P. 1
Bản tin Vật lý tháng 9/2011

Bản tin Vật lý tháng 9/2011

|Views: 64|Likes:
Published by hiepkhachquay
Bản tin phát hành hàng tháng tại thuvienvatly.com
Bản tin phát hành hàng tháng tại thuvienvatly.com

More info:

Published by: hiepkhachquay on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Các nhà v t lí California kh ng ñ nh h là nh ng ngư i ñ u tiên tri n khai m t phiên b n
lư ng t c a ki n trúc "Von Neumann" máy vi tính cá nhân. Ho t ñ ng trên nh ng m ch
siêu d n và tích h p trên m t con chip, d ng c m i ñã ñư c s d ng ñ th c hi n hai thu t
toán ñi n toán lư ng t quan tr ng. Ki n trúc Von Neumann thông thư ng bao g m m t b x
lí trung tâm (CPU) liên k t v i m t b nh lưu tr d li u và các l nh.

Máy vi tính lư ng t , khai thác nh ng hi n tư ng thu n túy lư ng t như s ch ng ch t và s
vư ng víu, trên nguyên t c s có th vư t qua m t máy vi tính c ñi n nh ng nhi m v nh t
ñ nh. Tuy nhiên, vi c xây d ng m t máy vi tính lư ng t trên th c t v n là m t thách th c vì
các tr ng thái lư ng t mà h s d ng thư ng khó ñi u khi n và d b phá h ng.

Trong vi c hi n th c hóa ki n trúc Von Neumann b ng nh ng m ch lư ng t siêu d n, Matteo
Mariantoni và các ñ ng nghi p t i trư ng ð i h c California, Santa Barbara, ñã ti n m t bư c
quan tr ng hư ng ñ n m t máy vi tính ho t ñ ng th t s . Mariantoni cho bi t, theo nh ng gì
mà ông bi t, thì ông và nhóm c a mình là nh ng ngư i ñ u tiên t o ra m t phiên b n lư ng t
như th c a ki n trúc trên.

Bþn tin V t lý tháng 9/2011

http://thuvienvatly.com

48

chính gi a nh là m t bus lư ng t . M i ñ u bus này n i v i m t qubit (hai hình vuông trong nh). M i qubit
này sau ñó n i v i m t b nh lư ng t . Có m t thanh ghi zero n m trong m i hình vuông chính gi a nh. nh:
Erik Lucero

Se duyên CPU và b nh

CPU lư ng t , hay “quCPU”, c a nhóm nghiên c u g m hai “bit lư ng t pha” siêu d n
(qubit) n i v i nhau b ng m t bus truy n d li u c ng hư ng vi sóng siêu d n. M t qubit pha
là m t l p ti p xúc Josephson, g m hai mi ng ch t siêu d n cách nhau m t hàng rào cách ñi n
r t m ng. Các m c logic – 0 và 1 ch ng h n – ñư c xác ñ nh b i ñ l ch pha gi a hai ñi n c c
c a l p ti p xúc trên.

M i qubit ñư c n i v i b ph n b nh truy xu t ng u nhiên lư ng t (quRAM) c a riêng nó,
b ph n này g m m t b c ng hư ng siêu d n lưu tr thông tin lư ng t dư i d ng vi sóng b
b t gi và m t “thanh ghi zero” – m t h hai m c xóa m t qubit thông tin. quRAM tác d ng
hi u qu gi ng như RAM bình thư ng b o qu n b n ch t lư ng t - như s vư ng víu – c a
thông tin mà nó lưu tr .

Bþn tin V t lý tháng 9/2011

http://thuvienvatly.com

49

Bus truy n và quRAM ho t ñ ng nh ng t n s c ñ nh, trong khi t n s làm vi c c a m t
qubit bi n thiên khi có nh ng “xung z” ñ c bi t tác d ng vào. Khi t n s c a m t qubit kh p
v i t n s c a quRAM ho c bus, thì thông tin lư ng t có th trao ñ i gi a hai bên.

Ki n trúc Von Neumann lư ng t : Hai qubit n i v i m t bus lư ng t , hi n th c hóa m t quCPU. M i qubit ñi
cùng v i m t b nh lư ng t và m t thanh ghi zero. B nh lư ng t cùng v i thanh ghi zero t o thành quRAM.
nh: Peter Allen, UCSB

Nh ng phép tính lư ng t

ð th c hi n m t phép tính, ñ i c a Mariantoni b t ñ u v i nh ng qubit “m t ñi u hư ng” t
nh ng b ph n khác. Sau ñó thì ñưa nh ng xung vi sóng vào, cho h t i thông tin lư ng t ,
trư c khi thi t l p nh ng xung z ñ trao ñ i thông tin. Các phép tính lư ng t ñư c th c hi n
b ng cách ñưa vào th n tr ng nh ng chu i xung nh t ñ nh.

Trong m t thí nghi m, ñ i nghiên c u ñã th c hi n “phép bi n ñ i Fourier lư ng t ” v i ñ
tin c y quá trình là 66%. Trong m t thí nghi m khác, Mariantoni và ñ ng nghi p s d ng h
ñ tri n khai m t c ng pha Toffoli OR ba qubit v i ñ tin c y pha 98%. C hai phép tính này
ñ u ñư c xem là thi t y u ñ i v i s ho t ñ ng c a máy vi tính lư ng t th c t .

“Nh ng con s quý giá này là r t ñáng khích l ”, Mariantoni nói. “Tuy nhiên, nh ng con s
trên 98% ho c cao hơn s là c n thi t cho m t máy vi tính lư ng t ho t ñ ng trên th c t ”.

Th i gian k t h p lâu

M t ñ c ñi m quan tr ng khác c a h là b nh lư ng t có th gi thông tin lư ng t lâu hơn
nhi u so v i các qubit. “Th i gian k t h p” lâu như th là m t yêu c u th c t khác c a m t
máy vi tính lư ng t . Trong khi ñ tin c y các tr ng thái qubit gi m xu ng dư i 20% sau
kho ng 400 ns, thì ñ tin c y c a các b nh v n trên m c 40% trong ít nh t là 1,5 s.

ð i nghiên c u hi n ñang tìm cách tăng s lư ng d ng c lư ng t tích h p trên m t con chip.
Theo Mariantoni, trong khi vi c tăng cư ng tích h p là khá d , thì vi c ñi u khi n nh ng con

Bþn tin V t lý tháng 9/2011

http://thuvienvatly.com

50

chip như v y c n nhi u phép tính lư ng t hơn. ði u này có nghĩa là th i gian k t h p c a
t ng b ph n ñơn l ph i ñư c nâng lên – yêu c u v n còn là thách th c. ð i nghiên c u hi n
ñang x lí v n ñ này b ng cách tìm nh ng phương pháp c i ti n ch t lư ng c a ch t li u ñi n
môi và kim lo i dùng ñ ch t o nh ng d ng c trên.

Nghiên c u công b trên t p chí Science.

Ngu n: physicsworld.com, PhysOrg.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->