Faithe Wempen

Faithe Wempen

Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura: Mladen Jedna~ak Korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Access 2000 (035) WEMPEN, Faithe Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 / Faithe Wempen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 2000. – 242 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-006-7 400117050
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

SADR@AJ
UVOD 1 [to je Microsoft Access 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 [to je serija knjiga “10 minuta do uspjeha?”. . . . . . . . . . 2 Pravila koja smo upotrijebili u ovoj knjizi. . . . . . . . . . . . 2

^EMU

SLU@E BAZE PODATAKA?

4

Kako Access sprema podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kako objediniti sve dijelove baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . 5 Izvje{taji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Upiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kako dijelovi odgovaraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Accessov ~arobnjak olak{ava stvaranje baze podataka. . . . . . . . 8

PLANIRANJE

BAZE PODATAKA

10

Planiranje je va`no! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Izbor tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koju formu upotrijebiti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kakve izvje{taje `elite stvoriti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

POKRETANJE

I NAPU[TANJE

ACCESSA

18

Pokretanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dijelovi prozora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Napu{tanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

UPOTREBA

POMO]I U

ACCESSU

23

Vrste pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pomo} putem Office Assistanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Upotreba prozora Microsoft Access Help . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ^itanje tema pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pronala`enje i popravljanje gre{aka u programu . . . . . . . . . . 32 Ostala obilje`ja pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

STVARANJE

NOVE BAZE PODATAKA

34

Odabiranje dobrog na~ina za stvaranje baze podataka . . . . . . 34 Stvaranje prazne baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stavaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka . . . . . . . . . . . . 37

iv

10 MINUTA

DO USPJEHA!

VODI^

KROZ

ACCESS 2000

SPREMANJE,

ZATVARANJE I OTVARANJE

BAZE PODATAKA

41

Spremanje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zatvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Otvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Promjena pogona ili mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pronala`enje datoteke baze podataka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

STVARANJE

TABLICE UZ POMO}

TABLE WIZARDA

50

Za{to stvoriti tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stvaranje tablice uz pomo} Table Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . 51 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

STVARANJE

TABLICE BEZ POMO}I

~AROBNJAKA

56

Za{to ne upotrijebiti ~arobnjaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stvaranje tablice u prikazu Table Design . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Shva}anje vrsta podataka i formata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pode{enje primarnog klju~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Prijelaz iz prikaza Design u prikaz Datasheet . . . . . . . . . . . . . 62 Stvaranje tablice uno{enjem podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

UNO{ENJE

PROMJENA U TABLICU

65

Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Dodavanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Skrivanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Brisanje tablice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

STVARANJE

ODNOSA IZME|U TABLICA

71

Za{to stvarati odnose izme|u tablica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Stvaranje odnosa izme|u tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 [to je referencijalni integritet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ure|ivanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Uklanjanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

UNO{ENJE

PODATKA U TABLICU

78

Uno{enje sloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Neke mogu}nosti unosa podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

SADR@AJ

v

Pomicanje po tablici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ispisivanje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Zatvaranje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

URE\IVANJE

PODATKA U TABLICI

83

Promjena sadr`aja u }eliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Odabiranje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Umetanje novog sloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Brisanje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pomicanje i kopiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FORMATIRANJE

TABLICE

89

Za{to formatirati tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Mijenjanje {irine stupca i visine retka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Promjena pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

STVARANJE

JEDNOSTAVNE FORME

94

Za{to stvarati forme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Stvaranje forme uz pomo} AutoForme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Stvaranje forme uz pomo} Form Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stvaranje forme od samog po~etka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Uno{enje podataka u formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

UNO{ENJE

PROMJENA U FORMU

104

Uljep{avanje forme: Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Pomicanje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka . . . . . . . . . . 106 Promjena veli~ine kontrola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Prikazivanje zaglavlja i podno`ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Dodavanje oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Formatiranje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Promjena reda pomicanja pomo}u tipke Tab . . . . . . . . . . . . 113

STVARANJE

POSEBNIH POLJA ZA UNOS

PODATAKA U FORMI

116

Za{to upotrijebiti posebne kontrole za unos podataka? . . . . 116 Koje vrste kontrola upotrijebiti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Stvaranje okvira za popis ili kombiniranog okvira. . . . . . . . . 118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Stvaranje upita pomo}u Simple Query Wizarda . . . . . . 134 Upotreba opcije Replace . . . . . . . 120 Dodavanje gumba za naredbu . . . . . . 153 DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 155 Rad u prikazu Query Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 Stvaranje grupe opcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Ispis rezultata upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 PRILAGO\AVANJE UPITA 162 Sortiranje polja u upitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Dodavanje prora~unskog polja. . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje Clip Arta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 148 [to zapravo upit radi?. . . . . . . . 141 Filtriranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Promjena veli~ine slike. . . . . . . . . . 137 Ostali na~ini za pronala`enje podataka . . . . . . . . . . 155 Dodavanje polja upitu . . 125 DODAVANJE SLIKA U FORMU 127 Za{to dodavati slike u formu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Stvaranje indeksa . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dodavanje uvjeta . . . . . . . . . . . . 162 Prikazivanje ili skrivanje polja. . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 PRONALA`ENJE PODATAKA 134 Upotreba opcije Find . . . . . . . . . . . . . 159 Prikazivanje rezultata upita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Stvaranje nove slike . 123 Umetanje ActiveX kontrola . . . . . . . . . . . . . . 152 Ostali Query Wizardi . . . . . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA141 Pronala`enje i organiziranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Sortiranje podataka . . . . . . . . . . . 139 SORTIRANJE. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 208 [ifriranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Otvaranje baze podataka u ekskluzivnom na~inu rada . . . . . . . . . . 168 Stvaranje izvje{taja pomo}u Report Wizarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 PRILAGO\AVANJE IZVJE{TAJA 175 Promjena postoje}ih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Rad s kontrolama u izvje{taju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 RAD S POVEZANIM TABLICAMA 181 Za{to povezivati tablice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Upotreba AutoReporta za stvaranje izvje{taja . . . . . . 189 Stvaranje dijagrama . . . . . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nog upita . . . . . . . . . . . . . 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 204 Za{to dijeliti podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Data Access Pages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Sigurnost na razini korisnika (samo za mre`e) . 194 Spremanje izvje{taja s dijagramom . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Prikazivanje povezanih podataka u prikazu Datasheet . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nih formi. . . 194 UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 195 Osnove Interneta . 210 Za{tita podataka u formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Prikazivaje i ispisivanje izvje{taja u prozoru Print Preview . . . . . . . . . . . 207 Stvaranje mde datoteke . . . . 204 Pridjeljivanje lozinke datotekama baze podataka . 189 Upotreba prozora Print Preview . . . . 184 Stvaranje vi{etabli~nih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 STVARANJE DIJAGRAMA 189 Prednosti dijagrama . . . . . . . 196 Umetanje hiperveze u Accessove objekte . . . . . . . . . . . . . . . .SADR@AJ vii STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE{TAJA 168 Za{to stvarati izvje{taje? . . . . . . . . . . . . . 206 Suradnja s drugim korisnicima na bazi podataka . . . . 195 Spremanje kao Web stranice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 UVOZ I IZVOZ PODATAKA 213 Za{to uvoziti i izvoziti podatke? . . . . . . . . . . 213 Izvoz podataka u druge programe . . . . . . . . . . . . 222 KAZALO 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 221 Stvaranje sigurnosne kopije datoteke baze podataka . . . . . . . . 213 Uvoz podataka iz drugih programa. 221 Popravljanje o{te}enih datoteka baze podataka . . . . . . . . . . . . .

ZAHVALE Ve}ina ljudi ne zna da je knjiga manje od 50% autorskog rada. . uklju~uju}i i odli~no prihva}enu “Microsoft Office 97 Professional 6-in-1”. Moje zahvale idu urednicima. upravi i ljudima zadu`enima za prodaju. Vlasnica je tvrtke “Your Computer Friend” u Indianapolisu koja se specijalizirala za obu~avanje i pomo} korisnicima za rad na PC-u. Ostatak pripada urednicima. koji zajedno uobli~uju knjigu kako bi se ona {to bolje prodavala.O AUTORU Faithe Wempen je autorica vi{e od 30 knjiga o ra~unalima. POSVETA Knjigu posve}ujem Margaret. marketingu i prodajnom timu tvrtke “Macmillan Publishing” za jo{ jedan dobro obavljen posao. stru~nom osoblju.

.

spremanje i organiziranje informacija kao i stvaranje izvje{taja koji vode do poslovnih odluka. Ova knjiga obja{njava Microsoft Access 2000 – verziju koja je dizajnirana za rad s Windowsima 95/98/NT. Brzo stvoriti izvje{taje i pripremiti ispis naslovnih naljepnica za pisma upotrebom svih ili samo dijela podataka.x). Ova verzija ne}e raditi na 16-bitnim verzijama Windowsa (Windows 3. a ujedno je i najpopularniji. ve} biste htjeli: l l Jednostavan uvod razumljivim jezikom. Access }e obaviti posao. Access omogu}ava skupljanje. Brzo stvorenu upotrebljivu i profesionalno dizajniranu bazu podataka. Sortirati. No. Bilo da je potreban jedan slog za ku}ni inventar ili potpun upraviteljski informacijski sustav va{e tvrtke. Vjerojatno se bez pomo}i ne}ete mo}i upustiti u rad s Accessom.UVOD ^estitamo na odabiru knjige 10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000! Access je jedan od najsna`nijih i najprilagodljivijih programa za stvaranje baza podataka. Izbje}i dugotrajno studiranje teorije baza podataka. Evo nekoliko stvari koje mo`ete uraditi s Accessom: l Utipkati podatke izravno u bazu podataka ili podatke uvoziti iz drugih programa. Iako se Access instalira s mnogobrojnim opcijama pomo}i za po~etnike. indeksirati i organizirati podatke na na~in koji `elite. da biste se sna{li. l Potrebna vam je knjiga “10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000”! [TO JE MICROSOFT ACCESS 2000? Microsoft Access je sustav za upravljanje bazama podataka. on nije jednostavan program. l l . svakako ne}ete `eljeti pro~itati neku debelu knjigu.

tada ste vjerojatno s Officeom instalirali i Access. Ovaj prekrasan. logi~an i sna`an program mo`ete nau~iti u kratkom vremenu. Sljede}i okviri pomagat }e vam cijelim putem: Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. [TO “10 JE SERIJA KNJIGA MINUTA DO USPJEHA”? Serija ovih knjiga na novi na~in poma`e pri u~enju ra~unalnih programa. Umjesto obja{njavanja cijelog programa. umetnite instalacijski CD u ra~unalo i slijedite upute na zaslonu. No. ako na taj na~in niste instalirali Access. . Nau~it }ete raditi s ovim izuzetnim programom mnogo br`e nego {to biste to ina~e u~inili. l Instaliranje Accessa Ako je Access dio instalacije Microsoft Officea 2000. Stvoriti upite koji }e pro~istiti va{e podatke ovisno o uvjetima koje postavljate. KNJIZI PRAVILA KOJA SMO UPOTRIJEBILI U Svaka vje`ba u ovoj knjizi uklju~uje instrukcije “korak-po-korak” za odre|eni zadatak. Bez obzira na va{e profesionalne zahtjeve.2 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 l Prilagoditi forme kako bi manje stru~ni korisnici mogli unositi nove informacije u bazu podataka. knjige poma`u pri u~enju osnovnih opcija programa. 10 minuta do uspjeha! Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 pomo}i }e vam u savladavanju osnovnih znanja potrebnih za rad s programom.

polja i tipki po~inju velikim prvim slovom. Imena izbornika. Posebna pravila u knjizi olak{avaju u~enje Microsoft Accessa: l l l Ono {to trebate odabrati napisano je slovima u boji. Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme. . Ono {to trebate utipkati napisano je masnim slovima u boji.UVOD 3 Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema.

.

) Stvoriti jednostavanu formu niza unosa na zaslonu kako bi va{a tehni~ka podr{ka mogla jednostavno upotrijebiti bazu podataka. teoretski gledano mo`ete uraditi gotovo sve {to za`elite. kako biste mogli nazvati jedan od ispisanih brojeva. mo`ete uraditi jedno od sljede}eg: l Ispisati sve kupce koji nisu obavili kupovinu u proteklih 60 dana. Na primjer. Sortirati kupce prema pozivnom broju grada i ispisati njihove podatke za kuverte. l l Ovi primjeri su samo jedan mali dio onoga {to mo`ete uraditi s Accessom. imajte na umu da mo`ete uraditi i mnogo vi{e. Me|utim. ^EMU SLU@E BAZE PODATAKA? @elimo li izravno odgovoriti na pitanje {to je baza podataka. (Poneki po{tanski servisi zahtijevaju da presortirate pozivne brojeve kako biste platili ni`u cijenu. s pripadaju}im telefonskim brojevima. mo`emo re}i da je to skup informacija. va{a telefonska knji`ica je baza podataka. Na primjer. .1. kao i datoteka Rolodex te katalog kartica korisnika u knji`nici. ~uvate li popis svih va{ih kupaca u Accessovoj bazi podataka. Vje`ba [TO JE BAZA PODATAKA? U ovoj }ete vje`bi nau~iti neke osnovne koncepte baze podataka i vidjeti kako Microsoft Access rje{ava zadane probleme. S pomo}u baze podataka izra|ene na ra~unalu s Microsoft Accessom mo`ete spremiti informacije te uraditi jedan od tri primjera obra|ena u ovoj vje`bi.

datum ro|enja i datum zaposlenja tvore jedan slog (slika 1. uklju~uju}i titulu. Slika 1.1).1 prikazuje tablicu baze podataka (ili kra}e tablicu).1 Accessova tipi~na tablica. mo`ete uraditi odvojene baze podataka za svaki posao. Sva prezimena u cijeloj tablici smje{tena su u polje Last Name. Svaki slog je skup informacija o jednoj stvari – u ovom slu~aju zaposlenik.[TO JE BAZA PODATAKA? 5 KAKO ACCESS SPREMA PODATKE? U Accessu je najprije potrebno stvoriti datoteku baze podataka. . Na primjer. TABLICE Srce svake baze podataka je tablica. svaki radnik ili element inventara) u zasebni redak koji nazivamo slog. zaposlenikov identifikacijski broj je jedno polje. Tablica je vrlo sli~na radnoj stranici u Excelu. a njegovo prezime drugo. Svaki detaljniji opis je sadr`an u svom stupcu koji nazivamo polje. Access sprema svaki unos baze podataka (na primjer. Svaki redak je slog Svaki stupac je polje Dio retka ili stupca je }elija SLIKA 1. sve informacije o Nancy Davolio. Ako radite vi{e poslova istovremeno. Tako stvorena datoteka ~uva sve {to }ete uraditi za tu bazu podataka – ne samo sve podatke ve} i forme. izvje{taje i indekse. Na primjer.

6

1. VJE@BA

U dijelu polja ili retka nalazi se jedinstveni podatak za odre|eni slog, a to podru~je nazivamo }elija. Na primjer, u }eliji gdje se preklapaju stupac Birth Date i slog Nancy Davoilo prona}i }ete datum ro|enja Nancy, 8.12.1948. Kako stvoriti tablicu nau~it }ete u 7. i 8. vje`bi. Svaka datoteka baze podataka sadr`i mnogo tablica. Na primjer, mo`ete stvoriti tablicu popisa svih kupaca, dok sljede}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati podatke o proizvodu koji prodajete. Tre}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati informacije o zaposlenicima i njihovim karakteristikama.

FORME
Svi podaci koje unesete u bazu podataka zavr{avaju u tablici i spremni su za spremanje. Pomalo je zamorno i dosadno unositi podatke izravno u tablicu, pa stoga ve}ina ljudi stvara posebnu formu na zaslonu kako bi lak{e unosili podatke. Forma omogu}ava stvaranje stranice “popuni praznine” kako biste kasnije unosili `eljene podatke na najjednostavniji na~in. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 15. vje`bi. Access povezuje formu i tablicu te informacije koje ste unijeli u formu neposredno sprema u tablicu. Na primjer, slika 1.2 prikazuje podatak u formi koji }e Access spremiti u tablicu kao {to je prikazano na slici 1.1. Forma koja je prikazana na slici 1.2 sadr`i dvije kartice. @elite li prikazati i raditi na sljede}oj kartici, jednostavno je kliknite.

Vi{e tabli~ne forme Formu mo`ete upotrijebiti da biste jedan podatak unijeli u vi{e tablica, {to }ete nau~iti kasnije u vje`bama.

IZVJE{TAJI
Dok su forme stvorene za upotrebu na zaslonu, izvje{taji se stvaraju za ispisivanje. Izvje{taji su posebno formatirani skupovi podataka koji su organizirani ovisno o va{oj specifikaciji. Na primjer, mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim karakteristikama zaposlenih u va{em poduze}u (slika 1.3).

[TO

JE BAZA PODATAKA?

7

SLIKA 1.2 nijim.

Forme ~ine unos podatka mnogo lak{im i pregled-

SLIKA 1.3 Ovako stvoren izvje{taj mo`ete ispisati i podijeliti svojim zaposlenicima.

8

1. VJE@BA

Print Preview Za vrijeme stvaranja izvje{taja koji `elite ispisati, mo`ete ga prikazati na zaslonu pomo}u opcije Print Preview, prikaz na slici 1.3. Vi{e o prikazu i ispisu u 24. vje`bi.

UPITI
Upit je na~in skrivanja informacija koje ne `elite vidjeti, a da biste informacije koje `elite prikazati vidjeli {to jasnije. O tome mo`ete razmi{ljati kao o spilji u koju }e pasti va{i podaci. Podaci koji vas ne zanimaju propast }e u spilju, a ostaju samo podaci koji vas zanimaju. Mnogi ljudi se boje upita jer ih sam naziv podsje}a na ne{to poput: vrijednost, uvjet ili maska. No nemojte brinuti, u 21. vje`bi }ete nau~iti kako stvarati jednostavan upit.

KAKO

OBJEDINITI SVE DIJELOVE BAZE PODATAKA

Dok stvarate tablice, izvje{taje, forme i upite, morate imati na umu da su svi povezani. Ranije smo ve} napomenuli da su tablice osnova svih aktivnosti – svi ostali objekti rade ili u ili s podatkom u tablici. Izvje{taji organiziraju i sumiraju podatke, forme olak{avaju unos podataka, a upiti poma`u pri pronala`enju informacija koje `elite upotrijebiti u tablici. U sljede}im vje`bama vidjet }ete odnos svakog dijela prema cijeloj bazi podataka.

ACCESSOV

^AROBNJAK OLAK[AVA STVARANJE BAZE PODATAKA

Kroz cijelu knjigu upotrebljavat }ete Accessovog ~arobnjaka. ^arobnjak je mali program koji postavlja pitanja o izgledu baze podataka. Nakon toga uz pomo} va{ih odgovora stvara tablicu, izvje{taj, upit ili ne{to drugo prema va{im `eljama. Slika 1.4 prikazuje ~arobnjaka na zaslonu.

[TO

JE BAZA PODATAKA?

9

SLIKA 1.4 ^arobnjak olak{ava stvaranje bilo kojeg objekta baze podataka.
Svaki put kada stvarate novi objekt, kao {to je tablica ili forma, imate dvije mogu}nosti. Prva je stvaranje od samog po~etka u prikazu Design, a druga je pomo}u ~arobnjaka. Preporu~am da svaki po~etnik upotrebljava ~arobnjaka koliko je to mogu}e. Ja ih upotrebljavam jer je rad br`i i kra}i. Ostavite te`e stvari, kao {to je rad u prikazu Design, ljudima koji imaju puno slobodnog vremena. U ovoj ste vje`bi nau~ili neke osnove o bazama podataka u Accessu. U 2. vje`bi nau~it }ete kako planirati bazu podataka. Ne preska~ite 2. vje`bu, jer malo vremena koje }ete potro{iti za ~itanje mo`e kasnije u{tedjeti sate rada.

2. Vje`ba
BAZE PODATAKA

PLANIRANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~it osnovne principe dobrog izgleda baze podataka koji }e vam kasnije pomo}i u planiranju rada.

PLANIRANJE

JE VA@NO!

Koliko ste se puta za vrijeme rada uhvatili u razmi{ljanju da ne znate {to zapravo radite. Va{ prvi poku{aj je vjerojatno bio jadan, bilo da je va{e znanje slabo ili ra~unalo lo{e. No, za vrijeme rada ste vjerojatno bilje`ili {to }ete sljede}i puta uraditi druk~ije, pa ste stoga sljede}i puta bili br`i i u~inkovitiji. S ne~im {to je va`no poput baze podataka ne mo`ete si priu{titi eksperimente i gre{ke u radu. U ovoj vje`bi poku{at }emo vam pribli`iti principe planiranja koje mnogi ljudi u~e na te`i na~in. Prije nego zapo~nete sa stvaranjem baze podataka postavite si nekoliko pitanja:
l

Koje podatke `elim spremiti i kako ih je najbolje organizirati? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor tablica koje trebate. Koje akcije unosa podatka `elim ovisno o mom poslu ili hobiju? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor formi koje trebate. Koje informacije `elim znati o statusu posla ili hobija? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor izvje{taja i upita.

l

l

znalci ka`u da nije normalizirana. Odre|ena pravila govore kako tablice moraju biti spremljene u bazu podataka. {to zna~i da jednostavno ~uva mnogo tablica i stvara vezu izme|u njih. Sljede}a velika gre{ka je poku{aj da tablica izgleda poput izvje{taja. Jednostavnije je stvoriti izvje{taj ili formu koja uklju~uje te informacije kad god su potrebne. NORMALIZACIJA BAZE PODATAKA Kada je baza podataka lo{e organizirana. No. Na primjer. najve}a gre{ka je u tome {to mnogi ljudi u jednu tablicu unesu mnogo razli~itih informacija. . To je vrlo glupo i lo{e ura|eno. a prikazane su u samo jednoj tablici.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 11 IZBOR TABLICA Tehni~ki. ako `elite stvoriti bazu podataka koja ~uva informacije o narud`bama kupaca. Access je program koji ~uva odnose u bazi podataka. Na primjer. slijedite naredne tablice: Kupci Narud`be Uvjeti pla}anja Prodava~ Vrsta kupca Na~in otpreme Proizvod Planirajte tablicu Planirajte tablicu prije stvaranja baze podataka jer su promjene u strukturi tablice nakon popunjavanja vrlo te{ko izvedive (ali ne i nemogu}e). za stvaranje baze podataka trebate stvoriti jednu tablicu. Ta pravila nazivamo pravila normalizacije podataka. mo`da }ete ponavljati ime kupca i njegovu adresu u svih osam tablica kako bi vam te informacije bile uvijek dostupne.

Jednostavniji na~in je pridjeljivanje identifikacijskog broja (ID). Sve to postaje jo{ ve}a no}na mora ako se promijeni adresa kupca. Uklju~ite ID broj u tablicu koja sadr`ava imena i adrese i tada upotrijebite isti ID broj kao vezu s odvojenom tablicom koja sadr`ava transakcije. vjerojatno }ete morati ponavljati ime kupca. 1. . ako stvarate baze podataka pomo}u Access Database ~arobnjaka (5. vje`ba). IZBJEGAVANJE PONOVLJENOG UNOSA INFORMACIJA Pretpostavimo da `elite sa~uvati informacije o kupcu zajedno sa slogovima svih transakcija. U ovoj vje`bi objasnit }emo prva dva pravila normalizacije koja bi trebao savladati svaki po~etnik da bi shvatio kako izbje}i osnovne pogre{ke. no posljednje tri su toliko slo`ene da ih upotrebljavaju samo stru~njaci pri izradi baza podataka. ^arobnjaci za normalizaciju Na svu sre}u. Ako }ete te informacije smjestiti u jednu tablicu. njegovu adresu i telefonski broj svaki puta kada unesete novu transakciju. Postoji pet pravila normalizacije. VJE@BA Normalizacija podataka Stvorite tablice tako da budu {to preglednije i kompaktnije kako biste izbacili mogu}nost gre{ke i nerazumijevanja. jer morate promijeniti adresu u svakom slogu transakcije za kupca. sve tablice bit }e normalizirane.12 2.

izbrisat }ete i informacije o cijeni sata predavanja. Jednostavniji je na~in stvaranje odvojenih tablica za zaposlenike. predavanja i vrijeme predavanja. {to }e se dogoditi ako jedan zaposlenik poha|a vi{e od jednog predavanja? Morat }ete dodavati jo{ jedan redak u tablicu i tada }ete imati isti problem opisan u prethodnom odlomku – vi{e slogova s istim unosima u poljima. Jedan na~in pra}enja je stvaranje tablice Personnel. koja izgleda ovako: Ali.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 13 Tablica kupaca Tablica narud`bi 2. koje izgledaju poput: . [to ako jedan zaposlenik koji je poha|ao predavanja napusti tvrtku? Kada izbri{ete slog tog zaposlenika. Ima mnogo zaposlenika i mnogo raznih predavanja. IZBJEGAVANJE UNOSA SUVI[NIH PODATAKA Pretpostavimo da `elite pratiti koji zaposlenici poha|aju odre|ena predavanja.

14 2. Dobro organizirana tablica sadr`i nekoliko osnovnih principa: l Svaka tablica mora imati temu – na primjer. Ako znate da }ete tijekom rada morati ponavljati podatke. Ako `elite sa~uvati popis referentnih informacija (imena ili cijena predavanja). kao {to je spremanje telefonskog broja u svakoj transakciji. l l . planirajte tako da podijelite informacije u vlastite tablice. takve informacije spremite u vlastite tablice. Employee Contact Information ili Customer Transaction. Nemojte se truditi imati vi{e od jedne teme za tablicu. VJE@BA Tablica zaposlenika Tablica predavanja Tablica vremena predavanja ZAKLJU^NO: DIZAJNIRAJTE TABLICU Ne optere}ujte se svim ovim informacijama o normalizaciji baze podataka.

. Sljede}i popis opisuje neke aktivnosti koje bi mogle zahtijevati formu: l Zapo{ljavanje djelatnika (i uno{enje informacija o njima u bazu podataka).PLANIRANJE BAZE PODATAKA 15 l [to ~e{}e upotrijebite ID broj koji }e vam pomo}i pri povezivanju tablica i izbjegavanju gre{aka pri utipkavanju duga~kog teksta (imena). na primjer. Kada razmi{ljate koja vam je forma potrebna. forma je alatka pri unosu podataka. no u slu~aju da to nije tako upotrijebite AutoNumber polje kako biste automatski generirali uniformirani broj za svaki slog. brojeve socijalnog osiguranja. vje`bi. Polja iz nekoliko tablica mo`ete slo`iti u formu i na taj na~in olak{ati unos podataka u ta polja na zaslonu. l KOJU FORMU UPOTRIJEBITI? Kao {to smo opisali u 1.1 Forma mo`e biti veza izme|u tablica. forma narud`bi kupaca mo`e uklju~ivati informacije iz tablice narud`bi i tablice proizvoda (slika 2. Na primjer. Ako za odre|ene unose ve} imate uniformirane brojeve. upotrijebite ih.1). pitanje je {to `elite uraditi. Iz tablice narud`bi Iz tablice proizvoda SLIKA 2.

Prikazati popis svih ~lanova kluba koji nisu podmirili ~lanarinu. Izvje{taj mo`e istovremeno povla~iti podatke iz mnogih tablica. za potrebe osiguranja. vje`bi. (Ove podatke mo`ete prona}i i pomo}u upita. l Ne mogu predvidjeti koje forme trebam? Svakako je va`no imati stvorene efektne forme.) Izvje{taji su naj~e{}e namijenjeni osobama koje ne sjede s vama za va{im ra~unalom. Izra~unati i prikazati trenutnu vrijednost opreme. prije po~etka rada. Na primjer. Vi{e }ete o stvaranju forme nau~iti u 15. mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim ljudima koji nisu platili ~lanarinu ili svima onima koji su du`ni vi{e od 1000 USD. Naj~e{}e }ete ih ispisati (za razliku od tablica i formi koje se upotrebljavaju na zaslonu). Skupljanje informacija o imenima i osobama za kontakt volontera.16 2. mogli biste ispisati izvje{taj za nadzorni odbor koji }e vam pomo}i da zadr`ite mjesto direktora. no mo`ete uraditi promjene u formama u bilo koje vrijeme i vrlo lako (suprotno tablicama). Stoga ne morate znati. Evo nekoliko primjera koje mo`ete uraditi pomo}u izvje{taja: l Ispisati. a vi{e o toj temi u 21. KAKVE IZVJE[TAJE @ELITE STVORITI? Izvje{taj zadovoljava va{e potrebe za informacije o podacima. l l . izvoditi prora~une nad podacima (zbrajanje ili prosje~na vrijednost) i prikazati ih na lijep na~in. vje`bi. Pra}enje poslovanja. Na primjer. koje forme trebate. popis va{ih stvari ~ija vrijednost prelazi 50 USD. VJE@BA l l l Prodaja roba i usluga. Izdavanje narud`bi.

ako znate kakav }ete izvje{taj trebati. forme i izvje{taje. U ovoj ste vje`bi nau~ili planirati tablice baze podataka. Novi izvje{taj mo`ete stvoriti u bilo koje vrijeme i ne morate ga planirati prije izrade baze podataka. Sljede}om vje`bom }ete nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Access. . Naravno.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 17 l Ispisati popis provizija za svakog od 50 najboljih prodava~a u posljednjem kvartalu u usporedbi s prosjekom prodaje cijele tvrtke. mo`ete dizajnirati svoju tablicu u formatu koji }e biti efektniji pa }e tako i izvje{taj bolje izgledati.

Jedan je na~in upotreba gumba u izborniku Start. OSTALI NA^INI POKRETANJA ACCESSA Ostali na~ini pokretanja Accessa zahtijevaju ve}e znanje u radu s Windowsima i Microsoft Officceom. 2. upotrijebite osnovnu metodu obja{njenu u prethodnom odjeljku. U popisu prona|ite i kliknite na Microsoft Access. Ako vas zbunjuju. Vje`ba NAPU[TANJE ACCESSA POKRETANJE I U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Microsoft Access. Prikazuje se popis programa s odvojenim popisom aplikacija Microsofta. . Slijedite naredne korake: 1. 3. Ozna~ite mi{em Programs. Access. Pokre}e se Pomicanje programa u izborniku Start Ako `elite Access smjestiti u neku drugu grupu programa. otvorite izbornik Start i povucite element Accessa na `eljeno mjesto. Kliknite na gumb Start.3. Prikazuje se izbornik. POKRETANJE ACCESSA Access mo`ete pokrenuti na nekoliko na~ina ovisno o tome kako ste program instalirali.

odaberite Files or Folders i u okvir za tekst Named utipkajte msaccess.exe. . Tada dvostrukim klikom na ikonu pokre}ete Access. l l Kada pokrenete Access.1 Okvir za dijalog Microsoft Access prikazuje se svaki put kad pokrenete Access. mo`ete ga potra`iti. Kliknite gumb Start i odaberite Find. dvostruko kliknite bilo koju Accessovu datoteku kako biste pokrenuli Access i otvorili ozna~enu datoteku. povucite element Accessa iz izbornika Start na radnu povr{inu. Tada kliknite opciju Find Now. dvostruko je kliknite kako biste pokrenuli Access ili je ozna~ite desnim klikom mi{a i povucite na desktop kako biste stvorili pre~icu za Access. Kada se datoteka prika`e u popisu na dnu prozora Find. Accessove datoteke imaju . prvo {to }ete vidjeti je okvir za dijalog koji o~ekuje da se izjasnite `elite li stvoriti novu bazu podataka ili otvoriti ve} stvorenu (slika 3.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 19 l U mogu}nosti ste stvoriti ikonu pre~ice za Access koju }ete smjestiti na radnu povr{inu.mdb ekstenziju i malu ikonu pored imena koja odgovara ikoni Microsoft Accessa u izborniku Programs.1).) SLIKA 3. Otvorite popis Look In i odaberite My Computer. Za sada kliknite Cancel. Kada pregledavate datoteke u Windows Exploreru. Ako ne mo`ete prona}i Access. Da biste stvorili ikonu pre~ice. (U ovoj vje`bi ne}emo raditi s bazama podataka.

Tada i gumbi postaju dostupni. no to je stoga {to niti jedna datoteka baze podataka nije otvorena. Tako|er. . statusnu traku i ostalo.20 3. Primijetit }ete na slici 3.2 Access sadr`i iste elemente kao i ostali Windows programi. Slika 3. vidite da se ni{ta ne nalazi ni u radnom podru~ju. VJE@BA DIJELOVI PROZORA Access kao i ve}ina ostalih Windowsovih programa. Accessov prozor postaje mnogo zaposlenije mjesto u sljede}im vje`bama kada budete zapo~eli rad s bazom podataka. alatne trake. sadr`i izbornike.2 da je ve}ina gumba alatne trake u sivoj boji ({to zna~i da ih trenutno ne mo`ete upotrijebiti). Alatna traka Traka izbornika Statusna traka Radno podru~je SLIKA 3. a va{a baza podataka prikazuje se u radnom podru~ju.2 prikazuje dijelove Accessovog prozora.

3). te mo`ete dodavati i skrivati gumbe na alatnoj traci. te {to `elite s objektom. Access mo`ete napustiti na nekoliko na~ina: . Gumbi na alatnim trakama su pre~ice naredbama u izbornicima. prikazat }ete izbornik pre~ica. postavite pokaziva~ mi{a iznad gumba i prikazat }e se ime gumba uz pokaziva~ (slika 3.3 Da biste saznali {to gumb ~ini. vjerojatno ste upoznali alatne trake i gumbe na njima koji predstavljaju uobi~ajene naredbe za upotrebu. Ovu mogu}nost nazivamo ToolTip (ili ScreenTip) i mo`ete je upotrijebiti i kada gumbi nisu dostupni (oza~eni sivom bojom). Iz popisa mo`ete odabrati koje alatne trake `elite prikazati ili mo`ete kliknuti opciju Customize kako biste otvorili okvir za dijalog gdje mo`ete prilagoditi bilo koju alatnu traku. @elite li saznati {to odre|eni gumb ~ini. postavite pokaziva~ mi{a na njega. na primjer crtanje. Prilago|avanje alatnih traka U bilo koje vrijeme mo`ete odabrati koje alatne trake `elite vidjeti. Ako na alatnu traku kliknete desnom tipkom mi{a.). Ime gumba Gumb Close SLIKA 3. NAPU[TANJE ACCESSA Kada zavr{ite s radom u Accessu. Alatne trake Accessa se mijenjaju ovisno s kojim objektom baze podataka radite (tablica. mo`ete napustiti program kako biste oslobodili memoriju za naredne zadatke.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 21 ACCESSOVE ALATNE TRAKE Ako ste ve} radili s Windowsovim programima. forma itd. Ponekad se prikazuju i neke druge alatne trake ako radite posebne aktivnosti.

Exit. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti pomo} u Accessu. Exit. . zna~i da trebate kliknuti na rije~ File na traci izbornika i kada se izbornik prika`e odabrati i kliknuti na naredbu Exit.22 3. Exit? U ovoj knjizi upotrijebit }emo odre|ene pre~ice kako bismo vam rekli koje tipke pritisnuti ili koje naredbe u izborniku odabrati. Kliknite na gumb Close (X) prozora Accessa (slika 3. Kada odaberete File. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pokrenuti te kako napustiti Access. VJE@BA l l l Pritisnite tipke Alt+F4 Odaberite File.3). Alt+F4? File. Kada ugledate Alt+F4. zatim glavne dijelove Accessovog prozora uklju~uju}i gumbe na alatnim trakama. zna~i da trebate pritisnuti i dr`ati pritisnutu tipku Alt i pritisnuti tipku F4.

l l POMO] PUTEM OFFICE ASSISTANTA Vjerojatno ste se ve} susreli s Office Assistantom – njegovom sli~icom. Uz pomo} alatke What’s this? dobiti potrebnu pomo} o elementu koji je prikazan na zaslonu. Mo`ete: Postaviti pitanje Office Assistantu. Vje`ba UPOTREBA POMO]I U ACCESSU U ovoj }ete vje`bi nau~iti vi{e o razli~itim vrstama pomo}i dostupnim u Accessu. VRSTE l l POMO]I Svaka osoba je druga~ija pa stoga i Access nudi nekoliko vrsta pomo}i. koja iska~e i nudi savjete. Izabrati iz serije tema pomo}i onu koja vas zanima. . Spojiti se na Internet i pomo}u obilje`ja Microsoft on the Web prikazati stranice Weba koje se odnose na pomo}. Nemojte misliti da se netko {ali s vama jer se iza te sli~ice nalazi vrlo sna`an sustav pomo}i.4.

VJE@BA PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE OFFICE ASSISTANTA Prema osnovnim postavkama Office Assistant je uklju~en i nalazi se nad svim otvorenim prozorima. jednostavno ga mi{em povucite na neko drugo mjesto zaslona.1 Accessa. Odaberite drugog Assistanta Primijetite da u izborniku pre~ica (slika 4. . primjerice. ne svi|a uredski pribor koji govori). kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite Hide (slika 4.24 4.1) odabirom naredbe Choose Assistant mo`ete odabrati druk~ijeg Assistanta (ako vam se. Show the Office Assistant ili kliknite na gumb Microsoft Access Help koji se nalazi na alatnoj traci. Office Assistant SLIKA 4.1). Ako vam Office Assistant smeta. Office Assistant je smje{ten na vrh prozora @elite li ponovno prikazati Offce Assistant. odaberite Help. Da biste isklju~ili opciju.

ili klikom na Office Assistant.) Kliknuti gumb Options kako biste prilagodili na~in rada Office Assistanta. ili pritiskom na tipku F1. prikazuje se balon~i} koji postavlja pitanje o vrsti pomo}i (slika 4. U mogu}nosti ste uraditi jedno od sljede}eg: l U okvir za tekst utipkati pitanje i na taj na~in re}i Office Assistantu koju vrstu pomo}i trebate i tada kliknuti Search. (Vi{e o ovoj opciji malo kasnije. mo`ete ga ponovno prikazati u bilo koje vrijeme klikom na gumb Help koji se nalazi na alatnoj traci Standard.2 Office Assistant kao va{ servis postavlja pitanja o pomo}i koju trebate. Microsoft Access Help.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 25 VRSTE POMO]I KOJE NUDI OFFICE ASSISTANT Kada kliknete na Office Assistanta. l l SLIKA 4. . Ako zatvorite balon~i} pomo}i. (Kasnije u vje`bi vi{e }emo se pozabaviti ovom mogu}no{}u. ili odabirom Help.2).) Kliknuti izvan balon~i}a i na taj na~in zatvoriti balon~i} (no i dalje se Office Assistant nalazi na zaslonu).

2. Ako se balon~i} Office Assistanta ne prika`e. a table?” SLIKA 4. To zna~i da Office Assistant ve} ima spremnu sugestiju za zadatak koji se spremate uraditi. jednostavno u okvir za tekst utipkajte pitanje kao {to je prikazano na slici 4. Slijedite naredne korake: 1. Na primjer. a table? kako biste dobili pomo} o ispisivanju podataka. utipkajte How do I print.3 Office Assistant postavlja pitanje {to to~no `elite saznati kako bi vam ponudio najbolju mogu}u pomo}. VJE@BA Poseban znak Ponekad }ete iznad glave Office Assistanta vidjeti svijetle}i znak. Office Assistant nudi neke teme koje odgovaraju onome {to tra`ite. POSTAVLJANJE PITANJA OFFICE ASSISTANTU Ako vam je potrebna pomo} o odre|enoj temi. slika 4. Da biste vidjeli sugestiju. U okvir za tekst utipkajte pitanje. Na primjer. jednostavno je kliknite.26 4. kliknite Office Assistant ili pritisnite tipku F1.3 prikazuje odgovore Office Assistanta na va{e pitanje: “How do I print. . 2. Pritisnite tipku Enter ili kliknite gumb Search. 3.

2. ISKLJU^IVANJE OPCIJE OFFICE ASSISTANTA Svaki put kada potra`ite pomo}. or form.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 27 4. Microsoft Access Help itd. Ako niti jedna opcija ne opisuje ono {to `elite. kliknite na strelicu See more kako biste prikazali jo{ opcija ili utipkajte novo pitanje u okvir za tekst. 3. query. u Accessu mo`ete upotrijebiti Office Assistant. Prikazuje se prozor Help s uputama o odre|enom zadatku. pro~itajte odjeljak “Upotreba prozora Microsoft Access Help” kasnije u vje`bi.) odnose se na opcije prozora Microsoft Access Help. Tada zatvorite prozor Microsoft Access Help (gumb X) ili kliknite ponovno na Office Assistanta kako biste potra`ili sljede}u pomo}.3. Pro~itajte instrukcije koje su prikazane. Na primjer. mo`ete isklju~iti Office Assistant upotrebom sljede}ih koraka: 1. Ako `elite saznati vi{e o ovoj temi. kliknite na pomo} koju tra`ite. umjesto njega sve normalne aktivnosti (tipka F1. Ako ste se prepoznali. Prikazuje se okvir za dijalog Office Assistant i u njemu isklju~ite opciju Use the Office Assistant. prikazanu na slici 4. Kliknite opciju koja opisuje {to `elite uraditi. 6. Kliknite OK. 5. Ako se prika`e sljede}i popis tema. Kada isklju~ite Office Assistanta. odabrat }u opciju Print the datasheet of a table. naredba Help. Kliknite desnom tipkom mi{a na Office Assistanta i odaberite opciju Options. Neki ljudi jednostavno ne mogu razgovarati s nacrtanim znakovima ili `ele sna`niju i prilagodljiviju upotrebu pomo}i. .

CONTENTS Stranica Contents je serija mapa koje mo`ete otvoriti.4 prikazuje stranicu Contents. kao {to smo ranije objasnili. Ovi mehanizmi su dostupni i u programima Officea 2000 kao {to je Access. 4. kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci.28 4. a izgleda vrlo sli~no panou mapa u Widows Exploreru. 2. Dvostruko kliknite na mapu ili kliknite na znak plus (+). Ako ste ranije upotrebljavali prija{nje verzije Microsoft Officea. kliknite na gumb Show (posljednji gumb s lijeve strane) koji se nalazi na alatnoj traci prozora Help kako biste mogli upotrijebiti kontrole koje }e vam kasnije trebati. mo`ete pretra`ivati sustav pomo}i prema va{im `eljama. no u pone{to izmijenjenoj formi. Da biste odabrali temu pomo}i iz prozora Contents. Popis pomo}i prikazuje se ispod mape (slika 4. VJE@BA UPOTREBA PROZORA MICROSOFT ACCESS HELP Dok je prozor Microsoft Access Help prikazan (uz pomo} Office Assistanta). 3. vjerojatno ste upoznati s mehanizmima Contentsa. Microsoft Access Help. No ako isklju~ite Office Assistanta da biste izravno u{li u sustav pomo}i. Prona|ite mapu koja opisuje koja vam je pomo} potrebna. Indexa i Finda.4). Ako upotrebljavate Office Assistant. Ovaj gumb postaje gumb Hide kada su prikazane kontrole pomo}i. . morate odabrati Help. Slika 4. slijedite naredne korake: 1. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica prikazane na slici 4. Svaka mapa sadr`i jednu ili vi{e tema pomo}i. Kliknite na karticu Contents. Ako pomo} upotrebljavate pomo}u upita Office Assistantu. jedini na~in da u|ete u glavni sustav pomo}i je postavljanjem pitanja. stoga }emo ga u daljnjem tekstu nazivati gumb Show/Hide.4.

kliknite gumb Show na alatnoj traci. Potpuno je isti kao i kazalo u knjizi. INDEX Index je abecedni popis svih dostupnih tema pomo}i. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica. Gumb Show/Hide Ovdje se prikazuje ~lanak pomo}i da biste ga mogli pro~itati Da biste otvorili mapu. SLIKA 4. prika`ite i pro~itajte sljede}u temu ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). dvostruko je kliknite ili kliknite na gumb plus (+) Kliknite ~lanak kako biste ga prikazali.4 Prozor Contents je skup mapa koje sadr`e informacije pomo}i.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 29 5. Nakon {to ste pro~itali pomo}. Kliknite na ~lanak pomo}i kako biste ga prikazali u panou s desne strane. Da biste upotrijebili Index. 6. slijedite naredne korake: 1. 2. Otvorite karticu Index. .

te mu stoga jednostavno mo`ete postavljati pitanja. Utipkajte rije~ Popis odlazi na mjesto ({to je mogu}e bli`e) utipkane rije~i Prona|ene teme SLIKA 4. 4. Uz pomo} Indexa pretra`ujte teme abecednim 5. . VJE@BA 3.30 4. Prikazuje se popis tema koje uklju~uju odabranu rije~ (slika 4. prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). Kliknite temu kako biste je prikazali. Nakon {to ste prou~ili temu.5). 6. Popis indeksa sko~it }e na `eljenu temu.5 redom. ANSWER WIZARD Answer Wizard je potpuno jednak Office Assistantu osim {to nema nacrtani znak. Utipkajte prvih nekoliko slova teme koju `elite prona}i. Kliknite gumb Search ili pritisnite Enter.

l l l l l . 3. Contents. jednako kao temu u desnom panou slike 4. slijedite naredne korake: 1. (Ako niste pregledali ostale teme pomo}i gumb Back nije dostupan. Kopirati tekst u Clipboard (za uljepljivanje u Word ili Notepad). mo`ete je pro~itati. 2.6). U okvir za tekst What would you like to do? utipkajte pitanje i kliknite Search ili pritisnite tipku Enter. Kliknuti na gumb >> ili podcrtanu rije~ i tako prije}i u sljede}i prozor pomo}i. 4. Ispisati kopije informacija pomo}i klikom na gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci. Nakon {to ste prou~ili temu.6. tako {to }ete ozna~iti tekst i pritisnuti tipke Ctrl+C. kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci. Pretra`ujte teme koje su prikazane u donjem okviru i odaberite onu koja vas zanima (slika 4. Vratiti se na prethodnu temu klikom na gumb Back. Kliknite karticu Answer Wizard. Ovdje mo`ete pro~itati informacije prikazane na zaslonu ili uraditi jedno od sljede}eg: l Kliknuti na rije~ ozna~enu plavom bojom kako biste vidjeli njezino obja{njenje. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica.) Zatvoriti prozor Help klikom na gumb Close (X). Index ili Answer Wizard).UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 31 Da biste radili s Answer Wizardom. prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). ^ITANJE TEMA POMO]I Bez obzira na koji na~in ste odabrali temu pomo}i (Office Assistant. 5.

Odaberite Help. slijedite naredne korake: 1. Postupak popravka mo`e zahtijevati dulje vrijeme (30 pa i vi{e minuta). Ako se Access po~ne pona{ati ~udno. najbolje je zatvoriti program i ponovno pokrenuti Windowse.6 Upotrijebite opciju Answer Wizard kako biste locirali sve teme pomo}i za odre|eni subjekt. . PRONALA@ENJE I POPRAVLJANJE GRE[AKA U PROGRAMU Novi alat u Officeu 2000 je Detect i Repair kojim se identificiraju problemi samog Accessa kao {to su o{te}ene programske datoteke ili pogonski programi. Detect and Repair. 2. VJE@BA Utipkajte pitanje Gumb Print Gumb Options SLIKA 4. Prikazuje se okvir s obja{njenjem. Ako i dalje imate problema.32 4. pa ga nemojte pokretati ako doista nemate problema. te kojim se problem otklanja upotrebom originalnih instalacijskih diskova. Kliknite Start.

Sa~ekajte da se sve Accessove datoteke usporede s originalnim datotekama na CD-u kako bi se prona{le eventualne gre{ke. . jednostavno slijedite naredne korake: 1. obja{njenje elementa. Ako odaberete ovu opciju. 2. Kada se prika`e poruka da restartate sustav. U ovoj ste vje`bi nau~ili na koje sve na~ine Access nudi pomo}. Microsoft on the Web. Odaberite Help. jedna od mogu}nosti na drugoj stranici rezultata (prikazana tek kad kliknete na SeeMore) je None of the above. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti razli~ite prikaze koje nudi Access za stvaranje baze podataka. ZA ELEMENTE PROZORA Ako se pitate za {to je namijenjen odre|eni gumb ili alatka na zaslonu. morate biti spojeni na Internet i Internet Explorer }e oti}i na Web lokaciju gdje mo`ete prona}i vi{e informacija koje trebate. OSTALA POMO] OBILJE@JA POMO]I Zavr{imo ovu vje`bu pregledom nekih opcija pomo}i koje ne}ete upotrebljavati ~esto. look for more help on the Web. Da biste oti{li na Web lokaciju.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 33 3. 4. Prikazuje se POMO] PUTEM WEBA Kada upotrijebite Office Assistanta. bez odre|enog pitanja odaberite Help. What’s This? ili pritisnite Shift+F1. ali mogu biti korisne. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u pokaziava~ sa znakom pitanja. Budite strpljivi jer treba mnogo vremena za provjeru. Kliknite na element za koji `elite dobiti pomo}. kliknite Yes.

) Odgovor ovisi o tome koliko ~arobnjaci zadovoljavaju va{e potrebe. (Podatke }ete kasnije sami unositi. To su zapravo mali programi koji vas intervjuiraju i na taj na~in prikupljaju odgovore potrebne za stvaranje baze podataka. ako `elite posebnu namjenu baze podataka koja nije sli~na niti jednom ~arobnjaku ili jednostavno `elite provjeriti svoje znanje. Vje`ba STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti praznu bazu podataka. izvje{tajima i formama. br`e je upotrijebiti ga za stvaranje baze podataka.5. . a onda promijeniti odre|ene dijelove. izvje{taje i forme koje trebate. Ako ~arobnjak zadovoljava va{e osnovne potrebe. upotreba ~arobnjaka u{tedjet }e vam mnogo vremena. {to }emo objasniti kasnije u vje`bi. te kako pomo}u ~arobnjaka stvoriti bazu podataka s ve} stvorenim tablicama. No. mo`ete stvoriti praznu bazu podataka. ili }ete upotrijebiti ~arobnjaka koji sadr`i sve te elemente.) Ako ste u `urbi. @elite li stvarati bazu podataka od samog po~etka i ru~no stvarati sve tablice. (Naravno. ^arobnjak za stvaranje baze podataka Access se instalira s nekoliko ~arobnjaka. ne znate koji su ~arobnjaci dostupni dok ne otvorite popis ~arobnjaka. ODABIRANJE DOBROG NA^INA ZA STVARANJE BAZE PODATAKA Prije stvaranja baze podataka donesite va`nu odluku.

ne trebate ga za stvaranje nove baze podataka jer u bilo koje vrijeme mo`ete upotrijebiti sljede}e korake: 1. Odaberite File. Kliknite opciju Blank Access database. 3. Kliknite OK. Odaberite karticu General.1 Kada pokrenete Access. Me|utim. Tada kliknite Create. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove datoteke i tada kliknite Create.1). u okviru za dijalog Microsoft Access mo`ete brzo pokrenuti novu bazu podataka. ne mo`ete ga vratiti sve dok ne napustite i ponovno ne pokrenete Access. Utipkajte Kennel Records. Kada zatvorite inicijalni dijalog. Access stvara novu bazu podataka. Dvostruko kliknite ikonu Database i prikazuje se okvir za dijalog File New Database.2). 3. bez tablica. Otvara se okvir za dijalog File New Database. Prikazuje se okvir za dijalog New (slika 5. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove baze podataka (ne{to opisno). 2.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 35 STVARANJE PRAZNE BAZE PODATAKA Stvaranje baze podataka je vrlo jednostavno jer u prvom koraku stvarate samo vanjsku ljusku. SLIKA 5. 2. . Access stvara novu bazu podataka i sprema je prema pode{enju u mapu My Documents. formi ili ne~eg drugog. Ako ste tek pokrenuli Access i okvir za dijalog Microsoft Access je jo{ uvijek prikazan (slika 5. slijedite naredne korake: 1. New ili kliknite na gumb New na alatnoj traci.

vje`ba).3 Prozor nove baze podataka. vje`ba). . forme (14. VJE@BA SLIKA 5.3 predstavlja razli~itu vrstu objekta koji mo`ete stvoriti u bazi podataka. vje`ba) i izvje{taje (23. Kasnije }ete nau~iti kako stvoriti tablice (7.36 5. U ovom trenutku va{a baza podataka je potpuno prazna i vidite je u prozoru baze podataka te je otvorena prema sekciji Tables (slika 5. SLIKA 5.3). upite (20. Svaki element popisan u podru~ju Objects slike 5. vje`ba).2 Razli~ite kartice u okviru za dijalog nude opcije stvaranja razli~itih vrsta baza podataka. i 8.

No. Utipkajte ime za bazu podataka i tada kliknite Create kako biste nastavili s radom. BAZE PODATAKA POMO]U ^AROBNJAKA Uz pomo} ~arobnjaka mo`ete automatski stvarati gotovo sve tablice. U ovom }emo primjeru odabrati Contact Management. Kliknite jednog od ponu|enih ~arobnjaka (ikona s ~arobnim {tapi}em). 2. a odabrana polja tablice s desne. New.4). 6. Slijedite naredne korake: STAVARANJE 1. 5. Prikazuje se popis tablica koje mo`ete stvoriti (slika 5. Prikazuje se okvir za dijalog File New Database. kliknite OK. odaberite File. 3. Tablice su prikazane s lijeve strane. . Kliknite Next kako biste nastavili s radom. Ako ste umorni od pre~ica i `elite ostaviti prostora za vlastito stvaranje objekata u bazi podataka. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za dijalog Microsoft Access. pages and projects i tada kliknite OK. jedino trebate odabrati ~arobnjaka koji }e zadovoljiti va{e potrebe. Pokre}e se ~arobnjak i neke informacije se prikazuju obja{njavaju}i {to ~arobnjak radi.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 37 Pre~ice Objects Pre~ice za objekte (kao {to je Create table u prikazu Design) nisu neophodne – da biste jednostavno stvorili objekt baze podataka kliknite na gumb New. kliknite opciju Access database wizards. Kada odaberete ~arobnjaka kojeg `elite. Kliknite na karticu Databases kako biste prikazali popis ~arobnjaka. isklju~ite pre~ice odabirom Options iz izbornika Tools i isklju~ite opciju New object shortcuts. ako ste zatvorili okvir za dijalog. forme i izvje{taje koje }ete `eljeti u bazi podataka. 4. U oba slu~aja prikazuje se okvir za dijalog New.

Nakon odabira stila prikaza kliknite ga i tada kliknite Next. Kliknite tablicu i pregledajte popis polja. vjerojatno ste upotrijebili krivog ~arobnjaka. Kliknite na stil izvje{taja i pogledajte njegov prethodni pregled. kliknite ga i tada kliknite Next. U popisu kliknite stil prikaza i pregledajte prethodni pregled prikaza koji se prikazuje.38 5. Polja Optional (nako{eno pismo). postavite oznaku (kva~ica) u okvir za potvrdu. Polja Optional napisana su nako{enim pismom. SLIKA 5. Ako su tablice i polja potpuno neprihvatljive. 8. Kliknite Cancel i poku{ajte ponovno. vje`bu kako biste nau~ili brisati polja ili cijele tablice. Da biste uklju~ili i polje Optional. Ne `elim ove tablice i ova polja Ne ljutite se. ^arobnjak postavlja pitanje koji stil prikaza `elite. 7. to je cijena koju morate platiti ako `elite raditi s ve} stvorenim ~arobnjakom. Pro~itajte 9. . Sva polja mo`ete isklju~iti osim polja Optional.4 ^arobnjak automatski stvara tablice i polja. VJE@BA Polja u ozna~enoj tablici. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. ali mo`ete izbrisati tablice i polja koja vam ne}e trebati. Kada odaberete stil. ^arobnjak sada postavlja pitanje o stilu ispisa izvje{taja. 9.

11.6).) Kada je baza podataka zavr{ena. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. ^arobnjak stvara bazu podataka. a picture. Stoga planirajte pozadinu ovisno o va{em pisa~u.5). odaberite datoteku slike (ako je potrebno promijenite pogon ili mapu) i kliknite OK kako biste se vratili natrag u ~arobnjaka. Naslov }e se prikazati i na izvje{tajima i mo`e biti razili~it od imena datoteke. I’d like to include.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 39 Pozadina izvje{taja Pozadina u boji upotrijebljena za neke izvje{taje izgleda sjajno. Kliknite kako biste uklju~ili sliku. Kada stignete u prozor Finish. Klikom na ovaj gumb mo`ete pregledati izbor slika. Tada kliknite gumb Picture. Slika 5. kliknite Finish da biste otvorili novu bazu podataka. . Unesite naslov (slika 5. automatski se otvara i Switchboard. ^arobnjak sada postavlja pitanje o naslovu baze podataka. ali na crno-bijelom pisa~u nikako. 10. (Mogu}nost) Da biste uklju~ili sliku u forme i izvje{taje (na primjer. (Mo`e potrajati nekoliko minuta. Kada otorite bazu podataka. logotip tvrtke) potvrdite opciju Yes. prikazuje se prozor Main Switchboard (slika 5.5 Unesite naslov za bazu podataka i ako je potrebno odaberite sliku za logotip tvrtke. 12.

zatvarati i otvarati bazu podataka. Me|utim. Sve baze podataka stvorene s ~arobnjakom uklju~uju opciju Main Switchboard koja nije ni{ta drugo nego lijepa forma s ugra|enim programima. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti bazu podataka od samog po~etka. dvostruko kliknite na traku naslova. Klikom na ostale objekte vidjet }ete kako su ostali objekti stvoreni. Nakon {to ste zatvorili prozor Switchboard na zaslonu vidite prozor va{e baze podataka. prije|ite na 11. Ona omogu}ava da uradite uobi~ajene zadatke s bazom podataka klikom na gumb. ako ste u `urbi da unesete podatke. vje`bu gdje }ete nau~iti kako podatke unijeti u tablice ili na 14. Zatim otvorite padaju}i popis Display Form i odaberite [None]. . mo`da }ete htjeti pro}i kroz vje`be u ovoj knjizi kako biste nau~ili vi{e o stvaranju i promjenama objekata. forme i izvje{taje koje ste `eljeli.6 Prozor Switchboard je bonus koji nudi ~arobnjak. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako spremati. Mrzim Switchboard @elite li sprije~iti otvaranje Switchboarda svaki put kad otorite bazu podataka. Mi u ovoj knjizi ne}emo raditi s Main Switcboardom pa stoga kliknite gumb Close (X) kako biste zatvorili prozor Main Switchboard. vje`bu gdje govorimo vi{e o formama.40 5. Kliknite OK. VJE@BA SLIKA 5. odaberite Tools. te kako je stvoriti pomo}u ~arobnjaka. Ako je trenutno na najmanjoj mogu}oj veli~ini (u donjem lijevom kutu prozora). Startup. Kliknite Tables kako biste vidjeli nekoliko tablica koje su stvorene. Sada kada imate stvorene sve tablice.

SPREMANJE BAZE PODATAKA Nakon {to isklju~ite ra~unalo ili napustite Access morate spremiti va{ rad kako ne biste izgubili informacije koje ste utipkali. Nau~it }ete i kako prona}i zagubljenu datoteku baze podataka. kako je zatvoriti.1 Kada promijenite strukturu objekta.1. Kada promijenite strukturu tablice.) Stoga nije potrebno spremati rad sve dok ne odlu~ite zatvoriti bazu podataka.6. SPREMANJE. Vje`ba ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako spremiti bazu podataka. vje`bi. Access ne}e dopustiti zatvaranje objekta ili cijele baze podataka bez potvrde da li `elite spremiti ura|ene promjene. Ako ura|ene promjene `elite spremiti. (Ako radite s uklju~enim Office Assistantom ista pitanja se prikazuju u balon~i}u iznad njegove glave. vje`ba). te kako je ponovno otvoriti.) SLIKA 6. Vidjet }ete okvir za dijalog poput onog na slici 6. Access }e postaviti pitanje da li `elite spremiti promjene. . forme ili nekog drugog objekta. (Vi{e o unosu slogova u 11. kliknite Yes. Bazu podataka spremate tako da joj pridijelite ime (5. Access automatski sprema va{ rad kada unosite svaki pojedini slog.

Close. Excel). l Odaberite File. Tek kad odre|ene objekte ozna~ite u prozoru baze podataka. VJE@BA Primijetite da naredbe Save i Save As u izborniku File naj~e{}e nisu dostupne. naravno ako odgovaraju polja. Upotreba tablica u ostalim programima @elite li kopirati tablice u drugu aplikaciju ili drugu bazu podataka mo`ete to uraditi pomo}u naredbi Copy i Paste. vje`ba) i baza podataka }e se zatvoriti zajedno s programom. Ozna~ite tablicu u prozoru Database i odaberite Edit.2): l Dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (u gornjem lijevom kutu) baze podataka. . uradite jedno od sljede}eg (slika 6. Naredbu Save As mo`ete upotrijebiti da biste tablicu spremili u nekom drugom formatu (kao {to je spremanje tablice kao izvje{taja). Kada zavr{ite s upotrebom Accessa. l Kliknite gumb Open prozora baze podataka kako biste zatvorili trenutnu bazu podataka i otvorili novu. naredbe Save As i Export postaju dostupne. Prikazuje se okvir za dijalog koji nudi opcije uljepljivanja samo strukture tablice ili strukture s podacima. l Kliknite gumb Close (X) (u gornjem lijevom kutu) prozora baze podataka. Ako pak `elite zatvoriti bazu podataka i tada otvoriti sljede}u. mo`ete odabrati i append podatke u postoje}u tablicu. Tako|er. ozna~ene su sivom bojom. napustite program (3. l Pritisnite tipke Ctrl+W (ako je prozor baze podataka aktivan). Copy. l Pritisnite tipke Ctrl+F4. Tada otvorite `eljenu bazu podataka ili aplikaciju i odaberite Edit.42 6. kao {to je tablica. Naredba Export omogu}ava spremanje objekata u sli~nom formatu datoteke koje mo`e pro~itati neki drugi program (na primjer. zatvorite je. Paste. ZATVARANJE BAZE PODATAKA Kada zavr{ite rad s bazom podataka.

vje`ba) ve} }ete `eljeti otvoriti onu koju ste ve} stvorili. . OTVARANJE BAZE PODATAKA Kada pokrenete Access da biste upotrijebili bazu podataka. mo`ete otvoriti nekoliko baza podataka i premje{tati podatke iz jedne u drugu. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 43 Odaberite Close u izborniku File. Zapravo. ne}ete `eljeti stvarati novu (5. primijetit }ete da Access radi mnogo br`e kada zatvorite sve nepotrebne datoteke. Ako je va{e ra~unalo kratko s memorijom (manje od 16MB). Kliknite. Mogu li otvoriti vi{e od jedne baze podataka? Naravno da mo`ete. SLIKA 6.2 Postoji nekoliko na~ina da zatvorite bazu podataka.SPREMANJE.

Slijedite naredne korake: 1. Odaberite File. slijedite naredne korake: 1. @elim vidjeti vi{e datoteka? Da biste pove}ali broj datoteka koje }e se prikazati u popisu. .3 U ovom okviru za dijalog otvorite datoteku baze podataka. Otvorite izbornik File. promijenite pogon i mapu. Na dnu izbornika prikazuju se imena devet baza podataka koje ste posljednje upotrijebili. Dvostruko kliknite datoteku kako biste je otvorili. 3. Kliknite bazu podataka koju `elite prikazati. Ako baza podataka koju `elite otvoriti nije u popisu. odaberite broj do 9 u padaju}em popisu Recently Used Files na kartici General okvira za dialog Options (Tools. Vi{e o tome govorit }emo u odjeljku “Promjena pogona ili mapa”. Prikazuje se okvir za dijalog Open (slika 6. Open ili kliknite na gumb Open koji se nalazi na alatnoj traci.44 6. VJE@BA Najbr`i na~in otvaranja baze podataka koju ste nedavno upotrijebili je odabir njezinog imena u izborniku File. SLIKA 6. 2. Ako se datoteka ne nalazi u trenutno prikazanoj mapi. 2. Options).3).

4 pogon. Accessa 2000. Da biste promijenili pogon. Open Exclusive ili Open Exclusive Read Only. morate otvoriti padaju}i popis Look In ili Save In. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 45 Novi alat U okviru za dijalog Open. Okviri za dijalog Open i Save As zahtijevaju malo privikavanja.) Slika 6. (Ime se mijenja ovisno o tome spremate li ili otvarate datoteku. SLIKA 6. Upotrijebite padaju}i popis kako biste odabrali .SPREMANJE. Ovdje ste u mogu}nosti odabrati pogon koji sadr`i datoteku koju `elite otvoriti. Opcija Open Exclusive onemogu}ava rad drugog korisnika u bazi podataka dok je vi dr`ite otvorenu. a opcija Open Exclusive Read Only radi oboje. Svaka od ovih opcija poma`e ~uvanju od ne`eljenih promjena u bazi podataka. Opcija Open Read-Only ~uva promjene koje su spremljene u bazu podataka. PROMJENA POGONA ILI MAPE Okviri za dijalog za otvaranje (i spremanje) datoteka u programima Officea 2000 su razli~iti od onih u Windowsima 95/98.4 prikazuje padaju}i popis u okviru za dijalog Open. prona}i }ete gumb Open koji nudi odabir (uz standardne mogu}nosti) opcija Read-Only.

Properties i Preview) kao i podizbornik Arrange Icons gdje mo`ete slo`iti ikone prema imenima. Uz gumbe koji se nalaze na vrhu okvira za dijalog Save As i Open. Otvara popis opcija prikaza za popis datoteke (List. Stvara novu mapu. Vrlo je sli~na popisu Recently Used Documents koji se nalazi u izborniku Windows Start.1 GUMBI ZA DIJALOG WINDOWSA 95 KONTROLA PROMJENU POGONA I MAPA U OKVIRIMA ZA NAMJENA Vra}a vas na prethodnu pregledanu mapu. Otvara izbornik naredbi koje mo`ete upotrijebiti za odabranu datoteku (Find. Tablica 6.). Rename itd. Otvara Internet Explorer kako biste datoteku mogli potra`iti na Webu. Delete. Vra}a vas na mapu iznad one koja je prikazana u okviru Save In (mapa u kojoj je trenutna baza podataka spremljena). TABLICA 6. koji se nalaze u okvirima za dijalog Save As i Open. Bri{e odabranu datoteku. Dvostruko kliknite mapu koju `elite odabrati. Neki korisnici }e u te mape spremiti datoteke ili pre~ice datotekama: l Mapa History Sadr`i pre~ice za sve datoteke koje ste nedavno upotrijebili. Ina~e je gumb nedostupan. Kada odaberete pogon. veli~ini ili datumu. ako takva postoji. prikazuje se popis mapa u tom pogonu. s lijeve strane se nalaze i ikone pre~ica. VJE@BA Nakon toga morate odabrati mapu u koju `elite spremiti datoteku (ili iz te mape otvoriti postoje}u). Details.1 obja{njava gumbe i ostale kontrole. .46 6. vrsti.

3. Access }e vam pomo}i. Kliknite gumb Tools kako biste otvorili njegov izbornik i odaberite Find. Slijedite naredne korake kako biste prona{li datoteku: 1. Na primjer. Upotrijebite ovaj gumb kako biste se vratili iz mapa koje ste mo`da pretra`ivali. (Mogu}nost) Ako znate dio imena upotrijebite opciju Wild Cards. Mapa Desktop Sadr`i sve pre~ice koje se nalaze na radnoj povr{ini Windowsa. Opcija Wild Cards Ovu opciju mo`ete upotrijebiti kada ne znate cijelo ime datoteke. 2. Zvjezdica (*) zamjenjuje bilo koji znak ili skup znakova.5). ako znate da datoteka po~inje slovom P. Mapa Web Folders Sadr`i pre~ice va{ih mapa na Webu. (Ovdje je bolje ne spremati datoteke. mo`ete utipkati P*. Open ako ve} nije prikazan okvir za dijalog Open. iz padaju}eg popisa Files of type odaberite vrstu datoteke. (Mogu}nost) Ako `elite prona}i odre|enu vrstu datoteke. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 47 l Mapa My Documents Osnovna mapa za spremanje Accessovih baza podataka. Odaberite File. a oznaka pitanja (?) jedan odre|eni znak. l l l PODATAKA PRONALA@ENJE DATOTEKE BAZE Ako imate problema u pronala`enju datoteke. Prikazuje se okvir za dijalog Find (slika 6. .mdb kako bi Access prona{ao sve datoteke koje po~inju tim slovom.) Mapa Favorites Sadr`i pre~ice svih datoteka koje `elite ovdje spremiti.SPREMANJE. Otvorite li izbornik Tools u okviru za dijalog Save As ili Open i odaberete Add to Favorites dodat }ete pre~icu u mapu Favorites. 4.

Na primjer. Ako `elite odrediti neka druga svojstva. Ako ste sigurni da se datoteka nalazi na odre|enom pogonu. na dnu okvira za dijalog Find. ako `elite prona}i datoteku koja sadr`i ime John Smith. u padaju}em popisu Look in odaberite taj pogon. . Va{ odabir ovisit }e o svojstvu koje ste odabrali. kao {to je File name ili Creation date. Otvorite padaju}i popis Condition i odaberite uvjet. Provjerite je li potvr|ena opcija Search subfolders.5 Upotrijebite okvir za dijalog Find kako biste odabrali mapu ili pogon gdje `elite tra`iti. 7. U okvir za tekst utipkajte odgovaraju}u vrijednost. u padaju}em popisu Look in odaberite My Computer. b. Vrijednost mora biti u odnosu na odabrano svojstvo. uradite sljede}e: a. Otvorite padaju}i popis Property i odaberite svojstvo. suzite podru~je tra`enja {to je vi{e mogu}e upotrebom ovih tehnika: l Ako ste sigurni da se datoteka nalazi u odre|enoj mapi. U podru~ju Look In. Ako nije. 5. c. Ako ne znate u kojem pogonu se nalazi tra`ena datoteka. VJE@BA SLIKA 6. potvrdite je. l l 6.48 6. utipkajte John Smith. u okvir Look in utipkajte stazu (kao {to je primjerice C:\WINDOWS).

. 9. Niz koji ste upravo stvorili pojavljuje se na vrhu popisa u okviru Find Files that match this criteria. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako spremiti. Kliknite gumb Find Now. ako neka postoji. 8. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 49 d. Ponovno se prikazuje okvir za dijalog File Open i prikazuje datoteke koje odgovaraju uvjetima tra`enja. zatvoriti i otvoriti bazu podataka. Da biste otvorili `eljenu datoteku. dvostruko je kliknite. Kliknite gumb Add to List. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom ~arobnjaka (Table Wizard).SPREMANJE.

Ako ste me|utim upotrijebili ~arobnjaka. U ovoj }emo vje`bi govoriti o stvaranju pomo}u Table Wizarda. ili oti}i na 9. sada je vrijeme da stvorite tablicu koja }e slijediti plan obja{njen u 2. Access je instaliran na va{e ra~unalo s mnogobrojnim ve} stvorenim poslovnim i osobnim tablicama iz kojih mo`ete odabrati onu koja zadovoljava va{e potrebe. U 8. . Tablicu mo`ete stvoriti od samog po~etka ili upotrebom Table Wizarda.7. Ako ste u 5. dok je sve ostalo samo uljep{avanje. Odabrati i uzeti mo`ete sva polja u svim ve} stvorenim tablicama kako biste stvorili tablicu koja odgovara va{im `eljama i potrebama. ^ak i ako ne prona|ete sva polja koja trebate. dok 8. vje`ba pokriva manje automatiziranu metodu. ZA[TO STVORITI TABLICU? Tablica je osnova cijele baze podataka i ~uva va{e podatke. vje`ba). Vje`ba STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom Table Wizarda (~arobnjak za stvaranje tablica). mo`ete stvoriti nove tablice kako biste prethodno stvorene zanemarili. }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. Table Wizard vam mo`e u{tedjeti mnogo vremena pri stvaranju i formatiranju polja koja su vam potrebna. vje`bi. vje`bi stvorili praznu bazu podataka. upotrijebite Table Wizarda kako biste u{tedjeli vrijeme stvaranja i kasnije dodajte polja koja vam nedostaju (9. vje`bu da biste nau~ili kako mijenjati i prilagoditi tablice.

Uz pomo} Table Wizarda mo`ete kopirati polja iz bilo koje ve} stvorene tablice. Table Wizard }e vam u{tedjeti mnogo muke i vremena. Table kako biste otvorili okvir za dijalog New Table. Ako tada shvatite da tablica ne odgovara va{im potrebama.1) kliknite opci- ju Business ili Personal. Na taj }ete na~in odabrati popis preglednih tablica koje }e se prikazati.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 51 Kako znam koja polja sadr`i tablica? Naravno da ne znate koja polja Access nudi u ve} stvorenim tablicama dok ne pokrenete Table Wizarda i ne pregledate popis polja. Tada u okviru za dijalog New Table mo`ete odabrati Table Wizard i kliknuti OK. odaberite ga i kliknite gumb > kako biste . Iz popisa Sample Tables odaberite tablicu. Ako ugledate polje koje `elite uklju~iti u tablicu. 2. a njezina polja 4. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu uz pomo} Table Wizarda: 1. prikazuju se u popisu Sample Fields. 3. kliknite gumb Cancel i zapo~nite stvaranje vlastite tablice (8. Ostale metode Umjesto prvog koraka mo`ete kliknuti gumb New ili odabrati Insert. U prvom okviru za dijalog Table Wizarda (slika 7. Pregledajte popis Sample Fields. STVARANJE TABLICE TABLE WIZARDA UZ POMO] Ako su polja koja `elite stvoriti ista kao polja u Accessovim ve} stvorenim tablicama. vje`ba). U prozoru baze podataka kliknite objekt Tables i tada dvostruko kliknite opciju Create table by using wizard.

i 4. kliknite Next kako biste nastavili s radom. U sljede}em koraku morate utipkati ime tablice. kliknite gumb >>. prije|ite na 10.1 Iz ve} stvorenih tablica odaberite polja koja `elite uklju~iti u svoju tablicu. SLIKA 7. I’ll set the primary key kako biste sami odabrali polje. 5. set a primary key for me kako bi ~arobnjak odabrao polje primarnog klju~a ili opciju No. (Da biste uklonili sva polja i zapo~eli ponovni odabir. VJE@BA polje pomaknuli u popis Fields in my new table. korak. Ako `elite pomaknuti cijeli sadr`aj pregledne tablice u svoj popis. Kliknite opciju Yes. kliknite gumb <<. 6. najprije ga dodajte u popis (3. Tada kliknite ime polja kako biste ga odabrali i nakon toga kliknite gumb Rename Field. ali vam se ne svi|a ime polja.) Kada zavr{ite s odabirom polja. @elite li ukloniti polje iz tablice.52 7. (Ako ste odabrali Yes. Na taj na~in polje mijenja ime samo u va{em popisu. korak).) . utipkajte ime i kliknite OK. Ponavljajte korake 3 i 4 da biste odabrali polja iz vi{e preglednih tablica i na taj na~in kompletirali svoju tablicu. jasnije ime kako biste zamijenili ponu|eno. Utipkajte {to 7. a u originalu ostaje pod starim imenom. Promjena imena polju Ako vidite polje koje odgovara va{im `eljama. kliknite gumb <.

2)? Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. Odaberite ovu opciju ako `elite da Access automatski pridijeli broj slogu koji ste unijeli. 9. Odaberite vrstu podatka za polje primarnog klju~a: l l l . kao {to su voza~ke dozvole. Na primjer. Odaberite ovu opciju ako sami `elite pridijeliti broj slogu (Access ne}e dopustiti unos bilo kojeg slova). ^arobnjak }e sljede}e pitati – koje polje }e biti primarni klju~ (slika 7. dvije osobe mogu imati isto ime). ako polje primarnog klju~a sadr`i identifikacijski broj kota~a za automobile. 8. SLIKA 7.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 53 Primarni klju~ Polje koje za svaki slog mora imati jedinstven unos. Ovaj odabir je odli~an radi li se primjerice o ID brojevima. Consecutive numbers Microsoft Access assigns automatically to new records. Odaberite ovu opciju ako `elite uklju~iti i brojeve i slova u polje. Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja ~esto imaju iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer.2 Podesite primarni klju~ za tablicu. Numbers I enter when I add new records. morat }ete unijeti i brojeve i slova. Numbers and/or letters I enter when I add new record.

Ako se odlu~ite da za sada ne}ete raditi s tablicom (bez obzira {to ste odabrali u 12. Enter data into table using. Ovdje ste u mogu}nosti unijeti promjene u tablicu prije njezine upotrebe. prikazuje se prozor koji nudi stvaranje odnosa izme|u tablica. prije}i }ete u prikaz Table Design. Ako ste zadovoljni izgledom tablice odaberite ovu opciju. vje`bi. kliknite gumb Close (X) prozora koji je prikazan. Odabirom ove opcije preska~ete dijelove ove knjige i odlazite neposredno u Form Wizard (14. koraku). vje`ba). a vi{e o odnosima izme|u tablica pro~itajte u 10. zanemarite za sada ovu opciju. Za sada kliknite Next. Ako ve} imate stvorenu najmanje jednu tablicu u bazi podataka. . Kliknite Next kako biste nastavili s radom. Kliknite Finish kako biste pre{li u opciju koju ste odabrali u prethodnom koraku. stoga ako `elite u~iti po knjizi. U prozoru Finish kliknite jednu od sljede}ih opcija: l Modify the table design. Odaberte li ovu opciju. a form the wizard creates for me. Slika 7. VJE@BA 10. 11. koji ste upoznali ako ste polja stvarali sami. l l 13. Kliknete li na karticu Tables u prozoru baze podataka. 12. Stvorili ste tablicu. Prije}i }ete u prikaz Table Datasheet gdje mo`ete unositi slogove u retke tablice. Enter data directly into the table.54 7. u popisu }e se nalaziti i va{a tablica.3 prikazuje dvije tablice.

vje`bom “Stvaranje tablice bez pomo}i ~arobnjaka”. Da biste unijeli promjene u tablicu koju ste tek stvorili. vje`bu “Uno{enje promjena u tablicu”. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. [TO l SADA? Sada mo`ete oti}i na mnoga mjesta: @elite li nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. (Ne odlazite na ovu vje`bu ako u tablici `elite uraditi odre|ene promjene. vje`bu “Stvaranje forme”. pro~itajte 9.3 Sada imate barem jednu tablicu na kartici Tables. vje`bu “Uno{enje podataka u tablicu”. Da biste stvorili odnos izme|u tablica. pro~itajte 10. nastavite s 8. vje`bu “Stvaranje odnosa izme|u tablica”. .STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 55 Ovo nisu tablice ve} pre~ice za akcije. Da biste unijeli podatke u tablicu.) l l l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti novu tablicu uz pomo} Table Wizarda. pro~itajte 15. pro~itajte 12. Da biste stvorili formu za unos podataka. Tablice SLIKA 7.

U ovoj vje`bi nau~it }emo vas kako da stvorite tablicu od samog po~etka. Table ili kliknuti gumb New i na taj na~in otvoriti okvir za dijalog New Table. ZA[TO NE UPOTRIJEBITI ^AROBNJAKA? Accessovi ~arobnjaci su vrlo korisni. STVARANJE TABLICE TABLE DESIGN U PRIKAZU Slijedite naredne korake da biste stvorili tablicu u prikazu Table Design: 1. Ostale metode Umjesto 1.8.1). U prozoru Database dvostruko kliknite opciju Create table in Design view. Na primjer. Vje`ba STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu u prikazu Table Design. U otvorenom okviru za dijalog odaberite Design View i kliknite OK. koraka mo`ete odabrati Insert. ako `elite stvoriti tablicu koja sadr`i posebna polja koja nisu dostupna u ~arobnjacima. ali ne nude veliku prilagodljivost kao stvaranje tablice od samog po~etka. bolje je stvoriti tablicu u prikazu Table Design. . Otvara se prikaz Table Design (slika 8.

Otvorite padaju}i popis Data Type i odaberite vrstu polja. % ili # jer svaki od tih simbola ima odre|eno zna~enje u Accessovu kodu. 3. Tada pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Data Type.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 57 Ovdje po~nite s utipkavanjem imena polja. . Utipkajte ime polja u prvi prazan redak stupca Field Name. polje }e po osnovnoj postavci biti tekstualno polje. mo`e sadr`avati razmake i bilo koje simbole osim to~ke (. prikazuje se strelica pada- Pravila pri dodjeljivanju imena polju Ime polja u Accessu mo`e biti duga~ko do 64 znaka. pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”. Tako|er nije lo{e izbjegavati oznake poput $.1 U prikazu Table Design mo`ete kontrolirati cijeli proces stvaranja tablice. oznake uskli~nika (!). ju}eg popisa.) Ako vam je potrebna pomo} pri odabiru vrste polja. Kada se pomaknete u stupac Data Type. SLIKA 8. simbola naglaska (‘) ili uglatih zagrada ([ ]). Vjerojatno }ete `eljeti upotrijebiti {to kra}a i lak{e pamtljiva imena. (Ako ne uradite odabir. 4.).

Kliknite gumb Close (X) prozora Table Design. Ako imate vi{e polja za unos. OK.58 8. Uradite `eljene promjene. Pritisnite Tab kako biste pre{li u stupac Description i utipkajte opis polja. Svojstva polja SLIKA 8. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene za tablicu. (Ovo je samo mogu}nost jer }e tablica raditi i bez opisa polja. VJE@BA 5. 8. 10. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. Za pomo} pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”.2 polja.2). ponavljajte korake 3 – 6.) 6. U donjem dijelu okvira za diajlog nalazi se podru~je Field Pro- perties za vrstu polja koje ste odabrali (slika 8. kliknite Yes. 9. Podru~je Field Properties se mijenja ovisno o vrsti 7. U okvir za tekst Table Name utipkajte ime tablice i tada kliknite .

Odaberite View. Datasheet ili kliknite gumb Datasheet View na alatnoj traci. Polje Text mo`e sadr`avati do 255 znakova. Prije nego {to prije|ete u prikaz Datasheet mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 59 Prijelaz iz prikaza u prikaz Nakon {to ste unijeli prvo polje mo`ete prije}i u prikaz Datasheet kako biste vidjeli izgled tablice. Access ne dopu{ta unos bilo kojeg teksta. mo`da }ete vidjeti poruku da primarni klju~ nije pridijeljen. Evo popisa vrsta iz kojih mo`ete odabirati: Memo Number Date/Time . Ako se pitanje pojavi. Obi~an tekst kojem niste odredili duljinu. Obi~an broj (ne valuta ili datum). kliknite Yes. pa stoga prakti~ki nije ograni~en u broju znakova (64000 znakova). O vi{e informacija pro~itajte odlomak “Pode{avanje primarnog klju~a” kasnije u vje`bi. unesite ime i kliknite OK. SHVA]ANJE Text VRSTA PODATAKA I FORMATA Obi~an tekst koji mo`e uklju~ivati brojeve. Datum ili vrijeme. nastavlja se Svako polje mora imati vrstu kako bi Access znao kako se odnositi prema sadr`aju polja. Nema primarnog klju~a Kada zatvorite prikaz Table Design. slova i simbole.

Padaju}i popis dostupnih formata za odre|enu vrstu polja. Ako }e polje naj~e{}e sadr`avati odre|enu vrijednost (primjerice.60 8. vje`bi. uvijek se prikazu je u novom slogu i mo`ete je izbrisati i utipkati novu vrijednost kada ona ne odgovara sadr`aju. Ovu opciju ne pokriva ova knjiga. mo`ete stvoriti i korisni~ke formate. Sadr`avati mo`e jednu od dvije vrijednosti: Yes ili No. Ove opcije su prikazane u donjem dijelu okvira za dijalog u podru~ju Field Properties. Veza s drugom bazom podataka ili datotekom. True ili False ili On ili Off. Opcije formatiranja se mijenjaju ovisno o vrsti polja i ima ih toliko mnogo da }emo nabrojati samo neke: Field Size Najve}i mogu}i broj znakova koje korisnik mo`e unijeti u polje (mo`e se pridijeliti samo polju Text). Ovo je nova opcija o kojoj }emo vi{e govoriti u 16. Access automatski popunjava slijedne brojeve za svaki slog. VJE@BA nastavak Currency AutoNumber Yes/No Format broja kao valute. OLE Object Hyperlink Lookup Wizard Uz vrstu polja svako polje ima i opcije formatiranja koje mo`ete podesiti. Za polja broja mo`ete podesiti broj decimalnih mjesta koja }e se prikazati.) Omogu}ava stvaranje popisa za odabir vrijednosti iz neke druge tablice ili popisa vrijednosti u kombiniranom okviru za svaki slog. vje`bu. unestite vrijednost uz ovu opciju i u{tedjet }ete na vremenu. Format Decimal Places Default Value . Veza s lokacijom na Webu. (Za vi{e informacija pro~itajte 27. Odgovor na pitanje. za sve zaposlene isti pozivni broj grada). Tako|er. Vrijednost unesena uz pomo} ove opcije.

2. Slijedite naredne korake kako biste podesili primarni klju~: 1.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 61 Required Odaberite Yes ili No kako biste Accessu rekli kada ovo polje mo`e ostati prazno kod uno{enja novog sloga. PODE[ENJE PRIMARNOG KLJU^A Gotovo svaka tablica mora sadr`avati barem jedno polje koje ima jedinstvenu vrijednost za svaki slog. dvije osobe mogu imati isto ime). Primary Key ili kliknite gumb Primary Key na alatnoj traci.3. tada ona mora imati primarni klju~. Na primjer. Odaberite Edit. Prikazuje se simbol klju~a lijevo od imena polja kao {to je prikazano na slici 8. Accessu morate re}i koje polje `elite upotrijebiti kao primarni klju~ i kako bi Access sprije~io uno{enje istih vrijednosti za vi{e od jednog sloga u tom polju. Ako tablica bude jedna strana relacije jedan-premamnogo. U prikazu Table Design odaberite polje koje `elite za primarni klju~. . Polje primarnog klju~a Polje koje za svaki slog mora sadr`avati jedinstveni unos. Takvo jedinstveno identifikacijsko polje nazivamo polje primarnog klju~a. u tablici pasa mo`da }ete `eljeti svakom psu pridijeliti njegov ID broj i na taj na~in imati ID # polje u tablici ili mo`ete odabrati da upotrijebite registracijski broj svakog psa. Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja mogu sadr`avati iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer.

VJE@BA Simbol klju~a SLIKA 8.3 klju~a. Polje primarnog klju~a je ozna~eno simbolom PRIJELAZ IZ PRIKAZA DESIGN PRIKAZ DATASHEET U Dva prikaza su dostupna kada radite s tablicama.62 8. prikaz Design i Datasheet. Sljede}i je na~in prijelaza: 1. Najlak{i na~in prijelaza iz prikaza u prikaz je klikom na strelicu koja se nalazi uz gumb View na alatnoj traci (slika 8. . SLIKA 8. Otvorite izbornik View.4) i tada odaberite prikaz iz padaju}eg popisa.4 Odaberite prikaz koji `elite iz padaju}eg popisa.

kliknite Yes. utipkajte ime i kliknite OK. U prozoru baze podataka dvostruko kliknite opciju Create table by entering data. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu u prikazu Datasheet: 1. Odaberite Table Design ili Datasheet. Ako se pitanje prika`e.5). ovisno o prikazu u kojem se trenutno nalazite.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 63 2. obi~nu tablicu. Ako ste upitani da pridijelite ime tablici. mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. SLIKA 8. PODATAKA STVARANJE TABLICE UNO[ENJEM Neki korisnici `ele stvarati tablice u prikazu Datasheet no Microsoft je dizajnirao prikaz Datasheet za unos podataka i njihov pregled. a ne za promjene u strukturi tablice. Otvara se prazna tablica (slika 8. . Ne preporu~amo stvaranje tablice na ovaj na~in jer mnoge opcije dizajniranja nisu dostupne kao u prikazu Table Design. 3. Ako iz prikaza Table Design prelazite u prikaz Datasheet. 4.5 Stvaranje tablice u prikazu Datasheet daje vam brzu.

vje`bi). Utipkajte ime i kliknite U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. 4. 6. Zatvorite tablicu klikom na gumb Close (X). VJE@BA 2. 5. Prije nego li zapo~nete unos podataka morate biti sigurni da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli. Kliknite Yes. Drugi je na~in odabir Format. utipkajte novo ime i pritisnite Enter. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene koje su potrebne u va{oj tablici. Da biste promijenili ime polja. OK. 3. Access postavlja pitanje o imenu tablice. kliknite trenutno ime kako biste odabrali stupac. Access postavlja pitanje `elite li spremiti promjene u dizajnu. Stvarate li tablicu u prikazu Datasheet polja imaju obi~na imena kao {to je Field1. Tada dvostruko kliknite ime stupca. Pridijelite poljima imena. . Uradite promjene u izgledu tablice (obja{njenje u 9. Rename Column ili desni klik mi{a na ime stupca i iz izbornika pre~ica odabir opcije Rename column.64 8.

Design View. vje`bi. mo`ete unijeti `eljene promjene u tablicu u prikazu Table Design. vje`bu u kojoj govorimo o stvaranju odnosa izme|u tablica. Ako je tablica prikazana u prikazu Datasheet. O tome }ete vi{e nau~iti u 11. Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i Table Wizarda. prikaz Table Design }e vam izgledati poznato. odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i kliknite gumb Design. l l l . U prozoru Database kliknite desnom tipkom mi{a na ime tablice i iz izbornika pre~ica odaberite Design View. UNO[ENJE URE\IVANJE POLJA I NJIHOVA SVOJSTVA Sada kada ste stvorili tablicu mo`da }ete `eljeti zapo~eti unos slogova. odaberite View. pro~itajte i 10. Uradite jedno od sljede}eg ako `elite u}i u prikaz Table Design: l U prozoru Database kliknite na podru~je Table. U prozoru Database kliknite na podru~je Table. odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i pritisnite tipke Alt+D. Prije nego {to zapo~nete unos slogova uvjerite se da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli kako se kasnije ne biste morali vra}ati i mijenjati strukturu tablice.9. Bez obzira na na~in kojim ste stvorili tablicu (sa ili bez Table Wizarda). Tako|er. Vje`ba PROMJENA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u tablici dodavanjem i uklanjanjem polja i skrivanjem stupaca.

. mo`ete urediti bilo koje polje na na~in koji ste nau~ili u prethodnoj vje`bi. U panou Field Properties (donji dio prozora Table Design) kliknite u bilo koji okvir za tekst kako biste promijenili vrijednost. Neki okviri za tekst sadr`e padaju}e popise koje }ete aktivirati klikom na okvir za tekst. VJE@BA Ne zaboravite da mo`ete brzo prelaziti iz prikaza u prikaz klikom na gumb View koji se nalazi na lijevom kraju standardne alatne trake (slika 8.1).4 u prethodnoj vje`bi). SLIKA 9. Svojstva polja Kliknite kako biste prikazali popis razli~itih vrsta podataka.1 U prikazu Table Design mo`ete promijeniti osnovna svojstva bilo kojeg polja. Ako `elite. Kliknite ime bilo kojeg polja u stupcu Field Name. Ponavljajte prva tri koraka za svako polje koje `elite promijeniti. Kada se nalazite u prikazu Table Design (slika 9.66 9. 4. kliknite polje u podru~ju Data Type i iz padaju}eg popisa odaberite novu vrstu podatka. Kliknite gumb sa strelicom prema dolje i iz popisa koji se prikazuje odaberite prikaz. 3. 2. Evo osnovnih koraka: 1.

mijenjat }ete {irinu polja i tako se izlagati riziku nenamjernog brisanja ili zagubljivanja podataka.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 67 Potrebna mi je ve}a pomo}? Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i ~arobnjaka (8. Kliknite oznaku sloga (sivi kvadrati} lijevo od imena polja) kako biste odabrali polje gdje `elite prikazati novo polje (cijeli redak je ozna~en crno). sada je vrijeme da ih se rije{ite. Row. (Ako je potrebno. Polje mo`ete dodavati u prikazu Table Design ili prikazu Datasheet. vje`bu kako biste ubrzali svoj rad. na alatnoj traci ili odaberite Insert. ponovno pro~itajte 8. vje`ba) uvjerite se da ste uklju~ili sva polja koja su vam potrebna. . Na tipkovnici pritisnite tipku Insert. no ako ste tablicu stvorili pomo}u Table Wizarda vjerojatno ste se sada izgubili. U popisu Field Name prikazuje se prazan redak. opis i ostalo za novi redak. morat }ete se vra}ati i unositi vrijednosti u ta polja za svaki slog koji ste ve} unijeli. vrstu. Najprije probajte u prikazu Table Design jer se trenutno nalazite u tom prikazu: 1. Unesite ime. Ako to ne uradite. vje`ba). vje`bu. prethodni koraci }e se sami objasniti. DODAVANJE POLJA Prije uno{enja podataka u tablicu (11. koje vam nikada ne}e trebati. Stoga pro~itajte ponovno 8. BRISANJE POLJA Ako ste shvatili da vam odre|ena polja koja ste stvorili nisu potrebna. kliknite gumb Insert Rows 3. Za{to? Ako kasnije budete dodavali polja u tablicu.) 2. Tako|er. morat }ete unositi informacije u svaki slog.

Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje u prikazu Datasheet. Kada izbri{ete polje. 3.68 9. Za razliku od dodavanja polja kada je bolje biti u prikazu Table Design. 3. 1. Delete Rows. . Odaberite Edit. Prije|ite u prikaz Table Design. Kliknite gumb Delete Rows na alatnoj traci. Tipka Delete ne radi U prikazu Datasheet tipka Delete nije dostupna pa stoga morate upotrijebiti opcije iz izbornika. Kliknite naslov stupca kako biste odabrali cijeli stupac za polje koje `elite izbrisati (cijeli stupac ozna~en je crno). 2. Stoga je najbolje brisati nepotrebna polja prije uno{enja podataka. Odaberite polje. ako ve} niste u njemu. VJE@BA Ne bri{ite va`na polja Budite vrlo pa`ljivi ako bri{ete polja nakon {to ste ve} zapo~eli unos podataka. sve informacije nestaju zajedno s poljem. polje mo`ete izbrisati i u prikazu Datasheet. Odaberite Edit. Uradite jedno od sljede}eg: l l l Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. 2. Ako `elite. a prednost je prikaza Datasheet {to }ete vidjeti i podatke koje ste unijeli u polje koje `elite izbrisati. kod brisanja vam je potpuno svejedno. Prije|ite u prikaz Datasheet. Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje: 1. Delete Column. Polja mo`ete izbrisati u prikazu Table Design ili u prikazu Datasheet.

Prikazuje se okvir za dijalog Unhide Columns (slika 9. Hide Columns. 3. Skrivanje polja ima dvije prednosti: l l Ako ste ve} unijeli slogove. a ako oznaka kva~ice nije u okviru za potvrdu. . ali }e vam trebati kasnije u radu. Da biste polje sakrili. Prije|ite u prikaz Datasheet.2). bolje ga je sakriti nego izbrisati. sa~uvat }ete sve podatke u polju. Odaberite Format.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 69 SKRIVANJE POLJA Ako polje trenutno ne `elite upotrijebiti. Odaberite Format. Slijedite naredne korake: 1. Polja s oznakom kva~ice u okviru za potvrdu nisu skrivena. Svojstva polja koja ste podesili pri stvaranju polja bit }e sa~uvana i kasnije ne}e biti potrebno ponovno pode{avati odre|ena svojstva. Slijedite naredne korake kako biste ponovno prikazali skriveni stupac: 1. Stupac vi{e nije vidljiv. 2. morate upotrijebiti prikaz Datasheet. Skrivena polja SLIKA 9. Odaberite polje (polja) koje `elite sakriti. Unhide Columns. a pomo}u prikaza Table Design ne}ete mo}i sakriti polje. zna~i da je polje skriveno.2 Pomo}u okvira za dijalog Unhide Columns mo`ete skrivati ili ponovno prikazivati polja. ili kliknite desnom tipkom mi{a u stupac i odaberite Hide Columns.

jednostavno mo`ete izbrisati cijelu tablicu. Klikanjem u okvir za potvrdu polje mijenja status iz skrivenog u ponovno prikazano. 2. Prikazuje se poruka koja pita `elite li stvarno izbrisati tablicu. . Delete ili pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Odaberite tablicu koju `elite izbrisati. 4.) Ili mo`da shvatite da ste stvorili nekoliko tablica. (Ne uzrujavajte se. Iz Clipboarda tablicu mo`ete ulijepiti u neku drugu bazu podataka ili neku drugu aplikaciju. Skrivena polja su i dalje dijelovi baze podataka. Naredba Cut nasuprot Delete Tablicu mo`ete i izrezati.70 9. a neke vam nisu potrebne. Dokaz tome je prikaz Table Design u kojem }ete i dalje vidjeti skrivena polja. Kliknite Close. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti promjene u tablicu dodavanjem i uklanjanjem polja. Kliknite Yes. mo`da otkrijete da ste uradili toliko gre{aka da je bolje zapo~eti rad u nekoj novostvorenoj tablici. Odaberite Edit. to se svima doga|a. skrivanjem polja i ure|ivanjem informacija u svakom polju. VJE@BA 2. 3. Bez obzira na razlog. Slijedite naredne korake: 1. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o stvaranju odnosa izme|u tablica. BRISANJE TABLICE Sada kada ste odre|eno vrijeme radili s tablicom koju ste stvorili. 3. Izrezivanje tablice je zgodnije jer je tablica jo{ uvijek dostupna i prelazi u Clipboard. U prozoru baze podataka kliknite na podru~je Tables. Kliknite u okvir za potvrdu i promijenite status polja. Office 2000 omogu}ava spremanje 12 razli~itih elemenata u Clipboard koje kasnije mo`ete ulijepiti u ostale aplikacije.

Stvorili ste tablicu koja popisuje sve boje dlake psa. Jedna tablica. narud`be. Obje tablice sadr`e isto polje. Stvoriti mo`ete odnos izme|u tablice Dogs i tablice Dog Coloring kako biste boju dlake psa povezali s istom u popisu boja dlake tablice Dog Coloring.) Sljede}i primjer je baza podataka pasa. Svi slogovi u tablici Orders odgovaraju slogovima u tablici Customers. STVARANJE STVARATI ODNOSE IZME\U TABLICA? 2. Kada stvorite forme. a druga. No ovaj rad je koristan tek kada je definiran odnos izme|u tablica. Na ovaj }ete na~in biti sigurni da ste svakom psu pridijelili dobru boju. vje`ba vam je preporu~ila stvaranje odvojenih tablica za informacije koje nisu neposredno povezane. ZA[TO . Customers. Imamo nekoliko tablica koje opisuju pse i njihove aktivnosti. sadr`i njihova imena i adrese. (Ovo se naziva relacija jedan prema mnogo jer mo`e biti vi{e narud`bi za jednog kupca. Vje`ba ODNOSA IZME\U TABLICA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako povezati dvije ili vi{e tablica kako biste s njima mogli raditi kao s jednom. mo`ete na jednostavan na~in povu}i informacije iz vi{e od jedne tablice.10. Customer ID. Orders. upite i izvje{taje. Pretpostavimo da smo stvorili dvije tablice koje sadr`e informacije o kupcima.

VJE@BA Slo`eniji odnosi U ovoj knjizi objasnio sam samo jednostavne primjere. U bazi podataka odaberite Tools. . kao {to je prikazano na slici 10. Kliknite tablicu koju `elite upotrijebiti za odnos i tada kliknite gumb Add. 2.72 10.2. odaberite Relationships. Ponavljajte tre}i korak kako biste odabrali `eljene tablice i tada kliknite Close. Ako ste znati`eljni i `elite vi{e nau~iti o odnosima izme|u tablica.1). SLIKA 10.1 Uz pomo} ovog okvira za dijalog dodajte tablice u prozor Relationships. Slijedite naredne korake: 1. automatski }e se prikazati okvir za dijalog Show Table (slika 10. 3. Ako se okvir za dijalog ne prika`e. Relationships ili kliknite gumb Relationships na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Relationships. U prozoru Relationships svaka tablica je prikazana u svom okviru. otvorite prozor Relationships i dodajte odnos. Show Table ili kliknite gumb Show Table na alatnoj traci. STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA Da biste stvorili odnos izme|u tablica. Ako do sada niste odabrali niti jednu tablicu. 4. pregledajte Accessovu dokumentaciju ili pro~itajte knjigu Using Microsoft Access 2000.

6. Jedina iznimka je povezivanje polja s AutoNumber formatom i polja s formatom broja. stoga kliknite polje Coloring u tablici Dogs. Kliknite polje u jednoj tablici koje `elite upotrijebiti kao vezu s drugom tablicom. Na primjer. Polja AutoNumber su broj~ana polja Long Integer. povucite rub tablice i tako je pove}ajte kako biste vidjeli sva `eljena polja. Odabrano polje povucite mi{em.2 pove}ali smo tablicu Dogs kako bismo vidjeli sva polja tablice. povezati polje Coloring u tablici Dogs s poljem Coloring ID u tablici Dog Coloring. broj. tekst itd.). Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u kvadrati}.2 Za ovaj primjer dodane su dvije tablice u prozor Relationships.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 73 SLIKA 10. Na primjer. 5. Ispustite kvadrati} na polje koje `elite. . povu}i }emo polje Coloring na polje Color ID u tablici Coloring. Uve}ajte tablicu Ako ne vidite sva polja u tablici. Na slici 10. Va`no je znati vrstu polja Polja koja }ete povezivati moraju biti iste vrste podatka (datum. Polja AutoNumber su tipa Long Integer.

3 Okvir za dijalog Relationships tra`i obja{njenje odnosa koji stvarate. VJE@BA Prikazuje se okvir za dijalog Edit Relationships (slika 10. Ne}ete vidjeti simbol ¥ i simbol 1 ako niste uspostavili referencijalni integritet. Odgovaraju}a imena polja Iako nije zgodno. Odaberite bilo koju opciju referencijalnog integriteta (pro~itajte sljede}i odlomak) i tada kliknite Create. shvatit }ete da je najlak{e povezivati polja ako im pridijelite ista imena u razli~itim tablicama.3).4 Crta predstavlja odnos izme|u dva polja. SLIKA 10. Odnos }e biti stvoren i vidjet }ete crtu koja spaja dva polja u prozoru Relationships (slika 10.74 10.4). 7. . SLIKA 10.

4 primijetite da se pored tablice Dogs nalazi oznaka beskona~nosti ¥ (¥). Ovi se simboli prikazuju u odnosima kada je uklju~ena opcija Enforce Referential Integrity. [to ako netko ipak poku{a unijeti krivi broj? Access }e reagirati ovisno o tome koja je od dvije opcije potvr|ena u okvirima za potvrdu vidljivim na slici 10. Na primjer. promjena }e biti ura|ena i u . a uz tablicu Dog Coloring simbol 1. Tablica Coloring ispisuje sve dopu{tene boje dlake psa. u polju Coloring baze podataka Dogs imate broj koji odgovara polju Color ID tablice Dog Coloring. Oznaka beskona~nosti ozna~ava mnogo slogova {to zna~i da mnogi slogovi u ovoj tablici odgovaraju jednom slogu (otuda i znak 1) u tablici Dog Coloring. Sada Access ne}e dopustiti unos bilo ~ega u polje Coloring tablice Dogs (strana mnogo) osim jednog od brojeva koji se nalaze u polju Color ID tablice Coloring (simbol 1). Stoga potvrdite opciju Enforce Referential Integrity. a ne `elite da va{i djelatnici budu u mogu}nosti slu~ajno unijeti broj u tablicu Dogs koji ne}e odgovarati niti jednoj boji u tablici Coloring. a vi uradite promjene u vezanoj tablici (u na{em primjeru tablica Dog Coloring).STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 75 Simboli odnosa Na slici 10. Ako je ova opcija potvr|ena. Evo {to dobivate s okvirima za potvrdu: l Opcija Cascade Update Related Fields marked.3. Zapravo ka`e da sve informacije u dva polja moraju biti odgovaraju}e. [TO JE REFERENCIJALNI INTEGRITET? Referencijalni integritet vas ~uva od gre{aka pri unosu podataka.

. vje`ba).) Vrlo pa`ljivo pro~itajte prikazanu poruku gre{ke i poku{ajte ju otkloniti promjenama u dizajnu tablice (9. l Najbolje je podesiti referencijalni integritet prije unosa bilo kojih podataka u tablice. ako izbri{ete slog u tablici Dog Coloring za polje Coloring ID broja 3. a vi uradite promjene u 1 tablici (na primjer. vje`bi) tako da ste spremni za pode{avanje referencijalnog itegriteta. Access pokazuje poruku u kojoj od vas tra`i vezani slog u odre|enoj tablici i ne dopu{ta vam unos podataka. Na primjer. Dog Coloring) tako da unosi u vezanoj tablici vi{e ne vrijede. onda za sada jo{ niste unijeli podatke (o unosu vi{e u 11. l Opcija Cascade Delete Related Fields marked.76 10. Ako poku{ate stvoriti odnos s referencijalnim integritetom nakon {to ste ve} unijeli podatke u jednu ili obje tablice. sve sedmice u tablici Dog mijenjaju se u osmice. Na primjer. Da biste to uradili. Na primjer.2). Access }e izbrisati unose u vezanoj tablici. svi psi iz tablice Dogs koji imaju broj boje 3 bit }e tako|er izbrisani. VJE@BA drugoj tablici (tablica Dogs). (Ba{ me briga {to ste unijeli brojeve u polje Text. vjerojatno }ete vidjeti poruku gre{ke prvi puta kada poku{ate. (Vjerojatno ovu opciju ne}ete upotrebljavati. Ako ovu knjigu ~itate redom. pretpostavimo da jedno polje upotrebljava vrstu podatka Text. a drugo Number. URE\IVANJE ODNOSA Kada je odnos stvoren. Ako je ova opcija potvr|ena. Sada mo`ete upotrijebiti iste kontrole koje ste upotrijebili za stvaranje odnosa. Ako niti jedna opcija nije potvr|ena. ako odlu~ite promijeniti broj boje iz 7 u 8 i u tablici Dog Coloring uradite takvu promjenu (simbol 1).) Nije potvr|ena niti jedna opcija. mo`ete ga ure|ivati tako da ponovno prika`ete prozor Relationships (slika 10. dvostruko kliknite na crtu odnosa.

vje`ba. upita i izvje{taja. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti podatak u tablicu.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 77 UKLANJANJE ODNOSA Da biste odnos izbrisali. 25. Kao prvo morate nau~iti unositi i urediti podatak u tablici te kako podesiti verzije jednostavne tablice formi. jednostavno ga kliknite u prozoru Relationships (crta izme|u tablica ozna~ena je masno) i tada pritisnite Delete. . upite i izvje{taje koji su mogu}i zbog stvaranja odnosa. ure|ivanje i brisanje odnosa izme|u tablica. Access }e tra`iti potvrdu. Tek tada }ete biti spremni. [TO SADA? Kako iskoristiti prednosti nakon {to ste stvorili odnos izme|u tablica? Da biste shvatili odgovor. da stvorite vi{etabli~ne forme. Ova vje`ba prikazuje stvaranje. morate imati malo vi{e znanja. Kliknite Yes i odnos je izbrisan.

da biste otvorili tablicu. Ako imate mnogo slogova za uno{enje. Tada slijedite naredne korake kako biste unijeli slog. {to }ete nau~iti u ovoj vje`bi.11. Do{lo je vrijeme da unesete slogove. UNO[ENJE SLOGA Kona~no ste stvorili strukturu tablice i uradili pode{enja prema svojim `eljama. Stoga otvorite tablicu i zapo~nite s radom. Ostali na~ini za uno{enje slogova Uno{enje slogova izravno u tablicu. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 14. Zapamtite. onda ve} znate da je slog zapravo redak u tablici. jednostavnije je stvoriti formu za unos podataka. Najprije morate otvoriti tablicu. Unosit }ete vrijednosti za svaki slog u svako polje (stupac) u tablici. kako ispisati tablicu te kako je zatvoriti. On sadr`i informacije o odre|enoj osobi. nije uvijek najbolji na~in. vje`bi “Stvaranje jednostavne forme”. vje`bu (nadam se da jeste). mjestu. i 2. . Vje`ba UNO[ENJE PODATKA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako dodavati slogove u tablicu. dvostruko je kliknite u prozoru Database ili je kliknite jednom. Ako ste pro~itali 1. a zatim kliknite Open. ili ne~em drugom.

vidjet }ete titraju}u okomitu crtu koju nazivamo to~ka umetanja i koja ozna~ava mjesto gdje }e se prikazati utipkana vrijednost. Ponekad se rije~ polje upotrebljava da ozna~i unos u polje za jedan slog. Kliknite u prvo prazno polje prvog praznog stupca. 4. To~ka umetanja Kada kliknete u polje. to~ka umetanja prelazi u prvo polje sljede}eg retka gdje mo`ete zapo~eti novi slog. Nastavite pritiskati Tab sve dok ne stignete u posljednje polje. Nastavite uno{enje slogova sve dok ih sve ne unesete. uz pomo} opcije AutoNumber) zapo~nite s radom u sljede}em polju. 1. To je mjesto gdje }ete unijeti podatak za polje odre|enog sloga. Kada u posljednjem polju pritisnete Tab. Utipkajte vrijednost za polje. .UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 79 U prvom stupcu nalazi se broj! Ako ste prvo polje podesili na na~in da mu se automatski unose podaci (na primjer. 2. Pritisnite Tab kako biste pre{li u sljede}e polje i utipkali njegovu vrijednost. a zapravo rije~ polje stvarno zna~i cijeli stupac. ]elija Dio retka i stupca. ]elija je ime za pojedini blok. 5. 3.

TABLICA 11.1 POMAKNUTI Sljede}e polje TIPKE ZA POMICANJE U TABLICI SE NA… Tab PRITISNITE TIPKU… Prethodno polje Posljednje polje u slogu Po~etno polje u slogu Isto polje u sljede}em slogu Isto polje u prethodnom slogu Isto polje u posljednjem slogu Isto polje u po~etnom slogu Posljednje polje u posljednjem slogu Po~etno polje u po~etnom slogu Shift+Tab End Home ¯ ­ Ctrl+¯ Ctrl+­ Ctrl+End Ctrl+Home . l POMICANJE PO TABLICI U ranijim koracima pritiskali ste tipku Tab i na taj na~in se pomicali iz polja u polje.1 obja{njava tipkovni~ke pre~ice za pomicanje u tablici. no postoje i druk~iji na~ini pomicanja koji }e vam vjerojatno trebati. (to~ka sa zarezom). ali }emo vam otkriti i neke mogu}nosti kako biste ubrzali rad: @elite li unijeti datum. @elite li ponoviti vrijednost iz polja u prethodnom slogu. pritisnite tipke Ctrl+. pritisnite tipke Ctrl+’ (apostrof). mo`ete kliknuti u bilo koje polje i tako u `eljeno polje postaviti to~ku umetanja. VJE@BA NEKE l MOGU]NOSTI UNOSA PODATAKA Sve podatke mo`ete unijeti samo pomo}u tipke Tab i utipkavanjem. a za unos vremena pritisnite tipke Ctrl+: (dvoto~je).80 11. Tablica 11. Na primjer.

pa }ete stoga stvarati izvje{taje za ispis koji sadr`e podatke koje trebate (23. 2. Pode{avanje ispisa Neke opcije ispisa mo`ete podesiti prije samog ispisa. Kliknite gumb Print na alatnoj traci.1 Zatvorite tablicu na isti na~in kako zatvarate i ostale prozore. Tablica je obi~na mre`a oko redaka i stupaca. Ikona izbornika Control Gumb Close SLIKA 11. kliknite gumb Close (X). Naravno. ZATVARANJE TABLICE Do sada ste ve} vjerojatno otkrili da tablica nije ni{ta drugo do obi~an prozor. Otvorite tablicu (dvostruko ju kliknite ili je odaberite i kliknite Open).1). Tablica se ispisuje. . ili pritisnite tipke Ctrl+F4 ili dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (slika 11. Da biste tablicu zatvorili.UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 81 ISPISIVANJE TABLICE Naj~e{}e ne}ete `eljeti ispisati tablicu jer ne izgleda ba{ lijepo. ponekad }ete ipak `eljeti ispisati sirove podatke u tablici. U tom slu~aju slijedite naredne korake: 1. Tada kliknite OK. odaberite izbornik File i tada Print. Umjesto da kliknete gumb Print. te u okviru za dijalog Print podesite opcije ispisa. vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”).

. kako tablicu ispisati te kako je zatvoriti. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako ure|ivati podatke u tablici.82 11. VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~li kako unijeti slogove u tablicu.

(Ako }eliju odabirete pomo}u tipkovnice.1) i tada kliknite mi{em. Kada ste unijeli podatke u tablicu.1 u 11. Stari sadr`aj mo`ete zamijeniti ili ga urediti. Novi podatak zamjenjuje stari. vje`bi) ili je jednostavno kliknite. automatski ste odabrali i njezin sadr`aj. 2. SADR@AJA U ]ELIJI ZAMJENA SADR@AJA ]ELIJE Ako je stari sadr`aj }elije potpuno krivi. Slijedite naredne korake kako biste zamijenili stari sadr`aj u polju: 1. Ure|ivanje sadr`aja }elije je vrlo jednostavno. Vje`ba URE\IVANJE PODATKA U TABLICI U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako promijeniti informaciju u polju. postavite pokaziva~ mi{a na lijevi rub }elije kako bi pokaziva~ promijenio izgled u oznaku plusa (+) (slika 12. Utipkajte novi podatak. PROMJENA Samo neke stvari uspiju od prve. . mo`da shvatite da trebate uraditi neke promjene.) Da biste odabrali }eliju pomo}u mi{a. najbolje je unijeti novi podatak od samog po~etka. Odaberite }eliju pomo}u tipkovnice (tablica 11. [to je bolje? Ovisno o tome kakve moraju biti promjene – na vama je da odlu~ite. Na taj na~in odabirete cijeli sadr`aj }elije. kako odabrati slogove te kako umetnuti ili izbrisati slogove.12.

2 umetanja.1 Da biste odabrali cijeli sadr`aj }elije. Kliknite u }eliju kako biste u nju postavili to~ku 3.84 12. To~ka umetanja Pokaziva~ mi{a SLIKA 12. To~ka umetanja prikazuje se u }eliji (slika 12. . Slijedite naredne korake: 1. Utipkajte promjenu. VJE@BA Pokaziva~ mi{a SLIKA 12. Kliknite. Postavite pokaziva~ mi{a u }eliju tako da on promijeni izgled u I-oznaku. nema razloga da zamjenjujete cijeli sadr`aj ve} jednostavno uredite sadr`aj }elije. budite sigurni da pokaziva~ mi{a ima izgled oznake plusa (+) prije nego li kliknete. Pritisnite tipku Backspace kako biste izbrisali znak s lijeve strane to~ke umetanja ili tipku Delete za znakove s desne strane. 2.2). 4. URE\IVANJE SADR@AJA ]ELIJE Ako promjene koje `elite uraditi nisu velike. Pomi~ite se po }eliji na mjesto gdje `elite zapo~eti ure|ivanje (tablica 12.1).

Da biste to uradili. Odabrati mo`ete i grupu slogova (odaberite prvi i prtisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete sljede}e slogove). a ne ih uzimati iz cijelog popisa. . Odabrati mo`ete samo kontinuirane slogove. Cijeli slog }e se prikazati ozna~en (bijela slova na crnoj pozadini) kao {to je prikazano na slici 12.1 DA POMICANJE U ]ELIJI Jedan znak desno Jedan znak lijevo Jednu rije~ desno Jednu rije~ lijevo Na kraj sadr`aja Na kraj }elije BISTE SE POMAKNULI… ® ¬ PRITISNITE TIPKU… Ctrl+® Ctrl+¬ End Ctrl+End Home Ctrl+Home Na po~etak sadr`aja Na po~etak }elije ODABIRANJE SLOGOVA Kao {to ure|ujete }elije u slogu.3. kliknite sivi kvadrati} lijevo od sloga. Podru~je odabira sloga Trokut ozna~ava odabrani slog SLIKA 12.3 Ozna~eni odabrani slog.URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 85 TABLICA 12. ponekad }ete `eljeti raditi s cijelim slogom.

a mo`da }ete ugledati i ova dva simbola: Uno{eno ili ure|ivano Prazan redak za sljede}i novi slog Samo jedan trokut Ako ste odabrali vi{e slogova istovremeno. SIMBOLI ODABIRA SLOGA Kada odaberete slog. . u podru~ju odabira sloga prikazuje se trokut (slika 12.3). UMETANJE NOVOG SLOGA Novi slog se ume}e automatski. Novi slog niste u mogu}nosti umetnuti izme|u postoje}ih. vje`bi “Sortiranje. samo prvi koji ste kliknuli ima oznaku trokuta. ve} ga morate smjestiti na dno tablice. indeksiranje i filtriranje podataka”. Kada zapo~nete s utipkavanjem sloga. no svi su jednako odabrani. [to ako `elite slogove poslo`iti drugim redom? Lako je sortirati slogove u red koji `elite. VJE@BA Odabiranje svih slogova Sve slogove mo`ete odabrati odjednom na nekoliko na~ina. Vi{e o tome pro~itajte u 19.86 12. Kliknite u prazan okvir sjeci{ta naslova redaka i stupaca ili pritisnite tipke Ctrl+A ili odaberite opciju Select All Records iz izbornika Edit. novi redak se prikazuje ispod njega i ~eka sljede}i slog. prikaz na slici 12.3.

2. Slijedite naredne korake: 1. slog (slogove). Kliknite desnom tipkom mi{a na slog (slogove) i odaberite Delete Record. pa stoga budite vrlo oprezni u brisanju sloga. Kliknite na gumb Cut ili Copy na alatnoj traci. Uradite jedno od sljede}eg: l Otvorite izbornik Edit i odaberite Cut (za premje{taj) ili Copy (kopiranje). Zapamtite da nakon brisanja sloga nije mogu}e poni{titi naredbu. No. Delete nasuprot Delete Record Ako ste odabrali cijeli slog. 2. PREMJE[TANJE I KOPIRANJE PODATAKA Kao i u ostalim programima Windowsa i ovdje mo`ete upotrijebiti naredbe Cut. U isto vrijeme mo`ete izbrisati i nekoliko slogova. a naredba Delete Record na cijeli slog. Odaberite Delete Record iz izbornika Edit. Odaberite Delete iz izbornika Edit. onda nema razlike izme|u ove dvije naredbe. l . Odaberite slog (slogove) koji `elite izbrisati. Odaberite polje (polja).URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 87 BRISANJE SLOGOVA Ako shvatite da jedan ili vi{e slogova nisu potrebni u tablici. naredba Delete odnosi se na tekst. Uradite jedno od sljede}eg: l l l l l Kliknite gumb Delete Records na alatnoj traci. Slijedite naredne korake: 1. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Copy i Paste kako biste podatak premjestili ili kopirali. }eliju (}elije) ili tekst koji `elite premjestiti ili kopirati. lako ih je izbrisati. u slu~aju da cijeli slog nije odabran.

. Kliknite desnom tipkom mi{a na mjesto gdje `elite ulijepiti materijal i iz izbornika pre~ica odaberite Paste. Pritisnite tipke Ctrl+V kako biste ulijepili materijal. a ne samo odre|ena polja i slogove. Pomaknite se na mjesto gdje `elite smjestiti tablicu (primjerice druga baza podataka) i upotrijebite naredbu Paste. Premje{tanje i kopiranje cijele tablice Premjestiti i kopirati mo`ete cijele objekte. Uradite jedno od sljede}eg: l l l l Odaberite Paste iz izbornika Edit. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako ure|ivati podatak u polju. Tada upotrijebite naredbe Cut ili Copy. Kliknite gumb Paste na alatnoj traci. izvje{taj.88 12. kako umetnuti i izbrisati polje te kopirati i premje{tati podatak s mjesta na mjesto. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti vi{e o formatiranju tablice. Postavite to~ku umetanja na mjesto gdje `elite umetnuti odrezani ili kopirani materijal. koje `elite premjestiti ili kopirati. Pritisnite tipke Ctrl+X za premje{tanje ili Ctrl+C za kopiranje. upit itd. 4. VJE@BA l Desnom tipkom mi{a kliknite na slog (slogove) i iz izbornika pre~ica odaberite Cut ili Copy. l 3. U prozoru Database odaberite tablicu.

Upotrebljavaju forme unosa podataka (14. MIJENJANJE [IRINE STUPCA I VISINE RETKA Uobi~ajeni problem u tablici je nemogu}nost da vidite cijeli sadr`aj polja. pa podaci u tablici nisu vidljivi u cijelosti. Vje`ba TABLICE FORMATIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled tablice pode{enjem veli~ine redaka i stupaca.13. vje`ba “Stvaranje jednostavne forme”) kako bi slogove vidjeli na zaslonu i izvje{taje (23. Nakon toga mo`ete je upotrijebiti za sve preglede i ispise {to rezultira privla~nijim formama i izvje{tajima. mo`da }ete `eljeti dodavati formate i na taj na~in njezin izgled uljep{ati. Polja naj~e{}e ~uvaju vi{e podataka koji stanu u {irinu stupca. Na primjer. . Stvaranje formi i izvje{taja u ovom trenutku je vrlo zahtjevan posao s kojim se za sada ne `elite susresti. vjerojatno }ete `eljeti dodati malo formatiranja tablici kako bi ona bila preglednija. a tablice im slu`e kao tankovi za spremanje sirovih podataka. Ako kasnije odlu~ite upotrijebiti formu i izvje{taj. vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”) kako bi ispisali slogove. promjenom pisma i odabiranjem razli~itih poravnavanja. ako je va{a baza podataka jednostavna te sadr`i jednu tablicu. ZA{TO FORMATIRATI TABLICU? Ve}ina ljudi ne formatira svoje tablice jer ne brinu o izgledu tablice i nemaju je potrebe ispisati.

upotrijebite okvir za dijalog Column Width. Druga mogu}nost je dvostruko kliknuti okomitu crtu stupca kada je prikazana dvoglava strelica i stupac }e se automatski pove}ati/smanjiti na du`inu podatka.90 13. VJE@BA Ovaj problem mo`ete rije{iti na dva na~ina. Slijedite naredne korake: .1). @elite li precizniji na~in promjene {irine stupca. Otpustite tipku mi{a kada je stupac `eljene {irine. 3. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva imena polja (naslovi stupa- ca) kako bi pokaziva~ promijenio izgled u okomitu crtu sa strelicama okrenutim lijevo i desno (slika 13. Pro{irite stupac kako biste vidjeli vi{e podataka ili pove}ajte redak kako biste prikazali vi{e od jednog retka podataka. PROMJENA [IRINE STUPCA Access nudi nekoliko na~ina za pode{enje {irine stupca u tablici pa stoga odaberite na~in koji `elite. Podesit }ete stupac s ljeve strane. Kliknite i dr`ite lijevu tipku mi{a i povucite rub stupca desno ili lijevo kako biste smanjili ili pove}ali {irinu stupca. Pokaziva~ mi{a SLIKA 13. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva naslova 2. a desni stupac }e mu napraviti mjesta. Jedan od najlak{ih na~ina promjene {irine stupca je povla~enje naslova stupca. Slijedite naredne korake: 1.1 stupca.

FORMATIRANJE TABLICE 91 1. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva retka u podru~je odabira retka i povucite mi{em gore (smanjenje) ili dolje (pove}anje). Koji redci se pode{avaju? Bez obzira koji redak odaberete. svi }e prihvatiti novo pode{enje. a i dalje `elite prikazati vi{e sadr`aja. SLIKA 13. Uradite jedno od sljede}eg: l Klikom na Best Fit podesite stupac na {irinu najdu`eg podatka. Odaberite stupac (stupce) kojem `elite podesiti {irinu.2). mo`ete podesiti visinu retka. U okvir za tekst Column Width utipkajte vrijednost za broj znakova u polju. 2. PROMJENA VISINE RETKA Ako ne `elite promijeniti {irinu stupca. Jedan na~in promjene visine je povla~enjem. Prikazuje se okvir za dijalog Column Width (slika 13. Odaberite opciju Standard Width kako bi {irinu stupca vratili na izvornu postavku. Jednom retku nije mogu}e podesiti visinu.2 Ovdje precizno podesite {irinu stupca. Kliknite OK kako biste potvrdili promjene. Iz izbornika Format odaberite Column Width ili kliknite desnom tipkom mi{a i iz izbornika pre~ica odaberite Column Width. l l 4. 3. jednako kao i kod stupca. .

92 13. Za prikazivanje na zaslonu mo`ete odabrati neko drugo pismo. Iz padaju}eg popisa Color odaberite boju. Ovaj okvir za dijalog radi na istom principu kao i okvir za dijalog Column Width. Kliknite desnom tipkom mi{a na stupac i odaberite Row Height i unesite novu visinu. Prikazuje se okvir za dijalog Font (slika 13. upitima ili formama. Promjene su vidljive samo u prikazu Datasheet. Ili }ete mo`da pove}ati pismo i tako tablicu bolje i jasnije vidjeti. Promjene pisma koje uradite u prikazu Datasheet ne}e se prikazati u izvje{tajima. ali }e se ono automatski pridijeliti cijelom tekstu u tablici uklju~uju}i i naslove stupaca. U izborniku Format odaberite Font. ali bez opcije Best Fit. 2. Iz okvira za popis Font style odaberite stil. VJE@BA Drugi na~in je uz pomo} okvira za dijalog Row Height. Slijedite naredne korake kako biste promjenili pismo za stranicu podataka u tablici: Za{to mijenjati pisma u prikazu Datasheet? Ponekad }ete `eljeti smanjiti pismo i na taj na~in omogu}iti prikaz vi{e polja i njihovog sadr`aja na zaslonu bez mijenjanja {irine stupca. 3. Da biste promijenili izvornu postavku pisma u prikazu Datasheet.3). Options i uradite promjene u okviru za dijalog stranice Datasheet. a da pode{enje ne prihvate i ostala polja ili unosi. PROMJENA PISMA Za razliku od ostalih Accessovih objekata (kao {to su izvje{taji ili forme) ne mo`ete formatirati odre|eno polje ili unos u tablici. 4. unesite novu visinu i kliknite OK. . 1. ili iz izbornika Format odaberite Row Height. 5. Iz okvira za popis Size odaberite veli~inu. odaberite Tools. Iz okvira za popis Font odaberite pismo.

Kada ste zadovoljni s promjenama. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavnu formu za unos podataka. Mogu}nosti promjena izgleda }elije Drugi je na~in mijenjanja izgleda tablice pomo}u okvira za dijalog Datasheet Formatting (odaberite Format.FORMATIRANJE TABLICE 93 SLIKA 13. U podru~ju Sample vidjet }ete izgled promjena. Promijeniti mo`ete posebne efekte. boju crta mre`e izme|u svakog retka ili stupca te svugdje gdje su crte prikazane. potvrdite opciju Underline. kliknite OK. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako formatirati tablicu. 7. boju pozadine. 6. Datasheet). (Mogu}nost) Ako `elite podcrtati tekst. .3 Okvir za dijalog Font omogu}ava pode{avanje pisma za cijelu tablicu.

Uz pomo} forme mo`ete ostaviti dovoljno prostora za svako polje i unijeti informacije u nekoliko tablica istovremeno. osnovnu formu koja sadr`ava sva polja u tablici. sve poslove unosa i ure|ivanja podataka mo`ete uraditi u tablici. Izbje}i }ete i glavobolje koje se pojavljuju kada poku{avate otkriti s kojim slogom tablice radite. Ovo je najte`i na~in. ali nudi najve}u kontrolu. i 12. vje`bi. Na primjer. Postoje tri na~ina za stvaranje forme: l Opcija AutoForms nudi brzu. no ponekad to nije najbolji na~in. mo`da }ete stupac toliko ra{iriti da ne}ete biti u mogu}nosti vidjeti sve {to utipkate u polje. pa }ete morati otvarati tablice jednu po jednu i unositi podatke. Opcija Form Wizard poma`e vam u stvaranju forme putem okvira za dijalog i odabirom polja i stilova za formu. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti formu sa ili bez Form Wizarda (~arobnjak za stvaranje forme). svaka forma u odre|enom trenutku prikazuje samo jedan slog.14. ili }ete odre|eni podatak morati unijeti u nekoliko tablica. Stvaranje forme od samog po~etka nudi mre`u u koju }ete postavljati polja. op}enito. l l . ZA[TO STVARATI FORME? Kao {to ste pro~itali i nau~ili u 11. Jednostavniji i br`i na~in je stvaranje forme.

Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka. a kliknete li AutoForm: Datasheet. 2. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. Oznake polja }e vjerojatno biti isklju~ene i polja se mogu nalaziti vrlo blizu jedno drugom pa stoga ni forma ne}e izgledati privla~no. vrlo je prilagodljiva. Slijedite naredne korake: 1. forma }e imati izgled tablice.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 95 STVARANJE FORME UZ POMO] AUTOFORME Najlak{i na~in stvaranja forme je uz pomo} opcije AutoForm. Kliknite gumb New. Da biste formu izbrisali. kliknite No. Otvorite padaju}i popis na dnu okvira za dijalog i odaberite tablicu ili upit koje `elite upotrijebiti kao izvor podataka za formu. zatvorite je i kada se prika`e pitanje `elite li spremiti promjene.1). Ova opcija stvara formu koja va{a polja smje{ta u stupac od vrha prema dnu. SLIKA 14. 3. Forma koju }ete stvoriti uz pomo} opcije AutoForm mo`da ne}e izgledati lijepo. . Kliknite AutoForm: Columnar da biste stvorili formu stupca (naj~e{}e upotrebljavana). Ako niste zadovoljni s radom izbri{ite formu i uradite je ponovno uz pomo} opcije Form Wizard. Kliknite OK. Ova opcija jednostavno prebacuje polja iz tablice u formu. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14. 5.1 Odaberite na~in stvaranja forme. 4. Kliknete li opciju AutoForm: Tabular. ali i prikladna. forma }e izgledati poput stranice baze podataka.

korak sve dok ne uklju~ite sva polja koja `elite u formi. SLIKA 14.) formu i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. (Prema osnovnoj postavci uvijek je odabrana tablica koja je na prvom mjestu abecednog reda {to vjerojatno nije ono {to `elite.96 14. Dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. 2. Ako `elite uklju~iti polja iz neke druge tablice ili upita. .2 Form Wizard omogu}ava odabir polja koja `elite uklju~iti iz razli~itih tablica.2). VJE@BA STVARANJE FORME UZ POMO] FORM WIZARDA Form Wizard nudi odli~an kompromis izme|u automatizma stvaranja i stvaranja od samog po~etka. korak i odaberite neku drugu tablicu. vratite se u 3. U popisu Available Fields kliknite polje koje `elite uklju~iti u 5. 3. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu uz pomo} Form Wizarda: 1. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih `elite odabrati polja. 4. Ponavljajte 4. Otvara se okvir za dijalog Form Wizard (slika 14. U prozoru Database kliknite podru~je Forms.

Kliknite gumb Finish. Kliknite svaki gumb kako biste vidjeli pethodni pregled odre|ene vrste (opcija Columnar je naj~e{}a). Tada kliknite onu koju `elite i kliknite Next. Fali prijevod 8 koraka. U formi se prikazuje prvi slog iz tablice. ali upotrebljivu formu. .STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 97 Odabir svih polja Da biste sva polja iz popisa Available Fields pomaknuli u popis Selected Fields.3 Form Wizard }e stvoriti ovu grubu. Tabular. SLIKA 14.3). Datasheet ili Justified. Ako pak pogrije{ite. 7. kako biste vidjeli prethodni pregled stila i kada odaberete `eljeni stil. 9. kliknite gumb < kako biste ne`eljeno polje iz popisa Selected Fields vratili u popis Available Fields. 6. kliknite gumb >>. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka (slika 14. Sada }e vas upitati da odaberete stil. Bit }ete upitani da odaberete izgled: Columnar. kliknite Next da biste nastavili s radom. Kliknite svaki stil iz popisa 8.

Ne upotrebljavajte pre~ice Ako u ovom trenutku dvostruko kliknete na pre~icu Create form in Design view koja se nalazi u popisu Forms. uredite formu tako da polja imaju vi{e mjesta. 3. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u 15.3. 4. Kliknite opciju Design View. Prikazuje se prozor Form Design (slika 14. ne}ete imati mogu}nost odabira tablice. VJE@BA Ako su odrezna polja oznake u formi.) 5. U ovom }ete prikazu sami odre|ivati to~no mjesto svakog polja i njegov format.98 14. Sljede}i koraci upoznat }e vas s prikazom Form Design. Kasnije }ete mo}i odabrati tablice iz svojstva forme RecordSource. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14. Spremni ste za stvaranje forme. Kliknite gumb New. Kliknite OK. 1. ali i najte`i na~in stvaranja forme.1). vje`bi. . (Kasnije }ete mo}i promijeniti tablicu u svojstvu RecordSource u svojstvima stranice forme. kao ona na slici 14. no ako ste po~etnik dr`ite se na{ih koraka. STVARANJE FORME OD SAMOG PO^ETKA U prikazu Form Design mo`ete stvoriti formu od samog po~etka. vje`bi. a vi{e o prikazu pro~itat }ete u 15. Ovo je najsna`niji. 2.4). Iz padaju}eg popisa koji se nalazi na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit.

. Toolbox SLIKA 14. U Query Designeru mo`ete dodati novu tablicu u gornji pano i ako je potrebno podesiti odnos s osnovnom tablicom.. Dodavanje sljede}e tablice formi Ako kasnije trebate dodavati neku drugu tablicu kao izvor podataka za formu. Nakon zatvaranja Query Designera vidjet }ete polja iz obje tablice u popisu polja. kliknite gumb Build (.) desno od svojstva RecordSource kako biste otvorili Query Designer. Field List Povucite rub radnog podru~ja da biste podru~je pove}ali.4 Prikaz Form Design prikazuje praznu povr{inu na kojoj mo`ete dizajnirati formu.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 99 U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvarati ostala podru~ja osim Detail. .

Ako ih ne vidite na zaslonu. Osnovna namjena prozora Form Design je jednostavna. VJE@BA Toolbox i Field List @eljet }ete upotrijebiti alatni okvir Design i Field List koji su prikazani na slici 14. a u kasnijim vje`bama nau~it }ete kako dodavati ostala podru~ja. Jednak je osvijetljenoj tablici ili plo~i za uljepljivanje gdje }ete smjestiti elemente forme. radite izravno s poljima podataka. Ako nije prikazan.100 14. Slijedite naredne korake kako biste dodavali kontrole prikaza polja u formi: 1. informativni tekst (kao {to su naslovi i oznake) ili ~ista dekoracija (kao {to su crte i pravokutnici). Ponavljajte 2. DODAVANJE KONTROLA FORMI Kontrole i polja Kada radite s tablicom.5) i 3. ono }e se prikazati kao okvir za tekst. formi. Kliknite gumb Field List ili odaberite opciju Field List u izborniku View.4. Povucite polje iz opcije Field List u podru~je Detail (slika 14. prika`ite Field List. kliknite na gumb Toolbox ili gumb List na alatnoj traci. Polja koja }ete dodavati formi prikazat }e se kao kontrole u podru~ju forme Detail. korak kako biste dodali sva polja koja `elite u . {to nije ni{ta drugo nego prikaz forme podatka u polju. 2. Na po~etku rada jedino vidljivo podru~je je Detail. U slu~aju formi i izvje{taja radite s kontrolama.

l l Objekte mo`ete pomicati po formi nakon {to ste ih smjestili. @elite li odabrati sva polja u popisu. dvostruko kliknite na naslovnu traku Field Lista.5 Iz Field Lista povucite polja u mre`u. Kada iz Field Lista povu~ete polja u formu. SLIKA 14. Na taj }ete na~in odabrati grupu polja. U 2. koraku umjesto da povu~ete jedno polje. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate svako pojedino polje koje `elite. ovaj problem }ete rije{iti ako pro~itate sljede}u vje`bu. . Ne brinite ako trenutno va{a forma ne izgleda lijepo. u sljede}ih nekoliko vje`bi pro~itat }ete i nau~iti kako unijeti promjene i pobolj{ati izgled forme. Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u sljede}oj vje`bi. Vi{e od jednog polja mo`ete istovremeno povu}i u formu.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 101 Ne brinite se o preklapaju}im oznakama. uradite jedno od sljede}eg prije povla~enja: l Kliknite polje koje `elite i tada pritisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete posljednje polje grupe. @elite li odabrati vi{e polja koja ne tvore grupu. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao polje koje ste smjestili. ona postaju kontrole koje prikazuju podatak iz tog polja.

Otvorite formu: l Ako se va{a forma prika`e u prikazu Form Design. VJE@BA Upotreba opcije Snap to Grid Ako otkrijete da je te{ko poravnati polja. Ako je potrebno vratiti se u prethodno polje. vje`bu. Kada stignete u posljednje polje pritiskanjem tipke Tab. Ako ipak `elite sami poravnati polja. Pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u sljede}e polje.102 14. Form View kako biste pre{li u prikaz Form ili odaberite Form View pomo}u gumba View. 3. odaberite opciju ponovno kako biste je isklju~ili. ostavite formu otvorenom i prije|ite na 15. l 2. Kada stvorite formu slijedite naredne korake kako biste unijeli podatke: 1. kliknite karticu Form u prozoru Database i tada dvostruko kliknite ime forme ili kliknite gumb Open. Kliknite gumb Close (X). Ako pak `elite unijeti jo{ neke promjene. mo`ete odabrati opciju Snap to Grid iz izbornika Format kako biste pored naredbe smjestili oznaku. pritisnite tipke Shift+Tab. odaberite View. UNO[ENJE PODATAKA U FORMU Smisao stvaranja forme je lak{i unos podataka u tablicu. oti}i }ete u prvo polje novog praznog sloga. krenite naprijed i zatvorite formu. U sljede}i okvir za tekst koji se prikazuje utipkajte ime za formu i tada kliknite OK. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene kliknite Yes. Forma radi kao atraktivna “maska” koja vas {titi od obi~ne tablice. Kliknite u polje gdje `elite zapo~eti rad i utipkajte podatak. . Ako se forma uop}e ne prika`e. Ako ste zadovoljni izgledom forme.

Oni }e se automatski spremiti ~im ih unesete. vje`bi kako biste nau~ili neke trikove pri unosu podataka. 4. korak da unesete sve slogove koje `elite. Pre~ice za unos podataka Pro~itajte odjeljak “Trikovi unosa podataka” u 11. i 3.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 103 Da biste se pomaknuli u sljede}i slog prije nego {to stignete u posljednje polje ili u prethodni slog. kliknite gumb sa strelicom okrenutom lijevo ili desno koji se nalazi na lijevom kraju trake za navigaciju na dnu prozora. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavnu formu te kako unijeti podatke u nju. Ponovite 2. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u formi da bi ona odgovarala va{im potrebama. . Ove pre~ice rade jednako dobro u formama i tablicama.

odlomak “Dodavanje teksta”. kontrola”. U ovoj vje`bi }ete nau~iti kako pobolj{ati izgled forme. odlomak “Promjena veli~ine 4. Pridjeljivanje razmaka izme|u kontrola i njihovih oznaka. Evo pregleda {to trebate uraditi da va{a forma bude {to privla~nija: 1. 2. ali ne izgleda privla~no. odlomak “Formatiranje kontrola”.15. 6. odlomak “Prikazivanje zaglavlja i podno`ja”. odlomak “Pomicanje kontrola”. Vje`ba UNO[ENJE PROMJENA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u formu bez obzira na koji ste na~in stvorili formu (14. masni znakovi ili razli~ita pisama za oznake ili ve}i tekst za zaglavlje). Dodavanje zaglavlja i podno`ja. Dodavanje teksta za obja{njenje. ULJEP[AVANJE FORME: PREGLED Forma koja se nalazi na zaslonu vjerojatno je funkcionalna. Formatiranje teksta u formi (primjerice. vje`ba). Pomaknuti kontrole kako bi izme|u njih bilo vi{e prostora. 5. odlomak “Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka”. Promjena veli~ina kontrola i oznaka. 3. .

Nekoliko kontrola }ete mo`da `eljeti spustiti kako biste ostavili vi{e prostora za umetanje nove kontrole ili }ete jednostavno `eljeti ponovno poslo`iti prikazane kontrole drugim redom. vje`bi.1). Vi{e prostora Ako `elite stvoriti vi{e prostora na dnu kontrola kako biste imali vi{e mjesta za pomicanje. najprije je odaberite i tada je povucite kada pokaziva~ mi{a promijeni izgled u ruku. povucite panel Form Footer prema dolje da bi podru~je Detail bilo ve}e. Kliknite i dr`ite pritisnutu lijevu tipku mi{a dok kontrolu povla~ite na `eljeno mjesto.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 105 POMICANJE KONTROLA Naj~e{}a je promjena u formi pomicanje kontrola po njoj.1 Da biste pomaknuli kontrolu. 4. . ozna~ite sve kontrole i povucite ih prema dolje kao grupu. Slijedite naredne korake: 1. 3. Otpustite tipku mi{a kada je kontrola na `eljenom mjestu. otvorite prikaz kao {to ste nau~ili u 14. Kontrolu mo`ete povu}i okomito ili horizontalno s bilo koje strane ili dijagonalno iz bilo kojeg kuta. 2. Oko kontrole prikazuju se hvataljke odabira. Ako pomi~ete vi{e kontrola istovremeno pokaziva~ mi{a mo`ete postaviti na bilo koju odabranu kontrolu. Ako niste u prikazu Form Design. Ako pak `elite vi{e prostora u gornjem dijelu forme. Kliknite ime kontrole kako biste je odabrali. Hvataljke odabira Pokaziva~ mi{a SLIKA 15. 5. Postavite pokaziva~ mi{a na mjesto gdje }e promijeniti izgled u ruku (slika 15.

(Sljede}i odlomak obja{njava kako promijeniti du`inu kontrole. Uvjerite se da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku (slika 15. 2. slijedite naredne korake: 1. Okviri za tekst. NEOVISNO POMICANJE KONTROLA I NJIHOVIH OZNAKA Ponekad }e biti potrebno pomicati kontrolu okvira za tekst ili oznaku polja neovisno jedno o drugom.) Da biste to uradili. Postavite pokaziva~ mi{a na gornji lijevi kut iznad hvataljke odabira kako bi pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom (slika 15. Na primjer. mo`da }ete `eljeti produljiti okvir za oznaku polja kako bi ime polja bilo prikazano u cijelosti. VJE@BA Tekst oznake se pomi~e bez pridijeljenog okvira za tekst Budite oprezni kada postavljate pokaziva~ mi{a iznad kontrole da biste je pomaknuli.106 15. . Da biste odabrali vi{e kontrola. kliknite na jednu i zatim pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok odabirete ostale. naj~e{}e upotrebljavane kontrole Okviri za tekst i njihove oznake su obja{njeni u ovoj knjizi. Da biste pomaknuli okvir za tekst ili njegovu oznaku neovisno. Ako vidite da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom.1). Kliknite na kontrolu koju `elite pomaknuti.2). kontrolu mo`ete povu}i bilo gdje. Vi{e kontrola mo`ete povla~iti istovremeno zadr`avaju}i odnos izme|u njih tako {to }ete odabrati sve kontrole i onda ih povu}i. no iste metode rada mo`ete upotrijebiti radite li s kombiniranim okvirima ili slikama. morate najprije pomaknuti kontolu okvira za tekst u desno i na taj na~in stvoriti prostor za pove}anje oznake.

mi{a. PROMJENA VELI^INE KONTROLA Nakon {to ste pridijelili razmak izme|u svakog okvira za tekst i njegove oznake (prethodni odlomak).3). Oko nje se prikazuju hvataljke odabira.2 Uz pomo} pokaziva~a mi{a povucite kontrolu ili oznaku neovisno jedno od drugog. vjerojatno }ete `eljeti izbrisati njezinu oznaku. 2. 3. Postavite pokaziva~ mi{a na desni rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u dvoglavu strelicu (slika 15. Povucite kontrolu na novo mjesto. . Odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete. Brisanje razina Ako odre|ena kontrola obja{njava sama sebe (primjerice. Kliknite kontrolu kako biste je odabrali. Povucite rub kontrole na `eljenu du`inu i tada otpustite tipku Pokaziva~ mi{a Hvataljke odabira SLIKA 15. SLIKA 15.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 107 3. slika).3 Povla~enjem mo`ete promijeniti veli~inu podru~ja za unos. slijedite naredne korake kako biste promijenili du`inu kontrole: 1.

Tako }e se tekst mo}i prelomiti i prije}i u novi redak. pa stoga nije potreban duga~ak okvir za prikaz cijelog teksta. Podru~je Form Header se nalazi ispod podru~ja Detail pa stoga podru~je nema odre|enu visinu. Page Header/Footer. ali mo`ete upotrijebiti i ostala podru~ja: Podru~je Form Header and Form Footer. kliknite njezinu traku kako biste podru~je odabrali. Podru~je Page Header and Page Footer (rijetko upotrebljavano).4). Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu forme.108 15. podru~ja Form Header i Form Footer se prikazuju u prikazu Design. kao {to je naslov forme na vrhu ili ime osobe koja je izradila formu na dnu. odaberite View. ali su prazna. l Kada stvarate formu pomo}u Form Wizarda. pove}ajte kontrolu povla~enjem donjih hvataljki odabira. . PRIKAZIVANJE l ZAGLAVLJA I PODNO@JA Za sada radite u podru~ju Detail. VJE@BA Oznake u vi{e redaka Ako je tekst koji je prikazan u okviru za tekst ili kontroli oznake preduga~ak da bi stao u pridijeljenu du`inu. Da biste stvorili mjesta za rad u podru~ju Form Header (slika 15. Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu svake stranice forme kada je `elite ispisati. Ovo podru~je nije prikazano po izvornim postavkama pa stoga. ako `elite prikazati podru~je. Zatim postavite pokaziva~ mi{a izme|u traka (pokaziva~ mijenja izgled u dvoglavu strelicu) i povucite prema dolje.

Slijedite naredne korake: 1.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 109 Podru~je Detail sadr`i kontole ~iji se podaci mijenjaju za svaki slog. Podru~je Form Header sadr`i tekst koji `elite ponavljati na svakom prikazu forme. Nako {to ste prikazali zaglavlje i podno`je mo`ete dodavati kontrole u ta podru~ja. podnaslova. SLIKA 15. . odre|ene informacije u zasebne kontrole podru~ja Detail.4 Povucite traku Detail dolje kako biste stvorili prostor za dodavanje teksta zaglavlju. Naslove i stale osnovne informacije dodajte u zaglavlja i podno`ja. teksta za obja{njenje itd. u formu kontrola oznaka za prikazivanje naslova. Ako Toolbox nije prikazan. DODAVANJE OZNAKA Sljede}a stvar koju ve}ina korisnika `eli je dodavanje teksta u formu. odaberite opciju Toolbox iz izbornika View ili kliknite gumb Toolbox na alatnoj traci.

Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u veliko slovo. Utipkajte tekst. VJE@BA 2. Prikazuje se tanki okvir.110 15. Kliknite bilo gdje u podru~je kontrola ili pritisnite tipku Enter kako biste zavr{ili s radom. 5. a s oznakom plusa pored slova (slika 15.5). Kliknite alatku Label u Toolboxu (ona s nako{enim slovima Aa). Morate utipkati tekst Ako ne utipkate tekst prije nego {to prije|ete na 5. . 3. Kliknite na mjesto u formi gdje `elite stvoriti novi tekst. (Okvir raste kako bi mogao ~uvati tekst koji }ete utipkati.5 Odaberite alatku Label u Toolboxu. korak. okvir }e nestati ~im kliknete izvan njega. Pokaziva~ mi{a Alatka Label SLIKA 15.) 4.

Svojstva kontrole Desnim klikom mi{a na bilo koju kontrolu prikazat }ete izbornik pre~ica iz kojeg odaberite Properties.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 111 Povla~enje oznake Ne brinite se o mjestu oznake za vrijeme stvaranja. Kliknite je.1 prikazuje alatke. Sve alatke za formatiranje nalaze se na alatnoj traci Formatting (druga alatna traka od vrha u prikazu Form Design). Oznaku kasnije mo`ete pomicati kao i ostale kontrole. Prikazuje se okvir Properties koji sadr`i polja koja kontroliraju sve opcije formatiranja i ostala pode{enja za kontrolu. TABLICA 15.1 ALATKE ALATKA NA ALATNOJ TRACI FORMATTING Popis dostupnih pisama Popis dostupnih veli~ina odabranog pisma Masni znakovi. Tablica 15. FORMATIRANJE KONTROLA Nakon {to ste u formu smjestili sve informacije (to su kontrole koje `elite uklju~iti i oznake kako biste prikazali naslove i tekst obja{njenja) sljede}i korak je pobolj{anje izgleda va{e forme. kliknite je kako biste je odabrali i tada kliknite `eljenu alatku formatiranja kako biste kontroli pridijelili `eljeni format. uklju~eno/isklju~eno nastavlja se NAMJENA . postavite pokaziva~ mi{a tako da njegov izgled bude poput ruke i povucite na `eljeno mjesto. Da biste formatirali kontrolu.

kao {to su pisma i veli~ine. a ako kliknete strelicu padaju}eg popisa. Neke druge alatke su gumbi. Kliknite strelicu pored alatke i tada iz popisa odaberite `eljenu opciju. NAMJENA .112 15. uklju~ivanje/isklju~ivanje masnih ili nako{enih znakova. pridijelit }ete trenutnu vrijednost.1 NASTAVAK ALATKA Nako{eni znakovi. uklju~eno/isklju~eno Lijevo poravnavanje teksta Centriranje teksta Desno poravnavanje teksta Popunjavanje odabranog okvira odabranom bojom Boje za tekst u odabranom okviru Boje strukturu odabranog okvira Dodavanje rubova odabranom okviru Dodavanje specijalnih efekata odabranom okviru Neke alatke. Ako kliknete na gumb. dok neke sadr`e spoj gumba i padaju}eg popisa. VJE@BA TABLICA 15. su padaju}i popisi. uklju~eno/isklju~eno Podcrtani znakovi. mo`ete promijeniti vrijednost. kao {to je alatka za boje ili rubove.

REDA POMICANJA POMO]U TIPKE TAB Nakon {to unesete podatak u formu. Bit }ete upitani da odaberete iz nekoliko ve} obojanih i formatiranih shema. Kretanje izme|u kontrola nazivamo redoslijed kojim se pomi~ete pritiskaju}i tipku Tab. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab zapo~inje od vrha prema dnu. Kada pomaknete ili ponovno slo`ite kontrole. ako imate deset kontrola slo`enih u stupac i tada ih ponovno slo`ite. Tada kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite opciju Fill/Back kako biste promijenili boju pozadine. kliknite Ctrl+Z kako biste se vratili na prethodno stanje. Ako vam se nakon pridjeljivanja forma ne svi|a. Kliknite zaglavlje podru~ja gdje `elite uraditi promjenu (na primjer. Ovo ote`ava popunjavanje forme.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 113 Promjena boje pozadine Promijeniti mo`ete i boju pozadine forme. ali tako da deseta kontrola postane prva. Detail) kako biste odabrali cijelo podru~je. pa naravno `elite pridijeliti redoslijed koji se odnosi na novu strukturu forme. Kada stvorite formu. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab se ne mijenja automatski. sada prvu kontrolu prihvatiti kao desetu. Na primjer. pritisnite Tab kako biste se pomaknuli iz kontrole u kontrolu redom kojim su prikazane. bez obzira {to se ona sada nalazi na prvom mjestu. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab }e ponovno. PROMJENA . AutoFormat Evo pre~ice za formatiranje forme. AutoFormat. Odaberite Format.

114 15. mo`da }ete `eljeti smjestiti te kontrole na kraj redka kako biste jednostavno sko~ili u njih. Na primjer. u neku drugu radi lak{eg unosa podataka. SLIKA 15.6). Prikazuje se okvir za dijalog Tab Order (slika 15. Izvorna postavka je podru~je Detail.6 Upotrijebite okvir za dijalog Tab Order kako biste odredili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab koji `elite upotrijebiti u formi. Odaberite podru~je u kojem `elite podesiti redoslijed. Da biste promijenili redoslijed kliknite kontrolu i povucite je gore ili dolje u popisu. Odaberite View. VJE@BA Mogu}nosti redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ponekad }ete `eljeti promijeniti redoslijed pomicanja pomo}u tipke Tab iz strukture gore-dolje. 3. ako 90 posto va{ih slogova trebate unijeti u samo nekoliko kontrola. 2. Prikazuju se kontrole i njihov trenutni red. Slijedite naredne korake kako biste pridijelili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab: 1. . Tab Order ili desnim klikom mi{a kliknite kva- drati} u gornjem lijevom kutu forme i odaberite Tab Order iz izbornika pre~ica.

UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 115 4. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o nekim zgodnijim kontrolama koje mo`ete dodavati formi. Kliknite OK. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pobolj{ati izgled forme pomicanjem kontrola. Kontrola je i dalje prikazana u okviru Tab Order. dodavanjem teksta. ne mo`ete je izbrisati u okviru za dijalog Tab Order ve} pomo}u opcije Tab Order u svojstvima stranice kontrole. . kliknite na karticu Order u svojstvima stranice i odaberite No za njezino svojstvo mjesta na koje }ete do}i pritiskaju}i tipku Tab. ali nije dostupna pomo}u tipke Tab. Da biste brzo podesili redoslijed tipke Tab zasnovane na trenutnoj poziciji kontrola u formi (od gore prema dolje). Brisanje kontrole iz redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ako `elite izbrisati kontrolu iz redoslijeda pomo}u tipke Tab. kliknite gumb Auto Order. formatiranjem i pridjeljivanjem redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab. 5. Odaberite kontrolu.

Evo nekih obja{njenja za{to to uraditi: l l l ZA[TO Izgled va{e forme bit }e profesionalniji. UPOTRIJEBITI POSEBNE KONTROLE ZA UNOS PODATAKA? Kao {to }ete vidjeti u ovoj vje`bi. Smanjenje mogu}ih gre{aka pri utipkavanju za pouzdane podatke. Vje`ba STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI U ovoj }ete vje`bi nau~iti o nekim posebnim kontrolama koje mo`ete uklju~iti u formu. Slika 16. Ve} sada mo`ete vidjeti kako ove kontrole ~ine formu mnogo privla~nijom i lak{om za upotrebu.16. Smanjenje du`ine utipkavanja za uno{enje slogova. grupom opcija i gumbima za neredbe. malo vremena treba odvojiti kako bi se podesila jedna od posebnih kontrola za unos podataka u formi. .1 prikazuje formu s kojom }ete raditi u ovoj vje`bi s ve} stvorenim okvirima za popis.

Ostale kontrole. Kada kliknete gumb. U Accessu 2000 mo`ete smjestiti ActiveX kontrole kao i sve ostale.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 117 Grupa opcija Okvir za popis Gumbi za naredbe SLIKA 16. Kao i okvir za popis. Na primjer. Upotrijebiti mo`ete gumbe za opcije. spremanje sloga ili ne{to drugo. kao {to je zapo~injanje novog programa. Option group.1 Posebne kontrole za unos podataka. Combo group. uradit }ete neku aktivnost. l l l . KOJE l l VRSTE KONTROLA UPOTRIJEBITI? Upotrijebiti mo`ete nekoliko vrsta kontrola: List box. ispisivanje izvje{taja. mo`ete za svaki slog uklju~iti video-isje~ak. no mo`ete utipkati i druge unose osim onih u popisu. Predstavlja popis iz kojeg mo`ete odabrati element. Mogu}nost odabira iz razli~itih opcija (mo`ete odabrati samo jednu opciju). Command button. uklju~i/isklju~i gumbe ili okvire za potvrde.

STVARANJE . Na primjer. i iz popisa odabrati `eljeno ime. OKVIRA ZA POPIS ILI KOMBINIRANOG OKVIRA Okvir za popis ili kombinirani okvir mogu biti korisni ako shvatite da odre|ene vrijednosti ~esto utipkavate u polje. kliknite gumb Control Wizard u Toolboxu (slika 16.2). mo`da }ete zaklju~iti da je lak{e stvoriti okvir za popis. ako trebate unijeti jednu od va{ih dvanaest grana ureda svaki put kad upotrijebite formu. Kombinirani okvir je koristan kada je okvir za popis odgovaraju}i. koji sadr`i imena grana ureda. VJE@BA Access }ete instalirati s ~arobnjacima za ve}inu ovih vrsta kontrola {to }e olak{ati upotrebu kontrola. Za vrijeme unosa podataka mo`ete odabrati dr`avu iz popisa ili utipkati novu dr`avu ako je u popisu nema.118 16. ako ve}ina va{ih kupaca dolazi iz jedne od {est dr`ava. S okvirom za popis osoba koja unosi podatke je ograni~ena na odabir iz ve} utipkanih podataka koji se prikazuju.2 Odaberite gumb Control Wizard kako biste mogli upotrijebiti ~arobnjake. Na primjer. ali je mogu}e da }e biti potrebni i neki drugi unosi. Okvir za popis Control Wizard Kombinirani okvir Grupa opcija Gumb za naredbu Vi{e kontrola SLIKA 16. Stvaranje korisni~kih kontrola bez upotrebe ~arobnjaka je malo te`e. a mogu}e je da se pojavi kupac iz neke druge dr`ave. mo`ete upotrijebiti kombinirani okvir. pa }emo se u ovoj vje`bi pozabaviti ~arobnjacima. Da biste Accessu rekli da `elite upotrijebiti ~arobnjaka. Access ove kontrole mo`e stvarati sa ili bez ~arobnjaka.

Bit }ete upitani da utipkate vrijednosti koje `elite prikazati u popisu. Odaberite opciju Store that value in this field i odaberite koje polje }e prihvatiti podatak. U prvom okviru za dijalog ~arobnjaka kliknite gumb I will type Drugi na~in unosa vrijednosti Ako `elite mo`ete stvoriti odvojenu tablicu koja sadr`i vrijednosti koje `elite upotrijebiti u polju.2).3) i nakon svake pritisnite tipku Tab. 9. Prikazuje se va{ novi okvir za popis koji odgovara polju koje ste izabrali u 6. pridijeljene oznake). Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. in the values that I want. unijet }ete razli~ite naslove koje pas mo`e dobiti na izlo`bi. (Mogu}nost) Ako okvir za popis sam sebe obja{njava i nije potrebno prikazati njegovu oznaku. Odaberite tablicu ili upit umjesto utipkavanja vrijednosti. Utipkajte vrijednosti (slika 16. Kliknite na gumb List Box ili Combo Box u okviru za alat (slika 16. koraku. 3. 7. 6. Kada otpustite tipku mi{a. Kliknite Finish. Tada kliknite Next. Na mjestu u mre`i gdje `elite novu kontrolu povucite mi{a kako 4. pa stoga odaberite polje Title i kliknite Next. 5. biste nacrtali okvir. 2. ~arobnjak zapo~inje s radom. Na primjer. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao koju vrstu okvira ste odabrali. Tada kliknite Next. tada odaberite opciju I want the list box to look up the values in a table or query. odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete kako biste oznaku izbrisali. Utipkajte naslov koji `elite prikazati kao kontrolu (to je tekst 8. .STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 119 Slijedite naredne korake kako biste stvorili okvir za popis ili kombinirani okvir u prikazu Form Design: 1.

ova opcija je vrlo korisna. Vrijednosti }ete vidjeti u prikazu Form kada otvorite padaju}i popis. B. no vratite se ponovno u prikaz Form Design. U prikazu Form Design desnom tipkom mi{a kliknite na kontrolu. odaberite opciju Change to i odaberite novu vrstu kontrole. a odgovor na 5.120 16. Odabrali ste krivu vrstu? Vrlo je jednostavno prije}i iz okvira za popis u kombinirani okvir. Na primjer. STVARANJE GRUPE OPCIJA Ova je opcija korisna kada }ete iz nekoliko mogu}nosti uvijek odabirati unos polja. Sada mo`ete prije}i u prikaz Form kako biste se uvjerili da je sve u redu. ako unosite rezultate kviza.3 Utipkajte vrijednosti iz kojih `elite odabirati u okviru za popis ili kombiniranom okviru. C ili D – nikada ni{ta drugo. . Gdje su vrijednosti? Ne uzbu|ujte se ako se va{e vrijednosti ne prika`u u okviru. SLIKA 16. Povucite kako biste promijenili {irinu stupca. pitanje je uvijek A. VJE@BA Naj~e{}e se upotrebljava jedan stupac.

Grupa opcija mo`e uklju~ivati gumbe uklju~i/isklju~i. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Option Group.2). upotrijebite kombinirani okvir jer on dopu{ta novi unos. a kada odaberete drugu. Ovo su razli~iti stilovi. La`na vi{eodabiru}a grupa opcija Ako `elite prikazati grupu opcija u kojoj mo`ete istovremeno odabrati nekoliko opcija. gumbe opcija ili okvire za potvrdu. 2. B. Mo`ete odabrati nekoliko njih istovremeno. C ili D no mo`e upisati i “ostalo”. Kliknite gumb Option Group u okviru za alat (slika 16. Ovo nije uobi~ajeni rad okvira za potvrdu To~no. . ali rezultat je isti. No u ovom slu~aju oni su samo stil gumba opcije. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. U grupi opcija mo`ete odabrati samo jednu opciju.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 121 [to ako je odgovor u kvizu “ostalo”? Ako imate pitanja na koja natjecatelj mora odabrati A. U ve}ini Windowsovih programa okviri za potvrdu nisu isklju~ivi. morate stvoriti nekoliko obi~nih okvira za potvrdu i obuhvatiti ih pravokutnikom. prva se automatski isklju~uje. Slijedite naredne korake kako biste stvorili grupu opcija: 1.

Unesite vrijednosti i nakon svakog unosa pritisnite tipku Tab. VJE@BA 3. Finish i stvorili ste grupu opcija. Nije potrebno mijenjati pridijeljene izvorne vrijednosti. unijeli ste razli~ite boje za {etlandskog psa pa stoga odaberite polje Coloring i kliknite Next.4 Ovdje unesite oznake za svaku opciju. Kada ste upitani da odaberete vrijednost koju `elite pridijeliti 7.4). SLIKA 16. Kada otpustite tipku mi{a. izvorni odabir odaberite iz padaju}eg popisa (ovaj odabir prikazuje se automatski kada upotrijebite formu). Ako odaberete Yes. tada kliknite Next. Kliknite kako biste odabrali vrstu kontrole (gumb opcije. 6. odaberite Yes ili No. potvrdu ili gumb uklju~i/isklju~i) i stil za kontrolu. Povucite pokaziva~ mi{a u formu kako biste nacrtali okvir gdje `elite prikazati grupu opcija. 8. Coloring). Bit }ete upitani da unesete vrijednosti za svaki gumb (slika 16.122 16. tada kliknite Next. ~arobnjak zapo~inje s radom. Tada kliknite Next. Kada ste upitani `elite li izvorni odabir. Unesite naslov za grupu opcija (na primjer. svakoj opciji. Kliknite opciju Store the value in this field i odaberite koje polje }e primiti podatke iz padaju}eg popisa. 5. Na primjer. Kliknite . okvir za 9. kliknite Next da biste nastavili s radom. 4.

prvi ili posljednji slog. Kada prije|ete u prikaz Form i upotrijebite formu. otvaranje stranice (u formi s vi{e stranica). spremiti ili poni{titi prethodnu naredbu. Gumbi mogu slu`iti za napu{tanje Accessa ili pokretanje nekog drugog programa. DODAVANJE GUMBA ZA NAREDBU Ve} ste se vjerojatno susretali s gumbima za naredbe. pokretanje makroa. Access nudi razli~ite varijante funkcija koje mo`ete uraditi s gumbima za naredbu: l Record navigation. Gumbi mogu slu`iti za ispis forme. prethodni. sve dok ne odaberete jednu od ponu|enih. slanje izvje{taja u datoteku. Application. l l l l l . pokretanje upita ili upotrebu AutoDialera. Record operations. zatvaranje forme itd. Na primjer. svaka opcija je potvr|ena kako bi vidjeli da grupa opcija radi. Gumbi mogu slu`iti za ispis izvje{taja. sve }e biti prikazane u sivoj boji (niti odabrana niti ne odabrana) za slog. Gumbe mo`ete postaviti kako biste slog mogli izbrisati. ispisati.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 123 Sve opcije su potvr|ene Kada ste u prikazu Form Design. Ako u 5. Form operations. Report operations. Miscellaneous. To su zapravo gumbi koji omogu}avaju izvr{enje odre|ene akcije kada ih kliknete. slanje izvje{taja putem e-po{te ili prethodnog pregleda izvje{taja. udvostru~iti. koraku niste odabrali izvornu opciju. Print ili Delete za trenutni slog. Gumbi mogu slu`iti za ispis tablice.1 forma ima gumbe kojima pokre}ete naredbe Save. na slici 16. mo}i }ete potvrditi samo jednu od ponu|enih opcija. Gumbe mo`ete dodavati kako bi se korisnik mogao pomaknuti na sljede}i.

3. unesite tekst koji `elite. Ovisno o vrsti akcije mogu se prikazati novi prozori opcija. popunite dodatne informacije i kliknite Next.5 naredbu. Ako je potrebno. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Command Button. Otvara se 4. 8. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. Tada SLIKA 16. Odaberite akciju koju `elite pridijeliti gumbu za 5.124 16. Za izgled gumba odaberite ili opciju Text ili opciju Picture. ~arobnjak Command Button. 2. Odabirom opcije Picture iz popisa odaberite sliku. 7. Odaberite kategoriju akcije i tada samu akciju (slika 16. U formi se prikazuje gumb i mo`ete ga pomicati kao i sve ostale kontrole. 6. kliknite Next. . Utipkajte ime gumba. Tada kliknite Next.2). VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste u formu smjestili gumb za naredbu: 1. Kliknite Finish. Ako odaberete opciju Text. Kliknite gumb Command Button u okviru za alat (slika 16.5). Kliknite u formu na mjesto gdje `elite prikazati gumb.

uklju~uju}i gotovo sve dostupne vrste ActiveX kontrola. ispisat }e se poruka Registry not loaded kada prije|ete u prikaz Form. Povucite je na `eljeno mjesto. Slijedite naredne korake kako biste kontrolu ActiveX smjestili u formu: 1. 2. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite Properties kako biste podesili svojstva kontrole. U izborniku Insert odaberite opciju ActiveX Control. Ako se kontrola koju `elite ne prika`e u prethodnom popisu. U formi se prikazuje kontrola. ali se ipak upoznajte s njom kako biste je jednog dana ipak upotrijebili. Za{to kontrole ActiveX ne rade? To {to su ActiveX kontrole prikazane u popisu ne zna~i da ih mo`ete upotrijebiti u Accessu. Ako imate Office 2000 Developera.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 125 UMETANJE ACTIVEX KONTROLA ActiveX kontrole su nova vrsta kontrola OLE koja se upotrebljavaju za dijeljenje informacija izme|u Officeovih programa te za dodavanje funkcionalnosti formi. Otvara se okvir za dijalog Insert ActiveX Control. Odaberite vrstu kontrole. Kliknite gumb More Controls u Toolboxu kako biste vidjeli cijeli popis kontrola koje mo`ete uklju~iti u formu. Ve}ina po~etnika ne}e upotrebljavati ovu opciju. 3. on uklju~uje nekoliko kontrola ActiveX koje mo`ete upotrijebiti u svim Officeovim programima. 4. Uradite odabir i kliknite u formu kako biste kontrolu smjestili. probajte u popisu More Controls. Kliknite OK. . Ako ste umetnuli onu koja ne radi u Accessu. samo mali dio kontrola radi u Accessu.

VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti okvir za popis.126 16. gumbe za naredbu i ostale kontrole za formu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika. grupu opcija. kombinirani okvir. .

bit }ete vjerojatno razo~arani kada saznate da Access izravno ne upotrebljava program Clip Gallery kao ostali pro- . Clip Art Ve} nacrtane slike koje mo`ete upotrijebiti u bazama podataka. ZA[TO DODAVATI SLIKE U FORMU? Nije samo fraza da slika vrijedi tisu}u rije~i. ako `elite. One nisu za{ti}ene pa stoga ne morate pla}ati prava kako biste ih mogli upotrijebiti. Nekoliko vrsta slika mo`ete uklju~iti u formu.17. dokumentima. UMETANJE CLIP ARTA Ako ste radili s nekim drugim Microsoft Officeovim programima. Umetnuti mo`ete dio Clip Arta koji je instaliran s Microsoft Officeom i slike iz ostalih programa (u varijantama formata). mo`ete upotrijebiti program Windows Paint kako biste sami nacrtali `eljenu sliku. Vje`ba DODAVANJE SLIKA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika. Izgled va{e forme bit }e puno profesionalniji i ljep{i ako upotrijebite Clip Art (crte`ni isje~ak) ili ostale slike. Ili. kao {to su Word ili PowerPoint. prora~unskim tablicama itd.

VJE@BA grami. Ako je potrebno promijeniti veli~inu slike.128 17. Animals ili Business). 7. Kliknite OK. Iz popisa vrsta objekata odaberite Microsoft Clip Gallery. Insert Clip (slika 17. Kliknite na video-isje~ak koji `elite umetnuti i tada kliknite gumb Gumb Insert Clip SLIKA 17. Object ili kliknite alatku Unbound Object u Toolboxu kako biste umetnuli nevezanu kontrolu u formu. Prikazuju se dostupni isje~ci. . Detail. mo`ete ga upotrijebiti i u Accessu. Ako je potrebno. Otvara se okvir za dijalog Insert Object. 5. 6. 2. Kliknite na kategoriju Clip Art koju `elite (na primjer. 8. mi{em pomi~ite isje~ak na `eljeno mjesto u formi.1). Kliknite OK kako biste zatvorili Clip Gallery.1 Odaberite Clip Art iz Clip Gallery. No ako je program Clip Gallery instaliran s ostalim programima Officea. U prikazu Design odaberite podru~je u formi gdje `elite smjestiti sliku (Form Header. Form Footer). Slijedite naredne korake: 1. Odaberite Insert. 4. 3. pro~itajte odlomak “Promjena veli~ine slike” kasnije u vje`bi. Prikazuje se prozor Clip Gallery.

3. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Picture (slika 17. 2. Ako u popisu `elite vidjeti samo odre|enu vrstu datoteke.2 U ovom okviru za dijalog odaberite sliku koju `elite umetnuti. SLIKA 17.2). Prema izvornoj postavci prikazuje se Graphics Files koja u popisu uklju~uje sve vrste datoteka slika. ponovno pro~itajte 6. Picture ili kliknite alatku Image u Toolboxu kako biste u formu umetnuli kontrolu Image.DODAVANJE SLIKA U FORMU 129 UMETANJE SLIKE Bilo koju sliku. uklju~uju}i Clip Art. ne samo Clip Art. Ako je potrebno. Kliknite u podru~je gdje `elite smjestiti sliku (Form Header ili Detail). Prika`ite formu u prikazu Form Design. mo`ete umetnuti u formu. Odaberite Insert. 4. vje`bu). datoteke rasterske slike (stvorene programom Windows Paint) itd. `eljenu datoteku slike. (Ako vam je potrebna pomo} pri mijenjanju pogona ili mapa. promijenite pogon ili mapu kako biste prona{li . 5. Slijedite naredne korake kako biste u formu umetnuli sliku iz datoteke: 1. otvorite padaju}i popis Files of type na dnu okvira za dijalog i odaberite vrstu datoteke koju `elite.

pritisnite i dr`ite tipku Shift dok povla~ite da biste sa~uvali osnovne omjere (odnos visine i {irine). Povucite mi{em sliku na `eljeno mjesto. 7. Gumb Views Pano Preview SLIKA 17. VJE@BA 6. PROMJENA VELI^INE SLIKE Da biste promijenili veli~inu slike. Kliknite razli~ite datoteke kako biste vidjeli njihov prethodni prikaz i tako odaberite `eljenu.3). Access dozvoljava da sliku suzite ili pro{irite dok joj mijenjate veli~inu. Ako ne pritisnete tipku Shift. . povucite jednu od hvataljki. kliknite gumb Views u okviru za dijalog dok se ne prika`e pano Preview.130 17. Slika se prikazuje u 8. Kada prona|ete `eljenu sliku kliknite OK. Prije umetanja slike mo`ete pregledati. (Mogu}nost) Ako niste sigurni koju datoteku `elite. Prikaz se mijenja kako bi prikazao trenutno odabranu datoteku (slika 17.3 formi. Ako ne `elite da slika promijeni oblik za vrijeme povla~enja.

4 Ako ne mo`ete promijeniti veli~inu slike. Ako je potrebno stvoriti “umjetni~ko djelo”.4). 4. Upotrijebiti mo`ete program Windows Paint kako biste stvorili crte` bez napu{tanja Accessa. Prikazuje se stranica svojstva objekta. probajate s CorelDRAW ili Freehand programima.DODAVANJE SLIKA U FORMU 131 Ako se slika svojom veli~inom ne prilago|ava promjeni veli~ine okvira. Paint Jednostavan program za crtanje koji se instalira s Windowsima 95/98 ili Windowsima NT verzije 3. promijenite opciju Size Mode u opciju Stretch. STVARANJE NOVE SLIKE Drugi na~in smje{tanja slike u formu je crtanje. Uz pomo} Painta mo`ete stvoriti jednostavnu sliku no ovaj program nije namijenjen stvaranju profesionalnih crte`a. U stranici Format kliknite svojstvo polja Size Mode. SLIKA 17.51 i mla|im. nije je pode{eno na Clip. U padaju}em popisu Size Mode odaberite opciju Stretch (slika 17. . slijedite naredne korake kako biste promijenili svojstva: 1. Kliknite gumb Close (X) u kutu stranice svojstva. 2. Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku i odaberite Properties. Najvjerojat3.

Prazan prozor Painta prikazuje se u va{oj formi. slika 17. Kliknite u formu. izvan podru~ja Painta. 6. Zatvara se prozor Paint i va{a forma vra}a se u normalan izgled. Kliknite OK. .5 sliku. Alatke Painta Podru~je za crtanje SLIKA 17.132 17.5. 4. Upotrijebite program Paint kako biste stvorili 5. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Object s alatnim okvirom Paint s lijeve strane i paletom boja na dnu. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Upotrijebite alatke Painta (obja{njene u dokumentaciji Windowsa) kako biste stvorili crte`. Odaberite Insert. U popisu Object Type odaberite Bitmap Image. Object. 3. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste radili s Paintom: 1.

dvostruko je kliknite kako biste ponovno pokrenuli program Paint. . U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatak u Accessovoj bazi podataka. Vidjet }ete da ista pravila vrijede i za izvje{taje. vje`bi “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”. no vi{e o tome u 23. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako umetnuti slike u Accessovu formu. Ako ponovno `elite urediti sliku.DODAVANJE SLIKA U FORMU 133 7. te kako upotrijebiti program Paint u Accessu da biste sami nacrtali sliku.

Ili. Pronala`enje vi{e slogova Ako je potrebno prona}i vi{e slogova istovremeno.1) sa stranicom Find prikazanom na zaslonu. Find ili pritisnite tipke Ctrl+F.18. Vje`ba PRONALA@ENJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti osnovne na~ine pronala`enja podataka u bazi podataka upotrebom okvira za dijalog Find and Replace. kliknite polje koje sadr`i podatak koji `elite prona}i. mo`ete brzo prona}i slog za psa ~ije ime je Sheldon kako biste provjerili njegov datum ro|enja. kada je spreman naru~iti robu. Na primjer. vje`bi “Sortiranje. no vi{e o tome u 19. Oba prikaza podr`avaju opciju Find. opcija Find nije najbolje rje{enje. nastavite li raditi s bazom podataka pasa. Bez obzira koja od ova tri na~ina upotrijebite. Potra`ite u tablici. odaberite Edit. . u prikazu Datasheet. UPOTREBA OPCIJE FIND Opcija Find je korisna za pronala`enje odre|enog sloga koji ste prethodno unijeli. indeksiranje i filtriranje podataka”. prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 18. mo`da }ete `eljeti brzo prona}i slog kupca. Slijedite naredne korake kako biste prona{li odre|eni slog: 1. Kliknite alatku Find na alatnoj traci. 2. ako radite s bazom podataka kupaca. kako biste provjerili njegovu adresu. ili pregledajte njezin sadr`aj upotrebom forme. Bolja alatka za pronala`enje vi{e slogova je filtriranje podataka. 3. Ako znate.

Ova opcija pronalazi polja koja po~inju s odre|enim tekstom. 6. tra`enje po odre|enom slovu ili odgovaraju}em formatiranju. Ova opcija pronalazi polja koja sadr`e odre|eni tekst bilo gdje u polju. Tra`ite li “Smith”. Any Part of Field. odaberite Up. tra`ite li “Smith” ne}ete prona}i “Smithsonian”. Izvorna postavka je All prema kojoj }e se pronala`enje izvr{iti u svim slogovima. U okviru Look In nalazi se polje koje ste odabrali u 2. tra`ite li “Smith” prona}i }ete “Smith” i “Smithsonian”. Ako vam to nije `elja. prije|ite na 11. Na primjer. Na primjer. Ako `elite odrediti smjer tra`enja. korak. l l 7. ali ne i “Joe Smith”. Ako `elite potra`iti podatak od trenutnog sloga prema naprijed. otvorite padaju}i popis Look In i iz popisa odaberite ime tablice. 5.2).1 Upotrijebite okvir za dijalog Find and Replace kako biste prona{li podatak u slogu. “Smithsonian”.PRONALA@ENJE PODATAKA 135 SLIKA 18. 8. kliknite gumb More kako biste odredili dodatne kontrole (slika 18. Ova opcija pronalazi polja gdje je odre|eni tekst jedino {to se nalazi u polju. koraku. ali i “Joe Smith”. U padaju}em popisu Match odaberite jednu od sljede}ih opcija: l Whole Field. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst ili brojeve koje `elite prona}i. . Ako `elite tra`iti u cijeloj tablici. 4. prona}i }ete “Smith”. Ako pak `elite potra`iti unazad. Start of Field. otvorite padaju}i popis Search i odaberite Down.

ne}ete prona}i “SMITH” ili “smith”. Access }e ozna~iti unos polja koji sadr`i tra`eni tekst (slika 18. prikazuju se dodatne kontrole. Kliknete li gumb Less ponovno }ete ih sakriti. 10. povla~enjem mi{em za naslovnu traku.2 Kada kliknete gumb More. ako `elite prona}i “Smith”. @elite li prona}i “12/12/95”. kako biste vidjeli prona|eni slog. Kliknite Find Next kako biste zapo~eli pronala`enje. no formatiranje je razli~ito.3). ne}ete prona}i “12-12-95”. samo polja s istim brojem i datumom formatiranja za uneseni tekst. Nakon potvr|ene ove opcije. Ako je potrebno. 11. VJE@BA SLIKA 18. 12. . prona}i }ete Ne usporavajte rad Ne upotrebljavajte opciju Search Fields As Formatted ako je ne trebate jer }ete pronala`enje samo usporiti.136 18. Ako potvrdite opciju Search Fields As Formatted. Potvrdite opciju Match Case ako `elite pronalaziti unose s istim slovima (velika ili mala). pomaknite okvir za dijalog Find and Replace. 9. bez obzira {to se radi o istom datumu.

re}i }e vam da tra`eni element nije prona|en. Na primjer. Slijedite naredne korake kako biste prona{li i zamijenili podatak: 1. ako prona|ete lo{e napisano ime brand va{eg inventara.3 Access pronalazi slogove koji sadr`e odabrani tekst. Kliknite OK kako biste zatvorili poruku. Kada zavr{ite s pronala`enjem podataka. u primjeru pasa. Odaberite Edit. . Ili. 13. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace s prikazanom karticom Replace (slika 18. Ako Access ne prona|e vi{e niti jedan unos. ali uz mogu}nost pronala`enja mo`ete i zamijeniti prona|eni tekst. kliknite Cancel kako UPOTREBA OPCIJE REPLACE Ova je opcija vrlo sli~na pronala`enju. kliknite Find Next.PRONALA@ENJE PODATAKA 137 SLIKA 18. Replace ili pritisnite tipke Ctrl+H. Da biste nastavili s pronala`enjem.4). biste zatvorili okvir za dijalog Find and Replace. jedan po jedan. mo`ete prona}i psa pod imenom Sheldon i zamijeniti ime u Sherman. 14. rije~ mo`ete zamijeniti s ispravno napisanom.

Kliknite Find Next kako biste nastavili pronala`enje i tekst zamjenjujte klikom na gumb Replace. VJE@BA SLIKA 18. Kliknite Find Next. 7. 3. mo`ete prije}i u kontrolu Replace klikom na jaha~a kartice Replace. 6. . Access pronalazi prvi tra`eni tekst. 2. 5. 8. Ako je potrebno. Kliknite gumb Replace kako biste zamijenili tekst. Odre|eni tekst mo`ete prona}i i zamijeniti ga Prona|ite kako biste zamijenili Ako je na zaslonu prikazan okvir za dijalog Find and Replace (iz prethodnih koraka). 4. povucite mi{em naslovnu traku okvira za dijalog Replace kako biste vidjeli prona|eni tekst.138 18.4 novim. U okvir za tekst Replace With utipkajte tekst za zamjenu. Odaberite bilo koju opciju koju ste nau~ili u prethodnom odlomku. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst koji `elite prona}i.

Na primjer. Ovdje nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. Ponovno slaganje podataka na zaslonu kako biste lak{e pregledali popis i prona{li `eljeni podatak. 9. vje`bu. Pro~itajte 19. l l . Kanaliziranje popisa kako biste izbacili podatke koje ne `elite vidjeti. OSTALI NA^INI ZA PRONALA@ENJE PODATAKA Opcija Find and Replace radi odli~no s individualnim slogovima. Indeksiranje }e pronala`enje i sortiranje ubrzati u velikim bazama podataka. Pro~itajte 19. osim polja primarnog klju~a. vje`bu “Sortiranje. mo`da ne}ete zamijeniti sve rije~i koje `elite.PRONALA@ENJE PODATAKA 139 Replace All Ako ste sigurni da `elite zamijeniti tekst cijele tablice kliknite gumb Replace All. Kada zamijenite tekst. indeksiranje i filtriranje podataka”. vje`bu. kliknite Cancel. Budite oprezni. ali postoji i nekoliko sofisticiranijih na~ina za pronala`enje podataka u bazi podataka {to }ete nau~iti u sljede}im vje`bama. u kojima }e Acccess pronalaziti podatke. ne}ete `eljeti zamijeniti “will” u “would” ve} samo “willfully” u “wouldfully”. Filtriranje. Indeksiranje. To su: l Sortiranje. Ovo je sigurno br`i na~in nego upotreba gumba Find Next i Replace. Oprez Za razliku od Worda u Accessovom okviru za dijalog Find and Replace nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. Pro~itajte 19. Odre|ivanje polja.

Izvje{taji. – 22. l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prona}i i zamijeniti podatke u bazi podataka. filtriranje i indeksiranje. Stvaranje filtera za pronala`enje sa slo`enim uvjetima koje mo`ete spremiti i ponavljati. sortiranje. VJE@BA l Upiti. Pro~itajte vje`be 20. . Stvaranje izvje{taja za ispis koji sadr`e samo slogove koji vas zanimaju. i 24.140 18. Pro~itajte 23. vje`bu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti ostale na~ine pronala`enja podataka.

PODATAKA PRONALA@ENJE I ORGANIZIRANJE Access sadr`i mnogo na~ina za pronala`enje i organiziranje podataka.19. Smith. Na primjer. Kao {to ste nau~ili u 17. Sortirati podatke mo`ete uzlazno (A do Z. . Uz pomo} naredbe Sort slogove mo`ete slo`iti redom kojim `elite. a svaki je dobar za odre|enu situaciju. 10-1). Naredba Sort je najbolje rje{enje ovog problema. Vje`ba SORTIRANJE. SORTIRANJE PODATAKA Slogove ste u bazu podataka unijeli nekim logi~nim slijedom. Koji prikaz? Sortiranje mo`ete uraditi u prikazu Form ili Datasheet. vje`bi opcija Find and Replace je odli~na ako radite s individualnim slogovima – primjerice kada je potrebno brzo prona}i slog Mr. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatke uz pomo} sortiranja i filtriranja te kako ubrzati pronala`enje putem indeksiranja. ako ste pse unijeli redom njihovih registracijskih brojeva. ali je ponekad potrebno slo`iti ih nekim drugim redom. 1-10) ili silazno (Z do A. no prikaz Datasheet je ne{to bolji jer prikazuje vi{e slogova u isto vrijeme. Ova vje`ba obja{njava ostale na~ine pronala`enja onoga {to trebate. mo`da }ete kasnije `eljeti pregledati popis prema datumima ro|enja od najstarijeg prema najmla|em.

1 prikazuje tablicu pasa sortiranu pomo}u opcije Ascending prema datumima ro|enja. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste sortirali slogove: 1. [to je ve} odre|eni red? Ako odredite polje primarnog klju~a pri stvaranju baze podataka (7. Ili. red sortiranja postaje dio objekta. Da biste se vratili na ve} odre|eni red.1 Access je sortirao ovu tablicu Ascending redom u stupcu Birthdate. Sort i tada odaberite Ascending ili Descending. Kliknite bilo gdje u polje gdje `elite sortirati. Remove Filter/Sort.142 19. . U taj red }ete se vratiti kada poni{tite sortiranje (3. slogovi su sortirani uzlazno u odnosu na to polje. odaberite Records. vje`ba). 2. Slika 19. Ako spremite stranicu podataka bez poni{tenja sortiranja. ako vam je lak{e. 3. odaberite Records. SLIKA 19. korak). Kliknite gumb Sort Ascending ili Sort Descending na alatnoj traci.

OPCIJA FILTER BY SELECTION Ova opcija je najlak{a metoda filtriranja. (Kasnije u vje`bi }ete nau~iti da je mogu}e filtriranje spremiti kao upit. najprije morate prona}i slogove koji sadr`e `eljeni uvjet. Filtriranje trenutno skriva odre|eni broj slogova ovisno o uvjetu koji odaberete. . no prije njezine upotrebe potrebno je odrediti vrijednost prema kojoj }e se slogovi filtrirati. ako `elite prona}i sve pse koji su zaradili naziv CD (Companion Dog). {to }ete nau~iti u 20. pa }emo se stoga njima i pozabaviti u ovoj knjizi. Tre}a opcija je za naprednije korisnike Accessa.SORTIRANJE. Vrlo je lako sortirati filtrirane podatke sa znanjem iz prethodnog odlomka. No zapamtite da filtriranje nije mogu}e spremiti kao odvojeni objekt za kasniju upotrebu. Na primjer.) Filtriranje mo`ete pridijeliti na tri na~ina: Filter by Selection (ili Filter Excluding Selection). INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 143 FILTRIRANJE PODATAKA Uz pomo} ove opcije mo`ete sakriti podatke koje ne trebate kako biste vidjeli samo neke s kojima `elite raditi. ali je filtriranje br`e i jednostavnije. Filtriranje nasuprot upitima Upiti tako|er skrivaju slogove. Tada }ete filtriranje zasnovati na tom slogu. vje`bi. Filter by Form ili Advanced Filter/Sort. Sortiranje i filtriranje Niti jedna opcija koju }ete nau~iti u ovoj vje`bi ne dozvoljava istovremeno sortiranje i filtriranje podataka. Prve dvije opcije su naj~e{}e upotrebljavane.

2 prikazuje filtriranu tablicu Dogs koja prikazuje samo pse s nazivom CD. no nakon uspje{nog rada i filtriranja preostale slogove ponovno mo`ete filtrirati po nekom drugom uvjetu. Filter. U polju prona|ite odre|enu vrijednost koju `elite da sadr`e svi filtrirani slogovi. 2. l l 3. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju nakon prvog znaka ako `elite prona}i polja koja sadr`e odabranu vrijednost bilo gdje u polju.144 19.2 Samo slogovi koji odgovaraju uvjetu prikazani su na zaslonu. Slika 19. SLIKA 19. Filtriranje uz vi{e uvjeta S opcijom Filter by Selection mo`ete filtrirati slogove samo s jednim uvjetom. Odaberite vrijednost: l Odaberite cijeli unos polja ako `elite prona}i sve slogove kojima je vrijednost polja identi~na odabranoj vrijednosti. . Kliknite gumb Filter by Selection na alatnoj traci ili odaberite Records. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju prvim znakom ako `elite prona}i sve slogove ~ija polja zapo~inju odre|enom vrijednosti. Access filtrira tablicu prema ovom stupcu. Filter by Selection. Prikazuju se slogovi koji odgovaraju postavljenom uvjetu. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste slogove filtrirali prema odabiru: 1.

dva uvjeta. ako `elite. Ili. Unijeti mo`ete i logi~no obja{njenje (kao {to je “vi{e od odre|ene vrijednosti”). 2. Slijedite naredne korake kako biste filtrirali slogove po formi: 1. Remove Filter/Sort. Filter Excluding Selection.3 Ovaj upit pronalazi sve pse ro|ene prije 1/1/93 i imaju naziv CD (Companion Dog).3 prikazuje SLIKA 19. Prikazuje se prazna forma koja sadr`i praznu stranicu podataka i jedan redak sloga. . Filter by Form. Kliknite strelicu kako biste prikazali popis i odaberite vrijednost iz popisa. koraku odberite Records. Filterr. matemati~ki operator (obja{njenje u 20. Uz pomo} ove opcije mo`ete filtrirati slogove prema vi{e uvjeta istovremeno. Kliknite kako biste stvorili uvjet “or”. no u 3. vje`bi). Prikazuje se strelica za 3. utipkajte vrijednost izravno u polje. Kliknite u polje gdje `elite podesiti uvjet. Unesite koliko `elite uvjeta u razli~ita polja. Tako|er mo`ete podesiti filtriranje “or” kako biste prona{li slogove koji odgovaraju jednom od odre|enih uvjeta.SORTIRANJE. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 145 Filtrirati slogove mo`ete i po poljima koja ne sadr`e odre|enu vrijednost. Filtriranje mo`ete otkazati klikom na gumb Toggle Filter ili odabirom Records. Slijedite iste korake. U prikazu Datasheet ili Form kliknite gumb Filter by Form na alatnoj traci ili odaberite Records. padaju}i popis. Filter. Slika 19. OPCIJA FILTER BY FORM Ova je opcija mnogo sna`nija od prethodne. uklju~uju}i upotrebu oznake “manje od”.

Samo odre|ene vrste polja Nije mogu}e indeksirati polja ~ija vrsta podataka je Memo. Filtriranje mo`ete spremiti kao upit i kasnije kada je potrebno upotrijebiti ga kao upit. Ako `elite podesiti uvjet “or”. SPREMANJE FILTRIRANIH PODATAKA KAO UPITA Filtriranje je prikladna alternativa za stvaranje jednostavnog upita od samog po~etka. Nakon {to ste unijeli `eljene uvjete kliknite gumb Apply Filter na Kao i kod opcije Filter by Selection i ovdje mo`ete ukloniti filtriranje klikom na gumb Remove Filter ili odabirom Records. Odaberite File. kliknite na jaha~a kartice Or na dnu prozora i unesite alternativni uvjet. (Vi{e o upitima nau~it }ete u 20.146 19. Prika`ite filtriranje u prikazu Filter by Form. Utipkajte ime i kliknite OK. mo`da }ete `eljeti stvoriti indeks za to polje. . Polje primarnog klju~a je automatski indeksirano. Ovako spremljeno filtriranje uvijek je prikazano u popisu Queries u prozoru Database. Save As Query ili kliknite gumb Save as Query na alatnoj traci.) alatnoj traci. Ako ~esto pronalazite. sortirate ilil filtrirate prema nekom drugom polju. Remove Filter/Sort. Prikazuju se va{i filtrirani podaci. VJE@BA 4. vje`bi. Hyperlink ili OLE Object. STVARANJE INDEKSA Indeksiranje ubrzava pronala`enje stvaranjem kataloga sadr`aja odre|enog polja. 3. Access postavlja pitanje o imenu upita.) Slijedite naredne korake kako biste filtriranje spremili kao upit: 1. 5. (Primijetite da se sljede}a kartica Or prikazuje kada prvu popunite kako biste mogli unijeti vi{e uvjeta “or”. Access sprema filtriranje. 2.

4 Da biste indeksirali polje. Zatvorite prikaz Design. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene. 5. Otvorite tablicu u prikazu Design. S indeksom ne mo`ete uraditi ni{ta posebno. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati. U sljede}oj }ete vje`bi zapo~eti u~enje o upitima koji su sofisticiraniji na~in izoliranja i organiziranja informacija. . podesite njegovu vrijednost Indexed u jednu od ponu|enih opcija. baze podataka ili upita.SORTIRANJE. Indeks zapravo nije objekt poput tablice. filtrirati i indeksirati bazu podataka. 2. 3.4). 4. SLIKA 19. kliknite Yes. Koju }ete opciju potvrditi ovisi o tome je li sadr`aj tog polja jedinstven za svaki slog ili nije (slika 19. no neovisnih funkcija nema. Iz padaju}eg popisa polja Indexed odaberite opciju Yes (Duplicates OK) ili opciju Yes (No Duplicates). 6. Indeksiranje radi iza scene kako bi ubrzao pronala`enje. Odaberite polje koje `elite indeksirati. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 147 Slijedite naredne korake kako biste indeksirali polje: 1. U kartici General kliknite polje Indexed.

vje`ba) Spremanje filtriranja Kada je osnovna namjera upita filtriranje informacija. Upit je zapravo formalniji na~in sortiranja i filtriranja informacija. Pro~itajte 19. mo`da vam je lak{e stvoriti filtriranje i spremiti ga kao upit. vje`bu. vje`ba) Niza kojim `elite sortirati pojedina polja (19. . Namjera ove vje`be je prikazati kako stvoriti jednostavan upit. Upit omogu}ava odre|ivanje: l l l l Polja koje `elite vidjeti Niza kojim }e se polja prikazivati Postavljanje uvjeta filtriranja za svako polje (19.20. uklju~uju}i sortiranje i filtriranje. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako unijeti promjene u upit i na taj na~in ga u~initi sna`nijim. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA U ovoj }ete vje`bi stvoriti jednostavan upit. [TO ZAPRAVO UPIT RADI? Kao {to ste nau~ili u prethodnoj vje`bi Access nudi nekoliko na~ina kanaliziranja informacija koje tra`ite.

Slijedite naredne korake kako biste stvorili lagani Select query uz pomo} Simple Query Wizarda: 1. Prikazuje se prvi okvir za dijalog Simple Query Wizarda (slika 20. Dvostruko kliknite opciju Create Query by Using Wizard. Na primjer. sortirajte ih. vje`bi. kliknite gumb >> kako biste pomaknuli sva polja u isto vrijeme. Zatim kliknite gumb . 3. ako `elite. Ponavljajte prethodnu radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili. odabrat }emo tablicu Dogs.1). 2. Ne}ete morati pode{avati uvjete za uklju~ivanje pojedinih slogova ili odre|ivati niz sortiranja.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 149 STVARANJE UPITA POMO]U SIMPLE QUERY WIZARDA Najlak{i na~in stvaranja upita je pomo}u Simple Query Wizarda.) Ova vrsta upita je korisna kada `elite weed out extraneous polja. filtrirajte i uradite jednostavne izra~une na rezultatima (kao {to je zbrajanje i prosje~na vrijednost). > kako biste odabrano polje pomaknuli u popis Selected Fields. Ovaj okvir za dijalog vam je poznat – isti je kao i prvi prozor Form Wizarda o kojem ste u~ili u 14. koji }e vam omogu}iti odabir polja koja `elite prikazati. ali i dalje `elite vidjeti svaki slog. Odabiranje upita Upit koji }ete stvoriti uz pomo} Simple Query Wizarda je osnovna verzija Select queryja odnosno naj~e{}e upotrebljavana vrsta upita. U popisu Available Fields kliknite ime polja. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu iz koje `elite odabirati polja. (Pro~itajte 21. Odaberite slogove. Access sadr`i nekoliko dostupnih ~arobnjaka – vi{e o njima u nastavku vje`be. Query Wizard ^arobnjak za stvaranje upita postavlja pitanja i tada stvara upit zasnovan na va{im odgovorima. vje`bu. Otvorite bazu podataka na kojoj `elite raditi i kliknite karticu Queries. 4.

1 Simple Query Wizard najprije postavlja pitanje koja polja `elite uklju~iti. (Mogu}nost) Ako `elite. Slika 20. kasnije }ete u vje`bama nau~iti vi{e o slo`enijim upitima i sna`nijim rezultatima. Kliknite Finish kako biste vidjeli rezultate upita. ovaj upit je jednostavan i ne prikazuje niti jednu sna`nu mogu}nost opcije upita. 6. Kada zavr{ite s dodavanjem polja. U ovom primjeru utipkajte Dog Names. VJE@BA SLIKA 20. vje`bu da biste nau~ili kako stvoriti odnos izme|u tablica. Isti rezultat mo`ete prikazati skrivanjem odre|enih stupaca u prikazu Datasheet. 5. izme|u njih mora biti postavljen odnos.2 No. prikazuje rezultate na{eg primjera. prije toga pro~itajte neke osnovne postavke koje su pridijeljene svakom upitu. No. U okvir za tekst What title do you want for your query? unesite ime za upit. . Na svu sre}u. Pro~itajte 10.150 20. Odbijen odnos Ako biste upotrebljavali dvije ili vi{e tablica. 7. iz popisa Tables/Queries odaberite neku drugu tablicu ili upit kako biste dodavali i njihova polja u popis Selected Fields. kliknite Next.

SPREMANJE UPITA Kada spremite upit. 3. U prozoru Database kliknite karticu Queries. 2. Slijedite naredne korake kako biste ponovno pokrenuli upit: 1.3). Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit. Ako ste promijenili podatke nakon posljednjeg pokretanja upita. Nije potrebno uraditi ni{ta osim zatvoriti prozor upita i pogledati na karticu Queries u prikazu Database. . Va{ upit prikazat }e se u popisu. Dvostruko kliknite upit koji `elite ponovno pokrenuti. promjene }e prikazati u sljede}em pokretanju upita. Zatvaranje upita Da biste zatvorili prozor upita kliknite gumb Close (X u desnom gornjem kutu) kao i kod bilo kojeg drugog prozora.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 151 SLIKA 20.2 Rezultati upita iz primjera. ili kliknite njegovo ime i tada kliknite gumb Open (slika 20. PONOVNO POKRETANJE UPITA U bilo koje vrijeme mo`ete ponovno pokrenuti upit. Access }e ga automatski spremiti.

Naravno. U 21. vje`bi }ete nau~iti ja~e Query Wizarde koji omogu}avaju odabir vi{e opcija. no Simple Query Wizard ne}e vam omogu}iti sortiranje.152 20. SLIKA 20. U prozoru rezultata upita mo`ete izbrisati slogove i oni }e nestati i iz tablice. VJE@BA Dvostruko kliknite upit Dog Names kako biste ga pokrenuli. RAD S REZULTATIMA UPITA Rezultati upita prikazuju se u prikazu Datasheet (slika 20. mo`da `elite izbrisati sve slogove za kupce koji nisu naru~ili robu u posljednje dvije godine. uklju~uju}i kopiranje i brisanje slogova te uno{enje promjena u unose polja.3 Iz kartice Queries ponovno prika`ite bilo koji upit. Ili. Slijedite naredne korake kako biste ispisali upit: 1. ISPIS REZULTATA UPITA Prozor rezultata upita nije samo pogodan za ure|ivanje ve} i za ispisivanje upita. bilo bi jednostavnije sortirati slogove prema polju pitanja. Ovdje mo`ete uraditi sve kao i u normalnom prikazu Datasheet (12. Budite sigurni da je prozor rezultata upita aktivan. . Recimo da `elite a`urirati bazu podataka prodaje kako biste promijenili polje Last Contacted (datum) u dana{nji datum za svaki slog. vje`ba).2).

koja zadovoljava svakog prosje~nog korisnika.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 153 2. Stoga }emo se u ovoj knjizi dr`ati osnovne vrste upita Select. Kliknite gumb New kako biste otvorili okvir za dijalog New Query (slika 20. Odaberite File.4 U okviru za dijalog New Query mo`ete odabrati nekog drugog ~arobnjaka za stvaranje upita. U Accessu su dostupna jo{ tri ~arobnjaka za stvaranje upita. 2.4). Print ili pritisnite Ctrl+P. Na `alost. vje`ba) i kliknite OK. Slijedite naredne korake kako biste pokrenuli jedan od njih: 1. vezanje upita na vanjske baze podataka (baze podataka u drugim programima) i jo{ mnogo toga. Odaberite opcije ispisa koje `elite (11. stvaranje takvih upita je vrlo slo`en postupak. 3. U prozoru Database kliknite karticu Queries kako biste prikazali popis Queries. OSTALI QUERY WIZARDI Accessova opcija upita je sna`na i pomo}u nje mo`ete uraditi slo`ene izra~une i komparacije izme|u mnogo tablica istovremeno. . Ako ne `elite pode{avati opcije ispisa. kliknite gumb Print na alatnoj traci kako biste ispisali rezultate ispisa i presko~ili okvir za dijalog Print. SLIKA 20. Stvoriti mo`ete upite s vlastitim okvirima za dijaloge za unos posebnih uvjeta. Prikazuje se okvir za dijalog Print.

Find Duplicates Query Wizard. Kliknite na ~arobnjaka koji `elite upotrijebiti. Evo pregleda ostalih vrsta upita: l Crosstab Query Wizard prikazuje izra~unate vrijednosti. Find Unmatched Query Wizard uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji su razli~iti u obje tablice (zasnovano na uspore|ivanju odre|enih polja). VJE@BA 3. 4. kako ga spremiti. 5. Kliknite OK. ure|ivati te kako ispisati rezultate upita. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u upit koji ste stvorili.154 20. uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji se nalaze u obje tablice. kao {to su zbrojevi. suprotan opciji Find Unmatched. . Vrijednosti se grupiraju jednim njihovim skupom uz lijevu stranu (zaglavlja redaka) i drugim skupom iznad prikaza (zaglavlja stupaca). prebrojavanja ili prosjeci jednog polja. l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavan upit. Slijedite Wizardova pitanja.

2. kako odabrati polja koja `elite uklju~iti te kako odrediti uvjete za filtriranje slogova.21.1 prikazuje upit stvoren u prethodnoj vje`bi u prikazu Query Design. o kojima smo govorili ranije u knjizi. Kliknite podru~je Queries na traci Object. . Kliknite na upit koji `elite ure|ivati i tada kliknite gumb Design. Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit koji `elite ure|ivati. Query Design je vrlo sli~an prikazima Table Design i Form Design. Slika 21. RAD U PRIKAZU QUERY DESIGN U 20. U prikazu Query Design mo`ete promijeniti pravila koja odre|uju rezultate upita. OTVARANJE UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Slijedite naredne korake kako biste otvorili postoje}i upit u prikazu Query Design: 1. Mnogo vi{e od toga mo`ete uraditi s upitom ako ga unesete u prikaz Query Design. U ovoj vje`bi nau~it }ete kako ga ure|ivati. 3. Vje`ba VLASTITOG UPITA DIZAJNIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upit otvoriti u prikazu Design. vje`bi stvorili ste jednostavan upit pomo}u Simple Query Wizarda koji odabire i prikazuje polja iz tablice.

1. POKRETANJE NOVOG UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Umjesto upotrebe Simple Query Wizarda za stvaranje upita (20. Kada zavr{ite s dodavanjem tablica. Kliknite tablicu s kojom `elite raditi i tada kliknite gumb Add. kliknite gumb Close. U prozoru Database kliknite podru~je Queries. jedino {to jo{ nije odabrano niti jedno polje. Otvara . vje`ba). 3. Dvostruko kliknite opciju Create query in Design View.2). mo`da }e vam ova metoda biti br`a i lak{a od upotrebe ~arobnjaka. Kada se upoznate s Accessovim upitima. upit mo`ete stvoriti od samog po~etka u prikazu Query Design. Slijedite naredne korake kako biste stvorili novi upit u prikazu Query Design: 1. se prozor prikaza Query Design. kao na slici 21. Ponavljajte za svaku tablicu koju `elite dodati. Otvorite bazu podataka u kojoj `elite upit. 2. VJE@BA Ovaj upit upotrebljava samo jednu tablicu. Prije dodavanja tablica bolje je stvoriti odnos izme|u tablica upotrebom prozora Relationships (10. Svako polje u upitu ima vlastiti stupac.1 U prikazu Query Design mo`ete ure|ivati stvoreni upit. 4.156 21. Prikazuje se okvir za dijalog Show Table ispisuju}i sve tablice u bazi podataka (slika 21. SLIKA 21. 5.vje`ba).

DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 157 SLIKA 21. popisu su identi~ne prozorima tablice koje se prikazuju na vrhu prozora dizajniranja upita. DODAVANJE POLJA UPITU Ako ste upit stvorili od samog po~etka (prethodni koraci). Show Table. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa. Kliknite gumb Show Table na alatnoj traci ili odaberite Query. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan. Kliknite u redak tablice u prvom praznom stupcu. Otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu. Metode su jedostavne pa probajte svaku kako biste se odlu~ili za najprihvatljiviju. Tako|er. prvo {to trebate uraditi je dodati polja s kojima `elite raditi. Tada odaberite tablicu (tablice) i kliknite gumb Add. 2. Dodavanje vi{e tablica Tablice mo`ete dodavati u upit u bilo koje vrijeme. mo`ete uz iste korake dodati polja i ve} stvorenom upitu. Tri su na~ina kako dodavati polja u upit. Evo prve metode: 1.2 Odaberite koju tablicu `elite uklju~iti u upit. Kliknite Close kako biste se vratili u prikaz upita. Tablice dostupne u .

Kliknite ime polja i povucite ga mi{em u redak Field prvog praz- nog stupca. Kli`ite kroz popis polja `eljenog prozora tablice na vrhu okvira Query Design dok ne prona|ete polje koje `elite dodati.158 21. 3. . Kliknite izravno u redak Field iznad imena odabrane tablice. 4. Ova polja su ispisana iz tablice koju ste odabrali za upit. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan. u stupcu koji ste odabrali. presko~ite prva dva koraka. Evo druge metode za dodavanje polja: 1. Ime polja prikazuje se u retku Field. Tre}a metoda je jednostvano dvostruko kliknuti ime polja u popisu polja. 2. Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. Pri- kazuje se gumb padaju}eg popisa. VJE@BA Samo jedna tablica? Ako upotrebljavate samo jednu tablicu. Postavite mi{a iznad stupca kako bi pokaziva~ promijenio izgled u crnu strelicu okrenutu prema dolje. Ime polja prikazuje se na mjestu gdje ste ga povukli. Tada kliknite kako biste odabrali cijeli stupac i pritisnite tipku Delete ili kliknite gumb Cut na alatnoj traci. Delete Columns. Na taj se na~in polje smje{ta u prvi dostupan slog u mre`i upita. BRISANJE l l POLJA Dva su na~ina brisanja polja iz upita: Kliknite bilo gdje u stupac i odaberite Edit.

Budite pa`ljivi jer }e se stupac ulijepiti preko postoje}eg stupca. 2. Uvjeti omogu}avaju odabir slogova koje `elite prikazati u rezultatima upita.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 159 Naredba Cut nasuprot Delete Ako stupac uklonite umjesto da ga izbri{ete kasnije }ete ga mo}i ulijepiti u upit. Utipkajte uvjet koji `elite upotrijebiti (slika 21. . Filtriranje nasuprot upitima Ako je osnovni cilj stvaranja upita filtriranje. Kasnije mo`ete otvoriti upit u Query Designu i uraditi dodatne promjene. vje`bi gdje smo govorili o filtriranju. Odaberite stupac gdje `elite ulijepiti i kliknite gumb Paste ili odaberite Edit. Slijedite naredne korake kako biste podesili uvjete za polje koje ste dodali upitu: 1. vje`bi. Na primjer. mo`ete limitirati popis pasa na prikaz samo onih koji su ro|eni prije 1/1/94. mo`da }ete prvo `eljeti stvoriti filtrirane informacije. Paste.3 i dobivene rezultate. DODAVANJE UVJETA Uvjeti su vrlo sli~ni obja{njenju u 19.1 nudi neke primjere koje mo`ete unijeti u sliku 21.3). Stoga odaberite prazan stupac ako ne `elite zamijeniti postoje}i. U prikazu Query Design kliknite redak Criteria u `eljenom stupcu polja. upotrebom neke od metoda obja{njene u 19. te tako filtrirane informacije spremiti kao upit. Tablica 21.

TABLICA 21. VJE@BA Redak “or” Access automatski dodaje simbol # SLIKA 21. kao {to su navodnici oko teksta ili broj~ani niz. A ili B.3 Access je dodao simbol # jer smo unijeli datum. . <C pronalazi tekst koji zapo~inje slovima. Operatori < i > (prije i poslije) su pridjeljivi i tekstu.3 Unesite uvjet u redak Criteria odgovaraju}eg stupca polja. Na slici 21.1 UNESITE… 1/1/93 <1/1/93 >1/1/93 >=1/1/93 <=1/1/93 Not <1/1/93 Not >1/1/93 NEKI UVJETI ZA UPITE BISTE DOBILI SLOGOVE KOJI ODGOVARAJU… Tom datumu DA Prije tog datuma Poslije tog datuma Na taj dan ili nakon Na taj dan ili prije Ne prije tog datuma Ne poslije tog datuma Tako|er i tekst Tako|er mo`ete unijeti i tekst kao uvjet. Na primjer.160 21. Za ostale vrste uvjeta Access }e dodavati ostale simbole.

U redak Criteria utipkajte >12/1/93 And <12/1/95. Na primjer. .DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 161 Jeste li primijetili redak “or” ispod retka Criteria na slici 21.4 Rezultati upita zasnovani su na datumima ro|enja pasa. PRIKAZIVANJE REZULTATA UPITA Kada ste spremni vidjeti rezultate upita. kliknite gumb Run ili odaberite Query. Upit }e pronalaziti slogove kojima je bilo koji uvjet istinit. mo`ete ih postaviti u isti redak Criteria i povezati rije~ju And. Kada uvjet unesete u redak “or”. Prikazuju se samo slogovi ro|enih poslije 1/1/94. [to s rije~i And? Kada imate dva uvjeta i oba moraju biti zadovoljena. prikazuje se novi redak “or” u koji mo`ete unijeti novi uvjet.4).3? Upotrebom ovog retka mo`ete postaviti vi{e uvjeta. Run. Rezultati se prikazuju u prozoru koji odgovara stranici baze podataka (slika 21. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako odabrati polja za upit te kako podesiti uvjete. kako sakriti odre|ena polja te kako uklju~iti prora~unsko polje. mo`da `elite prikazati ro|ene izme|u 12/1/93 i 12/1/95. SLIKA 21. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati slogove u upitu.

Sort ili gumba Sort koji se nalazi na alatnoj traci.22. SORTIRANJE POLJA U UPITU Ve} ste vidjeli da mo`ete sortirati slogove u tablici pomo}u naredbe Records. Va{i rezultati upita bit }e prikazani u formatu tablice i mo}i }ete ih sortirati na isti na~in. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa. O vi{e informacija o sortiranju ponovno pro~itajte 19. .1). Otvorite padaju}i popis i odaberite opciju Ascending ili opciju Descending (slika 22. ponovite prethodne korake. U prikazu Query Design mo}i }ete odrediti djelomi~no sortiranje tako da sortiranje pokrenete automatski s upitom. Slijedite naredne korake kako biste to uradili: 1. vje`bu. Kasnije kada budete `eljeli otkazati sortiranje za odre|eno polje. ali u popisu odaberite (not sorted). 2. Vje`ba PRILAGO\AVANJE UPITA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati rezultate upita uklju~uju}i skrivanje polja u upitu i dodavanje prora~unskog polja. Kliknite u redak Sort polja koje `elite sortirati.

1 Odaberite opciju Ascending ili Descending kako biste sortirali slogove za odre|eno polje. Na primjer. ali ne}ete `eljeti prikazati datum ro|enja svakog psa u upitu. . Sortiranje prema skrivenom polju Ako `elite sortirati slogove prema polju koje nije dio upita. SLIKA 22.PRILAGO\AVANJE UPITA 163 Odaberite na~in sortiranja. mo`da }ete `eljeti limitirati upit na sve pse ro|ene prije 8/5/93. Access }e ih sortirati s lijeva prema desno po~ev{i od prvog polja s lijeve strane u prozoru Query Design. Ponekad ne}ete biti zainteresirani da ta polja vidite u rezultatima upita. Sortiranje vi{e polja Ako odaberete niz sortiranja za vi{e od jednog polja u upitu. najprije uklju~ite to polje u upit i tada uklonite oznaku potvrde iz retka Show kako biste polje sakrili (obja{njenje u sljede}em odlomku). PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE POLJA Neka polja su uklju~ena samo zato da biste mogli uraditi sortiranje ili filtriranje na osnovu tih polja.

2). postavite uglatu zagradu oko imena.05 utipkajte [Price]*. uklonite oznaku potvrde u retku Show (slika 22. izra~unati trenutnu starost svakog psa u odnosu datuma ro|enja i trenutnog datuma. kao {to je polje koje izra~unava porez: 1. DODAVANJE PRORA^UNSKOG POLJA Prora~unska polja su korisna kada `elite izra~unati vrijednosti u bazi podataka tako da uradite neku matemati~ku operaciju za sadr`aj jednog ili vi{e polja. Da biste polje ponovno uklju~ili. . Otvorite upit u prikazu Design. `elite li pove}ati vrijednost polja Price za . VJE@BA Da biste isklju~ili polje iz prikazivanja u rezultatima upita. Na primjer.2 Koja polja }e se prikazati u rezultatima upita kontrolirate pomo}u okvira za potvrdu Show u svakom stupcu. Na primjer. u primjeru pasa. 2. Okvir za potvrdu Show SLIKA 22. U prazan stupac utipkajte izraz u redak Field.05.164 22. kliknite u okvir za potvrdu. Ili. Ako izraz uklju~uje ime polja. Slijedite naredne korake kako biste dodali prora~unsko polje. mo`da }ete `eljeti izra~unati 5 posto poreza na osnovi cijene svakog elementa prodaje.

operatore ili neke druge elemente. izraz }e sada izgledati Expr1:[Price]*. Ova formula oduzima vrijednost polja Birthdate od dana{njeg datuma i tada rezultat (u danima) dijeli s 365 kako bi vam dala broj godina. O vi{e informacija pro~itajte Accessov Help sustav. Kliknite gumb Paste i na taj na~in ulijepite funkciju u popis Expression na vrh prozora (slika 22. 3. Kliknite ponovno u }eliju i ozna~ite ime izraza (na primjer. Ovo je slo`eniji izraz jer uklju~uje upotrebu ugra|ene funkcije: Now () . Kategorije funkcija prikazuju se u popisu u sredini. kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Expression Builder. 4. 5. U popisu kliknite Date/Time. 4. 6. Pritisnite Enter kako biste se pomaknuli u sljede}u }eliju. Iz prikazanog prozora odaberite funkcije. slijedite naredne korake: 1. Tada kliknite opciju Build-In Functions.[Birthdate]/365. konstante. Na primjer. Access automatski dodaje ime za izraz. . U desnom panou kliknite Now. 2. Kliknite u prazan stupac }elije Field. 5. kao {to je Expr1. Expr1). U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite gumb Functions kako biste prikazali funkcije. 3. Utipkajte vi{e opisno ime kao {to je Tax.3). Kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili Expression Buildera.PRILAGO\AVANJE UPITA 165 Expression Builder Da biste upotrijebili funkcije (iste kao u Excelu) u izra~unu. Pogledajmo sljede}i primjer – izra~unavanje starosti svakog psa u bazi podataka pasa. Da biste ovu formulu podesili upotrebom opcije Expression Builder.05.

korak je vrlo va`an. Utipkajte 365. 12. Dogs). U izrazu utipkajte obi~ne zagrade oko dijela koji oduzima datum ro|enja od trenutnog datuma. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite mapu Tables i kliknite ime tablice koja sadr`i polje (primjerice. VJE@BA Ulijepljeni elementi prikazuju se u popisu Expression Kliknite Paste kako biste odabrali funkciju Odaberite funkciju SLIKA 22. U srednjem popisu odaberite polje koje `elite upotrijebiti. 10. 13. (Zna~i “podijeli”). Utipkajte crticu ili kliknite gumb oznake minusa (–). 7. Utipkajte / ili kliknite gumb /. 9. 13. Stoga da biste bili sigurni u to~nost izra~una. 11. Kliknite gumb Paste kako biste polje dodali u izraz.166 22. .3 Zapo~nite izraz uljepljivanjem funkcije Now (). 8. mno`enje i dijeljenje imaju prednost pri izra~unavanju pred oduzimanjem i zbrajanjem. Va{a formula }e sada izgledati ovako: (Now () [Dogs] ! [Birthdate])/365 Redoslijed matemati~kih operacija U izrazu.

17. Kliknite OK kako biste zatvorili Expression Buildera. Kliknite u izraz kako biste postavili to~ku umetanja u njega i tada uredite tako da Expr1 promijenite u Age. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavan izvje{taj dobrog izgleda koji je prikladan za ispis i predaju drugima. te kako isklju~iti odre|ena polja iz prikaza rezultata upita.4 Podesite novo polje za odre|eni broj decimalnih mjesta i podesite taj broj na nulu. Na kartici General otvorite padaju}i popis Format i odaberite opciju Fixed.4). nau~ili ste kako u upit umetnuti prora~unsko polje. SLIKA 22. Kliknite desnom tipkom mi{a na izraz i izaberite Properties. Tako|er. 20. Pokrenite upit kako biste provjerili svoj rad. 19. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati slogove u upitu. Zatvorite stranicu svojstava. 16. U polje Decimal Places utipkajte 0 (slika 22. .PRILAGO\AVANJE UPITA 167 14. Na ovaj na~in polje ima logi~nije ime. 15. 18.

Forma poma`e pri unosima podataka na zaslonu.23. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj u Accessu upotrebom opcije AutoReport ili pomo}u ~arobnjaka Report. Opcija izme|u gore navedenih je pomo}u Report Wizarda koji nudi odre|enu prilagodljivost i relativno jednostavan na~in rada. Izvje{taj mo`ete stvoriti na nekoliko na~ina od lako-ali-limitirano (AutoReport) do te{ko-ali-vrlo prilagodljivo (prikaz Report Design). Izvje{taji. Kada pro~itate 24. mo`ete se vratiti na ovu opciju i provjeriti njezine mogu}nosti. ZA[TO STVARATI IZVJE[TAJE? Vidjeli ste mnoge na~ine organiziranja i prikazivanja podataka. Pomo}u izvje{taja dobit }ete profesionalni rezultat na koji }ete biti ponosni bilo da ga ispisujete ili objavljujete na Internetu. ali za sada smo se ograni~ili samo na metode prikaza na zaslonu. a upiti poma`u pri pronala`enju informacija i prikazivanje njihovih rezultata na zaslonu. . su stvoreni posebno za ispis i kao mogu}nost da informacije podijelite s drugim ljudima. formu ili upit. ali rezultati ne}e biti profesionalni jer alati nisu stvoreni za ispis. vje`bu i nau~ite o prilago|avanju izvje{taja. UPOTREBA AUTOREPORTA ZA STVARANJE IZVJE[TAJA Opcija AutoReport je odli~na ako `elite obi~an izvje{taj zasnovan na jednoj tablici ili upitu. s druge strane. Ispisati mo`ete bilo koju tablicu.

Odaberite opciju AutoReport: Columnar ili AutoReport: Tabular. Izvje{taj u redcima izgledat }e poput stranice podataka. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojeg `elite stvoriti izvje{taj. Vi{e tablica? Opcija AutoReport mo`e upotrijebiti samo jednu tablicu ili upit. SLIKA 23. @elite li stvoriti izvje{taj pomo}u opcije AutoReport zasnovan na vi{e tablica. Iz padaju}eg popisa na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit na kojem `elite zasnovati izvje{taj. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u AutoReporta: 1.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 169 Stvoriti mo`ete izvje{taj u redcima ili stupcima. 4. 3. pro~itajte odlomak “Prikazivanje i ispisivanje izvje{taja iz prozora Print Preview” kasnije u vje`bi. . Prikazuje se okvir za dijalog New Report (slika 23. a izvje{taj u stupcima bit }e vrlo sli~an formi. najprije stvorite upit na osnovu tih tablica i tada stvorite izvje{taj pomo}u AutoReporta zasnovan na tom upitu. Obje mogu}nosti je jednako lagano stvoriti. Da biste nau~ili {to dalje. Kliknite OK.1). U prozoru Database kliknite podru~je Reports i tada kliknite gumb New. 2. 5.1 Iz ovog prozora odaberite jedan od ponu|enih AutoReporta. Prikazuje se izvje{taj u prozoru Print Preview.

Ponavljajte radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili kliknite gumb >> kako biste sva polja odbrane tablice pomaknuli u popis Selected Fields. VJE@BA Izvje{taj stvoren pomo}u AutoReporta nije ni{ta bolji od ispisa tablice ili forme. 3. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit na kojima `elite zasnovati izvje{taj. @elite li bolji izgled va{eg izvje{taja. U popisu Available Fields kliknite polje i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. probajte ga stvoriti pomo}u Report Wizarda. Stvarate li izvje{taj pomo}u ove opcije mo`ete upotrijebiti vi{e tablica i upita i odabrati izgled i format va{eg izvje{taja. SLIKA 23. U prozoru Database kliknite jaha~ kartice Reports. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih }ete uklju~iti polja. STVARANJE IZVJE[TAJA POMO]U REPORT WIZARDA Opcija Report Wizard nudi odli~an odnos izme|u lagane upotrebe i prilagodljivosti. 5. 2.170 23.2). 4. . Dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard kako biste pokrenuli Report Wizarda (slika 23.2 Prvi okvir za dijalog Report Wizarda. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u Report Wizarda: 1.

Da biste grupirali podatke. Grupiranje Prema izvornim postavkama ne postoje grupe podataka. Sada }ete biti upitani o na~inu sortiranja podataka (slika 23. Iz padaju}eg popisa odaberite do ~etiri vrste sortiranja i tada kliknite Next. SLIKA 23. kliknite polje i tada kliknite gumb >. otvorite padaju}i popis i odaberite polje prema koje `elite uraditi sortiranje. @elite li sortirati slogove.4). Ako `elite. Tablice koje ste odabrali moraju biti u me|usobnom odnosu kako bi podaci koje }ete prikazati u izvje{taju bili odgovaraju}i.3 Podesite grupiranje podataka u izvje{taju. kliknite Next. Ako `elite grupirati slogove prema bilo kojem odabranom polju. gumb Grouping Options postaje aktivan i omogu}ava pode{enje opcije grupiranja.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 171 6. Ako upotrijebite polje prema kojem }ete grupirati podatke. Tada kliknite Next kako biste nastavili s radom. U izvje{taju mo`ete podesiti grupiranje bilo koje grupe. 8. Odabrati mo`ete nekoliko razina grupiranja redom koji `elite. . Prikazuje se sljede}i okvir za dijalog (slika 23.3). Kada zavr{ite s odabiranjem polja. odaberite neku drugu tablicu ili upit u popisu Tables/Queries i ponovite prethodni korak. 7. morate odabrati polje i kliknuti gumb >.

U sljede}em okviru za dijalog (slika 23. SLIKA 23. 9. prethodni prikaz se mijenja kako bi vam prikazao va{ odabir. od Z do A. Kada kliknete gumb opcije.5 Odaberite izgled izvje{taja. Uzlazno ili silazno Prema izvornim postavkama sortiranje je pode{eno uzlazno.4 Podesite na~in sortiranja. VJE@BA SLIKA 23. zna~i od A do Z.5) odaberite opcije izgleda u podru~ju Layout.172 23. . Kliknite gumb AZ kako biste na~in sortiranja promijenili u silazni.

Upitani ste za pridjeljivanje naslova izvje{taju. U okvir za tekst . 11. Portrait (ispis kra}om stranicom papira) ili Landscape (ispis du`om stranicom papira). Kada ste zadovoljni s odabirom. U sljede}em okviru za dijalog ~arobnjaka upitani ste za stil 12. Prikaz na slici 23. Nekoliko ih je popisano i kliknete li na jedan vidjet }ete njegov prethodni pregled. Tabular i Justified. izvje{taja. Odaberite orijentaciju ispisa izvje{taja. 10. bit }ete ograni~eni {to se ti~e izgleda na tri opcije: Columnar. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. kliknite Next.5 je jedinstven za izvje{taje s grupiranim podacima.6). Report utipkajte naslov i kliknite Finish kako biste vidjeli izvje{taj u prozoru Print Preview (slika 23.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 173 Gdje su svi ti izgledi? Ako ne odaberete niti jednu opciju grupiranja podataka u izvje{taju.

ili mo`ete prije}i u prikaz Report Design kako biste unijeli `eljene promjene. Design View. Odaberite Napustiti postotak po.6 Jednostavan izvje{taj bez grupiranja podataka.174 23. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design da biste prilagodili svoj izvje{taj. PRIKAZIVANJE I ISPISIVANJE IZVJE[TAJA U PROZORU PRINT PREVIEW Bez obzira stvarate li izvje{taj pomo}u Report Wizarda ili AutoReporta. @elite li prije}i u prikaz Report Design. Ako `elite brzi ispis. Pregled izvje{taja na jednoj.) Ako `elite ispisati izvje{taj i podesiti opcije ispisa (primjerice broj kopija). Print.prozor Print ve}anja/sma. SLIKA 23. Pove}anje/smanjenje prikaza izvje{taja. VJE@BA Kliknite kako biste pre{li u prikaz dizajniranja.Preview. Iz ovog prozora mo`ete ispisati izvje{taj. (Vi{e o promjenama u 24. Kliknite kako biste ispisali izvje{taj. dvije ili ~etiri stranice. vje`bi. .6). kliknite gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti i ispisati jednostavan izvje{taj. odaberite File. odaberite View. izvje{taj se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 23. njenja. ako ste zadovoljni izgledom.

Ako se kasnije `elite ponovno vratiti u prikaz Report Design. vje`bi. Kliknite gumb Design. . zatvorite prozor Print Preview kako biste zatvorili i izvje{taj ili prije|ite u Design View iz izbornika View. 2. vrlo je sli~an prikazu Form Design. Prikaz Report Design vam se vjerojatno ~ini poznatim. kao {to je prikazano na slici 24.24. a podru~je Page Footer sadr`i formulu za ispis trenutnog datuma i vremena.1. Izvje{taj se prikazuje u prikazu Design.1 podru~je Report Header prikazuje naslov izvje{taja dok Page Header prikazuje oznake stupaca u izvje{taju. 3. Gotovo sve {to ste nau~ili o ure|ivanju formi u 15. Podru~je Detail popisuje polja koja ste odabrali za ispis. vje`bi mo`ete primijeniti i na ure|ivanje izvje{taja. i 17. U prozoru baze podataka kliknite podru~je Reports. Vje`ba PRILAGO\AVA- NJE IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design kako biste svoj izvje{taj u~inili {to privla~nijim. Kliknite izvje{taj koji `elite mijenjati. PROMJENA POSTOJE]IH IZVJE[TAJA Kada zavr{ite pregled upravo stvorenog izvje{taja. slijedite naredne korake u prozoru Database: 1. Kao {to vidite na slici 24. Kao i prikaz Form Design tako i Report Design sadr`i okvir za alate s naj~e{}im alatkama za ure|ivanje u koji mo`ete dodavati sve specijalne elemente koje ste nau~ili u 16.

176

24. VJE@BA

SLIKA 24.1 Prikaz izvje{taja stvorenog u prethodnoj vje`bi u prikazu Report Design. Gumbi za naredbe u izvje{taju Access omogu}ava postavljanje bilo koje vrste kontrole u izvje{taj, ~ak i one koje izgledaju silly, primjerice gumbi za naredbu ili kombinirani okviri. Najbolje je da se dr`ite okvira za tekst, oznaka i grafika u izvje{taju.

RAD

S KONTROLAMA U IZVJE[TAJU

Rad s kontrolama u izvje{taju u prikazu Report Design potpuno je jednak radu s kontrolama u prikazu Form Design. @elite li obnoviti znanje, vratite se na 15. vje`bu ili slijedite kratki pregled:
l

Odabiranje kontrola. Kao i u prikazu Form Design kliknite na kontrolu u izvje{taju kako biste je odabrali. Hvataljke odabira (kvadrati}i u kutevima) prikazuju se oko kontrole. O vi{e detalja pro~itajte 15. vje`bu.

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

177

l

Pomicanje objekata. Da biste pomicali kontrolu, najprije je odaberite i zatim postavite pokaziva~ mi{a na rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u otvorenu crnu ruku. Tada kliknite i povucite kontrolu na novo mjesto.

Pomicanje kontrola izme|u podru~ja Bilo koji objekt mo`ete povu}u u drugo podru~je, no isto tako mo`ete kontrolu izrezati i ulijepiti je. Odaberite objekt i pritisnite Ctrl+X kako biste objekt izrezali, zatim kliknite naslov podru~ja gdje `elite objekt pomaknuti i pritisnite Ctrl+V kako biste ulijepili objekt u novo podru~je.
Promjena veli~ine kontrola. Odaberite kontrolu i postavite pokaziva~ mi{a iznad hvataljki za odabir i povucite mi{em kako biste pove}ali/smanjili kontrolu. l Formatiranje okvira za tekst. Da biste odabrali pisma, upotrijebite padaju}e popise Font i Font Size na alatnoj traci. @elite li podesiti posebne efekte, upotrijebite gumbe Bold, Italic i Underline. Izvje{taju mo`ete dodavati slike i crte`e kao {to ste ih dodavali i formama. Vi{e o dodavanju slika i crte`a govorili smo u 17. vje`bi.
l

Access na Webu Formama i izvje{tajima mo`ete pridjeljivati hiperveze za objekte {to }ete nau~iti u 27. vje`bi. Hiperveze nisu korisne pri ispisu, no ako spremate izvje{taj u Wordovom formatu hiperveza mo`e biti aktivna kada otvorite dokument u Wordu.

DODAVANJE

I UKLANJANJE KONTROLA

U bilo koje vrijeme mo`ete u izvje{taj dodavati vi{e kontrola. Slijedite naredne korake:

1. Ako ne vidite popis polja, odaberite View, Field List ili kliknite
gumb Field List na alatnoj traci. Prikazuje se plutaju}i okvir popisuju}i sva polja u tablici ili upitu koje upotrebljavate.

178

24. VJE@BA

2. Povucite polje iz popisa u izvje{taj gdje ono postaje kontrola,
naj~e{}e kao okvir za tekst. Smjestite kontrolu bilo gdje u podru~je Detail.

Ne brinite se ako kontrola nije na `eljenom mjestu ili preklapa drugu kontrolu, kasnije }ete u vje`bi nau~iti kako rije{iti ovaj problem. Da biste kontrolu izbrisali, odaberite je i pritisnite tipku Delete. Brisanje kontrole iz izvje{taja ne zna~i i brisanje polja iz tablice.

RAD

S NOVIM KONTROLAMA

Kada dodajete kontrolu u izvje{taj, naj~e{}e dodajete dvije stvari – oznaku i okvir za tekst. Ova dva elementa su povezana – oznaka opisuje okvir za tekt, a okvir za tekst predstavlja polje koje ste trenutno upotrijebili (slika 24.2). Tekst oznake mo`ete promijeniti bez obzira na okvir za tekst. Na primjer, mo`ete promijeniti oznaku polja Coloring u Dog Color a da ne mijenjate sadr`aj okvira za tekst. Da biste promijenili oznaku, jednostavno je kliknite i utipkajte `eljeni tekst.
Postavite pokaziva~ mi{a na najve}u hvataljku kako biste objekt pomaknuli odvojeno

Okvir za tekst

Oznaka

SLIKA 24.2

Okvir za tekst i njegova oznaka.

Prema izvornoj postavci kada pomi~ete okvir za tekst pomi~ete i njegovu oznaku. Postavite li pokaziva~ mi{a na rub okvira za tekst, on mijenja izgled u otvorenu ruku i to je znak da }e oznaka slijediti pomicanje okvira za tekst. Dakako, mo`ete pomicati okvir za tekst odvojeno od njegove oznake. Primijetite da je kvadrati} u gornjem desnom kutu najve}i. Kada pokaziva~ mi{a postavite iznad tog kvadrati}a on mijenja izgled u ruku s podignutim prstom. Ovo je znak da okvir za tekst mo`ete povu}i odvojeno od oznake. Odvojeno pomicanje oznake mo`e biti korisno ako ne `elite prikazati

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

179

oznaku na uobi~ajenom mjestu – desno od okvira za tekst. Na primjer, mo`ete oznaku smjestiti iznad okvira za tekst.

DODAVANJE

OZNAKA

U prethodnom odlomku govorili smo o dodavanju para kontrola – okvira za tekst i pridijeljene oznake. No, oznaku mo`ete dodavati i zasebno uz neki ekstra tekst koji nije nu`no povezan s odre|enim poljem. Na primjer, op}eniti tekst o izvje{taju. Kliknite gumb Label u okviru za alatke. Tada kliknite bilo gdje u izvje{taj i po~nite s utipkavanjem. Kada zavr{ite, kliknite bilo gdje izvan oznake.

DODAVANJE

PRORA^UNSKIH OKVIRA ZA TEKST

Okviri za tekst naj~e{}e prikazuju podatke iz polja, no mogu imati i drugu namjenu – mogu prikazivati prora~un zasnovan na vrijednostima iz razli~itih polja. Stvaranje prora~unskog okvira za tekst je ne{to slo`enije. Najprije morate stvoriti nevezani okvir za tekst (onaj koji nije vezan za odre|eno polje) i tada unijeti kalkulaciju u okvir za tekst. Slijedite naredne korake:

1. Kliknite alatku Text Box u okviru za alate i kliknite i povucite u
izvje{taj da biste stvorili okvir za tekst.

2. Promijenite oznaku kako bi odra`avala sadr`aj okvira za tekst. Na
primjer, ako se radi o izra~unatom porezu promijenite i oznaku u Porez. Nakon toga smjestite oznaku na `eljeno mjesto. (Vodi~ vam je sljede}i odlomak.)

3. Kliknite u okvir za tekst i unesite formulu koju `elite izra~unati. 4. Kada zavr{ite kliknite bilo gdje izvan okvira za tekst.
Formule koje unosite u prora~unske okvire za tekst upotrebljavaju standardne matemati~ke kontrole: + – * / Zbrajanje Oduzimanje Mno`enje Dijeljenje

180

24. VJE@BA

Sve formule po~inju znakom jednakosti (=), a sva polja moraju biti u uglatim zagradama ([ ]). Evo nekoliko primjera:
l

Da biste izra~unali ukupnu cijenu mno`enjem vrijednosti polja Quantity s vrijednosti polja Price, unesite =[Quantity]*[Price]. Da biste izra~unali popust od 25% na vrijednost u polju Cost, unesite =[Cost]*.075. Da biste dodali zbroj vrijednosti u tri polja, unesite =[Field1]+[Field2]+[Field3].

l

l

Vi{e prostora Ako vam ponestane mjesta u okviru za tekst pri unosu formule, pritisnite Shift+F2 kako biste otvorili okvir Zoom gdje ima vi{e mjesta.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prilagoditi izvje{taj dodavanjem i uklanjanjem objekata, pomicanjem istih po izvje{taju i stvaranjem izra~una. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na tablici ili upitu va{e baze podataka.

a tablica Dog Coloring sadr`i popis svih dozvoljenih boja dlake psa. Tablica Titles sadr`i popis svih mogu}ih imena pasa. na slici 25. U ovoj vje`bi }ete pro~itati kako tako povezane tablice mogu pomo}i u organiziranju podataka. . dok i dalje upotrebljavate te informacije u glavnoj tablici. vje`bi ste stvarali odnose izme|u tablica. Odnos izme|u tablica povezuje dvije tablice spajanjem odgovaraju}ih polja.1. Na primjer. (U 10.) Vjerojatno ste se tada pitali koji je razlog stvaranja odnosa – ~emu je to uop}e potrebno. predlo`ili smo vam da stvorite odnose izme|u tablica. tablice Titles i Dog Coloring podr`avaju glavnu tablicu (Dogs) nude}i popise valid vrijednosti za odre|ena polja. Na taj na~in mogu}e je izbaciti unos ponavljanih i perifernih informacija u novoj tablici. upitima i izvje{tajima.25. ZA{TO POVEZIVATI TABLICE? Kada ste na po~etku knjige zapo~eli stvaranje baze podataka. Vje`ba RAD S POVEZANIM TABLICAMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti povezane tablice u formama.

VJE@BA SLIKA 25. otvorite prozor Relationships (Tools. Pogledajte sliku 25.2 Posao s kupcima. dobavlja~ima. SLIKA 25. inventarom i zaposlenicima mo`e imati slo`eni sustav odnosa.1 Da biste vidjeli trenutne odnose izme|u tablica. Relationships).2 i probajte pratiti i shvatiti sve odnose u bazi podataka Sales. .182 25. U slo`enijim bazama podataka mo`ete imati vi{e odnosa izme|u tablica.

oznaka plusa mijenja se u oznaku minusa. ponovno }ete sakriti povezane slogove.1) u prikazu Datasheet.3 Prika`ite povezane slogove u vezanoj tablici klikom na oznaku plusa uz slog. . mo`ete brzo prikazati informacije iz povezanih tablica. S lijeve strane svakog sloga primijetit }ete oznaku plusa (+).) Pretpostavimo da pregledavate tablicu Titles (slika 25. drugim upitima ili ih pregledati u prozoru rezultata upita. Ovi slogovi iz tablice Dogs sadr`e vrijednost 0 u polju Title.3). STVARANJE VI[ETABLI^NOG UPITA Vi{etabli~ni upiti se upotrebljavaju za povla~enje informacija iz vi{e tablica u isto vrijeme. SLIKA 25. Kliknete li oznaku minusa. Kliknete li na oznaku plusa. (Ovo je jedna od sjajnih novih mogu}nosti Accessa 2000. Kada su prikazani povezani slogovi.RAD S POVEZANIM TABLICAMA 183 PRIKAZIVANJE POVEZANIH PRIKAZU DATASHEET PODATAKA U Kada pregledavate tablicu u prikazu Datasheet. formama. Tako povu~ene informacije mo`ete upotrijebiti u izvje{tajima. prikazuje se mala tablica koja ispisuje sve slogove iz povezane tablice s istim vrijednostima (slika 25.

i polje Title iz tablice Titles (polje sadr`i opisni tekst). odaberite vi{e od jedne tablice. kao {to ste nau~ili u 10. Ako za sada tablice nisu povezane. vje`ba). te{ko je re}i kako se zove svaki pas. . Na slici 25. prvo stvorite novi upit pomo}u prikaza Design (21. umjesto tablice Dogs.1. stvorite privremenu vezu izme|u njih povla~enjem polja iz jedne tablice na odgovaraju}e polje druge tablice. STVARANJE VI[ETABLI^NIH FORMI U prethodnom odlomku nau~ili ste kako stvoriti upit koji uklju~uje polja iz vi{e tablica.1. a to je ujedno i najlak{i na~in stvaranja vi{etabli~ne forme. kao {to su Titles i Dogs iz slike 25. a ne opisno ime. osim polja Titles. To zna~i da se broj. Tada normalnom procedurom zavr{ite upit (21. Upiti nad vi{e povezanih tablica Kada ste povezali dvije tablice. VJE@BA Da biste stvorili vi{etabli~ni upit. povucite je u neku drugu formu koja je otvorena u prikazu Design. da biste stvorili forme i izvje{taje. prije nego kliknete Close. Tada mo`ete upotrijebiti rezultate upita. vje`bi. To je zapravo forma koju }ete kao objekt umetnuti u drugu formu. Podforma Podforma je jo{ jedan objekt baze podataka. Da biste formu prikazali kao podformu. vje`ba). Na taj na~in imate vi{e tablica iz kojih mo`ete povu}i informacije. naj~e{}e ih povezujete po broju polja. Stvorite upit i jednostavno stvorite formu koja je zasnovana na upitu. U okviru za dijalog Show Table. prikazuje u tablici Dogs za svako ime psa. No. S obzirom da nismo zapamtili sve ID brojeve imena pasa. mo`ete stvoriti upit koji uklju~uje sva polja tablice Dogs. polje Title ID u tablici Title je povezano s poljem Title u tablici Dogs.184 25.

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

185

Drugi na~in je stvaranje forme s umetnutom podformom. Podforma mo`e sadr`avati podatke iz bilo koje povezane tablice. Primjerice, u formi Customers mo`ete uklju~iti podformu koja }e ispisati sve narud`be kupca. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu s umetnutom podformom:

1. Zapo~nite stvaranje nove forme pomo}u Form Wizarda. Da biste
to uradili, u prozoru Database, kliknite jaha~a kartice Forms i tada dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. upit, a zatim i `eljena polja ({to ste nau~ili u 14. vje`bi).

2. U prvom okviru za dijalog Form Wizarda odaberite tablicu ili 3. Umjesto da nastavite s radom, odaberite drugu tablicu ili upit iz

padaju}eg popisa Tables/Queries i iz njih tako|er odaberite `eljena polja (slika 25.4).

SLIKA 25.4 Prije nego {to kliknete Next, a nakon odabira polja iz jedne tablice, odaberite drugu tablicu i iz nje tako|er odaberite polja. Tablice moraju biti povezane Ako odaberete dvije tablice koje nisu povezane, Form Wizard }e u ovom trenutku ispisati upozoravaju}u poruku. Tada napustite Wizard i podesite vezu izme|u tablica koje `elite upotrijebiti.

186

25. VJE@BA

4. Nastavite odabirati tablice/upite i iz njih odabirite polja koja su
vam potrebna. Kada ste uklju~ili sva polja, kliknite Next.

5. ^arobnjak }e vas upitati kako `elite prikazati podatke. Iz popisa
odaberite jednu tablicu koja }e biti osnovni izvor podataka za formu, dok }e druga biti izvor podataka za podformu.

Povezivanje formi Ovi koraci pokazuju kako stvoriti formu s podformom, no vi }ete mo`da `eljeti stvoriti dvije odvojene forme koje ~uvaju podatke iz dvije tablice ili upita. Ako je to ono {to `elite, kliknite gumb Linked Forms u okviru za dijalog ~arobnjaka (slika 25.5). Tada zavr{ite rad s ~arobnjakom kao {to ste nau~ili u 14. vje`bi.

SLIKA 25.5

Odaberite na~in prikaza podataka iz tablice.

6. Kliknite Next. 7. ^arobnjak postavlja pitanje o formatu podforme. Odaberite opciju Tabular (jednaka tablici u Wordu) ili Datasheet (jednaka prora~unskoj stranici u Excelu) i kliknite Next.

8. Odaberite stil forme i kliknite Next. 9. Unesite naslov forme i podforme. (Forma i podforma se spremaju kao odvojene forme u bazu podataka.) Kliknite Finish. Prikazuje se forma (slika 25.6).

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

187

Osnovna forma

Podforma

SLIKA 25.6 Ova forma sadr`i polja iz jedne tablice u osnovnoj formi i drugu tablicu u podformi.

STVARANJE

VI[ETABLI^NIH IZVJE[TAJA

Kao i forme tako mo`ete stvoriti i izvje{taje koji upotrebljavaju vi{e tablica ili upita. Stvaranje je gotovo jednako stvaranju izvje{taja zasnovanog na jednoj tablici, {to ste nau~ili u 23. vje`bi. Evo brzog pregleda:

1. Stvorite odnos izme|u tablica (10. vje`ba). 2. Zapo~nite stvaranje novog izvje{taja pomo}u Report Wizarda. (U
prozoru Database kliknite jaha~a kartice Reports i tada dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard.)

3. Odaberite polja iz prve tablice koju `elite upotrijebiti. 4. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite drugu tablicu ili
upit. Tada i iz njih odaberite polja. Ove radnje su iste kao i kod formi (slika 25.4).

5. Kada zavr{ite, kliknite Next. 6. Kada ste upitani kako `elite prikazati podatke, odaberite jednu
tablicu. Ova radnja je potpuno jednaka i kod formi (slika 25.5). Kliknite Next.

188

25. VJE@BA

7. Nastavite raditi s ~arobnjakom; dodajte grupiranje, sortiranje itd.
Ako je potrebno, ponovno pro~itajte 23. vje`bu.

8. Kada do|ete na kraj, kliknite Finish da biste stvorili svoj izvje{taj.
U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti upite, forme i izvje{taje zasnovane na vi{e tablica me|usobno povezanih. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram iz va{ih podataka.

26. Vje`ba
DIJAGRAMA

STVARANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na podacima iz va{e baze podataka.

PREDNOSTI

DIJAGRAMA

Jeste li primijetili kako ljudi ne vole brojke? Pomo}u dijagrama }ete informacije prikazati na puno jednostavniji na~in. Jedan pogled na dijagram mo`e zamijeniti stotine stranica podataka. Recimo da `elimo saznati koje su boje naj~e{}e kod na{ih pasa. Ispisati mo`ete popis svih pasa i njihovih mogu}ih boja, a zatim prebrojati koliko je boja i tada broj boja podijeliti s brojem pasa. Tako }ete dobiti postotak za svaku boju. Mnogo je lak{e stvoriti dijagram koji prikazuje postotak svake boje. Dijagrami su tako|er dobri za pra}enje informacija. Primjerice, u organizaciji prodaje mo`ete stvoriti dijagram vrijednosti prodaje za svakog kupca u mjesecu ili dijagram koliko ste pojedinih proizvoda prodali u mjesecu (ili tjednu ili godini).

STVARANJE

DIJAGRAMA

Dijagram mo`ete umetnuti u formu ili izvje{taj. U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj s dijagramom. Jednostavno slijedite ~arobnjaka. Chart Wizard radi potpuno jednako za svaki dijagram, no okviri za dijalog su pone{to razli~iti. Najprije }emo stvarati jednostavan kru`ni dijagram zasnovan na upitu, a tada stup~asti dijagram.

Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojih `elite stvoriti dijagram. Kliknite kako biste pomaknuli odabrano polje u popis Fields for Chart. sva polja ne}e biti vidjiva u dijagramu ili }e dijagram biti nepregledan. Odaberite opciju Chart Wizard. Kliknite OK i pokre}e se Chart Wizard (slika 26. U prozoru baze podataka kliknite jaha~a kartice Reports i tada kliknite gumb New.1 Odaberite polja koja `elite uklju~iti u dijagram. . Na dnu okvira za dijalog otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu ili upit koji sadr`i `eljene podatke za dijagram (dobar odabir je upit Employee Sales by Country iz Northwinda).190 26. a jedno za podatak) ili dva i vi{e za ostale vrste dijagrama. Slijedite naredne korake da biste stvorili kru`ni dijagram: 1. Ne odabirite previ{e polja! Odaberite to~no dva polja za kru`ni dijagram (jedno za oznaku. Ina~e. 4. SLIKA 26. 2. VJE@BA STVARANJE JEDNOSTAVNOG KRU@NOG DIJAGRAMA Kru`ni dijagram je dobar kada treba sve dijelove prikazati kao cjelinu.1). 3. Prikazuje se okvir za dijalog New Report.

Kada ste zadovoljni s izborom. (Preporu~amo Yes ako ne znate koju izabrati. Za sada stvaramo kru`ni dijagram pa odaberite samo dva polja i to polje Coloring Country i Sale Amount. Da biste natavili s radom. Kliknite jednu od sli~ica kru`nih dijagrama i pro~itajte obja{njenje koje se prikazuje. . Unesite naslov dijagrama. kliknite Next. Don’t Display A Legend. Kliknite opciju Yes.3).STVARANJE DIJAGRAMA 191 5. 8. 7. SLIKA 26.2 Odaberite vrstu dijagrama. Vidjet }ete okvir za dijalog koji je va`an za slo`enije dijagrame. 6. kliknite Next. Dijagram se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 26. Display A Legend ili opciju No. 9. U popisu Available Fields i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Fields for Chart.2). Zapamtite da svaka vrsta dijagrama ima trodimenzionalni ili dvodimenzionalni prikaz.) Kliknite Finish. a kako stvarate kru`ni dijagram u kojem ne mo`ete puno uraditi kliknite Next da biste nastavili s radom. Odaberite vrstu dijagrama (slika 26.

Odabrati morate barem dva polja jer stup~asti dijagram ima dvije osi (primjerice. VJE@BA Legend SLIKA 26. Linijski i stup~asti dijagrami prikazuju podatke proteklog vremena. Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit s kojima `elite raditi. Kliknite Next. Primjerice. Kliknite OK i prikazuje se prvi okvir za dijalog Chart Wizarda. U popis Fields for Chart dodajte polja s kojima `elite raditi. kao i kod kru`nog dijagrama. Vidjet }ete sljede}i okvir za dijalog.3 Zavr{eni kru`ni dijagram. Kliknite jednu od ponu- . 3. mo`ete prikazati prodaju proteklih godina. Odaberite vrstu dijagrama (slika 26. Slijedite prva tri koraka stvaranja kru`nog dijagrama (obja{njenje ranije u vje`bi) sve dok nije prikazan okvir za dijalog u kojem }ete odabrati Chart Wizarda. |enih mogu}nosti stup~astih dijagrama i kliknite Next. isto 4. 2.192 26. Iz baze podataka Northwind Traders odaberite Employee Sales By Country.2). Da biste to uradili. slijedite korake: 1. polje Country i Sale Amount).

Unesimo stoga 1/1/97 kao po~etak i 1/1/99 kao kraj. Primjerice.STVARANJE DIJAGRAMA 193 5. upotrijebiti legendu i tada kliknite Finish.4 Prikaz stup~astog dijagrama u Accessu stvorenog iz baze podataka Northwind Traders. Nakon {to ste odgovorili na sva pitanja prikazuje se va{ dijagram (slika 26. . povucite ih iz dijagrama u desni dio okvira za dijalog kako biste ih uklonili i zatim povucite ispravna polja natrag u dijagram. Ako polja nisu dobra. Ovisno o tablici ili upitu koje ste upotrijebili mo`da }ete morati unijeti dodatne informacije. u na{em primjeru potrebno je unijeti po~etak i kraj prodaje. Kada je sve ispravno. SLIKA 26.4). kliknite Next. 6. U sljede}em okviru za dijalog unesite naslov i odaberite `elite li 7.

U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti Access na Internetu. Vidjet }ete pitanje da li `elite spremiti promjene koje ste uradili u izvje{taju. Kliknite Yes i bit }ete upitani za ime izvje{taja. Izvje{taj mo`ete ispisati klikom na gumb Print ili mo`ete zatvoriti prozor klikom na gumb Close. . ispisati i spremiti izvje{taj s dijagramom. SPREMANJE IZVJE[TAJA S DIJAGRAMOM Da biste spremili izvje{taj s dijagramom.194 26. vje`bi. VJE@BA UPOTREBA PROZORA PRINT PREVIEW Rad s izvje{tajem s dijagramom u prozoru Print Preview je jednak radu koji ste nau~ili u 23. Access }e prije}i u prikaz Design gdje mo`ete unijeti promjene u izvje{taj. zatvorite prozor Print Preview klikom na gumb Close. Utipkajte ime koje `elite da se prika`e na kartici Reports u prozoru Database i tada kliknite OK. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti.

Drugim rije~ima. Kada korisnici kliknu hipervezu za vrijeme rada na bazi podataka. i prikazati odre|eni URL. Ve}ina Web datoteka je spremljena u formatu HTML – Hypertext Markup Language. tada vjerojatno ima i ra~unalo na koje izravno mo`ete spremiti HTML datoteke. Access nudi dva na~ina interakcije s Internetom: dolazne i odlazne. u odvojenom prozoru. . njihov Web pretra`iva~ }e se otvoriti. Ako se va{a tvrtka povezuje s Internetom preko lokalne mre`e (LAN). a njezin najpopularniji dio je World Wide Web. Ako upotrebljavate modem za spajanje s Internetom. Da biste ponudili informacije dolaznim korisnicima (posjetitelji na Web stranici). tako {to }ete spremiti tablice u HTML formatu i kopirati ih na poslu`itelj na Internetu (ra~unalo koje je direktno spojeno na Internet). Tako|er mo`ete podesiti hiperveze s ostalim URLsovima s bazom podataka tako {to }e korisnici imati izlazni pristup Web stranicama. morate dijelove baze podataka u~initi dostupnim. OSNOVE INTERNETA Internet je brojna kolekcija spojenih mre`a ra~unala. mo`ete ponuditi Accessove informacije ljudima koji koriste Internet ili Internet informacije ljudima koji koriste va{u bazu podataka.27. Vje`ba UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako iskoristiti mogu}nosti Accessa 2000 da biste svoj rad povezali s Internetom. va{ doma}in mo`e ponuditi prostor na poslu`itelju za va{e HTML datoteke.

Unesite ime za izvoznu datoteku.htm je ime datoteke. Ponu|eno ime je ime objekta. Naj~e{}e }ete u HTML format spremati va{e tablice.1). Hiperveza Hiperveza je dio teksta ili sli~ica koju mo`ete kliknuti i tako brzo pristupiti odre|enom URLsu.mcp.mcp. Kliknite Save. 5. a njih korisnici Weba naj~e{}e i pregledavaju. potvrdite opciju Save Formatted.com/Pub/index.) 3. Prikazuje se okvir za dijalog Export. Export. VJE@BA Uniform Resource Locator (URL) URL je Web adresa. a index. (Ime okvira za dijalog je razli~ito ovisno o objektu. 6.com. Slijedite naredne korake: 1. URL je jednak broju telefona za spajanje na Internet. http://www. 4. 2. (Mogu}nost) Ako `elite upotrijebiti predlo`ak formatiranja HTML (drugim rije~ima. va{ Web pretra`iva~ se otvara (ako je pode{en) i odre|eni podaci URLsa se prikazuju. Ve}ina ih zapo~inje s http:// i nakon toga slijedi ime stranice – primjerice. Neki URLsovi sadr`e odre|eni direktorij i imena datoteka: http://www. Access 2000 se prema HTML odnosi kao i prema drugim formatima podataka pa je stoga lagano spremiti rad u HTML format. izvozni format zasnovati na postoje}oj datoteci HTML-a). SPREMANJE KAO WEB STRANICE U HTML format mo`ete spremiti razne objekte Accessove baze podataka. U prozoru Database odaberite objekt koji `elite izvoziti. Kada kliknete na hipervezu. Tablice sadr`e podatke. Odaberite File. . U ovom primjeru Pub/ je direktorij.196 27. ono je Export Table “Ime tablice” To. za tablicu. Iz padaju}eg popisa Save as Type odaberite opciju HTML Documents (slika 27.htm.

Tada bilo koji tekst koji unesete u polje postaje hiperveza. mo`ete odrediti HTML datoteku na kojoj }ete zasnovati formatiranje. SLIKA 27. UMETANJE HIPERVEZE ACCESSOVE OBJEKTE U Postoje dva na~ina dodavanja hiperveze Accessovoj bazi podataka. 7. prikazuje se okvir za dijalog HTML Output Options (slika 27. Prvi je stvaranje polja u tablici i pode{enje vrste podataka kao Hyperlink.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 197 SLIKA 27.2).1 Za vrstu datoteke odaberite opciju HTML Documents. Unesite ili potra`ite ime postoje}e HTML datoteke na kojoj }ete zasnovati novo formatiranje (ako `elite) i kliknite OK. a klikom na . Nakon spremanja u format HTML-a mo`da }ete `eljeti otvoriti spremljenu stranicu na Web pretra`iva~u kako biste vidjeli svoj rad. Ako ste potvrdili opciju Save Formatted.2 Ako potvrdite opciju Save Formatted.

unijeli smo URLs u to polje i ono automatski postaje polje podcrtanih hiperveza. na slici 27. .3 podesili smo polje Breeders Home Page u tabici Dogs da ~uva URLs za po~etnu stranicu uzgajiva~a od kojih ste kupili psa. Access bilo koji podatak unesen u to polje shva}a kao URL. SLIKA 27.4 Bilo koji uneseni podatak u polje vrste podataka Hyperlink postaje hiperveza.4.3 Pode{enjem vrste podataka kao Hyperlinka. Kao {to vidite na slici 27. Primjerce. SLIKA 27.198 27. VJE@BA nju otvarate odre|enu Web stranicu.

Da biste postavili hipervezu. Otvorite formu ili izvje{taj u prikazu Design. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Hyperlink (slika 27. 3. U okvir za tekst Type the File or Web Page Name unesite ime datoteke ili URL-a za hipervezu. imate li dokument koji podr`ava slog (ugovor u Wordu). Primjerice. slijedite naredne korake: 1. c:\mydocuments\contract1.5 U okviru za dijalog Insert Hyperlink odredite URL za hipervezu. Ovaj na~in nije pridijeljen bilo kojem slogu ve} cijeloj formi ili tablici. SLIKA 27.5). mo`ete unijeti stazu za dokument u polje hiperveze (primjerice.doc). . mo`ete hipervezu postaviti za dokument na tvrdom disku ili va{em LANU umjesto s Web adresom. Drugi na~in je postavljanje hiperveze u formu ili izvje{taj. 2 Kliknite gumb Insert Hyperlink na alatnoj traci.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 199 Ne samo za upotrebu na Webu Ako `elite.

200 27. Na stranici svojstava kliknite jaha~a kartice Format. VJE@BA Pronala`enje Web stranice Ako ne znate adresu Web stranice. vje`bi. Slijedite naredne korake kako biste stvorili sliku koja }e imati funkciju hiperveze: 1. 5. kliknite gumb File. pokre}ete hipervezu. mo`ete stvoriti sliku i njoj pridijeliti funkciju hiperveze. Zatvorite stranicu svojstava. 3. vratite se u Access pomo}u trake sa zadacima i adresa stranice je automatski unesena.6) ili kliknite gumb Build kako biste otvorili okvir za dijalog Insert Hyperlink i odabrali URL. . Umetnite sliku ili gumb za naredbu u izvje{taj ili formu kao {to ste nau~ili u 17. kliknite gumb Web Page kako biste pokrenuli Web pretra`iva~ i prona|ite stranicu. Access ume}e hipervezu u aktivno podru~je. @elite li prona}i datoteku koja nije na Webu (datoteka na va{em tvrdom disku). Prethodna metoda ume}e jednostavni tekst hiperveze koji ispisuje URL. 4. Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku ili gumb i iz izbornika pre~ica koji se prikazuje odaberite opciju Properties. Kada prona|ete `eljenu stranicu. @elite li ne{to zgodnije. U okvir za tekst Hyperlink Address utipkajte URL (slika 27. vje`ba). Kliknite OK. 2. Kao i sve druge objekte tako i hipervezu mo`ete pomicati na `eljeno mjesto u formi (15. 4. Kliknete li sliku ili gumb.

Postoje}u Web stranicu upotrijebite kao data access page. Ova kartica se koristi za stvaranje data access pages. poljima. Data access pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu. Odaberite izvor sloga i opcija AutoPage }e stvoriti stranicu koja koristi sva polja iz odabranog izvora.6 U okviru za tekst Hyperlink Address odredite URL i slika postaje hiperveza. Stvoriti vlastitu data access page (nije preporu~ljivo za po~etnike). Pomo}u ~arobnjaka. ^arobnjak postavlja pitanja o izvorima. l l l . DATA ACCESS PAGES Ako ste koristili ranije verzije Accessa. izgledu i formatiranju i stvara stranicu na osnovi va{ih odgovora. Data access page mo`ete stvoriti na ~etiri na~ina: l Pomo}u opcije AutoPage. Data Access Pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 201 SLIKA 27. sada ste mo`da primijetili novu karticu ili gumb u prozoru baze podataka koja se zove Pages.

7 Accessu. tako|er sprema i mapu koja sadr`i podatke. Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit koji `elite upotrijebiti. VJE@BA Najbolja je metoda za po~etnike stvaranje data access page pomo}u opcije AutoPage kako biste vidjeli o ~emu se zapravo radi. uvjerite se da prebacujete i pridijeljenu mapu. 2. 3. Kliknite opciju AutoPage: Columnar. 6.8). Jednostavna data access forma stvorena u Kada Access sprema data access page. Kada prebacujete datoteku HTML na Web poslu`itelj. Prikazuje se okvir za dijalog Save As Data Access Page. SLIKA 27. Kliknite gumb New. Prikazuje se stranica. Prikazuje se okvir s pitanjem `elite li spremiti promjene. Zatvorite prozor stranice. 7.) 8. 4. Prikazuje se okvir za dijalog New. Slijedite naredne korake kako biste upotrijebili opciju AutoPage. (Na ovaj je na~in mo`ete spremiti kao odvojenu datoteku od baze podataka za objavljivanje na Internetu.7. Kliknite OK. Odaberite Yes. Tada Internet korisnici mogu pretra`ivati va{e podatke pomo}u vlastitih Web pretra`iva~a (slika 27. U okvir za tekst File name utipkajte ime i odaberite Save.202 27. prikaz na slici 27. 1. . U prozoru baze podataka kliknite Pages. 5.

UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 203 SLIKA 27.8 Va{i podaci se pretra`uju obi~nim Web pretra`iva~em. . U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sigurno podijeliti podatke s ostalim ljudima. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako podatke iz Accessa povezati s World Wide Webom.

Ovaj na~in rada omogu}ava istovremeni rad vi{e korisnika u mre`i na istoj bazi podataka. Mnogi }e ljudi imati pristup va{im podacima. BAZE PODATAKA U EKSKLUZIVNOM NA^INU RADA Za va{u bazu podataka mo`ete podesiti lozinku (pro~itajte sljede}i odlomak) ako je ona otvorena u dijeljenom na~inu rada. a ujedno sa~uvati sigurnost va{ih podataka. ali ako `elite bazu podataka mo`ete otvoriti i u ekskluzivnom na~inu rada – odabirom opcije Exclusive u okviru za dijalog Open pri otvaranju datoteke. mo`e se desiti da odre|eni korisnici namjerno ili slu~ajno uni{te va{ kompletan rad. Vje`ba BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako podijeliti podatke s drugim korisnicima. No svakako ne `elite podatke izlo`iti drugim korisnicima bez odre|ene za{tite. ve} ste je vjerojatno namijenili kao alatku cijelom timu stru~njaka ili ~ak i cijeloj tvrtki. Prema izvornoj postavci baze podataka se otvaraju u dijeljenom na~inu rada.28. DIJELJENJE ZA[TO DIJELITI PODATKE? Vjerojatno niste stvorili bazu podataka za osobnu upotrebu. Ako ne za{titite svoje podatke. OTVARANJE . Sljede}a vje`ba }e vas nau~iti kako podijeliti podatke s drugi korisnicima. ali uz odre|enu za{titu.

PRIDJELJIVANJE LOZINKE DATOTEKAMA PODE[ENJE LOZINKE Slijedite naredne korake kako biste podesili lozinku za bazu podataka: 1.1). Otvorite bazu podataka koju `elite za{tititi. Za{to? Kada bazu podataka otvarate putem njenog imena u izborniku File. Prije nije bila pode{ena na ekskluzivni na~in rada pa ne}e biti ni sada. Kliknite OK. Options. 3. Prikazuje se okvir za dijalog Options. Oni koji ne znaju lozinku bit }e sprije~eni u otvaranju datoteke. je pridjeljivanje lozinke bazi podataka. Bazu podataka morate otvoriti u ekskluzivnom na~inu rada (pro~itajte prethodni odlomak) da biste bili u mogu}nosti pridijeliti lozinku. Ne odabirite bazu podataka iz donjeg dijela izbornika File. Kliknite OK. BAZE PODATAKA Najlak{i na~in u spre~avanju drugih ljudi. Prikazuje se okvir za dijalog Set Database Password. ona se otvara prema ranijim pode{enjima. . Set Database Password. U okvir za tekst Password unesite lozinku koju `elite upotrijebiti i tada istu lozinku unesite i u okvir za tekst Verify (slika 28. Za{to nije ekskluzivan na~in rada? Ako nakon pode{enja u opciju Exclusive ponovno `elite otvoriti bazu podataka. 2. Open. 2. 3. Odaberite Tools. svakako upotrijebite naredbu File. Security. 4.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 205 Slijedite naredne korake kako biste podesili da se sve baze podataka otvaraju izravno u ekskluzivnom na~inu rada: 1. U podru~ju Default Open Mode kliknite opciju Exclusive. Odaberite Tools. koji `ele unijeti promjene u bazu podataka. Kliknite jaha~a kartice Advanced.

Otvorite bazu podataka u ekskluzivnom na~inu rada. Unesite trenutnu lozinku i kliknite OK. Utipkajte lozinku i kliknite OK. Odaberite Tools. Unset Database Password. prikazat }e se okvir za dijalog u koji }ete morati unijeti lozinku. Te opcije nisu namijenjene za jedno ra~unalo ve} za ra~unala u mre`i. Ako je potrebno. Security. Security. Najprije morate ukloniti staru. Upotrijebite Tools. VJE@BA Znakovi koje utipkavate prikazuju se kao zvjezdice.206 28. User and Group Accounts da biste stvorili profil korisnika ili grupa. Prikazuje se okvir za dijalog s pitanjem o trenutnoj lozinki. a zatim upotrijebite prethodne korake kako biste podesili novu: 1. 2. kontaktirajte svog mre`nog stru~njaka. a zatim Tools. 3. User and Group Permissions kako biste dali dozvolu za pristup svakom objektu u otvorenoj bazi podataka. Sljede}i puta kada budete `eljeli otvoriti bazu podataka. Na taj na~in ste lozinku uklonili iz baze podataka. Slijedite naredne korake kako biste staru lozinku uklonili. UKLANJANJE ILI PROMJENA LOZINKE Promjena lozinke je proces u dvije faze. .1 Lozinke su osjetljive na velika i mala slova – utipkajte je dva puta kako biste bili sigurni da je ispravna. SLIKA 28. Security. SIGURNOST NA RAZINI (SAMO ZA MRE@E) KORISNIKA Access je stvoren za rad vi{e korisnika pa stoga ima i jake opcije koje kontroliraju pristup bazama podataka. a nakon toga podesiti novu lozinku.

odaberite Tools.2 prikazuje jedan okvir za dijalog tog ~arobnjaka. mo`ete poslati putem e-po{te i pridijeljenog dijela. koja osigurava bazu podataka.2 Opcija User-Level Security Wizard omogu}ava lagani na~in pode{enja kontrole pristupa. Security. S DRUGIM KORISNICIMA NA BAZI PODATAKA Nekoliko je na~ina za suradnju na bazi podataka: l SURADNJA U mre`i mo`ete dijeliti datoteke baze podataka spremaju}i ih na glavni svima dostupni pogon i mapu. odaberite tablicu ili neki drugi objekt i tada odaberite File. kao {to je tablica. Upotrijebiti mo`ete i opciju NetMeeting za odr`avanje online sastanaka. zapravo je udvostru~uje i poma`e u pode{enju dozvole za radnu grupu. Slika 28. Mail Recipient (as Attachment). Send To. Svaki korisnik ima pristup i mo`e unijeti promjene. SLIKA 28. Da biste to uradili. l l .DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 207 Tako|er mo`ete upotrijebiti i opciju User-Level Security Wizard. Da biste upotrijebili ovu opciju. Objekte baze podataka. User-Level Security Wizard i slijedite upute na zaslonu.

208

28. VJE@BA

Promjena formata datoteke Kada putem e-po{te {aljete objekte baze podataka, oni mijenjaju format (u TXT ili RTF), pa korisnici mo`da ne}e primiti ispravne datoteke koje ste poslali. Prije slanja otvorite izvezenu datoteku kako biste vidjeli odgovara li ona originalu i isplati li se poslati je drugom korisniku.

Access 2000 omogu}ava upotrebu opcije Microsoft NetMeeting, alata za vo|enje sastanaka na mre`i. U ovim sastancima ostalim sudionicima mo`ete prikazati Accessove datoteke te u odvojenim prozorima porazgovarati o datotekama. Da biste zapo~eli sastanak pomo}u opcije NetMeeting, morate biti sigurni da je ova opcija instalirana na va{e ra~unalo, ali i na ra~unala ostalih sudionika sastanka. Tako|er svi istovremeno moraju imati pokrenutu ovu opciju. Tada odaberite Tools, Online Collaboration, Meet Now. Nakon toga upotrijebite okvir za dijalog Call kako biste odre|ene suradnike pozvali na sastanak.

STVARANJE

MDE DATOTEKE

Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. Korisnici mogu otvoriti, mijenjati pa ~ak i brisati podatke, ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata. Kada krajnji korisnici unose podatke u datoteku baze podataka, pregledavaju informacije pomo}u upita koji ste stvorili ili ispisuju izvje{taj, ne trebaju pristup alatima za promjenu stvorenih objekata. Sve {to im treba je pristup podacima prikazanim u kontrolama. U stvari bolje je da krajnji korisnici nemaju pristup prikazu Design kako ne bi mogli promijeniti izgled baze podataka.

Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. Korisnici mogu otvoriti, mijenjati pa ~ak i brisati podatke, ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata.

DIJELJENJE

BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA

209

Kada stvarate mde datoteku iz datoteke baze podataka, zapravo stvarate reduciranu verziju baze podataka. Ova verzija izgleda potpuno isto kao original, ali ne postoji pristup kontrolama za dizajn. Korisnici ovih datoteka mogu upotrijebiti sve forme, tablice, itd. ali ih ne mogu prikazati i mijenjati u prikazu Design. Tako|er ne mogu stvarati nove forme ili izvje{taje. Na ovaj na~in ne posti`ete samo sigurnosti ve} se s bazom podataka lak{e radi.

Nema povratka Budite sigurni da struktura objekata baze podataka izgleda to~no kako ste `eljeli prije stvaranja mde datoteke. Ako `elite promijeniti izgled formi, izvje{taja ili tablica spremljenih kao mde datoteke, prvo morate otvoriti originalnu bazu podataka, uraditi promjene i ponovno ih spremiti kao mde datoteke. Bilo koji unos podataka u mde datoteci mora biti ponovno spremljen u novu mde datoteku.

Slijedite naredne korake kako biste datoteku baze podataka spremili kao mde datoteku:

1. Otvorite bazu podataka koju `elite spremiti u mde datoteku. 2. Odaberite Tools, Database Utilities, Make MDE File. Prikazuje se
okvir za dijalog Save MDE As. (Isti kao i obi~ni Save As okvir za dijalog.) Make MDE File.

3. U okvir za tekst File Name unesite ime za mde datoteku i kliknite
Da biste otvorili i upotrijebili mde datoteku, slijedite istu proceduru koju ste nau~ili u 6. vje`bi (File, Open), jedino {to u padaju}em popisu Files of Type odaberite MDE Files (*.mde).

210

28. VJE@BA

[IFRIRANJE

BAZE PODATAKA

[ifriranje “promije{a” sadr`aj baze podataka tako da je ona potpuno ne~itljiva, ~ak i za uslu`ne programe kojima bi neki stru~njak poku{ao ~itati bazu podataka izvan Accessa. Ako mislite da za{tita pomo}u lozinke nije dovoljna, mo`ete {ifrirati bazu podataka kako biste je dodatno za{titili. Prije sljede}e upotrebe bazu podataka }ete morati de{ifrirati.

Oprez [ifriranje spre~ava samo ljude koji koriste druge programe. Korisnici Accessa }e i dalje mo}i otvarati i mijenjati objekte baze podataka (ako nije za{ti}ena).

Samo vlasnik Ako radite s dijeljenim datotekama, kao {to je slu~aj u mre`i, mo`da }ete imati pristup datotekama koje niste stvorili. Zapamtite, samo osoba koja je stvorila datoteku baze podataka mo`e je {ifrirati.

Slijedite naredne korake kako biste {ifrirali bazu podataka:

1. Zatvorite sve baze podataka (ali ostavite otvorenim Access). Ovo
je vrlo va`no, ne mo`ete {ifrirati otvorenu bazu podataka.

2. Odaberite Tools, Security, Encrypt/Database. 3. U okviru za dijalog Encrypt/Decrypt Database odaberite datoteku
baze podataka koju `elite {ifrirati. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Open.) Kliknite OK.

4. U okviru za dijalog Encrypt As utipkajte novo ime za {ifriranu

datoteku. Original ostaje netaknut. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Save As.) Kliknite Save.

[ifriranje stvara novu kopiju baze podataka, a stara (originalna) ostaje i dalje dostupna. Nakon {ifriranja morat }ete upotrijebiti Windows Explorer kako biste prona{li i izbrisali originalnu datoteku baze podataka na kojoj je zasnovana {ifrirana kopija.

DIJELJENJE

BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA

211

Da biste de{ifrirali bazu podataka, ponovite korake, a u 2. koraku odaberite Tools, Security, Decrypt. U 4. koraku okvir za dijalog se naziva Decrypt As, ali je procedura ista.

ZA[TITA

PODATAKA U FORMI

Ako `elite, mo`ete za{tititi pojedine kontrole u formi. Primjerice, mo`ete za{tititi polje AKC Registration # u bazi podataka pasa, kako ne bi do{lo do ne`eljenih promjena, odnosno pretipkavanja va`nih brojeva. Slijedite naredne korake kako biste za{titili polje prikazano u kontroli forme:

1. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite opciju
Properties.

3. Kliknite jaha~a kartice Data. 4. Promijenite svojstvo Locked u Yes (slika 28.3). 5. Zatvorite stranicu svojstava.

SLIKA 28.3

Za{itite pojedinu kontrolu u formi.

Za{tititi mo`ete i cijelu formu od promjena i u~initi je samo za ~itanje i pregledavanje. Primjerice, slijedite naredne korake kako biste formu za{titili od nezadovoljnih zaposlenika koji mogu imati pristup va{oj formi:

1. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Kliknite kvadrati} u sjeci{tu dvaju ravnala (gornji lijevi kut) kako
biste odabrali cijelu formu.

212

28. VJE@BA

3. Odaberite View, Properties. 4. Odaberite karticu Data. Da biste sprije~ili promjene u trenutnim
slogovima, podesite opciju Allow Edits u No (slika 28.4). Allow Deletions u No. Additions u No.

5. Da biste sprije~ili brisanje trenutnih slogova, podesite opciju 6. Da biste sprije~ili dodavanje slogova, podesite opciju Allow 7. Zatvorite stranicu svojstava.
Kliknite kako biste odabrali cijelu formu. Podesite opciju Allow Edits u No.

SLIKA 28.4

Kontrole ure|ivanja za cijelu formu.

U ovoj ste vje`bi nau~ili nekoliko na~ina za dijeljenje baze podataka s drugim korisnicima. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uvoziti i izvoziti podatke.

Otvorite Accessovu bazu podataka u koju `elite uvesti podatke ili stvorite novu. praznu bazu podataka posebno za te podatke (5.29. Naravno. kao {to je dBASE ili FoxPro. Slijedite naredne korake kako biste uvezli podatke iz drugih programa: 1. Tada mo`ete podatke uvesti i spremiti ih u formatu Accessa. ZA{TO UVOZITI I IZVOZITI PODATKE? Access je odli~an program. ali }ete ponekad `eljeti ili }e vam biti potrebno upotrijebiti podatke spremljene u Accessu u nekom drugom programu. a ujedno je zaljubljenik u Excel i ne `eli u~iti Access. Pretpostavimo da ste upotrijebili razli~ite programe za izradu baze podataka. podaci lagano prelaze u Access bez gubitka produktivnosti. predat }ete mu tablicu u Excelu i kada zavr{i s radom ponovno }ete tablicu vratiti u Access. vje`ba). Vje`ba UVOZ I IZVOZ PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti nekoliko na~ina da podatke koristite u drugim programima. Primjerice. i sada }ete `eljeti takve baze podataka prebaciti u Access. . UVOZ PODATAKA IZ DRUGIH PROGRAMA Access prihva}a podatke iz mnogo drugih programa baza podataka. mo`da }e va{ poslodavac `eljeti kopirati popis kako bi ga sam pregledao.

. Ovisno o vrsti datoteke iz koje uvozite podatke mnoge se stvari sada mogu dogoditi. Ako vrsta koju trebate nije ispisana. ponovno pokrenite instalacijski program Microsoft Office i instalirajte `eljene filtere uvoza/izvoza. Dvostruko kliknite ime datoteke ili kliknite jednom. Otvorite padaju}i popis Files of Type i odaberite vrstu datoteke iz koje podaci dolaze. prikazuje se ime datoteke. VJE@BA 2. Otvara se okvir za dijalog Import (slika 29.1). na sredini okvira za dijalog. ili ste odabrali neodgovaraju}u vrstu datoteke. 5. 3. 4.214 29. Get External Data. Import. SLIKA 29. U okviru za popis. Pro~itajte sljede}i odjeljak.1 Iz razli~itih izvora mo`ete uvesti podatke. Odaberite File. a zatim kliknite Import. ili ste u krivoj mapi ili pogonu. Pomaknite se u pogon ili mapu gdje je datoteka spremljena. Nema imena! Ako se ne prika`e ime datoteke.

ako ih vi{e i postoji. UVOZ PODATAKA IZ PRORA^UNSKE STRANICE Nakon {to kliknete na Import otvara se Import Spreadsheet Wizard (slika 29. Slijedite naredne korake kako biste zavr{ili uvoz: 1. korak u prethodnom odjeljku) Access radi pauzu i nakon toga prikazuje poruku Successfully imported file name. . Kliknite Next.2 Import Spreadsheet Wizard }e vas provesti kroz korake kako biste uvezli podatke iz radne stranice. Nakon {to kliknete Import (5. Uvezena tablica prikazuje se na kartici Tables va{e baze podataka.2). Kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti kao tablicu. U prvom okviru za dijalog Import Spreadsheet Wizarda kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 215 UVOZ PODATAKA IZ PROGRAMA BAZE PODATAKA Access podr`ava uvoz podataka iz svih programa baza podataka (Paradox i dBASE). (Na slici 29.3 vidite tri stranice. SLIKA 29.) U okviru za dijalog prikazuje se prethodni pregled stranice. a oni sadr`e formate datoteka koji pribli`no odgovaraju Accessovim pa nema problema.

u okvir za tekst Field Name utipkajte razli~ito ime za prvo ime polja i iz padaju}eg popisa Indexed odaberite ili opciju Yes ili No. Ako odaberete opciju In an Existing Table. 3.3). uvoz mo`da ne}e biti ispravan.3 Ako `elite mo`ete promijeniti imena polja. Odaberite opciju Do Not Import Field (Skip) ako uop}e ne `elite polje u uvezenoj tablici. SLIKA 29. Kliknite Next. 2. Kliknite Next. Ako prvi redak sadr`i imena polja. Odaberite imena za polja koja uvozite (slika 29. Ponovite prethodni korak. . VJE@BA Slo`ene radne stranice Ako radna stranica sadr`i bilo {to drugo osim stupaca podataka (kao {to je elaborirani naslov ili slika). 5. Upotrijebite vodoravnu kliznu traku na dnu okvira za dijalog kako biste se pomaknuli i vidjeli sljede}a polja i tada ih kliknite. 4.216 29. Odaberite gdje `elite spremiti podatke. opcije In a New Table ili In an Existing Table. Kada pregledate i odaberete sva polja. Ako `elite. kliknite Next. potvrdite opciju First Row Contains Column Headings. iz padaju}eg popisa odaberite tablicu.

koji odvajaju polja. Ako uvozite podatke iz tekstualne datoteke. U ve}ini takvih tekstualnih datoteka za ozna~avanje kraja retka koristi se pritisak na tipku Enter. Ako nema. Kada se otvori Import Text Wizard. }e uvesti prora~unsku stranicu u bazu podataka kao tablicu. odaberite opciju Choose my own Primary Key i iz padaju}eg popisa odaberite `eljeno polje. Polja pojedinih slogova su naj~e{}e odvojena ili tabulatorima ili zarezima. a drugo po~inje i gdje jedan slog zavr{ava. kao {to su zarezi ili tabulatori. 7. Kliknite Next. odaberite ili opciju Let Access Add Primary Key ili opciju No Primary Key. Sada vidite uvezenu tablicu na kartici Tables prozora Database. morate se osloniti na razmake pa odaberite opciju Fixed Width.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 217 6. postoje neki znakovi koji se upotrebljavaju kako bi pokazali gdje jedno polje zavr{ava. slijedite naredne korake: 1. Bit }ete upitani da podesite polje primarnog klju~a. Ako vam je svejedno. Kliknite OK. Odvajanja Polja odvojena tabulatorom nazivaju se Tab-Delimited. a polja odvojena zarezom nazivaju se Comma-Delimited. Tako|er mo`ete uvesti podatke iz datoteka s fiksnom {irinom polja. ako tekstualna datoteka sadr`i podatke u stupcima. U prvom prozoru Import Text Wizarda odaberite opciju Delimited ako tekstualna datoteka ima odvajatelje. . Access 1. ispod podnaslova “Uvoz podataka iz drugih programa”. Tada je svaki slog u vlastitom retku. Kliknite Next nakon odabira opcije. a drugi po~inje. Ako prora- ~unska stranica ima jedinstveni stupac koji `elite upotrijebiti kao primarni klju~. Unesite ga i kliknite Finish. slijedite korake s po~etka vje`be. Drugim rije~ima. Bit }ete upitani za ime tablice. UVOZ PODATAKA IZ TEKSTUALNE DATOTEKE Uvesti mo`ete podatke iz tekstualne datoteke ~ija su polja na neki na~in odvojena.

Space ili Other (slika 29. 6.4). SLIKA 29.4 Odaberite znak odvajanja i pogledajte da li je Access ispravno slo`io tekst u odgovaraju}e stupce. Primjerice. zna~i da do sljede}eg unosa ima 10 razmaka. ako je svako polje {irine 20 razmaka. u okviru Field Options mo`ete promijeniti imena polja za svako polje. U okvir za tekst Other mo`ete utipkati bilo koji znak. Va{ izbor mo`e biti Tab. Comma. potvrdite opciju First Row Contains Field Names. Kliknite gumb In A New Table ako informaciju `elite spremiti u novu tablicu ili gumb In An Existing Table i iz padaju}eg popisa odaberite ve} postoje}u tablicu.218 29. Ako prvi redak sadr`i imena polja. Bit }ete upitani `elite li informaciju spremiti u novu ili postoje}u tablicu. a odre|eni unos sloga zauzima 10 znakova. bit }ete upitani da odaberete znak odvajanja. 2. Kliknite Next. Ako `elite. . VJE@BA Opcija Fixed Width Ova je opcija za tekstualne datoteke gdje su polja pode{ena u stupce pritiskom na razmaknicu. Unesite promjene i kliknite Next. Ako ste odabrali opciju Delimited. 4. Kliknite Next. Semicolon. 3. 5.

@elite li da Access stvori novo polje primarnog klju~a. izvje{taji i makroi) koje nije jednostavno prebaciti u drugi program. 6. upiti. 7. kliknite opciju Let Access add Primary Key ili podesite jedno od postoje}ih polja kao polje primarnog klju~a ili odaberite opciju No Primary Key. Unesite ime pod kojim `elite spremiti tablicu i kliknite Finish. Otvorite bazu podataka koja sadr`i `eljenu tablicu. Otvorite padaju}i popis Save As Type i odaberite vrstu datoteke (slika 29. Kliknite karticu Tables i ozna~ite bazu podataka koju `elite uvoziti. 3. Kliknite gumb Save. U okvir za tekst File Name utipkajte ime kako biste stvorili novu datoteku u koju }ete spremati. odaberite neki drugi pogon ili mapu. Slijedite naredne korake kako biste izvozili tablicu: 1. 8. Access sprema tablicu u odre|enom formatu. To je stoga {to Accessove baze podataka nisu jedna datoteka – mdb datoteka uklju~uje razli~ite objekte baze podataka (kao {to su tablice. Odaberite File. 2. Export. Tablica se prikazuje na kartici Tables. zapravo `elite izvoziti tablicu. forme.5). Kliknite Next. 5. Osim toga. `elite li izvoziti podatke. . Tablica u Accessu sadr`i sve va{e podatke. Prikazuje se okvir za dijalog Export Table.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 219 7. 4. Ako `elite. IZVOZ PODATAKA U DRUGE PROGRAME Cijelu Accessovu bazu podataka ne mo`ete izvoziti u druge programe.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako uvoziti i izvoziti podatke.220 29.5 Izvezite tablicu spremaju}i je u razli~iti format. VJE@BA SLIKA 29. . U sljede}oj i posljednjoj vje`bi nau~it }ete kako pohraniti sigurnosnu kopiju va{e datoteke podataka kako ne biste ostali bez nje ako do|e do problema s ra~unalom.

) Barem jednom tjedno upotrijebite ovaj program kako biste pohranili sigurnosne kopije va{ih podataka.mdw.30. Ovaj je program smje{ten u mapu Programs/Accessories/System Tools u izborniku Start. morate periodi~no stvarati sigurnosne kopije datoteka. (Bit }e vam potreban i originalni CD Windowsa 98. STVARANJE SIGURNOSNE KOPIJE DATOTEKE BAZE PODATAKA Da biste originalne datoteke baze podataka sa~uvali od nepredvidljivih problema va{eg ra~unala. l l . Datoteku s informacijama o radnoj grupi. Save As. koji se instalira s Windowsima 98. Vje`ba POHRANA PODATAKA SIGURNOSNA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti sigurnosnu kopiju va{ih podataka iz Accessa i kako popraviti o{te}ene datoteke. Mogli biste: l Upotrijebiti Windows Explorer i kopirati datoteke baze podataka (mdb datoteke) na diskete. Postoji nekoliko na~ina da biste pohranili sigurnosnu kopiju va{ih podataka na drugi disk. Ako ne prona|ete ovaj program. System. tako|er mo`ete pohraniti kao sigurnosnu kopiju. Stvorite li sigurnosnu kopiju. va{i }e podaci biti dostupni ~ak i u slu~aju da va{ ured zahvati po`ar ili ra~unalo napadne odre|eni virus. Upotrijebiti Backup program. Stvoriti kopiju baze podataka spremaju}i je pod drugim imenom datoteke. upotrijebite mapu Control Panel i opciju Add/Remove Programs kako biste `eljeni program instalirali. Upotrijebite naredbu File.

a Access ne prona|e kvar. . Jedna tablica Ako `elite pohraniti sigurnosnu kopiju samo jedne tablice (ili nekog drugog objekta). One se stvaraju svaki puta kada otvorite bazu podataka. Compact and Repair Database. POPRAVLJANJE O[TE]ENIH DATOTEKA BAZE PODATAKA Baze podataka se mogu o{tetiti na nekoliko na~ina. VJE@BA LDB datoteke Ove datoteke nisu potrebne. Bazu podataka mo`ete urediti (u~initi kompaktnom) i popraviti odabirom Tools. Zatvorite sve baze podataka. Program ScanDisk Windowsa 98 pronalazi i ispravlja neke gre{ke. U ve}ini slu~ajeva. Database Utilites. slijedite naredne korake kako biste otklonili kvar: 1. Odaberite Tools. 2. Ako je va{a baza podataka ozbiljno o{te}ena. izvezite je u novu. ako je baza podataka o{te}ena. praznu bazu podataka i tada pohranite kopiju samo nove baze podataka. vjerojatno je ne}ete mo}i otvoriti. Database Utilities. No. Pokrenite ovaj program kako biste sustav datoteka odr`avali u dobrom stanju. kada zapo~nete rad s o{te}enom datotekom.222 30. a naj~e{}i je na~in gre{ka na va{em disku. Access }e prona}i kvar i ponuditi popravak baze podataka. Compact and Repair Database.

^estitamo! Pro~itali ste i posljednju vje`bu u knjizi i sada ste spremni za upotrebu Accessa 2000.SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 223 Ure|ivanje Kada je baza podataka ure|ena. Open. postupak je zavr{en. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pohraniti sigurnosnu kopiju i popraviti bazu podataka. 4. dok su u ranijim verzijama to bile odvojene operacije. Access uklanja prazan prostor koji izbrisani slogovi. ona zauzima mnogo manje mjesta na tvrdom disku. U Accessu 2000 ure|ivanje i popravljanje baze podataka je istovremeno.1). Ako se baza podataka ure|uje i popravlja sama. 3. U okviru za dijalog Database to Compact From odaberite bazu podataka koju `elite popraviti i tada kliknite Compact (slika 30. SLIKA 30. na statusnoj traci }ete mo}i vidjeti napredak u radu. Unesite ime za novu datoteku u koju }ete spremiti popravljenu i ure|enu verziju i kliknite Save. Kada se ispi{e Ready. . tablice i drugi objekti zauzimaju i ponovno organizira ostale objekte baze podataka. Tada mo`ete otvoriti bazu podataka upotrebom naredbe File.1 Odaberite bazu podataka za ure|enje i popravak.

224 30. VJE@BA .

205 hiperveze. 11 lozinke pode{enje. 196 . 19 ActiveX Control naredba (Insert izbornik). 60 AutoPage. 221 na disketu. 179 Unbound Object. 221 pronala`enje.KAZALO A Access Internet. 111-112 Microsoft Access Help gumb. slanje e-po{tom. 41 HTML datoteke. popravak. 195 napu{tanje. 123 Windows Paint. 169 Available Fields popis. 198-200 izbor tablica. 125 ActiveX kontrole. 21 pokretanje. 24 pre~ice naredbi. data access pages. 21 Answer Wizard. 125 Add gumb. 211 dijeljeni na~in rada. 168-170 u recima. 206 normaliziranje. 96 B Baze podataka. 30-31 Aplikacije gumbi za naredbe (kontrole unosa podataka). 222-223 planiranje dizajna. 204 pode{enja. 129 Text Box. 169 stvaranje. 207 ekskluzivni na~in rada. 111-112 Image. 47-49 spremanje. 131-133 AutoForms. 204 dijeljenje. 204. 10 pohrana sigurnosne kopije. 205-206 promjena. 202 AutoReport izvje{taji u stupcima. 156 Add to List gumb (Find okvir za dijalog). 128 Alatne trake. umetanje. 49 Alatke Formatting Toolbar. 18-19 Accessove datoteke baze podataka. 207 odabiranje. 206 uklanjanje. 11-13 objekti. 34 o{te}enja. 4 de{ifriranje. 94-95 AutoNumber polje. 20-21 Formatting. 72.

118 Control-izbornik ikona. 37-40 Contact Menagement. 90 Combo Box gumb. 50-54 upiti. 154 Import Spreadsheet. 87. 42 Blank Access baza podataka. 60 Report. 38 Switchboard prozor. 40 uklju~uju}i slike. uklju~ivanje. 76 Chart Wizard. 29 Close naredba (File izbornik). 189 Clip Art. 28 Contents kartica. 35 Brisanje forme. 124 Command Button Wizard. 83 sadr`aj promjena. 165 C Call okvir za dijalog. 154 Find Duplicates Query. 92 Column Width naredba (Format izbornik). 42 Color padaju}i popis. 210 unosi. 158 Cut naredba (Edit izbornik). 38 prikaz stila na zaslonu. 154 Crtanje slika. 38 stvaranje. 38 slike. 38 stilovi izvje{taja. 154 Find Unmatched Query. 39 stilovi izvje{taja. 37 opcijska polja. 127-128 Close gumb. 83 . 200 Ugra|ene funkcije. 37 Contents (pomo}). 31 ]elije. 87 ^arobnjaci baze podataka. 28 Control Wizards gumb. 6 odabiranje. 87 Crosstab Query Wizard. 87 tablice. 165. 124 Crosstab Query. 124 Compact and Repair Database naredba (File izbornik). 37-40 suradnja. 222 Condition padaju}i popis (Find okvir za dijalog). 67-68 iz upita.226 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 stvaranje pomo}u ~arobnjaka. 217 Lookup. prora~unska polja. 131-133 Currency polje. 99. 215 Importing Text. 39 ^arobnjaci upita. 42 Copy gumb. 40 Chart. 70 Build gumb. 30 baze podataka. 37-40 Switchboard prozor. 76 Cascade Update Related Fields okvir za potvrdu. 207 ^itanje Help tema. 87 Copy naredba (Edit izbornik). 8 Answer. 119 Command Button gumb. 207 {ifriranje. 153 User Level Security Wizard. 38 prikaz stila na zaslonu. 48 Contact Menagement ~arobnjak baze podataka. 153 ^arobnjaci. 158 slogovi. 189 Command Button. 208 Cascade Delete Related Fields okvir za potvrdu. 95 polja. 149-150 Table. 5 zatvaranje. 170-171 Simple Query. 91 Column Width okvir za dijalog. 60 Cut gumb.

99 Relationship prozor. 164-167 Table Design prikaz. 67 prora~unska. 84 zamjena. 206 . 47 tekst. 194 spremanje. 67 upiti. 175 prijelaz iz Datasheet prikaza. uvoz podataka. 217-219 Decimal Place opcija formatiranja. sxe. 157 Dozvole za rad. 204 Dijeljenje baze podataka. 159-160 prora~unskih okvira za tekst u izvje{taje. 47 De{ifriranje baze podataka. 165 tablica forme. 19 pronala`enje. 177 oznaka. 194 stvaranje. 60 Default Value opcija formatiranja. 179 prora~unskih polja. 201 AutoPage. 68 Design gumb. 189 kru`ni. 14-15 Dodavanje kontrola forme. pohrana sigurnosne kopije datoteke baze podataka. 87 Delete Records gumb. 157-158 uvjeti. 87 Delete Rows gumb.KAZALO 227 ure|ivanje. 59 Datoteke Access podatak. 193 stup~asti. 209 msaccess. 202 Data Type padaju}i popis. 189 Print Preview. 100-102 izvje{taji. 222-223 mdb. 57 Data Type stupac. 5 pohrana sigurnosne kopije. 62 Desktop mapa ikona. 85 D Data access pages spremanje. 19 baze podataka. 65 Design View. 37 Datasheet prikaz prijelaz iz Design prikaza. 192-193 Dijeljeni na~in rada (baze podataka). korisnici i grupe. 179 polja. 68 Date/Time polje. 202 stvaranje. 32 Dijagrami. pregled. 61 Delete naredba (Edit izbornik). 62 stvaranje tablica. uno{enje. 57 Database to Compact From okvir za dijalog. 87 Delete Record naredba (Edit izbornik). 183 uklanjanje polja. 223 Databases kartica. 19 mde. 63 povezane tablice. 190-191 linijski. 155 Design View naredba (View izbornik). ugra|ene funkcije. 221 popravak. 65. 221 Dizajniranje tablica. 83 tipke za pomicanje. 211 Detect nad Repair naredba (Help izbornik). 109 izvje{taji. 98 izvje{taji. 72 upiti. 204-207 Disketa.

134-136 Find Duplicates Query Wizard. 146 Save As/Export. 154 Find What okvir za tekst. 21 Export naredba. 35-37 Files of type padaju}i popis. 174 Save As naredba. 143 forme. 91 . 145 Filter by Form naredba (Records izbornik). 219 Expression Builder. 92 Form Design prikaz. 88 Replace naredba. 177 Field List naredba (View izbornik). 222 Exit naredba. 44 Print naredba. 144 Filter gumb. 214 Open naredba. 145-146 podaci. 211-212 Format izbornik Column Width naredba. 134 Find Now gumb (Find okvir za dijalog). 218 Field Properties panel. 42 Compact and Repair Database naredba. 42 Send To Mail Recipient naredba. 196. 87 Delete naredba. 21 Export naredba (File izbornik). 47 Find Unmatched Query Wizard. 137 Edit Relationships okvir za dijalog. 129 Filter by Form gumb. 108 Form kartica. stvaranje forme. 49 Find obilje`je. 97 Font naredba (Format izbornik). 108 Forma samo za pregled. 66 Field Size opcija formatiranja. 146 Filtriranje Advanced Filter/Sort. 196 Export Table okvir za dijalog. 87 Find naredba. 100 Field List naslovna traka. 145 Filter by Selection gumb. 143-145 Find and Replace okvir za dijalog. 134-137 Find okvir za dijalog. 221 Save As Query naredba. 87 Cut naredba. 92 Font style okvir za popis. 92 Font okvir za dijalog. 219 Export okvir za dijalog. ugra|ene funkcije. 210 Exit naredba (File izbornik). stvaranje. 165 F Favorites mapa. 60 File izbornik Close naredba. 98-99 Form Footer. 219 Import naredba. 94 Form Wizard. 210 Encrypt/Decrypt Database okvir za dijalog. 101 Field Options okvir. 74 Ekskluzivan na~in rada (baze podataka). 134 Paste naredba. 154 Find naredba (Edit izbornik). 102 Form Wizard. 135-138 Finish gumb. 87 Delete Record naredba. 143 slogovi. 207 File New Database okvir za dijalog. 9698 Form zaglavlje.228 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 E Edit izbornik Copy naredba. 47 Field List gumb. 204-205 Encrypt As okvir za dijalog. 196.

92 Format opcija formatiranja. 102-103 podforme. uklju~ivanje. 102 podaci. 166 Gumb za dijeljenje (/). 72 156 alatne trake. 123 kretanje kroz slog. 111 izvje{taji. 123 razno. 95 filtriranje. umetanje. 68 Design. 120-121 Gumb oznake minusa. 145-146 izbor. stvaranje. 104 samo za pregled. 87 Delete Rows. 119 Command Button. 97 promjene. 128 vi{etabli~ne. 60 Formatiranje kontrole forme. 29 Combo Box. 124 Control Wizards. 123 Gumbi naredbe. 92 Hide Columns naredba. 21 Build. 15 kontrole dodavanje. 94-98 AutoForm. 95-97 sli~ica. 111-112 Forme stranica podataka. 166 Gumbi za kretanje kroz slog (kontrole unosa podataka). 64 Row Height naredba. 95 Form Wizard. 129-130 stranica podataka. 87. 96-98 od po~etka. 95-97 stvaranje. 100-102 formatiranje. 98 tablice. dodavanje. uno{enje. stvaranje. 123-124 operacije izvje{taja (kontrole unosa podataka). kontrole unosa podataka aplikacija. 155 dijeljeno (/). 111 odabiranje. 185186 za{tita. 165. 69 Rename Column. 123 operacije za slog. 107 otvaranje iz Form Design prikaza. 97 Forme. ugra|ene. 165 G-H General kartica. kontrole unosa podataka. 105-107 promjena veli~ine. 99 u recima. 6 brisanje. 95. 89 Formatting alatna traka.KAZALO 229 Font naredba. 105 pomicanje. 166 . 158 Delete Records. 118 Copy. 123 operacije za formu. 49 Add. 65. 87 Cut. 123 Add to List (Find okvir za dijalog). 211 Forms vrste objekta (Database prozor). 211-212 slike. 185186 poravnavanje. 177 tablice. umetanje. 123 operacije sloga (kontrole unosa podataka). 123 operacije za izvje{taj. 200 Close. 123 stvaranje. 99. 147 Grupe opcija. 98 Funkcije. 35 Design prikaz. 95-97 u stupcima.

19 Image alatka. 165 Print. 28 Show the Office Assistant. 197 Hyperlink Address okvir za tekst. 47 View Help Contents prozor. 67 List okvir. 144 Filter. 28 What’s This? alatka. 215 Importing Text Wizard. 138 Run. 23-33 mape. 29-30 Internet. 135 naredbe. spremanje. 72 Show. 18 Toggle Filter. 217 . 119 Microsoft Access Help. 33 Office Assistant. 117 nedostupni. 26 Show Table. 153 okviri za dijalog. 25 Insert Hyperlink. 31 ispis. 42 pre~ice. 24 More. 196 HTML Output Options okvir za dijalog. 49 Finish. 29 Hide Columns naredba (Format izbornik). 162 Start. 214 Import Spreadsheet Wizard. 142 Sort. posebne kontrole unosa podataka. 195 datoteke. 151 Options. 145 Filter by Selection. 161 Save as Query. 28 Microsoft Web stranica. 145 Toolbox. 174. 31. 142 Sort Descending. 146 Search. naredbe Detect and Repair. 30 artikli. Save As i Open. 28 Detect and Repair naredba. 46 Open. 129 Import naredba (File izbornik). 200 History mapa. 199 Insert Rows. 23-33 zatvaranje. 32 Index. 201 Hyperlink polje. 29 Contents. 214 Import okvir za dijalog. 69 Hiperveze. 102. 109 Tools. 146 Find Now (Find okvir za dijalog). umetanje baze podataka. 31 odabiranje. 153. 88. 23-33 Answer Wizard. 24 Help. 198-200 slike. 32 Microsoft Access Help. 46 HTML (Hypertext Markup Language). 25 oznaka minusa.230 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Field List. 60 I Ikone Control-izbornik. 194 Replace. 81. 25 Help izbornik. 177 Filter by Form. 97 Help. 29 Help gumb. 28 Sort Ascending. 20 New. 26-27 pronala`enje Help. 67 Insert. 23-27 postavljanje pitanja. 25 teme ~itanje. 166 Paste.

116 grupe opcija. 117 Kontrole unosa podataka. 178-179 uklanjanje. 123 operacije za izvje{taj. 123 operacije za slog. 168-170. 29 Insert gumb. 146 Queries. 177 oznake. 169 stvaranje. 117 aplikacija. 31 izvje{taji. 117-118 ActiveX. 152 tablice. 123-124 kombinirana grupa. 176 pomicanje. 123 kretanje kroz slog. 177 odabiranje. 146-147 Index kartica. 149 Tables. 177 slaganje. 35 Index. 123 operacije u formi. 29-30 stvaranje. 16-17 kontrole. 174 rezultata upita. 176 dodavanje. 125 dodavanje u forme. 123 razno. 117 kombinirani okviri. 187-188 u recima. 31 Contents. 177 . 123 stvaranje. 81 Izbor forme. 129 Insert Rows gumb. 179 Report Wizard. 128132 Insert Picture okvir za dijalog. 195 Help. 120-121 gumbi naredbe. 67 Insert Hyperlink gumb. 20 Izborni~ka traka. 179 pregled u Print Previewu. kontrole unosa podataka. 177 promjena veli~ine. 102 General (Design prikaz). 177 formatiranje. 15 izvje{taji. 6 AutoReport. 147 General. ActiveX Control naredba. 20 Izvje{taji. 118 okvir za opcije. umetanje. formatiranje. 199 Insert izbornik. 174 prora~unski okviri za tekst. 177 formatiranje. 54 Kombinirane grupe. 199 Insert Hyperlink okvir za dijalog. 219-220 J-L Kartice Answer Wizard.KAZALO 231 Indeksiranje pomo}. 38 u stupcima. 168-170 Design View. 111 izvje{taji. 169 Izvoz podataka. 117 okviri za popis. 174 izbor. 176 dodavanje. 67 Internet. 125 Insert Object okvir za dijalog. 28 Databases. 100-102 forme. stvaranje. 23-33 Ispisivanje Help tema. 16-17 tablice. 170-171 stilovi. 175 ispisivanje. 11 Izbornici. 29 Or. 37 Form.

42 Compact and Repair Database. 15 Msaccess. 221 Save As/Export. 69 Rename Column. 47 promjena. 33 Razni gumbi naredbi (kontrole unosa podataka). 46 My Documents. 177 odabiranje. 59 Microsoft . stvaranje. 87 Find. 209 Memo polje. 178-179 uklanjanje. 64 M Main Switchboard prozor. 60 Lozinke. 91 Font. 19 My Documents ikona. 24 Access Help naredba (Help izbornik). 21 Naredbe Edit izbornik Copy. 28 History. 177 slaganje. 174 Save As Query. 117 Kopiranje podatka. 173 Linijski dijagram. 45 Look In popis. 105 pomicanje. 219 Import. 206 uklanjanje. 135 Lookup Wizard polje. 119 Look In padaju}i popis. 47 Match Case okvir za potvrdu. 39 Mape Desktop.232 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 odabiranje. 42 Send To Mail Recipient. 206 Access Help gumb. 146 Save As. 47 Help. 47 N Napu{tanje. 209 stvaranje.exe datoteka. 46 Web Folders. 88 Replace. 214 Open. 44 Print. 87 Cut naredba. 192-193 List Box gumb. 207 Format izbornik Column Width. 87 Landscape orijentacija (izvje{taj). 92 Hide Columns. 105-106 grupe. 19 spremanje. 207 Web Site (Help). 28 Clip Gallery. 137 File izbornik Close. 196. 87 Delete. 135 Mdb datoteke. 128 NetMeeting. Access. 134 Paste. 177 promjena veli~ine. 176 pomicanje. 117 okvir opcija. 136 Match padaju}i popis. 123 More gumb. 28 Access Help prozor. 87 Delete Record. 107 kombinirana grupa. 160 neovisno o oznaci. 117 okvir za popis. 21 Export. baze podataka pode{enje. 47 Favorites. 106 promjena veli~ine. 222 Exit. 205-206 promjena.

105 izvje{taji. 208 Relationships. 28 kontrole. 71-74 tablice. 90 Database to Compact Form. 98 New gumb. 202 New okvir za dijalog.KAZALO 233 Row Height. 21 Query izbornik. 219 Export. 190 Normalizacija baze podataka. alatne trake. 109 Naslovne trake. 36. 83 Help teme. 35-37 Find and Replace. 27 Okvir opcija. 145 Remove Filter/Sort. 145 Filter Sort. 134-136 Find. 20 NetMeeting. Sort. 26-27 prikazivanje. 47 . kontrole unosa podataka. 125 pre~ice. 176 polja grupe. 76 Office Assistant okvir za dijalog. ActiveX kontrola. 223 Edit Relationships. 59 O Object List popis. 24 skrivanje. 65 Field List. 161 Records izbornik Filter by Form. 114 Toolbox. 24 postavljanje pitanja. 142 Table izbornik. Field List. 101 Nedostupni gumbi. 101 ne grupirani. 196 File New Database. 32 Microsoft Access Help. 141 Tools izbornik Online Collaboration. 169. 34 }elije. General kartica. 92 Help izbornik Detect and Repair. 13 Number polje. 208 Column Width. 117 Okviri za dijalog Call. 132 Objekti. 207-208 New Form okvir za dijalog. 35 New Query okvir za dijalog. 12 uno{enje suvi{nih podataka. 11-13 pravila uno{enje ponovljenih informacija. 153 New Report okvir za dijalog. 74 Encrypt As. 100 Tab Order. 37 Odabiranje baze podataka. 153 New okvir za dijalog. 95. 142 Sort. 25 pomicanje. Run. 182 View izbornik Design View. 77 ure|ivanje. 210 Encrypt/Decrypt Database. 101 slogovi. 27 balon~i} pomo}i. pre~ice. 210 Export Table. 25 zatvaranje. 85 Odnosi stvaranje. 28 Show the Office Assistant Insert izbornik. 24 tra`enje pomo}i. 181 uklanjanje.

92 Save As Data Access Page. 155 forme. 201 prora~unski. 35 New Form. 169. 27 Open. 61 Opcije. 202 Save As. 106 . 136 Standard Width. 69 Okviri za popis Font Style. 153 New Report. 47 Favorites ikona. 149 Tab Order. 76 Match Case. 91 Underline. 199 Insert Objects. 205 Or kartica. 138 Hyperlink Address. 44 gumbi. 146 Organiziranje kontrola u izvje{taju. 184 Simple Query Wizard. 61 Field Size. 19. 128 Insert Picture. 95-98 New Query. 51 Unhide Columns. Form Design prikaz. 117 Size.234 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Font. 202 Office Assistant. 178-179 Organiziranje podataka. 60 Format. 138 Report Wizard. 47 Web Folders ikona. 46 Save MDE As. 93 Okviri za tekst Column Width. Query Design prikaz. 44 Open okvir za dijalog. 47 History ikona. 123 Options gumb. 102 Oznake polja. 60 Decimal Places. 60 Online Collaboration naredba (Tools izbornik). 76 Cascade Update Related Fields. 92 Okviri za potvrdu Cascade Delete Related Fields. 102. 46 My Documents ikona. 190 New. 92 Font. 170 Row Height. 208 Opcije formatiranja (polja). 156. pomicanje. 114 Table Wizard. 205 Print. 41 Set Database Password. 46 pre~ice Desktop ikona. 74 Open gumb. 47 Operacije forme. 153 Replace. 43 Relationships prozor. 209 Save. gumbi. 36. 214 Insert Hyperlink. referencijalni integritet. 125 Object polje. 129 Microsoft Access. umetanje. 205 Show Table. 182 upiti. 91 Find What. 179 Replace Width. 60 Required. 197 Import. stvaranje. 92 HTML Output Options. 141 Otvaranje baze podataka. 135. 60 Default Value. gumbi za naredbu (kontrole unosa podataka). 44 Open. 138 OLE (object linking elements) kontrole. 151 Open naredba (File izbornik). 92 kontrole unosa podataka. 25 Options okvir za dijalog. 72. 46 Options.

217-219 Pode{enje. baze podataka. uklju~ivanje. 101 polja koja nisu u grupi. 146 izvoz u ostale programe.KAZALO 235 Oznake. 61 referencijalni integritet. 18-19 NetMeeting. 108-109 stranica. 108 Paste gumb. 185-186 Podno`ja forma. promjena. 158 . 205-206 primarni klju~evi. 10 izvje{taji. 108 Page Header. 215 iz prora~unskih stranica. 5 brisanje. 101 opcije formatiranja. 67 prora~unsko. 76 Podforme. 96 upiti brisanje. 60 Required. 10 Podatak filtriranje. promjena. 170 Page Footer. 56 upita u Query Design prikazu. 146-147 odabiranje. 131 Tables/Queries. 88. 88 Pisma. 73 primarni klju~evi. pode{enje. 38 ponovno prikazivanje. 87 pronala`enje. 143 spremanje kao upita. 68 Table Design prikaz. 149. 108 Pogoni. 141 uno{enje. 52 grupa. 135 Search. 53-54. 60 Decimal Places. 69 povezivanje. 102-10 uvoz. 208 Table Design prikaz. 221 Pokretanje Access. 165 Paste naredba (Edit izbornik). 213-219 iz programa baze podataka. 108 prikazivanje. 45 Pohrana sigrnosne kopije datoteke baze podataka. 69 svojstva. 92 Planiranje dizajna baze podataka. 129 Match. 67-68 dodavanje. ekskluzivan na~in rada. 58-66 uklanjanje. 61 Field Size. 219220 kopiranje. 61 opcijska. 215-217 iz tekstualnih datoteka. 67-68 Datasheet prikaz. 141 pomicanje. umetanje. 87 organiziranje. 135 Size Mode. 205 Pode{enje baze podataka lozinke. 157-158 uvjeti. 92 Files of Type. 179 P Padaju}i popisi Color. 156 Polja. 164-167 upiti. 159-160 indeksiranje. 60 Format. 60 Default Value. forme. 68 uklju~ivanje u formu. 141 sortiranje. 53-61 skrivanje.

46 pisma. 98 prijelazi. 61 Print gumb. 59-60 AutoNumber. 194 izvje{taji. 130-131 forme. 65-66 vrste. 63 uklanjanje polja. 161 zaglavlja.236 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 prikazivanje. 108-109 Primarni klju~. 183 Povezivanje polja. 59 valuta. 13 Pre~ice Design View. 96 Popravljanje o{te}ene datoteke baze podataka. 177 slike. 37 za{tita. 181 pregled u Datasheet prikazu. 153 Print Preview dijagrami. 97 Okomita orijentacija (izvje{taji). 81. normalizacija. 104 lozinke. 12 unos suvi{nih podataka. 113-114 . 59 Hyperlinks. 54. 47 Favorites ikona. pode{enje. 46 My Documents ikona. 62 Prikazi Datasheet stvaranje tablice. 135 Object Type. 194 Print naredba (File izbornik). 164 izvje{taji. pregled. 222-223 Poravnavanje forme. 98-99 Form Design. 47 History ikona. 62 Query Design. 60 Ponovno pokretanje upita. 53-54. 47 Prijelaz iz Design u Datasheet prikaz. 19. 174 Promjena veli~ine. 206 mape. 108-109 povezane tablice u Datasheet prikazu. 174 Print okvir za dijalog. 173 Povezane tablice. 151 Ponovno prikazivanje polja. 80 Web Folder ikona. 24 polja u upitu. 12 unos ponovljenih informacija. 65 Desktop ikona. 56 uklanjanje polja. 59 datum/vrijeme. 59 OLE objekti. 164 sortiranje. 47 Objects. 45 redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab. 60 tekst. 60 Yes/No. 132 Selected Fields. 31. 96 Look In. 153. 69 Popisi Available Fields. 68 Design. 183 rezultati upita. 65 Prikazivanje Office Assistanta. 68 uno{enje. 54 Table Design. 46 ikone. 174. 162-163 ure|ivanje. 107 izvje{taji. 174 podno`ja. 60 broj~ana. 73 Pravila. 60 Memo. kontrole. Print Preview. 211 uno{enje podataka. 92 pogoni. 164 skrivanje. 155 Table Datasheet. 60 Lookup Wizard.

KAZALO 237 sadr`aj. 47 Favorites ikona. 76 Relationships naredba (Tools izbornik). 138 Replace naredba (Edit izbornik). 152 ispis. 47 Q Queries kartica. 65 visina retka. 202 Save As naredba (File izbornik). 25 datoteke baze podataka. 61 Rezultati upita. 145 Rename Column naredba (Format izbornik). 182 Remove Filter/Sort naredba (Records izbornik). 141 slogovi. 52 Sample Tables popis (Table Wizard). 36-40 Prozori baze podataka. 152 pregled. uvoz podataka. 74 pode{enje. 150. 161 Row Height naredba (Format izbornik). 47-49 podaci. 162 Redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab. 149 Query Design prikaz. 90-91 tablice. 83 {irina stupca. 39 Microsoft Access Help. 161 R Radno podru~je. 51 Save As Data Access Page okvir za dijalog. 215-217 Prora~unski okviri za tekst. dodavanje. Run naredba. 20 Records izbornik Filter by Form naredba. 30 Office Assistant. 161 S Sample Fields popis (Table Wizard). 179 Prozor baze podataka. 134-137 Property padaju}i popis (Find okvir za dijalog). 182 tekst. 137 Replace okvir za dijalog. 134-137 Sort naredba. 142-145 . 155 Query izbornik. 161 Run naredba (Query izbornik). 72. 170-171 Required opcija formatiranja. 64 Replace gumb. 138 Report Wizard. 182 Relationships prozor. 36-40 Help Contents. 28 Relationships dodavanje tablica. 164-167 Prora~unska stranica. 113-114 Referencijalni integritet. 221 Save As okvir za dijalog gumbi. 91 Pronala`enje Helpa Index. }elije. 92 Run gumb. promjena. 145 Remove Filter/Sort naredba. 72 otvaranje. 29 Main Switchboard prozor. 75 opcije. 46 pre~ice. 92 Row Height okvir za dijalog. 138 Replace Width okvir za tekst. 48 Prora~unska polja ugra|ene funkcije. 142. 165 dodavanje. 46 Desktop ikona.

190-191 linijski. 86 Sort Ascending gumb. 189 kru`ni. 129-130 grafike. 96 Send To Mail Recipient naredba (File izbornik). 206 Simple Query Wizard. 201 AutoPage.238 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 History ikona. 205 Show gumb. mde. 141 polja u upitima. 162 Table izbornik. 207 Slike. 45 Save MDE As okvir za dijalog. 162 Sort naredba Records izbornik. 184 Show the Office Assistant naredba (Help izbornik). 28 Show Table gumb. 92 Skrivanje Office Assistant. 130-131 Slogovi. 41 ScreenTips. 207 Set Database Password okvir za dijalog. 146 upiti. 141 Sortiranje podaci. 149-150 Size Mode padaju}i popis. 162-163 slogovi. 192-193 . 41 HTML datoteke. 192193 Stupci u izvje{taju. 135 Selected Fields popis. 209 Save okvir za dijalog. 46 My Documents ikona. korisnici i grupe. 200 promjena veli~ine. 69 u upitima. 47 Web Folder ikona. 194 podaci. 143-145 odabiranje. 39 forme. 35 pomo}u ~arobnjaka. 142 Sort gumb. 131 Size okvir za popis. 202 datoteke. 196 data access pages. 146 Save As Query naredba (File izbornik). 72. 95-97 Stup~asti dijagram. 156. 37-40 data access pages. 137-138 znakovi odabira. 72 Show Table okvir za dijalog. stvaranje. 47 Save As Query gumb. 127 crtanje. 164 Slanje e-po{tom objekata baze podataka. 146 Save As/Export naredba (File izbornik). promjena. 90-91 Stupci u formi. 24 Sigurnost. filtriranje. 78-79 zamjena. 87 filtriranje. 5 brisanje. 141-142 Spremanje baze podataka. 24 polja. 131-133 ~arobnjaci baze podataka. 91 Start gumb. 42 Save In padaju}i popis. 86 uno{enje. 141-142 umetanje. umetanje. 209 dijagrami. 20 Stupci. 85 pronala`enje. 127 hiperveze. 202 dijagrami. 18 Statusna traka. 21 Search gumb. 169 Stvaranje baze podataka od po~etka. 26 Search padaju}i popis. umetanje. 142 Sort Descending gumb. 151 Standard Width okvir za potvrdu. 134-137 sortiranje.

80 primarni klju~evi. 65-66 vrste. 54 Tables/Queries padaju}i popis. 210 T Tab Order naredba (View izbornik). 61 promjena. 81 izbor. 170 Report Wizard. 5 brisanje. 60-61 ponovno prikazivanje. 56-58 uno{enjem podataka. 63 upiti. 5 uno{enje. 149. 185-186 indeksi. 69 svojstva. polja. 54 Table Design prikaz. 50-63 . 118 kontrole unosa podataka grupe opcija. 51-54 u Datasheet prikazu. 67 pokretanje. 168 AutoReport. 72 formatiranje. 58-66 [ifriranje baze podataka.KAZALO 239 stup~asti. 83 dizajniranje. 131-133 tablica. 14-15 dodavanje u Relationships prozoru. 69 skrivanje. 83 zamjena sadr`aja. 141 Table Wizard. 187-188 kontola posebnih unosa podataka. 170 Tablice. 192-193 forme. 114 Table Datasheet prikaz. 148 Simple Query Wizard. 80 odnosi stvaranje. 96-98 od po~etka. 56 uklanjanje polja. 168. 207 Svojstva. 77 ure|ivanje. Sort naredba. 146-147 izvje{taji. 50-56 Table Wizard. 67-68 dodavanje. 5 brisanje. 95 Form Wizard. 58-66 ure|ivanje. 170-171 vi{etabli~ni. 76 polja. 65 slogovi. 67 odabiranje. 68 uno{enje. 63 u Design prikazu. 6 promjena sadr`aja. 120-121 gumbi naredbe. 211-212 vi{etabli~ne. 53-54. 71-74 uklanjanje. 11 kretanje kroz. 65 Table izbornik. 179 slike. 209 odnos izme|u tablica. 54-56 dodavanje polja. kombinirani okviri. 59-60 povezivanje. 94 AutoForm. 78-79 stvaranje. uno{enje podataka. pode{enje. 70 }elije. 71-74 prora~unski okviri za tekst. 98 samo za pregled. 149150 vi{etabli~ni. 184 Suradnja na bazi podataka. 50-54 Tables kartica. 123-124 okviri za popis. 181-183 pre~ice. 118 mde datoteke. 52 opcije formatiranja. 99 ispisivanje. 96. 89 forme.

24 oznake polja. 198-200 slikama. 182 ToolTips. 85 strelica prema desno. 81 Tabli~ne forme. 80 upiti. 80 Tab. 85 Control/strelica prema lijevo. 80 Home. 68 Table Design prikaz. 106 Office Assistant. tablice. 85 strelica prema lijevo. 80 Control/strelica prema dolje. 206 odnosi. 179 Text polje. 95. 77 polja. 157 zatvaranje. 169 Tekst pronala`enje. 105-106 grupe. 59 Tipke za pomicanje }elije Control/End. 169 AutoReport. 80 strelica prema gore. 47 Tools izbornik Online Collaboration naredba. 63 Design prikaz. 51-54 teme. 80 Control/Home.240 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Datasheet prikaz. 97 Tabli~ni izvje{taji. 109 Tools gumb. 208 Relationships naredba. 38 Umetanje podforme u formu. 80 Control/strelica prema gore. 80 Shift/Tab. 85 Home. 190-191 Uklanjanje kontrole. stvaranje. 106 podatak. 80 End. 200 slogovi. 80 Control/Home. 80 Control/strelica prema dolje. 177 kontrole. 80 Home. 14 Text Box alatka. 106 neovisno o poljima. 86 . 80 Toggle Filter gumb. 80 End. 68 Uklju~ivanje opcijskog polja. izvje{taji. 85 pomicanje. 80 Control/End. 21 Kru`ni dijagram. 85 Control/strelica prema desno. 87 tablice. 80 strelica prema dolje. 85 End. 125 hiperveze bazama podataka. 80 Tab. 85 Control/Home. 80 strelica prema dolje. 177 lozinke. 109 Toolbox gumb. 80 Control/strelica prema gore. 67-68 Datasheet prikaz. 56-58 Table Wizard. 145 Toolbox naredba (View izbornik). 185-186 ActiveX kontrole. 80 strelica prema gore. 134-137 zamjena. 80 Shift/Tab. 14 tipke za kretanje Control/End. 137-138 Teme.

100 Tab Order naredba. 149-150 tablice. 128 Underline okvir za potvrdu. umetanje u baze podataka. 23-33 Windows Paint program. 80 tablice. 146 odabir. 184-187 skrivanje. 162-163 ponovno pokretanje. 157 uvjeti. 149 polja brisanje. 148 Simple Query Wizard. polja. 161 spremanje. 76 polja. 129-130 Veli~ina reci. 196 hiperveze. 157-158. dodavanje. 155 pokretanje. 152 pregled. 215 prora~unske stranice. 69 Uno{enje izvje{taji u Design prikazu. 150. 207 U-V Uvjet polja. 159-160 Uvoz podaci. 131-133 W-Z Yes/No polje. 184 Web Folders ikona. 164 sortiranje. 198-200 User-Level Security Wizard. 164 Upiti. 60 Zaglavlja forma. 102-103 pre~ice. 108 Zamjena . prikazivanje. 151 Query Design prikaz otvaranje. dodavanje. 65 Upiti. 65-66 sadr`aj }elija. 159-160 upiti. 217-219 slika u forme. 108-109 stranica. 63 slogovi u tablice. 108 prikazivanje. stvaranje. 65 Field List naredba. 156 rezultati. 175 podatak forme. 109 Vi{etabli~no forme. 215-217 tekstualne datoteke. 127-128 View gumb. 90-91 Video-isje~ak. 152 ispis. 185-186 izvje{taji. 78-79 Table Design prikaz. 114 ToolBox naredba. spremanje. 102 View izbornik Design View naredba. 151 stvaranje. 187-188 upiti.KAZALO 241 Unbound Object alatka. 47 What’s This? alatka. 91 stupci. 213-214 programi baza podataka. 8 filtriranje podataka. 84 URL (Uniform Resource Locator). 184 Ure|ivanje odnosi. 158 dodavanje. 159-160 vi{etabli~ni. 93 Unhide Columns okvir za dijalog.

242 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 sadr`aj. 137-138 tekst. 137-138 Za{tita forme. 86 . 206 Zatvaranje baza podataka. 81 Znakovi odabira. 29 Office Assistant. slogovi. 211 Za{tita. korisni~ke i grupne dozvole. }elije. 42 Help. 27 Table Wizard. 54 tablica. 83 slogovi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful