แผนการจัดการ

เรียนรู้
สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน
้ ฐาน
ปี ที ่

3

4

เรือ
่ ง

43

เรือ
่ ง

หน่วยการเรียนรู้ที ่
ชัว
่ โมง
แผนการเรียนรู้ที ่

(ค 33101)

ช่วงชัน
้ ที ่

3

ระบบสมการเชิงเสูน

สมการเชิงเสูนสองตัวแปร

ชัน
้ มัธยมศึกษา

จำานวน

18

จำานวน

1

ชัว
่ โมง

……………………………………………………………………………………
………………….
สาระที ่

มาตรฐาน

1. สาระสำาคัญ
1

สมการทีม
่ ีตัวแปรสองตัวแปร
และไม่มีการค้ณกันของตัวแปร

เรียกว่า

เลขชีกำาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น

สมการเชิงเสูนสองตัวแปร

เพือ
่ เป็นแนวทาง

ในการจัดร้ปสมการ ซึง่ นำาไปใชูในการแกูโจทย์ปัญหาเกีย
่ วกับระยะทางและอัตราเร็ว

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 จุดประสงค์ปลายทาง
2.1.1

สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเสูนไดู

2.2 จุดประสงค์นำาทาง

2.2.1 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชูงเสูนไดู
2.2.2 สามารถหาคำาตอบ

เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟของสมการเชิงเสูน

ไดู

3. สาระการเรียนรู้
สมการเชิงเสูนสองตัวแปร

1

สมการเชิงเสูนสองตัวแปล เลขชีก
้ ำาลังของตัวแปลแต่ละตัวเป็น
และไม่มีการค้ณของตัวแปร

= 5
y

เมือ

x

เรียกว่า

, y

สมการเชิงเสูนสองตัวแปร

แทนจำานวนเต็ม

เช่น

2x

ซึง่ เขียนกราฟจากร้ปสมการ

+

y

2x

+

= 5

4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ทบทวนความรู้เกีย่ วกับสมการเชิงเสูนตัวแปรเดียวโดยใหูนักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4-5
คน ศึกษาใบความรู้ที ่

4.2

4.1

นักเรียนเขียนการหาค่อ
้ ันดับในร้ปของ

( x, y )

จากใบกิจกรรมที ่

เสร็จแลูวเปลีย
่ นกันตรวจตามใบเฉลยทีค
่ ร้แจกใหู

4.3 ใหูนักเรียนทำาขูอทดสอบก่อนเรียน
30

โดยใชูขูอทดสอบจำานวน

20

ขูอ

4.1
เวลา

นาที

4.4 เมือ่ ทำาขูอทดสอบแลูวเก็บกระดาษคำาตอบเพือ่ ตรวจแลูวประเมินผลความรู้ของ
นักเรียนก่อนจะเรียนในหน่วยที ่

4

เรือ
่ ง

5. สือ่ และแหล่งเรียนรู้
5.1 ขูอทดสอบก่อนเรียนจำานวน 20
5.2 ใบความรู้ที ่ 4.1
5.3 ใบกิจกรรมที ่ 4.1
5.4 กระดาษคำาตอบ
6. การวัดและประเมินผล

6.1 สังเกตจากการสนใจเรียน

ขูอ

ระบบสมการเชิงเสูน

6.2 ตรวจคำาตอบจากใบกิจกรรมที ่ 4.1
6.3 ตรวจคำาตอบจากขูอทดสอบก่อนเรียน
7. กิจกรรมเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
(ลง
ชือ

)………………………………..

(………………………………)
………………………………

..

ตำาแหน่ง

บันทึกหลังสอน

ผลการสอน

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
ปัญหา

/

อุปสรรค

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
ขูอเสนอแนะ

/

แนวทางแกูไข

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……….
(ลงชือ่ )
……………………………………ผู้สอน
(

นายสุรศักดิ ์

พันธ์ุสง่า

อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่

)
ตำาแหน่ง

ผู้ช่วยผู้

ใบความรู้ที ่

4.1

ระบบสมการเชิง

เสูน

สมการเชิงเสูนสองตัวแปร

สมการเชิง
เสูนสองตัวแปร
สมการเชิงเสูนสองตัวแปร เลขชีก
้ ำาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น
การค้ณของตัวแปร
เมือ

x

,

เรียกว่า

y

สมการเชิงเสูนสองตัวแปร

แทนจำานวนเต็ม

2x

เช่น

ซึง่ เขียนกราฟจากร้ปสมการ

1

และไม่มี

+ y
2x

=

5

+ y

=

5

ตัวอย่าง

มีนักกีฬาชาย หญิงรวมกัน

12

คน

จงเขียนค่้อน
ั ดับ

( x , y

)
วิธีทำา

ใหู

x

แทนจำานวนนักกีฬาชาย
ใหู

y

แทนจำานวนนักกีฬา

หญิง
จากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ ไดูดังนี ้

+ y

=

12

x

3 ) . 6 ) . 5 ) . ( 2 . ( 11 . ( 6 . 7 ) . y ) ไดูดังนี ้ ( 1 . ( 10 . 10 ) .1 ) เขียนกราฟไดูดังนี y 14 12 10 นำามา . 11 ) . 2 ) . 9 ) . ( 8 . ( 5 . 4 ) ( 9 . ( 3 .x y 1 11 2 10 3 9 4 8 5 7 6 6 7 5 8 4 9 3 10 2 11 1 จากตาราง เขียนใหูอย่้ในร้ปค่้อันดับ ( x . ( 4 . 8 ) . ( 7 .

8 6 4 2 0 8 10 12 14 2 x 4 6 .

1 1.ใบกิจกรรมที ่ 4. จงเปลีย ่ นประโยคต่อไปนีเ้ ป็นประโยคสัญลักษณ์ ใหู x และ y เป็น ตัวแปร ทัง้ หมด 14 แดงซือ ้ เงาะและสูมมา ผล วิธีทำา x y ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… .

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… … ……………… ……………… …… จากตาราง ใหูนักเรียนเขียนอย่้ในร้ปค่้อันดับ ( x . 8. y ) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. จงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แลูวอภิปรายตามหัวขูอขูางล่างนี ้ .

.." กลูวยกองหนึง่ มีกลูวยนำา ้ วูามากกว่ากลูวยหอมอย่้ 2 หวี " 1) นักเรียนทราบหรือไม่ว่า กลูวยกองนีม ้ ีกีห ่ วี …………………………………………………………………………… ……………. 7) ใหูนักเรียนเขียนคำาตอบของโจทย์ขอู นีใ้ นร้ปค่้อันดับ . 2) มีกลูวยแต่ละชนิดอย่างละกีห่ วี …………………………………………………………………………… …………….. 3) ถูามีกลูวยนำา้ วูา 100 หวี จะมีกลูวยหอมกีห ่ วี …………………………………………………………………………… ……………. 4) ถูามีกลูวยหอม 30 หวี จะมีกลูวยนำาวูากีห ่ วี …………………………………………………………………………… ……………… 5) มีกลูวยนำาวูาอย่างนูอยทีส่ ุดกีห่ วี และอย่างมากทีส ่ ดกีห ่ วี …………………………………………………………………………… ……………. 6) มีกลูวยหอมอย่างนูอยทีส่ ดุ กีห่ วี และอย่างมากทีส ่ ุดกีห ่ วี …………………………………………………………………………… …………….

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………..…………………………………………………………………………… ……………… 8) ใหูนักเรียนเขียนกราฟของคำาตอบ …………………………………………………………………………… ……………. ขูอทดสอบ ก่อนเรียน ..

-1) เป็นคำาตอบของระบบสมการ 1.1) .4 หน่วยที ่ 10 ระบบสมการเชิงเสูน ปี ขูอใดเป็นประโยคสัญลักษณ์ ถูามาลีมีอายุ ปี ศรีสุดามีอายุ y 31 x ค ง 2. (-5.3) ง ใด 3 เท่ากับเท่าไร ก = 12 y และ (x. จำานวน คำาตอบของระบบสมการ ปี 1.3y = 1 7x + 2y = 8 . y + 7 = x .1) 9. ไม่มีคำาตอบ . 4 3. x + y = 7 . ข . X = y x + 2y คำาตอบ x. . 2x . เรือ ่ ง (-5. x + y = 31 ข 3 ใหูนักเรียนเลือกคำาตอบทีถ ่ ้กตูองเพียงขูอเดียว มาลีและศรีสุดามีอายุรวมกันเท่ากับ .y) = y 3. แทนจำานวนเต็มใดๆ y มีค่าเท่าใด 1. และ ค .y = 1 . ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ ขูอ คำาสัง่ 1. ข ถูา เมือ ่ x x = -2 และ 4 (5.y = 31 ดินสอน 2x + y และ 4x X . มีคำาตอบเดียว 1. = 3 2. มี 2 7 แท่ง ถูานิดมี แท่งและนูอยมีดินสอ y แท่ง ขูอใดคือ ประโยคสัญลักษณ์ ค ง 8. 7.-1) . (5. มีกี ่ 4. มีหลายคำาตอบ นิดและนูอยมีดินสอรวมกัน ข = 1. 5x .3 y 2x + 5y 3x + 8y = 7 X + 7 = y X คำาตอบ จากระบบสมการ = 5 . (2.

2) ก 10.2y = 8 (3. . 6 4. 5. สมการ แกน y 7x + 2y = 8 2x + 3y . มี 2 คำาตอบ 4. ง ( 0. x + y = 9 (2. ข 3. ยาว ยาวกว่าดูานกวูาง x . 3 ) .9 = 0 . ( 0.7) ค . ไม่มีคำาตอบ 2.3 ) . ( 8. มีหลายคำาตอบ ทีด ่ ินร้ปสีเ่ หลีย ่ มผืนผูาแปลงหนึง่ มีดูาน ยาวโดยรอบ 60 8 เมตร ตารางเมตร (7. ค 2. และ คำาตอบของระบบสมการ 3x+6y= 12 1.ค ง .2) และ ง 7x .0) . 209 ตารางเมตร 3. 5 . 216 ตารางเมตร เมตร และความ ทีด ่ ินแปลงนีม ้ ีพืน ้ ทีก ่ ี่ . 5x + 3y = 1 x + 2y = 4 มีกีค ่ ำาตอบ 1. 5x .0) ข ง ตัด ทีจ ่ ุดใด 1. 198 ตารางเมตร 4.3y = 1 (2.2y = 8 คำาตอบของระบบสมการ .8 ) 6. มีคำาตอบเดียว 3. ( 3.y = 5 คือขูอใด 5x + 3y = 1 7x . 187 ตารางเมตร 2. .

สรุปผลการ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ หน่วยที… ่ ….ตำาแหน่ง………………….ระดับ……………… โรงเรียน………………………………………………สำานักงานเขตพืน ้ ทีก ่ ารศึกษา…………..….เขต………..จำานวน………ชัว ่ โมง ระดับผล เลขที ่ เลข ประจำา การ คะแนน ตัว ชือ ่ สกุล - รวม ก่อน เรียน ระหว่าง เรียน หลังเรียน ประเมิน ประจำา หน่วย .เรือ ่ ง…………………………………………………………………………………………..แบบบันทึกผลการจัดการเรียน รู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 33101) … ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 / ปี การศึกษา…… ชือ ่ อาจารย์ผู้สอน……………………………………..

) ค่าเบีย ่ งเบน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….เดือน……………………….พ..ศ……….D. ราย นามสกุล - เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความ ตัว ชือ ่ ความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จ จำา ม ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ใน ที ่ ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ การประเมิน รว สรุปผลการ ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน .ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา………………………….รวม ค่าเฉลีย ่ x มาตรฐาน ( S..

5 5 5 5 5 5 0 3 สนใจ ทันเวลา ตนเอง .

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม วางแผน  ม .. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต แบ่งหนูาที ่ รับฟั งความ บรรยากาศใน ติดตามและ ผลการ ทำางาน คิดเห็น การทำางาน ปรับปรุงงาน ประเมิน การ สังเกต รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม ใชูไดู ปรับ ใชูไ ปรับ ปรุง ดู ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ผ่า ไม่ ปรุง น ผ่า น . 3 /…….

สาระสำาคัญ .หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 4 เรือ ่ ง 44 เรือ ่ ง หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง (ค 33101) ระบบสมการเชิงเสูน สมการเชิงเสูนสองตัวแปร แผนการจัดการเรียนรู้ ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา จำานวน 18 จำานวน 1 …………………………………………………………………………………… …………………. สาระที ่ มาตรฐาน 1.

y เรียกว่า สมการเชิงเสูนสองตัวแปร แทนจำานวนเต็ม เช่น 2x ซึง่ เขียนกราฟจากร้ปสมการ + 1 y 2x + = 5 4.1.1 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชูงเสูนไดู 2.1 ทบทวนความรู้เดิมเรือ่ งสมการเชิงเสูนสองตัวแปร คน ศึกษาใบความรู้ที ่ ทำาใบกิจกรรมที ่ 4.1 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเสูนไดู 2.2 สามารถหาคำาตอบ เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟของสมการเชิงเสูน ไดู 3.2.2 จุดประสงค์นำาทาง 2.2 เรือ ่ งการลงจุดและเขียนกราฟเสูนตรง 4-5 แลูว .2 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ เสร็จแลูวคร้และนักเรียนร่วมกันสรุป 4.ตัวแปรแต่ละตัวเป็น ตัวแปร 1 สมการทีม ่ ีตัวแปรสองตัวแปร และไม่มีการค้ณกันของตัวแปร เรียกว่า เลขชีกำาลังของ สมการเชิงเสูนสอง เพือ ่ เป็นแนวทางในการจัดร้ปสมการ ซึง่ นำาไปใชูในการแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระยะ ทางและอัตราเร็ว 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 4. สาระการเรียนรู้ สมการเชิงเสูนสองตัวแปร สมการเชิงเสูนสองตัวแปร เลขชีก ้ ำาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น และไม่มีการค้ณของตัวแปร = 5 y เมือ ่ x .2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.

2 ตรวจแบบฝึ กหัด 6.2 เสร็จเรียบรูอยแลูว ช่วยกันเฉลยคำา ตอบ 4. การวัดและประเมินผล 6.3 นักเรียนสรุปร่วมกันจากใบกิจกรรมที ่ 4.4 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 คร้และนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของกราฟจากสมการ y ทัง้ 6 = ax + b กรณี พรูอมแสดงแผนภ้มิใหูนักเรียนด้และบันทึกลงในสมุดแบบฝึ กหัดของ ตนอง 4.3 แลูวส่งใน 6 กรณี ชัว ่ โมงต่อไป 5.2 ใบกิจกรรมที ่ 4.4.3 6.2 เมือ ่ นักเรียนทำาใบกิจกรรมที ่ 4. สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5. กิจกรรมเสนอแนะ + b ทัง้ .5 นักเรียนช่วยกันทำาแบบฝึ กหัดในแบบเรียนคณิตศาสตร์ ม .3 แผนภ้มิกราฟของสมการ y = ax 5.2 5.1 ใบความรู้ที ่ 4.2 5.1 สังเกตจากการซักถาม 6.2 แลูวนำาสเนอหนูาชัน ้ ใหู เพือ ่ นไดูรับรู้ดูวยกันและมีขูอสงสัยใหูซักถามหาขูอสรุปลักษณะของกราฟ ซึง่ นักเรียน ไดูร่วมกันอภิปรายแลูว 4.3 บันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 7.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. . (ลง ชือ ่ )………………………………..

ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….(………………………………) ……………………………… .. ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

2 ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ใบความรู้ที ่ ระบบสมการเชิงเสูน .…………………………………………………………………………………… ………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ 4.

สมการเชิงเสูนสองตัวแปร สมการเชิงเสูนสอง ตัวแปร สมการเชิงเสูนสองตัวแปร เลขชีก ้ ำาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น และไม่มีการค้ณของตัวแปร = 5 y มี x เมือ ่ = 5 6 และ และ และ และ เรียกว่า สมการเชิงเสูนสองตัวแปร . y แทนจำานวนเต็ม จากสมการ y = เช่น 2x ซึง่ เขียนกราฟจากร้ปสมการ ax + b + 2x 1 y + ลักษณะของกราฟ กรณี b = b b 1 a > 0 กรณีที ่ 2 a > 0 กรณีที ่ 3 a < 0 กรณีที ่ 4 a < 0 0 ≠ = b ≠ กรณีที ่ 0 0 0 .

กรณีที ่ และ b ≠ 0 กรณีที ่ และ b = 5 6 a = 0 a = 0 0 y จากสมการ = ax + b สามารถนำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ > 0 และ กรณีที ่ 1 = x b = 0 y X -2 -1 0 1 2 3 y -2 -1 0 1 2 3 y = 2x X -2 -1 0 1 2 3 y -4 -2 0 2 4 6 เมือ ่ a .

y 4 3 2 y 1 y = x -4 -1 -1 -2 -3 -4 = 2x 0 1 2 3 4 -3 x -2 .

1 y a X -2 -1 0 1 2 3 y -5 -3 -1 1 3 5 1 .จากสมการ y = ax + b สามารถ นำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ 2 เมือ ่ = 2x + กรณีที ่ > 0 และ b ≠ 0 y X -2 -1 0 1 2 3 y -3 -1 1 3 5 7 y = 2x .

4 3 y = 2x + 1 2 1 y = 2x .1 -4 -1 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 -3 x -2 .

จากสมการ y = ax + b สามารถนำา ไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ กรณีที ่ < 0 และ 3 b = 0 y = -2x X -2 -1 0 1 2 3 y 4 2 0 -2 -4 -6 y = -x y 4 X -2 -1 0 1 2 3 y 2 1 0 -1 -2 -3 เมือ ่ a .

3 2 1 -4 -1 0 1 2 3 -3 4 x -1 -2 y = -2x -3 y -4 = -x -2 .

จากสมการ y = ax + b สามารถนำาไป เขียนกราฟไดูดังนี ้ 4 เมือ ่ = -x + กรณีที ่ < 0 และ b ≠ 0 y X -2 -1 0 1 2 3 y 3 2 1 0 1 2 y = -2x y 4 a + X -2 -1 0 1 2 3 y 5 3 1 -1 -3 -5 1 1 .

3 2 1 -4 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 x -1 -2 y = -x + 1 -3 + 1 -4 y = -2x .

y จากสมการ = ax + b สามารถนำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ กรณีที ่ = 0 และ เมือ ่ a b ≠ 0 y = 0(x) X -2 -1 0 1 2 3 y 3 3 3 3 3 3 y = 0(x) y 5 + 2 X -2 -1 0 1 2 3 y 2 2 2 2 2 2 + 3 .

4

y

= 3
3
2

y

= 2
1
-4
-1
-1
-2
-3
-4

0

1

2

3

4

-3
x

-2

จากสมการ

y

= ax

+

b

สามารถนำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้

กรณีที ่

= 0

และ

4

เมือ

b = 0
y

y

6

= 0( x )

X

-2

-1

0

1

2

3

y

0

0

0

0

0

0

a

3
2
1

y = 0
-4

-1
-1
-2
-3
-4

0

1

2

3

4

-3
x

-2

ใบกิจกรรมที ่

1.
ไดูอย่างไร

คำาสัง่

จงตอบคำาถามต่อไปนี ้

มาลีและศรีสุดาอายุรวมกันเท่ากับ
เมือ
่ มาลีมีอายุ

x

ปี

31

ศรีสุดามีอายุ

ปี

y

4.2

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์
ปี

……………………………………………………………………………………
…………………
2.
นูอยมีดินสอ

นิดและนูอยมีดินสอรวมกัน

y

แท่ง

7

แท่ง

ถูานิดมีดินสอ

x

แท่ง และ

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไดูอย่างไร

……………………………………………………………………………………
………………….
3.
5

จงเขียนกราฟของสมการ

y = -2x

และ

y

=

-2x

-

โดยใชูแกนค่้เดียวกับ

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียนระหว่างเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน
้ ฐาน

ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที ่

นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า

3

คร้ผู้บันทึก

วันที…
่ ……..เดือน………………………..พ.ศ……….ครัง้ ที…
่ ………ปี การศึกษา………………………….
รายกา

นามสกุล

-

5

5

5 5

5

สรุปผลการ
ประเมิน

เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ

ตัว

ชือ

เวลาความซือ
่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน

จำา

ความมีระเบียบรอบคอบ

ประ

ความมีเหตุผลและเชือ
่ มัน
่ ในตนเอง

ที ่

ความเพียรพยายาม

เลข

ความสนใจใฝ่ รู้

รประเมิน

รว

ผ่าน

5

3
0

ไม่ผ่าน

ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ รับฟั งความ บรรยากาศใน ติดตามและ ผลการ ทำางาน คิดเห็น การทำางาน ปรับปรุงงาน ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม ปรับ ใชูไ ปรับ ปรุง ดู ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ผ่า ไม่ ปรุง น ผ่า น .ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม วางแผน ม.. 3 /…….แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง…………………………………………….

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี แผนการจัดการเรียน รู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา .

สาระการเรียนรู้ กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ในการเขียนกราฟของสมการ 0 เมือ ่ A ร้ปใหม่ไดูดังนี ้ และ B ไม่เท่ากับ Ax ศ้นย์พรูอมกัน + By + C = เพือ ่ สะดวกอาจจัดสมการใหูอย่้ใน .1 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเสูนไดู 2.2.2.2 สามารถหาคำาตอบ เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟของสมการเชิงเสูน ไดู 3.4 เรือ ่ ง 45 เรือ ่ ง หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ ระบบสมการเชิงเสูน จำานวน กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร จำานวน 18 1 ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… …………………. สาระสำาคัญ สมการทีม ่ ีตัวแปรสองตัวแปร ของตัวแปร เรียกว่า เลขชีกำาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น สมการเชิงเสูนสองตัวแปร 1 และไม่มีการค้ณกัน เพือ ่ เป็นแนวทางในการจัดร้ปสมการ ซึง่ นำาไปใชูในการแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระยะทางและอัตราเร็ว 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.1 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชูงเสูนไดู 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. สาระที ่ มาตรฐาน 1.2 จุดประสงค์นำาทาง 2.1.

กิจกรรมการเรียนรู้ 4.Ax Y + By = ax + C = 0 + b 4.1 คร้ทบทวนลักษณะของกราฟ กันตอบคำาถามเป็นรายบุคคล = ax + b ทัง้ 6 กรณี และใหูนักเรียนร่วมกันอภิปรายและช่วย และร่วมกันสรุปลักษณะของกราฟจากสมการ 6 กรณี ดังนี ้ y จากสมการ ลักษณะของกราฟ มี และ และ และ b b b = 6 = ax + b กรณีที ่ 1 a > 0 กรณีที ่ 2 a > 0 กรณีที ่ 3 a < 0 0 0 = กรณี 0 ≠ y .

3 นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดเพิม่ เติมในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ชัว ่ โมงต่อไป 5.1 ใบความรู้ที ่ 4.3 แลูวทำาแบบฝึ กในใบกิจกรรมที ่ 4.3 แผนภ้มิลักษณะของกราฟ 5. การวัดและประเมินผล 6.3 5.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที ่ 4.3 5.3 แลูว .1 ซักถาม 6.2 ใบกิจกรรมที ่ 4.และ และ b ≠ b กรณีที ่ 4 a < กรณีที ่ 5 a = 0 a = 0 0 0 ≠ กรณีที ่ และ b = 6 0 0 และบันทึกลงในสมุดแบบฝึ กหัดของตนเอง 4.3 ส่งใน เปลีย ่ นกันตรวจนำาคะแนนส่งคร้เพือ ่ บันทึกผลการประเมิน 4.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม ชัน ้ ม . สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.4 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 6.

3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.4 ตรวจแบบฝึ กหัด 7. .6.. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

.ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. . (ลง ชือ ่ )……………………………….

ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ..(………………………………) ……………………………… .

(ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ใบความรู้ที ่ 4.3 ระบบสมการเชิงเสูน กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ตัวแปร กราฟของสมการเชิงเสูนสอง .…………………………………………………………………………………… ……….

Ax ในการเขียนกราฟของสมการ 0 เมือ ่ A B และ ไม่เท่ากับ ศ้นย์พรูอมกัน + By + C = เพือ ่ สะดวกอาจจัดสมการใหูอย่้ใน ร้ปใหม่ไดูดังนี ้ Ax Y + By = ax + C = 0 + b จากสมการ ลักษณะของกราฟ มี และ และ และ และ และ b = b b = ≠ = ≠ + b กรณีที ่ 1 a > 0 กรณีที ่ 2 a > 0 กรณีที ่ 3 a < 0 กรณีที ่ 4 a < 0 กรณีที ่ 5 a = 0 0 0 0 0 ax กรณี 0 b ≠ b 6 y .

กรณีที ่ และ b = 6 a = 0 0 y จากสมการ = ax + b สามารถนำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ > 0 และ กรณีที ่ 1 = x b = 0 y X -2 -1 0 1 2 3 y -2 -1 0 1 2 3 y = 2x X -2 -1 0 1 2 3 เมือ ่ a .

y -4 -2 0 2 4 6 y 4 3 2 y 1 y = x -4 -1 -1 -2 -3 -4 = 2x 0 1 2 3 4 -3 x -2 .

1 X -2 -1 0 1 2 3 y -5 -3 -1 1 3 5 1 .จากสมการ y = ax + b สามารถ นำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ 2 เมือ ่ = 2x + กรณีที ่ > 0 และ a b ≠ 0 y X -2 -1 0 1 2 3 y -3 -1 1 3 5 7 y = 2x .

1 -4 -1 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 -3 x -2 .y 4 3 y = 2x + 1 2 1 y = 2x .

จากสมการ y = ax + b สามารถ นำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ กรณีที ่ = 0 และ b ≠ 0 y = 0(x) X -2 -1 0 1 2 3 y 3 3 3 3 3 3 y = 0(x) y 5 เมือ ่ + 2 X -2 -1 0 1 2 3 y 2 2 2 2 2 2 a + 3 .

4 y = 3 3 2 y = 2 1 -4 -1 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 -3 x -2 .

จากสมการ y = ax + b สามารถนำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ กรณีที ่ = 0 และ 4 เมือ ่ b = 0 y y 6 = 0( x ) X -2 -1 0 1 2 3 y 0 0 0 0 0 0 a .

3 2 1 y = 0 -4 -1 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 -3 x -2 .

3 -1 2 x +1 3 0 1 2 y ทีจ ่ ุด .ใบกิจกรรมที ่ คำาสัง่ 1. จงตอบคำาถามต่อไปนี ้ จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนีโ้ ดยใชูแกนค่้เดียวกัน ใด เสูนตรงเหล่านีต ้ ัดแกน 1) y = 2) y = -2x + 1 3) y = -x + 1 -2 x Y Y 4.

y …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. .

3 3) y = x + 2 4) y = x .2.5 X -2 โดยใชูแกนค่้เดียวกัน -1 0 1 2 Y Y Y y …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… . จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี ้ 1) y = x + 1 2) y = x .

รายกา รประเมิน รว ม สรุปผลการ ประเมิน ..เดือน……………………….ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………. แบบสังเกต พฤติกรรมนักเรียนระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….ศ……….พ..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……..

ที ่ ประ จำา ตัว ชือ ่ นามสกุล - 5 5 5 5 5 เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทันเวลา ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ความเพียรพยายาม ความสนใจใฝ่ รู้ เลข ผ่าน 5 3 0 ไม่ผ่าน .

ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ ทำางาน รับฟั งความ คิดเห็น บรรยากาศใน การทำางาน ติดตามและ ปรับปรุงงาน ผลการ ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น . 3 /…….แบบสังเกตพฤติกรรมของ นักเรียนในกระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………..ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม.

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี แผนก ารจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง 4 เรือ ่ ง 46 เรือ ่ ง (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ ระบบสมการเชิงเสูน กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา จำานวน จำานวน 1 18 .

…………………………………………………………………………………… ………………….2.2 จุดประสงค์นำาทาง 2.1 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเสูนไดู 2.2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ (ต่อ) กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ในการเขียนกราฟของสมการ 0 เมือ ่ A และ B ไม่เท่ากับ ร้ปใหม่ไดูดังนี ้ Ax Y + By = ax + C + b = 0 Ax ศ้นย์พรูอมกัน + By + C = เพือ ่ สะดวกอาจจัดสมการใหูอย่้ใน .2 สามารถหาคำาตอบ เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟของสมการเชิงเสูน ไดู 3. สาระที ่ มาตรฐาน 1.1 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชูงเสูนไดู 2.1. สาระสำาคัญ สมการทีม ่ ีตัวแปรสองตัวแปร และไม่มีการค้ณกันของตัวแปร เรียกว่า เลขชีกำาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น สมการเชิงเสูนสองตัวแปร 1 เพือ ่ เป็นแนวทางในการ จัดร้ปสมการ ซึง่ นำาไปใชูในการแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระยะทางและอัตราเร็ว 2.

กิจกรรมการเรียนรู้ 4.4.1 คร้ทบทวนลักษณะของกราฟ 6 กรณี และใหูนักเรียนร่วมกันอภิปรายและ ช่วยกันตอบคำาถามเป็นรายบุคคล และร่วมกันสรุปลักษณะของกราฟจากสมการ = ax กรณี ดังนี ้ + b ทัง้ 6 y จากสมการ ลักษณะของกราฟ มี และ และ และ และ b = b b = + b กรณีที ่ 1 a > 0 กรณีที ่ 2 a > 0 กรณีที ่ 3 a < 0 กรณีที ่ 4 a < 0 0 0 0 ax กรณี 0 ≠ b ≠ 6 = y .

4 5.2 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที ่ 4.4 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล 6.3 5 6 นักเรียนช่วยกันทำาแบบฝึ กหัดเพิม ่ เติมในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ส่งในชัว ่ โมงต่อไป สือ ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.3 .4 แลูวทำาแบบฝึ กในใบกิจกรรมที ่ 4.4 5.4 ตรวจแบบฝึ กหัด ชัน ้ ม .1 ใบความรู้ที ่ 4.2 ใบกิจกรรมที ่ 4.3 แผนภ้มิลักษณะของกราฟ 5.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6.1 ซักถาม 6.กรณีที ่ b และ ≠ 0 กรณีที ่ b และ = 5 6 a = 0 a = 0 0 และบันทึกลงในสมุดแบบฝึ กหัดของตนเอง 4.4 แลูวเปลีย ่ นกันตรวจนำาคะแนนส่งคร้เพือ ่ บันทึกผลการประเมิน 4.

7 กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………. .

(ลง ชือ ่ )………………………………..ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. (………………………………) .

……………………………… . . ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….. ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

4 ระบบสมการเชิงเสูน กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเสูนสอง ตัวแปร .(ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ใบความรู้ที ่ 4.

Ax ในการเขียนกราฟของสมการ 0 เมือ ่ A B และ ไม่เท่ากับ ศ้นย์พรูอมกัน + By + C = เพือ ่ สะดวกอาจจัดสมการใหูอย่้ใน ร้ปใหม่ไดูดังนี ้ Ax Y + By = ax + C = 0 + b จากสมการ ลักษณะของกราฟ มี และ และ และ และ และ b = b b = ≠ = ≠ + b กรณีที ่ 1 a > 0 กรณีที ่ 2 a > 0 กรณีที ่ 3 a < 0 กรณีที ่ 4 a < 0 กรณีที ่ 5 a = 0 0 0 0 0 ax กรณี 0 b ≠ b 6 y .

กรณีที ่ และ b = 6 a = 0 0 y จากสมการ = ax + b สามารถนำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ กรณีที ่ < 0 และ b = 0 y 3 = -2x X -2 -1 0 1 2 3 y 4 2 0 -2 -4 -6 y = -x X -2 -1 0 1 2 3 y 2 1 0 -1 -2 -3 เมือ ่ a .

y

4
3
2
1
-4
-1

0

1

2

3

-3

4

x

-1
-2

y = -2x

-3

y

-4

= -x

-2

จากสมการ

y

= ax

+

b

สามารถนำาไป

เขียนกราฟไดูดังนี ้

4

เมือ

=

-x

+

กรณีที ่

< 0

และ

b ≠ 0
y
X

-2

-1

0

1

2

3

y

3

2

1

0

1

2

y = -2x

y

a

+

X

-2

-1

0

1

2

3

y

5

3

1

-1

-3

-5

1

1

4
3
2
1
-4
-1

0

1

2

3

4

-3

-2

x

-1
-2

y = -x +

1
-3
+ 1
-4

y

= -2x

ใบกิจกรรมที ่

คำาสัง่

จงตอบคำาถามต่อไปนี ้

1. จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี ้
1) y
2) 2y

โดยเขียนลงบนแกนค่้เดียวกัน

- x

= 5

- x

= 2

3) x - 4y - 8

= 0

4) y + 2x + 1

= 0

X
Y
Y
Y
y

-2

-1

0

1

2

4.4

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…..
2. จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนีโ้ ดยใชูแกนค่้เดียวกัน
1) y
2) y

=
=

x - 2
2x

+ 2

3) y

=

x

- 5

4) y

=

4x

+ 4

X

-2

-1

0

1

2

Y
Y
Y
y
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………
(1)

เสูนตรงเหล่านีต
้ ัดแกน

y

ทีจ
่ ุดใด

. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่าง เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ ……..ศ………..เดือน……………………….พ.……………………………………………………………………… ……………… (2) มีเสูนตรงใดบูางทีข่ นานกัน ……………………………………………………………………… ……………… (3) นักเรียนบอกไดูหรือไม่ว่า สมการมีลักษณะอย่างไร เสูนตรงจึงจะขนานกัน ……………………………………………………………………… ……………. ตัว ชือ ่ นามสกุล - 5 5 5 5 5 ม รว เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน รายกา 5 สรุปผลการ ประเมิน ผ่าน 3 ไม่ผ่าน .ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา………………………….

0 กระบวนการกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน .

ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ ทำางาน รับฟั งความ คิดเห็น บรรยากาศใน การทำางาน ติดตามและ ปรับปรุงงาน ผลการ ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี .. 3 /…….ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม.

สาระสำาคัญ สมการทีม ่ ีตัวแปรสองตัวแปร และไม่มีการค้ณกันของตัวแปร เรียกว่า เลขชีกำาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น สมการเชิงเสูนสองตัวแปร 1 เพือ ่ เป็นแนวทางในการ จัดร้ปสมการ ซึง่ นำาไปใชูในการแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระยะทางและอัตราเร็ว .สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 4 เรือ ่ ง 47 เรือ ่ ง หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ (ค 33101) แผนการจัดการเรียนรู้ ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ระบบสมการเชิงเสูน ชัน ้ มัธยมศึกษา จำานวน กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร จำานวน 18 1 ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… …………………. สาระที ่ มาตรฐาน 1.

กิจกรรมการเรียนรู้ 4.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.1 2.1 คร้ทบทวนลักษณะของกราฟ และช่วยกันตอบคำาถามเป็นรายบุคคล y = ax + b ทัง้ 6 6 กรณี และใหูนักเรียนร่วมกันอภิปราย และร่วมกันสรุปลักษณะของกราฟจากสมการ กรณี ดังนี ้ .1 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชูงเสูนไดู 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ (ต่อ) กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ในการเขียนกราฟของสมการ 0 เมือ ่ A และ B ไม่เท่ากับ Ax ศ้นย์พรูอมกัน + By + C = เพือ ่ สะดวกอาจจัดสมการใหูอย่้ใน ร้ปใหม่ไดูดังนี ้ Ax Y + By = ax + C = 0 + b 4.2 สามารถอ่านและแปลความหมายของกราฟของระบบสมการเชิงเสูนไดู จุดประสงค์นำาทาง 2.2.2.2.1.2 สามารถหาคำาตอบ เขียนกราฟและบอกลักษณะของกราฟของสมการเชิงเสูน ไดู 3.

2 นักเรียนศึกษาใบความรู้ที ่ 4.4 .y จากสมการ 6 ลักษณะของกราฟ มี b และ = b และ b และ = b ≠ และ b และ 1 a > 0 กรณีที ่ 2 a > 0 กรณีที ่ 3 a < 0 กรณีที ่ 4 a < 0 กรณีที ่ 5 a = 0 a = 0 0 0 0 กรณีที ่ b และ = + b กรณีที ่ 0 ≠ ax กรณี 0 ≠ = 0 6 และบันทึกลงในสมุดแบบฝึ กหัดของตนเอง 4.4 แลูวทำาแบบฝึ กในใบกิจกรรมที ่ แลูวเปลีย ่ นกันตรวจนำาคะแนนส่งคร้เพือ ่ บันทึกผลการประเมิน 4.

3 5 6 7 นักเรียนช่วยกันทำาแบบฝึ กหัดเพิม ่ เติมในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม ส่งในชัว ่ โมงต่อไป สือ ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.4.5 การวัดและประเมินผล 6.1 ซักถาม 6.3 แผนภ้มิลักษณะของกราฟ 5.5 5.1 ใบความรู้ที ่ 4.2 ใบกิจกรรมที ่ 5.4 ตรวจแบบฝึ กหัด กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .3 .2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6.3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.4 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 4.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………. .

(………………………………) ……………………………… . (ลง ชือ ่ )……………………………….. ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… .ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..

ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ .

5 ระบบสมการเชิงเสูน กราฟของสมการเชิงเสูนสองตัวแปร กราฟของสมการเชิงเสูนสอง ตัวแปร ในการเขียนกราฟของสมการ 0 เมือ ่ A และ B ไม่เท่ากับ ร้ปใหม่ไดูดังนี ้ Ax Y + By = ax + C + b = 0 Ax ศ้นย์พรูอมกัน + By + C = เพือ ่ สะดวกอาจจัดสมการใหูอย่้ใน .ใบความรู้ที ่ 4.

จากสมการ 6 ลักษณะของกราฟ มี และ และ และ และ และ b = b b = = ≠ 1 a > 0 กรณีที ่ 2 a > 0 กรณีที ่ 3 a < 0 กรณีที ่ 4 a < 0 กรณีที ่ 5 a = 0 a = 0 0 0 0 กรณีที ่ และ b = 0 + b กรณีที ่ 0 ≠ ax กรณี 0 b ≠ b y 6 .

จากสมการ y = ax + b สามารถ นำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ กรณีที ่ = 0 และ 5 a เมือ ่ b ≠ 0 y = 0(x) X -2 -1 0 1 2 3 y 3 3 3 3 3 3 y = 0(x) + 3 + 2 X -2 -1 0 1 2 3 y 2 2 2 2 2 2 y 4 = 3 3 y .

2 y = 2 1 -4 -1 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 -3 x -2 .

จากสมการ y = ax + b สามารถนำาไปเขียนกราฟไดูดังนี ้ กรณีที ่ = 0 และ เมือ ่ b = 0 y = 0( x ) X -2 -1 0 1 2 3 y 0 0 0 0 0 0 y 4 3 2 1 6 y = 0 a .

-4 -1 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 -3 x -2 .

4 4) y = (0)x .ใบกิจกรรมที ่ 4. จงเขียนกราฟของสมการต่อไปนี ้ โดยใชูแกนค่้เดียวกัน 1) y = 2) y = (0)x 3) y = (0)x .1 x -2 -1 (0)x 0 + 2 + 3 1 2 Y Y Y y …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .5 คำาสัง่ จงตอบคำาถามต่อไปนี ้ 1.

.พ. รายกา นามสกุล - 5 5 5 5 5 สรุปผลการ ประเมิน เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ม ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว ผ่าน 5 3 0 ไม่ผ่าน ..ศ……….เดือน……………………….…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………… เสูนตรงเหล่านีม ้ ีสมบัติอย่างไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่าง เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา………………………….

แบบสังเกตพฤติกรรมของ นักเรียนในกระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………. 3 /……. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต แบ่งหนูาที ่ รับฟั งความ บรรยากาศใน ติดตามและ ผลการ ทำางาน คิดเห็น การทำางาน ปรับปรุงงาน ประเมิน .ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ วางแผน  ม..

พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม หมายเหตุ การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี .

. d . c .แผนการจัดการเรียน รู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 4 เรือ ่ ง 48 เรือ ่ ง หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ ระบบสมการเชิงเสูน 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา จำานวน ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร จำานวน 18 1 ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… …………………. b . สาระสำาคัญ ใหู ที ่ c a . สาระที ่ มาตรฐาน 1. e และ f เป็นจำานวนจริงใดๆ ไม่เป็นศ้นย์พรูอมกันและ เป็นศ้นย์พรูอมกันเรียก ax + by cx + dy = e = f ว่า ระบบสมการเชิงเสูน . d b a .

1.2 บอกไดูว่าระบบสมการทีไ่ ม่มีคำาตอบคือกราฟทีข่ นานกัน 2.2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ที ่ 4. สาระการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเสูน - ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรอาจไม่มีคำาตอบ หรือมีคำาตอบเดียวหรือมี หลายคำาตอบก็ไดู 4.1 บอกจุดตัดของกราฟเสูนตรงสองเสูนไดู 2.6 และนักเรียนร่วมกันศึกษาโดยบอกจุดตัดของกราฟเสูนตรงสองเสูนทีก ่ ำาหนดใหู เขูาใจดีแลูวใหูทำาใบกิจกรรมที ่ 4.2.1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกีย ่ วกับกราฟเสูนตรง 4.3 บอกไดูว่าระบบสมการทีม่ ีหลายคำาตอบคือกราฟทีท่ ับกัน 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.2 หาคำาตอบของระบบสมการโดยวิธีเขียนกราฟไดู จุดประสงค์นำาทาง 2.2.6 นำาเสนอหนูาชัน ้ เรียนเพือ ่ หาขูอสรุปร่วมกัน โดยคร้ไดูยกตัวอย่างเพิม ่ เติมดังนี ้ ตัวอย่าง แกูสมการ x + y เขียนกราฟลงบนแกนค่้เดียวกัน = เมือ ่ 8 และ x - y = 2 .

y = 2 2 x + y = 8 -8 -2 x -2 -4 -6 -8 0 2 4 6 -6 8 -4 .3) x .y 8 6 6 4 (5.

1 ใบความรู้ที ่ 5.ดังนัน ้ กราฟเสูนตรง ตัดกันทีจ ่ ุด ( 5 x .2 ใบกิจกรรมที ่ 5.6 แลูว เปลีย ่ นกันตรวจระหว่างกลุ่ม นำาคะแนนทีไ่ ดูส่งคร้เพือ ่ บันทึกคะแนนการประเมิน นักเรียนทีย ่ ังไม่เขูาใจใหูเพือ ่ นช่วยอธิบายใหูเพือ ่ นไดูฟัง 4.3 ชัน ้ ม 4.3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6. 3 ) y เมือ ่ นักเรียนศึกษาเป็นทีเ่ ขูาใจดีแลูว = 8 และ ใหูทำาใบกิจกรรมที ่ 4.6 การวัดและประเมินผล 6.1 ซักถาม 6.y = 2 ( 5.4 ตรวจแบบฝึ กหัด สำาหรับ ส่งในชัว ่ โมง .3 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ .4 นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ต่อไป 5 6 สือ ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.3 + y + 8 และ x - y = 2 x . 3 ) = เรียก x ว่าคำาตอบของระบบสมการ 4.6 4.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6.

.7 กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….

ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค ..ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. (ลง ชือ ่ )………………………………. (………………………………) ……………………………… .

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ . ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….

c . b .ใบความรู้ที ่ 4. b . d .6 ระบบสมการเชิงเสูน ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร a . d a x+ b y = e   c x+ d y= f  ตัวอย่าง 8 f เป็นจำานวนจริงใดๆ ไม่เป็นศ้นย์พรูอมกันและ เป็นศ้นย์พรูอมกันเรียก ว่า แกูสมการ ระบบสมการเชิงเสูน x + y เขียนกราฟลงบนแกนค่้เดียวกัน y และ = 8 และ x - y = 2 . e ใหู ที ่ c a .

y = 2 2 x + y = 8 -8 -2 0 2 4 6 -6 -4 y = 2 8 x -2 -4 -6 -8 ดังนัน ้ กราฟเสูนตรง ตัดกันทีจ ่ ุด ( 5 x . 3 ) + y เรียก = 8 ( 5.3) x . 3 ) และ x - .6 6 4 (5.

y = 2 .6 y x . 2x + y x 8 6 6 4 2 = 2 ใบกิจกรรมที ่ 4.ว่าคำาตอบของระบบสมการ x + y = 8 และ คำาสัง่ ใหูนักเรียนหาคำาตอบของระบบสมการโดยวิธีการเขียนกราฟ 1.y = 1 .

-8 -2 0 2 4 6 -6 -4 8 x -2 -4 -6 -8 …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .

2. 2x y .x + y = 5 = 2 y 8 6 6 4 2 -8 -2 x -2 0 2 4 6 -6 8 -4 .

-4 -6 -8 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… .

2y 2x . 2x .3.y = 2 = 3 y 8 6 6 4 2 -8 -2 x 0 2 4 6 -6 8 -4 .

-2 -4 -6 -8 .

ตัว ชือ ่ นามสกุล - 5 5 5 5 5 ม รว เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน รายกา 5 สรุปผลการ ประเมิน ผ่าน 0 3 ไม่ผ่าน .ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………..พ.เดือน………………………..แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….ศ……….

ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ ทำางาน รับฟั งความ คิดเห็น บรรยากาศใน การทำางาน ติดตามและ ปรับปรุงงาน ผลการ ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น .. 3 /…….แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง…………………………………………….

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี .

d เป็น ax + by cx + dy ไม่เป็นศ้นย์พรูอมกันและ ศ้นย์พรูอมกันเรียก และ = e = f ว่า 2. e f เป็น c .1.แผนการจัดการเรียน รู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 4 เรือ ่ ง 49 เรือ ่ ง หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา ระบบสมการเชิงเสูน จำานวน ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร จำานวน 18 1 ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… …………………. สาระสำาคัญ ใหู จำานวนจริงใดๆ ที ่ a .1 จุดประสงค์ปลายทาง หาคำาตอบของระบบสมการโดยวิธีเขียนกราฟไดู . b a . ระบบสมการเชิงเสูน จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. d . สาระที ่ มาตรฐาน 1. c . b .1 2.

สาระการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเสูน - ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรอาจไม่มีคำาตอบ หรือมีคำาตอบเดียวหรือมี หลายคำาตอบก็ไดู 4.2.7 และนักเรียนร่วมกันศึกษาโดยบอกจุดตัดของกราฟเสูนตรงสองเสูนทีก ่ ำาหนดใหู เขูาใจดีแลูวใหูทำาใบกิจกรรมที ่ 4.2.(1) 2x …………………….(2) เมือ ่ .2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ที ่ 4.6y = 8 .3 บอกไดูว่าระบบสมการทีม่ ีหลายคำาตอบคือกราฟทีท่ ับกัน 3.7 นำาเสนอหนูาชัน ้ เรียนเพือ ่ หาขูอสรุปร่วมกัน โดยคร้ไดูยกตัวอย่างเพิม ่ เติมดังนี ้ ตัวอย่าง ใหู x .1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกีย ่ วกับกราฟเสูนตรง 4.2. กิจกรรมการเรียนรู้ 4. y เป็นจำานวนจริงใดๆ x - 3y = 6 …………………….1 บอกจุดตัดของกราฟเสูนตรงสองเสูนไดู 2.2 บอกไดูว่าระบบสมการทีไ่ ม่มีคำาตอบคือกราฟทีข่ นานกัน 2..2 จุดประสงค์นำาทาง 2.

y 8 6 6 4 2x .3y = 6 -8 -2 x -2 -4 -6 -8 0 2 4 6 -6 8 -4 .6y = 8 2 x .

2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6. การวัดและประเมินผล 6.3 ชัน ้ ม 4.3y เป็นเสูนตรงทีข ่ นานกัน = 6 และ 2x - จึงไม่มีจุดตัด ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรจึงไม่มีคำาตอบ 4.1 ใบความรู้ที ่ 5.4 ตรวจแบบฝึ กหัด สำาหรับ ส่งในชัว ่ โมง .7 แลูว เปลีย ่ นกันตรวจระหว่างกลุ่ม นำาคะแนนทีไ่ ดูส่งคร้เพือ ่ บันทึกคะแนนการประเมิน นักเรียนทีย ่ ังไม่เขูาใจใหูเพือ ่ นช่วยอธิบายใหูเพือ ่ นไดูฟัง 4.ดังนัน ้ 6y เสูนตรงทีไ่ ดูจากสมการ = 8 x .7 6.1 ซักถาม 6.3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.4 ปัญหาชวนคิด .2 ใบกิจกรรมที ่ 5.3 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 5.3 เมือ ่ นักเรียนศึกษาเป็นทีเ่ ขูาใจดีแลูว ใหูทำาใบกิจกรรมที ่ 4. สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.4 นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ต่อไป 5.7 4.

กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………. ความคิดเห็นของผู้บริหาร .7.

ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข . (………………………………) ……………………………… .…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………... (ลง ชือ ่ )……………………………….

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ปัญหาชวนคิด .

ลุงถือแอปเปิ ลมา จะแบ่งอย่างไรจึงจะยุติธรรม 9 ผล แบ่งใหูเด็ก 13 คน ควร .

e และ f เป็นจำานวนจริงใดๆ ไม่เป็นศ้นย์พรูอมกันและ เป็นศ้นย์พรูอมกันเรียก ว่า ระบบสมการเชิงเสูน ตัวอย่าง ใหู x . y เป็นจำานวนจริงใดๆ . b . d .7 ระบบสมการเชิงเสูน ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ใหู ที ่ c a . c . d a x+ b y = e   c x+ d y= f  b a .ใบความรู้ที ่ 4. .

6y = 8 2 x .6y = 8 …………………….(2) y 8 6 6 4 2x ..(1) 2x .x - 3y = 6 …………………….3y = 6 -8 -2 x -2 0 2 4 6 -6 8 -4 .

3y = 6 และ จึงไม่มีจุดตัด ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรจึงไม่มีคำาตอบ 2x - .-4 -6 -8 ดังนัน ้ 6y เสูนตรงทีไ่ ดูจากสมการ = 8 x เป็นเสูนตรงทีข ่ นานกัน .

7 ใบกิจกรรมที ่ .4.

(1) = 8 ……………………(2) y 8 6 6 4 2 -8 -2 x -2 0 2 4 6 -6 8 -4 ..2y - y = 4 …………………. 2x x คำาสัง่ จงหาคำาตอบของระบบสมการต่อไปนี ้ โดยวิธีเขียนกราฟ .1.

(1) .y = 3 ……………………. 2.-4 -6 -8 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………….. 3x .

y = 12 ……………………(2) y 8 6 6 4 2 -8 -2 x -2 -4 -6 0 2 4 6 -6 8 -4 .9x .

-8 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………… .

x 3x + 2 .(2) y 8 6 6 4 2 -8 -2 x -2 -4 0 2 4 6 -6 8 -4 ..(1) 0 ………………. y ..3.3y = + 9 0 = ………………….

-6 -8 ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนระหว่างเรียน .

. รายกา นามสกุล - 5 5 5 5 5 สรุปผลการ ประเมิน เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ม ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว ผ่าน 5 3 0 ไม่ผ่าน .เดือน……………………….พ.ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา………………………….ศ……….กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ ……..

3 /……..ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ ทำางาน รับฟั งความ คิดเห็น บรรยากาศใน การทำางาน ติดตามและ ปรับปรุงงาน ผลการ ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น .แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง…………………………………………….

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี ารจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 แผนก (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา .

1 2. b a .2.1 2. d . จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.2.1 บอกจุดตัดของกราฟเสูนตรงสองเสูนไดู 2. สาระที ่ มาตรฐาน 1.2 จุดประสงค์ปลายทาง หาคำาตอบของระบบสมการโดยวิธีเขียนกราฟไดู จุดประสงค์นำาทาง 2.1. e c ไม่เป็นศ้นย์พรูอมกันและ ศ้นย์พรูอมกันเรียก . และ d ax + by cx + dy f เป็น = e = f ว่า ระบบสมการเชิงเสูน 2. c .2 บอกไดูว่าระบบสมการทีไ่ ม่มีคำาตอบคือกราฟทีข่ นานกัน 2.4 เรือ ่ ง 50 เรือ ่ ง หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ ระบบสมการเชิงเสูน จำานวน ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร 18 1 จำานวน ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… …………………. สาระสำาคัญ ใหู เป็นจำานวนจริงใดๆ ที ่ a .2. b .3 บอกไดูว่าระบบสมการทีม่ ีหลายคำาตอบคือกราฟทีท่ ับกัน .

24 y 8 6 6 สมการ = 0 4x - เมือ ่ นำาเสนอหนูาชัน ้ เรียนเพือ ่ หาขูอสรุปร่วมกัน 3y = 12 และ 8x - 6y .8 และนักเรียนร่วมกันศึกษาโดยบอกจุดตัดของกราฟเสูนตรงสองเสูนทีก ่ ำาหนดใหู เขูาใจดีแลูวใหูทำาใบกิจกรรมที ่ 4.8 โดยคร้ไดูยกตัวอย่างเพิม ่ เติมดังนี ้ ตัวอย่าง .1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกีย ่ วกับกราฟเสูนตรง 4.3. สาระการเรียนรู้ ระบบสมการเชิงเสูน - ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรอาจไม่มีคำาตอบ หรือมีคำาตอบเดียวหรือมี หลายคำาตอบก็ไดู 4. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ที ่ 4.

6y เมือ ่ นำามาเขียนกราฟเราจะไดู เสูนตรงสองเสูนทับกัน ทุกค่อ ้ ันดับทีแ ่ ทนจุดบนเสูนตรงทีไ่ ดู คือ คำาตอบของระบบสมการที ่ .24 -6 -4 = 0 -8 -2 0 2 ดังนัน ้ จากสมการ 4 6 8 x -2 -4 -6 -8 .4 4x - 3y = 12 2 8x .6y .24 = 0 แสดงว่า กำาหนดใหู 4x .3y = 12 และ 8x .

8 นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ .4 4.3 ชัน ้ ม ส่งในชัว ่ โมง ต่อไป 5.8 6.3 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 4. สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.4 ตรวจแบบฝึ กหัด 7.1 ใบความรู้ที ่ 4.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6.8 5.4. การวัดและประเมินผล 6. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .3 เมือ ่ นักเรียนศึกษาเป็นทีเ่ ขูาใจดีแลูว เปลีย ่ นกันตรวจ จากทีท ่ ำาใบกิจกรรมที ่ ใหู ระหว่างกลุ่ม นำาคะแนนทีไ่ ดูส่งคร้เพือ ่ บันทึกคะแนนการประเมิน สำาหรับนักเรียนทีย ่ ังไม่เขูาใจใหูเพือ ่ นช่วยอธิบายใหูเพือ ่ นไดูฟัง 4.1 ซักถาม 6.3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.2 ใบกิจกรรมที ่ 5.

ความคิดเห็นของผู้บริหาร .…………………………………………………………………………………… ……….

ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. (………………………………) ……………………………… . (ลง ชือ ่ )……………………………….. ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข .…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….

(ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ใบความรู้ที ่ ระบบสมการเชิงเสูน 4.8 .…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….

b . c . d a x+ b y = e   c x+ d y= f  y 8 6 6 และ f เป็นจำานวนจริงใดๆ ไม่เป็นศ้นย์พรูอมกันและ เป็นศ้นย์พรูอมกันเรียก ว่า ระบบสมการเชิงเสูน ตัวอย่าง .6y a .ระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ใหู ที ่ c a .24 สมการ = 0 4x - 3y = 12 และ 8x . b . d . e .

4 4x - 3y = 12 2 8x .24 -6 -4 = 0 -8 -2 0 2 ดังนัน ้ จากสมการ 4 6 8 x -2 -4 -6 -8 .24 = 0 แสดงว่า กำาหนดใหู 4x .3y = 12 และ 8x .6y .6y เมือ ่ นำามาเขียนกราฟเราจะไดู เสูนตรงสองเสูนทับกัน ทุกค่อ ้ ันดับทีแ ่ ทนจุดบนเสูนตรงทีไ่ ดู คือ คำาตอบของระบบสมการที ่ .

8 คำาสัง่ 1..(1) 2 x − 2y = 2 y 8 6 6 4 2 ……………………(2) .ใบกิจกรรมที ่ 4. จงหาคำาตอบของระบบสมการต่อไปนี ้ โดยวิธีเขียนกราฟ 1 x − y = 1 ………………….

-8 -2 0 2 4 6 -6 -4 8 x -2 -4 -6 -8 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………. 2. 2x + 3y = 5 …………………….(1) 10x + 15 y = 25 ……………………(2) y 8 6 6 4 2 -8 -2 x 0 2 4 6 -6 8 -4 ..

-2 -4 -6 -8 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… .

3y = 0 ……………….. 4x .(2) .(1) = 9 ……………….…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………… 3.3 .y 12x y 8 6 6 4 2 ..

-8 -2 0 2 4 6 -6 -4 8 x -2 -4 -6 -8 ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

เดือน……………………….. ตัว ชือ ่ นามสกุล - 5 5 5 5 5 ม รว เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน รายกา 5 สรุปผลการ ประเมิน ผ่าน 0 3 ไม่ผ่าน .พ.…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา………………………….ศ………..

ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต แบ่งหนูาที ่ ทำางาน รับฟั งความ คิดเห็น บรรยากาศใน การทำางาน ติดตามและ ปรับปรุงงาน ผลการ ประเมิน การ .แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………. 3 /……..ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม วางแผน  ม.

สังเกต รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม หมายเหตุ ใชูไดู ปรับ ใชูไ ปรับ ปรุง ดู ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ผ่า ไม่ ปรุง น ผ่า คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี น .

สาระที ่ มาตรฐาน 1. สาระสำาคัญ สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ a . จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. c bk + c และ = k b + d แทนจำานวนจริงใดๆ . b ถูา c = d และ a = b แลูว ถูา ak 2.แผนการจัดการ เรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน 3 ปี ที ่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ 51 เรือ ่ ง เรือ ่ ง (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา ระบบสมการเชิงเสูน จำานวน การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร จำานวน 18 1 ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… …………………. b = และ d เป็นจำานวนจริง แลูว a 2) .1 จุดประสงค์ปลายทาง a .

2 นักเรียนสามารถแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู จุดประสงค์นำาทาง 2.2. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.2 นักเรียนนำาสมบัติการค้ณมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 3.9 นำาเสนอ . b ถูา c = d และ a = b แลูว ถูา ak + c a .9 โดยคร้ไดูยกตัวอย่างเพิม ่ เติมดังนี ้ x + y = 4 4. b = d และ เป็นจำานวนจริง แลูว a 2) .1 นักเรียนนำาสมบัติการบวกมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 2.2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ที ่ และนักเรียนร่วมกันศึกษา เมือ ่ เขูาใจดีแลูวใหูทำาใบกิจกรรมที ่ หนูาชัน ้ เรียนเพือ ่ หาขูอสรุปร่วมกัน ตัวอย่าง จงแกูระบบสมการ ……………………(1) 4. สาระการเรียนรู้ การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟ แลูวยังมีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ เขูามาช่วย สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ a .1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกีย ่ วกับกราฟเสูนตรง 4.1. c และ = b k + d แทนจำานวนจริงใดๆ bk 4.1 2.2.

(2) (1) + นำาสมการที ่ ) x = x - y + x . y ) x + y y x + y ) + ( x = 6 นำาสมการที ่ 2y ( 4+2 + y 2x (2) .x - y = 2 …………………….y = 6 = 3 (1) .. = = 2 = 1 4 - x + y ( 2 = 2 x + y ) - ( x - .(2) วิธีทำา + y = 4 x ……………………(1) x - y = 2 ……………………..(2) .

การวัดและประเมินผล 4.1 ใบความรู้ที ่ 5.3 (1) นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ต่อไป 5. y 4 1 = 2 สรุปไดูว่า คำาตบของระบบสมการ ( เป็น ตอบ เมือ ่ นักเรียนศึกษาเป็นทีเ่ ขูาใจดีแลูว เปลีย ่ นกันตรวจ จากทีท ่ ำาใบกิจกรรมที ่ 4.9 ใหู ระหว่างกลุ่ม นำาคะแนนทีไ่ ดูส่งคร้เพือ ่ บันทึกคะแนนการประเมิน สำาหรับนักเรียนทีย ่ ังไม่เขูาใจใหูเพือ ่ นช่วยอธิบายใหูเพือ ่ นไดูฟัง 4.3 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 6. y ในสมการที ่ + 1 = x = 3 3 .2 ใบกิจกรรมที ่ 5.9 4. 1 ) (2) . สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.3 ชัน ้ ม ส่งในชัว ่ โมง .4 และ จะไดูประโยคทีเ่ ป็นจริงสองประโยคดังนี ้ 3 - 4.9 .ตรวจคำาตอบ = 1 3 แทนค่า x .

1 ซักถาม 6. .4 ตรวจแบบฝึ กหัด 7.3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6.6. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….

(………………………………) ……………………………… ... ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค . (ลง ชือ ่ )……………………………….ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ .

b . b bk a และ k + c = b + d แทนจำานวนจริงใดๆ และ a = . c และ d เป็นจำานวนจริงใดๆ โดยที ่ a = แลูว a .9 ระบบสมการ เชิงเสูน การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟแลูวยัง มีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ b 1) และ b แลูว สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ ถูา c = d 2) ak เขูามาช่วย ถูา = a .ใบความรู้ที ่ 4.

(2) นำาสมการที ่ ) x 2x x (1) + = + y = 6 = 3 (2) . ( 4+2 + x .y = x + y ) + ( x - y .(2) วิธีทำา + y = 4 x ……………………(1) x - y = 2 …………………….ตัวอย่าง x จงแกูระบบสมการ + y = 4 ……………………(1) x - y = 2 ……………………...

y = 2 = 1 ตรวจคำาตอบ = 1 3 x ( แทนค่า ในสมการที ่ (1) และ x = 3 3 .(1) . 1 ) (2) .(2) . y จะไดูประโยคทีเ่ ป็นจริงสองประโยคดังนี ้ + 1 = 4 4 - 1 = 2 สรุปไดูว่า คำาตบของระบบสมการ ตอบ ( เป็น . นำาสมการที ่ y ) x + y 2y y = 4 - - x + y ) - ( x - 2 + y = 2 x .

ใบกิจกรรมที ่ 4. ใหูนักเรียนหาคำาตอบของระบบสมการต่อไปนี ้ x - y = 12 ……………………(1) .9 คำาสัง่ 1.

x + y = 2 ……………………..(2) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………… 2.. 2 x - x + 2y = 5 ……………………(1) 2y = 7 …………………….(2) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… .

3. 2x + 3y = 10 ……………………(1) 2x - 4y = 3 …………………….(2) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… … แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 คร้ผู้บันทึก .

.วันที… ่ ……. รายกา นามสกุล - 5 5 5 5 5 สรุปผลการ ประเมิน เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ม ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว ผ่าน 5 3 0 ไม่ผ่าน .ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………..ศ……….เดือน……………………….พ.

ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม.แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………. 3 /……. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ ทำางาน รับฟั งความ คิดเห็น บรรยากาศใน การทำางาน ติดตามและ ปรับปรุงงาน ผลการ ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น ..

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง (ค 33101) แผนการจัดการเรียนรู้ ช่วงชัน ้ ที ่ 4 เรือ ่ ง ระบบสมการเชิงเสูน 52 เรือ ่ ง การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา จำานวน จำานวน 1 18 .

1 จุดประสงค์ปลายทาง 2. สาระที ่ มาตรฐาน 1.1 นักเรียนนำาสมบัติการบวกมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 2.2. สาระการเรียนรู้ การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟ แลูวยังมีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ เขูามาช่วย สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ ถูา a .2 นักเรียนสามารถแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู จุดประสงค์นำาทาง 2. b ถูา = และ d เป็นจำานวนจริง แลูว a 2) . สาระสำาคัญ สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ a .2 นักเรียนนำาสมบัติการค้ณมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. c และ = b k + d แทนจำานวนจริงใดๆ bk 2.2.…………………………………………………………………………………… …………………. b ถูา c = d และ a = b แลูว ak + c a . c และ d เป็นจำานวนจริง .1. b c = d แลูว .1 2.

2y = .1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกีย ่ วกับกราฟเสูนตรง 4.10 นำาเสนอ โดยคร้ไดูยกตัวอย่างเพิม ่ เติมดังนี ้ x ..10 4.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ที ่ และนักเรียนร่วมกันศึกษา เมือ ่ เขูาใจดีแลูวใหูทำาใบกิจกรรมที ่ หนูาชัน ้ เรียนเพือ ่ หาขูอสรุปร่วมกัน ตัวอย่าง จงแกูระบบสมการ 4.a 2) และ a = b แลูว ถูา ak + c a .(2) (1) x 10 ………………….50 5 = ค้สมการที ่ 50 20y x ……………………(1) 10x - 20y - 20y = 0…………………….50 = - 0…………………….2y = 5 ……………………(1) 10x . b = = b k และ + d แทนจำานวนจริงใดๆ bk 4.(2) วิธีทำา . กิจกรรมการเรียนรู้ 4.(3) 10x ..

(3) - ...3 (1) ………….( 15x .(1) 15x 6y = 4 ……………………(2) วิธีทำา .6y ) = 4 0 = -14 (3) (2) .(1) 15x 6y = 4 ……………………(2) นำาสมการ 6y = 18 ) .10 ใหู 18 สมการนีไ้ ม่มีคำาตอบ เมือ ่ นักเรียนศึกษาเป็นทีเ่ ขูาใจดีแลูว เปลีย ่ นกันตรวจ x (ซึง่ ไม่เป็นจริง) แสดงว่า 4. 15x - .2y - 5x = 6 …………………….(3) นำาสมการ 6y - จากทีท ่ ำาใบกิจกรรมที ่ ระหว่างกลุ่ม นำาคะแนนทีไ่ ดูส่งคร้เพือ ่ บันทึกคะแนนการประเมิน สำาหรับนักเรียนทีย ่ ังไม่เขูาใจใหูเพือ ่ นช่วยอธิบายใหูเพือ ่ นไดูฟัง ..ดังนัน ้ และ (2) สมการที ่ (2) และ (3) เป็นสมการเดียวกัน แสดงว่าสมการที ่ (1) สมม้ลกัน ตัวอย่าง จงแกูสมการ 5x - 2y = 6 ……………………. ( 15x - 4.

3 ชัน ้ ม ส่งในชัว ่ โมง ต่อไป 5.1 ใบความรู้ที ่ 4.3 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 4.2 ใบกิจกรรมที ่ 5.10 5.4 นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ .1 ซักถาม 6. สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . การวัดและประเมินผล 6.3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.4 ตรวจแบบฝึ กหัด 7.4.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6.10 6.

.…………………………………………………………………………………… ………. (ลง ชือ ่ )………………………………. ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..

ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….(………………………………) ……………………………… .. ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………………… ………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ใบความรู้ที ่ 4.10 ระบบสมการเชิงเสูน การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร .

การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟแลูวยัง มีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ 1) b b และ แลูว สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ ถูา c = d 2) ak เขูามาช่วย ถูา = a . b . b bk และ + c k = b + d แทนจำานวนจริงใดๆ และ a = . c และ d เป็นจำานวนจริงใดๆ โดยที ่ a = แลูว a a .

ตัวอย่าง จงแกูระบบสมการ x .(2) วิธีทำา ..(3) สมการที ่ (2) สมม้ลกัน และ (3) เป็นสมการเดียวกัน แสดงว่าสมการที ่ (1) ..50 = 0…………………….2y = 5 10x - ……………………(1) .50 5 = ค้สมการที ่ 50 ดังนัน ้ และ (2) 20y x ……………………(1) 10x - 20y - 20y = 0…………………….(2) (1) x 10 10x ………………….2y = .

(3) - .6y ) = 4 = (1) x (3) .(3) นำาสมการ 6y - -14 (2) ..ตัวอย่าง จงแกูสมการ 5x - 2y = 6 …………………….( 15x .(1) 15x 6y = 4 ……………………(2) วิธีทำา . 18 (ซึง่ ไม่เป็นจริง) แสดงว่า สมการนีไ้ ม่มีคำาตอบ ( 15x - .2y - 5x = 6 …………………….. 15x - …………..(1) 15x 6y = 4 ……………………(2) นำาสมการ 6y = 18 0 ) .

(2) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………...10 1. คำาสัง่ จงแกูระบบสมการต่อไปนี ้ x + y = 23 ………………………….ใบกิจกรรมที ่ 4. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .y = 7 ………………………….(1) x .

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 3x .24 ………………………(2) .. 2.4y = 0 ………………………(1) 3x + 4y = .

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .

3y = 11 …………………………(2) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . 3..……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ….y = 7 …………………………. 3x .(1) 4x .

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………...พ. แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….. รายกา นามสกุล - 5 5 5 5 5 สรุปผลการ ประเมิน เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ม ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว ผ่าน 5 3 0 ไม่ผ่าน .ศ……….เดือน……………………….

ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ วางแผน  ม. 3 /……. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต แบ่งหนูาที ่ รับฟั งความ บรรยากาศใน ติดตามและ ผลการ ทำางาน คิดเห็น การทำางาน ปรับปรุงงาน ประเมิน ..แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง…………………………………………….

พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม หมายเหตุ การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี .

b ถูา c = d และ a = b แลูว 2. c bk + c และ = k b + d แทนจำานวนจริงใดๆ . สาระที ่ มาตรฐาน 1. สาระสำาคัญ สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ a .แผนการจัดการ เรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 4 เรือ ่ ง 53 เรือ ่ ง หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา ระบบสมการเชิงเสูน จำานวน การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร จำานวน 18 1 ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… …………………. b = และ d เป็นจำานวนจริง แลูว a 2) . จุดประสงค์การเรียนรู้ ถูา ak a .

c เป็นจำานวนจริง แลูว a 2) เขูามาช่วย = และ k b + d แทนจำานวนจริงใดๆ bk 4.2 นักเรียนสามารถแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู จุดประสงค์นำาทาง 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 4. b = .b = 3 .11 4.11 นำาเสนอ โดยคร้ไดูยกตัวอย่างเพิม ่ เติมดังนี ้ จงแกูระบบสมการ 2a .1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกีย ่ วกับกราฟเสูนตรง 4.2.2 นักเรียนนำาสมบัติการค้ณมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 3.1 นักเรียนนำาสมบัติการบวกมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 2.(1) 4. สาระการเรียนรู้ การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟ แลูวยังมีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ a .1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ที ่ และนักเรียนร่วมกันศึกษา เมือ ่ เขูาใจดีแลูวใหูทำาใบกิจกรรมที ่ หนูาชัน ้ เรียนเพือ ่ หาขูอสรุปร่วมกัน ตัวอย่าง ………………….1.2.2. b ถูา c = d และ a = b แลูว ถูา ak d และ + c a .1 2.

2b ) = a + 2b + 4a .4 - .(2) = 3 ………………….a + 2b = 4 ………………….b a + 2b 4 นำาสมการ 2b = 6 (1) x 2 4a จะไดู ………………(3) นำาสมการ 2b ) + ( 4a .b = 3 .(2) วิธีทำา 2a . ( a + 4 + 6 = 10 2a = 10 a = 2 a แทนค่า 2(2) - b = 2 ใน (1) = 3 4 - b = 3 .2b (2) + (3) .(1) = ………………….

-b = -1 b คือ ( 4.2 ใบกิจกรรมที ่ 5.4 ปัญหาชวนคิด 4.1 ใบความรู้ที ่ 4.1 ซักถาม 6. 1 ) ตอบ จากทีท ่ ำาใบกิจกรรมที ่ 4.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม .3 2 .11 6.3 ชัน ้ ม ส่งในชัว ่ โมง .3 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 5.11 5. สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5. การวัดและประเมินผล 6.4 1 คำาตอบของระบบสมการ เมือ ่ นักเรียนศึกษาเป็นทีเ่ ขูาใจดีแลูว เปลีย ่ นกันตรวจ = นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ต่อไป 5.11 ใหู ระหว่างกลุ่ม นำาคะแนนทีไ่ ดูส่งคร้เพือ ่ บันทึกคะแนนการประเมิน สำาหรับนักเรียนทีย ่ ังไม่เขูาใจใหูเพือ ่ นช่วยอธิบายใหูเพือ ่ นไดูฟัง 4.

.4 ตรวจแบบฝึ กหัด 7.6. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.

ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... (………………………………) ……………………………… .ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. (ลง ชือ ่ )……………………………….

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….11 . (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ใบความรู้ที ่ 4.…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

b bk a และ k + c = b + d แทนจำานวนจริงใดๆ และ a = .ระบบสมการเชิงเสูน การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟแลูวยัง มีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ b 1) และ b แลูว สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ ถูา c = d 2) ak เขูามาช่วย ถูา = a . c และ d เป็นจำานวนจริงใดๆ โดยที ่ a = แลูว a . b .

(2) วิธีทำา 2a .(2) = 3 ………………….b a + 2b 4 นำาสมการ 2b = 6 (1) x 2 จะไดู 4a ………………(3) นำาสมการ 2b ) + ( 4a .(1) = ………………….b = 3 ………………….2b ) = 4 + 6 (2) + (3) . ( a + - .ตัวอย่าง 2a จงแกูระบบสมการ .(1) a + 2b = 4 ………………….

2b = 10 2a = 10 a = 2 a แทนค่า 2(2) - b = 2 - b = 3 . 1 ) .a + 2b + 4a .4 = -1 b ( (1) = 3 5 คือ ใน = 1 คำาตอบของระบบสมการ ตอบ .b = 3 -b 2 .

(1) ……………………….(2) ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .ใบกิจกรรมที ่ คำาสัง่ 1.11 จงหาคำาตอบของระบบสมการต่อไปนี ้ 4x 2x + y .3y = 5 = 13 ………………………. 4..

(1) .y = 3 = 5 ……………………….2y x …………………………(2) .…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 5. 4x .

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… .

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………
6.

5x

+ y

=

12

………………………

(1)
x

+ 2y

=

10

……………………..

(2)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ระหว่างเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน
้ ฐาน

ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที ่

นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า

3

คร้ผู้บันทึก

วันที…
่ ……..เดือน………………………..พ.ศ……….ครัง้ ที…
่ ………ปี การศึกษา………………………….

ตัว

ชือ

นามสกุล

-

5

5

5 5

5

รว

เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ

จำา

ความมีระเบียบรอบคอบ

ประ

ความมีเหตุผลและเชือ
่ มัน
่ ในตนเอง

ที ่

ความเพียรพยายาม

เลข

ความสนใจใฝ่ รู้

รประเมิน

เวลาความซือ
่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน

รายกา

5

สรุปผลการ

ประเมิน

ผ่าน

0

3

ไม่ผ่าน

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในกระบวนการกลุ่ม
ชือ
่ กลุ่ม…………………………เรือ
่ ง…………………………………………….ชัน

ใหูกาเครือ
่ งหมาย

ในช่องทีป
่ ระเมินตามทีส
่ ังเกต

ม.

3 /……..

การ
พฤติกรรม

รายชือ
่ สมาชิก
ในกลุ่ม

หมายเหตุ

วางแผน

แบ่งหนูาที ่

รับฟั งความ

บรรยากาศใน

ติดตามและ

ผลการ

ทำางาน

คิดเห็น

การทำางาน

ปรับปรุงงาน

ประเมิน
การ

สังเกต
ใชูไดู

ปรับ

ใชูไ

ปรับ

ปรุง

ดู

ปรุง

ใชูไดู

ปรับ
ปรุง

ใชูไดู

ปรับป
รุง

ใชูไดู

ปรับ

ผ่า

ไม่

ปรุง

ผ่า

คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต

เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ

สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา

บนัน
้ ๆ นอกจากนัน
้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน
ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ
่ งทีด
่ ี

แผนการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน
้ ฐาน
ปี ที ่

3

4

หน่วยการเรียนรู้ที ่
ชัว
่ โมง
แผนการเรียนรู้ที ่

54

เรือ
่ ง

เรือ
่ ง

(ค 33101)

ช่วงชัน
้ ที ่

3

ชัน
้ มัธยมศึกษา

ระบบสมการเชิงเสูน

จำานวน

การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร

จำานวน

18

1

ชัว
่ โมง

……………………………………………………………………………………
………………….
สาระที ่

มาตรฐาน

1.

สาระสำาคัญ

สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ

1)

ใดๆ โดยที ่

a = b

และ

a , b

ถูา

c = d

และ

a

=

b

แลูว

ถูา

ak

a , b
=

และ

d

เป็นจำานวนจริง

แลูว

a
2)

, c

bk

+ c
และ

=
k

b

+ d
แทนจำานวนจริงใดๆ

b ถูา c = d และ a = b แลูว ถูา ak + c a .1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกีย ่ วกับกราฟเสูนตรง 4.1 นักเรียนนำาสมบัติการบวกมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 2. c และ = k b + d แทนจำานวนจริงใดๆ bk 4.2. สาระการเรียนรู้ การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟ แลูวยังมีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ เขูามาช่วย สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ a . จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. กิจกรรมการเรียนรู้ 4. b = d และ เป็นจำานวนจริง แลูว a 2) .2.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ที ่ และนักเรียนร่วมกันศึกษา เมือ ่ เขูาใจดีแลูวใหูทำาใบกิจกรรมที ่ หนูาชัน ้ เรียนเพือ ่ หาขูอสรุปร่วมกัน 4.1.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.12 นำาเสนอ .12 โดยคร้ไดูยกตัวอย่างเพิม ่ เติมดังนี ้ 4.2 นักเรียนนำาสมบัติการค้ณมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 3.2 นักเรียนสามารถแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู จุดประสงค์นำาทาง 2.2.1 2.

= = 2 8 - x + y ( 6 = 2 x + y ) - ( x - .y = 14 = 14 = 7 (1) .. นำาสมการที ่ y ) x + y 2y ( 8+6 + y 2x (2) .ตัวอย่าง x จงแกูระบบสมการ + y = 8 ……………………(1) x - y = 6 ……………………..(2) .(2) วิธีทำา + y = 8 x ……………………(1) x - y = 6 …………………….(2) (1) + นำาสมการที ่ ) x = x x + y ) + ( x - y + x .

สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5. y จะไดูประโยคทีเ่ ป็นจริงสองประโยคดังนี ้ 7 + 1 = 8 7 - 1 = 6 สรุปไดูว่า คำาตบของระบบสมการ 4.2 ใบกิจกรรมที ่ 4.12 .y = 1 ตรวจคำาตอบ แทนค่า x .12 ใหู ระหว่างกลุ่ม นำาคะแนนทีไ่ ดูส่งคร้เพือ ่ บันทึกคะแนนการประเมิน สำาหรับนักเรียนทีย ่ ังไม่เขูาใจใหูเพือ ่ นช่วยอธิบายใหูเพือ ่ นไดูฟัง 4.12 4.1 ใบความรู้ที ่ 5. 1 จากทีท ่ ำาใบกิจกรรมที ่ เป็น 4.3 ชัน ้ ม ส่ง . y ในสมการที ่ x = 1 (1) และ = 7 (2) .3 7 .4 ) ตอบ เมือ ่ นักเรียนศึกษาเป็นทีเ่ ขูาใจดีแลูว เปลีย ่ นกันตรวจ ( นักเรียนช่วยกันทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ในชัว ่ โมงต่อไป 5.

กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6.5. การวัดและประเมินผล 6.3 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 6.1 ซักถาม 6.4 ตรวจแบบฝึ กหัด 7. .

(ลง ชือ ่ )……………………………….ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………... (………………………………) ……………………………… . ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ .

12 ระบบสมการเชิงเสูน การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟแลูวยัง มีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ เขูามาช่วย สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ .ใบความรู้ที ่ 4.

b .(2) วิธีทำา + d แทนจำานวนจริงใดๆ และ ……………………(1) x a = = a 8 = . b bk ตัวอย่าง และ + c k จงแกูระบบสมการ = b - y x + y = 6 ……………………. c และ d เป็นจำานวนจริงใดๆ โดยที ่ แลูว a ถูา = a .1) b b และ c = d 2) แลูว ถูา ak a ..

(2) .(2) (1) + นำาสมการที ่ ) x = x - y + x .. y ) x + y y x + y ) + ( x = 14 นำาสมการที ่ 2y ( 8+6 + y 2x (2) . y = 2 = 1 ตรวจคำาตอบ แทนค่า ในสมการที ่ x = 1 จะไดูประโยคทีเ่ ป็นจริงสองประโยคดังนี ้ (1) = และ 7 (2) .y = 14 = 7 (1) . = 8 - x ( - x + y ) - ( x - 6 + y = 2 x .x + y = 8 ……………………(1) x - y = 6 ……………………. y .

7 + 1 = 8 7 - 1 = 6 สรุปไดูว่า คำาตบของระบบสมการ ( 7 .12 เป็น . 1 ) ตอบ ใบกิจกรรมที ่ 4.

. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….คำาสัง่ 1. …………………………………………………………………………………… …………………. จงแกูระบบสมการต่อไปนี ้ x + y พรูอมตรวจคำาตอบ = 9 ………………………………(1) x .y = 5 ………………………………(2) …………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. . …………………………………………………………………………………… ………………….

. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. 2x + 5y = 5 + 8y = ………………………. .….(2) …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….(1) 3x 7 ……………………………. …………………………………………………………………………………… …………………. 2.…………………………………………………………………………………… ………………….. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. . …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. . …………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. 5x . 3. …………………………………………………………………………………… ………………….2y = 8 ……………………………(2) …………………………………………………………………………………… …………………. . …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….3y = 1 ……………………………(1) 7x .

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. . …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….

ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………. . ระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….ศ………..…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….เดือน………………………. …………………………………………………………………………………… ………………….พ.. …………………………………………………………………………………… ………………….

เลข ที ่ ประ จำา ตัว ชือ ่ นามสกุล - 5 5 5 5 5 เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน ความมีระเบียบรอบคอบ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ความเพียรพยายาม ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รายกา 5 ม 0 รว 3 ประเมิน สรุปผลการ ผ่าน ไม่ผ่าน .

ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ รับฟั งความ บรรยากาศใน ติดตามและ ผลการ ทำางาน คิดเห็น การทำางาน ปรับปรุงงาน ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ใชูไ ปรับ ปรุง ดู ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ผ่า ไม่ ปรุง น ผ่า น ..ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม. 3 /…….แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง…………………………………………….

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี แผนการจัดการเรียน รู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา 4 เรือ ่ ง ระบบสมการเชิงเสูน 55 เรือ ่ ง การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร จำานวน จำานวน 1 18 .

b ถูา c = d และ a = b แลูว ak + c a . สาระการเรียนรู้ การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟ แลูวยังมีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ เขูามาช่วย สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ ถูา a . c และ = b k + d แทนจำานวนจริงใดๆ bk 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.2 นักเรียนนำาสมบัติการค้ณมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 3.2 นักเรียนสามารถแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู จุดประสงค์นำาทาง 2.2.2. สาระสำาคัญ สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ 1) ใดๆ โดยที ่ a = b และ a .…………………………………………………………………………………… …………………. b ถูา = และ d เป็นจำานวนจริง แลูว a 2) . สาระที ่ มาตรฐาน 1. b c = d แลูว .1 2. c และ d เป็นจำานวนจริง .1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 นักเรียนนำาสมบัติการบวกมาใชูแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไดู 2.

13 นำาเสนอ โดยคร้ไดูยกตัวอย่างเพิม ่ เติมดังนี ้ 5x + 4y = -7 …………………(1) 2x .7y = -5 ………………….1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เดิมเกีย ่ วกับกับสมบัติการบวกและการค้ณที ่ จะนำามาใชูหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร 4.. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.(2) (1) x + 8y = 2 -14…………………(3) 10x . b = = b k และ + d แทนจำานวนจริงใดๆ bk 4.2 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ศึกษาใบความรู้ที ่ และนักเรียนร่วมกันศึกษา เมือ ่ เขูาใจดีแลูวใหูทำาใบกิจกรรมที ่ หนูาชัน ้ เรียนเพือ ่ หาขูอสรุปร่วมกัน ตัวอย่าง จงแกูระบบสมการ 4.(2) วิธีทำา + 4y = 7 5x ……………………(1) 2x - 7y = -5 …………………….a 2) และ a = b แลูว ถูา ak + c a ..13 4.

13 ระหว่างกลุ่ม นำาคะแนนทีไ่ ดูส่งคร้เพือ ่ บันทึกคะแนนการประเมิน สำาหรับนักเรียนทีย ่ ังไม่เขูาใจใหูเพือ ่ นช่วยอธิบายใหูเพือ ่ นไดูฟัง ใหู .345 43 69 43 คำาตอบของระบบสมการคือ ( .(4) (3) - = 5 5x + 4( 11 ) 43 44 43 .3 เมือ ่ นักเรียนศึกษาเป็นทีเ่ ขูาใจดีแลูว เปลีย ่ นกันตรวจ จากทีท ่ ำาใบกิจกรรมที ่ 4.(2) x . 11 43 ) ตอบ 4.43 69 .35y 43y = 11 y = 5x + y ใน = 5x = = - (1) = -7 -7 - 44 43 5x x (4) 11 43 แทนค่า -7 10x = -25………………….

สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.2 ใบกิจกรรมที ่ 5.3 บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.4 นักเรียนช่วยกันแกูปัญหาชวนคิด เมือ ่ ไดูคำาตอบนำาเสนอหนูาชัน ้ ใหูเพือ ่ นไดูทราบ และทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ .4.4 ตรวจแบบฝึ กหัด 7.3 ชัน ้ ม ส่งในชัว ่ โมงต่อไป 5.3 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ 5.13 5.2 สังเกตการเขูาร่วมกิจกรรมกลุ่ม 6. การวัดและประเมินผล 6.4 ปัญหาชวนคิด 4.1 ใบความรู้ที ่ 4.1 ซักถาม 6.13 6. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………… ……….. (………………………………) . (ลง ชือ ่ )……………………………….

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………. ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………..……………………………… . .

(ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า ) ตำาแหน่ง อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ใบความรู้ที ่ ผู้ช่วยผู้ 4.13 ระบบสมการ เชิงเสูน การแกูระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร การหาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร นอกจากจะใชูกราฟแลูวยัง มีวิธีอืน ่ อีกซึง่ จะตูองใชูคุณสมบัติการบวกและการค้ณ เขูามาช่วย .

c และ d เป็นจำานวนจริงใดๆ โดยที ่ a = แลูว a a . b c = d 2) แลูว สมบัติการบวกและสมบัติการค้ณ ak ถูา = .1) b b และ ถูา a . b bk ตัวอย่าง …………………(1) และ + c k จงแกูระบบสมการ = b + d แทนจำานวนจริงใดๆ และ 5x + 4y a = = -7 .

(2) วิธีทำา + 4y = 7 5x ……………………(1) 2x - 7y = -5 ……………………..(2) (1) x + 8y = 43y = 11 y = 5x + 5x 10x (4) 11 43 แทนค่า -7 5 = -25…………………..2x .(4) (3) - = 10x -14…………………(3) (2) x .35y 2 44 43 = y ใน (1) = -7 -7 - 5x 44 43 + 4( 11 ) 43 .7y = -5 ………………….

11 43 ) ตอบ ตัวอย่าง จงแกูระบบสมการ 2x + 4y = 3 ………………………(1) 3x + 6y = 8 ……………………….(2) (1) x 12y 2 = 16 ………………………(4) (3) - 0 6x + 6x + = 9 ……………………….5x = x = - - 345 43 69 43 คำาตอบของระบบสมการคือ ( .(2) วิธีทำา + 4y = 3 2x ………………………(1) 3x + 6y = 8 ……………………….(3) (2) x 12y 3 = -7 (4) ซึง่ ไม่เป็นจริง .69 43 .

.(1) 2x = 13 ……………………………(2) ………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… .13 คำาสัง่ จงแกูระบบสมการ พรูอมตรวจคำาตอบ 1.แสดงว่าระบบสมการนีไ้ ม่มีคำาตอบ ใบกิจกรรมที ่ 4. 4x + y - 3y = 5 ………………………….….

…………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… .

…………………………………………………………………………………… …………………. x - 2y = 5 ……………………………(1) -3x + 6y = -15 ……………………………(2) …………………………………………………………………………………… …………………. .…………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… ………………… 2.

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. . …………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. . …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….(2) …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….. 3.(1) 3x - 11y = -23 …………………………. …………………………………………………………………………………… …………………. . 2x + 13y = 5 ……………………….

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. .

…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. .…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….. รายกา นามสกุล - 5 5 5 5 5 สรุปผลการ ประเมิน เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ม ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว ผ่าน 5 3 0 ไม่ผ่าน .เดือน……………………….ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา………………………….ศ……….พ..

ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม. 3 /……..แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ รับฟั งความ บรรยากาศใน ติดตามและ ผลการ ทำางาน คิดเห็น การทำางาน ปรับปรุงงาน ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ใชูไ ปรับ ปรุง ดู ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ผ่า ไม่ ปรุง น ผ่า น .

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี แผนการจัดการ เรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา .

2.2 ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 2.2 จุดประสงค์นำาทาง 2.1 นำาระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไปใชูแกูปัญหาไดู 2.2.4 เรือ ่ ง ระบบสมการเชิงเสูน 56 เรือ ่ ง การแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ 1 จำานวน จำานวน 18 ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… ………………….1.2.2 นักเรียนสามารถเขียนระบบสมการสองสมการจากโจทย์ปัญหาไดู 2.1.3 นักเรียนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 3.1 นักเรียนสามารถเปลีย่ นประโยคภาษาไทยใหูเป็นประโยคคณิตศาสตร์ไดู 2. สาระสำาคัญ ใชูความรู้เรือ ่ งการแกูระบบสมการช่วยหาคำาตอบของโจทย์ ปัญหาใหูง่ายขึน ้ 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. สาระที ่ มาตรฐาน 1. สาระการเรียนรู้ .

1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เกีย ่ วกับการเปลีย ่ นแปลงประโยคภาษาไทยใหู เป็นประโยคคณิตศาสตร์ ออกมาทำาบนกระดาน 1) โดยกำาหนด ประโยคภาษาไทยบนกระดานแลูวนักเรียน เช่น ผลบวกของจำานวนสองจำานวนเท่ากับ 100 2) จำานวนหนึง่ มากกว่าอีกจำานวนหนึง่ อย่้ 43 3) ครึง่ หนึง่ ของจำานวนหนึง่ เป็นสามเท่าของจำานวนหนึง่ 4) 2 ของจำานวนหนึง่ มีค่าเป็น 3 5) เลขสองหลักจำานวนหนึง่ 50 ตัวเลขหลักหน่วยนูอยกว่าหลักสิบอย่้ 6 และผลบวกของสองเท่าของหลักสิบกับสามเท่าของหลักหน่วยเท่ากับ 22 4. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ x 1) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 2) ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน เช่น ค่าอีกตัวหนึง่ 3) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 2 แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน 4) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ใน (3) 5) ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก่ ำาหนดใหู 4.2 แบ่งนักเรียนอกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน โดยนักเรียนสรูางโจทย์ปัญหาอย่าง ง่าย พรูอมหาคำาตอบ นำาเสนอหนูาชัน ้ เรียนในผลงานของกลุ่มทีช ่ ่วยกันสรูางโจทย์ ปัญหา .

3 นักเรียนนำาใบความรู้ที ่ ใหูนำาใบกิจกรรมที ่ ความถ้กตูอง 4.4 4.4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 4. สือ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.14 5.3 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม 5. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… . การวัดและประเมินผล 6.5 บันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง 7.14 4.4 บันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.3 ส่งใน ชัว ่ โมงต่อไ 5.2 ใบกิจกรรมที ่ 5.14 .3 ตรวจแบบฝึ กหัด 6.1 สังเกตจากการสรูางโจทย์ปัญหาและตอบคำาถาม 6.14 ไปช่วยกันทำา ไปศึกษาภายในกลุ่ม เมือ ่ เขูาใจดีแลูว แลูวนำาเสนอใหูเพือ ่ นต่างกลุ่มไดูตรวจ แลูวนำาคะแนนส่งคร้เพือ ่ บันทึกผลการประเมินต่อไป นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม .2 สังเกตความสนใจและตัง้ ใจเรียน 6.1 ใบความรู้ที ่ 4.4.3 6.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… .

(………………………………) ……………………………… .ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... (ลง ชือ ่ )……………………………….

(ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ . ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

ใบความรู้ที ่ 4.14 ระบบสมการเชิงเสูน การแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระบบสมการเชิงเสูน การเปลีย ่ นประโยค คณิตศาสตร์ 1. ประโยคภาษาไทย ผลบวกของจำานวนสองจำานวนเท่ากับ 100 ประโยค 100 1. X + y = .

2.

จำานวนหนึง่ มากกว่าอีกจำานวนหนึง่ อย่้

43

2.

X -

y

=

43
3.

4.
2
3

ครึง่ หนึง่ ของจำานวนหนึง่ เป็นสามเท่าของ
จำานวนหนึง่

2
ของจำานวนหนึง่ มีค่าเป็น
3

x

=

3.

1
2

x

=

3y

50

4.

50

ใบกิจกรรมที ่

คำาสัง่

4.14

ใหูนักเรียนเปลีย
่ นประโยคภาษาไทยเป็นประโยคคณิตศาสตร์

1.

ผลบวกของจำานวนสองจำานวนเท่ากับ

50

……………………………………………………………………………………
………………….
2.

จำานวนหนึง่ มากกว่าอีกจำานวนหนึง่ อย่้

15

……………………………………………………………………………………
………………….
3.

จำานวนหนึง่ เป็นเลขสองหลัก ผลบวกของจำานวนนีเ้ ท่ากับจำานวนทีส
่ ามหลักกับ

จำานวนเดิมเป็น

150

……………………………………………………………………………………
…………………
4. ผลบวกของจำานวนสองจำานวนเป็น 51

ถูาจำานวนหนึง่ นูอยกว่าอีกจำานวนหนึง่ อย่้

13
……………………………………………………………………………………
………………….
5. จำานวนหนึง่ เขียนแทนดูวยตัวเลขสองหลักเลขโดดในหลักสิบมากกว่าเลขโดดในหลักหน่วย
อย่้

4

……………………………………………………………………………………
…………………
6. ผลบวกของจำานวนหนึง่ กับจำานวนทีม่ ีเลขโดดสับหลักกันกับจำานวนเดิมเป็น 154
……………………………………………………………………………………
………………….
7. ผลบวกของขนาดของมุมภายในสองมุมของร้ปสามเหลีย่ มร้ปหนึง่ เป็น 137

องศา

……………………………………………………………………………………
………………….
8. ผลต่างของขนาดของมุมภายในสองมุมของร้ปสามเหลีย่ มร้ปหนึง่ เป็น 73

องศา

……………………………………………………………………………………
………………….
9. ครึง่ หนึง่ ของจำานวนหนึง่ เป็นสามเท่าของจำานวนอีกจำานวนหนึง่
……………………………………………………………………………………
………………….
10.

สีเ่ ท่าของผลต่างของสองจำานวนเป็น

50

……………………………………………………………………………………
………………….

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่าง
เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน
้ ฐาน

ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ที ่

นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า

3

คร้ผู้บันทึก

วันที…
่ ……..เดือน………………………..พ.ศ……….ครัง้ ที…
่ ………ปี การศึกษา………………………….
รประเมิน

รายกา

รว

สรุปผลการ

ประเมิน

ที ่
ประ

จำา

ตัว
ชือ

นามสกุล

-

5
5
5 5
5

เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ

ความซือ
่ สัตย์และทำางานเสร็จทันเวลา

ความมีระเบียบรอบคอบ

ความมีเหตุผลและเชือ
่ มัน
่ ในตนเอง

ความเพียรพยายาม

ความสนใจใฝ่ รู้

เลข

ผ่าน

5
3

0
ไม่ผ่าน

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน

กระบวนการกลุ่ม

ชือ
่ กลุ่ม…………………………เรือ
่ ง…………………………………………….ชัน

ใหูกาเครือ
่ งหมาย

การ

พฤติกรรม

รายชือ
่ สมาชิก
ในกลุ่ม

วางแผน

ม.

3 /……..

ในช่องทีป
่ ระเมินตามทีส
่ ังเกต

แบ่งหนูาที ่
ทำางาน

รับฟั งความ
คิดเห็น

บรรยากาศใน
การทำางาน

ติดตามและ

ปรับปรุงงาน

ผลการ

ประเมิน
การ

สังเกต
ใชูไดู

ปรับ
ปรุง

ใชูไ
ดู

ปรับ
ปรุง

ใชูไดู

ปรับ
ปรุง

ใชูไดู

ปรับป
รุง

ใชูไดู

ปรับ
ปรุง

ผ่า

ไม่

ผ่า

หมายเหตุ

คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต

เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ

สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา

บนัน
้ ๆ นอกจากนัน
้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน
ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ
่ งทีด
่ ี

แผนการจัดการ

เรียนรู้
สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน
้ ฐาน
ปี ที ่

3

หน่วยการเรียนรู้ที ่
ชัว
่ โมง
แผนการเรียนรู้ที ่

จำานวน

1

4
57

ชัว
่ โมง

เรือ
่ ง

เรือ
่ ง

(ค 33101)

ระบบสมการเชิงเสูน

ช่วงชัน
้ ที ่

3

ชัน
้ มัธยมศึกษา

จำานวน

18

การแกูโจทย์ปัญหาเกีย
่ วกับระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร

สาระสำาคัญ ใชูความรู้เรือ ่ งการแกูระบบสมการช่วยหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาใหูง่าย ขึน ้ 2.1.2 จุดประสงค์นำาทาง 2. สาระการเรียนรู้ การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ x 1.…………………………………………………………………………………… ………………….1 นักเรียนสามารถนำาระบบสมการเชิงเสูนไปใชูแกูปัญหาไดู 2.2 ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 2.1.1 นำาระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไปใชูแกูปัญหาไดู 2.2.2 นักเรียนสามารถเขียนระบบสมการสองสมการจากโจทย์ปัญหาไดู 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.2. สาระที ่ มาตรฐาน 1.3 นักเรียนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2. ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน ค่าอีกตัวหนึง่ เช่น 2 แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ .2. ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 2.

เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน 4.1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงประโยคภาษาไทยใหูเป็น 4. กิจกรรมการเรียนรู้ 4. ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก่ ำาหนดใหู 4 4. หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ใน (3) 5.2 ประโยคคณิตศาสตร์ แบ่งนักเรียนอกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน โดยนักเรียนสรูางโจทย์ปัญหา อย่างง่าย พรูอมหาคำาตอบ นำาเสนอหนูาชัน ้ เรียนในผลงานของกลุ่มทีช ่ ่วยกันสรูางโจทย์ ปัญหาและหาแนวทางสรุปในการแกูโจทย์ปัญหาเป็นขัน ้ ตอน ดังนี ้ การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ x 1) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 2) ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน เช่น ค่าอีกตัวหนึง่ 3) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 4) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 2 แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน ตัวแปร 5) ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก่ ำาหนดใหู ใน (3) .3.

15 ตรวจความถ้กตูอง แลูวนำาคะแนนส่งคร้เพือ ่ บันทึกผลการประเมินต่อไป ไปช่วยกันทำา แลูวนำาเสนอใหูเพือ ่ นต่างกลุ่มไดู ตัวอย่างเพิม ่ เติม ดังนี ้ ตัวอย่าง นำาแปูงสองชนิดราคากิโลกรัมละ นำาแปูงมาผสมกันในอัตราส่วนเท่าไร กำาหนดแปูงชนิดกิโลกรัมละ 30 บาท กำาหนดแปูงชนิดกิโลกรัมละ 30x แปูงผสมแลูวมีราคา จำานวนแปูงผสมแลูวมี ∴ บาท และ 36 x มี 36 x บาท + y มี + 36y + y ราคาแปูงผสมกิโลกรัมละ กิโลกรัม บาท 30 x + 36 y x +y กำาหนดใหูแปูงผสมกิโลกรัมละ ไดูสมการ คือ = 34 กิโลกรัม จากโจทย์ 30 x + 36 y x +y ตูอง กิโลกรัม 34 บาท บาท 34 30x = 34x บาท จึงจะทำาใหูแปูงผสมราคากิโลกรัมละ บาท วิธีทำา 30 คร้ยก + 36y 34y 2 y = 4x y = 2x .4.15 ไปศึกษาภายในกลุ่ม เมือ ่ เขูาใจดีแลูว ใหูนำาใบกิจกรรมที ่ 4.3 นักเรียนนำาใบความรู้ที ่ 4.

15 .15 4.1 ใบความรู้ที ่ 5. บาท ตอบ ชัว ่ โมงต่อไป 5.3 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม 5.3 ตรวจแบบฝึ กหัด 6.3 การวัดและประเมินผล 6.5 บันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง . : y 4.x y = 1 2 x = 1 : ฉะนัน ้ 4.4 บันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 6.2 สังเกตความสนใจและตัง้ ใจเรียน 6.1 สังเกตจากการสรูางโจทย์ปัญหาและตอบคำาถาม 6.2 ใบกิจกรรมที ่ 5.3 ส่งใน .4 2 นำาแปูงชนิดกิโลกรัมละ 1 : 2 30 บาท กับ 36 มาในอัตราส่วน นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม สือ ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.

. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….7. (ลง ชือ ่ )………………………………. (………………………………) ……………………………… . ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ..

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ .ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….

ใบความรู้ที ่ 4.15 ระบบสมการเชิงเสูน การแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระบบสมการเชิงเสูน ขัน ้ ตอนการแกูโจทย์ปัญหา การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร .

ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ x 6) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 7) ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน เช่น ค่าอีกตัวหนึง่ 8) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 ตัวอย่าง แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า (1) y เช่น แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน 9) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 10) 2 ตัวแปร (3) ใน ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก ่ ำาหนดใหู นำาแปูงสองชนิดราคากิโลกรัมละ นำาแปูงมาผสมกันในอัตราส่วนเท่าไร 30 บาท และ 36 บาท จึงจะทำาใหูแปูงผสมราคากิโลกรัมละ ตูอง 34 บาท วิธีทำา กำาหนดแปูงชนิดกิโลกรัมละ 30 บาท กำาหนดแปูงชนิดกิโลกรัมละ แปูงผสมแลูวมีราคา จำานวนแปูงผสมแลูวมี 30x x มี 36 x กิโลกรัม บาท มี y + 36y + y กิโลกรัม กิโลกรัม บาท .

∴ 30 x + 36 y x +y ราคาแปูงผสมกิโลกรัมละ จากโจทย์ กำาหนดใหูแปูงผสมกิโลกรัมละ ไดูสมการ คือ = 30 x + 36 y x +y + บาท 34 30x = 34x 34 บาท + 36y 34y 2 y = 4x y = 2x x y = 1 2 x = 1 ฉะนัน ้ 1 : 2 : : y 2 นำาแปูงชนิดกิโลกรัมละ ตอบ 30 บาท กับ 36 บาท มาในอัตราส่วน .

ใบกิจกรรมที ่ คำาสัง่ จงแสดงวิธีทำาเอหาคำาตอบทีถ ่ ้กตูอง 1.15 เหรียญ 41 เหรียญ และมานีมีอย่้ อยากทราบว่า สมพรและมานมีเหรียญหูาบาทและเหรียญ บาทคนละกีเ่ หรียญ และใครมีเงินมากกว่ากัน ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… . จำานวนเหรียญหูาบาทของสมพรเป็น 3 8 เท่าของมานี และมานีมีเหรียญบาทเป็น เท่าของสมพร ถูาสมพรมีเหรียญอย่้ทัง้ หมด ทัง้ หมด 52 4.

.. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………… .………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………… ………………. …………………………………………………………………………………… ………………..2.. …………………………………………………………………………………… ……………….. …………………………………………………………………………………… ………………... สันต์มีแสตมป์ ราคาดวงละ 5 บาท ดวง ถูาราคาของแสตมป์ ทัง้ หมดเท่ากับ และดวงละ 175 10 บาท บาท รวมทัง้ สิน ้ 27 สันต์มีแสตมป์ อย่างละกีด ่ วง …………………………………………………………………………………… ………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

จำานวนหนึง่ มากกว่าอีกจำานวนหนึง่ อย่้ 10 เท่าของ จำานวนทีน ่ ูอยกว่าอย่้ 4 ผลบวกของจำานวนทัง้ สองนูอยกว่าสาม จงหาจำานวนทัง้ สอง .…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3.

………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .

ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………..พ.ศ………. รายกา นามสกุล - เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ ความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จ จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ม ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ใน ที ่ ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว สรุปผลการ ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ..…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….เดือน……………………….

5 5 5 5 5 5 0 3 ทันเวลา ตนเอง .

.ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม.แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในกระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………. 3 /……. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ รับฟั งความ บรรยากาศใน ติดตามและ ผลการ ทำางาน คิดเห็น การทำางาน ปรับปรุงงาน ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ใชูไ ปรับ ปรุง ดู ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ผ่า ไม่ ปรุง น ผ่า น .

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี แ ผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ จำานวน 1 (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา 4 เรือ ่ ง ระบบสมการเชิงเสูน 58 เรือ ่ ง การแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ชัว ่ โมง จำานวน 18 .

1.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2.2 นักเรียนสามารถเขียนระบบสมการสองสมการจากโจทย์ปัญหาไดู 2.2.2 จุดประสงค์นำาทาง 2.3 นักเรียนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 3 สาระการเรียนรู้ การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ 1) 2) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว เช่น x ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน ค่าอีกตัวหนึง่ 2 แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ . สาระสำาคัญ ใชูความรู้เรือ ่ งการแกูระบบสมการช่วยหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาใหูง่ายขึน ้ 2. สาระที ่ มาตรฐาน 1.1 นักเรียนสามารถนำาระบบสมการเชิงเสูนไปใชูแกูปัญหาไดู 2.2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.2.2 นำาระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไปใชูแกูปัญหาไดู ระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 2.…………………………………………………………………………………… ………………….1.1 2.

2 แบ่งนักเรียนอกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน โดยนักเรียนสรูางโจทย์ปัญหา อย่างง่าย พรูอมหาคำาตอบ นำาเสนอหนูาชัน ้ เรียนในผลงานของกลุ่มทีช ่ ่วยกันสรูางโจทย์ ปัญหาและหาแนวทางสรุปในการแกูโจทย์ปัญหาเป็นขัน ้ ตอน ดังนี ้ การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ x 6) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 7) ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน เช่น ค่าอีกตัวหนึง่ 8) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 9) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 10) 2 แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน ตัวแปร ใน ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก ่ ำาหนดใหู (3) . กิจกรรมการเรียนรู้ 4.1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เกีย่ วกับการแกูโจทย์ปัญหาและขัน้ ตอนการ แกูโจทย์ปัญหา 4.3) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน 4) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ใน (3) 5) ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก่ ำาหนดใหู 5 4.

15 4..600 (4) 6x + 6y = .06x + 0.(3) 6 57.200 = x (1) ………………………….4..15 ไปศึกษาภายในกลุ่ม ไปช่วยกันทำา 9.(1) 0.08y + 8y = 632 …………………………….600 x 5.(4) (3) - 2y (2) 6x = …………………………..(2) 100 63.6 นักเรียนนำาใบความรู้ที ่ ใหูนำาใบกิจกรรมที ่ ความถ้กตูอง 4.600 + y = ………………………..600 ตัวอย่าง นายประจวบมีเงิน 6% ส่วนทีเ่ หลือลงทุนไดูดอกเบีย ้ ดอกเบีย ้ ทัง้ มด วิธีทำา แลูวนำาเสนอใหูเพือ ่ นต่างกลุ่มไดูตรวจ แลูวนำาคะแนนส่งคร้เพือ ่ บันทึกผลการประเมินต่อไป เพิม ่ เติม ดังนี ้ ต่อปี เมือ ่ เขูาใจดีแลูว 632 ใหู บาท x บาท 8% คร้ยกตัวอย่าง เขาลงทุนส่วนหนึง่ ไดูดอกเบีย ้ ต่อปี ถูาในหนึง่ ปี เขาไดู จงหาว่าเขาลงทุนแห่งละเท่าไร เป็นจำานวนเงินทีเ่ ขาลงทุนไดูดอกเบีย ้ y 6% เป็นจำานวนเงินทีเ่ ขาลงทุนไดู 8% ดอกเบีย ้ x จะไดูว่า 9.

3 ชัน ้ ม .08 (2.y = 2.800 x = = 9.800 บาท ทีไ่ ดูดอกเบีย ้ ทีไ่ ดูดอกเบีย ้ 6% 8% ตอบ 0.3 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ 5.800 y แทนค่า = 2.800 ดังนัน ้ และลงทุน + เขาลงทุน 2 .006(6.2 ใบกิจกรรมที ่ 4.1 ใบความรู้ที ่ 4.800) ตรวจคำาตอบ 632 0. + นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม ส่งในชัว ่ โมงต่อไป สือ ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.16 5.800 ใน (1) x 2.4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน .3 .800) = ซึง่ เป็นจริง 4.800 บาท 6.600 6.16 5.5 5.

ตำาแหน่ง .2 สังเกตความสนใจและตัง้ ใจเรียน 6.6.4 บันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.5 บันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………... 7 การวัดและประเมินผล 6. (ลง ชือ ่ )……………………………….1 สังเกตจากการสรูางโจทย์ปัญหาและตอบคำาถาม 6. (………………………………) ……………………………… .3 ตรวจแบบฝึ กหัด 6.

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. .

16 ระบบสมการเชิงเสูน การแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระบบสมการเชิงเสูน ขัน ้ ตอนการแกูโจทย์ปัญหา .(ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ ใบความรู้ที ่ 4.

การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ 1) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 2) เช่น x แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน ค่าอีกตัวหนึง่ 3) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 4) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 2 (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน ตัวแปร ใน (3) 5) ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก่ ำาหนดใหู ตัวอย่าง 6% ต่อปี นายประจวบมีเงิน 9.600 บาท เขาลงทุนส่วนหนึง่ ไดูดอกเบีย ้ .

600 + y = ……………………….08y + 8y = 632 …………………………….06x + 0.200 y = = แทนค่า 2.ส่วนทีเ่ หลือลงทุนไดูดอกเบีย ้ เขาไดูดอกเบีย ้ ทัง้ หมด วิธีทำา 632 x ใหู บาท 8% ต่อปี ถูาในหนึง่ ปี จงหาว่าเขาลงทุนแห่งละเท่าไร 6% เป็นจำานวนเงินทีเ่ ขาลงทุนไดูดอกเบีย ้ y เป็นจำานวนเงินทีเ่ ขาลงทุนไดู 8% ดอกเบีย ้ x จะไดูว่า 9..800 9.(2) 100 63.600 2.(4) (3) - 2y (2) (4) 5.800 y = ………………………….600 ใน (1) = ..600 x = = 2..(3) 6 57..800 6x x (1) 6x + 6y x + ………………………….(1) 0.

800) ซึง่ เป็นจริง ใบกิจกรรมที ่ = .08 (2.006(6.800) + 0.x = 6.800 ดังนัน ้ และลงทุน เขาลงทุน 2 .800 บาท ทีไ่ ดูดอกเบีย ้ ทีไ่ ดูดอกเบีย ้ 6% 8% ตอบ ตรวจคำาตอบ 632 4.16 0.800 บาท 6.

จงแสดงวิธีทำาเพือ ่ หาคำาตอบ นายณรงค์ศักดิน ์ ำาเงินไปลงทุน ต่อปี อีกส่วน หนึง่ ไดูดอกเบีย ้ 7% 7. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ……………….... . ………………………………………………………………………………… ………………..000 ต่อปี บาท โดยส่วนหนึง่ ไดูดอกเบีย ้ ถูาสิน ้ ปี เขาไดูดอกเบีย ้ ทัง้ หมด 460 6% บาท จง หาว่านายณรงค์ ศักดิล ์ งทุนอย่างละเท่าไร ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….คำาสัง่ 1... ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ……………….

………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………....………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. .... ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….

.………………………………………………………………………………… ………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. 2. ตามลำาดับ ผลบวกและผลต่างของจำานวน 2 จำานวน เท่ากับ 18 และ 6 จงหาจำานวน ทัง้ สอง …………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………… ……………….. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….. …………………………………………………………………………………… ………………….

…………………………………………………………………………………… ………………….…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. . …………………………………………………………………………………… ………………….

3.…………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. กระป๋ องออมสินใบหนึง่ มีเหรียญหูาบาทและเหรียญบาท รวมกัน คิดเป็นเงินทัง้ สิน ้ 124 บาท 52 เหรียญ จะมีเหรียญหูาบาทและเหรียญบาทอย่างละกีเ่ หรียญ . …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………… ………………….

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. . ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………….

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………….………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………. เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่าง ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 3 คร้ผู้บันทึก .

ศ………. รายกา นามสกุล - 5 5 5 5 5 สรุปผลการ ประเมิน เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ม ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว ผ่าน 5 3 0 ไม่ผ่าน .วันที… ่ …….เดือน………………………..ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………..พ.

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง…………………………………………….ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม.. 3 /……. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ ทำางาน รับฟั งความ คิดเห็น บรรยากาศใน การทำางาน ติดตามและ ปรับปรุงงาน ผลการ ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น .

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี แผนการ จัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา 4 เรือ ่ ง ระบบสมการเชิงเสูน 59 เรือ ่ ง การแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร จำานวน 18 .

3 นักเรียนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 3.2 ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 นำาระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไปใชูแกูปัญหาไดู 2. สาระการเรียนรู้ การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ 1) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว เช่น x แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า 2 .1.1 จำานวน ชัว ่ โมง …………………………………………………………………………………… ………………….2.2.2.1 นักเรียนสามารถนำาระบบสมการเชิงเสูนไปใชูแกูปัญหาไดู 2. สาระที ่ มาตรฐาน 1.1.2 จุดประสงค์นำาทาง 2.2 นักเรียนสามารถเขียนระบบสมการสองสมการจากโจทย์ปัญหาไดู 2. สาระสำาคัญ ใชูความรู้เรือ ่ งการแกูระบบสมการช่วยหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาใหูง่าย ขึน ้ 2.

2 แบ่งนักเรียนอกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน โดยนักเรียนสรูางโจทย์ปัญหา อย่างง่าย พรูอมหาคำาตอบ นำาเสนอหนูาชัน ้ เรียนในผลงานของกลุ่มทีช ่ ่วยกันสรูางโจทย์ ปัญหาและหาแนวทางสรุปในการแกูโจทย์ปัญหาเป็นขัน ้ ตอน ดังนี ้ การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ x 1) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 2) ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน เช่น ค่าอีกตัวหนึง่ 3) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 4) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 2 แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน ตัวแปร 5) ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก่ ำาหนดใหู ใน (3) .1 คร้และนักเรียนทบทวนความรู้เกีย ่ วกับการแกูโจทย์ปัญหาและขัน ้ ตอนการ แกูโจทย์ปัญหา 4.2) ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน ค่าอีกตัวหนึง่ 3) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน 4) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ใน (3) 5) ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก่ ำาหนดใหู 6 4. กิจกรรมการเรียนรู้ 4.

(1) และลวดหนามขดนีย ้ าว 36 เมตร ดังนัน ้ 2x + 2y = 36 …………………….4.17 ใหูนำาใบกิจกรรมที ่ ความถ้กตูอง เพิม ่ เติม ดังนี ้ ตัวอย่าง 4..(3) .(2) (2) x + y = ÷ 2 18 ………………………….y = 4 4 เมตร ดังนัน ้ …………………….3 นักเรียนนำาใบความรู้ที ่ 4.17 ไปศึกษาภายในกลุ่ม ไปช่วยกันทำา แลูวนำาเสนอใหูเพือ ่ นต่างกลุ่มไดูตรวจ แลูวนำาคะแนนส่งคร้เพือ ่ บันทึกผลการประเมินต่อไป ลวดหนามขดหนึง่ ยาว 36 สีเ่ หลีย ่ มผืนผูาทีม ่ ีดูานกวูางสัน ้ กว่าดูานยาว เมือ ่ เขูาใจดีแลูว เมตร 4 คร้ยกตัวอย่าง นำาไปลูอมรัว ้ รอบพืน ้ ทีร ่ ้ป เมตร ไดูพอดี จงหาขนาดของ ร้ปสีเ่ หลีย ่ มผืนผูา วิธีทำา x ใหู เมตรเป็นความยาวของดูานยาว y เมตรเป็นความยาวของดูาน กวูาง ดูานกวูางสัน ้ กว่าดูานยาว x ..

(1) 2y y = 14 = 7 ร้ปสีเ่ หลีย ่ มผืนผูานีม ้ ีดูานยาวยาว ยาว 4.4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 4.3 การวัดและประเมินผล 6.17 . 11 สังเกตจากการสรูางโจทย์ปัญหาและตอบคำาถาม .6 7 เมตร 6.1 ใบความรู้ที ่ 5.1 เมตร ดูานกวูาง ตอบ ชัว ่ โมงต่อไป 5. นักเรียนทำาแบบฝึ กหัดในหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม สือ ่ และแหล่งเรียนรู้ 5.(1) + 2x x = (2) 22 = 11 (3) .17 5.3 ส่งใน .3 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม 4.2 ใบกิจกรรมที ่ 5.

2 สังเกตความสนใจและตัง้ ใจเรียน 6. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. (ลง ชือ ่ )………………………………. (………………………………) ……………………………… .4 บันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียน 6..6.3 ตรวจแบบฝึ กหัด 6.. ตำาแหน่ง .5 บันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง 7.

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……….บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. .

(ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ) ตำาแหน่ง ใบความรู้ที ่ ผู้ช่วยผู้ 4.16 ระบบสมการเชิงเสูน การแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระบบสมการเชิงเสูน ขัน ้ ตอนการแกูโจทย์ปัญหา .

การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ 6) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว 7) เช่น x แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน ค่าอีกตัวหนึง่ 8) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 (1) เช่น ตัวแปร ใน 10) ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก ่ ำาหนดใหู ตัวอย่าง ลวดหนามขดหนึง่ ยาว ใหู x แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ 36 เมตร 4 เมตร (3) นำาไปลูอมรัว ้ รอบพืน ้ ทีร ่ ้ป ไดูพอดี ร้ปสีเ่ หลีย ่ มผืนผูา วิธีทำา y สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน 9) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 สีเ่ หลีย ่ มผืนผูาทีม ่ ีดูานกวูางสัน ้ กว่าดูานยาว 2 เมตรเป็นความยาวของดูานยาว จงหาขนาดของ .

y = 4 4 เมตร ดังนัน ้ …………………….(1) และลวดหนามขดนีย ้ าว 36 เมตร ดังนัน ้ 2x + 2y = 36 ……………………...(2) (2) x + y = ÷ 18 ………………………….(3) (1) + 2x x = 2 (2) 22 = 11 (3) .y เมตรเป็นความยาวของดูาน กวูาง ดูานกวูางสัน ้ กว่าดูานยาว x .(1) 2y y = = 14 7 ร้ปสีเ่ หลีย ่ มผืนผูานีม ้ ีดูานยาวยาว ยาว 7 เมตร ตอบ 11 เมตร ดูานกวูาง .

17 คำาส่ง จงแสดงวิธีทำาเพือ ่ หาคำาตอบทีถ ่ ้กตูอง 1. พายเรือตามนำา้ ระยะทาง 6 นำา ้ ในระยะทางเท่าเดิมเสียเวลา กิโลเมตร 1 เสียเวลา ชัว ่ โมง พายเรือในนำา ้ นิง่ และอัตราเร็วของกระแสนำา ้ 12 45 นาที นาที จงหาอัตราเร็วของการ แต่พายเรือทวน .ใบกิจกรรมที ่ 4.

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… .

ชาย ชาย 3 2 คนกับหญิง คนกับหญิง 4 คน 5 คน ไถนาแปลงหนึง่ เสร็จใน ไถนาแปลงเดียวกันนัน ้ เสร็จใน 3 4 วัน วัน และ จงหาว่า ชายคนเดียวไถนาแปลงนัน ้ จะเสร็จในกีว ่ ัน ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………... 2. ………………………………………………………………………………… ………………..... ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… ……………….. .

………………………………………………………………………………… ………………... ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………..... .. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………... ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….

. ………………………………………………………………………………… ……………….... .. ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………..………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………..

... ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………... ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ผสมกาแฟผงสองชนิดราคากิโลกรัมละ เท่าไรจึงจะขายกาแฟผสมไดูกิโลกรัมละ 32 35 และ บาท 25 บาท ในอัตราส่วน แลูวยังไดูกำาไร 25% ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………... .2.. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….

………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………...... ………………………………………………………………………………… ………………... ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….. . ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ………………....

.เดือน……………………….ศ………. ………………………………………………………………………………… ……………….. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่าง เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ ……...พ.ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………. ………………………………………………………………………………… ………………. รายกา นามสกุล - เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ ความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จ จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ม ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ใน ที ่ ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว สรุปผลการ ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ... ………………………………………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………… ………………. ………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………… ………………..

5 5 5 5 5 5 0 3 ทันเวลา ตนเอง .

3 /…….แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………. ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ รับฟั งความ บรรยากาศใน ติดตามและ ผลการ ทำางาน คิดเห็น การทำางาน ปรับปรุงงาน ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ใชูไ ปรับ ปรุง ดู ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ผ่า ไม่ ปรุง น ผ่า น .ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม..

หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี แผนการจัดการ เรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ปี ที ่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที ่ ชัว ่ โมง แผนการเรียนรู้ที ่ จำานวน 1 (ค 33101) ช่วงชัน ้ ที ่ 3 ชัน ้ มัธยมศึกษา 4 เรือ ่ ง ระบบสมการเชิงเสูน 60 เรือ ่ ง การแกูโจทย์ปัญหาเกีย ่ วกับระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปร ชัว ่ โมง จำานวน 18 .

2.2.1.1 นักเรียนสามารถนำาระบบสมการเชิงเสูนไปใชูแกูปัญหาไดู 3.3 นักเรียนตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 4.1.…………………………………………………………………………………… ………………….2 ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำาตอบทีไ่ ดู 3.2 นักเรียนสามารถเขียนระบบสมการสองสมการจากโจทย์ปัญหาไดู 3. สาระการเรียนรู้ การแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร ขัน ้ ตอนในการแกูโจทย์ปัญหาโดยใชูระบบสมการเชิงเสูน ตัวแปร มีดังนี ้ 6) 7) ใหูอักษรภาษาอังกฤษบางตัว เช่น x ใหูตัวอักษรภาษอังกฤษตัวทีไ่ ม่ไดูใชูใน ค่าอีกตัวหนึง่ 8) เขียนสมการเชิงเสูน 2 ตัวแปร 2 2 แทนตัวทีไ่ ม่ทราบค่า (1) เช่น y แทนตัวทีไ่ ม่ทราบ สมการ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน . สาระที ่ มาตรฐาน 1.สาระสำาคัญ ใชูความรู้เรือ ่ งการแกูระบบสมการช่วยหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาใหูง่าย ขึน ้ 2.2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3.2 จุดประสงค์นำาทาง 3.1 นำาระบบสมการเชิงเสูนสองตัวแปรไปใชูแกูปัญหาไดู 3.1 จุดประสงค์ปลายทาง 3.

2 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชัน ้ ม .3 5.3 บันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… .1 7.2 บันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมระหว่างเรียน 6.9) หาคำาตอบของระบบสมการเชิงเสูน 2 10) 5 (3) ตรวจคำาตอบกับโจทย์ปัญหาทีก ่ ำาหนดใหู แบบทดสอบหลังเรียน 5. ใน สือ ่ และแหล่งเรียนรู้ 5. ตัวแปร สังเกตความสนใจและตัง้ ใจเรียน 6.3 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน การวัดและประเมินผล 6.1 6.

(ลง ชือ ่ )………………………………. ..ความคิดเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….

ขูอเสนอแนะ / แนวทางแกูไข …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .. ตำาแหน่ง บันทึกหลังสอน ผลการสอน …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ปัญหา / อุปสรรค …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….(………………………………) ……………………………… .

.พ.เดือน……………………….ครัง้ ที… ่ ………ปี การศึกษา…………………………. (ลงชือ่ ) ……………………………………ผู้สอน ( นายสุรศักดิ ์ ) พันธ์ุสง่า ตำาแหน่ง อำานวยการโรงเรียนบูานลาดใหญ่ ผู้ช่วยผู้ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พืน ้ ฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ นายสุรศักดิ ์ พันธ์ุสง่า 3 คร้ผู้บันทึก วันที… ่ …….ศ………. รายกา นามสกุล - เขูาร่วมกิจกรรมดูวยความสนใจ ตัว ชือ ่ เวลาความซือ ่ สัตย์และทำางานเสร็จทัน จำา ความมีระเบียบรอบคอบ ประ ม ความมีเหตุผลและเชือ ่ มัน ่ ในตนเอง ที ่ ความเพียรพยายาม เลข ความสนใจใฝ่ รู้ รประเมิน รว สรุปผลการ ประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ..…………………………………………………………………………………… ……….

5 5 5 5 5 5 3 0 .

ในช่องทีป ่ ระเมินตามทีส ่ ังเกต  แบ่งหนูาที ่ ทำางาน รับฟั งความ คิดเห็น บรรยากาศใน การทำางาน ติดตามและ ปรับปรุงงาน ผลการ ประเมิน การ สังเกต ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไ ดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ใชูไดู ปรับป รุง ใชูไดู ปรับ ปรุง ผ่า น ไม่ ผ่า น หมายเหตุ คร้อาจสุ่มสังเกตเพียงบางกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครัง้ หรือสังเกต เพียงบางพฤติกรรมทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมหรือสำาคัญ สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในคา บนัน ้ ๆ นอกจากนัน ้ อาจใหูนักเรียนเป็นผู้ประเมินเอง หรือหากคร้จะเป็นผู้ประเมินและประเมิน ทุกกิจกรรมและทุกกลุ่มก็จะเป็นเรือ ่ งทีด ่ ี .แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน กระบวนการกลุ่ม ชือ ่ กลุ่ม…………………………เรือ ่ ง……………………………………………..ชัน ้ ใหูกาเครือ ่ งหมาย การ พฤติกรรม รายชือ ่ สมาชิก ในกลุ่ม วางแผน ม. 3 /…….

ไม่มีคำาตอบ 2.ขูอ ทดสอบก่อนเรียน 4 หน่วยที ่ 10 ระบบสมการเชิงเสูน ปี ขูอใดเป็นประโยคสัญลักษณ์ ถูามาลีมีอายุ ปี ศรีสุดามีอายุ y 31 x ค ง 3.y = 1 7 แท่ง ถูานิดมี 2x + y และ 4x ปี 2. X = y นิดและนูอยมีดินสอรวมกัน + 2y คำาตอบ X . จำานวน คำาตอบของระบบสมการ = 3 1. 3 ใหูนักเรียนเลือกคำาตอบทีถ ่ ้กตูองเพียงขูอเดียว มาลีและศรีสุดามีอายุรวมกันเท่ากับ ข ชัน ้ มัธยมศึกษาปี ที ่ ขูอ คำาสัง่ 1.y = 31 คำาตอบ 3. . มีหลายคำาตอบ . มี 2 x. เรือ ่ ง 4. x + y = 31 . มีคำาตอบเดียว = 4 มีกี ่ . 7.

2y = 8 10.3 ) คำาตอบของระบบสมการ x .y) = y 3. ก เป็นคำาตอบของระบบสมการ 7x + 2y = 8 ทีจ ่ ุดใด 2.x ดินสอน แท่งและนูอยมีดินสอ y แท่ง 2.-1) 5 สมการ ง ถูา เมือ ่ .0) . (-5.2) . y + 7 = x .9 = 0 7x + 2y = 8 ตัด 3. ( 0.3 y และ 3x + 8y = 7 .y = 5 และ คือขูอใด .1) 9. x = -2 และ และ .2) 7x . (5. 2x . (2. 5x . 2x + 5y จากระบบสมการ = 5 ขูอใดคือ ประโยคสัญลักษณ์ ข 8. ง ( 0. x + y = 9 5x + 3y = 1 ทีด ่ ินร้ปสีเ่ หลีย ่ มผืนผูาแปลงหนึง่ มีดูาน ยาว ยาวกว่าดูานกวูาง ยาวโดยรอบ 60 8 เมตร ตารางเมตร 1. (-5. 5x . . (7.3y = 1 (2. ข 4 4. .1) 3 ข เท่ากับเท่าไร ก = 12 y ค (x. . 5x + 3y = 1 2x + 3y .0) ข .2y = 8 (3. x + y = 7 . ค ง X + 7 = y X แทนจำานวนเต็มใดๆ y มีค่าเท่าใด 2. 187 ตารางเมตร เมตร และความ ทีด ่ ินแปลงนีม ้ ีพืน ้ ทีก ่ ี่ .-1) ค ใด 6 แกน 6.3y = 1 2. ค .3) ง 1. 7x . y . ง . x (5.

3 ) . 209 . มี 2 คำาตอบ 4. 216 ตารางเมตร . มีหลายคำาตอบ x + 2y = 4 มีกีค ่ ำาตอบ ตารางเมตร 3. ( 8. 198 ตารางเมตร 4. ข (2.8 ) 6. ไม่มีคำาตอบ 2. มีคำาตอบเดียว 3.7) ค ง 2. ( 3.. และ คำาตอบของระบบสมการ 3x+6y= 12 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful