"

ေသြး

ေခတ္

ထဲ

မွာ "

ကိုျငိမ္းခ်မ္း
"ခင္ဗ်ားက GW လို႔ေျပာရင္

Generation Wave

ကၽြန္ေတာ္က လူငယ္လို႔ေျပာမယ္
ခင္ဗ်ားက ဒီမိုကေရစီလို႔ေျပာရင္

ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူလူထုလြတ္ေျမာက္ေရး"
ဒီစကားလံုးေတြနားထဲမွာမေမ့ဘူး
သူေျပာခဲ့တာ စူးေနတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ျငိမ္းခ်မ္းဟာ သမိုင္းကိုေရးတယ္။
မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္

မ်ိဳးဆက္လႈိင္းေတြဟာ တံတိုင္းကိုရိုက္ခ်ိဳးတယ္
ဒါဟာ မ်ိဳးဆက္လိႈင္းေတြျဖစ္တယ္။
ငါတို႔ဟာ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕လိႈင္းေတြျဖစ္တယ္

ေသြးခတ္ထဲမွာ ငါတို႔ေဆြးညစ္မေနခဲ့ဘူး
ေသြးေခတ္ထဲမွာ ငါတို႔ေဘးလည္းမလစ္ခဲ့ဘူး
ေသြးေခတ္ထဲမွာ ငါတို႔ေခြးျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။
အေ၀းထိၾကည့္ျမင္တဲ့
အေတြးသစ္ရိွတယ္။
ဆတ္ ခနဲေမးရင္္

ဒက္ ခနဲေျဖမယ္

ေကာက္ ခနဲေမးရင္ ေဒါက္ ခနဲေျဖမယ္
တေရးႏိုးထေယာင္ေတာင္ ငါတို႔သိတယ္
ခု…ငါတို႔ ေပးဆပ္ျပေနတာက

အနာဂတ္သစ္အတြက္ အရင္းအႏွီးေတြ……

GW ေမြးေန႔မွာ အဖမ္းဆီးခံလိုက္ရတဲ့ ကိုျငိမ္းခ်မ္းႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳသည္။
မိုဃ္းေသြး

Generation Wave

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful