You are on page 1of 1

Els Països Catalans diem

NO a la directiva europea
de les 65 hores!
A principis del mes de juny del 2008, els ministres de Treball de la Unió Europea van aprovar la Directiva Europea d’Organització de
la Jornada Laboral, més coneguda com a Directiva de les 65 hores, que ha de permetre als estats de la UE adaptar la seva legislació
per acceptar jornades laborals de 60 hores setmanals, 5 més en cas d’alguns col·lectius que realitzen guàrdies.

Aquesta directiva resta pendent de debatre i aprovar per part del Parlament Europeu i, en cas que prosperés intacta, suposaria un
enorme pas enrere respecte els drets laborals aconseguits després de dècades de lluites obreres dels treballadors i les treballadores
europees.

D’aquesta manera, en cas d’aprovar-se la directiva, es calcula que podrien eliminar-se un terç dels llocs de treball de la UE, es per-
metrien jornades laborals un 35% majors del que l’Organització Internacional del Treball considera com a excessives, els riscos a
la feina es multiplicarien, com a conseqüència del major nombre d’hores treballades, i la productivitat es reduïria, tal com succeeix
en els països amb les jornades laborals majors. De la mateixa manera, alguns col·lectius patirien més que d’altres els efectes de la
directiva. Així, els i les joves, com a principals protagonistes de les diferents facetes de la precarietat laboral, serien els primers en
patir aquestes jornades abusives; les dones veurien dilapidades les possibilitats de corresponsabilitzar-se de les tasques de la llar i
familiars amb els seus companys masculins, obligant-les a quedar-se a casa o en feines de menor qualificació, en no poder treballar
les hores exigides, o a contractar serveis privats que se n’ocupin; mentre que els sindicats perdrien força en la negociació col·lectiva,
en acordar-se a nivell individual del treballador o treballadora i l’empresari o empresària l’aplicació o no d’aquesta jornada.

Els defensors de la directiva asseguren que aquesta només ofereix un marc en el qual legislar cada estat, però sense obligar-lo a
permetre les jornades laborals de 65 hores, tot i que a ningú se li escapa que, de ser així, es pot produir una deslocalització interna
d’empreses en favor d’aquells països que adoptin la proposta, forçant la resta a seguir l’exemple.

Aquesta mesura, doncs, només es pot entendre com un exemple més de la deriva neoliberal que protagonitza la Unió Europea,
desregularitzant no només les transaccions en el si mercat únic, sinó també minvant els drets socials i laborals de les classes treba-
lladores, igualant a la baixa la legislació i la cobertura social dels països més desenvolupats amb la dels nous estats de la UE. El vell
somni de l’Europa del Benestar s’està jubilant ràpidament en favor de la de l’Europa del Capital.

És per això, doncs, que reclamem:

La retirada immeditada de la Directiva de les 65 hores o el vot majoritàriament contrari a aquesta al Parlament Europeu.

Avançar (recuperant-la, en algun cas) cap a la jornada laboral de les 35 hores per als treballadors i les treballadores dels Països
Catalans i del conjunt de la Unió Europea, com un dels passos per aconseguir la plena ocupació i la millora de la qualitat del treball.

Abandonar l’actual model d’Unió Europea, construïda en favor dels estats i els grans capitals; ja que la unitat europea només
té sentit si reverteix en favor de la majoria, enfortint els drets socials, laborals i democràtics de la seva ciutadania i contribuint en la
construcció d’una Europa dels Treballadores i les Treballadores i dels Pobles.

intersindical@intersindical-csc.org espaijove@intersindical-csc.org
www.intersindical-csc.cat www.lespaijove.cat