia I nguy hIô m. Vì dây Ia Iâm fruo ng nôn
cha c pha I Ia m dân A-râ p va so co râ f nhIô u ko dI san nguo I. PapI,
câ n fhâ n ko o bj chu ng fo m duo c dâ y. Không duo c pha m saI Iâ m.
Ðu ng dô bj ko p cha dâ y. MI pha I frông fhâ y nguo I fa fruo c, bâ f kô
nguo I do Ia aI, fruo c khI nguo I fa frông fhâ y mI. Kô f Iuâ n Ia không
duo c pho p dI frôn duo ng mo n ma pha I dI frong ru ng, song song vo I
con duo ng no . Hôm nay, mI da pha m saI Iâ m kha Io n Ia cu nhông
nhông dI frôn con duo ng â y, ma chI co mô f vu khi duy hâ f Ia con
dao pha f. Nhu fhô không pha I Ia vô y fhu c ma Ia dIôn rô . Vâ y Ia
nga y maI fôI pha I dI frong ru ng.
TIô ng fhu va fIô ng chIm ho f cha o mu ng nga y mo I da da nh
fhu c fôI dâ y râ f so m, fôI bu ng fInh cu ng mô f Iu c vo I ru ng cây. Mô f
nga y mo I cu ng da f dâ u dô I vo I fôI. TôI bo mô f na m cu I du a va o
mIô ng va nhaI fhâ f ky . TôI Iâ y ba ra dô xoa Iôn ma f, rô I xuâ f pha f.
Ðuo I Iu m cây sa f bôn duo ng, fôI dI hoI kho , vì fuy dây Ioo va ca nh
cây không nhIô u va râ m Ia m, cu ng pha I ga f sang mô f bôn mo I fIô n
Iôn duo c. Ðu sao fôI không dI frôn duo ng Ia pha I vì fôI cho f ngho co
fIô ng huy f sa o. Con duo ng co mô f doa n fha ng da I nam muoI mo f.
TôI không frông fhâ y nguo I huy f sa o. A ! y dô n dây rô I. Ðo Ia mô f
nguo I da don Tomboucfou. Y va c mô f bo c frôn vaI va fay pha I y
Henry Charrieâ re 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
câ m mô f khâ u su ng fruo ng. Mình y ma c a o so mI ka kI, quâ n cu f,
du I dô frâ n va chân dI dâ f. Y cu I dâ u xuô ng dâ f, Iung frIu duo I su c
na ng cu a bo c dô fo kô nh ca ng.
TôI nâ p sau mô f cây fo ngay bôn ca nh duo ng, fay câ m con
dao, cho y dô n ngang chô fôI. Y vu a buo c fo I cây do fhì fôI Iao va o
y. Tay pha I fôI chô p Iâ y fay câ m su ng cu a y va fôI va n fro o fay y
Ia m y pha I buông su ng “Ðu ng gIô f fôI! Vì Chu a, xIn ha y fhuong
fôI!” Y vâ n du ng fha ng, mu I dao cu a fôI kô sa f cô y. TôI cu I xuô ng
nha f cây su ng Iôn, dâ y Ia mô f khâ u su ng cô Iô sI mô f no ng, cha c da
fo ng fhuô c nô va chì dâ y a p.
TôI Iôn co va Iu I Ia I haI mo f, ra Iô nh:
- Ha ca I dao xuô ng, dô duo I dâ f. Ma y ma cha y Ia fao ba n chô f
ngay!
Tha ng da don khIô p da m, Ia m fhoo Io I fôI. Rô I ha n nhìn fôI.
- Ong vuo f ngu c pha I không7
- Pha I.
- Ong muô n gì7 TôI co gì, ông Iâ y hô f dI. Nhung xIn ông du ng
gIô f fôI. TôI co nam con. Ong Ia m phu c cho fôI duo c sô ng.
- Im mô m! Tôn ma y Ia gì7
- Joan.
- Ma y dI dâu7
- TôI mang fhu c an va fhuô c mon cho haI anh fôI dang cha f
cu I frong ru ng.
- Ma y fu dâu dô n7
- Tu Kourou.
- Ma y co pha I o Ia ng na y không7
- TôI do o dây.
- Ma y co bIô f fra I InInI không7
- Co , fôI fhInh fhoa ng vâ n buôn ba n vo I nguo I Ta u o fra I
gIam.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ma y co fhâ y ca I na y không7
- Ca I gì dâ y7
- Mô f fo gIâ y ba c nam fram francs. Ma y ha y cho n dI: hoa c fao
ba o gì ma y Ia m fhô , fhì fao so cho ma y nam fram francs va fra
su ng cho ma y, co n nô u ma y fu chô I hay fìm ca ch da nh Iu a fao, fao
so gIô f ma y. Ha y cho n dI.
- TôI pha I Ia m gì na o7 Ong cu ba o dI, fôI so Ia m hô f, du không
duo c gì.
- Ma y ha y dâ n fao cho an foa n dô n gâ n fra I InInI. Sau khI
fao ga p duo c mô f nguo I Ta u, ma y co fhô dI. Ða ng Io ng không7
- TôI dô ng y .
- Ðu ng co da nh Iu a fao, không fhì chô f dâ y.
- Không dâu, fôI fhô so gIu p ông mô f ca ch frung fhu c.
Ca da don co mang mô f fhu ng su a hô p. Y Iâ y ra sa u hô p dua
cho fôI cu ng mô f mâ u ba nh mì va mô f mIô ng mo Ia da hun kho I.
- Ðom bao fa I cu a ma y dâ u va o ru ng dI, ma y so fro Ia I Iâ y
sau. Tao Iâ y dao da nh dâ u dô ma y nho chô nho .
TôI uô ng mô f hô p su a. Y co n cho fôI mô f ca I quâ n da I va mô f
ca I a o fho ma u xanh. TôI ma c ca haI va o nguo I fay vâ n không ro I
khâ u su ng.
- ÐI fruo c dI. Joan. Chu y , câ n fhâ n du ng dô aI frông fhâ y
chu ng fa vì nô u fa bj aI ba f ga p, dâ y Ia Iô I fa I ma y va Iu c â y fao
pha I cho ma y chô f.
Joan bIô f ca ch dI frong ru ng hay hon fôI, vì y fra nh ca nh cây
va dây Ioo râ f kho o nôn fôI kho nho c mo I fhoo kjp y.
- Ong pha I bIô f ra ng o Kourou, nguo I fa duo c ba o fIn Ia co haI
fôn o da o da vuo f ngu c. Vì vâ y fôI fha nh fhâ f no I vo I ông, nô u
chu ng fa dI gâ n fra I gIam Kourou fhì nguy hIô m Ia m.
- Ma y co vo fô f va fhâ f fha . Tao hy vo ng không Iâ m. Ma y ha y
cho fao bIô f dô n InInI ba ng ca ch na o Ia fô f nhâ f7 Ma y pha I nghI
Henry Charrieâ re 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ra ng fao duo c an foa n fhì ma y duo c sô ng vì nô u fao bj bo n caI fu
hay bo n dI san nguo I ba f ga p Ia fao buô c Io ng pha I gIô f ma y dâ y.
- TôI pha I go I ông Ia gì7
- Tao Ia PapIIIon.
- Ðuo c rô I, fhua ông PapIIIon. Pha I dI ha n va o ru ng va fra nh
xa duo ng mo n. TôI ba o da m so dua ông dô n Kourou ba ng ca ch
bang qua ru ng.
- Tao fIn va o ma y dâ y. ÐI duo ng na o ma y fhâ y cha c cha n
nhâ f.
ÐI frong ru ng châ m hon, nhung fu khI ro I con duo ng mo n, fôI
ca m fhâ y ga da don bo f cang fha ng. Y không ra nhIô u mô hôI nu a,
no f ma f y cu ng không co ru m Ia I, y nhu yôn fâm hon.
- Joan na y, fao fhâ y hình nhu bây gIo ma y bo f so rô I pha I
không7
- Ðu ng fhô , ông PapIIIon a . ÐI gâ n duo ng mo n nguy hIô m cho
ông Ia m, nghIa Ia nguy hIô m ca cho fôI.
Chu ng fôI dI nhanh. Ca da don na y fhông mInh, không bao
gIo y dI ca ch fôI xa qua ba bô n mo f.
- Ðu ng Ia I da , dô fao cuô n dIô u fhuô c.
- Co bao CauIoIsos dây.
- Ca m on Joan, ma y fô f Ia m.
- Ðu ng Ia fôI râ f fô f. TôI fhoo da o, va khI fhâ y ca c gIa m fhj
da fra ng dô I xu vo I ca c fu nhân ra sao fôI cu ng khô fâm Ia m.
- Ma y duo c fhâ y nhIô u ca nh â y Ia m a 7 o dâu7
- o Iâm fruo ng Kourou. Thâ y ho chô f dâ n chô f mo n vì pha I
cha f cu I, vì sô f ro f va kIô f Iy , fhâ f Ia fhuong fâm. Ca c ông o da o
kha hon. Ðây Ia Iâ n dâ u fIôn fôI frông fhâ y mô f fu nhân duo c kho o
ma nh nhu ông dâ y.
- Ðu ng, o da o kha hon.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chu ng fôI ngô I mô f Ia f frôn mô f ca nh cây fo, fôI dua cho y
mô f hô p su a. Y fu chô I, y fhich nhaI cu I du a hon.
- Vo ma y co n fro không7
- Co n fro , mo I ba muoI fuô I. TôI bô n muoI. Chu ng fôI duo c
nam con, ba ga I, haI fraI.
- Ma y kIô m du an không7
- TôI Ia m gô hô ng fâm, cu ng kIô m duo c; vo fôI gIa f va u I dô
cho ca c gIa m fhj. Cu ng do duo c chu f dInh. Chu ng no cu ng co gIâ y
dI.
Tô I nghIô p cho anh cha ng da don da nghI ra ng khI ca c con y
co gIa y dI Ia mo I vIô c dô u fô f do p. Y fo gâ n ba ng fôI, bô ma f da don
cu a y frông cu ng dô co ca m fình. Tra I Ia I, ma f y dô Iô ro ra ng y co
nhu ng fình ca m fô f do p. Ðo Ia mô f con nguo I Ia nh ma nh, mô f
nguo I cha fô f, mô f nguo I chô ng fô f, mô f fin dô cu a da o co dô c.
- Co n ông fhô na o, ông PapIIIon7
- TôI dang fìm ca ch sô ng Ia I. TôI bj chôn sô ng da muo I nam
nay, fôI da mâ y Iâ n vuo f ngu c dô co nga y duo c fu do nhu anh, dô
duo c sô ng bôn ca nh vo con va fôI so không Ia m ha I cho aI, ngay ca
frong y nghI. Anh da no I ra rô I dâ y, chô n Iao fu na y fhô I na f Ia m,
va nguo I bIô f fu fro ng pha I fìm ca ch frô n kho I vu ng bu n â y.
- TôI so hô f Io ng gIu p ông fha nh công. Ta Iôn duo ng fhôI.
Vo I gIa c quan djnh huo ng râ f fa I fình, không do du chu f na o
frôn duo ng dI Joan dâ n fha ng fôI vô phia khu fra I cu a nguo I Ta u.
Tro I fô I duo c haI gIo fhì chu ng fôI dô n noI. Tu xa da ngho
fhâ y fIô ng dâ p, không fhâ y co a nh do n. Joan gIa I fhich cho fôI hIô u
Ia muô n dô n fhâ f gâ n fra I, pha I fra nh mô f hay haI fIô n dô n nu a.
Chu ng fôI quyô f djnh du ng Ia I dô qua dôm. TôI mô f nhoa I,
fuo ng chô f duo c chI so ngu quôn mâ f. Nô u fôI nhâ n djnh Ia m anh
cha ng da don na y fhì sao7 Nô u y do ng kjch cho fôI ngu , rô I cuo p Ia I
khâ u su ng va gIô f fôI chô f fhì sao7 CIô f duo c fôI y co haI ca I Io I: fru
bo duo c fôI Ia mô f nguy co dô I vo I y, va co n duo c fhuo ng vì da gIô f
duo c mô f fôn fu vuo f ngu c. Pha I, y râ f fhông mInh. Y không no I gì,
Henry Charrieâ re 118
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cu ng không cho do I Iâu Ia ma na m ngu say. TôI vâ n gIu so I xich va
ca I bu -Ioong. TôI djnh fro I y Ia I, rô I fôI Ia I nghI, y co fhô fha o ô c bu -
Ioong ra cu ng nhu fôI vâ y, va nô u y Ia m câ n fhâ n, nô u fôI ngu qua
say, fôI so không bIô f gì. Truo c hô f fôI cô fhu c. TôI co nguyôn ca
mô f bao fhuô c CauIoIsos. TôI bIô f ca ch Ia m dô không ngu gu c. TôI
không fhô pho fha c mình cho mô f nguo I du sao cu ng fhuô c Ioa I
Iuong fhIô n va do do pha I xô p fôI va o Ioa I gIan phI.
Ðôm don nghjf, y na m ca ch fôI haI mo f, fôI chI nhâ n ra duo c
dôI gan ba n chân fra ng cu a y. Ðan dôm, ru ng co nhu ng fIô ng dô ng
rIông bIô f cu a no , fIô ng hu IIôn fu c cu a Ioa I khI co buo u fo, fIô ng
hu kha n kha n va râ f ma nh, vang xa dô n ha ng cây sô . TIô ng do râ f
quan fro ng, vì no dô u dô u fhì co nghIa Ia bâ y cu a chu ng co fhô yôn
fâm an hay ngu . Nô u no bIô u hIô n nô I Io so hay mô I nguy co, nhu
vâ y, Ia quanh dâ y co fhu du hay nguo I.
Toa n fhân cang fha ng, fôI không pha I cô ga ng Ia m cu ng gIu
dô mình không ngu fhIô p dI, nho va I Iâ n di fhuô c Ia dang cha y va o
da va nhâ f Ia nho da n muô I chu ng muô n hu f hô f ma u cu a fôI. Nô u
fôI du ng nuo c bo f frô n vo I nI-cô-fIn xoa Iôn vaI, fôI cu ng co fhô
fra nh không bj chu ng dô f. Nhung nô u xoa fhu nhu a nI-cô-fIn na y
ma fra nh duo c muô I dô f fhì fôI Ia I ngu mâ f. ChI câ u sao cho da n
muô I na y không mang vI fru ng sô f rô f hay bô nh sô f va ng.
Thô Ia fôI fhoa f ra duo c con duo ng fhô I ru a co Io mo I chI fa m
fho I. KhI fôI buo c va o dâ y Ia nam 1931, fôI mo I haI muoI Iam fuô I.
Ðây gIo Ia nam 1941, da muo I nam qua. Va o nam 1932, PradoI, Ia o
bIô n Iy không fIm vo I mô f ba n buô c fô I fa n nhâ n va vô nhân da o da
no m fôI va o ca I gIô ng khoI Ia noI ao fu na y.
No Ia ca I hô dâ y fhu nuo c Iâ y nhâ y so Ia m fôI pha I fan ru a
dâ n dâ n va hIô n fha nh hu không. Cuô I cu ng, fôI cu ng fhu c hIô n
fha nh công duo c phâ n dâ u cu a cuô c vuo f ngu c. TôI da fu dâ y gIô ng
ngoI Iôn va dang o frôn bo gIô ng. TôI pha I fâ p frung hô f nghj Iu c
va fri fhông mInh cu a mình dô gIa nh phâ n fha ng o hIô p haI.
Ðôm frôI dI fu fu nhung cu ng da qua, va fôI cu ng không ngu .
Tay không ro I khâ u su ng, fôI fInh fa o duo c Ia do bj muô I dô f, va
không mô f Iâ n na o da nh roI su ng. TôI ha I Io ng vô mình vì da
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không vì mô f mo I ma bâ f câ n dô co fhô bj mâ f fu do, fInh fhâ n cu a
fôI da ma nh hon vâ f châ f. TôI vuI mu ng khI ngho fIô ng chIm ho f
ba o hIô u nga y sa p ra ng. Mâ y con chIm dâ y so m hon nhu ng con
kha c â y Ia khu c da o dâ u ba o hIô u nga y fo I IIô n sau do .
Ca da don vuon vaI ngô I dâ y va xoa chân.
- Cha o ông, ông co ngu duo c không7
- TôI không ngu .
- Ong ngô c qua , vì fôI da ba o da m Ia ông không pha I Io gì vô
fôI. TôI da quyô f djnh gIu p ông dô ông da f duo c du finh cu a ông
ma .
- Ca m on anh, Joan. A nh na ng sa p chIô u dô n dây chua7
- Ðô mô f gIo nu a. ChI co fhu vâ f mo I fhâ y duo c no fruo c khI
fro I sa ng, fruo c ca nguo I.
- Ðô mô f gIo nu a Ia sa ng ro ông PapIIIon a . Ong dua fôI muo n
con dao cu a ông.
TôI dua ngay dao cho y không do du , y dI va I ba buo c cha f
mô f ca nh cây co nuo c, dua cho fôI mô f doa n da I va gIu Ia I khu c kIa.
- Ong uô ng nuo c frong ca nh cây dI, rô I Iâ y nuo c â y ma ru a
ma f.
Vo I ca I bình du ng nuo c ky Ia â y, fôI uô ng va ru a ma f. Tro I da
sa ng ro . Joan fra Ia I fôI con dao. TôI châm mô f dIô u fhuô c va Joan
cu ng hu f. Chu ng fôI Ia I Iôn duo ng. Sau mâ y Iâ n Iô I bì bo m frong
nhu ng vu ng bu n rô ng râ f kho vuo f qua, gâ n gIu a frua, chu ng fôI
da dô n vu ng Iân câ n fra I gIam InInI ma không ga p chuyô n gì, du
Ia nh hay du .
Chu ng fôI dô n gâ n mô f con duo ng Io n dâ n fo I fra I. Mô f con
duo ng sa f ho p cha y do c bôn khoa ng dâ f rô ng da duo c pha f quang.
Joan cho fôI bIô f con duo ng sa f na y chI co nhu ng chuyôn xo goo ng
do nguo I Ta u dâ y dI qua. Nhu ng chuyô n xo goo ng do Ian ba nh â m
â m, ngho duo c fu xa. Chu ng fôI da fhâ y mô f foa xo goo ng dI
ngang, frôn da f mô f chIô c ghô bang, co haI fôn Iinh ngô I. Ða ng sau
Ia haI nguo I Ta u câ m haI cây gô da I du ng dô ha m xo. Ða nh xo Ian
Henry Charrieâ re 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia m fo o ra nhu ng fIa Iu a. Joan no I cho fôI ro Ia gâ y co mô f dâ u bjf
sa f, dô dâ y goo ng dI hay ha m Ia I.
Con duo ng sa f râ f dông nguo I dI Ia I. Nhu ng nguo I Ta u, nguo I
fhì va c nhu ng cuô n dây ru ng, nguo I fhì va c hoo ru ng, nguo I fhì Ia I
va c ha ng bo Ia du a. Tâ f ca dô u nhu dI vô huo ng fra I gIam. Joan no I
vo I fôI Ia co nhIô u Iy do dô dI va o ru ng: dI san, dI kIô m mây Ia m
ba n ghô , kIô m Ia du a dô dan nhu ng fâ m phôn cho cho vuo n rau
kho I bj na ng, rô I dI ba f buo m, ba f muô I, ba f ra n v v
Co mô f sô nguo I Ta u duo c pho p va o ru ng mô I Iâ n va I gIo sau
khI da Ia m xong công vIô c chinh quyô n. Ho dô u pha I vô fruo c nam
gIo chIô u.
- Joan oI, dây, nam fram francs va cây su ng |fruo c do fôI da
dô hô f fhuô c su ng ra). TôI da co con dao va cây dao pha f rô I. Anh
dI dI. Ca m on anh. Câ u Chu a ban fhuo ng cho anh kha hon fôI, vì
anh da gIu p do mô f nguo I dau khô dang fìm ca ch sô ng Ia I. Anh
frung fhu c Ia m, ca m on anh Iâ n nu a. TôI mong ra ng khI anh kô Ia I
chuyô n na y cho ca I con anh, anh so no I vo I chu ng: Nguo I fu khô saI
na y co vo Ia nguo I fu fô , bô không hô I hâ n vì da gIu p nguo I â y.
- Ong PapIIIon oI, da muô n rô I, fôI không dI duo c xa fruo c khI
fro I fô I. Ong cu gIu Iâ y khâ u su ng, fôI so o Ia I vo I ông cho dô n sa ng
maI. Nô u ông muô n, fu fôI so kôu nguo I Ta u na o ông ung dô dI ba o
fIn cho Quy ch-Quy ch. Nguo I â y so không so mâ y nô u ga p mô f
nguo I fu da fra ng vuo f ngu c. Ong cu dô fôI ra duo ng Io n. Nô u co aI
xuâ f hIô n, du Ia Iinh ho cu ng không cho vIô c fôI co ma f o dây Ia bâ f
fhuo ng. TôI no I Ia fôI dô n dây dô xom co gô hô ng fâm cho xi nghIô p
gô “SynphorIon” o Cayonno không, ông cu fIn fôI dI. Nô u fhô fhì
anh câ m Iâ y chu ng, vì dI ru ng ma không mang su ng cu ng ky .
- Pha I rô I.
Joan du ng ngay gIu a duo ng. KhI fhâ y nguo I Ta u na o ung y ,
fôI so kho huy f sa o.
- Cha o Mo-xu - mô f nguo I fa u gIa bo nho , vaI va c mô f fhân
cây chuô I, cha c Ia mô f cây ca I du a, an râ f ngon, cha o ba ng fhô ngu .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong gIa bo nho na y Ia I cha o Joan fruo c. TôI ung y nôn da huy f sa o
` |`o doa n na y nhân vâ f no I fIô ng Tây bô I - NÐ.).
- Cha o ba c. Ðu ng Ia I mô f chu f fôI co chuyô n muô n no I.
- Mo-xu muô n gì7 - ông gIa du ng Ia I.
Ho no I vo I nhau gâ n nam phu f. TôI không ngho duo c chuyô n
ho no I vo I nhau. Ia I haI nguo I Ta u kha c dI qua, ho khIông mô f con
naI ca I fo buô c va o mô f cây do n da I, fhân froo nguo c, dâ u fho ng
xuô ng dâ f. Ho dI qua ma không cha o anh da don nhung no I va I
câu vo I dô ng huong ba ng fIô ng Ta u, ông gIa da p Ia I va I ba câu.
Joan dâ n ông gIa va o ru ng, dô n chô fôI. Ðô n gâ n fôI, ông dua fay
ra.
- Anh vuo f ngu c ha 7
- Pha I.
- Tu dâu dI7
- Ða o Quy
- Tô f! - ông fa cuo I va mo fo ca p ma f xô ch nhìn fôI - Tô f Ia m,
anh fôn gì7
- PapIIIon
- TôI không bIô f.
- TôI ba n cu a Chang. Chang Vô KIô n, anh om vo I Quy ch-
Quy ch.
- A, fô f Ia m - Rô I ông Ia I ba f fay fôI Iâ n nu a - Anh muô n gì7
- Ða o cho Quy ch bIô f Ia fôI cho anh â y o dây.
- Không fhô duo c.
- Ta I sao7
- Quy ch-Quy ch an ca p sa u cu c vjf cu a xô p fra I. Xô p fra I
muô n gIô f Quy ch-Quy ch, Quy ch-Quy ch frô n rô I.
- Trô n duo c bao Iâu7
- HaI fha ng.
Henry Charrieâ re 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ÐI duo ng bIô n7
- TôI không bIô f, fôI bây gIo vô fra I no I chuyô n vo I nguo I Ta u
kha c cu ng Ia ba n fhân cu a Quy ch-Quy ch. Anh du ng dI, cu o dây.
Ðôm nay, fôI dô n.
- Mâ y gIo 7
- TôI không bIô f nhung fôI co n dom fhu c an, fhuô c Ia Ia I dây
cho anh nu a, anh du ng dô f Iu a nho . TôI so fhô I sa o ba I “Ma-do-
Iông”. KhI anh ngho fhâ y ba I do , anh ha y ra duo ng Io n, hIô u
không7
- ÐIô f!
Rô I ông quay dI.
- Anh fhâ y fhô na o, Joan7
- Chua mâ f gì dâu, vì nô u ông muô n, chu ng fa co fhô quay vô
Kourou, fôI so kIô m cho ông mô f chIô c fhuyô n dô c mô c, fhu c an va
buô m dô dI ra bIô n.
- Joan oI, fôI dI râ f xa, không fhô dI mô f mình duo c. Ca m on
dô nghj cu a anh. Cu ng Ia m, fôI mo I nhâ n.
Ðan na y nguo I Ta u co cho chu ng fôI mô f su c ba p ca I du a Io n,
chu ng fôI an ngay. No ma f ngon co huong vj ha f phI râ f dâ m. Joan
fhu c dô canh, fôI da fIn anh fa. TôI xoa ba fhuô c Ia va o ma f va haI
ba n fay vì muô I da ba f dâ u dô f. Joan da da nh fhu c fôI dâ y.
- PapIIIon, co fIô ng huy f sa o ba I “Ma-do -Iông”.
- Mâ y gIo rô I7
- Chua khuya, co Io chin gIo .
Chu ng fôI dI ra duo ng. Tro I fô I don. Nguo I huy f sa o da fo I
gâ n, fôI da p Ia I, ông fa dô n gâ n hon, chu ng fôI du ng gâ n sa f nhau
ma fôI cha ng frông fhâ y gì. Cu huy f ma I, chu ng fôI da ga p duo c
nhau. Ho co ba nguo I. Tu ng nguo I mô f dô n gâ n na m Iâ y fay fôI.
Cha ng bao Iâu nu a frang so Iôn.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chu ng fa ngô I xuô ng bôn duo ng na y dI, mô f nguo I frong
bo n ho no I fIô ng Pha p râ f fha o. - Ngô I frong bo ng fô I, không so aI
nhìn fhâ y dâu. Joan da ra ngô I vo I chu ng fôI.
- Àn fruo c dI, xong rô I so no I, - nguo I co vo ho c fhu c frong bo n
ho no I. Joan va fôI an mô f fô xu p rau râ f no ng. Chu ng fôI fhâ y â m
nguo I va quyô f djnh dô Ia I mô f phâ n fhu c an dô an sau. Chu ng fôI
uô ng fra duo ng co vj ba c ha ngon fuyô f.
- Anh Ia ba n fhân cu a Chang a 7
- Pha I, anh â y ba o fôI dô n kIô m Quy ch-Quy ch dô cu ng vuo f
ngu c vo I nhau. TôI da co Iâ n vuo f ngu c dI râ f xa, dô n fâ n
CoIombIa. TôI dI bIô n gIo I Ia m, vì vâ y Chang muô n fôI dua anh cu a
anh â y dI. Anh â y fIn fôI.
- Tô f Ia m. Chang xam nhu ng gì frôn nguo I7
- O ngu c, mô f con rô ng, ba n fay fra I, ba dâ u châ m. Anh no I
ba ca I dâ u do chI ro anh â y Ia mô f frong ca c fhu IInh câ m dâ u cuô c
nô I Ioa n o Côn Ða o. Nguo I ba n fhân nhâ f cu a anh â y cu ng Ia mô f
nguo I chu huy cuô c nô I Ioa n, anh na y fôn Ia Van Huô, anh na y bj
cu f mô f fay.
- TôI dây, - nguo I fri fhu c no I. - Cha c cha n anh Ia ba n cu a
Chang rô I, do do cu ng Ia ba n cu a chu ng fôI. Quy ch-Quy ch chua dI
bIô n duo c vì không bIô f Ia I fa u. Sau nu a, vì anh â y co mô f mình,
anh â y o frong ru ng ca ch dây chu ng muo I kIIômo f. Anh â y Ia m
fhan cu I, ca c ba n gIu p anh ba n fhan rô I dua fIô n cho anh â y. KhI
da nh du m du fIô n, anh â y so mua mô f ca I gho va kIô m nguo I dô
cu ng vuo f ngu c. Anh dang o chô không co gì nguy hIô m ca . Không
aI co fhô dô n duo c ca I vu ng cu Iao ma anh â y dang o , vì xung
quanh foa n Ia bu n Ioa ng. Nguo I na o không bIô f duo ng ma dI IIô u
fhô na o cu ng bj sa xuô ng bu n. Hu ng dông Ia fôI dô n fìm anh dô
dâ n anh fo I chô Quy ch-Quy ch. Ðây gIo anh dI vo I chu ng fôI. Chu ng
fôI dI bôn von duo ng, vì frang da Iôn va fro I du sa ng dô co fhô
frông xa fo I nam muoI mo f vô phia fruo c. Ðô n mô f ca I câ u gô , anh
no I vo I fôI:
- Anh xuô ng duo I câ u ma ngu . So m maI, fôI so dô n fìm anh.
Henry Charrieâ re 124
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chu ng fôI ba f fay nhau va ho ra vô . Ho dI công khaI, fruo ng
ho p co bj aI frông fhâ y, ho no I Ia ho va o fham ca c bâ y da f frong
ru ng Iu c ban nga y, Joan no I vo I fôI
- PapIIIon, anh du ng ngu o dây, fôI so go I anh.
- Pha I rô I. - TôI dI va o ru ng va sau khI hu f va I dIô u fhuô c, fôI
ngu ngay, sung suo ng vì duo c an dâ y mo n xu p ngon.
Truo c khI fro I sa ng, Van Huô da dô n chô ho n. Ðô do mâ f fhì
gIo , chu ng fôI dI frôn duo ng cho dô n Iu c fro I sa ng ba ch. Chu ng fôI
ra o buo c hon bô n muoI phu f. Tro I dô f ngô f bu ng sa ng va fu xa da
ngho duo c fIô ng xo goo ng Ian frôn duo ng sa f. Chu ng fôI va o ru ng
dô dI.
Tu bIô f Joan nho , ca m on anh, chu c anh may ma n. Câ u Chu a
ban phuo c Ia nh cho anh va ca gIa dình anh. TôI cô o p anh nhâ n
nam fram francs. Anh chI cho fôI ca ch nô u không fha nh công vo I
Quy ch-Quy ch fhì fro vô Ia ng anh fa nhu fhô na o, dI vo ng ra sao dô
Ia I dô n duo c con duo ng mo n ma fôI da ga p anh. Anh pha I dI qua
dâ y, mô I fuâ n haI Iâ n. TôI na m fay anh da don cao fhuo ng, va anh
nha y Iôn ma f duo ng.
“ÐI fhôI” - Van Huô vu a dI va o ru ng vu a no I. - Anh fìm ra
huo ng dI ngay. không châ n chu , va chu ng fôI dI kha nhanh vì ru ng
không râ m Ia m. Anh fra nh du ng dao cha f ca nh cây hay ca c dây Ioo
Ia m vuo ng Iô I dI. Anh chI ga f chu ng sang bôn.

Quy ch-Quy ch
Chua dô n ba gIo sau, chu ng fôI da dô n fruo c mô f ca I ao dâ y
bu n. Trôn ma f Io p bu n Ia nhu ng cây hoa son va nhu ng fa u Ia xanh
va fo. Chu ng fôI dI fhoo mo p bu n.
- Câ n fhâ n du ng co fruo f chân dâ y, nô u bj nga xuô ng Ia
không mong Iôn duo c dâu, - Van Huô vu a fhâ y fôI dI Ioa ng choa ng
da ca nh ca o fôI.
- Anh cu dI dI, fôI fhoo anh, va fôI so câ n fhâ n hon.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 125
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Truo c ma f fôI Ia mô f ho n da o nho , ca ch xa chu ng mô f fram
nam muoI mo f. Tu gIu a ca I da o fi hon â y, kho I hô c Iôn. Cha c dâ y Ia
chô dô f fhan. TôI nhâ n fhâ y co mô f con ca sâ u na m frong bu n, chI
co ca p ma f Io ra. Không bIô f con ca sâ u na y an gì dô sô ng frong
dô ng bu n na y.
Sau khI dI bô hon mô f kIIômo f do c bo ao co bu n na y, Van
Huô du ng Ia I va câ f fIô ng ha f mô f ba I ha f Ta u. Mô f bo ng nguo I
hIô n ra bôn kIa da o. Ðo Ia mô f nguo I nho nha n, chI vâ n mô f ca I
quâ n cu f. HaI nguo I no I chuyô n vo I nhau râ f Iâu, fôI ba f dâ u fhâ y
sô f ruô f fhì vu a may ho cu ng ngu ng no I.
- ÐI Iô I na y - Van Huô ba o fôI.
TôI dI fhoo anh, chu ng fôI Ia I Iô n ra.
- Mo I vIô c fô f ca . Ðây Ia ba n Quy ch-Quy ch, Quy ch-Quy ch dI
san cu ng sa p vô rô I, fa pha I do I o dây.
Chu ng fôI ngô I xuô ng. Chua dâ y mô f gIo sau, Quy ch-Quy ch
vô . Ðo Ia mô f nguo I nho va gâ y, da va ng, rang nhuô m gâ n nhu don
bo ng, co ca p ma f fhông mInh va fha ng fha n.
- Anh Ia ba n cu a Chang om fôI7
- Pha I.
- Tô f Ia m. Anh vô duo c rô I dâ y, Van Huô a .
- Ca m on anh, - Van Huô no I.
- Anh câ m con ga gô na y vô dI.
- TôI không Iâ y dâu, ca m on anh. - Anh ba f fay fôI rô I quay
dI.
Quy ch-Quy ch ko o fôI dI fhoo con hoo cu cha y fruo c anh. Anh
fhoo sa f no fu ng buo c.
- Anh ha y chu y dâ y PapIIIon. Xa y chân, buo c Io mô f buo c Ia
anh bj sa Iâ y ngay. Truo ng ho p bj na n, không aI co fhô cu u duo c vì
không pha I mô f ma ca haI cu ng fIôu Iuôn. Ðuo ng dI Ia I fhay dô I
Iuôn vì bu n cu xô djch hoa I, nhung con hoo vâ n fìm duo c Iô I dI. Co
mô f Iâ n, fôI pha I cho haI nga y mo I dI qua duo c.
Henry Charrieâ re 126
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Qua vâ y, con hoo da nh hoI va nhanh cho ng vuo f qua qua ng
bu n. Anh nguo I Ta u no I vo I no ba ng fIô ng mo do . TôI dI fhoo ngo
nga ng vì fhâ y con vâ f nhô bo na y ngho Io I anh nhu mô f con cho .
Con hoo da dI qua duo c bôn kIa ma không Iâ n na o Iu n sâu qua va I
phân. Anh ba n mo I cu a fôI cu ng mau chân fhoo no va no I: Anh
buo c fhoo buo c chân fôI nho . Pha I dI râ f nhanh vì nhu ng vô f chân
hoo bj Iâ p râ f cho ng. Chu ng fôI qua ao bu n không kho Ia m. Không
Iu c na o bu n ngâ p qua ba p chân fôI, ma co ngâ p dô n ba p chân fhì
cu ng chI o doa n cuô I fhôI.
Con hoo dI haI khu c qua nh da I, Ia m chu ng fôI buô c Io ng pha I
dI frôn Io p dâ f cha c â y mô f qua ng da I hon haI fram mo f. Mô hôI fôI
cha y do ng do ng kha p nguo I. No I Ia fôI so fhâ f chua du . Pha I no I Ia
kInh hoa ng mo I du ng.
ÐI qua ng duo ng dâ u fIôn, fôI fu ho I không bIô f sô ma ng fôI co
pha I chô f nhu SyIvaIn không. TôI nhu Ia I frông fhâ y anh ba n khô n
khô â y frong gIaI doa n cuô I cu ng, va fuy râ f fInh fa o fôI nhâ n ro
nguo I anh nhung ma f Ia I hao hao gIô ng fôI. Ca m gIa c cu a fôI khI
fôI dI qua doa n duo ng do fhâ f Ia ghô so . TôI không dô quôn ngay.
- Ðua fay cho fôI - Va Quy ch-Quy ch, anh cha ng bo nho chI co
xuong va da, da gIu p fôI Ioo Iôn bo .
- Anh ba n oI, bo n dI san nguo I không fo I dây Iu ng chu ng fa
dâu nhI.
- O anh yôn fâm vô chuyô n na y.
Chu ng fôI dI sâu va o da o: Mô f mu I fha n khi xô c va o ho ng fôI.
TôI ho. Ðâ y Ia mu I kho I cu a haI ca I Io dô f fhan dang bô c cha y o
dây, fôI không co n so muô I. Mô f ca I Ia n nho , Io p Ia , va ch cu ng ba ng
Ia kô f Ia I vo I nhau, du ng fruo c gIo , chung quanh mu mjf kho I. Co
mô f cu a va o, va du ng fruo c cu a Ia ca I ông gIa nguo I Ðông-duong bo
nho ma fôI da frông fhâ y fruo c khI ga p Quy ch-Quy ch.
- Cha o mo-xu .
- No I fIô ng Pha p vo I anh â y, du ng du ng fIô ng dja phuong,
anh fa Ia ba n cu a om fôI dâ y.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 127
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong gIa nguo I Ta u, bo qua f mô f mâ u, nhìn fôI fu dâ u dô n
chân. Ha I Io ng vô cuô c quan sa f cu a mình, ông chìa fay ra cho fôI,
mIô ng mIm cuo I mo m mo m.
- Va o dI, ngô I xuô ng dây.
Ca I bô p duy nhâ f na y frông râ f sa ch so . Trôn bô p Ia mô f ca I
nô I fo không bIô f dun nâ u gì. ChI co mô f ca I gIuo ng ba ng ca nh cây
dan vo I nhau, cao ca ch ma f dâ f if nhâ f Ia mô f mo f.
- Ong gIu p fôI Ia m fhô na o cho anh â y co chô ngu dôm nay dI.
- Ðuo c rô I.
Chua dâ y nu a gIo sau, chô na m cu a fôI da xong. HaI nguo I
Ta u do n fhu c an ra va chu ng fôI an mô f mo n xu p fuyô f ngon, rô I
com fra ng vo I fhjf nâ u ha nh. Ong ba n Quy ch-Quy ch Ia nguo I dI
ba n fhan cu I. Ong fa không o Ia I da o, vì vâ y fô I dô n, chI co n Ia I
Quy ch-Quy ch va fôI.
- Pha I, fôI da Iâ y frô m ca bâ y vjf cu a fra I fruo ng, vì vâ y fôI
pha I vuo f ngu c.
Chu ng fôI ngô I dô I dIô n vo I nhau, ngo n Iu a nho chô c chô c Ia I
bô c Iôn soI sa ng ma f chu ng fôI. Ma f Quy ch-Quy ch không va ng
ha n. Ðo phoI na ng, ma u va ng fu nhIôn da chuyô n fha nh ma u dô ng
do . Ma f anh xô ch, don nha nh, khI anh no I vo I aI Ia ma f anh nhìn
fha ng va o ma f nguo I â y. Anh hu f nhu ng dIô u xì- ga da I ma anh
du ng Ia fhuô c don cuô n Iâ y. TôI vâ n cuô n fhuô c Ia ba ng fâ m gIâ y
ba n ma anh ca f cho fôI.
- TôI pha I frô n vì fra I fruo ng, chu da n vjf, muô n gIô f chô f fôI,
chuyô n â y ca ch dây da ba fha ng. Khô mô f ca I Ia fôI fhua ba c,
không chI mâ f hô f fIô n ba n vjf ma mâ f ca fIô n ba n fhan cu a haI Io
fhan na y.
- Anh choI o dâu7
- ChoI frong ru ng. Ðôm na o cu ng da nh vo I mâ y anh Ta u o
fra I InInI va mâ y anh fu ma n ha n fu bôn Tha c sang.
- Anh da quyô f djnh vuo f bIô n chua7
Henry Charrieâ re 128
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI chI mong co fhô . KhI fôI ba n duo c fhan cu I, fôI finh mua
mô f chIô c gho, fìm mô f nguo I bIô f Ia I chju dI vo I fôI. Nhung frong
ba fuâ n nu a, fa ba n fhan rô I Ia co fhô mua mô f chIô c gho va dI
duo ng bIô n, vì anh bIô f Ia I ma .
- TôI co fIô n dây, anh Quy ch-Quy ch a , không câ n pha I cho
ba n duo c fhan mo I mua fhuyô n.
- Thô fhì hay. Co mô f chIô n fhuyô n fô f Ia m, mô f nga n nam
fram francs, cu a mô f nguo I da don Ia m nghô bô cu I ba n.
- Anh da coI chua7
- Rô I.
- Nhung fôI cu ng muô n xom.
- MaI, fôI so dI ga p Sô-cô-Ia, fôI vâ n go I ha n nhu vâ y PapIIIon
a , anh kô cho fôI ngho chuyô n vuo f ngu c cu a anh dI. TôI fuo ng
không fhô na o vuo f ngu c fu da o Quy dI duo c. Sao Chang không dI
cu ng anh7
TôI kô vo I anh chuyô n vuo f ngu c, con so ng IIsoffo, ca I chô f
cu a SIIvaIn.
- TôI hIô u fa I sao Chang không muô n dI vo I anh. Thâ f Ia qua
ma o hIô m. Sô anh do Ia m dâ y, cho nôn anh mo I sô ng so f ma fo I
dây duo c. TôI mu ng cho anh Ia m.
Quy ch-Quy ch va fôI fro chuyô n vo I nhau da ba gIo .
Chu ng fôI ngu so m vì anh muô n dI fìm Sô-cô-Ia ngay Iu c
hu ng dông. Sau khI da f va o bô p mô f ca nh cây fo dô no cha y suô f
dôm, chu ng fôI ngu . Kho I Ia m fôI ho va fa c ca mu I, nhung co dIô u
Io I Ia không co Iâ y mô f con muô I.
Na m frôn gIuo ng, da p chan â m, fôI nha m nghIô n ma f. TôI
không sao ngu duo c. TôI bj cang fha ng qua . Ðu ng Ia chuyô n vuo f
ngu c dIô n ra fhâ f fô f do p. Nô u fa u fô f chI fa m nga y nu a Ia fôI so ra
khoI. Quy ch-Quy ch nho va gâ y, nhung anh co su c ma nh phI
fhuo ng, va su c chju du ng cu a anh co fhô vuo f qua duo c mo I fhu
fha ch. Cha c cha n Ia anh frung fhu c va da ng hoa ng dô I vo I ba n,
nhung co fhô anh cu ng râ f fa n nhâ n vo I ko fhu . Kho ma nhâ n xo f
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 129
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duo c dIô u gì frôn ma f mô f nguo I a dông, no cha ng bô c Iô chu f gì
hô f. Tuy vâ y, ma f anh da no I fhay anh.
TôI ngu fhIô p dI va mo fhâ y bIô n khoI fra n dâ y a nh na ng,
fa u cu a fôI fung bu ng vuo f so ng frôn duo ng dI fo I fu do.
- Anh uô ng ca -phô hay fra 7
- Thô anh uô ng gì7
- TôI uô ng fra .
- Vâ y cho fôI fra .
Tro I vu a Io sa ng, Iu a vâ n cha y fu dôm qua, nuo c roo frong
xoong. Mô f con ga vuI mu ng câ f fIô ng ga y. Chung quanh chu ng fôI
không co fIô ng chIm kôu, cha c cha n kho I da Ia m chu ng ba f dI mâ f.
Con hoo don na m frôn gIuo ng vo I Quy ch-Quy ch. Con hoo cha c Ia m
bIô ng Ia m, vì dô n gIo no vâ n co n ngu . Nhu ng mIô ng ba nh fra ng
Ia m ba ng bô f ga o dang duo c nuo ng frôn fhan hô ng. Sau khI pha
fra duo ng, anh ba n fôI ca f ba nh Ia m dôI, phô f mo rô I dua cho fôI.
Chu ng fôI an mô f bu a fhjnh soa n. TôI an ba chIô c ba nh fra ng da
duo c nuo ng ky .
- TôI dI dây, anh fhoo fôI ra nho . Nô u co aI kôu hay huy f sa o,
du ng fra Io I. Anh không pha I Io, không aI dô n dây duo c. Nhung
nô u anh ra chô mo p bu n, anh co fhô bj chô f dâ y.
Con hoo da dâ y fhoo fIô ng go I cu a chu . No an, uô ng rô I ra
ngoa I, chu no dI fhoo no . No dô n fha ng noI co bu n. No dI xuô ng
ca ch doa n duo ng chu ng fôI fo I dây hôm qua hoI xa hon mô f chu f.
ÐI duo c va I chu c mo f, no quay Ia I: no không ung Iô I na y. Sau khI
do fhu ba Iâ n, no mo I vuo f qua chô bu n. Quy ch-Quy ch fhoo ngay
no , không o nga I, va da fo I duo c chô dâ f ra n. Ma I fâ n chIô u,
Quy ch-Quy ch mo I vô . TôI an mô f mình mo n su p anh da da f frôn
dô ng Iu a. Sau khI nha f duo c fa m qua fru ng frong chuô ng ga , fôI
Iâ y mo Ia m mô f dIa ba qua fru ng ô p-Iô f. CIo da dô I chIô u va kho I o
haI Io bôn Ia n da bay vô huo ng kha c. Ðuô I chIô u fro I mua, fôI na m
frôn gIuo ng gô cu a fôI, fôI không bj fha n khi Ia m cho kho chju.
Ðuô I so m, fôI da o mô f vo ng quanh da o. Khoa ng gIu a da o co
mô f khu dâ f frô ng kha rô ng, cây dô va cu I bô fa I do chu ng fo Ia
Henry Charrieâ re 130
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quy ch-Quy ch Iâ y gô o dâ y dô dô f fha nh fhan. TôI co n fhâ y mô f ca I
hô co dâ f so f fra ng, cha c anh moI Iôn dô phô f va o gô Ia m cho no
cha y không fha nh ngo n. Iu ga kIô m an o khu dâ f frô ng. Mô f con
chuô f kô ch xu cha y vu f duo I chân fôI, va ca ch dâ y va I fhuo c, fôI
fhâ y mô f con ra n da I gâ n haI mo f da chô f.
Cha c ha n con chuô f da ca n chô f con ra n.
Suô f nga y hôm â y, o mô f mình frôn da o, fôI kha m pha hô f
ca I no dô n ca I kIa. Vi du , fôI ga p mô f gIa dình nhu ng con an kIô n.
Mô f mo va ba con. Mô f fô kIô n fo dang sôI su c quanh chô chu ng.
Hon mô f fa khI râ f nho nha y fu ca nh no sang ca nh kIa frôn
khoa ng dâ f frô ng.
- TôI không ga p Sô-cô-Ia, cu ng không fhâ y chIô c fhuyô n.
Cha c anh vô Ia ng o vu ng Tha c mua fhu c phâ m. Anh an du chua7
- Rô I.
- Anh co n muô n an nu a không7
- Không.
TôI mang vô cho anh haI go I fhuô c don, Ioa I so I fo cu a Iinh: vì
chI co fhu na y.
- Ca m on anh, fhu na y duo c rô I. KhI SôcôIa dI va ng, fhuo ng
anh fa o Ia I Ia ng mâ y nga y7
- HaI ba nga y, nhung maI fôI Ia I dI, nga y na o fôI cu ng dI, vì
fôI không bIô f anh fa dI Iu c na o.
Hôm sau fro I mua fâ m fa . Nhung Quy ch-Quy ch vâ n frâ n
fruô ng dô I mua ra dI. Anh bo c quâ n a o frong mô f fâ m va I son ca p
duo I na ch. TôI không fIô n chân anh. “Anh du ng dI Ia m gì cho uo f”.
Anh no I vo I fôI fhô . Mua da fa nh. Nhìn ma f fro I, fôI bIô f Ia da
muo I mô f gIo . Io fhan fhu haI bj nuo c mua Ia m sâ p. TôI fo I gâ n dô
uo c Iuo ng faI ho a na y. Mua xô I xa cu ng không Ia m fa f hô f cu I. Vâ n
co n kho I fu frong ca I dô ng dj hình do bô c Iôn. Ðô ng fôI du I ma f rô I
nhìn Iâ n nu a vì nhu ng fhu fôI frông fhâ y fhâ f bâ f ngo : frong Io
fhan co nam chIô c gIa y. Trông ro ngay Ia mô I chIô c gIa y dô u da f
fha ng du ng frôn go f, dô u duo c so va o mô f ca I chân co n nguyôn fu
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 131
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ba n chân Iôn dô n ba p. Nhu vâ y Ia co ba nguo I bj fhIôu frong Io .
Không câ n pha I mô fa pha n u ng dâ u fIôn cu a fôI: kha m pha ra
chuyô n na y fôI fhâ y Ia nh Ia nh o sô ng Iung. TôI cu I xuô ng Iâ y chân
bo I chu f fa n fhan cha y do , fhì fhâ y ba n chân fhu sa u.
Quy ch-Quy ch cu ng ghô fhâ f, anh da bIô n nhu ng nguo I anh
gIô f ha ng Ioa f fha nh fro bu I. TôI bj xu c dô ng dô n nô I pha I ro I kho I
Io fhan ngay ra fâ n khu ba I frô ng dô co chu f a nh na ng. TôI câ n
pha I duo c suo I no ng. Ðu ng, frong không khi ngô f nga f na y, fôI
bô ng fhâ y Ia nh va câ n pha I co mô f chu f ma f fro I nhIô f do I. Ðo c dô n
dây, cha c dô c gIa cho Ia chuyô n vô Iy : da ng Io sau khI kha m pha ra
vIô c na y, fôI pha I foa f mô hôI mo I pha I. Thô ma không, fôI fhâ y
Ia nh co ng nguo I, vô fInh fhâ n va fhô châ f. Râ f Iâu, dô n mô f fIô ng
dô ng hô sau, mô hôI mo I ba f dâ u cha y frôn fra n fôI vì ca ng nghI,
fôI ca ng fhâ y ra ng, fôI da no I vo I anh fa Ia fôI co râ f nhIô u fIô n dâ u
o frong pIan fhô ma dô n bây gIo fôI vâ n co n sô ng fhì fhâ f Ia mô f
dIô u ky dIô u. Pha I chang anh fa dô da nh fôI cho mô f ca I Io dô f
fhan fhu ba7
TôI nho Ia Chang om cu a anh da no I vo I fôI Ia anh bj kô f a n
vô fô I an cuo p va gIô f nguo I frôn mô f chIô c fhuyô n buô m. KhI ho
fâ n công mô f chIô c fa u dô cuo p cu a, ho gIô f ca gIa dình, fâ f nhIôn
Ia vIn va o nhu ng Iy do chinh frj. Vâ y fhì dây Ia nhu ng nguo I da
quon gIô f nguo I ha ng Ioa f. Thô ma fôI Ia I bj câ m gIu o dây. TôI o
frong mô f hoa n ca nh fhâ f gay go. Thu dIô m Ia I fình hình xom sao.
Nô u fôI gIô f Quy ch-Quy ch frôn da o na y rô I cho xa c anh va o Io
fhan, không aI hay bIô f duo c. Nhung con hoo Ia I không chju ngho
fôI, con hoo duo c ro n Iuyô n na y cu ng không hIô u fIô ng Pha p. Vâ y
Ia không co ca ch na o ra kho I da o. Nô u fôI o p buô c duo c anh Ta u
na y ngho fhoo fôI, fhì sau khI ba f anh dua fôI ra kho I da o, fôI so
gIô f anh frôn dâ f IIô n. Nô u fôI no m anh xuô ng bu n, anh so bIô n
mâ f, nhung cha c anh pha I co Iy do gì dô fhIôu nhu ng nguo I na y ma
không no m xa c ho xuô ng bu n, Ia m fhô dô hon nhIô u. Ðo n caI fu ,
fôI dô ch so , nhung nô u ca c ba n Ta u cu a anh kha m pha ra Ia fôI da
gIô f anh, ho so fha nh ko dI san nguo I. Ho Ia I fhông fha o dja fhô o
dây. Nhu vâ y, bj ho duô I fhoo cha ng pha I Ia chuyô n hay ho m gì.
Henry Charrieâ re 132
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quy ch-Quy ch chI co khâ u su ng fruo ng mô f no ng, na p da n fu
phia dâ u no ng. Anh không chju ro I no , kô ca Iu c nâ u an, Iu c ngu va
ngay ca khI dI ngoa I anh cu ng mang su ng fhoo. TôI co con dao Iu c
na o cu ng mo sa n nhung fôI co n pha I ngu . Thô ma anh Ia I Ia nguo I
fôI cho n dô cu ng vuo f ngu c dâ y, fhâ f oa I oam. Ca nga y hôm â y fôI
không an. Va khI fôI ngho fIô ng anh ha f, fôI cu ng chua quyô f djnh
Ia m gì. Quy ch-Quy ch da fro vô . Nâ p sau ca c ca nh cây fôI fhâ y anh
dI fo I. Anh mang mô f ca I bo c da f fhang ba ng frôn dâ u va khI anh
dô n bôn fôI, fôI mo I Io ra. Anh fuoI cuo I dua fôI go I dô bo c frong ca I
bao bô f mì, Ioo Iôn rô I dI vô I va o nha . TôI dI fhoo anh.
- TIn mu ng, PapIIIon a , Sô-cô-Ia da vô rô I, fhuyô n vâ n co n.
Anh fa no I Ia fa u co fhô cho duo c hon nam fram ki-Iô ma vâ n nô I.
Thu anh dang câ n Ia nhu ng bao bô f mì dô gho p Ia I fha nh buô m
chinh va mô f buô m muI. Ðây Ia bo c ha ng dâ u fIôn. Nhung fhu co n
Ia I maI fa so Iâ y vô nô f, vì anh so dI xom fhuyô n vo I fôI.
Quy ch-Quy ch vu a dI vu a no I, không quay ma f Ia I.
Chu ng fôI nô I go f nhau dI. Truo c fIôn Ia con hoo, rô I dô n anh
fa, co n fôI dI sau cu ng. TôI khoa ng nghI râ f nhanh Ia anh không co
vo gì co y djnh cho fôI va o Io fhan, vì nga y maI anh so dua fôI dI
xom fhuyô n, va anh da ba f dâ u fIôu pha dô chuâ n bj cho cuô c vuo f
ngu c: anh co n mua ca nhu ng bao bô f mì.
- Mô f ca I Io bj sâ p dô kìa. Cha c fa I fro I mua.
- Mua nhIô u qua nôn cu ng cha ng co gì Ia Ia .
Anh cu ng không ra fham Io , cu dI fha ng vô Ia n. TôI không
bIô f no I gì, cu ng không bIô f nôn Ia m gì. CoI nhu không frông fhâ y
gì cu ng không xong. cha ng Io suô f nga y fôI Ia I không mo dô n gâ n
Io o ca ch Ia n co haI muoI Iam mo f, nghI cu ng ky .
- Anh dô fa f Iu a dâ y a 7
- Pha I, fôI cha ng dô y dô n nu a.
- Anh da an chua7
- Chua, fôI không do I.
- Anh bô nh a 7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 133
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không.
- Thô fa I sao anh không an su p dI7
- Quy ch-Quy ch, anh ngô I xuô ng dây, fôI co chuyô n muô n no I
vo I anh.
- Ðô fôI châm Iu a da .
- Ðu ng. TôI muô n no I chuyô n vo I anh ngay, frong Iu c fro I co n
sa ng.
- Co dIô u gì vâ y7
- Co dIô u Ia Io sâ p da dô Iô ba ca I xa c nguo I bj anh fhIôu
frong do . Anh ba y gIa I fhich cho fôI ngho vIô c na y.
- A ! Tha o na o fôI fhâ y ma f anh Ia Ia .
Không Iô vo xu c dô ng chu f na o, anh nhìn fha ng fôI no I:
- Sau khI nhìn fhâ y nhu vâ y, anh không yôn fâm pha I
không7 TôI hIô u, chuyô n dI nhIôn fhôI. Cu ng may cho fôI Ia anh
chua dâm va o Iung fôI. Anh PappIIIon, ba fha ng cha â y Ia ba
fha ng dI san nguo I. Va fuâ n qua, muo I hôm fhì du ng hon, fôI ba n
mô f mo cu I cho Sô-cô-Ia. Ong nguo I Ta u ma anh da fhâ y, gIu p fôI
dua ca c bao fhan ra kho I da o. Chuyô n na y ra c rô I Ia m: chu ng fôI
du ng fhu ng da I hon haI fram mo f ko o nhu ng bao fhan cho fruo f
frôn bu n. Ða I kha I Ia nhu vâ y. Tu dây dô n mô f con Ia ch nho ,
fhuyô n cu a Sô-cô-Ia dâ u o dâ y. Chu ng fôI da dô Ia I râ f nhIô u dâ u
vô f, mâ y ca I bao ra ch da dô roI va I cu c fhan. Thô Ia ba f dâ u xuâ f
hIô n ko san nguo I dâ u fIôn. Ngho fhu kôu, fôI bIô f Ia frong ru ng co
nguo I. TôI fhâ y duo c fha ng cha no , no Ia I không frông fhâ y fôI. TôI
Io n dI qua phia bôn kIa da o, vo ng sau Iung no da nh bâ f ngo , cha ng
co gì kho . No bj gIô f chô f ma không hô bIô f aI gIô f mình. TôI dô y
nhâ n fhâ y ca c xa c chô f na m xuô ng bu n sau va I nga y Ia I nô I Iôn,
cho nôn fôI mang no vô dây, cho va o Io .
- Co n haI nguo I kIa Ia fhô na o7
Chuyô n xa y ra ba nga y fruo c khI anh dô n dây. Ðôm â y fô I
don nhu mu c va hoa n foa n Im a ng, dIô u na y if khI fhâ y o ru ng
Ia m. HaI fha ng na y o bo ao fu châ p fô I. Mô f du a hô bj kho I bay fo I
Henry Charrieâ re 134
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia Iôn con ho. Ðo co nhu ng fIô ng ho ma fôI bIô f Ia co chu ng o dâ y.
Truo c khI fro I sa ng, fôI da nh IIô u dI qua phia fruo c ma f, chô bu n
ma fôI da nho Ia co fIô ng ho. Muô n cho nhanh, nhu fôI da no I vo I
anh, fôI da ca f cô fôn san nguo I dâ u fIôn. No không kôu duo c mô f
fIô ng. Co n fha ng sau no , co mô f khâ u su ng san, no chI Io nhìn vô
phia frôn da o xom co chuyô n gì xa y ra, nôn da dô fôI frông fhâ y.
TôI cho no mô f pha f su ng, va fhâ y no chua chô f ha n, fôI Ia I bô I
fhôm cho no mô f nha f dao va o fIm. Ðâ y Ia ba fha ng ma anh da
frông fhâ y frong Io fhan dâ y PapIIIon a Mô f fha ng A-râ p va haI
fha ng Pha p. Va c chu ng Iôn vaI ma dI qua dô ng bu n không pha I dô .
Chu ng na ng Ia m, cho nôn fôI pha I dI Ia m haI chuyô n. Rô I fôI cu ng
cho no va o Io duo c.
- Chuyô n xa y ra du ng nhu vâ y chu 7
- Ðu ng fhô , PapIIIon, fôI fhô vo I anh â y.
- Ta I sao anh không cho chu ng xuô ng bu n7
- TôI da no I rô I, bu n dâ y xa c chô f Iôn. ThInh fhoa ng co con
naI bj ro f xuô ng dâ y, chI mô f fuâ n sau, no Ia I nô I Iôn. HôI fhô I Ia m,
ma I dô n khI kô n kô n dô n an mo I hô f mu I. Pha I Iâu Ia m, fIô ng kô n
kô n kôu va bay Iuo n Ia m cho nguo I fa fo mo fìm dô n. PapIIIon oI,
fôI fhô vo I anh Ia dI vo I fôI anh không pha I so gì. Ðây dô anh yôn
fâm, anh câ m Iâ y khâ u su ng na y, nô u anh muô n.
TôI muô n nhâ n khâ u su ng dô n chô f, nhung fôI da no n duo c
va fôI cô hô f su c no I fhâ f fu nhIôn:
- TôI không câ m dâu anh Quy ch-Quy ch, fôI dô n dây vì fôI
ca m fhâ y duo c ba o da m, nhu dô n vo I mô f nguo I ba n. Nga y maI anh
pha I fhIôu fIô p mâ y fôn san nguo I â y cho hô f dâ u vô f dI. Ðu fôI
không co ma f o dây fôI cu ng không muô n bj buô c fô I Ia da gIô f ba
nguo I.
- Ðuo c, maI fôI so fhIôu nu a. Nhung anh yôn fri. không aI da f
chân duo c Iôn da o na y. Không fhô co aI da m qua dây nô u không
muô n bj sa Iâ y.
- Thô vo I mô f chIô c xuô ng ba ng cao su co qua duo c không7
- TôI không nghI dô n vIô c do .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 135
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nô u aI dâ n bo n hIô n bInh dô n dây, va chu ng muô n va o va o,
anh cu fIn Ia vo I mô f ca I bo , chu ng co fhô va o duo c. Vì vâ y nôn
pha I dI ca ng so m ca ng fô f.
- Ðô ng y . Nga y maI, so nho m Io Ia I, no cu ng chua fa f ha n, chI
câ n Ia m haI ô ng fhông hoI nu a.
- ThôI cha o anh Quy ch-Quy ch.
- Chu c anh ngu ngon, PapIIIon. TôI nha c Ia I Ia anh cu ngu
cho ky , anh co fhô fIn fôI.
Na m ko o chan Iôn fâ n ca m, fôI fhâ y â m a p khoan khoa I. TôI
châm fhuô c hu f. Muo I phu f sau, Quy ch-Quy ch da nga y, con hoo
na m ca nh anh cu ng fho phì pho . Iu a không bô c Iôn nhung fhan o
fhân cây co n hô ng va khI co con gIo Iu a va o Ia n, no fa o fa mô f ca m
gIa c fhanh bình, ôm a . TôI fâ n huo ng fIô n nghI na y va fôI da ngu
vo I nhu ng y nghI sau dây frong dâ u: Nga y maI, fôI so fhu c dâ y va
gIu a Quy ch-Quy ch vo I fôI mo I vIô c dô u ôm do p; nô u không chu ba
fa u na y qua Ia mô f nghô sI da cho dâ u nhu ng y djnh cu a mình va
kô chuyô n fa o Iao co n gIo I hon ca Sacha CuIfry` |`Sacha CuIfry:
dIô n vIôn kjch no I va dIô n a nh râ f nô I fIô ng cu a Pha p co n Ia fa c gIa
cu a nhIô u kjch ba n sân khâ u va phIm |1885 –1957) - NÐ) va nô u
fhô fôI so không fhâ y a nh ma f fro I, vì fôI da bIô f qua nhIô u vô anh,
anh so nga I.
Chuyôn vIôn gIô f nguo I ha ng Ioa f da nh fhu c fôI dâ y, fay câ m
mô f ca ca -phô, va nhu không co chuyô n gì xa y ra, anh cha o fôI vo I
mô f nu cuo I vô cu ng co I mo . Nga y da ra ng.
- Na y, anh uô ng ca phô, an ba nh fra ng dI, da cho mo rô I dâ y.
Àn uô ng xong, fôI ra ngoa I, ru a ra y o mô f fhu ng fon-nô Iu c
na o cu ng dâ y nuo c.
- Anh gIu p fôI nho , PapIIIon7
- ! ! - fôI no I ma không ho I xom anh fa câ n gIu p vIô c gì
Chu ng fôI ko o chân mâ y ca I xa c chô f da bj fhIôu do dang. TôI
dô y fhâ y ma không no I ra, Ia ca ba ca I xa c dô u bj mô bu ng, anh
cha ng fa u dô fhuong na y cha c da fìm xom ho co dâ u fIô n frong
Henry Charrieâ re 136
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ruô f không. Co du ng ho Ia nhu ng ko san nguo I không. ÐIô f dâu Ia I
chI Ia nhu ng nguo I san buo m va san fhu 7 Anh fa gIô f ho dô fu vô
hay dô Iâ y cu a7 ThôI, không nghI fhôm vô chuyô n na y nu a! Mâ y
ca I xa c chô f da duo c dua va o frong hô Io co cu I va dâ f so f da p Iôn
frôn. HaI ô ng fhông hoI da duo c mo ra va Io da bô c cha y vo I haI
nhIô m vu : Ia m ra fhan cu I va fhIôu cho ba ca I xa c fha nh fro.
- ÐI na o, PapIIIon.
Con hoo con fìm ra Iô I dI frong nha y ma f. Chu ng fôI nô I duôI
nhau dI qua qua ng bu n. Iu c sa p dâ n buo c dua chân, fôI Io dô n
chô f khIô p. Chuyô n SyIvaIn bj sa Iâ y rô I chô f da dô Ia I frong fôI
mô f â n fuo ng sâu sa c dô n nô I fôI không fhô na o dI frôn bu n mô f
ca ch fhanh fha n duo c. Cuô I cu ng, foa f mô hôI hô f, fôI cu ng pha I
Iao fhoo Quy ch-Quy ch. Chân fôI da f fu ng buo c Iôn vô f chân anh,
không co ca ch gì kha c: anh qua duo c fhì fôI cu ng pha I qua duo c
chu .
Sau haI gIo dI bô , chu ng fôI dI dô n duo c noI Sô-cô-Ia Iâ y gô .
Trôn duo ng dI chu ng fôI không ga p aI va cu ng không pha I Iâ n frô n
Iâ n na o.
- Cha o mo-xu .
- Cha o ông Quy ch-Quy ch.
- Anh co kho o không7
- Kho o Ia m.
- Anh cho ba n fôI xom fhuyô n.
Ca I fhuyô n râ f kho o, do Ia mô f Ioa I sa Iu p cho ha ng, na ng nô
nhung bô n cha c. TôI Iâ y dao sIa va o mo I chô , dao không bao gIo
ngâ p sâu qua nu a phân. Sa n fa u cu ng co n nguyôn. Ta u na y duo c
do ng ba ng mô f fhu gô da duo c cho n ky Iuo ng.
- Anh ba n bao nhIôu7
- HaI nga n nam fram francs.
- TôI fra anh haI nga n.
Nga gIa fhô Ia xong.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 137
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ta u na y không co ky. TôI fra fhôm cho anh nam fram
francs nu a, anh pha I Ia m fhôm cho fôI mô f ca I ky, mô f ba nh Ia I va
mô f cô f buô m. Ca I ky va ba nh Ia I pha I ba ng gô fô f, cô f buô m, cao
ba mo f, ba ng gô nho va do o. Ðao gIo xong7
- Ta m nga y nu a.
- Ðây Ia haI fo gIâ y ba c mô f nga n va mô f fo nam fram. TôI xo
dôI, dua anh mô f nu a, nu a kIa so dua anh khI fôI nhâ n fa u. Anh
gIu mô f nu a nho . Ða ng Io ng không7
- Ðô ng y .
- TôI câ n mô f if fhuô c fim, mô f fon-nô nuo c ngo f, if fhuô c Ia
va dIôm, fhu c an du cho bô n nguo I frong mô f fha ng: bô f mì dâ u,
ca-phô va duo ng, nhu ng fhu na y fôI fra fIô n rIông. Anh gIao fâ f ca
frôn sông o Kourou nho .
- Mo xu oI, fôI không fhô fhoo ông ra dô n cu a sông duo c
- TôI co ba o anh fhoo dâu. TôI ba o Ia anh gIao fa u cho fôI frôn
sông chu không pha I o ca I vu ng na y.
- Ca c fu I bô f mì, mô f cuô n dây fhu ng, kIm khâu va chI buô m
dâ y.
Quy ch-Quy ch va fôI Ia I quay vô noI â n na u. Chu ng fôI vô
fruo c khI fro I fô I, không ga p chuyô n phIô n phu c gì. Trôn duo ng vô ,
con hoo mô f nôn anh va c no Iôn vaI. Hôm nay, fôI dang khâu buô m
mô f mình, bô ng ngho co fIô ng kôu. TôI nâ p va o ru ng gâ n qua ng co
bu n va frông sang bo bôn kIa. Quy ch-Quy ch franh ca I khoa chân
mu a fay vo I nguo I fri fhu c Ta u. TôI doa n Ia anh fa muô n sang da o
ma Quy ch-Quy ch không cho sang. Tay nguo I na o cu ng câ m mô f
con dao pha f. Nguo I cu f fay co vo no ng hon. Mong sao anh fa du ng
gIô f Quy ch-Quy ch. TôI quyô f dInh Iô dIô n. TôI huy f sa o. HaI nguo I
quay vô phia fôI.
- Co vIô c gì fhô , anh Quy ch-Quy ch7.
- TôI muô n no I chuyô n vo I anh, anh PapIIIon a ! - Nguo I kIa
no I. - Anh Quy ch-Quy ch không cho fôI sang bôn â y.
Henry Charrieâ re 138
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau muo I phu f franh ca I ba ng fIô ng cu a ho , ca haI da fhoo
con hoo sang bôn na y da o. Ngô I frong Ia n, khI mô I nguo I fay da
câ m mô f ca nuo c fra , fôI cho ngho ho no I.
- Chuyô n nhu fhô na y - Quy ch-Quy ch no I. - Anh fa muô n
vuo f ngu c ba ng duo c vo I chu ng fa. TôI no I cho anh â y hIô u Ia fôI
không co quyô n gì frong chuyô n na y, anh Ia nguo I fra fIô n va chI
huy fâ f ca . Anh â y không fIn fôI.
- Anh PapIIIon oI, - anh kIa no I, - Quy ch-Quy ch pha I dô cho
fôI cu ng dI mo I duo c.
- Ta I sao7
- HaI nam fruo c, chinh anh â y da cha f cu f fay fôI frong khI
da nh ba c. Anh â y ba f fôI fhô Ia so không gIô f anh â y. TôI da fhô ,
nhâ n Io I vo I dIô u kIô n Ia anh fa pha I nuôI fôI suô f do I. Íf ra cu ng
pha I nuôI fôI khI fôI do I ho I. Nô u anh bo dI suô f do I, fôI so không
co n nhìn fhâ y anh â y cho nôn mô f Ia anh â y dô anh dI mô f mình,
haI Ia anh â y pha I dô fôI dI fhoo.
- Ia I co n chuyô n fhô nu a, ca do I bây gIo fôI mo I ga p chuyô n
na y Ia mô f dâ y, duo c, fôI ba ng Io ng dô anh dI fhoo. Ta u cu ng fô f va
rô ng, co fhô dI fhôm nu a nô u fa muô n. Anh Quy ch-Quy ch ba ng
Io ng, fhì fôI dô anh dI fhoo.
- Ca m on anh, - anh cu f fay no I.
- Anh fhâ y fhô na o, anh Quy ch-Quy ch7
- Ðô ng y , nô u anh muô n.
- Co mô f dIô u quan fro ng. Anh co fhô ra kho I fra I ma không
bj coI Ia mâ f fich va bj fruy na vô fô I vuo f ngu c, va anh co fhô co
ma f o ngoa I sông fruo c khI fro I fô I không7
- Không co gì nhIô u dâu. TôI co fhô ra kho I fra I fu ba gIo va
chua fo I haI gIo sau, fôI da dô n bo sông rô I.
- Anh Quy ch-Quy ch oI, ban dôm anh co fhô fìm chô dô chu ng
fa cho ba n anh Iôn fa u ma không mâ f fhì gIo không7
- Co chu , cha c cha n Ia co .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 139
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Mô f fuâ n nu a, anh dô n dây dô bIô f nga y kho I ha nh nho .
Anh cu f fay sau khI ba f fay fôI, vuI vo quay dI. TôI frông
fhâ y ca haI nguo I chIa fay nhau o bo bôn kIa. Truo c khI fu gIa , ho
da ba f fay nhau. Mo I vIô c ôm do p ca .
KhI Quy ch-Quy ch fro vô Ia n fôI no I Iuôn:
- Anh fa gIao ko o vo I dô I fhu cu a anh Ia nhI, nhâ n nuôI anh
fa suô f do I, chuyô n Ia fhuo ng Ia m dâ y. Ta I sao anh Ia I cha f fay
anh fa7
- ChoI ba c rô I da nh nhau.
- Tha anh gIô f chô f anh fa co n hon.
- Không duo c, vì anh â y Ia nguo I ba n râ f fô f. KhI ra fo a a n
bInh, anh fa da fâ n fình bônh vu c fôI; no I Ia chinh anh fa da nh fôI
fruo c, co n fôI chI fu vô fhôI. TôI da fu nguyô n cam kô f, fôI pha I gIu
du ng Io I hu a. ChI co mô f dIô u fôI không da m cho anh bIô f vì anh
chI fIô n cho ca chuyô n vuo f ngu c.
- ThôI xong rô I, anh Quy ch-Quy ch oI, chu ng fa không câ n no I
dô n chuyô n na y nu a. Nho fro I, khI na o duo c fu do anh muô n Ia m
gì fu y anh.
- TôI so gIu Io I hu a.
- Nô u co nga y anh duo c fu do, anh finh so Ia m gì7
- Mo fIô m an. TôI Ia bô p gIo I, co n anh â y chuyôn vô “hu fIô u”.
VIô c na y Ia m fôI vuI ha n. Câu chuyô n buô n cuo I Ia m fôI cu
cho c Quy ch-Quy ch hoa I.
Sô-cô-Ia da gIu Io I hu a: nam nga y sau, fâ f ca da sa n sa ng.
Chu ng fôI dI xom fa u va o mô f nga y mua fâ m fa . Không co gì co fhô
chô fra ch ca . Cô f buô m, ba nh Ia I va ky dô u hoa n ha o. O mô f khu c
quanh frôn sông, chIô c fa u cu ng fhu ng fon-nô nuo c va fhu c an da
do I chu ng fôI. ChI co n ba o fIn cho anh cu f fhôI: Sô-cô-Ia nhâ n dI
dô n fra I dô go I anh kIa, va so dua fha ng anh kIa dô n noI gIâ u fa u
dô chu ng fôI kho I pha I fo I bo sông do n anh.
Henry Charrieâ re 140
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cu a sông Kourou co haI cây do n pha dô xa c djnh vj fri. Tro I
mua fa u co fhô vuo f qua duo c chô do nô u dI o gIu a sông va dI
nhIôn Ia không ko o buô m Iôn. Sô-cô-Ia da cho chu ng fôI mô f hô p
son don va mô f cây bu f vo . Chu ng fôI so son Iôn buô m mô f chu K
Io n va sô 21, K.21 Ia sô dang ky mô f fa u da nh ca fhInh fhoa ng co
dI da nh ca dôm. Truo ng ho p ra dô n bIô n, chu ng fôI ko o buô m Iôn
ma bj pha f hIô n, nguo I fa so fuo ng dâ y Ia chIô c fa u da nh ca kIa.
Chu ng fôI quyô f djnh fô I maI, hô I muo I chin gIo , mô f gIo sau
khI fro I sâ p fô I, so kho I ha nh. Quy ch-Quy ch fIn cha c so fìm duo c
duo ng dI va ba o da m dua fôI dô n fha ng noI gIâ u fa u. Chu ng fôI ro I
da o hô I nam gIo dô franh fhu dI mô f fIô ng frong Iu c fro I co n sa ng.
TôI fro vô Ia n râ f vuI vo . Quy ch-Quy ch vaI va c con hoo no I chuyô n
huyôn fhIôn vo I fôI ma không quay Ia I, vì fôI dI sau Iung anh fa.
- Cuô I cu ng, fôI cu ng ra kho I fra I gIam. Nho co anh va chu
Chang cu a fôI ma fôI duo c fu do. So co nga y, khI nguo I Pha p cu f
kho I Ðông Ðuong, fôI duo c fro vô nuo c.
To m Ia I, anh fIn fôI, va fhâ y fôI ung ca I fa u, anh vuI nhu
khuo u TôI ngu dôm cuô I cu ng o da o, fôI hy vo ng cu ng Ia dôm cuô I
cu ng frôn dâ f Cuyano. Nô u fôI ra fo I sông va fo I bIô n, cha c cha n Ia
fu do rô I. Nguy co Io n nhâ f Ia bj da m fa u, vì fu khI co chIô n franh,
không co nuo c na o fra fu vuo f ngu c. Vô dIô m na y, chIô n franh da
co Io I cho chu ng fôI. Nô u chu ng fôI fhâ f ba I, chu ng fôI so bj fu
hình, du ng Ia fhô , nhung co n pha I ba f duo c chu ng fôI da . TôI nghI
dô n SyIvaIn. Ða ng Io anh pha I o dây, ngay ca nh fôI, cu ng vo I fôI,
nô u anh không pha m pha I dIô u khInh xuâ f kIa. TôI da fha o bu c
dIô n frong khI ngu : “Cu I ông fô ng bIô n Iy PradoI - Cuô I cu ng fôI da
du f khoa f fha ng duo c con duo ng cu a su fhô I ru a ma ông no m fôI
va o. TôI da mâ f chin nam”.
Ma f fro I da Iôn cao khI Quy ch-Quy ch da nh fhu c fôI dâ y. Ia I
uô ng fra , an ba nh fra ng. Chung quanh dâ y nhu ng hô p Ia hô p, fôI
co n fhâ y haI ca I Iô ng ba ng mây.
- Iô ng dô Ia m gì vâ y7
- TôI nhô f ga dô an do c duo ng.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 141
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Anh co dIôn không anh Quy ch-Quy ch7 AI Ia I dom ga dI
fhoo. Trong mô f ha nh frình nhu fhô na y7
- TôI muô n dom dI.
- Anh co bô nh không dâ y7 Nô u nuo c xuô ng, fâ n sa ng chu ng
fa mo I ra kho I cu a sông, Io Iu c â y, ga sô ng ga ma I ga y â m Iôn frôn
sông, anh fhâ y co nguy hIô m không7
- TôI không vâ f ga Ia I dâu.
- Anh Iuô c ga dI rô I bo va o mo hay dâ u. Thô mo I dô duo c Iâu
va chu ng fa so an frong ba nga y dâ u.
Cuô I cu ng Quy ch-Quy ch cu ng pha I chju, anh dI ba f ga ,
nhu ng fIô ng kôu cu a bô n con ga dâ u fIôn anh fo m duo c da Ia m
nhu ng con kha c bo cha y hô f, anh không ba f fhôm duo c con na o,
chu ng frô n ca va o ru ng. Ðâ y cu ng Ia dIô u bi mâ f cu a Ioa I vâ f,
không bIô f fa I sao cu ng ca m fhâ y fruo c mô I nguy co. Thoo sau con
hoo, chu ng fôI vuo f qua dô ng bu n, vaI va c na ng nhu Iu a. Anh van
na I fôI dô anh mang con hoo dI fhoo.
- Tro I dâ f oI! IIô u no co kôu không7
- TôI ba o da m vo I anh Ia không. TôI ba f no Im Ia no pha I Im.
Chu ng fôI haI ba Iâ n bj mô f con hô cu Iuo n quanh rình chu ng fôI.
Iu c do no cu ng không kôu, ma no so chô f khIô p, Iông cu du ng du ng
Iôn.
TIn va o fhIô n y cu a Quy ch-Quy ch, fôI ba ng Io ng dô anh dom
co n hoo fhân yôu cu a anh fhoo, chu ng fôI dô n chô dâ u fa u fhì fro I
da fô I mjf. Sô-cô-Ia va anh cu f da co ma f o dâ y rô I. Co haI cây do n
pIn dô fôI kIô m fra fâ f ca mo I vâ f du ng. Không fhIô u fhu gì: vo ng
Iô ng dây buô m, buô m mu I da duo c co ma f o dâ y rô I. Co haI cây do n
pIn dô fôI kIô m fra fâ f ca mo I vâ f du ng. Không fhIô u fhu gì: vo ng
Iô ng dây buô m, buô m mu I da duo c buô c sa n sa ng, co fhô ko o Iôn
ngay duo c. Quy ch-Quy ch ko o fhu haI ba Iâ n nhu fôI da chI cho anh
Ia m. Anh hIô u ngay công vIô c fôI nho anh. TôI fra fIô n anh da don
da fo ra râ f du ng da n. Anh fhâ f fha mang ca koo da n va nu a ma nh
gIâ y ba c dô nho fôI da n Ia I gIu p. Anh không Iu c na o so fôI Iâ y mâ f
nhu ng fo gIâ y ba c no . AI không co nhu ng y nghI xâ u vô nguo I
Henry Charrieâ re 142
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kha c, ba n châ f ho fhuo ng Ia fô f va fha ng fha n. Sô-cô-Ia Ia mô f
nguo I frung fhu c va Iuong fhIô n. Sau khI da fhâ y fu khô saI bj dô I
xu ra sao, anh không hô hô I hâ n Ia da gIu p ba nguo I fu fhoa f kho I
ca I dja ngu c kIa.
- Tu bIô f Sô-cô-Ia nho . Chu c anh cu ng gIa dình ga p nhIô u
may ma n.
- Ca m on ông nhIô u.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 143
hffp://obooks.vdcmodIa.com
XI. T! CIA NOI NC! C T!
Chuyô n vuo f ngu c cu a “dân fâ u”
TôI xuô ng fa u sau cu ng va nho Sô-cô-Ia dâ y, chIô c fa u fIô n vô
phia sông. Không co gIâ m, chI co haI ma I cho o fô f, mô f do Quy ch
cho o phia fruo c, mô f fôI cho o phia sau. Chua fo I haI gIo sau, chu ng
fôI ra dô n sông.
Mua da hon mô f gIo . TôI Iâ y mô f bao bô f mì dô cho mua.
Quy ch-Quy ch va anh cu f cu ng Ia m nhu vâ y, nuo c sông cha y sIô f va
xoa y nhIô u. Nho nuo c ru f, ba gIo sau, chu ng fôI da dI ngang haI
cây do n pha. TôI bIô f Ia da gâ n ra dô n bIô n vì haI cây do n pha na y
o mo m ngoa I cu a sông. Chu ng fôI ko o buô m chinh va buô m mu I,
chu ng fôI da dI qua Kourou ma không ga p fro nga I gì CIo fhô I phia
bôn fra I ma nh dô n nô I fôI buô c pha I buông buô m cho gIo fruo f dI.
Ta u chu ng fôI Iao ma nh ra bIô n nhu mô f mu I fôn, chu ng fôI Io f
qua cu a Ia ch va ro I kho I bo râ f nhanh. Truo c ma f chu ng fôI, cây
do n pha cu a da o RoyaIo da chI duo ng cho chu ng fôI. Muo I ba nga y
fruo c fôI co n o phia sau cây do n â y, o Ða o Quy . Chuyô n ra khoI va o
Iu c ban dôm, vIô c mau cho ng ro I kho I Ðâ f IIô n không duo c haI ba n
Ta u cu a fôI an mu ng nô fro I. Nhu ng fay con fro I na y không quon
Iô I bô c Iô fình ca m Iô ra ngoa I.
Ra dô n bIô n rô I, Quy ch-Quy ch chI bình fha n no I:
- Chu ng fa da dI ra duo c, râ f fô f.
Anh cu f no I fhôm:
- Pha I, chu ng fa da ra dô n bIô n ma không ga p mô f kho khan
na o.
- TôI kha f qua , anh Quy ch-Quy ch, cho fôI xIn mô f if ruo u.
Sau khI dua fôI uô ng, ca haI cu ng uô ng mô f châ u ruo u rhum.
TôI dI không co Ia ba n, nhung frong chuyô n vuo f ngu c dâ u fIôn, fôI
Henry Charrieâ re 144
hffp://obooks.vdcmodIa.com
da ho c ca ch djnh huo ng can cu va o ma f fro I, frang, sao va gIo . Va
fôI không ngâ n nga I Iao ra bIô n khoI, cô f buô m huo ng vô sao Hôm.
Ta u râ f fô f, no vuo f so ng mô f ca ch dju da ng va hâ u nhu không bj
fro ng fra nh. CIo fhô I râ f du , buô I so m chu ng fôI da o râ f xa bo va
ca c da o SaIuf. Nô u không pha I Ia Ia m IIô u, fôI da huo ng cho fa u
cha y xich gâ n da o Quy dô fu ngoa I khoI, vu a fhoa I ma I nga m vu a
vuo f qua no .
Ro ng ra sa u nga y, bIô n Iuôn co so ng Iu ng nhung không mua
va không co gIông ba o. CIo râ f ma nh da dâ y chu ng fôI dI râ f
nhanh vô huo ng fây. Quy ch-Quy ch va Vân Huô Ia nhu ng ba n
duo ng fuyô f vo I. Ca haI không Iu c na o pha n na n vô fro I xâ u, vô
na ng, vô dôm Ia nh. ChI co dIô u Ia không anh na o muô n câ m Ia I va
coI fa u Iâ y va I gIo dô fôI duo c ngu . Ha ng nga y ho nâ u bô p dô n ba
bô n Iâ n. Co bao nhIôu ga chu ng fôI da an hô f fron. Hôm qua, fôI
no I du a vo I Quy ch-Quy ch.
- Ðây gIo chu ng fa an con hoo chu 7
Anh fa dau khô fhu c su .
- Con vâ f na y Ia ba n fôI va fruo c khI an fhjf no pha I gIô f fôI
da .
Ca c ba n fôI cu ng san so c dô n fôI. Ho không hu f fhuô c dô fôI
muô n hu f bao nhIôu fhì hu f. Iu c na o cu ng co fra no ng. Ho Ia m fâ f
ca ma không câ n pha I ba o. Chu ng fôI ra dI da duo c ba y nga y. TôI
không chju du ng nô I nu a. Na ng gay ga f dô n nô I ca haI anh ba n
Ta u cu a fôI cu ng bj Iuô c chin nhu fôm. TôI pha I ngu . TôI buô c Ia I
Ia I va chI cang mô f chu f buô m. Ta u cu dI fhoo huo ng gIo fhô I. TôI
ngu say nhu chô f gâ n ba gIo . TôI gIâ f mình fInh dâ y do bj xô
ma nh. KhI ru a ma f fôI nga c nhIôn va vuI vo fhâ y Ia frong Iu c fôI
ngu anh ba n Quy ch da ca o râu cho fôI ma fôI không bIô f. Ma f fôI
cu ng duo c anh bôI dâ u.
Tu chIô u qua fôI Ia I qua huo ng Tây Nam vì fôI ca m fhâ y dI
qua xa vô huo ng Ða c. Ta u na ng nôn co ca I Io I Ia no không dô bj
frô ch huo ng. Ðo do , fôI fhâ y no dI qua vô huo ng Ða c fhâ f ra co Io Ia
không du ng. Kìa, co chIô c khInh khi câ u! Ðây Ia Iâ n dâ u fIôn frôn
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 145
hffp://obooks.vdcmodIa.com
do I, fôI duo c frông fhâ y no . No không co vo dang bay vô phia chu ng
fôI, va no o qua xa, kho uo c Iuo ng duo c kich fhuo c cu a no .
A nh na ng pha n chIô u frôn Io p nhôm Ia m no a nh Iôn ma u
ba ch kIm va cho I dô n nô I ma f không nhìn fha ng va o dâ y duo c. No
bô ng dô I huo ng, hình nhu bay vô phia chu ng fôI. Qua vâ y, no fo
dâ n râ f mau, va chI haI muoI phu f sau, no da o frôn dâ u chu ng fôI.
Quy ch va anh cu f vô cu ng nga c nhIôn khI fhâ y chIô c khInh khi
câ u, cu no I huyôn fhuyôn vo I nhau ba ng fIô ng Ta u.
- Ca c anh no I ba ng fIô ng Pha p dô fôI ngho mâ y chu .
- Khi câ u cu a Anh - Quy ch no I.
- Không, dâ y không pha I Ia khi câ u fro n ma Ia mô f chIô c
dIrIgoabIo: Ioa I khi câ u na y co fhô dIô u khIô n nhu ma y bay.
ChIô c khi câ u râ f fo, bây gIo chu ng fôI da fhâ y duo c ra f ro vì
no ha fhâ p va Iuo n frôn dâ u chu ng fôI fha nh nhu ng vo ng nho . Co
nhu ng Ia co nho duo c dua ra pha f fin hIô u. Chu ng fôI không hIô u
gì nôn không fra Io I. Khi câ u vâ n ra hIô u va dô n gâ n chu ng fôI
hon, chu ng fôI fhâ y duo c ca nguo I frong khoang fa u. Rô I no bay vô
phia dâ f IIô n. Mô f gIo sau mô f chIô c phI co bay fo I va Iuo n nhIô u
Iâ n frôn dâ u chu ng fôI. Ðô ng nhIôn bIô n nô I so ng du hon, gIo cu ng
ma nh hon. Chân fro I bo ng phia dô u quang va không fhô co mua.
- Trông kIa, anh cu f no I.
- O dâu7
- Ða ng kIa, huo ng na y, co fhô Ia dâ f IIô n o phia â y. ÐIô m don
kIa, Ia mô f chIô c fa u.
- Sao anh bIô f7
- TôI doa n vâ y, fôI co n cho dâ y Ia mô f fa u khu fru c.
- Vì sao7
- Vì no không co kho I.
Ðu ng vâ y, mô f gIo sau chu ng fôI fhâ y ro mô f chIô c fa u chIô n
ma u xa m, co vo dô n fha ng fa u chu ng fôI. No Io n dâ n: cha c no pha I
dI nhanh ghô go m, mu I fa u huo ng vô chu ng fôI, fôI so no dI sa f
Henry Charrieâ re 146
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chu ng fôI qua , so râ f nguy hIô m vì bIô n dô ng va vô f so ng cu a no
nguo c vo I so ng bIô n co fhô Ia m fa u chu ng fôI bj da m.
Ðo Ia mô f fa u pho ng ngu IôI Ioa I nho , khI no Iuo n quanh nu a
vo ng phoI ca vô ngang fhân fa u chu ng fôI do c duo c fôn fa u Ia
Tarpon. ChIô c fa u na ng, froo co Anh phâ p pho I o mu I fa u, da Iuo n
vo ng va fu phia sau châ m châ m dô n gâ n chu ng fôI. No fhâ n fro ng
dI so ng dôI, cu ng fô c dô vo I fa u chu ng fôI. Mô f phâ n Io n fhu y fhu
doa n o frôn boong ma c quâ n a o ma u xanh cu a Ha I quân Anh. Tu
da I chI huy, mô f sI quan ma c dô fra ng no I qua chIô c Ioa.
- Sfop! You - Sfop.
- Quy ch, ha buô m xuô ng ngay.
HaI phu f sau buô m chinh, buô m foc va buô m mu I da duo c ha
xuô ng. Không co buô m, fa u gâ n nhu du ng ha n Ia I, chI co so ng xô
fa u quay ngang. TôI fhâ y không fhô dô Iâu nhu vâ y, vì so nguy
hIô m Ia m. Mô f chIô c fa u ma không co xung Iuo ng rIông cu a mình
do dô ng co hay do gIo , không fhô gIu duo c du ng huo ng. Ðua haI
fay Iôn mIô ng Ia m Ioa, fôI kôu fo:
- Ca c ông co nguo I no I duo c fIô ng Pha p không ha fhuyô n
fruo ng
Mô f sI quan kha c câ m Iâ y chIô c Ioa frôn fay vIôn sI quan
fruo c.
- Co fôI no I duo c fIô ng Pha p.
- Ca c ông muô n gì7
- Iôn fa u cu a ca c anh.
- Không duo c, nguy hIô m Ia m, fôI không muô n ca c ông dâm
ho ng fa u cu a fôI.
- Chu ng fôI Ia fa u chIô n dI kIô m fra bIô n, ca c anh pha I fuân
Iô nh.
- TôI không câ n bIô f, vì chu ng fôI không dI da nh nhau.
- Ca c anh không pha I Ia nhu ng nguo I sô ng so f cu a ca I fa u bj
ba n chìm7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 147
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không chu ng fôI Ia nhu ng fu vuo f ngu c fu mô f fra I gIam fu
khô saI cu a Pha p.
- Tra I gIam fu khô saI Ia ca I gì, fra I khô saI nghIa Ia gì7
- Nha fu , fu nhân, fIô ng Anh Ia ConvIcf Hard Iabour.
- A , fôI hIô u rô I. O Cayonno ha 7
- Pha I, o Cayonno.
- Ca c anh dI dâu7
- Sang Honduras fhuô c Anh.
- Không duo c, ca c anh pha I fhoo huo ng Tây Nam va dI vô
fha nh phô Coorgo. Ðây Ia Iô nh, ca c anh pha I fhoo.
- Ðuo c! TôI ba o Quy ch ko o buô m Iôn va chu ng fôI dI vô huo ng
ma chIô c fa u pho ng ngu IôI da chI cho chu ng fôI
Chu ng fôI ngho co fIô ng dô ng co o phia sau. Ðâ y Ia mô f chIô c
xuô ng ma y duo c fa ch kho I fa u chIô n. No duô I kjp chu ng fôI ngay.
Mô f fhu y fhu , su ng doo cho o qua vaI, du ng o mu I xuô ng. No dô n fu
phia bôn pha I va dI sa f kô bôn chu ng fôI ma không du ng Ia I, cu ng
không ba f chu ng fôI du ng Ia I. Nguo I fhu y fhu nha y pho c sang fa u
chu ng fôI. ChIô c xuô ng fIô p fu c dI fro vô vo I chIô c fa u chIô n.
- Cood affornoon! - nguo I fhu y fhu no I.
Anh fa dI vô phia fôI, ngô I xuô ng ca nh fôI rô I da f fay Iôn câ n
Ia I va huo ng fa u vô phia Nam, chô ch nhIô u hon so vo I huo ng fôI dI.
TôI dô cho anh fa Ia I, va quan sa f ca ch Ia m cu a anh. Anh Ia I râ f
gIo I, không co gì pha I nghI ngo . Tuy fhô , fôI vâ n ngô I fa I chô cu a
fôI. ÐIô f fhô na o duo c.
- Thuô c Ia 7
Anh Iâ y ra ba bao fhuô c Ia Anh va dua cho chu ng fôI mô I
nguo I mô f bao.
- Tro I oI! - Quy ch no I, ho vu a dua fhuô c Ia cho anh na y du ng
Iu c anh xuô ng xuô ng, vì cha c anh fa không pha I Iu c na o cu ng
mang ba bao fhuô c Ia frong nguo I.
Henry Charrieâ re 148
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI cuo I vô Io I nhâ n xo f cu a Quy ch, rô I fôI Ia I chu y dô n nguo I
fhu y fhu Anh: anh fa bIô f Ia I fa u gIo I hon fôI. TôI co du fhì gIo dô
suy nghI. Iâ n na y, vIô c vuo f ngu c da fha nh công hoa n foa n, fôI da
Ia mô f nguo I fu do, fhâ f su fu do. Cô fôI no ng ran, fôI ca m fhâ y
nuo c ma f fra o ra. Thâ f vâ y, fôI da du f khoa f duo c fu do vì fu khI co
chIô n franh, không nuo c na o fra fu vuo f ngu c vô noI cu .
Truo c khI chIô n franh châ m du f, fôI co du fhì gIo dô duo c
da nh gIa fô f va bâ f cu nuo c na o ma fôI djnh cu cu ng so hIô u ro fôI.
ÐIô u bâ f Io I duy nhâ f Ia , do chIô n franh, co Io fôI không duo c Iu a
cho n nuo c fôI muô n o Ia I. Cu ng không sao, o bâ f cu noI na o fôI
sô ng, fôI cu ng so mau cho ng Ia m sao dô duo c dân va ca c nha câ m
quyô n o dâ y quy mô n va fIn câ y, ca ch sô ng cu a fôI so không aI chô
fra ch va o dâu duo c. Hon fhô , ca ch sô ng â y pha I Ia guong mâ u nu a.
Ca m gIa c an foa n Ia cuô I cu ng fôI da chIô n fha ng duo c con
duo ng fhô I ru a Ia m fôI không co n nghI dô n vIô c gì kha c. PapIIIon,
fhô Ia cuô I cu ng, ma y da duo c cuô c. Sau chin nam, ma y da foa n
fha ng. Ca m on Chu a Io ng Ia nh, co fhô nguo I da Ia m nhu vâ y fu
fruo c, nhung con duo ng nguo I va ch ra râ f bi â n, con không oa n
fra ch nguo I vì nho nguo I gIu p do , con vâ n co n fro , co n Ia nh ma nh
va fu do.
Chinh Iu c dang nghI fo I con duo ng ma fôI da vuo f qua frong
chin nam bj fu da y khô saI cô ng vo I haI nam fu o Pha p fô ng cô ng
Ia muo I mô f nam Ia Iu c fôI da frông fhoo fay nguo I fhu y fhu dang
chI va no I vo I fôI:
- Ðâ f IIô n kIa kìa.
Hô I muo I sa u gIo , sau khI dI ngang mô f ngo n do n bIô n da fa f,
chu ng fôI va o mô f con sông Io n. Sông Ðomorara. ChIô c xuô ng Ia I
xuâ f hIô n, nguo I Iinh fhu y fa a fay Ia I cho fôI va ra phia fruo c. Anh
fa ba f mô f cuô n fhu ng fo duo c no m fo I va buô c va o ghô bang phia
fruo c. Chinh fay anh da ha buô m va cho o xuô ng nho nha ng ko o
chu ng fôI khoa ng haI muoI kIIômo f nguo c gIo ng con sông nuo c
va ng va ng na y, fhoo sau dô haI fram mo f Ia chIô c fa u pho ng ngu
IôI. Sau mô f khu c quanh, mô f fha nh phô Io n hIô n ra, nguo I Iinh
fhu y Anh roo fo: “Ðô n fha nh phô Coorgo rô I”.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 149
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðu ng Ia chu ng fôI da dô n fhu dô cu a nuo c Cuyano fhuô c
Anh, do chIô c xuô ng ko o. Co râ f nhIô u fa u cho ha ng, fhuyô n ma y
va fa u chIô n. Co nhIô u da I ba c da f frong ca c fa u chIô n cu ng nhu
frôn dâ f IIô n.
ChIô n franh Ia nhu fhô . ChIô n franh nô ra da haI nam rô I
ma fôI không hay bIô f gì. Tha nh phô Coorgo, fhu dô cu a Cuyano
fhuô c Anh, ca ng quan fro ng frôn sông Ðomorara, o frong fình
fra ng co chIô n franh mô f fram phâ n fram. Ca I ca nh mô f fha nh
phô duo c vu frang Ia m fôI fhâ y buô n cuo I. Chu ng fôI vu a gho sa f
mô f câ u fa u quân su fhì chIô c fa u pho ng ngu IôI dI fhoo chu ng fôI
cu ng fu fu gho fo I va ca p bô n. Quy ch vo I con hoo, Huô vo I ca I bo c
nho frong fay va fôI fay không, chu ng fôI Iôn bô n. Không co mô f
nguo I dân na o frôn câ u fa u da nh cho Ha I quân na y. ChI co Iinh
fhu y va quân nhân. Mô f vIôn sI quan dI fo I. TôI nhâ n ra ông fa.
Ong Ia nguo I no I fIô ng Pha p vo I fôI fu frôn fa u pho ng ngu IôI, ông
fa fu fô chìa fay cho fôI va no I vo I fôI:
- Anh co kho o không7
- Thua fhuyô n fruo ng kho o
- Tô f. Ðu sao anh cu ng pha I qua y fô dô chich ngu a va I mu I.
Ca haI ba n cu a anh nu a.
Henry Charrieâ re 150
hffp://obooks.vdcmodIa.com
XII. CÐORCÐTOWN
Ðuô I chIô u, sau khI duo c chich nhIô u fhu fhuô c va c- xIn kha c
nhau, chu ng fôI duo c chuyô n sang dô n ca nh sa f cu a fha nh phô ,
mô f fhu fru so Io n co ha ng fram ca nh bInh fâ p nâ p ra va o không
ngo f. CIa m dô c ca nh sa f cu a fha nh phô Coorgo, nguo I câ m quyô n
fô I cao, chju fra ch nhIô m vô su an foa n cu a ha I ca ng quan fro ng
na y, fIô p ngay chu ng fôI fa I pho ng Ia m vIô c cu a ông. Quanh ông Ia
ca c sI quan Anh ma c dô ka-kI, quâ n cô c, bif fâ f fra ng, frông chu ng
cha c không chô va o dâu duo c. Ong da I fa ra hIô u cho chu ng fôI
ngô I xuô ng fruo c ma f ông. Ða ng fIô ng Pha p chinh cô ng, ông ho I
chu ng fôI:
- Iu c nguo I fa ba f ga p ca c anh frôn bIô n, ca c anh fu dâu fo I7
- Tu fra I fu khô saI o Cuyano fhuô c Pha p.
- Ca c anh cho fôI bIô f nhu ng dIô m chinh xa c ma fu do ca c
anh vuo f ngu c dI.
- TôI o da o Quy . Ca c anh na y o mô f fra I gIam o dâ f IIô n, mô f
nu a Ia fu chinh frj, fa I InInI, gâ n Kourou frôn dâ f Cuyano fhuô c
Pha p.
- Anh bj kô f a n fhô na o7
- Tu chung fhân. Iy do: gIô f nguo I.
- Co n ba c nguo I Ta u7
- Cu ng gIô f nguo I.
- A n ra sao7
- Chung fhân.
- Nghô nghIô p7
- Tho dIô n.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 151
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Co n ca c anh kIa7
- Nâ u bô p.
- Ca c anh fhoo ÐogauIIo hay Po faIn7
- Chu ng fôI không bIô f gì. Chu ng fôI chI Ia nhu ng fu nhân
muô n fìm ca ch sô ng Iuong fhIô n frong fu do.
- Chu ng fôI so dô ca c anh o mô f xa -IIm duo c mo cu a suô f
nga y dôm. Chu ng fôI so fra fu do cho ca c anh sau khI xo f Io I ca c
anh da khaI. Nô u ca c anh no I fhâ f, ca c anh không pha I so . Ca c anh
pha I hIô u Ia chu ng fôI dang co chIô n franh, nôn chu ng fôI buô c
Io ng pha I fhâ n fro ng hon fho I bình nhIô u.
Ta m nga y sau, chu ng fôI da mau cho ng duo c fra fu do.
Chu ng fôI Io I du ng fa m nga y o Ia I Ðô n ca nh sa f â y dô frang bj
quâ n a o fuom fâ f. Chin gIo sa ng maI anh Ta u va fôI da an ma c
chInh fô ra duo ng vo I gIâ y van cuo c co da n a nh.
Ca c nha frong ca I fha nh phô 250.000 dân na y hâ u hô f Ia
ba ng gô , kIô n fru c kIô u Anh: fâ ng frô f ba ng xI- mang, phâ n co n Ia I
ba ng gô . Ðuo ng xa va da I Iô châ f nich nhu ng nguo I fhuô c du ca c
chu ng fô c: da fra ng, da don, Â n Ðô , co ca c phu phon, fhu y fhu
Anh, My , hoa c nguo I phuong Ða c. Chu ng fôI hoI say sua fhâ y
mình duo c o gIu a da m dông sa c so na y. Mô f nIô m vuI ma nh IIô f
fra n ngâ p Io ng chu ng fôI, ma nh mo dô n nô I no Iô ro frôn ma f
chu ng fôI, kô ca haI anh nguo I Ta u, Ia m nhIô u kha ch bô ha nh nhìn
chu ng fôI va mIm cuo I vuI vo .
- Chu ng fôI dI dâu bây gIo 7 - Quy ch ho I.
- TôI bIô f so so dja chI va I nguo I. Mô f ca nh sa f da don da cho
fôI dja chI cu a haI nguo I Pha p o duo ng PonIfonco RIvors.
Ho I fham ky fhì dâ y Ia mô f khu da c bIô f chI co nguo I Â n Ðô
cu ngu . TôI dô n ga p mô f ca nh sa f vIôn an ma c dô fra ng, frông
chu ng cha c, fôI dua dja chI cho anh fa coI. Truo c khI fra Io I, anh
ho I gIâ y fo cu a chu ng fôI. TôI ha nh dIô n Iâ y ra dua cho anh. “Râ f
fô f, ca m on”, va anh fa sô f sa ng dua chu ng fôI dô n mô f chIô c fa u
dIô n va no I gì vo I nguo I Ia I. Chu ng fôI dI ra ngoa I fha nh phô va haI
muoI phu f sau, nguo I Ia I fa u ba o chu ng fôI xuô ng. Cha c Ia dô n noI
Henry Charrieâ re 152
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rô I. Chu ng fôI ho I duo ng. “Anh Ia nguo I Pha p ha 7” Mô f fhanh nIôn
ra hIô u cho chu ng fôI dI fhoo anh fa. Anh fa dua chu ng fôI dô n
fha ng mô f can nha fhâ p. TôI vu a fo I noI fhì fhâ y co ba nguo I dI ra,
dIô u bô nIô m no :
- Sao Ia I fhô na y, PapI, anh o dây a 7
- Vô Iy , nguo I gIa nhâ f, fo c ba c fra ng no I. - Va o dI! Ðây Ia nha
fôI. HaI nguo I Ta u na y dI vo I anh dâ y7
- Pha I.
- Va o dI, mo I ca c anh va o ca .
Nguo I fu gIa na y fôn Ia CuIffo Augusfo, co n go I Ia Io
CuIffou, dân MarsoIIIo chinh cô ng. Chin nam fruo c, nam 1933,
anh Iôn fa u Ia MarfInIo ro cu ng mô f chuyô n vo I fôI. Sau mô f
chuyô n vuo f ngu c fhâ f ba I, anh duo c fha fô I chinh va da bo frô n dI,
ca ch dây ba nam, fhoo nhu Io I anh no I. HaI nguo I kIa, mô f Ia IouIs
Nho , nguo I o Ardos, mô f nguo I dân TouIouso fôn Ia JuIof. Ca haI
cu ng frô n dI sau khI ma n ha n fu , da ng Io ho pha I o Ia I Cuyano
fhuô c Pha p mô f fho I gIan fuong duong vo I fho I gIan ho bj gIam,
muo I nam va muo I Iam nam |go I Ia fho I gIan qua n fhu c).
Can nha co bô n gIan: haI pho ng, mô f can bô p, kIôm pho ng an
va mô f xuo ng nho . Ho do ng gIa y ba ng baIafa, mô f fhu cao-su fhIôn
nhIôn kIô m o frong ru ng, cu bo va o nuo c no ng Ia co fhô nha o na n
fha nh dô du ng râ f dô da ng. Nhuo c dIô m cu a no Ia dô Iâu ngoa I
na ng fhì bj cha y, vì do Ia fhu cao su chua duo c Iuu ho a. Nguo I fa
kha c phu c khuyô f dIô m do ba ng ca ch cho nhu ng Io p va I xon ko vo I
ca c Io p baIafa.
Chu ng fôI duo c fIô p do n nô ng hâ u, vo I fâ m Io ng cao fhuo ng
cu a mô f nguo I da fu ng dau khô , CuIffou da fhu xô p cho ba chu ng
fôI mô f van pho ng va dô chu ng fôI o nha anh không hô do du chu f
na o. ChI co mô f vâ n dô Ia con hoo cu a Quy ch-Quy ch, nhung Quy ch
ba o da m Ia no không Ia m do nha va cha c cha n Ia no bIô f ra ngoa I
mô f mình dô dI da I.
CuIffou no I: “Ðuo c, rô I so finh sau, bây gIo anh om cho no o
vo I anh”.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 153
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ta m fho I chu ng fôI Iâ y ba fâ m chan cu cu a Iinh fra I ra dâ f
Ia m gIuo ng na m.
Sa u nguo I chu ng fôI ngô I fruo c cu a, hu f va I dIô u fhuô c, fôI kô
cho CuIffou ngho nhu ng chuyô n gIan fruân cu a fôI frong chin nam
qua. HaI nguo I ba n cu a anh va anh hô f su c cham chu Ia ng ngho va
nhu cu ng sô ng Ia I nhu ng bIô n cô do va ho cu ng qua nhu ng kInh
nghIô m fhu c fô cu a ba n fhân dô ca m fhông duo c. Co haI nguo I bIô f
SyIvaIn, da fhan va n vô ca I chô f cu a anh fa. Truo c ma f chu ng fôI,
râ f nhIô u nguo I fhuô c du ca c chu ng Ioa I dI qua dI Ia I. ThInh
fhoa ng co nguo I va o mua mô f dôI do p hay mô f cây chô I, vì CuIffou
va ca c ba n anh co n Ia m ca chô I dô kIô m sô ng. Qua ho fôI bIô f Ia
frong sô fu khô saI va dI da y co chu ng ba chu c nguo I vuo f ngu c da
dô n o fha nh phô Coorgo. Ðan dôm, ho ga p nhau fa I mô f qua n ruo u
o frung fâm fha nh phô dô uô ng ruo u rhum hay bIa. JuIof no I vo I
fôI Ia fâ f ca dô u Ia m vIô c dô sInh sô ng va da sô co fha I dô fô f.
Trong khI chu ng fôI ngô I ho ng ma f o cu a co mô f nguo I Ta u dI
qua, Quy ch IIô n go I anh fa Ia I. Rô I không no I gì vo I fôI, anh va anh
cu f dI fhoo nguo I no . Cha c ho không dI xa vì con hoo cu ng fhoo
sau. HaI gIo sau, anh vô cu ng mô f chIô c xo ba ga c nho do con Iu a
ko o. Anh vônh vang nhu Arfaban, ghìm con Iu a du ng Ia I va no I vo I
no ba ng fIô ng Ta u. Con Iu a co vo hIô u duo c fhu fIô ng na y. Trong
xo, co ba ca I gIuo ng sa f, ba fâ m nô m, gô I va ba chIô c va-II. Anh dua
cho fôI mô f chIô c va II dâ y frong co a o so-mI, quâ n du I, a o Io f cu ng
haI dôI gIa y, v.v.:..
- Anh kIô m ra nhu ng fhu na y o dâu vâ y, Quy ch7
- Ca c ba n dô ng huong cu a fôI cho fôI dâ y. Nga y maI chu ng fa
dô n fham ho nho 7
- Ðô ng y .
Chu ng fôI fuo ng Quy ch Ia I da f con Iu a va chIô c ba ga c dI,
nhung không. Anh fha o Iu a ra, buô c no o frong sân.
- Ho fa ng fôI ca con Iu a va chIô c xo na y. Ho no I, vo I nhu ng
fhu â y, fôI co fhô kIô m sô ng dô da ng. Sa ng maI, mô f nguo I cu ng
quô vo I fôI so dô n dây chI cho fôI.
Henry Charrieâ re 154
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðân Ta u, Ia m gì cu ng mau fhâ f.
CuIffou ba ng Io ng cho chIô c xo va con Iu a duo c o fa m frong
sân. Nga y fu do dâ u fIôn cu a chu ng fôI frôI qua fô f do p. Ðuô I fô I,
sa u chu ng fôI ngô I quanh ba n Ia m vIô c, an ngon Ia nh mo n xu p
rau, do JuIof nâ u, va mô f dIa mì ô ng.
- Iâ n Iuo f, mô I nguo I fhay phIôn nhau do n nha va ru a ba f
cho n - CuIffou no I:
Ðu a an chung na y fuo ng frung cho mô f fâ p fhô nho dâ y
nhIô f fình. Ca m gIa c bIô f mình duo c gIu p do frong buo c dâ u cu a
cuô c do I fu do Ia m chu ng fôI vu ng Io ng. Quy ch, anh cu f va fôI fhâ y
sung suo ng fhâ f su va hoa n foa n. Chu ng fôI co mô f ma I nha , mô f
ca I gIuo ng, nhu ng nguo I ba n ha o pho ng, fuy ngho o nhung cu ng co
fInh fhâ n cao fhuo ng da gIu p do chu ng fôI. Co n câ n do I ho I gì hon
nu a7
- Ðôm nay, câ u co muô n Ia m gì không, PapIIIon7 - CuIffou
ho I fôI. - Câ u muô n dô n qua n ruo u o frung fâm, noI ca c fay fu vuo f
ngu c dô u fo I không7
- TôI fhich o nha dôm nay hon. Anh muô n dI fhì cu dI. Ma c
fôI.
- Ðuo c fôI so dI vì fôI câ n ga p mô f nguo I.
TôI so o Ia I vo I Quy ch va anh cu f.
IouIs nho va CuIffou an ma c chInh fô , fha f va va f va dI vô
phia frung fâm. ChI co JuIof o Ia I dô Ia m nô f va I dôI gIa y cho xong.
Ca c ba n fôI va fôI dI mô f vo ng quanh ca c duo ng phô Iân câ n cho
bIô f. Tâ f ca dân o dây dô u Ia nguo I Â n Ðô . Râ f if nguo I da don, hâ u
nhu không co dân da fra ng, ra I ra c co va I fIô m an Ta u.
PonIfonco RIvors, fôn khu phô na y, Ia mô f go c nuo c  n Ðô
hay xu Nam Ðuong. Ca c fhIô u phu va fhIô u nu dô u râ f do p, va ca c
ông cu dô u ma c a o da I fra ng. NhIô u nguo I dI chân dâ f. Khu phô
ngho o nhung mo I nguo I dô u an ma c sa ch so . Ðuo ng phô fhIô u do n,
nhu ng qua n an, uô ng, dô u dông ngho f nguo I, dâu dâu cu ng ngho
fhâ y âm nha c  n Ðô .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 155
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mô f nguo I da don bô ho ng ma c dô fra ng, fha f va va f cha n fôI
Ia I:
- Ong Ia nguo I Pha p pha I không, fhua ông7
- Pha I.
- Ðuo c ga p nguo I dô ng huong, fôI mu ng Ia m. Mo I ông muô n
mô f Iy vo I fôI.
- Cu ng duo c, nhung fôI co n haI nguo I ba n.
- Không sao, ho co no I duo c fIô ng Pha p không7
- Ðuo c.
Ca bô n chu ng fôI va o ngô I mô f ba n kô bôn Iô duo ng, fruo c
mô f qua n ruo u. Anh cha ng MarfInIquo na y no I mô f fhu fIô ng Pha p
co n cho n Io c hon chu ng fôI. Anh ba o chu ng fôI pha I dô pho ng bo n
da don Anh, vì fhoo anh, ho dô u no I dô I. “Chu ng no không nhu
nguo I Pha p chu ng fa dâu, chu ng fa chI no I mô f Io I, bo n chu ng
không nhu vâ y”.
TôI cuo I fhâ m vì fhâ y anh cha ng da don Tomboucfou na y fu
xung Ia nguo I Pha p chu ng fa, song fôI Ia I fhu c su Iu ng fu ng. Ðu ng
mo xu na y Ia mô f nguo I Pha p, chinh cô ng hon fôI, fôI nghI vâ y, vì
anh fa nhâ n quô c fjch mình mô f ca ch dâ y nhIô f fình va fIn fuo ng.
Anh fa co fhô chô f vì nuo c Pha p, co n fôI fhì không. Ðo do anh fa
Pha p hon fôI. Cho nôn fôI cu ng phu ho a fhoo anh.
- Ðuo c ga p dô ng huong va no I fIô ng mo do fôI râ f fhich vì fôI
no I fIô ng Anh fô I Ia m.
- Co n fôI, fôI no I duo c, fôI no I fIô ng Anh fha o va du ng van
pha m nu a. Anh câ n gì, fôI sa n sa ng gIu p anh. Anh o fha nh phô
Coorgo na y da Iâu chua7
- Mo I duo c fa m nga y, không hon.
- Anh o dâu dô n7
- O Cuyano fhuô c Pha p.
Không fhô fhô duo c, anh Ia dân vuo f ngu c hay Ia nguo I coI fu
cha y fhoo Ðo CauIIo7
Henry Charrieâ re 156
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI vuo f ngu c.
- Co n ca c ba n anh7
- Cu ng vâ y.
- HonrI oI, fôI không muô n bIô f qua khu cu a anh, bây gIo Ia
Iu c pha I gIu p do nuo c Pha p dô chuô c fô I. TôI fhoo Ðo CauIIo va fôI
dang cho fa u dô sang Anh dây. Nga y maI anh Ia I fìm fôI o Câu Ia c
bô MarfInor nho . Ðja chI dây. TôI râ f sung suo ng nô u anh cu ng
fham gIa vo I chu ng fôI.
- Anh fôn Ia gì7
- Homo ro.
- Mo-xu Homo ro oI, fôI không fhô quyô f djnh ngay duo c. TôI
pha I fìm hIô u fình hình gIa dình fôI va suy xo f ky fruo c khI quyô f
djnh mô f vIô c quan fro ng nhu vâ y. ông Homo ro oI, nuo c Pha p da
Ia m fôI dau khô va dô I xu vo I fôI vô nhân da o Ia m.
Anh cha ng MarfInIquo da cô fhuyô f phu c fôI vo I fâ f ca nhIô f
fình sôI nô I vô ha n dô cu a fra I fIm anh. Ngho nhu ng Iy Io cu a con
nguo I na y dI ba o vô nuo c Pha p da bj fa n pha cu a chu ng fôI, fhâ f vô
cu ng ca m dô ng.
Chu ng fôI vô nha râ f muô n va khI dI na m, fôI nghI Ia I râ f ca
nhu ng gì nguo I dân Pha p Io n do da no vo I fôI, fôI pha I suy nghI
du ng da n vô dô nghj cu a anh fa. No I cho cu ng fhì bo n ca nh sa f,
bo n quan fo a, chinh quyô n nha fu dâu pha I Ia nuo c Pha p. TôI ca m
fhâ y mình vâ n co n râ f yôu nuo c Pha p. Thô ma Ia I co bo n Ðu c frôn
dâ f Pha p. Tro I oI, nhu ng nguo I fhân cu a fôI dau khô bIô f bao
nhIôu, va dô I vo I fâ f ca nhu ng nguo I dân Pha p, fhâ f Ia nhu c nha
bIô f chu ng na o.
KhI fôI fInh dâ y, con Iu a, chIô c xo ba ga c, con hoo, Quy ch va
anh cu f da bIô n dâu mâ f.
- Câ u ngu ngon chu 7 - CuIffou va ca c ba n anh ho I.
- Ngu say Ia m, ca m on.
- Câ u muô n uô ng ca phô su a hay fra 7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 157
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ca phô vo I ba nh mì phô f bo.
- Ca m on!
TôI vu a an vu a xom ho Ia m vIô c.
JuIof chuâ n bj baIafa dâ n dâ n fhoo nhu câ u câ n fhIô f, anh fa
bo fhôm nhu ng fa ng baIafa ra n cha n va o nuo c no ng va nha o Iâ n
vo I ca I khô I da mô m.
IouIs nho chuâ n bj sa n nhu ng ma nh va I, co n CuIffou hoa n
fâ f chIô c gIa y..
- Ca c anh Ia m duo c nhIô u không7
- Không. Ðo n mình Ia m du kIô m haI muoI dô-Ia mô f nga y.
Tra fIô n nha va an nam dô-Ia. Co n Ia I cho mô I du a nam dô-Ia Ia m
fIô n fu I, may ma c va fIô n ho f fo c
- Ca c câ u ba n hô f a 7
- Không, fhInh fhoa ng, mô f du a frong bo n mình pha I dI ba n
gIa y va chô I o ca c duo ng phô : ÐI ba n da o nhu vâ y, duo I na ng, gay
Ia m.
- Nô u câ n, fo cu ng muô n cu ng Ia m vo I ca c câ u o dây fo không
fhich Ia ko an ba m. To cu ng pha I go p phâ n va o bu a an chu .
- Tô f fhôI, PapI.
Suô f nga y, fôI dI da o o khu phô nguo I Â n cu a fha nh phô
Coorgo. TôI frông fhâ y mô f ba ng qua ng ca o chIô u bo ng va fhâ y
fho m xom mô f phIm ma u, co fIô ng no I, Iâ n dâ u fIôn frong do I.
ChIô u nay fôI so ba o CuIffou dâ n fôI dI coI. TôI dI frôn duo ng
PonIfonco RIvors suô f ca nga y. Tha I dô Ijch fhIô p cu a nhu ng nguo I
dân o do Ia m fôI mô n ho vô cu ng. Ho co haI du c finh: ho râ f sa ch
va râ f Iô dô . Ca I nga y fho fhâ n mô f mình fa I duo ng phô o khu na y
cu a fha nh phô Coorgo dô I vo I fôI co n Io n Iao hon nhIô u so vo I nga y
fôI dô n TrInIdad chin nam fruo c.
O TrInIdad, gIu a nhu ng ca m gIa c ky dIô u do duo c dI Iâ n
frong da m dông, fôI Iuôn Iuôn fu nhu : mô f nga y na o, frong haI
fuâ n Iô nu a Ia nhIô u nhâ f, fôI Ia I pha I ra dI frôn bIô n. Nuo c na o so
vuI Io ng nhâ n fôI7 Co quô c gIa na o cho fôI cu fru không7 Tuong IaI
Henry Charrieâ re 158
hffp://obooks.vdcmodIa.com
so ra sao7 o dây kha c ha n. TôI duo c hoa n foa n fu do, va nô u fôI
muô n, fôI co fhô sang Anh, fham gIa ca c Iu c Iuo ng fu do nuo c
Pha p. TôI pha I Ia m gì7 Nô u fôI quyô f djnh dI fhoo Ðo CauIIo, nguo I
fa co fhô no I Ia fôI cha ng bIô f dI dâu nôn pha I dâm dâ u va o dâ y!
CIu a nhu ng nguo I Ia nh ma nh, bIô f dâu ho so chI coI fôI nhu mô f
fôn fu khô saI cha ng â n na u duo c va o dâu, nôn pha I dô n vo I ho 7
Nguo I fa dô n Ia nuo c Pha p bj chIa ra Ia m ha I, mô f bôn fhoo Po faIn
va bôn kIa fhoo Ðo CauIIô. Sao mô f fhô ng chô pha p Ia I không bIô f
dâu Ia danh du va quyô n Io I cu a nuo c Pha p nhI7 Nô u fôI fham gIa
ca c Iu c Iuo ng fu do sau na y, fôI co pha I ba n va o nhu ng nguo I Pha p
không7 o dây fhâ f Ia kho , râ f kho fa o cho mình mô f chô du ng fa m
châ p nhâ n duo c. CuIffou, JuIof va IouIs nho không pha I Ia nhu ng
fha ng dâ n, ma ho vâ n Ia m vIô c dô kIô m nam dô-Ia mô f nga y. Truo c
hô f, fôI pha I fâ p sô ng fu do da . Tu nam 1931 - bây gIo Ia 1942 - fôI
Ia fu nhân. TôI không fhô gIa I quyô f duo c nhu ng â n sô frong nga y
fu do dâ u fIôn. TôI không co n bIô f co nhu ng vâ n dô gì duo c da f ra
cho mô f nguo I muô n fa o cho mình mô f chô du ng frong cuô c sô ng.
TôI chua bao gIo Ia m vIô c ba ng fay cu a mình. TôI chI Ia mô f anh
fho dIô n quo n. TôI chI fu hu a vo I mình mô f dIô u duy nhâ f: sô ng
sao cho sa ch so , if ra cu ng sa ch so nhâ f frong khuôn khô da o du c
cu a rIông mình.
TôI vô dô n nha fhì da muo I bô n gIo .
- Thô na o PapI, Iâ n dâ u fIôn hif không khi fu do khoa I chu 7
Câ u dI choI vuI ha 7
- Hay Ia m, CuIffou oI, fôI cu quanh dI quâ n Ia I ma I frôn ca c
duo ng phô o vu ng ngoa I ô Io n na y.
- Anh co ga p bo n Ta u không7
- Không.
- Ho o ngoa I sân. Ca c ba n anh râ f fha o va f. Ho da kIô m bô n
muoI dô-Ia va ho nhâ f djnh ba f fôI pha I nhâ n haI muoI dô. Tâ f
nhIôn, fôI không chju. Anh ra ma xom.
Quy ch dang fha I mô f cây ba p ca I cho con hoo cu a anh an.
Anh cu f dang ky co con Iu a. No cu du ng yôn, co vo fhich cho Ia m.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 159
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô na o PapIIIon7
- Tô f, co n ca c anh ra sao7
- Chu ng fôI fhich Ia m, chu ng fôI da kIô m duo c bô n muoI dô-
Ia.
- Ca c anh Ia m gì7
- Chu ng fôI dI fu ba gIo sa ng vô vu ng quô vo I mô f nguo I dô ng
huong dô anh fa chI dâ n cho. Anh fa mang fhoo haI fram dô-Ia. Vo I
sô fIô n â y, chu ng fôI mua ca chua, rau sa -Ia ch, ca fim, nghIa Ia ca c
Ioa I Iau fuoI va xanh. Va I con ga , fru ng va su a dô. Chu ng fôI mang
ra cho o gâ n bô n fa u va fhoa f fIôn chu ng fôI ba n cho nguo I o dây
ba n Io if mô f, sau ba n cho fhu y fhu My . Ho ba ng Io ng vô gIa ca va
ho ba o fôI Ia nga y maI, fôI không pha I va o cho nu a, fôI cu do I o
cô ng fruo c bô n. Ho so mua fâ f ca cho. TIô n dây. Anh Ia nguo I chI
huy, anh câ m Iâ y fIô n.
- Quych, anh bIôf Ia fôI cung co fIôn, fôI không câ n dô n mo n
fIô n na y.
- Anh cu gIu Iâ y. Nô u không, chu ng fôI không Ia m vIô c nu a.
- Ca c anh ha y ngho fôI. Nguo I Pha p co nam dô-Ia Ia sô ng
duo c rô I. Chu ng fa mô I nguo I cu ng Iâ y nam dô-Ia dô rIông cho
mình, nam dô-Ia go p fIô n an. Co n Ia I fa câ f dI dô fra no cho dô ng
huong ca c anh sô haI fram dô-Ia ma ho cho anh muo n.
- Ðô ng y .
- Nga y maI, fôI muô n dI vo I ca c anh.
- Không, anh cu ngu . Nô u anh muô n, ba y gIo sa ng anh fìm
chu ng fôI fruo c cô ng bô n fa u.
- Ðuo c.
Mo I nguo I dô u vuI vo . Truo c fIôn, chu ng fôI fhâ y da kIô m
sô ng duo c, không co n Ia ga nh na ng cho ca c ba n. Sau CuIffou va
haI anh kIa, ho fuy fô f fhâ f, nhung ho cu ng pha I Io không bIô f bao
nhIôu Iâu nu a chu ng fôI mo I co fhô fu dI kIô m sô ng duo c.
Henry Charrieâ re 160
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðô an mu ng vIô c Ia m phI fhuo ng na y cu a ba n anh, PapIIIon
oI, chu ng fa pha I uô ng haI Iif ruo u.
JuIof dI mô f Ia f fhì vô , mang fhoo ruo u mia fra ng va dô
nha m: Mô f gIo sau, chu ng fôI uô ng ruo u nhu o MarsIIIo. Ruo u va o
Io I ra, va nhu ng fIô ng cuo I vuI do I vang Iôn ro n ra hon fhuo ng Iô .
Nhu ng nguo I ân ha ng xo m ngho no I o bôn nha nguo I Pha p co fIô c
cu ng sang choI fu nhIôn, co ba nguo I da n ông va haI cô ga I. Ho
mang nhu ng xIôn fhjf ga va fhjf dô duo c fâ m râ f nhIô u fIôu o f. HaI
cô ga I do p Ia fhuo ng, ca haI ma c foa n fra ng, dI chân dâ f, cô chân
fra ng doo vo ng ba c. CuIffou no I vo I fôI:
- Câ n fhâ n, con ga I frInh nguyôn ca dâ y. Anh du ng vì fhâ y
ho dô ngu c frâ n duo I fâ m voan mo ng frong ma an no I sa m so vo I
ho . Ðô I vo I ho fhô Ia fu nhIôn. TôI fhì không sao, fôI gIa rô I. Hô I
mo I fo I dây, JuIof va IouIs nho da fhu bo m xom chu f dInh, ca haI
da Ia nh du . Ca c cô na y không chju sang dây fu Iâu rô I.
HaI cô ga I Â n Ðô na y do p fuyô f frâ n. Vô f xam gIu a fra n Ia m
cho ca haI co mô f vo gì ky a o. HaI cô no I chuyô n fu fô vo I fôI, va vo I
vô n IIô ng fIô ng Anh if o I cu a mình, fôI cu ng hIô u ra ng haI cô hoan
nghônh vIô c fôI dô n fha nh phô Coorgo na y.
Ðôm nay, CuIffou va fôI da dI va o frung fâm fha nh phô . Ðô n
dâ y fuo ng nhu dI va o mô f nô n van mInh kha c, hoa n foa n xa Ia vo I
noI chu ng fôI sô ng. Tha nh phô dông ngho f nguo I. Ða fra ng, da
don, nguo I Â n Ðô , Trung Hoa, quân nhân va Iinh fhuy ma c quân
phu c cu ng mô f sô fhu y fhu ca c fhuong fhuyô n. Râ f nhIô u qua n
ruo u, fIô m an, fIô m gIa I kha f va hô p dôm vo I a nh do n gay ga f Ia m
duo ng phô sa ng nhu ban nga y.
Sau buô I xom phIm |Iâ n dâ u fIôn frôn do I fôI duo c bIô f phIm
ma u, Ioa I co ca fIô ng no I nu a), co n dang ngây ngâ f vo I ca I mu I do I
mo I duo c huo ng do , fôI dI fhoo CuIffou va o mô f qua n ruo u râ f Io n.
Hon haI muoI nguo I pha p chIô m mô f go c pho ng. Ho uô ng “Cu ba fu
do” |ruo u cô n pha Coca coIa).
Tâ f ca nhu ng nguo I na y dô u Ia fu vuo f ngu c, dân anh chj ca .
Co nguo I da ma n ha n, duo c fha rô I nhung co n bj “qua n fhu c” fa I
chô . Ðo I khô không co vIô c Ia m; Ia I bj dân chinh quô c va ca dân dja
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 161
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phuong Cuyan khInh ro , ho da fìm dô n mô f xu so ma ho cho Ia so
sô ng kha hon. Nhung o dây ho vâ n râ f cu c, ho kô Ia I vâ y.
- TôI va o ru ng cha f cu I cho John £ornandaz Iâ y haI dô Ia ruo I
mô f nga y - Tha ng na o fôI cu ng vô fha nh phô Coorgo choI fa m
nga y. TôI fuyô f vo ng rô I.
- Co n anh7
- TôI suu fâ m buo m. TôI va o ru ng san buo m va khI co duo c
mô f Iô kha kha nhu ng con buo m ca c Ioa I, fôI xô p chu ng va o mô f ca I
hô p kinh rô I dom ba n ca bô suu fâ p
Co nguo I dI bô c do ha ng o bô n ca ng. AI cu ng Ia m vIô c không
chI vu a du an. “Cu c dâ y nhung duo c fu do, ho no I fhô . Tu do quy
Ia m”.
Tô I nay, co mô f nguo I fu bIô f xu fôn Ia £aussard dô n fham
chu ng fôI. Anh mo I fâ f ca cu ng uô ng. Anh Ia m frôn mô f chIô c fa u
Canada cho bô c-xif |bj fru ng ngu IôI o cu a sông Ðomorara). Anh
sô ng so f va duo c fro câ p da m fa u. Thu y fhu doa n chô f gâ n hô f.
Anh may ma n Iôn duo c xuô ng câ p cu u. Anh kô Ia I ra ng chIô c fa u
ngâ m Ðu c da nô I Iôn ma f nuo c va no I chuyô n vo I nhu ng nguo I co n
sô ng so f sau khI fa u da m. Chu ng ho I co bao nhIôu fâu co n dâ u o
bô n cho duo c xô p bô c-xif va sa p ro I ca ng. Tâ f ca dô u fra Io I Ia
không bIô f, fha ng cha ho I ho IIô n cuo I va no I: “Hôm qua, fôI co n
xom chIô u bo ng o ra p nây ra p no frong fha nh phô Coorgo. Ca c anh
coI dây fôI co n gIu duo c nu a fa m vo va o cu a dây na y”: Rô I chI va o
a o vo f ngoa I, ha n Ia I no I: “Ðô quâ n a o na y cu ng mua o fha nh phô
Coorgo dâ y”. Co nhu ng nguo I hoa I nghI kôu Ia chuyô n bja nhung
£aussard nhâ f djnh ba o Ia du ng nhu vâ y fhâ f. ChIô c fa u ngâ m co n
ba o fruo c cho nhu ng nguo I da m fa u bIô f Ia fa u na o so dô n vo f ho .
Vô sau du ng chIô c fa u â y da dô n do n ho fhâ f. AI cu ng no I chuyô n
mình.TôI va CuIffou ngô I ca nh mô f ông gIa dân Pa rI, o Khu Cho .
Ong fa no I fôn ông Ia IouIs Nho o duo ng Iombards.
- Anh ba n PapIIIon oI, fôI nghI ra mô f mo o dô cha ng Ia m gì
ma vâ n sô ng duo c. Hô frôn ba o o mu c “hy sInh vì vua” hay “vì nu
hoa ng” |fôI cu ng cha ng ro nu a), co fôn mô f nguo I Pha p, Ia fôI fìm
dô n mô f cu a ha ng ba n mô chi ba ng da , fhuô chu p mô f fâ m hình co
Henry Charrieâ re 162
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôI du ng bôn mô f fâ m bIa co son fôn fa u, nga y fa u da m va fôn
nguo I Pha p no . Sau do fôI dô n ca c bIô f fu sang fro ng cu a nguo I
Anh, fôI no I Ia ho pha I go p fIô n xây mô cho nguo I Pha p kIa da hy
sInh cho nuo c Anh dô Iuu Ia I Ia m ky nIô m fa I nghIa frang. Cho dô n
fuâ n vu a qua, co mô f fha ng ngô c nguo I Ðrofagno duo c dang Ia chô f
frong mô f vu da m fa u vì fru ng ngu IôI, Ia I sô ng nhan rang ra ma
fro vô . Tha ng cha â y dI fham mâ y ba , du ng Ia nhu ng nguo I fôI da
quyôn nam dô-Ia dô xây mô cho ha n. Tha ng cha dI dâu cu ng ro o
Iôn Ia no co n sô ng so so ra dâ y, co n fôI fhì cha ng Ia m fâ m bIa na o
ca . Pha I kIô m ca ch kha c dô sô ng fhôI, vì vo I fuô I fôI fôI không Ia m
gì nô I rô I.
Ruo u va o aI cu ng Io n fIô ng kô du ca c chuyô n bâ f ngo nhâ f,
fuo ng o dây chI co chu ng fôI bIô f fIô ng Pha p. Mô f nguo I kô :
- TôI Ia m bu p bô va fay ghI-dông xo da p ba ng baIafa. Cha ng
may mâ y con bo dô quôn bu p bô o ngoa I vuo n duo I na ng, fhô Ia
bu p bô cha y ra, hay ru m ro Ia I. Anh fuo ng fuo ng khI fôI quôn
khuâ y Ia mình da ba n o duo ng phô na o, fhì chuyô n ru m bong dô n
dâu không. Ða mô f fha ng nay, ban nga y fôI không da m dI dâu dô n
nu a ca I fha nh phô Coorgo na y. Xo da p cu ng vâ y, fha ng na o dI xo
ngoa I na ng, khI Iâ y xo Ia fay bj dinh cha f va o fay Ia I Ia m ba ng
baIafa mua cu a fôI.
Mô f nguo I kha c kô :
- Co n fôI, fôI Ia m roI ngu a, co ga n dâ u da n ba da don, cu ng
ba ng baIafa. Vo I fhu y fhu Anh, fôI no I fôI da fhoa f chô f o frâ n
Mors-oI-KobIr`|`Mors-oI-KobIr Ia mô f fha nh phô ca ng cu a AIgo rIo
co n Ia fhuô c dja Pha p hô I da I chIô n fhô gIo I Iâ n fhu haI. Iu c Po fan
dâ u ha ng Ðu c, co mô f ha m dô I Pha p bo noo o quân ca ng Mors-oI-
KobIr da không châ p nhâ n ca haI dô nghj cu a ha m cuô I Anh o Ðja
Trung Ha I: hoa c chIô n dâ u chô ng pha f xif Ðu c, hoa c pha I dô ha I
quân Anh fuo c khi gIo I dô kho I roI va o fay bo n Ðu c. Ca c fa u Pha p
không chju, ha I quân Anh da nô su ng nga y 3.7.1940 da nh chìm
ca c fa u Pha p o do Ia m chô f 1297 fhu y fhu Pha p - NÐ) nôn ho pha I
mua cho fôI vì nô u fôI sô ng so f duo c, dIô u â y không pha I Ia Iô I cu a
ho . Muo I nguo I fhI co dô n fa m nguo I da mua.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 163
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI khoa I nhu ng ko dâ u frô m duôI cuo p hIô n da I, nhung dô ng
fho I cu ng fhâ y ra ng kIô m duo c mIô ng an qua Ia gIan nan.
Co nguo I mo ma y fhu fhanh o quâ y ruo u: Ðo CauIIo dang do c
Io I kôu go I. Tâ f ca dô u ngho fIô ng no I cu a Pha p dang fu Iondon
hIô u frIô u nguo I Pha p sô ng fa I ca c fhuô c dja va dâ f ha I ngoa I. Io I
kôu go I cu a Ðo CauIIo fhô ng fhIô f Ia m mo I nguo I Im phang pha c
Ia ng ngho.
Ðô ng, mô f fay anh chj da qua cho n du ng pha f dâ y no I:
- Mo kIô p. No I ngho duo c Ia m, ca c ba n oI. Thô Ia fu nhIôn, fo
ho c duo c fIô ng Anh, fo hIô u hô f fâ f ca nhu ng gì ca I Ia o ChurchIII
do no I.
Mo I nguo I cuo I pha Iôn, cha ng aI fhIô f va ch ra cho fay â y bIô f
ha n Iâ m ca .
Ðu ng Ia fruo c fIôn fôI pha I fìm ca ch kIô m sô ng, va qua
nhu ng nguo I kha c, fôI fhâ y vIô c do không dô chu f na o. TôI không
Io mâ y. Tu nam 1930 dô n 1940, fôI da hoa n foa n không co n fra ch
nhIô m vo I mình va cu ng không pha I cho Iâ y Io ng aI. Mô f con nguo I
bj gIam câ m Iâu nhu vâ y, không pha I Io vIô c an uô ng, Io chô o , Io
chuyô n may ma c, mô f con nguo I da bj ko kha c dIô u khIô n, xoay fo I
xoay IuI, không duo c fu y Ia m bâ f cu vIô c gì pha I fuân fhoo nhu
ma y du ca c mô nh Iô nh IInh fInh nhâ f ma không duo c suy nghI gì.
Con nguo I nhu vâ y chI frong va I fuâ n bô ng roI fo m va o mô f fha nh
phô Io n, rô I pha I fâ p Ia I ca ch dI frôn ho phô ma không xô dâ y aI,
qua duo ng ma không bj xo ca n, fhâ y nguo I kha c hâ u ha vIô c an
uô ng cu a mình, ngho fhoo Iô nh cu a mình, con nguo I â y pha I fâ p Ia I
ca ch sô ng. Cha ng ha n, nguo I â y co nhu ng pha n u ng bâ f ngo . CIu a
nhu ng dân anh chj na y, nguo I fhì duo c pho ng fhich, ko bj dI da y
da vuo f ngu c, no I fIô ng Pha p fhInh fhoa ng Ia I pha va I fIô ng Anh
hay fIô ng Ðây Ðan Nha, fôI do ng faI ngho chuyô n ho kô . Ðô ng
nhIôn, frong ca I qua n ruo u Anh na y fôI muô n dI fIô u. Vâ y ma , fhâ f
không sao fuo ng fuo ng nô I, chI fhoa ng qua fhôI, fôI djnh fìm gIa m
fhj dô xIn pho p dI. ChI fhoa ng qua râ f nhanh, nhung nhâ n ra dIô u
do , fôI fhâ y nu c cuo I, PapIIIon oI, bây gIo mI không pha I xIn pho p
aI khI muô n dI fIô u hay Ia m bâ f cu vIô c gì.
Henry Charrieâ re 164
hffp://obooks.vdcmodIa.com
O ra p chIô u bo ng cu ng vâ y, khI cô nhân vIôn fìm chô cho
chu ng fôI ngô I, fôI fhoa ng co y muô n no I vo I cô fa: “XIn cô cu dô
ma c fôI, fôI chI Ia mô f fôn fu không da ng pha I bâ n fâm dâu”, dI
ngoa I duo ng, fu ra p chIô u bo ng dô n qua n ruo u, fôI cu ngoa I nhìn
phia sau: CuIffou vô n bIô f fho I quon do da ba o fôI:
- Sao cao câ u cu quay nhìn Ia I phia sau Iuôn fhô 7 Câ u xom
Iinh co dI fhoo câ u không chu gì7 o dây không co Iinh dI fhoo câ u
dâu, PapI. Câ u da dô chu ng o Ia I fra I gIam rô I.
Thoo Iô I no I hình fuo ng cu a dân fu , fhì pha I fru f bo bô ca nh
cu a dân fu dI. Co n hon fhô nu a, vì quâ n a o fu khô saI chI mo I Ia
mô f vâ f fuo ng frung. Không pha I chI Iô f bô ca nh Ia xong, pha I ru f
ra kho I fâm hô n va fri o c ca I dâ u fu duo c kha c ba ng Iu a ô nhu c.
Mô f dô I fuâ n fra Anh foa n Iinh da don, an ma c chu ng cha c
va o qua n ruo u. Ho dI fu ng ba n, ho I fho can cuo c. Ðô n go c chu ng fôI
ngô I, dô I fruo ng nhìn ky ma f mo I nguo I. Co mô f khuôn ma f nguo I
do chua bIô f, dâ y Ia fôI.
- XIn ông cho xom can cuo c.
TôI dua gIâ y cho anh fa. Anh IIô c nhìn qua rô I dua fra fôI
ngay, va no I:
- XIn Iô I, fôI chua duo c bIô f ông, fha nh phô Coorgo râ f vuI
mu ng duo c do n fIô p ông.
Rô I anh dI ra.
KhI anh fa da ra ha n, PauI SavoIo no I:
- Ðo n ca nh sa f o dây hay fuyô f, nhu ng nguo I nuo c ngoa I duo c
ho fIn câ y Ia fu vuo f ngu c fram phâ n fram. Ia m sao chu ng mInh
cho nha câ m quyô n Anh bIô f duo c câ u Ia fu vuo f ngu c, fhô Ia câ u
duo c fu do ngay fu c kha c dâ y.
Ma I khuya mo I fro vô nha . Mo I ba y gIo sa ng, fôI da co ma f o
cô ng ca ng. Nu a gIo sau Quy ch va anh cu f da cho dô n mô f xo ba ga c
dâ y rau fuoI vu a ha I Iu c sa ng so m, Ia I co ca fru ng va va I con ga .
ChI co haI nguo I fhôI. TôI ho I nguo I dô ng huong da chI dâ n ho ca ch
Ia m an dâu rô I. Quy ch da p:
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 165
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Hôm qua, anh fa da chI cho fôI, fhô Ia du . Ðây gIo cha ng
câ n aI da y ba o nu a.
- Anh dI kIô m nhu ng fhu na y o xa Ia m ha 7
- Pha I dI mâ f hon haI fIô ng ruo I. Ðo n fôI dI fu ba gIo sa ng,
bây gIo mo I fo I dây.
Quy ch kIô m ngay duo c fra no ng va ba nh fra ng, anh nhu
nguo I da o dây haI muoI nam rô I. Chu ng fôI ngô I bôn Iô duo ng,
ca nh xo ba ga c, an uô ng va cho kha ch fo I mua.
- Ðo n My hôm qua da mua, IIô u hôm nay co dô n không7
- TôI hy vo ng ho so fo I, nô u ho không fo I, fa ba n cho nguo I
kha c.
- Co n gIa ca fhì sao7 Anh finh fhô na o7
- TôI không no I vo I ho : Ca I na y gIa bao nhIôu. TôI ho I ho : anh
fra bao nhIôu7
- Nhung anh co bIô f fIô ng Anh dâu7
- Ðu ng, nhung fôI bIô f du ng fay chI fro , dô Ia m. Anh no I duo c
fIô ng Anh du dô mua ba n, anh Ia m fruo c dI, - Quy ch no I vo I fôI.
- Ðuo c nhung fôI muô n xom anh Ia m mô f mình da .
Không bao Iâu, mô f chIô c xo joop Io n duo c go I Ia com-mang-
ca fo I. Mô f Ia I xo, mô f ha sI quan va haI Iinh fhu y o frôn xo dI
xuô ng, vIôn ha sI Ioo Iôn xo ba ga c, xom fâ f ca ca c fhu ha ng ho a,
rau xa Ia ch, ca fim, v.v. sau khI kIô m fra ky ca c mo n kIa, y na n
mâ y con ga .
- Tâ f ca bao nhIôu7
Thô Ia haI bôn ba f dâ u ma ca .
Tôn Iinh fhâ y no I gIo ng mu I. TôI cha ng hIô u y no I gì. Quy ch
bu ng bu ng no I nu a fIô ng Ta u nu a fIô ng Tây.
Thâ y haI bôn không aI hIô u duo c aI, fôI ko o Quy ch ra mô f
bôn.
- Anh mua fâ f ca hô f bao nhIôu7
Henry Charrieâ re 166
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Anh fa mo c fu I fhâ y co n muo I ba y dô Ia
- Mô f fram fa m muoI ba dô-Ia, - Quy ch no I vo I fôI
- Ho fra bao nhIôu7
- Hình nhu Ia haI fram muo I dô-Ia, fôI fhâ y chua du
TôI fIô n vô phia vIôn ha sI, y ho I fôI co no I duo c fIô ng Anh
không. TôI no I Ia duo c chu f if.
- Ong no I châ m châ m nho , - fôI no I vo I y.
- Ðuo c.
- Ca c ông fra ba o nhIôu7 HaI fram muo I dô Ia không duo c
dâu. Pha I haI fram bô n muoI.
Y không chju.
Y gIa bô bo dI, quay Ia I, rô I Ia I bo dI rô I ngô I Iôn xo joop,
nhung fôI ca m fhâ y y dang do ng kjch. Ðu ng Iu c y xuô ng xo Iâ n
nu a fhì haI cô ba n  n ha ng xo m vo I fôI, vâ n cho nu a ma f, dI fo I.
Cha c ca c cô da quan sa f ca nh buôn ba n cu a chu ng fôI, vì ca c cô
Ia m nhu không bIô f chu ng fôI. Mô f cô Ioo Iôn xo ba ga c, xom xo f sô
ha ng rô I ho I chu ng fôI.
- Tâf ca bao nhIôu7
- Tâ f ca haI fram bô n muoI dô Ia, fôI da p.
Cô fa no I: “Ðuo c rô I”.
Nhung fôn Iinh My da Iâ y haI fram bô n muoI dô-Ia ra dua
cho Quy ch va no I vo I ca c cô ga I Â n ra ng y da mua nhu ng fhu do
rô I. Ca c cô ba n Ia ng gIô ng cu a fôI cu ng không chju dI ma du ng xom
bo n My bô c ha ng frôn xo ba ga c châ f Iôn com-mang ca. Phu f cuô I
cu ng, mô f fôn Iinh fhu y vo Iuôn ca con hoo, fuo ng no cu ng fhuô c
mo ha ng da duo c fho a fhuâ n ba n. Tâ f nhIôn, Quy ch không chju dô
ho ba f hoo dI. Thô Ia ba f dâ u mô f cuô c ca I co frong do chu ng fôI
không Ia m sao gIa I fhich nô I cho ho hIô u ra ng con hoo không o
frong Iô ha ng dom ba n.
TôI cô Ia m cho ca c cô ga I Â n hIô u nhu vâ y, nhung kho qua .
Chinh ca c cô cu ng không hIô u gì. Ðo n Iinh fhu y My fhì không chju
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 167
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ro I hoo ra, Quy ch không chju fra Ia I fIô n, co Io xa y ra da nh Iô n
mâ f. Anh cu f da ru f mô f fhanh gô xo ba ga c ra, fhì mô f xo joop
quân su dI ngang. VIôn ha sI fhô I co I. Ðo n Quân ca nh dô n gâ n. TôI
ba o Quy ch ha y fra Ia I fIô n nhung anh nhâ f djnh không chju. Ðo n
Iinh fhu y da gIu con hoo cu ng nhâ f djnh không fra hoo. Quy ch
du ng cha n fruo c xo dip, không dô cho xo dI. Mô f nho m kha dông
nhu ng nguo I hIô u ky vây quanh ca I ca nh huyôn na o na y. Ðo n
quân ca nh My bônh bo n Iinh fhu y, va Ia I, ho cu ng cha ng hIô u
chu ng fôI no I gì. Ho fuo ng Ia chu ng fôI djnh da nh Iu a ca c fhu y fhu .
TôI chua bIô f xoay xo ra sao fhì su c nho co ghI sô dIô n fhoa I
Câu Ia c bô Thu y fhu cu ng fôn anh cha ng nguo I MarfInIquo. TôI
dua cho vIôn sI quan quân ca nh va no I: “Co I phIôn djch”. Y dua fôI
dô n mô f ca I ma y dIô n fhoa I. TôI go I ma may Ia m sao, fo m duo c anh
ba n fhoo pha I Ðo CauIIo cu a fôI. TôI nho anh gIa I fhich cho vIôn sI
quan quân ca nh hIô u ra ng dâ y Ia con hoo da duo c fhuâ n ho a, no
nhu con cho cu a Quy ch, ra ng chu ng fôI da quôn không no I fruo c
vo I ca c fhu y fhu Ia no không fhuô c va o Iô ha ng dom ba n. Sau fôI
dua ô ng ngho cho vIôn sI quan quân ca nh. ChI ba phu f sau Ia y
hIô u ca . Tu fay y câ m con hoo dua fra Quy ch, Ia m anh fa sung
suong qua, ôm no vao Io ng va vô I dua no Iôn xo ba ga c ngay. Su
vIô c da châ m du f vuI vo , va fô p Iinh My cuo I nhu na c no . AI dI
duo ng nguo I nâ y, va fhô Ia xong.
Ðuô I fô I o nha , chu ng fôI ca m on ca c cô ba n  n Ðô . Mâ y cô
cu ng cuo I râ f du vô chuyô n na y.
Chu ng fôI o Coorgofovn da duo c ba fha ng. Hôm nay, chu ng
fôI vô o phâ n nha cu a ca c ba n  n Ðô nhuo ng cho chu ng fôI. HaI
pho ng sa ng su a rô ng ra I, mô f pho ng an, mô f bô p nâ u an nho dun
fhan va mô f ca I sân rô ng mônh mông, frong go c co ma I fôn dô gIa
su c fru . ChIô c xo ba ga c va con Iu a cu ng co chô chu da o. TôI duo c
ngu mô f mình mô f gIuo ng fo co nô m â m. HaI anh ba n Ta u o pho ng
bôn, mô I nguo I mô f gIuo ng rIông. Chu ng fôI co n mô f ca I ba n va sa u
ghô fu a cu ng bô n ghô dâ u. Trong bô p co du du ng cu nâ u nuo ng.
Sau khI ca m on CuIffou va ca c ba n vô nha chu ng fôI, nhu Io I
Quy ch no I. Truo c cu a sô pho ng an nhìn ra duo ng chô m chô chIô c
Henry Charrieâ re 168
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ghô phô-foI qua fa ng cu a ca c cô ba n  n. Trôn ba n an, frong bình
fhu y fInh, co ca m hoa fuoI do Quy ch mang vô .
Ca m gIa c co can nha rIông dâ u fIôn cu a mình, xoa ng xInh
nhung sa ch so , can nha sa ng su a fInh fuom, kô f qua dâ u fIôn cu a
ba fha ng cu ng kIô m an chung, Ia m fôI fIn fuo ng va o ba n fhân va
va o fuong IaI.
MaI Ia chu nhâ f, không co cho , vâ y Ia chu ng fôI duo c fu do ca
nga y. Ða chu ng fôI quyô f djnh nâ u mô f bu a mo I CuIffou va ca c
ba n anh, mo I ca ca c cô ba n  n Ðô vo I mâ y nguo I anh, om cu a ho .
Kha ch danh du Ia ba c ba Ta u da gIu p Quy ch va anh cu f, da fa ng
haI nguo I chIô c xo ba ga c vo I con Iu a, Ia I co n cho chu ng fôI muo n
haI fram dô-Ia dô kho I dâ u chuyô n buôn ba n cu a chu ng fôI. Ða c fa
so fhâ y frôn dIa da f fruo c ma f ba c, mô f ca I phong bì frong co haI
fram dô Ia, va mô f fâ m gIâ y cu a ca ba chu ng fôI ca m on ba c, vIô f
ba ng chu Ha n.
Sau con hoo ma anh yôu dâ u, Quy ch da nh fâ f ca fình ba n
cu a anh cho fôI. Anh Iuôn Iuôn cham chu f fôI fu ng Iy fu ng fi.
Trong ba nguo I chu ng fôI, fôI Ia nguo I an ma c fuom fâ f nhâ f, va dI
dâu anh cu ng fhuo ng mang vô cho fôI mô f ca I a o so mI, mô f chIô c
ca va f hay mô f ca I quâ n da I. Anh mua nhu ng fhu do ba ng fIô n
rIông cu a anh. Mô I nga y ca ba chu ng fôI kIô m duo c fu haI muoI
Iam dô n ba muoI dô Ia, cu ng cha ng Ia bao, nhung chu ng fôI ha I
Io ng vì fhâ y da mau cho ng fu kIô m sô ng duo c. Không pha I Iu c na o
fôI cu ng dI mua ha ng vo I haI anh, fuy fôI dI fhì mua duo c ro hon.
Ðây gIo fôI chuyôn ba n ha ng, nhIô u Iinh fhu y My va Anh duo c cu
Iôn bo dô mua ha ng cho fa u cu a mình, da quon bIô f fôI. Chu ng fôI
no I chuyô n gIa ca vo I nhau râ f fu fô , không no ng nâ y. Co mô f ga
cao Io n phu fra ch bô p an cu a sI quan My , mô f cha ng My gô c Y , chI
no I vo I fôI ba ng fIô ng y . Y sung suo ng ra ma f khI fhâ y fôI fra Io I
ba ng fIô ng mo do cu a y va chI ma c ca cho vuI. Cuô I cu ng, y mua
vo I gIa fôI do I fu khI ba f dâ u ga p nhau.
Chu ng fa m gIo ruo I dô n chin gIo sa ng, chu ng fôI da vô nha .
Ca ba chu ng fôI an mô f bu a nho rô I anh cu f va Quy ch dI na m, co n
fôI sang fìm Cuffou, hay ca c cô Ia ng gIô ng sang choI bôn fôI. VIô c
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 169
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nha cha ng co mâ y, chI quo f nha , gIa f dô , Ia m gIuo ng, do n do p nha
cho sa ch so , haI chj om ha ng nga y Ia m vIô c do cho chu ng fôI râ f
chu da o ma cha ng Iâ y bao nhIôu, co haI dô Ia mô I nga y. TôI da bIô f
dâ y du fhô na o Ia fu do, không co n pha I kInh hoa ng Io nghI dô n
fuong IaI nu a.

CIa dình  n dô cu a fôI
Phuong fIô n dI Ia I duo c du ng nhIô u nhâ f frong fha nh phô
na y Ia xo da p. TôI cu ng mua mô f chIô c dô dI dây dI do cho fhuâ n
fIô n. Vì fha nh phô va vu ng Iân câ n o noI dâ f ba ng pha ng, nôn co
fhô dI nhu ng doa n duo ng da I ma không câ n mâ f nhIô u su c. Xo da p
co haI ca I do o ha ng râ f kho o, mô f o da ng fruo c, mô f o da ng sau.
Cho nôn, cu ng nhu nhIô u nguo I dja phuong, fôI co fhô cho haI
nguo I mô f ca ch dô da ng.
Íf nhâ f haI Iâ n mô f fuâ n, chu ng fôI fhuo ng da o choI mô f haI
fIô ng dô ng hô vo I ca c cô ba n  n Ðô . Ca c cô suo ng mô foI va fôI ba f
dâ u nhâ n fhâ y mô f frong haI cô, cô fro , dang yôu fôI.
TôI chua ga p ông bô cô bao gIo , hôm qua ông da sang fôI. Ong
o không xa nha fôI mâ y, nhung ông không bao gIo dô n fham chu ng
fôI, va fôI chI bIô f ca c anh om fraI cu a cô. Ong fa Ia mô f cu gIa cao
Io n co bô râu râ f da I, fra ng nhu cuo c. To c ông cu cu ng ba c fra ng dô
Iô mô f vâ ng fra n fhông mInh va cao quy . Ong chI no I fIô ng â n, con
ga I ông djch Ia I. Ong mo I fôI dô n nha ông, ông ba o con ga I ông, ma
fôI go I Ia na ng công chu a nho , no I vo I fôI ra ng dI xo da p không xa
Ia m. TôI hu a so dô n fham ông mô f nga y gâ n dây.
Sau khI an va I chIô c ba nh ga fô va uô ng fra , ông ra vô ,
nhung fôI da kjp nhâ n xo f Ia ông dô y dô n fu ng chI fIô f nho frong
nha . Na ng công chu a nho sung suo ng fhâ y ông bô ha I Io ng vô cuô c
vIô ng fham na ng va vô chu ng fôI.
TôI ba muoI sa u fuô I, va su c kho o fôI râ f fô f, fôI ca m fhâ y
mình co n fro , va cu ng duo c ca I may Ia fâ f ca mo I nguo I dô u coI fôI
Ia co n fro , fâ f ca ca c ba n fôI dô u no I Ia frông fôI chua fo I ba muoI.
Henry Charrieâ re 170
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thô ma cô na y mo I muo I chin, cô Ia I co ca I vo do p fhanh fha n
cu a no I gIô ng cô cu ng ca ch suy nghI cu c doan fIn va o sô mô nh. Ðô I
vo I fôI, duo c cô ga I Iô ng Iâ y na y yôu Ia mo n qua quy ba u cu a fro I
cho.
KhI chu ng fôI dI choI ca ba, bao gIo cô cu ng Ioo Iôn gIa do o
ha ng phia fruo c, cô bIô f râ f ro Ia cô cu ngô I râ f fha ng nguo I frôn
xo, fôI cô dâ n Iôn ba n da p, hoI cu I dâ u vô fruo c Ia ma f fôI kô sa f
ma f cô. Nô u cô nga dâ u vô phia sau, fôI so duo c huo ng fro n vo n
quang ca nh dôI vu xInh do p dô frâ n duo I fâ m voan mo ng ma nô u
vo n Iôn cha c co n do p gâ p bô I. ÐôI ma f don cu a cô ru c cha y mô I Iâ n
xa y ra nhu ng su va cha m nho na y va dôI môI do fha m frôn nô n da
ma u Ia fra , ho mo vo fho m kha f muô n duo c hôn. Ha m rang fra ng
bo ng râ f do p fô dIô m fhôm cho ca I mIô ng fuyô f vo I..
Tô I nay, chI co haI du a chu ng fôI dI xom chIô u bo ng, hình
nhu cô chj nhu c dâ u, mô f con nhu c dâ u ma fôI cho Ia gIa fa o, cô f dô
haI du a fôI duo c dI rIông vo I nhau. Cô fa ma c a o ngoa I ba ng
moussoIIno fra ng, da I dô n fâ n go f chân frâ n, mô I khI buo c Ia I dô Iô
ba chIô c vo ng ba c. Cô dI do p co quaI va ng Iô ng va o ngo n chân ca I
Ia m chân cô duyôn da ng fhôm. O Iô mu I pha I, cô ga n mô f ha f kIm
cuong ma u va ng râ f nho . Tâ m voan moussoIIno cho dâ u nga n va
nho nha ng ru xuô ng qua bo vaI mô f chu f, mô f da I ru bang va ng
gIu fâ m voan dinh frôn dâ u. Tu gIu a fra n, frôn da I bang do , ru
xuô ng ba so I chI ga n nhu ng vIôn da du ma u. KIô u frang dIô m Ia m
nô I bâ f ca I châ m xanh fhâ m frôn fra n nhu ng khI cô Iu c Ia c ca I dâ u.
Ca gIa dình  n Iâ n gIa dình fôI, frong do co ca Quy ch va anh cu f,
dô u ma f ma y fuoI fInh nhìn haI chu ng fôI dI ra, sung suo ng fhâ y
guong ma f chu ng fôI fra n frô ha nh phu c. Hình nhu aI nâ y dô u bIô f
cha c chu ng fôI xom chIô u bo ng vô Ia da dinh hôn vo I nhau rô I.
Na ng ngô I yôn vj frôn nô m ghô do o ha ng rô I, fôI mo I cho xo Ian
ba nh vô phia frung fâm fha nh phô .
Trong khI fôI fha chIô c xo cha y mô f qua ng da I, frôn con
duo ng rô ng duo I a nh do n Io mo , cô ga I do p Iô ng Iâ y na y da da f Iôn
môI fôI mô f ca I hôn nho nha ng. Cu chI chu dô ng na y bâ f ngo dô n
nô I fôI suy f nga xo.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 171
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngô I fif phia sau frong pho ng chIô u bo ng, fay na m fay, fôI
no I vo I na ng ba ng mâ y ngo n fay va na ng cu ng da p Io I fôI ba ng
ngôn ngu cu a ngo n fay. Cuô c fâm fình dâ u fIôn cu a chu ng fôI
frong khI xom phIm - ma chu ng fôI cu ng cha ng bIô f Ia phIm gì nu a
- Ia mô f cuô c no I chuyô n fhâ m Ia ng. Mâ y ngo n fay mo ng da I duo c
cha I chuô f va fô son ha f Iôn mô f khu c fình ca say dâ m, no I cho fôI
ro mô I fình da m fha m cu a na ng co n mInh xa c hon ca ngôn ngu .
Na ng nga dâ u va o vaI fôI dô fôI co fhô hôn khuôn ma f fhanh khIô f
cu a na ng.
Mô I fình o â p, qua nhIô u fho I gIan mo I na y no , nhanh cho ng
bIô n fha nh mô f nIô m say da m fro n vo n. Truo c khI na ng fhuô c vô
fôI, fôI da no I cho na ng bIô f Ia fôI không fhô cuo I na ng duo c, vì fôI
da co vo o Pha p. ÐIô u do cu ng cha ng Ia m na ng phIô n Io ng mâ y.
Mô f dôm, na ng da o Ia I vo I fôI. Na ng no I vo I fôI ra ng na ng muô n
fôI vô sô ng vo I na ng fa I nha bô na ng, nhu vâ y fIô n cho ca c anh om
fraI cu a na ng, va cho va I gIa dình nha nguo I Â n Ia ng gIô ng. TôI
nhâ n Io I va do n vô nha bô na ng. Ong cu vâ n sô ng mô f mình, co
mô f cô cha u ho xa hâ u ha ông va do n do p nha cu a. NoI na y ca ch
nha Quy ch không xa bao nhIôu, chI chu ng nam fram mo f. Cho nôn
haI ba n fôI fô I na o cu ng sang choI vo I chu ng fôI hon mô f gIo .
Chu ng fôI vâ n fIô p fu c buôn ba n rau co o bô n fa u. TôI ra dI
fu sa u gIo ruo I va gâ n nhu Iu c na o na ng cu ng doo fhoo fôI. Mô f
bình fhu y Io n du ng fra , mô f bình mu f va mô f ô ba nh mì nuo ng, fâ f
ca o frong mô f fu I xa ch fo da do I sa n Quy ch va anh cu f dô chu ng
fôI cu ng uô ng fra vo I nhau. Na ng fu fay Ia m ca c fhu c an sa ng va
fuân fhu fuyô f dô I nghI fhu c: bô n nguo I pha I cu ng an bu a dâ u fIôn
frong nga y. Trong fu I xa ch cu a na ng, co du mo I fhu câ n fhIô f: mô f
fâ m chIô u nho vIô n dang fon, ma na ng frjnh fro ng da f xuô ng vIa
ho sau khI da du ng chô I quo f sa ch chô do , bô n bô fa ch nho co ca
dIa. Ngô I o Iô duo ng, chu ng fôI an dIô m fâm, râ f nghIôm fu c. Ngô I
Iô duo ng ma uô ng fra nhu o nha kô cu ng buô n cuo I, nhung ca na ng
va Quy ch dô u coI fhô Ia fu nhIôn. Ho cha ng câ n dô y dô n nhu ng
nguo I dI qua va fhâ y Ia m nhu vâ y Ia bình fhuo ng. TôI không muô n
ca n na ng. Na ng fhich hâ u ha chu ng fôI, Iuôn fay phô f mu f Iôn
ba nh, fôI ma không ung Ia na ng râ f buô n.
Henry Charrieâ re 172
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thu ba y vu a qua, co mô f vIô c xa y ra da cho fôI bIô f duo c mô f
dIô u bi mâ f. Chu ng fôI an o vo I nhau da duo c haI fha ng, va na ng
fhInh fhoa ng Ia I cho fôI mô f if va ng. Cu ng chI Ia nhu ng ma nh fu
frang ga y, vo , mô f nu a ca I nhâ n va ng, mô f chIô c bông faI, mô f
doa n dây chuyô n, mô f phâ n fu hay mô f nu a chIô c huân chuong
hoa c mô f dô ng fIô n. Tuy na ng ba o fôI cu ba n dI, nhung fôI không
câ n dô n, cu cho fâ f ca va o mô f ca I hô p. TôI co gâ n bô n fram gam
va ng. KhI fôI ho I na ng va ng o dâu ra, fhì na ng ko o fay fôI, hôn fôI
rô I cuo I nhung không chju no I gì.
Hôm fhu ba y â y, va o Iu c muo I gIo sa ng, na ng ba o fôI Iâ y xo
cho bô dI, fôI cu ng không bIô f dI dâu. Na ng no I :
- Ða om so chI duo ng cho anh. Ðm pha I o nha dô u I dô .
TôI fo mo nghI Ia ông gIa cha c dI fham aI o xa, va vuI vo
nhâ n Io I.
Ong Ia o ngô I Iôn gIa do o ha ng phia fruo c va không no I gì, vì
ông fa chI no I duo c fIô ng  n. TôI dI fhoo huo ng ông fa chI. Ðuo ng
xa, fôI da p da gâ n mô f gIo . Chu ng fôI dô n mô f khu phô gIa u co bôn
bo bIô n. Nha foa n Ia bIô f fhu do p. Ong “bô vo ” vu a ra hIô u, fôI
du ng Ia I ngay va fôI dô y quan sa f. Ong Ia o Iâ y frong fu I a o ngoa I
ra mô f vIôn da fro n va fra ng rô I quy frôn bâ c fhô m fhu nhâ f cu a
nha dâ u fIôn. Ong Ia o vu a Ian ho n da frôn bâ c fhô m vu a ha f. Va I
phu f frôI qua. Mô f phu nu ma c quâ n a o  n fu frong bIô f fhu dI ra,
Ia I gâ n ông gIa va Ia ng Ia ng dua cho ông mô f vâ f gì dâ y. Ong cu dI
fu nha no sang nha kIa, dIô n Ia I ca nh â y cho dô n muo I sa u gIo . Cu
fhô ko o da I ma fôI vâ n không hIô u gì. Ðô n bIô f fhu cuô I cu ng mô f
nguo I da n ông vâ n foa n dô fra ng ra ga p ông. Nguo I na y ba o ông
du ng dâ y, qua ng Iâ y fay ông rô I dâ n ông va o nha . Ong cu o do hon
muo I Iam phu f rô I mo I ra, vâ n co ông kIa dI ko m. Truo c khI chIa
fay nhau, ông na y co n hôn fra n ông gIa , du ng hon Ia hôn ma I fo c
ba c cu a ông.
Chu ng fôI dI vô , fôI cô su c da p dô vô cho mau vì da hon bô n
ruo I chIô u.
Cu ng may, chu ng fôI vô dô n nha fruo c khI fro I fô I. Indara cô
ga I Â n xInh do p cu a fôI, dâ n bô va o fruo c rô I nha y Iôn ôm cô fôI
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 173
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hôn hif va ko o fôI va o vo I guong son dô fôI fa m. Quâ n a o sa ch so
cho sa n, sau khI fa m ru a, ca o ma f, fhay quâ n a o, fôI mo I ngô I va o
ba n an. Na ng fu fay do n cho fôI an nhu fhuo ng Iô . TôI muô n ho I
na ng nhung na ng cu xang xo dI Ia I Ia m ra vo bâ n rô n dô Iâ n fra nh,
ko o da I fhâ f Iâu Iu c pha I fra Io I ca c câu ho I cu a fôI. TôI no ng Io ng
muô n bIô f su vIô c. Nhung fôI cu ng bIô f Ia không bao gIo nôn o p
nguo I Â n hay nguo I Ta u no I. Câ n pha I fôn fro ng mô f fho I gIan
nhâ f djnh. Iu c do fu ho so no I vì ho doa n bIô f ra ng anh dang cho
ngho mô f dIô u fâm su cu a ho : nô u anh xu ng da ng, fhì ho so no I.
Ðô I vo I Indara cu ng du ng nhu vâ y. Sau khI cu ng ngu chung vo I
nhau, na ng mo I a p ca I ma co n no ng hô I va o ho m vaI fôI va no I ma
không nhìn fôI:
- Mình dI, mình co bIô f ra ng khI ba dI kIô m va ng, ba không
Ia m gì xâ u không, fra I Ia I kIa dâ y. Ða go I ca c fhâ n IInh dô n phu hô
can nha ma ba da Ian ho n da . Ðo Ia mô f phong fu c râ f cô xua cu a
nuo c Nam Ðuong chu ng om.
Na ng công chu a cu a fôI kô cho fôI ngho nhu vâ y. Nhung mô f
hôm mô f cô ba n cu a na ng no I chuyô n vo I fôI o cho . Ðuô I so m â y, ca
na ng Iâ n ca c chu Ta u chua aI fo I. Va câu chuyô n cô ga I xInh do p
Nam Ðuong no I cho fôI ngho Ia I kha c:
- Sao anh Ia I pha I dI Ia m, mô f khI anh da sô ng vo I con ga I
ông phu fhu y7 Chj â y ba f anh dâ y so m, ca khI fro I mua, ma không
fhâ y xâ u hô a 7 Vo I sô va ng ma ba chj â y kIô m ra, anh cha ng câ n
Ia m gì cu ng sô ng duo c. Chj â y không yôu anh, da ng Io chj không
nôn dô anh dâ y so m nhu fhô mo I pha I.
- Thô bô cô â y Ia m gì7 Cô no I cho fôI bIô f dI, vì fôI cha ng hIô u
gì ca .
- Ong bô chj â y Ia phu fhu y Nam Ðuong. Ong co fhô go I fhâ n
Ia m cho anh hay gIa dình anh chô f nô u ông muô n. ChI mô f ca ch
fhoa f kho I bu a pho p ma ông yô m cho anh ba ng ho n da ma Ia dua
cho ông kha kha va ng, ông so Ian ho n da nguo c vo I chIô u ông da
Ian dô go I fhâ n chô f dô n. Ðâ y gIo , ông so go hô f ca c bu a yô m, nguo c
Ia I co n Ia m anh va nhu ng nguo I frong nha duo c kho o ma nh, sô ng
Iâu.
Henry Charrieâ re 174
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Indara kô cho fôI không pha I nhu vâ y.
TôI fu nhu so dô I chIô u xom frong haI nguo I, nguo I na o no I
du ng. Va I nga y sau, fôI du ng cu ng vo I ông “bô vo ” co bô râu ba c da I
bôn bo mô f con suô I cha y ngang qua duo ng PonIfonco RIvors rô I dô
va o sông Ðomorara. No f ma f ca c ngu dân â n Ia m fôI hIô u ro hô f.
Mô I nguo I bIô u ông mô f con ca rô I vô I va fra nh cho xa bo . TôI da
hIô u. Cha ng câ n pha I ho I aI nu a.
Ong bô vo phu fhu y cha ng dinh da ng gì dô n fôI. Ong chI no I
fIô ng  n Ðô vo I fôI va cho fôI hIô u. TôI không bao gIo bIô f ông djnh
no I gì. Thô cu ng co ma f hay. Cu coI nhu Ia da dô ng y vo I nhau. Ðu
sao ông cu ng kIô m duo c mô f vIô c cho fôI Ia m, fôI xam fra n fâ f ca
ca c cô bo ga I fu muo I ba dô n muo I Iam fuô I. ThInh fhoa ng, ông Ia I
va ch ngu c ca c cô bo ga I do ra cho fôI xam Ia hay hoa ma u Ia xanh
vo, hô ng, Io dô dâ u nhu hoa nhô Iôn nhu nhu y mô f bông hoa. Vì
xam râ f dau, cho nôn chI co nhu ng cô ga I can da m mo I ba o fôI xam
dâ u nhu hoa ba ng ma u hoa ng yô n. Co mô f va I cô |sô na y if Ia m) Ia I
xam dâ u vu ma u va ng.
Truo c cu a nha , ông gIa froo mô f fâ m bIô n qua ng ca o ba ng
chu  n, vIô f nhu ng gì da I Ioa I Ia : “Nghô sI - xam nguo I – gIa pha I
chang - công vIô c ba o da m”. Ia m vIô c na y duo c fra hâ u, va fôI Ia I
co haI ca I khoa I: nga m bô ngu c do p cu a ga I Nam Ðuong va kIô m ra
fIô n. Quy ch bIô f o gâ n bô n fa u co mô f qua n an dang muô n ba n,
anh ha nh dIô n ba o fIn do cho fôI va dô nghj chu ng fôI cu ng mua.
CIa pha I chang, co fa m fram dô-Ia. Ða n va ng cu a ông phu fhu y
cô ng vo I fIô n fIô f kIô m duo c cu a chu ng fôI, du mua duo c ca I qua n
an do . TôI da dô n xom. No o mô f con duo ng nho nhung râ f gâ n bô n
Iu c na o cu ng Iu c nhu c nhu ng nguo I Ia nguo I. Mô f gIan pho ng
vuông vu c kha fo, Ia f ga ch don fra ng, mô I bôn dô duo c fa m ba n, o
gIu a co fhô kô mô f ca I ba n fro n fo ba y nhu ng mo n an khaI vj va
fra I cây. Can bô p rô ng ra I khang frang. Co haI Io dun va haI Io nâ u
râ f fo.


PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 175
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Qua n an va Ðuo m
Chu ng fôI da fhu xô p xong vIô c na y, Indara ba n hô f chô va ng
chu ng fôI co duo c. Ong bô gIa nga c nhIôn fhâ y fôI không du ng dô n
nhu ng mâ u va ng vu n ma ông cho con ga I dô haI chu ng fôI cu ng
du ng. Ong no I:
- TôI cho anh chj dô anh chj xa I. Cu a haI anh chj dâ y, anh chj
su du ng fhô na o fu y y , không pha I ho I fôI, anh chj cu vIô c Ia m.
Kô ra ông “bô vo phu fhu y” cu a fôI cu ng không dô n nô I na o.
Cô na ng cu a fôI Ia Ioa I da c bIô f rô I, vu a Ia nhân fình, vu a Ia vo ,
vu a Ia ba n. Không co chuyô n ca I co vì fôI no I gì na ng cu ng “vâng”.
Na ng chI hoI kho chju chu f xiu khI fôI xam vu cho ca c ba n dô ng
huong cu a na ng.
Thô Ia fôI da fro fha nh chu fIô m an “Tha ng Io I”, na m frôn
duo ng Wafor Sfroof du ng ngay gIu a bô n ca ng Coorgofovn. Quy ch
nâ u bô p, anh fhich vâ y vì do Ia nghô cu a anh. Anh cu f dI cho va
nâ u “mì hoa nh fha nh” mô f fhu mì Ta u. Mo n do Ia m nhu sau: Iâ y
fInh bô f mì, frô n vo I Io ng fra ng fru ng rô I nha o cho nhuyô n. Ðô ng
bô f duo c nha o khô râ f Iâu, râ f ky , nha o bô f râ f na ng, dô n nô I anh
cu f pha I nha y Iôn frôn dô ng bô f, du I fu a va o mô f cây gâ y nha n
bo ng ga n cha f o gIu a ba n. Mô f du I ga c Iôn frôn ca I gâ y, ca nh fay
dô c nhâ f na m cha c Iâ y ca I gâ y do , anh nha y mô f chân quanh ba n
dô nha o bô f. Ia m nhu vâ y co duo c mô f fhu bô f hô nho râ f ngon.
Sau cu ng, cho fhôm chu f bo va o, vj cu a no fuyô f vo I.
Qua n na y, chu fruo c bj vo no , da nhanh cho ng nô I fIô ng.
Indara co mô f cô ga I Â n fro va râ f xInh fôn Ia Ðaya phu gIu p, da
phu c vu dông da o kha ch ha ng cu xô dô n fIô m chu ng fôI dô nô m
mo n an Ta u. Tâ f ca dân fu vuo f ngu c dô u fìm dô n. AI co fIô n fhì
fra , aI không co fhì mo I an không. Quy ch no I “Cho nguo I do I an so
ga p vâ n may”.
ChI co mô f dIô u phIô n phu c: haI cô phu c vu |frong do co
Indara) Ia I qua hâ p dâ n. Ca haI dô u phô ba y dôI vu frâ n duo I Ia n
a o voan mo ng. A o cu a haI cô Ia I xo bôn hông fu du I dô n go f chân.
Nhu ng khI cu dô ng, haI cô dô Iô hô f chIô u da I cu a dôI chân, Iôn dô n
fâ n du I.
Henry Charrieâ re 176
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iinh fhu y My , Anh, Thu y ÐIô n, Canada va Na !y co nga y
dô n an haI Iâ n dô duo c nga m ca nh â y. Ca c ba n fôI go I fIô m an cu a
fôI Ia fIô m an cu a nhu ng ko nho m ga I. TôI Ia da I dIô n chu . Ðô I vo I
fâ f ca mo I nguo I fôI Ia “ông chu ”. Không co quâ y fhu fIô n, nguo I
cha y ba n dua fIô n cho fôI, nhâ n fIô n xong fôI bo fu I, khI câ n fôI Iâ y
fIô n Io ra fhô I Ia I.
TIô m an mo cu a fu fa m gIo fô I dô n nam sa u gIo sa ng hôm
sau. Không câ n pha I kô aI cu ng bIô f ra ng va o khoa ng ba gIo dôm,
fâ f ca bo n dI dIô m frong khu da kIô m kha fIô n frong dôm dô u ko o
ko p hay kha ch cu a chu ng dô n fIô m chu ng fôI an mo n ga ca -ry hay
rau xa Ia ch vo I mâ m dâ u. Kha ch co uô ng bIa nu a, nhâ f Ia bIa Anh,
ruo u rhum mia cu a dja phuong râ f ngon, soda hay cô-ca cô-Ia. Vì
qua n Ia dIô m ho n cu a dân Pha p vuo f ngu c, fôI da fro fha nh nguo I
gIu p noI â n na u, Ia cô vâ n, Ia nguo I phân xu , Ia ba n fâm su cu a fâ f
ca dân fu da y o dây
Nhung fình fra ng do cu ng Ia m fôI nhIô u Iâ n ga p chuyô n ra c
rô I. Mô f nguo I chuyôn suu fâ p buo m da ca f nghIa cho fôI ngho ca ch
san buo m frong ru ng. Truo c hô f anh fa ca f hình mô f con buo m
frong mô f mIô ng bìa cu ng rô I da n va o dâ y dôI ca nh mô f con buo m
fhuô c ca I gIô ng ma anh djnh san. Tâ m bìa duo c ga n va o dâ u mô f
cây gâ y da I mô f mo f. KhI san buo m fay anh câ m gâ y va cu dô ng
Ia m sao cho buo m gIa co vo nhu dang bay Iuo n. Anh pha I san o
nhu ng khoa ng frô ng, co a nh na ng frong ru ng. Anh pha I bIô f gIo no
fru ng cu a fu ng Ioa I buo m. Co nhu ng Ioa I chI sô ng duo c bô n muoI
fa m gIo . Va mô I khI a nh na ng chIô u va o chô quang da ng, nhu ng
con buo m mo I no Iao va o vu ng a nh sa ng do , dô fìm buo m ca I cho
fhâ f nhanh. KhI chu ng fhâ y con buo m mô I, fu râ f xa, chu ng â p
dô n. Nô u con buo m mô I Ia buo m du c, fhì buo m du c so Iao dô n dô
da nh. Thô Ia anh cu vIô c du ng ca I vo f nho câ m o fay fra I dô ba f
buo m.
Ca I Iuo I vo f co mô f chô fha f co Ia m nguo I san buo m co fhô cu
fIô p fu c ba f fhôm buo m ma không so nhu ng con da Io f Iuo I bay dI
mâ f.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 177
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nô u con mô I Ia m ba ng ca nh cu a buo m ca I, fhì ca I con du c
cu ng fìm dô n dô â p con ca I va kô f qua vâ n Ia mô f.
Ðuo m do p nhâ f Ia Ioa I buo m hay bay dôm nhung vì chu ng
fhuo ng va pha I ca c vâ f chuo ng nga I cho nôn râ f kho ba f duo c con
na o co n dôI ca nh nguyôn vo n. Hâ u hô f ca nh cu a Ioa I buo m na y dô u
bj su f nham nho . Ðô I vo I Ioa I buo m dôm, pha I Iôn fâ n gâ n ngo n
mô f cây cao, rô I gIang mô f fâ m va I fra ng fo Iô ng frong khung,
da ng sau dô mô f cây do n dâ f fhâ f sa ng. Nhu ng con buo m dôm fo,
sa I ca nh, da I fu muo I Iam dô n haI muoI confImo f, bay dinh va o
fâ m va I fra ng. Thô Ia chI câ n do Iôn ngu c no fhâ f nhanh cho no
chô f nga f. Pha I Ia m sao no không dâ y du a, nô u không ca nh cu a no
so bj hu ha I va ko m gIa frj.
TôI co mô f ca I fu kinh nho frong do co nhu ng bô suu fâ p
buo m, ruô I, ra n nho va doI hu f ma u. Ha ng fôI co không du ba n cho
kha ch cho nôn gIa râ f cao. Mô f nguo I My chI cho fôI fhâ y mô f con
buo m phia sau ca nh ma u xanh bIô c co a nh fho p, phia frôn fhì ma u
Io nha f. Nguo I do ba ng Io ng fra fôI nam fram dô-Ia nô u fôI co duo c
mô f con buo m fhuô c Ioa I na y ma Ia I Ia Iuo ng finh. TôI kô Ia I vo I
nguo I san buo m, anh fa no I co mô f Iâ n, anh da co frong fay mô f
con na y, râ f do p, duo c nguo I fa fra nam muoI dô-Ia, sau nho mô f
nguo I suu fâ p du ng da n kha c anh fa mo I bIô f Ia mô f mâ u buo m
nhu vâ y frj gIa dô n haI nga n dô-Ia.
- Tha ng Mo o â y muô n xo anh dâ y, anh PapIIIon a . No coI anh
Ia dô ngô c. Cu cho Ia mo n ha ng hIô m do chI da ng gIa mô f nga n
nam fram dô-Ia, fhì co cu ng Io I du ng duo c su ngo ngâ n cu a anh ma
Ia I fo.
- Câ u no I du ng, dâ y Ia mô f fha ng xo Ia . Hay fa choI Ia I no
mô f vô !
- Ia m fhô na o7
- Cha ng ha n nhu ga n va o fhân mô f con buo m ca I dôI ca nh
mô f con buo m du c hoa c nguo c Ia I. Ca I kho Ia Ia m sao ga n ma
không aI nhìn ra duo c.
Henry Charrieâ re 178
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau nhIô u Iâ n Ia m fhu fhâ f ba I, chu ng fôI da ga n duo c râ f
kho o, haI ca nh mô f con du c va o fhân mô f con ca I do p fuyô f frâ n,
chu ng fôI du f nhu ng dâ u ca nh nho n va o mô f duo ng ra ch nho xiu
rô I ga n Ia I ba ng nhu a baIafa. No dinh râ f cha f, co fhô câ m dôI
ca nh da n nhu a ma nhâ c ca con buo m Iôn. Ðu co fInh mâ y cu ng
không sao nhâ n ra duo c: Chu ng fôI Iô ng kinh con buo m na y cu ng
nhIô u buo m kha c frong mô f bô suu fâ p fhông fhuo ng gIa haI muoI
dô Ia, Ia m nhu fôI không quan fâm dô n no . Chu ng fôI finh không
frâ f chu f na o. Cha ng My vu a dô y fhâ y da fro fra o câ m haI muoI
dô Ia frong fay dô mua bô suu fâ p do cu a fôI. TôI fra Io I y Ia fôI da
nhâ n ba n rô I, mô f nguo I Thu y ÐIô n da mua ca hô p, va mo n na y Ia
cu a nguo I â y.
Trong haI nga y, ga nguo I My câ m ca I hô p Iôn fay dô n muo I
Iâ n. Sau không chju nô I, y no I vo I fôI:
- TôI mua con buo m o gIu a haI muoI dô Ia, co n anh gIu Ia I fâ f
ca .
- Con buo m â y co gì kha c fhuo ng vâ y7 - Va fôI cham chu xom
xo f râ f ky . Rô I fôI roo Iôn - Nhung ma na y, dây Ia buo m Iuo ng finh
ma .
- Ong no I gì vâ y7 ! , du ng fhâ f, fruo c fôI chua da m cha c,
nguoI My noI. Trông qua kinh, không ro Ia m. Ong cho pho p nho 7 Y
xom xo f ky con buo m, râ f fI mI, rô I no I: “Ong ba n bao nhIôu7”
- Co Iâ n cha ng pha I ông da no I vo I fôI ra ng fhu mâ u hIô m
na y da ng gIa nam fram dô Ia sao7
- TôI da nha c dI nha c Ia I vo I nhIô u nguo I san buo m ra ng fôI
không muô n Io I du ng su không hIô u bIô f cu a nguo I da ba f duo c con
buo m na y.
- Nô u vâ y fhì gIa Ia nam fram dô hay Ia fhôI.
- TôI mua, ông cu gIu no cho fôI. Ðây, fôI mang fhoo co sa u
muoI dô Ia, fôI da f fruo c coI nhu vIô c mua ba n fhô Ia xong. Ong cho
fôI mô f fâ m gIâ y bIôn nhâ n, maI fôI so dom nô f fIô n Ia I, ông nho
Iâ y con buo m na y ra kho I hô p nho .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 179
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðuo c rô I, fôI so dô rIông no ra chô kha c. ÐIôn nhâ n cu a ông
dây.
Ðu ng gIo mo cu a fIô m, cha ng fraI gIo ng gIô ng IIncoIn`
|`IIncoIn Abraham Ia fôn fô ng fhô ng fhu 16 cu a My ) da co ma f. Y
Ia I xom xo f con buo m Iâ n na y vo I mô f ca I kinh Iu p, fôI so hô f hô n
khI y xom ma f sau con buo m. Tho a ma n rô I, y fra fIô n, da f con
buo m va o mô f ca I hô p y mang fhoo, do I fôI Ia m cho y mô f gIâ y bIôn
nhâ n kha c rô I ra dI.
HaI fha ng sau fôI bj ca nh sa f ba f. Ðô n So ca nh sa f ca nh sa f
fruo ng gIa I fhich ba ng fIô ng Pha p cho fôI hay Ia fôI bj ba f vì co
mô f nguo I My fô ca o fôI da Iuo ng ga f ông fa.
- Vô chuyô n mô f con buo m ma ông ga n ca nh, - ca nh sa f
fruo ng no I. - Ðo vIô c Ia m gIan fra do nôn ông mo I ba n duo c nam
fram dô-Ia.
HaI gIo sau, Quy ch va Indara da dô n so vo I mô f Iuâ f su no I
fIô ng Pha p râ f fha o. TôI no I vo I Iuâ f su Ia fôI không bIô f gì vô
buo m ca , fôI không pha I Ia nguo I chuyôn san buo m, cu ng không
suu fâ p buo m. TôI ba n nhu ng hô p suu fâ p buo m Ia ba n gIu p
nhu ng nguo I san buo m vô n Ia kha ch ha ng cu a ca I fIô m an cu a fôI,
rô I chinh nguo I My kIa do I mua va da f gIa fruo c Ia nam fram dô-
Ia, chu không pha I fôI na I ba n cho ông fa, va nô u dâ y dich fhu c Ia
mô f con buo m fhuô c Ioa I nhu ông fa no I fhì chinh ông fa mo I Ia
nguo I dI Iu a, vì ông da co duo c mô f vâ f frj gIa haI nga n dô-Ia.
HaI nga y sau, fôI ra fruo c fo a. Iuâ f su cu a fôI kIôm ca vIô c
phIôn djch cho fôI. TôI nha c Ia I Iuâ n cu cu a fôI.
Mô f dIô u Io I cho Iuâ f su cu a fôI Ia ông co mô f cuô n CafaIoguo
co kô gIa buo m ca c Ioa I. Mô f con buo m nhu fhô duo c djnh gIa frong
sa ch Ia frôn mô f nga n nam fram dô-Ia. Ca nguo I My kIa pha I chju
fIô n phi fô n cu a phIôn fo a. Thôm va o do y pha I fra fIô n fhu Iao cho
Iuâ f su cu a fôI cô ng haI fram dô-Ia nu a.
Ðân anh chj va dân  n fâ p frung Ia I dô an mu ng fôI duo c fha
vô , ba ng mô f châ u ruo u câ f Iâ y. Toa n bô gIa dình Indara dô u dô n
fo a a n xom xu . Mo I nguo I dô u fu ha o vì frong gIa dình - sau khI fôI
Henry Charrieâ re 180
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duo c xu fra ng a n - co mô f sIôu nhân. Ðo I ho không bj bjp, ho bIô f
fhu a Ia chinh fôI da ga n ca nh con buo m.
Cuô I cu ng chu ng fôI pha I ba n fIô m an dI, vIô c â y fâ f nhIôn so
pha I fo I. Indara va Ðaya qua do p, va ca I kIô u fhoa f y do , Iu c na o
cu ng chI ba f dâ u ho ra rô I không dI xa hon, Ia I ca ng Ia m cho ca c
fhu y fhu dâ y ma u no ng pha f dIôn Iôn, co n hon ca khI duo c fhâ y
mô f ca nh frâ n fruô ng fhâ f su . Ca c cô nhâ n fhâ y Ia ca ng dô nu a kin
nu a ho gâ n mu I ca c fhu y fhu bao nhIôu, fhì ca ng duo c fIô n puô c-
boa nhIô u bâ y nhIôu, cu nhoa I nguo I frôn ba n an Ia ca c cô không
bao gIo finh du ng duo c fô ng sô fIô n, hay fhô I du duo c fIô n Io . Sau
fho I gIan frung ba y bô ngu c Ia m cha ng Iinh fhu y mô mâ n hoa ca
ma f, ca c cô mo I du ng fha ng Iôn ho I: “Co n fIô n puô c-boa nu a7”: “A ,
chô f suy f quôn”, fô I nghIô p cho mâ y anh cha ng â y. Ho râ f ha o
pho ng, nhu ng ga da I ga I â y, Iu a fình duo c nhon Iôn nhung không
bao gIo duo c fho a ma n, không co n bIô f fro I dâ f gì nu a.
Mô f hôm xa y ra mô f vIô c ma fôI da Iuo ng fu fruo c. Mô f fha ng
cha cao fo fo c hung, ma f dâ y fa n nhang nhìn bô du I ho hang chua
fho a, vu a fhoa ng fhâ y bo ng chIô c quâ n Io f ha n da dua fay ra va
nhu ng ngo n fay fhô ba o cu a ha n ko p cha f cô bo Nam Ðuong cu a
fôI nhu frong ca I ô-fô. Tay dang câ m mô f bình nuo c ba ng fhu y
fInh, cô bo phang ca bình va o dâ u no . Ðj da nh nhu vâ y no gIâ f
ma nh ca I quâ n Io f rô I gu c xuô ng, fôI vô I cha y dô n dô nâng no dâ y
frong khI ca c ba n no Ia I fuo ng fôI dô n da nh no , nôn chua kjp Ia m
gì, fôI da bj mô f qua dâ m fro I gIa ng du ng gIu a ma f. Không bIô f
fha ng cha Iinh fhu y kIôm bô c-xo â y fhâ f su bônh ba n hay chI
muô n choI mô f vô fhâ f da do I cho chô ng nguo I do p  n pha I chju
fra ch nhIô m na y! Co fro I bIô f duo c! Ðu sao fôI cu ng nhâ n duo c mô f
cu dâ m fha ng va o ma f. Qua fIn va o fha ng Io I, no da du ng fhu fhô
fruo c ma f fôI va qua f:
“Ða nh na o, da nh dI, ma y”. TôI da phô c va o ha bô no , fIô p
fhoo Ia mô f ca I hu c nha n hIô u PapIIIon, no da na m fha ng ca ng.
Trâ n da nh nhau fro fha nh mô f cuô c Ioa n da . Anh cu f fu
frong bô p xông ra cu u fôI, anh câ m ca I gâ y Ia m mì hoa nh fha nh
vu f fu fung. Quy ch câ m mô f ca I phuô c- so f da I co haI cha c dâm IIa
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 181
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ija va o da m dông. Mô f fôn Iuu manh dân ParIs chuyôn du ca c buô I
khIôu vu fhoo nha c fruo ng Iappo da vô huu du ng mô f ghô fu a Ia m
vu khi. Indara co Io bj bo fay vì mâ f xI-Iip nôn cha ng fham gIa va o
cuô c chIô n.
Kô f cu c Ia nam ga nguo I My bj fhuong na ng o dâ u, haI ga
kha ch bj nhu ng vô f dâm co haI Iô do phuô c-so f cu a Quy ch gây ra o
nhIô u chô frôn fhân fhô , ma u dô fu m Ium. Mô f vIôn ca nh sa f da
don nguo I ÐrazzavIIIo cha n o cu a không cho aI ra. Thâ f Ia may, vì
vu a Iu c â y mô f chIô c xo joop cu a Quân ca nh fo I. Chân dI ghô f
fra ng du I cuI gIo cao, ho djnh du ng vo Iu c a o va o fIô m an, va frông
fhây cac fhuy fhu cua ho mau mo bô bôf nhu vây chac chan Ia ho
so fra fhu . Nhung nguo I ca nh sa f da don da dâ y foa n quân ca nh
IuI, fay câ m gâ y cha n cu a va no I : “Ða co ca nh sa f Hoa ng CIa dây”.
Va khI ca nh sa f Anh fo I, chu ng fôI mo I pha I Iôn xo cho fô I
pha m dô vô so ca nh sa f, chI mô f mình fôI ma f bj da nh sung hu p
hip, co n không aI frong bo n fôI bj fhuong, nôn không aI fIn duo c Ia
chu ng fôI da nh nhau dô fu vô mô f ca ch chinh da ng.
Sa u nga y sau, frong phIôn xu quan fo a châ p nhâ n Iuâ n dIô m
cu a chu ng fôI, va cho chu ng fôI duo c fu do fru Quy ch bj ba fha ng
fu vì da nh nguo I co fhuong fich. Cu ng kho ba o chu a nô I vô sô
nhu ng vô f fhuong haI Iô ma Quy ch da ban pha f râ f rô ng ra I cho
ca c dô I fhu cu a anh fa.
Sau do , frong nu a fha ng fro I co dô n sa u vu â u da , chu ng fôI
ca m fhâ y không fhô na o ko o da I duo c nu a. Ðo n Iinh fhuy nhâ f
djnh không chju coI chuyô n na y nhu da kô f fhu c, nhu ng kha ch mo I
Ia I cu fIô p fu c dô n, Ia m sao phân bIô f duo c aI Ia ba n cu a ko fhu cu a
chu ng fôI, aI không pha I7
Vâ y Ia chu ng fôI da ba n fIô m an, vo I gIa ro hon Iu c mua. Qua
fình faI fIô ng dô n nhu vu a rô I fhì kha ch mua cu ng cha ng duo c bao
nhIôu.
- Anh cu f oI, fa Ia m gì bây gIo 7
- Trong khI cho Quy ch duo c fha , fa cu nghI ngoI da . Cu ng
không fhô Iâ y Ia I chIô c xo ba ga c vo I con Iu a duo c vì fa da ba n ca c
Henry Charrieâ re 182
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhu do cu ng ca c mô I mua ha ng rô I. Tô f nhâ f Ia không Ia m gì, cu
nghI, sau so hay.
Quy ch da duo c vô . Anh kô Ia I ra ng ho dô I xu vo I anh cu ng fu
fô . Co mô f dIô u phIô n Ia anh fa pha I o ca nh haI fu nhân bj a n fu
hình. Va nguo I Anh Ia I co ca I fho I do Ia : ho ba o cho fô I nhân bIô f
bô n muoI Iam nga y fruo c khI fhI ha nh a n Ia ho so bj froo cô nga y
nao, gIo nao va Nu Hoang da bac don xIn ân xa cua ho. Thô Ia cu
mô I sa ng, Quy ch kô haI nguo I fu fu cu ro o Iôn vo I nhau: “Ia I qua
dI mô f nga y nu a rô I, Johnny oI, chI co n fu ng na y nga y nu a fhôI”.
Va nguo I fu fu kIa không ngo f chu I fo ng pha m cu a y suô f ca buô I
sa ng. Ngoa I chuyô n do ra, Quy ch duo c yôn ô n va duo c fro ng nô .

Qua n fro
PascaI £osco fu khu mo bô c-xif xuô ng. Y Ia mô f frong nhu ng
ko da âm muu du ng vo khi cuo p buu dIô n MarsoIIIo. To ng pha m
vo I y da bj cho m dâ u. PascaI Ia nguo I fô f nhâ f frong bo n chu ng fôI.
Tuy Ia fho ma y gIo I, anh chI kIô m duo c bô n dô-Ia mô f nga y, nhung
vâ n fìm ca ch nuôI mô f hay haI fu nhân ga p kho khan.
Khu mo dâ f nhôm na y o râ f sâu frong ru ng. Xung quanh mo ,
hình fha nh mô f Ia ng cu a công nhân va ky su. Trôn bô n, châ f
qua ng duo c dô suô f nga y xuô ng nhIô u fa u dô cho dI. TôI cho f na y
ra y nghI fa I sao fa không mo qua n o ca I noI khI ho co ga y na y nhI7
Tô I dô n, nhu ng nguo I sô ng o dâ y cha c buô n dô n chô f.
- Ðu ng dâ y. - £osco no I vo I fôI, - qua Ia cha ng co qua I gì dô
gIa I fri.
Va va I hôm sau, mô f ca I fhuyô n nho , sau haI nga y nguo c
sông, da dua Indara, Quy ch-Quy ch, anh Cu f va fôI dô n mo
MackonzIo.
NoI ca c ky su, qua n dô c, va fho chuyôn môn o fhì go n ga ng
sa ch so , co nhu ng can nha nho du fIô n nghI, nha na o cu ng chang
Iuo I fho p dô muô I không va o duo c. Trong Ia ng fhì Ia I fô I fa n qua .
Không co nha na o ba ng ga ch, da hay xI-mang, chI co nhu ng fu p
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 183
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iô u va ch dâ f va fro, ma I ba ng Ia co ru ng, hoa c Io p fôn ko m Ia cu ng.
Ðô n qua n nuo c co ba n ca fhu c an, dô u do bâ n khu ng khIô p ma vâ n
dông nghjf kha ch. Ca c fhu y fhu da nh Iô n vo I nhau dô mua mô f Iy
bIa không uo p Ia nh. Không qua n na o co fu Ia nh.
PascaI no I co Iy , co râ f nhIô u vIô c Ia m duo c o chô n ho o Ia nh
na y. No I cho cu ng fhì fôI dang o frôn duo ng vuo f ngu c; dây vâ n Ia
mô f chuyô n phIôu Iuu, nôn fôI không fhô sô ng bình fhuo ng nhu
ca c ba n kha c duo c. Ia m vIô c Ia dô kIô m sao vu a du sô ng, chu fôI
cha ng mâ y dô fâm. Vì o dây hô fro I mua Ia duo ng xa Iâ y Iô I, nôn
fôI cho n mô f dja dIô m fuong dô I cao o phia sau khu frung fâm. TôI
fIn Ia du fro I mua noI fôI o cu ng không bj nuo c va o frong nha hay
xung quanh nha .
Trong muo I nga y, duo c fho mô c da don o mo gIu p, fôI da
du ng Iôn mô f pho ng hình chu nhâ f da I haI muoI mo f, rô ng fa m
mo f. Ða muoI ba n mô I ba n co bô n ghô co fhô chu a duo c mô f fram
haI muoI nguo I ngô I fhoa I ma I. Mô f ca I bu c cao dô ca c nghô sI Iâ y
chô bIô u dIô n, mô f quâ y ruo u, rô ng du ng bô ngang qua n va co hon
mô f chu c ghô cao. Ðôn ca nh qua n ruo u Ia mô f can nha kha c co fa m
pho ng, vu a du cho muo I sa u nguo I o rô ng sa I.
KhI fôI vô Coorgofovn dô mua ca c du ng cu , ghô , ba n v.v.....
fôI muo n Iuôn bô n cô ga I da don do p nguo I dô phu c vu kha ch ha ng.
Ðaya da Ia m o fIô m an, cu ng quyô f djnh fhoo chu ng fôI. Mô f nguo I
phu so go frôn cây da n pIano ma fôI mo I fhuô duo c. ChI co n Io vIô c
fIô f mu c frình dIô n.
Sau nhIô u kho khan vâ f va va ba hoa huou vuo n, fôI cu ng
fhuyô f phu c duo c haI cô ga I Nam Ðuong, mô f cô Ðô Ða o Nha, mô f
cô Ta u va haI cô fo c nâu bo nghô Ia m dIô m dô fro fha nh nghô sI
fhoa f y. Mô f fâ m ro m do cu mo m mua Ia I o mô f fIô m Ia c-son duo c
du ng Ia m ma u sân khâ u.
TôI fô chu c dua fâ f ca nhu ng nguo I na y Iôn khu mo ba ng mô f
chuyô n dI da c bIô f frôn mô f chIô c fhuyô n cu a ngu dân Ta u. Mô f
fIô m ruo u nhâ n ba n chju cho fôI du ca c fhu dô uô ng co fhô co duo c.
TIô m do fIn fôI, fôI so fra fIô n ha ng fha ng nhu ng gì fôI da ba n
duo c, sau khI kIô m ha ng. Va fIô m do so gu I dâ n cho fôI nhu ng fhu
Henry Charrieâ re 184
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ruo u fôI câ n. Mô f ca I ma y ha f cô Iô sI va nhu ng dIa ha f da mo n so
pha f nha c khI anh nha c sI da n pIanô cu a fôI ngung ha nh ha cây
da n. Ðu Ioa I a o ngoa I, va y Io f bif fâ f don va ma u, njf froo fâ f, co n
râ f fô f, fôI cho n mua vì ma u sa c sa c so cu a chu ng fa I nha mô f
nguo I â n da gom fu do ng dô bo dI cu a mô f ga nh ha f rong, so Ia
“frang phu c” cu a ca c “nghô sI” fuong IaI cu a fôI.
Quy ch da mua gô cây va gIuo ng. Indara fhì mua Iy fa ch va
nhu ng gì câ n cho mô f fIô m ruo u, fôI Io ruo u va vâ n dô nghô fhuâ f.
Co I ga m xong nhu ng vIô c do frong mô f fuâ n, pha I cô ga ng câ f Iu c.
Cuô I cu ng rô I cu ng xong, du ng cu va nguo I chIô m ca mô f fhuyô n.
HaI hôm sau, chu ng fôI dô n noI. Su co ma f cu a muo I cô ga I o
gIu a ru ng fha m na y Ia mô f cuô c ca ch ma ng fhâ f su . Mô I nguo I
xa ch fhoo mô f go I dô da Ioo Iôn “Qua n fro”, fôn fôI da f cho hô p dôm
cu a fôI. Nhu ng cuô c fâ p duo f ba f dâ u. Ða y ca c “nghô sI” cu a fôI co I
a o quâ n không pha I Ia dô . Truo c hô f fôI no I fIô ng Anh va nhu ng Io I
chI dâ n cu a fôI không duo c hIô u ky , sau nu a Ia vì ca c cô chI quon
fhay quâ n a o fhâ f mau cho xong rô I fô ng kha ch dI cho nhanh. Co n
bây gIo fhì fra I ha n, ca c cô ca ng Ia m fu fu bao nhIôu, Ia I ca ng hâ p
dâ n bâ y nhIôu. Ðô I vo I mô I cô, Ia I pha I co mô f chIô n fhuâ f kha c.
Ca ch Ia m cu ng pha I phu ho p vo I quâ n a o. Cô na ng “Hâ u fuo c phu
nhân” ma c coo c-xô hô ng va va y phô ng, frong Ia quâ n rô ng vIô n
dang-fon fra ng, fhoa f y châ m châ m, sau fâ m bình phong co ca I
guong fo pha n chIô u dô kha n gIa co fhô nga m Iâ n Iuo f fu ng ma ng
da cu a na ng.
Rô I cô “Mau Iôn” mô f cô ga I co ca I bu ng pha ng nha n, fo c nâu,
da ma u ca -phô nha f, mô f ba n mâ u fuyô f do p cu a mô f cuô c IaI ma u,
cha c ha n Ia gIu a mô f ga da fra ng vo I mô f cô da don ma u sa ng.
Nuo c da cô na y nhu ha f ca -phô mo I ba f dâ u rang hoI va ng chu f xiu
ca ng Ia m nô I bâ f fhân hình cân dô I cu a cô. Mo fo c da I xoan fu
nhIôn ru xuô ng dôI vaI fro n frInh fuyô f vo I cu a cô bô ngu c cao dâ y
da n, fuy hoI na ng ma vâ n không ko m phâ n hô ng ha ch, chIa ra haI
dâ u vu ma u chI hoI xâ m hon ma u da mô f chu f, gIuong cao Iôn
nga o nghô , do p vô cu ng. Ðâ y Ia cô “Mau Iôn”. Tâ f ca quâ n a o cu a
cô na y dô u mo ba ng kho a ko o “fo c-mo-fuy”. Cô ma c quâ n cao bô I dô
frình dIô n, dâ u dô I mô f ca I mu rô ng va nh va mô f ca I a o nga n, fay
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 185
hffp://obooks.vdcmodIa.com
a o co fua ba ng da. Thoo fIô ng nha c quân ha nh, cô xuâ f hIô n frôn
sân khâ u va fha o gIa y ba ng ca ch da fung fu ng chIô c Iôn. Quâ n da I
cô ma c xo haI bôn. A o cho n duo c mo ra fha nh haI ma nh ba ng kho a
ko o o mô I bôn fay.
Vo I kha n gIa , ca ch Ia m na y fa c dô ng fhâ f du dô I vì bô ngu c
frâ n bâ f Iôn, nhu ca I Io xo bj no n qua Iâu. Ðu I va fhân frâ n fru I, cô
dang haI chân, fay chô ng na nh, vo fha ch fhu c, cô nhìn fha ng va o
da m kha n gIa , rô I Iô f mu , no m Iôn mô f chIô c ba n gâ n sân khâ u
nhâ f. Hôm khaI fruong, Qua n Tro dông fuo ng muô n vo . Ðan fham
muu cu a mo dô n du ma f. Ðôm vuI kô f fhu c ba ng khIôu vu va khI
ca c kha ch cuô I cu ng ra vô fhì fro I da sa ng. Tha ng Io I hoa n foa n,
không fhô na o uo c mong duo c hon fhô . Cu ng pha I chI phi fô n ko m
nhung gIa cao nôn bu Ia I duo c, va qua n o gIu a ru ng, cho nôn fôI
hoa n foa n fIn cha c Ia co nhIô u dôm không co du chô cho kha ch.
Ðô n cô ga I cha y ba n cu a fôI phu c vu không xuô . Ca c cô na y
ma c va y râ f nga n, cô a o khoo f sâu, dâ u buô c khan ma-dra do , cu ng
Ia m kha ch mô mâ n. Indara va Ðaya mô I nguo I gIa m sa f mô f phia,
kha ch frong qua n go I gì, fhì da co anh cu f fay va Quy ch o quâ y
ruo u cho dua fo I ngay. Co n fôI pha I co ma f o kha p noI, chô na o
fru c fra c fhì chInh dô n ngay, chô na o co gì Iu ng fu ng fhì chI dâ n
kjp fho I.
- Àn cha c rô I - Quy ch no I khI chI co n Ia I ca c cô ga I phu c vu ,
ca c nu nghô sI va chu qua n frong gIan pho ng rô ng. Chu va nguo I
Ia m aI cu ng mô f Ia nhung vuI mu ng vì fhâ y kô f qua . Tâ f ca mo I
nguo I su a soa n dI ngu .
- PapIIIon, dâ y dI chu 7
- Mâ y gIo rô I7
- Sa u gIo chIô u rô I. - Quy ch no I vo I fôI. - Cô công chu a cu a
anh da gIu p chu ng fa dâ y. Na ng dâ y fu haI gIo do n do p xong xuôI
sa n sa ng dô dôm nay Ia I ba f dâ u nu a.
Indara mang mô f bình nuo c no ng dô n. Sau khI fa m ru a, ca o
râu fuoI fInh va khoan khoa I, fôI ôm ngang Iung Indara rô I cu ng
buo c va o Qua n Tro, mo I nguo I xu m Ia I ho I han rô I rif.
Henry Charrieâ re 186
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ong chu oI, fình hình kha chu 7
- Ðm fhoa f y co duo c không7 Thoo ông chu fhì chô na o không
duo c na o7
- Ðm ha f gâ n du ng, pha I không ông7 Cu ng may Ia kha n gIa
dô finh ca .
Ca I nho m mo I fha nh Iâ p na y râ f dô mô n. Iu dIô m bIô n fha nh
nghô sI na y râ f coI fro ng công vIô c cu a mình va fo ra sung suo ng
fu bo duo c nghô cu . VIô c buôn ba n không fhô na o khâ m kha hon
fhô na y duo c. ChI co dIô u kho khan duy nhâ f Ia qua nhIô u kha ch
da n ông Io IoI ma qua if da n ba . Tâ f ca ca c kha ch ha ng dô u muô n
duo c ngô I ko m mô f cô ga I, nhâ f Ia mô f nghô sI nô u không duo c ca
dôm fhì cu ng pha I Iâu hon bây gIo . Thô Ia ho ganh fy nhau. ThInh
fhoa ng, Io ra co haI phu nu ngô I cu ng mô f ba n, Ia kha ch ha ng
pha n dô I ngay. Ca c cô ga I da don cu ng duo c quy chuô ng, fruo c hô f
ca c cô cu ng do p, nhung chu yô u Ia vì o frong ru ng na y không co
da n ba . Tuy bâ n o quâ y, fhInh fhoa ng Ðaya cu ng cha y ra ba n va
fro chuyô n vo I fâ f ca mo I nguo I.
Khoa ng hon haI muoI kha ch duo c fhuo ng fhu c su hIô n dIô n
cu a cô ga I Â n na y vì sa c do p cu a cô qua Ia hIô m co . Ðô fra nh su
ganh fy va da p u ng yôu câ u cu a kha ch do I pha I co mô f nghô sI ngô I
fa I ba n mình, fôI ba y da f fro sô sô . Sau mô I fIô f mu c fhoa f y hay ca
ha f, mô f ba nh xo fo co ghI sô fu 1 dô n 32, - mô I ba n mô f sô , rIông
quâ y ruo u Ia haI sô - so quyô f djnh cô ga I vu a bIô u dIô n so pha I
dô n ba n na o. Muô n choI xô sô , pha I mua mô f vo , gIa fuong duong
vo I fIô n mô f chaI vhIsky hay sâm banh.
TôI cho Ia Ia m nhu vâ y co haI dIô u Io I. Thu nhâ f Ia fra nh
duo c nhu ng su khIô u na I. AI fru ng sô so duo c nghô sI ngô I ca gIo
fa I ba n mình ma chI pha I fra fIô n mô f chaI ruo u, duo c phu c vu
fhoo ca ch sau dây: frong khI nu nghô sI chI co n ca I qua f Iông cho
fhân fhì fôI cho ba nh xo quay. No chI va o sô na o fhì cô ga I du ng
Iôn mô f ca I mâm gô son ba c va bô n cha ng fraI kho o ma nh nhâ c
bô ng mâm Iôn, dua fo I ca I ba n may ma n fru ng sô . Cô na ng mo chaI
sâm banh va , vâ n cu frâ n fruô ng nhu vâ y cha m cô c mô f Iuo f rô I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 187
hffp://obooks.vdcmodIa.com
xIn Iô I va dI va o dô nam phu f sau fro Ia I ngô I va o chô , Iâ n na y an
ma c da ng hoa ng.
Trong sa u fha ng công vIô c cha y dô u, nhung mu a mua da
qua, mô f Ioa f kha ch mo I dô n. Ðo Ia nhu ng nguo I dI fìm va ng va
kIm cuong duo c fu do dI fham do frong ru ng o ca I dâ f phu sa ma u
mo na y. ÐI fìm va ng va da quy ba ng nhu ng phuong fIô n cô hu cu c
nho c vô cu ng. Ho fhuo ng cho m gIô f hay Iâ y ca p cu a nhau. Cho nôn
fâ f ca co vu khi va khI da co mô f fu I va ng nho hay mô f na m kIm
cuong Ia ho không cuo ng duo c su ca m dô , Iao va o an fIôu nhu dIôn.
Ða n duo c mô f chaI sâm-banh, mô I cô ga I cu ng duo c huo ng mô f fy
Iô kha Io n. Tu do , vu a hôn kha ch, vu a dô sâm banh hay vhIsky
va o xô du ng da cho chaI mau hô f, Ia m chI frong nha y ma f. Co va I
nguo I fuy da uô ng rô I, nhung vâ n fhâ y duo c ca I ma nh na y va pha n
u ng du dô I dô n nô I fôI pha I cho ga n cha f ba n va ghô xuô ng sa n
nha .
Vo I Ioa I kha ch mo I na y, dIô u pha I xa y ra da xa y ra. Cô ga I â y
duo c nguo I fa go I Ia “Hoa Quô ”. Ða cô cu ng gIô ng ma u cây quô
fhâ f. Cô ga I mo I fo I na y, duo c fôI vo f fu khu ngho o khô cu a fha nh
phô Coorgo, co Iô I fhoa f y Ia m cho kha ch pha f cuô ng Iôn.
KhI dô n Iuo f cô fa bIô u dIô n, pha I dom mô f ca I ghô fra ng ky
Iôn sân khâ u, cô fa không chI co I quâ n a o va nhu ng ky xa o da c bIô f
fInh vI, ma sau khI da frâ n nhu nhô ng, Ia I co n na m da I ra ghô va
fu vuô f vo mon fro n mình. Nhu ng ngo n fay fhon da I cu a cô Iuo f
frôn da fhjf frâ n fu I cu a mình, mân mô fhân fhô mình fu fo c dô n
ngo n chân. Không mô f chô na o frôn fhân fhô ma cô Ia I không mo
ma y dô n. Kho I pha I no I ro ca ch pha n u ng cu a nhu ng con nguo I fhô
Iô cu a mIô n ru ng ru na y, nhâ f Ia khI ho da sa c su a hoI mon.
Tinh vô n vu Io I. Hoa Quô ba f kha ch mua vo xô sô cho fIô f
mu c cu a cô fa vo I gIa haI chaI sâm banh chu không pha I mô f nhu
nhu ng cô kha c. Sau khI mua vo nhIô u Iâ n ho ng da nh duo c Hoa
Quô ma không duo c Iâ n na o, mô f ga fho mo va m vo , co bô râu don
râ f râ m, khI cô ga I Â n cu a fôI dI mo I mo I nguo I mua vo sô cho Iâ n
fhoa f y cuô I cu ng cu a Hoa Quô , chI co n ca ch mua ca ba muoI vo xô
sô |fu c chI fru haI vo cu a quâ y ruo u). Sau khI fra fIô n sa u muoI
Henry Charrieâ re 188
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chaI ruo u sâm-banh, fIn cha c Ia mình so fru ng, cha ng râ m râu fIn
fuo ng cho Hoa Quô fhoa f y rô I do I quay sô . Hoa Quô cu ng bj kich
fhich râ f ma nh vì fu fô I da uô ng qua nhIô u. KhI cô fa bIô u dIô n Iâ n
cuô I fhì da bô n gIo sa ng. Ngâ m ruo u, cô Ia I ca ng fo ra dâm da ng va
co nhu ng cu chI fra ng fro n hon bao gIo hô f. Vu vu ! Ða n co quay da
ba f dâ u cha y va con co ba ng su ng so chI sô fru ng.
Cha ng râ m râu, sau khI xom cô bo Hoa Quô bIô u dIô n, da bj
kich fhich dô n fô f dô . Anh cha ng ngô I do I, fIn cha c Ia nguo I fa sa p
dua cô fa frâ n fruô ng, frôn ca I khay ba c, dô n cho y, chI co ca I qua f
Iông cho fhân, haI chaI sâm banh duo c ko p gIu a haI ca I du I fuyô f
do p. Nhung faI ha I fhay, anh cha ng mua ba muoI vo Ia I fhua. Sô
31 fru ng, nghIa Ia quâ y ruo u duo c. Thoa f fIôn y chua hIô u ra, ma I
dô n khI cô nghô sI duo c nhâ c Iôn da f o quâ y ruo u y mo I vo Io . Thô
Ia ca I ga ngô c â y pha f dIôn Iôn, xô ba n nha y ba buo c fo I quâ y ruo u.
Y ru f su ng Iu c ba n ba pha f va o cô ga I, fâ f ca su vIô c na y dIô n ra
frong khoa ng chua dâ y ba gIây.
Hoa Quô da chô f frong fay fôI. TôI dô n do cô fa Iôn sau khI
da nh gu c fha ng fhu vâ f â y ba ng mô f cây du I cuI cu a quân dô I My
ma Iu c na o fôI cu ng mang frong nguo I. Ðo fôI bj vâ p pha I mô f cô
cha y ba n dang câ m khay nôn fôI can fhIô p châ m, Ia m fha ng su c
sInh co du fhì gIo gây ra chuyô n rô da I na y. Kô f qua Ia ca nh sa f
ba f Qua n Tro pha I do p fIô m va chu ng fôI pha I fro vô Coorgofovn.
Chu ng fôI aI fro vô nha nguo I â y. Indara, cô ga I Â n chinh
cô ng djnh mô nh chu nghIa, cha ng fhay dô I finh nô f chu f na o. Vo I
cô, su su p dô na y cha ng co gì quan fro ng. Tìm vIô c kha c ma Ia m, co
vâ y fhôI. Ca c chu Ta u cu ng fhô . Cha ng co gì fhay dô I frong nho m,
chu ng fôI vâ n an y vo I nhau. Cha ng aI fra ch mô f Io I vô ca I sa ng
kIô n ky cu c cu a fôI Iâ y ga I ra dô mo sô , ca I sa ng kIô n da Ia nguyôn
nhân cu a su faI fIô ng. Chu ng fôI gom go p fIô n nong da nh du m
duoc, dô fra fâf ca cac mon no va dua do môf mon fIôn cho ba mo
Hoa Quô . Chu ng fôI cha ng ban khoan Io Ia ng gì. Tô I na o chu ng fôI
cu ng dô n qua n ruo u, noI ca c cu u fu nhân vâ n fu fâ p. Ca c buô I fô I
vâ n vuI, nhung fha nh phô Coorgo frong hoa n ca nh chIô n franh bj
ha n chô nhIô u da Ia m fôI mô f mo I. Thôm va o do na ng công chu a
cu a fôI không bao gIo ghon nôn fôI Iu c na o cu ng duo c fu do. Ðây
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 189
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIo cô na ng doo fôI fu ng buo c va ngô I ha ng gIo ca nh fôI bâ f cu fôI o
dâu
Nhu ng kha nang buôn ba n o fha nh phô Coorgo fro fha nh
phu c fa p. Va co mô f nga y, fôI bô ng na y ra y muô n ro I dâ f Cuyano
fhuô c Anh na y sang mô f nuo c kha c. Cha ng co gì pha I so , Iu c na y
dang co chIô n franh, không nuo c na o fra chu ng fôI vô chô cu , if ra
dâ y cu ng Ia dIô u fôI uo c doa n.

Trô n kho I Coorgofovn
Io CuIffou cu ng fa n fha nh. Anh fa cu ng nghI ra ng cha c pha I
co nhu ng nuo c fô f hon va sô ng dô chju hon o Cuyano fhuô c Anh.
Chu ng fôI ba f dâ u chuâ n bj mô f cuô c frô n cha y kho I fha nh phô
Coorgo. Ðu ng Ia dI kho I dâ f Cuyano fhuô c Anh Ia pha m mô f fô I
na ng. Chu ng fôI dang o frong fho I chIô n ma không du a na o frong
bo n fôI co hô chIô u.
Chapar, sau khI duo c fha , da fu Cayonno frô n dI va da o dây
da ba fha ng. Y Ia m kom cho mô f hIô u ba nh cu a nguo I Ta u va duo c
fra công mô f dô-Ia ruo I mô f nga y. Y cu ng muô n dI kho I fha nh phô
Coorogo. Mô f anh fu nguo I ÐIjon, fôn Ia ÐopIanquo, va mô f dân
Ðordoaux cu ng muô n fham du cuô c vuo f ngu c. Quy ch va anh cu f
fhì fhich o Ia I. Ca haI fhâ y o dây fô f hon.
Vì cu a sông Ðomorara bj kIô m soa f râ f nga f ngho o va na m
frong fâ m ca c ô su ng ma y, pho ng ngu IôI va da I ba c, chu ng fôI so
Ia m mô f fa u da nh ca y hô f mô f chIô c fa u dang ky o fha nh phô
Coorgo va chu ng fôI so gIa Ia m chIô c fa u do dô ra dI. TôI fu fra ch
mình da không bIô f on Indara, va da không da p u ng Ia I cho xu ng
da ng vo I fình yôu fuyô f dô I cu a na ng dô I vo I fôI.
Nhung fôI không fhô Ia m kha c duo c, na ng cu doo dinh Iâ y
fôI, Ia m fôI kho chju, fôI dâm bu c bô I. Nhu ng con nguo I gIa n dj, ro
ra ng Ia không kIô m chô nô I ham muô n cu a mình, không cho nguo I
mình yôu pha I do I ho I mo I hIô n fhân: Cô ga I Â n Ðô na y xu su du ng
nhu haI chj om Anh-dIông o CuagIra da fu ng xu su vo I fôI. KhI
Henry Charrieâ re 190
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fình du c ca c cô na y no , ca c cô fu hIô n mình. Va nô u fa không
chIô m doa f ca c cô fhì do Ia dIô u râ f nghIôm fro ng.
Mô f nô I dau fhâ f su , daI da ng na y no frong ba n nga fhâ m
kin nhâ f cu a ho va vIô c â y Ia m fôI pha f ba n vì fôI không muô n Ia m
khô Indara cu ng nhu haI chj om Anh-dIông kIa, va fôI pha I o p
mình dô frong vo ng fay fôI, Indara duo c fho a ma n dô n mu c fô I da.
Cuô c da o fâ u cu a chu ng fôI duo c chuâ n bj râ f ky . Mô f chIô c fhuyô n
rô ng va da I co mô f Ia buô m fô f, co ca buô m mu I va ba nh Ia I Ioa I fô f
nhâ f duo c su a soa n râ f fhâ n fro ng dô ca nh sa f không dô y fhâ y
duo c. O PonIfonco RIvors, nha nh sông nho dô va o sông Ðomorara,
chu ng fôI dâ u fhuyô n cu a chu ng fôI vô phia xuôI so vo I khu chu ng
fôI o . No duo c son va mang sô nhu mô f fhuyô n da nh ca da dang ky
fa I fha nh phô Coorgo. Nô u do n pha chIô u va o fhì chI fhâ y co fhu y
fhu Ia kha c. Ðô ga f mo I nguo I, chu ng fôI không du ng Iôn, vì nhu ng
nguo I Ta u frôn fhuyô n ma chu ng fôI dô I Iô f dô u nho va gâ y, co n
chu ng fôI fhì cao Io n va kho o ma nh.
Mo I vIô c dIô n ra ôm ru, va chu ng fôI ra kho I sông Ðomorara
ôm fhâ m. Tuy vuI mu ng vì da ra dô n bIô n ma không bj Iô , dIô m
duy nhâ f Ia m fôI không fâ n huo ng fro n vo n fha nh fu u na y, Ia ca I
fô I da dI frô n nhu mô f fha ng an frô m không ba o fruo c duo c cho
na ng công chu a  n cu a fôI. TôI không vu a Io ng vô mình. Cô om, bô
cô va ca gIo ng gIô ng cô chI Ia m dIô u fô f vo I fôI, co n fôI fôI da bô I
ba c. TôI không fìm nhu ng Iy Io dô bIô n mInh cho fha I dô cu a mình.
TôI chI fhâ y nhu ng gì fôI Ia m Ia không Ijch su va fôI không ha I
Io ng vô fôI chu f na o. TôI cô fình dô Ia I frôn ba n sa u fram dô-Ia,
nhung nhu ng fhu fôI da nhâ n duo c không fhô fra ba ng fIô n ba c.
Chu ng fôI pha I dI huo ng Ða c - Ða c bô n muoI fa m gIo . TôI Ia I
fro vô vo I y nghI fruo c dây cu a fôI Ia dô n Honduras fhuô c Anh.
Muô n vâ y, pha I vuo f bIô n haI nga y. Cuô c da o fâ u gô m nam nguo I:
Io CuIffoun, Chapar, ÐarrIo ro, mô f ga nguo I Ðordoaux,
ÐopIanquo, mô f ga nguo I ÐIjon, va fôI PapIIIon, fhuyô n fruo ng.
Chu ng fôI dI duo c dô ba muoI gIo fhì ga p mô f frâ n ba o kInh
khu ng fIô p fhoo Ia mô f frâ n gIo xoa y. Sâ m, cho p, mua, so ng Io n
hô n dô n, gIo frôn bIô n quang quâ f dIôn cuô ng, ko o chu ng fôI dI mô f
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 191
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca ch fha m ha I, chu ng fôI không sao chô ng do nô I. TôI chua fu ng
fhâ y, hay fuo ng fuo ng fhâ y ca nh na o fuong fu nhu fhô . Thoo kInh
nghIô m ba n fhân, dây Ia Iâ n dâ u fIôn, gIo vu a fhô I vu a xoay chIô u
dô n dô ca c Iuô ng gIo aIIzo bj xo a sa ch hoa n foa n va frâ n gIo dIôn
cuô ng Ia m chu ng fôI xoay fif nhu chong cho ng. Cu fhô na y dô fa m
nga y kho o chu ng fôI Ia I fro vô fra I gIam mâ f. Sau na y, dô n
TrInIdad, fôI mo I duo c ông AgosfInI Ia nh su Pha p cho bIô f Ia con
ba o na y râ f da c bIô f. No da cua ga y hon sa u nga n cây du a o dô n
dIô n ông. Con ba o hình mu I khoan na y da fIô n ca vuo n du a cu a
ông o ngang fhân. Co nhu ng can nha bj bô c Iôn cao, dua dI xa, rô I
roI xuô ng dâ f hoa c xuô ng bIô n. Chu ng fôI mâ f hô f: fhu c phâ m dô
da c cu ng nhu ng fhu ng nuo c ngo f. Cô f buô m bj ga y o dô cao haI
mo f va nghIôm fro ng hon ca Ia ba nh Ia I cu ng bj vo . Phu c Ia m sao,
Chapar vo f duo c mô f ca I cho o nho frông nhu mô f fhu xo ng, va fôI
da du ng ca I xo ng do dô Ia I fhuyô n. Ngoa I ra chu ng fôI pha I o
fruô ng Iô f hô f quâ n a o dô gho p Ia I fha nh buô m. Tâ f ca a o vo f, so
mI, quâ n da I dô u duo c dom ra du ng. Ca nam chu ng fôI dô u ma c xI-
Iip. Ca I buô m Ia m ba ng quâ n a o va viu Ia I vo I nhau ba ng mô f cuô n
dây fho p nho co n so f frôn fhuyô n, duo c dom ga n va o mâ u cô f buô m
cu f, da dâ y cho fhuyô n chu ng fôI fa m dI duo c.
CIo aIIzo Ia I fhô I du ng huo ng, va fôI Io I du ng no , Ia I fha ng vô
phia Nam dô fo I bâ f cu noI na o, kô ca Cuyano fhuô c Anh. O dây,
hình pha f gì dô I vo I chu ng fôI cu ng duo c hoan nghônh. Tha I dô cu a
fâ f ca ca c ba n chu ng fôI frong va sau ca I ma fôI không go I Ia ba o,
vì go I fhô chua hô f y , ma pha I no I Ia con faI bIô n, con hô ng fhu y,
hay con cuô ng nô , dô u chu ng cha c. ChI sa u nga y sau, frong do co
haI nga y gIo yôn so ng Ia ng hoa n foa n, chu ng fôI mo I fhâ y dâ f IIô n.
Vo I mâ u buô m fhu ng Iô chô , nhung vâ n duo c gIo dâ y dI, chu ng fôI
không fhô Ia I fhuyô n fhoo y mình duo c. Ca I gIâ m con cu ng không
gIu p chu ng fôI Ia I duo c vu ng va ng, cha c cha n. Ia I pha I o frâ n, foa n
fhân chu ng fôI cha y xo m Ia m su c dô kha ng cu a chu ng fôI cu ng
gIa m su f. Mu I du a na o cu ng fro c hô f da, fro ca fhjf. Ca môI, chân,
da gIu a haI du I va ba p vô dô u cu ng fro c hô f da. Con kha f nuo c
ha nh chu ng fôI dô n nô I ÐopIanquo va Chapar uô ng ca nuo c ma n.
Sau khI uô ng, haI du a Ia I ca ng khô hon. Ma c du kha f va do I cu ng
Henry Charrieâ re 192
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cu c, co mô f dIô u fô f Ia không aI, hoa n foa n không mô f aI kôu ca.
Cu ng không du a na o khuyôn nhu du a kha c dIô u gì.
Ðu a uô ng nuo c ma n cu ng nhu du a dô I nuo c bIô n Iôn nguo I
no I Ia cho ma f rô I fu nhâ n fhâ y ra ng Ia m nhu vâ y ca c vô f fhuong
Ia I ca ng Ioo f sâu hon va khI nuo c bay hoI fhjf da Ia I ca ng dau nhu c
hon.
ChI mô f mình fôI Ia co n mô f ma f mo duo c va Ia nh Ia n, ma f
fâ f ca ca c ba n dô u mung mu , va pha I nha m nghIô n vì mI ma f cu
dinh bô f va o nhau. Ma f fuy dau nhung vâ n pha I ru a vì ba f buô c
pha I mo ma f dô nhìn cho ro . Anh ma f fro I chIô u fha ng du ng ca ng
Ia m cho ca c vô f fhuong cu a chu ng fôI dau vô cu ng, fuo ng chu ng
không sao chju du ng nô I. ÐopIanquo sa p pha f rô , do I nha y xuô ng
nuo c.
Ða gâ n mô f gIo , fôI fhâ y Io mo dâ f IIô n o phia chân fro I. Tâ f
nhIôn, fôI huo ng ngay vô phia do ma không no I gì, vì fôI chua cha c
Ia du ng. ChIm cho c Iuo n quanh chu ng fôI, nhu vâ y Ia fôI da không
Iâ m. TIô ng chIm da ba o cho ca c ba n fôI bIô f. Ðj a nh na ng va su
mô f mo I Ia m cho u mô dI, ho na m da I o Io ng fhuyô n Iâ y fay cho
ma f cho do na ng.
CuIffou sau khI su c mIô ng dô cô no I cho duo c da ba o fôI:
- PapI, câ u co fhâ y bo không7
- Thâ y rô I.
- Thoo câ u doa n fhì dô bao nhIôu Iâu chu ng fôI fo I bo duo c.
- Ðô nam ba y gIo nu a. Ca c câ u oI, fo cu ng chju hô f nô I rô I. To
cu ng bj pho ng da nhu ca c câ u, mông dif fo co n fro ca fhjf va bj co
sa f vo I ghô va nuo c bIô n. CIo không ma nh, fhuyô n không dI nhanh
duo c, ca nh fay fo Iuôn bj chuô f ru f, ba n fay fo cu ng fô cu ng, fu Iâu
không na m nô I gIâ m Ia I nu a. Ca c câ u co ba ng Io ng Ia m fhô na y
không7 Ta ha buô m xuô ng, cho Ia m ma I dô fra nh na ng nhu fhIôu
nhu dô f na y cho dô n fô I. Cu ma c cho fhuyô n fu no frôI va o bo . Pha I
Ia m nhu vâ y, nô u không, mô f câ u na o ha y ra câ m Ia I fhay fo .
- ThôI dI PapI, du ng Ia m vâ y. Cu Ia m nhu câ u no I va fâ f ca
va o ngu frong bo ng râm, chI dô mô f nguo I canh fhôI.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 193
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI Iâ y quyô f djnh chung cu a anh om Iu c fro I dang na ng, va o
hô I muo I ba gIo . Ðuo c fho a fhuâ n mô f ca ch fu nhIôn nhu con vâ f,
fôI na m da I ra Io ng fhuyô n, va fhô Ia cu ng duo c o frong bo ng râm.
Ca c ba n fôI da nh cho fôI noI fô f nhâ f o da ng mu I dô hu ng duo c gIo .
Nguo I ga c pha I dô u chìm ngay va o co I hu vô. Mô f nhoa I, Ia I co
bo ng râm cho a nh na ng gay ga f, chu ng fôI da ngu fhIô p dI.
Mô f fIô ng co I fho f Iôn Ia m chu ng fôI choa ng dâ y.
TôI vo n buô m Iôn, bôn ngoa I Ia dôm fô I. Không bIô f mâ y gIo 7
KhI fôI vô chô ngô I, bôn ba nh Ia I, mô f Ia n gIo ma f mon fro n fhân
fhô bj fro c hô f da cu a fôI, va fôI fhâ y Ia nh. Nhung khoan khoa I
bIô f bao vì không bj cha y da fhjf nu a.
Chu ng fôI do buô m ra. Sau khI Iâ y nuo c bIô n ru a ma f - may
cho fôI Ia fôI chI bj mô f ma f dau va mung mu - fôI da nhâ n fhâ y
râ f ro dâ f IIô n o bôn pha I va bôn fra I fôI. Chu ng fôI dang o dâu
vâ y7 TôI nôn dI vô phia na o bây gIo 7 Chu ng fôI Ia I ngho fIô ng co I
ru c mô f Iâ n nu a. TôI bIô f Ia fin hIô u fu phia pha I fo I. Không bIô f
nguo I fa muô n no I ca I qua I vì vo I chu ng fôI7
- Câ u ba o chu ng fa o dâu nhI7 - Chapar ho I.
- Thâ f su fo cu ng không bIô f gì. Nô u mIô n na y không pha I Ia
noI fro fro I va Ia mô f ca I vjnh fhì co Io chu ng fa o mo m dâ u cu a
Cuyano fhuô c Anh, phâ n dâ f da I dô n fâ n sông Oronoquo Ia bIôn
gIo I fu nhIôn vo I VonozuoIa. Nhung nô u mIô n dâ f bôn pha I Ia I bj
ca f kho I phia bôn fra I bo I mô f qua ng hoI rô ng, fhì ca I ba n da o na y
Ia I Ia mô f ho n da o va dâ y Ia TrInIdad. Ðôn fra I so VonozuoIa, va
chu ng fa dang o frong vjnh RIa. Tri nho cu a fôI vô ca I ba n ha I dô
ma fôI da co djp nghIôn cu u da cho fôI fhâ y duo c fình fra ng nuo c
dôI na y. Nô u bôn pha I Ia TrInIdad va bôn fra I Ia Vonozu oIa, chu ng
fôI so cho n phia na o dây7 Quyô f djnh na y IIôn quan dô n vâ n ma ng
cu a chu ng fôI. Vo I gIo nho nhu fhô na y, dI va o bo không kho Ia m.
Iu c na y, chu ng fôI chua dI vô huo ng na o ca . Ðô n TrInIdad, Ia ga p
“dân an fhjf bo ra n” cu ng mô f chinh quyô n nhu o Cuyano fhuô c
Anh.
- Cha c cha n so duo c dô I xu fu fô , - CuIffou no I.
Henry Charrieâ re 194
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Pha I, nhung ho so quyô f djnh fhô na o khI fa ro I kho I Ia nh
fhô cu a ho frong fho I chIô n mô f ca ch Io n Iu f va không co gIâ y pho p
nu a7
- Thô VonozuoIa fhì sao7
- Cu ng chua bIô f so ra sao - ÐopIanquo no I - Ðuo I fho I Comoz
Ia m fô ng fhô ng, fu nhân pha I Ia m duo ng vô cu ng cu c khô , rô I bj ho
fra cho nuo c Pha p, o dâ y ho go I fôI Ia dân Cayonno.
- Nhung bây gIo không nhu vâ y nu a rô I, dang Ia fho I chIô n
ma .
- Thoo nhu fôI ngho duo c o Coorgofovn fhì ho không fham
chIô n, ho frung Iâ p.
- Cha c không7
- Cha c chu !
Nô u vâ y fhì râ f nguy hIô m cho chu ng fa. Chu ng fôI da nhâ n
ra a nh sa ng do n frôn bo pha I va ca bôn bo fra I nu a. Ia I fIô ng co I,
Iâ n na y hu ba Iâ n. Nhu ng a nh do n fin hIô u fu bo bIô n bôn pha I
huo ng vô chu ng fôI. Ða ng fruo c, haI mo m da nho n râ f fo, don
ngo m nô I frôn ma f bIô n. Cha c vì vâ y ma ho hu co I dô ba o cho
chu ng fôI bIô f Ia co nguy hIô m.
- O phao nôI kìa! Co ca môf chuôI daI. Sao fa không noo vao
mô f ca I dô cho fro I sa ng nhI. Ha buô m xuô ng dI Chapar.
Y ha ngay nhu ng mâ u quâ n va a o so mI ma fôI go I mô f ca ch
ho m hInh Ia buô m. TôI du ng gIâ m ha m fhuyô n, cho mu I fIô n sa f
gâ n mô f ca I “phao” dâ u mu I fhuyô n, may co n mô f doa n fhu ng buô c
cha c va o vo ng sa f nôn ba o không du f du f duo c. Chu ng fôI da noo
xong fhuyô n không noo va o ca I phao ky cu c na y vì no nha n fhin
cha ng co chô na o dô buô c, ma noo va o so I dây ca p nô I no vo I mô f
phao kha c. Thuyô n chu ng fôI da duo c buô c cha c va o so I ca p ha n Ia
du ng dô phân ranh gIo I mô f Iuô ng nuo c gì do . Cha ng bâ n fâm dô n
nhu ng fIô ng co I fu bo bôn pha I cu fIô p fu c ro o Iôn, fâ f ca chu ng fôI
na m frong Io ng fhuyô n, du ng buô m da p Iôn nguo I dô cho gIo .
Nguo I fôI bj gIo Ia nh ban dôm Ia m fô co ng da â m dâ n Iôn, râ f dô
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 195
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chju, va cha c fôI Ia mô f frong nhu ng nguo I dâ u fIôn da nga y Iôn
nhu sâ m.
KhI fôI fhu c dâ y, fro I da sa ng ro va râ f quang da ng. Ma f fro I
dang mo c, so ng hoI fo, va nuo c bIô n frong va f ma u xanh vo chu ng
fo da y bIô n foa n san hô.
- Ta Ia m gì bây gIo na o7 Pha I Iôn bo chu 7 To chô f vì do I va
kha f mâ f fhôI.
Ðây Ia Iâ n dâ u fIôn co nguo I pha n na n sau nhu ng nga y nhjn
nhu c, dô n hôm nay du ng Ia ba y hôm.
Chu ng fa o qua gâ n bo , nôn co Iôn bo cu ng cha ng co fô I! -
Chapar no I vâ y.
O chô fôI ngô I, frông xa vô phia fruo c, qua haI fa ng da fo fu
duo I bIô n nhô Iôn, fôI fhâ y râ f ro chô bo bIô n bj nu f dôI. Nhu vâ y
bôn pha I du ng Ia TrInIdad rô I, va bôn fra I Ia VonozuoIa. Ha n Ia
chu ng fôI dang o frong khu vu c vjnh ParIa, va nô u nuo c ma u xanh
chu không pha I va ng do dâ f phu sa cu a do ng sông Oronoquo, fhì
nhu fhô fu c Ia chu ng fôI o frong Iuô ng nuo c cu a ca I Ia ch cha y gIu a
haI quô c gIa rô I dô ra bIô n.
- Ta Ia m gì bây gIo 7 Ca c câ u bIô u quyô f dI, vIô c na y râ f quan
fro ng nôn fôI không da m fu quyô f mô f mình. Ðôn pha I Ia da o
TrInIdad cu a Anh, bôn fra I Ia VonozuoIa. Ca c câ u muô n dI phia
na o7 Can cu va o fình fra ng fhuyô n cu a bo n fa va fình hình su c
kho o chung, chu ng fa pha I Iôn bo ca ng so m ca ng fô f, frong chu ng
fa co haI nguo I da duo c fu do Ia Io CuIffou va CorbIo ro co n Ia I ba
nguo I: Chapar, ÐopIanquo va fo co fhô ga p nhIô u nguy hIô m nhâ f,
cho nôn chu ng fo pha I quyô f djnh. Ca c câ u fhâ y fhô na o7 Ðô n
TrInIdad Ia khôn ngoan hon, VonozuoIa Ia xu Ia .
- Chu ng fa cha ng câ n pha I fu quyô f djnh dâu: chIô c ha I
fhuyô n kIa so quyô f djnh cho chu ng fa, - ÐopIanquo no I.
Ðu ng Ia co chIô c ha I fhuyô n dang fIô n nhanh vô phia chu ng
fôI. No da du ng Ia I ca ch chu ng fôI ngoa I nam muoI mo f. Mô f nguo I
frôn fhuyô n do câ m Ioa. TôI frông fhâ y mô f Ia co , không pha I Ia co
Anh. Ia co co nhIô u sao râ f do p, ca do I fôI chua fhâ y no bao gIo .
Henry Charrieâ re 196
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cha c dâ y Ia co VonozuoIa. Sau na y Ia “co cu a fôI”, co cu a fô
quô c mo I cu a fôI, dô I vo I fôI va dô I vo I bâ f cu nguo I bình fhuo ng
na o kha c do Ia vâ f fuo ng frung ca m dô ng nhâ f, fâ p frung frong
mô f ma nh va I nhu ng du c finh cao quy nhâ f cu a mô f dân fô c Io n,
dân fô c fôI.
- QuIon son vosofros7 |Ca c anh Ia aI7)
- Chu ng fôI Ia nguo I Pha p
- Ðs fan Iocos7 - |Ca c anh co dIôn không7)
- Sao vâ y7
- Porquo son amarados a mInas |Vì sao anh noo fhuyô n va o
mìn)
- Vì fhô ma ca c ông không da m dô n gâ n pha I không7
- Pha I, co I dây ra ngay dI.
- Xong rô I dây.
Trong nha y ma f, Chapar da co I dây fhu ng ra. Chu ng fôI da
noo fhuyô n va o mô f chuô I mìn nô I, không hon không ko m.
- Phu c fô ca c anh không bj nô fung Iôn dâ y, - fhuyô n fruo ng
chIô c ha I fhuyô n sang ko o fhuyô n cu a chu ng fôI, gIa I fhich vo I fôI
nhu vâ y. Rô I fu ha I fhuyô n, ho chuyô n cho chu ng fôI ca phô, su a
hô p va fhuô c Ia .
- Ca c anh dô n VonozuoIa dI, ca c anh so duo c dô I xu fu fô fôI
ba o da m vo I ca c anh nhu vâ y. Chu ng fôI không fhô na o ko o ca c
anh va o fâ n bo duo c, vì chu ng fôI pha I câ p fô c dI do n mô f nguo I bj
fhuong na ng o ha I dang ÐarImas. Nhung ca c anh nhâ f fhIô f du ng
cô dô n TrInIdad, vì muo I phâ n cha c chin Ia ca c anh so va pha I mìn,
fhô Ia ...
Sau câu fa m bIô f “AdIos, buona suorfo” |chu c ca c anh may
ma n) chIô c ha I fhuyô n quay dI. Ho dô Ia I cho chu ng fôI haI Iif su a.
Chu ng fôI su a sang Ia I buô m. Ða muo I gIo sa ng rô I, da da y chu ng
fôI da pho ng phao Iôn, do co ca phô va su a, rô I phì pho o dIô u fhuô c
frôn môI, fôI cho fhuyô n xô a o va o ba I ca f mjn, o do dô nam muoI
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 197
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I da fu u fâ p dô xom nhu ng aI dI frôn chIô c fhuyô n ky Ia : cô f
buô m fhì cu f, buô m Ia a o so mI, a o vo f va quâ n gho p Ia I vo I nhau.

XIII. Nuo c VonozuoIa - Ca c ngu dân o Irapa
TôI da kha m pha ra mô f fhô gIo I mo I, nhu ng con nguo I, mô f
nô n van mInh hoa n foa n xa Ia dô I vo I fôI. Nhu ng phu f dâ u fIôn
frôn dâ f VonozuoIa vô cu ng ca m dô ng, va pha I mô f fa I nang hon
ha n ca I vô n IIô ng chu nghIa if o I cu a fôI mo I gIa I fhich, dIô n da f, vo
Iôn nô I ca I không khi fIô p do n nô ng nhIô f ma nhu ng nguo I dân ha o
hIô p o dây da gIa nh cho chu ng fôI. Ða n ông, da fra ng hay da don,
nhung da sô Ia da ma u sa ng nhu ma u da fra ng bj ra m na ng va I
nga y, hâ u hô f ma c quâ n xa n dô n dâ u gô I.
- Tô I nghIô p, sao frông ca c ông fha m ha I dô n vâ y - ca nh da n
ông no I.
Ia ng dân cha I noI chu ng fôI dô n Ia Ia ng Irapa, mô f công xa
fhuô c mô f bang fôn Ia Sucro. Ca c cô ga I va ca c fhIô u phu , hoI nho
nguo I nhung duyôn da ng vô cu ng, va ca ca c ba gIa nu a không fru
mô f aI, dô u bIô n fha nh nu y fa , xo fu fhIô n hay mo ba o fro chu ng
fôI
Ho fâ p ho p o mô f can nha da ma c sa n nam ca I vo ng Ion, kô
sa n ba n cho chu ng fôI, ho Iâ y dâ u ca-cao xoa Iôn fhân fhô chu ng
fôI fu dâ u dô n chân, không bo so f mô f confImo f da bj fro c. Chu ng
fôI Ia dI vì do I va mô f, vì pha I nhjn an qua Iâu nga y nôn bj mâ f
nhIô u nuo c. Nhu ng nguo I vu ng von bIô n na y bIô f Ia chu ng fôI câ n
ngu nhung cu ng pha I cho an chu f if mô f.
Mô I du a chu ng fôI na m frôn vo ng, vu a ngu , vu a duo c ca c nu
y fa bâ f ngo bo n cho an fu ng mIô ng. TôI qua mô f mo I, khI duo c da f
Iôn vo ng, nhu ng chô da bj fro fhjf ra duo c xoa dâ u ca-cao rô I, su c
Iu c cu a fôI da hoa n foa n fan bIô n dâu mâ f va fôI cu mo mo ma ng
ma ng ngu , an va uô ng ma không bIô f gì hô f.
Mô f mo n gì gIô ng cha o bô f sa n o quô fôI không duo c da da y
rô ng fuô ch cu a fôI fIô p fhu. Ma không pha I chI mình fôI nhu vâ y.
Henry Charrieâ re 198
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tâ f ca chu ng fôI da nhIô u Iâ n nôn ra mô f phâ n hay fâ f ca nhu ng
mo n an ma ca c ba ca c chj da dua va o mô m chu ng fôI fu ng muô ng
mô f.
Ðân frong Ia ng na y ngho o xa c xo. Nhung fâ f ca mo I nguo I,
không fru mô f aI, dô u gIu p do chu ng fôI. Ða nga y sau, do duo c fâ p
fhô na y san so c va do fuô I co n fro , chu ng fôI da gâ n Ia I nguo I.
Chu ng fôI ngô I dâ y ha ng gIo duo I ma I Ia n Io p ba ng Ia du a râm
ma f, ca c ba n fôI va fôI da fro chuyô n vo I nguo I Ia ng. Ho không du
da dô Io chu ng fôI co quâ n a o ma c ngay mô f Iu c. Va nhu ng nho m
nho da duo c hình fha nh. Nho m na y chuyôn Io cho CuIffou, nho m
no , cho ÐopIanquo. Ðô gâ n muo I Io cho fôI.
Nhu ng nga y dâ u, ho cho chu ng fôI ma c du fhu dô hu ho a, cu
ky nhung râ f sa ch. Ðây gIo , mô I khI co dIô u kIô n, ho mua cho
chu ng fôI chIô c a o so-mI mo I, ca I quâ n da I, so I fha f Iung hay dôI
gIa y va I. Trong sô phu nu san so c fôI co nhu ng cô ga I fro , dân fô c
Anh-dIông pha frô n vo I ma u Tây Ðan Nha hay Ðô Ða o Nha. Mô f
cô fôn Ia TIbIsay, cô kIa Ia NonIfa. Ca c cô da mua cho fôI mô f ca I
a o so mI, mô f ca I quâ n da I, mô f dôI gIa y va I ma ho go I Ia
“aspargafo”, dô gIa y ba ng da, không co go f, phâ n cho chân Ia so I
va I fô f Ia I. ChI co cô chân va go f chân duo c bao bo c co n ngo n chân
fhì dô ho .
- Không câ n ho I ca c anh fu dâu dô n. Cu frông ca c anh xam
mình, chu ng fôI cu ng bIô f Ia ca c anh da vuo f ngu c fu fra I gIam cu a
Pha p.
ÐIô u do Ia I ca ng Ia m fôI ca m dô ng hon. Chao ôI! ÐIô f chu ng
fôI Ia fu vì da pha m fô I na ng, Ia I vuo f kho I mô f fra I fu ma sa ch ba o
da mô fa fình fra ng kha c nghIô f cu a no , nhu ng nguo I dân bình
fhuo ng na y cho vIô c cu u fro , gIu p do chu ng fôI Ia fu nhIôn sao7 KhI
nguo I fa gIa u co hay kha gIa ma dI cho quâ n a o, khI gIa dình va
ba n fhân mình không fhIô u fhô n gì ma cho mô f nguo I Ia an uô ng,
fhô cu ng da Ia fô f Ia m rô I. Ða ng na y chIa dôI mô f mâ u ba nh ngô
hay ba nh sa n nuo ng Iâ y o Io nha , frong Iu c chinh mình va gIa dình
mình cu ng chua du an, rô I chIa so bu a an da m ba c không du nuôI
sô ng duo c gIa dình mình, vo I nhu ng nguo I xa Ia , hon fhô nu a, vo I
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 199
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu ng ko frô n fra nh. công Iy nhu chu ng fôI, Ia I ca ng da ng khâm
phu c.
Sa ng nay, fâ f ca mo I nguo I, da n ông Iâ n da n ba , dô u nin
Ia ng. Ho co vo bu c bô I va Io âu. Co chuyô n gì vâ y7 TIbIsay va
NonIfa dang o ca nh fôI. Sau muo I Iam nga y, Iâ n dâ u fIôn fôI da co
fhô ca o râu. Chu ng fôI o cu ng nhu ng con nguo I hô f su c fâ n fình
na y da duo c fa m nga y. Ca c vô f bo ng cu a fôI da Iôn da non cho nôn
fôI mo I da m ca o. Vì bô râu cu a fôI, ca c cô ca c ba cha ng bIô f fuô I fa c
cu a fôI ra sao. KhI fhâ y fôI co n fro . Ho râ f mu ng va no I fha ng dIô u
do ra mô f ca ch châ f pha c. TôI da ba muoI Iam fuô I nhung frông chI
dô ham fa m, ba muoI. Pha I, du ng Ia nhu ng nguo I da n ông, da n ba
mô n kha ch na y co chuyô n gì Io Ia ng cho chu ng fôI, fôI ca m fhâ y
fhô .
- Co chuyô n gì vâ y TIbIsay, no I cho fôI ngho, co chuyô n gì
vâ y7
- Ca c quan chu c o bôn QuIrIa sa p fo I dây: o dây không co u y
vIôn dân su . Cha ng hIô u fa I sao, nhung ca nh sa f o bôn â y da duo c
fIn ca c anh o dây. Ho sa p fo I.
Mô f nguo I phu nu da don, cao va do p, dI vo I mô f fhanh nIôn
mình frâ n, quâ n xa n fo I dâ u gô I, da dô n ga p fôI. Anh fhanh nIôn
co mô f fhân hình Iu c sI cân dô I, chj da don, “Ia NogrIfa” |o
VonozuoIa không hô co phân bIô f chu ng fô c hay fôn gIa o va dâ y Ia
mô f Iô I go I âu yô m râ f fhông du ng dô I vo I phu nu da ma u) da ho I
fôI:
- Ong HonrI oI |Sonor ÐnrIquoz) ca nh sa f sa p dô n dây. TôI
không bIô f ho so Ia m dIô u fô f hay xâ u cho ông. Ong co muô n frô n
mô f fho I gIan va o nu I không7 Ðm fôI co fhô dâ n ông dô n mô f can
nha nho ma không aI fìm duo c ông. TIbIsay, NonIfa va fôI co fhô
ha ng nga y dom fhu c an cho ông va fIn cho ông bIô f fình hình.
Ca m dô ng dô n fô f dô , fôI muô n hôn fay nguo I con ga I cao
fhuo ng na y nhung chj da ru f fay Ia I, va chj nho nha ng gIa n dj hôn
ma fôI.
Henry Charrieâ re 200
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia f sau, mô f fô p nguo I ngu a phI nuo c da I dô n. Tâ f ca dô u
mang mô f con dao da I, Ioa I dao da n mia, doo bôn fra I nhu doo
kIô m, mô f fha f Iung fo ba n du ng dâ y da n va mô f khâ u su ng nga n
fo du ng frong bao doo bôn pha I. Ho xuô ng ngu a. Mô f nguo I ma f
nhu Mông Cô ma f xô ch kIô u nguo I Anh-dIông, da ma u dô ng do , cao
va gâ y, chu ng bô n muoI fuô I, dâ u dôI mu rom fo, fIô n vô phia
chu ng fôI.
- Cha o ca c ông. TôI Ia xô p dân su , ca nh sa f fruo ng dây
- Cha o ông.
- Co n ca c nguo I kIa, sao ca c nguo I không ba o cho chu ng fôI
bIô f Ia co nam nguo I dân Cayonno vuo f ngu c dô n o dây7 Nguo I fa
no I Ia ho o dây da duo c fa m nga y. Tra Io I dI!
- Chu ng fôI cho khI na o ho dI Ia I duo c va ca c vô f bo ng cu a ho
Ia nh da .
- Chu ng fôI dô n dô dâ n ho vô CuIrIa dây. So co xo fa I dô n
ngay.
- Ong uô ng ca phô nho 7
- Ðuo c, ca m on ông.
Tâ f ca ngô I fha nh vo ng fro n uô ng ca phô. TôI nhìn ca nh sa f
fruo ng va ca c nhân vIôn cu a ông. Ho không co vo a c. TôI co ca m
gIa c Ia ho pha I Ia m fhoo Iô nh cu a câ p frôn ma không fa n fha nh
Iô nh do .
- Ca c ông vuo f ngu c fu Ða o Quy pha I không7
- Không, chu ng fôI fu Coorgofovn o Cuyano fhuô c Anh dô n.
- Ta I sao ca c ông không o dâ y7
- Chô â y kIô m an cu c Ia m.
Ong fa mIm cuo I no I:
- Ca c ông cho Ia o dây dô chju hon Ia o vo I nguo I Anh7
- Pha I, vì chu ng fôI cu ng gô c Ia-fInh nhu ông.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 201
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mô f nho m ba y, fa m nguo I fIô n Ia I vo ng fro n cu a chu ng fôI.
Ðu ng dâ u Ia mô f nguo I fra c nam muoI fuô I, fo c ba c fra ng, cao hon
mô f mo f ba y muoI Iam, da ma u sô-cô-Ia râ f sa ng: ÐôI ma f fo don
bIô u Iô fri fhông mInh va mô f su c ma nh fInh fhâ n kha c fhuo ng.
Tay pha I ông fa da f frôn ca n con dao da I doo bôn du I.
- Ong ca nh sa f fruo ng djnh Ia m gì dô I vo I nhu ng nguo I na y7
- TôI so gIa I ho vô nha fu o CuIrIa.
- Sao ông không dô ho sô ng vo I gIa dình chu ng fôI7 Mô I gIa
dình so nhâ n mô f nguo I.
- Không fhô duo c, vì dây Ia Iô nh cu a fInh fruo ng.
- Nhung ho co pha m fô I gì frôn dâ f VonozuoIa dâu7
- TôI công nhâ n dIô u do . Ðu sao dây cu ng Ia nhu ng nguo I râ f
nguy hIô m vì ho pha m fô I râ f na ng mo I pha I dI da y o nha fu khô
saI. Ngoa I ra ho co n vuo f ngu c không co gIâ y fo can cuo c, cha c
cha n ca nh sa f nuo c ho so do I ho khI bIô f ho o VonozuoIa.
- Chu ng fôI muô n gIu ho Ia I vo I chu ng fôI.
- Không fhô duo c, vì dây Ia Iô nh cu a fInh fruo ng.
- Ca I gì cu ng co fhô duo c. Ong fInh fruo ng bIô f gì vô nhu ng
con nguo I khô n khô na y7 Không co aI Ia dô bo . Ðu co pha m fô I gì,
dô n mô f Iu c na o do frong do I nguo I fa, cu ng co co hô I phu c hô I
nhân phâ m dô fro fha nh nguo I fô f, co ich cho xa hô I, co pha I fhô
không ca c ông, ca c ba 7
- Ðu ng vâ y - da n ông, da n ba dô u dô ng fhanh da p - ca c ông
cu dô ho o Ia I vo I chu ng fôI, chu ng fôI so gIu p ho Ia m Ia I cuô c do I.
Ta m nga y qua, chu ng fôI da hIô u ho kha du : cha c cha n dây Ia
nhu ng nguo I fô f.
- Co nhu ng nguo I van mInh hon chu ng fa da gIam ho va o
ngu c dô ho không Ia m gì co ha I, - vIôn ca nh sa f fruo ng no I.
- Thoo ông fhì fhô na o Ia van mInh, fhua ông ca nh sa f
fruo ng7 - TôI ho I - ông fuo ng co fhang ma y, ma y bay, xo dIô n
ngâ m, Ia nguo I Pha p chu ng fôI van mInh hon nhu ng nguo I da fIô p
do n va san so c chu ng fôI7 Ong nôn bIô f ra ng fhoo ngu y cu a fôI,
Henry Charrieâ re 202
hffp://obooks.vdcmodIa.com
van mInh cu a nhân Ioa I Ia co duo c mô f fâm hô n cao fhuo ng, su
fhông ca m vo I con nguo I. O Ia ng na y, sô ng gIu a fhIôn nhIôn, du ng
Ia nguo I fa fhIô u nhu ng Io I ich cu a nô n van mInh ma y mo c, nhung
dô I vo I con nguo I, nguo I fa Ia I co fâm hô n cao fhuo ng hon, co su
fhông ca m hon; fuy không duo c huo ng Io I ich cu a su fIô n bô , ho Ia I
co y fhu c vô Io ng kinh Chu a fhuong nguo I cao hon fâ f ca nhu ng ko
fu nhâ n Ia van mInh o frôn do I na y. TôI quy mô f nguo I fhâ f ho c o
xo m na y hon Ia mô f cu nhân van ho c fa I fruo ng Sorbonno o ParIs,
nô u anh cu nhân kIa mô f nga y na o do dâ u o c gIô ng nhu vIôn bIô n
Iy da kô f fô I fôI. Mô f da ng Ia con nguo I fhâ f su co n ko kIa da quôn
mâ f mình Ia nguo I rô I.
- TôI hIô u anh. Nhung fôI cha ng qua cu ng Ia ca I phâ n chI dâu
da nh dâ y. Xo dô n rô I. TôI xIn fâ f ca ha y gIu p fôI sao cho mo I vIô c
dô u ôm do p.
Mô I nho m phu nu ôm hôn nguo I ma ho cham so c, TIbIsay,
NonIfa Ia va NogrIfa vu a hôn fôI vu a kho c nhu mua nhu gIo . Ða n
ông dô u ba f fay chu ng fôI, bIô u Iô nô I dau khô cu a ho khI fhâ y
chu ng fôI pha I va o fu .
- XIn fa m bIô f, dân Ia ng Irapa, gIo ng gIô ng cu c ky cao fhuo ng
da can da m duong dâ u vo I chinh quyô n cu a nuo c mình dô ba o vô
nhu ng ko khô n khô hôm qua co n xa Ia vo I mình. MIô ng ba nh ma
fôI an o nha ca c vj, mIô ng ba nh ma ca c vj da da m nhjn dô da nh
cho chu ng fôI, mIô ng ba nh fuo ng frung cho fình nhân Ioa I anh om,
dô I vo I fôI Ia fâ m guong cao ca cu a fho I xua: “Không duo c gIô f
nguo I, ha y Ia m dIô u Ia nh cho nhu ng nguo I dang dau khô du co vì
vâ y ma pha I fhIô u fhô n, ha y Iuôn Iuôn gIu p nguo I bâ f ha nh hon
mình”.
Sau na y nô u co nga y fôI duo c fu do, fôI so cô su c gIu p do
nguo I kha c, nhu nhu ng nguo I dâ u fIôn fôI ga p o VonozuoIa da da y
fôI. TôI co n ga p nhIô u nguo I nhu fhô frong fuong IaI.


PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 203
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nha Iao ÐI Ðorado
HaI gIo sau, chu ng fôI dô n mô f khu Ia ng Io n o cu a bIô n, fu
xung Ia fha nh phô va Iâ y fôn Ia “CuIrIa”. Xa fruo ng dich fhân frao
chu ng fôI cho ca nh sa f dja phuong. Ta I So ca nh sa f chu ng fôI duo c
dô I xu cu ng fa m duo c, nhung Ia I bj ho I cung, va nguo I ho I cung,
cha ng hIô u bIô f gì, nhâ f djnh không công nhâ n Ia chu ng fôI fu
Cuyano fhuô c Anh, noI chu ng fôI da duo c fu do, dô n dây. Ngoa I ra
khI y ba o chu ng fôI gIa I fhich cho y bIô f fa I sao chu ng fôI dô n
VonozuoIa frong fình fra ng cu ng quâ n va kIô f Iu c dô n fhô na y, sau
chuyô n dI nga n ngu I fu phô Coorgo dô n vjnh ParIa, y cho Ia chu ng
fôI da gIo n ma f y khI chu ng fôI kô chuyô n ga p ba o o bIô n.
- HaI fa u cho chuô I da bj da m mâ f fIôu ca nguo I Iâ n ha ng,
frong con gIo Iô c, mô f fa u ha ng cho bô c-xif cu ng bj da m, fâ f ca
fhu y fhu dô u chô f, fhô ma ca c anh frôn ca I fhuyô n da I co nam mo f,
bj mua ba o vu I dâ p, Ia I fhoa f duo c7 AI fIn nô I chuyô n na y7 Ngay
nguo I dIôn dI an xIn o cho cu ng không ngho duo c. Ca c anh no I dô I.
Co mô f ca I gì a m muô I frong nhu ng dIô u ca c anh vu a kô .
- XIn ông cu ho I fIn fu c o fha nh phô Coorgo fhì bIô f.
- TôI không muô n nguo I Anh cuo I fôI.
VIôn fhu ky ho I cung dâ n dô n va uong buo ng, da nghI va
kIôu cang, không bIô f da ba o ca o fhô na o, va gu I ba o ca o dI cho aI.
Ðu sao fhì mô f buô I so m kIa, chu ng fôI cu ng bj go I dâ y fu nam gIo ,
bj xich fay va dua Iôn xo dô n mô f dja dIô m xa Ia .
Ia ng CuIrIa na m frong vjnh ParIa, dô I dIô n vo I TrInIdad nhu
fôI da no I. No co n co Io I fhô Ia o cu a sông Oronoquo mô f con sông
râ f Io n, gâ n ba ng sông Amazon. Nam du a chu ng fôI bj xich frong
mô f chIô c xo fa I frôn do co n co muo I ca nh sa f vIôn, dI vô huo ng
CIudad ÐoIIvar, fhu phu quan fro ng cu a bang ÐoIIvar. Chuyô n dI
frôn nhu ng con duo ng dâ f hô f su c nho c nha n ca nh sa f cu ng nhu
fu , bj xo c Iôn xo c xuô ng, xô dI xô Ia I nhu nhu ng bao fa I du ng hô
da o frôn ma I xo, co n Ia c Iu hon ngô I frôn cô Iô f, cuô c ha nh frình
ko o da I nam nga y. Ðôm fhì mo I nguo I ngu frôn xo, sa ng hôm sau
Ia I fIô p fu c pho ng nhu dIôn dô n mô f noI na o cha ng bIô f. Cuô c ha nh
frình dô n su n xuong sô ng na y, vuo f qua hon mô f nga n kI-Iô-mo f
Henry Charrieâ re 204
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ca ch bo bIô n dô n mô f vu ng ru ng nguyôn fhu y, fhoo mô f duo ng Iô
ba ng dâ f fu CuIdad ÐoIIvar dô n ÐI Ðorado. KhI dô n Ia ng ÐI Ðordo,
fhì ca Iinh Iâ n fu dô u pho pha c.
Nhung ÐI Ðorado Ia gì7 Truo c hô f do Ia nIô m hy vo ng cu a
dân Tây Ðan Nha dI chInh phu c Châu My , fhâ y dân Anh-dIông o
vu ng na y co va ng, da cha c mâ m Ia o dâ y co mô f nu I va ng, hay if ra
cu ng Ia nu I nu a dâ f, nu a va ng. Cuô I cu ng, ÐI Ðorado chI Ia mô f
Ia ng na m frôn con sông dâ y nhu ng gIô ng ca chuyôn an fhjf, chI
frong va I phu f co fhô an nghIô n ngâ u hô f mô f con nguo I hay mô f
con fhu , nhu ng con ca dIô n, go I Ia frombIadoros, cu Iuo n quanh
mô I, nguo I hay vâ f, fruyô n dIô n râ f nhanh va o mô I dô rô I hu f ma u
cu a na n nhân ma fhjf xuong da bj gIo ng dIô n phân hu y. O gIu a
sông co mô f ho n cu Iao, va frôn cu Iao co mô f fra I gIam. Ðo Ia nha
fu khô saI ÐI Ðorado cu a xu VonozuoIa. Khu gIam fu khô saI na y
Ia noI cu c nho c, man ro va vô nhân da o nhâ f ma fôI duo c fhâ y
frong do I, vì o dây fu nhân bj da nh dâ p fa n nhâ n. Ðo Ia mô f khuôn
dâ f vuông va n mô I bô da I mô f fram nam muo I mo f Iô fhIôn, co dây
fho p gaI bao quanh. Câ n bô n fram nhân ma ng na m gIu a fro I frong
mua na ng vì quanh khu dâ f na y chI co va I fâ m fôn ko m.
Không ngho chu ng fôI no I Iâ y mô f Io I, không gIa I fhich gì vô
quyô f djnh na y, ho fô ng chu ng fôI va o fra I gIam ÐI Ðorado, ba gIo
frua, khI chu ng fôI co n chô f mô f vì chuyô n dI xa va bj xich frong
xo. Ða gIo ruo I, chu ng ho I fôn va ghI fôn chu ng fôI, ho go I chu ng fôI
Ia I gIao cho haI du a frong bo n fôI mô I du a mô f ca I xo ng, ba du a kIa
mô I du a mô f ca I cuô c. Nam fôn Iinh, su ng va roI gân bo frong fay,
co mô f ha sI chI huy, du ng vây quanh chu ng fôI, buô c chu ng fôI
pha I dô n noI Ia m vIô c, nô u không so bj da nh. Chu ng fôI hIô u ngay
ra ng dây Ia do chI huy fra I gIam muô n ra oaI vo I chu ng fôI. Iu c
na y ma kha ng Iô nh Ia râ f nguy hIô m. Cu Ia m da , rô I sau so hay.
Ðô n chô Ia m vIô c cu a fu nhân, ho ba f chu ng fôI da o mô f
duo ng ha o ra phia duo ng gIao fhông ma ho dang mo o gIu a ru ng.
Chu ng fôI Ia m fu y fhoo su c fu ng nguo I, không no I gì, cu ng không
ngâ ng dâ u Iôn. Chu ng fôI ngho fhâ y fIô ng chu I ru a va nhu ng fIô ng
da nh dâ p da man ma fu nhân Iuôn Iuôn pha I chju du ng. Không
mô f aI frong bo n chu ng fôI bj da nh mô f roI gân bo .
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 205
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðuô I Ia m vIô c ngay khI vu a dô n fra I gIam Ia dô cho chu ng fôI
fhâ y ro ca c fu nhân bj dô I xu ra sao. Hôm â y Ia fhu ba y. Sau gIo
Ia m, co n dâ y mô hôI va bu I dâ f, chu ng fôI bj dua va o fra I, vâ n
không qua mô f fhu fu c na o.
- Nam fha ng dân Cayonno Ia I dây. - Tôn ha sI gIa m fhj go I.
Tôn na y Ia nguo I IaI, cao mô f mo f chin muoI, fay câ m mô f cây roI
gân bo . No Ia mô f fôn dâ n dô n fhô Iô chI chuyôn gIu frâ f fu o bôn
frong fra I gIam. Ho chI cho chu ng fôI chô ma c vo ng o noI frô ng fra I
gâ n cô ng ra va o fra I gIam, nhung fa I dâ y cu ng co mô f ca I ma I fôn,
if ra chu ng fôI cu ng duo c cho na ng cho mua.
Ða sô fu nhân Ia nguo I CoIombIa, sô co n Ia I Ia dân
VonozuoIa. Không mô f fra I ca I hô I na o cu a fu khô saI co fhô vi vo I
ca I ca nh ghô fo m cu a fra I Iao dô ng khô saI na y. Mô f con Iu a bj dô I
xu nhu nhu ng nguo I o dây cha c pha I chô f mâ f. Nhung gâ n nhu fâ f
ca mo I nguo I dô u kho o ma nh, vì fhu c an fhu c uô ng o dây râ f dô I
da o va ngon Ia nh.
Ðo n chu ng fôI ho p ngay mô f cuô c hô I nghj quân su nho . Nô u
co aI frong bo n chu ng fôI bj Iinh da nh, fô f nhâ f Ia chu ng fôI ngung
Ia m vIô c, na m ra dâ f va du bj dô I xu ra sao cu ng không du ng dâ y.
Thô na o cu ng pha I co mô f nguo I chI huy dô n va chu ng fôI so ho I fa I
sao chu ng fôI không pha m fô I gì ma Ia I pha I o frong fra I gIam khô
saI na y7 HaI nguo I da ma n ha n fu Ia CuIffou va ÐarrIo ro da Iôn
fIô ng do I pha I ra ho vô Pha p. Rô I chu ng fôI quyô f djnh go I ha sI
gIa m fhj dô n. TôI so no I chuyô n vo I y. Y duo c mô nh danh Ia Nogro
ÐIanco |Mo I Tra ng). CuIffou dI kIô m y. Tôn dao phu fo I, fay vâ n
câ m roI gân bo . Ca nam chu ng fôI vây quanh y.
- Ca c anh muô n gì7
TôI no I:
- Chu ng fôI chI no I vo I anh mô f Io I fhôI, chu ng fôI so không
pha m mô f Iô I gì fra I vo I quy chô o dây, do do anh không co Iy do gì
dô da nh bâ f cu aI frong chu ng fôI. Vì chu ng fôI fhâ y anh da nh bâ f
kô aI, dôI khI cha ng co Iy do gì, chu ng fôI mo I anh dô n dô no I vo I
anh ra ng nga y na o anh da nh mô f nguo I frong bo n chu ng fôI anh so
chô f ngay. Anh hIô u chua7
Henry Charrieâ re 206
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Rô I, - fôn Mo I Tra ng no I.
- Mô f kIô n nghj cuô I cu ng nu a.
- Cì fhô - Y no I, gIo ng ngho du ng du c.
- Nô u nhu ng gì fôI vu a no I vo I anh câ n duo c nha c Ia I cho
nguo I kha c, fhì nguo I do pha I Ia mô f sI quan chu không fhô Ia Iinh
duo c.
- Ðô ng y , - y no I rô I dI. Su vIô c na y xa y ra nga y chu nhâ f Ia
nga y ma fu nhân không pha I dI Ia m. Mô f sI quan fo I.
- Tôn anh Ia gì7
- PapIIIon.
- Anh chI huy nhu ng nguo I dân Cayonno na y a 7
- Chu ng fôI co nam nguo I, aI cu ng Ia chI huy ca .
- Thô fhì fa I sao nguo I no I chuyô n vo I gIa m fhj Ia I Ia anh7
- Vì fôI no I fIô ng Tây Ðan Nha kha hon mo I nguo I kIa.
Ðâ y Ia mô f da I u y quân ca nh vô quô gIa. Y no I vo I fôI ra ng y
không pha I Ia chI huy don vj na y. Co haI sI quan cao câ p nhung ho
không co ma f o day. Kô fu khI chu ng fôI dô n, y gIu quyô n chI huy.
HaI vIôn sI quan kIa fhu ba mo I vô .
- Anh da nhân danh anh va nhân danh ca c ba n anh, do a gIô f
gIa m fhj nô u ca c anh bj y da nh. Co du ng fhô không7
- Ðu ng fhô dâ y, va Io I do do a do câ n duo c coI Ia mô f Io I hu a
cha c. Ðây gIo fôI no I fhôm cho ông bIô f Ia chu ng fôI so không bao
gIo fa o ra Iy do dô ca c ông fru ng pha f fhô xa c chu ng fôI. Ða I u y
cu ng bIô f Ia không co fo a a n na o xo f xu chu ng fôI vì chu ng fôI
không pha m fô I gì o VonozuoIa ca .
- TôI không bIô f. Ca c ông dô n fra I không co gIâ y fo gì hô f, chI
co mô f gIâ y cu a gIa m dô c o Ia ng vIô f Ia “nhu ng nguo I na y pha I Ia m
vIô c ngay sau khI dô n noI”.
- Vâ y fhì ông ha y dô I xu cho công ba ng, vì ông Ia quân nhân,
va ông pha I do I câ p chI huy cu a ông dô n da . Ong pha I ba o cho Iinh
cu a ông bIô f va dô I xu vo I chu ng fôI kha c vo I ca c fu nhân kha c. TôI
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 207
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nha c Ia I dô ông bIô f chu ng fôI không pha I va không fhô Ia nhu ng
ko bj dom ra fo a xu vì chu ng fôI không hô pha m fô I gì o VonozuoIa.
- Ðuo c, fôI so ra Iô nh nhu vâ y. TôI mong ra ng ca c ông không
no I dô I fôI.
TôI co fhì gIo nghIôn cu u ca c fu nhân suô f buô I chIô u chu
nhâ f dâ u fIôn na y. ÐIô u fhu nhâ f Ia m fôI nga c nhIôn Ia fâ f ca fu
nhân dô u kho o ma nh vô fhô xa c. ÐIô u fhu haI Ia ho bj da nh nhu
com bu a nôn ho quon chju du ng dô n nô I ngay ca chu nhâ f Ia nga y
nghI, ho co fhô dô da ng fra nh duo c vIô c do ba ng ca ch gIu mình câ n
fhâ n, nhung hình nhu ho dI fìm mô f khoa I ca m bô nh fâ f frong khI
du a vo I Iu a mô f ca ch ngông cuô ng. Ho không ngu ng pha m nhu ng
dIô u câ m ky : choI xu c xa c, va o nha fIôu hôn hif mô f câ u pô-dô, an
ca p cu a ba n, an no I fhô fu c vo I nhu ng nguo I da n ba frong Ia ng vâ n
mang qua ba nh hay fhuô c Ia cho fu nhân. Mâ y nguo I da n ba na y
cu ng frao dô I ha ng ho a vo I ho . Mô f ca I rô dan, mô f dô vâ f cha m
duo c dom dô I Iâ y if fIô n hay va I bao fhuô c Ia . Thô ma cu ng co
nhu ng fu nhân fìm ca ch cuo p gIâ f qua ha ng ra o dây fho p gaI
nhu ng fhu c ma ca c ba dua ra mo I cha o rô I cha y bIô n Iâ n va o da m
dông, không chju dua ra mo n ha ng ma Io ra ho pha I dom dô I. Kô f
qua Ia nhu ng hình fhu c roI vo f, duo c a p du ng bu a ba I cha ng dâu
va o dâu da Ia m cho da fhjf ho chaI Iì, fa o nô I khIô p so frong fra I
gIam ma cha ng co Io I gì dô I vo I frâ f fu xa hô I, cu ng nhu cha ng ca I
fa o duo c nhu ng con nguo I khô n khô na y.
Nha gIam câ m cô o da o Sanf-Josoph vo I ca nh Im a ng cu a no
co n ghô ro n hon fhô na y. O dây, su so ha I chI frong chô c Ia f, fu
nhân co fhô no I chuyô n vo I nhau ban dôm, ngoa I gIo Ia m vIô c va
nga y chu nhâ f, Ia I duo c an uô ng dâ y du , cho nôn râ f co fhô chju
du ng duo c a n fu cu a mình, vô n không hao gIo qua nam nam.
Chu ng fôI hu f fhuô c, uô ng ca phô va fro chuyô n vo I nhau cho qua
nga y chu nhâ f. Va I fu nhân nguo I CoIombIa mon mon dô n gâ n.
Chu ng fôI ga f ho dI mô f ca ch nha nha n nhung kIôn quyô f, pha I dô
cho mo I nguo I fhâ y chu ng fôI Ia mô f Ioa I fu da c bIô f, nô u không fhì
ho ng hô f.
Henry Charrieâ re 208
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sa u gIo sa ng hôm sau, nga y fhu haI, an xong bu a sa ng fhjnh
soa n, chu ng fôI dI Ia m cu ng ca c fu kha c. Sau dây Ia ca ch kho I dâ u
công vIô c, haI ha ng nguo I du ng dô I dIô n vo I nhau, nam muoI fu
nhân, nam muoI Iinh, mô I fôn Iinh phu fra ch mô f fu nhân. CIu a
haI ha ng nguo I Ia nam muoI du ng cu , cuô c, xo ng hay rìu.
HaI ha ng nguo I fhoo do I nhìn nhau. Ha ng fu nhân fhì Io
Ia ng, ha ng Iinh fhì hung ha n.
VIôn dô I hô: “Tôn Mô ... Iâ y cuô c”.
Ko khô n khô do hô I ha va c cuô c Iôn vaI, va dâm dâ u cha y dI
Ia m vIô c. VIôn dô I Ia I hô “numo ro” co nghIa Ia |dô I vIôn sô mô f, haI
ba v.v....” fôn Iinh mang sô do Iao fhoo nguo I fu va Iâ y roI gân bo
quâ f y. Ca nh fuo ng ha I hu ng na y dIô n ra môI nga y haI Iâ n. Trôn
duo ng fu fra I gIam dô n noI Ia m vIô c, nguo I fa co ca m gIa c dâ y Ia
nhu ng ko chan Iu a cha y fhoo da nh con Iu a cu a mình chan.
Chu ng fôI cho dô n Iuo f mình, Io so dô n Ia nh nguo I. May fhay,
no không nhu fhô .
- Nam nguo I Cayonno, Ia I dây! Ca c anh fro , câ m cuô c, co n haI
nguo I gIa kIa câ m haI ca I xo ng dây.
Chu ng fôI ba f dâ u dI không pha I cha y nhung cu ng Ia ra o
buo c, co nam fôn Iinh va mô f fôn caI gIa m sa f, va cu fhô chu ng fôI
dô n công fruo ng Iao djch cu a fra I. Nga y Iao dô ng hôm nay da I va
na n hon nga y dâ u fIôn. Nhu ng nguo I bj chu y nhIô u nhâ f da kIô f
su c, Ia ho f nhu dIôn va quy xuô ng Ia y van, xIn Iinh du ng da nh ho .
Ðuô I chIô u, ho pha I gom nhu ng mo cu I cha y do fha nh mô f dô ng
Io n. Mô f sô pha I quo f do n o phia sau. Mô I fôn Iinh du ng roI gân bo
quâ f nguo I fu y pha I gIa m sa f dô nguo I na y nha f ca c ma nh vu n rô I
cha y dom dô n khu frung fâm fra I. Pha I cha y nhu ma duô I, mô f sô
fu pha f dIôn fhâ f su va frong Iu c vô I va dôI khI ho câ m cu I o dâ u
co n cha y do . Tay bj bo ng, bj quâ f roI fo I fâ p, nhIô u khI ho dâ m ca
ba n chân dâ f Iôn dô ng fhan hô ng hay mô f ca nh cu I co n bô c kho I o
duo I dâ f, ca nh fuo ng qua I dj na y ko o da I ba gIo . Không aI frong
bo n fôI pha I fham gIa vIô c do n sa ch ba I dâ f mo I khaI quang na y.
Cu ng Ia may, vì chu ng fôI vu a ca m dâ u cuô c dâ f, vu a nha n nhau
ba ng nhu ng câu nga n go n Ia môI du a chu ng fôI so nha y xô va o
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 209
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nam fôn Iinh, kô ca gIa m fhj, cuo p su ng cu a chu ng va ba n va o Iu
man ro do .
Hôm nay fhu fu, chu ng fôI không ra chô Ia m vIô c. HaI sI
quan chI huy dô I ca nh vô quô c gIa go I chu ng fôI Iôn ba n gIâ y. HaI
quân nhân na y râ f nga c nhIôn khI fhâ y chu ng fôI dô n ÐI Ðurado
ma không co fa I IIô u gì chu ng fo Ia co mô f fo a a n na o da gu I chu ng
fôI dô n dây. Ho hu a vo I chu ng fôI Ia nga y maI so ho I Iôn gIa m dô c
co quan hình su . Cu ng không Iâu Ia gì, haI vIôn fhIô u fa chI huy
dô I ca nh vô fra I gIam na y qua Ia nghIôm kha c, co fhô no I Ia frâ n
a p, nhung Ia I du ng da n, vì ho do I gIa m dô c fra I pha I dich fhân dô n
gIa I fhich cho chu ng fôI ro . Ong fa da dô n, cu ng dI vo I nguo I om rô
fôn Ia RussIan va haI sI quan dô I ca nh vô quô c gIa:
- £rancoso. TôI Ia gIa m dô c fra I ÐI Ðorado dây. Ca c anh
muô n no I vo I fôI dIô u gì vâ y7
- Truo c hô f, fo a a n na o da ra Iô nh gIam chu ng fôI va o fra I Iao
dô ng khô saI na y7 Ðao nhIôu Iâu va vô fô I gì7 Chu ng fôI dô n Irapa
o VonozuoIa ba ng duo ng bIô n. Chu ng fôI không pha m mô f fô I nho
na o. Vâ y fhì chu ng fôI o dây vì Io gì7 Va ca c ông ba f chu ng fôI pha I
Ia m khô saI Ia nghIa Iy gì7
- Truo c hô f, hIô n nay dang Ia fho I chIô n, vâ y chu ng fôI pha I
bIô f ro ca c anh Ia aI.
- Ðu ng, nhung dIô u do không gIa I fhich duo c vIô c chu ng fôI
bj fô ng va o fra I gIam na y.
- Ca c anh da frô n fra nh pha p Iuâ f cu a nuo c Pha p vì vâ y
chu ng fôI câ n pha I bIô f ro ho co do I Ia I ca c anh không.
- TôI fhu a nhâ n dIô u do , nhung fôI vâ n cu ho I: fa I sao Ia I dô I
xu vo I chu ng fôI nhu chu ng fôI dang pha I chju a n7
- Ðây gIo ca c anh fa m o dây can cu va o dIô u Iuâ f vô “vaguoso f
maIoanfos”` |`voguosof maIoanfos |fIô ng Tây Ðan Nha): Iuâ f dô I
vo I nhu ng nguo I vô cu dI Iang fhang) frong khI co n dIô u fra fhôm
vô ca c anh.
Cuô c franh Iuâ n so co n ko o da I nô u mô f sI quan không dua y
kIô n rIông cu a mình ra dô ca f du f vâ n dô .
Henry Charrieâ re 210
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua ông gIa m dô c, fhâ f ra chu ng fa không fhô dô I xu vo I
nam nguo I na y nhu ca c fu nhân kha c. Trong khI cho ba o ca o vô
Caracas vô hoa n ca nh da c bIô f na y, fôI dô nghj su du ng nhu ng
nguo I na y va o vIô c kha c chu du ng ba f ho Ia m duo ng.
- Nhu ng nguo I na y nguy hIô m Ia m, ho do do a so gIô f gIa m fhj
nô u ho bj da nh. Co du ng không7
- Thua ông gIa m dô c, chu ng fôI không chI do do a nguo I do
dâu: chu ng fôI so gIô f ngay bâ f cu ko na o da I dô f da nh mô f nguo I
frong chu ng fôI.
- Nô u Ia Iinh fhì sao7
- Cu ng vâ y fhôI. Chu ng fôI không Ia m gì dô pha I chju mô f
chô dô nhu fhô na y. Iuâ f Iô va chô dô Iao fu cu a nuo c chu ng fôI co
fhô khu ng khIô p va vô nhân da o hon cu a ca c ông, nhung bj da nh
nhu su c vâ f, chu ng fôI quyô f không châ p nhâ n.
VIôn gIa m dô c da c y quay vô phia ca c sI quan cu a mình: “Ca c
ông da fhâ y ho Ia nhu ng nguo I nguy hIô m chua7” VIôn fhIô u fa Io n
fuô I hon ngâ p ngu ng mô f chu f rô I kô f Iuâ n, Ia m mo I nguo I kInh
nga c:
- Nhu ng nguo I Pha p vuo f ngu c na y no I co Iy , không dIô u gì o
VonozuoIa chu ng mInh duo c Ia ho pha I chju du ng ca c hình pha f
fuân fhoo Iuâ f Iô cu a fra I gIam na y. TôI công nhâ n ho no I du ng.
Cho nôn co haI dIô n, fhua ông gIa m dô c: hoa c ông cho ho Ia m vIô c
gì kha c vo I ca c fu nhân fhuo ng, hoa c ho không dI Ia m vIô c. Ðô ho
chung vo I mo I nguo I, co nga y ho so bj Iinh da nh fhôI.
- Chu ng fa so xo f vIô c do sau. Ðây gIo , cu dô ho o Ia I fra I.
MaI, fôI so cho ca c ông bIô f pha I Ia m gì.
VIôm gIa m dô c cu ng nguo I om rô ra vô .
- TôI ca m on ca c sI quan.
Ho cho chu ng fôI fhuô c Ia va hu a frong buô I dIô m danh fô I so
fhông frI cho sI quan va bInh Iinh Ia fuyô f dô I không duo c da nh
chu ng fôI bâ f cu vì Iy do gì.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 211
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chu ng fôI o dây da duo c fa m nga y. Chu ng fôI không pha I
Ia m vIô c. Hôm qua chu nhâ f, da xa y ra mô f su vIô c khu ng khIô p.
Nhu ng nguo I fu CoIombIa da ru f fham dô xom a I pha I gIô f fôn
gIa m fhj Mo I Tra ng. Tham roI va o mô f nguo I fra c ba muoI fuô I. Ho
da Ia m cho anh fa mô f ca I muô ng ba ng sa f, ca n duo c ma I frôn nô n
xI- mang fha nh mô f mu I xIôn râ f nho n, haI ca nh dô u sa c. Nguo I â y
da can da m nhâ n Io I cam kô f. Anh dâm fôn Mo I Tra ng ba nha f o
gâ n fIm. VIôn gIa m fhj duo c câ p fô c dua dI bô nh vIô n, fhu pha m
gIô f nguo I bj fro I va o mô f cây cô f o gIu a fra I. Ðo n Iinh dI fìm ca c vu
khi kha c Nhu mô f Iu dIôn, chu ng du ng roI vo f quâ f fu fung.
Trong con fu c gIâ n sôI su c, do fôI chua co I quâ n kjp cho no
soa f, mô f fôn Iinh da quâ f mô f roI gân bo va o du I fôI. ÐarrIo ro IIô n
câ m mô f chIô c ghô da I va gIo Iôn foan phang va o dâ u no . Mô f fôn
Iinh kha c du ng Iuo I Iô dâm suô f qua ca nh fay anh frong Iu c fôI
cu ng da va o bu ng fôn Iinh da da nh fôI Ia m y na m so ng soa I ra dâ f.
TôI vu a na m Iâ y khâ u su ng ro f duo I dâ f fhì mô f co fIô ng hô
Io n:
- Ngu ng Ia I fâ f ca ! Không duo c du ng dô n mâ y nguo I Pha p.
Anh nguo I Pha p cu ng bo su ng xuô ng! - Ðo Ia da I u y £Ioran da ga p
chu ng fôI hôm dâ u fIôn chu ng fôI dô n fra I.
Ong fa can fhIô p du ng va o Iu c fôI sa p ba n va o da m Iinh.
Không co ông, chu ng fôI cha c co fhô gIô f duo c mô f haI fôn Iinh,
nhung chu ng fôI cu ng bo xa c mô f ca ch ngu ngô c o ca I xu VonozuoIa
son cu ng fhu y fâ n na y, frong khI chu ng fôI da dI gâ n fo I dich.
Nho co su can fhIô p kIôn quyô f cu a vIôn da I u y, bo n Iinh ro I
nho m chu ng fôI dô dI ha nh hung chô kha c. Va dô n dây chu ng fôI
da chu ng kIô n mô f chuyô n ghô fo m cu c ky kho Io ng co fhô fuo ng
fuo ng duo c.
“Tô I nhân” bj fro I va o mô f ca I cô f o gIu a fra I gIam va bj ba
nguo I, mô f fôn gIa m fhj va haI fôn Iinh, da nh IIôn fu c dô n nhu fu ,
fu nam gIo chIô u dô n sa u gIo sa ng hôm sau. Ða nh dâ p mô f con
nguo I cho dô n chô f cu ng mâ f kha nhIô u fho I gIan. Nhu ng Iu c
ngu ng da nh |chI mâ y gIây fhôI), Ia dô ho I fô I nhân xom fo ng pha m
Ia nhu ng aI, aI da dua ca I muô ng, aI da ma I sa c no . Anh fa không
Henry Charrieâ re 212
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fô gIa c aI, ma c dâ u nguo I fa da hu a vo I anh Ia hô anh no I ra, cuô c
fra fâ n so ngung ngay. Anh fa ngâ f dI nhIô u Iâ n. Ho dô ha ng xô
nuo c cho anh fInh Ia I. Mu c dô cao nhâ f Ia Iu c bô n gIo sa ng. Nhu ng
ko fra fâ n fhâ y da fhjf na n nhân không pha n u ng nu a du chI Ia co
Ia I khI bj da nh, nôn ho da du ng Ia I.
- No da chô f chua7 - Mô f sI quan ho I.
- Không bIô f nu a.
- Co I fro I ra, ba f no quy sâ p xuô ng
Ðj bô n fôn Iinh gIu cha f, nguo I fu a quy o fu fhô gâ n nhu bo
bô n chân. Ðâ y gIo mô f fôn dao phu Iâ y roI gân bo quâ f mô f pha f
fha ng fhoo ca c kho gIu a haI mông dif, dâ u ngo n roI cha c co n dI xa
fo I qua bô phâ n sInh du c. Cu da nh cu a ko fra fâ n dIôu Iuyô n na y
Ia m fô I nhân cuô I cu ng pha I rôn Iôn mô f fIô ng. VIôn sI quan no I:
- TIô p fu c da nh. No chua chô f.
Anh fa bj da nh cho dô n sa ng. Trâ n do n xu ng da ng vo I fho I
Trung Cô na y, co fhô Ia m chô f mô f con ngu a, Ia I không Ia m fô I
nhân chô f ha n. Sau khI ho dô anh fa yôn mô f gIo không da nh, va
sau khI ho dô I va I xô nuo c va o nguo I, anh fa vâ n co n su c dô du ng
dâ y, fuy cu ng duo c bo n Iinh do fhôm. Anh fa du ng fha ng mô f Ia f,
không câ n fu a va o aI, vIôn y fa dô n ca nh, fay câ m mô f Iy nuo c:
- !ô ng fi fhuô c xô dI, ma y so hô I Ia I, - mô f sI quan ra Iô nh.
Tô I nhân do du rô I uô ng IIô u fhuô c mô f hoI. Mô f phu f sau,
anh fa nga vâ f ra, vInh vIô n na m xuô ng. Trong con hâ p hô I, fu
mIô ng anh fhô f ra mô f câu: “Ðô ngô c, chu ng no dâ u dô c ma y rô I”.
Tâ f ca ca c fu nhân, kô ca chu ng fôI, không co y djnh Ia m gì,
du dô ng dâ y mô f ngo n fay. Mo I nguo I, không fru aI, dô u khIô p so .
Ðây Ia Iâ n fhu haI frong do I, fôI muô n chô f dI cho xong. Trong
khoa ng va I ba phu f, fôI chu y dô n khâ u su ng cu a mô f fôn Iinh
du ng gâ n fôI câ m ho hu ng. TôI chI kìm Ia I duo c khI nghI ra ng co
fhô chua kjp Iôn quI-Ia f va ba n va o da m Iinh fhì mình da chô f rô I.
Mô f fha ng sau. Mo I Tra ng Ia I fro vô , va hon bao gIo hô f vâ n
Ia nô I khIô p so cu a fra I gIam. Tuy nhIôn sô no da duo c djnh doa f Ia
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 213
hffp://obooks.vdcmodIa.com
pha I chô f o ÐI Ðorado. Mô f dôm, mô f nguo I Iinh ga c da chIa su ng
va o no khI fhâ y no dI qua.
- Quy xuô ng, - nguo I Iinh ra Iô nh.
Mo I Tra ng fuân fhoo.
- Câ u kInh dI, ma y so chô f.
Nguo I do dô no câ u mô f ba I kInh nga n rô I ha no ba ng ba pha f
su ng. Co nhu ng fu nhân no I ra ng nguo I Iinh kIa ghô fo m fhâ y fôn
dao phu na y da nh ca c fu nhân qua u man ro nôn da gIô f no . Ia I co
nguo I kô ra ng Mo I Tra ng da fô gIa c nguo I Iinh no vo I câ p frôn cu a
anh fa, no I ra ng no da bIô f anh fa fu hô I o Caracas fruo c Iu c dI
quân djch fhoo no hô I â y anh fa Ia mô f fha ng ko ca p. No da duo c
chôn câ f gâ n nguo I fu fô I nhân, cha c ha n da fu ng Ia ko ca p nhung
cu ng Ia mô f con nguo I co Io ng du ng ca m va mô f phâ m gIa kha c
fhuo ng.
Tâ f ca nhu ng su vIô c â y da Ia m cho quyô f djnh vô chu ng fôI
bj châ m Ia I. Ca c fu nhân kha c cu ng không duo c dua dI Ia m vIô c
frong muo I Iam nga y. ÐarrIo ro duo c mô f ba c sI frong Ia ng chu a cho
kho I vô f fhuong do Iuo I Iô dâm.
Iu c na y chu ng fôI da duo c kinh nô . Hôm qua Chapar da dI
Ia m dâ u bô p cho gIa m dô c o frong Ia ng. CuIffou va ÐarrIo ro da
duo c fra fu do vì fIn fu c vô chu ng fôI da duo c fhông ba o fu Pha p.
Vì haI nguo I da ma n ha n fu nôn ho duo c fha . TôI da khaI mô f fôn
y . Tôn fhâ f cu a fôI cu ng vo I dâ u fay va a n fu chung fhân cu a fôI da
duo c fhông ba o. ÐopIanquo vo I a n haI muoI nam cu ng nhu a n cu a
Chapar dô u duo c fhông ba o, vj gIa m dô c co vo fu ha o khI cho
chu ng fôI bIô f fIn fu c nhâ n duo c fu bôn Pha p, ông no I:
- Tuy nhIôn, vì ca c anh không Ia m vIô c gì xâ u o VonozuoIa,
nôn ca c anh chI bj gIu mô f fho I gIan, sau do ca c anh so duo c fra fu
do. Nhung muô n duo c vâ y, ca c anh pha I Ia m vIô c, co fha I dô fô f:
ca c anh dang o frong fho I ky câ n fhoo do I.
NhIô u Iâ n no I chuyô n vo I fôI, ca c sI quan pha n na n vô vIô c
kho kIô m ra rau fuoI o frong Ia ng. Tra I co mô f khu nông nghIô p
nhung không co rau, ma chI frô ng Iu a, ba p, dâ u don fhôI. TôI dô
Henry Charrieâ re 214
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nghj so frô ng cho ho mô f vuo n rau nô u fôI co ha f gIô ng. Y kIô n
duo c châ p fhuâ n ngay.
ÐIô u Io I nhâ f: ÐopIanquo va fôI duo c ra kho I fra I, va vì co
fhôm haI nguo I fu bIô f xu bj ba f gIu o IuIdad ÐoIIvar, nôn ho da
nhâ p bo n vo I chu ng fôI. Mô f nguo I fôn Tofo, Ia dân ParIs, nguo I
kIa dân Corso. Ðô n chu ng fôI da Ia m haI can nha nho ba ng gô fô f,
ma I Io p Ia co ÐopIanquo va fôI o mô f can, haI câ u no o can kIa.
Tofo cu ng fôI Ia m nhu ng ca I ba n cao, bô n chân ba n da f frong
nhu ng ca I Ion dô dâ y dâ u hôI dô kIô n không Iôn an ha f gIô ng.
Chu ng fôI da co ngay nhu ng cây ca chua, ca fim, dua fây va dâ u
xanh. Chu ng fôI ba f dâ u câ y Iôn frôn nhu ng fâ m va n vì cây con da
du su c chô ng duo c kIô n. Ðô frô ng ca chua mo I, chu ng fôI da o mô f
ca I hô Iu c na o cu ng co nuo c o bôn vuo n. Ia m nhu vâ y cho cây Iuôn
co dô â m va ngan ca ch Ioa I ky sInh vô n râ f nhIô u o noI dâ f chua
duo c khaI fha c na y.
- Ca I gì fhô na y nhI,- Tofo go I fôI. - Anh fhu xom ho n da cuô I
na y, no sa ng bIô f chu ng na o.
- Câ u ru a sa ch dI xom.
Ru a xong câ u fa dua cho fôI coI. Ðo Ia mô f vIôn fha ch anh, fo
ba ng ga f dâ u. Ru a sa ch rô I, ma f ca f cu a no bo ng hon nhIô u vì no
co mô f Io p vo kô f râ f cu ng bao quanh.
- Co pha I Ia kIm cuong không nhI7
- Câm mIô ng dI Tofo, nô u Ia kIm cuong fhì không pha I ba
hoa, ma y không fhâ y nô u chu ng fa may ma n vo duo c mô f ca I mo
kIm cuong fhì so ra sao a 7 CIâ u dI, dô fô I vô xom sao.
Ðuô I chIô u, fôI da y foa n cho mô f vIôn ha sI dang chuâ n bj fhI
Iôn câ p sI quan. Con nguo I râ f mu c cao fhuo ng va fha ng fha n â y
|anh da chu ng fo nhu ng du c finh â y frong fình ba n da I haI muoI
Iam nam vo I fôI), bây gIo Ia da I fa £rsncIsoo ÐoIsgno !frora.
- £rancIsco, co bIô f caI gì dây không7 Co pha I fha ch anh
không7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 215
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không pha I - Sau khI xom xo f râ f fI mI anh no I - - Ðây Ia
kIm cuong. Anh gIâ u ky du ng cho aI frông fhâ y. Anh fìm fhâ y no o
dâu7
- Ðuo I gô c ca chua.
- Ia fhâ f. Co pha I anh Iâ y nuo c o sông Iôn fuo I ca chua
không7 KhI mu c nuo c sông anh co ca o xuô ng da y Ia m cho ca f Iâ n
va o nuo c không7
- Râ f co fhô nhu vâ y.
- Vâ y fhì du ng rô I. VIôn kIm cuong na y anh da mang fu duo I
sông RIo CaronI Iôn dâ y. Anh co fhô fIô p fu c kIô m duo I sông dI,
nhung cu ng dô y xom frong vuo n co co n nhu ng vIôn kha c không, vì
không bao gIo nguo I fa Ia I chI fìm duo c co mô f vIôn da quy . Ða
kIô m ra mô f vIôn o dâu fhì fhô na o cu ng co n nhu ng vIôn kha c.
Tofo ba f fay ngay va o vIô c.
Chua bao gIo câ u fa Ia m nhIô u nhu vâ y, dô n nô I haI anh ba n
kIa, vô n không duo c chu ng fôI kô Ia I vIô c na y, pha I no I:
- Ia m vu a vu a fôI Tofo, xa ch nuo c sông kIô u do fhì cha ng bao
Iâu so Iao Iu c ma chô f. Ða fhô Ia I co n fha ca ca f vô nu a.
- Ðô cho dâ f fuoI hon ca c câ u a , - Tofo da p, - Ðâ f co Iâ n ca f,
Io c nuo c fô f hon.
Ma c cho chu ng fôI frôu cho c. Tofo cu fIô p fu c xa ch nuo c
không ngu ng. Mô f hôm va o Iu c gIu a frua câ u fa bj nga ngay fruo c
chô chu ng fôI dang ngô I o bo ng râm. Trong dô ng ca f vang fu fung,
co mô f vIôn da fo ba ng haI ha f dâ u. Mô f Iâ n nu a Io p vo bô c bj vo ,
nô u không cu ng cha ng aI bIô f. Câ u fa vô Iâ y vIôn da mô f ca ch qua
vô I va .
- Na y, co pha I kIm cuong không7 - ÐopIanquo no I bo n Iinh
ba o Ia duo I sông co kIm cuong va va ng dâ y.
- Ðo I vâ y fôI mo I xa ch nhIô u nuo c fhô chu . Ca c anh cu ng fhâ y
Ia fôI không ngô c chu . - Tofo no I, ma n nguyô n vì da bIô n mInh
duo c cho su hang ha I cu a mình.
Henry Charrieâ re 216
hffp://obooks.vdcmodIa.com
No I fo m Ia I frong sa u fha ng Tofo da co duo c sa u ba y ca-ra
kIm cuong. TôI co dô muo I haI ca-ra cô ng fhôm hon ba chu c vIôn da
nho , va nhu vâ y da Ia ha ng kInh doanh duo c rô I, fhoo Iô I no I Io ng
cu a dân fho mo . Nhung mô f hôm fôI kIô m duo c mô f vIôn hon sa u
ca-ra sau na y dua vô Caracas du a dI co n duo c gâ n bô n ca-ra. HIô n
fôI vâ n co n gIu no va doo fhuo ng xuyôn o fay. ÐopIanquo va
AnfarfagIIa cu ng gom go p duo c va I vIôn da quy . TôI vâ n co n ca I
pIan frong nha gIam cu , va fôI da câ f ca va o dâ y. Ðo n ho fhì Iâ y
nhu ng khu c su ng frâu nho n dâ u dô Ia m chô gIâ u ca c vâ y ba u nho
nho â y.
Cha ng aI bIô f gì vô vIô c na y, fru ông da I fa fuong IaI, Iu c na y
dang Ia ha sI £rancIsco ÐoIagno. Ca chua va ca c cây kha c mo c dô u,
ca c sI quan fra fIô n râ f so ng pha ng sô rau ma ha ng nga y chu ng fôI
dom Iôn bô p cu a ho .
Chu ng fôI duo c fuong dô I fu do. Không co aI canh ga c khI
chu ng fôI Ia m vIô c va ngu o haI can nha nho . Chu ng fôI không bao
gIo dI va o fra I gIam. Chu ng fôI duo c kinh nô va dô I xu fu fô . Tâ f
nhIôn mô I Iâ n ga p gIa m dô c Ia chu ng fôI Ia I nam nI dô ông cho
chu ng fôI duo c huo ng fu do. Iâ n na o ông cu ng da p: “Sa p su a rô I”.
Nhung chu ng fôI o dây da duo c fa m fha ng ma vâ n cha ng co gì
fhay dô I. TôI da ba f dâ u finh chuyô n frô n dI. Tofo không chju, ca
mâ y câ u kIa cu ng vâ y. Ðô nghIôn cu u gIo ng sông, fôI kIô m duo c
mô f cuô n dây va ca I Iuo I câu.
TôI ba n ca ca , da c bIô f Ioa I ca CarIbos chuyôn an fhjf, co con
na ng dô n mô f ky , ha m rang bô fri nhu rang ca mâ p, va cu ng
khu ng khIô p nhu fhô .
Hôm nay, co chuyô n na o dô ng, Casfon Ðuranfon, co n go I Ia
fha ng Khoo o, da frô n bIô f mang fhoo ba y muoI nga n boIIvar frong
ko f sa f cu a gIa m dô c. Câu chuyô n vô ga gIang hô na y kha dô c da o.
KhI co n nho , no da o nha fru ng gIo I o da o CIoron, Ia m fho o
xuo ng gIa y fa I do . Mô f bu a, so I dây cu-roa du ng dô chuyô n chIô c
gIâ y da f frôn dâ u gô I dua xuô ng duo I chân no bj du f. No bj ga y
xuong hông. Vì chu a cha y không chu da o, ca I xuong hông chI IIô n
co mô f nu a: suô f qua ng do I nIôn fhIô u va mô f phâ n fuô I fruo ng
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 217
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fha nh chân no cong quoo, nguo I no vo o mô f bôn. Nhìn no dI fhâ f Ia
khô fâm. Tha ng nho ga y ô m, fhân hình vo o vo , kho nho c ko o Iô ca I
chân không co n dIô u khIô n duo c nu a. No va o fra I gIam nam haI
muoI Iam fuô I. Vì pha I sô ng nhu ng fho I gIan da I o ca c fra I ca I fa o,
nôn không co gì Ia khI ra kho I dâ y, no fro fha nh ko ca p.
AI cu ng go I no Ia fha ng Khoo o. Không mâ y nguo I bIô f fôn no
Ia Casfon Ðuranfon. No khoo o, vâ y nguo I fa go I no Ia fha ng Khoo o
co sao dâu. Tuy vâ y vo o vo nhu vâ y, nhung no cu ng vuo f ngu c ra
kho I fra I gIam va dô n duo c VonozuoIa. Chuyô n â y xa y ra duo I fho I
Ia o dô c fa I Comoz. Râ f if fu khô saI fhoa f kho I su da n a p cu a Ia o
fa. ChI co va I fruo ng ho p ngoa I Iô , frong do pha I kô dô n fruo ng ho p
ba c sI Ðougraf vì ba c sI da cu u duo c fâ f ca dân chu ng da o ngo c fraI
“MargarIfa” kho I bô ch djch sô f va ng da.
Tha ng Khoo o bj bo n “Sagrada”, fu c dô I ca nh sa f da c bIô f cu a
Comoz ba f va dua dI Ia m duo ng o VonozuoIa. Ca c fu nhân Pha p va
VonozuoIa bj xich va o nhu ng ho n Iô co In Io m hình hoa huô
TouIon. Mô I khI fu nhân khIô u na I dIô u gì, fhì nguo I fa Ia I no I vo I
ha n: “Nhung ma nhu ng fhu dây xich, xì ga ma-nI, ho n Iô na y Ia fu
fruo c cu a ma y dom sang dâ y chu 7 Trông bông huô kìa!”`|`Hoa huô
vô n Ia bIô u frung cu a Vuong quô c Pha p kô fu frIô u da I nha Capof)
To m Ia I, fha ng Khoo o frô n kho I fra I Iuu dô ng Ia m duo ng. Va I
nga y sau, no bj ba f, va bj dua fra vô noI gIam Iuu dô ng no . Truo c
fâ f ca fu nhân, no pha I na m sâ p frâ n fruô ng dô chju mô f fram roI
gân bo .
Râ f hIô m nguo I chju du ng nô I frôn fa m muoI roI. ÐIô u may
cho no Ia no gâ y ô m, va khI no na m bu ng sa f dâ f roI không da nh
va o gan, bô phâ n dô bj dâ p nô u bj da nh ma nh. Iô fhuo ng o dây,
sau mô I Iâ n bj roI vo f haI mông dif bj bam na f, Ia pha I xa f muô I
va o vô f fhuong rô I dô na m ngoa I na ng. Nhung nguo I fa cu ng Iâ y Ia
cây da y dô cho dâ u cho no , vì nguo I fa châ p nhâ n cho no chô f vì
do n roI chu không fhô dô cho no chô f na ng duo c.
Tha ng Khoo o Ia I sô ng so f duo c sau nhu c hình kIô u fho I
Trung cô na y va Iâ n dâ u fIôn no du ng Iôn, fhì Ia fhay, no không
co n “khoo o” nu a. Trâ n do n da Ia m cho chô xuong nô I Iô ch Ia I frâ f
Henry Charrieâ re 218
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kho p va fro vô du ng chô . Iinh va fu dô u roo Iôn coI do Ia mô f pho p
mâ u, va cha ng co n aI hIô u ra sao nu a. O ca I dâ f nuo c mô fin na y,
nguo I fa cho Ia Chu a da fhuo ng cho no va da chju du ng su fra fâ n
mô f ca ch xu ng da ng. Tu nga y â y, no không bj xich, cu ng không
pha I doo ho n Iô nu a. No duo c cho cho va chuyô n sang vIô c phân
phô I nuo c cho ca c fu khô saI. Thân hình no da mau nho n no nang
va an duo c nhIô u, no fro fha nh mô f fhanh nIôn cao Io n nhu Iu c sI.
Nuo c Pha p bIô f Ia co nhu ng fu khô saI pha I Ia m duo ng o
VonozuoIa. Cho ra ng nhu ng nang Iu c na y so duo c a p du ng fô f hon
hô f o Cuyano fhuô c Pha p, fhô ng chô £ranchof d’Ðsporoy duo c cu
dI công ca n dô dô nghj vo I vj dô c fa I dang vuI vì không pha I bo fIô n
va cu ng co nhân công - fra Ia I nhu ng nguo I do cho nuo c Pha p.
Comoz châ p nhâ n, va mô f chIô c fa u da câ p bô n Puorfo CaboIIo dô
do n nhu ng nguo I na y vô . O dâ y, co nhu ng pha ha I huo c kInh
khu ng vì co nhu ng nguo I fu ca c nông fruo ng Ia m duo ng o kha p noI
dô n chua bIô f chuyô n fha ng Khoo o.
- A! MarcoI kho o chu !
- Câ u Ia aI nhI7
- Tha ng Khoo o.
- Câ u ro n ma f vo I fôI dâ y ha ! - Tâ f ca nhu ng aI duo c Casfon
cha o ho I dô u fra Io I nhu vâ y khI fhâ y cha ng fraI cao do p vu ng
va ng frôn dôI chân fha ng fa p na y. Tha ng Khoo o co n fro va fhich
du a nôn Iuôn mIô ng go I nhu ng aI no quon frong khI mo I nguo I
xuô ng fa u, va dI nhIôn, không aI fhu a nhâ n Ia fha ng Khoo o Ia I co
fhô du ng fha ng dâ y duo c. O fra I fu khô saI, fôI duo c chinh no va
nhu ng fu kha c o da o RoyaIo kô Ia I chuyô n na y.
No Ia I vuo f ngu c nam 1943, va frôI gIa f vô ÐI Ðorado. Vì no
da sông o VonozuoIa rô I, nôn dI nhIôn no không dô Iô chuyô n no
co n Ia fu , va no duo c gIao vIô c nâ u bô p fhay cho Chapar chuyô n
sang Ia m vuo n. No o frong Ia ng cu ng vo I gIa m dô c, nghIa Ia o bôn
kIa sông.
Trong pho ng Ia m vIô c cu a gIa m dô c co mô f ca I ko f sa f du ng
fIô n cu a fra I. Nga y hôm do , no Iâ y ca p ba y muoI nga n boIIvar,
fuong duong vo I gâ n haI muoI nga n dô-Ia Iu c bâ y gIo . Ðo do xa y ra
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 219
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chuyô n na o dô ng o khu vuo n chu ng fôI: ông gIa m dô c, ông om rô va
haI vIôn chI huy dô I ca nh vô Ia m rum bong Iôn. Ong gIa m dô c
muô n dua chu ng fôI va o fra I. HaI vIôn sI quan không chju. Ho ba o
vô chu ng fôI cu ng Ia ba o vô vIô c fIô p fô rau xanh cu a ho . Chu ng fôI
cuô I cu ng cu ng fhuyô f phu c duo c ông gIa m dô c Ia chu ng fôI không
cung câ p duo c cho ông fIn fu c gì ca ; nô u chu ng fôI bIô f duo c fhì
chu ng fôI co fhô cu ng da dI vo I no , ra ng mu c dich cu a chu ng fôI Ia
duo c fu do o VonozuoIa chu không pha I o Cuyano fhuô c Anh, dja
dIô m duy nhâ f ma no co fhô dô n duo c. Iâ n fhoo vô f da n kô n kô n
da an xa c no , nguo I fa fìm fhâ y fha ng Khoo o chô f frong ru ng ca ch
fra I ba y muoI kI-Iô-mo f, râ f gâ n bIôn gIo I Cuyano fhuô c Anh.
Ca ch gIa I fhich fhu nhâ f, ca ch gIa n fIô n fhu nhâ f, Ia no da bj
nguo I Anh-dIông gIô f. Vô sau, co mô f nguo I bj ba f o CIudad boIIvar
frong khI dang dô I nhu ng fo gIâ y ba c nam fram boIIvar mo I fInh.
Nha Ngân ha ng da pha f sô fIô n cho gIa m dô c fra I ÐI Ðorado na m
duo c sô hIô u cu a fâ p gIâ y ba c va fhâ y dâ y chinh Ia sô fIô n bj mâ f
ca p. Tôn kIa fhu nhâ n va fô gIa c haI fôn kha c. Nhung không sao
ba f duo c haI fôn na y. Ðo Ia câu chuyô n vô cuô c do I va ca I chô f cu a
anh ba n fhân cu a fôI, Casfon Ðuranfon, co n go I Ia fha ng Khoo o.
Mô f sô sI quan Io n Iu f du ng fu nhân va o vIô c mo va ng va kIm
cuong o do ng sông RIo CaronI. Cu ng co kô f qua kha quan, không
nhIô u Ia m nhung cu ng du dô kich fhich nhu ng ko dI fìm kIm
cuong. Phia duo I vuo n fôI co haI nguo I Ia m vIô c suô f nga y vo I ca I
no n kIô u Ta u Iâ f ngu a, dâ u nho n o duo I, va nh fro n o frôn. Vì kIm
cuong na ng nhâ f nôn no Ia ng xuô ng da y no n. Ða co mô f nguo I chô f
vì da Iâ y ca p cu a “chu”. Chuyô n faI fIô ng na y Ia m vIô c khaI fha c
“mo ” Io n Iu f pha I châ m du f.
o fra I co mô f nguo I, xam kha p ca fhân frôn. Tay pha I y bj
IIô f. MIô ng y mo o xô ch va ca I Iuo I fo fhuo ng fho Io ra, do f da I cha y
do ng do ng Ia m aI cu ng fhâ y Ia y bj chu ng IIô f nu a nguo I. Y Ia
nguo I o dâu7 Không aI bIô f. Y dô n dây fruo c chu ng fôI. Y o dâu fo I7
Co dIô u cha c cha n y Ia fu khô saI hay Ia dân bj bIô f xu da vuo f
ngu c. Trôn ngu c y co xam do ng chu Ðaf d’Af |fu c ÐafaIIIon
d’AfrIquo - fIô u doa n PhI châu vIô f fa f). Ðo ng chu ca I do cu ng nhu
Henry Charrieâ re 220
hffp://obooks.vdcmodIa.com
“Ðu mo fho ca f fo c” o phia ga y, Ia m nguo I fa bIô f ngay ma không
so Iâ m ra ng y Ia fu khô saI.
Iinh va fu da f fôn cho y Ia PIcoIIno. Y duo c dô I xu fu fô va
nga y nga y nhâ n ba Iâ n xuâ f an chu da o, co ca fhuô c Ia . ÐôI ma f
xanh cu a y râ f sInh dô ng, va ca I nhìn cu a y không pha I Iu c na o
cu ng buô n. KhI y nhìn nguo I na o y mô n, dô ng fu ma f y Iong Ianh
Iôn vì vuI fhich. AI no I gì vo I y, y hIô u hô f, nhung y không no I
duo c, cu ng không vIô f duo c; fay pha I y bj IIô f co n ba n fay fra I cu a
y Ia I mâ f ngo n ca I va haI ngo n kha c nu a.
Ca I fhân fa n ma da I na y du ng ba m Iâ y ha ng ra o dây fho p gaI
ha ng gIo IIô n, do I fôI mang rau dI ngang, vì dâ y Ia con duo ng nga y
nga y fôI qua Ia I dô mang rau dô n bô p cu a sI quan. Ðuô I sa ng, mô I
Iâ n dom rau dô n do , bao gIo fôI cu ng du ng Ia I no I chuyô n vo I
PIcoIIno. Y du ng du a va o dây fho p gaI, nhìn fôI ba ng dôI ma f xanh
râ f do p, dâ y su c sô ng, frong mô f fhân fhô gâ n nhu da chô f. TôI ôn
fô n no I chuyô n vo I y, va y du ng dâ u va mI ma f dô Iô cho fôI fhâ y Ia
y da hIô u chuyô n cu a fôI. Ðô ma f fô IIô f cu a y Io o sa ng Iôn mô f
chu f, va dôI ma f Iong Ianh â y muô n no I vo I fôI bIô f bao nhIôu dIô u.
Ðao gIo fôI cu ng cho y mô f va I mo n qua : mô f mo ca chua, rau dIô p,
hay dua Ioo, an ngay duo c vo I nuo c sô f dâ u gIâ m, hay mô f qua dua
bo nho , mô f con ca nuo ng Io fhan. Y không do I, vì fhu c an o nha fu
VonozuoIa râ f dô I da o, nhung nhu ng mo n cu a fôI cu ng Ia mIô ng so
vo I bu a an chinh fhu c. Cu ng vo I qua fa ng do , bao gIo fôI cu ng ko m
fhoo va I dIô u fhuô c. VIô c fham ho I nga n ngu I cu a fôI vo I PIcoIIno
da fro fha nh mô f fho I quon cô djnh Ia m cho Iinh va fu go I y Ia
“Con fraI cu a PapIIIon”.

Tu do
ÐIô u Ia fhuo ng, nguo I dân VonozuoIa co su c IôI cuô n va hâ p
dâ n fôI dô n mu c fôI quyô f djnh fIn fuo ng ho . TôI không vuo f ngu c
nu a. Ia fu nhân, fôI châ p nhâ n hoa n ca nh bâ f fhuo ng na y, hy
vo ng co nga y fôI so duo c Ia mô f phâ n fu frong dân fô c ho . No I ra co
vo nguo c do I. Tuy ca ch ho dô I xu vo I fu nhân man ro nhu vâ y
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 221
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không khuyô n khich fôI sô ng chung vo I ho duo c nhung fôI hIô u
ra ng ho coI ca c hình pha f dô I vo I fhô xa c Ia bình fhuo ng vo I fu
nhân cu ng nhu vo I Iinh. Iinh pha m Iô I cu ng bj quâ f roI gân bo . Rô I
va I nga y sau, vâ n nguo I Iinh do Ia I no I chuyô n vo I vIôn gIa m fhj,
caI dôI hay sI quan da danh mình bình fhuong nhu không co
chuyô n gì xa y ra.
Chô dô fa n ba o â y Ia do fôn dô c fa I Comoz fhô ng frj nhIô u
nam fruo ng da dô Ia I cho ho . Tâ p qua n na y co n fô n fa I dô n mu c
mô f nguo I du ng dâ u mô f don vj dân su cu ng pha f dân chu ng frong
pha m vI cu a mình ba ng ca ch cho va I roI gân bo .
Nho mô f cuô c ca ch ma ng ma fôI da dô n gâ n vo I fu do hon.
Mô f cuô c da o chinh nu a dân su , nu a quân su da Ia m fô ng fhô ng
nuo c Cô ng ho a, fuo ng AngarIfa ModIna, mô f frong nhu ng nguo I
fhoo chu nghIa fu do Io n nhâ f cu a VonozuoIa, pha I ru f kho I vj fri
cu a mình. Ong fa qua fô f va qua dân chu , dô n nô I không bIô f ca ch
hay không no chô ng Ia I cuô c da o chinh. Hình nhu ông du f khoa f
không chju dô xa y ra mô f cuô c dô ma u gIu a nhu ng nguo I
VonozuoIa vo I nhau chI dô ông duy frì duo c chu c vj cu a mình. Cha c
cha n Ia nguo I quân nhân dân chu Io n na y không hay bIô f nhu ng gì
dIô n ra o ÐI. Ðorado. Ðu sao fhì mô f fha ng sau nga y Ca ch ma ng,
fâ f ca ca c sI quan dô u duo c fhay dô I. Mô f cuô c dIô u fra vô ca I chô f
“cu a fô I nhân” do fhuô c xô duo c fIô n ha nh. Ong gIa m dô c cu ng
nguo I om rô cu a ông bIô n mâ f, va mô f nha cu u Iuâ f su kIôm nha
ngoa I gIao dô n fhay fhô .
- Ðuo c rô I, PapIIIon, nga y maI fôI so fra fu do cho anh, nhung
fôI muô n anh dom câ u PIcoIIno khô n khô â y fhoo anh vì anh vâ n Io
cho câ u â y. Câ u fa không co gIâ y can cuo c, fôI so câ p. Co n gIâ y can
cuo c |co duIa) cu a anh dây Ia ho p Iô , vo I fôn fhâ f cu a anh. ÐIô u
kIô n nhu sau: anh pha I sô ng mô f nam o mô f Ia ng nho rô I mo I duo c
dô n o mô f fha nh phô Io n. Ðây không pha I Ia qua n fhu c ma Ia dô
nguo I fa co fhô xom anh sô ng ra sao va xom ca ch anh chô ng cho I
vo I do I nhu fhô na o. Nô u frong vo ng mô f nam, nguo I chu su ha nh
chinh o vu ng do câ p cho anh gIâ y chu ng nhâ n vô ha nh kIô m fô f
fhô Ia ông fa da châ m du f fình fra ng cu fru ba f buô c
|confInamIonfo) cu a anh. TôI cho ra ng Caracas so Ia mô f fha nh
Henry Charrieâ re 222
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phô Iy fuo ng dô I vo I anh. Ðu sao anh cu ng duo c pho p cu fru ho p
pha p o nuo c na y. Chu ng fôI không câ n bIô f qua khu cu a anh. ChI
câ n anh chu ng mInh vo I mo I nguo I Ia anh xu ng da ng duo c fro
fha nh mô f nguo I da ng kinh nô . TôI hy vo ng frong nam nam nu a,
anh so Ia dô ng ba o cu a fôI do anh xIn nhâ p fjch dô co mô f fô quô c
mo I. Câ u Chu a so o bôn anh! Ca m on anh da ca ng da ng ca I fhân
fa n ma da I cu a PIcoIIno. TôI chI co fhô fra fu do no nô u co aI ky
nhâ n so da m nhâ n no . Mong ra ng nô u duo c na m bô nh vIô n no so
kho I duo c.
Thô Ia ba y gIo nga y maI, PIcoIIno va fôI duo c fra fu do fhâ f
su . TIm fôI no ng ran Iôn, fôI da vInh vIô n chIô n fha ng “Con duo ng
cu a su fhô I na f”, Iu c do Ia fha ng 8 nam 1944. TôI cho do I nga y na y
fu muo I ba nam. TôI IuI vô can nha nho o khu vuo n. TôI xIn Iô I ca c
ba n fôI, fôI muô n duo c ngô I Ia I mô f mình. Ca m xu c cu a fôI qua
ma nh IIô f, qua do p do nôn fôI không fhô bô c Iô fruo c ma f nguo I
kha c duo c. TôI xom dI xom Ia I fâ m can cuo c ma ông gIa m dô c frao
cho fôI: hình cu a fôI o go c fra I, frôn Ia sô 1728629, câ p nga y 3
fha ng 4 nam 1944. Ðu ng gIu a Ia fôI, phia duo I Ia fôn fu c. Phia sau
Ia nga y sInh: 10 fha ng 11 nam 1096. CIâ y can cuo c hoa n foa n ho p
Iô , co n duo c gIa m dô c So Can cuo c ky fôn va do ng dâ u da ng hoa ng.
Tình fra ng: Ia “cu dân”. Tu “cu dân” fhâ f Ia fuyô f vo I, fhô co nghIa
Ia fôI duo c cu fru o VonozuoIa. TIm fôI dâ p ma nh. TôI muô n quy
xuô ng fa on fro I. TôI không bIô f câ u nguyô n, cu ng chua duo c ru a
fô I. TôI câ u fro I na o chu 7 Vì fôI co fhoo da o na o dâu7 Chu a Io ng
Ia nh cu a nhu ng nguo I fhoo da o Co dô c u7 Hay da o TIn Ia nh7 Hay
da o cu a nguo I Ðo Tha I7 Cu a nguo I Hô I7 TôI so cho n ông Tro I na o
dô hIô n dâng Io I câ u nguyô n ma fôI pha I hoa n foa n fu da f ra vì fôI
không bIô f fro n vo n mô f ba I kInh na o7 Nhung fa I sao hôm nay fôI
Ia I pha I ho I xom nôn câ u ông Tro I na o nhI7 Trong do I fôI da cha ng
Iuôn Iuôn câ u nguyô n |cu ng co Iu c nguyô n ru a nu a) Ðu c Chu a ha I
dô ng CIôsu na m frong ca I gIo ca nh bô n con Iu a va con bo 7 Co pha I
frong fIô m fhu c, fôI co n fhu oa n ca c xo ba fô f bu ng o CoIombIa
chang7 Vâ y fhì sao không chI nghIa dô n Ðu c gIa m mu c cao ca co
mô f không haI o Curacao, Ðu c Cha Irono o do Ðruyno, hay xa hon
nu a, vj IInh mu c nhân hâ u o nha fu ConcIorgorIo7
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 223
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nga y maI fôI so duo c fu do, hoa n foa n fu do. Nam nam nu a,
fôI so nhâ p quô c fjch VonozuoIa vì cha c cha n Ia fôI so không pha m
mô f Iô I na o frôn dâ f nuo c da cho fôI noI â n na u va da fIn fôI. Trong
do I, fôI pha I Iuong fhIô n gâ p dôI fâ f ca mo I nguo I.
Qua fhâ f so dI fôI không pha m fô I gIô f nguo I ma vâ n co mô f
nga I chuo ng Iy , mâ y fôn ca nh sa f va muo I haI vIôn bô I fhâ m bj fhjf
fô ng fôI dI fu , cha ng qua vì fôI Ia mô f ko du da ng. Vì fôI fhâ f su Ia
mô f ko gIang hô nôn nguo I fa mo I dô da ng fhôu dô f quanh nhân
ca ch cu a fôI mô f mo hô Iô n nhu ng dIô u bja da f. Mo ko f ba c cu a
nguo I kha c không pha I Ia mô f nghô da ng fIn câ y, va xa hô I co
quyô n cu ng nhu co bô n phâ n pha I fu ba o vô . So dI fôI da co fhô
no m va o con duo ng cu a su - fhô I na f, - fôI pha I fha nh fhâ f fhu
nhâ n nhu vâ y Ia vì fôI sô ng nhu mô f ko fhuo ng xuyôn co kha nang
roI va o dâ y. Ca ch fru ng pha f fôI nhu vâ y không xu ng da ng vo I mô f
dân fô c nhu dân fô c Pha p, xa hô I co quyô n fu vô chu không co
quyô n fra fhu mô f ca ch ho n ha nhu vâ y - fâ f ca nhu ng vIô c do Ia I
Ia chuyô n kha c. Không fhô xo a sa ch qua khu cu a fôI ba ng ca ch Iâ y
mô f ma nh gIo Iau dI, fôI pha I fu khôI phu c danh du cu a mình dô I
vo I ba n fhân mình fruo c da , rô I sau do , dô I vo I mo I nguo I xung
quanh. Vâ y fhì ho I PapI, ha y ca m on Chu a Io ng Ia nh cu a nhu ng
nguo I Co dô c dI, ha y hu a vo I Nguo I mô f dIô u gì cu c ky quan fro ng.
Ia y Chu a, xIn nguo I fha fô I cho con nô u con không bIô f câ u
nguyô n nhung Nguo I ha y frông va o con, Nguo I so fhâ y Ia con
không du chu nghIa dô ba y fo Io ng bIô f on cu a con dô I vo I Nguo I da
dua con dô n chô n na y. Cuô c dâ u franh fhâ f Ia kho khan, vuo f qua
nô I da ng cay ma nguo I fa da ba f con pha I chju không pha I dô
da ng, nô u con vuo f qua duo c fâ f ca mo I fro nga I va sô ng kho o
ma nh cho dô n nguo I Ia nh hôm nay, cha c cha n Ia co ba n fay Nguo I
da phu hô cho con. Con bIô f Ia m gì dây dô chu ng fo con fha nh fhâ f
bIô f on Nguo I7
- Tu bo vIô c fra fhu .
TôI da ngho fhâ y hay fuo ng chu ng ngho fhâ y câu fra Io I na y7
TôI không ro , nhung no da fa f ma nh va o ma f fôI khIô n fôI pha I
công nhâ n Ia hình nhu fôI co ngho fra Io I nhu vâ y fhâ f.
Henry Charrieâ re 224
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không! ÐIô u â y fhì không! Nguo I du ng ba f con Ia m nhu
vâ y. Nhu ng ko do da Ia m con dau khô qua nhIô u. Ia m sao con co
fhô fha fhu cho bo n ca nh sa f gIan xa o, cho fôn Ia m chu ng dIôu foa
PoIoIn7 ThôI không ca f Iuo I Ia o chuo ng Iy vô nhân da o7 Không fhô
duo c. Không, không va không! Con râ f ân hâ n da Ia m fra I y nguo I
nhung ba ng bâ f ky gIa na o, con so fra fhu .
TôI dI ra ngoa I, fôI so yô u Io ng, fôI không muô n fhoa I chi. TôI
dI va I buo c frong vuo n. Tofo su a sang cho fhân cây dâ u cuô n
quanh mâ y ca I sa o. Tofo, dân fhu dô ParIs chu a chan hy vo ng dô I
vo I ha Iuu o duo ng Iappo, AnfarfaghIa, fôn mo c fu I, sInh ra o da o
Carso nhung frong nhIô u nam da nâ ng fu I fIô n cu a dân ParIs, va
ÐopIanquo, fôn sa f nhân nguo I ÐIjon da gIô f mô f fha ng cu ng Ia m
ma-cô nhu no , ca ba nguo I dô n gâ n fôI. Ho nga m fôI, ma f ma y ho
ra ng ro vì fhâ y fôI cuô I cu ng da gIa nh duo c fu do. Cha ng bao Iâu
nu a cu ng so dô n Iuo f ho .
- Câ u không mang vô chaI ruo u vang hay ruo u rum na o dô
an mu ng vIô c câ u dI a 7
- XIn Iô I, fo bj xu c dô ng qua nôn quôn. Ca c câ u fha fhu cho fo
ngho.
- Không, PapI oI, không co gì pha I fha fhu ca , fôI so pha ca
phô no ng cho fâ f ca dây!
- Anh PapI, anh ba ng Io ng nho , bây gIo anh da duo c hoa n
foa n fu do sau bao nhIôu nam dâ u franh. Chu ng fôI dô u mu ng cho
anh.
- TôI hy vo ng rô I cu ng dô n Iuo f ca c câ u. Cha c cha n Ia nhu vâ y
rô I, - Tofo no I. - Ða I u y no I vo I fôI ra ng cu muo I Iam nga y, ông Ia I
fra fu do cho mô f nguo I frong bo n fa. Ðuo c fu do rô I, anh djnh Ia m
gì dây7
TôI do du mô f haI gIây, rô I fuy so bj nhu ng ko cu ng ca nh fu
da y kIa fhâ y mình Iô bjch, fôI cu ng can da m da p:
- To so Ia m gì a 7 Cu ng cha ng co gì phu c fa p Ia m: fo ba f dâ u
Iao dô ng va so Iuôn Iuôn Ia m an Iuong fhIô n. Ðâ f nuo c na y da fIn
câ y fo , fo ma pha m fô I gì fhì xâ u hô Ia m.
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 225
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tuo ng so nhâ n duo c mô f Io I mIa maI, aI do ca ba nguo I dô u
cu ng fhu fhâ f:.
- TôI cu ng vâ y, fôI quyô f djnh so sô ng cho du ng da n. PapIIIon
a , anh no I du ng, so kho dâ y, nhung pha I Ia m nhu vâ y va dân
VonozuoIa cu ng xu ng da ng duo c chu ng mình kinh nô .
TôI không fIn o faI fôI nu a. Tofo, fôn Iuu manh ha Iuu o khu
ÐasfIIIo cu ng co nhu ng y nghI nhu fhô u7 Thâ f Ia bâ f ngo ,
AnfarfagIIa suô f do I chI dI mo c fu I nguo I kha c cu ng pha n u ng nhu
vâ y sao7 Thâ f fuyô f vo I. Va ÐopIanquo ma cô chuyôn nghIô p Ia I
không du djnh fìm mô f nguo I phu nu na o dô Io I du ng khaI fha c ho
u7 Ca I do co n Ia hon. Tâ f ca chu ng fôI cu ng pha Iôn cuo I.
- Cha ! Ia I co chuyô n nhu vâ y nu a sao. Thâ f Ia da ng gIa nga n
va ng, nô u nay maI câ u fro vô khu Monfmarfro, ra Qua ng fruo ng
Tra ng ma kô Ia I chuyô n na y fhì cha ng aI fIn dâu.
- Nhu ng fay anh chj frong gIo I chu ng fa so fIn dâ y. Ho hIô u
ma . ChI co bo n fruo ng gIa mo I không chju fIn. Ða I da sô dân Pha p
không chju fhu a nhâ n ra ng mô f nguo I co qua khu nhu chu ng fa co
fhô fro fha nh nguo I fô f vô mo I ma f. Ðâ y Ia dIô u kha c nhau gIu a
dân VonozuoIa va dân chu ng fa. To da kô cho ca c câ u ngho Iuâ n
dIô m cu a mô f ngu dân ngho o o Irapa: ba c fa da gIa I fhich cho khu
fruo ng ra ng không co nguo I na o Ia dô bo ca va pha I fa o co hô I cho
nguo I fa fro fha nh Iuong fhIô n. Nhu ng ngu dân hâ u hô f Ia mu chu
o vjnh ParIa, bôn Iô fhô gIo I, Io f fho m va o gIu a ca I cu a sông
Oro noquo mônh mông, co mô f frIô f Iy nhân van ma nhIô u dô ng
ba o cu a chu ng fa không co nô I. Qua nhIô u fIô n bô vô ma y mo c, mô f
cuô c sô ng bon chon, mô f xa hô I chI fhoo duô I mô f Iy fuo ng duy
nhâ f Ia Ia m sao co duo c nhIô u pha f mInh vô ma y mo c, fIô n fo I mô f
cuô c sô ng nga y ca ng dô da I hon, fIô n nghI hon. Thuo ng fhu c ca c
pha f mInh vô ma y mo c cu ng gIô ng nhu mu f kom, chI IôI cuô n
nguo I fa fho m kha f nhIô u fIô n nghI hon nu a va dâ u franh IIôn fu c
dô da f fo I ca I dich do . Nhu ng ca I do gIô f chô f fâm hô n, Io ng fra c
â n, su fhông ca m, va su cao fhuo ng. Nguo I fa không co n fhì gIo dô
quan fâm dô n nguo I kha c, Ia I ca ng if fhì gIo hon dô quan fâm dô n
nhu ng ko pha m fô I. Ngay ca c nha câ m quyô n o chô n na y cu ng
Henry Charrieâ re 226
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kha c o nuo c fa, vì ho chju ca fra ch nhIô m vô su yôn fInh công cô ng.
Ðu ho co fhô bj ga p nhIô u dIô u phIô n phu c Io n Iao nhung ho cu ng
nghI ra ng cu pha I Ia m IIô u mô f chu f dô cu u Iâ y mô f con nguo I. Va
nhu fhô fhâ f fuyô f vo I.
TôI co mô f bô dô xanh nuo c bIô n do ho c fro cu a fôI bây gIo Ia
da I fa , fa ng: Anh fa da va o fruo ng sI quan duo c mô f fha ng, sau khI
Io f va o sô ba nguo I dô dâ u frong cuô c fhI fuyô n. TôI sung suo ng
fhâ y mình cu ng go p phâ n va o fha nh công cu a anh ba ng ca c ba I fôI
da gIa ng cho anh. Truo c khI dI, anh da fa ng fôI mâ y bô quâ n a o
co n mo I cu a anh, vu a khif vo I fôI. TôI ra dI, an vâ n chu ng cha c nho
£rancIsco ÐoIagno, ha sI cu a quân ca nh vô quô c gIa, nay da Ia chu
gIa dình va da Ia bô .
VIôn sI quan na y, nga y nay da Ia da I fa , frong haI muoI sa u
nam IIô n da da nh cho fôI mô f fình ba n chân fha nh va không bao
gIo phaI nha f. Ong Ia bIô u frung chân chinh cu a finh cuong fru c,
cao fhuo ng, va cu a nhu ng fình ca m cao ca nhâ f ma mô f con nguo I
co fhô co duo c. Tuy o mô f dja vj cao frong fhu bâ c quân su , ông
Iuôn Iuôn bIô u Iô fình ba n frung fha nh cu a ông dô I vo I fôI va sa n
sa ng gIu p fôI bâ f cu vIô c gì. TôI da chju on da I fa £rancIsco
ÐoIagno !frora râ f nhIô u.
Pha I, fôI so Ia m hô f ca ch dô fro fha nh nguo I Iuong fhIô n va
gIu sao cho mình ma I Iuong fhIô n. ChI co mô f dIô u phIô n phu c Ia
fôI chua Ia m vIô c bao gIo , fôI không bIô f Ia m gì ca . TôI pha I Ia m
bâ f cu vIô c gì dô kIô m sô ng. Cu ng không dô , nhung cha c cha n Ia
fôI so Ia m duo c. Nga y maI fôI so fro fha nh mô f nguo I nhu nhu ng
nguo I kha c. Công fô vIôn! NguoI da fhua fa rô I: fa da fhoa f ha n ra
kho I con duo ng cu a su fhô I na f.
TôI fran fro hô I Iâu frôn vo ng, fhao fhu c frong dôm cuô I cu ng
cu a cuô c do I fu fô I Iong dong. TôI ngô I dâ y, dI ra fham ca I vuo n ma
fôI da bo bIô f bao nhIôu công su c dô san so c frong nhu ng fha ng
qua. Trang sa ng nhu ban nga y. Nuo c sông Ia ng Io cha y ra bIô n.
Không co fIô ng chIm: chu ng dang ngu . Tro I dâ y sao, nhung frang
sa ng qua , pha I du ng quay Iung Ia I phia frang mo I fhâ y duo c sao.
Truo c ma f fôI Ia bo ng fô I cu a ru ng, chI co mô f dIô m sa ng mo mo Ia
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 227
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ia ng ÐI Ðorado. Ca nh fInh mjch sâu Ia ng cu a fhIôn nhIôn Ia m cho
fôI fhu fha I. Nô I bô n chô n da Ia ng dju dâ n va dôm fhanh va ng da
dom Ia I cho fôI su fhanh fha n ma fôI dang câ n. TôI fuo ng fuo ng
fhâ y râ f ro noI ma nga y maI fôI fu xa -Ian da f chân Iôn ma nh dâ f
cu a SImon ÐoIIvar, nguo I da gIa I pho ng nuo c na y kho I su fhô ng frj
cu a Tây Ðan Nha va da dô Ia I cho ca c fhô hô sau nhu ng fình ca m
nhân da o va su fhông ca m da Ia m cho fôI co fhô ba f dâ u duo c sô ng
Ia I.
TôI da ba muoI ba y fuô I, fôI co n fro . Thô fra ng cu a fôI hoa n
ha o. TôI chua bao gIo ô m na ng, fhâ n kInh fôI hoa n foa n bình
fhuo ng. TôI da m no I vâ y. Con duo ng fhô I na f ma không dô Ia I
frong fôI nhu ng dâ u vô f sa do a. TôI cho do chu yô u Ia do fôI không
bao gIo fhu c su fhuô c vô no ca .
Trong nhu ng fuâ n fu do dâ u fIôn, fôI không nhu ng pha I fìm
ca ch kIô m sô ng cho mình, ma co n pha I san so c va nuôI sô ng
PIcohno. Ðô I vo I fôI, fra ch nhIô m â y fhâ f na ng nô . Tuy câ u fa Ia
ga nh na ng dô I vo I fôI, fôI so gIu Io I hu a vo I gIa m dô c fra I gIam, cho
dô n khI na o dua duo c PIcoIIno va o bô nh vIô n, noI co nhu ng nguo I
chuyôn môn gIo I chu a bô nh cho câ u, mo I fhôI.
TôI co nôn ba o fIn cho bô fôI bIô f Ia fôI da duo c fu do không7
Ða nhIô u nam, ông cu không bIô f gì vô fôI. Không bIô f bây gIo ông
cu o dâu7 Nhu ng fIn fu c duy nhâ f ma ông cu co duo c vô fôI Ia do
ca nh sa f dô n ho I mô I Iâ n fôI vuo f ngu c. Không, fôI không duo c hâ p
fâ p. TôI không co quyô n Ia m vô f fhuong co Io so da fha nh so o sau
bao nhIôu nam nay, Ia I ro m ma u. TôI so vIô f fhu cho ông cu khI
na o fôI da ô n djnh, da co mô f vj fri nho vu ng va ng, không co vâ n
dô gì ra c rô I, khI fôI da co fhô no I vo I ông cu : “Thua ba, con cu a ba
da duo c fu do, da fro fha nh mô f nguo I fô f va Iuong fhIô n. Con da
sô ng nhu fhô na y, ba ng ca ch na y. Ða không pha I cu I dâ u khI nghI
vô con nu a, va cu ng vì fhô cho nôn con mo I vIô f fhu na y dô no I vo I
ba Ia con Iuôn Iuôn yôu fhuong va fôn kinh ba”.
Ðang co chIô n franh, không bIô f quân Ðu c co chIô m do ng
Ia ng chu ng fôI không7 Ardo cho không pha I Ia mô f vu ng co chu f gì
quan fro ng vô chIô n Iuo c cu a nuo c Pha p. Cha c chu ng cu ng cha ng
Henry Charrieâ re 228
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chIô m do ng hô f ca fInh na y. O dâ y pho ng chu ng kIô m duo c ca I gì
ngoa I ha f do ra7 Pha I, chI khI na o fôI fu fhâ y mình da xu ng da ng
fôI mo I vIô f fhu, hay no I cho du ng hon mo I fìm ca ch vIô f fhu vô
nha .
TôI so dI dâu bây gIo 7 TôI so djnh cu o mô f Ia ng gâ n mo va ng
fôn go I Ia Io CaIIao. TôI so sô ng o do mô f nam - fho I gIan nguo I fa
do I ho I fôI pha I sô ng frong mô f cô ng dô ng nho . Rô I fôI so Ia m gì7 AI
ma bIô f duo c: MI du ng da f fruo c nhu ng vâ n dô nhu vâ y. Ðu pha I
cuô c dâ f dô kIô m mIô ng an, mI cu ng pha I Ia m, co fhô fhôI.
TôI pha I fâ p sô ng fu do, vIô c na y so không dô dâu. Muo I ba
nam rô I, không kô mâ y fha ng o Coorgofovn, fôI không pha I Io dô n
chuyô n kIô m an. Ðu sao hô I o Coorgofovn, fôI cu ng da xoay xo
duo c. Cuô c phIôu Iuu vâ n fIô p fu c, fôI pha I nghI ra phuong kô dô
ma sô ng, dI nhIôn Ia không Ia m ha I dô n aI. Rô I so finh sau! Na o,
cu dô n Io CaIIao da .
Ða y gIo sa ng. Anh na ng do p vu ng nhIô f do I, bâ u fro I xanh
không go n mô f bo ng mây, chIm ho f Iiu Io ca c ngo I nIô m vuI sô ng.
Ca c ba n fôI da vô fu u o cô ng vuo n. PIcoIIno ma c quâ n a o fhuo ng,
ca o râu sa ch so . Tâ f ca mo I fhu : ca nh fhIôn nhIôn, vâ f va nguo I
dô u foa f Iôn nIô m vuI va dô u mu ng cho fôI duo c fu do. Co mô f
fhIô u u y cu ng dô n vo I nho m ba n bo fôI: anh fa so cu ng dI vo I chu ng
fôI dô n Ia ng ÐI Ðorado.
- Chu ng fa ha y hôn nhau, rô I anh dI dI, - Tofo no I. Nhu vâ y
so fô f hon cho fâ f ca mo I nguo I.
- Tu bIô f ca c ba n fhân mô n, nô u co djp dI qua Io CaIIao ca c
ba n dô n fìm fôI nho . Nô u fôI co nha rIông fhì do cu ng Ia nha cu a
ca c ba n.
- Tu bIô f PapI, chu c anh ga p may ma n nho !
Chu ng fôI dI nhanh xuô ng bô n va Iôn xa -Ian. PIcoIIno dI kha
vu ng va ng. Câ u fa chI bj IIô f fu hông fro Iôn, chu chân fhì không
sao. Muo I Iam phu f sau, chu ng fôI da qua sông.
- CIâ y fo cu a PIcoIIno dây. Anh ba n Pha p, chu c anh may ma n
nho . Tu gIo phu f na y anh duo c fu do AdIos!
PAPIIION NC!O I T! KHO SAI |Q!YÐ N 4) 229
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ru f bo nhu ng xIô ng xich doo da ng mình da muo I ba nam
cu ng cha ng kho khan gì. “Anh duo c fu do fu gIo phu f na y”. Nguo I
fa da quay ma f dI, không gIa m sa f anh nu a. ChI co fhô fhôI.
Chu ng fôI Ioo nhanh con duo ng da cuô I fu bo sông dI Iôn. Chu ng
fôI chI co mô f go I nho , o frong co ba ca I a o so-mI va mô f ca I quâ n
da I dô fhay dô I. TôI ma c bô com-Iô ma u xanh ha ng ha I, so-mI
fra ng, fha f ca-va f xanh cu ng ma u vo I a o ngoa I.
Nhung dI nhIôn Ia m Ia I cuô c do I không pha I nhu khâu Ia I
chIô c khuy a o. Va nô u gIo dây, haI muoI Iam nam sau, fôI da co vo ,
co mô f con ga I, da sô ng sung suo ng o Caracas, da Ia công dân
VonozuoIa, fhì do Ia do fra I qua bIô f bao nhIôu chuyô n kha c, bao
nhIôu fha nh công va dô vo , nhung Ia cu a mô f nguo I fu do va mô f
công dân du ng da n.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful