Faithe Wempen

Faithe Wempen

Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura: Mladen Jedna~ak Korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Access 2000 (035) WEMPEN, Faithe Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 / Faithe Wempen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 2000. – 242 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-006-7 400117050
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

SADR@AJ
UVOD 1 [to je Microsoft Access 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 [to je serija knjiga “10 minuta do uspjeha?”. . . . . . . . . . 2 Pravila koja smo upotrijebili u ovoj knjizi. . . . . . . . . . . . 2

^EMU

SLU@E BAZE PODATAKA?

4

Kako Access sprema podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kako objediniti sve dijelove baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . 5 Izvje{taji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Upiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kako dijelovi odgovaraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Accessov ~arobnjak olak{ava stvaranje baze podataka. . . . . . . . 8

PLANIRANJE

BAZE PODATAKA

10

Planiranje je va`no! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Izbor tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koju formu upotrijebiti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kakve izvje{taje `elite stvoriti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

POKRETANJE

I NAPU[TANJE

ACCESSA

18

Pokretanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dijelovi prozora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Napu{tanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

UPOTREBA

POMO]I U

ACCESSU

23

Vrste pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pomo} putem Office Assistanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Upotreba prozora Microsoft Access Help . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ^itanje tema pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pronala`enje i popravljanje gre{aka u programu . . . . . . . . . . 32 Ostala obilje`ja pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

STVARANJE

NOVE BAZE PODATAKA

34

Odabiranje dobrog na~ina za stvaranje baze podataka . . . . . . 34 Stvaranje prazne baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stavaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka . . . . . . . . . . . . 37

iv

10 MINUTA

DO USPJEHA!

VODI^

KROZ

ACCESS 2000

SPREMANJE,

ZATVARANJE I OTVARANJE

BAZE PODATAKA

41

Spremanje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zatvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Otvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Promjena pogona ili mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pronala`enje datoteke baze podataka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

STVARANJE

TABLICE UZ POMO}

TABLE WIZARDA

50

Za{to stvoriti tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stvaranje tablice uz pomo} Table Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . 51 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

STVARANJE

TABLICE BEZ POMO}I

~AROBNJAKA

56

Za{to ne upotrijebiti ~arobnjaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stvaranje tablice u prikazu Table Design . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Shva}anje vrsta podataka i formata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pode{enje primarnog klju~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Prijelaz iz prikaza Design u prikaz Datasheet . . . . . . . . . . . . . 62 Stvaranje tablice uno{enjem podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

UNO{ENJE

PROMJENA U TABLICU

65

Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Dodavanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Skrivanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Brisanje tablice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

STVARANJE

ODNOSA IZME|U TABLICA

71

Za{to stvarati odnose izme|u tablica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Stvaranje odnosa izme|u tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 [to je referencijalni integritet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ure|ivanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Uklanjanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

UNO{ENJE

PODATKA U TABLICU

78

Uno{enje sloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Neke mogu}nosti unosa podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

SADR@AJ

v

Pomicanje po tablici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ispisivanje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Zatvaranje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

URE\IVANJE

PODATKA U TABLICI

83

Promjena sadr`aja u }eliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Odabiranje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Umetanje novog sloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Brisanje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pomicanje i kopiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FORMATIRANJE

TABLICE

89

Za{to formatirati tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Mijenjanje {irine stupca i visine retka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Promjena pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

STVARANJE

JEDNOSTAVNE FORME

94

Za{to stvarati forme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Stvaranje forme uz pomo} AutoForme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Stvaranje forme uz pomo} Form Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stvaranje forme od samog po~etka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Uno{enje podataka u formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

UNO{ENJE

PROMJENA U FORMU

104

Uljep{avanje forme: Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Pomicanje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka . . . . . . . . . . 106 Promjena veli~ine kontrola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Prikazivanje zaglavlja i podno`ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Dodavanje oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Formatiranje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Promjena reda pomicanja pomo}u tipke Tab . . . . . . . . . . . . 113

STVARANJE

POSEBNIH POLJA ZA UNOS

PODATAKA U FORMI

116

Za{to upotrijebiti posebne kontrole za unos podataka? . . . . 116 Koje vrste kontrola upotrijebiti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Stvaranje okvira za popis ili kombiniranog okvira. . . . . . . . . 118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 DODAVANJE SLIKA U FORMU 127 Za{to dodavati slike u formu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dodavanje uvjeta . . . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA141 Pronala`enje i organiziranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 PRONALA`ENJE PODATAKA 134 Upotreba opcije Find . . 163 Dodavanje prora~unskog polja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 SORTIRANJE. . . . . . . . . . . . . . . . 137 Ostali na~ini za pronala`enje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Stvaranje nove slike . . . . 149 Ispis rezultata upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 Stvaranje grupe opcija . . . . 164 . . . . . . . . . . 143 Stvaranje indeksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Prikazivanje ili skrivanje polja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Upotreba opcije Replace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje Clip Arta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Filtriranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Umetanje ActiveX kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 148 [to zapravo upit radi?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 PRILAGO\AVANJE UPITA 162 Sortiranje polja u upitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Dodavanje gumba za naredbu . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Prikazivanje rezultata upita. . . 152 Ostali Query Wizardi . . . . . 141 Sortiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Promjena veli~ine slike. . . . . . . . . . . . . 153 DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 155 Rad u prikazu Query Design . . . . . . 148 Stvaranje upita pomo}u Simple Query Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Dodavanje polja upitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Prikazivanje povezanih podataka u prikazu Datasheet . . . . . . . . . . . . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nih formi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Data Access Pages. . . . . . . . . 205 Sigurnost na razini korisnika (samo za mre`e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Rad s kontrolama u izvje{taju . . . . .SADR@AJ vii STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE{TAJA 168 Za{to stvarati izvje{taje? . . . 168 Upotreba AutoReporta za stvaranje izvje{taja . 183 Stvaranje vi{etabli~nog upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Stvaranje vi{etabli~nih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Spremanje kao Web stranice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 [ifriranje baze podataka . . . 170 Prikazivaje i ispisivanje izvje{taja u prozoru Print Preview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 RAD S POVEZANIM TABLICAMA 181 Za{to povezivati tablice? . . . . . . . . . . . . 194 Spremanje izvje{taja s dijagramom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Stvaranje izvje{taja pomo}u Report Wizarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Za{tita podataka u formi . 196 Umetanje hiperveze u Accessove objekte . . 189 Upotreba prozora Print Preview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Pridjeljivanje lozinke datotekama baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Suradnja s drugim korisnicima na bazi podataka . . . . . . . . . . . . . 189 Stvaranje dijagrama . 194 UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 195 Osnove Interneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 STVARANJE DIJAGRAMA 189 Prednosti dijagrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Otvaranje baze podataka u ekskluzivnom na~inu rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 . 201 DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 204 Za{to dijeliti podatke? . . . . 207 Stvaranje mde datoteke . . . . . . . . 174 PRILAGO\AVANJE IZVJE{TAJA 175 Promjena postoje}ih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 UVOZ I IZVOZ PODATAKA 213 Za{to uvoziti i izvoziti podatke? . 222 KAZALO 225 . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Izvoz podataka u druge programe . . 213 Uvoz podataka iz drugih programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Popravljanje o{te}enih datoteka baze podataka . . . . . . . . . . . 219 SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 221 Stvaranje sigurnosne kopije datoteke baze podataka . . .

ZAHVALE Ve}ina ljudi ne zna da je knjiga manje od 50% autorskog rada. koji zajedno uobli~uju knjigu kako bi se ona {to bolje prodavala. stru~nom osoblju. Vlasnica je tvrtke “Your Computer Friend” u Indianapolisu koja se specijalizirala za obu~avanje i pomo} korisnicima za rad na PC-u. uklju~uju}i i odli~no prihva}enu “Microsoft Office 97 Professional 6-in-1”.O AUTORU Faithe Wempen je autorica vi{e od 30 knjiga o ra~unalima. . upravi i ljudima zadu`enima za prodaju. Ostatak pripada urednicima. POSVETA Knjigu posve}ujem Margaret. marketingu i prodajnom timu tvrtke “Macmillan Publishing” za jo{ jedan dobro obavljen posao. Moje zahvale idu urednicima.

.

Izbje}i dugotrajno studiranje teorije baza podataka.x). Brzo stvorenu upotrebljivu i profesionalno dizajniranu bazu podataka. No. Access }e obaviti posao. Access omogu}ava skupljanje. spremanje i organiziranje informacija kao i stvaranje izvje{taja koji vode do poslovnih odluka. da biste se sna{li. on nije jednostavan program. indeksirati i organizirati podatke na na~in koji `elite. l Potrebna vam je knjiga “10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000”! [TO JE MICROSOFT ACCESS 2000? Microsoft Access je sustav za upravljanje bazama podataka. Evo nekoliko stvari koje mo`ete uraditi s Accessom: l Utipkati podatke izravno u bazu podataka ili podatke uvoziti iz drugih programa. Brzo stvoriti izvje{taje i pripremiti ispis naslovnih naljepnica za pisma upotrebom svih ili samo dijela podataka. Ova verzija ne}e raditi na 16-bitnim verzijama Windowsa (Windows 3. svakako ne}ete `eljeti pro~itati neku debelu knjigu. Ova knjiga obja{njava Microsoft Access 2000 – verziju koja je dizajnirana za rad s Windowsima 95/98/NT. l l . Iako se Access instalira s mnogobrojnim opcijama pomo}i za po~etnike. a ujedno je i najpopularniji. Sortirati. ve} biste htjeli: l l Jednostavan uvod razumljivim jezikom. Vjerojatno se bez pomo}i ne}ete mo}i upustiti u rad s Accessom.UVOD ^estitamo na odabiru knjige 10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000! Access je jedan od najsna`nijih i najprilagodljivijih programa za stvaranje baza podataka. Bilo da je potreban jedan slog za ku}ni inventar ili potpun upraviteljski informacijski sustav va{e tvrtke.

. Umjesto obja{njavanja cijelog programa. tada ste vjerojatno s Officeom instalirali i Access. l Instaliranje Accessa Ako je Access dio instalacije Microsoft Officea 2000. knjige poma`u pri u~enju osnovnih opcija programa. [TO “10 JE SERIJA KNJIGA MINUTA DO USPJEHA”? Serija ovih knjiga na novi na~in poma`e pri u~enju ra~unalnih programa. ako na taj na~in niste instalirali Access. 10 minuta do uspjeha! Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 pomo}i }e vam u savladavanju osnovnih znanja potrebnih za rad s programom. logi~an i sna`an program mo`ete nau~iti u kratkom vremenu. Stvoriti upite koji }e pro~istiti va{e podatke ovisno o uvjetima koje postavljate. Sljede}i okviri pomagat }e vam cijelim putem: Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. umetnite instalacijski CD u ra~unalo i slijedite upute na zaslonu. Bez obzira na va{e profesionalne zahtjeve. Ovaj prekrasan. No. KNJIZI PRAVILA KOJA SMO UPOTRIJEBILI U Svaka vje`ba u ovoj knjizi uklju~uje instrukcije “korak-po-korak” za odre|eni zadatak.2 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 l Prilagoditi forme kako bi manje stru~ni korisnici mogli unositi nove informacije u bazu podataka. Nau~it }ete raditi s ovim izuzetnim programom mnogo br`e nego {to biste to ina~e u~inili.

Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme.UVOD 3 Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom. Ono {to trebate utipkati napisano je masnim slovima u boji. . polja i tipki po~inju velikim prvim slovom. Posebna pravila u knjizi olak{avaju u~enje Microsoft Accessa: l l l Ono {to trebate odabrati napisano je slovima u boji. Imena izbornika. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema.

.

Sortirati kupce prema pozivnom broju grada i ispisati njihove podatke za kuverte. kako biste mogli nazvati jedan od ispisanih brojeva. . va{a telefonska knji`ica je baza podataka. Na primjer.1. mo`ete uraditi jedno od sljede}eg: l Ispisati sve kupce koji nisu obavili kupovinu u proteklih 60 dana. Na primjer. (Poneki po{tanski servisi zahtijevaju da presortirate pozivne brojeve kako biste platili ni`u cijenu. kao i datoteka Rolodex te katalog kartica korisnika u knji`nici. ^EMU SLU@E BAZE PODATAKA? @elimo li izravno odgovoriti na pitanje {to je baza podataka. ~uvate li popis svih va{ih kupaca u Accessovoj bazi podataka. teoretski gledano mo`ete uraditi gotovo sve {to za`elite. S pomo}u baze podataka izra|ene na ra~unalu s Microsoft Accessom mo`ete spremiti informacije te uraditi jedan od tri primjera obra|ena u ovoj vje`bi. Me|utim. s pripadaju}im telefonskim brojevima. Vje`ba [TO JE BAZA PODATAKA? U ovoj }ete vje`bi nau~iti neke osnovne koncepte baze podataka i vidjeti kako Microsoft Access rje{ava zadane probleme. imajte na umu da mo`ete uraditi i mnogo vi{e. mo`emo re}i da je to skup informacija. l l Ovi primjeri su samo jedan mali dio onoga {to mo`ete uraditi s Accessom.) Stvoriti jednostavanu formu niza unosa na zaslonu kako bi va{a tehni~ka podr{ka mogla jednostavno upotrijebiti bazu podataka.

Ako radite vi{e poslova istovremeno. mo`ete uraditi odvojene baze podataka za svaki posao. zaposlenikov identifikacijski broj je jedno polje.1 prikazuje tablicu baze podataka (ili kra}e tablicu). Sva prezimena u cijeloj tablici smje{tena su u polje Last Name. Tako stvorena datoteka ~uva sve {to }ete uraditi za tu bazu podataka – ne samo sve podatke ve} i forme. Svaki detaljniji opis je sadr`an u svom stupcu koji nazivamo polje. datum ro|enja i datum zaposlenja tvore jedan slog (slika 1. a njegovo prezime drugo. Na primjer.1). Tablica je vrlo sli~na radnoj stranici u Excelu. TABLICE Srce svake baze podataka je tablica. Svaki redak je slog Svaki stupac je polje Dio retka ili stupca je }elija SLIKA 1. . sve informacije o Nancy Davolio.1 Accessova tipi~na tablica. svaki radnik ili element inventara) u zasebni redak koji nazivamo slog. Na primjer. izvje{taje i indekse.[TO JE BAZA PODATAKA? 5 KAKO ACCESS SPREMA PODATKE? U Accessu je najprije potrebno stvoriti datoteku baze podataka. Svaki slog je skup informacija o jednoj stvari – u ovom slu~aju zaposlenik. uklju~uju}i titulu. Access sprema svaki unos baze podataka (na primjer. Slika 1.

6

1. VJE@BA

U dijelu polja ili retka nalazi se jedinstveni podatak za odre|eni slog, a to podru~je nazivamo }elija. Na primjer, u }eliji gdje se preklapaju stupac Birth Date i slog Nancy Davoilo prona}i }ete datum ro|enja Nancy, 8.12.1948. Kako stvoriti tablicu nau~it }ete u 7. i 8. vje`bi. Svaka datoteka baze podataka sadr`i mnogo tablica. Na primjer, mo`ete stvoriti tablicu popisa svih kupaca, dok sljede}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati podatke o proizvodu koji prodajete. Tre}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati informacije o zaposlenicima i njihovim karakteristikama.

FORME
Svi podaci koje unesete u bazu podataka zavr{avaju u tablici i spremni su za spremanje. Pomalo je zamorno i dosadno unositi podatke izravno u tablicu, pa stoga ve}ina ljudi stvara posebnu formu na zaslonu kako bi lak{e unosili podatke. Forma omogu}ava stvaranje stranice “popuni praznine” kako biste kasnije unosili `eljene podatke na najjednostavniji na~in. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 15. vje`bi. Access povezuje formu i tablicu te informacije koje ste unijeli u formu neposredno sprema u tablicu. Na primjer, slika 1.2 prikazuje podatak u formi koji }e Access spremiti u tablicu kao {to je prikazano na slici 1.1. Forma koja je prikazana na slici 1.2 sadr`i dvije kartice. @elite li prikazati i raditi na sljede}oj kartici, jednostavno je kliknite.

Vi{e tabli~ne forme Formu mo`ete upotrijebiti da biste jedan podatak unijeli u vi{e tablica, {to }ete nau~iti kasnije u vje`bama.

IZVJE{TAJI
Dok su forme stvorene za upotrebu na zaslonu, izvje{taji se stvaraju za ispisivanje. Izvje{taji su posebno formatirani skupovi podataka koji su organizirani ovisno o va{oj specifikaciji. Na primjer, mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim karakteristikama zaposlenih u va{em poduze}u (slika 1.3).

[TO

JE BAZA PODATAKA?

7

SLIKA 1.2 nijim.

Forme ~ine unos podatka mnogo lak{im i pregled-

SLIKA 1.3 Ovako stvoren izvje{taj mo`ete ispisati i podijeliti svojim zaposlenicima.

8

1. VJE@BA

Print Preview Za vrijeme stvaranja izvje{taja koji `elite ispisati, mo`ete ga prikazati na zaslonu pomo}u opcije Print Preview, prikaz na slici 1.3. Vi{e o prikazu i ispisu u 24. vje`bi.

UPITI
Upit je na~in skrivanja informacija koje ne `elite vidjeti, a da biste informacije koje `elite prikazati vidjeli {to jasnije. O tome mo`ete razmi{ljati kao o spilji u koju }e pasti va{i podaci. Podaci koji vas ne zanimaju propast }e u spilju, a ostaju samo podaci koji vas zanimaju. Mnogi ljudi se boje upita jer ih sam naziv podsje}a na ne{to poput: vrijednost, uvjet ili maska. No nemojte brinuti, u 21. vje`bi }ete nau~iti kako stvarati jednostavan upit.

KAKO

OBJEDINITI SVE DIJELOVE BAZE PODATAKA

Dok stvarate tablice, izvje{taje, forme i upite, morate imati na umu da su svi povezani. Ranije smo ve} napomenuli da su tablice osnova svih aktivnosti – svi ostali objekti rade ili u ili s podatkom u tablici. Izvje{taji organiziraju i sumiraju podatke, forme olak{avaju unos podataka, a upiti poma`u pri pronala`enju informacija koje `elite upotrijebiti u tablici. U sljede}im vje`bama vidjet }ete odnos svakog dijela prema cijeloj bazi podataka.

ACCESSOV

^AROBNJAK OLAK[AVA STVARANJE BAZE PODATAKA

Kroz cijelu knjigu upotrebljavat }ete Accessovog ~arobnjaka. ^arobnjak je mali program koji postavlja pitanja o izgledu baze podataka. Nakon toga uz pomo} va{ih odgovora stvara tablicu, izvje{taj, upit ili ne{to drugo prema va{im `eljama. Slika 1.4 prikazuje ~arobnjaka na zaslonu.

[TO

JE BAZA PODATAKA?

9

SLIKA 1.4 ^arobnjak olak{ava stvaranje bilo kojeg objekta baze podataka.
Svaki put kada stvarate novi objekt, kao {to je tablica ili forma, imate dvije mogu}nosti. Prva je stvaranje od samog po~etka u prikazu Design, a druga je pomo}u ~arobnjaka. Preporu~am da svaki po~etnik upotrebljava ~arobnjaka koliko je to mogu}e. Ja ih upotrebljavam jer je rad br`i i kra}i. Ostavite te`e stvari, kao {to je rad u prikazu Design, ljudima koji imaju puno slobodnog vremena. U ovoj ste vje`bi nau~ili neke osnove o bazama podataka u Accessu. U 2. vje`bi nau~it }ete kako planirati bazu podataka. Ne preska~ite 2. vje`bu, jer malo vremena koje }ete potro{iti za ~itanje mo`e kasnije u{tedjeti sate rada.

2. Vje`ba
BAZE PODATAKA

PLANIRANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~it osnovne principe dobrog izgleda baze podataka koji }e vam kasnije pomo}i u planiranju rada.

PLANIRANJE

JE VA@NO!

Koliko ste se puta za vrijeme rada uhvatili u razmi{ljanju da ne znate {to zapravo radite. Va{ prvi poku{aj je vjerojatno bio jadan, bilo da je va{e znanje slabo ili ra~unalo lo{e. No, za vrijeme rada ste vjerojatno bilje`ili {to }ete sljede}i puta uraditi druk~ije, pa ste stoga sljede}i puta bili br`i i u~inkovitiji. S ne~im {to je va`no poput baze podataka ne mo`ete si priu{titi eksperimente i gre{ke u radu. U ovoj vje`bi poku{at }emo vam pribli`iti principe planiranja koje mnogi ljudi u~e na te`i na~in. Prije nego zapo~nete sa stvaranjem baze podataka postavite si nekoliko pitanja:
l

Koje podatke `elim spremiti i kako ih je najbolje organizirati? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor tablica koje trebate. Koje akcije unosa podatka `elim ovisno o mom poslu ili hobiju? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor formi koje trebate. Koje informacije `elim znati o statusu posla ili hobija? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor izvje{taja i upita.

l

l

. za stvaranje baze podataka trebate stvoriti jednu tablicu. NORMALIZACIJA BAZE PODATAKA Kada je baza podataka lo{e organizirana. Na primjer. Access je program koji ~uva odnose u bazi podataka. Sljede}a velika gre{ka je poku{aj da tablica izgleda poput izvje{taja. Odre|ena pravila govore kako tablice moraju biti spremljene u bazu podataka. najve}a gre{ka je u tome {to mnogi ljudi u jednu tablicu unesu mnogo razli~itih informacija. Jednostavnije je stvoriti izvje{taj ili formu koja uklju~uje te informacije kad god su potrebne. No. Ta pravila nazivamo pravila normalizacije podataka. ako `elite stvoriti bazu podataka koja ~uva informacije o narud`bama kupaca. mo`da }ete ponavljati ime kupca i njegovu adresu u svih osam tablica kako bi vam te informacije bile uvijek dostupne. Na primjer. To je vrlo glupo i lo{e ura|eno. znalci ka`u da nije normalizirana. slijedite naredne tablice: Kupci Narud`be Uvjeti pla}anja Prodava~ Vrsta kupca Na~in otpreme Proizvod Planirajte tablicu Planirajte tablicu prije stvaranja baze podataka jer su promjene u strukturi tablice nakon popunjavanja vrlo te{ko izvedive (ali ne i nemogu}e).PLANIRANJE BAZE PODATAKA 11 IZBOR TABLICA Tehni~ki. {to zna~i da jednostavno ~uva mnogo tablica i stvara vezu izme|u njih. a prikazane su u samo jednoj tablici.

no posljednje tri su toliko slo`ene da ih upotrebljavaju samo stru~njaci pri izradi baza podataka. ako stvarate baze podataka pomo}u Access Database ~arobnjaka (5. vje`ba). njegovu adresu i telefonski broj svaki puta kada unesete novu transakciju. Sve to postaje jo{ ve}a no}na mora ako se promijeni adresa kupca. Jednostavniji na~in je pridjeljivanje identifikacijskog broja (ID). vjerojatno }ete morati ponavljati ime kupca. IZBJEGAVANJE PONOVLJENOG UNOSA INFORMACIJA Pretpostavimo da `elite sa~uvati informacije o kupcu zajedno sa slogovima svih transakcija.12 2. U ovoj vje`bi objasnit }emo prva dva pravila normalizacije koja bi trebao savladati svaki po~etnik da bi shvatio kako izbje}i osnovne pogre{ke. jer morate promijeniti adresu u svakom slogu transakcije za kupca. Uklju~ite ID broj u tablicu koja sadr`ava imena i adrese i tada upotrijebite isti ID broj kao vezu s odvojenom tablicom koja sadr`ava transakcije. 1. ^arobnjaci za normalizaciju Na svu sre}u. VJE@BA Normalizacija podataka Stvorite tablice tako da budu {to preglednije i kompaktnije kako biste izbacili mogu}nost gre{ke i nerazumijevanja. Postoji pet pravila normalizacije. . sve tablice bit }e normalizirane. Ako }ete te informacije smjestiti u jednu tablicu.

{to }e se dogoditi ako jedan zaposlenik poha|a vi{e od jednog predavanja? Morat }ete dodavati jo{ jedan redak u tablicu i tada }ete imati isti problem opisan u prethodnom odlomku – vi{e slogova s istim unosima u poljima. koje izgledaju poput: . Ima mnogo zaposlenika i mnogo raznih predavanja. Jedan na~in pra}enja je stvaranje tablice Personnel.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 13 Tablica kupaca Tablica narud`bi 2. [to ako jedan zaposlenik koji je poha|ao predavanja napusti tvrtku? Kada izbri{ete slog tog zaposlenika. izbrisat }ete i informacije o cijeni sata predavanja. predavanja i vrijeme predavanja. koja izgleda ovako: Ali. Jednostavniji je na~in stvaranje odvojenih tablica za zaposlenike. IZBJEGAVANJE UNOSA SUVI[NIH PODATAKA Pretpostavimo da `elite pratiti koji zaposlenici poha|aju odre|ena predavanja.

Ako `elite sa~uvati popis referentnih informacija (imena ili cijena predavanja). Dobro organizirana tablica sadr`i nekoliko osnovnih principa: l Svaka tablica mora imati temu – na primjer. Employee Contact Information ili Customer Transaction. Ako znate da }ete tijekom rada morati ponavljati podatke. VJE@BA Tablica zaposlenika Tablica predavanja Tablica vremena predavanja ZAKLJU^NO: DIZAJNIRAJTE TABLICU Ne optere}ujte se svim ovim informacijama o normalizaciji baze podataka. kao {to je spremanje telefonskog broja u svakoj transakciji. planirajte tako da podijelite informacije u vlastite tablice.14 2. l l . Nemojte se truditi imati vi{e od jedne teme za tablicu. takve informacije spremite u vlastite tablice.

PLANIRANJE BAZE PODATAKA 15 l [to ~e{}e upotrijebite ID broj koji }e vam pomo}i pri povezivanju tablica i izbjegavanju gre{aka pri utipkavanju duga~kog teksta (imena). Sljede}i popis opisuje neke aktivnosti koje bi mogle zahtijevati formu: l Zapo{ljavanje djelatnika (i uno{enje informacija o njima u bazu podataka). Kada razmi{ljate koja vam je forma potrebna. na primjer. Polja iz nekoliko tablica mo`ete slo`iti u formu i na taj na~in olak{ati unos podataka u ta polja na zaslonu. l KOJU FORMU UPOTRIJEBITI? Kao {to smo opisali u 1. Ako za odre|ene unose ve} imate uniformirane brojeve. vje`bi. no u slu~aju da to nije tako upotrijebite AutoNumber polje kako biste automatski generirali uniformirani broj za svaki slog. . brojeve socijalnog osiguranja.1 Forma mo`e biti veza izme|u tablica. Na primjer. pitanje je {to `elite uraditi. forma je alatka pri unosu podataka. forma narud`bi kupaca mo`e uklju~ivati informacije iz tablice narud`bi i tablice proizvoda (slika 2. upotrijebite ih. Iz tablice narud`bi Iz tablice proizvoda SLIKA 2.1).

Izdavanje narud`bi. mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim ljudima koji nisu platili ~lanarinu ili svima onima koji su du`ni vi{e od 1000 USD. prije po~etka rada. Stoga ne morate znati. popis va{ih stvari ~ija vrijednost prelazi 50 USD. za potrebe osiguranja. (Ove podatke mo`ete prona}i i pomo}u upita. Naj~e{}e }ete ih ispisati (za razliku od tablica i formi koje se upotrebljavaju na zaslonu). Prikazati popis svih ~lanova kluba koji nisu podmirili ~lanarinu. Pra}enje poslovanja. vje`bi. VJE@BA l l l Prodaja roba i usluga. l l . izvoditi prora~une nad podacima (zbrajanje ili prosje~na vrijednost) i prikazati ih na lijep na~in. Na primjer. vje`bi. no mo`ete uraditi promjene u formama u bilo koje vrijeme i vrlo lako (suprotno tablicama).16 2. Izvje{taj mo`e istovremeno povla~iti podatke iz mnogih tablica. Na primjer. Skupljanje informacija o imenima i osobama za kontakt volontera. Vi{e }ete o stvaranju forme nau~iti u 15. l Ne mogu predvidjeti koje forme trebam? Svakako je va`no imati stvorene efektne forme. Izra~unati i prikazati trenutnu vrijednost opreme.) Izvje{taji su naj~e{}e namijenjeni osobama koje ne sjede s vama za va{im ra~unalom. koje forme trebate. KAKVE IZVJE[TAJE @ELITE STVORITI? Izvje{taj zadovoljava va{e potrebe za informacije o podacima. a vi{e o toj temi u 21. Evo nekoliko primjera koje mo`ete uraditi pomo}u izvje{taja: l Ispisati. mogli biste ispisati izvje{taj za nadzorni odbor koji }e vam pomo}i da zadr`ite mjesto direktora.

PLANIRANJE BAZE PODATAKA 17 l Ispisati popis provizija za svakog od 50 najboljih prodava~a u posljednjem kvartalu u usporedbi s prosjekom prodaje cijele tvrtke. ako znate kakav }ete izvje{taj trebati. Naravno. forme i izvje{taje. U ovoj ste vje`bi nau~ili planirati tablice baze podataka. . mo`ete dizajnirati svoju tablicu u formatu koji }e biti efektniji pa }e tako i izvje{taj bolje izgledati. Novi izvje{taj mo`ete stvoriti u bilo koje vrijeme i ne morate ga planirati prije izrade baze podataka. Sljede}om vje`bom }ete nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Access.

Prikazuje se izbornik. 3. Jedan je na~in upotreba gumba u izborniku Start. Ako vas zbunjuju. 2. upotrijebite osnovnu metodu obja{njenu u prethodnom odjeljku.3. . Access. Kliknite na gumb Start. POKRETANJE ACCESSA Access mo`ete pokrenuti na nekoliko na~ina ovisno o tome kako ste program instalirali. otvorite izbornik Start i povucite element Accessa na `eljeno mjesto. OSTALI NA^INI POKRETANJA ACCESSA Ostali na~ini pokretanja Accessa zahtijevaju ve}e znanje u radu s Windowsima i Microsoft Officceom. Prikazuje se popis programa s odvojenim popisom aplikacija Microsofta. Pokre}e se Pomicanje programa u izborniku Start Ako `elite Access smjestiti u neku drugu grupu programa. Ozna~ite mi{em Programs. Slijedite naredne korake: 1. Vje`ba NAPU[TANJE ACCESSA POKRETANJE I U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Microsoft Access. U popisu prona|ite i kliknite na Microsoft Access.

1 Okvir za dijalog Microsoft Access prikazuje se svaki put kad pokrenete Access. odaberite Files or Folders i u okvir za tekst Named utipkajte msaccess.exe.mdb ekstenziju i malu ikonu pored imena koja odgovara ikoni Microsoft Accessa u izborniku Programs. povucite element Accessa iz izbornika Start na radnu povr{inu. Da biste stvorili ikonu pre~ice. Ako ne mo`ete prona}i Access. l l Kada pokrenete Access. Kada pregledavate datoteke u Windows Exploreru. Tada kliknite opciju Find Now. Za sada kliknite Cancel. Accessove datoteke imaju . Kada se datoteka prika`e u popisu na dnu prozora Find. Kliknite gumb Start i odaberite Find.) SLIKA 3. mo`ete ga potra`iti. Tada dvostrukim klikom na ikonu pokre}ete Access.1). (U ovoj vje`bi ne}emo raditi s bazama podataka.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 19 l U mogu}nosti ste stvoriti ikonu pre~ice za Access koju }ete smjestiti na radnu povr{inu. dvostruko je kliknite kako biste pokrenuli Access ili je ozna~ite desnim klikom mi{a i povucite na desktop kako biste stvorili pre~icu za Access. Otvorite popis Look In i odaberite My Computer. . prvo {to }ete vidjeti je okvir za dijalog koji o~ekuje da se izjasnite `elite li stvoriti novu bazu podataka ili otvoriti ve} stvorenu (slika 3. dvostruko kliknite bilo koju Accessovu datoteku kako biste pokrenuli Access i otvorili ozna~enu datoteku.

alatne trake. Tada i gumbi postaju dostupni. .2 da je ve}ina gumba alatne trake u sivoj boji ({to zna~i da ih trenutno ne mo`ete upotrijebiti). sadr`i izbornike. no to je stoga {to niti jedna datoteka baze podataka nije otvorena. Primijetit }ete na slici 3. Slika 3. vidite da se ni{ta ne nalazi ni u radnom podru~ju. statusnu traku i ostalo.2 Access sadr`i iste elemente kao i ostali Windows programi.2 prikazuje dijelove Accessovog prozora. Accessov prozor postaje mnogo zaposlenije mjesto u sljede}im vje`bama kada budete zapo~eli rad s bazom podataka.20 3. Tako|er. VJE@BA DIJELOVI PROZORA Access kao i ve}ina ostalih Windowsovih programa. a va{a baza podataka prikazuje se u radnom podru~ju. Alatna traka Traka izbornika Statusna traka Radno podru~je SLIKA 3.

postavite pokaziva~ mi{a na njega. Ako na alatnu traku kliknete desnom tipkom mi{a. te {to `elite s objektom. postavite pokaziva~ mi{a iznad gumba i prikazat }e se ime gumba uz pokaziva~ (slika 3.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 21 ACCESSOVE ALATNE TRAKE Ako ste ve} radili s Windowsovim programima. prikazat }ete izbornik pre~ica. na primjer crtanje. Ponekad se prikazuju i neke druge alatne trake ako radite posebne aktivnosti. Ime gumba Gumb Close SLIKA 3. forma itd. Access mo`ete napustiti na nekoliko na~ina: . Prilago|avanje alatnih traka U bilo koje vrijeme mo`ete odabrati koje alatne trake `elite vidjeti. te mo`ete dodavati i skrivati gumbe na alatnoj traci. Gumbi na alatnim trakama su pre~ice naredbama u izbornicima.). mo`ete napustiti program kako biste oslobodili memoriju za naredne zadatke.3 Da biste saznali {to gumb ~ini. vjerojatno ste upoznali alatne trake i gumbe na njima koji predstavljaju uobi~ajene naredbe za upotrebu.3). Alatne trake Accessa se mijenjaju ovisno s kojim objektom baze podataka radite (tablica. Ovu mogu}nost nazivamo ToolTip (ili ScreenTip) i mo`ete je upotrijebiti i kada gumbi nisu dostupni (oza~eni sivom bojom). NAPU[TANJE ACCESSA Kada zavr{ite s radom u Accessu. @elite li saznati {to odre|eni gumb ~ini. Iz popisa mo`ete odabrati koje alatne trake `elite prikazati ili mo`ete kliknuti opciju Customize kako biste otvorili okvir za dijalog gdje mo`ete prilagoditi bilo koju alatnu traku.

Kliknite na gumb Close (X) prozora Accessa (slika 3. zna~i da trebate pritisnuti i dr`ati pritisnutu tipku Alt i pritisnuti tipku F4. zna~i da trebate kliknuti na rije~ File na traci izbornika i kada se izbornik prika`e odabrati i kliknuti na naredbu Exit. Kada odaberete File. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti pomo} u Accessu.3). Exit? U ovoj knjizi upotrijebit }emo odre|ene pre~ice kako bismo vam rekli koje tipke pritisnuti ili koje naredbe u izborniku odabrati. zatim glavne dijelove Accessovog prozora uklju~uju}i gumbe na alatnim trakama. Exit. . Exit. Alt+F4? File. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pokrenuti te kako napustiti Access. VJE@BA l l l Pritisnite tipke Alt+F4 Odaberite File. Kada ugledate Alt+F4.22 3.

l l POMO] PUTEM OFFICE ASSISTANTA Vjerojatno ste se ve} susreli s Office Assistantom – njegovom sli~icom. Uz pomo} alatke What’s this? dobiti potrebnu pomo} o elementu koji je prikazan na zaslonu. Spojiti se na Internet i pomo}u obilje`ja Microsoft on the Web prikazati stranice Weba koje se odnose na pomo}.4. Mo`ete: Postaviti pitanje Office Assistantu. koja iska~e i nudi savjete. Vje`ba UPOTREBA POMO]I U ACCESSU U ovoj }ete vje`bi nau~iti vi{e o razli~itim vrstama pomo}i dostupnim u Accessu. Izabrati iz serije tema pomo}i onu koja vas zanima. VRSTE l l POMO]I Svaka osoba je druga~ija pa stoga i Access nudi nekoliko vrsta pomo}i. Nemojte misliti da se netko {ali s vama jer se iza te sli~ice nalazi vrlo sna`an sustav pomo}i. .

1). VJE@BA PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE OFFICE ASSISTANTA Prema osnovnim postavkama Office Assistant je uklju~en i nalazi se nad svim otvorenim prozorima. Office Assistant je smje{ten na vrh prozora @elite li ponovno prikazati Offce Assistant. Show the Office Assistant ili kliknite na gumb Microsoft Access Help koji se nalazi na alatnoj traci. Ako vam Office Assistant smeta. Odaberite drugog Assistanta Primijetite da u izborniku pre~ica (slika 4. Da biste isklju~ili opciju. kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite Hide (slika 4. odaberite Help. jednostavno ga mi{em povucite na neko drugo mjesto zaslona.24 4. .1) odabirom naredbe Choose Assistant mo`ete odabrati druk~ijeg Assistanta (ako vam se.1 Accessa. ne svi|a uredski pribor koji govori). Office Assistant SLIKA 4. primjerice.

ili odabirom Help.2). mo`ete ga ponovno prikazati u bilo koje vrijeme klikom na gumb Help koji se nalazi na alatnoj traci Standard. prikazuje se balon~i} koji postavlja pitanje o vrsti pomo}i (slika 4. U mogu}nosti ste uraditi jedno od sljede}eg: l U okvir za tekst utipkati pitanje i na taj na~in re}i Office Assistantu koju vrstu pomo}i trebate i tada kliknuti Search. Microsoft Access Help. ili klikom na Office Assistant. (Kasnije u vje`bi vi{e }emo se pozabaviti ovom mogu}no{}u. l l SLIKA 4.) Kliknuti izvan balon~i}a i na taj na~in zatvoriti balon~i} (no i dalje se Office Assistant nalazi na zaslonu). ili pritiskom na tipku F1.) Kliknuti gumb Options kako biste prilagodili na~in rada Office Assistanta.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 25 VRSTE POMO]I KOJE NUDI OFFICE ASSISTANT Kada kliknete na Office Assistanta. (Vi{e o ovoj opciji malo kasnije. . Ako zatvorite balon~i} pomo}i.2 Office Assistant kao va{ servis postavlja pitanja o pomo}i koju trebate.

a table? kako biste dobili pomo} o ispisivanju podataka. POSTAVLJANJE PITANJA OFFICE ASSISTANTU Ako vam je potrebna pomo} o odre|enoj temi. slika 4.2. 3. U okvir za tekst utipkajte pitanje. Ako se balon~i} Office Assistanta ne prika`e.26 4. Na primjer. To zna~i da Office Assistant ve} ima spremnu sugestiju za zadatak koji se spremate uraditi. Da biste vidjeli sugestiju. 2.3 Office Assistant postavlja pitanje {to to~no `elite saznati kako bi vam ponudio najbolju mogu}u pomo}. kliknite Office Assistant ili pritisnite tipku F1. a table?” SLIKA 4. jednostavno u okvir za tekst utipkajte pitanje kao {to je prikazano na slici 4. Na primjer. Pritisnite tipku Enter ili kliknite gumb Search. Slijedite naredne korake: 1. jednostavno je kliknite. utipkajte How do I print. Office Assistant nudi neke teme koje odgovaraju onome {to tra`ite. .3 prikazuje odgovore Office Assistanta na va{e pitanje: “How do I print. VJE@BA Poseban znak Ponekad }ete iznad glave Office Assistanta vidjeti svijetle}i znak.

Neki ljudi jednostavno ne mogu razgovarati s nacrtanim znakovima ili `ele sna`niju i prilagodljiviju upotrebu pomo}i. Ako `elite saznati vi{e o ovoj temi. Kada isklju~ite Office Assistanta. 5. 6. Kliknite opciju koja opisuje {to `elite uraditi. umjesto njega sve normalne aktivnosti (tipka F1. Ako se prika`e sljede}i popis tema. Ako niti jedna opcija ne opisuje ono {to `elite.) odnose se na opcije prozora Microsoft Access Help. Kliknite OK. kliknite na pomo} koju tra`ite. query. Pro~itajte instrukcije koje su prikazane. mo`ete isklju~iti Office Assistant upotrebom sljede}ih koraka: 1. u Accessu mo`ete upotrijebiti Office Assistant. Microsoft Access Help itd. Prikazuje se prozor Help s uputama o odre|enom zadatku. Prikazuje se okvir za dijalog Office Assistant i u njemu isklju~ite opciju Use the Office Assistant. 2. Tada zatvorite prozor Microsoft Access Help (gumb X) ili kliknite ponovno na Office Assistanta kako biste potra`ili sljede}u pomo}. prikazanu na slici 4. 3. kliknite na strelicu See more kako biste prikazali jo{ opcija ili utipkajte novo pitanje u okvir za tekst. or form. Kliknite desnom tipkom mi{a na Office Assistanta i odaberite opciju Options. pro~itajte odjeljak “Upotreba prozora Microsoft Access Help” kasnije u vje`bi. Ako ste se prepoznali. ISKLJU^IVANJE OPCIJE OFFICE ASSISTANTA Svaki put kada potra`ite pomo}. odabrat }u opciju Print the datasheet of a table. Na primjer. naredba Help.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 27 4. .3.

no u pone{to izmijenjenoj formi. Dvostruko kliknite na mapu ili kliknite na znak plus (+). morate odabrati Help. kao {to smo ranije objasnili. Popis pomo}i prikazuje se ispod mape (slika 4.4. slijedite naredne korake: 1. mo`ete pretra`ivati sustav pomo}i prema va{im `eljama. Slika 4.28 4. Kliknite na karticu Contents. Ako upotrebljavate Office Assistant. vjerojatno ste upoznati s mehanizmima Contentsa. Microsoft Access Help. Ovaj gumb postaje gumb Hide kada su prikazane kontrole pomo}i. a izgleda vrlo sli~no panou mapa u Widows Exploreru.4). . Indexa i Finda. stoga }emo ga u daljnjem tekstu nazivati gumb Show/Hide. 2. Ako pomo} upotrebljavate pomo}u upita Office Assistantu. VJE@BA UPOTREBA PROZORA MICROSOFT ACCESS HELP Dok je prozor Microsoft Access Help prikazan (uz pomo} Office Assistanta). jedini na~in da u|ete u glavni sustav pomo}i je postavljanjem pitanja. CONTENTS Stranica Contents je serija mapa koje mo`ete otvoriti. Ovi mehanizmi su dostupni i u programima Officea 2000 kao {to je Access. kliknite na gumb Show (posljednji gumb s lijeve strane) koji se nalazi na alatnoj traci prozora Help kako biste mogli upotrijebiti kontrole koje }e vam kasnije trebati. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica prikazane na slici 4. Prona|ite mapu koja opisuje koja vam je pomo} potrebna. Ako ste ranije upotrebljavali prija{nje verzije Microsoft Officea. kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci.4 prikazuje stranicu Contents. 4. Da biste odabrali temu pomo}i iz prozora Contents. 3. Svaka mapa sadr`i jednu ili vi{e tema pomo}i. No ako isklju~ite Office Assistanta da biste izravno u{li u sustav pomo}i.

slijedite naredne korake: 1. 6. Otvorite karticu Index. 2. Da biste upotrijebili Index. Potpuno je isti kao i kazalo u knjizi. kliknite gumb Show na alatnoj traci. . Nakon {to ste pro~itali pomo}. prika`ite i pro~itajte sljede}u temu ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). INDEX Index je abecedni popis svih dostupnih tema pomo}i. Gumb Show/Hide Ovdje se prikazuje ~lanak pomo}i da biste ga mogli pro~itati Da biste otvorili mapu. Kliknite na ~lanak pomo}i kako biste ga prikazali u panou s desne strane. dvostruko je kliknite ili kliknite na gumb plus (+) Kliknite ~lanak kako biste ga prikazali.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 29 5. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica. SLIKA 4.4 Prozor Contents je skup mapa koje sadr`e informacije pomo}i.

Kliknite temu kako biste je prikazali. 6. Utipkajte prvih nekoliko slova teme koju `elite prona}i.5). Uz pomo} Indexa pretra`ujte teme abecednim 5. Utipkajte rije~ Popis odlazi na mjesto ({to je mogu}e bli`e) utipkane rije~i Prona|ene teme SLIKA 4. 4. prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X).5 redom. . Nakon {to ste prou~ili temu. Kliknite gumb Search ili pritisnite Enter. Prikazuje se popis tema koje uklju~uju odabranu rije~ (slika 4. VJE@BA 3. te mu stoga jednostavno mo`ete postavljati pitanja. Popis indeksa sko~it }e na `eljenu temu.30 4. ANSWER WIZARD Answer Wizard je potpuno jednak Office Assistantu osim {to nema nacrtani znak.

4. jednako kao temu u desnom panou slike 4. Index ili Answer Wizard). 2. Nakon {to ste prou~ili temu. Kliknite karticu Answer Wizard. Kopirati tekst u Clipboard (za uljepljivanje u Word ili Notepad).) Zatvoriti prozor Help klikom na gumb Close (X). Vratiti se na prethodnu temu klikom na gumb Back. slijedite naredne korake: 1.6. prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). Kliknuti na gumb >> ili podcrtanu rije~ i tako prije}i u sljede}i prozor pomo}i. tako {to }ete ozna~iti tekst i pritisnuti tipke Ctrl+C.6). 5. (Ako niste pregledali ostale teme pomo}i gumb Back nije dostupan. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica. Contents. kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci. Ovdje mo`ete pro~itati informacije prikazane na zaslonu ili uraditi jedno od sljede}eg: l Kliknuti na rije~ ozna~enu plavom bojom kako biste vidjeli njezino obja{njenje.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 31 Da biste radili s Answer Wizardom. l l l l l . mo`ete je pro~itati. 3. Ispisati kopije informacija pomo}i klikom na gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci. U okvir za tekst What would you like to do? utipkajte pitanje i kliknite Search ili pritisnite tipku Enter. ^ITANJE TEMA POMO]I Bez obzira na koji na~in ste odabrali temu pomo}i (Office Assistant. Pretra`ujte teme koje su prikazane u donjem okviru i odaberite onu koja vas zanima (slika 4.

Detect and Repair. Odaberite Help. Prikazuje se okvir s obja{njenjem. 2. Postupak popravka mo`e zahtijevati dulje vrijeme (30 pa i vi{e minuta). PRONALA@ENJE I POPRAVLJANJE GRE[AKA U PROGRAMU Novi alat u Officeu 2000 je Detect i Repair kojim se identificiraju problemi samog Accessa kao {to su o{te}ene programske datoteke ili pogonski programi. najbolje je zatvoriti program i ponovno pokrenuti Windowse. Kliknite Start. VJE@BA Utipkajte pitanje Gumb Print Gumb Options SLIKA 4. te kojim se problem otklanja upotrebom originalnih instalacijskih diskova. pa ga nemojte pokretati ako doista nemate problema.32 4. slijedite naredne korake: 1. Ako i dalje imate problema. Ako se Access po~ne pona{ati ~udno. .6 Upotrijebite opciju Answer Wizard kako biste locirali sve teme pomo}i za odre|eni subjekt.

morate biti spojeni na Internet i Internet Explorer }e oti}i na Web lokaciju gdje mo`ete prona}i vi{e informacija koje trebate. obja{njenje elementa. Ako odaberete ovu opciju. 4. Prikazuje se POMO] PUTEM WEBA Kada upotrijebite Office Assistanta. Odaberite Help. Budite strpljivi jer treba mnogo vremena za provjeru. 2. . ZA ELEMENTE PROZORA Ako se pitate za {to je namijenjen odre|eni gumb ili alatka na zaslonu. jednostavno slijedite naredne korake: 1. bez odre|enog pitanja odaberite Help. Da biste oti{li na Web lokaciju. look for more help on the Web. OSTALA POMO] OBILJE@JA POMO]I Zavr{imo ovu vje`bu pregledom nekih opcija pomo}i koje ne}ete upotrebljavati ~esto. jedna od mogu}nosti na drugoj stranici rezultata (prikazana tek kad kliknete na SeeMore) je None of the above. Kada se prika`e poruka da restartate sustav. Microsoft on the Web. U ovoj ste vje`bi nau~ili na koje sve na~ine Access nudi pomo}. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti razli~ite prikaze koje nudi Access za stvaranje baze podataka. Kliknite na element za koji `elite dobiti pomo}.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 33 3. Sa~ekajte da se sve Accessove datoteke usporede s originalnim datotekama na CD-u kako bi se prona{le eventualne gre{ke. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u pokaziava~ sa znakom pitanja. ali mogu biti korisne. kliknite Yes. What’s This? ili pritisnite Shift+F1.

izvje{tajima i formama. ODABIRANJE DOBROG NA^INA ZA STVARANJE BAZE PODATAKA Prije stvaranja baze podataka donesite va`nu odluku. No. a onda promijeniti odre|ene dijelove. {to }emo objasniti kasnije u vje`bi. br`e je upotrijebiti ga za stvaranje baze podataka. upotreba ~arobnjaka u{tedjet }e vam mnogo vremena. @elite li stvarati bazu podataka od samog po~etka i ru~no stvarati sve tablice. ili }ete upotrijebiti ~arobnjaka koji sadr`i sve te elemente.5. ako `elite posebnu namjenu baze podataka koja nije sli~na niti jednom ~arobnjaku ili jednostavno `elite provjeriti svoje znanje. (Naravno. ne znate koji su ~arobnjaci dostupni dok ne otvorite popis ~arobnjaka.) Ako ste u `urbi. mo`ete stvoriti praznu bazu podataka. . (Podatke }ete kasnije sami unositi. izvje{taje i forme koje trebate.) Odgovor ovisi o tome koliko ~arobnjaci zadovoljavaju va{e potrebe. To su zapravo mali programi koji vas intervjuiraju i na taj na~in prikupljaju odgovore potrebne za stvaranje baze podataka. Vje`ba STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti praznu bazu podataka. ^arobnjak za stvaranje baze podataka Access se instalira s nekoliko ~arobnjaka. Ako ~arobnjak zadovoljava va{e osnovne potrebe. te kako pomo}u ~arobnjaka stvoriti bazu podataka s ve} stvorenim tablicama.

u okviru za dijalog Microsoft Access mo`ete brzo pokrenuti novu bazu podataka. Tada kliknite Create.1).1 Kada pokrenete Access. Dvostruko kliknite ikonu Database i prikazuje se okvir za dijalog File New Database. Otvara se okvir za dijalog File New Database.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 35 STVARANJE PRAZNE BAZE PODATAKA Stvaranje baze podataka je vrlo jednostavno jer u prvom koraku stvarate samo vanjsku ljusku. ne trebate ga za stvaranje nove baze podataka jer u bilo koje vrijeme mo`ete upotrijebiti sljede}e korake: 1. bez tablica. 2. Access stvara novu bazu podataka i sprema je prema pode{enju u mapu My Documents. Prikazuje se okvir za dijalog New (slika 5. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove datoteke i tada kliknite Create. . 2. Odaberite File. New ili kliknite na gumb New na alatnoj traci.2). Me|utim. Utipkajte Kennel Records. Kliknite opciju Blank Access database. Odaberite karticu General. 3. Kada zatvorite inicijalni dijalog. Ako ste tek pokrenuli Access i okvir za dijalog Microsoft Access je jo{ uvijek prikazan (slika 5. formi ili ne~eg drugog. slijedite naredne korake: 1. ne mo`ete ga vratiti sve dok ne napustite i ponovno ne pokrenete Access. Kliknite OK. SLIKA 5. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove baze podataka (ne{to opisno). 3. Access stvara novu bazu podataka.

Svaki element popisan u podru~ju Objects slike 5. VJE@BA SLIKA 5.3 predstavlja razli~itu vrstu objekta koji mo`ete stvoriti u bazi podataka.2 Razli~ite kartice u okviru za dijalog nude opcije stvaranja razli~itih vrsta baza podataka. vje`ba) i izvje{taje (23. forme (14. Kasnije }ete nau~iti kako stvoriti tablice (7.3). . SLIKA 5. vje`ba). i 8. U ovom trenutku va{a baza podataka je potpuno prazna i vidite je u prozoru baze podataka te je otvorena prema sekciji Tables (slika 5. vje`ba). vje`ba).36 5.3 Prozor nove baze podataka. upite (20.

Ako ste umorni od pre~ica i `elite ostaviti prostora za vlastito stvaranje objekata u bazi podataka.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 37 Pre~ice Objects Pre~ice za objekte (kao {to je Create table u prikazu Design) nisu neophodne – da biste jednostavno stvorili objekt baze podataka kliknite na gumb New. Prikazuje se okvir za dijalog File New Database. isklju~ite pre~ice odabirom Options iz izbornika Tools i isklju~ite opciju New object shortcuts. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za dijalog Microsoft Access. kliknite OK. Slijedite naredne korake: STAVARANJE 1. odaberite File. Kliknite na karticu Databases kako biste prikazali popis ~arobnjaka. ako ste zatvorili okvir za dijalog. . Pokre}e se ~arobnjak i neke informacije se prikazuju obja{njavaju}i {to ~arobnjak radi. a odabrana polja tablice s desne. 4. Utipkajte ime za bazu podataka i tada kliknite Create kako biste nastavili s radom. U oba slu~aja prikazuje se okvir za dijalog New. Kada odaberete ~arobnjaka kojeg `elite. 5. 3. 2. New.4). forme i izvje{taje koje }ete `eljeti u bazi podataka. pages and projects i tada kliknite OK. BAZE PODATAKA POMO]U ^AROBNJAKA Uz pomo} ~arobnjaka mo`ete automatski stvarati gotovo sve tablice. Prikazuje se popis tablica koje mo`ete stvoriti (slika 5. jedino trebate odabrati ~arobnjaka koji }e zadovoljiti va{e potrebe. Tablice su prikazane s lijeve strane. U ovom }emo primjeru odabrati Contact Management. Kliknite jednog od ponu|enih ~arobnjaka (ikona s ~arobnim {tapi}em). 6. No. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. kliknite opciju Access database wizards.

^arobnjak postavlja pitanje koji stil prikaza `elite. . Kliknite Cancel i poku{ajte ponovno. U popisu kliknite stil prikaza i pregledajte prethodni pregled prikaza koji se prikazuje. Polja Optional napisana su nako{enim pismom. VJE@BA Polja u ozna~enoj tablici. Nakon odabira stila prikaza kliknite ga i tada kliknite Next. vjerojatno ste upotrijebili krivog ~arobnjaka. ^arobnjak sada postavlja pitanje o stilu ispisa izvje{taja.4 ^arobnjak automatski stvara tablice i polja. kliknite ga i tada kliknite Next. Kliknite na stil izvje{taja i pogledajte njegov prethodni pregled. Pro~itajte 9. Sva polja mo`ete isklju~iti osim polja Optional. Ne `elim ove tablice i ova polja Ne ljutite se. to je cijena koju morate platiti ako `elite raditi s ve} stvorenim ~arobnjakom. Kada odaberete stil. 7. Da biste uklju~ili i polje Optional. Kliknite tablicu i pregledajte popis polja. SLIKA 5. ali mo`ete izbrisati tablice i polja koja vam ne}e trebati.38 5. vje`bu kako biste nau~ili brisati polja ili cijele tablice. Ako su tablice i polja potpuno neprihvatljive. 8. postavite oznaku (kva~ica) u okvir za potvrdu. Polja Optional (nako{eno pismo). Kliknite Next kako biste nastavili s radom. 9.

Tada kliknite gumb Picture.5 Unesite naslov za bazu podataka i ako je potrebno odaberite sliku za logotip tvrtke. kliknite Finish da biste otvorili novu bazu podataka. Klikom na ovaj gumb mo`ete pregledati izbor slika.6). 11. Stoga planirajte pozadinu ovisno o va{em pisa~u. I’d like to include. Slika 5. Naslov }e se prikazati i na izvje{tajima i mo`e biti razili~it od imena datoteke.5). Kada stignete u prozor Finish. ali na crno-bijelom pisa~u nikako. Unesite naslov (slika 5. Kliknite kako biste uklju~ili sliku. (Mogu}nost) Da biste uklju~ili sliku u forme i izvje{taje (na primjer.) Kada je baza podataka zavr{ena. (Mo`e potrajati nekoliko minuta. ^arobnjak stvara bazu podataka. prikazuje se prozor Main Switchboard (slika 5. ^arobnjak sada postavlja pitanje o naslovu baze podataka.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 39 Pozadina izvje{taja Pozadina u boji upotrijebljena za neke izvje{taje izgleda sjajno. automatski se otvara i Switchboard. Kada otorite bazu podataka. 12. . Kliknite Next kako biste nastavili s radom. odaberite datoteku slike (ako je potrebno promijenite pogon ili mapu) i kliknite OK kako biste se vratili natrag u ~arobnjaka. a picture. 10. logotip tvrtke) potvrdite opciju Yes.

dvostruko kliknite na traku naslova. Zatim otvorite padaju}i popis Display Form i odaberite [None].40 5. VJE@BA SLIKA 5. Mi u ovoj knjizi ne}emo raditi s Main Switcboardom pa stoga kliknite gumb Close (X) kako biste zatvorili prozor Main Switchboard. prije|ite na 11. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako spremati. . vje`bu gdje govorimo vi{e o formama. mo`da }ete htjeti pro}i kroz vje`be u ovoj knjizi kako biste nau~ili vi{e o stvaranju i promjenama objekata. zatvarati i otvarati bazu podataka. Startup.6 Prozor Switchboard je bonus koji nudi ~arobnjak. Nakon {to ste zatvorili prozor Switchboard na zaslonu vidite prozor va{e baze podataka. Ako je trenutno na najmanjoj mogu}oj veli~ini (u donjem lijevom kutu prozora). forme i izvje{taje koje ste `eljeli. Sada kada imate stvorene sve tablice. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti bazu podataka od samog po~etka. te kako je stvoriti pomo}u ~arobnjaka. Kliknite OK. Mrzim Switchboard @elite li sprije~iti otvaranje Switchboarda svaki put kad otorite bazu podataka. Ona omogu}ava da uradite uobi~ajene zadatke s bazom podataka klikom na gumb. Kliknite Tables kako biste vidjeli nekoliko tablica koje su stvorene. Sve baze podataka stvorene s ~arobnjakom uklju~uju opciju Main Switchboard koja nije ni{ta drugo nego lijepa forma s ugra|enim programima. Me|utim. odaberite Tools. vje`bu gdje }ete nau~iti kako podatke unijeti u tablice ili na 14. ako ste u `urbi da unesete podatke. Klikom na ostale objekte vidjet }ete kako su ostali objekti stvoreni.

(Vi{e o unosu slogova u 11. Access }e postaviti pitanje da li `elite spremiti promjene. kako je zatvoriti. vje`ba). Nau~it }ete i kako prona}i zagubljenu datoteku baze podataka.1 Kada promijenite strukturu objekta. Access automatski sprema va{ rad kada unosite svaki pojedini slog. Bazu podataka spremate tako da joj pridijelite ime (5. Vidjet }ete okvir za dijalog poput onog na slici 6. (Ako radite s uklju~enim Office Assistantom ista pitanja se prikazuju u balon~i}u iznad njegove glave. vje`bi.1.6. te kako je ponovno otvoriti. kliknite Yes.) SLIKA 6. Ako ura|ene promjene `elite spremiti. Vje`ba ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako spremiti bazu podataka. SPREMANJE BAZE PODATAKA Nakon {to isklju~ite ra~unalo ili napustite Access morate spremiti va{ rad kako ne biste izgubili informacije koje ste utipkali. SPREMANJE. Access ne}e dopustiti zatvaranje objekta ili cijele baze podataka bez potvrde da li `elite spremiti ura|ene promjene.) Stoga nije potrebno spremati rad sve dok ne odlu~ite zatvoriti bazu podataka. Kada promijenite strukturu tablice. forme ili nekog drugog objekta. .

Ozna~ite tablicu u prozoru Database i odaberite Edit. Naredba Export omogu}ava spremanje objekata u sli~nom formatu datoteke koje mo`e pro~itati neki drugi program (na primjer. Naredbu Save As mo`ete upotrijebiti da biste tablicu spremili u nekom drugom formatu (kao {to je spremanje tablice kao izvje{taja). Tada otvorite `eljenu bazu podataka ili aplikaciju i odaberite Edit. Tako|er. Copy. VJE@BA Primijetite da naredbe Save i Save As u izborniku File naj~e{}e nisu dostupne. Upotreba tablica u ostalim programima @elite li kopirati tablice u drugu aplikaciju ili drugu bazu podataka mo`ete to uraditi pomo}u naredbi Copy i Paste.42 6. Prikazuje se okvir za dijalog koji nudi opcije uljepljivanja samo strukture tablice ili strukture s podacima. naredbe Save As i Export postaju dostupne. Paste. mo`ete odabrati i append podatke u postoje}u tablicu. ozna~ene su sivom bojom. ZATVARANJE BAZE PODATAKA Kada zavr{ite rad s bazom podataka. l Pritisnite tipke Ctrl+W (ako je prozor baze podataka aktivan). Ako pak `elite zatvoriti bazu podataka i tada otvoriti sljede}u. naravno ako odgovaraju polja. l Pritisnite tipke Ctrl+F4. zatvorite je. Excel). l Odaberite File.2): l Dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (u gornjem lijevom kutu) baze podataka. . napustite program (3. Tek kad odre|ene objekte ozna~ite u prozoru baze podataka. uradite jedno od sljede}eg (slika 6. Close. l Kliknite gumb Close (X) (u gornjem lijevom kutu) prozora baze podataka. kao {to je tablica. Kada zavr{ite s upotrebom Accessa. l Kliknite gumb Open prozora baze podataka kako biste zatvorili trenutnu bazu podataka i otvorili novu. vje`ba) i baza podataka }e se zatvoriti zajedno s programom.

OTVARANJE BAZE PODATAKA Kada pokrenete Access da biste upotrijebili bazu podataka. Ako je va{e ra~unalo kratko s memorijom (manje od 16MB).2 Postoji nekoliko na~ina da zatvorite bazu podataka.SPREMANJE. ne}ete `eljeti stvarati novu (5. Kliknite. SLIKA 6. primijetit }ete da Access radi mnogo br`e kada zatvorite sve nepotrebne datoteke. vje`ba) ve} }ete `eljeti otvoriti onu koju ste ve} stvorili. mo`ete otvoriti nekoliko baza podataka i premje{tati podatke iz jedne u drugu. Mogu li otvoriti vi{e od jedne baze podataka? Naravno da mo`ete. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 43 Odaberite Close u izborniku File. . Zapravo.

Options). 2. Dvostruko kliknite datoteku kako biste je otvorili. Otvorite izbornik File. Ako se datoteka ne nalazi u trenutno prikazanoj mapi. VJE@BA Najbr`i na~in otvaranja baze podataka koju ste nedavno upotrijebili je odabir njezinog imena u izborniku File. . slijedite naredne korake: 1.3). Slijedite naredne korake: 1. 2. SLIKA 6. Na dnu izbornika prikazuju se imena devet baza podataka koje ste posljednje upotrijebili. 3. Vi{e o tome govorit }emo u odjeljku “Promjena pogona ili mapa”. promijenite pogon i mapu. @elim vidjeti vi{e datoteka? Da biste pove}ali broj datoteka koje }e se prikazati u popisu. Odaberite File.44 6. Open ili kliknite na gumb Open koji se nalazi na alatnoj traci. Kliknite bazu podataka koju `elite prikazati.3 U ovom okviru za dijalog otvorite datoteku baze podataka. Ako baza podataka koju `elite otvoriti nije u popisu. odaberite broj do 9 u padaju}em popisu Recently Used Files na kartici General okvira za dialog Options (Tools. Prikazuje se okvir za dijalog Open (slika 6.

4 pogon. Opcija Open Read-Only ~uva promjene koje su spremljene u bazu podataka.) Slika 6. Upotrijebite padaju}i popis kako biste odabrali . a opcija Open Exclusive Read Only radi oboje. Accessa 2000. PROMJENA POGONA ILI MAPE Okviri za dijalog za otvaranje (i spremanje) datoteka u programima Officea 2000 su razli~iti od onih u Windowsima 95/98. Opcija Open Exclusive onemogu}ava rad drugog korisnika u bazi podataka dok je vi dr`ite otvorenu. (Ime se mijenja ovisno o tome spremate li ili otvarate datoteku. morate otvoriti padaju}i popis Look In ili Save In. Ovdje ste u mogu}nosti odabrati pogon koji sadr`i datoteku koju `elite otvoriti. Svaka od ovih opcija poma`e ~uvanju od ne`eljenih promjena u bazi podataka. SLIKA 6. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 45 Novi alat U okviru za dijalog Open. Open Exclusive ili Open Exclusive Read Only. prona}i }ete gumb Open koji nudi odabir (uz standardne mogu}nosti) opcija Read-Only.SPREMANJE. Da biste promijenili pogon. Okviri za dijalog Open i Save As zahtijevaju malo privikavanja.4 prikazuje padaju}i popis u okviru za dijalog Open.

VJE@BA Nakon toga morate odabrati mapu u koju `elite spremiti datoteku (ili iz te mape otvoriti postoje}u). Bri{e odabranu datoteku. Ina~e je gumb nedostupan. vrsti.). Uz gumbe koji se nalaze na vrhu okvira za dijalog Save As i Open.46 6. Tablica 6. Stvara novu mapu. veli~ini ili datumu. Otvara izbornik naredbi koje mo`ete upotrijebiti za odabranu datoteku (Find. koji se nalaze u okvirima za dijalog Save As i Open. Otvara Internet Explorer kako biste datoteku mogli potra`iti na Webu. Vra}a vas na mapu iznad one koja je prikazana u okviru Save In (mapa u kojoj je trenutna baza podataka spremljena). Otvara popis opcija prikaza za popis datoteke (List. s lijeve strane se nalaze i ikone pre~ica. prikazuje se popis mapa u tom pogonu. ako takva postoji. Vrlo je sli~na popisu Recently Used Documents koji se nalazi u izborniku Windows Start. Details. Neki korisnici }e u te mape spremiti datoteke ili pre~ice datotekama: l Mapa History Sadr`i pre~ice za sve datoteke koje ste nedavno upotrijebili.1 obja{njava gumbe i ostale kontrole. Properties i Preview) kao i podizbornik Arrange Icons gdje mo`ete slo`iti ikone prema imenima. . Dvostruko kliknite mapu koju `elite odabrati. Kada odaberete pogon. Delete.1 GUMBI ZA DIJALOG WINDOWSA 95 KONTROLA PROMJENU POGONA I MAPA U OKVIRIMA ZA NAMJENA Vra}a vas na prethodnu pregledanu mapu. TABLICA 6. Rename itd.

mo`ete utipkati P*. Opcija Wild Cards Ovu opciju mo`ete upotrijebiti kada ne znate cijelo ime datoteke. (Mogu}nost) Ako `elite prona}i odre|enu vrstu datoteke. . Upotrijebite ovaj gumb kako biste se vratili iz mapa koje ste mo`da pretra`ivali. Mapa Desktop Sadr`i sve pre~ice koje se nalaze na radnoj povr{ini Windowsa. 3. Kliknite gumb Tools kako biste otvorili njegov izbornik i odaberite Find. Na primjer. Open ako ve} nije prikazan okvir za dijalog Open.5). ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 47 l Mapa My Documents Osnovna mapa za spremanje Accessovih baza podataka. Access }e vam pomo}i.) Mapa Favorites Sadr`i pre~ice svih datoteka koje `elite ovdje spremiti. Mapa Web Folders Sadr`i pre~ice va{ih mapa na Webu. Odaberite File.mdb kako bi Access prona{ao sve datoteke koje po~inju tim slovom. Zvjezdica (*) zamjenjuje bilo koji znak ili skup znakova. iz padaju}eg popisa Files of type odaberite vrstu datoteke. l l l PODATAKA PRONALA@ENJE DATOTEKE BAZE Ako imate problema u pronala`enju datoteke. 4. (Ovdje je bolje ne spremati datoteke. Prikazuje se okvir za dijalog Find (slika 6. Otvorite li izbornik Tools u okviru za dijalog Save As ili Open i odaberete Add to Favorites dodat }ete pre~icu u mapu Favorites. (Mogu}nost) Ako znate dio imena upotrijebite opciju Wild Cards. ako znate da datoteka po~inje slovom P. 2.SPREMANJE. a oznaka pitanja (?) jedan odre|eni znak. Slijedite naredne korake kako biste prona{li datoteku: 1.

7. Ako `elite odrediti neka druga svojstva. Ako nije. u okvir Look in utipkajte stazu (kao {to je primjerice C:\WINDOWS). c. . Na primjer. na dnu okvira za dijalog Find. 5. u padaju}em popisu Look in odaberite taj pogon. Otvorite padaju}i popis Condition i odaberite uvjet. ako `elite prona}i datoteku koja sadr`i ime John Smith. Va{ odabir ovisit }e o svojstvu koje ste odabrali. potvrdite je. suzite podru~je tra`enja {to je vi{e mogu}e upotrebom ovih tehnika: l Ako ste sigurni da se datoteka nalazi u odre|enoj mapi. kao {to je File name ili Creation date.5 Upotrijebite okvir za dijalog Find kako biste odabrali mapu ili pogon gdje `elite tra`iti. VJE@BA SLIKA 6. Vrijednost mora biti u odnosu na odabrano svojstvo. u padaju}em popisu Look in odaberite My Computer. U podru~ju Look In. Otvorite padaju}i popis Property i odaberite svojstvo.48 6. uradite sljede}e: a. Ako ne znate u kojem pogonu se nalazi tra`ena datoteka. Ako ste sigurni da se datoteka nalazi na odre|enom pogonu. Provjerite je li potvr|ena opcija Search subfolders. l l 6. b. U okvir za tekst utipkajte odgovaraju}u vrijednost. utipkajte John Smith.

Niz koji ste upravo stvorili pojavljuje se na vrhu popisa u okviru Find Files that match this criteria. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom ~arobnjaka (Table Wizard). dvostruko je kliknite. Ponovno se prikazuje okvir za dijalog File Open i prikazuje datoteke koje odgovaraju uvjetima tra`enja. 9. zatvoriti i otvoriti bazu podataka. . Kliknite gumb Find Now. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 49 d.SPREMANJE. ako neka postoji. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako spremiti. Da biste otvorili `eljenu datoteku. Kliknite gumb Add to List. 8.

Tablicu mo`ete stvoriti od samog po~etka ili upotrebom Table Wizarda. Ako ste u 5. vje`bi stvorili praznu bazu podataka. vje`ba). Ako ste me|utim upotrijebili ~arobnjaka. ZA[TO STVORITI TABLICU? Tablica je osnova cijele baze podataka i ~uva va{e podatke. ^ak i ako ne prona|ete sva polja koja trebate. }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. sada je vrijeme da stvorite tablicu koja }e slijediti plan obja{njen u 2. Odabrati i uzeti mo`ete sva polja u svim ve} stvorenim tablicama kako biste stvorili tablicu koja odgovara va{im `eljama i potrebama. Vje`ba STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom Table Wizarda (~arobnjak za stvaranje tablica). Table Wizard vam mo`e u{tedjeti mnogo vremena pri stvaranju i formatiranju polja koja su vam potrebna. vje`bu da biste nau~ili kako mijenjati i prilagoditi tablice. dok 8. U 8. dok je sve ostalo samo uljep{avanje. U ovoj }emo vje`bi govoriti o stvaranju pomo}u Table Wizarda. . vje`ba pokriva manje automatiziranu metodu. vje`bi. mo`ete stvoriti nove tablice kako biste prethodno stvorene zanemarili. ili oti}i na 9. upotrijebite Table Wizarda kako biste u{tedjeli vrijeme stvaranja i kasnije dodajte polja koja vam nedostaju (9.7. Access je instaliran na va{e ra~unalo s mnogobrojnim ve} stvorenim poslovnim i osobnim tablicama iz kojih mo`ete odabrati onu koja zadovoljava va{e potrebe.

Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu uz pomo} Table Wizarda: 1.1) kliknite opci- ju Business ili Personal. 2. Table kako biste otvorili okvir za dijalog New Table. Pregledajte popis Sample Fields. prikazuju se u popisu Sample Fields. kliknite gumb Cancel i zapo~nite stvaranje vlastite tablice (8.Uz pomo} Table Wizarda mo`ete kopirati polja iz bilo koje ve} stvorene tablice. vje`ba). Na taj }ete na~in odabrati popis preglednih tablica koje }e se prikazati. Ako tada shvatite da tablica ne odgovara va{im potrebama. a njezina polja 4. U prvom okviru za dijalog Table Wizarda (slika 7. Tada u okviru za dijalog New Table mo`ete odabrati Table Wizard i kliknuti OK. Iz popisa Sample Tables odaberite tablicu. 3.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 51 Kako znam koja polja sadr`i tablica? Naravno da ne znate koja polja Access nudi u ve} stvorenim tablicama dok ne pokrenete Table Wizarda i ne pregledate popis polja. U prozoru baze podataka kliknite objekt Tables i tada dvostruko kliknite opciju Create table by using wizard. odaberite ga i kliknite gumb > kako biste . Table Wizard }e vam u{tedjeti mnogo muke i vremena. Ostale metode Umjesto prvog koraka mo`ete kliknuti gumb New ili odabrati Insert. Ako ugledate polje koje `elite uklju~iti u tablicu. STVARANJE TABLICE TABLE WIZARDA UZ POMO] Ako su polja koja `elite stvoriti ista kao polja u Accessovim ve} stvorenim tablicama.

(Ako ste odabrali Yes. I’ll set the primary key kako biste sami odabrali polje. @elite li ukloniti polje iz tablice. korak). kliknite gumb <<. kliknite gumb <.52 7. Tada kliknite ime polja kako biste ga odabrali i nakon toga kliknite gumb Rename Field. set a primary key for me kako bi ~arobnjak odabrao polje primarnog klju~a ili opciju No. prije|ite na 10. kliknite Next kako biste nastavili s radom. korak. jasnije ime kako biste zamijenili ponu|eno. SLIKA 7. i 4. a u originalu ostaje pod starim imenom. 5. Kliknite opciju Yes. ali vam se ne svi|a ime polja. Utipkajte {to 7. Ponavljajte korake 3 i 4 da biste odabrali polja iz vi{e preglednih tablica i na taj na~in kompletirali svoju tablicu. (Da biste uklonili sva polja i zapo~eli ponovni odabir. 6.) Kada zavr{ite s odabirom polja. VJE@BA polje pomaknuli u popis Fields in my new table.1 Iz ve} stvorenih tablica odaberite polja koja `elite uklju~iti u svoju tablicu. Ako `elite pomaknuti cijeli sadr`aj pregledne tablice u svoj popis. najprije ga dodajte u popis (3. kliknite gumb >>. U sljede}em koraku morate utipkati ime tablice. Promjena imena polju Ako vidite polje koje odgovara va{im `eljama. utipkajte ime i kliknite OK.) . Na taj na~in polje mijenja ime samo u va{em popisu.

2 Podesite primarni klju~ za tablicu.2)? Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. Consecutive numbers Microsoft Access assigns automatically to new records. 8. Odaberite ovu opciju ako sami `elite pridijeliti broj slogu (Access ne}e dopustiti unos bilo kojeg slova). kao {to su voza~ke dozvole. Na primjer. Numbers I enter when I add new records. Odaberite vrstu podatka za polje primarnog klju~a: l l l . Numbers and/or letters I enter when I add new record. ako polje primarnog klju~a sadr`i identifikacijski broj kota~a za automobile. Odaberite ovu opciju ako `elite uklju~iti i brojeve i slova u polje. Odaberite ovu opciju ako `elite da Access automatski pridijeli broj slogu koji ste unijeli. morat }ete unijeti i brojeve i slova. SLIKA 7. Ovaj odabir je odli~an radi li se primjerice o ID brojevima. 9. ^arobnjak }e sljede}e pitati – koje polje }e biti primarni klju~ (slika 7. dvije osobe mogu imati isto ime).STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 53 Primarni klju~ Polje koje za svaki slog mora imati jedinstven unos. Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja ~esto imaju iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer.

Slika 7. l l 13. a vi{e o odnosima izme|u tablica pro~itajte u 10. Odabirom ove opcije preska~ete dijelove ove knjige i odlazite neposredno u Form Wizard (14. vje`ba).54 7. a form the wizard creates for me. . Ako se odlu~ite da za sada ne}ete raditi s tablicom (bez obzira {to ste odabrali u 12. Za sada kliknite Next. Enter data directly into the table. 11. prije}i }ete u prikaz Table Design. Ako ve} imate stvorenu najmanje jednu tablicu u bazi podataka. Kliknite Finish kako biste pre{li u opciju koju ste odabrali u prethodnom koraku. koraku).3 prikazuje dvije tablice. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. 12. Odaberte li ovu opciju. Stvorili ste tablicu. stoga ako `elite u~iti po knjizi. kliknite gumb Close (X) prozora koji je prikazan. Enter data into table using. u popisu }e se nalaziti i va{a tablica. Kliknete li na karticu Tables u prozoru baze podataka. Ovdje ste u mogu}nosti unijeti promjene u tablicu prije njezine upotrebe. U prozoru Finish kliknite jednu od sljede}ih opcija: l Modify the table design. Ako ste zadovoljni izgledom tablice odaberite ovu opciju. VJE@BA 10. koji ste upoznali ako ste polja stvarali sami. zanemarite za sada ovu opciju. Prije}i }ete u prikaz Table Datasheet gdje mo`ete unositi slogove u retke tablice. vje`bi. prikazuje se prozor koji nudi stvaranje odnosa izme|u tablica.

Da biste stvorili odnos izme|u tablica. Da biste stvorili formu za unos podataka.) l l l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti novu tablicu uz pomo} Table Wizarda. . vje`bom “Stvaranje tablice bez pomo}i ~arobnjaka”. Da biste unijeli podatke u tablicu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. nastavite s 8. Tablice SLIKA 7.3 Sada imate barem jednu tablicu na kartici Tables. (Ne odlazite na ovu vje`bu ako u tablici `elite uraditi odre|ene promjene. vje`bu “Uno{enje podataka u tablicu”. [TO l SADA? Sada mo`ete oti}i na mnoga mjesta: @elite li nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. pro~itajte 12. vje`bu “Stvaranje forme”. pro~itajte 15.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 55 Ovo nisu tablice ve} pre~ice za akcije. Da biste unijeli promjene u tablicu koju ste tek stvorili. vje`bu “Uno{enje promjena u tablicu”. vje`bu “Stvaranje odnosa izme|u tablica”. pro~itajte 10. pro~itajte 9.

U ovoj vje`bi nau~it }emo vas kako da stvorite tablicu od samog po~etka. bolje je stvoriti tablicu u prikazu Table Design. Otvara se prikaz Table Design (slika 8. Table ili kliknuti gumb New i na taj na~in otvoriti okvir za dijalog New Table.8. U prozoru Database dvostruko kliknite opciju Create table in Design view. Vje`ba STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu u prikazu Table Design. ZA[TO NE UPOTRIJEBITI ^AROBNJAKA? Accessovi ~arobnjaci su vrlo korisni. koraka mo`ete odabrati Insert. U otvorenom okviru za dijalog odaberite Design View i kliknite OK. Na primjer. ali ne nude veliku prilagodljivost kao stvaranje tablice od samog po~etka. ako `elite stvoriti tablicu koja sadr`i posebna polja koja nisu dostupna u ~arobnjacima. Ostale metode Umjesto 1.1). STVARANJE TABLICE TABLE DESIGN U PRIKAZU Slijedite naredne korake da biste stvorili tablicu u prikazu Table Design: 1. .

Utipkajte ime polja u prvi prazan redak stupca Field Name. mo`e sadr`avati razmake i bilo koje simbole osim to~ke (.). simbola naglaska (‘) ili uglatih zagrada ([ ]). Vjerojatno }ete `eljeti upotrijebiti {to kra}a i lak{e pamtljiva imena. Tada pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Data Type. polje }e po osnovnoj postavci biti tekstualno polje.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 57 Ovdje po~nite s utipkavanjem imena polja. (Ako ne uradite odabir. % ili # jer svaki od tih simbola ima odre|eno zna~enje u Accessovu kodu. ju}eg popisa. Tako|er nije lo{e izbjegavati oznake poput $. oznake uskli~nika (!). 4. pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”. Kada se pomaknete u stupac Data Type. 3. SLIKA 8. Otvorite padaju}i popis Data Type i odaberite vrstu polja.1 U prikazu Table Design mo`ete kontrolirati cijeli proces stvaranja tablice.) Ako vam je potrebna pomo} pri odabiru vrste polja. prikazuje se strelica pada- Pravila pri dodjeljivanju imena polju Ime polja u Accessu mo`e biti duga~ko do 64 znaka. .

2 polja. Uradite `eljene promjene. U okvir za tekst Table Name utipkajte ime tablice i tada kliknite .) 6. Svojstva polja SLIKA 8. ponavljajte korake 3 – 6. Kliknite gumb Close (X) prozora Table Design. (Ovo je samo mogu}nost jer }e tablica raditi i bez opisa polja. VJE@BA 5. kliknite Yes.2). Prikazuje se okvir za dijalog Save As. 8. Za pomo} pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”. OK. Ako imate vi{e polja za unos. Podru~je Field Properties se mijenja ovisno o vrsti 7. 9. 10. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene za tablicu. Pritisnite Tab kako biste pre{li u stupac Description i utipkajte opis polja.58 8. U donjem dijelu okvira za diajlog nalazi se podru~je Field Pro- perties za vrstu polja koje ste odabrali (slika 8.

unesite ime i kliknite OK. Datum ili vrijeme. Access ne dopu{ta unos bilo kojeg teksta. Nema primarnog klju~a Kada zatvorite prikaz Table Design. Odaberite View. Ako se pitanje pojavi. pa stoga prakti~ki nije ograni~en u broju znakova (64000 znakova). Datasheet ili kliknite gumb Datasheet View na alatnoj traci. slova i simbole. Obi~an broj (ne valuta ili datum). Prije nego {to prije|ete u prikaz Datasheet mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. kliknite Yes. nastavlja se Svako polje mora imati vrstu kako bi Access znao kako se odnositi prema sadr`aju polja.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 59 Prijelaz iz prikaza u prikaz Nakon {to ste unijeli prvo polje mo`ete prije}i u prikaz Datasheet kako biste vidjeli izgled tablice. Obi~an tekst kojem niste odredili duljinu. Evo popisa vrsta iz kojih mo`ete odabirati: Memo Number Date/Time . mo`da }ete vidjeti poruku da primarni klju~ nije pridijeljen. Polje Text mo`e sadr`avati do 255 znakova. O vi{e informacija pro~itajte odlomak “Pode{avanje primarnog klju~a” kasnije u vje`bi. SHVA]ANJE Text VRSTA PODATAKA I FORMATA Obi~an tekst koji mo`e uklju~ivati brojeve.

Veza s lokacijom na Webu. Opcije formatiranja se mijenjaju ovisno o vrsti polja i ima ih toliko mnogo da }emo nabrojati samo neke: Field Size Najve}i mogu}i broj znakova koje korisnik mo`e unijeti u polje (mo`e se pridijeliti samo polju Text). (Za vi{e informacija pro~itajte 27. Za polja broja mo`ete podesiti broj decimalnih mjesta koja }e se prikazati.) Omogu}ava stvaranje popisa za odabir vrijednosti iz neke druge tablice ili popisa vrijednosti u kombiniranom okviru za svaki slog. Ovu opciju ne pokriva ova knjiga. Ako }e polje naj~e{}e sadr`avati odre|enu vrijednost (primjerice. OLE Object Hyperlink Lookup Wizard Uz vrstu polja svako polje ima i opcije formatiranja koje mo`ete podesiti. vje`bu. Format Decimal Places Default Value . Sadr`avati mo`e jednu od dvije vrijednosti: Yes ili No. Tako|er. Ovo je nova opcija o kojoj }emo vi{e govoriti u 16. vje`bi. Ove opcije su prikazane u donjem dijelu okvira za dijalog u podru~ju Field Properties. Padaju}i popis dostupnih formata za odre|enu vrstu polja. Access automatski popunjava slijedne brojeve za svaki slog. Veza s drugom bazom podataka ili datotekom. VJE@BA nastavak Currency AutoNumber Yes/No Format broja kao valute. Odgovor na pitanje.60 8. mo`ete stvoriti i korisni~ke formate. uvijek se prikazu je u novom slogu i mo`ete je izbrisati i utipkati novu vrijednost kada ona ne odgovara sadr`aju. unestite vrijednost uz ovu opciju i u{tedjet }ete na vremenu. True ili False ili On ili Off. Vrijednost unesena uz pomo} ove opcije. za sve zaposlene isti pozivni broj grada).

Prikazuje se simbol klju~a lijevo od imena polja kao {to je prikazano na slici 8. Accessu morate re}i koje polje `elite upotrijebiti kao primarni klju~ i kako bi Access sprije~io uno{enje istih vrijednosti za vi{e od jednog sloga u tom polju. tada ona mora imati primarni klju~. U prikazu Table Design odaberite polje koje `elite za primarni klju~. Ako tablica bude jedna strana relacije jedan-premamnogo. Odaberite Edit. u tablici pasa mo`da }ete `eljeti svakom psu pridijeliti njegov ID broj i na taj na~in imati ID # polje u tablici ili mo`ete odabrati da upotrijebite registracijski broj svakog psa. 2. dvije osobe mogu imati isto ime). Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja mogu sadr`avati iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer. . PODE[ENJE PRIMARNOG KLJU^A Gotovo svaka tablica mora sadr`avati barem jedno polje koje ima jedinstvenu vrijednost za svaki slog.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 61 Required Odaberite Yes ili No kako biste Accessu rekli kada ovo polje mo`e ostati prazno kod uno{enja novog sloga. Na primjer. Slijedite naredne korake kako biste podesili primarni klju~: 1. Takvo jedinstveno identifikacijsko polje nazivamo polje primarnog klju~a.3. Polje primarnog klju~a Polje koje za svaki slog mora sadr`avati jedinstveni unos. Primary Key ili kliknite gumb Primary Key na alatnoj traci.

Otvorite izbornik View. Najlak{i na~in prijelaza iz prikaza u prikaz je klikom na strelicu koja se nalazi uz gumb View na alatnoj traci (slika 8. VJE@BA Simbol klju~a SLIKA 8. Polje primarnog klju~a je ozna~eno simbolom PRIJELAZ IZ PRIKAZA DESIGN PRIKAZ DATASHEET U Dva prikaza su dostupna kada radite s tablicama. .62 8. SLIKA 8. prikaz Design i Datasheet. Sljede}i je na~in prijelaza: 1.4) i tada odaberite prikaz iz padaju}eg popisa.4 Odaberite prikaz koji `elite iz padaju}eg popisa.3 klju~a.

. PODATAKA STVARANJE TABLICE UNO[ENJEM Neki korisnici `ele stvarati tablice u prikazu Datasheet no Microsoft je dizajnirao prikaz Datasheet za unos podataka i njihov pregled. kliknite Yes. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu u prikazu Datasheet: 1. Ne preporu~amo stvaranje tablice na ovaj na~in jer mnoge opcije dizajniranja nisu dostupne kao u prikazu Table Design. a ne za promjene u strukturi tablice. Ako se pitanje prika`e. obi~nu tablicu. utipkajte ime i kliknite OK.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 63 2. 3. mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. Ako ste upitani da pridijelite ime tablici. Odaberite Table Design ili Datasheet. U prozoru baze podataka dvostruko kliknite opciju Create table by entering data. SLIKA 8. 4.5 Stvaranje tablice u prikazu Datasheet daje vam brzu. Otvara se prazna tablica (slika 8.5). Ako iz prikaza Table Design prelazite u prikaz Datasheet. ovisno o prikazu u kojem se trenutno nalazite.

5. 6. Uradite promjene u izgledu tablice (obja{njenje u 9. Stvarate li tablicu u prikazu Datasheet polja imaju obi~na imena kao {to je Field1. Drugi je na~in odabir Format. Da biste promijenili ime polja. kliknite trenutno ime kako biste odabrali stupac. 4. Pridijelite poljima imena. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene koje su potrebne u va{oj tablici. Rename Column ili desni klik mi{a na ime stupca i iz izbornika pre~ica odabir opcije Rename column. Prije nego li zapo~nete unos podataka morate biti sigurni da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli. vje`bi). Kliknite Yes. Tada dvostruko kliknite ime stupca. Utipkajte ime i kliknite U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. utipkajte novo ime i pritisnite Enter. Access postavlja pitanje o imenu tablice. Zatvorite tablicu klikom na gumb Close (X). OK. Access postavlja pitanje `elite li spremiti promjene u dizajnu.64 8. . 3. VJE@BA 2.

Design View. U prozoru Database kliknite na podru~je Table. odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i kliknite gumb Design. Bez obzira na na~in kojim ste stvorili tablicu (sa ili bez Table Wizarda). U prozoru Database kliknite desnom tipkom mi{a na ime tablice i iz izbornika pre~ica odaberite Design View. O tome }ete vi{e nau~iti u 11. Vje`ba PROMJENA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u tablici dodavanjem i uklanjanjem polja i skrivanjem stupaca. mo`ete unijeti `eljene promjene u tablicu u prikazu Table Design. odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i pritisnite tipke Alt+D. Ako je tablica prikazana u prikazu Datasheet. Prije nego {to zapo~nete unos slogova uvjerite se da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli kako se kasnije ne biste morali vra}ati i mijenjati strukturu tablice. UNO[ENJE URE\IVANJE POLJA I NJIHOVA SVOJSTVA Sada kada ste stvorili tablicu mo`da }ete `eljeti zapo~eti unos slogova.9. Uradite jedno od sljede}eg ako `elite u}i u prikaz Table Design: l U prozoru Database kliknite na podru~je Table. vje`bi. l l l . Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i Table Wizarda. pro~itajte i 10. vje`bu u kojoj govorimo o stvaranju odnosa izme|u tablica. Tako|er. prikaz Table Design }e vam izgledati poznato. odaberite View.

VJE@BA Ne zaboravite da mo`ete brzo prelaziti iz prikaza u prikaz klikom na gumb View koji se nalazi na lijevom kraju standardne alatne trake (slika 8. Kada se nalazite u prikazu Table Design (slika 9. Kliknite ime bilo kojeg polja u stupcu Field Name. 4. Kliknite gumb sa strelicom prema dolje i iz popisa koji se prikazuje odaberite prikaz. kliknite polje u podru~ju Data Type i iz padaju}eg popisa odaberite novu vrstu podatka. Evo osnovnih koraka: 1.1 U prikazu Table Design mo`ete promijeniti osnovna svojstva bilo kojeg polja.4 u prethodnoj vje`bi). mo`ete urediti bilo koje polje na na~in koji ste nau~ili u prethodnoj vje`bi. 3. SLIKA 9. Ako `elite. Svojstva polja Kliknite kako biste prikazali popis razli~itih vrsta podataka. Ponavljajte prva tri koraka za svako polje koje `elite promijeniti.66 9. 2. U panou Field Properties (donji dio prozora Table Design) kliknite u bilo koji okvir za tekst kako biste promijenili vrijednost. Neki okviri za tekst sadr`e padaju}e popise koje }ete aktivirati klikom na okvir za tekst.1). .

BRISANJE POLJA Ako ste shvatili da vam odre|ena polja koja ste stvorili nisu potrebna. sada je vrijeme da ih se rije{ite. DODAVANJE POLJA Prije uno{enja podataka u tablicu (11. kliknite gumb Insert Rows 3. Tako|er. vje`ba). U popisu Field Name prikazuje se prazan redak. Row. ponovno pro~itajte 8. morat }ete se vra}ati i unositi vrijednosti u ta polja za svaki slog koji ste ve} unijeli. Unesite ime. Za{to? Ako kasnije budete dodavali polja u tablicu. vje`ba) uvjerite se da ste uklju~ili sva polja koja su vam potrebna. vrstu. vje`bu. Na tipkovnici pritisnite tipku Insert. Najprije probajte u prikazu Table Design jer se trenutno nalazite u tom prikazu: 1. mijenjat }ete {irinu polja i tako se izlagati riziku nenamjernog brisanja ili zagubljivanja podataka. . vje`bu kako biste ubrzali svoj rad. Stoga pro~itajte ponovno 8. Kliknite oznaku sloga (sivi kvadrati} lijevo od imena polja) kako biste odabrali polje gdje `elite prikazati novo polje (cijeli redak je ozna~en crno). koje vam nikada ne}e trebati. (Ako je potrebno.) 2. na alatnoj traci ili odaberite Insert. Ako to ne uradite. Polje mo`ete dodavati u prikazu Table Design ili prikazu Datasheet. morat }ete unositi informacije u svaki slog. prethodni koraci }e se sami objasniti.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 67 Potrebna mi je ve}a pomo}? Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i ~arobnjaka (8. opis i ostalo za novi redak. no ako ste tablicu stvorili pomo}u Table Wizarda vjerojatno ste se sada izgubili.

Odaberite polje. kod brisanja vam je potpuno svejedno. VJE@BA Ne bri{ite va`na polja Budite vrlo pa`ljivi ako bri{ete polja nakon {to ste ve} zapo~eli unos podataka. Odaberite Edit. ako ve} niste u njemu. 3. Delete Column. Ako `elite. Polja mo`ete izbrisati u prikazu Table Design ili u prikazu Datasheet. . Kada izbri{ete polje. 2. Uradite jedno od sljede}eg: l l l Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. 1.68 9. Odaberite Edit. polje mo`ete izbrisati i u prikazu Datasheet. 3. Kliknite gumb Delete Rows na alatnoj traci. sve informacije nestaju zajedno s poljem. Delete Rows. Prije|ite u prikaz Table Design. Tipka Delete ne radi U prikazu Datasheet tipka Delete nije dostupna pa stoga morate upotrijebiti opcije iz izbornika. Stoga je najbolje brisati nepotrebna polja prije uno{enja podataka. Za razliku od dodavanja polja kada je bolje biti u prikazu Table Design. 2. Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje u prikazu Datasheet. a prednost je prikaza Datasheet {to }ete vidjeti i podatke koje ste unijeli u polje koje `elite izbrisati. Prije|ite u prikaz Datasheet. Kliknite naslov stupca kako biste odabrali cijeli stupac za polje koje `elite izbrisati (cijeli stupac ozna~en je crno). Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje: 1.

Da biste polje sakrili. morate upotrijebiti prikaz Datasheet. Polja s oznakom kva~ice u okviru za potvrdu nisu skrivena.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 69 SKRIVANJE POLJA Ako polje trenutno ne `elite upotrijebiti. zna~i da je polje skriveno. Slijedite naredne korake: 1.2). ali }e vam trebati kasnije u radu. Stupac vi{e nije vidljiv. bolje ga je sakriti nego izbrisati. Skrivanje polja ima dvije prednosti: l l Ako ste ve} unijeli slogove. sa~uvat }ete sve podatke u polju. Odaberite polje (polja) koje `elite sakriti. a pomo}u prikaza Table Design ne}ete mo}i sakriti polje. Prije|ite u prikaz Datasheet. Skrivena polja SLIKA 9. . Prikazuje se okvir za dijalog Unhide Columns (slika 9. 3. Svojstva polja koja ste podesili pri stvaranju polja bit }e sa~uvana i kasnije ne}e biti potrebno ponovno pode{avati odre|ena svojstva.2 Pomo}u okvira za dijalog Unhide Columns mo`ete skrivati ili ponovno prikazivati polja. Slijedite naredne korake kako biste ponovno prikazali skriveni stupac: 1. 2. Odaberite Format. Odaberite Format. Hide Columns. ili kliknite desnom tipkom mi{a u stupac i odaberite Hide Columns. a ako oznaka kva~ice nije u okviru za potvrdu. Unhide Columns.

U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti promjene u tablicu dodavanjem i uklanjanjem polja. . U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o stvaranju odnosa izme|u tablica. VJE@BA 2. Dokaz tome je prikaz Table Design u kojem }ete i dalje vidjeti skrivena polja. 3. 2. Skrivena polja su i dalje dijelovi baze podataka. Office 2000 omogu}ava spremanje 12 razli~itih elemenata u Clipboard koje kasnije mo`ete ulijepiti u ostale aplikacije. (Ne uzrujavajte se.70 9. Kliknite Yes. U prozoru baze podataka kliknite na podru~je Tables. skrivanjem polja i ure|ivanjem informacija u svakom polju. Izrezivanje tablice je zgodnije jer je tablica jo{ uvijek dostupna i prelazi u Clipboard. 4. Delete ili pritisnite tipku Delete na tipkovnici. jednostavno mo`ete izbrisati cijelu tablicu.) Ili mo`da shvatite da ste stvorili nekoliko tablica. Bez obzira na razlog. Odaberite tablicu koju `elite izbrisati. Kliknite Close. mo`da otkrijete da ste uradili toliko gre{aka da je bolje zapo~eti rad u nekoj novostvorenoj tablici. Odaberite Edit. Iz Clipboarda tablicu mo`ete ulijepiti u neku drugu bazu podataka ili neku drugu aplikaciju. to se svima doga|a. Klikanjem u okvir za potvrdu polje mijenja status iz skrivenog u ponovno prikazano. 3. Kliknite u okvir za potvrdu i promijenite status polja. BRISANJE TABLICE Sada kada ste odre|eno vrijeme radili s tablicom koju ste stvorili. Slijedite naredne korake: 1. Naredba Cut nasuprot Delete Tablicu mo`ete i izrezati. Prikazuje se poruka koja pita `elite li stvarno izbrisati tablicu. a neke vam nisu potrebne.

(Ovo se naziva relacija jedan prema mnogo jer mo`e biti vi{e narud`bi za jednog kupca. sadr`i njihova imena i adrese. narud`be. Orders.) Sljede}i primjer je baza podataka pasa. Pretpostavimo da smo stvorili dvije tablice koje sadr`e informacije o kupcima. Jedna tablica. Imamo nekoliko tablica koje opisuju pse i njihove aktivnosti.10. mo`ete na jednostavan na~in povu}i informacije iz vi{e od jedne tablice. Stvorili ste tablicu koja popisuje sve boje dlake psa. a druga. Customer ID. vje`ba vam je preporu~ila stvaranje odvojenih tablica za informacije koje nisu neposredno povezane. upite i izvje{taje. Vje`ba ODNOSA IZME\U TABLICA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako povezati dvije ili vi{e tablica kako biste s njima mogli raditi kao s jednom. Customers. Na ovaj }ete na~in biti sigurni da ste svakom psu pridijelili dobru boju. STVARANJE STVARATI ODNOSE IZME\U TABLICA? 2. Obje tablice sadr`e isto polje. No ovaj rad je koristan tek kada je definiran odnos izme|u tablica. Stvoriti mo`ete odnos izme|u tablice Dogs i tablice Dog Coloring kako biste boju dlake psa povezali s istom u popisu boja dlake tablice Dog Coloring. Kada stvorite forme. Svi slogovi u tablici Orders odgovaraju slogovima u tablici Customers. ZA[TO .

Relationships ili kliknite gumb Relationships na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Relationships. Ako do sada niste odabrali niti jednu tablicu. Kliknite tablicu koju `elite upotrijebiti za odnos i tada kliknite gumb Add. automatski }e se prikazati okvir za dijalog Show Table (slika 10. Slijedite naredne korake: 1. otvorite prozor Relationships i dodajte odnos.1). U bazi podataka odaberite Tools. Ponavljajte tre}i korak kako biste odabrali `eljene tablice i tada kliknite Close. VJE@BA Slo`eniji odnosi U ovoj knjizi objasnio sam samo jednostavne primjere. odaberite Relationships. 4. Ako ste znati`eljni i `elite vi{e nau~iti o odnosima izme|u tablica. Show Table ili kliknite gumb Show Table na alatnoj traci. pregledajte Accessovu dokumentaciju ili pro~itajte knjigu Using Microsoft Access 2000. SLIKA 10.1 Uz pomo} ovog okvira za dijalog dodajte tablice u prozor Relationships. STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA Da biste stvorili odnos izme|u tablica.72 10. kao {to je prikazano na slici 10. 2. U prozoru Relationships svaka tablica je prikazana u svom okviru. . 3. Ako se okvir za dijalog ne prika`e.2.

Polja AutoNumber su broj~ana polja Long Integer. 6. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u kvadrati}. broj. Odabrano polje povucite mi{em.2 Za ovaj primjer dodane su dvije tablice u prozor Relationships. 5. Jedina iznimka je povezivanje polja s AutoNumber formatom i polja s formatom broja.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 73 SLIKA 10. Na primjer. stoga kliknite polje Coloring u tablici Dogs. povezati polje Coloring u tablici Dogs s poljem Coloring ID u tablici Dog Coloring.). Va`no je znati vrstu polja Polja koja }ete povezivati moraju biti iste vrste podatka (datum.2 pove}ali smo tablicu Dogs kako bismo vidjeli sva polja tablice. Na primjer. povucite rub tablice i tako je pove}ajte kako biste vidjeli sva `eljena polja. Na slici 10. Polja AutoNumber su tipa Long Integer. Kliknite polje u jednoj tablici koje `elite upotrijebiti kao vezu s drugom tablicom. Uve}ajte tablicu Ako ne vidite sva polja u tablici. tekst itd. Ispustite kvadrati} na polje koje `elite. . povu}i }emo polje Coloring na polje Color ID u tablici Coloring.

VJE@BA Prikazuje se okvir za dijalog Edit Relationships (slika 10.3).74 10. shvatit }ete da je najlak{e povezivati polja ako im pridijelite ista imena u razli~itim tablicama. Odaberite bilo koju opciju referencijalnog integriteta (pro~itajte sljede}i odlomak) i tada kliknite Create. 7. SLIKA 10.4 Crta predstavlja odnos izme|u dva polja. SLIKA 10.3 Okvir za dijalog Relationships tra`i obja{njenje odnosa koji stvarate. Odnos }e biti stvoren i vidjet }ete crtu koja spaja dva polja u prozoru Relationships (slika 10. Ne}ete vidjeti simbol ¥ i simbol 1 ako niste uspostavili referencijalni integritet.4). Odgovaraju}a imena polja Iako nije zgodno. .

Na primjer. a uz tablicu Dog Coloring simbol 1. [to ako netko ipak poku{a unijeti krivi broj? Access }e reagirati ovisno o tome koja je od dvije opcije potvr|ena u okvirima za potvrdu vidljivim na slici 10. Ako je ova opcija potvr|ena. promjena }e biti ura|ena i u . Oznaka beskona~nosti ozna~ava mnogo slogova {to zna~i da mnogi slogovi u ovoj tablici odgovaraju jednom slogu (otuda i znak 1) u tablici Dog Coloring. Tablica Coloring ispisuje sve dopu{tene boje dlake psa.4 primijetite da se pored tablice Dogs nalazi oznaka beskona~nosti ¥ (¥). a vi uradite promjene u vezanoj tablici (u na{em primjeru tablica Dog Coloring).STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 75 Simboli odnosa Na slici 10.3. Sada Access ne}e dopustiti unos bilo ~ega u polje Coloring tablice Dogs (strana mnogo) osim jednog od brojeva koji se nalaze u polju Color ID tablice Coloring (simbol 1). a ne `elite da va{i djelatnici budu u mogu}nosti slu~ajno unijeti broj u tablicu Dogs koji ne}e odgovarati niti jednoj boji u tablici Coloring. [TO JE REFERENCIJALNI INTEGRITET? Referencijalni integritet vas ~uva od gre{aka pri unosu podataka. Zapravo ka`e da sve informacije u dva polja moraju biti odgovaraju}e. Stoga potvrdite opciju Enforce Referential Integrity. Ovi se simboli prikazuju u odnosima kada je uklju~ena opcija Enforce Referential Integrity. Evo {to dobivate s okvirima za potvrdu: l Opcija Cascade Update Related Fields marked. u polju Coloring baze podataka Dogs imate broj koji odgovara polju Color ID tablice Dog Coloring.

sve sedmice u tablici Dog mijenjaju se u osmice. (Vjerojatno ovu opciju ne}ete upotrebljavati. Ako poku{ate stvoriti odnos s referencijalnim integritetom nakon {to ste ve} unijeli podatke u jednu ili obje tablice. vjerojatno }ete vidjeti poruku gre{ke prvi puta kada poku{ate. Sada mo`ete upotrijebiti iste kontrole koje ste upotrijebili za stvaranje odnosa. . mo`ete ga ure|ivati tako da ponovno prika`ete prozor Relationships (slika 10.) Vrlo pa`ljivo pro~itajte prikazanu poruku gre{ke i poku{ajte ju otkloniti promjenama u dizajnu tablice (9. Ako ovu knjigu ~itate redom. Access pokazuje poruku u kojoj od vas tra`i vezani slog u odre|enoj tablici i ne dopu{ta vam unos podataka. (Ba{ me briga {to ste unijeli brojeve u polje Text. ako izbri{ete slog u tablici Dog Coloring za polje Coloring ID broja 3. svi psi iz tablice Dogs koji imaju broj boje 3 bit }e tako|er izbrisani. Na primjer. vje`ba). Access }e izbrisati unose u vezanoj tablici. dvostruko kliknite na crtu odnosa. VJE@BA drugoj tablici (tablica Dogs). Dog Coloring) tako da unosi u vezanoj tablici vi{e ne vrijede. Ako niti jedna opcija nije potvr|ena. vje`bi) tako da ste spremni za pode{avanje referencijalnog itegriteta.2).76 10. a drugo Number. a vi uradite promjene u 1 tablici (na primjer. ako odlu~ite promijeniti broj boje iz 7 u 8 i u tablici Dog Coloring uradite takvu promjenu (simbol 1). onda za sada jo{ niste unijeli podatke (o unosu vi{e u 11. Da biste to uradili. Na primjer. Na primjer. URE\IVANJE ODNOSA Kada je odnos stvoren. l Opcija Cascade Delete Related Fields marked. Ako je ova opcija potvr|ena.) Nije potvr|ena niti jedna opcija. pretpostavimo da jedno polje upotrebljava vrstu podatka Text. l Najbolje je podesiti referencijalni integritet prije unosa bilo kojih podataka u tablice.

vje`ba. . 25. morate imati malo vi{e znanja. Kliknite Yes i odnos je izbrisan. [TO SADA? Kako iskoristiti prednosti nakon {to ste stvorili odnos izme|u tablica? Da biste shvatili odgovor. Ova vje`ba prikazuje stvaranje. da stvorite vi{etabli~ne forme. Access }e tra`iti potvrdu. upita i izvje{taja. ure|ivanje i brisanje odnosa izme|u tablica. Kao prvo morate nau~iti unositi i urediti podatak u tablici te kako podesiti verzije jednostavne tablice formi. upite i izvje{taje koji su mogu}i zbog stvaranja odnosa. Tek tada }ete biti spremni.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 77 UKLANJANJE ODNOSA Da biste odnos izbrisali. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti podatak u tablicu. jednostavno ga kliknite u prozoru Relationships (crta izme|u tablica ozna~ena je masno) i tada pritisnite Delete.

onda ve} znate da je slog zapravo redak u tablici. {to }ete nau~iti u ovoj vje`bi. da biste otvorili tablicu. . a zatim kliknite Open. Stoga otvorite tablicu i zapo~nite s radom. kako ispisati tablicu te kako je zatvoriti. Najprije morate otvoriti tablicu. Ostali na~ini za uno{enje slogova Uno{enje slogova izravno u tablicu. Ako ste pro~itali 1. Zapamtite. Do{lo je vrijeme da unesete slogove. dvostruko je kliknite u prozoru Database ili je kliknite jednom. i 2. ili ne~em drugom. UNO[ENJE SLOGA Kona~no ste stvorili strukturu tablice i uradili pode{enja prema svojim `eljama. vje`bu (nadam se da jeste). nije uvijek najbolji na~in. mjestu. On sadr`i informacije o odre|enoj osobi. vje`bi “Stvaranje jednostavne forme”. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 14. Ako imate mnogo slogova za uno{enje. Vje`ba UNO[ENJE PODATKA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako dodavati slogove u tablicu. Unosit }ete vrijednosti za svaki slog u svako polje (stupac) u tablici. jednostavnije je stvoriti formu za unos podataka. Tada slijedite naredne korake kako biste unijeli slog.11.

5. Nastavite pritiskati Tab sve dok ne stignete u posljednje polje. 3. Pritisnite Tab kako biste pre{li u sljede}e polje i utipkali njegovu vrijednost. Utipkajte vrijednost za polje. To~ka umetanja Kada kliknete u polje. Kada u posljednjem polju pritisnete Tab. . To je mjesto gdje }ete unijeti podatak za polje odre|enog sloga. a zapravo rije~ polje stvarno zna~i cijeli stupac. 1. 4. Nastavite uno{enje slogova sve dok ih sve ne unesete.UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 79 U prvom stupcu nalazi se broj! Ako ste prvo polje podesili na na~in da mu se automatski unose podaci (na primjer. vidjet }ete titraju}u okomitu crtu koju nazivamo to~ka umetanja i koja ozna~ava mjesto gdje }e se prikazati utipkana vrijednost. ]elija je ime za pojedini blok. Kliknite u prvo prazno polje prvog praznog stupca. ]elija Dio retka i stupca. uz pomo} opcije AutoNumber) zapo~nite s radom u sljede}em polju. to~ka umetanja prelazi u prvo polje sljede}eg retka gdje mo`ete zapo~eti novi slog. 2. Ponekad se rije~ polje upotrebljava da ozna~i unos u polje za jedan slog.

Tablica 11. mo`ete kliknuti u bilo koje polje i tako u `eljeno polje postaviti to~ku umetanja.80 11. pritisnite tipke Ctrl+’ (apostrof). @elite li ponoviti vrijednost iz polja u prethodnom slogu. ali }emo vam otkriti i neke mogu}nosti kako biste ubrzali rad: @elite li unijeti datum. Na primjer. pritisnite tipke Ctrl+. a za unos vremena pritisnite tipke Ctrl+: (dvoto~je). l POMICANJE PO TABLICI U ranijim koracima pritiskali ste tipku Tab i na taj na~in se pomicali iz polja u polje.1 POMAKNUTI Sljede}e polje TIPKE ZA POMICANJE U TABLICI SE NA… Tab PRITISNITE TIPKU… Prethodno polje Posljednje polje u slogu Po~etno polje u slogu Isto polje u sljede}em slogu Isto polje u prethodnom slogu Isto polje u posljednjem slogu Isto polje u po~etnom slogu Posljednje polje u posljednjem slogu Po~etno polje u po~etnom slogu Shift+Tab End Home ¯ ­ Ctrl+¯ Ctrl+­ Ctrl+End Ctrl+Home . (to~ka sa zarezom). TABLICA 11. no postoje i druk~iji na~ini pomicanja koji }e vam vjerojatno trebati.1 obja{njava tipkovni~ke pre~ice za pomicanje u tablici. VJE@BA NEKE l MOGU]NOSTI UNOSA PODATAKA Sve podatke mo`ete unijeti samo pomo}u tipke Tab i utipkavanjem.

1 Zatvorite tablicu na isti na~in kako zatvarate i ostale prozore. odaberite izbornik File i tada Print. Pode{avanje ispisa Neke opcije ispisa mo`ete podesiti prije samog ispisa. Tablica se ispisuje. ili pritisnite tipke Ctrl+F4 ili dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (slika 11. Ikona izbornika Control Gumb Close SLIKA 11. Naravno. Kliknite gumb Print na alatnoj traci. ponekad }ete ipak `eljeti ispisati sirove podatke u tablici. Umjesto da kliknete gumb Print. 2.UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 81 ISPISIVANJE TABLICE Naj~e{}e ne}ete `eljeti ispisati tablicu jer ne izgleda ba{ lijepo. Otvorite tablicu (dvostruko ju kliknite ili je odaberite i kliknite Open). ZATVARANJE TABLICE Do sada ste ve} vjerojatno otkrili da tablica nije ni{ta drugo do obi~an prozor. Da biste tablicu zatvorili. vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”). Tada kliknite OK.1). U tom slu~aju slijedite naredne korake: 1. te u okviru za dijalog Print podesite opcije ispisa. Tablica je obi~na mre`a oko redaka i stupaca. pa }ete stoga stvarati izvje{taje za ispis koji sadr`e podatke koje trebate (23. . kliknite gumb Close (X).

.82 11. VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~li kako unijeti slogove u tablicu. kako tablicu ispisati te kako je zatvoriti. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako ure|ivati podatke u tablici.

Kada ste unijeli podatke u tablicu.1 u 11. Novi podatak zamjenjuje stari. vje`bi) ili je jednostavno kliknite. Stari sadr`aj mo`ete zamijeniti ili ga urediti. Ure|ivanje sadr`aja }elije je vrlo jednostavno. najbolje je unijeti novi podatak od samog po~etka. kako odabrati slogove te kako umetnuti ili izbrisati slogove. Odaberite }eliju pomo}u tipkovnice (tablica 11. (Ako }eliju odabirete pomo}u tipkovnice.1) i tada kliknite mi{em.) Da biste odabrali }eliju pomo}u mi{a. Vje`ba URE\IVANJE PODATKA U TABLICI U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako promijeniti informaciju u polju. 2. postavite pokaziva~ mi{a na lijevi rub }elije kako bi pokaziva~ promijenio izgled u oznaku plusa (+) (slika 12. Na taj na~in odabirete cijeli sadr`aj }elije. Utipkajte novi podatak. Slijedite naredne korake kako biste zamijenili stari sadr`aj u polju: 1. [to je bolje? Ovisno o tome kakve moraju biti promjene – na vama je da odlu~ite. . mo`da shvatite da trebate uraditi neke promjene. automatski ste odabrali i njezin sadr`aj. PROMJENA Samo neke stvari uspiju od prve. SADR@AJA U ]ELIJI ZAMJENA SADR@AJA ]ELIJE Ako je stari sadr`aj }elije potpuno krivi.12.

1). Pritisnite tipku Backspace kako biste izbrisali znak s lijeve strane to~ke umetanja ili tipku Delete za znakove s desne strane. nema razloga da zamjenjujete cijeli sadr`aj ve} jednostavno uredite sadr`aj }elije. URE\IVANJE SADR@AJA ]ELIJE Ako promjene koje `elite uraditi nisu velike. To~ka umetanja Pokaziva~ mi{a SLIKA 12.84 12. Kliknite.2 umetanja. To~ka umetanja prikazuje se u }eliji (slika 12. Pomi~ite se po }eliji na mjesto gdje `elite zapo~eti ure|ivanje (tablica 12. VJE@BA Pokaziva~ mi{a SLIKA 12. budite sigurni da pokaziva~ mi{a ima izgled oznake plusa (+) prije nego li kliknete.1 Da biste odabrali cijeli sadr`aj }elije. 4.2). Postavite pokaziva~ mi{a u }eliju tako da on promijeni izgled u I-oznaku. 2. Slijedite naredne korake: 1. Utipkajte promjenu. . Kliknite u }eliju kako biste u nju postavili to~ku 3.

. Da biste to uradili.1 DA POMICANJE U ]ELIJI Jedan znak desno Jedan znak lijevo Jednu rije~ desno Jednu rije~ lijevo Na kraj sadr`aja Na kraj }elije BISTE SE POMAKNULI… ® ¬ PRITISNITE TIPKU… Ctrl+® Ctrl+¬ End Ctrl+End Home Ctrl+Home Na po~etak sadr`aja Na po~etak }elije ODABIRANJE SLOGOVA Kao {to ure|ujete }elije u slogu.3. Odabrati mo`ete samo kontinuirane slogove. kliknite sivi kvadrati} lijevo od sloga. Cijeli slog }e se prikazati ozna~en (bijela slova na crnoj pozadini) kao {to je prikazano na slici 12.3 Ozna~eni odabrani slog. Odabrati mo`ete i grupu slogova (odaberite prvi i prtisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete sljede}e slogove). a ne ih uzimati iz cijelog popisa.URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 85 TABLICA 12. Podru~je odabira sloga Trokut ozna~ava odabrani slog SLIKA 12. ponekad }ete `eljeti raditi s cijelim slogom.

UMETANJE NOVOG SLOGA Novi slog se ume}e automatski. ve} ga morate smjestiti na dno tablice. [to ako `elite slogove poslo`iti drugim redom? Lako je sortirati slogove u red koji `elite. u podru~ju odabira sloga prikazuje se trokut (slika 12.86 12. no svi su jednako odabrani. . VJE@BA Odabiranje svih slogova Sve slogove mo`ete odabrati odjednom na nekoliko na~ina. Novi slog niste u mogu}nosti umetnuti izme|u postoje}ih. novi redak se prikazuje ispod njega i ~eka sljede}i slog. SIMBOLI ODABIRA SLOGA Kada odaberete slog. prikaz na slici 12.3. samo prvi koji ste kliknuli ima oznaku trokuta. Kliknite u prazan okvir sjeci{ta naslova redaka i stupaca ili pritisnite tipke Ctrl+A ili odaberite opciju Select All Records iz izbornika Edit. a mo`da }ete ugledati i ova dva simbola: Uno{eno ili ure|ivano Prazan redak za sljede}i novi slog Samo jedan trokut Ako ste odabrali vi{e slogova istovremeno. indeksiranje i filtriranje podataka”. Kada zapo~nete s utipkavanjem sloga. Vi{e o tome pro~itajte u 19.3). vje`bi “Sortiranje.

Uradite jedno od sljede}eg: l l l l l Kliknite gumb Delete Records na alatnoj traci. l . Odaberite Delete Record iz izbornika Edit. Odaberite polje (polja). Odaberite slog (slogove) koji `elite izbrisati. Zapamtite da nakon brisanja sloga nije mogu}e poni{titi naredbu. a naredba Delete Record na cijeli slog. Copy i Paste kako biste podatak premjestili ili kopirali. Uradite jedno od sljede}eg: l Otvorite izbornik Edit i odaberite Cut (za premje{taj) ili Copy (kopiranje). U isto vrijeme mo`ete izbrisati i nekoliko slogova. }eliju (}elije) ili tekst koji `elite premjestiti ili kopirati. Slijedite naredne korake: 1. Delete nasuprot Delete Record Ako ste odabrali cijeli slog. Kliknite desnom tipkom mi{a na slog (slogove) i odaberite Delete Record. slog (slogove). naredba Delete odnosi se na tekst. u slu~aju da cijeli slog nije odabran. Kliknite na gumb Cut ili Copy na alatnoj traci. 2. pa stoga budite vrlo oprezni u brisanju sloga. No. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Odaberite Delete iz izbornika Edit. lako ih je izbrisati. Slijedite naredne korake: 1. onda nema razlike izme|u ove dvije naredbe. PREMJE[TANJE I KOPIRANJE PODATAKA Kao i u ostalim programima Windowsa i ovdje mo`ete upotrijebiti naredbe Cut. 2.URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 87 BRISANJE SLOGOVA Ako shvatite da jedan ili vi{e slogova nisu potrebni u tablici.

Tada upotrijebite naredbe Cut ili Copy. 4. kako umetnuti i izbrisati polje te kopirati i premje{tati podatak s mjesta na mjesto. l 3. Pritisnite tipke Ctrl+V kako biste ulijepili materijal. VJE@BA l Desnom tipkom mi{a kliknite na slog (slogove) i iz izbornika pre~ica odaberite Cut ili Copy. Pritisnite tipke Ctrl+X za premje{tanje ili Ctrl+C za kopiranje.88 12. a ne samo odre|ena polja i slogove. izvje{taj. Pomaknite se na mjesto gdje `elite smjestiti tablicu (primjerice druga baza podataka) i upotrijebite naredbu Paste. koje `elite premjestiti ili kopirati. Postavite to~ku umetanja na mjesto gdje `elite umetnuti odrezani ili kopirani materijal. . Kliknite desnom tipkom mi{a na mjesto gdje `elite ulijepiti materijal i iz izbornika pre~ica odaberite Paste. Premje{tanje i kopiranje cijele tablice Premjestiti i kopirati mo`ete cijele objekte. Uradite jedno od sljede}eg: l l l l Odaberite Paste iz izbornika Edit. U prozoru Database odaberite tablicu. Kliknite gumb Paste na alatnoj traci. upit itd. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti vi{e o formatiranju tablice. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako ure|ivati podatak u polju.

Nakon toga mo`ete je upotrijebiti za sve preglede i ispise {to rezultira privla~nijim formama i izvje{tajima. Na primjer. a tablice im slu`e kao tankovi za spremanje sirovih podataka. Stvaranje formi i izvje{taja u ovom trenutku je vrlo zahtjevan posao s kojim se za sada ne `elite susresti. Ako kasnije odlu~ite upotrijebiti formu i izvje{taj. . Vje`ba TABLICE FORMATIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled tablice pode{enjem veli~ine redaka i stupaca. MIJENJANJE [IRINE STUPCA I VISINE RETKA Uobi~ajeni problem u tablici je nemogu}nost da vidite cijeli sadr`aj polja. vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”) kako bi ispisali slogove. Upotrebljavaju forme unosa podataka (14. pa podaci u tablici nisu vidljivi u cijelosti. vje`ba “Stvaranje jednostavne forme”) kako bi slogove vidjeli na zaslonu i izvje{taje (23. vjerojatno }ete `eljeti dodati malo formatiranja tablici kako bi ona bila preglednija. ZA{TO FORMATIRATI TABLICU? Ve}ina ljudi ne formatira svoje tablice jer ne brinu o izgledu tablice i nemaju je potrebe ispisati. Polja naj~e{}e ~uvaju vi{e podataka koji stanu u {irinu stupca.13. mo`da }ete `eljeti dodavati formate i na taj na~in njezin izgled uljep{ati. ako je va{a baza podataka jednostavna te sadr`i jednu tablicu. promjenom pisma i odabiranjem razli~itih poravnavanja.

3. Jedan od najlak{ih na~ina promjene {irine stupca je povla~enje naslova stupca. Pokaziva~ mi{a SLIKA 13. Druga mogu}nost je dvostruko kliknuti okomitu crtu stupca kada je prikazana dvoglava strelica i stupac }e se automatski pove}ati/smanjiti na du`inu podatka.90 13. Pro{irite stupac kako biste vidjeli vi{e podataka ili pove}ajte redak kako biste prikazali vi{e od jednog retka podataka.1 stupca. Otpustite tipku mi{a kada je stupac `eljene {irine. Slijedite naredne korake: . Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva naslova 2. Kliknite i dr`ite lijevu tipku mi{a i povucite rub stupca desno ili lijevo kako biste smanjili ili pove}ali {irinu stupca. @elite li precizniji na~in promjene {irine stupca. a desni stupac }e mu napraviti mjesta. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva imena polja (naslovi stupa- ca) kako bi pokaziva~ promijenio izgled u okomitu crtu sa strelicama okrenutim lijevo i desno (slika 13. PROMJENA [IRINE STUPCA Access nudi nekoliko na~ina za pode{enje {irine stupca u tablici pa stoga odaberite na~in koji `elite. upotrijebite okvir za dijalog Column Width.1). Slijedite naredne korake: 1. VJE@BA Ovaj problem mo`ete rije{iti na dva na~ina. Podesit }ete stupac s ljeve strane.

. Kliknite OK kako biste potvrdili promjene. a i dalje `elite prikazati vi{e sadr`aja. Iz izbornika Format odaberite Column Width ili kliknite desnom tipkom mi{a i iz izbornika pre~ica odaberite Column Width. Jednom retku nije mogu}e podesiti visinu. 3. svi }e prihvatiti novo pode{enje. l l 4. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva retka u podru~je odabira retka i povucite mi{em gore (smanjenje) ili dolje (pove}anje).2 Ovdje precizno podesite {irinu stupca. jednako kao i kod stupca. Odaberite opciju Standard Width kako bi {irinu stupca vratili na izvornu postavku. Jedan na~in promjene visine je povla~enjem. 2.2). Uradite jedno od sljede}eg: l Klikom na Best Fit podesite stupac na {irinu najdu`eg podatka. mo`ete podesiti visinu retka. U okvir za tekst Column Width utipkajte vrijednost za broj znakova u polju. Odaberite stupac (stupce) kojem `elite podesiti {irinu. PROMJENA VISINE RETKA Ako ne `elite promijeniti {irinu stupca.FORMATIRANJE TABLICE 91 1. SLIKA 13. Prikazuje se okvir za dijalog Column Width (slika 13. Koji redci se pode{avaju? Bez obzira koji redak odaberete.

Ovaj okvir za dijalog radi na istom principu kao i okvir za dijalog Column Width. VJE@BA Drugi na~in je uz pomo} okvira za dijalog Row Height. Promjene su vidljive samo u prikazu Datasheet. a da pode{enje ne prihvate i ostala polja ili unosi. odaberite Tools. . 5. ali bez opcije Best Fit. Kliknite desnom tipkom mi{a na stupac i odaberite Row Height i unesite novu visinu. Slijedite naredne korake kako biste promjenili pismo za stranicu podataka u tablici: Za{to mijenjati pisma u prikazu Datasheet? Ponekad }ete `eljeti smanjiti pismo i na taj na~in omogu}iti prikaz vi{e polja i njihovog sadr`aja na zaslonu bez mijenjanja {irine stupca. Iz okvira za popis Font odaberite pismo. Da biste promijenili izvornu postavku pisma u prikazu Datasheet. ili iz izbornika Format odaberite Row Height. upitima ili formama. Prikazuje se okvir za dijalog Font (slika 13. Promjene pisma koje uradite u prikazu Datasheet ne}e se prikazati u izvje{tajima. Iz okvira za popis Font style odaberite stil. 1. Iz okvira za popis Size odaberite veli~inu. 4. Iz padaju}eg popisa Color odaberite boju. PROMJENA PISMA Za razliku od ostalih Accessovih objekata (kao {to su izvje{taji ili forme) ne mo`ete formatirati odre|eno polje ili unos u tablici. 3. ali }e se ono automatski pridijeliti cijelom tekstu u tablici uklju~uju}i i naslove stupaca. Za prikazivanje na zaslonu mo`ete odabrati neko drugo pismo. 2.3). Ili }ete mo`da pove}ati pismo i tako tablicu bolje i jasnije vidjeti. unesite novu visinu i kliknite OK. Options i uradite promjene u okviru za dijalog stranice Datasheet. U izborniku Format odaberite Font.92 13.

kliknite OK. Mogu}nosti promjena izgleda }elije Drugi je na~in mijenjanja izgleda tablice pomo}u okvira za dijalog Datasheet Formatting (odaberite Format. U podru~ju Sample vidjet }ete izgled promjena. 6. Promijeniti mo`ete posebne efekte. potvrdite opciju Underline. (Mogu}nost) Ako `elite podcrtati tekst. boju crta mre`e izme|u svakog retka ili stupca te svugdje gdje su crte prikazane.3 Okvir za dijalog Font omogu}ava pode{avanje pisma za cijelu tablicu.FORMATIRANJE TABLICE 93 SLIKA 13. . 7. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavnu formu za unos podataka. Datasheet). U ovoj ste vje`bi nau~ili kako formatirati tablicu. boju pozadine. Kada ste zadovoljni s promjenama.

no ponekad to nije najbolji na~in. pa }ete morati otvarati tablice jednu po jednu i unositi podatke.14. svaka forma u odre|enom trenutku prikazuje samo jedan slog. sve poslove unosa i ure|ivanja podataka mo`ete uraditi u tablici. ali nudi najve}u kontrolu. Izbje}i }ete i glavobolje koje se pojavljuju kada poku{avate otkriti s kojim slogom tablice radite. vje`bi. Opcija Form Wizard poma`e vam u stvaranju forme putem okvira za dijalog i odabirom polja i stilova za formu. mo`da }ete stupac toliko ra{iriti da ne}ete biti u mogu}nosti vidjeti sve {to utipkate u polje. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti formu sa ili bez Form Wizarda (~arobnjak za stvaranje forme). Jednostavniji i br`i na~in je stvaranje forme. Na primjer. Postoje tri na~ina za stvaranje forme: l Opcija AutoForms nudi brzu. ili }ete odre|eni podatak morati unijeti u nekoliko tablica. Uz pomo} forme mo`ete ostaviti dovoljno prostora za svako polje i unijeti informacije u nekoliko tablica istovremeno. op}enito. l l . i 12. Stvaranje forme od samog po~etka nudi mre`u u koju }ete postavljati polja. ZA[TO STVARATI FORME? Kao {to ste pro~itali i nau~ili u 11. osnovnu formu koja sadr`ava sva polja u tablici. Ovo je najte`i na~in.

Kliknite AutoForm: Columnar da biste stvorili formu stupca (naj~e{}e upotrebljavana). Otvorite padaju}i popis na dnu okvira za dijalog i odaberite tablicu ili upit koje `elite upotrijebiti kao izvor podataka za formu.1). forma }e imati izgled tablice. ali i prikladna. kliknite No. Kliknite gumb New. zatvorite je i kada se prika`e pitanje `elite li spremiti promjene. 4. Kliknite OK. . Kliknete li opciju AutoForm: Tabular. SLIKA 14. Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka. a kliknete li AutoForm: Datasheet. Ova opcija jednostavno prebacuje polja iz tablice u formu. forma }e izgledati poput stranice baze podataka. Ova opcija stvara formu koja va{a polja smje{ta u stupac od vrha prema dnu. 2. Ako niste zadovoljni s radom izbri{ite formu i uradite je ponovno uz pomo} opcije Form Wizard. Forma koju }ete stvoriti uz pomo} opcije AutoForm mo`da ne}e izgledati lijepo. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14. Da biste formu izbrisali. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. Oznake polja }e vjerojatno biti isklju~ene i polja se mogu nalaziti vrlo blizu jedno drugom pa stoga ni forma ne}e izgledati privla~no. 5. 3.1 Odaberite na~in stvaranja forme. Slijedite naredne korake: 1.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 95 STVARANJE FORME UZ POMO] AUTOFORME Najlak{i na~in stvaranja forme je uz pomo} opcije AutoForm. vrlo je prilagodljiva.

vratite se u 3. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih `elite odabrati polja. . VJE@BA STVARANJE FORME UZ POMO] FORM WIZARDA Form Wizard nudi odli~an kompromis izme|u automatizma stvaranja i stvaranja od samog po~etka. U popisu Available Fields kliknite polje koje `elite uklju~iti u 5. Ako `elite uklju~iti polja iz neke druge tablice ili upita. (Prema osnovnoj postavci uvijek je odabrana tablica koja je na prvom mjestu abecednog reda {to vjerojatno nije ono {to `elite. SLIKA 14.2 Form Wizard omogu}ava odabir polja koja `elite uklju~iti iz razli~itih tablica.) formu i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu uz pomo} Form Wizarda: 1. Otvara se okvir za dijalog Form Wizard (slika 14. Ponavljajte 4. Dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. 2. 3. korak i odaberite neku drugu tablicu. 4. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. korak sve dok ne uklju~ite sva polja koja `elite u formi.96 14.2).

Bit }ete upitani da odaberete izgled: Columnar. . SLIKA 14. U formi se prikazuje prvi slog iz tablice. 7. Sada }e vas upitati da odaberete stil. Tada kliknite onu koju `elite i kliknite Next. Kliknite gumb Finish.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 97 Odabir svih polja Da biste sva polja iz popisa Available Fields pomaknuli u popis Selected Fields. Ako pak pogrije{ite. kako biste vidjeli prethodni pregled stila i kada odaberete `eljeni stil. ali upotrebljivu formu. 9. Tabular. 6. Fali prijevod 8 koraka. kliknite Next da biste nastavili s radom.3 Form Wizard }e stvoriti ovu grubu. Datasheet ili Justified. kliknite gumb < kako biste ne`eljeno polje iz popisa Selected Fields vratili u popis Available Fields.3). Kliknite svaki stil iz popisa 8. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. kliknite gumb >>. Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka (slika 14. Kliknite svaki gumb kako biste vidjeli pethodni pregled odre|ene vrste (opcija Columnar je naj~e{}a).

STVARANJE FORME OD SAMOG PO^ETKA U prikazu Form Design mo`ete stvoriti formu od samog po~etka. Kliknite gumb New.1). (Kasnije }ete mo}i promijeniti tablicu u svojstvu RecordSource u svojstvima stranice forme. ne}ete imati mogu}nost odabira tablice. Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u 15. VJE@BA Ako su odrezna polja oznake u formi. 3. Kasnije }ete mo}i odabrati tablice iz svojstva forme RecordSource. Ne upotrebljavajte pre~ice Ako u ovom trenutku dvostruko kliknete na pre~icu Create form in Design view koja se nalazi u popisu Forms. kao ona na slici 14. Kliknite OK. vje`bi. vje`bi. Sljede}i koraci upoznat }e vas s prikazom Form Design. Prikazuje se prozor Form Design (slika 14. a vi{e o prikazu pro~itat }ete u 15. 1. Iz padaju}eg popisa koji se nalazi na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14.4). no ako ste po~etnik dr`ite se na{ih koraka. . Ovo je najsna`niji. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. 4.98 14. ali i najte`i na~in stvaranja forme.3. Kliknite opciju Design View. Spremni ste za stvaranje forme. uredite formu tako da polja imaju vi{e mjesta. U ovom }ete prikazu sami odre|ivati to~no mjesto svakog polja i njegov format. 2.) 5.

.4 Prikaz Form Design prikazuje praznu povr{inu na kojoj mo`ete dizajnirati formu. Field List Povucite rub radnog podru~ja da biste podru~je pove}ali. kliknite gumb Build (. Nakon zatvaranja Query Designera vidjet }ete polja iz obje tablice u popisu polja. Dodavanje sljede}e tablice formi Ako kasnije trebate dodavati neku drugu tablicu kao izvor podataka za formu. Toolbox SLIKA 14.) desno od svojstva RecordSource kako biste otvorili Query Designer.. U Query Designeru mo`ete dodati novu tablicu u gornji pano i ako je potrebno podesiti odnos s osnovnom tablicom..STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 99 U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvarati ostala podru~ja osim Detail.

100 14. Ponavljajte 2. korak kako biste dodali sva polja koja `elite u . Jednak je osvijetljenoj tablici ili plo~i za uljepljivanje gdje }ete smjestiti elemente forme. Ako nije prikazan. 2. formi. DODAVANJE KONTROLA FORMI Kontrole i polja Kada radite s tablicom. a u kasnijim vje`bama nau~it }ete kako dodavati ostala podru~ja. VJE@BA Toolbox i Field List @eljet }ete upotrijebiti alatni okvir Design i Field List koji su prikazani na slici 14.4. informativni tekst (kao {to su naslovi i oznake) ili ~ista dekoracija (kao {to su crte i pravokutnici). Slijedite naredne korake kako biste dodavali kontrole prikaza polja u formi: 1. radite izravno s poljima podataka. Osnovna namjena prozora Form Design je jednostavna. U slu~aju formi i izvje{taja radite s kontrolama. kliknite na gumb Toolbox ili gumb List na alatnoj traci. Kliknite gumb Field List ili odaberite opciju Field List u izborniku View. Polja koja }ete dodavati formi prikazat }e se kao kontrole u podru~ju forme Detail. prika`ite Field List. Na po~etku rada jedino vidljivo podru~je je Detail. Povucite polje iz opcije Field List u podru~je Detail (slika 14. {to nije ni{ta drugo nego prikaz forme podatka u polju. ono }e se prikazati kao okvir za tekst. Ako ih ne vidite na zaslonu.5) i 3.

uradite jedno od sljede}eg prije povla~enja: l Kliknite polje koje `elite i tada pritisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete posljednje polje grupe. @elite li odabrati sva polja u popisu. dvostruko kliknite na naslovnu traku Field Lista. l l Objekte mo`ete pomicati po formi nakon {to ste ih smjestili. Vi{e od jednog polja mo`ete istovremeno povu}i u formu. koraku umjesto da povu~ete jedno polje.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 101 Ne brinite se o preklapaju}im oznakama. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao polje koje ste smjestili. @elite li odabrati vi{e polja koja ne tvore grupu. Kada iz Field Lista povu~ete polja u formu.5 Iz Field Lista povucite polja u mre`u. Na taj }ete na~in odabrati grupu polja. . Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u sljede}oj vje`bi. Ne brinite ako trenutno va{a forma ne izgleda lijepo. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate svako pojedino polje koje `elite. SLIKA 14. ovaj problem }ete rije{iti ako pro~itate sljede}u vje`bu. U 2. ona postaju kontrole koje prikazuju podatak iz tog polja. u sljede}ih nekoliko vje`bi pro~itat }ete i nau~iti kako unijeti promjene i pobolj{ati izgled forme.

Kada ste upitani `elite li spremiti promjene kliknite Yes. UNO[ENJE PODATAKA U FORMU Smisao stvaranja forme je lak{i unos podataka u tablicu. Ako ste zadovoljni izgledom forme. Kliknite u polje gdje `elite zapo~eti rad i utipkajte podatak. l 2. vje`bu. Kada stignete u posljednje polje pritiskanjem tipke Tab. Ako je potrebno vratiti se u prethodno polje. Forma radi kao atraktivna “maska” koja vas {titi od obi~ne tablice. Ako ipak `elite sami poravnati polja. VJE@BA Upotreba opcije Snap to Grid Ako otkrijete da je te{ko poravnati polja. krenite naprijed i zatvorite formu. odaberite opciju ponovno kako biste je isklju~ili. pritisnite tipke Shift+Tab. . mo`ete odabrati opciju Snap to Grid iz izbornika Format kako biste pored naredbe smjestili oznaku. Form View kako biste pre{li u prikaz Form ili odaberite Form View pomo}u gumba View. Otvorite formu: l Ako se va{a forma prika`e u prikazu Form Design. odaberite View. U sljede}i okvir za tekst koji se prikazuje utipkajte ime za formu i tada kliknite OK. Kliknite gumb Close (X). kliknite karticu Form u prozoru Database i tada dvostruko kliknite ime forme ili kliknite gumb Open. oti}i }ete u prvo polje novog praznog sloga. Kada stvorite formu slijedite naredne korake kako biste unijeli podatke: 1. Ako se forma uop}e ne prika`e. 3. Ako pak `elite unijeti jo{ neke promjene.102 14. ostavite formu otvorenom i prije|ite na 15. Pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u sljede}e polje.

Ove pre~ice rade jednako dobro u formama i tablicama.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 103 Da biste se pomaknuli u sljede}i slog prije nego {to stignete u posljednje polje ili u prethodni slog. korak da unesete sve slogove koje `elite. kliknite gumb sa strelicom okrenutom lijevo ili desno koji se nalazi na lijevom kraju trake za navigaciju na dnu prozora. Ponovite 2. . vje`bi kako biste nau~ili neke trikove pri unosu podataka. Oni }e se automatski spremiti ~im ih unesete. Pre~ice za unos podataka Pro~itajte odjeljak “Trikovi unosa podataka” u 11. i 3. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u formi da bi ona odgovarala va{im potrebama. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavnu formu te kako unijeti podatke u nju. 4.

. 2. odlomak “Promjena veli~ine 4. kontrola”. Formatiranje teksta u formi (primjerice. U ovoj vje`bi }ete nau~iti kako pobolj{ati izgled forme.15. 6. odlomak “Formatiranje kontrola”. 5. Dodavanje teksta za obja{njenje. ali ne izgleda privla~no. vje`ba). Pomaknuti kontrole kako bi izme|u njih bilo vi{e prostora. Dodavanje zaglavlja i podno`ja. Promjena veli~ina kontrola i oznaka. odlomak “Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka”. odlomak “Dodavanje teksta”. odlomak “Prikazivanje zaglavlja i podno`ja”. ULJEP[AVANJE FORME: PREGLED Forma koja se nalazi na zaslonu vjerojatno je funkcionalna. odlomak “Pomicanje kontrola”. Pridjeljivanje razmaka izme|u kontrola i njihovih oznaka. Evo pregleda {to trebate uraditi da va{a forma bude {to privla~nija: 1. 3. Vje`ba UNO[ENJE PROMJENA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u formu bez obzira na koji ste na~in stvorili formu (14. masni znakovi ili razli~ita pisama za oznake ili ve}i tekst za zaglavlje).

Kliknite ime kontrole kako biste je odabrali. Postavite pokaziva~ mi{a na mjesto gdje }e promijeniti izgled u ruku (slika 15. 4. ozna~ite sve kontrole i povucite ih prema dolje kao grupu. najprije je odaberite i tada je povucite kada pokaziva~ mi{a promijeni izgled u ruku. 5. Oko kontrole prikazuju se hvataljke odabira. Otpustite tipku mi{a kada je kontrola na `eljenom mjestu. Vi{e prostora Ako `elite stvoriti vi{e prostora na dnu kontrola kako biste imali vi{e mjesta za pomicanje. 2. povucite panel Form Footer prema dolje da bi podru~je Detail bilo ve}e. Nekoliko kontrola }ete mo`da `eljeti spustiti kako biste ostavili vi{e prostora za umetanje nove kontrole ili }ete jednostavno `eljeti ponovno poslo`iti prikazane kontrole drugim redom. Slijedite naredne korake: 1.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 105 POMICANJE KONTROLA Naj~e{}a je promjena u formi pomicanje kontrola po njoj. Kliknite i dr`ite pritisnutu lijevu tipku mi{a dok kontrolu povla~ite na `eljeno mjesto.1). Ako pomi~ete vi{e kontrola istovremeno pokaziva~ mi{a mo`ete postaviti na bilo koju odabranu kontrolu. Hvataljke odabira Pokaziva~ mi{a SLIKA 15. Ako pak `elite vi{e prostora u gornjem dijelu forme. vje`bi.1 Da biste pomaknuli kontrolu. 3. . Kontrolu mo`ete povu}i okomito ili horizontalno s bilo koje strane ili dijagonalno iz bilo kojeg kuta. Ako niste u prikazu Form Design. otvorite prikaz kao {to ste nau~ili u 14.

106 15. Da biste odabrali vi{e kontrola. Vi{e kontrola mo`ete povla~iti istovremeno zadr`avaju}i odnos izme|u njih tako {to }ete odabrati sve kontrole i onda ih povu}i. Postavite pokaziva~ mi{a na gornji lijevi kut iznad hvataljke odabira kako bi pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom (slika 15. VJE@BA Tekst oznake se pomi~e bez pridijeljenog okvira za tekst Budite oprezni kada postavljate pokaziva~ mi{a iznad kontrole da biste je pomaknuli. Okviri za tekst.2). Ako vidite da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom. Uvjerite se da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku (slika 15. naj~e{}e upotrebljavane kontrole Okviri za tekst i njihove oznake su obja{njeni u ovoj knjizi. Kliknite na kontrolu koju `elite pomaknuti. Na primjer. slijedite naredne korake: 1. kontrolu mo`ete povu}i bilo gdje. NEOVISNO POMICANJE KONTROLA I NJIHOVIH OZNAKA Ponekad }e biti potrebno pomicati kontrolu okvira za tekst ili oznaku polja neovisno jedno o drugom. Da biste pomaknuli okvir za tekst ili njegovu oznaku neovisno.1).) Da biste to uradili. mo`da }ete `eljeti produljiti okvir za oznaku polja kako bi ime polja bilo prikazano u cijelosti. no iste metode rada mo`ete upotrijebiti radite li s kombiniranim okvirima ili slikama. morate najprije pomaknuti kontolu okvira za tekst u desno i na taj na~in stvoriti prostor za pove}anje oznake. (Sljede}i odlomak obja{njava kako promijeniti du`inu kontrole. . kliknite na jednu i zatim pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok odabirete ostale. 2.

mi{a. PROMJENA VELI^INE KONTROLA Nakon {to ste pridijelili razmak izme|u svakog okvira za tekst i njegove oznake (prethodni odlomak). SLIKA 15. slika). vjerojatno }ete `eljeti izbrisati njezinu oznaku. Kliknite kontrolu kako biste je odabrali. . Odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete. Postavite pokaziva~ mi{a na desni rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u dvoglavu strelicu (slika 15.3).UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 107 3. 2. slijedite naredne korake kako biste promijenili du`inu kontrole: 1. Brisanje razina Ako odre|ena kontrola obja{njava sama sebe (primjerice. 3. Povucite kontrolu na novo mjesto.3 Povla~enjem mo`ete promijeniti veli~inu podru~ja za unos.2 Uz pomo} pokaziva~a mi{a povucite kontrolu ili oznaku neovisno jedno od drugog. Povucite rub kontrole na `eljenu du`inu i tada otpustite tipku Pokaziva~ mi{a Hvataljke odabira SLIKA 15. Oko nje se prikazuju hvataljke odabira.

kao {to je naslov forme na vrhu ili ime osobe koja je izradila formu na dnu. Zatim postavite pokaziva~ mi{a izme|u traka (pokaziva~ mijenja izgled u dvoglavu strelicu) i povucite prema dolje. . Podru~je Form Header se nalazi ispod podru~ja Detail pa stoga podru~je nema odre|enu visinu. odaberite View. ali su prazna. Page Header/Footer. Podru~je Page Header and Page Footer (rijetko upotrebljavano). l Kada stvarate formu pomo}u Form Wizarda. ako `elite prikazati podru~je.4). Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu forme. PRIKAZIVANJE l ZAGLAVLJA I PODNO@JA Za sada radite u podru~ju Detail. pove}ajte kontrolu povla~enjem donjih hvataljki odabira. pa stoga nije potreban duga~ak okvir za prikaz cijelog teksta. Ovo podru~je nije prikazano po izvornim postavkama pa stoga. kliknite njezinu traku kako biste podru~je odabrali.108 15. ali mo`ete upotrijebiti i ostala podru~ja: Podru~je Form Header and Form Footer. Tako }e se tekst mo}i prelomiti i prije}i u novi redak. VJE@BA Oznake u vi{e redaka Ako je tekst koji je prikazan u okviru za tekst ili kontroli oznake preduga~ak da bi stao u pridijeljenu du`inu. Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu svake stranice forme kada je `elite ispisati. podru~ja Form Header i Form Footer se prikazuju u prikazu Design. Da biste stvorili mjesta za rad u podru~ju Form Header (slika 15.

teksta za obja{njenje itd. DODAVANJE OZNAKA Sljede}a stvar koju ve}ina korisnika `eli je dodavanje teksta u formu. odre|ene informacije u zasebne kontrole podru~ja Detail. Slijedite naredne korake: 1.4 Povucite traku Detail dolje kako biste stvorili prostor za dodavanje teksta zaglavlju. SLIKA 15. odaberite opciju Toolbox iz izbornika View ili kliknite gumb Toolbox na alatnoj traci. Naslove i stale osnovne informacije dodajte u zaglavlja i podno`ja. Nako {to ste prikazali zaglavlje i podno`je mo`ete dodavati kontrole u ta podru~ja. Ako Toolbox nije prikazan. . Podru~je Form Header sadr`i tekst koji `elite ponavljati na svakom prikazu forme. u formu kontrola oznaka za prikazivanje naslova. podnaslova.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 109 Podru~je Detail sadr`i kontole ~iji se podaci mijenjaju za svaki slog.

Morate utipkati tekst Ako ne utipkate tekst prije nego {to prije|ete na 5. 3. Kliknite alatku Label u Toolboxu (ona s nako{enim slovima Aa).) 4. korak.110 15.5 Odaberite alatku Label u Toolboxu. Utipkajte tekst. a s oznakom plusa pored slova (slika 15. 5. Prikazuje se tanki okvir. Kliknite na mjesto u formi gdje `elite stvoriti novi tekst. okvir }e nestati ~im kliknete izvan njega. (Okvir raste kako bi mogao ~uvati tekst koji }ete utipkati. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u veliko slovo. . VJE@BA 2. Pokaziva~ mi{a Alatka Label SLIKA 15.5). Kliknite bilo gdje u podru~je kontrola ili pritisnite tipku Enter kako biste zavr{ili s radom.

uklju~eno/isklju~eno nastavlja se NAMJENA . Oznaku kasnije mo`ete pomicati kao i ostale kontrole.1 ALATKE ALATKA NA ALATNOJ TRACI FORMATTING Popis dostupnih pisama Popis dostupnih veli~ina odabranog pisma Masni znakovi. Sve alatke za formatiranje nalaze se na alatnoj traci Formatting (druga alatna traka od vrha u prikazu Form Design). Svojstva kontrole Desnim klikom mi{a na bilo koju kontrolu prikazat }ete izbornik pre~ica iz kojeg odaberite Properties. Da biste formatirali kontrolu. postavite pokaziva~ mi{a tako da njegov izgled bude poput ruke i povucite na `eljeno mjesto.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 111 Povla~enje oznake Ne brinite se o mjestu oznake za vrijeme stvaranja.1 prikazuje alatke. Kliknite je. Tablica 15. Prikazuje se okvir Properties koji sadr`i polja koja kontroliraju sve opcije formatiranja i ostala pode{enja za kontrolu. TABLICA 15. FORMATIRANJE KONTROLA Nakon {to ste u formu smjestili sve informacije (to su kontrole koje `elite uklju~iti i oznake kako biste prikazali naslove i tekst obja{njenja) sljede}i korak je pobolj{anje izgleda va{e forme. kliknite je kako biste je odabrali i tada kliknite `eljenu alatku formatiranja kako biste kontroli pridijelili `eljeni format.

uklju~ivanje/isklju~ivanje masnih ili nako{enih znakova. VJE@BA TABLICA 15.1 NASTAVAK ALATKA Nako{eni znakovi. Kliknite strelicu pored alatke i tada iz popisa odaberite `eljenu opciju. kao {to je alatka za boje ili rubove. Neke druge alatke su gumbi. su padaju}i popisi. NAMJENA . dok neke sadr`e spoj gumba i padaju}eg popisa. Ako kliknete na gumb. a ako kliknete strelicu padaju}eg popisa. uklju~eno/isklju~eno Lijevo poravnavanje teksta Centriranje teksta Desno poravnavanje teksta Popunjavanje odabranog okvira odabranom bojom Boje za tekst u odabranom okviru Boje strukturu odabranog okvira Dodavanje rubova odabranom okviru Dodavanje specijalnih efekata odabranom okviru Neke alatke. pridijelit }ete trenutnu vrijednost. kao {to su pisma i veli~ine. uklju~eno/isklju~eno Podcrtani znakovi. mo`ete promijeniti vrijednost.112 15.

Kliknite zaglavlje podru~ja gdje `elite uraditi promjenu (na primjer. Detail) kako biste odabrali cijelo podru~je. sada prvu kontrolu prihvatiti kao desetu. Bit }ete upitani da odaberete iz nekoliko ve} obojanih i formatiranih shema.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 113 Promjena boje pozadine Promijeniti mo`ete i boju pozadine forme. kliknite Ctrl+Z kako biste se vratili na prethodno stanje. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab se ne mijenja automatski. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab }e ponovno. AutoFormat Evo pre~ice za formatiranje forme. PROMJENA . Tada kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite opciju Fill/Back kako biste promijenili boju pozadine. REDA POMICANJA POMO]U TIPKE TAB Nakon {to unesete podatak u formu. ali tako da deseta kontrola postane prva. Ovo ote`ava popunjavanje forme. pritisnite Tab kako biste se pomaknuli iz kontrole u kontrolu redom kojim su prikazane. Odaberite Format. bez obzira {to se ona sada nalazi na prvom mjestu. pa naravno `elite pridijeliti redoslijed koji se odnosi na novu strukturu forme. Kada stvorite formu. Kretanje izme|u kontrola nazivamo redoslijed kojim se pomi~ete pritiskaju}i tipku Tab. ako imate deset kontrola slo`enih u stupac i tada ih ponovno slo`ite. AutoFormat. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab zapo~inje od vrha prema dnu. Na primjer. Ako vam se nakon pridjeljivanja forma ne svi|a. Kada pomaknete ili ponovno slo`ite kontrole.

SLIKA 15. 2. ako 90 posto va{ih slogova trebate unijeti u samo nekoliko kontrola. 3. Slijedite naredne korake kako biste pridijelili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab: 1. Prikazuju se kontrole i njihov trenutni red. Izvorna postavka je podru~je Detail. Na primjer. Prikazuje se okvir za dijalog Tab Order (slika 15. Odaberite View. Odaberite podru~je u kojem `elite podesiti redoslijed. mo`da }ete `eljeti smjestiti te kontrole na kraj redka kako biste jednostavno sko~ili u njih. VJE@BA Mogu}nosti redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ponekad }ete `eljeti promijeniti redoslijed pomicanja pomo}u tipke Tab iz strukture gore-dolje. Tab Order ili desnim klikom mi{a kliknite kva- drati} u gornjem lijevom kutu forme i odaberite Tab Order iz izbornika pre~ica.114 15. u neku drugu radi lak{eg unosa podataka. .6 Upotrijebite okvir za dijalog Tab Order kako biste odredili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab koji `elite upotrijebiti u formi.6). Da biste promijenili redoslijed kliknite kontrolu i povucite je gore ili dolje u popisu.

formatiranjem i pridjeljivanjem redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab. kliknite gumb Auto Order. Odaberite kontrolu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o nekim zgodnijim kontrolama koje mo`ete dodavati formi. 5. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pobolj{ati izgled forme pomicanjem kontrola. kliknite na karticu Order u svojstvima stranice i odaberite No za njezino svojstvo mjesta na koje }ete do}i pritiskaju}i tipku Tab. Kontrola je i dalje prikazana u okviru Tab Order. Brisanje kontrole iz redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ako `elite izbrisati kontrolu iz redoslijeda pomo}u tipke Tab. ali nije dostupna pomo}u tipke Tab. dodavanjem teksta. .UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 115 4. Da biste brzo podesili redoslijed tipke Tab zasnovane na trenutnoj poziciji kontrola u formi (od gore prema dolje). Kliknite OK. ne mo`ete je izbrisati u okviru za dijalog Tab Order ve} pomo}u opcije Tab Order u svojstvima stranice kontrole.

Slika 16. Smanjenje du`ine utipkavanja za uno{enje slogova. Vje`ba STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI U ovoj }ete vje`bi nau~iti o nekim posebnim kontrolama koje mo`ete uklju~iti u formu. Evo nekih obja{njenja za{to to uraditi: l l l ZA[TO Izgled va{e forme bit }e profesionalniji. grupom opcija i gumbima za neredbe. . Smanjenje mogu}ih gre{aka pri utipkavanju za pouzdane podatke. UPOTRIJEBITI POSEBNE KONTROLE ZA UNOS PODATAKA? Kao {to }ete vidjeti u ovoj vje`bi.1 prikazuje formu s kojom }ete raditi u ovoj vje`bi s ve} stvorenim okvirima za popis.16. Ve} sada mo`ete vidjeti kako ove kontrole ~ine formu mnogo privla~nijom i lak{om za upotrebu. malo vremena treba odvojiti kako bi se podesila jedna od posebnih kontrola za unos podataka u formi.

Predstavlja popis iz kojeg mo`ete odabrati element. Kada kliknete gumb. U Accessu 2000 mo`ete smjestiti ActiveX kontrole kao i sve ostale. Ostale kontrole.1 Posebne kontrole za unos podataka. Kao i okvir za popis. kao {to je zapo~injanje novog programa. mo`ete za svaki slog uklju~iti video-isje~ak. Na primjer. uradit }ete neku aktivnost. uklju~i/isklju~i gumbe ili okvire za potvrde. Mogu}nost odabira iz razli~itih opcija (mo`ete odabrati samo jednu opciju). KOJE l l VRSTE KONTROLA UPOTRIJEBITI? Upotrijebiti mo`ete nekoliko vrsta kontrola: List box. Option group. Upotrijebiti mo`ete gumbe za opcije.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 117 Grupa opcija Okvir za popis Gumbi za naredbe SLIKA 16. Combo group. Command button. l l l . no mo`ete utipkati i druge unose osim onih u popisu. ispisivanje izvje{taja. spremanje sloga ili ne{to drugo.

Na primjer. i iz popisa odabrati `eljeno ime. Stvaranje korisni~kih kontrola bez upotrebe ~arobnjaka je malo te`e. ako trebate unijeti jednu od va{ih dvanaest grana ureda svaki put kad upotrijebite formu.118 16. Okvir za popis Control Wizard Kombinirani okvir Grupa opcija Gumb za naredbu Vi{e kontrola SLIKA 16. VJE@BA Access }ete instalirati s ~arobnjacima za ve}inu ovih vrsta kontrola {to }e olak{ati upotrebu kontrola. OKVIRA ZA POPIS ILI KOMBINIRANOG OKVIRA Okvir za popis ili kombinirani okvir mogu biti korisni ako shvatite da odre|ene vrijednosti ~esto utipkavate u polje. mo`da }ete zaklju~iti da je lak{e stvoriti okvir za popis.2). pa }emo se u ovoj vje`bi pozabaviti ~arobnjacima. S okvirom za popis osoba koja unosi podatke je ograni~ena na odabir iz ve} utipkanih podataka koji se prikazuju. mo`ete upotrijebiti kombinirani okvir. koji sadr`i imena grana ureda. STVARANJE . ako ve}ina va{ih kupaca dolazi iz jedne od {est dr`ava. Da biste Accessu rekli da `elite upotrijebiti ~arobnjaka. Access ove kontrole mo`e stvarati sa ili bez ~arobnjaka. kliknite gumb Control Wizard u Toolboxu (slika 16. Na primjer. a mogu}e je da se pojavi kupac iz neke druge dr`ave.2 Odaberite gumb Control Wizard kako biste mogli upotrijebiti ~arobnjake. Za vrijeme unosa podataka mo`ete odabrati dr`avu iz popisa ili utipkati novu dr`avu ako je u popisu nema. ali je mogu}e da }e biti potrebni i neki drugi unosi. Kombinirani okvir je koristan kada je okvir za popis odgovaraju}i.

unijet }ete razli~ite naslove koje pas mo`e dobiti na izlo`bi. 6. 2. 7. 9.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 119 Slijedite naredne korake kako biste stvorili okvir za popis ili kombinirani okvir u prikazu Form Design: 1. Na mjestu u mre`i gdje `elite novu kontrolu povucite mi{a kako 4. koraku. Prikazuje se va{ novi okvir za popis koji odgovara polju koje ste izabrali u 6. Tada kliknite Next. Tada kliknite Next. Kliknite na gumb List Box ili Combo Box u okviru za alat (slika 16. Utipkajte naslov koji `elite prikazati kao kontrolu (to je tekst 8. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. tada odaberite opciju I want the list box to look up the values in a table or query.2). pridijeljene oznake). Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao koju vrstu okvira ste odabrali. (Mogu}nost) Ako okvir za popis sam sebe obja{njava i nije potrebno prikazati njegovu oznaku. Kliknite Finish. Utipkajte vrijednosti (slika 16. in the values that I want. pa stoga odaberite polje Title i kliknite Next. 3. Odaberite tablicu ili upit umjesto utipkavanja vrijednosti.3) i nakon svake pritisnite tipku Tab. 5. U prvom okviru za dijalog ~arobnjaka kliknite gumb I will type Drugi na~in unosa vrijednosti Ako `elite mo`ete stvoriti odvojenu tablicu koja sadr`i vrijednosti koje `elite upotrijebiti u polju. Odaberite opciju Store that value in this field i odaberite koje polje }e prihvatiti podatak. Kada otpustite tipku mi{a. Na primjer. . biste nacrtali okvir. ~arobnjak zapo~inje s radom. odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete kako biste oznaku izbrisali. Bit }ete upitani da utipkate vrijednosti koje `elite prikazati u popisu.

U prikazu Form Design desnom tipkom mi{a kliknite na kontrolu. odaberite opciju Change to i odaberite novu vrstu kontrole.3 Utipkajte vrijednosti iz kojih `elite odabirati u okviru za popis ili kombiniranom okviru. a odgovor na 5. SLIKA 16. Povucite kako biste promijenili {irinu stupca. ako unosite rezultate kviza. Gdje su vrijednosti? Ne uzbu|ujte se ako se va{e vrijednosti ne prika`u u okviru.120 16. STVARANJE GRUPE OPCIJA Ova je opcija korisna kada }ete iz nekoliko mogu}nosti uvijek odabirati unos polja. Odabrali ste krivu vrstu? Vrlo je jednostavno prije}i iz okvira za popis u kombinirani okvir. Sada mo`ete prije}i u prikaz Form kako biste se uvjerili da je sve u redu. C ili D – nikada ni{ta drugo. ova opcija je vrlo korisna. Vrijednosti }ete vidjeti u prikazu Form kada otvorite padaju}i popis. pitanje je uvijek A. Na primjer. no vratite se ponovno u prikaz Form Design. . B. VJE@BA Naj~e{}e se upotrebljava jedan stupac.

. Mo`ete odabrati nekoliko njih istovremeno. a kada odaberete drugu. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. Grupa opcija mo`e uklju~ivati gumbe uklju~i/isklju~i. 2. Ovo nije uobi~ajeni rad okvira za potvrdu To~no. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Option Group. U ve}ini Windowsovih programa okviri za potvrdu nisu isklju~ivi. upotrijebite kombinirani okvir jer on dopu{ta novi unos. No u ovom slu~aju oni su samo stil gumba opcije. C ili D no mo`e upisati i “ostalo”. morate stvoriti nekoliko obi~nih okvira za potvrdu i obuhvatiti ih pravokutnikom. Kliknite gumb Option Group u okviru za alat (slika 16.2). prva se automatski isklju~uje.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 121 [to ako je odgovor u kvizu “ostalo”? Ako imate pitanja na koja natjecatelj mora odabrati A. gumbe opcija ili okvire za potvrdu. U grupi opcija mo`ete odabrati samo jednu opciju. Slijedite naredne korake kako biste stvorili grupu opcija: 1. La`na vi{eodabiru}a grupa opcija Ako `elite prikazati grupu opcija u kojoj mo`ete istovremeno odabrati nekoliko opcija. Ovo su razli~iti stilovi. ali rezultat je isti. B.

okvir za 9. Kada otpustite tipku mi{a. svakoj opciji. Kada ste upitani `elite li izvorni odabir. kliknite Next da biste nastavili s radom. 8. Coloring). 6. SLIKA 16. Nije potrebno mijenjati pridijeljene izvorne vrijednosti. Finish i stvorili ste grupu opcija. Kada ste upitani da odaberete vrijednost koju `elite pridijeliti 7. Unesite vrijednosti i nakon svakog unosa pritisnite tipku Tab. Tada kliknite Next. izvorni odabir odaberite iz padaju}eg popisa (ovaj odabir prikazuje se automatski kada upotrijebite formu). Unesite naslov za grupu opcija (na primjer. potvrdu ili gumb uklju~i/isklju~i) i stil za kontrolu. 4. tada kliknite Next. ~arobnjak zapo~inje s radom. Na primjer. odaberite Yes ili No. Ako odaberete Yes. Bit }ete upitani da unesete vrijednosti za svaki gumb (slika 16. 5. VJE@BA 3. Kliknite opciju Store the value in this field i odaberite koje polje }e primiti podatke iz padaju}eg popisa.4). unijeli ste razli~ite boje za {etlandskog psa pa stoga odaberite polje Coloring i kliknite Next. Kliknite kako biste odabrali vrstu kontrole (gumb opcije.122 16. tada kliknite Next.4 Ovdje unesite oznake za svaku opciju. Kliknite . Povucite pokaziva~ mi{a u formu kako biste nacrtali okvir gdje `elite prikazati grupu opcija.

DODAVANJE GUMBA ZA NAREDBU Ve} ste se vjerojatno susretali s gumbima za naredbe. pokretanje makroa. Gumbi mogu slu`iti za ispis forme. ispisati. Application. l l l l l . koraku niste odabrali izvornu opciju. slanje izvje{taja putem e-po{te ili prethodnog pregleda izvje{taja. Kada prije|ete u prikaz Form i upotrijebite formu.1 forma ima gumbe kojima pokre}ete naredbe Save. To su zapravo gumbi koji omogu}avaju izvr{enje odre|ene akcije kada ih kliknete. otvaranje stranice (u formi s vi{e stranica). prethodni. sve }e biti prikazane u sivoj boji (niti odabrana niti ne odabrana) za slog. spremiti ili poni{titi prethodnu naredbu. Gumbe mo`ete dodavati kako bi se korisnik mogao pomaknuti na sljede}i. Gumbe mo`ete postaviti kako biste slog mogli izbrisati. pokretanje upita ili upotrebu AutoDialera. slanje izvje{taja u datoteku. Na primjer. Access nudi razli~ite varijante funkcija koje mo`ete uraditi s gumbima za naredbu: l Record navigation. Report operations. sve dok ne odaberete jednu od ponu|enih.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 123 Sve opcije su potvr|ene Kada ste u prikazu Form Design. Gumbi mogu slu`iti za ispis tablice. Print ili Delete za trenutni slog. Miscellaneous. na slici 16. zatvaranje forme itd. Record operations. Ako u 5. prvi ili posljednji slog. svaka opcija je potvr|ena kako bi vidjeli da grupa opcija radi. Gumbi mogu slu`iti za ispis izvje{taja. Form operations. udvostru~iti. Gumbi mogu slu`iti za napu{tanje Accessa ili pokretanje nekog drugog programa. mo}i }ete potvrditi samo jednu od ponu|enih opcija.

7. Ovisno o vrsti akcije mogu se prikazati novi prozori opcija. U formi se prikazuje gumb i mo`ete ga pomicati kao i sve ostale kontrole. Ako je potrebno. 8. Kliknite gumb Command Button u okviru za alat (slika 16. Tada kliknite Next. 3. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat.5).2). ~arobnjak Command Button. Kliknite Finish. Otvara se 4. Odabirom opcije Picture iz popisa odaberite sliku.5 naredbu. 6. Odaberite kategoriju akcije i tada samu akciju (slika 16. kliknite Next. Ako odaberete opciju Text. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Command Button. unesite tekst koji `elite.124 16. 2. Odaberite akciju koju `elite pridijeliti gumbu za 5. Utipkajte ime gumba. Tada SLIKA 16. Za izgled gumba odaberite ili opciju Text ili opciju Picture. Kliknite u formu na mjesto gdje `elite prikazati gumb. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste u formu smjestili gumb za naredbu: 1. popunite dodatne informacije i kliknite Next. .

U izborniku Insert odaberite opciju ActiveX Control. Ako se kontrola koju `elite ne prika`e u prethodnom popisu.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 125 UMETANJE ACTIVEX KONTROLA ActiveX kontrole su nova vrsta kontrola OLE koja se upotrebljavaju za dijeljenje informacija izme|u Officeovih programa te za dodavanje funkcionalnosti formi. samo mali dio kontrola radi u Accessu. probajte u popisu More Controls. Uradite odabir i kliknite u formu kako biste kontrolu smjestili. U formi se prikazuje kontrola. Kliknite OK. 2. Ve}ina po~etnika ne}e upotrebljavati ovu opciju. ispisat }e se poruka Registry not loaded kada prije|ete u prikaz Form. Ako imate Office 2000 Developera. 3. Otvara se okvir za dijalog Insert ActiveX Control. Odaberite vrstu kontrole. . Povucite je na `eljeno mjesto. 4. uklju~uju}i gotovo sve dostupne vrste ActiveX kontrola. Slijedite naredne korake kako biste kontrolu ActiveX smjestili u formu: 1. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite Properties kako biste podesili svojstva kontrole. Kliknite gumb More Controls u Toolboxu kako biste vidjeli cijeli popis kontrola koje mo`ete uklju~iti u formu. ali se ipak upoznajte s njom kako biste je jednog dana ipak upotrijebili. Ako ste umetnuli onu koja ne radi u Accessu. on uklju~uje nekoliko kontrola ActiveX koje mo`ete upotrijebiti u svim Officeovim programima. Za{to kontrole ActiveX ne rade? To {to su ActiveX kontrole prikazane u popisu ne zna~i da ih mo`ete upotrijebiti u Accessu.

grupu opcija. . gumbe za naredbu i ostale kontrole za formu. kombinirani okvir.126 16. VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti okvir za popis. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika.

Clip Art Ve} nacrtane slike koje mo`ete upotrijebiti u bazama podataka. dokumentima. One nisu za{ti}ene pa stoga ne morate pla}ati prava kako biste ih mogli upotrijebiti. Umetnuti mo`ete dio Clip Arta koji je instaliran s Microsoft Officeom i slike iz ostalih programa (u varijantama formata).17. Ili. bit }ete vjerojatno razo~arani kada saznate da Access izravno ne upotrebljava program Clip Gallery kao ostali pro- . prora~unskim tablicama itd. Izgled va{e forme bit }e puno profesionalniji i ljep{i ako upotrijebite Clip Art (crte`ni isje~ak) ili ostale slike. kao {to su Word ili PowerPoint. Nekoliko vrsta slika mo`ete uklju~iti u formu. Vje`ba DODAVANJE SLIKA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika. UMETANJE CLIP ARTA Ako ste radili s nekim drugim Microsoft Officeovim programima. ZA[TO DODAVATI SLIKE U FORMU? Nije samo fraza da slika vrijedi tisu}u rije~i. ako `elite. mo`ete upotrijebiti program Windows Paint kako biste sami nacrtali `eljenu sliku.

Iz popisa vrsta objekata odaberite Microsoft Clip Gallery.1 Odaberite Clip Art iz Clip Gallery. Detail.128 17. 7.1). Otvara se okvir za dijalog Insert Object. Kliknite na video-isje~ak koji `elite umetnuti i tada kliknite gumb Gumb Insert Clip SLIKA 17. Animals ili Business). mi{em pomi~ite isje~ak na `eljeno mjesto u formi. Ako je potrebno promijeniti veli~inu slike. Prikazuju se dostupni isje~ci. 6. Insert Clip (slika 17. 4. Kliknite OK. Kliknite na kategoriju Clip Art koju `elite (na primjer. 8. Slijedite naredne korake: 1. Kliknite OK kako biste zatvorili Clip Gallery. Object ili kliknite alatku Unbound Object u Toolboxu kako biste umetnuli nevezanu kontrolu u formu. 2. Ako je potrebno. mo`ete ga upotrijebiti i u Accessu. Odaberite Insert. VJE@BA grami. 5. U prikazu Design odaberite podru~je u formi gdje `elite smjestiti sliku (Form Header. Prikazuje se prozor Clip Gallery. Form Footer). No ako je program Clip Gallery instaliran s ostalim programima Officea. . pro~itajte odlomak “Promjena veli~ine slike” kasnije u vje`bi. 3.

3. SLIKA 17. Ako je potrebno.2). vje`bu). datoteke rasterske slike (stvorene programom Windows Paint) itd. Picture ili kliknite alatku Image u Toolboxu kako biste u formu umetnuli kontrolu Image. 5. Slijedite naredne korake kako biste u formu umetnuli sliku iz datoteke: 1.2 U ovom okviru za dijalog odaberite sliku koju `elite umetnuti. ponovno pro~itajte 6. 4. Prema izvornoj postavci prikazuje se Graphics Files koja u popisu uklju~uje sve vrste datoteka slika. mo`ete umetnuti u formu. otvorite padaju}i popis Files of type na dnu okvira za dijalog i odaberite vrstu datoteke koju `elite. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Picture (slika 17. uklju~uju}i Clip Art. Odaberite Insert. 2. Kliknite u podru~je gdje `elite smjestiti sliku (Form Header ili Detail). promijenite pogon ili mapu kako biste prona{li . (Ako vam je potrebna pomo} pri mijenjanju pogona ili mapa. `eljenu datoteku slike. Prika`ite formu u prikazu Form Design.DODAVANJE SLIKA U FORMU 129 UMETANJE SLIKE Bilo koju sliku. Ako u popisu `elite vidjeti samo odre|enu vrstu datoteke. ne samo Clip Art.

Ako ne `elite da slika promijeni oblik za vrijeme povla~enja. Prije umetanja slike mo`ete pregledati. Ako ne pritisnete tipku Shift.3).3 formi.130 17. pritisnite i dr`ite tipku Shift dok povla~ite da biste sa~uvali osnovne omjere (odnos visine i {irine). Prikaz se mijenja kako bi prikazao trenutno odabranu datoteku (slika 17. Access dozvoljava da sliku suzite ili pro{irite dok joj mijenjate veli~inu. . 7. Kada prona|ete `eljenu sliku kliknite OK. kliknite gumb Views u okviru za dijalog dok se ne prika`e pano Preview. Povucite mi{em sliku na `eljeno mjesto. Slika se prikazuje u 8. povucite jednu od hvataljki. VJE@BA 6. Gumb Views Pano Preview SLIKA 17. Kliknite razli~ite datoteke kako biste vidjeli njihov prethodni prikaz i tako odaberite `eljenu. (Mogu}nost) Ako niste sigurni koju datoteku `elite. PROMJENA VELI^INE SLIKE Da biste promijenili veli~inu slike.

promijenite opciju Size Mode u opciju Stretch. Najvjerojat3. U stranici Format kliknite svojstvo polja Size Mode. nije je pode{eno na Clip. Uz pomo} Painta mo`ete stvoriti jednostavnu sliku no ovaj program nije namijenjen stvaranju profesionalnih crte`a. Ako je potrebno stvoriti “umjetni~ko djelo”.4). Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku i odaberite Properties. STVARANJE NOVE SLIKE Drugi na~in smje{tanja slike u formu je crtanje. probajate s CorelDRAW ili Freehand programima. 4. U padaju}em popisu Size Mode odaberite opciju Stretch (slika 17. Upotrijebiti mo`ete program Windows Paint kako biste stvorili crte` bez napu{tanja Accessa. SLIKA 17. slijedite naredne korake kako biste promijenili svojstva: 1. . Paint Jednostavan program za crtanje koji se instalira s Windowsima 95/98 ili Windowsima NT verzije 3. Prikazuje se stranica svojstva objekta.DODAVANJE SLIKA U FORMU 131 Ako se slika svojom veli~inom ne prilago|ava promjeni veli~ine okvira.4 Ako ne mo`ete promijeniti veli~inu slike.51 i mla|im. 2. Kliknite gumb Close (X) u kutu stranice svojstva.

132 17. Kliknite u formu. Zatvara se prozor Paint i va{a forma vra}a se u normalan izgled. Prazan prozor Painta prikazuje se u va{oj formi. Odaberite Insert. izvan podru~ja Painta. Kliknite OK. 3. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste radili s Paintom: 1.5 sliku. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Object s alatnim okvirom Paint s lijeve strane i paletom boja na dnu. Upotrijebite alatke Painta (obja{njene u dokumentaciji Windowsa) kako biste stvorili crte`.5. Object. 2. U popisu Object Type odaberite Bitmap Image. . 6. 4. slika 17. Alatke Painta Podru~je za crtanje SLIKA 17. Otvorite formu u prikazu Form Design. Upotrijebite program Paint kako biste stvorili 5.

vje`bi “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”. . dvostruko je kliknite kako biste ponovno pokrenuli program Paint. Ako ponovno `elite urediti sliku. te kako upotrijebiti program Paint u Accessu da biste sami nacrtali sliku. Vidjet }ete da ista pravila vrijede i za izvje{taje. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako umetnuti slike u Accessovu formu.DODAVANJE SLIKA U FORMU 133 7. no vi{e o tome u 23. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatak u Accessovoj bazi podataka.

ili pregledajte njezin sadr`aj upotrebom forme. Pronala`enje vi{e slogova Ako je potrebno prona}i vi{e slogova istovremeno.1) sa stranicom Find prikazanom na zaslonu. Oba prikaza podr`avaju opciju Find. nastavite li raditi s bazom podataka pasa. Ako znate. Vje`ba PRONALA@ENJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti osnovne na~ine pronala`enja podataka u bazi podataka upotrebom okvira za dijalog Find and Replace. UPOTREBA OPCIJE FIND Opcija Find je korisna za pronala`enje odre|enog sloga koji ste prethodno unijeli. mo`da }ete `eljeti brzo prona}i slog kupca. mo`ete brzo prona}i slog za psa ~ije ime je Sheldon kako biste provjerili njegov datum ro|enja. Slijedite naredne korake kako biste prona{li odre|eni slog: 1. kliknite polje koje sadr`i podatak koji `elite prona}i. u prikazu Datasheet. . prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 18. Potra`ite u tablici. 3. Na primjer. no vi{e o tome u 19. indeksiranje i filtriranje podataka”. odaberite Edit. kako biste provjerili njegovu adresu. vje`bi “Sortiranje. opcija Find nije najbolje rje{enje. Kliknite alatku Find na alatnoj traci.18. 2. Bez obzira koja od ova tri na~ina upotrijebite. kada je spreman naru~iti robu. Find ili pritisnite tipke Ctrl+F. Bolja alatka za pronala`enje vi{e slogova je filtriranje podataka. ako radite s bazom podataka kupaca. Ili.

5. Ako `elite odrediti smjer tra`enja.1 Upotrijebite okvir za dijalog Find and Replace kako biste prona{li podatak u slogu. korak. tra`ite li “Smith” ne}ete prona}i “Smithsonian”. Ako `elite tra`iti u cijeloj tablici. Ova opcija pronalazi polja koja sadr`e odre|eni tekst bilo gdje u polju. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst ili brojeve koje `elite prona}i. U okviru Look In nalazi se polje koje ste odabrali u 2. prije|ite na 11. Na primjer. . kliknite gumb More kako biste odredili dodatne kontrole (slika 18.PRONALA@ENJE PODATAKA 135 SLIKA 18. prona}i }ete “Smith”.2). Izvorna postavka je All prema kojoj }e se pronala`enje izvr{iti u svim slogovima. Ova opcija pronalazi polja gdje je odre|eni tekst jedino {to se nalazi u polju. odaberite Up. Any Part of Field. Ako pak `elite potra`iti unazad. 6. otvorite padaju}i popis Look In i iz popisa odaberite ime tablice. Na primjer. ali i “Joe Smith”. 4. tra`ite li “Smith” prona}i }ete “Smith” i “Smithsonian”. Ako `elite potra`iti podatak od trenutnog sloga prema naprijed. U padaju}em popisu Match odaberite jednu od sljede}ih opcija: l Whole Field. Ako vam to nije `elja. Tra`ite li “Smith”. tra`enje po odre|enom slovu ili odgovaraju}em formatiranju. “Smithsonian”. 8. koraku. l l 7. Ova opcija pronalazi polja koja po~inju s odre|enim tekstom. Start of Field. ali ne i “Joe Smith”. otvorite padaju}i popis Search i odaberite Down.

9. prikazuju se dodatne kontrole. ako `elite prona}i “Smith”. . ne}ete prona}i “12-12-95”. VJE@BA SLIKA 18. @elite li prona}i “12/12/95”. Potvrdite opciju Match Case ako `elite pronalaziti unose s istim slovima (velika ili mala). Ako potvrdite opciju Search Fields As Formatted.136 18. pomaknite okvir za dijalog Find and Replace. Access }e ozna~iti unos polja koji sadr`i tra`eni tekst (slika 18. bez obzira {to se radi o istom datumu. prona}i }ete Ne usporavajte rad Ne upotrebljavajte opciju Search Fields As Formatted ako je ne trebate jer }ete pronala`enje samo usporiti. ne}ete prona}i “SMITH” ili “smith”. 11. Ako je potrebno. 10. povla~enjem mi{em za naslovnu traku. Kliknite Find Next kako biste zapo~eli pronala`enje. kako biste vidjeli prona|eni slog.2 Kada kliknete gumb More. 12. Kliknete li gumb Less ponovno }ete ih sakriti.3). Nakon potvr|ene ove opcije. samo polja s istim brojem i datumom formatiranja za uneseni tekst. no formatiranje je razli~ito.

Odaberite Edit. jedan po jedan. rije~ mo`ete zamijeniti s ispravno napisanom. Slijedite naredne korake kako biste prona{li i zamijenili podatak: 1. 14. kliknite Find Next.4). ako prona|ete lo{e napisano ime brand va{eg inventara.3 Access pronalazi slogove koji sadr`e odabrani tekst. ali uz mogu}nost pronala`enja mo`ete i zamijeniti prona|eni tekst. Kliknite OK kako biste zatvorili poruku. biste zatvorili okvir za dijalog Find and Replace. Da biste nastavili s pronala`enjem. kliknite Cancel kako UPOTREBA OPCIJE REPLACE Ova je opcija vrlo sli~na pronala`enju.PRONALA@ENJE PODATAKA 137 SLIKA 18. Ako Access ne prona|e vi{e niti jedan unos. Kada zavr{ite s pronala`enjem podataka. mo`ete prona}i psa pod imenom Sheldon i zamijeniti ime u Sherman. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace s prikazanom karticom Replace (slika 18. u primjeru pasa. Replace ili pritisnite tipke Ctrl+H. Na primjer. re}i }e vam da tra`eni element nije prona|en. Ili. 13. .

7. 5. Kliknite Find Next. 2. 8. VJE@BA SLIKA 18. Odaberite bilo koju opciju koju ste nau~ili u prethodnom odlomku.138 18. Kliknite gumb Replace kako biste zamijenili tekst. . Odre|eni tekst mo`ete prona}i i zamijeniti ga Prona|ite kako biste zamijenili Ako je na zaslonu prikazan okvir za dijalog Find and Replace (iz prethodnih koraka). Kliknite Find Next kako biste nastavili pronala`enje i tekst zamjenjujte klikom na gumb Replace. U okvir za tekst Replace With utipkajte tekst za zamjenu. mo`ete prije}i u kontrolu Replace klikom na jaha~a kartice Replace.4 novim. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst koji `elite prona}i. 3. povucite mi{em naslovnu traku okvira za dijalog Replace kako biste vidjeli prona|eni tekst. 6. Access pronalazi prvi tra`eni tekst. Ako je potrebno. 4.

indeksiranje i filtriranje podataka”. ne}ete `eljeti zamijeniti “will” u “would” ve} samo “willfully” u “wouldfully”. Kada zamijenite tekst. Ovo je sigurno br`i na~in nego upotreba gumba Find Next i Replace. OSTALI NA^INI ZA PRONALA@ENJE PODATAKA Opcija Find and Replace radi odli~no s individualnim slogovima. Budite oprezni. Indeksiranje. Pro~itajte 19. vje`bu. Filtriranje. u kojima }e Acccess pronalaziti podatke. Ovdje nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. osim polja primarnog klju~a. ali postoji i nekoliko sofisticiranijih na~ina za pronala`enje podataka u bazi podataka {to }ete nau~iti u sljede}im vje`bama. 9. Na primjer. l l . vje`bu “Sortiranje. Ponovno slaganje podataka na zaslonu kako biste lak{e pregledali popis i prona{li `eljeni podatak.PRONALA@ENJE PODATAKA 139 Replace All Ako ste sigurni da `elite zamijeniti tekst cijele tablice kliknite gumb Replace All. Indeksiranje }e pronala`enje i sortiranje ubrzati u velikim bazama podataka. vje`bu. Oprez Za razliku od Worda u Accessovom okviru za dijalog Find and Replace nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. To su: l Sortiranje. Pro~itajte 19. Odre|ivanje polja. Kanaliziranje popisa kako biste izbacili podatke koje ne `elite vidjeti. mo`da ne}ete zamijeniti sve rije~i koje `elite. Pro~itajte 19. kliknite Cancel.

Pro~itajte 23. – 22. Stvaranje izvje{taja za ispis koji sadr`e samo slogove koji vas zanimaju. Stvaranje filtera za pronala`enje sa slo`enim uvjetima koje mo`ete spremiti i ponavljati. sortiranje. Izvje{taji. filtriranje i indeksiranje. VJE@BA l Upiti. Pro~itajte vje`be 20.140 18. l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prona}i i zamijeniti podatke u bazi podataka. i 24. vje`bu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti ostale na~ine pronala`enja podataka. .

mo`da }ete kasnije `eljeti pregledati popis prema datumima ro|enja od najstarijeg prema najmla|em. Kao {to ste nau~ili u 17. 1-10) ili silazno (Z do A. PODATAKA PRONALA@ENJE I ORGANIZIRANJE Access sadr`i mnogo na~ina za pronala`enje i organiziranje podataka. Koji prikaz? Sortiranje mo`ete uraditi u prikazu Form ili Datasheet. SORTIRANJE PODATAKA Slogove ste u bazu podataka unijeli nekim logi~nim slijedom. 10-1). Smith. Naredba Sort je najbolje rje{enje ovog problema. Uz pomo} naredbe Sort slogove mo`ete slo`iti redom kojim `elite. Ova vje`ba obja{njava ostale na~ine pronala`enja onoga {to trebate. no prikaz Datasheet je ne{to bolji jer prikazuje vi{e slogova u isto vrijeme. ali je ponekad potrebno slo`iti ih nekim drugim redom. Na primjer. vje`bi opcija Find and Replace je odli~na ako radite s individualnim slogovima – primjerice kada je potrebno brzo prona}i slog Mr. Sortirati podatke mo`ete uzlazno (A do Z. . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatke uz pomo} sortiranja i filtriranja te kako ubrzati pronala`enje putem indeksiranja. Vje`ba SORTIRANJE.19. ako ste pse unijeli redom njihovih registracijskih brojeva. a svaki je dobar za odre|enu situaciju.

odaberite Records. Remove Filter/Sort. . SLIKA 19.142 19. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste sortirali slogove: 1. Ili. red sortiranja postaje dio objekta. slogovi su sortirani uzlazno u odnosu na to polje. vje`ba). Kliknite gumb Sort Ascending ili Sort Descending na alatnoj traci. [to je ve} odre|eni red? Ako odredite polje primarnog klju~a pri stvaranju baze podataka (7. 3. korak). 2. Sort i tada odaberite Ascending ili Descending. Slika 19. U taj red }ete se vratiti kada poni{tite sortiranje (3. odaberite Records.1 prikazuje tablicu pasa sortiranu pomo}u opcije Ascending prema datumima ro|enja. Kliknite bilo gdje u polje gdje `elite sortirati. Da biste se vratili na ve} odre|eni red. ako vam je lak{e.1 Access je sortirao ovu tablicu Ascending redom u stupcu Birthdate. Ako spremite stranicu podataka bez poni{tenja sortiranja.

No zapamtite da filtriranje nije mogu}e spremiti kao odvojeni objekt za kasniju upotrebu. (Kasnije u vje`bi }ete nau~iti da je mogu}e filtriranje spremiti kao upit. OPCIJA FILTER BY SELECTION Ova opcija je najlak{a metoda filtriranja. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 143 FILTRIRANJE PODATAKA Uz pomo} ove opcije mo`ete sakriti podatke koje ne trebate kako biste vidjeli samo neke s kojima `elite raditi. vje`bi. Na primjer. najprije morate prona}i slogove koji sadr`e `eljeni uvjet. Tre}a opcija je za naprednije korisnike Accessa. no prije njezine upotrebe potrebno je odrediti vrijednost prema kojoj }e se slogovi filtrirati. Filter by Form ili Advanced Filter/Sort. pa }emo se stoga njima i pozabaviti u ovoj knjizi.) Filtriranje mo`ete pridijeliti na tri na~ina: Filter by Selection (ili Filter Excluding Selection). Filtriranje trenutno skriva odre|eni broj slogova ovisno o uvjetu koji odaberete. Filtriranje nasuprot upitima Upiti tako|er skrivaju slogove. Vrlo je lako sortirati filtrirane podatke sa znanjem iz prethodnog odlomka. Prve dvije opcije su naj~e{}e upotrebljavane. Sortiranje i filtriranje Niti jedna opcija koju }ete nau~iti u ovoj vje`bi ne dozvoljava istovremeno sortiranje i filtriranje podataka. ako `elite prona}i sve pse koji su zaradili naziv CD (Companion Dog).SORTIRANJE. Tada }ete filtriranje zasnovati na tom slogu. ali je filtriranje br`e i jednostavnije. . {to }ete nau~iti u 20.

Filter. SLIKA 19. no nakon uspje{nog rada i filtriranja preostale slogove ponovno mo`ete filtrirati po nekom drugom uvjetu. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju nakon prvog znaka ako `elite prona}i polja koja sadr`e odabranu vrijednost bilo gdje u polju.2 Samo slogovi koji odgovaraju uvjetu prikazani su na zaslonu. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste slogove filtrirali prema odabiru: 1.144 19. U polju prona|ite odre|enu vrijednost koju `elite da sadr`e svi filtrirani slogovi. . 2. Filter by Selection. Access filtrira tablicu prema ovom stupcu. Odaberite vrijednost: l Odaberite cijeli unos polja ako `elite prona}i sve slogove kojima je vrijednost polja identi~na odabranoj vrijednosti. l l 3. Slika 19. Filtriranje uz vi{e uvjeta S opcijom Filter by Selection mo`ete filtrirati slogove samo s jednim uvjetom.2 prikazuje filtriranu tablicu Dogs koja prikazuje samo pse s nazivom CD. Prikazuju se slogovi koji odgovaraju postavljenom uvjetu. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju prvim znakom ako `elite prona}i sve slogove ~ija polja zapo~inju odre|enom vrijednosti. Kliknite gumb Filter by Selection na alatnoj traci ili odaberite Records.

Ili. U prikazu Datasheet ili Form kliknite gumb Filter by Form na alatnoj traci ili odaberite Records. uklju~uju}i upotrebu oznake “manje od”. matemati~ki operator (obja{njenje u 20.SORTIRANJE. Filter by Form. padaju}i popis.3 Ovaj upit pronalazi sve pse ro|ene prije 1/1/93 i imaju naziv CD (Companion Dog). . utipkajte vrijednost izravno u polje. Tako|er mo`ete podesiti filtriranje “or” kako biste prona{li slogove koji odgovaraju jednom od odre|enih uvjeta.3 prikazuje SLIKA 19. Remove Filter/Sort. Slijedite naredne korake kako biste filtrirali slogove po formi: 1. Slijedite iste korake. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 145 Filtrirati slogove mo`ete i po poljima koja ne sadr`e odre|enu vrijednost. Filterr. Uz pomo} ove opcije mo`ete filtrirati slogove prema vi{e uvjeta istovremeno. Filter. Kliknite strelicu kako biste prikazali popis i odaberite vrijednost iz popisa. Prikazuje se strelica za 3. no u 3. vje`bi). Filter Excluding Selection. ako `elite. OPCIJA FILTER BY FORM Ova je opcija mnogo sna`nija od prethodne. Slika 19. Filtriranje mo`ete otkazati klikom na gumb Toggle Filter ili odabirom Records. koraku odberite Records. Unesite koliko `elite uvjeta u razli~ita polja. dva uvjeta. Unijeti mo`ete i logi~no obja{njenje (kao {to je “vi{e od odre|ene vrijednosti”). Kliknite u polje gdje `elite podesiti uvjet. 2. Kliknite kako biste stvorili uvjet “or”. Prikazuje se prazna forma koja sadr`i praznu stranicu podataka i jedan redak sloga.

Prika`ite filtriranje u prikazu Filter by Form. Prikazuju se va{i filtrirani podaci. 3. Nakon {to ste unijeli `eljene uvjete kliknite gumb Apply Filter na Kao i kod opcije Filter by Selection i ovdje mo`ete ukloniti filtriranje klikom na gumb Remove Filter ili odabirom Records. Access postavlja pitanje o imenu upita. Remove Filter/Sort. Utipkajte ime i kliknite OK.146 19. sortirate ilil filtrirate prema nekom drugom polju. Polje primarnog klju~a je automatski indeksirano. SPREMANJE FILTRIRANIH PODATAKA KAO UPITA Filtriranje je prikladna alternativa za stvaranje jednostavnog upita od samog po~etka. (Primijetite da se sljede}a kartica Or prikazuje kada prvu popunite kako biste mogli unijeti vi{e uvjeta “or”.) alatnoj traci. VJE@BA 4. Save As Query ili kliknite gumb Save as Query na alatnoj traci. Samo odre|ene vrste polja Nije mogu}e indeksirati polja ~ija vrsta podataka je Memo. Access sprema filtriranje. 5. . Ako `elite podesiti uvjet “or”. Odaberite File. kliknite na jaha~a kartice Or na dnu prozora i unesite alternativni uvjet.) Slijedite naredne korake kako biste filtriranje spremili kao upit: 1. 2. (Vi{e o upitima nau~it }ete u 20. mo`da }ete `eljeti stvoriti indeks za to polje. Filtriranje mo`ete spremiti kao upit i kasnije kada je potrebno upotrijebiti ga kao upit. Ako ~esto pronalazite. Hyperlink ili OLE Object. Ovako spremljeno filtriranje uvijek je prikazano u popisu Queries u prozoru Database. STVARANJE INDEKSA Indeksiranje ubrzava pronala`enje stvaranjem kataloga sadr`aja odre|enog polja. vje`bi.

Otvorite tablicu u prikazu Design. 2. SLIKA 19. podesite njegovu vrijednost Indexed u jednu od ponu|enih opcija. U kartici General kliknite polje Indexed. no neovisnih funkcija nema. U sljede}oj }ete vje`bi zapo~eti u~enje o upitima koji su sofisticiraniji na~in izoliranja i organiziranja informacija. Indeks zapravo nije objekt poput tablice. 6. . U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati. S indeksom ne mo`ete uraditi ni{ta posebno.4). Odaberite polje koje `elite indeksirati. 3. 5. kliknite Yes. Iz padaju}eg popisa polja Indexed odaberite opciju Yes (Duplicates OK) ili opciju Yes (No Duplicates).SORTIRANJE. 4. baze podataka ili upita. Koju }ete opciju potvrditi ovisi o tome je li sadr`aj tog polja jedinstven za svaki slog ili nije (slika 19. Zatvorite prikaz Design. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene.4 Da biste indeksirali polje. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 147 Slijedite naredne korake kako biste indeksirali polje: 1. Indeksiranje radi iza scene kako bi ubrzao pronala`enje. filtrirati i indeksirati bazu podataka.

. mo`da vam je lak{e stvoriti filtriranje i spremiti ga kao upit. Upit je zapravo formalniji na~in sortiranja i filtriranja informacija. Pro~itajte 19. Upit omogu}ava odre|ivanje: l l l l Polja koje `elite vidjeti Niza kojim }e se polja prikazivati Postavljanje uvjeta filtriranja za svako polje (19. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako unijeti promjene u upit i na taj na~in ga u~initi sna`nijim.20. [TO ZAPRAVO UPIT RADI? Kao {to ste nau~ili u prethodnoj vje`bi Access nudi nekoliko na~ina kanaliziranja informacija koje tra`ite. vje`bu. vje`ba) Niza kojim `elite sortirati pojedina polja (19. uklju~uju}i sortiranje i filtriranje. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA U ovoj }ete vje`bi stvoriti jednostavan upit. Namjera ove vje`be je prikazati kako stvoriti jednostavan upit. vje`ba) Spremanje filtriranja Kada je osnovna namjera upita filtriranje informacija.

Otvorite bazu podataka na kojoj `elite raditi i kliknite karticu Queries. Ne}ete morati pode{avati uvjete za uklju~ivanje pojedinih slogova ili odre|ivati niz sortiranja. U popisu Available Fields kliknite ime polja. sortirajte ih. Odaberite slogove.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 149 STVARANJE UPITA POMO]U SIMPLE QUERY WIZARDA Najlak{i na~in stvaranja upita je pomo}u Simple Query Wizarda. Odabiranje upita Upit koji }ete stvoriti uz pomo} Simple Query Wizarda je osnovna verzija Select queryja odnosno naj~e{}e upotrebljavana vrsta upita. Prikazuje se prvi okvir za dijalog Simple Query Wizarda (slika 20.1). vje`bu. vje`bi. 2. 4. kliknite gumb >> kako biste pomaknuli sva polja u isto vrijeme. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu iz koje `elite odabirati polja. koji }e vam omogu}iti odabir polja koja `elite prikazati. odabrat }emo tablicu Dogs. Slijedite naredne korake kako biste stvorili lagani Select query uz pomo} Simple Query Wizarda: 1. > kako biste odabrano polje pomaknuli u popis Selected Fields.) Ova vrsta upita je korisna kada `elite weed out extraneous polja. Ponavljajte prethodnu radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili. ako `elite. Ovaj okvir za dijalog vam je poznat – isti je kao i prvi prozor Form Wizarda o kojem ste u~ili u 14. 3. Query Wizard ^arobnjak za stvaranje upita postavlja pitanja i tada stvara upit zasnovan na va{im odgovorima. Zatim kliknite gumb . (Pro~itajte 21. filtrirajte i uradite jednostavne izra~une na rezultatima (kao {to je zbrajanje i prosje~na vrijednost). Dvostruko kliknite opciju Create Query by Using Wizard. Access sadr`i nekoliko dostupnih ~arobnjaka – vi{e o njima u nastavku vje`be. ali i dalje `elite vidjeti svaki slog. Na primjer.

Pro~itajte 10. 6. Kliknite Finish kako biste vidjeli rezultate upita. VJE@BA SLIKA 20. Kada zavr{ite s dodavanjem polja. 5.150 20. ovaj upit je jednostavan i ne prikazuje niti jednu sna`nu mogu}nost opcije upita. kasnije }ete u vje`bama nau~iti vi{e o slo`enijim upitima i sna`nijim rezultatima. Slika 20. vje`bu da biste nau~ili kako stvoriti odnos izme|u tablica. U okvir za tekst What title do you want for your query? unesite ime za upit. . (Mogu}nost) Ako `elite. kliknite Next. U ovom primjeru utipkajte Dog Names. No. Isti rezultat mo`ete prikazati skrivanjem odre|enih stupaca u prikazu Datasheet. Odbijen odnos Ako biste upotrebljavali dvije ili vi{e tablica.2 No. Na svu sre}u. izme|u njih mora biti postavljen odnos. iz popisa Tables/Queries odaberite neku drugu tablicu ili upit kako biste dodavali i njihova polja u popis Selected Fields. prikazuje rezultate na{eg primjera.1 Simple Query Wizard najprije postavlja pitanje koja polja `elite uklju~iti. 7. prije toga pro~itajte neke osnovne postavke koje su pridijeljene svakom upitu.

Access }e ga automatski spremiti.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 151 SLIKA 20. PONOVNO POKRETANJE UPITA U bilo koje vrijeme mo`ete ponovno pokrenuti upit.2 Rezultati upita iz primjera. Nije potrebno uraditi ni{ta osim zatvoriti prozor upita i pogledati na karticu Queries u prikazu Database. Slijedite naredne korake kako biste ponovno pokrenuli upit: 1. Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit. SPREMANJE UPITA Kada spremite upit. promjene }e prikazati u sljede}em pokretanju upita. Zatvaranje upita Da biste zatvorili prozor upita kliknite gumb Close (X u desnom gornjem kutu) kao i kod bilo kojeg drugog prozora. ili kliknite njegovo ime i tada kliknite gumb Open (slika 20. Ako ste promijenili podatke nakon posljednjeg pokretanja upita. Dvostruko kliknite upit koji `elite ponovno pokrenuti.3). Va{ upit prikazat }e se u popisu. . U prozoru Database kliknite karticu Queries. 2. 3.

U 21. vje`bi }ete nau~iti ja~e Query Wizarde koji omogu}avaju odabir vi{e opcija. RAD S REZULTATIMA UPITA Rezultati upita prikazuju se u prikazu Datasheet (slika 20. Ili. Recimo da `elite a`urirati bazu podataka prodaje kako biste promijenili polje Last Contacted (datum) u dana{nji datum za svaki slog. mo`da `elite izbrisati sve slogove za kupce koji nisu naru~ili robu u posljednje dvije godine. no Simple Query Wizard ne}e vam omogu}iti sortiranje. VJE@BA Dvostruko kliknite upit Dog Names kako biste ga pokrenuli. U prozoru rezultata upita mo`ete izbrisati slogove i oni }e nestati i iz tablice. Ovdje mo`ete uraditi sve kao i u normalnom prikazu Datasheet (12. uklju~uju}i kopiranje i brisanje slogova te uno{enje promjena u unose polja. . bilo bi jednostavnije sortirati slogove prema polju pitanja.152 20. Budite sigurni da je prozor rezultata upita aktivan.3 Iz kartice Queries ponovno prika`ite bilo koji upit. Slijedite naredne korake kako biste ispisali upit: 1. ISPIS REZULTATA UPITA Prozor rezultata upita nije samo pogodan za ure|ivanje ve} i za ispisivanje upita. Naravno.2). SLIKA 20. vje`ba).

Prikazuje se okvir za dijalog Print. vje`ba) i kliknite OK.4 U okviru za dijalog New Query mo`ete odabrati nekog drugog ~arobnjaka za stvaranje upita. vezanje upita na vanjske baze podataka (baze podataka u drugim programima) i jo{ mnogo toga. Kliknite gumb New kako biste otvorili okvir za dijalog New Query (slika 20. kliknite gumb Print na alatnoj traci kako biste ispisali rezultate ispisa i presko~ili okvir za dijalog Print. stvaranje takvih upita je vrlo slo`en postupak. Odaberite opcije ispisa koje `elite (11. 3. 2. koja zadovoljava svakog prosje~nog korisnika.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 153 2. U prozoru Database kliknite karticu Queries kako biste prikazali popis Queries. Stoga }emo se u ovoj knjizi dr`ati osnovne vrste upita Select. Na `alost. . Print ili pritisnite Ctrl+P. Ako ne `elite pode{avati opcije ispisa. Stvoriti mo`ete upite s vlastitim okvirima za dijaloge za unos posebnih uvjeta.4). SLIKA 20. OSTALI QUERY WIZARDI Accessova opcija upita je sna`na i pomo}u nje mo`ete uraditi slo`ene izra~une i komparacije izme|u mnogo tablica istovremeno. U Accessu su dostupna jo{ tri ~arobnjaka za stvaranje upita. Slijedite naredne korake kako biste pokrenuli jedan od njih: 1. Odaberite File.

. Kliknite OK. l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavan upit. ure|ivati te kako ispisati rezultate upita. Kliknite na ~arobnjaka koji `elite upotrijebiti. suprotan opciji Find Unmatched. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u upit koji ste stvorili. kao {to su zbrojevi. 4. Find Duplicates Query Wizard. VJE@BA 3. uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji se nalaze u obje tablice.154 20. prebrojavanja ili prosjeci jednog polja. Evo pregleda ostalih vrsta upita: l Crosstab Query Wizard prikazuje izra~unate vrijednosti. Find Unmatched Query Wizard uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji su razli~iti u obje tablice (zasnovano na uspore|ivanju odre|enih polja). kako ga spremiti. Vrijednosti se grupiraju jednim njihovim skupom uz lijevu stranu (zaglavlja redaka) i drugim skupom iznad prikaza (zaglavlja stupaca). 5. Slijedite Wizardova pitanja.

3. RAD U PRIKAZU QUERY DESIGN U 20. U prikazu Query Design mo`ete promijeniti pravila koja odre|uju rezultate upita. 2. Kliknite na upit koji `elite ure|ivati i tada kliknite gumb Design. kako odabrati polja koja `elite uklju~iti te kako odrediti uvjete za filtriranje slogova. . U ovoj vje`bi nau~it }ete kako ga ure|ivati.21. Vje`ba VLASTITOG UPITA DIZAJNIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upit otvoriti u prikazu Design. OTVARANJE UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Slijedite naredne korake kako biste otvorili postoje}i upit u prikazu Query Design: 1. o kojima smo govorili ranije u knjizi. Query Design je vrlo sli~an prikazima Table Design i Form Design. Slika 21. Mnogo vi{e od toga mo`ete uraditi s upitom ako ga unesete u prikaz Query Design. Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit koji `elite ure|ivati.1 prikazuje upit stvoren u prethodnoj vje`bi u prikazu Query Design. Kliknite podru~je Queries na traci Object. vje`bi stvorili ste jednostavan upit pomo}u Simple Query Wizarda koji odabire i prikazuje polja iz tablice.

156 21. Ponavljajte za svaku tablicu koju `elite dodati. jedino {to jo{ nije odabrano niti jedno polje. se prozor prikaza Query Design. mo`da }e vam ova metoda biti br`a i lak{a od upotrebe ~arobnjaka. kao na slici 21. 3. Prije dodavanja tablica bolje je stvoriti odnos izme|u tablica upotrebom prozora Relationships (10.2).1. Kliknite tablicu s kojom `elite raditi i tada kliknite gumb Add. Otvara .1 U prikazu Query Design mo`ete ure|ivati stvoreni upit. 2. upit mo`ete stvoriti od samog po~etka u prikazu Query Design. POKRETANJE NOVOG UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Umjesto upotrebe Simple Query Wizarda za stvaranje upita (20. 5. Slijedite naredne korake kako biste stvorili novi upit u prikazu Query Design: 1. VJE@BA Ovaj upit upotrebljava samo jednu tablicu. 4. kliknite gumb Close. Otvorite bazu podataka u kojoj `elite upit. Dvostruko kliknite opciju Create query in Design View. SLIKA 21. Kada se upoznate s Accessovim upitima.vje`ba). Svako polje u upitu ima vlastiti stupac. Prikazuje se okvir za dijalog Show Table ispisuju}i sve tablice u bazi podataka (slika 21. Kada zavr{ite s dodavanjem tablica. vje`ba). U prozoru Database kliknite podru~je Queries.

Evo prve metode: 1. Tako|er. Tada odaberite tablicu (tablice) i kliknite gumb Add.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 157 SLIKA 21. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa.2 Odaberite koju tablicu `elite uklju~iti u upit. Tri su na~ina kako dodavati polja u upit. Show Table. 2. Dodavanje vi{e tablica Tablice mo`ete dodavati u upit u bilo koje vrijeme. Kliknite u redak tablice u prvom praznom stupcu. Tablice dostupne u . mo`ete uz iste korake dodati polja i ve} stvorenom upitu. Kliknite gumb Show Table na alatnoj traci ili odaberite Query. Kliknite Close kako biste se vratili u prikaz upita. Metode su jedostavne pa probajte svaku kako biste se odlu~ili za najprihvatljiviju. prvo {to trebate uraditi je dodati polja s kojima `elite raditi. popisu su identi~ne prozorima tablice koje se prikazuju na vrhu prozora dizajniranja upita. Otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu. DODAVANJE POLJA UPITU Ako ste upit stvorili od samog po~etka (prethodni koraci).

3. Ime polja prikazuje se na mjestu gdje ste ga povukli. u stupcu koji ste odabrali. 2. . Postavite mi{a iznad stupca kako bi pokaziva~ promijenio izgled u crnu strelicu okrenutu prema dolje. Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. BRISANJE l l POLJA Dva su na~ina brisanja polja iz upita: Kliknite bilo gdje u stupac i odaberite Edit. VJE@BA Samo jedna tablica? Ako upotrebljavate samo jednu tablicu. Kliknite izravno u redak Field iznad imena odabrane tablice. Tre}a metoda je jednostvano dvostruko kliknuti ime polja u popisu polja. presko~ite prva dva koraka. Ime polja prikazuje se u retku Field. Kli`ite kroz popis polja `eljenog prozora tablice na vrhu okvira Query Design dok ne prona|ete polje koje `elite dodati. Na taj se na~in polje smje{ta u prvi dostupan slog u mre`i upita. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan. Pri- kazuje se gumb padaju}eg popisa.158 21. Evo druge metode za dodavanje polja: 1. 4. Kliknite ime polja i povucite ga mi{em u redak Field prvog praz- nog stupca. Delete Columns. Ova polja su ispisana iz tablice koju ste odabrali za upit. Tada kliknite kako biste odabrali cijeli stupac i pritisnite tipku Delete ili kliknite gumb Cut na alatnoj traci.

3 i dobivene rezultate. Stoga odaberite prazan stupac ako ne `elite zamijeniti postoje}i.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 159 Naredba Cut nasuprot Delete Ako stupac uklonite umjesto da ga izbri{ete kasnije }ete ga mo}i ulijepiti u upit.1 nudi neke primjere koje mo`ete unijeti u sliku 21. Na primjer. upotrebom neke od metoda obja{njene u 19. Odaberite stupac gdje `elite ulijepiti i kliknite gumb Paste ili odaberite Edit.3). . Utipkajte uvjet koji `elite upotrijebiti (slika 21. Uvjeti omogu}avaju odabir slogova koje `elite prikazati u rezultatima upita. Kasnije mo`ete otvoriti upit u Query Designu i uraditi dodatne promjene. vje`bi. mo`ete limitirati popis pasa na prikaz samo onih koji su ro|eni prije 1/1/94. mo`da }ete prvo `eljeti stvoriti filtrirane informacije. U prikazu Query Design kliknite redak Criteria u `eljenom stupcu polja. Filtriranje nasuprot upitima Ako je osnovni cilj stvaranja upita filtriranje. Budite pa`ljivi jer }e se stupac ulijepiti preko postoje}eg stupca. Paste. Slijedite naredne korake kako biste podesili uvjete za polje koje ste dodali upitu: 1. DODAVANJE UVJETA Uvjeti su vrlo sli~ni obja{njenju u 19. Tablica 21. vje`bi gdje smo govorili o filtriranju. 2. te tako filtrirane informacije spremiti kao upit.

Za ostale vrste uvjeta Access }e dodavati ostale simbole. TABLICA 21.3 Unesite uvjet u redak Criteria odgovaraju}eg stupca polja.160 21. . Operatori < i > (prije i poslije) su pridjeljivi i tekstu. kao {to su navodnici oko teksta ili broj~ani niz. A ili B.3 Access je dodao simbol # jer smo unijeli datum. Na slici 21.1 UNESITE… 1/1/93 <1/1/93 >1/1/93 >=1/1/93 <=1/1/93 Not <1/1/93 Not >1/1/93 NEKI UVJETI ZA UPITE BISTE DOBILI SLOGOVE KOJI ODGOVARAJU… Tom datumu DA Prije tog datuma Poslije tog datuma Na taj dan ili nakon Na taj dan ili prije Ne prije tog datuma Ne poslije tog datuma Tako|er i tekst Tako|er mo`ete unijeti i tekst kao uvjet. Na primjer. VJE@BA Redak “or” Access automatski dodaje simbol # SLIKA 21. <C pronalazi tekst koji zapo~inje slovima.

prikazuje se novi redak “or” u koji mo`ete unijeti novi uvjet.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 161 Jeste li primijetili redak “or” ispod retka Criteria na slici 21. . Na primjer. U redak Criteria utipkajte >12/1/93 And <12/1/95.3? Upotrebom ovog retka mo`ete postaviti vi{e uvjeta. mo`ete ih postaviti u isti redak Criteria i povezati rije~ju And. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako odabrati polja za upit te kako podesiti uvjete. kliknite gumb Run ili odaberite Query. Upit }e pronalaziti slogove kojima je bilo koji uvjet istinit. PRIKAZIVANJE REZULTATA UPITA Kada ste spremni vidjeti rezultate upita. SLIKA 21. kako sakriti odre|ena polja te kako uklju~iti prora~unsko polje. mo`da `elite prikazati ro|ene izme|u 12/1/93 i 12/1/95.4 Rezultati upita zasnovani su na datumima ro|enja pasa. [to s rije~i And? Kada imate dva uvjeta i oba moraju biti zadovoljena. Kada uvjet unesete u redak “or”. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati slogove u upitu.4). Rezultati se prikazuju u prozoru koji odgovara stranici baze podataka (slika 21. Prikazuju se samo slogovi ro|enih poslije 1/1/94. Run.

22. Slijedite naredne korake kako biste to uradili: 1. Vje`ba PRILAGO\AVANJE UPITA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati rezultate upita uklju~uju}i skrivanje polja u upitu i dodavanje prora~unskog polja. Otvorite padaju}i popis i odaberite opciju Ascending ili opciju Descending (slika 22. Va{i rezultati upita bit }e prikazani u formatu tablice i mo}i }ete ih sortirati na isti na~in. ali u popisu odaberite (not sorted). Kasnije kada budete `eljeli otkazati sortiranje za odre|eno polje. vje`bu.1). 2. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa. SORTIRANJE POLJA U UPITU Ve} ste vidjeli da mo`ete sortirati slogove u tablici pomo}u naredbe Records. Kliknite u redak Sort polja koje `elite sortirati. O vi{e informacija o sortiranju ponovno pro~itajte 19. . Sort ili gumba Sort koji se nalazi na alatnoj traci. ponovite prethodne korake. U prikazu Query Design mo}i }ete odrediti djelomi~no sortiranje tako da sortiranje pokrenete automatski s upitom.

mo`da }ete `eljeti limitirati upit na sve pse ro|ene prije 8/5/93. najprije uklju~ite to polje u upit i tada uklonite oznaku potvrde iz retka Show kako biste polje sakrili (obja{njenje u sljede}em odlomku). Sortiranje vi{e polja Ako odaberete niz sortiranja za vi{e od jednog polja u upitu. Ponekad ne}ete biti zainteresirani da ta polja vidite u rezultatima upita.1 Odaberite opciju Ascending ili Descending kako biste sortirali slogove za odre|eno polje. Na primjer.PRILAGO\AVANJE UPITA 163 Odaberite na~in sortiranja. . ali ne}ete `eljeti prikazati datum ro|enja svakog psa u upitu. Access }e ih sortirati s lijeva prema desno po~ev{i od prvog polja s lijeve strane u prozoru Query Design. Sortiranje prema skrivenom polju Ako `elite sortirati slogove prema polju koje nije dio upita. SLIKA 22. PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE POLJA Neka polja su uklju~ena samo zato da biste mogli uraditi sortiranje ili filtriranje na osnovu tih polja.

izra~unati trenutnu starost svakog psa u odnosu datuma ro|enja i trenutnog datuma. u primjeru pasa. `elite li pove}ati vrijednost polja Price za .164 22. U prazan stupac utipkajte izraz u redak Field. VJE@BA Da biste isklju~ili polje iz prikazivanja u rezultatima upita. kliknite u okvir za potvrdu.2 Koja polja }e se prikazati u rezultatima upita kontrolirate pomo}u okvira za potvrdu Show u svakom stupcu. 2. Okvir za potvrdu Show SLIKA 22. postavite uglatu zagradu oko imena.05. mo`da }ete `eljeti izra~unati 5 posto poreza na osnovi cijene svakog elementa prodaje. Otvorite upit u prikazu Design. . kao {to je polje koje izra~unava porez: 1. uklonite oznaku potvrde u retku Show (slika 22. Na primjer. Slijedite naredne korake kako biste dodali prora~unsko polje. Na primjer.2). Ili. Da biste polje ponovno uklju~ili. Ako izraz uklju~uje ime polja. DODAVANJE PRORA^UNSKOG POLJA Prora~unska polja su korisna kada `elite izra~unati vrijednosti u bazi podataka tako da uradite neku matemati~ku operaciju za sadr`aj jednog ili vi{e polja.05 utipkajte [Price]*.

U popisu kliknite Date/Time. operatore ili neke druge elemente.05. Kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili Expression Buildera. Iz prikazanog prozora odaberite funkcije. Pogledajmo sljede}i primjer – izra~unavanje starosti svakog psa u bazi podataka pasa. Access automatski dodaje ime za izraz. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite gumb Functions kako biste prikazali funkcije. Tada kliknite opciju Build-In Functions. 2. Da biste ovu formulu podesili upotrebom opcije Expression Builder.3). 4. konstante. kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Expression Builder. Kliknite ponovno u }eliju i ozna~ite ime izraza (na primjer.PRILAGO\AVANJE UPITA 165 Expression Builder Da biste upotrijebili funkcije (iste kao u Excelu) u izra~unu. U desnom panou kliknite Now. 3. Ovo je slo`eniji izraz jer uklju~uje upotrebu ugra|ene funkcije: Now () . Ova formula oduzima vrijednost polja Birthdate od dana{njeg datuma i tada rezultat (u danima) dijeli s 365 kako bi vam dala broj godina. slijedite naredne korake: 1. Na primjer. Expr1). 5. Kliknite gumb Paste i na taj na~in ulijepite funkciju u popis Expression na vrh prozora (slika 22. Kliknite u prazan stupac }elije Field. Kategorije funkcija prikazuju se u popisu u sredini. 3. Utipkajte vi{e opisno ime kao {to je Tax. 5. 6. izraz }e sada izgledati Expr1:[Price]*. Pritisnite Enter kako biste se pomaknuli u sljede}u }eliju. O vi{e informacija pro~itajte Accessov Help sustav. . 4. kao {to je Expr1.[Birthdate]/365.

9. Kliknite gumb Paste kako biste polje dodali u izraz. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite mapu Tables i kliknite ime tablice koja sadr`i polje (primjerice. Utipkajte / ili kliknite gumb /.3 Zapo~nite izraz uljepljivanjem funkcije Now (). mno`enje i dijeljenje imaju prednost pri izra~unavanju pred oduzimanjem i zbrajanjem. 13. . 10. korak je vrlo va`an. 8. (Zna~i “podijeli”). 13. 7. VJE@BA Ulijepljeni elementi prikazuju se u popisu Expression Kliknite Paste kako biste odabrali funkciju Odaberite funkciju SLIKA 22. 12. U srednjem popisu odaberite polje koje `elite upotrijebiti. Stoga da biste bili sigurni u to~nost izra~una. 11. Utipkajte 365. Va{a formula }e sada izgledati ovako: (Now () [Dogs] ! [Birthdate])/365 Redoslijed matemati~kih operacija U izrazu. Dogs). Utipkajte crticu ili kliknite gumb oznake minusa (–).166 22. U izrazu utipkajte obi~ne zagrade oko dijela koji oduzima datum ro|enja od trenutnog datuma.

. SLIKA 22. nau~ili ste kako u upit umetnuti prora~unsko polje. Na kartici General otvorite padaju}i popis Format i odaberite opciju Fixed. 16.4). 15.PRILAGO\AVANJE UPITA 167 14. Kliknite desnom tipkom mi{a na izraz i izaberite Properties. 18. te kako isklju~iti odre|ena polja iz prikaza rezultata upita. Zatvorite stranicu svojstava. 19. Pokrenite upit kako biste provjerili svoj rad. Tako|er.4 Podesite novo polje za odre|eni broj decimalnih mjesta i podesite taj broj na nulu. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati slogove u upitu. 20. Na ovaj na~in polje ima logi~nije ime. 17. Kliknite OK kako biste zatvorili Expression Buildera. U polje Decimal Places utipkajte 0 (slika 22. Kliknite u izraz kako biste postavili to~ku umetanja u njega i tada uredite tako da Expr1 promijenite u Age. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavan izvje{taj dobrog izgleda koji je prikladan za ispis i predaju drugima.

Forma poma`e pri unosima podataka na zaslonu. Pomo}u izvje{taja dobit }ete profesionalni rezultat na koji }ete biti ponosni bilo da ga ispisujete ili objavljujete na Internetu. Ispisati mo`ete bilo koju tablicu. ali za sada smo se ograni~ili samo na metode prikaza na zaslonu. su stvoreni posebno za ispis i kao mogu}nost da informacije podijelite s drugim ljudima.23. s druge strane. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj u Accessu upotrebom opcije AutoReport ili pomo}u ~arobnjaka Report. Izvje{taji. vje`bu i nau~ite o prilago|avanju izvje{taja. mo`ete se vratiti na ovu opciju i provjeriti njezine mogu}nosti. UPOTREBA AUTOREPORTA ZA STVARANJE IZVJE[TAJA Opcija AutoReport je odli~na ako `elite obi~an izvje{taj zasnovan na jednoj tablici ili upitu. ZA[TO STVARATI IZVJE[TAJE? Vidjeli ste mnoge na~ine organiziranja i prikazivanja podataka. ali rezultati ne}e biti profesionalni jer alati nisu stvoreni za ispis. Kada pro~itate 24. formu ili upit. Izvje{taj mo`ete stvoriti na nekoliko na~ina od lako-ali-limitirano (AutoReport) do te{ko-ali-vrlo prilagodljivo (prikaz Report Design). a upiti poma`u pri pronala`enju informacija i prikazivanje njihovih rezultata na zaslonu. Opcija izme|u gore navedenih je pomo}u Report Wizarda koji nudi odre|enu prilagodljivost i relativno jednostavan na~in rada. .

Izvje{taj u redcima izgledat }e poput stranice podataka. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojeg `elite stvoriti izvje{taj. a izvje{taj u stupcima bit }e vrlo sli~an formi. Obje mogu}nosti je jednako lagano stvoriti.1 Iz ovog prozora odaberite jedan od ponu|enih AutoReporta. SLIKA 23. Iz padaju}eg popisa na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit na kojem `elite zasnovati izvje{taj.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 169 Stvoriti mo`ete izvje{taj u redcima ili stupcima. Da biste nau~ili {to dalje. Odaberite opciju AutoReport: Columnar ili AutoReport: Tabular. 4. Vi{e tablica? Opcija AutoReport mo`e upotrijebiti samo jednu tablicu ili upit. Prikazuje se izvje{taj u prozoru Print Preview. 2. najprije stvorite upit na osnovu tih tablica i tada stvorite izvje{taj pomo}u AutoReporta zasnovan na tom upitu. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u AutoReporta: 1. U prozoru Database kliknite podru~je Reports i tada kliknite gumb New. @elite li stvoriti izvje{taj pomo}u opcije AutoReport zasnovan na vi{e tablica. Prikazuje se okvir za dijalog New Report (slika 23. Kliknite OK. 3. 5.1). pro~itajte odlomak “Prikazivanje i ispisivanje izvje{taja iz prozora Print Preview” kasnije u vje`bi. .

probajte ga stvoriti pomo}u Report Wizarda. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih }ete uklju~iti polja.170 23. Dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard kako biste pokrenuli Report Wizarda (slika 23. @elite li bolji izgled va{eg izvje{taja. Stvarate li izvje{taj pomo}u ove opcije mo`ete upotrijebiti vi{e tablica i upita i odabrati izgled i format va{eg izvje{taja.2 Prvi okvir za dijalog Report Wizarda. SLIKA 23. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u Report Wizarda: 1. 4.2). STVARANJE IZVJE[TAJA POMO]U REPORT WIZARDA Opcija Report Wizard nudi odli~an odnos izme|u lagane upotrebe i prilagodljivosti. U prozoru Database kliknite jaha~ kartice Reports. 2. VJE@BA Izvje{taj stvoren pomo}u AutoReporta nije ni{ta bolji od ispisa tablice ili forme. 3. 5. . Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit na kojima `elite zasnovati izvje{taj. U popisu Available Fields kliknite polje i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. Ponavljajte radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili kliknite gumb >> kako biste sva polja odbrane tablice pomaknuli u popis Selected Fields.

Iz padaju}eg popisa odaberite do ~etiri vrste sortiranja i tada kliknite Next. otvorite padaju}i popis i odaberite polje prema koje `elite uraditi sortiranje. Sada }ete biti upitani o na~inu sortiranja podataka (slika 23. . Odabrati mo`ete nekoliko razina grupiranja redom koji `elite.3 Podesite grupiranje podataka u izvje{taju. Da biste grupirali podatke. odaberite neku drugu tablicu ili upit u popisu Tables/Queries i ponovite prethodni korak. gumb Grouping Options postaje aktivan i omogu}ava pode{enje opcije grupiranja. Ako `elite. @elite li sortirati slogove. U izvje{taju mo`ete podesiti grupiranje bilo koje grupe. Tada kliknite Next kako biste nastavili s radom. Ako `elite grupirati slogove prema bilo kojem odabranom polju. kliknite polje i tada kliknite gumb >.3). kliknite Next.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 171 6. 7. Kada zavr{ite s odabiranjem polja. Grupiranje Prema izvornim postavkama ne postoje grupe podataka.4). morate odabrati polje i kliknuti gumb >. 8. Ako upotrijebite polje prema kojem }ete grupirati podatke. SLIKA 23. Prikazuje se sljede}i okvir za dijalog (slika 23. Tablice koje ste odabrali moraju biti u me|usobnom odnosu kako bi podaci koje }ete prikazati u izvje{taju bili odgovaraju}i.

od Z do A. SLIKA 23. VJE@BA SLIKA 23. Uzlazno ili silazno Prema izvornim postavkama sortiranje je pode{eno uzlazno. . Kliknite gumb AZ kako biste na~in sortiranja promijenili u silazni. 9. U sljede}em okviru za dijalog (slika 23. prethodni prikaz se mijenja kako bi vam prikazao va{ odabir.172 23.4 Podesite na~in sortiranja.5 Odaberite izgled izvje{taja. zna~i od A do Z. Kada kliknete gumb opcije.5) odaberite opcije izgleda u podru~ju Layout.

U okvir za tekst . Tabular i Justified. Kada ste zadovoljni s odabirom.5 je jedinstven za izvje{taje s grupiranim podacima. Nekoliko ih je popisano i kliknete li na jedan vidjet }ete njegov prethodni pregled. bit }ete ograni~eni {to se ti~e izgleda na tri opcije: Columnar. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. U sljede}em okviru za dijalog ~arobnjaka upitani ste za stil 12. Prikaz na slici 23. kliknite Next. Portrait (ispis kra}om stranicom papira) ili Landscape (ispis du`om stranicom papira). 10. Upitani ste za pridjeljivanje naslova izvje{taju.6). Report utipkajte naslov i kliknite Finish kako biste vidjeli izvje{taj u prozoru Print Preview (slika 23. izvje{taja.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 173 Gdje su svi ti izgledi? Ako ne odaberete niti jednu opciju grupiranja podataka u izvje{taju. 11. Odaberite orijentaciju ispisa izvje{taja.

) Ako `elite ispisati izvje{taj i podesiti opcije ispisa (primjerice broj kopija). . VJE@BA Kliknite kako biste pre{li u prikaz dizajniranja. odaberite View.prozor Print ve}anja/sma. dvije ili ~etiri stranice. Pove}anje/smanjenje prikaza izvje{taja. ili mo`ete prije}i u prikaz Report Design kako biste unijeli `eljene promjene. Print. SLIKA 23. Design View. (Vi{e o promjenama u 24. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design da biste prilagodili svoj izvje{taj.6). vje`bi. @elite li prije}i u prikaz Report Design. ako ste zadovoljni izgledom. Kliknite kako biste ispisali izvje{taj.174 23. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti i ispisati jednostavan izvje{taj.Preview. Ako `elite brzi ispis. Iz ovog prozora mo`ete ispisati izvje{taj. njenja. PRIKAZIVANJE I ISPISIVANJE IZVJE[TAJA U PROZORU PRINT PREVIEW Bez obzira stvarate li izvje{taj pomo}u Report Wizarda ili AutoReporta. Odaberite Napustiti postotak po. Pregled izvje{taja na jednoj.6 Jednostavan izvje{taj bez grupiranja podataka. kliknite gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci. odaberite File. izvje{taj se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 23.

Kliknite izvje{taj koji `elite mijenjati. U prozoru baze podataka kliknite podru~je Reports. Gotovo sve {to ste nau~ili o ure|ivanju formi u 15. kao {to je prikazano na slici 24. 3. Izvje{taj se prikazuje u prikazu Design. Prikaz Report Design vam se vjerojatno ~ini poznatim. vje`bi mo`ete primijeniti i na ure|ivanje izvje{taja. Kao {to vidite na slici 24. vje`bi. Kao i prikaz Form Design tako i Report Design sadr`i okvir za alate s naj~e{}im alatkama za ure|ivanje u koji mo`ete dodavati sve specijalne elemente koje ste nau~ili u 16. i 17. slijedite naredne korake u prozoru Database: 1. .1 podru~je Report Header prikazuje naslov izvje{taja dok Page Header prikazuje oznake stupaca u izvje{taju. Ako se kasnije `elite ponovno vratiti u prikaz Report Design.1. Vje`ba PRILAGO\AVA- NJE IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design kako biste svoj izvje{taj u~inili {to privla~nijim. 2. Podru~je Detail popisuje polja koja ste odabrali za ispis. Kliknite gumb Design. PROMJENA POSTOJE]IH IZVJE[TAJA Kada zavr{ite pregled upravo stvorenog izvje{taja. vrlo je sli~an prikazu Form Design. a podru~je Page Footer sadr`i formulu za ispis trenutnog datuma i vremena. zatvorite prozor Print Preview kako biste zatvorili i izvje{taj ili prije|ite u Design View iz izbornika View.24.

176

24. VJE@BA

SLIKA 24.1 Prikaz izvje{taja stvorenog u prethodnoj vje`bi u prikazu Report Design. Gumbi za naredbe u izvje{taju Access omogu}ava postavljanje bilo koje vrste kontrole u izvje{taj, ~ak i one koje izgledaju silly, primjerice gumbi za naredbu ili kombinirani okviri. Najbolje je da se dr`ite okvira za tekst, oznaka i grafika u izvje{taju.

RAD

S KONTROLAMA U IZVJE[TAJU

Rad s kontrolama u izvje{taju u prikazu Report Design potpuno je jednak radu s kontrolama u prikazu Form Design. @elite li obnoviti znanje, vratite se na 15. vje`bu ili slijedite kratki pregled:
l

Odabiranje kontrola. Kao i u prikazu Form Design kliknite na kontrolu u izvje{taju kako biste je odabrali. Hvataljke odabira (kvadrati}i u kutevima) prikazuju se oko kontrole. O vi{e detalja pro~itajte 15. vje`bu.

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

177

l

Pomicanje objekata. Da biste pomicali kontrolu, najprije je odaberite i zatim postavite pokaziva~ mi{a na rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u otvorenu crnu ruku. Tada kliknite i povucite kontrolu na novo mjesto.

Pomicanje kontrola izme|u podru~ja Bilo koji objekt mo`ete povu}u u drugo podru~je, no isto tako mo`ete kontrolu izrezati i ulijepiti je. Odaberite objekt i pritisnite Ctrl+X kako biste objekt izrezali, zatim kliknite naslov podru~ja gdje `elite objekt pomaknuti i pritisnite Ctrl+V kako biste ulijepili objekt u novo podru~je.
Promjena veli~ine kontrola. Odaberite kontrolu i postavite pokaziva~ mi{a iznad hvataljki za odabir i povucite mi{em kako biste pove}ali/smanjili kontrolu. l Formatiranje okvira za tekst. Da biste odabrali pisma, upotrijebite padaju}e popise Font i Font Size na alatnoj traci. @elite li podesiti posebne efekte, upotrijebite gumbe Bold, Italic i Underline. Izvje{taju mo`ete dodavati slike i crte`e kao {to ste ih dodavali i formama. Vi{e o dodavanju slika i crte`a govorili smo u 17. vje`bi.
l

Access na Webu Formama i izvje{tajima mo`ete pridjeljivati hiperveze za objekte {to }ete nau~iti u 27. vje`bi. Hiperveze nisu korisne pri ispisu, no ako spremate izvje{taj u Wordovom formatu hiperveza mo`e biti aktivna kada otvorite dokument u Wordu.

DODAVANJE

I UKLANJANJE KONTROLA

U bilo koje vrijeme mo`ete u izvje{taj dodavati vi{e kontrola. Slijedite naredne korake:

1. Ako ne vidite popis polja, odaberite View, Field List ili kliknite
gumb Field List na alatnoj traci. Prikazuje se plutaju}i okvir popisuju}i sva polja u tablici ili upitu koje upotrebljavate.

178

24. VJE@BA

2. Povucite polje iz popisa u izvje{taj gdje ono postaje kontrola,
naj~e{}e kao okvir za tekst. Smjestite kontrolu bilo gdje u podru~je Detail.

Ne brinite se ako kontrola nije na `eljenom mjestu ili preklapa drugu kontrolu, kasnije }ete u vje`bi nau~iti kako rije{iti ovaj problem. Da biste kontrolu izbrisali, odaberite je i pritisnite tipku Delete. Brisanje kontrole iz izvje{taja ne zna~i i brisanje polja iz tablice.

RAD

S NOVIM KONTROLAMA

Kada dodajete kontrolu u izvje{taj, naj~e{}e dodajete dvije stvari – oznaku i okvir za tekst. Ova dva elementa su povezana – oznaka opisuje okvir za tekt, a okvir za tekst predstavlja polje koje ste trenutno upotrijebili (slika 24.2). Tekst oznake mo`ete promijeniti bez obzira na okvir za tekst. Na primjer, mo`ete promijeniti oznaku polja Coloring u Dog Color a da ne mijenjate sadr`aj okvira za tekst. Da biste promijenili oznaku, jednostavno je kliknite i utipkajte `eljeni tekst.
Postavite pokaziva~ mi{a na najve}u hvataljku kako biste objekt pomaknuli odvojeno

Okvir za tekst

Oznaka

SLIKA 24.2

Okvir za tekst i njegova oznaka.

Prema izvornoj postavci kada pomi~ete okvir za tekst pomi~ete i njegovu oznaku. Postavite li pokaziva~ mi{a na rub okvira za tekst, on mijenja izgled u otvorenu ruku i to je znak da }e oznaka slijediti pomicanje okvira za tekst. Dakako, mo`ete pomicati okvir za tekst odvojeno od njegove oznake. Primijetite da je kvadrati} u gornjem desnom kutu najve}i. Kada pokaziva~ mi{a postavite iznad tog kvadrati}a on mijenja izgled u ruku s podignutim prstom. Ovo je znak da okvir za tekst mo`ete povu}i odvojeno od oznake. Odvojeno pomicanje oznake mo`e biti korisno ako ne `elite prikazati

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

179

oznaku na uobi~ajenom mjestu – desno od okvira za tekst. Na primjer, mo`ete oznaku smjestiti iznad okvira za tekst.

DODAVANJE

OZNAKA

U prethodnom odlomku govorili smo o dodavanju para kontrola – okvira za tekst i pridijeljene oznake. No, oznaku mo`ete dodavati i zasebno uz neki ekstra tekst koji nije nu`no povezan s odre|enim poljem. Na primjer, op}eniti tekst o izvje{taju. Kliknite gumb Label u okviru za alatke. Tada kliknite bilo gdje u izvje{taj i po~nite s utipkavanjem. Kada zavr{ite, kliknite bilo gdje izvan oznake.

DODAVANJE

PRORA^UNSKIH OKVIRA ZA TEKST

Okviri za tekst naj~e{}e prikazuju podatke iz polja, no mogu imati i drugu namjenu – mogu prikazivati prora~un zasnovan na vrijednostima iz razli~itih polja. Stvaranje prora~unskog okvira za tekst je ne{to slo`enije. Najprije morate stvoriti nevezani okvir za tekst (onaj koji nije vezan za odre|eno polje) i tada unijeti kalkulaciju u okvir za tekst. Slijedite naredne korake:

1. Kliknite alatku Text Box u okviru za alate i kliknite i povucite u
izvje{taj da biste stvorili okvir za tekst.

2. Promijenite oznaku kako bi odra`avala sadr`aj okvira za tekst. Na
primjer, ako se radi o izra~unatom porezu promijenite i oznaku u Porez. Nakon toga smjestite oznaku na `eljeno mjesto. (Vodi~ vam je sljede}i odlomak.)

3. Kliknite u okvir za tekst i unesite formulu koju `elite izra~unati. 4. Kada zavr{ite kliknite bilo gdje izvan okvira za tekst.
Formule koje unosite u prora~unske okvire za tekst upotrebljavaju standardne matemati~ke kontrole: + – * / Zbrajanje Oduzimanje Mno`enje Dijeljenje

180

24. VJE@BA

Sve formule po~inju znakom jednakosti (=), a sva polja moraju biti u uglatim zagradama ([ ]). Evo nekoliko primjera:
l

Da biste izra~unali ukupnu cijenu mno`enjem vrijednosti polja Quantity s vrijednosti polja Price, unesite =[Quantity]*[Price]. Da biste izra~unali popust od 25% na vrijednost u polju Cost, unesite =[Cost]*.075. Da biste dodali zbroj vrijednosti u tri polja, unesite =[Field1]+[Field2]+[Field3].

l

l

Vi{e prostora Ako vam ponestane mjesta u okviru za tekst pri unosu formule, pritisnite Shift+F2 kako biste otvorili okvir Zoom gdje ima vi{e mjesta.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prilagoditi izvje{taj dodavanjem i uklanjanjem objekata, pomicanjem istih po izvje{taju i stvaranjem izra~una. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na tablici ili upitu va{e baze podataka.

Na primjer. upitima i izvje{tajima. ZA{TO POVEZIVATI TABLICE? Kada ste na po~etku knjige zapo~eli stvaranje baze podataka. a tablica Dog Coloring sadr`i popis svih dozvoljenih boja dlake psa. Tablica Titles sadr`i popis svih mogu}ih imena pasa. tablice Titles i Dog Coloring podr`avaju glavnu tablicu (Dogs) nude}i popise valid vrijednosti za odre|ena polja. (U 10. Na taj na~in mogu}e je izbaciti unos ponavljanih i perifernih informacija u novoj tablici. U ovoj vje`bi }ete pro~itati kako tako povezane tablice mogu pomo}i u organiziranju podataka. predlo`ili smo vam da stvorite odnose izme|u tablica.25. na slici 25. vje`bi ste stvarali odnose izme|u tablica. dok i dalje upotrebljavate te informacije u glavnoj tablici.1. Vje`ba RAD S POVEZANIM TABLICAMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti povezane tablice u formama. .) Vjerojatno ste se tada pitali koji je razlog stvaranja odnosa – ~emu je to uop}e potrebno. Odnos izme|u tablica povezuje dvije tablice spajanjem odgovaraju}ih polja.

VJE@BA SLIKA 25.2 Posao s kupcima. SLIKA 25. Pogledajte sliku 25. .182 25. otvorite prozor Relationships (Tools. dobavlja~ima.2 i probajte pratiti i shvatiti sve odnose u bazi podataka Sales. inventarom i zaposlenicima mo`e imati slo`eni sustav odnosa.1 Da biste vidjeli trenutne odnose izme|u tablica. U slo`enijim bazama podataka mo`ete imati vi{e odnosa izme|u tablica. Relationships).

Kliknete li na oznaku plusa.3). . oznaka plusa mijenja se u oznaku minusa. (Ovo je jedna od sjajnih novih mogu}nosti Accessa 2000.3 Prika`ite povezane slogove u vezanoj tablici klikom na oznaku plusa uz slog.RAD S POVEZANIM TABLICAMA 183 PRIKAZIVANJE POVEZANIH PRIKAZU DATASHEET PODATAKA U Kada pregledavate tablicu u prikazu Datasheet. drugim upitima ili ih pregledati u prozoru rezultata upita. Ovi slogovi iz tablice Dogs sadr`e vrijednost 0 u polju Title. Kliknete li oznaku minusa. prikazuje se mala tablica koja ispisuje sve slogove iz povezane tablice s istim vrijednostima (slika 25. S lijeve strane svakog sloga primijetit }ete oznaku plusa (+).1) u prikazu Datasheet.) Pretpostavimo da pregledavate tablicu Titles (slika 25. formama. SLIKA 25. Kada su prikazani povezani slogovi. ponovno }ete sakriti povezane slogove. mo`ete brzo prikazati informacije iz povezanih tablica. Tako povu~ene informacije mo`ete upotrijebiti u izvje{tajima. STVARANJE VI[ETABLI^NOG UPITA Vi{etabli~ni upiti se upotrebljavaju za povla~enje informacija iz vi{e tablica u isto vrijeme.

STVARANJE VI[ETABLI^NIH FORMI U prethodnom odlomku nau~ili ste kako stvoriti upit koji uklju~uje polja iz vi{e tablica. kao {to ste nau~ili u 10. U okviru za dijalog Show Table. vje`ba). Tada normalnom procedurom zavr{ite upit (21.184 25. vje`ba). stvorite privremenu vezu izme|u njih povla~enjem polja iz jedne tablice na odgovaraju}e polje druge tablice. . Tada mo`ete upotrijebiti rezultate upita. mo`ete stvoriti upit koji uklju~uje sva polja tablice Dogs. prije nego kliknete Close. Podforma Podforma je jo{ jedan objekt baze podataka. kao {to su Titles i Dogs iz slike 25. Na slici 25. To je zapravo forma koju }ete kao objekt umetnuti u drugu formu. da biste stvorili forme i izvje{taje. No. Da biste formu prikazali kao podformu.1. osim polja Titles. Stvorite upit i jednostavno stvorite formu koja je zasnovana na upitu. odaberite vi{e od jedne tablice. S obzirom da nismo zapamtili sve ID brojeve imena pasa. prvo stvorite novi upit pomo}u prikaza Design (21. To zna~i da se broj. naj~e{}e ih povezujete po broju polja. VJE@BA Da biste stvorili vi{etabli~ni upit. povucite je u neku drugu formu koja je otvorena u prikazu Design. vje`bi. i polje Title iz tablice Titles (polje sadr`i opisni tekst). Ako za sada tablice nisu povezane. umjesto tablice Dogs. polje Title ID u tablici Title je povezano s poljem Title u tablici Dogs. a ne opisno ime. a to je ujedno i najlak{i na~in stvaranja vi{etabli~ne forme. Na taj na~in imate vi{e tablica iz kojih mo`ete povu}i informacije.1. Upiti nad vi{e povezanih tablica Kada ste povezali dvije tablice. te{ko je re}i kako se zove svaki pas. prikazuje u tablici Dogs za svako ime psa.

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

185

Drugi na~in je stvaranje forme s umetnutom podformom. Podforma mo`e sadr`avati podatke iz bilo koje povezane tablice. Primjerice, u formi Customers mo`ete uklju~iti podformu koja }e ispisati sve narud`be kupca. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu s umetnutom podformom:

1. Zapo~nite stvaranje nove forme pomo}u Form Wizarda. Da biste
to uradili, u prozoru Database, kliknite jaha~a kartice Forms i tada dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. upit, a zatim i `eljena polja ({to ste nau~ili u 14. vje`bi).

2. U prvom okviru za dijalog Form Wizarda odaberite tablicu ili 3. Umjesto da nastavite s radom, odaberite drugu tablicu ili upit iz

padaju}eg popisa Tables/Queries i iz njih tako|er odaberite `eljena polja (slika 25.4).

SLIKA 25.4 Prije nego {to kliknete Next, a nakon odabira polja iz jedne tablice, odaberite drugu tablicu i iz nje tako|er odaberite polja. Tablice moraju biti povezane Ako odaberete dvije tablice koje nisu povezane, Form Wizard }e u ovom trenutku ispisati upozoravaju}u poruku. Tada napustite Wizard i podesite vezu izme|u tablica koje `elite upotrijebiti.

186

25. VJE@BA

4. Nastavite odabirati tablice/upite i iz njih odabirite polja koja su
vam potrebna. Kada ste uklju~ili sva polja, kliknite Next.

5. ^arobnjak }e vas upitati kako `elite prikazati podatke. Iz popisa
odaberite jednu tablicu koja }e biti osnovni izvor podataka za formu, dok }e druga biti izvor podataka za podformu.

Povezivanje formi Ovi koraci pokazuju kako stvoriti formu s podformom, no vi }ete mo`da `eljeti stvoriti dvije odvojene forme koje ~uvaju podatke iz dvije tablice ili upita. Ako je to ono {to `elite, kliknite gumb Linked Forms u okviru za dijalog ~arobnjaka (slika 25.5). Tada zavr{ite rad s ~arobnjakom kao {to ste nau~ili u 14. vje`bi.

SLIKA 25.5

Odaberite na~in prikaza podataka iz tablice.

6. Kliknite Next. 7. ^arobnjak postavlja pitanje o formatu podforme. Odaberite opciju Tabular (jednaka tablici u Wordu) ili Datasheet (jednaka prora~unskoj stranici u Excelu) i kliknite Next.

8. Odaberite stil forme i kliknite Next. 9. Unesite naslov forme i podforme. (Forma i podforma se spremaju kao odvojene forme u bazu podataka.) Kliknite Finish. Prikazuje se forma (slika 25.6).

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

187

Osnovna forma

Podforma

SLIKA 25.6 Ova forma sadr`i polja iz jedne tablice u osnovnoj formi i drugu tablicu u podformi.

STVARANJE

VI[ETABLI^NIH IZVJE[TAJA

Kao i forme tako mo`ete stvoriti i izvje{taje koji upotrebljavaju vi{e tablica ili upita. Stvaranje je gotovo jednako stvaranju izvje{taja zasnovanog na jednoj tablici, {to ste nau~ili u 23. vje`bi. Evo brzog pregleda:

1. Stvorite odnos izme|u tablica (10. vje`ba). 2. Zapo~nite stvaranje novog izvje{taja pomo}u Report Wizarda. (U
prozoru Database kliknite jaha~a kartice Reports i tada dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard.)

3. Odaberite polja iz prve tablice koju `elite upotrijebiti. 4. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite drugu tablicu ili
upit. Tada i iz njih odaberite polja. Ove radnje su iste kao i kod formi (slika 25.4).

5. Kada zavr{ite, kliknite Next. 6. Kada ste upitani kako `elite prikazati podatke, odaberite jednu
tablicu. Ova radnja je potpuno jednaka i kod formi (slika 25.5). Kliknite Next.

188

25. VJE@BA

7. Nastavite raditi s ~arobnjakom; dodajte grupiranje, sortiranje itd.
Ako je potrebno, ponovno pro~itajte 23. vje`bu.

8. Kada do|ete na kraj, kliknite Finish da biste stvorili svoj izvje{taj.
U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti upite, forme i izvje{taje zasnovane na vi{e tablica me|usobno povezanih. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram iz va{ih podataka.

26. Vje`ba
DIJAGRAMA

STVARANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na podacima iz va{e baze podataka.

PREDNOSTI

DIJAGRAMA

Jeste li primijetili kako ljudi ne vole brojke? Pomo}u dijagrama }ete informacije prikazati na puno jednostavniji na~in. Jedan pogled na dijagram mo`e zamijeniti stotine stranica podataka. Recimo da `elimo saznati koje su boje naj~e{}e kod na{ih pasa. Ispisati mo`ete popis svih pasa i njihovih mogu}ih boja, a zatim prebrojati koliko je boja i tada broj boja podijeliti s brojem pasa. Tako }ete dobiti postotak za svaku boju. Mnogo je lak{e stvoriti dijagram koji prikazuje postotak svake boje. Dijagrami su tako|er dobri za pra}enje informacija. Primjerice, u organizaciji prodaje mo`ete stvoriti dijagram vrijednosti prodaje za svakog kupca u mjesecu ili dijagram koliko ste pojedinih proizvoda prodali u mjesecu (ili tjednu ili godini).

STVARANJE

DIJAGRAMA

Dijagram mo`ete umetnuti u formu ili izvje{taj. U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj s dijagramom. Jednostavno slijedite ~arobnjaka. Chart Wizard radi potpuno jednako za svaki dijagram, no okviri za dijalog su pone{to razli~iti. Najprije }emo stvarati jednostavan kru`ni dijagram zasnovan na upitu, a tada stup~asti dijagram.

1 Odaberite polja koja `elite uklju~iti u dijagram. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojih `elite stvoriti dijagram. 3. Ne odabirite previ{e polja! Odaberite to~no dva polja za kru`ni dijagram (jedno za oznaku. U prozoru baze podataka kliknite jaha~a kartice Reports i tada kliknite gumb New. SLIKA 26. Kliknite OK i pokre}e se Chart Wizard (slika 26.1). 4. Kliknite kako biste pomaknuli odabrano polje u popis Fields for Chart. . Prikazuje se okvir za dijalog New Report. Slijedite naredne korake da biste stvorili kru`ni dijagram: 1. a jedno za podatak) ili dva i vi{e za ostale vrste dijagrama. Na dnu okvira za dijalog otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu ili upit koji sadr`i `eljene podatke za dijagram (dobar odabir je upit Employee Sales by Country iz Northwinda).190 26. 2. sva polja ne}e biti vidjiva u dijagramu ili }e dijagram biti nepregledan. Odaberite opciju Chart Wizard. Ina~e. VJE@BA STVARANJE JEDNOSTAVNOG KRU@NOG DIJAGRAMA Kru`ni dijagram je dobar kada treba sve dijelove prikazati kao cjelinu.

2). kliknite Next.2 Odaberite vrstu dijagrama. 8. Kada ste zadovoljni s izborom.) Kliknite Finish. SLIKA 26. Don’t Display A Legend. kliknite Next. 9. Da biste natavili s radom. Odaberite vrstu dijagrama (slika 26. .3). Za sada stvaramo kru`ni dijagram pa odaberite samo dva polja i to polje Coloring Country i Sale Amount. Vidjet }ete okvir za dijalog koji je va`an za slo`enije dijagrame. a kako stvarate kru`ni dijagram u kojem ne mo`ete puno uraditi kliknite Next da biste nastavili s radom. Zapamtite da svaka vrsta dijagrama ima trodimenzionalni ili dvodimenzionalni prikaz. U popisu Available Fields i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Fields for Chart. Kliknite jednu od sli~ica kru`nih dijagrama i pro~itajte obja{njenje koje se prikazuje. Dijagram se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 26.STVARANJE DIJAGRAMA 191 5. (Preporu~amo Yes ako ne znate koju izabrati. 6. 7. Display A Legend ili opciju No. Unesite naslov dijagrama. Kliknite opciju Yes.

Odaberite vrstu dijagrama (slika 26. polje Country i Sale Amount). Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit s kojima `elite raditi. Da biste to uradili. U popis Fields for Chart dodajte polja s kojima `elite raditi. Kliknite OK i prikazuje se prvi okvir za dijalog Chart Wizarda. |enih mogu}nosti stup~astih dijagrama i kliknite Next. Kliknite jednu od ponu- . isto 4. Linijski i stup~asti dijagrami prikazuju podatke proteklog vremena. mo`ete prikazati prodaju proteklih godina. Iz baze podataka Northwind Traders odaberite Employee Sales By Country. Slijedite prva tri koraka stvaranja kru`nog dijagrama (obja{njenje ranije u vje`bi) sve dok nije prikazan okvir za dijalog u kojem }ete odabrati Chart Wizarda. Odabrati morate barem dva polja jer stup~asti dijagram ima dvije osi (primjerice. slijedite korake: 1.2). Vidjet }ete sljede}i okvir za dijalog. 2. kao i kod kru`nog dijagrama.3 Zavr{eni kru`ni dijagram. VJE@BA Legend SLIKA 26. Primjerice. 3.192 26. Kliknite Next.

u na{em primjeru potrebno je unijeti po~etak i kraj prodaje. Kada je sve ispravno. povucite ih iz dijagrama u desni dio okvira za dijalog kako biste ih uklonili i zatim povucite ispravna polja natrag u dijagram. Ako polja nisu dobra.4). Nakon {to ste odgovorili na sva pitanja prikazuje se va{ dijagram (slika 26. SLIKA 26. Unesimo stoga 1/1/97 kao po~etak i 1/1/99 kao kraj.4 Prikaz stup~astog dijagrama u Accessu stvorenog iz baze podataka Northwind Traders.STVARANJE DIJAGRAMA 193 5. U sljede}em okviru za dijalog unesite naslov i odaberite `elite li 7. upotrijebiti legendu i tada kliknite Finish. Ovisno o tablici ili upitu koje ste upotrijebili mo`da }ete morati unijeti dodatne informacije. kliknite Next. Primjerice. . 6.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti. vje`bi. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti Access na Internetu. Access }e prije}i u prikaz Design gdje mo`ete unijeti promjene u izvje{taj. VJE@BA UPOTREBA PROZORA PRINT PREVIEW Rad s izvje{tajem s dijagramom u prozoru Print Preview je jednak radu koji ste nau~ili u 23. zatvorite prozor Print Preview klikom na gumb Close. Utipkajte ime koje `elite da se prika`e na kartici Reports u prozoru Database i tada kliknite OK. ispisati i spremiti izvje{taj s dijagramom. Vidjet }ete pitanje da li `elite spremiti promjene koje ste uradili u izvje{taju. Izvje{taj mo`ete ispisati klikom na gumb Print ili mo`ete zatvoriti prozor klikom na gumb Close. SPREMANJE IZVJE[TAJA S DIJAGRAMOM Da biste spremili izvje{taj s dijagramom. Kliknite Yes i bit }ete upitani za ime izvje{taja. .194 26.

a njezin najpopularniji dio je World Wide Web. morate dijelove baze podataka u~initi dostupnim. Ako se va{a tvrtka povezuje s Internetom preko lokalne mre`e (LAN). tada vjerojatno ima i ra~unalo na koje izravno mo`ete spremiti HTML datoteke.27. Tako|er mo`ete podesiti hiperveze s ostalim URLsovima s bazom podataka tako {to }e korisnici imati izlazni pristup Web stranicama. njihov Web pretra`iva~ }e se otvoriti. OSNOVE INTERNETA Internet je brojna kolekcija spojenih mre`a ra~unala. Da biste ponudili informacije dolaznim korisnicima (posjetitelji na Web stranici). Ve}ina Web datoteka je spremljena u formatu HTML – Hypertext Markup Language. Vje`ba UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako iskoristiti mogu}nosti Accessa 2000 da biste svoj rad povezali s Internetom. Kada korisnici kliknu hipervezu za vrijeme rada na bazi podataka. Ako upotrebljavate modem za spajanje s Internetom. . i prikazati odre|eni URL. mo`ete ponuditi Accessove informacije ljudima koji koriste Internet ili Internet informacije ljudima koji koriste va{u bazu podataka. tako {to }ete spremiti tablice u HTML formatu i kopirati ih na poslu`itelj na Internetu (ra~unalo koje je direktno spojeno na Internet). Drugim rije~ima. Access nudi dva na~ina interakcije s Internetom: dolazne i odlazne. va{ doma}in mo`e ponuditi prostor na poslu`itelju za va{e HTML datoteke. u odvojenom prozoru.

Odaberite File. Access 2000 se prema HTML odnosi kao i prema drugim formatima podataka pa je stoga lagano spremiti rad u HTML format. Tablice sadr`e podatke. .mcp.1). VJE@BA Uniform Resource Locator (URL) URL je Web adresa. 2. (Ime okvira za dijalog je razli~ito ovisno o objektu.) 3. Ponu|eno ime je ime objekta. SPREMANJE KAO WEB STRANICE U HTML format mo`ete spremiti razne objekte Accessove baze podataka.htm je ime datoteke. Kliknite Save. Hiperveza Hiperveza je dio teksta ili sli~ica koju mo`ete kliknuti i tako brzo pristupiti odre|enom URLsu.com. ono je Export Table “Ime tablice” To. 6. a njih korisnici Weba naj~e{}e i pregledavaju. Kada kliknete na hipervezu. va{ Web pretra`iva~ se otvara (ako je pode{en) i odre|eni podaci URLsa se prikazuju. za tablicu. Export.mcp. Prikazuje se okvir za dijalog Export. izvozni format zasnovati na postoje}oj datoteci HTML-a). Naj~e{}e }ete u HTML format spremati va{e tablice. Iz padaju}eg popisa Save as Type odaberite opciju HTML Documents (slika 27.htm. (Mogu}nost) Ako `elite upotrijebiti predlo`ak formatiranja HTML (drugim rije~ima. U ovom primjeru Pub/ je direktorij. Unesite ime za izvoznu datoteku. URL je jednak broju telefona za spajanje na Internet. 4.com/Pub/index. Ve}ina ih zapo~inje s http:// i nakon toga slijedi ime stranice – primjerice. a index. Slijedite naredne korake: 1. 5.196 27. U prozoru Database odaberite objekt koji `elite izvoziti. Neki URLsovi sadr`e odre|eni direktorij i imena datoteka: http://www. potvrdite opciju Save Formatted. http://www.

Prvi je stvaranje polja u tablici i pode{enje vrste podataka kao Hyperlink. prikazuje se okvir za dijalog HTML Output Options (slika 27. mo`ete odrediti HTML datoteku na kojoj }ete zasnovati formatiranje. Unesite ili potra`ite ime postoje}e HTML datoteke na kojoj }ete zasnovati novo formatiranje (ako `elite) i kliknite OK.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 197 SLIKA 27.2 Ako potvrdite opciju Save Formatted. 7. SLIKA 27. Tada bilo koji tekst koji unesete u polje postaje hiperveza. Ako ste potvrdili opciju Save Formatted.1 Za vrstu datoteke odaberite opciju HTML Documents. UMETANJE HIPERVEZE ACCESSOVE OBJEKTE U Postoje dva na~ina dodavanja hiperveze Accessovoj bazi podataka. a klikom na . Nakon spremanja u format HTML-a mo`da }ete `eljeti otvoriti spremljenu stranicu na Web pretra`iva~u kako biste vidjeli svoj rad.2).

SLIKA 27. . VJE@BA nju otvarate odre|enu Web stranicu.198 27. Kao {to vidite na slici 27.3 Pode{enjem vrste podataka kao Hyperlinka.3 podesili smo polje Breeders Home Page u tabici Dogs da ~uva URLs za po~etnu stranicu uzgajiva~a od kojih ste kupili psa. Primjerce. Access bilo koji podatak unesen u to polje shva}a kao URL. SLIKA 27. na slici 27.4. unijeli smo URLs u to polje i ono automatski postaje polje podcrtanih hiperveza.4 Bilo koji uneseni podatak u polje vrste podataka Hyperlink postaje hiperveza.

2 Kliknite gumb Insert Hyperlink na alatnoj traci.5). mo`ete unijeti stazu za dokument u polje hiperveze (primjerice. Primjerice. c:\mydocuments\contract1. imate li dokument koji podr`ava slog (ugovor u Wordu). Prikazuje se okvir za dijalog Insert Hyperlink (slika 27. . 3. Drugi na~in je postavljanje hiperveze u formu ili izvje{taj. U okvir za tekst Type the File or Web Page Name unesite ime datoteke ili URL-a za hipervezu. slijedite naredne korake: 1.5 U okviru za dijalog Insert Hyperlink odredite URL za hipervezu. SLIKA 27.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 199 Ne samo za upotrebu na Webu Ako `elite. mo`ete hipervezu postaviti za dokument na tvrdom disku ili va{em LANU umjesto s Web adresom. Otvorite formu ili izvje{taj u prikazu Design. Ovaj na~in nije pridijeljen bilo kojem slogu ve} cijeloj formi ili tablici. Da biste postavili hipervezu.doc).

mo`ete stvoriti sliku i njoj pridijeliti funkciju hiperveze. Umetnite sliku ili gumb za naredbu u izvje{taj ili formu kao {to ste nau~ili u 17. Zatvorite stranicu svojstava. kliknite gumb File. @elite li ne{to zgodnije. 5. . vje`bi. Na stranici svojstava kliknite jaha~a kartice Format. 3. 2. vje`ba). Kada prona|ete `eljenu stranicu. vratite se u Access pomo}u trake sa zadacima i adresa stranice je automatski unesena. 4. pokre}ete hipervezu. Access ume}e hipervezu u aktivno podru~je. Slijedite naredne korake kako biste stvorili sliku koja }e imati funkciju hiperveze: 1.6) ili kliknite gumb Build kako biste otvorili okvir za dijalog Insert Hyperlink i odabrali URL. U okvir za tekst Hyperlink Address utipkajte URL (slika 27. Kliknite OK.200 27. Kliknete li sliku ili gumb. Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku ili gumb i iz izbornika pre~ica koji se prikazuje odaberite opciju Properties. kliknite gumb Web Page kako biste pokrenuli Web pretra`iva~ i prona|ite stranicu. Kao i sve druge objekte tako i hipervezu mo`ete pomicati na `eljeno mjesto u formi (15. Prethodna metoda ume}e jednostavni tekst hiperveze koji ispisuje URL. @elite li prona}i datoteku koja nije na Webu (datoteka na va{em tvrdom disku). VJE@BA Pronala`enje Web stranice Ako ne znate adresu Web stranice. 4.

Stvoriti vlastitu data access page (nije preporu~ljivo za po~etnike). sada ste mo`da primijetili novu karticu ili gumb u prozoru baze podataka koja se zove Pages. ^arobnjak postavlja pitanja o izvorima. izgledu i formatiranju i stvara stranicu na osnovi va{ih odgovora. Data Access Pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu. Odaberite izvor sloga i opcija AutoPage }e stvoriti stranicu koja koristi sva polja iz odabranog izvora. Postoje}u Web stranicu upotrijebite kao data access page. Data access page mo`ete stvoriti na ~etiri na~ina: l Pomo}u opcije AutoPage. Data access pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu. DATA ACCESS PAGES Ako ste koristili ranije verzije Accessa. poljima.6 U okviru za tekst Hyperlink Address odredite URL i slika postaje hiperveza. Pomo}u ~arobnjaka.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 201 SLIKA 27. l l l . Ova kartica se koristi za stvaranje data access pages.

202 27. Odaberite Yes.) 8. prikaz na slici 27. Tada Internet korisnici mogu pretra`ivati va{e podatke pomo}u vlastitih Web pretra`iva~a (slika 27. Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit koji `elite upotrijebiti. Prikazuje se stranica. Jednostavna data access forma stvorena u Kada Access sprema data access page. Slijedite naredne korake kako biste upotrijebili opciju AutoPage.8). VJE@BA Najbolja je metoda za po~etnike stvaranje data access page pomo}u opcije AutoPage kako biste vidjeli o ~emu se zapravo radi.7 Accessu. tako|er sprema i mapu koja sadr`i podatke. 5. 2. Zatvorite prozor stranice. Prikazuje se okvir s pitanjem `elite li spremiti promjene. Prikazuje se okvir za dijalog New. (Na ovaj je na~in mo`ete spremiti kao odvojenu datoteku od baze podataka za objavljivanje na Internetu. 7. 3. . Kada prebacujete datoteku HTML na Web poslu`itelj. SLIKA 27. Kliknite opciju AutoPage: Columnar. Kliknite gumb New. uvjerite se da prebacujete i pridijeljenu mapu.7. Kliknite OK. 4. U prozoru baze podataka kliknite Pages. Prikazuje se okvir za dijalog Save As Data Access Page. U okvir za tekst File name utipkajte ime i odaberite Save. 6. 1.

UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 203 SLIKA 27. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako podatke iz Accessa povezati s World Wide Webom. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sigurno podijeliti podatke s ostalim ljudima.8 Va{i podaci se pretra`uju obi~nim Web pretra`iva~em. .

Mnogi }e ljudi imati pristup va{im podacima. mo`e se desiti da odre|eni korisnici namjerno ili slu~ajno uni{te va{ kompletan rad. BAZE PODATAKA U EKSKLUZIVNOM NA^INU RADA Za va{u bazu podataka mo`ete podesiti lozinku (pro~itajte sljede}i odlomak) ako je ona otvorena u dijeljenom na~inu rada. Vje`ba BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako podijeliti podatke s drugim korisnicima. Ako ne za{titite svoje podatke. ve} ste je vjerojatno namijenili kao alatku cijelom timu stru~njaka ili ~ak i cijeloj tvrtki. ali uz odre|enu za{titu. a ujedno sa~uvati sigurnost va{ih podataka.28. Prema izvornoj postavci baze podataka se otvaraju u dijeljenom na~inu rada. Ovaj na~in rada omogu}ava istovremeni rad vi{e korisnika u mre`i na istoj bazi podataka. Sljede}a vje`ba }e vas nau~iti kako podijeliti podatke s drugi korisnicima. DIJELJENJE ZA[TO DIJELITI PODATKE? Vjerojatno niste stvorili bazu podataka za osobnu upotrebu. ali ako `elite bazu podataka mo`ete otvoriti i u ekskluzivnom na~inu rada – odabirom opcije Exclusive u okviru za dijalog Open pri otvaranju datoteke. No svakako ne `elite podatke izlo`iti drugim korisnicima bez odre|ene za{tite. OTVARANJE .

Kliknite OK. Prikazuje se okvir za dijalog Options. 2. Otvorite bazu podataka koju `elite za{tititi. Security. Bazu podataka morate otvoriti u ekskluzivnom na~inu rada (pro~itajte prethodni odlomak) da biste bili u mogu}nosti pridijeliti lozinku. U okvir za tekst Password unesite lozinku koju `elite upotrijebiti i tada istu lozinku unesite i u okvir za tekst Verify (slika 28. Kliknite jaha~a kartice Advanced. U podru~ju Default Open Mode kliknite opciju Exclusive.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 205 Slijedite naredne korake kako biste podesili da se sve baze podataka otvaraju izravno u ekskluzivnom na~inu rada: 1. Options. 4. 2. Oni koji ne znaju lozinku bit }e sprije~eni u otvaranju datoteke. 3. Za{to? Kada bazu podataka otvarate putem njenog imena u izborniku File. ona se otvara prema ranijim pode{enjima. Prikazuje se okvir za dijalog Set Database Password. Set Database Password. Kliknite OK. koji `ele unijeti promjene u bazu podataka. . Odaberite Tools. Open. je pridjeljivanje lozinke bazi podataka. Ne odabirite bazu podataka iz donjeg dijela izbornika File. BAZE PODATAKA Najlak{i na~in u spre~avanju drugih ljudi. 3. PRIDJELJIVANJE LOZINKE DATOTEKAMA PODE[ENJE LOZINKE Slijedite naredne korake kako biste podesili lozinku za bazu podataka: 1. svakako upotrijebite naredbu File. Odaberite Tools.1). Za{to nije ekskluzivan na~in rada? Ako nakon pode{enja u opciju Exclusive ponovno `elite otvoriti bazu podataka. Prije nije bila pode{ena na ekskluzivni na~in rada pa ne}e biti ni sada.

Upotrijebite Tools. Na taj na~in ste lozinku uklonili iz baze podataka. Utipkajte lozinku i kliknite OK. 2.1 Lozinke su osjetljive na velika i mala slova – utipkajte je dva puta kako biste bili sigurni da je ispravna. Unesite trenutnu lozinku i kliknite OK. Security. . Otvorite bazu podataka u ekskluzivnom na~inu rada. Prikazuje se okvir za dijalog s pitanjem o trenutnoj lozinki. a zatim Tools. User and Group Permissions kako biste dali dozvolu za pristup svakom objektu u otvorenoj bazi podataka. Odaberite Tools. User and Group Accounts da biste stvorili profil korisnika ili grupa. Slijedite naredne korake kako biste staru lozinku uklonili. Security. Najprije morate ukloniti staru. Unset Database Password. SIGURNOST NA RAZINI (SAMO ZA MRE@E) KORISNIKA Access je stvoren za rad vi{e korisnika pa stoga ima i jake opcije koje kontroliraju pristup bazama podataka. UKLANJANJE ILI PROMJENA LOZINKE Promjena lozinke je proces u dvije faze. a nakon toga podesiti novu lozinku. Security. a zatim upotrijebite prethodne korake kako biste podesili novu: 1. kontaktirajte svog mre`nog stru~njaka.206 28. Te opcije nisu namijenjene za jedno ra~unalo ve} za ra~unala u mre`i. Sljede}i puta kada budete `eljeli otvoriti bazu podataka. 3. SLIKA 28. VJE@BA Znakovi koje utipkavate prikazuju se kao zvjezdice. Ako je potrebno. prikazat }e se okvir za dijalog u koji }ete morati unijeti lozinku.

Svaki korisnik ima pristup i mo`e unijeti promjene. mo`ete poslati putem e-po{te i pridijeljenog dijela. Da biste to uradili. zapravo je udvostru~uje i poma`e u pode{enju dozvole za radnu grupu. Objekte baze podataka. koja osigurava bazu podataka.2 prikazuje jedan okvir za dijalog tog ~arobnjaka. SLIKA 28. Security. kao {to je tablica.2 Opcija User-Level Security Wizard omogu}ava lagani na~in pode{enja kontrole pristupa. Upotrijebiti mo`ete i opciju NetMeeting za odr`avanje online sastanaka. S DRUGIM KORISNICIMA NA BAZI PODATAKA Nekoliko je na~ina za suradnju na bazi podataka: l SURADNJA U mre`i mo`ete dijeliti datoteke baze podataka spremaju}i ih na glavni svima dostupni pogon i mapu. Mail Recipient (as Attachment).DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 207 Tako|er mo`ete upotrijebiti i opciju User-Level Security Wizard. Slika 28. odaberite tablicu ili neki drugi objekt i tada odaberite File. Da biste upotrijebili ovu opciju. Send To. odaberite Tools. l l . User-Level Security Wizard i slijedite upute na zaslonu.

208

28. VJE@BA

Promjena formata datoteke Kada putem e-po{te {aljete objekte baze podataka, oni mijenjaju format (u TXT ili RTF), pa korisnici mo`da ne}e primiti ispravne datoteke koje ste poslali. Prije slanja otvorite izvezenu datoteku kako biste vidjeli odgovara li ona originalu i isplati li se poslati je drugom korisniku.

Access 2000 omogu}ava upotrebu opcije Microsoft NetMeeting, alata za vo|enje sastanaka na mre`i. U ovim sastancima ostalim sudionicima mo`ete prikazati Accessove datoteke te u odvojenim prozorima porazgovarati o datotekama. Da biste zapo~eli sastanak pomo}u opcije NetMeeting, morate biti sigurni da je ova opcija instalirana na va{e ra~unalo, ali i na ra~unala ostalih sudionika sastanka. Tako|er svi istovremeno moraju imati pokrenutu ovu opciju. Tada odaberite Tools, Online Collaboration, Meet Now. Nakon toga upotrijebite okvir za dijalog Call kako biste odre|ene suradnike pozvali na sastanak.

STVARANJE

MDE DATOTEKE

Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. Korisnici mogu otvoriti, mijenjati pa ~ak i brisati podatke, ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata. Kada krajnji korisnici unose podatke u datoteku baze podataka, pregledavaju informacije pomo}u upita koji ste stvorili ili ispisuju izvje{taj, ne trebaju pristup alatima za promjenu stvorenih objekata. Sve {to im treba je pristup podacima prikazanim u kontrolama. U stvari bolje je da krajnji korisnici nemaju pristup prikazu Design kako ne bi mogli promijeniti izgled baze podataka.

Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. Korisnici mogu otvoriti, mijenjati pa ~ak i brisati podatke, ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata.

DIJELJENJE

BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA

209

Kada stvarate mde datoteku iz datoteke baze podataka, zapravo stvarate reduciranu verziju baze podataka. Ova verzija izgleda potpuno isto kao original, ali ne postoji pristup kontrolama za dizajn. Korisnici ovih datoteka mogu upotrijebiti sve forme, tablice, itd. ali ih ne mogu prikazati i mijenjati u prikazu Design. Tako|er ne mogu stvarati nove forme ili izvje{taje. Na ovaj na~in ne posti`ete samo sigurnosti ve} se s bazom podataka lak{e radi.

Nema povratka Budite sigurni da struktura objekata baze podataka izgleda to~no kako ste `eljeli prije stvaranja mde datoteke. Ako `elite promijeniti izgled formi, izvje{taja ili tablica spremljenih kao mde datoteke, prvo morate otvoriti originalnu bazu podataka, uraditi promjene i ponovno ih spremiti kao mde datoteke. Bilo koji unos podataka u mde datoteci mora biti ponovno spremljen u novu mde datoteku.

Slijedite naredne korake kako biste datoteku baze podataka spremili kao mde datoteku:

1. Otvorite bazu podataka koju `elite spremiti u mde datoteku. 2. Odaberite Tools, Database Utilities, Make MDE File. Prikazuje se
okvir za dijalog Save MDE As. (Isti kao i obi~ni Save As okvir za dijalog.) Make MDE File.

3. U okvir za tekst File Name unesite ime za mde datoteku i kliknite
Da biste otvorili i upotrijebili mde datoteku, slijedite istu proceduru koju ste nau~ili u 6. vje`bi (File, Open), jedino {to u padaju}em popisu Files of Type odaberite MDE Files (*.mde).

210

28. VJE@BA

[IFRIRANJE

BAZE PODATAKA

[ifriranje “promije{a” sadr`aj baze podataka tako da je ona potpuno ne~itljiva, ~ak i za uslu`ne programe kojima bi neki stru~njak poku{ao ~itati bazu podataka izvan Accessa. Ako mislite da za{tita pomo}u lozinke nije dovoljna, mo`ete {ifrirati bazu podataka kako biste je dodatno za{titili. Prije sljede}e upotrebe bazu podataka }ete morati de{ifrirati.

Oprez [ifriranje spre~ava samo ljude koji koriste druge programe. Korisnici Accessa }e i dalje mo}i otvarati i mijenjati objekte baze podataka (ako nije za{ti}ena).

Samo vlasnik Ako radite s dijeljenim datotekama, kao {to je slu~aj u mre`i, mo`da }ete imati pristup datotekama koje niste stvorili. Zapamtite, samo osoba koja je stvorila datoteku baze podataka mo`e je {ifrirati.

Slijedite naredne korake kako biste {ifrirali bazu podataka:

1. Zatvorite sve baze podataka (ali ostavite otvorenim Access). Ovo
je vrlo va`no, ne mo`ete {ifrirati otvorenu bazu podataka.

2. Odaberite Tools, Security, Encrypt/Database. 3. U okviru za dijalog Encrypt/Decrypt Database odaberite datoteku
baze podataka koju `elite {ifrirati. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Open.) Kliknite OK.

4. U okviru za dijalog Encrypt As utipkajte novo ime za {ifriranu

datoteku. Original ostaje netaknut. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Save As.) Kliknite Save.

[ifriranje stvara novu kopiju baze podataka, a stara (originalna) ostaje i dalje dostupna. Nakon {ifriranja morat }ete upotrijebiti Windows Explorer kako biste prona{li i izbrisali originalnu datoteku baze podataka na kojoj je zasnovana {ifrirana kopija.

DIJELJENJE

BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA

211

Da biste de{ifrirali bazu podataka, ponovite korake, a u 2. koraku odaberite Tools, Security, Decrypt. U 4. koraku okvir za dijalog se naziva Decrypt As, ali je procedura ista.

ZA[TITA

PODATAKA U FORMI

Ako `elite, mo`ete za{tititi pojedine kontrole u formi. Primjerice, mo`ete za{tititi polje AKC Registration # u bazi podataka pasa, kako ne bi do{lo do ne`eljenih promjena, odnosno pretipkavanja va`nih brojeva. Slijedite naredne korake kako biste za{titili polje prikazano u kontroli forme:

1. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite opciju
Properties.

3. Kliknite jaha~a kartice Data. 4. Promijenite svojstvo Locked u Yes (slika 28.3). 5. Zatvorite stranicu svojstava.

SLIKA 28.3

Za{itite pojedinu kontrolu u formi.

Za{tititi mo`ete i cijelu formu od promjena i u~initi je samo za ~itanje i pregledavanje. Primjerice, slijedite naredne korake kako biste formu za{titili od nezadovoljnih zaposlenika koji mogu imati pristup va{oj formi:

1. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Kliknite kvadrati} u sjeci{tu dvaju ravnala (gornji lijevi kut) kako
biste odabrali cijelu formu.

212

28. VJE@BA

3. Odaberite View, Properties. 4. Odaberite karticu Data. Da biste sprije~ili promjene u trenutnim
slogovima, podesite opciju Allow Edits u No (slika 28.4). Allow Deletions u No. Additions u No.

5. Da biste sprije~ili brisanje trenutnih slogova, podesite opciju 6. Da biste sprije~ili dodavanje slogova, podesite opciju Allow 7. Zatvorite stranicu svojstava.
Kliknite kako biste odabrali cijelu formu. Podesite opciju Allow Edits u No.

SLIKA 28.4

Kontrole ure|ivanja za cijelu formu.

U ovoj ste vje`bi nau~ili nekoliko na~ina za dijeljenje baze podataka s drugim korisnicima. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uvoziti i izvoziti podatke.

Primjerice. Vje`ba UVOZ I IZVOZ PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti nekoliko na~ina da podatke koristite u drugim programima. UVOZ PODATAKA IZ DRUGIH PROGRAMA Access prihva}a podatke iz mnogo drugih programa baza podataka. Pretpostavimo da ste upotrijebili razli~ite programe za izradu baze podataka.29. Otvorite Accessovu bazu podataka u koju `elite uvesti podatke ili stvorite novu. predat }ete mu tablicu u Excelu i kada zavr{i s radom ponovno }ete tablicu vratiti u Access. a ujedno je zaljubljenik u Excel i ne `eli u~iti Access. ali }ete ponekad `eljeti ili }e vam biti potrebno upotrijebiti podatke spremljene u Accessu u nekom drugom programu. podaci lagano prelaze u Access bez gubitka produktivnosti. . ZA{TO UVOZITI I IZVOZITI PODATKE? Access je odli~an program. Naravno. Tada mo`ete podatke uvesti i spremiti ih u formatu Accessa. vje`ba). i sada }ete `eljeti takve baze podataka prebaciti u Access. mo`da }e va{ poslodavac `eljeti kopirati popis kako bi ga sam pregledao. praznu bazu podataka posebno za te podatke (5. kao {to je dBASE ili FoxPro. Slijedite naredne korake kako biste uvezli podatke iz drugih programa: 1.

Otvorite padaju}i popis Files of Type i odaberite vrstu datoteke iz koje podaci dolaze. U okviru za popis. VJE@BA 2. Pomaknite se u pogon ili mapu gdje je datoteka spremljena. Get External Data. Pro~itajte sljede}i odjeljak. Dvostruko kliknite ime datoteke ili kliknite jednom. 4. Otvara se okvir za dijalog Import (slika 29. Nema imena! Ako se ne prika`e ime datoteke. 3. ili ste u krivoj mapi ili pogonu. Ako vrsta koju trebate nije ispisana. ili ste odabrali neodgovaraju}u vrstu datoteke. Import.214 29. prikazuje se ime datoteke. ponovno pokrenite instalacijski program Microsoft Office i instalirajte `eljene filtere uvoza/izvoza. Ovisno o vrsti datoteke iz koje uvozite podatke mnoge se stvari sada mogu dogoditi. Odaberite File. . a zatim kliknite Import.1). 5. na sredini okvira za dijalog. SLIKA 29.1 Iz razli~itih izvora mo`ete uvesti podatke.

Kliknite Next. UVOZ PODATAKA IZ PRORA^UNSKE STRANICE Nakon {to kliknete na Import otvara se Import Spreadsheet Wizard (slika 29. SLIKA 29.2 Import Spreadsheet Wizard }e vas provesti kroz korake kako biste uvezli podatke iz radne stranice. Uvezena tablica prikazuje se na kartici Tables va{e baze podataka.2). (Na slici 29. ako ih vi{e i postoji. Slijedite naredne korake kako biste zavr{ili uvoz: 1. U prvom okviru za dijalog Import Spreadsheet Wizarda kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti. korak u prethodnom odjeljku) Access radi pauzu i nakon toga prikazuje poruku Successfully imported file name. a oni sadr`e formate datoteka koji pribli`no odgovaraju Accessovim pa nema problema. . Kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti kao tablicu.3 vidite tri stranice.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 215 UVOZ PODATAKA IZ PROGRAMA BAZE PODATAKA Access podr`ava uvoz podataka iz svih programa baza podataka (Paradox i dBASE). Nakon {to kliknete Import (5.) U okviru za dijalog prikazuje se prethodni pregled stranice.

5. Odaberite gdje `elite spremiti podatke.216 29. Odaberite imena za polja koja uvozite (slika 29.3 Ako `elite mo`ete promijeniti imena polja. VJE@BA Slo`ene radne stranice Ako radna stranica sadr`i bilo {to drugo osim stupaca podataka (kao {to je elaborirani naslov ili slika). uvoz mo`da ne}e biti ispravan. Kliknite Next. Ako prvi redak sadr`i imena polja. Kada pregledate i odaberete sva polja. Ako odaberete opciju In an Existing Table. SLIKA 29. u okvir za tekst Field Name utipkajte razli~ito ime za prvo ime polja i iz padaju}eg popisa Indexed odaberite ili opciju Yes ili No. Upotrijebite vodoravnu kliznu traku na dnu okvira za dijalog kako biste se pomaknuli i vidjeli sljede}a polja i tada ih kliknite. . iz padaju}eg popisa odaberite tablicu. 3. kliknite Next.3). Ponovite prethodni korak. opcije In a New Table ili In an Existing Table. Odaberite opciju Do Not Import Field (Skip) ako uop}e ne `elite polje u uvezenoj tablici. potvrdite opciju First Row Contains Column Headings. Kliknite Next. 2. Ako `elite. 4.

UVOZ PODATAKA IZ TEKSTUALNE DATOTEKE Uvesti mo`ete podatke iz tekstualne datoteke ~ija su polja na neki na~in odvojena. Bit }ete upitani za ime tablice. postoje neki znakovi koji se upotrebljavaju kako bi pokazali gdje jedno polje zavr{ava. Ako prora- ~unska stranica ima jedinstveni stupac koji `elite upotrijebiti kao primarni klju~. slijedite naredne korake: 1. Kada se otvori Import Text Wizard. a drugo po~inje i gdje jedan slog zavr{ava. koji odvajaju polja. slijedite korake s po~etka vje`be. U ve}ini takvih tekstualnih datoteka za ozna~avanje kraja retka koristi se pritisak na tipku Enter. odaberite opciju Choose my own Primary Key i iz padaju}eg popisa odaberite `eljeno polje. U prvom prozoru Import Text Wizarda odaberite opciju Delimited ako tekstualna datoteka ima odvajatelje. Tada je svaki slog u vlastitom retku. Unesite ga i kliknite Finish. Drugim rije~ima. }e uvesti prora~unsku stranicu u bazu podataka kao tablicu. ako tekstualna datoteka sadr`i podatke u stupcima. Polja pojedinih slogova su naj~e{}e odvojena ili tabulatorima ili zarezima. Ako vam je svejedno. Kliknite OK. . Kliknite Next. Odvajanja Polja odvojena tabulatorom nazivaju se Tab-Delimited. Tako|er mo`ete uvesti podatke iz datoteka s fiksnom {irinom polja. Access 1. morate se osloniti na razmake pa odaberite opciju Fixed Width. 7.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 217 6. ispod podnaslova “Uvoz podataka iz drugih programa”. Ako nema. odaberite ili opciju Let Access Add Primary Key ili opciju No Primary Key. a drugi po~inje. Ako uvozite podatke iz tekstualne datoteke. kao {to su zarezi ili tabulatori. a polja odvojena zarezom nazivaju se Comma-Delimited. Bit }ete upitani da podesite polje primarnog klju~a. Sada vidite uvezenu tablicu na kartici Tables prozora Database. Kliknite Next nakon odabira opcije.

3. 6. a odre|eni unos sloga zauzima 10 znakova. Kliknite gumb In A New Table ako informaciju `elite spremiti u novu tablicu ili gumb In An Existing Table i iz padaju}eg popisa odaberite ve} postoje}u tablicu. Ako prvi redak sadr`i imena polja. SLIKA 29. Kliknite Next. Va{ izbor mo`e biti Tab. u okviru Field Options mo`ete promijeniti imena polja za svako polje. Primjerice. Space ili Other (slika 29. zna~i da do sljede}eg unosa ima 10 razmaka. Unesite promjene i kliknite Next. Ako ste odabrali opciju Delimited. U okvir za tekst Other mo`ete utipkati bilo koji znak. bit }ete upitani da odaberete znak odvajanja. 5.4). Comma. potvrdite opciju First Row Contains Field Names. Semicolon. Kliknite Next. 2.218 29. ako je svako polje {irine 20 razmaka. VJE@BA Opcija Fixed Width Ova je opcija za tekstualne datoteke gdje su polja pode{ena u stupce pritiskom na razmaknicu. Ako `elite. 4.4 Odaberite znak odvajanja i pogledajte da li je Access ispravno slo`io tekst u odgovaraju}e stupce. . Bit }ete upitani `elite li informaciju spremiti u novu ili postoje}u tablicu.

6. odaberite neki drugi pogon ili mapu. Kliknite gumb Save. To je stoga {to Accessove baze podataka nisu jedna datoteka – mdb datoteka uklju~uje razli~ite objekte baze podataka (kao {to su tablice. Ako `elite. Prikazuje se okvir za dijalog Export Table. Tablica se prikazuje na kartici Tables.5). kliknite opciju Let Access add Primary Key ili podesite jedno od postoje}ih polja kao polje primarnog klju~a ili odaberite opciju No Primary Key. Otvorite padaju}i popis Save As Type i odaberite vrstu datoteke (slika 29. 3. IZVOZ PODATAKA U DRUGE PROGRAME Cijelu Accessovu bazu podataka ne mo`ete izvoziti u druge programe. Slijedite naredne korake kako biste izvozili tablicu: 1. `elite li izvoziti podatke. U okvir za tekst File Name utipkajte ime kako biste stvorili novu datoteku u koju }ete spremati. zapravo `elite izvoziti tablicu. Unesite ime pod kojim `elite spremiti tablicu i kliknite Finish. Kliknite Next. 5. . Osim toga. 8. upiti. Export. 7. @elite li da Access stvori novo polje primarnog klju~a. Otvorite bazu podataka koja sadr`i `eljenu tablicu.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 219 7. Access sprema tablicu u odre|enom formatu. 2. izvje{taji i makroi) koje nije jednostavno prebaciti u drugi program. forme. Kliknite karticu Tables i ozna~ite bazu podataka koju `elite uvoziti. Tablica u Accessu sadr`i sve va{e podatke. Odaberite File. 4.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako uvoziti i izvoziti podatke. U sljede}oj i posljednjoj vje`bi nau~it }ete kako pohraniti sigurnosnu kopiju va{e datoteke podataka kako ne biste ostali bez nje ako do|e do problema s ra~unalom. VJE@BA SLIKA 29.220 29. .5 Izvezite tablicu spremaju}i je u razli~iti format.

Save As. System.mdw. Vje`ba POHRANA PODATAKA SIGURNOSNA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti sigurnosnu kopiju va{ih podataka iz Accessa i kako popraviti o{te}ene datoteke. Stvoriti kopiju baze podataka spremaju}i je pod drugim imenom datoteke. STVARANJE SIGURNOSNE KOPIJE DATOTEKE BAZE PODATAKA Da biste originalne datoteke baze podataka sa~uvali od nepredvidljivih problema va{eg ra~unala.30. (Bit }e vam potreban i originalni CD Windowsa 98.) Barem jednom tjedno upotrijebite ovaj program kako biste pohranili sigurnosne kopije va{ih podataka. Upotrijebite naredbu File. tako|er mo`ete pohraniti kao sigurnosnu kopiju. Postoji nekoliko na~ina da biste pohranili sigurnosnu kopiju va{ih podataka na drugi disk. upotrijebite mapu Control Panel i opciju Add/Remove Programs kako biste `eljeni program instalirali. Stvorite li sigurnosnu kopiju. Mogli biste: l Upotrijebiti Windows Explorer i kopirati datoteke baze podataka (mdb datoteke) na diskete. Ako ne prona|ete ovaj program. Upotrijebiti Backup program. koji se instalira s Windowsima 98. va{i }e podaci biti dostupni ~ak i u slu~aju da va{ ured zahvati po`ar ili ra~unalo napadne odre|eni virus. Ovaj je program smje{ten u mapu Programs/Accessories/System Tools u izborniku Start. Datoteku s informacijama o radnoj grupi. l l . morate periodi~no stvarati sigurnosne kopije datoteka.

Odaberite Tools. VJE@BA LDB datoteke Ove datoteke nisu potrebne. Jedna tablica Ako `elite pohraniti sigurnosnu kopiju samo jedne tablice (ili nekog drugog objekta). Pokrenite ovaj program kako biste sustav datoteka odr`avali u dobrom stanju. kada zapo~nete rad s o{te}enom datotekom. POPRAVLJANJE O[TE]ENIH DATOTEKA BAZE PODATAKA Baze podataka se mogu o{tetiti na nekoliko na~ina.222 30. a naj~e{}i je na~in gre{ka na va{em disku. Ako je va{a baza podataka ozbiljno o{te}ena. No. Compact and Repair Database. ako je baza podataka o{te}ena. Database Utilites. praznu bazu podataka i tada pohranite kopiju samo nove baze podataka. U ve}ini slu~ajeva. . Bazu podataka mo`ete urediti (u~initi kompaktnom) i popraviti odabirom Tools. Database Utilities. a Access ne prona|e kvar. izvezite je u novu. vjerojatno je ne}ete mo}i otvoriti. slijedite naredne korake kako biste otklonili kvar: 1. One se stvaraju svaki puta kada otvorite bazu podataka. Zatvorite sve baze podataka. Compact and Repair Database. Access }e prona}i kvar i ponuditi popravak baze podataka. Program ScanDisk Windowsa 98 pronalazi i ispravlja neke gre{ke. 2.

Unesite ime za novu datoteku u koju }ete spremiti popravljenu i ure|enu verziju i kliknite Save. Open. ona zauzima mnogo manje mjesta na tvrdom disku. tablice i drugi objekti zauzimaju i ponovno organizira ostale objekte baze podataka. SLIKA 30. Kada se ispi{e Ready. Tada mo`ete otvoriti bazu podataka upotrebom naredbe File.1). Access uklanja prazan prostor koji izbrisani slogovi. U okviru za dijalog Database to Compact From odaberite bazu podataka koju `elite popraviti i tada kliknite Compact (slika 30.SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 223 Ure|ivanje Kada je baza podataka ure|ena. Ako se baza podataka ure|uje i popravlja sama. . U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pohraniti sigurnosnu kopiju i popraviti bazu podataka. U Accessu 2000 ure|ivanje i popravljanje baze podataka je istovremeno. dok su u ranijim verzijama to bile odvojene operacije. na statusnoj traci }ete mo}i vidjeti napredak u radu. 3. postupak je zavr{en. 4.1 Odaberite bazu podataka za ure|enje i popravak. ^estitamo! Pro~itali ste i posljednju vje`bu u knjizi i sada ste spremni za upotrebu Accessa 2000.

VJE@BA .224 30.

24 pre~ice naredbi. 47-49 spremanje. 205 hiperveze. data access pages. 123 Windows Paint. 125 Add gumb. 41 HTML datoteke. popravak. 204 pode{enja. 4 de{ifriranje. umetanje. 156 Add to List gumb (Find okvir za dijalog). 129 Text Box. 131-133 AutoForms. 195 napu{tanje. 11-13 objekti. 96 B Baze podataka. 207 ekskluzivni na~in rada. 49 Alatke Formatting Toolbar. 206 normaliziranje. 60 AutoPage. 168-170 u recima. 202 AutoReport izvje{taji u stupcima. 222-223 planiranje dizajna. 125 ActiveX kontrole. 204 dijeljenje. 198-200 izbor tablica. 111-112 Microsoft Access Help gumb. 207 odabiranje. 10 pohrana sigurnosne kopije. 204. 211 dijeljeni na~in rada. 20-21 Formatting. 128 Alatne trake. 21 pokretanje. 169 Available Fields popis. 169 stvaranje. 221 na disketu. 179 Unbound Object. 34 o{te}enja. slanje e-po{tom. 205-206 promjena. 30-31 Aplikacije gumbi za naredbe (kontrole unosa podataka). 19 ActiveX Control naredba (Insert izbornik).KAZALO A Access Internet. 72. 11 lozinke pode{enje. 221 pronala`enje. 206 uklanjanje. 18-19 Accessove datoteke baze podataka. 21 Answer Wizard. 111-112 Image. 94-95 AutoNumber polje. 196 .

158 slogovi. 124 Crosstab Query. 170-171 Simple Query. 8 Answer. 200 Ugra|ene funkcije. 38 prikaz stila na zaslonu. 154 Import Spreadsheet. 165 C Call okvir za dijalog. 37 opcijska polja. 37 Contents (pomo}). 42 Color padaju}i popis. 153 ^arobnjaci. 39 ^arobnjaci upita. 37-40 Contact Menagement. 70 Build gumb. 40 uklju~uju}i slike. 76 Chart Wizard. 42 Copy gumb. 119 Command Button gumb. 40 Chart. 6 odabiranje. 5 zatvaranje. prora~unska polja. 38 prikaz stila na zaslonu. 154 Find Unmatched Query. 28 Contents kartica. 38 stvaranje. 95 polja. 91 Column Width okvir za dijalog. 215 Importing Text. 87. 217 Lookup. 35 Brisanje forme. 83 . 153 User Level Security Wizard. 149-150 Table. 39 stilovi izvje{taja. 189 Command Button. 165. 37-40 suradnja. 60 Cut gumb. 99. 31 ]elije. 28 Control Wizards gumb. 87 Copy naredba (Edit izbornik). 222 Condition padaju}i popis (Find okvir za dijalog). 210 unosi. 76 Cascade Update Related Fields okvir za potvrdu. 124 Compact and Repair Database naredba (File izbornik). 38 slike. 154 Find Duplicates Query. 189 Clip Art. 208 Cascade Delete Related Fields okvir za potvrdu. 60 Report. 118 Control-izbornik ikona. 29 Close naredba (File izbornik). 87 Crosstab Query Wizard. 158 Cut naredba (Edit izbornik). 87 ^arobnjaci baze podataka.226 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 stvaranje pomo}u ~arobnjaka. 207 {ifriranje. 124 Command Button Wizard. 48 Contact Menagement ~arobnjak baze podataka. 87 tablice. 30 baze podataka. 42 Blank Access baza podataka. 38 stilovi izvje{taja. 92 Column Width naredba (Format izbornik). 207 ^itanje Help tema. 37-40 Switchboard prozor. 154 Crtanje slika. 67-68 iz upita. 50-54 upiti. 38 Switchboard prozor. 83 sadr`aj promjena. 127-128 Close gumb. 131-133 Currency polje. uklju~ivanje. 90 Combo Box gumb.

183 uklanjanje polja. 65. 159-160 prora~unskih okvira za tekst u izvje{taje. 223 Databases kartica. 67 upiti. 194 stvaranje. 62 Desktop mapa ikona. 204-207 Disketa. 100-102 izvje{taji. uvoz podataka. 201 AutoPage. 99 Relationship prozor. 57 Data Type stupac. 202 stvaranje. 165 tablica forme. 32 Dijagrami. 63 povezane tablice. 87 Delete Records gumb. 221 popravak. sxe. 47 tekst. 68 Date/Time polje. 211 Detect nad Repair naredba (Help izbornik). 157-158 uvjeti. uno{enje. 72 upiti. 98 izvje{taji. 67 prora~unska. 157 Dozvole za rad. 57 Database to Compact From okvir za dijalog. 175 prijelaz iz Datasheet prikaza. 179 prora~unskih polja. 68 Design gumb. 62 stvaranje tablica. 61 Delete naredba (Edit izbornik). 206 . 19 pronala`enje. 60 Default Value opcija formatiranja. 19 mde. 221 Dizajniranje tablica. 179 polja. 189 Print Preview. 83 tipke za pomicanje. ugra|ene funkcije. 47 De{ifriranje baze podataka. 204 Dijeljenje baze podataka. 37 Datasheet prikaz prijelaz iz Design prikaza. 59 Datoteke Access podatak. 164-167 Table Design prikaz. 177 oznaka. 14-15 Dodavanje kontrola forme. 155 Design View naredba (View izbornik). pohrana sigurnosne kopije datoteke baze podataka. 217-219 Decimal Place opcija formatiranja. 193 stup~asti. 65 Design View. 19 baze podataka. 5 pohrana sigurnosne kopije. 202 Data Type padaju}i popis. 87 Delete Record naredba (Edit izbornik). 87 Delete Rows gumb.KAZALO 227 ure|ivanje. 84 zamjena. 109 izvje{taji. 209 msaccess. 194 spremanje. 189 kru`ni. pregled. korisnici i grupe. 190-191 linijski. 192-193 Dijeljeni na~in rada (baze podataka). 222-223 mdb. 85 D Data access pages spremanje.

204-205 Encrypt As okvir za dijalog. 214 Open naredba. 210 Exit naredba (File izbornik). 134-136 Find Duplicates Query Wizard. 92 Font style okvir za popis. 165 F Favorites mapa. 196. 102 Form Wizard. 207 File New Database okvir za dijalog. 146 Save As/Export. 74 Ekskluzivan na~in rada (baze podataka). 66 Field Size opcija formatiranja. 145 Filter by Selection gumb. 222 Exit naredba. 97 Font naredba (Format izbornik). 196. 135-138 Finish gumb. 145 Filter by Form naredba (Records izbornik). 88 Replace naredba. 129 Filter by Form gumb. 134 Find Now gumb (Find okvir za dijalog). 177 Field List naredba (View izbornik). 108 Forma samo za pregled. 49 Find obilje`je. 211-212 Format izbornik Column Width naredba. 145-146 podaci. 47 Field List gumb. 134-137 Find okvir za dijalog. 87 Delete naredba. 144 Filter gumb.228 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 E Edit izbornik Copy naredba. 137 Edit Relationships okvir za dijalog. 92 Font okvir za dijalog. stvaranje. 143-145 Find and Replace okvir za dijalog. 154 Find What okvir za tekst. 143 slogovi. 146 Filtriranje Advanced Filter/Sort. ugra|ene funkcije. 87 Cut naredba. 35-37 Files of type padaju}i popis. 98-99 Form Footer. stvaranje forme. 221 Save As Query naredba. 174 Save As naredba. 47 Find Unmatched Query Wizard. 218 Field Properties panel. 219 Export okvir za dijalog. 87 Find naredba. 134 Paste naredba. 92 Form Design prikaz. 42 Compact and Repair Database naredba. 219 Expression Builder. 143 forme. 9698 Form zaglavlje. 21 Export naredba. 219 Import naredba. 108 Form kartica. 87 Delete Record naredba. 91 . 101 Field Options okvir. 42 Send To Mail Recipient naredba. 94 Form Wizard. 196 Export Table okvir za dijalog. 44 Print naredba. 100 Field List naslovna traka. 154 Find naredba (Edit izbornik). 210 Encrypt/Decrypt Database okvir za dijalog. 21 Export naredba (File izbornik). 60 File izbornik Close naredba.

166 Gumb za dijeljenje (/). 29 Combo Box. 95-97 sli~ica. 49 Add. 124 Control Wizards. 185186 poravnavanje. 89 Formatting alatna traka. 97 promjene. 92 Format opcija formatiranja. kontrole unosa podataka aplikacija. 105 pomicanje. 165 G-H General kartica. 35 Design prikaz. 118 Copy. 123 operacije sloga (kontrole unosa podataka). ugra|ene. 15 kontrole dodavanje. 87 Cut. 185186 za{tita. 177 tablice. 123 Add to List (Find okvir za dijalog). 6 brisanje. uklju~ivanje. 95-97 u stupcima. 211 Forms vrste objekta (Database prozor). 128 vi{etabli~ne. 21 Build. 111 izvje{taji. 111-112 Forme stranica podataka. kontrole unosa podataka. 87 Delete Rows. 68 Design. 123 stvaranje. 98 Funkcije. 123 razno. 120-121 Gumb oznake minusa. 64 Row Height naredba. dodavanje. 98 tablice. 155 dijeljeno (/). 166 Gumbi za kretanje kroz slog (kontrole unosa podataka). 158 Delete Records.KAZALO 229 Font naredba. 95-97 stvaranje. 123 kretanje kroz slog. 60 Formatiranje kontrole forme. 145-146 izbor. 92 Hide Columns naredba. 87. 119 Command Button. 96-98 od po~etka. 123 operacije za formu. umetanje. 111 odabiranje. 129-130 stranica podataka. 99 u recima. 211-212 slike. 69 Rename Column. 200 Close. 165. 99. 95 filtriranje. 94-98 AutoForm. 104 samo za pregled. 72 156 alatne trake. 95 Form Wizard. stvaranje. 166 . 100-102 formatiranje. 102-103 podforme. 147 Grupe opcija. 105-107 promjena veli~ine. 97 Forme. 107 otvaranje iz Form Design prikaza. uno{enje. 95. 123 operacije za slog. 123 Gumbi naredbe. stvaranje. 123-124 operacije izvje{taja (kontrole unosa podataka). 123 operacije za izvje{taj. umetanje. 65. 102 podaci.

142 Sort. 29 Hide Columns naredba (Format izbornik). 28 Detect and Repair naredba. 81. 31. 24 More. 214 Import okvir za dijalog. naredbe Detect and Repair. 72 Show. 28 Show the Office Assistant. 144 Filter. 49 Finish. posebne kontrole unosa podataka. 26 Show Table. 23-33 mape. umetanje baze podataka. 196 HTML Output Options okvir za dijalog. 117 nedostupni. 42 pre~ice. 195 datoteke. 102. 142 Sort Descending. 197 Hyperlink Address okvir za tekst. 28 Microsoft Web stranica. 20 New. 26-27 pronala`enje Help. 161 Save as Query. 19 Image alatka. 30 artikli. spremanje. 25 oznaka minusa. 67 Insert. 29-30 Internet. 146 Search. 46 HTML (Hypertext Markup Language). 174. 217 . 199 Insert Rows. 198-200 slike. 24 Help. 151 Options. 33 Office Assistant. 31 odabiranje. 88. 215 Importing Text Wizard. 25 teme ~itanje. 214 Import Spreadsheet Wizard. 32 Microsoft Access Help. 28 What’s This? alatka. 29 Contents. Save As i Open. 165 Print. 32 Index. 25 Help izbornik. 194 Replace. 23-27 postavljanje pitanja. 47 View Help Contents prozor. 201 Hyperlink polje. 138 Run. 145 Filter by Selection. 153 okviri za dijalog. 60 I Ikone Control-izbornik. 25 Insert Hyperlink. 23-33 zatvaranje. 129 Import naredba (File izbornik). 166 Paste. 69 Hiperveze. 146 Find Now (Find okvir za dijalog). 135 naredbe. 200 History mapa. 67 List okvir. 46 Open. 28 Sort Ascending. 18 Toggle Filter. 23-33 Answer Wizard. 145 Toolbox. 119 Microsoft Access Help. 153. 97 Help. 162 Start. 177 Filter by Form. 31 ispis. 29 Help gumb. 109 Tools.230 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Field List.

formatiranje. 146 Queries. 11 Izbornici. 195 Help. 179 Report Wizard. 118 okvir za opcije. 177 . 149 Tables. 174 rezultata upita. 177 oznake. 67 Internet. 28 Databases. 20 Izborni~ka traka. 117 Kontrole unosa podataka. 67 Insert Hyperlink gumb. 123 stvaranje. 20 Izvje{taji. 117 aplikacija. 123 operacije za slog. 129 Insert Rows gumb. 117 okviri za popis. 219-220 J-L Kartice Answer Wizard. kontrole unosa podataka. 199 Insert Hyperlink okvir za dijalog. 169 stvaranje. 120-121 gumbi naredbe. 37 Form. stvaranje. 170-171 stilovi. 117-118 ActiveX. 179 pregled u Print Previewu. 31 izvje{taji. 111 izvje{taji. 128132 Insert Picture okvir za dijalog. 23-33 Ispisivanje Help tema. 146-147 Index kartica. 29 Or. 177 slaganje. 152 tablice. 174 izbor. 16-17 tablice. 123 operacije za izvje{taj. 102 General (Design prikaz). 168-170 Design View. 178-179 uklanjanje. umetanje. 169 Izvoz podataka. 168-170. 174 prora~unski okviri za tekst. 16-17 kontrole. 29-30 stvaranje. 177 promjena veli~ine. 35 Index. 177 formatiranje. 54 Kombinirane grupe. 175 ispisivanje. 199 Insert izbornik. 116 grupe opcija. 15 izvje{taji. 177 formatiranje. 123-124 kombinirana grupa. 125 Insert Object okvir za dijalog. 100-102 forme. 6 AutoReport. 123 kretanje kroz slog. 123 razno. 176 pomicanje. 176 dodavanje. 31 Contents. 176 dodavanje. 81 Izbor forme. 117 kombinirani okviri. 147 General. ActiveX Control naredba.KAZALO 231 Indeksiranje pomo}. 125 dodavanje u forme. 177 odabiranje. 123 operacije u formi. 187-188 u recima. 29 Insert gumb. 38 u stupcima.

206 Access Help gumb. 47 Favorites. 44 Print. 15 Msaccess. 39 Mape Desktop. 21 Naredbe Edit izbornik Copy. 59 Microsoft . 47 N Napu{tanje. 207 Format izbornik Column Width. 42 Compact and Repair Database. 47 Help. 42 Send To Mail Recipient. baze podataka pode{enje. 117 okvir opcija. 146 Save As. 92 Hide Columns. 87 Landscape orijentacija (izvje{taj). 205-206 promjena. 221 Save As/Export. 177 promjena veli~ine. 60 Lozinke. 128 NetMeeting. 28 History. 177 slaganje. 28 Clip Gallery. 87 Delete Record. 135 Lookup Wizard polje. 87 Delete. 196. 69 Rename Column. 123 More gumb. 19 My Documents ikona. 209 Memo polje. 209 stvaranje. 117 okvir za popis.232 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 odabiranje. 119 Look In padaju}i popis. 105-106 grupe. 91 Font. 64 M Main Switchboard prozor. 117 Kopiranje podatka. 21 Export. 174 Save As Query. 47 Match Case okvir za potvrdu. 106 promjena veli~ine. 219 Import. 46 My Documents. 207 Web Site (Help). 87 Cut naredba. 105 pomicanje. stvaranje. 88 Replace. 173 Linijski dijagram. 192-193 List Box gumb. 28 Access Help prozor. 46 Web Folders.exe datoteka. 176 pomicanje. 214 Open. 24 Access Help naredba (Help izbornik). 45 Look In popis. 206 uklanjanje. Access. 160 neovisno o oznaci. 222 Exit. 87 Find. 135 Mdb datoteke. 177 odabiranje. 47 promjena. 134 Paste. 137 File izbornik Close. 178-179 uklanjanje. 107 kombinirana grupa. 33 Razni gumbi naredbi (kontrole unosa podataka). 136 Match padaju}i popis. 19 spremanje.

190 Normalizacija baze podataka. 24 tra`enje pomo}i. 90 Database to Compact Form. 76 Office Assistant okvir za dijalog. General kartica. 35-37 Find and Replace. 37 Odabiranje baze podataka. 145 Filter Sort. 219 Export. 100 Tab Order. 134-136 Find. 25 zatvaranje. 24 skrivanje. 95. 28 kontrole. 196 File New Database. 109 Naslovne trake. 114 Toolbox. 132 Objekti. 92 Help izbornik Detect and Repair. 34 }elije. 153 New okvir za dijalog. 98 New gumb. 85 Odnosi stvaranje. 182 View izbornik Design View. 47 . 71-74 tablice. 77 ure|ivanje. Run. ActiveX kontrola. 153 New Report okvir za dijalog. 12 uno{enje suvi{nih podataka. 59 O Object List popis. 28 Show the Office Assistant Insert izbornik. 117 Okviri za dijalog Call. 36. 145 Remove Filter/Sort. 202 New okvir za dijalog. 27 balon~i} pomo}i. 142 Table izbornik. 25 pomicanje. 20 NetMeeting. 32 Microsoft Access Help. 101 ne grupirani. 24 postavljanje pitanja. Field List. 101 slogovi. 161 Records izbornik Filter by Form. 208 Column Width. 207-208 New Form okvir za dijalog. 11-13 pravila uno{enje ponovljenih informacija. 27 Okvir opcija. 13 Number polje. 210 Export Table. 208 Relationships. 101 Nedostupni gumbi.KAZALO 233 Row Height. 21 Query izbornik. 223 Edit Relationships. 65 Field List. 181 uklanjanje. 105 izvje{taji. 210 Encrypt/Decrypt Database. pre~ice. 74 Encrypt As. 35 New Query okvir za dijalog. Sort. 26-27 prikazivanje. 141 Tools izbornik Online Collaboration. 176 polja grupe. 83 Help teme. alatne trake. 169. 125 pre~ice. 142 Sort. kontrole unosa podataka.

92 kontrole unosa podataka. 135. 125 Object polje. 46 pre~ice Desktop ikona. 205 Show Table. 60 Decimal Places. 69 Okviri za popis Font Style. 91 Underline. 92 Font. 47 Operacije forme. 114 Table Wizard. 95-98 New Query. 106 . 129 Microsoft Access. Form Design prikaz. 209 Save. 146 Organiziranje kontrola u izvje{taju. 208 Opcije formatiranja (polja). 61 Opcije. 155 forme. 43 Relationships prozor. stvaranje. 47 History ikona. 51 Unhide Columns. 117 Size. gumbi za naredbu (kontrole unosa podataka). 91 Find What. 76 Match Case. 141 Otvaranje baze podataka. 202 Office Assistant. 123 Options gumb. 214 Insert Hyperlink. 44 gumbi. 92 Okviri za potvrdu Cascade Delete Related Fields. 179 Replace Width. 205 Print. 35 New Form. 201 prora~unski. 153 New Report. 46 My Documents ikona. 41 Set Database Password. 61 Field Size. 19. 60 Required. 92 Save As Data Access Page. 149 Tab Order. 138 Report Wizard. Query Design prikaz. 202 Save As. 93 Okviri za tekst Column Width. 138 OLE (object linking elements) kontrole. 44 Open okvir za dijalog. 76 Cascade Update Related Fields. 47 Web Folders ikona. 44 Open. 199 Insert Objects. 102 Oznake polja. 36. 205 Or kartica. 74 Open gumb. 138 Hyperlink Address. 136 Standard Width. 60 Online Collaboration naredba (Tools izbornik). 156. 102. 153 Replace. 46 Options. referencijalni integritet. 197 Import. 92 HTML Output Options. 72. 182 upiti. 151 Open naredba (File izbornik). gumbi. 170 Row Height. 128 Insert Picture. 190 New. umetanje. 46 Save MDE As. 60 Format. 60 Default Value.234 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Font. 25 Options okvir za dijalog. pomicanje. 184 Simple Query Wizard. 27 Open. 178-179 Organiziranje podataka. 169. 47 Favorites ikona.

73 primarni klju~evi. 108 prikazivanje. 221 Pokretanje Access. 215 iz prora~unskih stranica. forme. 108 Paste gumb. 61 opcijska. 60 Default Value. 108 Page Header. 68 Table Design prikaz. 157-158 uvjeti. 87 pronala`enje. 18-19 NetMeeting. 205 Pode{enje baze podataka lozinke. 164-167 upiti. 149. 101 opcije formatiranja. ekskluzivan na~in rada. 156 Polja. 68 uklju~ivanje u formu. 67-68 Datasheet prikaz. 52 grupa. 165 Paste naredba (Edit izbornik). 135 Size Mode. 108-109 stranica. 53-54. pode{enje. 92 Files of Type. 60 Decimal Places. baze podataka. 56 upita u Query Design prikazu. 61 Field Size. umetanje. 67-68 dodavanje. 5 brisanje. 146 izvoz u ostale programe. 69 svojstva. 108 Pogoni. 10 izvje{taji. 146-147 odabiranje. 143 spremanje kao upita. 170 Page Footer. promjena. 88 Pisma. 96 upiti brisanje. 101 polja koja nisu u grupi. 205-206 primarni klju~evi. 76 Podforme. 88. 219220 kopiranje. 58-66 uklanjanje. 213-219 iz programa baze podataka. 208 Table Design prikaz. 185-186 Podno`ja forma. 38 ponovno prikazivanje. 141 uno{enje. 217-219 Pode{enje. 129 Match.KAZALO 235 Oznake. 179 P Padaju}i popisi Color. 135 Search. 159-160 indeksiranje. 102-10 uvoz. 215-217 iz tekstualnih datoteka. uklju~ivanje. 158 . 87 organiziranje. 60 Format. 141 sortiranje. 92 Planiranje dizajna baze podataka. 131 Tables/Queries. 10 Podatak filtriranje. 141 pomicanje. 67 prora~unsko. 45 Pohrana sigrnosne kopije datoteke baze podataka. 53-61 skrivanje. promjena. 69 povezivanje. 60 Required. 61 referencijalni integritet.

pregled. 54. 59 OLE objekti. 155 Table Datasheet. 164 skrivanje. 47 Prijelaz iz Design u Datasheet prikaz. 65-66 vrste. 206 mape. 56 uklanjanje polja. 60 tekst. 59 valuta. 183 Povezivanje polja. 12 unos suvi{nih podataka. 47 Favorites ikona. 108-109 povezane tablice u Datasheet prikazu. 60 Lookup Wizard. pode{enje. 92 pogoni. 47 Objects. 153 Print Preview dijagrami. 177 slike. 37 za{tita. 68 uno{enje. 174. Print Preview. 59-60 AutoNumber. 59 datum/vrijeme. 59 Hyperlinks. 13 Pre~ice Design View. 174 podno`ja. 46 My Documents ikona. 153. 54 Table Design. 65 Desktop ikona. 96 Look In. 96 Popravljanje o{te}ene datoteke baze podataka.236 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 prikazivanje. 31. 113-114 . 135 Object Type. 53-54. 61 Print gumb. 108-109 Primarni klju~. 164 sortiranje. 181 pregled u Datasheet prikazu. 45 redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab. 24 polja u upitu. 62 Query Design. 174 Print okvir za dijalog. 194 Print naredba (File izbornik). 164 izvje{taji. 104 lozinke. 151 Ponovno prikazivanje polja. 60 Ponovno pokretanje upita. 69 Popisi Available Fields. 46 pisma. normalizacija. 62 Prikazi Datasheet stvaranje tablice. 63 uklanjanje polja. 222-223 Poravnavanje forme. 161 zaglavlja. 47 History ikona. 81. 194 izvje{taji. 107 izvje{taji. 73 Pravila. 19. 130-131 forme. 12 unos ponovljenih informacija. 46 ikone. kontrole. 97 Okomita orijentacija (izvje{taji). 60 Yes/No. 98-99 Form Design. 162-163 ure|ivanje. 174 Promjena veli~ine. 60 Memo. 60 broj~ana. 183 rezultati upita. 98 prijelazi. 211 uno{enje podataka. 132 Selected Fields. 80 Web Folder ikona. 68 Design. 65 Prikazivanje Office Assistanta. 173 Povezane tablice.

30 Office Assistant. 161 R Radno podru~je. 150. 164-167 Prora~unska stranica. 72. 182 tekst. Run naredba. 155 Query izbornik. 92 Run gumb. 90-91 tablice. 92 Row Height okvir za dijalog. 161 Row Height naredba (Format izbornik). 64 Replace gumb. 20 Records izbornik Filter by Form naredba. 142. 46 Desktop ikona. 36-40 Help Contents. 91 Pronala`enje Helpa Index. 162 Redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab. 165 dodavanje. 215-217 Prora~unski okviri za tekst. 39 Microsoft Access Help. 36-40 Prozori baze podataka. 170-171 Required opcija formatiranja. 152 pregled. 221 Save As okvir za dijalog gumbi. 145 Remove Filter/Sort naredba. dodavanje. 142-145 . 145 Rename Column naredba (Format izbornik). 138 Replace naredba (Edit izbornik). 75 opcije. 152 ispis. 28 Relationships dodavanje tablica. 29 Main Switchboard prozor. 182 Remove Filter/Sort naredba (Records izbornik). 134-137 Sort naredba. 47 Favorites ikona. 65 visina retka. 47 Q Queries kartica. 141 slogovi. 76 Relationships naredba (Tools izbornik). 46 pre~ice. 72 otvaranje. 74 pode{enje. 48 Prora~unska polja ugra|ene funkcije. 61 Rezultati upita. 113-114 Referencijalni integritet. 47-49 podaci. promjena. 134-137 Property padaju}i popis (Find okvir za dijalog). 202 Save As naredba (File izbornik). 149 Query Design prikaz. 161 S Sample Fields popis (Table Wizard). 52 Sample Tables popis (Table Wizard). 25 datoteke baze podataka. 137 Replace okvir za dijalog. 179 Prozor baze podataka. 182 Relationships prozor. uvoz podataka. 83 {irina stupca. }elije. 138 Replace Width okvir za tekst. 138 Report Wizard. 161 Run naredba (Query izbornik).KAZALO 237 sadr`aj. 51 Save As Data Access Page okvir za dijalog.

127 hiperveze. 209 dijagrami. 192193 Stupci u izvje{taju. 86 uno{enje. 46 My Documents ikona. 24 Sigurnost. 78-79 zamjena. 127 crtanje. 87 filtriranje. 85 pronala`enje. 41 ScreenTips.238 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 History ikona. 200 promjena veli~ine. korisnici i grupe. 162-163 slogovi. 164 Slanje e-po{tom objekata baze podataka. 41 HTML datoteke. 39 forme. 201 AutoPage. 169 Stvaranje baze podataka od po~etka. 45 Save MDE As okvir za dijalog. 35 pomo}u ~arobnjaka. 143-145 odabiranje. 162 Sort naredba Records izbornik. 134-137 sortiranje. 92 Skrivanje Office Assistant. 28 Show Table gumb. 156. 190-191 linijski. 149-150 Size Mode padaju}i popis. 91 Start gumb. 42 Save In padaju}i popis. stvaranje. 205 Show gumb. mde. 146 Save As Query naredba (File izbornik). 26 Search padaju}i popis. 202 datoteke. 189 kru`ni. 207 Set Database Password okvir za dijalog. 192-193 . 72 Show Table okvir za dijalog. 206 Simple Query Wizard. umetanje. 96 Send To Mail Recipient naredba (File izbornik). 202 dijagrami. 86 Sort Ascending gumb. 146 Save As/Export naredba (File izbornik). 130-131 Slogovi. 184 Show the Office Assistant naredba (Help izbornik). 47 Save As Query gumb. 141 Sortiranje podaci. umetanje. 20 Stupci. 207 Slike. 37-40 data access pages. 151 Standard Width okvir za potvrdu. 47 Web Folder ikona. 137-138 znakovi odabira. 90-91 Stupci u formi. 209 Save okvir za dijalog. 24 polja. 131 Size okvir za popis. 21 Search gumb. 141 polja u upitima. 141-142 Spremanje baze podataka. 131-133 ~arobnjaci baze podataka. 95-97 Stup~asti dijagram. 69 u upitima. 142 Sort gumb. 18 Statusna traka. filtriranje. 194 podaci. 72. 162 Table izbornik. 141-142 umetanje. 129-130 grafike. 5 brisanje. promjena. 135 Selected Fields popis. 146 upiti. 196 data access pages. 142 Sort Descending gumb.

68 uno{enje. 69 skrivanje. 187-188 kontola posebnih unosa podataka. 5 brisanje. 114 Table Datasheet prikaz. 50-63 . 80 primarni klju~evi. 185-186 indeksi. 149150 vi{etabli~ni. 168 AutoReport. 83 dizajniranje. 58-66 [ifriranje baze podataka. 14-15 dodavanje u Relationships prozoru. 123-124 okviri za popis. 118 kontrole unosa podataka grupe opcija. 72 formatiranje. 94 AutoForm. 89 forme. 181-183 pre~ice. 61 promjena. 58-66 ure|ivanje. 56 uklanjanje polja. 65 Table izbornik. 118 mde datoteke. 96-98 od po~etka. 210 T Tab Order naredba (View izbornik). 50-54 Tables kartica. 78-79 stvaranje. 168. 67 odabiranje. 184 Suradnja na bazi podataka. 5 uno{enje. 77 ure|ivanje. 170 Report Wizard. 207 Svojstva. 80 odnosi stvaranje. 52 opcije formatiranja. 120-121 gumbi naredbe.KAZALO 239 stup~asti. 5 brisanje. polja. 67-68 dodavanje. uno{enje podataka. 95 Form Wizard. 146-147 izvje{taji. 98 samo za pregled. 65 slogovi. 83 zamjena sadr`aja. 69 svojstva. 131-133 tablica. 71-74 uklanjanje. 51-54 u Datasheet prikazu. 179 slike. 149. 170 Tablice. 11 kretanje kroz. 54-56 dodavanje polja. 59-60 povezivanje. 60-61 ponovno prikazivanje. 71-74 prora~unski okviri za tekst. 54 Table Design prikaz. 76 polja. kombinirani okviri. 96. 99 ispisivanje. 54 Tables/Queries padaju}i popis. 63 upiti. 141 Table Wizard. 70 }elije. 209 odnos izme|u tablica. 192-193 forme. 53-54. 211-212 vi{etabli~ne. 50-56 Table Wizard. Sort naredba. 148 Simple Query Wizard. 170-171 vi{etabli~ni. pode{enje. 81 izbor. 56-58 uno{enjem podataka. 6 promjena sadr`aja. 63 u Design prikazu. 65-66 vrste. 67 pokretanje.

80 upiti. izvje{taji. 145 Toolbox naredba (View izbornik). 206 odnosi. stvaranje. 63 Design prikaz. 80 strelica prema gore. 177 kontrole. 80 Home. 80 Control/Home. 182 ToolTips. 80 End. 157 zatvaranje. 80 Tab. 86 . 85 strelica prema desno. 190-191 Uklanjanje kontrole. 81 Tabli~ne forme. 95. 85 Control/Home. 137-138 Teme. 185-186 ActiveX kontrole. 80 strelica prema gore. 80 Control/Home. 80 strelica prema dolje. 47 Tools izbornik Online Collaboration naredba. 169 AutoReport. 67-68 Datasheet prikaz. 177 lozinke. 200 slogovi. 21 Kru`ni dijagram. 85 Control/strelica prema lijevo. 97 Tabli~ni izvje{taji. 38 Umetanje podforme u formu. 85 pomicanje. 80 Control/strelica prema dolje. 77 polja. 80 Control/strelica prema dolje. 24 oznake polja. 109 Tools gumb. 87 tablice. 68 Uklju~ivanje opcijskog polja. 80 Control/strelica prema gore. 80 Shift/Tab. 80 Toggle Filter gumb. 80 Home. 106 podatak. 125 hiperveze bazama podataka. 80 Shift/Tab. 56-58 Table Wizard. 85 Control/strelica prema desno. 80 Control/strelica prema gore. 85 Home.240 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Datasheet prikaz. 80 Control/End. 179 Text polje. 85 strelica prema lijevo. 109 Toolbox gumb. 80 Tab. 134-137 zamjena. 51-54 teme. 208 Relationships naredba. 59 Tipke za pomicanje }elije Control/End. 68 Table Design prikaz. 169 Tekst pronala`enje. 198-200 slikama. 80 strelica prema dolje. tablice. 14 tipke za kretanje Control/End. 106 neovisno o poljima. 105-106 grupe. 106 Office Assistant. 85 End. 14 Text Box alatka. 80 End.

108 prikazivanje. 149-150 tablice. 128 Underline okvir za potvrdu. spremanje. 196 hiperveze. 198-200 User-Level Security Wizard. 217-219 slika u forme. 164 sortiranje. 150. polja. 8 filtriranje podataka. 159-160 Uvoz podaci. 215 prora~unske stranice. 114 ToolBox naredba. 60 Zaglavlja forma. 127-128 View gumb. 131-133 W-Z Yes/No polje. 65 Upiti. prikazivanje. 161 spremanje. umetanje u baze podataka. 47 What’s This? alatka. 149 polja brisanje. 102-103 pre~ice. 100 Tab Order naredba. 157 uvjeti. 152 pregled. 91 stupci. dodavanje. 155 pokretanje. 146 odabir. 159-160 vi{etabli~ni. 23-33 Windows Paint program. 185-186 izvje{taji. 187-188 upiti. 109 Vi{etabli~no forme. dodavanje. 215-217 tekstualne datoteke. 164 Upiti. 78-79 Table Design prikaz. 159-160 upiti. 162-163 ponovno pokretanje. 152 ispis. 76 polja. 108-109 stranica.KAZALO 241 Unbound Object alatka. 93 Unhide Columns okvir za dijalog. 108 Zamjena . 80 tablice. 156 rezultati. 148 Simple Query Wizard. 213-214 programi baza podataka. 65 Field List naredba. stvaranje. 151 stvaranje. 63 slogovi u tablice. 184 Ure|ivanje odnosi. 84 URL (Uniform Resource Locator). 158 dodavanje. 184 Web Folders ikona. 184-187 skrivanje. 102 View izbornik Design View naredba. 65-66 sadr`aj }elija. 151 Query Design prikaz otvaranje. 175 podatak forme. 157-158. 207 U-V Uvjet polja. 90-91 Video-isje~ak. 69 Uno{enje izvje{taji u Design prikazu. 129-130 Veli~ina reci.

29 Office Assistant. 27 Table Wizard. 137-138 tekst. 81 Znakovi odabira. 42 Help.242 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 sadr`aj. korisni~ke i grupne dozvole. 83 slogovi. 54 tablica. 211 Za{tita. }elije. 86 . slogovi. 206 Zatvaranje baza podataka. 137-138 Za{tita forme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful