P. 1
vp-sept-08

vp-sept-08

|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: jagdish bhatt (જગદીશ ભટ્ટ) on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2011

pdf

text

original

»ÉÉÅ

¡É

·| ·|| NÉÖ ±ÉÉ¥É §Éà eÉ
-|-|| -|-| ·-·|||+, ~·-||·|| -|| -|-|, ·-| ~-|· -|| -||-| , ·| - -
-| ×-| -| -|| -||, ~ ·| -| |-| -| ), -| -|u-c:. =| -| ·c:cccc+
Mail-vivekpanthi@yahoo.com
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
78
·ií·i ·i·i (·i¢i·ií-,ie)-ií <ií·i-í-i -i·i<i-i ¬- o ·ií·i ·i·i->·
¬<i ¬ ~ ¬ ·-i~ -i¢i-'-ii ·ií-ii--i ·iízii-i-i -i·i<i -i -i<ií
·oipi¬ ¸ tí·i-i·ii -i:eí -i¿ o' ·i·i- çi·icii¬i·ii<ií ·i¢i- -ií¬mí¬
~ÉÞ ·-|| -|--|| ·|| ·|| -|| .| -| t||-||- ·|-|| -|-||
·|-||-||--|| ·||. +c-|| ·|-.--|--| -|·|-||- -||-·||-|
·|-|-| -|-||--|| ·||·| -||- -||--| «-||-|| -|«- -|-·|-
·-||.·--|-· -|- ·» -|-||-||.- -||··||--|| -||.-|
~|-|--|| ::c = · .·| -|| -|·|-|| -||~ c| · | -|
÷-||u·- -|-| ·|- --|, ~-|| -|-|-||-| -||-| -|-|
|-|c|-||·=|.) ·||-|-|-| ·|-|~-||-|| ·|-||-| ·|·|.
~| -||--|·|~- ·||~÷. -|- o--|| ·|-| ·|-|-|·||
-|-| -||-|| -o o ~-| -||-·| ·|c|·| cc ··||-||
»c,ccc -||t||-||-| ~-|| -|-|-||-|-|| o.
~-|·||-||--|-| -||t||-|-|| -||·|| ·. ·|-|×-| -|c|,
-|-| ·||- ~.-|| ~ ·||--|| ·|-|-| - +: ~-|~ -|·|
-|c-|| ~ -||-| -|-| |-|c|-||·=|.)·|| ·|·.|-| ·|~-|
·|-| o ·| -||·=|.-| ~·|-| ·-|--| --| c·| ·|-|| ·||-|
-|¬-|-|| -||t||-| -|·|| -o o.
~| ·|.-|| ·||< -- o - ÷|o|' - u·-|-' ~-|
-|u ·|·.|·|~- - ·|~-|c|-' ·|--| -||t||-| ·-||-|-·|
-|·||.
~-| ·|·|| ~ ·|~-|c|--|| ---|-||-|| -|-|-||-|~|~
c-| ×-|| ~-| ×u~. o--|| -||-| ·|-|-|·|| ~-|-|
~-||·-||-|| ~ ~-||-||-|| -||-| o ·|-|| ~| ·|-||-|
~a|·||-| o.
~| ~ ·|·-|-|| ·|--| -||·--'-|| ·||. +»-||-||
-|·|-||-|-| -|·|| -¬·|'-|| -|-||·| ·|-||-|·||-|| --|-
·.|-| o-||u o, ~-|| ~-||-|·|-| ·||·| ~-||-|-||
-||c|·|| -||-| ·|-||-| o.
+:.» ~-|~ -|·| -|c-|| -||-|-|-| ·|-|| ~-|
÷|o|· ·|-|. ·|-|.
~|·|- +c ~-|~ -|·| -|c -|| ~|-|·|-| -||
-|-|-||-|| ·|-~|·| ·|u.
-||-|| -||-|- ~-|~ -|·| -|c-|| -|·-||-|| --|-||
·|u.
-|·-|| -|--|| ·|·|-| «-| -||-||-|| ·|-|. ·|-||
~-| ·|-||·|| «-|-| ~|--|.
:c c×- -|·| -|c -|| ~-|| -||-| -||-|·|
~··||·-|-|| ~|--||.
÷|o| ·-|| ·||-|-| ·¬| ~ --||×·|| · - ~u
-o| o.
~|.-|| ·|-||. -||c|·|| -|o| ~ ·|-| -||t||-||~|-||
. -| ~-||·||-|| ·|--| -||·-- -| ¬--|| o ·| -|| ·||
u-·|-|-| --|-|.-| ·||·||-|.|-|| ·|. ~. ~. -|-|-| ~-|
.|.| u-·.|.-|. ~|= =·|-|-.-| -|·|-|-|| ·||=·|-
·|. -|-~ ×·|| -||-|-|-|-|| ·||-|-|-| ·|-|·|-| -- o,
·-||- u-.- -|-||-|·||.| ·|-||¬ ·|··||-|-|| -||-||-|-
~-|·| -||-||-- ~| -||-|·| -||-| ·|-|-||-| -|·|· -- o
|~·||·| -|-|-·|| -|-| -|·||).
~|-|, -||-|-|-| ·||-|-|-| »~ .-| -||t||-||~|-|
·|-|·|-| o ~-| ~-- -c| ·|-|-|. -·|-||-||·-| -|-|
-|·||·|| ·||.| -||·| -||·|-| ~| ~ -c| -o o.
.-|--|| ·|-||. -||c|·|| ·||·| ~ ~- -||-|·|| -|-|
-||·|-|| -|· ·|-| o.
+É {ÉÒùɶÉÉ!
¾´Éà ¡É»ÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà +{Éà LÉÉ»É HùÒ{Éà {«ÉÖ»É SÉè{ɱÉÉà+à
XiÉà Hà ±ÉÉàHÉà{Éà NɧÉùÉ´ÉÒ ©ÉÉù´ÉÉ{ÉÒ »´ÉäSUÒH W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ
»ÉŧÉÉ³Ò ±ÉÒyÉÒ ¾Éà«É lÉà©É »ÉlÉlÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÉ Y´É BSÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ
HÉ©ÉNÉÒùÒ ¥ÉX´ÉÒ ¾lÉÒ. 10©ÉÒ{ÉÒ ©É¾É{É PÉ÷{ÉÉ XiÉà Hà
HÉà < §É«ÉÉ{ÉH qÖ PÉÇ ÷{ÉÉ ¥É{ÉÒ ù¾à ´ÉÉ{ÉÒ ¾Éà «É ~-| -| ·-||
-||-|·| ·| ·|u ~-||-|| c| -| ·| -|| ·c ·|·| -| -|-|| ~ ·|·|·|
u-.--|. -|- -||-|-|| http:vivekpanthi.googlepages.com/ Mail- harsha_badkar@yahoo.com
(78)
·-
=-||--| -|·|| c·||. -|-|-||-| :||·-|-|| -.-||- -||-|-||
-|--| -|-| -||·||-|| o. -||t||-|-|| -|-|-- ·--|-||-| --·||
~-|| -|-|-|| -|- -|-||-| ·||-|-||-|| ~--| -|·|| -||-|·||!
+{Éà +É ¥ÉɱÉÒ¶ÉlÉÉ?!
-||-|·|×·|-|| -|| ·||- ~-| -| t||-||- -|-|·||-||
~·-|·| -|-|-|-| ~|-|·|| .-|--|| ·|-||-||--|| ·||·|
·||·| ~ -||-|·|-|| -||-||·|·||-|| ·|-||-||- -|-| -|·||¬|-||
·|-||-||- ·|-|- ~~ ·|-|-| ·--||-||-| =-||·|| -o|.
''«·tt -t--t-t -ttr| -tt-t'' ·||-|| -||u ! ·|| -
~-||·|| ~-| -||-||-| ~ --| - ''¬-t ·t·t|-ttnt u|¬
¬-t e|-t| « -tt-t|tt. -tet-ttt|·t-tt -ttr e- 1''
.-|·|| -|~-|--|-| ·|| ·|-|·|-|| -c-|| -||. -|u-|
-|u -|c|-||-|| ~ ·|-||·| c|-| o, ~ ~|-||·|| -|¬|
-|-| ~-| -|--|| c|-||¬|.
~·| ~-||-|| -|·-| ~-|| -|- ×c- -||=| -||-||
-||·||. -|-|u-|| -c|-| ·|·|| ---|| o -||u!
~|-|| ·|-||-||--|| ·|-||-||- -|--|| -||-|-| -||-||·|
--||·|-|- -. ~-|. ·|·||·. ~-|-| ·||·||-| ·||u-|
-o, ''-t-tø etø-tt -tt·t-t| -t·t|. ¬e| ttt-t|ºt-t
e--tt-t -tt-t e:e ·t-t-tt -t-tt-tt ¬t-ttt.''
-||-||·| × ·|-·|- -·- -|-|-| ~-|-||-|| ·|-·||
c|-| ·|| -|×-| -|·|| -|u-|| - -|-|u-|| ·||·||-|| -|-|
--. -|- -|| ·|-| -c|....
Uà ±±Éà +É XNÉÞ lÉÒ¡Éà ùH »É©ÉÉSÉÉù, ÷ÒHÉ÷Ò~~ÉiÉ ´ÉÒ{ÉÉ
»ÉNÉÒù{Éà qÒKÉÉ=»ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ
·||. +: ·|-.--|--|| ·|-||-||-
-|u-|-| ·|-||--| -||¬·|-|| ~|-|-|| ~ ·|-| ·|·||
-|-||-|-|| -|-|-|- o ~-| -||-|-|-| -|-|u c|u-|.
--| c·|. -||-|-|| ·cc:-|| ·|-|| -|-||-| c -|·|-||
-||¬|-|| c·||.
-||¬·|-|| -|-||-| -||¬| ~ c|-| +· -|·|-|| o ·|-|
·|-||¬ ~-| ·|--|-|-|| ~-- o ~-|| -||u-· -|-|=-
--||.|-|| ·-||-| ·||-| -|·-|- = -·|| ~| -||¬|-||
-||-||~|-|| ~-«-|| ·|-||-|-|| ·--||-||-| -|. .-|-
-|~-|-| -||-|-|-| --| o.
~| ~ -| ~·.|·| -||. -||. -|~-| ·|- ~-| ~·.|·|
~-|~· ·|-|·-|| -|-|-|| ·|-||·-|-| -|--| ~-||--| c·| -
-| u ·|-| ·|-||--| ·||·| -|-|-||-|| o . ~|-|·|| -|·||.
-||¬·|-|| ~ ·|·||·|·|| ~ -|| ~ ·|-|-| ·|·|| o ~-|
·|-||--| ·|-|| -|·|| ~.-|-|-|| -||. -|u -|-|·| -|-||-|-||
×u~. -|-|·|-|| ×-|-||u ct¬ -|. ·|-||-| ·|-||-|-||
~|·|-| -·| -||¬ c| -| o ~-| × ~-| ~|-|| ·|-||-
-||¬-|-|| ~·||-|--| --|-| -| --|~ ·|| ~-| =-~ -|÷-||
-c-||u~.'
-|-|-||-|« - -||-|| ~ -|| -|-|·|-|| --|-|| -||
~--||·||~| ·|c|·| -||-|--|·||'-|| ×-|·| -||-|-|-| ~|
-||·|-|-|| -|-|| -||. ~|-|-|- o.
+É £Ò±©ÉÒ NÉÒlÉ
ùà ¶É{ÉɱÉÒ]©É{ÉÒ
{ÉYH ±ÉÉNÉà Uà ?
ø--tt-t et ø--tt-t -t et ºttø-tt-t,
·te| ·t-tt-t e-tt-t (-)
-t-tt-ºt- -t -t« -t-t-tt et -tt-t,
·te| ·t-tt-t e-tt-t (-)
-t·t «-t-t -t e¬t ·t-t-tt 1-t--t|-t et e|--tt
-t-t et -t|-t -t e-t-t e -t -tt-t|e ¬·t-tt ¬·t-tt e|--tt,
-t-t e -t|·t -t-t et -t-t-t- et -tt-tt-t,
·te| ·t-tt-t e-tt-t (-)
e- ¬e -te-t -t eet e| ¬t·t:|·tt -t t|·t «-tt¬
uttt ¬t- -t:t -t ¬-t etø re -te| -e ·tt¬
ø-t ·t--t| ·t- et ··tt- et e- ·t- ê«·tt-t,
·te| ·t-tt-t e-tt-t (-)
- ·|-||-||·-| ~ -|| ·|| ·||·| - ~|·-·|- -|··||·| c| -|-~-| ~ -|| ·|| - u- ·| · ·| .-|·|·|| c| -| ·| -|| -||·|| o . -||·|| , ·|-||-| ·-||-|-||
~|-| ·|| ~- - -|·|| -|| --|| . ~-| c|, ·| --|| -|-| -||-||-|| . -| -|-| ·||-| o . c·|·|| --||·|| -c ·| - ·|-||-||·.
-tt·te--t--tt :
r|--t '·t-tt-t'
vt--t-t| :t. -tsttt -t-
(-·tt-t)
-||-|--|·||
(78)
3
»É~÷à ©¥Éù 2008
·ií·i¬·i<ií¬ ·ii¬·ii ¬-o-ii
:i-ii--:i·ii-i
"ùÖ ~É©ÉÒ±É{É' +{Éà "ùÖ ~É©É'´ÉÉ³É ùà ¶É{ÉɱÉÒ»÷ ùÉ«ÉSÉÅ q HÉà ù¶ÉÒ ¶Éɾ{ÉÉ »ÉÉä W{«ÉoÉÒ
+¾à´ÉɱÉ
""22-|| ~| -|·. --o-|| -|·|·||-||
·||-| -|-|| -|·|-| -||-| -·-|| -||.|·|- ·|-||~-||
·|-|-|-|-|| -|-|--| ~|-|-|| c -| -|·|- -||c|-| ~-||-||
o|~. ·|-| -|-| × ~|-|| ·|-| ·|| ~|-||.'' ·|-·|·||
·||-|« --o|-|| =|-| ~|--||.
~-- ~|-||·|.'' ·|-|| ~-||-| ~|-|·||-|| ·||·| ~
-|-| -|-|-|·-||u ·||-|-|| ~-| ~-|-| =|-| ×·-||.
··-||~ ·|-| ÷-|| o| -|-|-|·-||u!''
--o ·||-|u-|| ·|- ~ o. --|!''
·|| ··-||~ -|·|-| ~|-|| -|c|-||. -|× ~|-|·|.''
-|-|.'' ~-|-|| ·|·-|-| ~-||-| c·||.
-|-| -|¬·|| ~ ·|-|·| ~-|-|| =|-| ~|--||. --o
~-||-| ~ o ·|| -||·| -|·|-| ~ ·|| -||.! --o-||
-|·|·|--|| ·|-||--·|-||·| ~ --| -| -||«~!''
~-| -|·|, -|-| -||-| ·|u -|-||. --o-|| -||-||·|
- -:| ~-| -||-||·| ·| ··||~| ·||·| -| -|u -| t ~
-|-|-|·-||u~ ·|-|-| ··||--|| ~-| -|-| -||-| ·|-|·|-||
--o-|| ·|-||--·|-||·| ~- ·|u -|-||. ·|-|- ·--||-||-|
·||-| ~-|-|| -|c--|-|| ·|··| ~| c·||. ·|-||-|·||
.t|-|| ·|-|-| ·|.-|| ~-||-|·|-| .t|-|×, -||-| ·|-|
-||-|·| -|·|·|| -|c|.''
--o-|| ~·|-||-|~ -|-| ~| -|-|--|-|| ~|-||·|-|
×c-|·|| --| c·||. ·|-|·||·| ·|··||~|~ -|·||-|~|
-|c-|| c·|| ~-| -|-|-| -|-| -|-||--|| c·||.
·--||-||-| ·||-|« --o|~ ·|-|-| --|, × ·|-|·|
·||-| ·|| ·| -·|·|| -||-| -||u -||·||-||-| -|-| ·||·|
·||.|-||~ ·|| ·||-||-|| ·|-|·| -|¬.''
~-| ·|-|·| -|¬| -|-| ·|-|. ·|-·|- ~ -||-|-||u
~-|| ·|-|-| -||-|-, -||·|- ~-| ·-|·||·|-|- -||-|·|-||
·|·|-||-| ·|-|< ·|·|-||-| -|-|| -o|.
··-||-|| -|-| . -|-||. ·.·|-| .·|-|| , ·-||
-|-|-|·-||u-|| ÷-||-||·| -||·| ·|-||- c·|| ~-| ·-||·||
~ ~|--||-|| --o-|| ·|-||--·|-||·|. ~-| c|, ·|.
---|-|| ·|·|| -|-| ·-||·|| ~ ~-||-| ·||·| ×·|-||
c·|| , ~ -|-| -||-|~-|·|-|| ·|-|·| ·|| ~ ·|÷|<|-||
·|-|-||-|--| -|-|| -|-| --| c·||.
·|-||~| -||. -|| - -:| . -|-| --|, ·|-|-|-|·|-,
.·||-|-|| --|-|··|| -|-|- ·|| -|-|-|·-||u~ ~|-||·|-|
~ -||t-|| -|·-|| c·||. ·|·|| ·-|-|·| -|·||~ -||-|
·|-||-|-|| ·|-||~| --|-|··||·| ·|u ·|-|.
lÉÉ. »É©É«É NÉÉ©É »oɳ ¾ÉWùÒ (+ɶÉùà )
··-c- c-:c LÉÉùÉà < ·||·|-||- ·||¬| »c
:-cc ©ÉÉÅ e´ÉÒ -|| - -| - -|-|-|-| cc
+c-cc©ÉoÉ±É -·-|| -||.|·|-
·|-||~ -||·| »cc
·:-c ++-cc ©ÉÖ Å rÉ -| .-| - -|-|
|-||-|-| ÷-|-| ·||·| ) +:c
~-cc §ÉSÉÉA -| .-| ÷-|-|
.|.-|c| -| +cc
+c-cc©É{É£ùÉ -|·| ·|-||-| c :cc
·:-c ++-cc +Å Xù --o «--|| -||c-
·| . -| ·¬ +·c
¸-cc §ÉÖ W -| .-| ÷-|-|
c|-| -||· -| cc
+c-ccNÉÖ iÉÉlÉÒ~ÉÖ ù ~| -|-||-|- -||-|·|-|| ·~
·~-c ++-cc +Éeà »Éù .-|- -| -||-||·|
c|u·- -| c| -| :cc
:-cc »Éà ±ÉÉùÒ ·|| ·|-|-|| -||¬| -| ·|- :cc
+c-ccùÉ~Éù · -|| -| -- -||·| -||
×c - -|| - +ccc
·¸-c +c-ccNÉÉÅ yÉÒyÉÉ©É ~|-| ·|-||~ c| -| :~
:-cc §ÉÖ W -| .~| -||.|·|-
---|| ·| ·-|- -| ·|- ++cc
~|-| -||-| ·|-|·|-|| ~|·|- +ccc -|-||-||.--||
·|-||·| ·|·|-| ~·|~·| -||· ··||-||~ ~|·|- ·||·|-||-
c×- -||-| ·|·|| -·|-||-||·-| -|c|-||·| ·|-|-|.
-|-|--| -u- ~| -|·| -||t-||-|| c·||....
-|-|-|·-||u-|| ·||··||-||- -|o| -|·|- -||c|-| ~-|
·||-|« --o| -||-||~| -|-|·-|-| -|·||-||-| -|| ¬|
-||-|-| -u -|·| o·|-·|| c|-| o ·|-|| ·|·-|-| ·|-||-||
(78)
-||-|--|·|| 4
--| -|·||-|. -|--| ·||-|« --o| ·|-|-||·| --.|~|
~-| - -|-||× ·|| ·|·|| -| -·||-|-|| -||·| -|-| -- .
·-||--||· -||-|-||u -||·||-|| -|-|·-|-|-| -c·-||··||.-|
--·||-|| ·||·| ·|-|-||-||·| -||-||-|-|| -||·-|| --, -|-||-|
-|·| ·-||--||· c|~- ·|-|·|-|-|| ·||·||- ×u-| ·|-|
~-|--| ·|-||-|| -·|-||-||·-| ·|-|×-| ~-| ·|-| ~
-||-|-||-| ·| ·| -||. -|| -| - -||-|| t --| ~-| ~ ·|
-|-|-|·-||u ~·|÷|<|·|| ·|·|| -|-·||-|-|| -||·| --.
-|·|--||u-|| ·||·|-|·| -||·|·| ~|-·|-| ~-||-|·|| ~-||-||
c·||.
{Éùà{r ©ÉÉàqÒ{Éà +~ÉÒ±É
-|c|-|·. -|| ~ ·|÷|<| -||-| -|-| -|-|·| +c-+c -|·| -||
·|-|·-|| o·|| c« -|·||- ·|u ·|÷-|| -|·|| ·|-||-||
-| ~-|·|-|| ·|-|·||·||-| -| ·-|-| ·|| -|- -: -|| ·| ~
-||-|·|-|| -|-| -| ~-|·|-| -|| ·|- -||-| ·| -|| ~ -
~|-|·-|-|·| -|- ~·|~·| --:|-||·|| ~|·|- +~cc
~.-|| ·|c|~| .·|-|-|-||-|| ~|-|| o. ~| -||-||-
-|-|-|·-||u ·|-|·| c·||. ~| ~--|| -||-|| ·: -|-
~ ~-||-| o|-|-||-|| ~|-|| o. -||-|--||·|| ·|-|| ·-|-|
-.|-|| ·|-|·|-|-|| ·|c|~| -|¬-|| -||--| ·|-|| -||-|·||.
~c| .--|·|-||-| ~ o - -|-|--|-|| ~c-||-|
~|-|·|| ~·|-||-|-|| -|·||¬| -|-| -||.| -||-| ~|
·|-||-| -|·||-|| c·||. ¬·t+tot -t|-tn e--tt et·ttt
-tt-t-tt -t-tø-tt '-t|-te·t·t|'-t| -t--a -ttt|-t ¬·t|-t.'
+ÉHɶɴÉÉiÉÒ ~Éù ´ÉÉlÉÉDZÉÉ~É
~|-|·|-||-|| -|~ --:-|| -|-|--| -||-||-|- -|:·|-|
-||·||~ ·¸-||-|| -|·-||c-| -·|-||-||·-| -||·| -|-||-|
-|·| ·||·| ·|·|| ~·|÷|<| -||·|-| -|-|-|· ·||c ·||·|
--o|-|| -||·||-||-| --|| c·||, ~-| ·|·||--| ~-|--|
·||. ·» ~-| :c-||~ ·||~-|| -||-|·|-|| -|-|--|-||
·|-| c·|. ~- -||·|·|·|| --| -|-||-|·| -|-||- -|:·|-|
-||·|| -||·| -|-| -·|-||-||·. c|-||-|| -|--| -|-|| ·|-·|
×-|| c·||.
y«ÉÉ{ÉÉH¶ÉÇH ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà
~- -||-|·|| -||~ -||-| ~·|| c|u~ ·| ·--||-||-|
-|--|-|| -|u -||-|·|| -|-|-|·-||u-| =|-| ~|-|. ~-||-
-||-| -··||-|| ~ -|· o. ·||·| ·|-|-| ~-|-| ~|-||.''
-|-|... ·|-|-|-|| ·|-|.
-|-·|-| ·|-||~|-|| ·|-|-| ·|·|-||-| ---||- -|--:
-||- -||·||-|-|| ~- -||-||-·|-|| -||~-|| ~|·|- c·||
~-| ·|-|-|| ·||·| ~|-|-|| -|-·|-|- ·||·||-|| ~·|-|·|
-|.-|-|| -|-| ·|-|| ~ ~|-|c c·|| ~-|| ~-|-| -||
·|u ·|÷-||
~|-| ·||--| ~-| -||-¬| ·|- - × -|·| --|-|··||·|
~|-||~-| --|~ ·|| ·|-| ·||- -|-|-||-| -|-|| ·|-|-|.
~- -||-|-|-|·|| ~-| -|-| -||-| o - -||-| c-|
·|-|-||·| -|--|-|~|·|| -u- ~·| -.|--|| o ~-|
-|u- -|-|| -||-||-, -|-|| ·|·|| ··| o.
·|-||~|-|| ~-| ·||-|| ~·|-|| -||-||-·|-|| -c|
·|-|-| ·|-|| ·|-|| -|.-| ÷-|-| -|:|-|| ·|u c·||.
··||-||- -||·||-|·|--| --|·| -|c·-|-| ·-|| c|~- c·||
·|-|-|| c|~-|-| .-|·||-||-| ~·|÷|<| -||-|-|-| ~-|
·|-|-|| ·|·||-||-| -||-|·|| ·|-|-| ·|-||-| -o c·|,
-|·-|-|·|| -|--: -||·| -|¬| ×· -||·|·|-|| ·|·||-||
·|-|-| -||-||--|| --| ~ -o| o ~-| ·|-||-| ·|··||-|
~-|| ·||·| ·|·|-|·| o.''
~- -||. -|·|-|- ~·-||-| ·|·-||·|-|| -|-| ·|-||-||
.-|··||·| c·||. o- -|-|u·|| --o-|| ×-|·|| -||.
~|-|-||- .|-|-| -|·||-|·|| ~-|-| -o c·|, -|-|·-|--||
·|-||-|| ~-| -|-||-|- -|-||-| ~- -|-| -|-·|| ~-
·||·| -~ ·||-| ·|| ·||.| ·|··| -|c|-|-||-|| ·||··||
-c. ~·|÷|<|-|| ·|| c -|-| -||-|·|| o, -|-·| ÷|<|-|
-|-| .-| ·|| ·|-|-| -|c|. ÷|<| ~ - ·||.|-| -|-|
-- o .''
+É{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{Éà NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ+à ùÉà÷ùÒ-±ÉÉ«É{É{ÉÉ
~ÉqÉyÉÒHÉùÒ+Éà{Éà +{ÉÖùÉàyÉ H«ÉÉâ ¾lÉÉà Hà ""¸ÉuÉ, +¸ÉuÉ
+{Éà +ÅyɸÉuÉ ~Éù +àH ~ÉùÒ»ÉÅ´ÉÉq «ÉÉàXà. +©Éà +à ©ÉÉ÷à
+É´ÉÒ¶ÉÖ Å . SÉSÉÉÇ ©ÉÉÅ ~É¾à ±ÉÉà ~ÉKÉ +¶´ÉÒ{ɧÉÉ< ¸ÉuÉ{ÉÉà
©ÉÉÅ eà +{Éà ~ÉUÒ +à ´ÉÒ¶É«É A~Éù SÉSÉÉÇ HùÒ+à .''
ùÉ«ÉSÉÅq§ÉÉ<+à ~ÉiÉ +à ¡É»lÉÉ´É{ÉÖÅ »É©ÉoÉÇ{É H«ÉÖÈ ¾lÉÖÅ.
+ÅyɸÉuÉ {ÉÒ©ÉÖ±ÉÇ{É LÉùeÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ ~ÉÉàlÉà »ÉJÒ«É ¡É«Él{É
Hù¶Éà lÉà´ÉÒ +¶´ÉÒ{ɧÉÉ<{ÉÒ LÉÉlÉùÒ{ÉÉ HÉùiÉà +à©É{ÉÒ
»ÉÉoÉà{ÉÉà £Éà{É »ÉÅ~ÉHÇ SÉɱÉÖ Uà. Uà±±Éà lÉÉ. 24©ÉÒ{Éà ¥ÉÖyÉ´ÉÉùà
+à©ÉiÉà £Éà{É ~Éù »É©ÉÉSÉÉù +É~«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà lÉà©ÉiÉà ù©Éà¶É
©É¾à¶´ÉùÒ »ÉÉoÉà SÉSÉÉÇ HùÒ ¾lÉÒ +{Éà ù©Éà¶É§ÉÉ<+à +à©É{Éà
LÉÉlÉùÒ +É~ÉÒ Uà Hà lÉà+Éà ~ÉiÉ +É ´ÉҶɫɩÉÉÅ WùÖù
H<ÅH ~ÉùÒiÉÉ©É +É´Éà lÉà ©ÉÉ÷à »ÉJÒ«É ¡É«Él{ÉÉà Hù¶Éà.
+à ©É{ÉÉ H¾à ´ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà HÉ³É XqÖ ´ÉÒ¶Éà {ÉÉà ¡É»lÉÉ´É
´ÉÒSÉÉùiÉÉ ~Éù Uà +{Éà lÉà{ÉÒ ´ÉÒNÉlÉÉà ~ÉiÉ lÉà+Éà +É~ɶÉà.
(78)
»É~÷à ©¥Éù 2008 5
ùÉ~Éù{ÉÒ X¾à ù»É§ÉÉ©ÉÉÅ SÉlÉÖ ù SÉÉä ¾ÉiÉà lÉà ©É{ÉÉ
»ÉÉyÉÖ ´Éà ¶É©ÉÉÅ +ɶÉÉùÉ©É{ÉÉà A±±Éà LÉ HùlÉÉÅ +à H «ÉÖ ´ÉÉ{É
UÅUàeÉ«ÉÉà ¾lÉÉà l«ÉÉùà OÉÉ©É »´ÉùÉW »ÉÅPÉ{ÉÉ »ÉÅSÉɱÉH
qÒ{Éà ¶É »ÉÅ PÉ´ÉÒ+à ¾Ó©ÉlÉ HùÒ{Éà lÉà «ÉÖ ´ÉÉ{É{Éà ¥Éà »ÉÉeÒ
qÒyÉÉà ¾lÉÉàà.
-| -:|-|| ·|-||-|| c·|-|~-|| ·|| × -||-|-|| ~ - -| -||-|
·||·|-|·|-|| -|·|- -||c|-|-| ·|·|| ~|-|-|| ×u-| ~-||
oo·|-|| c·|| - -|t|~| -||¬|-| ~-| -|-||·-|| -||.
-|-| ·|-= ·|·|| ~|--|| c·||. -|o|·|| -|-·|-|~-| ·-
·|·|| ·|| c·|| -|·-|| c·||. ~| -|-||-| ·|·-|| -|-|
·||-·|- -|o-|| c·||.
ùÉ~Éù{ÉÖÅ +É©ÉÅmÉiÉ
·|-|·| ·|·|-||~ -|-|-|·-||u-| ~| ·|-||-| -c-|
-||---| o. ~-||-| -||-| ·-|-|~ ·|·|-|| .-|--|
-|-|- «--||-|| -||-|·|~|-|| ~| ·|··| -|c|-||·-||
o. ·|-| .|-| -|u-| ~- ~t-||·|-|| -||. -|-|- ~|-||-
~-||-|·|-| -|·|| ~-||-|.''
.÷·| ·|-||--·|-||·|-|| ·||~--|-|| -. ¸~ c×-·||
-|·| ·|-|-||- -|-|-|·-||u-|| ~| -||·|-| -||-||--||
-||-| o.
»´ÉäSUÒH «ÉÉàNÉqÉ{É
-|·|-| -·-|| -||.|·|- ·|-||~ ·|-=·|| -||-|--|·||'-|
-. :ccc ~-| -|~-|| ·|-||·| ·--||-||-| --o| -|-||
-|.-| ~·-|. ~-| -|·|--| .·. ·|-=·|| -. ··ccc-|
·-|-o|- -||-|·|-| -|--| o. |+·cc-|| -||~-||-|| -.
+·ccc ~-| ·|-|·|-| -. +c,cccc) ·|··||-|| -|·||
-|-|«-||u c|-|-||~ ~| -||. ·||-| -||-||-| u-o|
--|÷·| --| c·||.
¬t·tt«e -t-·tt--tt:-t|-t| ¬t·t-tt-|e-tt -t«-t-tt t|·tvtt-tt·t -tnt :t-t·t| t|-t|·t -tu, -t|-t«
e-e|, -tt:|-tt-t tttt|, -t·t-tt ttte, -t-tt-t ºt:t, -tt-t -tt·ttet| ¬-t :t. e-·t-tt tttt|.
ø-t-tt-tt -tt·t-ttt -t-t- -ttetet.
¥ÉÒqeÉ{ÉÉ +à±É. eÒ. ¶Éɾ "HÉà÷Ò´ÉÞKÉ +§ÉÒ«ÉÉ{É'{ÉÒ
»ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ +ÅyɸÉuÉ {ÉÒ©ÉÖDZÉ{É{ÉÒ ]ÖÅ¥Éà¶É ~ÉiÉ SɱÉÉ´Éà Uà
~- ·|-|| -||··|-|| -|-| -|·|-||-|| u-o| c·||. -|-| ·|-|-|-|| ·||·| -|| -|--||. -|-·| -||·-||-|| ·|-||-||
~-|. ·|. ·||c .-|··||·| ·|-|| c·|| ·-||- -||c|·|| ~|-|| c·|| - ·|~| ·-|| ~·|÷|<| -||-|-|-|-|| ·-|·| -|-|
-|-||-| o ~-| ·|-|| ·||-| -|- -||-|·| ·||-| ·|-| u-o o
(78)
-||-|--|·|| 6
=i·iui-ii ·i cimi-i t¢-i m
eit ·i riìmi -i t¢-i o
·ii =i=ì·ii·i m t¢-i:i·i riì ·i -i a=·ii-iì m·iìti a=
- »ÉÒyyÉÉoÉÇ ¶ÉÉG«É
¬t-|-|| ··|-|| ··|-|-~|·|| ·|· ··|-|--| ·|-|·|
-|-|-|-|| -|·|¬|-|| ·c-|-|| -|-|--|| t-t- -||~-||-||
~|-| o. c-| ·|| ·|--|- -|-| ~| -|-|--| -||~-||
-||-|| o ~-| ·|-|| -|·|·|·||-| ·|·||-|| ·|-||-| -||-||-
-||.| -|~-|·||~| ~-| ~·||-|-|~| -||-| -|-|| -||--||
o. -c-||-| o - -|-|-| ··., -|-|·|-| c·||. -|-|,
-|·|, -|·, ~c-|- ~|·| ~-|- ·-|-||~|-|| -|·|-
c·||. ·|·|| -|-|-|-|| -|·|¬|-|| ·c-| a|-| ~ -|·||
~·|·-|-||~|-|| -||·|-|| ·|--|| ·|-||~-| -|¬ o, -|-·|
-|-|-|·c-|-|| ~| -|-|--| ·||-| -|·-| ·|·-|| ~| ·|-||-|
.-|··||·| ·||-| o.
|+) ~-||·|| × ~·|·-|-||~|-|| -||·|-|| ·|--||
-|¬·|| c|-| ·|| -|·|| -|·| -|c-|| ~|-|-|| -|-|×
~|-|| -|-| --|| - -| -|| ~·||
-|c|·|| ! -||·| o--|| -|·|| -|·|·||
~ ~| -|-| --| -|| ~-|| -||o¬-|
-|--| ·| ! ~| -|-| --|| -| -| ,
÷-||- , ·|| -||. ·|- --|| ·| -|
·|·||·|-| ·|-| ·|-| ~,-| o. -|¬|, ~|-|| -|-|--|
·|-| -||-|-|| ~·|·-|-||~|-|| ·|-·|- -||·| ·||-| o
·|-| ! ~-| ·|·||·|-| -|-| ~·|| ~|-|·-|- o.
|·) -||× ·|·-| ~ o - -|-|-| ·|-·|- ··.,
-|-|·|-| ~-| -||-| c·|| ! ·| -|-||·|, ~-||-||-||,
~c-|-|, -|·|| ~|·| ·-|-||~| ·|-|-|·|| c·|| ·|-| !
~| -||·| -|-| ·|·||·|-| ·|-| ×u~.
|:) ·||× ·|·-| ~ o - -|-|-|-|·| ·|-·|- ··|-|-|
·|-|·|-~|·|| ·|· ··|-|-| ·|-|·|-·|-|| c·|| ·|-| !
-|-|-|| -|·-||-||·|- ·|-||¬|-| ·|-|·| ·|-|| c·|| ·|-|!
~| -||·| -|-| ·|·||·|-| ·|-| ×u~.
-||·||«~ -|-||-|-|--|c|-||-·|-| -|-| -|-|-|-·||~|
-|·|| c|-|, -|-·| -|×--|-|-|-|| ·|-||-| ~|-|-|| ·|-||~
.-|- ~-|| ~-||. o - ·| -|--| ~|-|-|| ~-||·||
u·||c|·|-|-·| -|-|| -|-|| o, ·|·|| -|-||-|-| ~|-|-||
-||. u·||c|·| o, -|-·| ·|-|| u·||c|·| ~-·-| ·-|·.
-|·||. u·||c|·| ·|-|| o-||-|-|| o ~·|-|| o-||-|-||-||
~|--|| o. u·||c|·| ~ -|¬- c-|-·|--||··|-||-·||
c|-| o. u·||c|·|-|| ---|-||-|, -||-|·||- -||--|·||~|-|,
·|- ·||-|| -||-|-| -||- <-|| ·|.-||~| -| , -|-|·-|-| -| ,
-| -| ~--|-|| -||·|| -| ·|·|| ·||-| ~-| ~|·||-|| ·-||
-·||~|-| -|u ··||-| c|·| -|·||. u·||c|·|-|| ·|.·||
-|u -|-| ·|.-||-|| -||o¬ ·|-|| -||¬·| -|--|| c|-|
o. ~| -|--||-| -|t||-||- (·.|~ ·|·||·|-| --| -|u
-|-| ·|.-||-| -|-|-||·| -||-|| -||-|--|<|-|-|- -||·-|·|-|
·|-| ×u~. -||·| ÷|<|, ~|··|| - -||-|-||-| ~|·||-
---| -||·-|·|-| ~·|·-|, ~--||-|-|-| ~-| ~c|·|-|-|
c|u ·|- o.
~|-|-|| ··|-|| -||-||--| ~-| -||-< -|·|-|·||·|-|·||
-|--| - ~ -|| ~-| - -|-||-|-||
-|·||-| -|| o , ~ -|| ·|| ·|| -|·|
-||·-||·|-||·| -||--||-|-| -|-||-|-| -|-||
·|-|-|. -|--| - -|c·|| -||--||-|
-|-|-|| ·|-|-|-||-| -|-| -|-||-| o.
~| -||--||-| -|-||-|-|-||·|| ~|-|-| .-|-|÷·| ·|·-||
~-| ·|·-| ·| c|u ·|- ~-| ·|-||·||-| ·||·|-||-||
·|-|·-| --|~.
-|-|-|| -|·-||-||·|- -|·| -||·|-|| -|¬| ---| c·||.
|~-||·-||-|· :|:) -|-| -|·-||-||·|--| ·|-|·| ~
-|-|-|| -|-||. ~|·|| +: -|·| -|o| -|-| -|·| -||·|-||
~ -|-·| ~|-| ·| ·-|-|·||< o.
·|-||-|-|| -|·-||-||·|- --|| -|o| -|-| -c o -
-||·|-||·| -|-| ·|-|| -|o| -|·||- -||·| ~|-| ·-||- ·|
-|-|-|-|| -|·| -||. ·|-|·-| --~ |-|·-|·||-|· ·¸|
+»). c-|-||-| ·|c|·| -||-|-| ·||·||-| ·||·|-|| -||---||
~-| ·||·||-|| -||¬ -| -|¬| ·-||- ~-|· -c o-
~|-|-| -|-|-|-| ~·-||-| -||·| -|-| ·|-|| ~|--|| ·-||-
·||·||-| ·||·|-|| -||---|| c·|| |-|·-|·||-|· ~:|c)
~| -|--| ·|.-||~| ··||-| o - -||·|-||·|--||-||·|
-|-| ·|-|| -|o| -|-·|- -|c|-||·|| ·||·||-|| ·||·|-||
©É¾É{É HÉàiÉ?
ùÉ©É Hà ùÉ´ÉiÉ?
(78)
7
»É~÷à ©¥Éù 2008
·|-||-||·| -||-|-| a|-| ·||--| ·|-|| c·||. ·-|·. o
- ··|-|-| ·|-|·| -|-|-| -|·| ~-| ·|-||¬|-| ·|-|·|
-|-| ~-||·-|| ~|-|-|| ~ -|--| -||--|·|| +||-|- o,
·|| -|o| ··|-|-| ·|-|·| -|-|-|-|·|-|| -||--|·|| -|-|,
·|| -||. t|-| -|·||·| o, ·| ·|·||·|-|-|| -||·|-| --|
-|·|| ! -.-||- u·||c|·|-|-| -c o - ··|-| ~
~·||- -||·-||··|-|| o. ·|-||. ~·||- ·| ·|-|·| -||<
·|-| -|| ·|-|| -||·|| c·||, ·| ·|| -|| -| ·| -| ~·|| -
-||·-||··|-|| ·|-|- .~-|·|| c·||. -|| < ·|-| ~-|
·|-||. ~·||--|| u·||c|·|-| -|·|| -||·|-|| -||. ~·||-
-||·-||··|-||-| -|-|-|-|·|-|| ·|-|·|-|| ··|-| ·|-|- =--||
-||·|-||-|| ~|-|-| o.
-||× ·|·-| ~ o - ·| -|-|-| ··., -- ~-|
~·|-| c·|| ! c--||· -|c|, ·|· -||--||-|~ -|-|-|-|
~-|- ··|¬ -|c|·-||' ~-|| .--| ·|--||-||-| ·|-··||
-||-·|--|| o. .·|c--| ·|-|- .·| -|c|·-|| |-|-|-|)
-| -|-|-|, × -|c|--||·| ·|-||-|-|·||, .·| c-|-||-|-|
··||.' .·| -|c|·-|| -|-|-| -| -|×-| -|-||-|-| ·|-|-|
-||~-|·| -|·| c~|
·||.' |-||.-|. ~-
+c-+~) ~-| .·| -|c|·-|| - ·||·| -|·||~| - ~-||-||
~--| -| u -|·||.' |¸-+c-+) |··|¬ ·| -| -|-|·|
-||--||-|-| -|-||-|-|-|| -|¬ ·|·-·| ·-||-| ~c| .·-·|
--·|| -|·||).
·||·||-|| ·||·| -||. -|-|-|| =--||- c-|-||-|«-|
-|-| -|-|-| -|c|~-|| |-|c|-|-·||)·|| ·|-||--| -||-||
|~|¸-+:) -|·| - t||·|| ~|- .-|-||-|-| -|t|| -
-ù{Éà´ÉɱÉà úÉÁl´É»Éà ´ÉÒ¶ÉÒ¶c ùÉKÉ»ÉÉà Hà ´Éàq~ÉÉcHÒ y´É{ÉÒ
¾{ÉÖ©ÉÉ{É{Éà »ÉÖ{ÉÒ (5/8-12). ±ÉÅHÉ©ÉÉÅ PÉùPÉù©ÉÉÅ ´Éàq~ÉÉcÒ
¾lÉÉ. PÉùPÉù©ÉÉÅ ¾´É{ÉHÖÅe ¾lÉÉ. qà´ÉlÉÉ+Éà +{Éà +»ÉÖùÉà
~ÉiÉ ùÉ´ÉiÉ{Éà ~ÉÖWlÉÉ ¾lÉÉ. ¾{ÉÖ©ÉÉ{É ±ÉÅHÉ{Éà Xà<{Éà lÉà{Éà
»´ÉNÉDZÉÉàH +{Éà <{r±ÉÉàH »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´Éà Uà. +É´ÉÉ ´Éàq[É
©É¾É~ÉÖùÖ¶ÉÉàoÉÒ «ÉÖGlÉ ©É¾É{É {ÉNÉùÒ{ÉÉà ùÉX Hà´ÉÉà ©É¾É{É
¾¶Éà, +à{ÉÒ »É¾àWà H±~É{ÉÉ oÉ< ¶ÉHà Uà. LÉÖq ùÉ´ÉiÉ
~ÉÉàlÉà SÉÉùà«É ´Éàq{ÉÉà [ÉÉlÉÉ +{Éà +N{ÉÒ¾ÉàmÉÒ ¾lÉÉà +à´ÉÉà
´Éɱ©ÉÒHÒ©ÉÉÅ »~ɶ÷ A±±ÉàLÉ Uà. («ÉÖuHÉÅe, 92/60).
"+±É¥ÉnÉ, ùÉ´ÉiÉ ¥É¾Ö ~ÉùÉJ©ÉÒ ¾lÉÉà UlÉÉÅ lÉà
¥É³~ÉÖ´ÉÇH HÉà< »mÉÒ{ÉÖÅ +~ɾùiÉ HùÒ{Éà ±ÉÉ´«ÉÉà {ɾÉàlÉÉà.
»É{©ÉÉ{É «ÉÉà N«É X{ÉHÒ »ÉÒ´ÉÉ«É ¥ÉÒY PÉiÉÒ »mÉÒ+Éà
ùÉ´ÉiÉ{ÉÉ »ÉÉåq«ÉÉÇqÒ NÉÖiÉÉà A~Éù ©ÉÖNyÉ oÉ<{Éà »´É«ÉÅ +à{ÉÒ
~ÉÉ»Éà SÉɱÉÒ +É´ÉÒ ¾lÉÒ. (5/9/70) +à©ÉÉÅoÉÒ HÉà<
··|| ~-|| -|c|·|| - ~ -||×-| --||- --·|| c|-|,
~·|-|| ~--| -|-·| ·||·| ~-|| ·|-||-| ·|-|| c|-|.
c-|-||-| ·-|| ~.-|| ··||~|-| ×u ~ -|·|| -|-|-|-|
-|·|| -||-|·|| c·||, ~-|| ~--|-||, --|.| ~- -|-|
-|c|·||' |~|c|+c)
-||--||-| -|-||-|-|-| ~| -|-|-| ··||-| o - -|-|-|
-|-||·| - ··||-|·-||, -||·|-||-||-|-| -||-|·| -|c|·||.
-|-·| ·| ~-|| -|¬-||-| c·|| ~-|| ~ -||-|·|-||-|,
·|·-|-|-||-| ~-| ·|-||·-|| -|-| c·||, ·|| -|o| ·||·||-|
c--| ~-| ·|| -||. --| ~ ·|·-| -||-||--||-| -|-||
×-| o. × -|-|-| ·||·|| -||o¬ -|-·| c|·| ·|| ·|--
·|- -|-·| ·|·|| -|c ×-|| -|o| o- -||·-| -|-·|
·|-| c--| ---|| -|| ×·|. -|-·| -|-| -|--|-| a|-|
-|-|-|-|| -|c-| ·|-|-|·||-|| -||---|-| --||-|| -||·-||
c·|| ·|-|| -|·-|| -|-|| -||. ~ ·|-| ·||·||-| c--|
--| c·|. ·|-|-|·||~ -|-|-|| --|·|| -||c|·| ·|u ·|-||
·||·| -|--|-|| -||-|-||
--| c·||, ·| ·|
·|-|-| -|~-| ·|-|-||·|
~-| .-||·| ~ c·||, -|-·| -|-| ~t -||-||-| ·|-|
-|--|-| -||·| -||--||. -|--|-| -||o| -|-| -||·| -||--||.
~|-| -|--| -||u~|~ ~- -|-|·|| ·||·| ·|--||-|-|-|-
-|·| -||-| -|| ·|-|×-|-||-| -|·-| ·| -|| -|×- ~-| ~-|-||-|
--| c·|. ·|-|-|·|| ·||·||-| ·||u ~-|| ·|·| c|-| ·||
-|-| ·|-| ~.-|-|-|| ·| ·|-|·| -|c|·|| !
+É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ Hà qÖ{ÉÒ«ÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ +à´ÉÒ »mÉÒ+Éà ~ÉàqÉ
oÉ< Uà LÉùÒ Hà Wà ¥ÉÒY »mÉÒ{Éà LÉÉ< X«É ? {ÉÉH-
HÉ{É HÉ~ÉÒ ±Éà´ÉÉoÉÒ ¶ÉÖÅ ¶ÉÖ~ÉÇiÉLÉÉ »ÉÒlÉÉ{Éà LÉÉ< {É ¶ÉHà ?
LÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉàhÖÅ lÉÉà »É±ÉÉ©ÉlÉ W ¾lÉÖÅ {Éà ? ùÉ©É-
±ÉK©ÉiÉ +àH »mÉÒ{ÉÒ ©ÉÉ{É-©É«ÉÉÇqÉ X³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +{Éà lÉà{Éà
»É©ÉX´É´ÉÉ©ÉÉÅ ¾q HùlÉÉÅ ´ÉyÉÉùà ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ AiÉÉ AlÉ«ÉÉÇ
¾lÉÉ. +à÷±ÉÖÅ W {ɾÓ, lÉà©ÉiÉà +PÉ÷ÒlÉ ¥ÉɱÉÒ¶ÉlÉÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ
+àH »mÉÒ{Éà ¥Éq»ÉÖùlÉ HùÒ lÉà{ÉÖÅ Y´É{É yÉÖ³yÉÉiÉÒ HùÒ
{ÉÉL«ÉÖ Å ¾lÉÖ Å . ¶ÉÖ Å +É HÉ«ÉÇ ´ÉÒùÉà SÉÒlÉ +{Éà ©ÉÉ{É´ÉÒ«É
H¾à´ÉÉ«É ? WNÉlÉ{ÉÉà HÉà< ~ÉiÉ §ÉÉ< ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¥É¾à{É{ÉÖÅ
+É´ÉÖÅ +~É©ÉÉ{É »É¾{É HùÒ ¶ÉHà {É¾Ó W. ùÉ´ÉiÉà »ÉÒlÉÉ{ÉÖÅ
¾ùiÉ H«ÉÉÇ ~ÉUÒ lÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©É¾à±É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà
+¶ÉÉà ´ÉÉ÷ÒHÉ©ÉÉÅ LÉÉ»É »mÉÒ+Éà {ÉÒ qà LÉùà LÉ©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ
A~ÉùÉÅlÉ lÉàiÉà »ÉÒlÉÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ~Él{ÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à
»ÉÒlÉɾùiÉ ~ÉÉU³ ùÉ´ÉiÉ{ÉÒ ¥Éq±ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ¾lÉÒ
(78)
-||-|--|·|| 8
·||·||-|| ~-|-|·|| -||c| o, ~-|| ~|-|-|-| -|-|-|-||
~·|| .-|·| -||-|·|, -||-|-|·|| ~-| -|c|-|·||-|| ··|-|
·||-| o. -|-|-| -|u- ·||-| - ·||·||-|| ·|--|·|÷·||-||
·--| -|--| ·||·|| ·||·| -|¬~-|-| --| ·|-·|| -|·||,
~-| -||·| ~·||-·||- o. -|-|-||·|| ·||·|| -||o| =-
·|| -|-| ·||·||-|| -||-|·| .-|- ~-|·|-|| -|u -|-|
--|÷·|| ~|-|¬| -|-| -| -||·|| ·|- ~-|| ·||·| -|¬«
-|u-| ~ -|-|-| ·||·||-| ~·||-||.|-|-|| ·|-|-| ~-|·|-||
·||-| -|·|| o ~-|| -|-|-|-|| -|·||-·||, -||·|< -||-|·|
~-| ··||·|--||-|-|| .·|-| -||-|-|| ×u -||--||-|~
-|-|-|-| -|c|·-|| ·|-|- -||-·|--|| o ·|-|| -|·||·|·||-||
~|-|-|-| ·|·||·|| ·||-| o ~-| ·|·-| dt o - -|c|-|
-|-| ! -|-| - -|-|-| !
-|-|-|-|| c|- ·|-|| ~-||-||-|, -|· ~-| ~c-|--|
-|--| -|c|, -|-·| ·|-|| -||u -||-||·|-|-|| =.| ~-||-|
-|--| ·|u o . -|-|-| ~ -|| -| ·t| ·|-| · -| ·|·|.
-|c|·-|| ~-| ·|-||·-||-|| ~-||-||-| ~-| ~c-|- ·|-|-||
·|- ~ -|c|. ·||·||-|| ~--||-|-|-|| -|o| -|-| ·|-|-||
·||·||-|| ·-||-| ---||·|| -||--|~--|| -|-|-|| o-|| -|-|-|
--·|| ~·-| ·| ·| ·|| -|·| -|u o . ·| ·|| -| u-
-|-|-|÷·|-| -|-|-|-|| ··|--|-||-| o-||-| ·|·|| -||·-||
-||. -||--||-| -|-||-|-|-|| -||o¬·|| .-| -| --|-|
-|-|-|-| ··| -||·|| ~-| -||·| -|×-||¬|, -||--|, -||-·|,
~-||-||-||, ~c-|-| ~-| ··. -||·|-|-| ·|·|| -|-|-|
u·-|--|| ~-|·||- -|-||-||-| ·|-|-|| ·||.| -·-||-| -|-|
u·-|--|| -||-||-|| ·|-||--|| c|-| ~-| ·-|·. ·||-| o.
.·-|-| ---|~··||-|-|| u·||c|·|-|| ·| ·|·||<
·|·||·|-|-|- -||-||-·| -|·|-||-| -||·||-|| -|·| -||-·||
u·||c|·| ÷|-|-|-÷||o-| ·|·-·||~| -| ·|·|·|'-|| -|·|
o - -|-|-| -||-·|-| -|| · ×·|| -| -| -| ~ c ,
c-·||-| -|-|-| -| -|·|-|| ~-||-|| ×-| - -||-|~·
-|| -||· ~-|×·|| - -||-| ·-|-| -| -|-|-|-|·|| -||-|·|
c', ~--|-·| -|< ---|-||-|| -|-|| ·-||-|·|| -||·
·||. -|~··||-|-| ·||·|| ~|- -|-|-| -| ~·||c|·||-·||
-||-|-| ·|--||·| -·|| c. -||· -||-||-| -|-|·| - ·||·|-
-| -|-|' -c·| c, ·-||-| ·|·|| -| -|-. -c·| c,
-|~-|·||-| -|c| -|-|-| -|~-|·| c|·| c, -|-||· -
·|-| ·| ·|·||-|| ·||·|- -| -||-| -|c|-|-|| --|--|
·||. .-|- -|·| -| -||-| -|c|-|-|-| ·||, -|c ·|-|
-||·| -|·||·|| c -| -|c| -|-|-| - ·|·|| ·|-|| -|
-||-| -|c| -|-|-| ~|·- -| -||-| c.'
-||··|-||-·|| ~ o - ~|-|-|| ··|-|| -||·|| -||-|
-|-|-|-| -||·||-|| -|-|~, ·-| ~-| -|c|·-|| -||-|| ·|-||
·|·-| -||-|-·|--||-| ·|-|-| o. ··|-|| ~-|- ~--||~
-|-|-|-|| -|·|-| o ~-| ·|-|| ·|-|| -|× ·||-| o.
c|-|-|| ~ ×·|-|---|~··||-|-|| -|-|-|-| ~- ~·||
-|--|, ~|-||·||-| ~-| ~|·|-||- -|·|- -|·||u -o
o, ··|--||··|-|| -||·|| -||<| ~-| ·|-|··| c|-·~|
-|-|-|-| ~- -||< -|·|·| ~-| -|~-|·-|| ~-|- -|·||-||
-·|| -||-| o . ~·|| ·| -|-|-| ~ -||·|| ---| ·| -||
~|··||-| ·|·||- o. ~|-|-|| ·|× ·-||- -|-|·|·| ~-||
-||·|-|-|| -||·|| -||-|-|| ÷|<|-|| -||·|-| ~|-|¬ ·|-·||
c|-| ·-||- ~--|-|| -|-|-| -||·|-|| ~|··||-|| ·|~|
--|| -|·| ~-||·- --| ·|- !
~|-|-|| ··|-|| ·|·|·||< ~-| -||÷·||-| -·||-|-
~-| ·|·| ·|-|- -||-|-|-||-|~ -|-~- -|·| -|c-||
-.-||- -||a|-||-| -|-||-|-|-|| ·|·||·|-|-| -|-| ·||--|
o. ~|-|-| ~|·|| -|·||~ - ~| -||a|-|| -|-|-||·|
~-| -|·-||-| -||-|| ·|.··|·||·|| -||·||-|| -||-|--|<|-|
~-|·|-|-| -|-||-|-| -||·| ~·||c|·||- ~-| -|t||-||-
-ttet-t-t| -t-t<|-tt -t·tt-t ·tt·t -tt -t|t-tt-t -t·t-tt mø¬ -t-tt -tt-t
-te-t -t·t-tt -tt:·tt e. -tte-t ê·t- -t|-t--t--tt e -tt:| -t-tt-t|-t
-ttet ·tt-tt-t| -tt-tt-¬ttt-t-tt tttt-t e.
---tt ·t- -tt·t| -tt:|¬t-t -t|-t--t--tt -t-t-tt-t¬t met ¬·t+t<t
-t-t-tt et·t -t-t -tt-t e.
- ©ÉÉàùÉùÒ¥ÉÉ~ÉÖ
-t-t|·tt -tt-t-t| -t-te·tt-t| ·tstte-t| -tnt
±ÉɱɥÉnÉÒ
(78)
9 »É~÷à ©¥Éù 2008
·|·-| -~ --| ·|-||~-|| ·||-|| ·|-|| --. -||-|--|·||-||
-|·||-|| ·|-||-| -||-|-|-||-|~ -|-|-|| -|·||-| ·|-|·-|-
-||-| -||-||-|| -|-||-|| ·|-| -|·|--|| -|c|- -|--||-||
·|-|~ c-|-||-|-|| -|·| o|·|-|-||-|| -|-| ·|÷--| --||
o. ~-| o--|| ·|-||-||- -|~-| ·|-|| ~-|-| ~|-|-||-|
·||·| ·|-|-|-|| ·|-||-|| o.
~| -|·|| ·|-| ·|-||-||- ·||-|¬|-| -||-|-|-||-|-|
~---| -|·||- -||-|·|| ---||-| -|-| ·||-| o - ·|~|
-||-·|-|| ·|×-| -|-|-|-|| -|·|¬|-|| ·c-|-|| -|-|--||
-| ·| ---||-|| ×c - ~-||-| -- . c-| -||-|-|| -|·|
o|·|-|-||-|| ·||·| ·|-|-| -|o· -|-| -||-¬| ×-| ·||
·||-||-|| ·|-|·| -|¬| ×-|. ~- -|··||··||-|| ·|-|·
-|·|·| -|<|-|·|| -|-|·t-|' -|-|·-| -|o·|-||¬| --||
-|·| c|u ·|- ! -||·|·|-|| -||-·|-|| ·|× - ~ -||·||-|
~-|·|-|| ÷| ·t, ·|c|·-| , .·|- ~-| -||·||¬
-||-|-||-||¬| -|c|-| ·|× -||-| o, ·|-| -|-| -||-|
-||-|-| ~-||-| o - -||·||-|| -||-|--|<|-| ~-|·|-|-|
-|-|-|-|| -|·|¬|-|| ·c-|-|| -|-|--|-|| ·-|··|·||·|| ~-|
·|| ·||-| -| - -|c|·-|- -- . -|-| ~-| -|-|-| -|--| ~|-|-||
· ·|-|| ~|··| -||·|| ·|-|- -||·|| -|| -| -|| ·|-|-
·|-||-|-|| ·|--||-|-||-| ··||-| -||-|-|| o, ·-||- ~|-|-|
-|--|-| ~-·|-·| ·|--||-| ~|-||~. -||· -c - -|-|-|-||
-|·|¬|-| ·c-| ~ ·-|-||~|-| -|c|, -|-·| ·|·-|-||~|,
-||·||-|-||, -||-|·| ~-| -|-|--|-| ·c-| o.
HɱÉÇ ©ÉÉG»ÉÇ +{Éà »ÉÒNÉ©ÉÅe ¤Éà<e ¥É{{Éà yÉ©ÉÇ +{Éà
yÉÉ©ÉÔHlÉÉ{ÉÉ »ÉLÉlÉ ´ÉÒùÉàyÉÒ ¾lÉÉ
- yÉ´É±É ©É¾àlÉÉ
HɱÉÇ ©ÉÉGÇ»É ·|| ·-|·. -|·| ~-||--| o - ·|-|
-||-| -||.-| ~=|-| o. -||-|-| ·||-| ·|·| -|¬ ·|
-||. ·|-| a|-| -|¬·| ~|-||·|| ·|·| ·- ---||-||
~,- o. ~=|-| ~-| ·||·| ·|-|-| -||. ·||-|-|- ··|
-|.|· ~-| -||-|-|-|-|~-|| -||-||·| ---|-|| |=-.·||)
.-|| -- ~-| -|o| ·|-| --|·|-| -|·| ×-| ·|-| ~ ·|-|
-- o.
-||-|-| ~ -| -| ·|-||·| ·|-||~-|| .·-||·-|-||
·|-|-||-||·|| ~-||-|-|. ·|u ×-| o--|·| ×-| o ·|-|
·|-| -||-|-|·|-||~-| -|·||- -|--||·|| o.| -||·| · o.
-|--| - -|·||- -|--||-|| ~-||-|·|-| ·| -|-|-||-| -||-|-||
-||o ~~-·||-| ·||-|| · o.
~-| -|·|-||·| ·|-||~ -||-|-|| .·-||·- ÷|-| ·.-||
-| o ~-| ·|-| ·|-|·| ~-| -|-||-|-| ·||·|-| -|-||-||
· o ·|-|| ~ -|·| ·|-| -||-|·|-|| -|-|| -|-|-||-|-|
·||-|| · o ·|·|| -|-|-||-|-|| ---|-|| -||-|-|×·| -||.
~ -||~ -| .|-|' |c¬-c-||-|| ·|| -|| · -||-) o . -||-|·|-|
-|¬ ~-||~-|·|-| ~|·||- --|-|··||-||·|| .-| ·||-| o
~-| ·||-||- ~ -||~ -| ·|-| -||-|·|-|| ~|·||-
~-||~-|·|-|-|| ~- ~-||--|÷·|| o.
-|-| -||÷·| -||-| o - -||-|-|-|| .·-||·-|-|| ·|-|·||
|~ -|·|-||·-|| ·||·|-|-·||·|--|| o) -|¬-|·| o, ·-||-
·|-| ~-| ---|- ·|-|| -||·| ·|-|- ·.--|- ~.-| -
-||-|| -|--| -||·|-|-| o. ·|-|-| -|--| -||-|-|×·| ~|
·-||-||-|| ·|·|| -- ·||·|-|-| ··| -|-|| ×-| o ~-|
~| -·-·|-|| ·|·|| ·|-||~-|| -|-|-|¬|·|| -u- .-| o
~-| ·|-||·|| -|- o ·| -||--|·|| ·|-| ~|·-||·|-| ~|-|
o . ·|-| -||-|·|-| ~| · ·|| ~-| ·|| ·|-|·|| - ~-|·|-|| ·||
o.--||-|| - -|-||-|-| ·|-||-|| -||-| ·|-|-| o, -|-·|
~| -|-||-|-|-||· ·|-| -|·· --·|| -|·||.
-|·-||-|-| ·|-|-|| ·|·|·| .|-| --·|| -|-| -||-·|
-|·| o - -|·-||-|-| ·|-| ·||-||-| ~-||-||-|| -|-||-||
·|·||-| ~-|-||·-| ~|--| c·| ~-| -|·-|-|-|-|| ·|=·-|
~ .-| - ~ - ·|-|--|| ~·| -| -||-||-|| ·|·||-| -|-| ·|-|·| -|
~|--| c·|. -|·-||-|-| ·|-|-|| ·||<|·|| -|~-·|| -|-|
~-| ·||·|- -|-|-~-| -|--|-| -||·| ~|-| o ~-|
-|~-·|| -|-| ·||·|-| -||. ·-||·|-|-|| ·|-|-|| --·|
·|-|| ~|·|| -|·| o.
-|¬|, ~| ·|-|-|| ·||-||«- ·||<|·|| ·||·|- -|-|-||
·||·||·|| -||.-|| ··. -|-|| ~-| ~·-||-||-| ·| ·|-|-||
-|¬ -||u-|-|-|| -|·|-|| -||-|-|×·|-|| -|¬-|·| -||-|
|~|-|«-|-| ·||-|)-| -|-|-||-| o ·|-| t·||-|-|| ·|-|·-|
-- o. -||-|·|-|| ·||-||- -||--|·||~|-| -|--| ·| ~-|
-||-|-|| -||-| o - -|-|-|| ~-| ··| ·| «-|-|-||
-||··|-||-·||~| o ~-| -||-|·| ·|-| ·|c-| --| ~
o.-| o. ·|-|-|| ~| -||--|·|| -||-|·|-| -|-||-|- -·-||
-||·| o -|--| - ·| -||-|·|-| -|-|·|-||-| ·|-||~--|-|··||
·|·|| ~·|--|-|··|| ·||-| -|¬-|| ---||·|| -|- o.
(78)
-||-|--|·|| 10
·|-| -||-|-|-| ~| -||-|·|-|| -|-|-||-| ·|-= ×-||-|
·||·|-||· o, ·-||- ·|-|| ·|-|· -|·| ~--||-|| ~-|
·||·|-|·||-| ·|-||~--|-|··|| ·||-| =|.| -||-¬-|| ×u~.
~|-| o·|| -|-| -||-·|-|| -|.|u-| -|--| ·|-| -
·|-|-|-~| -|·||. ·| ·|-|-| ~- -|-|--|| -||-|-|·|·|
-|-|·|| -|·||, -|--| - ·|-| ~- ·|-|- ·.÷-|- o,
·-||- ·|-||~-|| ·|-|·| -||-| ~--||-||, ·|| ·|-|·|| -,
-|·|-||·| ~·|--|-|··|| -||-|-|·|-||~-|| ·|·| -|-|- ~-
o. ~|-| -|-| -||-·| -||. ·|- -|<-|·| -|·|-||·|
~·|--|-|··|| o. ~| ~·|--|-|··|| =- ·|| ·|-|-| ×-
~|-||~|-| ~|o ·|u ×-|.
+l«ÉÉù{ÉÉ ùà¶É{ÉɱÉÒ»÷Éà HɱÉÇ ©ÉÉG»ÉÇoÉÒ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ
WÖqÉ ~Éeà Uà. lÉà+Éà ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É +oÉÇ´«É´É»oÉÉ ~Éù ¾Ö©É±ÉÉà
Hù´ÉÉ{Éà ¥Éq±Éà yÉ©ÉÇ, yÉÉ©ÉÔH ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà +{Éà +ÅyɸÉuÉ
´ÉyÉÉùlÉÉ +{Éà ±ÉÉàHÉà{Éà cNÉlÉÉ NÉÖùÖ+Éà lÉoÉÉ +´Éä[ÉÉ{ÉÒH
´ÉÒSÉÉù~ÉulÉÒ ~Éù ¾Ö ©É±ÉÉà Hù´ÉÉ ©ÉÉNÉà Uà . ~-|·|-||
·||--|-||· ·| .·|| ~ ~-|·|-|| ·|-|| · ·|| -|| ·||-||-
-z-·||-||· ·|·|-| -| ÷-|| o
~-| ~| -|c-|| ·||--|-||·-||
-z--||·|~| ·||-|-|| -|.|u-||
~|·| c·|| ·| ·- ·|u -|u o.
»ÉÒNÉ©ÉÅe ¤Éà<e |+c~¸·|| +c:c) ~-|·|-||
~- -|c|-| -||-||-- -|-||-| o. -||-|-|--|÷·||·-|-||
~-|- -||·||~| ·|·|| -|-|·|| ~-|·|-| ·|-|-||~| -|-
·| -|-| -| ¬-| ·| -||·|-| --| ~-|·|-| -|| -|-|| ·|·| .
-||-|·|-|| -||-||-, -|·|-| ~-| ·-|--|| -||o¬ ~-|·|-|
-|-|-|| -.-|| -||.| c|··|| o ·| -||-|·| ·|| ·|·|-|
·|-|-| -~ --| ·|-|| -||-|·|·||··| -|- ~ -|c|, -|-·|
·||c|·-|, --|| ·|c|·|-|| -||-|-|·|-||~-|| ·--·-- -|·|
-|- .·| -|·| -|·|. ·|-|-| ·|-|~-|| -||. -||-|-|~
·| -|-| ~·-| ·| ·|-¬ -||·||-|| -|·||-| -| ·|
·||-|-| -| ·|| -|| « ~| = ~ -|-| · -||u=' |+cc+)
-|| -|-| .
¤Éà <eà +à H ´ÉLÉlÉ ©ÉÉ{É»É ~ÉÞ oÉIùiÉ (»ÉÉ<HÉà
+à{ÉɱÉÒ»ÉÒ»É){ÉÉ ©ÉÖ³§ÉÖlÉ ´ÉÒSÉÉùÉà LÉÉà³Ò HÉhëÉÉ ~ÉUÒ +É
´ÉÒSÉÉùÉà wÉùÉ ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ yÉ©ÉÇ lÉoÉÉ yÉÉ©ÉÔH ©ÉÉ{«ÉlÉÉ+Éà +{Éà
ùÒS«ÉÖ +±»É (yÉÉ©ÉÔH JÒ«ÉÉ´ÉÒyÉÒ+Éà ){ÉÖ Å ~ÉÞ oÉIùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÖ Å lÉà ©É{Éà
©ÉÉ÷à »Éù³ ¥É{«ÉÖÅ.
¤Éà<e{ÉÉ yÉ©ÉÇ ´ÉÒ¶Éà{ÉÉ ´ÉÒSÉÉùÉà lÉà©É{ÉÉ "yÉ ¢«ÉÖSÉù +Éè£
+à{É<±«ÉÖ]©É' (1927)©ÉÉÅ »~ɶ÷ ùÒlÉà ´«ÉGlÉ oÉ«ÉÉ o.
--|÷·||-| ·|-|| -||--||-|··||-|| ~-|- ·|-|--|| ·- -||-|
o . ~| ·--| ·| -|| -||·|| · - -- o ~-| ·| -|
·|--||·|·||-|| -||-|-|| -|-| -||· o. -||-|-|×·|-| -|-|
-|·-|, -|-|, -|<|-|··||, ·-|¬, --|, ~-|-|| ·||-||~|
-|-| - c×-| -||·|| -|-| -|-||· o . ~| ·|-|--||
-|-|-| ·- ---|| -||. ·|-| u·-|--|| ·||·| --| o
·|·|| ~ u·-|- -||-|-|×·|-|| -|--|-||·|| -|-||-| o. ·|
-||-|-|×·|-| ~|·-||·|-| ~|-| o, -|-·| ~ ~|·-||·|-|-|
-|u· ~- ~|-||·| -|-| o. ~| ~|-||·|-| -|-|-||-|
-||-|·| -|·-| ~-|| ·|.-||-| -|-| ~|·||-||·|| ·-||-|-|
·|- o, -|--| - ·|-| -||-| o - -|-| ·c -|·-|
-||-| , -|-| ~|·-|| - u·-|- ~ -| -| u ~-||-||·||
·|--| o.
-|u· ~|-||·|| -||--|·||-|| --||·-|| --·|| ~-||-|
o - ·| ~-|| -||--|·|| o ~-| -|·-| -|-|-| ~ o -
·| ·||-|| c|-| ·|-|| -||-|·|-|| u-o| c|-| o. u--|·-|
~.-| ~|-||·| ~-| ~|-||·|| u-o| ·||-|| c|-| |~-|
- ·||-||- -||--|·||~|) ~-|
-||-|-|| u-o o ·| -||
·|-·||-|-||-|| ·|--|·-| ~.-|
+||-|-. ~-| +||-|-
u-o|~|-| -|-|-|-| -|·|| ·||.| -||-| o. -|-| ·-||-
·-|| -|·| ··||-| - -|-|-||-| ··||-| ·| -||-| +||-|-
-||--|·|| o. -|--| - -||-| -||-||-·| |·|·.-·) -|-|-|
-||·| ~|-|| +|-|| .-|| ·|-|| o. |-|-·||c -|c·||-|
-·-|-|| -|·|-||-|| ··||u - -||-|-| u·-|- ··||-|| -
-|-||-| ·||·| -||-| ··||u - ·-||-|| -|-|-·-| -|--|c·|-|
-|-||-||·||-|| ··| -| ·|-|| ·| +|-|-|| c| -||-||
·|-||-|-|| o.)
-|u· ·|-|-|| ·|·|·| .|-| --·|| ~-||-| o - ·|-|
~ ·|-|-| -||-|-|×·|-| -|¬-|-| o ~-| ·| -||-|-|×·|-|
·||-|c|- --|-|·||·| ~.-| - ~- ·|-|--|| -||-|·||-
-|-| c|u ·|-. -||¬--|| -||·|| ·||-|-|| ~·|-|-|
-|---|÷·| ·|-|·|-| ·|-||·||-| ·|-| -|| c|-| ·|| -||¬--|
~|-·|·|-|-| --|-|·||·| ·|u ·|- o. |~c| ~|·|-|-|
-|---|÷·| ·|·|| ~|-||~·|-|-| --|-|·||·|-|| -||-||-|
··|¬-|-||·|-| -|--| ~|--|| -|·||).
-|u· -|·| o - × ·|-|-|| ~| -||-||- ·||-||
c| -| ·|| -||-|-|×·| ·|-| ·|| · - ·||-| ·|| ·| -||
~-||-||-|-|-| -||-|·| ·|u ·|- o. ~| ~-| ·|-||-|-|
--·|| ·|~| -|·| o, ·||-||- -|-|-|| ~-| ·||·||-|-||-|
¤Éà<e H¾à Uà, ""yÉ©ÉÇ +à »É©ÉOÉ
©ÉÉ{É´ÉXlÉ{ÉÖÅ ´É³NÉiÉ Uà''
(78) 11 »É~÷à ©¥Éù 2008
~-|| ~-||-||-|| --|-|.|- |-||-|·||- -|-||) ~-|·|·||
·|-|- × -||-| -|-|-| ÷| ·t ~-||-| o . ~ -| ~ -|
-||-|-|×·| -|··| -|-| o ·|-| ·|-| ·|-| ·|-|-| ·-
--·|| ~-| ×u~ ~-| -|··|·||-| ~-|--| -||-||-·|÷·||
|-·|-||-||.|)-|| -||-|·| ---|| ×u~.
-||-| -|-|-||-|-|| ·||·|-|| -- o ·| -|-|-||-| -|u
-||··|-||-·|| -|·||, -|-·| ·| ~- ---|-|| |u-|~) o
~-| ·| -||-|-|×·|-| -||o ·-||-|| -|--| ~- ·||~÷·|-|
o. -·-·|-|| -- -|-|-|¬|·|| -|-|-|| -||-|-|×·| ~-
·|-||¬ -||·|| ·|-|- u·-|--| ---|-| --| o, -|-·| ·|
-||·| ---|-| ~ o, -||··|-||-·|| -|·||. ~| ~|-||·|
·- ---||-|| ~-- o ~-| ~-| ·|·| ·|| ~ -||-|-|×·|
-|··|·|| ·||-·| --·|.
..........
:ii¬i¢i- ·ií- ¸ ·ii -ii¢i--·ií·i ¬;:eí¬
- eÉè. +©ÉÖ±É ¶Éɾ
©É-|·-|×·|| -||. -·-·|| ·||-|- --|| o ! ×
~|-|-| ·|-||·||~ ·|| ×u ·|-|~ - ~| ·-||-||-||
-·-·| ·|·-|- ×·||-| ·|~-| --| o ·|-|| ·||·| ~ ·|-||
·||-|--| ·|~-| ·|-|-| o. ·|-| ·||-||-||-|- -|-||-|-||
·| -|| -|- -| u -||·|| ---||-|| c| ·|| -|·||. ~·-| ·|
-||¬-|-|-|| -||¬--| ··|-|| ~-- -|· ·|| -·-·| ·|-||
-||·||-|| ··|-|-|| ~ ··| -|-| ·|·|. ~·-||- ~ -|·|
-|-|·-| ·|-|| -||-| o, o|· .-||·
o -|o| -|-| o, ·¬ o, -|·|
o -|o| ·||-| o. ·| -·-·|| -|·||.
-|-|·-|-|| -·-·| ~|-|-|| ·||-|-
·|| -||·| ~-| =¬ o.
~·-||- ·-||-||-|| ·|-|| -||-|
~-| - ~|u·|-|-·, ·-||-|| ~·-|-||
·| -| -| -|| ·||c|-| o . × ·|
·||-|c|-| -|-| ·|| «-|| ~ -| ·|-. ·-||-||-|| cc
.-|·|| -|·||- -||-| -||·||c|-| o.
- ·-·|| --|-|| ·|| Y´ÉÉà Y´É»«É Y´É{É©Éà o . ~|-|-|
-||«-| -|··| -|- «-|| ·|-·|| -|·||. ~|-|-| ~ ~-||-|-||
-||-||~ o|~ ·| ·|-||-|| u·| o ~-| ~ -|·| u·|-||·||
-|-·||-| -|--| -|-| ·| ·|-||-| ·|.-|| u·|-|| ~-- =. ~-|
o| · ·||-|.
HÖ qùlÉ©ÉÉÅ +à H ¡ÉÉiÉÒ ¥ÉÒX ¡ÉÉiÉÒ{ÉÉà LÉÉà ùÉH Uà lÉà
NÉÉàc´ÉiÉ qùàH XlÉÒ{ÉÒ ´É»ÉlÉÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ W³´ÉÉ< ù¾à lÉà ©ÉÉ÷à
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà . ¶ÉÉHɾÉù{ÉÉà ´ÉÒSÉÉù ©É{ÉÖ ¶«É{Éà +É´«ÉÉà
lÉà {ÉÖ Å ©ÉÖ ³ HÉùiÉ ©É{ÉÖ ¶«É{ÉÒ ´ÉÒSÉÉù´ÉÉ{ÉÒ +{Éà ´ÉÒ´Éà Hx¶÷ÒoÉÒ
Xà´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉGlÉÒ Uà. qùàH ©É{ÉÖ¶«É{Éà lÉà{ÉÒ YÅqNÉÒ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÉùà
¡ÉÒ«É ¾Éà«É Uà. lÉà +l«ÉÅlÉ ©ÉÖ±«É´ÉÉ{É Uà. HÉùiÉ Hà YÅqNÉÒ W
lÉà {ÉÖ Å »É´ÉÇ »´É Uà . +É{ÉÉoÉÒ ©É{ÉÖ ¶«É{Éà ´ÉÒSÉÉù +É´«ÉÉà Hà
¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÒ YÅqNÉÒ lÉà{Éà ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ +à÷±ÉÒ W ©ÉÖ±«É´ÉÉ{É U
~-| -|-| ·-|-|| =÷·| ~ - . --|| -|| ~-| -||. ·| -| u
·||-||-|| « ·-|| -|u -| o . c-| -|| ·||-| «-|-| .-|-||
-|·|-|| -|u ·||-||-|| «·-|| -||·|| -||-|| «-|| ·|-|-| ·|-||
-||---|| o ·|| ·|| -||. -|u-|| «·-|| -|-|| !
«-|-| ~-| -|·-| ~|-|-|| -||. ·|-| ~-|·-|-|| o,
-|-| -·-·|-|| ~-||-|-| -|-|·-|-|| ~-||-|-|·|| ~·|
o. -·-·| --|÷·||-| -|c|, -|-| ·|-|-| ×·||-| ~~
o. -·-·| ~-|| --|-|| --| o -
~ - ×·||-|| ·||-||~| -| -||«
×·||-|| ·||-||~| ·||-|. -||«-|
·||« ×·||-|| ·||-|. ~|-||·|| ·--
×·||-|| ·|·-|| -|- -|-| -c ~-|
·|-| -|·|| -| ×-|. -·-·| ·-||
~-| ---||-|| -||-|·|| -|·||. «-|-|
~-| -|·-| -·-·|-|| ·|-|·| ~-|
-|·| -|-|-|- o. ·--|~ c×-| «-|| ~--| o ~-|
-|- o. -·-·|-|| ~- --|-|··||·| --| o ~ -|-|·-|-||
-|-||·|·| ·|-|~-|-|| -|c|-| -|c|- o. ~.-| -|-|·-||
~|-|| -||-|-|| -|·| ·| t|- o, -|-| ~--| -|·||.
c-| -||« -||·|. ~|-|-| -||.| ·||-||~| ·|-= ·-|| ~-|
---|| -|·||-||~ o|~ ·-||- -||« -||~ ~|-|-| -||-||
«-||·|-|| -||·| ---|| -||-||·| -|<·||~| ~-|-||-||~ o|~.
~|-|-| -||-| -|| -||--| «-||·|, .·-, ·|·|-|| , -|-||~|
-|-|- × -|-|~ -|c| ·|| ·|-|-| -||- ~|c|-||' --| ·|-
·|-| o. ~|-|-| ·|-|| -||·| --|~ ·|| ~ ·||-|- -|-| ~-|
~|-|-|| ·|·|| -|c|-|. ~| -|·|| -||-|| «-||-| -|·-| ~|-|-|
×·|| -|·|| ·|·|| ~|-|-|| -||-|-||-| t·| -|c|-|·|| -|·||.
-|-| ~| (·.|~ ×u~ ·|| ~|-|-|| ·||-|c|-| ·||-|-
-.-|| ·||-|c|-| !
+É~ÉiÉÉà ¶ÉÉHɾÉùÒ LÉÉàùÉH
Hà÷±ÉÉà ¶ÉÉHɾÉùÒ Uà?

©ÉÉÅ»ÉɾÉùÒ ±ÉÉàHÉà ¡Él«Éà
~ÉiÉ »É¾Ò¶iÉÖ oÉ´ÉÅÖ Xà<+à
(78)
-||-|--|·|| 12
·|-|-|-|-| -||-||- --·|| ~|-|-| -||·||c|-| -||-|
·|·-| ·|c|·-| ·|-| ×u~, -|--| - ·| -·-·| ---||
-||-|-| ·|-||-| -||-| o.
-|-| ·-| ~--|-|--|-|| - ·-·|| -|--|| ~ .-|| -|·|| ·|-| -|
-||·| o - ·|-| ·-||-||-| -|·|·||-|·||-|·|| -|-|¬|-||
-||·|| o. -|-|·-| -·-·|-|| -||-||·| ·|-|<|-| ~.-||
··-| -||-|-| -o| o - ·||·| ·|-|-|-|| ·||-|--||
·||-| ~o·| ·|·| . ~·-||- ·||-|·|·-| ·||-|c|- -
-||·||c|- -|·|| -|-| -|·|·||-||·=|.' o.
-||-||- --·|| ~-| -||-| o - ~ -||--| -||-| ·|
·||-| ~-| ·||-||-| -c|' ~|o| ---|| ·|÷·|| -||-|-|.
--------------
©ÉÉà÷É ©ÉÉÅe´ÉÉ
´ÉÉ«ÉÉ NÉÉá e±É. Y. ùÉWHÉà ÷
lÉÉ. 28-8-08
+ÉqùiÉÒ«É NÉÖ±ÉɥɧÉÉ<,
~ÉÉÅSÉàH ´É¶ÉÇ ~ɾà±ÉÉÅ ùÉWHÉà÷ LÉÉlÉà ±É´ÉÉW©É ùÖ. 100/- §Éùà±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ
l«ÉÉù¥ÉÉq +ÉW »ÉÖyÉÒ +É~Éà ©ÉÉùÉ Wà´ÉÉ +àH NÉÉ©ÉeÉ{ÉÉ ´ÉÉSÉH{Éà §ÉÖ±«ÉÉ
´ÉNÉù {ÉÒ&»´ÉÉoÉǧÉÉ´Éà "´ÉÒ´ÉàH~ÉÅ oÉÒ' ©ÉÉàH±«Éà ùÉL«ÉÖÅ Uà, Wà »ÉÉäW{«É{Éà
¶ÉlÉ»É& ¡ÉiÉÉ©É.
©ÉÉùÒ ¥ÉàqùHÉùÒoÉÒ ¶Éù©É +{É֧ɴÉÖÅ UÖÅ +{Éà »ÉÉoÉà ùÖ. 1200/-{ÉÉà SÉàH
©ÉÉàH±ÉÖÅ UÖÅ.
yÉ{ÉY ~ÉÉùLÉÒ«ÉÉ
ê·t--tt ·t·t tt-t-t ut·t-tt-tt ê:tt ¬t-tt « e '-t|-te·t·t|'-t| -t|-t|-tt
-·tt-t ¬t-t ¬« -|-t ¬-·t -tt-tet-t ·tst -t|-tt--tt-t| vt-stt -tn.
¬-t m ¬-t ·tt·t -tt -teet- -ttt-tt -tt-tt ¬t -ot....
|+) -|u-|-| ---|-| ·-|-o|- -||-|·|-| ~|-|| ·|-|. |·) -||·||- -. +·cc-|| -||~-||-|| ·|c-||-|| ·|u
·|-|. |:) -||·||- -|-||~-|-|| -. +cc|- ·|| ~-- -||--|| ·|-| ~-| |:) ·|-|-||-|| ~- -|-| ×-|-||u c|-|
·|-·| -|| c|-| ·|| -|-| -||·|| -|·||. -||·| -||-|-||-|| «t||·|| o ·|-| -|·|| -||--|·|| ·|| -|-| ~-| -|¬·||
-c·|. -|--| - -|·|-|| -|·| -||-| ·|·|| -·|-||-||·-| -|c|-||·-||-|| ~ -||-|--|·||'-|| -|-| o.
VIVEKPANTHI -|| -||-|-|| -|- ~·|-|| -|-||~|·- -||--|-|| -||.-| ·|--||-| -|c-|| ~-| o--|| -||-|
o|-|-| o.
lÉÉ. 20-9 »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ©É³à±É «ÉÉàNÉqÉ{É
- . +·cc|- -||-~-| -||·||- ·|-·| -||. c: ·¸ »» :» c:
- . +·cc|- ·|-|« - -||-·||-|| - -||.| -||·-|| -||. c: ·c :¸ ~c +:
- . +·,ccc|- --o| -|-|| -|.-| ~·-|. ~-· -|·|--| .·.--|~ +·cc-|| -||~-||-||
~-|-| ~-|-| ·|··||~|-|| +c ·|--||-|| ·||·|
- . +c,ccc|- .-|--|| ·|··|| ·|-=·|| ·-|-o|- -||-|·|-| |·|-|·|-|)
- . :ccc|- ·|. ·||-~ -||. ·||c--|-|u ·-|-o|- -||-|·|-|. =|-| ·~ cc :+ »·
ê·t-t-t -. -× em-·t| -t·t -t-t|-t e-u-tt vt-tt--vt-tt-t-t -tt«-·t
e--tt- -t·t-tt et-tt| ttte-t| ·tst -ttºtt- -tt·t -t-t| « mø¬
(78)
13
»É~÷à ©¥Éù 2008
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
78
lÉÅmÉÒ{ÉÒ H±É©Éà
NÉiÉà ¶ÉÉà l»É´É »ÉÉoÉà
¸ÉuÉ{Éà »ÉÅ ¥ÉÅ yÉ Hà ÷±ÉÉà ?
+É ·.·..·. .·..- .-.·...-.·. .-. ·.s .·.. c·..-....... -.c.-.·. -....~. --..·.. ·.-.·.
..:-. ..t·.-. --..·.. ·.-. c·. ~. -.-.·. : - ~...-.. .·.-.·...-.·... ..·..-.~.-.. .-.·...-.·.
·..-..- .-. .:·.. c.·., .-. ~c. ~..-. ·..·..-·.... -.·. : .-.·...-.·. -..·. ·.... -.·..
-:-..·
~.·.- ·~~ ·.·. .c-..·c-.. -.t... ~.. -... -..--..·. :.·- .-.·...-.·. -.·:-..·...·..
..·..-·.. c... .·..- « ..-.. ·.... ..-·. :..-... ·-. c...
.:.·.. ·-.·-. .-.·...-.·. ·.·t.. -... :¸. .:... .s :. .-.-..-. .-.·. ..-. ~.
:.-.·. ~..·.. ·... -o. :. ·... ... ~-.. ..-... « -c·.. ..-.. :.
~c. :.. ·..-.-. -.... -.-..-·.. .:. ·..·.-.·.... ~- ..·. -..-. ~-.-. -s- ~.·. .:·.
c.., -..·.. -.·... c « -..:... -.... -.-.t. -..··.. : .... -..·. ·.... -.·.. « ·.·
~·.... c «-. « : - ~. -..:... -.... c ·.«--..·.. -.-.t. -..··.. :.
-..:... ~ -....~ ·....-.. -.. ·.·.-.. -:-:-.. ·.·. -.«·.·.. .:·.. : ~. ~.. ~-.
··.s...... ~. -.-.c... ~..t..-.·.-.. .-.·...... ·.·. .:·. :. ~- ·.-·.. -...-..·. .-. ~-.
..-..-. -·.. :. ..-. ·.-...--.. -.:. --... -. ·.-...--.. -.:. ·.:.·......
·..« -..-. ~-. .-..-.c.--.... :..-.~. ~. :- « ·..-.-.. ....~.. .c.·..:·.. :.
-.«-.--.-.. ... ·., .-. ....... ..t·.-.. .-. «.. -.s .-... ·.... .. c.·. ..·.. .-..
-.c.--.... ·..-.-.. ....~. .-.·...-.·. ..-..-. ....... -.·.-.. -t.. ..-.·..-.-..·.. ..-:-. -.:-.·..
·.- :, -:.-:. -.:.·.. ·.- : ~. ....... ..-... ..-....-. ..:.·.. ·.- :. ~. ~ ·...
...·..-. ·.... ..-. ·.... c.·. :, -·.. --·..-.. ~.·.... t-..:. -..-. ·... .-.-.·. « ..-....
-c :.
:--.. .-.·...-.·. ·...·.. ««.. t- ..·.. ~..t..-.·. « :, .-. .. ~..t-.. ·.... ~...--
·..·.-·.... -.·. ..·.. c.·. :. «~. -.·.s.. « ~. ·. -.-..·..-...
·. -.·.s.. -..·.. .-..t.- .-..... ..: -..--·... -..o-. ¸¸~-.·..¸ -.·.. -.:·.. .-.·.-.....
~- ~«-·.. -.s.. ·..- -..-. -..·.... -.-..... ...-.- -.: .·.. :. ~..-.. ÷..-. -......
·..·.· ~.-.-.. ~. ...-.--.. «~~ .. c.-. ~. «~- .. -..-.- «:·..-.. ~.··..
:. -..-.. ·~ -.-.. -....·.. ~..... ~. ..-.. ·.--.. -.-.. ·..t... -..c.-.. .-
·..-.«-... ~. ·.·..:. ~. ·.·. ~- -.s.. -...... -:. ~.·.. c....
-. -..-.·..... -.« ¸.-.....¸.. ~-...-.c..-.·. ·.·. ..-..-. ..·.-. « t.·.-. -..·.. .·.
-..-... -.-..... -...... .-..·... c.- ~- -.s.. .-...... .·.. :.
(78)
-||-|--|·|| 14
-.-..·..- ..-..-. ¸~-.·.. -.·.. -.:· ... .-....... -..:. ~.· --.:.. ·..-.. .-. :..-.··..
:. ·..·.c.... -.s ·..·. .. .: .... « ..-t.-. c-.·. ~.·. : .
-..-.·..... -.«.. « t·...·..~.~ -....~.· -.-..-..:- -..·.. -..s. -...·.. c... ..-....
-..:. -..... t·...·..~. -...... :...-·.. ~.··.. c.... ~ -..-.~ -...... :...-... ---. ...
-..: ~.-. ·.c.-..·.. « c.·....
-.s -.--.-. ..·. ~.·.. .-.. ..-. ·.... :·.-..-.. a: .c. « :..- .... -....-. -.-.·..
« :..- ... .c-.. « ..·. ~ ~.·. - ~ -... ·.-.... ..-.. ~.··.. s·..·..· .-. ~.·...·..
-.: ·.:. ~.·...· ·..:. ·... ¸ c., ..-. ·.-.·.- -.-.-·... ·...-....t.·..- -.--.-..
~..-.-.~. .... « ~.·...· c.·. :.
~. ·..·.-·... -·..-.-. « .. ·.- ..·. ~. ·..·..·. ·..-..·. .-. «~.. t.., ·.-., ..·. -
t-.-.. t.·.-. .-.·.·..-.«... ..-. -.t .-.·.¸.. .....-. ..-..-.. :·..:.. ..-.·.·. --. t·..-..
~.·. :. ·... « c.·. ... ~.·. ·.s ·.-· ~..-. ~..-.. -.s .«..·. .·.«.. .....-.. ..-..-..
:·..:. ·.-.·.·
.....·. ~:-. « - .-.·...-.·.. ..-.-. ~...- ·..... .·... ~ ~... -..-...·. ·.·.-.. ~-
~..t..-.·. « : ~. ~..t..-.·. -c ~ « ·.-.·.- :. « «-- : .. ~-.... ~...--.
:.··..... ~..t ... ..-.· « c.·., ..-.:·.-. « c.·..
+l«ÉÉùoÉÒ W +É«ÉÉà W{É Hù´ÉÉ ©ÉÉÅ eÒ+à ;
+É~ÉiÉà »É´ÉÉ»ÉÉà ´É¶ÉÇ Y´É´ÉÉ{ÉÉ UÒ+à
- NÉÖ±ÉÉ¥É §ÉàeÉ
<-o| ~|-|-|| c|-| - -|| c|-|. -|-| -||t||-|
~|-|-|-| ·|-||·|| -|·| «-||·-|| --|-||·-|-|| -|-|| -|-|
o ~.-| c-| ·|-||·|| -|·| «-|| -|.-|| -||-|| o.-|
·||-| ·|-| -|·|| -||-|·|. -||-|| ·||. +-|| ·|-.--|--||
-|·-|·|| ~|-|-|| ~| ·|-||-||-...
""125 ´É¶ÉÇ Y´É´ÉÉ{ÉÒ lÉ©ÉÉùÒ H±~É{ÉÉ oÉÉàeÉ qÒ´É»ÉÉà©ÉÉÅ
|c|, ·||·| ~ ·|-|·||-||) HqÉSÉ ´ÉÉ»lÉ´ÉÒH ¥É{ÉÒ ¶ÉHà
Uà. +É ©ÉÉ÷à ´Éä[ÉÉ{ÉÒHÉà+à Y{Éà÷ÒH »É£³lÉÉ ¾ÉŻɱÉ
HùÒ Uà. lÉà+Éà qÉ´ÉÉà Hùà Uà Hà +É »É£³lÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà
±ÉÉÅ¥ÉÖÅ +É«ÉÖ¶«É ©É³¶Éà +{Éà Hè{»Éù{ÉÉ XàLÉ©É{Éà ~ÉiÉ qÖù
HùÒ ¶ÉHɶÉà.''
·|-||-||- ~|-|¬ ·|c-|-| o, ""©ÉàeÄÒe »~Éà{ÉÒ¶É
{Éà¶É{É±É Hè{»Éù ùÒ»ÉSÉÇ »Éà{÷ù LÉÉlÉà{ÉÒ ÷Ò©É BqùÉà ~Éù{ÉÉ
~ÉùÒKÉiÉ ¥ÉÉq +É lÉÉùiÉ ~Éù +É´ÉÒ Uà, Wà BqùÉà{ÉÖÅ
+É«ÉÖ¶«É ±ÉNɧÉNÉ 45 ÷HÉ ±ÉÅ¥ÉÉ´Éà Uà +{Éà lÉà©É{Éà ùÉàNÉoÉÒ
©ÉÖGlÉ ùÉLÉà Uà. ´ÉÒ[ÉÉ{ÉÒ+Éà{ÉÉ ©ÉlÉà Bqù ~Éù oÉ«Éà±ÉÉ +É
~ÉùÒKÉiÉ{ÉÉà ©É{ÉÖ ¶«É ~Éù ¡É«ÉÉà NÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà ©É{ÉÖ ¶«É{ÉÖ Å
+É«ÉÖ¶«É ~ÉiÉ ±ÉÅ¥ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. Hà©ÉHà BqùÉà +{Éà
©É{ÉÖ¶«ÉÉà{ÉÉ +»lÉÒl´É yÉùÉ´ÉlÉÒ HÖqùlÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉÉ{É ¾Éà«É
Uà +{Éà lÉà{ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHÉ ~ÉiÉ +àH»ÉùLÉÒ ¾Éà«É Uà.''
""+É »ÉŶÉÉàyÉ{Éà »ÉŧɴÉlÉ& ©ÉÉ{É´ÉÒ 125 ´É¶ÉÇ Y´ÉÒ
¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ wÉù LÉÉ౫ÉÉÅ Uà.''
·|-||-||- ~|-| ·|| ~·-|·| .··||c-|·|- o, -|-|
-||-||-| c ~-| -||·||-|| -|·| -|-|| o. -|¬ ·-|-||-|
~ -||·||¬ ~-| -||·|| --|| ·||-||-| -||~ ·||·| -u
--·|| ~|-|· -|c|. ×-, .-|--|| -||·|-| ·|| ·||-|
~|-|-| -||÷·| -||-|·|| ~.-| ·|-| -|-| -||·||-|| -|·|
~·||. ~-|| -|·-|| ·|-||-| ~|-|-| ccc -|·| «-|-||-||
-|-|·|-| -|·|| c·||, -|-| ccc-|| ·|-|-||·| .-|--||
·||·|| c~ .-|-|| -|-|! - -|o| ~| ccc-|| ~
-|c-|| c-·|| c·|!
~ ~ c|-| ·| -|-| o--| o--| -||·||~ ~-|
(78)
15 »É~÷à ©¥Éù 2008
-~-||·| -||-| «-|-||-|| -|-|-|| --| c·|| ~ ~|-|-|
×-||~ o|~. -||·||~ ·|| -||t||-|-|| -|·· -||-|| ~
-||-| ·|-||·|| -|·| «-|-||-|| u-o| --|÷·| --| c·||.
-|-| -||··|~ ~-|-|| u-o| -|-| ·|-|| ·|·|| -|c|.
×- ~-|-||-~.-| - -||·||-|| ~-|·||-| -||·-|| -|·||-|
-|o| -.-||- -||-| ~-| -c·|| ·|u -|-|| c·|| -
-||··|~ -||·|| -|- ~×--| .-|-|- ~ --|| c·||. ×
~ ~|¬·|-|| -o| c|·| ·|| -||·||~ ~|-|·||·| --||
c|·|. -||·|| ·-|·|·| -||-·|-| -|-|-|~ ×-|| ··|·||
c·|| ~-| ·|-·|-|| ~ ·|-|« -|-|| c·|| - ~ ·-|--|
·||-|- ·||-| ·|-| -|·||.
~-| -~-||·| ! ~-|-| -|u- -|o-| c·|, ·|-|
-.-|| -|·| «-|-|| -||-|| o| !''
-|··|| -|·|'' -~-||·|-|| ~-||-| c·||, ~-| ·||-|
-|- -|| ·||-| ~.-| -|·| -|-| o.''
~-| ·||-| - -|·-| -|c-| ~|-| ·|| !''
·|| ~| ·|·|~ ~ ·|-||- o'' ~-| -~-||·| ·|-|-|
--·|| ·|-|| -|c-|| -||--|| -|-||.
-|-| × ·|-| ~ ~ ·|·-| -|¸o| ·|| -|u-| -||
-c-||-|| ·|-·| -||·| ·|-|-| ~ c ·||-|-||-|| -c| ·.
- -||-| u-o| ·|| -|·| ·|·|| ·|| -||o| ·|-||-|| -|c|·||
~. c-| -||t||-| ~-|| ·~ .-|-|| -|·||-| ~|-|-|| ~
-| t o ·|| ·|-||·|| -|·| ·| -|| -|.-||-|| ·||·|
-||·|| -|·||.
c-| ·|·-| ~ ~|-| - -|·||-|-|| ·~ -|·| -|¬-||-|
c ·|| ·||· -||--||-|| o ! ·|| -||-||, ~ -|-| -c|
~ ·..
-| -||-| ~--|·|·||-·| ·c:·-|| ·c-|| ~-||u~ -|.
--|-| -||t--|| ·|-|·|··||-| .~-|-||-|| -|-|·|-|| ·|--||
c·|| ~-| ·-||- ~·||·||-||·|·| ·|-|- ·|-||-| ·||-||
c|~-|-|| ·|-·|-|| -·|-||-||·. -||·| -||. ~. -|-|·|-|
-|·||·-|| ·||-| c·|.
c-| ~ ~|-||~-| ·~ -|·| ~|·| t-||-| ~-|| ~
~ ·-|--| ·c~» -|- -|·|-| -|··|. ~.-| - ·|·||-·|-|
-|·-| ·|-||·|·||-·| .~-|-|| -|··|.
~- ×·|| ~| ·||- -|-| ·|·|, -|--| - ·|-||
-|c-|| ~|-|-| ·|| ·c~·-|| -||-|--|·||'-|| ·|-|-|
-|c|··|-| .~-|| -|÷-|| c|u·|.
~-| c|, t|- -||· ~|--|.
--o ·|-||·|·|| -|-|u ~|--|| -|o| ~-|·|-||·-||
-·|-||-||·. -||·| ~-|·|| -|.-| ·||·| =|-| -|- -||-||
-|-|| ·|u c·||. -||·|-|| -||·|-|| ~-|-| -|-| -o c·|,
·|-| ·|| -||-|·|| -||-|| o|.''
~|-|-| .-|--|| ~ -||·| --|~ o|~ -| !'' -|
-|o-| c·|.
c|, .-|--||··||.''
·|| ~|-|-|| -|-||·|| -|-| -||-| ~ -|¬| ---|
c« -||-| ~ o. -||-|| c-|-|| ~ -|¬| --| -||·||~.
-.-|| ·|-|| ·|-|-| !''
»¸-| -||-| o.''
·|| -|-| »»-| -||-| o. ~- -|·| ·|-| -||-|·||
-||-|| t-||.'' ~·||·| ~--||·| .-|--|| ·|-|·| ~-|·||
-|.-| -||-|·|| ~- -|·| -|-||-| t-||. ~-| ·|| ~|-|-||
-|·| ·|·||-| -|-| ~| ·¸-||~ ~ »¸-|| ·|-|| o.
~c| ~| -||·| ·|| -||. ! ~-| ·|-| -|o| ·|
-|c-|| -c| ·. - ·c~»-|| -||-| ·|-||·|·||-·| .~-||
-|.-|| -|o| -|-| ~|-|-| ·||~ ~-|·--| -|·| -|·|
·|-|-|| -|··| ~-|·|| -|.-|-|| ~-| -|-|-||c-|·||c-||
·|-||·|·||-·| .~-|-|| -||. ~-| ~ ~ ·||--| ×
~- -|o| ~- -||·||-|| -||·| ·|-||- --·|| ~u·| ·||
~|-|-| -||o| ·|-||-| t-||·| ~ ~·| ~-| -||t||-||~|~
-||o -||·| ·|~-||¬-| -|··|--||·||-|··|| !
lÉ©Éà 800 ´É¶ÉÇ{ÉÉ oɶÉÉà, X´É
=-|-|| ~|-|-|·||- =-=|-| --|-| ·|-|| .-|- -|t||-||-|~ +c -|-|| -|·||-| c·||.
·|·||·|-|-·|| -||-.- -||-||~ ~-||--| c·| - =-|-|| -|c-|-| .-|- ~- ~t-||·|-||-|| c|-| o, -|-·|
-|t||-||-|~ ·|-||- ---|| -|-|| «-|-|| .-|- +c ~t-||·|-||-|| ·|u -|u o. ~| ·|-|-|| -u -|·| -|-|
-- o ·|-|| -||¬·| ·|-|- -|·-|| -||· ~-| ·-- «-|-|| ·-- -|·||-|| ·|-|| .-|-||-| --|·|.
×- c|-|-|| -|-|·-|-|| .-|- ccc -|·| ---||-|| -|--|·|| ~-| ·|-|| ·- o|~. -|-·| ~-|-| -||·-||·|
o - ~-| ~-||- -|--| ~-- -||- -||·|·|. |~·||·| -|-|·-|-|| .-|- ~-| ccc -|·|-|| --|·|) ~-| ~|-|¬
-||-|·|| -||-.- -||-|| -c o. (lÉÉ. 25-1-08{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù, Wà lÉ©Éà +NÉÉA ´ÉÉÅSÉÒ NÉ«ÉÉ UÉà.)
(78)
-||-|--|·|| 16
c-| ~|-|-| ·|-||·|| -|·|-|| ·|-||-|| ·|-·|-| ~
-||·|| o ·| -|-| ·|c~ ·|-||·|| ~ -|u~. -||-| ·|-|~-|
·|-||-| +c:»-|| ·-||·| ·-| -|--| ·-||- -||-·||-|
~|-|·-|-|| ~ ·|--|·| c·|| ·| ~|~ -|-|-|| ·|u -|u
o ~-| -|-|-|| ·|·|| ~ c·|-|·| -||·||-|| -||·||-||
-|-|-| ~-| -|c|-|-|-|
·||-||u~ ·|| =|.=|. ·|u -o| o .
× .-|--|| ·|--|·| -||--|-|| ·|·|
·|| ·|-||u·| ÷-|| ~-| -u -|·|!
·| -| o·|| -|·|| -||-|·| -
~|-|-| c-| ~|-|·-|-| ~|-||~-|
-|-|·|-·|| ---| -|··| !
-|-|·t -||-|-|--·||-||-|- ·||.|·-| ~|~ ~|-|-|
¸c-¸~-|| .-|- -|-||~ o|~ ·|-|| -|-||·| ·|| -|·|-||
---|| -|··|. ~|~ ·|-|-|-|--|--|-|| ·|-|-||u ~-||-||
·|--|·| .-|- ·~·|| :·-|| o ·| -|·||-|-| ¸c-¸~-||
---|| -|··|. o|-||~|-|| -|--| -||·|-|- ×c-·|-|-|
·-||- ~| -|·| o-||·|| c·|. »· -|·|-|| ·|·||-||·|,
·|·-|-| ~-| ·|-|--| -|-·||-|| -||. ¸~-»c ~|·|-||·|-||
·|-|-|| ·||-||·| ~-| ·|·-|-| ---|| ×u~ o. t||·||-|·
-|·||.' ~|-|| ~·| ~ - -||·|.|, -||·|- - -||·|-||
·|-||-|| ~|~-|| .-|- ~|-|-| -||--| -|-||-|' ·||·|-||
-||-¬-| -|··|.
·|-||·|| -|·|-| ~|-|·-| -|¬-||·|| -|¬| ~-||-| ~
·||-||-|-|| -||-|| |-
-| --||-|| )-| ~|-|| ~-| -u
-u -|·| ---| -|··| ·| -||
--|~--|| ·|-|-|| -||·||, ·|-|
-|-| -||--|| ·|-| o|. ·|·|-||
·|-|- ·-||·||·||~|~ ·|-|-||
=-|-||« -|-|-|| ---|| -|··|, ~-| -|-|-| -|c-|·||-|
~-|-| -|¬·| - --| ! -|-|- -|-|- ---|-||~| ·|-|
·c|-|-|| ·|-|.
-|·|| -||·|| -||- ~ ·|| -||. -||·| -|u-| =--| !
·|-||-| -|-| =-~ ·|-| - -|c| !
·|| .-||·| -||-|-|-|, -||-|| ~ -|·| ~-| ×-·||
-||-||....
'«·t -t|ttt-t.'
´ÉÒLÉÖ÷ÉÅ, ´ÉÒyÉÖù Hà ´ÉÒyÉ´ÉÉ oÉ´ÉÉ{ÉÒ
+ÉW{ÉÒ B©Éùà +É~ÉiÉà
"´ÉÒ´Éɾ«ÉÉàN«É' ©ÉàSÉÓNÉ ¶ÉÉàyÉÒ¶ÉÖÅ!
a·ii=ìai-i ·iicii ·i-ii·i-ii=i ·im·i=-ii
tvac·i-ii ·itiøivi a=ciì ·iì;ii-i XoÉÉ
lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ ùÉWHÉà÷{ÉÒ ¾Éè»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ lÉɱÉɱÉÉ NÉÒù
~ÉÉ»Éà{ÉÉ NÉÉ©É{ÉÒ ©ÉÖ»±ÉÒ©É HÖÅ´ÉÉùÒ «ÉÖ´ÉlÉÒ+à ¥ÉɳHÒ{Éà
W{©É +É~«ÉÉà ¾lÉÉà +{Éà lÉà {ÉÉ ~ÉÒlÉÉ §ÉÖ lÉ, Y{É ¾Éà ´ÉÉ{ÉÖ Å
WiÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉà §ÉÉùlÉ{ÉÉ W{É ´ÉÒ[ÉÉ{É
XoÉÉ+à XlÉlÉ~ÉÉ»É HùlÉÉÅ qùNÉɾ{ÉÉ ©ÉÖÅX´ÉùÉà{ÉÅÖÅ
HÉù»lÉÉ{É ¥É¾Éù +É´ÉlÉÉÅ lÉ©ÉÉ©É{ÉÉ eÒ+à{É+à ÷à»÷{ÉÒ
©ÉÉNÉiÉÒ HùÒ Uà.
+É ¥É{ÉÉ´É lÉÉWàlÉù©ÉÉÅ NÉÒù{ÉÒ qà´ÉeÒ NÉÉ©É{ÉÒ
©ÉÖ»±ÉÒ©É HÖÅ´ÉÉùÒ «ÉÖ´ÉlÉÒ »ÉÉoÉà ¥É{«ÉÉà ¾lÉÉà. ùÉWHÉà÷{ÉÒ
W{ÉÉ{ÉÉ ¾Éà»~ÉÒ÷±É©ÉÉÅ ~Éà÷©ÉÉÅ NÉÉÅc{ÉÉ ¥É¾É{ÉÉ lɳà
qÉLÉ±É oÉ«Éà±ÉÒ +É «ÉÖ´ÉlÉÒ+à ¥ÉɳHÒ{Éà W{©É +É~«ÉÉà
¾lÉÉà +{Éà V«ÉÉùà lÉà{ÉÉ ~ÉÒlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ~ÉÖU´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ
¾lÉÖÅ l«ÉÉùà lÉàiÉà lÉoÉÉ ~ÉùÒ´ÉÉùW{ÉÉà+à "Y{É'{ÉÖÅ {ÉÉ©É
+É~ÉlÉÉÅ ¾Éè»~ÉÒ÷±É lÉÅmÉ SÉÉáHÒ AcëÉÖÅ ¾lÉÖÅ.
+É +Å NÉà XoÉÉ{Éà XiÉ oÉlÉÉÅ «ÉÖ ´ÉlÉÒ ~ÉÉ»Éà ~ɾÉá SÉÒ{Éà
»É©ÉOÉ ¥É{ÉÉ´É{ÉÒ lÉ~ÉÉ»É ¶ÉùÖ HùÒ ¾lÉÒ. ¶ÉùÖ+ÉÉlÉ{ÉÒ
~ÉÖU~ÉùU©ÉÉÅ «ÉÖ´ÉlÉÒ{Éà ´É³NÉÉe ¾Éà´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà XÅ¥ÉÖù
LÉÉlÉà {ÉNÉÉù¶ÉÉ~ÉÒù{ÉÒ WN«ÉÉ©ÉÉÅ +àH±ÉÒ WlÉÒ ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ
LÉÖ ±«ÉÖ Å ¾lÉÖ Å .
¥ÉÉq©ÉÉÅ XoÉÉ{ÉÉ SÉàù©Éà{É W«ÉÅlÉ ~ÉÅeëÉÉ lÉà©É{ÉÒ ÷Ò©É
»ÉÉoÉà qùNÉɾ LÉÉlÉà ~ɾÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ ¾lÉÉ +{Éà l«ÉÉÅ
WN«ÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÖ LÉ ¥ÉSÉÖ §ÉÉ< ~É÷à ±É{ÉÒ ~ÉÖ U~ÉùU©ÉÉÅ
WN«ÉÉ{ÉÉ mÉiÉ ©ÉÖ Å X´Éù{ÉÖ Å +É »É©ÉOÉ HÉù»lÉÉ{É ¾Éà ´ÉÉ{ÉÖ Å
XoÉÉ{ÉÒ lÉ~ÉɻɩÉÉÅ LÉÖ±«ÉÖÅ ¾lÉÅÖ. +É ¥É{ÉÉ´É{ÉÒ ~ÉÉà±ÉÒ»É
lÉ~ÉÉ»É Hù´ÉÉ{ÉÒ W«ÉÅ lÉ ~ÉÅ eà «ÉÉ+à ùÉV«É »ÉùHÉù{Éà +~ÉÒ±É
HùlÉÉà +àH ~ÉmÉ ±ÉL«ÉÉà Uà.
''¬t -t-t -tt·t--tt·t| ¬e « -te|-tt-tt -ttn-tt
¬:-tt ¬: 0-t| -t|en u.''
''etø -tt-t|-t| -t-|1''
r-|·tt¬ ¬e >ttt -t-tt-t-tt eo, ''«¬t ¬e
-te|-tt ·te-tt ¬t ·t|u| e-t|. -t-t -t-tt-t-tt·t| ¬e
« -te|-tt-tt >ttt -t-t| -t·t u.''
(78)
17 »É~÷à ©¥Éù 2008
lÉ©ÉÉ©É lÉ¥ÉÒ¥ÉÉà+à eÉè. +¶´ÉÒ{É ¶Éɾ{ÉÒ
©ÉÉ£H <lÉҾɻɩÉÉÅ ù»É Hà³´É´ÉÉà Xà<+à
¡ÉlÉÒ§ÉÉ´É
--te| ºttø+t| -t-tt-tºttø,
·|-| -|-| -||-|-||·| -||-|--|·||' -||--|| o| ·| -|·-|
~|-||-.
~ -||u, ·ccc-|| ~ --|| +c-| -||-| ·|-| ·| .
~·-||-| ·||c-| -|-||-|·| o|--| o ·| o|-|·|| -|c-||
-|-| -|o-| ×u·| c·|.
·|-... -|-| ·|. ~·-||-| ·||c ·|-| ~ ~--||-|
--|| o. c ·|-|| -·-|| -||·|| -|·|| ·|- o, -|-|
»c-|| .-|- -||-|·| ~-| ·||·| --|-| -||-| ~-|| -|·|-,
~ :· -|·|·|| --|-| .-|- «-| o ·|-| -||·||-|| .|-|
·||-| ·| ·||-~-|-|- ·||-|¬-|| ×u~.
·|. ~·-||-| ·||c-| -||-| -||. -|-|-|c ~-||-| o
~-| c -|~ ·|--| -||·--'-|| -.|- -|·| o ~ ×-|
·|·|··|| c|. ·|-|| ·|-|-|| -|-|-|| o|-| o. -||-||--||
~--|-|| ·|-|-| - ·||-| - ·|-|·| -||-| +c-·-cc-||
-| ·|-|| -|c--|-|| -|c| ·|| --||-|| --| «-|-|-|-|·| c -|·|·||
-|c|·||. -|c|·|- -| -||-| -||·|-|| ~|·||--|·| ·|·-|-|·||
~-- ×-|| c|·|.
c ~ -|·||u÷-|| -||·|-|| ~-| -|-|-||, ·-| -||-|-
~|÷·=· ~-|·||u÷-||-||·|-||, -||-| ·|÷·|-|-|~|-~-||
.·-||·|| -|~-|·||, ·|·-·|-||·|| c|-·| ~-| -|-|-|·
-||-|·¬ ~-| -|~-|·|| -||·-|-|·| .·.-|| ·|·-| -|·|
-|-|- -|·| o. ·|-·-|·|| ~- ··-| o.
-||- --|-| .-|- «-|-||-| o . -| +c¸»-||
--||-||-'-|| .-|·|·|| ·|-|- -|-| ---| ·-||--|| --||-||--||
··||-|- ·| ·|| c. ·. -||-||-||~ ~-|-| -|| -·||u
-||-|·|-|| ×-|-- -c-|| -c-|.
-||- -||-|| --|| ~--| ·|-|-|-| -||. ~|·|- ~|
-|-||-|·| ×u-| + --||- -|-|| -|·-||. ~| ·||·| -|-|-|·
-||-|·¬ ~-| -||·-|-|·|-|| ·-|-| -|-|| -||--| o.
·|-|| -||-||- :cc -|·| -|c-|| -|c|, - :ccc -|·|
-|c-|| -|-| -|c|. -|-|-|· -||-|·¬ -c o - 661{ÉÉ
¡É§É´É {ÉÉ©Éà »ÉÅ ´Él»Éù©ÉÉÅ ´Éä ¶ÉÉLÉ »ÉÖ qÒ 15{Éà ù´ÉÒ´ÉÉùà
W{©Éà±ÉÉ +{Éà NÉÖWùÉlÉÒ ´ÉÒ¶´ÉHÉà¶É ¡É©ÉÉiÉà »ÉÅ´ÉlÉ 661{ÉÉ
¡É§É´É {ÉÉ©É{ÉÉ »ÉÅ´Él»Éù©ÉÉÅ (<.~ÉÖ. 2441) W{©Éà±ÉÉ.
·|÷.-·||c-| ~| -|·|| -|·||-|-|| ×u~.
-||- ·|÷.-·||c-|-| -|-|·||-|-|- ~-||-|-| o - -|
·|··|·| -|·|-|| -||·| -||-||--|| ~o··|| .--|·| --||
c·| ~-| ~-|-|| ~--| ·|-|-|-| -| ~-|« ·|·-| -|·|-||
-|·|-| ·| ~ .|÷-|| c·|. |-||-|- -||-| ~|-|-|| ·|·||-||·|
~-- -||-|-||). × -||-||--| «-|-|-|-|·| -|·|-||-| c|·|
·|| c ~-- -||-| -||·|-|| ·|·-| -|·|| ×u ×·|.
-||-||--|| ~--|·|-|-|-| ~- ~-||-|·|| ·|÷.- ~|.-|
-|·| t||-| -|·| o ·| ·|-·|- -||--| -|-|| ~-| o.
·|. ~·-||-|-||u-|| ~-| ~ -||× ·|÷.-|~ -|-|-||
u·||c|·|-| ~·-|-|-| ---| ×u~, ·|-|| -||·|·|| ·|--||
-|-|| ×u~.
.-|-|·| ~-||-|·||-|| ·-||~| -.-|| ~|·~·|-| --
o ~-| ~-||-|·|| -.-|| ~·|-| o ·| -||. ~|-|-|·
-||·|-||-|-||- ~-| c|-||-||-|·|| ~ -|c|, -|-| ·|.
~·-||-|-||u-|| -||=- u·||c|·|-| t||-| -|-| -|·|-|
× u~ .
-||-| -|·|-|| ~|··|· -u -| -||-|. c »c-|| -|-|
-||-| -||--| ×-|| ~u-| ·: --||--|| +c --||-
-||-|-|--|·|-|-|| -||¬ o. -||-| «-||·|-| -|·|-| -|-
o. -||« -|u ~|-|- -|·||. ~.-| -||-| -|·||-||
c|÷-| -|·||' -||-| -|c|, -|--| - c -||--| -|. o
- -||-| -||-|-|-|| ·|. ~·-||-|-||u ~-|| -||a|-| c×-|
-|c|, -|-| -||·|| -||-|-| o. ·|-|-|| -||-|--|<|-||
-||- ·-||-| -|·|-|| -|·.
·|-| o·|| -|·|-|-|| -|u ~·||c|·||- ·|·-|-|| -|-|
·|-|| ·-||- ~ ·|-|-| c|-| ·-||- -| ×-|-|| -|··|-
-||·| ~ ·||.| ·|-|-| -|·-|| c|-|. ·|÷.-·||c-|-||
u·||c|·|-|| t||-| ~-| -||-| -|·|·|| ··| ·|-| c|-|
·|| c -||=| -||-| o.
·|. ~·-||-|-||u~ ·|-|-|| ·|-||-|| --|-|·||-|-||·||
·|-|-| -|u -||-| -|·| -||--|| ·| -|·-| c -||--| -|.
o ~-| ·||·|-|| -- o - ·||·| -||-| ~-||-|·||-||
.|-|·-|- -|·|| ·-||-|·|| -||-| ~-| -|-||-|·|| -c. ~
-||-|·|-|| c ·|c~ -||c|·||-|- -- ·|| --|÷·|| -
-||« -|-.|-| ·|-|-| ·-|| - -|-|| -||-| -|- --| ·|
--||-||-|| ·|-|| --. ~|-| c« ·|·|| -|--| -|·||.
(78)
-||-|--|·|| 18
--|÷·||-|| ~- ·|·||-||·|| c -|·| -|c-|| -||- ·|- -|-|
~|-|| -|-|-|| ~-| -||-| -||c|·||-| -|·-|-| -|c|·||.
·|-|-| ·||·|-| ~|-| o - c -|-|| ·|- ·|.-||
-||-·||u -|·|-|| ·|-|·-| -- o, -|-| -|·|u -|·|·||
-|·||. ~-||-|·|| ~-| -|-.|-|·|-|-| ·-|| --|-||-| -|-|·||
+: -|··|-| o. ~-|·|÷·|| ~-|-|| +» -|··|-| o.
-||-| ·|--| -||·---|| -| -·-|- -|| .|-||-| -| ··|-|
·|-|·-||-|| -|-|-|-| o . ·|--| -||·-- ~ -||-|
-| ··|-| -|| ·|| ·|-| ~|·-·|-| -|| ·-|| o . -||-|
-||u÷|-|-|| -|-|-|-| -. +c -||·|-|| -|··|-|, =|u-||
~-| -|-|·|-|| ~-| ·|·-|-|| =|u-|| -|·|-|| -|· o.
-||-| ++cc -||.=.-|| =-|.-|| ccc -||.=. ~--||
-||-|÷|-| -|- o. - et--t| ºtz
»c:, -||·||~' -||.|-|| ·--| -||o¬, -||u·|-,
-|·|-|-|| |-|.), -|-|u-:ccc¸».
eÉè. ¶Éɾ ¶ÉÖÅ Hùà Uà?
·|. ~·-||-| ·||c, ·|. c·||-|-| ~-| ·|-|-|| ·||·||~| -||-|·|-|| .·.-·||--|, |c|u-| -|. c, ·||. -|-|·-||,
«. -|-|·||-|) -|-|-| -|·-- -|·|·|| ~|-|--| -|·| ·|--||--| ·|-|-||~| -- o.
»c ~|-||-||·|~|-|| :cc -||¬-|-|| ~|-|--|-|| ~-||-|·|-| ·|-||¬ o, ~-||-|| +: -||¬-|-| ·||
~·-||-·|| ~ «·-|-|| -||--| -|-|--|| ·|--||= o.
·|-|-| ·||·|- -||-||-|| ~-·|| ·||·| ·||--|-|| -||¬|·||~| -||. -|-- ·||-|-| -||. -||-|-|| ~ -|-||-||-|
·||-||-| ~|-|| ·||-|-| -|·| -|-| ·|-- ·|-~|·| --| o.
·||. :+-»-cc-|| -|~ -||-|-|-||' -||-| -||-| ~|-||·|-||-||·| o|·||-|-| ·|- --| o. -||--||-|-| u.-||
-|z|-|| - ~--|·| -|~-|-| -|--| -||-|-·|| -c-| -|· ·|-|| -|~-|-|| -||¬-| -||. ~| ··|·-| ·|-||-| o.
-et--t|ºttø t-ttø ["§ÉÖ©ÉÒ~ÉÖmÉ' 1-9©ÉÉÅoÉÒ »ÉɧÉÉù]
»ÉÅ»ÉqÒ«É ±ÉÉàH¶ÉɾÒ{ÉÖÅ {ÉN{É »´ÉùÖ~É
-||-|--|·||'-|| »¸-|| ~--|| -|·|-|·t-|| --|--|
-|| -||-| ·|| · ~|·-|-| ·|-| . ~|-| -|·|| o| -
-||·|| -||-| -||·-||·|-|| -|·| ·|-|·|-| --: ·|--|-
-|-|| -|u. ~|-| -| ·|-||-|--||-| ~ -|| ·||-||--|
-||-|-|--| ~·|| -|u =-- -|··|| -|·||. ·||-| -||·|-|
-|-|¬|-||-| -||-|-||-|| -|× ·|| ~|-|-|| ~.' ×
·|--|--|| -||·||~|·|| - -||-·|-||-|| -|-|-|<·||·||
·|-|·||-||--| -||-|-|--| -u ~ =-- -|··|| -|·||
~-| ~|-|-| ·|-·|- -||-|·|| c|u~ ·|| ~|-|-|
~|-|-|| ×·|-| -|o-| ×u~ - ·| ~|-|-| ~|·|·|
~-| -||-·||c|-| -||. -||-|- o|~ ·|-|! ·|×c|·|
-||-| ·|| -||·||~| -|-|-||-|| -|·| ·|× .-|- t| -| -| ·||·-||
~-| ·|-|-|| .-|-|| - ·|-||-|| ·--|-||-| --|-| -|.|
~-| ·|× -||-|-|·|| -|-|-||-|-|| -|·| -|¬-||-| ·|--|-
-|-||-|-|| ·| -|-|¬|-||-| -|× -||-|-|| ~-|| -||·| --||
-|·| -c-||-|!
·||·|-| -|| × c --|| -|× -||-|-||-|| -||~ o !
c-|-·|-|| ·||·|-| ~-| ~ u-o o - ·|× c-|·||
-|-| -||~ ·|-|-|| ×c--|| ·|c-| --|| --. ·|-| ~-|
·|-||-|| -|¬ ·|-||·||·| -|-| ·|-||- -||·-|-|-|| -||.|
[lÉÅmÉÒ{ÉÉáyÉ & ·|. ~·-||-| ·||c-| ~ ·|·|-| ·||
·|--|-||· ~|-|-|| ·|.. ~-|-|| ·|-|·-| -|· -|. -|-·||
-|z ~-|| ·||<c··| -|·|--|| --|-|-|| ·||·|| ·|·||·|
·|| ~|-|-|-| -|¬| ~, -|-| ~-|-|| -|·|-|·||·|-||-||
-|-| -|-|-|-| ·|-||.
-|¬ -|-||-|| ~ -|»| o ·| -||-|-|-|| ~-| -|·|-|-||
·-|·||-|. ·||× --|-|-|| -||. ~ ~c| ·|··|·| o
·|--| -||·--'-|| -||·||-|| -.|- ~|·|-||·|'-|| +c-||
=÷|~|-|~ -|. -|-·|| -|z ~--|--|| ·|- -|-|-|| -|·-||
c·|| ~ -|-| -·|-||-||·-|-|| -|«--|| -||--|| c·||
·| ·|| c-·||u-| -| -||-| ·ccc, ~ - »·-|| ~
-|··||--|| c·||. ·|··|·| -|·|-|| ~--|--| -||·| -|-|-|
-|. -|-·||-||u~ ·|-··| ~| ·|-||-| ~|-|·-| o
"+àiÉà »É´ÉÇyÉ©ÉÇ ~ÉùÒ¶Éq ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÒ l«ÉÉùà SÉÉ´ÉÉÇH {ÉÉ©É{ÉÉ
{ÉÒùÒ¶´Éù´ÉÉqÒ ~ÉÅeÒlÉ{Éà ~ÉiÉ {ÉÉàlÉùà±ÉÉ.'
-|. -|-·||-||u~ ·||·| -|-|÷|-| .t|-||-| + --||--||
-|c-|·| -||-||--|| ·|·-| -|-|-|· -||-|·¬ ~-| -|~-|·||
-||·-|-|·|-||·|| ·||·||-| ·|-|| ·-|-| -||--|| o, ·|-||
.-|-||-| -|·||·|-|-| ~-- --|·|. - -|-||-|]
(78)
»É~÷à ©¥Éù 2008 19
-||.| -||·||·||~|-| ·|-|·| ·|- o. ·|--|- ·|-=·||
-|c|-||~| ·|·|| ·||·|-||- ·|-||- --|--|| -|o| -|-|
~-| -|-| ·||·| -|| -|--||-| ·|÷·|| ~ -| -|| --|- -||. -||--|
~ ~|-|~|·-||-|| -||·-||·| -| ·| --| ·|-|-|| o .
~-|-|--| ·|--|- -||-·| ·|--|- -|- ·-||-| -||-|-||-||
-|u -·|- o|·| -|·||. c-|-·|-|| ~| -|--||-| --|-
~ -|-||-||-·|·| o ~-| ~-|-|-|-|| -|-||-| -|-|-||-|
·|·|-| -|-|·||-| o. u·||c|·| -||· --|. ~-|×~ --||
-|·| ··|| -|×~|-| ·|c|-| --| ·|·||׬ |Auxiliary
Alliance)-|| =·||-||-| ~|·| c|-···||-| --|~ --| c·|.
·-||- -|--||-| --|--|| -||-|-|| -||-·|-||-|| ~|--||
·-||- ·|· ·||·|-|-|| ~|·-|-||·-||·|-|| ~-||-| -|·||·||
c·|| -|--| - ·|~| ·|-|-|| ·|×-||-|·|| -|-|-||·|| ·|--||
-|·| -|-|| c·||. -|·| ·|·||-|-|| u·~·| -|-||-|-||-||
~--||·| .»·|·|| -|-|--| ·|-|--| ~.-| - ·||·|-|·|<|-||
~·||-·|·|| --|-| -|·|--||.|-| --|-||-| c|-|-|-·|| ·||
·|--|--| -|-||-|| -||·|| o. ·|-! ·ccc-|| ·||-||--|
-|.-|| ·||·| ·- -|·||.
·|·||-|·|-|| ~|-| -|o| o| - ·|·~-| - ·|·~-|·||
-|~-|--|-|| .-| ·|- ·|-|!'' ~·-||- ·|·|| -|-|-||-|
-|~-|--||~|-|| ~|÷||·| ~-| ·|c|-|- c·||, c-| ·||
·|-||--| -|-||·|| -|·||~| -|-|-||-|-|| -|-| -|-· o.
~|-|-|| -||-·|-|| ~-| -|·-||-|| ·||-|·|-||~|-|| -|.|
-| -| -||-| ~|-|-|| ·|×·|-||- · ·|-|| ·|× -||. -|-|·|~|
·|· o.
·||·|·|-|| -|--|-| -||-|·| --|--|-|| -|·|| o| - ×
~. -||. -|·|-|-| ·|-|- c|·| - -||.-|| -|·-|-||-|| ·~
--|· --||-|| -|¬ o ·|| ·|~| -|-| ·|-|-| -|-|-|
-|·-|| -|.·|, -||-| - ·~ --|· --||-|| -|u-| -||.-||
-|·-|| -|.·|. ~ +|·. -||-| -|--| ·||·|-||« ·|u
·|-|-|| .-|- --|--| ---||-| -|·-| +|·.|-||-|~|-| ·|--||
-||·-||- .-|- --|--| --|-| ~|-|-| -|-|| -|-||-| --|~
o|~! -|¬|, -|-|-· ~. -|| -|·|-| -||-·||-| ·||--|-||·|
-|-|-|| ~-|--| ·|-.-| o, -|-·| -||-·|-||-|| -|--|-
-|·||. ·||--|-||·|~|-|| -||·||~| ·||·| -|u ·|-|·| ·||-|
- -|| ·||-|, -|- ·| ·| -|-|| ·||-| +|·.|-||- -
·|-|-||-|·||-|| ~|-|-| --·|| ·|| -||- -||-||- ---||
-|· . ~|~ ·|-| ·| ·|| ·||--|-||·|~| |CPI, CPM
-|-|-)-|| o-|| ·-|-o -c| o. ·||--|-||·|~| ·-||·|,
-||·|·|, --|·|-|-|| ~-|·|| -||. -|· o ~-| ·| -||.
~-|-||·| ·|c|·| ~-|- -||·|-||~| -||-|-|| o. ·||<|·|
·||·|- c|·|-|-|| ~|-|-|| ·|-||--| ·|-|| -|-| ~·|| --|
o ·| ~-|×c- o. -|-|-|| ·||··|-|| -|-| -|-| ·|-||
-||.| -|·|| -|-| --| ·|-·|| -|·||. -|«-||·| ·|-||--|-|
·||--|-||·|~| ~|·|-|| --||-|| ~-| ·|-| o, ·|·||
·|-|-| -|·-||-| ---||-|| ~- -|-| ·|- -|-·|| -|·||.
·||× -| »| -|c|·-|| -|| ·||-|| c·-|| -||o¬-||
-|--||-|| o. -||-|-|| .|-| ·|-|-|| ·|-|~·|| ~-|·||-
-||-·| -||-|··||-|-| --||-|| -|-||-|-| --|· ~|-|-||-||
c·||. ·|·-|-||-| -|c- ·|--|--| -||·||«~ ~|-|c --||
- ·| ---| ·||·-|-||- -|--|| ·-||. ~·| ~- c-|-·|
·||·| -||· -|·|-|| ~--| o - -|-||-|-| --|· --||-||
-||-|··||-|-| -|--|| ~|-|-||-|| ·|·||-|-|·¬ t-|-| -|·||-
--|| ·| -|| ·|-|| ·|-|-| ~-||.·|| -|| ·|«-|| c·-||
---||-| -|-|·|- ·|·|u -|÷-| c·|. :c-|| ×--|~|-|,
+c:c-|| ·|-|·| -||·||«-|| c·-|| ---||-|| ~|-|| ·|
~-||. ·|-|-|| c·-||-|| o |¸) -||- ·|-||·| ---||-||
~|--|| c·||.
-||·||«-|| c·-||-| ·|- -|--| ~-| -||-| o -
-||·||« ~- .·|--|·|-||·| ~-| -||-|-|-||·| c|-· c·||,
·-||- ·|-|-|| c·-||-| -|-|·|- ---||-|~| -|-||÷|-|
·|-|-|| -||-|-||-| ·|--||·| -|-||··|| ·|-|-|-||-| -||-|
c·||. -||·||« c|-·--|·-||-| ~-·||-|| -||-|-||-| c·||,
·-||- c|-··-|-||·|~| -|-|-||·| -||-|·| ·|-|-|·|| c·||
~-| ~|~ -|-| ·|-|-|| ·| ~ -|-||··|| o. ~|-|
-||·||«-| ~··||·-| ·|~| -||. ~- -|·-|- --| c·|,
·|. -|-|-|-||c- -||c|-||~ ·||-| ~ -o o - ·|-|
-|·|u c|-·--|·-||-| -|--| -|c|, -|-·| .·|--|·|-||·|
c|-· -||-< ·|--||·| -||-|·| ·|-|-|·|| c|-· -|--| o.
- -t-t|-t -t-t-ttt
67/7, {«ÉÖ ~ÉÒùɩɱÉ{ÉNÉù, NÉÉàùàNÉÉ©É (~É.), ©ÉÖÅ¥É<-62.
+¶´ÉÒ{É ¶Éɾ »ÉÉoÉà »É¾©ÉlÉ UÖÅ
-||-| --| ·||' »¸-|| ~ - -|| -|-||-|| ·| -| -|×
~|-||. -|·|| -|·|| ·|-||. o. -||-|-| -|-| c¬-|
c|-||·|| ·| ·. -|u-| .·|-| ×-| o. ·|-| ·|¸-|
·|-·| ·|-||·-| --| o|.
-|·|--|' -||-||-| -|c ~ ·|-·| ~|-| o. ·|-||
·|·|| -|-|| ~-| -||-||--|· ·|-·|- ~|-|-|-·|-|-
o. ·|-|| ·|. ~·-||-| ·||c -|·| o - -|-·|| -|z
-|- ·|·| -|·|- -|| -·||-| ·| -||-|·| .-|- ·||
(78)
c ·|c-|·| ~ o.
--|-| -||t--|| -|·| -|-| ·|-·| o.
- ·t-t-t -te-tt
HÉà {ÉÉHÇ HùÒ»©ÉÉ +à ~ÉÉ., ùà iÉÖ HÉ ¾Éè ±É ~ÉÉ»Éà , ´É»mÉÉ~ÉÖ ù, +©ÉqÉ´ÉÉq-15.
»Éà G«ÉÖ ±ÉùÒ]©É +à ÷±Éà yÉ©ÉÇ ù{ÉÒù~Éà KÉlÉÉ
··||-·|·||···||-|~-|| -·|-||-||·.-||-|| ~ -|-|-||
-|·-|| o ·|-|| ·:-|| -|-|-|-|| -|-| ~-||-| o.
·|÷-|-|--|| ~·| ·|-| ·|-| ·|-|-||-| ·|·|| -|·||. ~
·|-·-| ·|-| ·|-| ·||·| -|u -|-||·-|| -|·||.
·|÷-|-|-|·-|-|| ·|< ~·| o, -||-|·||·|·|-||-·||-
·|-|-||--|-|·||.
·|-|| -||-| ~| -|-| --·|| ~-||u ~|-| o. -||-|
(·.|~ -|. ·: -||-| ·|-||-| -|·|| ·|-|-|....
'·t-t-t|-·t·t ¬-t -tt-t-t-ttt| et·t.'
- ¬t-t|-t et-|¬t
+ÉÅNÉiÉ ¢±Éè÷ûÉ, ´É»mÉÉ~ÉÖù, +©ÉqÉ´ÉÉq-15
´ÉÒSÉÒmÉ ´ÉÞnÉÉÅlÉ
»ÉÅ~ÉÉqH
+èe. W«Éqà´É mÉÒ´ÉàqÒ
mieii=i·i--iì=ivii=i·i
s ~t·tt-t-t -tt·t-tt -t÷·tt~ ·t·t-t-t ·t- c-t-tt
--tt ·t -tt -t|-t ·t-tt - -t| -t.-tt- ·t·t-t-t -t|
~.-t-t·t ---tt-tt ~t-t| c·t|.
s ~t·tt-t-t -tt·t-tt -tt--tt-t |-t-tu) ··t|·t ~t·t-t-t
·t-tt ~t·t-tt ·t|-t|·t -t-t·t|~t ·t-t -tt-t -tt--|~t
ot·| ot·|-t ~t-t o.
s -t~-t·t ctu-t.-tt ~t·tt-t-t ~-t ·t-t-tt ·t·t
-tt-t-t-t ·ttu ·tt-t ·tt-t--ttt-tt -tt-ttu -t«-
+cc c÷.- ~-t|-t ·t-tt-t| ·t·-tt -t·-t ~-tc|·t
~-« ·tu o.
s ~-t·t-tt·-u---t. ÷·t·t| -tt·~, -t|-t-t-ttu ÷t|~ ·t-
c·--t-t-tt .t¬t~ ~t·tt-t-t-tt ·tt·.-t-t| ct¬|
--|.
s --tt-tt-t-t·t---t-t·t|-tt-tt ~- ·t|·tt-t ·t-t| ·t·t|
·t- -t¬t·-t- ---tt-tt ~t-t ·t·t- ·t× ·tu.
·tt·tt-tt -t-tt-t-tt ~-t -o c·t - ·t-t -t·t·t ~
-t-·t-t -tt·t-·tt c·tt, ~·t| ·t·t|-t -t-t -c -tc|.
s ·tt~·t--tt ·tt-t|-tt -tt·t| c·~-t-tt -tct-t¬·-t-
-t·|- ··t-tt·t -t-tt c·tt, ·-tt ·t-t-t ·t·|·t -·-t
·t-tt-tt -tt-t··t-t-tt -:t-t|·t- ·t-t --tt c·tt.
·-tt--tt· ~ c·~-t-tt -t-t ·-t·tt c-·t|··t| -t·|-
·tt-t-tt c-t-tt-t -t·|- ·t-t -t-tt c·tt. ~t -t·|-
·tt·t|--t|·t|~t -tt. ·t-t-t-t o, ·-tt c-tt -tt-·t|
·t-t| -t·t·t ·tt·t-tt -tt. ~t-t o.
s ·tt-t|-t-tt· ·t--t- ~c -t·t -t| c·t--t| - -tt-|-t~t -t
-tt·t|- -. +-cc-t ·t-·t-t ~t·t-tt-t -t¬| --t o.
s ·-tt ·tt·t-tt-tt~t-t| -tt-t-t-tt o ·t-tt --¬-tt ~
cnt -t - . -~cc --t ·-tt o . ~c| ~·tt·-t -t -t·t|
·t|·t·tt -t -t|~t -t ·tt× ---tt-t , -t|·t ·tt -t
--t--tu-t|-t ---tt-t, ·t-t|- -tt¬t~t-t -tt-t-t-tt-t
-t-t- ·t-t-t|~t-tt·t| --t·t-tt ~t·t-tt --ttu -ot
o. ·-tt -tt-t-t| ·-tt·t|·t|-tt·t| -t·|--tt -tt.t -tc·t
-t-t| -t-t-tt ·t·tt·t -tt·t-t-t c= ~-t·t -t·t--t-t|
·tt·t·-t|-tt -tt. ·t-·t-· ·tu o. ~t-tt -tt-tt~t
·tt-t --¬-tt ·t-t-t< ·t-t o·tu -t-t o.
s --t¬t-tt ~- ·tt-t|·t ·.·t-t-tt·t| -tt-t| o.-tt
-tt. c|-tt-t-t -tzt-t · ·-tt-t|~ ·tt -t|·t-t| ~
-|-tt--t--tt·t| -tt¬|~t ot·|-t ·c·t·t =-tt-t|.
s ·t|-t--tt ~--tt ×·t|, -tzt-t-t-tt ~--tt ·tt·t
-tct·tt-t, ---t--tt ·-tt-t| ~t·-t-t·t--t ·t-t¬·-tt
÷t·t- .-- ~-t -t-t- ~-t-t-tt ~t·t-tt ·t- --¬
·tt-t|·t ·-t·t ·tt·| ·t-t-tt -tt-·t·t·tt ·t-·| ·tt·-tt
o.
s -tt·|-t·. ·t-tt ·to| ·t-t -t·tt-t -t-·t ttt-t·-t-
~-t--tt·t·t-|-tt -t·|--tt ·t-t-t·t ·t-tt-t ·t-t-t o.
·-tt -tt -t~·t|ct·t-t ·t- ~t- . ·tu-t ~t-·t|
c·tt--tt-tt ·t·tt -t-tat-·t-t·t-tt ·t-t ·t~t ~·t|-t-
·t-t-t o ·t·t| c« ·t-tt -t·tt¬|~t ·t-t-t -t-t-tt-t
-t|·-t-tt ·tt-tt·t ~-t·tt- -tt-t o.
s -tc-t-t·t-tt ·t-t-t-tt¬t-tt -t·t·| -t·tt-t| ct-t ·tt
ot·| -tt·tt, ~ ×-t-t-tt o ·t-t| ~=-tt~ -t-tu
·tc|·t ·t-tt --:t-tt c-tt. =-tt--tt.
s ·tt.-t-tt -·t- -tt-t -t·-t ctu-t.' o. ~--tt-t
·t-t -tt -tt -t ~c| ·t¬-t·t| ·-tt¬t ·tt-t c-tt -c|-t
--tt-t -tt-t o ~-t ·t-t-t --tt-t -t¬ o ·t-t| ~=-tt
o.
s -tt-t · -tt - -tt-|-t · -t|' ·t-|- ~ - -tt-t|-t-t| ·t ×
·tt-t o. ~t ·-t|-t ·t-t ·t|-t-t-tt -tt-t-tt·t|-t- o
·t-tt ~t··t ·t·t|-t -t. ·t--t--t ~t·-tt o.
20
-||-|--|·||
(78)
s -t -tu-t| - .-t|- ct .-tt -tt ·tt-t|·t -|-tt ·tt-t|-tt ··tt-t
-tt·-t -t·t-tt-tt ~t-t o ~-t -t-tt-tt -tt·-t-tt
·-tt¬|-t ·t-| ·tt-t o. |=|--t ~-t-·t-t'-tt ~t-t
·t-t·t-tt·t| ·t--tt -t¬-t| c·t!)
s -tt·t| |-t-t| -t-tu)-tt ~-t|-t-tt ·.t-t-tt ·t×-tt
-t¬-t-tt ~- -t·-t|-t ·t-|-tt- -tt- -t·t-t| -tt¬-|-t|
---tt-t| ~t·t-tt-t| ·t-tt-| --|, ·t-t ·tt·t·t|-t|
·t·t-·tt-tt -t--t -t|·=¬·tt -t¬|.
s -t-tt-t~-tt -t·tt--tt-tt -t--t|-tt -tt·t-tt·t| -t-tt-t-t|
·-tt c·t-t-- o ·t -tt ·t-tt -t -tu-tt ~-t - c-|-tt ~
--tt o.
s ~ - -t÷·t ·t|<|-t|-tt-t--t -tt·tt -t| -|-t·t-tt -tt -ttu-t
-t. ·t-tt |× -t-t- -t¬ ·tt ·ttu-tt ·t|·tt =t-t·t·t-
·tu ·t-!)
s -t-tt -t·t ·t|<|-t|-tt-t--t -tt·|-tt c·- -t. ·t--tt-
~-t|·tt-t -t--t-t - -t|'-tt ·t .|-t-tt ·t-t -t| u×-tt ·t|
c-tt ·t·tt ·-tt ·tt-tt-tt -t-t. -t·t--tt c·tt.
s -t -t-tt --tt =|-ttu-t-tt ~ - -t ·tt-|-t ·-tt ·t|
·tt u-tt-tt-t| ~t-·t-t| -t ·t|~ ~t ·t =--t-t·tt
-tt-t-tt .t¬t ×-t-tt -tt·-tt o ~-t .-·tt¬ ·t·|
o.
s ·tt-t ·t·t|-tt ~t·-tt~ ·tt-t ~ t-tt ·tt ¬|-tt-tt ·t-t ·t
--tt o ·t·t| ~t ·tt·t ·tc·t-t-t --|·t ·tt ~ -tt¬-
·t·t' ~-t| ~- -t|·t·tt-t ··t|-t ·tt·t|- =-~ ·tt·-tt
-t·-t ··t|~ =-|-tt· --·tt ·tt·t|- ~-t ~t-t|
·t-·t-· ·tu o.
s -t|·-tt·t-tt -t·t -t·t|~ ·t--t- «·t| ~·tt -ttct.|-tt
·t-tt~-tt·| ·tt·t· ·tt-t-|·t~ -t-tt·-tt -t·|- -:-
·t.t--t--t ~-t : ·tt·t~t-t| -t-t| -t.t-t|.
s -t-t-ttc-t·t|c-t| ·t--t- -t|·-tt·t-tt -t·t «·t| ×-t
·t -tt. ~--ttct-tt·-tt ~-t- ·tt·t·t~ ·t·t-t|~-t
-ttt --tt c·tt.
s ·tt·tt-t| -tt-t·tt ·t-| ---tt ~-t- ~t·|-tt·t|~t ·t|t
c- -t--t|-t -t-t-t-tt -ttu -t·t-tt· ·tt-t c-tt-tt
·-t o. -t·t-tt·-t ·t~t -t-t-tt-t -tt-t o.
s ·-t|-t -tt-·t-tt :t-t|·t -t-t-t-t -t-t-tt-t -tt-t|-t
·t ~ o ~-t ·t -tt -t ·|-t ·t-t -tt ·t o . -t-t-t-t-|·t-t
-tt-t -tct-t·t ·t-t -t·tt-tt o.
s ·-t ·t--tt ·tt·t -t|= -t--t|·t -t-t -c|-t ·t|·t-tt
·tc--t·t ·t|·tt-tt -t- ~~-t·t|c ~-tt ct-tt·t| ·t-tt
-t|-t·t --·tt ·t|·tt~ ·t-t| ·t-·t-· ---tt-tt ~t-tc
·t--tt o.
s -tt·tt« -~·-tt-tt ·t-tt-tt -t--t ~t·tt-t-tt
-t-t·-tt· -t|-t -t ·|- -tt- ·|-t·t -t ·t -t·t|-t -t ·|--t|
-tct- ~ -tt- ·|-t·t-tt -t¬t -tt×-t o.
s ~t·tt-t-tt -tt-tt-tt-tt -tt-t-tt ·tt·t|- -tt·-t| ··t|
·t- -t·tt--tt- --| ·t-t -tt·-t-t| ·tt·t-|-tt ·t-
-t|·t|·t ·t|-t ·t|-t·t-t|-t -t-t-t·t| ---tt-tt ·t-tt
-- o .
s ·t ·t|-t -t . -t| ·t-t ~× -t| -t --t ·t<t-t ·-t ~t«-t-t
-·-t| ·t× --| o. ·tt·tt-t| ·t·-t|-t -t-t-tt--tt
·t--tt ·t.| ·u-t ·t-t| -t|-t-·t c··t ---tt-tt ·t-tt
·t- ~t-t·t c·tt.
s -tt-t-t-t--tt --|-tt-tt-t| ·-t-t ·t-t-t·tt -t-·t-ttu
-t¬| ·tt·t·t-t c·tt-t-t-tt ·t- ~-tt--t-tt- ~·tt
ct-tt·t| ·t·t-tt ·tt-·tt ---tt -t-·t-t| ·t·-t| -·tt~
c-¬·tt ·t-t-tt ·tt·t·t-t-tt ct·t ·-tt--tt, ~-tt ·t
·t·t·t ·t·| -tu.
s -tt-tt-t·--tt ·tt -t-tt -tt-t ~ - -tt-tt«~ -t ·-t <|-tt
·-t|·t -t-tt-t ·tt·t ·t·.|-t|-<-t --t --·tt -tc|-tt
·t·t-t- ·t-t ·t-·t-t| ·|·tt.
s -cc¸-tt ~t -t·.-t| +c-t| ·tt-|·t -ttc|-t-tt ·-|-tt-t
·tt-t| -t|t ·tu -t-t-t ×-tt -tt-t-tt .t¬t c-t.-tt
c·tt . c-t -ttc|-t-tt -t-t -tt ~-t- -t ·| ~t =
·t·t--t~-t ·t---t| ¸c-t| c~-t-t| -t¬t~ «·t·t
-tu·.-tt ·t -.|-t-tt ·t| -t|-t¬·tt -tt c|-tt ··t -t ---tt
.t¬t c-t. o.
s -tt-t·t·tt· -tt·-t ·tt·tt-tt -tt-t·t| -t-t·|·-t|-tt
·t|-t--tt -tt-t ·t·t| ¸c --t·-tt ·t-t --t-t-ttu-t
-t·tt-t| o. -tt-t-tt -tt-t-tt -t·t| ~ ~n·t-t ·t-t|·tt
·t-t-t o.
s ·tt-t-t ct··t|.-t-tt +¸-t| ~-t -t·t ~--t-t| -tt¬-|
~ ·t|-t ·t ·-t- -t ¬t «-t·t| ~-ttu c·t|, ·t ·-tt--tt·
+c ·|-t·t «-t| -c| c·t|.
s -tt-t-t·t| |-tct-t·.)-tt ·t··t -tt-·t| -tt-t--tt·-tt
··t·t·t| ·t|·t -t--t -t|t ·tu ×-t o ~-t -·-t
-t--t ·t-t -t|t ·tu ×-t o. ~t -tt-·t|~ -tt¬
tt--, ~-·-t --tt-t, ·t·t|-tt ·tt.|-t ·tc|·t ~-t-
·t|-t --tt-t-t-t ·t-t ··t·t·t| -t|t ·tu -t-t-t ·tt-t|
·t|-t·t--t o.
»É~÷à ©¥Éù 2008 21
(78)
+ɶÉ֩ɱɩÉÉÅoÉÒ +É»ÉÉùÉ©É ¥É{Éà±ÉÉ "»ÉÅlÉ' ¥ÉÉ¥ÉlÉà
+{«É »ÉÅlÉÉà ©ÉÖÅNÉÉ Hà©É Uà? ¶ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒH Uà +à©É{Éà?
- NÉÒùÒ¶É »ÉÖÅhÒ«ÉÉ
±ÉÉ-t -ttu.-tt¬|, ·tt-t--t -t-tt··t| -tt·|,
c·t|-tt-·tt-| ~-t--t-t-tt -t=-tt, -tt-t| ·t.| ~-t ·t=·
-t··tt ·tt--t --| -tt-t-tt «·-t-tt ·t·t-t -t|-· ·tt-t|-t
-t|-t~-tt-t ·t-t-t -c-tt·tt ·t-tt·tt-| ~t·t-t-t-tt·t| -t-t-t
~t·tt-t-t-tt ~t·t-t-tt -t--¬-tt·t| -tt·t-tt -t--tt ·to|
-c·-t-t-t ·t×-tt-tt -t·-t ·tt-t-tt -t -tt·t-t -tt¬-t
~-t|·t- ~-t ·|·t·t-tt -t·t·ct -t|-·t ··t|·t|-tt -t¬·tt
~t·tt-t-t -t|-< ·t-t· ~-t-t·-t|-tt ~t-t·t =t.| -t|---tt.
·t×~ ·-t-t -t ~-t·t-tt· ~-t -t ~-t·t -t ·t ·tt¬·tt ·tt ·=t ·
·tu, -tt--|-·t·tt~t -t·t -ot. ~-tt -t--t ·t--t- ~-t
·t×-t --t·t -·t|-tt-t -t-·tt-t ·t-t ·t-t.
~t ~t·t-t-tt -tt-t| -c-t| -t·| ~-t -c-tt·t| ·tt·t|-
·t-t -t|~t , -t·t|-t|·t|~t ·t -t ~ ·t-t -tt -tt-t -tt-t·tt
-tt-·t·t·tt ~-t ·t·t|-tt-t| ·t·tt·t --| ·t--t- ·t-tt
·t·t=t·t --| ·tt-t| c-|-·tt ·t× ·t-t-t -tt-t-t| ×6~
·t-t ~ -tt¬-t-tt -tt·t-tt ~-tt-t·t- ·t··tt-t ·t|-tt --|
·t.··t, ·tt-t| ·t-t··t·t| ~-t -t|··t-t ·tt-t|·t ·t·tt·t --|
-tt--t -t-t-ttc| ---t| ×u~. × ~t-t| ·t·tt·t ·tt-t ·tt
~t·t-t-tt -.-tt-t -t-t-tt-t ~-t ·t·|·tt-t -t¬| ·t- ~-t|
·t-t ~ ·t÷-t·tt~t o. -t--t - ~t·t-t-tt ~·t~·t
·t··tt-tt -tt-t -t·tt·t| -c o. ~-tt·t| -tt.t-tt-t-tt -tt-t
-t-t-tt-t ~-t ·t·|·tt- ·t-t-tt - -tu -t-ttc|·t ·t-t-t|~t
·tt·t ·t -¬t-t -tt o . ·t -t-t| ·tt·t ·tt -t|·t ·. ·t-tt -tt
-tt-t-tt-| -t-t--tt -t-tt ·t-t -tt·tt-t-tt o.
·t=· ·--tt, -t·tt ~-t .t·t| ·tc--tt ~t·tt-t-t-tt
·tt·t-t ·tt·t-tt -tt.-t -tt-t-tt -tt-t-tt -·-tt ~-t-t-tt-t
-t--t ·t -tt-t ~t ·tt·t-t·t| ·- -tt-t o ~-t ·t-t-t -·|
·t-|- ~t¬·t o. ~t·tt-t-t-tt ct·|-·t-t| ·tt·=t· ~-t
·t ·tt --tt- ---tt-tt¬t ·tt-t ~t·tt-t-t ~t·t-t-tt ·t -tt-t-t ~
=-|-tt· -tt·tt-t|. ·tt-t|- -tt-t-t|-t t·t ·tct-tt·-tt ~-t
-t - -t ~·t-tt-t ---tt -t·-t ~ ·t --t÷·t|~t ·tt-t -t-t· ·t--t|
-t-t-ttc| ---tt -tt. -tt-t --| o, ~ -.-t| ct·-tt··t·
-tt-t·t o!
~t ··t|·t| ·t~-tt-tt ·t-t ·tt-tt =t¬t o. -t|-tt-
.·t-t-tt¬t, -t-t-tt -t··tt, -tt-t| ·t.|, ct·t-tt --t·¬
-t-t - -t·t × ·tt -t| ·tt·t ~ -tt-·t|-t ·t×-tt ct·t
~t·tt ~t·t -t ·-t -tt. × ·tu ×-t o ~-t -tt·t · -| ×-t
o. ·t-t-tt ·t·-tt-t| ~t·t-t| -t-t| ·t-t ~ ·t-t¬ o.
~-t-tt-t|~t-t| -t|-t--t<| ·t- ~t -t·t ~.-t -t·t o-ttu
-t-t o - × ·t× ~·-tt- -tc| ×-t ~-t ·tt-t|- ·t ··tt~t
- ~t·t-tt-tt -t-t·tt ·t-t-tt -tt¬-t-t ·t·-t- ·ttot -tc|
-t ·tt ~t-tt -c-tt·tt -tct-t× ~-t -tt-tt~t at-t ·t-t-t
·tt·t-t ~-t c·-tt~t ·t·t| -c·t.
·-tt-t| ~t-t·-tt -tt-t-tt -t~-t ·tt·t ·t -t.|, ~-
-t-tt.|'-tt c-·t- o, ·t-t ~t-tt·t| -t·t ·t-tt~ ·tt·t·t|
-tu-t ·tt-t··t|--tt, ~·tt~t-t-t -- o. ·t·tt--tt -c-tt
·t-·tt ·-tt-t --|-t -t-t-tt ·tt--t ---tt ~t -tt-tt~t-t
~ -t-t-tt -c -t × u~ ~-t =¬=¬t·| ·ttu-t «-t-t × u~ .
·t-·t ·t-t-t ·t-tt~-tt -ttc ~-t·t-t o.·tt -t·t|. ~t
-tt·t ·tt-tt--t ·t× ~-t·t-t ·t-t~·t| -t·t| ~-t -tt·t|-
·t·t-t| ·tt··t|, ttt-t·tt··t| - ~t·-tt·-t|- -t--tt·t- -tt.t
-tt-t-tt -tt-t -t -tt·t·| -t-t-tt - ~-t-t -tt-tt~t ·tt·t
×-t o ·-tt- ct·-tt··t· -tt-t o. ~·t|-t-|~t ~-t
-t~-t·tt ~-t-tt-t|~t ct-tt·t| ·t-t ~ -tt-t-t ·t-t-tt -t·tt
-t·t-t|-t ·t-t-tt -tt-t -tc-t·t -t-t--t| -t=·t-tt -t¬-t|
·t ·t-t|, ~-t|-t, -t-t-tt ~-t ~ -tt -- -tt --t ·t - ·t|-tt·t|
-tt ~-t× -- o . c·t-t ·t --t ·t - ·t|-tt --tt~ =-·tt ct -tt-t|
--tt·t- -t-tt~t ·t-t ·t·t| -c o.
~t·t-tt -tt ·t·tt -tt¬-t -tt ·tt ·t-t, -t - - ¬-tt
·tt-tt·t-t-t| ·tt-t, ~t·t-tt-tt -tt·t| -·tt-t - ·t-t-t|
c·-tt ·tt-t. -tt-tt~t-tt -t ~·tt -t--t ~·t·t-t-tt ·tt-t,
-tt-tt~t-tt -tt-·t·t·tt, -t--t-tt~t-t| ·ttt-ttt·t| ·t·tt
-tt.t¬t, ·-tt·-tt-t ·t-|-tt-, ·-tt-t|-tt-t-t-t ·t·t·t-t,
÷tot--tt-| -t-t--tt -|··tt~t, ·t-t·t·t·t-tt-t| -t--|·t|~t
-t~-t~ ·t-tt-tt-·t·tt-tt ~t-t·t| -c o.
·-tt ·t·t| ·t×-t ·tt·tt-t c|·t ×·t-tt·t -t·t| ·-tt
·t·t| ·t-t| ~t·t c·t··t| -t·t|.
·t--t- ~t-t| -t u·t-t ·tt-t|- -t -t|-t ·tt ··ttc-t ~t·t-t
×u~ -tc| ~-t ~-t|·t|-tt ~-t~t ~-tt ~t·t-tt-t|
c×-t ~-- ~-t|-t ~-t ·t-t-t ~.¬- -tt-t --t~ --|-t
·t-tt ·t-t-t|- ~-t ·tt-tt«- c·t-tt-t ---tt ×u~.
~ ·t|-tt-t ·t× ~-t -tt-t·t| ct-t ·t-tt ·tt-tt ·t·tt~
~t-t| -tt-t·tt ·t·-t ·tt·tt-tt ~-t|·tt-tt c--tt--tt ×u~,
·t-t ·t~t -t-tt --t -c o ·t ·t-t ·t-t×·t -t·t|.
-||-|--|·|| ··
·| ·|| NÉÖ ±ÉÉ¥É §Éà eÉ
HÉ«ÉÉÇ ±É«É & 2-»ÉÒ/1, +»©ÉÒlÉÉ ©ÉÉà NÉùÉ, qnÉ WNÉqÅ ¥ÉÉ ©ÉÉNÉÇ ,
¶Éà ùà -~ÉÅ X¥É HÉà ±ÉÉà {ÉÒ, +Å yÉà ùÒ (~ÉÖ ´ÉÇ ), ©ÉÖ Å ¥É<-400 093.
£Éà {É & 28 38 88 91
-||-|--|·||' ~¸·|-|| .-|--| -|-|u·|| ·|-|. ·|·| -·|-|-||·. -||·||- -|·|-|·|
¬tt-st|·t -t--aºttø -ttt|
-||-|-||-| -|·-| -|·|| - -|~-|·| -|·-|
-t|tt·t ~·|÷|<| -||-|-|-| -|-|·| ---|| -||-|·|.
·|-||-|-| -||-|·-| - ~-||-| -||-| -|·|| -||-|·|| ~|-|-|| -|~-|·| -||. c|·|-|-| c|u-| ·-||-| -|- -|-||
--|| --·||«.
-|c|-|·. ~·|÷|»| -||-|-|-| ·|-||·|| ×·.|-|| ~-| ~·||-|' ~-|| ~-||·. ·|-|-||~| -|- -|·|| -||·-||
-||. o- +ccc-|| ·||-|·|| ··-|| -c| o, ~-|| -|-|-||-|·-|--| +cc~-| ~ ~-|-|| t-|-| -|c|-|·.
-||·||-|·|-||-|| -~ ·|-|| c·||, -|-·| ~-|| -|- -|u -|-|-||c| -|| ·|-||-|| -|--| ·cc·-|| ·|·-||-|c
~|--||-|| c·||. ·cc:-|| -||·|| ~|-|·. -|c|-|·.-|| -|·||-|·¬ ~·|÷|<| -||-|-|-| -|-|·|-| ×·.|-||
-||-|·|| -|-|·|' ·|-|- -|~- --|| c·|| ~-| ~~ -|·|-|| ~| ×·|-|| -|-|·| ---||-|| -||-·|-|--|| -|c|-|·.
-|c-| -|·-| o ~-|| -||.| -||.| ×c-|·|| -|c|-|·. ·|--|- -|·|-||-|-|·|| ~-| ·|·||- -||·-|-|| a|-| --|
c·||.
o--| ·cc»-|| ~·|·|---| ~·||-|·|-|-|| -||-|·|-||- -|-|| --|-| ~ t-|-| ·|-|÷·| -||-|··|| ·|-||·||
·|-|-| -|--||-|| ~|--|| o, ~ -||·||-|·| -|~- ·||-| ·|-|| -|c ×-||u -c| o. ·--||-||-| -|c|-|·.-|| ~
-||·| ~-|~|·|-|-| -|-×·| -||-| o.
-tett·t, ¬-t-t -tt--t u e ¬t·t-tt -t-t--t etn -t«-t-t -t«·t --t-|-t -t-t|¬ -t-t·t·t|·t vt-t-t| -tt·t|
-o u ¬-t ¬t·t -t«-t-t-tt -t·t-t, -t-tn ¬-t -trn -t-tt ·t--tt- ·t·tt ut.
~-| ~|-|-| ~| -||-|·-|·|| -|-| -||-|·|| --|~ o|~ - -|~-|·|-|| ~-|·||-| -|c-|| ~-| ~·|÷|<|-||·|| -|÷·| --|
-|t||-||- -|c -|~-|·|-| c« -|·| ·|-|·||·||-| ~-| -|·| .--|·| -|·-| -|-||-|-|| -||. -|c-||-|| -|c-|| ·|- ~·|÷|<|
-||-|-|-| -|-|·| --|-| -|~-|·|-| ~ -|·| -|-| -|c-|| -|·-|-| ··||-|--||-| ~-||-|·||«. ¬t·t -tt-tt-tt -te|, ·tst
et-t-tt -tt-tt ut. ¬ -tt-t -tt ¬t« etst -t·t| mst-t1
-|c-|| ~-|-|-|| ~|·|| ·||·| ~-| o|~ -|-|u-|| -|·|·|| -|~-|·|·|-|| -||-|--|·||~|...
-t·t-tt et-tt| ttte, -t-tt-t ºt:t ¬-t tt-t« -tt-t-tt
+©Éà A~Éù{ÉÉ ¡É»lÉÉ´É{ÉÖÅ »É©ÉoÉÇ{É HùÒ+à UÒ+à.
t-t -tt-t -tt-t -te| rt-t -t-t-
v.
-.
a.
x.
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
+É +É´Éàq{É~ÉmÉ{ÉÒ ]àùÉàKÉ HhÉ´ÉÒ ¶ÉG«É, lÉà÷±ÉÒ ´ÉyÉÖ »É¾Ò+Éà
(+ÉNɳ-~ÉÉU³) ±É<{Éà HÉ«ÉÉDZɫÉ{ÉÉ »Éù{ÉÉ©Éà ´É¾à±ÉÒ lÉHà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~ÉÉà
~c|·|| -|-||
From:
´ÉÒ´ÉàH~ÉÅoÉÒ
C/o. Gulab Bheda
2-C/1, Asmita Mogra,
Dutta Jagdamba Marg,
Sher-E-Punjab Colony,
Andheri (East),
Mumbai-400 093
TO
PRINTED BOOK
SÉ©ÉHÉùÉà
«Éà H¾É{ÉÒ ¾ä qÒ«Éà HÒ +Éäù lÉÖ£É{É HÒ
"NÉ--t--tt ¬-t: t|-tt -·tt-·t -t¬t-tt -t·t|' ~| -|·||¬ o ~- ~-||-| ~·|-||--|| ·||. +¸-||
·|-.--|--|| -||× -||-|| -|--|.
-tt-tt -t-tt-tt- -tt- |·~ -||·| -|÷·|| ·-|| .-|.-|| c·|| ·|) ~|¬·|÷·|| -|| ~-||-|| -|--||-|| -|u
-||- -|·||. -|-·||-| -||· -|· ·-||- ~|¬·|÷·|| ·||-||·| c|~- ·|u ·|-|| -||¬·|-| c-|·|-| .-||- o |-|o|
·|t ×-||·||-| -|·-| -|·||~ -|·|·-|-||-|| ·||=|-|-||·|| ·||·|¬·|| -||~ --| .-||-|| c·|| ·|-|| u·||c|·|'
-|-|-||-|| o) ~-| ~|-|¬....
-||·||«-|| -|·|--||·|| ~|¬·|÷·||-|| (·.| ·||·|| -|--|- -|-|·| .-|- ·|·-|-||·| ~·|· ·-||·| .-|- -|·
o. |~-| ·|·|| ~) -|-| ·|-|| -|-·||· c|-| - ·||=|-|, ~| ·-||·| ÷-||--| ·|·|·| ·|u ~ -|·|| -|-|- -|-|-
-|-|-....
« -||, ~| -|u ·||-||- - ·||·|·|-||- -||-||-||-||-|| ·|-||-||- -|·||, -|-| ~-||-| ~·|-||--|| ·|-||-||-
o, ~ ~-| -|-| -c o - ~-|-|-| ·|÷·||-||t|-|| ~- -|-||·|| ~-||« -|- ~-||-|| «·-|-|| -||-| -|·-||
c·||. [»É©ÉÉSÉÉù ~ÉÖùÉ]
-|·||--|| ·|·||-|·|-|| ~|-|-| -|-|| --| -|÷-|| o|~ - ·-|| ·|·||-|| ~|·| -|·| c·|| ·| ·|÷·||-||t
-|-||·-||-|| -||-|·|·-|| +~c-·cc -|-·||' -|-|·|u -|-|| c·||.
~c| ~- -|·||-|-|| ·|·-| ·|u ·|- ~|-|| ~|-|| ·|-||-||-| =-||-|-||·|| × ~·|-||-|-|| =-||-|| -|·|·||
c|-| ·|| ·|-| ·|-||-|-|-|| --||-||-| --|c -|-|-|| - -||·||«-|| --||!
""¶ÉÖÅ lÉ©Éà +à©É H¾à´ÉÉ ©ÉÉÅNÉÉà UÉà Hà +É ¥ÉÒW ´ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ
]Ée ¢÷ HùlÉÖÅH{Éà ANÉÒ {ÉÒH³à Uà?''
""¾É, ´ÉÉ´ÉÒ{Éà lÉùlÉ W HÖqÒ ~ÉeXà.''

÷Äà{É{ÉÉ e¥¥ÉÉ©ÉÉÅ ©É¾Ò±ÉÉ+Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ B©Éù H¾Ò ù¾Ò
¾lÉÒ. ~ÉSÉÉ»É ´É¶ÉÇ {ÉÒ ©É¾Ò±ÉÉ+à HÂÖ Å , ""©É{Éà NÉ< ~ÉÅ qù©ÉÒ+à
30©ÉÖÅ ¥ÉàcÖÅ.''
""¾ÖÅ 20{ÉÒ oÉ<'' 30´ÉɳÒ+à HÂÖÅ.
""©É{Éà 15©ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ oÉ´ÉÉ©ÉÉÅ Uà. »ÉNÉÉ<{Éà ¾Y PÉiÉÒ´ÉÉù
Uà.'' 25´ÉÉ³Ò ¥ÉÉà±ÉÒ.
A~Éù{ÉÒ ¥ÉoÉÇ©ÉÉÅoÉÒ +àH «ÉÖ´ÉÉ{É {ÉÒSÉà HÖqÒ ~ÉeëÉÉà. ""+±«ÉÉ
©É¾Ò±ÉÉ+Éà{ÉÉ e¥¥ÉÉ©ÉÉÅ lÉÖÅ G«ÉÉÅoÉÒ HÖqÒ ~ÉeëÉÉà?''
""©É{Éà ¶ÉÖÅ LÉ¥Éù! ©ÉÉùÉà lÉÉà ¾©ÉiÉÉÅ W W{©É oÉ«ÉÉà.''

""©ÉÉ£ HùXà »Éɾà¥É, ¾ÖÅ §ÉֱɩÉÉÅ HÉè±ÉàW{Éà ¥Éq±Éà lÉ©ÉÉùÉ
~ÉÉNɱÉLÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ qÉLÉ±É oÉ< NÉ«ÉÉà UÖÅ, ~ÉiÉ ±ÉÉNÉà Uà Hà ¥Éà©ÉÉÅ
LÉÉ»É HÉà< lɣɴÉlÉ {ÉoÉÒ.''
""lɣɴÉlÉ Hà©É {ÉoÉÒ?'' eÉèG÷ù HÂÖÅ, ""+¾ÓoÉÒ lÉÉà lÉ©Éà
»ÉÉX-»ÉÉùÉ oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ W ¥É¾Éù W< ¶ÉHÉà UÉà. HÉè±ÉàW
©ÉÉ÷à +à´ÉÖÅ oÉÉàeÖÅ Uà!''

ùÉàW ¥ÉÉù©ÉÉÅ WlÉÉ ~ÉlÉÒ{ÉÒ +ÉqlÉ UÉàeÉ´É´ÉÉ +àH ´ÉLÉlÉ
~Él{ÉÒ ~ÉiÉ lÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà ~ɾÉáSÉÒ NÉ<.
+àH W PÉÖÅ÷ §ÉùlÉÉÅ +à ¥ÉÉà±ÉÒ AcÒ, ""+ùàùà +É÷±ÉÖÅ ¥ÉyÉÖÅ
He´ÉÖÅ ~ÉÒiÉÖÅ lÉ©Éà Hà©É ~ÉÒ ¶ÉHlÉÉ ¾¶ÉÉà!''
""lÉÖÅ lÉÉà +à©É W ©ÉÉ{ÉlÉÒ'lÉÒ{Éà Hà ¾ÖÅ +¾Ó ùÉàW W±É»ÉÉ
Hù´ÉÉ +É´ÉÖÅ UÖÅ?''

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->