Faithe Wempen

Faithe Wempen

Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura: Mladen Jedna~ak Korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Access 2000 (035) WEMPEN, Faithe Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 / Faithe Wempen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 2000. – 242 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-006-7 400117050
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

SADR@AJ
UVOD 1 [to je Microsoft Access 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 [to je serija knjiga “10 minuta do uspjeha?”. . . . . . . . . . 2 Pravila koja smo upotrijebili u ovoj knjizi. . . . . . . . . . . . 2

^EMU

SLU@E BAZE PODATAKA?

4

Kako Access sprema podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kako objediniti sve dijelove baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . 5 Izvje{taji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Upiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kako dijelovi odgovaraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Accessov ~arobnjak olak{ava stvaranje baze podataka. . . . . . . . 8

PLANIRANJE

BAZE PODATAKA

10

Planiranje je va`no! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Izbor tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koju formu upotrijebiti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kakve izvje{taje `elite stvoriti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

POKRETANJE

I NAPU[TANJE

ACCESSA

18

Pokretanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dijelovi prozora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Napu{tanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

UPOTREBA

POMO]I U

ACCESSU

23

Vrste pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pomo} putem Office Assistanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Upotreba prozora Microsoft Access Help . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ^itanje tema pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pronala`enje i popravljanje gre{aka u programu . . . . . . . . . . 32 Ostala obilje`ja pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

STVARANJE

NOVE BAZE PODATAKA

34

Odabiranje dobrog na~ina za stvaranje baze podataka . . . . . . 34 Stvaranje prazne baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stavaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka . . . . . . . . . . . . 37

iv

10 MINUTA

DO USPJEHA!

VODI^

KROZ

ACCESS 2000

SPREMANJE,

ZATVARANJE I OTVARANJE

BAZE PODATAKA

41

Spremanje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zatvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Otvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Promjena pogona ili mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pronala`enje datoteke baze podataka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

STVARANJE

TABLICE UZ POMO}

TABLE WIZARDA

50

Za{to stvoriti tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stvaranje tablice uz pomo} Table Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . 51 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

STVARANJE

TABLICE BEZ POMO}I

~AROBNJAKA

56

Za{to ne upotrijebiti ~arobnjaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stvaranje tablice u prikazu Table Design . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Shva}anje vrsta podataka i formata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pode{enje primarnog klju~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Prijelaz iz prikaza Design u prikaz Datasheet . . . . . . . . . . . . . 62 Stvaranje tablice uno{enjem podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

UNO{ENJE

PROMJENA U TABLICU

65

Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Dodavanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Skrivanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Brisanje tablice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

STVARANJE

ODNOSA IZME|U TABLICA

71

Za{to stvarati odnose izme|u tablica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Stvaranje odnosa izme|u tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 [to je referencijalni integritet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ure|ivanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Uklanjanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

UNO{ENJE

PODATKA U TABLICU

78

Uno{enje sloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Neke mogu}nosti unosa podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

SADR@AJ

v

Pomicanje po tablici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ispisivanje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Zatvaranje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

URE\IVANJE

PODATKA U TABLICI

83

Promjena sadr`aja u }eliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Odabiranje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Umetanje novog sloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Brisanje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pomicanje i kopiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FORMATIRANJE

TABLICE

89

Za{to formatirati tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Mijenjanje {irine stupca i visine retka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Promjena pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

STVARANJE

JEDNOSTAVNE FORME

94

Za{to stvarati forme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Stvaranje forme uz pomo} AutoForme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Stvaranje forme uz pomo} Form Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stvaranje forme od samog po~etka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Uno{enje podataka u formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

UNO{ENJE

PROMJENA U FORMU

104

Uljep{avanje forme: Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Pomicanje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka . . . . . . . . . . 106 Promjena veli~ine kontrola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Prikazivanje zaglavlja i podno`ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Dodavanje oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Formatiranje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Promjena reda pomicanja pomo}u tipke Tab . . . . . . . . . . . . 113

STVARANJE

POSEBNIH POLJA ZA UNOS

PODATAKA U FORMI

116

Za{to upotrijebiti posebne kontrole za unos podataka? . . . . 116 Koje vrste kontrola upotrijebiti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Stvaranje okvira za popis ili kombiniranog okvira. . . . . . . . . 118

. . . . . . . . . . . . . . 159 Prikazivanje rezultata upita. . . . . . . . . . 155 Dodavanje polja upitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Stvaranje upita pomo}u Simple Query Wizarda . . . 153 DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 155 Rad u prikazu Query Design . 130 Stvaranje nove slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Ostali na~ini za pronala`enje podataka . . . . . . . . . . 123 Umetanje ActiveX kontrola . . . . . . . . . . . . . . 139 SORTIRANJE. 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dodavanje uvjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Dodavanje prora~unskog polja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA141 Pronala`enje i organiziranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . 141 Sortiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Filtriranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . 125 DODAVANJE SLIKA U FORMU 127 Za{to dodavati slike u formu?. . . . . . . . . . . . . . . 120 Dodavanje gumba za naredbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 Stvaranje grupe opcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Upotreba opcije Replace . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje Clip Arta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Ostali Query Wizardi . . . . . . . . . . 131 PRONALA`ENJE PODATAKA 134 Upotreba opcije Find . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 148 [to zapravo upit radi?. . . 129 Promjena veli~ine slike. . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Stvaranje indeksa . . 161 PRILAGO\AVANJE UPITA 162 Sortiranje polja u upitu . . . . . . . . . . . . . . 149 Ispis rezultata upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Prikazivanje ili skrivanje polja. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 195 Osnove Interneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nog upita . . . . . . . . . . . . 189 Stvaranje dijagrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Spremanje kao Web stranice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 [ifriranje baze podataka . . . . 204 Pridjeljivanje lozinke datotekama baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Stvaranje mde datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 PRILAGO\AVANJE IZVJE{TAJA 175 Promjena postoje}ih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Suradnja s drugim korisnicima na bazi podataka . . . 194 Spremanje izvje{taja s dijagramom . . . . . . . . . . . . . . 181 Prikazivanje povezanih podataka u prikazu Datasheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Rad s kontrolama u izvje{taju . 197 Data Access Pages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Stvaranje izvje{taja pomo}u Report Wizarda. . . . . . . . . . . . . 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Za{tita podataka u formi . . . . . . . . . . 184 Stvaranje vi{etabli~nih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Upotreba AutoReporta za stvaranje izvje{taja . . . . . . . . . . 170 Prikazivaje i ispisivanje izvje{taja u prozoru Print Preview . . . . . . 204 Otvaranje baze podataka u ekskluzivnom na~inu rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Sigurnost na razini korisnika (samo za mre`e) . . . . . . . . . 187 STVARANJE DIJAGRAMA 189 Prednosti dijagrama . . .SADR@AJ vii STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE{TAJA 168 Za{to stvarati izvje{taje? . . 189 Upotreba prozora Print Preview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nih formi. . . . . . . . 176 RAD S POVEZANIM TABLICAMA 181 Za{to povezivati tablice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 204 Za{to dijeliti podatke? . . . . . . . . 196 Umetanje hiperveze u Accessove objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222 KAZALO 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 UVOZ I IZVOZ PODATAKA 213 Za{to uvoziti i izvoziti podatke? . . . . . 221 Popravljanje o{te}enih datoteka baze podataka . . . 219 SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 221 Stvaranje sigurnosne kopije datoteke baze podataka . . . . 213 Uvoz podataka iz drugih programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Izvoz podataka u druge programe . . . . . . . . . . . . .

Moje zahvale idu urednicima. upravi i ljudima zadu`enima za prodaju. . marketingu i prodajnom timu tvrtke “Macmillan Publishing” za jo{ jedan dobro obavljen posao. ZAHVALE Ve}ina ljudi ne zna da je knjiga manje od 50% autorskog rada. POSVETA Knjigu posve}ujem Margaret. koji zajedno uobli~uju knjigu kako bi se ona {to bolje prodavala. uklju~uju}i i odli~no prihva}enu “Microsoft Office 97 Professional 6-in-1”. Ostatak pripada urednicima. Vlasnica je tvrtke “Your Computer Friend” u Indianapolisu koja se specijalizirala za obu~avanje i pomo} korisnicima za rad na PC-u.O AUTORU Faithe Wempen je autorica vi{e od 30 knjiga o ra~unalima. stru~nom osoblju.

.

da biste se sna{li. Ova knjiga obja{njava Microsoft Access 2000 – verziju koja je dizajnirana za rad s Windowsima 95/98/NT.UVOD ^estitamo na odabiru knjige 10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000! Access je jedan od najsna`nijih i najprilagodljivijih programa za stvaranje baza podataka. Brzo stvorenu upotrebljivu i profesionalno dizajniranu bazu podataka. Ova verzija ne}e raditi na 16-bitnim verzijama Windowsa (Windows 3. Evo nekoliko stvari koje mo`ete uraditi s Accessom: l Utipkati podatke izravno u bazu podataka ili podatke uvoziti iz drugih programa. Izbje}i dugotrajno studiranje teorije baza podataka. a ujedno je i najpopularniji. indeksirati i organizirati podatke na na~in koji `elite. Access }e obaviti posao. svakako ne}ete `eljeti pro~itati neku debelu knjigu. Iako se Access instalira s mnogobrojnim opcijama pomo}i za po~etnike. ve} biste htjeli: l l Jednostavan uvod razumljivim jezikom. spremanje i organiziranje informacija kao i stvaranje izvje{taja koji vode do poslovnih odluka. Sortirati. Vjerojatno se bez pomo}i ne}ete mo}i upustiti u rad s Accessom.x). on nije jednostavan program. Access omogu}ava skupljanje. l l . Brzo stvoriti izvje{taje i pripremiti ispis naslovnih naljepnica za pisma upotrebom svih ili samo dijela podataka. l Potrebna vam je knjiga “10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000”! [TO JE MICROSOFT ACCESS 2000? Microsoft Access je sustav za upravljanje bazama podataka. No. Bilo da je potreban jedan slog za ku}ni inventar ili potpun upraviteljski informacijski sustav va{e tvrtke.

No. Stvoriti upite koji }e pro~istiti va{e podatke ovisno o uvjetima koje postavljate. Umjesto obja{njavanja cijelog programa.2 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 l Prilagoditi forme kako bi manje stru~ni korisnici mogli unositi nove informacije u bazu podataka. Ovaj prekrasan. Bez obzira na va{e profesionalne zahtjeve. l Instaliranje Accessa Ako je Access dio instalacije Microsoft Officea 2000. ako na taj na~in niste instalirali Access. tada ste vjerojatno s Officeom instalirali i Access. logi~an i sna`an program mo`ete nau~iti u kratkom vremenu. . [TO “10 JE SERIJA KNJIGA MINUTA DO USPJEHA”? Serija ovih knjiga na novi na~in poma`e pri u~enju ra~unalnih programa. Sljede}i okviri pomagat }e vam cijelim putem: Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. umetnite instalacijski CD u ra~unalo i slijedite upute na zaslonu. Nau~it }ete raditi s ovim izuzetnim programom mnogo br`e nego {to biste to ina~e u~inili. knjige poma`u pri u~enju osnovnih opcija programa. 10 minuta do uspjeha! Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 pomo}i }e vam u savladavanju osnovnih znanja potrebnih za rad s programom. KNJIZI PRAVILA KOJA SMO UPOTRIJEBILI U Svaka vje`ba u ovoj knjizi uklju~uje instrukcije “korak-po-korak” za odre|eni zadatak.

. Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme. Posebna pravila u knjizi olak{avaju u~enje Microsoft Accessa: l l l Ono {to trebate odabrati napisano je slovima u boji. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema.UVOD 3 Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom. Imena izbornika. Ono {to trebate utipkati napisano je masnim slovima u boji. polja i tipki po~inju velikim prvim slovom.

.

mo`ete uraditi jedno od sljede}eg: l Ispisati sve kupce koji nisu obavili kupovinu u proteklih 60 dana. Me|utim. (Poneki po{tanski servisi zahtijevaju da presortirate pozivne brojeve kako biste platili ni`u cijenu. va{a telefonska knji`ica je baza podataka. ~uvate li popis svih va{ih kupaca u Accessovoj bazi podataka. Na primjer. Sortirati kupce prema pozivnom broju grada i ispisati njihove podatke za kuverte. s pripadaju}im telefonskim brojevima. teoretski gledano mo`ete uraditi gotovo sve {to za`elite. Na primjer. S pomo}u baze podataka izra|ene na ra~unalu s Microsoft Accessom mo`ete spremiti informacije te uraditi jedan od tri primjera obra|ena u ovoj vje`bi. . kako biste mogli nazvati jedan od ispisanih brojeva. ^EMU SLU@E BAZE PODATAKA? @elimo li izravno odgovoriti na pitanje {to je baza podataka. l l Ovi primjeri su samo jedan mali dio onoga {to mo`ete uraditi s Accessom. kao i datoteka Rolodex te katalog kartica korisnika u knji`nici. imajte na umu da mo`ete uraditi i mnogo vi{e. mo`emo re}i da je to skup informacija.) Stvoriti jednostavanu formu niza unosa na zaslonu kako bi va{a tehni~ka podr{ka mogla jednostavno upotrijebiti bazu podataka. Vje`ba [TO JE BAZA PODATAKA? U ovoj }ete vje`bi nau~iti neke osnovne koncepte baze podataka i vidjeti kako Microsoft Access rje{ava zadane probleme.1.

Access sprema svaki unos baze podataka (na primjer. Sva prezimena u cijeloj tablici smje{tena su u polje Last Name. sve informacije o Nancy Davolio.1 prikazuje tablicu baze podataka (ili kra}e tablicu). Tako stvorena datoteka ~uva sve {to }ete uraditi za tu bazu podataka – ne samo sve podatke ve} i forme. Na primjer. Tablica je vrlo sli~na radnoj stranici u Excelu. Na primjer. Slika 1. zaposlenikov identifikacijski broj je jedno polje. Svaki slog je skup informacija o jednoj stvari – u ovom slu~aju zaposlenik. svaki radnik ili element inventara) u zasebni redak koji nazivamo slog.[TO JE BAZA PODATAKA? 5 KAKO ACCESS SPREMA PODATKE? U Accessu je najprije potrebno stvoriti datoteku baze podataka. a njegovo prezime drugo. TABLICE Srce svake baze podataka je tablica.1 Accessova tipi~na tablica. . mo`ete uraditi odvojene baze podataka za svaki posao.1). Svaki detaljniji opis je sadr`an u svom stupcu koji nazivamo polje. uklju~uju}i titulu. Svaki redak je slog Svaki stupac je polje Dio retka ili stupca je }elija SLIKA 1. Ako radite vi{e poslova istovremeno. datum ro|enja i datum zaposlenja tvore jedan slog (slika 1. izvje{taje i indekse.

6

1. VJE@BA

U dijelu polja ili retka nalazi se jedinstveni podatak za odre|eni slog, a to podru~je nazivamo }elija. Na primjer, u }eliji gdje se preklapaju stupac Birth Date i slog Nancy Davoilo prona}i }ete datum ro|enja Nancy, 8.12.1948. Kako stvoriti tablicu nau~it }ete u 7. i 8. vje`bi. Svaka datoteka baze podataka sadr`i mnogo tablica. Na primjer, mo`ete stvoriti tablicu popisa svih kupaca, dok sljede}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati podatke o proizvodu koji prodajete. Tre}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati informacije o zaposlenicima i njihovim karakteristikama.

FORME
Svi podaci koje unesete u bazu podataka zavr{avaju u tablici i spremni su za spremanje. Pomalo je zamorno i dosadno unositi podatke izravno u tablicu, pa stoga ve}ina ljudi stvara posebnu formu na zaslonu kako bi lak{e unosili podatke. Forma omogu}ava stvaranje stranice “popuni praznine” kako biste kasnije unosili `eljene podatke na najjednostavniji na~in. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 15. vje`bi. Access povezuje formu i tablicu te informacije koje ste unijeli u formu neposredno sprema u tablicu. Na primjer, slika 1.2 prikazuje podatak u formi koji }e Access spremiti u tablicu kao {to je prikazano na slici 1.1. Forma koja je prikazana na slici 1.2 sadr`i dvije kartice. @elite li prikazati i raditi na sljede}oj kartici, jednostavno je kliknite.

Vi{e tabli~ne forme Formu mo`ete upotrijebiti da biste jedan podatak unijeli u vi{e tablica, {to }ete nau~iti kasnije u vje`bama.

IZVJE{TAJI
Dok su forme stvorene za upotrebu na zaslonu, izvje{taji se stvaraju za ispisivanje. Izvje{taji su posebno formatirani skupovi podataka koji su organizirani ovisno o va{oj specifikaciji. Na primjer, mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim karakteristikama zaposlenih u va{em poduze}u (slika 1.3).

[TO

JE BAZA PODATAKA?

7

SLIKA 1.2 nijim.

Forme ~ine unos podatka mnogo lak{im i pregled-

SLIKA 1.3 Ovako stvoren izvje{taj mo`ete ispisati i podijeliti svojim zaposlenicima.

8

1. VJE@BA

Print Preview Za vrijeme stvaranja izvje{taja koji `elite ispisati, mo`ete ga prikazati na zaslonu pomo}u opcije Print Preview, prikaz na slici 1.3. Vi{e o prikazu i ispisu u 24. vje`bi.

UPITI
Upit je na~in skrivanja informacija koje ne `elite vidjeti, a da biste informacije koje `elite prikazati vidjeli {to jasnije. O tome mo`ete razmi{ljati kao o spilji u koju }e pasti va{i podaci. Podaci koji vas ne zanimaju propast }e u spilju, a ostaju samo podaci koji vas zanimaju. Mnogi ljudi se boje upita jer ih sam naziv podsje}a na ne{to poput: vrijednost, uvjet ili maska. No nemojte brinuti, u 21. vje`bi }ete nau~iti kako stvarati jednostavan upit.

KAKO

OBJEDINITI SVE DIJELOVE BAZE PODATAKA

Dok stvarate tablice, izvje{taje, forme i upite, morate imati na umu da su svi povezani. Ranije smo ve} napomenuli da su tablice osnova svih aktivnosti – svi ostali objekti rade ili u ili s podatkom u tablici. Izvje{taji organiziraju i sumiraju podatke, forme olak{avaju unos podataka, a upiti poma`u pri pronala`enju informacija koje `elite upotrijebiti u tablici. U sljede}im vje`bama vidjet }ete odnos svakog dijela prema cijeloj bazi podataka.

ACCESSOV

^AROBNJAK OLAK[AVA STVARANJE BAZE PODATAKA

Kroz cijelu knjigu upotrebljavat }ete Accessovog ~arobnjaka. ^arobnjak je mali program koji postavlja pitanja o izgledu baze podataka. Nakon toga uz pomo} va{ih odgovora stvara tablicu, izvje{taj, upit ili ne{to drugo prema va{im `eljama. Slika 1.4 prikazuje ~arobnjaka na zaslonu.

[TO

JE BAZA PODATAKA?

9

SLIKA 1.4 ^arobnjak olak{ava stvaranje bilo kojeg objekta baze podataka.
Svaki put kada stvarate novi objekt, kao {to je tablica ili forma, imate dvije mogu}nosti. Prva je stvaranje od samog po~etka u prikazu Design, a druga je pomo}u ~arobnjaka. Preporu~am da svaki po~etnik upotrebljava ~arobnjaka koliko je to mogu}e. Ja ih upotrebljavam jer je rad br`i i kra}i. Ostavite te`e stvari, kao {to je rad u prikazu Design, ljudima koji imaju puno slobodnog vremena. U ovoj ste vje`bi nau~ili neke osnove o bazama podataka u Accessu. U 2. vje`bi nau~it }ete kako planirati bazu podataka. Ne preska~ite 2. vje`bu, jer malo vremena koje }ete potro{iti za ~itanje mo`e kasnije u{tedjeti sate rada.

2. Vje`ba
BAZE PODATAKA

PLANIRANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~it osnovne principe dobrog izgleda baze podataka koji }e vam kasnije pomo}i u planiranju rada.

PLANIRANJE

JE VA@NO!

Koliko ste se puta za vrijeme rada uhvatili u razmi{ljanju da ne znate {to zapravo radite. Va{ prvi poku{aj je vjerojatno bio jadan, bilo da je va{e znanje slabo ili ra~unalo lo{e. No, za vrijeme rada ste vjerojatno bilje`ili {to }ete sljede}i puta uraditi druk~ije, pa ste stoga sljede}i puta bili br`i i u~inkovitiji. S ne~im {to je va`no poput baze podataka ne mo`ete si priu{titi eksperimente i gre{ke u radu. U ovoj vje`bi poku{at }emo vam pribli`iti principe planiranja koje mnogi ljudi u~e na te`i na~in. Prije nego zapo~nete sa stvaranjem baze podataka postavite si nekoliko pitanja:
l

Koje podatke `elim spremiti i kako ih je najbolje organizirati? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor tablica koje trebate. Koje akcije unosa podatka `elim ovisno o mom poslu ili hobiju? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor formi koje trebate. Koje informacije `elim znati o statusu posla ili hobija? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor izvje{taja i upita.

l

l

slijedite naredne tablice: Kupci Narud`be Uvjeti pla}anja Prodava~ Vrsta kupca Na~in otpreme Proizvod Planirajte tablicu Planirajte tablicu prije stvaranja baze podataka jer su promjene u strukturi tablice nakon popunjavanja vrlo te{ko izvedive (ali ne i nemogu}e). Na primjer. NORMALIZACIJA BAZE PODATAKA Kada je baza podataka lo{e organizirana. To je vrlo glupo i lo{e ura|eno. Ta pravila nazivamo pravila normalizacije podataka. mo`da }ete ponavljati ime kupca i njegovu adresu u svih osam tablica kako bi vam te informacije bile uvijek dostupne. a prikazane su u samo jednoj tablici. najve}a gre{ka je u tome {to mnogi ljudi u jednu tablicu unesu mnogo razli~itih informacija. znalci ka`u da nije normalizirana.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 11 IZBOR TABLICA Tehni~ki. Na primjer. No. za stvaranje baze podataka trebate stvoriti jednu tablicu. {to zna~i da jednostavno ~uva mnogo tablica i stvara vezu izme|u njih. Odre|ena pravila govore kako tablice moraju biti spremljene u bazu podataka. Access je program koji ~uva odnose u bazi podataka. Sljede}a velika gre{ka je poku{aj da tablica izgleda poput izvje{taja. . ako `elite stvoriti bazu podataka koja ~uva informacije o narud`bama kupaca. Jednostavnije je stvoriti izvje{taj ili formu koja uklju~uje te informacije kad god su potrebne.

1. jer morate promijeniti adresu u svakom slogu transakcije za kupca. U ovoj vje`bi objasnit }emo prva dva pravila normalizacije koja bi trebao savladati svaki po~etnik da bi shvatio kako izbje}i osnovne pogre{ke. Uklju~ite ID broj u tablicu koja sadr`ava imena i adrese i tada upotrijebite isti ID broj kao vezu s odvojenom tablicom koja sadr`ava transakcije.12 2. ^arobnjaci za normalizaciju Na svu sre}u. . Ako }ete te informacije smjestiti u jednu tablicu. no posljednje tri su toliko slo`ene da ih upotrebljavaju samo stru~njaci pri izradi baza podataka. sve tablice bit }e normalizirane. ako stvarate baze podataka pomo}u Access Database ~arobnjaka (5. vje`ba). VJE@BA Normalizacija podataka Stvorite tablice tako da budu {to preglednije i kompaktnije kako biste izbacili mogu}nost gre{ke i nerazumijevanja. vjerojatno }ete morati ponavljati ime kupca. Postoji pet pravila normalizacije. Sve to postaje jo{ ve}a no}na mora ako se promijeni adresa kupca. Jednostavniji na~in je pridjeljivanje identifikacijskog broja (ID). njegovu adresu i telefonski broj svaki puta kada unesete novu transakciju. IZBJEGAVANJE PONOVLJENOG UNOSA INFORMACIJA Pretpostavimo da `elite sa~uvati informacije o kupcu zajedno sa slogovima svih transakcija.

{to }e se dogoditi ako jedan zaposlenik poha|a vi{e od jednog predavanja? Morat }ete dodavati jo{ jedan redak u tablicu i tada }ete imati isti problem opisan u prethodnom odlomku – vi{e slogova s istim unosima u poljima.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 13 Tablica kupaca Tablica narud`bi 2. koja izgleda ovako: Ali. Jednostavniji je na~in stvaranje odvojenih tablica za zaposlenike. IZBJEGAVANJE UNOSA SUVI[NIH PODATAKA Pretpostavimo da `elite pratiti koji zaposlenici poha|aju odre|ena predavanja. Ima mnogo zaposlenika i mnogo raznih predavanja. predavanja i vrijeme predavanja. Jedan na~in pra}enja je stvaranje tablice Personnel. [to ako jedan zaposlenik koji je poha|ao predavanja napusti tvrtku? Kada izbri{ete slog tog zaposlenika. izbrisat }ete i informacije o cijeni sata predavanja. koje izgledaju poput: .

Ako znate da }ete tijekom rada morati ponavljati podatke. Ako `elite sa~uvati popis referentnih informacija (imena ili cijena predavanja). kao {to je spremanje telefonskog broja u svakoj transakciji. l l . planirajte tako da podijelite informacije u vlastite tablice. VJE@BA Tablica zaposlenika Tablica predavanja Tablica vremena predavanja ZAKLJU^NO: DIZAJNIRAJTE TABLICU Ne optere}ujte se svim ovim informacijama o normalizaciji baze podataka. Nemojte se truditi imati vi{e od jedne teme za tablicu. takve informacije spremite u vlastite tablice.14 2. Employee Contact Information ili Customer Transaction. Dobro organizirana tablica sadr`i nekoliko osnovnih principa: l Svaka tablica mora imati temu – na primjer.

forma narud`bi kupaca mo`e uklju~ivati informacije iz tablice narud`bi i tablice proizvoda (slika 2. forma je alatka pri unosu podataka. Na primjer. pitanje je {to `elite uraditi. . Ako za odre|ene unose ve} imate uniformirane brojeve. Polja iz nekoliko tablica mo`ete slo`iti u formu i na taj na~in olak{ati unos podataka u ta polja na zaslonu. vje`bi. no u slu~aju da to nije tako upotrijebite AutoNumber polje kako biste automatski generirali uniformirani broj za svaki slog. Kada razmi{ljate koja vam je forma potrebna.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 15 l [to ~e{}e upotrijebite ID broj koji }e vam pomo}i pri povezivanju tablica i izbjegavanju gre{aka pri utipkavanju duga~kog teksta (imena). Sljede}i popis opisuje neke aktivnosti koje bi mogle zahtijevati formu: l Zapo{ljavanje djelatnika (i uno{enje informacija o njima u bazu podataka). l KOJU FORMU UPOTRIJEBITI? Kao {to smo opisali u 1. upotrijebite ih. na primjer.1). Iz tablice narud`bi Iz tablice proizvoda SLIKA 2. brojeve socijalnog osiguranja.1 Forma mo`e biti veza izme|u tablica.

l Ne mogu predvidjeti koje forme trebam? Svakako je va`no imati stvorene efektne forme.) Izvje{taji su naj~e{}e namijenjeni osobama koje ne sjede s vama za va{im ra~unalom. no mo`ete uraditi promjene u formama u bilo koje vrijeme i vrlo lako (suprotno tablicama). Prikazati popis svih ~lanova kluba koji nisu podmirili ~lanarinu. Pra}enje poslovanja. a vi{e o toj temi u 21. prije po~etka rada. mogli biste ispisati izvje{taj za nadzorni odbor koji }e vam pomo}i da zadr`ite mjesto direktora. Vi{e }ete o stvaranju forme nau~iti u 15.16 2. popis va{ih stvari ~ija vrijednost prelazi 50 USD. za potrebe osiguranja. Izra~unati i prikazati trenutnu vrijednost opreme. izvoditi prora~une nad podacima (zbrajanje ili prosje~na vrijednost) i prikazati ih na lijep na~in. vje`bi. Naj~e{}e }ete ih ispisati (za razliku od tablica i formi koje se upotrebljavaju na zaslonu). Skupljanje informacija o imenima i osobama za kontakt volontera. Na primjer. Izdavanje narud`bi. Evo nekoliko primjera koje mo`ete uraditi pomo}u izvje{taja: l Ispisati. KAKVE IZVJE[TAJE @ELITE STVORITI? Izvje{taj zadovoljava va{e potrebe za informacije o podacima. Izvje{taj mo`e istovremeno povla~iti podatke iz mnogih tablica. l l . (Ove podatke mo`ete prona}i i pomo}u upita. Stoga ne morate znati. mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim ljudima koji nisu platili ~lanarinu ili svima onima koji su du`ni vi{e od 1000 USD. VJE@BA l l l Prodaja roba i usluga. Na primjer. koje forme trebate. vje`bi.

PLANIRANJE BAZE PODATAKA 17 l Ispisati popis provizija za svakog od 50 najboljih prodava~a u posljednjem kvartalu u usporedbi s prosjekom prodaje cijele tvrtke. Novi izvje{taj mo`ete stvoriti u bilo koje vrijeme i ne morate ga planirati prije izrade baze podataka. U ovoj ste vje`bi nau~ili planirati tablice baze podataka. ako znate kakav }ete izvje{taj trebati. . forme i izvje{taje. Sljede}om vje`bom }ete nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Access. mo`ete dizajnirati svoju tablicu u formatu koji }e biti efektniji pa }e tako i izvje{taj bolje izgledati. Naravno.

U popisu prona|ite i kliknite na Microsoft Access. Ako vas zbunjuju. upotrijebite osnovnu metodu obja{njenu u prethodnom odjeljku. Pokre}e se Pomicanje programa u izborniku Start Ako `elite Access smjestiti u neku drugu grupu programa.3. Jedan je na~in upotreba gumba u izborniku Start. otvorite izbornik Start i povucite element Accessa na `eljeno mjesto. Kliknite na gumb Start. OSTALI NA^INI POKRETANJA ACCESSA Ostali na~ini pokretanja Accessa zahtijevaju ve}e znanje u radu s Windowsima i Microsoft Officceom. 2. POKRETANJE ACCESSA Access mo`ete pokrenuti na nekoliko na~ina ovisno o tome kako ste program instalirali. . Ozna~ite mi{em Programs. 3. Prikazuje se izbornik. Access. Vje`ba NAPU[TANJE ACCESSA POKRETANJE I U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Microsoft Access. Slijedite naredne korake: 1. Prikazuje se popis programa s odvojenim popisom aplikacija Microsofta.

Da biste stvorili ikonu pre~ice. Kada se datoteka prika`e u popisu na dnu prozora Find. .1 Okvir za dijalog Microsoft Access prikazuje se svaki put kad pokrenete Access. Kliknite gumb Start i odaberite Find. povucite element Accessa iz izbornika Start na radnu povr{inu. Accessove datoteke imaju . Kada pregledavate datoteke u Windows Exploreru.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 19 l U mogu}nosti ste stvoriti ikonu pre~ice za Access koju }ete smjestiti na radnu povr{inu. dvostruko je kliknite kako biste pokrenuli Access ili je ozna~ite desnim klikom mi{a i povucite na desktop kako biste stvorili pre~icu za Access.1). l l Kada pokrenete Access.) SLIKA 3. Otvorite popis Look In i odaberite My Computer. dvostruko kliknite bilo koju Accessovu datoteku kako biste pokrenuli Access i otvorili ozna~enu datoteku. odaberite Files or Folders i u okvir za tekst Named utipkajte msaccess. Tada dvostrukim klikom na ikonu pokre}ete Access.exe. (U ovoj vje`bi ne}emo raditi s bazama podataka. Tada kliknite opciju Find Now. mo`ete ga potra`iti. Za sada kliknite Cancel. prvo {to }ete vidjeti je okvir za dijalog koji o~ekuje da se izjasnite `elite li stvoriti novu bazu podataka ili otvoriti ve} stvorenu (slika 3. Ako ne mo`ete prona}i Access.mdb ekstenziju i malu ikonu pored imena koja odgovara ikoni Microsoft Accessa u izborniku Programs.

sadr`i izbornike.2 Access sadr`i iste elemente kao i ostali Windows programi. Tako|er. Accessov prozor postaje mnogo zaposlenije mjesto u sljede}im vje`bama kada budete zapo~eli rad s bazom podataka. Alatna traka Traka izbornika Statusna traka Radno podru~je SLIKA 3. vidite da se ni{ta ne nalazi ni u radnom podru~ju. statusnu traku i ostalo.2 prikazuje dijelove Accessovog prozora. a va{a baza podataka prikazuje se u radnom podru~ju. no to je stoga {to niti jedna datoteka baze podataka nije otvorena. Tada i gumbi postaju dostupni. Primijetit }ete na slici 3. Slika 3.2 da je ve}ina gumba alatne trake u sivoj boji ({to zna~i da ih trenutno ne mo`ete upotrijebiti). .20 3. alatne trake. VJE@BA DIJELOVI PROZORA Access kao i ve}ina ostalih Windowsovih programa.

Prilago|avanje alatnih traka U bilo koje vrijeme mo`ete odabrati koje alatne trake `elite vidjeti. Iz popisa mo`ete odabrati koje alatne trake `elite prikazati ili mo`ete kliknuti opciju Customize kako biste otvorili okvir za dijalog gdje mo`ete prilagoditi bilo koju alatnu traku. Alatne trake Accessa se mijenjaju ovisno s kojim objektom baze podataka radite (tablica.). Access mo`ete napustiti na nekoliko na~ina: . vjerojatno ste upoznali alatne trake i gumbe na njima koji predstavljaju uobi~ajene naredbe za upotrebu. na primjer crtanje. postavite pokaziva~ mi{a iznad gumba i prikazat }e se ime gumba uz pokaziva~ (slika 3. Ponekad se prikazuju i neke druge alatne trake ako radite posebne aktivnosti. te mo`ete dodavati i skrivati gumbe na alatnoj traci. NAPU[TANJE ACCESSA Kada zavr{ite s radom u Accessu. postavite pokaziva~ mi{a na njega. Ime gumba Gumb Close SLIKA 3. @elite li saznati {to odre|eni gumb ~ini. Ako na alatnu traku kliknete desnom tipkom mi{a.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 21 ACCESSOVE ALATNE TRAKE Ako ste ve} radili s Windowsovim programima. te {to `elite s objektom.3 Da biste saznali {to gumb ~ini. mo`ete napustiti program kako biste oslobodili memoriju za naredne zadatke. Ovu mogu}nost nazivamo ToolTip (ili ScreenTip) i mo`ete je upotrijebiti i kada gumbi nisu dostupni (oza~eni sivom bojom). forma itd. prikazat }ete izbornik pre~ica. Gumbi na alatnim trakama su pre~ice naredbama u izbornicima.3).

zna~i da trebate pritisnuti i dr`ati pritisnutu tipku Alt i pritisnuti tipku F4. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti pomo} u Accessu. Exit? U ovoj knjizi upotrijebit }emo odre|ene pre~ice kako bismo vam rekli koje tipke pritisnuti ili koje naredbe u izborniku odabrati. Alt+F4? File. Kada ugledate Alt+F4. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pokrenuti te kako napustiti Access. Kada odaberete File.3). Exit. zatim glavne dijelove Accessovog prozora uklju~uju}i gumbe na alatnim trakama. . zna~i da trebate kliknuti na rije~ File na traci izbornika i kada se izbornik prika`e odabrati i kliknuti na naredbu Exit.22 3. VJE@BA l l l Pritisnite tipke Alt+F4 Odaberite File. Kliknite na gumb Close (X) prozora Accessa (slika 3. Exit.

Vje`ba UPOTREBA POMO]I U ACCESSU U ovoj }ete vje`bi nau~iti vi{e o razli~itim vrstama pomo}i dostupnim u Accessu. Uz pomo} alatke What’s this? dobiti potrebnu pomo} o elementu koji je prikazan na zaslonu. Izabrati iz serije tema pomo}i onu koja vas zanima. . koja iska~e i nudi savjete. Spojiti se na Internet i pomo}u obilje`ja Microsoft on the Web prikazati stranice Weba koje se odnose na pomo}. Mo`ete: Postaviti pitanje Office Assistantu. VRSTE l l POMO]I Svaka osoba je druga~ija pa stoga i Access nudi nekoliko vrsta pomo}i. Nemojte misliti da se netko {ali s vama jer se iza te sli~ice nalazi vrlo sna`an sustav pomo}i. l l POMO] PUTEM OFFICE ASSISTANTA Vjerojatno ste se ve} susreli s Office Assistantom – njegovom sli~icom.4.

ne svi|a uredski pribor koji govori). odaberite Help. jednostavno ga mi{em povucite na neko drugo mjesto zaslona. Odaberite drugog Assistanta Primijetite da u izborniku pre~ica (slika 4. VJE@BA PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE OFFICE ASSISTANTA Prema osnovnim postavkama Office Assistant je uklju~en i nalazi se nad svim otvorenim prozorima.24 4. Da biste isklju~ili opciju. primjerice.1 Accessa. .1) odabirom naredbe Choose Assistant mo`ete odabrati druk~ijeg Assistanta (ako vam se. Ako vam Office Assistant smeta. Office Assistant SLIKA 4.1). Show the Office Assistant ili kliknite na gumb Microsoft Access Help koji se nalazi na alatnoj traci. kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite Hide (slika 4. Office Assistant je smje{ten na vrh prozora @elite li ponovno prikazati Offce Assistant.

U mogu}nosti ste uraditi jedno od sljede}eg: l U okvir za tekst utipkati pitanje i na taj na~in re}i Office Assistantu koju vrstu pomo}i trebate i tada kliknuti Search. (Vi{e o ovoj opciji malo kasnije.2).) Kliknuti izvan balon~i}a i na taj na~in zatvoriti balon~i} (no i dalje se Office Assistant nalazi na zaslonu). Microsoft Access Help. prikazuje se balon~i} koji postavlja pitanje o vrsti pomo}i (slika 4. l l SLIKA 4.) Kliknuti gumb Options kako biste prilagodili na~in rada Office Assistanta. ili pritiskom na tipku F1.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 25 VRSTE POMO]I KOJE NUDI OFFICE ASSISTANT Kada kliknete na Office Assistanta. ili odabirom Help.2 Office Assistant kao va{ servis postavlja pitanja o pomo}i koju trebate. (Kasnije u vje`bi vi{e }emo se pozabaviti ovom mogu}no{}u. ili klikom na Office Assistant. Ako zatvorite balon~i} pomo}i. mo`ete ga ponovno prikazati u bilo koje vrijeme klikom na gumb Help koji se nalazi na alatnoj traci Standard. .

jednostavno je kliknite. kliknite Office Assistant ili pritisnite tipku F1. 3. VJE@BA Poseban znak Ponekad }ete iznad glave Office Assistanta vidjeti svijetle}i znak. Na primjer. jednostavno u okvir za tekst utipkajte pitanje kao {to je prikazano na slici 4. POSTAVLJANJE PITANJA OFFICE ASSISTANTU Ako vam je potrebna pomo} o odre|enoj temi. 2. a table?” SLIKA 4. .3 Office Assistant postavlja pitanje {to to~no `elite saznati kako bi vam ponudio najbolju mogu}u pomo}. Pritisnite tipku Enter ili kliknite gumb Search.26 4. Office Assistant nudi neke teme koje odgovaraju onome {to tra`ite. Slijedite naredne korake: 1. slika 4. Ako se balon~i} Office Assistanta ne prika`e. utipkajte How do I print. Da biste vidjeli sugestiju.3 prikazuje odgovore Office Assistanta na va{e pitanje: “How do I print. a table? kako biste dobili pomo} o ispisivanju podataka. Na primjer. U okvir za tekst utipkajte pitanje. To zna~i da Office Assistant ve} ima spremnu sugestiju za zadatak koji se spremate uraditi.2.

Neki ljudi jednostavno ne mogu razgovarati s nacrtanim znakovima ili `ele sna`niju i prilagodljiviju upotrebu pomo}i. Kada isklju~ite Office Assistanta. naredba Help. . Na primjer. Kliknite OK. Tada zatvorite prozor Microsoft Access Help (gumb X) ili kliknite ponovno na Office Assistanta kako biste potra`ili sljede}u pomo}. Ako `elite saznati vi{e o ovoj temi.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 27 4.3. 5. 6. Microsoft Access Help itd. Ako niti jedna opcija ne opisuje ono {to `elite. kliknite na pomo} koju tra`ite. 3.) odnose se na opcije prozora Microsoft Access Help. 2. Kliknite desnom tipkom mi{a na Office Assistanta i odaberite opciju Options. kliknite na strelicu See more kako biste prikazali jo{ opcija ili utipkajte novo pitanje u okvir za tekst. Prikazuje se prozor Help s uputama o odre|enom zadatku. Ako ste se prepoznali. Kliknite opciju koja opisuje {to `elite uraditi. ISKLJU^IVANJE OPCIJE OFFICE ASSISTANTA Svaki put kada potra`ite pomo}. query. Pro~itajte instrukcije koje su prikazane. prikazanu na slici 4. Ako se prika`e sljede}i popis tema. mo`ete isklju~iti Office Assistant upotrebom sljede}ih koraka: 1. Prikazuje se okvir za dijalog Office Assistant i u njemu isklju~ite opciju Use the Office Assistant. odabrat }u opciju Print the datasheet of a table. pro~itajte odjeljak “Upotreba prozora Microsoft Access Help” kasnije u vje`bi. u Accessu mo`ete upotrijebiti Office Assistant. or form. umjesto njega sve normalne aktivnosti (tipka F1.

kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci. Svaka mapa sadr`i jednu ili vi{e tema pomo}i. Ako upotrebljavate Office Assistant. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica prikazane na slici 4. a izgleda vrlo sli~no panou mapa u Widows Exploreru. Ovaj gumb postaje gumb Hide kada su prikazane kontrole pomo}i. Slika 4. Da biste odabrali temu pomo}i iz prozora Contents. stoga }emo ga u daljnjem tekstu nazivati gumb Show/Hide. 3. 4.4. slijedite naredne korake: 1. Ako ste ranije upotrebljavali prija{nje verzije Microsoft Officea. morate odabrati Help. mo`ete pretra`ivati sustav pomo}i prema va{im `eljama. no u pone{to izmijenjenoj formi.28 4. Ovi mehanizmi su dostupni i u programima Officea 2000 kao {to je Access. Dvostruko kliknite na mapu ili kliknite na znak plus (+).4). CONTENTS Stranica Contents je serija mapa koje mo`ete otvoriti. 2. . Popis pomo}i prikazuje se ispod mape (slika 4. No ako isklju~ite Office Assistanta da biste izravno u{li u sustav pomo}i. jedini na~in da u|ete u glavni sustav pomo}i je postavljanjem pitanja. Prona|ite mapu koja opisuje koja vam je pomo} potrebna. Microsoft Access Help. Indexa i Finda. vjerojatno ste upoznati s mehanizmima Contentsa. VJE@BA UPOTREBA PROZORA MICROSOFT ACCESS HELP Dok je prozor Microsoft Access Help prikazan (uz pomo} Office Assistanta). kao {to smo ranije objasnili.4 prikazuje stranicu Contents. Kliknite na karticu Contents. Ako pomo} upotrebljavate pomo}u upita Office Assistantu. kliknite na gumb Show (posljednji gumb s lijeve strane) koji se nalazi na alatnoj traci prozora Help kako biste mogli upotrijebiti kontrole koje }e vam kasnije trebati.

Da biste upotrijebili Index. Gumb Show/Hide Ovdje se prikazuje ~lanak pomo}i da biste ga mogli pro~itati Da biste otvorili mapu. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica. Nakon {to ste pro~itali pomo}. Kliknite na ~lanak pomo}i kako biste ga prikazali u panou s desne strane. dvostruko je kliknite ili kliknite na gumb plus (+) Kliknite ~lanak kako biste ga prikazali. prika`ite i pro~itajte sljede}u temu ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). 6. Otvorite karticu Index. 2.4 Prozor Contents je skup mapa koje sadr`e informacije pomo}i. SLIKA 4. kliknite gumb Show na alatnoj traci. . INDEX Index je abecedni popis svih dostupnih tema pomo}i.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 29 5. slijedite naredne korake: 1. Potpuno je isti kao i kazalo u knjizi.

Kliknite temu kako biste je prikazali. . prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). Prikazuje se popis tema koje uklju~uju odabranu rije~ (slika 4. Nakon {to ste prou~ili temu. te mu stoga jednostavno mo`ete postavljati pitanja. Kliknite gumb Search ili pritisnite Enter. Uz pomo} Indexa pretra`ujte teme abecednim 5. Utipkajte prvih nekoliko slova teme koju `elite prona}i.5). 4. Popis indeksa sko~it }e na `eljenu temu.30 4. VJE@BA 3. Utipkajte rije~ Popis odlazi na mjesto ({to je mogu}e bli`e) utipkane rije~i Prona|ene teme SLIKA 4.5 redom. 6. ANSWER WIZARD Answer Wizard je potpuno jednak Office Assistantu osim {to nema nacrtani znak.

Pretra`ujte teme koje su prikazane u donjem okviru i odaberite onu koja vas zanima (slika 4. mo`ete je pro~itati. Index ili Answer Wizard). l l l l l . Kliknite karticu Answer Wizard. Kliknuti na gumb >> ili podcrtanu rije~ i tako prije}i u sljede}i prozor pomo}i. Kopirati tekst u Clipboard (za uljepljivanje u Word ili Notepad).) Zatvoriti prozor Help klikom na gumb Close (X). Ovdje mo`ete pro~itati informacije prikazane na zaslonu ili uraditi jedno od sljede}eg: l Kliknuti na rije~ ozna~enu plavom bojom kako biste vidjeli njezino obja{njenje.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 31 Da biste radili s Answer Wizardom. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica. 5. Nakon {to ste prou~ili temu. ^ITANJE TEMA POMO]I Bez obzira na koji na~in ste odabrali temu pomo}i (Office Assistant. (Ako niste pregledali ostale teme pomo}i gumb Back nije dostupan. 3. tako {to }ete ozna~iti tekst i pritisnuti tipke Ctrl+C. U okvir za tekst What would you like to do? utipkajte pitanje i kliknite Search ili pritisnite tipku Enter. Vratiti se na prethodnu temu klikom na gumb Back.6. jednako kao temu u desnom panou slike 4. prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). Ispisati kopije informacija pomo}i klikom na gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci. 2.6). kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci. Contents. 4. slijedite naredne korake: 1.

Ako i dalje imate problema. Ako se Access po~ne pona{ati ~udno. slijedite naredne korake: 1. Prikazuje se okvir s obja{njenjem. PRONALA@ENJE I POPRAVLJANJE GRE[AKA U PROGRAMU Novi alat u Officeu 2000 je Detect i Repair kojim se identificiraju problemi samog Accessa kao {to su o{te}ene programske datoteke ili pogonski programi. 2. Kliknite Start. Detect and Repair. pa ga nemojte pokretati ako doista nemate problema. VJE@BA Utipkajte pitanje Gumb Print Gumb Options SLIKA 4.32 4. najbolje je zatvoriti program i ponovno pokrenuti Windowse. Odaberite Help. te kojim se problem otklanja upotrebom originalnih instalacijskih diskova. Postupak popravka mo`e zahtijevati dulje vrijeme (30 pa i vi{e minuta). .6 Upotrijebite opciju Answer Wizard kako biste locirali sve teme pomo}i za odre|eni subjekt.

Da biste oti{li na Web lokaciju. Ako odaberete ovu opciju. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti razli~ite prikaze koje nudi Access za stvaranje baze podataka. Microsoft on the Web. bez odre|enog pitanja odaberite Help. Odaberite Help. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u pokaziava~ sa znakom pitanja. ZA ELEMENTE PROZORA Ako se pitate za {to je namijenjen odre|eni gumb ili alatka na zaslonu. ali mogu biti korisne.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 33 3. 4. What’s This? ili pritisnite Shift+F1. U ovoj ste vje`bi nau~ili na koje sve na~ine Access nudi pomo}. kliknite Yes. . Sa~ekajte da se sve Accessove datoteke usporede s originalnim datotekama na CD-u kako bi se prona{le eventualne gre{ke. look for more help on the Web. obja{njenje elementa. 2. Budite strpljivi jer treba mnogo vremena za provjeru. Kliknite na element za koji `elite dobiti pomo}. jedna od mogu}nosti na drugoj stranici rezultata (prikazana tek kad kliknete na SeeMore) je None of the above. morate biti spojeni na Internet i Internet Explorer }e oti}i na Web lokaciju gdje mo`ete prona}i vi{e informacija koje trebate. Kada se prika`e poruka da restartate sustav. OSTALA POMO] OBILJE@JA POMO]I Zavr{imo ovu vje`bu pregledom nekih opcija pomo}i koje ne}ete upotrebljavati ~esto. jednostavno slijedite naredne korake: 1. Prikazuje se POMO] PUTEM WEBA Kada upotrijebite Office Assistanta.

mo`ete stvoriti praznu bazu podataka.) Ako ste u `urbi. ili }ete upotrijebiti ~arobnjaka koji sadr`i sve te elemente. upotreba ~arobnjaka u{tedjet }e vam mnogo vremena. @elite li stvarati bazu podataka od samog po~etka i ru~no stvarati sve tablice. To su zapravo mali programi koji vas intervjuiraju i na taj na~in prikupljaju odgovore potrebne za stvaranje baze podataka. . izvje{tajima i formama. ako `elite posebnu namjenu baze podataka koja nije sli~na niti jednom ~arobnjaku ili jednostavno `elite provjeriti svoje znanje. te kako pomo}u ~arobnjaka stvoriti bazu podataka s ve} stvorenim tablicama. ^arobnjak za stvaranje baze podataka Access se instalira s nekoliko ~arobnjaka. br`e je upotrijebiti ga za stvaranje baze podataka.5. (Naravno. Vje`ba STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti praznu bazu podataka. (Podatke }ete kasnije sami unositi.) Odgovor ovisi o tome koliko ~arobnjaci zadovoljavaju va{e potrebe. {to }emo objasniti kasnije u vje`bi. No. a onda promijeniti odre|ene dijelove. izvje{taje i forme koje trebate. ODABIRANJE DOBROG NA^INA ZA STVARANJE BAZE PODATAKA Prije stvaranja baze podataka donesite va`nu odluku. Ako ~arobnjak zadovoljava va{e osnovne potrebe. ne znate koji su ~arobnjaci dostupni dok ne otvorite popis ~arobnjaka.

slijedite naredne korake: 1. . Access stvara novu bazu podataka i sprema je prema pode{enju u mapu My Documents. Odaberite karticu General. SLIKA 5. New ili kliknite na gumb New na alatnoj traci. formi ili ne~eg drugog. u okviru za dijalog Microsoft Access mo`ete brzo pokrenuti novu bazu podataka. ne mo`ete ga vratiti sve dok ne napustite i ponovno ne pokrenete Access. Dvostruko kliknite ikonu Database i prikazuje se okvir za dijalog File New Database. Me|utim. ne trebate ga za stvaranje nove baze podataka jer u bilo koje vrijeme mo`ete upotrijebiti sljede}e korake: 1.2). Prikazuje se okvir za dijalog New (slika 5. Tada kliknite Create. Kliknite OK. Otvara se okvir za dijalog File New Database. bez tablica. Utipkajte Kennel Records. 2. Access stvara novu bazu podataka. Kliknite opciju Blank Access database. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove datoteke i tada kliknite Create. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove baze podataka (ne{to opisno). Ako ste tek pokrenuli Access i okvir za dijalog Microsoft Access je jo{ uvijek prikazan (slika 5. 3. 3. 2. Odaberite File.1 Kada pokrenete Access.1). Kada zatvorite inicijalni dijalog.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 35 STVARANJE PRAZNE BAZE PODATAKA Stvaranje baze podataka je vrlo jednostavno jer u prvom koraku stvarate samo vanjsku ljusku.

3). vje`ba). i 8.36 5.3 Prozor nove baze podataka. Svaki element popisan u podru~ju Objects slike 5. Kasnije }ete nau~iti kako stvoriti tablice (7. vje`ba). vje`ba) i izvje{taje (23.2 Razli~ite kartice u okviru za dijalog nude opcije stvaranja razli~itih vrsta baza podataka. SLIKA 5. VJE@BA SLIKA 5. U ovom trenutku va{a baza podataka je potpuno prazna i vidite je u prozoru baze podataka te je otvorena prema sekciji Tables (slika 5. upite (20. forme (14.3 predstavlja razli~itu vrstu objekta koji mo`ete stvoriti u bazi podataka. vje`ba). .

Kliknite Next kako biste nastavili s radom. 5.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 37 Pre~ice Objects Pre~ice za objekte (kao {to je Create table u prikazu Design) nisu neophodne – da biste jednostavno stvorili objekt baze podataka kliknite na gumb New. Tablice su prikazane s lijeve strane. 6. Prikazuje se okvir za dijalog File New Database. 2. isklju~ite pre~ice odabirom Options iz izbornika Tools i isklju~ite opciju New object shortcuts. 4. Kliknite na karticu Databases kako biste prikazali popis ~arobnjaka.4). Utipkajte ime za bazu podataka i tada kliknite Create kako biste nastavili s radom. jedino trebate odabrati ~arobnjaka koji }e zadovoljiti va{e potrebe. U oba slu~aja prikazuje se okvir za dijalog New. kliknite opciju Access database wizards. a odabrana polja tablice s desne. Pokre}e se ~arobnjak i neke informacije se prikazuju obja{njavaju}i {to ~arobnjak radi. Kada odaberete ~arobnjaka kojeg `elite. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za dijalog Microsoft Access. odaberite File. ako ste zatvorili okvir za dijalog. Kliknite jednog od ponu|enih ~arobnjaka (ikona s ~arobnim {tapi}em). . pages and projects i tada kliknite OK. forme i izvje{taje koje }ete `eljeti u bazi podataka. Slijedite naredne korake: STAVARANJE 1. 3. New. Prikazuje se popis tablica koje mo`ete stvoriti (slika 5. kliknite OK. BAZE PODATAKA POMO]U ^AROBNJAKA Uz pomo} ~arobnjaka mo`ete automatski stvarati gotovo sve tablice. Ako ste umorni od pre~ica i `elite ostaviti prostora za vlastito stvaranje objekata u bazi podataka. No. U ovom }emo primjeru odabrati Contact Management.

9.4 ^arobnjak automatski stvara tablice i polja. . SLIKA 5. Nakon odabira stila prikaza kliknite ga i tada kliknite Next. postavite oznaku (kva~ica) u okvir za potvrdu. Kliknite tablicu i pregledajte popis polja. Polja Optional napisana su nako{enim pismom. Sva polja mo`ete isklju~iti osim polja Optional. 7. Da biste uklju~ili i polje Optional.38 5. kliknite ga i tada kliknite Next. Kliknite Cancel i poku{ajte ponovno. ^arobnjak sada postavlja pitanje o stilu ispisa izvje{taja. Kliknite na stil izvje{taja i pogledajte njegov prethodni pregled. Kada odaberete stil. Pro~itajte 9. vje`bu kako biste nau~ili brisati polja ili cijele tablice. U popisu kliknite stil prikaza i pregledajte prethodni pregled prikaza koji se prikazuje. ali mo`ete izbrisati tablice i polja koja vam ne}e trebati. Ne `elim ove tablice i ova polja Ne ljutite se. ^arobnjak postavlja pitanje koji stil prikaza `elite. vjerojatno ste upotrijebili krivog ~arobnjaka. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. VJE@BA Polja u ozna~enoj tablici. Ako su tablice i polja potpuno neprihvatljive. 8. Polja Optional (nako{eno pismo). to je cijena koju morate platiti ako `elite raditi s ve} stvorenim ~arobnjakom.

prikazuje se prozor Main Switchboard (slika 5. I’d like to include. ^arobnjak stvara bazu podataka. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. 12. 11. ^arobnjak sada postavlja pitanje o naslovu baze podataka. kliknite Finish da biste otvorili novu bazu podataka. Naslov }e se prikazati i na izvje{tajima i mo`e biti razili~it od imena datoteke. a picture. Kada otorite bazu podataka. automatski se otvara i Switchboard. (Mo`e potrajati nekoliko minuta. ali na crno-bijelom pisa~u nikako. Slika 5.5). Tada kliknite gumb Picture.) Kada je baza podataka zavr{ena. Kada stignete u prozor Finish. 10. odaberite datoteku slike (ako je potrebno promijenite pogon ili mapu) i kliknite OK kako biste se vratili natrag u ~arobnjaka. Klikom na ovaj gumb mo`ete pregledati izbor slika. logotip tvrtke) potvrdite opciju Yes. . Unesite naslov (slika 5. Kliknite kako biste uklju~ili sliku.5 Unesite naslov za bazu podataka i ako je potrebno odaberite sliku za logotip tvrtke.6). (Mogu}nost) Da biste uklju~ili sliku u forme i izvje{taje (na primjer. Stoga planirajte pozadinu ovisno o va{em pisa~u.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 39 Pozadina izvje{taja Pozadina u boji upotrijebljena za neke izvje{taje izgleda sjajno.

Sada kada imate stvorene sve tablice. . dvostruko kliknite na traku naslova. Zatim otvorite padaju}i popis Display Form i odaberite [None]. Startup. Me|utim. VJE@BA SLIKA 5. Kliknite Tables kako biste vidjeli nekoliko tablica koje su stvorene. Ako je trenutno na najmanjoj mogu}oj veli~ini (u donjem lijevom kutu prozora). zatvarati i otvarati bazu podataka. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako spremati. mo`da }ete htjeti pro}i kroz vje`be u ovoj knjizi kako biste nau~ili vi{e o stvaranju i promjenama objekata. vje`bu gdje govorimo vi{e o formama. Nakon {to ste zatvorili prozor Switchboard na zaslonu vidite prozor va{e baze podataka. Kliknite OK. prije|ite na 11. vje`bu gdje }ete nau~iti kako podatke unijeti u tablice ili na 14. te kako je stvoriti pomo}u ~arobnjaka. forme i izvje{taje koje ste `eljeli.40 5. Sve baze podataka stvorene s ~arobnjakom uklju~uju opciju Main Switchboard koja nije ni{ta drugo nego lijepa forma s ugra|enim programima. Ona omogu}ava da uradite uobi~ajene zadatke s bazom podataka klikom na gumb. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti bazu podataka od samog po~etka. Mrzim Switchboard @elite li sprije~iti otvaranje Switchboarda svaki put kad otorite bazu podataka. ako ste u `urbi da unesete podatke. Mi u ovoj knjizi ne}emo raditi s Main Switcboardom pa stoga kliknite gumb Close (X) kako biste zatvorili prozor Main Switchboard.6 Prozor Switchboard je bonus koji nudi ~arobnjak. Klikom na ostale objekte vidjet }ete kako su ostali objekti stvoreni. odaberite Tools.

kliknite Yes. . forme ili nekog drugog objekta. Kada promijenite strukturu tablice. Nau~it }ete i kako prona}i zagubljenu datoteku baze podataka. Access automatski sprema va{ rad kada unosite svaki pojedini slog. SPREMANJE BAZE PODATAKA Nakon {to isklju~ite ra~unalo ili napustite Access morate spremiti va{ rad kako ne biste izgubili informacije koje ste utipkali. SPREMANJE. Access }e postaviti pitanje da li `elite spremiti promjene.6. vje`ba). Bazu podataka spremate tako da joj pridijelite ime (5.1 Kada promijenite strukturu objekta. Vje`ba ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako spremiti bazu podataka. te kako je ponovno otvoriti. vje`bi. Vidjet }ete okvir za dijalog poput onog na slici 6.) Stoga nije potrebno spremati rad sve dok ne odlu~ite zatvoriti bazu podataka. Access ne}e dopustiti zatvaranje objekta ili cijele baze podataka bez potvrde da li `elite spremiti ura|ene promjene. Ako ura|ene promjene `elite spremiti.1.) SLIKA 6. kako je zatvoriti. (Vi{e o unosu slogova u 11. (Ako radite s uklju~enim Office Assistantom ista pitanja se prikazuju u balon~i}u iznad njegove glave.

2): l Dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (u gornjem lijevom kutu) baze podataka. Tako|er. naredbe Save As i Export postaju dostupne. Prikazuje se okvir za dijalog koji nudi opcije uljepljivanja samo strukture tablice ili strukture s podacima. l Odaberite File. l Pritisnite tipke Ctrl+W (ako je prozor baze podataka aktivan). Copy. naravno ako odgovaraju polja. Close. vje`ba) i baza podataka }e se zatvoriti zajedno s programom. Naredba Export omogu}ava spremanje objekata u sli~nom formatu datoteke koje mo`e pro~itati neki drugi program (na primjer. VJE@BA Primijetite da naredbe Save i Save As u izborniku File naj~e{}e nisu dostupne. Ozna~ite tablicu u prozoru Database i odaberite Edit. uradite jedno od sljede}eg (slika 6. Naredbu Save As mo`ete upotrijebiti da biste tablicu spremili u nekom drugom formatu (kao {to je spremanje tablice kao izvje{taja). Ako pak `elite zatvoriti bazu podataka i tada otvoriti sljede}u. Upotreba tablica u ostalim programima @elite li kopirati tablice u drugu aplikaciju ili drugu bazu podataka mo`ete to uraditi pomo}u naredbi Copy i Paste. mo`ete odabrati i append podatke u postoje}u tablicu. Paste. l Pritisnite tipke Ctrl+F4. ozna~ene su sivom bojom. Tada otvorite `eljenu bazu podataka ili aplikaciju i odaberite Edit. Kada zavr{ite s upotrebom Accessa. Excel). Tek kad odre|ene objekte ozna~ite u prozoru baze podataka. kao {to je tablica. ZATVARANJE BAZE PODATAKA Kada zavr{ite rad s bazom podataka. l Kliknite gumb Open prozora baze podataka kako biste zatvorili trenutnu bazu podataka i otvorili novu. zatvorite je.42 6. . l Kliknite gumb Close (X) (u gornjem lijevom kutu) prozora baze podataka. napustite program (3.

Ako je va{e ra~unalo kratko s memorijom (manje od 16MB). ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 43 Odaberite Close u izborniku File. .SPREMANJE. SLIKA 6. vje`ba) ve} }ete `eljeti otvoriti onu koju ste ve} stvorili. Kliknite. primijetit }ete da Access radi mnogo br`e kada zatvorite sve nepotrebne datoteke. OTVARANJE BAZE PODATAKA Kada pokrenete Access da biste upotrijebili bazu podataka.2 Postoji nekoliko na~ina da zatvorite bazu podataka. Zapravo. mo`ete otvoriti nekoliko baza podataka i premje{tati podatke iz jedne u drugu. Mogu li otvoriti vi{e od jedne baze podataka? Naravno da mo`ete. ne}ete `eljeti stvarati novu (5.

Ako se datoteka ne nalazi u trenutno prikazanoj mapi.44 6. 2. VJE@BA Najbr`i na~in otvaranja baze podataka koju ste nedavno upotrijebili je odabir njezinog imena u izborniku File.3 U ovom okviru za dijalog otvorite datoteku baze podataka. Vi{e o tome govorit }emo u odjeljku “Promjena pogona ili mapa”. 3. 2.3). Odaberite File. slijedite naredne korake: 1. Dvostruko kliknite datoteku kako biste je otvorili. @elim vidjeti vi{e datoteka? Da biste pove}ali broj datoteka koje }e se prikazati u popisu. Slijedite naredne korake: 1. . odaberite broj do 9 u padaju}em popisu Recently Used Files na kartici General okvira za dialog Options (Tools. Otvorite izbornik File. Kliknite bazu podataka koju `elite prikazati. Options). Na dnu izbornika prikazuju se imena devet baza podataka koje ste posljednje upotrijebili. Prikazuje se okvir za dijalog Open (slika 6. SLIKA 6. promijenite pogon i mapu. Open ili kliknite na gumb Open koji se nalazi na alatnoj traci. Ako baza podataka koju `elite otvoriti nije u popisu.

Upotrijebite padaju}i popis kako biste odabrali . Okviri za dijalog Open i Save As zahtijevaju malo privikavanja. Svaka od ovih opcija poma`e ~uvanju od ne`eljenih promjena u bazi podataka.) Slika 6. Ovdje ste u mogu}nosti odabrati pogon koji sadr`i datoteku koju `elite otvoriti. prona}i }ete gumb Open koji nudi odabir (uz standardne mogu}nosti) opcija Read-Only.SPREMANJE. PROMJENA POGONA ILI MAPE Okviri za dijalog za otvaranje (i spremanje) datoteka u programima Officea 2000 su razli~iti od onih u Windowsima 95/98. Da biste promijenili pogon. (Ime se mijenja ovisno o tome spremate li ili otvarate datoteku. morate otvoriti padaju}i popis Look In ili Save In. a opcija Open Exclusive Read Only radi oboje.4 prikazuje padaju}i popis u okviru za dijalog Open. Opcija Open Exclusive onemogu}ava rad drugog korisnika u bazi podataka dok je vi dr`ite otvorenu.4 pogon. Open Exclusive ili Open Exclusive Read Only. Opcija Open Read-Only ~uva promjene koje su spremljene u bazu podataka. Accessa 2000. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 45 Novi alat U okviru za dijalog Open. SLIKA 6.

1 GUMBI ZA DIJALOG WINDOWSA 95 KONTROLA PROMJENU POGONA I MAPA U OKVIRIMA ZA NAMJENA Vra}a vas na prethodnu pregledanu mapu. Vrlo je sli~na popisu Recently Used Documents koji se nalazi u izborniku Windows Start. TABLICA 6. veli~ini ili datumu. Dvostruko kliknite mapu koju `elite odabrati. Rename itd.46 6. Details. Uz gumbe koji se nalaze na vrhu okvira za dijalog Save As i Open. Properties i Preview) kao i podizbornik Arrange Icons gdje mo`ete slo`iti ikone prema imenima. . Delete. Otvara izbornik naredbi koje mo`ete upotrijebiti za odabranu datoteku (Find. Otvara popis opcija prikaza za popis datoteke (List. Tablica 6. Bri{e odabranu datoteku. VJE@BA Nakon toga morate odabrati mapu u koju `elite spremiti datoteku (ili iz te mape otvoriti postoje}u). Kada odaberete pogon.1 obja{njava gumbe i ostale kontrole. koji se nalaze u okvirima za dijalog Save As i Open. Otvara Internet Explorer kako biste datoteku mogli potra`iti na Webu. Vra}a vas na mapu iznad one koja je prikazana u okviru Save In (mapa u kojoj je trenutna baza podataka spremljena). prikazuje se popis mapa u tom pogonu. Neki korisnici }e u te mape spremiti datoteke ili pre~ice datotekama: l Mapa History Sadr`i pre~ice za sve datoteke koje ste nedavno upotrijebili. vrsti. Stvara novu mapu.). ako takva postoji. Ina~e je gumb nedostupan. s lijeve strane se nalaze i ikone pre~ica.

Slijedite naredne korake kako biste prona{li datoteku: 1. . 3. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 47 l Mapa My Documents Osnovna mapa za spremanje Accessovih baza podataka. Open ako ve} nije prikazan okvir za dijalog Open. ako znate da datoteka po~inje slovom P.SPREMANJE. Mapa Web Folders Sadr`i pre~ice va{ih mapa na Webu.) Mapa Favorites Sadr`i pre~ice svih datoteka koje `elite ovdje spremiti. Otvorite li izbornik Tools u okviru za dijalog Save As ili Open i odaberete Add to Favorites dodat }ete pre~icu u mapu Favorites. mo`ete utipkati P*. (Mogu}nost) Ako `elite prona}i odre|enu vrstu datoteke. Mapa Desktop Sadr`i sve pre~ice koje se nalaze na radnoj povr{ini Windowsa. 4.mdb kako bi Access prona{ao sve datoteke koje po~inju tim slovom. Prikazuje se okvir za dijalog Find (slika 6. Zvjezdica (*) zamjenjuje bilo koji znak ili skup znakova. 2. (Ovdje je bolje ne spremati datoteke. l l l PODATAKA PRONALA@ENJE DATOTEKE BAZE Ako imate problema u pronala`enju datoteke. Odaberite File. iz padaju}eg popisa Files of type odaberite vrstu datoteke. Upotrijebite ovaj gumb kako biste se vratili iz mapa koje ste mo`da pretra`ivali. Na primjer. Access }e vam pomo}i.5). a oznaka pitanja (?) jedan odre|eni znak. Kliknite gumb Tools kako biste otvorili njegov izbornik i odaberite Find. (Mogu}nost) Ako znate dio imena upotrijebite opciju Wild Cards. Opcija Wild Cards Ovu opciju mo`ete upotrijebiti kada ne znate cijelo ime datoteke.

na dnu okvira za dijalog Find. Provjerite je li potvr|ena opcija Search subfolders. Va{ odabir ovisit }e o svojstvu koje ste odabrali. Ako `elite odrediti neka druga svojstva. 7. Ako ne znate u kojem pogonu se nalazi tra`ena datoteka. Ako nije. suzite podru~je tra`enja {to je vi{e mogu}e upotrebom ovih tehnika: l Ako ste sigurni da se datoteka nalazi u odre|enoj mapi. u okvir Look in utipkajte stazu (kao {to je primjerice C:\WINDOWS). Otvorite padaju}i popis Property i odaberite svojstvo. u padaju}em popisu Look in odaberite My Computer. b. . u padaju}em popisu Look in odaberite taj pogon. U podru~ju Look In. kao {to je File name ili Creation date. potvrdite je. 5. l l 6. utipkajte John Smith. ako `elite prona}i datoteku koja sadr`i ime John Smith. Otvorite padaju}i popis Condition i odaberite uvjet. uradite sljede}e: a. Na primjer. U okvir za tekst utipkajte odgovaraju}u vrijednost. Vrijednost mora biti u odnosu na odabrano svojstvo.48 6.5 Upotrijebite okvir za dijalog Find kako biste odabrali mapu ili pogon gdje `elite tra`iti. VJE@BA SLIKA 6. Ako ste sigurni da se datoteka nalazi na odre|enom pogonu. c.

Niz koji ste upravo stvorili pojavljuje se na vrhu popisa u okviru Find Files that match this criteria.SPREMANJE. Kliknite gumb Add to List. ako neka postoji. zatvoriti i otvoriti bazu podataka. dvostruko je kliknite. Kliknite gumb Find Now. . Ponovno se prikazuje okvir za dijalog File Open i prikazuje datoteke koje odgovaraju uvjetima tra`enja. 9. 8. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 49 d. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom ~arobnjaka (Table Wizard). U ovoj ste vje`bi nau~ili kako spremiti. Da biste otvorili `eljenu datoteku.

Vje`ba STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom Table Wizarda (~arobnjak za stvaranje tablica). upotrijebite Table Wizarda kako biste u{tedjeli vrijeme stvaranja i kasnije dodajte polja koja vam nedostaju (9. Tablicu mo`ete stvoriti od samog po~etka ili upotrebom Table Wizarda. vje`bi. ili oti}i na 9. mo`ete stvoriti nove tablice kako biste prethodno stvorene zanemarili. vje`ba). vje`bu da biste nau~ili kako mijenjati i prilagoditi tablice. U 8. vje`ba pokriva manje automatiziranu metodu. }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. Odabrati i uzeti mo`ete sva polja u svim ve} stvorenim tablicama kako biste stvorili tablicu koja odgovara va{im `eljama i potrebama. dok je sve ostalo samo uljep{avanje. . dok 8. Table Wizard vam mo`e u{tedjeti mnogo vremena pri stvaranju i formatiranju polja koja su vam potrebna. ZA[TO STVORITI TABLICU? Tablica je osnova cijele baze podataka i ~uva va{e podatke. vje`bi stvorili praznu bazu podataka. Access je instaliran na va{e ra~unalo s mnogobrojnim ve} stvorenim poslovnim i osobnim tablicama iz kojih mo`ete odabrati onu koja zadovoljava va{e potrebe. Ako ste me|utim upotrijebili ~arobnjaka. U ovoj }emo vje`bi govoriti o stvaranju pomo}u Table Wizarda. Ako ste u 5. ^ak i ako ne prona|ete sva polja koja trebate.7. sada je vrijeme da stvorite tablicu koja }e slijediti plan obja{njen u 2.

Tada u okviru za dijalog New Table mo`ete odabrati Table Wizard i kliknuti OK. Ako tada shvatite da tablica ne odgovara va{im potrebama. 3. U prozoru baze podataka kliknite objekt Tables i tada dvostruko kliknite opciju Create table by using wizard.1) kliknite opci- ju Business ili Personal. Ako ugledate polje koje `elite uklju~iti u tablicu. kliknite gumb Cancel i zapo~nite stvaranje vlastite tablice (8. Table kako biste otvorili okvir za dijalog New Table. U prvom okviru za dijalog Table Wizarda (slika 7.Uz pomo} Table Wizarda mo`ete kopirati polja iz bilo koje ve} stvorene tablice. 2. prikazuju se u popisu Sample Fields. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu uz pomo} Table Wizarda: 1. a njezina polja 4. Ostale metode Umjesto prvog koraka mo`ete kliknuti gumb New ili odabrati Insert. Na taj }ete na~in odabrati popis preglednih tablica koje }e se prikazati.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 51 Kako znam koja polja sadr`i tablica? Naravno da ne znate koja polja Access nudi u ve} stvorenim tablicama dok ne pokrenete Table Wizarda i ne pregledate popis polja. Table Wizard }e vam u{tedjeti mnogo muke i vremena. vje`ba). Pregledajte popis Sample Fields. STVARANJE TABLICE TABLE WIZARDA UZ POMO] Ako su polja koja `elite stvoriti ista kao polja u Accessovim ve} stvorenim tablicama. odaberite ga i kliknite gumb > kako biste . Iz popisa Sample Tables odaberite tablicu.

(Ako ste odabrali Yes.) .1 Iz ve} stvorenih tablica odaberite polja koja `elite uklju~iti u svoju tablicu. Tada kliknite ime polja kako biste ga odabrali i nakon toga kliknite gumb Rename Field. @elite li ukloniti polje iz tablice. VJE@BA polje pomaknuli u popis Fields in my new table. kliknite Next kako biste nastavili s radom.52 7. set a primary key for me kako bi ~arobnjak odabrao polje primarnog klju~a ili opciju No. (Da biste uklonili sva polja i zapo~eli ponovni odabir. kliknite gumb <<. Na taj na~in polje mijenja ime samo u va{em popisu. kliknite gumb >>. jasnije ime kako biste zamijenili ponu|eno. najprije ga dodajte u popis (3. a u originalu ostaje pod starim imenom. 6. ali vam se ne svi|a ime polja. Utipkajte {to 7. utipkajte ime i kliknite OK.) Kada zavr{ite s odabirom polja. SLIKA 7. Promjena imena polju Ako vidite polje koje odgovara va{im `eljama. i 4. Kliknite opciju Yes. kliknite gumb <. korak). Ako `elite pomaknuti cijeli sadr`aj pregledne tablice u svoj popis. I’ll set the primary key kako biste sami odabrali polje. korak. U sljede}em koraku morate utipkati ime tablice. 5. prije|ite na 10. Ponavljajte korake 3 i 4 da biste odabrali polja iz vi{e preglednih tablica i na taj na~in kompletirali svoju tablicu.

ako polje primarnog klju~a sadr`i identifikacijski broj kota~a za automobile. Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja ~esto imaju iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer. morat }ete unijeti i brojeve i slova. 9. dvije osobe mogu imati isto ime).2 Podesite primarni klju~ za tablicu.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 53 Primarni klju~ Polje koje za svaki slog mora imati jedinstven unos. Odaberite ovu opciju ako `elite uklju~iti i brojeve i slova u polje. SLIKA 7.2)? Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. Odaberite vrstu podatka za polje primarnog klju~a: l l l . ^arobnjak }e sljede}e pitati – koje polje }e biti primarni klju~ (slika 7. Odaberite ovu opciju ako sami `elite pridijeliti broj slogu (Access ne}e dopustiti unos bilo kojeg slova). Na primjer. Numbers and/or letters I enter when I add new record. 8. Consecutive numbers Microsoft Access assigns automatically to new records. Numbers I enter when I add new records. Odaberite ovu opciju ako `elite da Access automatski pridijeli broj slogu koji ste unijeli. Ovaj odabir je odli~an radi li se primjerice o ID brojevima. kao {to su voza~ke dozvole.

Ako ste zadovoljni izgledom tablice odaberite ovu opciju. Ako ve} imate stvorenu najmanje jednu tablicu u bazi podataka. prije}i }ete u prikaz Table Design. 12. Ovdje ste u mogu}nosti unijeti promjene u tablicu prije njezine upotrebe. Kliknete li na karticu Tables u prozoru baze podataka. koji ste upoznali ako ste polja stvarali sami. stoga ako `elite u~iti po knjizi. Prije}i }ete u prikaz Table Datasheet gdje mo`ete unositi slogove u retke tablice. Odaberte li ovu opciju. .3 prikazuje dvije tablice. Za sada kliknite Next. prikazuje se prozor koji nudi stvaranje odnosa izme|u tablica. a form the wizard creates for me. Kliknite Finish kako biste pre{li u opciju koju ste odabrali u prethodnom koraku. l l 13. vje`bi. koraku). U prozoru Finish kliknite jednu od sljede}ih opcija: l Modify the table design. Slika 7. Odabirom ove opcije preska~ete dijelove ove knjige i odlazite neposredno u Form Wizard (14. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. VJE@BA 10. zanemarite za sada ovu opciju. vje`ba). Enter data into table using. Enter data directly into the table. u popisu }e se nalaziti i va{a tablica. kliknite gumb Close (X) prozora koji je prikazan. a vi{e o odnosima izme|u tablica pro~itajte u 10. 11. Stvorili ste tablicu. Ako se odlu~ite da za sada ne}ete raditi s tablicom (bez obzira {to ste odabrali u 12.54 7.

[TO l SADA? Sada mo`ete oti}i na mnoga mjesta: @elite li nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. Da biste stvorili odnos izme|u tablica. nastavite s 8. Da biste stvorili formu za unos podataka. pro~itajte 9. vje`bu “Stvaranje odnosa izme|u tablica”. pro~itajte 12. (Ne odlazite na ovu vje`bu ako u tablici `elite uraditi odre|ene promjene. vje`bu “Uno{enje promjena u tablicu”. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. Da biste unijeli podatke u tablicu.3 Sada imate barem jednu tablicu na kartici Tables. vje`bom “Stvaranje tablice bez pomo}i ~arobnjaka”. pro~itajte 10.) l l l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti novu tablicu uz pomo} Table Wizarda. Tablice SLIKA 7. . pro~itajte 15. vje`bu “Uno{enje podataka u tablicu”. vje`bu “Stvaranje forme”. Da biste unijeli promjene u tablicu koju ste tek stvorili.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 55 Ovo nisu tablice ve} pre~ice za akcije.

Otvara se prikaz Table Design (slika 8. Table ili kliknuti gumb New i na taj na~in otvoriti okvir za dijalog New Table. Ostale metode Umjesto 1. Vje`ba STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu u prikazu Table Design. STVARANJE TABLICE TABLE DESIGN U PRIKAZU Slijedite naredne korake da biste stvorili tablicu u prikazu Table Design: 1. ZA[TO NE UPOTRIJEBITI ^AROBNJAKA? Accessovi ~arobnjaci su vrlo korisni. ako `elite stvoriti tablicu koja sadr`i posebna polja koja nisu dostupna u ~arobnjacima. ali ne nude veliku prilagodljivost kao stvaranje tablice od samog po~etka. U ovoj vje`bi nau~it }emo vas kako da stvorite tablicu od samog po~etka.8. bolje je stvoriti tablicu u prikazu Table Design. Na primjer. U otvorenom okviru za dijalog odaberite Design View i kliknite OK. . U prozoru Database dvostruko kliknite opciju Create table in Design view.1). koraka mo`ete odabrati Insert.

SLIKA 8. oznake uskli~nika (!). pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”. prikazuje se strelica pada- Pravila pri dodjeljivanju imena polju Ime polja u Accessu mo`e biti duga~ko do 64 znaka.).1 U prikazu Table Design mo`ete kontrolirati cijeli proces stvaranja tablice. mo`e sadr`avati razmake i bilo koje simbole osim to~ke (. polje }e po osnovnoj postavci biti tekstualno polje. simbola naglaska (‘) ili uglatih zagrada ([ ]). Vjerojatno }ete `eljeti upotrijebiti {to kra}a i lak{e pamtljiva imena. ju}eg popisa. Otvorite padaju}i popis Data Type i odaberite vrstu polja. . % ili # jer svaki od tih simbola ima odre|eno zna~enje u Accessovu kodu. Tako|er nije lo{e izbjegavati oznake poput $. (Ako ne uradite odabir.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 57 Ovdje po~nite s utipkavanjem imena polja. Tada pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Data Type.) Ako vam je potrebna pomo} pri odabiru vrste polja. Utipkajte ime polja u prvi prazan redak stupca Field Name. Kada se pomaknete u stupac Data Type. 3. 4.

9.) 6.58 8. Kliknite gumb Close (X) prozora Table Design. Uradite `eljene promjene. OK.2 polja. kliknite Yes. Pritisnite Tab kako biste pre{li u stupac Description i utipkajte opis polja.2). 8. Svojstva polja SLIKA 8. 10. Za pomo} pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene za tablicu. VJE@BA 5. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. (Ovo je samo mogu}nost jer }e tablica raditi i bez opisa polja. ponavljajte korake 3 – 6. Ako imate vi{e polja za unos. Podru~je Field Properties se mijenja ovisno o vrsti 7. U okvir za tekst Table Name utipkajte ime tablice i tada kliknite . U donjem dijelu okvira za diajlog nalazi se podru~je Field Pro- perties za vrstu polja koje ste odabrali (slika 8.

mo`da }ete vidjeti poruku da primarni klju~ nije pridijeljen. slova i simbole. SHVA]ANJE Text VRSTA PODATAKA I FORMATA Obi~an tekst koji mo`e uklju~ivati brojeve. Prije nego {to prije|ete u prikaz Datasheet mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. Evo popisa vrsta iz kojih mo`ete odabirati: Memo Number Date/Time . Ako se pitanje pojavi. O vi{e informacija pro~itajte odlomak “Pode{avanje primarnog klju~a” kasnije u vje`bi. Obi~an broj (ne valuta ili datum). Obi~an tekst kojem niste odredili duljinu. unesite ime i kliknite OK. nastavlja se Svako polje mora imati vrstu kako bi Access znao kako se odnositi prema sadr`aju polja. Odaberite View. pa stoga prakti~ki nije ograni~en u broju znakova (64000 znakova). Access ne dopu{ta unos bilo kojeg teksta.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 59 Prijelaz iz prikaza u prikaz Nakon {to ste unijeli prvo polje mo`ete prije}i u prikaz Datasheet kako biste vidjeli izgled tablice. Polje Text mo`e sadr`avati do 255 znakova. kliknite Yes. Datasheet ili kliknite gumb Datasheet View na alatnoj traci. Nema primarnog klju~a Kada zatvorite prikaz Table Design. Datum ili vrijeme.

vje`bu.) Omogu}ava stvaranje popisa za odabir vrijednosti iz neke druge tablice ili popisa vrijednosti u kombiniranom okviru za svaki slog. unestite vrijednost uz ovu opciju i u{tedjet }ete na vremenu. True ili False ili On ili Off. Vrijednost unesena uz pomo} ove opcije. Ovu opciju ne pokriva ova knjiga. Opcije formatiranja se mijenjaju ovisno o vrsti polja i ima ih toliko mnogo da }emo nabrojati samo neke: Field Size Najve}i mogu}i broj znakova koje korisnik mo`e unijeti u polje (mo`e se pridijeliti samo polju Text). Za polja broja mo`ete podesiti broj decimalnih mjesta koja }e se prikazati.60 8. za sve zaposlene isti pozivni broj grada). Veza s lokacijom na Webu. VJE@BA nastavak Currency AutoNumber Yes/No Format broja kao valute. Access automatski popunjava slijedne brojeve za svaki slog. Tako|er. Sadr`avati mo`e jednu od dvije vrijednosti: Yes ili No. Format Decimal Places Default Value . (Za vi{e informacija pro~itajte 27. Ovo je nova opcija o kojoj }emo vi{e govoriti u 16. Odgovor na pitanje. vje`bi. Padaju}i popis dostupnih formata za odre|enu vrstu polja. Ako }e polje naj~e{}e sadr`avati odre|enu vrijednost (primjerice. uvijek se prikazu je u novom slogu i mo`ete je izbrisati i utipkati novu vrijednost kada ona ne odgovara sadr`aju. Veza s drugom bazom podataka ili datotekom. Ove opcije su prikazane u donjem dijelu okvira za dijalog u podru~ju Field Properties. mo`ete stvoriti i korisni~ke formate. OLE Object Hyperlink Lookup Wizard Uz vrstu polja svako polje ima i opcije formatiranja koje mo`ete podesiti.

. u tablici pasa mo`da }ete `eljeti svakom psu pridijeliti njegov ID broj i na taj na~in imati ID # polje u tablici ili mo`ete odabrati da upotrijebite registracijski broj svakog psa. Accessu morate re}i koje polje `elite upotrijebiti kao primarni klju~ i kako bi Access sprije~io uno{enje istih vrijednosti za vi{e od jednog sloga u tom polju. PODE[ENJE PRIMARNOG KLJU^A Gotovo svaka tablica mora sadr`avati barem jedno polje koje ima jedinstvenu vrijednost za svaki slog. U prikazu Table Design odaberite polje koje `elite za primarni klju~. Prikazuje se simbol klju~a lijevo od imena polja kao {to je prikazano na slici 8. Takvo jedinstveno identifikacijsko polje nazivamo polje primarnog klju~a. Primary Key ili kliknite gumb Primary Key na alatnoj traci. tada ona mora imati primarni klju~. Odaberite Edit. dvije osobe mogu imati isto ime). Polje primarnog klju~a Polje koje za svaki slog mora sadr`avati jedinstveni unos.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 61 Required Odaberite Yes ili No kako biste Accessu rekli kada ovo polje mo`e ostati prazno kod uno{enja novog sloga.3. Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja mogu sadr`avati iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer. Slijedite naredne korake kako biste podesili primarni klju~: 1. Ako tablica bude jedna strana relacije jedan-premamnogo. 2. Na primjer.

4) i tada odaberite prikaz iz padaju}eg popisa.3 klju~a. prikaz Design i Datasheet. Najlak{i na~in prijelaza iz prikaza u prikaz je klikom na strelicu koja se nalazi uz gumb View na alatnoj traci (slika 8.62 8. . Polje primarnog klju~a je ozna~eno simbolom PRIJELAZ IZ PRIKAZA DESIGN PRIKAZ DATASHEET U Dva prikaza su dostupna kada radite s tablicama. Otvorite izbornik View. SLIKA 8. Sljede}i je na~in prijelaza: 1.4 Odaberite prikaz koji `elite iz padaju}eg popisa. VJE@BA Simbol klju~a SLIKA 8.

a ne za promjene u strukturi tablice. Ne preporu~amo stvaranje tablice na ovaj na~in jer mnoge opcije dizajniranja nisu dostupne kao u prikazu Table Design. U prozoru baze podataka dvostruko kliknite opciju Create table by entering data.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 63 2. obi~nu tablicu. Odaberite Table Design ili Datasheet. Ako se pitanje prika`e. . PODATAKA STVARANJE TABLICE UNO[ENJEM Neki korisnici `ele stvarati tablice u prikazu Datasheet no Microsoft je dizajnirao prikaz Datasheet za unos podataka i njihov pregled. Ako iz prikaza Table Design prelazite u prikaz Datasheet. 4. ovisno o prikazu u kojem se trenutno nalazite.5 Stvaranje tablice u prikazu Datasheet daje vam brzu. mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu u prikazu Datasheet: 1. kliknite Yes.5). Ako ste upitani da pridijelite ime tablici. SLIKA 8. 3. Otvara se prazna tablica (slika 8. utipkajte ime i kliknite OK.

VJE@BA 2. vje`bi). Drugi je na~in odabir Format. 3. Prije nego li zapo~nete unos podataka morate biti sigurni da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli. Rename Column ili desni klik mi{a na ime stupca i iz izbornika pre~ica odabir opcije Rename column. Access postavlja pitanje o imenu tablice. Stvarate li tablicu u prikazu Datasheet polja imaju obi~na imena kao {to je Field1.64 8. Zatvorite tablicu klikom na gumb Close (X). 6. Pridijelite poljima imena. 5. Da biste promijenili ime polja. 4. . Access postavlja pitanje `elite li spremiti promjene u dizajnu. utipkajte novo ime i pritisnite Enter. Tada dvostruko kliknite ime stupca. Utipkajte ime i kliknite U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene koje su potrebne u va{oj tablici. Uradite promjene u izgledu tablice (obja{njenje u 9. OK. Kliknite Yes. kliknite trenutno ime kako biste odabrali stupac.

Vje`ba PROMJENA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u tablici dodavanjem i uklanjanjem polja i skrivanjem stupaca. l l l . U prozoru Database kliknite na podru~je Table. Ako je tablica prikazana u prikazu Datasheet. Uradite jedno od sljede}eg ako `elite u}i u prikaz Table Design: l U prozoru Database kliknite na podru~je Table. Bez obzira na na~in kojim ste stvorili tablicu (sa ili bez Table Wizarda). odaberite View.9. Prije nego {to zapo~nete unos slogova uvjerite se da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli kako se kasnije ne biste morali vra}ati i mijenjati strukturu tablice. UNO[ENJE URE\IVANJE POLJA I NJIHOVA SVOJSTVA Sada kada ste stvorili tablicu mo`da }ete `eljeti zapo~eti unos slogova. mo`ete unijeti `eljene promjene u tablicu u prikazu Table Design. odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i pritisnite tipke Alt+D. Tako|er. pro~itajte i 10. O tome }ete vi{e nau~iti u 11. Design View. vje`bi. Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i Table Wizarda. odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i kliknite gumb Design. U prozoru Database kliknite desnom tipkom mi{a na ime tablice i iz izbornika pre~ica odaberite Design View. prikaz Table Design }e vam izgledati poznato. vje`bu u kojoj govorimo o stvaranju odnosa izme|u tablica.

Svojstva polja Kliknite kako biste prikazali popis razli~itih vrsta podataka.1). Kliknite ime bilo kojeg polja u stupcu Field Name. kliknite polje u podru~ju Data Type i iz padaju}eg popisa odaberite novu vrstu podatka. Evo osnovnih koraka: 1. Ponavljajte prva tri koraka za svako polje koje `elite promijeniti.4 u prethodnoj vje`bi). Kada se nalazite u prikazu Table Design (slika 9. 2. U panou Field Properties (donji dio prozora Table Design) kliknite u bilo koji okvir za tekst kako biste promijenili vrijednost. 3. mo`ete urediti bilo koje polje na na~in koji ste nau~ili u prethodnoj vje`bi.1 U prikazu Table Design mo`ete promijeniti osnovna svojstva bilo kojeg polja. Neki okviri za tekst sadr`e padaju}e popise koje }ete aktivirati klikom na okvir za tekst. 4.66 9. SLIKA 9. . Kliknite gumb sa strelicom prema dolje i iz popisa koji se prikazuje odaberite prikaz. VJE@BA Ne zaboravite da mo`ete brzo prelaziti iz prikaza u prikaz klikom na gumb View koji se nalazi na lijevom kraju standardne alatne trake (slika 8. Ako `elite.

prethodni koraci }e se sami objasniti. Najprije probajte u prikazu Table Design jer se trenutno nalazite u tom prikazu: 1. vrstu. kliknite gumb Insert Rows 3. . Unesite ime. Kliknite oznaku sloga (sivi kvadrati} lijevo od imena polja) kako biste odabrali polje gdje `elite prikazati novo polje (cijeli redak je ozna~en crno). Za{to? Ako kasnije budete dodavali polja u tablicu.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 67 Potrebna mi je ve}a pomo}? Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i ~arobnjaka (8. morat }ete unositi informacije u svaki slog. mijenjat }ete {irinu polja i tako se izlagati riziku nenamjernog brisanja ili zagubljivanja podataka. no ako ste tablicu stvorili pomo}u Table Wizarda vjerojatno ste se sada izgubili. Stoga pro~itajte ponovno 8. Tako|er.) 2. na alatnoj traci ili odaberite Insert. U popisu Field Name prikazuje se prazan redak. opis i ostalo za novi redak. morat }ete se vra}ati i unositi vrijednosti u ta polja za svaki slog koji ste ve} unijeli. (Ako je potrebno. Ako to ne uradite. DODAVANJE POLJA Prije uno{enja podataka u tablicu (11. vje`bu kako biste ubrzali svoj rad. Row. Na tipkovnici pritisnite tipku Insert. ponovno pro~itajte 8. Polje mo`ete dodavati u prikazu Table Design ili prikazu Datasheet. vje`ba). vje`ba) uvjerite se da ste uklju~ili sva polja koja su vam potrebna. sada je vrijeme da ih se rije{ite. koje vam nikada ne}e trebati. vje`bu. BRISANJE POLJA Ako ste shvatili da vam odre|ena polja koja ste stvorili nisu potrebna.

Kliknite naslov stupca kako biste odabrali cijeli stupac za polje koje `elite izbrisati (cijeli stupac ozna~en je crno). . Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje: 1. Odaberite Edit. Polja mo`ete izbrisati u prikazu Table Design ili u prikazu Datasheet. ako ve} niste u njemu. VJE@BA Ne bri{ite va`na polja Budite vrlo pa`ljivi ako bri{ete polja nakon {to ste ve} zapo~eli unos podataka. polje mo`ete izbrisati i u prikazu Datasheet. Delete Column. kod brisanja vam je potpuno svejedno. Uradite jedno od sljede}eg: l l l Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Stoga je najbolje brisati nepotrebna polja prije uno{enja podataka. Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje u prikazu Datasheet. Delete Rows. Za razliku od dodavanja polja kada je bolje biti u prikazu Table Design. 2. Prije|ite u prikaz Table Design. a prednost je prikaza Datasheet {to }ete vidjeti i podatke koje ste unijeli u polje koje `elite izbrisati. 1. Odaberite Edit. 3. 2. Odaberite polje.68 9. Kada izbri{ete polje. 3. Kliknite gumb Delete Rows na alatnoj traci. Prije|ite u prikaz Datasheet. Tipka Delete ne radi U prikazu Datasheet tipka Delete nije dostupna pa stoga morate upotrijebiti opcije iz izbornika. sve informacije nestaju zajedno s poljem. Ako `elite.

Slijedite naredne korake kako biste ponovno prikazali skriveni stupac: 1. Slijedite naredne korake: 1.2 Pomo}u okvira za dijalog Unhide Columns mo`ete skrivati ili ponovno prikazivati polja. a pomo}u prikaza Table Design ne}ete mo}i sakriti polje. Skrivena polja SLIKA 9. Prije|ite u prikaz Datasheet. 2. morate upotrijebiti prikaz Datasheet. Stupac vi{e nije vidljiv. Da biste polje sakrili. bolje ga je sakriti nego izbrisati. 3. ili kliknite desnom tipkom mi{a u stupac i odaberite Hide Columns. Odaberite polje (polja) koje `elite sakriti. Odaberite Format. ali }e vam trebati kasnije u radu. Svojstva polja koja ste podesili pri stvaranju polja bit }e sa~uvana i kasnije ne}e biti potrebno ponovno pode{avati odre|ena svojstva. a ako oznaka kva~ice nije u okviru za potvrdu. Skrivanje polja ima dvije prednosti: l l Ako ste ve} unijeli slogove. zna~i da je polje skriveno. Odaberite Format. Prikazuje se okvir za dijalog Unhide Columns (slika 9. Polja s oznakom kva~ice u okviru za potvrdu nisu skrivena. Hide Columns.2). . Unhide Columns.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 69 SKRIVANJE POLJA Ako polje trenutno ne `elite upotrijebiti. sa~uvat }ete sve podatke u polju.

2. 3. U prozoru baze podataka kliknite na podru~je Tables. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o stvaranju odnosa izme|u tablica. Kliknite Yes. Skrivena polja su i dalje dijelovi baze podataka. jednostavno mo`ete izbrisati cijelu tablicu. Naredba Cut nasuprot Delete Tablicu mo`ete i izrezati. mo`da otkrijete da ste uradili toliko gre{aka da je bolje zapo~eti rad u nekoj novostvorenoj tablici. 3. (Ne uzrujavajte se. Kliknite u okvir za potvrdu i promijenite status polja. Klikanjem u okvir za potvrdu polje mijenja status iz skrivenog u ponovno prikazano. . Odaberite tablicu koju `elite izbrisati. 4.70 9. to se svima doga|a. Odaberite Edit. Delete ili pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Prikazuje se poruka koja pita `elite li stvarno izbrisati tablicu. Kliknite Close.) Ili mo`da shvatite da ste stvorili nekoliko tablica. skrivanjem polja i ure|ivanjem informacija u svakom polju. Dokaz tome je prikaz Table Design u kojem }ete i dalje vidjeti skrivena polja. Iz Clipboarda tablicu mo`ete ulijepiti u neku drugu bazu podataka ili neku drugu aplikaciju. BRISANJE TABLICE Sada kada ste odre|eno vrijeme radili s tablicom koju ste stvorili. Office 2000 omogu}ava spremanje 12 razli~itih elemenata u Clipboard koje kasnije mo`ete ulijepiti u ostale aplikacije. VJE@BA 2. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti promjene u tablicu dodavanjem i uklanjanjem polja. Izrezivanje tablice je zgodnije jer je tablica jo{ uvijek dostupna i prelazi u Clipboard. Bez obzira na razlog. Slijedite naredne korake: 1. a neke vam nisu potrebne.

Kada stvorite forme. No ovaj rad je koristan tek kada je definiran odnos izme|u tablica. STVARANJE STVARATI ODNOSE IZME\U TABLICA? 2. Orders. Customer ID. upite i izvje{taje. Vje`ba ODNOSA IZME\U TABLICA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako povezati dvije ili vi{e tablica kako biste s njima mogli raditi kao s jednom. Imamo nekoliko tablica koje opisuju pse i njihove aktivnosti. sadr`i njihova imena i adrese. (Ovo se naziva relacija jedan prema mnogo jer mo`e biti vi{e narud`bi za jednog kupca. Stvoriti mo`ete odnos izme|u tablice Dogs i tablice Dog Coloring kako biste boju dlake psa povezali s istom u popisu boja dlake tablice Dog Coloring. Jedna tablica. mo`ete na jednostavan na~in povu}i informacije iz vi{e od jedne tablice. Na ovaj }ete na~in biti sigurni da ste svakom psu pridijelili dobru boju. Obje tablice sadr`e isto polje. Customers. narud`be.10. Stvorili ste tablicu koja popisuje sve boje dlake psa. vje`ba vam je preporu~ila stvaranje odvojenih tablica za informacije koje nisu neposredno povezane. ZA[TO . a druga.) Sljede}i primjer je baza podataka pasa. Pretpostavimo da smo stvorili dvije tablice koje sadr`e informacije o kupcima. Svi slogovi u tablici Orders odgovaraju slogovima u tablici Customers.

1 Uz pomo} ovog okvira za dijalog dodajte tablice u prozor Relationships. Ponavljajte tre}i korak kako biste odabrali `eljene tablice i tada kliknite Close. automatski }e se prikazati okvir za dijalog Show Table (slika 10. STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA Da biste stvorili odnos izme|u tablica. . SLIKA 10. kao {to je prikazano na slici 10. Ako ste znati`eljni i `elite vi{e nau~iti o odnosima izme|u tablica.1).72 10. 4. U bazi podataka odaberite Tools. Relationships ili kliknite gumb Relationships na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Relationships. Show Table ili kliknite gumb Show Table na alatnoj traci. otvorite prozor Relationships i dodajte odnos. pregledajte Accessovu dokumentaciju ili pro~itajte knjigu Using Microsoft Access 2000. Slijedite naredne korake: 1. odaberite Relationships. U prozoru Relationships svaka tablica je prikazana u svom okviru. Ako se okvir za dijalog ne prika`e. Ako do sada niste odabrali niti jednu tablicu. VJE@BA Slo`eniji odnosi U ovoj knjizi objasnio sam samo jednostavne primjere.2. Kliknite tablicu koju `elite upotrijebiti za odnos i tada kliknite gumb Add. 2. 3.

6. povezati polje Coloring u tablici Dogs s poljem Coloring ID u tablici Dog Coloring. povucite rub tablice i tako je pove}ajte kako biste vidjeli sva `eljena polja. Na primjer. Kliknite polje u jednoj tablici koje `elite upotrijebiti kao vezu s drugom tablicom. tekst itd. Polja AutoNumber su tipa Long Integer. 5. Uve}ajte tablicu Ako ne vidite sva polja u tablici.2 pove}ali smo tablicu Dogs kako bismo vidjeli sva polja tablice.2 Za ovaj primjer dodane su dvije tablice u prozor Relationships. Ispustite kvadrati} na polje koje `elite. Polja AutoNumber su broj~ana polja Long Integer. Na primjer. broj. Va`no je znati vrstu polja Polja koja }ete povezivati moraju biti iste vrste podatka (datum. Na slici 10. Jedina iznimka je povezivanje polja s AutoNumber formatom i polja s formatom broja. stoga kliknite polje Coloring u tablici Dogs. povu}i }emo polje Coloring na polje Color ID u tablici Coloring. .).STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 73 SLIKA 10. Odabrano polje povucite mi{em. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u kvadrati}.

3). SLIKA 10. . Ne}ete vidjeti simbol ¥ i simbol 1 ako niste uspostavili referencijalni integritet.74 10.4).4 Crta predstavlja odnos izme|u dva polja. Odnos }e biti stvoren i vidjet }ete crtu koja spaja dva polja u prozoru Relationships (slika 10. Odgovaraju}a imena polja Iako nije zgodno. 7.3 Okvir za dijalog Relationships tra`i obja{njenje odnosa koji stvarate. Odaberite bilo koju opciju referencijalnog integriteta (pro~itajte sljede}i odlomak) i tada kliknite Create. shvatit }ete da je najlak{e povezivati polja ako im pridijelite ista imena u razli~itim tablicama. VJE@BA Prikazuje se okvir za dijalog Edit Relationships (slika 10. SLIKA 10.

Evo {to dobivate s okvirima za potvrdu: l Opcija Cascade Update Related Fields marked. Stoga potvrdite opciju Enforce Referential Integrity.3. promjena }e biti ura|ena i u . a ne `elite da va{i djelatnici budu u mogu}nosti slu~ajno unijeti broj u tablicu Dogs koji ne}e odgovarati niti jednoj boji u tablici Coloring. u polju Coloring baze podataka Dogs imate broj koji odgovara polju Color ID tablice Dog Coloring.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 75 Simboli odnosa Na slici 10. a vi uradite promjene u vezanoj tablici (u na{em primjeru tablica Dog Coloring). Sada Access ne}e dopustiti unos bilo ~ega u polje Coloring tablice Dogs (strana mnogo) osim jednog od brojeva koji se nalaze u polju Color ID tablice Coloring (simbol 1). Ovi se simboli prikazuju u odnosima kada je uklju~ena opcija Enforce Referential Integrity. Ako je ova opcija potvr|ena. [TO JE REFERENCIJALNI INTEGRITET? Referencijalni integritet vas ~uva od gre{aka pri unosu podataka. [to ako netko ipak poku{a unijeti krivi broj? Access }e reagirati ovisno o tome koja je od dvije opcije potvr|ena u okvirima za potvrdu vidljivim na slici 10. Tablica Coloring ispisuje sve dopu{tene boje dlake psa. a uz tablicu Dog Coloring simbol 1. Oznaka beskona~nosti ozna~ava mnogo slogova {to zna~i da mnogi slogovi u ovoj tablici odgovaraju jednom slogu (otuda i znak 1) u tablici Dog Coloring.4 primijetite da se pored tablice Dogs nalazi oznaka beskona~nosti ¥ (¥). Na primjer. Zapravo ka`e da sve informacije u dva polja moraju biti odgovaraju}e.

Ako niti jedna opcija nije potvr|ena. svi psi iz tablice Dogs koji imaju broj boje 3 bit }e tako|er izbrisani.76 10. onda za sada jo{ niste unijeli podatke (o unosu vi{e u 11. ako izbri{ete slog u tablici Dog Coloring za polje Coloring ID broja 3. Na primjer. . Ako je ova opcija potvr|ena. (Vjerojatno ovu opciju ne}ete upotrebljavati. (Ba{ me briga {to ste unijeli brojeve u polje Text. ako odlu~ite promijeniti broj boje iz 7 u 8 i u tablici Dog Coloring uradite takvu promjenu (simbol 1). VJE@BA drugoj tablici (tablica Dogs). Sada mo`ete upotrijebiti iste kontrole koje ste upotrijebili za stvaranje odnosa.2). a drugo Number. dvostruko kliknite na crtu odnosa. mo`ete ga ure|ivati tako da ponovno prika`ete prozor Relationships (slika 10. l Opcija Cascade Delete Related Fields marked. URE\IVANJE ODNOSA Kada je odnos stvoren. Na primjer. sve sedmice u tablici Dog mijenjaju se u osmice. a vi uradite promjene u 1 tablici (na primjer. vjerojatno }ete vidjeti poruku gre{ke prvi puta kada poku{ate. Dog Coloring) tako da unosi u vezanoj tablici vi{e ne vrijede.) Nije potvr|ena niti jedna opcija. Ako ovu knjigu ~itate redom. Access }e izbrisati unose u vezanoj tablici. Access pokazuje poruku u kojoj od vas tra`i vezani slog u odre|enoj tablici i ne dopu{ta vam unos podataka. l Najbolje je podesiti referencijalni integritet prije unosa bilo kojih podataka u tablice. vje`bi) tako da ste spremni za pode{avanje referencijalnog itegriteta.) Vrlo pa`ljivo pro~itajte prikazanu poruku gre{ke i poku{ajte ju otkloniti promjenama u dizajnu tablice (9. pretpostavimo da jedno polje upotrebljava vrstu podatka Text. Da biste to uradili. vje`ba). Ako poku{ate stvoriti odnos s referencijalnim integritetom nakon {to ste ve} unijeli podatke u jednu ili obje tablice. Na primjer.

STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 77 UKLANJANJE ODNOSA Da biste odnos izbrisali. vje`ba. jednostavno ga kliknite u prozoru Relationships (crta izme|u tablica ozna~ena je masno) i tada pritisnite Delete. Kao prvo morate nau~iti unositi i urediti podatak u tablici te kako podesiti verzije jednostavne tablice formi. upita i izvje{taja. . [TO SADA? Kako iskoristiti prednosti nakon {to ste stvorili odnos izme|u tablica? Da biste shvatili odgovor. 25. Tek tada }ete biti spremni. morate imati malo vi{e znanja. Access }e tra`iti potvrdu. ure|ivanje i brisanje odnosa izme|u tablica. Ova vje`ba prikazuje stvaranje. Kliknite Yes i odnos je izbrisan. da stvorite vi{etabli~ne forme. upite i izvje{taje koji su mogu}i zbog stvaranja odnosa. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti podatak u tablicu.

Vje`ba UNO[ENJE PODATKA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako dodavati slogove u tablicu. Ako imate mnogo slogova za uno{enje. Stoga otvorite tablicu i zapo~nite s radom. Zapamtite. Ostali na~ini za uno{enje slogova Uno{enje slogova izravno u tablicu. Najprije morate otvoriti tablicu. On sadr`i informacije o odre|enoj osobi. Unosit }ete vrijednosti za svaki slog u svako polje (stupac) u tablici. jednostavnije je stvoriti formu za unos podataka.11. {to }ete nau~iti u ovoj vje`bi. kako ispisati tablicu te kako je zatvoriti. onda ve} znate da je slog zapravo redak u tablici. i 2. . Kako stvoriti formu nau~it }ete u 14. UNO[ENJE SLOGA Kona~no ste stvorili strukturu tablice i uradili pode{enja prema svojim `eljama. vje`bu (nadam se da jeste). Ako ste pro~itali 1. ili ne~em drugom. nije uvijek najbolji na~in. vje`bi “Stvaranje jednostavne forme”. Do{lo je vrijeme da unesete slogove. Tada slijedite naredne korake kako biste unijeli slog. da biste otvorili tablicu. mjestu. a zatim kliknite Open. dvostruko je kliknite u prozoru Database ili je kliknite jednom.

uz pomo} opcije AutoNumber) zapo~nite s radom u sljede}em polju. to~ka umetanja prelazi u prvo polje sljede}eg retka gdje mo`ete zapo~eti novi slog. a zapravo rije~ polje stvarno zna~i cijeli stupac.UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 79 U prvom stupcu nalazi se broj! Ako ste prvo polje podesili na na~in da mu se automatski unose podaci (na primjer. . 5. 2. vidjet }ete titraju}u okomitu crtu koju nazivamo to~ka umetanja i koja ozna~ava mjesto gdje }e se prikazati utipkana vrijednost. Kada u posljednjem polju pritisnete Tab. Nastavite pritiskati Tab sve dok ne stignete u posljednje polje. Utipkajte vrijednost za polje. ]elija Dio retka i stupca. ]elija je ime za pojedini blok. Pritisnite Tab kako biste pre{li u sljede}e polje i utipkali njegovu vrijednost. To~ka umetanja Kada kliknete u polje. To je mjesto gdje }ete unijeti podatak za polje odre|enog sloga. Kliknite u prvo prazno polje prvog praznog stupca. 3. 1. Ponekad se rije~ polje upotrebljava da ozna~i unos u polje za jedan slog. Nastavite uno{enje slogova sve dok ih sve ne unesete. 4.

(to~ka sa zarezom).1 POMAKNUTI Sljede}e polje TIPKE ZA POMICANJE U TABLICI SE NA… Tab PRITISNITE TIPKU… Prethodno polje Posljednje polje u slogu Po~etno polje u slogu Isto polje u sljede}em slogu Isto polje u prethodnom slogu Isto polje u posljednjem slogu Isto polje u po~etnom slogu Posljednje polje u posljednjem slogu Po~etno polje u po~etnom slogu Shift+Tab End Home ¯ ­ Ctrl+¯ Ctrl+­ Ctrl+End Ctrl+Home .1 obja{njava tipkovni~ke pre~ice za pomicanje u tablici.80 11. Tablica 11. a za unos vremena pritisnite tipke Ctrl+: (dvoto~je). pritisnite tipke Ctrl+. mo`ete kliknuti u bilo koje polje i tako u `eljeno polje postaviti to~ku umetanja. pritisnite tipke Ctrl+’ (apostrof). @elite li ponoviti vrijednost iz polja u prethodnom slogu. no postoje i druk~iji na~ini pomicanja koji }e vam vjerojatno trebati. VJE@BA NEKE l MOGU]NOSTI UNOSA PODATAKA Sve podatke mo`ete unijeti samo pomo}u tipke Tab i utipkavanjem. TABLICA 11. l POMICANJE PO TABLICI U ranijim koracima pritiskali ste tipku Tab i na taj na~in se pomicali iz polja u polje. Na primjer. ali }emo vam otkriti i neke mogu}nosti kako biste ubrzali rad: @elite li unijeti datum.

Tablica se ispisuje. Pode{avanje ispisa Neke opcije ispisa mo`ete podesiti prije samog ispisa. ili pritisnite tipke Ctrl+F4 ili dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (slika 11.UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 81 ISPISIVANJE TABLICE Naj~e{}e ne}ete `eljeti ispisati tablicu jer ne izgleda ba{ lijepo. odaberite izbornik File i tada Print. Naravno. U tom slu~aju slijedite naredne korake: 1. Otvorite tablicu (dvostruko ju kliknite ili je odaberite i kliknite Open). 2. Tada kliknite OK. Umjesto da kliknete gumb Print. Ikona izbornika Control Gumb Close SLIKA 11.1 Zatvorite tablicu na isti na~in kako zatvarate i ostale prozore. te u okviru za dijalog Print podesite opcije ispisa. Kliknite gumb Print na alatnoj traci. . ponekad }ete ipak `eljeti ispisati sirove podatke u tablici. pa }ete stoga stvarati izvje{taje za ispis koji sadr`e podatke koje trebate (23. Tablica je obi~na mre`a oko redaka i stupaca. ZATVARANJE TABLICE Do sada ste ve} vjerojatno otkrili da tablica nije ni{ta drugo do obi~an prozor.1). kliknite gumb Close (X). vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”). Da biste tablicu zatvorili.

U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako ure|ivati podatke u tablici. .82 11. kako tablicu ispisati te kako je zatvoriti. VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~li kako unijeti slogove u tablicu.

Vje`ba URE\IVANJE PODATKA U TABLICI U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako promijeniti informaciju u polju. PROMJENA Samo neke stvari uspiju od prve. (Ako }eliju odabirete pomo}u tipkovnice.1) i tada kliknite mi{em. 2. Stari sadr`aj mo`ete zamijeniti ili ga urediti. Kada ste unijeli podatke u tablicu.12. vje`bi) ili je jednostavno kliknite. Slijedite naredne korake kako biste zamijenili stari sadr`aj u polju: 1. kako odabrati slogove te kako umetnuti ili izbrisati slogove. Novi podatak zamjenjuje stari. Na taj na~in odabirete cijeli sadr`aj }elije.) Da biste odabrali }eliju pomo}u mi{a. mo`da shvatite da trebate uraditi neke promjene. postavite pokaziva~ mi{a na lijevi rub }elije kako bi pokaziva~ promijenio izgled u oznaku plusa (+) (slika 12. [to je bolje? Ovisno o tome kakve moraju biti promjene – na vama je da odlu~ite. Utipkajte novi podatak. . najbolje je unijeti novi podatak od samog po~etka. Ure|ivanje sadr`aja }elije je vrlo jednostavno. SADR@AJA U ]ELIJI ZAMJENA SADR@AJA ]ELIJE Ako je stari sadr`aj }elije potpuno krivi. automatski ste odabrali i njezin sadr`aj.1 u 11. Odaberite }eliju pomo}u tipkovnice (tablica 11.

Utipkajte promjenu.84 12. . Pomi~ite se po }eliji na mjesto gdje `elite zapo~eti ure|ivanje (tablica 12. Slijedite naredne korake: 1.1 Da biste odabrali cijeli sadr`aj }elije.2 umetanja. 4. VJE@BA Pokaziva~ mi{a SLIKA 12.1). nema razloga da zamjenjujete cijeli sadr`aj ve} jednostavno uredite sadr`aj }elije.2). 2. Pritisnite tipku Backspace kako biste izbrisali znak s lijeve strane to~ke umetanja ili tipku Delete za znakove s desne strane. Kliknite u }eliju kako biste u nju postavili to~ku 3. Postavite pokaziva~ mi{a u }eliju tako da on promijeni izgled u I-oznaku. To~ka umetanja prikazuje se u }eliji (slika 12. budite sigurni da pokaziva~ mi{a ima izgled oznake plusa (+) prije nego li kliknete. To~ka umetanja Pokaziva~ mi{a SLIKA 12. Kliknite. URE\IVANJE SADR@AJA ]ELIJE Ako promjene koje `elite uraditi nisu velike.

Odabrati mo`ete samo kontinuirane slogove.3 Ozna~eni odabrani slog.1 DA POMICANJE U ]ELIJI Jedan znak desno Jedan znak lijevo Jednu rije~ desno Jednu rije~ lijevo Na kraj sadr`aja Na kraj }elije BISTE SE POMAKNULI… ® ¬ PRITISNITE TIPKU… Ctrl+® Ctrl+¬ End Ctrl+End Home Ctrl+Home Na po~etak sadr`aja Na po~etak }elije ODABIRANJE SLOGOVA Kao {to ure|ujete }elije u slogu. . Podru~je odabira sloga Trokut ozna~ava odabrani slog SLIKA 12.3. a ne ih uzimati iz cijelog popisa. ponekad }ete `eljeti raditi s cijelim slogom. kliknite sivi kvadrati} lijevo od sloga.URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 85 TABLICA 12. Odabrati mo`ete i grupu slogova (odaberite prvi i prtisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete sljede}e slogove). Da biste to uradili. Cijeli slog }e se prikazati ozna~en (bijela slova na crnoj pozadini) kao {to je prikazano na slici 12.

3.3). vje`bi “Sortiranje. [to ako `elite slogove poslo`iti drugim redom? Lako je sortirati slogove u red koji `elite. SIMBOLI ODABIRA SLOGA Kada odaberete slog.86 12. Kliknite u prazan okvir sjeci{ta naslova redaka i stupaca ili pritisnite tipke Ctrl+A ili odaberite opciju Select All Records iz izbornika Edit. samo prvi koji ste kliknuli ima oznaku trokuta. indeksiranje i filtriranje podataka”. Vi{e o tome pro~itajte u 19. prikaz na slici 12. a mo`da }ete ugledati i ova dva simbola: Uno{eno ili ure|ivano Prazan redak za sljede}i novi slog Samo jedan trokut Ako ste odabrali vi{e slogova istovremeno. novi redak se prikazuje ispod njega i ~eka sljede}i slog. UMETANJE NOVOG SLOGA Novi slog se ume}e automatski. ve} ga morate smjestiti na dno tablice. no svi su jednako odabrani. u podru~ju odabira sloga prikazuje se trokut (slika 12. . VJE@BA Odabiranje svih slogova Sve slogove mo`ete odabrati odjednom na nekoliko na~ina. Kada zapo~nete s utipkavanjem sloga. Novi slog niste u mogu}nosti umetnuti izme|u postoje}ih.

Kliknite desnom tipkom mi{a na slog (slogove) i odaberite Delete Record. 2.URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 87 BRISANJE SLOGOVA Ako shvatite da jedan ili vi{e slogova nisu potrebni u tablici. Slijedite naredne korake: 1. naredba Delete odnosi se na tekst. u slu~aju da cijeli slog nije odabran. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Copy i Paste kako biste podatak premjestili ili kopirali. pa stoga budite vrlo oprezni u brisanju sloga. Odaberite polje (polja). Odaberite slog (slogove) koji `elite izbrisati. lako ih je izbrisati. Odaberite Delete iz izbornika Edit. 2. Zapamtite da nakon brisanja sloga nije mogu}e poni{titi naredbu. Delete nasuprot Delete Record Ako ste odabrali cijeli slog. U isto vrijeme mo`ete izbrisati i nekoliko slogova. slog (slogove). Uradite jedno od sljede}eg: l Otvorite izbornik Edit i odaberite Cut (za premje{taj) ili Copy (kopiranje). a naredba Delete Record na cijeli slog. Slijedite naredne korake: 1. l . No. onda nema razlike izme|u ove dvije naredbe. PREMJE[TANJE I KOPIRANJE PODATAKA Kao i u ostalim programima Windowsa i ovdje mo`ete upotrijebiti naredbe Cut. Kliknite na gumb Cut ili Copy na alatnoj traci. Uradite jedno od sljede}eg: l l l l l Kliknite gumb Delete Records na alatnoj traci. }eliju (}elije) ili tekst koji `elite premjestiti ili kopirati. Odaberite Delete Record iz izbornika Edit.

Postavite to~ku umetanja na mjesto gdje `elite umetnuti odrezani ili kopirani materijal. Uradite jedno od sljede}eg: l l l l Odaberite Paste iz izbornika Edit. Kliknite desnom tipkom mi{a na mjesto gdje `elite ulijepiti materijal i iz izbornika pre~ica odaberite Paste. koje `elite premjestiti ili kopirati. Pomaknite se na mjesto gdje `elite smjestiti tablicu (primjerice druga baza podataka) i upotrijebite naredbu Paste. l 3. Pritisnite tipke Ctrl+X za premje{tanje ili Ctrl+C za kopiranje. upit itd. kako umetnuti i izbrisati polje te kopirati i premje{tati podatak s mjesta na mjesto.88 12. VJE@BA l Desnom tipkom mi{a kliknite na slog (slogove) i iz izbornika pre~ica odaberite Cut ili Copy. 4. Tada upotrijebite naredbe Cut ili Copy. U prozoru Database odaberite tablicu. Premje{tanje i kopiranje cijele tablice Premjestiti i kopirati mo`ete cijele objekte. . U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti vi{e o formatiranju tablice. Pritisnite tipke Ctrl+V kako biste ulijepili materijal. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako ure|ivati podatak u polju. a ne samo odre|ena polja i slogove. Kliknite gumb Paste na alatnoj traci. izvje{taj.

Upotrebljavaju forme unosa podataka (14. Na primjer.13. Nakon toga mo`ete je upotrijebiti za sve preglede i ispise {to rezultira privla~nijim formama i izvje{tajima. MIJENJANJE [IRINE STUPCA I VISINE RETKA Uobi~ajeni problem u tablici je nemogu}nost da vidite cijeli sadr`aj polja. Vje`ba TABLICE FORMATIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled tablice pode{enjem veli~ine redaka i stupaca. mo`da }ete `eljeti dodavati formate i na taj na~in njezin izgled uljep{ati. Ako kasnije odlu~ite upotrijebiti formu i izvje{taj. vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”) kako bi ispisali slogove. vjerojatno }ete `eljeti dodati malo formatiranja tablici kako bi ona bila preglednija. pa podaci u tablici nisu vidljivi u cijelosti. Stvaranje formi i izvje{taja u ovom trenutku je vrlo zahtjevan posao s kojim se za sada ne `elite susresti. vje`ba “Stvaranje jednostavne forme”) kako bi slogove vidjeli na zaslonu i izvje{taje (23. ako je va{a baza podataka jednostavna te sadr`i jednu tablicu. promjenom pisma i odabiranjem razli~itih poravnavanja. ZA{TO FORMATIRATI TABLICU? Ve}ina ljudi ne formatira svoje tablice jer ne brinu o izgledu tablice i nemaju je potrebe ispisati. Polja naj~e{}e ~uvaju vi{e podataka koji stanu u {irinu stupca. a tablice im slu`e kao tankovi za spremanje sirovih podataka. .

Druga mogu}nost je dvostruko kliknuti okomitu crtu stupca kada je prikazana dvoglava strelica i stupac }e se automatski pove}ati/smanjiti na du`inu podatka. Kliknite i dr`ite lijevu tipku mi{a i povucite rub stupca desno ili lijevo kako biste smanjili ili pove}ali {irinu stupca. Slijedite naredne korake: 1. Slijedite naredne korake: . upotrijebite okvir za dijalog Column Width. Pokaziva~ mi{a SLIKA 13. VJE@BA Ovaj problem mo`ete rije{iti na dva na~ina. 3. Podesit }ete stupac s ljeve strane. Jedan od najlak{ih na~ina promjene {irine stupca je povla~enje naslova stupca. Otpustite tipku mi{a kada je stupac `eljene {irine. PROMJENA [IRINE STUPCA Access nudi nekoliko na~ina za pode{enje {irine stupca u tablici pa stoga odaberite na~in koji `elite.1 stupca. Pro{irite stupac kako biste vidjeli vi{e podataka ili pove}ajte redak kako biste prikazali vi{e od jednog retka podataka. @elite li precizniji na~in promjene {irine stupca. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva naslova 2. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva imena polja (naslovi stupa- ca) kako bi pokaziva~ promijenio izgled u okomitu crtu sa strelicama okrenutim lijevo i desno (slika 13.90 13. a desni stupac }e mu napraviti mjesta.1).

2 Ovdje precizno podesite {irinu stupca. U okvir za tekst Column Width utipkajte vrijednost za broj znakova u polju. a i dalje `elite prikazati vi{e sadr`aja. Prikazuje se okvir za dijalog Column Width (slika 13.2).FORMATIRANJE TABLICE 91 1. 2. 3. Koji redci se pode{avaju? Bez obzira koji redak odaberete. SLIKA 13. Jedan na~in promjene visine je povla~enjem. jednako kao i kod stupca. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva retka u podru~je odabira retka i povucite mi{em gore (smanjenje) ili dolje (pove}anje). l l 4. mo`ete podesiti visinu retka. svi }e prihvatiti novo pode{enje. PROMJENA VISINE RETKA Ako ne `elite promijeniti {irinu stupca. Kliknite OK kako biste potvrdili promjene. Uradite jedno od sljede}eg: l Klikom na Best Fit podesite stupac na {irinu najdu`eg podatka. Iz izbornika Format odaberite Column Width ili kliknite desnom tipkom mi{a i iz izbornika pre~ica odaberite Column Width. Jednom retku nije mogu}e podesiti visinu. Odaberite stupac (stupce) kojem `elite podesiti {irinu. . Odaberite opciju Standard Width kako bi {irinu stupca vratili na izvornu postavku.

3. Promjene su vidljive samo u prikazu Datasheet. Iz okvira za popis Size odaberite veli~inu. 1. Ovaj okvir za dijalog radi na istom principu kao i okvir za dijalog Column Width. Ili }ete mo`da pove}ati pismo i tako tablicu bolje i jasnije vidjeti. Options i uradite promjene u okviru za dijalog stranice Datasheet. Kliknite desnom tipkom mi{a na stupac i odaberite Row Height i unesite novu visinu. Da biste promijenili izvornu postavku pisma u prikazu Datasheet. Slijedite naredne korake kako biste promjenili pismo za stranicu podataka u tablici: Za{to mijenjati pisma u prikazu Datasheet? Ponekad }ete `eljeti smanjiti pismo i na taj na~in omogu}iti prikaz vi{e polja i njihovog sadr`aja na zaslonu bez mijenjanja {irine stupca. .3). Za prikazivanje na zaslonu mo`ete odabrati neko drugo pismo. 4. ili iz izbornika Format odaberite Row Height. Prikazuje se okvir za dijalog Font (slika 13. a da pode{enje ne prihvate i ostala polja ili unosi. ali }e se ono automatski pridijeliti cijelom tekstu u tablici uklju~uju}i i naslove stupaca. Iz okvira za popis Font odaberite pismo. ali bez opcije Best Fit. Iz okvira za popis Font style odaberite stil. PROMJENA PISMA Za razliku od ostalih Accessovih objekata (kao {to su izvje{taji ili forme) ne mo`ete formatirati odre|eno polje ili unos u tablici. Promjene pisma koje uradite u prikazu Datasheet ne}e se prikazati u izvje{tajima.92 13. upitima ili formama. unesite novu visinu i kliknite OK. VJE@BA Drugi na~in je uz pomo} okvira za dijalog Row Height. odaberite Tools. 2. Iz padaju}eg popisa Color odaberite boju. 5. U izborniku Format odaberite Font.

(Mogu}nost) Ako `elite podcrtati tekst. Promijeniti mo`ete posebne efekte. boju crta mre`e izme|u svakog retka ili stupca te svugdje gdje su crte prikazane. 7. Mogu}nosti promjena izgleda }elije Drugi je na~in mijenjanja izgleda tablice pomo}u okvira za dijalog Datasheet Formatting (odaberite Format. Datasheet). U ovoj ste vje`bi nau~ili kako formatirati tablicu. Kada ste zadovoljni s promjenama.FORMATIRANJE TABLICE 93 SLIKA 13. 6. potvrdite opciju Underline.3 Okvir za dijalog Font omogu}ava pode{avanje pisma za cijelu tablicu. U podru~ju Sample vidjet }ete izgled promjena. boju pozadine. kliknite OK. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavnu formu za unos podataka. .

Uz pomo} forme mo`ete ostaviti dovoljno prostora za svako polje i unijeti informacije u nekoliko tablica istovremeno. mo`da }ete stupac toliko ra{iriti da ne}ete biti u mogu}nosti vidjeti sve {to utipkate u polje. ili }ete odre|eni podatak morati unijeti u nekoliko tablica. Opcija Form Wizard poma`e vam u stvaranju forme putem okvira za dijalog i odabirom polja i stilova za formu. pa }ete morati otvarati tablice jednu po jednu i unositi podatke. i 12. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti formu sa ili bez Form Wizarda (~arobnjak za stvaranje forme). l l . svaka forma u odre|enom trenutku prikazuje samo jedan slog. Ovo je najte`i na~in. osnovnu formu koja sadr`ava sva polja u tablici. Postoje tri na~ina za stvaranje forme: l Opcija AutoForms nudi brzu. no ponekad to nije najbolji na~in. sve poslove unosa i ure|ivanja podataka mo`ete uraditi u tablici. Stvaranje forme od samog po~etka nudi mre`u u koju }ete postavljati polja.14. Jednostavniji i br`i na~in je stvaranje forme. ali nudi najve}u kontrolu. Izbje}i }ete i glavobolje koje se pojavljuju kada poku{avate otkriti s kojim slogom tablice radite. op}enito. ZA[TO STVARATI FORME? Kao {to ste pro~itali i nau~ili u 11. vje`bi. Na primjer.

Ako niste zadovoljni s radom izbri{ite formu i uradite je ponovno uz pomo} opcije Form Wizard. Oznake polja }e vjerojatno biti isklju~ene i polja se mogu nalaziti vrlo blizu jedno drugom pa stoga ni forma ne}e izgledati privla~no. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14. forma }e izgledati poput stranice baze podataka. zatvorite je i kada se prika`e pitanje `elite li spremiti promjene. Ova opcija stvara formu koja va{a polja smje{ta u stupac od vrha prema dnu. Kliknite gumb New. 3. vrlo je prilagodljiva. Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka.1 Odaberite na~in stvaranja forme. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. SLIKA 14. Ova opcija jednostavno prebacuje polja iz tablice u formu. 5. a kliknete li AutoForm: Datasheet.1). Kliknite AutoForm: Columnar da biste stvorili formu stupca (naj~e{}e upotrebljavana). Slijedite naredne korake: 1. 4. kliknite No. . forma }e imati izgled tablice.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 95 STVARANJE FORME UZ POMO] AUTOFORME Najlak{i na~in stvaranja forme je uz pomo} opcije AutoForm. Otvorite padaju}i popis na dnu okvira za dijalog i odaberite tablicu ili upit koje `elite upotrijebiti kao izvor podataka za formu. ali i prikladna. Kliknete li opciju AutoForm: Tabular. Forma koju }ete stvoriti uz pomo} opcije AutoForm mo`da ne}e izgledati lijepo. 2. Da biste formu izbrisali. Kliknite OK.

2). vratite se u 3.2 Form Wizard omogu}ava odabir polja koja `elite uklju~iti iz razli~itih tablica. 2. korak sve dok ne uklju~ite sva polja koja `elite u formi. (Prema osnovnoj postavci uvijek je odabrana tablica koja je na prvom mjestu abecednog reda {to vjerojatno nije ono {to `elite. SLIKA 14. . Ako `elite uklju~iti polja iz neke druge tablice ili upita. U prozoru Database kliknite podru~je Forms.96 14. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu uz pomo} Form Wizarda: 1.) formu i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. Ponavljajte 4. Otvara se okvir za dijalog Form Wizard (slika 14. 4. U popisu Available Fields kliknite polje koje `elite uklju~iti u 5. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih `elite odabrati polja. 3. Dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. korak i odaberite neku drugu tablicu. VJE@BA STVARANJE FORME UZ POMO] FORM WIZARDA Form Wizard nudi odli~an kompromis izme|u automatizma stvaranja i stvaranja od samog po~etka.

9. Kliknite gumb Finish. U formi se prikazuje prvi slog iz tablice. Tada kliknite onu koju `elite i kliknite Next. Datasheet ili Justified. Kliknite svaki stil iz popisa 8. 7.3 Form Wizard }e stvoriti ovu grubu. ali upotrebljivu formu. Bit }ete upitani da odaberete izgled: Columnar. kako biste vidjeli prethodni pregled stila i kada odaberete `eljeni stil. Kliknite svaki gumb kako biste vidjeli pethodni pregled odre|ene vrste (opcija Columnar je naj~e{}a). Tabular. kliknite Next da biste nastavili s radom. SLIKA 14.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 97 Odabir svih polja Da biste sva polja iz popisa Available Fields pomaknuli u popis Selected Fields. Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka (slika 14. kliknite gumb >>. Sada }e vas upitati da odaberete stil.3). Fali prijevod 8 koraka. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. Ako pak pogrije{ite. kliknite gumb < kako biste ne`eljeno polje iz popisa Selected Fields vratili u popis Available Fields. 6. .

vje`bi. Kliknite opciju Design View.1).98 14. 3. Kliknite gumb New. kao ona na slici 14. (Kasnije }ete mo}i promijeniti tablicu u svojstvu RecordSource u svojstvima stranice forme.3. Spremni ste za stvaranje forme. Kliknite OK. 2. Iz padaju}eg popisa koji se nalazi na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit. . VJE@BA Ako su odrezna polja oznake u formi. Sljede}i koraci upoznat }e vas s prikazom Form Design. Prikazuje se prozor Form Design (slika 14. Ne upotrebljavajte pre~ice Ako u ovom trenutku dvostruko kliknete na pre~icu Create form in Design view koja se nalazi u popisu Forms. uredite formu tako da polja imaju vi{e mjesta.) 5. 4. a vi{e o prikazu pro~itat }ete u 15. Kasnije }ete mo}i odabrati tablice iz svojstva forme RecordSource. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14. ali i najte`i na~in stvaranja forme. ne}ete imati mogu}nost odabira tablice. STVARANJE FORME OD SAMOG PO^ETKA U prikazu Form Design mo`ete stvoriti formu od samog po~etka. vje`bi. U ovom }ete prikazu sami odre|ivati to~no mjesto svakog polja i njegov format.4). no ako ste po~etnik dr`ite se na{ih koraka. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u 15. 1. Ovo je najsna`niji.

4 Prikaz Form Design prikazuje praznu povr{inu na kojoj mo`ete dizajnirati formu. Dodavanje sljede}e tablice formi Ako kasnije trebate dodavati neku drugu tablicu kao izvor podataka za formu.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 99 U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvarati ostala podru~ja osim Detail.. U Query Designeru mo`ete dodati novu tablicu u gornji pano i ako je potrebno podesiti odnos s osnovnom tablicom. Field List Povucite rub radnog podru~ja da biste podru~je pove}ali. kliknite gumb Build (. Toolbox SLIKA 14.. . Nakon zatvaranja Query Designera vidjet }ete polja iz obje tablice u popisu polja.) desno od svojstva RecordSource kako biste otvorili Query Designer.

Ako nije prikazan. Na po~etku rada jedino vidljivo podru~je je Detail. DODAVANJE KONTROLA FORMI Kontrole i polja Kada radite s tablicom. radite izravno s poljima podataka. 2.100 14.4. formi. kliknite na gumb Toolbox ili gumb List na alatnoj traci. ono }e se prikazati kao okvir za tekst. korak kako biste dodali sva polja koja `elite u . Povucite polje iz opcije Field List u podru~je Detail (slika 14. informativni tekst (kao {to su naslovi i oznake) ili ~ista dekoracija (kao {to su crte i pravokutnici). Ponavljajte 2. VJE@BA Toolbox i Field List @eljet }ete upotrijebiti alatni okvir Design i Field List koji su prikazani na slici 14. Jednak je osvijetljenoj tablici ili plo~i za uljepljivanje gdje }ete smjestiti elemente forme. {to nije ni{ta drugo nego prikaz forme podatka u polju. prika`ite Field List. Kliknite gumb Field List ili odaberite opciju Field List u izborniku View. Osnovna namjena prozora Form Design je jednostavna. a u kasnijim vje`bama nau~it }ete kako dodavati ostala podru~ja.5) i 3. Ako ih ne vidite na zaslonu. Slijedite naredne korake kako biste dodavali kontrole prikaza polja u formi: 1. Polja koja }ete dodavati formi prikazat }e se kao kontrole u podru~ju forme Detail. U slu~aju formi i izvje{taja radite s kontrolama.

dvostruko kliknite na naslovnu traku Field Lista. ona postaju kontrole koje prikazuju podatak iz tog polja. Ne brinite ako trenutno va{a forma ne izgleda lijepo. . Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u sljede}oj vje`bi.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 101 Ne brinite se o preklapaju}im oznakama. Kada iz Field Lista povu~ete polja u formu. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao polje koje ste smjestili. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate svako pojedino polje koje `elite. SLIKA 14. @elite li odabrati vi{e polja koja ne tvore grupu. l l Objekte mo`ete pomicati po formi nakon {to ste ih smjestili. Na taj }ete na~in odabrati grupu polja. ovaj problem }ete rije{iti ako pro~itate sljede}u vje`bu. koraku umjesto da povu~ete jedno polje. u sljede}ih nekoliko vje`bi pro~itat }ete i nau~iti kako unijeti promjene i pobolj{ati izgled forme. uradite jedno od sljede}eg prije povla~enja: l Kliknite polje koje `elite i tada pritisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete posljednje polje grupe. Vi{e od jednog polja mo`ete istovremeno povu}i u formu. U 2.5 Iz Field Lista povucite polja u mre`u. @elite li odabrati sva polja u popisu.

Kliknite gumb Close (X). 3. Ako pak `elite unijeti jo{ neke promjene. ostavite formu otvorenom i prije|ite na 15. Ako ipak `elite sami poravnati polja.102 14. U sljede}i okvir za tekst koji se prikazuje utipkajte ime za formu i tada kliknite OK. Form View kako biste pre{li u prikaz Form ili odaberite Form View pomo}u gumba View. Ako ste zadovoljni izgledom forme. Otvorite formu: l Ako se va{a forma prika`e u prikazu Form Design. . Ako se forma uop}e ne prika`e. vje`bu. kliknite karticu Form u prozoru Database i tada dvostruko kliknite ime forme ili kliknite gumb Open. Forma radi kao atraktivna “maska” koja vas {titi od obi~ne tablice. Kada stignete u posljednje polje pritiskanjem tipke Tab. UNO[ENJE PODATAKA U FORMU Smisao stvaranja forme je lak{i unos podataka u tablicu. krenite naprijed i zatvorite formu. odaberite View. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene kliknite Yes. pritisnite tipke Shift+Tab. Kada stvorite formu slijedite naredne korake kako biste unijeli podatke: 1. oti}i }ete u prvo polje novog praznog sloga. l 2. Kliknite u polje gdje `elite zapo~eti rad i utipkajte podatak. Ako je potrebno vratiti se u prethodno polje. odaberite opciju ponovno kako biste je isklju~ili. Pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u sljede}e polje. VJE@BA Upotreba opcije Snap to Grid Ako otkrijete da je te{ko poravnati polja. mo`ete odabrati opciju Snap to Grid iz izbornika Format kako biste pored naredbe smjestili oznaku.

4. Ponovite 2. Ove pre~ice rade jednako dobro u formama i tablicama. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavnu formu te kako unijeti podatke u nju. vje`bi kako biste nau~ili neke trikove pri unosu podataka. i 3. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u formi da bi ona odgovarala va{im potrebama.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 103 Da biste se pomaknuli u sljede}i slog prije nego {to stignete u posljednje polje ili u prethodni slog. Pre~ice za unos podataka Pro~itajte odjeljak “Trikovi unosa podataka” u 11. . Oni }e se automatski spremiti ~im ih unesete. kliknite gumb sa strelicom okrenutom lijevo ili desno koji se nalazi na lijevom kraju trake za navigaciju na dnu prozora. korak da unesete sve slogove koje `elite.

Evo pregleda {to trebate uraditi da va{a forma bude {to privla~nija: 1. U ovoj vje`bi }ete nau~iti kako pobolj{ati izgled forme. Promjena veli~ina kontrola i oznaka. 2. vje`ba). Pridjeljivanje razmaka izme|u kontrola i njihovih oznaka. odlomak “Dodavanje teksta”. ali ne izgleda privla~no. odlomak “Pomicanje kontrola”. masni znakovi ili razli~ita pisama za oznake ili ve}i tekst za zaglavlje). Dodavanje teksta za obja{njenje. Dodavanje zaglavlja i podno`ja. odlomak “Prikazivanje zaglavlja i podno`ja”. 5. Formatiranje teksta u formi (primjerice. Vje`ba UNO[ENJE PROMJENA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u formu bez obzira na koji ste na~in stvorili formu (14. 6. . kontrola”. 3. ULJEP[AVANJE FORME: PREGLED Forma koja se nalazi na zaslonu vjerojatno je funkcionalna. odlomak “Formatiranje kontrola”.15. Pomaknuti kontrole kako bi izme|u njih bilo vi{e prostora. odlomak “Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka”. odlomak “Promjena veli~ine 4.

Kontrolu mo`ete povu}i okomito ili horizontalno s bilo koje strane ili dijagonalno iz bilo kojeg kuta. 4. povucite panel Form Footer prema dolje da bi podru~je Detail bilo ve}e. Oko kontrole prikazuju se hvataljke odabira. Otpustite tipku mi{a kada je kontrola na `eljenom mjestu. Ako pomi~ete vi{e kontrola istovremeno pokaziva~ mi{a mo`ete postaviti na bilo koju odabranu kontrolu. 5. Postavite pokaziva~ mi{a na mjesto gdje }e promijeniti izgled u ruku (slika 15. Nekoliko kontrola }ete mo`da `eljeti spustiti kako biste ostavili vi{e prostora za umetanje nove kontrole ili }ete jednostavno `eljeti ponovno poslo`iti prikazane kontrole drugim redom. Ako pak `elite vi{e prostora u gornjem dijelu forme.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 105 POMICANJE KONTROLA Naj~e{}a je promjena u formi pomicanje kontrola po njoj. Hvataljke odabira Pokaziva~ mi{a SLIKA 15. Vi{e prostora Ako `elite stvoriti vi{e prostora na dnu kontrola kako biste imali vi{e mjesta za pomicanje. 3. otvorite prikaz kao {to ste nau~ili u 14. 2. . Kliknite ime kontrole kako biste je odabrali. Kliknite i dr`ite pritisnutu lijevu tipku mi{a dok kontrolu povla~ite na `eljeno mjesto. Slijedite naredne korake: 1. najprije je odaberite i tada je povucite kada pokaziva~ mi{a promijeni izgled u ruku. vje`bi.1 Da biste pomaknuli kontrolu.1). Ako niste u prikazu Form Design. ozna~ite sve kontrole i povucite ih prema dolje kao grupu.

Ako vidite da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom. Da biste odabrali vi{e kontrola. (Sljede}i odlomak obja{njava kako promijeniti du`inu kontrole. morate najprije pomaknuti kontolu okvira za tekst u desno i na taj na~in stvoriti prostor za pove}anje oznake. kontrolu mo`ete povu}i bilo gdje. . no iste metode rada mo`ete upotrijebiti radite li s kombiniranim okvirima ili slikama.1). 2. Uvjerite se da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku (slika 15. naj~e{}e upotrebljavane kontrole Okviri za tekst i njihove oznake su obja{njeni u ovoj knjizi. Vi{e kontrola mo`ete povla~iti istovremeno zadr`avaju}i odnos izme|u njih tako {to }ete odabrati sve kontrole i onda ih povu}i. mo`da }ete `eljeti produljiti okvir za oznaku polja kako bi ime polja bilo prikazano u cijelosti. VJE@BA Tekst oznake se pomi~e bez pridijeljenog okvira za tekst Budite oprezni kada postavljate pokaziva~ mi{a iznad kontrole da biste je pomaknuli. Okviri za tekst. Da biste pomaknuli okvir za tekst ili njegovu oznaku neovisno.106 15.) Da biste to uradili. Postavite pokaziva~ mi{a na gornji lijevi kut iznad hvataljke odabira kako bi pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom (slika 15. Kliknite na kontrolu koju `elite pomaknuti.2). NEOVISNO POMICANJE KONTROLA I NJIHOVIH OZNAKA Ponekad }e biti potrebno pomicati kontrolu okvira za tekst ili oznaku polja neovisno jedno o drugom. Na primjer. kliknite na jednu i zatim pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok odabirete ostale. slijedite naredne korake: 1.

. 2. PROMJENA VELI^INE KONTROLA Nakon {to ste pridijelili razmak izme|u svakog okvira za tekst i njegove oznake (prethodni odlomak). 3. mi{a. Povucite rub kontrole na `eljenu du`inu i tada otpustite tipku Pokaziva~ mi{a Hvataljke odabira SLIKA 15. SLIKA 15.3 Povla~enjem mo`ete promijeniti veli~inu podru~ja za unos. Povucite kontrolu na novo mjesto. Postavite pokaziva~ mi{a na desni rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u dvoglavu strelicu (slika 15. Kliknite kontrolu kako biste je odabrali. slijedite naredne korake kako biste promijenili du`inu kontrole: 1.2 Uz pomo} pokaziva~a mi{a povucite kontrolu ili oznaku neovisno jedno od drugog.3). vjerojatno }ete `eljeti izbrisati njezinu oznaku. Oko nje se prikazuju hvataljke odabira.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 107 3. slika). Brisanje razina Ako odre|ena kontrola obja{njava sama sebe (primjerice. Odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete.

pa stoga nije potreban duga~ak okvir za prikaz cijelog teksta. PRIKAZIVANJE l ZAGLAVLJA I PODNO@JA Za sada radite u podru~ju Detail. odaberite View. kliknite njezinu traku kako biste podru~je odabrali. Podru~je Form Header se nalazi ispod podru~ja Detail pa stoga podru~je nema odre|enu visinu. Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu svake stranice forme kada je `elite ispisati. Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu forme. Da biste stvorili mjesta za rad u podru~ju Form Header (slika 15. . kao {to je naslov forme na vrhu ili ime osobe koja je izradila formu na dnu. Tako }e se tekst mo}i prelomiti i prije}i u novi redak. Podru~je Page Header and Page Footer (rijetko upotrebljavano).108 15. Ovo podru~je nije prikazano po izvornim postavkama pa stoga. VJE@BA Oznake u vi{e redaka Ako je tekst koji je prikazan u okviru za tekst ili kontroli oznake preduga~ak da bi stao u pridijeljenu du`inu. Zatim postavite pokaziva~ mi{a izme|u traka (pokaziva~ mijenja izgled u dvoglavu strelicu) i povucite prema dolje. Page Header/Footer. ali mo`ete upotrijebiti i ostala podru~ja: Podru~je Form Header and Form Footer. ako `elite prikazati podru~je. podru~ja Form Header i Form Footer se prikazuju u prikazu Design. pove}ajte kontrolu povla~enjem donjih hvataljki odabira.4). ali su prazna. l Kada stvarate formu pomo}u Form Wizarda.

. Podru~je Form Header sadr`i tekst koji `elite ponavljati na svakom prikazu forme. Ako Toolbox nije prikazan.4 Povucite traku Detail dolje kako biste stvorili prostor za dodavanje teksta zaglavlju. SLIKA 15. u formu kontrola oznaka za prikazivanje naslova. podnaslova. DODAVANJE OZNAKA Sljede}a stvar koju ve}ina korisnika `eli je dodavanje teksta u formu. Nako {to ste prikazali zaglavlje i podno`je mo`ete dodavati kontrole u ta podru~ja. Naslove i stale osnovne informacije dodajte u zaglavlja i podno`ja.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 109 Podru~je Detail sadr`i kontole ~iji se podaci mijenjaju za svaki slog. Slijedite naredne korake: 1. odaberite opciju Toolbox iz izbornika View ili kliknite gumb Toolbox na alatnoj traci. teksta za obja{njenje itd. odre|ene informacije u zasebne kontrole podru~ja Detail.

Prikazuje se tanki okvir. Morate utipkati tekst Ako ne utipkate tekst prije nego {to prije|ete na 5.5 Odaberite alatku Label u Toolboxu.110 15. Kliknite bilo gdje u podru~je kontrola ili pritisnite tipku Enter kako biste zavr{ili s radom. VJE@BA 2. 5. .5). a s oznakom plusa pored slova (slika 15. 3. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u veliko slovo. Kliknite alatku Label u Toolboxu (ona s nako{enim slovima Aa). Utipkajte tekst. okvir }e nestati ~im kliknete izvan njega.) 4. Pokaziva~ mi{a Alatka Label SLIKA 15. Kliknite na mjesto u formi gdje `elite stvoriti novi tekst. korak. (Okvir raste kako bi mogao ~uvati tekst koji }ete utipkati.

Svojstva kontrole Desnim klikom mi{a na bilo koju kontrolu prikazat }ete izbornik pre~ica iz kojeg odaberite Properties. FORMATIRANJE KONTROLA Nakon {to ste u formu smjestili sve informacije (to su kontrole koje `elite uklju~iti i oznake kako biste prikazali naslove i tekst obja{njenja) sljede}i korak je pobolj{anje izgleda va{e forme. Oznaku kasnije mo`ete pomicati kao i ostale kontrole. kliknite je kako biste je odabrali i tada kliknite `eljenu alatku formatiranja kako biste kontroli pridijelili `eljeni format. postavite pokaziva~ mi{a tako da njegov izgled bude poput ruke i povucite na `eljeno mjesto. uklju~eno/isklju~eno nastavlja se NAMJENA . Sve alatke za formatiranje nalaze se na alatnoj traci Formatting (druga alatna traka od vrha u prikazu Form Design).1 prikazuje alatke.1 ALATKE ALATKA NA ALATNOJ TRACI FORMATTING Popis dostupnih pisama Popis dostupnih veli~ina odabranog pisma Masni znakovi. Tablica 15.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 111 Povla~enje oznake Ne brinite se o mjestu oznake za vrijeme stvaranja. Kliknite je. Prikazuje se okvir Properties koji sadr`i polja koja kontroliraju sve opcije formatiranja i ostala pode{enja za kontrolu. Da biste formatirali kontrolu. TABLICA 15.

a ako kliknete strelicu padaju}eg popisa. NAMJENA .112 15. kao {to je alatka za boje ili rubove. uklju~eno/isklju~eno Lijevo poravnavanje teksta Centriranje teksta Desno poravnavanje teksta Popunjavanje odabranog okvira odabranom bojom Boje za tekst u odabranom okviru Boje strukturu odabranog okvira Dodavanje rubova odabranom okviru Dodavanje specijalnih efekata odabranom okviru Neke alatke. mo`ete promijeniti vrijednost.1 NASTAVAK ALATKA Nako{eni znakovi. Neke druge alatke su gumbi. kao {to su pisma i veli~ine. su padaju}i popisi. Ako kliknete na gumb. VJE@BA TABLICA 15. pridijelit }ete trenutnu vrijednost. uklju~ivanje/isklju~ivanje masnih ili nako{enih znakova. Kliknite strelicu pored alatke i tada iz popisa odaberite `eljenu opciju. dok neke sadr`e spoj gumba i padaju}eg popisa. uklju~eno/isklju~eno Podcrtani znakovi.

Na primjer. Tada kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite opciju Fill/Back kako biste promijenili boju pozadine.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 113 Promjena boje pozadine Promijeniti mo`ete i boju pozadine forme. pa naravno `elite pridijeliti redoslijed koji se odnosi na novu strukturu forme. Bit }ete upitani da odaberete iz nekoliko ve} obojanih i formatiranih shema. ali tako da deseta kontrola postane prva. bez obzira {to se ona sada nalazi na prvom mjestu. AutoFormat. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab }e ponovno. Ovo ote`ava popunjavanje forme. Odaberite Format. ako imate deset kontrola slo`enih u stupac i tada ih ponovno slo`ite. Kliknite zaglavlje podru~ja gdje `elite uraditi promjenu (na primjer. sada prvu kontrolu prihvatiti kao desetu. REDA POMICANJA POMO]U TIPKE TAB Nakon {to unesete podatak u formu. Kada stvorite formu. Kada pomaknete ili ponovno slo`ite kontrole. Kretanje izme|u kontrola nazivamo redoslijed kojim se pomi~ete pritiskaju}i tipku Tab. Ako vam se nakon pridjeljivanja forma ne svi|a. Detail) kako biste odabrali cijelo podru~je. kliknite Ctrl+Z kako biste se vratili na prethodno stanje. pritisnite Tab kako biste se pomaknuli iz kontrole u kontrolu redom kojim su prikazane. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab se ne mijenja automatski. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab zapo~inje od vrha prema dnu. PROMJENA . AutoFormat Evo pre~ice za formatiranje forme.

Odaberite podru~je u kojem `elite podesiti redoslijed. Izvorna postavka je podru~je Detail. SLIKA 15. ako 90 posto va{ih slogova trebate unijeti u samo nekoliko kontrola. mo`da }ete `eljeti smjestiti te kontrole na kraj redka kako biste jednostavno sko~ili u njih. VJE@BA Mogu}nosti redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ponekad }ete `eljeti promijeniti redoslijed pomicanja pomo}u tipke Tab iz strukture gore-dolje.114 15. Da biste promijenili redoslijed kliknite kontrolu i povucite je gore ili dolje u popisu. Prikazuju se kontrole i njihov trenutni red.6 Upotrijebite okvir za dijalog Tab Order kako biste odredili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab koji `elite upotrijebiti u formi. Tab Order ili desnim klikom mi{a kliknite kva- drati} u gornjem lijevom kutu forme i odaberite Tab Order iz izbornika pre~ica.6). Prikazuje se okvir za dijalog Tab Order (slika 15. Slijedite naredne korake kako biste pridijelili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab: 1. 3. u neku drugu radi lak{eg unosa podataka. . Odaberite View. Na primjer. 2.

kliknite na karticu Order u svojstvima stranice i odaberite No za njezino svojstvo mjesta na koje }ete do}i pritiskaju}i tipku Tab. ali nije dostupna pomo}u tipke Tab. Kontrola je i dalje prikazana u okviru Tab Order.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 115 4. Da biste brzo podesili redoslijed tipke Tab zasnovane na trenutnoj poziciji kontrola u formi (od gore prema dolje). formatiranjem i pridjeljivanjem redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab. Odaberite kontrolu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o nekim zgodnijim kontrolama koje mo`ete dodavati formi. ne mo`ete je izbrisati u okviru za dijalog Tab Order ve} pomo}u opcije Tab Order u svojstvima stranice kontrole. Kliknite OK. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pobolj{ati izgled forme pomicanjem kontrola. dodavanjem teksta. 5. kliknite gumb Auto Order. Brisanje kontrole iz redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ako `elite izbrisati kontrolu iz redoslijeda pomo}u tipke Tab. .

. grupom opcija i gumbima za neredbe.16. Slika 16.1 prikazuje formu s kojom }ete raditi u ovoj vje`bi s ve} stvorenim okvirima za popis. Smanjenje mogu}ih gre{aka pri utipkavanju za pouzdane podatke. Evo nekih obja{njenja za{to to uraditi: l l l ZA[TO Izgled va{e forme bit }e profesionalniji. Smanjenje du`ine utipkavanja za uno{enje slogova. UPOTRIJEBITI POSEBNE KONTROLE ZA UNOS PODATAKA? Kao {to }ete vidjeti u ovoj vje`bi. Vje`ba STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI U ovoj }ete vje`bi nau~iti o nekim posebnim kontrolama koje mo`ete uklju~iti u formu. malo vremena treba odvojiti kako bi se podesila jedna od posebnih kontrola za unos podataka u formi. Ve} sada mo`ete vidjeti kako ove kontrole ~ine formu mnogo privla~nijom i lak{om za upotrebu.

Mogu}nost odabira iz razli~itih opcija (mo`ete odabrati samo jednu opciju).STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 117 Grupa opcija Okvir za popis Gumbi za naredbe SLIKA 16. uradit }ete neku aktivnost. Combo group. Predstavlja popis iz kojeg mo`ete odabrati element. Option group. uklju~i/isklju~i gumbe ili okvire za potvrde. kao {to je zapo~injanje novog programa. Na primjer. Command button. Upotrijebiti mo`ete gumbe za opcije. mo`ete za svaki slog uklju~iti video-isje~ak. spremanje sloga ili ne{to drugo. Kao i okvir za popis. ispisivanje izvje{taja.1 Posebne kontrole za unos podataka. U Accessu 2000 mo`ete smjestiti ActiveX kontrole kao i sve ostale. Ostale kontrole. KOJE l l VRSTE KONTROLA UPOTRIJEBITI? Upotrijebiti mo`ete nekoliko vrsta kontrola: List box. Kada kliknete gumb. l l l . no mo`ete utipkati i druge unose osim onih u popisu.

Na primjer. kliknite gumb Control Wizard u Toolboxu (slika 16. STVARANJE . ako trebate unijeti jednu od va{ih dvanaest grana ureda svaki put kad upotrijebite formu. VJE@BA Access }ete instalirati s ~arobnjacima za ve}inu ovih vrsta kontrola {to }e olak{ati upotrebu kontrola.2 Odaberite gumb Control Wizard kako biste mogli upotrijebiti ~arobnjake. OKVIRA ZA POPIS ILI KOMBINIRANOG OKVIRA Okvir za popis ili kombinirani okvir mogu biti korisni ako shvatite da odre|ene vrijednosti ~esto utipkavate u polje. Okvir za popis Control Wizard Kombinirani okvir Grupa opcija Gumb za naredbu Vi{e kontrola SLIKA 16.2). koji sadr`i imena grana ureda. mo`da }ete zaklju~iti da je lak{e stvoriti okvir za popis. ako ve}ina va{ih kupaca dolazi iz jedne od {est dr`ava.118 16. a mogu}e je da se pojavi kupac iz neke druge dr`ave. ali je mogu}e da }e biti potrebni i neki drugi unosi. Da biste Accessu rekli da `elite upotrijebiti ~arobnjaka. Na primjer. Kombinirani okvir je koristan kada je okvir za popis odgovaraju}i. pa }emo se u ovoj vje`bi pozabaviti ~arobnjacima. mo`ete upotrijebiti kombinirani okvir. i iz popisa odabrati `eljeno ime. Za vrijeme unosa podataka mo`ete odabrati dr`avu iz popisa ili utipkati novu dr`avu ako je u popisu nema. S okvirom za popis osoba koja unosi podatke je ograni~ena na odabir iz ve} utipkanih podataka koji se prikazuju. Stvaranje korisni~kih kontrola bez upotrebe ~arobnjaka je malo te`e. Access ove kontrole mo`e stvarati sa ili bez ~arobnjaka.

Tada kliknite Next. tada odaberite opciju I want the list box to look up the values in a table or query. biste nacrtali okvir. in the values that I want. Odaberite tablicu ili upit umjesto utipkavanja vrijednosti. 9. Tada kliknite Next. Prikazuje se va{ novi okvir za popis koji odgovara polju koje ste izabrali u 6. 5. 6. Odaberite opciju Store that value in this field i odaberite koje polje }e prihvatiti podatak. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. unijet }ete razli~ite naslove koje pas mo`e dobiti na izlo`bi. Bit }ete upitani da utipkate vrijednosti koje `elite prikazati u popisu. pridijeljene oznake). Na primjer. 7. ~arobnjak zapo~inje s radom. . Kliknite na gumb List Box ili Combo Box u okviru za alat (slika 16. (Mogu}nost) Ako okvir za popis sam sebe obja{njava i nije potrebno prikazati njegovu oznaku. Na mjestu u mre`i gdje `elite novu kontrolu povucite mi{a kako 4. 3. koraku. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao koju vrstu okvira ste odabrali. Kliknite Finish. odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete kako biste oznaku izbrisali.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 119 Slijedite naredne korake kako biste stvorili okvir za popis ili kombinirani okvir u prikazu Form Design: 1. Utipkajte naslov koji `elite prikazati kao kontrolu (to je tekst 8. Kada otpustite tipku mi{a.3) i nakon svake pritisnite tipku Tab. pa stoga odaberite polje Title i kliknite Next. 2. Utipkajte vrijednosti (slika 16.2). U prvom okviru za dijalog ~arobnjaka kliknite gumb I will type Drugi na~in unosa vrijednosti Ako `elite mo`ete stvoriti odvojenu tablicu koja sadr`i vrijednosti koje `elite upotrijebiti u polju.

C ili D – nikada ni{ta drugo. Sada mo`ete prije}i u prikaz Form kako biste se uvjerili da je sve u redu.120 16. . Povucite kako biste promijenili {irinu stupca. STVARANJE GRUPE OPCIJA Ova je opcija korisna kada }ete iz nekoliko mogu}nosti uvijek odabirati unos polja. Gdje su vrijednosti? Ne uzbu|ujte se ako se va{e vrijednosti ne prika`u u okviru. VJE@BA Naj~e{}e se upotrebljava jedan stupac. odaberite opciju Change to i odaberite novu vrstu kontrole. Na primjer.3 Utipkajte vrijednosti iz kojih `elite odabirati u okviru za popis ili kombiniranom okviru. ako unosite rezultate kviza. SLIKA 16. a odgovor na 5. no vratite se ponovno u prikaz Form Design. Odabrali ste krivu vrstu? Vrlo je jednostavno prije}i iz okvira za popis u kombinirani okvir. ova opcija je vrlo korisna. B. Vrijednosti }ete vidjeti u prikazu Form kada otvorite padaju}i popis. pitanje je uvijek A. U prikazu Form Design desnom tipkom mi{a kliknite na kontrolu.

Mo`ete odabrati nekoliko njih istovremeno. U ve}ini Windowsovih programa okviri za potvrdu nisu isklju~ivi. La`na vi{eodabiru}a grupa opcija Ako `elite prikazati grupu opcija u kojoj mo`ete istovremeno odabrati nekoliko opcija. 2. Kliknite gumb Option Group u okviru za alat (slika 16.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 121 [to ako je odgovor u kvizu “ostalo”? Ako imate pitanja na koja natjecatelj mora odabrati A. morate stvoriti nekoliko obi~nih okvira za potvrdu i obuhvatiti ih pravokutnikom. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. C ili D no mo`e upisati i “ostalo”. Ovo nije uobi~ajeni rad okvira za potvrdu To~no. a kada odaberete drugu. Ovo su razli~iti stilovi. B. ali rezultat je isti. No u ovom slu~aju oni su samo stil gumba opcije. Grupa opcija mo`e uklju~ivati gumbe uklju~i/isklju~i. U grupi opcija mo`ete odabrati samo jednu opciju.2). Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Option Group. Slijedite naredne korake kako biste stvorili grupu opcija: 1. upotrijebite kombinirani okvir jer on dopu{ta novi unos. prva se automatski isklju~uje. gumbe opcija ili okvire za potvrdu. .

tada kliknite Next. Kada ste upitani da odaberete vrijednost koju `elite pridijeliti 7.4). VJE@BA 3. tada kliknite Next. Bit }ete upitani da unesete vrijednosti za svaki gumb (slika 16.122 16. ~arobnjak zapo~inje s radom. 8. Povucite pokaziva~ mi{a u formu kako biste nacrtali okvir gdje `elite prikazati grupu opcija. Na primjer. Finish i stvorili ste grupu opcija. odaberite Yes ili No. potvrdu ili gumb uklju~i/isklju~i) i stil za kontrolu. Tada kliknite Next. Kada otpustite tipku mi{a. unijeli ste razli~ite boje za {etlandskog psa pa stoga odaberite polje Coloring i kliknite Next. Kada ste upitani `elite li izvorni odabir. 6. Kliknite opciju Store the value in this field i odaberite koje polje }e primiti podatke iz padaju}eg popisa. 5. svakoj opciji. Kliknite kako biste odabrali vrstu kontrole (gumb opcije. 4. Nije potrebno mijenjati pridijeljene izvorne vrijednosti.4 Ovdje unesite oznake za svaku opciju. izvorni odabir odaberite iz padaju}eg popisa (ovaj odabir prikazuje se automatski kada upotrijebite formu). okvir za 9. Kliknite . Unesite vrijednosti i nakon svakog unosa pritisnite tipku Tab. Coloring). kliknite Next da biste nastavili s radom. Ako odaberete Yes. Unesite naslov za grupu opcija (na primjer. SLIKA 16.

prvi ili posljednji slog. Kada prije|ete u prikaz Form i upotrijebite formu. Application. Gumbi mogu slu`iti za ispis forme. Access nudi razli~ite varijante funkcija koje mo`ete uraditi s gumbima za naredbu: l Record navigation. pokretanje upita ili upotrebu AutoDialera. DODAVANJE GUMBA ZA NAREDBU Ve} ste se vjerojatno susretali s gumbima za naredbe. Record operations. zatvaranje forme itd. ispisati. otvaranje stranice (u formi s vi{e stranica). Gumbi mogu slu`iti za ispis izvje{taja. Gumbe mo`ete postaviti kako biste slog mogli izbrisati. mo}i }ete potvrditi samo jednu od ponu|enih opcija. svaka opcija je potvr|ena kako bi vidjeli da grupa opcija radi. sve dok ne odaberete jednu od ponu|enih. spremiti ili poni{titi prethodnu naredbu. Miscellaneous. Gumbe mo`ete dodavati kako bi se korisnik mogao pomaknuti na sljede}i. slanje izvje{taja putem e-po{te ili prethodnog pregleda izvje{taja. To su zapravo gumbi koji omogu}avaju izvr{enje odre|ene akcije kada ih kliknete. sve }e biti prikazane u sivoj boji (niti odabrana niti ne odabrana) za slog. Na primjer. na slici 16. slanje izvje{taja u datoteku. prethodni. koraku niste odabrali izvornu opciju. pokretanje makroa.1 forma ima gumbe kojima pokre}ete naredbe Save.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 123 Sve opcije su potvr|ene Kada ste u prikazu Form Design. udvostru~iti. Form operations. Gumbi mogu slu`iti za ispis tablice. Print ili Delete za trenutni slog. l l l l l . Report operations. Ako u 5. Gumbi mogu slu`iti za napu{tanje Accessa ili pokretanje nekog drugog programa.

2).5 naredbu. Ako odaberete opciju Text.124 16. 6. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. 7. Za izgled gumba odaberite ili opciju Text ili opciju Picture. ~arobnjak Command Button. popunite dodatne informacije i kliknite Next. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Command Button. Tada kliknite Next. Kliknite u formu na mjesto gdje `elite prikazati gumb. . Utipkajte ime gumba. Ako je potrebno. Odabirom opcije Picture iz popisa odaberite sliku. 2. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste u formu smjestili gumb za naredbu: 1. kliknite Next. U formi se prikazuje gumb i mo`ete ga pomicati kao i sve ostale kontrole. Otvara se 4. 8. Tada SLIKA 16. Kliknite gumb Command Button u okviru za alat (slika 16. Kliknite Finish. 3. Odaberite kategoriju akcije i tada samu akciju (slika 16. Odaberite akciju koju `elite pridijeliti gumbu za 5.5). Ovisno o vrsti akcije mogu se prikazati novi prozori opcija. unesite tekst koji `elite.

Ako imate Office 2000 Developera. Ako se kontrola koju `elite ne prika`e u prethodnom popisu. probajte u popisu More Controls. on uklju~uje nekoliko kontrola ActiveX koje mo`ete upotrijebiti u svim Officeovim programima. U izborniku Insert odaberite opciju ActiveX Control. Ako ste umetnuli onu koja ne radi u Accessu. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite Properties kako biste podesili svojstva kontrole. Slijedite naredne korake kako biste kontrolu ActiveX smjestili u formu: 1. ali se ipak upoznajte s njom kako biste je jednog dana ipak upotrijebili. Odaberite vrstu kontrole. . uklju~uju}i gotovo sve dostupne vrste ActiveX kontrola. Otvara se okvir za dijalog Insert ActiveX Control. 2. Povucite je na `eljeno mjesto. Za{to kontrole ActiveX ne rade? To {to su ActiveX kontrole prikazane u popisu ne zna~i da ih mo`ete upotrijebiti u Accessu.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 125 UMETANJE ACTIVEX KONTROLA ActiveX kontrole su nova vrsta kontrola OLE koja se upotrebljavaju za dijeljenje informacija izme|u Officeovih programa te za dodavanje funkcionalnosti formi. ispisat }e se poruka Registry not loaded kada prije|ete u prikaz Form. Uradite odabir i kliknite u formu kako biste kontrolu smjestili. Ve}ina po~etnika ne}e upotrebljavati ovu opciju. 4. samo mali dio kontrola radi u Accessu. Kliknite OK. 3. U formi se prikazuje kontrola. Kliknite gumb More Controls u Toolboxu kako biste vidjeli cijeli popis kontrola koje mo`ete uklju~iti u formu.

grupu opcija. kombinirani okvir. . VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti okvir za popis. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika.126 16. gumbe za naredbu i ostale kontrole za formu.

Ili. Izgled va{e forme bit }e puno profesionalniji i ljep{i ako upotrijebite Clip Art (crte`ni isje~ak) ili ostale slike. ako `elite. kao {to su Word ili PowerPoint.17. One nisu za{ti}ene pa stoga ne morate pla}ati prava kako biste ih mogli upotrijebiti. UMETANJE CLIP ARTA Ako ste radili s nekim drugim Microsoft Officeovim programima. prora~unskim tablicama itd. Umetnuti mo`ete dio Clip Arta koji je instaliran s Microsoft Officeom i slike iz ostalih programa (u varijantama formata). Nekoliko vrsta slika mo`ete uklju~iti u formu. ZA[TO DODAVATI SLIKE U FORMU? Nije samo fraza da slika vrijedi tisu}u rije~i. Vje`ba DODAVANJE SLIKA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika. mo`ete upotrijebiti program Windows Paint kako biste sami nacrtali `eljenu sliku. dokumentima. Clip Art Ve} nacrtane slike koje mo`ete upotrijebiti u bazama podataka. bit }ete vjerojatno razo~arani kada saznate da Access izravno ne upotrebljava program Clip Gallery kao ostali pro- .

6. Ako je potrebno. Slijedite naredne korake: 1. Form Footer). Kliknite na kategoriju Clip Art koju `elite (na primjer. 5. Animals ili Business). 4. pro~itajte odlomak “Promjena veli~ine slike” kasnije u vje`bi. . Ako je potrebno promijeniti veli~inu slike. Prikazuje se prozor Clip Gallery. 2. Prikazuju se dostupni isje~ci. mi{em pomi~ite isje~ak na `eljeno mjesto u formi. No ako je program Clip Gallery instaliran s ostalim programima Officea. Kliknite OK. Detail. Object ili kliknite alatku Unbound Object u Toolboxu kako biste umetnuli nevezanu kontrolu u formu. Otvara se okvir za dijalog Insert Object. Kliknite na video-isje~ak koji `elite umetnuti i tada kliknite gumb Gumb Insert Clip SLIKA 17.1). 7. Insert Clip (slika 17. Odaberite Insert. Kliknite OK kako biste zatvorili Clip Gallery. Iz popisa vrsta objekata odaberite Microsoft Clip Gallery. U prikazu Design odaberite podru~je u formi gdje `elite smjestiti sliku (Form Header. 3. 8. mo`ete ga upotrijebiti i u Accessu. VJE@BA grami.128 17.1 Odaberite Clip Art iz Clip Gallery.

(Ako vam je potrebna pomo} pri mijenjanju pogona ili mapa. Ako je potrebno. Slijedite naredne korake kako biste u formu umetnuli sliku iz datoteke: 1. Picture ili kliknite alatku Image u Toolboxu kako biste u formu umetnuli kontrolu Image. ne samo Clip Art.DODAVANJE SLIKA U FORMU 129 UMETANJE SLIKE Bilo koju sliku. Prema izvornoj postavci prikazuje se Graphics Files koja u popisu uklju~uje sve vrste datoteka slika. mo`ete umetnuti u formu. Ako u popisu `elite vidjeti samo odre|enu vrstu datoteke. datoteke rasterske slike (stvorene programom Windows Paint) itd. SLIKA 17. promijenite pogon ili mapu kako biste prona{li . ponovno pro~itajte 6. 3. Odaberite Insert. 4. uklju~uju}i Clip Art.2). otvorite padaju}i popis Files of type na dnu okvira za dijalog i odaberite vrstu datoteke koju `elite. 2. Prika`ite formu u prikazu Form Design. 5. vje`bu). Prikazuje se okvir za dijalog Insert Picture (slika 17.2 U ovom okviru za dijalog odaberite sliku koju `elite umetnuti. Kliknite u podru~je gdje `elite smjestiti sliku (Form Header ili Detail). `eljenu datoteku slike.

7.3).3 formi. Kada prona|ete `eljenu sliku kliknite OK. Access dozvoljava da sliku suzite ili pro{irite dok joj mijenjate veli~inu. kliknite gumb Views u okviru za dijalog dok se ne prika`e pano Preview. Povucite mi{em sliku na `eljeno mjesto. VJE@BA 6.130 17. Gumb Views Pano Preview SLIKA 17. pritisnite i dr`ite tipku Shift dok povla~ite da biste sa~uvali osnovne omjere (odnos visine i {irine). Prikaz se mijenja kako bi prikazao trenutno odabranu datoteku (slika 17. PROMJENA VELI^INE SLIKE Da biste promijenili veli~inu slike. . Prije umetanja slike mo`ete pregledati. Kliknite razli~ite datoteke kako biste vidjeli njihov prethodni prikaz i tako odaberite `eljenu. Ako ne pritisnete tipku Shift. (Mogu}nost) Ako niste sigurni koju datoteku `elite. Slika se prikazuje u 8. povucite jednu od hvataljki. Ako ne `elite da slika promijeni oblik za vrijeme povla~enja.

SLIKA 17. 4. . Upotrijebiti mo`ete program Windows Paint kako biste stvorili crte` bez napu{tanja Accessa.51 i mla|im. U padaju}em popisu Size Mode odaberite opciju Stretch (slika 17. Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku i odaberite Properties. slijedite naredne korake kako biste promijenili svojstva: 1. nije je pode{eno na Clip. Prikazuje se stranica svojstva objekta. Uz pomo} Painta mo`ete stvoriti jednostavnu sliku no ovaj program nije namijenjen stvaranju profesionalnih crte`a.4 Ako ne mo`ete promijeniti veli~inu slike.DODAVANJE SLIKA U FORMU 131 Ako se slika svojom veli~inom ne prilago|ava promjeni veli~ine okvira. 2. U stranici Format kliknite svojstvo polja Size Mode. Najvjerojat3. Paint Jednostavan program za crtanje koji se instalira s Windowsima 95/98 ili Windowsima NT verzije 3. promijenite opciju Size Mode u opciju Stretch. Kliknite gumb Close (X) u kutu stranice svojstva.4). Ako je potrebno stvoriti “umjetni~ko djelo”. STVARANJE NOVE SLIKE Drugi na~in smje{tanja slike u formu je crtanje. probajate s CorelDRAW ili Freehand programima.

Odaberite Insert. Prazan prozor Painta prikazuje se u va{oj formi. Object. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Object s alatnim okvirom Paint s lijeve strane i paletom boja na dnu. Otvorite formu u prikazu Form Design. slika 17. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste radili s Paintom: 1. 3. Kliknite u formu. 4. . Kliknite OK. 6. Alatke Painta Podru~je za crtanje SLIKA 17. izvan podru~ja Painta.132 17.5. Upotrijebite program Paint kako biste stvorili 5. Zatvara se prozor Paint i va{a forma vra}a se u normalan izgled. 2. Upotrijebite alatke Painta (obja{njene u dokumentaciji Windowsa) kako biste stvorili crte`. U popisu Object Type odaberite Bitmap Image.5 sliku.

dvostruko je kliknite kako biste ponovno pokrenuli program Paint. vje`bi “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”. . te kako upotrijebiti program Paint u Accessu da biste sami nacrtali sliku. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako umetnuti slike u Accessovu formu. Vidjet }ete da ista pravila vrijede i za izvje{taje. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatak u Accessovoj bazi podataka.DODAVANJE SLIKA U FORMU 133 7. no vi{e o tome u 23. Ako ponovno `elite urediti sliku.

Kliknite alatku Find na alatnoj traci. Pronala`enje vi{e slogova Ako je potrebno prona}i vi{e slogova istovremeno. mo`da }ete `eljeti brzo prona}i slog kupca. Slijedite naredne korake kako biste prona{li odre|eni slog: 1. kliknite polje koje sadr`i podatak koji `elite prona}i. . opcija Find nije najbolje rje{enje. kako biste provjerili njegovu adresu. odaberite Edit. 3. kada je spreman naru~iti robu. ili pregledajte njezin sadr`aj upotrebom forme. Bolja alatka za pronala`enje vi{e slogova je filtriranje podataka. Oba prikaza podr`avaju opciju Find. Ili. indeksiranje i filtriranje podataka”. Na primjer. u prikazu Datasheet. 2.1) sa stranicom Find prikazanom na zaslonu. Bez obzira koja od ova tri na~ina upotrijebite. Potra`ite u tablici. prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 18. Ako znate.18. mo`ete brzo prona}i slog za psa ~ije ime je Sheldon kako biste provjerili njegov datum ro|enja. nastavite li raditi s bazom podataka pasa. Vje`ba PRONALA@ENJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti osnovne na~ine pronala`enja podataka u bazi podataka upotrebom okvira za dijalog Find and Replace. UPOTREBA OPCIJE FIND Opcija Find je korisna za pronala`enje odre|enog sloga koji ste prethodno unijeli. Find ili pritisnite tipke Ctrl+F. vje`bi “Sortiranje. no vi{e o tome u 19. ako radite s bazom podataka kupaca.

otvorite padaju}i popis Look In i iz popisa odaberite ime tablice. Ova opcija pronalazi polja gdje je odre|eni tekst jedino {to se nalazi u polju. 4.1 Upotrijebite okvir za dijalog Find and Replace kako biste prona{li podatak u slogu. prona}i }ete “Smith”. Start of Field. otvorite padaju}i popis Search i odaberite Down.2). “Smithsonian”. U okviru Look In nalazi se polje koje ste odabrali u 2. korak. l l 7. ali i “Joe Smith”.PRONALA@ENJE PODATAKA 135 SLIKA 18. Tra`ite li “Smith”. tra`ite li “Smith” prona}i }ete “Smith” i “Smithsonian”. 6. Na primjer. kliknite gumb More kako biste odredili dodatne kontrole (slika 18. Ako pak `elite potra`iti unazad. Ako `elite odrediti smjer tra`enja. 5. 8. Izvorna postavka je All prema kojoj }e se pronala`enje izvr{iti u svim slogovima. Na primjer. tra`enje po odre|enom slovu ili odgovaraju}em formatiranju. tra`ite li “Smith” ne}ete prona}i “Smithsonian”. Ako vam to nije `elja. U padaju}em popisu Match odaberite jednu od sljede}ih opcija: l Whole Field. prije|ite na 11. . ali ne i “Joe Smith”. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst ili brojeve koje `elite prona}i. Ako `elite potra`iti podatak od trenutnog sloga prema naprijed. odaberite Up. Any Part of Field. Ova opcija pronalazi polja koja sadr`e odre|eni tekst bilo gdje u polju. koraku. Ako `elite tra`iti u cijeloj tablici. Ova opcija pronalazi polja koja po~inju s odre|enim tekstom.

@elite li prona}i “12/12/95”. 9. pomaknite okvir za dijalog Find and Replace. kako biste vidjeli prona|eni slog. 11. Kliknete li gumb Less ponovno }ete ih sakriti. Nakon potvr|ene ove opcije. Ako je potrebno. povla~enjem mi{em za naslovnu traku.136 18. VJE@BA SLIKA 18. prona}i }ete Ne usporavajte rad Ne upotrebljavajte opciju Search Fields As Formatted ako je ne trebate jer }ete pronala`enje samo usporiti. no formatiranje je razli~ito.3). bez obzira {to se radi o istom datumu. 12. ne}ete prona}i “12-12-95”. . 10. Ako potvrdite opciju Search Fields As Formatted. Access }e ozna~iti unos polja koji sadr`i tra`eni tekst (slika 18.2 Kada kliknete gumb More. prikazuju se dodatne kontrole. ne}ete prona}i “SMITH” ili “smith”. samo polja s istim brojem i datumom formatiranja za uneseni tekst. Kliknite Find Next kako biste zapo~eli pronala`enje. Potvrdite opciju Match Case ako `elite pronalaziti unose s istim slovima (velika ili mala). ako `elite prona}i “Smith”.

Kliknite OK kako biste zatvorili poruku. Odaberite Edit.4). Da biste nastavili s pronala`enjem. rije~ mo`ete zamijeniti s ispravno napisanom. biste zatvorili okvir za dijalog Find and Replace. ali uz mogu}nost pronala`enja mo`ete i zamijeniti prona|eni tekst. kliknite Cancel kako UPOTREBA OPCIJE REPLACE Ova je opcija vrlo sli~na pronala`enju.PRONALA@ENJE PODATAKA 137 SLIKA 18. 13. ako prona|ete lo{e napisano ime brand va{eg inventara. u primjeru pasa. Slijedite naredne korake kako biste prona{li i zamijenili podatak: 1. Kada zavr{ite s pronala`enjem podataka. kliknite Find Next. Ako Access ne prona|e vi{e niti jedan unos. Replace ili pritisnite tipke Ctrl+H. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace s prikazanom karticom Replace (slika 18.3 Access pronalazi slogove koji sadr`e odabrani tekst. Ili. jedan po jedan. 14. . re}i }e vam da tra`eni element nije prona|en. Na primjer. mo`ete prona}i psa pod imenom Sheldon i zamijeniti ime u Sherman.

7. Kliknite Find Next. . 3. 6. 2. povucite mi{em naslovnu traku okvira za dijalog Replace kako biste vidjeli prona|eni tekst. Kliknite gumb Replace kako biste zamijenili tekst. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst koji `elite prona}i.138 18. Odaberite bilo koju opciju koju ste nau~ili u prethodnom odlomku. mo`ete prije}i u kontrolu Replace klikom na jaha~a kartice Replace. VJE@BA SLIKA 18. Ako je potrebno. Odre|eni tekst mo`ete prona}i i zamijeniti ga Prona|ite kako biste zamijenili Ako je na zaslonu prikazan okvir za dijalog Find and Replace (iz prethodnih koraka).4 novim. Kliknite Find Next kako biste nastavili pronala`enje i tekst zamjenjujte klikom na gumb Replace. 5. 4. 8. Access pronalazi prvi tra`eni tekst. U okvir za tekst Replace With utipkajte tekst za zamjenu.

Kada zamijenite tekst. Oprez Za razliku od Worda u Accessovom okviru za dijalog Find and Replace nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. Pro~itajte 19. Pro~itajte 19. 9. mo`da ne}ete zamijeniti sve rije~i koje `elite. l l . vje`bu “Sortiranje. Odre|ivanje polja. u kojima }e Acccess pronalaziti podatke. indeksiranje i filtriranje podataka”. Ponovno slaganje podataka na zaslonu kako biste lak{e pregledali popis i prona{li `eljeni podatak. kliknite Cancel. To su: l Sortiranje.PRONALA@ENJE PODATAKA 139 Replace All Ako ste sigurni da `elite zamijeniti tekst cijele tablice kliknite gumb Replace All. Filtriranje. Budite oprezni. vje`bu. Na primjer. OSTALI NA^INI ZA PRONALA@ENJE PODATAKA Opcija Find and Replace radi odli~no s individualnim slogovima. Kanaliziranje popisa kako biste izbacili podatke koje ne `elite vidjeti. ne}ete `eljeti zamijeniti “will” u “would” ve} samo “willfully” u “wouldfully”. vje`bu. ali postoji i nekoliko sofisticiranijih na~ina za pronala`enje podataka u bazi podataka {to }ete nau~iti u sljede}im vje`bama. osim polja primarnog klju~a. Indeksiranje }e pronala`enje i sortiranje ubrzati u velikim bazama podataka. Ovdje nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. Pro~itajte 19. Ovo je sigurno br`i na~in nego upotreba gumba Find Next i Replace. Indeksiranje.

Stvaranje filtera za pronala`enje sa slo`enim uvjetima koje mo`ete spremiti i ponavljati. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti ostale na~ine pronala`enja podataka. vje`bu. Stvaranje izvje{taja za ispis koji sadr`e samo slogove koji vas zanimaju. – 22. i 24.140 18. l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prona}i i zamijeniti podatke u bazi podataka. Izvje{taji. VJE@BA l Upiti. . filtriranje i indeksiranje. sortiranje. Pro~itajte 23. Pro~itajte vje`be 20.

no prikaz Datasheet je ne{to bolji jer prikazuje vi{e slogova u isto vrijeme. Na primjer. SORTIRANJE PODATAKA Slogove ste u bazu podataka unijeli nekim logi~nim slijedom. Ova vje`ba obja{njava ostale na~ine pronala`enja onoga {to trebate. . vje`bi opcija Find and Replace je odli~na ako radite s individualnim slogovima – primjerice kada je potrebno brzo prona}i slog Mr. Naredba Sort je najbolje rje{enje ovog problema. mo`da }ete kasnije `eljeti pregledati popis prema datumima ro|enja od najstarijeg prema najmla|em. Sortirati podatke mo`ete uzlazno (A do Z. Kao {to ste nau~ili u 17. Uz pomo} naredbe Sort slogove mo`ete slo`iti redom kojim `elite. a svaki je dobar za odre|enu situaciju. Koji prikaz? Sortiranje mo`ete uraditi u prikazu Form ili Datasheet. Smith. PODATAKA PRONALA@ENJE I ORGANIZIRANJE Access sadr`i mnogo na~ina za pronala`enje i organiziranje podataka.19. 10-1). 1-10) ili silazno (Z do A. Vje`ba SORTIRANJE. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatke uz pomo} sortiranja i filtriranja te kako ubrzati pronala`enje putem indeksiranja. ako ste pse unijeli redom njihovih registracijskih brojeva. ali je ponekad potrebno slo`iti ih nekim drugim redom.

red sortiranja postaje dio objekta.1 Access je sortirao ovu tablicu Ascending redom u stupcu Birthdate. 2. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste sortirali slogove: 1. SLIKA 19. odaberite Records. Remove Filter/Sort. vje`ba). . korak). Kliknite gumb Sort Ascending ili Sort Descending na alatnoj traci.1 prikazuje tablicu pasa sortiranu pomo}u opcije Ascending prema datumima ro|enja. Ako spremite stranicu podataka bez poni{tenja sortiranja. slogovi su sortirani uzlazno u odnosu na to polje.142 19. Kliknite bilo gdje u polje gdje `elite sortirati. Da biste se vratili na ve} odre|eni red. Ili. ako vam je lak{e. Sort i tada odaberite Ascending ili Descending. [to je ve} odre|eni red? Ako odredite polje primarnog klju~a pri stvaranju baze podataka (7. 3. U taj red }ete se vratiti kada poni{tite sortiranje (3. odaberite Records. Slika 19.

Tre}a opcija je za naprednije korisnike Accessa. Filter by Form ili Advanced Filter/Sort. no prije njezine upotrebe potrebno je odrediti vrijednost prema kojoj }e se slogovi filtrirati. OPCIJA FILTER BY SELECTION Ova opcija je najlak{a metoda filtriranja. ako `elite prona}i sve pse koji su zaradili naziv CD (Companion Dog).) Filtriranje mo`ete pridijeliti na tri na~ina: Filter by Selection (ili Filter Excluding Selection). Sortiranje i filtriranje Niti jedna opcija koju }ete nau~iti u ovoj vje`bi ne dozvoljava istovremeno sortiranje i filtriranje podataka. ali je filtriranje br`e i jednostavnije. Na primjer. (Kasnije u vje`bi }ete nau~iti da je mogu}e filtriranje spremiti kao upit. vje`bi. Filtriranje trenutno skriva odre|eni broj slogova ovisno o uvjetu koji odaberete. najprije morate prona}i slogove koji sadr`e `eljeni uvjet. pa }emo se stoga njima i pozabaviti u ovoj knjizi. {to }ete nau~iti u 20. . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 143 FILTRIRANJE PODATAKA Uz pomo} ove opcije mo`ete sakriti podatke koje ne trebate kako biste vidjeli samo neke s kojima `elite raditi. Vrlo je lako sortirati filtrirane podatke sa znanjem iz prethodnog odlomka. Prve dvije opcije su naj~e{}e upotrebljavane.SORTIRANJE. No zapamtite da filtriranje nije mogu}e spremiti kao odvojeni objekt za kasniju upotrebu. Tada }ete filtriranje zasnovati na tom slogu. Filtriranje nasuprot upitima Upiti tako|er skrivaju slogove.

SLIKA 19. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste slogove filtrirali prema odabiru: 1. U polju prona|ite odre|enu vrijednost koju `elite da sadr`e svi filtrirani slogovi.144 19. Slika 19. Kliknite gumb Filter by Selection na alatnoj traci ili odaberite Records. l l 3. 2.2 prikazuje filtriranu tablicu Dogs koja prikazuje samo pse s nazivom CD. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju nakon prvog znaka ako `elite prona}i polja koja sadr`e odabranu vrijednost bilo gdje u polju. Prikazuju se slogovi koji odgovaraju postavljenom uvjetu. Odaberite vrijednost: l Odaberite cijeli unos polja ako `elite prona}i sve slogove kojima je vrijednost polja identi~na odabranoj vrijednosti. Access filtrira tablicu prema ovom stupcu. no nakon uspje{nog rada i filtriranja preostale slogove ponovno mo`ete filtrirati po nekom drugom uvjetu. Filter. . Filter by Selection. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju prvim znakom ako `elite prona}i sve slogove ~ija polja zapo~inju odre|enom vrijednosti. Filtriranje uz vi{e uvjeta S opcijom Filter by Selection mo`ete filtrirati slogove samo s jednim uvjetom.2 Samo slogovi koji odgovaraju uvjetu prikazani su na zaslonu.

Slijedite naredne korake kako biste filtrirali slogove po formi: 1. Ili. Filter Excluding Selection. . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 145 Filtrirati slogove mo`ete i po poljima koja ne sadr`e odre|enu vrijednost. Kliknite u polje gdje `elite podesiti uvjet. U prikazu Datasheet ili Form kliknite gumb Filter by Form na alatnoj traci ili odaberite Records.SORTIRANJE. Filterr. Unijeti mo`ete i logi~no obja{njenje (kao {to je “vi{e od odre|ene vrijednosti”). Remove Filter/Sort. ako `elite.3 prikazuje SLIKA 19. uklju~uju}i upotrebu oznake “manje od”. Slika 19. Filtriranje mo`ete otkazati klikom na gumb Toggle Filter ili odabirom Records. vje`bi). Prikazuje se prazna forma koja sadr`i praznu stranicu podataka i jedan redak sloga. dva uvjeta. Uz pomo} ove opcije mo`ete filtrirati slogove prema vi{e uvjeta istovremeno. 2. Unesite koliko `elite uvjeta u razli~ita polja. Prikazuje se strelica za 3. Filter by Form. Kliknite strelicu kako biste prikazali popis i odaberite vrijednost iz popisa. Slijedite iste korake. Filter. Kliknite kako biste stvorili uvjet “or”. Tako|er mo`ete podesiti filtriranje “or” kako biste prona{li slogove koji odgovaraju jednom od odre|enih uvjeta.3 Ovaj upit pronalazi sve pse ro|ene prije 1/1/93 i imaju naziv CD (Companion Dog). no u 3. OPCIJA FILTER BY FORM Ova je opcija mnogo sna`nija od prethodne. koraku odberite Records. utipkajte vrijednost izravno u polje. matemati~ki operator (obja{njenje u 20. padaju}i popis.

SPREMANJE FILTRIRANIH PODATAKA KAO UPITA Filtriranje je prikladna alternativa za stvaranje jednostavnog upita od samog po~etka. Polje primarnog klju~a je automatski indeksirano. Remove Filter/Sort. Prika`ite filtriranje u prikazu Filter by Form. Ako `elite podesiti uvjet “or”. VJE@BA 4. Access sprema filtriranje.) Slijedite naredne korake kako biste filtriranje spremili kao upit: 1. .) alatnoj traci. Ako ~esto pronalazite. (Vi{e o upitima nau~it }ete u 20. mo`da }ete `eljeti stvoriti indeks za to polje. Utipkajte ime i kliknite OK. STVARANJE INDEKSA Indeksiranje ubrzava pronala`enje stvaranjem kataloga sadr`aja odre|enog polja. kliknite na jaha~a kartice Or na dnu prozora i unesite alternativni uvjet. 3. Odaberite File. Hyperlink ili OLE Object. (Primijetite da se sljede}a kartica Or prikazuje kada prvu popunite kako biste mogli unijeti vi{e uvjeta “or”. 5. Prikazuju se va{i filtrirani podaci. Access postavlja pitanje o imenu upita. Save As Query ili kliknite gumb Save as Query na alatnoj traci. vje`bi. 2. Filtriranje mo`ete spremiti kao upit i kasnije kada je potrebno upotrijebiti ga kao upit.146 19. Ovako spremljeno filtriranje uvijek je prikazano u popisu Queries u prozoru Database. Nakon {to ste unijeli `eljene uvjete kliknite gumb Apply Filter na Kao i kod opcije Filter by Selection i ovdje mo`ete ukloniti filtriranje klikom na gumb Remove Filter ili odabirom Records. sortirate ilil filtrirate prema nekom drugom polju. Samo odre|ene vrste polja Nije mogu}e indeksirati polja ~ija vrsta podataka je Memo.

filtrirati i indeksirati bazu podataka. Indeks zapravo nije objekt poput tablice. no neovisnih funkcija nema. Iz padaju}eg popisa polja Indexed odaberite opciju Yes (Duplicates OK) ili opciju Yes (No Duplicates). Odaberite polje koje `elite indeksirati.4). 4. . 2.SORTIRANJE. Indeksiranje radi iza scene kako bi ubrzao pronala`enje. U kartici General kliknite polje Indexed. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati. 6. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene. 3. Otvorite tablicu u prikazu Design.4 Da biste indeksirali polje. U sljede}oj }ete vje`bi zapo~eti u~enje o upitima koji su sofisticiraniji na~in izoliranja i organiziranja informacija. podesite njegovu vrijednost Indexed u jednu od ponu|enih opcija. SLIKA 19. kliknite Yes. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 147 Slijedite naredne korake kako biste indeksirali polje: 1. Zatvorite prikaz Design. S indeksom ne mo`ete uraditi ni{ta posebno. 5. Koju }ete opciju potvrditi ovisi o tome je li sadr`aj tog polja jedinstven za svaki slog ili nije (slika 19. baze podataka ili upita.

Upit omogu}ava odre|ivanje: l l l l Polja koje `elite vidjeti Niza kojim }e se polja prikazivati Postavljanje uvjeta filtriranja za svako polje (19. U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako unijeti promjene u upit i na taj na~in ga u~initi sna`nijim. vje`ba) Niza kojim `elite sortirati pojedina polja (19. vje`bu. . Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA U ovoj }ete vje`bi stvoriti jednostavan upit. [TO ZAPRAVO UPIT RADI? Kao {to ste nau~ili u prethodnoj vje`bi Access nudi nekoliko na~ina kanaliziranja informacija koje tra`ite. Namjera ove vje`be je prikazati kako stvoriti jednostavan upit.20. mo`da vam je lak{e stvoriti filtriranje i spremiti ga kao upit. vje`ba) Spremanje filtriranja Kada je osnovna namjera upita filtriranje informacija. Upit je zapravo formalniji na~in sortiranja i filtriranja informacija. Pro~itajte 19. uklju~uju}i sortiranje i filtriranje.

vje`bi. koji }e vam omogu}iti odabir polja koja `elite prikazati. ako `elite. Slijedite naredne korake kako biste stvorili lagani Select query uz pomo} Simple Query Wizarda: 1. kliknite gumb >> kako biste pomaknuli sva polja u isto vrijeme. 3. sortirajte ih. Odabiranje upita Upit koji }ete stvoriti uz pomo} Simple Query Wizarda je osnovna verzija Select queryja odnosno naj~e{}e upotrebljavana vrsta upita. > kako biste odabrano polje pomaknuli u popis Selected Fields. Ne}ete morati pode{avati uvjete za uklju~ivanje pojedinih slogova ili odre|ivati niz sortiranja. Ovaj okvir za dijalog vam je poznat – isti je kao i prvi prozor Form Wizarda o kojem ste u~ili u 14. ali i dalje `elite vidjeti svaki slog. vje`bu. Na primjer. (Pro~itajte 21. U popisu Available Fields kliknite ime polja. Otvorite bazu podataka na kojoj `elite raditi i kliknite karticu Queries. 4. Zatim kliknite gumb .1). Access sadr`i nekoliko dostupnih ~arobnjaka – vi{e o njima u nastavku vje`be. Dvostruko kliknite opciju Create Query by Using Wizard. odabrat }emo tablicu Dogs.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 149 STVARANJE UPITA POMO]U SIMPLE QUERY WIZARDA Najlak{i na~in stvaranja upita je pomo}u Simple Query Wizarda. Query Wizard ^arobnjak za stvaranje upita postavlja pitanja i tada stvara upit zasnovan na va{im odgovorima. Prikazuje se prvi okvir za dijalog Simple Query Wizarda (slika 20.) Ova vrsta upita je korisna kada `elite weed out extraneous polja. filtrirajte i uradite jednostavne izra~une na rezultatima (kao {to je zbrajanje i prosje~na vrijednost). 2. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu iz koje `elite odabirati polja. Odaberite slogove. Ponavljajte prethodnu radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili.

(Mogu}nost) Ako `elite. iz popisa Tables/Queries odaberite neku drugu tablicu ili upit kako biste dodavali i njihova polja u popis Selected Fields.2 No. Kliknite Finish kako biste vidjeli rezultate upita. 7. Na svu sre}u. Kada zavr{ite s dodavanjem polja. prije toga pro~itajte neke osnovne postavke koje su pridijeljene svakom upitu. 6.1 Simple Query Wizard najprije postavlja pitanje koja polja `elite uklju~iti. kasnije }ete u vje`bama nau~iti vi{e o slo`enijim upitima i sna`nijim rezultatima. vje`bu da biste nau~ili kako stvoriti odnos izme|u tablica. . Pro~itajte 10. U ovom primjeru utipkajte Dog Names. ovaj upit je jednostavan i ne prikazuje niti jednu sna`nu mogu}nost opcije upita. Isti rezultat mo`ete prikazati skrivanjem odre|enih stupaca u prikazu Datasheet. kliknite Next. 5. Odbijen odnos Ako biste upotrebljavali dvije ili vi{e tablica. izme|u njih mora biti postavljen odnos. prikazuje rezultate na{eg primjera.150 20. U okvir za tekst What title do you want for your query? unesite ime za upit. No. Slika 20. VJE@BA SLIKA 20.

Access }e ga automatski spremiti. . promjene }e prikazati u sljede}em pokretanju upita. Zatvaranje upita Da biste zatvorili prozor upita kliknite gumb Close (X u desnom gornjem kutu) kao i kod bilo kojeg drugog prozora. Nije potrebno uraditi ni{ta osim zatvoriti prozor upita i pogledati na karticu Queries u prikazu Database.3). U prozoru Database kliknite karticu Queries. Slijedite naredne korake kako biste ponovno pokrenuli upit: 1. 3. ili kliknite njegovo ime i tada kliknite gumb Open (slika 20. PONOVNO POKRETANJE UPITA U bilo koje vrijeme mo`ete ponovno pokrenuti upit. Ako ste promijenili podatke nakon posljednjeg pokretanja upita.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 151 SLIKA 20. Dvostruko kliknite upit koji `elite ponovno pokrenuti. SPREMANJE UPITA Kada spremite upit.2 Rezultati upita iz primjera. Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit. 2. Va{ upit prikazat }e se u popisu.

uklju~uju}i kopiranje i brisanje slogova te uno{enje promjena u unose polja. Budite sigurni da je prozor rezultata upita aktivan. vje`ba). U prozoru rezultata upita mo`ete izbrisati slogove i oni }e nestati i iz tablice. Ovdje mo`ete uraditi sve kao i u normalnom prikazu Datasheet (12. Slijedite naredne korake kako biste ispisali upit: 1. RAD S REZULTATIMA UPITA Rezultati upita prikazuju se u prikazu Datasheet (slika 20. vje`bi }ete nau~iti ja~e Query Wizarde koji omogu}avaju odabir vi{e opcija. . mo`da `elite izbrisati sve slogove za kupce koji nisu naru~ili robu u posljednje dvije godine. SLIKA 20. bilo bi jednostavnije sortirati slogove prema polju pitanja. VJE@BA Dvostruko kliknite upit Dog Names kako biste ga pokrenuli.152 20. Ili. ISPIS REZULTATA UPITA Prozor rezultata upita nije samo pogodan za ure|ivanje ve} i za ispisivanje upita. Recimo da `elite a`urirati bazu podataka prodaje kako biste promijenili polje Last Contacted (datum) u dana{nji datum za svaki slog.3 Iz kartice Queries ponovno prika`ite bilo koji upit. no Simple Query Wizard ne}e vam omogu}iti sortiranje.2). Naravno. U 21.

koja zadovoljava svakog prosje~nog korisnika.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 153 2. Kliknite gumb New kako biste otvorili okvir za dijalog New Query (slika 20. Prikazuje se okvir za dijalog Print. 2. 3.4). Stoga }emo se u ovoj knjizi dr`ati osnovne vrste upita Select. Slijedite naredne korake kako biste pokrenuli jedan od njih: 1. OSTALI QUERY WIZARDI Accessova opcija upita je sna`na i pomo}u nje mo`ete uraditi slo`ene izra~une i komparacije izme|u mnogo tablica istovremeno. stvaranje takvih upita je vrlo slo`en postupak. U Accessu su dostupna jo{ tri ~arobnjaka za stvaranje upita. vezanje upita na vanjske baze podataka (baze podataka u drugim programima) i jo{ mnogo toga. . kliknite gumb Print na alatnoj traci kako biste ispisali rezultate ispisa i presko~ili okvir za dijalog Print.4 U okviru za dijalog New Query mo`ete odabrati nekog drugog ~arobnjaka za stvaranje upita. vje`ba) i kliknite OK. Print ili pritisnite Ctrl+P. U prozoru Database kliknite karticu Queries kako biste prikazali popis Queries. SLIKA 20. Odaberite File. Odaberite opcije ispisa koje `elite (11. Na `alost. Ako ne `elite pode{avati opcije ispisa. Stvoriti mo`ete upite s vlastitim okvirima za dijaloge za unos posebnih uvjeta.

ure|ivati te kako ispisati rezultate upita. Kliknite OK. uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji se nalaze u obje tablice. kako ga spremiti. . suprotan opciji Find Unmatched. Vrijednosti se grupiraju jednim njihovim skupom uz lijevu stranu (zaglavlja redaka) i drugim skupom iznad prikaza (zaglavlja stupaca). prebrojavanja ili prosjeci jednog polja. VJE@BA 3. Evo pregleda ostalih vrsta upita: l Crosstab Query Wizard prikazuje izra~unate vrijednosti. Find Unmatched Query Wizard uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji su razli~iti u obje tablice (zasnovano na uspore|ivanju odre|enih polja). Slijedite Wizardova pitanja. 4. l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavan upit. Find Duplicates Query Wizard.154 20. Kliknite na ~arobnjaka koji `elite upotrijebiti. kao {to su zbrojevi. 5. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u upit koji ste stvorili.

1 prikazuje upit stvoren u prethodnoj vje`bi u prikazu Query Design. o kojima smo govorili ranije u knjizi. kako odabrati polja koja `elite uklju~iti te kako odrediti uvjete za filtriranje slogova. Query Design je vrlo sli~an prikazima Table Design i Form Design. Kliknite podru~je Queries na traci Object. Kliknite na upit koji `elite ure|ivati i tada kliknite gumb Design. U prikazu Query Design mo`ete promijeniti pravila koja odre|uju rezultate upita. Vje`ba VLASTITOG UPITA DIZAJNIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upit otvoriti u prikazu Design. OTVARANJE UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Slijedite naredne korake kako biste otvorili postoje}i upit u prikazu Query Design: 1. RAD U PRIKAZU QUERY DESIGN U 20. Mnogo vi{e od toga mo`ete uraditi s upitom ako ga unesete u prikaz Query Design. Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit koji `elite ure|ivati. 2. vje`bi stvorili ste jednostavan upit pomo}u Simple Query Wizarda koji odabire i prikazuje polja iz tablice. Slika 21.21. . U ovoj vje`bi nau~it }ete kako ga ure|ivati. 3.

SLIKA 21. vje`ba). U prozoru Database kliknite podru~je Queries. 2. VJE@BA Ovaj upit upotrebljava samo jednu tablicu. mo`da }e vam ova metoda biti br`a i lak{a od upotrebe ~arobnjaka. Svako polje u upitu ima vlastiti stupac. jedino {to jo{ nije odabrano niti jedno polje. Kliknite tablicu s kojom `elite raditi i tada kliknite gumb Add.2). Prije dodavanja tablica bolje je stvoriti odnos izme|u tablica upotrebom prozora Relationships (10. upit mo`ete stvoriti od samog po~etka u prikazu Query Design.1.vje`ba). POKRETANJE NOVOG UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Umjesto upotrebe Simple Query Wizarda za stvaranje upita (20. 5. Ponavljajte za svaku tablicu koju `elite dodati. Slijedite naredne korake kako biste stvorili novi upit u prikazu Query Design: 1. kliknite gumb Close. se prozor prikaza Query Design. Otvara . kao na slici 21.156 21. Kada zavr{ite s dodavanjem tablica. 4.1 U prikazu Query Design mo`ete ure|ivati stvoreni upit. Kada se upoznate s Accessovim upitima. Dvostruko kliknite opciju Create query in Design View. 3. Prikazuje se okvir za dijalog Show Table ispisuju}i sve tablice u bazi podataka (slika 21. Otvorite bazu podataka u kojoj `elite upit.

Kliknite u redak tablice u prvom praznom stupcu. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan. prvo {to trebate uraditi je dodati polja s kojima `elite raditi.2 Odaberite koju tablicu `elite uklju~iti u upit. Tada odaberite tablicu (tablice) i kliknite gumb Add. Tako|er. Otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu. Kliknite Close kako biste se vratili u prikaz upita. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa. 2. popisu su identi~ne prozorima tablice koje se prikazuju na vrhu prozora dizajniranja upita. Evo prve metode: 1. Tablice dostupne u . Metode su jedostavne pa probajte svaku kako biste se odlu~ili za najprihvatljiviju. Show Table. Dodavanje vi{e tablica Tablice mo`ete dodavati u upit u bilo koje vrijeme. Kliknite gumb Show Table na alatnoj traci ili odaberite Query.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 157 SLIKA 21. mo`ete uz iste korake dodati polja i ve} stvorenom upitu. DODAVANJE POLJA UPITU Ako ste upit stvorili od samog po~etka (prethodni koraci). Tri su na~ina kako dodavati polja u upit.

BRISANJE l l POLJA Dva su na~ina brisanja polja iz upita: Kliknite bilo gdje u stupac i odaberite Edit. Ova polja su ispisana iz tablice koju ste odabrali za upit. 4. 3. Delete Columns. presko~ite prva dva koraka.158 21. 2. Kliknite izravno u redak Field iznad imena odabrane tablice. Evo druge metode za dodavanje polja: 1. Postavite mi{a iznad stupca kako bi pokaziva~ promijenio izgled u crnu strelicu okrenutu prema dolje. VJE@BA Samo jedna tablica? Ako upotrebljavate samo jednu tablicu. Na taj se na~in polje smje{ta u prvi dostupan slog u mre`i upita. Pri- kazuje se gumb padaju}eg popisa. Kli`ite kroz popis polja `eljenog prozora tablice na vrhu okvira Query Design dok ne prona|ete polje koje `elite dodati. Kliknite ime polja i povucite ga mi{em u redak Field prvog praz- nog stupca. Tada kliknite kako biste odabrali cijeli stupac i pritisnite tipku Delete ili kliknite gumb Cut na alatnoj traci. Tre}a metoda je jednostvano dvostruko kliknuti ime polja u popisu polja. . Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. Ime polja prikazuje se na mjestu gdje ste ga povukli. u stupcu koji ste odabrali. Ime polja prikazuje se u retku Field. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan.

1 nudi neke primjere koje mo`ete unijeti u sliku 21. Utipkajte uvjet koji `elite upotrijebiti (slika 21.3 i dobivene rezultate. 2. Budite pa`ljivi jer }e se stupac ulijepiti preko postoje}eg stupca. Paste. Uvjeti omogu}avaju odabir slogova koje `elite prikazati u rezultatima upita.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 159 Naredba Cut nasuprot Delete Ako stupac uklonite umjesto da ga izbri{ete kasnije }ete ga mo}i ulijepiti u upit.3). Filtriranje nasuprot upitima Ako je osnovni cilj stvaranja upita filtriranje. vje`bi. Kasnije mo`ete otvoriti upit u Query Designu i uraditi dodatne promjene. Stoga odaberite prazan stupac ako ne `elite zamijeniti postoje}i. Odaberite stupac gdje `elite ulijepiti i kliknite gumb Paste ili odaberite Edit. Na primjer. Slijedite naredne korake kako biste podesili uvjete za polje koje ste dodali upitu: 1. te tako filtrirane informacije spremiti kao upit. . mo`da }ete prvo `eljeti stvoriti filtrirane informacije. vje`bi gdje smo govorili o filtriranju. U prikazu Query Design kliknite redak Criteria u `eljenom stupcu polja. mo`ete limitirati popis pasa na prikaz samo onih koji su ro|eni prije 1/1/94. Tablica 21. DODAVANJE UVJETA Uvjeti su vrlo sli~ni obja{njenju u 19. upotrebom neke od metoda obja{njene u 19.

<C pronalazi tekst koji zapo~inje slovima. Na primjer. TABLICA 21.160 21. Operatori < i > (prije i poslije) su pridjeljivi i tekstu. .1 UNESITE… 1/1/93 <1/1/93 >1/1/93 >=1/1/93 <=1/1/93 Not <1/1/93 Not >1/1/93 NEKI UVJETI ZA UPITE BISTE DOBILI SLOGOVE KOJI ODGOVARAJU… Tom datumu DA Prije tog datuma Poslije tog datuma Na taj dan ili nakon Na taj dan ili prije Ne prije tog datuma Ne poslije tog datuma Tako|er i tekst Tako|er mo`ete unijeti i tekst kao uvjet. VJE@BA Redak “or” Access automatski dodaje simbol # SLIKA 21.3 Access je dodao simbol # jer smo unijeli datum. A ili B. kao {to su navodnici oko teksta ili broj~ani niz.3 Unesite uvjet u redak Criteria odgovaraju}eg stupca polja. Za ostale vrste uvjeta Access }e dodavati ostale simbole. Na slici 21.

Na primjer. prikazuje se novi redak “or” u koji mo`ete unijeti novi uvjet. Upit }e pronalaziti slogove kojima je bilo koji uvjet istinit. PRIKAZIVANJE REZULTATA UPITA Kada ste spremni vidjeti rezultate upita.4 Rezultati upita zasnovani su na datumima ro|enja pasa. Rezultati se prikazuju u prozoru koji odgovara stranici baze podataka (slika 21. kako sakriti odre|ena polja te kako uklju~iti prora~unsko polje. mo`da `elite prikazati ro|ene izme|u 12/1/93 i 12/1/95. [to s rije~i And? Kada imate dva uvjeta i oba moraju biti zadovoljena. kliknite gumb Run ili odaberite Query.3? Upotrebom ovog retka mo`ete postaviti vi{e uvjeta. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati slogove u upitu.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 161 Jeste li primijetili redak “or” ispod retka Criteria na slici 21. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako odabrati polja za upit te kako podesiti uvjete. U redak Criteria utipkajte >12/1/93 And <12/1/95. Kada uvjet unesete u redak “or”. mo`ete ih postaviti u isti redak Criteria i povezati rije~ju And. Run. . SLIKA 21. Prikazuju se samo slogovi ro|enih poslije 1/1/94.4).

O vi{e informacija o sortiranju ponovno pro~itajte 19. . Slijedite naredne korake kako biste to uradili: 1. Sort ili gumba Sort koji se nalazi na alatnoj traci.1). ponovite prethodne korake. Otvorite padaju}i popis i odaberite opciju Ascending ili opciju Descending (slika 22. U prikazu Query Design mo}i }ete odrediti djelomi~no sortiranje tako da sortiranje pokrenete automatski s upitom. Va{i rezultati upita bit }e prikazani u formatu tablice i mo}i }ete ih sortirati na isti na~in. Vje`ba PRILAGO\AVANJE UPITA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati rezultate upita uklju~uju}i skrivanje polja u upitu i dodavanje prora~unskog polja. vje`bu. SORTIRANJE POLJA U UPITU Ve} ste vidjeli da mo`ete sortirati slogove u tablici pomo}u naredbe Records. Kasnije kada budete `eljeli otkazati sortiranje za odre|eno polje. Kliknite u redak Sort polja koje `elite sortirati. 2. ali u popisu odaberite (not sorted).22. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa.

Na primjer. Ponekad ne}ete biti zainteresirani da ta polja vidite u rezultatima upita.1 Odaberite opciju Ascending ili Descending kako biste sortirali slogove za odre|eno polje. ali ne}ete `eljeti prikazati datum ro|enja svakog psa u upitu. mo`da }ete `eljeti limitirati upit na sve pse ro|ene prije 8/5/93. PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE POLJA Neka polja su uklju~ena samo zato da biste mogli uraditi sortiranje ili filtriranje na osnovu tih polja. .PRILAGO\AVANJE UPITA 163 Odaberite na~in sortiranja. Sortiranje prema skrivenom polju Ako `elite sortirati slogove prema polju koje nije dio upita. najprije uklju~ite to polje u upit i tada uklonite oznaku potvrde iz retka Show kako biste polje sakrili (obja{njenje u sljede}em odlomku). Access }e ih sortirati s lijeva prema desno po~ev{i od prvog polja s lijeve strane u prozoru Query Design. SLIKA 22. Sortiranje vi{e polja Ako odaberete niz sortiranja za vi{e od jednog polja u upitu.

. Otvorite upit u prikazu Design. VJE@BA Da biste isklju~ili polje iz prikazivanja u rezultatima upita.2 Koja polja }e se prikazati u rezultatima upita kontrolirate pomo}u okvira za potvrdu Show u svakom stupcu. izra~unati trenutnu starost svakog psa u odnosu datuma ro|enja i trenutnog datuma. Ako izraz uklju~uje ime polja. Na primjer. kao {to je polje koje izra~unava porez: 1. uklonite oznaku potvrde u retku Show (slika 22. `elite li pove}ati vrijednost polja Price za .05.2). Ili. Da biste polje ponovno uklju~ili. postavite uglatu zagradu oko imena. DODAVANJE PRORA^UNSKOG POLJA Prora~unska polja su korisna kada `elite izra~unati vrijednosti u bazi podataka tako da uradite neku matemati~ku operaciju za sadr`aj jednog ili vi{e polja. Okvir za potvrdu Show SLIKA 22. mo`da }ete `eljeti izra~unati 5 posto poreza na osnovi cijene svakog elementa prodaje.05 utipkajte [Price]*. kliknite u okvir za potvrdu. u primjeru pasa. Slijedite naredne korake kako biste dodali prora~unsko polje.164 22. U prazan stupac utipkajte izraz u redak Field. 2. Na primjer.

05. 6. izraz }e sada izgledati Expr1:[Price]*.3). Da biste ovu formulu podesili upotrebom opcije Expression Builder. konstante. slijedite naredne korake: 1. Expr1). Pogledajmo sljede}i primjer – izra~unavanje starosti svakog psa u bazi podataka pasa. operatore ili neke druge elemente. Kliknite gumb Paste i na taj na~in ulijepite funkciju u popis Expression na vrh prozora (slika 22. U desnom panou kliknite Now. Access automatski dodaje ime za izraz. kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Expression Builder. 3. 4. . 5. 4. O vi{e informacija pro~itajte Accessov Help sustav. Na primjer. 3. Kliknite u prazan stupac }elije Field. 2. kao {to je Expr1. 5. Tada kliknite opciju Build-In Functions.[Birthdate]/365. Pritisnite Enter kako biste se pomaknuli u sljede}u }eliju. Iz prikazanog prozora odaberite funkcije. Ova formula oduzima vrijednost polja Birthdate od dana{njeg datuma i tada rezultat (u danima) dijeli s 365 kako bi vam dala broj godina. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite gumb Functions kako biste prikazali funkcije. Ovo je slo`eniji izraz jer uklju~uje upotrebu ugra|ene funkcije: Now () . Kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili Expression Buildera. Kliknite ponovno u }eliju i ozna~ite ime izraza (na primjer. Kategorije funkcija prikazuju se u popisu u sredini.PRILAGO\AVANJE UPITA 165 Expression Builder Da biste upotrijebili funkcije (iste kao u Excelu) u izra~unu. U popisu kliknite Date/Time. Utipkajte vi{e opisno ime kao {to je Tax.

mno`enje i dijeljenje imaju prednost pri izra~unavanju pred oduzimanjem i zbrajanjem. Utipkajte / ili kliknite gumb /. U izrazu utipkajte obi~ne zagrade oko dijela koji oduzima datum ro|enja od trenutnog datuma. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite mapu Tables i kliknite ime tablice koja sadr`i polje (primjerice.166 22. Dogs). . Kliknite gumb Paste kako biste polje dodali u izraz. Utipkajte 365. 13. U srednjem popisu odaberite polje koje `elite upotrijebiti. Va{a formula }e sada izgledati ovako: (Now () [Dogs] ! [Birthdate])/365 Redoslijed matemati~kih operacija U izrazu. 8. (Zna~i “podijeli”). 9.3 Zapo~nite izraz uljepljivanjem funkcije Now (). 12. Utipkajte crticu ili kliknite gumb oznake minusa (–). 7. 13. 11. Stoga da biste bili sigurni u to~nost izra~una. korak je vrlo va`an. VJE@BA Ulijepljeni elementi prikazuju se u popisu Expression Kliknite Paste kako biste odabrali funkciju Odaberite funkciju SLIKA 22. 10.

U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavan izvje{taj dobrog izgleda koji je prikladan za ispis i predaju drugima. U polje Decimal Places utipkajte 0 (slika 22. Na kartici General otvorite padaju}i popis Format i odaberite opciju Fixed. Zatvorite stranicu svojstava. 15.4). U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati slogove u upitu.4 Podesite novo polje za odre|eni broj decimalnih mjesta i podesite taj broj na nulu. 16.PRILAGO\AVANJE UPITA 167 14. Kliknite u izraz kako biste postavili to~ku umetanja u njega i tada uredite tako da Expr1 promijenite u Age. Tako|er. 18. . Pokrenite upit kako biste provjerili svoj rad. 20. SLIKA 22. Kliknite OK kako biste zatvorili Expression Buildera. 17. te kako isklju~iti odre|ena polja iz prikaza rezultata upita. Kliknite desnom tipkom mi{a na izraz i izaberite Properties. Na ovaj na~in polje ima logi~nije ime. 19. nau~ili ste kako u upit umetnuti prora~unsko polje.

Izvje{taji.23. formu ili upit. s druge strane. ZA[TO STVARATI IZVJE[TAJE? Vidjeli ste mnoge na~ine organiziranja i prikazivanja podataka. Opcija izme|u gore navedenih je pomo}u Report Wizarda koji nudi odre|enu prilagodljivost i relativno jednostavan na~in rada. vje`bu i nau~ite o prilago|avanju izvje{taja. . ali rezultati ne}e biti profesionalni jer alati nisu stvoreni za ispis. Forma poma`e pri unosima podataka na zaslonu. UPOTREBA AUTOREPORTA ZA STVARANJE IZVJE[TAJA Opcija AutoReport je odli~na ako `elite obi~an izvje{taj zasnovan na jednoj tablici ili upitu. Izvje{taj mo`ete stvoriti na nekoliko na~ina od lako-ali-limitirano (AutoReport) do te{ko-ali-vrlo prilagodljivo (prikaz Report Design). a upiti poma`u pri pronala`enju informacija i prikazivanje njihovih rezultata na zaslonu. ali za sada smo se ograni~ili samo na metode prikaza na zaslonu. mo`ete se vratiti na ovu opciju i provjeriti njezine mogu}nosti. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj u Accessu upotrebom opcije AutoReport ili pomo}u ~arobnjaka Report. Pomo}u izvje{taja dobit }ete profesionalni rezultat na koji }ete biti ponosni bilo da ga ispisujete ili objavljujete na Internetu. Kada pro~itate 24. Ispisati mo`ete bilo koju tablicu. su stvoreni posebno za ispis i kao mogu}nost da informacije podijelite s drugim ljudima.

najprije stvorite upit na osnovu tih tablica i tada stvorite izvje{taj pomo}u AutoReporta zasnovan na tom upitu. Izvje{taj u redcima izgledat }e poput stranice podataka. Da biste nau~ili {to dalje. Iz padaju}eg popisa na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit na kojem `elite zasnovati izvje{taj. Prikazuje se izvje{taj u prozoru Print Preview. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u AutoReporta: 1.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 169 Stvoriti mo`ete izvje{taj u redcima ili stupcima.1 Iz ovog prozora odaberite jedan od ponu|enih AutoReporta. 4. Vi{e tablica? Opcija AutoReport mo`e upotrijebiti samo jednu tablicu ili upit. 2. . a izvje{taj u stupcima bit }e vrlo sli~an formi. Obje mogu}nosti je jednako lagano stvoriti. Odaberite opciju AutoReport: Columnar ili AutoReport: Tabular. SLIKA 23. 3. Prikazuje se okvir za dijalog New Report (slika 23.1). pro~itajte odlomak “Prikazivanje i ispisivanje izvje{taja iz prozora Print Preview” kasnije u vje`bi. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojeg `elite stvoriti izvje{taj. @elite li stvoriti izvje{taj pomo}u opcije AutoReport zasnovan na vi{e tablica. 5. Kliknite OK. U prozoru Database kliknite podru~je Reports i tada kliknite gumb New.

2 Prvi okvir za dijalog Report Wizarda. Stvarate li izvje{taj pomo}u ove opcije mo`ete upotrijebiti vi{e tablica i upita i odabrati izgled i format va{eg izvje{taja. 5. 2. 3. STVARANJE IZVJE[TAJA POMO]U REPORT WIZARDA Opcija Report Wizard nudi odli~an odnos izme|u lagane upotrebe i prilagodljivosti. probajte ga stvoriti pomo}u Report Wizarda. Ponavljajte radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili kliknite gumb >> kako biste sva polja odbrane tablice pomaknuli u popis Selected Fields. VJE@BA Izvje{taj stvoren pomo}u AutoReporta nije ni{ta bolji od ispisa tablice ili forme. U prozoru Database kliknite jaha~ kartice Reports. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit na kojima `elite zasnovati izvje{taj. Dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard kako biste pokrenuli Report Wizarda (slika 23. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u Report Wizarda: 1. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih }ete uklju~iti polja.2). SLIKA 23. U popisu Available Fields kliknite polje i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. . @elite li bolji izgled va{eg izvje{taja. 4.170 23.

gumb Grouping Options postaje aktivan i omogu}ava pode{enje opcije grupiranja. odaberite neku drugu tablicu ili upit u popisu Tables/Queries i ponovite prethodni korak. 7. @elite li sortirati slogove. 8.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 171 6. kliknite Next. SLIKA 23. Ako upotrijebite polje prema kojem }ete grupirati podatke. Kada zavr{ite s odabiranjem polja. kliknite polje i tada kliknite gumb >. Ako `elite grupirati slogove prema bilo kojem odabranom polju. Da biste grupirali podatke. Ako `elite. Sada }ete biti upitani o na~inu sortiranja podataka (slika 23. Grupiranje Prema izvornim postavkama ne postoje grupe podataka. Iz padaju}eg popisa odaberite do ~etiri vrste sortiranja i tada kliknite Next. Tada kliknite Next kako biste nastavili s radom. U izvje{taju mo`ete podesiti grupiranje bilo koje grupe. morate odabrati polje i kliknuti gumb >. . Prikazuje se sljede}i okvir za dijalog (slika 23.3). otvorite padaju}i popis i odaberite polje prema koje `elite uraditi sortiranje.3 Podesite grupiranje podataka u izvje{taju. Tablice koje ste odabrali moraju biti u me|usobnom odnosu kako bi podaci koje }ete prikazati u izvje{taju bili odgovaraju}i. Odabrati mo`ete nekoliko razina grupiranja redom koji `elite.4).

VJE@BA SLIKA 23. Uzlazno ili silazno Prema izvornim postavkama sortiranje je pode{eno uzlazno. od Z do A.4 Podesite na~in sortiranja.5 Odaberite izgled izvje{taja. Kliknite gumb AZ kako biste na~in sortiranja promijenili u silazni. SLIKA 23. prethodni prikaz se mijenja kako bi vam prikazao va{ odabir. Kada kliknete gumb opcije. U sljede}em okviru za dijalog (slika 23.172 23. zna~i od A do Z. 9. .5) odaberite opcije izgleda u podru~ju Layout.

STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 173 Gdje su svi ti izgledi? Ako ne odaberete niti jednu opciju grupiranja podataka u izvje{taju. Odaberite orijentaciju ispisa izvje{taja. Kada ste zadovoljni s odabirom. Tabular i Justified. Upitani ste za pridjeljivanje naslova izvje{taju. Report utipkajte naslov i kliknite Finish kako biste vidjeli izvje{taj u prozoru Print Preview (slika 23. bit }ete ograni~eni {to se ti~e izgleda na tri opcije: Columnar. 10. U sljede}em okviru za dijalog ~arobnjaka upitani ste za stil 12. U okvir za tekst . 11.5 je jedinstven za izvje{taje s grupiranim podacima.6). Nekoliko ih je popisano i kliknete li na jedan vidjet }ete njegov prethodni pregled. Portrait (ispis kra}om stranicom papira) ili Landscape (ispis du`om stranicom papira). Kliknite Next kako biste nastavili s radom. izvje{taja. Prikaz na slici 23. kliknite Next.

Design View. vje`bi.prozor Print ve}anja/sma. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design da biste prilagodili svoj izvje{taj. Ako `elite brzi ispis. izvje{taj se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 23.6 Jednostavan izvje{taj bez grupiranja podataka. Print. njenja. (Vi{e o promjenama u 24.6). U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti i ispisati jednostavan izvje{taj.) Ako `elite ispisati izvje{taj i podesiti opcije ispisa (primjerice broj kopija). dvije ili ~etiri stranice. Odaberite Napustiti postotak po. PRIKAZIVANJE I ISPISIVANJE IZVJE[TAJA U PROZORU PRINT PREVIEW Bez obzira stvarate li izvje{taj pomo}u Report Wizarda ili AutoReporta.Preview. Kliknite kako biste ispisali izvje{taj. @elite li prije}i u prikaz Report Design. Iz ovog prozora mo`ete ispisati izvje{taj. . Pove}anje/smanjenje prikaza izvje{taja. ili mo`ete prije}i u prikaz Report Design kako biste unijeli `eljene promjene. ako ste zadovoljni izgledom. Pregled izvje{taja na jednoj. odaberite File. kliknite gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci. odaberite View. VJE@BA Kliknite kako biste pre{li u prikaz dizajniranja. SLIKA 23.174 23.

24. vje`bi. slijedite naredne korake u prozoru Database: 1. Prikaz Report Design vam se vjerojatno ~ini poznatim. Vje`ba PRILAGO\AVA- NJE IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design kako biste svoj izvje{taj u~inili {to privla~nijim. Kao i prikaz Form Design tako i Report Design sadr`i okvir za alate s naj~e{}im alatkama za ure|ivanje u koji mo`ete dodavati sve specijalne elemente koje ste nau~ili u 16. Kliknite izvje{taj koji `elite mijenjati. . Ako se kasnije `elite ponovno vratiti u prikaz Report Design. Kao {to vidite na slici 24.1 podru~je Report Header prikazuje naslov izvje{taja dok Page Header prikazuje oznake stupaca u izvje{taju. Podru~je Detail popisuje polja koja ste odabrali za ispis. zatvorite prozor Print Preview kako biste zatvorili i izvje{taj ili prije|ite u Design View iz izbornika View. U prozoru baze podataka kliknite podru~je Reports. Gotovo sve {to ste nau~ili o ure|ivanju formi u 15. kao {to je prikazano na slici 24. vje`bi mo`ete primijeniti i na ure|ivanje izvje{taja. 2. a podru~je Page Footer sadr`i formulu za ispis trenutnog datuma i vremena. 3. PROMJENA POSTOJE]IH IZVJE[TAJA Kada zavr{ite pregled upravo stvorenog izvje{taja.1. i 17. vrlo je sli~an prikazu Form Design. Izvje{taj se prikazuje u prikazu Design. Kliknite gumb Design.

176

24. VJE@BA

SLIKA 24.1 Prikaz izvje{taja stvorenog u prethodnoj vje`bi u prikazu Report Design. Gumbi za naredbe u izvje{taju Access omogu}ava postavljanje bilo koje vrste kontrole u izvje{taj, ~ak i one koje izgledaju silly, primjerice gumbi za naredbu ili kombinirani okviri. Najbolje je da se dr`ite okvira za tekst, oznaka i grafika u izvje{taju.

RAD

S KONTROLAMA U IZVJE[TAJU

Rad s kontrolama u izvje{taju u prikazu Report Design potpuno je jednak radu s kontrolama u prikazu Form Design. @elite li obnoviti znanje, vratite se na 15. vje`bu ili slijedite kratki pregled:
l

Odabiranje kontrola. Kao i u prikazu Form Design kliknite na kontrolu u izvje{taju kako biste je odabrali. Hvataljke odabira (kvadrati}i u kutevima) prikazuju se oko kontrole. O vi{e detalja pro~itajte 15. vje`bu.

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

177

l

Pomicanje objekata. Da biste pomicali kontrolu, najprije je odaberite i zatim postavite pokaziva~ mi{a na rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u otvorenu crnu ruku. Tada kliknite i povucite kontrolu na novo mjesto.

Pomicanje kontrola izme|u podru~ja Bilo koji objekt mo`ete povu}u u drugo podru~je, no isto tako mo`ete kontrolu izrezati i ulijepiti je. Odaberite objekt i pritisnite Ctrl+X kako biste objekt izrezali, zatim kliknite naslov podru~ja gdje `elite objekt pomaknuti i pritisnite Ctrl+V kako biste ulijepili objekt u novo podru~je.
Promjena veli~ine kontrola. Odaberite kontrolu i postavite pokaziva~ mi{a iznad hvataljki za odabir i povucite mi{em kako biste pove}ali/smanjili kontrolu. l Formatiranje okvira za tekst. Da biste odabrali pisma, upotrijebite padaju}e popise Font i Font Size na alatnoj traci. @elite li podesiti posebne efekte, upotrijebite gumbe Bold, Italic i Underline. Izvje{taju mo`ete dodavati slike i crte`e kao {to ste ih dodavali i formama. Vi{e o dodavanju slika i crte`a govorili smo u 17. vje`bi.
l

Access na Webu Formama i izvje{tajima mo`ete pridjeljivati hiperveze za objekte {to }ete nau~iti u 27. vje`bi. Hiperveze nisu korisne pri ispisu, no ako spremate izvje{taj u Wordovom formatu hiperveza mo`e biti aktivna kada otvorite dokument u Wordu.

DODAVANJE

I UKLANJANJE KONTROLA

U bilo koje vrijeme mo`ete u izvje{taj dodavati vi{e kontrola. Slijedite naredne korake:

1. Ako ne vidite popis polja, odaberite View, Field List ili kliknite
gumb Field List na alatnoj traci. Prikazuje se plutaju}i okvir popisuju}i sva polja u tablici ili upitu koje upotrebljavate.

178

24. VJE@BA

2. Povucite polje iz popisa u izvje{taj gdje ono postaje kontrola,
naj~e{}e kao okvir za tekst. Smjestite kontrolu bilo gdje u podru~je Detail.

Ne brinite se ako kontrola nije na `eljenom mjestu ili preklapa drugu kontrolu, kasnije }ete u vje`bi nau~iti kako rije{iti ovaj problem. Da biste kontrolu izbrisali, odaberite je i pritisnite tipku Delete. Brisanje kontrole iz izvje{taja ne zna~i i brisanje polja iz tablice.

RAD

S NOVIM KONTROLAMA

Kada dodajete kontrolu u izvje{taj, naj~e{}e dodajete dvije stvari – oznaku i okvir za tekst. Ova dva elementa su povezana – oznaka opisuje okvir za tekt, a okvir za tekst predstavlja polje koje ste trenutno upotrijebili (slika 24.2). Tekst oznake mo`ete promijeniti bez obzira na okvir za tekst. Na primjer, mo`ete promijeniti oznaku polja Coloring u Dog Color a da ne mijenjate sadr`aj okvira za tekst. Da biste promijenili oznaku, jednostavno je kliknite i utipkajte `eljeni tekst.
Postavite pokaziva~ mi{a na najve}u hvataljku kako biste objekt pomaknuli odvojeno

Okvir za tekst

Oznaka

SLIKA 24.2

Okvir za tekst i njegova oznaka.

Prema izvornoj postavci kada pomi~ete okvir za tekst pomi~ete i njegovu oznaku. Postavite li pokaziva~ mi{a na rub okvira za tekst, on mijenja izgled u otvorenu ruku i to je znak da }e oznaka slijediti pomicanje okvira za tekst. Dakako, mo`ete pomicati okvir za tekst odvojeno od njegove oznake. Primijetite da je kvadrati} u gornjem desnom kutu najve}i. Kada pokaziva~ mi{a postavite iznad tog kvadrati}a on mijenja izgled u ruku s podignutim prstom. Ovo je znak da okvir za tekst mo`ete povu}i odvojeno od oznake. Odvojeno pomicanje oznake mo`e biti korisno ako ne `elite prikazati

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

179

oznaku na uobi~ajenom mjestu – desno od okvira za tekst. Na primjer, mo`ete oznaku smjestiti iznad okvira za tekst.

DODAVANJE

OZNAKA

U prethodnom odlomku govorili smo o dodavanju para kontrola – okvira za tekst i pridijeljene oznake. No, oznaku mo`ete dodavati i zasebno uz neki ekstra tekst koji nije nu`no povezan s odre|enim poljem. Na primjer, op}eniti tekst o izvje{taju. Kliknite gumb Label u okviru za alatke. Tada kliknite bilo gdje u izvje{taj i po~nite s utipkavanjem. Kada zavr{ite, kliknite bilo gdje izvan oznake.

DODAVANJE

PRORA^UNSKIH OKVIRA ZA TEKST

Okviri za tekst naj~e{}e prikazuju podatke iz polja, no mogu imati i drugu namjenu – mogu prikazivati prora~un zasnovan na vrijednostima iz razli~itih polja. Stvaranje prora~unskog okvira za tekst je ne{to slo`enije. Najprije morate stvoriti nevezani okvir za tekst (onaj koji nije vezan za odre|eno polje) i tada unijeti kalkulaciju u okvir za tekst. Slijedite naredne korake:

1. Kliknite alatku Text Box u okviru za alate i kliknite i povucite u
izvje{taj da biste stvorili okvir za tekst.

2. Promijenite oznaku kako bi odra`avala sadr`aj okvira za tekst. Na
primjer, ako se radi o izra~unatom porezu promijenite i oznaku u Porez. Nakon toga smjestite oznaku na `eljeno mjesto. (Vodi~ vam je sljede}i odlomak.)

3. Kliknite u okvir za tekst i unesite formulu koju `elite izra~unati. 4. Kada zavr{ite kliknite bilo gdje izvan okvira za tekst.
Formule koje unosite u prora~unske okvire za tekst upotrebljavaju standardne matemati~ke kontrole: + – * / Zbrajanje Oduzimanje Mno`enje Dijeljenje

180

24. VJE@BA

Sve formule po~inju znakom jednakosti (=), a sva polja moraju biti u uglatim zagradama ([ ]). Evo nekoliko primjera:
l

Da biste izra~unali ukupnu cijenu mno`enjem vrijednosti polja Quantity s vrijednosti polja Price, unesite =[Quantity]*[Price]. Da biste izra~unali popust od 25% na vrijednost u polju Cost, unesite =[Cost]*.075. Da biste dodali zbroj vrijednosti u tri polja, unesite =[Field1]+[Field2]+[Field3].

l

l

Vi{e prostora Ako vam ponestane mjesta u okviru za tekst pri unosu formule, pritisnite Shift+F2 kako biste otvorili okvir Zoom gdje ima vi{e mjesta.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prilagoditi izvje{taj dodavanjem i uklanjanjem objekata, pomicanjem istih po izvje{taju i stvaranjem izra~una. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na tablici ili upitu va{e baze podataka.

ZA{TO POVEZIVATI TABLICE? Kada ste na po~etku knjige zapo~eli stvaranje baze podataka.1. . U ovoj vje`bi }ete pro~itati kako tako povezane tablice mogu pomo}i u organiziranju podataka. Na primjer.25. dok i dalje upotrebljavate te informacije u glavnoj tablici. tablice Titles i Dog Coloring podr`avaju glavnu tablicu (Dogs) nude}i popise valid vrijednosti za odre|ena polja.) Vjerojatno ste se tada pitali koji je razlog stvaranja odnosa – ~emu je to uop}e potrebno. upitima i izvje{tajima. (U 10. vje`bi ste stvarali odnose izme|u tablica. predlo`ili smo vam da stvorite odnose izme|u tablica. na slici 25. a tablica Dog Coloring sadr`i popis svih dozvoljenih boja dlake psa. Na taj na~in mogu}e je izbaciti unos ponavljanih i perifernih informacija u novoj tablici. Odnos izme|u tablica povezuje dvije tablice spajanjem odgovaraju}ih polja. Vje`ba RAD S POVEZANIM TABLICAMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti povezane tablice u formama. Tablica Titles sadr`i popis svih mogu}ih imena pasa.

182 25. SLIKA 25. otvorite prozor Relationships (Tools. VJE@BA SLIKA 25. inventarom i zaposlenicima mo`e imati slo`eni sustav odnosa. Relationships). . U slo`enijim bazama podataka mo`ete imati vi{e odnosa izme|u tablica. Pogledajte sliku 25.2 i probajte pratiti i shvatiti sve odnose u bazi podataka Sales. dobavlja~ima.2 Posao s kupcima.1 Da biste vidjeli trenutne odnose izme|u tablica.

Tako povu~ene informacije mo`ete upotrijebiti u izvje{tajima. SLIKA 25. formama.3 Prika`ite povezane slogove u vezanoj tablici klikom na oznaku plusa uz slog.) Pretpostavimo da pregledavate tablicu Titles (slika 25. prikazuje se mala tablica koja ispisuje sve slogove iz povezane tablice s istim vrijednostima (slika 25.1) u prikazu Datasheet. Kliknete li oznaku minusa. ponovno }ete sakriti povezane slogove. STVARANJE VI[ETABLI^NOG UPITA Vi{etabli~ni upiti se upotrebljavaju za povla~enje informacija iz vi{e tablica u isto vrijeme. Kliknete li na oznaku plusa. oznaka plusa mijenja se u oznaku minusa. Kada su prikazani povezani slogovi. mo`ete brzo prikazati informacije iz povezanih tablica. (Ovo je jedna od sjajnih novih mogu}nosti Accessa 2000.RAD S POVEZANIM TABLICAMA 183 PRIKAZIVANJE POVEZANIH PRIKAZU DATASHEET PODATAKA U Kada pregledavate tablicu u prikazu Datasheet. S lijeve strane svakog sloga primijetit }ete oznaku plusa (+).3). drugim upitima ili ih pregledati u prozoru rezultata upita. . Ovi slogovi iz tablice Dogs sadr`e vrijednost 0 u polju Title.

prikazuje u tablici Dogs za svako ime psa. i polje Title iz tablice Titles (polje sadr`i opisni tekst). vje`ba). kao {to ste nau~ili u 10. odaberite vi{e od jedne tablice. vje`ba). vje`bi. STVARANJE VI[ETABLI^NIH FORMI U prethodnom odlomku nau~ili ste kako stvoriti upit koji uklju~uje polja iz vi{e tablica. naj~e{}e ih povezujete po broju polja. Stvorite upit i jednostavno stvorite formu koja je zasnovana na upitu. prvo stvorite novi upit pomo}u prikaza Design (21. To zna~i da se broj. stvorite privremenu vezu izme|u njih povla~enjem polja iz jedne tablice na odgovaraju}e polje druge tablice. Upiti nad vi{e povezanih tablica Kada ste povezali dvije tablice. a ne opisno ime.1. osim polja Titles. kao {to su Titles i Dogs iz slike 25. . Na slici 25. Ako za sada tablice nisu povezane. umjesto tablice Dogs. To je zapravo forma koju }ete kao objekt umetnuti u drugu formu.184 25. povucite je u neku drugu formu koja je otvorena u prikazu Design. mo`ete stvoriti upit koji uklju~uje sva polja tablice Dogs. prije nego kliknete Close. U okviru za dijalog Show Table. Podforma Podforma je jo{ jedan objekt baze podataka. VJE@BA Da biste stvorili vi{etabli~ni upit. a to je ujedno i najlak{i na~in stvaranja vi{etabli~ne forme. polje Title ID u tablici Title je povezano s poljem Title u tablici Dogs. te{ko je re}i kako se zove svaki pas. Tada normalnom procedurom zavr{ite upit (21.1. Na taj na~in imate vi{e tablica iz kojih mo`ete povu}i informacije. da biste stvorili forme i izvje{taje. No. Da biste formu prikazali kao podformu. Tada mo`ete upotrijebiti rezultate upita. S obzirom da nismo zapamtili sve ID brojeve imena pasa.

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

185

Drugi na~in je stvaranje forme s umetnutom podformom. Podforma mo`e sadr`avati podatke iz bilo koje povezane tablice. Primjerice, u formi Customers mo`ete uklju~iti podformu koja }e ispisati sve narud`be kupca. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu s umetnutom podformom:

1. Zapo~nite stvaranje nove forme pomo}u Form Wizarda. Da biste
to uradili, u prozoru Database, kliknite jaha~a kartice Forms i tada dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. upit, a zatim i `eljena polja ({to ste nau~ili u 14. vje`bi).

2. U prvom okviru za dijalog Form Wizarda odaberite tablicu ili 3. Umjesto da nastavite s radom, odaberite drugu tablicu ili upit iz

padaju}eg popisa Tables/Queries i iz njih tako|er odaberite `eljena polja (slika 25.4).

SLIKA 25.4 Prije nego {to kliknete Next, a nakon odabira polja iz jedne tablice, odaberite drugu tablicu i iz nje tako|er odaberite polja. Tablice moraju biti povezane Ako odaberete dvije tablice koje nisu povezane, Form Wizard }e u ovom trenutku ispisati upozoravaju}u poruku. Tada napustite Wizard i podesite vezu izme|u tablica koje `elite upotrijebiti.

186

25. VJE@BA

4. Nastavite odabirati tablice/upite i iz njih odabirite polja koja su
vam potrebna. Kada ste uklju~ili sva polja, kliknite Next.

5. ^arobnjak }e vas upitati kako `elite prikazati podatke. Iz popisa
odaberite jednu tablicu koja }e biti osnovni izvor podataka za formu, dok }e druga biti izvor podataka za podformu.

Povezivanje formi Ovi koraci pokazuju kako stvoriti formu s podformom, no vi }ete mo`da `eljeti stvoriti dvije odvojene forme koje ~uvaju podatke iz dvije tablice ili upita. Ako je to ono {to `elite, kliknite gumb Linked Forms u okviru za dijalog ~arobnjaka (slika 25.5). Tada zavr{ite rad s ~arobnjakom kao {to ste nau~ili u 14. vje`bi.

SLIKA 25.5

Odaberite na~in prikaza podataka iz tablice.

6. Kliknite Next. 7. ^arobnjak postavlja pitanje o formatu podforme. Odaberite opciju Tabular (jednaka tablici u Wordu) ili Datasheet (jednaka prora~unskoj stranici u Excelu) i kliknite Next.

8. Odaberite stil forme i kliknite Next. 9. Unesite naslov forme i podforme. (Forma i podforma se spremaju kao odvojene forme u bazu podataka.) Kliknite Finish. Prikazuje se forma (slika 25.6).

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

187

Osnovna forma

Podforma

SLIKA 25.6 Ova forma sadr`i polja iz jedne tablice u osnovnoj formi i drugu tablicu u podformi.

STVARANJE

VI[ETABLI^NIH IZVJE[TAJA

Kao i forme tako mo`ete stvoriti i izvje{taje koji upotrebljavaju vi{e tablica ili upita. Stvaranje je gotovo jednako stvaranju izvje{taja zasnovanog na jednoj tablici, {to ste nau~ili u 23. vje`bi. Evo brzog pregleda:

1. Stvorite odnos izme|u tablica (10. vje`ba). 2. Zapo~nite stvaranje novog izvje{taja pomo}u Report Wizarda. (U
prozoru Database kliknite jaha~a kartice Reports i tada dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard.)

3. Odaberite polja iz prve tablice koju `elite upotrijebiti. 4. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite drugu tablicu ili
upit. Tada i iz njih odaberite polja. Ove radnje su iste kao i kod formi (slika 25.4).

5. Kada zavr{ite, kliknite Next. 6. Kada ste upitani kako `elite prikazati podatke, odaberite jednu
tablicu. Ova radnja je potpuno jednaka i kod formi (slika 25.5). Kliknite Next.

188

25. VJE@BA

7. Nastavite raditi s ~arobnjakom; dodajte grupiranje, sortiranje itd.
Ako je potrebno, ponovno pro~itajte 23. vje`bu.

8. Kada do|ete na kraj, kliknite Finish da biste stvorili svoj izvje{taj.
U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti upite, forme i izvje{taje zasnovane na vi{e tablica me|usobno povezanih. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram iz va{ih podataka.

26. Vje`ba
DIJAGRAMA

STVARANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na podacima iz va{e baze podataka.

PREDNOSTI

DIJAGRAMA

Jeste li primijetili kako ljudi ne vole brojke? Pomo}u dijagrama }ete informacije prikazati na puno jednostavniji na~in. Jedan pogled na dijagram mo`e zamijeniti stotine stranica podataka. Recimo da `elimo saznati koje su boje naj~e{}e kod na{ih pasa. Ispisati mo`ete popis svih pasa i njihovih mogu}ih boja, a zatim prebrojati koliko je boja i tada broj boja podijeliti s brojem pasa. Tako }ete dobiti postotak za svaku boju. Mnogo je lak{e stvoriti dijagram koji prikazuje postotak svake boje. Dijagrami su tako|er dobri za pra}enje informacija. Primjerice, u organizaciji prodaje mo`ete stvoriti dijagram vrijednosti prodaje za svakog kupca u mjesecu ili dijagram koliko ste pojedinih proizvoda prodali u mjesecu (ili tjednu ili godini).

STVARANJE

DIJAGRAMA

Dijagram mo`ete umetnuti u formu ili izvje{taj. U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj s dijagramom. Jednostavno slijedite ~arobnjaka. Chart Wizard radi potpuno jednako za svaki dijagram, no okviri za dijalog su pone{to razli~iti. Najprije }emo stvarati jednostavan kru`ni dijagram zasnovan na upitu, a tada stup~asti dijagram.

4. . VJE@BA STVARANJE JEDNOSTAVNOG KRU@NOG DIJAGRAMA Kru`ni dijagram je dobar kada treba sve dijelove prikazati kao cjelinu. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojih `elite stvoriti dijagram. sva polja ne}e biti vidjiva u dijagramu ili }e dijagram biti nepregledan. 2. Kliknite OK i pokre}e se Chart Wizard (slika 26.190 26. U prozoru baze podataka kliknite jaha~a kartice Reports i tada kliknite gumb New. Prikazuje se okvir za dijalog New Report.1).1 Odaberite polja koja `elite uklju~iti u dijagram. Ne odabirite previ{e polja! Odaberite to~no dva polja za kru`ni dijagram (jedno za oznaku. Slijedite naredne korake da biste stvorili kru`ni dijagram: 1. SLIKA 26. 3. Kliknite kako biste pomaknuli odabrano polje u popis Fields for Chart. Ina~e. Odaberite opciju Chart Wizard. a jedno za podatak) ili dva i vi{e za ostale vrste dijagrama. Na dnu okvira za dijalog otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu ili upit koji sadr`i `eljene podatke za dijagram (dobar odabir je upit Employee Sales by Country iz Northwinda).

kliknite Next. Display A Legend ili opciju No. Unesite naslov dijagrama. 7.STVARANJE DIJAGRAMA 191 5.2 Odaberite vrstu dijagrama. U popisu Available Fields i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Fields for Chart. Za sada stvaramo kru`ni dijagram pa odaberite samo dva polja i to polje Coloring Country i Sale Amount. Dijagram se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 26. Don’t Display A Legend. Zapamtite da svaka vrsta dijagrama ima trodimenzionalni ili dvodimenzionalni prikaz. Da biste natavili s radom. 8. 6.2). . a kako stvarate kru`ni dijagram u kojem ne mo`ete puno uraditi kliknite Next da biste nastavili s radom.) Kliknite Finish. kliknite Next. (Preporu~amo Yes ako ne znate koju izabrati. Vidjet }ete okvir za dijalog koji je va`an za slo`enije dijagrame. Kliknite opciju Yes.3). Odaberite vrstu dijagrama (slika 26. 9. SLIKA 26. Kliknite jednu od sli~ica kru`nih dijagrama i pro~itajte obja{njenje koje se prikazuje. Kada ste zadovoljni s izborom.

Vidjet }ete sljede}i okvir za dijalog. U popis Fields for Chart dodajte polja s kojima `elite raditi.3 Zavr{eni kru`ni dijagram. polje Country i Sale Amount). Odabrati morate barem dva polja jer stup~asti dijagram ima dvije osi (primjerice. Odaberite vrstu dijagrama (slika 26. 2. Da biste to uradili. mo`ete prikazati prodaju proteklih godina.2). Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit s kojima `elite raditi. 3.192 26. |enih mogu}nosti stup~astih dijagrama i kliknite Next. Iz baze podataka Northwind Traders odaberite Employee Sales By Country. Linijski i stup~asti dijagrami prikazuju podatke proteklog vremena. Primjerice. isto 4. Kliknite jednu od ponu- . Kliknite Next. VJE@BA Legend SLIKA 26. Slijedite prva tri koraka stvaranja kru`nog dijagrama (obja{njenje ranije u vje`bi) sve dok nije prikazan okvir za dijalog u kojem }ete odabrati Chart Wizarda. kao i kod kru`nog dijagrama. Kliknite OK i prikazuje se prvi okvir za dijalog Chart Wizarda. slijedite korake: 1.

Unesimo stoga 1/1/97 kao po~etak i 1/1/99 kao kraj. U sljede}em okviru za dijalog unesite naslov i odaberite `elite li 7. . upotrijebiti legendu i tada kliknite Finish. kliknite Next.STVARANJE DIJAGRAMA 193 5. u na{em primjeru potrebno je unijeti po~etak i kraj prodaje. 6.4). Primjerice. SLIKA 26. Ovisno o tablici ili upitu koje ste upotrijebili mo`da }ete morati unijeti dodatne informacije. Nakon {to ste odgovorili na sva pitanja prikazuje se va{ dijagram (slika 26. Kada je sve ispravno. povucite ih iz dijagrama u desni dio okvira za dijalog kako biste ih uklonili i zatim povucite ispravna polja natrag u dijagram.4 Prikaz stup~astog dijagrama u Accessu stvorenog iz baze podataka Northwind Traders. Ako polja nisu dobra.

U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti Access na Internetu. SPREMANJE IZVJE[TAJA S DIJAGRAMOM Da biste spremili izvje{taj s dijagramom. VJE@BA UPOTREBA PROZORA PRINT PREVIEW Rad s izvje{tajem s dijagramom u prozoru Print Preview je jednak radu koji ste nau~ili u 23. Kliknite Yes i bit }ete upitani za ime izvje{taja. Utipkajte ime koje `elite da se prika`e na kartici Reports u prozoru Database i tada kliknite OK. . Access }e prije}i u prikaz Design gdje mo`ete unijeti promjene u izvje{taj. zatvorite prozor Print Preview klikom na gumb Close. vje`bi.194 26. Vidjet }ete pitanje da li `elite spremiti promjene koje ste uradili u izvje{taju. ispisati i spremiti izvje{taj s dijagramom. Izvje{taj mo`ete ispisati klikom na gumb Print ili mo`ete zatvoriti prozor klikom na gumb Close. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti.

a njezin najpopularniji dio je World Wide Web. OSNOVE INTERNETA Internet je brojna kolekcija spojenih mre`a ra~unala.27. Tako|er mo`ete podesiti hiperveze s ostalim URLsovima s bazom podataka tako {to }e korisnici imati izlazni pristup Web stranicama. Kada korisnici kliknu hipervezu za vrijeme rada na bazi podataka. Ako upotrebljavate modem za spajanje s Internetom. morate dijelove baze podataka u~initi dostupnim. njihov Web pretra`iva~ }e se otvoriti. tada vjerojatno ima i ra~unalo na koje izravno mo`ete spremiti HTML datoteke. Ako se va{a tvrtka povezuje s Internetom preko lokalne mre`e (LAN). Da biste ponudili informacije dolaznim korisnicima (posjetitelji na Web stranici). mo`ete ponuditi Accessove informacije ljudima koji koriste Internet ili Internet informacije ljudima koji koriste va{u bazu podataka. va{ doma}in mo`e ponuditi prostor na poslu`itelju za va{e HTML datoteke. Drugim rije~ima. i prikazati odre|eni URL. Ve}ina Web datoteka je spremljena u formatu HTML – Hypertext Markup Language. Vje`ba UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako iskoristiti mogu}nosti Accessa 2000 da biste svoj rad povezali s Internetom. . Access nudi dva na~ina interakcije s Internetom: dolazne i odlazne. tako {to }ete spremiti tablice u HTML formatu i kopirati ih na poslu`itelj na Internetu (ra~unalo koje je direktno spojeno na Internet). u odvojenom prozoru.

Tablice sadr`e podatke. a index. izvozni format zasnovati na postoje}oj datoteci HTML-a). potvrdite opciju Save Formatted.com/Pub/index.mcp. U prozoru Database odaberite objekt koji `elite izvoziti.1). Naj~e{}e }ete u HTML format spremati va{e tablice. Unesite ime za izvoznu datoteku. Odaberite File. Prikazuje se okvir za dijalog Export.htm je ime datoteke. 6. U ovom primjeru Pub/ je direktorij. Kliknite Save. a njih korisnici Weba naj~e{}e i pregledavaju. 5. ono je Export Table “Ime tablice” To. Hiperveza Hiperveza je dio teksta ili sli~ica koju mo`ete kliknuti i tako brzo pristupiti odre|enom URLsu. Kada kliknete na hipervezu. Export. 2.htm. http://www. . Ve}ina ih zapo~inje s http:// i nakon toga slijedi ime stranice – primjerice.com. VJE@BA Uniform Resource Locator (URL) URL je Web adresa. Ponu|eno ime je ime objekta. (Ime okvira za dijalog je razli~ito ovisno o objektu.196 27.mcp. (Mogu}nost) Ako `elite upotrijebiti predlo`ak formatiranja HTML (drugim rije~ima. Neki URLsovi sadr`e odre|eni direktorij i imena datoteka: http://www. Slijedite naredne korake: 1. Access 2000 se prema HTML odnosi kao i prema drugim formatima podataka pa je stoga lagano spremiti rad u HTML format. SPREMANJE KAO WEB STRANICE U HTML format mo`ete spremiti razne objekte Accessove baze podataka. URL je jednak broju telefona za spajanje na Internet. va{ Web pretra`iva~ se otvara (ako je pode{en) i odre|eni podaci URLsa se prikazuju. Iz padaju}eg popisa Save as Type odaberite opciju HTML Documents (slika 27.) 3. za tablicu. 4.

2 Ako potvrdite opciju Save Formatted. Nakon spremanja u format HTML-a mo`da }ete `eljeti otvoriti spremljenu stranicu na Web pretra`iva~u kako biste vidjeli svoj rad. 7. prikazuje se okvir za dijalog HTML Output Options (slika 27.1 Za vrstu datoteke odaberite opciju HTML Documents.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 197 SLIKA 27. mo`ete odrediti HTML datoteku na kojoj }ete zasnovati formatiranje. a klikom na . Unesite ili potra`ite ime postoje}e HTML datoteke na kojoj }ete zasnovati novo formatiranje (ako `elite) i kliknite OK. UMETANJE HIPERVEZE ACCESSOVE OBJEKTE U Postoje dva na~ina dodavanja hiperveze Accessovoj bazi podataka.2). Tada bilo koji tekst koji unesete u polje postaje hiperveza. Prvi je stvaranje polja u tablici i pode{enje vrste podataka kao Hyperlink. SLIKA 27. Ako ste potvrdili opciju Save Formatted.

4.4 Bilo koji uneseni podatak u polje vrste podataka Hyperlink postaje hiperveza. . Kao {to vidite na slici 27.3 podesili smo polje Breeders Home Page u tabici Dogs da ~uva URLs za po~etnu stranicu uzgajiva~a od kojih ste kupili psa. SLIKA 27. SLIKA 27. unijeli smo URLs u to polje i ono automatski postaje polje podcrtanih hiperveza. Primjerce. VJE@BA nju otvarate odre|enu Web stranicu.3 Pode{enjem vrste podataka kao Hyperlinka.198 27. Access bilo koji podatak unesen u to polje shva}a kao URL. na slici 27.

Primjerice. Ovaj na~in nije pridijeljen bilo kojem slogu ve} cijeloj formi ili tablici. 2 Kliknite gumb Insert Hyperlink na alatnoj traci. mo`ete unijeti stazu za dokument u polje hiperveze (primjerice. U okvir za tekst Type the File or Web Page Name unesite ime datoteke ili URL-a za hipervezu. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Hyperlink (slika 27.doc). Otvorite formu ili izvje{taj u prikazu Design. c:\mydocuments\contract1.5). Drugi na~in je postavljanje hiperveze u formu ili izvje{taj. slijedite naredne korake: 1. 3. imate li dokument koji podr`ava slog (ugovor u Wordu).5 U okviru za dijalog Insert Hyperlink odredite URL za hipervezu. SLIKA 27. Da biste postavili hipervezu. mo`ete hipervezu postaviti za dokument na tvrdom disku ili va{em LANU umjesto s Web adresom.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 199 Ne samo za upotrebu na Webu Ako `elite. .

mo`ete stvoriti sliku i njoj pridijeliti funkciju hiperveze. vje`ba). Kliknete li sliku ili gumb. Slijedite naredne korake kako biste stvorili sliku koja }e imati funkciju hiperveze: 1. pokre}ete hipervezu.200 27. VJE@BA Pronala`enje Web stranice Ako ne znate adresu Web stranice. Na stranici svojstava kliknite jaha~a kartice Format. Zatvorite stranicu svojstava. Prethodna metoda ume}e jednostavni tekst hiperveze koji ispisuje URL. U okvir za tekst Hyperlink Address utipkajte URL (slika 27. Kao i sve druge objekte tako i hipervezu mo`ete pomicati na `eljeno mjesto u formi (15. 3. kliknite gumb File. 2. Kliknite OK. Umetnite sliku ili gumb za naredbu u izvje{taj ili formu kao {to ste nau~ili u 17. 4. @elite li ne{to zgodnije. 5. . kliknite gumb Web Page kako biste pokrenuli Web pretra`iva~ i prona|ite stranicu. vratite se u Access pomo}u trake sa zadacima i adresa stranice je automatski unesena. @elite li prona}i datoteku koja nije na Webu (datoteka na va{em tvrdom disku). Kada prona|ete `eljenu stranicu. Access ume}e hipervezu u aktivno podru~je. vje`bi. 4.6) ili kliknite gumb Build kako biste otvorili okvir za dijalog Insert Hyperlink i odabrali URL. Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku ili gumb i iz izbornika pre~ica koji se prikazuje odaberite opciju Properties.

Data access page mo`ete stvoriti na ~etiri na~ina: l Pomo}u opcije AutoPage. Odaberite izvor sloga i opcija AutoPage }e stvoriti stranicu koja koristi sva polja iz odabranog izvora. Data access pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu. DATA ACCESS PAGES Ako ste koristili ranije verzije Accessa. Pomo}u ~arobnjaka. l l l . izgledu i formatiranju i stvara stranicu na osnovi va{ih odgovora. poljima. ^arobnjak postavlja pitanja o izvorima.6 U okviru za tekst Hyperlink Address odredite URL i slika postaje hiperveza. Postoje}u Web stranicu upotrijebite kao data access page. Stvoriti vlastitu data access page (nije preporu~ljivo za po~etnike). Ova kartica se koristi za stvaranje data access pages. sada ste mo`da primijetili novu karticu ili gumb u prozoru baze podataka koja se zove Pages. Data Access Pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 201 SLIKA 27.

U okvir za tekst File name utipkajte ime i odaberite Save.) 8. U prozoru baze podataka kliknite Pages.7 Accessu. Kada prebacujete datoteku HTML na Web poslu`itelj.8). 3. 5. Tada Internet korisnici mogu pretra`ivati va{e podatke pomo}u vlastitih Web pretra`iva~a (slika 27. . 7. tako|er sprema i mapu koja sadr`i podatke. Zatvorite prozor stranice.7. 6. VJE@BA Najbolja je metoda za po~etnike stvaranje data access page pomo}u opcije AutoPage kako biste vidjeli o ~emu se zapravo radi. Kliknite OK. uvjerite se da prebacujete i pridijeljenu mapu. SLIKA 27. Prikazuje se okvir za dijalog Save As Data Access Page. Prikazuje se stranica. Kliknite opciju AutoPage: Columnar.202 27. Kliknite gumb New. 4. 2. Odaberite Yes. Jednostavna data access forma stvorena u Kada Access sprema data access page. Prikazuje se okvir s pitanjem `elite li spremiti promjene. Slijedite naredne korake kako biste upotrijebili opciju AutoPage. 1. Prikazuje se okvir za dijalog New. Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit koji `elite upotrijebiti. (Na ovaj je na~in mo`ete spremiti kao odvojenu datoteku od baze podataka za objavljivanje na Internetu. prikaz na slici 27.

. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako podatke iz Accessa povezati s World Wide Webom.8 Va{i podaci se pretra`uju obi~nim Web pretra`iva~em.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 203 SLIKA 27. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sigurno podijeliti podatke s ostalim ljudima.

Prema izvornoj postavci baze podataka se otvaraju u dijeljenom na~inu rada. ve} ste je vjerojatno namijenili kao alatku cijelom timu stru~njaka ili ~ak i cijeloj tvrtki. ali uz odre|enu za{titu. Mnogi }e ljudi imati pristup va{im podacima. No svakako ne `elite podatke izlo`iti drugim korisnicima bez odre|ene za{tite.28. a ujedno sa~uvati sigurnost va{ih podataka. BAZE PODATAKA U EKSKLUZIVNOM NA^INU RADA Za va{u bazu podataka mo`ete podesiti lozinku (pro~itajte sljede}i odlomak) ako je ona otvorena u dijeljenom na~inu rada. DIJELJENJE ZA[TO DIJELITI PODATKE? Vjerojatno niste stvorili bazu podataka za osobnu upotrebu. OTVARANJE . Vje`ba BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako podijeliti podatke s drugim korisnicima. Sljede}a vje`ba }e vas nau~iti kako podijeliti podatke s drugi korisnicima. Ako ne za{titite svoje podatke. mo`e se desiti da odre|eni korisnici namjerno ili slu~ajno uni{te va{ kompletan rad. ali ako `elite bazu podataka mo`ete otvoriti i u ekskluzivnom na~inu rada – odabirom opcije Exclusive u okviru za dijalog Open pri otvaranju datoteke. Ovaj na~in rada omogu}ava istovremeni rad vi{e korisnika u mre`i na istoj bazi podataka.

Open. BAZE PODATAKA Najlak{i na~in u spre~avanju drugih ljudi. 3. Kliknite jaha~a kartice Advanced. U okvir za tekst Password unesite lozinku koju `elite upotrijebiti i tada istu lozinku unesite i u okvir za tekst Verify (slika 28. Options. U podru~ju Default Open Mode kliknite opciju Exclusive. Za{to? Kada bazu podataka otvarate putem njenog imena u izborniku File. Oni koji ne znaju lozinku bit }e sprije~eni u otvaranju datoteke. 3. 4. 2.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 205 Slijedite naredne korake kako biste podesili da se sve baze podataka otvaraju izravno u ekskluzivnom na~inu rada: 1. PRIDJELJIVANJE LOZINKE DATOTEKAMA PODE[ENJE LOZINKE Slijedite naredne korake kako biste podesili lozinku za bazu podataka: 1. 2. Za{to nije ekskluzivan na~in rada? Ako nakon pode{enja u opciju Exclusive ponovno `elite otvoriti bazu podataka. Bazu podataka morate otvoriti u ekskluzivnom na~inu rada (pro~itajte prethodni odlomak) da biste bili u mogu}nosti pridijeliti lozinku. Security. Odaberite Tools. Prikazuje se okvir za dijalog Options. Set Database Password. . Ne odabirite bazu podataka iz donjeg dijela izbornika File. Odaberite Tools. Otvorite bazu podataka koju `elite za{tititi. svakako upotrijebite naredbu File. ona se otvara prema ranijim pode{enjima. Kliknite OK. koji `ele unijeti promjene u bazu podataka. je pridjeljivanje lozinke bazi podataka. Prije nije bila pode{ena na ekskluzivni na~in rada pa ne}e biti ni sada. Kliknite OK.1). Prikazuje se okvir za dijalog Set Database Password.

Unesite trenutnu lozinku i kliknite OK. VJE@BA Znakovi koje utipkavate prikazuju se kao zvjezdice. Ako je potrebno. Upotrijebite Tools. Slijedite naredne korake kako biste staru lozinku uklonili. a zatim Tools. Sljede}i puta kada budete `eljeli otvoriti bazu podataka.206 28. Unset Database Password. SLIKA 28. Prikazuje se okvir za dijalog s pitanjem o trenutnoj lozinki. Na taj na~in ste lozinku uklonili iz baze podataka. Utipkajte lozinku i kliknite OK. a nakon toga podesiti novu lozinku. Security. prikazat }e se okvir za dijalog u koji }ete morati unijeti lozinku. SIGURNOST NA RAZINI (SAMO ZA MRE@E) KORISNIKA Access je stvoren za rad vi{e korisnika pa stoga ima i jake opcije koje kontroliraju pristup bazama podataka. 3. Te opcije nisu namijenjene za jedno ra~unalo ve} za ra~unala u mre`i. Security. User and Group Permissions kako biste dali dozvolu za pristup svakom objektu u otvorenoj bazi podataka.1 Lozinke su osjetljive na velika i mala slova – utipkajte je dva puta kako biste bili sigurni da je ispravna. 2. Otvorite bazu podataka u ekskluzivnom na~inu rada. Odaberite Tools. Najprije morate ukloniti staru. UKLANJANJE ILI PROMJENA LOZINKE Promjena lozinke je proces u dvije faze. Security. User and Group Accounts da biste stvorili profil korisnika ili grupa. . kontaktirajte svog mre`nog stru~njaka. a zatim upotrijebite prethodne korake kako biste podesili novu: 1.

Da biste to uradili. l l . SLIKA 28. Svaki korisnik ima pristup i mo`e unijeti promjene. Objekte baze podataka. zapravo je udvostru~uje i poma`e u pode{enju dozvole za radnu grupu. Send To. User-Level Security Wizard i slijedite upute na zaslonu. S DRUGIM KORISNICIMA NA BAZI PODATAKA Nekoliko je na~ina za suradnju na bazi podataka: l SURADNJA U mre`i mo`ete dijeliti datoteke baze podataka spremaju}i ih na glavni svima dostupni pogon i mapu. odaberite Tools. koja osigurava bazu podataka. Upotrijebiti mo`ete i opciju NetMeeting za odr`avanje online sastanaka. mo`ete poslati putem e-po{te i pridijeljenog dijela. kao {to je tablica.2 Opcija User-Level Security Wizard omogu}ava lagani na~in pode{enja kontrole pristupa.2 prikazuje jedan okvir za dijalog tog ~arobnjaka. Security.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 207 Tako|er mo`ete upotrijebiti i opciju User-Level Security Wizard. odaberite tablicu ili neki drugi objekt i tada odaberite File. Slika 28. Mail Recipient (as Attachment). Da biste upotrijebili ovu opciju.

208

28. VJE@BA

Promjena formata datoteke Kada putem e-po{te {aljete objekte baze podataka, oni mijenjaju format (u TXT ili RTF), pa korisnici mo`da ne}e primiti ispravne datoteke koje ste poslali. Prije slanja otvorite izvezenu datoteku kako biste vidjeli odgovara li ona originalu i isplati li se poslati je drugom korisniku.

Access 2000 omogu}ava upotrebu opcije Microsoft NetMeeting, alata za vo|enje sastanaka na mre`i. U ovim sastancima ostalim sudionicima mo`ete prikazati Accessove datoteke te u odvojenim prozorima porazgovarati o datotekama. Da biste zapo~eli sastanak pomo}u opcije NetMeeting, morate biti sigurni da je ova opcija instalirana na va{e ra~unalo, ali i na ra~unala ostalih sudionika sastanka. Tako|er svi istovremeno moraju imati pokrenutu ovu opciju. Tada odaberite Tools, Online Collaboration, Meet Now. Nakon toga upotrijebite okvir za dijalog Call kako biste odre|ene suradnike pozvali na sastanak.

STVARANJE

MDE DATOTEKE

Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. Korisnici mogu otvoriti, mijenjati pa ~ak i brisati podatke, ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata. Kada krajnji korisnici unose podatke u datoteku baze podataka, pregledavaju informacije pomo}u upita koji ste stvorili ili ispisuju izvje{taj, ne trebaju pristup alatima za promjenu stvorenih objekata. Sve {to im treba je pristup podacima prikazanim u kontrolama. U stvari bolje je da krajnji korisnici nemaju pristup prikazu Design kako ne bi mogli promijeniti izgled baze podataka.

Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. Korisnici mogu otvoriti, mijenjati pa ~ak i brisati podatke, ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata.

DIJELJENJE

BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA

209

Kada stvarate mde datoteku iz datoteke baze podataka, zapravo stvarate reduciranu verziju baze podataka. Ova verzija izgleda potpuno isto kao original, ali ne postoji pristup kontrolama za dizajn. Korisnici ovih datoteka mogu upotrijebiti sve forme, tablice, itd. ali ih ne mogu prikazati i mijenjati u prikazu Design. Tako|er ne mogu stvarati nove forme ili izvje{taje. Na ovaj na~in ne posti`ete samo sigurnosti ve} se s bazom podataka lak{e radi.

Nema povratka Budite sigurni da struktura objekata baze podataka izgleda to~no kako ste `eljeli prije stvaranja mde datoteke. Ako `elite promijeniti izgled formi, izvje{taja ili tablica spremljenih kao mde datoteke, prvo morate otvoriti originalnu bazu podataka, uraditi promjene i ponovno ih spremiti kao mde datoteke. Bilo koji unos podataka u mde datoteci mora biti ponovno spremljen u novu mde datoteku.

Slijedite naredne korake kako biste datoteku baze podataka spremili kao mde datoteku:

1. Otvorite bazu podataka koju `elite spremiti u mde datoteku. 2. Odaberite Tools, Database Utilities, Make MDE File. Prikazuje se
okvir za dijalog Save MDE As. (Isti kao i obi~ni Save As okvir za dijalog.) Make MDE File.

3. U okvir za tekst File Name unesite ime za mde datoteku i kliknite
Da biste otvorili i upotrijebili mde datoteku, slijedite istu proceduru koju ste nau~ili u 6. vje`bi (File, Open), jedino {to u padaju}em popisu Files of Type odaberite MDE Files (*.mde).

210

28. VJE@BA

[IFRIRANJE

BAZE PODATAKA

[ifriranje “promije{a” sadr`aj baze podataka tako da je ona potpuno ne~itljiva, ~ak i za uslu`ne programe kojima bi neki stru~njak poku{ao ~itati bazu podataka izvan Accessa. Ako mislite da za{tita pomo}u lozinke nije dovoljna, mo`ete {ifrirati bazu podataka kako biste je dodatno za{titili. Prije sljede}e upotrebe bazu podataka }ete morati de{ifrirati.

Oprez [ifriranje spre~ava samo ljude koji koriste druge programe. Korisnici Accessa }e i dalje mo}i otvarati i mijenjati objekte baze podataka (ako nije za{ti}ena).

Samo vlasnik Ako radite s dijeljenim datotekama, kao {to je slu~aj u mre`i, mo`da }ete imati pristup datotekama koje niste stvorili. Zapamtite, samo osoba koja je stvorila datoteku baze podataka mo`e je {ifrirati.

Slijedite naredne korake kako biste {ifrirali bazu podataka:

1. Zatvorite sve baze podataka (ali ostavite otvorenim Access). Ovo
je vrlo va`no, ne mo`ete {ifrirati otvorenu bazu podataka.

2. Odaberite Tools, Security, Encrypt/Database. 3. U okviru za dijalog Encrypt/Decrypt Database odaberite datoteku
baze podataka koju `elite {ifrirati. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Open.) Kliknite OK.

4. U okviru za dijalog Encrypt As utipkajte novo ime za {ifriranu

datoteku. Original ostaje netaknut. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Save As.) Kliknite Save.

[ifriranje stvara novu kopiju baze podataka, a stara (originalna) ostaje i dalje dostupna. Nakon {ifriranja morat }ete upotrijebiti Windows Explorer kako biste prona{li i izbrisali originalnu datoteku baze podataka na kojoj je zasnovana {ifrirana kopija.

DIJELJENJE

BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA

211

Da biste de{ifrirali bazu podataka, ponovite korake, a u 2. koraku odaberite Tools, Security, Decrypt. U 4. koraku okvir za dijalog se naziva Decrypt As, ali je procedura ista.

ZA[TITA

PODATAKA U FORMI

Ako `elite, mo`ete za{tititi pojedine kontrole u formi. Primjerice, mo`ete za{tititi polje AKC Registration # u bazi podataka pasa, kako ne bi do{lo do ne`eljenih promjena, odnosno pretipkavanja va`nih brojeva. Slijedite naredne korake kako biste za{titili polje prikazano u kontroli forme:

1. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite opciju
Properties.

3. Kliknite jaha~a kartice Data. 4. Promijenite svojstvo Locked u Yes (slika 28.3). 5. Zatvorite stranicu svojstava.

SLIKA 28.3

Za{itite pojedinu kontrolu u formi.

Za{tititi mo`ete i cijelu formu od promjena i u~initi je samo za ~itanje i pregledavanje. Primjerice, slijedite naredne korake kako biste formu za{titili od nezadovoljnih zaposlenika koji mogu imati pristup va{oj formi:

1. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Kliknite kvadrati} u sjeci{tu dvaju ravnala (gornji lijevi kut) kako
biste odabrali cijelu formu.

212

28. VJE@BA

3. Odaberite View, Properties. 4. Odaberite karticu Data. Da biste sprije~ili promjene u trenutnim
slogovima, podesite opciju Allow Edits u No (slika 28.4). Allow Deletions u No. Additions u No.

5. Da biste sprije~ili brisanje trenutnih slogova, podesite opciju 6. Da biste sprije~ili dodavanje slogova, podesite opciju Allow 7. Zatvorite stranicu svojstava.
Kliknite kako biste odabrali cijelu formu. Podesite opciju Allow Edits u No.

SLIKA 28.4

Kontrole ure|ivanja za cijelu formu.

U ovoj ste vje`bi nau~ili nekoliko na~ina za dijeljenje baze podataka s drugim korisnicima. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uvoziti i izvoziti podatke.

kao {to je dBASE ili FoxPro. Naravno. Primjerice. Tada mo`ete podatke uvesti i spremiti ih u formatu Accessa. a ujedno je zaljubljenik u Excel i ne `eli u~iti Access. Slijedite naredne korake kako biste uvezli podatke iz drugih programa: 1. mo`da }e va{ poslodavac `eljeti kopirati popis kako bi ga sam pregledao. predat }ete mu tablicu u Excelu i kada zavr{i s radom ponovno }ete tablicu vratiti u Access. UVOZ PODATAKA IZ DRUGIH PROGRAMA Access prihva}a podatke iz mnogo drugih programa baza podataka. vje`ba). ali }ete ponekad `eljeti ili }e vam biti potrebno upotrijebiti podatke spremljene u Accessu u nekom drugom programu. .29. Pretpostavimo da ste upotrijebili razli~ite programe za izradu baze podataka. podaci lagano prelaze u Access bez gubitka produktivnosti. Vje`ba UVOZ I IZVOZ PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti nekoliko na~ina da podatke koristite u drugim programima. Otvorite Accessovu bazu podataka u koju `elite uvesti podatke ili stvorite novu. praznu bazu podataka posebno za te podatke (5. ZA{TO UVOZITI I IZVOZITI PODATKE? Access je odli~an program. i sada }ete `eljeti takve baze podataka prebaciti u Access.

Odaberite File. 3. ili ste u krivoj mapi ili pogonu. 4. Ako vrsta koju trebate nije ispisana. U okviru za popis. SLIKA 29. prikazuje se ime datoteke. na sredini okvira za dijalog.1). 5. ili ste odabrali neodgovaraju}u vrstu datoteke. Pomaknite se u pogon ili mapu gdje je datoteka spremljena. VJE@BA 2. ponovno pokrenite instalacijski program Microsoft Office i instalirajte `eljene filtere uvoza/izvoza.214 29. Dvostruko kliknite ime datoteke ili kliknite jednom. Import. Otvorite padaju}i popis Files of Type i odaberite vrstu datoteke iz koje podaci dolaze. . Pro~itajte sljede}i odjeljak. Ovisno o vrsti datoteke iz koje uvozite podatke mnoge se stvari sada mogu dogoditi. Get External Data. Nema imena! Ako se ne prika`e ime datoteke. Otvara se okvir za dijalog Import (slika 29.1 Iz razli~itih izvora mo`ete uvesti podatke. a zatim kliknite Import.

Slijedite naredne korake kako biste zavr{ili uvoz: 1. . Kliknite Next. a oni sadr`e formate datoteka koji pribli`no odgovaraju Accessovim pa nema problema.2 Import Spreadsheet Wizard }e vas provesti kroz korake kako biste uvezli podatke iz radne stranice. U prvom okviru za dijalog Import Spreadsheet Wizarda kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti. korak u prethodnom odjeljku) Access radi pauzu i nakon toga prikazuje poruku Successfully imported file name. UVOZ PODATAKA IZ PRORA^UNSKE STRANICE Nakon {to kliknete na Import otvara se Import Spreadsheet Wizard (slika 29. Kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti kao tablicu. Uvezena tablica prikazuje se na kartici Tables va{e baze podataka. Nakon {to kliknete Import (5.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 215 UVOZ PODATAKA IZ PROGRAMA BAZE PODATAKA Access podr`ava uvoz podataka iz svih programa baza podataka (Paradox i dBASE). (Na slici 29. SLIKA 29.) U okviru za dijalog prikazuje se prethodni pregled stranice. ako ih vi{e i postoji.3 vidite tri stranice.2).

3 Ako `elite mo`ete promijeniti imena polja. Ponovite prethodni korak. SLIKA 29. 4. VJE@BA Slo`ene radne stranice Ako radna stranica sadr`i bilo {to drugo osim stupaca podataka (kao {to je elaborirani naslov ili slika). 3. Odaberite opciju Do Not Import Field (Skip) ako uop}e ne `elite polje u uvezenoj tablici. potvrdite opciju First Row Contains Column Headings.3). Upotrijebite vodoravnu kliznu traku na dnu okvira za dijalog kako biste se pomaknuli i vidjeli sljede}a polja i tada ih kliknite. Odaberite gdje `elite spremiti podatke. Odaberite imena za polja koja uvozite (slika 29. kliknite Next. Kliknite Next.216 29. 2. uvoz mo`da ne}e biti ispravan. . Ako odaberete opciju In an Existing Table. Ako prvi redak sadr`i imena polja. Kliknite Next. u okvir za tekst Field Name utipkajte razli~ito ime za prvo ime polja i iz padaju}eg popisa Indexed odaberite ili opciju Yes ili No. Kada pregledate i odaberete sva polja. 5. opcije In a New Table ili In an Existing Table. iz padaju}eg popisa odaberite tablicu. Ako `elite.

Kada se otvori Import Text Wizard. koji odvajaju polja. Polja pojedinih slogova su naj~e{}e odvojena ili tabulatorima ili zarezima. Tada je svaki slog u vlastitom retku. odaberite opciju Choose my own Primary Key i iz padaju}eg popisa odaberite `eljeno polje. ispod podnaslova “Uvoz podataka iz drugih programa”. Sada vidite uvezenu tablicu na kartici Tables prozora Database. Ako vam je svejedno. postoje neki znakovi koji se upotrebljavaju kako bi pokazali gdje jedno polje zavr{ava. Ako uvozite podatke iz tekstualne datoteke. Drugim rije~ima. morate se osloniti na razmake pa odaberite opciju Fixed Width. Ako prora- ~unska stranica ima jedinstveni stupac koji `elite upotrijebiti kao primarni klju~. U prvom prozoru Import Text Wizarda odaberite opciju Delimited ako tekstualna datoteka ima odvajatelje.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 217 6. kao {to su zarezi ili tabulatori. UVOZ PODATAKA IZ TEKSTUALNE DATOTEKE Uvesti mo`ete podatke iz tekstualne datoteke ~ija su polja na neki na~in odvojena. . Kliknite Next. slijedite korake s po~etka vje`be. a drugi po~inje. odaberite ili opciju Let Access Add Primary Key ili opciju No Primary Key. a polja odvojena zarezom nazivaju se Comma-Delimited. Access 1. Ako nema. slijedite naredne korake: 1. Kliknite Next nakon odabira opcije. Odvajanja Polja odvojena tabulatorom nazivaju se Tab-Delimited. Bit }ete upitani za ime tablice. Kliknite OK. a drugo po~inje i gdje jedan slog zavr{ava. Tako|er mo`ete uvesti podatke iz datoteka s fiksnom {irinom polja. ako tekstualna datoteka sadr`i podatke u stupcima. }e uvesti prora~unsku stranicu u bazu podataka kao tablicu. Bit }ete upitani da podesite polje primarnog klju~a. U ve}ini takvih tekstualnih datoteka za ozna~avanje kraja retka koristi se pritisak na tipku Enter. Unesite ga i kliknite Finish. 7.

potvrdite opciju First Row Contains Field Names. Comma.4 Odaberite znak odvajanja i pogledajte da li je Access ispravno slo`io tekst u odgovaraju}e stupce.4). Kliknite Next. Bit }ete upitani `elite li informaciju spremiti u novu ili postoje}u tablicu. 3. Ako ste odabrali opciju Delimited. 4. u okviru Field Options mo`ete promijeniti imena polja za svako polje. Kliknite Next.218 29. Primjerice. Unesite promjene i kliknite Next. 2. VJE@BA Opcija Fixed Width Ova je opcija za tekstualne datoteke gdje su polja pode{ena u stupce pritiskom na razmaknicu. Space ili Other (slika 29. Ako prvi redak sadr`i imena polja. Semicolon. SLIKA 29. Kliknite gumb In A New Table ako informaciju `elite spremiti u novu tablicu ili gumb In An Existing Table i iz padaju}eg popisa odaberite ve} postoje}u tablicu. a odre|eni unos sloga zauzima 10 znakova. Ako `elite. 5. U okvir za tekst Other mo`ete utipkati bilo koji znak. Va{ izbor mo`e biti Tab. . zna~i da do sljede}eg unosa ima 10 razmaka. bit }ete upitani da odaberete znak odvajanja. ako je svako polje {irine 20 razmaka. 6.

To je stoga {to Accessove baze podataka nisu jedna datoteka – mdb datoteka uklju~uje razli~ite objekte baze podataka (kao {to su tablice. Otvorite padaju}i popis Save As Type i odaberite vrstu datoteke (slika 29. Tablica u Accessu sadr`i sve va{e podatke. U okvir za tekst File Name utipkajte ime kako biste stvorili novu datoteku u koju }ete spremati. Osim toga. Kliknite gumb Save. Export. forme. 3. Otvorite bazu podataka koja sadr`i `eljenu tablicu. 5. zapravo `elite izvoziti tablicu. IZVOZ PODATAKA U DRUGE PROGRAME Cijelu Accessovu bazu podataka ne mo`ete izvoziti u druge programe. `elite li izvoziti podatke. Ako `elite.5). 4. kliknite opciju Let Access add Primary Key ili podesite jedno od postoje}ih polja kao polje primarnog klju~a ili odaberite opciju No Primary Key. @elite li da Access stvori novo polje primarnog klju~a. Unesite ime pod kojim `elite spremiti tablicu i kliknite Finish. upiti.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 219 7. Prikazuje se okvir za dijalog Export Table. odaberite neki drugi pogon ili mapu. Tablica se prikazuje na kartici Tables. 2. Access sprema tablicu u odre|enom formatu. Odaberite File. . 7. Kliknite Next. Kliknite karticu Tables i ozna~ite bazu podataka koju `elite uvoziti. 6. 8. Slijedite naredne korake kako biste izvozili tablicu: 1. izvje{taji i makroi) koje nije jednostavno prebaciti u drugi program.

U sljede}oj i posljednjoj vje`bi nau~it }ete kako pohraniti sigurnosnu kopiju va{e datoteke podataka kako ne biste ostali bez nje ako do|e do problema s ra~unalom.220 29. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako uvoziti i izvoziti podatke. .5 Izvezite tablicu spremaju}i je u razli~iti format. VJE@BA SLIKA 29.

Stvorite li sigurnosnu kopiju. (Bit }e vam potreban i originalni CD Windowsa 98. Save As. Stvoriti kopiju baze podataka spremaju}i je pod drugim imenom datoteke. Mogli biste: l Upotrijebiti Windows Explorer i kopirati datoteke baze podataka (mdb datoteke) na diskete. Upotrijebiti Backup program.mdw. va{i }e podaci biti dostupni ~ak i u slu~aju da va{ ured zahvati po`ar ili ra~unalo napadne odre|eni virus. l l . Upotrijebite naredbu File. koji se instalira s Windowsima 98. morate periodi~no stvarati sigurnosne kopije datoteka. Ako ne prona|ete ovaj program. tako|er mo`ete pohraniti kao sigurnosnu kopiju. Vje`ba POHRANA PODATAKA SIGURNOSNA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti sigurnosnu kopiju va{ih podataka iz Accessa i kako popraviti o{te}ene datoteke.) Barem jednom tjedno upotrijebite ovaj program kako biste pohranili sigurnosne kopije va{ih podataka. STVARANJE SIGURNOSNE KOPIJE DATOTEKE BAZE PODATAKA Da biste originalne datoteke baze podataka sa~uvali od nepredvidljivih problema va{eg ra~unala. Postoji nekoliko na~ina da biste pohranili sigurnosnu kopiju va{ih podataka na drugi disk. upotrijebite mapu Control Panel i opciju Add/Remove Programs kako biste `eljeni program instalirali.30. Datoteku s informacijama o radnoj grupi. System. Ovaj je program smje{ten u mapu Programs/Accessories/System Tools u izborniku Start.

Ako je va{a baza podataka ozbiljno o{te}ena. ako je baza podataka o{te}ena. Database Utilities. No. One se stvaraju svaki puta kada otvorite bazu podataka. kada zapo~nete rad s o{te}enom datotekom. Jedna tablica Ako `elite pohraniti sigurnosnu kopiju samo jedne tablice (ili nekog drugog objekta). 2. vjerojatno je ne}ete mo}i otvoriti. slijedite naredne korake kako biste otklonili kvar: 1. Program ScanDisk Windowsa 98 pronalazi i ispravlja neke gre{ke. Bazu podataka mo`ete urediti (u~initi kompaktnom) i popraviti odabirom Tools. Compact and Repair Database. Zatvorite sve baze podataka.222 30. Access }e prona}i kvar i ponuditi popravak baze podataka. Pokrenite ovaj program kako biste sustav datoteka odr`avali u dobrom stanju. a naj~e{}i je na~in gre{ka na va{em disku. . praznu bazu podataka i tada pohranite kopiju samo nove baze podataka. VJE@BA LDB datoteke Ove datoteke nisu potrebne. a Access ne prona|e kvar. izvezite je u novu. Odaberite Tools. POPRAVLJANJE O[TE]ENIH DATOTEKA BAZE PODATAKA Baze podataka se mogu o{tetiti na nekoliko na~ina. Database Utilites. Compact and Repair Database. U ve}ini slu~ajeva.

Kada se ispi{e Ready. dok su u ranijim verzijama to bile odvojene operacije. Ako se baza podataka ure|uje i popravlja sama. Tada mo`ete otvoriti bazu podataka upotrebom naredbe File. 4. na statusnoj traci }ete mo}i vidjeti napredak u radu. 3.SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 223 Ure|ivanje Kada je baza podataka ure|ena. ^estitamo! Pro~itali ste i posljednju vje`bu u knjizi i sada ste spremni za upotrebu Accessa 2000.1 Odaberite bazu podataka za ure|enje i popravak.1). ona zauzima mnogo manje mjesta na tvrdom disku. . SLIKA 30. Open. U Accessu 2000 ure|ivanje i popravljanje baze podataka je istovremeno. Unesite ime za novu datoteku u koju }ete spremiti popravljenu i ure|enu verziju i kliknite Save. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pohraniti sigurnosnu kopiju i popraviti bazu podataka. tablice i drugi objekti zauzimaju i ponovno organizira ostale objekte baze podataka. Access uklanja prazan prostor koji izbrisani slogovi. postupak je zavr{en. U okviru za dijalog Database to Compact From odaberite bazu podataka koju `elite popraviti i tada kliknite Compact (slika 30.

224 30. VJE@BA .

222-223 planiranje dizajna. 47-49 spremanje.KAZALO A Access Internet. 169 Available Fields popis. 128 Alatne trake. 20-21 Formatting. 129 Text Box. 169 stvaranje. 204 dijeljenje. 207 odabiranje. 204 pode{enja. 196 . 49 Alatke Formatting Toolbar. 123 Windows Paint. 60 AutoPage. 204. 202 AutoReport izvje{taji u stupcima. 24 pre~ice naredbi. 221 pronala`enje. 206 uklanjanje. 195 napu{tanje. 125 Add gumb. 34 o{te}enja. 96 B Baze podataka. 30-31 Aplikacije gumbi za naredbe (kontrole unosa podataka). 4 de{ifriranje. 168-170 u recima. 11 lozinke pode{enje. popravak. 18-19 Accessove datoteke baze podataka. 156 Add to List gumb (Find okvir za dijalog). 111-112 Image. 10 pohrana sigurnosne kopije. 19 ActiveX Control naredba (Insert izbornik). 21 Answer Wizard. 221 na disketu. 131-133 AutoForms. slanje e-po{tom. 111-112 Microsoft Access Help gumb. 41 HTML datoteke. 94-95 AutoNumber polje. 211 dijeljeni na~in rada. 179 Unbound Object. 72. 125 ActiveX kontrole. 11-13 objekti. umetanje. 205-206 promjena. 205 hiperveze. 207 ekskluzivni na~in rada. 206 normaliziranje. data access pages. 21 pokretanje. 198-200 izbor tablica.

5 zatvaranje. 67-68 iz upita. 153 ^arobnjaci. 87 ^arobnjaci baze podataka. 118 Control-izbornik ikona. 87 tablice. 40 Chart. 165 C Call okvir za dijalog. 38 stilovi izvje{taja. 99. prora~unska polja. 42 Copy gumb. 87. uklju~ivanje. 6 odabiranje. 189 Command Button. 35 Brisanje forme. 60 Report. 222 Condition padaju}i popis (Find okvir za dijalog). 83 sadr`aj promjena. 28 Contents kartica. 210 unosi. 38 slike. 70 Build gumb. 37 opcijska polja. 31 ]elije. 38 stvaranje. 30 baze podataka. 42 Blank Access baza podataka. 42 Color padaju}i popis. 37-40 Contact Menagement. 28 Control Wizards gumb. 92 Column Width naredba (Format izbornik). 50-54 upiti. 76 Cascade Update Related Fields okvir za potvrdu. 154 Find Duplicates Query. 215 Importing Text. 217 Lookup.226 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 stvaranje pomo}u ~arobnjaka. 158 slogovi. 154 Find Unmatched Query. 39 stilovi izvje{taja. 189 Clip Art. 87 Crosstab Query Wizard. 38 prikaz stila na zaslonu. 170-171 Simple Query. 200 Ugra|ene funkcije. 29 Close naredba (File izbornik). 154 Crtanje slika. 124 Command Button Wizard. 207 {ifriranje. 131-133 Currency polje. 165. 37-40 Switchboard prozor. 207 ^itanje Help tema. 38 prikaz stila na zaslonu. 76 Chart Wizard. 124 Crosstab Query. 149-150 Table. 158 Cut naredba (Edit izbornik). 90 Combo Box gumb. 154 Import Spreadsheet. 119 Command Button gumb. 40 uklju~uju}i slike. 37-40 suradnja. 48 Contact Menagement ~arobnjak baze podataka. 127-128 Close gumb. 87 Copy naredba (Edit izbornik). 38 Switchboard prozor. 37 Contents (pomo}). 208 Cascade Delete Related Fields okvir za potvrdu. 95 polja. 39 ^arobnjaci upita. 124 Compact and Repair Database naredba (File izbornik). 60 Cut gumb. 91 Column Width okvir za dijalog. 83 . 153 User Level Security Wizard. 8 Answer.

223 Databases kartica. 47 De{ifriranje baze podataka. 19 pronala`enje. uno{enje. 19 baze podataka. 72 upiti. 157-158 uvjeti. 87 Delete Records gumb. 159-160 prora~unskih okvira za tekst u izvje{taje. 61 Delete naredba (Edit izbornik).KAZALO 227 ure|ivanje. 57 Data Type stupac. 65 Design View. 19 mde. 67 upiti. 62 stvaranje tablica. 67 prora~unska. 63 povezane tablice. 84 zamjena. 109 izvje{taji. 99 Relationship prozor. 194 spremanje. 47 tekst. 183 uklanjanje polja. 68 Date/Time polje. 164-167 Table Design prikaz. 85 D Data access pages spremanje. 204 Dijeljenje baze podataka. 57 Database to Compact From okvir za dijalog. 189 Print Preview. 98 izvje{taji. 59 Datoteke Access podatak. 221 popravak. 68 Design gumb. 87 Delete Rows gumb. 192-193 Dijeljeni na~in rada (baze podataka). 204-207 Disketa. 222-223 mdb. 206 . 5 pohrana sigurnosne kopije. 179 polja. 221 Dizajniranje tablica. sxe. 32 Dijagrami. 189 kru`ni. 179 prora~unskih polja. 14-15 Dodavanje kontrola forme. 175 prijelaz iz Datasheet prikaza. korisnici i grupe. 87 Delete Record naredba (Edit izbornik). ugra|ene funkcije. 209 msaccess. 155 Design View naredba (View izbornik). 211 Detect nad Repair naredba (Help izbornik). 37 Datasheet prikaz prijelaz iz Design prikaza. 194 stvaranje. 201 AutoPage. 177 oznaka. uvoz podataka. 165 tablica forme. 83 tipke za pomicanje. pregled. 217-219 Decimal Place opcija formatiranja. 60 Default Value opcija formatiranja. 202 stvaranje. 193 stup~asti. 65. 157 Dozvole za rad. 62 Desktop mapa ikona. pohrana sigurnosne kopije datoteke baze podataka. 100-102 izvje{taji. 202 Data Type padaju}i popis. 190-191 linijski.

143 forme. stvaranje forme. 135-138 Finish gumb. 145 Filter by Selection gumb. 143-145 Find and Replace okvir za dijalog. 100 Field List naslovna traka. 154 Find naredba (Edit izbornik). 210 Exit naredba (File izbornik). 196. 145 Filter by Form naredba (Records izbornik). 134 Find Now gumb (Find okvir za dijalog). 129 Filter by Form gumb. 47 Field List gumb. 165 F Favorites mapa. 219 Expression Builder. 210 Encrypt/Decrypt Database okvir za dijalog. 218 Field Properties panel. 21 Export naredba. 154 Find What okvir za tekst. ugra|ene funkcije. 134-136 Find Duplicates Query Wizard. 219 Import naredba. 146 Filtriranje Advanced Filter/Sort.228 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 E Edit izbornik Copy naredba. 196 Export Table okvir za dijalog. 196. 35-37 Files of type padaju}i popis. 88 Replace naredba. 211-212 Format izbornik Column Width naredba. 60 File izbornik Close naredba. 87 Delete naredba. 94 Form Wizard. 92 Font okvir za dijalog. 108 Forma samo za pregled. 92 Font style okvir za popis. 137 Edit Relationships okvir za dijalog. 221 Save As Query naredba. 98-99 Form Footer. 146 Save As/Export. 219 Export okvir za dijalog. 101 Field Options okvir. 207 File New Database okvir za dijalog. 44 Print naredba. 92 Form Design prikaz. 87 Cut naredba. 102 Form Wizard. 144 Filter gumb. 9698 Form zaglavlje. 145-146 podaci. 108 Form kartica. 177 Field List naredba (View izbornik). 134-137 Find okvir za dijalog. 174 Save As naredba. stvaranje. 87 Find naredba. 134 Paste naredba. 204-205 Encrypt As okvir za dijalog. 214 Open naredba. 42 Send To Mail Recipient naredba. 91 . 97 Font naredba (Format izbornik). 49 Find obilje`je. 87 Delete Record naredba. 66 Field Size opcija formatiranja. 47 Find Unmatched Query Wizard. 222 Exit naredba. 21 Export naredba (File izbornik). 143 slogovi. 74 Ekskluzivan na~in rada (baze podataka). 42 Compact and Repair Database naredba.

124 Control Wizards. 95. uklju~ivanje. 104 samo za pregled. 107 otvaranje iz Form Design prikaza. 158 Delete Records. 98 Funkcije. 97 Forme. 155 dijeljeno (/). 69 Rename Column. 95 Form Wizard. 123 stvaranje. 72 156 alatne trake. 97 promjene. umetanje. 111 izvje{taji. 35 Design prikaz. 211-212 slike. 177 tablice. 211 Forms vrste objekta (Database prozor).KAZALO 229 Font naredba. 92 Format opcija formatiranja. 123 razno. 87 Delete Rows. dodavanje. 105 pomicanje. stvaranje. kontrole unosa podataka aplikacija. 99 u recima. 94-98 AutoForm. 120-121 Gumb oznake minusa. 92 Hide Columns naredba. 200 Close. uno{enje. 87 Cut. kontrole unosa podataka. 95 filtriranje. 95-97 u stupcima. 15 kontrole dodavanje. 95-97 sli~ica. 102-103 podforme. 165. 105-107 promjena veli~ine. 100-102 formatiranje. 147 Grupe opcija. 99. 165 G-H General kartica. 166 . 68 Design. 123 Gumbi naredbe. 123 operacije za formu. 166 Gumbi za kretanje kroz slog (kontrole unosa podataka). 123-124 operacije izvje{taja (kontrole unosa podataka). 111-112 Forme stranica podataka. 87. 29 Combo Box. umetanje. 123 Add to List (Find okvir za dijalog). 119 Command Button. 145-146 izbor. 49 Add. 123 operacije za izvje{taj. 65. 21 Build. 123 operacije sloga (kontrole unosa podataka). 166 Gumb za dijeljenje (/). 89 Formatting alatna traka. 123 operacije za slog. 185186 poravnavanje. 111 odabiranje. ugra|ene. 6 brisanje. 96-98 od po~etka. 60 Formatiranje kontrole forme. 185186 za{tita. 129-130 stranica podataka. stvaranje. 123 kretanje kroz slog. 128 vi{etabli~ne. 98 tablice. 102 podaci. 95-97 stvaranje. 118 Copy. 64 Row Height naredba.

46 HTML (Hypertext Markup Language). 28 What’s This? alatka. 146 Search. 25 Insert Hyperlink. umetanje baze podataka. 142 Sort. 46 Open. 217 . 60 I Ikone Control-izbornik. posebne kontrole unosa podataka. 196 HTML Output Options okvir za dijalog. 117 nedostupni. 198-200 slike. 25 oznaka minusa. 162 Start. 31 odabiranje. 102. 67 Insert. 72 Show. 23-33 zatvaranje. 20 New. 28 Microsoft Web stranica. 200 History mapa. 153 okviri za dijalog. 25 teme ~itanje. 28 Show the Office Assistant. 31 ispis. 145 Toolbox. 47 View Help Contents prozor. 69 Hiperveze. 32 Index. 24 More. 166 Paste.230 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Field List. 88. 24 Help. 197 Hyperlink Address okvir za tekst. 25 Help izbornik. 42 pre~ice. 119 Microsoft Access Help. 199 Insert Rows. spremanje. 26-27 pronala`enje Help. 23-27 postavljanje pitanja. 214 Import Spreadsheet Wizard. 81. 23-33 mape. 29-30 Internet. 26 Show Table. 109 Tools. 135 naredbe. 32 Microsoft Access Help. 214 Import okvir za dijalog. 165 Print. 146 Find Now (Find okvir za dijalog). 215 Importing Text Wizard. 153. 31. 29 Help gumb. 195 datoteke. 28 Detect and Repair naredba. 177 Filter by Form. 29 Hide Columns naredba (Format izbornik). 28 Sort Ascending. 29 Contents. 30 artikli. naredbe Detect and Repair. 97 Help. 194 Replace. 33 Office Assistant. 201 Hyperlink polje. 67 List okvir. 18 Toggle Filter. 49 Finish. 138 Run. 161 Save as Query. 129 Import naredba (File izbornik). 151 Options. 19 Image alatka. 145 Filter by Selection. 174. 23-33 Answer Wizard. 142 Sort Descending. 144 Filter. Save As i Open.

125 dodavanje u forme. 123 razno. 37 Form. 31 Contents. 67 Insert Hyperlink gumb. 35 Index. 117 okviri za popis. 118 okvir za opcije. 170-171 stilovi. 178-179 uklanjanje. 38 u stupcima. 199 Insert Hyperlink okvir za dijalog. 219-220 J-L Kartice Answer Wizard. 117 aplikacija. kontrole unosa podataka. 29-30 stvaranje. 20 Izborni~ka traka. 177 slaganje. 174 izbor. 123 operacije za slog. 123 stvaranje. 20 Izvje{taji. 179 pregled u Print Previewu. 168-170 Design View. 177 promjena veli~ine. ActiveX Control naredba. 81 Izbor forme. 146 Queries. 54 Kombinirane grupe. 199 Insert izbornik. 169 Izvoz podataka. 123 kretanje kroz slog. 111 izvje{taji. 152 tablice. 123-124 kombinirana grupa. 6 AutoReport. 177 . 168-170. 177 oznake. 29 Or. 177 formatiranje. 195 Help. 123 operacije za izvje{taj. stvaranje. 117-118 ActiveX. 177 odabiranje. 102 General (Design prikaz). 117 Kontrole unosa podataka. 175 ispisivanje. 117 kombinirani okviri. 176 dodavanje. 28 Databases. 11 Izbornici. 120-121 gumbi naredbe. 15 izvje{taji. 129 Insert Rows gumb. 29 Insert gumb. 147 General. 174 rezultata upita. 149 Tables. 179 Report Wizard. 16-17 kontrole. 67 Internet. 23-33 Ispisivanje Help tema. 16-17 tablice. 123 operacije u formi. 31 izvje{taji. 169 stvaranje. 176 pomicanje. 116 grupe opcija.KAZALO 231 Indeksiranje pomo}. 176 dodavanje. formatiranje. 100-102 forme. 125 Insert Object okvir za dijalog. umetanje. 174 prora~unski okviri za tekst. 128132 Insert Picture okvir za dijalog. 187-188 u recima. 146-147 Index kartica. 177 formatiranje.

106 promjena veli~ine. 177 slaganje. 177 odabiranje. baze podataka pode{enje. stvaranje.exe datoteka. 69 Rename Column. 173 Linijski dijagram. 59 Microsoft . 46 My Documents. 24 Access Help naredba (Help izbornik). 33 Razni gumbi naredbi (kontrole unosa podataka). 28 History. 136 Match padaju}i popis. 44 Print. 88 Replace. 60 Lozinke. 117 Kopiranje podatka. 209 Memo polje. 47 Help. 92 Hide Columns. 209 stvaranje. 28 Clip Gallery. 21 Export. 91 Font. 128 NetMeeting. 42 Send To Mail Recipient. 45 Look In popis. 28 Access Help prozor. 137 File izbornik Close.232 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 odabiranje. 21 Naredbe Edit izbornik Copy. 207 Web Site (Help). 219 Import. 146 Save As. 87 Cut naredba. 207 Format izbornik Column Width. 178-179 uklanjanje. 47 Favorites. 117 okvir za popis. 117 okvir opcija. 87 Delete Record. 87 Delete. 174 Save As Query. 46 Web Folders. 42 Compact and Repair Database. 135 Mdb datoteke. 222 Exit. 87 Landscape orijentacija (izvje{taj). 177 promjena veli~ine. 196. 19 spremanje. 134 Paste. 206 uklanjanje. 47 Match Case okvir za potvrdu. 214 Open. 221 Save As/Export. 160 neovisno o oznaci. 105 pomicanje. 47 promjena. 87 Find. 123 More gumb. 135 Lookup Wizard polje. 15 Msaccess. 64 M Main Switchboard prozor. Access. 205-206 promjena. 176 pomicanje. 192-193 List Box gumb. 107 kombinirana grupa. 19 My Documents ikona. 39 Mape Desktop. 105-106 grupe. 119 Look In padaju}i popis. 206 Access Help gumb. 47 N Napu{tanje.

196 File New Database. 142 Sort. 13 Number polje. 101 Nedostupni gumbi. 101 ne grupirani. 11-13 pravila uno{enje ponovljenih informacija. 169. 35 New Query okvir za dijalog. 21 Query izbornik. 202 New okvir za dijalog. 181 uklanjanje. 208 Relationships. 95. 210 Export Table. Run. 28 Show the Office Assistant Insert izbornik. 12 uno{enje suvi{nih podataka. 27 Okvir opcija. 161 Records izbornik Filter by Form. 27 balon~i} pomo}i. 76 Office Assistant okvir za dijalog. 100 Tab Order. 92 Help izbornik Detect and Repair. 36. 47 . alatne trake. 71-74 tablice. ActiveX kontrola. 145 Remove Filter/Sort. Field List. 20 NetMeeting. 190 Normalizacija baze podataka. General kartica. 98 New gumb. 26-27 prikazivanje. 153 New Report okvir za dijalog. 223 Edit Relationships. 34 }elije. 32 Microsoft Access Help.KAZALO 233 Row Height. 24 postavljanje pitanja. 77 ure|ivanje. 145 Filter Sort. 85 Odnosi stvaranje. 90 Database to Compact Form. 132 Objekti. 176 polja grupe. 134-136 Find. 25 pomicanje. 125 pre~ice. 109 Naslovne trake. 35-37 Find and Replace. 182 View izbornik Design View. 114 Toolbox. 153 New okvir za dijalog. pre~ice. 24 tra`enje pomo}i. Sort. 25 zatvaranje. 219 Export. 141 Tools izbornik Online Collaboration. 210 Encrypt/Decrypt Database. 28 kontrole. 207-208 New Form okvir za dijalog. 74 Encrypt As. 24 skrivanje. 117 Okviri za dijalog Call. 208 Column Width. 83 Help teme. 105 izvje{taji. 142 Table izbornik. 101 slogovi. 65 Field List. 37 Odabiranje baze podataka. kontrole unosa podataka. 59 O Object List popis.

47 Favorites ikona. 92 Okviri za potvrdu Cascade Delete Related Fields. 141 Otvaranje baze podataka. 138 OLE (object linking elements) kontrole. 197 Import. 146 Organiziranje kontrola u izvje{taju. 214 Insert Hyperlink. 44 Open okvir za dijalog. 153 Replace. 43 Relationships prozor. 93 Okviri za tekst Column Width. 184 Simple Query Wizard. gumbi za naredbu (kontrole unosa podataka). 60 Online Collaboration naredba (Tools izbornik). stvaranje. pomicanje. Query Design prikaz. 114 Table Wizard. 117 Size. 69 Okviri za popis Font Style. 44 gumbi. 60 Default Value. 76 Match Case. 138 Hyperlink Address. 106 . 41 Set Database Password. 51 Unhide Columns. 170 Row Height. 47 Web Folders ikona. 208 Opcije formatiranja (polja). 205 Show Table. 138 Report Wizard. 179 Replace Width. 46 Save MDE As. 60 Required. 91 Find What. 153 New Report. 46 pre~ice Desktop ikona. 201 prora~unski. 136 Standard Width. 25 Options okvir za dijalog. 46 Options. 76 Cascade Update Related Fields. 35 New Form. 149 Tab Order. 60 Format. 92 HTML Output Options. 135. 95-98 New Query. 47 History ikona. 61 Field Size. 123 Options gumb. 74 Open gumb. 128 Insert Picture. 199 Insert Objects. 92 Save As Data Access Page.234 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Font. 151 Open naredba (File izbornik). 156. 72. 46 My Documents ikona. 19. 202 Save As. umetanje. 169. 61 Opcije. 92 kontrole unosa podataka. 92 Font. 129 Microsoft Access. 209 Save. 190 New. Form Design prikaz. 44 Open. 60 Decimal Places. referencijalni integritet. 205 Or kartica. 91 Underline. gumbi. 202 Office Assistant. 102 Oznake polja. 178-179 Organiziranje podataka. 125 Object polje. 27 Open. 36. 182 upiti. 155 forme. 102. 47 Operacije forme. 205 Print.

108 Pogoni. 52 grupa. 141 uno{enje. 88 Pisma. 73 primarni klju~evi. 67-68 Datasheet prikaz. 92 Planiranje dizajna baze podataka. 146-147 odabiranje. 158 . 135 Size Mode. 67-68 dodavanje. 215-217 iz tekstualnih datoteka. 60 Required. 156 Polja. 87 pronala`enje. 143 spremanje kao upita. 141 sortiranje. 58-66 uklanjanje. 88. 101 polja koja nisu u grupi. forme. 146 izvoz u ostale programe. 208 Table Design prikaz. 164-167 upiti. 205-206 primarni klju~evi. 60 Decimal Places. 96 upiti brisanje. 61 Field Size. 141 pomicanje. 102-10 uvoz. promjena. 60 Format. 221 Pokretanje Access. 129 Match. 108 Paste gumb. 10 Podatak filtriranje. 18-19 NetMeeting. ekskluzivan na~in rada. 53-54. 131 Tables/Queries. 101 opcije formatiranja. 92 Files of Type. baze podataka. promjena. 215 iz prora~unskih stranica.KAZALO 235 Oznake. 179 P Padaju}i popisi Color. 38 ponovno prikazivanje. 217-219 Pode{enje. 213-219 iz programa baze podataka. 68 Table Design prikaz. 5 brisanje. 108 prikazivanje. 61 opcijska. 67 prora~unsko. pode{enje. 87 organiziranje. 56 upita u Query Design prikazu. 69 svojstva. uklju~ivanje. 159-160 indeksiranje. 219220 kopiranje. 68 uklju~ivanje u formu. 149. umetanje. 10 izvje{taji. 60 Default Value. 108 Page Header. 165 Paste naredba (Edit izbornik). 61 referencijalni integritet. 205 Pode{enje baze podataka lozinke. 135 Search. 157-158 uvjeti. 170 Page Footer. 76 Podforme. 45 Pohrana sigrnosne kopije datoteke baze podataka. 69 povezivanje. 53-61 skrivanje. 185-186 Podno`ja forma. 108-109 stranica.

104 lozinke. 108-109 Primarni klju~. 80 Web Folder ikona. 173 Povezane tablice. 46 pisma. pregled. 194 izvje{taji. 113-114 . 174. 63 uklanjanje polja. 47 Objects. 162-163 ure|ivanje. 177 slike. 211 uno{enje podataka. 174 Promjena veli~ine. 69 Popisi Available Fields. 59 valuta. 174 podno`ja. 65 Prikazivanje Office Assistanta. 73 Pravila. 181 pregled u Datasheet prikazu. 53-54. 60 Yes/No. 97 Okomita orijentacija (izvje{taji). 98 prijelazi. 183 Povezivanje polja. 62 Query Design. 68 Design. 59 OLE objekti. 96 Popravljanje o{te}ene datoteke baze podataka. 222-223 Poravnavanje forme. 92 pogoni. 164 sortiranje. 96 Look In. 46 My Documents ikona. 60 Memo. 59-60 AutoNumber.236 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 prikazivanje. 135 Object Type. 31. 60 tekst. 161 zaglavlja. 81. pode{enje. 12 unos suvi{nih podataka. 174 Print okvir za dijalog. 62 Prikazi Datasheet stvaranje tablice. 65-66 vrste. 47 Favorites ikona. 65 Desktop ikona. 47 History ikona. 24 polja u upitu. 19. 59 datum/vrijeme. Print Preview. 13 Pre~ice Design View. 194 Print naredba (File izbornik). 107 izvje{taji. 59 Hyperlinks. 153 Print Preview dijagrami. normalizacija. 60 broj~ana. 54. 54 Table Design. 155 Table Datasheet. 60 Lookup Wizard. 98-99 Form Design. 37 za{tita. 164 izvje{taji. 46 ikone. 151 Ponovno prikazivanje polja. 130-131 forme. 108-109 povezane tablice u Datasheet prikazu. 153. 132 Selected Fields. 56 uklanjanje polja. 45 redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab. 164 skrivanje. 68 uno{enje. 47 Prijelaz iz Design u Datasheet prikaz. 60 Ponovno pokretanje upita. kontrole. 12 unos ponovljenih informacija. 183 rezultati upita. 206 mape. 61 Print gumb.

141 slogovi. 202 Save As naredba (File izbornik). 152 ispis. 142-145 . 155 Query izbornik. 92 Row Height okvir za dijalog. 152 pregled. dodavanje. 90-91 tablice. 150. 182 Remove Filter/Sort naredba (Records izbornik). 72. 51 Save As Data Access Page okvir za dijalog. 142. Run naredba. 61 Rezultati upita. 161 Row Height naredba (Format izbornik). 164-167 Prora~unska stranica. 30 Office Assistant. 48 Prora~unska polja ugra|ene funkcije. 215-217 Prora~unski okviri za tekst. 161 Run naredba (Query izbornik). 161 S Sample Fields popis (Table Wizard). 149 Query Design prikaz.KAZALO 237 sadr`aj. 138 Replace naredba (Edit izbornik). 36-40 Prozori baze podataka. 46 pre~ice. 138 Replace Width okvir za tekst. 74 pode{enje. 52 Sample Tables popis (Table Wizard). 91 Pronala`enje Helpa Index. 64 Replace gumb. 134-137 Sort naredba. 137 Replace okvir za dijalog. 165 dodavanje. }elije. 161 R Radno podru~je. 25 datoteke baze podataka. 47 Favorites ikona. 145 Remove Filter/Sort naredba. 83 {irina stupca. 46 Desktop ikona. 72 otvaranje. 134-137 Property padaju}i popis (Find okvir za dijalog). 179 Prozor baze podataka. 92 Run gumb. 182 tekst. 20 Records izbornik Filter by Form naredba. promjena. 29 Main Switchboard prozor. 138 Report Wizard. 28 Relationships dodavanje tablica. 182 Relationships prozor. 65 visina retka. 145 Rename Column naredba (Format izbornik). 75 opcije. 76 Relationships naredba (Tools izbornik). 47 Q Queries kartica. 47-49 podaci. 113-114 Referencijalni integritet. 36-40 Help Contents. 170-171 Required opcija formatiranja. uvoz podataka. 39 Microsoft Access Help. 221 Save As okvir za dijalog gumbi. 162 Redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab.

45 Save MDE As okvir za dijalog. 47 Save As Query gumb. 35 pomo}u ~arobnjaka. 21 Search gumb. 209 Save okvir za dijalog. 207 Slike. 149-150 Size Mode padaju}i popis. 135 Selected Fields popis. 86 uno{enje. 87 filtriranje. stvaranje. 95-97 Stup~asti dijagram. 190-191 linijski. 194 podaci. 127 crtanje. 141-142 Spremanje baze podataka. umetanje. mde. 46 My Documents ikona. 41 ScreenTips. 72. 184 Show the Office Assistant naredba (Help izbornik). 41 HTML datoteke. 131 Size okvir za popis. 146 Save As/Export naredba (File izbornik). 151 Standard Width okvir za potvrdu. 141-142 umetanje. 146 Save As Query naredba (File izbornik). 127 hiperveze. 192-193 . 202 dijagrami. 202 datoteke. filtriranje. 162-163 slogovi. 86 Sort Ascending gumb. 142 Sort gumb. 141 polja u upitima. 189 kru`ni. 162 Table izbornik.238 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 History ikona. 96 Send To Mail Recipient naredba (File izbornik). 69 u upitima. 200 promjena veli~ine. 141 Sortiranje podaci. 91 Start gumb. 162 Sort naredba Records izbornik. 156. 164 Slanje e-po{tom objekata baze podataka. korisnici i grupe. umetanje. 28 Show Table gumb. 5 brisanje. 90-91 Stupci u formi. 85 pronala`enje. 47 Web Folder ikona. 78-79 zamjena. 205 Show gumb. 37-40 data access pages. 146 upiti. 201 AutoPage. 24 Sigurnost. 206 Simple Query Wizard. 131-133 ~arobnjaci baze podataka. 142 Sort Descending gumb. 39 forme. 207 Set Database Password okvir za dijalog. 72 Show Table okvir za dijalog. 42 Save In padaju}i popis. promjena. 137-138 znakovi odabira. 20 Stupci. 192193 Stupci u izvje{taju. 24 polja. 209 dijagrami. 92 Skrivanje Office Assistant. 130-131 Slogovi. 26 Search padaju}i popis. 134-137 sortiranje. 129-130 grafike. 143-145 odabiranje. 196 data access pages. 18 Statusna traka. 169 Stvaranje baze podataka od po~etka.

65 slogovi. 80 odnosi stvaranje. 50-63 . 170 Report Wizard. 181-183 pre~ice. 72 formatiranje. 54 Table Design prikaz. 5 brisanje.KAZALO 239 stup~asti. 59-60 povezivanje. 118 mde datoteke. 54-56 dodavanje polja. 80 primarni klju~evi. 149150 vi{etabli~ni. 68 uno{enje. 120-121 gumbi naredbe. 11 kretanje kroz. 168 AutoReport. 67-68 dodavanje. 58-66 [ifriranje baze podataka. 54 Tables/Queries padaju}i popis. 67 pokretanje. 184 Suradnja na bazi podataka. 207 Svojstva. 71-74 uklanjanje. 209 odnos izme|u tablica. 83 dizajniranje. 69 skrivanje. 70 }elije. 67 odabiranje. 52 opcije formatiranja. 14-15 dodavanje u Relationships prozoru. 56 uklanjanje polja. 50-56 Table Wizard. 98 samo za pregled. Sort naredba. 63 upiti. 131-133 tablica. 78-79 stvaranje. 179 slike. 69 svojstva. 170-171 vi{etabli~ni. 60-61 ponovno prikazivanje. 118 kontrole unosa podataka grupe opcija. 56-58 uno{enjem podataka. 50-54 Tables kartica. 5 brisanje. 53-54. 114 Table Datasheet prikaz. kombinirani okviri. 168. 6 promjena sadr`aja. 51-54 u Datasheet prikazu. 192-193 forme. 170 Tablice. 96. 148 Simple Query Wizard. 96-98 od po~etka. 71-74 prora~unski okviri za tekst. 89 forme. 77 ure|ivanje. 81 izbor. 185-186 indeksi. 94 AutoForm. 58-66 ure|ivanje. polja. 123-124 okviri za popis. 61 promjena. 83 zamjena sadr`aja. 149. pode{enje. 65-66 vrste. 5 uno{enje. 141 Table Wizard. 210 T Tab Order naredba (View izbornik). 76 polja. 146-147 izvje{taji. 63 u Design prikazu. 65 Table izbornik. 187-188 kontola posebnih unosa podataka. 99 ispisivanje. uno{enje podataka. 95 Form Wizard. 211-212 vi{etabli~ne.

105-106 grupe. 80 Control/strelica prema gore. stvaranje. 85 Home. 87 tablice. 21 Kru`ni dijagram. 80 Control/strelica prema dolje. 56-58 Table Wizard. 200 slogovi. 106 neovisno o poljima. 77 polja. 80 Toggle Filter gumb. 80 strelica prema gore. 208 Relationships naredba. 68 Table Design prikaz. 169 AutoReport. 177 lozinke. 47 Tools izbornik Online Collaboration naredba. 145 Toolbox naredba (View izbornik). 80 strelica prema gore. 86 . 169 Tekst pronala`enje. 80 Home. 198-200 slikama. 14 tipke za kretanje Control/End. 190-191 Uklanjanje kontrole. 85 Control/strelica prema desno. 134-137 zamjena. 85 pomicanje. 80 strelica prema dolje. izvje{taji. 85 End. 80 upiti. 179 Text polje.240 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Datasheet prikaz. 109 Tools gumb. 51-54 teme. 106 Office Assistant. 80 Control/End. 80 strelica prema dolje. 85 strelica prema desno. 81 Tabli~ne forme. 97 Tabli~ni izvje{taji. 125 hiperveze bazama podataka. 38 Umetanje podforme u formu. 67-68 Datasheet prikaz. 80 Home. 80 Shift/Tab. 24 oznake polja. 182 ToolTips. 109 Toolbox gumb. 63 Design prikaz. 80 Tab. 85 Control/strelica prema lijevo. 80 Control/Home. 85 Control/Home. 68 Uklju~ivanje opcijskog polja. 80 Tab. 80 Control/Home. 106 podatak. 157 zatvaranje. 80 End. 206 odnosi. 80 Control/strelica prema gore. 80 Control/strelica prema dolje. 185-186 ActiveX kontrole. 14 Text Box alatka. 177 kontrole. 85 strelica prema lijevo. 80 Shift/Tab. 95. 80 End. tablice. 137-138 Teme. 59 Tipke za pomicanje }elije Control/End.

8 filtriranje podataka. 149-150 tablice. 80 tablice. 93 Unhide Columns okvir za dijalog. 114 ToolBox naredba. 213-214 programi baza podataka. 215 prora~unske stranice. 187-188 upiti. 76 polja. 184 Web Folders ikona. 151 stvaranje. 152 ispis. 161 spremanje. 131-133 W-Z Yes/No polje. 215-217 tekstualne datoteke. 91 stupci. 184 Ure|ivanje odnosi. 128 Underline okvir za potvrdu. 159-160 vi{etabli~ni. umetanje u baze podataka. 152 pregled. 90-91 Video-isje~ak. 159-160 Uvoz podaci. 156 rezultati. 148 Simple Query Wizard. 155 pokretanje. dodavanje. dodavanje. 159-160 upiti. 151 Query Design prikaz otvaranje. 69 Uno{enje izvje{taji u Design prikazu. 185-186 izvje{taji. 149 polja brisanje. 175 podatak forme. 65 Upiti. polja. 196 hiperveze. 60 Zaglavlja forma. 109 Vi{etabli~no forme. 217-219 slika u forme. 127-128 View gumb. 65 Field List naredba. 157 uvjeti. 23-33 Windows Paint program. prikazivanje. spremanje. 63 slogovi u tablice. 100 Tab Order naredba.KAZALO 241 Unbound Object alatka. 146 odabir. 157-158. 84 URL (Uniform Resource Locator). 47 What’s This? alatka. 150. 65-66 sadr`aj }elija. 129-130 Veli~ina reci. 102-103 pre~ice. 108-109 stranica. 162-163 ponovno pokretanje. 158 dodavanje. 164 Upiti. 108 Zamjena . 184-187 skrivanje. 102 View izbornik Design View naredba. 164 sortiranje. 108 prikazivanje. 207 U-V Uvjet polja. stvaranje. 78-79 Table Design prikaz. 198-200 User-Level Security Wizard.

137-138 tekst. 54 tablica. slogovi. 42 Help. 86 . 29 Office Assistant. 83 slogovi.242 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 sadr`aj. 81 Znakovi odabira. 137-138 Za{tita forme. 211 Za{tita. 27 Table Wizard. korisni~ke i grupne dozvole. 206 Zatvaranje baza podataka. }elije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful