SULIT SULIT PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN KELANTAN

2

4531/1

The following information may be useful.The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa. 1. 2. a= v–u t 16. 17. 1 at2 2 18. 19. 20. = 1 mv2 2 = mgh 21. 22. 23. Power, P V = IR Power, P = IV kuasa Ns = Vs Np Vp Efficiency = (kecekapan) g = 10 ms-2 1= f n = 1 + u sin i sin r 1 v Is Vs x 100 % Ip Vp = energy/tenaga time/masa

v2 = u2 + 2 as s = ut +

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2008
PHYSICS Kertas 1 Sept/Oct 1 ¼ jam

4531/1

3. 4. 5.

Momentum = mv F = ma Kinetic energy (Tenaga kinetik ) Potential energy Tenaga keupayaan

Satu jam lima belas minit 6. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 7. 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan sepadan dalam bahasa Melayu 3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini. 9. 10. 11. 12. 13. __________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 47 halaman bercetak dan ___halaman tidak bercetak. Maklumat berikut mungkin berfeadah . Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa. 14. 15. ρ = m V 24. 25. 26. 27. 8.

Elastic potential energy = 1 Fx (Tenaga keupayaan kenyal) 2

n = Real depth /dalam nyata Apparent depth/dalam ketara λ = ax D

Pressure, P = hpg. Tekanan Pressure, P = F Tekanan A Heat, Q = Haba mcθ

Q= It g = 10 ms -2

PV = Constant (pemalar) T E = m c2 v=f λ

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

SULIT 1.

3 The accuracy of a measurement can be increased by Kejituan sesuatu ukuran boleh ditambah dengan A ignoring zero error mengabaikan ralat sifar B ignoring parallax error mengabaikan ralat paralaks C calculating the average value

4531/1

SULIT 3.

4 Which of the following is the correct converted unit ? Antara berikut yang manakah pertukaran unit yang betul? A B C D 1 000 mm3 = 1.0 x 10 -4 m3 100 mm3 = 1.0 x 10-2 m3 450 mm3 = 4.5 x 10-7 m3 45 mm3 = 4.5 x 10 -6 m3

4531/1

4. menghitung nilai purata D calculating value to a more decimal places menghitung nilai kepada tempat perpuluhan yang lebih 2. Diagram 1 shows a micrometer screw gauge is used in a measurement. Rajah 1 menunjukkan tolok skru mikrometer yang digunakan dalam satu pengukuran. 0 45

Diagram 2 shows the journey of a bus from city A to reach city D. Rajah 2 menunjukkan pergerakan bas dari bandar A ke bandar D. A ●

100 km ● D 40 km B● ●C

80 km Diagram 2 Rajah 2

Diagram 1 Rajah 1 If the micrometer screw gauge has zero error of + 0.02 mm, the actual reading of the micrometer screw gauge is Jika ralat sifar tolok skru mikrometer ialah +0.02 mm, bacaan sebenar tolok skru mikrometer itu ialah A B C D 6.42 mm C 6.44 mm D 6.92 mm 6.95 mm [Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 220 km 128 km

What is the displacement of the bus? Berapakah sesaran bas ? A B 60 km 100 km

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

SULIT 5.

5 Diagram 3 shows a velocity-time graph for the motion of an object. Rajah menunjukkan satu graf halaju-masa bagi suatu objek bergerak. . Velocity Halaju

4531/1

SULIT 6.

6 Diagram 4 shows a brick falls from a high building. Rajah 4 menunjukkan satu batu bata terjatuh dari sebuah bangunan yang tinggi.

4531/1

Time masa Diagram 3 Rajah 3 Based on the graph which of the following statement is true? Berdasarkan graf , pernyataan berikut yang manakah adalah benar? A. The car moves with constant acceleration and then stop. Kereta itu bergerak dengan pecutan tetap dan kemudian berhenti. B. The car moves with constant velocity and then stop. Kereta itu bergerak dengan halaju tetap dan kemudian berhenti. C. The car moves with constant acceleration and then constant velocity. Kereta itu bergerak dengan pecutan tetap dan kemudian halaju tetap. D. The car moves with constant acceleration and then constant deceleration. Kereta itu bergerak dengan pecutn tetap dan kemudian nyahpecutan tetap. D C
.

Diagram 4 Rajah 4 Which of the following quantities remains unchanged? Antara kuantiti berikut yang manakah tidak berubah? A Acceleration Pecutan. B Velocity Halaju. Kinetic energy Tenaga kinetik Momentum Momentum

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

7

4531/1

SULIT 9.

8

4531/1

7.

Ali kicks a ball of mass 1.5 kg with a force of 50 N and the time of impact between his boot and the ball is 0.2 s. What is the change in momentum of the ball? Ali menendang sebiji bola berjisim 1.5 kg dengan daya 50 N dan masa pelanggaran di antara but dan bola ialah 0.2 s. Berapakah perubahan momentum bola itu? A B C D 10 Ns 15 Ns 250 Ns 375 Ns

Diagram 5 shows a wooden block experiences an acceleration when it is pulled by a force of F . The frictional force of 10 N acting on the wooden block. Rajah 5, menunjukkan sebuah bongkah kayu mengalami pecutan bila ditarik dengan daya F. Daya geseran sebanyak 10 N bertindak ke atas blok kayu itu.

F Friction force , 10 N Daya geseran , 10 N Diagram 5 Rajah 5 The pulling force, F is A equals to 10 N. sama dengan 10 N B greater than 10 N. lebih besar dari 10 N C smaller than 10 N. lebih kecil dari 10 N

8.

Which of the following graphs show the relationship between the acceleration and height for an object that undergoes free fall to the ground? Antara graf berikut,yang manakah menunjukkan hubungan antara pecutan dan ketinggian bagi suatu objek yang mengalami jatuh bebas kearah permukaan bumi? A. B.

C.

D.

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

9

4531/1

SULIT 11.

10

4531/1

Diagram 7 shows an object which is in equilibrium of three forces P, Q and R. Rajah 7 menunjukkan satu objek yang berada dalam keseimbangan tiga daya P, Q dan R.

10.

Diagram 6 shows a high jumper is falling on a thick mattress. Rajah 6, menunjukkan seorang peserta lompat tinggi sedang jatuh di atas tilam yang tebal.

Mattres tilam Diagram 6 Rajah 6

Diagram 7 Rajah 7 Which of the following vector diagram represents the three forces?

What is the function of the mattress? Apakah fungsi tilam itu ? A. To reduce the change in momentum of the high jumper. Mengurangkan perubahan momentum ahli lompat tinggi B. To reduce the time of impact between the high jumper and the mattress. Mengurangkan masa tindakan antara ahli lompat tinggi dengan tilam C. To reduce the impulsive force acting on the high jumper.

Antara rajah vektor berikut, yang manakah mewakili ketiga-tiga daya itu?

A

B

C Mengurangkan daya impuls ke atas ahli lompat tinggi

D D

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 12.

11

4531/1

SULIT 13

12 Which of the following can be done to increase the kinetic energy of gas molecules in an air-tight container? Manakah yang berikut dapat dilakukan untuk menambah tenaga kinetik molekul-molekul gas dalam satu bekas yang kedap udara? A Increase the volume of the container. Menambah isipadu bekas. B Decrease the volume of the container. Mengurang isipadu bekas. C Increase the temperature of the container. Menambah suhu bekas.

4531/1

Diagram 8 shows three arrangement of springs K, L and M. All the springs used are identical. Rajah 8, menunjukkan tiga jenis susunan spring K, L dan M. Semua spring yang digunakan adalah serupa.

Diagram 8 Rajah 8 Which of the following shows the correct graph of force, F against extension, x for K,L and M ? Antara berikut yang manakah menunjukkan graf yang betul bagi daya, F melawan, x untuk K, L and M ? A B

D

Decrease the temperature of the container. Mengurang suhu bekas.

C

D

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 14.

13

4531/1

SULIT 15.

14

4531/1

Diagram 9 shows a manometer is connected to a gas supply. Rajah 9 menunjukkan satu manometer yang disambung ke satu bekalan gas. Gas supply Bekalan gas

Diagram 10 shows a block of wood is being pushed into water. Rajah 10 menunjukkan satu bongkah kayu ditolak masuk ke dalam air.

X Water air

P Wooden Block Bongkah kayu

Water air Diagram 9 Rajah 9 The difference in height, h will increase if Beza pada ketinggian, h akan bertambah jika A the pressure of the gas supply is decreased. A Tekanan bekalan gas dikurangkan. B the manometer is placed at a region of higher atmospheric pressure. Manometer itu diletak pada kawasan yang tekanan atmosfera lebih tinggi. C the water is replaced with a liquid of smaller density air diganti dengan cecair yang kurang tumpat D the water is replaced with a liquid of greater density air diganti dengan cecair yang lebih tumpat C

Diagram 10 Rajah 10 Which graph shows the relationship between the pressure, P exerted on the block and the depth, X? Manakah graf yang menunjukkan hubungan di antara tekanan, P yang dikenakan ke atas blok dan kedalaman, X? B

D

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

15

4531/1

SULIT 17.

16

4531/1

Diagram 12 shows a hydraulic pump is used to raise a car of mass 1600 kg. Rajah 12 menunjukkan satu pam hidraulik diguna untuk mengangkat sebuah kereta berjisim 1600 kg.

16

A simple mercury barometer is carried to the top of a mountain. How does the length of the space X and the pressure in this space change as the barometer is taken from the base to the top of the mountain? Satu barometer merkuri ringkas dibawa ke puncak sebuah bukit. Bagaimanakah panjang ruangan X dan tekanan dalam ruang itu berubah jika barometer itu dibawa dari kaki bukit ke puncak bukit itu?

Mercury Merkuri Diagram 12 Rajah 12 Diagram 11 Rajah 11 Length of X Panjang X A Decreases Berkurang B Decreases Berkurang C Increases Bertambah D Increases Bertambah Pressure Tekanan Decreases Berkurang No change Tidak berubah Decreases Berkurang No change Tidak berubah The ratio of the diameter of the larger piston to the diameter of the smaller piston is 4. What is the force required to raise the car? Nisbah diameter omboh besar kepada diameter omboh kecil ialah 4. Berapakah daya untuk menaikkan kereta tersebut? A B C D 100 N 400 N 1000 N 4000 N

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT 18.

17

4531/1

SULIT

18

4531/1

Diagram 13 shows an apple is floating in a beaker of water. Rajah 13 menunjukkan sebiji epal sedang terapung dalam sebuah bikar berisi air. Apple epal 19. Diagram 14 shows the length of an air column trapped at 27oC . Rajah 14, menunjukkan panjang turus udara terperangkap pada 27 oC. mercury merkuri

Air water

air udara Diagram 13 Rajah 13 Diagram 14 Rajah 14 Which of the following statements describes the buoyant force correctly? Manakah pernyataan berikut menerangkan daya keapungan dengan betul? Berapakah panjang turus udara pada 100 o C? A The buoyant force equals to the mass of the water displaced. A Daya keapungan sama dengan jisim air yang disesarkan. B B The buoyant force equals to the weight of the apple. C Daya keapungan sama dengan berat epal. D C The buoyant force equals to the volume of the water displaced. Daya keapungan sama dengan isipadu air yang disesarkan. D The buoyant force equals to the mass of the apple. Daya keapungan sama dengan jisim epal. 37.0 cm 12.4 cm 8.0 cm 2.7 cm What is the length of the air column at 100oC ?

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

19

4531/1

SULIT

20

4531/1

21. 20. Diagram 15 shows block L and block M of different material are in thermal equilibrium . Rajah 15 menunjukkan bongkah L dan bongkah M daripada bahan yang berlainan berada dalam keseimbangan termal.

“Water takes a shorter time to boil when heated at high lands than at low lands, although the same amount of energy is used.” “Air lebih cepat mendidih apabila dipanaskan di kawasan tanah tinggi berbanding kawasan rendah walaupun jumlah tenaga yang sama digunakan” This observation is due to Pemerhatian ini disebabkan oleh

o Thermometer termometer

o L Diagram 15 Rajah 15 M Thermometer termometer A the temperature is lower at high lands suhu lebih rendah di kawasan tanah tinggi B the atmospheric pressure is lower at high lands tekanan atmosfera lebih rendah di kawasan tanah tinggi

Which of following statements is true? Yang manakah antara pernyataan berikut adalah benar? A specific heat capacity of L = specfic heat capacity of M muatan haba tentu L = muatan haba tentu M. B The net rate of heat transferred is equal Kadar pemindahan haba bersih adalah sama C The net rate of heat transferred is zero Kadar pemindahan haba bersih adalah sifar D Temperature of L is higher than temperature of M. Suhu L lebih tinggi daripada suhu M.

C

the air is less damp at high lands kelembapan udara lebih rendah di kawasan tanah tinggi

D

the rate of heat lost is faster at high lands kadar pembebasan haba lebih cepat di kawasan tinggi

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

21

4531/1

SULIT

22

4531/1

23. 22. Diagram 16 shows a thermometer. Rajah 16 menunjukkan sebuah termometer. Capillary tube Tiub rerambut

Which of the following are the characteristics of the image formed by a plane mirror? Yang manakah antara berikut adalah ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh cermin satah? A. Inverted, same size and real songsang, sama saiz dan nyata B Upright, same size and real Tegak, sama saiz dan nyata

Bulb bebuli

Mercury merkuri

Glass stem Batang kaca

Diagram 16 Rajah 16 Which modification will increase the sensitivity of the thermometer? Pengubahsuaian yang manakah akan menambah kepekaan termometer? A Using a longer capillary tube Menggunakan tiub rerambut yang lebih panjang B Using a glass stem with a thicker wall Menggunakan dinding batang kaca yang lebih tebal C Using a bulb with thicker wall Menggunakan dinding bebuli yang lebih tebal D Using a narrower bore of capillary tube Menggunakan liang tiub rerambut yang lebih halus

C

Upright, magnified and laterally inverted Tegak, dibesarkan dan songsang sisi

D

Laterally inverted, same size and virtual Songsang sisi, sama saiz dan maya

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

23

4531/1

SULIT

24

4531/1

26.
24 Diagram 17, shows a ray, X, is directed into a glass block. The critical angle of the glass is 42o. Which direction does the light travels from point Y ? Gambar 17, rajah menunjukkan sinar X ditujukan ke dalam blok kaca. Sudut genting kaca ialah 42 0. Ke manakah arah sinar merambat dari titik Y?

Diagram 18 shows a converging lens producing an upright and virtual image. Rajah 18 menunjukkan kanta penumpu yang menghasilkan imej tegak dan maya.

Diagram 18 Rajah 18 Which optical instrument uses this arrangement ? Manakah alat optik yang menggunakan susunan rajah ini?
Diagram 17 Rajah 17 25. If u is object distance, v is image distance and f is focal length of a lens, which of the following equations is true? Jika u ialah jarak objek, v ialah jarak imej dan f ialah panjang focus bagi suatu kanta, manakah antara persamaan berikut adalah benar? A f =
uv u+v

A

Camera Kamera

B

Slide Projector Projektor Slaid

C

Telescope Teleskop

B

1 f = u+v
1 uv = f u+v
1 1 = f u+v

D

Magnifying Glass Kanta pembesar

C

D

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

25

4531/1

SULIT

26 Diagram 19 shows water waves propagate in an area of different depths.

4531/1

27.

An object of 3 cm height is placed 15 cm from a convex lens. The image is formed at 30 cm from the lens. What is the height of the image? Sebuah objek yang berketinggian 3 cm diletakkan 15cm dari kanta cembung. Imejnya terbentuk pada 30 cm dari kanta. Berapakah ketinggian imej itu? A. B C D 1.5 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.0 cm

28

Rajah 19 menunjukkan gelombang air merambat dalam kawasan yang berbeza kedalaman.

Deep area Direction of waves propagation

shallow area

Diagram 19 Rajah 19 Which of the following diagrams show the propagation of the waves correctly? Antara berikut manakah menunjukkan perambatan gelombang yang betul? A C

B.

D.

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

27

4531/1

SULIT

28 Diagram 21, shows a pendulum oscillates between an equilibrium position, O ,experiences a damping effect. Rajah 21, menunjukkan sebuah bandul berayun melalui kedudukan keseimbangan, O, mengalami kesan pelembapan.

4531/1

29.

Diagram 20 shows waves in a slinky spring when the spring is vibrated at 5 Hz. Rajah 20 menunjukkan gelombang spring slinki apabila ia digetarkan pada frekuensi 5 Hz. 24 cm

30.

Diagram 20 Rajah 20 What is the speed of the wave ? Apakah halaju gelombang itu ? A. 30 cms-1 B. 40 cms-1 C. 60 cms-1 D. 120 cms-1 A

B O

A

Diagram 21 Rajah 21 Which of the following amplitude against time is correct? Yang manakah antara graf amplitud melawan masa berikut adalah betul ? Amplitude amplitud A O B B Amplitude amplitud A O B Amplitude amplitud A O B D A O B
[Lihat sebelah SULIT [Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

time masa

time masa

.

C

time masa Amplitud Amplitude time masa

4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

SULIT

29

4531/1

SULIT

30

4531/1

31.

Diagram 22 shows an interference of sounds wave emitted from two loud speakers which are coherence. Rajah 22, menunjukkan satu interferens gelombang bunyi yang dihasilkan oleh dua pembesar suara yang koheren

32.

Diagram 23 shows a fisherman boat used sonar to determine a shoal of fish under sea Rajah 23 menunjukkan bot nelayan menggunakan sonar untuk mengesan kumpulan ikan di dalam laut.

Crest puncak
P

loud speakers pembesar suara

Q S

R

trough palung

Diagram 23 Rajah 23 The wave phenomena relates to the situation of Fenomena gelombang yang berkaitan ialah A. interference interferens

Diagram 22 Rajah 22 Destructive inteference occurs at Interferens memusnah berlaku di, A. P B. Q C. R D. S

B.

reflection pantulan

C.

defrection pembelauan

D.

refraction pembiasan

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

31

4531/1

SULIT

32 Diagram 25 shows incomplete spectrum of electromagnetic waves .

4531/1

33.

Diagram 24 shows a fringe pattern formed on a screen in theYoung’s double-slit experiment Rajah 24 menunjukkan corak pinggir yang dihasilkan di atas skrin dalam eksperimen dwicelah Young.

34.

Rajah 25 menunjukkan spektrum gelombang electromagnet yang tidak lengkap.

Gama -ray 0.05 cm dark
S

Ultraviolet

T

Infrared

Micro wave

U

Diagram 25 Rajah 25 bright Diagram 24 Rajah 24 Which of the following is true? Antara berikut yang manakah betul ?

S

T

U

The distance between double slit and screen is 1 m and the wavelength of light is 5 x 10-7 m. What is the distance between two slits? Jarak diantara dwicelah dan skrin ialah 1 m dan panjang gelombang cahaya yang digunakan ialah 5 x 10-7m. Apakah jarak di antara dua celah ? A. B. C. D. 5.0 x 10 -3 m 1.0 x 10 -4 m 1.3 x 10 -3 m 1.0 x 10 -3 m

A. B. C. D.

Visible light Cahaya nampak Visible light Cahaya nampak X-ray Sinar-X Radiowave Gelombang radio

X-ray Sinar-X Radiowave Gelombang radio Visible light Cahaya nampak X-ray Sinar-X

Radiowave Gelombang radio X-ray Sinar-X Radiowave Gelombang radio Visible light Cahaya nampak

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

33

4531/1

SULIT

34

4531/1

36. 35. Diagram 26 shows a charged conducting sphere is oscillates between two plates which are connected to an Extra High Tension (EHT) power supply. Rajah 26 menunjukkan satu sfera konduktor bercas berayun di antara dua plat yang telah disambung ke satu bekalan voltan lampau tinggi (VLT).

Diagram 27 shows a Voltage-Current graph. Rajah 27 menunjukkan graf Voltan- Arus. V

Thread Benang

Plate plat I Sphere Bebola Diagram 27 Rajah 27 Which of the following circuit diagrams will give the result as the graph above? EHT Diagram 26 Rajah 26 A B Manakah litar elektrik berikut akan memberi keputusan seperti pada graf di atas?

The frequency of the oscillation of the sphere will increase if Frekuensi ayunan bebola akan bertambah jika A the distance between the plates is increased. jarak antara dua plat ditambah. C B the size of the sphere is increased. saiz sfera ditambah. C the length of the thread is increased. panjang benang ditambah. D the voltage of the EHT is increased. voltan VLT ditambah. D

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

35

4531/1

SULIT

36

4531/1

37.

Diagram 28 shows four bulbs in a circuit. Rajah 28 menunjukkan empat mentol di dalam satu litar. 6V

38.

An electric bulb is labeled “240V, 60W”. How much energy is used by the bulb in one minute if the bulb is connected to a 240V power supply? Satu mentol berlabel “240V, 60W”. Berapakah tenaga yang digunakan oleh mentol tersebut dalam satu minit jika ia disambung kepada bekalan kuasa 240V? A 60 J 360 J 600 J 3600 J

P Q R

B C D

S 39. Diagram 28 Rajah 28 Which of the following is observed when the switch is on? Manakah yang berikut dapat diperhatikan apabila suis dihidupkan? A Both bulbs P and S show the same brightness. Kedua-dua mentol P dan mentol S sama cerah. B Both bulbs Q and R show the same brightness. Kedua-dua mentol Q dan mentol R sama cerah. C Bulb Q is brighter than bulb R. Mentol Q lebih cerah daripada mentol R. D Bulb R is brighter than bulb P. Mentol R lebih cerah daripada mentol P. Diagram 29 Rajah 29 Diagram 29 shows a current flowing in a conductor which is placed in a magnetic field.Which direction does a force act on the conductor? Rajah 29 menunjukkan konduktor berarus yang diletakkan dalam satu medan magnet. Manakah arah daya yang terhasil pada konduktor itu?

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

37

4531/1

SULIT

38

4531/1

40. Diagram 30 shows the structure of an ideal transformer. Rajah 30 menunjukkan satu struktur transformer yang unggul.

41.

A student is trying to determine the direction of the magnetic field produced by a current in a straight wire. Which of the following method is correct? Seorang pelajar sedang mencuba untuk mencari medan megnet yang terhasil oleh arus dalam satu dawai lurus. Antara kaedah berikut, yang manakah benar?

Diagram 30 Rajah 30 What is the potential difference across the bulb? Berapakah beza keupayaan yang merentasi mentol itu?
A B C D

6V 60 V 96 V 200 V

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

39 Diagram 31shows an electromagnet made of a soft iron cylinder which can attract a maximum of 8 metal paper clips. Rajah 31 menunjukkan sebuah elektromagnet dibuat daripada selinder besi lembut yang boleh menarik 8 klip kertas logam

4531/1

SULIT

40

4531/1

42.

43.

Diagram 32 shows a coil which carries a current. Iron filings are sprinkled onto the cardboard to trace the pattern of the magnetic field. Rajah 32 menunjukkan sebuah gegelung yang membawa arus. Serbuk besi ditaburkan keatas kadbod untuk memetakan corak medan magnet. Coil carries a current Gegelung berarus

Soft iron cylinder Selinder besi lembut Dry cells Sel kering Copper coil Gegelung kuprum Current Arus Metal paper clips Klip kertas logam Diagram 31 Rajah 31 The maximum number of metal paper clips attracted to the electromagnet can be increased by Bilangan maksimum klip kertas logam yang boleh ditarik oleh elektromagnet dapat ditingkatkan dengan
A

Diagram 32 Rajah 32 Which of the following is the correct pattern of the magnetic field? Antara yang berikut yang manakah merupakan corak medan magnet yang betul? A.

using a steel cylinder as the core menggunakan selinder keluli sebagai teras

B.

B

increasing the number of turns of the coil menambahkan bilangan lilitan gegelung C.

C

using a copper wire of smaller diameter menggunakan wayar kuprum yang berdiameter lebih kecil

D

Increasing the resistance of wire meningkatkan rintangan wayar

D.

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

41

4531/1

SULIT

42

4531/1

45. 44. Which of the following about the electrons emitted in a cathode-ray tube is not true? Yang manakah antara berikut adalah tidak benar mengenai elektron-elektron yang keluar dari tiub sinar katod? A. Move in straight lines. Bergerak dalam satu garis lurus B. Move with speed of light. Bergerak dengan halaju yang sama dengan halaju cahaya C. Can be deflected by electric and magnetic fields Dipesongkan oleh medan elektrik dan medan magnet D. The speed of electrons is affected by the potential difference between the cathode and the anode. Kelajuan elektron dipengaruhi oleh beza keupayaan antara katod dan anod

Diagram 33 shows the symbol of a transistor. What are the names of the teminal P, Q and R? Rajah 33 menunjukkan symbol bagi satu transistor. Apakah nama bagi terminal P, Q dan R?

Diagram 33 Rajah 33 P A B C D Collector Pengumpul Collector Pengumpul Base Tapak Emitter Tengeluar Q Base Papak Emitter Pengeluar Collector Pengumpul Base Tapak R Emitter Pengeluar Base Tapak Emitter Pengeluar Collector Pengumpul

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

43

4531/1

SULIT

44

4531/1

46.

Diagram 34 shows a logic gate circuit which has two inputs, X and Y. Rajah 34 menunjukkan satu litar get logik yang menpunyai dua input, X dan Y.

47.

The equation below represents a nuclear reaction .
Persamaan di bawah mewakili satu tindak balas nuklear

2 1H
.

P + 1H

Q 4 0 n + 2 He + energy(tenaga)

In the nuclear reaction, the values of P and Q are
Dalam tindak balas nuklear itu, nilai-nilai P dan Q adalah

P
A B C D

Q 1 1 2 2

Diagram 34 Rajah 34 If the logic state of X is 0 and the logic state of Y is 1, what are the logic states at P, Q and R? Jika keadaan logik X ialah 0 dan keadaan logik Y ialah 1, apakah keadaan logic bagi P, Q dan R?

3 2 4 3

48.

Which of the following is the most appropriate radioisotope substance to be used as a medical tracer to detect a tumor? Antara berikut yang manakah bahan radioisotop yang paling sesuai untuk digunakan sebagai penyurih untuk mengesan tumor? Isotope Isotop A Radon-222 Radon-222 Sulfur-35 Sulfur-35 Cobalt-60 Cobalt-60 Technitium -99 Technitium-99 Type of emmision Jenis pancaran α Half life Separuh Hayat 3.8 days 3.8 hari

P A B C D

Q

R

0 0 1 1

0 1 1 0

1 1 0 1

B

β

97 days 97 hari 5.3 years 5.3 tahun 6 hours 6 jam

C

γ

D

γ

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

45

4531/1

SULIT

46

4531/1

49.

The graph shows the decay curve of a radioactive material .
Graf menunjukkan lengkungan penyusutan suatu bahan radioaktif.

50. The equation shows the decay of Uranium-235. Persamaan berikut menunjukkan reputan Uranium-235.
235 92

U→

231 90

Th + 4 He 2

Activity / counts per minute
Aktiviti/ bilangan per minit

What is the mass that is converted to energy? Berapakah jisim yang ditukarkan kepada tenaga? [Mass of Uranium-235 / jisimUranium-235 mass of Thorium-231 / jisim Thorium-231 mass of Alpha particle / jisim zarah Alfa
A B

800

= 235.0439 u, = 231.0363 u, = 4.0026 u .

400

0.0025 u 0.0050 u 0.0060 u 0.0075 u

0

15

Time / minute
Masa / minit

C D

If the initial activity of the radioactive material is 800 counts per minute , what is the activity after 1 hour ?
Jika aktiviti awal bahan radioaktif itu ialah 800 bilangan per minit, berapakah aktivitinya selepas 1 jam? A. B. C. D. 50 100 200 400

END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat sebelah SULIT 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan. 4531/1 © 2008 Hak cipta PKPSM .Kelantan.

[Lihat sebelah SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.