<{÷ù{Éà÷ ~Éù ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ& http:vivekpanthi.googlepages.

com/
Mail- harsha_badkar@yahoo.com
lÉÅmÉÒ & NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ
HÉ«ÉÉÇ±É«É & 2-»ÉÒ/1, +»©ÉÒlÉÉ ©ÉÉàNÉùÉ, qnÉ WNÉqÅ¥ÉÉ ©ÉÉNÉÇ, ¶Éàù-à
~ÉÅX¥É HÉà±ÉÉà{ÉÒ, +ÅyÉàùÒ (~ÉÖ´ÉÇ), ©É֥ŠÉ<-93. £Éà{É & 28388891

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ 79

Mail-vivekpanthi@yahoo.com

SɱÉÉà qÒ±ÉqÉù SɱÉÉà, SÉÉÅq Hà ~ÉÉù SɱÉÉà
¾©É ¾å lÉä«ÉÉù SɱÉÉà....
lÉÉ. 22{Éà ¥ÉÖyÉ´ÉÉùà »É´ÉÉùà 6{Éà 22 ©ÉÒ{ÉÒ÷à ¾ùÒHÉà÷ÉoÉÒ UÉàeÉ«Éà±ÉÖÅ SÉÅr«ÉÉ{É1 SÉÅr{ÉÉ {ÉH¶ÉÉ lÉä«ÉÉù Hù¶Éà +{Éà »ÉŧɴÉlÉ& §ÉÉùlÉ{ÉÉà ùɶ÷Äy´ÉW ~ÉiÉ SÉÅr ~Éù
±É¾àùɴɶÉà. +É +älÉҾɻÉÒH ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +§ÉÒ«ÉÉ{É{ÉÉ ~ÉùÒiÉÉ©Éà ~ÉÞo´ÉÒ ~Éù LÉÖ÷lÉÒ ~ÉÉiÉÒ +{Éà AXÇ{ÉÒ
~ÉÖlÉÔ oÉÉ«É lÉà´ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ ~ÉiÉ ´ÉÒSÉÉùÉ< ù¾Ò Uà.
¾É, SÉÅr ~Éù ¢±Éè÷ ¥ÉÖH HùÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¾Y Hà÷±ÉÒ ùɾ Xà´ÉÒ ~Ée¶Éà lÉà H¾Ò ¶ÉHÉ«É lÉà©É {ÉoÉÒ.
à
¶ÉH ÉÒ
oÉ< §ÉÖ± W
É
É© à Hà©É ÉÉ»Éà
H
É ùÖÅ + ©
à
É© É» Éà< »ÉÉà l«ÉÉùà Ò lÉÉà + +à lÉÉ {Éà
+ ÉÉÅ H UÒ+ Ò´Éɳ
W< lÉ +
É
©
à
q
» Ò´É»ÉÉ NÉ«ÉÉ ÉÉù
oÉ< Ò +U
É
´
É
qÒ +à q ¥Éà»ÉÒ à lɾഠNÉiÉlÉ ÉÉeÒ){É
à
ùÉ ÉÉ«É. ÅyÉÒ{Éà ©ÉÉà÷É ´É»ÉÉà à{ÉÒ ´
É
É
» à NÉi à ¥ÉÉ ÉÉäoÉÒ
qÒ ©ÉÉ÷ !
Ò
É
c
Å
É
»
É
É
É
É
§
Ö
äo qÒ´É» ÉÉ NÉ +{Éà
¶É ±ÉN{É Ö§É´ÉÉ«
É
É
É
» ÉÖ§É ÉÉ{«Él ´É»É
Éi É.lÉ. +{É Hà©É Éà
~
Éà{Éà Éà (q ɾlÉ Éà< W ´É{É{
+¶ NÉàù© É qÒ
É
»
É
É
©É Hà{r Ò ù É ¾ à Y Öù'
ÉÉ» ɱÉÒlÉ ÉÒ ¶ÉÖ§
+
©
ùù ÉÅ Hà´É +¶ÉÖ§ iÉÒ{É "+ÅH
ù
-+ ¡ÉS »ÉÉäo
É
É
H
Ö
É
É
»
Éäq ÉÒ à
NÉÒ« à{ÉÉ © ÉùÉ©É Ò´É»É ÉÉ NÉ "SÉ Å' +à´ Ò+à H
+
Ò ©ÉÉ÷ yÉ»É iÉ q ÉùL
. U
É
Ò
{
Ò
¾
à
{É <+ Uà. ¥ÉÉH ÉiÉÒ ÉÉÇlÉÉ ~É ÉÉà »
W É´Éà Ç{ÉÒ AW´ Å ´Él Å HÉà< Ò´É»
+ ´É¶É H©É Éàùà©ÉÉ ¶É©ÉÉ Éâ q <+à.
´ÉÒSÉÉù±ÉɱÉÒl«É
Éà ´ÉN ¡ÉHÉ »É´ Ò q
»
É
´Éù»ÉÉq ©ÉÉ÷à ¾´É{É{ÉÒ
H© ÉÉ»É Ç{ÉÉ ±ÉÉà, §Éù
É¡ ´ »ÉÖ«É SÉÉ oÉÒ
{ɾÓ, ´É{É{ÉÒ WùÖù Uà.
É´É
- +à±É. eÒ. ¶Éɾ
ɶ Hà! ÉÅqÉàl»
{
É
[HÉà
÷
Ò´ÉÞ
K
É
+§ÉÒ«ÉÉ{É-¥ÉÒqeÉ,
HSU]
+

+¥ÉXà H©ÉÉ< ±ÉÒyÉÉ ~ÉUÒ
¡É~ÉÅSÉÒ+Éà+à ¡É~ÉÅSÉ H¥ÉÖ±É H«ÉÉâ

- {ÉNÉÒ{ÉqÉ»É »ÉÅPÉ´ÉÒ

qÉ«ÉHÉ+Éà »ÉÖyÉÒ ±ÉÉLÉÉà +{Éà HùÉàeÉà ¸ÉuɳÖ+Éà{Éà UàlÉùÒ{Éà +¥ÉXà ùÖ~ÉÒ«ÉÉ
¥É{ÉÉ´«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ±ÉÖSSÉÉ< H¥ÉÖ±É HùÒ ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à qKÉÒiÉ §ÉÉùlÉ{ÉÉ ¡É»ÉÒu
lÉÒoÉÇ»oÉÉ{É »ÉÉ¥ÉùҩɱÉä{ÉÉÅ +««É~~ÉÉ ©ÉÅqÒù{ÉÉ ~ÉÖXùÒ+Éà +{Éà »ÉÅSÉɱÉHÉà{Éà +§ÉÒ{ÉÅq{É
+É~É´ÉÉÅ Xà<+à. ©ÉHù»ÉÅJÉÅlÉÒ{ÉÉ +ÉNɱÉÉ qÒ´É»Éà ©ÉÅqÒù{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É{ÉÉÅ WÅNɱɩÉÉÅ
+àH ÷àHùÒ ~Éù »´É«ÉŧÉÖ qÒ´«ÉV«ÉÉàlÉÒ ¡ÉNÉ÷à Uà +{Éà mÉiÉ ´ÉLÉlÉ ]¥ÉHÒ{Éà ¶ÉÉÅlÉ
oÉ< X«É Uà lÉà´ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà »ÉÅHùÉlÉ{ÉÉ Al»É´É©ÉÉÅ §ÉÉùlɧÉù©ÉÉÅoÉÒ
¸ÉuɳÖ+Éà q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉ A©É÷à Uà.
+É ~ÉÉLÉÅe{ÉÉà ~ÉqÉÇ£É¶É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hàù³{ÉÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà ´Éù»ÉÉàoÉÒ ¡É«ÉÉ»É
Hùà Uà ~ÉiÉ Hàù³{ÉÒ »ÉùHÉù lÉà©É{Éà lÉà ´ÉÒ»lÉÉù©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É HùlÉÉÅ +÷HÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉà±ÉÒ»ÉÉà +{Éà WÅNɱÉLÉÉlÉÉ{ÉÉ
H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÒ HÉàeÇ{É ±ÉNÉÉ´ÉlÉÒ ¾lÉÒ.
Hàù³{ÉÉ ¡É´ÉÉ»É{É LÉÉlÉÉ{ÉÉ SÉÅNÉÒ SÉàùÒ«É{É £Ò±ÉÒ~É{ÉÉ +ÉOɾ§É«ÉÉÇ ¡É«ÉÉ»ÉoÉÒ +É HÉä§ÉÉÅe{ÉÉà §ÉÉÅeÉà £ÉàeÒ
{ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà +{Éà +««É~~ÉÉ ©ÉÅqÒù{ÉÉ ´ÉùÒ¶c ~ÉÖXùÒ lÉÅmÉÒ HÉÅlÉÉùùÖ ©É¾à¶´ÉùùÖ+à H¥ÉÖ±ÉÉlÉ HùÒ Uà Hà
+É V«ÉÉàlÉÒ ~ÉÖXùÒ+Éà +{Éà ~ÉÉà±ÉÒ»ÉÉà ¡ÉNÉ÷É´Éà Uà +{Éà NÉÉ´ÉiÉeÉàù qà´ÉÉ»´ÉÉ©É £Åe{ÉÉ +y«ÉKÉ NÉÖ~lÉÉ+à ~ÉiÉ +É
H¥ÉÖ±ÉÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ »ÉɾàqÒ A©ÉàùÒ Uà. WÅNÉ±É ´ÉÒ»lÉÉù©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ ÷àHùÒ ~Éù +««É~~ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉÉSÉÒ{É ©ÉÅqÒù
+É´Éà±ÉÖÅ Uà, l«ÉÉÅ qù ©ÉHù»ÉÅJÉÅlÉÒ ´ÉLÉlÉà lÉÉ~ÉiÉÖ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +{Éà ¸ÉuɳÖ+Éà lÉà{ÉÉÅ q¶ÉÇ{É Hùà Uà. +É
V«ÉÉàlÉÒ »´É«ÉŧÉÖ Uà lÉà´ÉÉà qÉ´ÉÉà +©Éà HqÒ H«ÉÉâ {ÉoÉÒ ~ÉiÉ ±ÉÉàH´ÉÉ«ÉHÉ wÉùÉ £à±ÉÉ«Éà±ÉÒ +É ©ÉÉ{«ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà+à
+~É{ÉÉ´ÉÒ ±ÉÒyÉÒ Uà. (lɾà±ÉHÉ 21 WÖ{É, 2008).
»ÉÉ¥ÉùҩɱÉä{ÉÉà qÉLɱÉÉà ±É<{Éà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉÅ ©ÉÅqÒùÉà{ÉÉ ~ÉÖXùÒ+Éà ~ÉiÉ SÉ©ÉlHÉùÉà{ÉÉ ~ÉqÉÇ£É¶É Hùà lÉÉà +ÅyɸÉuÉ
+ÉàUÒ oÉÉ«É +{Éà ±ÉÉàHÉà ´ÉyÉÉùà ¡É©ÉÉiÉÒH yÉ©ÉÇ{Éà »É©ÉWlÉÉ oÉÉ«É. +ÉWà yÉ©ÉÇ©ÉÉÅoÉÒ »Él«É £áHÉ< NÉ«ÉÖÅ Uà.

{É´ÉùÉ ~Éeà±ÉÉ ùà±É©ÉÅmÉÒ+à H«ÉÉà Av©É H«ÉÉâ!
+ÉèG÷Éà¥Éù{ÉÒ ©Éy«É©ÉÉÅ +É©É lÉÉà »ÉÉà{ÉÒ«ÉÉ NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ »ÉÉeÒ{ÉÉà UàeÉà ~ÉHeÒ{Éà AnÉù ¡Éqà¶É©ÉÉÅ
W´ÉÉ{ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. ~ÉiÉ +àHÉ+àH +à HÉ«ÉÇJ©É ùt oÉ< WlÉÉÅ +É~ÉiÉÉ ùà±É©ÉÅmÉÒ ±ÉɱÉÖ «ÉÉq´Éà ¶ÉÖÅ H«ÉÈÖ?
PÉàù W<{Éà ~Él{ÉÒ ùÉ¥ÉeÒ{Éà HÒyÉÖÅ, ""¾É±ÉÉà +É~ÉiÉà {ÉÉ{ÉÒ «ÉÉmÉÉ HùÒ +É´ÉÒ+à.''
""Hà©É, +Éè£Ò»É©ÉÉÅ HÅ< HÉ©É {ÉoÉÒ?'' +à´ÉÖÅ lÉÉà ùÉ¥ÉeÒ ~ÉiÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÖUà?
+{Éà ¥É»É, mÉiÉ »ÉÅlÉÉ{ÉÉà »ÉÉoÉà "´ÉùPÉÉàeÒ«ÉÉ' »~Éà¶ÉÒ«É±É »É±ÉÖ{É ¥ÉÉÅyÉÒ{Éà lÉÉ¥ÉelÉÉà¥É A~ÉeÒ
NÉ«ÉÉ wÉùHÉ, ¥Éà÷ wÉùHÉ, {ÉÉNɶÉපÉù +{Éà »ÉÉà©É{ÉÉoÉ{ÉÒ XmÉÉ+à +{Éà l«ÉÉÅ ¥ÉyÉÒ yÉÉ©ÉÔH
´ÉÒyÉÒ+Éà ùÅNÉàSÉÅNÉà ~ÉÉù ~ÉÉeÒ.
Uà HÉà< ~ÉÖU{ÉÉù?

´ÉÉ÷ ùà {ÉÉ{ÉÒ {Éà PÉÉ÷ ùà {É´ÉÉ, ´ÉÉ÷à ´ÉÉ÷à ¡ÉNÉ÷É´ÉÒ V«ÉÉàlÉ
- Hù»É{ÉqÉ»É ©ÉÉiÉàH (»ÉÉäW{«É& "HÒlÉÇ{É Hà{r')
2

(79)

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

+©ÉàùÒHÉ{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷ÖÅ {ÉÒùÒ¶´Éù´ÉÉqÒ »ÉÅNÉc{É
- §ÉNÉ´ÉÉ{ÉY ùä«ÉÉiÉÒ

"¤Òe©É ¤Éà©É ùÒ±ÉÒY«É{É £ÉA{eà¶É{É'

¡É©ÉÖLÉ ¥ÉÖ¶É{Éà +qɱÉlÉ©ÉÉÅ PÉ»Éeà Uà
lÉÉ. 5-10-08{ÉÉ ÷É<©»É +Éè£ <{eÒ«ÉÉ{ÉÉ
»É©ÉÉSÉÉù ¡É©ÉÉiÉà +©ÉàùÒHÉ{ÉÉ »ÉÉäo ÉÒ ©ÉÉà÷É
{ÉÒùÒ¶´Éù´ÉÉqÒ »ÉÅNÉc{É "¤Òe©É ¤Éà©É ùÒ±ÉÒY«É{É
(yÉ©ÉÇ©ÉÖGlÉÒ) £ÉA{eà¶É{É' ¡É©ÉÖLÉ ¥ÉÖ¶É{Éà +{Éà
´ÉÒ»HÉà { »ÉÒ{É{ÉÉ NÉ´É{ÉÇ ù lÉà © ÉW +{«É ASSÉ
+yÉÒHÉùÒ+Éà{Éà +qɱÉlÉ©ÉÉÅ ±É< W< ùÂÖÅ Uà.
+à i Éà ¶ÉÖ J ´ÉÉù lÉÉ. 3-10-08{ÉÉ ùÉà W
+©ÉàùÒHÉ{ÉÒ Y±±ÉÉ +qɱÉlÉ©ÉÉÅ qÉ´ÉÉà qÉLÉ±É HùÒ{Éà
q±ÉÒ±É HùÒ Uà Hà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +©ÉàùÒH{É
¡ÉX XàNÉ ¡É©ÉÖLÉ ¥ÉÖ¶Éà Wà X¾àù{ÉÉ©ÉÖÅ ¥É¾Éù ~ÉÉeà±É
Uà lÉà X¾àù{ÉÉ©ÉÖÅ ¥ÉÅyÉÉùiÉà »ÉùHÉùÒ +yÉÒHÉùÒ+Éà{Éà
yÉ©ÉÇ{Éà »É©ÉoÉÇ{É +É~É´ÉÉ ´ÉÒùÖu ´ÉlÉÇ´ÉÉ{ÉÉ +É~Éà±ÉÉ
+yÉÒHÉù{ÉÉà §ÉÅNÉ Hù´ÉÉ »É©ÉÉ{É Uà.
X¾àù{ÉÉ©ÉÖÅ Hà Wà qùàH ´É¶ÉÇ{ÉÉ ©Éà ©É¾Ò{ÉÉ{ÉÉ
¡ÉoÉ©É NÉÖùÖ´ÉÉù{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ qÒ{É lÉùÒHà X¾àù Hùà Uà
lÉà +¸ÉuÉ´ÉÉ{É ±ÉÉàHÉà »ÉÉ©Éà qÖ¶©É{ÉÉ´É÷§É«ÉÖÈ
´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ »ÉWǶÉà +{Éà +à´ÉÒ ~ÉiÉ q±ÉÒ±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ Uà Hà lÉà+Éà ùÉWHÒ«É ùÒlÉà +»~ÉÞ¶«É ¥É{ÉÒ
W¶Éà.
+É X¾àù{ÉÉ©ÉÖÅ +É ´É¶Éâ W ¥É¾Éù ~ÉeëÉÖÅ Uà,
Wà©ÉÉÅ +É~ÉiÉÉ qà¶É (+©ÉàùÒHÉ) A~Éù <¶´Éù{ÉÉ
+ɶÉÒ´ÉÉÇq AlÉùà lÉà´ÉÒ +~ÉàKÉÉ ´«ÉGlÉ HùlÉÉÅ{ÉÒ »ÉÉoÉà
«ÉÉàN«É (yÉÉ©ÉÔH) HÉ«ÉÇJ©ÉÉà +{Éà ´ÉÒyÉÒ´ÉÒyÉÉ{É +à
qÒ´É»Éà ~Éɳ´ÉÉ{ÉÖÅ lÉà©É W +É{ÉÖ»ÉÅNÉÒH ¡É´ÉÞnÉÒ+Éà
Hù´ÉÉ{ÉÖÅ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà.
´ÉÒ»HÉà{»ÉÒ{É NÉ´É{ÉÇù Hà Wà+Éà +©ÉàùÒHÉ{ÉÉ 50
NÉ´É{ÉÇùÉà ~ÉäHÒ{ÉÉ +àH Uà lÉà©É{ÉÉ »É¾ÒlÉ »ÉÉä{Éà +É
¡ÉHÉù{ÉÉ X¾àù{ÉÉ©ÉÉÅ+Éà ¥É¾Éù ~ÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à
LÉ÷±ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉlÉÒ´ÉÉqÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉ«ÉÉ Uà. AGlÉ £ÉA{eà¶É{É
©ÉàeÒ»É{É©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÖÅ Uà.
¡Éà«Éù ÷É»H £Éà»ÉÇ{ÉÉ +y«ÉKÉ ¶É±ÉÔ eॻÉ{É +{Éà
´¾É<÷ ¾ÉA»É{ÉÉ ¡Éà»É »ÉàJà÷ùÒ eÉ{ÉÉ ~ÉàùÒ{ÉÉà{Éà
~ÉiÉ ¡ÉlÉÒ´ÉÉqÒ+Éà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà.
(79)
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

Uà±±ÉÉÅ Hà÷±ÉÉÅH ´É¶ÉÉâ©ÉÉÅ +É £ÉA{eà¶É{Éà PÉiÉÉ
+qɱÉlÉÒ LÉ÷±ÉÉ ©ÉÉÅeëÉÉ Uà, Wà©ÉÉÅ{ÉÉà +àH NÉ«Éà ´É¶Éâ
»ÉÖ¡ÉÒ©É HÉà÷â HÉhÒ {ÉÉL«ÉÉà ¾lÉÉà. +à LÉ÷±ÉÉà ¡É©ÉÖLÉ
¥ÉÖ¶É{ÉÒ yÉ©ÉÇ¡ÉàùÒlÉ ¡É´ÉÞnÉÒ+Éà »ÉÉ©Éà ~ÉeHÉù £áHlÉÉà ¾lÉÉà.

l«ÉÉùà +É~ÉiÉà ~ÉiÉ
+É´ÉÉ Al»Éɾ´ÉyÉÇH +©ÉàùÒHÒ ´ÉlÉÉÇùÉ ´ÉSSÉà +É´ÉÉà
©ÉÒmÉÉà, +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà +{Éà ¶ÉÖÅ oÉ<
¶ÉHà lÉà{ÉÉ ~Éù ~ÉiÉ oÉÉàeÉà ´ÉÒSÉÉù HùÒ ±É<+à.
+É~ÉiÉÉ NÉÖ W ùÉlÉ-©ÉÅ Ö ¥ É< ùà ¶ É{ÉɱÉÒ»÷
+è»ÉÉà»ÉҫɶÉ{É{Éà +à´ÉÖÅ W HÅ<H Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ A~Éù{ÉÖÅ
AqɾùiÉ +É~Éà Uà +{Éà lÉH ]e~É´ÉÉ Wà´ÉÒ Uà. H<
ùÒlÉà lÉà Xà<+à.
+Éè G »Éà £ eÇ eÒG¶É{ÉùÒ©ÉÉÅ Secularism
(¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒHlÉÉ){ÉÉà +oÉÇ +É ¡É©ÉÉiÉà +É~«ÉÉà Uà.
"+É qÖ { ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ HÉ©ÉHÉW »ÉÉoÉà W {ÉÒ»¥ÉlÉ
yÉùÉ´É{ÉÉù, ~É´ÉÒmÉlÉÉ »ÉÉoÉà {ɾÒ. yÉ©ÉÇ¡ÉàùÒlÉ Hà ¡É¥ÉÉàyÉÒlÉ
»Él«É ~Éùl´Éà ¶ÉÅHɶÉÒ±É +oÉ´ÉÉ yÉÉ©ÉÔH ¶ÉÒKÉiÉ{ÉÖÅ
´ÉÒùÉàyÉÒ.' +É »~ɶ÷ +oÉÇ Uà ¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒHlÉÉ{ÉÉà.

+NÉÉA{ÉÉ ùÉX+Éà ~ÉiÉ...
NÉÖùÖ {ÉÉ{ÉH{ÉÉ Aq«ÉHɳà HqÉSÉ lÉà©ÉiÉà Hùà±ÉÉ
yÉÉ©ÉÔH »ÉÖyÉÉùÉ{Éà +{ÉÖùÖ~É W +¥ÉÖ±É £]±Éà "+É<{É+H¥ÉùÒ' OÉÅoÉ©ÉÉÅ »~ɶ÷ ±ÉL«ÉÖÅ Uà Hà ùÉX-¥ÉÉq¶Éɾ
´ÉÒ´ÉÒyÉ yÉ©ÉÉâ{ÉÉ §Éàq§ÉÉ´ÉoÉÒ ~Éù ¾Éà´ÉÉà Xà<+à +{Éà
~ÉÉàlÉà qà¶É +{Éà ùÉV«É{ÉÉ lÉ©ÉÉ©É ´ÉNÉÉâ ¡Él«Éà{ÉÒ £ùW
¥ÉX´É´ÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÒù~ÉàKÉ ù¾à´ÉÉ ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÉ Uà, lÉàoÉÒ HÉà<
yÉÉ©ÉÔH L«ÉɱÉÉà lÉà{ÉÉ ´É¾Ò´É÷©ÉÉÅ ´ÉSSÉà ±ÉÉ´É´ÉÉ Xà<+à
{ɾÓ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ »É´ÉǻɩÉÉ´Éà¶ÉH HÉù§ÉÉù©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ{Éà
»ÉÖLÉ-¶ÉÉÅlÉÒ ´É³´ÉÉÅ Xà<+à.
("{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ'{ÉÉ NÉÉÅyÉÒ W«ÉÅlÉÒ ´ÉÒ¶Éà¶ÉÉÅH©ÉÉÅoÉÒ
1 +ÉèG÷Éà¥Éù{ÉÉ +É ´ÉÒ¶Éà¶ÉÉÅHà PÉiÉÒ ¨ÉÉ©ÉH
©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà{ÉÖÅ {ÉÒù»É{É H«ÉÖÈ Uà)
3

§ÉÉùlÉ{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ{ÉÒ H±É©É 27 +{´É«Éà HùqÉlÉÉ{ÉÉà
+àH ~ÉiÉ ùÖ~ÉÒ«ÉÉà HÉà< yÉ©ÉÇ{ÉÉ ¡ÉSÉÉù Hà ¡É»ÉÉù©ÉÉÅ
´ÉÉ~Éù´ÉÉ{ÉÒ £ùW ~ÉÉe´ÉÒ Xà<+à {ɾÓ, +à´ÉÉà +Éqà¶É Uà.
{ÉÉNÉùÒHÉà{ÉÒ ©ÉÖ³§ÉÖlÉ £ùXà +ÅNÉà ¥ÉÅyÉÉùiÉà H±É©É 51+ (¾)©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´Éà±É ¡ÉÉ´ÉyÉÉ{É ¡É©ÉÉiÉà ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +§ÉÒNÉ©É,
©ÉÉ{É´ÉlÉÉ´ÉÉq, »ÉŶÉÉàyÉ{É +{Éà »ÉÖyÉÉùÉ{ÉÒ ùÖSÉÒ Hà³´É´ÉÉ{ÉÉà
{ÉÒqâ¶É Uà. ¥ÉÅyÉÉùiÉ{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ~ÉÉ{ÉÉ ~Éù{ÉÉ PRIAMBLE
(~ÉÒcÒHÉ)©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´ÉÉ«ÉÉ ©ÉÖW¥É +É~ÉiÉà +É~ÉiÉÉ qà¶É{Éà
+àH »ÉÉà´Éùà<{É (»´ÉlÉÅmÉ), »ÉÉණÉɱÉÒ»÷. »ÉÒG«ÉÖ±Éù,
eà©ÉÉàJà÷ÒH ùÒ~É¥±ÉÒH lÉùÒHà PÉÉà¶ÉÒlÉ H«ÉÉâ Uà.
A~É«ÉÖÇGlÉ {ÉÒqàǶÉÉà{Éà +{ÉÖ±ÉKÉÒ{Éà HÉà< ¡ÉyÉÉ{É, ¡É©ÉÖLÉ Hà
»ÉùHÉùÒ {ÉÉàHùÒ«ÉÉlÉ (1) HÉà< §ÉÖ©ÉÒ~ÉÖW{É Hà »ÉùHÉùÒ
LÉSÉâ «ÉÉmÉÉ HùÒ ¶ÉHà {ɾÓ. (2) HÉà< »ÉùHÉùÒ ~ÉùÒ»Éù©ÉÉÅ
~ÉÖX-¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ, ¥ÉÅqNÉÒ Hà {É©ÉÉW ~ÉhÒ ¶ÉHà {ɾÒ. (3)
HÉà< ©ÉÅqÒù Hà yÉÉ©ÉÔH ÷Ä»÷©ÉÉÅ »ÉùHÉùÒ ¾ÉàtàqÉùÉà
©Éè{ÉàW©Éà{÷©ÉÉÅ ù¾Ò ¶ÉHà {ɾÒ-»ÉÒ´ÉÉ«É Hà NÉàùùÒlÉÒ+Éà{ÉÒ
lÉ~ÉÉ»É Hù´ÉÒ +oÉ´ÉÉ HÉ«ÉqÉà +{Éà ´«É´É»oÉÉ X³´É´ÉÒ,
(4) ¾W Hà ©ÉÉ{É»ÉùÉà´Éù W´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉùHÉùÒ »É¥É»ÉÒeÒ

{ɾÒ, (5) HÖŧɩÉà³É Wà´ÉÉÅ LÉÉ»É ~É´ÉÉâ qù©ÉÒ«ÉÉ{É
Wà lÉà «ÉÉmÉÉ»oɳ{ÉÒ ©ÉɳLÉÉHÒ«É »ÉÖ´ÉÒyÉÉ ~Éù ±ÉLɱÉÖ÷Å
LÉSÉÇ HùÒ ¶ÉHà {ɾÒ. (6) ©ÉÅ q Òù©ÉÉÅ oÉlÉÒ
yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ oÉlÉÉÅ ©ÉùiÉÉà-©ÉÞlÉHÉà{ÉÉÅ »ÉNÉÉŴɾɱÉÉÅ{Éà
´É³lÉù +É~ÉÒ ¶ÉHà {ɾÓ. (+É´ÉÉÅ ´É³lÉù ©ÉÅqÒùÉà{ÉÉ
©Éè{ÉàW©Éà{÷Éà+à SÉÖH´É´ÉÉÅ Xà<+à). (7) »ÉùHÉùÒ
+Éè£Ò»ÉÉà©ÉÉÅ HÉà< ©ÉÅqÒù, ©ÉÖlÉÔ Hà §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÉ £Éà÷É
©ÉÖHÒ ¶ÉHÉ«É {ɾÒ.
NÉÖWùÉlÉ-©ÉÖÅ¥É< ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ +è»ÉÉà.{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ
+¶´ÉÒ{É HÉùÒ+É +à H ´ÉÒwÉ{É +{Éà ¡ÉLÉù
HÉ«ÉqɶÉÉ»mÉÒ Uà +{Éà ¾©ÉiÉÉÅ W {ÉÒ´ÉÞnÉ oÉ«ÉÉ Uà.
A~É¡É©ÉÖLÉ +{Éà ´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ{ÉÉ lÉÅmÉÒ NÉÖ±ÉɥɧÉÉ<{ÉÒ
lÉ¥ÉÒ«ÉlÉ ¾Y NÉÖ±ÉÉ¥ÉÒ Uà.
¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒHlÉÉ{ÉÉà eNɱÉà{Éà ~ÉNɱÉà oÉlÉÉà §ÉÅNÉ
lÉà+Éà »ÉÉÅLÉÒ{Éà ¥Éà»ÉÒ ù¾à¶Éà?
~ÉÉoÉÇ{Éà H¾Éà SÉeÉ´Éà ¥ÉÉiÉ....
+¶´ÉÒ{ɧÉÉ<{ÉÉ PÉùoÉÒ NÉÖWùÉlÉ ¾É< HÉà÷Ç ¥É¾Ö
qÖù {ÉoÉÒ.

+É«ÉÖ¶«É Hà +ÉùÉàN«É ©ÉÉ÷à {ÉÅNÉ ~ɾàùlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ ´ÉÒSÉÉùXà
©ÉÉùÉÅ £ä¥ÉÉ{ÉÉ mÉiÉ ~ÉÖmÉÉà©ÉÉÅ{ÉÉ ¥Éà <W{Éù. +àH +©ÉàùÒHÉ©ÉÉÅ yÉÒHlÉÒ H©ÉÉiÉÒ Hùà lÉÉà ¥ÉÒXà
NÉÖWùÉlÉ{ÉÒ +àH ©ÉÉà÷Ò HÅ~É{ÉÒ{ÉÉà W{Éù±É ©Éè{ÉàWù.
¥É{{Éà WiÉ +ÉÅNɳҩÉÉÅ +àH ´ÉÒ¶Éà¶É ¡ÉHÉù{ÉÉ {ÉÅNÉ Weà±ÉÒ ´ÉÓ÷Ò ~ɾàùà. Y[ÉÉ»ÉÉ´É¶É +àH ´ÉLÉlÉ
©Éá ~ÉÖUëÉÖÅ, ""+É ´ÉÓ÷Ò lÉ©É{Éà HÉàiÉà +É~ÉÒ?''
""HÉ©ÉqÉù HÉHÉ+à.'' +à©ÉiÉà W´ÉÉ¥É +É~«ÉÉà.
""~ɾàù´ÉÉoÉÒ HÅ< £É«ÉqÉà LÉùÉà?'' ©ÉÉùÉà ¥ÉÒXà ¡É¶{É.
""lÉÖÅ lÉÉà {ÉÉ»lÉÒH UÉà lÉàoÉÒ {É¾Ó W ©ÉÉ{Éà, ~ÉiÉ +É ´ÉÓ÷Ò A~Éù »ÉÖ«ÉÇ{ÉÉà ¡ÉHÉ¶É ~Éeà +{Éà +É~ÉiÉÉ
SÉàlÉÉlÉÅmÉ ~Éù lÉà{ÉÒ +»Éù ~Éeà.''
""+à©É? +É ´ÉÓ÷Ò ~ÉeÒ Hà÷±ÉÉ©ÉÉÅ?''
""+É©É HÓ©ÉlÉ lÉÉà 1500 NÉiÉÉ«É, ~ÉiÉ ©ÉÅmÉ-lÉÅmÉ{ÉÒ ´ÉÒyÉÒ HùÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq 400{ÉÒ oÉÉ«É.''
+à©ÉiÉà {ÉÒLÉɱɻÉlÉÉoÉÒ H¾Ò qÒyÉÖÅ. +É »ÉÅ´ÉÉq lÉÉXà {ÉoÉÒ. ´É¶ÉÉâ ~ɾà±ÉÉÅ{ÉÉà Uà.
±ÉÉÅ¥ÉÉ +{Éà »´É»oÉ +É«ÉÖ¶«É ©ÉÉ÷à PÉiÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà +É ¡ÉHÉù{ÉÒ ´ÉÓ÷Ò+Éà ~ɾàùà±ÉÉ lÉ©Éà Xà< ¶ÉH¶ÉÉà.
©ÉÉùà +¾Ó qÖ&LÉ »ÉÉoÉà +à÷±Éà W X¾àù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà Hà ©ÉÉà÷ɧÉÉ< Hè{»Éù©ÉÉÅ H»É©É«Éà NÉÖWùÒ NÉ«ÉÉ
+{Éà LÉÖq ´ÉÓ÷Ò +É~É{ÉÉù HÉ©ÉqÉùHÉHÉ{ÉÉà +àH{ÉÉà +àH ~ÉÖmÉ ù»lÉÉà +Éà³ÅNÉlÉÉÅ ¥É»É {ÉÒSÉà +É´ÉÒ
H©ÉÉàlÉà ©É«ÉÉâ.
+É´ÉÉ +{É֧ɴÉÉà «ÉÉq ùÉLÉÒ{Éà lÉà{ÉÉ ~ÉùoÉÒ ±ÉÉàHÉà+à ¥ÉÉàyÉ~ÉÉc ±Éà´ÉÉà {ÉÉ Xà<+à!
- yÉÒùÖ ©ÉÒ»mÉÒ -´ÉeÉàqÉùÉ
4

(79)

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

©É{ÉÖ»©ÉÞlÉÒ{ÉÉ ´ÉiÉÉǸɩÉ{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ H©ÉÇ {ɾÓ,
- +¶´ÉÒ{É HÉùÒ+É
~ÉiÉ W{©É +ÉyÉÉùÒlÉ Uà
©É{ÉÖ»©ÉÞlÉÒ©ÉÉÅ ´ÉiÉÉÇ¸É©É +ÅNÉà ´ÉÒ»lÉÞlÉ »É©ÉÒKÉÉ HùÉ«Éà±É
Uà. lÉà{ÉÖÅ +y«É«É{É Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉùÒù{ÉÉ ùÖÅ´ÉÉ÷ÉÅ A§ÉÉÅ
oÉ< X«É. ¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇ +{«É yÉ©ÉÉâ HùlÉÉÅ ´ÉÒ¶ÉÒ¶÷
±ÉKÉiÉÉà yÉùÉ´Éà Uà. Wà©É Hà MÉÒ»lÉÒ yÉ©ÉÇ »ÉÉoÉà +àH
+´ÉlÉÉù, +àH yÉ©ÉÇ~ÉÖ»lÉH +{Éà +àH W »ÉÖmÉ XàeÉ«Éà±É
Uà, V«ÉÉùà ¾Ò{qÖ+Éà ~ÉÉ»Éà +à´ÉÖÅ HÉà< ~ÉÖ»lÉH {ÉoÉÒ Hà
Wà{Éà ¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇ{ÉÉà +àH©ÉÉmÉ OÉÅoÉ H¾Ò ¶ÉHÉ«É. HÉà<
+à´ÉÉà +´ÉlÉÉù Hà ¶ÉGlÉÒ{ÉÉà ~ÉiÉ +§ÉÉ´É Uà Hà Wà{Éà
¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇ{ÉÉ ¼ÉÉàlÉ lÉùÒHà ÷ÉÅHÒ ¶ÉHÉ«É. HqÉSÉ +É
HÉùiÉ»Éù W "´ÉÒ´ÉÒyÉlÉÉ©ÉÉÅ +àHlÉÉ' Wà´ÉÒ lÉà{ÉÒ +Éà³LÉ
A§ÉÒ oÉ<.
¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇOÉÅoÉÉà©ÉÉÅ ´Éàq, A~É{ÉÒ¶Éq, »©ÉÞlÉÒ+Éà,
~ÉÖùÉiÉÉà, NÉÒlÉÉ, ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ, ©É¾É§ÉÉùlÉ ´ÉNÉàùà ©ÉÖL«É
Uà. ©É{ÉÖ»©ÉÞlÉÒ{ÉÉ ùSÉ«ÉÒlÉÉ ©É{ÉÖ{Éà "§ÉNÉ´ÉÉ{É'{ÉÒ »ÉÅ[ÉÉ
~ÉiÉ +~ÉÉ«Éà±ÉÒ Uà. ©É{ÉÖ»©ÉÞlÉÒ{Éà ¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉÒlÉ
~ÉÖ»lÉH ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ©É{ÉÖ»©ÉÞlÉÒ{Éà yÉ©ÉÇOÉÅoÉ W
{ɾÓ, {ÉÒlÉÒOÉÅoÉ ~ÉiÉ NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É
»É©É«É©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà{Éà A~É«ÉÉàNÉÒ OÉÅoÉ NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
´ÉiÉÉÇ¸É©É +{Éà XlÉÒ ´«É´É»oÉÉ{Éà AXNÉù HùlÉÉ Hà÷±ÉÉH
¶±ÉÉàHÉà{ÉÉà +§«ÉÉ»É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq lÉà{ÉÉÅ lÉÉùiÉÉà Xà<+à.
+y«ÉÉ«É 9, ¶±ÉÉàH 317oÉÒ 319, +y«ÉÉ«É 19,
¶±ÉÉàH 3 +{Éà 4©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà &
úÉÉÁiÉ, KÉmÉÒ«É, ´Éä¶«É +É mÉiÉ »É´ÉiÉÇ +{Éà SÉÉàoÉÉà
´ÉiÉÇ ¶ÉÖr Uà. ~ÉÉÅSÉ©ÉÉà HÉà< ´ÉiÉÇ {ÉoÉÒ. ´Éàq{ÉÉ
+y«É«É{É{ÉÉ HÉùiÉà úÉÉÁiÉ lÉ©ÉÉ©É ´ÉiÉÉâ©ÉÉÅ ¸Éà¶c Uà.
úÉÉÁiÉ ´ÉàqÉà©ÉÉÅ {ÉÒ¶iÉÉlÉ ¾Éà«É Hà {É ¾Éà«É, ~ÉùÅlÉÖ
+N{ÉÒ ¶ÉÉ»mÉÉàGlÉ ´ÉÒyÉÒ wÉùÉ ¡ÉNÉ÷ HùÉ«Éà±É ¾Éà«É Hà
lÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É +N{ÉÒ ¾Éà«É, +N{ÉÒ lÉà +N{ÉÒ W Uà,
lÉà©É úÉÉÁiÉ ´ÉÒwÉ{É ¾Éà«É Hà ©ÉÖLÉÇ, ~ÉiÉ lÉà ©É¾É{É
qà´ÉlÉÉ Uà. +É ùÒlÉà úÉÉÁiÉ LÉùÉ¥É HÉ«ÉÇ Hùà lÉÉà ~ÉiÉ
lÉà ~ÉÖW{ÉÒ«É Uà. HÉùiÉ Hà lÉà »É©ÉOÉ ~ÉÞo´ÉÒ{ÉÉà ~Éù©É
qà´ÉlÉÉ Uà.
¶ÉÖrÉà+à NÉÉ©É ¥É¾Éù ù¾à´ÉÖÅ, lÉà©ÉiÉà yÉÉlÉÖ{ÉÉÅ ´ÉÉ»ÉiÉÉà
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

(79)

{É ùÉLÉ´ÉÉÅ, ©ÉÉ÷Ò{ÉÉÅ ´ÉÉ»ÉiÉÉà W lÉà©ÉiÉà ´ÉÉ~Éù´ÉÉÅ,
lÉà©ÉiÉà ±ÉÉàLÉÅe©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉ«Éà±É +ɧÉÖ¶ÉiÉÉà W ~ɾàù´ÉÉÅ,
lÉà©ÉiÉà +àH NÉÉ©ÉoÉÒ ¥ÉÒWà NÉÉ©É ¨É©ÉiÉ HùlÉÉ ù¾à´ÉÖÅ.
yÉ©ÉÇHÉ«ÉÇ HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà ¶ÉÖrÉà lÉù£ Xà´ÉÖÅ {É¾Ó Hà
lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà ´ÉÉlÉ {É Hù´ÉÒ. lÉà©É{ÉÒ ±ÉàiÉqàiÉ, ´«É´É¾Éù
+{Éà ´ÉÒ´Éɾ ´ÉNÉàùà »É©ÉÉ{É XlÉÒ©ÉÉÅÅ W oÉ´ÉÉÅ Xà<+à.
lÉà©É{Éà ©ÉÉ÷Ò{ÉÉÅ lÉÖ÷à±ÉÉÅ ´ÉÉ»ÉiÉ©ÉÉÅ +{{É +É~É´ÉÖÅ. ùÉmÉÒ
»É©É«É qù©ÉÒ«ÉÉ{É lÉà©ÉiÉà NÉÉ©É Hà ¶É¾àù©ÉÉÅ £ù´ÉÖÅ {ɾÓ.
qҴɻɩÉÉÅ ~ÉiÉ ùÉWSÉÒ½{É yÉÉùiÉ HùÒ HÉ©É +oÉâ W
{ÉNÉù©ÉÉÅ £ù´ÉÖÅ.
+y«ÉÉ«É 10, ¶±ÉÉàH 5, 6, 64-67©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ
Uà Hà & SÉÉùà ´ÉiÉÉâ©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´ÉiÉÇ{ÉÒ »mÉÒoÉÒ Al~É{{É
oÉ«Éà±É »ÉÅlÉÉ{É W lÉà ´ÉiÉÇ{ÉÖÅ NÉiÉɶÉà. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ {ÉYH{ÉÉ
{ÉÒ©{É ´ÉiÉÇ{ÉÒ »mÉÒ{Éà »É´ÉiÉÇoÉÒ ~ÉÖmÉW{©É oÉ«Éà±É ¾Éà«É
lÉÉà ~ÉiÉ ©ÉÉlÉÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ ´ÉiÉÇ{ÉÒ ¾Éà´ÉÉoÉÒ {ÉÓqÉ~ÉÉmÉ Uà.
úÉÉÁiÉ ~ÉÒlÉÉ +{Éà ¶ÉÖr ©ÉÉlÉÉoÉÒ W{©Éà±É H{«ÉÉ
úÉÉÁiÉ »ÉÉoÉà ±ÉN{É HùÒ ¶ÉHà +{Éà Xà 7 ~ÉàhÒ »ÉÖyÉÒ
+É©É oÉlÉÖÅ ù¾à lÉÉà 7©ÉÒ ~ÉàhÒ+à {ÉÒSÉlÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖGlÉ
oÉ< ~ÉÖiÉÇ úÉÉÁiÉ ¥É{Éà Uà, úÉÉÁiÉ ~ÉÒlÉÉ +{Éà ¶ÉÖr
©ÉÉlÉÉ{ÉÉà ~ÉÖmÉ «É[ÉÉqÒ NÉÖiÉÉàoÉÒ »ÉÅ~É{{É oÉ´ÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉà
´ÉÒ¶ÉÒ¶÷ NÉiÉÉ«É Uà. ~ÉùÅlÉÖ ¶ÉÖr ~ÉÒlÉÉ +{Éà úÉÉÁiÉ
©ÉÉlÉÉoÉÒ oÉ«Éà±É ~ÉÖmÉ ¶ÉÖr XlÉÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ »´ÉÒHÉù{Éà
+«ÉÉàN«É Uà.
+y«ÉÉ«É 10, ¶±ÉÉàH 121-124©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà &
úÉÉÁiÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉ ¶ÉÖrÉà{ÉÉà LÉÉ»É yÉ©ÉÇ Uà. lÉà{ÉÉ »ÉÒ´ÉÉ«É
¶ÉÖrÉà{ÉÖÅ HÉà< ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ »É£³ oÉÉ«É {ɾÓ. úÉÉÁiÉà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶ÉÖr »Éà´ÉH{Éà +àcÖÅ yÉÉ{É, £É÷à±ÉÉÅ ´É»mÉÉà lÉoÉÉ
+Éàh´ÉÉ{ÉÉÅ WÖ{ÉÉÅ ´É»mÉÉà +É~É´ÉÉÅ. ±É»ÉiÉ, eÖNÅ É³Ò LÉÉ´ÉÉoÉÒ
¶ÉÖrÉà{Éà HÉà< ~ÉÉ~É ±ÉÉNÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ, HÉùiÉ Hà lÉà{Éà HÉà<
»ÉÅ»HÉù, yÉ©ÉÇ Hà +yÉÒHÉù ¾ÉàlÉÉ {ÉoÉÒ.
úÉÉÁiÉ{ÉÒ »Éà´ÉÉoÉÒ ¶ÉÖr{ÉÖÅ §ÉùiÉ~ÉÉà»ÉiÉ {É oÉÉ«É,
lÉÉà lÉàiÉà KÉmÉÒ«É{ÉÒ »Éà´ÉÉ Hù´ÉÒ. Xà lÉà{ÉÉoÉÒ ~ÉÖùÖÅ {É
oÉÉ«É lÉÉà ´É䶫É{ÉÒ »Éà´ÉÉ HùÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉY´ÉÒHÉ
5

(2) {ÉÉùÒ{ÉÉà qùVXà qùàH ùÒlÉà ~ÉÖùÖ¶É HùlÉÉÅ
ù³´ÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ »´ÉNÉÇ +{Éà ~Éù©ÉÉoÉÇ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖrÉà+à
úÉÉÁiÉ{ÉÒ W »Éà´ÉÉ Hù´ÉÒ Xà<+à. +©ÉÖH ¶ÉÖr +©ÉÖH AlÉùlÉÉà Uà. ¶ÉÖr ~ÉÖùÖ¶É ~ɶÉÖoÉÒ ~ÉiÉ {ÉÒSÉÉà Uà. ¶ÉÖr
úÉÉÁiÉ{ÉÉà +ɸÉÒlÉ Uà lÉà©É H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ W ¶ÉÖr yÉ{«É {ÉÉùÒ{ÉÒ lÉÉà H±~É{ÉÉ W ¶ÉÒ oÉ< ¶ÉHà ? úÉÉÁiÉ
©É¾ÉùÉW{ÉÉà ¶ÉÖr »mÉÒoÉÒ oÉ«Éà±É ~ÉÖmÉ úÉÉÁiÉ NÉiÉÉ«É.
oÉ< X«É Uà.
+y«ÉÉ«É 10, ¶±ÉÉàH 75-78, 82, 83, 102, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÒ ~ÉÖmÉÒ »ÉÉlÉ ~ÉàhÒ »ÉÖyÉÒ {ÉÒSÉÒ NÉiÉÉ«É.
(3) úÉÉÁiÉ»Éà´ÉÉ W ¶ÉÖrÉà{ÉÉà +àH©ÉÉmÉ yÉ©ÉÇ Uà.
103©ÉÉÅ H¾à´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà &
lÉà
{
ÉÉà
W{©É lÉà ©ÉÉ÷à oÉ«ÉÉà Uà, +à÷±Éà Hà ¶ÉÖr{ÉÖÅ ¶ÉÉà¶ÉiÉ
+y«ÉÉ~É{É, +y«É«É{É, «É[É Hù´ÉÉà, «É[É HùÉ´É´ÉÉà,
qÉ{É ±Éà´ÉÖÅ, qÉ{É +É~É´ÉÖÅ, +É 6 H©ÉÉâ úÉÉÁiÉ{ÉÉÅ Uà. úÉÉÁiÉ{ÉÉà W{©É»ÉÒu +yÉÒHÉù +{Éà yÉ©ÉÇ»ÉÅNÉlÉ Uà.
(4) qùàH ´ÉiÉÇ ©ÉÉ÷à +ÉY´ÉÒHÉ{ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉà +±ÉNÉ
lÉà©ÉÉÅoÉÒ «É[É HùÉ´É´ÉÉà, +y«ÉÉ~É{É +{Éà qÉ{É ±Éà´ÉÖÅ, +É
mÉiÉ úÉÉÁiÉ{ÉÒ +ÉY´ÉÒHÉ{ÉÉÅ ¾Éà´ÉÉoÉÒ KÉmÉÒ«É ©ÉÉ÷à +±ÉNÉ {ÉIÒ HùÉ«ÉÉÅ Uà. úÉÉÁiÉ{ÉÉÅ H©ÉÉâ +{«É ´ÉiÉÉâ
´ÉYÇlÉ Uà. ´Éä¶«É ~ÉiÉ +É 3 H©ÉÉâ HùÒ ¶ÉHà {ɾÓ. ©ÉÉ÷à ´ÉYÇlÉ Uà, ~ÉùÅlÉÖ úÉÉÁiÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +ÉY´ÉÒHÉ
©ÉÉ÷à HÉà<~ÉiÉ ´ÉiÉÇ{ÉÖÅ H©ÉÇ HùÒ ¶ÉHà Uà.
úÉÉÁiÉ ©ÉÉ÷à ¥ÉyÉÉ W ©ÉÉNÉÉâ LÉÖ±±ÉÉ Uà.
¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ »oÉÉ~ÉÒlÉ ´ÉiÉÇ´«É´É»oÉÉ{ÉÉ ¥ÉSÉÉ´É©ÉÉÅ +à´ÉÉà
úÉÉÁiÉ ©ÉÉ÷à {ÉÒ«ÉlÉ HùÉ«Éà±ÉÉÅ H©ÉÉâoÉÒ Xà lÉà{ÉÉà
Y´É{É{ÉÒ´ÉÉǾ {É oÉÉ«É, lÉÉà KÉmÉÒ«É yÉ©ÉÇ ¥ÉX´ÉÒ{Éà lÉHÇ ùWÖ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Hà +É ´«É´É»oÉÉ »ÉÉ©ÉÉYH
+{Éà +ÉoÉÔH »ÉÅlÉÖ±É{É
~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Y´É{É{ÉÒ´ÉÉǾ Hùà.
Xà KÉmÉÒ«É yÉ©ÉÇoÉÒ ~ÉiÉ ©É{ÉÖ{ÉÒ ´ÉiÉÇ´«É´É»oÉÉ »É©ÉOÉ ©ÉÉ{É´ÉXlÉ ©ÉÉ÷à WùÖùÒ ¾lÉÒ. +É
lÉà{ÉÉà Y´É{É{ÉÒ´ÉÉǾ {É ©ÉÉ÷à ¶Éù©ÉW{ÉH Uà. +ÉyÉÖ{ÉÒH «ÉÖNÉ©ÉÉÅ ´«É´É»oÉÉ H©ÉÇ +ÉyÉÉùÒlÉ
{ɾÓ, ~ÉùÅ l ÉÖ W{©É
oÉÉ«É, lÉÉà LÉàlÉÒ, NÉÉà~ÉɱÉ{É,
+ÉyÉÉùÒlÉ W Uà .
´Éà ~ ÉÉù ´ÉNÉà ù à Hù´ÉÉ{ÉÖ Å lÉÉà HÉà< ~ÉÉNÉ±É W +à{Éà ©ÉÉ{Éà
+{«ÉoÉÉ ©ÉÖLÉÇ úÉÉÁiÉ{Éà
úÉÉÁiÉ ©ÉÉ÷à yÉ©ÉÇ»ÉÅNÉlÉ

´
ÉlÉÉ
»É©ÉÉ{É
G«ÉÉÅ
o
ÉÒ
NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà ?
Uà.
¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇ »ÉÉ©Éà{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Ò ÷ÒHÉ +à Uà Hà
©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉ©ÉÉÅ £»ÉÉ«Éà±É úÉÉÁiÉ ¥ÉyÉÉ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ qÉ{É
¾Ò{qÖ
yÉ©ÉÇ©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Ö ©ÉÉà÷É ~ÉÉ«Éà yÉ©ÉÇ~ÉùÒ´ÉlÉÇ{É oÉ«Éà±É
»´ÉÒHÉùÒ ¶ÉHà Uà. HÉùiÉ Hà úÉÉÁiÉ +N{ÉÒ +{Éà W³{ÉÒ
Wà©É ~É´ÉÒmÉ Uà. ©ÉÖ»ÉÒ¥ÉlÉ{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉà úÉÉÁiÉ NÉ©Éà l«ÉÉÅ Uà. ©ÉÖL«Él´Éà HoÉÒlÉ {ÉÒSɱÉÉ ´ÉiÉÉâ©ÉÉÅ +É©É ´ÉÒ¶Éà¶É ¥É{«ÉÖÅ
+{{É »´ÉÒHÉùà lÉÉà lÉà{Éà ~ÉÉ~É {ÉelÉÖÅ {ÉoÉÒ. Wà´ÉÒ ùÒlÉà Uà. Xà ©É{ÉÖ{ÉÒ +É ´ÉiÉÇ´«É´É»oÉÉ ¡ÉÉ©ÉÉiÉÒH +{Éà »ÉÅlÉÖ±ÉÒlÉ
¾ÉàlÉ lÉÉà +É÷±ÉÉ ¥É¾Éà³É ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ yÉ©ÉÇ~ÉùÒ´ÉlÉÇ{É oÉ«ÉÖÅ
+ÉHɶÉ{Éà HÒSÉe ±ÉÉNÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ lÉà ùÒlÉà.
A~É«ÉÇÖGlÉ ¶±ÉÉàHÉàoÉÒ lÉà{ÉÉ ùSÉ«ÉÒlÉÉ »~ɶ÷ ùÒlÉà +à {É ¾ÉàlÉ ! ©É{ÉÖ{ÉÒ +É ´ÉiÉÇ´«É´É»oÉÉ ©ÉÉmÉ ¾Ò{qÖ+Éà
©ÉÉ÷à {ɾÓ, ~ÉùÅlÉÖ »É©ÉOÉ ©ÉÉ{É´ÉXlÉ ©ÉÉ÷à ¶Éù©ÉW{ÉH
»ÉÅqà¶ÉÉà +É~É´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà Hà &
(1) XlÉÒ yÉ©ÉÇoÉÒ {ÉIÒ oÉÉ«É Uà, H©ÉÇoÉÒ {ɾÓ. Uà. ©É{ÉÖ»©ÉÞlÉÒ ¥ÉÉàyÉÒlÉ +É ´ÉiÉÇ´«É´É»oÉÉoÉÒ ¾Ò{qÖ yÉ©ÉÇ{Éà
úÉÉÁiÉ W{©ÉoÉÒ W ¸Éà¶c Uà +{Éà lÉà lÉ©ÉÉ©É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ NÉÉäù´É ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É lÉà »É©ÉW´ÉÖÅ ©ÉÖ¶Hà±É
Uà. »É©ÉOÉ »ÉÞ¶÷Ò{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ lÉà{ÉÒ »ÉÖ´ÉÒyÉÉ ©ÉÉ÷à HùÉ«Éà±É Uà. ~ÉÖùÉlÉ{É «ÉÖNÉ©ÉÉÅ ©É{ÉÖ»©ÉÞlÉÒ{ÉÒ +É ´«É´É»oÉÉ HqÉSÉ
Uà. lÉàiÉà ´ÉÒwÉ{É ¾Éà´ÉÉ{ÉÒ WùÖù {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà ©ÉÖLÉÇ A~É«ÉÉàNÉÒ ù¾Ò ¾¶Éà, ~ÉùÅlÉÖ +ÉyÉÖ{ÉÒH «ÉÖNÉ©ÉÉÅ HÉà<
~ÉÉNÉ±É ©ÉÉ{É´ÉÒ W lÉà{Éà A~É«ÉÉàNÉÒ cùÉ´ÉÒ ¶ÉHà.
úÉÉÁiÉ ~ÉiÉ qà´ÉlÉÉ »É©ÉÉ{É Uà.
""»´ÉNÉÇ©ÉÉÅ W lÉÉùà W´ÉÅÖÅ Uà, ~ÉiÉ W< ¶ÉHÒ¶É {ɾÒ.''
[¾Ò{qÒ ~ÉÉKÉÒH "»ÉùÒlÉÉ' £àúÉÖ. wÒlÉÒ«É 2008©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉ«Éà±É
""Hà©É ©É¾ÉùÉW?''  

±Éà
L
É{ÉÉà
´ÉÉq] ~ÉiÉ NÉÅyÉÉ«É Uà. NÉÅqÒ ´É»lÉÖ+Éà{Éà
""lÉá qÉùÖ +{Éà ¥ÉÒeÒ +à÷±ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ ~ÉÒyÉÉÅ Uà »ÉÅHàKÉÒ~lÉ
lÉÉùÉà+{ÉÖ¶´ÉÉ»É 

»´ÉNÉÇ©ÉÉÅ »oÉÉ{É {ÉoÉÒ.''
""~ÉiÉ ©ÉùlÉÒ ´ÉLÉlÉà ¶´ÉÉ»É lÉÉà ¾ÖÅ +¾Ó W UÉàeÒ W´ÉÉ{ÉÉà UÖÅ {Éà!''

6

(79)

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

yÉ©ÉÇ»oÉÉ{Éà A©É÷Ò ~Ée´ÉÉ{ÉÒ
±ÉÉàHÉà{ÉÒ +ÉqlÉà ±ÉÒyÉà±ÉÉ §ÉÉàNÉ
1±ÉÒ +ÉèG÷Éà¥Éù{ÉÉ "qÒ´«É §ÉÉ»Hùà' Hùà±ÉÒ lÉÉù´ÉiÉÒ ¡É©ÉÉiÉà ©ÉÅqÒùÉà©ÉÉÅ +{Éà yÉÉ©ÉÔH »oɳÉà+à A©É÷Ò ~ÉelÉÉ
±ÉÉàHÉà{ÉÒ oÉ«Éà±ÉÒ X{ɾÉ{ÉÒ {ÉÒSÉà ¡É©ÉÉiÉà Uà.
A©É÷Ò ~Ée´ÉÉ{ÉÒ +ÉqlÉà ±ÉÒyÉà±ÉÉ §ÉÉàNÉ
3 £àúÉÖ+ÉùÒ 1954
1964
1990
15 WÖ±ÉÉ< 1996
14 X{«ÉÖ+ÉùÒ 1999
28 +ÉèNÉ»÷ 2003

+±±ÉɾɥÉÉq{ÉÉ HÖŧɩÉà³É qù©ÉÒ«ÉÉ{É yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 800{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
¾W«ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉàlÉÉ{É{Éà ~ÉooÉù ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÒyÉÒ qù©ÉÒ«ÉÉ{É 270{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
¾W«ÉÉmÉÒ+Éà{ÉÒ {ÉɻɧÉÉNÉ©ÉÉÅ 1426{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
AVWä{É{ÉÉ ©É¾ÉHɱÉපÉù ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 34{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
Hàù³{ÉÉ »É¥ÉùÒ©ÉɱÉÉ ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ ~ÉÉ©¥ÉÉ ¥Éà] Hà©~É©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÒ yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 53{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
{ÉÉ»ÉÒH ~ÉÉ»Éà NÉÉàqÉ´ÉùÒ {ÉqÒ©ÉÉÅ »{ÉÉ{É qù©ÉÒ«ÉÉ{É yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 37{ÉÉÅ +{Éà
HÖŧɩÉà³É{ÉÒ yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 39{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
2004
¾W«ÉÉmÉÒ+Éà{ÉÒ ¶ÉàlÉÉ{É{Éà ~ÉooÉù ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÒyÉÒ©ÉÉÅ 251{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
26 X{«ÉÖ+ÉùÒ 2005 ©É¾Éùɶ÷Ä{ÉÉ ´ÉÉ< ¶É¾àù{ÉÉ qà´ÉÒ©ÉÅqÒù ~ÉÉ»Éà{ÉÒ yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 340{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
4 {É´Éà©¥Éù 2006
~ÉÖùÒ{ÉÉ WNÉ{{ÉÉoÉ ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 4{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
14 +ÉèG÷Éà¥Éù 2007 ~ÉÉ´ÉÉNÉh ©É¾ÉHÉ³Ò ©ÉÅqÒù ¥É¾Éù yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 12{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
3 X{«ÉÖ+ÉùÒ 2008 +ÉÅzÉ¡Éqà¶É{ÉÉ ´ÉÒW«É´ÉÉeÉ LÉÉlÉà qÖNÉÇ ©ÉɱÉපÉù ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ yÉIÉ©ÉÖIÒoÉÒ 5{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
27 ©ÉÉSÉÇ 2008
©Éy«É ¡Éqà¶É{ÉÉ NÉÖ{ÉÉ ~ÉÉ»Éà, +¶ÉÉàH{ÉNÉù©ÉÉÅ HùÒ±ÉÉ ©Éà³É qù©ÉÒ«ÉÉ{É ©ÉÅqÒù©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÒ
yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 8{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
4 WÖ±ÉÉ< 2008
+ÉàùÒ»»ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÖùÒ ùoÉ«ÉÉmÉÉ qù©ÉÒ«ÉÉ{É WNÉ{{ÉÉoÉ ©ÉÅqÒù ¥É¾Éù oÉ«Éà±ÉÒ yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ
6{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
3 +ÉèNÉ»÷ 2008
{É«É{ÉÉqà´ÉÒ ©ÉÅqÒù{ÉÒ yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ 162{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
2 +ÉèG÷Éà¥Éù 2008 ~ÉÉ´ÉÉNÉh{ÉÉ q¶ÉÇ{Éà mÉÒX {ÉÉàùlÉà WlÉÉÅ 9 §ÉGlÉÉà{ÉÉÅ ©ÉÉàlÉ
+É ´É¶ÉÇ{ÉÒ {É´ÉùÉmÉÒ{ÉÉ ~ɾà±ÉÉ W qÒ´É»Éà XàyÉ~ÉÖù{ÉÒ qÒ´«É §ÉÉ»Hù{ÉÉ lÉÉ. 1-10{ÉÉ ±ÉàLÉH HÉ{ÉÉ ¥ÉÉÅ÷´ÉÉ{ÉÉà
SÉÉ©ÉÖeÅ É ©ÉÅqÒù{ÉÒ yÉIÉ©ÉÖIÒ©ÉÉÅ +PÉÒHÞlÉ ©ÉɾÒlÉÒ ¡É©ÉÉiÉà »ÉÖù ~ÉiÉ H<ÅH +à´ÉÉà W Uà. +à©É{ÉÉ ©ÉlÉà lɾà´ÉÉùÉà
147 ¸ÉuɳÖ+Éà{ÉÉà §ÉÉàNÉ ±Éà´ÉÉ«ÉÉà Uà. +É©É {ÉÒùoÉÇH ÷ÉiÉà yÉÉ©ÉÔH »oɳÉà ~Éù A©É÷Ò ~ÉelÉÉ ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ ¶ÉÒ»lÉ{ÉÉà
oÉ«Éà±ÉÒ X{ɾÉ{ÉÒ{ÉÉà X¾àù +ÉÅHeÉà 3600{Éà ´É³Éà÷Ò +§ÉÉ´É +{Éà ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ LÉÉ©ÉÒ{Éà HÉùiÉà qÖPÉÇ÷{ÉÉ+Éà
X«É Uà. XàHà +É´ÉÒ HÉà<~ÉiÉ X¾àù qÖPÉÇ÷{ÉÉ©ÉÉÅ oÉlÉÒ PÉ÷lÉÒ ¾Éà«É Uà. +à©ÉiÉà XàyÉ~ÉÖù{ÉÒ qÖPÉÇ÷{ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉÒ¶ÉÇH
X{ɾÉ{ÉÒ{ÉÉ +ÉÅHeÉ ´ÉÉ»lÉ´ÉÒH §ÉÉN«Éà W ¾Éà«É Uà +É~«ÉÖÅ Uà "+É»oÉÉ{ÉÉ ~ÉÖù©ÉÉÅ Y´É NÉÖ©ÉÉ´ÉlÉÉ ¸ÉuɳÖ+Éà'
+{Éà ´ÉyÉÖ »ÉÅ§É´É X¾àù +ÉÅHeÉ HùlÉÉÅ PÉiÉÒ ´ÉyÉÖ ´ÉÒSÉÉù HùÉà yɻɩɻÉlÉÉ ~ÉÖù©ÉÉÅ HÉàiÉ ~Éeà? HÉÅ lÉÉà
HÉà< qÖ»Éɾ»ÉÒ +oÉ´ÉÉ HÉà< ©ÉÖLÉÇ lÉÉùÖ.
X{ɾÉ{ÉÒ{ÉÉà W ¾Éà«É Uà.
HÉ{ÉÉ ¥ÉÉÅ÷´ÉÉ{ÉÉ ©ÉlÉà ¾XùÉà{ÉÒ ©Éàq{ÉÒ A©É÷Ò
+É~ÉiÉà 77©ÉÉ +ÅH{ÉÉ +OɱÉàLÉ©ÉÉÅ {Éä{ÉÉqà´ÉÒ©ÉÉÅ
oÉ«Éà±ÉÒ X{ɾÉ{ÉÒ{ÉÉ »ÉÅq§Éâ ¸ÉuÉ{Éà {É¾Ó ~ÉiÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ ~Ée´ÉÉ{ÉÒ XiÉ ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{Éà ¾lÉÒ W. +à©É{ÉÉ ±ÉàLÉ
A©É÷Ò ~Ée´ÉÉ{ÉÒ +ÉqlÉ{Éà W W´ÉÉ¥ÉqÉù càù´ÉÒ Uà. ©ÉÉž{à ÉÉ BeÉà ´ÉÒSÉÉù ¡Éàù{ÉÉùÉ ¶É¥qÉà WÖ+Éà& lɾà´ÉÉùÉà{ÉÉ
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

(79)

7

qÒ´É»Éà yÉÉ©ÉÔH »oɳÉà+à A©É÷Ò ~ÉelÉÉ §ÉGlÉÉà©ÉÉÅ{ÉÉ
qùàH{Éà W±ÉqÒ q¶ÉÇ{É Hù´ÉÉÅ ¾Éà«É Uà +{Éà ©ÉÖlÉÔ »ÉÉ©Éà
»ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ »É©É«É A§ÉÉ ù¾Ò{Éà ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ Hù´ÉÒ ¾Éà«É
Uà... ÷Éà³É{Éà ¥ÉÖuÒ ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ (~ÉUÒ ´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ{ÉÉà
lÉÉà ¡ÉüÉ W G«ÉÉÅ ùÂÉà?)... »ÉÉn´ÉÒH ©É{É »ÉÉoÉà <¶´Éù{ÉÉ
SÉùiÉ©ÉÉÅ ©ÉÉoÉÖÅ {É©ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É´ÉlÉÉ ¸ÉuɳÖ+Éà V«ÉÉùà
Y´É ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´Éà l«ÉÉùà HÖ©É³É ¥ÉɳH{Éà
©ÉÉoÉà ~ÉNÉ ©ÉÖHÒ qàlÉÉÅ +SÉHÉlÉÉ {ÉoÉÒ. W©ÉÒ{É ~Éù
~Éeà±ÉÉ +{«É ¸ÉuɳÖ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ qùHÉù HÉà< HùlÉÖÅ
{ÉoÉÒ. ¥ÉyÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Y´É ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ ©ÉùiÉÒ«ÉÉ ¥É{Éà
Uà.... +É«ÉÉàW{É ´ÉNÉù A©É÷Ò ~Ée´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÞnÉÒ +{Éà
¶ÉÒ»lÉ lÉoÉÉ ´«É´É»oÉÉ{ÉÉ +§ÉÉ´É{Éà HÉùiÉà +É´ÉÒ
PÉ÷{ÉÉ+Éà ¥É{Éà Uà.
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉà lÉÉà »~ɶ÷ ©ÉlÉ Uà Hà A©É÷Ò ~Ée´ÉÉ{ÉÒ
±ÉÉàHÉà{ÉÒ +ÉqlÉ{Éà ~ɾÉáSÉÒ ´É³´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉà< ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ
»É©ÉoÉÇ {ÉoÉÒ. +àH©ÉÉmÉ ´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ
A©É÷Ò ~ÉÉ»Éà W +à »ÉÉ©Éo«ÉÇ Uà. ±ÉÉàHÉà
~Ée´ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉàlÉà Wà HÅ< HùÒ ùÂÉ Uà lÉà{ÉÒ
+ÉqlÉ{Éà «ÉÉàN«ÉlÉÉ ´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ~ÉÖ´ÉÇH lÉ~ÉÉ»ÉlÉÉ
~ɾÉáSÉÒ oÉÉ«É +à +àH©Éà´É A~ÉÉ«É Uà +{Éà
©ÉÉ÷à WùÖùÒ Uà ±ÉÉàHXNÉÞlÉÒ&
´É³´ÉÉ lÉàSÉè{ɱÉÉà
Hà ¡É»ÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà »ÉÉ©Éà
Hà´É³ lÉÉà lÉà©É{ÉÖÅ yÉÅyÉÉqÉùÒ ¾ÒlÉ ~Éeà±ÉÖÅ
´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ ¾Éà«É Uà lÉàoÉÒ +à©É{ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÉà<
W »É©ÉoÉÇ Uà +ɶÉÉ ùÉLÉ´ÉÒ +à ]ÉÅ]´ÉÉ{ÉÉÅ
~ÉÉiÉÒoÉÒ lÉù»É UÒ~ÉÉ´É´ÉÉ Wà´ÉÒ
´ÉÉlÉ Uà +{Éà lÉàoÉÒ W ±ÉÉàHXNÉÞlÉÒ{ÉÒ £ùW +É~ÉiÉÒ
ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà{ÉÒ ¥É{ÉÒ ù¾à Uà.
+É~ÉiÉà ~ÉÉàlÉà ©ÉÅqÒù{ÉÉà yÉIÉà {ÉÉ HùÒ+à +à÷±Éà
¾ÉÅ´É! ~ÉUÒ lÉÉà ù¾àlÉÉÅ ù¾àlÉÉÅ +{ÉÖHùiÉ{ÉÒ <SUÉ
Hù{ÉÉù ~ÉiÉ +É~ÉiÉ{Éà Xà<{Éà ´ÉÒSÉÉùlÉÉà oɶÉà W Hà
"+É ©ÉÉiÉ»É ©ÉÅqÒùà ©ÉÖt±É {ÉÉ WlÉÉà ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ »ÉÖLÉÒ
Uà, »´É»oÉ Uà, +É{ÉÅqÒ Uà, lÉÉà +É~ÉiÉà yÉIÉ ¶ÉÉ
©ÉÉ÷à LÉÉ´ÉÉ?'
+É ´ÉÉlÉ{ÉÉ »É©ÉoÉÇ{É©ÉÉÅ ±ÉàLÉ ~ÉÖùÉà HùlÉÉÅ »´ÉÉ{É֧ɴÉ
÷ÉÅ H Ö Å lÉà { Éà ©ÉÒmÉÉà , +É~É´ÉeÉ< {ÉÉ »É©ÉWlÉÉÅ
»ÉɾYHlÉÉoÉÒ ±ÉàXà.
©ÉÉùÒ ~Él{ÉÒ ´ÉÒiÉÉ{Éà ©ÉÅqÒùÉà{ÉÖÅ +ÉH¶ÉÇiÉ ¾lÉÖ.Å ¸ÉÉ´ÉiÉ
©É¾Ò{ÉÉ{ÉÉ qù »ÉÉà©É´ÉÉùà lÉÉà ´É¾à±ÉÒ ~ÉùÉàhà SÉÉù ´ÉÉN«Éà
8
(79)

©É±ÉÉe, HɱɥÉÉqà´ÉÒ, LÉàlÉ´ÉÉeÒ +{Éà Uà±±Éà »ÉÉ{lÉÉJÖ]{ÉÉ
+©ÉÉùÉ PÉàùoÉÒ +à ±ÉÉ<{É ±ÉNÉÉe´ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉÖ±É{ÉÉoÉ ~ɾÉáSÉÒ
WlÉÒ ¾lÉÒ. +à +oÉÇ©ÉÉÅ ´ÉÒiÉÉ ¸ÉuÉ³Ö ¾lÉÒ, A~É´ÉÉ»É+àH ÷ÉiÉÉÅ HùlÉÒ ¾lÉÒ. ~ÉÖX~ÉÉc©ÉÉÅ cÒHcÒH »É©É«É
+É~ÉlÉÒ ¾lÉÒ. XlÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ¥É{«ÉÉ ~ÉUÒ ~ÉiÉ ©Éá
+à{Éà G«ÉÉùà«É +à ´ÉÉlÉà ÷ÉàHÒ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ +ÉWà +à
©ÉÉmÉ ¥Éà ©ÉÒ{ÉÒ÷ ~ÉÖùlÉÒ W qÒ´ÉÉ-+NÉù¥ÉnÉÒ Hù´ÉÉ
A§ÉÒ ù¾à Uà +{Éà +à »ÉÒ´ÉÉ«É{ÉÉÅ +à{ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ W
´É³NÉiÉÉà UÖ÷Ò NÉ«ÉÉÅ Uà.
+à W ¡É©ÉÉiÉà ~ÉÖmÉÒ ¾¶ÉÉÇ{ÉÉÅ ±ÉNɧÉNÉ lÉà´ÉÉÅ W
¥ÉyÉÉÅ ´É³NÉiÉÉà ©ÉÖ. ù©ÉiÉ ~ÉÉcH{ÉÒ ~ɾà±ÉÒ W
©ÉÖ±ÉÉHÉlÉoÉÒ LÉùÒ ~ÉeëÉÉÅ Uà +{Éà +à ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÉ
©ÉÉNÉâ ´É³Ò NÉ< Uà. +»lÉÖ.

"¡ÉÒlÉ HùÒ, lÉÉà HùÒ XiÉÉà'
©ÉÒmÉ {Éùà{r ©É»ÉùÉiÉÒ 4oÉÒ +ÉèG÷Éà¥Éù{Éà ¶É{ÉÒ´ÉÉù{ÉÖÅ
q³qÉù NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÒe-eà +à©É H¾Ò{Éà +É~ÉÒ NÉ«ÉÉ Hà
""¥ÉùÉ¥Éù ´ÉÉÅSÉÒ{Éà HÅ<H ±ÉLÉÉà.''
+à q³qÉù +LÉ¥ÉÉù{ÉÉ APÉelÉÉ ~ÉÉ{Éà ©ÉoÉɳÉ{ÉÉ
»É©ÉÉSÉÉù ±ÉàLÉà £É£eÉ Wà´ÉÉ ©ÉÉà÷É ÷É<~É +{Éà »ÉÅ¥ÉÅyÉÒlÉ
~ÉÉmÉÉà{ÉÒ mÉiÉ ùÅNÉÒ{É lɻɴÉÒùÉà »ÉÉoÉà +àH +ÉLÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ{ÉÒ
ùÉà©ÉÉÅSÉH »÷ÉàùÒ UÉ~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ, Wà ©É»ÉùÉiÉÒ{ÉÒ
§É±ÉÉ©ÉiÉ{ÉÉà »ÉÅq§ÉÇ ¾lÉÉà.
»÷ÉàùÒ HÅ<H +É´ÉÒ ¾lÉÒ. »ÉÖùlÉ{ÉÖÅ +àH ©Éy«É©É ´ÉNÉÔ«É
NÉÞ¾»oÉ HÖ÷ÖÅ¥É Wà{Éà ~ÉÖW{ÉÒ«É NÉiÉÒ{Éà ´ÉÅq{É HùlÉÖÅ ¾lÉÖÅ
lÉà Wä{É »ÉÉyÉÖ +{Éà PÉù{ÉÒ NÉÞ¾ÒiÉÒ ´ÉSSÉà ¡Éà©É»ÉÅ¥ÉÅyÉ
¥ÉÅyÉÉ< NÉ«ÉÉà. J©ÉÉ{ÉÖ»ÉÉù +à »ÉÅ¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ ´ÉÒHÞnÉÒ ¡É´Éà¶ÉÒ{Éà
+à÷±ÉÒ ¾qà ´ÉHùÒ Hà »ÉÉyÉÖ+à ¡Éà«É»ÉÒ{ÉÒ »ÉÅ©ÉlÉÒoÉÒ W
lÉà{ÉÉ ~ÉlÉÒ{ÉÖÅ LÉÖ{É HùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ~Éàù´ÉÒ HùÒ, ~ÉiÉ
{ÉÒ¶£³ NÉ«ÉÉà. ¡Éà«É»ÉÒ+à HÂÖÅ, ""¾ÖÅ ¾ÉWù ¾ÉàlÉ lÉÉà
{ÉÒ¶£³lÉÉ {ÉÉ ©É³lÉ. HÅ< ´ÉÉÅyÉÉà {ɾÓ. ¾´Éà ¾ÖÅ W +à
HÉ©É ~ÉlÉÉ´ÉÒ q<¶É.''
+É÷±ÉÒ ÷ÖÅHÒ ´ÉÉlÉ{Éà ©ÉÒe-eà+à ~ÉÖùÉ Hq{ÉÉ +àH
+ÉLÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ¥É¾à±ÉÉ´ÉÒ Uà, V«ÉÉùà +à W ´ÉÉlÉ{Éà
lÉà{ÉÉ +ÉNɱÉÉ qÒ´É»Éà qÒ´«É §ÉÉ»Hùà +Åqù{ÉÉ ~ÉÉ{Éà
©ÉÉmÉ »ÉÉeÒ SÉÉà´ÉÒ»É ÷ÖÅHÒ ±ÉÉ<{ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉlÉÉ´ÉÒ {ÉÉLÉÒ'lÉÒ.
+É{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{Éà +É~ÉiÉÉ NÉÖWùÉlÉÒ ~ÉmÉHÉùl´É
~Éù LÉÉ»»ÉÒ SÉSÉÉÇ oÉ< ¶ÉHà lÉà©É Uà, ~ÉiÉ +É~ÉiÉà +à
HoÉÉ{Éà +É~ÉiÉÒ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ùÒlÉà W SÉSÉÇ´ÉÒ Uà.

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

¡Éà©É ¶ÉÉÅlÉÒqÉ«ÉH Uà-¶ÉÉlÉÉqÉ«ÉH Uà. Wà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà
»ÉÅ´Éàq{ɶÉÒ±É ¾ä«ÉÅÖ Uà lÉà{Éà ¾ä«ÉÉ{ÉÒ ÷ÉhH ©ÉÉ÷à ¡Éà©É{ÉÒ
¶ÉÉàyÉ ¾Éà«É Uà. ¡Éà©É»ÉÅ¥ÉÅyÉ AlHÞ¶÷ ©ÉämÉÒ»ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà.
»ÉÉ©ÉÉ{Éà Lɧ§Éà Hà UÉlÉÒ+à ©ÉÉoÉÖÅ ÷àH´ÉÒ{Éà ¾ÖÅ£ +{É֧ɴÉÒ
¶ÉHÉ«É lÉà ¡Éà©É. +É´ÉÉà ¡Éà©É HÉà< {ÉÒ«É©É©ÉÉÅ ¥ÉÅyÉÉ«Éà±ÉÉà
{ÉoÉÒ ¾ÉàlÉÉà, qÖ{ÉÒ«ÉÉqÉùÒoÉÒ +à ~Éù ¾Éà«É Uà.
ùÖ¶ÉÒHà¶É ©ÉÖLÉùY{ÉÒ £Ò±©É "+§ÉÒ©ÉÉ{É' Xà< Uà?
»ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà LɱÉ{ÉÉ«ÉÒHÉ{ÉÉÅ ~ÉÉmÉÉà §ÉW´ÉlÉÒ ¥ÉÒ{qÖ
+à £Ò±©É©ÉÉÅ A©ÉqÉ ¡Éà«É»ÉÒ ¥É{ÉÒ Uà. <¶ÉÉÇ©ÉÉÅ ¥É³à±ÉÉà
+©ÉÒlÉÉ§É ¾ä«ÉÉ{ÉÒ ¾ÖÅ£ ©ÉÉ÷à +à{ÉÒ ~ÉÉ»Éà WlÉÉà ¾Éà«É
Uà. +àH ¡É»ÉÅNÉà lÉà{Éà ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ ~Él{ÉÒ W«ÉÉ ~ÉiÉ l«ÉÉÅ W
~ɾÉáSÉÒ X«É Uà. +à XiÉà Uà Hà +à l«ÉÉÅ W ¾Éà«É.
+É´ÉÉ AlHÞ¶÷ ¡Éà©É»ÉÅ¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ »ÉÅ´ÉÉqÉà ©ÉÖÅNÉÉ oÉ< WlÉÉ
¾Éà«É Uà.
©ÉÉùÉ qÖù{ÉÉ +àH HÉHÉ{ÉÒ WÖ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +¾Ó «ÉÉq
+É´Éà Uà. »ÉqÃNÉÞ¾»oÉ{ÉÒ ùÉÅNÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉà§ÉlÉÉ +à HÉHÉ
»ÉÅ~É{{É +{Éà +É¥ÉùÖqÉù ¾lÉÉ. ~Él{ÉÒ +{Éà »ÉÅlÉÉ{ÉÉà
»ÉÉoÉà »ÉÖLÉSÉà{É©ÉÉÅ Y´ÉlÉÉ ¾lÉÉ. »ÉÉùÖÅ HÖ÷ÖÅ¥É Xà HÉà<{Éà
¥ÉlÉÉ´É´ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà HÉHÉ{ÉÉ HÖ÷ÖÅ¥É ¡Él«Éà +ÉÅNÉ³Ò SÉÓyÉÒ
¶ÉHÉ«É.
+à HÉHÉ+à +àH l«ÉHlÉÉ{Éà +±ÉNÉ ¢±Éè÷ LÉùÒqÒ
+É~ÉÒ{Éà +±ÉNÉ "ùÉLÉÒ ¾lÉÒ'. +´ÉÉù{É´ÉÉù +à l«ÉÉÅ
WlÉÉ +{Éà H´ÉSÉÒlÉ ù¾àlÉÉ ~ÉiÉ LÉùÉ. XàHà, ±ÉÉàH
©ÉÉ÷à lÉÉà +ÉÅLÉ©ÉÓSÉHÉùÒ{Éà ©ÉÉiÉ´ÉÉ Wà´ÉÒ +à ©É{ÉÉàùÅWH
SÉSÉÉÇ ¾lÉÒ, ~ÉiÉ HÉHÉ{ÉÉ HÖ÷ÖÅ¥ÉÒ+Éà +à ´ÉÉlÉà {ÉSÉÓlÉ
WiÉÉlÉÉ ¾lÉÉ.
+àH ¡É»ÉÅNÉà »ÉÉùÉà ©ÉÒXW Xà<{Éà ©Éá HÉHÉ{Éà ~ÉÖUëÉÖÅ
¾lÉÖÅ, ""©ÉÉùÉÅ HÉHÒ NÉÖiÉÒ«É±É Uà, ùÖ~ÉɳÉÅ Uà, PÉùùLLÉÖ
Uà +{Éà lÉ©É{Éà ~ÉiÉ »ÉÉùÒ ùÒlÉà X³´Éà Uà. ~ÉUÒ
lÉ©ÉÉùà +ÉeÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ{ÉÒ ¶ÉÒ WùÖù?''
HÉHÉ+à ~ÉiÉ XiÉà Hà ©É{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉà<H
càHÉiÉÅÖ W ¶ÉÉàyÉlÉÉ ¾Éà«É lÉà©É ~ÉÖiÉÇ »´É»oÉlÉÉoÉÒ W´ÉÉ¥É
´Éɲ«ÉÉà ¾lÉÉà, ""~ɾà±ÉÉÅ lÉÉà +à »É©ÉY ±Éà Hà lÉÖÅ Wà{ÉÉ
lÉù£ <¶ÉÉùÉà Hù´ÉÉ ©ÉÉÅNÉà Uà lÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ +ÉeÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ
{ÉÉ ¾ÉàlÉÉÅ »ÉÉ´É »ÉÒyÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà. +©ÉÉùÉà +à »ÉÅ¥ÉÅyÉ
»É©ÉW´ÉÉà »É¾à±ÉÉà {ÉoÉÒ, lÉà©É HÉà< »É©ÉWà lÉà´ÉÒ +©É{Éà
+~ÉàKÉÉ ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. lÉÉùà lÉÉà lÉÉùÒ HÉHÒ{Éà W ¥ÉÒùqÉ´É´ÉÉÅ
Xà<+à. ¥ÉyÉÖÅ W XiÉlÉÉÅ UlÉÉÅ +àiÉà G«ÉÉùà«É £ùÒ«ÉÉq{ÉÉà
+àH +KÉù ASSÉÉ«ÉÉâ {ÉoÉÒ. +àH A©ÉqÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »É©ÉÅW»É
§ÉÉ«ÉÉÇ Uà lÉÉùÒ HÉHÒ.''
""+É~ÉiÉà ´ÉÉlÉ ©ÉÉùÉÅ HÉHÒ{ÉÒ {ÉoÉÒ HùlÉÉ.'' ©Éá
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008
(79)

LÉÖ±ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉâ ¾lÉÉà.
""XiÉÖÅ UÖÅ.'' HÉHÉ+à HÂÖÅ ¾lÉÖÅ, ""lÉÉùÉ »É´ÉɱÉ{ÉÉà
W´ÉÉ¥É ©ÉÉmÉ +àH W ÷ÖÅHÉ qÉLɱÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ©É³Ò W¶Éà;
»ÉÉŧɳ& qÖLÉlÉÖÅ ©ÉÉoÉÖÅ ±É<{Éà ¾ÖÅ PÉàù XB +{Éà lÉÉùÒ
HÉHÒ{Éà H¾ÖÅ Hà ©ÉÉoÉÖÅ §ÉÉùÒ ±ÉÉNÉà Uà lÉÉà +à ¾ÉÅ£³Ò
£ÉÅ£³Ò oÉ< X«É. lÉùlÉ ©É{Éà +ÉùÉ©É ©ÉÉ÷à{ÉÒ WN«ÉÉ
HùÒ +É~Éà. ©ÉÉoÉà ¥ÉÉ©É PÉ»ÉÒ{Éà »ÉÖÅ´ÉÉ³É ¾ÉoÉà ©ÉÉoÉÖÅ
q¥ÉÉ´ÉÒ +É~Éà +{Éà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ©É{Éà +ÉùÉ©É {ÉÉ oÉÉ«É
l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà AXNÉùÉà ´Éàcà. ¥É»É, £ùH +¾Ó W Uà.
"©ÉÉoÉÖÅ qÖ&LÉà Uà' lÉà©É lÉÉùÒ HÉHÒ{Éà H¾à´ÉÖÅ ~Éeà; ~Éà±ÉÒ{Éà
H¾à´ÉÖÅ {ÉÉ ~Éeà&''
~ÉÉàlÉÉ{Éà »ÉÉÅNÉÉà~ÉÉÅNÉ »É©ÉY ¶ÉHà lÉà´ÉÉ ~ÉÉmÉ{ÉÒ WùÖù
±ÉNɧÉNÉ »É´ÉÇmÉ +{É֧ɴÉÉlÉÒ ¾Éà«É Uà, ~ÉiÉ "eÉÂÉà
©ÉÉiÉ»É' H«ÉÉÅ lÉÉà +à WùÖùÖ lÉ{Éà q¥ÉÉ´Éà Uà, G«ÉÉÅ LÉÉ{ÉNÉÒ
ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ©ÉoÉÉ©ÉiÉ Hùà Uà.
A~Éù ´ÉÉÅSÉÒ lÉà UÉ~Éɳ´ÉÒ ´ÉÉlÉÉÇ +à XlÉ{ÉÉ
BeÉiÉoÉÒ ~Éù Uà-+oÉÉÇlÉÃ UÉUùÒ Uà +{Éà lÉàoÉÒ W
lÉà©ÉÉÅ ©Éù´ÉÉ-©ÉÉù´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ +É´Éà Uà.
~ÉÉÅSÉ-U qÉ«ÉHÉ ~Éù{ÉÒ +àH NÉÖWùÉlÉÒ £Ò±©É{ÉÉ
{ÉÉ«ÉH ¾»É©ÉÖLÉ HÒHÉiÉÒ{ÉÉ ©ÉÉá+à +´ÉÒ{ÉÉ¶É ´«ÉÉ»É ùSÉÒlÉ
+àH NÉÒlÉ ©ÉÖHÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ...
¡ÉÒlÉ HùÒ lÉÉà HùÒ XiÉÉà §ÉÉ<, ¡ÉÒlÉ HùÒ lÉÉà
HùÒ XiÉÉà
¾Éà«É §É±Éà »ÉÖÅqù ¶«ÉÉ©ÉÉ Hà ~ÉÉàù¥ÉÅqù{ÉÉà ~ÉÉiÉÉà....
¡ÉÒlÉ HùÒ lÉÉà..
~ÉÉiÉÉ{Éà ¶ÉÉiÉÉà HùÒ ¶ÉHà lÉà´ÉÒ ¡ÉÒlÉ-lÉà´ÉÉà ¡Éà©É Wà{Éà
HùlÉÉÅ +É´Éeà {É¾Ó lÉàiÉà Hù´ÉÉà W {ÉÉ Xà<+à.
~Éà±ÉÉà HÉSÉÒ B©Éùà »ÉÉyÉÖ ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±ÉÉà +yÉHSÉùÉà
Wä{É »ÉÉyÉÖ ©ÉÒe-eà{ÉÒ »÷ÉàùÒ©ÉÉÅ ~ÉÉà±ÉÒ»É ~ÉÉ»Éà H¥ÉÖ±ÉÉlÉ
HùlÉÉÅ H¾à Uà, ""©ÉÉmÉ +àH W ´É¶ÉÇ ~ɾà±ÉÉÅ »oÉÒlÉÒ +à
¾lÉÒ Hà ´ÉÒ¾Éù, ¡É´ÉSÉ{É Hà »Él»ÉÅNÉ©ÉÉÅ +{ÉàH »´ÉùÖ~É´ÉÉ{É
©É¾Ò±ÉÉ+Éà{ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ Uà, ~ÉiÉ ©É{Éà
G«ÉÉùà«É +ÉH¶ÉÇiÉ oÉ«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. ~ÉiÉ HÉW±É{ÉÒ ©ÉÒcÒ
´ÉÉiÉÒ+à »ÉÉyÉÖY´É{É©ÉÉÅ lÉÉà£Éà{É ~ÉàqÉ H«ÉÖÈ +{Éà
´ÉäùÉN«É§ÉÅNÉ oÉ«ÉÉà.''
+±«ÉÉ §ÉÉ<! ~ɾà±ÉÒ´ÉÉù ´ÉäùÉN«É§ÉÅNÉ oÉ«ÉÉà Hà
´ÉäùÉN«É§ÉÅNÉ X¾àù oÉ< NÉ«ÉÉà? lÉÖÅ +à´ÉÉà lÉà Hà´ÉÉà
+{ÉÉeÒ Hà ´ÉÉlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ HÉSÉÒ B©Éùà »ÉÉyÉÖ oÉ<
NÉ«ÉÉà +{Éà ´ÉÉlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ ¶É«ÉlÉÉ{É ¥É{ÉÒ{Éà LÉÖ{É Hù´ÉÉ
¾É±ÉÒ ©É²«ÉÉà?
- NÉÖ±ÉÉ¥É
9

~ÉÅSÉùÅNÉÒ +ÉàSU´É AU²«ÉÉà lÉÉà +{{ÉHÖ÷{ÉÒ ´Éà³É
SÉÉÅqÒ{ÉÒ SÉÉLÉeÒ+à SÉeÒ §ÉGlÉÉà oÉ«ÉÉ'lÉÉ §Éà³É

.......................................................
............................................
qùÒr qÖ¥Édz qÒ{É +UÖlÉÉà +{{É ´ÉÒ{ÉÉ +³´É³lÉÉÅ
qà´ÉwÉù{ÉÒ ¥É¾Éù §É÷HlÉÉÅ ÷ÖHeÉ HÉW ÷÷³lÉÉÅ
lÉà qÒ{É +ÉÅ»ÉÖ §ÉÒ{ÉÉÅ ùà.. ¾ùÒ{ÉÉÅ ±ÉÉàSÉ{ÉÒ«ÉÉÅ ©Éá qÒcÉÅ

Hù»É{ÉqÉ»É ©ÉÉiÉàH{ÉÉà A~Éù{ÉÉà +ÉlÉÇ{ÉÉq «ÉÉq +É´Éà Uà?
»ÉÅ´Éàq{ɶÉÒ±É ¾ä«ÉÉÅ{ÉÉ ¥Éà ÷Ò~ÉÉÅ
~ÉÉeà lÉà´ÉÖÅ +àH ¶É¥qSÉÒmÉ

+àcÉÅ qɳ-§ÉÉlÉ-¶ÉÉH
ùÉà÷±ÉÒ{ÉÉ ÷ÖHeÉ
Wà ©É²«ÉÖÅ lÉà A»Éà÷Ò{Éà
~±ÉÉ»÷ÒH{ÉÒ oÉà±ÉÒ©ÉÉÅ §ÉùlÉÉà ¾lÉÉà
(+{Éà +àcÉÅ +ÉÅNɳÉÅ SÉÉ÷lÉÉà ¾lÉÉà)
+ÉùKÉÒlÉ e¥¥ÉÉ©ÉÉÅ ¥Éàcà±É
yÉÉàlÉÒ ~ÉÉ÷±ÉÖ{É »ÉÉeÒ
PÉÖ©É÷Éà »É±É´ÉÉù
+à Xà<{Éà ©ÉÉá ¥ÉNÉÉelÉÉÅ ¾lÉÉÅ
+àc´ÉÉeSÉÉ÷Ö+Éà
÷±ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÒXà +àH UÉàHùÉà
-{ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ< {ÉÉ«ÉH +à
(PÉiÉÉà {ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà +à÷±Éà)
e¥¥ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ
+¾ÓÅ »ÉÖ~Éù £É»÷ PÉiÉÉà ´ÉLÉlÉ oÉÉà§Éà Uà
LÉɱÉÒ eÒ¶ÉÉà £ùÒ £ùÒ{Éà £Å£Éà»É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà
¥É~ÉÉàù{ÉÉ ±ÉÅSÉ{ÉÒ eÒ¶ÉÉà
(+àcÖÅ A»Éàeà±ÉÒ LÉɱÉÒ eÒ¶ÉÉà©ÉÉÅ
+¾ÓoÉÒ W NÉÉeÒ©ÉÉÅ SÉhà Uà
+à{Éà G«ÉÉÅ H¶ÉÖÅ ©É³´ÉÉ{ÉÅÖ ¾lÉÖÅ?)
(+{Éà ±ÉÅSÉeÒ¶ÉÉà{ÉÖÅ +àcÖÅ SÉÉ÷{ÉÉùÉ
l«ÉÉÅ W yÉÉàlÉÒ{ÉÉà ©ÉÒXW NÉ«ÉÉà
¥Éà-SÉÉù ±ÉPÉù´ÉPÉù UÉàHùÉ+Éà ~ÉiÉ
»ÉɱÉÉ ©É£lÉÒ«ÉÉ... ... ...
±ÉÅSÉeÒ¶ÉÉà »ÉÉoÉà W SÉhà Uà)
U÷à U÷à U÷à qÖù ¾c ¾c
+ÉùKÉÒlÉ H©~ÉÉ÷Ç©Éà{÷©ÉÉÅ ¥Éàcà±ÉÉÅ
§ÉÉNÉ +¾ÓoÉÒ {É¾Ó lÉÉà
+àH ~ÉÉ÷±ÉÖ{É +àH yÉÉàlÉÒ
»ÉɱÉÉà...
+àH »ÉÉeÒ +àH »É±É´ÉÉù
¥ÉɥɱÉÉ+à +É<»JÒ©É LÉÉ<{Éà £áHà±É H~É©ÉÉÅoÉÒ
+àH PÉÖ©É÷Éà ¥Éà ¥ÉÉ¥ÉÉ»ÉÖ÷
+ÉÅNɳÒ+à A»ÉàeÒ{Éà
¥ÉÉù-¥ÉÉù ùÖ~ÉÒ«ÉÉ´ÉÉ³Ò eÒ¶ÉÉà
+É<»ÉJÒ©É SÉÉ÷Ò NÉ«ÉÉà ¾lÉÉà
~ÉÖùÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ©ÉÉÅ ¾lÉÉÅ
+à W ¾lÉÉà »ÉɱÉÉà
+ààH +àcÖÅ SÉÉ÷{ÉÉùÉà UÉàHùÉà
~Éà±ÉÉà »ÉɱÉÉà
(WùÉ ©ÉÉà÷Éà ¾lÉÉà +à÷±Éà)
(HqÉSÉ §ÉɶÉÉ {É¾Ó XiÉlÉÉà ¾Éà«É
]÷]÷ e¥¥Éà e¥¥Éà £ùÒ{Éà
HqÉSÉ ÷à´ÉÉ< NÉ«ÉÉà ¾Éà«É
LÉɱÉÒ eÒ¶ÉÉà A~Éù hÉÅHà±ÉÉÅ
HqÉSÉ {É¢£÷ oÉ< NÉ«ÉÉà ¾Éà«É)
hÉÅHiÉ LÉÉà±ÉÒ{Éà
oÉÉàeÒ ´ÉÉù We A§ÉÉà ùÂÉà
10
(79)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

§ÉɴɶÉÚ{«É
+{Éà ~ÉUÒ SÉɱ«ÉÉà NÉ«ÉÉà
l«ÉÉÅ
"HÉWÖ.... ©É»ÉɱÉÉ HÉWÖ'{ÉÒ ¥ÉÖ©É »ÉÉŧɳÒ
yÉÉàlÉÒ+à q¶É{ÉÒ {ÉÉà÷ HÉhÒ
¥Éà ~ÉèHà÷ ©É»ÉɱÉÉHÉWÖ{ÉÉÅ ±É<
PÉÖ©É÷É{Éà +É~«ÉÉÅ
PÉÖ©É÷É+à +àH +àH
¥Éà«É ¥ÉÉ¥ÉÉ»ÉÖ÷Éà{Éà ´É¾áSÉÒ +É~«ÉÉÅ
NÉÉeÒ+à ´¾Ò»É±É ©ÉÉùÒ
+àHq©É yÉÒ©ÉÒ NÉlÉÒ+à
÷à<H +Éè£ H«ÉÖÈ
+{Éà ¥ÉyÉÉ +àc´ÉÉeSÉÉ÷Ö+Éà
¥ÉÒY »ÉÉ<eà
HÉq´É©ÉÉÅ HÖqÒ ~ÉeëÉÉ
{ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÉ¥ÉÉ»ÉÖ÷à
¥Éà-SÉÉù HÉWÖqÉiÉÉ LÉÉ<
¥ÉÉùÒ ¥É¾Éù ¾ÉoÉ HùÒ
+ÉLÉÖÅ ~ÉèHà÷ ByÉÖÅ HùÒ qÒyÉÖÅ
(¥ÉÉ¥ÉÉ»ÉÖ÷ PÉiÉÉà W {ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà {Éà +à÷±Éà)
¥É¾Éù »É´ÉÉù{ÉÉ ´Éù»ÉÉq{ÉÉà HÉq´É LÉÖÅqlÉÉ

~Éà±ÉÉ +àc´ÉÉeSÉÉ÷Ö+Éà
HÉq´É©ÉÉÅ ´ÉàùÉ«Éà±ÉÉ HÉWÖqÉiÉÉ ±Éà´ÉÉ
HÉq´É{ÉÉ ©ÉÖcÉ §Éù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ
LÉ¥Éù {ɾÓ
+àHÉq-¥Éà ¾ÉoÉ ±ÉÉN«ÉÉ Hà {ɾÓ?
¾ÉoÉ ±ÉÉN«ÉÉ ¾¶Éà lÉÉà lÉÉà WùÖù yÉÉà<{Éà LÉÉyÉÉ ¾¶Éà)

W{ÉH {ÉÉ«ÉH »ÉÅ~ÉÉqÒlÉ "»ÉÅ´Éàq{É'{ÉÉ +à¡ÉÒ±É '08{ÉÉ +ÅH©ÉÉÅoÉÒ)

©É³´ÉÉ Wà´ÉÉ ©ÉÉiÉ»É-»ÉWÇH {ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ< {ÉÉ«ÉH{ÉÉà ~ÉùÒ´ÉÉù
»ÉɾÒl«É »ÉÅNÉ©É{ÉÉ A~ÉJ©Éà W¥ÉùÒ »ÉɾÒl«É »Éà´ÉÉ ¥ÉX´Éà
Uà. »Éù{ÉÉ©ÉÖÅ& ¥ÉÉ´ÉÉ »ÉÒtÒ, ~ÉÅSÉÉà±ÉÒ ´ÉÉeÒ »ÉÉ©Éà,
NÉÉà~ÉÒ~ÉÖùÉ, »ÉÖùlÉ 395001.

"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{Éà ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÖÅ ¡ÉÉàl»Éɾ{É

12

©ÉÒ +Éè G ÷Éà ¥ Éù{ÉÒ »É´ÉÉùà ©ÉÉà ¥ ÉÉ<±É ~Éù
©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉà £Éà{É +É´«ÉÉà l«ÉÉùà ¾ÖÅ X©É{ÉNÉù ¾lÉÉà.
""´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ ´ÉÉÅSÉÖÅ UÖÅ. NÉ©Éà Uà. LÉÖ¥É »ÉÉùÉà ¡É«Él{É Uà.
»Él«É{ÉÒ +à©ÉÉÅ ¶ÉÉàyÉ oÉlÉÒ WiÉÉ«É Uà +{Éà V«ÉÉÅ V«ÉÉÅ »Él«É{ÉÒ
¶ÉÉàyÉ oÉlÉÒ WiÉÉ«É Uà l«ÉÉÅ ¾ÖÅ ´ÉÅq{É HùÖÅ UÖÅ.'' +É ¾lÉÉà
+à©É{ÉÉ ¡ÉÉàl»ÉɾH »ÉÅqà¶É{ÉÉà »ÉÉù.
l«ÉÉù¥ÉÉq lÉÉ. 27{ÉÒ »ÉÉÅWà +à©É{ÉÉ ©ÉÖÅ¥É<{ÉÉ HÉ«ÉÇHù
W«Éà¶É ùÉcÉàe "¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÒ ¡É»ÉÉqÒ' H¾Ò{Éà ùÖ. 11000/- ùÉàHeÉ
PÉàù +É´ÉÒ{Éà +É~ÉÒ NÉ«ÉÉ.
+É +{ÉÉ«ÉÉ»É ¡ÉÉàl»Éɾ{ÉoÉÒ ¾ÖÅ +hÒ qÉ«ÉHÉ ~Éù{ÉÉ +àH
»ÉŧÉÉùiÉÉ©ÉÉÅ AlÉùÒ NÉ«ÉÉà.
lÉÉ. 14©ÉÒ ©ÉÉSÉÇ 1984{ÉÒ »ÉÉÅWà ©ÉÖÅ¥É<{ÉÉ úÉà¥ÉÉà{ÉÇ
»÷àeÒ«É©É©ÉÉÅ Wà 10-12 ¾Xù{ÉÒ +Heàcd ©Éàq{ÉÒ ¾lÉÒ lÉà©ÉÉÅ
¾ÖÅ ~ÉiÉ §ÉÓ»ÉÉlÉÉà ¥ÉàcÉà ¾lÉÉà.
+à »É©É«É{ÉÉ NÉÖ W ùÉlÉÒ{ÉÉ ÷Éà S É{ÉÉ 23 ´ÉÒwÉ{ÉÉà + à
©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{Éà-+±É¥ÉnÉ ùÉ©ÉÉ«ÉiÉ{ÉÉ »ÉÅq§Éâ W-¡É¶{ÉÉà ~ÉÖUëÉÉ

+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

(79)

¾lÉÉ, Wà{ÉÉ ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ+à »É´ÉÒ»lÉù AnÉùÉà +É~«ÉÉ ¾lÉÉ.
+à +§ÉÒ{É´É ¡É«ÉÉàNÉ{ÉÒ +©ÉÞlɱÉÉ±É «ÉÉ[ÉÒH »ÉÅ~ÉÉqÒlÉ
~ÉÖ»lÉÒHÉ ©É{Éà ¾ÉoÉ´ÉNÉÒ Uà lÉà©ÉÉÅoÉÒ +àH ¡É¶{É +{Éà ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉ
AnÉù{ÉÉà »ÉÅKÉà~É +¾Ó ¡É»lÉÖlÉ Uà.
¾ùÒ{r q´Éà{ÉÉ »ÉÅSÉɱÉ{É ¾àc³ ~ÉmÉHÉù {ÉÒùÅW{É §ÉNÉlÉ{ÉÉà
¡É¶{É& "»Él«É{Éà «ÉoÉÉ´ÉlÉà ¡ÉNÉ÷ Hù´ÉÖÅ ¾Å©Éà¶ÉÉÅ »É±Éɾ§É«ÉÖÈ LÉùÖÖÅ?
H«ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ »Él«É{ÉÒ +ÉŶÉÒH ùWÖ+ÉlÉ ´ÉÉW¥ÉÒ H¾à´ÉÉ«É?'
©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ{ÉÉ »É´ÉÒ»lÉù AnÉù{ÉÉà »ÉÅKÉà~É& "»Él«É ¡ÉÒ«É oÉ´ÉÖÅ
Xà<+à. +ÉWà H¾à´ÉÉ«É Uà Hà »Él«É He´ÉÖÅ W ¾Éà«É. ©É{Éà ±ÉÉNÉà
Uà Hà »Él«É He´ÉÖÅ ¾ÉàlÉÖÅ {ÉoÉÒ, +à{Éà He´ÉÖÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
»Él«É ùWÖ HùlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ ¥É¾Ö ´ÉÒSÉÉù´ÉÅÖ ~Éeà. ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY
lÉÉàe´ÉÉ{ÉÖÅ {ɾÓ, ~ÉiÉ Xàe´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉmÉHÉùl´É Hùà Uà. »ÉÅqà¶É´ÉɾH
+à´ÉÉà ~ÉmÉHÉù ¾Éà´ÉÉà Xà<+à, Wà "+àH' HùÒ qà. +Él©ÉLÉÉàW
´ÉNÉù, »É©É{´É«É{ÉÒ ´ÉÒSÉÉùyÉÉùÉ ´ÉNÉù Wà »ÉÅPɶÉÇ Hù´ÉÉ NÉ«ÉÉ
+à ¥ÉyÉÉ {ÉÒ¶£³ NÉ«ÉÉ Uà . »Él«É Xà (A~Éù) Acà lÉÉà
~ÉmÉHÉù{ÉÉà yÉ©ÉÇ ¥ÉùÉ¥Éù »ÉSÉ´ÉÉ«É.'
- NÉÖ±ÉÉ¥É

11

NÉÉÅyÉÒ{Éà +àH ´«ÉGlÉÒ HùlÉÉÅ ´ÉÒ¶Éà¶É lÉÉà +àH ´ÉÒSÉÉù lÉùÒHà Xà´ÉÉ Xà<+à
+àH ´ÉÉù HÉà<+à ©É{Éà ~ÉÖUëÉÖÅ Hà +à©É{Éà "NÉÉÅyÉÒ' H¾à´ÉÉ Hà "NÉÉÅyÉÒY'? ©Éá HÂÖÅ,
lÉ©Éà Xà +à©É{Éà ´«ÉGlÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾Éà, +àH ~ÉÖV«É ~ÉÖùÖ¶É{ÉÉ ùÖ~É©ÉÉÅ XàlÉÉ ¾Éà, lÉÉà
"NÉÉÅyÉÒY' H¾à´ÉÉ; ~ÉùÅlÉÖ lÉ©Éà Xà +à©É{Éà ´ÉÒSÉÉù{ÉÉ ùÖ~É©ÉÉÅ ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾Éà lÉÉà "NÉÉÅyÉÒ'
H¾à´ÉÉ Xà<+à.
-´ÉÒ{ÉÉà¥ÉÉ §ÉÉ´Éà
´ÉÉSÉHÉà XiÉà Uà Hà +¾Ó SÉSÉÉÇ ¥É¾ÖyÉÉ "NÉÉÅyÉÒ'{ÉÒ Uà.

NÉÉÅyÉÒ +ÉWà ¾ÉàlÉ lÉÉà
- ¡ÉÉ. ¾¶ÉÉÇ ¥ÉÉeHù
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÉ
~ÉÖù»GlÉÉÇ ¾ÉàlÉ? (5)
NÉÉÅyÉÒ{ÉÉ

©ÉlÉà »ÉÉSÉÒ +Éy«ÉÉl©ÉÒHlÉÉ ©ÉÉiÉ»É{Éà
~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ HlÉÇ´«É {ÉÒ¶cÉ~ÉÖ´ÉÇH Hù´ÉÉ ¡Éàùà Uà. yÉ©ÉÇ{ÉÉ
{ÉÉ©Éà »ÉÅ»ÉÉù UÉàeÒ ¾Ò©ÉɱɫɩÉÉÅ SÉɱ«ÉÉ W´ÉÉ HùlÉÉÅ
+É »ÉÅ»ÉÉù©ÉÉÅ W ù¾Ò{Éà NÉ©Éà lÉà÷±ÉÉ ¡ÉlÉÒHÖ³
»ÉÅXNà ÉÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÉn´ÉÒH ©ÉÖ±«ÉÉà{Éà ´É³NÉÒ ù¾Ò{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ
H©ÉÉâ HùlÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ WùÉ«É »É¾à±ÉÖÅ {ÉoÉÒ. ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ HlÉÇ´«ÉÉà
{ÉÒ§ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ ¡ÉàùH ¥É³ NÉÉÅyÉÒ{Éà yÉÉ©ÉÔHlÉÉ©ÉÉÅoÉÒ
»ÉÉÅ~ÉeëÉÖÅ. lÉà©É{ÉÉ ©ÉlÉà yÉ©ÉÇ{ÉÉà »ÉÉSÉÉà ©ÉÉNÉÇ lÉà H©ÉÇ{ÉÉà
©ÉÉNÉÇ W Uà +{Éà lÉàoÉÒ W +à ~ÉÉàlÉÉ{Éà H©ÉÇ«ÉÉàNÉÒ ©ÉÉ{ÉlÉÉ
+{Éà H¾à´ÉeÉ´ÉlÉÉ ~ÉiÉ LÉùÉ.
»É©ÉÉW©ÉÉÅ ´«ÉHlÉÒ-´«ÉHlÉÒ{ÉÖÅ +àH +ÉNÉ´ÉÖÅ »oÉÉ{É ¾Éà«É
Uà +{Éà lÉà »oÉÉ{É{Éà +{ÉÖùÖ~É lÉà{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +àH
+ÉNÉ´ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHÉ ~ÉiÉ ¾Éà«É Uà. Xà qùàH ´«ÉGlÉÒ
~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHÉ +{ÉÖ»ÉÉù ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ HlÉÇ´«ÉÉà ~ÉÉù ~ÉÉeà
lÉÉà +àH »É¶ÉGlÉ +{Éà ¡ÉNÉlÉÒ¶ÉÒ±É »É©ÉÉW ùSÉÒ ¶ÉHÉ«É
lÉà©É NÉÉÅyÉÒ xh~ÉiÉà ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾lÉÉ.
"ùÉ©ÉùÉV«É'{ÉÒ NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ »ÉÅG±~É{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ +à´ÉÒ W
»É©ÉÉWùSÉ{ÉÉ{ÉÒ LÉà´É{ÉÉ ¾lÉÒ, Hà Wà©ÉÉÅ HÉà< lÉù£oÉÒ
HÉà<{Éà +{«ÉÉ«É {ÉÉ oÉÉ«É, HÉà<{ÉÖÅ ¶ÉÉà¶ÉiÉ {ÉÉ oÉÉ«É.
HÉà< +©ÉÖH ´ÉNÉÇ lÉù£oÉÒ ¥ÉÒX +©ÉÖH ´ÉNÉÇ{Éà
q¥ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É {ÉÉ oÉÉ«É. {«ÉÉ«É, »ÉÉ©ÉÅW»«É,
´ÉÒ¶´É¥ÉÅyÉÖl´É, XNÉlÉÒH ¡Éà©É ´ÉNÉàùà Hà´É³ »ÉÅH±~É{ÉÉ {ÉÉ
12

(79)

ù¾àlÉÉÅ »ÉÉHÉù ¥É{Éà. +àH +à´ÉÖÅ ùÉV«É »oÉ~ÉÉ«É, Wà©ÉÉÅ
»É©É»lÉ ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{ÉÉà AuÉù oÉ< ¶ÉHà. {Éù-{ÉÉùÒ,
NÉùÒ¥É-lÉ´ÉÅNÉù, BSÉ-{ÉÒSÉ, ¶É¾àùÒ-OÉÉ©ÉÒiÉ ´ÉNÉàùà
lÉ©ÉÉ©É ¡ÉHÉù{ÉÉ §Éàq »É©ÉÉW©ÉÉÅoÉÒ {ÉɩɶÉà¶É oÉÉ«É +{Éà
qùàHàqùàH ´«ÉGlÉÒ{Éà »ÉÉSÉÖÅ »ÉÖLÉ ©É³à.
+É´ÉÉ »É©ÉÉW{ÉÖÅ »´É~{É Xà{ÉÉù ´«ÉGlÉÒ{Éà ¶ÉÖÅ +É~ÉiÉà
»ÉÉSÉÉ +oÉÇ©ÉÉÅ ùà{É¶É±É {ÉÉ NÉiÉÒ ¶ÉHÒ+à? +à´ÉÒ
yÉÉ©ÉÔHlÉÉ Hà Wà +à´ÉÉ W »É©ÉÉW{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ {ÉÉ
©ÉÉmÉ ´ÉÒSÉÉùà ~ÉiÉ »ÉJÒ«É +{Éà {ÉÒ¶cɧɫÉÉÇ ¡É«Él{ÉÉà Hùà
lÉà yÉÉ©ÉÔHlÉÉ Hà´É³ yÉÉ©ÉÔHlÉÉ{ÉÒ UÉ~É yÉùÉ´ÉlÉÒ ¾Éà´ÉÉ{ÉÉ
+àH©ÉÉmÉ HÉùiÉ»Éù W {ÉHÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà +à Hà÷±ÉÒ
¾qà «ÉÉàN«É NÉiÉÉ«É?
©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ {ÉÉ»lÉÒHÉà+à ~ÉiÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉà <{HÉù
+à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à W H«ÉÉâ Uà Hà yÉ©ÉÇ{ÉÉ {ÉÉ©Éà +©ÉÖHlÉ©ÉÖH
´ÉNÉÇ{Éà +{«ÉÉ«É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. yÉ©ÉÇ{ÉÉ +ÉàcÉ
¾àc³ {ÉÉùÒ{ÉÉ ´«ÉGlÉÒl´É{Éà HSÉeÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É
oÉ«ÉÉà Uà. +©ÉÖH XlÉÒ{Éà {ÉÒSÉ NÉiÉÒ{Éà lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà
X{É´ÉùoÉÒ ~ÉiÉ ¥ÉqlÉù ´É¾à´ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà.
+ùà yÉ©ÉÇ«ÉÖu Hà Wà¾Éq{ÉÉ ¥É¾É{Éà +ÉWà ~ÉiÉ +ÉlÉÅH´ÉÉq
»ÉÉà ©ÉÉoÉÉ´ÉÉ³É +WNÉù{ÉÒ Wà©É »É©ÉOÉ ´ÉÒ¶´É{Éà OÉ»ÉÒ
ùÂÉà Uà. +É´ÉÉà ¨É©ÉÒlÉ yÉ©ÉÇ WùÖù {ÉÉ¥ÉÖq oÉ´ÉÉà Xà<+à
+à ´ÉÉlÉà ¥Éà©ÉlÉ ¾Éà< ¶ÉHà {ɾÓ.
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

HɱÉÇ ©ÉÉH»Éâ yÉ©ÉÇ{Éà "+Éà~ÉÒ+©É +Éè£ yÉ ©ÉÉ»ÉÒ]'
+oÉÉÇlÉà W{É»ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ +£ÒiÉ HÂÉà Uà +à
»ÉÉSÉÖÅ Uà.
§ÉÉùlÉÒ«É lÉn´É[ÉÉ{É©ÉÉÅ ¥ÉÖu{ÉÉ q¶ÉÇ{É{Éà {ÉÉ»lÉÒH
q¶ÉÇ{É H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà, HÉùiÉ Hà ¥ÉÖuà ~ÉiÉ »oÉÉ~ÉÒlÉ
yÉ©ÉÇ{ÉÉà ´ÉÒùÉàyÉ +à÷±ÉÉ ©ÉÉ÷à W H«ÉÉâ Uà Hà yÉ©Éâ
»É©ÉÉW©ÉÉÅ +{«ÉÉ«É +{Éà +»É©ÉÉ{ÉlÉÉ £à±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà÷Éà
§ÉÉNÉ §ÉW´«ÉÉà ¾lÉÉà.
SÉÉ´ÉÉÇH{ÉÉà {ÉÉ»lÉÒH´ÉÉq ~ÉiÉ úÉÉÁiÉl´É{ÉÉ {ÉÉ©Éà oÉlÉÉ
»ÉÉ©ÉÉYH +{«ÉÉ«É{ÉÉà W ¡ÉlÉÒHÉù ¾lÉÉà.
»ÉÉù +à W Hà Wà yÉ©ÉÇ »É©ÉÉW©ÉÉÅ +»É©ÉÉ{ÉlÉÉ +{Éà
+{«ÉÉ«É ¡ÉàùlÉÉà ¾Éà«É lÉà yÉ©ÉÇ{ÉÉà lÉÉà ©ÉÉmÉ ´ÉÒùÉàyÉ W
{ɾÓ, ~ÉiÉ W±Éq ¡ÉlÉÒHÉù oÉ´ÉÉà Xà<+à. ¶ÉÖÅ +É»lÉÒH
Hà ¶ÉÖÅ {ÉÉ»lÉÒH! »´ÉÉlÉÅm«É, {«ÉÉ«É +{Éà »É©ÉÉ{ÉlÉÉ{ÉÉ
©ÉÖ±«ÉÉà{Éà HÉà<oÉÒ {ÉHÉùÒ {ÉÉ W ¶ÉHÉ«É.
NÉÉÅyÉÒ{ÉÉ ©ÉlÉà ©ÉÉ{É´ÉÒ«É +yÉÒHÉùÉà +{Éà ©ÉÉ{É´ÉÒ«É
©ÉÖ±«ÉÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É PÉiÉÖÅ ¾lÉÖÅ, ~ÉùÅlÉÖ +à ©ÉÉ÷à lÉà©ÉiÉà
yÉ©ÉÇ{Éà ´ÉLÉÉàe´ÉÉ HùlÉÉÅ yÉ©ÉÇ{Éà ©ÉcÉù´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É H«ÉÉâ.
+à©ÉiÉà »ÉlÉlÉ +à´ÉÅÖ ¡ÉlÉÒ~ÉÉq{É H«ÉÖÈ Hà »ÉÉSÉÉà yÉ©ÉÇ
+{«ÉÉ«É Hà +»É©ÉÉ{ÉlÉÉ £à±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHà W {ɾÓ. HÉà<~ÉiÉ
yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ {ÉälÉÒHlÉÉ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà lÉÉà ©ÉW¥ÉÖlÉ ¾Éà´ÉÉà W Xà<+à.
+{ÉälÉÒH ©ÉÉNÉâ HÉà<~ÉiÉ yÉ©ÉÇ +ÅlÉÒ©É y«Éà«É ~Éù ~ɾÉáSÉÉeÒ
Hà ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉHà {ɾÓ. yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ +ÅlÉÒ©É y«Éà«É »Él«É ¡ÉÉ~lÉ
Hù´ÉÉ{ÉÖÅ W Uà +{Éà »Él«É +àH©Éà´É ¾Éà´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà
»É©ÉOÉ ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà +àH»ÉÖmÉà »ÉÉÅyÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉGlÉÒ
yÉùÉ´Éà Uà.
»ÉÉSÉÉà yÉ©ÉÇ +à W Hà Wà ©É{ÉÖ¶«É XlÉÒ{Éà ¡Éà©É,
HùÖiÉÉ, »ÉÉä¾ÉqÇ Wà´ÉÉ AnÉ©ÉÉànÉ©É NÉÖiÉ lÉù£ ¡Éàùà.
Wà yÉ©ÉÇ +Éy«ÉÉl©ÉÒHlÉÉoÉÒ §É÷HÒ{Éà §ÉÉälÉÒHlÉÉ{ÉÉ
©ÉÉNÉâ ´É³Ò X«É Uà lÉà +É~ÉÉà+É~É W +yÉ©ÉÇ ¥É{ÉÒ
X«É Uà. ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ H©ÉÇHÉÅeÉà ©ÉÉiÉ»É{Éà +à ©ÉÉNÉâ

qÉàùÒ WlÉÉ ¾Éà«É Uà. ~ÉùÒiÉÉ©Éà +»ÉÉ©ÉÉYHlÉÉ +{Éà
+{ÉälÉÒHlÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ {ÉÉ©Éà W ¡É´ÉlÉÇ´ÉÉ ©ÉÉÅeà Uà.
«ÉÉq ù¾à PÉÖPÅ É÷ (~ÉqÉÇ)¡ÉoÉÉ, »ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ, ¥Éɳ´ÉÒ´Éɾ,
+»~ÉÞ¶«ÉlÉÉ ´ÉNÉàùà We ùÖhÒ+Éà{Éà NÉÉÅyÉÒ+à LÉÖ±±Éà+É©É
~ÉeHÉùÒ Uà.
¾©ÉiÉÉÅ W 1±ÉÒ +ÉèG÷Éà¥Éù{ÉÉ "§ÉÖ©ÉÒ~ÉÖmÉ'©ÉÉÅoÉÒ
lÉÉù´Éà±ÉÉÅ ¥Éà +´ÉlÉùiÉÉà ~ÉäHÒ +àH +É ±ÉàLÉ{ÉÉ ©ÉoÉɳà
÷ÉÅG«ÉÖÅ Uà +{Éà ¥ÉÒWÖÅ +¾Ó ¶É¥q»É& ¡É»lÉÖlÉ HùÖÅ UÖÅ.
¥É{{Éà HoÉ{ÉÉà ´ÉÒ{ÉÉà¥ÉÉ §ÉÉ´Éà{ÉÉÅ Uà.
+É~ÉiÉÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ NÉÖiÉÉà{ÉÒ«É ´É¾áSÉiÉÒ oÉ< NÉ«Éà±ÉÒ.
úÉÉÁiÉÉà©ÉÉÅ [ÉÉ{É +{Éà ¶ÉÉÅlÉÒ, KÉmÉÒ«ÉÉà©ÉÉÅ lÉàW +{Éà
¶ÉÉä«ÉÇ, ´É䶫ɩÉÉÅ qKÉlÉÉ +{Éà ´«É´É¾Éù HֶɳlÉÉ, ¶ÉÖr©ÉÉÅ
{ɪÉlÉÉ +{Éà »Éà´ÉÉ´ÉÞnÉÒ WùÖù ¾Éà´ÉÒ Xà<+à +à©É
©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ ~ÉùÅlÉÖ ¾´Éà{ÉÉ W©ÉÉ{ÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ
+É´ÉÖÅ Hà©É SÉɱÉà? +É ¥ÉyÉÉ W NÉÖiÉÉà ¥ÉyÉÉ W
©ÉÉiÉ»ÉÉà©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ Xà<+à, +{Éà lÉÉà W qùàHàqùàH
©ÉÉiÉ»É{ÉÒ A{{ÉlÉÒ oÉÉ«É. ¶ÉÖÅ úÉÉÁiÉ{Éà {ɪÉlÉÉ {Éà »Éà´ÉÉ{ÉÒ
WùÖù {ÉoÉÒ? ¶ÉÖÅ ¶ÉÖr{Éà ¶ÉÉÅlÉÒ +{Éà [ÉÉ{É ´ÉÒ{ÉÉ SÉɱɶÉà?
¶ÉÖÅ úÉÉÁiÉ eù~ÉÉàH ¾¶Éà lÉÉà SÉɱɶÉà? +É ùÒlÉà ´ÉÒSÉÉùÒ¶ÉÖÅ
lÉÉà lÉÖùlÉ L«ÉɱɩÉÉÅ +ɴɶÉà Hà NÉÖiÉÉà{ÉÒ ´É¾áSÉiÉÒ HùÒ
{ÉÉLÉ´ÉÒ +à lÉt{É LÉÉà÷ÖÅ Uà. ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ~ÉÖiÉÇ ´ÉÒHÉ»É
©ÉÉ÷à ¥ÉyÉÉ W NÉÖiÉ ¥ÉyÉÉ©ÉÉÅ ¾Éà´ÉÉ Xà<+à. +É ´ÉÉlÉ
NÉÉÅyÉÒ+à ¥É¾Ö §ÉÉù~ÉÖ´ÉÇH HùÒ Uà. úÉÉÁiÉ ~ÉÉ»Éà +à©ÉiÉà
¶ÉùÒù¸É©É HùÉ´«ÉÉà +{Éà ©ÉWÖù ~ÉiÉ [ÉÉ{É´ÉÉ{É ¾Éà´ÉÉà
Xà<+à +à©É HÂÖÅ.
+à lÉÉà »É´ÉÇ´ÉÒqÒlÉ Uà Hà +»~ÉÞ¶«ÉlÉÉ {ÉHÉ«ÉÉÇ UlÉÉÅ
©É{ÉÖ{ÉÒ ´ÉiÉÇ´«É´É»oÉÉ NÉÉÅyÉÒ+à »´ÉÒHÉùÒ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ
´ÉÒ{ÉÉà¥ÉÉ{ÉÉ HoÉ{É ¡É©ÉÉiÉà +à©ÉiÉà +à©ÉÉÅ ~ÉiÉ »ÉÖyÉÉùÉ
»ÉÖSÉ´«ÉÉ +NÉù H«ÉÉÇ ¾Éà«É lÉÉà +à ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ {ÉYH
{ÉÉ NÉiÉÉ«É?
◊ ◊ ◊

¡ÉlÉÒ§ÉÉ´É ´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ©ÉÉÅ »´É»oÉ SÉSÉÉÇ SÉɱÉà Uà
Wà{Éà ©ÉÉ{É´ÉÖÅ ¾Éà«É +à{Éà HÉà< HÉùiÉ{ÉÒ WùÖù {ÉoÉÒ «ÉÉq ù¾à, ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É ©ÉÉmÉ ¥ÉÉäuÒH ´«ÉÉ«ÉÉ©É {ÉoÉÒ.
+{Éà ©ÉÉ{É´ÉÖÅ W {É ¾Éà«É lÉÉà »ÉÉà HÉùiÉ ~ÉiÉ +ÉàUÉÅ
~Éeà. +à÷±Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà+à yÉÉ©ÉÔHÉà »ÉÉoÉà Hà÷±Éà »ÉÖyÉÒ
W´ÉÖÅ +{Éà G«ÉÉÅ +÷H´ÉÖÅ +à ¥ÉÉ¥ÉlÉà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'©ÉÉÅ
+àH »´É»oÉ SÉSÉÉÇ SÉɱÉÒ ù¾Ò Uà Wà +É´ÉHÉùqÉ«ÉH Uà.
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008
(79)

§ÉÉùlÉ ¥É¾Éù lÉÉà +à{Éà ©ÉÉ{É´É´ÉÉq lÉùÒHà +Éà³LÉÉ´Éà
Uà. +à÷±Éà Wà +{Éà Wà÷±ÉÒ ¡É´ÉÞnÉÒ ©ÉÉ{É´É´ÉÉq lÉù£
+É~ÉiÉ{Éà qÉàùÒ X«É +à +{Éà +à÷±ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ WùÖù
HÉà<{ÉÒ ~ÉiÉ »ÉÉoÉà +É~ÉiÉà »É¾«ÉÉàNÉ HùÒ ¶ÉHÒ+à.
13

+±É¥ÉnÉ, ©ÉÉ{É´ÉÒ ¾ù¾Å©Éà¶ÉÉÅ ¥ÉÒX{ÉÒ ±ÉÉSÉÉùÒ ~Éù
Y´Éà, q«ÉÉ ~Éù Y´Éà, qÉ{ÉyÉ©ÉÇ ~Éù Y´Éà +à´ÉÉ
©ÉÉ{É´ÉlÉÉ´ÉÉqoÉÒ lÉÉà ©ÉÉ{É´ÉÒ ùà¶É{É±É oÉ< ¶ÉHà {ɾÓ.
©ÉÉ{É´É »´ÉlÉÅmÉlÉÉ +{Éà +§ÉÒ´«ÉGlÉÒ »´ÉlÉÅmÉlÉÉ +à
ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷{ÉÉ Hà{r©ÉÉÅ ù¾à´ÉÖÅ Xà<+à.
- ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ< qà»ÉÉ<
PÉÉàeqÉàe ùÉàe, »ÉÖùlÉ

NÉÉÅyÉÒ SÉSÉÉÇoÉÔ+Éà{Éà ¥Éà ¡É¶{ÉÉà
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'©ÉÉÅ ¡ÉÉ. ¾¶ÉÉÇ ¥ÉÉeHù +{Éà "´É䶴ÉÒH
©ÉÉ{É´É´ÉÉq'©ÉÉÅ ¥ÉÒ~ÉÒ{É ¸ÉÉ࣠NÉÉÅyÉÒY{Éà ±É<{Éà »É©ÉlÉÉà±É
SÉSÉÉÇ Hùà Uà, Wà +É´ÉHÉù~ÉÉmÉ Uà. ~ÉùÅlÉÖ »Él«É ¥É{{Éà
¥ÉÉWÖ +yÉÇ»Él«É W WiÉÉ«É Uà. ´ÉÉlÉ ¥É{{Éà{ÉÒ »ÉÉSÉÒ
±ÉÉNÉà +{Éà »ÉÉSÉÒ {ÉÉ ~ÉiÉ ±ÉÉNÉà, ~ÉiÉ »´É»oÉ SÉSÉÉÇ
HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É lÉà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ¥É{{Éà ~ÉÖùÖÅ ~ÉÉeà Uà.
¾¶ÉÉÇ¥Éà{É Wà NÉÉÅyÉÒ´ÉÒSÉÉùÉà Hà x¶÷ÉÅlÉÉà ÷ÉÅHà Uà,
lÉàoÉÒ NÉÉÅyÉÒ ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ {ÉYH ±ÉÉNÉà Uà lÉà{ÉÒ
»ÉÉ©Éà Wà NÉÉÅyÉÒ´ÉÒSÉÉùÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©ÉoÉÒ ´ÉÒ~ÉùÒlÉ Uà
lÉà ´ÉÒ¶Éà +à ©ÉÉä{É »Éà´Éà Uà.
lÉÉà ¥ÉÒ~ÉÒ{ɧÉÉ< ~ÉiÉ Wà ´ÉÒSÉÉùÉà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©ÉoÉÒ
´ÉÒ~ÉùÒlÉ Uà lÉà{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà lÉà©É{ÉÉ
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©ÉoÉÒ {ÉYH{ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÉà ¡Él«Éà ©ÉÉä{É »Éà´Éà
Uà. +É©É ¥É{{Éà ~ÉKÉà +yÉÇ»Él«É W WiÉÉ< +É´Éà Uà.
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉ 75©ÉÉ +ÅH©ÉÉÅ NÉàù»É©ÉWiÉ qÖù
Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{É ùÖ~Éà »~ɶ÷lÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà Hà
100 ÷HÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ lÉÉà §ÉÉN«Éà W HÉà< ¾Éà<
¶ÉHà. Xà NÉÉÅyÉÒY ~ÉÖiÉÇ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ {ɾÉàlÉÉ, lÉÉà ~ÉÖiÉÇ
ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ +{«É HÉà< ~ÉiÉ Uà LÉùÖÅ? ´ÉÉlÉ »ÉÉ´É
»ÉÉSÉÒ Uà. ~ÉÖiÉÇ WiÉÉlÉÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà ~ÉiÉ Hà÷±ÉÒH
´ÉLÉlÉ Hà÷±ÉÒH ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ <ùà¶É{É±É ´ÉlÉÇ{É HùÒ ¥Éà»ÉlÉÉ
¾Éà«É Uà.
NÉÉÅyÉÒY ¸ÉyyÉÉ³Ö ¾lÉÉ, ~ÉiÉ +ÅyɸÉuÉ³Ö {ɾÉàlÉÉ
+à ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ Uà. +É{ÉÉ ~ÉùoÉÒ £Ò±©É "©ÉyÉù
<{eÒ«ÉÉ'{ÉÅÖÅ +àH NÉÒlÉ «ÉÉq +É´Éà Uà.
{ÉÉ ©Éá §ÉNÉ´ÉÉ{É ¾ÖÅ, {ÉÉ ©Éá ¶É«ÉlÉÉ{É ¾ÖÅ,
qÖ{ÉÒ«ÉÉ Xà SÉÉ¾à »É©ÉWà, ©Éá lÉÉà <{»ÉÉ{É ¾ÖÅ,
oÉÉàeÒ ¶ÉÒ §É±ÉÉ< §ÉÒ, oÉÉàeÒ ¶ÉÒ ¥ÉÖùÉ< §ÉÒ,
oÉÉàeÉ »ÉÉ <©ÉÉ{É ¾Ö,Å oÉÉàeÉ ¥Éà<©ÉÉ{É ¾Ö.Å ... qÖ{ÉÒ«ÉÉ
14
(79)

Xà SÉÉ¾à »É©ÉWà.
NÉÉÅyÉÒ ~ÉiÉ +ÅlÉà lÉÉà <{»ÉÉ{É W ¾lÉÉ +à §ÉÖ±ÉÉ´ÉÖÅ
{ÉÉ Xà<+à.
¥ÉÒXà +àH ©ÉÖtÉà& NÉÉÅyÉÒ, »ÉSSÉÒqÉ{ÉÅq Hà NÉÖiÉ´ÉÅlÉ
¶Éɾ{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ lÉÉà {ÉÉ W H¾Ò ¶ÉHÉ«É, ~ÉiÉ
lÉà+Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ {ÉYH ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà©É{Éà ùà¶É{ɱÉ
H¾Ò+à lÉà ~ÉiÉ ¥ÉÒ~ÉÒ{É ¸ÉÉà£{Éà ©ÉÉ{«É {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà
lÉà©É{ÉÉ ©ÉlÉà ùà¶É{É±É +{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ´ÉSSÉà »ÉÖK©É
§Éàq ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. (+É SÉSÉÉÇ +NÉÉA "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'©ÉÉÅ
oÉ< SÉÖHÒ Uà) lÉÉà +à©É{Éà ©ÉÖH´ÉÉ H< ¸ÉàiÉÒ©ÉÉÅ? §É±Éà
+à ±ÉÉàHÉà ´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ´ÉÉqÒ {ÉÉ ¾Éà«É, ~ÉiÉ +à©É{ÉÉ©ÉÉÅ
´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ {ÉoÉÒ +à©É lÉÉà {ÉÉ W H¾Ò ¶ÉHÉ«É {Éà!.
¾ÖÅ A~ɱÉÉ ¥É{{Éà SÉSÉÉÇoÉÔ+Éà{Éà +àH-+àH ¡É¶{É ~ÉÖUÖÅ
UÖÅ. ¥ÉÅNɱÉÉqà¶É{ÉÉ yÉùlÉÒHÅ~É ´ÉLÉlÉà NÉÉÅyÉÒ+à Wà +à´ÉÖÅ
´ÉÒyÉÉ{É H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ Hà ¥ÉÅNɱÉÉqà¶É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÉ ~ÉÉ~É{ÉÒ
»ÉX <¶´Éùà lÉà©É{Éà HùÒ Uà lÉà ´ÉÒyÉÉ{É{ÉÉà ù´ÉÒ{r{ÉÉoÉ
÷ÉNÉÉàùà ~ÉiÉ ´ÉÒùÉàyÉ H«ÉÉâ ¾lÉÉà. +ÉWà NÉÉÅyÉÒ ¾«ÉÉlÉ
¾ÉàlÉ lÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ +à §ÉÖ±É H¥ÉÖ±É HùlÉ? ¶ÉÖÅ W´ÉÉ¥É
Uà ¾¶ÉÉÇ¥Éà{É, lÉ©ÉÉùÉà?
"´É䶴ÉÒH ©ÉÉ{É´É´ÉÉq'{ÉÉ lÉÅmÉÒ ¥ÉÒ~ÉÒ{É ¸ÉÉà£{Éà ~ÉÖU´ÉÉ{ÉÖÅ
Hà ©ÉÉ{É´É´ÉÉq +{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É +àH©ÉàH{ÉÉ ~É«ÉÉÇ«É Uà
+{Éà NÉÉÅyÉÒ ~ÉÉHÉ ©ÉÉ{É´É´ÉÉqÒ lÉÉà ¾lÉÉ W, lÉÉà +à
+oÉÇ©ÉÉÅ +à©É{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ {ÉYH Hà©É {ÉÉ NÉiÉÒ
¶ÉHÉ«É?
- ±ÉK©ÉÒqÉ»É LÉ÷ÉA
21, »ÉÖ¥ÉÉàyÉNÉÖùÖ, ÷ÉNÉÉàù ùÉàe, »ÉÉ{lÉÉJÖ], ©ÉÖÅÖ¥É<-54.

NÉÉÅyÉÒ ¾ÉàlÉ lÉÉà...
+à ´ÉÒSÉÉù W ~ÉÉiÉҴɱÉÉàiÉÖÅ Uà
SÉÒ. ¥Éà{É ¾¶ÉÉÇ ¡Él«Éà ~ÉÖiÉÇ¡Éà©É +{Éà NÉÉÅyÉÒ ¡Él«Éà{ÉÉ
~ÉÖùÉ +Éqù »ÉÉoÉà ©ÉÉùà H¾à´ÉÖÅ ~Éeà Uà Hà "NÉÉÅyÉÒ +ÉWà
¾ÉàlÉ lÉÉà....' +à ´ÉÒSÉÉù W {É«ÉÖÈ ~ÉÉiÉҴɱÉÉàiÉÖÅ Uà,
Wà{ÉÉà HÉà< +oÉÇ W {ÉoÉÒ.
NÉÉÅyÉÒ{Éà ¥É¾à{É ¾¶ÉÉÇ ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É lÉù£{ÉÉ
]ÖHÉ´É´ÉÉ³É NÉiÉà Uà +à »ÉÅq§Éâ ©ÉÉùà ©ÉÖ. ù©ÉiÉ ~ÉÉcH{ÉÖÅ
+É ´ÉÒyÉÉ{É «ÉÉq HùÉ´É´ÉÖÅ Uà, "¥ÉyÉÉ {ÉÉ»lÉÒHÉà
ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ {ÉÉ ~ÉiÉ ¾Éà«É, ~ÉiÉ ¥ÉyÉÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà
lÉÉà {ÉÉ»lÉÒH ¾Éà«É W.'
(+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É ~ÉÉ{ÉÖÅ 16)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ 79

lÉÅmÉÒ{ÉÒ H±É©Éà

´ÉÒ´ÉàH lÉ©ÉÉùÉà
{Éà lÉ©ÉÉùÉà »ÉoÉ´ÉÉùÉà

""~É¥±ÉÒH

£Éà{É©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÉà±ÉÖÅ UÖÅ. 78©ÉÉÅ +ÅH{ÉÖÅ 12©ÉÖÅ ~ÉÉ{ÉÖÅ ¾©ÉiÉÉÅ W ´ÉÉÅS«ÉÖÅ.''
""¶ÉÖÅ Uà +à©ÉÉÅ?'' ©Éá ~ÉÖUëÉÅÖ.
""lÉ©É{Éà «ÉÉq {ÉoÉÒ?''
""H«ÉÉ ~ÉÉ{ÉÉ ~Éù ¶ÉÖÅ U~ÉÉ«ÉÖÅ Uà lÉà lÉÉà Hà©É «ÉÉq ù¾à!''
""©ÉÉà÷É ©ÉÉÅe´ÉÉ{ÉÉ yÉ{ÉY§ÉÉ<{ÉÉà ~ÉmÉ Uà. ~ÉÉàlÉà ±É´ÉÉW©É {ÉoÉÒ ©ÉÉàH±ÉÒ ¶ÉG«ÉÉ +à §ÉÖ±É{ÉÒ H¥ÉÖ±ÉÉlÉ
»ÉÉoÉà ùÖ. 1200{ÉÉà SÉàH +à©ÉiÉà ©ÉÉàH±«ÉÉà Uà. ~ÉiÉ ¾ÖÅ +à©É HùÒ ¶ÉHÅÖÅ lÉà©É {ÉoÉÒ. ´É¶ÉÇ{ÉÉ ùÖ~ÉÒ«ÉÉ
~ÉSÉÉ»É{ÉÉà ©É{ÉÒ+ÉàeÇù HùlÉÉà ù¾ÖÅ lÉÉà SÉɱÉà?''
©Éá +à©É{Éà mÉiÉ ¡É¶{ÉÉà ~ÉÖU«ÉÉ.
1. "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ' {ÉÒ«É©ÉÒlÉ ©É³à Uà?
2. ´ÉÉÅSÉ´ÉÅÖÅ NÉ©Éà Uà?
3. HÅ< ~ÉùÒ´ÉlÉÇ{É +{É֧ɴÉÉ«É Uà?
mÉiÉà«É{ÉÉà AnÉù ¾HÉù©ÉÉÅ ©É³lÉÉÅ ©Éá HÂÖÅ, ""¥É»É, +à©ÉÉÅ ¥ÉyÉÖÅ +É´ÉÒ NÉ«ÉÖÅ. y«ÉÉ{É +É~É´ÉÉ Wà´ÉÒ
´ÉÉlÉ lÉ©Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±ÉÒyÉÒ lÉà ¥Éq±É yÉ{«É´ÉÉq. Xà G«ÉÉùàH +ÅH {ÉÉ ©É³à lÉÉà WiÉÉ´ÉXà. ±É´ÉÉW©É{ÉÒ
SÉÓlÉÉ lÉ©ÉÉùà Hù´ÉÉ{ÉÒ WùÖù {ÉoÉÒ.''
lÉÉ. 16©ÉÒ +ÉèG÷Éà¥Éù{ÉÒ »ÉÉÅWà A~Éù{ÉÉà £Éà{É »ÉÅ´ÉÉq oÉ«ÉÉà l«ÉÉùà ©É³´ÉÉ +É´Éà±ÉÉ +àH ©ÉÒmÉà
´ÉÒNÉlÉ XiÉ´ÉÉ ©ÉÉNÉÒ +{Éà ©Éá lÉà©É{Éà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÒ {ÉÒlÉÒ ´ÉÒ»lÉÉùoÉÒ »É©ÉX´ÉÒ. ~ÉùÒiÉÉ©Éà +à©É{ÉÉà
´ÉiÉ©ÉÉN«ÉÉà +§ÉÒ¡ÉÉ«É +É´ÉÒ ~ÉeëÉÉà. ""+É ùÒlÉà SÉɱÉà W {ɾÓ. +ÉWà {É¾Ó lÉÉà HɱÉà ¡ÉHɶÉ{É ¥ÉÅyÉ
Hù´ÉÉ{ÉÉà ´ÉÉùÉà +ɴɶÉà W. ±ÉLÉÒ ùÉLÉÉà''
+à©É{Éà lÉÉà {ÉÉ HÂÖÅ ©ÉÒmÉÉà, ~ÉiÉ lÉ©É{Éà H¾ÖÅ UÖÅ Hà +à ´ÉÉùÉà H«ÉÉù{ÉÉà +É´ÉÒ W´ÉÉà Xà<lÉÉà ¾lÉÉà,
~ÉiÉ »ÉÉlÉ ´É¶ÉÇ©ÉÉÅ ùÅNÉàSÉÅNÉà 78 +ÅHÉà ¡ÉNÉ÷ HùÒ ¶ÉHÉ«ÉÉ Uà +{Éà +É 79©ÉÉà +ÅH Uà. qù©ÉÒ«ÉÉ{É
{ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà +§ÉÉ´É »ÉÖ[É ©ÉÒmÉÉà, lÉ©Éà G«ÉÉùà«É ´ÉlÉÉÇ´ÉÉ qÒyÉÉà {ÉoÉÒ.
+¾Ó »ÉÉeÉ mÉiÉ ´É¶ÉÇ ~Éù{ÉÒ lÉÉ. 25-5-05{ÉÒ "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ WÚoÉ'{ÉÒ ©ÉÒ÷ÓNÉ «ÉÉq +É´Éà Uà, Wà
©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ »ÉÉoÉÒ HÉ«ÉÇHùÉà+à ©É{Éà ©ÉÉùÒ +ÅNÉlÉ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ A~Éù-©ÉÉùÒ yÉÉùiÉÉ ¡É©ÉÉiÉà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'
SɱÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ùX +É~ÉÒ ¾lÉÒ +{Éà +ÅNÉlÉ ¾à»ÉÒ«ÉlÉ{ÉÉà ´ÉÒSÉÉù HùÒ{Éà ùX ~ÉiÉ ©Éá ©ÉÉmÉ +àH ´É¶ÉÇ
~ÉÖùlÉÒ W ©ÉÉÅNÉÒ ¾lÉÒ.
+É{ÉÒ ~ÉÖ´Éâ{ÉÉÅ ¥Éà ´É¶ÉÇ ±É´ÉÉW©É ´É»ÉÖ±ÉÒ{ÉÉ »É¾Ò«ÉÉùÉ ¡É«Él{ÉÉà ~ÉiÉ »ÉÉùÒ ~Éàcà oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ, Wà{ÉÉà
HÉà< ¡ÉlÉÒ»ÉÉq {ÉÉ ©É³lÉÉÅ A~Éù H¾Ò ©ÉÒ÷ÓNÉ©ÉÉÅ ©ÉÉùÉ »ÉÉoÉÒ+Éà+à qÖLÉq {ÉÒiÉÇ«É ±Éà´ÉÉà ~ÉeëÉÉà ¾lÉÉà.
"±É´ÉÉW©É ´ÉÒ{ÉÉ HÉà< »ÉÉ©É«ÉÒH SÉɱÉà {ɾÓ. +É~ÉiÉÖÅ ~ÉiÉ {ÉÉ W SÉɱÉà.'
¾HÒHlÉ{ÉÉà +ÉWà lÉ©ÉÉùÒ »É©ÉKÉ »´ÉÒHÉù HùÒ ±ÉB ©ÉÒmÉÉà, Hà 1 ´É¶ÉÇ{ÉÉ ¥Éq±Éà 6 ©É¾Ò{ÉÉ©ÉÉÅ W
¾ÖÅ NÉÉÅeÉà +{Éà yÉÖ{ÉÒ c«ÉÉâ ¾ÉàlÉ +{Éà ¡ÉHɶÉ{É ~ÉiÉ ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÖÅ ~ÉeëÉÖÅ ¾ÉàlÉ. ~ÉiÉ lÉ©Éà +à©É oÉ´ÉÉ
qÒyÉÖÅ {ÉoÉÒ. ´É³Ò ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ »ÉÅXàNÉ©ÉÉÅ ©É{Éà +àH ´É¶ÉÇ ©ÉÉ÷à SÉɱÉÖ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ùX +É~É{ÉÉù
»ÉÉoÉÒ+Éà{ÉÉà ~ÉiÉ l«ÉÉù¥ÉÉq A¶©ÉɧɫÉÉâ »ÉÉoÉ-»É¾HÉù ©É³lÉÉà W ùÂÉà Uà.
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

(79)

15

+à »É©É«É{ÉÒ ©ÉÉùÒ ´ÉäSÉÉùÒH §ÉÖ©ÉÒHÉ HÅ<H +É´ÉÒ ¾lÉÒ. "+É~ÉiÉà W{É»ÉÉ©ÉÉ{«É{Éà Wà ´ÉÉ{ÉNÉÒ
~ÉÒù»É´ÉÉ ©ÉÉNÉÒ+à UÒ+à lÉà{ÉÒ +à{Éà HÉà< WùÖùlÉ WiÉÉlÉÒ {ÉoÉÒ. ´ÉiÉLÉ~ÉlÉÒ WiÉ»É{ÉÉÅ {ÉÉiÉÉÅ HÉàiÉ
LÉSÉâ? +É{ÉÒ »ÉÉ©Éà Wà+Éà ´ÉäSÉÉùÒH ©ÉÖ±«É »É©ÉWà Uà lÉà´ÉÉ ´ÉÒSÉÉù´ÉÅlÉÉà ÷àHÉà Hù¶Éà, ~ÉùÒiÉÉ©Éà
±É´ÉÉW©É{ÉÒ LÉÉà÷ ´ÉlÉÉǶÉà {ɾÓ. ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ »É§ÉÉ{ÉlÉÉ ¡ÉNÉ÷É´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà lÉÉà ¥É»É, ]]Ö©É´ÉÉ{ÉÖÅ
W Uà. ±ÉÉàHÉà »É©ÉWlÉÉ W¶Éà +{Éà ±É´ÉÉW©ÉÉà ~ÉiÉ §ÉùlÉÉ oɶÉà.' Uà±±ÉÉ »ÉÉeÉmÉiÉ ´É¶ÉÇ{ÉÉ +{É֧ɴÉà
lÉ©Éà ´ÉÉSÉHÉà+à ©ÉÉùÉ ´ÉÒSÉÉù{ÉÒ ~ÉÖ¶÷Ò HùÒ Uà +{Éà lÉàoÉÒ W ¡ÉHɶÉ{É ùÅNÉàSÉÅNÉà SÉɱÉÒ ùÂÖÅ Uà.
»´ÉäSUÒH «ÉÉàNÉqÉ{É qÉlÉÉ+Éà{ÉÒ {ÉÉ©ÉɴɱÉÒ lÉÉà »É©É«Éà »É©É«Éà U~ÉÉlÉÒ W ù¾à Uà. +¾Ó +à©ÉÉÅ{ÉÉÅ
¥Éà ´ÉÒ¶Éà¶É y«ÉÉ{ÉÉH¶ÉÇH AqɾùiÉÉà Xà<+à.
©ÉÖ. ù©ÉiÉ ~ÉÉcH{ÉÒ »ÉÉKÉÒ+à ©ÉÉùÉ ¾ÉoÉ©ÉÉÅ ùÖ~ÉÒ«ÉÉ ~ÉSSÉÒ»É ¾Xù{ÉÒ oÉ~~ÉÒ ©ÉÖHÒ qÒyÉÉ ~ÉUÒ
qÒ~ÉH ~É÷à±Éà HÉè©~«ÉÖ÷ù ´É»ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à SÉÉ³Ò»É ¾Xù ©ÉÉàH±ÉÒ +É~«ÉÉ ¾lÉÉ lÉà lÉ©Éà XiÉÉà UÉà.
~ÉUÒ ~ÉiÉ càc +©ÉàùÒHÉoÉÒ +à £Éà{É ~Éù ~ÉÖUlÉÉ ù¾à Uà, ""{ÉÉiÉÉÅ{ÉÒ WùÖù Uà?'' +à{ÉÒ +àH W
yÉÖ{É Uà. ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÖÅ W Xà<+à.
+àe´ÉÉèHà÷ ù©ÉiÉÒH±ÉÉ±É ~ÉÉùàLÉà ùÖ. 12000{ÉÉà SÉàH ©ÉÉàH±ÉlÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ ~ÉÖU«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ""´ÉɶÉÔH
1200/-{ÉÉÅ Hà÷±ÉÉÅ {ÉÉ©ÉÉà {ÉÉáyÉ´ÉÉ yÉÉ«ÉÖÇÅ Uà?'' ""+àH»ÉÉà'' ""©ÉÉùÉà W´ÉÉ¥É ¾lÉÉà.'' lÉÉà ¾´Éà {Éà´ÉÖÅ W
NÉÉàlÉXà. 10 {ÉÉ©É ¾ÖÅ ©ÉÉàH±ÉÒ +É~ÉÖÅ UÖÅ.''
+É´ÉÉà BSÉÉà §ÉÉ´É +{Éà +É´ÉÒ BeÒ »É©ÉWqÉùÒ V«ÉÉÅ ~ÉÉÅNÉùlÉÒ ¾Éà«É l«ÉÉÅ HÉà< ~ÉiÉ »ÉÉ©ÉÉYH
»Éɾ»É ~ÉÉù {ÉÉ AlÉùà lÉÉà W {É´ÉÉ<.
+{Éà ¾É, ´ÉɶÉÔH ùÖ. 1200/-{ÉÉÅ Wà +àH»ÉÉà {ÉÉ©É {ÉÉáyÉ´ÉÉ yÉÉ«ÉÖÈ Uà lÉà©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÖÅ +àH {ÉÉ©É ~ÉiÉ
WùÖùÒ Uà +à©É ©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾Éà lÉÉà VIVIKPATHI{ÉÖÅ Hù{÷ LÉÉlÉÖÅ lÉ©ÉÉùÉ SÉàH{ÉÒ ùɾ WÖ+à Uà.
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É = ´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ´ÉÉq = ©ÉÉ{É´É´ÉÉq = ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +§ÉÒNÉ©É = »Éù³-»ÉÖLÉÒ +{Éà +É{ÉÅqÒ
Y´É{É{ÉÒ NÉÖùÖSÉÉ´ÉÒ ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ W{ɻɩÉÖ¾ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉiÉà H«ÉÖÈ Uà lÉà{ÉÉoÉÒ +{ÉàHNÉiÉÖÅ
´ÉyÉÖ HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÒ WùÖù Uà +{Éà Hù´ÉÖÅ ~ÉiÉ Uà W. ¥É»É, ´ÉÒ´ÉàH +{Éà »É©ÉWqÉùÒ{ÉÉà »ÉoÉ´ÉÉùÉà
HùlÉÉ ù¾àXà.
(+{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É ~ÉÉ{ÉÉ 14oÉÒ SÉɱÉÖ)
NÉÉÅyÉÒ ùÉ©É{ÉÉ©É {Éà NÉÒlÉÉ ~ÉÉU³ PÉà±ÉÉ ¾lÉÉ. ¾É,
NÉÉÅyÉÒ«ÉÖNÉ©ÉÉÅ ±Éà{ÉÒ{É, ©ÉÉ+Éà, §ÉÉùlÉ{ÉÉ NÉÉà.ùÉ.,
qKÉÒiÉ{ÉÉ »ÉÉSÉÉ »´ÉÉ©ÉÒ ~ÉàùÒ«ÉÉù ´ÉNÉàùà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ
PÉiÉÒ {ÉYH ¾lÉÉ.
NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ ¡ÉoÉ©É J©Éà ¾lÉÒ.
¡É´ÉSÉ{É lÉÉà ¾ÉùÉà¾Éù +É´ÉÒ WlÉÖÅ ¾lÉÖÅ. Xà ¡É´ÉSÉ{É{ÉÉà
J©É ~ɾà±ÉÉà ¾ÉàlÉ lÉÉà HqÉSÉà«É HÅ<H +ɶÉÉ ¥ÉSÉÒ
¾ÉàlÉ.
+É«ÉÖ¶«É§Éù NÉÉÅyÉÒ {ÉÉ +ɶÉÉ´ÉÉqÒ ùÂÉ Hà {ÉÉ
{ÉÒùɶÉÉ´ÉÉqÒ. ~ÉiÉ +É]ÉqÒ ~ÉUÒ{ÉÉ {Éù»ÉžÉùà +à©É{Éà
{ÉÒùɶÉÉ´ÉÉqÒ ¥É{ÉÉ´ÉÒ qÒyÉÉ ¾lÉÉ.
{É´ÉÒ {É´ÉÒ ´Éä[ÉÉ{ÉÒH ¶ÉÉàyÉÉà, §ÉÉälÉÒH´ÉÉq +{Éà
16

«ÉÉÅmÉÒHùiÉ{ÉÉ NÉÉÅyÉÒ »É©ÉoÉÇH {ɾÉàlÉÉ W, Hà Wà
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà NÉiÉÉ«É Uà. ¸ÉÒ©Éqà ùÉWSÉÅr{Éà
+à©ÉiÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +Éy«ÉÉl©ÉÒH NÉÖùÖ NÉiÉÉ´«ÉÉ Uà.
+±É¥ÉnÉ, +ÅyɸÉuÉ{ÉÉ +à ~ÉÖù»HlÉÉÇ {ɾÉàlÉÉ. lÉà©É UlÉÉÅ
NÉÉÅyÉÒ HùlÉÉÅ lÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ +É{ÉÅq, ´ÉÒ´ÉàHÉ{ÉÅq Hà »ÉÉÅ¡ÉlÉ
±ÉàLÉHÉà »ÉSSÉÒqÉ{ÉÅq, NÉÖiÉ´ÉÅlÉ ¶Éɾ ´ÉNÉàùà{Éà HÅ<Hà«É
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ {ÉYH{ÉÉ NÉiÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É, NÉÉÅyÉÒ lÉÉà
{É¾Ó W.
- Wà. ~ÉÒ. ©É¾àlÉÉ
¥ÉÒ-4, ~ÉÅSɶÉÒ±É, ´ÉÒvÉ §É´É{É »HÖ±É »ÉÉ©Éà, PÉÉ÷HÉà~Éù, ©ÉÖÅ¥É< 77.

NÉÉÅyÉÒY ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ¾Éà< W {ÉÉ ¶ÉHà

"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'©ÉÉÅ NÉÉÅyÉÒY{Éà ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ lÉùÒHà ~ÉÖù´ÉÉù
Hù´ÉÉ{ÉÒ §ÉÉùà ©ÉoÉÉ©ÉiÉ oÉ< ù¾Ò ¾Éà«É lÉà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉà Uà.
+à©É{ÉÉ Hà÷±ÉÉH ´É¾à´ÉÉùÉà, ¡É´ÉSÉ{ÉÉà{ÉÉ +ŶÉÉà ´ÉNÉàù©à ÉÉÅoÉÒ
(79)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

©ÉÉùÒ©ÉSÉHÉàeÒ{Éà +àH ¨É©É ~ÉàqÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉà
oÉ< ùÂÉ WiÉÉ«É Uà.
NÉÉÅyÉÒY{ÉÒ Haù yÉÉ©ÉÔHlÉÉ{ÉÖÅ AqɾùiÉ ±É<+à lÉÉà
lÉà©É{ÉÒ ¡ÉÒ«É yÉÖ{É ¾lÉÒ ùPÉÖ~ÉlÉÒ ùÉPÉ´É ùÉXùÉ©É,....
»É¥ÉHÉà »É{©ÉlÉÒ qà §ÉNÉ´ÉÉ{É.... ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ´«ÉGlÉÒ
HÉà< qÒ´É»É §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÒ H±~É{ÉÉ HùÒ ¶ÉHà? »É{©ÉlÉÒ
Hà HÖ©ÉlÉÒ qà´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É §ÉNÉ´ÉÉ{É{ÉÖÅ Uà?.... +É
§ÉW{É{ÉÉà ù÷{ÉÉù HÉà< qÒ´É»É ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ¾Éà< W
{É ¶ÉHà, ¾É, +ÅyɸÉuÉ³Ö WùÖù ¾Éà«É.
»{ÉÉ{É HùlÉÒ +àH ¥ÉÉ< ~ÉÉ»Éà Hà´É³ +àH W »ÉÉeÒ
¾lÉÒ lÉà x¶«É Xà<{Éà NÉÉÅyÉÒ+à ©ÉÉmÉ ~ÉÉàlÉeÒ ~Éù
ù¾à´ÉÉ{ÉÉà {ÉÒiÉÇ«É ±ÉÒyÉÉà. +à©É{Éà +à ´ÉLÉlÉà LÉ¥Éù ¾lÉÒ
Hà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ±ÉÉLÉÉà ±ÉÉàHÉà{Éà LÉÉ´ÉÉ yÉÉ{É ~ÉiÉ ©É³lÉÖÅ
{ɾÉàlÉÖÅ. LÉùàLÉù ÷àH ±Éà´ÉÒ ¾ÉàlÉ lÉÉà lÉà©ÉiÉà +{{Él«ÉÉNÉ
Hù´ÉÉà Xà<lÉÉà ¾lÉÉà. +à mÉÒX Hà SÉÉàoÉÉ ´ÉNÉÇ{ÉÒ »É£ù
Hù´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. ¾ùÒW{É´ÉɻɩÉÉÅ W´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ. HɳJ©Éà
NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ »ÉÉqNÉÒ{ÉÉÅ ´ÉLÉÉiÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ, ~ÉiÉ +à©É{ÉÒ
»ÉÉqNÉÒ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ´Éä§É´É »~ɶ÷ qàLÉÉlÉÉà ¾lÉÉà. +à V«ÉÉùà
mÉÒX Hà SÉÉàoÉÉ ´ÉNÉÇ©ÉÉÅ »É£ù Hù´ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É l«ÉÉùà
+ÉLÉÉà e¥¥ÉÉà »ÉÉ£ oÉ< WlÉÉà ¾lÉÉà. +à©É{ÉÒ ´ÉÒ.+É<.~ÉÒ.
ùW´ÉÉeÒ »Éù§ÉùÉ oÉlÉÒ, +{Éà H¾à´ÉÉlÉÖÅ +à©É Hà NÉÉÅyÉÒ
»ÉÉyÉÉùiÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà »ÉÉoÉà ¡É´ÉÉ»É Hùà Uà.
NÉÉÅyÉÒ ~ÉÉIÉ ¾Ò{qÖ´ÉÉqÒ ¾lÉÉ +à÷±Éà lÉà{ÉÉ ¾ùÒ£
lÉùÒHà ©ÉÖ»±ÉÒ©É ´ÉNÉÇ +ÉNɳ +É´«ÉÉà +{Éà ©É¾©©Éq+±ÉÒ
]ÒiÉÉ Wà SÉÖ»lÉ ©ÉֻɱɩÉÉ{É {É ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ +±ÉNÉ
~ÉÉHÒ»lÉÉ{É{ÉÒ ùh ±É<{Éà ¥ÉàcÉ. Hà÷±ÉÉH ¾Ò{qÖ+Éà{Éà
»É©ÉX´ÉlÉÉÅ NÉÉÅyÉÒ+à HÂÖÅ Uà Hà ©Éá HÖùÉ{É ´ÉÉÅS«ÉÖÅ Uà
+{Éà lÉàoÉÒ ¾ÖÅ ´ÉyÉÉùà »ÉÉùÉà ¾Ò{qÖ ¥É{«ÉÉà UÖÅ +{Éà Xà

+àN{ÉÉà»÷Ò»ÉÒ]©É ´ÉÒ¶Éà oÉÉàeÖÅ ´ÉyÉÖ&
©É{Éà

»©ÉùiÉ Uà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ "+àN{ÉÉà»÷Ò»ÉÒ]©É'
´ÉÒ¶Éà{ÉÉ, ©Éà ±ÉLÉà±ÉÉÅ +{Éà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷à±ÉÉÅ ©ÉÉùÉÅ
¥Éà-mÉiÉ ±ÉLÉÉiÉÉà qù©ÉÒ«ÉÉ{É +àH´ÉÉù ©Éàá +à´ÉÉà A±±ÉàLÉ
Hùà±ÉÉà Hà "+àN{ÉÉà»÷ÒH' ¶É¥q ¡ÉÉè. oÉÉà©É»É ¾H]±ÉÒ+à
1869©ÉÉÅ ¡É«ÉÉàV«ÉÉà, +à©ÉiÉà W "HÉà<{É H«ÉÉâ' +à©É
H¾à´ÉÖÅ ù¾à.
+É©É Hù´ÉÉ ~ÉÉU³ lÉà+Éà+à Hà´ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHÉ ~Éùl´Éà
´ÉÒSÉÉùà±ÉÖÅ, +oÉÉÇlÉà lÉà+Éà{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ "+àN{ÉÉà»÷Ò]©É'
(79)
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

©ÉÖ»±ÉÒ©ÉÉà LÉùàLÉù LÉùÉ¥É ¾¶Éà lÉÉà lÉà+Éà{ÉÉ ~ÉlÉ{É{ÉÅÖÅ
HÉùiÉ lÉà+Éà W ¥É{ɶÉà (»ÉÅq§ÉÇ& SÉÅrHÉ{lÉ ¥ÉKÉÒ). lÉà©ÉiÉà
´ÉiÉÇ ´«É´É»oÉÉ{Éà ´ÉÉW¥ÉÒ càù´ÉÒ, UlÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà©É{Éà
+Éù.+à»É.+à»Éà. +~É{ÉÉ´«ÉÉ {ɾÓ. HÉùiÉ Hà lÉà©É{ÉÉà
¾Ò{qÖ ¾Éà´ÉÉ{ÉÉà qÉ´ÉÉà ¾ùÒW{ÉÉà{Éà +~É{ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ ~ÉÉàH³
»ÉÉ¥ÉÒlÉ oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà.
NÉÉÅyÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{ÉHɳ qù©ÉÒ«ÉÉ{É PÉiÉÉ
lÉPɱÉLÉÒ {ÉÒiÉÇ«ÉÉà ±ÉÒyÉÉ ¾lÉÉ. Wà©É Hà qÖyÉ ©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ
LÉÉàùÉH ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà{ÉÉà l«ÉÉNÉ H«ÉÉâ, ~ÉUÒ ©ÉNÉ q³Ò{Éà
qÖyÉ lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉ H«ÉÉÇ, ~ÉUÒ NÉÉ«É{ÉÖÅ qÖyÉ
l«ÉÉN«ÉÖÅ, ¥ÉHùÒ{ÉÖÅ {ɾÓ. +à©É ©É{É »ÉÉoÉà UàlÉù~ÉÓeÒ
HùÒ{Éà ¥ÉHùÒ ~ÉɳÒ. úÉÁSÉ«ÉÇ ´ÉÒ¶Éà{ÉÉ lÉà©É{ÉÉ L«ÉɱÉÉà
+{Éà ~ÉÉàlÉà ~ÉÉIÉ úÉÁSÉÉùÒ Uà lÉà{ÉÒ LÉÉlÉùÒ Hù´ÉÉ
©ÉÉ÷à ~ÉÉIÒ B©Éùà ¥É¾à{ÉÉà »ÉÉoÉà {ÉN{É »ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ
UàeÒ... HÉà< ~ÉiÉ Wä£ A©Éù{ÉÉ ©ÉÉiɻɩÉÉÅ ¶ÉÒ¶{ÉÉàloÉÉ{É
oÉ´ÉÉ{ÉÉ SÉÉ{»É Hà÷±ÉÉ ÷HÉ? +à ¶ÉÖÅ ¡É«ÉÉàNÉoÉÒ »ÉÒu
Hù´ÉÖÅ ~Éeà?
+É ±ÉLÉ{ÉÉù{Éà NÉÉÅyÉÒ ¡Él«Éà »ÉÅ~ÉÖiÉÇ +Éqù Uà.
lÉà©É{ÉÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà{Éà +ÉH¶ÉÇ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉSÉÅe lÉÉHÉlÉ ¾lÉÒ.
lÉà©É{ÉÉ W{©É +NÉÉA ~ÉiÉ +É]ÉqÒ{ÉÒ Sɳ´É³ lÉÉà
¾lÉÒ W. +{ÉàH ±ÉÉàHÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉiÉ {«ÉÉàUÉ´Éù
H«ÉÉÇ ¾lÉÉ. ~ÉiÉ, NÉÉÅyÉÒ{ÉÒ ±ÉelÉ ´ÉyÉÉùà ±ÉÉàH§ÉÉàN«É
¥É{ÉÒ +{Éà qà¶É +É]Éq oÉ«ÉÉ{ÉÒ JàeÒ÷ lÉà©É{Éà ©É³Ò.
+ÅlÉ©ÉÉÅ +àH ´ÉyÉÖ ´ÉLÉlÉ ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Hà NÉÉÅyÉÒY{Éà
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ {ÉYH NÉiÉÒ W {ÉÉ ¶ÉHÉ«É. ¾É, lÉà+Éà
»Él«ÉÉà~ÉÉ»ÉH +{Éà {ÉÒeù WùÖù ¾lÉÉ.

- ¥ÉÒ~ÉÒ{É NÉɾұÉ
»Éà{÷ ~ÉÒ÷»ÉÇ ¾É<»HÖ±É H©~ÉÉA{e, ©É]NÉÉ©É, ©ÉÖÅ¥É<-10.

-ù©ÉiÉ ~ÉÉcH "´ÉÉSÉ»~ÉlÉÒ'
¥ÉÉ¥ÉlÉ Hà´ÉÒ ´ÉÒ§ÉÉ´É{ÉÉ ¾lÉÒ +à{ÉÒ oÉÉàeÒ SÉSÉÉÇ ~ÉiÉ
lÉà+Éà+à HùÒ Uà. lÉÉà +ÉWà ´ÉÉÅSÉlÉÉÅ ´ÉÉÅSÉlÉÉÅ, ©É{Éà
¡É»lÉÖlÉ SÉSÉÉÇ{ÉÉà Hà÷±ÉÉàH §ÉÉNÉ Xà´ÉÉ ©É²«ÉÉà; Wà©ÉÉÅoÉÒ
+©ÉÖH XiÉ´ÉÉ Wà´ÉÉÅ ´ÉÒyÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉè. ¾H]±ÉÒ{ÉÉ W
¶É¥qÉà{ÉÉà +{ÉÖ´ÉÉq HùÒ{Éà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉ ´ÉÉSÉHÉà ©ÉÉ÷à
±ÉLÉÒ ©ÉÉàH±ÉÖÅ UÖÅ-+NÉÉA{ÉÒ SÉSÉÉÇ{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{Éà&
¡ÉÉè. oÉÉà©É»É +àSÉ. ¾H]±ÉÒ ±ÉLÉà Uà& ©É{Éà +àH
´ÉÒSÉÉù +É´«ÉÉà +{Éà +àH «ÉÉàN«É ¶É¥q ©É{Éà WeÒ NÉ«ÉÉà
17

+oÉ´ÉÉ lÉÉà ©Éá ¥É{ÉÉ´ÉÒ HÉhëÉÉà lÉà "+àN{ÉÉà»÷ÒH'
(+[Éà«É´ÉÉqÒ). ©É{Éà +É´ÉÉà ´ÉÒSÉÉù +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉà
+à´ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà yÉ©ÉÇNÉÖùÖ+Éà-yÉ©ÉÇyÉÖùÅyÉùÉà yÉÉ©ÉÔH ±ÉLÉÉiÉÉà©ÉÉÅ
"[ÉÉlÉÉ~ÉiÉÖÅ'-"N{ÉÉà»÷ÒH' +à´ÉÉà ¶É¥q ¡É«ÉÉàWlÉÉ +É´«ÉÉ
Uà. ¾´Éà +à ±ÉÉàHÉà Wà +É´ÉÉà "N{ÉÉà»÷Ò»ÉÒ]©É' ([ÉÉ{É
Hà [ÉÉlÉÉ ¾Éà´ÉÉ{ÉÉà) qÉ´ÉÉà Hùà Uà +{Éà ~ÉÉàlÉà +à "´É»lÉÖ'
~Éùl´Éà PÉiÉÖÅ W PÉiÉÖÅ [ÉÉ{É yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾Éà´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉeɶÉ
¾ÉÅHà Uà, +à ´ÉÒ¶Éà LÉùàLÉù ¾ÖÅ ~ÉÉàlÉà lÉÉà H¶ÉÖÅ W
XiÉlÉÉà {ÉoÉÒ, XiÉÒ ¶ÉHlÉÉà ~ÉiÉ {ÉoÉÒ. HÉùiÉ Hà ¾ÖÅ
©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ Hà, ´É»lÉÖ±ÉKÉÒ »Él«É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ "¾ÖÅ +©ÉÖH
¾HÒHlÉ LÉÉlÉùÒ~ÉÖ´ÉÇH XiÉÖÅ UÖÅ'-+à´ÉÉà qÉ´ÉÉà Hù´ÉÉà +à
»ÉqÅlÉù +{ÉÖSÉÒlÉ, LÉÉà÷Éà +§ÉÒNÉ©É Uà. ©ÉÉiÉ»Éà +©ÉÖH
V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ~ÉÖùÉ´ÉÉ ¡ÉÉ~lÉ »Él«É ~ÉÖiÉÇ ¡ÉlÉÒlÉÒ~ÉÖ´ÉÇH l«ÉÉùà
{ÉÉ oÉÉ«É +oÉ´ÉÉ +É~ÉÒ W »Él«É lÉùÒHà »´ÉÒHÉù´ÉÖÅ PÉ÷à
{ÉÉ ¶ÉHÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖ y ÉÒ Hà V«ÉÉùà lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà {ÉIù
~ÉÖùÉ´ÉÉ ¾Éà«É lÉoÉÉ +à{ÉÉ
qɶÉÇ { ÉÒH ´ÉҶɫÉÉà © ÉÉÅ +ÉyÉÉùà lÉHÇ´ÉÒ´ÉàH ´Éeà +à{Éà
HÉà < lÉÉùiÉ{Éà »Él«É »ÉÒu HùÒ ¶ÉHÉlÉÖÅ ¾Éà«É.
©ÉÉ{ÉÒ{Éà »´ÉÒHÉùÒ {ÉÉ ±ÉÉà " + à N { É É à » ÷ Ò ] © É ' { É É à
»ÉÉqÉà»ÉÒyÉÉà +oÉÇ lÉÉà +à÷±ÉÉà W Hà, ©ÉÉiÉ»Éà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ
lÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà +©ÉÖH ¥ÉÉ¥ÉlÉ{Éà ©ÉÉ{É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÖùlÉÒ Hà
©ÉÖt±Éà«É §ÉÖ©ÉÒHÉ W {É ¾Éà«É, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +à©É X¾àù
Hù´ÉÖÅ PÉ÷à W {É¾Ó Hà ~ÉÉàlÉà +©ÉÖH ´ÉÉlÉ XiÉà Uà
+oÉ´ÉÉ ©ÉÉ{Éà Uà.
yÉÉ©ÉÔH (+Éy«ÉÉl©ÉÒH) SÉÓlÉ{É +à yÉÉùiÉÉ +ÉyÉÉùÒlÉ
(»~ÉàG«ÉÖ±Éà÷Ò´É) SÉÓlÉ{É Uà +{Éà +à ¥ÉÉ¥ÉlÉà ©ÉÉùÉà
~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà »ÉÒuÉÅlÉ W +à Uà Hà +y«ÉÉl©É´ÉÉq +àH Uàeà
+{Éà »ÉÉ©Éà Uàeà §ÉÉälÉÒH´ÉÉq-+à ¥É{{Éà +É©É lÉÉà +àH
W +oÉǾÒ{É (+ॻÉeÇ) »É³Ò«ÉÉ{ÉÉ ¥Éà »ÉÉ©É»ÉÉ©ÉÉ UàeÉ
Uà. H~ÉÉà³H±~É{ÉÉ+Éà wÉùÉ H¶ÉÒH ©ÉÉ{«ÉlÉÉ yÉÉùiÉ Hù´ÉÒ
+{Éà ¡ÉSÉÉù´ÉÒ-+à´ÉÒ ¡É´ÉÞnÉÒ W +oÉǾÒ{É Uà.
¡ÉÉè. ¾H]±ÉÒ ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ±ÉLÉà Uà Hà, +àN{ÉÉà»÷Ò»ÉÒ]©É
+à HÉà< ´ÉÉq Hà ~ÉÅoÉ {ÉoÉÒ, +à lÉÉà £GlÉ +àH SÉÓlÉ{É

~ÉulÉÒ (©ÉàoÉe) Uà; Wà ~ÉulÉÒ{ÉÉà »ÉÉù§ÉÖlÉ »ÉÒuÉÅlÉ +à
W Hà ¡Él«ÉàH ´«ÉGlÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ HÉà< ~ÉiÉ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ
(£à<oÉ) ©ÉÉ÷à lÉHÇ-´ÉÒ´ÉàHoÉÒ »ÉÒu +à´ÉÒ W §ÉÖ©ÉÒHÉ
yÉùÉ´É´ÉÒ lÉà©ÉW q¶ÉÉÇ´É´ÉÒ Xà<+à. +É©É lÉÉà +É »ÉÒuÉÅlÉ
PÉiÉÉà ¡ÉÉSÉÒ{É Uà. +à »ÉÉàJà÷Ò»É Wà÷±ÉÉà ~ÉÖùÉiÉÉà Uà.
»ÉÉàJà÷Ò»É H¾àlÉÉà Hà ¡Él«ÉàH ¥ÉÉ¥ÉlÉ{Éà ¥ÉùÉ¥Éù SÉHÉ»ÉÒ
WÖ+Éà +{Éà Wà "»ÉÉùÒ' ±ÉÉNÉà +à{Éà ©ÉW¥ÉÖlÉ ùÒlÉà »´ÉÒHÉùÒ
±ÉÉà! »É©ÉÉW»ÉÖyÉÉùÉ lÉoÉÉ yÉ©ÉÇ »ÉÖyÉÉùÉ{ÉÉÅ +ÉÅqÉà±É{ÉÉà{ÉÉ
~ÉÉ«ÉÉùÖ~Éà »ÉqÉ«É +É W »ÉÒuÉÅlÉ ù¾à±ÉÉà ¾Éà«É Uà.
eà»HÉ÷Ô»É{ÉÖÅ SÉÓlÉ{É-q¶ÉÇ{É ~ÉiÉ +É W »ÉÒuÉÅlÉ ~Éù
+ÉyÉÉùÒlÉ ¾lÉÖÅ. (©ÉÉ÷à W lÉà »Él«É{ÉÒ {ÉYH ~ɾÉáSÉ´ÉÉ
©Éo«ÉÖ)Å ... +{Éà +ÉW{ÉÉ (+ÉyÉÖ{ÉÒH) ´ÉÒ[ÉÉ{É{ÉÉà lÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà
W +É »ÉÒuÉÅlÉ Uà.
+É »ÉÒuÉÅlÉ{ÉÖÅ, +àN{ÉÉà»÷Ò]©É{ÉÖÅ, (+[Éà«É´ÉÉq{ÉÖÅ)
§ÉÉ´ÉÉl©ÉH ~ÉÉ»ÉÖÅ +à Uà Hà, lÉ©ÉÉùÉÅ ¥ÉÉäuÒH SÉÓlÉ{Éq¶ÉÇ{É ©ÉÉ÷à lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÉ lÉHÇ´ÉÒ´ÉàH{Éà (ùÒ]{É{Éà) +ÉyÉÉùà
W +ÉNɳ ´ÉyÉÉà, +{Éà +à lÉ©É{Éà V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ±É< X«É
l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ W lÉÉùiÉÉà{Éà »Él«É ©ÉÉ{ÉÉà! ¥ÉÒY HÉà<
+¡É»lÉÖlÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{Éà +à{ÉÒ +Éeà +É´É´ÉÉ qà¶ÉÉà {ɾÓ!
(Wà©É Hà yÉ©ÉÇ{ÉÉ »ÉÒuÉÅlÉÉà-+Éqà¶ÉÉà, yÉ©ÉÇOÉÅoÉÉà{ÉÉà +ÉyÉÉù
´ÉNÉàù)à . +àW ùÒlÉà {ÉÒ¶ÉàyÉÉl©ÉH ~ÉÉ»ÉÉ lÉùÒHà +à »ÉÒuÉÅlÉ{ÉÖÅ
~ÉÖùÖÅ ~ÉɱÉ{É HùÉà Hà, V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ~ÉÖùÉ´ÉÉ ¡ÉÉ~lÉ {É oÉÉ«É
«ÉÉ ~ÉÖùÉ´ÉÉ +É~ÉÒ {É ¶ÉHÉ«É. l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ qɶÉÇ{ÉÒH
´ÉҺɫÉÉà©ÉÉÅ HÉà< ~ÉiÉ lÉÉùiÉ{Éà »ÉÖ{ÉÒ¶SÉÒlÉ »Él«É ©ÉÉ{ÉÒ{Éà
»´ÉÒHÉùÒ {É W ±ÉÉà!
+É´ÉÉ +§ÉÒNÉ©É{Éà ¾Ö Å +à N {ÉÉà » ÷Ò»ÉÒ]©É
(+[Éà«É´ÉÉq){ÉÉà +§ÉÒNÉ©É ±ÉàLÉÉ´ÉÖÅ UÖ.Å +É´ÉÉà +§ÉÒNÉ©É
yÉÉùiÉ Hù´ÉÉ ¥Éq±É ´«ÉGlÉÒ+à ¶Éù©ÉÉ´ÉÉ{ÉÒ HÉà< W
+ɴɶ«ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ; HÉùiÉ Hà §ÉÉ´ÉÒ{ÉÉ NɧÉÇ©ÉÉÅ
+{ÉàHÉ{ÉàH ¶ÉG«ÉlÉÉ+Éà ~Éeà±ÉÒ W Uà, +à©É ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ
H¶ÉÒ {ÉÉ{É©É {ÉoÉÒ W. §É´ÉÒ¶«É©ÉÉÅ {ÉIù »Él«É ¡ÉNÉ÷
oÉÉ«É l«ÉÉùà LÉùÖÅ!
◊ ◊ ◊

NÉlÉÉÅH{ÉÉ +¾à´ÉɱɩÉÉÅ A©ÉàùÉà& ùÉ«ÉSÉÅq HÉàù¶ÉÒ ¶Éɾ ¡ÉÉ«ÉÉàYlÉ HSU¡É´ÉÉ»É qù©ÉÒ«ÉÉ{É {ÉLÉmÉÉiÉÉ
lÉɱÉÖHÉ{ÉÉ ©ÉoÉ±É He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉW lÉù£oÉÒ "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{Éà ùÖ. 4000/-{ÉÖÅ «ÉÉàNÉqÉ{É ©É²«ÉÉ
A~ÉùÉÅlÉ He´ÉÉ ~ÉÉ÷ÒqÉù »É©ÉÉWà LÉÒ©ÉÒY HSUÒ ¾»lÉH SÉÉù WiÉ-NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ, LÉÒ©ÉY HSUÒ,
SÉlÉÖù SÉÉä¾ÉiÉ +{Éà ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ< ´ÉÉPÉÉiÉÒ{ÉÉ +É´É´ÉÉ-W´ÉÉ{ÉÖÅ ÷Äà{ɧÉÉeÖÅ A~ÉùÉÅlÉ SÉlÉÖù SÉÉä¾ÉiÉ{ÉÉ
¡É«ÉÉàNÉÉà©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÉà ùÖ. 500{ÉÉà Hà©ÉÒH±É LÉSÉÇ´ÉyÉÉùÉà ~ÉiÉ +É~Éà±É ¾lÉÉà.
18

(79)

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

©É¾àù´ÉÉ{ÉY »ÉÉoÉà {ÉÒùÉÅlÉ Y´Éà ¥Éà»É´ÉÉ{ÉÒ lÉ©É{{ÉÉ ~ÉÖùÒ {ÉÉ oÉ<
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ' +à ù»É~ÉÖ´ÉÇH ´ÉÉÅSÉlÉÉ ¾lÉÉ +{Éà H´ÉSÉÒlÉ £Éà{É ~Éù SÉSÉÉÇ ~ÉiÉ oÉlÉÒ.
+àH lÉ¥ÉIà ©Éá +à©É{Éà HÂÖÅ ¾lÉÖÅ, ""lÉ©ÉÉùÒ »ÉÉoÉà ¥Éà qÒ´É»É ù¾à´ÉÉ +É´É´ÉÖÅ Uà.''
""H©É»ÉàH©É +c´ÉÉeÒ«ÉÖÅ ù¾à´ÉÖÅ ~Éeà'' +à©É{ÉÉà W´ÉÉ¥É ¾lÉÉà.
{ÉÒ»ÉNÉÉâ~ÉSÉÉù{ÉÉ W +cÅNÉ A~ÉSÉÉùH §É©ÉNÉùÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ Y´É{ɶÉä±ÉÒ+à Y´«ÉÉ.
H»Éù ©ÉÉmÉ +à÷±ÉÒ W ¾lÉÒ Hà ´ÉÉlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ©ÉÉÅ +à ¶ÉùÒù{Éà <¶´ÉùqnÉ H¾àlÉÉ ¾lÉÉ
+{Éà SÉSÉÉÇ ~ÉiÉ +à©É{ÉÒ »ÉÉoÉà +à ´ÉҶɫÉà W Hù´ÉÒ'lÉÒ.
- lÉÅmÉÒ

qqÔ{Éà +Él©É{ÉÒ§ÉÇù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ HÒ©ÉÒ«ÉÉNÉù eÉè. §É©ÉNÉùÉ
- SÉÅr LÉmÉÒ

´ÉÒù±É ´«ÉGlÉÒn´É{ÉÉà ´ÉұɫÉ

lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ {ÉÒ»ÉNÉÉâ~ÉSÉÉùH eÉè. ©É¾àù´ÉÉ{É ù¾à´ÉÉ{ÉÒ, ©É{É ¶ÉÖ{«É Hù´ÉÉ{ÉÒ, SÉÒnÉ ¶ÉÉÅlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ
§É©ÉNÉùÉ{ÉÉ +´É»ÉÉ{ÉoÉÒ ¶ÉùÒù, ¡ÉHÞnÉÒ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ +{Éà WùÖù Uà. ¥Éà ÷ÅH{ÉÉ §ÉÉàW{É ´ÉSSÉà +ÅlÉù ©É¾n´É{ÉÖÅ Uà
HÖqùlÉÒ A~ÉSÉÉù ´ÉÒ¶Éà ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ »É©ÉWiÉ +É~É´ÉÉ +àW ùÒlÉà ¥Éà HÉà³Ò«ÉÉ ´ÉSSÉà +ÅlÉù ¾Éà´ÉÖÅ WùÖùÒ Uà.''
eÉè. §É©ÉNÉùÉ{Éà »É©ÉW´ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà ¥ÉÖuÒ Hà lÉHÇoÉÒ
]]Ö©ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà oÉ«ÉÉà Uà. +ÉLÉÒ
YÅqNÉÒ +àH W y«Éà«É ùÉLÉÒ{Éà ©ÉS«ÉÉ ù¾à´ÉÅÖ +à ¥É¾Ö {ɾÒ, Àq«ÉoÉÒ »É©ÉW´ÉÉ ~Éeà. lÉà©É{Éà W¥Éùq»lÉ
H~ÉùÖÅ Uà. eÉè. §É©ÉNÉùÉ +à÷±Éà ©ÉÉiÉ»É{Éà ¶ÉùÒù +{Éà »ÉÅ´Éàq{ɶÉÒ±É ´«ÉGlÉÒ lÉùÒHà NÉiÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É. ¡É´ÉSÉ{É
+ÉùÉàN«É{ÉÒ ©ÉÉ´ÉWlÉ ©ÉÉ÷à WNÉÉeÒ qàlÉÉ-©É³´ÉÉ NÉ©Éà HùlÉÉÅ HùlÉÉÅ ~ÉiÉ lÉà©É{Éà Nɳà eÖ©ÉÉà ¥ÉÉ]Ò X«É.
NɳNÉ³É oÉ< X«É +à´ÉÖÅ HÉà©É³ Àq«É. lÉà©É{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ
lÉà´ÉÉ ©ÉX{ÉÉ ©ÉÉiÉ»É.
NɳÉ{ÉÖÅ Hè{»Éù, ¶´ÉÉ»É{ÉÉà ùÉàNÉ, +H»©ÉÉlÉ{ÉÒ +à´ÉÒ Hà »ÉÉŧɳ{ÉÉù{ÉÒ +ÉÅLÉÉà{Éà §ÉÓW´ÉÒ qà.
+±ÉÒNÉh©ÉÉÅ ~ÉÉù»ÉÒ HÖ÷ÖťɩÉÉÅ lÉà©É{ÉÉà W{©É. »ÉÖùlÉ©ÉÉÅ
<X+Éà{Éà HÉùiÉà H©Éù{ÉÉ qÖLÉÉ´ÉÉ ´É. LÉùÉ¥É ©ÉàeÒH±É
<lÉÒ¾É»É UlÉÉÅ +àH©ÉÉmÉ {ÉÒ»ÉNÉÇ A~ÉSÉÉù ~ÉulÉÒ wÉùÉ qÉqÒ ~ÉÉ»Éà ù¾Ò{Éà §Éi«ÉÉ. lÉà©É{ÉÉ HÉHÉ +É UÉàHùÉ{Éà
lÉà+Éà LÉÖ¥É ±ÉÉÅ¥ÉÖ +{Éà ©ÉWàqÉù Y´É{É Y´ÉÒ NÉ«ÉÉ. +à±ÉÉà~ÉoÉÒ eÉèG÷ù ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ <SUlÉÉ ¾lÉÉ! ´ÉÒvÉoÉÔ
©É¾àù´ÉÉ{É ©ÉÖ³oÉÒ W +¾Ó»ÉÉ{ÉÉ
NÉÖWùÒ NÉ«ÉÉ +à ~ɾà±ÉÉÅ{ÉÉ 29
qÒ´É»É ©É֥ŠÉ<{ÉÒ ¥ÉÉè©¥Éà ¾Éè»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ qqÒÇ{Éà +Él©É{ÉÒ§ÉÇù ¥É{ÉÉ´ÉÉ«É; ~ÉÖXùÒ. qàeHÉ HÉ~É´ÉÉ +{Éà SÉÒù´ÉÉ{ÉÖÅ
£É´Éà G«ÉÉÅoÉÒ? HÉHÉ{ÉÒ ±ÉÉ<úÉàùÒ©ÉÉÅoÉÒ
ù¾Ò{Éà »ÉÉù´ÉÉù »´ÉÒHÉùà±ÉÒ. XàHà,
eÉèG÷ù{ÉÒ§ÉÇù {ɾÓ&
eÉè. ±ÉK©ÉiÉ ¶É©ÉÉÇ{ÉÉ "¡ÉèG÷ÒH±É {ÉàSÉù
lÉà + Éà +ÉLÉùÒ »É©É«Éà ~ÉiÉ
¾Éè»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ qÉLÉ±É oÉ´ÉÉ lÉä«ÉÉù {ɾÉàlÉÉ, ~ÉiÉ G«ÉÉàù' ~ÉÖ»lÉHà lÉà©É{Éà +àH {É´ÉÒ qÒ¶ÉÉ SÉÓyÉÉeÒ. qKÉÒiÉ
§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉ eÉè. ¶É©ÉÉÇ{Éà ©É³´ÉÉ NÉ«ÉÉ. +à©É{ÉÒ
~ÉùɴɱÉÅ¥ÉÒlÉÉ +ÉÅlÉùÒ NÉ< +à©É H¾Ò ¶ÉHÉ«É.
lÉà+Éà H¾àlÉÉ Hà, ""©ÉÉiÉ»Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà »É©É«É +{Éà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÖqùlÉÒ A~ÉSÉÉù{ÉÖÅ [ÉÉ{É ©Éà³´«ÉÉ ~ÉUÒ úÉÒ÷Ò¶É
¶ÉGlÉÒ XlÉ+Éà³LÉ ©ÉÉ÷à ´ÉÉ~Éù´ÉÉ{ÉÉÅ ¾Éà«É. ©ÉÉiÉ»Éà HÉè±ÉàW +Éè£ {ÉàSÉùÉà~ÉoÉÒ©ÉÉÅ ¶ÉÒKÉiÉ ©Éà³´«ÉÖÅ. ~ÉÒlÉÉ{ÉÖÅ
¥ÉÒX ©ÉÉiÉ»É ´ÉÒ¶Éà +§ÉÒ¡ÉÉ«É ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ{ÉÒ UÖ÷ Uà, HÖ÷ÖÅ¥É lÉx{É ©Éy«É©É ´ÉNÉÔ«É ¾lÉÖÅ. lÉà©ÉiÉà ¥ÉyÉÖ §ÉiÉlÉù
~ÉùÅlÉÖ +§ÉÒ¡ÉÉ«É +É~É´ÉÉ{ÉÒ UÖ÷ {ÉoÉÒ.''
»HÉà±Éù¶ÉÒ~É ©Éà³´ÉÒ{Éà W ~ÉÖùÖÅ Hùà±ÉÖÅ.
eÉè. §É©ÉNÉùÉ NÉW¥É{ÉÉ +ÉàUÉ¥ÉÉà±ÉÉ ¾lÉÉ. lÉà+Éà
qÉqÒ©ÉÉ+à lÉà©É{Éà ¶ÉÒ»lÉ +{Éà »ÉÅNÉÒlÉ©ÉÉÅ ù»É ±ÉàlÉÉ
H¾àlÉÉ Hà, ""±ÉÉàHÉà LÉÉ´ÉÉ©ÉÉÅ lÉÉà »ÉÅ«É©É {ÉoÉÒ ùÉLÉlÉÉ, HùÒ qÒyÉÉ. lÉà+Éà ¾Å©Éà¶ÉÉÅ H¾àlÉÉ Hà, ""qÉqÒ©ÉÉ{ÉÉ
¥ÉÉà±É´ÉÉ©ÉÉÅ«É {ÉoÉÒ ùÉLÉlÉÉ. V«ÉÉÅ +´ÉHÉ¶É Uà l«ÉÉÅ ¶ÉÒ»lÉ{ÉÉ ~ÉÉc ©É{Éà LÉÖ¥É HÉ©É©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà.'' +à
+ÉùÉ©É Uà. ©ÉÉ{É´ÉÒ-©ÉÉ{É´ÉÒ ´ÉSSÉà +´ÉHɶÉ{ÉÒ WùÖù W©ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ùàeÒ«ÉÉà PÉù-PÉù©ÉÉÅ {ɾÉàlÉÉà. qÉqÒ©ÉÉ ¥ÉɳH
Uà. ´ÉÒSÉÉùÉà{ÉÒ ¶ÉÖuÒ ©ÉÉ÷à ´ÉÒSÉÉùÉà ´ÉÉùÅ´ÉÉù ùÉàHlÉÉ ©É¾àù´ÉÉ{É ~ÉÉ»Éà OÉÉ©ÉÉà£Éà{É A~Éù{ÉÒ H~ÉeÉ{ÉÒ LÉÉà±É
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

(79)

19

HhÉ´ÉÒ ´ÉÉX{Éà SÉÉ´ÉÒ ©ÉùÉ´Éà. +àH ©ÉÒ{ÉÒ÷{ÉÉ 78 eÒ¡Éà¶É{É©ÉÉÅ ©ÉÉùÒ YÅqNÉÒ{ÉÉÅ PÉiÉÉÅ ´Éù»ÉÉà NÉ«ÉÉÅ Uà.''
+ÅNÉlÉ ´Éàq{ÉÉ+Éà{Éà qұɩÉÉÅ yÉù¥ÉÒ{Éà lÉà©ÉiÉà ¾Å©Éà¶ÉÉÅ
SÉIù £ùlÉÒ "ùàHeÇ' +É´ÉlÉÒ. qÉqÒ©ÉÉ ~ÉÉ»Éà 150oÉÒ
±ÉÉàH¾ÒlÉ +{Éà ¥É¾ÖW{ɾÒlÉÉ«É ¡É´ÉÞnÉÒ{Éà ©É¾n´É +É~«ÉÖÅ
´ÉyÉÉùà ùàHeÇ{ÉÉà »÷ÉàH ¾lÉÉà.
~ÉÉù»ÉÒ HÉà © É ©ÉÉÅ » ÉɾÉùÒ, lÉà o ÉÒ ©É¾à ù ´ÉÉ{É ¾lÉÖÅ. +àH ´ÉÒ¶Éɳ H©«ÉÖ{É »oÉÉ~É´ÉÉ{ÉÖÅ lÉà©É{ÉÖÅ »É~É{ÉÖÅ
¥Éɱ«ÉÉ´É»oÉÉoÉÒ W ©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ ¾lÉÉ, ~ÉiÉ »É©ÉWiÉ ¾lÉÖÅ. 100 +àHù{ÉÒ W©ÉÒ{É©ÉÉÅ £³, ¶ÉÉH, yÉÉ{É
´ÉyÉlÉÉÅ ©ÉÉÅ»ÉɾÉù PÉ÷ÉeëÉÉà +{Éà 24{ÉÒ B©Éùà »ÉÅ~ÉÖiÉÇ ANÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ, qqÔ{Éà PÉÉáPÉÉ÷ +{Éà ¡ÉqÖ¶ÉiÉoÉÒ qÖù ùÉLÉÒ
»ÉÉX Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÖqùlÉÒ A~ÉSÉÉù{ÉÖÅ +àH ´ÉÒ¶Éɳ
UÉàeÒ qÒyÉÉà.
§ÉiÉlÉù ~ÉÖùÖÅ HùÒ »ÉÖùlÉ©ÉÉÅ 6 ¥ÉÒUÉ{ÉÉoÉÒ HÖqùlÉÒ Hà{r ùSÉ´ÉÉ{ÉÖÅ lÉà©É{ÉÖÅ »É~É{ÉÖÅ +yÉÖùÖÅ ù¾Ò NÉ«ÉÖÅ.
lÉà©É{ÉÒ »ÉÉoÉà{ÉÉ +{É֧ɴÉà +É ±ÉLÉ{ÉÉù{Éà ±ÉÉN«ÉÖÅ Uà
A~ÉSÉÉù Hà{r ¶ÉùÖ H«ÉÖÈ. qqÔ ´ÉyÉlÉÉ WlÉÉÅ ùÉÅqàù©ÉÉÅ

eÉè
. §É©ÉNÉùÉ{ÉÒ ¶ÉGlÉÒ{ÉÉà ~ÉÖùÉà ±ÉÉ§É ©ÉÉà÷É »É©ÉÖqÉ«É
©ÉÉà÷Ò WN«ÉÉ ±ÉÒyÉÒ. 1959©ÉÉÅ lÉÉ~ÉÒ {ÉqÒ©ÉÉÅ §ÉÉùà
ùà±É +É´ÉÒ +{Éà {ÉqÒ lÉ÷à +É´Éà±É A~ÉSÉÉù Hà{r »ÉÉ£ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÒ ¶ÉG«ÉÉà {ÉoÉÒ. HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÒ lÉà©É{ÉÒ
lÉl~ÉùlÉÉ©ÉÉÅ HÉà< HSÉÉ¶É {ɾÉàlÉÒ, ~ÉiÉ »ÉKÉ©É
oÉ< NÉ«ÉÖÅ.
+Éà¶ÉÉà lÉùÒHà XiÉÒlÉÉ oÉ«Éà±ÉÉ +ÉSÉÉ«ÉÇ ùW{ÉÒ¶É »É¾«ÉÉàNÉÒ+Éà{ÉÉà +§ÉÉ´É lÉà©É{ÉÒ ¡É´ÉÞnÉÒ{Éà ´ÉÒ»lÉÉùÒ
»ÉÉoÉà eÉè. §É©ÉNÉùÉ ~ÉmÉ´«É´É¾Éù wÉùÉ ~ÉùÒSÉ«É©ÉÉÅ ¶ÉG«ÉÉà {ɾÓ.
±ÉÉà{ÉɴɱÉÉ NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ lÉà©É{ÉÒ
+É´Éà±ÉÉ. 1967©ÉÉÅ »ÉÖùlÉ©ÉÉÅ »É³ÅNÉ
ùW{ÉÒ¶É{ÉÉà

©
É{Éà
»ÉÅ
~
ÉHÇ
¾lÉÉà
¡É´ÉÞ
nÉÒ{ÉÉà ]ÉàH ±ÉàLÉ{É lÉù£
3 qÒ´É»É »É´ÉÉù-»ÉÉÅW ùW{ÉÒ¶É{ÉÉ
´ÉÒ¶Éà¶É ùÂÉà. lÉà+Éà UÉ~ÉÖÅ ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ »É´ÉÉù{ÉÉà »É©É«É
¡É´ÉSÉ{É{ÉÉ +É«ÉÉàWH lÉà+Éà ¥É{«ÉÉ ¾lÉÉ.
»ÉÖùlÉ UÉàeÒ{Éà ©ÉÖÅ¥É< +É´ÉÒ ´É»«ÉÉ. »É³ÅNÉ 38 ¥ÉNÉÉelÉÉ {ɾÓ. ©ÉÉmÉ ¾àe±ÉÉ<{»É Xà<{Éà ©ÉÖHÒ qàlÉÉ.
´É¶ÉÇ {ÉÒ»ÉNÉÉâ~ÉSÉÉùH lÉùÒHà {ÉÉ©É-qÉ©É lÉÉà cÒH, ~ÉùÅlÉÖ HÖqùlÉÒ A~ÉSÉÉù +{Éà lÉà{Éà »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ´ÉҶɫÉÉà A~Éù lÉà©ÉiÉà
+»ÉÅL«É ùÉàNÉÒ+Éà{Éà »ÉÉùÉ-»ÉÉX Hù´ÉÉ{ÉÖÅ LÉÖ¥É ©ÉÉà÷ÖÅ 14 ~ÉùÒSÉ«É ~ÉÖ»lÉÒHÉ ±ÉLÉÒ Uà. lÉà©É{ÉÉ »É©ÉOÉ ±ÉàLÉÉà{ÉÅÖÅ
HÉ©É H«ÉÖÈ. yÉ{É +{Éà »ÉÅ~ÉnÉÒ lÉù£ +ÉH¶ÉÇiÉ lÉà©É{Éà »ÉÅH±É{É "+É~ÉiÉÒ +Åqù{ÉÖÅ úÉÁÉÅe' +É ±ÉàLÉHà ~ÉÖ»lÉH
ùÖ~Éà ¡ÉNÉ÷ H«ÉÖÈ Uà.
¥É¾Ö +ÉàUÖÅ ¾lÉÖÅ.
lÉà©É{ÉÉ Y´É{É{ÉÉ »ÉÉù ùÖ~É +àH ´ÉÉlÉ qùàHà «ÉÉq
´ÉÉSÉHÉà{Éà XiÉÒ{Éà +ɶSÉ«ÉÇ oɶÉà Hà lÉà©É{Éà 1975©ÉÉÅ
ùÉLÉ´ÉÉ
Wà´ÉÒ Uà. lÉà+Éà H¾àlÉÉ Hà, ""qqÔ{Éà +Él©É{ÉÒ§ÉÇù
+©ÉàùÒHÉ{ÉÖÅ OÉÒ{ÉHÉeÇ ©É²«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ lÉà lÉà©ÉiÉà 1986©ÉÉÅ
¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É, eÉèG÷ù {ÉÒ§ÉÇù {ɾÓ.'' ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà
~ÉùlÉ HùÒ qÒyÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
±ÉNɧÉNÉ L«ÉÉlÉÒ¡ÉÉ~lÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ¥É{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶ÉùÒù A~ÉùoÉÒ AcÒ NÉ«Éà±ÉÉà +Él©É´ÉÒ¶´ÉÉ»É ~ÉÖ{É&
Uà lÉà©É lÉà©É{ÉÒ ¶ÉùÖ+ÉlÉ{ÉÒ YÅqNÉÒ{ÉÉ q»ÉàH ´É¶ÉÇ §ÉÉùà »ÉÅ~ÉÉq{É HùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ eÉè. §É©ÉNÉùÉ+à ¥É¾Ö ©ÉÉà÷ÅÖ ¡ÉqÉ{É
+ÉoÉÔH »ÉÅH³É©ÉiÉ©ÉÉÅ NÉ«Éà±ÉÉÅ. ©ÉÖÅ¥É<{ÉÉ +àH qä{ÉÒH H«ÉÈÖ Uà. Wà©ÉiÉà Wà©ÉiÉà +à ±ÉÉ§É ©Éà³´«ÉÉà Uà lÉà+Éà lÉà©É{Éà
©ÉÉ÷à qÒ{É¥ÉÅyÉÖ q«ÉɳY{Éà +É~Éà±ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà G«ÉÉùà«É §ÉÖ±ÉÒ {É¾Ó ¶ÉHà. {ÉÒ»ÉNÉÇ{ÉÉ +à §ÉÉà©ÉÒ«ÉÉ{Éà »É±ÉÉ©É.
H¾à±ÉÖ,Å ""+ÅNÉlÉ Y´É{É{ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÒ§ÉÅNÉ©ÉÉÅ HÉùiÉùÖ~É ¥É{ÉÒ
+à©É{Éà ´ÉÒNÉlÉà ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ Uà?
¾Éà«É lÉÉà ©ÉÉùÒ ±ÉÉNÉiÉÒ¶ÉÒ±ÉlÉÉ. A~ÉùÉÅlÉ HÉ©É´ÉÉ»É{ÉÉ eÉè. §É©ÉNÉùÉ{ÉÖ
Å »É©ÉOÉ »ÉɾÒl«É q³qÉù ~ÉÖ»lÉH »´ÉùÖ~Éà
~ÉiÉ PÉiÉÉÅ ´É¶ÉÉàÇ »ÉÖyÉÒ lÉÒµÉ ù¾Ò. Wà qù©ÉÒ«ÉÉ{É {É A~ɱɥyÉ Uà. A©ÉÅNÉ ~É¥±ÉÒHà¶É{É ¡ÉHɶÉÒlÉ "+É~ÉiÉÖÅ +Åqù{ÉÖÅ
Hù´ÉÉ{ÉÖÅ H«ÉÖÈ +{Éà ~ÉùÒiÉÉ©É »´ÉùÖ~É PÉiÉÒ ©ÉÉ{É»ÉÒH úÉÁÉÅe' ~ÉÖ»lÉH, {ÉÒ»ÉNÉÇ{ÉÉ +ÉùÉàN«É±ÉKÉÒ ´ÉҶɫÉÉàoÉÒ §Éù~ÉÖù
«ÉÉlÉ{ÉÉ §ÉÉàNÉÒ´ÉÒ.''
Uà. 592 ~ÉàW{ÉÉ ~ÉÉHÉ ~ÉÖÅcÉ´ÉÉ³É +É ~ÉÖ»lÉH{ÉÒ ´ÉàSÉÉiÉ
+É W ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà {ÉÒLÉɱɻÉ~ÉiÉà WiÉÉ´Éà±ÉÖÅ HÓ©ÉlÉ ùÖ. 350/- Uà. {ÉÒ»ÉNÉÇ¡Éà©ÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à +eyÉÒ HÓ©ÉlÉà
Hà, ""©ÉÉùÖÅ +ÅNÉlÉ Y´É{É H¶÷qÉ«ÉH ùÂÖÅ. +àHoÉÒ ´ÉyÉÖ +à÷±Éà Hà ùÖ. 175/-©ÉÉÅ eÒ»Éà©¥Éù{ÉÉ +ÅlÉ »ÉÖyÉÒ A~ɱɥyÉ Uà.
±ÉN{É ´ÉÒ£³ {ÉÒ´ÉeëÉÉÅ ¾lÉÉÅ, lÉà{ÉÉÅ HÉùiÉÉà©ÉÉÅ ¾ÖÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉ~lÉÒ»oÉÉ{É: A©ÉÅNÉ ~É¥±ÉÒHà¶É{É, ±ÉÉe {ÉÒ´ÉÉ»É, ~ɾà±Éà
W qÉà¶É qàLÉÖÅ UÖÅ, ©ÉÉùÒ Y´É{É»ÉÅNÉÒ{ÉÒ+Éà{ÉÉà {ɾÓ. {É ©Éɳà, +ùqà¶Éù qÉqÒ »÷ÄÒ÷, ´ÉÒ. ~ÉÒ. ùÉàe, ©ÉÖÅ¥É<-4.
H¾à´ÉÉ«É {É »É¾à´ÉÉ«É +à´ÉÒ »oÉÒlÉÒ©ÉÉÅ ¾lÉɶÉÉ +{Éà £Éà{É& 23888343.
20
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
(79)

NÉÖWùÉlÉÒ ¶ÉɳÉ+Éà{Éà
§ÉɶÉÉ oÉ«ÉÖÅ Uà ¶ÉÖÅ? - ~É{{ÉÉ +y´É«ÉÇÖ
Wà©É{Éà ´É䶴ÉÒH ´ÉÒSÉÉùyÉÉùÉ{ÉÉà ~ÉùÒSÉ«É ¾Éà«É. Wà©É{Éà
¥ÉɱÉ-©ÉÉ{ɻɶÉÉ»mÉ{ÉÖÅ oÉÉàeÖÅ ~ÉiÉ [ÉÉ{É ¾Éà«É, +ÅOÉàY
©ÉÉy«É©É ¶ÉɳÉ+Éà{à ÉÉ ¥É¾Éù{ÉÉ §É~ÉHÉoÉÒ Wà+Éà +ÅX«ÉÉ
{É ¾Éà«É +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà A~Éù ¥ÉÒ{ÉWùÖùÒ ¥ÉÉàXà
{ÉÉLÉ´ÉÉ {É ©ÉÉÅNÉlÉÉ ¾Éà«É-+É ¥ÉyÉÉ«Éà ¡ÉHÉù{ÉÉ
´ÉÒSÉÉù´ÉÅlÉ ´ÉɱÉÒ+Éà NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¶ÉÉ³É ~É»ÉÅq
Hùà Uà, ~ÉùÅlÉÖ »ÉäuÉÅlÉÒH ùÒlÉà Wà+Éà NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ
lÉù£àiÉ Hùà Uà lÉà+Éà ~ÉiÉ ´É¾à´ÉÉùÒH ùÒlÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ
¥ÉɳHÉà{Éà NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¶ÉɳɩÉÉÅ ©ÉÖHlÉÉÅ
+SÉHÉ«É Uà.
NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¥ÉSÉÒ-LÉÖSÉÒ ¶ÉɳÉ+Éà+à oÉÉàeÖÅ
+Él©É{ÉÒùÒKÉiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ WùÖù Uà. ´ÉÒSÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÒ
WùÖù Uà Hà +à ¶ÉɳÉ+Éà+à +à´ÉÖÅ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ Xà<+à
WàoÉÒ ´ÉɱÉÒ+Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà ¾Éá¶Éà ¾Éá¶Éà +à©ÉÉÅ
qÉLÉ±É Hùà.
+ÉLÉÉ ©ÉÖÅ¥É<©ÉÉÅ +l«ÉÉùà ©ÉÉÅe {Éà´ÉÖÅ-~ÉÅSÉÉiÉÖ LÉÉ{ÉNÉÒ
+{Éà HqÉSÉ +à÷±ÉÒ W {ÉNÉù~ÉɱÉÒHÉ{ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ
©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¶ÉɳÉ+Éà ¥ÉSÉÒ Uà.
NÉÉàùàNÉÉ©É, ©É±ÉÉe, ¥ÉÉàùҴɱÉÒ, PÉÉ÷HÉà~Éù, ©ÉÖ±ÉÖÅe
Wà´ÉÉÅ ~ÉùÉÅ+Éà©ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{ÉÒ »ÉÉùÒ »ÉÅL«ÉÉ´ÉÉ³Ò NÉÖWùÉlÉÒ
©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¶ÉɳÉ+Éà ¥ÉSÉÒ Uà. ¥ÉÉHÒ lÉÉà ¶É¾àù©ÉÉÅ {Éà
~ÉÉù±ÉÉ-+ÅyÉàùÒ »ÉÖyÉÒ ¥ÉyÉà W +ÅOÉàY ©ÉÉy«É©É{ÉÒ
¶ÉɳÉ+Éà{ÉÒ ¥É¾Ö©ÉlÉÒ Uà. Wà NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ
¶ÉɳÉ+Éà{ÉÉ »ÉÒIÉ ~ÉelÉÉ ¾lÉÉ +à´ÉÒ ¶ÉɳÉ+Éà+à ~ÉiÉ
+ÅOÉàY ©ÉÉy«É©É©ÉÉÅ ~ÉùÒ´ÉlÉÔlÉ oÉ´ÉÖÅ ~ÉeëÉÅÖ Uà.
©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÒ NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¶ÉɳÉ+Éà©ÉÉÅ
¶ÉɳÉ{ÉÒ +Åqù{ÉÖÅ +{Éà ¥É¾Éù{ÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ lÉx{É
+{ÉÉH¶ÉÇH, q«ÉÉ{Éà ~ÉÉmÉ +{Éà {ÉÒùɶÉÉW{ÉH Uà.
¶ÉɳÉ{ÉÉ ¥É¾Éù{ÉÉ SÉÉàNÉÉ{É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ
©ÉÉ÷à{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hà HÉà<~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ JÒeÉ{Éà +{ÉÖHÖ³
»ÉÉyÉ{ÉÉà Xà´ÉÉ ©É³lÉÉÅ {ÉoÉÒ.
©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ¶ÉÒKÉHÉà ~ÉÒ»lÉɱÉÒ»É-~ÉSÉÉ»É ´É¶ÉÇ{ÉÒ
+ÉWÖ¥ÉÉWÖ{ÉÉ ¾Éà«É +{Éà lÉà+Éà ~ÉÉàlÉà W +l«ÉÅlÉ
{ÉÒùÖl»ÉÉ¾Ò +{Éà ©ÉÅq qàLÉÉlÉÉ ¾Éà«É Uà.
+à ¶ÉÒKÉHÉà©ÉÉÅoÉÒ HÉà<{ÉÉÅ ~ÉiÉ ¥ÉɳHÉà +oÉ´ÉÉ ~ÉÉämÉ(79)
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

~ÉÉämÉÒ+Éà NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¶ÉɳɩÉÉÅ §ÉiÉlÉÉÅ ¾ÉàlÉÉÅ
{ÉoÉÒ. ~ÉUÒ H«ÉÉ ©ÉÉáhà NÉɩɱÉÉàHÉà{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà NÉÖWùÉlÉÒ
©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¶ÉɳɩÉÉÅ qÉLÉ±É oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ +à ±ÉÉàHÉà H¾Ò ¶ÉHà?
©ÉÉùÉà +à´ÉÉà +{ÉÖ§É´É Uà Hà ¡É¶{ÉÉànÉùÒ{ÉÉ ´ÉɱÉÒXNÉÞlÉÒ +ÅNÉà{ÉÉ +©ÉÉùÉ SÉSÉÉÇ-»ÉmÉ ~ÉUÒ oÉÉàeÉ
´ÉɱÉÒ+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉɳHÉà{Éà NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ
¶ÉɳɩÉÉÅ qÉLÉ±É lÉÉà H«ÉÉÈ, ~ÉùÅlÉÖ ¥Éà ´É¶ÉÇ©ÉÉÅ l«ÉÉÅoÉÒ
AcÉeÒ ±ÉÒyÉÉÅ.
+É ´ÉɱÉÒ+Éà{ÉÒ +àH »ÉÉ©ÉÉ{«É £ùÒ«ÉÉq +à ¾lÉÒ Hà
´ÉNÉǶÉÒKÉHÉà ~ɾà±ÉÉ ~ÉÒùÒ«Ée©ÉÉÅ W »É©É«É»Éù ´ÉNÉÇ©ÉÉÅ
+É´ÉlÉÉ {ɾÉàlÉÉ +{Éà ¥ÉɳHÉà{Éà ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ©É +É~ÉÒ{Éà
¥É¾Éù ±ÉÉè¥ÉÒ©ÉÉÅ NÉ~~ÉÉÅ ©ÉÉù´ÉÉ §ÉàNÉÉ oÉlÉÉ.
XàHà, ¥ÉyÉÒ W ¶ÉɳÉ+Éà©ÉÉÅ +É´ÉÉ ¥ÉyÉÉ W qÉà¶É {É
¾Éà< ¶ÉHà, ~ÉùÅlÉÖ ´ÉɱÉÒ+Éà{Éà ¶ÉÖÅ Xà<+à Uà +à{ÉÉà
´ÉÒSÉÉù HùÒ{Éà +É~ÉiÉà ¶ÉÉ³É SɱÉÉ´ÉÒ+à lÉÉà NÉÖWùÉlÉÒ
©ÉÉy«É©É{ÉÒ oÉÉàeÒPÉiÉÒ ¶ÉɳÉ+Éà ~ÉiÉ ¥ÉSÉÒ ¶ÉHà.
(NÉÖWùÉlÉÒ ´ÉÒSÉÉù ©ÉÅSÉ{ÉÉ ©ÉÖLÉ~ÉmÉ "+©ÉÞlÉ©ÉÅoÉ{É' ©ÉÉžà{ÉÉà
±ÉàLÉ ÷ÖÅHÉ´ÉÒ{Éà)

NÉÖWùÉlÉÒ §ÉÖ±ÉÉ< W¶Éà?
{ÉÉ, NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ +{Éà ¡ÉX ¥É{{Éà NÉÖiÉ´ÉÅlÉ Uà
- eÉè. ©ÉÉà¾{ɧÉÉ< ~É÷à±É
NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ HùÒ+à lÉÉà +É~ÉiÉÉ »ÉÉä{ÉÉ
©É{É©ÉÉÅ +à´ÉÒ +àH £eH ~Éà»ÉÒ NÉ< Uà Hà +É~ÉiÉÒ
©ÉÉlÉÞ§ÉɶÉÉ ©ÉÞlÉ&¡ÉÉ«É Uà +{Éà oÉÉàeÉÅ ´É¶ÉÉâ©ÉÉÅ ±ÉÖ~lÉ
oÉ< W¶Éà. ©É{Éà +É §ÉÒlÉÒ lÉt{É +»oÉÉ{Éà ±ÉÉNÉà Uà.
©ÉÉùÉ ©É{Éà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ©ÉÉÅ +à÷±ÉÖÅ Xàù Uà, lÉà{ÉÖÅ
+à÷±ÉÖÅ ©ÉÉà÷ÅÖ +{Éà LÉ©ÉÒù´ÉÅlÉÖ »ÉɾÒl«É Uà, +à÷±ÉÉà
©ÉÉà÷Éà +à{ÉÉà <lÉÒ¾É»É +{Éà »ÉÅ»HÞlÉÒ{ÉÉà ©É¾É{É ´ÉÉù»ÉÉà
Uà Hà Xà +É~ÉiÉà »ÉÉSÉ´ÉÒ ±É<+à lÉÉà ±ÉÖ~lÉ lÉÉà ¶ÉÖÅ ~ÉiÉ
NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ{Éà +É~ÉiÉà ´ÉyÉÖ A{{ÉlÉ ¶ÉÒLÉùà ~ɾÉáSÉÉeÒ
¶ÉHÒ+à lÉà©É UÒ+à. NÉÖWùÉlÉÒ+Éà +ÉWà ´ÉÒ¶´É§Éù©ÉÉÅ
´É»Éà±ÉÉ Uà +{Éà lÉà NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW eÉ«É»~ÉÉàùÉ +à÷±ÉÉà
´ÉÒ»lÉÞlÉ +{Éà »ÉÉyÉ{É»ÉÅ~É{{É Uà. Xà «ÉÉàN«É ùÒlÉà
´ÉÉ~Éù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ{Éà +É~ÉiÉà +àH
+ÉÅlÉùùɶ÷ÄÒ«É §ÉɶÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÒ+à. WùÖù Uà ©ÉÉmÉ
xhlÉÉ; +Él©É´ÉÒ¶´ÉÉ»É +{Éà LÉÅlÉoÉÒ HÉ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ lÉoÉÉ
NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ{ÉÉ ¶ÉÒKÉHÉà +{Éà NÉÖWùÉlÉÒ ©ÉÉy«É©ÉÉà
21

Wà´ÉÉÅ +LÉ¥ÉÉùÉà, ÷Ò´ÉÒ +{Éà £Ò±©ÉÉàà+à +É«ÉÉàW{É
HùÒ{Éà yÉä«ÉÇ »ÉÉoÉà +ÉNɳ ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÒ.
©É¾Éùɶ÷Ä ùÉV«É{ÉÉ lÉlHɱÉÒ{É ©ÉÖL«É ¡ÉyÉÉ{É ©É{ÉÉà¾ù
Xà¶ÉÒ lÉà©É{ÉÉ HÖ÷ÖÅ¥É »É¾ÒlÉ +àH ´ÉLÉlÉ ©ÉÉùÉ £É©ÉÇ
A~Éù ¥Éà qÒ´É»É ùÂÉ. +©Éà LÉÖ¥É ´ÉÉlÉÉà HùÒ. §ÉɶÉÉ{ÉÒ
´ÉÉlÉÉà HùÒ +{Éà lÉà©ÉÉÅ«É LÉÉ»É HùÒ{Éà NÉÖWùÉlÉÒ +{Éà
©ÉùÉcÒ §ÉɶÉÉ+Éà{ÉÒ +ÉW{ÉÉ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉÒlÉÉ{ÉÒ.
lÉà©ÉiÉà ©É{Éà HÂÖ Hà, ""Xà ©ÉÉùÖÅ SÉɱÉà lÉÉà ©ÉùÉcÒ
´ÉÒvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à ©ÉÖÅ¥É< ~ÉÖùlÉÖÅ lÉÉà NÉÖWùÉlÉÒ ¶ÉÒKÉiÉ
£ùY«ÉÉlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÅÖ. HÉùiÉ Hà ©ÉùÉcÒ UÉàHùÉ+Éà©ÉÉÅ Xà
´Éà~ÉÉù, AvÉàNÉ, »Éɾ»ÉÒHlÉÉ{ÉÉ »ÉÅ»HÉù »ÉÓSÉ´ÉÉ ¾Éà«É
lÉÉà NÉÖWùÉlÉÒ+Éà Xàeà{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ +{Éà NÉÖWùÉlÉÒ
´Éà ~ ÉÉùÒ+Éà { ÉÒ §ÉɶÉÉ Uà lÉà { ÉÒ XiÉHÉùÒ LÉÖ ¥ É
HÉ©É©ÉÉÅ ±ÉÉNÉà.''
~ÉiÉ, H©É{É»ÉÒ¥Éà +É~ÉiÉà NÉÖWùÉlÉÒ+Éà W +É~ÉiÉÒ
§ÉɶÉÉ{ÉÖÅ +´É©ÉÖ±«É{É HùlÉÉ ùÂÉ UÒ+à, +à{ÉÒ NÉùÒ©ÉÉ{Éà
]ÉÅLÉÒ ~ÉÉeÒ +{Éà qÒ{É¡ÉlÉÒqÒ{É §ÉɶÉÉ{Éà PÉ»ÉÉùÉà
+É~É´ÉÉ{ÉÒ ¡É´ÉÞnÉÒ +É~ÉiÉà W HùÒ+à UÒ+à +{Éà +É©ÉÉÅ
©ÉÉàLÉùà HÉàiÉ? +à W X¾àù »ÉÅ~ÉHÇ{ÉÉÅ ©ÉÉy«É©ÉÉà Hà
Wà{ÉÒ ~ɾà±ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ §ÉɶÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖulÉÉ{ÉÒ X³´ÉiÉÒ
Uà. Wà §ÉɶÉÉ A~Éù lÉà©É{ÉÉà {ÉÒ§ÉÉ´É ¾Éà«É lÉà{ÉÉ ¡Él«Éà
W AqÉ»ÉÒ{ÉlÉÉ +{Éà ¥ÉàqùHÉùÒ »~ɶ÷ Xà´ÉÉ ©É³à Uà.
"V«ÉÉÅ WÖ+Éà l«ÉÉÅ XàeiÉÒ{ÉÒ UÖ÷, ©ÉlÉ±É¥É Hà
NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ{ÉÉ ¶É¥qÉà{ÉÒ XàeiÉÒ Xàeà £É´Éà lÉà´ÉÒ
UÖ÷ ±Éà´ÉÉlÉÒ ù¾à Uà.' +É´ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ ¡ÉlÉÒ¶cÒlÉ +{Éà
©ÉÉlÉ¥Éù +LÉ¥ÉÉùÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¥É{Éà Uà. +{Éà +{ÉÖ»´ÉÉù÷~ÉHÖÅ Uà lÉà V«ÉÉÅ £É´Éà l«ÉÉÅ £áHÉ«É Uà.
§ÉÉùlÉ{ÉÉ ´ÉeÉ ¡ÉyÉÉ{É ©É{É©ÉÉà¾{É»ÉÓ¾ ±ÉLÉ{ÉÉä NÉ«ÉÉÅ.
+ùà §ÉÉ<, ©É{É©ÉÉà¾{É»ÉÓ¾ {Éù Uà Hà {ÉÉ{«ÉlÉù?
~ÉiÉ +LÉ¥ÉÉùÉà©ÉÉÅ +É´ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É Uà. +É~ÉiÉÒ
§ÉɶÉÉ{ÉÒ lÉà{ÉÉ ´«ÉÉHùiÉ{ÉÒ +{Éà ¶É¥q{ÉÉ +oÉÇ-+{ÉoÉÇ{ÉÒ
Wà÷±ÉÒ càHeÒ +É~ÉiÉÉÅ ©ÉÉy«É©ÉÉà AeÉeà Uà, +à÷±ÉÒ
NÉÖWùÉlÉÒ+Éà{ÉÉ +{Éà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ{ÉÉ ´ÉàùÒ+Éà ~ÉiÉ
{É¾Ó AeÉelÉÉ ¾Éà«É.
¾É, WùÖù WÖqÒ WÖqÒ ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà »oÉÉ{É ¾Éà< ¶ÉHà,
~ÉiÉ ´«ÉÉHùiÉ Hà XàeiÉÒ Xàeà SÉàeÉÅ {ÉÉ HùÉ«É. ¥ÉÉà±ÉÒ©ÉÉÅ
lÉÉà WÖ+Éà{Éà +©ÉÉùÖÅ SÉùÉàlÉù. (1) NÉÉàù lÉÉà Wà÷±ÉÖÅ
{ÉÉLÉÉà lÉà÷±ÉÖÅ NÉ«ÉÖÈ oÉÉ«É. (2) »ÉÉùÖÅ oÉ«ÉÖÅ +É~ÉiÉà ©É«ÉÉÇ,
22

(79)

¾´Éà £ùÒoÉÒ G«ÉÉùà ©ÉùÒ¶ÉÖÅ?
~ÉiÉ NÉÖ W ùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ{ÉÒ NÉùÒ©ÉÉ Hà lÉà { ÉÒ
+ÉÅlÉùùɶ÷ÄÒ«É ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ W +{ÉÉàLÉÒ Uà. ~ÉÖ´ÉÇ
+ɤÒHÉ{ÉÉ qà¶ÉÉà{ÉÒ SɱÉiÉÒ {ÉÉà÷Éà A~Éù NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ
±ÉLÉÉlÉÒ ¾lÉÒ. +àe{É{ÉÒ SɱÉiÉÒ {ÉÉà÷Éà ~Éù NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ
±ÉLÉÉiÉ ¾lÉÖÅ. +ÉWà =N±Éè{e{ÉÉ ±ÉÒ»÷ù ¶É¾àù{ÉÒ
»ÉÖyÉùÉ< NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ{ÉÉÅ ±ÉLÉÉiÉÉà{Éà ©ÉÉ{«É Hùà Uà
+{Éà WùÖù ~Éeà l«ÉÉùà lÉà©É{ÉÉ ~ÉùÒ~ÉmÉÉà NÉÖWùÉlÉÒ
§ÉɶÉÉ©ÉÉÅ +{ÉÖ´ÉÉq HùÉ´ÉÒ{Éà ¥É¾Éù ~ÉÉeà Uà.
¾©ÉiÉÉÅ ©Éá +àH »ÉÖÅqù SɱÉSÉÒmÉ Xà«ÉÖÅ. "yÉ HÒ~É»ÉÇ
+Éè£ yÉ ¢±Éà©É' ~ÉÉù»ÉÒ (WùoÉÉà»lÉÒ) yÉ©ÉÇ, {ÉÒlÉÒ, ©ÉÖ±«ÉÉà
´ÉNÉàù{à Éà +É´ÉùÒ ±É<{Éà ÷É÷É ~ÉùÒ´ÉÉù ´ÉÒ¶Éà{ÉÒ +à £Ò±©É
Uà. »Éù W©É¶ÉàqY {É»Éù´ÉÉ{ÉY ÷É÷É 1904{ÉÒ
»ÉɱɩÉÉÅ »´ÉÒ÷Ã]ù±Éè{e©ÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉ. l«ÉÉù ~ÉUÒ oÉÉàeÉ
´É¶Éâ lÉà©É{ÉÉ qÒHùÉ+Éà »Éù qÉàùÉ¥É ÷É÷É ~ÉiÉ
»´ÉÒ÷Ã]ù±Éè{e©ÉÉÅ +{Éà lÉà©É{ÉÉà ¥ÉÒXà qÒHùÉà »Éù ùlÉ{É
÷É÷É ~ÉiÉ ¤É{»É©ÉÉÅ NÉÖWùÒ NÉ«ÉÉ. »´ÉÒ÷Ã]ù±Éè{e{ÉÉ
+àH »oɳà ÷É÷É HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÉ +É ©É¾É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÖÅ ¥É¾Ö
»ÉÖÅqù +{Éà +lÉÒ §É´«É »©ÉÉùH Uà, ~ÉiÉ l«ÉÉÅ +à
¥ÉyÉÉ{ÉÉÅ {ÉÉ©É NÉÖWùÉlÉÒ ±ÉÒ~ÉÒ©ÉÉÅ ±ÉLÉà±ÉÉÅ Uà.
(31-3-08{ÉÉ ©ÉÖÅ¥É< »É©ÉÉSÉÉù ©ÉÉžà{ÉÉ ±ÉàLÉ{ÉÉà »ÉÅKÉà~É)

§ÉɶÉÉ{ÉÉ »Éù³ÒHùiÉ ©ÉÉ÷à
±ÉÒ~ÉÒ-XàeiÉÒ »ÉÖyÉÉùiÉÉ{ÉÒ WùÖù
- ´ÉÒJ©É q±ÉɱÉ
+àH ´«ÉGlÉÒ{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ AqçɴÉà±ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ{Éà ¥ÉÒY
´«ÉGlÉÒ »ÉÖyÉÒ ~ɾÉáSÉÉe´ÉÉ{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ{Éà communication H¾à Uà. lÉà{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ ¡ÉÉoÉ©ÉÒH ùÒlÉÉà©ÉÉÅ ~ɾà±ÉÉÅ
¾É´É§ÉÉ´É +{Éà ~ÉUÒ +´ÉÉW{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà.
¥ÉÉà±ÉlÉÉÅ ¶ÉÒL«ÉÉ ~ɾà±ÉÉÅ ¥ÉɳH £GlÉ ¾É´É§ÉÉ´É ©ÉÉù£lÉ
W ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà §ÉÉ´É ¡Éq¶ÉÔlÉ HùÒ ¶ÉHlÉÖÅ ¾Éà«É Uà.
y´É{ÉÒ{ÉÉà +oÉÇ {ÉIÒ oÉ´ÉÉoÉÒ §ÉɶÉÉ ¥É{Éà Uà. +É©É
§ÉɶÉÉ +à +àH ¡ÉHÉù{ÉÒ »É©ÉWÖlÉÒ Uà. §ÉɶÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà
communication ´ÉyÉÉùà SÉÉàI»É oÉÉ«É Uà ~ÉiÉ y´É{ÉÒ{ÉÒ
¥Éà ©É«ÉÉÇqÉ+Éà Uà. +ÅlÉù ´ÉyÉlÉÉÅ y´É{ÉÒ {ɥɳÉà ~ÉelÉÉà
¾Éà´ÉÉ{Éà HÉùiÉà +´ÉÉW »ÉÅ§É³É«É lÉà÷±ÉÉ +ÅlÉù »ÉÖyÉÒ
W ©ÉÉäLÉÒH »ÉÅqà¶ÉÉ{ÉÒ ¾q ù¾à Uà lÉoÉÉ lÉà £GlÉ
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

´ÉlÉÇ©ÉÉ{ÉHɳ©ÉÉÅ W »ÉŧɴÉÒlÉ Uà. ¥ÉÒY ùÒlÉà H¾Ò+à
lÉÉà ¥ÉÉà±É{ÉÉù +{Éà »ÉÉŧɳ{ÉÉù ´ÉSSÉà{ÉÖÅ +ÅlÉù ¥É¾Ö
©ÉÉà÷ÖÅ {É ¾Éà«É lÉoÉÉ ¥É{{Éà lÉà »É©É«Éà ¾ÉWù ¾Éà«É lÉÉà
W ¥ÉÉà±ÉÒ{Éà communication (´ÉÉlÉSÉÒlÉ) oÉ< ¶ÉHà.
y´É{ÉÒ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ{Éà HÉùiÉà ±ÉÒ~ÉÒ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ oÉ<. ±ÉÒ~ÉÒ
+à÷±Éà y´É{ÉÒ{ÉÖÅ SÉÒmÉ. +àH càHÉiÉà Hùà±ÉÖÅ SÉÒmÉ (+à÷±Éà
Hà ±ÉLÉÉiÉ) +´ÉÉW ~ɾÉáSÉà lÉà{ÉÉ HùlÉÉÅ qÖù »ÉÖyÉÒ
©ÉÉàH±ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà +à÷±ÉÖÅ W {ɾÓ, ~ÉiÉ ±ÉLÉÉ«ÉÉ{ÉÉÅ
´É¶ÉÉâ ~ÉUÒ ~ÉiÉ lÉà »ÉÅqà¶ÉÉà +É~ÉÒ ¶ÉHà Uà. +É©É,
±ÉÒ~ÉÒ{Éà HÉùiÉà communication©ÉÉÅ ¥É¾Ö ©ÉÉà÷Ò JÉÅlÉÒ
+É´ÉÒ.
§ÉɶÉÉ +{Éà ±ÉÒ~ÉÒ +à ¥Éà WÖqÒ ´É»lÉÖ+Éà Uà. qÉ.lÉ.
+ÅOÉàY, ¤à{SÉ, W©ÉÇ{É. <÷ɱÉÒ«É{É, »~Éà{ÉÒ¶É ´ÉNÉàùà
§ÉɶÉÉ+Éà WÖqÒ WÖqÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ lÉà©É{ÉÒ ±ÉÒ~ÉÒ +àH W
Uà. +É{ÉÉoÉÒ A±É÷ÖÅ §ÉNÉ´ÉqÃNÉÒlÉÉ qà´É{ÉÉNÉùÒ,
NÉÖWùÉlÉÒ, AqÖÇ Hà ùÉà©É{É ±ÉÒ~ÉÒ©ÉÉÅ ±ÉLÉÒ ¶ÉHÉ«É. §ÉɶÉÉ
+{Éà ±ÉÒ~ÉÒ ´ÉSSÉà{ÉÉà +É lɣɴÉlÉ »É©ÉY ±Éà´ÉÉà WùÖùÒ
Uà. communication ©ÉÉ÷à ±ÉÒ~ÉÒ{ÉÖÅ {ɾÓ, ~ÉùÅlÉÖ
§ÉɶÉÉ{ÉÖÅ W ©É¾n´É Uà.
qùàH ©ÉÖ³ÉG¶Éù +àH y´É{ÉÒ »ÉÖSÉ´Éà Uà. ©ÉÖ³ÉG¶ÉùÉà{ÉÉà
»É©ÉÖ¾ ¶É¥q +{Éà ¶É¥q{ÉÉà »É©ÉÖ¾ ´ÉÉG«É ¥É{ÉÉ´Éà Uà.
+É~ÉiÉà V«ÉÉùà ´ÉÉÅSÉlÉÉÅ ¶ÉÒLÉÒ+à UÒ+à l«ÉÉùà ¶ÉùÖ+ÉlÉ©ÉÉÅ
H©É³{ÉÉà H +à©É ¥ÉÉà±ÉÒ+à UÒ+à. yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà "H'{ÉÖÅ
SÉÒmÉ ©ÉNÉW©ÉÉÅ NÉÉàc´ÉÉ< NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ »ÉÒyÉÖÅ W H ¥ÉÉà±ÉÒ+à
UÒ+à. +É{ÉÖÅ HÉùiÉ +à Uà Hà ©ÉÖ³ÉG¶ÉùÉà{ÉÉ SÉÒmÉ
©ÉNÉW©ÉÉÅ NÉÉàc´ÉÉ< NÉ«ÉÉ ~ÉUÒ +É~ÉiÉà LÉùàLÉù ´ÉÉÅSÉlÉÉ
{ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ {ÉàmÉ~É÷ A~Éù ~Éeà±ÉÉ "H' {ÉÉ SÉÒmÉ{Éà
©ÉNÉW©ÉÉÅ »ÉÅOɾɫÉà±ÉÉÅ SÉÒmÉÉà »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´ÉÒ lÉà Wà{ÉÉ
Wà´ÉÉà qàLÉÉ«É lÉà ¡É©ÉÉiÉà ©ÉNÉW lÉà{ÉÉà +oÉÇ Hùà Uà.
¥ÉÒY ùÒlÉà H¾Ò+à lÉÉà ´ÉÉÅSÉ{ÉÉù +ÉÅLÉ {ɾÓ, ~ÉiÉ
©ÉNÉW Uà.
+É÷±ÉÖÅ »É©ÉV«ÉÉ ~ÉUÒ WiÉɶÉà Hà +l«ÉÉùà ´É~ÉùÉlÉÒ
NÉÖWùÉlÉÒ ±ÉÒ~ÉÒ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉH £àù£Éù Hù´ÉÉoÉÒ »Éù³lÉÉ
±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉà©É Uà.
qÉ.lÉ. [É {Éà ¥Éq±Éà N{É, KÉ{Éà ¥Éq±Éà G¶É, ºÉ{Éà
¥Éq±Éà ¶É, ¹É{Éà ¥Éq±Éà ¶´É, ýÉ {Éà ¥Éq±Éà ¶SÉ, ¸É{Éà
¥Éq±Éà ¶ù, F +{Éà - ° {Éà ¥Éq±Éà ùÖ, mÉ{Éà ¥Éq±Éà
lù, <-> {Éà ¥Éq±Éà > lÉoÉÉ Ê {Éà ¥Éq±Éà Ò, +{Éà C{Éà
¥Éq±Éà A lÉoÉÉ Ú {Éà ¥Éq±Éà Ö.
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008
(79)

+É´ÉÒ »Éù³lÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ communication©ÉÉÅ
HÉà< ~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ NÉàù»É©ÉW A§ÉÒ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ, +à÷±ÉÖÅ
W {ɾÓ, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{Éà HÉùiÉà +É´ÉlÉÒ ~ÉàhÒ{Éà +É lÉàù
»ÉÅN{ÉÉ+Éà ¶ÉÒLÉ´ÉÉ{ÉÒ WùÖù {É¾Ó ~Éeà lÉàoÉÒ lÉà©É{ÉÒ
A~Éù oÉÉàeÉà §ÉÉù +ÉàUÉà oɶÉà.
Wà+Éà{Éà ´ÉÉÅSÉlÉÉÅ +É´Éeà W Uà lÉà+Éà{Éà ¶ÉùÖ+ÉlÉ©ÉÉÅ
oÉÉàeÖÅ +e´ÉÖÅ ±ÉÉNɶÉà, ~ÉiÉ +É´ÉlÉÒ ~ÉàhÒ{ÉÒ »Éù³lÉÉ
LÉÉlÉù +à÷±ÉÒ lÉH±ÉÒ£ AcÉ´É´ÉÒ +à »ÉÉä ´ÉeÒ±É{ÉÒ
£ùW ¥É{ÉlÉÒ {ÉoÉÒ? +É´ÉÉ »ÉÖyÉÉùÉ {É oÉ´ÉÉ qà´ÉÉ©ÉÉÅ
ùÖhÒSÉÖ»lÉlÉÉ »ÉÒ´ÉÉ«É ¥ÉÒWÖÅ HÉà< HÉùiÉ {ÉoÉÒ.
(´ÉäSÉÉùÒH »~ɶ÷lÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W +É ±ÉàLÉ ~ÉÖùà~ÉÖùÉà
±ÉàLÉH{ÉÒ ±ÉÒ~ÉÒ-XàeiÉÒ©ÉÉÅ UÉ~Éà±É Uà, ~ÉiÉ +à©ÉiÉà
»ÉÖSÉ´Éà±ÉÉ £àù£ÉùÉà©ÉÉÅoÉÒ ´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ+à ¡ÉÉùŧÉoÉÒ W Hà÷±ÉÉ
£àù£ÉùÉà »´ÉÒHÉùÒ ±ÉÒyÉÉ Uà, lÉà +§«ÉÉ»ÉoÉÒ Xà< ¶ÉHɶÉà.)

"B]ÉXàeiÉÒ'
¥ÉÉ¥ÉlÉ +àH »~ɶ÷lÉÉ
§ÉɶÉÉ ~ÉùÒ¶Éq{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ{ÉÖÅ {ÉÒ´Éàq{É
NÉÖWùÉlÉ ´ÉÒvÉ~ÉÒc{ÉÉ »ÉÉoÉÇ XàeiÉÒHÉà¶É{ÉÉ {ÉÒ«É©ÉÉà©ÉÉÅ{ÉÒ
(LÉÉ»É HùÒ{Éà ">-A'{ÉÉ {ÉÒ«É©ÉÉà ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÒ) +lÉÉHÔHlÉÉ
lÉoÉÉ +»ÉÅNÉlÉÒ+Éà{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±É<{Éà NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{Éà
´Éä[ÉÉ{ÉÒH, lÉÉHÔH, ¶ÉÉ»mÉÒ«É, »Éù³ +{Éà »ÉÉä{Éà ©ÉÉ÷à
»É¾W ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ]ÖÅ¥Éà¶É{ÉÉ §ÉÉNÉ ùÖ~Éà ¡ÉSɱÉÒlÉ HùÉ«Éà±ÉÒ
+{Éà "¾É±É B]É XàeiÉÒ'oÉÒ +Éà³LÉÉlÉÒ {É´ÉÒ XàeiÉÒ
+ÅNÉà, lÉÉ. 9-10 X{«ÉÖ+ÉùÒ, 1999 qù©ÉÒ«ÉÉ{É B]É
©ÉÖHÉ©Éà §ÉùÉ«Éà±ÉÒ "+LÉÒ±É NÉÖWùÉlÉ XàeiÉÒ ~ÉùÒºÉq'©ÉÉÅ
{ÉÒSÉà WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É cùÉ´É oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà, Wà©ÉÉÅ ©ÉÉmÉ
+àH W »ÉÖyÉÉùÉà ">-A' +ÅNÉà +~É{ÉÉ´ÉÉ«ÉÉà ¾lÉÉà.
+É©É UlÉÉÅ "B]É XàeiÉÒ'{ÉÉ +©ÉÉùÉ Hà÷±ÉÉH
Al»ÉɾÒ, »É©ÉoÉÇH »ÉÉoÉÒ-©ÉÒmÉÉà, XàeiÉÒ©ÉÉÅ »´ÉäSUÒH ùÒlÉà
~ÉÉàlÉÉ{Éà <º÷ +à´ÉÉ ¥ÉÒX ´ÉyÉÉùÉ{ÉÉ »ÉÖyÉÉùÉ +~É{ÉÉ´ÉÒ{Éà
XàeiÉÒ ¡É«ÉÉàWà Uà. +ÅNÉlÉ ~ÉmÉ´«É´É¾Éù©ÉÉÅ Hà ¡É«ÉÉàNÉ
ùÖ~Éà +àHÉq ±ÉàLÉ Hà +àHÉq ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ +à WùÖùÒ ~ÉiÉ
¾¶Éà. ~ÉiÉ ±ÉÉÅ¥Éà NÉÉ³à »É©ÉX«É Uà Hà +É´ÉÉ ¥É¾Ö ¥ÉyÉÉ
¡É«ÉÉàNÉÉà{Éà HÉùiÉà ´ÉÒwÉ{ÉÉà Hà ±ÉÉàHÉà »É©ÉKÉ, "XàeiÉÒ
~ÉùÒºÉq'{ÉÉà »~ɺ÷ +{Éà ±ÉɧÉHÉùÒ »ÉÅqà¶É ~ɾÉáSÉlÉÉà {ÉoÉÒ
+{Éà SÉÉàLLÉÖÅ SÉÒmÉ A~ɻɴÉÉ{Éà ¥Éq±Éà oÉÉàeÒH NÉàù»É©ÉW
23

~ÉiÉ £à±ÉÉ«É Uà.
+à +ÅNÉà ¾´Éà ~ÉÞSUÉ ´ÉyÉ´ÉÉoÉÒ, +©ÉÉùà »ÉÉä HÉà<{Éà
WiÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Hà, "B]É XàeiÉÒ'+à +àH©ÉÉmÉ ">-A'{ÉÉ
»ÉÖyÉÉùÉ´ÉɳÒ, ´ÉÒvÉ~ÉÒc{ÉÉ "»ÉÉoÉÇ XàeiÉÒHÉà¶É'{ÉÉ »ÉPɳÉ
{ÉÒ«É©ÉÉà X³´ÉÒ{Éà ±ÉLÉÉlÉÒ »ÉÉoÉÇ XàeiÉÒ W Uà.
¥ÉÒY XàeiÉÒ ~ÉùÒºÉq {É ©É³à l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ´«ÉGlÉÒNÉlÉ
ùÒlÉà +~É{ÉÉ´ÉÉ«Éà±ÉÉ +{«É HÉà<~ÉiÉ »ÉÖyÉÉùÉ{Éà +É
"NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ ~ÉùÒºÉq' ©ÉÉ{«É NÉiÉlÉÒ {ÉoÉÒ.
+»É±É cùÉ´É & lÉÉ. 10 X{«ÉÖ+ÉùÒ, 1999, ©ÉÖHÉ©É B]É
+É ~ÉÖ´Éâ +{Éà +É "+É +LÉÒ±É NÉÖWùÉlÉ XàeiÉÒ
~ÉùÒºÉq' qù©ÉÒ«ÉÉ{É oÉ«Éà±ÉÒ »ÉPÉ³Ò SÉSÉÉÇ-´ÉÒSÉÉùiÉÉ{Éà
±ÉKÉ©ÉÉÅ ±É< +É XàeiÉÒ ~ÉùÒºÉq cùÉ´Éà Uà Hà NÉÖWùÉlÉÒ©ÉÉÅ ">-A'{ÉÒ XàeiÉÒ{ÉÉ ´ÉÒvÉ~ÉÒc{ÉÉ HÉà¶É{ÉÉ
{ÉÒ«É©ÉÉà +lÉÉHÔH +{Éà PÉiÉÒ +»ÉÅNÉlÉÒ+ÉàoÉÒ §Éùà±ÉÉ Uà,
lÉà©ÉW NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɶÉÉ©ÉÉÅ ">-A'{ÉÖÅ À»´Él´É-qÒPÉÇl´É

+oÉǧÉàqH {É ¾Éà<{Éà +à +´ÉÉ»lÉ´ÉÒH ~ÉiÉ Uà, lÉàoÉÒ +à
{ÉÒ«É©ÉÉà ¾´Éà UÉàeÒ qà´ÉÉ +{Éà ±ÉàLÉ{É©ÉÉÅ »É´ÉÇmÉ +àH ">'
+{Éà +àH "A' «ÉÉàW´ÉÉ. ">' ©ÉÉ÷à qÒPÉÇ > ( Ò ){ÉÖÅ
SÉÒ½{É +{Éà "A' ©ÉÉ÷à ¾Ä»´É A ( Ö ){ÉÖÅ SÉÒ½{É ùÉLÉ´ÉÖÅ.
+ɶÉÉ Uà Hà +É÷±ÉÉà LÉÖ±ÉÉ»ÉÉà ¡É¶{ÉHÉùÉà{Éà »ÉÅlÉÉàºÉ¡Éq
- <{qÖHÖ©ÉÉù X{ÉÒ
WiÉɶÉà.
©ÉÅmÉÒ, "NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ ~ÉùÒºÉq', LÉàlɧɴÉ{É,
NÉÉÅyÉÒ +É¸É©É ~ÉÉ»Éà, +©ÉqÉ´ÉÉq-480 027.
[A~Éù{ÉÖÅ {ÉÒ´Éàq{É §ÉɶÉÉ ~ÉùÒ¶Éq{ÉÖÅ +yÉÒHÞlÉ
{ÉÒ´Éàq{É ¾Éà<{Éà lÉà{Éà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÒ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷
±ÉÒ~ÉÒ-XàeiÉÒoÉÒ ´ÉàNɳÖÅ ùÉL«ÉÖÅ Uà. +É©É UlÉÉÅ lɣɴÉlÉ
©ÉÉmÉ "ºÉ'{ÉÉà W Uà lÉà +§«ÉÉ»ÉÒ ´ÉÉSÉHÉà{ÉÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ
+É´«ÉÉ ´ÉÒ{ÉÉ {É¾Ò ù¾à. ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ ±ÉÒ~ÉÒ-XàeiÉÒ{ÉÒ
´ÉÉlÉ +É´ÉlÉÉ +ÅHà HùÒ¶ÉÖÅ. -lÉÅmÉÒ]

X©É{ÉNÉù©ÉÉÅ ¥Éà »É§ÉÉ+Éà

©É{É{ÉÒ«É ¡É´ÉSÉ{É ¥ÉÉq +É{ÉÖ»ÉÅNÉÒH SÉSÉÉÇ©ÉÉÅ +à´ÉÅÖ
¡ÉlÉÒ~ÉÉqÒlÉ oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ Hà ¡ÉlÉÒ¶cÒlÉ »ÉÅ»oÉÉ "NÉÖWùÉlÉ
¥ÉÒùÉqùÒ' ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ PÉiÉÒ {ÉYH Uà. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ
+àH »ÉÅ«ÉÖGlÉ ~ÉùÒ»ÉÅ´ÉÉq «ÉÉàW´ÉÉ{ÉÒ WùÖùlÉ{ÉÉà ~ÉiÉ {ÉÒqà¶Ç É
oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà.
+É´ÉHÉù +{Éà ¡ÉÉ»lÉÉ´ÉÒH »ÉÅ«ÉÉàWH eÉè. ¡É£Ù±±É
q´Éà+à lÉoÉÉ ´ÉGlÉÉ{ÉÖÅ »´ÉÉNÉlÉ +{Éà +ɧÉÉùq¶ÉÇ{É ¡É´ÉÒiÉ
q´Éà+à H«ÉÉÈ ¾lÉÉÅ. +É +É«ÉÉàW{É©ÉÉÅ »oÉÉ{ÉÒH eÉè.
»ÉÖyÉÉHù ¾ÉoÉÒ{ÉÉà ~ÉiÉ »É¾§ÉÉNÉ ¾lÉÉà.
X©É{ÉNÉù NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ{ÉÖÅ ´ÉlÉ{É ¾Éà<{Éà ¡ÉÉùŧÉà
lÉà©ÉiÉà "+«É ©Éàùà ~«ÉÉùà ´ÉlÉ{É'{ÉÒ ¥Éà NÉÒlÉ~ÉÅGlÉÒ+Éà
NÉÉ< ¾lÉÒ.

NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ{ÉÒ X©É{ÉNÉù{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ qù©ÉÒ«ÉÉ{É
11©ÉÒ +ÉèG÷Éà¥Éù{ÉÒ ùÉmÉà úÉÁKÉmÉÒ«É »É©ÉÉW lÉù£oÉÒ
lÉà©É{ÉÖÅ +àH ¡É´ÉSÉ{É «ÉÉàX«ÉÖÅ ¾lÉÖ.Å ´ÉÒ¶É«É ¾lÉÉà "©ÉÉ{É´ÉÒ«É
»ÉÅ¥ÉÅyÉÉà.' ùÉmÉà 10oÉÒ 12 SÉɱÉà±ÉÒ ¥É¾Éà³Ò ¾ÉWùÒ´ÉɳÒ
+É »É§ÉÉ{ÉÉ ¸ÉÉàlÉÉ+Éà©ÉÉÅoÉÒ ©É¾Ò±ÉÉ+Éà »É¾ÒlÉ{ÉÉ
¸ÉÉàlÉÉ+Éà+à +{ÉàH ¡É¶{ÉÉà ~ÉÖUëÉÉ ¾lÉÉ. Wà{ÉÉ
»É©ÉÉyÉÉ{ÉHÉùÒ AnÉùÉà +É~É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É ´ÉGlÉÉ+à H«ÉÉâ
¾lÉÉà.
»É§ÉÉ{ÉÉ {ÉÒ©ÉÅmÉH ¾lÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ HÒùÒ÷§ÉÉ<
§ÉàeÉ, Wà©ÉiÉà +É´ÉHÉù »ÉÉoÉà ¡ÉÉ»lÉÉ´ÉÒH H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ. lÉÉà
´ÉùÒ¶c +OÉiÉÒ ©ÉÖGlÉÒ±ÉÉ±É q֥ɱÉà ¶ÉÖ§ÉàSUÉ »ÉÅqà¶É
+É~«ÉÉà ¾lÉÉà. »É§ÉÉ{ÉÖÅ ù»É¡Éq »ÉÅSÉɱÉ{É +ù´ÉÓq {ÉÒ©Édz
+{Éà §ÉÖ~Éà{r ~ÉeÒ«ÉÉ+à H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ.
»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒH yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ +ÉàlÉ¡ÉÉàlÉ lÉà´ÉÉ úÉ. »É©ÉÉW©ÉÉÅ
+É ùÒlÉ{ÉÉà +É ¡ÉoÉ©É ¡É«ÉÉàNÉ ¾lÉÉà, Wà{ÉÒ »É£³lÉÉ+à
Al»Éɾ{ÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ »ÉV«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ.

(2)
"NÉÖWùÉlÉ ¥ÉÒùÉqùÒ'{ÉÉ A~ÉJ©Éà 12©ÉÒ{ÉÒ »ÉÉÅWà
5-30oÉÒ 7 q¶ÉÇ{É G±ÉÉ»ÉһɩÉÉÅ +àH ¥ÉàcH «ÉÉàX<
¾lÉÒ, Wà©ÉÉÅ SÉSÉÉÇ{ÉÉà ´ÉÒ¶É«É ¾lÉÉà "©ÉÉ{É´ÉlÉÉ´ÉÉqÒ
»É©ÉÉWùSÉ{ÉÉ-+É~ÉiÉÒ {ÉÒ»¥ÉlÉ.'
24
(79)

{ÉÒùÅW{É NÉÉÅyÉÒ {ÉÉ ùÂÉ
"´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ'{ÉÉ W¥ÉùÉ SÉɾH +{Éà ´ÉɶÉÔH
ùÖ. 1200/-{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉ ~ÉÖù»HlÉÉÇ-»ÉÖùlÉ{ÉÉ
ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ {ÉÒùÅW{É NÉÉÅyÉÒ »É~÷à©¥Éù{ÉÉ mÉÒX
»É~lÉɾà +àHÉ+àH ¾ÉoÉlÉÉ³Ò +É~ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà.
NÉÖWùÉlÉ ©ÉÖÅ¥É< ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ +è»ÉÉà»ÉÒ+à¶É{É{ÉÉ
¡É©ÉÖLÉ +¶´ÉÒ{É HÉùÒ+É{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà
lÉà+Éà ¾Ò©ÉÉSÉ±É ¡Éqà¶É{ÉÉ ¡É´ÉÉ»Éà NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ
+{Éà ¡É´ÉÉ»É qù©ÉÒ«ÉÉ{É W Àq«ÉùÉà N É{ÉÉ
¾Ö©É±ÉÉ{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{«ÉÉ ¾lÉÉ.
(~ÉùÒSÉ«É +É´ÉlÉÉ +ÅHà)
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ{ÉÉ ùÉ«ÉSÉÅq ¶Éɾ ~ÉÖù»HÞlÉ HSU{ÉÉ ¡ÉSÉÉù-¡É´ÉɻɩÉÉÅ SÉlÉÖù SÉÉä¾ÉiÉà
lÉà©É{ÉÉ ¥É{ÉÉ´É÷Ò »ÉÉyÉÖ´Éà¶Éà Hà÷±ÉÉH ±ÉÉàHÉà{Éà UÅUàeëÉÉ ¾lÉÉ. +àH »É§ÉÉ©ÉÉÅ +àH
«ÉÖ´ÉÉ{É lÉÉà ©ÉÖdÒ+Éà ´ÉɳÒ{Éà ¥ÉÉ´ÉÉ{Éà ©ÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »÷àW A~Éù yÉ»ÉÒ +É´«ÉÉà
¾lÉÉà. ""+É ¥ÉÉ´ÉÉ{Éà +¾Ó HÉàiÉà ~Éà»É´ÉÉ qÒyÉÉà? §ÉNÉÉeÉà +à{Éà.''

q±ÉÒlÉÉà +{Éà ´ÉÒ´ÉàH
¥ÉÖuÒ´ÉÉq(ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É)
- SÉlÉÖù SÉÉä¾ÉiÉ

¾ÖÅ ~ÉiÉ {ÉÉ{ÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà +ÅyɸÉuÉ³Ö ¾lÉÉà.
LÉÒSÉeÉà ±ÉÖLÉÉà LÉÉlÉÉà +{Éà ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY{Éà lÉà±É SÉeÉ´ÉlÉÉà,
A~É´ÉÉ»É HùlÉÉà. ¥ÉɱÉúÉÁSÉÉùÒ ù¾à´ÉÉ{ÉÉà {ÉÒyÉÉÇù Hùà±ÉÉà.
+àH q±ÉÒlÉ ¶ÉÒKÉHà ©É{Éà »É©ÉX´«ÉÖÅ Hà, ""¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY{ÉÒ
~ÉÖX Hù´ÉÒ ¾Éà«É lÉÉà ¾{ÉÖ©ÉÉ{ÉY Wà´ÉÉ ¥É³´ÉÉ{É ¥É{É´ÉÖÅ
~Éeà. ¥É³´ÉÉ{É ¥É{É´ÉÉ A~É´ÉÉ»É {ÉÉ HùÉ«É ~ÉiÉ ~Éà÷
§ÉùÒ{Éà LÉ´ÉÉ«É.''
¥ÉÉ±É úÉÁSÉÉùÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà [ÉÉ{É A~Éù +ÉyÉÉùÒlÉ {ÉoÉÒ.
§Éù«ÉÖ´ÉÉ{ÉÒ +É´Éà l«ÉÉùà HÉ©É-´ÉÉ»É{ÉÉ{ÉÉà V´ÉɳɩÉÖLÉÒ
£É÷à Uà. +É~ÉiÉÉ ùÖ¶ÉÒ-©ÉÖ{ÉÒ+Éà ~ÉiÉ ~Él{ÉÒ+Éà ùÉLÉlÉÉ.
Hà÷±ÉÉH lÉÉà ±É£ùÉ´ÉÉ³É ~ÉiÉ Uà. ¾ÖÅ ´ÉÒSÉÉùlÉÉà oÉ«ÉÉà
+{Éà ~ÉùiÉÒ NÉ«ÉÉà.
l«ÉÉÅ LÉàùɳ֩ÉÉÅ ¥ÉÉ÷±ÉÉ ¥ÉÉ~ÉÖ ¡ÉNÉ÷ oÉ«ÉÉ. ~ÉÉiÉÒ
©ÉÅlÉùÒ ±ÉÉLÉÉà qqÉâ+Éà{Éà »ÉÉX HùlÉÉ. +§ÉÒ{ÉàlÉÉ qÒ±ÉÒ~É»ÉÉ«ÉùÉ ~ÉiÉ qÒHùÉà ±Éà´ÉÉ qÉàeà±ÉÉÅ. ©ÉÉùÒ ©ÉÉ ~ÉiÉ
+Éc qÒHùÉ A~Éù qÒHùÒ ±Éà´ÉÉ qÉàeà±ÉÒ. ùÉàW{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ
±ÉÉLÉ +ÅyɸÉuɳÖ+Éà LÉàùɳ֩ÉÉÅ A©É÷lÉÉ. eÉèG÷ùÉà{Éà
©É²«ÉÉà. XiÉ´ÉÉ ©É²«ÉÖÅ Hà +É {É«ÉÖÈ +[ÉÉ{É Uà, +ÅyɸÉuÉ
Uà. +É qà¶É©ÉÉÅ +{ÉàH »É©É»«ÉÉ+Éà Uà Wà©ÉÉÅ ´É¾à©É+ÅyɸÉuÉ ©ÉÖL«É Uà. Xà {ÉÉàHùÒ ©É³¶Éà lÉÉà "´É¾à©É{ÉÖÅ
+Éà»Ée [ÉÉ{É' »ÉÅ~ÉÉq{É HùÒ¶É. q±ÉÒlÉ SÉàlÉ{ÉÉ
¡ÉNÉ÷É´ÉÒ¶É. {ÉÉàHùÒ ©É³Ò NÉ<. OÉÅoÉɱɫÉÉà©ÉÉÅ NÉ«ÉÉà,
ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷ oÉ«ÉÉà.
ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É (´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ´ÉÉq){ÉÉà ¡ÉSÉÉù HùlÉÒ
»ÉÅ»oÉÉ+Éà +{Éà »oÉÉ~ÉHÉà{ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. ¥ÉÒ. ¡Éà©ÉÉ{ÉÅq
»ÉÉoÉà ´ÉÒ[ÉÉ{É«ÉÉmÉÉ©ÉÉÅ XàeÉ«ÉÉà. HÖ÷ÖÅ¥É {ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É lÉÉà
»É©É»«ÉÉ {Éeà {ɾÒ. »É©ÉY +àH W »ÉÅlÉÉ{É ~ÉUÒ ¥ÉɳHÉà
+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

¥É»É H«ÉÉÈ. NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ´ÉÒ[ÉÉ{É«ÉÉmÉÉ 1982©ÉÉÅ
HùÒ. SÉ©ÉlHÉùÉà{ÉÉà ~ÉqÉÇ£É¶É HùlÉÉ. Wä{ÉÉSÉÉ«ÉÉâ{ÉÉ
»ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ¥É{«ÉÖÅ. lÉà+Éà SÉ©ÉlHÉùÉà©ÉÉÅ LÉÖ¥É W
©ÉÉ{Éà, ©É{Éà »É±Éɾ +É~ÉÒ Hà ""§ÉNÉ´ÉÉ{É ùW{ÉÒ¶É Wà÷±ÉÖÅ
lÉÉùÉ©ÉÉÅ [ÉÉ{É Uà, +ÉSÉÉ«ÉÇ §ÉNÉ´ÉÅlÉ ¥É{ÉÒ X. ~Éä»ÉÉ{ÉÒ
ùà±É©ÉUà±É §ÉGlÉÉà-§ÉGlÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉà ~ÉÉù {ɾÒ, qÖ{ÉÒ«ÉÉ
]ÖHlÉÒ ¾ä.''
©É{Éà ~ÉiÉ ±ÉÉà§É ±É±ÉSÉÉ´É´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà. WÖ{ÉÉNÉh W<
©ÉÉà÷Ò SÉ±É©É ±É< +É´«ÉÉà. §Ér-+©ÉqÉ´ÉÉqoÉÒ ©ÉɳÉ+ÉàSÉÉLÉeÒ+Éà-¥ÉÉ´ÉÉ{ÉÉÅ ±ÉÖNÉeÉÅ ©É²«ÉÉÅ. ~ÉùÅlÉÖ {ÉÉàHùÒ Hà©É
UÉàe´ÉÒ? ~Él{ÉÒ{Éà »É©ÉX´ÉÒ. ""Xà lÉÖÅ qàLÉÉ´ÉeÒ UÉà,
qÒNÉ©¥Éù »ÉÉy´ÉÒ ¥É{ÉÒ X. ¥ÉÉà±É ±ÉÉLÉÉà©ÉÉÅ +ɳÉà÷´ÉÖÅ
Uà?''
~Él{ÉÒ NÉÖ»»ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÒ. ""©ÉÉùà qÒNÉÅ©¥Éù-{ÉÉNÉÒ
(H~ÉeÉÅ ´ÉNÉù{ÉÒ) »ÉÉyÉÖeÒ oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ? +àH W UÉàHùÉà
Uà, »ÉÉùÒ {ÉÉàHùÒ Uà, ~Éà{¶É{É ©É³¶Éà ~ÉUÒ ¾É«É ~Éä»ÉÉ
¾É«É ~Éä»ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ WùÖù ¶ÉÖÅ Uà?'' q±ÉÒlÉÉàuÉù{ÉÖÅ
+ÅyɸÉuÉ ¾÷É´É´ÉÉ{ÉÖÅ ±ÉÉàHXNÉÞlÉÒ, q±ÉÒlÉ SÉàlÉ{ÉÉ{ÉÖÅ
+§ÉÒ«ÉÉ{É ¶ÉùÖ H«ÉÖÈ. qÒHùÉ{ÉÉà »É¾«ÉÉàNÉ ©É²«ÉÉà, ~ÉUÒ
lÉÉà +É +§ÉÒ«ÉÉ{É SÉɱɴÉÉ {É¾Ó qÉàe´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÅÖ.

©ÉÉùÒ ©ÉÉ ~ÉiÉ +Éc qÒHùÉ
A~Éù qÒHùÒ ±Éà´ÉÉ qÉàeà±ÉÒ

+É qà¶É{ÉÉ q±ÉÒlÉÉà ¾XùÉà ´ÉºÉÉâoÉÒ yÉù©É, y«ÉÉ{É,
§ÉGlÉÒ, ~ÉÉc, ~ÉÖX HùlÉÉ +É´«ÉÉ Uà, ~ÉùÅlÉÖ +à©É{ÉÖÅ
»Éù{ÉÉ©ÉÖÅ qù´ÉÉX ¥É¾Éù. HÉà<+à +É qùÒr q±ÉÒlÉÉà{Éà
qù´ÉÉX{ÉÒ +Åqù ±ÉÉ´É´ÉÉ ¡É«Él{É H«ÉÉâ? +§ÉÒ«ÉÉ{É
SɱÉÉ´«ÉÅÖ?
{ÉÉ. HÉùiÉ lÉà©É{ÉÖÅ {É»ÉÒ¥É! ~Éà±ÉÉ §É´É{ÉÉÅ ~ÉÉ~É!
lÉà©É{ÉÉ A~Éù HÖqùlÉ{ÉÉà HÉà~É, OɾÉà ´ÉÉÅHÉ, HÖ³qà´ÉÒHÖ³qà´É{ÉÉà HÉà~É »É©ÉY q±ÉÒlÉÉà q³ÉlÉÉ W ùÂÉ!
+É]ÉqÒ ~ÉUÒ ©É¾Él©ÉÉ £Ù±Éà, ~ÉàùÒ«ÉÉù »´ÉÉ©ÉÒ, eÉè.
¥ÉÉ¥ÉÉ»Éɾà¥É wÉùÉ q±ÉÒlÉÉà{Éà »É©ÉWiÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ
25
(79)

Hà qÖ&LÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ q±ÉÒlÉÉà+à W ¶ÉÉàyÉÒ lÉà{ÉÉà {ÉɶÉ
Hù´ÉÉà Xà<+à. lÉÖÅ lÉÉùÉà NÉÖùÖ oÉÉ. ¡É¶{ÉÉà ~ÉÖUlÉÉ ù¾Éà.
lÉ©Éà WÖ+Éà UÉà Hà qÒHùÉà yÉÖiÉÒ{Éà H¾à Uà Hà ¾ÖÅ ©ÉÉ
q¶ÉÉ©ÉÉ UÖÅ, ©ÉÉùÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ q¶ÉÉ©ÉÉ +É´ÉÒ Uà, lÉÉà
´ÉÒSÉÉùÉà lÉÉà LÉùÉ Hà ©ÉÉ{ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ qÒHùÉà ¾Éà«É,
qÒHùÉ{ÉÉ ~Éà÷©ÉÉÅ ©ÉÉ Hà©É +É´ÉÒ ¶ÉHà?
¡É¶{É ~ÉÖUÉà Hà ¾ÖÅ q±ÉÒlÉ-NÉùÒ¥É UÖÅ ©ÉÉùÉoÉÒ ¶ÉÉ
©ÉÉ÷à +§ÉeÉ+Éà UÉà?
q±ÉÒlÉÉà ¾´Éà úÉÉÁiÉ´ÉÉqoÉÒ »ÉÉ´ÉyÉÉ{É oÉ«ÉÉ Uà +{Éà
lÉà©É{ÉÉ ~ÉNÉ yÉÉà< ~ÉÒlÉÉ {ÉoÉÒ, SÉùiÉ{ÉÒ ùW ±ÉàlÉÉ
{ÉoÉÒ, qà´ÉqÉ»ÉÒ ©ÉÉ÷à qÒHùÒ qàlÉÉ {ÉoÉÒ, ¾´É{É-¾Éà©É
HùÉ´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ, qÉ{É qàlÉÉ {ÉoÉÒ. ´ÉÒ[ÉÉ{É«ÉÉmÉÉ qù©ÉÒ«ÉÉ{É
q±ÉÒlÉ´ÉɻɩÉÉÅ +É´ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ §ÉiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. HÉùiÉ
Hà UÖlÉÉUÖlÉ ©ÉÉà÷Ò +ÅyɸÉuÉ Uà.

+ɧÉeUà÷-UÖlÉÉUÖlÉ{ÉÖÅ ¨É©É-§ÉÖlÉ
§ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÒ lÉä«ÉÉùÒ©ÉÉÅ Uà
´ÉÒ[ÉÉ{É«ÉÉmÉÉ qù©ÉÒ«ÉÉ{É ¡É¶{ÉÉà ~ÉÖUÉlÉÉ ù¾à Uà.
¶ÉÒlɳÉ{Éà ©ÉÉlÉÉ ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ. +èe´ÉeÇ Wà{Éù
{ÉÉ©É{ÉÉ ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ´ÉÉqÒ (©ÉÉ{É´ÉyÉ©ÉÔ) »ÉVW{Éà ´ÉÒSÉÉ«ÉÖÈ
Hà +É´ÉÒ ©ÉÉ ¾Éà«É {ɾÓ. lÉàiÉà ¶ÉÒlɳÉ{ÉÒ ù»ÉÒ ¶ÉÉàyÉÒ
HÉhÒ. ¶ÉÒlÉ³É +àH ùÉàNÉ »ÉÉ¥ÉÒlÉ oÉ«ÉÉà, HùÉàeÉà §ÉGlÉÉà
LÉÉà÷É ~ÉeëÉÉ, +àH Wà{Éù »ÉÉSÉÉà ~ÉeëÉÉà.
+ɧÉeUà÷-UÖlÉÉUÖlÉ{ÉÖÅ ¨É©É-§ÉÖlÉ §ÉÉNÉ´ÉÉ{ÉÒ
lÉä«ÉÉùÒ©ÉÉÅ Uà +{Éà SÉÉùà ¶ÉÅHùÉSÉÉ«ÉÉâ q±ÉÒlÉÉà{ÉÒ ©ÉÉ£Ò
©ÉÉNɶÉà. H¾à¶Éà ""¾à q±ÉÒlÉÉà +©É{Éà ©ÉÉ£ HùÉà, <HÉàlÉàù
~ÉàhÒoÉÒ +©Éà lÉ©ÉÉà{Éà +àeÒ {ÉÒSÉà HSÉeÒ {ÉÉL«ÉÉ Uà.
+©Éà NÉÖ±ÉÉ©É ¾lÉÉ, ~ÉùÅlÉÖ lÉ©Éà lÉÉà NÉÖ±ÉÉ©ÉÉà{ÉÉ ~ÉiÉ
NÉÖ±ÉÉ©É ¾lÉÉ. ¾´Éà ¶ÉÅHùÉSÉÉ«ÉÉâ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ ±«ÉÉà. ~ÉÉ»É
oÉÉ«É lÉà ¶ÉÅHùÉSÉÉ«ÉÇ oÉÉ«É. ~ÉUÒ §É±Éà{Éà lÉà SÉ©ÉÉùÒ{É
HÒ ¥Éà÷Ò ¾Éà«É!''
+àH´ÉһɩÉÒ »ÉqÒ{ÉÒ ´ÉÒSÉÉù»ÉùiÉÒ ´É䶴ÉÒH ©ÉÉ{É´É´ÉÉq

Uà. ¾´Éà XlÉÒ lÉÉàeÉà §ÉÉùlÉ-´ÉÒ¶´É XàeÉà. »É©ÉOÉ »ÉÞ¶÷Ò
+àH ¥É{ÉÉà {ÉàH ¥É{ÉÉà. ´Éä[ÉÉ{ÉÒH +§ÉÒNÉ©É +~É{ÉÉ´ÉÉà.
»É©É«É XNÉ´ÉÉ{ÉÉà Uà, XNÉÉà +É Uà±±ÉÒ ÷Äà{É »É©ÉXà.
~ÉUÒ H¾àlÉÉ {É¾Ò ¥ÉyÉÉ ±É< NÉ«ÉÉ +©Éà ù¾Ò NÉ«ÉÉ.
©ÉÉ{É´É-©ÉÉ{É´É §ÉÉ<-§ÉÉ<.
q±ÉÒlÉ »É©ÉÉWà ùà¶É{ÉɱÉÒ]©É (´ÉÒ´ÉàH¥ÉÖuÒ´ÉÉq)
+~É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ LÉÉ»É WùÖù Uà. HÉùiÉ q±ÉÒlÉÉà
SÉ©ÉlHÉùÒ+Éà{ÉÉ SÉ©ÉlHÉùoÉÒ W ]É]É ~ÉÉ«É©ÉÉ±É oÉÉ«É
Uà. ¾HÒHlÉ©ÉÉÅ SÉ©ÉlHÉù »ÉÉSÉÉ ¾ÉàlÉÉ W {ÉoÉÒ. eÉè.
Hà´ÉÖù H¾à Uà Wà ±ÉÉàHÉà SÉ©ÉlHÉù{ÉÒ SÉHÉ»ÉiÉÒ HùÉ´É´ÉÉ
lÉä«ÉÉù W oÉlÉÉ {ÉoÉÒ lÉà ¥Éq©ÉÉ¶É Uà. Wà SÉ©ÉlHÉù{ÉÒ
SÉHÉ»ÉiÉÒ HùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¾Ó©ÉlÉ W yÉùÉ´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ lÉà §ÉÉà³É
Uà. ~ÉùÅlÉÖ Wà+Éà »É©ÉoÉÇ{É ´ÉÒ{ÉÉ SÉ©ÉlHÉùÉà ©ÉÉ{É´ÉÉ
lÉä«ÉÉù oÉ< X«É Uà lÉà lÉÉà ©ÉÖLÉÇ Uà. SÉ©ÉlHÉùÒH x¶÷Ò+à
«ÉÉàNÉ yÉlÉÓNÉ, y«ÉÉ{É ¨É©É, ~ÉÖ{É&W{©É, ~ÉÖ´ÉÇ W{©É{ÉÉ
qÉ´ÉÉ ´ÉɾҫÉÉlÉ Uà. V«ÉÉàlÉÒ¶É, UàlÉù~ÉÓeÒ +{Éà
SÉ©ÉlHÉùÉà ¥É{ÉÉ´É÷ Uà. ±ÉÉLÉÉà ùÖ~ÉÒ«ÉÉ{ÉÉÅ <{ÉÉ©É HÉà<
SÉ©ÉlHÉùÒ YlÉ´ÉÉ ¾ÉWù oÉlÉÉà W {ÉoÉÒ. UlÉÉÅ SÉ©ÉlHÉù
©ÉÉ{ÉlÉÉ ¾Éà lÉÉà ©ÉÉ{É»ÉÒH ¾Éè»~ÉÒ÷±É{ÉÒ ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ±Éà´ÉÒ.
+mÉà ¾ÖÅ SÉlÉÖù SÉÉä¾ÉiÉ ´ÉÒ´ÉàH ¥ÉÖuÒ´ÉÉqÒ X¾àù
HùÖÅ UÖÅ Hà, +ÉWà ©ÉÉùÒ B©Éù 65 ´É¶ÉÇ{ÉÒ Uà. lÉÅqÖù»lÉÒ
»ÉÉùÒ Uà. V«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ Y´ÉÒ¶É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ SÉ©ÉlHÉùÉà{ÉÉà
~ÉqÉÇ£É¶É HùlÉÉà ù¾Ò¶É. ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ´ÉÉq-q±ÉÒlÉÉà ©ÉÉ÷à ¸Éà¶c
´ÉÒSÉÉù»ÉùiÉÒ Uà ©ÉÉ÷à H©ÉǶÉÒ±É ¥É{ÉÒ ¡ÉSÉÉù HùlÉÉà
ù¾Ò¶É. HÖqùlÉÒ ©ÉÉàlÉà ©ÉùÖÅ lÉà´ÉÖÅ qàLÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. HqÉSÉ
+lÉҸɩÉoÉÒ ¾à©ÉùàW-©ÉNÉW ©ÉùÒ X«É lÉÉà W{ÉÉXà Hà
cÉceÒ HÉh¶ÉÉà {ɾÒ. »ÉÒ´ÉÒ±É{ÉÒ ¶É¥É´ÉɾÒ{ÉÒ©ÉÉÅ ±É<
W<{Éà qà¾qÉ{É HùXà. SÉKÉÖqÉ{É, HÒe{ÉÒqÉ{É, «ÉHÞlÉqÉ{É
qàXà. ©ÉÉùÒ XlÉ ~ÉÖùÖ¶ÉXlÉ Uà. ©ÉÉùÉà yÉ©ÉÇ ©ÉÉ{É´ÉyÉ©ÉÇ
Uà. ©ÉÉ÷à HÉà< úÉÉÁiÉ´ÉÉqÒ +ÅlÉÒ©ÉJÒ«ÉÉ Hù¶ÉÉà {ɾÓ.
©Éà ©ÉÉùÉ +àe´ÉÉèHà÷ ~ÉÖmÉ{Éà ´ÉÒ´ÉàH ¥ÉÖuÒ´ÉÉqÒ ¥É{ÉÉ´«ÉÉà
Uà, Wà ©ÉÉùÒ ¡É´ÉÞnÉÒ{Éà SÉɱÉÖ W ùÉLɶÉà +{Éà ©ÉÉùÒ
+ÅlÉÒ©É <SUÉ ~ÉÖùÒ Hù¶Éà Wà{ÉÒ ©É{Éà LÉÉlÉùÒ Uà. W«É
WNÉlÉ.
(lÉÉ. 8-9-08{ÉÉ "±É¾àù'©ÉÉÅoÉÒ ÷ÖHÅ É´ÉÒ{Éà)

´ÉÉSÉHÉà{ÉÉÅ »ÉÖSÉ{ÉÉà{Éà +É´ÉHÉù Uà
+©ÉàùÒHÉ»oÉÒlÉ qÒ~ÉH ~É÷à±Éà +É~Éà±ÉÉ HÉè©~«ÉÖ÷ù A~Éù ÷É<~É»Éà÷ÓNÉ Hùà±ÉÉà +É mÉÒXà +ÅH Uà.
»ÉÖyÉÉùÉ J©ÉÉ{ÉÖ»ÉÉù oÉlÉÉ X«É Uà lÉà ´ÉÉSÉHÉà{ÉÉ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ W ¾¶Éà. »ÉÖyÉÉùÉ{Éà ¾Y PÉiÉÉà +´ÉHɶÉ
Uà, +à W ùÒlÉà ¡ÉHɶÉ{É©ÉÉÅ {ÉÒ«É©ÉÒlÉlÉÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É ~ÉiÉ SÉɱÉÖ Uà.
26

(79)

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ

§É´«É ©ÉÅqÒùÉà{Éà ¶ÉÖÅ yÉÉà< ~ÉÒ´ÉÉÅ Uà?
©É¾Éùɶ÷Ä{ÉÉ qà´É{ÉÉù©ÉÉÅ +àH HlɱÉLÉÉ{ÉÖÅ Uà. Wà{ÉÖÅ
+ÉyÉÖ{ÉÒHùiÉ oÉ´ÉÉ W< ùÂÖÅ Uà. lÉà{ÉÉ +ÉyÉÖ{ÉÒHùiÉ ¥ÉÉq
+yÉÒH ~ɶÉÖ+Éà{ÉÒ HlÉ±É oɶÉà +{Éà lÉà{ÉÖÅ ©ÉÉÅ»É ´ÉÒqà¶É©ÉÉÅ
{ÉÒHÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +É{Éà +÷HÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à Wä{ÉÉSÉÉ«ÉÇ
SÉÅr¶ÉàLÉù´ÉÒW«ÉY+à lÉÉà +Él©É´ÉÒ±ÉÉà~É{É +{Éà +{ɶÉ{É{ÉÒ
yÉ©ÉHÒ ASSÉÉùÒ Uà +{Éà lÉà©É{ÉÒ +É ´ÉÉlÉ{Éà Hà÷±ÉÉÅH yÉÉ©ÉÔH
»ÉÅ¡ÉqÉ«ÉÉà+à ~ÉiÉ ÷àHÉà X¾àù H«ÉÉâ Uà. ´ÉSSÉà ~É«ÉÖǶÉiÉ {ÉÒ©ÉÒnÉà
~ÉÉÅSÉ qÒ´É»É ©ÉÉ÷à HlɱÉLÉÉ{ÉÉÅ ¥ÉÅyÉ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ »É´ÉÉâSSÉ
+qɱÉlÉà ¾ÖH©É X¾àù Hùà±ÉÉà!
+É »É©ÉOÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÉà »ÉÒyÉÉà +oÉÇ +à oÉÉ«É Hà lÉ©ÉÉùÒ
yÉÉ©ÉÔH ©ÉÉ{«ÉlÉÉ lÉ©Éà +{«ÉÉà ~Éù cÉàHÒ ¥Éà»ÉÉeÉà UÉà. V«ÉÉùà
+É~ÉiÉÖÅ ¥ÉÅyÉÉùiÉ ¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒHlÉÉ{Éà ´Éùà±ÉÖÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà
LÉÖq »ÉùHÉù HÉà< +àH yÉ©ÉÇ-»ÉÅ¡ÉqÉ«É{Éà ùÉY ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à
+{«ÉÉà ~Éù +à©É{ÉÒ yÉÉ©ÉÔH ©ÉÉ{«ÉlÉÉ{Éà ±ÉÉqà +à Hà÷±Éà +ŶÉà
ASÉÒlÉ ±ÉàLÉÉ«É? yÉ©ÉÇ{ÉÒù~ÉàKÉlÉÉ{ÉÉ »ÉÉàNÉÅq LÉÉ<{Éà ´É¾Ò´É÷
HùlÉÒ »ÉùHÉù H< ùÒlÉà HÉà< +àH yÉ©ÉÇ ©ÉÉ÷à ´É¾É±ÉÉÅ +{Éà
+{«É yÉ©ÉÇ ©ÉÉ÷à q´É±ÉÉÅ Wà´ÉÒ {ÉÒlÉÒùÒlÉÒ +LÉl«ÉÉù HùÒ
¶ÉHà? ¥ÉÒ{É»ÉÉÅ¡ÉqÉ«ÉÒH qà¶É©ÉÉÅ HÉà< +àH yÉ©ÉÇ{ÉÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ
+{«É ±ÉÉàHÉà{ÉÒ LÉÉ{É~ÉÉ{É +{Éà ù¾à{É-¶É¾à{É ~Éù ¡É§ÉÉ´É
~ÉÉeà +à H< ùÒlÉà SɱÉÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ«É? +É yÉ©ÉÇ{ÉÒù~ÉàKÉ qà¶É©ÉÉÅ
¡Él«ÉàH ´«ÉGlÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà yÉ©ÉÇ ~Éɳ´ÉÉ{ÉÒ UÖ÷ Uà ~ÉùÅlÉÖ lÉà
+{«É{Éà {ÉelÉùùÖ~É +{Éà +eSÉiÉùÖ~É ¥É{«ÉÉ ´ÉNÉù.
+àH ~ɶÉÖ ¥ÉÒX ~ɶÉÖ{Éà LÉÉ< X«É +à lÉÉà ¡ÉHÞnÉÒ{ÉÉà
{ÉÒ«É©É Uà, HÖqùlÉ{ÉÒ NÉÉàc´ÉiÉ Uà. V«ÉÉùà ©É{ÉÖ¶«ÉXlÉÒ©ÉÉÅ
©ÉÉÅ»ÉɾÉù +ÉqÒHɳoÉÒ SÉɱ«ÉÉà +É´Éà Uà l«ÉÉùà ¾´Éà HÉà<~ÉiÉ
´«ÉGlÉÒ+à ©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ ¥É{É´ÉÖÅ Hà ¶ÉÉHɾÉùÒ +à lÉà ´«ÉGlÉÒ{ÉÒ
©É{É»ÉÖ£Ò ~Éù +ÉyÉÉù ùÉLÉà Uà. HÉà<{Éà XàùW¥Éùq»lÉÒoÉÒ

- ~ÉÒ. eÒ. »ÉÖ©Éà»ÉùÉ

HÅ< ¶ÉÉHɾÉùÒ Hà ©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ {ÉÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É «ÉÉ
lÉà{ÉÒ LÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »´ÉlÉÅmÉlÉÉ ~Éù lÉùÉ~É {ÉÉ ©ÉÉùÒ ¶ÉHÉ«É.
Hà÷±ÉÉH Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ+Éà +à´ÉÉ Uà Hà lÉà©É{Éà ~ɶÉÖ~ÉKÉÒ{ÉÒ Wà÷±ÉÒ ~ÉeÒ ¾Éà«É Uà +à÷±ÉÒ ~ɶÉÖ-~ÉKÉÒ HùlÉÉÅ
~ÉiÉ ¥ÉqlÉù Y´É{É Y´ÉlÉÉÅ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ {ÉoÉÒ ~ÉeÒ
¾ÉàlÉÒ! HÉà< ¾ÉoÉÒ, PÉÉàeÉ Hà NÉyÉàeÉ{ÉÖÅ ~ÉÖÅUeÖÅ +ɩɳ´ÉÉ
©ÉÉmÉoÉÒ Y´Éq«ÉÉ ¡Éà©ÉÒ+Éà{ÉÉà Y´É BSÉÉà-{ÉÒSÉÉà oÉ<
X«É lÉà©É{Éà ©ÉWÖùÒoÉÒ ©ÉÉÅe ¥Éà ÷ÅH ùÉà÷±ÉÉà ~ÉÉ©ÉlÉÉÅ
¥Éɳ©ÉWÖùÉà, YÅqNÉÒoÉÒ HÅ÷É³Ò +Él©É¾l«ÉÉ HùlÉÉ
©ÉW¥ÉÖù <{»ÉÉ{ÉÉà{ÉÒ {ÉoÉÒ ~ÉeÒ. +àH lÉù£ §É´«ÉÉlÉҧɴ«É ©ÉÅqÒùÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ NÉÒ{ÉÒ] ¥ÉÖH +Éè£ ´É±eÇ ùàHÉàeÇ©ÉÉÅ
»oÉÉ{É ~ÉÉ©É´ÉÅÖ Uà. +{Éà ¥ÉÒY lÉù£ HÉà< NÉùÒ¥É{ÉÒ
±ÉÉ¶É ¾Éè»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ ¥ÉÒ±É {É §ÉùÒ ¶ÉH´ÉÉ{Éà HÉùiÉà
ù]³à l«ÉÉùà +oÉ´ÉÉ ©ÉÉáPÉÒ »ÉÉù´ÉÉù {É ©É³´ÉÉ{Éà HÉùiÉà
©ÉùiÉ{Éà ¶ÉùiÉ WlÉÉÅ <{»ÉÉ{É{Éà Xà<{Éà oÉÉ«É Uà Hà ¶ÉÖÅ
yÉÉà< ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÉ Uà +É´ÉÉ §É´«É ©ÉÅqÒùÉà{Éà!
yÉÉ©ÉÔH ¥ÉÉ¥ÉlÉà +É~ÉiÉà qÖ{ÉÒ«ÉÉ{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ qŧÉÒ
¡ÉX UÒ+à, +É~ÉiÉà NÉÉ«É{Éà ©ÉÉlÉÉ NÉiÉÒ+à UÒ+à
~ÉùÅlÉÖ ù»lÉà ù]³lÉÒ +{Éà HSÉùÉà LÉÉlÉÒ NÉÉ«É{Éà Xà<{Éà
+É~ÉiÉ{Éà +{ÉÖHÅ~ÉÉ {ÉoÉÒ oÉlÉÒ. NÉÉ«É HqÉSÉ qÖ{ÉÒ«ÉÉ{ÉÒ
»ÉÉäoÉÒ q«ÉÉW{ÉH ~ÉùÒ»oÉÒlÉÒ©ÉÉÅ Y´ÉlÉÒ ¾Éà«É +à´ÉÖÅ
+É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ W »ÉŧɴÉÒ ¶ÉHà! +É~ÉiÉà {ÉqÒ{Éà
©ÉÉlÉÉ NÉiÉÒ+à UÒ+à ~ÉùÅlÉÖ ´ÉÒ¶´É©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ NÉÅqÒ +{Éà
¡ÉqÖ¶ÉÒlÉ {ÉqÒ+Éà +É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ W Uà. yÉ©ÉÇ{Éà ©ÉÉ{É´ÉÖÅ
»É¾àà±ÉÖÅ Uà, ~ÉùÅlÉÖ yÉ©ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù Y´É´ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ +PÉùÖÅ Uà

Hà÷±ÉÉH Y´Éq«ÉÉ¡Éà©ÉÒ+Éà{Éà ~ɶÉÖ-~ÉÅLÉÒ{ÉÒ ~ÉeÒ
¾Éà«É Uà lÉà÷±ÉÒ ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ~ÉeÒ ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ

ùÉWHÉà÷{ÉÒ +LÉÒ±É §ÉÉùlÉÒ«É ´ÉÒ[ÉÉ{É´ÉÉqÒ ~ÉùÒ¶Éq{ÉÉ SÉ©ÉlHÉù±ÉKÉÒ ¡É«ÉÉàNÉÉà oÉÉ{ÉNÉh©ÉÉÅ
oÉÉ{ÉNÉh {ÉNÉù~ÉɱÉÒHÉ «ÉÉàYlÉ ±ÉÉàH©Éà³É©ÉÉÅ{ÉÉ ©ÉÅSÉ ~ÉùoÉÒ
+LÉÒ±É §ÉÉùlÉÒ«É ´ÉÒ[ÉÉ{É´ÉÉqÒ ~ÉùÒ¶Éqà lÉà{ÉÉà SÉ©ÉlHÉùÉà{ÉÉà
~ÉqÉÇ£É¶É HÉ«ÉÇJ©É «ÉÉàV«ÉÉà ¾lÉÉà, Wà©ÉÉÅ ~ÉÉiÉÒoÉÒ qÒ´ÉÉà
¡ÉNÉ÷É´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ {ÉNÉù~ÉɱÉÒHÉ{ÉÉ A~É¡É©ÉÖLÉ NÉÒùÒùÉW»ÉÓ¾
]ɱÉÉ{ÉÉ ¾»lÉà HùÉ´ÉÉ«ÉÉà ¾lÉÉà.
´ÉÒ¶Éà¶É©ÉÉÅ qà´É¡É»ÉÉq ±ÉÉ´É´ÉÉà, ©É{É{ÉÒ ´ÉÉlÉ H¾Ò qà´ÉÒ,
qÉàùÒ HÉ~ÉÒ {ɳlÉù{ÉÖÅ {ÉÒ´ÉÉùiÉ Hù´ÉÖÅ, §ÉÖlÉ ~ÉHe´ÉÖÅ, {ÉWù
AlÉÉù´ÉÒ, ¾ÉoÉ©ÉÉÅoÉÒ HÅHÖ HÉh´ÉÖÅ ´ÉNÉàùà ¡É«ÉÉàNÉÉà ¡É©ÉÖLÉ

+ÉèG÷Éà¥Éù-2008

(79)

W«Éà{r»ÉÓ¾ ùÉiÉÉ, ©ÉÅmÉÒ HÒ¶ÉÉàù ©ÉH´ÉÉiÉÉ lÉoÉÉ
LÉX{ÉSÉÒ ±É±ÉÒlɧÉÉ<+à HùÒ ¥ÉlÉÉ´«ÉÉ ¥ÉÉq lÉà{ÉÒ
~ÉÉU³{ÉÖÅ ù¾»«É »É©ÉX´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
+»ÉÅL«É ±ÉÉàHÉà +É HÉ«ÉÇJ©ÉoÉÒ ©ÉÅmÉ©ÉÖNyÉ oÉ«ÉÉ ¾lÉÉ.
¥É÷Ö H §ÉÉ< HÉ{ÉY, ¡É´ÉÒiɧÉÉ< eÉà e Ò«ÉÉ,
ùÉWà¶É§ÉÉ< ¶Éɾ, H©É±Éà¶É§ÉÉ< »ÉSÉqà´É, ´ÉÒJ©É§ÉÉ<
´ÉNÉàùà »oÉÉ{ÉÒHÉà+à HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ »É£³lÉÉ ©ÉÉ÷à W¾à©ÉlÉ
AcÉ´ÉÒ ¾lÉÒ.
("±ÉÉàH ©ÉÒXW'©ÉÉÅoÉÒ)

27

SÉ©ÉHÉùÉà

+©ÉÒlÉɧÉ{Éà +à÷±ÉÅÖÅ H¾à´ÉÖÅ....

+

©ÉÒlÉÉ§É ¥ÉSSÉ{É Uà±±ÉÉÅ mÉiÉ ´É¶ÉÇoÉÒ Wà »~ÉÒeoÉÒ HÉ©É Hùà Uà +{Éà ÷Ò´ÉÒ-£Ò±©É, ùÉWHÉùiÉ (+ÉeHlÉùÖÅ),
©ÉÒ±ÉHlÉÉà{ÉÒ LÉùÒqÒ, ~ÉÖmÉ´ÉyÉÖ{ÉÉ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ +É´ÉH´ÉàùÉ{ÉÉ ±ÉÉàSÉÉ +{Éà HÉà÷Ç{ÉÉ ]PÉeÉ©ÉÉÅ ~ÉeëÉÉà Uà lÉà XàlÉÉÅ
±ÉÉNÉà Uà Hà lÉà W±ÉqÒoÉÒ NÉŧÉÒù ùÉàNÉ{ÉÉà §ÉÉàNÉ ¥É{ɶÉà.
+©ÉÒlÉÉ§É lÉà{ÉÉ <NÉÉà oÉHÒ ùÉàWùÉàW +ÉÅlÉùeÉ©ÉÉÅ ´ÉÒ¶ÉÉiÉÖ ~ÉàqÉ Hùà Uà.... ~ÉmÉHÉù lÉùÒHà +©ÉÒlÉɧÉ{Éà ¥Éà
´ÉLÉlÉ ©É²«ÉÉà l«ÉÉùà ©Éá Xà«ÉÖÅ Hà +à{ÉÉ Wà´ÉÉà ±ÉÉNÉiÉÒ¾Ò{É ©ÉÉiÉ»É qÖ{ÉÒ«ÉÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É²«ÉÉà {ÉoÉÒ.
-HÉ{lÉÒ §Éa (qÒ.§ÉÉ. "+É»É~ÉÉ»É'-15-10)
£Ò±©É "+É{ÉÅq'©ÉÉÅ {ÉÒ»~ÉÞ¾Ò eÉèG÷ù +{Éà ¾ÖÅ£É³É ©ÉÒmÉ{ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHÉ©ÉÉÅ q֥ɳÉà-~ÉÉlɳÉà, »ÉÒyÉÉà-»ÉÉqÉà +©ÉÒlÉɧÉ
»ÉÉ<e¾ÒùÉà ¾lÉÉà +{Éà l«ÉÉù{ÉÉ ©É¾ÉùÉàNÉÒ{ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHÉ©ÉÉÅ ¾ÒùÉà ¾lÉÉà lÉà »ÉÖ~Éù»÷Éù ùÉWà¶É LÉ{{ÉÉ{ÉÖÅ lÉÉà +ÉWà
»Éù{ÉÉ©ÉÖÅ ~ÉiÉ ¶ÉÉàyÉ´ÉÖÅ ~Éeà lÉà©É Uà.
+ÉW{ÉÉ ùÉàNÉÒ »ÉÖ~Éù-eÖ~Éù »÷Éù +©ÉÒlÉɧÉ{Éà HÉ{lÉÒ §Éa{ÉÒ +ÉNÉÉ¾Ò ~ÉùoÉÒ H¾à´ÉÉ{ÉÖÅ ©É{É oÉÉ«É Uà Hà §ÉÉ<,
~ÉÉUÉà "+É{ÉÅq'©ÉÉÅ qàLÉÉ«ÉÉà ¾lÉÉà lÉà´ÉÉà oÉ< X. ¾´Éà lÉÉà "+É{ÉÅq'{ÉÉà ©ÉÉàùÉùÒ±ÉÉ±É (Xè{ÉÒ ´ÉÉàHù) ~ÉiÉ {ÉoÉÒ; Wà
H¾à¶Éà, ""<lÉ{ÉÒ W±ÉqÒ ~ÉqÉÇ {É¾Ó NÉÒù{Éà qÖÅNÉÉ.''

""+±«ÉÉ, SÉÉù qÒ´É»É G«ÉÉÅ ¾lÉÉà?''
+àH {ÉàlÉÉY{Éà XlÉà SÉÉàH©ÉÉÅoÉÒ ~ÉoÉùÉ +àHcÉ
""»Éɾà¥É, lÉ©Éà Wà ±ÉɱɥÉnÉÒ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ'lÉÒ +à ¥É¾ÉùNÉÉ©É
HùlÉÉÅ Xà<{Éà ´É÷à©ÉÉNÉÖÇ+à ~ÉÖUëÉÖÅ, ""©É¾É¶É«É, +É
~ÉùÒ¸É©É +É~É XlÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à HùÒ ùÂÉ UÉà?'' WlÉÒ ÷ÄH{ÉÒ ¾lÉÒ.''   

""+É´ÉlÉÒ HɱÉà +É WN«ÉÉ+à ©ÉÉùÒ X¾àù »É§ÉÉ Uà.''
ù»lÉà SÉɱÉlÉÉ ´É÷à©ÉÉNÉÖÇ{Éà ©ÉÉNÉiÉà ~ÉÖUëÉÖÅ, ""»Éɾà¥É,   

+àH »ÉÒNÉÉùà÷ +É~ÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà?''
""~Éà±ÉÒ ±ÉɱɥÉnÉÒ qàLÉÉ«É Uà?''
""±Éà +É +ÉLÉÖÅ ~ÉÉHÒ÷ ùÉLÉÒ ±Éà.''
""Y ¾É »Éɾà¥É.''
""LÉÖ¥É +ɧÉÉù, »Éɾà¥É& ©ÉÉSÉÒ»É +É~ÉÒ ¶ÉH¶ÉÉà?''
""¥É»É, »ÉÉÅW ~ÉeëÉà lÉÉùà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ùÉA{e
""±Éà +É ±ÉÉ<÷ù W ùÉLÉÒ ±Éà.''
~ÉÖùÉ HùÒ{Éà ©ÉÉàeÒ ùÉlÉà ©É{Éà SÉÉàHÒ+à +É´ÉÒ{Éà
""+ɧÉÉù, ~ÉiÉ ¶ÉÖÅ lÉ©É{Éà ±ÉÉè÷ùÒ ±ÉÉNÉÒ Uà?''
©É³´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.''
""{ÉÉ. ÷Ò¥ÉÒ ±ÉÉN«ÉÉà Uà.''
""Y »Éɾà¥É, »É©ÉY NÉ«ÉÉà.'' ¾´ÉɱÉqÉùà W´ÉÉ¥É   

+É~«ÉÉà.
+ÅyÉW{ÉÉà{Éà »ÉùHÉù ©ÉÉà÷Ò ©ÉÉà÷Ò ©ÉqqÉà Hùà Uà lÉà´ÉÖÅ
~ÉiÉ SÉÉù qÒ´É»É »ÉÖyÉÒ +à SÉÉàHÒ+à qàLÉÉ«ÉÉà W
{ɾÓ. ~ÉÉÅ S É©ÉÉ qÒ´É»Éà +É´«ÉÉà l«ÉÉùà »ÉLÉlÉ »ÉÉŧɳÒ{Éà HÉiÉÒ«ÉÉ{Éà +£»ÉÉà»É oÉ«ÉÉà. "+ùà...ùà +àH +ÉÅLÉ
Hà÷±ÉÖÅ ©ÉÉà÷ÖÅ {ÉÖH»ÉÉ{É HùÒ ¶ÉHà Uà!'
¾ÉÅ£lÉÉà ¾lÉÉà.
PRINTED BOOK
From :

´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
C/o. Gulab Bheda
2-C/1, Asmita Mogra,
Dutta Jagdamba Marg,
Sher-E-Punjab Colony,
Andheri (East),
Mumbai-400 093

TO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful