SULIT …

Nama

1 : ………….……..…………………………………

Tingkatan : ………….……………………………………….. JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009
ADDITIONAL MATHEMATICS Kertas 1 September 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan. soalan 2. Kertas dalam dwibahasa. ini adalah

3472/1

Dua jam

3. Soalan dalam bahasa mendahului soalan yang dalam bahasa Melayu.

Inggeris sepadan

4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Markah Markah Soalan Penuh Diperoleh 2 1 4 2 4 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 4 12 3 13 3 14 2 15 4 16 3 17 3 18 3 19 4 20 3 21 3 22 4 23 3 24 4 25 80 Jumlah

_________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 19 halaman bercetak.
3472/1 [Lihat Sebelah SULIT

@ 2009 Hak Cipta JPWPKL

SHARED BY PN. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH, KL

SULIT

2

3472/1

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given are the ones commonly used. Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan.

ALGEBRA
− b ± b 2 − 4ac 2a

1

x=
m m

8

log a b =

log c b log c a

2 3 4 5

a a

x a =a

n

m+ n

9

Tn = a + (n – 1)d
Sn = n [ 2a + (n − 1) d ] 2
n–1

÷ an=am
mn

–n

(a ) = a

m n

10

log a mn = log a m + log a n
log a m = log a m − log a n n
n

11

Tn = ar
Sn =

6

12

a rn −1 a 1− rn , r ≠1 = r −1 1− r

(

) (

)

7

log a m = n log a m

13

S∞ =

a , 1− r

r <1

CALCULUS / KALKULUS

1

y = uv ,

dy dv du = u + v dx dx dx
du dv − u dx dx 2 v

4

Area under the curve Luas di bawah lengkung

=
u dy y= , = v dx v

∫ a y dx ∫a x dy
b

b

or (atau)

=

2

5 3

dy dy du = × dx du dx

Volume generated Isipadu janaan

= =

∫ a πy ∫ a πx
b

b

2 2

dx dy

or (atau )

3472/1

@ 2009 Hak Cipta JPWPKL

[Lihat Sebelah SULIT

SHARED BY PN. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH, KL

y1 + y2     2 2  3 A point dividing a segment of a line Titik yang membahagi suatu tembereng garis (x . Mean / Min .SULIT 3 3472/1 STATISTICS / STATISTIK Σx N Σ fx Σf 2 1 x= 7 I= Σ Wi I i Σ Wi n! (n − r )! 2 x= 8 n Pr = 3 Σ(x − x ) σ= = N Σx 2 −x2 N 9 10 n Cr = n! (n − r )! r ! 4 σ= Σ f (x − x ) = Σf 2 P ( A ∪ B ) = P ( A) + P ( B ) − P ( A ∩ B ) P ( X = r ) = n Cr p r q n − r . ny1 + my2   m+n  Area of triangle / Luas segitiga = 1 ( x1 y2 + x2 y3 + x3 y1 ) − ( x2 y1 + x3 y2 + x1 y3 ) 2 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN. y ) =  x1 + x2 . µ = np Σ fx −x2 Σf 2 11 12 13 p+q =1 5 1N −F   m = L+  2 C  fm     I = Q1 × 100 Q0 σ = npq Z= X −µ 6 14 σ GEOMETRY / GEOMETRI 1 Distance / Jarak = 5 (x1 − x2 ) 2+ ( y1 − y2 ) 2 r = x2 + y2 xi + y j x2 + y 2 2 Midpoint / Titik tengah 6 ˆ r= (x. KL . y ) =  nx1 + mx2   m+n 4 . DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.

s = rθ Panjang lengkok. KL .SULIT 4 TRIGONOMETRY / TRIGONOMETRI 3472/1 1 Arc length. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH. 2 2 8 sin( A ± B ) = sin A cos B ± cos A sin B sin( A ± B) = sin AkosB ± kosA sin B 2 1 2 r θ 2 1 L = j 2θ 2 9 cos( A ± B ) = cos A cos B m sin A sin B kos( A ± B ) = kosAkosB m sin A sin B 3 sin A + cos A = 1 sin2 A + kos2 A = 1 sec2 A = 1 + tan 2 A sek 2 A = 1 + tan 2 A 10 tan( A ± B ) = tan A ± tan B 1 m tan A tan B 4 11 tan 2 A = 2 tan A 1 − tan 2 A 5 cosec 2 A = 1 + cot 2 A kosek 2 A = 1 + kot 2 A 12 a b c = = sin A sin B sin C 6 sin 2 A = 2 sin A cos A sin 2 A = 2 sin A kos A 13 a = b2 + c2 – 2bc cos A 2 2 2 a = b + c – 2bc kos A Area of triangle / Luas segitiga = 2 7 cos 2 A = cos 2 A − sin 2 A = 2 cos A − 1 = 1 − 2 sin 2 A kos 2 A = kos 2 A − sin 2 A = 2 kos 2 A − 1 = 1 − 2 sin 2 A 2 14 1 ab sin C 2 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL [Lihat Sebelah SULIT SHARED BY PN. s = jθ Area of sector. A = Luas sektor.

imej bagi 2. Set B 2 1 –1 0 –1 –2 Diagram 1 Rajah 1 State Nyatakan (a) the image of 2. 3472/1 1 Diagram 1 shows the relation of set A to set B. 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN. [2 marks] [2 markah] 1 • • 2 • 3 Set A • • 1 Answer / Jawapan: (a) …..………….For Examiner’s Use SULIT 5 Answer all the questions.. objek yang memeta kepada dirinya sendiri. KL . Jawab semua soalan..……….. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH..……………………. (b) the object that maps onto itself. Rajah 1 menunjukkan hubungan set A kepada set B. 2 (b) ……...

……………………. [4 marks] [4 markah] 2 Answer / Jawapan: (a) ……. x≠ and hg(x) = 2 – 3x.…. 2 2x − 1 5 1 . x≠ dan hg(x) = 2 – 3x. jika g(1) = 4. (b) Hence. Diberi fungsi g(x) = 2x −1 2 Given the function g(x) = (a) Find g (x). (b) the possible values of k.……… (b) ……………. Cari g–1 (x). nilai-nilai yang mungkin bagi k.. Diberi f : x → 7 – 3x dan g : x → 2 x − k . cari h(x). Find Cari (a) f 2 (x)..SULIT 6 3472/1 For Examiner’s Use 2 Given that f : x → 7 – 3x and g : x → 2 x − k . KL .. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH. Seterusnya. __________________________________________________________________________ 3 5 1 ..……….…………. find h(x).…………… 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN. [4 marks] [4 markah] –1 3 4 Answer / Jawapan: (a) . 4 (b) k = ….……….. if g(1) = 4.…….

KL .. 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN... pintasan-y. Find the value of Cari nilai bagi (a) h. Cari julat nilai x bagi x( x – 2) > 5x – 6. (b) k = ….……………….. (c) the y-intercept.…..…………. [3 marks] Hasiltambah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2(x + p)2 = 1 ialah 7. [3 marks] [3 markah] 6 3 Answer / Jawapan: (a) h = ……………………. k). Suatu fungsi kuadratik f(x) = 3( x + h)2 – 5 mempunyai titik minimum di (–4. __________________________________________________________________________ 6 A quadratic function f(x) = 3( x + h)2 – 5 has a minimum point at (–4..………………….. (c) …………………………. [3 marks] [3 markah] 5 3 Answer / Jawapan: ………. k). [3 markah] 4 3 Answer / Jawapan: p = …. Carikan nilai bagi p. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.…….…. Find the value of p.For Examiner’s Use SULIT 7 3472/1 4 The sum of the roots of a quadratic equation 2(x + p)2 = 1 is 7. (b) k. __________________________________________________________________________ 5 Find the range of the values of x for x( x – 2) > 5x – 6.

Cari julat bagi nilai p. KL . Diberi log 3 7 = m dan log 9 2 = n... Cari. [3 marks] For Examiner’s Use 7 3 Answer / Jawapan : ……………………………. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.. log 3 14. dalam sebutan m dan n. Find.. Find the range of values of p..…………… 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN. [3 marks] [3 markah] 9 3 Answer / Jawapan : ………. log 3 14 . __________________________________________________________________________ 8 Solve the equation: Selesaikan persamaan: 2 x−2 (3 ) = 4 x [3 marks] [3 markah] 8 3 Answer / Jawapan: ………………………………. __________________________________________________________________________ 9 Given log 3 7 = m and log 9 2 = n.……….SULIT 8 3472/1 7 The straight line y = 2x – p intersects the quadratic function y – 2 = 3x2 – x + 5p at two different points. [3 marks] Garis lurus y = 2x – p menyilangi fungsi kuadratik y – 2 = 3x2 – x + 5p di dua titik yang berbeza. in terms of m and n.

nilai bagi m......... … mempunyai beza sepunya 5... 13.. 13.. Cari nilai nisbah sepunyanya.. 4 [3 marks] Dalam suatu janjang geometri.... … has a common difference of 5...…………… 3472/1 SULIT @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SHARED BY PN.......For Examiner’s Use SULIT 9 3472/1 10 An arithmetic progression 3. 4 [3 markah] 11 3 Answer / Jawapan : ……………. Suatu janjang aritmetik 3. Find Cari (a) the value of m..……………… (b) .. hasil tambah ketakterhinggaannya ialah –8 dan hasiltambah lima sebutan yang pertama ialah − 31 . [3 marks] [3 markah] 10 3 Answer / Jawapan : (a) …........ 2m.. _______________________________________________________________________________________________________________ 11 In a geometric progression...……... sebutan yang mempunyai nilai 103. 2m... the sum to infinity is –8 and the sum of the first five terms is − 31 .. Find the value of the common ratio.. KL . DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.. (b) the term with value 103..

. Diagram 2 shows the straight line graph obtained by plotting log10 y against log10 x. Rajah 2 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot log10 y melawan log10 x....... [4 marks] [4 markah] 12 4 Answer / Jawapan : (a) ……………. 2k in its linear form used to obtain the straight line 2k Ungkapkan persamaan y = p x dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf pada Rajah 2..... DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH. k = ……………………………... 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN....... find the values of p and k... Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = p x 2 k dengan keadaan p dan k ialah pemalar... 6) 2• log10 x O Diagram 2 Rajah 2 (a) Express the equation y = p x graph shown in Diagram 2..... Seterusnya. log10 y For Examiner’s Use • (5...SULIT 10 3472/1 12 The variables x and y are related by the equation y = p x 2 k where p and k are constants... cari nilai-nilai bagi p dan k........…… (b) p = ....... (b) Hence. KL ....………..…….

Given that the coordinates of A are (0. 5).…………… _________________________________________________________________________ 14 A point R (3.. find the value of h.……. 1) membahagi garis lurus AB dalam nisbah 1 : 3. –1). –1).. 2 [3 marks] [3 markah] 13 3 Answer / Jawapan : h = ………. –1). 0) dan C(h. Rajah 3 menunjukkan segitiga ABC dengan titik-titik A(1. cari koordinat B. 0) C(h. di mana h ialah pemalar. cari nilai bagi h. –1). 0) and C (h. y • A (1. 5) B (4. [3 marks] Satu titik R (3.…………… 3472/1 SULIT @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SHARED BY PN. 1) divides the straight line AB in the ratio of 1 : 3. –1) x O Diagram 3 Rajah 3 If the area of the triangle is 29 unit2. Diberi koordinat A ialah (0. where h is a constant. B(4. Jika luas segitiga itu ialah 29 unit . 5). DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH. [3 markah] 14 3 Answer / Jawapan : ………. KL . find the coordinates of B.For Examiner’s Use SULIT 11 3472/1 13 Digaram 3 shows a triangle ABC with the vertices A(1. B(4.

1  − 3     Find Cari (a) u+v . Lukis. ON = n drawn on a grid of equal squares. [4 marks] [4 markah] (b) the unit vector in the direction of u + v. ON = n yang dilukis pada garisan bergrid segiempat sama.……………… (b) ……………………………… 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN.……. vektor OR dengan [2 markah] keadaan OR = m + n. 1  − 3     7 2 Diberi bahawa u =   dan v =   .SULIT 12 3472/1 For Examiner’s Use 15 Diagram 4 in the answer space. vector unit dalam arah u + v. on the grid. menunjukkan vektor-vektor OM = m . [2 marks] Rajah 4 pada ruang jawapan.. vector OR where OR = m + n. KL .. 16 4 Answer / Jawapan : (a) ……. shows vectors OM = m . DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.. Answer / Jawapan: • n N 15 O m 2 •M Diagram 4 Rajah 4 _______________________________________________________________________ 7 2 16 Given that u =   and v =   .. pada grid itu.. Draw.

. KL . Find the value of x when y is maximum. Cari kadar perubahan jejari ketika jejari ialah 4 cm.…………… 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN. y = 2 x 3 − 6 x 2 + 1 .…………… __________________________________________________________________________ 18 The area of a circle increases at the rate of 16π cm2 s–1.………. Cari nilai x apabila y adalah [3 markah] 17 3 Answer / Jawapan : ………... [3 marks] Luas suatu bulatan bertambah pada kadar 16π cm2 s–1. [3 marks] Diberi satu persamaan lengkung maksimum. [3 markah] 18 3 Answer / Jawapan : ……….. Find the rate of change of the radius when the radius is 4 cm..…….For Examiner’s Use SULIT 13 3472/1 17 Given an equation of a curve y = 2 x 3 − 6 x 2 + 1 . DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.

3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN. Cari nilai bagi k.. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.SULIT 14 3472/1 For Examiner’s Use 19 Given that ∫1 4 g ( x ) dx = 7 and ∫ k 1 2 g ( x ) dx + ∫ 4 k 2 [ 5 + g ( x )] dx = 29 where 1 ≤ k ≤ 4 and g(x) > 0..……….……. Find the value of k. KL . [3 markah] 19 3 Answer / Jawapan : k = . Selesaikan 2kos 2x = kos x + 1 untuk 0° ≤ x ≤ 360°.…….………… __________________________________________________________________________ 20 Solve 2cos 2x = cos x + 1 for 0° ≤ x ≤ 360°..……. Diberi bahawa [3 marks] 4 ∫1 4 g ( x ) dx = 7 dan ∫1 2 g ( x ) dx + ∫ k k 2 [ 5 + g ( x )] dx = 29 dengan keadaan 1 ≤ k ≤ 4 dan g(x) > 0.. [4 marks] [4 markah] 20 4 Answer / Jawapan : …….………………….

( Guna π = 3. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH. Given ∠SOR = θ.……. Diberi ∠SOR = θ. ( Use π = 3. KL . cari nilai θ dalam radian. The radii of the quadrant OAB and the sector ORS are 8 cm and 12 cm respectively.. S 12 cm θ O 8 cm B R A Diagram 5 Rajah 5 If the area of ORS is equal to the area of OAB. Jejari bagi sukuan bulatan OAB dan sektor ORS masing-masing ialah 8 cm dan 12 cm.142 ) [3 markah] 21 3 Answer / Jawapan : …….…………. find the value of θ in radian.…….For Examiner’s Use SULIT 15 3472/1 21 Diagram 5 shows two sectors of circles with center O. 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN.. Rajah 5 menunjukkan dua sektor bulatan berpusat O.142 ) [3 marks] Jika luas ORS adalah sama dengan luas OAB.

.…………… (b) ………….SULIT 16 3472/1 For Examiner’s Use 22 Table 1 shows the number of goals obtained by a football team in several games. cari sisihan piawai bagi bilangan gol.. (b) If x = 2 and the mean = 2.. [3 marks] [3 markah] 1 x 2 3 4 2 22 3 Answer / Jawapan : (a) ……... KL .……. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH. Goals Gol Number of games Bilangan perlawanan 0 1 Table 1 Jadual 1 (a) Find the possible values of x if the mode is 2. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi x jika mod ialah 2. Jadual 1 menunjukkan jumlah gol yang diperoleh satu pasukan bola sepak dalam beberapa perlawanan. Jika x = 2 dan min = 2. find the standard deviation for the number of goals.…………… 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN.

....For Examiner’s Use SULIT 17 3472/1 23 Five letters from the word S U P E R B are chosen to be arranged in a row. (b) If the vowels must be chosen.. Find the probability that. [4 marks] [4 markah] 23 4 Answer / Jawapan : (a) …….. [3 marks] [3 markah] 24 3 Answer / Jawapan : (a) . (a) Find the number of arrangements that can be formed.... within one hour.…………… _________________________________________________________________________ 24 The probabilities of Aminah and Mei Mei solving a crossword puzzle in less than one hour........... (b) . KL ...... Cari bilangan susunan yang boleh dibuat. cari bilangan susunan yang boleh dibuat supaya huruf-huruf vokal berada sebelah menyebelah........ 3 5 1 2 dan . 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN................……. Lima huruf daripada perkataan S U P E R B dipilih untuk disusun sebaris.. (a) none of them can solve the crossword puzzle... masing-masing ialah dalam masa satu jam..…………… (b) …………...... tiada seorang pun yang dapat menyelesaikan teka silangkata itu... DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.. Cari kebarangkalian. 3 5 Kebarangkalian Aminah dan Mei Mei menyelesaikan satu teka silangkata dalam masa kurang daripada satu jam.. are 1 2 and respectively.......... sekurang-kurangnya seorang daripada mereka dapat menyelesaikan teka silangkata itu... (b) at least one of them can solve the crossword puzzle..... Jika huruf vokal mesti dipilih. find the number of arrangements that can be formed so that the vowels are next to each other....

. [4 marks] [4 markah] Answer / Jawapan : (a) ...........355.. jika varians bagi pelajar yang lulus ujian ialah 5.... 25 4 END OF QUESTION PAPER 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN......... Jika 10 pelajar dipilih secara rawak daripada kelas tersebut........... if the variance of students who pass the test is 5. KL ..... (b) the number of students in the class.355... bilangan pelajar dalam kelas itu.......... (b) .... find Diberi 85% pelajar dalam satu kelas telah lulus ujian Kalkulus....... DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH......... kebarangkalian bahawa tepat 6 pelajar lulus ujian itu. cari (a) the probability that exactly 6 students pass the test....... If 10 students are chosen randomly from the class..SULIT 18 3472/1 For Examiner’s Use 25 Given 85% of the students in a class passed the Calculus test.

KL . DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.For Examiner’s Use SULIT 19 3472/1 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN.

DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH.For Examiner’s Use SULIT 20 3472/1 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN. KL .

Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan Answer all questions. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam kerja mengira anda. 5. 4. KL . 10. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. 9. 7. You may use a non-programmable scientific calculator. Jawab semua soalan. Show your working. 3. This question paper consists of 25 questions. A list of formulae is provided on pages 2 to 4. 6. cross out the work that you had done. If you wish to change your answer. 3472/1 @ 2009 Hak Cipta JPWPKL SULIT SHARED BY PN. Then write down the new answer. Sekiranya anda hendak menukar jawapan. Kemudian tulis jawapan yang baru. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 hingga 4. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.SULIT 3472/1 INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLUMAT UNTUK CALON 1. The marks allocated for each question are shown in brackets. 8. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruangan yang disediakan dalam kertas soalan. Hand in this question paper to the invigilator in at the end of the examination. It may help you to get marks. 2. The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated. DING HONG ENG OF SMK ALAM SHAH. Write your answers in the spaces provided in the question paper. batalkan jalan kerja yang telah dibuat.