<{÷ù{Éà÷ ~Éù ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ& http:vivekpanthi.googlepages.

com/
Mail : gulab_bheda@yahoo.com
lÉÅmÉÒ & NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ
HÉ«ÉÉÇ±É«É & 2-»ÉÒ/1, +»©ÉÒlÉÉ ©ÉÉàNÉùÉ, qnÉ WNÉqÅ¥ÉÉ ©ÉÉNÉÇ,
¶Éàùà-~ÉÅX¥É HÉà±ÉÉà{ÉÒ, +ÅyÉàùÒ (~ÉÖ´ÉÇ), ©ÉÖÅ¥É<-400093.
£Éà{É & 28 38 88 91

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ 83

Mail-vivekpanthi@yahoo.com

§ÉNÉ´ÉÉ{É ´ÉÒùÖu{ÉÉà qÉ´ÉÉà HÉà÷àÇ HÉhÒ {ÉÉL«ÉÉà
<¶´Éù

´ÉÒùÖu +qɱÉlÉÒ qÉ´ÉÉà qÉLÉ±É Hù{ÉÉù HÉà < ~ÉiÉ ¡É»lÉÉ´É ©ÉÉ÷à +qɱÉlÉ{ÉÉÅ wÉù
+©ÉàùÒHÉ{ÉÉ +àH ùÉW{ÉàlÉÉ{ÉÉà qÉ´ÉÉà +qɱÉlÉà HÉhÒ LÉLÉeÉ´É´ÉÉ{ÉÉà »ÉÉä HÉà<{Éà +yÉÒHÉù Uà +{Éà »ÉÉä+à
{ÉÉL«ÉÉà. WWà HÂÖÅ Hà +É LÉ÷±ÉÉà SɱÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É +à©É Hù´ÉÅÖÅ W Xà<+à. +à©ÉiÉà HÂÖÅ Hà »ÉÅ´ÉÒyÉÉ{É©ÉÉÅ
lÉà©É {ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà »É´ÉǶÉGlÉÒ©ÉÉ{É <¶´Éù{ÉÖÅ HÉà< H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ W Uà, Hà +qɱÉlÉ{ÉÉÅ wÉù »É´ÉÇ ©ÉÉ÷à
»Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ©É³lÉÖÅ {ÉoÉÒ.
LÉÖ±±ÉÉÅ ¾Éà«É Uà +{Éà lÉà©É HùlÉÉÅ HÉà<{Éà ùÉàHÒ
¥ÉàúÉÉ»HÉ »÷à÷{ÉÉ 71 ´É¶ÉÔ«É »Éà{Éà÷ù +äù´ÉÒ ¶ÉHÉ«É {ɾÓ.
SÉà © ¥É»Éâ ~ÉÞ o ´ÉÒ´ÉÉ»ÉÒ+Éà { ÉÉ ´«ÉÉ~ÉH ©ÉÞ l «ÉÖ oÉHÒ
SÉ੥ɻÉàÇ +à©É ~ÉiÉ HÂÖÅ Hà HÉà<~ÉiÉ ´«ÉGlÉÒ
»É´ÉÇ{ÉÉ¶É lÉoÉÉ +ÉlÉÅH´ÉÉq £à±ÉÉ´É´ÉÉ
HÉà<{ÉÉ ~Éù ~ÉiÉ qÉ´ÉÉà ©ÉÉÅeÒ ¶ÉHà
»ÉÉ©Éà <¶´Éù A~Éù {ÉÒ¶Éà y ÉÉl©ÉH
Uà - l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Hà §ÉNÉ´ÉÉ{É ~Éù
HÉùiÉ

»É´ÉÇ

ÉGlÉÒ©ÉÉ{É
+Éqà ¶ É XùÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ
~ÉiÉ. +à©ÉiÉà +à´ÉÉà lÉHÇ ~ÉiÉ
<¶´Éù{ÉÖ
Å
HÉà
<
»Éù{ÉÉ©ÉÖ
Å
HùÒ ¾lÉÒ.
±ÉeÉ´«ÉÉà Uà Hà Wà (<¶´Éù) »É´ÉÇmÉ
©É³Ò
¶ÉHlÉÖ
Å
{ÉoÉÒ
SÉà © ¥É»Éâ ~ÉÉà l ÉÉ{ÉÒ £ùÒ«ÉÉq©ÉÉÅ
´«ÉÉ~ÉH Uà lÉà ¥ÉàúÉÉ»HÉ »÷à÷©ÉÉÅ
§É«ÉÉ{ÉH ~ÉÖùÉà, §É«Éɴɾ »É©ÉÖrÒ
~ÉiÉ ©ÉÉàWÖq ¾Éà«É W.
lÉÉà£É{ÉÉà, yÉùlÉÒHÅ~ÉÉà, ~±ÉàNÉ, qÖHɳ, XlÉÒ+Éà{Éà
e±ÉNÉ»É H{÷ÄÒ (úÉà¥ÉÉ»HÉ){ÉÉ eÒ»÷ÄÒG÷ WW
{ɶ÷ HùÒ {ÉÉLÉlÉÉ «ÉÖuÉà. W{©ÉqÉà¶É, ¾SÉ©ÉSÉÉ´ÉÒ ©ÉÉù±ÉÉà{É ~ÉÉà±Hà +Éqà¶É +É~«ÉÉà Uà Hà ¡ÉlÉÒ´ÉÉqÒ
{ÉÉLÉà lÉà´ÉÉÅ lÉÉà£É{ÉÉà »É¾ÒlÉ <¶´ÉùÒ«É HÉà~É{ÉÉ (<¶´Éù){Éà {ÉÉà÷Ò»É ©ÉÉàH±É´ÉÒ WùÖùÒ Uà.
+{ÉàH AqɾùiÉÉà (£ùÒ«ÉÉq©ÉÉÅ) ÷ÉÅG«ÉÉÅ ¾lÉÉÅ.
WWà HÂÖÅ Uà Hà lÉo«ÉÉà{ÉÉ +ÉyÉÉù ~Éù HÉà÷Ç
£ùÒ«ÉÉq©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà ¡ÉlÉÒ´ÉÉqÒ (<¶´Éù){Éà +à´ÉÉ {ÉlÉÒX ~Éù ~ɾÉáSÉÒ Uà Hà ¡ÉlÉÒ´ÉÉqÒ{ÉÉ
WÖqÉÅ WÖqÉÅ A~É{ÉÉ©ÉÉà, ¶ÉÒ¶ÉÇHÉà lÉoÉÉ ~ÉqÉàoÉÒ {ÉÉ©Éà +É »É´ÉÔ»É ({ÉÉà÷Ò»É) ¥ÉX´ÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉà©É
+Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +{Éà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà {ÉoÉÒ lÉàoÉÒ +É HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò ùq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
lÉà +àH W »É©É«Éà +{ÉàH »oɳÉà+à ´ÉÒv©ÉÉ{É
WWà HÂÖÅ Hà SÉ੥ɻÉÇ 30 qҴɻɩÉÉÅ +~ÉÒ±É
¾Éà«É Uà.
HùÒ ¶ÉHà Uà.
[¾Ò{qÒ ~ÉÉKÉÒH "{«ÉÉ«ÉÒH V´ÉɱÉÉ' 10 {É´Éà. 2008©ÉÉÅoÉÒ]
SÉ੥ɻÉâ HÂÖÅ Hà lÉàiÉà HÉ{ÉÖ{ÉÒ qÉ´ÉÉà +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à
qÉLÉ±É H«ÉÉâ Uà Hà WàoÉÒ +à´ÉÉà qÉLɱÉÉà ¥Éà»Éà Hà
¡Éà¶ÉH & §ÉNÉ´ÉÉ{ÉY ùä«ÉÉiÉÒ


+ÅH©ÉÉÅ

"NÉÖWùÉlÉÒ

¥ÉSÉÉ´É' ]ÖÅ¥Éà¶É - »ÉSÉÒmÉ ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅÅ. 11-13
»ÉqçÉÉ´É ~É´ÉÇ +{Éà +à ´ÉÒ¶Éà +OɱÉàLÉ ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ. 8-9
yÉ{ÉֶɴÉÒ¾ÉàiÉÉ ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉ ùÉ©É ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ. 16-17
¶ÉÖu ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ¶Éä±ÉÒ{ÉÒ »©ÉÞlÉÒ »É§ÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ {ÉÅ. 14-16

+àH W

£Éà±eù A~Éù X©É{ÉNÉù{ÉÉ H´ÉÒ©ÉÒmÉ ´ÉÒW«É +ɶÉù{ÉÒ 17 HÉ´«ÉùSÉ{ÉÉ+Éà ¡ÉNÉ÷ oÉ< Uà. +É÷Ç
~Éà~Éù ~Éù{ÉÖÅ »ÉÖPÉe ¡ÉÒ{÷ÓNÉ y«ÉÉ{ÉÉH¶ÉÇH Uà, lÉÉà ùSÉ{ÉÉ+Éà ~ÉiÉ ¥É³ÖHÒ Uà. WÖ+Éà +àH {É©ÉÖ{ÉÉà....

§É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É
»ÉÖ L ÉÒ oÉ´ÉÉ{ÉÖ Å yÉÉùÒ ±«ÉÉà , §É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É,
§ÉÖ ± ÉÉà { Éà W±ÉqÒ »ÉÖ y ÉÉùÒ ±«ÉÉà , §É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É.

+É qÖ { ÉÒ«ÉÉoÉÒ ©ÉÉà ÷ Ò qÖ { ÉÒ«ÉÉ Uà »ÉÉä © ÉÉÅ ,
A~Éù AcÒ ´ÉÒSÉÉùÒ ±«ÉÉà , §É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É.

"Wà {ÉoÉÒ' +à +É´É´ÉÉ{ÉÖ Å {ÉoÉÒ G«ÉÉùà « É,
"Wà Uà ' +à { Éà »´ÉÒHÉùÒ ±«ÉÉà , §É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É.

+{Éà . .. +É{ÉÅ q -©ÉÅ N É±É HùÉà +Écà ~¾Éà ù ,
~ÉÉà l ÉÉ{ÉÒ Hà e Ò HÅ e ÉùÒ ±«ÉÉà , §É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É.

+x¶«É oÉ´ÉÉ{Éà +Éùà W< ùÂÉ Uà ,
¶Éɶ´ÉlÉ +´ÉÉW{Éà ANÉÉùÒ ±«ÉÉà , §É±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É.

¡ÉÉ~lÉÒ»oÉÉ{É & ´ÉÒW«É +ɶÉù. 4, +àHlÉÉ +à~ÉÉ÷Ç©Éà{÷.
~ÉÉÅSÉ ¥ÉÅNɱÉÉ ùÉàe, NÉÖùÖwÉùÉ »ÉHDZÉ, X©É{ÉNÉù.

HIÉà H¾à Uà ¶ÉÖÅ ?

- »ÉÉà{ÉÖ HHä«ÉÉ (A~ɱÉà÷É)

+ÅOÉàY ©ÉÉy«É©É©ÉÉÅ §ÉiÉlÉÉ ´ÉÒvÉoÉÔ{ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ ´ÉÉlÉ
H
U
W
]
÷
c
e

H©ÉÇ HùlÉÉ ù¾Éà.
LÉùÉ¥É {É ¥É{ÉÉà.
NÉ´ÉÇ {É HùÉà.
PÉ©ÉÅe {É HùÉà.
SÉÒeɶÉÉà {ɾÓ.
U³H~É÷ {É HùÉà.
W¥ÉùÉ ¥É{ÉÉà.
]PÉeÉà {É HùÉà.
÷à´ÉÉà »ÉÉùÒ ~ÉÉeÉà.
"cNÉ'oÉÒ cNÉɶÉÉà {ɾÒ.
eù¶ÉÉà {ɾÓ.

h


q£
¥É
§É
©É

hÉáNÉ Hù¶ÉÉà {ɾÒ.
lÉùUÉàe¶ÉÉà {É¾Ó HÉà<{Éà.
oÉÉàeÉ©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉà¶É ©ÉÉ{ÉÉà.
q«ÉÉ´ÉÉ{É ¥É{ÉÉà.
yÉNÉ¶É ùÉLÉÉà.
{ÉªÉ ¥É{ÉÉà.
~ÉÅSÉÉlÉ {É HùÉà.
£Ù±ÉɶÉÉà {ɾÓ.
¥É¾ÉqÖù ¥É{ÉÉà.
§ÉÉùùÖ~É {É ¥É{ÉÉà.
©ÉyÉÖù ¥ÉÉà±ÉÉà.

«É
ù
±É
´É
¶É
ȃ
¾

«É¶É ©Éà³´ÉÉà.
ù©ÉlÉ´ÉÒù ¥É{ÉÉà.
±ÉɱÉSÉÖ {É ¥É{ÉÉà.
´ÉÒvÉ{Éà ´ÉÒ{É«ÉoÉÒ ¶ÉÉà§ÉÉ´ÉÉà.
¶ÉmÉÖlÉÉ {ÉÉ ´ÉyÉÉùÉà.
»Él«É ¥ÉÉà±ÉÉà.
¾»ÉlÉÉ ù¾Éà.
KÉmÉÒ«É ¥É{ÉÉà.
[ÉÉ{ÉÒ ¥É{ÉÉà.

»ÉÉà{ÉÖ ±ÉLÉà Uà, »HֱɩÉÉÅ +ÅOÉàY yÉÉàùiÉ 8©ÉÉÅ +{Éà PÉàù NÉÖWùÉlÉÒ §ÉiÉÖÅ UÖÅ.
NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÒ ¡ÉèG÷Ò»É ´ÉyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ ©É{Éà »É~ÉÉà÷Ç Hù¶ÉÉàY.

H¾à´ÉÖÅ Uà HÅ< ?

"©ÉÉlÉÉY{Éà §ÉÉàNÉ yÉùÉ´ÉÉà, HÉ©É-yÉÅyÉÉà ©É³Ò W¶Éà'

¥ÉàHÉùÒ qÖù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à SÉÉù «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà+à PÉà÷ÉÅ{ÉÉ ¥É±ÉÒ SÉhÉ´«ÉÉ
WÖ{ÉÉNÉh, ´Éàùɴɳ lÉÉ. 6 & ´ÉÒ¶´É{ÉÒ »ÉÉoÉà qà¶É§Éù©ÉÉÅ ©ÉÅqÒ{ÉÒ ©ÉÉcÒ +»Éù ´ÉlÉÉÇ< ù¾Ò Uà +{Éà
©ÉÅqÒoÉÒ ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ +É~ÉPÉÉlÉ »É¾ÒlÉ{ÉÒ +{ÉàH PÉ÷{ÉÉ+Éà PÉ÷Ò ù¾Ò Uà l«ÉÉùà SÉÉàù´ÉÉe©ÉÉÅ SÉÉù «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà+à
¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ qÖù Hù´ÉÉ SÉÉàù´ÉÉe©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉY{ÉÉ ©ÉÅqÒùà +ÅyɸÉuÉoÉÒ ¡ÉàùÉ<{Éà U PÉà÷ÉÅ{ÉÉ ¥É±ÉÒ SÉeÉ´«ÉÉ.
- A©Éà¶É ©ÉàH´ÉÉ{É (NÉÖ.»É. lÉÉ. 7-2-09©ÉÉÅoÉÒ)
2

(83)

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

´ÉණÉÉ´ÉÞnÉÒ ¡ÉlÉÒ¥ÉÅyÉ HÉ{ÉÖ{É©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà;

¨É¶÷ÉSÉÉù ©ÉÉ÷à +´ÉHɶÉ&
NÉÞ¾©ÉÅmÉÒ

¶ÉÒ´ÉùÉW ~ÉÉ÷Ò±É{ÉÒ +y«ÉKÉlÉÉ©ÉÉÅ ©É³à±É
©ÉÅmÉÒ©ÉÅe³{ÉÒ ¥ÉàcH©ÉÉÅ ´ÉණÉÉNÉÒùÒ HÉ{ÉÖ{É©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉ ©ÉÉ÷à
±ÉÒ±ÉÒ]ÅeÒ +É~ÉÒ qÒyÉÒ Uà. ÷ÖHÅ »É©É«É©ÉÉÅ W lÉà{Éà HÉ«ÉqÉ{ÉÖÅ
»´ÉùÖ~É +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ»Éq©ÉÉÅ ùWÖ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
+É »ÉÖyÉÉùÉ{Éà ©ÉÅWÖùÒ ©É³´ÉÉ{ÉÉà ¡É¶{É Uà±±ÉÉÅ 2 ´É¶ÉÇoÉÒ
+yyÉùlÉÉ±É ¾lÉÉà. +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ +É HÉ«ÉqÉ ©ÉÖW¥É
´ÉණÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É Hù´ÉÉ ¥Éq±É +É ´ÉණÉÉ+Éà »ÉX~ÉÉmÉ
¥É{ÉlÉÒ ¾lÉÒ. ~ÉÖùÖ¶ÉÉà (OÉɾHÉà) +É HÉ«ÉqÉ{ÉÉ »ÉHÅX{ÉÒ
¥É¾Éù ¾lÉÉ. +É »ÉÖyÉÉùÉ{ÉÉà Atà¶É ©É¾Ò±ÉÉ+Éà{Éà +É
NÉÅqÉ ´«É´É»ÉÉ«É©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Uà.

´Éà ¶ «ÉÉ´ÉÞ n ÉÒ +÷HÉ´É´ÉÉ{ÉÖ Å Wà { ÉÖ Å
HÉ©É Uà lÉà ~ÉÉà±ÉÒ»É W »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ
¨É¶÷ÉSÉÉùÒ Uà

- +¶´ÉÒ{ÉHÖ©ÉÉù HÉùÒ+É

´ÉණÉÉNÉÞ¾{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É Hù{ÉÉù ©ÉÖL«É ©É¾Ò±ÉÉ A~ÉùÉÅlÉ
q±ÉɱÉÉà »ÉÉoÉà lÉà©É{Éà {ÉYH{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ ¾Éà«É Uà. qÒ±¾Ò{ÉÉà
Y. ¥ÉÒ. ùÉàe, ©É֥ŠÉ<{ÉÖÅ H©ÉÉcÒ~ÉÖùÉ, ¾ärÉ¥ÉÉq{ÉÖÅ ©É¾à¥ÉÖ¥É
HÒ ©É¾áqÒ, H±ÉHnÉÉ{ÉÉà »ÉÉà{ÉÉNÉÉUÒ ´ÉÒ»lÉÉù, ±ÉLÉ{ÉÉä,
+ÉOÉÉ, ~É÷iÉÉ ¶É¾àùÉà{ÉÉ qྠ¥ÉXùÉà +à ´ÉÉlÉ{ÉÖÅ Y´ÉlÉÖÅ
XNÉlÉÖÅ AqɾùiÉ Uà Hà qà¶É§Éù©ÉÉÅ ùàe ±ÉÉ<÷ ´ÉÒ»lÉÉùÉà
¥ÉÅyÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉ ¥Éq±Éà £Ù±ÉңɱÉÒ ùÂÉ Uà.
+à÷±ÉÖÅ W {ɾÓ, {É´ÉÉ ´ÉÒ»lÉÉùÉà ´ÉÒH»ÉÒ ùÂÉ Uà.
©ÉÉà÷ÉÅ ¶É¾àùÉà{ÉÉ ~ÉÉà¶É ´ÉÒ»lÉÉùÉà©ÉÉÅoÉÒ ±É< ©Éy«É©É ´ÉNÉÔ«É
´ÉÒ»lÉÉùÉà »ÉÖyÉÒ HÉà±ÉNɱÉÇ{ÉÉ +fÉ+Éà ´ÉyÉÒ ùÂÉ Uà.
<{÷ù{Éà÷ lÉà©ÉW +LÉ¥ÉÉùÉà{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ WÖqÒ WÖqÒ
»Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©Éà X¾àùÉlÉÉà ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÒ ¾Éà«É Uà.
´É¾Ò´É÷ÒlÉÅmÉ Hà ~ÉÉà±ÉÒ»É ´ÉÒ§ÉÉNÉ +É ¥ÉyÉÖÅ XiÉlÉÉ ¾Éà´ÉÉ
UlÉÉÅ +É qÖ¶ÉiÉ©ÉÉÅ HÉà< PÉ÷ÉeÉà oÉ«ÉÉà {ÉoÉÒ. ©ÉÉmÉ £Éà{É
»ÉÅ~ÉHÇoÉÒ »É»lÉÒ Hà ©ÉÉáPÉÒ ´ÉණÉÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà lÉÉlHɱÉÒH
A~ɱɥyÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
+àH NÉiÉlÉùÒ +à´ÉÒ Uà Hà ´ÉණÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É©ÉÉÅ +ɶÉùà
10 ±ÉÉLÉ »mÉÒ+Éà ùÉàHÉ«Éà±ÉÒ Uà. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É HÉ{ÉÖ{É,
»´É«ÉÅ»Éà´ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉà UlÉÉÅ +É ´«É´É»ÉÉ«É
qÒ´É»É-ùÉlÉ ¥É©ÉiÉÒ NÉlÉÒoÉÒ ´ÉyÉÒ ùÂÉà Uà.
´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ »É©ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ ´ÉණÉÉNÉÒùÒ {ÉÉ¥ÉÖq Hù´ÉÉ{ÉÖÅ
¶ÉG«É {ÉoÉÒ. +É ´«É´É»ÉÉ«É yÉ©ÉÇ Wà÷±ÉÉà W ~ÉÖùÉlÉ{É
¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{ÉÉ«É Uà. »É©ÉÉW »ÉÅ»oÉÉ{ÉÖÅ {ÉÒ©ÉÉÇiÉ oÉ«ÉÖÅ l«ÉÉùoÉÒ

»ÉÖyÉÉùÉ{ÉÒ XàNÉ´ÉÉ< ©ÉÖW¥É ´ÉණÉÉNÉÞ¾à W{ÉÉù qÉà¶ÉÒlÉ
´«ÉGlÉÒ{Éà 3 ©ÉÉ»É{ÉÒ Hàq{ÉÒ »ÉX A~ÉùÉÅlÉ ùÖ. 20
¾Xù{ÉÉ qÅe{ÉÒ ¶ÉÒKÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. Xà +É W
´«ÉGlÉÒ £ùÒ lÉà NÉÖ{ÉÉà HùlÉÉÅ ~ÉHeÉ«É lÉÉà 6 ©ÉÉ»É{ÉÒ
Hàq{ÉÒ »ÉX A~ÉùÉÅlÉ ùÖ. 50 ¾Xù{ÉÉ qÅe{Éà ~ÉÉmÉ ¥É{Éà
Uà. ©É¾Ò±ÉÉ ´ÉÒHÉ»É, H±«ÉÉiÉ, »ÉÖùKÉÉ ©ÉÉ÷à PÉeÉ«Éà±ÉÉ
HÉ«ÉqÉ+Éà+à £É«ÉqÉ{ÉÉ ¥Éq±Éà {ÉÖH»ÉÉ{É ´ÉÒ¶Éà¶É H«ÉÖÈ Uà.
¾Ò{qÖ ±ÉN{É yÉÉùÉà, q¾àW, HÉ©É{ÉÉ »oÉ³à »mÉÒ+Éà{ÉÒ
XlÉÒ«É »ÉlÉÉ©ÉiÉÒ ´É. HÉ«ÉqÉ+ÉàoÉÒ ©É¾Ò±ÉÉ+Éà{ÉÖÅ {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ
©ÉÅqÒùÉà{ÉÒ qà´ÉqÉ»ÉÒ+Éà ~ÉÖXùÒ+Éà
ùÒlÉà H±«ÉÉiÉ »ÉÒu oÉ«ÉÉ{ÉÖÅ WiÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. HÉ«ÉqÉ{ÉÉ
qÖùÖ~É«ÉÉàNÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ {É´ÉÒ {ÉoÉÒ +{Éà lÉà{ÉÉÅ HÉùiÉà +É´ÉÉ
+{Éà yÉ{ÉÒH ±ÉÉà H Éà { ÉÒ qà ¾ §ÉÖ L É
HÉ«ÉqÉ+Éà ¥ÉÒ{É+»ÉùHÉùH ~ÉÖù´ÉÉù oÉ< ùÂÉ Uà.
»ÉÅlÉÉà¶É´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà Uà
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É HÉ«ÉqÉoÉÒ ´ÉණÉÉ´ÉÞnÉÒ eÉ©É´ÉÉ©ÉÉÅ +É~ÉiÉà »É£³
oÉ< ¶ÉG«ÉÉ {ÉoÉÒ. ¾´Éà »ÉÖyÉÉùÉoÉÒ OÉɾHÉà{Éà +É HÉ«ÉqÉ »mÉÒ-~ÉÖùÖ¶É ¥É{{Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ qྦྷÉÖLÉ »ÉÅlÉÉà¶É´ÉÉ ©ÉÉ÷à
¾àc³ »ÉX~ÉÉmÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ +É qÖ¶ÉiÉ eÉ©É´ÉÉ©ÉÉÅ +àH©ÉàH{ÉÒ WùÖùÒ«ÉÉlÉ ±ÉÉNÉÒ Uà. ¡ÉÉSÉÒ{É »É©É«ÉoÉÒ +É
»É£³lÉÉ ©É³´ÉÉ ´ÉÒ¶Éà ¶ÉÅHÉ W Uà. HÉùiÉ Hà ´ÉණÉÉ´ÉÞnÉÒ ´«É´É»ÉÉ«É{Éà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ ©É³Ò Uà. yÉ©ÉÇ lÉù£oÉÒ ~ÉiÉ +É
+÷HÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Wà{ÉÉ ¾»lÉH Uà lÉà »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÉùà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{Éà »É©ÉoÉÇ{É ©É²«ÉÖÅ Uà. ©ÉÅqÒùÉà©ÉÉÅ qà´ÉqÉ»ÉÒ ¡ÉoÉÉ
yÉ©ÉÇ{ÉÒ W qà{É Uà. ©ÉÅqÒùÉà{ÉÒ qà´ÉqÉ»ÉÒ+Éà ~ÉÖXùÒ+Éà
¨É¶÷ÉSÉÉùÒ ~ÉÉà±ÉÒ»É ´ÉÒ§ÉÉNÉ Uà.
~ÉÉà±ÉÒ»É{ÉÒ HÉ«ÉÇ~ÉulÉÒ ¾´Éà XiÉÒlÉÒ Uà. qù ©ÉÉ»Éà +{Éà yÉ{ÉÒH ±ÉÉàHÉà{ÉÒ qྦྷÉÖLÉ »ÉÅlÉÉà¶É´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hùà Uà.
¥ÉÉÅyÉà±É ¾~lÉÉ{ÉÒ ùH©É ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà ©É³lÉÒ ¾Éà«É Uà. lÉà{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ lÉà©É{Éà {ÉÒ´ÉÉ»É +{Éà §ÉùiÉ~ÉÉà¶ÉiÉ{ÉÒ
£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)
3

»ÉÖ´ÉÒyÉÉ +~ÉÉ«É Uà.
+É ´ÉÒ[ÉÉ{É «ÉÖNÉ©ÉÉÅ +É ´«É´É»ÉÉ«É +Éäù »Éù³ oÉ<
NÉ«ÉÉà Uà. »ÉàG»É{ÉÉà yÉÅyÉÉà ¾´Éà ©ÉÉà÷É AvÉàNÉ lÉùÒHà ´ÉÒH»ÉÒ
ùÂÉà Uà. ©ÉÖL«É ´ÉÉlÉ +à Uà Hà »É©ÉÉW Hà »ÉùHÉùà
´ÉණÉÉ´ÉÞnÉÒ{ÉÒ ©ÉÖ³ »É©É»«ÉÉ+Éà lÉù£ y«ÉÉ{É +É~É´ÉÉ{ÉÉ
¥Éq±Éà lÉà{ÉÉ ~Éù +ÅHÖ¶É ©ÉÖH´ÉÉ{ÉÉà W ´ÉÒSÉÉù H«ÉÉâ Uà.
]Ée{ÉÉÅ ©ÉÖ³{ÉÉ ¥Éq±Éà ~ÉÉÅqeÉÅ{Éà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÉ´ÉÉ Wà´ÉÒ +É
´ÉÉlÉ Uà. +É »ÉÖyÉÉùÉà ùWÖ HùlÉÉÅ +NÉÉA ´ÉණÉÉ+Éà{ÉÉ
~ÉÖ{ÉǴɻɴÉÉ÷ ©ÉÉ÷à «ÉÉàN«É ~ÉNɱÉÉÅ+Éà ±Éà´ÉÉÅ WùÖùÒ ¾lÉÉÅ.
+É »ÉÖyÉÉùÉà +©É±É©ÉÉÅ +É´«ÉàoÉÒ LÉÖ±±Éà+É©É{ÉÉ ¥Éq±Éà
SÉÉàùÒUÖ~ÉÒoÉÒ +É ´«É´É»ÉÉ«É SÉɱɶÉà. lÉà{ÉÉoÉÒ ©É¾Ò±ÉÉ+Éà{ÉÖÅ
H±«ÉÉiÉ oÉ´ÉÉ{ÉÖ Å {ÉoÉÒ. £É«ÉqÉà ©ÉÉmÉ ¨É¶÷
+©É±ÉqÉù¶ÉɾÒ{Éà oÉ´ÉÉ{ÉÉà Uà.

Hà÷±ÉÉH qà¶ÉÉà©ÉÉÅ ´ÉණÉÉ´ÉÞnÉÒ{Éà HÉ«Éqà»Éù ©ÉÉ{«ÉlÉÉ
©É³Ò SÉÖHÒ Uà. ©É¾Ò±ÉÉ H±«ÉÉiÉ, {ÉälÉÒHlÉÉ +{Éà
»ÉÅ»HÞlÉÒ{ÉÒ qÖ¾É<{ÉÉ {ÉÉ©Éà ¨É¶÷ÉSÉÉù{Éà ¡ÉÉàl»Éɾ{É
©É³´ÉÉ »ÉÒ´ÉÉ«É ´ÉÒ¶Éà¶É »ÉÉy«É ¥É{É´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ. ¥ÉÒ{ÉWùÖùÒ
HÉ«ÉqÉ+Éà{ÉÒ ±ÉÉÅ¥ÉÒ «ÉÉqÒ©ÉÉÅ +É HÉ«ÉqÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É {ÉÒ¶SÉÒlÉ
Uà. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É HÉ{ÉÖ{É HÉNɳ{ÉÉà ´ÉÉPÉ W Uà. qàLÉÉ´É
LÉÉlÉù ~ÉÉà±ÉÒ»É G«ÉÉùàH UÉ~ÉÉ+Éà ©ÉÉùà Uà, ´ÉණÉÉ+Éà{Éà
~ÉHeÒ +qɱÉlÉ©ÉÉÅ ùWÖ Hùà Uà. X©ÉÒ{É ~Éù UÖ÷Ò{Éà
´ÉණÉÉ+Éà £ùÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É©ÉÉÅ ´«É»lÉ oÉ< X«É
Uà. HqÉSÉ {ÉÉ©É-»Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ«É. lÉà{ÉÉoÉÒ ´ÉÒ¶Éà¶É
+ÉNɳ HÅ< W {ɾÓ.

(¾Ò{qÒ ~ÉÉKÉÒH »ÉùÒlÉÉ +ÉèG÷Éà.{ÉÉ +ÅH©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉ«Éà±É
WNÉqÒ¶É{ÉÉ ±ÉàLÉ{ÉÉ +ÉyÉÉùà)

ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÉ
´ÉÒùÉàyÉÒ+Éà

- ù©ÉiÉ ~ÉÉcH "´ÉÉSÉ»~ÉlÉÒ'

H¶ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉlÉÉ W {ÉoÉÒ
Rationalism may be defined as the mental attitude, which unreservedly accepts the
supremacy of reason and aims at establishing a system of philosophy and ethics verifiable by experience and independent of all arbitrary assumptions of authority.
(±ÉÅe{É{ÉÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ +è»ÉÉà»ÉÒ+à¶É{Éà +É~Éà±ÉÒ +{Éà ´«ÉÉ~ÉH~ÉiÉà »´ÉÒHÞlÉ oÉ«Éà±ÉÒ ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ lÉoÉÉ ´ÉÒ§ÉÉ´É{ÉÉ.)

©ÉÖÅ¥É<©ÉÉÅ,

©ÉÖÅ¥É<{ÉÉ +OÉiÉÒ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà{ÉÉ »oÉÉ~É´ÉÉ{ÉÉà Uà Hà Wà +yÉÒHÉùÒ ©É{ÉÉlÉÉ HÉà< ~ÉiÉ
~ÉÖù¶Ö ÉÉoÉÇoÉÒ +{Éà ¶ÉÖ§É ¾àlÉÖoÉÒ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ HÉè{£ù{»É ©É³Ò ´«ÉGlÉÒ Hà OÉÅoÉ (+ÉèoÉÉàùÒ÷Ò){ÉÒ +àH~ÉKÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+ÉàoÉÒ
NÉ< & (¡ÉÉ«ÉÉàWH §ÉNÉ´ÉÉ{ÉY ùä«ÉÉiÉÒ-+à¡ÉÒ±É 2000) »ÉqÅlÉù ©ÉÖGlÉ ¾Éà«É +{Éà Wà lÉùɾ{Éà lÉHÇ lÉà©ÉW
+à ©ÉÖ±«É´ÉÉ{É-+§ÉÒ{ÉÅq{ÉÒ«É
´ÉÉ»lÉ´ÉÒH +{É֧ɴÉA~ÉJ©É{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ Wà ©ÉÉiÉ»É XlÉ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ W »ÉÒuÒ+Éà, lÉà©É ¡É«ÉÉàNÉ wÉùÉ SÉHÉ»ÉÒ
SÉSÉÉÇ+Éà oÉ< +à ´ÉÉÅSÉlÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ W +{ÉÒ¶÷Éà{ÉÖÅ ©ÉÖ³ lÉà{ÉÒ ¥ÉÖuÒ W Uà »Él«É «ÉÉ +»Él«É »ÉÒu
oÉ«Éà±ÉÉ LÉàqoÉÒ ¡ÉàùÉ<{Éà +mÉà
HùÒ ¶ÉHÉlÉÒ ¾Éà«É.
+©ÉÉùà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ +àH ©ÉÉ{«É ´«ÉÉL«ÉÉ ~ÉÖ{É& ÷ÉÅH´ÉÒ
©ÉÒmÉÉà, WÖ+Éà A~É«ÉÖÇGlÉ ´«ÉÉL«ÉÉ ±ÉÅe{É{ÉÉ ùà¶É{ÉÉ.
~ÉeÒ Uà.
+è»ÉÉà.+à PÉeà±ÉÒ Uà +oÉÉÇlÉà +ÅOÉàY§ÉɶÉÒ+Éà ´Éeà ùSÉÒlÉ
"ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É' +àH +à´ÉÉà ©ÉÉ{É»ÉÒH +§ÉÒNÉ©É Uà Hà Uà. UlÉÉÅ +à©ÉÉÅ G«ÉÉÅ«É ¥ÉÖuÒ ¶É¥q (Intellect Hà
Wà © ÉÉÅ ´ÉÒ´Éà H ¶ÉGlÉÒ lÉoÉÉ lÉHÇ ¶ ÉGlÉÒ (ùÒ]{É){ÉÒ Intelligence) ¡É«ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà {ÉoÉÒ, +à{Éà »oÉÉ{Éà
»É´ÉÉâ~ÉùÒlÉÉ{ÉÉà ¥ÉÒ{ɶÉùlÉÒ »´ÉÒHÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +{Éà ´ÉÒ´ÉàH (ùÒ]{É) ¶É¥q ¡É«ÉÉàX«ÉÉà Uà. +à{ÉÖÅ HÉùiÉ +à
Wà{ÉÉà ¾àlÉÖ £Ò±É»ÉÖ£Ò lÉoÉÉ {ÉÒlÉÒ¶ÉÉ»mÉ{ÉÒ +à´ÉÒ lÉùɾ W Hà ©ÉÉiÉ»É XlÉ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ W »ÉÒuÒ+Éà, lÉà©É ¥ÉyÉÉÅ W
4
(83)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

+{ÉÒ¶÷Éà{ÉÖÅ ©ÉÖ³ lÉà{ÉÒ ¥ÉÖuÒ W Uà, HÉùiÉ Hà ¥ÉÖuÒ
+à ¥Éà£É©É ÷aØ SÉɱɶÉà {ɾÓ.... HÓlÉÖ ~ÉUÒ qÖ&LÉq
+´É³à ©ÉÉNÉâ ~ÉiÉ NÉlÉÒ Hùà Uà l«ÉÉùà lÉHÇ´ÉÒ´ÉàHoÉÒ +à{Éà
+{ÉÖ§É´É lÉÉà +à´ÉÉà oÉ«ÉÉà Hà »ÉÖùlÉ Wà÷±ÉÒ +{Éà Wà´ÉÒ
ùÉàH´ÉÒ lÉà©É W ASÉÒlÉ ©ÉÉNÉâ ´Éɳ´ÉÒ ù¾à Uà, HÉùiÉ Hà
»Én´É¶ÉÒ±É SÉSÉÉÇ ~ÉiÉ ©É֥ŠÉ< (»É©ÉHɱÉÒ{É){ÉÉ ´ÉÉSÉHÉà+à
"´ÉÒ´ÉàH' +à÷±Éà "¶ÉÖÅ »Él«É +{Éà ¶ÉÖÅ +»Él«É ?' lÉà©É W
§ÉÉN«Éà W HùÒ. +à{Éà ¥Éq±Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà{Éà ©ÉÖLÉÉÇ H¾à´ÉÉ
"¶ÉÖÅ »ÉÉùÖÅ +{Éà ¶ÉÅÖÅ LÉùÉ¥É ?'-+à {ÉIÒ Hù{ÉÉù
Hà ùà¶É{ÉHÉeÇ{ÉÉ yÉÉùHÉà NÉiÉÉ´É´ÉÉ Wà´ÉÒ +iɻɩÉWÖ,
{ÉÒùKÉÒù´ÉÒ´ÉàH{ÉÒ ¶ÉGlÉÒ. ¥ÉÉHÒ lÉÉà <¶´Éù{ÉÒ H±~É{ÉÉoÉÒ
AlÉɴɳÒ, +yÉHSÉùÒ, +[ÉÉ{ÉW{ÉÒlÉ, +»Él«É©ÉÖ±ÉH,
©ÉÉÅeÒ{Éà lÉà »Él«É{ÉÉùÉ«ÉiÉ{ÉÒ HoÉÉ, ©ÉÅqÒùÉà-yÉ©ÉÇ»oÉÉ{ÉHÉà{ÉÖÅ
+lÉÉHÔH +à´ÉÒ KÉÖr SÉSÉÉÇ+Éà W ¥É¾ÖyÉÉ ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ ©É³Ò.
¥ÉÉÅyÉHÉ©É, §ÉÖlÉ¡ÉàlÉ{ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ +{Éà +à{Éà HÉh´ÉÉ{ÉÒ PÉÉàù
+àH PÉ÷{ÉÉ +É »ÉÅq§Éâ «ÉÉq HùÖÅ lÉÉà +É H÷Éù{ÉÉ
JÖù ´ÉÒyÉÒ+Éà, BSÉ{ÉÒSÉ{ÉÉ §ÉàqÉà +oÉ´ÉÉ +Él©ÉÉ¡ÉÉùŧÉHɳ©ÉÉÅ {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É »ÉÅPÉ´ÉÒ+à ©ÉÉùÒ ´ÉÒùÖu©ÉÉÅ
~Éù©ÉÉl©ÉÉ{ÉÒ £Ò±É»ÉÖ£Ò {Éà H©ÉÇHÉÅe +ÉqÒ lÉ©ÉÉ©É
±ÉL«ÉÖÅ Hà "¶ÉÅHùÉSÉÉ«ÉÇ Wà´ÉÉà ¥ÉÒXà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ©Éá Xà«ÉÉà
©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà +{Éà ´ÉÒyÉÒ{ÉÒ¶ÉàyÉÉà +à ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ¥ÉÖuÒ{ÉÖÅ W
{ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà lÉà+Éà+à H¾à±ÉÖÅ Hà "+N{ÉÒ ¶ÉÒlɳ Uà
»ÉWÇ{É-HÖ»ÉWÇ{É Uà, HÉùiÉ Hà <lÉù ¡ÉÉiÉÒ+Éà lÉÉà
+à©É »ÉÉà ´ÉàqÉà©ÉÉÅ ±ÉL«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà«É ¾ÖÅ ©ÉÉ{ÉÖÅ {ɾÓ!'§ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà §ÉWlÉÉÅ {ÉoÉÒ «ÉÉ lÉÉà §ÉÖlÉ yÉÖiÉÉ´ÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ,
+É©ÉÉÅ ¶ÉÅHùÉSÉÉ«Éâ ¥É¾Ö ©ÉÉà÷Ò ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ HùÒ, HÉùiÉ
Wà { ÉÖ Å HÉùiÉ +à W Hà
Hà HÉà< ~ÉiÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É
lÉà+Éà©ÉÉÅ ¥ÉÖuÒ{ÉÉà +§ÉÉ´É HÉà< ~ÉiÉ ´ÉÒSÉÉù Hà ´ÉÒ§ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÖÅ LÉÅe{É- »´É»oÉ ´«ÉGlÉÒ ~ÉiÉ
Uà.
©ÉÅe{É HùlÉÉÅ ~ÉÖ´Éâ +à{ÉÉà ~ÉÖiÉÇlÉ& +§«ÉÉ»É +É©É W H¾à, HÉùiÉ
+É ´ÉÉlÉ ¾Ö Å +mÉà
HùÉà, lÉà{ÉÉÅ lÉ©ÉÉ©É ~ÉÉ»ÉÉÅ ¥ÉùÉ¥Éù XiÉÉà Hà ùÉàYÅqÉ »ÉÉKÉÉlÉÃ
¡ÉoÉ©É´ÉÉù W {ÉoÉÒ
+{É֧ɴÉoÉÒ ´ÉÒ~ÉùÒlÉ
q¶ÉÉÇ´ÉlÉÉà +à +É H÷Éù©ÉÉÅ {Éà »É©ÉXà ! lÉÉà "ùà ¶ É{ÉHÉeÇ yÉùÉ´Éà lÉà ´ÉÉlÉ »ÉÉ©ÉÉ{«ÉlÉ&
±ÉLÉÉ< NÉ«Éà±ÉÒ Uà +{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷' Wà´ÉÒ ¥ÉɱÉÒ¶É càHeÒ+Éà{ÉÉà HÉà<{ÉÉ«É Nɳà AlÉùà W
©ÉÉùÉÅ +àHoÉÒ ´ÉyÉÖ ~ÉÖ»lÉHÉà©ÉÉÅ
Hà´ÉÒ ùÒlÉà? Wà©É Hà »ÉÖ«ÉÇ
~ÉiÉ ©ÉàÅ SÉSÉÔ Uà +{Éà lÉà©É +ɶÉùÉà ±Éà´ÉÉà {É ~Éeà.
~ɶSÉÒ©É©ÉÉÅ ANÉà UàUlÉÉÅ ©ÉÖÅ¥É< LÉÉlÉà{ÉÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÉ ÷ÒHÉHÉùÉà,
+à´ÉÒ ´ÉÉlÉ NÉ©Éà lÉà´ÉÉ ©ÉÉ{«É OÉÅoÉ©ÉÉÅ ±ÉLÉà±ÉÒ ¾Éà«É
LÉÅe{ÉHÉùÉà lÉà©ÉW ´ÉÒùÉàyÉÒ+Éà+à ©É¾qŶÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É
lÉÉà«É HÉàiÉ ©ÉÉ{Éà? (+¾Ó "~ɶSÉÒ©É' ¶É¥q »ÉÉ©ÉÉ{«É
~Éùl´Éà ¥ÉÖuÒ, ¥ÉÖuÒY´ÉÒ, ¥ÉÖuÒ{ÉÒ¶c +ÉqÒ ¥ÉÖuÒHà{rÒ
+oÉÇ©ÉÉÅ W »É©ÉW´ÉÉ{ÉÉà Uà, ¥ÉÉHÒ ´Éä[ÉÉ{ÉÒH »ÉÅq§Éâ
¶É¥q¡É«ÉÉàNÉÉà W H«ÉÉÇ Uà +à qÖ&LÉq Uà. HÉùiÉ Hà +à{ÉÉà
~ÉÖ´ÉÇ-~ɶSÉÒ©É Wà´ÉÖÅ HÅ< W {ÉoÉÒ-+à´ÉÉ +´ÉHɶÉÒ »ÉÅq§ÉÇ{ÉÒ
+oÉÇ W +à Hà lÉà+Éà H¶ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉlÉÉ W {ÉoÉÒ Hà XiÉlÉÉ«É
+É ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ) l«ÉÉùà ¶ÉÅHùÉSÉÉ«ÉÇ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ+à lÉÉà
{ÉoÉÒ ! lÉÉà »É´ÉÇ¡ÉoÉ©É ©ÉÉùÉà {ÉªÉ +{ÉÖùÉàyÉ Hà HÉà< ~ÉiÉ
Wà ~ÉÖùÖ¶Éà "§ÉW NÉÉà´ÉÓq©ÉÃ' Wà´ÉÉÅ A~Éqà¶É »lÉÉàmÉÉà lÉoÉÉ
´ÉÒSÉÉù Hà ´ÉÒ§ÉÉ´É{ÉÉ{ÉÖÅ LÉÅe{É-©ÉÅe{É HùlÉÉÅ ~ÉÖ´Éâ +à{ÉÉà
qà´ÉÒ»lÉÖlÉÒ (»ÉÉäq«ÉDZɾùÒ?) ±ÉLÉÒ ¾Éà«É Hà úÉÁ »Él«É©É
WNÉ{©ÉÒo«ÉÉ' Wà´ÉÉà »ÉÒuÉÅlÉ ¡ÉSÉÉ«ÉÉâ ¾Éà«É, lÉà+Éà{Éà
~ÉÖiÉÇlÉ& +§«ÉÉ»É HùÉà, lÉà{ÉÉÅ lÉ©ÉÉ©É ~ÉÉ»ÉÉÅ ¥ÉùÉ¥Éù XiÉÉà
ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ H¾à´ÉÉ«É W Hà´ÉÒ ùÒlÉà? ©ÉÉùÉ ´ÉÒ{ɪÉ
{Éà »É©ÉXà! lÉÉà "ùà¶É{ÉHÉeÇ yÉùÉ´Éà lÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷' Wà´ÉÒ
©ÉlÉà, ´ÉÉq´ÉÒ´ÉÉq©ÉÉÅ »´É»oÉ, ¶ÉÉmÉÒ«É §ÉɶÉÉ {Éà ´Éä[ÉÉ{ÉÒH
¥ÉɱÉÒ¶É càHeÒ+Éà{ÉÉà +ɶÉùÉà ±Éà´ÉÉà {É ~Éeà. +àH XiÉÒlÉÉ
q±ÉÒ±ÉÉà lÉoÉÉ »É´ÉÉÈNÉq¶ÉÇ{É ¡É«ÉÉàX´ÉÅÖ Xà<+à, NÉɳÉNÉɳÒ
»ÉWÇHà +©ÉÉùÒ +É´ÉÒ ©ÉXH AeÉ´Éà±ÉÒ.
©ÉXH-©É¶HùÒ «ÉÉ ]{ÉÖ{É +à ¶ÉÉ»mÉ-SÉSÉÉÇ{ÉÒ ùÒlÉ {ÉoÉÒ.
qÖ&LÉq +ɶSÉ«ÉÇ{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ lÉÉà +à Hà »ÉÖùlÉ©ÉÉÅ ¾ÖÅ
+à´ÉÒ W NÉŧÉÒù §ÉÖ±É +{ÉÒ±É Xà¶ÉÒ+à HùÒ Uà.
Uà±±ÉÉÅ ~ÉSSÉÒ»É ´É¶ÉÇoÉÒ +É´ÉÒ W +àH H÷Éù-ù©ÉiɨɩÉiÉ
lÉà+Éà ±ÉLÉà Uà Hà "ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÒ+à l«ÉÉùà
±ÉLÉÖÅ UÖ.Å ~ÉÉÅSÉàH ´É¶ÉÇ ~ÉÖ´Éâ ©É֥ŠÉ<©ÉÉÅ "»É©ÉHɱÉÒ{É'©ÉÉÅ +à´ÉÒ
NÉÉÅyÉÒ«ÉÖNÉ{ÉÉ ©É¾É{É ´ÉÒSÉÉùH HÒ¶ÉÉàùÒ±ÉÉ±É PÉ.
W +àH H÷Éù ¶ÉùÖ oÉ< l«ÉÉùà ¡ÉoÉ©É W ©ÉɻɩÉÉÅ
©É¶ÉùÖ´ÉÉ³É +SÉÖH «ÉÉq +É´Éà...' ¡ÉÒ«É §ÉÉ< Xà¶ÉÒ,
qÅeÒ»´ÉÉ©ÉÒ+à ~ÉeHÉù £áHà±ÉÉà Hà +¾Ó ©ÉÖÅ¥É< ´ÉÒ»lÉÉù©ÉÉÅ
HÉà<H{Éà lÉÉà ~ÉÖU´ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ©É¶ÉùÖ´ÉÉ³É Wà´ÉÉ ¸ÉuɳÖ,
lÉÉà ¥ÉyÉÉ ©É¾É{É ´ÉÒwÉ{ÉÉà ´É»Éà Uà, ©ÉÉ÷à +¾Ó lÉ©ÉÉùÖÅ
£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)
5

+É»lÉÒH +Él©ÉÉ{Éà HqÒ«É ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ H¾à´ÉÉ«É? {ÉÉ,
Wà ¸ÉuÉ{ÉÉà ´ÉÒùÉàyÉ HùÒ+à UÒ+à, +à ¸ÉuÉ{ÉÒ +©ÉÉùÒ
lÉà + Éà ùà ¶ É{ÉɱÉÒ»÷ {ɾÉà l ÉÉ W. +©Éà HÉè ± Éà W ©ÉÉÅ
»~ɶ÷ ´«ÉÉL«ÉÉ Uà +{Éà lÉà +à Hà HÖqùlÉ{ÉÉ HÉ«ÉǩɶÉùÖ´ÉɳÉ{ÉÒ "»É©ÉÖ³Ò JÉÅlÉÒ' §ÉiÉÉ´ÉlÉÉ l«ÉÉùà ù©ÉÖW©ÉÉÅ
HÉùiÉ{ÉÉ {«ÉÉ«ÉoÉÒ H¶ÉÖÅH §ÉÒ{{É «ÉÉ ´ÉÒ~ÉùÒlÉ ¥É{ɶÉà+à´ÉÒ ÷HÉàù HùlÉÉ Hà "»É©ÉÖ³Ò JÉÅlÉÒ' +à÷±Éà "{É©ÉÖ³Ò
+à´ÉÉà +eNÉ ´ÉÒ¶´ÉÉ»É »Éà´É´ÉÉà +à{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¸ÉuÉ. qÉ.lÉ.
JÉÅlÉÒ' +oÉ´ÉÉ "+´É³Ò JÉÅlÉÒ'! ¡É§ÉÖHÞ~ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà
¥ÉɱÉÉY Hà ¥ÉÉ~ÉÉY{ÉÒ ¥ÉÉyÉÉ ùÉLÉ´ÉÉoÉÒ UÉàHùÉà
Hù{ÉÉùÉ §ÉGlÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ{É{ÉÉùÉ, SÉÒ±ÉÉSÉɱÉÖ »ÉÅ«É©É
~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ´ÉNÉÇ »ÉÉoÉà ~ÉÉ»É oÉ< W¶Éà +oÉ´ÉÉ
¡É¥ÉÉàyÉ{ÉÉùÉ, ~ÉùÅ~ÉùÉNÉlÉ »mÉÒ-~ÉÖùÖ¶É ©É«ÉÉÇqÉ{ÉÖÅ »É©ÉoÉÇ{É
W~É©ÉɳÉoÉÒ Hà H©ÉÇHÉÅeoÉÒ »´ÉW{É +»ÉÉy«É ùÉàNÉ©ÉÉÅoÉÒ
Hù{ÉÉùÉ +à´ÉÉ ©É¶ÉùÖ´ÉɳÉ{ÉÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ SÉSÉÉÇ©ÉÉÅ
ANÉùÒ W¶Éà-+à´ÉÒ +»ÉŧɴÉÒlÉ +ɶÉÉ +eNÉ §ÉÉ´Éà »Éà´É´ÉÒ
A±±ÉàLÉ W +»oÉÉ{Éà! NÉÉÅyÉÒ«ÉÖNÉ{ÉÉà W qÉLɱÉÉà ÷ÉÅH´ÉÉà
+à{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¸ÉuÉ. ©ÉÉ÷à W ¾ÖÅ H¾ÖÅ UÖÅ Hà ¸ÉuÉ ©ÉÉmÉ
¾Éà«É lÉÉà {Éù»ÉÓ¾§ÉÉ< ~É÷à±É{ÉÉà ÷ÉÅHÒ ¶ÉHÉ«É. lÉà+Éà{ÉÉ
+ÅyɸÉuÉ W ¾Éà«É Uà +{Éà +à´ÉÒ ¸ÉuÉ{Éà +©Éà ùà¶É{ÉÉ.
lÉoÉÉ lÉà+Éà ´ÉҶɫÉH Hà÷±ÉÉÅH »Éù»É ~ÉÖ»lÉHÉà ¾©ÉiÉÉÅ ¡ÉNÉ÷
±Éà¶É©ÉÉmÉ ©ÉÉ{«É ùÉLÉlÉÉ W {ÉoÉÒ. Hà´É³ ¾ÖÅ W {ɾÓ,
oÉ«ÉÉÅ Uà Wà +{ÉұɧÉÉ<, WùÉ ´ÉÉÅSÉÉà! ¡ÉÉ~lÉÒ»oÉÉ{É &
©É¾Él©ÉÉ NÉÉÅyÉÒY+à ~ÉiÉ +àW W HÂÖÅ Uà Hà "¸ÉuÉ
W©É{ÉÉqÉ»É HÉà÷àSÉÉ, XàùÉ´Éù{ÉNÉù-363020, Y.
+ÉÅyÉ³Ò W ¾Éà«É' HÖqùlÉ©ÉÉÅ HÉ«ÉÇ-HÉùiÉ {«ÉÉ«É »ÉÅ~ÉÖiÉÇ
»ÉÖ ù à { r{ÉNÉù (»ÉÉä ù ɶ÷Ä ) . ùà ¶ É{ÉɱÉÒ»÷Éà ~Éù
+£ù Uà. +à©É +{ÉàH ©É¾É{É SÉÓlÉHÉà+à ~ÉiÉ »´ÉÒHÉ«ÉÖÈ
§ÉÉÅeiɱÉÒ±ÉÉ{ÉÉà +ÉKÉà~É HùlÉÉ Xà¶ÉÒ+à ~ÉÉàlÉà "£Ò£ÉÅ
W Uà +{Éà ´ÉÒ[ÉÉ{ÉÒ+Éà lÉÉà xh~ÉiÉà +à©É ©ÉÉ{Éà W Uà.
LÉÉÅ e ´ÉÉÅ ' , "UÉà e Ò«ÉÉÅ
+É»lÉÒH +à ´ ÉÉà W©ÉÇ { É
~ÉÉe´ÉÉÅ', Hà "¥ÉÖu'Ö H¾à´ÉÉ HÖ q ùlÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇ - HÉùiÉ{ÉÉ {«ÉÉ«ÉoÉÒ £Ò±É»ÉÖ£ HÉ{÷ ~ÉiÉ H¾à
Wà ´ ÉÒ ~ÉÉ«ÉÉ ´ÉNÉù{ÉÒ H¶ÉÖÅH §ÉÒ{{É «ÉÉ ´ÉÒ~ÉùÒlÉ ¥É{ɶÉà-+à´ÉÉà Uà Hà "HÉ«ÉÇ - HÉùiÉ
§ÉÉÅeiɱÉÒ±ÉÉ +ÉSÉùÒ Uà. +eNÉ ´ÉÒ¶´ÉÉ»É »Éà´É´ÉÉà +à{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¸ÉuÉ. {«ÉÉ«É{ÉÉ »ÉÒuÉÅ l É{ÉÉà
NÉɱÉÒ¡ÉqÉ{É{ÉÉà ~ÉiÉ Xà
+»´ÉÒHÉù HÉà < ~ÉiÉ
~ÉÉ«ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà +à ¶ÉÒù»ÉÉÅv´É W. ¥ÉÉHÒ HÒ¶ÉÉàùÒ±ÉɱÉ{Éà
´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +{É֧ɴÉ{Éà +ÉyÉÉùà oÉ< ¶ÉHà lÉà©É Uà W {ɾÓ.
"+ÉWà lÉÉà +¡ÉÉ~«É W +à´ÉÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷' H¾à{ÉÉù
(JÒ÷ÒH +Éè£ ~«ÉÉàù ùÒ]{É).' +àW ùÒlÉà UàH +Éc©ÉÒ
SÉSÉÉÇHÉù ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É ~Éùl´Éà Hà÷±ÉÖÅ »É©ÉWlÉÉ ¾¶Éà +à
»ÉqÒ©ÉÉÅ oÉ< NÉ«Éà±ÉÉà §ÉÉùlÉÒ«É SÉÓlÉH HÖ©ÉÉùÒ±É §Éa ±ÉLÉà
W ¡É¶{É.
Uà, "{É ±ÉÉàH´«ÉùÒHÓlÉ ¾Ò ¡Él«ÉKÉÅ «ÉÉàNÉÒ{ÉÉ©É~ÉÒ !' +oÉÉÇlÉÃ
+{ÉÒ±É Xà¶ÉÒ+à ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà{ÉÉ ¸ÉuÉ´ÉÒùÉàyÉ{ÉÒ càHeÒ
±ÉÉàH +à÷±Éà Hà ´ÉÒ¶´É{ÉÉ {ÉÒ«É©ÉoÉÒ §ÉÒ{{É +à´ÉÖÅ H¶ÉÖÅ «ÉÉàNÉÒ+Éà
´É³Ò {ÉÒSÉà ¡É©ÉÉiÉà AeÉ´ÉÒ Uà & "§ÉÉ<, ¸ÉuÉ©ÉÉÅ lÉ{Éà
~ÉiÉ Xà<-XiÉÒ, ¡É©ÉÉiÉÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. +É ±ÉÉàH{ÉÒ«É©É
¸ÉuÉ {ÉoÉÒ +à lÉÉùÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ©ÉÉÅ lÉÉà lÉ{Éà ¸ÉuÉ Uà
+à÷±Éà W HÉ«ÉÇHÉùiÉ {«ÉÉ«É.
{Éà ?' +É ¶É¥qLÉà±É lÉoÉÉ ´ÉÉG«É¡É~ÉÅSÉ{ÉÉ W´ÉɥɩÉÉÅ
©É֥ŠÉ<{ÉÉ ©ÉÉùÉ ©ÉÒmÉÉà{ÉÖÅ qÖ&LÉ, +oÉÉÇlÉà qÖ&LÉq +§ÉÒNÉ©É
WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Hà +ÉqùiÉÒ«É +{ÉұɧÉÉ<, HÉà< ~ÉiÉ
W +à Uà Hà lÉà+Éà H¶ÉÖÅ ´ÉÉSÉlÉÉ {ÉoÉÒ, ´«ÉÉ~ÉH lɱÉÉ´ÉNÉɾÒ
©ÉÖtÉ «ÉÉ ¶É¥q{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùlÉÉÅ ~ÉÖ´Éâ ´ÉÒ´ÉÉqHÉùÉà+à ¡É»lÉÖlÉ
+§«ÉÉ»É HùlÉÉ W {ÉoÉÒ +{Éà UlÉÉÅ SÉSÉÉÇ{ÉÉ ùiÉ©ÉàqÉ{É©ÉÉÅ
©ÉÖtÉ{ÉÒ Hà ¶É¥q{ÉÒ ´ÉÒ§ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÅ~ÉÖiÉÇ »~ɶ÷ HùÒ{Éà ~ÉUÒ
¥ÉÖdÒ lɱɴÉÉùà HÖqÒ ~Éeà Uà. +mÉà {ɪÉlÉÉ~ÉÖ´ÉÇH WiÉÉ´ÉÖÅ
Hà +É W H÷Éù©ÉÉÅ +NÉÉA ©Éá "¸ÉuÉ' ´ÉҶɫÉà SÉSÉÉÇ HùÒ
W +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÖÅ PÉ÷à. "¸ÉuÉ' ¶É¥q{ÉÉà +oÉÇ »ÉÉ©ÉÉ{«É
W Uà. A~ÉùÉÅlÉ lÉà+Éà{Éà ´ÉÒ{É´ÉÖÅ Hà ©ÉÉùÉÅ ~ÉÖ»lÉH "©ÉyÉÖ~ÉÉHÇ'
§ÉɶÉHÉà LÉÖ¥É W ¶ÉÒoÉÒ±É ùÒlÉà Hùà Uà, +à W +{ÉÒ¶SÉÒlÉ
lÉoÉÉ "»ÉŶɫÉ{ÉÒ »ÉÉyÉ{ÉÉ'©ÉÉÅ lÉà+Éà +{ÉÖJ©Éà ¡ÉHùiÉ-1 +{Éà
+oÉÇ©ÉÉÅ SÉSÉÉÇ Hù´ÉÒ ´ÉÒwÉ{ÉÉà{Éà ¶ÉÉà§Éà W {ɾÓ. qÉ.lÉ.
¡ÉHÉùiÉ-16 ´ÉÉÅSÉà! +É´ÉÒ §É±ÉÉ©ÉiÉ ¾ÅÖÅ ©ÉÉùÒ SÉÉà~ÉeÒ+Éà
¸ÉuÉ +à÷±Éà xh ´ÉÒ¶´ÉÉ»É, ©É{ÉÉà¥É³ +ÉqÒ +{ÉàH
LÉ~ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à W HùÖÅ UÖÅ-+à´ÉÒ càHeÒ §ÉÉ< +{ÉұɧÉÉ<
+oÉÇSUÉ«ÉÉ+Éà ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É ´ÉÉlÉSÉÒlÉ©ÉÉÅ
¥ÉÒ{ÉyÉÉ»lÉ Hùà, ©É{Éà ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ. ¥ÉÉHÒ lÉà+Éà lÉÉà ©ÉÉà÷É
"¸ÉuÉ' ¶É¥q{ÉÉà »É೧Éà³Ò«ÉÉà ´ÉÒ{ÉÒ«ÉÉàNÉ HùÒ+à UÒ+à.
»ÉɾÒl«ÉHÉù Uà +à÷±Éà XiÉlÉÉ W ¾¶Éà Hà NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ
HÓlÉÖ lÉÉl´ÉÒH SÉSÉÉÇ©ÉÉÅ +à©É {É SÉɱÉà, +©Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà
6
(83)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÒ ùÉà«É±÷Ò ¥É¾ÖyÉÉ ASSÉH W ©É³à Uà. (Xä Hà

©ÉÖt±Éà ©É³lÉÒ {ÉoÉÒ-+à ´É³Ò WÖqÒ ´ÉÉlÉ Uà).

lÉÉ.H. Xà Hà ©ÉÖÅ¥É<{ÉÉ W Hà÷±ÉÉH {ÉÒOÉÈoÉ,
©ÉÖGlÉ ©É{É{ÉÉ, lÉÉn´ÉÒH ´ÉÒSÉÉù{ÉÉ »ÉVW{ÉÉà
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÉà ©É©ÉÇ-yÉ©ÉÇ «ÉoÉÉoÉÇ »É©ÉV«ÉÉ ~ÉiÉ
Uà +{Éà ©ÉÖL«Él´Éà +É H÷Éù©ÉÉÅoÉÒ W, "»ÉŶɫÉ{ÉÒ
»ÉÉyÉ{ÉÉ'©ÉÉÅoÉÒ W ¡ÉàùiÉÉ Hà ´ÉÒSÉÉù OɾiÉ
HùÒ{Éà, ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà{ÉÖÅ ©ÉÅe³ l«ÉÉÅ »oÉÉ~«ÉÖÅ Uà
+{Éà »ÉÉ©É«ÉÒH ~ÉiÉ ¡ÉNÉ÷ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅeëÉÖÅ Uà
(´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ). lÉà+Éà{Éà yÉ{«É´ÉÉq !
+àH »É©É«Éà "»É©ÉHɱÉÒ{É'©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉ«Éà±ÉÉà A~Éù{ÉÉà

±ÉàLÉ lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ W©É{ÉÉqÉ»É HÉà÷àSÉÉ+à ¡ÉHɶÉÒlÉ Hùà±É
~ÉÖ»lÉH "´ÉÒ´ÉàH-´É±±É§É'©ÉÉÅoÉÒ ±ÉÒyÉÉà Uà.
´É±±É§É§ÉÉ< <÷ɱÉÒ«ÉÉ{Éà 2008{ÉÉà ù©ÉiɨɩÉiÉ
»ÉÖ´ÉiÉÇSÉÅrH +~ÉiÉÇ oÉ«ÉÉà lÉà {ÉÒ©ÉÒnÉà ¡ÉHɶÉÒlÉ oÉ«Éà±ÉÉ
+É ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ ù©ÉiÉ ~ÉÉcH "´ÉÉSÉ»~ÉlÉÒ'{ÉÉ 37 ±ÉàLÉÉà{ÉÉà
»Éù»É »ÉÅOɾ »ÉÅ~ÉÉqH »ÉÖ{ÉÒ±É ¶Éɾà H«ÉÉâ Uà. ~ÉÉHÉ
©ÉÖLÉ~ÉÞ¶c »É¾ÒlÉ 212 ~ÉÉ{ÉÉÅ{ÉÉ +É ~ÉÖ»lÉH{ÉÉ ¡ÉÉùŧÉà
´É±±É§É <÷ɱÉÒ«ÉÉ{ÉÉ AGlÉ »É©ÉÉùÅ§É {ÉÒ©ÉÒnÉà{ÉÒ
©ÉàPÉyÉ{ÉÖ¶ÉÒ lɻɴÉÒùÉà »ÉÉoÉà{ÉÉÅ +É÷Ç ~Éà~Éù ~Éù U~ÉÉ«Éà±ÉÉÅ
4 ~ÉÉ{ÉÉÅ ~ÉiÉ Xàe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ Uà.
~ÉÖ»lÉH{ÉÒ UÉ~Éà±ÉÒ HÓ©ÉlÉ ùÖ. 100/- Uà.
¡ÉÉ~lÉÒ»oÉÉ{É & W©É{ÉÉqÉ»É HÉà÷àSÉÉ. ©ÉÉ{É»É ¡ÉqÖ¶ÉiÉ
{ÉÒ´ÉÉùiÉ Hà{r, XàùÉ´Éù{ÉNÉù 363020.

LÉNÉÉà³ ´ÉÒ[ÉÉ{É{ÉÒ
~ÉùÒ¶Éq©ÉÉÅ +{ÉàH
+OÉiÉÒ+Éà A©É÷ëÉÉ
~ÉùÒ¶Éq{Éà »ÉÅ¥ÉÉàyÉ{É Hù´ÉÉ
=N±Éè { e +{Éà +©Éà ù ÒHÉoÉÒ
~ÉiÉ {ÉÒ¶iÉÉlÉÉà +É´«ÉÉ ¾lÉÉ
ùàLÉÉSÉÒmÉ »ÉÉäW{«É & "yÉÒ <{eÒ«É{É ~±Éà{Éà÷ùÒ »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò'

÷ÉàùÒ»Éà±ÉÒ{ÉÉ +É¥Éà¾Ö¥É eÄà»É©ÉÉÅ »÷àW ~Éù »ÉÖÅqù
´ÉÒ[ÉÉ{É ~Éù «ÉÉàX«Éà±ÉÒ +ÉÅlÉùùɶ÷ÄÒ«É
~Éù£Éà©ÉÇ{»É H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ.
~ÉùÒ¶Éq©ÉÉÅ qà¶É´ÉÒqà¶ÉoÉÒ +OÉiÉÒ+Éà+à ¾ÉWùÒ +É~ÉÒ ¾lÉÒ.
~±Éà{Éà÷ùÒ »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò{ÉÉ +y«ÉKÉ +{Éà ~ÉùÒ¶Éq{ÉÉ
yÉÒ <{eÒ«É{É ~±Éà{Éà÷ùÒ »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò +É«ÉÉàYlÉ LÉNÉÉà³
H{´ÉÒ{Éù eÉè. Wà. Wà. ùɴɳà A~É»oÉÒlÉÉà{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ H«ÉÖÈ
´ÉÒ[ÉÉ{É{ÉÒ +ÉÅlÉùùɶ÷ÄÒ«É ~ÉùÒºÉq lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ cÉHÖù HÉè±ÉàW
¾lÉÖ.Å +É ¡É»ÉÅNÉà ¡ÉÉ裻à Éù +à©É. Y. Hà. ©Éà{É{É, ¡ÉÉ裻à Éù
+Éè£ +à{Y{ÉÒ«ÉùÓNÉ +è{e ÷àH{ÉÉè±ÉÉèY{ÉÉ +ÉèeÒ÷ÉàùÒ«É©É©ÉÉÅ
Hà. H»lÉÖùÒùÅNÉ{É, AvÉàNÉ~ÉlÉÒ qÉ©ÉY§ÉÉ< +áHù´ÉɱÉÉ,
«ÉÉàX< ¾lÉÒ.
©ÉÖÅ¥É<{ÉÉ §ÉÖlÉ~ÉÖ´ÉÇ ¶ÉàùÒ£ eÉè. ©ÉÉà¾{ɧÉÉ< ~É÷à±É,
+©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÒ ¡ÉHÉ¶É »ÉàH{eùÒ +è{e ¾É«Éù »ÉàH{eùÒ
HÉÅlÉÒ»Éà{É ¸ÉÉà£, AvÉàNÉ~ÉlÉÒ {Éù¾ùÒ§ÉÉ< HÉà«ÉÉ, H~ÉÉà³
»HÖ±É{ÉÉ 11 ´É¶ÉÔ«É {ÉÒ¶ÉÉÅlÉ ©É±É¾ÉàmÉÉ +{Éà {É´É ´É¶ÉÇ{ÉÒ
[ÉÉlÉÒ{ÉÉ ©ÉoÉÖùÉqÉ»É ©É¾àlÉÉ, cÉHÖù +àV«ÉÖH¶à É{É ÷Ä»÷{ÉÉ
AXÇ ©É±É¾ÉàmÉÉ+à NÉà±ÉÒ±ÉÒ«ÉÉà{ÉÉÅ HÉ«ÉÇ ~Éù +àH {ÉÉ÷H
YlÉà{r »ÉÓPÉ, ©É¾Éùɶ÷Ä{ÉÉ §ÉÖlÉ~ÉÖ´ÉÇ ©ÉÅmÉÒ +{Éà ©É±ÉÉeùWÖ H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. ÷à±ÉÒ»HÉà~É wÉùÉ NÉà±ÉÒ±ÉÒ«ÉÉà+à Wà ¶ÉÉàyÉ
HÉÅqҴɱÉÒ +àV«ÉÖHà¶É{É±É »ÉÉà»ÉÉ«É÷Ò{ÉÉ +y«ÉKÉ ¾»É©ÉÖLÉ
HùÒ ¾lÉÒ lÉà {ÉÉ÷H wÉùÉ lÉÉx¶«É ùWÖ HùÒ ¾lÉÒ. ¥É{{Éà
A~ÉÉy«ÉÉ«É, OÉÖ~É +Éè£ ´ÉÒ´ÉàHÉ{ÉÅq <{÷ù{Éà¶É{É±É »HÖ±É{ÉÉ
¥ÉɳHÉà qÖù¥ÉÒ{É ±É<{Éà NÉà±ÉÒ±ÉÒ«ÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉ »É¾É«ÉH
+y«ÉKÉ «ÉÉàNÉà¶É§ÉÉ< ~É÷à±É A~É»oÉÒlÉ ùÂÉ ¾lÉÉ.
£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)
7

LÉNÉÉà³

~ÉùÒ¶Éq{Éà »ÉÅ¥ÉÉàyÉ{É Hù´ÉÉ =N±Éè{e +{Éà +©ÉàùÒHÉoÉÒ
~ÉiÉ {ÉÒ¶iÉÉlÉÉà +É´«ÉÉ ¾lÉÉ. +É ~ÉùÒ¶Éq©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Ò
»ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉɳÉ-HÉè±ÉàW{ÉÉ ¶ÉÒKÉHÉà +{Éà ´ÉÒvÉoÉÔ+Éà ~ÉiÉ
+É´«ÉÉ ¾lÉÉ.
¡ÉÉè£à»Éù ©Éà{É{Éà NÉà±ÉÒ±ÉÒ«ÉÉà{ÉÉ Y´É{É +{Éà HÉ«ÉÇ ~Éù
¡ÉHÉ¶É ~ÉÉeëÉÉà ¾lÉÉà, ¾Y »ÉÖyÉÒ {É¾Ó »É©ÉX«Éà±ÉÉ lÉà©É{ÉÉ
Y´É{É +{Éà HÉ«ÉÇ{ÉÉÅ ~ÉÉ»ÉÉÅ+Éà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÒ ¾lÉÒ +{Éà
»ÉÉÅ¡ÉlÉ Y´É{É©ÉÉÅ lÉà©É{ÉÒ ©É¾nÉÉ »É©ÉX´ÉÒ ¾lÉÒ. eÉ´ÉÔ{É
+{Éà lÉà{ÉÒ oÉÒ«ÉùÒ +{Éà +ÉyÉÖ{ÉÒH ´ÉÒ[ÉÉ{É{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ
»É©ÉX´«ÉÉà ¾lÉÉà.

eÉè. Hà. H»lÉÖùÒùÅNÉ{Éà ~ÉùÒ¶Éq{ÉÉ ©ÉÖL«É ´«ÉÉL«ÉÉ{É©ÉÉÅ
<»ÉùÉà{ÉÉ HÉ«ÉÇ{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÒ SÉÅr«ÉÉ{É-1 ´ÉÒ¶Éà ´ÉÉlÉ
HùÒ +{Éà ¾´Éà ~ÉUÒ +à»÷ÄÉà»Éà÷ Wà <»ÉùÉà +ÅlÉùÒKÉ©ÉÉÅ
´ÉÒ´ÉÒyÉ ¡ÉHɶɩÉÉÅ úÉÁÉÅe{ÉÉà +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ ©ÉÉàH±É´ÉÉ{ÉÖÅ
Uà lÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÒ ¾lÉÒ.
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{Éà ~ÉiÉ +É ~ÉùÒ¶Éq ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ +É©ÉÅmÉiÉ
¾lÉÖ,Å ~ÉiÉ ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHÉ«ÉÖÅ {ɾÉàlÉÖ.Å +É©ÉÅmÉiÉ ~ÉmÉÒHÉ©ÉÉÅ
WiÉÉ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà NÉà±ÉÒ±ÉÒ«ÉÉà{ÉÒ £Ò±©É{ÉÖÅ »ÉÉäW{«É
~ÉàeÒ±ÉÉ<÷{ÉÉ ¥ÉÒ. +à. ~ÉÉùàLÉà H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ.

»ÉɧÉÉù »´ÉÒHÉù

~É÷à±É +àH»÷×W{É OÉÖ~É (+ÉävÉàNÉÒH »ÉÅHÖ±É){ÉÉ eÉè. ©ÉÉà¾{ɧÉÉ< ~É÷à±É lÉù£oÉÒ International year of Astronomy 2009{ÉÖÅ ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +ɧÉÉ A~É»ÉÉ´ÉlÉÖÅ »ÉSÉÒmÉ, +ÉH¶ÉÇH, ©ÉàPÉyÉ{ÉÖ¶ÉÒ Hè±Éà{eù ©É²«ÉÖÅ Uà. ¥ÉÒY £àúÉÖ+ÉùÒ+à
International Conference on Planetary Science 2009{ÉÉ AqÃPÉÉ÷{É »É©ÉÉùÉà¾{ÉÒ +y«ÉKÉlÉÉ eÉè. ©ÉÉà¾{ɧÉÉ<
~É÷à±Éà HùÒ ¾lÉÒ, Wà{ÉÖÅ +É©ÉÅmÉiÉ ~ÉiÉ "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{Éà ©É³à±É ¾lÉÖÅ. +ɧÉÉù.

The Supreme Consideration is man

»É´ÉÉâSSÉ {ÉÒ»¥ÉlÉ Uà ©ÉÉiÉ»É - ©É. NÉÉÅyÉÒ

»ÉqçÉÉ´É{ÉÉ £Éàù©É «ÉÉàWà Uà mÉÒqÒ´É»ÉÒ«É »ÉqçÉÉ´É{ÉÉ ~É´ÉÇ

Uà±±ÉÉ qÉàhàH ´É¶ÉÇ qù©ÉÒ«ÉÉ{É NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉH qÒ±ÉÒ~É »ÉÒ©ÉÒ«É{É +{Éà +§É«É ¥ÉÅNÉ.
´ÉÒSÉÉù¶ÉÒ±É +{Éà »ÉÅ´Éàq{ɶÉÒ±É ©ÉÒmÉÉà ©É³lÉÉ ùÂÉ +{Éà
~ɾà±ÉÉ ¥Éà qÒ´É»É{ÉÒ »ÉÉÅy«É ¥ÉàcHÉà©ÉÉÅ +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ
»É¾SÉÓlÉ{É HùlÉÉ ùÂÉ. SÉÓlÉ{É{ÉÉà ´ÉÒ¶É«É ¾lÉÉà »ÉÉ©ÉÉYH
»ÉÉä©«É Xà¶ÉÒ +{Éà ´ÉÞÅq{ÉÖÅ "{ÉÉ÷H' +{Éà ¶ÉàLÉù »Éà{É{ÉÒ
»ÉÅ´ÉÉqÒlÉÉ »oÉÉ~É´ÉÉ{ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà «ÉÉàW´ÉÉ.
»ÉÅNÉÒlÉ»ÉÅy«ÉÉ «ÉÉàX< Uà.
Uà±±Éà NÉ«ÉÉ ©Éà ©É¾Ò{ÉÉ©ÉÉÅ mÉiÉ qÒ´É»É ©É¾Ö´ÉÉ{ÉÉ Hä±ÉɶÉ
mÉÒXà qÒ´É»É LÉÖ±±ÉÒ SÉSÉÉÇ ©ÉÉ÷à ùLÉÉ«ÉÉà Uà, Wà©ÉÉÅ
NÉÖùÖHÖ³©ÉÉÅ ù¾Ò{Éà +à ©ÉÒmÉÉà+à »ÉqçÉÉ´É{ÉÉ £Éàù©É ùSÉÒ{Éà
©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÖÅ »É©ÉÉ~É{É ¡É´ÉSÉ{É ~ÉiÉ oɶÉà.
»ÉJÒ«ÉlÉÉ lÉùÒHà qù ´É¶Éâ »ÉqçÉÉ´É{ÉÉ ~É´ÉÇ «ÉÉàW´ÉÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É
£Éàù©É{ÉÉ »É©ÉÒlÉÒ »É§«ÉÉà Uà & lÉÖ±ÉÉ-»ÉÅW«É. ©É¾Å©Éq
PÉeÒ HÉhëÉÉà Uà +{Éà lÉà´ÉÉ W ~ɾà±ÉÉ ~É´ÉÇ{ÉÉ +ÉlÉÒo«É{ÉÉà
¶É£Ò ©Éq{ÉÒ, »Él«ÉHÉ©É Xà¶ÉÒ, £ÉyÉù ´ÉÒ±ÉÒ«É©É, NÉÉäùÉÅNÉ
±ÉÉ§É ~ÉÉàlÉÉ{Éà +É~É´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ+à £Éàù©É{Éà ´ÉÒ{ÉÅlÉÒ
qÒ´Éà÷Ò«ÉÉ +{Éà eÅHà¶É-§ÉÉùlÉÒ.
HùÒ Uà, Wà »´ÉÒHÉùÉlÉÉÅ lÉÉ. 25-26-27{ÉÉà ~ɾà±ÉÉà ~É´ÉÇ
»ÉÅ~ÉHÇ{ÉÉÅ »Éù{ÉÉ©ÉÉÅ &
©É¾Ö´ÉÉ{ÉÉ Hä±ÉÉ¶É NÉÖùÖHÖ³ LÉÉlÉà ùLÉÉ«ÉÉà Uà.
(1) eÅHà¶É-§ÉÉùlÉÒ (eÅHà¶É +Éà]É +{Éà §ÉÉùlÉÒ, ~ÉlÉÒX¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É {ÉÒSÉà ¡É©ÉÉiÉà Uà &
~Él{ÉÒ), 103, +Éà©É +à´É{«ÉÖ, qÒ´ÉɳÒ~ÉÖùÉ, ´ÉeÉàqùÉ
NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ +¾Ó»ÉÉ +{Éà »É´ÉÇyÉ©ÉǻɩɧÉÉ´É{ÉÒ ´ÉÒ§ÉÉ´É{ÉÉ
395007. £Éà { É & 0265-2350138. ©ÉÉà .
SÉSÉǶÉà {ÉÉùÉ«ÉiÉ qà»ÉÉ< lÉoÉÉ SÉÅr¶ÉàLÉù yÉ©ÉÉÇyÉÒHÉùÒ.
97250 28274.
»Éqà § ÉÉ´É{ÉÉ +{Éà »ÉɾÒl«É{ÉÒ SÉSÉÉÇ Hù¶Éà ¶ÉùÒ£É
(2) lÉÖ ± ÉÉ-»ÉÅ W «É (~Él{ÉÒ-~ÉlÉÒ), "´ÉÒ¶´ÉOÉÉ©É',
´ÉÒW³Ò´ÉÉ³É +{Éà {ÉùÉà n É©É ~ɱÉÉiÉ. +É~ÉiÉÉ yÉ©ÉÇ { ÉÒ
WNÉqÖiÉ, Y±±ÉÉà ©É¾à»ÉÉiÉÉ. £Éà{É& 02762-285708.
»ÉÖNÉÅyÉ©ÉÉÅ ©ÉÖ»±ÉÒ©É yÉ©ÉÇ ´ÉÒ¶Éà SÉSÉÉÇ Hù¶Éà ©ÉÉä±ÉÉ{ÉÉ ´É¾ÒqÖtÒ{É
(3) £ÉyÉù ´ÉÒ±ÉÒ«É©É, "ùÒ¶lÉÉ', +©ÉÒ¥Éà±ÉÉ, WÖ{ÉÒ
LÉÉ{É, MÉÒ»lÉÒ yÉ©ÉÇ ´ÉÒ¶Éà ùÖeÉà±£ ¾ùàeÒ«ÉÉ +{Éà ¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇ
¾É<HÉà÷Ç »ÉÉ©Éà, <{H©É ÷èG»É, +©ÉqÉ´ÉÉq 380014.
´ÉÒ¶Éà ùÉ©É»ÉÓ¾. »ÉÅ~ÉÖiÉÇ »ÉÅ´ÉÉqÒlÉÉ lÉù£ +à ´ÉÒ¶É«É SÉSÉǶÉà
8
(83)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ 83

lÉÅmÉÒ{ÉÒ H±É©Éà

+É{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É ¡ÉlÉÒ
¡É«ÉÉiÉ NÉiÉÒ¶ÉÖÅ ?

+É +OɱÉàLÉ ´ÉÉÅSÉlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ »ÉÉ©Éà{ÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ A~Éù{ÉÒ »ÉqçÉÉ´É{ÉÉ ~É´ÉÇ{ÉÒ ©ÉɾÒlÉÒ ´ÉÉÅSÉÒ W´ÉÉ ´ÉÒ{ÉÅlÉÒ.
»ÉqçÉÉ´É{ÉÉ £Éàù©Éà ¡ÉNÉ÷ Hùà±É ~É´ÉÇ ¡É»ÉÅNÉ{ÉÒ ~ÉmÉÒHÉ ~ÉùoÉÒ lÉà{ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHÉ HÅ<H +É´ÉÒ »É©ÉX«É Uà.
©ÉÉ{ɴɻɩÉÉW©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ »ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒH lÉ{ÉÉ´É +{Éà +»É¾Ò¶iÉÖlÉÉ HÉà<~ÉiÉ {ÉÒ»¥ÉlÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ {ÉÉNÉùÒH{Éà SÉÓlÉÉ
A~ÉX´Éà lÉà´ÉÉÅ Uà. +É ´ÉÒKÉÖ¥yÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉà ¥ÉÉäyÉÒHÉà-H©ÉǶÉÒ±ÉÉà »É©ÉKÉ ¡É´ÉlÉÔ ù¾à±ÉÉ ¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒHlÉÉ (»ÉàG«ÉÖ±ÉùÒ]©É){ÉÉ
L«ÉÉ±É +ÅNÉà Hà÷±ÉÉH ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ¡É¶{ÉÉà A§ÉÉ H«ÉÉÇ Uà. ´«ÉGlÉÒ, »É©ÉÉW, ùÉV«É +{Éà yÉ©ÉÇ»ÉÅ»oÉÉ+Éà +É´ÉÉ ©ÉɾÉà±É©ÉÉÅ
~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ qÉ«ÉÒl´É «ÉÉàN«É ùÒlÉà {ɧÉÉ´Éà lÉà Hà´É³ WùÖùÒ W {ɾÓ, +{ÉÒ´ÉÉ«ÉÇ ¥É{ÉÒ ùÂÖÅ Uà.
+É »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ ¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒHlÉÉ, yÉ©ÉÇ{ÉÒù~ÉàKÉlÉÉ lÉoÉÉ »É´ÉÇyÉ©ÉÇ »É©É§ÉÉ´É Wà´ÉÉ L«ÉɱÉÉà{ÉÒ ´ÉäSÉÉùÒH »É£É< oÉÉ«É +{Éà
lÉà +ÉyÉÉùÒlÉ +É{ÉֻŠÉÅNÉÒH ~ÉNɱÉÉÅ ±Éà´ÉÉ«É... ©ÉÅoÉ{É ~ÉUÒ +àH ´ÉÉlÉ A§ÉùÒ +É´Éà Uà lÉà +à Hà »´É»oÉ ¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒHlÉÉ{ÉÒ
»É©ÉW Hà³´ÉÉ«É l«ÉÉùà W lÉà +ÅNÉà ±ÉÉàH¶ÉÒKÉiÉ oÉ< ¶ÉHà.
§ÉÖ©ÉÒHÉ £GlÉ A~Éù H¾Ò lÉà÷±ÉÒ W {ÉoÉÒ, ±ÉÉÅ¥ÉÒ Uà. ~ÉùÅlÉÖ »ÉÉù ±Éà´ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà +à÷±ÉÉà ±É< ¶ÉHÉ«É Hà ¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒHlÉÉ
(»ÉàG«ÉÖ±ÉùÒ]©É){ÉÉ L«ÉɱÉ{ÉÒ ´ÉäSÉÉùÒH »É£É< Hù´ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ £Éàù©É{ÉÒ {Éà©É Uà. Xà Hà, yÉ©ÉÇ»ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÖÅ qÉ«ÉÒl´É +à
qÒ¶ÉÉ©ÉÉÅ H< ùÒlÉà A~É«ÉÉàNÉÒ oÉÉ«É +à ©ÉÖtÉà ´ÉÒSÉÉùiÉÒ«É ¥É{ÉÒ ù¾à Uà.
§ÉÉùlÉÒ«É ¥ÉÅyÉÉùiÉ »ÉàG«ÉÖ±Éù ¾Éà´ÉÉ{ÉÒ +àH UÉ~É Uà. Xà Hà, {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É »ÉÅPÉ´ÉÒ Wà´ÉÉ {ÉIù ´ÉÒSÉÉùHÉà{Éà ¥ÉÅyÉÉùiÉ
»ÉàG«ÉÖ±Éù ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ{«É {ÉoÉÒ. Wà ¥ÉÅyÉÉùiÉ©ÉÉÅ yÉÉ©ÉÔHlÉÉ{Éà ¡ÉÉàl»Éɾ{É{ÉÒ XàNÉ´ÉÉ< ¾Éà«É lÉà ¥ÉÅyÉÉùiÉ »ÉàG«ÉÖ±Éù NÉiÉÉ«É
W Hà©É? "»ÉàG«ÉÖ±Éù' ¶É¥q{Éà yÉ©ÉÇ »ÉÉoÉà HÉà< »ÉÅ¥ÉÅyÉ W {ÉÉ ¾Éà< ¶ÉHà +à©É lÉà+Éà H¾à Uà.
SÉ´ÉÉ< SÉ´ÉÉ<{Éà SÉÖoÉÉà oÉ< NÉ«Éà±ÉÉ "»ÉàG«ÉÖ±Éù' ¶É¥q{ÉÒ ´ÉäSÉÉùÒH »É£É< LÉÖ¥É WùÖùÒ Uà. »É´ÉÇyÉ©ÉÇ »É©É§ÉÉ´É{Éà
»ÉàG«ÉÖ±ÉùÒ]©É©ÉÉÅ LÉ~ÉÉ´ÉlÉÉ ´ÉÒwÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ ©ÉÉàWqÖ Uà. lÉÉWàlÉù{ÉÉà W qÉLɱÉÉà HÉ{lÉÒ §Éa{ÉÉ "qÒ´«É §ÉÉ»Hù'
©ÉÉž{à ÉÉ lÉÉ. 6-2-09{ÉÉ ±ÉàLÉ{ÉÉà ±É<+à. lÉà©É{ÉÖÅ ¶ÉÒ¶ÉÇH Uà "©É¾Ö´ÉÉ©ÉÉÅ »É´ÉÇyÉ©ÉÇ »É©É§ÉÉ´É +{Éà {ÉÉ. +ÉNÉÉLÉÉ{É{ÉÒ
+©ÉÖ±«É ´ÉÉlÉ' Wà +©ÉÖ±«É ´ÉÉlÉ Hà´É³ ¶ÉÒ¶ÉÇH©ÉÉÅ W ù¾Ò NÉ< Uà. ~ÉiÉ +¾Ó +É~ÉiÉÉà ©ÉÖtÉà »ÉàG«ÉÖ±ÉùÒ]©É{ÉÉà Uà, lÉÉà
WÖ+Éà HÉ{lÉÒ §Éa{ÉÉ +à ±ÉàLÉ ©ÉÉž{à ÉÉ ¶É¥qÉà& ""»ÉàG«ÉÖ±ÉùÒ]©É ©É¾Ö´ÉÉ ¶É¾àù©ÉÉÅ 65 ´É¶ÉÇ ~ɾà±ÉÉÅ £É±Éà±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ W. ¥ÉSÉ~ÉiÉ©ÉÉÅ
+©Éà +±ÉÒ§ÉÉ< ¥Éè{e´ÉɳÉ{ÉÉÅ HÞ¶iÉ §ÉW{É »ÉÉŧɳà±ÉÉÅ. ©É¾Ö´ÉÉ{ÉÒ ~ÉÒù{ÉÒ WN«ÉÉ©ÉÉÅ +©Éà ©ÉÉà¾ù©É{ÉÉ lÉÉY«ÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ
WlÉÉ. lÉÉY«ÉÉ {ÉÒH³à l«ÉÉùà úÉÉÁiÉ, HiÉ¥ÉÒ, ´ÉÉiÉÒ«ÉÉ ¥ÉyÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà «ÉÉ-¾Ö»Éà{É «ÉÉ ¾Ö»Éà{É HùÒ{Éà ©ÉÖ»±ÉÒ©É ¥ÉÅyÉÖ »ÉÉoÉà
HÖ÷lÉÉ. ¾Ò{qÖ {ÉÉùÒ+Éà 1 ©ÉÉ<±É qÖùoÉÒ ¥ÉàeÉ©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒ ±ÉÉ´ÉÒ ¾Éà«É lÉà lÉÉY«ÉÉ{Éà ÷ÉhÉ Hù´ÉÉ cɱɴÉÒ qàlÉÒ. ©ÉÉùÉà ~ÉcÉiÉ
©ÉÒmÉ qÒ±ÉÒ~É <q{Éà qÒ´É»Éà V«ÉÉ£lÉ Hù´ÉÉ ©É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉlÉÉà. +©Éà PÉiÉÒ ´ÉLÉlÉ ùÉàX ~ÉɳlÉÉ. +©ÉÉùÒ ©ÉÉY {ÉoÉÖ ¾É<»HÖ±É
LÉÉàX{ÉÒ ¾lÉÒ.
¾É<»HÖ±É{ÉÉ ´ÉÒ±ÉÒ«É©É »Éù{Éà l«ÉÉÅ JһɩɻÉ{ÉÒ HàH LÉÉ´ÉÉ WlÉÉ +{Éà +É´ÉÉ »É´ÉÇyÉ©ÉÇ »ÉÅ´ÉÉq{ÉÒ WùÖù {ɾÉàlÉÒ. ©É¾Ö´ÉÉ{ÉÉ
+àH+
à Hà WiÉ©ÉÉÅ »ÉàG«ÉÖ±ÉùÒ]©É ±ÉÉà¾Ò©ÉÉÅ ¾lÉÖ.Å ©É»Yqà WlÉÉ. Wä{É qàùÉ»Éù WlÉÉ. LÉÒ©É{ÉÉoÉ ©É¾Éqà´É, §ÉÖlÉ{ÉÉoÉ ©É¾Éqà´É
+{Éà »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ WlÉÉ.
©ÉɾÒlÉÒ{ÉÉà §ÉÅeÉù NÉiÉÉlÉÉ +É´ÉÉ »ÉÒu¾»lÉÉà wÉùÉ ~ÉiÉ »ÉàG«ÉÖ±ÉùÒ]©É©ÉÉÅ oÉlÉÉà NÉÖSÅ É´ÉÉeÉà XàlÉÉÅ WùÖù ±ÉÉNÉà Hà lÉà{ÉÒ
´ÉäSÉÉùÒH »É£É< +{ÉÒ´ÉÉ«ÉÇ Uà. +{Éà lÉàoÉÒ W £Éàù©É +É´ÉÉ NÉÖSÅ É´ÉÉeÉ AHà±É´ÉÉ{ÉÒ qÒ¶ÉÉ©ÉÉÅ HÅ<H {ÉIù Hùà lÉà´ÉÒ +ɶÉÉ
+»oÉÉ{Éà {ÉÉ NÉiÉÉ«É.
{ÉNÉÒ{ÉqÉ»É lÉÉà H¾à Uà "»É´ÉÇyÉ©ÉǻɩɧÉÉ´É' ¶É¥q NÉÉÅyÉÒ+à +É~«ÉÉà Uà +à÷±ÉÖÅ W +à{ÉÖÅ ©É¾n´É Uà; ¥ÉÉHÒ ´É¾à´ÉÉù©ÉÉÅ +à
¶ÉG«É W {ÉoÉÒ.
£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)
9

{ÉÒ©ÉÅmÉHÉà ~ÉäHÒ eÅH¶à É +Éà]É »ÉÉoÉà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'+à +É ´ÉҶɫɩÉÉÅ £Éà{É ~Éù SÉSÉÉÇ HùlÉÉÅ lÉà©ÉiÉà »ÉqçÉÉ´É{ÉÉ +§ÉÒ«ÉÉ{É{ÉÉÅ
SÉÉù ~ÉNÉoÉÒ«ÉÉÅ NÉiÉÉ´«ÉÉÅ. 1. »ÉÅ¡ÉqÉ«É, 2. yÉ©ÉÇ, 3. ©ÉÉ{É´ÉyÉ©ÉÇ +{Éà 4. ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É. +É©É +àHqÅ ù NÉlÉÒ ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É
lÉù£{ÉÒ W ¾Éà«É lÉÉà +É´ÉHÉù~ÉÉmÉ WùÖù cùà. £Éàù©É{ÉÒ »É©ÉÒlÉÒ ©ÉÉž{à ÉÉ {ÉÉ»lÉÒH lÉn´ÉÉà ~ÉiÉ +ɴɶ«ÉH ~ÉÖù´ÉiÉÒ HùÒ
¶ÉHà Uà.
+àH »~ɶ÷lÉÉ eÅH¶à Éà +à ~ÉiÉ HùÒ Hà +É ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉà A~ÉJ©É {ÉoÉÒ W. +à©É{ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHÉ lÉÉà Hà´É³ «ÉW©ÉÉ{É{ÉÒ
W Uà. lÉà©É UlÉÉÅ ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÖÅ HÉà< ¡É«ÉÉàW{É »ÉÉ´É ¾àlÉÖ´ÉÒ¾Ò{É lÉÉà {ÉÉ W ¾Éà«É +à´ÉÖÅ »É¾à±ÉÉ<oÉÒ yÉÉùÒ ¶ÉHÉ«É. »ÉqçÉÉ´É{ÉÉ
£Éàù©É{Éà Xà +à©ÉiÉà ~ÉeLÉÖÅ ~ÉiÉ +É~«ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà ¡ÉlÉÒlÉÒ~ÉÖ´ÉÇH W +É~«ÉÖÅ ¾Éà«É.
Wà{ÉÉ ~ÉùÒiÉÉ©É©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉYH ¾ÒlÉ eÉàHÉlÉÖÅ qàLÉÉ«É, lÉà´ÉÉ ´ÉÒSÉÉù{Éà ]Ò±ÉÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉ~ÉÖ{Éà lÉà©É{ÉÒ yÉÉ©ÉÔHlÉÉ {ÉelÉÒ {ÉoÉÒ
+à©É Uà±±ÉÉÅ ´É¶ÉÉâ{ÉÉà +§«ÉÉ»É H¾à Uà.

»Él«É{ÉÉà +É´ÉÉà ~ÉÖù»HÉù !

HÖ©ÉÉù HàlÉHù ~Éù{ÉÉà ¾Ö©É±ÉÉà »É£³ ùÂÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà ? »ÉÒnÉàù WiÉ{ÉÖÅ ÷Éà³ÖÅ V«ÉÉùà PÉù{ÉÉ ¥ÉÉùiÉÉ{Éà ±ÉÉlÉÉà ©ÉÉùlÉÖÅ

¾Éà«É l«ÉÉùà +Åqù ù¾à±ÉÖÅ HàlÉHù qÅ~ÉlÉÒ H¥ÉÖlÉù{ÉÒ Wà©É ££elÉÖÅ W ¾¶Éà Hà ¥ÉÒWÖÅ HÅ< ?
"±ÉÉàH»ÉnÉÉ'{ÉÉ +à lÉÅmÉÒ+à ¶ÉÉà NÉÖ{ÉÉà H«ÉÉâ ¾lÉÉà ? lÉà©ÉiÉà lÉÅmÉÒ±ÉàLÉ©ÉÉÅ +à ©ÉlɱɥÉ{ÉÖÅ ±ÉL«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ©É¾Éùɶ÷Ä©ÉÉÅ
´ÉÒW³Ò-~ÉÉiÉÒ +{Éà LÉàeÖlÉÉà{ÉÒ +Él©É¾l«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É ¡É¶{ÉÉà AHà±É{ÉÒ ¡ÉlÉÒKÉÉ©ÉÉÅ A§ÉÉ Uà, l«ÉÉùà +ù¥ÉÒ »É©ÉÖr©ÉÉÅ
ùÖ~ÉÒ«ÉÉ ¥É»ÉÉà-mÉiÉ»ÉÉà HùÉàe{ÉÉ LÉSÉâ ¶ÉÒ´ÉÉY ©É¾ÉùÉW{ÉÒ ¡ÉlÉÒ©ÉÉ LÉeÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÒ WùÖù ?
lÉÅmÉÒ+Éà{ÉÖÅ lÉÉà HÉ©É W ÷Ò~~ÉiÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. lÉà©É{Éà lÉà©É HùlÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ùÉàHÒ ¶ÉHÉ«É ? ~ÉùÅlÉÖ +¾Ó lÉÉà lÉÅmÉÒ{Éà
- eÅH¶à É +Éà]É
´É³lÉÉà +{ÉÒSU{ÉÒ«É ~ÉÖù»HÉù ©É³Ò NÉ«ÉÉà !

(mÉÒ©ÉÉ»ÉÒH "LÉÉàW' +ÅH 4-5{ÉÉ lÉà©É{ÉÉ ±ÉàLÉ©ÉÉÅoÉÒ)

""©ÉÉùÒ SÉÓlÉÉ oÉÉàeÒ PÉ÷Ò'' qÒ~ÉH ~É÷à±É

""ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ~ÉUÒ ©É{Éà ù©ÉiÉHÉHÉ{ÉÒ - £É³´ÉÒ ¶ÉHà lÉà´ÉÉ 100 ´ÉÉSÉHÉà {ÉÉáyÉ´ÉÉ{ÉÒ +É~ÉiÉÒ
SÉÓlÉÉ ¾lÉÒ, Wà SÉÓlÉÉ ~ÉUÒoÉÒ ¥Éà´ÉeÉ< Uà. lÉ©Éà ¥É{{Éà «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉà Atà¶É ~ÉiÉ +à W Uà. +à ±ÉK«ÉÉÅH ~ÉÉù
~ÉÉàiÉÉà»ÉÉà{ÉÒ A~Éù SÉɱÉÒ ùÂÉ UÉà. ¾´Éà Hà÷±ÉÉà »É©É«É ? ~ÉÉelÉÉÅ ¡ÉSÉÉù-¡É»ÉÉù{ÉÉ +{«É ©ÉÉNÉÉâ ~ÉiÉ LÉÉà±ÉÒ¶ÉÖÅ.
Xà Atà¶É lÉ©É{Éà «ÉÉàN«É ±ÉÉNÉlÉÉà ¾Éà«É +{Éà
~ÉiÉ +ÉWà ¾¶ÉÉÇ¥Éà{É{Éà ©É³Ò{Éà ©ÉÉùÒ SÉÓlÉÉ oÉÉàeÒ
PÉ÷Ò Uà.''
»É¾à±ÉÉ<oÉÒ £É³´ÉÒ ¶ÉHÉà lÉà©É ¾Éà lÉÉà +ÉWà W ùÖ.
A~Éù{ÉÉ AqÃNÉÉù qÒ~ÉH ~É÷à±É{ÉÉ ¾lÉÉ, Wà©É{Éà ©É³´ÉÉ 1200/-{ÉÉà VIVEKPANTHI{ÉÉ {ÉÉ©É{ÉÉà A/C Payee
¾ÖÅ {Éà ¾¶ÉÉÇ lÉà©É{ÉÒ ¾Éà÷±Éà lÉÉ. 27©ÉÒ{ÉÒ ©ÉÉàeÒ »ÉÉÅWà SÉàH »ÉÉqÒ ÷~ÉɱɩÉÉÅ ù´ÉÉ{ÉÉ HùÉà. »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ~ɾà±ÉÉ
NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. +à +©ÉàùÒHÉ ©ÉÉ÷à ù´ÉÉ{ÉÉ oÉ< ùÂÉ ¾lÉÉ. +{Éà Uà±±ÉÉ ~ÉÉ{Éà Uà W.
NÉlÉÉÅH »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ 25 {ÉÉ©ÉÉà {ÉÉáyÉÉ«ÉÉÅ Uà. ¾´Éà +ÉNɳ.
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É A~ÉùÉÅlÉ +©ÉàùÒHÉ{ÉÒ HÉù©ÉÒ ©ÉÅqÒ{ÉÒ ~ÉiÉ
SÉSÉÉÇ oÉ<, ~ÉiÉ lÉà ¾»ÉlÉÉÅ ¾»ÉlÉÉÅ; NÉŧÉÒù lÉÉà Uà
26 1200/- Hà. +à{É. qÉà¶ÉÒ
©ÉÖÅ¥É<
qÒ~ÉH ©ÉÉmÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É©ÉÉÅ W.
UÖaÉ ~ÉelÉÉÅ +àiÉà ©ÉÉùÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ùÖ~ÉÒ«ÉÉ ~ÉÉÅSÉ ¾Xù 27 1200/- ¥ÉÒ{qÖ¥Éà{É W. q±ÉÉ±É ©ÉÖÅ¥É<
©ÉÖÅ¥É<
©ÉÖHlÉÉÅ HÂÖÅ, ""ùÖ~ÉÒ«ÉÉ{ÉÒ SÉÓlÉÉ G«ÉÉùà«É Hù¶ÉÉà Å©ÉÉ. WùÖù 28 1200/- ¾»É©ÉÖLÉ Hà{ÉÒ«ÉÉ
©ÉÖÅ¥É<
~ÉeëÉà {ÉÒ&»ÉÅHÉàSÉ £Éà{É HùXà. +©ÉàùÒHÉ{ÉÒ ©ÉÅqÒ{ÉÒ SÉÓlÉÉ 29 1200/- HÒlÉÔHÖ©ÉÉù HÉHÖ
30
1200/©ÉyÉÖ
ù
Ò
¡É.
©É¾à
l
ÉÉ
©ÉÖ
Å¥É<
{É¾Ó HùlÉÉ. ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{Éà ´ÉyÉÉùÉ«É lÉà÷±ÉÖÅ +ÉNɳ
+©ÉqÉ´ÉÉq
´ÉyÉÉùÉà. ©ÉÉ{É´ÉXlÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉÒXà ´ÉÒH±~É Uà W {ɾÓ. 31 1200/- ´ÉÒW«É ~ÉÖùÉà¾ÒlÉ
A~ÉùÉÅ
l
É
ùÖ
.
400
»´Éä
S
UÒH
«ÉÉà
N
ÉqÉ{É
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉà +§ÉÒNÉ©É «ÉÉàN«É W Uà. ©É{Éà NÉ©Éà Uà.''
©ÉÒmÉÉà, lÉ©Éà XiÉÉà W UÉà Hà qù ´É¶Éâ ùÖ. 1200/ W«ÉÅlÉÒ±ÉÉ±É ¶Éɾ-©ÉÖÅ¥É<
10
(83)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

Uà±±ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù

14 £àúÉÖ+ÉùÒ{ÉÉà NÉÖ. §ÉɶÉÉ ~ÉùÒ¶Éq{ÉÉà

+¾à´ÉÉ±É & HÒùiÉ mÉÒ´ÉàqÒ

"NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´ÉÉà' »ÉÅqà¶É ¡ÉX »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáS«ÉÉà
¶ÉÒKÉiÉ,

»ÉɾÒl«É ~ÉmÉHÉùl´É, »É©ÉÉW»Éà´ÉÉ Wà´ÉÉ
Hà © ~Éà < {É, "NÉÖ W ùÉlÉ »É©ÉÉSÉÉù,' "»ÉÅ q à ¶ É' ´É.
+{ÉàH KÉàmÉ{ÉÉ ùà¶É{ɱÉÒ ´ÉÒSÉÉùÒ ¶ÉHlÉÉ ¡ÉlÉÒ{ÉÒyÉÒ+Éà
+LÉ¥ÉÉùÉà{ÉÉ »É¾HÉùoÉÒ ´ÉÒ´ÉÒyÉ ±ÉàLÉÉà, "{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ'©ÉÉÅ
Wà©ÉÉÅ XàeÉ«Éà±ÉÉ Uà lÉà´ÉÒ "NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ ~ÉùÒ¶Éq'
16 ~ÉÉ{ÉÉÅ{ÉÒ ´ÉÒ¶Éà¶É ~ÉÖlÉÔ-+à W ~ÉÖlÉÔ{ÉÒ ~ÉÖ»lÉÒHÉ{Éà <wÉùÉ +É«ÉÉàYlÉ "NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É ]ÖÅ¥Éà¶É'{Éà LÉÖ¥É
©Éà±ÉoÉÒ ¾XùÉà NÉÖWùÉlÉÒ+Éà »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÒ, ±ÉàLÉHÉà{ÉÉ
»É£³lÉÉ ©É³Ò Uà. lÉÉ. 14 £àúÉÖ+ÉùÒ ¶É{ÉÒ´ÉÉùà +É
+{ÉàH´ÉÒyÉ ¥±ÉÉàNÉ A~Éù ±ÉàLÉ/SÉSÉÉÇ+Éà wÉùÉ ¡É»ÉÉù Hù´ÉÉà
]ÖÅ¥Éà¶É +ÅlÉNÉÇlÉ 16 Wà÷±ÉÒ +{«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉ »É¾«ÉÉàNÉ
+à © É ¾XùÉà - ±ÉÉLÉÉà NÉÖ W ùÉlÉÒ+Éà »ÉÖ y ÉÒ ±É<
»ÉÉoÉà NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É ùè±ÉÒ ~ÉiÉ HÉh´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ.
W´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.
NÉÖWùÉlÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ +è»ÉÉà., "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'-©ÉÖÅ¥É<,
+à A~ÉùÉÅlÉ ùè±ÉÒ{ÉÉ +ÉNɱÉÉ qÒ´É»ÉÉà©ÉÉÅ ¡ÉÒ{÷ ©ÉÒeÒ«ÉÉ
"´É䶴ÉÒH ©ÉÉ{É´É´ÉÉq'- ©É¾à©ÉqÉ´ÉÉq, +¶´ÉÒ{ÉÒ +É÷Ç»ÉÃlÉoÉÉ <±ÉàH÷ÄÉà{ÉÒH ©ÉÒeÒ«ÉÉ{ÉÉ ~ÉmÉHÉùÉà »ÉÉoÉà{ÉÒ »É£³
NÉÉà y ÉùÉ lÉoÉÉ "{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ ' -+©ÉqÉ´ÉÉq Wà ´ ÉÉ
¡Éà»É HÉè{£ù{»É, Wà{ÉÉ HÉùiÉà UÉ~ÉÉÅ+Éà lÉoÉÉ ÷Ò´ÉÒùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{Éà »É©É~ÉÔlÉ »ÉÉ©É«ÉÒHÉà +{Éà ¡É´ÉÞnÉÒ-WÖoÉÉà+à
Hè¥É±É SÉè{ɱÉÉà ~Éù ¡É»ÉÉùiÉ ©É²«ÉÖÅ. +à W ùÒlÉà ùè±ÉÒ{ÉÉ
lÉà©ÉÉÅ ~ÉÖùÉà »É¾«ÉÉàNÉ H«ÉÉâ Uà.
qÒ´É»É{ÉÖÅ ~ÉiÉ »ÉÉùÖÅ +à´ÉÖÅ H´ÉùàW "NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É
NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É ]ÖÅ¥Éà¶É ©ÉÉmÉ §ÉɶÉÉ ~ÉÖùlÉÉà »ÉÒ©ÉÒlÉ
]ÖÅ¥Éà¶É'{Éà ©É²«ÉÖÅ Uà.
©ÉÖtÉà {ÉoÉÒ W. ±ÉÉàHÉà{ÉÒ §ÉɶÉÉ »ÉÉoÉà lÉà©É{ÉÉ »É©ÉÉW
ùè±ÉÒ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ ¡ÉlÉÒHÉl©ÉHùÖ~Éà NÉÖWùÉlÉ ´ÉÒvÉ~ÉÒcoÉÒ
+{Éà »ÉÅ»HÞlÉÒ XàeÉ«Éà±ÉÉÅ Uà. +ÉWà ´É䶴ÉÒHÒHùiÉ{ÉÉ
»ÉɾÒl«É ~ÉùÒ¶Éq »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ùÉLÉà±ÉÉà. ±ÉàLÉHÉà, ¶ÉÒKÉHÉà,
qÉàù©ÉÉÅ qà¶É-´ÉÒqà¶É{ÉÉÅ ¥ÉXùÉà +{Éà ©ÉÒeÒ«ÉÉ+à +ÅOÉàY{ÉÉà
©ÉÉy«É©ÉH©ÉÔ+Éà , H±ÉÉHÉùÉà Wà ´ ÉÉ 200oÉÒ ´ÉyÉÖ
©ÉÉùÉà SɱÉÉ´«ÉÉà Uà. ¥ÉXù{ÉÒ +É §ÉɶÉÉ, +É~ÉiÉÒ
§ÉɶÉÉ¡Éà©ÉÒ+Éà{ÉÒ »ÉÖmÉÉàSSÉÉù +{Éà ¥Éà{ÉùÉà »ÉÉoÉà {ÉÒH³à±à ÉÒ
©ÉÉlÉÞ§ÉɶÉÉ +{Éà +à wÉùÉ »É©ÉÉW-»ÉÅ»HÞlÉÒ{ÉÉà §ÉÉàNÉ {É
ùè±ÉÒ+à ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ HÖlÉÖ¾±É +{Éà +ɶSÉ«ÉÇ ¡Éà«ÉÉÇ ¾lÉÉ.
±Éà lÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ +É ]ÖÅ¥Éà¶É Uà. ]ÖÅ¥Éà¶É{ÉÉ ±ÉÉàHXNÉÞlÉÒ
]ÖÅ¥Éà¶É{ÉÉ ¾àlÉÖ+Éà{ÉÒ »Éù³lÉÉoÉÒ ´ÉÉÅSÉÒ-»É©ÉY ¶ÉHÉ«É
lÉÉHlÉÉ SÉÉù ©ÉÖL«É y«Éà«É Uà; ©ÉÉlÉÞ§ÉɶÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÒKÉiÉ
lÉà´ÉÒ +àH ~ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ ~ÉmÉÒHÉ ~ÉiÉ +ÉLÉÉ ù»lÉà ´É¾áSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
(WàoÉÒ ¥ÉɳH{ÉÉ [ÉÉ{É, ´ÉÒSÉÉù, +§ÉÒ´«ÉGlÉÒ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà
+É´ÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÖmÉÉà ~ÉiÉ ù»É¡Éq ùÂÉÅ ¾lÉÉÅ. Wà©É Hà
©ÉW¥ÉÖlÉ oÉÉ«É), §ÉɶÉÉ{ÉÖÅ »Éù³ÒHùiÉ (+àH W <-A{ÉÉà
"NÉÖWùÉlÉÒ +»©ÉÒlÉÉ-NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ. ~ÉÉÅSÉ HùÉàe
B]É XàeiÉÒ »É¾ÒlÉ{ÉÒ §ÉɶÉÉHÒ«É »Éù³lÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ
±ÉÉàHÉà{ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ' lÉoÉÉ "+ÅeÉ £Éàe, §ÉÅeÉ
»ÉÖyÉÉùÉ+Éà{ÉÒ ´ÉÉlÉ), NÉÖWùÉlÉÒ »ÉɾÒl«É{ÉÉà ¡É»ÉÉù (WàoÉÒ
£Éàe-+ÅOÉàY{ÉÒ PÉà±ÉUÉ UÉàe', "]ÅeÉ AcÉ´É, »ÉÉÅH³
NÉÖWùÉlÉÒ+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉW +{Éà lÉà{ÉÉÅ ©ÉÖ±«ÉÉà{ÉÉ
lÉÉàe' ´ÉNÉàù.à ù»lÉÉ ~Éù Hà÷±ÉÉH ±ÉÉàHÉà+à ¥Éà{ÉùÉà ´ÉÉÅSÉÒ{Éà
»ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ ù¾à-~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡Éqà¶É©ÉÉÅ +à±ÉÒ«É{É {ÉÉ ¥É{Éà!)
÷HÉàù Hùà±ÉÒ Hà NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÉà UÉà, ~ÉiÉ XàeiÉÒ
lÉoÉÉ +ÅOÉàY PÉà±ÉUÉoÉÒ ©ÉÖGlÉÒ (WàoÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ +ÅNÉà{ÉÖÅ
lÉÉà LÉÉà÷Ò ±ÉLÉÒ Uà ! B]É XàeiÉÒ ´ÉÒ¶Éà »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÉà
§ÉɶÉɧÉÒ©ÉÉ{É ´ÉyÉà, NÉÖWùÉlÉÒ{ÉÉà ¡ÉoÉ©É §ÉɶÉÉ{ÉÉà qùVXà
©ÉÉàHÉà ±É<{Éà §ÉɶÉÉ~ÉùÒ¶Éq{ÉÉ ©ÉÒmÉÉà A§ÉÉ ù¾Ò{Éà lÉà©É{ÉÒ
W³´ÉÉ< ù¾à.)
»ÉÉoÉà »ÉÅ´ÉÉq ~ÉiÉ HùlÉÉ ù¾à±ÉÉ.
+É ]ÖÅ¥Éà¶É{ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ Wà HÉà< +É´«ÉÉ, lÉà+Éà +É
ùè±ÉÒ »ÉɾÒl«É ~ÉùÒ¶Éq A~Éù ~ɾÉáSÉÒ{Éà »É§ÉÉ©ÉÉÅ
SÉÉù y«Éà«É{ÉÒ »~ɶ÷lÉÉ +{Éà +Éq¶ÉÇoÉÒ ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ oÉ«ÉÉ
£àù´ÉÉ< ¾lÉÒ, V«ÉÉÅ XàeiÉÒ»ÉÖyÉÉù{ÉÉ »ÉÖmÉyÉÉùÉà ~ÉäHÒ
Uà +{Éà lÉà©É ]ÖÅ¥Éà¶É{ÉÉà »´ÉÒHÉù ´ÉyÉlÉÉà W NÉ«ÉÉà Uà.
H{ÉÖ§ÉÉ< X{ÉÒ, «ÉÉàNÉà{r ´«ÉÉ»É, ©É{ÉÒ¶ÉÒ X{ÉÒ+à
+É »ÉÅqà¶É{Éà ±ÉÉàHÉà »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉà»÷HÉeÇ
AqÃ¥ÉÉàyÉ{É Hùà±ÉÉÅ. lÉà A~ÉùÉÅlÉ ©ÉÖL«É ´ÉGlÉÉ+Éà ¾lÉÉ
£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)
11

12

(83)

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

©ÉÉ{É´É+yÉÒHÉù{ÉÉ H©ÉǶÉÒ±É ´ÉHÒ±É NÉÒùÒ¶É ~É÷à±É
lÉoÉÉ »ÉɾÒl«ÉHÉùÉà NÉÖiÉ´ÉÅlÉ ¶Éɾ, ùPÉÖ´ÉÒù SÉÉäyÉùÒ +{Éà
»ÉÖùà¶É q±ÉɱÉ. "NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É'{ÉÉ ´«ÉÉ~ÉH ¾àlÉÖ+Éà{ÉÉ
»ÉÅq§Éâ +É ]ÖÅ¥Éà¶É{ÉÉ ÷àHÉ©ÉÉÅ A§ÉÉ oÉ«Éà±ÉÉ +É
»ÉɾÒl«ÉHÉùÉà §ÉɶÉÉ-Xà e iÉÒ »ÉÖ y ÉÉù{ÉÉ ¥ÉÉà ± ÉHÉ
»É¾«ÉÉàNÉÒ+Éà {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ ]֥ŠÉà¶É{ÉÉà »~ÉÒùÒ÷, A~ɱɥyÉÒ+Éà
+{Éà ùè±ÉÒ{ÉÉ Xà©É-WÖ»»ÉÉà +{Éà §ÉɶÉÉ¡Éà©É{ÉÉ ¡É§ÉÉ´É©ÉÉÅ
NÉÖiÉ´ÉÅlÉ ¶Éɾ lÉoÉÉ ùPÉÖ´ÉÒù SÉÉäyÉùÒ+à §ÉɶÉÉ»ÉÖyÉÉù ¡Él«Éà
LÉÖ±±ÉÖÅ ©É{É ùÉLÉÒ{Éà ´ÉÒSÉÉù´ÉÉ{ÉÉà +{Éà +à qÒ¶ÉÉ©ÉÉÅ HÉ©É

SÉÒmÉ~ÉùÒSÉ«É

Hù´ÉÉ{ÉÉà +{ÉÖùÉàyÉ ~ÉiÉ +yÉÒHÉùÒ ±ÉÉàHÉà{Éà H«ÉÉâ Uà.
»É§ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É HùlÉÉÅ ©É{ÉÒ¶ÉÒ X{ÉÒ+à ]ÖÅ¥Éà¶É{ÉÒ
HÉ«ÉÇ-»É©ÉÒlÉÒ ´ÉlÉÒ X¾àùÉlÉ ~ÉiÉ HùÒ Uà Hà, ""+É
]ÖÅ¥Éà¶É{Éà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ´ÉÒ´ÉÒyÉ NÉÉ©É-¶É¾àùÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ±É<
W´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.'' NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ ~ÉùÒ¶Éq{Éà +É HÉ«ÉÇ
©ÉÉ÷à +{ÉàH ±ÉÉàHÉà{ÉÉ »É¾HÉù, LÉSÉÇ +{Éà »ÉÉäW{«É lÉoÉÉ
´«É´É»oÉÉ©ÉÉÅ ©Éqq{ÉÒ WùÖùÒ«ÉÉlÉ ù¾à¶Éà. Wà ©ÉÉ÷à +É
©ÉÉy«É©É wÉùÉ »ÉÉä §ÉɶÉÉ¡Éà©ÉÒ+Éà{Éà +~ÉÒ±É HùÒ+à UÒ+à.
(£Éà{É »ÉÅ~ÉHÇ : <{qÖHÖ©ÉÉù X{ÉÒ- 099259 18095.
HÒùiÉ mÉÒ´ÉàqÒ-092272 34815).

""©ÉÉùÉà +ÉKÉà ~ É Uà Hà NÉÖ W ùÉlÉÒ ¡ÉX
+ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÖÅ "§ÉɶÉɧÉÒ©ÉÉ{É' yÉùÉ´ÉlÉÒ
¡ÉX Uà. HiÉÉÇ÷H©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »ÉÉlÉ ´É¶ÉÇ ©ÉÉ÷à
¶ÉÒKÉiÉ{ÉÖÅ ©ÉÉy«É©É H{{Ée §ÉɶÉÉ Uà. ´ÉÒù
{É©ÉÇqà "qà¶ÉɧÉÒ©ÉÉ{É' ¶É¥q +É~«ÉÉà ¾lÉÉà.
+¾Ó "§ÉɶÉɧÉÒ©ÉÉ{É' ¶É¥q ¡É«ÉÉàW´ÉÉ{ÉÖÅ
«ÉÉàN«É ±ÉÉNÉà Uà.'' - NÉÖiÉ´ÉÅlÉ ¶Éɾ

¥ÉÉWÖ{ÉÉ SÉÒmÉ©ÉÉÅ +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ ùÉW©ÉÉNÉÇ A~Éù "NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É
]ÖÅ¥Éà¶É'{ÉÒ ùè±ÉÒ©ÉÉÅ A©É÷à±ÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ ¡Éà©ÉÒ+Éà©ÉÉÅ »ÉɾÒl«ÉHÉùÉà,
~ÉmÉHÉùÉà, H³ÉHÉùÉà +{Éà »É©ÉÉW»Éà´ÉÒ+Éà.
{ÉÒSÉà{ÉÉ SÉÒmÉ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉÒ »ÉɾÒl«É ~ÉùÒ¶Éq{ÉÉ »É§ÉÉNÉÉù©ÉÉžà{ÉÒ
A~É»oÉÒlÉÒ& ©ÉÉàLÉùà qàLÉÉlÉÉÅ ©ÉÉlÉ¥Éù ©ÉÉoÉÉÅ+Éà©ÉÉÅ W©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖoÉÒ
ùPÉÖ´ÉÒù SÉÉäyÉùÒ, NÉÒùÒ¶É ~É÷à±É, »ÉÖù¶à É q±ÉÉ±É +{Éà NÉÖiÉ´ÉÅlÉ ¶Éɾ.
»ÉÉ©Éà ¥Éàcà±ÉÉÅ+Éà©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ¾ùÉ೩ÉÉÅ W©ÉiÉÒ ¥ÉÉWÖoÉÒ ©É¾à¶É q´Éà,
<{qÖH©Ö ÉÉù X{ÉÒ, HÒùiÉ mÉÒ´ÉàqÒ »ÉÉoÉà +{«É §ÉɶÉÉ¡Éà©ÉÒ+Éà.

£àúÉÖ+ÉùÒ-2009

(83)

13

1

2

3

4

14

5

(1) ùÉ«ÉSÉÅq ¶Éɾ »ÉÉoÉà NÉÖ£lÉàNÉÖ HùlÉÉ »ÉÅ«ÉÉàWH qÉ©ÉY »ÉɴɱÉÉ, (2) »ÉÅNÉÒlÉ ©É¾à£Ò±É{ÉÉà
ù©ÉÖY ¡ÉÉùÅ§É HùlÉÉ »ÉÖmÉ»ÉÅSÉɱÉH NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ, (3) W©ÉiÉàoÉÒ <{qÖ¥Éà{É, NÉÉ«ÉÒHÉ
X{´ÉÒHÉ, ´ÉÒiÉÉ §ÉàeÉ, W´Éɾù§ÉÉ<{ÉÒ ¥É¾à{É ¡ÉÒlÉÒ ©É¾àlÉÉ +{Éà ©ÉÉà÷Ò ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ »ÉÖù§ÉÒ.
~ÉÉU³ NÉÉ«ÉÒHÉ HÖ»ÉÖ©É ´Éàq. (4) W´Éɾù©ÉÉ©ÉÉ{Éà ¥ÉÒùqÉ´ÉlÉÉ eÉè. lÉÖ¶ÉÉù ©ÉÖ{ÉÒ... "HÒ»ÉÒ
HÒ ©ÉÖ¶Hùɾ÷Éá...' (5) W´Éɾù§ÉÉ<{ÉÉ ~ÉùÒ´ÉÉù »ÉÉoÉà »ÉÅSÉɱÉH.
lɻɴÉÒùHÉù & {Éùà{r ©É»ÉùÉiÉÒ.
(83)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉU³{ÉÒ ©É¾à£Ò±É

W´Éɾù{ÉÒ +{ÉÉàLÉÒ »©ÉÞlÉÒ »É§ÉÉ
¶ÉÖu ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ »©ÉÞlÉÒ »É§ÉÉ
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'+à ¶ÉÖu ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ »©ÉÞlÉһɧÉÉ «ÉÉàY{Éà

+¾à´ÉÉ±É & qÉ©ÉY »ÉɴɱÉÉ

SÉÖHà±ÉÉ W´Éɾù ©É¾àlÉÉ{ÉÉ ©ÉÒmÉÉà, "»ÉÖ§ÉÉ¶É ©É¾àlÉÉ
+{Éà ~ÉÉ÷Ô'{ÉÉ {É´ÉÒ{É ©ÉÉÅe´ÉÒ«ÉÉ, HÒ¶ÉÉàù ©ÉÉàqÒ, ¡ÉqÒ~É
+àH {É´ÉÉà ùɾ HÅeÉ«ÉÉâ Uà. +É {É´É{ÉÒlÉ lÉÉù´ÉÒ
~ÉhÒ«ÉÉù, +ùÖiÉ-©ÉÞq±Ö ÉÉ SÉÒlɱÉÒ«ÉÉ (w«ÉNÉÉ{É), ¡É´ÉÒiÉ
¥ÉlÉÉ´É{ÉÉù +§ÉÒ{É´É ¡É«ÉÉàNÉ{ÉÉ x¶÷É +{Éà »ÉÖmÉ»ÉÅSÉɱÉH
»ÉÅPÉ´ÉÒ, HÖ»ÉÖ©É ´Éàq »ÉÉoÉà X{´ÉÒHÉ LÉÒSÉeÒ«ÉÉ+à
NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ H¾à Uà, ""»É£³lÉÉ{ÉÉà «É¶É <{qÖ¥Éà{É +{Éà
W´Éɾù{ÉÒ ~É»ÉÅq{ÉÉÅ £Ò±©ÉÒ NÉÒlÉÉà ùà±ÉÉ´«ÉÉÅ, Wà©É{ÉÒ
W´Éɾù ©É¾àlÉÉ{ÉÉ ¾ÉeÉà¾Ée {ÉÉ»lÉÒH ~ÉùÒ´ÉÉù{ÉÉà Uà.
»ÉÅNÉlÉ ¾Éù©ÉÉà{ÉÒ«É©É ~Éù §ÉÖ~Éà{r ¶Éɾ, lɥɱÉÉ ~Éù
+à ~ÉùÒ´ÉÉù Xà ~ÉÖùÉà lÉä«ÉÉù {ÉÉ ¾ÉàlÉ lÉÉà +É {É´ÉlÉù
ù¶©ÉÒHÉ{lÉ ~ÉÅeëÉÉ +{Éà »ÉÉ<e ùÒyÉ©É©ÉÉÅ W«Éà¶É ¶Éɾà
¡É«ÉÉàNÉ ¶ÉG«É {ɾÉàlÉÉà.''
AnÉ©É »ÉÉA{e »ÉÒ»÷©É©ÉÉÅ HùÒ, Wà©ÉiÉà ¸ÉÉàlÉÉ+Éà{Éà
´ÉÉlÉ »ÉÉ´É »ÉÉSÉÒ Uà. lÉÉ. 1±ÉÒ £àúÉÖ+ÉùÒ{ÉÒ W´Éɾù
©ÉÖNyÉ HùÒ qÒyÉÉ ¾lÉÉ. lÉÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ NÉÒlÉ "HÒ»ÉÒ
©É¾àlÉÉ{ÉÒ ´ÉÒ±Éà~ÉɱÉâ{ÉÒ ùɶ÷ÄÒ«É ¶ÉɳɩÉÉÅ ©É³à±ÉÒ »©ÉÞlÉһɧÉÉ
HÒ ©ÉÖ¶Hùɾ÷Éá ~Éà ¾Éà {ÉÒ»ÉÉù....' NÉÉlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ
©ÉÉžà{ÉÒ 100{ÉÒ ¾ÉWùÒ©ÉÉÅoÉÒ 25 W´Éɾù§ÉÉ<{ÉÉÅ
§ÉÉiÉàW eÉè. lÉÖÖ¶ÉÉù ©ÉÖ{ÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ A{{ÉlÉÒ{ÉÉ vÉàlÉH
»ÉNÉÉÅ-»{Éà¾Ò+Éà ¾lÉÉÅ, Wà+Éà XiÉà HÉà< ©É¾Éàl»É´É©ÉÉÅ
W´Éɾù©ÉÉ©ÉÉ{Éà NÉiÉÉ´«ÉÉ l«ÉÉùà »É§ÉÉ §ÉÉ´É´ÉÒ§ÉÉàù oÉ<
»É¾§ÉÉNÉÒ oÉ´ÉÉ +É´«ÉÉÅ ¾Éà«É +à ùÒlÉà »ÉYyÉY{Éà +É´«ÉÉÅ
NÉ< ¾lÉÒ +{Éà ~ÉùÉHɶ÷É lÉÉà »ÉYÇ'lÉÒ +É~ÉiÉÉ
¾lÉÉÅ. lÉÉà ¥ÉÉHÒ{ÉÉÅ ~ÉÅSÉÉàlÉàù{ÉÖÅ ´É»mÉ~ÉùÒyÉÉ{É ~ÉiÉ
NÉÖ±ÉɥɧÉÉ<+à& ù©ÉÖXà{ÉÒ ù©É]÷ +{Éà ¶ÉàùÉà-¶ÉÉ«ÉùÒ
´ÉÒ´ÉÒyÉùÅNÉÒ W ¾lÉÖÅ. ¡ÉÉoÉÇ{ÉɻɧÉÉ+Éà©ÉÉÅ qàLÉÉlÉÒ »É£àq
»É§Éù +à©É{ÉÉ »ÉÖmÉ»ÉÅSÉɱÉ{É©ÉÉÅ. +à©ÉiÉà LÉÖ¥ÉÒ~ÉÖ´ÉÇH
»ÉÉeÒ+Éà Hà »É£àq ±ÉáPÉÉ, ]§§ÉÉ-÷Éà~ÉÒ{ÉÒ +¾Ó ~ÉÖiÉÇ
W´Éɾù ©É¾àlÉÉ{Éà Y´ÉlÉÉ lÉÉà HùÒ W qÒyÉÉ, ~ÉiÉ
NÉàù¾ÉWùÒ ¾lÉÒ.
+à©É{ÉÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ Y´É{É»ÉÅqà¶É ~ÉiÉ ¥ÉLÉÖ¥ÉÒ
©ÉÞl«É +{ÉÒ´ÉÉ«ÉÇ Uà +{Éà W{©ÉoÉÒ ¶ÉùÖ oÉlÉÖÅ Y´É{É
ùà±ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉà.
©ÉÞl«ÉÖ »ÉÉoÉà ~ÉÖùÖÅ oÉÉ«É Uà. +à{ÉÒ +ÉNɳ Hà ~ÉÉU³ HÅ<
©É¾à£Ò±É{ÉÉ +ÅlÉNÉÉ{É ±ÉàLÉà V«ÉÉùà +à©ÉiÉà "qÒ±É »Éà
W {ÉoÉÒ +à ´ÉÉ»lÉ´ÉÒH [ÉÉ{É W´Éɾù ~ÉùÒ´ÉÉùà LÉÖ¥É
lÉÖW HÉà ¥ÉàqÒ±ÉÒ ¾ä, ©ÉÖW HÉà ¾ä qÒ±É HÉ NÉÖùÖù...'
»ÉÉùÒ ùÒlÉà ~ÉSÉÉ´«ÉÖÅ Uà.
±É±ÉHÉ«ÉÖÈ l«ÉÉùà lÉÉà »É§ÉÉNÉÉù lÉɳÒ+Éà{ÉÉ NÉeNÉeÉ÷oÉÒ
<{qÖ¥Éà{É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ »ÉNÉÉÅ+Éà{Éà ~ÉiÉ »´É»oÉ ùÉLÉÒ ¶ÉG«ÉÉÅ
NÉÖÅY AcëÉÉà ¾lÉÉà. »oɳ ~Éù +{Éà ~ÉUÒ ~ÉiÉ +à©É{Éà
Uà . NÉÖ ± ÉɥɧÉÉ<+à V«ÉÉùà +à © É{Éà HÂÖ Å ¾lÉÖ Å Hà
LÉÖ¥É +§ÉÒ{ÉÅq{ÉÉà ©É²«ÉÉ ¾lÉÉ. +§ÉÒ{ÉÅq{ɴɶÉÉÇ Hù{ÉÉù
W´Éɾù§ÉÉ>{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÒ +É~ÉiÉà ©É¾à£Ò±É »ÉX´É´ÉÒ Uà
qùàH{Éà NÉÖ±ÉɥɧÉÉ< +àH W ¡ÉlÉÒ§ÉÉ´É +É~ÉlÉÉ ùÂÉ
l«ÉÉùà +à©É{ÉÉà »ÉɾYH ¡ÉlÉÒ§ÉÉ´É ¾lÉÉà, ""lÉ©Éà lÉÉà +à©É{Éà
¾lÉÉ, ""Xà ¡É»ÉÅNÉ +É´«Éà lÉ©É{Éà ~ÉiÉ +É´ÉÉà {É´ÉlÉù
¥ÉùÉ¥Éù +Éà³LÉlÉÉ'lÉÉ.''
¡É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É lÉÉà +©É{Éà ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉXà. »ÉÉoÉÇH
¾É, W´Éɾù§ÉÉ< »ÉÅNÉÒlÉù»ÉÒ«ÉÉ ¾lÉÉ. WÖ{ÉÉÅ
Y´É{É Y´ÉÒ W{ÉÉù{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉà ¶ÉÉàH ¾Éà«É W {ɾÓ.''
£Ò±©ÉÒNÉÒlÉÉà{ÉÉ W¥ÉùÉ SÉɾH ¾lÉÉ +{Éà ù©ÉÖW »ÉÖ~Éàùà
´ÉSSÉà LÉÖ¥É W ©É«ÉÉÇqÒlÉ »É©É«É©ÉÉÅ ±É±ÉÒlÉ {ÉNÉù¶Éàcà
©ÉÉiÉÒ ¶ÉHlÉÉ ¾lÉÉ-LÉeLÉeÉ÷ ¾»ÉÒ ~ÉiÉ ¶ÉHlÉÉ ¾lÉÉ.
lÉà©É{ÉÒ »ÉɾYH ´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ, ùÒ«ÉÉ] Wà. ~ÉÒ.+à ¶ÉÉ«ÉùÉ{ÉÉ
NÉÖ±ÉɥɧÉÉ< H¾à Uà, ""Wà ©ÉÒmÉ ùÅNÉÒ±ÉÖÅ +{Éà {ÉÒ§ÉÉÇù
+ÅqÉW©ÉÉÅ +{Éà ¾¶ÉÉÇ ¥ÉÉeHùà §ÉÉ´É´ÉÒ§ÉÉàù oÉ<{Éà
Y´É{É Y´ÉÒ NÉ«ÉÉà lÉà{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉà §ÉÉù ¾Éà«É W {ɾÓ.
W´Éɾù ©É¾àlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÉ¥qÒH »©ÉÞlÉÒ ´ÉÉNÉÉà³Ò ¾lÉÒ.
+à{ÉÒ lÉÉà ùÅNÉlÉ W ¾Éà«É.''
+ÅlÉà W´Éɾù ~ÉùÒ´ÉÉù{ÉÒ »É©ÉÖ¾ lɻɴÉÒù ±Éà´ÉÉ{ÉÒ
+à©É{Éà l«ÉÉÅ +{Éà +à©É{ÉÒ »ÉÉoÉà +{ÉàH ©É¾à£Ò±ÉÉà »ÉX´ÉÒ
£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)
15

lÉä«ÉÉùÒ ´ÉLÉlÉà NÉÖ±ÉɥɧÉÉ<{ÉÉ Nɳà eÖ©ÉÉà §ÉùÉ< +É´«ÉÉà
¾lÉÉà, WàiÉà »É§ÉÉW{ÉÉà{ÉÒ +ÉÅLÉÉà ~ÉiÉ §ÉÒ{ÉÒ HùÒ ¾lÉÒ.
´ÉÒ»ÉWÇ{É ~ɾà±ÉÉÅ W©É{ɧÉÉ< +eҫɱÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ©ÉÉÅ
©ÉÒ¶÷ §ÉÉàW{É{ÉÒ ©ÉÒW¥ÉÉ{ÉÒ ~ÉiÉ »ÉÉä+à ©ÉÉiÉÒ ¾lÉÒ, lÉÉà
ùɶ÷ÄÒ«É ¶ÉɳÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ NÉÉàc´ÉÒ +É~É{ÉÉù ©ÉÒmÉ HÒ¶ÉÉàù
©É¾àlÉÉ{ÉÉà »É¾HÉù ~ÉiÉ Hà©É §ÉÖ±ÉÉ«É !

W´Éɾù§ÉÉ<{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉÉà+à +É ¡É»ÉÅNÉà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{Éà
ùÖ. 10,000 +{Éà eÉè. lÉÖ¶ÉÉù ©ÉÖ{ÉÒ ~ÉùÒ´ÉÉùà ùÖ.
5000{ÉÉ H´ÉùÉà §Éà÷ yÉùlÉÉÅ ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É +{Éà
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉà ´ÉÒHÉ»É ]ÅL«ÉÉà ¾lÉÉà. +ÅlÉà ¡Éà©É±Éà ©É¾àlÉÉ
~ÉùÒ´ÉÉù ´ÉlÉÒ +ɧÉÉù ©ÉÉ{«ÉÉà ¾lÉÉà.

ùÉWHÉà÷{ÉÒ «ÉÖ´ÉÉHoÉÉ{ÉÉ +ÅlÉà
©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ »ÉÉoÉà ´ÉÒvÉoÉÔ+Éà+à
»ÉÉyÉà±ÉÉ »ÉÅ´ÉÉq ©ÉÉžà{ÉÉà +àH
y«ÉÉ{ÉÉH¶ÉÇH ¡É¶{É

+ÉW

+É´ÉlÉÒ HɱÉ

´ÉÒvÉoÉÔ{ÉÉà ¡É¶{É & +É~ÉiÉÉ {ÉàlÉÉ+Éà lÉÉà cÒH,
yÉ©ÉÉÇSÉÉ«ÉÉâ +{Éà NÉÖùÖ+Éà ~ÉiÉ H©ÉÉ{eÉà Hà©É ùÉLÉlÉÉ
¾¶Éà ?
©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉà W´ÉÉ¥É& ¾ÖÅ H©ÉÉ{eÉà ùÉLÉlÉÉà
{ÉoÉÒ. ~ÉÉàlÉà W ©ÉÉùÉà H©ÉÉ{eÉà UÖÅ. ¾ÖÅ yÉ©ÉÉÇSÉÉ«ÉÇ
~ÉiÉ {ÉoÉÒ. AyÉÉù ùKÉiÉ©ÉÉÅ Y´É{ÉÉùà »É©ÉÉyÉÒ
±É< ±Éà´ÉÒ Xà<+à. »ÉÉyÉÖ{ÉÖÅ +ɧÉÖ¶ÉiÉ ¶É»mÉÉà {ÉoÉÒ,
¶ÉÉ»mÉÉà Uà. ¾ÖÅ lÉÉà ùÉ©É{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉiÉ yÉ{ÉÖ¶É
±É< £Ù±É +É~É´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖÅ.
[lÉÉ. 2-2-09{ÉÉ "qÒ´«É §ÉÉ»Hù'©ÉÉÅoÉÒ]

+É ´ÉҶɫɩÉÉÅ SÉɱÉÉà, +É~ÉiÉà +hÒ ´É¶ÉÇ ~ÉÉU³ W<+à.
lÉÉ. 26-27-28 +ÉèNÉ»÷, 2006{ÉÉ mÉiÉ qÒ´É»É ©ÉÉ÷à ©É¾Ö´ÉÉ©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±ÉÉ 7©ÉÉ »ÉÅ»HÞlÉ »ÉmÉ©ÉÉÅ WÖqÉWÖqÉ
¡Éqà¶ÉÉà{ÉÒ 12 ùÉ©ÉÉ«ÉiÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ oÉ< ¾lÉÒ.
Uà±±ÉÉ qÒ´É»É{ÉÉ »É©ÉÉ~É{É ¡É´ÉSÉ{É©ÉÉÅ LÉùàLÉùÉ LÉÒ±Éà±ÉÉ ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉ ¶É¥qÉà +É ¾lÉÉ & ùÉ©É{ÉÒ ©ÉÖlÉÔ yÉ{ÉֶɥÉÉiÉ ´ÉNÉù{ÉÒ ¾Éà«É lÉà´ÉÒ ©ÉÉùÒ <SUÉ Uà. +àW ùÒlÉà ¾{ÉÖ©ÉÉ{É{ÉÒ NÉqÉ ~ÉiÉ ¾ÖÅ UÉàeÉ´ÉÒ¶É +{Éà +àH qÒ´É»É ¾ÖÅ
ùÉ©É{Éà ©ÉÅqÒù©ÉÉÅoÉÒ ´ÉÒqÉ«É +É~ÉÒ¶É. +É ¾ÖÅ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ W HùÒ¶É +{Éà +É W{©É©ÉÉÅ W HùÒ¶É. +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ
§ÉNÉ´ÉÉ{É{Éà ¶É»mÉ©ÉÖGlÉ lÉÉà HùÒ+à... HÉà< H¾à¶Éà Hà yÉ{ÉֶɴÉÒ¾ÉàiÉÉ ùÉ©É lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +Éà³LÉÉiÉ W NÉÖ©ÉÉ´ÉÒ qà¶Éà.
©É{Éà +à{ÉÉà ´ÉÉÅyÉÉà {ÉoÉÒ. +{«ÉÉà Hùà Hà {ÉÉ Hùà, ©ÉÉ{Éà Hà {ÉÉ ©ÉÉ{Éà; ~ÉiÉ ©ÉÉùÉ lɱÉNÉÉWùeÉ{ÉÉ ùÉ©É lÉÉà +à´ÉÉ W
¾¶Éà. & ¾ÖÅ ©ÉÖlÉÔ+Éà ~ÉiÉ HÉà<{Éà qÉ{É©ÉÉÅ +É~ÉÒ qà´ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÖÅ UÖÅ.
+ÉèG÷Éà¥Éù-{É´Éà©¥Éù 2006 (+ÅH 54-55){ÉÉ "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'©ÉÉÅ +É~ÉiÉà +à ¡É»ÉÅNÉ{ÉÉ »É´ÉÒ»lÉù »É©ÉÉSÉÉù
´ÉÉÅS«ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà lÉà +ÅH{ÉÉ +OɱÉàLÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉ JÉÅlÉÒHÉùÒ ´ÉÒSÉÉùÉà{Éà +É~ÉiÉà ´ÉyÉÉ´«ÉÉ ~ÉiÉ ¾lÉÉ. Y ¾É, +hÒ
´É¶ÉÇ oÉ«ÉÉ +à ´ÉÉlÉ{Éà !
ùÉ©É{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅoÉÒ yÉ{ÉÖ¶É UÉàeÉ´É´ÉÉ{ÉÒ +{Éà +àH qÒ´É»É ùÉ©É{Éà ©ÉÅqÒù UÉàeÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉà l«ÉÉùà ©É{Éà ¡É§ÉÉ´ÉÒlÉ
16

(83)

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

H«ÉÉâ ¾lÉÉà. ©ÉÅqÒù»ÉÅ»HÞlÉÒ{ÉÒ +Éeà +àH »É©ÉoÉÇ ¾ÉoÉ qà´ÉÉlÉÉà l«ÉÉùà ©É{Éà qàLÉÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. ©ÉÉùÉ ©ÉlÉà +à HÉà< {ÉÉ{ÉÒ»ÉÖ{ÉÒ JÉÅlÉÒ {ɾÉàlÉÒ.
+{Éà ©ÉÉùÉ ©É{É©ÉÉÅ +àH »ÉÅH±~É{ÉÉ+à l«ÉÉùà +ÉHÉù ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. HÉè©~«ÉÖ÷ù +Éè~Éùà÷ù yÉÒùà{É NÉɱÉÉ ~ÉÉ»Éà ©Éá
ùÉ©É{ÉÒ ©ÉÖlÉÔ ¶ÉÉàyÉÉ´ÉeÉ´ÉÒ ¾lÉÒ, Wà{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ yÉ{ÉÖ¶É-¥ÉÉiÉ ¾lÉÉÅ. HÉè©~«ÉÖ÷ù H³ÉoÉÒ W +©Éà yÉ{ÉÖ¶É ¾÷É´ÉÒ qÒyÉÖÅ,
lÉÉà ùÉ©É{ÉÉà BSÉHÉ«Éà±ÉÉà eÉ¥ÉÉà ¾ÉoÉ +³´ÉÉà ±ÉÉN«ÉÉà. yÉÒùà{É{ÉÒ ©ÉqqoÉÒ ©Éá +à©ÉÉÅ £Ù±É{ÉÒ H³Ò oÉ©ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÒ ¾lÉÒ.
+{Éà ~ÉUÒ ¥É{{Éà »´ÉùÖ~ÉÉà{ÉÖÅ +±ÉÉ«ÉqÖÅ ©É¾n´É q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ yÉ{ÉÖyÉÉÇùÒ ùÉ©É{Éà "©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÒ +ÉW' lÉùÒHà {ÉÉ{ÉÉ +{Éà
yÉ{ÉֶɴÉÒ¾ÉàiÉÉ ùÉ©É{Éà "lÉà©É{ÉÒ +É´ÉlÉÒ HɱÉ' lÉùÒHà ©ÉÉà÷É ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ ¾lÉÉ. ¥É{{Éà SÉÒmÉÉà »ÉÉ©Éà{ÉÉ ~ÉÉ{Éà Xà< ¶ÉHÉ«É
Uà, Wà{ÉÉà +§«ÉÉ»É HùlÉÉÅ +É »É©ÉOÉ ¡ÉJÒ«ÉÉ +{Éà lÉà{ÉÒ ~ÉÉU³{ÉÒ +~ÉàKÉÉ »É©ÉY ¶ÉHɶÉà.
¾´Éà V«ÉÉùà ¥ÉÉ~ÉÖ ~ÉiÉ ùÉ©É{ÉÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ yÉ{ÉÖ¶É{ÉÉ »oÉÉ{Éà £Ù±É ~ÉHeÉ´É´ÉÉ yÉÉùà Uà l«ÉÉùà +É{ÉÅq oÉ´ÉÉà »´ÉɧÉÉ´ÉÒH
Uà. ´É³Ò, ~ÉÖ¶~ÉyÉÉùÒ ùÉ©É ~ÉiÉ Wà qÒ´É»Éà ©ÉÅqÒù{ÉÒ Hàq©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖGlÉ oɶÉà lÉà qÒ´É»É{ÉÒ H±~É{ÉÉ lÉÉà HùÒ WÖ+Éà !

NÉÉÅyÉÒ +ÉWà ¾ÉàlÉ lÉÉà
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÉ
~ÉÖù»GlÉÉÇ ¾ÉàlÉ ? (7)
+É ±ÉàLÉ©ÉɳÉ{ÉÉ NÉ«ÉÉ 6dÉ ¾~lÉÉ©ÉÉÅ +ÉqùiÉÒ«É

- ¡ÉÉ. ¾¶ÉÉÇ ¥ÉÉeHù

´ÉÒ¶É«É ~Éù ±É´ÉiÉ©Éà +É~Éà±ÉÉ ¡É´ÉSÉ{É ~Éù +à ±ÉàLÉ
+ÉyÉÉùÒlÉ Uà. ¾ÖÅ +àHÒ ¥ÉàcHà +ÉLÉÉà ±ÉàLÉ ´ÉÉÅSÉÒ NÉ<.
+¾Ó ¾ÖÅ +à ±ÉàLÉ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉ«Éà±ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÉà ¡É»lÉÖlÉ
Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉÖÅ UÖ. +ÉLÉÉ ±ÉàLÉ{Éà +àH W ¾~lÉÉ©ÉÉÅ
»É©ÉÉ´É´ÉÉà ¶ÉG«É {É ¾Éà´ÉÉoÉÒ +É~ÉiÉà ¥Éà Hà mÉiÉ ¾~lÉÉ
+à{ÉÉ ©ÉÉ÷à ±Éà´ÉÉ ~Ée¶Éà. ~ÉiÉ +ÅlÉà +É~ÉiÉà ±ÉÉ´ÉiÉ©ÉÃ
©ÉÉù£lÉ NÉÉÅyÉÒ{ÉÉà {ÉÉ»lÉÒHlÉÉ »ÉÉoÉà{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ W
lÉ~ÉɻɴÉÉà Uà.
lÉÉà ¾´Éà ´ÉÉÅSÉÉà ±É´ÉiÉ©ÉÃ{ÉÉ +ÅOÉàY ±ÉàLÉ{ÉÉà +{ÉÖ´ÉÉq.
PÉiÉÉ ±ÉÉà H Éà { Éà NÉÉÅ y ÉÒ ´ÉÒùÉà y ÉɧÉÉ»ÉÒ +{Éà
´ÉÒ»ÉÅNÉlÉÒ+Éà{ÉÖÅ ~ÉeÒHÖÅ §ÉÉ»«ÉÉ Uà, ~ÉiÉ NÉÉÅyÉÒ ~ÉÉàlÉà W
H¾à Uà Hà lÉà+Éà »ÉqÉ ´ÉÒHɻɶÉÒ±É ùÂÉ Uà. ´ÉÒHÉ»É{ÉÉà
+oÉÇ W +à Hà ´ÉyÉÖ A~É«ÉÉàNÉÒ lÉà´ÉÉ HÅ< {É´ÉÒ{É{ÉÉà
AqÃNÉ©É oÉlÉÉà X«É lÉà©É WÖ{ÉÖÅ UÉàelÉÉ W´ÉÖÅ. NÉÉÅyÉÒ{ÉÉ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ W +É ¶É¥qÉà WÖ+Éà, ""HÅ<~ÉiÉ ±ÉLÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà
¾ÖÅ +à ´ÉÒSÉÉù {ÉoÉÒ HùlÉÉà Hà +à ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ ©Éá ~ɾà±ÉÉÅ
¶ÉÖÅ ±ÉL«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ~ÉiÉ +ÉWà +{Éà +É PÉeÒ+à lÉà©ÉÉÅ lÉo«É
+{Éà »Él«É ¶ÉÖÅ +{Éà Hà÷±ÉÖÅ Uà lÉà{ÉÉà W ´ÉÒSÉÉù HùÖÅ UÖÅ.
~ÉùÒiÉÉ©É +à +É´«ÉÖÅ Uà Hà ¾ÖÅ +àH »Él«É ~ÉùoÉÒ ¥ÉÒX

¥ÉÒ. +à. ~ÉùÒLÉ»Éɾà¥É{ÉÉ ¡É»lÉÖlÉ ´ÉҶɫÉ{ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÉà ´ÉÉÅS«ÉÉ
+{Éà ¡É©ÉÉi«ÉÖÅ Hà eÉè. ~ÉùÒLÉ»Éɾà¥É ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÉ »ÉÅq§Éâ
W NÉÉÅyÉÒ{Éà »ÉÖSÉÉùÖ ùÖ~Éà ©ÉֱɴÉÒ SÉÖG«ÉÉ Uà. ©Éá +à ¥ÉÉ¥ÉlÉ
+É{ÉÅq ~ÉiÉ ´«ÉGlÉ H«ÉÉâ ¾lÉÉà Hà ¡É»lÉÖlÉ ´ÉҶɫÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ©ÉÉÅ
¾ÖÅ ~ɾà±ÉÒ {ÉoÉÒ, ´ÉùÒ¶cÉà +NÉÉA ~ÉiÉ SÉSÉÉÇ HùÒ
SÉÖG«ÉÉ Uà.
~É~~ÉÉ-©É©©ÉÒ »ÉÉoÉà ¾ÖÅ lÉÉ. 5-6-7 X{«ÉÖ+ÉùÒ{ÉÒ
´ÉÒ¶´É {ÉÉ»lÉÒH ~ÉùÒ¶Éq©ÉÉÅ ´ÉÒW«É´ÉÉeÉ NÉ< ¾lÉÒ. l«ÉÉÅ
NÉÉàùÉ{ÉÉ »ÉÖ~ÉÖmÉ-´ÉÒW«É©ÉÃ{ÉÉ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ< ±É´ÉiÉ©Éà »ÉÉoÉà
¡É»lÉÖlÉ ´ÉҶɫÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÒ ¾lÉÒ lÉÉà lÉà+Éà ~ÉiÉ Hà÷±ÉàH
+ŶÉà ©ÉÉùÉ ´ÉÒSÉÉùÉà »ÉÉoÉà »É¾©ÉlÉ WiÉÉ«ÉÉ ¾lÉÉ. +à©ÉiÉà
©É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ £É<±É©ÉÉÅoÉÒ {É´ÉÒ qÒ±¾ÒoÉÒ 1999{ÉÉ
X{«ÉÖ+ÉùÒ©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉ«Éà±ÉÉà ATHIST WORLD {ÉÉà +ÅH
~ÉiÉ +É~«ÉÉà ¾lÉÉà, Wà©ÉÉÅ ~ÉÖùÉ ~ÉÉÅSÉ ~ÉÉ{ÉÉÅ+Éà©ÉÉÅ
~ÉoÉùÉ«Éà±ÉÉà lÉà©É{ÉÉà ±ÉàLÉ ¡ÉNÉ÷ oÉ«ÉÉà Uà. ±ÉàLÉ{ÉÖÅ ©ÉoÉɳÖÅ
Uà, GANDHI AND ATHEISM - NÉÉÅyÉÒ +{Éà {ÉÉ»lÉÒHlÉÉ.
NÉÉÅyÉÒ«É{É <{»÷Ò÷ëÉÖ÷ +Éè£ »÷eÒ]-´ÉÉùÉiÉ»ÉÒ©ÉÉÅ lÉÉ.
16-2-1996{ÉÉ ùÉàW "NÉÉÅyÉÒ +{Éà 21©ÉÒ »ÉqÒ' +à
£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)

17

»Él«É lÉù£ +ÉNɳ ´ÉyÉlÉÉà ùÂÉà UÖÅ. ¥É{{Éà ´ÉSSÉà{ÉÉ
§Éàq{ÉÒ LÉiÉLÉÉàq ©Éá G«ÉÉùà«É HùÒ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ Wà ©ÉÒmÉÉà{Éà
©ÉÉùÉ {É´ÉÉ HoÉ{É©ÉÉÅ ´ÉÒ»ÉÅNÉlÉÒ ±ÉÉNÉà lÉà +±É¥ÉnÉ WÖ{ÉÖÅ
»´ÉÒHÉùÒ ¶ÉHà Uà.'' (¾ùÒW{É lÉÉ. 24-9-38).
""±ÉÉàHÉà +à©É ~ÉiÉ H¾à Uà Hà ¾ÖÅ ©ÉÉùÉ +§ÉÒ¡ÉÉ«ÉÉà
£àù´ÉlÉÉà ù¾ÖÅ UÖÅ. +ÉWà Wà H¾ÖÅ UÖÅ lÉà ´É¶ÉÉâ ~ɾà±ÉÉÅ HÂÖÅ
¾lÉÖÅ lÉà{ÉÉ HùlÉÉÅ WÖqÅÖ W Uà. ¾HÒHlÉ +à Uà Hà ~ÉùÒ»oÉÒlÉÒ
¥Éq±ÉÉ< Uà, ¾ÖÅ lÉÉà +à{ÉÉà +à W UÖÅ. ©ÉÉùÉ ¶É¥qÉà +{Éà
HÉ«ÉÉâ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉùÒ»oÉÒlÉÒoÉÒ W ¡ÉàùÉ«Éà±ÉÉÅ ¾Éà«É Uà. ©ÉÉùÉ
´ÉÉiÉÒ-´ÉlÉÇ{É©ÉÉÅ Xà {ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ £ùH qàLÉÉlÉÉà ¾Éà«É lÉÉà
lÉà +àH »Él«ÉÉOÉ¾Ò lÉùÒHà{ÉÖÅ W ~ÉùÒ´ÉlÉÇ{É Uà.'' (¾ùÒW{É
lÉÉ. 28-1-39).
©ÉÉùÉÅ »Él«É +{Éà +¾Ó»ÉÉ ¾Å©Éà¶ÉÉÅ ´ÉÒH»ÉlÉÉÅ ùÂÉÅ Uà
+{Éà ¾ÖÅ Y´É{ɧÉù lÉà{Éà +{ÉÖ»ÉùlÉÉà ùÂÉà UÖÅ. ¾ÖÅ ~ÉÉàlÉà
~ÉiÉ ¾ù~É³à ´ÉÒH»ÉlÉÉà ùÂÉà UÖÅ. ¾ÖÅ +à©ÉÉÅ {É´ÉÉ {É´ÉÉ
+oÉÉâ XàlÉÉà ùÂÉà UÖÅ. ¾ÖÅ +à{Éà +àH {É´ÉÉ AX¶É©ÉÉÅ XàB
UÖÅ +{Éà +à{ÉÉà {É´ÉÉà +oÉÇ lÉÉù´ÉÖÅ UÖÅ.'' (¾ùÒW{É lÉÉ.
2-3-40)
+É{ÉÉ ~ÉùoÉÒ »~ɶ÷ WiÉÉ< +É´Éà Uà Hà NÉÉÅyÉÒ
¡É¥É³~ÉiÉà »Él«É XiÉ´ÉÉ, »É©ÉW´ÉÉ +{Éà +©É±É©ÉÉÅ ©ÉÖH´ÉÉ{ÉÉ
+ÉOÉ¾Ò ùÂÉ Uà +{Éà +à©ÉÉÅoÉÒ W {É´ÉÉ [ÉÉ{É +{Éà

+{ÉÖ§É´É ¡ÉÉ~lÉ HùlÉÉ ùÂÉ Uà +{Éà lÉà´ÉÉ qùàH [ÉÉ{É
+{Éà +{É֧ɴÉ{ÉÉ AX¶É©ÉÉÅ lÉà+Éà »Él«É{Éà ~ɾà±ÉÉÅ HùlÉÉÅ
WÖqÉ »´ÉùÖ~Éà XiÉlÉÉ ùÂÉ Uà. qùàH ´ÉLÉlÉà +à©ÉiÉà
»Él«É{ÉÒ {É´ÉÒ »É©ÉWiÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ Uà. +É ùÒlÉà NÉÉÅyÉÒ{ÉÖÅ
»Él«É +{Éà NÉÉÅyÉÒ ~ÉÉàlÉà ~ÉiÉ +àH ~ÉùoÉÒ ¥ÉÒX +{Éà
¥ÉÒX ~ÉùoÉÒ mÉÒX +{ÉÖ§É´É +{Éà +àH ~ÉùoÉÒ ¥ÉÒY
+{Éà ¥ÉÒY ~ÉùoÉÒ mÉÒY »É©ÉWiÉ wÉùÉ ´ÉÒHÉ»É ~ÉÉ©ÉlÉÉ
NÉ«ÉÉ Uà +{Éà +à©É W NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ {ÉÉ»lÉÒHlÉÉ{ÉÒ x¶÷Ò
~ÉiÉ ©ÉÖ³§ÉÖlÉ ~ÉùÒ´ÉlÉÇ{É ~Éù W +´É±ÉÅ¥ÉÒlÉ ù¾Ò Uà.
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´ÉÒvÉoÉÔHɳ +{Éà «ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ©ÉÉÅ NÉÉÅyÉÒ Uà±±ÉÉ
»ÉäHÉ{ÉÉ W¥ÉùÉ úÉÒ÷Ò¶É {ÉÉ»lÉÒH SÉɱ»ÉÇ úÉàe±ÉÉè{ÉÉ ©ÉÉà÷É
SÉɾH ¾lÉÉ. úÉàe±ÉÉè ©ÉÉmÉ {ÉÉ»lÉÒH W {ɾÉàlÉÉ, ~ÉiÉ
NÉiÉ©ÉÉ{«É »É©ÉÉW»ÉÖyÉÉùH +{Éà ´«ÉGlÉÒ»´ÉÉlÉÅm«É ©ÉÉ÷à{ÉÉ
¥É¾ÉqÖù ±Ée´Éä«ÉÉ ¾lÉÉ. ¾Ò{qÖ»lÉÉ{É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉÉùiÉ
¾Éà´ÉÖÅ Xà<+à lÉà´ÉÖÅ ~ɾà±É´É¾à±ÉÖÅ »ÉÖSÉ{É +à©ÉiÉà Hùà±ÉÖÅ
¾lÉÖÅ. SÉɱ»ÉÇ úÉàe±ÉÉè{ÉÉ {ÉÒH÷{ÉÉ »ÉÉoÉÒ +è{ÉÒ ¥Éà»É{÷
lÉà©É{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉUÒ ¾Ò{qÖ»lÉÉ{É +É´«ÉÉÅ, +¾Ó »oÉÉ«ÉÒ
oÉ«ÉÉÅ +{Éà qà¶É{ÉÒ +É]ÉqÒ ©ÉÉ÷à HÉ«ÉÇùlÉ ùÂÉÅ. lÉà+Éà
<{eÒ«É{É {Éà¶É{É±É HÉéOÉà»É{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ~ÉiÉ oÉ«ÉÉÅ. úÉàe±ÉÉè{ÉÉ
ASSÉ SÉÉùÒm«É +{Éà »Él«É{ÉÒ¶cÉoÉÒ NÉÉÅyÉÒ LÉÖ¥É
+ÉH¶ÉÉÇ«Éà±ÉÉ ¾lÉÉ. +ÉoÉÒ ¡ÉÉùŧÉoÉÒ W lÉà+Éà {ÉÉ»lÉÒH
+{Éà {ÉÉ»lÉÒHlÉÉ{Éà »É©ÉW´ÉÉ©ÉÉÅ ¡É«Él{ɶÉÒ±É ùÂÉ ¾lÉÉ.
©ÉÉùÉà W{©É ´Éä¶iÉ´É »ÉÅ¡ÉqÉ«É©ÉÉÅ, +à÷±Éà
~ɾà±ÉÉÅ NÉÉÅyÉÒ H¾àlÉÉ ¾lÉÉ, ""<¶´Éù »Él«É Uà.''
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »Él«É{ÉÒ LÉÉàW©ÉÉÅ NÉÉÅyÉÒ +àH lÉù£ lÉÉà +¾{ÉÔ¶É
¾´Éà±ÉÒ+à W´ÉÉ{ÉÖÅ ´ÉLÉlÉÉà´ÉLÉlÉ ¥É{Éà, ~ÉiÉ
{ÉÉ»lÉÒHlÉÉ{Éà »É©ÉW´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É HùlÉÉ ùÂÉ +{Éà ¥ÉÒY
¾´Éà ± ÉÒ{ÉÉà ´Éä § É´É ©É{Éà {É NÉ©«ÉÉà .
lÉù£ +à©É{Éà <¶´Éù +{Éà yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ lÉÉWNÉÒ qàLÉÉlÉÒ ¾lÉÒ.
¾´Éà ± ÉÒ©ÉÉÅ SÉɱÉlÉÒ +{ÉÒlÉÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà
+ÉoÉÒ lÉà©É{Éà "<¶´Éù »Él«É Uà'{ÉÉ {ÉÒ´Éàq{ÉoÉÒ »ÉÅlÉÉà¶É
»ÉÉŧɳlÉÉà lÉàoÉÒ lÉà{Éà ´ÉÒ¶Éà ©É{É AqÉ»É
{ɾÉàlÉÉà. 1920©ÉÉÅ +à©ÉiÉà HÂÖÅ, ""¾ÅÖ +à´ÉÉ HÉà< ~ÉiÉ
yÉ©ÉÇ{Éà {ÉHÉùÖÅ UÖÅ Wà lÉHÇ »ÉÉoÉà »ÉÖ»ÉÅNÉlÉ {ÉÉ ¾Éà«É +{Éà
oÉ< NÉ«ÉÖÅ. l«ÉÉÅoÉÒ ©É{Éà HÅ< W {É ©É²«ÉÖÅ.
{ÉälÉÒHlÉÉoÉÒ ´ÉÒùÖu ¾Éà«É. Wà +{ÉälÉÒH {ÉoÉÒ lÉà´ÉÒ HÉà<
~ÉiÉ NÉàù´ÉÉW¥ÉÒ yÉÉ©ÉÔH ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{Éà ~ÉiÉ ¾ÖÅ »´ÉÒHÉùÖÅ.''
~ÉÒlÉÉY{ÉÉ
~ÉÖ » lÉH»ÉÅ O ɾ©ÉÉÅ o ÉÒ
(«ÉÅNÉ <{eÒ«ÉÉ lÉÉ. 21-7-20).
"©É{ÉÖ»©ÉÞlÉÒ'{ÉÖÅ §ÉɶÉÉÅlÉù ¾ÉoÉ +É´«ÉÖÅ.
1921©ÉÉÅ +à©ÉiÉà HÂÖ,Å ""yÉ©ÉÇOÉÅoÉÉà lÉHÇ +{Éà »Él«ÉoÉÒ
lÉà©ÉÉÅ WNÉlÉ{ÉÒ Al~ÉnÉÒ ´ÉNÉàùà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà
A~Éù´É÷ ¾Éà< ¶ÉHà {ɾÓ. +à{ÉÒ ~ÉÉ»Éà lÉÉà lÉÉHÔH
»Él«É¡ÉHɶÉ{ÉÒ W +~ÉàKÉÉ ¾Éà«É.'' («ÉÅNÉ <{eÒ«ÉÉ lÉÉ.
´ÉÉÅSÉÒ. lÉà{ÉÉ ~Éù ¸ÉuÉ {É ¥ÉàcÒ. A±É÷Ò
19-1-21).
HÅ<H {ÉÉ»lÉÒHlÉÉ +É´ÉÒ. - NÉÉÅyÉÒ
1927©ÉÉÅ +à©ÉiÉà ±ÉL«ÉÅ,Ö ""HÉà<~ÉiÉ ¡ÉÉSÉÒ{ÉlÉÉ ©ÉÉmÉ
("{É«ÉÉ©ÉÉNÉÇ'©ÉÉÅ ©É¾à{r ©ÉàPÉÉiÉÒ+à ¶ÉùÖ Hùà±É "NÉÉÅyÉÒY{ÉÒ
¡ÉÉSÉÒ{É ¾Éà´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà W »ÉÉùÒ Uà +à´ÉÖÅ ¾ÖÅ »´ÉÒHÉùÖÅ
Y´É{É«ÉÉmÉÉ'{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ ¾~lÉÉ©ÉÉÅoÉÒ »ÉɧÉÉù)
{ɾÓ, HÉà< ~ÉiÉ ¡ÉÉSÉÒ{ÉlÉÉ ©ÉÉmÉ ¡ÉÉSÉÒ{É ¾Éà´ÉÉ{ÉÉ
18
(83)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

HÉùiÉà W »ÉÉùÒ Uà +à´ÉÖÅ ~ÉiÉ ¾ÖÅ »´ÉÒHÉùÖÅ {ɾÓ, HÉà<
~ÉiÉ ¡ÉÉSÉÒ{ÉlÉÉ-§É±Éà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É ¾Éà«É lÉà
{ÉälÉÒHlÉÉ »ÉÉoÉà +»ÉÅNÉlÉ ¾Éà«É lÉÉà +à yÉùlÉÒ ~ÉùoÉÒ ALÉàeÒ
£áH´ÉÉ{Éà ~ÉÉmÉ W Uà. +»~ÉÞ¶«ÉlÉÉ §É±Éà ¡ÉÉSÉÒ{É ©É{ÉÉlÉÒ
¾Éà«É, ¥Éɳ´ÉÒyÉ´ÉÉ +{Éà ¥Éɳ´ÉÒ´Éɾ §É±Éà ¡ÉÉSÉÒ{É ~ÉùÅ~ÉùÉ
¾Éà«É +{Éà PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ §É«ÉÉ{ÉH +{Éà +ÅyɸÉuÉ«ÉÖGlÉ
ùÒ´ÉÉXà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉ ¡ÉÉSÉÒ{É ¾Éà«É lÉÉà ~ÉiÉ ¾ÖÅ »ÉnÉÉ©ÉÉÅ
¾ÉàB lÉÉà SÉÉàI»É lÉà{ÉÉ ~Éù ]ÉeÖ £àù´ÉÒ{Éà lÉà{Éà {ÉÉ¥ÉÖq
HùÒ qB.
+É©É V«ÉÉùà ~ÉiÉ ¾ÖÅ ¡ÉÉSÉÒ{ÉlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÖÅ UÖÅ l«ÉÉùà
©ÉÉùÉà H¾à´ÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´ÉÉoÉÇ »ÉÉä+à »É©ÉY ±Éà´ÉÉà Xà<+à.''
(«ÉÅNÉ <{eÒ«ÉÉ lÉÉ. 22-9-27).
NÉÉÅyÉÒ{ÉÉ +É´ÉÉ lÉÉHÔH +§ÉÒNÉ©É{ÉÉ HÉùiÉà lÉà©É{Éà
"<¶´Éù »Él«É Uà'{ÉÉ »ÉÖmÉoÉÒ »ÉÅlÉÉà¶É {ɾÉàlÉÉà. +ÉoÉÒ W
+à©ÉiÉà +à »ÉÖmÉ ¥Éq±ÉÒ{Éà "»Él«É <¶´Éù Uà' +à©É HÂÖÅ
Uà. +à©ÉiÉà HÂÖÅ, ""¾ÖÅ +à´ÉÉ {ÉÒ¶H¶Éâ ~ɾÉáS«ÉÉà UÖÅ Hà
©ÉÉùÉ ©ÉÉ÷à lÉÉà <¶´Éù W »Él«É Uà, ~ÉiÉ ¥Éà ´É¶ÉÇ ~ɾà±ÉÉÅ
©Éá +àH ~ÉNɱÉÖÅ +ÉNɳ ´ÉyÉÒ{Éà HÂÖÅ, "»Él«É +à W <¶´Éù
Uà.' ©ÉÉùÉÅ ¥Éà {ÉÒ´Éàq{ÉÉà "<¶´Éù »Él«É Uà' +{Éà "»Él«É
<¶´Éù Uà' ´ÉSSÉà{ÉÉà »ÉÖK©É §Éàq lÉ©Éà »É©ÉY ¶ÉH¶ÉÉà +{Éà

¾ÖÅ ©ÉÉùÒ ~ÉSÉÉ»É ´É¶ÉÇ ~ɾà±ÉÉÅ ¶ÉùÖ oÉ«Éà±ÉÒ »Él«É{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ{ÉÉ
~ÉùÒiÉÉ©Éà W +É {ÉÒ¶H¶ÉÇ ~Éù ~ɾÉáS«ÉÉà UÖÅ.'' («ÉÅNÉ
<{eÒ«ÉÉ lÉÉ. 31-12-31).
XàHà NÉÉÅyÉÒ ~ÉÉàlÉÉ ~ÉÖùlÉÉ lÉÉà ¥É{{Éà {ÉÒ´Éàq{ÉÉà ´ÉSSÉà
£ùH NÉiÉlÉÉ {ɾÉàlÉÉ +{Éà +ÅNÉlÉ ùÒlÉà +à <¶´Éù{Éà
W »Él«É ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾lÉÉ, UlÉÉÅ {ÉÉ»lÉÒHÉà »ÉÉoÉà »ÉÖ»ÉÅNÉlÉ
oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉ©ÉÉYH hÉÅSÉÉ©ÉÉÅ +à <¶´Éù HùlÉÉÅ »Él«É{ÉÉ
´ÉyÉÖ +ÉOÉ¾Ò ¾lÉÉ +{Éà lÉà{ÉÖÅ »oÉÉ{É <¶´Éù{Éà +É~É´ÉÉ
lÉä«ÉÉù ¾lÉÉ. +É©É HùÒ{Éà lÉà+Éà {ÉÉ»lÉÒHÉà{ÉÉÅ ¾oÉÒ«ÉÉù
¾àcÉÅ ©ÉÖHÉ´ÉÒ ùÂÉ Uà +à©É +à©É{Éà ±ÉÉNÉlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É
¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ +à©ÉiÉà ±ÉL«ÉÖÅ ""...~ÉUÒ ©Éá Xi«ÉÖÅ Hà »Él«É
»ÉÉoÉà{ÉÉà {ÉÒH÷{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ ¡Éà©É oÉHÒ ¥ÉÅyÉÉ«É Uà, ~ÉiÉ
»ÉÉoÉà »ÉÉoÉà ©Éá +à ~ÉiÉ Xi«ÉÅÖ Hà +ÅOÉàY §ÉɶÉÉ©ÉÉÅ
¡Éà©É{ÉÉ +{ÉàH +oÉÉâ Uà.... ~ÉiÉ ©Éá »Él«É »ÉÅ¥ÉÅyÉà G«ÉÉùà«É
¥Éà´ÉeÉà +oÉÇ Xi«ÉÉà {ÉoÉÒ +{Éà {ÉÉ»lÉÒHÉà+à ~ÉiÉ »Él«É{ÉÒ
lÉÉHÉlÉ »ÉÉ©Éà HÉà< ´ÉÉÅyÉÉà ±ÉÒyÉÉà {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ {ÉÉ»lÉÒHÉà
»Él«É{ÉÒ LÉÉàW©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ SÉÉàI»É x¶÷Ò¥ÉÓqÖoÉÒ <¶´Éù{ÉÖÅ
+»lÉÒl´É {ÉHÉùlÉÉÅ »É¾àW ~ÉiÉ +SÉHÉ«ÉÉ {ÉoÉÒ +{Éà
lÉHÇoÉÒ W ©Éá "<¶´Éù »Él«É Uà'{Éà ¥Éq±Éà "»Él«É <¶´Éù
Uà' +à©É HÂÖÅ ¾Éà´ÉÖÅ Xà<+à.''
(J©É¶É&)

(±ÉK©ÉÒqÉ»É LÉ÷ÉA+à NÉÖWùÉlÉ »É©ÉÉSÉÉù ©ÉÉžà{ÉÉ +àH »ÉSÉÒmÉ ±ÉàLÉ{ÉÉà
´ÉÒùÉàyÉ NÉÖ.»É.{Éà ±ÉLÉÒ ©ÉÉàH±«ÉÉà ¾lÉÉà, Wà lÉÅmÉÒ+à »´ÉÒHÉ«ÉÉâ {ɾÉàlÉÉà.
lÉÉ. 14-9-2008{ÉÒ NÉÖ.»É.{ÉÒ +É´ÉÞnÉÒ©ÉÉÅ ±ÉàLÉH »ÉÖ~Éɶ´ÉÇ ©É¾àlÉÉ+à ±ÉLÉà±ÉÉ +à ±ÉàLÉ{ÉÉ
Hà÷±ÉÉH +ŶÉÉà +É~ÉiÉà +¾Ó ´ÉäSÉÉùÒH ´«ÉÉ«ÉÉ©É ±ÉàLÉà lÉ~ÉÉ»ÉÒ+à. XàHà, ±ÉàLÉ lÉÉà ±ÉÉÅ¥ÉÉà
¾lÉÉà, Wà{ÉÖÅ ¶ÉÒ¶ÉÇH ¾lÉÖÅ, "¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ »ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ »ÉÉoÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É {ɾÓ'
+{Éà ~Éà÷É ¶ÉÒ¶ÉÇH ¾lÉÖÅ "»ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ©ÉÉÅ lÉÉà ´ÉÒyÉ´ÉÉ »mÉÒ{Éà Y´ÉlÉÒ »É³NÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà
Uà, V«ÉÉùà Wä{É qÒKÉÉ +à +Él©ÉH±«ÉÉiÉ{ÉÉà +{Éà ´ÉÒ¶´ÉH±«ÉÉiÉ{ÉÉà ©ÉÉNÉÇ Uà'
lÉÉHÔH SÉSÉÉÇ lÉÉà lÉ÷»oÉ W ¾Éà´ÉÒ Xà<+à lÉà´ÉÉ L«ÉɱÉoÉÒ Xà<+à AGlÉ ±ÉàLÉ{ÉÉ +ŶÉÉà. -lÉÅmÉÒ)

©ÉÅlÉ´«É

©É֥ŠÉ< ¾É<HÉà÷{Ç ÉÉ ´ÉÒwÉ{É WW»Éɾà¥ÉÉà+à Wä{É yÉ©ÉÇ{ÉÒ

lÉà©ÉiÉà G«ÉÉùà«É +à´ÉÒ £ùÒ«ÉÉq {ÉoÉÒ HùÒ Hà lÉà©É{Éà
¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ »ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ »ÉÉoÉà HùÒ lÉà{Éà HÉùiÉà ~ÉùÉiÉà A~ÉɸɫɩÉÉÅ NÉÉáyÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ Uà.
§ÉÉùlÉ{ÉÉ ±ÉÉLÉÉà Wä{ÉÉà{ÉÒ yÉÉ©ÉÔH ±ÉÉNÉiÉÒ qÖ§ÉÉ< Uà.
Wà©É{Éà ¥ÉɳqÒKÉÉ©ÉÉÅ HÅ< ~ÉiÉ +PÉ÷ÒlÉ Hà ´ÉÉÅyÉÉW{ÉH
»ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÒyÉ´ÉÉ »mÉÒ{Éà lÉà{ÉÒ ©ÉùYoÉÒ ´ÉÒùÖu Y´ÉlÉÒ ±ÉÉNÉlÉÖÅ ¾Éà«É lÉà©ÉiÉà »É´ÉÇ¡ÉoÉ©É Wä{É qÒKÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ »´ÉùÖ~É
»É³NÉÉ´ÉÒ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, V«ÉÉùà Wä{É qÒKÉÉ »É©ÉW´ÉÖÅ Xà<+à.
»É©ÉWiÉ~ÉÖ´ÉÇH OɾiÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
qÖ{ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¶ÉÒKÉiɶÉÉmÉÒ+Éà V«ÉÉùà H¾àlÉÉ ¾Éà«É
©É±ÉÉe©ÉÉÅ +Éc ´É¶ÉÇ{ÉÒ B©Éùà qÒKÉÉ OɾiÉ Hù{ÉÉùÉÅ Hà +hÒ ´É¶ÉÇ{ÉÉ ¥ÉɳH{Éà »HÖ±Éà ©ÉÉàH±ÉÉ«É {ɾÓ, lÉà©É
»ÉÉy´ÉÒY ©É¾ÉùÉW{ÉÒ B©Éù +l«ÉÉùà 12 ´É¶ÉÇ{ÉÒ Uàà +{Éà UlÉÉÅ ©ÉÉ¥ÉÉ~ÉÉà HÉà< +Y¥É PÉà±ÉUÉ{Éà HÉùiÉà ùÉàlÉÉ£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)
19

HH³lÉÉ ¥ÉɳH{Éà »HÖ±Éà yÉHà±ÉÒ qà Uà lÉà{ÉÉà lÉ©Éà ´ÉÒùÉàyÉ
Hà©É {ÉoÉÒ HùlÉÉ ?
¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÉ ´ÉÒùÉàyÉÒ+Éà{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ ¾Y +àH »É´ÉɱÉ
lÉÉà PÉÖÅ÷É«ÉÉ W HùlÉÉà ¾¶Éà Hà ¥ÉɳH{Éà qÒKÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ
»´ÉùÖ~É »É©ÉX´«ÉÉ ´ÉÒ{ÉÉ §ÉÉà³´ÉÒ{Éà W qÒKÉÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà Uà, ©ÉÉ÷à lÉà LÉÉà÷ÖÅ Uà. +¾Ó +©Éà +à÷±ÉÖÅ W
H¾à´ÉÉ ©ÉÉÅNÉÒ+à UÒ+à Hà ¥ÉɳH{Éà qÒKÉÉY´É{É{ÉÒ
ùWàùW{ÉÒ ´ÉÒNÉlÉÉà §É±Éà LÉ¥Éù {É ¾Éà«É, ~ÉiÉ lÉà{ÉÉÅ
©ÉÉlÉÉ~ÉÒlÉÉ{Éà lÉÉà +É ´ÉÉlÉ{ÉÒ W°ù LÉ¥Éù ¾Éà«É Uà +{Éà
LÉÉlÉùÒ ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà Hà qÒKÉÉ{ÉÖÅ Y´É{É lÉà©É{ÉÉÅ »ÉÅlÉÉ{É{ÉÉ
¸Éà¶c ¾ÒlÉ©ÉÉÅ Uà.
+Éc ´É¶ÉÇ{ÉÉ ¥ÉɳH{Éà qÒKÉÉY´É{É{ÉÒ ¶ÉÖÅ LÉ¥Éù ¾Éà«É ?
lÉà{ÉÉà W´ÉÉ¥É +à Uà Hà Wä{É yÉ©ÉÇ +{Éà lÉ©ÉÉ©É +É«ÉÇ
yÉ©ÉÉâ ©ÉÉmÉ +É §É´É©ÉÉÅ W {ÉoÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉ ~ÉiÉ ~ÉÖ´ÉÇW{©É
+{Éà ~ÉÖ{ÉWÇ{©É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÉ{Éà Uà. Wà ¥ÉɳH{Éà +Éc
´É¶ÉÇ{ÉÒ B©Éùà qÒKÉÉ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ ~ÉiÉ ¥ÉÉ ùÒlÉà ~ÉàqÉ
oÉÉ«É +à »ÉÖSÉ´Éà Uà Hà +É ¥ÉɳH ~ÉÖ´ÉÇW{©É{ÉÉà HÉà<
©É¾É{É «ÉÉàNÉÒ +Él©ÉÉ Uà.
¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÉ ´ÉÒùÉàyÉÒ+Éà H¾à Uà Hà HÖ©É³É ¥ÉɳH{Éà
qÒKÉÉ {É +É~É´ÉÒ Xàà<+à. +©Éà H¾Ò+à UÒ+à Hà H֩ɳÖÅ
©É{É ]e~ÉoÉÒ »ÉÉùÒ Hà LÉùÉ¥É ´É»lÉÖ+Éà lÉù£ qÉàù´ÉÉ<
WlÉÖÅ ¾Éà«É Uà.

Wà ¥ÉɳHÉà+à HÖ©É³Ò ´É«Éà qÒKÉÉ +ÅNÉÒHÉù HùÒ ¾Éà«É
lÉà+Éà ¸Éà¶c »ÉÅlÉÉà ~ÉÖù´ÉÉù oÉ«ÉÉ Uà.
NÉÖWùÉlÉÒ ´«ÉÉHùiÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù{ÉÉùÉ H±ÉÒHɱÉ
»É´ÉÇ[É ¾à©ÉSÉÅrÉSÉÉ«ÉÇ ©ÉÉmÉ »ÉÉlÉ W ´É¶ÉÇ{ÉÒ B©Éùà qÒKÉÉ
+ÅNÉÒHÉù HùÒ Wä{É ©ÉÖ{ÉÒ ¥É{«ÉÉ ¾lÉÉ.
+ÉLÉÉ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ eÅHÉà ´ÉNÉÉe{ÉÉùÉ ¶ÉÅHùÉSÉÉ«ÉÇ+à
©ÉÉmÉ +Éc W ´É¶ÉÇ{ÉÒ B©Éùà PÉù{ÉÉà l«ÉÉNÉ HùÒ »ÉÅ{«ÉÉ»É
±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ
Hù{ÉÉù »É¾X{ÉÅq »´ÉÉ©ÉÒ+à U ´É¶ÉÇ{ÉÒ B©Éùà NÉÞ¾l«ÉÉNÉ
HùÒ{Éà »ÉÅ{«ÉÉ»É ±ÉÒyÉÉà ¾lÉÉà. +©Éù Wä{É »ÉɾÒl«É{ÉÒ
ùSÉ{ÉÉ Hù{ÉÉùÉ A~ÉÉy«ÉÉ«É «É¶ÉÉà´ÉÒW«ÉY ©É¾ÉùÉW ~ÉiÉ
¥ÉɳqÒKÉÒlÉ ¾lÉÉ. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{ÉHɳ{ÉÉ Wä{ÉÉSÉÉ«ÉÉâ{ÉÒ ´ÉÉlÉ
HùÒ+à lÉÉà 45 +ÉNÉ©ÉÉà{ÉÉ +§«ÉɻɩÉÉÅ §ÉÉùà HֶɳlÉÉ
¡ÉÉ~lÉ Hù{ÉÉù ~ÉÅ{«ÉÉ»É +§É«É»ÉÉNÉùY ©É¾ÉùÉWà ©ÉÉmÉ
»ÉÉlÉ W ´É¶ÉÇ{ÉÒ B©Éùà qÒKÉÉ ±ÉÒyÉÒ ¾lÉÒ.
+É qà¶É{ÉÉ HÉ«ÉqÉ+Éà +{Éà HÉà÷Éâ ~ÉiÉ G«ÉÉùà«É
¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÉà ´ÉÒùÉàyÉ HùlÉÉ {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà +É yÉÉ©ÉÔH
»´ÉÉlÉÅmÉ«É{ÉÉà ©ÉÖtÉà Uà. +ÉWà qà¶É©ÉÉÅ HÉà< ~ÉiÉ HÉ«ÉqÉà
¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÒ ´ÉÒùÖu©ÉÉÅ {ÉoÉÒ. ¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÒ ´ÉÒùÖu©ÉÉÅ
HÉ«ÉqÉà Hù´ÉÉ{ÉÒ NÉÖ»lÉÉLÉÒ ©É¾Éùɶ÷Ä{ÉÒ »ÉùHÉù Hù¶Éà
lÉÉà lÉàiÉà Wä{É yÉ©ÉÇ ~ÉɳlÉÒ ¸ÉuÉ³Ö ¡ÉX{ÉÉ ¡ÉSÉÅe ùÉà¶É{ÉÉà
»ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉà ~Ée¶Éà.

¥ÉɳqÒKÉÉ »ÉlÉÒ ¡ÉoÉÉ Wà´ÉÖÅ W +{ÉÒ¶÷ Uà

©É֥ŠÉ< ¾É<HÉà÷â ¥ÉɳqÒKÉÉ{Éà »ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´ÉÒ
úÉÒ÷Ò¶É ¶ÉÉ»É{Éà »ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ ~Éù ¡ÉlÉÒ¥ÉÅyÉ ©ÉÖG«ÉÉà ¾lÉÉà,
+{Éà Wä{É »É©ÉÉWà A¾É~ÉÉྠHùÒ ©ÉÖG«ÉÉà. +{«É yÉ©ÉÉâ©ÉÉÅ ~ÉiÉ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ¡ÉXlÉÅmÉÒ«É »ÉùHÉù ¥ÉɳqÒKÉÉ »É¾ÒlÉ{ÉÉ
~ÉiÉ +{ÉÒ¶÷Éà Uà W, ~ÉiÉ lÉàoÉÒ ¥ÉɳqÒKÉÉ +{ÉÒ¶÷ +{ÉàH yÉÉ©ÉÔH +{ÉÒ¶÷Éà ~Éù ¡ÉlÉÒ¥ÉÅyÉ {É¾Ó ©ÉÖHÒ ¶ÉHà.
{ÉoÉÒ +à©É H¾Ò ¶ÉHÉ«É {ɾÓ. yÉ©ÉÇSÉÖ»lÉÉà +É ¡ÉoÉÉ{ÉÉ l«ÉÉÅ ©ÉlÉ¥Éè{H{ÉÒ »ÉÖùKÉÉ W ©É¾n´É{ÉÒ Uà. HÉà< ~ÉiÉ
»É©ÉoÉÇ{É©ÉÉÅ A÷ÉÅNÉ~É÷ÉÅNÉ q±ÉÒ±ÉÉà{ÉÒ §Éù©ÉÉù SɱÉÉ´Éà Uà HÉà©É{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ qÖ§ÉÉ´ÉÉà lÉÉà ©ÉlÉÉà©ÉÉÅ NÉÉ¥ÉeÖÅ ~Éeà {Éà !
+{Éà +LÉ¥ÉÉùÒ lÉÅmÉÒ+Éà lÉà©É{Éà ©É{ÉLÉÉà±ÉÒ{Éà WN«ÉÉ +É~Éà "»Él«É©Éà´É W«ÉlÉà'{ÉÉ »ÉÖmÉ {ÉÒSÉà +É~ÉiÉÒ »ÉùHÉùÉà »Él«É{ÉÖÅ
Uà, »ÉÉ©Éà +É~ÉiÉà q±ÉÒ±É HùÒ+à lÉà »´ÉÒHÉùÉlÉÒ {ÉoÉÒ. W NɳÖÅ ÷ÖÅ~Éà Uà.
qÉLɱÉÉ lÉùÒHà (A~Éù Wà{ÉÉ +ŶÉÉà UÉ~«ÉÉ Uà lÉà) lÉÉ.
»ÉNÉÒù ´É«Éà ±ÉN{É HùÒ ¶ÉHÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ, ©ÉlÉÉyÉÒHÉù
14©ÉÒ »É~÷à©¥Éù{ÉÉ NÉÖWùÉlÉ »É©ÉÉSÉÉù©ÉÉÅ U~ÉÉ«Éà±ÉÉ ©É³lÉÉà {ÉoÉÒ, eÄÉ>´ÉÓNÉ ±ÉÉ<»É{»É ~ÉiÉ ©É³lÉÖÅ {ÉoÉÒ.
±ÉàLÉ{ÉÉà ´ÉÒùÉàyÉ ©Éá ±ÉLÉÒ ©ÉÉàH±«ÉÉà, Wà lÉÅmÉÒ+à »´ÉÒHÉ«ÉÉâ »ÉNÉÒù ¥ÉɳHoÉÒ oÉ< WlÉÉà +~ÉùÉyÉ ~ÉiÉ KÉ©ÉÉ~ÉÉmÉ
{ÉoÉÒ. »ÉÉùÖÅ Uà Hà +É~ÉiÉÒ ~ÉÉ»Éà +É~ÉiÉÅÖ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉ©É«ÉÒH cùà Uà, HÉùiÉ Hà lÉà{Éà »ÉÉùÉ»ÉÉù{ÉÒ »É©ÉWiÉ {ÉoÉÒ
Uà. ¥ÉÉHÒ +LÉ¥ÉÉùÒ càHqà ÉùÉà ´ÉÒSÉÉù»´ÉÉlÉÅm«É©ÉÉÅ ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾ÉàlÉÒ. lÉÉà »ÉNÉÒù ´É«Éà qÒKÉÉ lÉÉà +É~ÉÒ W Hà©É ¶ÉHÉ«É ?
W {ÉoÉÒ ±ÉÉNÉlÉÉ.
¾»É´ÉÉ-ù©É´ÉÉ{ÉÒ B©Éùà ¥ÉɳH ~Éù qà¾q©É{É{ÉÒ
©ÉÉùÉ ©ÉlÉà ¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÅÅÖ lÉHÇ¥Éu »É©ÉoÉÇ{É ¶ÉG«É W {ÉoÉÒ. +ÉSÉÉù»ÉžÒlÉÉ cÉàHÒ ¥Éà»ÉÉe´ÉÒ +à {ÉùÒ JÖùlÉÉ W Uà.
20
(83)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

¥ÉÖu +{Éà ©É¾É´ÉÒù ~ÉiÉ ~ÉÖLlÉ ´É«Éà »ÉÅ{«ÉÉ»ÉÒ oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ.
¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »ÉÉ©ÉÉYH +{ÉÒ¶÷ÉàoÉÒ ANÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ
¥ÉɳqÒKÉÉ HÉ©É{ÉÒ NÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà +à lÉHÇ ¥ÉÅyÉ¥Éà»ÉlÉÉà
{ÉoÉÒ. +à©ÉÉÅ lÉÉà ~ɱÉÉ«É{É´ÉÞnÉÒ W Uà. LÉùàLÉù ¥ÉɳHÉà{Éà
+{ÉÒ¶÷Éà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùlÉÉÅ ¶ÉÒLÉ´ÉÉe´ÉÖÅ Xà<+à. »ÉÅ{«ÉÉ»É
Xà +Éy«ÉÉl©ÉÒH AuÉù +{Éà ©É{É{ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ ©ÉÉ÷à WùÖùÒ
¾Éà«É lÉÉà +à HÉ©É{ÉÉ lÉÉà ¥ÉyÉÉ{Éà W ¾Éà«É Uà. ¥ÉyÉÉ W
Xà »É{«ÉÉ»É ±É< ±Éà lÉÉà »ÉÅ»ÉÉù{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ oÉÉ«É ?
¶ÉɳÉ+à W´ÉÉ {ÉÉ <SUlÉÉ ¥ÉɳH{Éà W¥Éùq»lÉÒoÉÒ
¶ÉɳÉ+à Hà©É ©ÉÉàH±ÉÉ«É Uà ? lÉà´ÉÒ q±ÉÒ±É ~ÉiÉ
~ÉÉ«ÉÉ´ÉÒ¾ÉàiÉÒ Uà. ¥ÉɳH©ÉÉÅ »É©ÉWiÉ +É´É´ÉÒ ¥ÉÉHÒ ¾Éà«É
Uà, ~ÉiÉ lÉà©É{ÉÉ ´ÉɱÉÒ+Éà©ÉÉÅ lÉÉà »É©ÉWiÉ ¾Éà«É W Uà
Hà ¶ÉÒKÉiÉ ´ÉÒ{ÉÉ AuÉù {ÉoÉÒ. ´ÉɱÉÒ+Éà{ÉÉà »´ÉÉ{É֧ɴÉ
+à©ÉÉÅ ~ÉePÉÉlÉÉà ¾Éà«É Uà, V«ÉÉùà ¥ÉɳH{Éà qÒKÉÉ
+~ÉÉ´É{ÉÉù ´ÉɱÉÒ+Éà ~ÉÉàlÉà qÒKÉÉoÉÔ ¾ÉàlÉÉ {ÉoÉÒ. +à lÉÉà
»ÉÅlÉÉà-»ÉÉyÉÖ+Éà{ÉÒ ´ÉÉiÉÒoÉÒ »ÉÅ©ÉÉà¾ÒlÉ oÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É Uà. Xà
qÒKÉÉ H±«ÉÉiÉHÉùÒ ¾Éà«É lÉÉà +à ´ÉɱÉÒ+Éà+à HÉÅ qÒKÉÉ
{ÉÉ ±ÉÒyÉÒ ?
¥ÉɳqÒKÉÉ ~ÉÉU³ ~ÉÖ´ÉÇW{©É{ÉÉ »ÉÅ»HÉù NÉiÉÉ´É´ÉÉ Wà´ÉÒ
´ÉɾҫÉÉlÉ ´ÉÉlÉ ¥ÉÒY H< ¾Éà«É ? ~ÉÖ´ÉÇW{©É Hà ~ÉÖ{ÉWÇ{©É{Éà

HÉà< ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +ÉyÉÉù {ÉoÉÒ. yÉ©ÉÉÇoÉÔ+Éà+à £à±ÉÉ´Éà±ÉÉà
+à ©ÉÉmÉ ¨É©É W Uà. LÉùàLÉù +É W{©Éà W ¥ÉɳH
qÒKÉÉ{ÉÉ ©ÉÉNÉâ ´ÉÒSÉÉùlÉÉà {ÉÉ oÉÉ«É lÉà{ÉÒ »ÉÉ´ÉyÉÉ{ÉÒ
ùÖ~Éà ´ÉɱÉÒ+Éà+à lÉà©É{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà ©ÉÖ{ÉÒ-©É¾ÅlÉÉà{ÉÉÅ
¡É´ÉSÉ{ÉÉàoÉÒ qÖù ùÉLÉ´ÉÉÅ Xà<+à.
qÒKÉÉ H±«ÉÉiÉHÉùÒ ¾Éà´ÉÉoÉÒ +à©ÉÉÅ ´ÉÒ±ÉÅ¥É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à
Hù´ÉÉà lÉà´ÉÉ ¡É¶{É{ÉÉà AnÉù ~ÉiÉ »~ɶ÷ Uà. <{rÒ«ÉÉà{ÉÉ
+É´ÉàNÉÉà HÖqùlÉÒ ¾Éà«É Uà lÉà{ÉÖÅ q©É{É ´ÉÒHÞlÉÒ W »ÉWâ
Uà . qÉLɱÉÉ lÉùÒHà Wä { É qÒKÉÉoÉÔ+Éà lÉoÉÉ
»´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉùÉ«ÉiÉ{ÉÉ »ÉÉyÉÖ+Éà ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ úÉÁSÉ«ÉÇ
£ùY«ÉÉlÉ ¾Éà«É Uà, ~ÉiÉ HÖqùlÉÒ +É´ÉàNÉÉà lÉÉà +àà{ÉÖÅ
HÉ©É HùlÉÉ W ù¾à Uà. ~ÉùÒiÉÉ©É ? ¾»lÉ©ÉäoÉÖ{É,
»´É~{ÉqÉà¶É +{Éà +{«É ¡ÉHÉù{ÉÉ »LɱÉ{ÉÉà ! úÉÁSÉ«ÉÇ{ÉÉà
´ÉÒSÉÉù W ´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒoÉÒ ~Éù Uà +à÷±ÉÖÅ »É©ÉY ±Éà´ÉÖÅ PÉ÷à.
÷ÖÅH©ÉÉÅ ¥ÉɳqÒKÉÉ{ÉÉ »É©ÉoÉÇ{É ~ÉÉU³ yÉÉ©ÉÔH
PÉà±ÉUÉoÉÒ ´ÉÒ´Éà¶É HÅ< W {ÉoÉÒ.
- ±ÉK©ÉÒqÉ»É LÉ÷ÉA
21, »ÉÖ¥ÉÉàyÉ NÉÖùÖ, ÷ÉNÉÉàù ùÉàe,
»ÉÉ{lÉÉJÖ] (~É.) ©ÉÖÅ¥É<-400056

§ÉɶÉÉH©ÉÇ +à "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÖÅ HÉ©É {ÉoÉÒ

"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÉàoÉÒ +ÉH¶ÉÉÇ<{Éà ©Éá ±É´ÉÉW©É §É«ÉÖÈ,

~ÉiÉ +É lÉÉà +àH +ÅlÉÒ©ÉàoÉÒ UÖ÷Ò{Éà ¥ÉÒX +ÅlÉÒ©Éà +÷´ÉÉ«ÉÉ Wà´ÉÖÅ
oÉ«ÉÖÅ. ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É »ÉÉoÉà B]É XàeiÉÒ ~ÉiÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉoÉà
©ÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ? +É lÉÉà XiÉà +àH ¶ÉùlÉ oÉ< NÉ< Hà
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'©ÉÉÅ SÉSÉÉÇ Hù´ÉÒ ¾¶Éà lÉÉà B]É XàeiÉÒ »´ÉÒHÉù´ÉÒ
W ~Ée¶Éà. "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉà Atà¶É ´ÉäSÉÉùÒH »~ɶ÷lÉÉ +{Éà
´ÉÒSÉÉù¶ÉÖuÒ{ÉÉà Uà. yÉ©ÉÇ, ¸ÉuÉ, +ÅyɸÉuÉ{ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÉà{ÉÉ LÉÒ±Éà
¥ÉÅyÉÉ< NÉ«Éà±ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà ´Éä[ÉÉ{ÉÒH »É©ÉWiÉ +É~ÉÒ{Éà ©ÉÖGlÉ
Hù´ÉÉ{ÉÉà Atà¶É Uà. +à©ÉÉÅ ¥ÉÒX Atà¶ÉÉà »ÉÅ©ÉÒ±ÉÒlÉ Hù´ÉÉ Xà<+à
{ɾÓ.
§ÉɶÉɶÉÖuÒ Hà +¶ÉÖuÒ{ÉÖÅ HÉ©É Wà HùlÉÉ ¾Éà«É lÉà©É{Éà Hù´ÉÉ
qÉà. "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'+à lÉÉà ´ÉäSÉÉùÒH ¶ÉÖuÒ +{Éà ´Éä[ÉÉ{ÉÒH ¥ÉÖuÒ
©ÉÉ÷à W ¡É´ÉÞnÉ ù¾à´ÉÖÅ Xà<+à. §ÉɶÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É Hù{ÉÉùÉ lÉÉà ¥ÉÒX

~ÉiÉ Uà. +É~ÉiÉÖÅ HÉ©É Hù{ÉÉùÖÅ Uà HÉà< ¥ÉÒWÖÅ ? +É~ÉiÉà
+É~ÉiÉÉà ©ÉÖ³ Atà¶É §ÉÖ±ÉÒ{Éà +³LÉÉ©ÉiÉÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à oÉ´ÉÅÖ ?
+ɶÉÉ Uà Hà +©É{Éà +HÉùiÉ-+©ÉÉùÒ <SUÉ-+{ÉÒSUÉ
Xi«ÉÉ ´ÉNÉù +¶ÉÖu §ÉɶÉÉ{ÉÉ He´ÉÉ HÉhÉ ~ÉùÉiÉà {ɾÓ
~ÉÒ´ÉeÉ´ÉÉà. (ùÉàNÉ{ÉÒ´ÉÉùiÉ ©ÉÉ÷à He´ÉÉ HÉhÉ WùÖùÒ ¾Éà«É Uà
lÉà´ÉÒ ¥ÉɱÉÒ¶É q±ÉÒ±É lÉ©Éà {É¾Ò HùÉà lÉà{ÉÒ LÉÉlÉùÒ Uà). ±É´ÉÉW©É
lÉÉà Xà Hà ©ÉÉàH±«ÉÖÅ Uà, ©ÉÉàH±ÉÖÅ UÖÅ +{Éà ©ÉÉàH±ÉlÉÉà ù¾Ò¶É.
´ÉÒùÉàyÉÒ~ÉmÉ ~ÉiÉ U~ÉɶÉà W lÉà´ÉÉ ´ÉÒ¶´ÉÉ»É »ÉÉoÉà....
- «ÉÉàNÉà¶É ¶Éɾ
97, ùÉ©É©ÉÅqÒù H©~ÉÉA{e, 139-»ÉÒ,
§ÉÖ±ÉපÉù ùÉàe, ©ÉÖÅ¥É<-2.

{ÉÒ§ÉÔH ùWÖ+ÉlÉ ©ÉÉ÷à ~ÉmɱÉàLÉH{Éà yÉ{«É´ÉÉq. lÉÅmÉÒ{ÉÒ
§ÉÖ©ÉÒHÉ +É´ÉlÉÉ +ÅHà

´ÉÒSÉÉù±ÉɱÉÒl«É

¡ÉÉùŧÉà lÉ©Éà ùÖ~ÉÒ«ÉÉ ~ÉÉU³ qÉàeÉà +{Éà »É£³lÉÉ ©É²«ÉÉ ~ÉUÒ ùÖ~ÉÒ«ÉÉ lÉ©ÉÉùÒ ~ÉÉU³ qÉàeà. +àH ´ÉLÉlÉ +à´ÉÉà +É´Éà Uà Hà
´ÉlÉÖ³Ç ÉHÉù qÉàelÉÉÅ qÉàelÉÉÅ HÉàiÉ HÉà{ÉÒ ~ÉÉU³ qÉàeà Uà +à H¾à´ÉÅÅÖ ©ÉÖ¶Hà±É ¥É{ÉÒ X«É Uà.
-W«É¡ÉHÉ¶É SÉÉäH»Éà
£àúÉÖ+ÉùÒ-2009
(83)
21

»ÉÅ.& - +àe´ÉÉàHà÷ W«Éqà´É mÉÒ´ÉàqÒ

´ÉÒSÉÒmÉ´ÉÞlÉÉÅlÉ
s ~ÉàùÖ{ÉÉ +à{eà»É ~É´ÉÇlÉ©ÉɳÉ{ÉÉ +àH ¡ÉÉiÉÒ "´ÉàG«ÉÖ{ÉÉ

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

+É«É©ÉÉùÉ'{ÉÒ ùÖÅ´ÉÉ÷Ò©ÉÉÅoÉÒ »HÉà÷±Éè{e{ÉÒ ÷àG»É÷É<±É
HÅ~É{ÉÒ ¾Éà±Éè{e +è{e ¶ÉàùÒ+à ¥É{ÉÉ´Éà±ÉÖÅ ©ÉÒ÷ù{ÉÉ
ùÖ~ÉÒ«ÉÉ »ÉÉlÉ ±ÉÉLÉ{ÉÉ §ÉÉ´É{ÉÖÅ »ÉÖ÷{ÉÖÅ H~ÉeÖÅ ¾´Éà qÒ±¾Ò
+É´«ÉÖÅ Uà, Wà{ÉÖÅ ©ÉÉHâ÷ÓNÉ qÒNX©É HÅ~É{ÉÒ{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ
»ÉÒuÉoÉÇ ¥ÉÒù±ÉÉ HùÒ ùÂÉ Uà.
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ U ©É¾Ò{ÉÉ{ÉÒ ¥ÉɳHÒ{ÉÉ
¶ÉùÒù©ÉÉÅ §ÉÖlÉ{ÉÉà ¡É´Éà¶É oÉ«ÉÉà Uà lÉà´ÉÉ ¨É©É©ÉÉÅ
©ÉÖÅ¥É<{ÉÒ NÉÉ«ÉmÉÒ ~ÉÉÅeà ¥ÉɳHÒ »É¾ÒlÉ ¥É³Ò ©ÉùÒ.
£Ò±©É©ÉÉÅ HÉù +~ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ±ÉɱÉSÉ +É~ÉÒ »É©É±ÉÓNÉÒ
´«É´É¾Éù{ÉÒ £ùW ~ÉÉeÒ +àH ~ÉÖù¶Ö É H±ÉÉHÉù{ÉÖÅ ¶ÉÉà¶ÉiÉ
Hù{ÉÉù +à»÷à÷ +àW{÷{ÉÒ NÉÉàùàNÉÉ©É{ÉÉ qÓeÉà¶ÉÒ LÉÉlÉà
H±ÉÉHÉùà ¾l«ÉÉ HùÒ.
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖ´ÉÇW{ÉÒ LÉÉà~ÉùÒ »ÉÉSÉ´ÉÒ{Éà lÉà{ÉÒ ~ÉÖX
Hù{ÉÉù +ÉÅqÉ©ÉÉ{É {ÉÒHÉà¥ÉÉù{ÉÉ +àH §ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ
lɻɴÉÒùÉà V«ÉÉàlÉÒ §Éaà ±ÉÒyÉÒ Uà.
2008©ÉÉÅ »ÉÉÅ<§ÉGlÉÉà+à ¥ÉÉ¥ÉÉ{Éà 81 HùÉàe ùÉàHeÉ,
920 HÒ±ÉÉà »ÉÉà{ÉÖÅ +{Éà 440 HÒ±ÉÉà SÉÉÅqÒ{ÉÒ §Éà÷
SÉeÉ´ÉÒ.
©Éà±ÉÒ ´ÉÒvÉ +W©ÉÉ´ÉlÉÒ ¾Éà´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÅHÉoÉÒ {ÉÉ»ÉÒH{ÉÒ
24 ´É¶ÉÇ{ÉÒ ´É¾Ö «É©ÉÖ{ÉÉ ©¾É±Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉÉ»ÉÖ{ÉÒ
¾l«ÉÉ HùÒ.
~ÉÅX¥É{ÉÉ qÉà+É¥É{ÉÉ +àH NÉÖùwÖ ÉùÉ©ÉÉÅ NÉÖùOÖ ÉÅoÉ»Éɾà¥É{Éà
´ÉÒ©ÉÉ{É{ÉÒ §Éà÷ SÉeÉ´ÉÒ{Éà ¸ÉuɳÖ+Éà ´ÉÒqà¶É W´ÉÉ{ÉÒ
©É{ÉÉàHÉ©É{ÉÉ ~ÉÖùÒ Hùà Uà.
¥ÉÒ¾Éù{ÉÉ §ÉÉàW~ÉÖù Y±±ÉÉ{ÉÉ +ÉùÉ ùàà±É´Éà »÷à¶É{É
~Éù NÉÖ{ÉÉ+Éà {ÉÉ oÉÉ«É +à ©ÉÉ÷à LÉÉLÉÒ ´ÉqÔyÉÉùÒ
~ÉÉà±ÉÒ»ÉÉà ùÉàW ùÉmÉà §ÉW{ÉHÒlÉÇ{É Hùà Uà +{Éà NÉÖ{ÉÉ
{ÉÉ¥ÉÖqÒ «É[É ~ÉiÉ Hùà Uà.
ùÉ«ÉNÉh-«ÉÖ©É{ÉÉ PÉùPÉÉàeÉ ~ÉÉà±ÉÒ»É ¾q©ÉÉÅ +àH ~ÉÖmÉà
qÉùÖ{ÉÉ ~Éä»ÉÉ {ÉÉ +É~É{ÉÉù ©ÉÉlÉÉ{Éà »É³NÉlÉÉ SÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ
{ÉÉLÉÒ{Éà §ÉÖÅY {ÉÉLÉÒ.
©ÉÉ«ÉÉ´ÉlÉÒ{ÉÉ W{©ÉqÒ´É»É{ÉÒ AW´ÉiÉÒ©ÉÉÅ £É³Éà {ÉÉ
+É~É{ÉÉù ~ÉÒ.e¥É±«ÉÖ.eÒ.{ÉÉ +àH <W{Éàù{Éà lÉà{ÉÉ
´ÉÒyÉÉ{ɻɧ«Éà ©ÉùiÉlÉÉà±É ©ÉÉù ©ÉÉùÒ{Éà ©ÉÉùÒ {ÉÉL«ÉÉà.
¥Éɳ cÉHùà{ÉÉ 82©ÉÉ W{©ÉqÒ{Éà lÉà©É{ÉÉ ¥ÉÅNɱÉÉ

22

(83)

s

s

s

s

s

s

©ÉÉlÉÉà¸ÉÒ ¥É¾Éù +àH ¾ÉàeÕNÉ ©ÉÖHÉ«ÉÖÅ Wà©ÉÉÅ +à©É{Éà
ùÉ©É lÉùÒHà SÉÒlÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ.
~ÉÉÅSÉ ¾Xù eÒ~ÉÉè]Ò÷ §ÉùÒ{Éà +èùH{eÒ¶É{e
¥É»É©ÉÉÅ ¶ÉÒùeÒ »ÉÉ<¥ÉÉ¥ÉÉ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ HùÉà +{Éà
«ÉÉmÉÉ ¥ÉÉq ¥Éà ©É¾Ò{Éà ¥Éà´ÉeÒ ùH©É ~ÉÉUÒ ±É<
X´É lÉà´ÉÖÅ ¡É±ÉÉà§É{É +É~ÉÒ{Éà q¾Ò»Éù{ÉÉ +àH
÷ÄÉ´Éà±É +àW{÷à +ÅyɸÉuɳÖ+Éà{ÉÖÅ ùÖ. 1.38 HùÉàe{ÉÖÅ
HùÒ {ÉÉL«ÉÅÖ, lÉÉà ¥ÉÒY +àH HÅ~É{ÉÒ+à ùÖ~ÉÒ«ÉÉ
+àH ¾Xù eÒ~ÉÉè]Ò÷ §ÉùÒ{Éà ¶ÉÒùeÒ lÉoÉÉ
»ÉÓNÉiÉÉ~ÉÖù{ÉÒ «ÉÉmÉÉ ©É£lÉ HùÒ ¥Éà ©É¾Ò{Éà ¥Éà´ÉeÒ
ùH©É ~ÉÉUÒ ±É< W´ÉÉ{ÉÒ ±ÉɱÉSÉ +É~ÉÒ{Éà ùÖ~ÉÒ«ÉÉ
~ÉÉÅSÉ HùÉàe{ÉÖÅ HùÒ {ÉÉL«ÉÅ.Ö +ÅyɸÉuɳÖ+Éà{Éà cNÉ´ÉÉ
Wà´ÉÉà AnÉ©É yÉÅyÉÉà ¥ÉÒXà H«ÉÉà ¾Éà«É !
+©ÉqÉ´ÉÉq©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ<{ÉÒ ~Él{ÉÒ{ÉÖÅ Hɻɳ HÉhÒ
{ÉÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉNÉÉ Wàcà +àH lÉÉÅmÉÒH ~ÉÉ»Éà
©ÉÉùiÉ´ÉÒyÉÒ HùÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq ~ÉiÉ §ÉɧÉÒ ~Éù
lÉÅmÉ©ÉÅmÉ{ÉÉ XqÖ{ÉÒ +»Éù {É oÉlÉÉÅ §ÉɧÉÒ{ÉÉ Nɳà
÷ÖÅ~ÉÉà +É~ÉÒ{Éà HÉÅ÷Éà HÉhÒ {ÉÉL«ÉÉà.
AnÉùÉLÉÅe{ÉÉ HɶÉÒ~ÉÖù»oÉÒlÉ SÉàlÉÒ©Éà±ÉÉ ©ÉàqÉ{É©ÉÉÅ
´ÉÒ¶´É NÉÉ«ÉmÉÒ ~ÉùÒ´ÉÉù wÉùÉ ¶ÉÉÅlÉÒ lÉoÉÉ »ÉÖùKÉÉ
©ÉÉ÷à +¶´É©ÉàPÉ «É[É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ.
=N±Éè{e©ÉÉÅ HúÉ»lÉÉ{É©ÉÉÅ WN«ÉÉ{ÉÒ lÉÅNÉÒ{Éà HÉùiÉà
WÖ{ÉÒ H¥ÉùÉà{Éà LÉÉàqÒ{Éà lÉà{ÉÉ +´É¶Éà¶ÉÉà ´ÉyÉÉùà
BeÉiÉ©ÉÉÅ qÉ÷Ò{Éà lÉà{ÉÉ A~Éù {É´ÉÒ H¥ÉùÉà
SÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
»ÉÉà©ÉɱÉÒ«ÉÉ-©ÉÉàNÉÉqÒ¶ÉÖ©ÉÉÅ 32 ÷Äeà Ò¶É{É±É {ÉlÉÇHÒ+Éà{Éà
»ÉÉà©ÉɱÉÒ <»±ÉÉ©ÉÒH OÉÖ~Éà X¾àù©ÉÉÅ SÉÉ¥ÉLÉÉ ©ÉÉ«ÉÉÇ.
»mÉÒ+Éà+à X¾àù©ÉÉÅ {ÉÞl«É Hù´ÉÖÅ +à ¥ÉÒ{É<»±ÉÉ©ÉÒH
NÉiÉÉ«É Uà.
HàùɱÉÉ©ÉÉÅ NÉÖùÖ´É«ÉÖù qà´ÉÉ»ÉoÉÉà©É ©ÉÅqÒù LÉÉlÉà
~ÉooÉù{ÉÉ ¾ÉoÉÒ+Éà{ÉÒ 32©ÉÒ ©ÉÞl«ÉÖlÉÒoÉÒ {ÉÒ©ÉÒnÉà
¾ÉoÉÒ+Éà+à ¾Éù©ÉɳÉ+Éà©ÉÉÅ A§ÉÉ ù¾Ò +ÅW±ÉÒ
+É~ÉÒ ¾lÉÒ. ¾ÉoÉÒ+Éà ~ÉooÉù{ÉÉ ¾ÉoÉÒ+Éà{Éà
´ÉÉùÉ£ùlÉÒ ~ÉÖ¶~É©ÉÉ³É +~ÉÇiÉ Hùà Uà. Wà ¾ÉoÉÒ
~Éù +´ÉÉù{É´ÉÉù §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ »É´ÉÉùÒ {ÉÒH³à Uà
lÉà ¾ÉoÉÒ NÉÖùÖ´ÉÉ«ÉÖù ~És{ÉɧÉ{É NÉW lÉùÒHà
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

+Éà³LÉÉ«É Uà +{Éà lÉà{ÉÖÅ ¥ÉyÉÉ ¾ÉoÉÒ+Éà »É{©ÉÉ{É
Hùà Uà.
s ùÉW»oÉÉ{É-W«É~ÉÖù {ÉYH ±ÉÓNÉÒ~ÉÖù NÉÉ©Éà +àH
©É¾Ò±ÉÉ{ÉÉà qÒHùÉà +àW ´ÉÒ»lÉÉù{ÉÒ «ÉÖ´ÉlÉÒ{ÉÉ ¡Éà©É©ÉÉÅ
~ÉeÒ, ±ÉN{É HùÒ UÉàHùÒ{Éà ±É< UÖ©ÉÅlÉù oÉ< WlÉÉÅ
±ÉÉàHÉà+à +à{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ{Éà »ÉÉ´É {ÉN{É HùÒ NÉÉ©É©ÉÉÅ
SÉÉàlÉù£ £àù´ÉÒ. ´É¶ÉÉâ +NÉÉA £Ù±É{Éqà´ÉÒ{Éà ~ÉiÉ lÉà{ÉÉ
NÉÉ©É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà+à {ÉN{É HùÒ £àù´ÉÒ ¾lÉÒ +{Éà
l«ÉÉù¥ÉÉq +à +~É©ÉÉ{É{ÉÉà ¥Éq±ÉÉà ±Éà´ÉÉ eÉHÖùÉiÉÒ
¥É{ÉÒ ¾lÉÒ.
s NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù ´ÉÉ«ÉÉ SÉÒ±ÉÉàeÉ »ÉHÇ±É »ÉÉqùÉ WlÉÉÅ ´ÉSSÉà
"»ÉɫɱÉÉ' NÉÉ©É +É´Éà Uà, ~ÉiÉ +É NÉÉ©É{ÉÒ

{É´ÉÒ{ÉlÉÉ +à Uà Hà Xà lÉ©Éà "»ÉɫɱÉÉ' ¥ÉÉà±ÉÒ
{ÉÉLÉÉà lÉÉà +ÉLÉÉà qÒ´É»É lÉ©ÉÉùà §ÉÖL«ÉÉ ù¾à´ÉÖÅ
~Éeà, +à÷±Éà Hà ùÉà÷±ÉÉ{ÉÉà XàNÉ»ÉÅXàNÉ G«ÉÉÅ«É
oÉÉ«É {ɾÓ. §ÉÖlÉHɳ©ÉÉÅ +É´ÉÖÅ ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±ÉÖÅ Uà.
+à{ÉÒ WN«ÉÉ+à NÉÉ©É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà »ÉɫɱÉÉ{Éà ¥Éq±Éà
"§ÉNÉlÉ{ÉÖÅ NÉÉ©É' ¥ÉÉà±ÉlÉÉ oÉ< NÉ«ÉÉ Uà.
s SÉÉàù´ÉÉe©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ qÉ«ÉHÉ WÖ{ÉÉ »ÉNÉÒ¥ÉÉ< ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ
©ÉÅqÒù©ÉÉÅ +ÅyɸÉuɳÖ+Éà+à 20 ´É¶ÉÇ©ÉÉÅ 30
¾XùoÉÒ ´ÉyÉÖ PÉà÷ÉÅ-¥ÉHùÉÅ{ÉÒ ¥É±ÉÒ §ÉÖ´ÉÉ {Éù»ÉÒ
©ÉÉù£lÉ SÉhÉ´ÉÒ Uà.
s wÉùHÉyÉÒ¶É{ÉÉ ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ +NÉÉA ùÖ. 1 HùÉàe{ÉÒ
HÓ©ÉlÉ{ÉÒ §ÉNÉ´ÉÉ{É wÉùHÉyÉÒ¶É{ÉÒ »ÉÖ´ÉiÉÇ ¡ÉlÉÒ©ÉÉ

¾»É©ÉÖLÉ NÉÉÅyÉÒ ¾«ÉÉlÉ ¾ÉàlÉ lÉÉà ?

A©ÉÅNÉ ¡ÉHɶÉ{É{ÉÉ »ÉÅSÉɱÉH ©ÉÒmÉ SÉÅrHÉ{lÉ LÉmÉÒ{ÉÉà £Éà{É +É´«ÉÉà, ""+àH »É©ÉÉSÉÉù lÉ©ÉÉùÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ?''

""H«ÉÉ »ÉSÉÉSÉÉù ?'' ©Éá ~ÉÖUëÉÖÅ.
""NÉÖWùÉlÉÒ ~ÉmÉHÉù »ÉÅPÉ{ÉÉ.''
""¾É, ¥Éà »É©ÉÉSÉÉù ´ÉÉÅSÉà±ÉÉ. +àH lÉÉà Wä{É ~ÉmÉHÉù »ÉÅPÉà ´ÉÒ¶É ´É¶ÉÇ ¥ÉÉq SÉÖÅ÷iÉÒ «ÉÉàY +{Éà ¥ÉÒX 26©ÉÒ
X{«ÉÖ+ÉùÒ+à NÉÖWùÉlÉÒ ~ÉmÉHÉù »ÉÅPÉà ~ÉÒH{ÉÒH ©ÉÉiÉÒ.''
""¾ÖÅ +à ¥ÉÒX »É©ÉÉSÉÉù{ÉÒ W ´ÉÉlÉ HùÖÅ UÖÅ. NÉÖWùÉlÉ »É©ÉÉSÉÉù{ÉÉà +¾à´ÉÉ±É lÉ©Éà y«ÉÉ{ÉoÉÒ ´ÉÉÅS«ÉÉà {ÉoÉÒ
±ÉÉNÉlÉÉà.''
""©ÉÉùà l«ÉÉÅ lÉÉà ©ÉÉmÉ "qÒ´«É §ÉÉ»Hù' W +É´Éà Uà.''
""lÉÉà HÉ{É »Éù´ÉÉ HùÒ{Éà »ÉÉŧɳÉà; +KÉù»É& ´ÉÉÅSÉÖÅ UÖÅ : »ÉÅPÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ {ÉÒ±É©É ~ÉÖXùÉ, »ÉàJà÷ùÒ ©É«ÉÖù ùÉSU
+{Éà ´ÉùÒ¶c ~ÉmÉHÉù ¶É¶ÉÒHÉ{lÉ ´É»ÉÉiÉÒ{ÉÉ {ÉàlÉÞl´É ¾àc³ y´ÉW´ÉÅq{É H«ÉÉÇ ~ÉUÒ ~ÉmÉHÉù »ÉÅPÉ{ÉÉ »ÉÅNÉc{É{Éà ©ÉW¥ÉÖlÉ
Hù´ÉÉ qnÉÉmÉà«É +{Éà ¶ÉÅHù §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ «É[É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà.'' Uà±±ÉÉ SÉÉäq ¶É¥qÉà ¥ÉÉà±ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà
SÉÅrHÉ{lÉà lÉà{ÉÉ +´ÉÉW{ÉÖÅ ´ÉÉ豫ÉÖ©É ´ÉyÉÉ«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ +{Éà ~ÉUÒ HÂÖÅ ¾lÉÖÅ, ""~ÉÖùÉ´ÉÉ ùÖ~Éà NÉÖWùÉlÉ »É©ÉÉSÉÉùà ¾´É{É HùlÉÉ
~ÉmÉHÉùÉà{ÉÉà £Éà÷Éà ~ÉiÉ UÉ~«ÉÉà Uà'' +à ~ÉUÒ +à©ÉiÉà ©É{Éà ~ÉÖUëÉÖÅ, ""¾»É©ÉÖLÉ NÉÉÅyÉÒ +ÉWà ¾«ÉÉlÉ ¾ÉàlÉ lÉÉà +É
»É©ÉÉSÉÉù ´ÉÒ¶Éà ¶ÉÖÅ H¾àlÉ ?''
""¾ÖÅ ©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ +à©ÉiÉà +à©É{ÉÒ ~Éà÷{÷{ÉÉà ©ÉÉmÉ +àH W ¶É¥q ASSÉÉ«ÉÉâ ¾ÉàlÉ. "¶ÉÉ¥¥ÉɶÉ.''

""¸ÉuÉ-+ÅyɸÉuÉ »ÉÉoÉà +©ÉÉùà ¶ÉÖÅ ? +©ÉÉùà lÉÉà ]÷ »ÉÉX oÉ< W´ÉÖÅ Uà''
NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÒe-eà{ÉÒ 16©ÉÒ £àúÉÖ.{ÉÒ +É´ÉÞnÉÒ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉÅ mÉiÉ ~ÉÉ{ÉÉÅ©ÉÉÅ {ÉÒ©Éà¶É ¶Éɾ{ÉÉ {É´ÉHÉù©ÉÅmÉoÉÒ »ÉÉX oÉ< WlÉÉ
ùÉàNÉÒ+Éà{ÉÒ »ÉSÉÒmÉ HoÉÉ ´ÉÒ»lÉÉùÒ Uà, Wà{ÉÖÅ ¶ÉÒ¶ÉÇH +É~«ÉÖÅ Uà "+ÅyɸÉuÉ{ÉÉà +lÉÒùàH.'
ùÉàNÉÒ+Éà{ÉÉ »É©ÉÖ¾{Éà »ÉÉ©Éà A§ÉÉà ùÉLÉÒ{Éà +©ÉqÉ´ÉÉq´ÉÉ³É {ÉÒ©Éà¶É§Éä ©ÉÉmÉ »ÉÉlÉ W ©ÉÒ{ÉÒ÷ {É´ÉHÉù ©ÉÅmÉ{ÉÉà X~É Hùà +{Éà
ùÉàNÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ùÉàNÉ{ÉÒ WN«ÉÉ A~Éù ¾ÉoÉ ©ÉÖHà +à÷±Éà +à ùÉàNÉ©ÉÖGlÉ oÉ< X«É ! G«ÉÉ ¥ÉÉlÉ ¾ä !
¾»É©ÉÖLÉ NÉÉÅyÉÒ+à Xà +É©ÉÉÅ ~ÉiÉ "¶ÉÉ¥¥ÉɶÉ' H¾à´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà HÉà{Éà H¾à ?
ùÉàNÉÒ+Éà lÉù£oÉÒ Wà ùÉàHeÉà W´ÉÉ¥É ©É³Ò ¶ÉHà lÉà lÉÉà +É~ÉiÉà ©ÉoÉÉ³à ´ÉÉÅS«ÉÉà. +à©ÉiÉà lÉÉà ]÷ »ÉÉX oÉ´ÉÖÅ Uà.
Xà Hà ©ÉÒe-eà+à ùÉàNÉÒ+Éà{ÉÉà ¡ÉÉàOÉà»É ùÒ~ÉÉà÷Ç ¡É©ÉÉiÉÒH~ÉiÉà ©ÉÉN«ÉÉà Uà. ~ÉiÉ ©É³¶Éà LÉùÉà ?
- NÉÖ±ÉÉ¥É

£àúÉÖ+ÉùÒ-2009

(83)

23

+~ÉÇiÉ oÉ«Éà±ÉÒ Uà. ¾É±É©ÉÉÅ ùÉ©ÉÒ¥Éà{É NÉh´ÉÒ+à 21
lÉÉà±ÉÉ{ÉÉà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà ¾Éù wÉùHÉyÉÒ¶É{Éà +~ÉÇiÉ H«ÉÉâ Uà.
s +©ÉqÉ´ÉÉq{ÉÉ +à÷Ò+à©É »Éà{÷ù©ÉÉÅoÉÒ ùÖ. 20.67
±ÉÉLÉ{ÉÒ SÉÉùÒ LÉÖq ¥Éè{H{ÉÉ Hè¶ÉÒ«Éùà HùÉ´ÉÒ.
s LÉŧÉɳҫÉÉ{ÉÉ qÉÅlÉÉNÉÉ©É {ÉYH +ɶÉÉ¥ÉÉ ~ÉÒù
(NɳҫÉÉ ~ÉÒù){ÉÒ qùNÉɾ©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ{ÉlÉÉ©ÉÉÅ
lÉNÉÉùÉÅ §ÉùÒ{Éà ~ÉooÉùÉà SÉhÉ´Éà Uà. +É{ÉÉoÉÒ ~ÉoÉùÒ,
H~ÉÉ»ÉÒ, NÉÖ©ÉeÉÅ{ÉÉ ùÉàNÉÉà qÖù oÉlÉÉ ¾Éà´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ
¡É´ÉlÉâ Uà. qùNÉɾà ~ÉooÉùÉà{ÉÉà +à÷±ÉÉà WÅNÉÒ LÉeH±ÉÉà
oÉ< NÉ«ÉÉà Uà Hà +É ©ÉÉ{ÉlÉÉ{ÉÉ ~ÉÉiÉÉ qùNÉɾ{ÉÒ
~ÉÉU³{ÉÉ LÉÉeÉ©ÉÉÅ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÖSÉ{ÉÉ ©ÉÖÅX´Éùà
±ÉLÉÒ Uà.
s +©ÉàùÒHÉ +{Éà úÉÒ÷{É©ÉÉÅ §ÉÖlÉ{Éà ©ÉÉ{É{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà
51 ÷HÉ Uà. ¥É{{Éà qà¶ÉÉà©ÉÉÅ +àH±ÉÉ §ÉÖlÉÉà ´ÉÒ¶Éà{ÉÉÅ
W ~ÉÖ»lÉHÉà{ÉÒ Hà÷±ÉÒH ±ÉÉ<úÉàùÒ+Éà ~ÉiÉ Uà. §ÉÖlÉÉà
´ÉÒ¶Éà{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà ¥É¾Ö W SÉɱÉà Uà ~ÉiÉ +à{Éà {ÉWùà
PÉùà ©ÉÉàeÒ ùÉmÉà ~ɾÉáSÉà±ÉÉ ù©Éà¶É{Éà ~Él{ÉÒ+à ~ÉÖUëÉÖÅ,
""+É÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ ©ÉÉàeÖÅ Hà©É oÉ«ÉÖÅ ?''
""NÉÉeÒ{ÉÖÅ ÷É«Éù ~ÉÅGSÉù oÉ< NÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.''
""~ÉiÉ ÷É«Éù ~ÉÅGSÉù oÉ«ÉÖÅ H< ùÒlÉà ?''
""{ÉÒSÉà HÉSÉ{ÉÒ ¶ÉÒ¶ÉÒ +É´ÉÒ NÉ<.''
""lÉà lÉ©É{Éà ¶ÉÒ¶ÉÒ qàLÉÉ< {É¾Ó ?''
""qàLÉÉ«É G«ÉÉÅoÉÒ ! +à lÉÉà SÉNÉqÉ«Éà±ÉÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ
LÉÒ»»ÉÉ©ÉÉÅ ¾lÉÒ.''
""lÉÖÅ ©ÉÉ{ÉÒ¶É {É¾Ó qÉà»lÉ, ~ÉiÉ ©Éá ©ÉÉùÒ +I±É{ÉÉà
ùÖ~ÉÒ«ÉÉ ~ÉÉÅSÉ ±ÉÉLÉ{ÉÉà ´ÉÒ©ÉÉà AlÉùÉ´«ÉÉà'lÉÉà.''
""~ÉÉHà±ÉÉ ´ÉÒ©ÉÉ{ÉÒ Wà ùH©É ©É³Ò lÉà{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ lÉá
H< ùÒlÉà NÉÉàc´ÉÒ ?''

Xà{ÉÉù HÉà< W {ÉoÉÒ, UlÉÉÅ l«ÉÉÅ 9 ÷HÉ ±ÉÉàHÉà
+à´ÉÖÅ ©ÉÉ{Éà Uà Hà +àiÉà §ÉÖlÉ{Éà Xà«ÉÖÅ Uà.
s W«É~ÉÖù©ÉÉÅ ùÉW»oÉÉ{É{ÉÒ ©ÉÖL«É¡ÉyÉÉ{É ¸ÉÒ©ÉlÉÒ
´É»ÉÖÅyÉùÉ ùÉWà+à ©ÉlÉqÉ{É{ÉÒ ´É¾à±ÉÒ »É´ÉÉùà 550
HÒ.©ÉÒ. qÖù ¥ÉÉŻɴÉÉeÉ{ÉÉ ´ÉÒL«ÉÉlÉ mÉÒ~ÉÖùÉ »ÉÖqÅ ùÒ{ÉÉ
©ÉÅqÒùà W< ´ÉÒW«É ©ÉÉ÷à yÉÉ©ÉÔH ´ÉÒyÉÒ HùÒ ¾lÉÒ.
s ©Éy«É¡Éqà¶É©ÉÉÅ ÷ÒH©ÉNÉh{ÉÒ ¥ÉàcH ~ÉùoÉÒ A§ÉÉ ù¾à±ÉÉÅ
A©ÉÉ §ÉÉùlÉÒ ~ÉiÉ AVWä{É{ÉÉ ¾ùÒ»ÉÒu ©ÉÅqÒù{ÉÒ
¥ÉÉWÖ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ ´ÉÒL«ÉÉlÉ ©É{ÉÉàHÉ©É{ÉÉ »ÉÒu
¾{ÉÖ©ÉÉ{É ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ ~ÉÖW{É´ÉÒyÉÒ HùÉ´ÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ.
+É ~ÉÖW{É´ÉÒyÉÒ ©É¾ÉHɱÉපÉù{ÉÉ ~ÉÖXùÒ HÞ¶iÉ
¶É©ÉÉÇ ({ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ<)+à HùÉ´ÉÒ ¾lÉÒ.
s PÉÉ÷HÉà~Éù©ÉÉÅ »ÉÅlÉÉ{É»ÉÖLÉ <SUlÉÒ ©É¾Ò±ÉÉ ~Éù
¥É{ÉÉ´É÷Ò ¥ÉÉ¥ÉÉ ©ÉÉྩ©Éq +lÉÉA±±ÉÉLÉÉ{Éà
¥É³ÉlHÉù HùÒ ´ÉÒyÉÒ{ÉÉ {ÉÉ©Éà ùÖ. 3 ¾Xù
~ÉeÉ´«ÉÉ.
""lÉÖÅ lÉÉà ¥É¾Ö NÉÉ£à±É eÄÉ<´Éù ±ÉÉNÉà Uà. ±ÉÉ«É»É{»É
©É²«Éà ¾Y SÉÉù W qÒ´É»É oÉ«ÉÉ Uà, l«ÉÉÅ lÉá ~ÉÉÅSÉ{Éà
AeÉ´ÉÒ qÒyÉÉ !''
""~ÉÉÅSÉ {É¾Ó {ÉÉ©ÉqÉù, mÉiÉ; ¥Éà{Éà lÉÉà ©Éá ±ÉÉ«É»É{»É
©É³lÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ AeÉ´Éà±ÉÉ.''
""´É³ÉÅH ±ÉàlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ lÉá ~ÉÉU³ +É´ÉlÉÒ ÷àG»ÉÒ{Éà
¾ÉoÉ Hà©É {ÉÉ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉà.''
""HÉà< +oÉÇ W {ɾÉàlÉÉà {ÉÉ©ÉqÉù.''
""Hà©É ?''
""Wà{Éà +É÷±ÉÉà ©ÉÉà÷Éà LÉ÷ÉùÉà {ÉÉ qàLÉÉ«ÉÉà +à{Éà
¾ÉoÉ G«ÉÉÅoÉÒ qàLÉÉ«É ?''

PRINTED BOOK
TO
From :

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
C/o. Gulab Bheda
2-C/1, Asmita Mogra,
Dutta Jagdamba Marg,
Sher-E-Punjab Colony,
Andheri (East), Mumbai-400 093

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful