You are on page 1of 10

½Z³€³ cZˁ Ä¿Zy{Á { ¶Ì‡ ÄÀÆa t˜‡ Á ª¼Ÿ €] ZŶa €iY ʇ€]

2
Ã{YÊ¸Ì¸y Ê^fn» Á 1É|ŸZˆ» ¶”¨·YÂ]Y*
,½Z³€³ Ê Ì^— ž]ZÀ» Á ɁÁZŒ¯ ¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ ,[M ʇ|ÀÆ» ÃÁ€³ Ž¿Y{1
½Zf‡Ó |uYÁ ʻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ʼ¸Ÿ cZÌŠ”Ÿ2

Ã|Ì°q
¾/ËY { .|/¿YÄ/f§€³ Y€/« Ã{Z¨f/‡Y {Â/» Z]€Ë{ Y į |ÀfˆÅ ÉYÄ¿Zy{Á ÉZÅÁZ‡ ¾Ë€e{€]Z¯€a Á ¾Ë€f¼Æ» ĸ¼m Y ZŶa
Ä/] .d/‡YÃ|‹ ʇ€] ¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa Á ª¼Ÿ €] ,½Z³€³ cZˁ Ä¿Zy{Á ɀƋ ÁÂu €Ìˆ» { Ã|‹ gY|uY ÉZŶa €iY ªÌ¬ve
cZ/ˁ Ä/¿Zy{Á Ê/“€Ÿ Á Ê·Â/— ÉZ/Ŷ̧Á€a Á ½Ôa ,Ĭ˜À» ʓYY ɀ]Z¯ Á ʧY€³ÂaÂe ÉZÅȬ¿ ÄÌÆe Y †a œÀ» ¾ËY
¾Ì/Ì e ¦/¸fz» d/Œ³Z] ÉZÅÃÁ{ { SCS ‰Á Z] ¶Ì‡ ÉZÅ¥Y€³Á|ÌÅ †b‡ .|Ë{€³ ºÌˆ¬e ÁZ] 9 Ä] Ä¿Zy{Á Á ºÌ‡€e
¹Z/n¿Y Z/] .|¿|‹ ŽzŒ» ZÅ[Ô̇ kÁY Ê]{ ,ZÅÁZ] Y ®Ë €Å { „¿Z¯ -¹Z´ÀÌ°‡Z» ‰Á Ä] ZŶ̇ Ê]ZË|¿Á Y †a Á |Ë{€³
ÉZ/ÅÃÁ{ { [M t˜‡ ¶Ì§Á€a ÃZ´¿M .|¿|‹ d‹Y{€] ZŶa Ê»Z¼e Á Ä¿Zy{Á ʇ|ÀÅ cZŸÔ—Y ,ÉY{€]Ȭ¿ Á Ê¿Y|Ì» cZ̸¼Ÿ
Ã{Z¨f‡Y Z] †b‡ .|Ë{€³ Ä^‡Zv» HEC-RAS Y‚§Y¹€¿ ®¼¯ Ä] ZÆ¿M ʓ€§ ¥~u Á ZŶa {ÂmÁ d·Zu Á{ { ¾Ì » dŒ³Z]
Á ª/¼Ÿ Á ºÌ/‡€e Ã|‹ €¯} d·Zu Á{ { ¾Ì » dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ { ¶Ì‡ É|À]ÄÀÆa ÉZÅȬ¿ ,ArcView GIS Y‚§Y¹€¿ Y
ÉZ/Ŷa Á |¿|‹ ʇ€] Y‚n» cÄ] ZŶa Y ®Ë €Å €iY ªÌ¬ve ¾ËY { ¾ÌÀr¼Å .|Ë{€³ ĈËZ¬» €´Ë|°Ë Z] ɀ̳¶Ì‡ t˜‡
¶Ì/‡ Ä/ÀÆa t˜/‡ ŠËY‚/§Y €/] ZŶa €ÌiPe d¸Ÿ ¾ËY €]ÃÁԟ .|Ë{€³ ŽzŒ» ,¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa t˜‡ ŠËY‚§Y { €ÌiPe ¾Ë€fŒÌ] Z]
.|Ë{€³ ÄWYY ¹Ó ÉZÅ{ZÆÀŒÌa dËZÆ¿ { Á ʇ€]

½Z³€³ cZˁ Ä¿Zy{Á ,ÊËZ̧Y€¤m cZŸÔ—Y Ä¿Z»Z‡ ,HEC-RAS ,ɀ̴¸Ì‡ ª¼Ÿ ,¶Ì‡ ÄÀÆa ,¶a :É|̸¯ ÉZÅÃYÁ

{ÂmÁ cÁZ¨f» ÉZŶ°‹ Á ZÅÁY|¿Y Z] ¶a Y‚ÅZÅÃ{ Y Ä»|¬»


ZÆ¿M Y ɀÌj¯ {Y| e ,¶Ì‡ Á€] Z] Ä·Z‡ ļŠį |¿Y{ ÉZÅÁZ‡ ¾Ë€e{€]Z¯€a Á ¾Ë€f¼Æ» ĸ¼m Y ZŶa
½YÂeÊ» Y ZŶa \ˀze ¶ËÓ{ Y Ê°Ë .|¿Â‹Ê» \ˀze Y€« Ã{Z¨f‡Y {» Z]€Ë{ Y į |ÀfˆÅ ÉYÄ¿Zy{Á
ʰ˃·Á|ÌÅ Á Ê°Ì·Á|ÌÅ huZ^» ¾f§€³ É|m ¹|Ÿ Ä] €] ZÆ¿M {Zˁ d̼ÅY Á ®Ë„eY€f‡Y Š¬¿ Á |¿YÄf§€³
,ÊeY) dˆ¿Y{ •Â]€» ¶a sY€— ÁZ‡ ¾Ì‡|ÀÆ» –‡Âe ¶a Y‚Å|¿Za Y ŠÌ] {ÂmÁ .dˆÌ¿ Ã|̋Âa †°rÌÅ
¶a 143 ÉÁ€] Ã|‹ ¹Zn¿Y cZ ·Z˜» …Z‡Y€] .(1379 Y ÉZ̈] { ¶a Y‚Å ZÅ| Á Z°Ë€»M Œ¯ {
ZŶa ¾ËY Y ʼ̿ Y ŠÌ] ,½ZÆm €‡Y€‡ { Ã|‹ \ˀze €eZ°‹M Y ZÅÁZ‡ ¾ËY d̼ÅY Á Š¬¿ ,€´Ë{ ÉZÅŒ¯
½Zˀ/m įÉ—Ä] |¿YÃ|‹ \ˀz/e [Ô̇ Â«Á €/iY { ŠÌ] ‚Ì¿ Z» Œ¯ { .(1991 ,d·ÂÅ Á µÁ€Ì‹) {Z‡Ê»
d‡{ÓZ] { ¶Ì‡ ª¼Ÿ ŠËY‚§Y ¶»ZŸ Á{ į d§€³ ÄnÌf¿ Zm Y Y ¶a Ä¿|] ZË Á Ã{¼¿ Ê·Zy Y ZŶa Êa €Ë ¶Ì‡
ʸY ¶»YŸ Y ZÅÄËZa ¥Y€—Y { {Zˁ ÊËŒ]M Á ZŶa .(1999 ,¶Ì»ZÅ) d‡Y Ã|À¯
.|¿YÃ{Â] \ˀze ZÅÄ¿Zy{Á €Ìˆ» { Ê —Z¬e ÉZÅÁZ‡ {ZnËY ʸ¯—Ä]
¾ËY Ä] {Ây cZ¬Ì¬ve { (2001) ºÌ· Á (1999) ÂÌq €ÌiPe ½Zˀm É´·Y ÉÁ€] Ê]Ô̇ ÉZÅd‹{ { ZË Á
µZ°‹Y Âƛ [Ô̇ Â«Á ¹Z´ÀÅ { į |¿|̇ ÄnÌf¿ ć|ÀÅ ,Ä¿Zy{Á É´·Y ,{Ây Ä]¿ Ä] €ÌiPe ¾ËY .{Y~³Ê»
ɀ»Y 3­€vf» €fˆ] Á 2½ÂË{ ,1¶bË ¶Ì^« Y ʨ¸fz» ÄËZa .|Å{Ê» €Ì̤e Y [M t˜‡ Á Ê]{ ¾Ì] Ę]Y Á ÄÅY€]M
Ê —Z¬e ÉZÅÁZ‡ {ÂmÁ Z] ZÅ|ÀËM€§ ¾ËY Á d‡Y Ê Ì^— ,½M ÄnÌf¿ į Ã|‹ ½Zˀm ¥Y€v¿Y hŸZ] ZŶa ÃZÀ¯ Á
ZÅÁZ‡ ¾ËY ÉY|ËZaZ¿ \m» |À¿YÂeÊ» ZŶa Âz] dŸ€‡ ŠËY‚§Y .|‹Z]Ê» ÁZ‡ cÁZn» { Ê´fˆŒ]M
€e t˜‡ ½{€]ÓZ] Z] ‚Ì¿ ZÅÁZ‡ ¾ËY {Ây ʧ€— Y Á Ã|‹ ,{{€³Ê» |Ë|Œe ‚Ì¿ ¶a ÉZÅÄËZa {ÂmÁ d¸ŸÄ] į ½Zˀm
.|¿Â‹ Ê]Ô̇ ÄÀÆa t˜‡ Á ª¼Ÿ ŠËY‚§Y \m» [M Y ZÅÄËZa ¾Ì] Y Y ½Zˀm Â^Ÿ Ƀ€¿Y d§Y Á Ê´fˆŒ]M ª¼Ÿ
Ä] ÊeZ¬Ì¬ve ÃÁ€a ®Ë { (2003) {YÁ{Y Á µY|¿ t˜‡ ŠËY‚§Y hŸZ] ,€fŒÌ] Ƀ€¿Y d§Y .|Å{Ê» ŠËY‚§Y
€] ,cÁZ¨f» ÄËZa €˜« Á {Y| e Z] Y{ÄËZa ÉZŶa €ÌiPe ĈËZ¬» ŠËY‚§Y hŸZ] {Ây ¾ËY Á Ã|‹ ZŶa d‡{ÓZ] { [M
¶Ì‡ ½Zˀm ª¼Ÿ ¾ÌÀr¼Å Á [M ʳ{†a Ã|Ë|a ,½ÂeZq Á É{YZ§) {‹ʻ d‡{ÓZ] { ɀ̳¶Ì‡ t˜‡
{Y| e Á ¶°‹ į {Y{ ½ZŒ¿ ZÆ¿M ªÌ¬ve lËZf¿ .|ÀfyY{€a .(1978
ʳ{†a Ã|Ë|a €] ÉYÃ|ÀÀ¯ ¾ÌÌ e cY€iY |¿YÂeÊ» ZÅÄËZa €fŒÌ] ÁZ‡ d‡{ÓZ] { [M t˜‡ Y€e ŠËY‚§Y ½Y‚Ì»
Äq €Å įÉ—Ä] ,|À‹Z] Äf‹Y{ ¶Ì‡ ½Zˀm ª¼Ÿ Á [M d‹{ Á Ä¿Zy{Á Ƀ·§€» ,ÁZ‡ Â¿ ¶Ì^« Y ʸ»YŸ Ä]
{Y» \¸£Y { |‹Z] €fŒÌ] ZÅÄËZa €˜« ¾ÌÀr¼Å Á {Y| e ,Ê]Ô̇ d‹{ { Ä¿Zy{Á ɀ̳Y€« dÌ «Â» ,½M Ê]Ô̇
¶a d‡{ÓZ] { ɀfŒÌ] d§Zˆ» Ze [M dŒ³€] Ã|Ë|a Ê]{ Á ½M ÉZÅÄËZa 0ÓZ¼fuY Á ÁZ‡ ɀ̳Y€« dÌ “Á
|ÅYÂy €fŒÌ] ¶a ®Ë{‚¿ { ‚Ì¿ ½Zˀm ª¼Ÿ Á Äf‹Y{ Ä»Y{Y ,¾ËY€]ZÀ] .(1982 ,kÂm) {Y{ Ê´fˆ] ,Ä¿Zy{Á ÉÂ^Ÿ
Y [M ‚Ë€‡ ŠËY‚§Y hŸZ] ¶»YŸ ¾Ì¼Å ,¾¼“ { .|‹ É{Z ]Y Z] ZÅ~´]M ZË ZŶa €Ìœ¿ ÊËZÅÁZ‡ gY|uY
.{‹ʻ ½M \ˀze 0ZfËZÆ¿ Á ¶a ÉÁ { ZË Á Ä¿Zy{Á ÊuY€— [Ô̇ ½Y‚Ì» Z] \‡ZÀf»Z¿
ÉÁ€] ʬ̬ve { (1381) {YÊ·Ôm ¾ÌÀr¼Å [Ô̇ cYZˆy |Ë|Œe \^‡ €fŒÌ] \‡ZÀ»Z¿ ,ÊËZŶv»
Ȭ¿ ÄÌÆe Y †a ,½Y€Æe €Æ‹ { ž«YÁ {Z]MY{ Ä¿Zy{Á { µÂXˆ» Á €›Z¿ ÃZ´f‡{ ®Ë {ÂmÁ dÆm ¾Ë|] .{{€³Ê»
ÉZŶa Š¬¿ ʇ€] Ä] Ä¿Zy{Á ¾ËY €Ì³¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa …ZˆuY Œ¯ { cZ̸¼Ÿ ¶Ì^« ¾ËY ÉY€mY Á ÊuY€—
{Ây ªÌ¬ve { ÉÁ .dyY{€a Ä¿Zy{Á ¾ËY ÉÁ€] ÊiY|uY dˀË|» ÉZÅs€— { ,¾ËY€]ZÀ] .(1376 ,ɸe) {{€³Ê»
ºfˆÌ‡ Á HEC-RAS Y‚§Y¹€¿ •Z^eY Y Ã{Z¨f‡Y Z] ÉZÅÁZ‡ €iY ¾f§€³ €œ¿ { Ê]Ô̇ ÉZÅd‹{ Á [Ô̇
ÉÁ ÊiY|uY ¶a Á{ €ÌiPe ʇ€] Ä] ÊËZ̧Y€¤m cZŸÔ—Y ÉZÅÄÀÆa ª¼Ÿ Á t˜‡ €] ZŶa €iY Âz] ,Ê —Z¬e
¶a Á{ ¾ËY į |̇ ÄnÌf¿ ¾ËY Ä] Á dyY{€a Ä¿Zy{Á ¾ËY .d‡Y Y{Ây€] ÊËÓZ] d̼ÅY Y ,€Ì´¸Ì‡
€Ì³¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa ª¼Ÿ Á t˜‡ €] ÊÆmÂe ¶]Z« €ÌiPe Ä] Y|f]Y {Ây ªÌ¬ve { (1995) Êe¼Ìe ,Zf‡Y ¾ËY {
cÁZ¨f» ɀ´Ë{ Z] ®Ë €Å cY€ÌiPe ½Y‚Ì» Äq€³Y ,|¿YÄf‹Y{ ć { Âe€^·M ½Z§Â— €iY { Äf‡ÂÌa Â«Á Ä] [Ô̇ ʇ€]
.d‡Y Ã{Â] Y|˸§ Á Z»Z]ÓM ,ZÌmÂm ÉZÅd·ZËY { ž«YÁ Ä¿Zy{Á
.d‡YÃ{€¯ Y|Ìa É{Zˁ Ä ‡Âe ½Z³€³ €Æ‹ €ÌyY ÄÅ{ { ÉZÅÃZ´fˆËY cZŸÔ—Y Y Ã{Z¨f‡Y Z] †b‡ .dyY{€a
Y Ä/¯ cZˁ Ä¿Zy{Á ÉÁ į d‡YÃ|‹ \^‡ ¶»ZŸ ¾ËY [Ô̇ kÁY Ê]{ ,¶Ì‡ [Z£Y{ €iY ¾ÌÀr¼Å Á ɀf»Á|ÌÅ
ÄmÂe ½Á|]) {| f» ÉZÅ ¶a ,|ËZ¼¿Ê» Â^Ÿ €Æ‹ ¾ËY ¶yY{ { ¶Ì‡ ª¼Ÿ Ê¿Y|Ì» cZ̸¼Ÿ ¹Zn¿Y Z] ÉÁ .{¼¿ {ÁM€] Y
Á ZÅÄ¿Zy{Á ¾ËY ÉÁ Ã|‹ gY|uY ÉZŶa d‡{ÓZ]
1- Ripple dËZÆ¿ { Á {¼¿ ɀ̳ÁY|¿Y Y ZÅÄËZa ÊËŒ]M ½Y‚Ì»
2- Dune
3- Live bed
Ã{Á|//v» ,(1381 ,½Zf//ˆ¸³ ½Zf//‡Y ÉY{‚//Ìz]M dˀË|//») Â/z] Ä/¿Zy{Á ºËƒ €] ZÆ¿M ʨÀ» Ê·Z¼fuY cY€iY Ä]
ɀf»Á|ÌÅ ÃZ´fˆËY ¶v» Y cZˁ Ä¿Zy{Á ÁÂu ɀƋ €Æ/‹ ¦¸fz» ª—ZÀ» Ä] ʇ€f‡{ dÆm ,(Ê]Ô̇ ½Z» {
¾Ì/Ì e ½Z/³€³ €Æ/‹ { ɀf¿Ô¯ |ÌƋ ¶a Ze ½YÂyZÅZ¿ { ÃZ]Á{ ,ʼË|« ÉZŶa {ÂmÁ Z] ʧ€— Y .{{€³ gY|uY
Ä/] É{ÁÁ ÉZ/Å Ä/ÅY€]M €Ì/ˆ» Ä/] Ä/mÂe Z] ÃZ´¿M .|Ë{€³ -Ã|/‹ gY|uY ‚Ì¿ ɀež¨e€» Á €e’Ë€Ÿ ÉZŶa ZÆ¿M ZÀ¯
.|Ë{€³ ºÌˆ¬e ɀƋ ÁÂu€Ë 15 Ä] Ĭ˜À» ¾ËY ,Ä¿Zy{Á Y ®Ë €Å €ÌiPe ʇ€] ¥|Å Z] ªÌ¬ve ¾ËY ,¾ËY€]ZÀ] .d‡Y
:¶»Z/‹ Ä/¸u€» Ä/‡ { €/“Zu ªÌ¬ve ,¥Y|ÅY Ä] ÄmÂe Z] { ¶Ì//‡ ÉZ//ÅÄ/ÀÆa t˜//‡ Á ª/¼Ÿ €//] {Â/m» ÉZ//Ŷ/a
ÉZ/ŠÁZ/‡ Á Ä/¿Zy{Á Ê/‡|ÀÅ cZ̏y ¾ÌÌ e (¦·Y ,½Z/³€³ ɀÆ/‹ Ã{Á|/v» { ¦/¸fz» dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{
[ÔÌ/‡ ÉZ/Å¥Y€³Á|ÌÅ ¾ÌÌ e ([ ,½M €Ìˆ» { ÊiY|uY Ê/uY€— Ä/] ®/¼¯ Á €Ë~a\̇M ÉZŶa dyZÀ‹ œÀ»Ä]
Á Z/Æ¿M ®/Ìa Ê]{ ¾ÌÌÌ e Á ¦¸fz» dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ { ¹Z/n¿Y ,|‹ |ÀÅYÂy gY|uY Ã|ÀËM { į ÊËZŶa €e\‡ZÀ»
Z//]) d//·Zu Á{ { €//̳¶Ì//‡ ÉZ//ÅÄ//ÀÆa Ä//Œ¬¿ Ä//ÌÆe (k .d‡Y Ã|‹
€iY ĈËZ¬» Á (ZÆ¿M ʓ€§ ¥~u ,ZÅ ¶a {ÂmÁ ¾f§€³€œ¿{ {Â/» Ä/¬˜À» :Ä/ ·Z˜» {Â/» ÁÂu ÊËZ̧Y€¤m dÌ «Â»
.|‹ ¹Zn¿Y ZÆ¿M Y ®Ë €Å Ä/¿Zy{Á į d‡Y ½Z³€³ €Æ‹ Ã{Á|v» Y Êf¼ˆ« ,Ä ·Z˜»
Y ,cZ/ˁ Ä/¿Zy{Á ʇ|ÀÅ cZzŒ» ¾ÌÌ e dÆm 2Ǝ¾Ì/] Ã{Á|v» ¾ËY .|ËZ¼¿Ê» Â^Ÿ ÄÌuZ¿ ½M Y ‚Ì¿ cZˁ
ÃY€/³‚] ¶/v» Z/e ½YÂyZ/ÅZ¿ ɀf»Á|ÌÅ ÃZ´fˆËY ¶v» Z/e 36° 47ƍ 22ƎÁ Ê«€/‹ µÂ— 54° 28ƍ 10Ǝ Ze 54° 26ƍ
10/5 µÂ/— Ä/] (½Z/³€³ É|/À]€¼¯ Ã{Z/m) ɀf¿Ô¯ |ÌƋ Ä¿Zy{Á .(1 ¶°‹) {Y{ Y€« Ê·Z¼‹ ‘€Ÿ 36° 52ƍ 13Ǝ
ÉY{€/]Ä/Œ¬¿ Á Ê¿Y|Ì» cZ̸¼Ÿ Ä¿Zy{Á €Ìˆ» { €f»Â¸Ì¯ Ä/f§€³ ļ/Œq€‡ cZˁ ‚Ìz]M ÁÂu cZŸZ¨eY Y cZˁ
ʸ/Y Ê/“€Ÿ ž/˜¬» 55 Â/¼n» { Á d/§€³ cÂ/ ɀf»Á|//ÌÅ ÃZ´f//ˆËY ¶//v» Z//e ½M ÁÂ//u d //‡Á Ä//¯
¶/»Z¯ Â/—Ä/] ‚/Ì¿ ÊiY|/uY ¶/a 13 {Z ]Y Á Ã|‹ d‹Y{€] ¾/ËY µÂ/— .|‹Z]Ê» ž]€» €f»Â¸Ì¯ 100 {Á|u ½YÂyZÅZ¿
µÁ|/m { ZÆ¿M Y ®Ë€Å cZzŒ» į |¿|‹ ɀ̳ ÁY|¿Y 10/5 Ä/ ·Z˜» {Â/» ÁZ] ÉZÆf¿Y Ze ÃZ´fˆËY ¾ËY Y Ä¿Zy{Á
Ã{Á|/v» ‰€f/ˆ³ ¶/Ì·{ Ä/] ,¾¼“ { .d‡YÃ|‹ ÄWYY 1 .d‡Y €f»Â¸Ì¯
É|Ë|m ¶a ,ʼË|« ¶a {Z ]Y ½{Â] ®q¯ Á €ÆŒ¸³ Ĭ˜À»
¶/a d/‡{ÓZ] { €/f» 20 {Á|/u ĸ/Z§ Z] Ĭ˜À» ¾ËY { ZʼnÁ Á {Y»
.d‡Y Ã|‹ gY|uY ʼË|« ½Z³€³ €Æ‹ 1:2000 ʧY€³ÂaÂe ÉZÅȬ¿ Y Ã{Z¨f‡Y Z]

.½Z³€³ cZˁ Ä¿Zy{Á €] Ã|‹ gY|uY ÉZŶa cZzŒ» -1 µÁ|m


¶a ¶°‹ (€f») ċ€Ÿ ‘€Ÿ (€f») €fˆ] ¦¯ Y Z¨eY (€f») kZe d»Zz“ (€f») ¶a Ä¿ZÅ{ ‘€Ÿ ¶a ¹Z¿ ¶a ÃZ¼‹
ÄËZa ½Á|] 27/6 5/4 0/9 15/6 ɀf¿Ô¯ |ÌƋ 1
ÄËZa ½Á|] 10/1 6/8 0/8 15/3 ʼˀ¯ 2
ÄËZa ½Á|] 22/7 6/6 0/6 13/0 ZŶ³ 3
ÄËZa ½Á|] 6/7 7/1 0/9 9/3 …Zb¿Z³€³ 4
ÄËZa ½Á|] 5/6 6/6 0/6 11/2 ½{Ó 5
ÄËZa ½Á|] 7/3 7/6 0/7 10/2 É{Z]M€f‡Y 6
Y{ÄËZa 6/8 5/0 0/7 11/3 €ÆŒ¸³ ʼË|« 7
ÄËZa ½Á|] 20/7 9/4 1/6 9/6 €ÆŒ¸³ |Ë|m 8
Y{ÄËZa 5/6 4 0/4 21/5 1¾ˆu Ä ¸« 9
ÄËZa ½Á|] 4/7 5/7 0/6 6/2 2¾ˆu Ä ¸« 10
ÄËZa ½Á|] 15/3 5/0 0/5 13/2 { ˆ» |̇ 11
ÄËZa ½Á|] 6/4 4/2 0/8 13/0 ½YÂyZÅZ¿ 12
ÄËZa ½Á|] 5/2 3/2 0/5 6/5 É{€´¿ZÆm 13
.ZÅÁZ] Á Ä ·Z˜» {» Ĭ˜À» dÌ «Â» -1 ¶°‹

¾ÌÌ e ž˜¬» €Å { €Ì¤f» ¾ËY €Ë{Z¬» ,(1378 ,ŠÀ» ʨˀ‹ {» ÉZÅÃ{Y{ ,Ê¿Y|Ì» cZ̸¼Ÿ ʗ { ,¾ËY €]ÃÁԟ
.|Ë{€³ •Z¬¿ ¶v» ¶»Z‹ ,Ä¿Zy{Á ʷ— ¶Ì§Á€a º‡ dÆm ZÌ¿
ÉZÅÃÁ{ { ¶Ì‡ ÉZÅ¥Y€³Á|ÌÅ ÄÌÆe œÀ» Ä] ÉZÅd‹{ Á Ä¿Zy{Á ʸY ž˜¬» Ã{Á|v» Ã|ÀÀ¯ ŽzŒ»
¹|Ÿ ¶Ì·{ Ä] ,ZÆ¿M ®Ìa Ê]{ ¾ÌÌ e Á ¦¸fz» dŒ³Z] Ê¿Y|Ì» cZ̸¼Ÿ Y €´Ë{ ʌz] { .|¿|‹ d‹Y{€] Ê]Ô̇
Ä] ,¥Y€³ÂÀ¼Ì· Ä] ½YÂyZÅZ¿ ɀf»Á|ÌÅ ÃZ´fˆËY ‚ÌÆne ž—Z¬» Y ®Ë €Å { ,²ÀÌ¿Z» \ˀ“ ¾ÌÌ e œÀ» Ä]
ÄÌÆe Á ʳ|¿Z] ÉZÅZ»M Y Ã{Z¨f‡Y Ä] ¹Y|«Y ZqZ¿ ÄÌÆe †°Ÿ ZÆ¿M Y Á d‹Y{{ZË ½M cZ̏y Ê»Z¼e
†ËÁ€‡ ‰Á Y Ã{Z¨f‡Y Z] ÁÂu |uYÁ ¥Y€³Á|ÌÅ ¶Ì·{ Ä] (1956) ½Y¯ ‰Á Y Ã{Z¨f‡Y Z] ÃZ´¿M .|Ë{€³
Á ʼ‡Z¬·YÂ]Y) ɀ] \ˀ“ ¾ÌÌ e { {| f» ¶»YŸ ™Zv·
tc=1.17L0.77S-0.385 (1) į c ¾Ë|] .|Ë{€³ (1986) 1Z°Ë€»Y ­Zy d›Z¨u
2 .083 AR €Æ‹ ÁZn» ÊnÀˆ¿YZ] ÉZÅÃZ´fˆËY Z»M Y Ã{Z¨f‡Y Z] Y|f]Y
qp (2)
tp Á {Z]M º‹ZÅ ,cZˁ ,Ã{ ²À·Y ÉZÅÃZ´fˆËY ¶»Z‹ ½Z³€³
D -55 Ê]M µZ‡ Y) Ä·Z‡ 27 ÉZ»M ÃÁ{ ®Ë { {Z]M ¶“Z§
tp  0.6t c (3)
2
1 ¾Ì´¿ZÌ» ,ÉZ»M Ž«Y¿ ž§ Y †a (1380-81 Ê·Y 1354
D tc (4)
7 ½Z³€³ €Æ‹ Ã{Á|v» ÄfŸZ‡ 24 ʳ|¿Z] €j¯Y|u Ä¿ÓZ‡
:–]YÁ ¾ËY { į ÁÂu { ½Z³€³ €Æ‹ d‡{ÓZ] Ã{Á|v» Á €f»Ê¸Ì» 45/15
(dŸZ‡) ‚¯€¼e ½Z» :tc Z¨eY †b‡ .|»M d‡{Ä] €f»Ê¸Ì» 47/35 cZˁ ‚Ìz]M
(€f») ½Zˀm €Ìˆ» µÂ— :L ½Z» { Á dŒ³Z] ¦¸fz» ÉZÅÃÁ{ { s€— Z^³
(€f»€] €f» \ˆu) ʸY ÄÅY€]M Ê¿Á –‡Âf» \̋ :S ,ɀˁÁ) |‹ {ÁM€] ÁÂu ‚¯€¼e ½Z» Z] €]Y€] Ê»ÁY|e
(ÄÌ¿Zi €] \ °» €f») ¥Y€³Á|ÌÅ kÁY Ê]{ :qp .(1376
(ž]€»€f»Â¸Ì¯) ÁÂu duZˆ» :A ÉZÅÃÁ€³ Á ʓYY ɀ]Z¯ ÉZÅȬ¿ ªÌ¨¸e Z]
(€f»Êf¿Z‡) [M ½YÁ Z¨eY :R €Å ÉY€] CN Ê¿Á –‡Âf» Y|¬» ,­Zy ®ËƒÂ·Á|ÌÅ
(dŸZ‡) kÁY Ze ½Z» :tp cZˁ ‚Ìz]M ÁÂu Á ½Z³€³ ɀƋ ÉZÅÁÂu€Ë Y ®Ë
.|À‹Z]Ê» (dŸZ‡) ʳ|¿Z] ¹ÁY|e ½Z» :D į ʘ]YÁ Y Ã{Z¨f‡Y Z] €iR» ‰Z] Z¨eY ÃZ´¿M .|‹ ¾ÌÌ e
¥Y€³Á|/ÌÅ cZ/fz» ¾f/‹Y{ ZÌfyY { Z] ¹Zn¿Y€‡ ÄWYY Z°Ë€»Y ­Zy d›Z¨u †ËÁ€‡ –‡Âe œÀ» ¾Ì¼Å Ä]
Z/¨eY Á (ÁÂ/u ‚¯€¼e ½Z» µ{Z » Ê¿Z» ÄËZa €]) |uYÁ cZfz» ¾ÌÌ e ÉY€] .|Ë{€³ Ä^‡Zv» ,d‡Y Ã|‹
{ [Z/¿YÁ Z/¨eY ,¾Ì/ » dŒ³Z] ÉZÅ ÃÁ{ { [Z¿YÁ ÉY€] ‚¯€¼e ½Z» ¾ÌÌ e Y †a ‚Ì¿ |uYÁ ¥Y€³Á|ÌÅ
[Z/¿YÁ ¥Y€³Á|/ÌÅ Á [€/“ |/uYÁ ¥Y€³Á|ÌÅ {Z ]Y Ä·{Z » –‡Âe ɀƋ ÉZÅÁÂu€Ë Á cZˁ ‚Ìz]M ÁÂu
‚/Ìz]M ÁÂ/u ÉY€] ¦¸fz» dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ { ºÌ¬fˆ» ¥Y€³Á|ÌÅ kÁY Ê]{ Á kÁY Ä] ½|̇ ½Z» ,2pÌa€¯
.(2 ¶°‹) |Ë{€³ ¾ÌÌ e ɀƋ ÉZÅÁÂu€Ë Á cZˁ :|‹Z]Ê» €Ë cÄ] ZÆ¿M –]YÁ į |Ë{€³ {ÁM€] |uYÁ

350
TR=50 TR=100
300

250
 °» €f» ) Ê] {

200
(ÄÌ¿ Zi €] \

150

100

50

0
0 5 10 15 20 25 30 35
(dŸZ ‡ ) ½Z» 

.Ä·Z‡ 100 Á 50 dŒ³Z] ÃÁ{ Z] cZˁ ‚Ìz]M ÁÂu ¶Ì‡ ¥Y€³Á|ÌÅ -2 ¶°‹

1- Soil Conservation Service (SCS)


2- Kirpich
¥~u) ZŶa ʰ˂̧ ¥~u ‘€§ Z] ÃZ]Á{ ¶¼Ÿ ¾Ì¼Å { {Âm» ʟ€§ ÉZÅÄyZ‹ Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z]
Y‚§Y¹€¿ Y {Âm» ÉZŶa Ê»Z¼e Ê°Ì·Á|ÌÅ cZŸÔ—Y Ä¿Zy{Á Ä] ÊeÁZ¨f» ÉZŽZ°» Y ɀƋ ÉZÅÁÂu€Ë
{ Ä¿Zy{Á ž—Z¬» ½{Â] d]Zi ‘€§ Á HEC-RAS ÃZ´fˆËY Y Ä ·Z˜» {» €Ìˆ» ¾ËY€]ZÀ] ,|À‡Ê» cZˁ
.|Ë{€³ Y€°e (ZŶa ¥~u c Ã{Zm) ɀf¿Ô¯ |ÌƋ ÃY€³‚] Ze ½YÂyZÅZ¿ ɀf»Á|ÌÅ
ºÌ‡€e d«{ Á dŸ€‡ ŠËY‚§Y œÀ» Ä] ªÌ¬ve ¾ËY { Á (1 ¶°‹) Ã|‹ ºÌˆ¬e ÁZ] 9 Ä] (½Z³€³ É|À]€¼¯
•Z¬¿ { ¶Ì‡ ½Zˀm ª¼Ÿ Ä^‡Zv» Á €Ì³¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa œÀ» Ä] .|‹ Ê]ZË|¿Á ÁZ] 9 ¾ËY ¾Ì] ¶Ì‡ ¥Y€³Á|ÌÅ
ÉZÅY‚§Y¹€¿ •Z^eY Y Ã|‹ €¯} d·Zu Á{ { Á ¦¸fz» €Ë cÄ] „¿Z¯ -¹Z´ÀÌ°‡Z» ‰Á Y Ê]ZË|¿Á ¶¼Ÿ
Ã{Z¨f‡Y HEC-RAS µ|» Á ÊËZ̧Y€¤m cZŸÔ—Y Ä¿Z»Z‡ :(1975 ,„¿Z¯ Á €¸Ì») |‹ Ã{Z¨f‡Y
ArcView GIS Y‚§Y¹€¿ Y Ã{Z¨f‡Y Z] Á |Ë{€³ O n 1
j 1 C0O n 1
j  C1O  C2O nj1
n
j
(5)
Z] €Ì³¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa Ȭ¿ (1999 ,ESRI ,3/2Äzˆ¿) ÊmÁ€y ZË É{ÁÁ ÉZÅÊ]{ ,O €Ë{Z¬» Ę]Y ¾ËY {
Á dÌe) |Ë{€³ ªÌ¨¸e ‚Ì¿ Ĭ˜À» ʓYY ɀ]Z¯ Ȭ¿ Ä^‡Zv» €Ë cÄ] C \WY€“ Á Ã{Â] ÁZ] ®Ë Y
€Å €ÌiPe ʇ€] œÀ» Ä] ,½M €]ÃÁԟ .(1999 ,½YZ°¼Å :|¿Â‹Ê»
€¯} ‰Á ¶Ì‡ ½Zˀm ª¼Ÿ Á t˜‡ Y|¬» €] ZŶa Y ®Ë 't
 2x
C0 k (6)
Y€°e Y‚n» cÄ] ZŶa Y ®Ë €Å ¥~u ‘€§ Z] Ã|‹ 't
2 1  x 
.|Ë{€³ kY€zf‡Y ZÆ¿M lËZf¿ Á Ã|‹ k
't
 2x
C1 k (7)
't
hv] Á lËZf¿ 2 1  x 
k
{ ¶Ì‡ É|À]ÄÀÆa ÉZÅȬ¿ ªÌ¨¸e Y Ã{Z¨f‡Y Z] 't
2 1  x 
C2 k (8)
Ĭ˜À» ʓYY ɀ]Z¯ Ȭ¿ Z] ¦¸fz» dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ 't
2 1  x 
k
ArcView Y‚§Y¹€¿ –Ìv» { ¹Ó ÉZł̷Z¿M ¹Zn¿Y Á
:–]YÁ ¾ËY {
ÉZÅÄÀÆa { ʓYY ɀ]Z¯ Â¿ €Å duZˆ» GIS
Y ÀÌy} ½Y‚Ì» d̼ÅY į d‡Y É| ] Ê] d]Zi \ˀ“ :x
{ÂmÁ ¾f§€³ €œ¿ { Z]) ¦¸fz» d·Zu Á{ { Á €Ì³¶Ì‡
Á |Å{Ê» ½ZŒ¿ ÁZ] ÊmÁ€y Ze É{ÁÁ Ã{Á|v» {
½YÂÀŸÄ] į |Ë{€³ Ä^‡Zv» (ZÆ¿M ¥~u ‘€§ Z] ZË Á ZŶa
,|À¯Ê» €Ì̤e 0/3 Ze 0/2 Ã{Á|v» { cZ^‡Zv» { 0Ó¼ »
Ä·Z‡ 100 Á 50 dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ Ä] •Â]€» lËZf¿ Ŀ¼¿
Ê¿Z» | ] ÉYY{ Á d‡Y ¥Á€ » ÀÌy} \ˀ“ ¹Z¿ Ä] :k
Ã|‹ ÄWYY 3 ¶°‹ { ėÂ]€» ÉZÅȬ¿ Á 2 µÁ|m {
-Ê» ½ZÌ] Y ÊmÁ€y Ê]{ Ä] ÀÌy} d^ˆ¿ Á Ã{Â] (dŸZ‡)
Êe { ,2 µÁ|m { Ã|‹ €¯} lËZf¿ Ä] ÄmÂe Z] .d‡Y
,|À¯
¥~u ‘€§ Z]) |¿ÂŒ¿ Äf§€³ €œ¿ { ZÅÁZ‡ €iY į
ÉYY{ k Z] į |‹Z]Ê» Ê]ZË|¿Á ¶¼Ÿ { Ê¿Z» ÁZ] :'t
Ze Ä·Z‡ 50 dŒ³Z] ÃÁ{ ÉY€] ,(ZŶa ʰ˂̧
.|‹Z]Ê» (dŸZ‡) Ê¿Zˆ°Ë Ê¿Z» |uYÁ
Ze Ä·Z‡ 100 dŒ³Z] ÃÁ{ ÉY€] Á |{32/57
{ Á Ê]Ô̇ d‹{ { ¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa Ȭ¿ ÄÌÆe dÆm
{ÂmÁ d·Zu Ä] d^ˆ¿ ¶Ì‡ ÄÀÆa ¶¯ t˜‡ Y |{30/2
100 Á 50 ,25 ,10 ,5 ,2) ¦¸fz» dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{
¾Ë€fŒÌ] ZŶa ¾ËY {ÂmÁ ¾¼“ { .{‹ʻ Äf‡Z¯ ZŶa
–ËY€‹) ZŶa Ê»Z¼e {ÂmÁ ¾f§€³ €œ¿ { Z] Y|f]Y ,(Ä·Z‡
¥Y€—Y { €Ì³¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa t˜‡ ŠËY‚§Y { Y €ÌiPe
,3/1Äzˆ¿) HEC-RAS Y‚§Y ¹€¿ Y Ã{Z¨f‡Y Z] ,({Âm»
.|¿YÄf‹Y{ ÉZne / ʿ°ˆ» ª—ZÀ» Á ZŽZ]ZÌy
ÉZÅÃÁ{ { ½Zˀm t˜‡ Y€e ¹Â« (2002 ,HEC
†b‡ .|Ë{€³ {ÁM€] ½Zˀm €Ìˆ» { ¦¸fz» dŒ³Z]
.(Zf°Å \ˆu€]) ¶Ì‡€˜y ÉZÅÄÀÆa { ʓYY ɀ]Z¯ Y¿Y duZˆ» -2 µÁ|m
µZ‡ 100 dŒ³Z] ÃÁ{ µZ‡ 50 dŒ³Z] ÃÁ{
ʰ˂̧ ¥~u ‘€§ Z] €iY ¾f§€³ €œ¿ { Z] ʰ˂̧ ¥~u ‘€§ Z] €iY ¾f§€³ €œ¿ { Z] ʓYY ɀ]Z¯
ZŶa ZŶa ZŶa ZŶa
7/12 7/46 0/75 1/2 ¶´Àm
7/21 8/38 2/74 3/8 ɁÁZŒ¯
0/83 1/34 0/61 0/93 ½Z]ZÌy Á Ã{Zm
72/43 104/8 44/31 68/1 {Zˁ º¯Y€e Z] ÉZne Êf À- ʿ°ˆ»
0/41 0/7 - - –‡Âf»º¯Y€e Z] ÉZne-Êf À-ʿ°ˆ»
20/6 32/9 18/5 25/2 º¯ º¯Y€e Z] ÉZne-Êf À -ʿ°ˆ»
108/6 155/58 66/91 99/23 ¶Ì‡ ÄÀÆa ¶¯ t˜‡

Ä·Z‡ 50 ¶Ì‡ ÄÀÆa Ä·Z‡ 50 ¶Ì‡ ÄÀÆa


ʸ´Àm ʓYY ʸ´Àm ʓYY
ɁÁZŒ¯ ʓYY ɁÁZŒ¯ ʓYY
{Zˁ º¯Y€e Z] ÉZne-Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY {Zˁ º¯Y€e Z] ÉZne-Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY
–‡Âf» º¯Y€e Z] ÉZne-Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY –‡Âf» º¯Y€e Z] ÉZne-Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY
º¯ º¯Y€e Z] ÉZne-Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY º¯ º¯Y€e Z] ÉZne-Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY
(½Z]ZÌy)Ã{Zm (½Z]ZÌy)Ã{Zm
ÁÂu €» ÁÂu €»
Ä¿Zy{Á Ä¿Zy{Á

Ä·Z‡ 100 ¶Ì‡ ÄÀÆa


Ä·Z‡ 100 ¶Ì‡ ÄÀÆa ʸ´Àm ʓYY
ʸ´Àm ʓYY É ÁZŒ¯ ʓYY
ɁÁZŒ¯ ʓYY
{Zˁ º¯Y€e Z] ÉZne- Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY
{Zˁ º¯Y€e Z] ÉZne- Êf À- Ê¿Á®ˆ» ʓYY
–‡Âf» º¯Y€e Z] ÉZne- Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY
–‡Âf» º¯Y€e Z] ÉZne- Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY º¯ º¯Y€e Z] ÉZne- Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY
º¯ º¯Y€e Z] ÉZne- Êf À- ʿ°ˆ» ʓYY
(½Z]ZÌy)Ã{Zm
(½Z]ZÌy)Ã{Zm
ÁÂu €»
ÁÂu €»
Ä¿Zy{Á

ZŶa ¥~u ‘€§ Z] Ä·Z‡ 50 ¶Ì‡ ÄÀÆa Ȭ¿ (¦·Y


ZŶa ¾f§€³€œ¿ { Z] Ä·Z‡ 50 ¶Ì‡ ÄÀÆa Ȭ¿ ([
ZŶa ¥~u ‘€§ Z] Ä·Z‡ 100 ¶Ì‡ ÄÀÆa Ȭ¿ (k
ZŶa ¾f§€³€œ¿ { Z] Ä·Z‡ 100 ¶Ì‡ ÄÀÆa Ȭ¿ ({
.Ä·Z‡ 100 Á 50 dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ { ,ZÆ¿M ʓ€§ ¥~u Á ZŶa {ÂmÁ d·Zu Á{ { ¶Ì‡ ÄÀÆa ÉZÅȬ¿ -3 ¶°‹
ÉZÅÄÀÆa ª¼Ÿ Á t˜‡ ŠËY‚§Y ÄnÌf¿ { Á ZÅ[Ô̇ ®Ìa (3 ¶°‹) [Ô̇ €˜y É|À]ÄÀÆa ÉZÅȬ¿ Ä] ÄmÂe Z]
{ lËZf¿ ¾Ì¼Å Ä] ½YÂeÊ» Zf‡Y ¾ËY { ,|¿Y{ €Ì³¶Ì‡ Ä] d‡{ÓZ] Y cZˁ Ä¿Zy{Á €Ìˆ» { į d‡Y ŽzŒ»
(1381) {Y Ê·Ôm Á (2001) ºÌ· ,(1999) ÂÌq cZ¬Ì¬ve |]ZËÊ» ŠËY‚§Y €Ì³¶Ì‡ ÉZÅÄÀÆa t˜‡ d‡{ ¾ÌËZa d¼‡
.{¼¿ ÃZ‹Y ÉZÅd¼ˆ« Y [M½YÁ Ã|ÀËY‚§ {ÁÁ €]ÃÁԟ ½M ¶WÓ{ į
Á ZÅÄËZa {Y| e Á ¶°‹ ,ZÅÄËZa ¹|Ÿ ZË {ÂmÁ ¾ÌÀr¼Å Ã{Á|v» ʧY€³ÂaÂe dÌ “Á ,Ä¿Zy{Á Ä] €Æ‹ ¦¸fz»
ÉÁ |À¿YÂeÊ» ¶a ¦¸fz» ÉZÅd¼ˆ« {Z ]Y ʸ¯—Ä] d¼‡ Y Ä¿Zy{Á \̋ ,¾¼“ { .|‹Z]Ê» Ä¿Zy{Á
Y~³€ÌiPe ÄÀÆa t˜‡ Á ª¼Ÿ ™Zv· Y ÂyÄ] ¶Ì‡ ÄÀÆa ÄnÌf¿ { Á Ã|‹ €eºËÔ» d‡{¾ÌËZa d¼‡ Ä] d‡{ÓZ]
¾ËY ÉZÅÄf§ZË Ê¿YÂz¼Å Ä] ½YÂeÊ» {» ¾ËY { .|À‹Z] .|]ZËÊ» ŠÅZ¯ [Ô̇ Ä̸ze dŸ€‡
(2003) {YÁ{Y Á µY|¿ Á (1995) Êe¼Ìe lËZf¿ Z] ªÌ¬ve ¾Ì´¿ZÌ» ª¼Ÿ į |Å{Ê» ½ZŒ¿ ªÌ¬ve ¾ËY lËZf¿
.{¼¿ ÃZ‹Y { Z] Ä·Z‡ 100 Á 50 dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ ÉY€] ɀ̳¶Ì‡
‘€§ Z] Á €f» 0/90 Á 0/80 \Ìe€eÄ] ZŶa €iY ¾f§€³€œ¿
ZÅ{ZÆÀŒÌa €j¯Y|u ¾ÌÀr¼Å .|‹Z]Ê» €f» 0/73 Á 0/68 ZÆ¿M ¥~u
{ ZŶa gY|uY ʨÀ» cY€iY Ä] ªÌ¬ve ¾ËY { Äq€³Y x €œ¿ { Z] ,dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ ¾Ì¼Å ÉYY Ä] ¶Ì‡ ª¼Ÿ
ÊÀ » ½Y|] ¾ËY Z»Y ,|Ë{€³ ÃZ‹Y [Ô̇ €˜y ŠËY‚§Y Z] Á €f» 2/70 Á 2/20 Z] €]Y€] \Ìe€eÄ] ZŶa €iY ¾f§€³
gY|uY Ä¿Zy{Á €Ìˆ» { ÉYÁZ‡ pÌŠį {Â] |ÅYÂz¿ .|»M d‡{Ä] €f» 2/30 Á 1/84 ZÆ¿M ¥~u ‘€§
,{€Ì´¿ c Ä¿Zy{Á €Ìˆ» { Ê»Y|«Y pÌÅ ZË Á {Œ¿ €ÌiPe |À¿YÂeÊ» ZŶa Y ®Ë €Å Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z]
hŸZ] |¿YÂeÊ» ZÅÄ¿Zy{Á €Ìˆ» ÊÅ|¿Z»Z‡ Á sԏY Ä°¸] Šz] { ,|À‹Z] Äf‹Y{ ¶Ì‡ ÄÀÆa ª¼Ÿ Á t˜‡ €] ʨ¸fz»
\‡ZÀ» Ã{Z¨f‡Y Ä] ¾ÌÀr¼Å Á {{€³ ¶Ì‡ cYZˆy ŠÅZ¯ Á t˜‡ €] ZŶa Y ®Ë €Å €iY ʇ€] Ä] ªÌ¬ve ¾ËY €´Ë{
{‹ʻ {ZÆÀŒÌa ¾ËY€]ZÀ] .|ËZ¼¿ ®¼¯ Ä¿Zy{Á Ê]M ž]ZÀ» Y ¶a į {Y{ ½ZŒ¿ lËZf¿ .|‹ ÄfyY{€a ɀ̳¶Ì‡ ª¼Ÿ
€œ¿ { Z] Á Ä¿Zy{Á ʇ|ÀÆ» µÂY tÌv dËZŸ Z] į Y €ÌiPe ¾Ë€fŒÌ] \Ìe€eÄ] €ÆŒ¸³ ʼË|« ¶a Á 1 ¾ˆuÄ ¸«
Á ʇZÀ‹¾Ì» ,ʧY€³ÂaÂe –ËY€‹ Ê»Z¼e ¾f§€³ 3/2 \Ìe€eÄ]) €Ì´¸Ì‡ ÉZÅÄÀÆa ª¼Ÿ Á t˜‡ ŠËY‚§Y {
ÉZm ÉZÅÄ¿Zy{Á Á ZÅÄÅY€]M Á ÁÂu ®Ë ʰ˃·Á|ÌÅ Ã|ÅZŒ» 1µÁ|m Ä] ÄmÂe Z] į |¿YÄf‹Y{ (|{ 2/1Á
Y 0Z§€ Á {¼¿ ZÌ¿ {» ÁZ‡ gY|uY Ä] ¹Y|«Y ,½M { ¶a .|À‹Z]Ê» Y{ÄËZa ÉZŶa ,ZÆ¿M Á{ €Å į {{€³Ê»
.{Œ¿ ¹Y|«Y ¶a gY|uY Ä] ÁZ‡ ʇ|ÀÆ» ÃZ³|Ë{ { ĸZ§Ô] Ê¿Z°» dÌ «Â» €œ¿ Y €ÆŒ¸³ ʼË|«
ʸv» { ÁZ‡ ¾ËY ,¶a gY|uY Ä] ZÌ¿ c { x Ä] {Z ]Y €œ¿ Y Á Äf‹Y{ Y€« €ÆŒ¸³ |Ë|m ¶a d‡{¾ÌWZa
{ Y €iY ¾Ë€f¼¯ ½Z°»Y |u Ze -1 į {{€³ gY|uY cY€iY |Ë|Œe Z] |¿YÂeÊ» Á |‹Z]ʼ¿ \‡ZÀ» ÄmÁ pÌÅ
-2 Á |‹Z] Äf‹Y{ {Ây d‡{ÓZ] { [M t˜‡ Y€e ŠËY‚§Y Y |Ë|m ¶a Á {Ây \ˀze cZ^m» [Ô̇ [€z»
€]Y€] { Y Ƀ€¿Y d§Y Á d»ÁZ¬» ¾Ë€f¼¯ ¾°¼» |u Ze Á{ 0Z^ˀ¬e Äq€³Y 1 ¾ˆu Ä ¸« ¶a ÄÀÅ{ ‘€Ÿ .{ÁM ºÅY€§
.|Å{ ½ZŒ¿ {Ây Y ½Zˀm Â^Ÿ Y ½M º¯ 0Zf^ˆ¿ Z¨eY Ê·Á d‡Y €ÆŒ¸³ ʼË|« ¶a €]Y€]
ÊËZ̧Y€¤m cZŸÔ—Y Ä¿Z»Z‡ ɀ̳Z°] Z] ªÌ¬ve ¾ËY { x €ÆŒ¸³ ʼË|« ¶a |À¿Z» į d‡Y Ã|‹ \^‡ Ä¿Zy{Á €fˆ]
lËZf¿ HEC-RAS Ê°Ì·Á|ÌÅ Y‚§Y¹€¿ Z] ½M •Z^eY Á
¶a d‡{ÓZ] { ¶Ì‡ ÄÀÆa t˜‡ Á ª¼Ÿ ŠËY‚§Y hŸZ]
¾ËY€]ZÀ] .|Ë{€³ kY€zf‡Y Ê^‡ZÀ» d«{ Á dŸ€‡ Z]
.{{€³
€Å gY|uY Y ¶^« Á ÄÌ·ÁY cZ¬Ì¬ve { {{€³Ê» {ZÆÀŒÌa
į |Å{Ê» ½ZŒ¿ ʸ¯ —Ä] ªÌ¬ve ¾ËY lËZf¿
€] ÁZ‡ gY|uY €iY Á {‹ Ã{Z¨f‡Y ‰Á ¾ËY Y ÉYÁZ‡
ÉZÅÁZ‡ –‡Âe Ä¿Zy{Á ʸY µZ¿Z¯ ɁZ‡{Á|v»
Y ¶^« ¦¸fz» dŒ³Z] ÉZÅÃÁ{ ÉY€] ¶Ì‡ ª¼Ÿ Á t˜‡
Ê]{ ŠËY‚§Y { Y ʼƻ Š¬¿ ZŶa Âz] ¦¸fz»
ɀ´Ë{ ¶a ,1 ¾ˆuÄ ¸« ¶a ÉZm Ä] Á Ã|‹ \ˀze d«Á ¹Ó cY€Ì̤e ¹Á‚· c { Á ʇ€] ÁZ‡ ½M gY|uY
Á ÊuY€— Ä¿Zy{Á ʇ|ÀÆ» ʼ¸Ÿ µÂY ¾f§€³ €œ¿{ Z] .{€Ì³ c ½M ÊuY€— ZË Á ÁZ‡ gY|uY ¶v» {
dŒ³Z] ÃÁ{ Z] ¶Ì‡ Á€] c { Y€Ë ,{‹ gY|uY ¶a Á €ÆŒ¸³ ʼË|« ¶a ʨÀ» cY€iY Ä] ÄmÂe Z] x
¶a \ˀze ½Z°»Y ZÆÀe Ä¿ ½M Y €f³‚] ZË Á Ä·Z‡ 50 |Ë|m ¶a dyZ‡ Y †a Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] Á 1 ¾ˆuÄ ¸«
¶a \ˀze Ä°¸] d‹Y{ |ÅYÂy {ÂmÁ €ÆŒ¸³ ʼË|« Ã{Y{ d‡{ Y Y {Ây ÊËMZ¯ 0Ô¼Ÿ ʼË|« ¶a ,€ÆŒ¸³
.{Â] |ÅYÂy ¶¼fv» ‚Ì¿ |Ë|m €‡Y { €ÆŒ¸³ ʼË|« ¶a į {‹ʻ {ZÆÀŒÌa ,d‡Y

ž]ZÀ»
cZ¬Ì¬ve ‚¯€» Ä¿Zy{Á ʇ|ÀÆ» ÃÁ€³ .HEC-RAS Ä»Z¿€] Y Ã{Z¨f‡Y ÉZ¼ÀÅY €] ÉYÄ»|¬» .1378 ,.s ,ŠÀ» ʨˀ‹ Á ,.¹ ,ʼ‡Z¬·YÂ]Y.1
.Äv¨ 78 ,Á€Ì¿ cYÁ ,[M
¾¼n¿Y ,ZÅÄ¿Zy{Á [Ô̇ ZÆ» ʐze ʋÂ»M ÃZ³Z¯ .½M cYZˆy Á ¶Ì‡ |Ë|Œe ZË Â«Á { €i» ¶»YŸ .1376 ,.. ,ɸe.2
.Äv¨ 120 ,½Y€ËY ®Ì·Á|ÌÅ
ʇ|ÀÆ» |‹YʇZÀ‹Z¯ Ä»Z¿½ZËZa ,GIS Y Ã{Z¨f‡Y Z] ½Y€Æe ɀƋ ‚Ìz]M ÁÂu Y ʌz] { ¶Ì‡ É|À]ÄÀÆa .1381 ,. ,{YÊ·Ôm.3
.Äv¨ 112 ,…|» dÌ]€e ÃZ´Œ¿Y{ ,ÉY{‚Ìz]M
.Äv¨ 140 .µÁY _Zq ,½Z³‚»€Å ÃZ´Œ¿Y{ cYZŒf¿Y ,ZƸa ÊuY€— { Ê°Ì·Á|ÌÅ ¶»YŸ Š¬¿ .1379 ,..Y ,ÊeY.4
.½Z³€³ €Æ‹ 1:2000 ʧY€³ÂaÂe ÉZÅȬ¿ .1381 .½Zfˆ¸³ ½Zf‡Y ÉY{‚Ìz]M dˀË|».5
.Äv¨ 110 .ʇ— ¾Ë|·Y€Ì¿ ÄmYÂy Êf À ÃZ´Œ¿Y{ cYZŒf¿Y .½Y€ËY { É{€]Z¯ Ƀ·Á|ÌÅ .1376 ,.¥ ,ɀˁÁ.6
7.Chiew, Y.M., 1999. Time scale for local scour at bridge piers. Journal of Hydraulic Engineering.,
ASCE, 125(1): 59-65.
8.Cowan, W.L., 1956. Estimation hydraulic roughness coefficients, Agricultural Engineering, 37(7):
473-475.
9.ESRI, (Environmental Systems Research Institute). 1999. ArcView GIS Extensions. Internet site,
http://www.esri.com/software/arcview/extensions/index.html.
10.Farraday, R.V., and Charlton, F.G., 1978. Hydraulic factors in bridge design. Report No. IT 180,
Hydraulics Research Station, Wallingford, Pp. 4-5.
11.George, A.B., 1982. Devon floods and Waterways of bridges. Proc. Instn Civ. Engrs, Part2: 125-
134.
12.Hamil, L., 1999. Bridge Hydraulics. E and FN Spon Co. London.240p.
13.HEC, (Hydrologic Engineering Center). 2002. HEC-RAS River Analysis System: Hydraulic
Reference Manual. Hydrologic Engineering Center, Davis, CA, Pp. 138-250.
14.Lim, S.Y., 2001. Parametric study of riprap failure around bridge piers. Journal of hydraulic
research. 39(1): 61-72.
15.Miller, W.A., and Cunge, J.A., 1975. Simplified equations of unsteady flow. In K. Mahmood and
V. Yevjevich, (eds)., Unsteady flow in open channels, Vol. I, Water Resources Publications, Ft.
Collins, CO. Pp. 280-288.
16.Randall, J.C., and Edward, R.H., 2003. Backwater effect of bridge piers in sub-critical flow. Center
for Transportation Research, the University of Texas at Austin. Project summary report 1505-S,
15p.
17.Shirole, A.M., and Holt, R.C., 1991. Planning for a comprehensive bridge safety assurance
program. Transportation Research Record, No.1290. Nat. Res. Council, Washington, D.C., Pp. 39-
50.
18.Soil, Conservation Service. 1986. Urban hydrology for small watersheds, Technical Release 55.
USDA, Springfield, VA.
19.Tate, E.C., Olivera, F., and Maidment, D., 1999. Floodplain Mapping Using HEC-RAS and
Arcview GIS. Center for Research in Water Resources (CRWR), Report No.99-1. 223p.
20.Timothy, C.S., 1995. Summary of data-collection activities and effects of flooding from tropical
storm Alberto in parts of Georgia, Alabama and Florida in July 1994. Federal Emergency
Management Agency, Interagency Hazard Mitigation Team Report, FEMA 1035-DR-FL, 34p.
Investigation on bridges effects on flood depth and zones
in ziyarat river, gorgan
A. Mosaedi1 and M. Khalilizadeh2
1
Associate Prof. Dep. of Water Eng., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
2
Faculty member of Islamic Azad University-Larestan Branch

Abstract
Bridges are the most important and usable river structures that they have been used since long
back. In this research, effect of constructed bridges on depth and areas of flood in Ziyarat river of
Gorgan city (Iran) has been investigated. To conduct the study, the topographic and land use maps,
longitudinal profiles and cross sections were drawn. The river was divided into 9 reaches. Then flood
hydrographs for different return periods were estimated by SCS and Muskingum-Cunge methods.
Geometrical characteristics of river and bridges have been determined by field surveying. Water
surface profile has been calculated using HEC-RAS software in two different conditions of
considering and fictitious elimination of all bridges in the study area. Flood maps for study return
periods have been prepared in ArcView GIS in two cases. Then flooded area and flood depth for any
return periods in 2 cases were compared. Furthermore, in this research the effect of any bridges were
assessed and the most effective bridges in flooded area were defined. Finally, according to the result of
this research, suitable approaches were proposed.

Keywords: Bridge; Flood zones; Flood depth; HEC-RAS; GIS; Ziyarat River; Gorgan