Hassan Al-Banna

Dasar
Pegangan 8eorang Muslim

Siri Tarbiyyah
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

2
Allah swt berfirman:

Maksudnya:
"Mereka yang menyampaikah risalah Allah, mereka takut kepadaNya dan tidak merasa
takut kepada seorangpun yang lain dari Allah, dan cukuplah Allah sebagai Pembuat
Perhitungan".
(Surah Al-Ahzab: ayat: 3')
Ciri-Ciri Asasi

Pembentukan ummah, pendidikan bangsa, pencapaian cita-cita dan
pendokongan prinsip memerlukan supaya keseluruhan umat atau paling kurang satu
kelompok yang memperjuangkannya mempunyai:

* Kekuatan jiwa yang besar yang dijelmakan di dalam keinginan yang kuat, tidak
diresapi oleh sebarang kelemahan.

* Kesetiaan yang tetap berkekalan, tidak dijangkiti oleh sebarang warna atau tipudaya.

* Pengorbanan suci yang tidak dapat dihalang oleh sifat tamak dan bakhil.

* Mengetahui prinsip, beriman dengannya dan dapat menilai kedudukannya sehingga
dapat mengawal dari sebarang kesalahan, penyelewengan atau tertipu oleh perkara
lain. (Majmu'ah Rasaail - Ke arah mana kita menyeru manusia: 45)
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

3
PENDAHULUAN

Sesungguhnya amal Islam ini sentiasa berhajat kepada titik permulaan yang
selamat. Sekalipun jalannya panjang tetapi ia akan sentiasa berkembang subur. Al-Iman
Hassan Al-Banna telah memilih asas pembinaan yang bermula dari pembinaan
individu, keluarga dan masyarakat muslim yang tidak syak lagi akan membuahkan
Daulah Islamiah.

Di antara tanda permulaan yang baik ialah tidak mengalpakan pengambilan
sepenuhnya terhadap sebab. Kemudian bertawakkal kepada pencipta sebab (Allah)
pada setiap perkara, sebelum dan selepasnya. Firman Allah swt:

¸ _ · ¸ ` ,` - _ · ` · ,` ` , ¸` ' ` ¸ · ` · ' ` ,` , - ¸ . ,` . _ , · ` ¸ · ¸ , _ · ` · ,` ` , ¸` ' ` ¸ · '
¸ ` , , ` · , ,` , - _ ¸ · · , _ ,` · ¸ = ·` , , 109 ,

Maksudnya:
"Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar taqwa kepada
Allah dan keredhaanNya itu yang baik, atau orang-orang yang mendirikan
bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersamanya ke
dalam neraka Jahannam".
(At-Taubah: 109)

Permulaan yang baik mestilah dapat menggariskan objektif dan menentukan
ciri-ciri keperibadian Islam yang diperlukan oleh amal Islami pada hari ini. Untuk
tujuan itu Risalah Taalim yang lengkap ini memaparkan pembicaraan sekitar Rukun
Baiah dan kewajipan yang diperlukan oleh sebuah jamaah untuk merealisasikan sasaran
di atas marhalah tersebut. Kesemuanya itu telah dilingkungi oleh asas-asas kefahaman
yang mendisiplinkan akhlak dan membatas hubungan tanpa sebarang kecuaian,
melampau, keserabutan dan kebekuan terhadap sunnah-sunnah alam.

Pembicaraan tentang Risalah Taalim dan kandungannya yang menjelaskan jalan
dakwah dan menerangkan petunjuk-petunjuk di masa akan datang telah meletakkan
tapak kaki muslim dipermulaan jalan untuk menuju ke matlamatnya, iaitu menegakkan
kalimah Allah yang paling tinggi di alam ini.

Pembicaraannya juga meneropong ke setiap penjuru dan ia bukan merupakan
syarahan yang berbentuk tradisi. Bolehlah dikatakan sebagai bacaan bentuk baru
kepada Risalah Taalim. Sebabnya ialah untuk membuat "syarah" kepada risalah ini
sebagai orang yang berkemampuan adalah sukar dan terdapat kelemahan.

Perkara yang menarik perhatian sesiapa yang meneliti Risalah ini ialah ibaratnya
yang halus, ringkas dan terfokus. Juga kejelasan Imam Al-Banna di dalam
pembicaraannya yang mengetuk fikiran, menembusi pintu hati, menyentuh perasaan
serta bersemadi di dalam jiwa, hati dan akal.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

4

Ustaz Umar Al-Tilmisani berbicara berkenaan diri Imam syahid Hasan Al-Banna
katanya: "Beliau seorang alim, seorang tokoh, genius dengan perasaan yang hidup lagi
bertenaga, kerohanian yang suci lagi bersih, memahami sepenuhnya penyakit umat dan
beliau telah menggariskan rawatan untuk penyakit tersebut. Kami telah biasa dengan
beliau, yang menulis sebagaimana apa yang dibicarakan tanpa memberat-beratkan atau
mengambil perhatian dengan membuat bab atau pembahagian. Jadi apakah yang
menyebabkan beliau dalam risalah ini mengambil cara lain yang tidak pernah dilakukan
sebelum ini".

Kemudian Al-ustaz 'Umar (Rahimahullah) menjelaskan sebabnya seraya berkata:
"Ini adalah kerana Risalah ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan peranan penting
yang beliau mahu lihat di dalam saf mukmin yang sejahtera".

Hasan Al-Banna membataskankan di dalam pembicaraan ini di sekitar fikrah
dan amal bagi Jemaah. Beliau telah mendapat taufik yang besar yang hanya diperolehi
oleh orang-orang yang seumpama dengannya yang tergolong dari para duat yang benar
lagi ikhlas. Maka Risalah Taalim ini terbit sebagai contoh yang unik dihadkan dengan
mendalam dan ditulis dengan penuh teliti tentang kefahaman, asas-asas tarbiyah dan
prinsip-prinsip Harakah bagi Jamaah Ikhwan Muslimin di dalam tempoh dakwah dan
perkembangan takwin seluruhnya. Kesemuanya itu di dalam penjelasan yang ringkas,
padat dan teliti, tidak melebihi 20 halaman kertas.

Al-Ustaz Al-Mursyid Umar Al-Tilmisani membuat komentar tentang risalah ini
dan selainnya:- "Setiap orang yang membaca Risalah Al-Imam Asy-syahid nescaya dia
akan merasa amat takjub. Bagaimana Allah swt mengilhamkan kepada da'ie yang ikhlas
bergerak ini, bagaimana Allah swt mengilhamkannya dapat meletakkan makna-makna
yang luas di dalam kalimah yang ringkas dan dalam gambaran yang amat jelas tanpa
kekaburan dan kesamaran. Risalah ini bermanfaat untuk menggerakkan cita-cita dan
pendorong kepada kerja yang bersifat produktiviti lagi bersungguh-sungguh. "

Kami telah membuat komentar terhadap Risalah ini dan mengemukakannya
agar dapat membantu dalam amal Islami kepada setiap orang yang diberi petunjuk oleh
Allah swt untuk berjihad demi memenagkan kebenaran ini.

Pemuda-pemuda kita yang suci dengan fitrahnya yang sejahtera telah cenderong
ke arah berpegang dengan pengajaran Islam dan begitu bersungguh-sungguh untuk
mengamalkannya di kalangan manusia secara berhalus lagi mantap dan menjauhkan
diri dari menimbulkan ketegangan dan perkelahian kosong. Oleh itu kita mesti
membantu dan menolong mereka. Maka kami telah tampil untuk membuat ulasan
kepada Risalah ini dan melakukan komentar terhadapnya yang bertepatan dengan
fahaman yang sahih pada anggapan kami. Mungkin terdapat kesilapan dalam usaha
kami ini kerana itu adalah tabiat setiap manusia.

Semoga amal yang tidak seberapa ini (kecil) dapat memberikan saham di dalam
penyebaran kesedaran Islam yang sahih, kefahaman Islam yang betul, membentangkan
jalan kepada tenaga pembantu Islam yang sentiasa hidup lagi terpancar-pancar dan
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

5
kebangkitan Islam yang penuh berkat. Semoga Allah swt memperkenankan harapan
kita ini.

_ ¸ ` , ´ - ' . ' ` , _ ' · , - ·`_ _ ` ·` · ¸ · _ _ , ¸` , _ ` ¸ · ¸ · ` , , _ · ` .¯ . ¸ ` ,` ` , ' _ ' ·` , · , ¸ ·
·` , · · , ¸ ¸ , ·` , · , ` .` · = ` · _ ` . , ¸ ` , _ ' . ¸ ` ·` · ` , ¯,` ' · ·` , ¸ , ` . ¯ ,
` ., ' , 88 ,

Maksudnya:
"Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) kebaikan sekadar yang terdaya, dan tidak
ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku
bertawakkal dan hanya kepadaNyalah aku kembali".
(Huud: 88)

Sesungguhnya bai'ah ini merupakan perjanjian antara hamba dan Tuhannya.
Seorang hamba menjual jiwa-raganya kepada Allah kerana memenuhi perjanjian itu,
dan Allah membelinya dengan membayar syurga yang luasnya langit dan bumi, yang
disediakan kepada setiap orang yang mengikat janji setia dengan Allah untuk
berdakwah dan bersabar menghadapi setiap cabaran.

Kepada setiap muslim yang mengetahui bahawa jalan ke syurga di kelilingi
dengan penuh dugaan, bahawa syurga Allah itu tinggi nilainya dan jalan ke neraka di
kelilingi dengan nafsu syahwat, maka kami paparkan ( ) sebagai kurungan untuk
tajuk buku ini ¸bekalan di atas jalan dakwah ini serta sebagai menara api yang akan
diambil petunjuk oleh sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya dan
memberi taufik kepada perkara yang disukai dan diredaiNya.

Dalam menyediakan risalah ini, kami telah merujuk kepada komentar-komentar
dan pembicaraan yang telah dibuat oleh ikhwah, sehingga buku ini keluar dengan
sebegitu rupa. Kami memohon agar ikhwah tidak jemu untuk terus membaca, mengkaji
dan beramal dengan tuntutannya. Kerana sesiapa yang memahaminya bererti dia telah
memahami dakwah Ikhwan Muslimin.

'Ustaz kita, Syeikh Abdul Mun'im Tu'ailib telah bermurah hati untuk membuat
murajaah kepada risalah ini, yang membuatkannya mempunyai nilai ilmiah yang lebih
besar. Semoga Allah memberi ganjaran kepadanya dan menerima usahanya ini.
Muraja'ah juga telah dilakukan oleh Al-Ustaz Mustafa Masyhur, serta beliau telah
menambah beberapa peringatan dan arahan yang baik serta berfaedah di dalam risalah
ini. Semoga Allah swt menerima daripada kita dan beliau terhadap usaha yang mulia
ini.

Muhammad Abdullah Al-Khatib
Cairo, Selasa 7 Syawal 1410 Hijrah
Bersamaan 1 Mei 1990 Masehi
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

6
Pengantar Pengarang

Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas imam para muttaqiin dan
pemimpin para mujahidin, Saidina Muhammad Nabi yang amanah, juga ke atas para
sahabatnya dan sesiapa yang mengikut mereka hingga ke hari Kiamat. Adapun
kemudian dari itu:-

Inilah risalahku kepada Ikhwan mujahidin dari kalangan Ikhwan Muslimin,
yang mengimani ketinggian dakwah mereka, kesucian fikrah mereka, dan dengan benar
mereka berazam untuk hidup dengannya dan mati demi memperjuangkannya. Kepada
mereka ini sahaja saya tujukan kalimah-kalimah yang rengkas ini. Kalimah-kalimah ini
bukanlah merupakan matapelajaran yang semata-mata dihafal, tetapi ia merupakan
arahan dan perlaksanaan. Saudara-saudara yang benar, marilah beramal. Allah swt
telah berfirman :

, · , ` · ¸ · , · · ,` , .` , · , · _ ¸ .,' · ,` , .,` ·` ,` , ` · ,` _ , ` , ´ · ` · ¸ ,
., ` · ` ,` ¯ , ` , ´ ·` ` , · , 105 ,

Maksudnya:
"Katakanlah: Beramallah kamu, sesungguhnya Allah, Rasulnya dan orang-orang
mukmin akan melihat amal kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang
Mengetahui perkara ghaib dan nyata. Maka (Allah) akan memberitahu kamu apa yang
telah kamu kerjakan".
(At-Taubah: 105)

' ,` · ` , ` ·,` · ` · , ` ` · ¸ ~ , . · . ' , · , ` , ¯` . , ` , ´ · · , ` ¸ · ` , ´ , ·` , · ¸`
., ` ` , ´ · , 153 ,

Maksudnya:
"Dan bahawa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti
jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya.
Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa".
(Al-An'aam: 153)

Manakala orang-orang selain dari golongan ini, telah ada untuk mereka itu
pelajaran-pelajaran, kuliah-kuliah, buku-buku, makalah-makalah, bentuk-bentuk zahir
dan urusan-urusan pejabat. "Dan tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia
menghadap kepadanya, maka berlumba-lumbalah kamu dalam membuat kebaikan".
"Dan kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik (syurga)".
Hasan Al-BannaSyarah Usul 20_________________________________________________________________________

7
DI SEKITAR USUL DUA PULUH

1. Kepentingan kefahaman yang sahih:

Mungkin juga ada faedahnya kami mulakan risalah ini dengan membentang
beberapa arahan ringkas sebagai pintu untuk menolong saudara pembaca.

Sesungguhnya matlamat Ikhwan ialah menegakkan Daulah dan Khilafah
Islamiyyah yang menegakkan agama yang diredhai Allah swt untuk manusia sejagat
sehingga hari Kiamat. Allah swt berfirman:

,` · , ` , · ` ,` · . - · ` · , ` ¸ · ¸ . ´ ,` , ' ¸, . ` - · , ` · ` , · ` · ¸,` . ¸
. - ` _, , · . , · · . ,¯ , ` , ´ , ` ¸ · , ` ,` , ` , , , 19 ,

Maksudnya:
"Sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah ialah Islam".
(Ali 'Imran: 19)

Firman Allah swt lagi:

· ·, ·` , , · -` ` , · , · ,`, · ¸ · ' · , ,, ¸ - ` ,` - , ` ·` , ·` , ` , ´` , · ` . ·` ,` -
, · -, =` , · ,` · , ` , · ` _ ' , ,` ` . ' , .` .' _ · _ , · · , ` ,` ` , ¯ · · ¸ ` _` ` ¸ ¯ ' ·
` , ´ ` . ¯ ' ·` , , ¸ ` , ` - , ` ,` ·` , ` - · ` , ´ , · ` ¸ · ,` , ¯ ¸, ¸ · , ·` , , ` ¸` · ` , ´ ·
` ` ' , ` , ´ , · ,` , · ¸ · . ` - · ¸ · ` , =` . ` ¸ · , · · ` , ` , ´ ` ., . _ , ¸ ` · ` , ´` , · ` .
` ,, - _ ` _, · · . , · ¸ , , ¸ . - ` · , 3 ,

Maksudnya:
"Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan Aku telah
cukupkan bagi kamu ni'matKu serta Aku telah meredhai Islam sebagai agama kamu".
(Al-Maaidah: 3)

¸, , - ` ¸ · · , -¯ ¸ · ,` · , ` ·` · ¸ ` , ` ¸ · , · · ` , ,` , · _ ` , ` ¸· , , 85 ,

Maksudnya:
"Sesiapa yang mengikut agama yang lain dari Islam, maka tidak diterima daripadanya,
dan pada hari Akhirat, dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi".
(Ali 'Imraan: 85)

Di dalam hadis sahih Rasulullah saw bersabda:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

8

Maksudnya:
"Demi jiwa Muhammad berada di dalam genggamanNya, tidak seorangpun dari umat
ini, samada Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentangku, kemudian dia mati dalam
keadaan tidak beriman dengan ajaran yang dibawa olehku, melainkan dia termasuk di
kalangan ahli neraka".
(Muslim: 1/134 No: 153)

Oleh itu, menjadi kemestian kepada kesempurnaan penegakan agama ini
dengan kefahaman Islam yang sahih dan syamil, kefahaman yang sejahtera lagi murni
sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah saw. Agama ini tidak mungkin akan tegak
dengan kefahaman yang kurang, menyeleweng atau salah.

Perkara yang memecahbelahkan umat Islam dan menjadikan mereka berpuak-
puak ialah perselisihan mereka dalam memahami Islam dan 'aqidahnya.

Kerana itu Al-Imam Al-Banna begitu menekankan tentang kefahaman yang
sahih dan menjadikanya sebagai rukun bai'ah yang pertama dan menggariskan di
bawahnya du puluh usul sebagai perisai yang menahannya dari kesalahan dan
penyelewengan.

Kalaulah kefahaman tidak menjadi salah satu dari rukun bai'ah, nescaya akan
timbullah di kalangan Ikhwan Muslimin madrasah-madrasah fikriah yang berbilang-
bilang, dan ia tidak akan menjadi jamaah yang satu. Tetapi sekarang setiap akh yang
'aamil (bekerja) dianggap sebagai pengawal yang amanah yang menjaga kefahaman ini
dari sebarang perubahan atau penyelewengan. Kerana memenuhi bai'ahnya dengan
Allah swt, beliau menjaga batas-batas Allah dalam setiap pergerakan, perkataan,
tulisannya dan lain-lain lagi.

Mungkin perkara pertama yang menarik perhatian di sini ialah Al-Imam Al-
Banna menganggapnya sebagai bai'ah (janji setia) di antara tentera dan qaid
(pemimpin). Kerana itu dalam baris pertama beliau menyebut: "Rukun-rukun bai'ah kita
ada sepuluh, saudara hendaklah memeliharanya", sebagaimana beliau menyebut dalam
rukun "taat" di bawah tajuk "tanfiz". Di atas perkara inilah saf Ikhwan Muslimin yang
pertama berbai'ah pada 5hb. Rabi'ul Awal 1359 hijrah. Mereka mengerti tanggungjawab
yang akan dipikul dan mempersiapkan diri untuk menunaikannya. Dari sini, tidak
dapat tidak, para duat Ikhwan Muslimin mesti membaca risalah ini (Risalah Ta'alim)
dari semasa ke semasa sehingga menjadi masak di dalam fikiran mereka tentang selok
belok bai'ah mereka dengan Allah swt itu.

Risalah ini pada asalnya ditujukan kepada barisan Ikhwan yang bekerja ('amilin)
yang keimanan mereka terhadap Islam dan persediaan mereka untuk beramal telah
sampai ke peringkat sanggup mengorbankan semua perkara demi mencapai matlamat.
Atau mengikut ungkapan Al-Imam as-syahid: "Yang mempunyai keazaman yang benar
untuk hidup dan mati demi perjuangan pada jalannya". Adapun orang yang masih
sedang menuju ke jalan ini dan masih belum sampai, untuknya ialah "kelas-kelas
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

9
pengajaran, ceramah-ceramah, buku-buku, makalah-makalah, bentuk-bentuk lahiriah
dan urusan-urusan pejabat". Firman Allah swt:

_ · · . ¸ ·, - ` · ` , ´ , . ' , ,`, ´ · ¸` , ' . ,` , - , ` · ,, ,` · ,` · · ,` - , ¸ ´ ,
` ,, · ¸ .` ¸ ¸ ¯ , 148 ,

Maksudnya:
"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia mengadap padanya, maka
berlumba-lumbalah kamu dalam membuat kebaikan".
(Al-Baqarah: 148)


2. Keperluan amal:

Sesungguhnya orang beriman dengan Islam dituntut untuk beramal dengannya
dan berusaha untuk merealisasikan matlamat-matlamatnya di alam nyata. Supaya
seseorang muslim beramal untuk Islam maka beliau mestilah memiliki kefahaman Islam
yang jelas. Dia juga mestilah memiliki niat yang ikhlas sehingga amalnya itu diterima
di sisi Allah swt. Umat Islam mestilah memiliki kesatuan dan jamaah untuk berkuasa
merealisasikan matlamat Islam di alam ini dengan bentuk yang paling baik. Ini adalah
berdasarkan dengan apa yang ditegaskan oleh kaedah Syariah ( ) :

Maksudnya:
"Perkara yang tidak sempurna wajib melainkan dengannya, maka ia adalah wajib".

Oleh kerana itu kita memerhati di sekitar Risalah Taalim ini bahawa maklumat-
maklumat ini sudah ada di dalam fikiran Al-Imam Al-Banna. Oleh kerana itu juga kita
melihat bahawa Risalah Taalim ini berusaha kearah mengumpulkan manusia bekerja
untuk Islam berdasarkan kefahaman kerana secara tabiienya ia adalah tuntutan Islam
dan runtunan keikhlasan.

Kami dapati dalam pengembaraan di sekitar Risalah Ta'alim ini, perkara-perkara
tadi telah tertanam di benak fikiran beliau ketika menulis Risalah Ta'alim. Beliau
mulakan dengan rukun "Faham" kerana amal Islami dan jamaah tidak mungkin dapat
dilaksanakan sebelum mempunyai kefahaman. Beliau begitu tekun berusaha agar
kefahaman Ikhwan Muslimin adalah kefahaman Islam yang murni, yang tidak
meninggalkan mana-mana aspek yang ada dalam Islam serta tidak membiarkan
perkara-perkara asing menyusup ke dalam kefahaman Islam tersebut. Dalam usul dua
puluh di bawah rukun faham, beliau cuba untuk membuka jalan ke arah amal islami
yang serius sehingga al-akh beramal berdasarkan hujjah yang nyata. Firman Allah swt:

` ¸ · ' · , · . -` ` , ¸ · ` ` ¸ · , ' ¸ · _ . , _ · · _ ¸ ,` ·` · ' ¸ , · · ¸ ·
¸ ¯ ,` ` , 108 ,
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

10

Maksudnya:
"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak
(kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah dan aku tidak
termasuk di kalangan orang-orang musyrik".
(Yusuf: 108)

Oleh kerana itulah dalam usul pertama dari usul dua puluh, beliau
menerangkan tentang kesyumulan Islam dari segenap aspek kehidupan dunia dan
akhirat: "Islam adalah satu sistem yang syamil dan merangkumi semua aspek
kehidupan. Islam adalah negara dan watan atau pemerintah dan umat, akhlak dan
kekuatan atau rahmat dan keadilan, kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan
kehakiman, material dan harta benda atau usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah atau
tentera dan fikrah, sebagaimana ia juga adalah 'aqidah yang benar dan ibadat yang sah".

Para pembaca kini mungkin tidak dapat merasai betapa asingnya kefahaman ini
di mata manusia pada ketika itu. Tulisan-tulisan Al-Maududi, Syed Qutb, Muhammad
Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi, Syed Sabiq dan lain-lain yang boleh membuka fikiran
manusia belum lagi wujud. Kami pemuda Ikhwan Muslimin menghadapi kesukaran
dalam berhadapan dengan orang-orang yang berpengetahuan agama pada masa itu.
Mereka menganggap kami membawa perkara bid'ah yang tidak ada kaitan dengan
Islam. Lalu kami bergiat dalam arena politik, ekonomi dan lain-lain urusan dunia, tidak
dalam perkara agama.

Jamaah-jamaah yang bekerja untuk Islam sebelum itu, telah tergelincir ke dalam
kefahaman sempit ini. Setiap mereka mengambil satu aspek dari aspek-aspek Islam,
menyeru manusia ke arahnya dan mempertahankannya. Seolah-olah itulah satu-
satunya Islam. Keadaan mereka samalah dengan kisah sekumpulan orang buta dengan
gajah: Diceritakan bahawa satu kumpulan orang buta ingin mengenali gajah. Salah
seorang dari mereka memegang kaki gajah seraya berkata: "Gajah itu seperti batang
pokok kayu". Orang yang memegang telinganya berkata: "Ia macam kipas". Orang yang
memegang ekornya berkata: "Ia macam tali". Lalu mereka saling bertengkar sehingga
datanglah seorang lelaki celik seraya berkata: "Wahai saudara-saudaraku,
sesungguhnya setiap yang kamu sebutkan itu ada pada gajah dan apa yang kamu tidak
sebut juga ada padanya". Semua anggota tersebut berada pada satu objek yang lengkap
melengkapi di antara satu sama lain. Setiap anggota berada di tempatnya dan bekerja
untuk kebaikan objek tersebut.

Begitulah keadaan manusia. Tetapi hari ini, setiap orang yang berakal
mengetahui dengan jelas kesyumulan Islam. Sehinggakan jamaah-jamaah Islam tadi dan
yang lahir dari jamaah-jamaah tersebut, perkembangan fikrah dan gambaran mereka
tentang Islam mula berdasarkan kepada pandangan kesyumulan yang baru ini.
AlhamduliLlah, kita melihat pendekatan fikrah di antara jamaah-jamaah Islam semakin
bertambah dari sehari ke sehari.

Selepas Al-Imam Al-Banna menjelaskan tentang kefahaman Islam yang syumul,
beliau pun menentukan sumber-sumber yang sepatutnya dipegang oleh muslim dalam
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

11
memahami agamanya untuk menutup jalan kepada setiap fikrah atau gambaran asing.
Dalam permulaan usul kedua beliau berkata: "Al-Quran Al-Karim dan Sunnah
Rasulullah saw menjadi rujukan setiap muslim dalam memahami hukum-hukum
Islam".


3. Garisan penyelewengan

Walau bagaimanapun, usul yang jelas dan diakui ini tidak dapat menghalang
setengah kumpulan dari menyeleweng samada kerana jahil atau mengikut hawa nafsu,
sedangkan mereka menyangka bahawa mereka mengikut Kitab Allah dan Sunnah
Rasulullah saw. Ini adalah kerana mereka mentakwil nas-nas Kitab Allah dan Sunnah
Rasulullah saw secara memberat-beratkan atau membabi buta sehingga menjadi sesuai
dengan kehendak hawa nafsu mereka. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pengikut,
sedangkan merekalah yang sepatutnya mengikut Al-Quran.

Amirul Mukminin 'Umar bin Al-Khattab r.a telah menyedari perkara ini ketika
beliau menulis surat kepada qari-qari Al-Quran di setiap negeri: "Ikutlah Al-Quran,
bukannya Al-Quran yang mengikut kamu. Sesungguhnya sesiapa yang diikut oleh Al-
Quran, Al-Quran akan menolak belakangnya sehingga jatuh ke dalam neraka, dan
sesiapa yang mengikut Al-Quran, Al-Quran akan memimpinnya masuk ke dalam
syurga Firdaus".

Lihatlah kepada pemimpin golongan Qadianiyyah. (Al-Qadianiyyah adalah
satu pergerakan yang lahir pada tahun 1900 dengan perancangan Inggeris yang
memerintah India pada ketika itu. Inggeris mengasaskan ajaran ini melalui Mirza
Ghulam Ahmad (1839-1908) yang dilahirkan di Qadiani, India dengan dua tujuan utama
iaitu:
-Memecahkan perpaduan umat Islam, melemahkan kekuatan mereka dan
menghancurkan prinsip dan aqidah mereka.
-Menguatkan kekuasaan Inggeris di negara-negara umat Islam yang dijajah, khasnya
India.

Di antara ajaran mereka ialah:
- Ghulam Ahmad ialah nabi Isa yang dijanjikan turun.
-Allah swt berpuasa, sembahyang, tidur, jaga, menulis, jatuh, tersalah dan bersetubuh.
(Maha Suci Allah swt)
-Al-Qadiani mengatakan bahawa tuhannya berbangsa Inggeris kerana beliau bercakap
dengannya dalam bahasa Inggeris.
-Nabi Muhammad saw bukannya penutup sekelian nabi, bahkan Allah swt mengutus
nabi mengikut keperluan dan Ghulam Ahmad adalah nabi yang paling afdhal.
-Malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Ghulam Ahmad dan memberi ilham
kepadanya seperti Al-Quran.
-Kitab mereka yang diturunkan bernama "Al-Kitab Al-Mubin", yang lain dari Al-Quran
Al-Karim.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

12
-Meyakini bahawa mereka adalah pembawa agama baru yang mempunyai syariat yang
tersendiri. Para pengikut Ghulam Ahmad pula adalah seperti para sahabat Rasulullah
saw.
-Meyakini bahawa "Qadian" adalah seperti Mekah dan Madinah, bahkan lebih afdhal
dari keduanya. Tanahnya adalah Tanah Haram, di situlah kiblat mereka dan tempat
menunaikan haji.
-Membatalkan kewajiban jihad dan mewajibkan taat membuta tuli kepada kerajaan
Inggeris, kerana mereka adalah ulil amri dengan nas Al-Quran.
-Orang Islam yang tidak memeluk Al-Qadianiah adalah kafir dan sesiapa yang
berkahwin atau mengahwinkan orang yang bukan dari golongan Al-Qadianiah adalah
kafir.
- Mengharuskan arak, dadah dan bahan-bahan yang memabukkan.
Pengikut-pengikut agama Al-Qadianiah sekarang banyak terdapat di India dan
Pakistan. Sebilangan kecil terdapat di Israel dan negara-negara Arab.) Ketika
dipengaruhi oleh nafsu dan tidak mahu dirinya hanya menjadi sekadar pengislah atau
mujaddid kepada Islam, lalu dia mendakwa sebagai nabi.

Apabila perbuatannya itu bertentangan dengan firman Allah swt:

¸ .` ¸ ¸ ´ , ` · . ¯ , ¸` , ` , - , · ¸,` _ ` ¸ ´ , ` , ´ - _ ` ¸ · ¸ - ' , ' `` -` · . ¯ ·
, · , 40 ,

Maksudnya:
"Bukanlah Muhammad itu bapa kepada salah seorang lelaki dari kalangan kamu, tetapi
dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi".
(Al-Ahzaab: 40)

Dia berkata: "Tidak semestinya cop ( ), berada di bahagian paling bawah dalam surat.
Kadang-kadang mungkin dicop di tengah atau di atas. Kalau begitu, tidak salah jika
saya menjadi nabi selepas Muhammad".

Dia mencari hadis-hadis sahih yang menegaskan bahawa nabi Muhammad adalah
penutup nabi-nabi, untuk ditakwilkan mengikut hawa-nafsunya. Dia menjadi sesat dan
menyesatkan ramai manusia yang jahil.

Lihatlah kata-kata pemimpin golongan Bahaaiyyah. (Al-Bahaaiyyah adalah
rentetan dari Al-Baabiyyah yang timbul pada tahun 1844 di bawah perlindungan
penjajah Russia, Pergerakan Budha Sedunia dan penjajah Inggeris dengan tujuan untuk
merosakkan 'aqidah umat Islam dan memecahkan kesatuan mereka. Ia diasaskan oleh
Al-Mizar Ali Muhammad Ridha Asy-Syiiraazi (1819-1849) dan mengisytiharkan bahawa
beliau adalah Al-Baab pada tahun 1844. Apabila beliau mati, beliau digantikan oleh Al-
Mirza Husin Ali yang bergelar Al-Bahaa'. Dari situlah dinamakan Al-Bahaaiyyah.
Di antara ajaran mereka ialah:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

13
- Al-Baab adalah pencipta segala sesuatu.
- Meyakini ajaran hulul dan ittihad.
- Meyakini tentang perpindahan roh dari satu tubuh ke tubuh yang lain dan makhluk
adalah kekal. Balasan baik dan siksa hanyalah secara roh sahaja yang menyerupai
khayalan.
- Kod 19 adalah suci. Dengan itu mereka menjadikan 19 bulan dalam setahun dan 19
hari dalam sebulan.
- Budha, Confosius, Brahma, Zaradash dan yang seperti mereka yang terdiri dari tokoh-
tokoh India, China dan Parsi adalah nabi.
- Bersetuju dengan pendapat orang Yahudi dan Kristian yang mengatakan bahawa Isa
telah disalib.
- Mentakwilkan Al-Quran dengan takwilan palsu agar menepati ajaran mereka.
- Mengengkari mukjizat para nabi, tidak percaya kepada hakikat malaikat dan jin.
Mereka juga tidak mempercayai kewujudan syurga dan neraka.
- Mengharamkan perempuan menutup aurat, menghalalkan nikah mut'ah, perempuan
dan harta adalah milik masyarakat secara perkongsian.
- Mengatakan bahawa agama Al-Baab membatalkan syariat nabi Muhammad saw.
- Mentakwilkan hari Qiamat dengan kemunculan Al-Baha'. Kiblat mereka ialah rumah
tempat kelahiran Al-Baab di Syiraz.
- Mengengkari bahawa nabi Muhammad saw adalah nabi terakhir dan mendakwa
bahawa wahyu masih berterusan dan mencipta kitab-kitab untuk menandingi Al-
Quran.
Penganut-penganut agama ini banyak kedapatan di Iran. Sebilangan kecil terdapat di
Iraq, Syria, Lubnan dan Palestin.)

Ketika dia bertentangan dengan ayat di atas, dia berkata: "Sesungguhnya Muhammad
adalah penutup nabi-nabi dan saya adalah penutup rasul-rasul Maka selesailah masalah
yang dihadapi olehnya dan para-pengikutnya dengan takwilan yang ganjil ini,
sedangkan semua orang mengetahui bahawa setiap rasul adalah nabi.

Saya kemukakan satu contoh lain apabila akal manusia mengambil takwil yang
memberat-beratkan, yang tidak sesuai sama sekali dengan kaedah-kaedah bahasa Arab
untuk menguatkan pendapat yang dipersetujuinya. Saya telah membaca sebuah kitab
yang ditulis oleh seorang yang mendakwa bahawa dia adalah ahli tasauf yang
menyebut firman Allah swt:

· ` ¸ · ¸` _ ' ¸ · · , . , ` ¸ · · ` · ` ·` , , · ` · ` - ' ` ·,' , ' ¸- ,` · ¸ · ¸ ` ·
` , ¸ , ¸ · · ` ¸ · ¸ .` ¸ , ., =, -` , , ` ,` , - · , ` , ,, ` , ' ¸` , , · ` , ` · , · · , , ¸ ` · ` · ` _
` ,, = · ' ¸ · ,` · , ` , = - ` ·` ·, · , , ¸` _ ' , . , ` ` ·' , ` , ¯ _ , . , 255 ,

Maksudnya:
"Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya?
(Al-Baqarah: 255)
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

14

Beliau mentafsirkan dengan ( ) iaitu sesiapa yang dapat menundukkan nafsu ini, akan
diberi syafaat di sisi Allah swt.
Beliau seterusnya menyebut sabda Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatNya, jika kamu tidak dapat melihatNya,
maka sesungguhnya Dia melihat kamu".
(Muslim: 1/36 No: 8)

Beliau mentafsirkannya: "Jika zat kamu telah fana', maka kamu akan dapat melihat
Allah swt". Semua takwil itu adalah untuk menguatkan pendapatnya walaupun
bertentangan dari kaedah bahasa Arab dan memberat-beratkan. (Ini bukanlah
menggambarkan tentang pendapat semua ahli tasauf. Ada juga pada sebahagian dari
mereka, kebaikan yang banyak)

Tidakkah saudara terfikir, bagaimana manusia boleh menjadi sesat, sedangkan
mereka menyangka bahawa mereka mengikut Kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw.
Itu adalah kerana mereka mentakwilkan nas secara memberat-beratkan dan membabi
buta sehingga menjadi selari dengan kehendak mereka, atau mendakwa bahawa Al-
Quran ada zahir dan batin.

Dari situ, Al-Imam as-syahid berkata dalam usul kedua selepas ungkapan yang
kami sebutkan tadi: "Al-Quran difahami mengikut kaedah-kaedah bahasa Arab tanpa
memberat-beratkan atau membabi buta. Sunnah pula difahami melalui perawi-perawi
hadis yang thiqah (dipercayai)". (Majmu'atur Rasaail: 390)

Ini adalah agar kefahaman muslim tentang agamanya jelas dan murni, tidak
berkeladak.

4. Beramal untuk menyatukan umat Islam

Jelas kepada kita bagaimana Al-Imam Hasan Al-Banna begitu tekun berusaha
untuk menyatukan kekuatan umat Islam bagi melaksanakan amal yang serius lagi
ikhlas demi mencapai matlamat-matlamat Islam dengan penuh hikmah dan
berdasarkan hujjah-hujjah yang jelas. Jelas juga kepada kita bagaimana beliau
memulakan dengan "faham" dan menerangkan dalam usul kedua bahawa mentakwil
nas Kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw secara memberat-beratkan atau membabi
buta mencemarkan kefahaman tersebut. Itu bertujuan agar umat Islam tidak terus
berpecah dan berselisih pendapat, yang meyebabkan mereka semakin bertambah lemah
dan mempersia-siakan tenaga yang dicurahkan oleh para pengislah.

Kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Banna cuba untuk menyatukan kefahaman
umat Islam. Beliau juga cuba untuk menutup pintu kepada sebarang penyelewengan
dalam kefahaman Islam yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

15
Di kalangan umat Islam ada orang yang melampau-lampau dalam masalah
syeikh-syeikh dan para wali. Mereka memberi penghormatan, membesarkan mereka,
menganggap mereka berkuasa sampai ke peringkat yang tidak dapat dicapai oleh orang
biasa, bahkan kadang-kadang mengalahkan kedudukan nabi-nabi. Mereka menerima
kata-kata dan perlakuan mereka seolah-seolah ia adalah syariat yang turun dari langit.
Mereka namakan para wali itu sebagai "Aqtaab" (Menurut istilah Tasauf, Qutb adalah
seorang wali yang menjadi tempat Allah swt melihat pada alam dalam setiap zaman.
Beliau juga dinamakan Al-Ghauth kerana orang-orang yang berada dalam kesempitan
meminta tolong darinya. Beliau dicipta di atas hati Muhammad saw. Beliau juga digelar
sebagai Qutb 'Alam, Qutb Aqtaab, Qutb Akbar, Qutb Irsyaad dan Qutb Madaar. Sila
rujuk Mu'jam Mustalahaat As-Suufiyyah karangan Dr. Abd. Mun'im Al-Jafni. ( )) dan
"Autaad" (Menurut istilah Tasauf, Autaad ialah empat orang wali yang kedudukan
mereka menjadi tempat asas kepada empat penjuru dunia iaitu timur, barat, utara dan
selatan. Dengan sebab merekalah Allah swt menjaga empat penjuru tadi kerana mereka
menjadi tempat yang dilihat oleh Allah swt. Sila rujuk Mu'jam Mustalahaat As-
Suufiyyah). Mereka telah mencemarkan kemurniaan Islam. Kebanyakan
penyelewengan yang berlaku di kalangan mereka adalah kerana tidak wujudnya
kaedah-kaedah yang jelas yang boleh mengawal dari penyelewengan dan kesesatan.

Untuk menolak penyelewengan yang seperti ini dan percubaan untuk
merawatnya, Al-Imam Al-Banna berkata dalam usul keenam: "Kata-kata setiap orang
boleh diterima dan ditolak kecuali kata-kata Rasulullah saw yang ma'sum". Orang yang
selain dari baginda samada wali, Aqtaab atau Autaad, semuanya adalah manusia biasa
yang tidak sunyi dari kesalahan. Mereka tidak mempunyai hak untuk membuat syariat,
samada menghalal atau mengharam. Mereka tidak boleh diikut nelainkan jika kata-kata
mereka bertepatan dengan Kitab Allah swt dan sunnah Rasulullah saw kerana kedua-
duanya adalah sumber tasyri'.

Kadang-kadang lahir penyelewengan kerana bersikap melampau dalam masalah
mimpi, lintasan hati, kasyaf, ilham dan seumpamanya dengan menganggapnya sebagai
dalil. Di sana ada orang yang menganggap bahawa mimpi syeikhnya adalah benar,
tidak boleh disangsikan lagi, seolah-olah itu adalah tasyri' baru. Ada juga orang yang
bercakap tentang "ilmu laduni" yang disebut dalam firman Allah swt tentang Khidr:

· ` ¸ · ` · - , · · ` ` ` ¸ · ` · ` · , ` · ` ¸ · · ` - _ ` · ` , ¯ · , 65 ,

Maksudnya:
"Dan Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami".
(Al-Kahfi: 65)

Mereka mengatakan bahawa itu adalah kata-kata yang keluar daripadanya
secara langsung dari Allah swt tanpa perlu membaca kitab atau belajar dari orang alim.
Mereka memandang bahawa ilmu ini adalah ilmu yang sebenar ( ) dan ilmu yang
datang secara belajar dari Kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw adalah ilmu peringkat
kedua. Kerana itulah kita dapati mereka mengatakan ulamak hadis mengambil ilmu
daripada orang-orang mati. Adapun mereka, ada di kalangan mereka yang berkata:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

16
"Hatiku membisikkan kepadaku dari Tuhanku". Alangkah banyaknya penyelewengan
yang timbul dari lintasan hati syeikh ini yang dianggap oleh pengikutnya sebagai
diturunkan oleh Tuhan.

Kerana itu, Al-Imam Al-Banna berkata dalam usul ketiga, selepas bercakap
tentang mujahadah diri dan kesannya kepada kesinaran hati: "Tetapi ilham, lintasan
hati, kasyaf dan mimpi bukanlah menjadi dalil kepada hukum-hukum syariat. Ia hanya
dapat diterima dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan nas-nas
syara'" (Majmu'atur Rasaail: 391).

Kadang-kadang timbul kesukaran dalam memahami Islam disebabkan oleh lafaz
yang tidak jelas di sisi orang yang mengguna atau mendengarnya, sedangkan lafaz
mengambil makna dari keadaan ia digunakan. Manusia boleh mengetahui makna lafaz
yang tertentu hasil dari beberapa penggunaan. Oleh itu kadang-kadang timbul
perbezaan dalam memahami lafaz tertentu disebabkan oleh perbezaan suasana dan
tempat. Perkataan "kearaban" ( ) contohnya, di Mesir ia hampir seerti dengan
perkataan "Islam". Tetapi di negeri Syam, ia seerti dengan sekularisma atau atheis.

Ini adalah disebabkan oleh perkataan ini banyak digunakan oleh segolongan
manusia yang berusaha untuk memusnahkan Islam. Perkatan "sufi" di sisi setengah
orang bermaksud mempercayai khurafat, keramat, bercakap tentang "wehdatul wujud"
(Fahaman yang mengatakan bahawa semua makhluk hakikatnya adalah Allah swt) dan
"hulul" (Hulul ialah penjelmaan Allah swt ke dalam diri para 'arifiin atau penjelmaan
Allah swt ke dalam hati mereka, lalu matair hikmat mengalir di dalamnya. Rujuk
Mu'jam Mustalahaat As-Suufiyyah). Sedangkan di sisi setengah yang lain bermaksud
kebersihan roh, kemurnian jiwa, zuhud dalam kehidupan yang fana' dan cinta kerana
Allah swt. Begitu juga dengan perkataan "salafiah" (Salafiah bermaksud kembali kepada
zaman salaf dalam memahami agama). Kita melihat jamaah-jamaah salafiah semasa
yang terdapat dalam negara kita, tidak dapat bersatu pendapat dan strategi. Tambahan
lagi terdapat perbezaan di antara mereka dengan golongan salaf yang pertama (Sila
rujuk kitab: m/s 65).

Al-Imam Al-Banna telah menyedari tentang bahayanya perkara ini dan
natijahnya yang menyebabkan tidak bersatu dalam memahami maksud perkataan yang
digunakan. Rentetan dari itu tidak bersatu dalam memahami Islam dan timbul
perselisihan pendapat serta persengketaan yang memecah belahkan saf yang membawa
merana.

Kerana itu kita dapati dalam usul keenam belas beliau berkata: "'Uruf (kebiasaan) yang
salah tidak dapat mengubah pengertian hakikat pada lafaz-lafaz syara', dan kita mesti
berhenti pada pengertian yang dimaksudkan itu sahaja. Kita juga mesti berwaspada
dari tertipu dengan perkataan-perkatan dalam semua lapangan dunia dan agama.
Penilaian adalah pada hakikat sesuatu, bukannya pada nama yang diberikan kepada
perkara itu" (Majmu'atur Rasaail: 393).

Mungkin contoh yang paling ketara dalam perselisishan yang terjadi disebabkan
oleh penipuan lafaz ialah gambar photografi yang diambil dengan kamera. Ramai orang
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

17
menyangka bahawa mengambil gambar tersebut adalah di antara perkara yang
termasuk di dalam larangan Rasulullah saw di dalam beberapa buah hadis (Sedangkan
larangan dalam hadis-hadis tersebut adalah terhadap gambar-gambar yang berbentuk
ukiran). Di antaranya ialah sabda Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat diazab pada hari Kiamat ialah orang-
orang yang membuat gambar".
(Muslim: 3/1670 No: 2109)

Oleh itu mereka tidak mahu bergambar, dan setengahnya pula enggan membuat
pasport kerana takut bergambar. Dia lebih suka memerap di dalam negeri, tidak mahu
keluar. Sebab terjadinya begini kerana kita biasa menggunakan perkataan gambar
dalam bidang ini. Padahal penggunaan perkataan tersebut adalah kurang teliti. Rakyat
negara-negara Teluk tidak lama dahulu dan sebahagian mereka sekarang pun masih
menggunakan perkataan ( ) (Perkataan ini bererti balikan. ini adalah kerana kamera
membalikkan gambar objek yang ada di hadapannya di atas kertas) sebagai ganti dari (
) dalam masalah gambar photografi. Mereka menamakan jurukamera sebagai ( )
(Sifat nama kepada pembalikan, iaitu jurukamera). Perkataan ini adalah jauh lebih teliti
daripada perkataan ( ) atau pembuat gambar ( ) kerana dia tidak membuat gambar
sedikitpun. Tenaga yang dicurahkannya hanyalah menekan butang kamera
sebagaimana cermin membuat balikan gambar objek yang ada dihadapannya.

5 Berusaha menyatukan kefahaman

Oleh kerana Al-Imam as-syahid begitu mengambil berat dalam menyatukan
kefahaman di antara umat Islam dan supaya terhindar dari setiap perkara yang
menimbulkan kesukaran dalam memahami lafaz, perselisihan atau perpecahan, kita
dapati apabila beliau bercakap tentang nasionalisma, sufi, salafi dan sebagainya, beliau
akan sentiasa mengatakan: "Jika yang dimaksudkan dengan nasionalisma itu begitu dan
begini, maka kami bersama dengan nasionalisma. Tetapi jika dimaksudkan dengan
makna yang lain dari itu, kami tidak bersamanya sama sekali". Kita tidak pernah
mendengar beliau menghentam mana-mana jamaah secara terus tanpa membataskan
maksudnya terlebih dahulu. Jadi beliau mengembalikan kita kepada "hakikat sesuatu
perkara" ( ), maka dengan itu jelaslah makna yang dimaksudkan dan dapat
menyempitkan jurang perselisihan.

Oleh itu wahai akhi da'ie, kami mengharapkan agar saudara sentiasa berusaha
mencari hakikat yang berada di sebalik nama, supaya saudara tidak mengecam
nasionalisma, kebangsaan, sufi dan nama-nama lain yang manusia berselisih
mengenainya tanpa membataskan makna yang saudara kehendaki terlebih dahulu.
Kami juga berharap agar saudara menyedari bahawa setengah-setengah penulis Islam
tidak memahami perkara ini dan tidak menyedari kepentingannya, lalu mereka
mengecam nama-nama yang seperti tadi tanpa mengetahui adakah para pembaca
bersetuju dengan kefahaman mereka terhadap lafaz-lafaz tersebut atau sebaliknya.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

18
Di sana ada perkara lain yang ditunjukkan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna di
dalam Risalah Ta'alim agar dapat membuka jalan kepada amal islami yang serius.
Beliau mendapati bahawa mana-mana umat, apabila mereka sibuk dengan amal,
perdebatan akan berkurangan. Apabila umat tersebut ditimpa kelemahan dan
kemunduran, semangat mereka akan gugur dan lebih sibuk dengan perdebatan dari
amalan. Maka lahirlah di kalangan mereka Ilmu Kalam. Inilah maksud yang terkandung
di dalam sabda Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Tidaklah sesat sesuatu kaum selepas berada di atas petunjuk melainkan mereka diberi
perdebatan".
(At-Tirmizi: 5/353 No: 3253)

Kerana itulah kami melihat beliau berkata dalam usul kesembilan dari usul dua
puluh: "Membincangkan masalah yang tidak membuahkan amal adalah tergolong
dalam perkara "memberat-beratkan" yang ditegah oleh syara'. Contohnya: membincang
cabang-cabang hukum yang belum berlaku, membincang penafsiran ayat-ayat Al-Quran
yang belum dicapai oleh ilmu manusia, membincang tentang kelebihan di antara para
sahabat atau tentang perselisihan pendapat yang tercetus di kalangan mereka, adalah
dilarang kerana para sahabat mempunyai kelebihan bersahabat dengan Rasulullah saw.
Mereka diganjari mengikut niat mereka, lebih-lebih lagi masalah takwil adalah
dibenarkan" (Majmu'atur Rasaail: 391). Dengan usul ini, beliau mahu umat Islam
memalingkan diri dari berdebat dan menunjuk-nunjuk kepada beramal.

Begitu juga kita melihat beliau dalam usul kesepuluh, selepas bercakap tentang
pandangan Ikhwan Muslimin mengenai ayat-ayat sifat, bahawa mereka tidak
berpegang kepada "takwil" ( ) atau "ta'tiil" ( , Sila rujuk perbincangan dalam usul
kesepuluh.â kerana bimbang kaedah yang baik ini akan dijadikan oleh setengah-
setengah orang sebagai titik tolak untuk mengecam orang lain atau menyertai mereka
dalam perdebatan panjang yang telahpun bermula semenjak lebih dari seribu tahun
yang lampau dan masih berterusan sampai sekarang. Sebab itulah kita melihat beliau
menyebut selepasnya: "Dan kita tidak akan menyentuh tentang perselisihan di kalangan
ulamak, cukuplah dengan pendirian Rasulullah saw dan para sahabat". Fiirman Allah
swt :

¸, ` · ' · ` . , , ` · ` , - ' , . ´ ' · ' ` ¸` · ` . ´` -` · ` . ,¯ ` ·` · . ´ :` , · ¸ ,` ' ¸ ,` ·
` , ` · , · , · , , ' . · ` , , · ` . · ` , ` ·` · · , · .,` · ` , · _`, _ ` , , ,, · ¸ · ` · ¸ ` · , , '
. ' , ` , ' ¸ ` , ¯ , · , ` , _ ` · ` ¸ · ¸ ¯ · , ` ·¯ ., , , , · ¸· .,` - ` , , , 7 ,

Maksudnya:
"Dan orang-orang yang mendalam pengetahuannya berkata: Kami beriman dengannya,
semuanya dari tuhan kami".
(Ali 'Imraan: 7)

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

19
Mungkin sebab itulah Al-Imam as-syahid dalam usul kesepuluh ini menarik
perhatian kita kepada bahawa ayat-ayat sifat adalah terdiri dari perkara kesamaran (
). Inilah juga pendapat para imam yang terdahulu seperti Ahmad bin Hambal, Ibnu
Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Jauzi dan lain-lain ulamak salaf. Yang demikian
itu adalah supaya perselisihan menjadi kecil dan tidak sampai ke peringkat menuduh
kafir atau fasik.

Apabila saudara melihat ada orang yang berdebat dengan orang-orang yang
mentakwil ayat-ayat sifat contohnya, dan menganggap mereka sesat atau menolak
kerjasama dengan mereka, ketahuilah bahawa beliau telah melanggar garisan Ikhwan
dan garisan salafussaleh yang tidak terlibat sama-sekali dengan perdebatan mengenai
perkara-perkara seperti ini samada di zaman Rasulullah saw ataupun dalam generasi
taabi'en. Sesungguhnya Ibnu Taimiyyah berbeza pendapat dengan ramai ulamak
sezaman dengannya tentang ayat-ayat sifat dan seumpamanya, namun mereka semua
melupakan perselisihan tersebut serta berdiri dalam satu saf ketika menghadapi Tatar
yang merupakan musuh mereka semua.


6 Menentukan bid'ah

Di antara lafaz yang paling bahaya yang dihadapi oleh para da'ie dalam ceramah
dan makalah mereka, yang diterima dan disebarkan oleh para pengikut dan murid-
murid mereka secara mudah ialah lafaz "bid'ah". Banyak terjadi perselisihan,
perpecahan dan salah faham kerana orang ini memandang sesuatu perkara sebagai bi'ah
yang haram, sedangkan orang itu pula memandang ianya tidak mengapa, bahkan
kadang dia mengatakan itu adalah Masoleh Mursalah. (Lihat perbahasan mengenainya
dalam usul kelima) yang baik diikuti dan diamal. Saya akan cuba menyentuh tentang
khilaf yang berlaku di kalangan umat Islam berhubung dengan perkataan "BID"AH",
dan bagaimana Al-Imam Hasan Al-Banna cuba menyatukan pandangan umat dalam
masalah ini.

Biarkan kami bentangkan dahulu nas-nas yang pada zahirnya nampak bertentangan
dalam perkara ini. Diriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda:

Maksudnya:
"Setiap perkara yang baharu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu ialah kesesatan".
(Ibnu Maajah: 1/18 No: 46)

Dalam hadith lain Rasulullah saw bersabda:

Maksudnya:
"Barangsiapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan agama kami yang tidak
ada kena mengena dengannya, maka ia adalah ditolak".
(Muslim: 3/1343 No: 1718)

Kerana berpegang dengan hadith-hadith ini dan lainnya, segolongan umat Islam
cenderung untuk meluaskan maksud bid'ah sehingga hampir meliputi setiap perkara
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

20
baharu samada dalam urusan dunia atau agama. Ramai juga yang hanya
membataskannya dalam urusan agama sahaja, sekalipun sebahagian mereka meluaskan
maksudnya sehingga menganggap kata-kata qari selepas membaca al Quran sebagai
bid'ah yang haram. Saya pernah menghadiri baru-baru ini satu majlis yang dihadiri oleh
seorang tokoh ulamak hadith semasa yang terkemuka. Beliau ditanya tentang mencium
al Quran selepas membacanya. Beliau menjawab ia adalah bid'ah, setiap yang bid'ah
adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka.

Tetapi satu golongan ulamak pula mengambil jalan lain dengan membataskan
maksud bid'ah. Mereka mengingkari sikap melampau yang telah diambil oleh golongan
tadi. Mereka berpegang kepada nas-nas lain yang sahih dan memandangnya sebagai
menguatkan pandangan mereka.

Di antara dalil-dalil tersebut ialah sabda Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Sesiapa yang membuat dalam Islam satu sunnah yang baik, lalu diikut orang
selepasnya, ditulis untuknya pahala orang yang beramal dengannya, tidak kurang
sedikitpun dari pahala mereka. Sesiapa yang membuat dalam Islam satu sunnah yang
jahat, lalu diikut orang selepasnya, ditulis ke atasnya dosa orang-orang yang
melakukannya, tidak kurang sedikitpun dari dosa-dosa mereka".
(Muslim: 4/2059 No: 1017)

Mereka mengatakan bahawa perkara baharu kadang-kadang merupakan sunnah
yang baik dan kadang-kadang merupakan bid'ah yang haram. Jika tidak bagaimanakah
boleh wujud "sunnah yang baik", kalau kita menganggap semua perkara baharu adalah
bid'ah walaupun mempunyai banyak kebaikan. Walaupun hadis ini bersempena
dengan mengorbankan tenaga pada jalan Allah, tetapi ia tidaklah bererti hanya
dikhususkan untuknya sahaja, kerana pengajaran itu diambil dari lafaznya yang umum
bukan dengan sebabnya yang khusus sebagaimana yang dinyatakan oleh ulamak.

Ulamak-ulamak tersebut juga berdalilkan dengan sebuah hadis hasan (Hadis
yang rendah sedikit darjatnya dari hadis sahih. Sila rujuk Ilmu Mustolah Hadis) yang
diriwayatkan daripada Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Sesiapa yang mencipta bid'ah sesat yang tidak diredhai Allah dan RasulNya, dia
mendapat dosa orang yang melakukannya, tidak kurang sedikitpun dari dosa-dosa
mereka".
(At-Tirmizi: 5/44 No: 2677)

Mereka memandang bahawa sabda Rasulullah saw yang bermaksud: "Bid'ah
sesat yang tidak diredhai Allah dan Rasulnya", mengkhususkan jenis bid'ah yang
haram, dan ini membayangkan bahawa di sana ada bid'ah lain yang termasuk dalam
"sunnah yang baik'. Mereka berdalilkan kata-kata Saidina 'Umar bin Al-Khattab r.a
selepas beliau mengumpul orang ramai untuk bersembahyang Terawih di masjid
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

21
dibelakang Ubai bin Ka'ab: "Sebaik-baik bid'ah ialah perkara ini (Fathul Bari: 4/295 No:
2010)".

Kerana itu kita lihat ulamak besar seperti Al-'Izz bin'Abdis Salaam yang digelar
sebagai "Sultan Ulamak", membahagikan bid'ah mengikut hukum Islam yang lima.
Beliau mengatakan ada bid'ah yang wajib, sunat, harus, makruh dan haram.

Hakikatnya, perselisihan tentang maksud bid'ah bukan sekadar terbatas kepada
ulamak taabi'en dan selepasnya sahaja, bahkan sesiapa yang pernah membaca tentang
perbahasan di antara saidina Abu Bakar, 'Umar dan Zaid bin Thabit dalam masalah
penulisan Al-Quran, beliau akan dapati bahawa perselisihan tentang maksud bid'ah
telah lama berlaku. 'Umar telah datang kepada Abu Bakar setelah beliau merasa
bimbang dengan kematian ramai sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran dalam
peperangan Al-Yamaamah. Beliau meminta agar dikumpulkan Al-Quran yang masih
ada pada hafalan dan catatan sebelum kematian para penghafal yang masih tinggal di
dalam peperangan yang seterusnya. Tetapi Abu Bakar menjawab: "Bagaimanakah aku
akan lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?"

Ini menunjukkan bahawa Abu Bakar pada mulanya menganggap perkara ini
adalah bid'ah di dalam agama. Namun 'Umar terus memujuknya dan berkata: "Demi
Allah, perkara ini adalah kebaikan", sehingga Abu Bakar menyetujuinya. Abu Bakar
terus memanggil Zaid bin Thabit dan menyuruhnya untuk melaksanakan tugas ini.
Zaid memberi jawapan yang lebih kurang sama dengan jawapan Abu Bakar seraya
berkata: "Bagaimanakah kamu berdua mahu melakukan sesuatu yang tidak pernah
dilakukan oleh Rasulullah saw". Lalu kedua-duanya memberikan jawapan yang sama
dengan jawapan 'Umar dahulu sehingga Zaid juga bersetuju (Fathul Bari: Jilid 8 No:
4986).

Dari situ kita boleh memahami bahawa perselisihan tentang maksud bid'ah
adalah lama, sekalipun Allah swt pada akhirnya telah memberi taufik kepada untuk
bersatu pendapat kerana mahu memberi kemuliaan umat ini dengan memelihara
Kitabnya. Begitu juga kita boleh memahami dari hujjah yang dikemukakan oleh 'Umar
sebagi menyokong pendapatnya ("Demi Allah, perkara ini adalah kebaikan") bahawa
bid'ah yang haram sekali-kali tidak akan
membawa kebaikan. Jika ia membawa kebaikan, ia bukan bid'ah yang sesat, bahkan ia
adalah sunnah yang baik.

Masalah bid'ah menjadi serius semula ketika suasana memerlukan kepada
meletak titik huruf pada Al-Quran, kemudian ketika meletakkan baris sehingga menjadi
seperti yang ada pada hari ini, selepas perselisihan ulamak tentangnya menjadi reda
dan perkara itu menjadi kenyataan.

Tetapi perselisihan tentang maksud bid'ah ini masih berterusan di kalangan
orang ramai. Perselisihan ini semakin meruncing apabila umat semakin lemah dalam
semangat jihad dan perjuangan menentang musuh. Lalu mereka terpengaruh dengan
perkara bid'ah dan tergelincir masuk ke dalam riya' yang memecahbelahkan saf dan
perdebatan.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

22

Oleh kerana amal Islami yang serius dan ikhlas memerlukan kepada
pengumpulan setiap tenaga yang boleh dalam menghadapi musuh yang sentiasa
menanti peluang, maka Al-Imam as-syahid sentiasa mengambil berat pada
menerangkan kebenaran dalam masalah ini dan apa yang sepatutnya disepakati dalam
masalah perkara bid'ah dan apa yang harus berselisih pendapat padanya, selagimana
perselisihan tersebut tidak membawa kepada perpecahan. Keadaan memerlukan beliau
untuk membahagikan bid'ah kepada dua jenis:

Pertama: Bid'ah yang tidak mempunyai dalil. Itulah yang dimaksudkan dengan sabda
Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Setiap perkara baharu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."

Dan sabda Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Sesiapa yang melakukan sesuatu perkara baru di dalam urusan kami yang tidak ada
kena-mengena dengannya, maka ia adalah ditolak."

Dan di antara syaratnya lagi ialah, ia hendaklah dalam urusan agama. Jika dalam
urusan dunia yang biasa, maka tidak mengapa kepada ummat Islam untuk membuat
perkara baru yang mereka kehendaki yang boleh menolong mereka di dalam kehidupan
dan pembinaan negara mengikut keadaan kehidupan yang berubah-ubah.

Al-Imam Al-Banna berkata di dalam usul yang kesebelas dari usul dua puluh:
"Setiap bid'ah di dalam agama Allah yang tidak mempunyai dalil samada dengan
menambah atau mengurang yang dipandang baik oleh manusia mengikut hawa nafsu
mereka adalah sesat dan wajib diperangi dan dimusnahkan dengan wasilah-wasilah
yang paling baik yang tidak membawa kepada perkara-perkara yang lebih buruk
daripadanya."

Al-Imam Asy-Syaatibi di dalam kitab al-I`tisaam menyebut bahawa asal kalimah
( ) ialah mencipta sesuatu tanpa mempunyai contoh sebelumnya. Lihatlah firman Allah
swt: ( ) yang bermaksud: "Pencipta langit dan bumi". Beliau menyebut bahawa di antara
jenis-jenis bid'ah yang hakikat (yang tidak mempunyai dalil) ialah: Fahaman Qadariyah
(Satu mazhab Ilmu Kalam yang mengatakan bahawa manusia berkuasa penuh dalam
melakukan perbuatan tanpa campur tangan Allah swt) engkar kepada hadith "ahaad"
(Yang diriwayatkan oleh seorang rawi sahaja. Sila rujuk Ilmu Mustolah Hadis)
mengatakan imam adalah ma'sum dan seumpamanya. Beliau memberi contoh-contoh
lain kepada bid'ah yang tidak mempunyai dalil ini seraya berkata: "Seperti kehidupan
paderi yang dinafikan oleh Islam, membuang testis agar hilang syahwat ( ) kerana
takut kepada zina dan beribadat dengan berdiri di bawah panas matahari". Tidak boleh
digalakkan perkara-perkara yang seperti ini kerana tidak disuruh oleh syarak dan tidak
ada dalil yang menggalakkannya.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

23
Kedua: Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Banna sebagai perkara yang mempunyai
dalil dalam agama, tetapi dimasuki bid'ah dari sudut cara, waktu, susunan atau
melaziminya dalam waktu-waktu tertentu dan sebagainya tanpa berdasarkan kepada
nas. Beliau menyebut jenis ini dalam usul yang kedua belas: "Bid'ah dalam bentuk
menambah, meninggal dan beriltizam dalam ibadat mutlak adalah khilaf fiqhi. Setiap
orang mempunyai pandangannya masing-masing dan tidak mengapa mencari hakikat
melalui bukti dan dalil".

Di antara bid'ah dengan cara menambah ialah membaca Surah Al-Kahfi pada
hari Jumaat tetapi dengan menambah cara-cara baru yang tidak ada pada zaman
Rasulullah saw. Begitu juga muazzin mengucap selawat dan salam ke atas Rasulullah
saw secara nyaring dengan pembesar suara selepas azan. Walaupun berselawat dan
mengucap salam ke atas Rasulullah saw mempunyai dalil, tetapi ia dimasuki bid'ah dari
sudut cara.

Di antara perkara yang dianggap ulamak sebagi bid'ah menambah ialah
menambah dalam perkara sunat yang ditentukan seperti: Hadis menyuruh bertasbih 33
kali selepas setiap sembahyang, lalu dia bertasbih 100 kali. Sebahagian ulamak
mengiranya sebagai bid'ah yang haram kerana bersandarkan bahawa nas telah
menetapkan bilangan tersebut, maka tidak harus melebihinya.

Tetapi ada di antara ulamak yang mengatakan bahawa menambah dalam
perkara kebaikan tidak boleh ditegah. Mereka berdalilkan sabda Rasulullah saw yang
diriwayatkan oleh Muslim:

Maksudnya:
"Sesiapa yang berkata di waktu pagi dan petang: "Subhanallah wa bihamdih" seratus
kali, tidak ada seorangpun yang datang pada hari Kiamat lebih baik dari beliau melainkan
seseorang yang berkata sepertinya atau lebih dari itu".
(Muslim: 4/2071 no: 2692)

Mereka mengatakan ini adalah galakan dari Rasulullah saw untuk menambah
dari bilangan tersebut.

Untuk bid'ah dalam bentuk meninggal pula, elok rasanya kita ambil dari kitab Al-
'I'tisaam (Al-'I'tisaam: 2/42):

"Sesungguhnya sesuatu perbuatan kadang-kadang ianya dihalalkan oleh syara',
tetapi manusia mengharamkan ke atas dirinya atau dia berniat untuk meninggalkanya.
Dengan itu, adakah dia meninggalkannya kerana sesuatu perkara yang dikira oleh
syara' atau tidak? Jika kerana perkara yang dikira syara', maka tidak mengapa kerana ia
bererti meninggalkan sesuatu yang boleh ditinggalkan atau yang dituntut
meninggalkannya. Perkara tersebut seperti: Mengharamkan ke atas diri sendiri
memakan makanan tertentu kerana ia boleh memudharatkan tubuh, akal, agamanya
dan seumpamanya. Ketika ini tidak mengapa beliau meninggalkannya, bahkan jika kita
mengatakan dia dituntut supaya berubat kerana sakit, maka meninggalkannya adalah
dituntut. Jika kita mengatakan dia harus berubat, maka meninggalkannya adalah harus.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

24
Ini terpulang kepada keazaman dalam berpantang dari sesuatu yang memberi
mudharat. Dalilnya ialah sabda Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin, maka dia
hendaklah berkahwin"....sehingga sabdanya: "Sesiapa yang tidak mampu maka dia
hendaklah berpuasa".
(Muslim: 2/1018 No: 1400)

Jadi dengan berpuasa boleh mengawal nafsu pemuda sehingga tidak terjatuh ke
dalam lembah penzinaan.

Begitu juga jika dia meninggalkan perkara yang dipandang tidak mengapa
kerana takut terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Bahkan itu adalah sifat-sifat
mutaqqin. Begitu juga meninggalkan perkara yang kesamaran kerana takut terjatuh
perkara yang haram kerana menjaga agama dan kehormatan.

Adapun jika dia meninggalkan kerana tujuan yang lain dari di atas, samada
kerana "beragama" (Menganggap sesuatu perkara itu disuruh oleh agama) atau tidak.
Jika bukan kerana "beragama", maka dia adalah orang yang sia-sia, kerana
mengharamkan perbuatan tersebut atau berazam untuk meninggalkanya. Tetapi
peninggalan ini tidak dinamakan bid'ah (Contohnya seperti orang yang berzikir dengan
meninggikan suara ketika berjalan mengiringi jenazah. Di situ terdapat bid'ah
menambah dan meninggal. Bid'ah menambah kerana zikir pada asalnya adalah disuruh
oleh syarak, tetapi pada tempat ini tidak disunatkan. Bid'ah meninggal kerana dia
meninggalkan sunnah pada tempat ini iaitu diam). Jika dia meninggalkannya kerana
"beragama", maka itulah yang dikatakan membuat bid'ah dalam agama.

Beriltizam dengan ibadat bermaksud seseorang itu mewajibkan ke atas dirinya
untuk melakukan sesuatu ibadat pada setiap hari, setiap pagi atau petang, dan ibadat
itu pada asalnya adalah disyariatkan. Tetapi beriltizam dengannya pada waktu-waktu
ini tidak ada nas yang mensyariatkannya. Contohnya seseorang itu menetapkan ke atas
dirinya untuk membaca satu kumpulan zikir (Zikir-zikir yang tidak ada nas yang
menetapkan bilangan dan waktu membacanya . Adapun zikir Al-Ma'thuraat, ia
berdasarkan kepada nas) setiap pagi dan petang. Begitu juga seperti khatib beriltizam
berdoa untuk Khulafa' Rasyidin pada setiap khutbah. Di sana ada ulamak memandang
perkara-perkara tadi adalah bid'ah yang tidak harus dan mengatakan bahawa orang
jahil akan memahami dari iltizam ini bahawa ianya adalah sunnah Rasulullah saw. Di
sana ada juga ulamak yang memandangnya tidak mengapa. Mereka mengatakan
bahawa perkara-perkara agama sudahpun dicatat secara detail di dalam kitab-kitab
yang boleh dibaca oleh semua orang. Maka tidak perlu lagi bimbang manusia tidak
dapat membezakannya. Di kalangan mereka ada yang berdalilkan dengan kisah seorang
sahabat yang beriltizam dengan membaca surah Al-Ikhlas ( ) dalam setiap rakaat
sebelum dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain. Mereka mengatakan bahawa
Rasulullah saw tidak menegahnya dari melakukan perkara tersebut. Jika ianya adalah
bid'ah yang haram, tentulah baginda telah menyatakannya.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

25
Wahai akhi pendakwah, mungkin saudara telahpun dapat menyelami terhadap
kesungguhan Al-Imam Al-Banna dalam menyatakan tentang perkara mana yang
sepatutnya umat Islam bersatu dalam masalah bid'ah dan perkara mana yang boleh
berselisih pendapat. Perselisihan itu pula adalah perselisihan yang kecil yang tidak
menghalang sama sekali untuk bersatu tenaga dalam mengislah umat.


Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

26
USUL PERTAMA

··¸ ·= ¸· ¸,, ,·=· ·,- ·,~ ,,· ·,· ¸~,, ,' ··,´- ··', ,·, ¸- ·,·, ,'
·•_ ··, ,·, ·· .,·, ,' ,· .€·, ,·, ··· ·,,, ,' .¯ •·, ,·, ·,- ·,··,
,' ‚,- ·,´·, ¯ ,· ·,· ···. ···, ·-,-. ., .,,

Islam adalah satu sistem yang menyeluruh yang mengandungi semua aspek kehidupan. Ia adalah
daulah dan tanahair ataupun kerajaan dan umat. Ia adalah akhlak dan kekuatan ataupun
rahmat dan keadilan. Ia adalah kebudayaan dan undang-undang ataupun keilmuan dan
kehakiman. Ia juga adalah kebendaan dan harta ataupun kerja dan kekayaan. Ia adalah jihad dan
dakwah ataupun ketenteraan dan fikrah. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang benar dan
ibadat yang sahih, kesemuanya adalah sama pengiktibarannya di sisi kita.

Keterangan

Usul ini menegaskan tentang hakikat Islam yang penting iaitu: "Kesyumulan
Islam dalam setiap aspek kehidupan".

Hakikat ini amat jelas kepada orang yang mempunyai penglihatan dan dalil-
dalilnya amat banyak dari Kitab dan Sunnah.
Walaupun begitu, hakikat ini dipandang ganjil oleh kebanyakan umat Islam ketika
Imam Hasan Al-Banna memulakan dakwahnya.

Ia dipandang ganjil oleh setengah persatuan-persatuan Islam. Mereka tidak
menaskan bahawa dasar-dasar, matlamat dan ciri-cirinya di atas kesyumulan itu dan
tidak menggambil wasilah-wasilah yang menggambarkan bahawa mereka mahu
merealisasikannya di alam nyata.

Ia dipandang ganjil oleh parti-parti politik kerana mereka memisahkan agama
dari politik dan menganggap bahawa kedua-duanya adalah berlawanan dan tidak boleh
bertemu.

Ia dipandang ganjil oleh setengah-setengah ulamak walaupun dalil-dalil
kesyumulan itu ada di tangan mereka dan terbentang luas di depan mata mereka.
Tetapi nas-nas itu tidak mendapati hati-hati yang memahaminya atau bumi yang subur
untuk ia tumbuh dan berbuah.

Di tengah kemelut keganjilan ini, Al-Imam as-syahid menjelaskan tentang
hakikat ini agar perhatian umat tertumpu kepada perkara tersebut. Beliau menggesa
mereka agar menukarkannya kepada realiti yang amali. Beliau telah mencurahkan
tenaga yang banyak untuk menanam hakikat ini dalam dalam jiwa-jiwa umat dan
memujuk mereka agar menerimanya.

Sesiapa yang memerhatikan keadaan umat yang kehilangan punca pada waktu
yang bersejarah tersebut akan mengetahui nilai usul ini dan bahaya kehilangannya.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

27

Di antara perkara yang menyerlahkan tentang nilai usul ini dalam tempoh yang
penuh kemelut itu ialah fahaman buruk sekularisma telah meresap masuk ke dalam
fikiran dan hati golongan intelektual yang terdiri dari setengah-setengah mahasiswa
universiti, penulis dan penyair. Fahaman sekularisma mula bersarang dalam golongan
ini, lalu mereka mengengkari kesyumulan Islam dan membataskan Islam dalam ruang
lingkup syiar-syiar ibadat semata-mata, tidak lebih dari itu. Bagi mereka Islam tidak ada
hubungan dengan politik, ekonomi, sosial dan semua aspek kehidupan. Umat terus
tertidur dengan alunan itu, sehinggalah datang Al-Imam as-syahid mengejutkan mereka
dan menyeru mereka agar bangkit dan bergerak untuk mengamalkan Islam bermula
dari bersiwak hinggalah kepada berjihad. Beliau mengajak mereka meletakkan Islam di
tempatnya yang sebenar tanpa mengubah atau menukarganti, tanpa mengurang atau
menambah.

Dalil-dalil kesyumulan

Di sana ada terdapat dalil-dalil umum tentang kesyumulan Islam dalam semua
perkara dan dalil-dalil lain secara detail. Di antara dalil-dalil umum ialah firman Allah
swt:

:` , · ` , , . ` , · _ · , , : , · - , ` , , ' ` ¸ · ` , ,` , · , , ¸ ·` ·' ¸ ¯ ¸ · ƒ ·` ·` , , ,
` · , ¸ .` ¸ ¸ ´ ,` . ´ ¸ ` ` ¸ ,` ` , , · ` - _ , ¸ , 89 ,

Maksudnya:
"Dan Kami turunkan Kitab kepada kamu dengan menerangkan setiap sesuatu".
(An-Nahl: 89)

Rasulullah saw bersabda kepada Qabilah Bani Syaiban bin Tha'labah ketika
memperkenalkan diri baginda dalam berdakwah kepada qabilah-qabilah di Mekah:

Maksudnya:
"Kamu tidak menolak secara jahat jika kamu menyatakan kebenaran. Sesungguhnya
agama ini tidak akan ditegakkan melainkan oleh orang yang meliputinya dari segenap
sudut".
(Seerah Nabawiyyah: Ibnu Kathiir: 2/163-169)

Apabila kita melihat kepada Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah, kita
dapati banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang 'aqidah, ibadat, akhlak, berhukum
dengan hukum yang diturunkan oleh Allah swt dan kehakiman, jihad dan perjanjian,
hal ehwal harta benda dan perniagaan serta berbagai-bagai bidang kehidupan. Firman
Allah swt:

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

28
_ „ ' , _ „ ' , ` · , ` ` · , ` ,` - , ' ,` - _ ` ¸ · ` … . ` , ´` , · . ¯ ,` ·¯ ¸, ,' , ' ,
' ` ¸ · ` · ¸ ` · ` ¸ · ` , ´` , _ ` ¸ · ` ., ` - : · ¸ . ` - , , ·` , ¸ † . · ' , ,` ,` · , ` ‡ ` · † .` ¸ ·, -
` ,, ' ` . · ` · · : · ` · , ¸ ` · ` ¸ · · ` - _ , , 178 ,

Maksudnya:
"Diwajibkan ke atas kamu qisaas (bunuh balas) dalam (kes) orang yang mati dibunuh".
(Al-Baqarah: 178)

., ` ` , ´ · ` , ´ ` · ` ¸ · ¸, _ · . ¯ ¯ ` · ,` . ` , ´` , · . ¯ ,` ·¯ ¸, ,' , ' , , 183 ,

Maksudnya:
"Diwajibkan ke atas kamu berpuasa".
(Al-Baqarah: 183)

· ¸ ` , ´` , · . ¯ ,` ,` · , ¸ , , · ' , ¸` , , ·`, . , ,` , - ˆ , . ¸ ` .` , ` , ¯ - ' , € -
¸ ` ` _ · ‰ - , Š‹Œ

Maksudnya:
"Diwajibkan ke atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda)
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak , berwasiat untuk ibu-bapa dan kaum
kerabat secara baik".
(Al-Baqarah: 180)

,' -` . ' _ · , ` , ´ ` ,` , - ,` · , ·` , ,` · , ´ . ' _ · , ` , ´ ` ·` , ¯ ,` · , ¸ ` , ´` , · . ¯
` , ´ • , ,` · , ·` , .,` ` · ` ,` ` ' , ` , ` · , ` · , , 216 ,

Maksudnya:
"Diwajibkan ke atas kamu berperang".
(Al-Baqarah: 216)

` · , ` . ¯ ` , ´ ` , , ` .` ´ , , ` ·,` ` ¯· _Ž ` · ¸ ¸ - ' _ ¸ ¸ ¸` , , ` ,` , · ¸ ,` ·¯ ¸, ,' , ' , , ¸
, ` ·` , _ · ¸` , , ' ¸ - ·` , · ¸ ¸ ` ` , , ` .` ´ , · ` · ` · · ¯ .` ´ , . ' ` . ¯ . ' ,
` _, = ` , ` , ' , · . ` , ' ,, ' ¸ - ·` , · ¸ . ¯ . , · ·` , ` ·` · ` ¸ -` , ¸ ` ` , · ,` · ¸ ` , . '
` ¸` · . ' ,` · , ¸` - , · ¸` , ` - _ , ´ , ` , . , · ` , ´ - _ ` ¸ · ¸` , , , ,` ,` ` , ¸` · , ` ·' , ,
¸ , ¯ ` · ` · ` - ¸ ¸ € . ' ` · ` - ¸ ¸ € . ' . ,' ` ¸ · .` , .` , . ' , , ¸ ,` - ' ` · ` -
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

29
· ` · • · ' ` , ´ · · - ' _ ¸ _ ¯ ` , ' _ · . ` ·,` ` ´ . ' ,` · '` , ,` ·` · · · ¸ • . ,'
- · _ - ., ´ . ' ¸ ,` , ` , ' _ ` · ' , · · ,` ` · , · ' , ` , ´` , · ¸` , · ` , ´ ` , , , ,` ,, ` · , .
` , ´ , ` ·,` · ` ·` , · , · . ¸ , ` , , , ` . ¯ ` _ €` , , ` ,` ` · , · ¸ ,` ,` ' , ·,` ` ´ ' ` _ ` -
¸ ´ , ` · , ` · ` , ´` ·` , , · , ` , ` ,, · ¸ .` ¸ , 282 ,

Maksudnya:
"Apabila kamu bermu'amalah (Seperti berjual beli, berhutang piutang atau sewa-
menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menulisnya".
(Al-Baqarah: 282)

` , ., ¯ ' , ¸, , · ` ,` ,` ' , : · ` ¸ ` ¸ · . =` ,` ` · =` - , ¸ ` ·, , ¯ ¸ .,` ·, , ,
· ` · · _ , · ·` , _ ` ¸ · · = ·` , · ` · . - `¸ · ,` , ·` , - , _` , ` · ¸ - ' , ,` , ¸ „ · ` _` , ` ¸ .
.,` - ,, · ` ,` · _` ` . -` . ' : · ` , ' · · · ` ¸ · , · _ ¸ ` ·` ,` · ' , , 275 ,

Maksudnya:
"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(Al-Baqarah: 275)

` , ` · ¸ , ' , ` ,` , ` , , ` , ´` - . ' , ` · ¸ , ' · ‘` · , ` ¸ · ˆ,` , . ' ` ,`·` _ ` - , ` ,` · . ,` · ' ` _
’` ` ¸ · _ „ ¯ . ¸ , ` , , ,,` · ‘` · , `,` , , .` , . ' ` · ` , ,` , ` ' ` , ` · · `, , . , · :` , ¸
., , 49 ,

Maksudnya:
"Dan hendaklah kamu memutuskan hukuman di antara mereka dengan hukum yang
diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu mereka. Dan berhati-
hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian
apa yang diturunkan Allah kepada kamu".
(Al-Maidah: 49)

Allah telah mengengkari terhadap mereka yang mengambil sebahagian dan
meninggalkan sebahagian yang lain dengan firmanNya:

, , , ` , ,` , · .,` , · = ` , · _ , · ` ¸ · ` , ´` · , , · .,` - ,` -` , ` , ´ ' .,` . ` , · ` ,` ` ' ` ,
‘` · , .,` ·` ,` · ' ` ,` ,` - ,` - ¸ ` , ´` , · ` ·` , -` · ,` · , ` ,` ·,` · ` ¸ _ ' ` , ¯,` ' , .¸ , . ,` ` · , . ´
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

30
.,' · ,` , · · , ·` , , , ,` ' · , - ¸ · ` ¸` , - ¸ ` , ´` · : · ¸ · , ` ¸ · • . , - · ¸ ‘` · , .,` , ´ ,
., ` · ` · ¸ ¸ · · , ` · · , . · ` ' _ ¸ , 85 ,

Maksudnya:
"Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab dan kufur dengan sebahagian yang
lain? Tiadalah balasan bagi orang berbuat demikian kehinaan dalam kehidupan dunia
dan pada hari Kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab siksa yang amat pedih".
(Al-Baqarah: 85)

Adakah cukup dengan kita hanya mengakui tentang kesyumulan Islam tanpa
beramal dengannya?

Setiap orang yang melihat kepada petunjuk Rasulullah saw dan seerah
salafussaleh, beliau akan dapati bahawa mereka beriman dengan kesyumulan Islam dan
mempraktikkannya. Mereka mengambil wasilah-wasilah yang terdaya untuk mengubah
kefahaman ini kepada realiti yang amali, yang mempunyai keperibadian, bukannnya
terbatas kepada serban di atas kepala dan iman yang tersembunyi di dalam hati.

Sesiapa yang mengakui kesyumulan Islam dalam setiap aspek kehidupan,
kemudian beliau membataskan kegiatannya dalam beberapa aspek sahaja, beliau
mempunyai beberapa keadaan:

* Jika kemampuannya tidak cukup untuk melaksanakan aspek-aspek yang lain, maka
beliau hendaklah membantu orang-orang lain yang beramal ('aamilin) dengan
kesyumulan dengan sedaya upaya yang mungkin.

* Adapun jika beliau menghalang mereka dan menganggap bahawa aspek yang
dilaksanakannya sudah memadai, serta tidak menghulurkan bantuan maka tidak syak
lagi beliau adalah tercela.

* Jika kemampuannya mengizinkan beliau untuk memberi saham amali, dan beliau
hanya berpada dengan satu aspek sahaja kerana mementingkan keselamatan dan
kesenangan dan tidak mahu berpenat tenaga, maka beliau tidak selamat dan tidak
mendapat kesenangan.

* Sesungguhnya berdakwah kepada kefahaman yang syamil dan beramal dengannya
dan mengakuinya adalah asas dan yang lainnya adalah kecuaian.

* Jika tidak, tolong beritahu kepadaku wahai saudara, adakah kita telah menunaikan
hak dengan sebenar-benarnya jika kita hanya berpada dengan mengetahui dan
mengakuinya tanpa beramal dan
berdakwah dengannya?

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

31
Al-Imam as-syahid telah menjelaskan usul ini dan menerangkannya kepada
setiap orang yang mempunyai kefahaman dalam banyak risalahnya. Beliau berkata
dalam risalah muktamar kelima di bawah tajuk: "Islam Ikhwan Muslimin":

"Wahai saudara, izinkan saya menggunakan ungkapan ini. Saya tidak bermaksud
bahawa Islam Ikhwan Muslimin adalah Islam yang baru, yang bukan dibawa oleh
Saidina Muhammad saw dari Tuhannya. Saya maksudkan bahawa kebanyakan umat
Islam di kebanyakan zaman telah mencabut sifat-sifat, ciri-ciri dan batas-batas dari Islam
mengikut kemahuan masing-masing. Mereka mempergunakan keanjalan dan
keluasannya secara buruk. Sedangkan keanjalan dan keluasan itu adalah mempunyai
hikmat yang tinggi. Mereka bertelingkah hebat dalam memahami makna Islam dan
menanamkan gambaran Islam yang bermacam-macam di dalam jiwa anak-anak mereka,
samada ianya hampir, jauh atau bertepatan dengan Islam pertama yang dibawa oleh
Rasulullah saw dan para sahabatnya. "

Di antara manusia ada yang memandang bahawa Islam hanya terbatas pada
ibadat-ibadat zahir sahaja. Jika dia menunaikannya atau melihat ada orang
melaksanaknnya, beliau berpuashati dan mengira bahawa dia telah sampai ke puncak
Islam. Inilah makna yang difahami secara meluas di kalangan umat Islam.

Ada di antara mereka yang memandang bahawa Islam hanya terbatas kepada
berakhlak mulia, rohani yang bersih, memberi santapan falsafah kepada fikiran dan roh
serta menjauhkan diri dari daki-daki material.

Ada pula yang Islamnya hanya terhenti kepada perasaan takjub kepada makna-
makna Islam yang hidup dan amali ini. Dia tidak memikirkan perkara lain.

Ada golongan yang memandang bahawa Islam adalah sejenis 'aqidah yang
diwarisi, amalan-amalan yang tradisi yang tidak diperlukan dan tidak boleh menjadi
maju. Mereka menjadi jemu dengan Islam dan setiap perkara yang mempunyai hubung-
kait dengannya. Saudara boleh mendapati makna ini secara jelas di dalam jiwa orang-
orang yang berpendidikan barat yang tidak berpeluang untuk memahami hakikat Islam.
Mereka tidak mengetahui sedikitpun tentang Islam, atau mengetahuinya dengan
gambaran yang tercemar hasil dari pergaulannya dengan orang-orang yang tidak
mengamalkan Islam secara baik dari kalangan umat Islam.

Di bawah jenis-jenis ini, terdapat lagi jenis-jenis lain yang mempunyai
pandangan yang berbeza-beza tentang Islam. Hanya segolongan kecil sahaja di
kalangan manusia yang memahami gambaran Islam yang sempurna dan jelas yang
menyusun semua makna makna ini.

Gambaran yang bermacam-macam terhadap Islam di dalam jiwa manusia ini
menjadikan mereka berselisih hebat dalam memahami fikrah Ikhwan Muslimin.

Di antara manusia ada yang menggambarkan bahawa Ikhwan Muslimin adalah
"tarikat sufi" yang mengambil berat dalam mengajar manusia tentang zikir-zikir, jenis-
jenis ibadat dan perkara-perkara lain yang menjadikan seseorang itu ikhlas dan zuhud.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

32

Ada pula yang menyangka bahawa Ikhwan adalah satu jamaah yang suka
berbahas tentang masalah-masalah fiqh. Mereka hanya mementingkan untuk berpegang
dengan beberapa hukum-hakam, berdebat padanya, mempertahankanya dan mengajak
manusia agar berpegang kepada hukum-hukum tersebut. Mereka berbahas atau
berdamai dengan orang yang tidak menerimanya.

Sedikit sahaja di kalangan manusia yang bercampur dan bergaul dengan Ikhwan
Muslimin, yang tidak hanya mendengar semata-mata dan tidak mencabut dari Ikwan
Muslimin Islam yang difahami oleh mereka. Lalu golongan ini mengetahui hakikat
Ikhwan dan memahami dakwah mereka secara ilmu dan amali.

Kerana itu , saya suka bercakap kepada tuan-tuan yang mulia secara ringkas
tentang makna Islam dan gambarannya pada jiwa Ikhwan Muslimin sehingga ia
menjadi asas dakwah kita, kita berbanggga kerana bersamanya dan mengambil bekalan
daripadanya secara jelas dan nyata.

Kami meyakini bahawa hukum-hukum Islam dan pengajarannya adalah syumul
dan menyusun hal ehwal kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Orang-orang yang
menyangka bahawa pengajaran ini hanya meliputi aspek ibadat dan rohani semata-
mata adalah salah dalam sangkaan tersebut. Ini kerana Islam adalah 'aqidah dan ibadat,
watan dan warganegara, agama dan negara, rohani dan amal serta Al-Quran dan
pedang.

Al-Quran Al-Karim menyebut tentang kesemua perkara tersebut dan
menganggapnya sebagai "otak dan hati Islam" serta mewasiatkan agar melaksanakan
kesemua perkara tadi dengan sebaik-baiknya. Inilah yang diisyaratkan oleh firman
Allah swt:

' ¯ ` ¸ ` - ' , ,` ' ` ¸ · : , . ¸ , · , -¯ _` ` · ˆ ¯ , · _ ` , , , :` , ¸ ` · ¸ ` -
¸, ` ' . -` , · . ¸ ¸` _ ' ¸ · · _` , 77 ,

Maksudnya:
"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan
berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu".
(Al-Qasas: 77)

Saudara juga membaca dalam Al-Quran dan juga di dalam sembahyang firman
Allah swt tentang 'aqidah dan ibadat:
Maksudnya: "Dan mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepadaNya dalam menjalankan agama dengan lurus . Jauh dari
syirik dan kesesatan dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan
yang demikian itulah agama yang lurus". Al-Bayyinah:5

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

33
Saudara juga membaca firman Allah swt tentang kerajaan, kehakiman dan
politik:

` · - , - ` , , ' ¸ · ,` - , ` , ` ,`, ` , , , - , · ˆ,` ´ -` , _` - .,` ·` ,` , :` , _ , ·
, ` ,` ` , , .` , € · , 65 ,

Maksudnya:
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehinggalah mereka
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka
tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu
berikan, dan mereka meneriama dengan sepenuhnya".
(An-Nisaa': 65)

Saudara juga membaca firman Allah swt tentang hutang di dalam perniagaan:

, ¸` · , ` . ¯ ` , ´ ` , , ` .` ´ , , ` ·,` ` ¯ · _Ž ` · ¸ ¸ - ' _ ¸ ¸ ¸` , , ` ,` , · ¸ ,` ·¯ ¸, ,' , ' ,
` , , ' ¸ - ·` , · ¸ ¸ ` ` , , ` .` ´ , · ` · ` · · ¯ .` ´ , . ' ` . ¯ . ' , , ` ·` , _ · ¸
¸ ` ` , · ,` · ¸ ` , . ' ` _, = ` , ` , ' , · . ` , ' ,, ' ¸ - ·` , · ¸ . ¯ . , · ·` , ` ·` · ` ¸ -` ,
` - _ , ´ , ` , . , · ` , ´ - _ ` ¸ · ¸` , , , ,` ,` ` , ¸` · , ` ·' , , ` ¸` · . ' ,` · , ¸` - , · ¸` ,
. ' , , ¸ ,` - ' ` · ` - ¸ , ¯ ` · ` · ` - ¸ ¸ € . ' ` · ` - ¸ ¸ € . ' . ,' ` ¸ · .` , .` ,
¸ _ ¯ ` , ' _ · . ` ·,` ` ´ . ' ,` · '` , ,` ·` · · · ¸ • . ,' · ` · • · ' ` , ´ · · - ' _
` , ´` , · ¸` , · ` , ´ ` , , , ,` ,, ` · , . - · _ - ., ´ . ' ¸ ,` , ` , ' _ ` · ' , · · ,` ` · , · ' ,
€` , , ` ,` ` · , · ¸ ,` ,` ' , ·,` ` ´ ' ` _ ` - ` , ´ , ` ·,` · ` ·` , · , · . ¸ , ` , , , ` . ¯ ` _
` ,, · ¸ .` ¸ ¸ ´ , ` · , ` · ` , ´` ·` , , · , ` , , 282 ,

Maksudnya:
" Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dalam tempoh yang
tertentu, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana
Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu membacakan apa yang ditulisnya itu, dan hendaklah dia bertaqwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri
tidak mampu membacakannya, maka hendaklah walinya membacakannya secara jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Jika tidak ada dua
orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu redhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

34
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik sedikit mahupun banyak sampai batas
waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.
(Tulislah hutang itu), kecuali jika ia merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di
antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian itu), maka sesungguhnya hal itu adalah
suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".
(Al-Baqarah: 282)

Saudara juga membaca firman Allah swt tentang jihad dan peperangan:

· ` ,` , - ` ' , ` - ' , , : · · ` ,` ,` · · “ ~ ` , · · ` . ` ,` , .` · ' · ` , ,, · . ¯ · ¸ , ,` - · ,
` ,` · _ - , ` - ' , , : · · ,” .` , · ,” .` , ` , ¸ ,` - ' · “ ~ . ' , ` , ´ “ _ , `¸ · ,` , ´ , ·
` , ´` , · ., , , · ` , ´ · ` · ' , ` , ´ - ` ' ` ¸ · ., ` · ` , ,` , ¯ ¸, ` · , ` ,`, - ` ' , · - , · ` , ·
, ` - , ` , ´ - ` ' ,` · € . ' _ .` , · ` ,` ¯ ` , ' ¸ , = · ` ¸ · ¸ · ' ` , ´ , . ¯ . ¸ ` , ´` , · _ ` - ,
, ,` · , · ¸, , · ´ ` · ' · . ¸ ` , ¯ _ - , 102 ,

Maksudnya:
"Dan apabila kamu berada di tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hedak mendirikan
solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (solat)
besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang solat bersamamu)
sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) Apabila selesai satu rakaat, maka diselesaikan
sendiri satu rakaat lagi, dan Nabi duduk menunggu golongan yang kedua maka mereka
hendaklah pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang
golongan yang kedua yang belum sembahyang, lalu bersembahyanglah mereka
denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap sedia dan menyandang senjata. Orang-orang
kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka
menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-
senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu
memang sakit dan bersiap sedialah kamu".
(An-Nisaa': 102)

Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara di atas. begitu
juga dalam adab-adab umum dan hal ehwal masyarakat.

Begitulah Ikhwan berhubung dengan Kitab Allah, meminta ilham dan petunjuk
darinya. Mereka meyakini kesyumulan Islam ini dan Islam mesti menguasai dan
mewarnai setiap aspek kehidupan. Kehidupan mesti terikat dengan hukum-hukum
Islam, berjalan dalam landasan prinsip dan pengajarannya dan merujuk kepadanya jika
umat mahu menjadi umat Islam yang sebenar.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

35

Tetapi jika hanya Islam di sudut ibadat semata-mata dan meniru orang bukan
Islam dalam sudut-sudut lain, maka ia bukanlah umat Islam yang sebenar. Mereka
samalah dengan umat yang disebut di dalam firman Allah swt:

, , , ` , ,` , · .,` , · = ` , · _ , · ` ¸ · ` , ´` · , , · .,` - ,` -` , ` , ´ ' .,` . ` , · ` ,` ` ' ` ,
` ¸ _ ' ` , ¯,` ' , . ¸ , . ,` ` · , . ´ ‘` · , .,` ·` ,` · ' ` ,` ,` - ,` - ¸ `, ´` , · ` ·` , -` · ,` · , ` ,` ·,` ·
.,' · ,` , · · , ·` , , , ,` ' · , - ¸ · ` ¸` , - ¸ ` , ´` · : · ¸ · , ` ¸ · • . , - · ¸ ‘` · , .,` , ´ ,
· , . · ` ' _ ¸ ., ` · ` · ¸ ¸ · · , ` · , 85 ,

Maksudnya:
"Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab dan kufur dengan sebahagian yang
lain? Tiadalah balasan bagi orang berbuat demikian kehinaan dalam kehidupan dunia
dan pada hari Kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab siksa yang amat pedih, dan
Allah tidak lali terhadap apa yang mereka kerjakan".
(Al-Baqarah: 85)

Dalam menerangkan tentang kesyumulan Islam untuk kesemua manusia dan
pada semua masa, Al-Imam as-syahid berkata:

"Ikhwan Muslimin meyakini bahawa Islam adalah agama umum yang menyusun setiap
aspek kehidupan sesuai untuk semua bangsa dan umat, pada setiap masa dan zaman.
Islam datang dengan membawa ajaran yang lebih sempurna dan tinggi dari
menerangkan juziyyah kehidupan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang bersifat keduniaan
semata-mata. Islam hanya meletakkan kaedah umum (kulli) dalam aspek keduniaan ini
dan menunjukkan kepada manusia kepada jalan amali untuk memperaktik dan berjalan
di dalam sempadannya.

Untuk menjamin kebenaran dalam praktik ini, Islam memberi perhatian penuh terhadap
mengubat hati manusia. Ini adalah kerana hati merupakan sumber sistem, alat berfikir
dan menggambarkan sesuatu. Islam menunjukkan kepada hati, ubat yang mujarrab yang
membersihkannya dari belenggu hawa nafsu, menyucikannya dari daki-daki mencari
keuntungan dan matlamat dunia, memimpinnya ke jalan yang sempurna dan mulia
serta menegahnya dari kezaliman, kecuaian dan permusuhan.

Apabila jiwa sudah betul dan bersih, maka setiap perkara yang lahir daripadanya adalah
baik dan cantik.

Sudah menjadi buah mulut orang bahawa keadilan bukannya pada nas undang-undang,
tetapi pada diri hakim. Kadang-kadang ada undang-undang yang sempurna dan adil
diberikan kepada hakim yang mengikut hawa nafsu dan mencari kepentingan. Lalu beliau
melaksanakannya secara zalim dan tidak adil. Kadang-kadang ada undang-undang yang
zalim dan mempunyai kekurangan diberikan kepada hakim yang mulia dan adil yang
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

36
tidak menurut hawa nafsu dan tidak mencari keuntungan. Lalu beliau melaksanakannya
secara adil, penuh kebaikan dan rahmat.

Dari sini, jiwa manusia sangat diambil berat di dalam Kitab Allah. Jiwa-jiwa generasi
pertama yang diwarnai oleh Islam menjadi contoh insan yang kamil.

Kerana itu, tabiat Islam sesuai dengan setiap zaman dan umat dan mempunyai ruang
yang luas untuk mencapai kejayaan dan keperluan manusia. Kerana itu juga Islam tidak
menolak sama sekali untuk mengambil faedah dari setiap peraturan yang baik yang tidak
bercanggah dengan kaedahnya yang menyeluruh dan dasarnya yang umum".

Buah dari kefahaman yang syumul terhadap Islam:

Al-Imam as-syahid berkata: "Hasil daripada kefahaman am yang syumul
terhadap Islam di sisi Ikhwan Muslimin ini, fikrah mereka merangkumi setiap aspek
pengislahan umat dan kesemua unsur-unsur fikrah pengislahan terdapat di dalamnya.
Setiap pengislah yang ikhlas dan bersungguh-sungguh mendapati cita-citanya ada di
situ, dan di situ juga tempat bertemunya setiap harapan pencinta islah iaitu mereka
yang mengetahui dan memahami tujuannya.

Tidak mengapa jika saudara mengatakan bahawa Ikhwan Muslimin adalah:

1 Dakwah Salafiah: Kerana mereka menyeru untuk kembali kepada Islam dengan
maknanya yang murni dari Kitab Allah dan Sunnah RasulNya.

2 Tarikat Sunnah: Kerana mereka menetapkan ke atas diri mereka untuk beramal
dengan sunnah Rasulullah saw dalam setiap perkara, khasnya dalam masalah
aqidah dan ibadat sekadar yang terdaya.

3 Hakikat Sufi: Kerana mereka mengetahui bahawa asas kebaikan ialah kebersihan
jiwa, kesucian hati, berterusan dalam beramal, tidak terpengaruh dengan
makhluk, cinta kerana Allah dan terikat dengan kebaikan.

4 Institusi politik: Kerana mereka menuntut pengislahan kerajaan dari dalam,
mengkaji semula hubungan diplomatik di antara umat Islam dengan umat-umat
yang lain dari luar serta mendidik rakyat dan bangsa dengan kemuliaan.

5 Kumpulan Riadhah: Kerana mereka mengambil berat terhadap tubuh badan
mereka, mengetahui bahawa mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang
lemah, Nabi saw bersabda:

Maksudnya:
"Sesungguhnya badan kamu mempunyai hak ke atas kamu"
(Fathul Bari: 4/256 no: 1975)

bahawa semua taklif-taklif Islam tidak dapat ditunaikan secara sempurna dan baik
melainkan dengan tubuh badan yang kuat. Menunaikan solat, puasa, zakat dan
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

37
haji umpamanya, memerlukan tubuh badan yang mampu memikul bebanan
pekerjaan, usaha dan perjuangan mencari rezeki. Mereka juga memberi perhatian
dalam membentuk pasukan-pasukan riadhah yang menyaingi (mungkin
mengatasi) kelab-kelab sukan yang hanya mementingkan riadhah tubuh badan
semata-mata.

6 Perikatan ilmiah dan pengetahuan: Kerana Islam mewajibkan setiap muslim dan
muslimat agar menuntut ilmu, dan kerana kelab-kelab Ikhwan pada realitinya
ialah sekolah-sekolah untuk pembelajaran dan pengetahuan, kolej-kolej untuk
mendidik tubuh badan, akal dan roh.

7 Syarikat Ekonomi: Kerana Islam mengambil berat terhadap pentadbiran harta
benda dan cara mendapatkannya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

Maksudnya:
"Sebaik-baik harta yang baik ialah bagi orang yang soleh".
(Ahmad: 4/197)

Baginda bersabda lagi:

Maksudnya:
"Sesiapa yang berada di waktu petang dalam keadaan dia penat kerana bekerja, dia
mendapat keampunan".
(Majma' Az-Zawaaid: 4/66 - Kitab Jual Beli - Bab bekerja dan berniaga - dinisbahkan
kepada At-Tabrani di dalam kitab Al-Ausat)

Dalam hadis yang lain baginda bersabda:

Maksudnya:
"Sesungguhnya Allah kasih kepada orang mukmin yang bekerja".
(Majma' Az-Zawaaid: 4/65 - Kitab Jual Beli - Bab pekerjaan dan perniagaan....
Dinisbahkan kepada At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dan Al-Ausat)

8 Fikrah kemasyarakatan: Kerana mereka memberi perhatian dalam merawat
masyarakat Islam serta cuba mencari jalan-jalan yang boleh mengubat dan
menyembuhkan penyakit umat.

Beginilah kita melihat tentang kesyumulan makna Islam. Fikrah kita meliputi
kesyumulan aspek-aspek islah dan menumpukan kegiatan-kegiatan Ikhwan dalam
setiap aspek ini. Kalau orang lain hanya menumpukan kepada satu sudut sahaja,
Ikhwan pula menumpukan kepada kesemua sudut ini dan mengetahui bahawa itu
semua adalah tuntutan Islam.
Dari sini mungkin dari segi zahirnya, kegiatan-kegiatan Ikhwan dipandang oleh
manusia sebagai bertentangan di antara satu sama lain. Padahal ianya tidak begitu.

Kadang-kadang orang dapat melihat seorang akh muslim berada di mihrab
dalam keadaan penuh khusyu', tekun, menangis dan merendah diri. Tidak lama
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

38
kemudian saudara melihat beliau adalah seorang penceramah yang menyampaikan
pengajaran dan peringatan yang mengetuk gegendang telinga. Selepas itu saudara
melihat beliau adalah seorang ahli sukan yang tangkas, membaling bola, berlatih berlari
atau berenang. Selang beberapa ketika beliau
berada di kedai atau di tempat kerjanya melaksanakan pekerjaan dengan penuh amanah
dan ikhlas.

Gambaran-gambaran ini secara zahirnya dilihat orang sebagai bertentangan,
tidak boleh bergabung di antara satu sama lain. Kalaulah mereka mengetahui bahawa
itu semua dihimpunkan oleh Islam, diperintah dan digalakkan oleh Islam, nescaya
perkara-perkara tadi boleh bercantum dan bergabung.

Bersama kesyumulan ini Ikhwan menjauhkan diri dari setiap perkara yang boleh
dikritik dalam sudut-sudut tadi sebagaimana mereka menjauhi dari taksub kepada
gelaran. Ini adalah kerana Islam telah menghimpunkan mereka di bawah satu gelaran
iaitu saudara-saudara muslim (Ikhwan Muslimin).Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

39
USUL KEDUA

.¯,, •,´ ·, ·,,=– _-,· ¸¯ ,· — ,· ·´-' ··¸ ˜ ,,,, .¯, ~
·, ·· ·,,,· ¸· _· .´ ™, .· _-,,, — ,,· · ·,,=– š ¸-_ ƒ,-
.„

Al-Quran yang mulia dan sunnah yang suci adalah rujukan kepada setiap muslim dalam
mengetahui hukum-hukum Islam. Al-Quran difahami dengan mengikut kaedah bahasa Arab
dengan tidak mengikut sikap memberatkan dan terlalu memudahkan. Kefahaman kepada sunnah
yang suci adalah dengan merujuk kepada rijal-rijal hadis yang thiqah.

Keterangan

Hubungan Usul Ini Dengan Yang Sebelumnya

Usul ini mempunyai hubungkait dengan sebelumnya. Usul pertama
menegaskan tentang kesyumulan Islam dalam setiap aspek kehidupan. Usul ini pula
menegaskan tentang sumber hukum-hakam bagi setiap bidang kehidupan yang
ditetapkan oleh Islam.

Dalil-dalil Hukum

Al-Imam As-Syahid menjelaskan bahawa sumber hukum bagi setiap Muslim
ialah Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil dalam perkara ini amat banyak, di antaranya
firman Allah swt:

,' , ' , ` ·,' ·` , · ¸ .` ¸ ¸ · ` ,` ` · _ . , · ` , ´` · ,` · ' ¸ ` , ' , ¸,` ` , ,` ·, ~ ' , · ,` ·, ~ ' ,` ·¯ ¸,
, , ' ` ¸ ` - ' , ` ,` , - : · , -¯ ·` , , , · , .,` ·` ,` ` ,` ¯ . ¸ ¸,` ` , , · _ ¸ , 59 ,

Maksudnya:
"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara, maka
kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul".
(An-Nisaa': 59)

` ·` , , , :` , · ` , , . ` , · _ · , , : , · - , ` , , ' ` ¸ · ` , ,` , · , , ¸ ·` ·' ¸ ¯ ¸ · ƒ ·
¸ ` ` ¸ ,` ` , , · ` - _ , ¸ ` · , ¸ .` ¸ ¸ ´ ,` . ´ , 89 ,

Maksudnya:
"Dan Kami turunkan kepada kamu Kitab yang menerangkan setiap sesuatu".
(An-Nahl: 89)
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

40

,` - ' ` ,` , . ' . - ` . ., ` · , ¸, ¸ ·` ,` ` ,` ` , , ` · , · ' ¸ · ¸ ¸` , , .¯` , · . ¸
_ ¯ , 9 ,

Maksudnya:
"Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih benar".
(An-Israa': 9)

¸` , , ¸ ¯ , _ · , , _ ,` , ¸ , ¸,` ` , , · · ¸ , ¸` · ' ` ¸ · · ,` _ _ · ` · . · ' ·
` , ´` · . , · ' ¸` , , · ,` · ., ´ , ` ¸¯ ¸, ` ,` , ` · ` ·` · ` , ¯ , · , ` ·, ` - · ¸,` ` , ` , ¯ ¯ · ,
. · ` , · . ¸ · , ` , , 7 ,

Maksudnya:
"Apa-apa perkara yang diberikan oleh Rasul maka terimalah ia dan apa-apa yang
dilarangnya maka jauhilah ia".
(Al-Hasyr: 7)

Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antara hadis-hadis
pula ialah sabda Rasulullah saw kepada Muaz ketika baginda mengutuskannya ke
negeri Yaman:

Maksudnya:
"Bagaimanakah kamu menghukum jika diminta kepada kamu untuk menjatuhkan
hukuman? Muaz menjawab: "Saya akan menghukum dengan kitab Allah". Baginda
bertanya: "Bagaimana jika kamu tidak mendapatinya di dalam kitab Allah?" Muaz
menjawab: "Saya akan berhukum dengan sunnah Rasulullah saw". Baginda bertanya
lagi: "Bagaimana jika kamu tidak mendapatinya di dalam sunnah Rasulullah saw dan
Kitab Allah?" Muaz menjawab "Saya akan berijtihad dengan fikiran saya dan saya tidak
akan lari dari kebenaran". Lalu Rasulullah saw menepuk dadanya seraya berkata:
"Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah saw dengan
perkara yang diredhai oleh Rasulullah saw".
(Abu Daud: 3/302 no: 3592)

Kata-kata sahabat dan ulamak dalam mengakui hakikat ini juga amatlah banyak.
Persoalan:
- Mengapa hanya disebut Al-Quran dan sunnah sahaja sedangkan banyak lagi dalil-
dalil hukum yang lain seperti ijmak, qias, istihsan dan sebagainya?
* Ini menunjukkan kepada kebijaksanaan Al-Imam As-Syahid. Perkara ini terserlah
dalam perkara-perkara berikut:
i) Beliau mahu menyatukan hati-hati umat dan jalan untuk penyatuan ini ialah dengan
dalil-dalil yang disepakati iaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijmak dan qias, ada satu
golongan kecil yang tidak menerimanya. Manakala dalil-dalil yang lain seperti 'uruf,
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

41
istihsan, masoleh mursalah dan sebagainya menjadi tempat khilaf di kalangan para
ulamak. (Al-Wajiz Fi Usul Fiqh: 148)
ii) Dalil-dalil yang lain telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi menyebut
kedua-duanya sahaja bermakna berpada dengan yang asal bukannnya mengengkari
dalil-dalil yang lain di sisi orang yang menerimanya.

Al-Imam As-Syatibi menyatakan: "Dalil-dalil ada dua jenis : naqliah
›Diambil dari Al-Quran dan Sunnah.dan 'aqliah : Yang didapati melalui pemikiran.
Apabila kita memerhatikan bahawa dalil-dalil syarak terbatas kepada Al-Quran dan
Sunnah kerana dalil dalil yang thabit, tidak thabit dengan akal tetapi dengan Al-Quran
dan Sunnah kerana kedua-duanya terdiri dari dalil-dalil yang sahih dan boleh
dipegangi. Kitab dan Sunnah menjadi rujukan dan sandaran kepada hukum-hakam."
(Al-Muwafaqat: 2/42)

Rujukan Dalam Memahami Al-Quran:
Al-Imam As-Syahid menegaskan bahawa rujukan dalam memahami Al-Quran ialah
bahasa Arab yang mempunyai makna yang jelas dan dalalah yang dekat. Beliau
mengingkari memberat-berat dan membabi buta di dalam memahaminya. Beliau
berkata: "Al-Quran hendaklah difahami dengan kaedah-kaedah bahasa Arab dengan
tidak memberat-beratkan dan tidak membabi buta". Ini adalah kerana "Al-Quran
diturunkan di dalam bahasa Arab maka untuk memahaminya juga mestilah melalui
jalan ini. Lebih-lebih lagi Allah swt berfirman :

Maksudnya: "Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab" Yusuf:
2

FirmanNya lagi:
Maksudnya: "Dengan lidah Arab yang jelas"
Sesiapa yang ingin memahaminya hendaklah melalui lidah Arab. Tidak ada jalan lain
untuk memahaminya selain dari melalui jalan ini." (Al-Muwafaqat: 2/64, lihat juga
halaman 82).
Di antara petunjuk para sahabat ialah menjauhi dari memberat-beratkan dalam
memahami Al-Quran dan menegah dari menggunakan cara ini.

Anas bin Malik meriwayatkan bahawa 'Umar Al-Khattab r.a. membaca firman Allah
swt:

Maksudnya: "Dan buah-buahan serta rumput-rumputan". Beliau berkata: "Apakah dia
rumput-rumputan itu? kemudian beliau menjawab sendiri "Kita tidak ditaklifkan untuk
ini" atau beliau berkata: "Kita tidak diperintahkan untuk ini".

Anas meriwayatkan juga seorang lelaki bertanya 'Umar bin Al-Khattab tentang firman
Allah swt:

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

42
Maksudnya: "Dan buah-buahan serta rumput-rumputan" seraya berkata apakah dia
rumput-rumputan? 'Umar menjawab "Kita dilarang dari mendalami dan memberat-
beratkan".

Begitu juga ada riwayat yang masyhur menyatakan bahawa beliau telah memberi
pengajaran kepada seorang tukang celup apabila beliau banyak bertanya tentang (
)dan ( ) dan seumpamanya.

Rujukan dalam memahami Sunnah:
Al-Imam as-Syahid bukan sekadar menunjukkan kepada sumber yang sahih kepada
hukum-hukum, bahkan beliau menunjukkan juga kepada jalan yang ideal untuk
memahami Al-Quran dan Sunnah, supaya setiap orang tidak mengambil atau
meninggalkannya menurut hawa nafsunya tanpa mempunyai dalil.

Beliau menjelaskan bahawa Sunnah difahami melalui perawi-perawi hadis yang thiqah.
Merekalah manusia yang paling berkemampuan dalam menentukan kesahihan sesuatu
hadis atau tidak, dalalahnya, Hukum atau maksud yang ditunjukkan olehnya serta
makna-maknanya.

Peringatan:
Di sini terdapat beberapa peringatan yang menjelaskan tentang ketelitian Al-Imam as-
syahid, di antaranya ialah:
- Dalam membataskan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kepada hukum-hakam
sebagai ketegasan bahawa dakwah kita adalah salafi dan manhajnya adalah manhaj
salafussaleh.
- Dalam membataskan sumber ini dan berjalan mengikutnya adalah terselamat dari
kesesatan. Rasulullah saw bersabda:
-Maksudnya: "Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama
mana kamu berpegang dengannya iaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya".(Al-
Muwatta': 2/899- Kitab Qadar- Bab tegahan dari berkata tentang Qadar.)
- Beliau telah menutup pintu kepada golongan yang menyeleweng dan sesat yang
mempermain-mainkan akal manusia. Mereka menipu orang-orang jahil dengan
mendatangkan kefahaman yang ganjil dan jauh dari roh dan maksud Al-Quran,
mencipta hadis-hadis palsu dan pentafsiran-pentafsiran yang penuh dengan memberat-
berat dan membabi buta.
- Dengan melarang dari memberat-beratkan ( ) dan ( )membabi buta ( ) dalam
memahami boleh memelihara penyatuan umat. Sudah berapa ramai orang menjadi sesat
dan jamaah menjadi berpecah-belah kerana memberat-berat dan membabi buta ini, dan
tidak berpada dengan sesuatu yang jelas dan nyata.
( ) bererti berjalan tanpa ilmu dan petunjuk, mengambil sesuatu jalan tanpa
mengetahui kebenaran, tanpa mengkaji dan melihat dan tidak rujuk dari kesesatan.
Kerana itulah( ) dinamakan kezaliman. Di dalam hadis ada menyebut:

Maksudnya: "Syafaatku tidak sampai kepada orang yang bersifat membabi buta". (iaitu
orang yang zalim).
( ) pula bermaksud melibatkan diri dalam perkara yang tidak ada kena-mengena,
perkara yang susah dan sukar dan tidak terdaya. Dalam hadis ada menyebut:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

43

Maksudnya: "Aku dan umatku berlepas diri dari bersikap memberat-berat"

Saidina 'Umar meyatakan: "Kami ditegah dari bersikap memberat-berat". Maksudnya
ialah membahaskan tentang perkara-perkara sulit yang tidak wajib dibahaskan dan kita
hendaklah mengambil syariat yang zahir dan menerima perkara yang dibawanya.

Di antara contoh membabi buta ialah tafsiran yang dibuat oleh setengah mufassirin
(bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah). Mereka mengatakan tentang firman Allah swt:
Maksudnya: "Mereka mendustakan kesemua ayat-ayat Kami". Al-Qamar: 42

bermaksud: Mendustakan Ali ra kerana Ali di sisi mereka adalah kesemua ayat-ayat
tersebut.
Ingatlah wahai saudaraku, ayat yang sebelumnya:

Maksudnya: "Telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman". Al-Qamar: 41
Di manakah Ali r.a ketika Musa diutuskan kepada kaum Qibti di Mesir?!

Di antara contoh memberat-berat ialah pegangan mereka terhadap makna firman Allah
swt:
Maksudnya: "Mereka menunaikan zakat dalam keadaan patuh". Al-Maidah: 55
Mereka menafsirkannya sebagai Ali r.a mengerakkan jarinya untuk mencabut cincinnya
dan memberikannya kepada seorang fakir ketika beliau rukuk.

Begitu juga tafsiran setengah orang tentang firman Allah swt:

Maksudnya: "Maka berjalanlah kamu di muka bumi selama empat bulan".
At-Taubah: 2

Mereka menafsirkan bahawa ayat ini mentaklifkan agar keluar dalam tempoh tersebut
pada setiap tahun! Sedangkan ayat tersebut menerangkan tentang permusuhan Allah
dan RasuNya dengan orang-orang musyrikin yang mencabuli perjanjian. Ayat ini
memberi amaran keburukan kepada mereka dengan dalil ayat yang datang selepasnya:

Maksudnya: "Dan ketahuilah bahawa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan
sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir". At-Taubah: 2
Maka adakah selepas ini boleh memberat-berat atau membabi buta?
Di antara perkara yang menguatkan lagi bahawa bahasa Arab merupakan asas untuk
memahami Al-Quran ialah riwayat Imam Syatibi bahawa sedang Saidina 'Umar r.a
berada di atas mimbar, beliau bertanya tentang makna dalam firman Allah swt:

Maksudnya: "Atau Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur (sampai
binasa)".An-Nahl: 47
Lantas seorang lelaki dari Bani Huzail menjawab bahawa ( ) dalam bahasa mereka
ialah beransur-ansur ( ) beliau terus membawa satu syair yang menerangkan tentang
makna tersebut:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

44
Bermaksud: "Lelaki itu berangsur-angsur mundur dalam keadaan menggeletar
sebagaimana pepohon laut yang berangsur-angsur tumbang dilanda kapal".

'Umar berkata: "Wahai manusia, berpeganglah kamu dengan dewan syair jahiliyyah
kamu. Sesungguhnya ia mempunyai tafsir bagi Kitab kamu".
'Amru bin Murrah berkata tentang firman Allah swt:

Maksudnya: "Mereka itulah orang yang benar-benar beriman".
'Amru berkata: Al-Quran hanya diturunkan dengan lisan Arab seperti kata-kata kamu:
"Si fulan benar-benar seorang tuan", sedangkan ramai lagi tuan-tuan yang lain. "Si fulan
benar-benar peniaga", sedangkan ramai lagi para peniaga yang lain. Begitu juga: "Si
fulan benar-benar penyair", sedangkan ramai lagi para penyair yang lain. (Tafsir Ibnu
Kathiir: 2/286)
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

45
USUL YANG KETIGA

Iman yang benar, ibadat yang sahih dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang
dicurahkan Allah ke dalam hati sesiapa yang dikehendaki-Nya. Manakala ilham, lintasan hati,
kasyaf dan mimpi tidak menjadi dalil kepada hukum-hukum syariat. Perkara-perkara tersebut
hanya dapat diterima dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum dan nas syariat.

Hubungan usul ini dengan yang terdahulu.
Dalam usul yang lalu, Al-Imam Asy-Syahid telah menerangkan tentang perkara yang
perlu diambil oleh setiap muslim sebagai sumber rujukan di dalam hukum Islam.
Dalam usul ini pula, beliau menyambung perbincangan tentang perkara yang dianggap
oleh sesetengah orang sebagai sumber rujukan. Beliau menerangkan sejauhmana
dakwaan tersebut boleh thabit atau gugur.

”Kesan Iman, Ibadah Dan Mujahadah.
Al-Imam Asy-Syahid menyatakan bahawa iman yang suci, ibadah yang sahih yang
terhindar dari perkara-perkara bid'ah dan mujahadah yang berterusan yang tidak ada
unsur-unsur melampau memberikan kesan-kesan yang baik terhadap individu yang
bersifat demikian. Ini telah ditunjukkan oleh al-Qur'an, sunnah Rasulullah saw dan
sirah salafussoleh. Antara kesan-kesannya ialah;
* Allah akan mengurniakan kepada individu tersebut satu cahaya yang dapat
mengungkapkan sesuatu perkara yang tidak dapat diungkapkan oleh orang lain dan
dapat membezakan di antara perkara-perkara syubhat dan unsur-unsur luar yang tidak
ada kaitan dengan agama.
* Allah swt akan memberikan rasa kemanisan iman dan kebahagiaan serta kelazatan
yang tinggi. Ini telah dikuatkan oleh dalil-dalil, antaranya sabda Rasulullah saw:

Maksudnya: "Tiga sifat yang sekiranya ada pada seseorang itu nescaya ia dapat merasai
kemanisan iman:
1) Ia mengasihi Allah dan RasulNya lebih dari yang lain.
2) Ia mengasihi seeorang kerana Allah.
3) Ia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dicampakkan dirinya ke
dalam api neraka ,Bukhari Muslim - Fathul Bari 1/77 no.16 )

Pendapat ulamak dalam perkara ini, begitu banyak sekali. Dalil bagi kenyataan
pertama:
Firman Allah:
Maksudnya: "Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya
Dia akan memberikan kepadamu furqan (pertunjuk yang akan dapat membezakan
antara yang haq dan yang batil)." Al Anfal: 29
Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan
berimanlah kepada RasulNya, nescaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua
bahagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu
dapat berjalan" Al-Hadid :28

Imam Ibnul Qayyim menyebut: "Abu Darda' berkata: "Waspadalah dari firasat ulamak,
hindarilah persaksian mereka yang membawa kamu ke neraka. Demi Allah,
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

46
sesungguhnya ianya adalah kebenaran yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati
mereka". Aku (Ibnu Qayyim) berkata: "Asal kata-kata ini adalah hadis marfu'
Hadis yang disandarkan kepada nabi saw secara langsung samada berupa kata-kata,
perbuatan atau akuan riwayat Termizi: "Takutilah firasat mu'min, kerana sesungguhnya
ia melihat dengan cahaya Allah. Kemudian beliau membaca:

Maksudnya: "Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda
kekuasaan bagi orang-orang yang memerhatikan tanda-tanda"
Al-Hijr: 75 , I`laam Muuqi'iin 1/64
Saidina Umar pernah berkata: "Hampirilah orang-orang yang taat dan dengarilah kata-
kata mereka. Sesungguhnya akan lahir dari mereka perkara-perkara yang benar iaitu
perkara-perkara yang didedahkan oleh Allah swt kepada mereka. Telah thabit
bahawasanya bagi wali-wali Allah itu diberikan ilham dan kasyaf-kasyaf. Al-Fatawa :
11/204,205

Di antara peristiwa-peristiwa thabit dan masyhur:
1 Dari Umar r.a, bahawasanya seorang lelaki datang kepadanya lalu Saidina 'Uthman
berkata: "Salah seorang daripada kamu datang kepadaku sedangkan tanda-tanda
perzinaan berada di matanya" (zina mata). Lelaki itu bertanya: "Apakah wahyu
masih datang selepas kewafatan Rasulullah?" Saidina 'Uthman menjawab: "Tidak,
tetapi ia merupakan firasat yang benar". (At-Turuq al-Hukmiyyah: 41)
2 Kisah Umar yang berkhutbah di atas mimbar dan memutuskan khutbahnya lalu
berkata; "Wahai sariyyah (sepasukan tentera) ke bukit, ke bukit. (Sirah dan Manaqib
Umar: 172, 173.)

Semuanya ini menjelaskan kepada kita tentang kemanisan dan cahaya dianugerahkan
oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka
dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ini hanya pada sudut
dasarnya. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut hanya boleh diterima apabila
disandarkan dengan sanad-sanad yang sahih.

”Hukum ilham, mimpi dan kasyaf.
Al-Imam Asy-Syahid menerangkan bahwasanya ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi
merupakan perkara-perkara yang thabit yang tidak boleh ditolak secara
keseluruhannya. Meskipun demikian, ianya bukanlah tergolong dari dalil-dalil hukum
yang tersendiri kerana di sana berlaku kesangsian dan sangkaan-sangkaan banyak
bercampur dengannya. Oleh itu, ianya tidak boleh dipegang.
Sekiranya dikatakan: Apa faedah kewujudannya? Dijawab: Diterima, sekiranya tidak
bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah dan menguatkan kesahihan yang
merupakan cahaya di atas cahaya. Hakikat ini telah dinyatakan oleh Al-Imam asy-
syahid yang mana ianya bertepatan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya serta
ditegaskan oleh ulamak.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Mimpi semata-mata yang tidak ada dalil
terhadap kesahihannya tidak menthabitkan sesuatu perkara dengan dengan sepakat
ulamak. Dalam hadis sahih telah tsabit dari Nabi bahwasanya baginda bersabda:

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

47
Maksudnya: "Mimpi ada tiga jenis; mimpi yang datangnya dari Allah, mimpi yang
berpunca dari tuannya sendiri dan mimpi dari syaitan - Muslim : 4/1773 no: 2663

Sekiranya sesuatu mimpi dari dari kalangan tiga jenis tadi, maka mesti dibezakan antara
satu sama lain" (Al-Fatawa : 27/458)

”Perlunya penilaian dari Al-Qur'an dan As-Sunnah
Meskipun ulamak mengesahkan adanya kasyaf dan mimpi, mereka telah menetapkan
kemestian merujuk segala perkara yang berkaitan dengannya kepada Al-Qur'an dan As-
sunnah kerana kedua-duanya terpelihara. Kasyaf, mimpi dan sebagainya merupakan
perkara-perkara zanni (sangkaan) yang belum lagi terjamin ketepatannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah berkata:
"Kebanyakan dari sangkaan seseorang bahawa beliau telah mendapat kasyaf
merupakan sangkaan semata-mata. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikitpun
berguna untuk mencapai kebenaran. Ahli kasyaf dan kadang-kadang benar dan
kadang-kadang salah. Oleh itu wajib bagi mereka berpegang dengan KitabulLah dan
Sunnah RasulNya. Serta mengimbangi pandangan, pendapat dan buah fikiran mereka
bersandarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sekiranya seseorang itu membawa sesuatu
perkara dari Allah dan perkara itu tidak perlu dipadukan dengan Al-Qur'an dan As-
Sunnah bermakna seseorang itu tidak perlu pada Rasul dalam sesetengah urusan
agamanya. Ini merupakan pendapat orang-orang yang sesat." (Al Fatawa: 11/65, 66.)

Hakikat ini telah didokong oleh ketua-ketua sufi yang berpegang teguh dengannya.
- Syeikh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata:-
"Berlaku padaku satu masaalah yang dialami oleh orang ramai, aku tidak menerima
melainkan dengan dua saksi; Al-Qur'an dan As-Sunnah"
- Abul-Qasim Al-Junaid berkata:-
"Ilmu kita ini terikat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesiapa yang tidak membaca
Al-Qur'an dan tidak menulis hadis tidak layak bercakap tentang ilmu kita tidak layak
diikuti"
- Abu 'Amru bin Nujaid pernah berkata
"Setiap pendapat yang tidak disandarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan
pendapat yang batil (Al Fatawa: 11/210 dan lihat Al Muwafaqaat: 1/82, 4/82.)

Perhatian:
Dari usul ini dapat kita perhatikan beberapa perkara:
1) Menjaga sumber-sumber hukum syara' supaya kekal dalam keadaan bersih.
2) Kesederhanaan Imam Asy-Syahid di mana beliau tidak bersikap cuai dan keterlaluan.
Beliau tidak menolak adanya ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi. Beliau tidak
keterlaluan sehingga menganggap perkara-perkara ini sebagai sumber dalil hukum dan
tidak pula menolaknya secara keseluruhan tetapi menganggapnya sebagai menguatkan
selagimana ia tidak bercanggah dengan agama dan nasnya.
3) Anjuran agar ditutup pintu-pintu masuk bagi dajal-dajal yang menipu orang-orang
jahil dan mempermainkan pemikiran manusia.
4) Menyelamatkan orang-orang yang tertipu daripada perangkap ahli prasangka dan
khurafat.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

48
5) Mengawal diri dalam membuat sesuatu ungkapan dengan mendedahkan hakikat
sebenar sesuatu perkara tanpa mencacatkan orang lain.


Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

49
USUL KEEMPAT

Jampi, mentera, mengaku mengetahui perkara ghaib dan seumpamanya adalah kemungkaran
yang wajib diperangi, kecuali jampi-jampi daripada ayat al-Quran atau jampi-jampi yang
diterima daripada Rasulullah s.a.w.

KETERANGAN

Dalam usul ini Al-Imam Asy-Syahid menumpukan usaha untuk membersihkan 'aqidah
dari kekeruhan, membebaskan pemikiran dan hati dari sebarang waham (Sangkaan
yang lebih kuat ke arah tidak benar) zan (Sangkaan yang lebih kuat ke arah kebenaran)
dan khurafat.

Dalam zaman ini, kita dapati banyak penyeleweng-penyeleweng akibat daripada
meluasnya kejahilan. Mereka menyerang hati dan pemikiran dan harta orang miskin
hinggalah kebanyakan dari mereka telah dapat dipengaruhi. Al-Imam telah
menerangkan kebenaran supaya mereka kembali kepada aqidah yang bersih yang
terhindar dari dongengan dan kesyirikan. Beliau menerangkan tentang haramnya
tangkal, azimat dan seumpamanya. Ini tidak termasuk jampi-jampi yang diambil dari
ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang ma'thur.
Semua perkara ini berdalilkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebelum kita menyatakan
tentang dalil perlu diterangkan maksud beberapa perkataan.

: Jamak iaitu permata-permata yang digunakan oleh orang-orang Arab dengan
menggantungkan pada badan anak-anak mereka dan menganggap ianya dapat menolak
penyakit, dapat menghindarkan sihir mata dan membawa kebaikan.
: Jamak iaitu jampi-jampi yang dibaca ke atas orang sakit seperti orang yang demam,
sawan dan sebagainya.
: Sesuatu yang diambil dari laut seperti kulit kerang untuk menghindarkan sihir
mata.
: Maksudnya mengetahui sesuatu perkara dengan tanda-tanda awal untuk
mencari barang kecurian, tempat orang sesat, tempat disembunyikan sesuatu dan
sebagainya.
: Orang yang memberitahu tentang perkara-perkara ghaib pada masa akan datang. Ada
pendapat mengatakan: orang yang memberitahu apa yang tersembunyi dalam hati
orang lain.

Dalil pengharaman perkara-perkara ini.
Sabda Rasulullah saw:
Maksudnya: "Sesiapa yang menggantungkan tamimah (dengan tujuan untuk mendapat
kesempurnaan), maka Allah tidak akan menyempurnakannya, dan sesiapa yang
menggantung wad'ah (dengan tujuan untuk mendapat keamanan), nescaya Allah tidak
akan memberi keamanan baginya". (Ahmad: 4 /154)
Maksudnya: "Sesiapa yang menggantungkan azimat, sesunggguhnya ia telah
melakukan syirik" Ahmad : 4/156
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

50
Maksudnya: "Sesungguhnya tangkal, azimat dan "tiwalah" adalah syirik" (Ibnu Majah :
2/1166 no: 3530.)
Tiwalah: Sesuatu yang dibuat dengan sangkaan bahawa ianya boleh membawa
seseorang perempuan kasih pada suaminya dan seorang suami kasih pada isterinya
(ubat pengasih) Jampi dan azimat yang diharamkan ialah yang berbentuk lafaz dan
ungkapan yang mempersekutukan Allah. Adapun azimat yang berbentuk ayat Al-
Qur'an dan do'a yang ma'thur, terdapat khilaf di kalangan ulamak sebagaimana yang
akan diterangkan nanti, insyaallah.

”Sebab-sebab diharamkan benda-benda ini.
* Yang memberi mudharat dan manfaat hanya Allah semata-mata. Barangsiapa yang
beri'tiqad bahawa sesuatu benda yang lain dari Allah memberi kemudharatan dan
kebaikan, sesungguhnya aqidahnya telah terpesong. Firman Allah:

Maksudnya: "Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada
yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan
bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak kurniaannya." (Yunus: 17)

Firman Allah mengingkari orang-orang kafir:
Maksudnya: "Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripadaNya (untuk
disembah) yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apa-apa pun, bahkan mereka
sendiri diciptakan dan tidak berkuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya
dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan pun dan juga tidak berkuasa
mematikan, menghidupkan dan tidak pula
membangkitkan (Al Furqan : 3)
- Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah.Firman Allah:

Maksudnya: "Katakanlah, tiada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui
perkara ghaib kecuali Allah" An-Naml : 65

Maksudnya: "Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat
kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan" (Al-A'raaf :
188)
Sabda Nabi saw:

Maksudnya: "Sesiapa yang menemui 'Urraf (orang yang mendakwa mengetahui perkara
ghaib) dan bertanya kepadanya serta membenarkan perkhabarannya, tidak diterima
sembahyangnya selama empat puluh hari" Muslim: 4/1751 no: 2230

Maksudnya: "Sesiapa yang mendatangi kahin (tukang tenung) lalu membenarkan apa
yang dikatakan olehnya, maka sesungguhnya dia mengkufuri apa yang diturunkan
kepada Muhammad saw ( At-Tarmizi: 1/242 no: 13,

”Hukum tangkal dan azimat yang berbentuk ayat Al-Qur'an dan sesuatu yang warid
dari Rasulullah saw
Tentang (tangkal): Al Khitabi menyebutkan:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

51
"Nabi telah membaca jampi dan dibaca jampi ke atasnya sendiri dan mengizinkan
penggunaannya. Apabila ianya berbentuk ayat Al-Qur'an dan nama-nama Allah, adalah
harus atau disuruh menggunakannya." Fathul Majid: 126

Imam Sayuti berkata:
"Ulamak telah bersepakat mengatakan harus menggunakan tangkal ketika menepati 3
syarat:
1)Ianya berbentuk ayat Al-Qur'an, nama Allah atau sifatNya.
2)Dengan bahasa arab dan difahami maknanya.
3)Beri'tiqad bahawasanya, tangkal tidak boleh memberi kesan dengan sendiri tetapi
semuanya adalah dengan takdir Allah.

Adapun tentang (azimat):
Setengah ulamak salaf membenarkannya dan setengah yang lain tidak
mengharuskannya" Fathul Majid: 127
Perselisihan tentang perkara ini telah begitu lama dan masyhur di kalangan
salafussoleh. Sesiapa (salafussoleh) yang cenderung kepada haram adalah haram
baginya. Dan sesiapa yang cenderung kepada harus ianya adalah harus baginya tanpa
memaksa orang lain mengikut pendapatnya. Ini adalah dalam bentuk nasihat-
menasihati dan musyawarah.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

52
USUL KELIMA

Pendapat imam (ketua) dan timbalannya dalam masalah yang tidak dinaskan atau telah
dinaskan tetapi boleh ditafsirkan dengan pengertian lain; demikian juga pendapatnya dalam
masalah yang berhubung dengan maslahat umum, boleh diterima dan diamalkan sekiranya tidak
bertentangan dengan kaedah syariat. Pendapat tersebut boleh jadi berubah menurut keadaan,
persekitaran dan adat.
Taabud (pengabdian) menjadi asas kepada ibadat dengan tidak melihat pada rahsia,
hikmat dan tujuan ibadat tersebut.

KETERANGAN

Dalam usul ini, Imam Asy-Syahid menerangkan beberapa asas tentang siasah
syar'iyyah, perkara yang harus atau tidak bagi imam dan naibnya. Beliau meletakkan
batas-batas syara' untuk itu. Apabila batas-batas tersebut tidak dijaga, ia akan
menatijahkan tidak terlaksananya hukum hudud, hak-hak pula akan menjadi sia-sia di
samping membuka pintu-pintu kejahatan dan kerosakan.

Sesungguhnya kita sangat berhajat untuk mengetahui kaedah-kaedah siasah syar'iyyah
dan memahaminya dengan kefahaman yang betul tanpa melampau atau cuai.

Pengertian imam dan naibnya
Yang dimaksudkan dengan imam ialah khalifah yang menjadi hakim umum kepada
muslimin. Naibnya pula ialah sesiapa yang dijadikan oleh Imam sebagai penggantinya
dalam melakukan tugas seperti ketua-ketua wilayah, ketua-ketua tentera, qadhi-qadhi
dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian imam juga ialah setiap pemimpin yang
dipilih oleh muslimin secara syara'.

Hak-hak imam dan naibnya
Di antara hak-hak yang penting di dalam usul ini ialah beramal dengan pandangan
ijtihad imam dan naibnya dalam ruang lingkup yang tertentu dengan syarat-syarat yang
akan kita sebutkan nanti.

Kepentingan beramal dengan pandangan imam dan naibnya terserlah dalam
menyelesaikan pertelingkahan, memutuskan urusan-urusan serta menjaga jamaah
daripada berpecah dan tenaga daripada tidak berpadu.

Sifat-sifat imam
Di antara perkara-perkara yang patut disebutkan di sini ialah bahawa imam yang wajar
diamalkan pendapatnya haruslah mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Tetapi yang
pentingnya di sini, di antara sifat-sifat tersebut ialah beliau mempunyai pengetahuan
yang mendalam tentang syariat Allah dan hukum-hukumnya yang membolehkan
beliau menguasai perkara-perkara, seorang yang ikhlas dan bukannya seorang yang
mengikut hawa nafsu. Itu jika sekiranya beliau bukan dari kalangan ahli ijtihad.

Ruang lingkup beramal dengan pandangan imam.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

53
Selepas kita mengetahui beberapa sifat iman, kita akan menerangkan tentang ruang
lingkup dan medan yang pandangan ijtihad beliau boleh diamalkan. Al-Imam asy-
syahid telah menggariskan ruang lingkup ini kepada tiga iaitu :-
a) Perkara yang tidak ada nas
b) Perkara yang boleh menerima andaian
c) Masoleh Mursalah
Kita akan terangkan setiap ruang lingkup di atas satu persatu.

Pertama : Perkara yang tidak ada nas
Inilah ruang lingkup yang pertama yang membolehkan pandangan imam diamalkan.
Untuk menjadikan takrif lebih jelas mestilah diketahui apa yang dimaksudkan dengan
lafaz "nas". Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan "Yang dimaksudkan dengan
lafaz nas: Kadang-kadang ialah lafaz-lafaz dari kitab dan sunnah sama ada lafaz itu
mempunyai dalalah yang qat'ie atau zahir..."
Yang dimaksudkan dengan nas yang mempunyai dalalah yang qat'ie yang tidak
diandaikan mempunyai makna yang lain ialah seperti firman Allah S.W.T. :

Maksudnya: "Itulah sepuluh hari yang sempurna".
Yang dimaksudkan oleh Al-Imam asy-syahid dengan katanya:
"Perkara yang tidak ada nas" ialah masalah-masalah ijtihadiah yang mempunyai dalil
yang tidak qat'ie dan boleh diandaikan dengan makna yang lain.
”Contoh-contoh
* "Ummul walad" iaitu hamba perempuan yang melahirkan anak tuannya dijual pada
zaman Nabi SAW dan zaman Abu Bakar ra. Apabila datang zaman 'Umar, beliau
melarang dari menjual ummul walad. Ketika pemerintahan Ali pula beliau
mengharuskan jualan itu kemudian melarangnya semula.
Perkara itu berlaku kerana dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah itu tidak
mempunyai dalalah yang qat'ie dalam mengharamkan penjualan atau tidak
mengharamkannya. Dengan sebab itu setiap imam memilih yang lebih baik untuk
zamannya.
(Lihat At-Turuq Al-Hukmiyyah Fis-Siasah As-Syariyyah: 23)

Kedua : Perkara yang mempunyai andaian beberapa segi Iaitu perkara-perkara yang
mempunyai dalil dan dalil ini mempunyai beberapa andaian di dalam sesuatu masalah,
maka hakim boleh memilih salah satu andaian tersebut mengikut maslahat pada
pandangannya.

Contoh (1)
* Bermuamalah dengan orang tawanan di dalam peperangan yang disyariatkan. Islam
telah meletakkan di hadapan hakim beberapa hukum yang beliau boleh memilihnya
mengikut pandangannya lebih bermanafaat dan lebih mengandungi maslahah. Hukum-
hukum itu ialah :-
a) Membebaskan secara percuma
b) Meminta tebusan : tebus diri dengan
i) harta
ii) pembebasan tawanan Islam
iii) mengajar orang Islam
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

54
c) Membunuh
d) Menjadikan hamba

Contoh (2)
* Hukum hudud kepada orang yang memerangi imam dan penyamun. Islam telah
meletakkan di hadapan hakim beberapa hukum di dalam masalah ini yang boleh dipilih
oleh beliau. Beliau boleh memilihnya mengikut pandangannya lebih bermanafaat dan
lebih mengandungi maslahah. Firman Allah S.W.T. :
Maksudnya: "Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan
rasulNya dan membuat kerosakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau
disalib atau dipotong tangan atau kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang
dari negeri (tempat kediaman). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan mereka di
dunia dan di akhirat mereka beroleh seksaan yang besar.
(Al-Maaidah: 33 )

Al-Quran telah menetapkan empat hukuman, hakim boleh memilih salah satu
daripadanya.
Pendapat yang mengatakan boleh memilih ialah pendapat sebahagian ulamak.
Sebahagian ulamak lain mengatakan bahawa "atau" di dalam ayat itu adalah untuk
menerangkan hukuman yang bermacam-macam. Lihat Fiqh Sunnah: 2/472-479. Iaitu :
a) Membunuh
b) Menyalib
c) Memotong tangan dan kaki secara timbal balik
d) Membuang negeri

Ketiga : Masoleh Mursalah
Maslahah ialah mengambil manafaat dan menolak keburukan (kerosakan). Ia terbahagi
kepada 3 jenis:-
a) Maslahat yang diambil kira
b) Maslahat yang tidak diambil kira
c) Maslahat Mursalah
A) Maslahat yang diambil kira
Iaitu Maslahat yang diambil kira oleh syara' dengan mensyariatkan hukum-hukum
yang boleh menyampaikan kepada maslahah seperti menjaga agama, jiwa, akal,
kehormatan dan harta. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, qisas
(bunuh balas) untuk menjaga jiwa, menetapkan hukuman hudud kepada peminum arak
untuk menjaga akal, hukuman hudud zina dan qazaf Menuduh berzina atau menafikan
nasab anak untuk menjaga kehormatan dan hudud kepada pencuri untuk menjaga
harta.

B) Maslahat yang tidak diambil kira
Iaitu maslahah yang tidak diambil kira oleh syarak dengan mensyariatkan hukum-
hukum yang menunjukkan maslahat itu tidak boleh diambil kira seperti maslahat
menjadikan perempuan mempunyai bahagian yang sama rata dengan saudaranya
dalam harta pusaka. Syarak telah tidak mengambil kira maslahat tersebut. Dalilnya
ialah firman Allah S.W.T.:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

55

Maksudnya "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-
anakmu iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan.". An-Nisaa': 11

Begitu juga seperti maslahat orang yang menambah dan melaburkan hartanya dengan
jalan riba berdasarkan firman Allah S.W.T.:
Maksudnya " Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Al-Baqarah: 375

C) Maslahat mursalah
Iaitu maslahat yang tidak dinaskan oleh syarak untuk diambil kira atau tidak. Ia
merupakan maslahat kerana mengambil manafat dan menolak mudharat.
Ia adalah mursalah kerana tidak disebut sama ada ia diambil kira atau tidak. Ia
termasuk dalam perkara-perkara yang tidak disebut hukumnya dan tidak ada contoh
sepertinya yang dinaskan hukumnya untuk kita kiaskan.
Contoh
Contoh-contoh dalam bab ini amat banyak. Di antaranya ialah :
1 Menghimpun Al-Quran di dalam satu mashaf.
2 Menyatukan muslimin di atas satu mashaf.
3 Pembuat barang wajib membayar gantirugi terhadap barang orang yang
rosak ketika berada dalam jagaannya.
4 Membunuh balas beberapa orang dengan sebab mereka membunuh
seseorang.
5 Menyusun jabatan-jabatan kerajaan.

Syarat beramal dengan masoleh mursalah:
1. Maslahat itu hendaklah hakikat, bukannya sangkaan.
2. Maslahat itu hendaklah untuk umum dan bukannya peribadi.
3. Maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum yang thabit dengan nas atau
ijmak.

Perbezaan antara ketiga-tiga ruang lingkup
Eloklah kita mengetahui perbezaan di antara ketiga-tiga ruang lingkup yang diamalkan
padanya pendapat imam dan naibnya yang disebut oleh Al-imam asy-syahid dalam
usul ini. Perkara itu boleh diketahui dari keterangan dan contoh-contoh yang lalu.
Untuk menerangkan lagi perkara ini, kami nyatakan:

* Ruang lingkup yang tidak ada nas, di dalamnya ada dalil syarak dari Al-Quran atau
sunnah... tetapi yang tidak dinyatakan ialah penetapan dalalah secara qat'i.
* Adapun ruang lingkup yang mempunyai andaian dari beberapa segi, ia juga
mempunyai dalil syara' dari al-Quran atau sunnah... tetapi berbeza dari yang lalu
kerana dalalahnya di sini adalah terang dan mempunyai andaian-andain yang tertentu.
Imam boleh memilih salah satu dari andaian tersebut.
* Ruang lingkup Masoleh Mursalah pula tidak mempunyai dalil sama sekali sama ada
menyokong atau menafi bahkan ia tidak disebut.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

56
”Beramal dengan pandangan imam disyaratkan tidak bertentangan dengan kaedah
syarak.
Al-Imam asy-syahid mensyaratkan bahawa pendapat imam dan naibnya diamalkan di
dalam ruang lingkup yang telah disebutkan tadi, dengan syarat tidak bertentangan
dengan kaedah syara'. Jika bertentangan ianya tidak boleh dipakai dan tidak diambil
kira dan diutamakan perkara yang thabit daripada Kitab dan Sunnah Rasulullah saw.

Contoh
* Salah seorang raja Andalus telah berbuka puasa di siang Ramadhan secara sengaja.
Baginda meminta fatwa dari seorang ulamak Yahya bin Yahya. Beliau memberi fatwa
bahawa raja itu tidak mempunyai pilihan lain untuk membayar kifarat kecuali berpuasa
dua bulan berturut-turut. Pilihan itu tidak benar kerana berlawanan dengan nas yang
terang bahawa orang yang berbuka mesti membebaskan hamba atau berpuasa atau
memberi makan kepada orang miskin. (Lihat al I'tisaam: 2/353.) Termasuk dalam bab
ini ialah contoh-contoh maslahat yang tidak diambil kira.

Perubahan pendapat mengikut keadaan, `uruf dan adat
Imam dan naibnya boleh mengubah pendapat mereka di dalam ruang lingkup yang
disebutkan tadi mengikut perubahan keadaan, `uruf dan adat.
* Perubahan ini berlaku dari imam ke imam seperti: `Umar melarang menjual ummul
walad, sedangkan penjualan itu berlaku pada zaman Rasulullah saw dan Abu Bakar.
Contoh lain ialah seperti Abu Bakar menyamakan pemberian kepada orang yang
terdahulu masuk Islam dan orang yang terkemudian. Namun apabila `Umar
memerintah, beliau melebihkan pemberian kepada orang yang terdahulu.
* Kadang-kadang perubahan berlaku dari imam itu sendiri dalam satu masalah, seperti
pendapat asy-Syafe'i yang qadiim: Al-Imam Ibnul Qayyim telah menerangkan masalah
ini secara detail dan menyebut beberapa contoh dalam perkara ini di bawah tajuk `Fasal
tentang perubahan dan perselisihan fatwa menurut perubahan zaman, tempat, keadaan,
niat dan adat.
(I`laamul Muwaqqi`iin: 3/3-58)

Dalam perubahan satu pendapat kepada pendapat yang lain, imam mestilah menjaga
yang lebih bermanafaat dan mengandungi maslahah berdasarkan penelitiannya
terhadap dalil-dalil baru yang tidak diketahuinya sebelum ini dan berdasarkan
pengetahuannya yang baru tentang keadaan manusia dan situasi sekitar.

Bila wajib mengambil pendapat imam?
Kita sudah mengetahui bahawa pendapat imam dan naibnya mesti diamal dalam
masalah ijtihaadiyyah. Di sini ada perkara penting yang mesti diketahui iaitu: Adakah
pendapat imam mesti diamalkan dalam setiap masalah ijtihaadiyyah atau pun di sana
ada perkara yang pendapat imam mesti dipakai atau tidak. Jawapannya ialah di sana
ada perkarqa-perkara yang mesti diamalkan pendapat imam dan perkara-perkara lain
yang pendapat imam tidak mesti dipakai.
* Di antara perkara yang mesti dipakai pendapat imam ialah: Perkara-perkara umum
dan menyeluruh yang diperintahkan oleh Allah kepada semua makhluk beriman dan
beramal dengannya, sepertiperselisihan dalam firman Allah taala:

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

57
yang bermaksud: Atau kamu menyentuh perempuan. Adakah ianya bermaksud jimaa'?
Atau pun yang dikehendaki di sini ialah menyentuh kulit? Begitu juga perselisihan
pendapat dalam wudhuk. Iaitu keluar darah dengan sebab berbekam, menyentuh zakar
dan sebagainya. Al-Fatawa: 35/357-360â
* Perkara-perkara yang mesti dipakai pendapat imam ialah yang memerlukan kepada
penyelesaian untuk melaksanakan pendapat dalam satu-satu masalah seperti hukum-
hukum qadhi dan perkara-perkara yang khusus bagi imam seperti perkara-perkara
yang berhubung dengan peperangan dan yang memberi kepentingan dalam kehidupan
manusia.

Tidak boleh diingkari pilihan imam
Selepas kita mengetahui tentang perkara-perkara yang diamal pendapat imam, kita
mestilah mengetahui juga bahawa wajib tunduk kepada pendapat imam sekalipun
bertentangan dengan pendapat yang lain. Orang lain tidak berkata kepada imam: Saya
tidak redha dengan keputusan kamu sehinggalah kamu memutuskan hukuman dengan
pendapat lain yang saya pilih.
Lihat Al-Fatawa: 35/360

Asal pada ibadat ialah ta`abbud
Al-imam asy-syahiid menjelaskan di sini satu kaedah yang penting iaitu: Ibadat-ibadat
yang disyari'at dan ditetapkan bentuk, waktu, syarat, masa dan empatnya oleh Allah
swt, asal pada ibadat-ibadat tersebut ialah "ta'abbud" iaitu mematuhi perintah Allah
dalam keadaan membesar dan memuliakanNya, tidak melampaui batasan yang
ditetapkan oleh syara' tanpa berpaling kepada hikmat, rahsia dan `illahnya (sebab).
Tetapi kita tetap beriman bahawa segala ibadat yang disyariatkan itu tetap mempunyai
hikmatnya yang hanya diketahui oleh Allah dan ada sebahagian kecil darinya yang
diterangkan kepada kita.
Lihat Al-Muwaafaqaat: 2/300-304

Contoh
* Bersuci. ia tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan air yang bersih
sekalipun kita boleh membersihkan sesuatu dengan menggunakan bahan yang lain.
* Bertayammum. Ia adalah sebagai ganti kepada bersuci ketika ketiadaan air yang boleh
dibuat bersuci.
* Zikir yang tertentu, seperti doa. Ia dituntut ketika berada dalam keadaan tertentu
seperti sujud, tetapi ia tidak dituntut dalam keadaan yang lain seperti rukuk.
Sembahyang-sembahyang sunat juga dituntut pada suatu waktu, tidak pada suatu
waktu yang lain.
* Puasa. Ia ditentukan masa permulaan dan kesudahannya dengan menahan diri dari
melakukan perbuatan yang tertentu.Begitulah juga semua ibadat lain.
* Yang dimaksudkan oleh Imam asy-syahid di sini ialah:
Ijtihad imam atau sesiapa sahaja tidak termasuk di dalam ruang lingkup ibadat dengan
hujjah maslahat atau memudahkan manusia.


Beberapa contoh
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

58
* Seseorang berijtihad untuk memindahkan sembahyang Jumaat ke hari yang lain,
kerana orang ramai sibuk pada hari Jumaat tidak pada hari yang lain tersebut.
* Berijtihad untuk menghadkan puasa dengan bilangan jam pada mana-mana masa
samada siang atau malam tanpa terikat dengan naik fajar dan jatuh matahari.
* Berijtihad untuk melontar jamrah ditempat lain yang bukan `Aqabah.

Semua ijtihad-ijtihad tersebut adalah batil, kerana perkara-perkara tadi adalah termasuk
di dalam ta`abbud yang tidak boleh digunakan pendapat.

Asal pada adat ialah hikmat
Selepas diterangkan tentang asal pada ibadat, kita akan menerangkan pula tentang asal
kepada adat iaitu melihat kepada rahsia, hikmat dan tujuan kerana "kita mendapati
syara' bertujuan untuk maslahat manusia. Jadi hukum-hukum adat mestilah mengikut
syara'. Saudara boleh melihat satu perkara dilarang pada suatu keadaan yang tidak
mengandungi maslahat. Jika ada maslahat ia adalah harus, seperti menjual dirham
dengan dirham secara bertempoh adalah dilarang tetapi harus di dalam qardh... Lihat al
Muwafaqaat: 2/305-307.

* Maksud Al-imam asy-syahid di sini ialah ijtihad imam dan naibnya diamalkan di
dalam ruanglingkup-ruanglingkup ini.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

59
USUL KEENAM

Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak, kecuali perkataan Rasulullah s.a.w yang
bersifat maksum. Perkataan para solehin yang dahulu (salafussoleh) mesti kita terima jika
bersesuaina dengan al-Quran dan hadith. Jika tidak, maka al-Quran dan hadithlah ikutan kita
yang utama. Tetapi kita tidak melemparkan kecaman dan mencacatkan seseorang dalam masalah
khilaf. Kita serahkan mereka dengan niat mereka masing-masing kerana mereka telah melakukan
sesuatu dengan apa yang mereka telah kemukakan.

Dalam usul ini Al-imam asy-syahid menetapkan beberapa perkara yang boleh
menjamin seseorang itu boleh berdiri teguh di atas jalan yang lurus ini, jalan yang jauh
dari keterlaluan serta kekurangan, berat sebelah dan menyeleweng serta pencerobohan.
Beliau menyatakan bahawa seorang pun tidak bersih dari sebarang dosa melainkan
Rasulullah sahaja. Seterusnya tentang sikap kita terhadap apa datang dari para
Salafussoleh dan tentang kemestian menunjukkan adab yang baik terhadap alim
ulamak.

”Tidak ada 'ismah (terpelihara dari sebarang dosa) selain dari Rasulullah.
Rasulullah seorang sahaja yang terpelihara dari melakukan dosa dan kesilapan kerana
bagindalah yang sebenarnya menunjuk ke jalan yang lurus yang dikuatkan dengan
wahyu. Allah swt. berfirman :

Bermaksud : "Dan tidaklah ia bercakap menurut hawa nafsu semata-mata. Dia tidak bercakap
melainkan mengikut wahyu yang diwahyukan” An-Najm: 3-4

Bertitik tolak dari inilah maka Allah mewajibkan kepada kita supaya taat dan mengikut
setiap apa yang disuruh dan dilarang oleh Rasulullah sahaja. Firmannya :

Bermaksud : "Dan apa datang kepada kamu dari Rasulullah maka terimalah ia dan apa
yang ditegah olehnya maka tinggalkanlah ia.

Manakala selain dari Rasulullah s.a.w. dari kalangan para ulamak, mereka kadang-
kadang benar dan kadang-kadang silap walaupun tidak dinafikan ketinggian darjat
mereka. Ini tidak menjadikan mereka itu dicela kerana Allah swt tidak menjamin
kema'suman seseorang selain dari Rasulullah saw. Itulah sunnah Allah swt.

Hakikat ini sepatutnya jelas di dalam hati setiap muslim. Hakikat inilah yang telah
ditunjukkan oleh alim ulamak kepada kita. Imam Malik telah berkata :"Setiap orang
boleh diambil atau ditolak kata-katanya kecuali Rasulullah saw."

Sikap kita terhadap apa yang datang dari para salaf.
Apa yang datang dari salafus soleh yang terdiri dari para sahabat, tabi'in dan tabi'
tabi'in yang berupa kata-kata, perbuatan serta tingkah laku juga hukum-hakam
dibentangkan di hadapan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya kerana kedua-duanya
adalah sumber hukum yang ma'sum dan tidak harus mengutamakan apa yang selain
dari keduanya.
Firman Allah :
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

60
!¸¸!., _¸¸¦ ¦¡`..¦´ , ¸ ¦¡`.¸´.1. _,, ¸_ ., ¸<¦ .¸¸¡.´¸´¸ ¦¡1.¦´¸ ´<¦ ¿¸| ´<¦ _,¸.- ,¸¸l. ¸¸¸
Bermaksud : "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-
Nya dan bertakwalah kepada Allah.”
Al Hujurat: 1

Jika sekiranya apa yang datang itu bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh kitab
Allah dan sunah Rasul-Nya, maka kita menerimanya dengan sepenuh keredhaan dan
sanjungan.

Jika sekiranya datang sesuatu masalah yang tidak diketahui oleh mereka lalu mereka
berijtihad tetapi ianya tidak merupakan ijtihad yang betul sehinggalah kemudiannya
ternyata hukum sebenar dari kitab Allah dan sunnah RasulNya, maka ketika itu wajib
ke atas muslim mengambil apa yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan sunnah Rasul-
Nya secara terang-terang kerana kedua-duanya adalah ma'sum dan patut didahulukan
dari yang lain.

Ramai dari kalangan ulamak memperkatakan tentang perkara ini. Imam Abu Hanifah
berkata : "Apabila aku memperkatakan sesuatu yang menyalahi kitab Allah maka
tinggalkanlah kata-kataku itu." Lalu dikatakan kepadanya: bagaimana kalau ia
menyalahi sabda Rasulullah saw.?.Beliau menjawab: "Tinggalkanlah kata-kata itu dan
terimalah hadis Rasulullah saw."

Imam Syafie juga pernah berkata: "Apabila kamu dapati di dalam kitabku kata-kata
yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah saw, maka terimalah sunnah Rasulullah
saw. dan tinggalkanlah kata-kataku itu".
Fathul Majid: 388

Kata-kata yang seumpama ini sebenarnya banyak diungkap oleh para ulamak. Kata-
kata ini dikira bercanggah apabila bersalahan dengan dalil-dalil yang nyata. Tetapi jika
sekiranya hadis itu tidak sampai kepada mereka atau tidak thabit datangnya dari
Rasulullah saw di sisi mereka atau ianya thabit dari Rasulullah saw tetapi bertentangan
dengan dalil yang lain atau ditakhsiskan
dengan dalil lain atau sebagainya maka ketika itu dibolehkan berijtihad.
Fathul Majid: 385

Beradab dengan ulamak.
Ulamak adalah pewaris nabi-nabi. Setiap umat mempunyai ulamak dan ulamak-ulamak
mereka adalah merupakan adalah merupakan orang-orang yang jahat dikalangan
mereka semua. Berbeza dengan umat nabi Muhammad saw, ulamak-ulamak mereka
adalah orang-orang yang terbaik di kalangan mereka. Oleh itu mereka mestilah
dihormati, disanjungi dan diberi layanan yang baik. Al-Imam asy-syahid begitu
bersungguh-sungguh menetapkan perkara ini dalam usul keenam ini.

Setelah menekankan kemestian mendahulukan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya
daripada yang lain, beliau mengingatkan bahawa ini sepatutnya tidak membawa
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

61
kepada usaha-usaha untuk menjatuhkan imej ulamak dengan kutukan, mendedahkan
keburukan mereka serta melemparkan kata-kata tohmahan kepada mereka.

Beliau berkata: "Tetapi kita tidak sesekali mengecam atau melemparkan tuduhan
terhadap peribadi-peribadi tertentu dalam masalah yang diperselisihkan. Kita hanya
berserah kepada niat hati mereka. Sesungguhnya mereka telah berlalu dengan apa yang
mereka kemukakan."

Oleh itu perbezaan pendapat dalam masalah ijtihad mengikut kefahaman Islam tidak
harus dijadikan sebagai punca bagi berlakunya penghinaan, penafian ketaatan dan
usaha meragui niat-niat yang terbuku di hati.

Bahkan yang wajib dalam perselisihan ini ialah menyatakan pendapat yang rajih dan
lebih benar dengan penuh berlembut dan beradab tanpa mencela orang lain.
Sesungguhnya ini adalah adab Islam yang mulia serta neracanya yang adil.
Dengannyalah hati manusia menjadi jinak dan jiwa mereka pun menjadi jernih.
Sementara usaha-usaha bagi kerosakan, celaan, pendedahan keburukan dan menyangka
buruk tentang niat-niat hati pula boleh menbawa kepada perpecahan hati dan jiwa yang
saling benci-membenci. Ini semua sebenarnya bukanlah dari ajaran Islam walau sedikit
pun.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

62
USUL KETUJUH

Seseorang muslim yang ilmunya belum mencapai darjat nazar (boleh mengeluarkan
hukum dari dalil) dalam hukum-hukum furuk (cabang), sayugialah beliau mengikut mana-mana
imam. Di samping ikutannya itu, adalah lebih baik jika beliau berusaha mencari dan mengetahui
dalil-dalil imamnya. Dia hendaklah menerima tunjuk ajar yang disertakan dengan dalil sekiranya
bilau yakin orang yang memberikan petunjuk itu benar dan mempunyai keahlian. Sekiranya
beliau tergolong dalam golongan ahli ilmu sayugialah beliau menyempurnakan ilmunya hingga
mencapai peringkat nazar.

Usul ini membincangkan masalah ijtihad dan taqlid. Berbagai-bagai pendapat tentang
perkara ini telah dikeluarkan antara yang melampau dan yang cuai, kecualilah orang
yang telah dirahmati Allah swt. Oleh sebab itu berlaku kesempitan, kesusahan,
rintangan dan pengambilan hukum sendiri yang tidak bertepatan dengan roh Islam.
Kemudian datang Al-imam as-syahid dengan pendapatnya yang sederhana dan
pertengahan, mengumpulkan dan bukan memecah belah, berlembut dengan orang
lemah dan tidak meninggalkan orang yang kuat dan berkemampuan.

Beliau menyatakan bahawa taqlid adalah harus bagi orang yang lemah, sementara
ijtihad pula harus bagi orang yang berkemampuan. Pendapat ini mewakili pendapat
keseluruhan umat ini walaupun tidak dinafikan bahawa di sana ada orang yang
mewajibkan ijtihad dan mengharamkan taqlid kepada semua, dan ada orang yang
mewajibkan taqlid dan mengharamkan ijtihad kepada semua.

Berkata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah: "Antara sifat melampau ahli ilmu kalam dan
ilmu fiqh ialah ada di antara mereka yang mewajibkan penelitian yang mendalam dan
ijtihad dalam masalah-masalah furu' ke atas setiap orang sehinggalah orang-orang
awam. Pendapat ini adalah lemah kerana jika sekiranya menuntut ilmu itu fardu 'ain,
iaitu mesti dilakukan oleh setiap orang maka ianya adalah wajib dengan kemampuan
yang ada, sedangkan kemampuan untuk mengetahui dalil-dalil amat sukar bagi
kebanyakan orang awam. Dan ada lagi di antara pengikut-pengikut mazhab yang
banyak itu orang-orang yang mewajibkan taqlid kepada semua orang samada ulamak
atau orang awam. Pendapat majoriti umat ini ialah ijtihad dan taqlid itu adalah harus.
Mereka juga tidak mewajibkan taqlid dan tidak mengharamkan ijtihad kepada setiap
orang. Ijtihad adalah harus bagi orang yang mampu berijtihad dan taqlid adalah harus
bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Al-Fatawa: 20/203-204

Beliau berkata lagi: "Ikutan seseorang kepada sesuatu mazhab kerana tiada kemampuan
adalah dibolehkan. Ia tidaklah menjadi wajib ke atas setiap orang, terutama jika
sekiranya ia dapat mengetahui hal-ehwal syarak dengan jalan yang selain daripada itu."
Al-Fatawa: 20/209

Ini adalah jalan paling sederhana. Manusia sebenarnya adalah berbeza-beza dari segi
ilmu, kefahaman dan kemampuan mengeluarkan hukum. Oleh itu Allah swt
memerintahkan kepada orang tidak mengetahui supaya bertanya kepada orang yang
mengetahui dalam apa-apa perkara yang tidak diketahuinya, dan tidaklah menjadi
kesalahan baginya untuk mengikut mereka.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

63
Dalam perkara ini Al-Hafiz Ibnu 'Abdil Al-Barr berkata selepas menyebut tentang
riwayat-riwayat yang mencela taqlid di akhir bab: "Ini semua bukan bagi orang awam.
Mereka tidak dapat tidak mesti mengikut ulamak-ulamak mereka dalam masalah yang
dihadapi kerana masalah itu tidak jelas kepada mereka dari segi hujjahnya.
Ketidakfahaman mereka itu tidak menjadikan mereka sampai ke tahap memiliki ilmu
tentang perkara itu. Ini kerana ilmu pengetahuan ada mempunyai beberapa peringkat.
Seseorang itu tidak akan dapat mencapai ke peringkat yang tertinggi melainkan setelah
dapat menguasai yang di bawahnya terlebih dahulu. Ini adalah benteng yang
memisahkan di antara orang awam dengan tuntutan mencari hujjah. Sebaliknya ulamak
telah berselisihan pendapat dalam mewajibkan ke atas orang-orang awam supaya
bertaqlid sahaja kepada ulamak-ulamak mereka. Merekalah orang-orang yang
dimaksudkan oleh firman Allah:

Bermaksud : "Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak
mengetahui." Jami' Bayanil-'ilm: 2/114, 115

Para ulamak telah bersepakat dalam mewajibkan ke atas orang yang buta supaya
bertaqlid kepada orang yang dipercayainya bagi menunjukkan kepadanya arah kiblat
apabila ia merasa ragu-ragu. Begitu juga orang tidak berpengetahuan dan
berpandangan tajam tidak dapat tidak mesti bertaqlid kepada gurunya. Para ulamak
juga tidak berselisih dalam mengatakan bahawa orang awam tidak harus memberi
fatwa. Ini berdasarkan kejahilan mereka dalam memahami makna yang boleh
menyampaikan kepada pengeluaran hukum-hukum halal dan haram serta pendapat
yang diterima dalam ilmu pengetahuan.

Ini semua adalah kumpulan kata-kata ulamak beserta dalil-dalilnya sekali. Al-imam as-
syahid telah mengambil roh ini dan meringkasnya dengan berkata: "Dan setiap muslim
yang tidak sampai ketahap meneliti dalil-dalil hukum cabang dibolehkan kepadanya
untuk mengikut mana-mana imam".

Nasihat bagi muqallid.
Selepas menjelaskan tentang keharusan mengikut mana-mana imam bagi orang yang
tidak sampai keperingkat meneliti, Al-imam as-syahid mengemukakan sebahagian
nasihat yang boleh meninggikan kemulian seseorang dan merapatkan jurang perbezaan
di antara para pengikut imam-imam, juga dapat menjinakkan hati.
Oleh itu beliau menggalakkan supaya berijtihad sekadar kemampuan yang ada bagi
mengetahui dalilnya. Ini supaya ikutan itu lebih menyejukkan dada, menenangkan diri
dan memberikan cahaya dan penglihatan yang jelas. Contohnya seperti apabila
seseorang itu memasuki masjid selepas waktu asar samada dia sembahyang tahiyyat
masjid atau tidak, atau samada dia sembahyang dua rakaat sebelum fardhu Maghrib
ataupun tidak? Elok kalau dia mengetahui dalil dari perbuatannya itu. Gesaan ini
adalah lebih-lebih lagi sekiranya sesuatu hukum itu sudah menjadi suatu perbuatan
yang serius. Elok baginya mengetahui hukum tersebut.

Nasihat Al-Imam As-Syahid seterusnya yang boleh memberikan kesan dalam
menjinakkan hati ialah beliau menggalakkan para muqallid supaya menerima setiap
petunjuk yang datang dari orang-orang yang lebih tinggi ilmunya, apabila mereka
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

64
mengajak kepada hukum yang berlawanan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan
kepada mereka. Ini kerana kebiasaan mereka itu adalah marjuh (lemah) iaitu di sana
ada lagi dalil yang lebih kuat darinya dan telah nyata kepada mereka tentang perkara
itu.

Sesungguhnya usul dalam perkara ini ialah mengikut Kitab dan sunnah. Kadang-
kadang tersembunyi bagi seorang imam apa yang tidak tersembunyi bagi imam lain.
Maka bagi orang yang mempunyai dalil yang lebih kuat dan terang sepatutnya diikuti.

Beliau juga mensyaratkan kepada orang memberi nasihat dan petunjuk itu hendaklah ia
seorang yang dikenali lagi dipercayai dan mempunyai kebaikan dan kepadaan di sisi
orang yang dinasihati. Ini kerana orang awam tidak mempercayai melainkan kepada
orang yang dikenalinya.


Perkara ini sepatutnya diketahui oleh orang yang memberikan nasihat dan tunjuk ajar
supaya ia tidak memarahi dan memusuhi orang yang diberi nasihat jika ia tidak
menerima nasihat serta tunjuk ajarnya, juga supaya kejernihan hati tidak berubah
menjadi keruh.

Akhirnya Al-imam as-syahid mengajukan nasihatnya kepada orang mempunyai
kemampuan dalam menuntut ilmu atau orang sudah terdiri dari kalangan orang-orang
yang berilmu. Beliau menggesa mereka supaya menambahkan usaha pengkajian dan
penelitian terhadap dalil-dalil yang berbagai-bagai itu dan kemudian menapisnya dan
mentarjihkannya sebelum memilih mana yang lebih kuat dan sesuai dari pendapat-
pendapat yang banyak. Dengan ini dapatlah diambil faedah dari orang-orang yang
mempunyai kemampuan dan kebolehan supaya tidak sia-sia begitu sahaja.

Adalah menjadi kebiasaan bagi para imam yang mulia menegah orang-orang yang
dirasai mempunyai kemampuan dalam memahami dan meneliti dari bertaqlid atau
mengikut mereka.

Bahkan sebaliknya mereka melatih orang-orang yang berkemampuan itu dalam
mengeluarkaan hukum-hakam dari dalil-dalilnya dan mentarjih mana-mana dalil yang
lebih kuat.

Mereka hendaklah memberikan semangat dan keberanian dalam melaksanakan perkara
itu.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

65
USUL KELAPAN

Perselisihan pendapat dalam masalah cabang hukum fiqh tidak boleh menjadi
sebab perpecahan dalam agama. Ia sepatutnya tidak menjadi sebab perbalahan dan
permusuhan. Kerana setiap orang yang berijtihad diganjari pahala. Tidaklah dilarang
melakukan penyelidikan (melalui perbincangan dan lain-lain) dalam masalah khilaf, jika
bertujuan mencari hakikat kebenaran. Namun dengan syarat perbincangan tersebut
hendaklah di atas dasar mahabbah dan kasih sayang kerana Allah. Ia juga hendaklah
diasaskan atas dasar kerjasama untuk mencari kebenaran dan hakikat serta tidak terseret
kepada pertengkaran yang tercela dan taasub.


KETERANGAN
Al-imam as-syahid menyatakan dalam usul ini tentang sikap atau pendirian dalam
menghadapi perselisihan fiqh dan kesan-kesan dari perselisihan tersebut.
Ramai orang telah tersilap dalam menentukan sikap yang sebenarnya dalam
menghadapi masalah perselisihan fiqh ini. Sikap ini akhirnya membuahkan hasil yang
amat pahit. Perpecahan, perbahalan, permusuhan, taa'ssub dan pertengkaran berlaku
dan umat kemudiannya menjadi lemah, sehinggalah datang Al-imam as-syahid dengan
pendirian yang sebenar yang memelihara kejinakan hati dan kejernihan jiwa manusia.

Perselisihan fiqh tidak sepatutnya memecah belahkan.
Al-Imam As-Syahid menekankan tentang permasalahan ini kerana:
-perselisihan fiqh merupakan sesuatu yang mesti berlaku.
- setiap orang yang mengambil pendapat mana-mana imam bertujuan untuk mentaati
Allah swt. dan mentaati Rasulullah saw.
- kejinakan hati lebih besar dari apa yang didapati dari perselisihan feqah.
- kita boleh mengambil pengajaran dan contoh yang baik dari generasi yang diasuh oleh
Rasulullah saw. Mereka berselisih faham dalam perkara yang bersangkutan dengan fiqh
tetapi mereka tidak berpecah atau bermusuhan.
Oleh kerana itulah Al-imam asy-syahid menunjukkan kepada akal-akal yang berfikiran
waras kearah kefahaman yang sebenar lalu menetapkan bahawa: "Perselisihan fiqh
dalam perkara cabang tidak sepatutnya menjadi sebab berlakunya perpecahan dalam
agama atau membawa kepada perbalahan dan permusuhan."
Apa yang ditetapkan oleh beliau itu adalah juga apa yang ditetapkan oleh ulamak-
ulamak yang terkemuka. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Manakala
perselisihan dalam menentukan hukum-hakam adalah terlalau banyak dan jika
sekiranya setiap kali dua orang muslim berselisih pendapat dalam sesuatu, boleh
menyebabkan kedua-duanya berjauhan, nescaya tidak akan wujud di kalangan kaum
muslimin keteguhan dan persaudaraan.
Al-Fatawa: 24/173

Antara usul Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah berpeganag teguh dengan tali Allah swt.
(agama) dan tidak berpecah belah. Firman Allah swt.
Maksudnya: "Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah berpecah
belah." Ali Imraan: 103
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

66
”Setiap orang yang berijtihad ada pahalanya.
Sepatutnya orang-orang yang berselisih dalam perkara yang berkaitan dengan fiqh
mengetahui bahawa setiap orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk
mengetahui hukum Allah swt. adalah diberi balasan pahala samada salah atau betul.
Mengapakah seharusnya mereka saling bertengkaran dan berbantahan. Sabda
Rasulullah saw.

Maksudnya: "Apabila seseorang hakim itu berhukum lalu berijtihad dan ijtihadnya
betul maka dia akan mendapat dua pahala, dan apabila dia berhukum lalu berijtihad
dan ijtihadnya salah maka dia akan mendapat satu pahala." Muslim: 3/1343 no: 1716

Setiap akh hendaklah bertanya kepada dirinya sendiri dalam suasana tenang: "Adakah
para imam dan ulamak-ulamak kita itu pengikut hawa nafsu atau penuntut kebenaran?
Maka kenapa berlakunya perbalahan dan perpecahan?

Perbincangan di bawah payung kasih sayang.
Selepas menyatakan bahawa perselisihan dalam perkara cabang tidak harus
menyebabkan perpecahan dan perbalahan kerana ianya adalah suatu perkara yang
mendatang lagi diakui dan berlaku pada setiap masa, juga kerana orang yang berijtihad
itu akan diberi balasan pahala, seterusnya Al-imam asy-syahid menegaskan pula
bahawa tidak ada halangan untuk dilakukan perbincangan tentang perkara-perkara
cabang bagi mengetahui dalil-dalil yang kuat dan
lemah, dengan syarat perbincangan tersebut hendaklah bersih dan berjalan di bawah
lembayung ukhuwwah dan kasih sayang kerana Allah swt. Uslub inilah yang
sebenarnya dapat menyampaikan kepada kebenaran tanpa berlaku kerugian. Ini
merupakan sistem yang telah dipraktikan oleh para salafus soleh dari kalangan sahabat
dan tabi'ien.

Syeikhul Islam berkata: "Sesungguhnya ulamak-ulamak di kalangan sahabat dan
tabi'ien serta orang-orang yang selepas daripada mereka, apabila berselisih faham
dalam sesuatu perkara, mereka akan mengikut arahan Allah swt. di dalam firmannya :

Maksudnya: "Apabila kamu berselisih faham dalam sesuatu perkara maka
kembalikanlah ia kepada Allah swt. Dan Rasul-Nya, jika kamu beriman dengan Allah
dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya. “ An Nisa': 59

Mereka berbincang dalam menyelesaikan masalah dengan perbincangan yang
berbentuk musyawarah dan nasihat menasihati. Mungkin mereka berselisih dari sudut
kata-kata dalam masalah-masalah yang ilmiah dan praktikal, sedangkan kejinakkan
hati-hati, keteguhan dan persaudaraan dalam agama tetap kekal seperti biasa.
Al-Fatawa: 24/172

Pendirian praktikal yang perlu kepada manhaj ini amat banyak dan tidak disebut di sini
memandangkan ruangan yang tidak mengizinkan.

Meninggalkan pertengkaran dan ta'assub.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

67
Akhir sekali Al-Imam As-syahid memperingatkan kepada orang yang berselisih faham
dalam perkara-perkara cabang fiqh dengan berbincang mengenainya tentang satu
penyakit yang amat bahaya lagi serius yang boleh memusnahkan umat dan
menyesatkan orang-orang yang berselisih faham itu sendiri. Ianya tidak lain dari
penyakit selalu bertengkar dan ta'assub yang telah diberi Amaran dan peringatan oleh
Rasulullah saw. dengan sabdanya :

Maksud: "Tidak akan sesat sesuatu kaum itu selepas mendapat petunjuk melainkan apabila
mereka selalu berdebat.” At-Tirmizi: 5/353 No: 3253

Pertengkaran dan ta'assub sebenarnya boleh mengeraskan hati, menaikkan kemarahan
di dada dan menjadikan seseorang itu buta dari kebenaran dan berjalan mengikut hawa
nafsu.

Oleh itu, ianya patut ditinggalkan bagi menjaga ukhuwwah dalam agama dan kejinakan
hati. Ini sememangnya adalah merupakan suatu perkara yang lebih besar dan
seharusnya diutamakan.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

68
USUL KESEMBILAN

Membincangkan masalah yang tidak jejak kepada kenyataan (tidak membuahkan
amal) adalah tergolong dalam perkara yang memberat-beratkan sesuatu. Memberat-
beratkan suatu masalah adalah dilarang oleh syariat. Sebagai contoh: membincang
cabang-cabang hukum yang masih belum berlaku, dengan membuat andaian-andaian,
membincangkan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang masih belum dicapai oleh ilmu
manusia, membincangkan keistimewaan-keistimewaan para sahabat Rasulullah s.a.w
atau membincangkan pendapat para sahabat. Kerana para sehabat mempunyai
keistimewaan sebagai seorang sahabat. Mereka diganjari menurut niat mereka,

KETERANGAN
Dalam usul ini Al-imam asy-syahid meletakkan satu kaedah yang menjaga usaha
seorang mu'min dari menjadi sia-sia, tenaganya dari terbengkalai, hati-hati dari
bercerai-berai dan menjadikannya satu amalan yang positif yang membina, bukannya
teori perdebatan.

Ramai manusia mempersia-siakan waktu dan tenaga mereka dalam membahaskan
perkara-perkara teori yang tidak membuahkan amal melainkan mengeraskan suara,
menimbulkan dengki dan saling benci-membenci.

Oleh itu Al-imam asy-syahid menggalakkan setiap muslim agar memenuhi masanya
dengan melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat di dunia dan akhirat. Ianya
amat banyak dan memerlukan banyak tenaga bahkan lebih dari itu.

Beliau juga mengingatkan agar tidak terjun ke dalam apa-apa yang tidak membuahkan
amal serta menyebut beberapa contoh tentang perkara itu. Pandangan Al-imam asy-
syahid tersebut di ambil dari manhaj Al-Quran, petunjuk Rasulullah saw dan tarbiah
salaf.

Dari Al-Quran Allah telah berfirman:

Maksudnya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit
itu adalah tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji.” Al Baqarah: 189

Jawapan itu adalah berdasarkan kepada ilmu kerana berpaling dari apa yang di
kehendaki oleh orang yang bertanya tentang bulan sabit iaitu: Mengapa ianya kelihatan
pada awal bulan beberapa waktu seperti benang, kemudian semakin membesar
sehingga menjadi purnama dan kemudian kembali semula seperti keadaannya yang
pertama?

Allah berfirman selepas mereka bertanya tentang hari kiamat:
Maksudnya: "Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Siapakah
kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?” An Nazi'aat: 42-43

Bertanya tentang perkara ini adalah persoalan yang tidak ada kena-mengena, kerana
cukuplah dengan mengetahui bahawa beliau mesti berlaku. Sebab itulah apabila
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

69
Rasulullah saw ditanya tentang hari Qiamat, baginda bersabda: "Apakah yang kamu
sediakan untuknya? Sambil berpaling dari kehendak soalannya kepada perkara yang
berfaedah. Baginda tidak menjawab apa yang di tanya.

'Umar r.a telah tidak bersetuju dengan Subai' kerana dia banyak menghabiskan masa
dan bertanya tentang perkara-perkara dari Al-Quran yang tidak mendatangkan hukum
taklifi. Beliau telah mengajarnya kerana perkara tersebut.

* Begitu juga Ali r.a tidak bersetuju dengan dengan Ibnul Kuwa' kerana memberatkan
diri dengan bertanya perkara yang tidak mendatangkan amal.

* Malik bin Anas juga benci kepada percakapan yang tidak mendatangkan amal dan
menyatakan bahawa kebenciannya adalah sebagaimana orang-orang yang terdahulu.
Al I'tisom: 2/333, Jaami' Bayaanil 'Ilmi: 25 dan Al Muwafaqat: 1/46, 50

”Bertanya tentang perkara yang tidak berlaku:
Perhatian muslim sepatutnya dihalakan kepada perkara yang diperintahkan supaya dia
melaksanakannya dan perkara yang ditegah untuk dijauhinya serta bertanya tentang
apa-apa perkara yang dihadapinya untuk beliau mengetahui hukum Allah dan
beriltizam dengannya. Banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak berlaku dan perkara
yang Allah telah memaafinya bukan dari petunjuk Islam.

Rasulullah S.A.W telah bersabda:

Maksudnya: "Sesungguhnya Allah Taala telah memfardhuka beberapa fardhu maka
janganlah kamu mempersia-siakannya, menetapkan sempadan-sempadan maka
janganlah kamu melebihinya dan mengharamkan beberapa perkara maka janganlah
kamu mencabulinya, serta tidak menyatakan tentang beberapa perkara (tentang
hukumnya) kerana kasihan kepada kamu dan bukan kerana lupa, maka janganlah kamu
mencarinya.
Jaami'ul Ulum Wal Hikam: 261 dan disandarkan kepada Ad Daaru Qutni dan lainnya.

Nabi bersabda:

Maksudnya: "Apa-apa perkara yang aku perintahkan kamu melakukannya maka buatlah
sekadar yang kamu terdaya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah musnah
kerana banyak bertanya dan bertelingkah dengan nabi-nabi mereka". Muslim: 4/1830 no: 1337

Di antara petunjuk para sahabat dan tabi'en ialah tidak melibatkan diri dalam perkara
yang tidak berlaku dan melarang manusia dari menghabiskan masa dalam hal tersebut.

Tawuus meriwayatkan bahawa Umar R.a telah berkata di atas mimbar:

Maksudnya: "Demi Allah, orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak berlaku telah
menyusahkan dirinya. Sesungguhnya Allah telah menyatakan apa yang berlaku".

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

70
Dari Zaid bin Thabit r.a: "Bahawa apabila di tanya tentang suatu masalah beliau berkata:
"Apakah ianya sudah berlaku? Maka dikatakan kepadanya: Wahai Abu Said, ia belum
berlaku tetapi kami menyediakannya. Lalu beliau berkata: "Tinggalkanlah ia, jika
berlaku aku akan memberitahunya kepada mereka".

Abdul Malik bin Marwan apabila bertanya kepada Ibnu Syihab, Ibnu Syihab berkata
kepadanya: "Apakah ianya sudah berlaku?" Marwan menjawab: "Tidak". Ibnu Syihab
lalu berkata: "Tinggalkanlah ia, sesungguhnya jika berlaku, Allah akan memberikan
jalan keluar".

Athar-athar yang menjelaskan manhaj yang benar ini amat banyak.
Lihat Jaami': 2/139, 144 dan Al Faqiih: 2/7, 19.
Al-imam asy-syahid amat berhati-hati ketika mengingkari "banyak furu'", bukan
semuanya kerana sebahagiannya adalah di perlukan. Mungkin kata-kata ini
menyerupai kata-kata Imam Asy-Shaatibi dalam kitab Al-Muwafaqat:

"Setiap masalah yang tidak di binakan amal di atasnya, maka melibatkan diri di
dalamnya adalah melibatkan diri dalam perkara yang tidak ada dalil syari'e yang
menandakan ianya baik. Amal yang saya maksudkan ialah amal hati dan amal anggota
dari segi ianya adalah tuntutan syara'".

Dalilnya ialah pengkajian syariat. Kita melihat bahawa syara' berpaling dari perkara
yang tidak menghasilkan amal yang di taklifkan.

Di dalam Al Quran:

Maksudnya:"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Ia adalah
tanda-tanda waktu untuk manusia dan (waktu ibadat) haji.
Al Baqarah: 189

Soalan itu dijawab dengan perkara yang berhubung dengan amal serta berpaling dari
kehendak orang yang bertanya tentang bulan sabit iaitu: Mengapa beliau kelihatan
beberapa ketika pada awal bulan seperti benang, kemudian membesar hingga menjadi
bulan purnama dan seterusnya kembali seperti keadaannya yang pertama semula?

Persoalan yang demikian tidak elok dari beberapa segi:
Ianya memalingkan dari perkara taklif yang dibebankan keatasnya kepada
menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengannya.
Sesungguhnya syara' telah menerangkan perkara yang mendatangkan maslahat kepada
manusia di dunia dan akhirat dengan sempurnanya. Tidak ada yang di luar dari itu.
Kadang-kadang dia merasakan bahawa tidak seperti itu. Perkara ini
boleh di lihat dalam pengalaman biasa. Kebanyakan orang-orang yang memberi
tumpuan penuh dengan ilmu-ilmu yang tidak berhubung dengan taklif akan
menimbulkan fitnah dan terkeluar dari jalan yang lurus serta membangkitkan khilaf
dan pertelingkahan yang membawa kepada putus hubungan, permusuhan dan ta'asub
sehingga mereka berpecah belah. Apabila terjadi demikian mereka telah terkeluar dari
sunnah.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

71
Punca perpecahan adalah tidak lain dari sebab tersebut kerana mereka meninggalkan
ilmu yang ada kaitan dengan mereka dan keluar kepada perkara yang tidak ada
sangkut paut dengan mereka.

Berpalingnya syariat dari menjawab persoalan itu adalah sejelas-jelas dalil yang
menunjukkan bahawa mengikut ilmu yang seumpama ini adalah fitnah atau
menghabiskan masa tanpa faedah.

Sesungguhnya memerhati dan ingin tahu dalam semua perkara adalah perangai ahli
falsafah yang tidak ada kena mengena dengan orang muslim. Mereka tidak menjadi
begitu melainkan dengan bergantung kepada perkara yang menyalahi sunnah. Dengan
mereka mengikut jalan ini adalah kesalahan yang besar.

Apabila perkara ini thabit maka yang sebenarnya ialah perkara yang tidak
mendatangkan amal tidak di tuntut oleh syara'.

Jika sekiranya di sana terdapat perkara yang di tuntut terhenti kepadanya seperti lafaz-
lafaz bahasa arab, ilmu nahu, tafsir dan seumpamanya, maka tidak syak lagi bahawa
ianya di tuntut.
Melibatkan diri dalam ayat-ayat yang ilmiah.
Di antara perkara yang dikira oleh Al-imam asy-syahid sebagai memberatkan diri
dengan perkara yang di larang kerana kurang berfaedah atau tidak berfaedah langsung
ialah dengan melibatkan diri dalam membahaskan makna ayat-ayat Al Quran yang
belum dicapai oleh ilmu.

Al-Quran al-karim adalah kitab hidayat:

Maksudnya: "Sesungguhnya Al Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus.” Al
Israa': 9

Maksudnya: "Kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa". Al
Baqarah: 2

Al Quran telah menunjukkan kepada sebahagian hakikat ilmiah dalam ilmu perubatan,
falak dan yang lainnya sebelum ianya dapat ditemui oleh ahli-ahli sains. Perkara ini
meneguhkan lagi pendirian orang-orang mukmin. Al-Quran pula bukan kamus ilmu-
ilmu praktikal.
Pada zaman Al-imam asy-syahid ramai orang terpengaruh dengan penemuan-
penemuan ilmiah yang baru. Mereka mempunyai dua pendirian, satu pihak
menerimanya dan terpesona serta mendewa-dewakannya sementara satu pihak lagi
menolaknya.

Golongan yang terpesona tadi menerima penemuan sains ini sedangkan ianya adalah
teori dan agakan sahaja, belum lagi sampai ke peringkat hakikat dan kenyataan. Mereka
cuba mencari kewujudannya di dalam Al-Quran, mereka menyelidikinya dan
mentafsirkan maknanya secara zalim (tidak betul). Cara ini amat merbahaya kerana
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

72
boleh menimblkan kegoncangan jiwa manusia di sebabkan teori ini tidak tetap (sentiasa
berubah).

Mereka menyibukkan diri dengan cara ini dan juga manusia lain. Mereka mempersia-
siakan masa, memecahkan tenaga (tidak dikumpulkan) dan lupa bahawa Al-Quran
adalah kitab hidayat dan petunjuk serta manhaj kehidupan sebelum perkara lain.

Firman Allah:
Maksudnya: "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang
menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaannya
ke jalan keselamatan. Dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari
gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjuki mereka ke
jalan yang lurus". Al Maidah: 15-16

Al-Imam asy-syahid tidak bersama-sama dengan mereka yang mendewa-dewa dan
menyusahkan diri tadi dan tidak pula bersama dengan mereka yang menolaknya.
Bahkan beliau mengambil jalan tengah iaitu dengan cara mengambil mana-mana yang
baik dari kedua-dua belah pihak dan meninggalkan yang selainnya (tidak baik).

Beliau mengingkari penglibatan diri dalam perkara yang belum dicapai oleh ilmu.
Adapun perkara yang thabit secara hakikat dan terdapat dalam Al-Quran maka tiada
halangan untuk menyatakannya. Bahkan itu adalah kebaikan.

Melebih-lebihkan dikalangan sahabat dan pertelingkahan mereka.
Allah S.W.T dan rasulnya telah memuji para sahabat yang mulia.
Firman Allah:
Maksudnya: "Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka
berjanji setia kepadamu di bawah pohon.” Al-Fath: 18

Rasullullah S.A.W telah bersabda:
Maksudnya: "Sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian mereka yang selepasnya,
kemudian mereka yang selepasnya.”
Fathul Baari: 11/282 no 6429.

Ayat-ayat dan hadis-hadis dalam bab ini amat banyak.
"Ahli Sunnah yang terdiri dari para ulama', ahli ibadat, umara', dan tentera telah
bersepakat mengatakan: "Abu Bakar, kemudian” Umar, kemudian Osman, kemudian
Ali r.a." Al-Fatawa: 3/402 dan lihat juga: 4/434.

Apa yang diriwayatkan dalam hadis sahih tentang kelebihan setengah sahabat, kita
mengakuinya tidak lebih dari itu. Ia tidak termasuk di dalam larangan Al-imam asy-
syahid kerana beliau sentiasa mengakui kewajipan berdiri bersama Kitab dan sunnah.
Apabila thabit perkara tadi di dalam keduanya kita mesti mengakuinya dan apa yang
tidak thabit kita tidak mengakuinya.

Tentang pertelingkahan yang berlaku di kalangan para sahabat dalam peperangan
Jamal dan Siffin, Ahli Sunnah mengambil jalan tengah dalam peristiwa ini, sesuai
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

73
dengan kedudukan dan kemuliaan para sahabat r.a, iaitu dengan menahan diri dari
memperkatakan apa yang berlaku dalam pertelingkahan itu, kerana setiap mereka
mempunyai kelebihan bersahabat dengan Rasulullah saw dan di balas dengan niatnya.
Jalan untuk mentakwil perkara tadi adalah luas.

Sheikhul Islam Ibn Taimiyyah berkata ketika menyebut mazhab Ahli Sunnah: "Begitu
juga kita beriman kepada "menahan diri dari pertelingkahan mereka" dan kita tahu
bahawa setengah cerita yang dinaqalkan di dalam hal ini adalah dusta. Mereka adalah
mujtahidin, kalau mereka betul mereka mendapat dua pahala atau dibalas diatas amal
soleh dan di ampunkan kesalahan mereka.
Mereka tidak melakukan kejahatan kerana mereka telah mendapat kebaikan dari Allah.
Allah telah mengampuni mereka samada dengan taubat, amal-amal soleh yang
menghapuskan dosa, musibah-musibah yang menghapuskan kesalahan atau perkara-
perkara lain lagi.Mereka adalah sebaik-baik kurun umat ini sebagaimana sabda baginda
s.a.w:

Maksudnya: "Sebaik-baik kurun adalah kurunku yang aku diutuskan padanya, kemudian
mereka yang selepasnya. Inilah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia".
Al Fatawa: 3/406 dan lihat juga: 4/434.

Sebab itulah Al-imam asy-syahid mengira melibatkan diri dalam pertelingkahan para
sahabat dari perkara yang dilarang kerana ia adalah pintu untuk mengeji dan jalan
masuk syaitan dan perpecahan. Kewajipan kita hanyalah mengambil pengajaran dari
seerah mereka. Mereka telahpun pergi menghadap tuhan mereka.
Alangkah indahnya ucapan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz r.a ketika ditanya
tentang pertelingkahan di kalangan sahabat:
"Itulah darah yang Allah telah bersihkan gigi-gigi kita darinya maka kita hendaklah
menyucikan lidah-lidah kita daripadanya".

Kewajipan kita ialah menggulung lipatan-lipatan sejarah ini dan melihat dengan teliti
dalam helaian-helaian jihad, thabat, mencurahkan tenaga, pengorbanan dan tebusan
serta persahabatan dan ukhuwwah sehingga kita terus maju untuk
"bina'"(membangunkan Islam).
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

74
USUL KESEPULUH

Mengenal Allah, mentauhid dan membersihkan-Nya daripada sesuatu yang
menyekutui-Nya adalah akidah yan paling tinggi dalam Islam. Ayat al-Quran dan hadith
yang menyentuh sifat-sifat Allah hendaklah kita terima tanpa melakukan tafsiran dan
takwilan. Kita jauhi perselisihan ulama dalam masalah ini. Kita berpada dengan apa
yang telah diterima pakai oleh Rasulullah s.a.w dan para sahabat. Firman Allah yang
bermaksud:

“Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman dengannya (ayat-
ayat mutasyabihat). Semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. (Ali Imran: 7)

KETERANGAN

Dalam usul ini Al-imam asy-syahid menjelaskan kedudukan tauhid dalam 'aqidah Islam
sambil menerangkan jalan tengah dalam ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya yang sahih.

Pendapat Al-imam asy-syahid dalam hal ini adalah benar dan bersandarkan Kitab dan
sunnah. Bagi Allahlah kepujian dan pemberian.

Ketinggian kedudukan tauhid
Sudut-sudut pengetahuan amat banyak tetapi yang paling tingginya ialah 'aqidah Islam.
Sudut-sudut 'aqidah juga banyak tetapi yang paling tingginya ialah mentauhidkan
Allah. Iman yang benar dan tauhid yang hak membuatkan seseorang itu mendapat
ketenangan, kemuliaan, keamanan dan kerehatan. Sebaliknya tanpa iman dia menjadi
resah dan tidak menentu. Allah berfirman:

Maksudnya: "Maka manakah diantara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan
(dari malapetaka) jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-
adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat
keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk". Al An'aam: 81-82

Kerana itulah Allah swt memerintahkan dengan tauhid sebelum perkara lain. Allah
berfirman:

Maksudnya: "Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada tuhan melainkan Allah."
Muhammad: 19

Kewajipan muslim terhadap aqidah yang tertinggi ini 3 perkara:
- Makrifah dengan yakin, bukannya lintasan fikiran.
- Tauhid yang benar tanpa ragu-ragu padanya.
- Iktikad kesempurnaan Allah dan sebarang kekurangan.

Dalam hal ini Allah berfirman:

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

75
Maksudnya: "Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah tuhan yang bergantung
kepadanya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak pula seorang
pun yang setara dengannya." Al Ikhlas: 1-4
Maksudnya: "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha
Mendengar lagi Maha Melihat." Asy Syura: 11
Oleh kerana ruangan ini tidak mengizinkan keterangan secara detail, maka saya
nyatakan secara ringkas.
- Apakah yang menghidupkan umat Islam setelah mati?
- Apakah yang membangunkan mereka setelah tidur?
- Apakah yang menyemarakkan mereka setelah padam?
- Apakah yang memberikan mereka kekuatan setelah hina?
- Apakah yang menjadikan mereka pemimpin umat-umat setelah mereka adalah
gembala-gembala kambing?
* Itulah iman dengan Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya.

Pendirian terhadap sifat-sifat Allah:
Setiap muslim wajib menthabitkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi tuhannya dan
menyucikannya dari sebarang kekurangan.
Di sana terdapat sifat-sifat yang di sekitarnya timbul pertikaian pendapat yang lama,
memecahkan hati-hati, memporak-perandakan saf-saf dan menyia-nyiakan waktu......
iaitu sifat-sifat yang terdapat perbahasan di kalangan salaf dan khalaf seperti: Mata,
tangan, jari-jari, turun dan sebagainya, sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat dan
hadis-hadis sifat.
Orang ramai telah membuat beberapa pendirian terhadapnya sejak dulu hingga
sekarang. Al-imam asy-syahid pada zamannya melihat pendirian-pendirian ini yang
menimbulkan belas kasihan. Perkara tadi telah melampaui batas dan menimbulkan
perbahasan yang panjang.

Para pembahas membuat ketetapan, setengahnya kadang-kadang mengkafirkan
setengah yang lain. Yang peliknya, para pembahas tadi tidak ada pada mereka
melainkan:
- Taasub dan melampaui batas kesucian.
- Alangkah baiknya kalau perbahasan ini ditentukan oleh ahli ilmu, namun ia
meluaskan perbahasan untuk menyibukkan orang yang dapat mencapai dan yang
tidak dapat mencapainya.
- Alangkah baiknya kalau perbahasan ini diadakan selepas selesai dari membahaskan
perkara-perkara utama yang di sepakati diatasnya.

Iman tanpa ta'wil dan ta'til
Imam As Syahid telah membuat pendirian yang bijaksana.
1 Beriman dengannya tanpa ta'wil dan ta'til.
2 Menjauhkan diri dari menyebut perselisihan ulama' padanya.
Beriman dengan sifat-sifat tanpa ta'wil dan ta'til adalah mazhab salaf yang lebih tahu,
lebih bijaksana dan lebih selamat.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

76
* Tanpa ta'wil maksudnya tanpa memalingkan maknanya yang rajih serta hampir
kepada yang marjuh serta jauh tanpa kaitan yang mewajibkannya. Maka maknanya
yang dekat sudah maklum dalam fikiran.
Mazhab salaf memegang makna ini dengan makna yang layak dengan kebesaran Allah
dan tidak memberatkan dirinya dengan makna-makna yang jauh dan sampingan tanpa
keperluan.
* Ta'til pula bermakna menafikan madlul-madlul (maksud-maksud) lafaz yang
menyifatkan Allah secara mutlak. Di sisi orang yang memegang ta'til Allah swt tidak
bercakap, tidak mendengar, tidak melihat.

Menahan diri dari pertelingkahan ulama'
Para ulama' telah berselisih pendapat secara panjang lebar zaman dahulu dan sekarang
tentang masalah sifat-sifat ini.
Perselisihan ini memberi kesan kepada kesatuan muslimin dan keadaan mereka amat
menyedihkan. Al-imam asy-syahid datang untuk menenangkan ketegangan ini kerana
beliau mendapati bahawa perbahasan mengenainya menuju ke jalan buntu dan tidak
benar.
Beliau telah meminta agar tidak mendekati khilaf ulama' dalam hal ini dan meminta
agar mengetahuinya cukuplah secara ringkas (ijmal).

Ini bukanlah bermakna lari atau menyembunyikan perkara yang wajib dizahir dan
dijelaskan. Bahkan itulah kebijaksanaan kerana pada setiap maqam ada maqal. Setiap
kedudukan mempunyai cara percakapan yang sesuai untuknya. dan manusia berbeza-
beza dalam pemahaman dan penerimaan. Manusia juga tidak boleh hidup seorang diri
dan bercakap dengan diri sendiri.
Al-imam asy-syahid dapat mengesan perkara ini dan mahu menyatukan hati-hati umat
yang tidak mungkin dapat bersatu melainkan berpegang secara ijmal yang thabit
dengan nas dan ijma' serta meninggalkan huraian yang di pertikaikan. Apa yang
dilakukan oleh Al-imam asy-syahid adalah manhaj dan tarjih ulama' Islam yang
terkemuka dalam hal ini.

Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah berkata:
"Umat tidak beselisih dan berpecah jika pertikaian itu boleh diputuskan dengan ilmu
dan keadilan. Jika tidak, maka dengan berpegang kepada ijmal yang thabit dengan nas
dan ijma'. Wajib menyuruh orang awam berpegang dengan ijamal yang thabit dengan
nas dan ijma' serta mencegah mereka dari hanyut ke dalam huraian (tafsil) yang
mencetuskan perpecahan dan perselisihan.
Sesungguhnya perpecahan dan perselisihan adalah di antara sebesar-besar perkara yang
dilarang oleh Allah dan rasulNya.
Al Fatawa: 12/237

Syeikhul Islam mempunyai kalam yang bernilai dalam hal ini dan kalaulah tidak kerana
takut panjang nescaya saya telah menyebutnya. Al Fatawa: 3/343, 5/266

Alangkah bijaksana dan mengetahuinya Al-imam Asy-syahid ketika beliau meminta
agar menahan diri dari pertelingkahan tadi dan meminta agar cukup dengan ijmal yang
thabit dengan nas dan ijma' berdasarkan firman Allah:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

77

Maksudnya: "Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman kepada ayat-
ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi tuhan kami.” Ali 'Imraan: 7

Dalam Risalah 'Aqaid karangan Al-imam terdapat keterangan yang sempurna lagi
ringkas kepada usul ini. Selepas menyebut sebahagian ayat-ayat dan hadis-hadis yang
menunjukkan kepada sifat:

Dalam masalah ini manusia terbahagi kepada 4 golongan:
a- Satu golongan mengambilnya secara zahir sahaja, maka mereka pun menyifatkan
Allah mempunyai wajah seperti wajah-wajah makhluk, tangan atau tangan-tangan
macam tangan mereka, ketawa macam ketawa mereka dan begitulah seterusnya hingga
mereka menyangka tuhan seperti orang tua. Setengahnya pula menyangka bahawa
Allah itu seperti pemuda. Mereka adalah golongan "mujassamah" dan "mushabbahah"
yang tidak ada kena mengena dengan Islam sedikit pun, kata-kata mereka tersebut
sedikitpun tidak benar. Cukup kita menjawab tuduhan mereka dengan firman Allah:

Maksudnya: "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha
Mendengar lagi Maha Melihat". Asy Syura: 11

Firmannya lagi:

Maksudnya: "Katakanlah Dialah Tuhan yang Esa, Allah adalah tuhan yang bergantung
padaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang
pun yang setara dengaNnya." Al Ikhlas: 1-4

b- Satu golongan pula menolak makna lafaz-lafaz itu dalam sebarang bentuk iaitu
dengan menafikan segala madlulnya terhadap Allah swt. Di sisi mereka Allah tidak
bercakap, tidak mendengar dan tidak melihat. Ini adalah kerana semua itu tidak boleh
berlaku melainkan dengan menggunakan anggota, sedangkan anggota wajib dinafikan
dari Allah swt.
Oleh sebab itulah mereka menafikan sifat-sifat Allah swt dan berpura-pura
mensucikannya. Mereka ialah golongan dan setengah ulama' tarikh aqaid islamiah
menggelar mereka ????

Saya rasakan tidak ada seorangpun yang mempunyai akal terpengaruh dengan kata-
kata yang remeh ini, kerana sudah dibuktikan bahawa setengah makhluk dapat
bercakap, mendengar dan melihat tanpa anggota (pancaindera). Jadi bagaimana boleh
dikatakan bahawa Allah swt kalau bercakap mestilah menggunakan anggota? Maha
suci Allah dari semua itu.

Inilah dua pendapat batil yang tidak layak di perhatikan. Tinggal lagi dua pendapat di
hadapan kita yang berada di dalam perhatian ulama' 'aqaid iaitu pendapat salaf dan
pendapat khalaf.

Pendapat salaf tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

78
- Golongan salaf mengatakan: "Kita beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini
sebagaimana ia datang (secara zahir) dan meninggalkan penjelasan maksudnya kepada
Allah swt. Mereka menthabitkan tangan, mata, bersemayam, ketawa, ta'jub.... dan lain-
lain dengan makna-makna yang kita tidak dapat kesan. Kita serahkan kepada Allah
untuk meliputi makna tersebut dengan ilmunya. Lebih-lebih lagi kita telah ditegah dari
perkara tersebut dalam sabda Nabi saw:

Maksudnya: "Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Jangan kamu berfikir tentang zat
Allah, sesungguhnya kamu tidak dapat mencapainya."

Al-Iraqi berkata : "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al Hilyah ()
dengan isnad yang dhaif dan juga Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib Wat-Tarhib ( )
dengan isnad yang lebih sahih darinya begitu juga Abu Syeikh.
Mereka semua menafikan persamaan (serupa) di antara Allah dan makhluk. Lihatlah
kata-kata mereka tentang hal ini:

Abul Qasim Al Laalika'ie dalam kitab "Usul As-Sunnah" meriwayatkan dari
Muhammad bin Al Hassan sahabat Abu Hanifah r.a beliau berkata:
"Seluruh fuqaha' baik di timur dan barat telah bersepakat tentang (wajib) beriman
dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah
dari Rasulullah saw tentang sifat Tuhan, tanpa tafsir, tanpa sifat, tanpa bandingan.
Sesiapa yang menafsirkan tentang perkara itu pada hari ini, dia telah terkeluar dari jalan
Nabi saw dan telah memisahkan diri dari jamaah kerana mereka semua tidak
mensifatkan dan tidak menafsirkannya. Mereka hanya memberi fatwa dengan apa yang
ada dalam Kitab dan Sunnah kemudian mereka diam"

Al-Khallal menyebut dalam kitab As-Sunnah ( ) dari Al-Hambal dan Al-Hambal
menyebut hal itu dalam kitab-kitabnya seperti dalam kitab As-Sunnah Wal Mehnah ():
Al Hambal berkata: "Aku bertanya Abu Abdullah tentang hadis:

Maksudnya: "Sesungguhnya Allah S.W.T turun ke langit dunia"
dan hadis "

Maksudnya: "Sesungguhnya Allah melihat" dan hadis:
Maksudnya: "Sesungguhnya Allah meletakkan kakinya" serta hadis-hadis yang
seumpama ini?

Abu Abdullah menjawab:"Kita beriman dengannya dan membenarkannya tanpa cara
dan maknanya. Kita tidak menolaknya sedikitpun. Kita tahu bahawa apa yang
diriwayatkan dari Rasul S.A.W adalah benar jika sanad-sanadnya shahih. Kita tidak
menolak firman Allah dan tidak menyifatkannya lebih dari apa yang dia sendiri
menyifatkan dirinya tanpa had dan kesudahan.

Firman Allah:
Maksudnya: "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia."
Harmalah bin Yahya meriwayatkan sambil berkata: "Aku mendengar Malik bin Anas
berkata: Sesiapa yang menyifatkan sesuatu dari zat Allah seperti; Firman Allah:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

79

Maksudnya: "Tangan Allah terbelenggu"
Lalu dia mengisyaratkan tangannya ke tengkoknya, dan seperti firmanNya Maksudnya:
"Dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat" Lalu dia mengisyaratkan
kepada matanya, telinganya atau tangannya, anggota-anggota tersebut hendaklah di
potong darinya kerana dia telah membandingkan Allah dengan dirinya. Kemudian
Malik menambah Lagi: "Tidakkah kamu mendengar kata-kata Al Bara' ketika beliau
menceritakan bahawa Nabi S.A.W tidak mengorbankan 4 korban sambil Al-Barra'
mengisyaratkan dengan tangannya sebagaimana Nabi saw mengisyaratkan tangannya.
Al-Barra' berkata: "Tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah S.A.W. Al Bara'
tidak suka (benci) untuk menyifatkan tangan Rasulullah S.A.W kerana
menghormatinya, sedangkan Nabi adalah makhluk. Maka bagaimanakah boleh kita
bandingkan pula pencipta yang tidak serupa dengan sesuatu pun?

Abu Bakar Al-Athram, Abu Amru At-Tolamanki dan Abu Abdullah Ibn Abu Salamah
Al-Majishun telah meriwayatkan kalam yang panjang tentang makna ini yang disudahi
dengan katanya: "Apa yang disifatkan oleh Allah terhadap diriNya dan dinamakannya
dari lisan RasulNya, kita namakannya sebagaimana yang dia namakan. Kita tidak boleh
membebankan diri dengan sifat lain. Bukan itu dan bukan ini dan kita tidak
mengingkari apa yang disifatkannya serta tidak membebankan diri untuk mengetahui
apa yang tidak disifatkan"
"Ketahuilah mudah-mudahan kamu dikasihi Allah, bahawa ( ) Pemeliharaan dari
kesalahan dan dosa.â dalam agama tidak habis di tempat kamu habis dan tidak
melebihi apa yang telah dihadkan kepada kamu.
Sesungguhnya di antara dasar agama ialah mengetahui yang ma'ruf dan mengingkari
yang mungkar. Perkara yang kamu ada makrifah dan hatimu tenang dengannya,
disebut asalnya (dalil) dalam kitab dan sunnah dan ilmunya di warisi oleh umat maka
janganlah takut untuk menyebutnya dan mensifatkannya terhadap Tuhanmu tentang
apa-apa yang disifatkan terhadap diriNya dan janganlah membebankan diri untuk
menghadkan sifat tersebut. Perkara yang diengkari oleh dirimu dan tidak terdapat
dalam kitab dan sunnah yang menyebut tentang sifat Tuhanmu, maka janganlah
bebankan diri untuk mengetahuinya dengan akal kamu dan janganlah menyifatkannya
dengan lidah kamu dan diamlah sebagaimana Tuhanmu diam tidak menyebutnya. Jika
kamu membebankan diri untuk mengetahui apa yang tidak di sifat oleh Tuhanmu
tentang diriNya maka samalah seperti kamu mengingkari apa yang disifatkan olehNya.
Sebagaimana kamu memandang berat apa yang diengkari oleh orang yang
mengengkari apa yang disifatkan oleh Tuhan terhadap dirinya, begitulah juga kamu
hendaklah memandang berat orang-orang yang membebankan diri menyifatkan Tuhan
dengan apa yang tidak disifatkan oleh Tuhan terhadap diriNya.
Demi Allah! Sesungguhnya telah menjadi mulia orang-orang muslim yang mengetahui
perkara ma'ruf serta dengan pengetahuan mereka, ma'ruf itu dikenali dan mengingkari
perkara mungkar serta dengan keingkaran mereka mungkar itu diengkari. Mereka
mendengar apa yang disifatkan oleh Allah tentang diriNya di dalam kitabNya dan apa
yang sampai kepada mereka tentang perkara yang seumpama itu dari nabiNya. Tidak
sakit (rosak) hati seseorang muslim dengan menyebut sifat ini dan menamakannya
daripada Tuhan. Mukmin tidak boleh mencari sifat-sifat atau nama yang lain dari apa
yang di sebut oleh Tuhan. Apa-apa yang disebut oleh Rasulullah saw bahawa baginda
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

80
menamakan sifat Tuhannya maka ia adalah sama dengan apa yang dinama atau
disifatkan oleh Tuhan sendiri.
Orang-orang yang mendalam ilmunya, yang berhenti sekadar ilmunya, yang
menyifatkan Tuhan dengan sifat yang disifatkan oleh Tuhannya, dan orang-orang yang
meninggalkan dari menyebut sifat yang tidak disebut oleh Tuhan tidak mengengkari
sifat yang dinamakan itu kerana engkar dan tidak mencari-cari sifat lain yang tidak di
namakanNya kerana kononnya kerana perbahasan yang mendalam kerana kebenaran
ialah meninggalkan apa yang ditinggalkan dan menamakan apa yang dinama.
Firman Allah:

Maksudnya: "Sesiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan
mengikut jalan yang bukan jalan orang mu'min, kami biarkan ia berkuasa terhadap
kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam
dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
An Nisa': 115
Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita semua hikmat dan menjadikan kita
orang-orang soleh.

Mazhab khalaf tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat
Tadi saya ada menyebut bahawa golongan salaf r.a beriman dengan ayat-ayat dan
hadis-hadis sifat sebagaimana ia datang (secara zahir) dan meninggalkan penjelasan
maksudnya kepada Allah S.W.T dalam keadaan mereka beriktikad bahawa Allah S.W.T
suci dari sebarang persamaan dengan makhluknya.
Golongan Khalaf pula berkata: "Kami beriman bahawa makna-makna lafaz ayat-ayat
dan hadis-hadis ini bukanlah dikehendaki secara zahir bahkan ia adalah majaz
(sindiran) yang tidak ada halangan untuk mentakwilkannya. Mereka mula
mentakwilkan "wajah" dengan makna "zat", "tangan" dengan makna "kekuasaan" dan
begitulah seterusnya kerana lari dari persamaan dengan makhluk.

Saya menyatakan di sini contoh-contoh dari kata-kata mereka:
Abul Faraj bin Al-Jauzi Al-Hambali berkata di dalam kitabnya Menolak Syubhat
Persamaan: Allah berfirman:
Maksudnya: "Dan kekallah wajah Tuhanmu". Ar Rahman: 37
Ulama'-ulama' tafsir berkata: Kekallah Tuhan kamu, begitu juga mereka
berkata tentang firman Allah: "
Maksudnya: "Mereka mahukan wajahnya" iaitu mahukanNya.
Ad Dhohhaak dan Abu 'Ubaidah berkata tentang firman Allah:
Maksudnya: "Setiap sesuatu binasa kecuali wajahnya" Al An'aam: 52 iaitu melainkan
Dia.
Beliau menyebut pada awal kitab satu fasal yang detail untuk menolak pendapat
mereka yang berkata bahawa berpegang kepada zahir ayat dan hadis adalah mazhab
salaf. Kesimpulan dari kata-katanya ialah berpegang dengan zahir adalah tajsim

Mengatakan Allah berjisim dan tasybih
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

81
Mengatakan Allah ada bandingan kerana zahir lafaz ialah apa yang diistilahkan
kepadanya. Tangan tiada makna sebenar yang lain kecuali anggota dan begitulah
seterusnya.
Beliau juga berpendapat bahawa menamakan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut
sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis sifat adalah nama yang direka-reka dan tidat terdapat
dalam Kitab dan sunnah dan bukan hakikat. Ia tidak lain melainkan tambahan. Beliau
telah berdalil terhadap kata-katanya dengan dalil-dalil yang banyak yang tidak ada
ruang untuk saya menyebutkannya di sini.

Fakhruddin Ar-Razi berkata di dalam kitabnya Asas At Taqdis ( ): "Ketahuilah bahawa
nas-nas Al- Quran tidak boleh dipegang secara zahir kerana beberapa perkara:
Pertama: Zahir firman Allah :
Maksudnya: "Dan supaya kamu diasuh diatas mataku.” Taha: 39
Bermaksud Nabi Musa a.s berada di atas mata itu secara bersentuh (melekat) dan lebih
tinggi dari mata itu. Perkara ini tidak boleh di terima oleh orang-orang yang berakal.

Kedua :Firman Allah:
Maksudnya: "Buatlah kapal itu dengan mata-mata kami." Hud: 37
Bererti alat untuk membuat kapal tersebut ialah mata itu sendiri.

Ketiga: Menthabitkan beberapa biji mata (mata-mata) pada satu muka adalah amat jelek.
Maka tampaklah kemestian menuju kepada takwil iaitu dengan kita tanggungkan lafaz-
lafaz ini dengan makna sangat mengambil berat dan menjaga (mengawal).
Imam Al Ghazali menyatakan pada juzu' pertama dari kitab Ihya' 'Ulumiddin ( ) ketika
membicarakan tentang nisbah ilmu zahir kepada ilmu batin dan bahagian-bahagian
yang terdapat padanya zahir dan batin serta ta'wil dan tidak ta'wil:

"Bahagian ketiga: Sesuatu perkara itu kalau di sebut secara soreh (nyata) akan difahami
tanpa terjadi apa-apa mudharat.
Tetapi ia dikinayahkan (Disebut secara sindiran) secara isti'arah (Mendakwa makna
sebenar kepada sesuatu kerana melebih-lebih dalam perbandingan seperti: "Saya
bertemu singa". Sedangkan yang dimaksudkan ialah lelaki yang berani dan garang. Sila
rujuk Ilmu Balaghah) dan ramz (Tanda atau isyarat supaya ia lebih memberi kesan
kepada hati pendengar) Di antaranya sabda Nabi S.A.W.

Maksudnya: "Sesungguhnya masjid mengecut dari kahak sebagaimana mengecutnya
kulit di atas api.
Az Zubaidi berkata dalam Syarah Al Ihya': Berkata Al 'Iraqi: Hadis ini tidak ada asal di
dalam hadis marfu' bahkan ia adalah kata-kata Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh
Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya. Aku (Az Zubaidi) menyatakn bahawa hadis ini juga
diriwayatkan oleh Abdur Razzaq secara mauquf dari Abu Hurairah. Di dalam Sahih
Muslim dari Abu Hurairah ra. bahawa Rasulullah saw melihat kahak di dalam masjid di
arah kiblat seraya berkata:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

82
Maksudnya: "Mengapakah salah seorang dari kamu mengadap Tuhannya lalu dia
meludah di hadapanNya! Adakah dia suka kalau ada orang mengadapnya lalu orang
itu meludah mukanya?"

Maknanya ialah: Roh masjid dalam keadaan ianya dimuliakan dan membuang kahak di
dalamnya adalah menghinanya. Kamu dapat lihat bahawa kawasan masjid tidak
mengecut kerana kahak. Begitu juga dengan sabda Nabi S.A.W:

Maksudnya: "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum Imam takut kalau
Allah menukarkan kepalanya menjadi kepala kaldai." Fathul Bari: 2/214 no: 691
Perkara itu dari segi gambarannya tidak berlaku sama sekali, namun dari segi makna
memang ada kerana kepala kaldai tidak berlaku secara hakikat rupabentuknya, bahkan
secara khusus iaitu dungu dan bodoh. Jadi sesiapa yang mengangkat kepalanya
sebelum imam, maka kepalanya sudah menjadi kepala himar dari segi makna dungu
dan bodoh iaitu secara maksudnya bukan rupabentuk.

Rahsia ini di ketahui bahawa ia adalah bukan zahir, samada dengan dalil aqli atau
syari'e. Dari segi aqal menanggungnya secara zahir tidak boleh seperti sabda Nabi
S.A.W : "

Maksudnya:"Hati orang mu'min berada di antara dua jari dan jari-jari tuhan yang
pemurah". Kerana kalau kita paksa hati orang yang mu'min kita tidak bertemu dengan
jari-jari padanya. Maka ketahuilah bahawa ia adalah kinayah dari kekuasaan kerana
yang demikian itu lebih di fahami tentang kesempurnaan kekuasaan tuhan".
Kami juga menyebutkan kalam ini pada tempat lain dalam perbahasan ini dan apa yang
kami sebutkan ini sudah memadai. Dengan itu jelas kepada saudara jalan salaf dan
khalaf. Dua jalan ini menjadi tempat khilaf yang hebat di kalangan ulama' ilmu kalam
yang terdiri dari pemimpin-pemimpin muslimin. Setiap mereka memperkuatkan
mazhabnya dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Kalau saudara kaji perkara ini, nescaya
saudara akan dapati bahawa jarak khilaf di antara dua golongan tersebut tidak akan
menjadi khilaf yang hebat kalau kedua-dua belah pihak meninggalkan sikap melampau
dan berlebih-lebih. Juga perbahasan dalam perkara seumpama ini sekalipun panjang,
tidak akan membawa pada garis penamat melainkan natijah yang satu iaitu:
menyerahkannya kepada Allah. Kita akan terangkan kepada saudara tentang perkara
ini InsyaAllah.

Di antara salaf dan khalaf
Saudara telah tahu bahawa mazhab salaf dalam ayat-ayat dan hadis-hadis sifat ialah
berpegang kepada apa yang zahir tanpa menafsir atau mentakwilkannya. Mazhab
khalaf pula mentakwilkannya mengikut makna yang sesuai dengan kesucian Allah
S.W.T yang tidak ada bandingan di kalangan makhlukNya.
Saudara juga mengetahui tentang khilaf yang hebat berlaku di antara dua pendapat ini
sehingga membawa kepada kata mengata dengan gelaran-gelaran asabiyyah.
Keterangan lanjut bolehlah dilihat dari perkara-perkara berikut:
Pertama: Kedua-dua golongan bersepakat bahawa Allah maha suci dari sebarang
persamaan dengan makhluk.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

83
Kedua: Kedua-dua belah pihak memutuskan bahawa yang dikehendaki dengan lafaz
nas-nas ini pada zat Allah Taala bukannya zahir yang diistilahkan lafaz-lafaz ini pada
makhluk. Ini bermakna kedua-dua pihak bersepakat dalam masalah tashbih
(perbandingan).
Ketiga: Kedua-dua pihak mengetahui bahawa lafaz itu diistilahkan untuk menerangkan
apa yang ada dalam jiwa atau yang berlaku di bawah pancaindera yang bergantung
kepada ahli-ahli bahasa dan pencipta istilahnya. Sesungguhnya bahasa sekalipun luas
tidak dapat meliputi perkara yang ahli-ahlinya tidak mengetahuinya dengan hakikat
sebenar-benarnya. Hakkikat yang berhubung dengan zat Allah termasuk dalam perkara
ini. Bahasa lebih dekat
dari mendatangkan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat. Menentukan
makna bagi lafaz-lafaz ini secara khas adalah satu penipuan.
Apabila perkara ini telah diakui, ertinya salaf dan khalaf telah bersepakat tentang asal
ta'wil dan noktah khilaf di antara kedua belah pihak hanya terbatas kepada: Pihak
khalaf menambah penentuan makna yang di kehendaki dari lafaz tersebut kerana
kemestian menyucikan Tuhan, lebih membawa ke arah penakwilan untuk menjaga
'aqidah orang awam dari shubhat tashbih (membandingkan Allah dengan sesuatu). Itu
sebenarnya adalah satu khilaf yang tidak perlu dibesar-besarkan atau di buat
perbalahan.

Tarjih mazhab salaf
Kita menyakini bahawa pendapat salaf iaitu diam dan menyerahkan makna itu kepada
Allah S.W.T adalah lebih selamat dan lebih utama diikuti bagi menghapuskan ta'wil dan
ta'til. Jika sekiranya saudara terdiri dari orang-orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah
dengan ketenteraman iman dan dilimpahi dadanya dengan kesejukan yakin maka
janganlah mencari ganti yang lain. Di sudut ini kami yakin bahawa ta'wil-ta'wil khalaf
tidak boleh dihukumkan ke atas mereka sebagai kufur dan fasik. Pertelingkahan yang
panjang di antara mereka ini dulu dan sekarang adalah tidak perlu kerana dada Islam
lebih lapang dari itu. Sesungguhnya setengah-setengah manusia yang berpegang kuat
dengan pendapat salaf r.a pernah beralih kepada ta'wil pada beberapa tempat. Beliau
ialah Imam Ahmad bin Hambal r.a. Di antara ta'wil-ta'wil tersebut ialah penakwilan
beliau dalam hadis:

Maksudnya : "Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Al 'Iraqi berkata:
Hadis ini diriwayat dan disahihkan oleh Al Hakim dari hadis Abdullah bin Umar.
Dan hadis:

Maksudnya: "Hati mu'min itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan Yang
Pemurah."
Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abdullah bin Umar.
Serta hadis:
Maksudnya: "Sesungguhnya aku dapati bahawa diri Tuhan Yang Pemurah dari sebelah
kanan."
Al 'Iraqi berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Abu hurairah di dalam
hadis yang menyebut: :
Maksudnya: "Aku dapati diri tuhan kamu dari sebelah kanan'. Rijalnya adalah thiqah.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

84
Sesungguhnya saya dapati pada Imam Nawawi r.a, sesuatu yang boleh mendekatkan
jurang khilaf di antara dua pendapat tadi yang tidak meninggalkan peluang untuk
berselisih dan bertengkar. Lebih-lebih lagi salaf sendiri mengaitkan keharusan ta'wil
dari segi akal dan syara' dengan tidak bertentangan dengan mana-mana asal dari usul-
usul agama.
Ar Razi berkata dalam kitabnya Asas At Taqdis: "Kemudian jika kita haruskan ta'wil
bermakna kita bekerja sukarela dengan menyebut ta'wil-ta'wil tadi secara tafsil (detail).
Jika kita tidak benarkan pula bermakna kita menyerahkan ilmu tentang itu kepada
Allah Taala. Ini adalah kanun (peraturan menyeluruh (am) ) yang dirujuk padanya
dalam semua perkara mutashabihat (kesamaran): Bagi Allahlah segala taufiq.

Rumusan kajian ini Salaf dan khalaf bersepakat bahawa yang dikehendaki bukan zahir
yang dikenali di kalangan manusia iaitu ta'wil pada keseluruhannya.

Mereka juga bersepakat bahawa setiap ta'wil yang bertentangan dengan usul syariah
tidak harus.
Jadi khilaf ini hanya terbatas pada ta'wil lafaz dengan yang harus pada syara'. Ianya
adalah perkara mudah sebagaimana yang saudara nampak dan adalah perkara yang
dipegangi oleh setengah salaf.
Namun perkara yang paling penting yang mesti disalurkan tumpuan Muslimin
sekarang ialah menyatukan saf, menyatukan kalimah sedaya mungkin. Cukuplah kita
dengan Allah, Dialah sebaik-baik wakil.
Majmu' Rasaail - Aqidah: 324

Semoga dalam rumusan yang baik ini menjadi peringatan kepada orang yang
mempunyai hati atau pendengaran dalam keadaan dia menyaksikan.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

85
USUL KESEBELAS

Semua bidaah yang dilakukan dalam agama Islam tanpa sandaran asalnya dan
dipandang baik oleh segolongan manusia menurut hawa nafsunya sama ada dengan
menambah atau mengurangkan apa yang telah disyariatkan, termasuk dalam perkara-
perkara yang sesat yang wajib diperangi dan dihapuskan. Ini hendaklah dilaksanakan
dengan cara yang paling baik supaya tidak membawa kepada perkara yang lebih buruk
daripada bidaah itu sendiri.

KETERANGAN

Dalam usul ini Al-imam asy-syahid menekankan keperluan iltizam dengan kitab
Allah dan sunnah RasulNya serta berhenti pada hudud Allah tanpa menambah atau
mengurang.

Berdasarkan kepada ini, seorang muslim mesti menjauhkan diri dari setiap bid'ah dalam
agama bahkan memeranginya dengan sebaik-baki cara.

Bid'ah sesat yang berleluasa pada zaman Al-imam asy-syahid telah melemah dan
merosakkan umat dengan teruk. Setengah manusia telah cuba melawan bid'ah itu tetapi
dengan cara yang kasar dan tidak menggunakan uslub yang baik. Keadaan semakin
meruncing dan perpecahan makin meluas. Ketika itu Al-imam asy-syahid pun bangkit
menyeru manusia kepada sumber yang bersih iaitu kitab Allah dan sunnah RasulNya,
memberi amaran agar tidak menghampiri bid'ah serta mengengkarinya dengan uslub
yang baik dan berkesan, lalu Allah memberi manfaat dengan sebabnya apa yang
dikehendakinya.

Baik juga selepas ini kita mengetahui apa dia bid'ah? Apa sikap Islam terhadapnya?
Supaya jelas kepada kita asal ini dan sumber yang diambil oleh Al-imam asy-syahid
bagi membina kefahamannya.

Takrif bid'ah.
* Bid'ah dari segi bahasa: Mereka sesuatu tanpa contoh yang lalu.
* Bid'ah dari segi syara': Satu jalan yang direka dalam agama, yang menandingi syara'
yang bertujuan dengan mengikuti jalan itu melampau dalam ta'abbud kepada Allah
S.W.T. Al 'I'tisom: 1/28
Al-imam asy-Syatibi menerangkan dengan lebih lanjut hal ini dalam kitabnya "Al
I'tisam". Cukuplah sekadar ini kerana meraikan
ruangan.

Celaan kepada bid'ah
Dalil-dalil Al Quran dan Al hadis serta kata-kata Ulama' amat banyak dalam mencela
bid'ah. Lihat Al 'I'tisom untu keterangan lanjut: 35-103.

Firman Allah:
Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi
berpuak-puak tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu terhadap mereka." Al An'aam: 159
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

86

Para Ulama' menafsirkan bahawa mereka adalah ahli bid'ah.
Sabda Rasulullah S.A.W:
Maksudnya: "Sesiapa yang membuat perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan
darinya maka ia adalah tertolak." Muslim: 3/1343 no: 1718
Maksudnya: "Sesiapa yang melakukan sesuatu perkara yang tidak ada dalam urusan
(agama) kami maka ia adalah tertolak."
Muslim: 3/1343 no: 1718

Rasulullah S.A.W ada bersabda di dalam khutbahnya:

Maksudnya: "Adapun selepas dari itu, sesungguhnya sebaik-baik hadis ialah kitab
Allah, seburuk-buruk perkara adalah yang direka-reka. Setiap yang direka adalah
bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat."
Muslim: 2/591 no: 867

Ibnu Al-Maajishum berkata : "Aku mendengar Malik berkata:
Sesiapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan memandang baik maka sesungguhnya
dia telah menganggap Muhammad S.A.W telah mengkhianati risalah kerana Allah telah
berfirman:
Maksudnya:"Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama kamu." Sebagaimana
pada hari itu bukannya agama, maka ia juga tidak boleh menjadi agama pada hari ini.
Al 'I'tisom: 37

Bid'ah dengan menambah dan mengurang
Sesungguhnya bid'ah dalam agama adalah dicela samada dengan menambah atau pun
mengurang kerana dengan menambah bermakna menuduh syari' dan syariat dengan
kelemahan dan kekurangan.
Mengurang pula bererti kufur dengan sebahagian syariat yang membawa pengikutnya
ke lembah kehancuran dan kebinasaan.

Di antara contoh menambah ialah mengadakan pesta harijadi, membina binaan atas
kubur, tawaf di sekelilingnya, hidup macam rahib. Di antara contoh mengurang ialah
tidak berjihad, tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah......

Mengingkari bid'ah dalam urusan agama bukannya dunia
Imam Ays-Syahid sangat cermat dalam mengingkari bid'ah dan menyeru untuk
memeranginya...Beliau telah mengaitkannya dengan dua perkara:
* Hendaklah bid'ah itu dalam agama.
* Ianya tidak terdapat dalil dari syara'.

Ini ialah kerana kaum muslimin dituntut membuat ciptaan dan pembaharuan dalam
urusan dunia dalam berbagai segi samada perindustrian, pertanian, perubatan....dan
sebagainya untuk memenuhi keperluan mereka, menguatkan diri, berupaya dalam
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

87
menunaikan kewajipan khalifah di bumi dan memakmurkannya. Dalam hal ini
Rasulullah S.A.W telah bersabda:

Maksudnya: "Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu." Muslim: 4/1836 no: 2363

Imam As Syahid telah menggalakkan Ikhwan agar menerima dan mengambil sesuatu
yang baru lagi bermanfaat dalam urusan dunia sebagaimana yang terdapat dalam usul
kelapan belas.

Alangkah baiknya kalau para muslimin berhenti pada hudud-hudud Allah,
memfokuskan fikiran dan tenaga mereka untuk mencipta sesuatu yang baru dalam
urusan dunia. Nescaya mereka akan menjadi mulia dan dapat berkuasa sebagaimana
orang-orang yang terdahulu dari mereka yang telah menjadi mulia dan berkuasa
(memimpin).
Bid'ah yang mempunyai dalil, asal dalam syara', perkara itu lebih mudah dan lebih
rendah halnya kerana ia adalah khilaf fiqhi.

Memerangi bid'ah dengan hikmah
Kita Kita mempunyai dua kewajipan terhadap bid'ah:
Pertamanya: Mengingkari, memerangi dan menghapuskannya.
Keduanya : Mengambil sebaik-baik jalan yang tidak membawa kepada keburukan yang
lebih darinya.

Yang menyuruh kita kita engkarkan bid'ah dialah juga yang menyuruh kita mencari
jalan yang terbaik. Tidak boleh dari segi syara' kita memerangi bid'ah dengan
menimbulkan kejahatan yang lebih teruk.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Apabila bertembung antara maslahah dan
kerosakan, kebaikan dan kejahatan dan kedua-duanya berasak maka wajib
mentarjihkan yang rajih (mendahulukan yang lebih besar) darinya iaitu ketika berasak
dan bertembung antara maslahah dan kerosakan. Sesungguhnya suruhan dan larangan
sekalipun mengandungi di dalamnya menghasilkan manfaat dan membuang kerosakan,
tetapi mesti juga melihat kepada kesannya:
Jika maslalah lebih banyak hilang atau kerosakan lebih banyak terjadi, maka ia tidak
lagi disuruh, bahkan menjadi haram jika sekiranya kerosakan lebih banyak dari
kemaslahatan. Al-Fatawa: 28/129

Al-Imam Ibnu Qayyim rahimullah berkata:
"Mengingkari mungkar ada empat peringkat :
Pertama : Ia akan hilang dan berganti dengan sebaliknya.
Kedua : Ia berkurangan sekalipun tidak hilang sama sekali.
Ketiga : Ia berganti dengan yang seumpamanya.
Keempat : Ia berganti dengan yang lebih buruk darinya.

* Dua peringkat yang pertama adalah disyariatkan. Yang ketiga adalah tempat
berijtihad dan yang keempat adalah haram.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

88
Saya mendengar Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah - mudah-mudahan Allah menyucikan
rohnya dan menerangkan kuburnya -
berkata: "Aku dan beberapa orang sahabatku melalui satu kaum pada zaman Tatar yang
sedang minum arak. Orang-orang yang bersamaku mengengkarinya. Aku mengengkari
sahabat-sahabatku tadi dan berkata : "Allah mengharamkan arak kerana ia menyekat
dari mengingati Allah dan solat. Mereka pula disekat oleh arak dari membunuh,
menawan dan merampas harta orang, maka biarkanlah mereka begitu". I'laam Al
Muwaqqi'iin: 3/4-5Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

89
USUL KEDUA BELAS

Bidaah yang dilakukan dengan menambah, mengurangkan dan terikat dengan
cara-cara tertentu dalam melakukan ibadat yang mutlak adalah termasuk dalam masalah
khilaf. Setiap orang mempunyai pendapat yang tertentu. Tidak menjadi kesalahan
mencari hakikat melalui bukti dan dalil.

KETERANGAN

Bid'ah ada beberapa jenis dan darjat. Dalam usul yang lalu Al-imam asy-syahid
menyebut tentang jenis yang paling bahaya dan paling rendah darjatnya. Dalam usul ini
pula beliau menerangkan tentang jenis-jenis lain sambil menyatakan bentuknya.
Kekeliruan dalam perkara ini banyak membawa kepada mudharat dan kerosakan serta
perbalahan dan perpecahan. Jadi perkara ini perlu kepada kepandaian membeza dan
menilai. Inilah usul yang telah diletakkan oleh Al-imam asy-syahid.

Jenis-jenis bid'ah
Ulama' telah membahagikan bid'ah kepada beberapa bahagian
yang sepatutnya diketahui:
1. Bid'ah hakikiah: Iaitu yang tidak ada dalil syara' samada dari kitab, sunnah,
ijma' dan tidak ada juga ada cara pengambilan dalil yang mu'tabar di sisi ahli
ilmu secara ringkas atau detail. Jenis ini telah kita bincangkan dalam usul
yang lalu.
2. Bid'ah idhafiah (tambahan): Iaitu yang mempunyai dua segi:
Pertama : Ia mempunyai kaitan dengan dalil-dalil maka dari segi ini ia
bukan bid'ah.
Kedua : Ia tidak ada kaitan.

Oleh kerana amal yang mempunyai dua sudut ini tidak boleh lari dari salah satu segi
ini, kita namakan ia "bid'ah tambahan" iaitu dipandang dari satu segi ia adalah sunnah
kerana bersandarkan kepada dalil dan dari segi yang lain ia adalah bid'ah kerana
bersandarkan kepada shubhat bukannya dalil atau tidak bersandarkan dalil langsung.

Bid'ah idhafiah ada dua jenis:
Pertama : Lebih hampir kepada bid'ah hakikiah hingga hampir-hampir dikira
sebagai bid'ah yang hakikat.
Kedua : Jauh dari hakikat sehingga hampir-hampir dikira sebagai semata-mata
sunnah. Al 'I'tisom: 1/210-211.â

Bolehlah kita nyatakan bahawa: Bid'ah idhafiah ialah yang mempunyai dalil syara' atau
sunat atau mustahabbah
Seerti dengan sunat.â pada asal, kemudian datang kepadanya sifat atau keadaan yang
mengeluarkannya dari apa yang telah ditetapkan syara'.

Bid'ah dalam bentuk meninggalkan.
Iaitu seseorang meninggalkan sesuatu yang dihalalkan syara' kerana dakwaan
beragama seperti mengharamkan sesuatu yang halal atau meninggalkannya dengan
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

90
sesuatu tujuan. Hendaklah diketahui bahawa "meninggalkan" itu mempunyai beberapa
jenis dan darjat. Al 'I'tisom: 1/240-243â

Darjat bid'ah yang berbeza-beza
Perkara yang patut disebut di sini ialah: Bid'ah bukan satu jenis sahaja. Para ulama'
telah menegaskan bahawa bid'ah mempunyai hukum-hukum dan martabat-martabat
yang berbeza-beza. Di antaranya ada yang kufur atau di perselisihkan padanya, ada
yang maksiat dan disepakati bahawa ia bukan kufur, ada yang makruh, ada yang dikira
sebagai dosa besar dan ada yang dikira sebagai dosa kecil. Al-I'tisom: 1/296-298â

Iltizam pada ibadah-ibadah mutlak

Disunatkan agar memperbanyakkan ibadat seperti puasa, sembahyang sunat, qiyam,
zikir, tilawat Al Quran.....

Apa hukumnya kalau seseorang itu menetapkan kepada dirinya ibadat tersebut kadar
yang tertentu dalam tempoh tertentu secara iltizam?

Pendirian Al-imam asy-syahid yang bijaksana

Al-Imam asy-syahid memerhatikan kepada pendapat-pendapat ulama' yang mendalam
ilmunya, lalu mendapati dari karangan-karangan mereka tentang jenis-jenis ini (bid'ah
menambah, meninggal dan iltizam dalam ibadat mutlak) adalah termasuk dalam
masalah ijtihad yang rajih dan marjuh yang patut nasihat menasihati padanya tanpa
kekerasan, kasar, pulau memulau, bertengkar atau bergaduh. Ianya boleh dibincangkan
di bawah naungan ukhuwwah dan mahabbah kerana Allah, kerana di sana tidak ada
kata putus.

Maka Al-imam asy-syahid menegaskan bahawa jenis-jenis ini adalah khilaf fiqhi.
Dengan itu hati-hati menjadi bertaut, saf-saf dapat bersatu dan bertemu pada jalan
tengah dan sederhana dengan memberi kepada perkara tadi bentuknya secara adil
tanpa menambah dan mengurang.

Namun begitu beliau juga menerangkan bahawa tidak salah untuk berbincang tentang
masalah-masalah yang termasuk dalam jenis-jenis ini berdasarkan dalil-dalil dan hujjah-
hujjah di bawah bayangan mahabbah dan persaudaraan.

Adapun tentang pendiriannya secara amali, beliau telah amat cenderong kepada
perkara yang thabit, jelas dan bersih dari sunnah dan jauh dari yang terdapat khilaf.
Perkara itu nyata dalam karangannya Al Ma'thurat ( ) iaitu satu risalah yang masyhur.

Contoh-contoh bid'ah idhafiah:

* Mengangkat suara dengan membaca selawat dan salam ke atas Rasulullah S.A.W
selepas azan.
* Menguatkan suara membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat sebelum sembahyang
dalam kumpulan seolah-olah itu adalah salah satu syiar sembahyang.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

91
* Membaca zikir-zikir selepas sembahyang dengan cara berjamaah.

Contoh-contoh bid'ah meninggal

* Meninggalkan perkahwinan dengan hujjah untuk mendekatkan diri dengan Allah
dengan memperbanyakkan ibadat.
* Tidak memakan daging merpati kerana memuliakannya.

Contoh-contoh bid'ah iltizam dengan ibadat mutlak.

* Iltizam dengan membaca " " waktu pagi 100 kali.
* Iltizam dengan membaca " " sepuluh kali selepas setiap sembahyang.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

92
USUL KETIGA BELAS

Mencintai para solehin dan memuji-muji mereka berdasarkan amal-amal soleh
yang mereka lakukan adalah sebahagian daripada taqarrub kepada Allah. Wali-wali
Allah ialah mereka yang disebutkan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud:

“Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa”. (Yunus: 63)

Keramat yang berlaku ke atas mereka hemdaklah terjadi dengan syarat-syarat yang
bertepatan dengan syara’ serta mempercayai bahawa mereka adalah hamba yang
diredhai oleh Allah s.w.t. Mereka tidak mampu untuk memberi manfaat atau
mendatangkan mudharat ketika hidup ataupun setelah mereka mendatangkan mudaharat
ketika hidup ataupun setelah mereka mati. Mereka juga tidak mampu memberikan
kurniaan yang ada pada mereka itu untuk orang lain.

KETERANGAN

Di dalam usul yang ketiga belas ini, Al-imam asy-syahid telah menerangkan satu
pendirian yang kukuh lagi sederhana terhadap orang-orang soleh, auliya' dan keramat
yang ada pada mereka. Iaitu pegangan yang tidak keterlaluan atau terlalu longgar pada
zaman di mana kebanyakan manusia telah melampaui batas dan lalai dari hakikat
sebenar yang mendatangkan bahaya dan perpecahan yang banyak.

Mencintai orang-orang soleh adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah

Islam amat menggalakkan penganutnya supaya mencintai orang-orang yang membuat
kebajikan dan memperingatkan mereka tentang keelokan amalan tersebut serta
mengiranya sebagai amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah s.w.t dan
mempunyai kelebihan yang besar. Firman Allah:

Maksudnya: "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang
beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada
Allah). Dan barangsiapa yang mengambil Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman
menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti mendapat
kemenangan". Al-Maidah : 55-56

Begitu juga Allah s.w.t memuji orang-orang Ansar kerana cinta mereka yang mendalam
terhadap saudara mereka dari golongan Muhajirin dengan firmanNya:

Maksudnya: "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar)
sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mereka mencintai orang yang berhijrah kepada
mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang
diberikan kepada Muhajirin dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri
mereka sendiri sekali pun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran
dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung". Al-Hasyr: 9

Rasulullah saw juga telah bersabda:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

93

Maksudnya: "Seorang itu akan bersama orang yang dikasihinya." Fathul Bari : 10/ 573
no.6168
Maksudnya:
"Tiga perkara, sesiapa yang ada pada dirinya maka ia mendapat kemanisan iman:
1. Hendaklah ia mengasihi Allah dan RasulNya lebih dari yang lain.
2. Dia mengasihi seseorang semata-semata kerana Allah.
3. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya
darinya sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam neraka".
Fathul Bari : 1/77 no: 16

Banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberi pengertian yang sama. Oleh itu
menjadi kewajipan seorang muslim mencintai para solihin dengan kecintaan yang
berasaskan kepada kesedaran dan kesederhanaan bukan membenci atau melampau
dalam mencintai mereka. Manakala permusuhan terhadap orang-orang soleh dan
membenci mereka adalah satu kesalahan yang besar. Cukuplah apa yang dinyatakan
oleh Allah s.w.t.di dalam hadis qudsi sebagai bukti:

Maksudnya: "Sesiapa yang memusuhi waliKu, maka Aku telah mengizinkan agar ia
diperangi."
1
Fathul Bari : 11/348 no: 6502
”Siapakah wali Allah ?

Ramai di kalangan manusia (pada hari ini) tersilap, justeru kerana kejahilan dan
kelalaian mereka. Lalu mereka meletakkan kaedah-kaedah yang menghairankan,
mereka menyempitkan (kaedah) yang sedia terbentang luas dan meluaskan yang
terbatas. Maka lahirlah kata-kata mereka tentang para wali.

Pada pandangan mereka, wali itu ialah orang yang dibina kubah di atas kuburnya,
boleh mendatangkan perkara-perkara ajaib yang luar biasa dan bertentangan dengan
adat kebiasaan, sekadar itu.....Lalu Al-imam asy-syahid mendatangkan satu ta'rif yang
terbaik terhadap wali-wali Allah iaitu ta'rif Al-Quran. Allah s.w.t telah berfirman:

Maksudnya: "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, tiada ketakutan terhadap mereka dan
tiada pula mereka berdukacita. " (Yunus: 62-63)

Maka wali ialah: Setiap insan yang beriman dan bertaqwa samada dibina kubah di atas
kuburan mereka, berlaku keramat atau sebaliknya.

Al-Quran juga telah memberikan ta'rif yang sama dan disebut di dalam beberapa ayat,
antaranya:

Maksudnya: "Allah adalah pelindung bagi oarang-orang yang beriman." (Al-Baqarah: 257)
Maksudnya: "Yang demikian itu kerana Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman."
(Muhammad: 11)
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

94
Kewujudan keramat bagi wali-wali

Terdapat tiga pendapat mengenai kewujudan keramat dan perkara-perkara yang
menyalahi adat:

* Satu golongan tidak mempercayai wujudnya keramat kecuali ke atas nabi-nabi.
* Golongan kedua menganggap segala keajaiban yang berlaku itu tanda seseorang itu
adalah wali tanpa membezakan sama ada ianya keramat yang lahir dari keimanan
seseorang atau ianya merupakan perkara luar biasa yang bersifat kesyaitanan. Bagi
mereka semua itu adalah wali.
* Manakala golongan ketiga pula berpendapat bahawa keramat itu berlaku kepada
wali-wali Allah dan mereka meletakkan perbezaan di antaranya dengan perkara
luarbiasa yang berunsur kesyaitanan yang terjadi di kalangan orang-orang derhaka.
Pendapat ini adalah benar.
1
Lihat Al-Fatawa: 11/294-295

Menthabitkan keramat hanya untuk wali-wali Allah merupakan asas kepercayaan Ahli
Sunnah.

Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:
"Termasuk di dalam asas pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah membenarkan keramat yang
terjadi pada wali-wali Allah dan segala perkara yang menyalahi adat yang dianugerahkan oleh
Allah kepada mereka samaada dalam berbagai bidang ilmu, kasyaf dan berbagai bentuk kekuatan
dan kesan-kesan luar biasa seperti yang pernah berlaku ke atas umat terdahulu seperti yang
tercatat dalam surah Al-Kahfi dan surah-surah yang lain begitu juga gambaran realiti yang
pernah berlaku ke atas para sahabat, tabi'in dan ummah yang hidup di sepanjang zaman. Perkara
ini tetap berlaku hingga hari qiamat".
1
Al-Fatawa: 3/156

Syarat-syarat syara' bagi keramat

Kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang menyalahi adat, maka adakah setiap
perkara luar biasa yang menyalahi adat dianggap sebagai keramat dan orang itu
dianggap sebagai wali Allah? Jawapannya tentunya tidak.

Setiap perkara yang menyalahi adat yang terbit dari orang yang beriman lagi bertaqwa
dan mengikut jalan Rasulullah saw baik zahir mahupun batinnya maka ia dikira sebagai
keramat dan orang itu dikira sebagai wali. Adapun kejadian luar biasa yang terbit dari
manusia yang bergelumang dengan kemungkaran dan melakukan perkara yang
diharamkan dan mengabaikan kewajiban-kewajiban maka kejadian itu lahir dari
tipudaya syaitan dan orang itu merupakan musuh Allah.

Maka kesimpulannya: Syarat dan sebab keramat ialah iman, taqwa serta mengikut
Rasulullah saw. Di sini dinyatakan beberapa pendapat ulamak yang menguatkan
kesimpulan tersebut:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berkata:

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

95
"Terdapat di sana beberapa perbezaan di antara keramat para wali dengan sesuatu yang hampir
sama yang lahir dari tipu muslihat syaitan dalam beberapa perkara. Antaranya, keramat para
auliya' berpunca dari iman dan taqwa, sedangkan keajaiban yang lahir dari tipu muslihat syaitan
berpunca kerana melanggar tegahan Allah swt dan RasulNya saw." Al-Fatawa : 11/287, 302

Beliau berkata lagi: "Para auliya' Allah telah sepakat mengatakan bahwa jika didapati seorang
lelaki yang mampu terbang di udara atau berjalan di atas air janganlah terpedaya dengannya
sehingga diperhatikan sejauh mana ia mengikuti jejak-langkah Rasulullah saw dan menuruti
segala perintah dan larangannya." (Al-Fatawa: 11/214)

Selepas Imam Asy-Shaatibi mengemukakan permasalahan ilham dan mimpi. Beliau
kemudiannya menerangkan bilakah perkara tersebut harus diberi perhatian dan dikira,
lalu beliau berkata (Lihat Al Muwaafaqaat: 2/266-267) : "Perkara seperti ini tidak perlu
diambil perhatian dan dikira melainkan dengan syarat ianya tidak menggugurkan
hukum syara' dengan alasan tidak dikenakan ke atas dirnya, malahan semua itu adalah
khayalan, sangkaan atau pun pengaruh syaitan. Kadang-kadang ia bercampur-aduk
dengan kebenaran dan kadang-kadang tidak. Itu semua tidak boleh dikira dari sudut
pertentangannya dengan apa yang thabit dan disyariatkan. Ini kerana syariat yang
dibawa oleh Rasulullah saw adalah umum bukannya khusus".

Antara contohnya, satu masalah yang ditanya kepada kepada Ibnu Rushd dimana dua
orang yang terkenal dengan sifat adil menjadi saksi di dalam satu kes di hadapan
seorang hakim. Hakim itu melihat di dalam mimpinya bahwa Rasulullah saw bersabda
kepadanya: "Jangan engkau menghukum dengan saksi ini kerana ia batil. "Maka mimpi
seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai bukti, baik dalam bentuk suruhan atau tegahan,
dan bukan khabar gembira dan bukan peringatan kerana ia membocorkan
(mencacatkan) satu kaedah dari kaedah-kaedah syara'. Sekiranya perkara ini dibolehkan
maka bolehlah dibatalkan hukum-hakam dengannya, sekali pun pada zahirnya
(berdasarkan keterangan saksi-saksi) boleh dijatuhkan hukum yang tertentu. Dan ini
tidak betul sama sekali.

Telah disebut di dalam As-Sahih (Bukhari & Muslim) bahwa Rasulullah saw bersabda:

Maksudnya: "Sesungguhnya kamu berbantah-bantahan di hadapanku. Mungkin sebahagian
daripada kamu lebih mantap hujjahnya berbanding dengan sebahagian yang lain. Maka aku
menghukum berdasarkan apa yang aku dengar daripadanya ....." Riwayat Syaikhan

Hukum diletakkan berdasarkan apa yang didengar bukan disandarkan kepada perkara-
perkara yang lain. Kebanyakan hukum-hukum yang diputuskan oleh Rasulullah saw
adalah dilihat kepada asalnya serta kandungannya yang terdiri dari kebenaran dan
kebatilan. Tetapi Rasulullah saw tidak akan menghukum melainkan bertepatan dengan
apa yang didengar bukan apa yang diketahui dan atas asas ini, para hakim adalah
ditegah menjatuhkan hukuman berdasarkan apa yang mereka ketahui.

Pendapat yang masyhur dari Imam Malik memutuskan bahwa apabila seorang adil
menjadi saksi pada satu kes yang bertentangan dengan apa yang diketahui, maka hakim
wajib menghukum berdasarkan persaksian mereka, selagimana tidak didapati saksi itu
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

96
sengaja melakukan pendustaan. Ini adalah kerana kalau beliau tidak menghukum
berdasarkan persaksian mereka, maka bererti beliau menghukum mengikut apa yang
beliau ketahui. Ini jika pengetahuan hakim itu berdasarkan kepada adat kebiasaan yang
tidak diragukan. Lebih-lebih lagi jika daripada berdasarkan perkara yang luarbiasa yang
diresapi oleh perkara-perkara lain.

Imam Malik berkata lagi ditempat yang lain: "Adapun beramal berdasarkan kejadian
luarbiasa yang bertepatan dengan hal sebenar, tidaklah menjadi satu kesalahan.
Contohnya bermimpi pada perkara yang harus seperti seorang kasyaf yang bermimpi
bahawa si fulan ingin menemuinya dalam waktu sekian, atau mengetahui niat baik atau
jahat kedatangannya, atau mengetahui bisikan hatinya atau pegangan (i'tiqad) benar
atau salah dan seumpamanya. Lalu ia bersiap-sedia berdasarkan kemungkinan-
kemungkinan yang akan berlaku atau berlindung dari kedatangannya sekira ia
bermaksud jahat. Maka perkara-perkara ini adalah harus baginya sepertimana harus
baginya beramal berdasarkan apa yang telah disyari'atkan bukan apa yang dikehendaki
di dalam mimpinya.

Percanggahan yang wujud di antara kejadian luarbiasa dengan syari'at adalah bukti
bahawa kejadian itu sendiri adalah batil, walaupun zahirnya seperti keramat tetapi ia
bukan keramat malah ia adalah antara amalan-amalan syaitan. Ini nyata seperti yang
diceritakan oleh 'Iyadh ( ) tentang kisah seorang faqih yang bernama Abu Maisarah Al-
Maliki. Pada suatu malam beliau berada di mihrabnya mengerjakan sembahyang,
berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga ia merasakan kejernihan hatinya,
tiba-tiba mihrab terbelah dan keluar daripadanya cahaya yang terang-benderang
kemudian berubah rupa seperti bulan lalu ia berkata kepadanya: "Limpahilah (dirimu)
dengan cahayaku, wahai Abu Maisarah. Akulah tuhanmu yang maha tinggi. Lantas
Abu Maisarah meludah kepadanya sambil berkata: "Pergi wahai jahanam,
sesungguhnya laknat Allah ke atasmu."

Begitu juga peristiwa yang berlaku ke atas Abdul Kadir Al-Kilani ketika ia merasa
terlalu dahaga lalu awan pun berarak tiba menitiskan sesuatu yang menyerupai hujan
renyai-renyai. Setelah ia selesai minum, tiba-tiba bergema suara dari celah-celah awan :
"Wahai fulan! Akulah tuhanmu. Sesungguhnya aku telah menghalalkan bagimu
perkara-perkara yang diharamkan, lantas Abdul Kadir menjawab: "Pergilah engkau
wahai laknat!". Lalu awan tadi pun hilang. Ia ditanya, "Bagaimana engkau mengetahui
bahwa itu adalah Iblis? Jawabnya: "Kerana ia menghalalkan benda-benda yang
diharamkan". Ini dan lain-lain yang seumpamanya, sekiranya syara' tidak meletakkan
hukum padanya, nescaya tidak diketahui bahwa itu adalah syaitan.

Para auliya' tidak mampu memberi menafaat atau mendatangkan mudarat

Seorang insan, sejauhmana pun ia mampu mencapai tahap keimanan, kebaikan dan
ketaqwaan, namun hakikatnya ia tetap hamba Allah swt. Di sana terdapat sebilangan
manusia yang mencampur-adukkan di antara penghormatan terhadap para auliya'
dengan sifat-sifat uluhiyah (ketuhanan) sedangkan ini adalah salah dan boleh
mendatangkan kesan yang amat buruk.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

97
Al-imam asy-syahid telah menyebut tentang hakikat Al-Quran yang sebenarnya yang
mampu memelihara iman seorang hamba dan memberikan kepada si empunya akan
haknya dengan adil dan saksama. Lalu Imam Asy-Syahid menerangkan bahawa para
wali patut mendapat penghormatan dan pujian. Tetapi mempercayai bahawa pada diri
mereka itu ada sifat-sifat ketuhanan, mampu memberi menafaat atau mendatangkan
mudharat adalah dilarang kerana mereka adalah hamba-hamba Allah Tuhan Sekelian
Alam. Yang dapat mendatangkan mudharat dan memberikan menafaat hanyalah Allah
sahaja tiada siapa yang boleh menandinginya. Sedangkan para wali Allah sendiripun
pada hakikatnya tidak mampu memberikan apa-apa manfaat pada dirinya dan orang
lain. Inilah yang diperkatakan di dalam Al-Qur'an dengan perbicaraan yang jelas dan
terang. Allah berfirman:

Maksudnya: "Sekiranya Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tiada yang
dapat menghilangkannya melainkan Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka
tidak ada yang dapat menolak kurnianya". (Yunus: 107)

Dan Allah juga memerintahkan nabinya supaya berkata:

Maksudnya: "Katakanlah, Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak
(pula) menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui
yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa
kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi
orang-orang beriman".(Al A’raf : 188)
Maksudnya: "Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan
dan (tidak) pula sesuatu kemanfaatan." (Al-Jin: 21)

Dengan ini Al-imam asy-syahid telah menunjukkan satu kefahaman yang betul yang
mampu memelihara seorang individu itu dari keterlaluan atau bersifat cuai. Inilah
manhaj Al-Quran.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

98
USUL YANG KEEMPAT BELAS

·_,_, _, ,' .¯ · ··,,· ·,,´, ·_,'– ¸´, ··¸ ¸,_,–, ,' ,¯ ,,“,
: .~, .€· .-- ,,· ¸· .,· ,' ·, _, ,œ ,,, _, ·,, ,“.¸,
_•, ž .-, _·, Ÿ ·, ¸-, :, ¸· .·– ,“¯ .- ,,_- ™, ¸,' ·ž
¸·. ··,_

Menziarahi mana-mana kubur adalah perkara yang disyariatkan tetapi hendaklah dengan
caranya yang ma'thur. Namun begitu, meminta pertolongan, memanggil orang mati
(walaupun siapa dia), meminta tunaikan hajatnya darinya secara dekat ataupun jauh,
bernazar kepada mereka, membina perkuburan dan menerangkan kubur mereka, menyapu-
nyapunya, bersumpah dengan selain dari nama Allah dan sebagainya adalah perkara bid'aah
yang merupakan dosa besar yang wajib diperangi. Kita tidak mentakwilkan perkara-perkara ini
bagi menyekat daripada keburukan (Saddu al-Zara'i).

KETERANGAN

Hubungan usul ini dengan usul yang terdahulu

Dalam usul yang lalu, Al-imam asy-syahid telah membicarakan persoalan auliya', sifat-
sifat mereka dan kewajipan kita terhadap mereka ... lalu di sini diterangkan kewajipan-
kewajipan lain yang wajib ke atas kita terhadap mereka dan beberapa perkara lain yang
tidak sepatutnya diberikan kepada mereka. Maka dalam usul ini, beliau memberikan
penumpuan yang serius kepada pemeliharaan 'aqidah agar sentiasa suci bersih dari
segala bid'ah dan kesamaran serta menutup pintu kemungkaran yang mengeruhkan
kesuciannya. Inilah dia manhaj Al-Qur'an dan sunnah di dalam memelihara 'aqidah.

Ziarah kubur adalah sunat

Menziarahi kubur merupakan satu perkara yang boleh melembutkan hati dan
membersihkan jiwa seseorang kerena ia boleh memberi peringatan tentang 'alam akhirat
dan menghilangkan ingatan terhadap dunia yang fana' ini. Maka lahirlah di sana
keinginan untuk bersegera melakukan kebaikan, menjauhi perkara-perkara kerosakan
dan kemungkaran.

Lantaran itu, Rasulullah saw telah menggalakkan umatnya menziarahi kubur. Baginda
bersabda:

Maksudnya: "Aku telah menegah kamu dari menziarahi kubur, maka sekarang kamu ziarahilah
kerana ia boleh menjadikan kamu zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kamu kepada hari
akhirat". (Ibnu Maajah: 1/501 no: 1571)

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

99
Oleh kerana tujuan menziarahi kubur adalah untuk memberi peringatan dan kesedaran,
maka ia adalah diharuskan walau siapa sekalipun; kubur auliya' yang soleh, ahli ma'siat
atau musuh-musuh yang kafir lagi zalim, Sekiranya mereka itu adalah orang-orang
yang zalim, maka disunatkan menangis dan menunjukkan rasa rendah diri kepada
Allah tatkala melintasi kubur atau tempat kemusnahan mereka. Al-Bukhari telah
meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu 'Umar r.a bahawa Rasulullah saw telah
bersabda kepada sahabat-sahabatnya tatkala melintasi perkampungan Tsamud:

Maksudnya: "Jangan kamu masuk ke (perkampungan) orang-orang yang diazab ini melainkan
dengan menangis. Sekiranya kamu tidak (mampu) menangis, maka jangan kamu memasukinya
agar kamu tidak ditimpa (bencana) sepertimana yang menimpa mereka".
1
(Fathul Baari: 1/631
no: 433)

Sifat ziarah kubur

Ziarah seperti ini adalah dituntut dan terdapat di sana sifat-sifat yang khusus yang
ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah saw iaitu penziarah mengucapkan salam dan
berdoa untuk si mati. Buraidah ra. berkata: "Rasulullah saw mengajar para sahabatnya
tatkala pergi ke kuburan agar berkata :

Maksudnya: "Selamat sejahtera ke atas kamu, wahai penghuni kampung (kubur) yang terdiri
dari hamba-hamba yang beriman dan orang-orang Islam. Kami ini, dengan izin Allah akan
mengikuti jejak-langkah kamu. Aku meminta kepada Allah agar mengurniakan kesejahteraan
buat kami dan kamu."
2
(Muslim: 2/172 no: 975)

Adapun kelakuan si jahil yang mengusap-ngusap kubur, menciumnya, tawaf
sekitarnya, sujud di atasnya, menyeru si mati dan yang seumpama itu merupakan
ziarah bid'ah yang diharamkan.

Pengharaman memohon pertolongan dari orang-orang yang telah mati.

Islam telah berusaha mendidik penganut-penganutnya dengan didikan yang
berdasarkan kepada iman yang hidup lagi bersih dan keikhlasan yang ditumpukan
sepenuhnya kepada Allah swt. Lalu Islam mengunci semua pintu-pintu ekstrims
serapat-serapatnya dan tidak akan membiarkan mana-mana lubang yang boleh
membawa kepada penyelewengan 'aqidah melainkan ia akan menutupnya dengan
seluruh kekuatan dan terang-terangan.

Namun kebanyakan manusia setelah berlalu masa yang panjang hati-hati mereka
menjadi keras dan lalai. Tipu-daya syaitan mempengaruhi mereka, dan penjajah dan
para pengikut mereka menyebarkan benih-benih kejahilan maka keluarlah buah-
buahnya yang pahit.

Justeru itu manusia amat berhajat kepada peringatan dari semasa ke semasa. Al-imam
asy-syahid adalah di antara mereka yang sering memberi peringatan, menyeru manusia
kepada 'aqidah yang benar-benar hidup, bersih, jernih dan terpelihara dari segala bid'ah
dan kemungkaran. Itulah 'aqidah Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

100

Beliau menyebut beberapa perkara yang diharamkan untuk menjadi petunjuk kepada
perkara-perkara lain (yang hampir sama). Semua ini beliau ceduk dari Al-Qur'an dan
As-Sunnah yang merupakan asas rujukan setiap individu muslim di dalam mengenali
hukum-hakam Islam. Kami akan menyebut beberapa perkara tadi dengan dalilnya
sekali.

Memohon pertolongan hanyalah semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain

Allah berfirman
Maksudnya: "PadaMulah kami menyembah dan padaMulah kami memohon pertolongan”.
(Surah Al Faatihah)

Sabda Rasulullah saw:
Maksudnya: "Apabila engkau meminta, maka pintalah kepada Allah dan sekiranya engkau
memohon pertolongan, pohonlah kepada Allah." (At Tabraani Kanzul 'Ummaal jilid 1)

Do'a dan memohon pertolongan tidak boleh ditujukan melainkan kepada Allah

Allah berfirman:
Maksudnya: "Janganlah engkau sembah selain daripada Allah sesuatu yang tiada bermanfaat
dan tiada pula mendatangkan mudarat kepada engkau. Jika engkau perbuat (demikian itu)
nescaya engkau termasuk orang-orang yang aniaya." (Yunus: 106)

Firmannya lagi:

Maksudnya: "Siapakah yang terlebih sesat dari orang yang menyembah selain daripada Allah
(berhala) yang tidak dapat memperkenankan permohonan sampai hari kiamat, sedang berhala itu
lalai (tiada mengerti) permohonan mereka itu". (Al Ahqaaf: 5)

Demikian juga Islam telah mengharamkan membina binaan di atas kubur dan
menyelimutinya.

Nazar adalah ibadat. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya untuk
mengangkat kedudukan ibadat ini (di dalam Islam), kerana itu adalah tidak wajar
bernazar kepada sesuatu selain Allah. Allah berfirman sebagai pujian kepada orang-
orang yang taat:

Maksudnya: "Orang yang menunaikan nazar." (Al Insaan: 7)

Firman Allah lagi:

Maksudnya: "Apa sahaja yang kamu nafkahkan atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Al-Baqarah: 270)

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

101
Demikian juga membina kubur dan menyelimutinya Daripada Abul Hiyaj Al-Asadi
katanya: "Ali r.a berkata kepadaku: Ketahuilah, aku berpesan kepada engkau
sebagaimana Rasulullah saw berpesan kepadaku:

Maksudnya: "Janganlah engkau biarkan patung-patung melainkan engkau membinasakannya
dan begitu juga kubur para wali kecuali engkau akan meratakan (tanahnya)." ( ` / 666 no: 969)

Rasulullah saw juga telah bersabda

Maksudnya: "Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur dan orang-orang
yang menjadikan kubur itu sebagai masjid dan memasang pelita padanya". (At Tirmizi: 2/136
no: 320)

Sesungguhnya 'ulamak telah sepakat mengharamkan pembinaan kubur-kubur,
menyelimuti, menerangi dengan cahaya dan mengusap-ngusapnya.

Ibnu Hajar berkata: "Wajib bersegera meruntuhkan masjid-masjid dan kubah-kubah yang
dibina di atas kubur kerana ia lebih mendatangkan mudharat daripada Masjid Dhirar kerana
ianya (Masjid Dhirar) diasaskan di atas maksiat kepada Rasulullah saw. Baginda melarang
semua itu dan memerintahkan agar membinasakan kubur-kubur yang dimuliakan, wajib
membuang segala pelita dan lampu yang diletak di atas kubur serta tidak sah waqaf dan bernazar
padanya". (Lihat Fiqhus Sunnah: 1/548-552)

Perkara-perkara seperti ini merupakan perkara mungkar yang diharamkan kerana ia
boleh menyesatkan orang ramai (masyarakat umum), pembaziran harta-benda dan
kembali ke zaman jahiliah yang gelap-gelita.

Kita tidak menta'wilkan semua itu untuk menutup pintu kemungkaran. Islam telah
berusaha bersungguh-sungguh untuk memelihara kesucian 'aqidah tauhid dari
sebarang bentuk syubhat. Justeru itu Islam telah menutup setiap pintu kemungkaran
yang boleh mengeruhkan kesuciannya. Untuk tujuan itu, Al-imam asy-syahid tidak
bersetuju ke atas sebarang ta'wil bagi mengharuskan perkara tersebut, kerana Allah
Maha Kaya dari sebarang bentuk bid'ah dan apa yang terkandung di dalamnya.
Perkara-perkara itu tetap akan mendatangkan mudharat yang amat buruk walaupun
seseorang itu berniat baik. Apakah kebaikan (yang boleh didapati) dari pekerjaan yang
boleh mendatangkan mudharat dan tidak memberi sebarang manfaat sedangkan Allah
Maha Kaya dari semua itu?

Persoalan

Setengah orang tertanya-tanya: "Mengapakah Al-Imam asy-syahid tidak menyifatkan
amalan mungkar ini sebagai syirik?" Jawapan kami: Ini merupakan (tanda-tanda)
kebijaksanaan Al-imam asy-syahid dalam menyampaikan da'wahnya kepada orang lain
dengan kelembutan dan kehalusan. Beliau bukan sekadar menerangkan bahaya jenayah
ini malah ia menyampaikannya dengan cara lembut dan halus. Beliau mensifatkan
amalan ini sebagai dosa besar lalu diikuti dengan katanya "wajib memeranginya".
Kemudian beliau tidak bersetuju kepada sebarang ta'wil yang mengharuskan amalan ini
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

102
sebagai menutup pintu kemungkaran. Maka, adakah dengan cara ini mampu
menyampaikan tujuan yang diingini atau sebaliknya? Demi Tuhan: Ya,sememangnya
mampu.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

103
USUL KELIMA BELAS

¸· ¸,, .· ·,,¯ — _·,· ·- ·- ¸· -. Ÿ š ¸,, .,· · .·,
·,· ¸“·

Doa kepada Allah yang disertai dengan tawassul dengan seseorang dari makhluk adalah
termasuk dalam masalah khilaf furu' dalam masalah cara berdoa dan ia bukannya dari masalah
akidah.

KETERANGAN

Di dalam usul ini Al-imam asy-syahid memberi penjelasan terhadap satu isu yang
membawa kepada perdebatan yang berpanjangan di masjid-masjid dan di atas
lembaran-lembaran majalah dan suratkhabar. Isu yang menyebabkan berlakunya
perpecahan hati, caci-mencaci ke'aiban masing-masing dan tuduh-menuduh dengan
kejahilan dan kekafiran sedangkan dalam masa yang sama penjajah menguasai watan
dan memusnahkan negara.

Al-Imam asy-syahid lantas menerangkan hakikat dan batas-batas tertentu terhadap
gambaran permasalahan yang sebenar iaitu masalah tawassul. Kemudian beliau
menerangkan bentukdan kedudukannya di dalam masalah agama.

Keterangan dan hukuman beliau ini agak sederhana dan'adil sehingga hati orangramai
tertumpu padanya dan mampu bersatu semula selepas terjadinya perpecahan
danperselisihan.

Gambaran masalah

Masalah tawassul yang dimaksudkan oleh Al-imam asy-syahid ialah ucapan seseorang:
"Wahai Tuhanku! Aku memohon kepadaMu dengan kemegahan sifulan atau haknya
atau yang seumpamanya"

Iaitu tumpuan sepenuhnya hanyalah pada Allah bukan padayang lain. Namun di
samping itu ia menjadikan seseorang sebagai perantaraan.

Hukum gambaran seperti ini

Al-Imam asy-syahid telah menjelaskan bahwa masalah seperti ini termasuk dalam
masalah ijtihadiah iaitu yang termasuk dalam linkungan pendapat yang kuat (rajih) dan
yang lemah (marjuh), di mana setiap golongan berpegang berdasarkan hujjah-hujjah
masing-masing.

Inilah yang dimaksudkan dengan katanya: "Perselisihan disudut furu'". Berpegang
kepada mana-mana pendapat tidak membawa kepada kerosakan i'tiqad dan tidak
membawa kepada kesesatan.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

104
Pendapat Al-imam asy-syahid ini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulamak
yang terkemuka.

Ibnu Taimiyyah juga menerangkan bahwa gambaran sepertiini termasuk dalam
masalah khilafiah yang diharuskan berijtihad serta tidak boleh "ilzam Menetapkan
secara putus boleh atau tidaknya padanya. Beliau berkata tentang perselisihan padanya:

"Malahan matlamatnya ialah untuk membolehkan ijtihad pada perkara itu dan setiap
perselisihan umat mestilah kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan RasulNya (As-
Sunnah)." (Al-Fatwa : 1/179)

Diterangkan juga bahawa perselisihan pada masalah seumpama ini, tidak seharusnya
membawa kepada berlakunya pemulauan dan persengketaan. Lebih-lebih lagi
menjatuhkan hukuman (sesuka hati).

Ibnu Taimiah berkata lagi:
"Adapun bahagian ketiga yang dinamakan sebagai "Tawassul": Iaitu bersumpah atau
meminta (sesuatu) kepada Allah dengan (perantaraan) para nabi dan orang-orang soleh.
Sesungguhnya tidak seorang pun mampu menaqalkan sesuatu yang thabit dari
Rasulullah saw, baik dalam masalah bersumpah ataumeminta denganNya atau pun
bersumpah atau meminta dengan selain daripadaNya.

Walaupun terdapat sebilangan ulamak yang mengharuskannya. Namun begitu telah
thabit dari kebanyakan ulamak bahawa mereka menegah daripadanya (tawassul). Ianya
adalah masalah khilafiah seperti yang telah diterangkan dahulu dan setiap perselisihan
hendaklah dikembalikan kepada Allah dan RasulNya. Setiap orang mestilah
menyatakan hujjah-hujjah masing-masing seperti dalam semua masalah khilafiah.

Ini bukanlah termasuk dalam masalah 'uqubah (hukuman) berdasarkan ijma' Muslimin.
Malah orang yang menghukum itu dikira sebagai jahil lagi zalim. Sesungguhnya orang
yang membolehkannya dalam masalah ini, sekadar mengatakan apa yangtelah di sebut
oleh para ulamak. Adapun orang yangmengingkarinya, mereka tidak mempunyai dalil
yang wajibdiikuti, baik (yang didatangkan) dari Nabi mahupun para sahabat" (Al-
Fatawa: 1/285-286)

Inilah dia bentuk dan kedudukan masalah yang sebenarnya di dalam permasalahan
agama. "Masalah ijtihadiah, perselisihan dan khilaf pada masalah furu'"

Adapun pandangan yang rajih pada gambaran permasalahanini merupakan topik lain
yang tidak dikemukakan oleh Al-imamasy-syahid kerana beliau hanya memfokaskan
perbicaraan padausul yang dibai'ah ke atasnya dan iltizam dengannya. Oleh itu
masalah ini merupakan masalah yang wajib ittifaq (sepakat) keatasnya. Perkara yang
boleh disepakati di dalam kedudukan ini ialah masalah ini masalah khilafiah. Inilah
yang dipersetujuioleh Al-imam asy-syahid. Adapun bersepakat menegah
ataumengharuskannya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Malahtiada salahnya
membuat penelitian secara ilmiah yang bersihterhadap perkara ini dalam kontek
kecintaan kepada Allah danbantu-membantu untuk mencapai hakikat sebenar tanpa
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

105
menjatuhkan seseorang itu ke dalam persengketaan yang dicela,ta'sub, mengkafir atau
memfasikkan orang lain.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

106
USUL KEENAM BELAS

,·, _~- ™ _·, ¸“- . ·,·, ¸, .- ¯' ¸· ·,- ¸·– ·,.– ž
,·,, ·· ¯ .- _,-¸ ¸· ‡- _= — ¸¯ _-, , ¸,, ·_··
.,–, ™ .-.,

Uruf yang salah tidak akan menukarkan hakikat lafaz syariat bahkan kita wajib memastikannya
dari hudud makna yang dimaksudkannya dan berhenti di situ. Begitu juga wajib kita berjaga-
jaga dari tertipu dengan kata-kata dalam setiap aspek perkara dunia dan juga agama. Yang
diambil kira pada sesuatu ialah apa yang dinamakan dan bukan nama-nama yang diberikan.

Keterangan

Dalam usul ini, Al-imam asy-syahid menetapkan sejauh mana penguasaan syara' ke atas
suluk (perangai/kelakuan) dan iamerupakan penentu hukum bukannya 'uruf atau adat
istiadat manusia. Al-imam asy-syahid menyeru agar mengenali maksud dari lafaz-lafaz
dan istilah-istilah syara' dari sudut hakikat dan kandungannya dan hendaklah sentiasa
berwaspada dari orang-orang sesat lagi menyeleweng yang mengangkat panji-panji
kepalsuan yang pada zahirnya nampak baik sedangkan pada hakikatnya buruk. Ramai
manusia jatuh terperangkap ke dalam jaring 'uruf yang salah dan menjadi mangsa syiar-
syiar golongan sesat lagi penipu.

Takrif 'uruf

'Uruf ialah sesuatu yang menjadi kesukaan masyarakat, kebiasaan mereka dalam
kehidupan, baik berbentuk perkataanatau perbuatan. 'Uruf dan adat memberi makna
yang satu disisi fuqaha'. (Al-Wajiz Fi Usul Fiqh: Abd Karim Zaidan)

* Contoh 'uruf yang berbentuk perbuatan:
- Pembahagian mahar kepada segera dan bertangguh.
- Jual-beli dengan pertukaran tanpa lafaz

* Contoh 'uruf yang berbentuk perkataan:
- Penggunaan lafaz "daging" ( ) kepada yang bukan ikan dan lafaz "budak" ( ) kepada
lelaki bukannyaperempuan.

'Uruf sahih (betul) dan 'uruf fasid (rosak)

'Uruf yang betul ialah yang tidak bercanggah dengan mana-mana nas dari nas-nas
syara', tidak menghilangkan "maslahah mu'tabarah" Maslahah yang dinyatakan oleh
nas.â ( ) dan tidak membawa kepada "mafsadah rajihah Kemudharatan lebih dari
kebaikan. ( )

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

107
Contohnya: Kebiasaan masyarakat bahawa sesuatu yang diberikan seorang lelaki
kepada tunangnya dikira sebagai hadiah yang tidak termasuk di dalam mahar.
Manakala 'uruf yang fasid ialah kebiasaan yang bertentangan dengan nas syara',
membawa mudharat atau menghilangkan maslahat.

Contohnya: Menggunakan 'aqad yang batil seperti berhutang dengan riba dari bank
atau individu tertentu.

Pendirian kita terhadap 'uruf yang salah

Menjadi kewajiban ke atas muslim, bahawa setiap kelakuannya (suluk), baik yang zahir
mahupun yang batin hendaklah tunduk kepada manhaj Tuhannya dan kehendak-
kehendak syari'ah. Dia mestilah menghalal dan mengharamkansesuatu yang telah
dihalal dan diharamkan oleh Allah swt, berhenti di atas batas-batas yang Allah tentukan
dan tidakmelewatinya walau dalam situasi apa sekalipun. Ia mestilahmenimbang setiap
perkara dengan mizan (neraca) syara', makasetiap yang bertepatan dengan syara'
hendaklah dilakukan dandiakui dan apa yang bertentangan dengannya hendaklah
ditolakdan diingkari kerana syara' tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Manusia
mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan adat-adat yang telah sebati dalam kehidupan
mereka. Sebahagiannya menyebabkan mereka cenderung kepada bersikap keterlaluan
dan sebahagiannya pula membawa mereka cenderungkepada bersikap cuai. Justeru itu,
menjadi kewajipan ke atasmuslim dalam menghadapi kebiasaan ('uruf) seperti ini,
bahawa ia tidak cenderung bersamanya, malah hendaklah ia melazimi kesederhanaan
syara' dan hakikatnya yang telah thabit. Perkara ini dijelaskan dengan misal:

* Setengah manusia menganggap satu perkara biasa apabila seorang lelaki bersendirian
bersama tunangnya atau keluar bersamanya untuk bersiar-siar tanpa ada batasan.

* Menjadi kebiasaan setengah orang pula bahawa seseorang itu tidak perlu melihat
tunangnya malah cukup denganmendengar khabarnya sahaja. Pendirian syara' yang
sebenar ialah: Syara' mengharuskan melihat tunang, berkenal-kenalan dan berbual
dengannya tanpa keterlaluan atau terlalu romantik. Malah dengan adab yang tidak
menjatuhkannya ke dalam perkara yang diharamkan, ditempat yang terang tanpa
berdua-duaan kerana ia boleh menimbulkan keraguan.

* Begitu juga dalam mengiklankan perkahwinan, kita dapati menjadi kebiasaan
setengah orang mengiklankannyadengan keramaian dan hiruk-pikuk, majlis di larut
malamyang ternoda dengan jamuan arak, tarian dan nyanyian keji serta pergaulan
bebas yang tercela.

Setengah manusia pula kita dapati hampir-hampir membataskan dan
menyempitkannya seolah-olah majlis itu merupakan rahsia atau tersembunyi
dengan tujuan agar tidak menyerupai orang-orang fasiq di dalam mengiklankan
perkahwinan.

Dua keadaan di atas adalah dicela. Syara' menyuruh dan menggalakkan supaya ianya
diiklankan, dibolehkan memukul gendang dan nyanyian yang diharuskan oleh syara'
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

108
sempena keramaian begini. Juga digalakkan lelaki dan wanita turut serta sebagai
meraikan kedua mempelai, tetapi hendaklahdengan adab-adab, kesopanan dan ucapan-
ucapan yang baik serta tidak berlakunya pergaulan bebas.

Menjadi kewajiban ke atas seorang muslim mengetahui dengan jelas apa yang
dikehendaki dari lafaz-lafaz syara' serta batas-batasnya seperti lafaz "melihat kepada
tunang dan mengiklankan perkahwinan". Serta hendaklah ia berhenti disisinya,
bergerak bersamanya tanpa memandang kepada 'uruf-'uruf orang yang menokok-
tambah serta melampaui batas dan orang yang lalai serta penuh dengan sangkaan.

Waspada dari tipuan lafaz-lafaz

Setengah-setengah pendusta yang sesat, berusaha untuk menipu orang-ramai dengan
bersembunyi di sebalik lafaz-lafaz yang diubah dan cogankata yang dihiasi. Natijahnya
orang ramai terjatuh kedalam lembah kehinaan dan menjauhkan mereka dari
kemuliaan. Adalah menjadi kewajipan seorang muslim agar sentiasa sedar dan
berwaspada terhadap penipuan-penipuan yang berlaku, serta tidak tergoda dengan
cogankata-cogankata sebelum menyelidikinya hakikatnya, begitu juga tidak
terpengaruh dengan nama-nama (gelaran) selain dari kandungannya. Khususnya,
Rasulullah saw sendiri telah memberitahu kita tentang wujudnya satu golongan dari
pendusta-pendusta yang menyesatkan, dimana mereka ini menghalalkan apa yang telah
diharamkan dan menamakannya dengan nama-nama lain yang bukan nama asalnya.
SabdaRasulullah saw:

Maksudnya: "Akan ada satu golongan dari umatku yangmenghalalkan arak dengan
memberikannya nama yang lain" (Ahmad : 5/318)

Pada zaman yang penuh dengan gerakan untuk menyesatkan manusia ini, maka
perlulah diberi peringatan terhadap setengah-setengah contoh yang telah diputar-
belitkan oleh golongan pemalsu lagi menyesatkan.

* Menamakan hijab yang menjaga kehormatan diri wanita sebagai mundur, kolot dan
seperti kain kafan. Dan menamakan perempuan yang mendedahkan aurat dan bersolek
sebagai maju, moden dan bertamaddun.
* Menamakan orang yang berpegang kuat dengan agamasebagai pelampau dan ekstrim.
* Mengangkat panji zikir di atas amalan-amalan orang darwish Orang zahid yang kuat
beribadah, seperti menari dan perbuatan kegila-gilaan.
* Mengangkat panji untuk memuliakan para wali di atas binaan kubah, sujud di atas
pusara mereka dan menyembelih atau bernazar untuk sesuatu yang laindaripada Allah.
* Menamakan mu'amalat yang mengandungi riba dengan nama mudharabah" Berniaga
dengan harta orang lain dan keuntungannya di bahagi mengikut perjanjian atau "akaun
pelaburan" atau menamakan riba sebagai "faedah".

Jadilah penipuan dengan menggunakan lafaz-lafaz sebagai satu cara yang digunakan
oleh penipu-penipu yang sesat untuk memesongkan orang ramai sehingga
mendatangkan mudharat dalam kehidupan dunia dan agama mereka. Maka
semestinyalah kita berwaspada dan beringat agar tidak terpedaya serta tidak
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

109
menyokong suatu kebatilan dan meninggalkan kebenaran. Pengajaran ('Ibrah) ialah
pada kandungan sesuatu nama bukan pada nama. Inilah manhaj ulamak yang agung
lagi bijaksana.

Sesungguhnya kita telah diajarkan bahawa nama yang buruk itu tidak memudaratkan
kebenaran yang betul sedangkan nama yang cantik tidak mungkin mengharuskan
kebatilan yang berpenyakit.

Dalam hal ini Al-Imam As-Syafie telah berkata dengan katanya: Maksudnya: "Jika
sekiranya Rafidhah Satu puak sesat dari kalangan Syi'ah yang mendakwa mencintai
keluarga Rasulullah saw. itu ialah mencintai keluarga Muhammad saw, maka
saksikanlah wahai jin dan manusia bahawa saya adalah Rafidhah."

Begitu juga tidak mungkin mengangkat kedudukan lopak yang kotor lagi busuk dengan
menamakannya kolam renang kelas satu.

Arak tidak akan menjadi harus dengan mengubah namanya kepada "madu" dan madu
tidak akan memberi mudarat dengan menamakannya "bawang". Apa yang patut
dinyatakan di sini ialah kebanyakan pertubuhan yang mengeliru dan menyesatkan tadi
mengangkat cogankata kebaikan contohnya: (persaudaraan, persamaan, keadilan,
kebebasan, keilmuan, iman, pemodenan danlain-lain lagi) sedangkan itu semua
mendatangkan kerosakandan kecelakaan kepada kemanusiaan. Contohnya:
Pertubuhan-pertubuhan sekular yang menolak agama, Gerakan Freemason dan Kelab
Rotari. Maka hendaklah berwaspada dengan cogankata-cogankata ini yang palsu dan
kosong serta menyelidiki perjalanan ahli-ahlinya dan rancangan-rancangan mereka
untuk mengetahui kedudukan mereka yang sebenar.


Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

110
USUL KETUJUH BELAS

·,·, ’' ¸· ¸·, . ,·' ¸· ¸· ·-_- ¸,.-, ¸´ — ,,¯ .,=·
·, .¸, .- ,· .=

Akidah adalah asas kepada amalan dan amalan hati adalah lebih penting dari amalan
anggota luar. Mencari kesempumaan dalam keduanya (amalan zahir dan hati) adalah
dituntut oleh syarak walaupun terdapat perbezaan derjat tuntutan ini.

Keterangan

Di dalam usul ini Al-Imam asy-syahid telah menetapkan beberapa hakikat yang telah
diisyaratkan oleh Al-Qur'an dan telah diperingatkan tentang kepentingannya oleh
Rasulullah saw. Iaitu hakikat-hakikat yang mendatangkan kesan yang besar terhadap
suluk seseorang dan pentarbiahannya.

'Aqidah asas amalan

Sesungguhnya beriman dengan Allah dan terpeliharanya 'aqidahmerupakan asas setiap
sesuatu dan tanpanya setiap amalan tidakbernilai walaupun ia nampak cantik dan
banyak. Ini kerana, iategak di atas asas yang kosong dan menghala ke arah kesesatan.
Firman Allah swt terhadap orang-orang kafir dan amalan-amalan mereka:

Maksudnya: "Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu
(bagaikan) debu yang berterbangan”. (Al-Furqan: 23)

Maksudnya: "Orang-orang kafir amalan mereka itu, seperti bayangan panas di padang pasir,
orang yang haus mengira bahawa itu adalah air. Sehingga apabila ia sampai ke tempat itu, ia
tiada mendapati sesuatu apapun dan dia mendapati Allah di sisi amalannya, lalu Allah
menyempurnakan perhitungannya. Dan Allah amat cepat perhitungannya" (An-Nur: 39)

Sejauh mana kuatnya 'aqidah, mendalamnya iman dan benarnyakeyakinan (itulah
sahaja) yang akan menghasilkan buah-buah amalyang masak. Maka menjadi kewajipan
setiap muslim umumnya dankepada para pendidik (murabbi) khususnya agar
mengambil berat dalam menanamkan akar-akar keimanan yang tulen dan aqidah yang
terpelihara di dalam jiwa, agar mendatangkan amalan amalan yang sahih dan diterima.
Sesungguhnya inilah petunjuk Rasulullah sawdi dalam mentarbiah sahabat-sahabatnya
r.a.

Amalan hati dan amalan anggota

Sesungguhnya hati merupakan semulia-mulia anggota, ia merupakan tempat asal
(lahirnya) iman. Baik atau buruknya anggota-anggota yang lain bergantung kepadanya.
Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

111
Maksudnya: "Ketahuilah, dalam jasad manusia itu adasepotong daging, sekiranya ia baik maka
baiklahkeseluruhan jasad, dan sekiranya ia buruk maka buruklahseluruhnya. Ketahuilah, ia ialah
hati" (Fathul-Bari : 1/153 no: 52)

Kerana itulah tarbiah nabawiah, permulaannya menjurus kearah hati manusia kerana ia
merupakan kunci perubahan, istiqamahnya (tetap) hati maka istiqamahlah anggota
badan yang lainnya. Allah berfirman:

Maksudnya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka mengubah apa yangada pada diri mereka" (Ar-Ra'd: 11)

Kerana itulah amalan-amalan hati lebih afdal dari amalan anggota badan. Tawakkal
kepada Allah, yakin kepadaNya, takut darisiksaNya.....lebih afdal dari zikir, berbelanja
pada jalan Allah dan membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan, sedangkan
semuanya adalah kebaikan. Begitu juga nifaq, takabbur, dengki,bakhil.... adalah lebih
bahaya dari memaki, mencuri, memukul dan sebagainya sedaangkan kedua-duanya
adalah pahit dan memudharatkan.

Kedua-duanya (amalan hati dan anggota) adalah dituntut

Kewajiban seorang muslim ialah berusaha untuk berakhlak dengan cabang-cabang iman
yang menghimpunkan seluruh amalan (amalan hati dan anggota tubuh badan). Dia
tidak seharusnya merasa cukup dengan salah satu daripadanya. Allah memerintahkan
agar bertawakkal kepadaNya, memohon pertolongan denganNya, takut kepadaNya
dan mengharap padaNya..... Dia juga memerintahkan agar mendirikan sembahyang,
mengeluarkan zakat, berpuasa dan berzikir....Maka menjadi kewajiban mentaati Allah
dalam semua itu. Orang-orang beriman yang sempurna, mengetahui semua itu lalu
mereka beramal dengannya. Firman Allah s.w.t:

Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang beriman ialah orang-orang yang apabila disebut
nama Allah gementar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya,
sedang mereka itu bertawakkal kepada Tuhannya. (Dan) orang-orang yang mendirikan
sembahyangdan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepadanya. Mereka itulah
orang-orang yang sebenarnya beriman. Bagi mereka darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan
keampunan serta rezeki yang mulia" (Al-Anfal: 2-4)

Maka peranan seorang muslim ialah mencari dan berusaha mendapatkan
kesempurnaan dalam setiap amalan dengan memberi penumpuan kepada amalan-
amalan hati serta bermula dengannya tanpa mencuai atau mempermudah-mudahkan
amalan-amalan anggota yang lain. Tetapi hendaklah menjaga tertib susunan dan yang
sepatutnya didahulukan (al-aulawiyyat) serta mendahulukan yang tinggi daripada yang
rendah. Rasulullah saw bersabda:

Maksudnya: "Iman itu lebih tujuh puluh atau lebih enam puluh cabang; maka yang paling afdal
ialah kalimah() dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan
dan malu itu adalah satu cabang dari iman." (Muslim: 1/63 no: 35)

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

112
Di dalam kedudukan ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah mengungkapkan
ucapan-ucapan yang berharga tatkala berkata:

"Agama yang berdiri dengan hati yang beriman, ilmu dan realiti merupakan usul, dan amalan-
amalan zahir merupakan furu'nya dan penyempurna kepada iman. Agama itu awal-awal sekali
dibina di atas usulnya dan disempurnakan dengan furu'nya. Sepertimana Allah menurunkan
usulnya di Makkah yang terdiri dari tauhid, perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah, janji baik
dan balasan. Kemudian diturunkan di Madinah (tatkala Islam menjadi kuat) furu'nya yang zahir
seperti sembahyang Jumaat dan berjamaah, azan, iqamah, jihad, puasa, pengharaman arak, zina,
judi dan yang lain-lainnya yang terdiri dari kewajiban-kewajibandan pengharaman-
pengharaman. Maka usul agama memanjangkan furu'nya dan mengukuhkannya. Dan furu'nya
pula menyempurna dan memelihara usulnya" (Al-Fatawa: 10/355-356)
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

113
USUL KELAPAN BELAS

··¸ _,- ¸· ƒ-, _· ,= — .,´ _·,,, _· ,· .·, .-,,, _., _· ¸·
¸¯ .¸ ·´-, ·. ¸·,– ¸' ·-, ,,· ¸-' ’ ž

Islam telah membebaskan akal dan menggalakkan supaya memerhatikan alam ini. Islam juga
telah mengangkat taraf ilmu dan ulamak dan mengalu-alukan apa yang baik dan berfaedah dalam
setiap perkara. `Hikmat (wisdom) itu adalah barang yang hilang dari mukmin dan sekiranya dia
menjumpainya, maka dialah orang yang paling berhak dengannya.

KETERANGAN

Di dalam usul ini Al-imam asy-syahid telah menegaskan pendirian Islam terhadap akal
dan ilmu, pada masa di mana akal telah ditawan dan ilmu telah dikepung, sedang
manusia amat berhajat kepada suatu kejelasan dengan pendirian yang tepat. Maka
itulah beberapa kalimah Al-imam asy-syahid.

Islam membebaskan akal

Akal adalah nikmat Allah yang paling besar kepada manusia, kerana dengan akallah
manusia dapat mengerti, membeza, memahami, membuat kesimpulan, mereka cipta,
membina, memakmurkan dan seterusnya.....

* Islam telah mengawasi pembebasan aqal dari seluruh kekuasaan yang membelenggu
dan menghalangnya dari melaksanakan peranannya di dalam kehidupan. Islam telah
membebaskan aqal dari ikatan-ikatan prejudis, khurafat, kependitaan, oleh itu Islam
telah mengharamkan kerja-kerja tukang ramal dan padri serta orang yang
membenarkan mereka, mempercayai tangkal-tangkal azimat, jampi memtera syaitan,
bertaruh ( ) ...... dan apa-apa yang termasuk di dalam bab ini.

* Islam telah membebaskan aqal dari penjara taqlid dan hawa nafsu yang cuba
menenggelamkan tuannya ke lembah kesesatan. Allah swt telah berfirman:

Maksudnya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh
Allah swt mereka menjawab: "Bahkan kami mengikuti apa yang telah dianut oleh bapa-bapa kami
sekali pun bapa-bapa mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk."(Al
Baqarah: 170)

Firman Allah swt: Maksudnya: "Siapakah yang lebih sesat dari orang yangmengikuti hawa
nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah swt." (Al Qasas: 50)

Islam menggalakkan agar memerhati alam semesta

Islam telah membebaskan aqal daripada ikatan-ikatannya. Bukan sekadar itu sahaja
bahkan Islam menggalakkan agar memerhatialam sekitar, mentadabbur dan berfikir
berkenaan makhluk-makhluk. Tujuannya ialah untuk mengenali kebesaran qudrat
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

114
Allah swt dan hikmatNya dengan demikian akan menambahkan iman dan mencapai
tahap 'ubudiyyah yang sebenar.

Satu perkara lain hasil dari pemerhatian ini ialah melaksanakan kewajipan khilafah di
muka bumi dan membangunkannya. Iaitu dengan memanfaatkan apa-apa yang telah
Allah sediakan untuk kita yang terdiri daripada tenaga-tenaga kekuatan dan juga
makhluk-makhluk. Perkara ini tidak akan terlaksana kecuali menerusi pemerhatian,
pengkajian, percubaan, penganalisaan dan istimbat bukannya dengan kemalasan,
kelemahan dan membuta tuli.

Banyak nas-nas yang menggalakkan dilakukan pemerhatian dengan memuji mereka
yang melakukannya, di antaranya ialah : Firman Allah swt:

Maksudnya : "Katakanlah: Lihatlah oleh kamu apa yang ada dilangit dan di bumi."(Yunus:
101)

Maksudnya:
"Maka apakah mereka tidak memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka
(dengan tidak bertiang). Bagimana kami membinanya (dengan rapi) serta kami
memperhiasinya (dengan bintang-bintang) dengan keadaan yang tidak ada padanya
retak dan (keadaan) bumi ini (bagaimana) kami bentang ia sebagai hamparan, dan kami
letakkan padanya gunung-gunung yang berdiri kukuh serta kami tumbuhkan padanya
pelbagai jenis tanaman yang mudah subur?

- Untuk menjadi perhatian dan peringatan, (yang menunjukkan jalan kebenaran) kepada
tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadanya (dengan taat dan
berbakti).
- Dan juga kami telah menrunkan dari langit air (hujan) yang banyak faedahnya, lalu
kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman (buah-buahan) dan biji-bijian
yang dituai.
- Serta pohon-pohon kurma yang tinggi menjulang yang mengeluarkan mayang yang
berlapis-lapis lagi lebat putiknya.
- (Semua itu) sebagai rezki bagi hamba-hamba kami dan lagi kami telah hidupkan
dengan air itu bumi yang mati, demikianlah pula keadaan keluarnya (orang-orang yang
mati dari kubur setelah dibangkitkan hidup semula). (Qaaf: 6-11)

Maksudnya: "Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi pada pertukaran malam dan siang,
ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan kemurahan rahmat Allah) bagi orang-orang yang
berakal." (Ali 'Imraan: 190)

Maksudnya: "Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan
Allah) bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada diri kamu sendiri. Mengapa kamu tidak
mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)?" (Az-Zaariyaat: 20-21)

Maksudnya: "Maka hendaklah manusia melihat kepadamakanannya....." ('Abasa: 24)

Islam mengangkat kedudukan ilmu dan ulamak
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

115

Islam telah memuliakan ilmu, mengangkat kedudukannya, iaitu ilmu yang bermanafaat
yang dapat melaksanakan kewajipan khilafah di bumi serta dapat membinanya. Dan ia
menjadi sumber kekuatan dan kemantapan dan kebaikan kepada muslimin dan
kemanusiaan.

Islam telah memuji ulamak dalam berbagai bidang serta mengangkat kedudukan
mereka. Pengertian ini telah banyak disebut oleh berbagai ayat dan hadis Nabi di
antaranya:

Maksudnya: "Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang
yang tidak mengetahui? (Az-Zumar: 9)

Maksudnya: "Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi pengetahuan agama beberapa darjat." (Al Mujadalah: 11)

Maksudnya: "Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami
keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya. Dan di antara
gunung-gunung pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah
yang berlainan warnanya (tua dan muda) dan ada juga yang hitam legam. Dan demikianlah pula
di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, adalah
yang berlainan jenis dan warnanya. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar
perintah) Allah dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu." (Faatir:
27-28)

Sabda Rasulullah saw :

Maksudnya: "Siapa yang menjurusi satu jalan untuk mencari ilmu padanya nescaya Allah
akan mempermudahkan padanya jalan ke syurga. “(Muslim: 4/2074 no: 2699)

Maksudnya:
"Para ulamak adalah pewaris para nabi."
(Abu Daud: 3/316 no: 3641, At-Tirmizi: 5/47 no: 2682)

Penghormatan Islam kepada ilmu dan ulamak meliputi ilmu-ilmu syara', alam semesta
dan lain-lainnya seperti yang ditunjukkan oleh ayat di atas dan dirangkumi oleh hadis.

Islam mengalu-alukan sesuatu yang baik

Sesungguhnya Islam datang untuk merealisasikan seluruh kebaikan untuk manusia dan
menjauhkan seluruh bentuk kerosakan dalam urusan agama dan keduniaan dari
mereka. Kerana itulah, "Sesungguhnya asas dan binaan syariat adalah berdasarkan
hukum dan kepentingan manusia di dunia dan akhirat, iaitu seluruhnya keadilan,
kerahmatan, kemaslahatan dan hikmat. Oleh itu setiap permasalahan yang telah keluar
dari keadilan kepada penganiayaan, dari rahmat kepada sebaliknya, dari kemaslahatan
kepada kerosakan, dari hikmat kepada sia-sia, maka itu bukan dari syariat, sekalipun ia
digolongkan ke dalam syariat secara takwil." ('I'laam Al Muwaqqi'iin: 3/38)
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

116

Ini satu usul yang besar. Kejahilan terhadapnya akan menimbulkan tekanan dan
kesukaran kepada manusia, menjauhkan mereka dari timbunan kebaikan dan
menyamarkan gambaran Islam.

Rasulullah saw telah mengalu-alukan setiap perkara yang baik dan bermanafaat,
baginda mengalu-alukan idea parit (khandaq) apabila dibentangkan idea itu kepada
baginda, iaitu idea dari Parsi yang tidak pernah berlaku di kalangan orang-orang Arab
dalam peperangan mereka ketika itu. Lalu baginda saw mengambil lantaran kebaikan
dan menafaatnya.

Setiap kebaikan di dalam apa juga bidang.... perubatan, astronomi, pentadbiran,
pembangunan, perindustrian, pertanian dan lain-lain maka muslim adalah orang-orang
yang lebih utama bagaimana tidak? sedangkan Rasulullah saw telah menanam satu
kaedah yang besar dengan sabdanya :

Maksudnya: "Al-Hikmah adalah satu kehilangan orang mukmin, maka dimana saja ia didapati,
dia adalah orang yang paling berhak terhadapnya. " (Riwayat At-Tirmizi: 5/49 No: 2687)

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

117
USUL KESEMBILAN BELAS

·, ¸,, ¸¯ ¸· ,= _·, ,=, ¸· · ™ ¸-, — ·,“· ,-. ,´, ¸ - —
_·= ¸· ·=. ·,- ·,· ·-,-. ··, ·,·, ·, ¸,,,, •= ,· ¸, _·
_·= ˜ .,· ¯ ¸,~ ,=· _·, š,' ‡¸, ¸- .„, _· ,' _,,

Kadang-kala pandangan syarak dan pandangan akal membicarakan bidang yang sama tetapi
keduanya ini tidak mungkin akan berselisih dalam perkara yang pasti (qat'ie). Hakikat ilmiah
(sains) yang sahih tidak sekali-kali akan bertembung dengan kaedah syarak yang telah tetap.
Perkara yang dzan (belum sampai tahap pasti 100%) pada keduanya perlu ditakwilkan agar
bertepatan dengan perkara yang qat'ie. Jika keduanya adalah perkara yang `dzan', maka
pandangan syarak adalah lebih patut dipakai hinggalah perkara aqli tersebut bertukar menjadi
thabit atau akan terbubar.

Hubungan usul ini dengan sebelumnya

Setelah Al-imam asy-syahid menerangkan sikap Islam terhadap akal fikiran dan ilmu
pengetahuan, memberi kemuliaan kepada akal fikiran, menganjurkan kepada ilmu yang
bermanafaat dan memuliakan para ulamak, di sini ia menerangkan bahawa akal fikiran
mempunyai ruang lingkup untuk perbahasan dan pemerhatian. Begitu juga dengan
syara', sesungguhnya hakikat-hakikat syara' tidak bertembung bersama hakikat-hakikat
ilmu.

Maksud pandangan syara' (dalil syara')

Yang dimaksudkan dengan dalil syara' ialah apa yang terkandung di dalamnya nas-nas
Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum halal haram dalam segenap
bidang samada 'aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah, dan lain-lain. Begitu juga yang
terkandung di dalam masalah-masalah kejadian alam, kehidupan dan pelbagai ilmu
pengetahuan seperti perubatan, astronomi, pertanian dan sebagainya.

Maksud pandangan akal (dalil akli)

Yang dimaksudkan dengan dalil akli ialah apa yang terhasil dengan cara pemerhatian,
percubaan, pengkajian tentang kejadian makhluk, pelbagai ilmu pengetahuan dan lain-
lain lagi yang terdiri daripada masalah agama dan duniawi.

Syara' memiliki ruang lingkup yang khas

Di sana terdapat bidang-bidang tertentu yang dikhususkan untuk syara' tanpa
memerlukan akal fikiran, seperti perkara-perkara ghaib (syurga, neraka, malaikat, jin
dan lain-lain) dan perkara-perkara halal dan haram. Maka bidang-bidang ini tidak
dihukum dan diasaskan oleh akal. Malah akal hanya memahami dan mentafsirkannya
sahaja.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

118
Akal memiliki ruang lingkup tertentu

Akal juga mempunyai ruang lingkup tertentu yang tidak ada campur tangan oleh
pandangan syara'. Contohnya banyak terdiri daripada perkara-perkara dunia, kejadian
makhluk dan kehidupan yang memerlukan kepada pemerhatian, percubaan, dan
pengkajian. Maka lahirlah daripadanya kaedah-kaedah ilmiah dalam ilmu kimia, fizik
dan biologi yang banyak membantu dalam penemuan-penemuan ilmiah dan rekaan-
rekaan baru.

Ruang lingkup bagi syara' dan akal

Di sana terdapat beberapa bidang di mana pandangan syara' dan akal bergabung, iaitu
bidang-bidang yang qat'ie yang tidak terdapat di dalamnya pentakwilan dan keraguan.
Sesungguhnya ia adalah jelas seperti cahaya matahari di siang hari. Contohnya beriman
dengan Allah swt, keesaanNya dan kesempurnaanNya. Beriman dengan hari akhirat
dan para Rasul dan mengutamakan syari'at Allah dari segala perkara yang selain
daripadanya. Masalah-masalah ini telah dibicarakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Akal
menyaksikannya dengan cara pemerhatian dan bukti-bukti yang tepat.

Sikap kita terhadap isu-isu ilmiah

Sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan kitab hidayah, petunjuk dan nizam
(peraturan) kehidupan untuk meninggikan kemanusiaan manusia. Firman Allah :

Maksudnya: "Sesungguhnya Al Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih benar".
(Al Israak: 9)

Maksudnya: "Sesiapa yang menurut petunjukKu, dia tidak akan sesat dan tidak akan mendapat
celaka. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanKu, baginya kehidupan yang sempit. "
(Taha: 123-124)

Al-Quran bukannya kitab astronomi, perubatan, kimia dan sebagainya. Sesungguhnya
isi kandungannya menunjukkan kepada sebahagian masalah-masalah ilmiah yang
berkaitan dengan kejadian alam dan kehidupan. Yang demikian itu sebagai peringatan
terhadap keagungan serta kekuasaan Allah swt dan pemantapan iman di dalam hati-
hati orang-orang yang beriman.

Kemudian kita datangkan persoalan-persoalan, apakah sikap kita terhadap isu-isu
ilmiah (sains)?

Kita berkata : Al-Imam asy-syahid telah menunjukkan ke arah pendangan yang benar di
tengah-tengah pertembungan antara beberapa pandangan.

* Setengah pandangan mengambil sikap menolak dan ingkar terhadap masalah-masalah
ilmiah yang dicapai melalui akal samada ianya berbentuk hakikat atau hanya teori
sahaja untuk dihubungkan dengan syara' sekalipun terdapat tanda-tanda yang nyata
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

119
menyokong hubungan tersebut. Penolakan serta keingkaran tersebut berlaku
berdasarkan beberapa alasan yang tidak perlu disebutkan di sini.

* Setengah yang lain pula mengambil sikap sebagai seorang yang mengkagumi dan
berusaha mencari jalan untuk menghubungkan antara akal dan apa yang dapat
dibongkar olehnya dengan dalil syara'. Samada perkara yang dibongkar oleh akal itu
hakikat ataupun teori, diyakini kebenarannya mahu pun hanya setakat dzan sahaja. Ia
sanggup bersusah payah mencari ayat-ayat al-Quran ataupun hadis-hadis untuk
membuktikan hubungan itu walau pun terpaksa melakukan pentafsiran yang jauh dari
kehendak nas.

Kedua-dua pandangan tersebut mengandungi bahaya di samping kedua-duanya juga
merupakan pendapat yang melampau dan juga mempunyai kekurangan.

Al-imam asy-syahid Hasan al-Banna telah mendatangkan pandangan yang sederhana
dan bijaksana.

Setelah melihat kepada nas-nas dari Al-Quran, beliau mendapati bahawa di dalamnya
terkandung dalil-dalil yang qat'ie dan dzanni. Dan di dalam sunnah juga terkandung
dalil-dalil yang qat'ie dan dzanni.

Seterusnya beliau melihat kepada masalah-masalah ilmiah, beliau juga mendapati di
dalamnya terdapat hakikat-hakikat yang pasti, yang berupa andaian dan teori-teori
yang dzanni

Sebagaimana yang diketahui, Allah mewahyukan Al-Quran dan Sunnah dan Dia telah
menjadikan akal dan alam serta memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia.
Jesteru itu Al-imam asy-syahid telah menetapkan perkara-perkara di bawah untuk
menunjukkan sikap kita terhadap terhadap isu-isu ilmiah.

1. Tidak mengapa menghubungkan hakikat-hakikat sains dengan hakikat-hakikat syara'
yang jelas, kerana ini adalah salah satu jalan untuk menambahkan keimanan.

2. Boleh ditakwilkan perkara dzanni daripada isu-isu sains untuk menyesuaikan dengan
perkara yang qat'ie dari nas-nas syara' dan mentakwilkan perkara dzanni dari nas-nas
syara' untuk menyesuaikan dengan perkara yang qat'ie dari isu-isu sains.

3. Jika kedua-duanya dzanni, maka kita berdiri pada saf nas-nas syara' kerana ia
diturunkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana. Sehingga masalah-masalah sains berada
tetap dalam satu keadaan samada thabit atau gugur dengan sendiri.

Contoh-contoh:

1. Hakikat syara' dan hakikat sains.
Peringkat-peringkat kejadian manusia di dalam perut ibunya.

2. Hakikat syara' dan teori sains.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

120
Penciptaan Adam dan teori Darwin.

3. Hakikat syara' dan sains yang dzanni.
Kebulatan bumi.

Contoh :

1. Hakikat syara' dan hakikat sains. Al-Quran telah membicarakan tentang
perkembangan janin. Firman Allah swt :

Maksudnya:
"Dan sesungguhnya Kami telah mencipta manusia dari air yang tersaring dari tanah.
Kemudian Kami jadikan setitik mani di tempat ketetapan yang terpelihara (rahim ibu).
Kemudian, Kami jadikan mani itu sebagai darah, lantas darah itu Kami jadikan seketul
daging, lantas Kami jadikan daging itu tulang-tulang, lalu tulang-tulang itu Kami
selaputi dengan daging, kemudaian Kami jadikan dia satu kejadian yang lain (sifatnya).
Maka Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta."
(Al Mu'minun: 12-14)

Hakikat-hakikat Al Quran ini juga adalah sama dengan apa yang dapat dicapai oleh
pakar-pakar ilmu janin.

2. Hakikat syara' dan teori sains.

Al-Quran telah menceritakan tentang kejadian manusia dan permulaannya. Manusia
yang pertama ialah Adam a.s. Allah telah menjadikannya dari tanah. Firman Allah swt :

Maksudnya:
"Dan sesungguhnya Kami telah mencipta manusia dari tanah yang kering lagi hitam
yang berubah bau. Dan jin pula Kami jadikan dia lebih dahulu, dari api yang beracun.
Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkatakepada malaikat : Sesungguhnya Aku akan
jadikan manusia dari tanah yang kering lagi hitam yang berubah bau. Maka apabila
Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya roh dariKu, hendaklah kamu tunduk
sujud menghormatinya."
(Al Hijr: 26-29)

Di sana terdapat sebahagian teori-teori palsu tentang penciptaan manusia di mana teori-
teori itu menganggap bahawa manusia berasal dan berkembang dari keturunan haiwan.
Teori ini bertentangan dengan hakikat syariat. Maka wajib bagi seorang muslim
mengambil hakikat syara' dan meninggalkan teori sains.

3. Hakikat sains dan syara' yang dzanni.
Bulatan bumi.

* Sesungguhnya percubaan-percubaan dan penemuan-penemuan sains telah
menunjukkan dengan bukti-bukti yang pasti bahawa bumi berbentuk sfera.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

121
* Al-Quran telah menunjukkan bahawa bumi ini terbentang dan berbentuk sfera.
Firman Allah :

Maksudnya:
"Dan kami telah membentangkan bumi itu."
(Qaaf: 7)

Maksudnya:
"Dan bumi itu, setelah itu Dia hamparkan.
(An Naazi'aat: 30)

Di dalam keadaan seumpama ini kita membawa syara' yang dzanni ke atas hakikat
sains. Dan perlu diingat bahawa hamparan bumi dan pembentangannya, tidak
bertentangan dengan bentuk sfera bumi kerana ayat menerangkan keadaan dan
gambaran bumi yang dilihat oleh mata manusia. Tidak syak lagi manusia melihatnya
dalam keadaan terbentang dan terhampar. Manakala bentuknya yang umum ialah
seperti bulat telur.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

122
USUL KEDUA PULUH

™ ,´ · ,·' ¸·,, ¸·, €· · ¸·', ‘“, ¸',, ,' ·,.·· ™¸ .¸ ,·' ·´,
,´ ,' ,´' ·,·· ¸· ¸, ·_,,€, ,' .¯ _,,. .¯, ,' ·,· _· ·-, ™ ·-
.,' ·· ·,,,· ¸- ,' ¸· ·· ™ ¸- ·,,' _· ,´ .

Kita tidak akan mengkufurkan orang muslim yang mengikrarkan dua kalimah syahadah, beramal
dengan tuntutannya dan mengerjakan fardhu-fardhunya semata-mata kerana pandangan
ataupun maksiat yang dilakukannya kecualilah jika dia mengakui dengan perkataan kufur,
mengingkar perkara yang tersangat maklum asas agama, ataupun mendustakan al-Quran yang
jelas, atau mentafsirkannya dengan tafsiran yang tidak dapat diterima oleh gaya bahasa Arab,
ataupun beramal dengan amalan yang tidak boleh ditakwil lagi selain dari kufur.

Keterangan:

Di dalam usul ini Al-imam asy-syahid menjelaskan tentang satu masalah yang paling
bahaya iaitu isu mengkafirkan orang lain.

Setengah golongan telah melampau dalam masalah ini manakala setengahnya yang lain
pula cuai. Kedua-dua golongan ini dipandang hina. Sebenarnya masalah ini telah
tersebar dengan meluasnya pada zaman Al-imam asy-syahid kerana berdasarkan
beberapa faktor yang remeh-temeh sahaja. Orang-ramai pada masa itu telah
memperkatakannya di atas mimbar-mimbar, di dalam majalah-majalah, dalam kelas-
kelas pengajian dan juga ceramah-ceramah. Ini menambahkan lagi perpecahan di
kalangan umat yang sememangnya telah berpecah.

Setengah yang lain pula memandang remeh perkara ini. Mereka menyaksikan
kekufuran dan kemurtadan yang nyata dengan hanya bertepuk tangan terhadap
golongan yang melakukan kekufuran tersebut. Seolah-olah tiada apa-apa yang telah
berlaku.

Oleh itu Al-imam asy-syahid telah membawa satu pendapat yang sederhana
(pertengahan), tidak melampau dan tidak juga cuai. Beliau meletakkan kaedah-kedah
syara' dalam masalah ini supaya kefahaman seserang akh muslim terselamat dari
sebarang penyelewengan yang membahayakan dan juga kecuaian yang merosakkan.

Sebelum membincangkan usul ini saya mahu menarik perhatian kepada dua perkara
yang penting :

Pertama: Sikap Islam terhadap 'takfir'

Islam sangat berhati-hati dalam masalah mengkafirkan peribadi tanpa meyakini tentang
kekafirannya. Kerana terlalu cepat untuk menghukum kufur ke atas seseorang adalah
perkara yang bahaya ke atas penghukum, masyarakat dan dakwah. Berikut adalah
sebahagian nas-nas yang menguatkan perkara tersebut. Sabda Rasulullah saw:
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

123

Maksudnya: "Mana-mana lelaki yang berkata kepada saudaranya: 'Wahai si kafir' maka
kekafiran itu tetap akan terkena kepada salah seorang dari keduanya”. (Fathul Bari: 10/531 no:
6104)

Abu Haamid Al-Ghazaali telah berkata: "Sayugia bagi seorang muslim untuk cenderung
kepada tidak mengkafirkan seseorang selagi mana beliau boleh melakukan yang demikian itu.
Kerana menghalalkan darah dan harta orang-orang yang bersembahyang mengadap ke arah
kiblat dan yang menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah
adalah satu kesalahan. Dan kesalahan kita kerana meninggalkan seribu orang kafir hidup adalah
lebih ringan dari kesalahan menumpahkan sedikit darah (sekadar sekali berbekam) seorang
muslim." (Al Iqtisaad Fil 'I'tiqaad: 157)

Ibnu Taimiyyah pula berkata: "Sesiapa yang telah thabit Islamnya dengan yakin, tidak hilang
sifat Islam darinya dengan hanya syak sahaja. Bahkan tidak hilang melainkan selepas didirikan
hujjah dan dihilangkan syubhat." (Al Fatawa: 12/466)

Kalam Al-Imam asy-syahid di dalam usul ini, khusus tentang perkara yang
mengeluarkan seorang muslim dari Islam, bukannya tentang perkara yang
memasukkan seseorang ke dalam Islam. Perkara ini adalah masyhur dan diketahui iaitu
mengucap dua kalimah syahadah.

Barangsiapa yang telah mengucap dua kalimah syahadah makathabit baginya ikatan
Islam. Dan selepas itu akan datang akhlak Islam untuk menthabitkan ikrar ini atau
sebaliknya.

* Ungkapan Al-imam asy-syahid: "Kita tidak mengkafirkan seseorang muslim yang
telah mengucap dua kalimah syahadah, beramal dengan tuntutan-tuntutannya dan
menunaikan kewajipan-kewajipan ...."

Bukan bermaksud bahawa orang yang tidak melakukan tuntutan-tuntutannya dan tidak
menunaikan kewajipan-kewajipannya adalah kafir dan bukan seorang muslim.
Sesungguhnya ini termasuk dalam bab (Tidak dihina seorang muslim yang sangat
pemurah, banyak sembahyang dan berpuasa......) Maka penghinaan juga tidak harus
bagi orang yang sedikit infaq, sembahyang dan puasanya.

Maksud Al-imam asy-syahid ialah mengingkari orang-orang yang terburu-buru
mengkafirkan orang lain. Mereka mengkafirkan orang yang mentauhidkan Allah,
beriman dengan RasulNya, meredhai Islam sebagai agama dan menunaikan kewajipan-
kewajipan yang difardhukan Allah..... Kemudian mereka dihukumkan kafir
berdasarkan faktor-faktor yang amat lemah seperti kesilapan pada pandangan ijtihad
atau melakukan maksiat tanpa melakukan 'kufur akbar'.

Kami akan menerangkan pula tentang anasir-anasir usul ini:

Tidak mengkafirkan dengan pandangan atau maksiat

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

124
* Al-Quran telah menerangkan bahawa seseorang tidak kafir dengan melakukan
maksiat selama mana beliau tidak melakukan syirik akbar. Bahkan sesungguhnya
rahmat dan keampunan Allah melingkungi orang yang melakukan maksiat tersebut
dengan kehendak Allah Taala. Firman Allah swt :

Maksudnya: "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) orang yang menyekutuiNya
(dengan sesuatu) tetapi Dia mengampunkan (dosa) yang selain dari itu”. (An Nisaa': 47)

Banyak hadis-hadis yang membawa maksud yang sama.

* Begitu juga tidak kufur seorang muslim itu dengan sebab pandangan yang silap dalam
masalah ijtihadiah yang mempunyai banyak pandangan samada dalam masalah aqidah
atau fiqh. Sabda Rasulullah saw :
Maksudnya: "Sesungguhnya Allah mengangkat (tidak mengira sebagai dosa) dari umatku
(perkara-perkara yang mereka lakukan dalam keadaan) tersalah dan terlupa." (Ibnu Maajah:
1/659 no: 2045)

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah membuat komentar tentang perkara ini dengan berkata :
"Yang demikian itu meliputi tersalah dalam masalah ( ) Seperti dalam menghukum
sesuatu hadis, dan juga dalam masalah-masalah amali. Seperti dalam masalah fiqh.
Ulamak salaf sentiasa berselisih pendapat pada kebanyakan dari masalah-masalah
tersebut. Walau bagaimanapun tidak ada seorang pun dikalangan mereka yang
menyaksikan terhadap yang lain sebagai telah melakukan kekufuran, kefasikan dan
juga maksiat."
(Al-Fatawa: 3/229)

Bilakah seorang muslim itu menjadi kafir

Al-imam asy-syahid menerangkan beberapa sebab yang kalau sesiapa melakukan salah
satu daripadanya maka dia berhak untuk dikafirkan.
Š. Berikrar dengan kalimah kufur

Seperti dia berkata : Bahawa dia kufur dengan Allah dan dia tidak mengakui risalah
Rasulullah saw. Orang yang seperti itu telah menghukumkan kufur ke atas dirinya,
maka dia bukan lagi orang Islam.
`. Mengingkari sesuatu yang ketahui dari agama dengan darurah.

Di sana terdapat perkara-perkara mutawatir Perkara yang diterima benar dari dahulu
lagi, dari satu generasi ke satu generasi yang tidak mungkin ianya tidak benar. Yang
qat'ie, diketahui oleh orang yang ummi (jahil) dan alim tanpa perbincangan dan ijtihad.
Perkara-perkara itu seperti kewajipan sembahyang dan zakat dan pengharaman zina.
Maka sesiapa yang mengingkari perkara tersebut, dia telah keluar dari lingkaran Islam.
¬. Mendustakan kenyataaan Al-Quran.
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

125

Al-Quran ialah asas di dalam perundangan (hukum Islam) bagi setiap muslim. Sesiapa
yang mendustakan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran secara jelas dan nyata
tanpa ada kesamaran. Seperti dia mengingkari bahawa di sana terdapat seorang nabi
yang bernama Ibrahim atau Ismail atau Soleh atau Hud atau dia mengingkari bahawa di
sana terdapat makhluk yang terdiri daripada jin dan syaitan, maka dia adalah kafir.

Penafsiran yang palsu dalam setiap keadaan.

Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa ini sahaja ianya
difahami, bukan dengan yang lain. Sesiapa yang berpaling dari penafsiran Al-Quran
dengan menggunakan Al-Quran, Sunnah Rasulullah saw, kata-kata para sahabat dan
bahasa Arab seterusnya dia menafsirkannya mengikut hawa nafsunya maka layaklah
tempatnya di dalam api neraka. Sesiapa yang menggunakan cara ini sebagai jalan untuk
mengingkari perkara yang thabit, menthabitkan perkara yang dinafikan, menghalalkan
yang haram dan mengharamkan yang halal maka dia adalah kafir yang mengikut hawa
nafsunya dan bukan sebagai hamba kepada Allah.

* Contohya seperti dia menafsirkan kenikmatan syurga dan siksaan neraka sebagai
perumpamaan, khayalan, berlaku secara ma'nawi dan roh, bukannya hakikat-hakikat
yang thabit.

* Begitu juga seperti menafsirkan "penutup para Nabi" dengan tafsiran yang lain orang
yang mengakhiri para Nabi. Penafsiran yang palsu dan batil ini banyak kita dapati
terdapat di kalangan orang-orang yang melampau yang terdiri dari pengikut-pengikut
mazhab yang dicipta oleh penjajah seperti Qaadianiah, Bahaaiyyah, sekular dan lain-
lain lagi.

¬. Melakukan satu perkara yang tidak boleh ditakwilkan melainkan dengan kekufuran.

Demikian itu ialah seperti orang yang lari kepada golongan kuffar dan membantu
mereka melawan Islam dan umatnya.

Maksudnya:
"Barangsiapa yang menjadikan mereka (golongan kuffar) sebagai wali (pemimpin atau
teman) maka dia adalah dari golongan mereka. "
(Al Maaidah: 51)

Begitu juga orang yang memperolok-olokkan Allah, ayat-ayatNya, RasulNya dan Islam.

Perlu diingatkan di sini bahawa jamaah telah terdedah kepada dugaan dan bahaya yang
hampir-hampir menumbangkannya, kalaulah sekiranya Allah tidak menetapkannya
dan mengurniakan kepada jamaah lelaki-lelaki rabbani yang tidak terkesan dengan
tribulasi sekalipun besar pada pandangan mereka. Mereka yakin dengan janji Allah swt:

Maksudnya: "Jika kamu bertaqwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kamu
pembeza (kekuatan hati yang membezakan di antara yang hak dan batil)."
Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

126
(Al Anfaal: 29)

Keredhaan mereka tidak membawa mereka kepada kebatilan dan kemarahan tidak
menyebabkan mereka terkeluar dari kebenaran. Allah telah memelihara mereka di
bawah pimpinan Mursyid `Am, Ustaz Hasan Al-Hudhaibi rahimahullah dari fitnah
takfir dalam mehnah tahun 1965. Dia telah memelihara jamaah daripada tergelincir di
dalam penyelewengan dengan kelebihan tarbiyyah Al-imam asy-syahid dan asas-asas
yang ditanamkannya di dalam jamaah.

Ustaz Hasan Al-Hudhaibi telah membuat kajian mendalam dan teliti di dalam kitab ( ).
Beliau telah meletakkan padanya batas-batas syara' yang sempurna.

Cukuplah apa yang telah kita sebutkan di sini dalam memperkatakan masalah ini.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

Allah swt berfirman: Maksudnya: "Mereka yang menyampaikah risalah Allah, mereka takut kepadaNya dan tidak merasa takut kepada seorangpun yang lain dari Allah, dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan". (Surah Al-Ahzab: ayat: 3 ) Ciri-Ciri Asasi Pembentukan ummah, pendidikan bangsa, pencapaian cita-cita dan pendokongan prinsip memerlukan supaya keseluruhan umat atau paling kurang satu kelompok yang memperjuangkannya mempunyai: * Kekuatan jiwa yang besar yang dijelmakan di dalam keinginan yang kuat, tidak diresapi oleh sebarang kelemahan. * Kesetiaan yang tetap berkekalan, tidak dijangkiti oleh sebarang warna atau tipudaya. * Pengorbanan suci yang tidak dapat dihalang oleh sifat tamak dan bakhil. * Mengetahui prinsip, beriman dengannya dan dapat menilai kedudukannya sehingga dapat mengawal dari sebarang kesalahan, penyelewengan atau tertipu oleh perkara lain. (Majmu'ah Rasaail - Ke arah mana kita menyeru manusia: 45)

2

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

PENDAHULUAN Sesungguhnya amal Islam ini sentiasa berhajat kepada titik permulaan yang selamat. Sekalipun jalannya panjang tetapi ia akan sentiasa berkembang subur. Al-Iman Hassan Al-Banna telah memilih asas pembinaan yang bermula dari pembinaan individu, keluarga dan masyarakat muslim yang tidak syak lagi akan membuahkan Daulah Islamiah. Di antara tanda permulaan yang baik ialah tidak mengalpakan pengambilan sepenuhnya terhadap sebab. Kemudian bertawakkal kepada pencipta sebab (Allah) pada setiap perkara, sebelum dan selepasnya. Firman Allah swt:

:

! "#$%& ' ( )*# ( +$,-. /0 97(/*( 8*# $-*,# 1(234 * )*#' 5 3 & 6(0 ( & 3 0 )

Maksudnya: "Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keredhaanNya itu yang baik, atau orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersamanya ke dalam neraka Jahannam". (At-Taubah: 109) Permulaan yang baik mestilah dapat menggariskan objektif dan menentukan ciri-ciri keperibadian Islam yang diperlukan oleh amal Islami pada hari ini. Untuk tujuan itu Risalah Taalim yang lengkap ini memaparkan pembicaraan sekitar Rukun Baiah dan kewajipan yang diperlukan oleh sebuah jamaah untuk merealisasikan sasaran di atas marhalah tersebut. Kesemuanya itu telah dilingkungi oleh asas-asas kefahaman yang mendisiplinkan akhlak dan membatas hubungan tanpa sebarang kecuaian, melampau, keserabutan dan kebekuan terhadap sunnah-sunnah alam. Pembicaraan tentang Risalah Taalim dan kandungannya yang menjelaskan jalan dakwah dan menerangkan petunjuk-petunjuk di masa akan datang telah meletakkan tapak kaki muslim dipermulaan jalan untuk menuju ke matlamatnya, iaitu menegakkan kalimah Allah yang paling tinggi di alam ini. Pembicaraannya juga meneropong ke setiap penjuru dan ia bukan merupakan syarahan yang berbentuk tradisi. Bolehlah dikatakan sebagai bacaan bentuk baru kepada Risalah Taalim. Sebabnya ialah untuk membuat "syarah" kepada risalah ini sebagai orang yang berkemampuan adalah sukar dan terdapat kelemahan. Perkara yang menarik perhatian sesiapa yang meneliti Risalah ini ialah ibaratnya yang halus, ringkas dan terfokus. Juga kejelasan Imam Al-Banna di dalam pembicaraannya yang mengetuk fikiran, menembusi pintu hati, menyentuh perasaan serta bersemadi di dalam jiwa, hati dan akal.

3

bagaimana Allah swt mengilhamkannya dapat meletakkan makna-makna yang luas di dalam kalimah yang ringkas dan dalam gambaran yang amat jelas tanpa kekaburan dan kesamaran. Hasan Al-Banna membataskankan di dalam pembicaraan ini di sekitar fikrah dan amal bagi Jemaah. asas-asas tarbiyah dan prinsip-prinsip Harakah bagi Jamaah Ikhwan Muslimin di dalam tempoh dakwah dan perkembangan takwin seluruhnya. Kesemuanya itu di dalam penjelasan yang ringkas. padat dan teliti. kefahaman Islam yang betul. Semoga amal yang tidak seberapa ini (kecil) dapat memberikan saham di dalam penyebaran kesedaran Islam yang sahih. Risalah ini bermanfaat untuk menggerakkan cita-cita dan pendorong kepada kerja yang bersifat produktiviti lagi bersungguh-sungguh. Kami telah biasa dengan beliau. genius dengan perasaan yang hidup lagi bertenaga. Jadi apakah yang menyebabkan beliau dalam risalah ini mengambil cara lain yang tidak pernah dilakukan sebelum ini". membentangkan jalan kepada tenaga pembantu Islam yang sentiasa hidup lagi terpancar-pancar dan 4 . Oleh itu kita mesti membantu dan menolong mereka."Setiap orang yang membaca Risalah Al-Imam Asy-syahid nescaya dia akan merasa amat takjub. tidak melebihi 20 halaman kertas. Mungkin terdapat kesilapan dalam usaha kami ini kerana itu adalah tabiat setiap manusia. yang menulis sebagaimana apa yang dibicarakan tanpa memberat-beratkan atau mengambil perhatian dengan membuat bab atau pembahagian. Pemuda-pemuda kita yang suci dengan fitrahnya yang sejahtera telah cenderong ke arah berpegang dengan pengajaran Islam dan begitu bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya di kalangan manusia secara berhalus lagi mantap dan menjauhkan diri dari menimbulkan ketegangan dan perkelahian kosong. Kemudian Al-ustaz 'Umar (Rahimahullah) menjelaskan sebabnya seraya berkata: "Ini adalah kerana Risalah ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan peranan penting yang beliau mahu lihat di dalam saf mukmin yang sejahtera".Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Ustaz Umar Al-Tilmisani berbicara berkenaan diri Imam syahid Hasan Al-Banna katanya: "Beliau seorang alim. " Kami telah membuat komentar terhadap Risalah ini dan mengemukakannya agar dapat membantu dalam amal Islami kepada setiap orang yang diberi petunjuk oleh Allah swt untuk berjihad demi memenagkan kebenaran ini. Al-Ustaz Al-Mursyid Umar Al-Tilmisani membuat komentar tentang risalah ini dan selainnya:. Maka Risalah Taalim ini terbit sebagai contoh yang unik dihadkan dengan mendalam dan ditulis dengan penuh teliti tentang kefahaman. Maka kami telah tampil untuk membuat ulasan kepada Risalah ini dan melakukan komentar terhadapnya yang bertepatan dengan fahaman yang sahih pada anggapan kami. Bagaimana Allah swt mengilhamkan kepada da'ie yang ikhlas bergerak ini. Beliau telah mendapat taufik yang besar yang hanya diperolehi oleh orang-orang yang seumpama dengannya yang tergolong dari para duat yang benar lagi ikhlas. seorang tokoh. kerohanian yang suci lagi bersih. memahami sepenuhnya penyakit umat dan beliau telah menggariskan rawatan untuk penyakit tersebut.

yang disediakan kepada setiap orang yang mengikat janji setia dengan Allah untuk berdakwah dan bersabar menghadapi setiap cabaran. Semoga Allah swt memperkenankan harapan kita ini. sehingga buku ini keluar dengan sebegitu rupa. maka kami paparkan ( ) sebagai kurungan untuk tajuk buku ini bekalan di atas jalan dakwah ini serta sebagai menara api yang akan diambil petunjuk oleh sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya dan memberi taufik kepada perkara yang disukai dan diredaiNya.& ) ( . Semoga Allah swt menerima daripada kita dan beliau terhadap usaha yang mulia ini. *&.& 6(. kami telah merujuk kepada komentar-komentar dan pembicaraan yang telah dibuat oleh ikhwah. dan Allah membelinya dengan membayar syurga yang luasnya langit dan bumi. (Huud: 88) Sesungguhnya bai'ah ini merupakan perjanjian antara hamba dan Tuhannya. 5< 3 G : 9O &< Maksudnya: "Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) kebaikan sekadar yang terdaya. Kerana sesiapa yang memahaminya bererti dia telah memahami dakwah Ikhwan Muslimin. ' FJKH # L M&N*. A F <G ". bahawa syurga Allah itu tinggi nilainya dan jalan ke neraka di kelilingi dengan nafsu syahwat.' F. ( *&.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ kebangkitan Islam yang penuh berkat.# *). Semoga Allah memberi ganjaran kepadanya dan menerima usahanya ini.& 24& < ". Seorang hamba menjual jiwa-raganya kepada Allah kerana memenuhi perjanjian itu.0$. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepadaNyalah aku kembali". yang membuatkannya mempunyai nilai ilmiah yang lebih besar. Dalam menyediakan risalah ini. Syeikh Abdul Mun'im Tu'ailib telah bermurah hati untuk membuat murajaah kepada risalah ini. 5< *( !< " 24& < ' >?@ BC& ( 6&BC ' 6D ( E D = . Kepada setiap muslim yang mengetahui bahawa jalan ke syurga di kelilingi dengan penuh dugaan. Kami memohon agar ikhwah tidak jemu untuk terus membaca. Selasa 7 Syawal 1410 Hijrah Bersamaan 1 Mei 1990 Masehi P 5 . mengkaji dan beramal dengan tuntutannya. dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. ( ( )* & *). Muhammad Abdullah Al-Khatib Cairo. serta beliau telah menambah beberapa peringatan dan arahan yang baik serta berfaedah di dalam risalah ini. 'Ustaz kita. Muraja'ah juga telah dilakukan oleh Al-Ustaz Mustafa Masyhur.& 5H4 & $B 4 I B . G$.

0 / -H? 6([# M #\ " ' = V >( ( ) : 9"$< H. Allah menjanjikan pahala yang baik (syurga)". bentuk-bentuk zahir dan urusan-urusan pejabat. yang mengimani ketinggian dakwah mereka. (At-Taubah: 105) ( & 5< M' 5< *(] ( ( Y& G = 5< & ^ H0 QY?*# #$J&YH. "Dan tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. 5H G /& 5< X<YD 0 < = Maksudnya: "Katakanlah: Beramallah kamu. *' Z$J&Y. marilah beramal. telah ada untuk mereka itu pelajaran-pelajaran. Hasan Al-Banna 6 . juga ke atas para sahabatnya dan sesiapa yang mengikut mereka hingga ke hari Kiamat. buku-buku. Saidina Muhammad Nabi yang amanah. Kepada mereka ini sahaja saya tujukan kalimah-kalimah yang rengkas ini. kuliah-kuliah. maka berlumba-lumbalah kamu dalam membuat kebaikan". "'V H ' "$ ( W/. Saudara-saudara yang benar. 5< )J* . kesucian fikrah mereka. selawat dan salam ke atas imam para muttaqiin dan pemimpin para mujahidin. maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Adapun kemudian dari itu:Inilah risalahku kepada Ikhwan mujahidin dari kalangan Ikhwan Muslimin. Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat amal kamu. "Dan kepada masing-masing mereka. dan dengan benar mereka berazam untuk hidup dengannya dan mati demi memperjuangkannya.< : 9"$</J. sesungguhnya Allah.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Pengantar Pengarang Segala puji bagi Allah. makalah-makalah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa". tetapi ia merupakan arahan dan perlaksanaan. dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui perkara ghaib dan nyata.= Maksudnya: "Dan bahawa inilah jalanku yang lurus. Kalimah-kalimah ini bukanlah merupakan matapelajaran yang semata-mata dihafal.*#' *<$ ' 5< / )*# + ?0 #$</ # QB' S = . (Al-An'aam: 153) Manakala orang-orang selain dari golongan ini.*# 5*( ( & & *&. Allah swt telah berfirman : RS 3T*#' O U. Maka (Allah) akan memberitahu kamu apa yang telah kamu kerjakan".

'< 4(\*)# b H!# ' ( &N*. Allah swt berfirman: >U 5.# ( )*# 2 ( 4D *# ".& dY?*# QG ' Ec K *#' E4D H/.-4 0 >4(S & N*.oN*( b& pH ( )& & Maksudnya: "Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. (Ali 'Imraan: 85) Di dalam hadis sahih Rasulullah saw bersabda: 7 .*# 5< F D @ < B < ) ( < = & *Ci. J*.* & #$/j?-H?. Sesungguhnya matlamat Ikhwan ialah menegakkan Daulah dan Khilafah Islamiyyah yang menegakkan agama yang diredhai Allah swt untuk manusia sejagat sehingga hari Kiamat. maka tidak diterima daripadanya.G $ *. (Ali 'Imran: 19) Firman Allah swt lagi: R]$<$/.*#' ( & ( )*# & U(* Q( < ' & 4&hg*.# 5c*' 2*#' EH /.*# 6(0 $ ' ( QY. (Al-Maaidah: 3) : 9 4& ( g. /.# m?(0 5< *(] = = = n Ek/g 6(0 K%# /0 >4(S < N*. & l&] ' 5H G] *). dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi". Maksudnya: "Sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah ialah Islam".*#' < ) < ( <S 5< * F. dan Aku telah cukupkan bagi kamu ni'matKu serta Aku telah meredhai Islam sebagai agama kamu".# n qHY4 ' (( & & Maksudnya: "Sesiapa yang mengikut agama yang lain dari Islam. " ' OkV*# .& 2 ) : 9a ?(c*.# 5 ` ( _ 2J ( *).Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ DI SEKITAR USUL DUA PULUH 1. ' 5< 4(S & = ( = = : 95 @ $< n )*# "N0 5.# 5< * F % ' 6(H/J& 5< F//. Kepentingan kefahaman yang sahih: Mungkin juga ada faedahnya kami mulakan risalah ini dengan membentang beberapa arahan ringkas sebagai pintu untuk menolong saudara pembaca.# 6&$T!#' 5 $Tg. 0 5< &4(S ( #' G 4(\*)# X(4 $ *.& a H(=*. dan pada hari Akhirat.*# ( R !f.# #$.# d4& )*# "N0 ( )*# e 4f& < =4 ' 53 & )& ( . .*#' E-&g /.

para duat Ikhwan Muslimin mesti membaca risalah ini (Risalah Ta'alim) dari semasa ke semasa sehingga menjadi masak di dalam fikiran mereka tentang selok belok bai'ah mereka dengan Allah swt itu. kefahaman yang sejahtera lagi murni sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah saw. Mereka mengerti tanggungjawab yang akan dipikul dan mempersiapkan diri untuk menunaikannya. menyeleweng atau salah. Di atas perkara inilah saf Ikhwan Muslimin yang pertama berbai'ah pada 5hb. nescaya akan timbullah di kalangan Ikhwan Muslimin madrasah-madrasah fikriah yang berbilangbilang. Kerana memenuhi bai'ahnya dengan Allah swt. tidak dapat tidak. Perkara yang memecahbelahkan umat Islam dan menjadikan mereka berpuakpuak ialah perselisihan mereka dalam memahami Islam dan 'aqidahnya. (Muslim: 1/134 No: 153) Oleh itu. kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang dibawa olehku. menjadi kemestian kepada kesempurnaan penegakan agama ini dengan kefahaman Islam yang sahih dan syamil. samada Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentangku. untuknya ialah "kelas-kelas 8 . Dari sini. saudara hendaklah memeliharanya". sebagaimana beliau menyebut dalam rukun "taat" di bawah tajuk "tanfiz". Kerana itu dalam baris pertama beliau menyebut: "Rukun-rukun bai'ah kita ada sepuluh. Rabi'ul Awal 1359 hijrah. Risalah ini pada asalnya ditujukan kepada barisan Ikhwan yang bekerja ('amilin) yang keimanan mereka terhadap Islam dan persediaan mereka untuk beramal telah sampai ke peringkat sanggup mengorbankan semua perkara demi mencapai matlamat. Kerana itu Al-Imam Al-Banna begitu menekankan tentang kefahaman yang sahih dan menjadikanya sebagai rukun bai'ah yang pertama dan menggariskan di bawahnya du puluh usul sebagai perisai yang menahannya dari kesalahan dan penyelewengan. beliau menjaga batas-batas Allah dalam setiap pergerakan. tidak seorangpun dari umat ini. dan ia tidak akan menjadi jamaah yang satu. melainkan dia termasuk di kalangan ahli neraka". Mungkin perkara pertama yang menarik perhatian di sini ialah Al-Imam AlBanna menganggapnya sebagai bai'ah (janji setia) di antara tentera dan qaid (pemimpin). Tetapi sekarang setiap akh yang 'aamil (bekerja) dianggap sebagai pengawal yang amanah yang menjaga kefahaman ini dari sebarang perubahan atau penyelewengan. perkataan. tulisannya dan lain-lain lagi.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Demi jiwa Muhammad berada di dalam genggamanNya. Adapun orang yang masih sedang menuju ke jalan ini dan masih belum sampai. Kalaulah kefahaman tidak menjadi salah satu dari rukun bai'ah. Atau mengikut ungkapan Al-Imam as-syahid: "Yang mempunyai keazaman yang benar untuk hidup dan mati demi perjuangan pada jalannya". Agama ini tidak mungkin akan tegak dengan kefahaman yang kurang.

Beliau begitu tekun berusaha agar kefahaman Ikhwan Muslimin adalah kefahaman Islam yang murni. yang tidak meninggalkan mana-mana aspek yang ada dalam Islam serta tidak membiarkan perkara-perkara asing menyusup ke dalam kefahaman Islam tersebut. Ini adalah berdasarkan dengan apa yang ditegaskan oleh kaedah Syariah ( ) : Maksudnya: "Perkara yang tidak sempurna wajib melainkan dengannya. buku-buku. Oleh kerana itu kita memerhati di sekitar Risalah Taalim ini bahawa maklumatmaklumat ini sudah ada di dalam fikiran Al-Imam Al-Banna.*# 9 . ceramah-ceramah. Beliau mulakan dengan rukun "Faham" kerana amal Islami dan jamaah tidak mungkin dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kefahaman. Oleh kerana itu juga kita melihat bahawa Risalah Taalim ini berusaha kearah mengumpulkan manusia bekerja untuk Islam berdasarkan kefahaman kerana secara tabiienya ia adalah tuntutan Islam dan runtunan keikhlasan. makalah-makalah. maka berlumba-lumbalah kamu dalam membuat kebaikan". Kami dapati dalam pengembaraan di sekitar Risalah Ta'alim ini. Firman Allah swt: )*# ". = ( . bentuk-bentuk lahiriah dan urusan-urusan pejabat". Keperluan amal: Sesungguhnya orang beriman dengan Islam dituntut untuk beramal dengannya dan berusaha untuk merealisasikan matlamat-matlamatnya di alam nyata.# ' Ru(k ( )*# *&. $ S 6( Y& Z\ QB (( . Dalam usul dua puluh di bawah rukun faham. Umat Islam mestilah memiliki kesatuan dan jamaah untuk berkuasa merealisasikan matlamat Islam di alam ini dengan bentuk yang paling baik. Dia juga mestilah memiliki niat yang ikhlas sehingga amalnya itu diterima di sisi Allah swt. beliau cuba untuk membuka jalan ke arah amal islami yang serius sehingga al-akh beramal berdasarkan hujjah yang nyata.& J / ) >( )*# 5< & ei4 #$ $< . = 4 e# g.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ pengajaran. (Al-Baqarah: 148) 2. Supaya seseorang muslim beramal untuk Islam maka beliau mestilah memiliki kefahaman Islam yang jelas.*# #$< Y&H 0 3 *r$ $ E3 ' Q=*(' ( s & t< : 9 4(2B `6 QG P r< Maksudnya: "Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia mengadap padanya. maka ia adalah wajib". perkara-perkara tadi telah tertanam di benak fikiran beliau ketika menulis Risalah Ta'alim. < : 97(G& T/. Firman Allah swt: ( ' ( )*# " cY ' 6&JY.

Yusuf Al-Qardhawi. Setiap mereka mengambil satu aspek dari aspek-aspek Islam. Para pembaca kini mungkin tidak dapat merasai betapa asingnya kefahaman ini di mata manusia pada ketika itu. beliau pun menentukan sumber-sumber yang sepatutnya dipegang oleh muslim dalam 10 . Kami pemuda Ikhwan Muslimin menghadapi kesukaran dalam berhadapan dengan orang-orang yang berpengetahuan agama pada masa itu. kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. (Yusuf: 108) Oleh kerana itulah dalam usul pertama dari usul dua puluh. Selepas Al-Imam Al-Banna menjelaskan tentang kefahaman Islam yang syumul. beliau menerangkan tentang kesyumulan Islam dari segenap aspek kehidupan dunia dan akhirat: "Islam adalah satu sistem yang syamil dan merangkumi semua aspek kehidupan. Sehinggakan jamaah-jamaah Islam tadi dan yang lahir dari jamaah-jamaah tersebut. Orang yang memegang ekornya berkata: "Ia macam tali". perkembangan fikrah dan gambaran mereka tentang Islam mula berdasarkan kepada pandangan kesyumulan yang baru ini. akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Semua anggota tersebut berada pada satu objek yang lengkap melengkapi di antara satu sama lain. setiap orang yang berakal mengetahui dengan jelas kesyumulan Islam. tidak dalam perkara agama. Lalu kami bergiat dalam arena politik. menyeru manusia ke arahnya dan mempertahankannya. Syed Qutb. Begitulah keadaan manusia. Syed Sabiq dan lain-lain yang boleh membuka fikiran manusia belum lagi wujud. sebagaimana ia juga adalah 'aqidah yang benar dan ibadat yang sah". Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk di kalangan orang-orang musyrik". Islam adalah negara dan watan atau pemerintah dan umat. telah tergelincir ke dalam kefahaman sempit ini. Keadaan mereka samalah dengan kisah sekumpulan orang buta dengan gajah: Diceritakan bahawa satu kumpulan orang buta ingin mengenali gajah. Mereka menganggap kami membawa perkara bid'ah yang tidak ada kaitan dengan Islam. Salah seorang dari mereka memegang kaki gajah seraya berkata: "Gajah itu seperti batang pokok kayu". jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah. kita melihat pendekatan fikrah di antara jamaah-jamaah Islam semakin bertambah dari sehari ke sehari. material dan harta benda atau usaha dan kekayaan. Lalu mereka saling bertengkar sehingga datanglah seorang lelaki celik seraya berkata: "Wahai saudara-saudaraku.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku. Setiap anggota berada di tempatnya dan bekerja untuk kebaikan objek tersebut. sesungguhnya setiap yang kamu sebutkan itu ada pada gajah dan apa yang kamu tidak sebut juga ada padanya". aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Jamaah-jamaah yang bekerja untuk Islam sebelum itu. Muhammad Al-Ghazali. Orang yang memegang telinganya berkata: "Ia macam kipas". ekonomi dan lain-lain urusan dunia. Seolah-olah itulah satusatunya Islam. Tetapi hari ini. AlhamduliLlah. Tulisan-tulisan Al-Maududi.

-Malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Ghulam Ahmad dan memberi ilham kepadanya seperti Al-Quran. Al-Quran akan menolak belakangnya sehingga jatuh ke dalam neraka. -Menguatkan kekuasaan Inggeris di negara-negara umat Islam yang dijajah. bukannya Al-Quran yang mengikut kamu. sedangkan merekalah yang sepatutnya mengikut Al-Quran. (Maha Suci Allah swt) -Al-Qadiani mengatakan bahawa tuhannya berbangsa Inggeris kerana beliau bercakap dengannya dalam bahasa Inggeris. dan sesiapa yang mengikut Al-Quran. tersalah dan bersetubuh. Lihatlah kepada pemimpin golongan Qadianiyyah. yang lain dari Al-Quran Al-Karim. jatuh. Dalam permulaan usul kedua beliau berkata: "Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah saw menjadi rujukan setiap muslim dalam memahami hukum-hukum Islam". tidur. Ini adalah kerana mereka mentakwil nas-nas Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw secara memberat-beratkan atau membabi buta sehingga menjadi sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka.Ghulam Ahmad ialah nabi Isa yang dijanjikan turun. -Allah swt berpuasa. melemahkan kekuatan mereka dan menghancurkan prinsip dan aqidah mereka. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pengikut. khasnya India. 3. -Kitab mereka yang diturunkan bernama "Al-Kitab Al-Mubin". sembahyang. Garisan penyelewengan Walau bagaimanapun. bahkan Allah swt mengutus nabi mengikut keperluan dan Ghulam Ahmad adalah nabi yang paling afdhal. Amirul Mukminin 'Umar bin Al-Khattab r. jaga. -Nabi Muhammad saw bukannya penutup sekelian nabi. (Al-Qadianiyyah adalah satu pergerakan yang lahir pada tahun 1900 dengan perancangan Inggeris yang memerintah India pada ketika itu. Di antara ajaran mereka ialah: . 11 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ memahami agamanya untuk menutup jalan kepada setiap fikrah atau gambaran asing. Sesungguhnya sesiapa yang diikut oleh AlQuran. sedangkan mereka menyangka bahawa mereka mengikut Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw. usul yang jelas dan diakui ini tidak dapat menghalang setengah kumpulan dari menyeleweng samada kerana jahil atau mengikut hawa nafsu. India dengan dua tujuan utama iaitu: -Memecahkan perpaduan umat Islam. Al-Quran akan memimpinnya masuk ke dalam syurga Firdaus". Inggeris mengasaskan ajaran ini melalui Mirza Ghulam Ahmad (1839-1908) yang dilahirkan di Qadiani.a telah menyedari perkara ini ketika beliau menulis surat kepada qari-qari Al-Quran di setiap negeri: "Ikutlah Al-Quran. menulis.

tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi". Pergerakan Budha Sedunia dan penjajah Inggeris dengan tujuan untuk merosakkan 'aqidah umat Islam dan memecahkan kesatuan mereka. Pengikut-pengikut agama Al-Qadianiah sekarang banyak terdapat di India dan Pakistan. Para pengikut Ghulam Ahmad pula adalah seperti para sahabat Rasulullah saw. dadah dan bahan-bahan yang memabukkan. Kadang-kadang mungkin dicop di tengah atau di atas. Dia menjadi sesat dan menyesatkan ramai manusia yang jahil. kerana mereka adalah ulil amri dengan nas Al-Quran. Tanahnya adalah Tanah Haram. lalu dia mendakwa sebagai nabi. -Meyakini bahawa "Qadian" adalah seperti Mekah dan Madinah. -Membatalkan kewajiban jihad dan mewajibkan taat membuta tuli kepada kerajaan Inggeris. Apabila beliau mati. Dia mencari hadis-hadis sahih yang menegaskan bahawa nabi Muhammad adalah penutup nabi-nabi. (Al-Bahaaiyyah adalah rentetan dari Al-Baabiyyah yang timbul pada tahun 1844 di bawah perlindungan penjajah Russia. Apabila perbuatannya itu bertentangan dengan firman Allah swt: `6 Q=& )*# " G' 7DY& *# 5. -Orang Islam yang tidak memeluk Al-Qadianiah adalah kafir dan sesiapa yang berkahwin atau mengahwinkan orang yang bukan dari golongan Al-Qadianiah adalah kafir. Lihatlah kata-kata pemimpin golongan Bahaaiyyah. Sebilangan kecil terdapat di Israel dan negara-negara Arab. di situlah kiblat mereka dan tempat menunaikan haji.Mengharuskan arak. berada di bahagian paling bawah dalam surat. Dari situlah dinamakan Al-Bahaaiyyah.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ -Meyakini bahawa mereka adalah pembawa agama baru yang mempunyai syariat yang tersendiri. bahkan lebih afdhal dari keduanya. (Al-Ahzaab: 40) Dia berkata: "Tidak semestinya cop ( ). Di antara ajaran mereka ialah: 12 . untuk ditakwilkan mengikut hawa-nafsunya. beliau digantikan oleh AlMirza Husin Ali yang bergelar Al-Bahaa'. !' ( )*# I$ P r< =*' 5< *( & ( 2@ ( = 2/c " G : 9/( > Maksudnya: "Bukanlah Muhammad itu bapa kepada salah seorang lelaki dari kalangan kamu. . Ia diasaskan oleh Al-Mizar Ali Muhammad Ridha Asy-Syiiraazi (1819-1849) dan mengisytiharkan bahawa beliau adalah Al-Baab pada tahun 1844. tidak salah jika saya menjadi nabi selepas Muhammad".) Ketika dipengaruhi oleh nafsu dan tidak mahu dirinya hanya menjadi sekadar pengislah atau mujaddid kepada Islam. Kalau begitu.

Saya kemukakan satu contoh lain apabila akal manusia mengambil takwil yang memberat-beratkan. Brahma.Mengharamkan perempuan menutup aurat. China dan Parsi adalah nabi. Zaradash dan yang seperti mereka yang terdiri dari tokohtokoh India.*# 6(J. * )*# & ( s \ V /& *). ! ' 5&34(24 ( P K( 5 J4 ( &]N& *). Dengan itu mereka menjadikan 19 bulan dalam setahun dan 19 hari dalam sebulan.Mentakwilkan hari Qiamat dengan kemunculan Al-Baha'. .& Z2 ( d T4 1(\*)# . . * $V-. tidak percaya kepada hakikat malaikat dan jin. Sebilangan kecil terdapat di Iraq. @ ZS$<4 *' v i. Confosius. sedangkan semua orang mengetahui bahawa setiap rasul adalah nabi. Penganut-penganut agama ini banyak kedapatan di Iran. dia berkata: "Sesungguhnya Muhammad adalah penutup nabi-nabi dan saya adalah penutup rasul-rasul Maka selesailah masalah yang dihadapi olehnya dan para-pengikutnya dengan takwilan yang ganjil ini.Mengengkari bahawa nabi Muhammad saw adalah nabi terakhir dan mendakwa bahawa wahyu masih berterusan dan mencipta kitab-kitab untuk menandingi AlQuran.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ . . .*# $ *). Saya telah membaca sebuah kitab yang ditulis oleh seorang yang mendakwa bahawa dia adalah ahli tasauf yang menyebut firman Allah swt: #] v i.Bersetuju dengan pendapat orang Yahudi dan Kristian yang mengatakan bahawa Isa telah disalib. ( ( `6T& "$< c4 *' 53 . .*# 6(0 ' e#' /?*# 6(0 * $ *' E ( Z< !. menghalalkan nikah mut'ah.& ( /. .& : 95 8J.Budha.i. .*#' e#' /?*# V( G d( ' ` ( V 8( X ( < _ Maksudnya: "Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya? (Al-Baqarah: 255) 13 . Mereka juga tidak mempercayai kewujudan syurga dan neraka. .Mengatakan bahawa agama Al-Baab membatalkan syariat nabi Muhammad saw. . Balasan baik dan siksa hanyalah secara roh sahaja yang menyerupai khayalan. Lubnan dan Palestin. yang tidak sesuai sama sekali dengan kaedah-kaedah bahasa Arab untuk menguatkan pendapat yang dipersetujuinya.Al-Baab adalah pencipta segala sesuatu.Mentakwilkan Al-Quran dengan takwilan palsu agar menepati ajaran mereka.) Ketika dia bertentangan dengan ayat di atas.& *&. Syria.Meyakini ajaran hulul dan ittihad.*# $ ' /3< .Meyakini tentang perpindahan roh dari satu tubuh ke tubuh yang lain dan makhluk adalah kekal. Kiblat mereka ialah rumah tempat kelahiran Al-Baab di Syiraz.Kod 19 adalah suci.Mengengkari mukjizat para nabi. . .*# 6c. perempuan dan harta adalah milik masyarakat secara perkongsian.

Dari situ. atau mendakwa bahawa AlQuran ada zahir dan batin. Beramal untuk menyatukan umat Islam Jelas kepada kita bagaimana Al-Imam Hasan Al-Banna begitu tekun berusaha untuk menyatukan kekuatan umat Islam bagi melaksanakan amal yang serius lagi ikhlas demi mencapai matlamat-matlamat Islam dengan penuh hikmah dan berdasarkan hujjah-hujjah yang jelas. akan diberi syafaat di sisi Allah swt. (Muslim: 1/36 No: 8) Beliau mentafsirkannya: "Jika zat kamu telah fana'. Al-Imam as-syahid berkata dalam usul kedua selepas ungkapan yang kami sebutkan tadi: "Al-Quran difahami mengikut kaedah-kaedah bahasa Arab tanpa memberat-beratkan atau membabi buta.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Beliau mentafsirkan dengan ( ) iaitu sesiapa yang dapat menundukkan nafsu ini. sedangkan mereka menyangka bahawa mereka mengikut Kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw. Semua takwil itu adalah untuk menguatkan pendapatnya walaupun bertentangan dari kaedah bahasa Arab dan memberat-beratkan. 14 . Ada juga pada sebahagian dari mereka. tidak berkeladak. yang meyebabkan mereka semakin bertambah lemah dan mempersia-siakan tenaga yang dicurahkan oleh para pengislah. Sunnah pula difahami melalui perawi-perawi hadis yang thiqah (dipercayai)". 4. Itu bertujuan agar umat Islam tidak terus berpecah dan berselisih pendapat. jika kamu tidak dapat melihatNya. (Majmu'atur Rasaail: 390) Ini adalah agar kefahaman muslim tentang agamanya jelas dan murni. Kita lihat bagaimana Al-Imam Al-Banna cuba untuk menyatukan kefahaman umat Islam. kebaikan yang banyak) Tidakkah saudara terfikir. maka sesungguhnya Dia melihat kamu". Itu adalah kerana mereka mentakwilkan nas secara memberat-beratkan dan membabi buta sehingga menjadi selari dengan kehendak mereka. Jelas juga kepada kita bagaimana beliau memulakan dengan "faham" dan menerangkan dalam usul kedua bahawa mentakwil nas Kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw secara memberat-beratkan atau membabi buta mencemarkan kefahaman tersebut. Beliau seterusnya menyebut sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatNya. bagaimana manusia boleh menjadi sesat. maka kamu akan dapat melihat Allah swt". (Ini bukanlah menggambarkan tentang pendapat semua ahli tasauf. Beliau juga cuba untuk menutup pintu kepada sebarang penyelewengan dalam kefahaman Islam yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat.

semuanya adalah manusia biasa yang tidak sunyi dari kesalahan. ilham dan seumpamanya dengan menganggapnya sebagai dalil. samada menghalal atau mengharam. Qutb Irsyaad dan Qutb Madaar. Mereka tidak mempunyai hak untuk membuat syariat. ada di kalangan mereka yang berkata: 15 . menganggap mereka berkuasa sampai ke peringkat yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. kasyaf. Qutb adalah seorang wali yang menjadi tempat Allah swt melihat pada alam dalam setiap zaman. Ada juga orang yang bercakap tentang "ilmu laduni" yang disebut dalam firman Allah swt tentang Khidr: : 9 /. Mun'im Al-Jafni. bahkan kadang-kadang mengalahkan kedudukan nabi-nabi. Sila rujuk Mu'jam Mustalahaat AsSuufiyyah). lintasan hati. Mereka memberi penghormatan. Sila rujuk Mu'jam Mustalahaat As-Suufiyyah karangan Dr. Mereka tidak boleh diikut nelainkan jika kata-kata mereka bertepatan dengan Kitab Allah swt dan sunnah Rasulullah saw kerana keduaduanya adalah sumber tasyri'. Dengan sebab merekalah Allah swt menjaga empat penjuru tadi kerana mereka menjadi tempat yang dilihat oleh Allah swt. Untuk menolak penyelewengan yang seperti ini dan percubaan untuk merawatnya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Di kalangan umat Islam ada orang yang melampau-lampau dalam masalah syeikh-syeikh dan para wali. Abd. Di sana ada orang yang menganggap bahawa mimpi syeikhnya adalah benar. Al-Imam Al-Banna berkata dalam usul keenam: "Kata-kata setiap orang boleh diterima dan ditolak kecuali kata-kata Rasulullah saw yang ma'sum". seolah-olah itu adalah tasyri' baru. Qutb Aqtaab. Autaad ialah empat orang wali yang kedudukan mereka menjadi tempat asas kepada empat penjuru dunia iaitu timur. Mereka namakan para wali itu sebagai "Aqtaab" (Menurut istilah Tasauf. ( 2* ( Z /) ' 2 ( ( AE/@ Z . membesarkan mereka.w S Y( ( #>2Y #2 $0 > ( ( Maksudnya: "Dan Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami". Kebanyakan penyelewengan yang berlaku di kalangan mereka adalah kerana tidak wujudnya kaedah-kaedah yang jelas yang boleh mengawal dari penyelewengan dan kesesatan. (Al-Kahfi: 65) Mereka mengatakan bahawa itu adalah kata-kata yang keluar daripadanya secara langsung dari Allah swt tanpa perlu membaca kitab atau belajar dari orang alim. Orang yang selain dari baginda samada wali. Mereka menerima kata-kata dan perlakuan mereka seolah-seolah ia adalah syariat yang turun dari langit. barat. Mereka telah mencemarkan kemurniaan Islam. Qutb Akbar. Kerana itulah kita dapati mereka mengatakan ulamak hadis mengambil ilmu daripada orang-orang mati. Kadang-kadang lahir penyelewengan kerana bersikap melampau dalam masalah mimpi. Mereka memandang bahawa ilmu ini adalah ilmu yang sebenar ( ) dan ilmu yang datang secara belajar dari Kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw adalah ilmu peringkat kedua. ( )) dan "Autaad" (Menurut istilah Tasauf. tidak boleh disangsikan lagi. Adapun mereka. Beliau juga dinamakan Al-Ghauth kerana orang-orang yang berada dalam kesempitan meminta tolong darinya. utara dan selatan. Beliau dicipta di atas hati Muhammad saw. Beliau juga digelar sebagai Qutb 'Alam. Aqtaab atau Autaad.

lalu matair hikmat mengalir di dalamnya. Alangkah banyaknya penyelewengan yang timbul dari lintasan hati syeikh ini yang dianggap oleh pengikutnya sebagai diturunkan oleh Tuhan. Perkataan "kearaban" ( perkataan "Islam". Kerana itu kita dapati dalam usul keenam belas beliau berkata: "'Uruf (kebiasaan) yang salah tidak dapat mengubah pengertian hakikat pada lafaz-lafaz syara'. Oleh itu kadang-kadang timbul perbezaan dalam memahami lafaz tertentu disebabkan oleh perbezaan suasana dan ) contohnya. Ia hanya dapat diterima dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan nas-nas syara'" (Majmu'atur Rasaail: 391). Kadang-kadang timbul kesukaran dalam memahami Islam disebabkan oleh lafaz yang tidak jelas di sisi orang yang mengguna atau mendengarnya. Al-Imam Al-Banna berkata dalam usul ketiga. dan kita mesti berhenti pada pengertian yang dimaksudkan itu sahaja. sedangkan lafaz mengambil makna dari keadaan ia digunakan. keramat. bukannya pada nama yang diberikan kepada perkara itu" (Majmu'atur Rasaail: 393). Al-Imam Al-Banna telah menyedari tentang bahayanya perkara ini dan natijahnya yang menyebabkan tidak bersatu dalam memahami maksud perkataan yang digunakan.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ "Hatiku membisikkan kepadaku dari Tuhanku". Kerana itu. kasyaf dan mimpi bukanlah menjadi dalil kepada hukum-hukum syariat. di Mesir ia hampir seerti dengan tempat. kemurnian jiwa. zuhud dalam kehidupan yang fana' dan cinta kerana Allah swt. Mungkin contoh yang paling ketara dalam perselisishan yang terjadi disebabkan oleh penipuan lafaz ialah gambar photografi yang diambil dengan kamera. Begitu juga dengan perkataan "salafiah" (Salafiah bermaksud kembali kepada zaman salaf dalam memahami agama). lintasan hati. Manusia boleh mengetahui makna lafaz yang tertentu hasil dari beberapa penggunaan. bercakap tentang "wehdatul wujud" (Fahaman yang mengatakan bahawa semua makhluk hakikatnya adalah Allah swt) dan "hulul" (Hulul ialah penjelmaan Allah swt ke dalam diri para 'arifiin atau penjelmaan Allah swt ke dalam hati mereka. Rujuk Mu'jam Mustalahaat As-Suufiyyah). selepas bercakap tentang mujahadah diri dan kesannya kepada kesinaran hati: "Tetapi ilham. Ini adalah disebabkan oleh perkataan ini banyak digunakan oleh segolongan manusia yang berusaha untuk memusnahkan Islam. tidak dapat bersatu pendapat dan strategi. ia seerti dengan sekularisma atau atheis. Penilaian adalah pada hakikat sesuatu. Ramai orang 16 . Kita juga mesti berwaspada dari tertipu dengan perkataan-perkatan dalam semua lapangan dunia dan agama. Perkatan "sufi" di sisi setengah orang bermaksud mempercayai khurafat. Sedangkan di sisi setengah yang lain bermaksud kebersihan roh. Rentetan dari itu tidak bersatu dalam memahami Islam dan timbul perselisihan pendapat serta persengketaan yang memecah belahkan saf yang membawa merana. Tetapi di negeri Syam. Kita melihat jamaah-jamaah salafiah semasa yang terdapat dalam negara kita. Tambahan lagi terdapat perbezaan di antara mereka dengan golongan salaf yang pertama (Sila rujuk kitab: m/s 65).

Kita tidak pernah mendengar beliau menghentam mana-mana jamaah secara terus tanpa membataskan maksudnya terlebih dahulu. Tenaga yang dicurahkannya hanyalah menekan butang kamera sebagaimana cermin membuat balikan gambar objek yang ada dihadapannya. supaya saudara tidak mengecam nasionalisma. kita dapati apabila beliau bercakap tentang nasionalisma.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ menyangka bahawa mengambil gambar tersebut adalah di antara perkara yang termasuk di dalam larangan Rasulullah saw di dalam beberapa buah hadis (Sedangkan larangan dalam hadis-hadis tersebut adalah terhadap gambar-gambar yang berbentuk ukiran). kami tidak bersamanya sama sekali". perselisihan atau perpecahan. Mereka menamakan jurukamera sebagai ( ) (Sifat nama kepada pembalikan. maka dengan itu jelaslah makna yang dimaksudkan dan dapat menyempitkan jurang perselisihan. 5 Berusaha menyatukan kefahaman Oleh kerana Al-Imam as-syahid begitu mengambil berat dalam menyatukan kefahaman di antara umat Islam dan supaya terhindar dari setiap perkara yang menimbulkan kesukaran dalam memahami lafaz. maka kami bersama dengan nasionalisma. sufi dan nama-nama lain yang manusia berselisih mengenainya tanpa membataskan makna yang saudara kehendaki terlebih dahulu. Perkataan ini adalah jauh lebih teliti daripada perkataan ( ) atau pembuat gambar ( ) kerana dia tidak membuat gambar sedikitpun. kebangsaan. Dia lebih suka memerap di dalam negeri. sufi. Rakyat negara-negara Teluk tidak lama dahulu dan sebahagian mereka sekarang pun masih menggunakan perkataan ( ) (Perkataan ini bererti balikan. iaitu jurukamera). salafi dan sebagainya. Tetapi jika dimaksudkan dengan makna yang lain dari itu. Jadi beliau mengembalikan kita kepada "hakikat sesuatu perkara" ( ). (Muslim: 3/1670 No: 2109) Oleh itu mereka tidak mahu bergambar. dan setengahnya pula enggan membuat pasport kerana takut bergambar. Padahal penggunaan perkataan tersebut adalah kurang teliti. tidak mahu keluar. Kami juga berharap agar saudara menyedari bahawa setengah-setengah penulis Islam tidak memahami perkara ini dan tidak menyedari kepentingannya. kami mengharapkan agar saudara sentiasa berusaha mencari hakikat yang berada di sebalik nama. 17 . Di antaranya ialah sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat diazab pada hari Kiamat ialah orangorang yang membuat gambar". beliau akan sentiasa mengatakan: "Jika yang dimaksudkan dengan nasionalisma itu begitu dan begini. Oleh itu wahai akhi da'ie. Sebab terjadinya begini kerana kita biasa menggunakan perkataan gambar dalam bidang ini. lalu mereka mengecam nama-nama yang seperti tadi tanpa mengetahui adakah para pembaca bersetuju dengan kefahaman mereka terhadap lafaz-lafaz tersebut atau sebaliknya. ini adalah kerana kamera membalikkan gambar objek yang ada di hadapannya di atas kertas) sebagai ganti dari ( ) dalam masalah gambar photografi.

membincang penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang belum dicapai oleh ilmu manusia. (Ali 'Imraan: 7) 18 . Mereka diganjari mengikut niat mereka.# V < e /=c e 4w ( a H(=*. selepas bercakap tentang pandangan Ikhwan Muslimin mengenai ayat-ayat sifat. Sebab itulah kita melihat beliau menyebut selepasnya: "Dan kita tidak akan menyentuh tentang perselisihan di kalangan ulamak. J*.# 6(0 "$g( # *#' & * )) ( z< *. Apabila umat tersebut ditimpa kelemahan dan kemunduran. "$J&YH 0 q4C 5&3&$<B 6(0 .& 4&'i. apabila mereka sibuk dengan amal. bahawa mereka tidak 9 Sila rujuk perbincangan dalam usul berpegang kepada "takwil" ( ) atau "ta'tiil" ( kesepuluh.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Di sana ada perkara lain yang ditunjukkan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna di dalam Risalah Ta'alim agar dapat membuka jalan kepada amal islami yang serius. Inilah maksud yang terkandung di dalam sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Tidaklah sesat sesuatu kaum selepas berada di atas petunjuk melainkan mereka diberi perdebatan". cukuplah dengan pendirian Rasulullah saw dan para sahabat". Maka lahirlah di kalangan mereka Ilmu Kalam.*# #$<'< *). Beliau mendapati bahawa mana-mana umat. semangat mereka akan gugur dan lebih sibuk dengan perdebatan dari amalan.# ` U(H # ( T. (At-Tirmizi: 5/353 No: 3253) Kerana itulah kami melihat beliau berkata dalam usul kesembilan dari usul dua puluh: "Membincangkan masalah yang tidak membuahkan amal adalah tergolong dalam perkara "memberat-beratkan" yang ditegah oleh syara'.& G\4 ' D 2 ( ( QG ( & w "$<$< 4 5. lebih-lebih lagi masalah takwil adalah dibenarkan" (Majmu'atur Rasaail: 391).*i. Fiirman Allah swt : 4(\*)# i0 e 3& TH !<' a H(=*.# x Iy 1(\*)# $ & )*# *). semuanya dari tuhan kami". Begitu juga kita melihat beliau dalam usul kesepuluh. _ ( _ s < : 9a Y.â kerana bimbang kaedah yang baik ini akan dijadikan oleh setengahsetengah orang sebagai titik tolak untuk mengecam orang lain atau menyertai mereka dalam perdebatan panjang yang telahpun bermula semenjak lebih dari seribu tahun yang lampau dan masih berterusan sampai sekarang.&( Maksudnya: "Dan orang-orang yang mendalam pengetahuannya berkata: Kami beriman dengannya. adalah dilarang kerana para sahabat mempunyai kelebihan bersahabat dengan Rasulullah saw. ` U(H #' E H( *. perdebatan akan berkurangan. beliau mahu umat Islam memalingkan diri dari berdebat dan menunjuk-nunjuk kepada beramal. Contohnya: membincang cabang-cabang hukum yang belum berlaku. Dengan usul ini. 5 J4 ' ( (4&'i. membincang tentang kelebihan di antara para sahabat atau tentang perselisihan pendapat yang tercetus di kalangan mereka. .

Diriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Maksudnya: "Setiap perkara yang baharu adalah bid'ah. (Ibnu Maajah: 1/18 No: 46) Dalam hadith lain Rasulullah saw bersabda: Maksudnya: "Barangsiapa yang mengadakan perkara baru di dalam urusan agama kami yang tidak ada kena mengena dengannya. ketahuilah bahawa beliau telah melanggar garisan Ikhwan dan garisan salafussaleh yang tidak terlibat sama-sekali dengan perdebatan mengenai perkara-perkara seperti ini samada di zaman Rasulullah saw ataupun dalam generasi taabi'en. bahkan kadang dia mengatakan itu adalah Masoleh Mursalah. Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Taimiyyah. namun mereka semua melupakan perselisihan tersebut serta berdiri dalam satu saf ketika menghadapi Tatar yang merupakan musuh mereka semua. (Muslim: 3/1343 No: 1718) Kerana berpegang dengan hadith-hadith ini dan lainnya. perpecahan dan salah faham kerana orang ini memandang sesuatu perkara sebagai bi'ah yang haram. Yang demikian itu adalah supaya perselisihan menjadi kecil dan tidak sampai ke peringkat menuduh kafir atau fasik. Saya akan cuba menyentuh tentang khilaf yang berlaku di kalangan umat Islam berhubung dengan perkataan "BID"AH". Ibnu Al-Jauzi dan lain-lain ulamak salaf. dan setiap bid'ah itu ialah kesesatan". dan menganggap mereka sesat atau menolak kerjasama dengan mereka. segolongan umat Islam cenderung untuk meluaskan maksud bid'ah sehingga hampir meliputi setiap perkara 19 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Mungkin sebab itulah Al-Imam as-syahid dalam usul kesepuluh ini menarik perhatian kita kepada bahawa ayat-ayat sifat adalah terdiri dari perkara kesamaran ( ). Biarkan kami bentangkan dahulu nas-nas yang pada zahirnya nampak bertentangan dalam perkara ini. Inilah juga pendapat para imam yang terdahulu seperti Ahmad bin Hambal. dan bagaimana Al-Imam Hasan Al-Banna cuba menyatukan pandangan umat dalam masalah ini. maka ia adalah ditolak". yang diterima dan disebarkan oleh para pengikut dan muridmurid mereka secara mudah ialah lafaz "bid'ah". 6 Menentukan bid'ah Di antara lafaz yang paling bahaya yang dihadapi oleh para da'ie dalam ceramah dan makalah mereka. (Lihat perbahasan mengenainya dalam usul kelima) yang baik diikuti dan diamal. Sesungguhnya Ibnu Taimiyyah berbeza pendapat dengan ramai ulamak sezaman dengannya tentang ayat-ayat sifat dan seumpamanya. Banyak terjadi perselisihan. Apabila saudara melihat ada orang yang berdebat dengan orang-orang yang mentakwil ayat-ayat sifat contohnya. sedangkan orang itu pula memandang ianya tidak mengapa.

mengkhususkan jenis bid'ah yang haram. Ramai juga yang hanya membataskannya dalam urusan agama sahaja. setiap yang bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka. (At-Tirmizi: 5/44 No: 2677) Mereka memandang bahawa sabda Rasulullah saw yang bermaksud: "Bid'ah sesat yang tidak diredhai Allah dan Rasulnya". tetapi ia tidaklah bererti hanya dikhususkan untuknya sahaja. Jika tidak bagaimanakah boleh wujud "sunnah yang baik". sekalipun sebahagian mereka meluaskan maksudnya sehingga menganggap kata-kata qari selepas membaca al Quran sebagai bid'ah yang haram. Tetapi satu golongan ulamak pula mengambil jalan lain dengan membataskan maksud bid'ah. Di antara dalil-dalil tersebut ialah sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Sesiapa yang membuat dalam Islam satu sunnah yang baik. kerana pengajaran itu diambil dari lafaznya yang umum bukan dengan sebabnya yang khusus sebagaimana yang dinyatakan oleh ulamak. Beliau ditanya tentang mencium al Quran selepas membacanya. Mereka berpegang kepada nas-nas lain yang sahih dan memandangnya sebagai menguatkan pandangan mereka. dan ini membayangkan bahawa di sana ada bid'ah lain yang termasuk dalam "sunnah yang baik'. Ulamak-ulamak tersebut juga berdalilkan dengan sebuah hadis hasan (Hadis yang rendah sedikit darjatnya dari hadis sahih. ditulis ke atasnya dosa orang-orang yang melakukannya. tidak kurang sedikitpun dari dosa-dosa mereka". tidak kurang sedikitpun dari dosa-dosa mereka". Saya pernah menghadiri baru-baru ini satu majlis yang dihadiri oleh seorang tokoh ulamak hadith semasa yang terkemuka. lalu diikut orang selepasnya. dia mendapat dosa orang yang melakukannya. (Muslim: 4/2059 No: 1017) Mereka mengatakan bahawa perkara baharu kadang-kadang merupakan sunnah yang baik dan kadang-kadang merupakan bid'ah yang haram. Sila rujuk Ilmu Mustolah Hadis) yang diriwayatkan daripada Rasulullah saw: Maksudnya: "Sesiapa yang mencipta bid'ah sesat yang tidak diredhai Allah dan RasulNya. Beliau menjawab ia adalah bid'ah. Mereka mengingkari sikap melampau yang telah diambil oleh golongan tadi. ditulis untuknya pahala orang yang beramal dengannya. kalau kita menganggap semua perkara baharu adalah bid'ah walaupun mempunyai banyak kebaikan. lalu diikut orang selepasnya. tidak kurang sedikitpun dari pahala mereka.a selepas beliau mengumpul orang ramai untuk bersembahyang Terawih di masjid 20 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ baharu samada dalam urusan dunia atau agama. Walaupun hadis ini bersempena dengan mengorbankan tenaga pada jalan Allah. Mereka berdalilkan kata-kata Saidina 'Umar bin Al-Khattab r. Sesiapa yang membuat dalam Islam satu sunnah yang jahat.

'Umar dan Zaid bin Thabit dalam masalah penulisan Al-Quran. sekalipun Allah swt pada akhirnya telah memberi taufik kepada untuk bersatu pendapat kerana mahu memberi kemuliaan umat ini dengan memelihara Kitabnya. sehingga Abu Bakar menyetujuinya. perselisihan tentang maksud bid'ah bukan sekadar terbatas kepada ulamak taabi'en dan selepasnya sahaja. Jika ia membawa kebaikan. 21 . Namun 'Umar terus memujuknya dan berkata: "Demi Allah. Perselisihan ini semakin meruncing apabila umat semakin lemah dalam semangat jihad dan perjuangan menentang musuh. sunat. Begitu juga kita boleh memahami dari hujjah yang dikemukakan oleh 'Umar sebagi menyokong pendapatnya ("Demi Allah. bahkan ia adalah sunnah yang baik. Beliau meminta agar dikumpulkan Al-Quran yang masih ada pada hafalan dan catatan sebelum kematian para penghafal yang masih tinggal di dalam peperangan yang seterusnya. membahagikan bid'ah mengikut hukum Islam yang lima. makruh dan haram.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ dibelakang Ubai bin Ka'ab: "Sebaik-baik bid'ah ialah perkara ini (Fathul Bari: 4/295 No: 2010)". Beliau mengatakan ada bid'ah yang wajib. Lalu kedua-duanya memberikan jawapan yang sama dengan jawapan 'Umar dahulu sehingga Zaid juga bersetuju (Fathul Bari: Jilid 8 No: 4986). Tetapi Abu Bakar menjawab: "Bagaimanakah aku akan lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?" Ini menunjukkan bahawa Abu Bakar pada mulanya menganggap perkara ini adalah bid'ah di dalam agama. 'Umar telah datang kepada Abu Bakar setelah beliau merasa bimbang dengan kematian ramai sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran dalam peperangan Al-Yamaamah. Dari situ kita boleh memahami bahawa perselisihan tentang maksud bid'ah adalah lama. kemudian ketika meletakkan baris sehingga menjadi seperti yang ada pada hari ini. Tetapi perselisihan tentang maksud bid'ah ini masih berterusan di kalangan orang ramai. ia bukan bid'ah yang sesat. Zaid memberi jawapan yang lebih kurang sama dengan jawapan Abu Bakar seraya berkata: "Bagaimanakah kamu berdua mahu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw". perkara ini adalah kebaikan". Kerana itu kita lihat ulamak besar seperti Al-'Izz bin'Abdis Salaam yang digelar sebagai "Sultan Ulamak". Lalu mereka terpengaruh dengan perkara bid'ah dan tergelincir masuk ke dalam riya' yang memecahbelahkan saf dan perdebatan. perkara ini adalah kebaikan") bahawa bid'ah yang haram sekali-kali tidak akan membawa kebaikan. Hakikatnya. bahkan sesiapa yang pernah membaca tentang perbahasan di antara saidina Abu Bakar. Abu Bakar terus memanggil Zaid bin Thabit dan menyuruhnya untuk melaksanakan tugas ini. selepas perselisihan ulamak tentangnya menjadi reda dan perkara itu menjadi kenyataan. beliau akan dapati bahawa perselisihan tentang maksud bid'ah telah lama berlaku. harus. Masalah bid'ah menjadi serius semula ketika suasana memerlukan kepada meletak titik huruf pada Al-Quran.

Beliau memberi contoh-contoh lain kepada bid'ah yang tidak mempunyai dalil ini seraya berkata: "Seperti kehidupan ) kerana paderi yang dinafikan oleh Islam." Dan sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Sesiapa yang melakukan sesuatu perkara baru di dalam urusan kami yang tidak ada kena-mengena dengannya. Al-Imam Al-Banna berkata di dalam usul yang kesebelas dari usul dua puluh: "Setiap bid'ah di dalam agama Allah yang tidak mempunyai dalil samada dengan menambah atau mengurang yang dipandang baik oleh manusia mengikut hawa nafsu mereka adalah sesat dan wajib diperangi dan dimusnahkan dengan wasilah-wasilah yang paling baik yang tidak membawa kepada perkara-perkara yang lebih buruk daripadanya. selagimana perselisihan tersebut tidak membawa kepada perpecahan. Sila rujuk Ilmu Mustolah Hadis) mengatakan imam adalah ma'sum dan seumpamanya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Oleh kerana amal Islami yang serius dan ikhlas memerlukan kepada pengumpulan setiap tenaga yang boleh dalam menghadapi musuh yang sentiasa menanti peluang. 22 . Beliau menyebut bahawa di antara jenis-jenis bid'ah yang hakikat (yang tidak mempunyai dalil) ialah: Fahaman Qadariyah (Satu mazhab Ilmu Kalam yang mengatakan bahawa manusia berkuasa penuh dalam melakukan perbuatan tanpa campur tangan Allah swt) engkar kepada hadith "ahaad" (Yang diriwayatkan oleh seorang rawi sahaja." Al-Imam Asy-Syaatibi di dalam kitab al-I`tisaam menyebut bahawa asal kalimah ( ) ialah mencipta sesuatu tanpa mempunyai contoh sebelumnya. maka ia adalah ditolak. Jika dalam urusan dunia yang biasa." Dan di antara syaratnya lagi ialah. membuang testis agar hilang syahwat ( takut kepada zina dan beribadat dengan berdiri di bawah panas matahari". Keadaan memerlukan beliau untuk membahagikan bid'ah kepada dua jenis: Pertama: Bid'ah yang tidak mempunyai dalil. Itulah yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Setiap perkara baharu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. maka tidak mengapa kepada ummat Islam untuk membuat perkara baru yang mereka kehendaki yang boleh menolong mereka di dalam kehidupan dan pembinaan negara mengikut keadaan kehidupan yang berubah-ubah. Lihatlah firman Allah swt: ( ) yang bermaksud: "Pencipta langit dan bumi". Tidak boleh digalakkan perkara-perkara yang seperti ini kerana tidak disuruh oleh syarak dan tidak ada dalil yang menggalakkannya. ia hendaklah dalam urusan agama. maka Al-Imam as-syahid sentiasa mengambil berat pada menerangkan kebenaran dalam masalah ini dan apa yang sepatutnya disepakati dalam masalah perkara bid'ah dan apa yang harus berselisih pendapat padanya.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Kedua: Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Banna sebagai perkara yang mempunyai dalil dalam agama. maka meninggalkannya adalah harus. Begitu juga muazzin mengucap selawat dan salam ke atas Rasulullah saw secara nyaring dengan pembesar suara selepas azan. Setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing dan tidak mengapa mencari hakikat melalui bukti dan dalil". agamanya dan seumpamanya. susunan atau melaziminya dalam waktu-waktu tertentu dan sebagainya tanpa berdasarkan kepada nas. Perkara tersebut seperti: Mengharamkan ke atas diri sendiri memakan makanan tertentu kerana ia boleh memudharatkan tubuh. maka tidak harus melebihinya. tetapi manusia mengharamkan ke atas dirinya atau dia berniat untuk meninggalkanya. maka meninggalkannya adalah dituntut. Sebahagian ulamak mengiranya sebagai bid'ah yang haram kerana bersandarkan bahawa nas telah menetapkan bilangan tersebut. Mereka berdalilkan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim: Maksudnya: "Sesiapa yang berkata di waktu pagi dan petang: "Subhanallah wa bihamdih" seratus kali. Ketika ini tidak mengapa beliau meninggalkannya. Untuk bid'ah dalam bentuk meninggal pula. waktu. lalu dia bertasbih 100 kali. tetapi dimasuki bid'ah dari sudut cara. Tetapi ada di antara ulamak yang mengatakan bahawa menambah dalam perkara kebaikan tidak boleh ditegah. 23 . Di antara bid'ah dengan cara menambah ialah membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat tetapi dengan menambah cara-cara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah saw. Di antara perkara yang dianggap ulamak sebagi bid'ah menambah ialah menambah dalam perkara sunat yang ditentukan seperti: Hadis menyuruh bertasbih 33 kali selepas setiap sembahyang. bahkan jika kita mengatakan dia dituntut supaya berubat kerana sakit. adakah dia meninggalkannya kerana sesuatu perkara yang dikira oleh syara' atau tidak? Jika kerana perkara yang dikira syara'. Walaupun berselawat dan mengucap salam ke atas Rasulullah saw mempunyai dalil. Beliau menyebut jenis ini dalam usul yang kedua belas: "Bid'ah dalam bentuk menambah. meninggal dan beriltizam dalam ibadat mutlak adalah khilaf fiqhi. tidak ada seorangpun yang datang pada hari Kiamat lebih baik dari beliau melainkan seseorang yang berkata sepertinya atau lebih dari itu". maka tidak mengapa kerana ia bererti meninggalkan sesuatu yang boleh ditinggalkan atau yang dituntut meninggalkannya. Jika kita mengatakan dia harus berubat. akal. Dengan itu. elok rasanya kita ambil dari kitab Al'I'tisaam (Al-'I'tisaam: 2/42): "Sesungguhnya sesuatu perbuatan kadang-kadang ianya dihalalkan oleh syara'. (Muslim: 4/2071 no: 2692) Mereka mengatakan ini adalah galakan dari Rasulullah saw untuk menambah dari bilangan tersebut. tetapi ia dimasuki bid'ah dari sudut cara.

ia berdasarkan kepada nas) setiap pagi dan petang. setiap pagi atau petang. Di sana ada ulamak memandang perkara-perkara tadi adalah bid'ah yang tidak harus dan mengatakan bahawa orang jahil akan memahami dari iltizam ini bahawa ianya adalah sunnah Rasulullah saw. Dalilnya ialah sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Wahai para pemuda.. samada kerana "beragama" (Menganggap sesuatu perkara itu disuruh oleh agama) atau tidak. Contohnya seseorang itu menetapkan ke atas dirinya untuk membaca satu kumpulan zikir (Zikir-zikir yang tidak ada nas yang menetapkan bilangan dan waktu membacanya . tetapi pada tempat ini tidak disunatkan. maka dia hendaklah berkahwin". dan ibadat itu pada asalnya adalah disyariatkan. Di kalangan mereka ada yang berdalilkan dengan kisah seorang sahabat yang beriltizam dengan membaca surah Al-Ikhlas ( ) dalam setiap rakaat sebelum dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain.sehingga sabdanya: "Sesiapa yang tidak mampu maka dia hendaklah berpuasa". kerana mengharamkan perbuatan tersebut atau berazam untuk meninggalkanya. tentulah baginda telah menyatakannya. maka itulah yang dikatakan membuat bid'ah dalam agama. Bid'ah menambah kerana zikir pada asalnya adalah disuruh oleh syarak. Beriltizam dengan ibadat bermaksud seseorang itu mewajibkan ke atas dirinya untuk melakukan sesuatu ibadat pada setiap hari. Di sana ada juga ulamak yang memandangnya tidak mengapa. Begitu juga meninggalkan perkara yang kesamaran kerana takut terjatuh perkara yang haram kerana menjaga agama dan kehormatan. Maka tidak perlu lagi bimbang manusia tidak dapat membezakannya. Jika bukan kerana "beragama". Jika dia meninggalkannya kerana "beragama". Adapun zikir Al-Ma'thuraat. Bahkan itu adalah sifat-sifat mutaqqin. Mereka mengatakan bahawa perkara-perkara agama sudahpun dicatat secara detail di dalam kitab-kitab yang boleh dibaca oleh semua orang. (Muslim: 2/1018 No: 1400) Jadi dengan berpuasa boleh mengawal nafsu pemuda sehingga tidak terjatuh ke dalam lembah penzinaan. Jika ianya adalah bid'ah yang haram. Tetapi peninggalan ini tidak dinamakan bid'ah (Contohnya seperti orang yang berzikir dengan meninggikan suara ketika berjalan mengiringi jenazah. Adapun jika dia meninggalkan kerana tujuan yang lain dari di atas. sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Ini terpulang kepada keazaman dalam berpantang dari sesuatu yang memberi mudharat. 24 .. Tetapi beriltizam dengannya pada waktu-waktu ini tidak ada nas yang mensyariatkannya. Begitu juga jika dia meninggalkan perkara yang dipandang tidak mengapa kerana takut terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. maka dia adalah orang yang sia-sia.. Di situ terdapat bid'ah menambah dan meninggal. Begitu juga seperti khatib beriltizam berdoa untuk Khulafa' Rasyidin pada setiap khutbah. Mereka mengatakan bahawa Rasulullah saw tidak menegahnya dari melakukan perkara tersebut. Bid'ah meninggal kerana dia meninggalkan sunnah pada tempat ini iaitu diam).

mungkin saudara telahpun dapat menyelami terhadap kesungguhan Al-Imam Al-Banna dalam menyatakan tentang perkara mana yang sepatutnya umat Islam bersatu dalam masalah bid'ah dan perkara mana yang boleh berselisih pendapat.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Wahai akhi pendakwah. 25 . Perselisihan itu pula adalah perselisihan yang kecil yang tidak menghalang sama sekali untuk bersatu tenaga dalam mengislah umat.

Ia adalah daulah dan tanahair ataupun kerajaan dan umat. matlamat dan ciri-cirinya di atas kesyumulan itu dan tidak menggambil wasilah-wasilah yang menggambarkan bahawa mereka mahu merealisasikannya di alam nyata. Beliau telah mencurahkan tenaga yang banyak untuk menanam hakikat ini dalam dalam jiwa-jiwa umat dan memujuk mereka agar menerimanya. Ia adalah jihad dan dakwah ataupun ketenteraan dan fikrah. 26 . Mereka tidak menaskan bahawa dasar-dasar. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang benar dan ibadat yang sahih. Hakikat ini amat jelas kepada orang yang mempunyai penglihatan dan dalildalilnya amat banyak dari Kitab dan Sunnah. Ia adalah akhlak dan kekuatan ataupun rahmat dan keadilan. Ia adalah kebudayaan dan undang-undang ataupun keilmuan dan kehakiman.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL PERTAMA ' R$B' m ! $ ' E ' E $=@ ' ['' E*'S $30 J ~ R }# 8 I' H4 Q 8 { |# R$ S' S 3 $ ' •n' O?G ' R' o' RS $ ' ` €B' 5 ' "$ B' E0 -o $ ' E*#2 ' E• `#$? `#$ Ec cM RS Y ' EBS M R2 . Sesiapa yang memerhatikan keadaan umat yang kehilangan punca pada waktu yang bersejarah tersebut akan mengetahui nilai usul ini dan bahaya kehilangannya. Ia dipandang ganjil oleh setengah-setengah ulamak walaupun dalil-dalil kesyumulan itu ada di tangan mereka dan terbentang luas di depan mata mereka. Walaupun begitu. Beliau menggesa mereka agar menukarkannya kepada realiti yang amali.$ /G R =0' ‚ ' Islam adalah satu sistem yang menyeluruh yang mengandungi semua aspek kehidupan. Ia dipandang ganjil oleh setengah persatuan-persatuan Islam. Tetapi nas-nas itu tidak mendapati hati-hati yang memahaminya atau bumi yang subur untuk ia tumbuh dan berbuah. Al-Imam as-syahid menjelaskan tentang hakikat ini agar perhatian umat tertumpu kepada perkara tersebut. Di tengah kemelut keganjilan ini. Ia juga adalah kebendaan dan harta ataupun kerja dan kekayaan. Ia dipandang ganjil oleh parti-parti politik kerana mereka memisahkan agama dari politik dan menganggap bahawa kedua-duanya adalah berlawanan dan tidak boleh bertemu. kesemuanya adalah sama pengiktibarannya di sisi kita. hakikat ini dipandang ganjil oleh kebanyakan umat Islam ketika Imam Hasan Al-Banna memulakan dakwahnya. Keterangan Usul ini menegaskan tentang hakikat Islam yang penting iaitu: "Kesyumulan Islam dalam setiap aspek kehidupan".

hal ehwal harta benda dan perniagaan serta berbagai-bagai bidang kehidupan. tidak lebih dari itu. penulis dan penyair. Umat terus tertidur dengan alunan itu. tanpa mengurang atau menambah. sehinggalah datang Al-Imam as-syahid mengejutkan mereka dan menyeru mereka agar bangkit dan bergerak untuk mengamalkan Islam bermula dari bersiwak hinggalah kepada berjihad. ibadat. a H(=*. Fahaman sekularisma mula bersarang dalam golongan ini. Sesungguhnya agama ini tidak akan ditegakkan melainkan oleh orang yang meliputinya dari segenap sudut". akhlak.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Di antara perkara yang menyerlahkan tentang nilai usul ini dalam tempoh yang penuh kemelut itu ialah fahaman buruk sekularisma telah meresap masuk ke dalam fikiran dan hati golongan intelektual yang terdiri dari setengah-setengah mahasiswa universiti. jihad dan perjanjian. Dalil-dalil kesyumulan Di sana ada terdapat dalil-dalil umum tentang kesyumulan Islam dalam semua perkara dan dalil-dalil lain secara detail. Di antara dalil-dalil umum ialah firman Allah swt: x *.& ' 5&3?< ( 5&3 #>2 3 E < QG 6(0 ƒJY $4' & j & r< < : 97(/(?/. ekonomi. Bagi mereka Islam tidak ada hubungan dengan politik.y ' ` *W #>2 3 x& X.# A > P r< Maksudnya: "Dan Kami turunkan Kitab kepada kamu dengan menerangkan setiap sesuatu". (An-Nahl: 89) Rasulullah saw bersabda kepada Qabilah Bani Syaiban bin Tha'labah ketika memperkenalkan diri baginda dalam berdakwah kepada qabilah-qabilah di Mekah: Maksudnya: "Kamu tidak menolak secara jahat jika kamu menyatakan kebenaran. (Seerah Nabawiyyah: Ibnu Kathiir: 2/163-169) Apabila kita melihat kepada Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah. Beliau mengajak mereka meletakkan Islam di tempatnya yang sebenar tanpa mengubah atau menukarganti. berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah swt dan kehakiman. *( + T ' E/@ ' +2 ' `6 Q=*( > Y(. sosial dan semua aspek kehidupan. kita dapati banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang 'aqidah. lalu mereka mengengkari kesyumulan Islam dan membataskan Islam dalam ruang lingkup syiar-syiar ibadat semata-mata. Firman Allah swt: 27 .

5< . ". x(*] " ?@&N& ( *&.* & 2YJ.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ „ i*. " `#23V *# ( "$% .#' 2YJ. 0 $ Q/4 " d KH?4 * ' A J% ' 3 ( mc. ( ' J/.= . . Q€.*#' & 42(*#$. )( . #' Q 0 & ( s $< 4 5* "N0 5< *( & ( & 42 3 #'2&3TH #' I2J.*# ( 1(\*)# " G "N0 XA ( gY4 . <( .# 5< O(HG #$ w 4(\*)# 3V 4 < < ( = < 4 5< D ( b ( g.*# ( 1(\*)# Q(/ *. berwasiat untuk ibu-bapa dan kaum kerabat secara baik". `#S ' ( ' J/.& /( " . † ( : 95 *( a#\ 0 x(*] 2J +2H # /0 E/@ ' s Maksudnya: "Diwajibkan ke atas kamu qisaas (bunuh balas) dalam (kes) orang yang mati dibunuh".# 5< O(HG Y( .* & V*(' = .* & ‡ YD 0 `6 ( ! ( * 6( /0 = † . #$ w 4(\*)# 3V 4 & = Ž 4 *' )*# mH *. ( ( > V . 5< )J* 5< (YB ( 4(\*)# .& G\H0 / #2@&. G = .*# #> ! ˆ .' Z$YH. Q(/ . = .' mc.* & V c. " / #2@&.i4 & V .*# 5< 2@ €@ #]&.* & 7& Bi.& = & & a. 0 )*# /) /G OH. Q€.*# 6(0 … k(-*. G a.*#' D c.i4 *' + !<*. = < < = < : 9"$/ J. * 5H ' 5 J4 )*#' 5< * • $ ' XA = Maksudnya: "Diwajibkan ke atas kamu berperang". *( E M$.# O(HG < -@ ‰ Maksudnya: "Diwajibkan ke atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut.*# H-.' OH.* Š‹Œ97( H/. #]&.G 0 /? Q *&.& e$/. jika ia meninggalkan harta yang banyak . (Al-Baqarah: 216) *' I2J.= *.* & O(. )( . i r )( . " ? ' 5< * Z G $ ' I H(-*. . (Al-Baqarah: 178) : 9"$< H. G 5< OH. (Al-Baqarah: 180) #$Vc. & „ i*. " ? ' 5< * ! $ ' XA #$ =.= = O(HG /G k*# 5< O(HG #$ w 4(\*)# 3V 4 < D = < 4 (Al-Baqarah: 183) Maksudnya: "Diwajibkan ke atas kamu berpuasa".=4 " O(. j T 28 .# / #2@. 42& 5H 4#2.

N*. #>u&YG ' #>uUM Z$YH.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ ( )*# 2 ( •?. *) L = 0 & . (Al-Baqarah: 282) #$< B 53 i& x(*] D /. dan janganlah kamu menurut hawa nafsu mereka.-. 4 " 5 \@#' 5 `#$ dY&H.( d Y. ’ *# ( #>u„(G ". " #$ i?. (Al-Baqarah: 275) )*# Iy ‘J & ˆ$ H(. `#23V *# < = ( .#' P r< = Maksudnya: "Apabila kamu bermu'amalah (Seperti berjual beli.=. * . #'2&3 ' $YH.&' 2 3 *' O(.*#' G . 5< & & = c $ ' 5 'S . & ) < & ( .' 5< ?< "$<H.& "$ $< 4 * D *# "$<Gi4 4(\*)# * < < <. .*# / . & : 95 ( `6 Q=& )*#' )*# 5< /rJ4' )*# #$< . & 5&3 "' 8H. • T 5< = 0 5< 3 ' 4(2. ` *W 5H 5< && = A = o a H(=*.' "#'2J. Z ' Maksudnya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*# ( " K T*# KYgH4 1(\*)# $< 4 /G *). " *). supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang diturunkan Allah kepada kamu".# ‘JY& "$ ( WH0 53 # !&. R % @ R p(. *' )*# Iy /& 53 5< @# " ' . + < 5< $. "N0 x *&.B ' = A( A = . ( 29 . Dan berhatihatilah kamu terhadap mereka. (Al-Maidah: 49) Allah telah mengengkari terhadap mereka yang mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain dengan firmanNya: 5o.. *) S ' RS 3T *( $. b 0 3H 0 ( D ( E8( $ Z_` /0 D *# @' d Y. . #]&.&' 5&3&$ ] ‘JY& 53Y k4 " )*# 24& 4 / 5 0 #$)$.=. 5( & 4(S ( 5< ( -4& 0 "$ & g. _ = .i4 "&.*# )*# Q@ ' D *# Q„.& : 9"$< ( * Maksudnya: "Dan hendaklah kamu memutuskan hukuman di antara mereka dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. *' #$ S #]&. "$< . ".& #$ . hendaklah kamu menulisnya".& s ) < : 9"'2(* ! 3 0 5 & *# a cM x(X*'<0 S ( i ' ( )*# *&. berhutang piutang atau sewamenyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.B 5< *(] ( ( *&. G €4 *' 5HJ4 Y. ( 5< & ^$?< N0 #$<J.

maka beliau hendaklah membantu orang-orang lain yang beramal ('aamilin) dengan kesyumulan dengan sedaya upaya yang mungkin. / Q(0 U& )*# ' a#\J. serta tidak menghulurkan bantuan maka tidak syak lagi beliau adalah tercela. kemudian beliau membataskan kegiatannya dalam beberapa aspek sahaja. : 9"$</J. * Sesungguhnya berdakwah kepada kefahaman yang syamil dan beramal dengannya dan mengakuinya adalah asas dan yang lainnya adalah kecuaian. dan beliau hanya berpada dengan satu aspek sahaja kerana mementingkan keselamatan dan kesenangan dan tidak mahu berpenat tenaga. yang mempunyai keperibadian.# $4' 2*# R c. bukannnya terbatas kepada serban di atas kepala dan iman yang tersembunyi di dalam hati. (Al-Baqarah: 85) Adakah cukup dengan kita hanya mengakui tentang kesyumulan Islam tanpa beramal dengannya? Setiap orang yang melihat kepada petunjuk Rasulullah saw dan seerah salafussaleh.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ "'V 4 E -*. * Jika tidak. maka beliau tidak selamat dan tidak mendapat kesenangan. adakah kita telah menunaikan hak dengan sebenar-benarnya jika kita hanya berpada dengan mengetahui dan mengakuinya tanpa beramal dan berdakwah dengannya? 30 .' S ( ( V ( = < • . Sesiapa yang mengakui kesyumulan Islam dalam setiap aspek kehidupan. beliau mempunyai beberapa keadaan: * Jika kemampuannya tidak cukup untuk melaksanakan aspek-aspek yang lain. Mereka mengambil wasilah-wasilah yang terdaya untuk mengubah kefahaman ini kepada realiti yang amali. * Adapun jika beliau menghalang mereka dan menganggap bahawa aspek yang dilaksanakannya sudah memadai.& 5< ( x(*] QJ. beliau akan dapati bahawa mereka beriman dengan kesyumulan Islam dan mempraktikkannya. * Jika kemampuannya mengizinkan beliau untuk memberi saham amali. & D Maksudnya: "Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang berbuat demikian kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab siksa yang amat pedih". tolong beritahu kepadaku wahai saudara.*# 2 *&.*# 6(0 1y(! *). 4 `#y /0 ‘JY& "' < =.

jauh atau bertepatan dengan Islam pertama yang dibawa oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. rohani yang bersih. 31 . Saudara boleh mendapati makna ini secara jelas di dalam jiwa orangorang yang berpendidikan barat yang tidak berpeluang untuk memahami hakikat Islam. atau mengetahuinya dengan gambaran yang tercemar hasil dari pergaulannya dengan orang-orang yang tidak mengamalkan Islam secara baik dari kalangan umat Islam. yang bukan dibawa oleh Saidina Muhammad saw dari Tuhannya. Di antara manusia ada yang menggambarkan bahawa Ikhwan Muslimin adalah "tarikat sufi" yang mengambil berat dalam mengajar manusia tentang zikir-zikir. Hanya segolongan kecil sahaja di kalangan manusia yang memahami gambaran Islam yang sempurna dan jelas yang menyusun semua makna makna ini. Ada pula yang Islamnya hanya terhenti kepada perasaan takjub kepada maknamakna Islam yang hidup dan amali ini. Saya maksudkan bahawa kebanyakan umat Islam di kebanyakan zaman telah mencabut sifat-sifat. Ada di antara mereka yang memandang bahawa Islam hanya terbatas kepada berakhlak mulia. Inilah makna yang difahami secara meluas di kalangan umat Islam. ciri-ciri dan batas-batas dari Islam mengikut kemahuan masing-masing. beliau berpuashati dan mengira bahawa dia telah sampai ke puncak Islam. Mereka menjadi jemu dengan Islam dan setiap perkara yang mempunyai hubungkait dengannya. Gambaran yang bermacam-macam terhadap Islam di dalam jiwa manusia ini menjadikan mereka berselisih hebat dalam memahami fikrah Ikhwan Muslimin. Di bawah jenis-jenis ini. " Di antara manusia ada yang memandang bahawa Islam hanya terbatas pada ibadat-ibadat zahir sahaja. samada ianya hampir. amalan-amalan yang tradisi yang tidak diperlukan dan tidak boleh menjadi maju. Mereka mempergunakan keanjalan dan keluasannya secara buruk. izinkan saya menggunakan ungkapan ini. Ada golongan yang memandang bahawa Islam adalah sejenis 'aqidah yang diwarisi. Mereka tidak mengetahui sedikitpun tentang Islam. Mereka bertelingkah hebat dalam memahami makna Islam dan menanamkan gambaran Islam yang bermacam-macam di dalam jiwa anak-anak mereka. Beliau berkata dalam risalah muktamar kelima di bawah tajuk: "Islam Ikhwan Muslimin": "Wahai saudara. memberi santapan falsafah kepada fikiran dan roh serta menjauhkan diri dari daki-daki material. Jika dia menunaikannya atau melihat ada orang melaksanaknnya. Dia tidak memikirkan perkara lain.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Al-Imam as-syahid telah menjelaskan usul ini dan menerangkannya kepada setiap orang yang mempunyai kefahaman dalam banyak risalahnya. Saya tidak bermaksud bahawa Islam Ikhwan Muslimin adalah Islam yang baru. jenisjenis ibadat dan perkara-perkara lain yang menjadikan seseorang itu ikhlas dan zuhud. terdapat lagi jenis-jenis lain yang mempunyai pandangan yang berbeza-beza tentang Islam. Sedangkan keanjalan dan keluasan itu adalah mempunyai hikmat yang tinggi.

# qY. Lalu golongan ini mengetahui hakikat Ikhwan dan memahami dakwah mereka secara ilmu dan amali. /. kita berbanggga kerana bersamanya dan mengambil bekalan daripadanya secara jelas dan nyata.*# #2*# )*# ˆ .*# Oc4 * )*# ". Sedikit sahaja di kalangan manusia yang bercampur dan bergaul dengan Ikhwan Muslimin. Ini kerana Islam adalah 'aqidah dan ibadat.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Ada pula yang menyangka bahawa Ikhwan adalah satu jamaah yang suka berbahas tentang masalah-masalah fiqh. mempertahankanya dan mengajak manusia agar berpegang kepada hukum-hukum tersebut. berdebat padanya. rohani dan amal serta Al-Quran dan pedang. Dan yang demikian itulah agama yang lurus". j V ( ) & & Maksudnya: "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu". (Al-Qasas: 77) Saudara juga membaca dalam Al-Quran dan juga di dalam sembahyang firman Allah swt tentang 'aqidah dan ibadat: Maksudnya: "Dan mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam menjalankan agama dengan lurus . agama dan negara. Kami meyakini bahawa hukum-hukum Islam dan pengajarannya adalah syumul dan menyusun hal ehwal kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Al-Bayyinah:5 32 .& v i. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah swt: *' x *&. Kerana itu . *' R !f. yang tidak hanya mendengar semata-mata dan tidak mencabut dari Ikwan Muslimin Islam yang difahami oleh mereka. )*# ?@ /G ?@ ' 2*# ( xY k . Mereka hanya mementingkan untuk berpegang dengan beberapa hukum-hakam.*# 6(0 S ? *. Al-Quran Al-Karim menyebut tentang kesemua perkara tersebut dan menganggapnya sebagai "otak dan hati Islam" serta mewasiatkan agar melaksanakan kesemua perkara tadi dengan sebaik-baiknya.w / 0 qH #' j V ( ( (& : 9 4(2?. Jauh dari syirik dan kesesatan dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. watan dan warganegara. saya suka bercakap kepada tuan-tuan yang mulia secara ringkas tentang makna Islam dan gambarannya pada jiwa Ikhwan Muslimin sehingga ia menjadi asas dakwah kita. Mereka berbahas atau berdamai dengan orang yang tidak menerimanya. Orang-orang yang menyangka bahawa pengajaran ini hanya meliputi aspek ibadat dan rohani sematamata adalah salah dalam sangkaan tersebut.

j T ( )*# 2 ( •?. #'2&3 ' $YH. ( 5< & ^$?< N0 #$<J. hendaklah kamu menulisnya. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. R % @ R p(. . ( ( > V .=.= .# / #2@&.' Z$YH.*# ( 1(\*)# " G "N0 XA ( gY4 .& #$ . " / #2@&. G a. ". Q€. #' Q 0 & ( s $< 4 5* "N0 5< *( & ( & 42 3 #'2&3TH #' I2J. dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.B 5< *(] ( ( *. )( . "$< . dan hendaklah orang yang berhutang itu membacakan apa yang ditulisnya itu. kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. G\H0 / #2@&. G €4 *' 5HJ4 Y.=4 " O(. 42& 5H 4#2.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Saudara juga membaca firman Allah swt tentang kerajaan. (An-Nisaa': 65) Saudara juga membaca firman Allah swt tentang hutang di dalam perniagaan: *' I2J. & : 95 ( `6 Q=& )*#' )*# 5< /rJ4' )*# #$< . dan mereka meneriama dengan sepenuhnya". #$/r?4' F €B > Maksudnya: "Maka demi Tuhanmu.&' 2 3 *' O(.* & O(. " #$ i?. " `#23V *# ( "$% .=. )( . mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.= *.' OH. maka hendaklah walinya membacakannya secara jujur. . 0 )*# /) /G OH.*# ( 1(\*)# Q(/ *.* & V*(' = .' mc. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. G 5< OH. #$ w 4(\*)# 3V 4 & = Ž 4 *' )*# mH *. *) L = 0 & . • T 5< = 0 5< 3 ' 4(2. apabila kamu berhutang dalam tempoh yang tertentu. i r )( . kehakiman dan politik: /( > @ 5&3?< 6(0 #'2&p4 * 5< 53 j o p / 0 ˆ$/r c4 H@ "$ ( W4 * xD ' 0 ( = : 9 / (?.i4 & V .G 0 /? Q *&.& /( " .i4 *' + !<*. supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. *) S ' RS 3T *( $. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. 0 $ Q/4 " d KH?4 * ' A J% ' 3 ( mc. 33 . *' #$ S #]&.& = & & a. maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redhai. " *).B ' = A( A = . `#23V *# < = ( .& #>uY&G ' #>uUM Z$YH. Q€.#' P r< = Maksudnya: " Wahai orang-orang yang beriman. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu membacakannya. #]&. maka hendaklah dia menulis. Q(/ . #]&. . Jika tidak ada dua orang lelaki.

Kehidupan mesti terikat dengan hukum-hukum Islam.( Maksudnya: "Dan apabila kamu berada di tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hedak mendirikan solat bersama-sama mereka. (Tulislah hutang itu). 0 . (Al-Baqarah: 282) Saudara juga membaca firman Allah swt tentang jihad dan peperangan: #'2p #]&N0 53Hc( #'< !.i *. (An-Nisaa': 102) Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara di atas. kemudian apabila mereka (yang solat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) Apabila selesai satu rakaat. meminta ilham dan petunjuk darinya. 0 R k*# 53* F/Bi0 5&3 0 F G #]&. dan janganlah penulis dan saksi saling sulitmenyulitkan. jika kamu mendapat sesuatu kesusahan kerana hujan atau kerana kamu memang sakit dan bersiap sedialah kamu".i *. lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu.& 5< L *' \ = . Mereka meyakini kesyumulan Islam ini dan Islam mesti menguasai dan mewarnai setiap aspek kehidupan. maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya.' xJ #$”k . maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (solat) besertamu dan menyandang senjata. kecuali jika ia merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. Begitulah Ikhwan berhubung dengan Kitab Allah. berjalan dalam landasan prinsip dan pengajarannya dan merujuk kepadanya jika umat mahu menjadi umat Islam yang sebenar. " % 5H G ' K ( +A] 5< & " G ". $* #' G 4(\*)# S' 53Hc( ' #'< !' 5< Hc( #$J€. dan Nabi duduk menunggu golongan yang kedua maka mereka hendaklah pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sembahyang. 34 . Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjatasenjatamu. = = R2(@#' E 5< "$< / 0 5< H(J(H ' 5< H(c( A A = ( = = "$<< U. maka diselesaikan sendiri satu rakaat lagi. baik sedikit mahupun banyak sampai batas waktu membayarnya. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu.' xJ 53 ( E “( [ 5< H.*' 5< “(# ' ( #$ $< . = : 9 > 3 >#\ 4& 0 =. Allah mengajarmu. begitu juga dalam adab-adab umum dan hal ehwal masyarakat. lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Yang demikian itu. *( 2 )*# ". Jika kamu lakukan (yang demikian itu). Dan bertaqwalah kepada Allah. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.( \ s ( . lalu bersembahyanglah mereka denganmu.& 5< \@ & ( ) G .' \ s ( < 5 \@ #'< !. Dan hendaklah mereka bersiap sedia dan menyandang senjata. 0 #$”k4 5* + !< E “( [ eiH. < = .

# $4' 2*# R c. ( "'V 4 E -*.. Kadang-kadang ada undang-undang yang zalim dan mempunyai kekurangan diberikan kepada hakim yang mulia dan adil yang 35 . Kadang-kadang ada undang-undang yang sempurna dan adil diberikan kepada hakim yang mengikut hawa nafsu dan mencari kepentingan.& 5< ( x(*] QJ.i4 ". pada setiap masa dan zaman.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Tetapi jika hanya Islam di sudut ibadat semata-mata dan meniru orang bukan Islam dalam sudut-sudut lain. dan Allah tidak lali terhadap apa yang mereka kerjakan". + < 5< $. menyucikannya dari daki-daki mencari keuntungan dan matlamat dunia. Islam menunjukkan kepada hati.' S ( ( V ( = < • . maka setiap perkara yang lahir daripadanya adalah baik dan cantik. Islam hanya meletakkan kaedah umum (kulli) dalam aspek keduniaan ini dan menunjukkan kepada manusia kepada jalan amali untuk memperaktik dan berjalan di dalam sempadannya. : 9"$</J. tetapi pada diri hakim. ` *W 5H 5< && = A = o a H(=*. 4 `#y /0 ‘JY& "' < =. Islam datang dengan membawa ajaran yang lebih sempurna dan tinggi dari menerangkan juziyyah kehidupan. Sudah menjadi buah mulut orang bahawa keadilan bukannya pada nas undang-undang.*# 6(0 1y(! *).&' "#'2J. maka ia bukanlah umat Islam yang sebenar.-. 5< & & = c $ ' 5 'S . Untuk menjamin kebenaran dalam praktik ini. / Q(0 U& )*# ' a#\J. (Al-Baqarah: 85) Dalam menerangkan tentang kesyumulan Islam untuk kesemua manusia dan pada semua masa. memimpinnya ke jalan yang sempurna dan mulia serta menegahnya dari kezaliman.*#' G . alat berfikir dan menggambarkan sesuatu. Apabila jiwa sudah betul dan bersih. lebih-lebih lagi dalam perkara yang bersifat keduniaan semata-mata. Al-Imam as-syahid berkata: "Ikhwan Muslimin meyakini bahawa Islam adalah agama umum yang menyusun setiap aspek kehidupan sesuai untuk semua bangsa dan umat. Mereka samalah dengan umat yang disebut di dalam firman Allah swt: 5o. Ini adalah kerana hati merupakan sumber sistem. Lalu beliau melaksanakannya secara zalim dan tidak adil.# ‘JY& "$ ( WH0 53 # !&. Islam memberi perhatian penuh terhadap mengubat hati manusia. 5( & 4(S ( 5< ( -4& 0 "$ & g.' 5< ?< "$<H. & D Maksudnya: "Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang berbuat demikian kehinaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab siksa yang amat pedih. kecuaian dan permusuhan. & 5&3 "' 8H.*# 2 *&. ubat yang mujarrab yang membersihkannya dari belenggu hawa nafsu.N*.

Buah dari kefahaman yang syumul terhadap Islam: Al-Imam as-syahid berkata: "Hasil daripada kefahaman am yang syumul terhadap Islam di sisi Ikhwan Muslimin ini. zakat dan 36 . mengkaji semula hubungan diplomatik di antara umat Islam dengan umat-umat yang lain dari luar serta mendidik rakyat dan bangsa dengan kemuliaan. cinta kerana Allah dan terikat dengan kebaikan. 3 Hakikat Sufi: Kerana mereka mengetahui bahawa asas kebaikan ialah kebersihan jiwa. Jiwa-jiwa generasi pertama yang diwarnai oleh Islam menjadi contoh insan yang kamil. fikrah mereka merangkumi setiap aspek pengislahan umat dan kesemua unsur-unsur fikrah pengislahan terdapat di dalamnya. 2 Tarikat Sunnah: Kerana mereka menetapkan ke atas diri mereka untuk beramal dengan sunnah Rasulullah saw dalam setiap perkara. Kerana itu. Nabi saw bersabda: Maksudnya: "Sesungguhnya badan kamu mempunyai hak ke atas kamu" (Fathul Bari: 4/256 no: 1975) bahawa semua taklif-taklif Islam tidak dapat ditunaikan secara sempurna dan baik melainkan dengan tubuh badan yang kuat. berterusan dalam beramal. Lalu beliau melaksanakannya secara adil. 5 Kumpulan Riadhah: Kerana mereka mengambil berat terhadap tubuh badan mereka. puasa. 4 Institusi politik: Kerana mereka menuntut pengislahan kerajaan dari dalam. khasnya dalam masalah aqidah dan ibadat sekadar yang terdaya. Dari sini. kesucian hati. Menunaikan solat.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ tidak menurut hawa nafsu dan tidak mencari keuntungan. Tidak mengapa jika saudara mengatakan bahawa Ikhwan Muslimin adalah: 1 Dakwah Salafiah: Kerana mereka menyeru untuk kembali kepada Islam dengan maknanya yang murni dari Kitab Allah dan Sunnah RasulNya. Setiap pengislah yang ikhlas dan bersungguh-sungguh mendapati cita-citanya ada di situ. mengetahui bahawa mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. dan di situ juga tempat bertemunya setiap harapan pencinta islah iaitu mereka yang mengetahui dan memahami tujuannya. tidak terpengaruh dengan makhluk. tabiat Islam sesuai dengan setiap zaman dan umat dan mempunyai ruang yang luas untuk mencapai kejayaan dan keperluan manusia. jiwa manusia sangat diambil berat di dalam Kitab Allah. Kerana itu juga Islam tidak menolak sama sekali untuk mengambil faedah dari setiap peraturan yang baik yang tidak bercanggah dengan kaedahnya yang menyeluruh dan dasarnya yang umum". penuh kebaikan dan rahmat.

Dinisbahkan kepada At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dan Al-Ausat) 8 Fikrah kemasyarakatan: Kerana mereka memberi perhatian dalam merawat masyarakat Islam serta cuba mencari jalan-jalan yang boleh mengubat dan menyembuhkan penyakit umat.Bab bekerja dan berniaga .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ haji umpamanya. kegiatan-kegiatan Ikhwan dipandang oleh manusia sebagai bertentangan di antara satu sama lain.dinisbahkan kepada At-Tabrani di dalam kitab Al-Ausat) Dalam hadis yang lain baginda bersabda: Maksudnya: "Sesungguhnya Allah kasih kepada orang mukmin yang bekerja". 6 Perikatan ilmiah dan pengetahuan: Kerana Islam mewajibkan setiap muslim dan muslimat agar menuntut ilmu. Beginilah kita melihat tentang kesyumulan makna Islam. tekun. (Ahmad: 4/197) Baginda bersabda lagi: Maksudnya: "Sesiapa yang berada di waktu petang dalam keadaan dia penat kerana bekerja. usaha dan perjuangan mencari rezeki. (Majma' Az-Zawaaid: 4/65 . Mereka juga memberi perhatian dalam membentuk pasukan-pasukan riadhah yang menyaingi (mungkin mengatasi) kelab-kelab sukan yang hanya mementingkan riadhah tubuh badan semata-mata.Bab pekerjaan dan perniagaan. Padahal ianya tidak begitu.. Tidak lama 37 . Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah saw: Maksudnya: "Sebaik-baik harta yang baik ialah bagi orang yang soleh". Fikrah kita meliputi kesyumulan aspek-aspek islah dan menumpukan kegiatan-kegiatan Ikhwan dalam setiap aspek ini. akal dan roh. Kadang-kadang orang dapat melihat seorang akh muslim berada di mihrab dalam keadaan penuh khusyu'.. kolej-kolej untuk mendidik tubuh badan. Dari sini mungkin dari segi zahirnya.. dia mendapat keampunan". menangis dan merendah diri. Kalau orang lain hanya menumpukan kepada satu sudut sahaja. Ikhwan pula menumpukan kepada kesemua sudut ini dan mengetahui bahawa itu semua adalah tuntutan Islam. 7 Syarikat Ekonomi: Kerana Islam mengambil berat terhadap pentadbiran harta benda dan cara mendapatkannya.Kitab Jual Beli . (Majma' Az-Zawaaid: 4/66 .Kitab Jual Beli . dan kerana kelab-kelab Ikhwan pada realitinya ialah sekolah-sekolah untuk pembelajaran dan pengetahuan. memerlukan tubuh badan yang mampu memikul bebanan pekerjaan.

Bersama kesyumulan ini Ikhwan menjauhkan diri dari setiap perkara yang boleh dikritik dalam sudut-sudut tadi sebagaimana mereka menjauhi dari taksub kepada gelaran. Ini adalah kerana Islam telah menghimpunkan mereka di bawah satu gelaran iaitu saudara-saudara muslim (Ikhwan Muslimin). nescaya perkara-perkara tadi boleh bercantum dan bergabung. Kalaulah mereka mengetahui bahawa itu semua dihimpunkan oleh Islam. membaling bola. 38 . diperintah dan digalakkan oleh Islam. Selepas itu saudara melihat beliau adalah seorang ahli sukan yang tangkas. tidak boleh bergabung di antara satu sama lain.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ kemudian saudara melihat beliau adalah seorang penceramah yang menyampaikan pengajaran dan peringatan yang mengetuk gegendang telinga. Selang beberapa ketika beliau berada di kedai atau di tempat kerjanya melaksanakan pekerjaan dengan penuh amanah dan ikhlas. Gambaran-gambaran ini secara zahirnya dilihat orang sebagai bertentangan. berlatih berlari atau berenang.

Keterangan Hubungan Usul Ini Dengan Yang Sebelumnya Usul ini mempunyai hubungkait dengan sebelumnya.# A P < Maksudnya: "Dan Kami turunkan kepada kamu Kitab yang menerangkan setiap sesuatu". & Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman. Kefahaman kepada sunnah yang suci adalah dengan merujuk kepada rijal-rijal hadis yang thiqah.#' ( )* & "$ ( W.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KEDUA -Y[ "w -*# 53 4' ˜ { |# =@ J. a H(=*. (An-Nisaa': 59) x *. Usul ini pula menegaskan tentang sumber hukum-hakam bagi setiap bidang kehidupan yang ditetapkan oleh Islam. "N0 5< ( & i. Dalil-dalil Hukum Al-Imam As-Syahid menjelaskan bahawa sumber hukum bagi setiap Muslim ialah Al-Quran dan Sunnah. di antaranya firman Allah swt: Z'V 0 `6 6(0 5H C .*# 6(*'<' I$ *# #$J [ ' )*# #$J [ #$ w 4(\*)# 3V 4 S P . *( + T ' E/@ ' +>2 ' `6 rQ=*( > Y(.y ' ` *W #>2 3 x& X. 5H G ".& = ( ( 4 : 9 A4&'i.& I$ *#' ( )*# *&. ™' b =.*# & $ *. Usul pertama menegaskan tentang kesyumulan Islam dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara. ( < . . taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul". Al-Quran difahami dengan mengikut kaedah bahasa Arab dengan tidak mengikut sikap memberatkan dan terlalu memudahkan.& ' 5&3?< ( 5&3 #>2 3 E < QG 6(0 ƒJY $4' & j & r< < : 97(/(?/. un E J*# EU *# 2 #$-* e -„*# Al-Quran yang mulia dan sunnah yang suci adalah rujukan kepada setiap muslim dalam mengetahui hukum-hukum Islam. ?@ ' ! x(*] & !f. — 5 ? QG d R 3K–# E ?*#' • =*# "w -*#' ƒ42}# I š# R 3K–# E ?*# 530 — d 4' b?J. Dalil-dalil dalam perkara ini amat banyak. (An-Nahl: 89) 39 .

# 24(2 )*# ". Lalu Rasulullah saw menepuk dadanya seraya berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah saw dengan perkara yang diredhai oleh Rasulullah saw". ada satu golongan kecil yang tidak menerimanya.#' -*. A = & : 9a -(J*. Manakala dalil-dalil yang lain seperti 'uruf. istihsan dan sebagainya? * Ini menunjukkan kepada kebijaksanaan Al-Imam As-Syahid. Adapun ijmak dan qias. qias.*# TY4' $.*#' H *.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ #> 53* " e c(* k*# "$</J4 4(\*)# 7&( W/. 40 .& ) ( D < ) : 9#>uY&G Maksudnya: "Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih benar".Mengapa hanya disebut Al-Quran dan sunnah sahaja sedangkan banyak lagi dalildalil hukum yang lain seperti ijmak.# #\ ".B 6( 6(H)*( 1(234 "w -*.*# E*'S "$< 4 * 6G Q Y&?*# G \ < G = j . (Abu Daud: 3/302 no: 3592) Kata-kata sahabat dan ulamak dalam mengakui hakikat ini juga amatlah banyak. Di antara hadis-hadis pula ialah sabda Rasulullah saw kepada Muaz ketika baginda mengutuskannya ke negeri Yaman: Maksudnya: "Bagaimanakah kamu menghukum jika diminta kepada kamu untuk menjatuhkan hukuman? Muaz menjawab: "Saya akan menghukum dengan kitab Allah".# 1(\(*' I$ *(' ( )(0 + -*.# Q ( ( *($ & ( < & < & )*# ` 0 _ #$3H 0 5< 3 ' Z'< g0 I$ *# 5< .#' & ) Maksudnya: "Apa-apa perkara yang diberikan oleh Rasul maka terimalah ia dan apa-apa yang dilarangnya maka jauhilah ia". Baginda bertanya lagi: "Bagaimana jika kamu tidak mendapatinya di dalam sunnah Rasulullah saw dan Kitab Allah?" Muaz menjawab "Saya akan berijtihad dengan fikiran saya dan saya tidak akan lari dari kebenaran".w ' 5< ( ` &ni.& )*# #$< . (Al-Hasyr: 7) Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara ini. Baginda bertanya: "Bagaimana jika kamu tidak mendapatinya di dalam kitab Allah?" Muaz menjawab: "Saya akan berhukum dengan sunnah Rasulullah saw". Persoalan: . Perkara ini terserlah dalam perkara-perkara berikut: i) Beliau mahu menyatukan hati-hati umat dan jalan untuk penyatuan ini ialah dengan dalil-dalil yang disepakati iaitu Al-Quran dan Sunnah. (An-Israa': 9) & #' 7G ?/.

Lebih-lebih lagi Allah swt berfirman : Maksudnya: "Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab" Yusuf: 2 FirmanNya lagi: Maksudnya: "Dengan lidah Arab yang jelas" Sesiapa yang ingin memahaminya hendaklah melalui lidah Arab. Ini adalah kerana "Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab maka untuk memahaminya juga mestilah melalui jalan ini. Apabila kita memerhatikan bahawa dalil-dalil syarak terbatas kepada Al-Quran dan Sunnah kerana dalil dalil yang thabit. Tidak ada jalan lain untuk memahaminya selain dari melalui jalan ini. membaca firman Allah swt: Maksudnya: "Dan buah-buahan serta rumput-rumputan". lihat juga halaman 82). masoleh mursalah dan sebagainya menjadi tempat khilaf di kalangan para ulamak. tidak thabit dengan akal tetapi dengan Al-Quran dan Sunnah kerana kedua-duanya terdiri dari dalil-dalil yang sahih dan boleh dipegangi. Di antara petunjuk para sahabat ialah menjauhi dari memberat-beratkan dalam memahami Al-Quran dan menegah dari menggunakan cara ini. Beliau mengingkari memberat-berat dan membabi buta di dalam memahaminya. Al-Imam As-Syatibi menyatakan: "Dalil-dalil ada dua jenis : naqliah ›Diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi menyebut kedua-duanya sahaja bermakna berpada dengan yang asal bukannnya mengengkari dalil-dalil yang lain di sisi orang yang menerimanya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ istihsan. Anas meriwayatkan juga seorang lelaki bertanya 'Umar bin Al-Khattab tentang firman Allah swt: 41 .dan 'aqliah : Yang didapati melalui pemikiran. Kitab dan Sunnah menjadi rujukan dan sandaran kepada hukum-hakam." (Al-Muwafaqat: 2/42) Rujukan Dalam Memahami Al-Quran: Al-Imam As-Syahid menegaskan bahawa rujukan dalam memahami Al-Quran ialah bahasa Arab yang mempunyai makna yang jelas dan dalalah yang dekat. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa 'Umar Al-Khattab r. (Al-Wajiz Fi Usul Fiqh: 148) ii) Dalil-dalil yang lain telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah." (Al-Muwafaqat: 2/64. Beliau berkata: "Al-Quran hendaklah difahami dengan kaedah-kaedah bahasa Arab dengan tidak memberat-beratkan dan tidak membabi buta". Beliau berkata: "Apakah dia rumput-rumputan itu? kemudian beliau menjawab sendiri "Kita tidak ditaklifkan untuk ini" atau beliau berkata: "Kita tidak diperintahkan untuk ini".a.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Dan buah-buahan serta rumput-rumputan" seraya berkata apakah dia rumput-rumputan? 'Umar menjawab "Kita dilarang dari mendalami dan memberatberatkan". Rasulullah saw bersabda: -Maksudnya: "Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Sudah berapa ramai orang menjadi sesat dan jamaah menjadi berpecah-belah kerana memberat-berat dan membabi buta ini. Di dalam hadis ada menyebut: Maksudnya: "Syafaatku tidak sampai kepada orang yang bersifat membabi buta". mengambil sesuatu jalan tanpa mengetahui kebenaran. Beliau menjelaskan bahawa Sunnah difahami melalui perawi-perawi hadis yang thiqah. Hukum atau maksud yang ditunjukkan olehnya serta makna-maknanya.Beliau telah menutup pintu kepada golongan yang menyeleweng dan sesat yang mempermain-mainkan akal manusia.(AlMuwatta': 2/899. Dalam hadis ada menyebut: 42 .Dengan melarang dari memberat-beratkan ( ) dan ( )membabi buta ( ) dalam memahami boleh memelihara penyatuan umat. Begitu juga ada riwayat yang masyhur menyatakan bahawa beliau telah memberi pengajaran kepada seorang tukang celup apabila beliau banyak bertanya tentang ( )dan ( ) dan seumpamanya.Kitab Qadar. dan tidak berpada dengan sesuatu yang jelas dan nyata. Rujukan dalam memahami Sunnah: Al-Imam as-Syahid bukan sekadar menunjukkan kepada sumber yang sahih kepada hukum-hukum.Dalam membataskan sumber ini dan berjalan mengikutnya adalah terselamat dari kesesatan. mencipta hadis-hadis palsu dan pentafsiran-pentafsiran yang penuh dengan memberatberat dan membabi buta.Dalam membataskan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan kepada hukum-hakam sebagai ketegasan bahawa dakwah kita adalah salafi dan manhajnya adalah manhaj salafussaleh. Merekalah manusia yang paling berkemampuan dalam menentukan kesahihan sesuatu hadis atau tidak. supaya setiap orang tidak mengambil atau meninggalkannya menurut hawa nafsunya tanpa mempunyai dalil. tanpa mengkaji dan melihat dan tidak rujuk dari kesesatan. bahkan beliau menunjukkan juga kepada jalan yang ideal untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. ( ) bererti berjalan tanpa ilmu dan petunjuk. perkara yang susah dan sukar dan tidak terdaya. Kerana itulah( ) dinamakan kezaliman.) . . (iaitu orang yang zalim). . ( ) pula bermaksud melibatkan diri dalam perkara yang tidak ada kena-mengena. Peringatan: Di sini terdapat beberapa peringatan yang menjelaskan tentang ketelitian Al-Imam assyahid. Mereka menipu orang-orang jahil dengan mendatangkan kefahaman yang ganjil dan jauh dari roh dan maksud Al-Quran. di antaranya ialah: . dalalahnya. kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengannya iaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya".Bab tegahan dari berkata tentang Qadar.

beliau bertanya tentang makna dalam firman Allah swt: Maksudnya: "Atau Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur (sampai binasa)".a mengerakkan jarinya untuk mencabut cincinnya dan memberikannya kepada seorang fakir ketika beliau rukuk. Al-Maidah: 55 Mereka menafsirkannya sebagai Ali r.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Aku dan umatku berlepas diri dari bersikap memberat-berat" Saidina 'Umar meyatakan: "Kami ditegah dari bersikap memberat-berat". Al-Qamar: 41 Di manakah Ali r. Ingatlah wahai saudaraku.An-Nahl: 47 Lantas seorang lelaki dari Bani Huzail menjawab bahawa ( ) dalam bahasa mereka ialah beransur-ansur ( ) beliau terus membawa satu syair yang menerangkan tentang makna tersebut: 43 . At-Taubah: 2 Maka adakah selepas ini boleh memberat-berat atau membabi buta? Di antara perkara yang menguatkan lagi bahawa bahasa Arab merupakan asas untuk memahami Al-Quran ialah riwayat Imam Syatibi bahawa sedang Saidina 'Umar r. Ayat ini memberi amaran keburukan kepada mereka dengan dalil ayat yang datang selepasnya: Maksudnya: "Dan ketahuilah bahawa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir". Al-Qamar: 42 bermaksud: Mendustakan Ali ra kerana Ali di sisi mereka adalah kesemua ayat-ayat tersebut. Maksudnya ialah membahaskan tentang perkara-perkara sulit yang tidak wajib dibahaskan dan kita hendaklah mengambil syariat yang zahir dan menerima perkara yang dibawanya. Mereka mengatakan tentang firman Allah swt: Maksudnya: "Mereka mendustakan kesemua ayat-ayat Kami".a ketika Musa diutuskan kepada kaum Qibti di Mesir?! Di antara contoh memberat-berat ialah pegangan mereka terhadap makna firman Allah swt: Maksudnya: "Mereka menunaikan zakat dalam keadaan patuh". ayat yang sebelumnya: Maksudnya: "Telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman".a berada di atas mimbar. Di antara contoh membabi buta ialah tafsiran yang dibuat oleh setengah mufassirin (bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah). At-Taubah: 2 Mereka menafsirkan bahawa ayat ini mentaklifkan agar keluar dalam tempoh tersebut pada setiap tahun! Sedangkan ayat tersebut menerangkan tentang permusuhan Allah dan RasuNya dengan orang-orang musyrikin yang mencabuli perjanjian. Begitu juga tafsiran setengah orang tentang firman Allah swt: Maksudnya: "Maka berjalanlah kamu di muka bumi selama empat bulan".

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Bermaksud: "Lelaki itu berangsur-angsur mundur dalam keadaan menggeletar sebagaimana pepohon laut yang berangsur-angsur tumbang dilanda kapal". 'Amru bin Murrah berkata tentang firman Allah swt: Maksudnya: "Mereka itulah orang yang benar-benar beriman". Begitu juga: "Si fulan benar-benar penyair". sedangkan ramai lagi tuan-tuan yang lain. (Tafsir Ibnu Kathiir: 2/286) 44 . Sesungguhnya ia mempunyai tafsir bagi Kitab kamu". sedangkan ramai lagi para peniaga yang lain. "Si fulan benar-benar peniaga". 'Amru berkata: Al-Quran hanya diturunkan dengan lisan Arab seperti kata-kata kamu: "Si fulan benar-benar seorang tuan". berpeganglah kamu dengan dewan syair jahiliyyah kamu. sedangkan ramai lagi para penyair yang lain. 'Umar berkata: "Wahai manusia.

" Al Anfal: 29 Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman. 45 . lintasan hati. Perkara-perkara tersebut hanya dapat diterima dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum dan nas syariat. sunnah Rasulullah saw dan sirah salafussoleh. * Allah swt akan memberikan rasa kemanisan iman dan kebahagiaan serta kelazatan yang tinggi. Dalam usul yang lalu. Demi Allah. Ini telah ditunjukkan oleh al-Qur'an. Ini telah dikuatkan oleh dalil-dalil. Antara kesan-kesannya ialah. 2) Ia mengasihi seeorang kerana Allah.Fathul Bari 1/77 no. Hubungan usul ini dengan yang terdahulu. kasyaf dan mimpi tidak menjadi dalil kepada hukum-hukum syariat. ”Kesan Iman.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL YANG KETIGA Iman yang benar.16 ) Pendapat ulamak dalam perkara ini. bertaqwalah kepada Allah dan berimanlah kepada RasulNya. antaranya sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Tiga sifat yang sekiranya ada pada seseorang itu nescaya ia dapat merasai kemanisan iman: 1) Ia mengasihi Allah dan RasulNya lebih dari yang lain. ibadah yang sahih yang terhindar dari perkara-perkara bid'ah dan mujahadah yang berterusan yang tidak ada unsur-unsur melampau memberikan kesan-kesan yang baik terhadap individu yang bersifat demikian. hindarilah persaksian mereka yang membawa kamu ke neraka. Ibadah Dan Mujahadah. ibadat yang sahih dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang dicurahkan Allah ke dalam hati sesiapa yang dikehendaki-Nya. nescaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bahagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan" Al-Hadid :28 Imam Ibnul Qayyim menyebut: "Abu Darda' berkata: "Waspadalah dari firasat ulamak. begitu banyak sekali. jika kamu bertaqwa kepada Allah. 3) Ia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dicampakkan dirinya ke dalam api neraka :Bukhari Muslim . Al-Imam Asy-Syahid menyatakan bahawa iman yang suci. Dalil bagi kenyataan pertama: Firman Allah: Maksudnya: "Wahai orang-orang beriman. beliau menyambung perbincangan tentang perkara yang dianggap oleh sesetengah orang sebagai sumber rujukan. Dalam usul ini pula. Al-Imam Asy-Syahid telah menerangkan tentang perkara yang perlu diambil oleh setiap muslim sebagai sumber rujukan di dalam hukum Islam. Manakala ilham. nescaya Dia akan memberikan kepadamu furqan (pertunjuk yang akan dapat membezakan antara yang haq dan yang batil). Beliau menerangkan sejauhmana dakwaan tersebut boleh thabit atau gugur. * Allah akan mengurniakan kepada individu tersebut satu cahaya yang dapat mengungkapkan sesuatu perkara yang tidak dapat diungkapkan oleh orang lain dan dapat membezakan di antara perkara-perkara syubhat dan unsur-unsur luar yang tidak ada kaitan dengan agama.

"Wahai sariyyah (sepasukan tentera) ke bukit. ianya bukanlah tergolong dari dalil-dalil hukum yang tersendiri kerana di sana berlaku kesangsian dan sangkaan-sangkaan banyak bercampur dengannya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ sesungguhnya ianya adalah kebenaran yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati mereka". Aku (Ibnu Qayyim) berkata: "Asal kata-kata ini adalah hadis marfu' Hadis yang disandarkan kepada nabi saw secara langsung samada berupa kata-kata. Sekiranya dikatakan: Apa faedah kewujudannya? Dijawab: Diterima. tetapi ia merupakan firasat yang benar". Ini hanya pada sudut dasarnya.) Semuanya ini menjelaskan kepada kita tentang kemanisan dan cahaya dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan sebenar-benarnya. ”Hukum ilham. Hakikat ini telah dinyatakan oleh Al-Imam asysyahid yang mana ianya bertepatan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya serta ditegaskan oleh ulamak. kasyaf dan mimpi merupakan perkara-perkara yang thabit yang tidak boleh ditolak secara keseluruhannya. lintasan hati. Lelaki itu bertanya: "Apakah wahyu masih datang selepas kewafatan Rasulullah?" Saidina 'Uthman menjawab: "Tidak. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Mimpi semata-mata yang tidak ada dalil terhadap kesahihannya tidak menthabitkan sesuatu perkara dengan dengan sepakat ulamak. Al-Imam Asy-Syahid menerangkan bahwasanya ilham. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut hanya boleh diterima apabila disandarkan dengan sanad-sanad yang sahih. bahawasanya seorang lelaki datang kepadanya lalu Saidina 'Uthman berkata: "Salah seorang daripada kamu datang kepadaku sedangkan tanda-tanda perzinaan berada di matanya" (zina mata). kerana sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah.205 Di antara peristiwa-peristiwa thabit dan masyhur: 1 Dari Umar r. Dalam hadis sahih telah tsabit dari Nabi bahwasanya baginda bersabda: 46 . mimpi dan kasyaf. Al-Fatawa : 11/204. Oleh itu. Sesungguhnya akan lahir dari mereka perkara-perkara yang benar iaitu perkara-perkara yang didedahkan oleh Allah swt kepada mereka. ianya tidak boleh dipegang. Telah thabit bahawasanya bagi wali-wali Allah itu diberikan ilham dan kasyaf-kasyaf. (Sirah dan Manaqib Umar: 172. Mereka dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kemudian beliau membaca: Maksudnya: "Sesungguhnya pada yang demikian itu. (At-Turuq al-Hukmiyyah: 41) 2 Kisah Umar yang berkhutbah di atas mimbar dan memutuskan khutbahnya lalu berkata.a. 173. sekiranya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah dan menguatkan kesahihan yang merupakan cahaya di atas cahaya. perbuatan atau akuan riwayat Termizi: "Takutilah firasat mu'min. benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang memerhatikan tanda-tanda" Al-Hijr: 75 . Meskipun demikian. I`laam Muuqi'iin 1/64 Saidina Umar pernah berkata: "Hampirilah orang-orang yang taat dan dengarilah katakata mereka. ke bukit.

3) Anjuran agar ditutup pintu-pintu masuk bagi dajal-dajal yang menipu orang-orang jahil dan mempermainkan pemikiran manusia.Abul-Qasim Al-Junaid berkata:"Ilmu kita ini terikat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau tidak keterlaluan sehingga menganggap perkara-perkara ini sebagai sumber dalil hukum dan tidak pula menolaknya secara keseluruhan tetapi menganggapnya sebagai menguatkan selagimana ia tidak bercanggah dengan agama dan nasnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah berkata: "Kebanyakan dari sangkaan seseorang bahawa beliau telah mendapat kasyaf merupakan sangkaan semata-mata. Ahli kasyaf dan kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah. mimpi yang datangnya dari Allah. Al-Qur'an dan As-Sunnah" . maka mesti dibezakan antara satu sama lain" (Al-Fatawa : 27/458) ”Perlunya penilaian dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Meskipun ulamak mengesahkan adanya kasyaf dan mimpi. Ini merupakan pendapat orang-orang yang sesat. mimpi yang berpunca dari tuannya sendiri dan mimpi dari syaitan . 4/82. mimpi dan sebagainya merupakan perkara-perkara zanni (sangkaan) yang belum lagi terjamin ketepatannya. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran.Syeikh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata:"Berlaku padaku satu masaalah yang dialami oleh orang ramai.) Hakikat ini telah didokong oleh ketua-ketua sufi yang berpegang teguh dengannya. Kasyaf. mereka telah menetapkan kemestian merujuk segala perkara yang berkaitan dengannya kepada Al-Qur'an dan Assunnah kerana kedua-duanya terpelihara." (Al Fatawa: 11/65. Sesiapa yang tidak membaca Al-Qur'an dan tidak menulis hadis tidak layak bercakap tentang ilmu kita tidak layak diikuti" . 47 . . Serta mengimbangi pandangan. lintasan hati. Sekiranya seseorang itu membawa sesuatu perkara dari Allah dan perkara itu tidak perlu dipadukan dengan Al-Qur'an dan AsSunnah bermakna seseorang itu tidak perlu pada Rasul dalam sesetengah urusan agamanya. aku tidak menerima melainkan dengan dua saksi. Oleh itu wajib bagi mereka berpegang dengan KitabulLah dan Sunnah RasulNya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Mimpi ada tiga jenis. 4) Menyelamatkan orang-orang yang tertipu daripada perangkap ahli prasangka dan khurafat. kasyaf dan mimpi. 2) Kesederhanaan Imam Asy-Syahid di mana beliau tidak bersikap cuai dan keterlaluan. Beliau tidak menolak adanya ilham.) Perhatian: Dari usul ini dapat kita perhatikan beberapa perkara: 1) Menjaga sumber-sumber hukum syara' supaya kekal dalam keadaan bersih.Muslim : 4/1773 no: 2663 Sekiranya sesuatu mimpi dari dari kalangan tiga jenis tadi.Abu 'Amru bin Nujaid pernah berkata "Setiap pendapat yang tidak disandarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pendapat yang batil (Al Fatawa: 11/210 dan lihat Al Muwafaqaat: 1/82. 66. pendapat dan buah fikiran mereka bersandarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

48 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ 5) Mengawal diri dalam membuat sesuatu ungkapan dengan mendedahkan hakikat sebenar sesuatu perkara tanpa mencacatkan orang lain.

w. azimat dan seumpamanya. sawan dan sebagainya. Mereka menyerang hati dan pemikiran dan harta orang miskin hinggalah kebanyakan dari mereka telah dapat dipengaruhi. nescaya Allah tidak akan memberi keamanan baginya". kecuali jampi-jampi daripada ayat al-Quran atau jampi-jampi yang diterima daripada Rasulullah s.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KEEMPAT Jampi. Ada pendapat mengatakan: orang yang memberitahu apa yang tersembunyi dalam hati orang lain. dapat menghindarkan sihir mata dan membawa kebaikan. Sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Sesiapa yang menggantungkan tamimah (dengan tujuan untuk mendapat kesempurnaan). Ini tidak termasuk jampi-jampi yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang ma'thur.a. Al-Imam telah menerangkan kebenaran supaya mereka kembali kepada aqidah yang bersih yang terhindar dari dongengan dan kesyirikan. maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Beliau menerangkan tentang haramnya tangkal. sesunggguhnya ia telah melakukan syirik" Ahmad : 4/156 49 . (Ahmad: 4 /154) Maksudnya: "Sesiapa yang menggantungkan azimat. dan sesiapa yang menggantung wad'ah (dengan tujuan untuk mendapat keamanan). tempat orang sesat. : Maksudnya mengetahui sesuatu perkara dengan tanda-tanda awal untuk mencari barang kecurian. : Jamak iaitu jampi-jampi yang dibaca ke atas orang sakit seperti orang yang demam. KETERANGAN Dalam usul ini Al-Imam Asy-Syahid menumpukan usaha untuk membersihkan 'aqidah dari kekeruhan. tempat disembunyikan sesuatu dan sebagainya. Dalam zaman ini. Dalil pengharaman perkara-perkara ini. Sebelum kita menyatakan tentang dalil perlu diterangkan maksud beberapa perkataan. mentera. kita dapati banyak penyeleweng-penyeleweng akibat daripada meluasnya kejahilan. Semua perkara ini berdalilkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. : Jamak iaitu permata-permata yang digunakan oleh orang-orang Arab dengan menggantungkan pada badan anak-anak mereka dan menganggap ianya dapat menolak penyakit. mengaku mengetahui perkara ghaib dan seumpamanya adalah kemungkaran yang wajib diperangi. membebaskan pemikiran dan hati dari sebarang waham (Sangkaan yang lebih kuat ke arah tidak benar) zan (Sangkaan yang lebih kuat ke arah kebenaran) dan khurafat. : Sesuatu yang diambil dari laut seperti kulit kerang untuk menghindarkan sihir mata. : Orang yang memberitahu tentang perkara-perkara ghaib pada masa akan datang.

Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Firman Allah: Maksudnya: "Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu.Firman Allah: Maksudnya: "Katakanlah. terdapat khilaf di kalangan ulamak sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Adapun azimat yang berbentuk ayat AlQur'an dan do'a yang ma'thur. tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan" (Al-A'raaf : 188) Sabda Nabi saw: Maksudnya: "Sesiapa yang menemui 'Urraf (orang yang mendakwa mengetahui perkara ghaib) dan bertanya kepadanya serta membenarkan perkhabarannya. ”Sebab-sebab diharamkan benda-benda ini. insyaallah. bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak berkuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan pun dan juga tidak berkuasa mematikan. azimat dan "tiwalah" adalah syirik" (Ibnu Majah : 2/1166 no: 3530. maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Sesungguhnya tangkal. Barangsiapa yang beri'tiqad bahawa sesuatu benda yang lain dari Allah memberi kemudharatan dan kebaikan." (Yunus: 17) Firman Allah mengingkari orang-orang kafir: Maksudnya: "Kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripadaNya (untuk disembah) yang tuhan-tuhan itu tidak menciptakan apa-apa pun. menghidupkan dan tidak pula membangkitkan (Al Furqan : 3) . Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu. * Yang memberi mudharat dan manfaat hanya Allah semata-mata. sesungguhnya aqidahnya telah terpesong. tiada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah" An-Naml : 65 Maksudnya: "Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib. tidak diterima sembahyangnya selama empat puluh hari" Muslim: 4/1751 no: 2230 Maksudnya: "Sesiapa yang mendatangi kahin (tukang tenung) lalu membenarkan apa yang dikatakan olehnya.) Tiwalah: Sesuatu yang dibuat dengan sangkaan bahawa ianya boleh membawa seseorang perempuan kasih pada suaminya dan seorang suami kasih pada isterinya (ubat pengasih) Jampi dan azimat yang diharamkan ialah yang berbentuk lafaz dan ungkapan yang mempersekutukan Allah. maka tidak ada yang dapat menolak kurniaannya. maka sesungguhnya dia mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad saw ( At-Tarmizi: 1/242 no: 13 9 ”Hukum tangkal dan azimat yang berbentuk ayat Al-Qur'an dan sesuatu yang warid dari Rasulullah saw Tentang (tangkal): Al Khitabi menyebutkan: 50 .

3)Beri'tiqad bahawasanya. Dan sesiapa yang cenderung kepada harus ianya adalah harus baginya tanpa memaksa orang lain mengikut pendapatnya. Apabila ianya berbentuk ayat Al-Qur'an dan nama-nama Allah. Sesiapa (salafussoleh) yang cenderung kepada haram adalah haram baginya. adalah harus atau disuruh menggunakannya. tangkal tidak boleh memberi kesan dengan sendiri tetapi semuanya adalah dengan takdir Allah." Fathul Majid: 126 Imam Sayuti berkata: "Ulamak telah bersepakat mengatakan harus menggunakan tangkal ketika menepati 3 syarat: 1)Ianya berbentuk ayat Al-Qur'an. 2)Dengan bahasa arab dan difahami maknanya. Adapun tentang (azimat): Setengah ulamak salaf membenarkannya dan setengah yang lain tidak mengharuskannya" Fathul Majid: 127 Perselisihan tentang perkara ini telah begitu lama dan masyhur di kalangan salafussoleh. Ini adalah dalam bentuk nasihatmenasihati dan musyawarah. 51 . nama Allah atau sifatNya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ "Nabi telah membaca jampi dan dibaca jampi ke atasnya sendiri dan mengizinkan penggunaannya.

Pendapat tersebut boleh jadi berubah menurut keadaan. Ruang lingkup beramal dengan pandangan imam. seorang yang ikhlas dan bukannya seorang yang mengikut hawa nafsu. Imam Asy-Syahid menerangkan beberapa asas tentang siasah syar'iyyah. memutuskan urusan-urusan serta menjaga jamaah daripada berpecah dan tenaga daripada tidak berpadu. demikian juga pendapatnya dalam masalah yang berhubung dengan maslahat umum.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KELIMA Pendapat imam (ketua) dan timbalannya dalam masalah yang tidak dinaskan atau telah dinaskan tetapi boleh ditafsirkan dengan pengertian lain. hak-hak pula akan menjadi sia-sia di samping membuka pintu-pintu kejahatan dan kerosakan. boleh diterima dan diamalkan sekiranya tidak bertentangan dengan kaedah syariat. Tetapi yang pentingnya di sini. KETERANGAN Dalam usul ini. Sifat-sifat imam Di antara perkara-perkara yang patut disebutkan di sini ialah bahawa imam yang wajar diamalkan pendapatnya haruslah mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Beliau meletakkan batas-batas syara' untuk itu. qadhi-qadhi dan sebagainya. Sesungguhnya kita sangat berhajat untuk mengetahui kaedah-kaedah siasah syar'iyyah dan memahaminya dengan kefahaman yang betul tanpa melampau atau cuai. Taabud (pengabdian) menjadi asas kepada ibadat dengan tidak melihat pada rahsia. Termasuk dalam pengertian imam juga ialah setiap pemimpin yang dipilih oleh muslimin secara syara'. Pengertian imam dan naibnya Yang dimaksudkan dengan imam ialah khalifah yang menjadi hakim umum kepada muslimin. Itu jika sekiranya beliau bukan dari kalangan ahli ijtihad. perkara yang harus atau tidak bagi imam dan naibnya. 52 . persekitaran dan adat. ia akan menatijahkan tidak terlaksananya hukum hudud. Kepentingan beramal dengan pandangan imam dan naibnya terserlah dalam menyelesaikan pertelingkahan. Naibnya pula ialah sesiapa yang dijadikan oleh Imam sebagai penggantinya dalam melakukan tugas seperti ketua-ketua wilayah. ketua-ketua tentera. di antara sifat-sifat tersebut ialah beliau mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang syariat Allah dan hukum-hukumnya yang membolehkan beliau menguasai perkara-perkara. hikmat dan tujuan ibadat tersebut. Hak-hak imam dan naibnya Di antara hak-hak yang penting di dalam usul ini ialah beramal dengan pandangan ijtihad imam dan naibnya dalam ruang lingkup yang tertentu dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan nanti. Apabila batas-batas tersebut tidak dijaga.

. Contoh (1) * Bermuamalah dengan orang tawanan di dalam peperangan yang disyariatkan. Pertama : Perkara yang tidak ada nas Inilah ruang lingkup yang pertama yang membolehkan pandangan imam diamalkan. Hukumhukum itu ialah :a) Membebaskan secara percuma b) Meminta tebusan : tebus diri dengan i) harta ii) pembebasan tawanan Islam iii) mengajar orang Islam 53 . Dengan sebab itu setiap imam memilih yang lebih baik untuk zamannya.. : Maksudnya: "Itulah sepuluh hari yang sempurna". kita akan menerangkan tentang ruang lingkup dan medan yang pandangan ijtihad beliau boleh diamalkan.W.T. Untuk menjadikan takrif lebih jelas mestilah diketahui apa yang dimaksudkan dengan lafaz "nas". Ketika pemerintahan Ali pula beliau mengharuskan jualan itu kemudian melarangnya semula.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Selepas kita mengetahui beberapa sifat iman. Perkara itu berlaku kerana dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah itu tidak mempunyai dalalah yang qat'ie dalam mengharamkan penjualan atau tidak mengharamkannya. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan "Yang dimaksudkan dengan lafaz nas: Kadang-kadang ialah lafaz-lafaz dari kitab dan sunnah sama ada lafaz itu mempunyai dalalah yang qat'ie atau zahir. beliau melarang dari menjual ummul walad. maka hakim boleh memilih salah satu andaian tersebut mengikut maslahat pada pandangannya. (Lihat At-Turuq Al-Hukmiyyah Fis-Siasah As-Syariyyah: 23) Kedua : Perkara yang mempunyai andaian beberapa segi Iaitu perkara-perkara yang mempunyai dalil dan dalil ini mempunyai beberapa andaian di dalam sesuatu masalah. Al-Imam asysyahid telah menggariskan ruang lingkup ini kepada tiga iaitu :a) Perkara yang tidak ada nas b) Perkara yang boleh menerima andaian c) Masoleh Mursalah Kita akan terangkan setiap ruang lingkup di atas satu persatu. ”Contoh-contoh * "Ummul walad" iaitu hamba perempuan yang melahirkan anak tuannya dijual pada zaman Nabi SAW dan zaman Abu Bakar ra. Islam telah meletakkan di hadapan hakim beberapa hukum yang beliau boleh memilihnya mengikut pandangannya lebih bermanafaat dan lebih mengandungi maslahah. Apabila datang zaman 'Umar." Yang dimaksudkan dengan nas yang mempunyai dalalah yang qat'ie yang tidak diandaikan mempunyai makna yang lain ialah seperti firman Allah S. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam asy-syahid dengan katanya: "Perkara yang tidak ada nas" ialah masalah-masalah ijtihadiah yang mempunyai dalil yang tidak qat'ie dan boleh diandaikan dengan makna yang lain.

jiwa. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama. atau dibuang dari negeri (tempat kediaman). : Maksudnya: "Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulNya dan membuat kerosakan di muka bumi. Syarak telah tidak mengambil kira maslahat tersebut. Dalilnya ialah firman Allah S. Beliau boleh memilihnya mengikut pandangannya lebih bermanafaat dan lebih mengandungi maslahah. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh seksaan yang besar. hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan atau kaki mereka dengan bertimbal balik.T. Iaitu : a) Membunuh b) Menyalib c) Memotong tangan dan kaki secara timbal balik d) Membuang negeri Ketiga : Masoleh Mursalah Maslahah ialah mengambil manafaat dan menolak keburukan (kerosakan). Firman Allah S.T. kehormatan dan harta. B) Maslahat yang tidak diambil kira Iaitu maslahah yang tidak diambil kira oleh syarak dengan mensyariatkan hukumhukum yang menunjukkan maslahat itu tidak boleh diambil kira seperti maslahat menjadikan perempuan mempunyai bahagian yang sama rata dengan saudaranya dalam harta pusaka. Pendapat yang mengatakan boleh memilih ialah pendapat sebahagian ulamak. hakim boleh memilih salah satu daripadanya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ c) Membunuh d) Menjadikan hamba Contoh (2) * Hukum hudud kepada orang yang memerangi imam dan penyamun. Lihat Fiqh Sunnah: 2/472-479.W. menetapkan hukuman hudud kepada peminum arak untuk menjaga akal.W. (Al-Maaidah: 33 ) Al-Quran telah menetapkan empat hukuman. qisas (bunuh balas) untuk menjaga jiwa. Ia terbahagi kepada 3 jenis:a) Maslahat yang diambil kira b) Maslahat yang tidak diambil kira c) Maslahat Mursalah A) Maslahat yang diambil kira Iaitu Maslahat yang diambil kira oleh syara' dengan mensyariatkan hukum-hukum yang boleh menyampaikan kepada maslahah seperti menjaga agama. akal. Sebahagian ulamak lain mengatakan bahawa "atau" di dalam ayat itu adalah untuk menerangkan hukuman yang bermacam-macam.: 54 . Islam telah meletakkan di hadapan hakim beberapa hukum di dalam masalah ini yang boleh dipilih oleh beliau. hukuman hudud zina dan qazaf Menuduh berzina atau menafikan nasab anak untuk menjaga kehormatan dan hudud kepada pencuri untuk menjaga harta.

2. bukannya sangkaan. An-Nisaa': 11 Begitu juga seperti maslahat orang yang menambah dan melaburkan hartanya dengan jalan riba berdasarkan firman Allah S. Membunuh balas beberapa orang dengan sebab mereka membunuh seseorang. Pembuat barang wajib membayar gantirugi terhadap barang orang yang rosak ketika berada dalam jagaannya. Ia adalah mursalah kerana tidak disebut sama ada ia diambil kira atau tidak. Maslahat itu hendaklah untuk umum dan bukannya peribadi.T. Perkara itu boleh diketahui dari keterangan dan contoh-contoh yang lalu. Menyatukan muslimin di atas satu mashaf.. ia juga mempunyai dalil syara' dari al-Quran atau sunnah. Maslahat itu hendaklah hakikat. Ia termasuk dalam perkara-perkara yang tidak disebut hukumnya dan tidak ada contoh sepertinya yang dinaskan hukumnya untuk kita kiaskan.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anakanakmu iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.. tetapi berbeza dari yang lalu kerana dalalahnya di sini adalah terang dan mempunyai andaian-andain yang tertentu. di dalamnya ada dalil syarak dari Al-Quran atau sunnah. Perbezaan antara ketiga-tiga ruang lingkup Eloklah kita mengetahui perbezaan di antara ketiga-tiga ruang lingkup yang diamalkan padanya pendapat imam dan naibnya yang disebut oleh Al-imam asy-syahid dalam usul ini. 1 2 3 4 5 Syarat beramal dengan masoleh mursalah: 1. Untuk menerangkan lagi perkara ini. Ia merupakan maslahat kerana mengambil manafat dan menolak mudharat. Di antaranya ialah : Menghimpun Al-Quran di dalam satu mashaf. tetapi yang tidak dinyatakan ialah penetapan dalalah secara qat'i. Menyusun jabatan-jabatan kerajaan. Contoh Contoh-contoh dalam bab ini amat banyak. kami nyatakan: * Ruang lingkup yang tidak ada nas. * Adapun ruang lingkup yang mempunyai andaian dari beberapa segi. Imam boleh memilih salah satu dari andaian tersebut.: Maksudnya " Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" Al-Baqarah: 375 C) Maslahat mursalah Iaitu maslahat yang tidak dinaskan oleh syarak untuk diambil kira atau tidak. 55 . * Ruang lingkup Masoleh Mursalah pula tidak mempunyai dalil sama sekali sama ada menyokong atau menafi bahkan ia tidak disebut. 3..".. Maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum yang thabit dengan nas atau ijmak.W.

beliau melebihkan pemberian kepada orang yang terdahulu. keadaan. Perubahan pendapat mengikut keadaan. Jika bertentangan ianya tidak boleh dipakai dan tidak diambil kira dan diutamakan perkara yang thabit daripada Kitab dan Sunnah Rasulullah saw. Baginda meminta fatwa dari seorang ulamak Yahya bin Yahya. * Perubahan ini berlaku dari imam ke imam seperti: `Umar melarang menjual ummul walad. Bila wajib mengambil pendapat imam? Kita sudah mengetahui bahawa pendapat imam dan naibnya mesti diamal dalam masalah ijtihaadiyyah. Contoh * Salah seorang raja Andalus telah berbuka puasa di siang Ramadhan secara sengaja. Di sini ada perkara penting yang mesti diketahui iaitu: Adakah pendapat imam mesti diamalkan dalam setiap masalah ijtihaadiyyah atau pun di sana ada perkara yang pendapat imam mesti dipakai atau tidak. sepertiperselisihan dalam firman Allah taala: 56 . seperti pendapat asy-Syafe'i yang qadiim: Al-Imam Ibnul Qayyim telah menerangkan masalah ini secara detail dan menyebut beberapa contoh dalam perkara ini di bawah tajuk `Fasal tentang perubahan dan perselisihan fatwa menurut perubahan zaman.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ ”Beramal dengan pandangan imam disyaratkan tidak bertentangan dengan kaedah syarak. Pilihan itu tidak benar kerana berlawanan dengan nas yang terang bahawa orang yang berbuka mesti membebaskan hamba atau berpuasa atau memberi makan kepada orang miskin. tempat. Al-Imam asy-syahid mensyaratkan bahawa pendapat imam dan naibnya diamalkan di dalam ruang lingkup yang telah disebutkan tadi. dengan syarat tidak bertentangan dengan kaedah syara'. Jawapannya ialah di sana ada perkarqa-perkara yang mesti diamalkan pendapat imam dan perkara-perkara lain yang pendapat imam tidak mesti dipakai. Namun apabila `Umar memerintah. * Kadang-kadang perubahan berlaku dari imam itu sendiri dalam satu masalah. niat dan adat. (I`laamul Muwaqqi`iin: 3/3-58) Dalam perubahan satu pendapat kepada pendapat yang lain.) Termasuk dalam bab ini ialah contoh-contoh maslahat yang tidak diambil kira. Beliau memberi fatwa bahawa raja itu tidak mempunyai pilihan lain untuk membayar kifarat kecuali berpuasa dua bulan berturut-turut. Contoh lain ialah seperti Abu Bakar menyamakan pemberian kepada orang yang terdahulu masuk Islam dan orang yang terkemudian. `uruf dan adat. * Di antara perkara yang mesti dipakai pendapat imam ialah: Perkara-perkara umum dan menyeluruh yang diperintahkan oleh Allah kepada semua makhluk beriman dan beramal dengannya. sedangkan penjualan itu berlaku pada zaman Rasulullah saw dan Abu Bakar. `uruf dan adat Imam dan naibnya boleh mengubah pendapat mereka di dalam ruang lingkup yang disebutkan tadi mengikut perubahan keadaan. imam mestilah menjaga yang lebih bermanafaat dan mengandungi maslahah berdasarkan penelitiannya terhadap dalil-dalil baru yang tidak diketahuinya sebelum ini dan berdasarkan pengetahuannya yang baru tentang keadaan manusia dan situasi sekitar. (Lihat al I'tisaam: 2/353.

masa dan empatnya oleh Allah swt. waktu. rahsia dan `illahnya (sebab). Al-Fatawa: 35/357-360â * Perkara-perkara yang mesti dipakai pendapat imam ialah yang memerlukan kepada penyelesaian untuk melaksanakan pendapat dalam satu-satu masalah seperti hukumhukum qadhi dan perkara-perkara yang khusus bagi imam seperti perkara-perkara yang berhubung dengan peperangan dan yang memberi kepentingan dalam kehidupan manusia. tidak pada suatu waktu yang lain. asal pada ibadat-ibadat tersebut ialah "ta'abbud" iaitu mematuhi perintah Allah dalam keadaan membesar dan memuliakanNya. * Zikir yang tertentu.Begitulah juga semua ibadat lain. * Bertayammum. Iaitu keluar darah dengan sebab berbekam. Ia dituntut ketika berada dalam keadaan tertentu seperti sujud. Ia adalah sebagai ganti kepada bersuci ketika ketiadaan air yang boleh dibuat bersuci. * Yang dimaksudkan oleh Imam asy-syahid di sini ialah: Ijtihad imam atau sesiapa sahaja tidak termasuk di dalam ruang lingkup ibadat dengan hujjah maslahat atau memudahkan manusia. Tetapi kita tetap beriman bahawa segala ibadat yang disyariatkan itu tetap mempunyai hikmatnya yang hanya diketahui oleh Allah dan ada sebahagian kecil darinya yang diterangkan kepada kita. Ia ditentukan masa permulaan dan kesudahannya dengan menahan diri dari melakukan perbuatan yang tertentu. Sembahyang-sembahyang sunat juga dituntut pada suatu waktu. Orang lain tidak berkata kepada imam: Saya tidak redha dengan keputusan kamu sehinggalah kamu memutuskan hukuman dengan pendapat lain yang saya pilih. * Puasa. Adakah ianya bermaksud jimaa'? Atau pun yang dikehendaki di sini ialah menyentuh kulit? Begitu juga perselisihan pendapat dalam wudhuk. tidak melampaui batasan yang ditetapkan oleh syara' tanpa berpaling kepada hikmat. tetapi ia tidak dituntut dalam keadaan yang lain seperti rukuk. Beberapa contoh 57 . Lihat Al-Fatawa: 35/360 Asal pada ibadat ialah ta`abbud Al-imam asy-syahiid menjelaskan di sini satu kaedah yang penting iaitu: Ibadat-ibadat yang disyari'at dan ditetapkan bentuk. Lihat Al-Muwaafaqaat: 2/300-304 Contoh * Bersuci. menyentuh zakar dan sebagainya. ia tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan air yang bersih sekalipun kita boleh membersihkan sesuatu dengan menggunakan bahan yang lain. kita mestilah mengetahui juga bahawa wajib tunduk kepada pendapat imam sekalipun bertentangan dengan pendapat yang lain. syarat. Tidak boleh diingkari pilihan imam Selepas kita mengetahui tentang perkara-perkara yang diamal pendapat imam.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ yang bermaksud: Atau kamu menyentuh perempuan. seperti doa.

seperti menjual dirham dengan dirham secara bertempoh adalah dilarang tetapi harus di dalam qardh.. Semua ijtihad-ijtihad tersebut adalah batil. kerana perkara-perkara tadi adalah termasuk di dalam ta`abbud yang tidak boleh digunakan pendapat.. hikmat dan tujuan kerana "kita mendapati syara' bertujuan untuk maslahat manusia.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ * Seseorang berijtihad untuk memindahkan sembahyang Jumaat ke hari yang lain. Jadi hukum-hukum adat mestilah mengikut syara'. Asal pada adat ialah hikmat Selepas diterangkan tentang asal pada ibadat. * Berijtihad untuk menghadkan puasa dengan bilangan jam pada mana-mana masa samada siang atau malam tanpa terikat dengan naik fajar dan jatuh matahari. kerana orang ramai sibuk pada hari Jumaat tidak pada hari yang lain tersebut. * Maksud Al-imam asy-syahid di sini ialah ijtihad imam dan naibnya diamalkan di dalam ruanglingkup-ruanglingkup ini. * Berijtihad untuk melontar jamrah ditempat lain yang bukan `Aqabah. 58 . kita akan menerangkan pula tentang asal kepada adat iaitu melihat kepada rahsia. Lihat al Muwafaqaat: 2/305-307. Jika ada maslahat ia adalah harus. Saudara boleh melihat satu perkara dilarang pada suatu keadaan yang tidak mengandungi maslahat.

Apa yang datang dari salafus soleh yang terdiri dari para sahabat. Perkataan para solehin yang dahulu (salafussoleh) mesti kita terima jika bersesuaina dengan al-Quran dan hadith." Sikap kita terhadap apa yang datang dari para salaf. Imam Malik telah berkata :"Setiap orang boleh diambil atau ditolak kata-katanya kecuali Rasulullah saw.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KEENAM Perkataan seseorang boleh diterima atau ditolak. tabi'in dan tabi' tabi'in yang berupa kata-kata. dari kalangan para ulamak. Ini tidak menjadikan mereka itu dicela kerana Allah swt tidak menjamin kema'suman seseorang selain dari Rasulullah saw. Dalam usul ini Al-imam asy-syahid menetapkan beberapa perkara yang boleh menjamin seseorang itu boleh berdiri teguh di atas jalan yang lurus ini. perbuatan serta tingkah laku juga hukum-hakam dibentangkan di hadapan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya kerana kedua-duanya adalah sumber hukum yang ma'sum dan tidak harus mengutamakan apa yang selain dari keduanya. Kita serahkan mereka dengan niat mereka masing-masing kerana mereka telah melakukan sesuatu dengan apa yang mereka telah kemukakan. berat sebelah dan menyeleweng serta pencerobohan.a. mereka kadangkadang benar dan kadang-kadang silap walaupun tidak dinafikan ketinggian darjat mereka. maka al-Quran dan hadithlah ikutan kita yang utama. Itulah sunnah Allah swt.w yang bersifat maksum. Jika tidak. Firmannya : Bermaksud : "Dan apa datang kepada kamu dari Rasulullah maka terimalah ia dan apa yang ditegah olehnya maka tinggalkanlah ia. berfirman : Bermaksud : "Dan tidaklah ia bercakap menurut hawa nafsu semata-mata. jalan yang jauh dari keterlaluan serta kekurangan. ”Tidak ada 'ismah (terpelihara dari sebarang dosa) selain dari Rasulullah. Hakikat ini sepatutnya jelas di dalam hati setiap muslim. Beliau menyatakan bahawa seorang pun tidak bersih dari sebarang dosa melainkan Rasulullah sahaja. kecuali perkataan Rasulullah s. Rasulullah seorang sahaja yang terpelihara dari melakukan dosa dan kesilapan kerana bagindalah yang sebenarnya menunjuk ke jalan yang lurus yang dikuatkan dengan wahyu.a. Dia tidak bercakap melainkan mengikut wahyu yang diwahyukan” An-Najm: 3-4 Bertitik tolak dari inilah maka Allah mewajibkan kepada kita supaya taat dan mengikut setiap apa yang disuruh dan dilarang oleh Rasulullah sahaja. Firman Allah : 59 . Hakikat inilah yang telah ditunjukkan oleh alim ulamak kepada kita.w. Seterusnya tentang sikap kita terhadap apa datang dari para Salafussoleh dan tentang kemestian menunjukkan adab yang baik terhadap alim ulamak. Allah swt. Manakala selain dari Rasulullah s. Tetapi kita tidak melemparkan kecaman dan mencacatkan seseorang dalam masalah khilaf.

maka kita menerimanya dengan sepenuh keredhaan dan sanjungan. dan tinggalkanlah kata-kataku itu". Berbeza dengan umat nabi Muhammad saw. Fathul Majid: 385 Beradab dengan ulamak." Lalu dikatakan kepadanya: bagaimana kalau ia menyalahi sabda Rasulullah saw. Oleh itu mereka mestilah dihormati. Ramai dari kalangan ulamak memperkatakan tentang perkara ini. beliau mengingatkan bahawa ini sepatutnya tidak membawa 60 .?. Setelah menekankan kemestian mendahulukan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya daripada yang lain. Al-Imam asy-syahid begitu bersungguh-sungguh menetapkan perkara ini dalam usul keenam ini. disanjungi dan diberi layanan yang baik.” Al Hujurat: 1 Jika sekiranya apa yang datang itu bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan sunah Rasul-Nya. Tetapi jika sekiranya hadis itu tidak sampai kepada mereka atau tidak thabit datangnya dari Rasulullah saw di sisi mereka atau ianya thabit dari Rasulullah saw tetapi bertentangan dengan dalil yang lain atau ditakhsiskan dengan dalil lain atau sebagainya maka ketika itu dibolehkan berijtihad." Imam Syafie juga pernah berkata: "Apabila kamu dapati di dalam kitabku kata-kata yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah saw.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Bermaksud : "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah.Beliau menjawab: "Tinggalkanlah kata-kata itu dan terimalah hadis Rasulullah saw. maka ketika itu wajib ke atas muslim mengambil apa yang ditunjukkan oleh kitab Allah dan sunnah RasulNya secara terang-terang kerana kedua-duanya adalah ma'sum dan patut didahulukan dari yang lain. Jika sekiranya datang sesuatu masalah yang tidak diketahui oleh mereka lalu mereka berijtihad tetapi ianya tidak merupakan ijtihad yang betul sehinggalah kemudiannya ternyata hukum sebenar dari kitab Allah dan sunnah RasulNya. maka terimalah sunnah Rasulullah saw. Imam Abu Hanifah berkata : "Apabila aku memperkatakan sesuatu yang menyalahi kitab Allah maka tinggalkanlah kata-kataku itu. Setiap umat mempunyai ulamak dan ulamak-ulamak mereka adalah merupakan adalah merupakan orang-orang yang jahat dikalangan mereka semua. Katakata ini dikira bercanggah apabila bersalahan dengan dalil-dalil yang nyata. ulamak-ulamak mereka adalah orang-orang yang terbaik di kalangan mereka. Fathul Majid: 388 Kata-kata yang seumpama ini sebenarnya banyak diungkap oleh para ulamak. Ulamak adalah pewaris nabi-nabi.

Bahkan yang wajib dalam perselisihan ini ialah menyatakan pendapat yang rajih dan lebih benar dengan penuh berlembut dan beradab tanpa mencela orang lain. Kita hanya berserah kepada niat hati mereka.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ kepada usaha-usaha untuk menjatuhkan imej ulamak dengan kutukan. 61 . Ini semua sebenarnya bukanlah dari ajaran Islam walau sedikit pun. Sesungguhnya mereka telah berlalu dengan apa yang mereka kemukakan. penafian ketaatan dan usaha meragui niat-niat yang terbuku di hati. celaan. Dengannyalah hati manusia menjadi jinak dan jiwa mereka pun menjadi jernih. Beliau berkata: "Tetapi kita tidak sesekali mengecam atau melemparkan tuduhan terhadap peribadi-peribadi tertentu dalam masalah yang diperselisihkan. mendedahkan keburukan mereka serta melemparkan kata-kata tohmahan kepada mereka. Sesungguhnya ini adalah adab Islam yang mulia serta neracanya yang adil. pendedahan keburukan dan menyangka buruk tentang niat-niat hati pula boleh menbawa kepada perpecahan hati dan jiwa yang saling benci-membenci. Sementara usaha-usaha bagi kerosakan." Oleh itu perbezaan pendapat dalam masalah ijtihad mengikut kefahaman Islam tidak harus dijadikan sebagai punca bagi berlakunya penghinaan.

dan ada orang yang mewajibkan taqlid dan mengharamkan ijtihad kepada semua. Di samping ikutannya itu. terutama jika sekiranya ia dapat mengetahui hal-ehwal syarak dengan jalan yang selain daripada itu. Ijtihad adalah harus bagi orang yang mampu berijtihad dan taqlid adalah harus bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Berbagai-bagai pendapat tentang perkara ini telah dikeluarkan antara yang melampau dan yang cuai. Oleh sebab itu berlaku kesempitan. Sekiranya beliau tergolong dalam golongan ahli ilmu sayugialah beliau menyempurnakan ilmunya hingga mencapai peringkat nazar. Berkata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah: "Antara sifat melampau ahli ilmu kalam dan ilmu fiqh ialah ada di antara mereka yang mewajibkan penelitian yang mendalam dan ijtihad dalam masalah-masalah furu' ke atas setiap orang sehinggalah orang-orang awam. berlembut dengan orang lemah dan tidak meninggalkan orang yang kuat dan berkemampuan. 62 . Kemudian datang Al-imam as-syahid dengan pendapatnya yang sederhana dan pertengahan. sedangkan kemampuan untuk mengetahui dalil-dalil amat sukar bagi kebanyakan orang awam. Dia hendaklah menerima tunjuk ajar yang disertakan dengan dalil sekiranya bilau yakin orang yang memberikan petunjuk itu benar dan mempunyai keahlian. mengumpulkan dan bukan memecah belah. kesusahan. Pendapat ini adalah lemah kerana jika sekiranya menuntut ilmu itu fardu 'ain. iaitu mesti dilakukan oleh setiap orang maka ianya adalah wajib dengan kemampuan yang ada. Dan ada lagi di antara pengikut-pengikut mazhab yang banyak itu orang-orang yang mewajibkan taqlid kepada semua orang samada ulamak atau orang awam. Ia tidaklah menjadi wajib ke atas setiap orang. Pendapat ini mewakili pendapat keseluruhan umat ini walaupun tidak dinafikan bahawa di sana ada orang yang mewajibkan ijtihad dan mengharamkan taqlid kepada semua. Oleh itu Allah swt memerintahkan kepada orang tidak mengetahui supaya bertanya kepada orang yang mengetahui dalam apa-apa perkara yang tidak diketahuinya. kecualilah orang yang telah dirahmati Allah swt.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KETUJUH Seseorang muslim yang ilmunya belum mencapai darjat nazar (boleh mengeluarkan hukum dari dalil) dalam hukum-hukum furuk (cabang). sementara ijtihad pula harus bagi orang yang berkemampuan. rintangan dan pengambilan hukum sendiri yang tidak bertepatan dengan roh Islam. adalah lebih baik jika beliau berusaha mencari dan mengetahui dalil-dalil imamnya. Al-Fatawa: 20/203-204 Beliau berkata lagi: "Ikutan seseorang kepada sesuatu mazhab kerana tiada kemampuan adalah dibolehkan. Pendapat majoriti umat ini ialah ijtihad dan taqlid itu adalah harus. dan tidaklah menjadi kesalahan baginya untuk mengikut mereka. Manusia sebenarnya adalah berbeza-beza dari segi ilmu. kefahaman dan kemampuan mengeluarkan hukum. sayugialah beliau mengikut mana-mana imam. Beliau menyatakan bahawa taqlid adalah harus bagi orang yang lemah. Usul ini membincangkan masalah ijtihad dan taqlid." Al-Fatawa: 20/209 Ini adalah jalan paling sederhana. Mereka juga tidak mewajibkan taqlid dan tidak mengharamkan ijtihad kepada setiap orang.

Mereka tidak dapat tidak mesti mengikut ulamak-ulamak mereka dalam masalah yang dihadapi kerana masalah itu tidak jelas kepada mereka dari segi hujjahnya. Sebaliknya ulamak telah berselisihan pendapat dalam mewajibkan ke atas orang-orang awam supaya bertaqlid sahaja kepada ulamak-ulamak mereka. Selepas menjelaskan tentang keharusan mengikut mana-mana imam bagi orang yang tidak sampai keperingkat meneliti. Nasihat bagi muqallid. Ini supaya ikutan itu lebih menyejukkan dada. Ketidakfahaman mereka itu tidak menjadikan mereka sampai ke tahap memiliki ilmu tentang perkara itu. Seseorang itu tidak akan dapat mencapai ke peringkat yang tertinggi melainkan setelah dapat menguasai yang di bawahnya terlebih dahulu. Merekalah orang-orang yang dimaksudkan oleh firman Allah: Bermaksud : "Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Contohnya seperti apabila seseorang itu memasuki masjid selepas waktu asar samada dia sembahyang tahiyyat masjid atau tidak. juga dapat menjinakkan hati. apabila mereka 63 . Al-imam assyahid telah mengambil roh ini dan meringkasnya dengan berkata: "Dan setiap muslim yang tidak sampai ketahap meneliti dalil-dalil hukum cabang dibolehkan kepadanya untuk mengikut mana-mana imam". atau samada dia sembahyang dua rakaat sebelum fardhu Maghrib ataupun tidak? Elok kalau dia mengetahui dalil dari perbuatannya itu. Nasihat Al-Imam As-Syahid seterusnya yang boleh memberikan kesan dalam menjinakkan hati ialah beliau menggalakkan para muqallid supaya menerima setiap petunjuk yang datang dari orang-orang yang lebih tinggi ilmunya. Ini semua adalah kumpulan kata-kata ulamak beserta dalil-dalilnya sekali. Elok baginya mengetahui hukum tersebut. 115 Para ulamak telah bersepakat dalam mewajibkan ke atas orang yang buta supaya bertaqlid kepada orang yang dipercayainya bagi menunjukkan kepadanya arah kiblat apabila ia merasa ragu-ragu. menenangkan diri dan memberikan cahaya dan penglihatan yang jelas. Ini berdasarkan kejahilan mereka dalam memahami makna yang boleh menyampaikan kepada pengeluaran hukum-hukum halal dan haram serta pendapat yang diterima dalam ilmu pengetahuan. Para ulamak juga tidak berselisih dalam mengatakan bahawa orang awam tidak harus memberi fatwa. Al-imam as-syahid mengemukakan sebahagian nasihat yang boleh meninggikan kemulian seseorang dan merapatkan jurang perbezaan di antara para pengikut imam-imam. Oleh itu beliau menggalakkan supaya berijtihad sekadar kemampuan yang ada bagi mengetahui dalilnya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Dalam perkara ini Al-Hafiz Ibnu 'Abdil Al-Barr berkata selepas menyebut tentang riwayat-riwayat yang mencela taqlid di akhir bab: "Ini semua bukan bagi orang awam. Ini kerana ilmu pengetahuan ada mempunyai beberapa peringkat. Begitu juga orang tidak berpengetahuan dan berpandangan tajam tidak dapat tidak mesti bertaqlid kepada gurunya. Gesaan ini adalah lebih-lebih lagi sekiranya sesuatu hukum itu sudah menjadi suatu perbuatan yang serius. Ini adalah benteng yang memisahkan di antara orang awam dengan tuntutan mencari hujjah." Jami' Bayanil-'ilm: 2/114.

Mereka hendaklah memberikan semangat dan keberanian dalam melaksanakan perkara itu. Sesungguhnya usul dalam perkara ini ialah mengikut Kitab dan sunnah.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ mengajak kepada hukum yang berlawanan dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan kepada mereka. Akhirnya Al-imam as-syahid mengajukan nasihatnya kepada orang mempunyai kemampuan dalam menuntut ilmu atau orang sudah terdiri dari kalangan orang-orang yang berilmu. Beliau juga mensyaratkan kepada orang memberi nasihat dan petunjuk itu hendaklah ia seorang yang dikenali lagi dipercayai dan mempunyai kebaikan dan kepadaan di sisi orang yang dinasihati. 64 . Beliau menggesa mereka supaya menambahkan usaha pengkajian dan penelitian terhadap dalil-dalil yang berbagai-bagai itu dan kemudian menapisnya dan mentarjihkannya sebelum memilih mana yang lebih kuat dan sesuai dari pendapatpendapat yang banyak. Perkara ini sepatutnya diketahui oleh orang yang memberikan nasihat dan tunjuk ajar supaya ia tidak memarahi dan memusuhi orang yang diberi nasihat jika ia tidak menerima nasihat serta tunjuk ajarnya. juga supaya kejernihan hati tidak berubah menjadi keruh. Adalah menjadi kebiasaan bagi para imam yang mulia menegah orang-orang yang dirasai mempunyai kemampuan dalam memahami dan meneliti dari bertaqlid atau mengikut mereka. Kadangkadang tersembunyi bagi seorang imam apa yang tidak tersembunyi bagi imam lain. Maka bagi orang yang mempunyai dalil yang lebih kuat dan terang sepatutnya diikuti. Ini kerana kebiasaan mereka itu adalah marjuh (lemah) iaitu di sana ada lagi dalil yang lebih kuat darinya dan telah nyata kepada mereka tentang perkara itu. Bahkan sebaliknya mereka melatih orang-orang yang berkemampuan itu dalam mengeluarkaan hukum-hakam dari dalil-dalilnya dan mentarjih mana-mana dalil yang lebih kuat. Ini kerana orang awam tidak mempercayai melainkan kepada orang yang dikenalinya. Dengan ini dapatlah diambil faedah dari orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kebolehan supaya tidak sia-sia begitu sahaja.

Al-Fatawa: 24/173 Antara usul Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah berpeganag teguh dengan tali Allah swt. boleh menyebabkan kedua-duanya berjauhan. taa'ssub dan pertengkaran berlaku dan umat kemudiannya menjadi lemah. . nescaya tidak akan wujud di kalangan kaum muslimin keteguhan dan persaudaraan.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KELAPAN Perselisihan pendapat dalam masalah cabang hukum fiqh tidak boleh menjadi sebab perpecahan dalam agama.kejinakan hati lebih besar dari apa yang didapati dari perselisihan feqah. Sikap ini akhirnya membuahkan hasil yang amat pahit. Firman Allah swt. KETERANGAN Al-imam as-syahid menyatakan dalam usul ini tentang sikap atau pendirian dalam menghadapi perselisihan fiqh dan kesan-kesan dari perselisihan tersebut. Oleh kerana itulah Al-imam asy-syahid menunjukkan kepada akal-akal yang berfikiran waras kearah kefahaman yang sebenar lalu menetapkan bahawa: "Perselisihan fiqh dalam perkara cabang tidak sepatutnya menjadi sebab berlakunya perpecahan dalam agama atau membawa kepada perbalahan dan permusuhan.kita boleh mengambil pengajaran dan contoh yang baik dari generasi yang diasuh oleh Rasulullah saw. Perpecahan. dan mentaati Rasulullah saw. . Ramai orang telah tersilap dalam menentukan sikap yang sebenarnya dalam menghadapi masalah perselisihan fiqh ini. Ia sepatutnya tidak menjadi sebab perbalahan dan permusuhan. Perselisihan fiqh tidak sepatutnya memecah belahkan." Ali Imraan: 103 65 . sehinggalah datang Al-imam as-syahid dengan pendirian yang sebenar yang memelihara kejinakan hati dan kejernihan jiwa manusia. (agama) dan tidak berpecah belah. Kerana setiap orang yang berijtihad diganjari pahala." Apa yang ditetapkan oleh beliau itu adalah juga apa yang ditetapkan oleh ulamakulamak yang terkemuka. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Manakala perselisihan dalam menentukan hukum-hakam adalah terlalau banyak dan jika sekiranya setiap kali dua orang muslim berselisih pendapat dalam sesuatu. Maksudnya: "Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Al-Imam As-Syahid menekankan tentang permasalahan ini kerana: -perselisihan fiqh merupakan sesuatu yang mesti berlaku. Tidaklah dilarang melakukan penyelidikan (melalui perbincangan dan lain-lain) dalam masalah khilaf. Mereka berselisih faham dalam perkara yang bersangkutan dengan fiqh tetapi mereka tidak berpecah atau bermusuhan.setiap orang yang mengambil pendapat mana-mana imam bertujuan untuk mentaati Allah swt. Ia juga hendaklah diasaskan atas dasar kerjasama untuk mencari kebenaran dan hakikat serta tidak terseret kepada pertengkaran yang tercela dan taasub. jika bertujuan mencari hakikat kebenaran. Namun dengan syarat perbincangan tersebut hendaklah di atas dasar mahabbah dan kasih sayang kerana Allah. perbahalan. . permusuhan.

" Muslim: 3/1343 no: 1716 Setiap akh hendaklah bertanya kepada dirinya sendiri dalam suasana tenang: "Adakah para imam dan ulamak-ulamak kita itu pengikut hawa nafsu atau penuntut kebenaran? Maka kenapa berlakunya perbalahan dan perpecahan? Perbincangan di bawah payung kasih sayang. sedangkan kejinakkan hati-hati. Meninggalkan pertengkaran dan ta'assub. apabila berselisih faham dalam sesuatu perkara. Sepatutnya orang-orang yang berselisih dalam perkara yang berkaitan dengan fiqh mengetahui bahawa setiap orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum Allah swt. adalah diberi balasan pahala samada salah atau betul. Al-Fatawa: 24/172 Pendirian praktikal yang perlu kepada manhaj ini amat banyak dan tidak disebut di sini memandangkan ruangan yang tidak mengizinkan. juga kerana orang yang berijtihad itu akan diberi balasan pahala. Dan Rasul-Nya. Mungkin mereka berselisih dari sudut kata-kata dalam masalah-masalah yang ilmiah dan praktikal. Selepas menyatakan bahawa perselisihan dalam perkara cabang tidak harus menyebabkan perpecahan dan perbalahan kerana ianya adalah suatu perkara yang mendatang lagi diakui dan berlaku pada setiap masa. “ An Nisa': 59 Mereka berbincang dalam menyelesaikan masalah dengan perbincangan yang berbentuk musyawarah dan nasihat menasihati. dengan syarat perbincangan tersebut hendaklah bersih dan berjalan di bawah lembayung ukhuwwah dan kasih sayang kerana Allah swt. mereka akan mengikut arahan Allah swt. 66 . Uslub inilah yang sebenarnya dapat menyampaikan kepada kebenaran tanpa berlaku kerugian. jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Mengapakah seharusnya mereka saling bertengkaran dan berbantahan. seterusnya Al-imam asy-syahid menegaskan pula bahawa tidak ada halangan untuk dilakukan perbincangan tentang perkara-perkara cabang bagi mengetahui dalil-dalil yang kuat dan lemah.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ ”Setiap orang yang berijtihad ada pahalanya. di dalam firmannya : Maksudnya: "Apabila kamu berselisih faham dalam sesuatu perkara maka kembalikanlah ia kepada Allah swt. Syeikhul Islam berkata: "Sesungguhnya ulamak-ulamak di kalangan sahabat dan tabi'ien serta orang-orang yang selepas daripada mereka. dan apabila dia berhukum lalu berijtihad dan ijtihadnya salah maka dia akan mendapat satu pahala. Ini merupakan sistem yang telah dipraktikan oleh para salafus soleh dari kalangan sahabat dan tabi'ien. Sabda Rasulullah saw. keteguhan dan persaudaraan dalam agama tetap kekal seperti biasa. Maksudnya: "Apabila seseorang hakim itu berhukum lalu berijtihad dan ijtihadnya betul maka dia akan mendapat dua pahala.

Ini sememangnya adalah merupakan suatu perkara yang lebih besar dan seharusnya diutamakan. Ianya tidak lain dari penyakit selalu bertengkar dan ta'assub yang telah diberi Amaran dan peringatan oleh Rasulullah saw. ianya patut ditinggalkan bagi menjaga ukhuwwah dalam agama dan kejinakan hati. menaikkan kemarahan di dada dan menjadikan seseorang itu buta dari kebenaran dan berjalan mengikut hawa nafsu. 67 .” At-Tirmizi: 5/353 No: 3253 Pertengkaran dan ta'assub sebenarnya boleh mengeraskan hati. Oleh itu. dengan sabdanya : Maksud: "Tidak akan sesat sesuatu kaum itu selepas mendapat petunjuk melainkan apabila mereka selalu berdebat.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Akhir sekali Al-Imam As-syahid memperingatkan kepada orang yang berselisih faham dalam perkara-perkara cabang fiqh dengan berbincang mengenainya tentang satu penyakit yang amat bahaya lagi serius yang boleh memusnahkan umat dan menyesatkan orang-orang yang berselisih faham itu sendiri.

Kerana para sehabat mempunyai keistimewaan sebagai seorang sahabat. membincangkan keistimewaan-keistimewaan para sahabat Rasulullah s. bilakah terjadinya? Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?” An Nazi'aat: 42-43 Bertanya tentang perkara ini adalah persoalan yang tidak ada kena-mengena. tenaganya dari terbengkalai. Pandangan Al-imam asysyahid tersebut di ambil dari manhaj Al-Quran. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji. kerana cukuplah dengan mengetahui bahawa beliau mesti berlaku.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KESEMBILAN Membincangkan masalah yang tidak jejak kepada kenyataan (tidak membuahkan amal) adalah tergolong dalam perkara yang memberat-beratkan sesuatu. membincangkan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang masih belum dicapai oleh ilmu manusia. dengan membuat andaian-andaian. Dari Al-Quran Allah telah berfirman: Maksudnya: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Memberatberatkan suatu masalah adalah dilarang oleh syariat. KETERANGAN Dalam usul ini Al-imam asy-syahid meletakkan satu kaedah yang menjaga usaha seorang mu'min dari menjadi sia-sia. Ianya amat banyak dan memerlukan banyak tenaga bahkan lebih dari itu. bukannya teori perdebatan.” Al Baqarah: 189 Jawapan itu adalah berdasarkan kepada ilmu kerana berpaling dari apa yang di kehendaki oleh orang yang bertanya tentang bulan sabit iaitu: Mengapa ianya kelihatan pada awal bulan beberapa waktu seperti benang. Oleh itu Al-imam asy-syahid menggalakkan setiap muslim agar memenuhi masanya dengan melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat di dunia dan akhirat. Sebab itulah apabila 68 .w atau membincangkan pendapat para sahabat. kemudian semakin membesar sehingga menjadi purnama dan kemudian kembali semula seperti keadaannya yang pertama? Allah berfirman selepas mereka bertanya tentang hari kiamat: Maksudnya: "Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. petunjuk Rasulullah saw dan tarbiah salaf.a. Sebagai contoh: membincang cabang-cabang hukum yang masih belum berlaku. Ramai manusia mempersia-siakan waktu dan tenaga mereka dalam membahaskan perkara-perkara teori yang tidak membuahkan amal melainkan mengeraskan suara. Beliau juga mengingatkan agar tidak terjun ke dalam apa-apa yang tidak membuahkan amal serta menyebut beberapa contoh tentang perkara itu. Mereka diganjari menurut niat mereka. menimbulkan dengki dan saling benci-membenci. hati-hati dari bercerai-berai dan menjadikannya satu amalan yang positif yang membina.

69 .a tidak bersetuju dengan dengan Ibnul Kuwa' kerana memberatkan diri dengan bertanya perkara yang tidak mendatangkan amal. * Begitu juga Ali r. Rasulullah S. Nabi bersabda: Maksudnya: "Apa-apa perkara yang aku perintahkan kamu melakukannya maka buatlah sekadar yang kamu terdaya.W telah bersabda: Maksudnya: "Sesungguhnya Allah Taala telah memfardhuka beberapa fardhu maka janganlah kamu mempersia-siakannya. Al I'tisom: 2/333. Jaami'ul Ulum Wal Hikam: 261 dan disandarkan kepada Ad Daaru Qutni dan lainnya. Sesungguhnya Allah telah menyatakan apa yang berlaku". Muslim: 4/1830 no: 1337 Di antara petunjuk para sahabat dan tabi'en ialah tidak melibatkan diri dalam perkara yang tidak berlaku dan melarang manusia dari menghabiskan masa dalam hal tersebut. 'Umar r. Jaami' Bayaanil 'Ilmi: 25 dan Al Muwafaqat: 1/46. serta tidak menyatakan tentang beberapa perkara (tentang hukumnya) kerana kasihan kepada kamu dan bukan kerana lupa. Baginda tidak menjawab apa yang di tanya.a telah tidak bersetuju dengan Subai' kerana dia banyak menghabiskan masa dan bertanya tentang perkara-perkara dari Al-Quran yang tidak mendatangkan hukum taklifi. Tawuus meriwayatkan bahawa Umar R.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Rasulullah saw ditanya tentang hari Qiamat. Banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak berlaku dan perkara yang Allah telah memaafinya bukan dari petunjuk Islam. * Malik bin Anas juga benci kepada percakapan yang tidak mendatangkan amal dan menyatakan bahawa kebenciannya adalah sebagaimana orang-orang yang terdahulu. 50 ”Bertanya tentang perkara yang tidak berlaku: Perhatian muslim sepatutnya dihalakan kepada perkara yang diperintahkan supaya dia melaksanakannya dan perkara yang ditegah untuk dijauhinya serta bertanya tentang apa-apa perkara yang dihadapinya untuk beliau mengetahui hukum Allah dan beriltizam dengannya.A. Beliau telah mengajarnya kerana perkara tersebut. menetapkan sempadan-sempadan maka janganlah kamu melebihinya dan mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kamu mencabulinya. orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak berlaku telah menyusahkan dirinya. baginda bersabda: "Apakah yang kamu sediakan untuknya? Sambil berpaling dari kehendak soalannya kepada perkara yang berfaedah. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu telah musnah kerana banyak bertanya dan bertelingkah dengan nabi-nabi mereka".a telah berkata di atas mimbar: Maksudnya: "Demi Allah. maka janganlah kamu mencarinya.

Di dalam Al Quran: Maksudnya:"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. permusuhan dan ta'asub sehingga mereka berpecah belah. Apabila terjadi demikian mereka telah terkeluar dari sunnah. Amal yang saya maksudkan ialah amal hati dan amal anggota dari segi ianya adalah tuntutan syara'". Tidak ada yang di luar dari itu. Sesungguhnya syara' telah menerangkan perkara yang mendatangkan maslahat kepada manusia di dunia dan akhirat dengan sempurnanya. Katakanlah: Ia adalah tanda-tanda waktu untuk manusia dan (waktu ibadat) haji. sesungguhnya jika berlaku. Abdul Malik bin Marwan apabila bertanya kepada Ibnu Syihab. Kebanyakan orang-orang yang memberi tumpuan penuh dengan ilmu-ilmu yang tidak berhubung dengan taklif akan menimbulkan fitnah dan terkeluar dari jalan yang lurus serta membangkitkan khilaf dan pertelingkahan yang membawa kepada putus hubungan. Kadang-kadang dia merasakan bahawa tidak seperti itu. kemudian membesar hingga menjadi bulan purnama dan seterusnya kembali seperti keadaannya yang pertama semula? Persoalan yang demikian tidak elok dari beberapa segi: Ianya memalingkan dari perkara taklif yang dibebankan keatasnya kepada menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengannya. Perkara ini boleh di lihat dalam pengalaman biasa. 70 . maka melibatkan diri di dalamnya adalah melibatkan diri dalam perkara yang tidak ada dalil syari'e yang menandakan ianya baik. ia belum berlaku tetapi kami menyediakannya. Mungkin kata-kata ini menyerupai kata-kata Imam Asy-Shaatibi dalam kitab Al-Muwafaqat: "Setiap masalah yang tidak di binakan amal di atasnya. Ibnu Syihab lalu berkata: "Tinggalkanlah ia. 19. Ibnu Syihab berkata kepadanya: "Apakah ianya sudah berlaku?" Marwan menjawab: "Tidak".Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Dari Zaid bin Thabit r. Athar-athar yang menjelaskan manhaj yang benar ini amat banyak. jika berlaku aku akan memberitahunya kepada mereka". bukan semuanya kerana sebahagiannya adalah di perlukan. Allah akan memberikan jalan keluar". Dalilnya ialah pengkajian syariat. Kita melihat bahawa syara' berpaling dari perkara yang tidak menghasilkan amal yang di taklifkan. 144 dan Al Faqiih: 2/7. Al-imam asy-syahid amat berhati-hati ketika mengingkari "banyak furu'". Al Baqarah: 189 Soalan itu dijawab dengan perkara yang berhubung dengan amal serta berpaling dari kehendak orang yang bertanya tentang bulan sabit iaitu: Mengapa beliau kelihatan beberapa ketika pada awal bulan seperti benang. Lihat Jaami': 2/139. Lalu beliau berkata: "Tinggalkanlah ia.a: "Bahawa apabila di tanya tentang suatu masalah beliau berkata: "Apakah ianya sudah berlaku? Maka dikatakan kepadanya: Wahai Abu Said.

Al Baqarah: 2 Al Quran telah menunjukkan kepada sebahagian hakikat ilmiah dalam ilmu perubatan. Cara ini amat merbahaya kerana 71 . tafsir dan seumpamanya. belum lagi sampai ke peringkat hakikat dan kenyataan. Dengan mereka mengikut jalan ini adalah kesalahan yang besar. Jika sekiranya di sana terdapat perkara yang di tuntut terhenti kepadanya seperti lafazlafaz bahasa arab. Sesungguhnya memerhati dan ingin tahu dalam semua perkara adalah perangai ahli falsafah yang tidak ada kena mengena dengan orang muslim. Melibatkan diri dalam ayat-ayat yang ilmiah. Pada zaman Al-imam asy-syahid ramai orang terpengaruh dengan penemuanpenemuan ilmiah yang baru.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Punca perpecahan adalah tidak lain dari sebab tersebut kerana mereka meninggalkan ilmu yang ada kaitan dengan mereka dan keluar kepada perkara yang tidak ada sangkut paut dengan mereka.” Al Israa': 9 Maksudnya: "Kitab ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa". Al-Quran al-karim adalah kitab hidayat: Maksudnya: "Sesungguhnya Al Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Golongan yang terpesona tadi menerima penemuan sains ini sedangkan ianya adalah teori dan agakan sahaja. mereka menyelidikinya dan mentafsirkan maknanya secara zalim (tidak betul). Apabila perkara ini thabit maka yang sebenarnya ialah perkara yang tidak mendatangkan amal tidak di tuntut oleh syara'. satu pihak menerimanya dan terpesona serta mendewa-dewakannya sementara satu pihak lagi menolaknya. maka tidak syak lagi bahawa ianya di tuntut. Al-Quran pula bukan kamus ilmuilmu praktikal. Berpalingnya syariat dari menjawab persoalan itu adalah sejelas-jelas dalil yang menunjukkan bahawa mengikut ilmu yang seumpama ini adalah fitnah atau menghabiskan masa tanpa faedah. Di antara perkara yang dikira oleh Al-imam asy-syahid sebagai memberatkan diri dengan perkara yang di larang kerana kurang berfaedah atau tidak berfaedah langsung ialah dengan melibatkan diri dalam membahaskan makna ayat-ayat Al Quran yang belum dicapai oleh ilmu. Mereka mempunyai dua pendirian. ilmu nahu. Perkara ini meneguhkan lagi pendirian orang-orang mukmin. Mereka tidak menjadi begitu melainkan dengan bergantung kepada perkara yang menyalahi sunnah. Mereka cuba mencari kewujudannya di dalam Al-Quran. falak dan yang lainnya sebelum ianya dapat ditemui oleh ahli-ahli sains.

Tentang pertelingkahan yang berlaku di kalangan para sahabat dalam peperangan Jamal dan Siffin. ahli ibadat.A. memecahkan tenaga (tidak dikumpulkan) dan lupa bahawa Al-Quran adalah kitab hidayat dan petunjuk serta manhaj kehidupan sebelum perkara lain. kemudian Osman. Apa yang diriwayatkan dalam hadis sahih tentang kelebihan setengah sahabat. kemudian mereka yang selepasnya.” Al-Fath: 18 Rasullullah S. kemudian” Umar. Ia tidak termasuk di dalam larangan Al-imam asysyahid kerana beliau sentiasa mengakui kewajipan berdiri bersama Kitab dan sunnah. sesuai 72 . Al Maidah: 15-16 Al-Imam asy-syahid tidak bersama-sama dengan mereka yang mendewa-dewa dan menyusahkan diri tadi dan tidak pula bersama dengan mereka yang menolaknya. Dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus".a. Mereka menyibukkan diri dengan cara ini dan juga manusia lain. kemudian mereka yang selepasnya. kita mengakuinya tidak lebih dari itu." Al-Fatawa: 3/402 dan lihat juga: 4/434. Bahkan itu adalah kebaikan.W.” Fathul Baari: 11/282 no 6429. Bahkan beliau mengambil jalan tengah iaitu dengan cara mengambil mana-mana yang baik dari kedua-dua belah pihak dan meninggalkan yang selainnya (tidak baik). Allah S. "Ahli Sunnah yang terdiri dari para ulama'. Ayat-ayat dan hadis-hadis dalam bab ini amat banyak. dan tentera telah bersepakat mengatakan: "Abu Bakar. Firman Allah: Maksudnya: "Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Beliau mengingkari penglibatan diri dalam perkara yang belum dicapai oleh ilmu.T dan rasulnya telah memuji para sahabat yang mulia. Adapun perkara yang thabit secara hakikat dan terdapat dalam Al-Quran maka tiada halangan untuk menyatakannya. kemudian Ali r. Mereka mempersiasiakan masa. Firman Allah: Maksudnya: "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ boleh menimblkan kegoncangan jiwa manusia di sebabkan teori ini tidak tetap (sentiasa berubah). Apabila thabit perkara tadi di dalam keduanya kita mesti mengakuinya dan apa yang tidak thabit kita tidak mengakuinya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaannya ke jalan keselamatan. umara'. Ahli Sunnah mengambil jalan tengah dalam peristiwa ini. Melebih-lebihkan dikalangan sahabat dan pertelingkahan mereka.W telah bersabda: Maksudnya: "Sebaik-baik manusia adalah kurunku.

musibah-musibah yang menghapuskan kesalahan atau perkaraperkara lain lagi. Kewajipan kita hanyalah mengambil pengajaran dari seerah mereka. Mereka tidak melakukan kejahatan kerana mereka telah mendapat kebaikan dari Allah. Alangkah indahnya ucapan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz r. Inilah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia". Mereka adalah mujtahidin. kalau mereka betul mereka mendapat dua pahala atau dibalas diatas amal soleh dan di ampunkan kesalahan mereka. Al Fatawa: 3/406 dan lihat juga: 4/434. Mereka telahpun pergi menghadap tuhan mereka. Allah telah mengampuni mereka samada dengan taubat. thabat.a.a ketika ditanya tentang pertelingkahan di kalangan sahabat: "Itulah darah yang Allah telah bersihkan gigi-gigi kita darinya maka kita hendaklah menyucikan lidah-lidah kita daripadanya".a.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ dengan kedudukan dan kemuliaan para sahabat r. iaitu dengan menahan diri dari memperkatakan apa yang berlaku dalam pertelingkahan itu. pengorbanan dan tebusan serta persahabatan dan ukhuwwah sehingga kita terus maju untuk "bina'"(membangunkan Islam). 73 . Sheikhul Islam Ibn Taimiyyah berkata ketika menyebut mazhab Ahli Sunnah: "Begitu juga kita beriman kepada "menahan diri dari pertelingkahan mereka" dan kita tahu bahawa setengah cerita yang dinaqalkan di dalam hal ini adalah dusta. mencurahkan tenaga. amal-amal soleh yang menghapuskan dosa. Jalan untuk mentakwil perkara tadi adalah luas. Kewajipan kita ialah menggulung lipatan-lipatan sejarah ini dan melihat dengan teliti dalam helaian-helaian jihad. kerana setiap mereka mempunyai kelebihan bersahabat dengan Rasulullah saw dan di balas dengan niatnya. Sebab itulah Al-imam asy-syahid mengira melibatkan diri dalam pertelingkahan para sahabat dari perkara yang dilarang kerana ia adalah pintu untuk mengeji dan jalan masuk syaitan dan perpecahan. kemudian mereka yang selepasnya.Mereka adalah sebaik-baik kurun umat ini sebagaimana sabda baginda s.w: Maksudnya: "Sebaik-baik kurun adalah kurunku yang aku diutuskan padanya.

w dan para sahabat. Sudut-sudut 'aqidah juga banyak tetapi yang paling tingginya ialah mentauhidkan Allah. Dalam hal ini Allah berfirman: 74 . kemuliaan.a. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami”. . mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk". Kita jauhi perselisihan ulama dalam masalah ini. Kita berpada dengan apa yang telah diterima pakai oleh Rasulullah s. Firman Allah yang bermaksud: “Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman dengannya (ayatayat mutasyabihat). Allah berfirman: Maksudnya: "Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada tuhan melainkan Allah." Muhammad: 19 Kewajipan muslim terhadap aqidah yang tertinggi ini 3 perkara: . Iman yang benar dan tauhid yang hak membuatkan seseorang itu mendapat ketenangan. bukannya lintasan fikiran. Bagi Allahlah kepujian dan pemberian. Sebaliknya tanpa iman dia menjadi resah dan tidak menentu.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KESEPULUH Mengenal Allah. keamanan dan kerehatan. Allah berfirman: Maksudnya: "Maka manakah diantara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka) jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik). Pendapat Al-imam asy-syahid dalam hal ini adalah benar dan bersandarkan Kitab dan sunnah. Al An'aam: 81-82 Kerana itulah Allah swt memerintahkan dengan tauhid sebelum perkara lain. (Ali Imran: 7) KETERANGAN Dalam usul ini Al-imam asy-syahid menjelaskan kedudukan tauhid dalam 'aqidah Islam sambil menerangkan jalan tengah dalam ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya yang sahih.Tauhid yang benar tanpa ragu-ragu padanya. .Iktikad kesempurnaan Allah dan sebarang kekurangan. Ketinggian kedudukan tauhid Sudut-sudut pengetahuan amat banyak tetapi yang paling tingginya ialah 'aqidah Islam. mentauhid dan membersihkan-Nya daripada sesuatu yang menyekutui-Nya adalah akidah yan paling tinggi dalam Islam.Makrifah dengan yakin. Ayat al-Quran dan hadith yang menyentuh sifat-sifat Allah hendaklah kita terima tanpa melakukan tafsiran dan takwilan.

setengahnya kadang-kadang mengkafirkan setengah yang lain.Alangkah baiknya kalau perbahasan ini diadakan selepas selesai dari membahaskan perkara-perkara utama yang di sepakati diatasnya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa.. Di sana terdapat sifat-sifat yang di sekitarnya timbul pertikaian pendapat yang lama. ." Asy Syura: 11 Oleh kerana ruangan ini tidak mengizinkan keterangan secara detail. Yang peliknya. Iman tanpa ta'wil dan ta'til Imam As Syahid telah membuat pendirian yang bijaksana. 75 . sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. lebih bijaksana dan lebih selamat.Apakah yang memberikan mereka kekuatan setelah hina? . maka saya nyatakan secara ringkas." Al Ikhlas: 1-4 Maksudnya: "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. para pembahas tadi tidak ada pada mereka melainkan: .. Pendirian terhadap sifat-sifat Allah: Setiap muslim wajib menthabitkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi tuhannya dan menyucikannya dari sebarang kekurangan.Apakah yang menyemarakkan mereka setelah padam? . Al-imam asy-syahid pada zamannya melihat pendirian-pendirian ini yang menimbulkan belas kasihan. tangan.. memecahkan hati-hati. 2 Menjauhkan diri dari menyebut perselisihan ulama' padanya.Apakah yang membangunkan mereka setelah tidur? .Apakah yang menjadikan mereka pemimpin umat-umat setelah mereka adalah gembala-gembala kambing? * Itulah iman dengan Allah yang Esa. Para pembahas membuat ketetapan. . Allah adalah tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. memporak-perandakan saf-saf dan menyia-nyiakan waktu.Apakah yang menghidupkan umat Islam setelah mati? . .. 1 Beriman dengannya tanpa ta'wil dan ta'til. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak pula seorang pun yang setara dengannya.. tidak ada sekutu baginya. iaitu sifat-sifat yang terdapat perbahasan di kalangan salaf dan khalaf seperti: Mata. namun ia meluaskan perbahasan untuk menyibukkan orang yang dapat mencapai dan yang tidak dapat mencapainya. Perkara tadi telah melampaui batas dan menimbulkan perbahasan yang panjang.Alangkah baiknya kalau perbahasan ini ditentukan oleh ahli ilmu. Beriman dengan sifat-sifat tanpa ta'wil dan ta'til adalah mazhab salaf yang lebih tahu. turun dan sebagainya.Taasub dan melampaui batas kesucian. jari-jari. Orang ramai telah membuat beberapa pendirian terhadapnya sejak dulu hingga sekarang.

Bahkan itulah kebijaksanaan kerana pada setiap maqam ada maqal. Di sisi orang yang memegang ta'til Allah swt tidak bercakap. Jika tidak. Al-imam asy-syahid datang untuk menenangkan ketegangan ini kerana beliau mendapati bahawa perbahasan mengenainya menuju ke jalan buntu dan tidak benar. Beliau telah meminta agar tidak mendekati khilaf ulama' dalam hal ini dan meminta agar mengetahuinya cukuplah secara ringkas (ijmal). tidak melihat. Perselisihan ini memberi kesan kepada kesatuan muslimin dan keadaan mereka amat menyedihkan. Al-imam asy-syahid dapat mengesan perkara ini dan mahu menyatukan hati-hati umat yang tidak mungkin dapat bersatu melainkan berpegang secara ijmal yang thabit dengan nas dan ijma' serta meninggalkan huraian yang di pertikaikan. Al Fatawa: 12/237 Syeikhul Islam mempunyai kalam yang bernilai dalam hal ini dan kalaulah tidak kerana takut panjang nescaya saya telah menyebutnya. maka dengan berpegang kepada ijmal yang thabit dengan nas dan ijma'. 5/266 Alangkah bijaksana dan mengetahuinya Al-imam Asy-syahid ketika beliau meminta agar menahan diri dari pertelingkahan tadi dan meminta agar cukup dengan ijmal yang thabit dengan nas dan ijma' berdasarkan firman Allah: 76 . * Ta'til pula bermakna menafikan madlul-madlul (maksud-maksud) lafaz yang menyifatkan Allah secara mutlak. Mazhab salaf memegang makna ini dengan makna yang layak dengan kebesaran Allah dan tidak memberatkan dirinya dengan makna-makna yang jauh dan sampingan tanpa keperluan. Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah berkata: "Umat tidak beselisih dan berpecah jika pertikaian itu boleh diputuskan dengan ilmu dan keadilan. Apa yang dilakukan oleh Al-imam asy-syahid adalah manhaj dan tarjih ulama' Islam yang terkemuka dalam hal ini. Maka maknanya yang dekat sudah maklum dalam fikiran. tidak mendengar. Sesungguhnya perpecahan dan perselisihan adalah di antara sebesar-besar perkara yang dilarang oleh Allah dan rasulNya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ * Tanpa ta'wil maksudnya tanpa memalingkan maknanya yang rajih serta hampir kepada yang marjuh serta jauh tanpa kaitan yang mewajibkannya. Setiap kedudukan mempunyai cara percakapan yang sesuai untuknya. Al Fatawa: 3/343. Ini bukanlah bermakna lari atau menyembunyikan perkara yang wajib dizahir dan dijelaskan. Manusia juga tidak boleh hidup seorang diri dan bercakap dengan diri sendiri. Menahan diri dari pertelingkahan ulama' Para ulama' telah berselisih pendapat secara panjang lebar zaman dahulu dan sekarang tentang masalah sifat-sifat ini. dan manusia berbezabeza dalam pemahaman dan penerimaan. Wajib menyuruh orang awam berpegang dengan ijamal yang thabit dengan nas dan ijma' serta mencegah mereka dari hanyut ke dalam huraian (tafsil) yang mencetuskan perpecahan dan perselisihan.

Asy Syura: 11 Firmannya lagi: Maksudnya: "Katakanlah Dialah Tuhan yang Esa. Selepas menyebut sebahagian ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada sifat: Dalam masalah ini manusia terbahagi kepada 4 golongan: a. Mereka adalah golongan "mujassamah" dan "mushabbahah" yang tidak ada kena mengena dengan Islam sedikit pun. Mereka ialah golongan dan setengah ulama' tarikh aqaid islamiah menggelar mereka ???? Saya rasakan tidak ada seorangpun yang mempunyai akal terpengaruh dengan katakata yang remeh ini. Cukup kita menjawab tuduhan mereka dengan firman Allah: Maksudnya: "Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. Setengahnya pula menyangka bahawa Allah itu seperti pemuda. kerana sudah dibuktikan bahawa setengah makhluk dapat bercakap. Tinggal lagi dua pendapat di hadapan kita yang berada di dalam perhatian ulama' 'aqaid iaitu pendapat salaf dan pendapat khalaf. Ini adalah kerana semua itu tidak boleh berlaku melainkan dengan menggunakan anggota. mendengar dan melihat tanpa anggota (pancaindera). Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat". ketawa macam ketawa mereka dan begitulah seterusnya hingga mereka menyangka tuhan seperti orang tua. tidak mendengar dan tidak melihat. Allah adalah tuhan yang bergantung padaNya segala sesuatu. Di sisi mereka Allah tidak bercakap. sedangkan anggota wajib dinafikan dari Allah swt. Oleh sebab itulah mereka menafikan sifat-sifat Allah swt dan berpura-pura mensucikannya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman kepada ayatayat yang mutasyabihat. semuanya itu dari sisi tuhan kami. Inilah dua pendapat batil yang tidak layak di perhatikan. Jadi bagaimana boleh dikatakan bahawa Allah swt kalau bercakap mestilah menggunakan anggota? Maha suci Allah dari semua itu.” Ali 'Imraan: 7 Dalam Risalah 'Aqaid karangan Al-imam terdapat keterangan yang sempurna lagi ringkas kepada usul ini.Satu golongan pula menolak makna lafaz-lafaz itu dalam sebarang bentuk iaitu dengan menafikan segala madlulnya terhadap Allah swt.Satu golongan mengambilnya secara zahir sahaja. maka mereka pun menyifatkan Allah mempunyai wajah seperti wajah-wajah makhluk. tangan atau tangan-tangan macam tangan mereka. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengaNnya. kata-kata mereka tersebut sedikitpun tidak benar. Pendapat salaf tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya 77 ." Al Ikhlas: 1-4 b.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

- Golongan salaf mengatakan: "Kita beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini sebagaimana ia datang (secara zahir) dan meninggalkan penjelasan maksudnya kepada Allah swt. Mereka menthabitkan tangan, mata, bersemayam, ketawa, ta'jub.... dan lainlain dengan makna-makna yang kita tidak dapat kesan. Kita serahkan kepada Allah untuk meliputi makna tersebut dengan ilmunya. Lebih-lebih lagi kita telah ditegah dari perkara tersebut dalam sabda Nabi saw: Maksudnya: "Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah, sesungguhnya kamu tidak dapat mencapainya." Al-Iraqi berkata : "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al Hilyah () dengan isnad yang dhaif dan juga Al-Asbahani dalam kitab At-Targhib Wat-Tarhib ( ) dengan isnad yang lebih sahih darinya begitu juga Abu Syeikh. Mereka semua menafikan persamaan (serupa) di antara Allah dan makhluk. Lihatlah kata-kata mereka tentang hal ini: Abul Qasim Al Laalika'ie dalam kitab "Usul As-Sunnah" meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hassan sahabat Abu Hanifah r.a beliau berkata: "Seluruh fuqaha' baik di timur dan barat telah bersepakat tentang (wajib) beriman dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah dari Rasulullah saw tentang sifat Tuhan, tanpa tafsir, tanpa sifat, tanpa bandingan. Sesiapa yang menafsirkan tentang perkara itu pada hari ini, dia telah terkeluar dari jalan Nabi saw dan telah memisahkan diri dari jamaah kerana mereka semua tidak mensifatkan dan tidak menafsirkannya. Mereka hanya memberi fatwa dengan apa yang ada dalam Kitab dan Sunnah kemudian mereka diam" Al-Khallal menyebut dalam kitab As-Sunnah ( ) dari Al-Hambal dan Al-Hambal menyebut hal itu dalam kitab-kitabnya seperti dalam kitab As-Sunnah Wal Mehnah (): Al Hambal berkata: "Aku bertanya Abu Abdullah tentang hadis: Maksudnya: "Sesungguhnya Allah S.W.T turun ke langit dunia" dan hadis " Maksudnya: "Sesungguhnya Allah melihat" dan hadis: Maksudnya: "Sesungguhnya Allah meletakkan kakinya" serta hadis-hadis yang seumpama ini? Abu Abdullah menjawab:"Kita beriman dengannya dan membenarkannya tanpa cara dan maknanya. Kita tidak menolaknya sedikitpun. Kita tahu bahawa apa yang diriwayatkan dari Rasul S.A.W adalah benar jika sanad-sanadnya shahih. Kita tidak menolak firman Allah dan tidak menyifatkannya lebih dari apa yang dia sendiri menyifatkan dirinya tanpa had dan kesudahan. Firman Allah: Maksudnya: "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia." Harmalah bin Yahya meriwayatkan sambil berkata: "Aku mendengar Malik bin Anas berkata: Sesiapa yang menyifatkan sesuatu dari zat Allah seperti; Firman Allah:
78

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

Maksudnya: "Tangan Allah terbelenggu" Lalu dia mengisyaratkan tangannya ke tengkoknya, dan seperti firmanNya Maksudnya: "Dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat" Lalu dia mengisyaratkan kepada matanya, telinganya atau tangannya, anggota-anggota tersebut hendaklah di potong darinya kerana dia telah membandingkan Allah dengan dirinya. Kemudian Malik menambah Lagi: "Tidakkah kamu mendengar kata-kata Al Bara' ketika beliau menceritakan bahawa Nabi S.A.W tidak mengorbankan 4 korban sambil Al-Barra' mengisyaratkan dengan tangannya sebagaimana Nabi saw mengisyaratkan tangannya. Al-Barra' berkata: "Tanganku lebih pendek daripada tangan Rasulullah S.A.W. Al Bara' tidak suka (benci) untuk menyifatkan tangan Rasulullah S.A.W kerana menghormatinya, sedangkan Nabi adalah makhluk. Maka bagaimanakah boleh kita bandingkan pula pencipta yang tidak serupa dengan sesuatu pun? Abu Bakar Al-Athram, Abu Amru At-Tolamanki dan Abu Abdullah Ibn Abu Salamah Al-Majishun telah meriwayatkan kalam yang panjang tentang makna ini yang disudahi dengan katanya: "Apa yang disifatkan oleh Allah terhadap diriNya dan dinamakannya dari lisan RasulNya, kita namakannya sebagaimana yang dia namakan. Kita tidak boleh membebankan diri dengan sifat lain. Bukan itu dan bukan ini dan kita tidak mengingkari apa yang disifatkannya serta tidak membebankan diri untuk mengetahui apa yang tidak disifatkan" "Ketahuilah mudah-mudahan kamu dikasihi Allah, bahawa ( ) Pemeliharaan dari kesalahan dan dosa.â dalam agama tidak habis di tempat kamu habis dan tidak melebihi apa yang telah dihadkan kepada kamu. Sesungguhnya di antara dasar agama ialah mengetahui yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Perkara yang kamu ada makrifah dan hatimu tenang dengannya, disebut asalnya (dalil) dalam kitab dan sunnah dan ilmunya di warisi oleh umat maka janganlah takut untuk menyebutnya dan mensifatkannya terhadap Tuhanmu tentang apa-apa yang disifatkan terhadap diriNya dan janganlah membebankan diri untuk menghadkan sifat tersebut. Perkara yang diengkari oleh dirimu dan tidak terdapat dalam kitab dan sunnah yang menyebut tentang sifat Tuhanmu, maka janganlah bebankan diri untuk mengetahuinya dengan akal kamu dan janganlah menyifatkannya dengan lidah kamu dan diamlah sebagaimana Tuhanmu diam tidak menyebutnya. Jika kamu membebankan diri untuk mengetahui apa yang tidak di sifat oleh Tuhanmu tentang diriNya maka samalah seperti kamu mengingkari apa yang disifatkan olehNya. Sebagaimana kamu memandang berat apa yang diengkari oleh orang yang mengengkari apa yang disifatkan oleh Tuhan terhadap dirinya, begitulah juga kamu hendaklah memandang berat orang-orang yang membebankan diri menyifatkan Tuhan dengan apa yang tidak disifatkan oleh Tuhan terhadap diriNya. Demi Allah! Sesungguhnya telah menjadi mulia orang-orang muslim yang mengetahui perkara ma'ruf serta dengan pengetahuan mereka, ma'ruf itu dikenali dan mengingkari perkara mungkar serta dengan keingkaran mereka mungkar itu diengkari. Mereka mendengar apa yang disifatkan oleh Allah tentang diriNya di dalam kitabNya dan apa yang sampai kepada mereka tentang perkara yang seumpama itu dari nabiNya. Tidak sakit (rosak) hati seseorang muslim dengan menyebut sifat ini dan menamakannya daripada Tuhan. Mukmin tidak boleh mencari sifat-sifat atau nama yang lain dari apa yang di sebut oleh Tuhan. Apa-apa yang disebut oleh Rasulullah saw bahawa baginda

79

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

menamakan sifat Tuhannya maka ia adalah sama dengan apa yang dinama atau disifatkan oleh Tuhan sendiri. Orang-orang yang mendalam ilmunya, yang berhenti sekadar ilmunya, yang menyifatkan Tuhan dengan sifat yang disifatkan oleh Tuhannya, dan orang-orang yang meninggalkan dari menyebut sifat yang tidak disebut oleh Tuhan tidak mengengkari sifat yang dinamakan itu kerana engkar dan tidak mencari-cari sifat lain yang tidak di namakanNya kerana kononnya kerana perbahasan yang mendalam kerana kebenaran ialah meninggalkan apa yang ditinggalkan dan menamakan apa yang dinama. Firman Allah: Maksudnya: "Sesiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikut jalan yang bukan jalan orang mu'min, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. An Nisa': 115 Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita semua hikmat dan menjadikan kita orang-orang soleh. Mazhab khalaf tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat Tadi saya ada menyebut bahawa golongan salaf r.a beriman dengan ayat-ayat dan hadis-hadis sifat sebagaimana ia datang (secara zahir) dan meninggalkan penjelasan maksudnya kepada Allah S.W.T dalam keadaan mereka beriktikad bahawa Allah S.W.T suci dari sebarang persamaan dengan makhluknya. Golongan Khalaf pula berkata: "Kami beriman bahawa makna-makna lafaz ayat-ayat dan hadis-hadis ini bukanlah dikehendaki secara zahir bahkan ia adalah majaz (sindiran) yang tidak ada halangan untuk mentakwilkannya. Mereka mula mentakwilkan "wajah" dengan makna "zat", "tangan" dengan makna "kekuasaan" dan begitulah seterusnya kerana lari dari persamaan dengan makhluk. Saya menyatakan di sini contoh-contoh dari kata-kata mereka: Abul Faraj bin Al-Jauzi Al-Hambali berkata di dalam kitabnya Menolak Syubhat Persamaan: Allah berfirman: Maksudnya: "Dan kekallah wajah Tuhanmu". Ar Rahman: 37 Ulama'-ulama' tafsir berkata: Kekallah Tuhan kamu, begitu juga mereka berkata tentang firman Allah: " Maksudnya: "Mereka mahukan wajahnya" iaitu mahukanNya. Ad Dhohhaak dan Abu 'Ubaidah berkata tentang firman Allah: Maksudnya: "Setiap sesuatu binasa kecuali wajahnya" Al An'aam: 52 iaitu melainkan Dia. Beliau menyebut pada awal kitab satu fasal yang detail untuk menolak pendapat mereka yang berkata bahawa berpegang kepada zahir ayat dan hadis adalah mazhab salaf. Kesimpulan dari kata-katanya ialah berpegang dengan zahir adalah tajsim Mengatakan Allah berjisim dan tasybih

80

Ia tidak lain melainkan tambahan. Aku (Az Zubaidi) menyatakn bahawa hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq secara mauquf dari Abu Hurairah. Tetapi ia dikinayahkan (Disebut secara sindiran) secara isti'arah (Mendakwa makna sebenar kepada sesuatu kerana melebih-lebih dalam perbandingan seperti: "Saya bertemu singa". Sedangkan yang dimaksudkan ialah lelaki yang berani dan garang. Perkara ini tidak boleh di terima oleh orang-orang yang berakal.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Mengatakan Allah ada bandingan kerana zahir lafaz ialah apa yang diistilahkan kepadanya. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah ra. bahawa Rasulullah saw melihat kahak di dalam masjid di arah kiblat seraya berkata: 81 . Maksudnya: "Sesungguhnya masjid mengecut dari kahak sebagaimana mengecutnya kulit di atas api. Beliau juga berpendapat bahawa menamakan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis sifat adalah nama yang direka-reka dan tidat terdapat dalam Kitab dan sunnah dan bukan hakikat. Kedua :Firman Allah: Maksudnya: "Buatlah kapal itu dengan mata-mata kami.W.Quran tidak boleh dipegang secara zahir kerana beberapa perkara: Pertama: Zahir firman Allah : Maksudnya: "Dan supaya kamu diasuh diatas mataku. Ketiga: Menthabitkan beberapa biji mata (mata-mata) pada satu muka adalah amat jelek. Sila rujuk Ilmu Balaghah) dan ramz (Tanda atau isyarat supaya ia lebih memberi kesan kepada hati pendengar) Di antaranya sabda Nabi S. Fakhruddin Ar-Razi berkata di dalam kitabnya Asas At Taqdis ( ): "Ketahuilah bahawa nas-nas Al.s berada di atas mata itu secara bersentuh (melekat) dan lebih tinggi dari mata itu. Beliau telah berdalil terhadap kata-katanya dengan dalil-dalil yang banyak yang tidak ada ruang untuk saya menyebutkannya di sini." Hud: 37 Bererti alat untuk membuat kapal tersebut ialah mata itu sendiri. Maka tampaklah kemestian menuju kepada takwil iaitu dengan kita tanggungkan lafazlafaz ini dengan makna sangat mengambil berat dan menjaga (mengawal).A. Imam Al Ghazali menyatakan pada juzu' pertama dari kitab Ihya' 'Ulumiddin ( ) ketika membicarakan tentang nisbah ilmu zahir kepada ilmu batin dan bahagian-bahagian yang terdapat padanya zahir dan batin serta ta'wil dan tidak ta'wil: "Bahagian ketiga: Sesuatu perkara itu kalau di sebut secara soreh (nyata) akan difahami tanpa terjadi apa-apa mudharat. Tangan tiada makna sebenar yang lain kecuali anggota dan begitulah seterusnya.” Taha: 39 Bermaksud Nabi Musa a. Az Zubaidi berkata dalam Syarah Al Ihya': Berkata Al 'Iraqi: Hadis ini tidak ada asal di dalam hadis marfu' bahkan ia adalah kata-kata Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya.

A. bahkan secara khusus iaitu dungu dan bodoh.W.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Mengapakah salah seorang dari kamu mengadap Tuhannya lalu dia meludah di hadapanNya! Adakah dia suka kalau ada orang mengadapnya lalu orang itu meludah mukanya?" Maknanya ialah: Roh masjid dalam keadaan ianya dimuliakan dan membuang kahak di dalamnya adalah menghinanya. Maka ketahuilah bahawa ia adalah kinayah dari kekuasaan kerana yang demikian itu lebih di fahami tentang kesempurnaan kekuasaan tuhan". maka kepalanya sudah menjadi kepala himar dari segi makna dungu dan bodoh iaitu secara maksudnya bukan rupabentuk. nescaya saudara akan dapati bahawa jarak khilaf di antara dua golongan tersebut tidak akan menjadi khilaf yang hebat kalau kedua-dua belah pihak meninggalkan sikap melampau dan berlebih-lebih. Setiap mereka memperkuatkan mazhabnya dengan hujjah-hujjah dan dalil-dalil. Di antara salaf dan khalaf Saudara telah tahu bahawa mazhab salaf dalam ayat-ayat dan hadis-hadis sifat ialah berpegang kepada apa yang zahir tanpa menafsir atau mentakwilkannya.W: Maksudnya: "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum Imam takut kalau Allah menukarkan kepalanya menjadi kepala kaldai.W : " Maksudnya:"Hati orang mu'min berada di antara dua jari dan jari-jari tuhan yang pemurah". Kamu dapat lihat bahawa kawasan masjid tidak mengecut kerana kahak." Fathul Bari: 2/214 no: 691 Perkara itu dari segi gambarannya tidak berlaku sama sekali. samada dengan dalil aqli atau syari'e. Juga perbahasan dalam perkara seumpama ini sekalipun panjang. Mazhab khalaf pula mentakwilkannya mengikut makna yang sesuai dengan kesucian Allah S. Jadi sesiapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Rahsia ini di ketahui bahawa ia adalah bukan zahir. Kami juga menyebutkan kalam ini pada tempat lain dalam perbahasan ini dan apa yang kami sebutkan ini sudah memadai.A. Dari segi aqal menanggungnya secara zahir tidak boleh seperti sabda Nabi S. Saudara juga mengetahui tentang khilaf yang hebat berlaku di antara dua pendapat ini sehingga membawa kepada kata mengata dengan gelaran-gelaran asabiyyah. 82 . Dengan itu jelas kepada saudara jalan salaf dan khalaf. Keterangan lanjut bolehlah dilihat dari perkara-perkara berikut: Pertama: Kedua-dua golongan bersepakat bahawa Allah maha suci dari sebarang persamaan dengan makhluk. Dua jalan ini menjadi tempat khilaf yang hebat di kalangan ulama' ilmu kalam yang terdiri dari pemimpin-pemimpin muslimin. Kerana kalau kita paksa hati orang yang mu'min kita tidak bertemu dengan jari-jari padanya. namun dari segi makna memang ada kerana kepala kaldai tidak berlaku secara hakikat rupabentuknya. Kita akan terangkan kepada saudara tentang perkara ini InsyaAllah. Kalau saudara kaji perkara ini. tidak akan membawa pada garis penamat melainkan natijah yang satu iaitu: menyerahkannya kepada Allah. Begitu juga dengan sabda Nabi S.T yang tidak ada bandingan di kalangan makhlukNya.

Apabila perkara ini telah diakui. Sesungguhnya bahasa sekalipun luas tidak dapat meliputi perkara yang ahli-ahlinya tidak mengetahuinya dengan hakikat sebenar-benarnya. Beliau ialah Imam Ahmad bin Hambal r. Ketiga: Kedua-dua pihak mengetahui bahawa lafaz itu diistilahkan untuk menerangkan apa yang ada dalam jiwa atau yang berlaku di bawah pancaindera yang bergantung kepada ahli-ahli bahasa dan pencipta istilahnya.W." Al 'Iraqi berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Abu hurairah di dalam hadis yang menyebut: : Maksudnya: "Aku dapati diri tuhan kamu dari sebelah kanan'. Dan hadis: Maksudnya: "Hati mu'min itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan Yang Pemurah. 83 . Sesungguhnya setengah-setengah manusia yang berpegang kuat dengan pendapat salaf r. ertinya salaf dan khalaf telah bersepakat tentang asal ta'wil dan noktah khilaf di antara kedua belah pihak hanya terbatas kepada: Pihak khalaf menambah penentuan makna yang di kehendaki dari lafaz tersebut kerana kemestian menyucikan Tuhan. Hakkikat yang berhubung dengan zat Allah termasuk dalam perkara ini. lebih membawa ke arah penakwilan untuk menjaga 'aqidah orang awam dari shubhat tashbih (membandingkan Allah dengan sesuatu). Serta hadis: Maksudnya: "Sesungguhnya aku dapati bahawa diri Tuhan Yang Pemurah dari sebelah kanan.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Kedua: Kedua-dua belah pihak memutuskan bahawa yang dikehendaki dengan lafaz nas-nas ini pada zat Allah Taala bukannya zahir yang diistilahkan lafaz-lafaz ini pada makhluk.a pernah beralih kepada ta'wil pada beberapa tempat. Jika sekiranya saudara terdiri dari orang-orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah dengan ketenteraman iman dan dilimpahi dadanya dengan kesejukan yakin maka janganlah mencari ganti yang lain.T adalah lebih selamat dan lebih utama diikuti bagi menghapuskan ta'wil dan ta'til. Pertelingkahan yang panjang di antara mereka ini dulu dan sekarang adalah tidak perlu kerana dada Islam lebih lapang dari itu. Al 'Iraqi berkata: Hadis ini diriwayat dan disahihkan oleh Al Hakim dari hadis Abdullah bin Umar.a." Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Bahasa lebih dekat dari mendatangkan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat. Di sudut ini kami yakin bahawa ta'wil-ta'wil khalaf tidak boleh dihukumkan ke atas mereka sebagai kufur dan fasik. Rijalnya adalah thiqah. Itu sebenarnya adalah satu khilaf yang tidak perlu dibesar-besarkan atau di buat perbalahan. Tarjih mazhab salaf Kita menyakini bahawa pendapat salaf iaitu diam dan menyerahkan makna itu kepada Allah S. Ini bermakna kedua-dua pihak bersepakat dalam masalah tashbih (perbandingan). Di antara ta'wil-ta'wil tersebut ialah penakwilan beliau dalam hadis: Maksudnya : "Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Menentukan makna bagi lafaz-lafaz ini secara khas adalah satu penipuan.

Jika kita tidak benarkan pula bermakna kita menyerahkan ilmu tentang itu kepada Allah Taala. 84 . Dialah sebaik-baik wakil. Rumusan kajian ini Salaf dan khalaf bersepakat bahawa yang dikehendaki bukan zahir yang dikenali di kalangan manusia iaitu ta'wil pada keseluruhannya. Ar Razi berkata dalam kitabnya Asas At Taqdis: "Kemudian jika kita haruskan ta'wil bermakna kita bekerja sukarela dengan menyebut ta'wil-ta'wil tadi secara tafsil (detail). menyatukan kalimah sedaya mungkin. Mereka juga bersepakat bahawa setiap ta'wil yang bertentangan dengan usul syariah tidak harus. Ini adalah kanun (peraturan menyeluruh (am) ) yang dirujuk padanya dalam semua perkara mutashabihat (kesamaran): Bagi Allahlah segala taufiq. Lebih-lebih lagi salaf sendiri mengaitkan keharusan ta'wil dari segi akal dan syara' dengan tidak bertentangan dengan mana-mana asal dari usulusul agama.a. Majmu' Rasaail . Namun perkara yang paling penting yang mesti disalurkan tumpuan Muslimin sekarang ialah menyatukan saf. sesuatu yang boleh mendekatkan jurang khilaf di antara dua pendapat tadi yang tidak meninggalkan peluang untuk berselisih dan bertengkar. Jadi khilaf ini hanya terbatas pada ta'wil lafaz dengan yang harus pada syara'. Ianya adalah perkara mudah sebagaimana yang saudara nampak dan adalah perkara yang dipegangi oleh setengah salaf. Cukuplah kita dengan Allah.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Sesungguhnya saya dapati pada Imam Nawawi r.Aqidah: 324 Semoga dalam rumusan yang baik ini menjadi peringatan kepada orang yang mempunyai hati atau pendengaran dalam keadaan dia menyaksikan.

KETERANGAN Dalam usul ini Al-imam asy-syahid menekankan keperluan iltizam dengan kitab Allah dan sunnah RasulNya serta berhenti pada hudud Allah tanpa menambah atau mengurang. lalu Allah memberi manfaat dengan sebabnya apa yang dikehendakinya. Berdasarkan kepada ini. termasuk dalam perkaraperkara yang sesat yang wajib diperangi dan dihapuskan. Firman Allah: Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berpuak-puak tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu terhadap mereka. Celaan kepada bid'ah Dalil-dalil Al Quran dan Al hadis serta kata-kata Ulama' amat banyak dalam mencela bid'ah. Setengah manusia telah cuba melawan bid'ah itu tetapi dengan cara yang kasar dan tidak menggunakan uslub yang baik.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KESEBELAS Semua bidaah yang dilakukan dalam agama Islam tanpa sandaran asalnya dan dipandang baik oleh segolongan manusia menurut hawa nafsunya sama ada dengan menambah atau mengurangkan apa yang telah disyariatkan." Al An'aam: 159 85 . * Bid'ah dari segi syara': Satu jalan yang direka dalam agama. Takrif bid'ah. Keadaan semakin meruncing dan perpecahan makin meluas. seorang muslim mesti menjauhkan diri dari setiap bid'ah dalam agama bahkan memeranginya dengan sebaik-baki cara.T. memberi amaran agar tidak menghampiri bid'ah serta mengengkarinya dengan uslub yang baik dan berkesan. Bid'ah sesat yang berleluasa pada zaman Al-imam asy-syahid telah melemah dan merosakkan umat dengan teruk.W. Ketika itu Al-imam asy-syahid pun bangkit menyeru manusia kepada sumber yang bersih iaitu kitab Allah dan sunnah RasulNya. Cukuplah sekadar ini kerana meraikan ruangan. Al 'I'tisom: 1/28 Al-imam asy-Syatibi menerangkan dengan lebih lanjut hal ini dalam kitabnya "Al I'tisam". Baik juga selepas ini kita mengetahui apa dia bid'ah? Apa sikap Islam terhadapnya? Supaya jelas kepada kita asal ini dan sumber yang diambil oleh Al-imam asy-syahid bagi membina kefahamannya. yang menandingi syara' yang bertujuan dengan mengikuti jalan itu melampau dalam ta'abbud kepada Allah S. Lihat Al 'I'tisom untu keterangan lanjut: 35-103. Ini hendaklah dilaksanakan dengan cara yang paling baik supaya tidak membawa kepada perkara yang lebih buruk daripada bidaah itu sendiri. * Bid'ah dari segi bahasa: Mereka sesuatu tanpa contoh yang lalu.

Ini ialah kerana kaum muslimin dituntut membuat ciptaan dan pembaharuan dalam urusan dunia dalam berbagai segi samada perindustrian.W telah mengkhianati risalah kerana Allah telah berfirman: Maksudnya:"Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama kamu. perubatan..A.dan sebagainya untuk memenuhi keperluan mereka. seburuk-buruk perkara adalah yang direka-reka. sesungguhnya sebaik-baik hadis ialah kitab Allah. Sabda Rasulullah S. * Ianya tidak terdapat dalil dari syara'." Muslim: 3/1343 no: 1718 Maksudnya: "Sesiapa yang melakukan sesuatu perkara yang tidak ada dalam urusan (agama) kami maka ia adalah tertolak... membina binaan atas kubur." Muslim: 2/591 no: 867 Ibnu Al-Maajishum berkata : "Aku mendengar Malik berkata: Sesiapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan memandang baik maka sesungguhnya dia telah menganggap Muhammad S.. hidup macam rahib." Sebagaimana pada hari itu bukannya agama.. menguatkan diri. Di antara contoh mengurang ialah tidak berjihad. berupaya dalam 86 ... Setiap yang direka adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat.W: Maksudnya: "Sesiapa yang membuat perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya maka ia adalah tertolak. Mengingkari bid'ah dalam urusan agama bukannya dunia Imam Ays-Syahid sangat cermat dalam mengingkari bid'ah dan menyeru untuk memeranginya.. maka ia juga tidak boleh menjadi agama pada hari ini..Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Para Ulama' menafsirkan bahawa mereka adalah ahli bid'ah. tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah.Beliau telah mengaitkannya dengan dua perkara: * Hendaklah bid'ah itu dalam agama. Al 'I'tisom: 37 Bid'ah dengan menambah dan mengurang Sesungguhnya bid'ah dalam agama adalah dicela samada dengan menambah atau pun mengurang kerana dengan menambah bermakna menuduh syari' dan syariat dengan kelemahan dan kekurangan. Di antara contoh menambah ialah mengadakan pesta harijadi.A." Muslim: 3/1343 no: 1718 Rasulullah S.W ada bersabda di dalam khutbahnya: Maksudnya: "Adapun selepas dari itu. Mengurang pula bererti kufur dengan sebahagian syariat yang membawa pengikutnya ke lembah kehancuran dan kebinasaan.A. pertanian.. tawaf di sekelilingnya.

asal dalam syara'. Keempat : Ia berganti dengan yang lebih buruk darinya. Ketiga : Ia berganti dengan yang seumpamanya. Yang ketiga adalah tempat berijtihad dan yang keempat adalah haram. * Dua peringkat yang pertama adalah disyariatkan. bahkan menjadi haram jika sekiranya kerosakan lebih banyak dari kemaslahatan. Memerangi bid'ah dengan hikmah Kita Kita mempunyai dua kewajipan terhadap bid'ah: Pertamanya: Mengingkari. perkara itu lebih mudah dan lebih rendah halnya kerana ia adalah khilaf fiqhi. Yang menyuruh kita kita engkarkan bid'ah dialah juga yang menyuruh kita mencari jalan yang terbaik." Muslim: 4/1836 no: 2363 Imam As Syahid telah menggalakkan Ikhwan agar menerima dan mengambil sesuatu yang baru lagi bermanfaat dalam urusan dunia sebagaimana yang terdapat dalam usul kelapan belas. Kedua : Ia berkurangan sekalipun tidak hilang sama sekali. Alangkah baiknya kalau para muslimin berhenti pada hudud-hudud Allah. tetapi mesti juga melihat kepada kesannya: Jika maslalah lebih banyak hilang atau kerosakan lebih banyak terjadi. memfokuskan fikiran dan tenaga mereka untuk mencipta sesuatu yang baru dalam urusan dunia. Bid'ah yang mempunyai dalil. Keduanya : Mengambil sebaik-baik jalan yang tidak membawa kepada keburukan yang lebih darinya. Sesungguhnya suruhan dan larangan sekalipun mengandungi di dalamnya menghasilkan manfaat dan membuang kerosakan.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ menunaikan kewajipan khalifah di bumi dan memakmurkannya. Tidak boleh dari segi syara' kita memerangi bid'ah dengan menimbulkan kejahatan yang lebih teruk. memerangi dan menghapuskannya. kebaikan dan kejahatan dan kedua-duanya berasak maka wajib mentarjihkan yang rajih (mendahulukan yang lebih besar) darinya iaitu ketika berasak dan bertembung antara maslahah dan kerosakan. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Apabila bertembung antara maslahah dan kerosakan. Nescaya mereka akan menjadi mulia dan dapat berkuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka yang telah menjadi mulia dan berkuasa (memimpin).W telah bersabda: Maksudnya: "Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. 87 . Dalam hal ini Rasulullah S.A. maka ia tidak lagi disuruh. Al-Fatawa: 28/129 Al-Imam Ibnu Qayyim rahimullah berkata: "Mengingkari mungkar ada empat peringkat : Pertama : Ia akan hilang dan berganti dengan sebaliknya.

Orang-orang yang bersamaku mengengkarinya.mudah-mudahan Allah menyucikan rohnya dan menerangkan kuburnya berkata: "Aku dan beberapa orang sahabatku melalui satu kaum pada zaman Tatar yang sedang minum arak. Mereka pula disekat oleh arak dari membunuh. I'laam Al Muwaqqi'iin: 3/4-5 88 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Saya mendengar Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah . Aku mengengkari sahabat-sahabatku tadi dan berkata : "Allah mengharamkan arak kerana ia menyekat dari mengingati Allah dan solat. maka biarkanlah mereka begitu". menawan dan merampas harta orang.

kemudian datang kepadanya sifat atau keadaan yang mengeluarkannya dari apa yang telah ditetapkan syara'. Setiap orang mempunyai pendapat yang tertentu. Jenis ini telah kita bincangkan dalam usul yang lalu. Kedua : Jauh dari hakikat sehingga hampir-hampir dikira sebagai semata-mata sunnah. Dalam usul yang lalu Al-imam asy-syahid menyebut tentang jenis yang paling bahaya dan paling rendah darjatnya. Kekeliruan dalam perkara ini banyak membawa kepada mudharat dan kerosakan serta perbalahan dan perpecahan.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KEDUA BELAS Bidaah yang dilakukan dengan menambah. ijma' dan tidak ada juga ada cara pengambilan dalil yang mu'tabar di sisi ahli ilmu secara ringkas atau detail. Bid'ah idhafiah (tambahan): Iaitu yang mempunyai dua segi: Pertama : Ia mempunyai kaitan dengan dalil-dalil maka dari segi ini ia bukan bid'ah. Iaitu seseorang meninggalkan sesuatu yang dihalalkan syara' kerana dakwaan beragama seperti mengharamkan sesuatu yang halal atau meninggalkannya dengan 89 . Inilah usul yang telah diletakkan oleh Al-imam asy-syahid. Bid'ah idhafiah ada dua jenis: Pertama : Lebih hampir kepada bid'ah hakikiah hingga hampir-hampir dikira sebagai bid'ah yang hakikat. Jenis-jenis bid'ah Ulama' telah membahagikan bid'ah kepada beberapa bahagian yang sepatutnya diketahui: 1.â Bolehlah kita nyatakan bahawa: Bid'ah idhafiah ialah yang mempunyai dalil syara' atau sunat atau mustahabbah Seerti dengan sunat. kita namakan ia "bid'ah tambahan" iaitu dipandang dari satu segi ia adalah sunnah kerana bersandarkan kepada dalil dan dari segi yang lain ia adalah bid'ah kerana bersandarkan kepada shubhat bukannya dalil atau tidak bersandarkan dalil langsung. Bid'ah hakikiah: Iaitu yang tidak ada dalil syara' samada dari kitab. mengurangkan dan terikat dengan cara-cara tertentu dalam melakukan ibadat yang mutlak adalah termasuk dalam masalah khilaf. Oleh kerana amal yang mempunyai dua sudut ini tidak boleh lari dari salah satu segi ini. Dalam usul ini pula beliau menerangkan tentang jenis-jenis lain sambil menyatakan bentuknya. Kedua : Ia tidak ada kaitan.â pada asal. Jadi perkara ini perlu kepada kepandaian membeza dan menilai. Al 'I'tisom: 1/210-211. Tidak menjadi kesalahan mencari hakikat melalui bukti dan dalil. KETERANGAN Bid'ah ada beberapa jenis dan darjat. sunnah. 2. Bid'ah dalam bentuk meninggalkan.

zikir. qiyam. ada yang dikira sebagai dosa besar dan ada yang dikira sebagai dosa kecil. Ianya boleh dibincangkan di bawah naungan ukhuwwah dan mahabbah kerana Allah. beliau telah amat cenderong kepada perkara yang thabit. ada yang maksiat dan disepakati bahawa ia bukan kufur. tilawat Al Quran. sembahyang sunat. Di antaranya ada yang kufur atau di perselisihkan padanya. Maka Al-imam asy-syahid menegaskan bahawa jenis-jenis ini adalah khilaf fiqhi. Dengan itu hati-hati menjadi bertaut. Para ulama' telah menegaskan bahawa bid'ah mempunyai hukum-hukum dan martabat-martabat yang berbeza-beza.. 90 . Adapun tentang pendiriannya secara amali. jelas dan bersih dari sunnah dan jauh dari yang terdapat khilaf. Al 'I'tisom: 1/240-243â Darjat bid'ah yang berbeza-beza Perkara yang patut disebut di sini ialah: Bid'ah bukan satu jenis sahaja. ada yang makruh. pulau memulau. Al-I'tisom: 1/296-298â Iltizam pada ibadah-ibadah mutlak Disunatkan agar memperbanyakkan ibadat seperti puasa. saf-saf dapat bersatu dan bertemu pada jalan tengah dan sederhana dengan memberi kepada perkara tadi bentuknya secara adil tanpa menambah dan mengurang. meninggal dan iltizam dalam ibadat mutlak) adalah termasuk dalam masalah ijtihad yang rajih dan marjuh yang patut nasihat menasihati padanya tanpa kekerasan. kasar.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ sesuatu tujuan. Contoh-contoh bid'ah idhafiah: * Mengangkat suara dengan membaca selawat dan salam ke atas Rasulullah S. Apa hukumnya kalau seseorang itu menetapkan kepada dirinya ibadat tersebut kadar yang tertentu dalam tempoh tertentu secara iltizam? Pendirian Al-imam asy-syahid yang bijaksana Al-Imam asy-syahid memerhatikan kepada pendapat-pendapat ulama' yang mendalam ilmunya. * Menguatkan suara membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat sebelum sembahyang dalam kumpulan seolah-olah itu adalah salah satu syiar sembahyang. Hendaklah diketahui bahawa "meninggalkan" itu mempunyai beberapa jenis dan darjat.. kerana di sana tidak ada kata putus.W selepas azan. bertengkar atau bergaduh..A. Perkara itu nyata dalam karangannya Al Ma'thurat ( ) iaitu satu risalah yang masyhur. Namun begitu beliau juga menerangkan bahawa tidak salah untuk berbincang tentang masalah-masalah yang termasuk dalam jenis-jenis ini berdasarkan dalil-dalil dan hujjahhujjah di bawah bayangan mahabbah dan persaudaraan. lalu mendapati dari karangan-karangan mereka tentang jenis-jenis ini (bid'ah menambah..

Contoh-contoh bid'ah iltizam dengan ibadat mutlak. * Iltizam dengan membaca " " sepuluh kali selepas setiap sembahyang. * Tidak memakan daging merpati kerana memuliakannya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ * Membaca zikir-zikir selepas sembahyang dengan cara berjamaah. Contoh-contoh bid'ah meninggal * Meninggalkan perkahwinan dengan hujjah untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan memperbanyakkan ibadat. 91 . * Iltizam dengan membaca " " waktu pagi 100 kali.

KETERANGAN Di dalam usul yang ketiga belas ini.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KETIGA BELAS Mencintai para solehin dan memuji-muji mereka berdasarkan amal-amal soleh yang mereka lakukan adalah sebahagian daripada taqarrub kepada Allah. mereka itulah orang-orang yang beruntung". Dan barangsiapa yang mengambil Allah. Al-Hasyr: 9 Rasulullah saw juga telah bersabda: 92 .w. Al-Maidah : 55-56 Begitu juga Allah s. Iaitu pegangan yang tidak keterlaluan atau terlalu longgar pada zaman di mana kebanyakan manusia telah melampaui batas dan lalai dari hakikat sebenar yang mendatangkan bahaya dan perpecahan yang banyak. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekali pun mereka dalam kesusahan. Wali-wali Allah ialah mereka yang disebutkan Allah dalam firman-Nya yang bermaksud: “Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa”. maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti mendapat kemenangan".t dan mempunyai kelebihan yang besar. auliya' dan keramat yang ada pada mereka.t memuji orang-orang Ansar kerana cinta mereka yang mendalam terhadap saudara mereka dari golongan Muhajirin dengan firmanNya: Maksudnya: "Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. (Yunus: 63) Keramat yang berlaku ke atas mereka hemdaklah terjadi dengan syarat-syarat yang bertepatan dengan syara’ serta mempercayai bahawa mereka adalah hamba yang diredhai oleh Allah s. RasulNya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya.w. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Firman Allah: Maksudnya: "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah. Mereka juga tidak mampu memberikan kurniaan yang ada pada mereka itu untuk orang lain.w.t. RasulNya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah). Mencintai orang-orang soleh adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah Islam amat menggalakkan penganutnya supaya mencintai orang-orang yang membuat kebajikan dan memperingatkan mereka tentang keelokan amalan tersebut serta mengiranya sebagai amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah s. Al-imam asy-syahid telah menerangkan satu pendirian yang kukuh lagi sederhana terhadap orang-orang soleh. Mereka tidak mampu untuk memberi manfaat atau mendatangkan mudharat ketika hidup ataupun setelah mereka mendatangkan mudaharat ketika hidup ataupun setelah mereka mati.

justeru kerana kejahilan dan kelalaian mereka..t."1 Fathul Bari : 11/348 no: 6502 ”Siapakah wali Allah ? Ramai di kalangan manusia (pada hari ini) tersilap.Lalu Al-imam asy-syahid mendatangkan satu ta'rif yang terbaik terhadap wali-wali Allah iaitu ta'rif Al-Quran. maka Aku telah diperangi. antaranya: Maksudnya: "Allah adalah pelindung bagi oarang-orang yang beriman.w. boleh mendatangkan perkara-perkara ajaib yang luar biasa dan bertentangan dengan adat kebiasaan. 3. Lalu mereka meletakkan kaedah-kaedah yang menghairankan. Dia mengasihi seseorang semata-semata kerana Allah. wali itu ialah orang yang dibina kubah di atas kuburnya. Maka lahirlah kata-kata mereka tentang para wali. sesungguhnya wali-wali Allah. Oleh itu menjadi kewajipan seorang muslim mencintai para solihin dengan kecintaan yang berasaskan kepada kesedaran dan kesederhanaan bukan membenci atau melampau dalam mencintai mereka. Al-Quran juga telah memberikan ta'rif yang sama dan disebut di dalam beberapa ayat. Fathul Bari : 1/77 no: 16 Banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberi pengertian yang sama..di dalam hadis qudsi sebagai bukti: Maksudnya: "Sesiapa yang memusuhi waliKu. Pada pandangan mereka. sesiapa yang ada pada dirinya maka ia mendapat kemanisan iman: 1. " (Yunus: 62-63) Maka wali ialah: Setiap insan yang beriman dan bertaqwa samada dibina kubah di atas kuburan mereka.t telah berfirman: Maksudnya: "Ingatlah. tiada ketakutan terhadap mereka dan tiada pula mereka berdukacita. berlaku keramat atau sebaliknya. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam neraka"." (Muhammad: 11) mengizinkan agar ia 93 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Seorang itu akan bersama orang yang dikasihinya.. sekadar itu. mereka menyempitkan (kaedah) yang sedia terbentang luas dan meluaskan yang terbatas.6168 Maksudnya: "Tiga perkara. Manakala permusuhan terhadap orang-orang soleh dan membenci mereka adalah satu kesalahan yang besar.. Allah s. 2." Fathul Bari : 10/ 573 no. Cukuplah apa yang dinyatakan oleh Allah s. Hendaklah ia mengasihi Allah dan RasulNya lebih dari yang lain." (Al-Baqarah: 257) Maksudnya: "Yang demikian itu kerana Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman.w.

* Golongan kedua menganggap segala keajaiban yang berlaku itu tanda seseorang itu adalah wali tanpa membezakan sama ada ianya keramat yang lahir dari keimanan seseorang atau ianya merupakan perkara luar biasa yang bersifat kesyaitanan. Di sini dinyatakan beberapa pendapat ulamak yang menguatkan kesimpulan tersebut: Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berkata: 94 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Kewujudan keramat bagi wali-wali Terdapat tiga pendapat mengenai kewujudan keramat dan perkara-perkara yang menyalahi adat: * Satu golongan tidak mempercayai wujudnya keramat kecuali ke atas nabi-nabi. Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Termasuk di dalam asas pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah membenarkan keramat yang terjadi pada wali-wali Allah dan segala perkara yang menyalahi adat yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka samaada dalam berbagai bidang ilmu. Perkara ini tetap berlaku hingga hari qiamat". tabi'in dan ummah yang hidup di sepanjang zaman. Pendapat ini adalah benar. kasyaf dan berbagai bentuk kekuatan dan kesan-kesan luar biasa seperti yang pernah berlaku ke atas umat terdahulu seperti yang tercatat dalam surah Al-Kahfi dan surah-surah yang lain begitu juga gambaran realiti yang pernah berlaku ke atas para sahabat.1 Al-Fatawa: 3/156 Syarat-syarat syara' bagi keramat Kadang-kadang berlaku perkara-perkara yang menyalahi adat. taqwa serta mengikut Rasulullah saw. maka adakah setiap perkara luar biasa yang menyalahi adat dianggap sebagai keramat dan orang itu dianggap sebagai wali Allah? Jawapannya tentunya tidak. Adapun kejadian luar biasa yang terbit dari manusia yang bergelumang dengan kemungkaran dan melakukan perkara yang diharamkan dan mengabaikan kewajiban-kewajiban maka kejadian itu lahir dari tipudaya syaitan dan orang itu merupakan musuh Allah. Bagi mereka semua itu adalah wali. * Manakala golongan ketiga pula berpendapat bahawa keramat itu berlaku kepada wali-wali Allah dan mereka meletakkan perbezaan di antaranya dengan perkara luarbiasa yang berunsur kesyaitanan yang terjadi di kalangan orang-orang derhaka. Maka kesimpulannya: Syarat dan sebab keramat ialah iman. Setiap perkara yang menyalahi adat yang terbit dari orang yang beriman lagi bertaqwa dan mengikut jalan Rasulullah saw baik zahir mahupun batinnya maka ia dikira sebagai keramat dan orang itu dikira sebagai wali.1 Lihat Al-Fatawa: 11/294-295 Menthabitkan keramat hanya untuk wali-wali Allah merupakan asas kepercayaan Ahli Sunnah.

. Sekiranya perkara ini dibolehkan maka bolehlah dibatalkan hukum-hakam dengannya. keramat para auliya' berpunca dari iman dan taqwa." Riwayat Syaikhan Hukum diletakkan berdasarkan apa yang didengar bukan disandarkan kepada perkaraperkara yang lain. Pendapat yang masyhur dari Imam Malik memutuskan bahwa apabila seorang adil menjadi saksi pada satu kes yang bertentangan dengan apa yang diketahui. Antara contohnya." (Al-Fatawa: 11/214) Selepas Imam Asy-Shaatibi mengemukakan permasalahan ilham dan mimpi. Maka aku menghukum berdasarkan apa yang aku dengar daripadanya . 302 Beliau berkata lagi: "Para auliya' Allah telah sepakat mengatakan bahwa jika didapati seorang lelaki yang mampu terbang di udara atau berjalan di atas air janganlah terpedaya dengannya sehingga diperhatikan sejauh mana ia mengikuti jejak-langkah Rasulullah saw dan menuruti segala perintah dan larangannya. "Maka mimpi seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai bukti. dan bukan khabar gembira dan bukan peringatan kerana ia membocorkan (mencacatkan) satu kaedah dari kaedah-kaedah syara'. Kadang-kadang ia bercampur-aduk dengan kebenaran dan kadang-kadang tidak. Kebanyakan hukum-hukum yang diputuskan oleh Rasulullah saw adalah dilihat kepada asalnya serta kandungannya yang terdiri dari kebenaran dan kebatilan. Telah disebut di dalam As-Sahih (Bukhari & Muslim) bahwa Rasulullah saw bersabda: Maksudnya: "Sesungguhnya kamu berbantah-bantahan di hadapanku. Ini kerana syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw adalah umum bukannya khusus". selagimana tidak didapati saksi itu 95 . maka hakim wajib menghukum berdasarkan persaksian mereka. Beliau kemudiannya menerangkan bilakah perkara tersebut harus diberi perhatian dan dikira. Dan ini tidak betul sama sekali. baik dalam bentuk suruhan atau tegahan. Itu semua tidak boleh dikira dari sudut pertentangannya dengan apa yang thabit dan disyariatkan. satu masalah yang ditanya kepada kepada Ibnu Rushd dimana dua orang yang terkenal dengan sifat adil menjadi saksi di dalam satu kes di hadapan seorang hakim. lalu beliau berkata (Lihat Al Muwaafaqaat: 2/266-267) : "Perkara seperti ini tidak perlu diambil perhatian dan dikira melainkan dengan syarat ianya tidak menggugurkan hukum syara' dengan alasan tidak dikenakan ke atas dirnya. para hakim adalah ditegah menjatuhkan hukuman berdasarkan apa yang mereka ketahui.. Mungkin sebahagian daripada kamu lebih mantap hujjahnya berbanding dengan sebahagian yang lain. malahan semua itu adalah khayalan. Hakim itu melihat di dalam mimpinya bahwa Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Jangan engkau menghukum dengan saksi ini kerana ia batil. Antaranya. sekali pun pada zahirnya (berdasarkan keterangan saksi-saksi) boleh dijatuhkan hukum yang tertentu. sedangkan keajaiban yang lahir dari tipu muslihat syaitan berpunca kerana melanggar tegahan Allah swt dan RasulNya saw... sangkaan atau pun pengaruh syaitan. Tetapi Rasulullah saw tidak akan menghukum melainkan bertepatan dengan apa yang didengar bukan apa yang diketahui dan atas asas ini." Al-Fatawa : 11/287.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ "Terdapat di sana beberapa perbezaan di antara keramat para wali dengan sesuatu yang hampir sama yang lahir dari tipu muslihat syaitan dalam beberapa perkara.

Contohnya bermimpi pada perkara yang harus seperti seorang kasyaf yang bermimpi bahawa si fulan ingin menemuinya dalam waktu sekian.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ sengaja melakukan pendustaan. atau mengetahui niat baik atau jahat kedatangannya. sesungguhnya laknat Allah ke atasmu. Setelah ia selesai minum. lantas Abdul Kadir menjawab: "Pergilah engkau wahai laknat!". atau mengetahui bisikan hatinya atau pegangan (i'tiqad) benar atau salah dan seumpamanya. Di sana terdapat sebilangan manusia yang mencampur-adukkan di antara penghormatan terhadap para auliya' dengan sifat-sifat uluhiyah (ketuhanan) sedangkan ini adalah salah dan boleh mendatangkan kesan yang amat buruk. Ini dan lain-lain yang seumpamanya. 96 . Lebih-lebih lagi jika daripada berdasarkan perkara yang luarbiasa yang diresapi oleh perkara-perkara lain. walaupun zahirnya seperti keramat tetapi ia bukan keramat malah ia adalah antara amalan-amalan syaitan. Pada suatu malam beliau berada di mihrabnya mengerjakan sembahyang. nescaya tidak diketahui bahwa itu adalah syaitan. Ini nyata seperti yang diceritakan oleh 'Iyadh ( ) tentang kisah seorang faqih yang bernama Abu Maisarah AlMaliki. tiba-tiba bergema suara dari celah-celah awan : "Wahai fulan! Akulah tuhanmu." Begitu juga peristiwa yang berlaku ke atas Abdul Kadir Al-Kilani ketika ia merasa terlalu dahaga lalu awan pun berarak tiba menitiskan sesuatu yang menyerupai hujan renyai-renyai. Sesungguhnya aku telah menghalalkan bagimu perkara-perkara yang diharamkan. wahai Abu Maisarah. Ini adalah kerana kalau beliau tidak menghukum berdasarkan persaksian mereka. Imam Malik berkata lagi ditempat yang lain: "Adapun beramal berdasarkan kejadian luarbiasa yang bertepatan dengan hal sebenar. sekiranya syara' tidak meletakkan hukum padanya. Para auliya' tidak mampu memberi menafaat atau mendatangkan mudarat Seorang insan. tidaklah menjadi satu kesalahan. Akulah tuhanmu yang maha tinggi. Lantas Abu Maisarah meludah kepadanya sambil berkata: "Pergi wahai jahanam. Percanggahan yang wujud di antara kejadian luarbiasa dengan syari'at adalah bukti bahawa kejadian itu sendiri adalah batil. "Bagaimana engkau mengetahui bahwa itu adalah Iblis? Jawabnya: "Kerana ia menghalalkan benda-benda yang diharamkan". berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga ia merasakan kejernihan hatinya. sejauhmana pun ia mampu mencapai tahap keimanan. maka bererti beliau menghukum mengikut apa yang beliau ketahui. tiba-tiba mihrab terbelah dan keluar daripadanya cahaya yang terang-benderang kemudian berubah rupa seperti bulan lalu ia berkata kepadanya: "Limpahilah (dirimu) dengan cahayaku. Ia ditanya. Lalu ia bersiap-sedia berdasarkan kemungkinankemungkinan yang akan berlaku atau berlindung dari kedatangannya sekira ia bermaksud jahat. Ini jika pengetahuan hakim itu berdasarkan kepada adat kebiasaan yang tidak diragukan. Lalu awan tadi pun hilang. Maka perkara-perkara ini adalah harus baginya sepertimana harus baginya beramal berdasarkan apa yang telah disyari'atkan bukan apa yang dikehendaki di dalam mimpinya. kebaikan dan ketaqwaan. namun hakikatnya ia tetap hamba Allah swt.

sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan dan (tidak) pula sesuatu kemanfaatan. mampu memberi menafaat atau mendatangkan mudharat adalah dilarang kerana mereka adalah hamba-hamba Allah Tuhan Sekelian Alam. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Lalu Imam Asy-Syahid menerangkan bahawa para wali patut mendapat penghormatan dan pujian. Yang dapat mendatangkan mudharat dan memberikan menafaat hanyalah Allah sahaja tiada siapa yang boleh menandinginya. Tetapi mempercayai bahawa pada diri mereka itu ada sifat-sifat ketuhanan. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu. Inilah manhaj Al-Quran.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Al-imam asy-syahid telah menyebut tentang hakikat Al-Quran yang sebenarnya yang mampu memelihara iman seorang hamba dan memberikan kepada si empunya akan haknya dengan adil dan saksama. 97 . (Yunus: 107) Dan Allah juga memerintahkan nabinya supaya berkata: Maksudnya: "Katakanlah." (Al-Jin: 21) Dengan ini Al-imam asy-syahid telah menunjukkan satu kefahaman yang betul yang mampu memelihara seorang individu itu dari keterlaluan atau bersifat cuai. Allah berfirman: Maksudnya: "Sekiranya Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu. maka tiada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia.(Al A’raf : 188) Maksudnya: "Katakanlah. Inilah yang diperkatakan di dalam Al-Qur'an dengan perbicaraan yang jelas dan terang. tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa kemudaratan. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib. Sedangkan para wali Allah sendiripun pada hakikatnya tidak mampu memberikan apa-apa manfaat pada dirinya dan orang lain. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman". maka tidak ada yang dapat menolak kurnianya".

meminta pertolongan. Baginda bersabda: Maksudnya: "Aku telah menegah kamu dari menziarahi kubur. memanggil orang mati (walaupun siapa dia). Inilah dia manhaj Al-Qur'an dan sunnah di dalam memelihara 'aqidah. maka sekarang kamu ziarahilah kerana ia boleh menjadikan kamu zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kamu kepada hari akhirat". menyapunyapunya. Maka dalam usul ini. membina perkuburan dan menerangkan kubur mereka. Maka lahirlah di sana keinginan untuk bersegera melakukan kebaikan. lalu di sini diterangkan kewajipankewajipan lain yang wajib ke atas kita terhadap mereka dan beberapa perkara lain yang tidak sepatutnya diberikan kepada mereka.. bersumpah dengan selain dari nama Allah dan sebagainya adalah perkara bid'aah yang merupakan dosa besar yang wajib diperangi. Namun begitu. Kita tidak mentakwilkan perkara-perkara ini bagi menyekat daripada keburukan (Saddu al-Zara'i). bernazar kepada mereka. Al-imam asy-syahid telah membicarakan persoalan auliya'.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL YANG KEEMPAT BELAS 53“#2 ' #$ G 4 4 $Y-– E JH |# =*' R $oi–# E =* E ' T E F G 4 $Y-*# R 4C' 3H“ %. Lantaran itu. sifatsifat mereka dan kewajipan kita terhadap mereka .' 5œ \ *#' 2J ' a B 53 e }# ` €B O [' x*\* Z\ž I'iH ™' 3H ¡ O “ YG e 2HY–# x*\ mc 4 ' Ÿ# uU b }#' ž l?•' EJ4 \ * #2 I / ¢# Menziarahi mana-mana kubur adalah perkara yang disyariatkan tetapi hendaklah dengan caranya yang ma'thur. beliau memberikan penumpuan yang serius kepada pemeliharaan 'aqidah agar sentiasa suci bersih dari segala bid'ah dan kesamaran serta menutup pintu kemungkaran yang mengeruhkan kesuciannya. KETERANGAN Hubungan usul ini dengan usul yang terdahulu Dalam usul yang lalu. meminta tunaikan hajatnya darinya secara dekat ataupun jauh. Ziarah kubur adalah sunat Menziarahi kubur merupakan satu perkara yang boleh melembutkan hati dan membersihkan jiwa seseorang kerena ia boleh memberi peringatan tentang 'alam akhirat dan menghilangkan ingatan terhadap dunia yang fana' ini. menjauhi perkara-perkara kerosakan dan kemungkaran.' H ' $Y-*# 2 T. (Ibnu Maajah: 1/501 no: 1571) 98 . Rasulullah saw telah menggalakkan umatnya menziarahi kubur..

Sekiranya kamu tidak (mampu) menangis. Justeru itu manusia amat berhajat kepada peringatan dari semasa ke semasa. kubur auliya' yang soleh. Islam telah berusaha mendidik penganut-penganutnya dengan didikan yang berdasarkan kepada iman yang hidup lagi bersih dan keikhlasan yang ditumpukan sepenuhnya kepada Allah swt."2 (Muslim: 2/172 no: 975) Adapun kelakuan si jahil yang mengusap-ngusap kubur. ahli ma'siat atau musuh-musuh yang kafir lagi zalim. Aku meminta kepada Allah agar mengurniakan kesejahteraan buat kami dan kamu. maka disunatkan menangis dan menunjukkan rasa rendah diri kepada Allah tatkala melintasi kubur atau tempat kemusnahan mereka. Al-imam asy-syahid adalah di antara mereka yang sering memberi peringatan. Pengharaman memohon pertolongan dari orang-orang yang telah mati. maka jangan kamu memasukinya agar kamu tidak ditimpa (bencana) sepertimana yang menimpa mereka". wahai penghuni kampung (kubur) yang terdiri dari hamba-hamba yang beriman dan orang-orang Islam. maka ia adalah diharuskan walau siapa sekalipun. jernih dan terpelihara dari segala bid'ah dan kemungkaran. menyeru si mati dan yang seumpama itu merupakan ziarah bid'ah yang diharamkan. Sekiranya mereka itu adalah orang-orang yang zalim.1 (Fathul Baari: 1/631 no: 433) Sifat ziarah kubur Ziarah seperti ini adalah dituntut dan terdapat di sana sifat-sifat yang khusus yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah saw iaitu penziarah mengucapkan salam dan berdoa untuk si mati. Buraidah ra. dan penjajah dan para pengikut mereka menyebarkan benih-benih kejahilan maka keluarlah buahbuahnya yang pahit. menyeru manusia kepada 'aqidah yang benar-benar hidup. dengan izin Allah akan mengikuti jejak-langkah kamu. menciumnya. sujud di atasnya. Lalu Islam mengunci semua pintu-pintu ekstrims serapat-serapatnya dan tidak akan membiarkan mana-mana lubang yang boleh membawa kepada penyelewengan 'aqidah melainkan ia akan menutupnya dengan seluruh kekuatan dan terang-terangan.a bahawa Rasulullah saw telah bersabda kepada sahabat-sahabatnya tatkala melintasi perkampungan Tsamud: Maksudnya: "Jangan kamu masuk ke (perkampungan) orang-orang yang diazab ini melainkan dengan menangis. Tipu-daya syaitan mempengaruhi mereka. bersih. 99 . Itulah 'aqidah Al-Qur'an dan As-Sunnah. berkata: "Rasulullah saw mengajar para sahabatnya tatkala pergi ke kuburan agar berkata : Maksudnya: "Selamat sejahtera ke atas kamu. Al-Bukhari telah meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu 'Umar r. tawaf sekitarnya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Oleh kerana tujuan menziarahi kubur adalah untuk memberi peringatan dan kesedaran. Namun kebanyakan manusia setelah berlalu masa yang panjang hati-hati mereka menjadi keras dan lalai. Kami ini.

Semua ini beliau ceduk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan asas rujukan setiap individu muslim di dalam mengenali hukum-hakam Islam." (Al Insaan: 7) Firman Allah lagi: Maksudnya: "Apa sahaja yang kamu nafkahkan atau apa sahaja yang kamu nazarkan. pohonlah kepada Allah. Allah berfirman sebagai pujian kepada orangorang yang taat: Maksudnya: "Orang yang menunaikan nazar. kerana itu adalah tidak wajar bernazar kepada sesuatu selain Allah. bukan kepada yang lain Allah berfirman Maksudnya: "PadaMulah kami menyembah dan padaMulah kami memohon pertolongan”. Jika engkau perbuat (demikian itu) nescaya engkau termasuk orang-orang yang aniaya. Nazar adalah ibadat. Memohon pertolongan hanyalah semata-mata kepada Allah." (Al-Baqarah: 270) 100 . sedang berhala itu lalai (tiada mengerti) permohonan mereka itu". (Surah Al Faatihah) Sabda Rasulullah saw: Maksudnya: "Apabila engkau meminta. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya untuk mengangkat kedudukan ibadat ini (di dalam Islam)." (At Tabraani Kanzul 'Ummaal jilid 1) Do'a dan memohon pertolongan tidak boleh ditujukan melainkan kepada Allah Allah berfirman: Maksudnya: "Janganlah engkau sembah selain daripada Allah sesuatu yang tiada bermanfaat dan tiada pula mendatangkan mudarat kepada engkau. maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Beliau menyebut beberapa perkara yang diharamkan untuk menjadi petunjuk kepada perkara-perkara lain (yang hampir sama). Kami akan menyebut beberapa perkara tadi dengan dalilnya sekali. maka pintalah kepada Allah dan sekiranya engkau memohon pertolongan." (Yunus: 106) Firmannya lagi: Maksudnya: "Siapakah yang terlebih sesat dari orang yang menyembah selain daripada Allah (berhala) yang tidak dapat memperkenankan permohonan sampai hari kiamat. (Al Ahqaaf: 5) Demikian juga Islam telah mengharamkan membina binaan di atas kubur dan menyelimutinya.

Justeru itu Islam telah menutup setiap pintu kemungkaran yang boleh mengeruhkan kesuciannya. Ibnu Hajar berkata: "Wajib bersegera meruntuhkan masjid-masjid dan kubah-kubah yang dibina di atas kubur kerana ia lebih mendatangkan mudharat daripada Masjid Dhirar kerana ianya (Masjid Dhirar) diasaskan di atas maksiat kepada Rasulullah saw. menerangi dengan cahaya dan mengusap-ngusapnya. Kita tidak menta'wilkan semua itu untuk menutup pintu kemungkaran. aku berpesan kepada engkau sebagaimana Rasulullah saw berpesan kepadaku: Maksudnya: "Janganlah engkau biarkan patung-patung melainkan engkau membinasakannya dan begitu juga kubur para wali kecuali engkau akan meratakan (tanahnya). Baginda melarang semua itu dan memerintahkan agar membinasakan kubur-kubur yang dimuliakan. menyelimuti. (Lihat Fiqhus Sunnah: 1/548-552) Perkara-perkara seperti ini merupakan perkara mungkar yang diharamkan kerana ia boleh menyesatkan orang ramai (masyarakat umum). Beliau bukan sekadar menerangkan bahaya jenayah ini malah ia menyampaikannya dengan cara lembut dan halus. pembaziran harta-benda dan kembali ke zaman jahiliah yang gelap-gelita. wajib membuang segala pelita dan lampu yang diletak di atas kubur serta tidak sah waqaf dan bernazar padanya"." (¥¥¥¤£ no: 969) Rasulullah saw juga telah bersabda Maksudnya: "Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur itu sebagai masjid dan memasang pelita padanya". Apakah kebaikan (yang boleh didapati) dari pekerjaan yang boleh mendatangkan mudharat dan tidak memberi sebarang manfaat sedangkan Allah Maha Kaya dari semua itu? Persoalan Setengah orang tertanya-tanya: "Mengapakah Al-Imam asy-syahid tidak menyifatkan amalan mungkar ini sebagai syirik?" Jawapan kami: Ini merupakan (tanda-tanda) kebijaksanaan Al-imam asy-syahid dalam menyampaikan da'wahnya kepada orang lain dengan kelembutan dan kehalusan. (At Tirmizi: 2/136 no: 320) Sesungguhnya 'ulamak telah sepakat mengharamkan pembinaan kubur-kubur. Perkara-perkara itu tetap akan mendatangkan mudharat yang amat buruk walaupun seseorang itu berniat baik. Islam telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memelihara kesucian 'aqidah tauhid dari sebarang bentuk syubhat. Kemudian beliau tidak bersetuju kepada sebarang ta'wil yang mengharuskan amalan ini 101 .a berkata kepadaku: Ketahuilah.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Demikian juga membina kubur dan menyelimutinya Daripada Abul Hiyaj Al-Asadi katanya: "Ali r. Beliau mensifatkan amalan ini sebagai dosa besar lalu diikuti dengan katanya "wajib memeranginya". kerana Allah Maha Kaya dari sebarang bentuk bid'ah dan apa yang terkandung di dalamnya. Untuk tujuan itu. Al-imam asy-syahid tidak bersetuju ke atas sebarang ta'wil bagi mengharuskan perkara tersebut.

sememangnya mampu. 102 . adakah dengan cara ini mampu menyampaikan tujuan yang diingini atau sebaliknya? Demi Tuhan: Ya. Maka.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ sebagai menutup pintu kemungkaran.

103 . Hukum gambaran seperti ini Al-Imam asy-syahid telah menjelaskan bahwa masalah seperti ini termasuk dalam masalah ijtihadiah iaitu yang termasuk dalam linkungan pendapat yang kuat (rajih) dan yang lemah (marjuh). KETERANGAN Di dalam usul ini Al-imam asy-syahid memberi penjelasan terhadap satu isu yang membawa kepada perdebatan yang berpanjangan di masjid-masjid dan di atas lembaran-lembaran majalah dan suratkhabar. Inilah yang dimaksudkan dengan katanya: "Perselisihan disudut furu'". caci-mencaci ke'aiban masing-masing dan tuduh-menuduh dengan kejahilan dan kekafiran sedangkan dalam masa yang sama penjajah menguasai watan dan memusnahkan negara.! 2@¢ Ÿ# š# Q $H* " B #]# ` 2*#' R2 -J*# Q“ ? Doa kepada Allah yang disertai dengan tawassul dengan seseorang dari makhluk adalah termasuk dalam masalah khilaf furu' dalam masalah cara berdoa dan ia bukannya dari masalah akidah. Al-Imam asy-syahid lantas menerangkan hakikat dan batas-batas tertentu terhadap gambaran permasalahan yang sebenar iaitu masalah tawassul. di mana setiap golongan berpegang berdasarkan hujjah-hujjah masing-masing. Kemudian beliau menerangkan bentukdan kedudukannya di dalam masalah agama. Namun di samping itu ia menjadikan seseorang sebagai perantaraan. Keterangan dan hukuman beliau ini agak sederhana dan'adil sehingga hati orangramai tertumpu padanya dan mampu bersatu semula selepas terjadinya perpecahan danperselisihan. Berpegang kepada mana-mana pendapat tidak membawa kepada kerosakan i'tiqad dan tidak membawa kepada kesesatan. Isu yang menyebabkan berlakunya perpecahan hati. Gambaran masalah Masalah tawassul yang dimaksudkan oleh Al-imam asy-syahid ialah ucapan seseorang: "Wahai Tuhanku! Aku memohon kepadaMu dengan kemegahan sifulan atau haknya atau yang seumpamanya" Iaitu tumpuan sepenuhnya hanyalah pada Allah bukan padayang lain.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KELIMA BELAS *' ` 2*# E G — 0 {! .

sekadar mengatakan apa yangtelah di sebut oleh para ulamak. Lebih-lebih lagi menjatuhkan hukuman (sesuka hati). "Masalah ijtihadiah. Ibnu Taimiyyah juga menerangkan bahwa gambaran sepertiini termasuk dalam masalah khilafiah yang diharuskan berijtihad serta tidak boleh "ilzam Menetapkan secara putus boleh atau tidaknya padanya. baik dalam masalah bersumpah ataumeminta denganNya atau pun bersumpah atau meminta dengan selain daripadaNya. perselisihan dan khilaf pada masalah furu'" Adapun pandangan yang rajih pada gambaran permasalahanini merupakan topik lain yang tidak dikemukakan oleh Al-imamasy-syahid kerana beliau hanya memfokaskan perbicaraan padausul yang dibai'ah ke atasnya dan iltizam dengannya. Malahtiada salahnya membuat penelitian secara ilmiah yang bersihterhadap perkara ini dalam kontek kecintaan kepada Allah danbantu-membantu untuk mencapai hakikat sebenar tanpa 104 . Inilah yang dipersetujuioleh Al-imam asy-syahid. mereka tidak mempunyai dalil yang wajibdiikuti. Walaupun terdapat sebilangan ulamak yang mengharuskannya. Sesungguhnya tidak seorang pun mampu menaqalkan sesuatu yang thabit dari Rasulullah saw. tidak seharusnya membawa kepada berlakunya pemulauan dan persengketaan. Namun begitu telah thabit dari kebanyakan ulamak bahawa mereka menegah daripadanya (tawassul). Oleh itu masalah ini merupakan masalah yang wajib ittifaq (sepakat) keatasnya. Ini bukanlah termasuk dalam masalah 'uqubah (hukuman) berdasarkan ijma' Muslimin.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Pendapat Al-imam asy-syahid ini adalah pendapat yang disepakati oleh para ulamak yang terkemuka. Adapun bersepakat menegah ataumengharuskannya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Malah orang yang menghukum itu dikira sebagai jahil lagi zalim. Sesungguhnya orang yang membolehkannya dalam masalah ini. Beliau berkata tentang perselisihan padanya: "Malahan matlamatnya ialah untuk membolehkan ijtihad pada perkara itu dan setiap perselisihan umat mestilah kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan RasulNya (AsSunnah). baik (yang didatangkan) dari Nabi mahupun para sahabat" (AlFatawa: 1/285-286) Inilah dia bentuk dan kedudukan masalah yang sebenarnya di dalam permasalahan agama. Setiap orang mestilah menyatakan hujjah-hujjah masing-masing seperti dalam semua masalah khilafiah. Ibnu Taimiah berkata lagi: "Adapun bahagian ketiga yang dinamakan sebagai "Tawassul": Iaitu bersumpah atau meminta (sesuatu) kepada Allah dengan (perantaraan) para nabi dan orang-orang soleh. Adapun orang yangmengingkarinya. Perkara yang boleh disepakati di dalam kedudukan ini ialah masalah ini masalah khilafiah. Ianya adalah masalah khilafiah seperti yang telah diterangkan dahulu dan setiap perselisihan hendaklah dikembalikan kepada Allah dan RasulNya." (Al-Fatwa : 1/179) Diterangkan juga bahawa perselisihan pada masalah seumpama ini.

105 . mengkafir atau memfasikkan orang lain.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ menjatuhkan seseorang itu ke dalam persengketaan yang dicela.ta'sub.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

USUL KEENAM BELAS

ž S$k-–# ª J–# S'2@ 2GiH*# O© Q E T*# ¨ *¢# m“ -@ uU4 ™ ¦[ §# J*#' R«J* 0 42*#' 2*# @#$ QG — 8 *# ‡#2§# C# H@|# O© /G 2 $B$*#' ` ¬¢ ™ e /?–
Uruf yang salah tidak akan menukarkan hakikat lafaz syariat bahkan kita wajib memastikannya dari hudud makna yang dimaksudkannya dan berhenti di situ. Begitu juga wajib kita berjagajaga dari tertipu dengan kata-kata dalam setiap aspek perkara dunia dan juga agama. Yang diambil kira pada sesuatu ialah apa yang dinamakan dan bukan nama-nama yang diberikan. Keterangan Dalam usul ini, Al-imam asy-syahid menetapkan sejauh mana penguasaan syara' ke atas suluk (perangai/kelakuan) dan iamerupakan penentu hukum bukannya 'uruf atau adat istiadat manusia. Al-imam asy-syahid menyeru agar mengenali maksud dari lafaz-lafaz dan istilah-istilah syara' dari sudut hakikat dan kandungannya dan hendaklah sentiasa berwaspada dari orang-orang sesat lagi menyeleweng yang mengangkat panji-panji kepalsuan yang pada zahirnya nampak baik sedangkan pada hakikatnya buruk. Ramai manusia jatuh terperangkap ke dalam jaring 'uruf yang salah dan menjadi mangsa syiarsyiar golongan sesat lagi penipu. Takrif 'uruf 'Uruf ialah sesuatu yang menjadi kesukaan masyarakat, kebiasaan mereka dalam kehidupan, baik berbentuk perkataanatau perbuatan. 'Uruf dan adat memberi makna yang satu disisi fuqaha'. (Al-Wajiz Fi Usul Fiqh: Abd Karim Zaidan) * Contoh 'uruf yang berbentuk perbuatan: - Pembahagian mahar kepada segera dan bertangguh. - Jual-beli dengan pertukaran tanpa lafaz * Contoh 'uruf yang berbentuk perkataan: - Penggunaan lafaz "daging" ( ) kepada yang bukan ikan dan lafaz "budak" ( ) kepada lelaki bukannyaperempuan. 'Uruf sahih (betul) dan 'uruf fasid (rosak) 'Uruf yang betul ialah yang tidak bercanggah dengan mana-mana nas dari nas-nas syara', tidak menghilangkan "maslahah mu'tabarah" Maslahah yang dinyatakan oleh nas.â ( ) dan tidak membawa kepada "mafsadah rajihah Kemudharatan lebih dari kebaikan. ( )

106

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

Contohnya: Kebiasaan masyarakat bahawa sesuatu yang diberikan seorang lelaki kepada tunangnya dikira sebagai hadiah yang tidak termasuk di dalam mahar. Manakala 'uruf yang fasid ialah kebiasaan yang bertentangan dengan nas syara', membawa mudharat atau menghilangkan maslahat. Contohnya: Menggunakan 'aqad yang batil seperti berhutang dengan riba dari bank atau individu tertentu. Pendirian kita terhadap 'uruf yang salah Menjadi kewajiban ke atas muslim, bahawa setiap kelakuannya (suluk), baik yang zahir mahupun yang batin hendaklah tunduk kepada manhaj Tuhannya dan kehendakkehendak syari'ah. Dia mestilah menghalal dan mengharamkansesuatu yang telah dihalal dan diharamkan oleh Allah swt, berhenti di atas batas-batas yang Allah tentukan dan tidakmelewatinya walau dalam situasi apa sekalipun. Ia mestilahmenimbang setiap perkara dengan mizan (neraca) syara', makasetiap yang bertepatan dengan syara' hendaklah dilakukan dandiakui dan apa yang bertentangan dengannya hendaklah ditolakdan diingkari kerana syara' tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Manusia mempunyai kebiasaan-kebiasaan dan adat-adat yang telah sebati dalam kehidupan mereka. Sebahagiannya menyebabkan mereka cenderung kepada bersikap keterlaluan dan sebahagiannya pula membawa mereka cenderungkepada bersikap cuai. Justeru itu, menjadi kewajipan ke atasmuslim dalam menghadapi kebiasaan ('uruf) seperti ini, bahawa ia tidak cenderung bersamanya, malah hendaklah ia melazimi kesederhanaan syara' dan hakikatnya yang telah thabit. Perkara ini dijelaskan dengan misal: * Setengah manusia menganggap satu perkara biasa apabila seorang lelaki bersendirian bersama tunangnya atau keluar bersamanya untuk bersiar-siar tanpa ada batasan. * Menjadi kebiasaan setengah orang pula bahawa seseorang itu tidak perlu melihat tunangnya malah cukup denganmendengar khabarnya sahaja. Pendirian syara' yang sebenar ialah: Syara' mengharuskan melihat tunang, berkenal-kenalan dan berbual dengannya tanpa keterlaluan atau terlalu romantik. Malah dengan adab yang tidak menjatuhkannya ke dalam perkara yang diharamkan, ditempat yang terang tanpa berdua-duaan kerana ia boleh menimbulkan keraguan. * Begitu juga dalam mengiklankan perkahwinan, kita dapati menjadi kebiasaan setengah orang mengiklankannyadengan keramaian dan hiruk-pikuk, majlis di larut malamyang ternoda dengan jamuan arak, tarian dan nyanyian keji serta pergaulan bebas yang tercela. Setengah manusia pula kita dapati hampir-hampir membataskan dan menyempitkannya seolah-olah majlis itu merupakan rahsia atau tersembunyi dengan tujuan agar tidak menyerupai orang-orang fasiq di dalam mengiklankan perkahwinan. Dua keadaan di atas adalah dicela. Syara' menyuruh dan menggalakkan supaya ianya diiklankan, dibolehkan memukul gendang dan nyanyian yang diharuskan oleh syara'

107

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

sempena keramaian begini. Juga digalakkan lelaki dan wanita turut serta sebagai meraikan kedua mempelai, tetapi hendaklahdengan adab-adab, kesopanan dan ucapanucapan yang baik serta tidak berlakunya pergaulan bebas. Menjadi kewajiban ke atas seorang muslim mengetahui dengan jelas apa yang dikehendaki dari lafaz-lafaz syara' serta batas-batasnya seperti lafaz "melihat kepada tunang dan mengiklankan perkahwinan". Serta hendaklah ia berhenti disisinya, bergerak bersamanya tanpa memandang kepada 'uruf-'uruf orang yang menokoktambah serta melampaui batas dan orang yang lalai serta penuh dengan sangkaan. Waspada dari tipuan lafaz-lafaz Setengah-setengah pendusta yang sesat, berusaha untuk menipu orang-ramai dengan bersembunyi di sebalik lafaz-lafaz yang diubah dan cogankata yang dihiasi. Natijahnya orang ramai terjatuh kedalam lembah kehinaan dan menjauhkan mereka dari kemuliaan. Adalah menjadi kewajipan seorang muslim agar sentiasa sedar dan berwaspada terhadap penipuan-penipuan yang berlaku, serta tidak tergoda dengan cogankata-cogankata sebelum menyelidikinya hakikatnya, begitu juga tidak terpengaruh dengan nama-nama (gelaran) selain dari kandungannya. Khususnya, Rasulullah saw sendiri telah memberitahu kita tentang wujudnya satu golongan dari pendusta-pendusta yang menyesatkan, dimana mereka ini menghalalkan apa yang telah diharamkan dan menamakannya dengan nama-nama lain yang bukan nama asalnya. SabdaRasulullah saw: Maksudnya: "Akan ada satu golongan dari umatku yangmenghalalkan arak dengan memberikannya nama yang lain" (Ahmad : 5/318) Pada zaman yang penuh dengan gerakan untuk menyesatkan manusia ini, maka perlulah diberi peringatan terhadap setengah-setengah contoh yang telah diputarbelitkan oleh golongan pemalsu lagi menyesatkan. * Menamakan hijab yang menjaga kehormatan diri wanita sebagai mundur, kolot dan seperti kain kafan. Dan menamakan perempuan yang mendedahkan aurat dan bersolek sebagai maju, moden dan bertamaddun. * Menamakan orang yang berpegang kuat dengan agamasebagai pelampau dan ekstrim. * Mengangkat panji zikir di atas amalan-amalan orang darwish Orang zahid yang kuat beribadah, seperti menari dan perbuatan kegila-gilaan. * Mengangkat panji untuk memuliakan para wali di atas binaan kubah, sujud di atas pusara mereka dan menyembelih atau bernazar untuk sesuatu yang laindaripada Allah. * Menamakan mu'amalat yang mengandungi riba dengan nama mudharabah" Berniaga dengan harta orang lain dan keuntungannya di bahagi mengikut perjanjian atau "akaun pelaburan" atau menamakan riba sebagai "faedah". Jadilah penipuan dengan menggunakan lafaz-lafaz sebagai satu cara yang digunakan oleh penipu-penipu yang sesat untuk memesongkan orang ramai sehingga mendatangkan mudharat dalam kehidupan dunia dan agama mereka. Maka semestinyalah kita berwaspada dan beringat agar tidak terpedaya serta tidak

108

109 . maka saksikanlah wahai jin dan manusia bahawa saya adalah Rafidhah. Pengajaran ('Ibrah) ialah pada kandungan sesuatu nama bukan pada nama. Arak tidak akan menjadi harus dengan mengubah namanya kepada "madu" dan madu tidak akan memberi mudarat dengan menamakannya "bawang". pemodenan danlain-lain lagi) sedangkan itu semua mendatangkan kerosakandan kecelakaan kepada kemanusiaan.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ menyokong suatu kebatilan dan meninggalkan kebenaran. Dalam hal ini Al-Imam As-Syafie telah berkata dengan katanya: Maksudnya: "Jika sekiranya Rafidhah Satu puak sesat dari kalangan Syi'ah yang mendakwa mencintai keluarga Rasulullah saw. Inilah manhaj ulamak yang agung lagi bijaksana. Contohnya: Pertubuhan-pertubuhan sekular yang menolak agama. itu ialah mencintai keluarga Muhammad saw. kebebasan. Apa yang patut dinyatakan di sini ialah kebanyakan pertubuhan yang mengeliru dan menyesatkan tadi mengangkat cogankata kebaikan contohnya: (persaudaraan. iman." Begitu juga tidak mungkin mengangkat kedudukan lopak yang kotor lagi busuk dengan menamakannya kolam renang kelas satu. Maka hendaklah berwaspada dengan cogankata-cogankata ini yang palsu dan kosong serta menyelidiki perjalanan ahli-ahlinya dan rancangan-rancangan mereka untuk mengetahui kedudukan mereka yang sebenar. persamaan. Sesungguhnya kita telah diajarkan bahawa nama yang buruk itu tidak memudaratkan kebenaran yang betul sedangkan nama yang cantik tidak mungkin mengharuskan kebatilan yang berpenyakit. Gerakan Freemason dan Kelab Rotari. keadilan. keilmuan.

Sehingga apabila ia sampai ke tempat itu. Keterangan Di dalam usul ini Al-Imam asy-syahid telah menetapkan beberapa hakikat yang telah diisyaratkan oleh Al-Qur'an dan telah diperingatkan tentang kepentingannya oleh Rasulullah saw. (Al-Furqan: 23) Maksudnya: "Orang-orang kafir amalan mereka itu. ia tiada mendapati sesuatu apapun dan dia mendapati Allah di sisi amalannya. F H!# ". Sesungguhnya inilah petunjuk Rasulullah sawdi dalam mentarbiah sahabat-sahabatnya r. iategak di atas asas yang kosong dan menghala ke arah kesesatan. lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan”. Amalan hati dan amalan anggota Sesungguhnya hati merupakan semulia-mulia anggota. mendalamnya iman dan benarnyakeyakinan (itulah sahaja) yang akan menghasilkan buah-buah amalyang masak. Baik atau buruknya anggota-anggota yang lain bergantung kepadanya. Firman Allah swt terhadap orang-orang kafir dan amalan-amalan mereka: Maksudnya: "Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan.a. Dan Allah amat cepat perhitungannya" (An-Nur: 39) Sejauh mana kuatnya 'aqidah. agar mendatangkan amalan amalan yang sahih dan diterima. Mencari kesempumaan dalam keduanya (amalan zahir dan hati) adalah dituntut oleh syarak walaupun terdapat perbezaan derjat tuntutan ini. Maka menjadi kewajipan setiap muslim umumnya dankepada para pendidik (murabbi) khususnya agar mengambil berat dalam menanamkan akar-akar keimanan yang tulen dan aqidah yang terpelihara di dalam jiwa. 'Aqidah asas amalan Sesungguhnya beriman dengan Allah dan terpeliharanya 'aqidahmerupakan asas setiap sesuatu dan tanpanya setiap amalan tidakbernilai walaupun ia nampak cantik dan banyak.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KETUJUH BELAS a$ K /3 G — I /=*# Q k®' E@ -# Q/ 5 O -*# Q/ ' Q/J*# ’ R2 -J*#' O K*# HY. Ini kerana. orang yang haus mengira bahawa itu adalah air. lalu Allah menyempurnakan perhitungannya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda: 110 . Iaitu hakikat-hakikat yang mendatangkan kesan yang besar terhadap suluk seseorang dan pentarbiahannya.' Akidah adalah asas kepada amalan dan amalan hati adalah lebih penting dari amalan anggota luar. ia merupakan tempat asal (lahirnya) iman. seperti bayangan panas di padang pasir.

. sedang mereka itu bertawakkal kepada Tuhannya. bertambah imannya. Tetapi hendaklah menjaga tertib susunan dan yang sepatutnya didahulukan (al-aulawiyyat) serta mendahulukan yang tinggi daripada yang rendah. Mereka itulah orang-orang yang sebenarnya beriman.w.lebih afdal dari zikir. Orang-orang beriman yang sempurna. yakin kepadaNya." (Muslim: 1/63 no: 35) 111 . berbelanja pada jalan Allah dan membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan. takabbur.. sekiranya ia baik maka baiklahkeseluruhan jasad.... Bagi mereka darjat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta rezeki yang mulia" (Al-Anfal: 2-4) Maka peranan seorang muslim ialah mencari dan berusaha mendapatkan kesempurnaan dalam setiap amalan dengan memberi penumpuan kepada amalanamalan hati serta bermula dengannya tanpa mencuai atau mempermudah-mudahkan amalan-amalan anggota yang lain. Rasulullah saw bersabda: Maksudnya: "Iman itu lebih tujuh puluh atau lebih enam puluh cabang.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Ketahuilah. Ketahuilah..bakhil. memohon pertolongan denganNya. istiqamahnya (tetap) hati maka istiqamahlah anggota badan yang lainnya.. maka yang paling afdal ialah kalimah() dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan dan malu itu adalah satu cabang dari iman.t: Maksudnya: "Sesungguhnya orang-orang beriman ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gementar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah... dalam jasad manusia itu adasepotong daging.. (Dan) orang-orang yang mendirikan sembahyangdan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepadanya.. Allah memerintahkan agar bertawakkal kepadaNya. permulaannya menjurus kearah hati manusia kerana ia merupakan kunci perubahan. Kedua-duanya (amalan hati dan anggota) adalah dituntut Kewajiban seorang muslim ialah berusaha untuk berakhlak dengan cabang-cabang iman yang menghimpunkan seluruh amalan (amalan hati dan anggota tubuh badan). takut kepadaNya dan mengharap padaNya. Dia tidak seharusnya merasa cukup dengan salah satu daripadanya. mengeluarkan zakat.Maka menjadi kewajiban mentaati Allah dalam semua itu. adalah lebih bahaya dari memaki. Tawakkal kepada Allah. dengki.. Firman Allah s. takut darisiksaNya.. Allah berfirman: Maksudnya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yangada pada diri mereka" (Ar-Ra'd: 11) Kerana itulah amalan-amalan hati lebih afdal dari amalan anggota badan.. Begitu juga nifaq. sedangkan semuanya adalah kebaikan. mengetahui semua itu lalu mereka beramal dengannya. Dia juga memerintahkan agar mendirikan sembahyang. ia ialah hati" (Fathul-Bari : 1/153 no: 52) Kerana itulah tarbiah nabawiah. berpuasa dan berzikir. mencuri. dan sekiranya ia buruk maka buruklahseluruhnya. memukul dan sebagainya sedaangkan kedua-duanya adalah pahit dan memudharatkan.

janji baik dan balasan. dan amalanamalan zahir merupakan furu'nya dan penyempurna kepada iman. ilmu dan realiti merupakan usul. Agama itu awal-awal sekali dibina di atas usulnya dan disempurnakan dengan furu'nya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah mengungkapkan ucapan-ucapan yang berharga tatkala berkata: "Agama yang berdiri dengan hati yang beriman. iqamah. Sepertimana Allah menurunkan usulnya di Makkah yang terdiri dari tauhid. Dan furu'nya pula menyempurna dan memelihara usulnya" (Al-Fatawa: 10/355-356) 112 . Kemudian diturunkan di Madinah (tatkala Islam menjadi kuat) furu'nya yang zahir seperti sembahyang Jumaat dan berjamaah. pengharaman arak. perumpamaan-perumpamaan. kisah-kisah. azan. zina. Maka usul agama memanjangkan furu'nya dan mengukuhkannya. judi dan yang lain-lainnya yang terdiri dari kewajiban-kewajibandan pengharamanpengharaman. puasa. jihad.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Di dalam kedudukan ini.

oleh itu Islam telah mengharamkan kerja-kerja tukang ramal dan padri serta orang yang membenarkan mereka... khurafat. Allah swt telah berfirman: Maksudnya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah swt mereka menjawab: "Bahkan kami mengikuti apa yang telah dianut oleh bapa-bapa kami sekali pun bapa-bapa mereka tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk. Islam telah membebaskan aqal dari ikatan-ikatan prejudis.. mereka cipta."(Al Baqarah: 170) Firman Allah swt: Maksudnya: "Siapakah yang lebih sesat dari orang yangmengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk daripada Allah swt.." (Al Qasas: 50) Islam menggalakkan agar memerhati alam semesta Islam telah membebaskan aqal daripada ikatan-ikatannya.... memahami. Maka itulah beberapa kalimah Al-imam asy-syahid. pada masa di mana akal telah ditawan dan ilmu telah dikepung. sedang manusia amat berhajat kepada suatu kejelasan dengan pendirian yang tepat. membina. `Hikmat (wisdom) itu adalah barang yang hilang dari mukmin dan sekiranya dia menjumpainya. mempercayai tangkal-tangkal azimat. maka dialah orang yang paling berhak dengannya. membuat kesimpulan. Bukan sekadar itu sahaja bahkan Islam menggalakkan agar memerhatialam sekitar. KETERANGAN Di dalam usul ini Al-imam asy-syahid telah menegaskan pendirian Islam terhadap akal dan ilmu. * Islam telah membebaskan aqal dari penjara taqlid dan hawa nafsu yang cuba menenggelamkan tuannya ke lembah kesesatan. Tujuannya ialah untuk mengenali kebesaran qudrat 113 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KELAPAN BELAS d0 *# ° k* O@ 4' ` / J*#' 5 J*# 2B d0 4' "$=*# — 8 *# ƒ¯' Q-J*# ¯ { |# ž ’ *# m@ $30 2 ' ª W–# E* % E/=}#' `6 QG Islam telah membebaskan akal dan menggalakkan supaya memerhatikan alam ini.. memakmurkan dan seterusnya. jampi memtera syaitan. dan apa-apa yang termasuk di dalam bab ini. Islam juga telah mengangkat taraf ilmu dan ulamak dan mengalu-alukan apa yang baik dan berfaedah dalam setiap perkara.. mentadabbur dan berfikir berkenaan makhluk-makhluk. * Islam telah mengawasi pembebasan aqal dari seluruh kekuasaan yang membelenggu dan menghalangnya dari melaksanakan peranannya di dalam kehidupan. bertaruh ( ) . membeza. Islam membebaskan akal Akal adalah nikmat Allah yang paling besar kepada manusia. kependitaan. kerana dengan akallah manusia dapat mengerti.

lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman (buah-buahan) dan biji-bijian yang dituai.Serta pohon-pohon kurma yang tinggi menjulang yang mengeluarkan mayang yang berlapis-lapis lagi lebat putiknya. (Qaaf: 6-11) Maksudnya: "Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi pada pertukaran malam dan siang.(Semua itu) sebagai rezki bagi hamba-hamba kami dan lagi kami telah hidupkan dengan air itu bumi yang mati.Untuk menjadi perhatian dan peringatan. . percubaan. Dan juga pada diri kamu sendiri. Satu perkara lain hasil dari pemerhatian ini ialah melaksanakan kewajipan khilafah di muka bumi dan membangunkannya. ."(Yunus: 101) Maksudnya: "Maka apakah mereka tidak memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka (dengan tidak bertiang).. pengkajian. demikianlah pula keadaan keluarnya (orang-orang yang mati dari kubur setelah dibangkitkan hidup semula). Mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)?" (Az-Zaariyaat: 20-21) Maksudnya: "Maka hendaklah manusia melihat kepadamakanannya.. Banyak nas-nas yang menggalakkan dilakukan pemerhatian dengan memuji mereka yang melakukannya." (Ali 'Imraan: 190) Maksudnya: "Dan pada bumi ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin. (yang menunjukkan jalan kebenaran) kepada tiap-tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadanya (dengan taat dan berbakti). kebijaksanaan dan kemurahan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Allah swt dan hikmatNya dengan demikian akan menambahkan iman dan mencapai tahap 'ubudiyyah yang sebenar. Bagimana kami membinanya (dengan rapi) serta kami memperhiasinya (dengan bintang-bintang) dengan keadaan yang tidak ada padanya retak dan (keadaan) bumi ini (bagaimana) kami bentang ia sebagai hamparan... di antaranya ialah : Firman Allah swt: Maksudnya : "Katakanlah: Lihatlah oleh kamu apa yang ada dilangit dan di bumi.Dan juga kami telah menrunkan dari langit air (hujan) yang banyak faedahnya. Iaitu dengan memanfaatkan apa-apa yang telah Allah sediakan untuk kita yang terdiri daripada tenaga-tenaga kekuatan dan juga makhluk-makhluk. dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang berdiri kukuh serta kami tumbuhkan padanya pelbagai jenis tanaman yang mudah subur? . kelemahan dan membuta tuli. ada tanda-tanda (kekuasaan. penganalisaan dan istimbat bukannya dengan kemalasan. Perkara ini tidak akan terlaksana kecuali menerusi pemerhatian." ('Abasa: 24) Islam mengangkat kedudukan ilmu dan ulamak 114 . .

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

Islam telah memuliakan ilmu, mengangkat kedudukannya, iaitu ilmu yang bermanafaat yang dapat melaksanakan kewajipan khilafah di bumi serta dapat membinanya. Dan ia menjadi sumber kekuatan dan kemantapan dan kebaikan kepada muslimin dan kemanusiaan. Islam telah memuji ulamak dalam berbagai bidang serta mengangkat kedudukan mereka. Pengertian ini telah banyak disebut oleh berbagai ayat dan hadis Nabi di antaranya: Maksudnya: "Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (Az-Zumar: 9) Maksudnya: "Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orangorang yang diberi pengetahuan agama beberapa darjat." (Al Mujadalah: 11) Maksudnya: "Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya. Dan di antara gunung-gunung pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan warnanya (tua dan muda) dan ada juga yang hitam legam. Dan demikianlah pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, adalah yang berlainan jenis dan warnanya. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu." (Faatir: 27-28) Sabda Rasulullah saw : Maksudnya: "Siapa yang menjurusi satu jalan untuk mencari ilmu padanya nescaya Allah akan mempermudahkan padanya jalan ke syurga. “(Muslim: 4/2074 no: 2699) Maksudnya: "Para ulamak adalah pewaris para nabi." (Abu Daud: 3/316 no: 3641, At-Tirmizi: 5/47 no: 2682) Penghormatan Islam kepada ilmu dan ulamak meliputi ilmu-ilmu syara', alam semesta dan lain-lainnya seperti yang ditunjukkan oleh ayat di atas dan dirangkumi oleh hadis. Islam mengalu-alukan sesuatu yang baik Sesungguhnya Islam datang untuk merealisasikan seluruh kebaikan untuk manusia dan menjauhkan seluruh bentuk kerosakan dalam urusan agama dan keduniaan dari mereka. Kerana itulah, "Sesungguhnya asas dan binaan syariat adalah berdasarkan hukum dan kepentingan manusia di dunia dan akhirat, iaitu seluruhnya keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan hikmat. Oleh itu setiap permasalahan yang telah keluar dari keadilan kepada penganiayaan, dari rahmat kepada sebaliknya, dari kemaslahatan kepada kerosakan, dari hikmat kepada sia-sia, maka itu bukan dari syariat, sekalipun ia digolongkan ke dalam syariat secara takwil." ('I'laam Al Muwaqqi'iin: 3/38)

115

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

Ini satu usul yang besar. Kejahilan terhadapnya akan menimbulkan tekanan dan kesukaran kepada manusia, menjauhkan mereka dari timbunan kebaikan dan menyamarkan gambaran Islam. Rasulullah saw telah mengalu-alukan setiap perkara yang baik dan bermanafaat, baginda mengalu-alukan idea parit (khandaq) apabila dibentangkan idea itu kepada baginda, iaitu idea dari Parsi yang tidak pernah berlaku di kalangan orang-orang Arab dalam peperangan mereka ketika itu. Lalu baginda saw mengambil lantaran kebaikan dan menafaatnya. Setiap kebaikan di dalam apa juga bidang.... perubatan, astronomi, pentadbiran, pembangunan, perindustrian, pertanian dan lain-lain maka muslim adalah orang-orang yang lebih utama bagaimana tidak? sedangkan Rasulullah saw telah menanam satu kaedah yang besar dengan sabdanya : Maksudnya: "Al-Hikmah adalah satu kehilangan orang mukmin, maka dimana saja ia didapati, dia adalah orang yang paling berhak terhadapnya. " (Riwayat At-Tirmizi: 5/49 No: 2687)

116

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________

USUL KESEMBILAN BELAS

— H² * /3 =*' !±# R “#S — Q!24 ™ Q-J*# 8 *#' T*# 8 *# QG I' H4 2B' d m H * /3 •8*# I'W4' EH o E R2 - Ec cM E / E- -@ 2Kk. 0 JK-*# 3 4 ' -J*# FY„4 ´@ ‡ Y.| š' T*# 8 * 0 7 ³ G "N0 ˜ JK-*#
Kadang-kala pandangan syarak dan pandangan akal membicarakan bidang yang sama tetapi keduanya ini tidak mungkin akan berselisih dalam perkara yang pasti (qat'ie). Hakikat ilmiah (sains) yang sahih tidak sekali-kali akan bertembung dengan kaedah syarak yang telah tetap. Perkara yang dzan (belum sampai tahap pasti 100%) pada keduanya perlu ditakwilkan agar bertepatan dengan perkara yang qat'ie. Jika keduanya adalah perkara yang `dzan', maka pandangan syarak adalah lebih patut dipakai hinggalah perkara aqli tersebut bertukar menjadi thabit atau akan terbubar. Hubungan usul ini dengan sebelumnya Setelah Al-imam asy-syahid menerangkan sikap Islam terhadap akal fikiran dan ilmu pengetahuan, memberi kemuliaan kepada akal fikiran, menganjurkan kepada ilmu yang bermanafaat dan memuliakan para ulamak, di sini ia menerangkan bahawa akal fikiran mempunyai ruang lingkup untuk perbahasan dan pemerhatian. Begitu juga dengan syara', sesungguhnya hakikat-hakikat syara' tidak bertembung bersama hakikat-hakikat ilmu. Maksud pandangan syara' (dalil syara') Yang dimaksudkan dengan dalil syara' ialah apa yang terkandung di dalamnya nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum halal haram dalam segenap bidang samada 'aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah, dan lain-lain. Begitu juga yang terkandung di dalam masalah-masalah kejadian alam, kehidupan dan pelbagai ilmu pengetahuan seperti perubatan, astronomi, pertanian dan sebagainya. Maksud pandangan akal (dalil akli) Yang dimaksudkan dengan dalil akli ialah apa yang terhasil dengan cara pemerhatian, percubaan, pengkajian tentang kejadian makhluk, pelbagai ilmu pengetahuan dan lainlain lagi yang terdiri daripada masalah agama dan duniawi. Syara' memiliki ruang lingkup yang khas Di sana terdapat bidang-bidang tertentu yang dikhususkan untuk syara' tanpa memerlukan akal fikiran, seperti perkara-perkara ghaib (syurga, neraka, malaikat, jin dan lain-lain) dan perkara-perkara halal dan haram. Maka bidang-bidang ini tidak dihukum dan diasaskan oleh akal. Malah akal hanya memahami dan mentafsirkannya sahaja.

117

keesaanNya dan kesempurnaanNya. (Al Israak: 9) Maksudnya: "Sesiapa yang menurut petunjukKu. Kemudian kita datangkan persoalan-persoalan. Ruang lingkup bagi syara' dan akal Di sana terdapat beberapa bidang di mana pandangan syara' dan akal bergabung. Sikap kita terhadap isu-isu ilmiah Sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan kitab hidayah. Yang demikian itu sebagai peringatan terhadap keagungan serta kekuasaan Allah swt dan pemantapan iman di dalam hatihati orang-orang yang beriman. baginya kehidupan yang sempit. Contohnya banyak terdiri daripada perkara-perkara dunia. kejadian makhluk dan kehidupan yang memerlukan kepada pemerhatian.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Akal memiliki ruang lingkup tertentu Akal juga mempunyai ruang lingkup tertentu yang tidak ada campur tangan oleh pandangan syara'. kimia dan sebagainya. petunjuk dan nizam (peraturan) kehidupan untuk meninggikan kemanusiaan manusia. Contohnya beriman dengan Allah swt. fizik dan biologi yang banyak membantu dalam penemuan-penemuan ilmiah dan rekaanrekaan baru. Sesungguhnya isi kandungannya menunjukkan kepada sebahagian masalah-masalah ilmiah yang berkaitan dengan kejadian alam dan kehidupan. apakah sikap kita terhadap isu-isu ilmiah (sains)? Kita berkata : Al-Imam asy-syahid telah menunjukkan ke arah pendangan yang benar di tengah-tengah pertembungan antara beberapa pandangan. dan pengkajian. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanKu. Masalah-masalah ini telah dibicarakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah : Maksudnya: "Sesungguhnya Al Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih benar". Akal menyaksikannya dengan cara pemerhatian dan bukti-bukti yang tepat. perubatan. iaitu bidang-bidang yang qat'ie yang tidak terdapat di dalamnya pentakwilan dan keraguan. dia tidak akan sesat dan tidak akan mendapat celaka. * Setengah pandangan mengambil sikap menolak dan ingkar terhadap masalah-masalah ilmiah yang dicapai melalui akal samada ianya berbentuk hakikat atau hanya teori sahaja untuk dihubungkan dengan syara' sekalipun terdapat tanda-tanda yang nyata 118 . percubaan. " (Taha: 123-124) Al-Quran bukannya kitab astronomi. Maka lahirlah daripadanya kaedah-kaedah ilmiah dalam ilmu kimia. Sesungguhnya ia adalah jelas seperti cahaya matahari di siang hari. Beriman dengan hari akhirat dan para Rasul dan mengutamakan syari'at Allah dari segala perkara yang selain daripadanya.

Contoh-contoh: 1. Allah mewahyukan Al-Quran dan Sunnah dan Dia telah menjadikan akal dan alam serta memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Setelah melihat kepada nas-nas dari Al-Quran. Jika kedua-duanya dzanni. Kedua-dua pandangan tersebut mengandungi bahaya di samping kedua-duanya juga merupakan pendapat yang melampau dan juga mempunyai kekurangan. Hakikat syara' dan teori sains. * Setengah yang lain pula mengambil sikap sebagai seorang yang mengkagumi dan berusaha mencari jalan untuk menghubungkan antara akal dan apa yang dapat dibongkar olehnya dengan dalil syara'. maka kita berdiri pada saf nas-nas syara' kerana ia diturunkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana. Al-imam asy-syahid Hasan al-Banna telah mendatangkan pandangan yang sederhana dan bijaksana. Peringkat-peringkat kejadian manusia di dalam perut ibunya. 1. Ia sanggup bersusah payah mencari ayat-ayat al-Quran ataupun hadis-hadis untuk membuktikan hubungan itu walau pun terpaksa melakukan pentafsiran yang jauh dari kehendak nas. Samada perkara yang dibongkar oleh akal itu hakikat ataupun teori. Dan di dalam sunnah juga terkandung dalil-dalil yang qat'ie dan dzanni. Tidak mengapa menghubungkan hakikat-hakikat sains dengan hakikat-hakikat syara' yang jelas. beliau mendapati bahawa di dalamnya terkandung dalil-dalil yang qat'ie dan dzanni. Seterusnya beliau melihat kepada masalah-masalah ilmiah. yang berupa andaian dan teori-teori yang dzanni Sebagaimana yang diketahui. Sehingga masalah-masalah sains berada tetap dalam satu keadaan samada thabit atau gugur dengan sendiri.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ menyokong hubungan tersebut. Hakikat syara' dan hakikat sains. 2. 2. diyakini kebenarannya mahu pun hanya setakat dzan sahaja. kerana ini adalah salah satu jalan untuk menambahkan keimanan. Jesteru itu Al-imam asy-syahid telah menetapkan perkara-perkara di bawah untuk menunjukkan sikap kita terhadap terhadap isu-isu ilmiah. 3. Boleh ditakwilkan perkara dzanni daripada isu-isu sains untuk menyesuaikan dengan perkara yang qat'ie dari nas-nas syara' dan mentakwilkan perkara dzanni dari nas-nas syara' untuk menyesuaikan dengan perkara yang qat'ie dari isu-isu sains. 119 . Penolakan serta keingkaran tersebut berlaku berdasarkan beberapa alasan yang tidak perlu disebutkan di sini. beliau juga mendapati di dalamnya terdapat hakikat-hakikat yang pasti.

Hakikat syara' dan hakikat sains. Maka wajib bagi seorang muslim mengambil hakikat syara' dan meninggalkan teori sains. Manusia yang pertama ialah Adam a. lalu tulang-tulang itu Kami selaputi dengan daging." (Al Hijr: 26-29) Di sana terdapat sebahagian teori-teori palsu tentang penciptaan manusia di mana teoriteori itu menganggap bahawa manusia berasal dan berkembang dari keturunan haiwan. Hakikat syara' dan sains yang dzanni. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkatakepada malaikat : Sesungguhnya Aku akan jadikan manusia dari tanah yang kering lagi hitam yang berubah bau. telah 120 . 3. Dan jin pula Kami jadikan dia lebih dahulu. Teori ini bertentangan dengan hakikat syariat. dari api yang beracun. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta. Firman Allah swt : Maksudnya: "Dan sesungguhnya Kami telah mencipta manusia dari tanah yang kering lagi hitam yang berubah bau. Al-Quran telah membicarakan tentang perkembangan janin. Kemudian Kami jadikan setitik mani di tempat ketetapan yang terpelihara (rahim ibu).Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Penciptaan Adam dan teori Darwin. Hakikat sains dan syara' yang dzanni. 3. lantas Kami jadikan daging itu tulang-tulang. kemudaian Kami jadikan dia satu kejadian yang lain (sifatnya). Kemudian. lantas darah itu Kami jadikan seketul daging. Kebulatan bumi. * Sesungguhnya percubaan-percubaan dan penemuan-penemuan sains menunjukkan dengan bukti-bukti yang pasti bahawa bumi berbentuk sfera. Kami jadikan mani itu sebagai darah." (Al Mu'minun: 12-14) Hakikat-hakikat Al Quran ini juga adalah sama dengan apa yang dapat dicapai oleh pakar-pakar ilmu janin. 2. Allah telah menjadikannya dari tanah. Firman Allah swt : Maksudnya: "Dan sesungguhnya Kami telah mencipta manusia dari air yang tersaring dari tanah. Hakikat syara' dan teori sains. hendaklah kamu tunduk sujud menghormatinya. Maka apabila Aku sempurnakan dia dan Aku tiupkan padanya roh dariKu.s. Bulatan bumi. Contoh : 1. Al-Quran telah menceritakan tentang kejadian manusia dan permulaannya.

Tidak syak lagi manusia melihatnya dalam keadaan terbentang dan terhampar. Firman Allah : Maksudnya: "Dan kami telah membentangkan bumi itu." (Qaaf: 7) Maksudnya: "Dan bumi itu. Dan perlu diingat bahawa hamparan bumi dan pembentangannya. Manakala bentuknya yang umum ialah seperti bulat telur. setelah itu Dia hamparkan. 121 .Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ * Al-Quran telah menunjukkan bahawa bumi ini terbentang dan berbentuk sfera. tidak bertentangan dengan bentuk sfera bumi kerana ayat menerangkan keadaan dan gambaran bumi yang dilihat oleh mata manusia. (An Naazi'aat: 30) Di dalam keadaan seumpama ini kita membawa syara' yang dzanni ke atas hakikat sains.

Sabda Rasulullah saw: 122 . dalam kelaskelas pengajian dan juga ceramah-ceramah. Sebenarnya masalah ini telah tersebar dengan meluasnya pada zaman Al-imam asy-syahid kerana berdasarkan beberapa faktor yang remeh-temeh sahaja. Mereka menyaksikan kekufuran dan kemurtadan yang nyata dengan hanya bertepuk tangan terhadap golongan yang melakukan kekufuran tersebut. Oleh itu Al-imam asy-syahid telah membawa satu pendapat yang sederhana (pertengahan). E kJ ' + ‘“# *# +S ' ¶ €H-µ Q/ ' 7. ™. di dalam majalah-majalah. atau mentafsirkannya dengan tafsiran yang tidak dapat diterima oleh gaya bahasa Arab. Keterangan: Di dalam usul ini Al-imam asy-syahid menjelaskan tentang satu masalah yang paling bahaya iaitu isu mengkafirkan orang lain. masyarakat dan dakwah.S 3T* B / ? = ™ /H® ™ ' Z ?0 ' "w -*# l4 M a\G ' R ' €* 42*# $ J = ' =*# . Berikut adalah sebahagian nas-nas yang menguatkan perkara tersebut.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ USUL KEDUA PULUH E/ = B ". ataupun mendustakan al-Quran yang jelas. Setengah golongan telah melampau dalam masalah ini manakala setengahnya yang lain pula cuai. mengingkar perkara yang tersangat maklum asas agama. ataupun beramal dengan amalan yang tidak boleh ditakwil lagi selain dari kufur. Beliau meletakkan kaedah-kedah syara' dalam masalah ini supaya kefahaman seserang akh muslim terselamat dari sebarang penyelewengan yang membahayakan dan juga kecuaian yang merosakkan. Seolah-olah tiada apa-apa yang telah berlaku. Ini menambahkan lagi perpecahan di kalangan umat yang sememangnya telah berpecah. Q/H® ™ {/ Q/ ' I · E J*# EU *# O * Kita tidak akan mengkufurkan orang muslim yang mengikrarkan dua kalimah syahadah. Kerana terlalu cepat untuk menghukum kufur ke atas seseorang adalah perkara yang bahaya ke atas penghukum. =*# un {4'i. Orang-ramai pada masa itu telah memperkatakannya di atas mimbar-mimbar. tidak melampau dan tidak juga cuai. beramal dengan tuntutannya dan mengerjakan fardhu-fardhunya semata-mata kerana pandangan ataupun maksiat yang dilakukannya kecualilah jika dia mengakui dengan perkataan kufur. Kedua-dua golongan ini dipandang hina. Setengah yang lain pula memandang remeh perkara ini. Sebelum membincangkan usul ini saya mahu menarik perhatian kepada dua perkara yang penting : Pertama: Sikap Islam terhadap 'takfir' Islam sangat berhati-hati dalam masalah mengkafirkan peribadi tanpa meyakini tentang kekafirannya.

(Fathul Bari: 10/531 no: 6104) Abu Haamid Al-Ghazaali telah berkata: "Sayugia bagi seorang muslim untuk cenderung kepada tidak mengkafirkan seseorang selagi mana beliau boleh melakukan yang demikian itu.. Kerana menghalalkan darah dan harta orang-orang yang bersembahyang mengadap ke arah kiblat dan yang menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah adalah satu kesalahan." (Al Fatawa: 12/466) Kalam Al-Imam asy-syahid di dalam usul ini. beramal dengan tuntutan-tuntutannya dan menunaikan kewajipan-kewajipan . Kemudian mereka dihukumkan kafir berdasarkan faktor-faktor yang amat lemah seperti kesilapan pada pandangan ijtihad atau melakukan maksiat tanpa melakukan 'kufur akbar'." Bukan bermaksud bahawa orang yang tidak melakukan tuntutan-tuntutannya dan tidak menunaikan kewajipan-kewajipannya adalah kafir dan bukan seorang muslim. beriman dengan RasulNya. tidak hilang sifat Islam darinya dengan hanya syak sahaja..) Maka penghinaan juga tidak harus bagi orang yang sedikit infaq.. Dan kesalahan kita kerana meninggalkan seribu orang kafir hidup adalah lebih ringan dari kesalahan menumpahkan sedikit darah (sekadar sekali berbekam) seorang muslim. * Ungkapan Al-imam asy-syahid: "Kita tidak mengkafirkan seseorang muslim yang telah mengucap dua kalimah syahadah. Kami akan menerangkan pula tentang anasir-anasir usul ini: Tidak mengkafirkan dengan pandangan atau maksiat 123 .. Bahkan tidak hilang melainkan selepas didirikan hujjah dan dihilangkan syubhat.. Maksud Al-imam asy-syahid ialah mengingkari orang-orang yang terburu-buru mengkafirkan orang lain. meredhai Islam sebagai agama dan menunaikan kewajipankewajipan yang difardhukan Allah.. Dan selepas itu akan datang akhlak Islam untuk menthabitkan ikrar ini atau sebaliknya.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Maksudnya: "Mana-mana lelaki yang berkata kepada saudaranya: 'Wahai si kafir' maka kekafiran itu tetap akan terkena kepada salah seorang dari keduanya”." (Al Iqtisaad Fil 'I'tiqaad: 157) Ibnu Taimiyyah pula berkata: "Sesiapa yang telah thabit Islamnya dengan yakin.. sembahyang dan puasanya. banyak sembahyang dan berpuasa. Barangsiapa yang telah mengucap dua kalimah syahadah makathabit baginya ikatan Islam. khusus tentang perkara yang mengeluarkan seorang muslim dari Islam...... Sesungguhnya ini termasuk dalam bab (Tidak dihina seorang muslim yang sangat pemurah. bukannya tentang perkara yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Perkara ini adalah masyhur dan diketahui iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Mereka mengkafirkan orang yang mentauhidkan Allah.

" (Ibnu Maajah: 1/659 no: 2045) Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah membuat komentar tentang perkara ini dengan berkata : "Yang demikian itu meliputi tersalah dalam masalah ( ) Seperti dalam menghukum sesuatu hadis. Yang qat'ie. Sabda Rasulullah saw : Maksudnya: "Sesungguhnya Allah mengangkat (tidak mengira sebagai dosa) dari umatku (perkara-perkara yang mereka lakukan dalam keadaan) tersalah dan terlupa. Berikrar dengan kalimah kufur Seperti dia berkata : Bahawa dia kufur dengan Allah dan dia tidak mengakui risalah Rasulullah saw." (Al-Fatawa: 3/229) Bilakah seorang muslim itu menjadi kafir Al-imam asy-syahid menerangkan beberapa sebab yang kalau sesiapa melakukan salah satu daripadanya maka dia berhak untuk dikafirkan. Mengingkari sesuatu yang ketahui dari agama dengan darurah. Walau bagaimanapun tidak ada seorang pun dikalangan mereka yang menyaksikan terhadap yang lain sebagai telah melakukan kekufuran. Di sana terdapat perkara-perkara mutawatir Perkara yang diterima benar dari dahulu lagi. (An Nisaa': 47) Banyak hadis-hadis yang membawa maksud yang sama. Š.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ * Al-Quran telah menerangkan bahawa seseorang tidak kafir dengan melakukan maksiat selama mana beliau tidak melakukan syirik akbar. Perkara-perkara itu seperti kewajipan sembahyang dan zakat dan pengharaman zina. diketahui oleh orang yang ummi (jahil) dan alim tanpa perbincangan dan ijtihad. Maka sesiapa yang mengingkari perkara tersebut. dia telah keluar dari lingkaran Islam. * Begitu juga tidak kufur seorang muslim itu dengan sebab pandangan yang silap dalam masalah ijtihadiah yang mempunyai banyak pandangan samada dalam masalah aqidah atau fiqh. Bahkan sesungguhnya rahmat dan keampunan Allah melingkungi orang yang melakukan maksiat tersebut dengan kehendak Allah Taala. 124 . Mendustakan kenyataaan Al-Quran. Ulamak salaf sentiasa berselisih pendapat pada kebanyakan dari masalah-masalah tersebut. Orang yang seperti itu telah menghukumkan kufur ke atas dirinya. dari satu generasi ke satu generasi yang tidak mungkin ianya tidak benar. £. Seperti dalam masalah fiqh. kefasikan dan juga maksiat. maka dia bukan lagi orang Islam. dan juga dalam masalah-masalah amali. Firman Allah swt : Maksudnya: "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) orang yang menyekutuiNya (dengan sesuatu) tetapi Dia mengampunkan (dosa) yang selain dari itu”. ¸.

Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ Al-Quran ialah asas di dalam perundangan (hukum Islam) bagi setiap muslim. Seperti dia mengingkari bahawa di sana terdapat seorang nabi yang bernama Ibrahim atau Ismail atau Soleh atau Hud atau dia mengingkari bahawa di sana terdapat makhluk yang terdiri daripada jin dan syaitan. kalaulah sekiranya Allah tidak menetapkannya dan mengurniakan kepada jamaah lelaki-lelaki rabbani yang tidak terkesan dengan tribulasi sekalipun besar pada pandangan mereka. Sesiapa yang mendustakan sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran secara jelas dan nyata tanpa ada kesamaran. Perlu diingatkan di sini bahawa jamaah telah terdedah kepada dugaan dan bahaya yang hampir-hampir menumbangkannya. Sesiapa yang berpaling dari penafsiran Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran. kata-kata para sahabat dan bahasa Arab seterusnya dia menafsirkannya mengikut hawa nafsunya maka layaklah tempatnya di dalam api neraka. Sesiapa yang menggunakan cara ini sebagai jalan untuk mengingkari perkara yang thabit. maka dengan bahasa ini sahaja ianya difahami. sekular dan lainlain lagi. Demikian itu ialah seperti orang yang lari kepada golongan kuffar dan membantu mereka melawan Islam dan umatnya. Maksudnya: "Barangsiapa yang menjadikan mereka (golongan kuffar) sebagai wali (pemimpin atau teman) maka dia adalah dari golongan mereka. menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal maka dia adalah kafir yang mengikut hawa nafsunya dan bukan sebagai hamba kepada Allah. Penafsiran yang palsu dan batil ini banyak kita dapati terdapat di kalangan orang-orang yang melampau yang terdiri dari pengikut-pengikut mazhab yang dicipta oleh penjajah seperti Qaadianiah. menthabitkan perkara yang dinafikan. bukan dengan yang lain. " (Al Maaidah: 51) Begitu juga orang yang memperolok-olokkan Allah. maka dia adalah kafir. RasulNya dan Islam. ¹. bukannya hakikat-hakikat yang thabit. Bahaaiyyah. Allah akan menjadikan bagi kamu pembeza (kekuatan hati yang membezakan di antara yang hak dan batil). Mereka yakin dengan janji Allah swt: Maksudnya: "Jika kamu bertaqwa kepada Allah. berlaku secara ma'nawi dan roh. Penafsiran yang palsu dalam setiap keadaan. * Contohya seperti dia menafsirkan kenikmatan syurga dan siksaan neraka sebagai perumpamaan. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Melakukan satu perkara yang tidak boleh ditakwilkan melainkan dengan kekufuran. ayat-ayatNya. * Begitu juga seperti menafsirkan "penutup para Nabi" dengan tafsiran yang lain orang yang mengakhiri para Nabi." 125 . Sunnah Rasulullah saw. khayalan.

Beliau telah meletakkan padanya batas-batas syara' yang sempurna. Ustaz Hasan Al-Hudhaibi rahimahullah dari fitnah takfir dalam mehnah tahun 1965. Cukuplah apa yang telah kita sebutkan di sini dalam memperkatakan masalah ini.Syarah Usul 20_________________________________________________________________________ (Al Anfaal: 29) Keredhaan mereka tidak membawa mereka kepada kebatilan dan kemarahan tidak menyebabkan mereka terkeluar dari kebenaran. Allah telah memelihara mereka di bawah pimpinan Mursyid `Am. Ustaz Hasan Al-Hudhaibi telah membuat kajian mendalam dan teliti di dalam kitab ( ). 126 . Dia telah memelihara jamaah daripada tergelincir di dalam penyelewengan dengan kelebihan tarbiyyah Al-imam asy-syahid dan asas-asas yang ditanamkannya di dalam jamaah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful