รูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ

ปกนอก
เรื่อง...........................................................................................................................
โดย
1 ................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................
โรงเรียน.....................................................................................................................
รายงานฉบับนี้เปนสวนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนื่องในงานมอ.วิชาการ50 17 สิงหาคม
2550
ปกใน
โดย

เรื่อง...........................................................................................................................
1 ................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................
อาจารยที่ปรึกษา 1.................................................................................................................................
ที่ปรึกษาพิเศษ 1.................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................
บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1
บทนํา
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
บทที่ 3
อุปกรณและวิธีการทดลอง
ความยาวไมเกิน 20 หนา
บทที่ 4
ผลการทดลอง
บทที่ 5
อภิปรายผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
หมายเหตุ:
1. ใชตัวอักษร Angsana New ขนาด 16
2. ใชกระดาษพิมพ ขนาดเอ 4 พิมพหนาเดียว ความยาวไมเกิน 20 หนา เฉพาะบทที่ 1 - 5 รวมสรุปผลการ
ทดลอง อาจรวมภาคผนวกไดอีกไมเกิน 10 หนา
3. ทํารายงานสงจํานวน 1 ชุด
รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกวาที่กําหนดจะถูกตัดคะแนน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful