Faithe Wempen

Faithe Wempen

Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes

Authorized translation from the English language edition published by Sams Publishing. Copyright © 1999 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or by any informaton storage retrieval system, without permission in writing from the Publisher. Croatian language edition published by Strijelac d.o.o. Copyright © 1999 Preveo s engleskoga: Berislav Jedna~ak Izdava~: „Strijelac“ Zagreb Urednik: Goran Jedna~ak Lektura: Mladen Jedna~ak Korektura: Rada Fedor Priprema za tisak: Grafi~ki studio „MI[“ Tisak: Tiskara “Kasani}” CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 004.42 Access 2000 (035) WEMPEN, Faithe Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 / Faithe Wempen; [preveo s engleskoga Berislav Jedna~ak].– Zagreb: Strijelac, 2000. – 242 str.: ilustr.; 21 cm. – (10 minuta do uspjeha) Prijevod djela: Sams Teach Yourself Microsoft® Access 2000 in 10 Minutes. – Kazalo. ISBN 953-210-006-7 400117050
Copyright © za hrvatsko izdanje STRIJELAC, Zagreb, 1999. Sva prava pridr`ana. Niti jedan dio knjige nije dozvoljeno upotrebljavati ili reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji na~in, niti pohranjivati u bazu podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdava~a, osim u slu~ajevima kratkih navoda u stru~nim ~lancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela knjige u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona. Izdava~ i autor ulo`ili su najve}i mogu}i napor u kvalitetnom pripremanju ove knjige. Izdava~ i autor objavom ove knjige ne pru`aju nikakve garancije, izravne ili posredne, za bilo koji dio sadr`aja knjige, proceduru, postupak, radnju ili navod koje se nalaze u ovoj knjizi. Izdava~ i autor ne snose nikakve posljedice koje bi mogle nastati uporabom ove knjige, niti se smatraju odgovornim za bilo kakvu {tetu ili gubitak uzrokovan izravno ili posredno ovom knjigom.

SADR@AJ
UVOD 1 [to je Microsoft Access 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 [to je serija knjiga “10 minuta do uspjeha?”. . . . . . . . . . 2 Pravila koja smo upotrijebili u ovoj knjizi. . . . . . . . . . . . 2

^EMU

SLU@E BAZE PODATAKA?

4

Kako Access sprema podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kako objediniti sve dijelove baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . 5 Izvje{taji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Upiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kako dijelovi odgovaraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Accessov ~arobnjak olak{ava stvaranje baze podataka. . . . . . . . 8

PLANIRANJE

BAZE PODATAKA

10

Planiranje je va`no! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Izbor tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Koju formu upotrijebiti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kakve izvje{taje `elite stvoriti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

POKRETANJE

I NAPU[TANJE

ACCESSA

18

Pokretanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dijelovi prozora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Napu{tanje Accessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

UPOTREBA

POMO]I U

ACCESSU

23

Vrste pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pomo} putem Office Assistanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Upotreba prozora Microsoft Access Help . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ^itanje tema pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pronala`enje i popravljanje gre{aka u programu . . . . . . . . . . 32 Ostala obilje`ja pomo}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

STVARANJE

NOVE BAZE PODATAKA

34

Odabiranje dobrog na~ina za stvaranje baze podataka . . . . . . 34 Stvaranje prazne baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stavaranje baze podataka pomo}u ~arobnjaka . . . . . . . . . . . . 37

iv

10 MINUTA

DO USPJEHA!

VODI^

KROZ

ACCESS 2000

SPREMANJE,

ZATVARANJE I OTVARANJE

BAZE PODATAKA

41

Spremanje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zatvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Otvaranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Promjena pogona ili mape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pronala`enje datoteke baze podataka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

STVARANJE

TABLICE UZ POMO}

TABLE WIZARDA

50

Za{to stvoriti tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Stvaranje tablice uz pomo} Table Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . 51 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

STVARANJE

TABLICE BEZ POMO}I

~AROBNJAKA

56

Za{to ne upotrijebiti ~arobnjaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stvaranje tablice u prikazu Table Design . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Shva}anje vrsta podataka i formata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pode{enje primarnog klju~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Prijelaz iz prikaza Design u prikaz Datasheet . . . . . . . . . . . . . 62 Stvaranje tablice uno{enjem podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

UNO{ENJE

PROMJENA U TABLICU

65

Ure|ivanje polja i njihova svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Dodavanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Skrivanje polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Brisanje tablice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

STVARANJE

ODNOSA IZME|U TABLICA

71

Za{to stvarati odnose izme|u tablica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Stvaranje odnosa izme|u tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 [to je referencijalni integritet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ure|ivanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Uklanjanje odnosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 [to sada? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

UNO{ENJE

PODATKA U TABLICU

78

Uno{enje sloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Neke mogu}nosti unosa podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

SADR@AJ

v

Pomicanje po tablici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Ispisivanje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Zatvaranje tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

URE\IVANJE

PODATKA U TABLICI

83

Promjena sadr`aja u }eliji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Odabiranje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Umetanje novog sloga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Brisanje slogova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pomicanje i kopiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FORMATIRANJE

TABLICE

89

Za{to formatirati tablicu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Mijenjanje {irine stupca i visine retka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Promjena pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

STVARANJE

JEDNOSTAVNE FORME

94

Za{to stvarati forme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Stvaranje forme uz pomo} AutoForme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Stvaranje forme uz pomo} Form Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stvaranje forme od samog po~etka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Uno{enje podataka u formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

UNO{ENJE

PROMJENA U FORMU

104

Uljep{avanje forme: Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Pomicanje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka . . . . . . . . . . 106 Promjena veli~ine kontrola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Prikazivanje zaglavlja i podno`ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Dodavanje oznaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Formatiranje kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Promjena reda pomicanja pomo}u tipke Tab . . . . . . . . . . . . 113

STVARANJE

POSEBNIH POLJA ZA UNOS

PODATAKA U FORMI

116

Za{to upotrijebiti posebne kontrole za unos podataka? . . . . 116 Koje vrste kontrola upotrijebiti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Stvaranje okvira za popis ili kombiniranog okvira. . . . . . . . . 118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 SORTIRANJE. . . 161 PRILAGO\AVANJE UPITA 162 Sortiranje polja u upitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Umetanje ActiveX kontrola . . . 159 Prikazivanje rezultata upita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Dodavanje polja upitu . .vi 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 Stvaranje grupe opcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Promjena veli~ine slike. 130 Stvaranje nove slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Dodavanje uvjeta . . . . . . . . 125 DODAVANJE SLIKA U FORMU 127 Za{to dodavati slike u formu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 148 [to zapravo upit radi?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Ostali Query Wizardi . . . . 131 PRONALA`ENJE PODATAKA 134 Upotreba opcije Find . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Upotreba opcije Replace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA141 Pronala`enje i organiziranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Ostali na~ini za pronala`enje podataka . . . 127 Umetanje slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Umetanje Clip Arta . . . . . . . . . . 148 Stvaranje upita pomo}u Simple Query Wizarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Filtriranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 155 Rad u prikazu Query Design . . . 149 Ispis rezultata upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Sortiranje podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Dodavanje gumba za naredbu . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Prikazivanje ili skrivanje polja. . . . . . . . . . . 143 Stvaranje indeksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Dodavanje prora~unskog polja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Brisanje polja . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 208 [ifriranje baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Spremanje kao Web stranice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Upotreba AutoReporta za stvaranje izvje{taja . . . . . . . . . . . . 194 Spremanje izvje{taja s dijagramom . 196 Umetanje hiperveze u Accessove objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 PRILAGO\AVANJE IZVJE{TAJA 175 Promjena postoje}ih izvje{taja . . . . 183 Stvaranje vi{etabli~nog upita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Sigurnost na razini korisnika (samo za mre`e) . . 189 Stvaranje dijagrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 204 Za{to dijeliti podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 RAD S POVEZANIM TABLICAMA 181 Za{to povezivati tablice? . . . . . . . . . 181 Prikazivanje povezanih podataka u prikazu Datasheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Stvaranje izvje{taja pomo}u Report Wizarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 195 Osnove Interneta . . . . . . 197 Data Access Pages. . . . . . .SADR@AJ vii STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE{TAJA 168 Za{to stvarati izvje{taje? . . . . 170 Prikazivaje i ispisivanje izvje{taja u prozoru Print Preview . . . . . . . 207 Stvaranje mde datoteke . . . 184 Stvaranje vi{etabli~nih izvje{taja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Suradnja s drugim korisnicima na bazi podataka . 183 Stvaranje vi{etabli~nih formi. 204 Pridjeljivanje lozinke datotekama baze podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 STVARANJE DIJAGRAMA 189 Prednosti dijagrama . . . . . . . . . . . . . 189 Upotreba prozora Print Preview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Rad s kontrolama u izvje{taju . . . . . . . 204 Otvaranje baze podataka u ekskluzivnom na~inu rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Za{tita podataka u formi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 213 Uvoz podataka iz drugih programa. . 221 Popravljanje o{te}enih datoteka baze podataka . . . . . . . . . .viii 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 UVOZ I IZVOZ PODATAKA 213 Za{to uvoziti i izvoziti podatke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Izvoz podataka u druge programe . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 221 Stvaranje sigurnosne kopije datoteke baze podataka . . . . . . . . . . 222 KAZALO 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POSVETA Knjigu posve}ujem Margaret.O AUTORU Faithe Wempen je autorica vi{e od 30 knjiga o ra~unalima. upravi i ljudima zadu`enima za prodaju. Moje zahvale idu urednicima. uklju~uju}i i odli~no prihva}enu “Microsoft Office 97 Professional 6-in-1”. Vlasnica je tvrtke “Your Computer Friend” u Indianapolisu koja se specijalizirala za obu~avanje i pomo} korisnicima za rad na PC-u. stru~nom osoblju. koji zajedno uobli~uju knjigu kako bi se ona {to bolje prodavala. . ZAHVALE Ve}ina ljudi ne zna da je knjiga manje od 50% autorskog rada. marketingu i prodajnom timu tvrtke “Macmillan Publishing” za jo{ jedan dobro obavljen posao. Ostatak pripada urednicima.

.

No. l l . indeksirati i organizirati podatke na na~in koji `elite. l Potrebna vam je knjiga “10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000”! [TO JE MICROSOFT ACCESS 2000? Microsoft Access je sustav za upravljanje bazama podataka. ve} biste htjeli: l l Jednostavan uvod razumljivim jezikom. Access omogu}ava skupljanje. a ujedno je i najpopularniji. Evo nekoliko stvari koje mo`ete uraditi s Accessom: l Utipkati podatke izravno u bazu podataka ili podatke uvoziti iz drugih programa. Ova knjiga obja{njava Microsoft Access 2000 – verziju koja je dizajnirana za rad s Windowsima 95/98/NT. Access }e obaviti posao. da biste se sna{li. svakako ne}ete `eljeti pro~itati neku debelu knjigu. Bilo da je potreban jedan slog za ku}ni inventar ili potpun upraviteljski informacijski sustav va{e tvrtke. Brzo stvoriti izvje{taje i pripremiti ispis naslovnih naljepnica za pisma upotrebom svih ili samo dijela podataka. Ova verzija ne}e raditi na 16-bitnim verzijama Windowsa (Windows 3. spremanje i organiziranje informacija kao i stvaranje izvje{taja koji vode do poslovnih odluka. Izbje}i dugotrajno studiranje teorije baza podataka.UVOD ^estitamo na odabiru knjige 10 minuta do uspjeha – Vodi~ kroz Microsoft Access 2000! Access je jedan od najsna`nijih i najprilagodljivijih programa za stvaranje baza podataka. Iako se Access instalira s mnogobrojnim opcijama pomo}i za po~etnike.x). Vjerojatno se bez pomo}i ne}ete mo}i upustiti u rad s Accessom. Brzo stvorenu upotrebljivu i profesionalno dizajniranu bazu podataka. on nije jednostavan program. Sortirati.

10 minuta do uspjeha! Vodi~ kroz Microsoft Access 2000 pomo}i }e vam u savladavanju osnovnih znanja potrebnih za rad s programom. umetnite instalacijski CD u ra~unalo i slijedite upute na zaslonu. tada ste vjerojatno s Officeom instalirali i Access. Umjesto obja{njavanja cijelog programa. No. ako na taj na~in niste instalirali Access. Ovaj prekrasan. Nau~it }ete raditi s ovim izuzetnim programom mnogo br`e nego {to biste to ina~e u~inili. logi~an i sna`an program mo`ete nau~iti u kratkom vremenu.2 10 MINUTA DO USPJEHA! VODI^ KROZ ACCESS 2000 l Prilagoditi forme kako bi manje stru~ni korisnici mogli unositi nove informacije u bazu podataka. knjige poma`u pri u~enju osnovnih opcija programa. KNJIZI PRAVILA KOJA SMO UPOTRIJEBILI U Svaka vje`ba u ovoj knjizi uklju~uje instrukcije “korak-po-korak” za odre|eni zadatak. Stvoriti upite koji }e pro~istiti va{e podatke ovisno o uvjetima koje postavljate. l Instaliranje Accessa Ako je Access dio instalacije Microsoft Officea 2000. Sljede}i okviri pomagat }e vam cijelim putem: Savjeti koji {tede vrijeme Pro~itajte ove savjete jer se u njima nalaze zamisli kojima izbjegavate zbrku. Bez obzira na va{e profesionalne zahtjeve. . [TO “10 JE SERIJA KNJIGA MINUTA DO USPJEHA”? Serija ovih knjiga na novi na~in poma`e pri u~enju ra~unalnih programa.

UVOD 3 Jednostavnim jezikom Novi ili nepoznati izrazi su opisani (to ste shvatili) jednostavnim jezikom. a savjeti su obi~no prakti~na rje{enja tih problema. . Gumb za uzbunu Ova ikona ozna~ava podru~ja u kojima novi korisnici nailaze na probleme. Posebna pravila u knjizi olak{avaju u~enje Microsoft Accessa: l l l Ono {to trebate odabrati napisano je slovima u boji. Imena izbornika. Ono {to trebate utipkati napisano je masnim slovima u boji. polja i tipki po~inju velikim prvim slovom.

.

va{a telefonska knji`ica je baza podataka. mo`emo re}i da je to skup informacija. ^EMU SLU@E BAZE PODATAKA? @elimo li izravno odgovoriti na pitanje {to je baza podataka. mo`ete uraditi jedno od sljede}eg: l Ispisati sve kupce koji nisu obavili kupovinu u proteklih 60 dana. kao i datoteka Rolodex te katalog kartica korisnika u knji`nici. kako biste mogli nazvati jedan od ispisanih brojeva. Na primjer. (Poneki po{tanski servisi zahtijevaju da presortirate pozivne brojeve kako biste platili ni`u cijenu. Sortirati kupce prema pozivnom broju grada i ispisati njihove podatke za kuverte. Vje`ba [TO JE BAZA PODATAKA? U ovoj }ete vje`bi nau~iti neke osnovne koncepte baze podataka i vidjeti kako Microsoft Access rje{ava zadane probleme. l l Ovi primjeri su samo jedan mali dio onoga {to mo`ete uraditi s Accessom. Me|utim. ~uvate li popis svih va{ih kupaca u Accessovoj bazi podataka. imajte na umu da mo`ete uraditi i mnogo vi{e. s pripadaju}im telefonskim brojevima.1. teoretski gledano mo`ete uraditi gotovo sve {to za`elite. S pomo}u baze podataka izra|ene na ra~unalu s Microsoft Accessom mo`ete spremiti informacije te uraditi jedan od tri primjera obra|ena u ovoj vje`bi. . Na primjer.) Stvoriti jednostavanu formu niza unosa na zaslonu kako bi va{a tehni~ka podr{ka mogla jednostavno upotrijebiti bazu podataka.

Na primjer. Slika 1. uklju~uju}i titulu. svaki radnik ili element inventara) u zasebni redak koji nazivamo slog. mo`ete uraditi odvojene baze podataka za svaki posao. TABLICE Srce svake baze podataka je tablica. a njegovo prezime drugo. Svaki redak je slog Svaki stupac je polje Dio retka ili stupca je }elija SLIKA 1.1 Accessova tipi~na tablica. Tablica je vrlo sli~na radnoj stranici u Excelu. zaposlenikov identifikacijski broj je jedno polje. Access sprema svaki unos baze podataka (na primjer.1). Svaki slog je skup informacija o jednoj stvari – u ovom slu~aju zaposlenik. . Sva prezimena u cijeloj tablici smje{tena su u polje Last Name. datum ro|enja i datum zaposlenja tvore jedan slog (slika 1. Ako radite vi{e poslova istovremeno. izvje{taje i indekse. Tako stvorena datoteka ~uva sve {to }ete uraditi za tu bazu podataka – ne samo sve podatke ve} i forme. Svaki detaljniji opis je sadr`an u svom stupcu koji nazivamo polje. Na primjer. sve informacije o Nancy Davolio.[TO JE BAZA PODATAKA? 5 KAKO ACCESS SPREMA PODATKE? U Accessu je najprije potrebno stvoriti datoteku baze podataka.1 prikazuje tablicu baze podataka (ili kra}e tablicu).

6

1. VJE@BA

U dijelu polja ili retka nalazi se jedinstveni podatak za odre|eni slog, a to podru~je nazivamo }elija. Na primjer, u }eliji gdje se preklapaju stupac Birth Date i slog Nancy Davoilo prona}i }ete datum ro|enja Nancy, 8.12.1948. Kako stvoriti tablicu nau~it }ete u 7. i 8. vje`bi. Svaka datoteka baze podataka sadr`i mnogo tablica. Na primjer, mo`ete stvoriti tablicu popisa svih kupaca, dok sljede}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati podatke o proizvodu koji prodajete. Tre}a tablica koju stvorite mo`e sadr`avati informacije o zaposlenicima i njihovim karakteristikama.

FORME
Svi podaci koje unesete u bazu podataka zavr{avaju u tablici i spremni su za spremanje. Pomalo je zamorno i dosadno unositi podatke izravno u tablicu, pa stoga ve}ina ljudi stvara posebnu formu na zaslonu kako bi lak{e unosili podatke. Forma omogu}ava stvaranje stranice “popuni praznine” kako biste kasnije unosili `eljene podatke na najjednostavniji na~in. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 15. vje`bi. Access povezuje formu i tablicu te informacije koje ste unijeli u formu neposredno sprema u tablicu. Na primjer, slika 1.2 prikazuje podatak u formi koji }e Access spremiti u tablicu kao {to je prikazano na slici 1.1. Forma koja je prikazana na slici 1.2 sadr`i dvije kartice. @elite li prikazati i raditi na sljede}oj kartici, jednostavno je kliknite.

Vi{e tabli~ne forme Formu mo`ete upotrijebiti da biste jedan podatak unijeli u vi{e tablica, {to }ete nau~iti kasnije u vje`bama.

IZVJE{TAJI
Dok su forme stvorene za upotrebu na zaslonu, izvje{taji se stvaraju za ispisivanje. Izvje{taji su posebno formatirani skupovi podataka koji su organizirani ovisno o va{oj specifikaciji. Na primjer, mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim karakteristikama zaposlenih u va{em poduze}u (slika 1.3).

[TO

JE BAZA PODATAKA?

7

SLIKA 1.2 nijim.

Forme ~ine unos podatka mnogo lak{im i pregled-

SLIKA 1.3 Ovako stvoren izvje{taj mo`ete ispisati i podijeliti svojim zaposlenicima.

8

1. VJE@BA

Print Preview Za vrijeme stvaranja izvje{taja koji `elite ispisati, mo`ete ga prikazati na zaslonu pomo}u opcije Print Preview, prikaz na slici 1.3. Vi{e o prikazu i ispisu u 24. vje`bi.

UPITI
Upit je na~in skrivanja informacija koje ne `elite vidjeti, a da biste informacije koje `elite prikazati vidjeli {to jasnije. O tome mo`ete razmi{ljati kao o spilji u koju }e pasti va{i podaci. Podaci koji vas ne zanimaju propast }e u spilju, a ostaju samo podaci koji vas zanimaju. Mnogi ljudi se boje upita jer ih sam naziv podsje}a na ne{to poput: vrijednost, uvjet ili maska. No nemojte brinuti, u 21. vje`bi }ete nau~iti kako stvarati jednostavan upit.

KAKO

OBJEDINITI SVE DIJELOVE BAZE PODATAKA

Dok stvarate tablice, izvje{taje, forme i upite, morate imati na umu da su svi povezani. Ranije smo ve} napomenuli da su tablice osnova svih aktivnosti – svi ostali objekti rade ili u ili s podatkom u tablici. Izvje{taji organiziraju i sumiraju podatke, forme olak{avaju unos podataka, a upiti poma`u pri pronala`enju informacija koje `elite upotrijebiti u tablici. U sljede}im vje`bama vidjet }ete odnos svakog dijela prema cijeloj bazi podataka.

ACCESSOV

^AROBNJAK OLAK[AVA STVARANJE BAZE PODATAKA

Kroz cijelu knjigu upotrebljavat }ete Accessovog ~arobnjaka. ^arobnjak je mali program koji postavlja pitanja o izgledu baze podataka. Nakon toga uz pomo} va{ih odgovora stvara tablicu, izvje{taj, upit ili ne{to drugo prema va{im `eljama. Slika 1.4 prikazuje ~arobnjaka na zaslonu.

[TO

JE BAZA PODATAKA?

9

SLIKA 1.4 ^arobnjak olak{ava stvaranje bilo kojeg objekta baze podataka.
Svaki put kada stvarate novi objekt, kao {to je tablica ili forma, imate dvije mogu}nosti. Prva je stvaranje od samog po~etka u prikazu Design, a druga je pomo}u ~arobnjaka. Preporu~am da svaki po~etnik upotrebljava ~arobnjaka koliko je to mogu}e. Ja ih upotrebljavam jer je rad br`i i kra}i. Ostavite te`e stvari, kao {to je rad u prikazu Design, ljudima koji imaju puno slobodnog vremena. U ovoj ste vje`bi nau~ili neke osnove o bazama podataka u Accessu. U 2. vje`bi nau~it }ete kako planirati bazu podataka. Ne preska~ite 2. vje`bu, jer malo vremena koje }ete potro{iti za ~itanje mo`e kasnije u{tedjeti sate rada.

2. Vje`ba
BAZE PODATAKA

PLANIRANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~it osnovne principe dobrog izgleda baze podataka koji }e vam kasnije pomo}i u planiranju rada.

PLANIRANJE

JE VA@NO!

Koliko ste se puta za vrijeme rada uhvatili u razmi{ljanju da ne znate {to zapravo radite. Va{ prvi poku{aj je vjerojatno bio jadan, bilo da je va{e znanje slabo ili ra~unalo lo{e. No, za vrijeme rada ste vjerojatno bilje`ili {to }ete sljede}i puta uraditi druk~ije, pa ste stoga sljede}i puta bili br`i i u~inkovitiji. S ne~im {to je va`no poput baze podataka ne mo`ete si priu{titi eksperimente i gre{ke u radu. U ovoj vje`bi poku{at }emo vam pribli`iti principe planiranja koje mnogi ljudi u~e na te`i na~in. Prije nego zapo~nete sa stvaranjem baze podataka postavite si nekoliko pitanja:
l

Koje podatke `elim spremiti i kako ih je najbolje organizirati? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor tablica koje trebate. Koje akcije unosa podatka `elim ovisno o mom poslu ili hobiju? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor formi koje trebate. Koje informacije `elim znati o statusu posla ili hobija? Odgovorom na ovo pitanje olak{at }ete si izbor izvje{taja i upita.

l

l

To je vrlo glupo i lo{e ura|eno.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 11 IZBOR TABLICA Tehni~ki. mo`da }ete ponavljati ime kupca i njegovu adresu u svih osam tablica kako bi vam te informacije bile uvijek dostupne. a prikazane su u samo jednoj tablici. No. NORMALIZACIJA BAZE PODATAKA Kada je baza podataka lo{e organizirana. Access je program koji ~uva odnose u bazi podataka. za stvaranje baze podataka trebate stvoriti jednu tablicu. Sljede}a velika gre{ka je poku{aj da tablica izgleda poput izvje{taja. ako `elite stvoriti bazu podataka koja ~uva informacije o narud`bama kupaca. najve}a gre{ka je u tome {to mnogi ljudi u jednu tablicu unesu mnogo razli~itih informacija. Jednostavnije je stvoriti izvje{taj ili formu koja uklju~uje te informacije kad god su potrebne. . znalci ka`u da nije normalizirana. Ta pravila nazivamo pravila normalizacije podataka. slijedite naredne tablice: Kupci Narud`be Uvjeti pla}anja Prodava~ Vrsta kupca Na~in otpreme Proizvod Planirajte tablicu Planirajte tablicu prije stvaranja baze podataka jer su promjene u strukturi tablice nakon popunjavanja vrlo te{ko izvedive (ali ne i nemogu}e). Na primjer. {to zna~i da jednostavno ~uva mnogo tablica i stvara vezu izme|u njih. Na primjer. Odre|ena pravila govore kako tablice moraju biti spremljene u bazu podataka.

12 2. IZBJEGAVANJE PONOVLJENOG UNOSA INFORMACIJA Pretpostavimo da `elite sa~uvati informacije o kupcu zajedno sa slogovima svih transakcija. Uklju~ite ID broj u tablicu koja sadr`ava imena i adrese i tada upotrijebite isti ID broj kao vezu s odvojenom tablicom koja sadr`ava transakcije. Postoji pet pravila normalizacije. ako stvarate baze podataka pomo}u Access Database ~arobnjaka (5. sve tablice bit }e normalizirane. ^arobnjaci za normalizaciju Na svu sre}u. jer morate promijeniti adresu u svakom slogu transakcije za kupca. vjerojatno }ete morati ponavljati ime kupca. . no posljednje tri su toliko slo`ene da ih upotrebljavaju samo stru~njaci pri izradi baza podataka. Sve to postaje jo{ ve}a no}na mora ako se promijeni adresa kupca. VJE@BA Normalizacija podataka Stvorite tablice tako da budu {to preglednije i kompaktnije kako biste izbacili mogu}nost gre{ke i nerazumijevanja. vje`ba). Ako }ete te informacije smjestiti u jednu tablicu. Jednostavniji na~in je pridjeljivanje identifikacijskog broja (ID). njegovu adresu i telefonski broj svaki puta kada unesete novu transakciju. U ovoj vje`bi objasnit }emo prva dva pravila normalizacije koja bi trebao savladati svaki po~etnik da bi shvatio kako izbje}i osnovne pogre{ke. 1.

IZBJEGAVANJE UNOSA SUVI[NIH PODATAKA Pretpostavimo da `elite pratiti koji zaposlenici poha|aju odre|ena predavanja. [to ako jedan zaposlenik koji je poha|ao predavanja napusti tvrtku? Kada izbri{ete slog tog zaposlenika. {to }e se dogoditi ako jedan zaposlenik poha|a vi{e od jednog predavanja? Morat }ete dodavati jo{ jedan redak u tablicu i tada }ete imati isti problem opisan u prethodnom odlomku – vi{e slogova s istim unosima u poljima. predavanja i vrijeme predavanja.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 13 Tablica kupaca Tablica narud`bi 2. Jednostavniji je na~in stvaranje odvojenih tablica za zaposlenike. koja izgleda ovako: Ali. Ima mnogo zaposlenika i mnogo raznih predavanja. Jedan na~in pra}enja je stvaranje tablice Personnel. izbrisat }ete i informacije o cijeni sata predavanja. koje izgledaju poput: .

planirajte tako da podijelite informacije u vlastite tablice. takve informacije spremite u vlastite tablice. kao {to je spremanje telefonskog broja u svakoj transakciji.14 2. Ako znate da }ete tijekom rada morati ponavljati podatke. Nemojte se truditi imati vi{e od jedne teme za tablicu. l l . Employee Contact Information ili Customer Transaction. VJE@BA Tablica zaposlenika Tablica predavanja Tablica vremena predavanja ZAKLJU^NO: DIZAJNIRAJTE TABLICU Ne optere}ujte se svim ovim informacijama o normalizaciji baze podataka. Ako `elite sa~uvati popis referentnih informacija (imena ili cijena predavanja). Dobro organizirana tablica sadr`i nekoliko osnovnih principa: l Svaka tablica mora imati temu – na primjer.

Ako za odre|ene unose ve} imate uniformirane brojeve. l KOJU FORMU UPOTRIJEBITI? Kao {to smo opisali u 1. brojeve socijalnog osiguranja. na primjer. Na primjer. vje`bi. upotrijebite ih. Sljede}i popis opisuje neke aktivnosti koje bi mogle zahtijevati formu: l Zapo{ljavanje djelatnika (i uno{enje informacija o njima u bazu podataka).1).PLANIRANJE BAZE PODATAKA 15 l [to ~e{}e upotrijebite ID broj koji }e vam pomo}i pri povezivanju tablica i izbjegavanju gre{aka pri utipkavanju duga~kog teksta (imena). Polja iz nekoliko tablica mo`ete slo`iti u formu i na taj na~in olak{ati unos podataka u ta polja na zaslonu. Iz tablice narud`bi Iz tablice proizvoda SLIKA 2. . forma je alatka pri unosu podataka. pitanje je {to `elite uraditi.1 Forma mo`e biti veza izme|u tablica. Kada razmi{ljate koja vam je forma potrebna. forma narud`bi kupaca mo`e uklju~ivati informacije iz tablice narud`bi i tablice proizvoda (slika 2. no u slu~aju da to nije tako upotrijebite AutoNumber polje kako biste automatski generirali uniformirani broj za svaki slog.

l l . prije po~etka rada. Evo nekoliko primjera koje mo`ete uraditi pomo}u izvje{taja: l Ispisati. popis va{ih stvari ~ija vrijednost prelazi 50 USD. KAKVE IZVJE[TAJE @ELITE STVORITI? Izvje{taj zadovoljava va{e potrebe za informacije o podacima. Pra}enje poslovanja. (Ove podatke mo`ete prona}i i pomo}u upita. Na primjer. izvoditi prora~une nad podacima (zbrajanje ili prosje~na vrijednost) i prikazati ih na lijep na~in.16 2.) Izvje{taji su naj~e{}e namijenjeni osobama koje ne sjede s vama za va{im ra~unalom. mo`da }ete `eljeti stvoriti izvje{taj o svim ljudima koji nisu platili ~lanarinu ili svima onima koji su du`ni vi{e od 1000 USD. mogli biste ispisati izvje{taj za nadzorni odbor koji }e vam pomo}i da zadr`ite mjesto direktora. za potrebe osiguranja. vje`bi. vje`bi. no mo`ete uraditi promjene u formama u bilo koje vrijeme i vrlo lako (suprotno tablicama). koje forme trebate. Skupljanje informacija o imenima i osobama za kontakt volontera. Izra~unati i prikazati trenutnu vrijednost opreme. Izvje{taj mo`e istovremeno povla~iti podatke iz mnogih tablica. Izdavanje narud`bi. Stoga ne morate znati. Naj~e{}e }ete ih ispisati (za razliku od tablica i formi koje se upotrebljavaju na zaslonu). l Ne mogu predvidjeti koje forme trebam? Svakako je va`no imati stvorene efektne forme. Vi{e }ete o stvaranju forme nau~iti u 15. Na primjer. a vi{e o toj temi u 21. Prikazati popis svih ~lanova kluba koji nisu podmirili ~lanarinu. VJE@BA l l l Prodaja roba i usluga.

ako znate kakav }ete izvje{taj trebati. Novi izvje{taj mo`ete stvoriti u bilo koje vrijeme i ne morate ga planirati prije izrade baze podataka.PLANIRANJE BAZE PODATAKA 17 l Ispisati popis provizija za svakog od 50 najboljih prodava~a u posljednjem kvartalu u usporedbi s prosjekom prodaje cijele tvrtke. Naravno. . U ovoj ste vje`bi nau~ili planirati tablice baze podataka. Sljede}om vje`bom }ete nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Access. forme i izvje{taje. mo`ete dizajnirati svoju tablicu u formatu koji }e biti efektniji pa }e tako i izvje{taj bolje izgledati.

Access. Kliknite na gumb Start. Prikazuje se izbornik. Ozna~ite mi{em Programs. otvorite izbornik Start i povucite element Accessa na `eljeno mjesto. Slijedite naredne korake: 1. U popisu prona|ite i kliknite na Microsoft Access. . 2. Jedan je na~in upotreba gumba u izborniku Start.3. POKRETANJE ACCESSA Access mo`ete pokrenuti na nekoliko na~ina ovisno o tome kako ste program instalirali. 3. Prikazuje se popis programa s odvojenim popisom aplikacija Microsofta. Pokre}e se Pomicanje programa u izborniku Start Ako `elite Access smjestiti u neku drugu grupu programa. Ako vas zbunjuju. Vje`ba NAPU[TANJE ACCESSA POKRETANJE I U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pokrenuti te kako napustiti Microsoft Access. OSTALI NA^INI POKRETANJA ACCESSA Ostali na~ini pokretanja Accessa zahtijevaju ve}e znanje u radu s Windowsima i Microsoft Officceom. upotrijebite osnovnu metodu obja{njenu u prethodnom odjeljku.

exe. dvostruko je kliknite kako biste pokrenuli Access ili je ozna~ite desnim klikom mi{a i povucite na desktop kako biste stvorili pre~icu za Access. prvo {to }ete vidjeti je okvir za dijalog koji o~ekuje da se izjasnite `elite li stvoriti novu bazu podataka ili otvoriti ve} stvorenu (slika 3. dvostruko kliknite bilo koju Accessovu datoteku kako biste pokrenuli Access i otvorili ozna~enu datoteku. l l Kada pokrenete Access. Kliknite gumb Start i odaberite Find.1 Okvir za dijalog Microsoft Access prikazuje se svaki put kad pokrenete Access. Kada pregledavate datoteke u Windows Exploreru. mo`ete ga potra`iti. Tada kliknite opciju Find Now. povucite element Accessa iz izbornika Start na radnu povr{inu. (U ovoj vje`bi ne}emo raditi s bazama podataka. odaberite Files or Folders i u okvir za tekst Named utipkajte msaccess. Ako ne mo`ete prona}i Access.mdb ekstenziju i malu ikonu pored imena koja odgovara ikoni Microsoft Accessa u izborniku Programs. Kada se datoteka prika`e u popisu na dnu prozora Find.) SLIKA 3.POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 19 l U mogu}nosti ste stvoriti ikonu pre~ice za Access koju }ete smjestiti na radnu povr{inu. . Tada dvostrukim klikom na ikonu pokre}ete Access. Otvorite popis Look In i odaberite My Computer. Da biste stvorili ikonu pre~ice.1). Za sada kliknite Cancel. Accessove datoteke imaju .

alatne trake. statusnu traku i ostalo. Tako|er.2 Access sadr`i iste elemente kao i ostali Windows programi.2 da je ve}ina gumba alatne trake u sivoj boji ({to zna~i da ih trenutno ne mo`ete upotrijebiti). Slika 3. no to je stoga {to niti jedna datoteka baze podataka nije otvorena. a va{a baza podataka prikazuje se u radnom podru~ju. Alatna traka Traka izbornika Statusna traka Radno podru~je SLIKA 3. Tada i gumbi postaju dostupni. vidite da se ni{ta ne nalazi ni u radnom podru~ju. Primijetit }ete na slici 3.20 3. sadr`i izbornike.2 prikazuje dijelove Accessovog prozora. Accessov prozor postaje mnogo zaposlenije mjesto u sljede}im vje`bama kada budete zapo~eli rad s bazom podataka. VJE@BA DIJELOVI PROZORA Access kao i ve}ina ostalih Windowsovih programa. .

3 Da biste saznali {to gumb ~ini. prikazat }ete izbornik pre~ica. Ako na alatnu traku kliknete desnom tipkom mi{a. Ovu mogu}nost nazivamo ToolTip (ili ScreenTip) i mo`ete je upotrijebiti i kada gumbi nisu dostupni (oza~eni sivom bojom).POKRETANJE I NAPU[TANJE ACCESSA 21 ACCESSOVE ALATNE TRAKE Ako ste ve} radili s Windowsovim programima. na primjer crtanje. mo`ete napustiti program kako biste oslobodili memoriju za naredne zadatke. Prilago|avanje alatnih traka U bilo koje vrijeme mo`ete odabrati koje alatne trake `elite vidjeti. Alatne trake Accessa se mijenjaju ovisno s kojim objektom baze podataka radite (tablica. vjerojatno ste upoznali alatne trake i gumbe na njima koji predstavljaju uobi~ajene naredbe za upotrebu. te {to `elite s objektom. te mo`ete dodavati i skrivati gumbe na alatnoj traci. Ponekad se prikazuju i neke druge alatne trake ako radite posebne aktivnosti. Access mo`ete napustiti na nekoliko na~ina: . Iz popisa mo`ete odabrati koje alatne trake `elite prikazati ili mo`ete kliknuti opciju Customize kako biste otvorili okvir za dijalog gdje mo`ete prilagoditi bilo koju alatnu traku. Gumbi na alatnim trakama su pre~ice naredbama u izbornicima. Ime gumba Gumb Close SLIKA 3. postavite pokaziva~ mi{a iznad gumba i prikazat }e se ime gumba uz pokaziva~ (slika 3. forma itd. NAPU[TANJE ACCESSA Kada zavr{ite s radom u Accessu. @elite li saznati {to odre|eni gumb ~ini.3).). postavite pokaziva~ mi{a na njega.

Kada ugledate Alt+F4. .22 3. Kliknite na gumb Close (X) prozora Accessa (slika 3. zna~i da trebate kliknuti na rije~ File na traci izbornika i kada se izbornik prika`e odabrati i kliknuti na naredbu Exit. Exit. Exit. Exit? U ovoj knjizi upotrijebit }emo odre|ene pre~ice kako bismo vam rekli koje tipke pritisnuti ili koje naredbe u izborniku odabrati. zatim glavne dijelove Accessovog prozora uklju~uju}i gumbe na alatnim trakama. Kada odaberete File. Alt+F4? File. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pokrenuti te kako napustiti Access.3). zna~i da trebate pritisnuti i dr`ati pritisnutu tipku Alt i pritisnuti tipku F4. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti pomo} u Accessu. VJE@BA l l l Pritisnite tipke Alt+F4 Odaberite File.

Spojiti se na Internet i pomo}u obilje`ja Microsoft on the Web prikazati stranice Weba koje se odnose na pomo}. Uz pomo} alatke What’s this? dobiti potrebnu pomo} o elementu koji je prikazan na zaslonu. koja iska~e i nudi savjete. Nemojte misliti da se netko {ali s vama jer se iza te sli~ice nalazi vrlo sna`an sustav pomo}i. . VRSTE l l POMO]I Svaka osoba je druga~ija pa stoga i Access nudi nekoliko vrsta pomo}i.4. Vje`ba UPOTREBA POMO]I U ACCESSU U ovoj }ete vje`bi nau~iti vi{e o razli~itim vrstama pomo}i dostupnim u Accessu. Izabrati iz serije tema pomo}i onu koja vas zanima. Mo`ete: Postaviti pitanje Office Assistantu. l l POMO] PUTEM OFFICE ASSISTANTA Vjerojatno ste se ve} susreli s Office Assistantom – njegovom sli~icom.

1). primjerice. Office Assistant SLIKA 4. kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite Hide (slika 4. . Da biste isklju~ili opciju. Office Assistant je smje{ten na vrh prozora @elite li ponovno prikazati Offce Assistant. Odaberite drugog Assistanta Primijetite da u izborniku pre~ica (slika 4. ne svi|a uredski pribor koji govori).1) odabirom naredbe Choose Assistant mo`ete odabrati druk~ijeg Assistanta (ako vam se. odaberite Help. VJE@BA PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE OFFICE ASSISTANTA Prema osnovnim postavkama Office Assistant je uklju~en i nalazi se nad svim otvorenim prozorima.1 Accessa.24 4. Show the Office Assistant ili kliknite na gumb Microsoft Access Help koji se nalazi na alatnoj traci. Ako vam Office Assistant smeta. jednostavno ga mi{em povucite na neko drugo mjesto zaslona.

ili pritiskom na tipku F1. U mogu}nosti ste uraditi jedno od sljede}eg: l U okvir za tekst utipkati pitanje i na taj na~in re}i Office Assistantu koju vrstu pomo}i trebate i tada kliknuti Search. .) Kliknuti izvan balon~i}a i na taj na~in zatvoriti balon~i} (no i dalje se Office Assistant nalazi na zaslonu). ili klikom na Office Assistant. ili odabirom Help.) Kliknuti gumb Options kako biste prilagodili na~in rada Office Assistanta. prikazuje se balon~i} koji postavlja pitanje o vrsti pomo}i (slika 4. mo`ete ga ponovno prikazati u bilo koje vrijeme klikom na gumb Help koji se nalazi na alatnoj traci Standard. (Vi{e o ovoj opciji malo kasnije.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 25 VRSTE POMO]I KOJE NUDI OFFICE ASSISTANT Kada kliknete na Office Assistanta. Ako zatvorite balon~i} pomo}i.2 Office Assistant kao va{ servis postavlja pitanja o pomo}i koju trebate. Microsoft Access Help. l l SLIKA 4. (Kasnije u vje`bi vi{e }emo se pozabaviti ovom mogu}no{}u.2).

a table?” SLIKA 4. kliknite Office Assistant ili pritisnite tipku F1. jednostavno je kliknite. . 3. Na primjer. Pritisnite tipku Enter ili kliknite gumb Search. Slijedite naredne korake: 1. a table? kako biste dobili pomo} o ispisivanju podataka.3 prikazuje odgovore Office Assistanta na va{e pitanje: “How do I print. Office Assistant nudi neke teme koje odgovaraju onome {to tra`ite. Na primjer. To zna~i da Office Assistant ve} ima spremnu sugestiju za zadatak koji se spremate uraditi.3 Office Assistant postavlja pitanje {to to~no `elite saznati kako bi vam ponudio najbolju mogu}u pomo}. 2. POSTAVLJANJE PITANJA OFFICE ASSISTANTU Ako vam je potrebna pomo} o odre|enoj temi. Da biste vidjeli sugestiju.26 4. jednostavno u okvir za tekst utipkajte pitanje kao {to je prikazano na slici 4. U okvir za tekst utipkajte pitanje. utipkajte How do I print. Ako se balon~i} Office Assistanta ne prika`e.2. slika 4. VJE@BA Poseban znak Ponekad }ete iznad glave Office Assistanta vidjeti svijetle}i znak.

Pro~itajte instrukcije koje su prikazane. kliknite na pomo} koju tra`ite. Ako niti jedna opcija ne opisuje ono {to `elite. ISKLJU^IVANJE OPCIJE OFFICE ASSISTANTA Svaki put kada potra`ite pomo}. Prikazuje se prozor Help s uputama o odre|enom zadatku. Ako se prika`e sljede}i popis tema. Kliknite opciju koja opisuje {to `elite uraditi. Ako `elite saznati vi{e o ovoj temi. 6. Tada zatvorite prozor Microsoft Access Help (gumb X) ili kliknite ponovno na Office Assistanta kako biste potra`ili sljede}u pomo}. 5.) odnose se na opcije prozora Microsoft Access Help. Prikazuje se okvir za dijalog Office Assistant i u njemu isklju~ite opciju Use the Office Assistant. Microsoft Access Help itd. mo`ete isklju~iti Office Assistant upotrebom sljede}ih koraka: 1. Kliknite desnom tipkom mi{a na Office Assistanta i odaberite opciju Options. Kada isklju~ite Office Assistanta. u Accessu mo`ete upotrijebiti Office Assistant.3. kliknite na strelicu See more kako biste prikazali jo{ opcija ili utipkajte novo pitanje u okvir za tekst.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 27 4. odabrat }u opciju Print the datasheet of a table. 2. Ako ste se prepoznali. . 3. prikazanu na slici 4. naredba Help. or form. umjesto njega sve normalne aktivnosti (tipka F1. Neki ljudi jednostavno ne mogu razgovarati s nacrtanim znakovima ili `ele sna`niju i prilagodljiviju upotrebu pomo}i. Na primjer. query. Kliknite OK. pro~itajte odjeljak “Upotreba prozora Microsoft Access Help” kasnije u vje`bi.

Ako ste ranije upotrebljavali prija{nje verzije Microsoft Officea. Ako pomo} upotrebljavate pomo}u upita Office Assistantu. Da biste odabrali temu pomo}i iz prozora Contents. stoga }emo ga u daljnjem tekstu nazivati gumb Show/Hide.4). mo`ete pretra`ivati sustav pomo}i prema va{im `eljama. Ovaj gumb postaje gumb Hide kada su prikazane kontrole pomo}i. 3.4. Dvostruko kliknite na mapu ili kliknite na znak plus (+). CONTENTS Stranica Contents je serija mapa koje mo`ete otvoriti. Indexa i Finda. no u pone{to izmijenjenoj formi. kao {to smo ranije objasnili. Prona|ite mapu koja opisuje koja vam je pomo} potrebna. slijedite naredne korake: 1. morate odabrati Help. . Svaka mapa sadr`i jednu ili vi{e tema pomo}i.28 4. kliknite na gumb Show (posljednji gumb s lijeve strane) koji se nalazi na alatnoj traci prozora Help kako biste mogli upotrijebiti kontrole koje }e vam kasnije trebati. VJE@BA UPOTREBA PROZORA MICROSOFT ACCESS HELP Dok je prozor Microsoft Access Help prikazan (uz pomo} Office Assistanta). Popis pomo}i prikazuje se ispod mape (slika 4. Slika 4. a izgleda vrlo sli~no panou mapa u Widows Exploreru. jedini na~in da u|ete u glavni sustav pomo}i je postavljanjem pitanja. Microsoft Access Help. 4. Ako upotrebljavate Office Assistant. vjerojatno ste upoznati s mehanizmima Contentsa. kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci. Ovi mehanizmi su dostupni i u programima Officea 2000 kao {to je Access. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica prikazane na slici 4. 2. No ako isklju~ite Office Assistanta da biste izravno u{li u sustav pomo}i. Kliknite na karticu Contents.4 prikazuje stranicu Contents.

dvostruko je kliknite ili kliknite na gumb plus (+) Kliknite ~lanak kako biste ga prikazali. Da biste upotrijebili Index. Nakon {to ste pro~itali pomo}. prika`ite i pro~itajte sljede}u temu ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). Otvorite karticu Index. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica. Kliknite na ~lanak pomo}i kako biste ga prikazali u panou s desne strane. .4 Prozor Contents je skup mapa koje sadr`e informacije pomo}i. 6. SLIKA 4. INDEX Index je abecedni popis svih dostupnih tema pomo}i. slijedite naredne korake: 1. Gumb Show/Hide Ovdje se prikazuje ~lanak pomo}i da biste ga mogli pro~itati Da biste otvorili mapu. 2.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 29 5. kliknite gumb Show na alatnoj traci. Potpuno je isti kao i kazalo u knjizi.

30 4. Utipkajte prvih nekoliko slova teme koju `elite prona}i. Nakon {to ste prou~ili temu. 4. Prikazuje se popis tema koje uklju~uju odabranu rije~ (slika 4. Popis indeksa sko~it }e na `eljenu temu. Utipkajte rije~ Popis odlazi na mjesto ({to je mogu}e bli`e) utipkane rije~i Prona|ene teme SLIKA 4. Uz pomo} Indexa pretra`ujte teme abecednim 5. Kliknite gumb Search ili pritisnite Enter. . ANSWER WIZARD Answer Wizard je potpuno jednak Office Assistantu osim {to nema nacrtani znak. Kliknite temu kako biste je prikazali. te mu stoga jednostavno mo`ete postavljati pitanja. 6.5 redom. VJE@BA 3.5). prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X).

Kopirati tekst u Clipboard (za uljepljivanje u Word ili Notepad). tako {to }ete ozna~iti tekst i pritisnuti tipke Ctrl+C. 3.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 31 Da biste radili s Answer Wizardom. prika`ite sljede}u ili zatvorite sustav pomo}i klikom na gumb Close (X). Pretra`ujte teme koje su prikazane u donjem okviru i odaberite onu koja vas zanima (slika 4. 2. Ako u prozoru Help ne vidite jaha~e kartica.6. Kliknuti na gumb >> ili podcrtanu rije~ i tako prije}i u sljede}i prozor pomo}i.) Zatvoriti prozor Help klikom na gumb Close (X).6). kliknite gumb Show koji se nalazi na alatnoj traci. 5. Ovdje mo`ete pro~itati informacije prikazane na zaslonu ili uraditi jedno od sljede}eg: l Kliknuti na rije~ ozna~enu plavom bojom kako biste vidjeli njezino obja{njenje. 4. Vratiti se na prethodnu temu klikom na gumb Back. U okvir za tekst What would you like to do? utipkajte pitanje i kliknite Search ili pritisnite tipku Enter. slijedite naredne korake: 1. Index ili Answer Wizard). mo`ete je pro~itati. jednako kao temu u desnom panou slike 4. ^ITANJE TEMA POMO]I Bez obzira na koji na~in ste odabrali temu pomo}i (Office Assistant. Nakon {to ste prou~ili temu. Contents. l l l l l . (Ako niste pregledali ostale teme pomo}i gumb Back nije dostupan. Ispisati kopije informacija pomo}i klikom na gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci. Kliknite karticu Answer Wizard.

slijedite naredne korake: 1. Detect and Repair. VJE@BA Utipkajte pitanje Gumb Print Gumb Options SLIKA 4. Kliknite Start. Ako se Access po~ne pona{ati ~udno.6 Upotrijebite opciju Answer Wizard kako biste locirali sve teme pomo}i za odre|eni subjekt.32 4. PRONALA@ENJE I POPRAVLJANJE GRE[AKA U PROGRAMU Novi alat u Officeu 2000 je Detect i Repair kojim se identificiraju problemi samog Accessa kao {to su o{te}ene programske datoteke ili pogonski programi. pa ga nemojte pokretati ako doista nemate problema. Ako i dalje imate problema. Odaberite Help. 2. . Prikazuje se okvir s obja{njenjem. te kojim se problem otklanja upotrebom originalnih instalacijskih diskova. najbolje je zatvoriti program i ponovno pokrenuti Windowse. Postupak popravka mo`e zahtijevati dulje vrijeme (30 pa i vi{e minuta).

kliknite Yes. morate biti spojeni na Internet i Internet Explorer }e oti}i na Web lokaciju gdje mo`ete prona}i vi{e informacija koje trebate. Microsoft on the Web. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u pokaziava~ sa znakom pitanja. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti razli~ite prikaze koje nudi Access za stvaranje baze podataka. Ako odaberete ovu opciju. jednostavno slijedite naredne korake: 1. . ZA ELEMENTE PROZORA Ako se pitate za {to je namijenjen odre|eni gumb ili alatka na zaslonu. What’s This? ili pritisnite Shift+F1. OSTALA POMO] OBILJE@JA POMO]I Zavr{imo ovu vje`bu pregledom nekih opcija pomo}i koje ne}ete upotrebljavati ~esto. Kliknite na element za koji `elite dobiti pomo}. Budite strpljivi jer treba mnogo vremena za provjeru. 4.UPOTREBA POMO]I U ACCESSU 33 3. jedna od mogu}nosti na drugoj stranici rezultata (prikazana tek kad kliknete na SeeMore) je None of the above. Sa~ekajte da se sve Accessove datoteke usporede s originalnim datotekama na CD-u kako bi se prona{le eventualne gre{ke. U ovoj ste vje`bi nau~ili na koje sve na~ine Access nudi pomo}. look for more help on the Web. bez odre|enog pitanja odaberite Help. Prikazuje se POMO] PUTEM WEBA Kada upotrijebite Office Assistanta. 2. obja{njenje elementa. Da biste oti{li na Web lokaciju. Odaberite Help. ali mogu biti korisne. Kada se prika`e poruka da restartate sustav.

mo`ete stvoriti praznu bazu podataka. . (Podatke }ete kasnije sami unositi.) Odgovor ovisi o tome koliko ~arobnjaci zadovoljavaju va{e potrebe. @elite li stvarati bazu podataka od samog po~etka i ru~no stvarati sve tablice. ^arobnjak za stvaranje baze podataka Access se instalira s nekoliko ~arobnjaka. ODABIRANJE DOBROG NA^INA ZA STVARANJE BAZE PODATAKA Prije stvaranja baze podataka donesite va`nu odluku. izvje{tajima i formama. No.) Ako ste u `urbi. ili }ete upotrijebiti ~arobnjaka koji sadr`i sve te elemente. {to }emo objasniti kasnije u vje`bi.5. ne znate koji su ~arobnjaci dostupni dok ne otvorite popis ~arobnjaka. br`e je upotrijebiti ga za stvaranje baze podataka. ako `elite posebnu namjenu baze podataka koja nije sli~na niti jednom ~arobnjaku ili jednostavno `elite provjeriti svoje znanje. (Naravno. te kako pomo}u ~arobnjaka stvoriti bazu podataka s ve} stvorenim tablicama. izvje{taje i forme koje trebate. To su zapravo mali programi koji vas intervjuiraju i na taj na~in prikupljaju odgovore potrebne za stvaranje baze podataka. upotreba ~arobnjaka u{tedjet }e vam mnogo vremena. a onda promijeniti odre|ene dijelove. Vje`ba STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti praznu bazu podataka. Ako ~arobnjak zadovoljava va{e osnovne potrebe.

Access stvara novu bazu podataka. Otvara se okvir za dijalog File New Database. SLIKA 5. . u okviru za dijalog Microsoft Access mo`ete brzo pokrenuti novu bazu podataka. Kliknite OK.1). Me|utim. ne mo`ete ga vratiti sve dok ne napustite i ponovno ne pokrenete Access. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove datoteke i tada kliknite Create. 3. 2. Dvostruko kliknite ikonu Database i prikazuje se okvir za dijalog File New Database. New ili kliknite na gumb New na alatnoj traci. formi ili ne~eg drugog. 2. slijedite naredne korake: 1. Access stvara novu bazu podataka i sprema je prema pode{enju u mapu My Documents. Kliknite opciju Blank Access database. bez tablica.1 Kada pokrenete Access. Utipkajte Kennel Records.2). Prikazuje se okvir za dijalog New (slika 5. 3. Ako ste tek pokrenuli Access i okvir za dijalog Microsoft Access je jo{ uvijek prikazan (slika 5. Odaberite File. Odaberite karticu General. Tada kliknite Create. U okvir za tekst File Name utipkajte ime nove baze podataka (ne{to opisno). Kada zatvorite inicijalni dijalog.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 35 STVARANJE PRAZNE BAZE PODATAKA Stvaranje baze podataka je vrlo jednostavno jer u prvom koraku stvarate samo vanjsku ljusku. ne trebate ga za stvaranje nove baze podataka jer u bilo koje vrijeme mo`ete upotrijebiti sljede}e korake: 1.

forme (14. U ovom trenutku va{a baza podataka je potpuno prazna i vidite je u prozoru baze podataka te je otvorena prema sekciji Tables (slika 5. vje`ba). vje`ba).3 Prozor nove baze podataka.36 5. Svaki element popisan u podru~ju Objects slike 5. vje`ba) i izvje{taje (23.3 predstavlja razli~itu vrstu objekta koji mo`ete stvoriti u bazi podataka. . SLIKA 5. vje`ba). upite (20. i 8.2 Razli~ite kartice u okviru za dijalog nude opcije stvaranja razli~itih vrsta baza podataka. Kasnije }ete nau~iti kako stvoriti tablice (7.3). VJE@BA SLIKA 5.

4. kliknite OK.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 37 Pre~ice Objects Pre~ice za objekte (kao {to je Create table u prikazu Design) nisu neophodne – da biste jednostavno stvorili objekt baze podataka kliknite na gumb New. Kliknite na karticu Databases kako biste prikazali popis ~arobnjaka. jedino trebate odabrati ~arobnjaka koji }e zadovoljiti va{e potrebe. Utipkajte ime za bazu podataka i tada kliknite Create kako biste nastavili s radom. 6. New. 3. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. forme i izvje{taje koje }ete `eljeti u bazi podataka. U oba slu~aja prikazuje se okvir za dijalog New. BAZE PODATAKA POMO]U ^AROBNJAKA Uz pomo} ~arobnjaka mo`ete automatski stvarati gotovo sve tablice. Ako ste tek pokrenuli Access i na zaslonu je prikazan okvir za dijalog Microsoft Access. Prikazuje se okvir za dijalog File New Database. Prikazuje se popis tablica koje mo`ete stvoriti (slika 5. ako ste zatvorili okvir za dijalog. Kada odaberete ~arobnjaka kojeg `elite. Slijedite naredne korake: STAVARANJE 1. Kliknite jednog od ponu|enih ~arobnjaka (ikona s ~arobnim {tapi}em). kliknite opciju Access database wizards. No. U ovom }emo primjeru odabrati Contact Management. Ako ste umorni od pre~ica i `elite ostaviti prostora za vlastito stvaranje objekata u bazi podataka.4). a odabrana polja tablice s desne. 2. Tablice su prikazane s lijeve strane. 5. odaberite File. Pokre}e se ~arobnjak i neke informacije se prikazuju obja{njavaju}i {to ~arobnjak radi. pages and projects i tada kliknite OK. isklju~ite pre~ice odabirom Options iz izbornika Tools i isklju~ite opciju New object shortcuts. .

Ne `elim ove tablice i ova polja Ne ljutite se. Pro~itajte 9. Polja Optional napisana su nako{enim pismom. ^arobnjak postavlja pitanje koji stil prikaza `elite. Polja Optional (nako{eno pismo). Nakon odabira stila prikaza kliknite ga i tada kliknite Next. SLIKA 5. 8. Da biste uklju~ili i polje Optional. vje`bu kako biste nau~ili brisati polja ili cijele tablice. 7. 9. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. Kliknite Cancel i poku{ajte ponovno. Ako su tablice i polja potpuno neprihvatljive. postavite oznaku (kva~ica) u okvir za potvrdu.38 5. VJE@BA Polja u ozna~enoj tablici. to je cijena koju morate platiti ako `elite raditi s ve} stvorenim ~arobnjakom. ^arobnjak sada postavlja pitanje o stilu ispisa izvje{taja. vjerojatno ste upotrijebili krivog ~arobnjaka. Sva polja mo`ete isklju~iti osim polja Optional. Kliknite tablicu i pregledajte popis polja. Kliknite na stil izvje{taja i pogledajte njegov prethodni pregled. U popisu kliknite stil prikaza i pregledajte prethodni pregled prikaza koji se prikazuje. ali mo`ete izbrisati tablice i polja koja vam ne}e trebati.4 ^arobnjak automatski stvara tablice i polja. kliknite ga i tada kliknite Next. Kada odaberete stil. .

odaberite datoteku slike (ako je potrebno promijenite pogon ili mapu) i kliknite OK kako biste se vratili natrag u ~arobnjaka. prikazuje se prozor Main Switchboard (slika 5. a picture. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. automatski se otvara i Switchboard. logotip tvrtke) potvrdite opciju Yes. Tada kliknite gumb Picture. Kada stignete u prozor Finish. Naslov }e se prikazati i na izvje{tajima i mo`e biti razili~it od imena datoteke. 10. 11. ali na crno-bijelom pisa~u nikako.) Kada je baza podataka zavr{ena. kliknite Finish da biste otvorili novu bazu podataka. Slika 5. ^arobnjak sada postavlja pitanje o naslovu baze podataka. 12. (Mo`e potrajati nekoliko minuta. Unesite naslov (slika 5.STVARANJE NOVE BAZE PODATAKA 39 Pozadina izvje{taja Pozadina u boji upotrijebljena za neke izvje{taje izgleda sjajno.5). Kada otorite bazu podataka. . I’d like to include. ^arobnjak stvara bazu podataka. Kliknite kako biste uklju~ili sliku. Stoga planirajte pozadinu ovisno o va{em pisa~u. (Mogu}nost) Da biste uklju~ili sliku u forme i izvje{taje (na primjer.6).5 Unesite naslov za bazu podataka i ako je potrebno odaberite sliku za logotip tvrtke. Klikom na ovaj gumb mo`ete pregledati izbor slika.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti bazu podataka od samog po~etka. Kliknite OK. vje`bu gdje }ete nau~iti kako podatke unijeti u tablice ili na 14. Ako je trenutno na najmanjoj mogu}oj veli~ini (u donjem lijevom kutu prozora).6 Prozor Switchboard je bonus koji nudi ~arobnjak. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako spremati. te kako je stvoriti pomo}u ~arobnjaka.40 5. Me|utim. vje`bu gdje govorimo vi{e o formama. Sada kada imate stvorene sve tablice. forme i izvje{taje koje ste `eljeli. Mi u ovoj knjizi ne}emo raditi s Main Switcboardom pa stoga kliknite gumb Close (X) kako biste zatvorili prozor Main Switchboard. zatvarati i otvarati bazu podataka. dvostruko kliknite na traku naslova. Nakon {to ste zatvorili prozor Switchboard na zaslonu vidite prozor va{e baze podataka. Zatim otvorite padaju}i popis Display Form i odaberite [None]. Klikom na ostale objekte vidjet }ete kako su ostali objekti stvoreni. Ona omogu}ava da uradite uobi~ajene zadatke s bazom podataka klikom na gumb. Kliknite Tables kako biste vidjeli nekoliko tablica koje su stvorene. Sve baze podataka stvorene s ~arobnjakom uklju~uju opciju Main Switchboard koja nije ni{ta drugo nego lijepa forma s ugra|enim programima. . Startup. prije|ite na 11. ako ste u `urbi da unesete podatke. VJE@BA SLIKA 5. odaberite Tools. mo`da }ete htjeti pro}i kroz vje`be u ovoj knjizi kako biste nau~ili vi{e o stvaranju i promjenama objekata. Mrzim Switchboard @elite li sprije~iti otvaranje Switchboarda svaki put kad otorite bazu podataka.

vje`ba). SPREMANJE BAZE PODATAKA Nakon {to isklju~ite ra~unalo ili napustite Access morate spremiti va{ rad kako ne biste izgubili informacije koje ste utipkali. (Ako radite s uklju~enim Office Assistantom ista pitanja se prikazuju u balon~i}u iznad njegove glave. Kada promijenite strukturu tablice. (Vi{e o unosu slogova u 11. Vidjet }ete okvir za dijalog poput onog na slici 6.) Stoga nije potrebno spremati rad sve dok ne odlu~ite zatvoriti bazu podataka. te kako je ponovno otvoriti. Ako ura|ene promjene `elite spremiti. kliknite Yes. Access automatski sprema va{ rad kada unosite svaki pojedini slog.1. Access ne}e dopustiti zatvaranje objekta ili cijele baze podataka bez potvrde da li `elite spremiti ura|ene promjene. . forme ili nekog drugog objekta. Nau~it }ete i kako prona}i zagubljenu datoteku baze podataka. vje`bi. Access }e postaviti pitanje da li `elite spremiti promjene.1 Kada promijenite strukturu objekta. kako je zatvoriti.) SLIKA 6. Bazu podataka spremate tako da joj pridijelite ime (5. SPREMANJE.6. Vje`ba ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako spremiti bazu podataka.

mo`ete odabrati i append podatke u postoje}u tablicu. l Kliknite gumb Close (X) (u gornjem lijevom kutu) prozora baze podataka. naredbe Save As i Export postaju dostupne. l Pritisnite tipke Ctrl+F4. ZATVARANJE BAZE PODATAKA Kada zavr{ite rad s bazom podataka. l Pritisnite tipke Ctrl+W (ako je prozor baze podataka aktivan). Close. Ozna~ite tablicu u prozoru Database i odaberite Edit. kao {to je tablica. uradite jedno od sljede}eg (slika 6. napustite program (3. ozna~ene su sivom bojom. VJE@BA Primijetite da naredbe Save i Save As u izborniku File naj~e{}e nisu dostupne. Copy. zatvorite je. Excel). naravno ako odgovaraju polja.42 6. . Tek kad odre|ene objekte ozna~ite u prozoru baze podataka. l Kliknite gumb Open prozora baze podataka kako biste zatvorili trenutnu bazu podataka i otvorili novu. Prikazuje se okvir za dijalog koji nudi opcije uljepljivanja samo strukture tablice ili strukture s podacima. l Odaberite File. vje`ba) i baza podataka }e se zatvoriti zajedno s programom. Ako pak `elite zatvoriti bazu podataka i tada otvoriti sljede}u. Tada otvorite `eljenu bazu podataka ili aplikaciju i odaberite Edit. Upotreba tablica u ostalim programima @elite li kopirati tablice u drugu aplikaciju ili drugu bazu podataka mo`ete to uraditi pomo}u naredbi Copy i Paste.2): l Dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (u gornjem lijevom kutu) baze podataka. Tako|er. Paste. Naredba Export omogu}ava spremanje objekata u sli~nom formatu datoteke koje mo`e pro~itati neki drugi program (na primjer. Naredbu Save As mo`ete upotrijebiti da biste tablicu spremili u nekom drugom formatu (kao {to je spremanje tablice kao izvje{taja). Kada zavr{ite s upotrebom Accessa.

. mo`ete otvoriti nekoliko baza podataka i premje{tati podatke iz jedne u drugu. vje`ba) ve} }ete `eljeti otvoriti onu koju ste ve} stvorili. Kliknite. primijetit }ete da Access radi mnogo br`e kada zatvorite sve nepotrebne datoteke.2 Postoji nekoliko na~ina da zatvorite bazu podataka. ne}ete `eljeti stvarati novu (5. OTVARANJE BAZE PODATAKA Kada pokrenete Access da biste upotrijebili bazu podataka. Ako je va{e ra~unalo kratko s memorijom (manje od 16MB). ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 43 Odaberite Close u izborniku File. Zapravo.SPREMANJE. SLIKA 6. Mogu li otvoriti vi{e od jedne baze podataka? Naravno da mo`ete.

Otvorite izbornik File. . Vi{e o tome govorit }emo u odjeljku “Promjena pogona ili mapa”. Ako se datoteka ne nalazi u trenutno prikazanoj mapi. Na dnu izbornika prikazuju se imena devet baza podataka koje ste posljednje upotrijebili. SLIKA 6. 2. 3.3). 2. Slijedite naredne korake: 1. promijenite pogon i mapu. @elim vidjeti vi{e datoteka? Da biste pove}ali broj datoteka koje }e se prikazati u popisu. Dvostruko kliknite datoteku kako biste je otvorili. Prikazuje se okvir za dijalog Open (slika 6.3 U ovom okviru za dijalog otvorite datoteku baze podataka. slijedite naredne korake: 1. Ako baza podataka koju `elite otvoriti nije u popisu. Odaberite File. Open ili kliknite na gumb Open koji se nalazi na alatnoj traci. VJE@BA Najbr`i na~in otvaranja baze podataka koju ste nedavno upotrijebili je odabir njezinog imena u izborniku File. Kliknite bazu podataka koju `elite prikazati. odaberite broj do 9 u padaju}em popisu Recently Used Files na kartici General okvira za dialog Options (Tools. Options).44 6.

4 pogon. Open Exclusive ili Open Exclusive Read Only. Ovdje ste u mogu}nosti odabrati pogon koji sadr`i datoteku koju `elite otvoriti. Opcija Open Read-Only ~uva promjene koje su spremljene u bazu podataka.SPREMANJE. Accessa 2000. morate otvoriti padaju}i popis Look In ili Save In. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 45 Novi alat U okviru za dijalog Open. Opcija Open Exclusive onemogu}ava rad drugog korisnika u bazi podataka dok je vi dr`ite otvorenu. Okviri za dijalog Open i Save As zahtijevaju malo privikavanja. Upotrijebite padaju}i popis kako biste odabrali .) Slika 6. a opcija Open Exclusive Read Only radi oboje. Svaka od ovih opcija poma`e ~uvanju od ne`eljenih promjena u bazi podataka. prona}i }ete gumb Open koji nudi odabir (uz standardne mogu}nosti) opcija Read-Only. PROMJENA POGONA ILI MAPE Okviri za dijalog za otvaranje (i spremanje) datoteka u programima Officea 2000 su razli~iti od onih u Windowsima 95/98.4 prikazuje padaju}i popis u okviru za dijalog Open. SLIKA 6. Da biste promijenili pogon. (Ime se mijenja ovisno o tome spremate li ili otvarate datoteku.

Bri{e odabranu datoteku. Dvostruko kliknite mapu koju `elite odabrati.). Properties i Preview) kao i podizbornik Arrange Icons gdje mo`ete slo`iti ikone prema imenima. Rename itd. Vra}a vas na mapu iznad one koja je prikazana u okviru Save In (mapa u kojoj je trenutna baza podataka spremljena).1 GUMBI ZA DIJALOG WINDOWSA 95 KONTROLA PROMJENU POGONA I MAPA U OKVIRIMA ZA NAMJENA Vra}a vas na prethodnu pregledanu mapu. Ina~e je gumb nedostupan. Tablica 6. Otvara Internet Explorer kako biste datoteku mogli potra`iti na Webu. Neki korisnici }e u te mape spremiti datoteke ili pre~ice datotekama: l Mapa History Sadr`i pre~ice za sve datoteke koje ste nedavno upotrijebili. TABLICA 6.1 obja{njava gumbe i ostale kontrole. Uz gumbe koji se nalaze na vrhu okvira za dijalog Save As i Open.46 6. prikazuje se popis mapa u tom pogonu. veli~ini ili datumu. koji se nalaze u okvirima za dijalog Save As i Open. s lijeve strane se nalaze i ikone pre~ica. ako takva postoji. Vrlo je sli~na popisu Recently Used Documents koji se nalazi u izborniku Windows Start. Details. Delete. Otvara popis opcija prikaza za popis datoteke (List. VJE@BA Nakon toga morate odabrati mapu u koju `elite spremiti datoteku (ili iz te mape otvoriti postoje}u). vrsti. Kada odaberete pogon. Otvara izbornik naredbi koje mo`ete upotrijebiti za odabranu datoteku (Find. Stvara novu mapu. .

Mapa Web Folders Sadr`i pre~ice va{ih mapa na Webu. Prikazuje se okvir za dijalog Find (slika 6. Slijedite naredne korake kako biste prona{li datoteku: 1. Kliknite gumb Tools kako biste otvorili njegov izbornik i odaberite Find. Odaberite File. .mdb kako bi Access prona{ao sve datoteke koje po~inju tim slovom. (Mogu}nost) Ako `elite prona}i odre|enu vrstu datoteke. Mapa Desktop Sadr`i sve pre~ice koje se nalaze na radnoj povr{ini Windowsa. Zvjezdica (*) zamjenjuje bilo koji znak ili skup znakova. l l l PODATAKA PRONALA@ENJE DATOTEKE BAZE Ako imate problema u pronala`enju datoteke.) Mapa Favorites Sadr`i pre~ice svih datoteka koje `elite ovdje spremiti.SPREMANJE. Opcija Wild Cards Ovu opciju mo`ete upotrijebiti kada ne znate cijelo ime datoteke. Upotrijebite ovaj gumb kako biste se vratili iz mapa koje ste mo`da pretra`ivali. 2. a oznaka pitanja (?) jedan odre|eni znak. Na primjer. iz padaju}eg popisa Files of type odaberite vrstu datoteke. ako znate da datoteka po~inje slovom P. 4. 3. Access }e vam pomo}i. (Ovdje je bolje ne spremati datoteke. Otvorite li izbornik Tools u okviru za dijalog Save As ili Open i odaberete Add to Favorites dodat }ete pre~icu u mapu Favorites. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 47 l Mapa My Documents Osnovna mapa za spremanje Accessovih baza podataka. (Mogu}nost) Ako znate dio imena upotrijebite opciju Wild Cards. Open ako ve} nije prikazan okvir za dijalog Open.5). mo`ete utipkati P*.

. Provjerite je li potvr|ena opcija Search subfolders. u padaju}em popisu Look in odaberite My Computer.48 6. Ako ste sigurni da se datoteka nalazi na odre|enom pogonu. U podru~ju Look In. 5. u padaju}em popisu Look in odaberite taj pogon. Va{ odabir ovisit }e o svojstvu koje ste odabrali. b. uradite sljede}e: a. suzite podru~je tra`enja {to je vi{e mogu}e upotrebom ovih tehnika: l Ako ste sigurni da se datoteka nalazi u odre|enoj mapi. ako `elite prona}i datoteku koja sadr`i ime John Smith. Vrijednost mora biti u odnosu na odabrano svojstvo. u okvir Look in utipkajte stazu (kao {to je primjerice C:\WINDOWS). 7. na dnu okvira za dijalog Find. c. l l 6. Ako ne znate u kojem pogonu se nalazi tra`ena datoteka. Otvorite padaju}i popis Condition i odaberite uvjet. Ako `elite odrediti neka druga svojstva. Otvorite padaju}i popis Property i odaberite svojstvo.5 Upotrijebite okvir za dijalog Find kako biste odabrali mapu ili pogon gdje `elite tra`iti. VJE@BA SLIKA 6. Ako nije. kao {to je File name ili Creation date. potvrdite je. Na primjer. U okvir za tekst utipkajte odgovaraju}u vrijednost. utipkajte John Smith.

Kliknite gumb Add to List. Kliknite gumb Find Now. 9. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako spremiti. Niz koji ste upravo stvorili pojavljuje se na vrhu popisa u okviru Find Files that match this criteria. . 8. Ponovno se prikazuje okvir za dijalog File Open i prikazuje datoteke koje odgovaraju uvjetima tra`enja. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom ~arobnjaka (Table Wizard). ako neka postoji. Da biste otvorili `eljenu datoteku. zatvoriti i otvoriti bazu podataka. dvostruko je kliknite. ZATVARANJE I OTVARANJE BAZE PODATAKA 49 d.SPREMANJE.

. ZA[TO STVORITI TABLICU? Tablica je osnova cijele baze podataka i ~uva va{e podatke. Tablicu mo`ete stvoriti od samog po~etka ili upotrebom Table Wizarda. ili oti}i na 9. }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. sada je vrijeme da stvorite tablicu koja }e slijediti plan obja{njen u 2. dok 8. Ako ste me|utim upotrijebili ~arobnjaka. vje`bi stvorili praznu bazu podataka. U 8. U ovoj }emo vje`bi govoriti o stvaranju pomo}u Table Wizarda. Vje`ba STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu upotrebom Table Wizarda (~arobnjak za stvaranje tablica). upotrijebite Table Wizarda kako biste u{tedjeli vrijeme stvaranja i kasnije dodajte polja koja vam nedostaju (9. ^ak i ako ne prona|ete sva polja koja trebate. Table Wizard vam mo`e u{tedjeti mnogo vremena pri stvaranju i formatiranju polja koja su vam potrebna. vje`bu da biste nau~ili kako mijenjati i prilagoditi tablice. vje`ba). vje`ba pokriva manje automatiziranu metodu. dok je sve ostalo samo uljep{avanje. Ako ste u 5.7. vje`bi. mo`ete stvoriti nove tablice kako biste prethodno stvorene zanemarili. Access je instaliran na va{e ra~unalo s mnogobrojnim ve} stvorenim poslovnim i osobnim tablicama iz kojih mo`ete odabrati onu koja zadovoljava va{e potrebe. Odabrati i uzeti mo`ete sva polja u svim ve} stvorenim tablicama kako biste stvorili tablicu koja odgovara va{im `eljama i potrebama.

Pregledajte popis Sample Fields. 2. Na taj }ete na~in odabrati popis preglednih tablica koje }e se prikazati. Tada u okviru za dijalog New Table mo`ete odabrati Table Wizard i kliknuti OK. vje`ba). odaberite ga i kliknite gumb > kako biste . Table Wizard }e vam u{tedjeti mnogo muke i vremena. Ako ugledate polje koje `elite uklju~iti u tablicu. prikazuju se u popisu Sample Fields. kliknite gumb Cancel i zapo~nite stvaranje vlastite tablice (8. a njezina polja 4. Ostale metode Umjesto prvog koraka mo`ete kliknuti gumb New ili odabrati Insert.Uz pomo} Table Wizarda mo`ete kopirati polja iz bilo koje ve} stvorene tablice. U prozoru baze podataka kliknite objekt Tables i tada dvostruko kliknite opciju Create table by using wizard.1) kliknite opci- ju Business ili Personal. Ako tada shvatite da tablica ne odgovara va{im potrebama. 3. Table kako biste otvorili okvir za dijalog New Table. STVARANJE TABLICE TABLE WIZARDA UZ POMO] Ako su polja koja `elite stvoriti ista kao polja u Accessovim ve} stvorenim tablicama. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu uz pomo} Table Wizarda: 1.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 51 Kako znam koja polja sadr`i tablica? Naravno da ne znate koja polja Access nudi u ve} stvorenim tablicama dok ne pokrenete Table Wizarda i ne pregledate popis polja. Iz popisa Sample Tables odaberite tablicu. U prvom okviru za dijalog Table Wizarda (slika 7.

najprije ga dodajte u popis (3. korak). kliknite Next kako biste nastavili s radom. Tada kliknite ime polja kako biste ga odabrali i nakon toga kliknite gumb Rename Field. 5. SLIKA 7. I’ll set the primary key kako biste sami odabrali polje.1 Iz ve} stvorenih tablica odaberite polja koja `elite uklju~iti u svoju tablicu. ali vam se ne svi|a ime polja. kliknite gumb <<. U sljede}em koraku morate utipkati ime tablice. kliknite gumb >>. Ponavljajte korake 3 i 4 da biste odabrali polja iz vi{e preglednih tablica i na taj na~in kompletirali svoju tablicu. prije|ite na 10. jasnije ime kako biste zamijenili ponu|eno. utipkajte ime i kliknite OK. a u originalu ostaje pod starim imenom.52 7. 6. Kliknite opciju Yes.) . Ako `elite pomaknuti cijeli sadr`aj pregledne tablice u svoj popis. @elite li ukloniti polje iz tablice. Promjena imena polju Ako vidite polje koje odgovara va{im `eljama. kliknite gumb <. Utipkajte {to 7.) Kada zavr{ite s odabirom polja. (Da biste uklonili sva polja i zapo~eli ponovni odabir. i 4. Na taj na~in polje mijenja ime samo u va{em popisu. (Ako ste odabrali Yes. korak. VJE@BA polje pomaknuli u popis Fields in my new table. set a primary key for me kako bi ~arobnjak odabrao polje primarnog klju~a ili opciju No.

Ovaj odabir je odli~an radi li se primjerice o ID brojevima. ako polje primarnog klju~a sadr`i identifikacijski broj kota~a za automobile. Odaberite ovu opciju ako `elite da Access automatski pridijeli broj slogu koji ste unijeli. morat }ete unijeti i brojeve i slova. Numbers and/or letters I enter when I add new record. Na primjer. SLIKA 7. 9. Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja ~esto imaju iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer. Odaberite ovu opciju ako `elite uklju~iti i brojeve i slova u polje. Odaberite ovu opciju ako sami `elite pridijeliti broj slogu (Access ne}e dopustiti unos bilo kojeg slova).STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 53 Primarni klju~ Polje koje za svaki slog mora imati jedinstven unos. Odaberite vrstu podatka za polje primarnog klju~a: l l l . Consecutive numbers Microsoft Access assigns automatically to new records.2)? Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. dvije osobe mogu imati isto ime). 8. Numbers I enter when I add new records. ^arobnjak }e sljede}e pitati – koje polje }e biti primarni klju~ (slika 7. kao {to su voza~ke dozvole.2 Podesite primarni klju~ za tablicu.

Odabirom ove opcije preska~ete dijelove ove knjige i odlazite neposredno u Form Wizard (14. vje`bi. Kliknite Finish kako biste pre{li u opciju koju ste odabrali u prethodnom koraku. Kliknete li na karticu Tables u prozoru baze podataka. Slika 7. prikazuje se prozor koji nudi stvaranje odnosa izme|u tablica. u popisu }e se nalaziti i va{a tablica. Enter data into table using.3 prikazuje dvije tablice. Ako ve} imate stvorenu najmanje jednu tablicu u bazi podataka.54 7. Odaberte li ovu opciju. Enter data directly into the table. 12. 11. vje`ba). Ovdje ste u mogu}nosti unijeti promjene u tablicu prije njezine upotrebe. U prozoru Finish kliknite jednu od sljede}ih opcija: l Modify the table design. zanemarite za sada ovu opciju. kliknite gumb Close (X) prozora koji je prikazan. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. Za sada kliknite Next. a vi{e o odnosima izme|u tablica pro~itajte u 10. prije}i }ete u prikaz Table Design. koji ste upoznali ako ste polja stvarali sami. Ako ste zadovoljni izgledom tablice odaberite ovu opciju. a form the wizard creates for me. Stvorili ste tablicu. Prije}i }ete u prikaz Table Datasheet gdje mo`ete unositi slogove u retke tablice. . stoga ako `elite u~iti po knjizi. koraku). VJE@BA 10. l l 13. Ako se odlu~ite da za sada ne}ete raditi s tablicom (bez obzira {to ste odabrali u 12.

vje`bu “Uno{enje podataka u tablicu”. vje`bu “Stvaranje odnosa izme|u tablica”. pro~itajte 12. vje`bu “Uno{enje promjena u tablicu”. pro~itajte 10.) l l l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti novu tablicu uz pomo} Table Wizarda. (Ne odlazite na ovu vje`bu ako u tablici `elite uraditi odre|ene promjene. [TO l SADA? Sada mo`ete oti}i na mnoga mjesta: @elite li nau~iti kako stvoriti tablicu od samog po~etka. Da biste stvorili formu za unos podataka. Da biste unijeli promjene u tablicu koju ste tek stvorili.STVARANJE TABLICE UZ POMO] TABLE WIZARDA 55 Ovo nisu tablice ve} pre~ice za akcije. vje`bom “Stvaranje tablice bez pomo}i ~arobnjaka”.3 Sada imate barem jednu tablicu na kartici Tables. Da biste unijeli podatke u tablicu. nastavite s 8. pro~itajte 9. pro~itajte 15. . Da biste stvorili odnos izme|u tablica. Tablice SLIKA 7. vje`bu “Stvaranje forme”. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka.

. Na primjer. Ostale metode Umjesto 1.8. Table ili kliknuti gumb New i na taj na~in otvoriti okvir za dijalog New Table. U ovoj vje`bi nau~it }emo vas kako da stvorite tablicu od samog po~etka.1). U otvorenom okviru za dijalog odaberite Design View i kliknite OK. ZA[TO NE UPOTRIJEBITI ^AROBNJAKA? Accessovi ~arobnjaci su vrlo korisni. ako `elite stvoriti tablicu koja sadr`i posebna polja koja nisu dostupna u ~arobnjacima. Otvara se prikaz Table Design (slika 8. bolje je stvoriti tablicu u prikazu Table Design. Vje`ba STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti tablicu u prikazu Table Design. koraka mo`ete odabrati Insert. STVARANJE TABLICE TABLE DESIGN U PRIKAZU Slijedite naredne korake da biste stvorili tablicu u prikazu Table Design: 1. U prozoru Database dvostruko kliknite opciju Create table in Design view. ali ne nude veliku prilagodljivost kao stvaranje tablice od samog po~etka.

Vjerojatno }ete `eljeti upotrijebiti {to kra}a i lak{e pamtljiva imena. Tada pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u stupac Data Type. Kada se pomaknete u stupac Data Type. polje }e po osnovnoj postavci biti tekstualno polje. Otvorite padaju}i popis Data Type i odaberite vrstu polja. SLIKA 8. 4. 3. Tako|er nije lo{e izbjegavati oznake poput $.) Ako vam je potrebna pomo} pri odabiru vrste polja. (Ako ne uradite odabir. pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”. mo`e sadr`avati razmake i bilo koje simbole osim to~ke (.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 57 Ovdje po~nite s utipkavanjem imena polja. simbola naglaska (‘) ili uglatih zagrada ([ ]). oznake uskli~nika (!). prikazuje se strelica pada- Pravila pri dodjeljivanju imena polju Ime polja u Accessu mo`e biti duga~ko do 64 znaka. % ili # jer svaki od tih simbola ima odre|eno zna~enje u Accessovu kodu. Utipkajte ime polja u prvi prazan redak stupca Field Name. .). ju}eg popisa.1 U prikazu Table Design mo`ete kontrolirati cijeli proces stvaranja tablice.

Kliknite gumb Close (X) prozora Table Design.58 8.) 6. VJE@BA 5. Uradite `eljene promjene. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene za tablicu. U donjem dijelu okvira za diajlog nalazi se podru~je Field Pro- perties za vrstu polja koje ste odabrali (slika 8. 10. U okvir za tekst Table Name utipkajte ime tablice i tada kliknite .2). Pritisnite Tab kako biste pre{li u stupac Description i utipkajte opis polja. Svojstva polja SLIKA 8. Prikazuje se okvir za dijalog Save As. (Ovo je samo mogu}nost jer }e tablica raditi i bez opisa polja. Za pomo} pro~itajte odlomak “Shva}anje vrste podatka i formata”.2 polja. 9. Ako imate vi{e polja za unos. 8. Podru~je Field Properties se mijenja ovisno o vrsti 7. OK. ponavljajte korake 3 – 6. kliknite Yes.

Evo popisa vrsta iz kojih mo`ete odabirati: Memo Number Date/Time . O vi{e informacija pro~itajte odlomak “Pode{avanje primarnog klju~a” kasnije u vje`bi. SHVA]ANJE Text VRSTA PODATAKA I FORMATA Obi~an tekst koji mo`e uklju~ivati brojeve. Ako se pitanje pojavi. Nema primarnog klju~a Kada zatvorite prikaz Table Design. Datum ili vrijeme. Prije nego {to prije|ete u prikaz Datasheet mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. kliknite Yes. unesite ime i kliknite OK. pa stoga prakti~ki nije ograni~en u broju znakova (64000 znakova). Obi~an broj (ne valuta ili datum). Access ne dopu{ta unos bilo kojeg teksta. nastavlja se Svako polje mora imati vrstu kako bi Access znao kako se odnositi prema sadr`aju polja. Odaberite View. slova i simbole. mo`da }ete vidjeti poruku da primarni klju~ nije pridijeljen. Obi~an tekst kojem niste odredili duljinu.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 59 Prijelaz iz prikaza u prikaz Nakon {to ste unijeli prvo polje mo`ete prije}i u prikaz Datasheet kako biste vidjeli izgled tablice. Datasheet ili kliknite gumb Datasheet View na alatnoj traci. Polje Text mo`e sadr`avati do 255 znakova.

vje`bu. za sve zaposlene isti pozivni broj grada). Za polja broja mo`ete podesiti broj decimalnih mjesta koja }e se prikazati. Access automatski popunjava slijedne brojeve za svaki slog. Ako }e polje naj~e{}e sadr`avati odre|enu vrijednost (primjerice. True ili False ili On ili Off. OLE Object Hyperlink Lookup Wizard Uz vrstu polja svako polje ima i opcije formatiranja koje mo`ete podesiti. Opcije formatiranja se mijenjaju ovisno o vrsti polja i ima ih toliko mnogo da }emo nabrojati samo neke: Field Size Najve}i mogu}i broj znakova koje korisnik mo`e unijeti u polje (mo`e se pridijeliti samo polju Text). VJE@BA nastavak Currency AutoNumber Yes/No Format broja kao valute. uvijek se prikazu je u novom slogu i mo`ete je izbrisati i utipkati novu vrijednost kada ona ne odgovara sadr`aju. unestite vrijednost uz ovu opciju i u{tedjet }ete na vremenu. mo`ete stvoriti i korisni~ke formate. Vrijednost unesena uz pomo} ove opcije. Tako|er. Sadr`avati mo`e jednu od dvije vrijednosti: Yes ili No. Format Decimal Places Default Value . Veza s lokacijom na Webu. (Za vi{e informacija pro~itajte 27. Ovu opciju ne pokriva ova knjiga. Veza s drugom bazom podataka ili datotekom. Ovo je nova opcija o kojoj }emo vi{e govoriti u 16. Padaju}i popis dostupnih formata za odre|enu vrstu polja. vje`bi. Odgovor na pitanje.) Omogu}ava stvaranje popisa za odabir vrijednosti iz neke druge tablice ili popisa vrijednosti u kombiniranom okviru za svaki slog.60 8. Ove opcije su prikazane u donjem dijelu okvira za dijalog u podru~ju Field Properties.

. Accessu morate re}i koje polje `elite upotrijebiti kao primarni klju~ i kako bi Access sprije~io uno{enje istih vrijednosti za vi{e od jednog sloga u tom polju. Polje primarnog klju~a Polje koje za svaki slog mora sadr`avati jedinstveni unos. Takvo jedinstveno identifikacijsko polje nazivamo polje primarnog klju~a. Na primjer.3. Naj~e{}e je to ID broj jer ostala polja mogu sadr`avati iste unose za vi{e od jednog sloga (na primjer. 2.STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 61 Required Odaberite Yes ili No kako biste Accessu rekli kada ovo polje mo`e ostati prazno kod uno{enja novog sloga. Primary Key ili kliknite gumb Primary Key na alatnoj traci. Ako tablica bude jedna strana relacije jedan-premamnogo. Slijedite naredne korake kako biste podesili primarni klju~: 1. u tablici pasa mo`da }ete `eljeti svakom psu pridijeliti njegov ID broj i na taj na~in imati ID # polje u tablici ili mo`ete odabrati da upotrijebite registracijski broj svakog psa. dvije osobe mogu imati isto ime). U prikazu Table Design odaberite polje koje `elite za primarni klju~. PODE[ENJE PRIMARNOG KLJU^A Gotovo svaka tablica mora sadr`avati barem jedno polje koje ima jedinstvenu vrijednost za svaki slog. Prikazuje se simbol klju~a lijevo od imena polja kao {to je prikazano na slici 8. Odaberite Edit. tada ona mora imati primarni klju~.

Najlak{i na~in prijelaza iz prikaza u prikaz je klikom na strelicu koja se nalazi uz gumb View na alatnoj traci (slika 8. prikaz Design i Datasheet.4 Odaberite prikaz koji `elite iz padaju}eg popisa. Polje primarnog klju~a je ozna~eno simbolom PRIJELAZ IZ PRIKAZA DESIGN PRIKAZ DATASHEET U Dva prikaza su dostupna kada radite s tablicama. .62 8. VJE@BA Simbol klju~a SLIKA 8. Otvorite izbornik View.4) i tada odaberite prikaz iz padaju}eg popisa.3 klju~a. SLIKA 8. Sljede}i je na~in prijelaza: 1.

kliknite Yes.5).STVARANJE TABLICE BEZ POMO]I ^AROBNJAKA 63 2. utipkajte ime i kliknite OK. SLIKA 8. U prozoru baze podataka dvostruko kliknite opciju Create table by entering data. Slijedite naredne korake kako biste stvorili tablicu u prikazu Datasheet: 1. Ako ste upitani da pridijelite ime tablici. obi~nu tablicu. ovisno o prikazu u kojem se trenutno nalazite. mo`da }ete biti upitani `elite li spremiti svoj rad. Otvara se prazna tablica (slika 8. 3. a ne za promjene u strukturi tablice.5 Stvaranje tablice u prikazu Datasheet daje vam brzu. PODATAKA STVARANJE TABLICE UNO[ENJEM Neki korisnici `ele stvarati tablice u prikazu Datasheet no Microsoft je dizajnirao prikaz Datasheet za unos podataka i njihov pregled. Ako se pitanje prika`e. . Ne preporu~amo stvaranje tablice na ovaj na~in jer mnoge opcije dizajniranja nisu dostupne kao u prikazu Table Design. Odaberite Table Design ili Datasheet. 4. Ako iz prikaza Table Design prelazite u prikaz Datasheet.

6. VJE@BA 2. Rename Column ili desni klik mi{a na ime stupca i iz izbornika pre~ica odabir opcije Rename column. Pridijelite poljima imena. utipkajte novo ime i pritisnite Enter. Utipkajte ime i kliknite U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti tablicu bez pomo}i ~arobnjaka. 4. vje`bi). Drugi je na~in odabir Format. Uradite promjene u izgledu tablice (obja{njenje u 9. Kliknite Yes. Access postavlja pitanje o imenu tablice. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene koje su potrebne u va{oj tablici. Prije nego li zapo~nete unos podataka morate biti sigurni da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli. OK.64 8. Stvarate li tablicu u prikazu Datasheet polja imaju obi~na imena kao {to je Field1. Zatvorite tablicu klikom na gumb Close (X). 5. Access postavlja pitanje `elite li spremiti promjene u dizajnu. . Tada dvostruko kliknite ime stupca. 3. Da biste promijenili ime polja. kliknite trenutno ime kako biste odabrali stupac.

Tako|er. pro~itajte i 10. U prozoru Database kliknite na podru~je Table. Uradite jedno od sljede}eg ako `elite u}i u prikaz Table Design: l U prozoru Database kliknite na podru~je Table. U prozoru Database kliknite desnom tipkom mi{a na ime tablice i iz izbornika pre~ica odaberite Design View. Ako je tablica prikazana u prikazu Datasheet. l l l . UNO[ENJE URE\IVANJE POLJA I NJIHOVA SVOJSTVA Sada kada ste stvorili tablicu mo`da }ete `eljeti zapo~eti unos slogova. odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i kliknite gumb Design. Bez obzira na na~in kojim ste stvorili tablicu (sa ili bez Table Wizarda).9. prikaz Table Design }e vam izgledati poznato. Vje`ba PROMJENA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u tablici dodavanjem i uklanjanjem polja i skrivanjem stupaca. Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i Table Wizarda. mo`ete unijeti `eljene promjene u tablicu u prikazu Table Design. odaberite tablicu na kojoj `elite raditi i pritisnite tipke Alt+D. vje`bu u kojoj govorimo o stvaranju odnosa izme|u tablica. Design View. Prije nego {to zapo~nete unos slogova uvjerite se da tablica izgleda to~no onako kako ste `eljeli kako se kasnije ne biste morali vra}ati i mijenjati strukturu tablice. odaberite View. vje`bi. O tome }ete vi{e nau~iti u 11.

kliknite polje u podru~ju Data Type i iz padaju}eg popisa odaberite novu vrstu podatka. Kliknite ime bilo kojeg polja u stupcu Field Name. Ponavljajte prva tri koraka za svako polje koje `elite promijeniti. SLIKA 9. Svojstva polja Kliknite kako biste prikazali popis razli~itih vrsta podataka. Neki okviri za tekst sadr`e padaju}e popise koje }ete aktivirati klikom na okvir za tekst. 2. Kada se nalazite u prikazu Table Design (slika 9. mo`ete urediti bilo koje polje na na~in koji ste nau~ili u prethodnoj vje`bi. Evo osnovnih koraka: 1. 4. . VJE@BA Ne zaboravite da mo`ete brzo prelaziti iz prikaza u prikaz klikom na gumb View koji se nalazi na lijevom kraju standardne alatne trake (slika 8.4 u prethodnoj vje`bi). Ako `elite.66 9.1). Kliknite gumb sa strelicom prema dolje i iz popisa koji se prikazuje odaberite prikaz. U panou Field Properties (donji dio prozora Table Design) kliknite u bilo koji okvir za tekst kako biste promijenili vrijednost. 3.1 U prikazu Table Design mo`ete promijeniti osnovna svojstva bilo kojeg polja.

) 2. BRISANJE POLJA Ako ste shvatili da vam odre|ena polja koja ste stvorili nisu potrebna. no ako ste tablicu stvorili pomo}u Table Wizarda vjerojatno ste se sada izgubili. kliknite gumb Insert Rows 3. Stoga pro~itajte ponovno 8. koje vam nikada ne}e trebati. morat }ete se vra}ati i unositi vrijednosti u ta polja za svaki slog koji ste ve} unijeli. Najprije probajte u prikazu Table Design jer se trenutno nalazite u tom prikazu: 1. DODAVANJE POLJA Prije uno{enja podataka u tablicu (11. vje`bu. vje`ba). Tako|er. opis i ostalo za novi redak.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 67 Potrebna mi je ve}a pomo}? Ako ste tablicu stvorili bez pomo}i ~arobnjaka (8. sada je vrijeme da ih se rije{ite. Na tipkovnici pritisnite tipku Insert. vje`ba) uvjerite se da ste uklju~ili sva polja koja su vam potrebna. Unesite ime. Kliknite oznaku sloga (sivi kvadrati} lijevo od imena polja) kako biste odabrali polje gdje `elite prikazati novo polje (cijeli redak je ozna~en crno). Row. morat }ete unositi informacije u svaki slog. na alatnoj traci ili odaberite Insert. U popisu Field Name prikazuje se prazan redak. mijenjat }ete {irinu polja i tako se izlagati riziku nenamjernog brisanja ili zagubljivanja podataka. . Polje mo`ete dodavati u prikazu Table Design ili prikazu Datasheet. Ako to ne uradite. (Ako je potrebno. vje`bu kako biste ubrzali svoj rad. vrstu. ponovno pro~itajte 8. prethodni koraci }e se sami objasniti. Za{to? Ako kasnije budete dodavali polja u tablicu.

Odaberite Edit. Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje u prikazu Datasheet. Uradite jedno od sljede}eg: l l l Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. sve informacije nestaju zajedno s poljem. Slijedite naredne korake da biste izbrisali polje: 1. 2. polje mo`ete izbrisati i u prikazu Datasheet. Kliknite gumb Delete Rows na alatnoj traci. Kliknite naslov stupca kako biste odabrali cijeli stupac za polje koje `elite izbrisati (cijeli stupac ozna~en je crno). Kada izbri{ete polje. VJE@BA Ne bri{ite va`na polja Budite vrlo pa`ljivi ako bri{ete polja nakon {to ste ve} zapo~eli unos podataka. Stoga je najbolje brisati nepotrebna polja prije uno{enja podataka. Delete Column. 1. 3. Prije|ite u prikaz Table Design. Prije|ite u prikaz Datasheet. a prednost je prikaza Datasheet {to }ete vidjeti i podatke koje ste unijeli u polje koje `elite izbrisati. ako ve} niste u njemu. Delete Rows. Polja mo`ete izbrisati u prikazu Table Design ili u prikazu Datasheet. Za razliku od dodavanja polja kada je bolje biti u prikazu Table Design.68 9. Odaberite polje. kod brisanja vam je potpuno svejedno. Odaberite Edit. . Ako `elite. 3. Tipka Delete ne radi U prikazu Datasheet tipka Delete nije dostupna pa stoga morate upotrijebiti opcije iz izbornika. 2.

Odaberite Format. Skrivena polja SLIKA 9. Prikazuje se okvir za dijalog Unhide Columns (slika 9.UNO[ENJE PROMJENA U TABLICU 69 SKRIVANJE POLJA Ako polje trenutno ne `elite upotrijebiti. Polja s oznakom kva~ice u okviru za potvrdu nisu skrivena. Svojstva polja koja ste podesili pri stvaranju polja bit }e sa~uvana i kasnije ne}e biti potrebno ponovno pode{avati odre|ena svojstva. Slijedite naredne korake kako biste ponovno prikazali skriveni stupac: 1. Odaberite polje (polja) koje `elite sakriti.2 Pomo}u okvira za dijalog Unhide Columns mo`ete skrivati ili ponovno prikazivati polja. sa~uvat }ete sve podatke u polju. Da biste polje sakrili. Slijedite naredne korake: 1. Skrivanje polja ima dvije prednosti: l l Ako ste ve} unijeli slogove. ali }e vam trebati kasnije u radu. bolje ga je sakriti nego izbrisati. Odaberite Format. morate upotrijebiti prikaz Datasheet. . 2. Unhide Columns. Stupac vi{e nije vidljiv.2). ili kliknite desnom tipkom mi{a u stupac i odaberite Hide Columns. Hide Columns. a ako oznaka kva~ice nije u okviru za potvrdu. zna~i da je polje skriveno. Prije|ite u prikaz Datasheet. a pomo}u prikaza Table Design ne}ete mo}i sakriti polje. 3.

BRISANJE TABLICE Sada kada ste odre|eno vrijeme radili s tablicom koju ste stvorili. Kliknite u okvir za potvrdu i promijenite status polja. 3. 4. Klikanjem u okvir za potvrdu polje mijenja status iz skrivenog u ponovno prikazano. 3. 2. Odaberite Edit. VJE@BA 2. Odaberite tablicu koju `elite izbrisati.70 9. U prozoru baze podataka kliknite na podru~je Tables. (Ne uzrujavajte se. Office 2000 omogu}ava spremanje 12 razli~itih elemenata u Clipboard koje kasnije mo`ete ulijepiti u ostale aplikacije. Prikazuje se poruka koja pita `elite li stvarno izbrisati tablicu. Dokaz tome je prikaz Table Design u kojem }ete i dalje vidjeti skrivena polja. Naredba Cut nasuprot Delete Tablicu mo`ete i izrezati. Delete ili pritisnite tipku Delete na tipkovnici. Iz Clipboarda tablicu mo`ete ulijepiti u neku drugu bazu podataka ili neku drugu aplikaciju. Bez obzira na razlog. Skrivena polja su i dalje dijelovi baze podataka.) Ili mo`da shvatite da ste stvorili nekoliko tablica. to se svima doga|a. U ovoj vje`bi nau~ili ste kako unijeti promjene u tablicu dodavanjem i uklanjanjem polja. Slijedite naredne korake: 1. . Kliknite Close. Kliknite Yes. jednostavno mo`ete izbrisati cijelu tablicu. Izrezivanje tablice je zgodnije jer je tablica jo{ uvijek dostupna i prelazi u Clipboard. skrivanjem polja i ure|ivanjem informacija u svakom polju. a neke vam nisu potrebne. mo`da otkrijete da ste uradili toliko gre{aka da je bolje zapo~eti rad u nekoj novostvorenoj tablici. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o stvaranju odnosa izme|u tablica.

a druga. Svi slogovi u tablici Orders odgovaraju slogovima u tablici Customers. upite i izvje{taje. narud`be. No ovaj rad je koristan tek kada je definiran odnos izme|u tablica. Pretpostavimo da smo stvorili dvije tablice koje sadr`e informacije o kupcima. mo`ete na jednostavan na~in povu}i informacije iz vi{e od jedne tablice. Vje`ba ODNOSA IZME\U TABLICA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako povezati dvije ili vi{e tablica kako biste s njima mogli raditi kao s jednom.) Sljede}i primjer je baza podataka pasa. vje`ba vam je preporu~ila stvaranje odvojenih tablica za informacije koje nisu neposredno povezane. Stvorili ste tablicu koja popisuje sve boje dlake psa. Obje tablice sadr`e isto polje. Jedna tablica. sadr`i njihova imena i adrese.10. Na ovaj }ete na~in biti sigurni da ste svakom psu pridijelili dobru boju. Stvoriti mo`ete odnos izme|u tablice Dogs i tablice Dog Coloring kako biste boju dlake psa povezali s istom u popisu boja dlake tablice Dog Coloring. Orders. Imamo nekoliko tablica koje opisuju pse i njihove aktivnosti. Customers. ZA[TO . (Ovo se naziva relacija jedan prema mnogo jer mo`e biti vi{e narud`bi za jednog kupca. Customer ID. Kada stvorite forme. STVARANJE STVARATI ODNOSE IZME\U TABLICA? 2.

Slijedite naredne korake: 1. 3. 4. odaberite Relationships. pregledajte Accessovu dokumentaciju ili pro~itajte knjigu Using Microsoft Access 2000. STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA Da biste stvorili odnos izme|u tablica. VJE@BA Slo`eniji odnosi U ovoj knjizi objasnio sam samo jednostavne primjere. Kliknite tablicu koju `elite upotrijebiti za odnos i tada kliknite gumb Add.1 Uz pomo} ovog okvira za dijalog dodajte tablice u prozor Relationships. Show Table ili kliknite gumb Show Table na alatnoj traci.1).2. SLIKA 10. U prozoru Relationships svaka tablica je prikazana u svom okviru. Ponavljajte tre}i korak kako biste odabrali `eljene tablice i tada kliknite Close. U bazi podataka odaberite Tools. Ako ste znati`eljni i `elite vi{e nau~iti o odnosima izme|u tablica. Relationships ili kliknite gumb Relationships na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Relationships. 2. Ako do sada niste odabrali niti jednu tablicu. automatski }e se prikazati okvir za dijalog Show Table (slika 10. . kao {to je prikazano na slici 10. otvorite prozor Relationships i dodajte odnos.72 10. Ako se okvir za dijalog ne prika`e.

2 Za ovaj primjer dodane su dvije tablice u prozor Relationships. Odabrano polje povucite mi{em.). Na slici 10. Polja AutoNumber su broj~ana polja Long Integer. Na primjer.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 73 SLIKA 10. Va`no je znati vrstu polja Polja koja }ete povezivati moraju biti iste vrste podatka (datum. stoga kliknite polje Coloring u tablici Dogs. tekst itd. 6. Polja AutoNumber su tipa Long Integer. . 5. povucite rub tablice i tako je pove}ajte kako biste vidjeli sva `eljena polja. Ispustite kvadrati} na polje koje `elite. broj. povezati polje Coloring u tablici Dogs s poljem Coloring ID u tablici Dog Coloring.2 pove}ali smo tablicu Dogs kako bismo vidjeli sva polja tablice. Na primjer. povu}i }emo polje Coloring na polje Color ID u tablici Coloring. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u kvadrati}. Kliknite polje u jednoj tablici koje `elite upotrijebiti kao vezu s drugom tablicom. Uve}ajte tablicu Ako ne vidite sva polja u tablici. Jedina iznimka je povezivanje polja s AutoNumber formatom i polja s formatom broja.

. Ne}ete vidjeti simbol ¥ i simbol 1 ako niste uspostavili referencijalni integritet. Odnos }e biti stvoren i vidjet }ete crtu koja spaja dva polja u prozoru Relationships (slika 10.3).4).3 Okvir za dijalog Relationships tra`i obja{njenje odnosa koji stvarate. shvatit }ete da je najlak{e povezivati polja ako im pridijelite ista imena u razli~itim tablicama. SLIKA 10. VJE@BA Prikazuje se okvir za dijalog Edit Relationships (slika 10. Odgovaraju}a imena polja Iako nije zgodno. SLIKA 10. 7.4 Crta predstavlja odnos izme|u dva polja.74 10. Odaberite bilo koju opciju referencijalnog integriteta (pro~itajte sljede}i odlomak) i tada kliknite Create.

STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 75 Simboli odnosa Na slici 10. Evo {to dobivate s okvirima za potvrdu: l Opcija Cascade Update Related Fields marked. Na primjer.3. Stoga potvrdite opciju Enforce Referential Integrity. Sada Access ne}e dopustiti unos bilo ~ega u polje Coloring tablice Dogs (strana mnogo) osim jednog od brojeva koji se nalaze u polju Color ID tablice Coloring (simbol 1). a vi uradite promjene u vezanoj tablici (u na{em primjeru tablica Dog Coloring). promjena }e biti ura|ena i u . Zapravo ka`e da sve informacije u dva polja moraju biti odgovaraju}e. Tablica Coloring ispisuje sve dopu{tene boje dlake psa.4 primijetite da se pored tablice Dogs nalazi oznaka beskona~nosti ¥ (¥). u polju Coloring baze podataka Dogs imate broj koji odgovara polju Color ID tablice Dog Coloring. a uz tablicu Dog Coloring simbol 1. Ako je ova opcija potvr|ena. [TO JE REFERENCIJALNI INTEGRITET? Referencijalni integritet vas ~uva od gre{aka pri unosu podataka. a ne `elite da va{i djelatnici budu u mogu}nosti slu~ajno unijeti broj u tablicu Dogs koji ne}e odgovarati niti jednoj boji u tablici Coloring. Oznaka beskona~nosti ozna~ava mnogo slogova {to zna~i da mnogi slogovi u ovoj tablici odgovaraju jednom slogu (otuda i znak 1) u tablici Dog Coloring. [to ako netko ipak poku{a unijeti krivi broj? Access }e reagirati ovisno o tome koja je od dvije opcije potvr|ena u okvirima za potvrdu vidljivim na slici 10. Ovi se simboli prikazuju u odnosima kada je uklju~ena opcija Enforce Referential Integrity.

ako izbri{ete slog u tablici Dog Coloring za polje Coloring ID broja 3. Na primjer. ako odlu~ite promijeniti broj boje iz 7 u 8 i u tablici Dog Coloring uradite takvu promjenu (simbol 1). vjerojatno }ete vidjeti poruku gre{ke prvi puta kada poku{ate. Dog Coloring) tako da unosi u vezanoj tablici vi{e ne vrijede. Ako poku{ate stvoriti odnos s referencijalnim integritetom nakon {to ste ve} unijeli podatke u jednu ili obje tablice. VJE@BA drugoj tablici (tablica Dogs). (Ba{ me briga {to ste unijeli brojeve u polje Text.) Vrlo pa`ljivo pro~itajte prikazanu poruku gre{ke i poku{ajte ju otkloniti promjenama u dizajnu tablice (9. URE\IVANJE ODNOSA Kada je odnos stvoren. a vi uradite promjene u 1 tablici (na primjer. Ako ovu knjigu ~itate redom. Da biste to uradili. Na primjer. Na primjer. pretpostavimo da jedno polje upotrebljava vrstu podatka Text. . dvostruko kliknite na crtu odnosa.2).76 10.) Nije potvr|ena niti jedna opcija. mo`ete ga ure|ivati tako da ponovno prika`ete prozor Relationships (slika 10. Access pokazuje poruku u kojoj od vas tra`i vezani slog u odre|enoj tablici i ne dopu{ta vam unos podataka. vje`ba). a drugo Number. Sada mo`ete upotrijebiti iste kontrole koje ste upotrijebili za stvaranje odnosa. onda za sada jo{ niste unijeli podatke (o unosu vi{e u 11. (Vjerojatno ovu opciju ne}ete upotrebljavati. l Opcija Cascade Delete Related Fields marked. Ako niti jedna opcija nije potvr|ena. sve sedmice u tablici Dog mijenjaju se u osmice. Access }e izbrisati unose u vezanoj tablici. svi psi iz tablice Dogs koji imaju broj boje 3 bit }e tako|er izbrisani. l Najbolje je podesiti referencijalni integritet prije unosa bilo kojih podataka u tablice. vje`bi) tako da ste spremni za pode{avanje referencijalnog itegriteta. Ako je ova opcija potvr|ena.

ure|ivanje i brisanje odnosa izme|u tablica. jednostavno ga kliknite u prozoru Relationships (crta izme|u tablica ozna~ena je masno) i tada pritisnite Delete. Tek tada }ete biti spremni. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti podatak u tablicu.STVARANJE ODNOSA IZME\U TABLICA 77 UKLANJANJE ODNOSA Da biste odnos izbrisali. upite i izvje{taje koji su mogu}i zbog stvaranja odnosa. Ova vje`ba prikazuje stvaranje. Kao prvo morate nau~iti unositi i urediti podatak u tablici te kako podesiti verzije jednostavne tablice formi. . da stvorite vi{etabli~ne forme. Kliknite Yes i odnos je izbrisan. 25. vje`ba. Access }e tra`iti potvrdu. upita i izvje{taja. [TO SADA? Kako iskoristiti prednosti nakon {to ste stvorili odnos izme|u tablica? Da biste shvatili odgovor. morate imati malo vi{e znanja.

kako ispisati tablicu te kako je zatvoriti. Unosit }ete vrijednosti za svaki slog u svako polje (stupac) u tablici. jednostavnije je stvoriti formu za unos podataka. ili ne~em drugom. Vje`ba UNO[ENJE PODATKA U TABLICU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako dodavati slogove u tablicu.11. Ostali na~ini za uno{enje slogova Uno{enje slogova izravno u tablicu. a zatim kliknite Open. Kako stvoriti formu nau~it }ete u 14. Ako imate mnogo slogova za uno{enje. dvostruko je kliknite u prozoru Database ili je kliknite jednom. Do{lo je vrijeme da unesete slogove. . {to }ete nau~iti u ovoj vje`bi. da biste otvorili tablicu. Stoga otvorite tablicu i zapo~nite s radom. vje`bu (nadam se da jeste). Najprije morate otvoriti tablicu. i 2. UNO[ENJE SLOGA Kona~no ste stvorili strukturu tablice i uradili pode{enja prema svojim `eljama. On sadr`i informacije o odre|enoj osobi. Ako ste pro~itali 1. Tada slijedite naredne korake kako biste unijeli slog. mjestu. Zapamtite. nije uvijek najbolji na~in. vje`bi “Stvaranje jednostavne forme”. onda ve} znate da je slog zapravo redak u tablici.

UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 79 U prvom stupcu nalazi se broj! Ako ste prvo polje podesili na na~in da mu se automatski unose podaci (na primjer. . 2. ]elija Dio retka i stupca. vidjet }ete titraju}u okomitu crtu koju nazivamo to~ka umetanja i koja ozna~ava mjesto gdje }e se prikazati utipkana vrijednost. Utipkajte vrijednost za polje. to~ka umetanja prelazi u prvo polje sljede}eg retka gdje mo`ete zapo~eti novi slog. Ponekad se rije~ polje upotrebljava da ozna~i unos u polje za jedan slog. 1. To~ka umetanja Kada kliknete u polje. 5. Nastavite uno{enje slogova sve dok ih sve ne unesete. Kada u posljednjem polju pritisnete Tab. To je mjesto gdje }ete unijeti podatak za polje odre|enog sloga. a zapravo rije~ polje stvarno zna~i cijeli stupac. Kliknite u prvo prazno polje prvog praznog stupca. ]elija je ime za pojedini blok. 3. 4. Nastavite pritiskati Tab sve dok ne stignete u posljednje polje. Pritisnite Tab kako biste pre{li u sljede}e polje i utipkali njegovu vrijednost. uz pomo} opcije AutoNumber) zapo~nite s radom u sljede}em polju.

1 POMAKNUTI Sljede}e polje TIPKE ZA POMICANJE U TABLICI SE NA… Tab PRITISNITE TIPKU… Prethodno polje Posljednje polje u slogu Po~etno polje u slogu Isto polje u sljede}em slogu Isto polje u prethodnom slogu Isto polje u posljednjem slogu Isto polje u po~etnom slogu Posljednje polje u posljednjem slogu Po~etno polje u po~etnom slogu Shift+Tab End Home ¯ ­ Ctrl+¯ Ctrl+­ Ctrl+End Ctrl+Home . (to~ka sa zarezom). no postoje i druk~iji na~ini pomicanja koji }e vam vjerojatno trebati. l POMICANJE PO TABLICI U ranijim koracima pritiskali ste tipku Tab i na taj na~in se pomicali iz polja u polje. VJE@BA NEKE l MOGU]NOSTI UNOSA PODATAKA Sve podatke mo`ete unijeti samo pomo}u tipke Tab i utipkavanjem. pritisnite tipke Ctrl+.80 11.1 obja{njava tipkovni~ke pre~ice za pomicanje u tablici. pritisnite tipke Ctrl+’ (apostrof). ali }emo vam otkriti i neke mogu}nosti kako biste ubrzali rad: @elite li unijeti datum. a za unos vremena pritisnite tipke Ctrl+: (dvoto~je). TABLICA 11. mo`ete kliknuti u bilo koje polje i tako u `eljeno polje postaviti to~ku umetanja. Tablica 11. Na primjer. @elite li ponoviti vrijednost iz polja u prethodnom slogu.

Da biste tablicu zatvorili. ili pritisnite tipke Ctrl+F4 ili dvostruko kliknite na ikonu izbornika Control (slika 11. odaberite izbornik File i tada Print. vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”). Kliknite gumb Print na alatnoj traci.UNO[ENJE PODATKA U TABLICU 81 ISPISIVANJE TABLICE Naj~e{}e ne}ete `eljeti ispisati tablicu jer ne izgleda ba{ lijepo. Pode{avanje ispisa Neke opcije ispisa mo`ete podesiti prije samog ispisa. Tada kliknite OK. pa }ete stoga stvarati izvje{taje za ispis koji sadr`e podatke koje trebate (23. ponekad }ete ipak `eljeti ispisati sirove podatke u tablici. Naravno. Tablica se ispisuje. ZATVARANJE TABLICE Do sada ste ve} vjerojatno otkrili da tablica nije ni{ta drugo do obi~an prozor. te u okviru za dijalog Print podesite opcije ispisa. 2. Otvorite tablicu (dvostruko ju kliknite ili je odaberite i kliknite Open). Umjesto da kliknete gumb Print.1 Zatvorite tablicu na isti na~in kako zatvarate i ostale prozore. U tom slu~aju slijedite naredne korake: 1. . Ikona izbornika Control Gumb Close SLIKA 11. kliknite gumb Close (X).1). Tablica je obi~na mre`a oko redaka i stupaca.

kako tablicu ispisati te kako je zatvoriti.82 11. VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~li kako unijeti slogove u tablicu. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako ure|ivati podatke u tablici. .

najbolje je unijeti novi podatak od samog po~etka.12. Odaberite }eliju pomo}u tipkovnice (tablica 11. Vje`ba URE\IVANJE PODATKA U TABLICI U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako promijeniti informaciju u polju. (Ako }eliju odabirete pomo}u tipkovnice. Na taj na~in odabirete cijeli sadr`aj }elije. Kada ste unijeli podatke u tablicu. . automatski ste odabrali i njezin sadr`aj. vje`bi) ili je jednostavno kliknite. Novi podatak zamjenjuje stari. Ure|ivanje sadr`aja }elije je vrlo jednostavno. mo`da shvatite da trebate uraditi neke promjene. postavite pokaziva~ mi{a na lijevi rub }elije kako bi pokaziva~ promijenio izgled u oznaku plusa (+) (slika 12. Stari sadr`aj mo`ete zamijeniti ili ga urediti. [to je bolje? Ovisno o tome kakve moraju biti promjene – na vama je da odlu~ite.) Da biste odabrali }eliju pomo}u mi{a. Utipkajte novi podatak.1) i tada kliknite mi{em. 2. PROMJENA Samo neke stvari uspiju od prve.1 u 11. kako odabrati slogove te kako umetnuti ili izbrisati slogove. Slijedite naredne korake kako biste zamijenili stari sadr`aj u polju: 1. SADR@AJA U ]ELIJI ZAMJENA SADR@AJA ]ELIJE Ako je stari sadr`aj }elije potpuno krivi.

1). Kliknite. URE\IVANJE SADR@AJA ]ELIJE Ako promjene koje `elite uraditi nisu velike. To~ka umetanja Pokaziva~ mi{a SLIKA 12. To~ka umetanja prikazuje se u }eliji (slika 12.1 Da biste odabrali cijeli sadr`aj }elije. Pomi~ite se po }eliji na mjesto gdje `elite zapo~eti ure|ivanje (tablica 12. 4. Pritisnite tipku Backspace kako biste izbrisali znak s lijeve strane to~ke umetanja ili tipku Delete za znakove s desne strane. .2). Kliknite u }eliju kako biste u nju postavili to~ku 3. 2. Utipkajte promjenu. Slijedite naredne korake: 1.2 umetanja. Postavite pokaziva~ mi{a u }eliju tako da on promijeni izgled u I-oznaku. budite sigurni da pokaziva~ mi{a ima izgled oznake plusa (+) prije nego li kliknete. VJE@BA Pokaziva~ mi{a SLIKA 12. nema razloga da zamjenjujete cijeli sadr`aj ve} jednostavno uredite sadr`aj }elije.84 12.

ponekad }ete `eljeti raditi s cijelim slogom. .1 DA POMICANJE U ]ELIJI Jedan znak desno Jedan znak lijevo Jednu rije~ desno Jednu rije~ lijevo Na kraj sadr`aja Na kraj }elije BISTE SE POMAKNULI… ® ¬ PRITISNITE TIPKU… Ctrl+® Ctrl+¬ End Ctrl+End Home Ctrl+Home Na po~etak sadr`aja Na po~etak }elije ODABIRANJE SLOGOVA Kao {to ure|ujete }elije u slogu. kliknite sivi kvadrati} lijevo od sloga. Odabrati mo`ete i grupu slogova (odaberite prvi i prtisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete sljede}e slogove). a ne ih uzimati iz cijelog popisa.3 Ozna~eni odabrani slog.URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 85 TABLICA 12.3. Podru~je odabira sloga Trokut ozna~ava odabrani slog SLIKA 12. Odabrati mo`ete samo kontinuirane slogove. Da biste to uradili. Cijeli slog }e se prikazati ozna~en (bijela slova na crnoj pozadini) kao {to je prikazano na slici 12.

samo prvi koji ste kliknuli ima oznaku trokuta. VJE@BA Odabiranje svih slogova Sve slogove mo`ete odabrati odjednom na nekoliko na~ina. ve} ga morate smjestiti na dno tablice. a mo`da }ete ugledati i ova dva simbola: Uno{eno ili ure|ivano Prazan redak za sljede}i novi slog Samo jedan trokut Ako ste odabrali vi{e slogova istovremeno. Novi slog niste u mogu}nosti umetnuti izme|u postoje}ih. Kliknite u prazan okvir sjeci{ta naslova redaka i stupaca ili pritisnite tipke Ctrl+A ili odaberite opciju Select All Records iz izbornika Edit.3.86 12. prikaz na slici 12. Kada zapo~nete s utipkavanjem sloga. Vi{e o tome pro~itajte u 19. [to ako `elite slogove poslo`iti drugim redom? Lako je sortirati slogove u red koji `elite. novi redak se prikazuje ispod njega i ~eka sljede}i slog. vje`bi “Sortiranje. SIMBOLI ODABIRA SLOGA Kada odaberete slog. no svi su jednako odabrani. indeksiranje i filtriranje podataka”. u podru~ju odabira sloga prikazuje se trokut (slika 12.3). . UMETANJE NOVOG SLOGA Novi slog se ume}e automatski.

u slu~aju da cijeli slog nije odabran.URE\IVANJE PODATKA U TABLICI 87 BRISANJE SLOGOVA Ako shvatite da jedan ili vi{e slogova nisu potrebni u tablici. 2. Slijedite naredne korake: 1. No. naredba Delete odnosi se na tekst. U isto vrijeme mo`ete izbrisati i nekoliko slogova. pa stoga budite vrlo oprezni u brisanju sloga. Kliknite desnom tipkom mi{a na slog (slogove) i odaberite Delete Record. slog (slogove). lako ih je izbrisati. Uradite jedno od sljede}eg: l Otvorite izbornik Edit i odaberite Cut (za premje{taj) ili Copy (kopiranje). Odaberite slog (slogove) koji `elite izbrisati. 2. Slijedite naredne korake: 1. Odaberite polje (polja). Uradite jedno od sljede}eg: l l l l l Kliknite gumb Delete Records na alatnoj traci. Zapamtite da nakon brisanja sloga nije mogu}e poni{titi naredbu. PREMJE[TANJE I KOPIRANJE PODATAKA Kao i u ostalim programima Windowsa i ovdje mo`ete upotrijebiti naredbe Cut. Copy i Paste kako biste podatak premjestili ili kopirali. onda nema razlike izme|u ove dvije naredbe. Odaberite Delete iz izbornika Edit. a naredba Delete Record na cijeli slog. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici. }eliju (}elije) ili tekst koji `elite premjestiti ili kopirati. Delete nasuprot Delete Record Ako ste odabrali cijeli slog. Odaberite Delete Record iz izbornika Edit. Kliknite na gumb Cut ili Copy na alatnoj traci. l .

a ne samo odre|ena polja i slogove. upit itd. .88 12. Pritisnite tipke Ctrl+X za premje{tanje ili Ctrl+C za kopiranje. 4. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti vi{e o formatiranju tablice. izvje{taj. l 3. VJE@BA l Desnom tipkom mi{a kliknite na slog (slogove) i iz izbornika pre~ica odaberite Cut ili Copy. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako ure|ivati podatak u polju. Premje{tanje i kopiranje cijele tablice Premjestiti i kopirati mo`ete cijele objekte. Pomaknite se na mjesto gdje `elite smjestiti tablicu (primjerice druga baza podataka) i upotrijebite naredbu Paste. koje `elite premjestiti ili kopirati. Uradite jedno od sljede}eg: l l l l Odaberite Paste iz izbornika Edit. Pritisnite tipke Ctrl+V kako biste ulijepili materijal. Kliknite gumb Paste na alatnoj traci. Postavite to~ku umetanja na mjesto gdje `elite umetnuti odrezani ili kopirani materijal. Tada upotrijebite naredbe Cut ili Copy. U prozoru Database odaberite tablicu. kako umetnuti i izbrisati polje te kopirati i premje{tati podatak s mjesta na mjesto. Kliknite desnom tipkom mi{a na mjesto gdje `elite ulijepiti materijal i iz izbornika pre~ica odaberite Paste.

promjenom pisma i odabiranjem razli~itih poravnavanja. Stvaranje formi i izvje{taja u ovom trenutku je vrlo zahtjevan posao s kojim se za sada ne `elite susresti. vje`ba “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”) kako bi ispisali slogove.13. a tablice im slu`e kao tankovi za spremanje sirovih podataka. Vje`ba TABLICE FORMATIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled tablice pode{enjem veli~ine redaka i stupaca. Nakon toga mo`ete je upotrijebiti za sve preglede i ispise {to rezultira privla~nijim formama i izvje{tajima. Polja naj~e{}e ~uvaju vi{e podataka koji stanu u {irinu stupca. MIJENJANJE [IRINE STUPCA I VISINE RETKA Uobi~ajeni problem u tablici je nemogu}nost da vidite cijeli sadr`aj polja. Ako kasnije odlu~ite upotrijebiti formu i izvje{taj. mo`da }ete `eljeti dodavati formate i na taj na~in njezin izgled uljep{ati. ZA{TO FORMATIRATI TABLICU? Ve}ina ljudi ne formatira svoje tablice jer ne brinu o izgledu tablice i nemaju je potrebe ispisati. ako je va{a baza podataka jednostavna te sadr`i jednu tablicu. . pa podaci u tablici nisu vidljivi u cijelosti. vje`ba “Stvaranje jednostavne forme”) kako bi slogove vidjeli na zaslonu i izvje{taje (23. Na primjer. Upotrebljavaju forme unosa podataka (14. vjerojatno }ete `eljeti dodati malo formatiranja tablici kako bi ona bila preglednija.

Slijedite naredne korake: . Otpustite tipku mi{a kada je stupac `eljene {irine. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva imena polja (naslovi stupa- ca) kako bi pokaziva~ promijenio izgled u okomitu crtu sa strelicama okrenutim lijevo i desno (slika 13. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva naslova 2. upotrijebite okvir za dijalog Column Width.90 13. Slijedite naredne korake: 1.1). PROMJENA [IRINE STUPCA Access nudi nekoliko na~ina za pode{enje {irine stupca u tablici pa stoga odaberite na~in koji `elite. Druga mogu}nost je dvostruko kliknuti okomitu crtu stupca kada je prikazana dvoglava strelica i stupac }e se automatski pove}ati/smanjiti na du`inu podatka. Podesit }ete stupac s ljeve strane. Kliknite i dr`ite lijevu tipku mi{a i povucite rub stupca desno ili lijevo kako biste smanjili ili pove}ali {irinu stupca.1 stupca. Jedan od najlak{ih na~ina promjene {irine stupca je povla~enje naslova stupca. VJE@BA Ovaj problem mo`ete rije{iti na dva na~ina. 3. @elite li precizniji na~in promjene {irine stupca. a desni stupac }e mu napraviti mjesta. Pokaziva~ mi{a SLIKA 13. Pro{irite stupac kako biste vidjeli vi{e podataka ili pove}ajte redak kako biste prikazali vi{e od jednog retka podataka.

2. 3. Koji redci se pode{avaju? Bez obzira koji redak odaberete. Kliknite OK kako biste potvrdili promjene. U okvir za tekst Column Width utipkajte vrijednost za broj znakova u polju. jednako kao i kod stupca. Postavite pokaziva~ mi{a izme|u dva retka u podru~je odabira retka i povucite mi{em gore (smanjenje) ili dolje (pove}anje).2 Ovdje precizno podesite {irinu stupca. l l 4. svi }e prihvatiti novo pode{enje. a i dalje `elite prikazati vi{e sadr`aja. mo`ete podesiti visinu retka. SLIKA 13. PROMJENA VISINE RETKA Ako ne `elite promijeniti {irinu stupca. Iz izbornika Format odaberite Column Width ili kliknite desnom tipkom mi{a i iz izbornika pre~ica odaberite Column Width. Odaberite stupac (stupce) kojem `elite podesiti {irinu. Jedan na~in promjene visine je povla~enjem.FORMATIRANJE TABLICE 91 1. Odaberite opciju Standard Width kako bi {irinu stupca vratili na izvornu postavku. Uradite jedno od sljede}eg: l Klikom na Best Fit podesite stupac na {irinu najdu`eg podatka. Prikazuje se okvir za dijalog Column Width (slika 13. . Jednom retku nije mogu}e podesiti visinu.2).

92 13. upitima ili formama. Iz padaju}eg popisa Color odaberite boju. Iz okvira za popis Font style odaberite stil. a da pode{enje ne prihvate i ostala polja ili unosi. Ili }ete mo`da pove}ati pismo i tako tablicu bolje i jasnije vidjeti. Options i uradite promjene u okviru za dijalog stranice Datasheet. Ovaj okvir za dijalog radi na istom principu kao i okvir za dijalog Column Width. Da biste promijenili izvornu postavku pisma u prikazu Datasheet. 5. ali bez opcije Best Fit.3). PROMJENA PISMA Za razliku od ostalih Accessovih objekata (kao {to su izvje{taji ili forme) ne mo`ete formatirati odre|eno polje ili unos u tablici. Za prikazivanje na zaslonu mo`ete odabrati neko drugo pismo. unesite novu visinu i kliknite OK. VJE@BA Drugi na~in je uz pomo} okvira za dijalog Row Height. odaberite Tools. Kliknite desnom tipkom mi{a na stupac i odaberite Row Height i unesite novu visinu. Slijedite naredne korake kako biste promjenili pismo za stranicu podataka u tablici: Za{to mijenjati pisma u prikazu Datasheet? Ponekad }ete `eljeti smanjiti pismo i na taj na~in omogu}iti prikaz vi{e polja i njihovog sadr`aja na zaslonu bez mijenjanja {irine stupca. U izborniku Format odaberite Font. 4. ali }e se ono automatski pridijeliti cijelom tekstu u tablici uklju~uju}i i naslove stupaca. 3. Prikazuje se okvir za dijalog Font (slika 13. Iz okvira za popis Font odaberite pismo. 2. 1. Promjene pisma koje uradite u prikazu Datasheet ne}e se prikazati u izvje{tajima. Iz okvira za popis Size odaberite veli~inu. . Promjene su vidljive samo u prikazu Datasheet. ili iz izbornika Format odaberite Row Height.

boju crta mre`e izme|u svakog retka ili stupca te svugdje gdje su crte prikazane. U podru~ju Sample vidjet }ete izgled promjena. Mogu}nosti promjena izgleda }elije Drugi je na~in mijenjanja izgleda tablice pomo}u okvira za dijalog Datasheet Formatting (odaberite Format. kliknite OK. .3 Okvir za dijalog Font omogu}ava pode{avanje pisma za cijelu tablicu. 7. 6. potvrdite opciju Underline.FORMATIRANJE TABLICE 93 SLIKA 13. Promijeniti mo`ete posebne efekte. Datasheet). U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavnu formu za unos podataka. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako formatirati tablicu. (Mogu}nost) Ako `elite podcrtati tekst. Kada ste zadovoljni s promjenama. boju pozadine.

osnovnu formu koja sadr`ava sva polja u tablici. svaka forma u odre|enom trenutku prikazuje samo jedan slog. sve poslove unosa i ure|ivanja podataka mo`ete uraditi u tablici. Na primjer. ZA[TO STVARATI FORME? Kao {to ste pro~itali i nau~ili u 11. l l .14. ili }ete odre|eni podatak morati unijeti u nekoliko tablica. pa }ete morati otvarati tablice jednu po jednu i unositi podatke. ali nudi najve}u kontrolu. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti formu sa ili bez Form Wizarda (~arobnjak za stvaranje forme). no ponekad to nije najbolji na~in. Postoje tri na~ina za stvaranje forme: l Opcija AutoForms nudi brzu. vje`bi. Uz pomo} forme mo`ete ostaviti dovoljno prostora za svako polje i unijeti informacije u nekoliko tablica istovremeno. op}enito. Izbje}i }ete i glavobolje koje se pojavljuju kada poku{avate otkriti s kojim slogom tablice radite. i 12. mo`da }ete stupac toliko ra{iriti da ne}ete biti u mogu}nosti vidjeti sve {to utipkate u polje. Ovo je najte`i na~in. Jednostavniji i br`i na~in je stvaranje forme. Stvaranje forme od samog po~etka nudi mre`u u koju }ete postavljati polja. Opcija Form Wizard poma`e vam u stvaranju forme putem okvira za dijalog i odabirom polja i stilova za formu.

forma }e imati izgled tablice. Oznake polja }e vjerojatno biti isklju~ene i polja se mogu nalaziti vrlo blizu jedno drugom pa stoga ni forma ne}e izgledati privla~no. Kliknite OK. SLIKA 14. kliknite No.1). . Forma koju }ete stvoriti uz pomo} opcije AutoForm mo`da ne}e izgledati lijepo. Slijedite naredne korake: 1. Ova opcija stvara formu koja va{a polja smje{ta u stupac od vrha prema dnu. Kliknete li opciju AutoForm: Tabular. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14. Ova opcija jednostavno prebacuje polja iz tablice u formu. 2. 4. ali i prikladna. a kliknete li AutoForm: Datasheet. Ako niste zadovoljni s radom izbri{ite formu i uradite je ponovno uz pomo} opcije Form Wizard. 5.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 95 STVARANJE FORME UZ POMO] AUTOFORME Najlak{i na~in stvaranja forme je uz pomo} opcije AutoForm. Kliknite AutoForm: Columnar da biste stvorili formu stupca (naj~e{}e upotrebljavana). vrlo je prilagodljiva. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. Da biste formu izbrisali.1 Odaberite na~in stvaranja forme. 3. Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka. forma }e izgledati poput stranice baze podataka. Kliknite gumb New. Otvorite padaju}i popis na dnu okvira za dijalog i odaberite tablicu ili upit koje `elite upotrijebiti kao izvor podataka za formu. zatvorite je i kada se prika`e pitanje `elite li spremiti promjene.

korak i odaberite neku drugu tablicu.2). 3. Ako `elite uklju~iti polja iz neke druge tablice ili upita. vratite se u 3. VJE@BA STVARANJE FORME UZ POMO] FORM WIZARDA Form Wizard nudi odli~an kompromis izme|u automatizma stvaranja i stvaranja od samog po~etka.) formu i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. SLIKA 14. Dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. 4. korak sve dok ne uklju~ite sva polja koja `elite u formi. Ponavljajte 4. . Otvara se okvir za dijalog Form Wizard (slika 14. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih `elite odabrati polja. 2. (Prema osnovnoj postavci uvijek je odabrana tablica koja je na prvom mjestu abecednog reda {to vjerojatno nije ono {to `elite.96 14. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu uz pomo} Form Wizarda: 1. U popisu Available Fields kliknite polje koje `elite uklju~iti u 5.2 Form Wizard omogu}ava odabir polja koja `elite uklju~iti iz razli~itih tablica.

STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 97 Odabir svih polja Da biste sva polja iz popisa Available Fields pomaknuli u popis Selected Fields. Kliknite Next kako biste nastavili s radom. Kliknite gumb Finish. Tada kliknite onu koju `elite i kliknite Next. kliknite Next da biste nastavili s radom. kliknite gumb < kako biste ne`eljeno polje iz popisa Selected Fields vratili u popis Available Fields. 6. kako biste vidjeli prethodni pregled stila i kada odaberete `eljeni stil. SLIKA 14. . U formi se prikazuje prvi slog iz tablice. Tabular. 7. Datasheet ili Justified. Sada }e vas upitati da odaberete stil. Bit }ete upitani da odaberete izgled: Columnar.3). Prikazuje se forma koja je spremna za unos podataka (slika 14. kliknite gumb >>. Fali prijevod 8 koraka. 9. Kliknite svaki gumb kako biste vidjeli pethodni pregled odre|ene vrste (opcija Columnar je naj~e{}a). Kliknite svaki stil iz popisa 8. ali upotrebljivu formu. Ako pak pogrije{ite.3 Form Wizard }e stvoriti ovu grubu.

Iz padaju}eg popisa koji se nalazi na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit. Ne upotrebljavajte pre~ice Ako u ovom trenutku dvostruko kliknete na pre~icu Create form in Design view koja se nalazi u popisu Forms. ne}ete imati mogu}nost odabira tablice.98 14. Kliknite gumb New. no ako ste po~etnik dr`ite se na{ih koraka. Prikazuje se prozor Form Design (slika 14. uredite formu tako da polja imaju vi{e mjesta. 1. Kliknite OK. Kliknite opciju Design View. Ovo je najsna`niji. Spremni ste za stvaranje forme. Kasnije }ete mo}i odabrati tablice iz svojstva forme RecordSource. vje`bi. vje`bi. 2. (Kasnije }ete mo}i promijeniti tablicu u svojstvu RecordSource u svojstvima stranice forme.3.) 5. STVARANJE FORME OD SAMOG PO^ETKA U prikazu Form Design mo`ete stvoriti formu od samog po~etka. kao ona na slici 14.4). ali i najte`i na~in stvaranja forme. 3.1). Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u 15. VJE@BA Ako su odrezna polja oznake u formi. 4. . U ovom }ete prikazu sami odre|ivati to~no mjesto svakog polja i njegov format. Prikazuje se okvir za dijalog New Form (slika 14. U prozoru Database kliknite podru~je Forms. Sljede}i koraci upoznat }e vas s prikazom Form Design. a vi{e o prikazu pro~itat }ete u 15.

Toolbox SLIKA 14.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 99 U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvarati ostala podru~ja osim Detail.) desno od svojstva RecordSource kako biste otvorili Query Designer. Dodavanje sljede}e tablice formi Ako kasnije trebate dodavati neku drugu tablicu kao izvor podataka za formu. U Query Designeru mo`ete dodati novu tablicu u gornji pano i ako je potrebno podesiti odnos s osnovnom tablicom. . Field List Povucite rub radnog podru~ja da biste podru~je pove}ali. kliknite gumb Build (...4 Prikaz Form Design prikazuje praznu povr{inu na kojoj mo`ete dizajnirati formu. Nakon zatvaranja Query Designera vidjet }ete polja iz obje tablice u popisu polja.

Ponavljajte 2. korak kako biste dodali sva polja koja `elite u . a u kasnijim vje`bama nau~it }ete kako dodavati ostala podru~ja. informativni tekst (kao {to su naslovi i oznake) ili ~ista dekoracija (kao {to su crte i pravokutnici). U slu~aju formi i izvje{taja radite s kontrolama. DODAVANJE KONTROLA FORMI Kontrole i polja Kada radite s tablicom. Povucite polje iz opcije Field List u podru~je Detail (slika 14. kliknite na gumb Toolbox ili gumb List na alatnoj traci. Ako ih ne vidite na zaslonu. Osnovna namjena prozora Form Design je jednostavna. formi. Kliknite gumb Field List ili odaberite opciju Field List u izborniku View. Jednak je osvijetljenoj tablici ili plo~i za uljepljivanje gdje }ete smjestiti elemente forme. Ako nije prikazan.5) i 3. 2. prika`ite Field List.4. Polja koja }ete dodavati formi prikazat }e se kao kontrole u podru~ju forme Detail. Na po~etku rada jedino vidljivo podru~je je Detail. {to nije ni{ta drugo nego prikaz forme podatka u polju. ono }e se prikazati kao okvir za tekst.100 14. radite izravno s poljima podataka. VJE@BA Toolbox i Field List @eljet }ete upotrijebiti alatni okvir Design i Field List koji su prikazani na slici 14. Slijedite naredne korake kako biste dodavali kontrole prikaza polja u formi: 1.

Vi{e o pomicanju polja pro~itajte u sljede}oj vje`bi. ovaj problem }ete rije{iti ako pro~itate sljede}u vje`bu. Ne brinite ako trenutno va{a forma ne izgleda lijepo. ona postaju kontrole koje prikazuju podatak iz tog polja. . Vi{e od jednog polja mo`ete istovremeno povu}i u formu. pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok klikate svako pojedino polje koje `elite. SLIKA 14. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao polje koje ste smjestili. uradite jedno od sljede}eg prije povla~enja: l Kliknite polje koje `elite i tada pritisnite i dr`ite tipku Shift dok odabirete posljednje polje grupe. Kada iz Field Lista povu~ete polja u formu. dvostruko kliknite na naslovnu traku Field Lista. koraku umjesto da povu~ete jedno polje. @elite li odabrati vi{e polja koja ne tvore grupu. U 2. u sljede}ih nekoliko vje`bi pro~itat }ete i nau~iti kako unijeti promjene i pobolj{ati izgled forme.5 Iz Field Lista povucite polja u mre`u.STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 101 Ne brinite se o preklapaju}im oznakama. @elite li odabrati sva polja u popisu. l l Objekte mo`ete pomicati po formi nakon {to ste ih smjestili. Na taj }ete na~in odabrati grupu polja.

Kliknite u polje gdje `elite zapo~eti rad i utipkajte podatak. . l 2. Ako pak `elite unijeti jo{ neke promjene. pritisnite tipke Shift+Tab. UNO[ENJE PODATAKA U FORMU Smisao stvaranja forme je lak{i unos podataka u tablicu. Kada stignete u posljednje polje pritiskanjem tipke Tab. ostavite formu otvorenom i prije|ite na 15. Ako ste zadovoljni izgledom forme. U sljede}i okvir za tekst koji se prikazuje utipkajte ime za formu i tada kliknite OK. Kada ste upitani `elite li spremiti promjene kliknite Yes. vje`bu. Otvorite formu: l Ako se va{a forma prika`e u prikazu Form Design. odaberite opciju ponovno kako biste je isklju~ili.102 14. Kliknite gumb Close (X). oti}i }ete u prvo polje novog praznog sloga. VJE@BA Upotreba opcije Snap to Grid Ako otkrijete da je te{ko poravnati polja. Pritisnite tipku Tab kako biste se pomaknuli u sljede}e polje. kliknite karticu Form u prozoru Database i tada dvostruko kliknite ime forme ili kliknite gumb Open. Forma radi kao atraktivna “maska” koja vas {titi od obi~ne tablice. odaberite View. Ako je potrebno vratiti se u prethodno polje. Form View kako biste pre{li u prikaz Form ili odaberite Form View pomo}u gumba View. krenite naprijed i zatvorite formu. Kada stvorite formu slijedite naredne korake kako biste unijeli podatke: 1. Ako ipak `elite sami poravnati polja. Ako se forma uop}e ne prika`e. 3. mo`ete odabrati opciju Snap to Grid iz izbornika Format kako biste pored naredbe smjestili oznaku.

STVARANJE JEDNOSTAVNE FORME 103 Da biste se pomaknuli u sljede}i slog prije nego {to stignete u posljednje polje ili u prethodni slog. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uraditi promjene u formi da bi ona odgovarala va{im potrebama. i 3. Oni }e se automatski spremiti ~im ih unesete. korak da unesete sve slogove koje `elite. Ponovite 2. Ove pre~ice rade jednako dobro u formama i tablicama. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavnu formu te kako unijeti podatke u nju. kliknite gumb sa strelicom okrenutom lijevo ili desno koji se nalazi na lijevom kraju trake za navigaciju na dnu prozora. vje`bi kako biste nau~ili neke trikove pri unosu podataka. Pre~ice za unos podataka Pro~itajte odjeljak “Trikovi unosa podataka” u 11. 4. .

odlomak “Formatiranje kontrola”. odlomak “Neovisno pomicanje kontrola i njihovih oznaka”. Dodavanje teksta za obja{njenje. 3. odlomak “Prikazivanje zaglavlja i podno`ja”. 2. Vje`ba UNO[ENJE PROMJENA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u formu bez obzira na koji ste na~in stvorili formu (14. 6. 5. masni znakovi ili razli~ita pisama za oznake ili ve}i tekst za zaglavlje). kontrola”. Evo pregleda {to trebate uraditi da va{a forma bude {to privla~nija: 1. odlomak “Promjena veli~ine 4. odlomak “Pomicanje kontrola”. Dodavanje zaglavlja i podno`ja. odlomak “Dodavanje teksta”. Promjena veli~ina kontrola i oznaka. ULJEP[AVANJE FORME: PREGLED Forma koja se nalazi na zaslonu vjerojatno je funkcionalna.15. . ali ne izgleda privla~no. vje`ba). Pomaknuti kontrole kako bi izme|u njih bilo vi{e prostora. Formatiranje teksta u formi (primjerice. U ovoj vje`bi }ete nau~iti kako pobolj{ati izgled forme. Pridjeljivanje razmaka izme|u kontrola i njihovih oznaka.

Kontrolu mo`ete povu}i okomito ili horizontalno s bilo koje strane ili dijagonalno iz bilo kojeg kuta. Otpustite tipku mi{a kada je kontrola na `eljenom mjestu. ozna~ite sve kontrole i povucite ih prema dolje kao grupu. Nekoliko kontrola }ete mo`da `eljeti spustiti kako biste ostavili vi{e prostora za umetanje nove kontrole ili }ete jednostavno `eljeti ponovno poslo`iti prikazane kontrole drugim redom. Slijedite naredne korake: 1.1). 5. . najprije je odaberite i tada je povucite kada pokaziva~ mi{a promijeni izgled u ruku. povucite panel Form Footer prema dolje da bi podru~je Detail bilo ve}e. Ako pak `elite vi{e prostora u gornjem dijelu forme. Postavite pokaziva~ mi{a na mjesto gdje }e promijeniti izgled u ruku (slika 15. Kliknite i dr`ite pritisnutu lijevu tipku mi{a dok kontrolu povla~ite na `eljeno mjesto. Vi{e prostora Ako `elite stvoriti vi{e prostora na dnu kontrola kako biste imali vi{e mjesta za pomicanje. Ako niste u prikazu Form Design. vje`bi. otvorite prikaz kao {to ste nau~ili u 14. 4. Hvataljke odabira Pokaziva~ mi{a SLIKA 15. Oko kontrole prikazuju se hvataljke odabira. 2.1 Da biste pomaknuli kontrolu. 3. Ako pomi~ete vi{e kontrola istovremeno pokaziva~ mi{a mo`ete postaviti na bilo koju odabranu kontrolu. Kliknite ime kontrole kako biste je odabrali.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 105 POMICANJE KONTROLA Naj~e{}a je promjena u formi pomicanje kontrola po njoj.

2. slijedite naredne korake: 1.) Da biste to uradili. mo`da }ete `eljeti produljiti okvir za oznaku polja kako bi ime polja bilo prikazano u cijelosti.2). NEOVISNO POMICANJE KONTROLA I NJIHOVIH OZNAKA Ponekad }e biti potrebno pomicati kontrolu okvira za tekst ili oznaku polja neovisno jedno o drugom.106 15. Da biste pomaknuli okvir za tekst ili njegovu oznaku neovisno. Kliknite na kontrolu koju `elite pomaknuti. naj~e{}e upotrebljavane kontrole Okviri za tekst i njihove oznake su obja{njeni u ovoj knjizi. Uvjerite se da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku (slika 15. (Sljede}i odlomak obja{njava kako promijeniti du`inu kontrole. Vi{e kontrola mo`ete povla~iti istovremeno zadr`avaju}i odnos izme|u njih tako {to }ete odabrati sve kontrole i onda ih povu}i. Okviri za tekst. Postavite pokaziva~ mi{a na gornji lijevi kut iznad hvataljke odabira kako bi pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom (slika 15. Ako vidite da je pokaziva~ promijenio izgled u ruku s podignutim prstom. VJE@BA Tekst oznake se pomi~e bez pridijeljenog okvira za tekst Budite oprezni kada postavljate pokaziva~ mi{a iznad kontrole da biste je pomaknuli. kliknite na jednu i zatim pritisnite i dr`ite tipku Ctrl dok odabirete ostale. kontrolu mo`ete povu}i bilo gdje. Na primjer. no iste metode rada mo`ete upotrijebiti radite li s kombiniranim okvirima ili slikama.1). Da biste odabrali vi{e kontrola. morate najprije pomaknuti kontolu okvira za tekst u desno i na taj na~in stvoriti prostor za pove}anje oznake. .

Brisanje razina Ako odre|ena kontrola obja{njava sama sebe (primjerice. 3. SLIKA 15.2 Uz pomo} pokaziva~a mi{a povucite kontrolu ili oznaku neovisno jedno od drugog. Povucite rub kontrole na `eljenu du`inu i tada otpustite tipku Pokaziva~ mi{a Hvataljke odabira SLIKA 15. 2. . Postavite pokaziva~ mi{a na desni rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u dvoglavu strelicu (slika 15. PROMJENA VELI^INE KONTROLA Nakon {to ste pridijelili razmak izme|u svakog okvira za tekst i njegove oznake (prethodni odlomak).3 Povla~enjem mo`ete promijeniti veli~inu podru~ja za unos. slika). vjerojatno }ete `eljeti izbrisati njezinu oznaku. slijedite naredne korake kako biste promijenili du`inu kontrole: 1. Kliknite kontrolu kako biste je odabrali.3). Oko nje se prikazuju hvataljke odabira.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 107 3. mi{a. Povucite kontrolu na novo mjesto. Odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete.

VJE@BA Oznake u vi{e redaka Ako je tekst koji je prikazan u okviru za tekst ili kontroli oznake preduga~ak da bi stao u pridijeljenu du`inu. odaberite View. podru~ja Form Header i Form Footer se prikazuju u prikazu Design. PRIKAZIVANJE l ZAGLAVLJA I PODNO@JA Za sada radite u podru~ju Detail. kao {to je naslov forme na vrhu ili ime osobe koja je izradila formu na dnu. Podru~je Form Header se nalazi ispod podru~ja Detail pa stoga podru~je nema odre|enu visinu. Da biste stvorili mjesta za rad u podru~ju Form Header (slika 15. Tako }e se tekst mo}i prelomiti i prije}i u novi redak.4). . Ovo podru~je nije prikazano po izvornim postavkama pa stoga. pove}ajte kontrolu povla~enjem donjih hvataljki odabira. pa stoga nije potreban duga~ak okvir za prikaz cijelog teksta. ali mo`ete upotrijebiti i ostala podru~ja: Podru~je Form Header and Form Footer. ali su prazna. Page Header/Footer. Zatim postavite pokaziva~ mi{a izme|u traka (pokaziva~ mijenja izgled u dvoglavu strelicu) i povucite prema dolje. Podru~je Page Header and Page Footer (rijetko upotrebljavano).108 15. ako `elite prikazati podru~je. kliknite njezinu traku kako biste podru~je odabrali. Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu svake stranice forme kada je `elite ispisati. l Kada stvarate formu pomo}u Form Wizarda. Mjesto za tekst koji }e se ponavljati na vrhu ili dnu forme.

u formu kontrola oznaka za prikazivanje naslova. Ako Toolbox nije prikazan. Podru~je Form Header sadr`i tekst koji `elite ponavljati na svakom prikazu forme. DODAVANJE OZNAKA Sljede}a stvar koju ve}ina korisnika `eli je dodavanje teksta u formu. podnaslova. odaberite opciju Toolbox iz izbornika View ili kliknite gumb Toolbox na alatnoj traci. . teksta za obja{njenje itd.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 109 Podru~je Detail sadr`i kontole ~iji se podaci mijenjaju za svaki slog. Nako {to ste prikazali zaglavlje i podno`je mo`ete dodavati kontrole u ta podru~ja.4 Povucite traku Detail dolje kako biste stvorili prostor za dodavanje teksta zaglavlju. Slijedite naredne korake: 1. odre|ene informacije u zasebne kontrole podru~ja Detail. Naslove i stale osnovne informacije dodajte u zaglavlja i podno`ja. SLIKA 15.

Prikazuje se tanki okvir. Kliknite alatku Label u Toolboxu (ona s nako{enim slovima Aa). Morate utipkati tekst Ako ne utipkate tekst prije nego {to prije|ete na 5. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u veliko slovo. Pokaziva~ mi{a Alatka Label SLIKA 15. . 3. Kliknite bilo gdje u podru~je kontrola ili pritisnite tipku Enter kako biste zavr{ili s radom.5). 5. (Okvir raste kako bi mogao ~uvati tekst koji }ete utipkati. VJE@BA 2.5 Odaberite alatku Label u Toolboxu. Utipkajte tekst.110 15. korak. a s oznakom plusa pored slova (slika 15. okvir }e nestati ~im kliknete izvan njega.) 4. Kliknite na mjesto u formi gdje `elite stvoriti novi tekst.

Svojstva kontrole Desnim klikom mi{a na bilo koju kontrolu prikazat }ete izbornik pre~ica iz kojeg odaberite Properties. Kliknite je. Tablica 15. FORMATIRANJE KONTROLA Nakon {to ste u formu smjestili sve informacije (to su kontrole koje `elite uklju~iti i oznake kako biste prikazali naslove i tekst obja{njenja) sljede}i korak je pobolj{anje izgleda va{e forme. kliknite je kako biste je odabrali i tada kliknite `eljenu alatku formatiranja kako biste kontroli pridijelili `eljeni format. postavite pokaziva~ mi{a tako da njegov izgled bude poput ruke i povucite na `eljeno mjesto.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 111 Povla~enje oznake Ne brinite se o mjestu oznake za vrijeme stvaranja. Oznaku kasnije mo`ete pomicati kao i ostale kontrole.1 ALATKE ALATKA NA ALATNOJ TRACI FORMATTING Popis dostupnih pisama Popis dostupnih veli~ina odabranog pisma Masni znakovi. Prikazuje se okvir Properties koji sadr`i polja koja kontroliraju sve opcije formatiranja i ostala pode{enja za kontrolu. Da biste formatirali kontrolu. TABLICA 15.1 prikazuje alatke. Sve alatke za formatiranje nalaze se na alatnoj traci Formatting (druga alatna traka od vrha u prikazu Form Design). uklju~eno/isklju~eno nastavlja se NAMJENA .

uklju~eno/isklju~eno Lijevo poravnavanje teksta Centriranje teksta Desno poravnavanje teksta Popunjavanje odabranog okvira odabranom bojom Boje za tekst u odabranom okviru Boje strukturu odabranog okvira Dodavanje rubova odabranom okviru Dodavanje specijalnih efekata odabranom okviru Neke alatke. mo`ete promijeniti vrijednost. su padaju}i popisi. pridijelit }ete trenutnu vrijednost. Kliknite strelicu pored alatke i tada iz popisa odaberite `eljenu opciju. a ako kliknete strelicu padaju}eg popisa. Neke druge alatke su gumbi.112 15. dok neke sadr`e spoj gumba i padaju}eg popisa. kao {to je alatka za boje ili rubove. NAMJENA . Ako kliknete na gumb. uklju~ivanje/isklju~ivanje masnih ili nako{enih znakova. kao {to su pisma i veli~ine. uklju~eno/isklju~eno Podcrtani znakovi.1 NASTAVAK ALATKA Nako{eni znakovi. VJE@BA TABLICA 15.

Odaberite Format. ako imate deset kontrola slo`enih u stupac i tada ih ponovno slo`ite. Kliknite zaglavlje podru~ja gdje `elite uraditi promjenu (na primjer. pritisnite Tab kako biste se pomaknuli iz kontrole u kontrolu redom kojim su prikazane. pa naravno `elite pridijeliti redoslijed koji se odnosi na novu strukturu forme. Ako vam se nakon pridjeljivanja forma ne svi|a. Kretanje izme|u kontrola nazivamo redoslijed kojim se pomi~ete pritiskaju}i tipku Tab. PROMJENA . redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab }e ponovno. Na primjer. bez obzira {to se ona sada nalazi na prvom mjestu. Kada stvorite formu. AutoFormat. ali tako da deseta kontrola postane prva. REDA POMICANJA POMO]U TIPKE TAB Nakon {to unesete podatak u formu. Detail) kako biste odabrali cijelo podru~je.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 113 Promjena boje pozadine Promijeniti mo`ete i boju pozadine forme. sada prvu kontrolu prihvatiti kao desetu. Bit }ete upitani da odaberete iz nekoliko ve} obojanih i formatiranih shema. Tada kliknite desnom tipkom mi{a i odaberite opciju Fill/Back kako biste promijenili boju pozadine. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab zapo~inje od vrha prema dnu. redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab se ne mijenja automatski. kliknite Ctrl+Z kako biste se vratili na prethodno stanje. Ovo ote`ava popunjavanje forme. Kada pomaknete ili ponovno slo`ite kontrole. AutoFormat Evo pre~ice za formatiranje forme.

Odaberite View. Odaberite podru~je u kojem `elite podesiti redoslijed. 3. Izvorna postavka je podru~je Detail. Da biste promijenili redoslijed kliknite kontrolu i povucite je gore ili dolje u popisu. 2. Na primjer. .6 Upotrijebite okvir za dijalog Tab Order kako biste odredili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab koji `elite upotrijebiti u formi.6). VJE@BA Mogu}nosti redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ponekad }ete `eljeti promijeniti redoslijed pomicanja pomo}u tipke Tab iz strukture gore-dolje. Slijedite naredne korake kako biste pridijelili redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab: 1. Prikazuju se kontrole i njihov trenutni red. Prikazuje se okvir za dijalog Tab Order (slika 15. ako 90 posto va{ih slogova trebate unijeti u samo nekoliko kontrola. Tab Order ili desnim klikom mi{a kliknite kva- drati} u gornjem lijevom kutu forme i odaberite Tab Order iz izbornika pre~ica. mo`da }ete `eljeti smjestiti te kontrole na kraj redka kako biste jednostavno sko~ili u njih. u neku drugu radi lak{eg unosa podataka.114 15. SLIKA 15.

formatiranjem i pridjeljivanjem redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti o nekim zgodnijim kontrolama koje mo`ete dodavati formi. Brisanje kontrole iz redoslijeda pomicanja pomo}u tipke Tab Ako `elite izbrisati kontrolu iz redoslijeda pomo}u tipke Tab. Odaberite kontrolu. Kontrola je i dalje prikazana u okviru Tab Order. 5. . kliknite na karticu Order u svojstvima stranice i odaberite No za njezino svojstvo mjesta na koje }ete do}i pritiskaju}i tipku Tab. Da biste brzo podesili redoslijed tipke Tab zasnovane na trenutnoj poziciji kontrola u formi (od gore prema dolje). U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pobolj{ati izgled forme pomicanjem kontrola. dodavanjem teksta.UNO[ENJE PROMJENA U FORMU 115 4. ali nije dostupna pomo}u tipke Tab. Kliknite OK. ne mo`ete je izbrisati u okviru za dijalog Tab Order ve} pomo}u opcije Tab Order u svojstvima stranice kontrole. kliknite gumb Auto Order.

Slika 16. malo vremena treba odvojiti kako bi se podesila jedna od posebnih kontrola za unos podataka u formi. Vje`ba STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI U ovoj }ete vje`bi nau~iti o nekim posebnim kontrolama koje mo`ete uklju~iti u formu.1 prikazuje formu s kojom }ete raditi u ovoj vje`bi s ve} stvorenim okvirima za popis. . Ve} sada mo`ete vidjeti kako ove kontrole ~ine formu mnogo privla~nijom i lak{om za upotrebu.16. Evo nekih obja{njenja za{to to uraditi: l l l ZA[TO Izgled va{e forme bit }e profesionalniji. grupom opcija i gumbima za neredbe. UPOTRIJEBITI POSEBNE KONTROLE ZA UNOS PODATAKA? Kao {to }ete vidjeti u ovoj vje`bi. Smanjenje du`ine utipkavanja za uno{enje slogova. Smanjenje mogu}ih gre{aka pri utipkavanju za pouzdane podatke.

Kao i okvir za popis. Option group. uklju~i/isklju~i gumbe ili okvire za potvrde. Upotrijebiti mo`ete gumbe za opcije. Ostale kontrole. Command button. ispisivanje izvje{taja. no mo`ete utipkati i druge unose osim onih u popisu. kao {to je zapo~injanje novog programa. Combo group. mo`ete za svaki slog uklju~iti video-isje~ak. Mogu}nost odabira iz razli~itih opcija (mo`ete odabrati samo jednu opciju). Kada kliknete gumb. uradit }ete neku aktivnost.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 117 Grupa opcija Okvir za popis Gumbi za naredbe SLIKA 16. Predstavlja popis iz kojeg mo`ete odabrati element. U Accessu 2000 mo`ete smjestiti ActiveX kontrole kao i sve ostale. spremanje sloga ili ne{to drugo. l l l . KOJE l l VRSTE KONTROLA UPOTRIJEBITI? Upotrijebiti mo`ete nekoliko vrsta kontrola: List box.1 Posebne kontrole za unos podataka. Na primjer.

ali je mogu}e da }e biti potrebni i neki drugi unosi. STVARANJE . mo`ete upotrijebiti kombinirani okvir. Da biste Accessu rekli da `elite upotrijebiti ~arobnjaka. Stvaranje korisni~kih kontrola bez upotrebe ~arobnjaka je malo te`e. i iz popisa odabrati `eljeno ime. pa }emo se u ovoj vje`bi pozabaviti ~arobnjacima. ako ve}ina va{ih kupaca dolazi iz jedne od {est dr`ava. mo`da }ete zaklju~iti da je lak{e stvoriti okvir za popis. S okvirom za popis osoba koja unosi podatke je ograni~ena na odabir iz ve} utipkanih podataka koji se prikazuju. Za vrijeme unosa podataka mo`ete odabrati dr`avu iz popisa ili utipkati novu dr`avu ako je u popisu nema. Na primjer. Kombinirani okvir je koristan kada je okvir za popis odgovaraju}i. koji sadr`i imena grana ureda. kliknite gumb Control Wizard u Toolboxu (slika 16. ako trebate unijeti jednu od va{ih dvanaest grana ureda svaki put kad upotrijebite formu. Okvir za popis Control Wizard Kombinirani okvir Grupa opcija Gumb za naredbu Vi{e kontrola SLIKA 16. OKVIRA ZA POPIS ILI KOMBINIRANOG OKVIRA Okvir za popis ili kombinirani okvir mogu biti korisni ako shvatite da odre|ene vrijednosti ~esto utipkavate u polje. Access ove kontrole mo`e stvarati sa ili bez ~arobnjaka. Na primjer.2).118 16. a mogu}e je da se pojavi kupac iz neke druge dr`ave. VJE@BA Access }ete instalirati s ~arobnjacima za ve}inu ovih vrsta kontrola {to }e olak{ati upotrebu kontrola.2 Odaberite gumb Control Wizard kako biste mogli upotrijebiti ~arobnjake.

Tada kliknite Next. Utipkajte vrijednosti (slika 16. pa stoga odaberite polje Title i kliknite Next. Kada otpustite tipku mi{a.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 119 Slijedite naredne korake kako biste stvorili okvir za popis ili kombinirani okvir u prikazu Form Design: 1. Bit }ete upitani da utipkate vrijednosti koje `elite prikazati u popisu. ~arobnjak zapo~inje s radom. unijet }ete razli~ite naslove koje pas mo`e dobiti na izlo`bi. pridijeljene oznake).2). Kliknite Finish. (Mogu}nost) Ako okvir za popis sam sebe obja{njava i nije potrebno prikazati njegovu oznaku. . 7. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled kako bi vam pokazao koju vrstu okvira ste odabrali. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. 3. 2.3) i nakon svake pritisnite tipku Tab. Odaberite tablicu ili upit umjesto utipkavanja vrijednosti. koraku. Na mjestu u mre`i gdje `elite novu kontrolu povucite mi{a kako 4. odaberite oznaku i pritisnite tipku Delete kako biste oznaku izbrisali. Kliknite na gumb List Box ili Combo Box u okviru za alat (slika 16. biste nacrtali okvir. tada odaberite opciju I want the list box to look up the values in a table or query. 5. Na primjer. Utipkajte naslov koji `elite prikazati kao kontrolu (to je tekst 8. Tada kliknite Next. in the values that I want. Prikazuje se va{ novi okvir za popis koji odgovara polju koje ste izabrali u 6. U prvom okviru za dijalog ~arobnjaka kliknite gumb I will type Drugi na~in unosa vrijednosti Ako `elite mo`ete stvoriti odvojenu tablicu koja sadr`i vrijednosti koje `elite upotrijebiti u polju. 9. Odaberite opciju Store that value in this field i odaberite koje polje }e prihvatiti podatak. 6.

Odabrali ste krivu vrstu? Vrlo je jednostavno prije}i iz okvira za popis u kombinirani okvir. Povucite kako biste promijenili {irinu stupca. C ili D – nikada ni{ta drugo. . no vratite se ponovno u prikaz Form Design. odaberite opciju Change to i odaberite novu vrstu kontrole.3 Utipkajte vrijednosti iz kojih `elite odabirati u okviru za popis ili kombiniranom okviru. a odgovor na 5. Na primjer. VJE@BA Naj~e{}e se upotrebljava jedan stupac. Sada mo`ete prije}i u prikaz Form kako biste se uvjerili da je sve u redu. B. Gdje su vrijednosti? Ne uzbu|ujte se ako se va{e vrijednosti ne prika`u u okviru. pitanje je uvijek A. STVARANJE GRUPE OPCIJA Ova je opcija korisna kada }ete iz nekoliko mogu}nosti uvijek odabirati unos polja. SLIKA 16. ako unosite rezultate kviza. ova opcija je vrlo korisna. U prikazu Form Design desnom tipkom mi{a kliknite na kontrolu. Vrijednosti }ete vidjeti u prikazu Form kada otvorite padaju}i popis.120 16.

U grupi opcija mo`ete odabrati samo jednu opciju.2). Ovo nije uobi~ajeni rad okvira za potvrdu To~no. U ve}ini Windowsovih programa okviri za potvrdu nisu isklju~ivi. Kliknite gumb Option Group u okviru za alat (slika 16. 2. morate stvoriti nekoliko obi~nih okvira za potvrdu i obuhvatiti ih pravokutnikom. Slijedite naredne korake kako biste stvorili grupu opcija: 1. . gumbe opcija ili okvire za potvrdu. a kada odaberete drugu. No u ovom slu~aju oni su samo stil gumba opcije. Mo`ete odabrati nekoliko njih istovremeno. prva se automatski isklju~uje. C ili D no mo`e upisati i “ostalo”. La`na vi{eodabiru}a grupa opcija Ako `elite prikazati grupu opcija u kojoj mo`ete istovremeno odabrati nekoliko opcija. Grupa opcija mo`e uklju~ivati gumbe uklju~i/isklju~i. ali rezultat je isti. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Option Group. B. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 121 [to ako je odgovor u kvizu “ostalo”? Ako imate pitanja na koja natjecatelj mora odabrati A. upotrijebite kombinirani okvir jer on dopu{ta novi unos. Ovo su razli~iti stilovi.

4). potvrdu ili gumb uklju~i/isklju~i) i stil za kontrolu. Kada ste upitani da odaberete vrijednost koju `elite pridijeliti 7. ~arobnjak zapo~inje s radom. Coloring). Nije potrebno mijenjati pridijeljene izvorne vrijednosti. okvir za 9. 4. 6. 8. Na primjer. unijeli ste razli~ite boje za {etlandskog psa pa stoga odaberite polje Coloring i kliknite Next.4 Ovdje unesite oznake za svaku opciju. Tada kliknite Next. tada kliknite Next. Finish i stvorili ste grupu opcija. Ako odaberete Yes. odaberite Yes ili No. tada kliknite Next. Kliknite . Kliknite opciju Store the value in this field i odaberite koje polje }e primiti podatke iz padaju}eg popisa. VJE@BA 3. Kliknite kako biste odabrali vrstu kontrole (gumb opcije. Unesite vrijednosti i nakon svakog unosa pritisnite tipku Tab. Kada otpustite tipku mi{a. svakoj opciji. izvorni odabir odaberite iz padaju}eg popisa (ovaj odabir prikazuje se automatski kada upotrijebite formu).122 16. Kada ste upitani `elite li izvorni odabir. SLIKA 16. 5. Bit }ete upitani da unesete vrijednosti za svaki gumb (slika 16. Unesite naslov za grupu opcija (na primjer. kliknite Next da biste nastavili s radom. Povucite pokaziva~ mi{a u formu kako biste nacrtali okvir gdje `elite prikazati grupu opcija.

prethodni. slanje izvje{taja putem e-po{te ili prethodnog pregleda izvje{taja. sve }e biti prikazane u sivoj boji (niti odabrana niti ne odabrana) za slog. Gumbi mogu slu`iti za ispis forme. Access nudi razli~ite varijante funkcija koje mo`ete uraditi s gumbima za naredbu: l Record navigation. Report operations. Gumbi mogu slu`iti za ispis tablice. mo}i }ete potvrditi samo jednu od ponu|enih opcija. Gumbe mo`ete dodavati kako bi se korisnik mogao pomaknuti na sljede}i. Kada prije|ete u prikaz Form i upotrijebite formu. Application. sve dok ne odaberete jednu od ponu|enih. DODAVANJE GUMBA ZA NAREDBU Ve} ste se vjerojatno susretali s gumbima za naredbe. Form operations. Gumbi mogu slu`iti za napu{tanje Accessa ili pokretanje nekog drugog programa. otvaranje stranice (u formi s vi{e stranica). Gumbe mo`ete postaviti kako biste slog mogli izbrisati. l l l l l . Gumbi mogu slu`iti za ispis izvje{taja. Miscellaneous. zatvaranje forme itd. ispisati. spremiti ili poni{titi prethodnu naredbu.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 123 Sve opcije su potvr|ene Kada ste u prikazu Form Design. slanje izvje{taja u datoteku. To su zapravo gumbi koji omogu}avaju izvr{enje odre|ene akcije kada ih kliknete. svaka opcija je potvr|ena kako bi vidjeli da grupa opcija radi. Record operations. prvi ili posljednji slog. Na primjer. udvostru~iti. na slici 16. pokretanje upita ili upotrebu AutoDialera. Ako u 5.1 forma ima gumbe kojima pokre}ete naredbe Save. pokretanje makroa. koraku niste odabrali izvornu opciju. Print ili Delete za trenutni slog.

2. Otvara se 4. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste u formu smjestili gumb za naredbu: 1. Kliknite Finish. Odabirom opcije Picture iz popisa odaberite sliku. Kliknite u formu na mjesto gdje `elite prikazati gumb.5). Ako je potrebno. Kliknite gumb Command Button u okviru za alat (slika 16. . 3. Ovisno o vrsti akcije mogu se prikazati novi prozori opcija. Utipkajte ime gumba.5 naredbu. unesite tekst koji `elite.124 16. Provjerite da li je odabrana opcija Control Wizard u okviru za alat. Odaberite kategoriju akcije i tada samu akciju (slika 16. 7. Tada kliknite Next. Odaberite akciju koju `elite pridijeliti gumbu za 5. kliknite Next. U formi se prikazuje gumb i mo`ete ga pomicati kao i sve ostale kontrole. 6. 8. Ako odaberete opciju Text. ~arobnjak Command Button.2). Tada SLIKA 16. Pokaziva~ mi{a mijenja izgled u ikonu Command Button. popunite dodatne informacije i kliknite Next. Za izgled gumba odaberite ili opciju Text ili opciju Picture.

Za{to kontrole ActiveX ne rade? To {to su ActiveX kontrole prikazane u popisu ne zna~i da ih mo`ete upotrijebiti u Accessu. Ako ste umetnuli onu koja ne radi u Accessu. Ako imate Office 2000 Developera. Povucite je na `eljeno mjesto. U formi se prikazuje kontrola. . Ako se kontrola koju `elite ne prika`e u prethodnom popisu. Otvara se okvir za dijalog Insert ActiveX Control. samo mali dio kontrola radi u Accessu. 2. 3. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite Properties kako biste podesili svojstva kontrole. Ve}ina po~etnika ne}e upotrebljavati ovu opciju. U izborniku Insert odaberite opciju ActiveX Control. 4. Kliknite OK. Kliknite gumb More Controls u Toolboxu kako biste vidjeli cijeli popis kontrola koje mo`ete uklju~iti u formu. Slijedite naredne korake kako biste kontrolu ActiveX smjestili u formu: 1. ali se ipak upoznajte s njom kako biste je jednog dana ipak upotrijebili. Odaberite vrstu kontrole. probajte u popisu More Controls. ispisat }e se poruka Registry not loaded kada prije|ete u prikaz Form. uklju~uju}i gotovo sve dostupne vrste ActiveX kontrola.STVARANJE POSEBNIH POLJA ZA UNOS PODATAKA U FORMI 125 UMETANJE ACTIVEX KONTROLA ActiveX kontrole su nova vrsta kontrola OLE koja se upotrebljavaju za dijeljenje informacija izme|u Officeovih programa te za dodavanje funkcionalnosti formi. on uklju~uje nekoliko kontrola ActiveX koje mo`ete upotrijebiti u svim Officeovim programima. Uradite odabir i kliknite u formu kako biste kontrolu smjestili.

U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika. grupu opcija. gumbe za naredbu i ostale kontrole za formu. VJE@BA U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti okvir za popis.126 16. . kombinirani okvir.

17. ZA[TO DODAVATI SLIKE U FORMU? Nije samo fraza da slika vrijedi tisu}u rije~i. dokumentima. Ili. Clip Art Ve} nacrtane slike koje mo`ete upotrijebiti u bazama podataka. Umetnuti mo`ete dio Clip Arta koji je instaliran s Microsoft Officeom i slike iz ostalih programa (u varijantama formata). prora~unskim tablicama itd. One nisu za{ti}ene pa stoga ne morate pla}ati prava kako biste ih mogli upotrijebiti. Nekoliko vrsta slika mo`ete uklju~iti u formu. ako `elite. UMETANJE CLIP ARTA Ako ste radili s nekim drugim Microsoft Officeovim programima. Izgled va{e forme bit }e puno profesionalniji i ljep{i ako upotrijebite Clip Art (crte`ni isje~ak) ili ostale slike. Vje`ba DODAVANJE SLIKA U FORMU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako pobolj{ati izgled forme dodavanjem slika. mo`ete upotrijebiti program Windows Paint kako biste sami nacrtali `eljenu sliku. bit }ete vjerojatno razo~arani kada saznate da Access izravno ne upotrebljava program Clip Gallery kao ostali pro- . kao {to su Word ili PowerPoint.

Animals ili Business). VJE@BA grami. No ako je program Clip Gallery instaliran s ostalim programima Officea.1). Ako je potrebno promijeniti veli~inu slike. U prikazu Design odaberite podru~je u formi gdje `elite smjestiti sliku (Form Header. Kliknite OK. 6. pro~itajte odlomak “Promjena veli~ine slike” kasnije u vje`bi. Slijedite naredne korake: 1. mo`ete ga upotrijebiti i u Accessu. Detail.1 Odaberite Clip Art iz Clip Gallery.128 17. 8. Object ili kliknite alatku Unbound Object u Toolboxu kako biste umetnuli nevezanu kontrolu u formu. 2. Prikazuju se dostupni isje~ci. 3. Kliknite na video-isje~ak koji `elite umetnuti i tada kliknite gumb Gumb Insert Clip SLIKA 17. Otvara se okvir za dijalog Insert Object. Form Footer). . Kliknite na kategoriju Clip Art koju `elite (na primjer. Odaberite Insert. Iz popisa vrsta objekata odaberite Microsoft Clip Gallery. Insert Clip (slika 17. 5. 4. mi{em pomi~ite isje~ak na `eljeno mjesto u formi. 7. Kliknite OK kako biste zatvorili Clip Gallery. Prikazuje se prozor Clip Gallery. Ako je potrebno.

2). 2. Ako u popisu `elite vidjeti samo odre|enu vrstu datoteke.DODAVANJE SLIKA U FORMU 129 UMETANJE SLIKE Bilo koju sliku. ponovno pro~itajte 6. otvorite padaju}i popis Files of type na dnu okvira za dijalog i odaberite vrstu datoteke koju `elite. Prika`ite formu u prikazu Form Design. 3. `eljenu datoteku slike. Slijedite naredne korake kako biste u formu umetnuli sliku iz datoteke: 1. mo`ete umetnuti u formu. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Picture (slika 17. Prema izvornoj postavci prikazuje se Graphics Files koja u popisu uklju~uje sve vrste datoteka slika. vje`bu). 5. datoteke rasterske slike (stvorene programom Windows Paint) itd. SLIKA 17.2 U ovom okviru za dijalog odaberite sliku koju `elite umetnuti. ne samo Clip Art. 4. uklju~uju}i Clip Art. promijenite pogon ili mapu kako biste prona{li . Ako je potrebno. Odaberite Insert. Picture ili kliknite alatku Image u Toolboxu kako biste u formu umetnuli kontrolu Image. (Ako vam je potrebna pomo} pri mijenjanju pogona ili mapa. Kliknite u podru~je gdje `elite smjestiti sliku (Form Header ili Detail).

(Mogu}nost) Ako niste sigurni koju datoteku `elite. Gumb Views Pano Preview SLIKA 17. Kliknite razli~ite datoteke kako biste vidjeli njihov prethodni prikaz i tako odaberite `eljenu.130 17. Prikaz se mijenja kako bi prikazao trenutno odabranu datoteku (slika 17. Slika se prikazuje u 8. kliknite gumb Views u okviru za dijalog dok se ne prika`e pano Preview. 7. Ako ne pritisnete tipku Shift. Ako ne `elite da slika promijeni oblik za vrijeme povla~enja.3).3 formi. . Povucite mi{em sliku na `eljeno mjesto. povucite jednu od hvataljki. VJE@BA 6. Access dozvoljava da sliku suzite ili pro{irite dok joj mijenjate veli~inu. Prije umetanja slike mo`ete pregledati. Kada prona|ete `eljenu sliku kliknite OK. pritisnite i dr`ite tipku Shift dok povla~ite da biste sa~uvali osnovne omjere (odnos visine i {irine). PROMJENA VELI^INE SLIKE Da biste promijenili veli~inu slike.

Prikazuje se stranica svojstva objekta. Paint Jednostavan program za crtanje koji se instalira s Windowsima 95/98 ili Windowsima NT verzije 3. . Ako je potrebno stvoriti “umjetni~ko djelo”. slijedite naredne korake kako biste promijenili svojstva: 1.4 Ako ne mo`ete promijeniti veli~inu slike. U padaju}em popisu Size Mode odaberite opciju Stretch (slika 17. Uz pomo} Painta mo`ete stvoriti jednostavnu sliku no ovaj program nije namijenjen stvaranju profesionalnih crte`a.DODAVANJE SLIKA U FORMU 131 Ako se slika svojom veli~inom ne prilago|ava promjeni veli~ine okvira. 4. nije je pode{eno na Clip.51 i mla|im. Kliknite gumb Close (X) u kutu stranice svojstva. probajate s CorelDRAW ili Freehand programima. Upotrijebiti mo`ete program Windows Paint kako biste stvorili crte` bez napu{tanja Accessa.4). Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku i odaberite Properties. promijenite opciju Size Mode u opciju Stretch. 2. U stranici Format kliknite svojstvo polja Size Mode. SLIKA 17. STVARANJE NOVE SLIKE Drugi na~in smje{tanja slike u formu je crtanje. Najvjerojat3.

Prikazuje se okvir za dijalog Insert Object s alatnim okvirom Paint s lijeve strane i paletom boja na dnu. 4. Upotrijebite alatke Painta (obja{njene u dokumentaciji Windowsa) kako biste stvorili crte`. 2. izvan podru~ja Painta.5. Upotrijebite program Paint kako biste stvorili 5.132 17. . Odaberite Insert. 6. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste radili s Paintom: 1. Kliknite u formu. Alatke Painta Podru~je za crtanje SLIKA 17. 3. Object. Zatvara se prozor Paint i va{a forma vra}a se u normalan izgled. slika 17. Prazan prozor Painta prikazuje se u va{oj formi. Otvorite formu u prikazu Form Design.5 sliku. U popisu Object Type odaberite Bitmap Image. Kliknite OK.

DODAVANJE SLIKA U FORMU 133 7. vje`bi “Stvaranje jednostavnog izvje{taja”. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatak u Accessovoj bazi podataka. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako umetnuti slike u Accessovu formu. te kako upotrijebiti program Paint u Accessu da biste sami nacrtali sliku. . Ako ponovno `elite urediti sliku. dvostruko je kliknite kako biste ponovno pokrenuli program Paint. Vidjet }ete da ista pravila vrijede i za izvje{taje. no vi{e o tome u 23.

Bez obzira koja od ova tri na~ina upotrijebite. ili pregledajte njezin sadr`aj upotrebom forme. nastavite li raditi s bazom podataka pasa. 3. 2. Kliknite alatku Find na alatnoj traci. kliknite polje koje sadr`i podatak koji `elite prona}i. mo`ete brzo prona}i slog za psa ~ije ime je Sheldon kako biste provjerili njegov datum ro|enja. kako biste provjerili njegovu adresu. prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace (slika 18. mo`da }ete `eljeti brzo prona}i slog kupca. u prikazu Datasheet. UPOTREBA OPCIJE FIND Opcija Find je korisna za pronala`enje odre|enog sloga koji ste prethodno unijeli. Slijedite naredne korake kako biste prona{li odre|eni slog: 1. vje`bi “Sortiranje. Vje`ba PRONALA@ENJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti osnovne na~ine pronala`enja podataka u bazi podataka upotrebom okvira za dijalog Find and Replace. Pronala`enje vi{e slogova Ako je potrebno prona}i vi{e slogova istovremeno. Ili. Bolja alatka za pronala`enje vi{e slogova je filtriranje podataka.1) sa stranicom Find prikazanom na zaslonu. no vi{e o tome u 19. Oba prikaza podr`avaju opciju Find.18. Find ili pritisnite tipke Ctrl+F. Ako znate. indeksiranje i filtriranje podataka”. ako radite s bazom podataka kupaca. . Potra`ite u tablici. opcija Find nije najbolje rje{enje. Na primjer. kada je spreman naru~iti robu. odaberite Edit.

Ako vam to nije `elja. otvorite padaju}i popis Look In i iz popisa odaberite ime tablice. Ako `elite potra`iti podatak od trenutnog sloga prema naprijed.PRONALA@ENJE PODATAKA 135 SLIKA 18. otvorite padaju}i popis Search i odaberite Down. U padaju}em popisu Match odaberite jednu od sljede}ih opcija: l Whole Field. Tra`ite li “Smith”. Start of Field. tra`ite li “Smith” ne}ete prona}i “Smithsonian”. odaberite Up. prije|ite na 11. ali ne i “Joe Smith”. Ova opcija pronalazi polja koja po~inju s odre|enim tekstom. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst ili brojeve koje `elite prona}i. korak. Ako `elite odrediti smjer tra`enja. Na primjer. l l 7. Ako `elite tra`iti u cijeloj tablici. Ova opcija pronalazi polja gdje je odre|eni tekst jedino {to se nalazi u polju. Na primjer. . “Smithsonian”. 8. tra`ite li “Smith” prona}i }ete “Smith” i “Smithsonian”. Any Part of Field. 5. Izvorna postavka je All prema kojoj }e se pronala`enje izvr{iti u svim slogovima. 4.1 Upotrijebite okvir za dijalog Find and Replace kako biste prona{li podatak u slogu. koraku. Ova opcija pronalazi polja koja sadr`e odre|eni tekst bilo gdje u polju. U okviru Look In nalazi se polje koje ste odabrali u 2. 6. ali i “Joe Smith”. kliknite gumb More kako biste odredili dodatne kontrole (slika 18.2). tra`enje po odre|enom slovu ili odgovaraju}em formatiranju. Ako pak `elite potra`iti unazad. prona}i }ete “Smith”.

Ako je potrebno. kako biste vidjeli prona|eni slog. ne}ete prona}i “SMITH” ili “smith”.136 18. 12. Access }e ozna~iti unos polja koji sadr`i tra`eni tekst (slika 18. prikazuju se dodatne kontrole. Kliknite Find Next kako biste zapo~eli pronala`enje. @elite li prona}i “12/12/95”. VJE@BA SLIKA 18. ne}ete prona}i “12-12-95”. Nakon potvr|ene ove opcije. povla~enjem mi{em za naslovnu traku. Kliknete li gumb Less ponovno }ete ih sakriti. .2 Kada kliknete gumb More. no formatiranje je razli~ito. ako `elite prona}i “Smith”. Potvrdite opciju Match Case ako `elite pronalaziti unose s istim slovima (velika ili mala). 10. Ako potvrdite opciju Search Fields As Formatted. pomaknite okvir za dijalog Find and Replace.3). samo polja s istim brojem i datumom formatiranja za uneseni tekst. bez obzira {to se radi o istom datumu. 11. 9. prona}i }ete Ne usporavajte rad Ne upotrebljavajte opciju Search Fields As Formatted ako je ne trebate jer }ete pronala`enje samo usporiti.

Na primjer. 13. 14.3 Access pronalazi slogove koji sadr`e odabrani tekst. Replace ili pritisnite tipke Ctrl+H. biste zatvorili okvir za dijalog Find and Replace. kliknite Cancel kako UPOTREBA OPCIJE REPLACE Ova je opcija vrlo sli~na pronala`enju. . jedan po jedan. re}i }e vam da tra`eni element nije prona|en.PRONALA@ENJE PODATAKA 137 SLIKA 18.4). u primjeru pasa. ali uz mogu}nost pronala`enja mo`ete i zamijeniti prona|eni tekst. Kada zavr{ite s pronala`enjem podataka. Slijedite naredne korake kako biste prona{li i zamijenili podatak: 1. Odaberite Edit. mo`ete prona}i psa pod imenom Sheldon i zamijeniti ime u Sherman. ako prona|ete lo{e napisano ime brand va{eg inventara. Kliknite OK kako biste zatvorili poruku. Ako Access ne prona|e vi{e niti jedan unos. rije~ mo`ete zamijeniti s ispravno napisanom. Da biste nastavili s pronala`enjem. Ili. Prikazuje se okvir za dijalog Find and Replace s prikazanom karticom Replace (slika 18. kliknite Find Next.

Kliknite Find Next kako biste nastavili pronala`enje i tekst zamjenjujte klikom na gumb Replace. 7. Odaberite bilo koju opciju koju ste nau~ili u prethodnom odlomku. mo`ete prije}i u kontrolu Replace klikom na jaha~a kartice Replace. 2. 4. Kliknite gumb Replace kako biste zamijenili tekst. . Kliknite Find Next. Ako je potrebno. Access pronalazi prvi tra`eni tekst. VJE@BA SLIKA 18. Odre|eni tekst mo`ete prona}i i zamijeniti ga Prona|ite kako biste zamijenili Ako je na zaslonu prikazan okvir za dijalog Find and Replace (iz prethodnih koraka). povucite mi{em naslovnu traku okvira za dijalog Replace kako biste vidjeli prona|eni tekst.4 novim. 5. 6. U okvir za tekst Replace With utipkajte tekst za zamjenu. 3. U okvir za tekst Find What utipkajte tekst koji `elite prona}i. 8.138 18.

Budite oprezni. 9. Indeksiranje }e pronala`enje i sortiranje ubrzati u velikim bazama podataka. vje`bu. l l . Ovdje nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. u kojima }e Acccess pronalaziti podatke. ne}ete `eljeti zamijeniti “will” u “would” ve} samo “willfully” u “wouldfully”. ali postoji i nekoliko sofisticiranijih na~ina za pronala`enje podataka u bazi podataka {to }ete nau~iti u sljede}im vje`bama. Ovo je sigurno br`i na~in nego upotreba gumba Find Next i Replace. Filtriranje. vje`bu “Sortiranje. kliknite Cancel. Kada zamijenite tekst. OSTALI NA^INI ZA PRONALA@ENJE PODATAKA Opcija Find and Replace radi odli~no s individualnim slogovima. mo`da ne}ete zamijeniti sve rije~i koje `elite. osim polja primarnog klju~a. Pro~itajte 19. indeksiranje i filtriranje podataka”. Ponovno slaganje podataka na zaslonu kako biste lak{e pregledali popis i prona{li `eljeni podatak. Na primjer. To su: l Sortiranje. Indeksiranje. vje`bu.PRONALA@ENJE PODATAKA 139 Replace All Ako ste sigurni da `elite zamijeniti tekst cijele tablice kliknite gumb Replace All. Kanaliziranje popisa kako biste izbacili podatke koje ne `elite vidjeti. Odre|ivanje polja. Pro~itajte 19. Oprez Za razliku od Worda u Accessovom okviru za dijalog Find and Replace nemate mogu}nost opcije “Whole Word”. Pro~itajte 19.

i 24. Stvaranje izvje{taja za ispis koji sadr`e samo slogove koji vas zanimaju. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti ostale na~ine pronala`enja podataka. Stvaranje filtera za pronala`enje sa slo`enim uvjetima koje mo`ete spremiti i ponavljati. Pro~itajte 23. Pro~itajte vje`be 20. Izvje{taji. – 22.140 18. filtriranje i indeksiranje. . sortiranje. vje`bu. l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prona}i i zamijeniti podatke u bazi podataka. VJE@BA l Upiti.

Uz pomo} naredbe Sort slogove mo`ete slo`iti redom kojim `elite. SORTIRANJE PODATAKA Slogove ste u bazu podataka unijeli nekim logi~nim slijedom. ali je ponekad potrebno slo`iti ih nekim drugim redom. a svaki je dobar za odre|enu situaciju. vje`bi opcija Find and Replace je odli~na ako radite s individualnim slogovima – primjerice kada je potrebno brzo prona}i slog Mr. Na primjer. Sortirati podatke mo`ete uzlazno (A do Z.19. . PODATAKA PRONALA@ENJE I ORGANIZIRANJE Access sadr`i mnogo na~ina za pronala`enje i organiziranje podataka. 10-1). Ova vje`ba obja{njava ostale na~ine pronala`enja onoga {to trebate. Vje`ba SORTIRANJE. Koji prikaz? Sortiranje mo`ete uraditi u prikazu Form ili Datasheet. no prikaz Datasheet je ne{to bolji jer prikazuje vi{e slogova u isto vrijeme. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako prona}i podatke uz pomo} sortiranja i filtriranja te kako ubrzati pronala`enje putem indeksiranja. mo`da }ete kasnije `eljeti pregledati popis prema datumima ro|enja od najstarijeg prema najmla|em. Naredba Sort je najbolje rje{enje ovog problema. Kao {to ste nau~ili u 17. Smith. 1-10) ili silazno (Z do A. ako ste pse unijeli redom njihovih registracijskih brojeva.

Sort i tada odaberite Ascending ili Descending. odaberite Records. Slika 19. . Kliknite gumb Sort Ascending ili Sort Descending na alatnoj traci. Kliknite bilo gdje u polje gdje `elite sortirati. [to je ve} odre|eni red? Ako odredite polje primarnog klju~a pri stvaranju baze podataka (7.1 Access je sortirao ovu tablicu Ascending redom u stupcu Birthdate.142 19. korak). Da biste se vratili na ve} odre|eni red. 2. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste sortirali slogove: 1. slogovi su sortirani uzlazno u odnosu na to polje. vje`ba). Ili. odaberite Records.1 prikazuje tablicu pasa sortiranu pomo}u opcije Ascending prema datumima ro|enja. U taj red }ete se vratiti kada poni{tite sortiranje (3. Ako spremite stranicu podataka bez poni{tenja sortiranja. SLIKA 19. ako vam je lak{e. Remove Filter/Sort. 3. red sortiranja postaje dio objekta.

Tada }ete filtriranje zasnovati na tom slogu. .) Filtriranje mo`ete pridijeliti na tri na~ina: Filter by Selection (ili Filter Excluding Selection). Prve dvije opcije su naj~e{}e upotrebljavane. Filtriranje nasuprot upitima Upiti tako|er skrivaju slogove. ali je filtriranje br`e i jednostavnije. (Kasnije u vje`bi }ete nau~iti da je mogu}e filtriranje spremiti kao upit. pa }emo se stoga njima i pozabaviti u ovoj knjizi. najprije morate prona}i slogove koji sadr`e `eljeni uvjet. vje`bi. {to }ete nau~iti u 20. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 143 FILTRIRANJE PODATAKA Uz pomo} ove opcije mo`ete sakriti podatke koje ne trebate kako biste vidjeli samo neke s kojima `elite raditi. Filtriranje trenutno skriva odre|eni broj slogova ovisno o uvjetu koji odaberete. OPCIJA FILTER BY SELECTION Ova opcija je najlak{a metoda filtriranja. Vrlo je lako sortirati filtrirane podatke sa znanjem iz prethodnog odlomka. ako `elite prona}i sve pse koji su zaradili naziv CD (Companion Dog). Tre}a opcija je za naprednije korisnike Accessa. Sortiranje i filtriranje Niti jedna opcija koju }ete nau~iti u ovoj vje`bi ne dozvoljava istovremeno sortiranje i filtriranje podataka.SORTIRANJE. No zapamtite da filtriranje nije mogu}e spremiti kao odvojeni objekt za kasniju upotrebu. Na primjer. no prije njezine upotrebe potrebno je odrediti vrijednost prema kojoj }e se slogovi filtrirati. Filter by Form ili Advanced Filter/Sort.

Filtriranje uz vi{e uvjeta S opcijom Filter by Selection mo`ete filtrirati slogove samo s jednim uvjetom. Filter. Filter by Selection. . Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju nakon prvog znaka ako `elite prona}i polja koja sadr`e odabranu vrijednost bilo gdje u polju.2 prikazuje filtriranu tablicu Dogs koja prikazuje samo pse s nazivom CD. no nakon uspje{nog rada i filtriranja preostale slogove ponovno mo`ete filtrirati po nekom drugom uvjetu.2 Samo slogovi koji odgovaraju uvjetu prikazani su na zaslonu. l l 3. Odaberite dio unosa polja koja zapo~inju prvim znakom ako `elite prona}i sve slogove ~ija polja zapo~inju odre|enom vrijednosti. Access filtrira tablicu prema ovom stupcu. 2. Prikazuju se slogovi koji odgovaraju postavljenom uvjetu.144 19. SLIKA 19. U polju prona|ite odre|enu vrijednost koju `elite da sadr`e svi filtrirani slogovi. Odaberite vrijednost: l Odaberite cijeli unos polja ako `elite prona}i sve slogove kojima je vrijednost polja identi~na odabranoj vrijednosti. Kliknite gumb Filter by Selection na alatnoj traci ili odaberite Records. VJE@BA Slijedite naredne korake kako biste slogove filtrirali prema odabiru: 1. Slika 19.

SORTIRANJE. vje`bi). .3 prikazuje SLIKA 19. Unesite koliko `elite uvjeta u razli~ita polja. Uz pomo} ove opcije mo`ete filtrirati slogove prema vi{e uvjeta istovremeno. Filterr. no u 3. Prikazuje se strelica za 3. Kliknite u polje gdje `elite podesiti uvjet. Tako|er mo`ete podesiti filtriranje “or” kako biste prona{li slogove koji odgovaraju jednom od odre|enih uvjeta. Kliknite kako biste stvorili uvjet “or”. Kliknite strelicu kako biste prikazali popis i odaberite vrijednost iz popisa. utipkajte vrijednost izravno u polje. Filter by Form. matemati~ki operator (obja{njenje u 20. koraku odberite Records. U prikazu Datasheet ili Form kliknite gumb Filter by Form na alatnoj traci ili odaberite Records. Slijedite naredne korake kako biste filtrirali slogove po formi: 1. Filtriranje mo`ete otkazati klikom na gumb Toggle Filter ili odabirom Records. Ili. ako `elite. Slika 19. padaju}i popis. 2. uklju~uju}i upotrebu oznake “manje od”. Unijeti mo`ete i logi~no obja{njenje (kao {to je “vi{e od odre|ene vrijednosti”). OPCIJA FILTER BY FORM Ova je opcija mnogo sna`nija od prethodne. Slijedite iste korake.3 Ovaj upit pronalazi sve pse ro|ene prije 1/1/93 i imaju naziv CD (Companion Dog). INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 145 Filtrirati slogove mo`ete i po poljima koja ne sadr`e odre|enu vrijednost. Filter. dva uvjeta. Filter Excluding Selection. Prikazuje se prazna forma koja sadr`i praznu stranicu podataka i jedan redak sloga. Remove Filter/Sort.

Hyperlink ili OLE Object. Filtriranje mo`ete spremiti kao upit i kasnije kada je potrebno upotrijebiti ga kao upit. mo`da }ete `eljeti stvoriti indeks za to polje. SPREMANJE FILTRIRANIH PODATAKA KAO UPITA Filtriranje je prikladna alternativa za stvaranje jednostavnog upita od samog po~etka.146 19. (Primijetite da se sljede}a kartica Or prikazuje kada prvu popunite kako biste mogli unijeti vi{e uvjeta “or”. Ovako spremljeno filtriranje uvijek je prikazano u popisu Queries u prozoru Database. Ako `elite podesiti uvjet “or”. 3. Nakon {to ste unijeli `eljene uvjete kliknite gumb Apply Filter na Kao i kod opcije Filter by Selection i ovdje mo`ete ukloniti filtriranje klikom na gumb Remove Filter ili odabirom Records. Polje primarnog klju~a je automatski indeksirano. kliknite na jaha~a kartice Or na dnu prozora i unesite alternativni uvjet. vje`bi. 2. Samo odre|ene vrste polja Nije mogu}e indeksirati polja ~ija vrsta podataka je Memo. Save As Query ili kliknite gumb Save as Query na alatnoj traci. Ako ~esto pronalazite. Prika`ite filtriranje u prikazu Filter by Form. Access postavlja pitanje o imenu upita. Remove Filter/Sort. STVARANJE INDEKSA Indeksiranje ubrzava pronala`enje stvaranjem kataloga sadr`aja odre|enog polja. Odaberite File. Utipkajte ime i kliknite OK. (Vi{e o upitima nau~it }ete u 20. Prikazuju se va{i filtrirani podaci. Access sprema filtriranje. .) alatnoj traci. sortirate ilil filtrirate prema nekom drugom polju.) Slijedite naredne korake kako biste filtriranje spremili kao upit: 1. VJE@BA 4. 5.

Indeks zapravo nije objekt poput tablice. baze podataka ili upita. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati. 5.4). Kada ste upitani `elite li spremiti promjene.4 Da biste indeksirali polje. 4. S indeksom ne mo`ete uraditi ni{ta posebno. 2. 6. . 3. podesite njegovu vrijednost Indexed u jednu od ponu|enih opcija. U sljede}oj }ete vje`bi zapo~eti u~enje o upitima koji su sofisticiraniji na~in izoliranja i organiziranja informacija.SORTIRANJE. Otvorite tablicu u prikazu Design. no neovisnih funkcija nema. filtrirati i indeksirati bazu podataka. U kartici General kliknite polje Indexed. INDEKSIRANJE I FILTRIRANJE PODATAKA 147 Slijedite naredne korake kako biste indeksirali polje: 1. kliknite Yes. Odaberite polje koje `elite indeksirati. Iz padaju}eg popisa polja Indexed odaberite opciju Yes (Duplicates OK) ili opciju Yes (No Duplicates). SLIKA 19. Indeksiranje radi iza scene kako bi ubrzao pronala`enje. Zatvorite prikaz Design. Koju }ete opciju potvrditi ovisi o tome je li sadr`aj tog polja jedinstven za svaki slog ili nije (slika 19.

U sljede}oj vje`bi nau~it }ete kako unijeti promjene u upit i na taj na~in ga u~initi sna`nijim. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA U ovoj }ete vje`bi stvoriti jednostavan upit. Pro~itajte 19. vje`bu. Upit je zapravo formalniji na~in sortiranja i filtriranja informacija. [TO ZAPRAVO UPIT RADI? Kao {to ste nau~ili u prethodnoj vje`bi Access nudi nekoliko na~ina kanaliziranja informacija koje tra`ite. vje`ba) Spremanje filtriranja Kada je osnovna namjera upita filtriranje informacija. vje`ba) Niza kojim `elite sortirati pojedina polja (19.20. Upit omogu}ava odre|ivanje: l l l l Polja koje `elite vidjeti Niza kojim }e se polja prikazivati Postavljanje uvjeta filtriranja za svako polje (19. uklju~uju}i sortiranje i filtriranje. . Namjera ove vje`be je prikazati kako stvoriti jednostavan upit. mo`da vam je lak{e stvoriti filtriranje i spremiti ga kao upit.

Query Wizard ^arobnjak za stvaranje upita postavlja pitanja i tada stvara upit zasnovan na va{im odgovorima. odabrat }emo tablicu Dogs. U popisu Available Fields kliknite ime polja. Prikazuje se prvi okvir za dijalog Simple Query Wizarda (slika 20. Na primjer.1). Access sadr`i nekoliko dostupnih ~arobnjaka – vi{e o njima u nastavku vje`be.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 149 STVARANJE UPITA POMO]U SIMPLE QUERY WIZARDA Najlak{i na~in stvaranja upita je pomo}u Simple Query Wizarda. Otvorite bazu podataka na kojoj `elite raditi i kliknite karticu Queries. Odabiranje upita Upit koji }ete stvoriti uz pomo} Simple Query Wizarda je osnovna verzija Select queryja odnosno naj~e{}e upotrebljavana vrsta upita. > kako biste odabrano polje pomaknuli u popis Selected Fields. filtrirajte i uradite jednostavne izra~une na rezultatima (kao {to je zbrajanje i prosje~na vrijednost).) Ova vrsta upita je korisna kada `elite weed out extraneous polja. Slijedite naredne korake kako biste stvorili lagani Select query uz pomo} Simple Query Wizarda: 1. Zatim kliknite gumb . kliknite gumb >> kako biste pomaknuli sva polja u isto vrijeme. ali i dalje `elite vidjeti svaki slog. Odaberite slogove. koji }e vam omogu}iti odabir polja koja `elite prikazati. Ne}ete morati pode{avati uvjete za uklju~ivanje pojedinih slogova ili odre|ivati niz sortiranja. 4. sortirajte ih. ako `elite. Ponavljajte prethodnu radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu iz koje `elite odabirati polja. Dvostruko kliknite opciju Create Query by Using Wizard. 3. Ovaj okvir za dijalog vam je poznat – isti je kao i prvi prozor Form Wizarda o kojem ste u~ili u 14. vje`bi. 2. vje`bu. (Pro~itajte 21.

U ovom primjeru utipkajte Dog Names. Odbijen odnos Ako biste upotrebljavali dvije ili vi{e tablica. Slika 20. Isti rezultat mo`ete prikazati skrivanjem odre|enih stupaca u prikazu Datasheet. Pro~itajte 10. Kada zavr{ite s dodavanjem polja. 7. prije toga pro~itajte neke osnovne postavke koje su pridijeljene svakom upitu. vje`bu da biste nau~ili kako stvoriti odnos izme|u tablica. U okvir za tekst What title do you want for your query? unesite ime za upit.150 20. prikazuje rezultate na{eg primjera. .2 No. (Mogu}nost) Ako `elite. VJE@BA SLIKA 20. 5. izme|u njih mora biti postavljen odnos. 6. iz popisa Tables/Queries odaberite neku drugu tablicu ili upit kako biste dodavali i njihova polja u popis Selected Fields. Na svu sre}u. ovaj upit je jednostavan i ne prikazuje niti jednu sna`nu mogu}nost opcije upita. kliknite Next. Kliknite Finish kako biste vidjeli rezultate upita. No.1 Simple Query Wizard najprije postavlja pitanje koja polja `elite uklju~iti. kasnije }ete u vje`bama nau~iti vi{e o slo`enijim upitima i sna`nijim rezultatima.

Access }e ga automatski spremiti. Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit.3). . SPREMANJE UPITA Kada spremite upit. Nije potrebno uraditi ni{ta osim zatvoriti prozor upita i pogledati na karticu Queries u prikazu Database. 2. PONOVNO POKRETANJE UPITA U bilo koje vrijeme mo`ete ponovno pokrenuti upit. U prozoru Database kliknite karticu Queries. Slijedite naredne korake kako biste ponovno pokrenuli upit: 1. 3. Va{ upit prikazat }e se u popisu. Dvostruko kliknite upit koji `elite ponovno pokrenuti.2 Rezultati upita iz primjera. Ako ste promijenili podatke nakon posljednjeg pokretanja upita.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 151 SLIKA 20. Zatvaranje upita Da biste zatvorili prozor upita kliknite gumb Close (X u desnom gornjem kutu) kao i kod bilo kojeg drugog prozora. ili kliknite njegovo ime i tada kliknite gumb Open (slika 20. promjene }e prikazati u sljede}em pokretanju upita.

U 21. Ovdje mo`ete uraditi sve kao i u normalnom prikazu Datasheet (12.152 20. U prozoru rezultata upita mo`ete izbrisati slogove i oni }e nestati i iz tablice. bilo bi jednostavnije sortirati slogove prema polju pitanja. vje`ba).2). uklju~uju}i kopiranje i brisanje slogova te uno{enje promjena u unose polja.3 Iz kartice Queries ponovno prika`ite bilo koji upit. Ili. Budite sigurni da je prozor rezultata upita aktivan. SLIKA 20. Slijedite naredne korake kako biste ispisali upit: 1. mo`da `elite izbrisati sve slogove za kupce koji nisu naru~ili robu u posljednje dvije godine. . vje`bi }ete nau~iti ja~e Query Wizarde koji omogu}avaju odabir vi{e opcija. ISPIS REZULTATA UPITA Prozor rezultata upita nije samo pogodan za ure|ivanje ve} i za ispisivanje upita. Naravno. no Simple Query Wizard ne}e vam omogu}iti sortiranje. VJE@BA Dvostruko kliknite upit Dog Names kako biste ga pokrenuli. Recimo da `elite a`urirati bazu podataka prodaje kako biste promijenili polje Last Contacted (datum) u dana{nji datum za svaki slog. RAD S REZULTATIMA UPITA Rezultati upita prikazuju se u prikazu Datasheet (slika 20.

Na `alost. 2. vje`ba) i kliknite OK. kliknite gumb Print na alatnoj traci kako biste ispisali rezultate ispisa i presko~ili okvir za dijalog Print. Slijedite naredne korake kako biste pokrenuli jedan od njih: 1. koja zadovoljava svakog prosje~nog korisnika.4 U okviru za dijalog New Query mo`ete odabrati nekog drugog ~arobnjaka za stvaranje upita. Print ili pritisnite Ctrl+P. Prikazuje se okvir za dijalog Print. Stoga }emo se u ovoj knjizi dr`ati osnovne vrste upita Select. Kliknite gumb New kako biste otvorili okvir za dijalog New Query (slika 20.4). Odaberite File. stvaranje takvih upita je vrlo slo`en postupak. OSTALI QUERY WIZARDI Accessova opcija upita je sna`na i pomo}u nje mo`ete uraditi slo`ene izra~une i komparacije izme|u mnogo tablica istovremeno. SLIKA 20. vezanje upita na vanjske baze podataka (baze podataka u drugim programima) i jo{ mnogo toga. U prozoru Database kliknite karticu Queries kako biste prikazali popis Queries. Odaberite opcije ispisa koje `elite (11. Ako ne `elite pode{avati opcije ispisa. U Accessu su dostupna jo{ tri ~arobnjaka za stvaranje upita. . 3. Stvoriti mo`ete upite s vlastitim okvirima za dijaloge za unos posebnih uvjeta.STVARANJE JEDNOSTAVNOG UPITA 153 2.

Vrijednosti se grupiraju jednim njihovim skupom uz lijevu stranu (zaglavlja redaka) i drugim skupom iznad prikaza (zaglavlja stupaca). suprotan opciji Find Unmatched. Kliknite na ~arobnjaka koji `elite upotrijebiti. Evo pregleda ostalih vrsta upita: l Crosstab Query Wizard prikazuje izra~unate vrijednosti. 5. Find Duplicates Query Wizard. prebrojavanja ili prosjeci jednog polja. Find Unmatched Query Wizard uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji su razli~iti u obje tablice (zasnovano na uspore|ivanju odre|enih polja). kako ga spremiti. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako unijeti promjene u upit koji ste stvorili. ure|ivati te kako ispisati rezultate upita. . 4. VJE@BA 3. Kliknite OK. l l U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti jednostavan upit. Slijedite Wizardova pitanja.154 20. kao {to su zbrojevi. uspore|uje dvije tablice i pronalazi sve slogove koji se nalaze u obje tablice.

Vje`ba VLASTITOG UPITA DIZAJNIRANJE U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upit otvoriti u prikazu Design. 3.21. RAD U PRIKAZU QUERY DESIGN U 20. U ovoj vje`bi nau~it }ete kako ga ure|ivati. OTVARANJE UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Slijedite naredne korake kako biste otvorili postoje}i upit u prikazu Query Design: 1. Mnogo vi{e od toga mo`ete uraditi s upitom ako ga unesete u prikaz Query Design. U prikazu Query Design mo`ete promijeniti pravila koja odre|uju rezultate upita. Kliknite na upit koji `elite ure|ivati i tada kliknite gumb Design. kako odabrati polja koja `elite uklju~iti te kako odrediti uvjete za filtriranje slogova. vje`bi stvorili ste jednostavan upit pomo}u Simple Query Wizarda koji odabire i prikazuje polja iz tablice. Otvorite bazu podataka koja sadr`i upit koji `elite ure|ivati. Slika 21. . Query Design je vrlo sli~an prikazima Table Design i Form Design. Kliknite podru~je Queries na traci Object. o kojima smo govorili ranije u knjizi.1 prikazuje upit stvoren u prethodnoj vje`bi u prikazu Query Design. 2.

Dvostruko kliknite opciju Create query in Design View. kliknite gumb Close. Kada zavr{ite s dodavanjem tablica. vje`ba). kao na slici 21. SLIKA 21. 4. Ponavljajte za svaku tablicu koju `elite dodati. Slijedite naredne korake kako biste stvorili novi upit u prikazu Query Design: 1. mo`da }e vam ova metoda biti br`a i lak{a od upotrebe ~arobnjaka. 3. jedino {to jo{ nije odabrano niti jedno polje. VJE@BA Ovaj upit upotrebljava samo jednu tablicu. Otvara .1. Prikazuje se okvir za dijalog Show Table ispisuju}i sve tablice u bazi podataka (slika 21. POKRETANJE NOVOG UPITA U PRIKAZU QUERY DESIGN Umjesto upotrebe Simple Query Wizarda za stvaranje upita (20. se prozor prikaza Query Design.2). Kliknite tablicu s kojom `elite raditi i tada kliknite gumb Add.156 21. Kada se upoznate s Accessovim upitima. upit mo`ete stvoriti od samog po~etka u prikazu Query Design.1 U prikazu Query Design mo`ete ure|ivati stvoreni upit. Svako polje u upitu ima vlastiti stupac. U prozoru Database kliknite podru~je Queries. 5. 2. Prije dodavanja tablica bolje je stvoriti odnos izme|u tablica upotrebom prozora Relationships (10.vje`ba). Otvorite bazu podataka u kojoj `elite upit.

Evo prve metode: 1.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 157 SLIKA 21. Kliknite u redak tablice u prvom praznom stupcu. prvo {to trebate uraditi je dodati polja s kojima `elite raditi. Dodavanje vi{e tablica Tablice mo`ete dodavati u upit u bilo koje vrijeme. DODAVANJE POLJA UPITU Ako ste upit stvorili od samog po~etka (prethodni koraci). mo`ete uz iste korake dodati polja i ve} stvorenom upitu. 2. Kliknite Close kako biste se vratili u prikaz upita. Show Table. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa.2 Odaberite koju tablicu `elite uklju~iti u upit. Otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu. popisu su identi~ne prozorima tablice koje se prikazuju na vrhu prozora dizajniranja upita. Tada odaberite tablicu (tablice) i kliknite gumb Add. Kliknite gumb Show Table na alatnoj traci ili odaberite Query. Tri su na~ina kako dodavati polja u upit. Tako|er. Tablice dostupne u . indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan. Metode su jedostavne pa probajte svaku kako biste se odlu~ili za najprihvatljiviju.

VJE@BA Samo jedna tablica? Ako upotrebljavate samo jednu tablicu. BRISANJE l l POLJA Dva su na~ina brisanja polja iz upita: Kliknite bilo gdje u stupac i odaberite Edit. Tre}a metoda je jednostvano dvostruko kliknuti ime polja u popisu polja. Kliknite ime polja i povucite ga mi{em u redak Field prvog praz- nog stupca. Kli`ite kroz popis polja `eljenog prozora tablice na vrhu okvira Query Design dok ne prona|ete polje koje `elite dodati. indiciraju}i da je padaju}i popis dostupan.158 21. Postavite mi{a iznad stupca kako bi pokaziva~ promijenio izgled u crnu strelicu okrenutu prema dolje. Ova polja su ispisana iz tablice koju ste odabrali za upit. Evo druge metode za dodavanje polja: 1. presko~ite prva dva koraka. 4. . Tada kliknite kako biste odabrali cijeli stupac i pritisnite tipku Delete ili kliknite gumb Cut na alatnoj traci. Kliknite izravno u redak Field iznad imena odabrane tablice. Na taj se na~in polje smje{ta u prvi dostupan slog u mre`i upita. Ime polja prikazuje se na mjestu gdje ste ga povukli. 3. Ime polja prikazuje se u retku Field. Delete Columns. Otvorite padaju}i popis i odaberite polje. Pri- kazuje se gumb padaju}eg popisa. u stupcu koji ste odabrali. 2.

Uvjeti omogu}avaju odabir slogova koje `elite prikazati u rezultatima upita. Filtriranje nasuprot upitima Ako je osnovni cilj stvaranja upita filtriranje. Slijedite naredne korake kako biste podesili uvjete za polje koje ste dodali upitu: 1. . Odaberite stupac gdje `elite ulijepiti i kliknite gumb Paste ili odaberite Edit. Na primjer. Stoga odaberite prazan stupac ako ne `elite zamijeniti postoje}i. mo`ete limitirati popis pasa na prikaz samo onih koji su ro|eni prije 1/1/94. Utipkajte uvjet koji `elite upotrijebiti (slika 21. te tako filtrirane informacije spremiti kao upit. upotrebom neke od metoda obja{njene u 19. Paste. Kasnije mo`ete otvoriti upit u Query Designu i uraditi dodatne promjene. DODAVANJE UVJETA Uvjeti su vrlo sli~ni obja{njenju u 19. vje`bi. Tablica 21. 2. mo`da }ete prvo `eljeti stvoriti filtrirane informacije. U prikazu Query Design kliknite redak Criteria u `eljenom stupcu polja.3).3 i dobivene rezultate.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 159 Naredba Cut nasuprot Delete Ako stupac uklonite umjesto da ga izbri{ete kasnije }ete ga mo}i ulijepiti u upit. Budite pa`ljivi jer }e se stupac ulijepiti preko postoje}eg stupca. vje`bi gdje smo govorili o filtriranju.1 nudi neke primjere koje mo`ete unijeti u sliku 21.

1 UNESITE… 1/1/93 <1/1/93 >1/1/93 >=1/1/93 <=1/1/93 Not <1/1/93 Not >1/1/93 NEKI UVJETI ZA UPITE BISTE DOBILI SLOGOVE KOJI ODGOVARAJU… Tom datumu DA Prije tog datuma Poslije tog datuma Na taj dan ili nakon Na taj dan ili prije Ne prije tog datuma Ne poslije tog datuma Tako|er i tekst Tako|er mo`ete unijeti i tekst kao uvjet. Na primjer. Za ostale vrste uvjeta Access }e dodavati ostale simbole. .3 Access je dodao simbol # jer smo unijeli datum. kao {to su navodnici oko teksta ili broj~ani niz. VJE@BA Redak “or” Access automatski dodaje simbol # SLIKA 21. Na slici 21. TABLICA 21. <C pronalazi tekst koji zapo~inje slovima. Operatori < i > (prije i poslije) su pridjeljivi i tekstu. A ili B.160 21.3 Unesite uvjet u redak Criteria odgovaraju}eg stupca polja.

Prikazuju se samo slogovi ro|enih poslije 1/1/94. Run. SLIKA 21. U redak Criteria utipkajte >12/1/93 And <12/1/95.4 Rezultati upita zasnovani su na datumima ro|enja pasa. [to s rije~i And? Kada imate dva uvjeta i oba moraju biti zadovoljena. mo`ete ih postaviti u isti redak Criteria i povezati rije~ju And. prikazuje se novi redak “or” u koji mo`ete unijeti novi uvjet. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako odabrati polja za upit te kako podesiti uvjete. kako sakriti odre|ena polja te kako uklju~iti prora~unsko polje. Upit }e pronalaziti slogove kojima je bilo koji uvjet istinit.DIZAJNIRANJE VLASTITOG UPITA 161 Jeste li primijetili redak “or” ispod retka Criteria na slici 21.4).3? Upotrebom ovog retka mo`ete postaviti vi{e uvjeta. kliknite gumb Run ili odaberite Query. . mo`da `elite prikazati ro|ene izme|u 12/1/93 i 12/1/95. Na primjer. PRIKAZIVANJE REZULTATA UPITA Kada ste spremni vidjeti rezultate upita. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati slogove u upitu. Kada uvjet unesete u redak “or”. Rezultati se prikazuju u prozoru koji odgovara stranici baze podataka (slika 21.

Vje`ba PRILAGO\AVANJE UPITA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako sortirati rezultate upita uklju~uju}i skrivanje polja u upitu i dodavanje prora~unskog polja. SORTIRANJE POLJA U UPITU Ve} ste vidjeli da mo`ete sortirati slogove u tablici pomo}u naredbe Records.1). 2. Otvorite padaju}i popis i odaberite opciju Ascending ili opciju Descending (slika 22.22. Prikazuje se gumb padaju}eg popisa. Slijedite naredne korake kako biste to uradili: 1. Kasnije kada budete `eljeli otkazati sortiranje za odre|eno polje. U prikazu Query Design mo}i }ete odrediti djelomi~no sortiranje tako da sortiranje pokrenete automatski s upitom. . Sort ili gumba Sort koji se nalazi na alatnoj traci. ponovite prethodne korake. ali u popisu odaberite (not sorted). vje`bu. Va{i rezultati upita bit }e prikazani u formatu tablice i mo}i }ete ih sortirati na isti na~in. Kliknite u redak Sort polja koje `elite sortirati. O vi{e informacija o sortiranju ponovno pro~itajte 19.

1 Odaberite opciju Ascending ili Descending kako biste sortirali slogove za odre|eno polje. SLIKA 22. Access }e ih sortirati s lijeva prema desno po~ev{i od prvog polja s lijeve strane u prozoru Query Design. PRIKAZIVANJE ILI SKRIVANJE POLJA Neka polja su uklju~ena samo zato da biste mogli uraditi sortiranje ili filtriranje na osnovu tih polja. mo`da }ete `eljeti limitirati upit na sve pse ro|ene prije 8/5/93. Sortiranje vi{e polja Ako odaberete niz sortiranja za vi{e od jednog polja u upitu. . Na primjer. Ponekad ne}ete biti zainteresirani da ta polja vidite u rezultatima upita. Sortiranje prema skrivenom polju Ako `elite sortirati slogove prema polju koje nije dio upita.PRILAGO\AVANJE UPITA 163 Odaberite na~in sortiranja. ali ne}ete `eljeti prikazati datum ro|enja svakog psa u upitu. najprije uklju~ite to polje u upit i tada uklonite oznaku potvrde iz retka Show kako biste polje sakrili (obja{njenje u sljede}em odlomku).

Na primjer. kliknite u okvir za potvrdu.05.2). `elite li pove}ati vrijednost polja Price za . Slijedite naredne korake kako biste dodali prora~unsko polje. kao {to je polje koje izra~unava porez: 1. izra~unati trenutnu starost svakog psa u odnosu datuma ro|enja i trenutnog datuma. u primjeru pasa. U prazan stupac utipkajte izraz u redak Field. VJE@BA Da biste isklju~ili polje iz prikazivanja u rezultatima upita. Na primjer.2 Koja polja }e se prikazati u rezultatima upita kontrolirate pomo}u okvira za potvrdu Show u svakom stupcu.164 22. Otvorite upit u prikazu Design. Ako izraz uklju~uje ime polja. 2. mo`da }ete `eljeti izra~unati 5 posto poreza na osnovi cijene svakog elementa prodaje. . Da biste polje ponovno uklju~ili. Ili. Okvir za potvrdu Show SLIKA 22. DODAVANJE PRORA^UNSKOG POLJA Prora~unska polja su korisna kada `elite izra~unati vrijednosti u bazi podataka tako da uradite neku matemati~ku operaciju za sadr`aj jednog ili vi{e polja.05 utipkajte [Price]*. postavite uglatu zagradu oko imena. uklonite oznaku potvrde u retku Show (slika 22.

. Kategorije funkcija prikazuju se u popisu u sredini. U desnom panou kliknite Now. 6. Da biste ovu formulu podesili upotrebom opcije Expression Builder. konstante. 5. kao {to je Expr1. Pogledajmo sljede}i primjer – izra~unavanje starosti svakog psa u bazi podataka pasa. izraz }e sada izgledati Expr1:[Price]*. kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili prozor Expression Builder. O vi{e informacija pro~itajte Accessov Help sustav. Pritisnite Enter kako biste se pomaknuli u sljede}u }eliju.[Birthdate]/365. Tada kliknite opciju Build-In Functions. Kliknite gumb Build na alatnoj traci kako biste otvorili Expression Buildera.PRILAGO\AVANJE UPITA 165 Expression Builder Da biste upotrijebili funkcije (iste kao u Excelu) u izra~unu.05. Kliknite u prazan stupac }elije Field. Kliknite gumb Paste i na taj na~in ulijepite funkciju u popis Expression na vrh prozora (slika 22. 3. Na primjer. Ovo je slo`eniji izraz jer uklju~uje upotrebu ugra|ene funkcije: Now () . 4.3). Iz prikazanog prozora odaberite funkcije. Kliknite ponovno u }eliju i ozna~ite ime izraza (na primjer. 2. 4. Utipkajte vi{e opisno ime kao {to je Tax. U popisu kliknite Date/Time. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite gumb Functions kako biste prikazali funkcije. Expr1). Access automatski dodaje ime za izraz. 3. slijedite naredne korake: 1. Ova formula oduzima vrijednost polja Birthdate od dana{njeg datuma i tada rezultat (u danima) dijeli s 365 kako bi vam dala broj godina. operatore ili neke druge elemente. 5.

9. Dogs). 7.3 Zapo~nite izraz uljepljivanjem funkcije Now ().166 22. Utipkajte crticu ili kliknite gumb oznake minusa (–). Kliknite gumb Paste kako biste polje dodali u izraz. VJE@BA Ulijepljeni elementi prikazuju se u popisu Expression Kliknite Paste kako biste odabrali funkciju Odaberite funkciju SLIKA 22. 13. U izrazu utipkajte obi~ne zagrade oko dijela koji oduzima datum ro|enja od trenutnog datuma. Va{a formula }e sada izgledati ovako: (Now () [Dogs] ! [Birthdate])/365 Redoslijed matemati~kih operacija U izrazu. 8. 13. korak je vrlo va`an. Utipkajte 365. Stoga da biste bili sigurni u to~nost izra~una. mno`enje i dijeljenje imaju prednost pri izra~unavanju pred oduzimanjem i zbrajanjem. U popisu s lijeve strane dvostruko kliknite mapu Tables i kliknite ime tablice koja sadr`i polje (primjerice. Utipkajte / ili kliknite gumb /. U srednjem popisu odaberite polje koje `elite upotrijebiti. . 12. (Zna~i “podijeli”). 10. 11.

Kliknite OK kako biste zatvorili Expression Buildera. te kako isklju~iti odre|ena polja iz prikaza rezultata upita. 17.PRILAGO\AVANJE UPITA 167 14. Na kartici General otvorite padaju}i popis Format i odaberite opciju Fixed. Pokrenite upit kako biste provjerili svoj rad.4). Tako|er. Kliknite u izraz kako biste postavili to~ku umetanja u njega i tada uredite tako da Expr1 promijenite u Age. nau~ili ste kako u upit umetnuti prora~unsko polje. 20. Zatvorite stranicu svojstava. SLIKA 22. 19.4 Podesite novo polje za odre|eni broj decimalnih mjesta i podesite taj broj na nulu. 16. Na ovaj na~in polje ima logi~nije ime. 15. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti jednostavan izvje{taj dobrog izgleda koji je prikladan za ispis i predaju drugima. U polje Decimal Places utipkajte 0 (slika 22. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako sortirati slogove u upitu. 18. . Kliknite desnom tipkom mi{a na izraz i izaberite Properties.

Opcija izme|u gore navedenih je pomo}u Report Wizarda koji nudi odre|enu prilagodljivost i relativno jednostavan na~in rada. vje`bu i nau~ite o prilago|avanju izvje{taja. formu ili upit. s druge strane. ali za sada smo se ograni~ili samo na metode prikaza na zaslonu. su stvoreni posebno za ispis i kao mogu}nost da informacije podijelite s drugim ljudima. Izvje{taji. mo`ete se vratiti na ovu opciju i provjeriti njezine mogu}nosti. ali rezultati ne}e biti profesionalni jer alati nisu stvoreni za ispis. UPOTREBA AUTOREPORTA ZA STVARANJE IZVJE[TAJA Opcija AutoReport je odli~na ako `elite obi~an izvje{taj zasnovan na jednoj tablici ili upitu. Vje`ba STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj u Accessu upotrebom opcije AutoReport ili pomo}u ~arobnjaka Report. Forma poma`e pri unosima podataka na zaslonu. . Ispisati mo`ete bilo koju tablicu.23. Kada pro~itate 24. ZA[TO STVARATI IZVJE[TAJE? Vidjeli ste mnoge na~ine organiziranja i prikazivanja podataka. a upiti poma`u pri pronala`enju informacija i prikazivanje njihovih rezultata na zaslonu. Pomo}u izvje{taja dobit }ete profesionalni rezultat na koji }ete biti ponosni bilo da ga ispisujete ili objavljujete na Internetu. Izvje{taj mo`ete stvoriti na nekoliko na~ina od lako-ali-limitirano (AutoReport) do te{ko-ali-vrlo prilagodljivo (prikaz Report Design).

Izvje{taj u redcima izgledat }e poput stranice podataka. Prikazuje se okvir za dijalog New Report (slika 23. Kliknite OK. 2. SLIKA 23. @elite li stvoriti izvje{taj pomo}u opcije AutoReport zasnovan na vi{e tablica.1). Da biste nau~ili {to dalje. Vi{e tablica? Opcija AutoReport mo`e upotrijebiti samo jednu tablicu ili upit. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojeg `elite stvoriti izvje{taj. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u AutoReporta: 1.1 Iz ovog prozora odaberite jedan od ponu|enih AutoReporta. 3. pro~itajte odlomak “Prikazivanje i ispisivanje izvje{taja iz prozora Print Preview” kasnije u vje`bi. najprije stvorite upit na osnovu tih tablica i tada stvorite izvje{taj pomo}u AutoReporta zasnovan na tom upitu. . a izvje{taj u stupcima bit }e vrlo sli~an formi. Prikazuje se izvje{taj u prozoru Print Preview. 4.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 169 Stvoriti mo`ete izvje{taj u redcima ili stupcima. Iz padaju}eg popisa na dnu okvira za dijalog odaberite tablicu ili upit na kojem `elite zasnovati izvje{taj. U prozoru Database kliknite podru~je Reports i tada kliknite gumb New. Obje mogu}nosti je jednako lagano stvoriti. Odaberite opciju AutoReport: Columnar ili AutoReport: Tabular. 5.

2). Dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard kako biste pokrenuli Report Wizarda (slika 23.170 23.2 Prvi okvir za dijalog Report Wizarda. U popisu Available Fields kliknite polje i tada kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Selected Fields. 4. @elite li bolji izgled va{eg izvje{taja. VJE@BA Izvje{taj stvoren pomo}u AutoReporta nije ni{ta bolji od ispisa tablice ili forme. Slijedite naredne korake kako biste stvorili izvje{taj pomo}u Report Wizarda: 1. STVARANJE IZVJE[TAJA POMO]U REPORT WIZARDA Opcija Report Wizard nudi odli~an odnos izme|u lagane upotrebe i prilagodljivosti. SLIKA 23. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite tablicu ili upit iz kojih }ete uklju~iti polja. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit na kojima `elite zasnovati izvje{taj. 2. Ponavljajte radnju kako biste pomaknuli sva `eljena polja ili kliknite gumb >> kako biste sva polja odbrane tablice pomaknuli u popis Selected Fields. 3. probajte ga stvoriti pomo}u Report Wizarda. U prozoru Database kliknite jaha~ kartice Reports. . Stvarate li izvje{taj pomo}u ove opcije mo`ete upotrijebiti vi{e tablica i upita i odabrati izgled i format va{eg izvje{taja. 5.

Odabrati mo`ete nekoliko razina grupiranja redom koji `elite.3 Podesite grupiranje podataka u izvje{taju. SLIKA 23. Tada kliknite Next kako biste nastavili s radom. U izvje{taju mo`ete podesiti grupiranje bilo koje grupe.3). morate odabrati polje i kliknuti gumb >. Ako `elite.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 171 6. Da biste grupirali podatke. @elite li sortirati slogove. 7. kliknite polje i tada kliknite gumb >. Iz padaju}eg popisa odaberite do ~etiri vrste sortiranja i tada kliknite Next. . Tablice koje ste odabrali moraju biti u me|usobnom odnosu kako bi podaci koje }ete prikazati u izvje{taju bili odgovaraju}i. Sada }ete biti upitani o na~inu sortiranja podataka (slika 23. Ako upotrijebite polje prema kojem }ete grupirati podatke. kliknite Next. Grupiranje Prema izvornim postavkama ne postoje grupe podataka.4). gumb Grouping Options postaje aktivan i omogu}ava pode{enje opcije grupiranja. 8. otvorite padaju}i popis i odaberite polje prema koje `elite uraditi sortiranje. Prikazuje se sljede}i okvir za dijalog (slika 23. Ako `elite grupirati slogove prema bilo kojem odabranom polju. odaberite neku drugu tablicu ili upit u popisu Tables/Queries i ponovite prethodni korak. Kada zavr{ite s odabiranjem polja.

172 23. 9.5) odaberite opcije izgleda u podru~ju Layout. U sljede}em okviru za dijalog (slika 23.4 Podesite na~in sortiranja. SLIKA 23. prethodni prikaz se mijenja kako bi vam prikazao va{ odabir. od Z do A.5 Odaberite izgled izvje{taja. Kliknite gumb AZ kako biste na~in sortiranja promijenili u silazni. Kada kliknete gumb opcije. zna~i od A do Z. Uzlazno ili silazno Prema izvornim postavkama sortiranje je pode{eno uzlazno. VJE@BA SLIKA 23. .

Kada ste zadovoljni s odabirom. izvje{taja. bit }ete ograni~eni {to se ti~e izgleda na tri opcije: Columnar. U okvir za tekst . 11. Prikaz na slici 23. kliknite Next. U sljede}em okviru za dijalog ~arobnjaka upitani ste za stil 12. Portrait (ispis kra}om stranicom papira) ili Landscape (ispis du`om stranicom papira). Upitani ste za pridjeljivanje naslova izvje{taju.6). Odaberite orijentaciju ispisa izvje{taja. 10. Tabular i Justified. Nekoliko ih je popisano i kliknete li na jedan vidjet }ete njegov prethodni pregled. Report utipkajte naslov i kliknite Finish kako biste vidjeli izvje{taj u prozoru Print Preview (slika 23.5 je jedinstven za izvje{taje s grupiranim podacima. Kliknite Next kako biste nastavili s radom.STVARANJE JEDNOSTAVNOG IZVJE[TAJA 173 Gdje su svi ti izgledi? Ako ne odaberete niti jednu opciju grupiranja podataka u izvje{taju.

Pregled izvje{taja na jednoj.prozor Print ve}anja/sma. ili mo`ete prije}i u prikaz Report Design kako biste unijeli `eljene promjene. @elite li prije}i u prikaz Report Design.6). Iz ovog prozora mo`ete ispisati izvje{taj. VJE@BA Kliknite kako biste pre{li u prikaz dizajniranja.) Ako `elite ispisati izvje{taj i podesiti opcije ispisa (primjerice broj kopija). Design View. odaberite View. odaberite File. Kliknite kako biste ispisali izvje{taj. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design da biste prilagodili svoj izvje{taj.6 Jednostavan izvje{taj bez grupiranja podataka. izvje{taj se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 23. Odaberite Napustiti postotak po.174 23. vje`bi. Pove}anje/smanjenje prikaza izvje{taja. kliknite gumb Print koji se nalazi na alatnoj traci. PRIKAZIVANJE I ISPISIVANJE IZVJE[TAJA U PROZORU PRINT PREVIEW Bez obzira stvarate li izvje{taj pomo}u Report Wizarda ili AutoReporta. Ako `elite brzi ispis. ako ste zadovoljni izgledom. (Vi{e o promjenama u 24.Preview. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti i ispisati jednostavan izvje{taj. dvije ili ~etiri stranice. njenja. SLIKA 23. Print. .

Kao i prikaz Form Design tako i Report Design sadr`i okvir za alate s naj~e{}im alatkama za ure|ivanje u koji mo`ete dodavati sve specijalne elemente koje ste nau~ili u 16. Kliknite izvje{taj koji `elite mijenjati. 2. vje`bi. Kliknite gumb Design. Kao {to vidite na slici 24. Gotovo sve {to ste nau~ili o ure|ivanju formi u 15. i 17. 3.24. Podru~je Detail popisuje polja koja ste odabrali za ispis. vrlo je sli~an prikazu Form Design. Vje`ba PRILAGO\AVA- NJE IZVJE[TAJA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako raditi u prikazu Report Design kako biste svoj izvje{taj u~inili {to privla~nijim. a podru~je Page Footer sadr`i formulu za ispis trenutnog datuma i vremena. Ako se kasnije `elite ponovno vratiti u prikaz Report Design.1 podru~je Report Header prikazuje naslov izvje{taja dok Page Header prikazuje oznake stupaca u izvje{taju. PROMJENA POSTOJE]IH IZVJE[TAJA Kada zavr{ite pregled upravo stvorenog izvje{taja. Prikaz Report Design vam se vjerojatno ~ini poznatim. Izvje{taj se prikazuje u prikazu Design. slijedite naredne korake u prozoru Database: 1. kao {to je prikazano na slici 24. .1. zatvorite prozor Print Preview kako biste zatvorili i izvje{taj ili prije|ite u Design View iz izbornika View. vje`bi mo`ete primijeniti i na ure|ivanje izvje{taja. U prozoru baze podataka kliknite podru~je Reports.

176

24. VJE@BA

SLIKA 24.1 Prikaz izvje{taja stvorenog u prethodnoj vje`bi u prikazu Report Design. Gumbi za naredbe u izvje{taju Access omogu}ava postavljanje bilo koje vrste kontrole u izvje{taj, ~ak i one koje izgledaju silly, primjerice gumbi za naredbu ili kombinirani okviri. Najbolje je da se dr`ite okvira za tekst, oznaka i grafika u izvje{taju.

RAD

S KONTROLAMA U IZVJE[TAJU

Rad s kontrolama u izvje{taju u prikazu Report Design potpuno je jednak radu s kontrolama u prikazu Form Design. @elite li obnoviti znanje, vratite se na 15. vje`bu ili slijedite kratki pregled:
l

Odabiranje kontrola. Kao i u prikazu Form Design kliknite na kontrolu u izvje{taju kako biste je odabrali. Hvataljke odabira (kvadrati}i u kutevima) prikazuju se oko kontrole. O vi{e detalja pro~itajte 15. vje`bu.

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

177

l

Pomicanje objekata. Da biste pomicali kontrolu, najprije je odaberite i zatim postavite pokaziva~ mi{a na rub kako bi pokaziva~ promijenio izgled u otvorenu crnu ruku. Tada kliknite i povucite kontrolu na novo mjesto.

Pomicanje kontrola izme|u podru~ja Bilo koji objekt mo`ete povu}u u drugo podru~je, no isto tako mo`ete kontrolu izrezati i ulijepiti je. Odaberite objekt i pritisnite Ctrl+X kako biste objekt izrezali, zatim kliknite naslov podru~ja gdje `elite objekt pomaknuti i pritisnite Ctrl+V kako biste ulijepili objekt u novo podru~je.
Promjena veli~ine kontrola. Odaberite kontrolu i postavite pokaziva~ mi{a iznad hvataljki za odabir i povucite mi{em kako biste pove}ali/smanjili kontrolu. l Formatiranje okvira za tekst. Da biste odabrali pisma, upotrijebite padaju}e popise Font i Font Size na alatnoj traci. @elite li podesiti posebne efekte, upotrijebite gumbe Bold, Italic i Underline. Izvje{taju mo`ete dodavati slike i crte`e kao {to ste ih dodavali i formama. Vi{e o dodavanju slika i crte`a govorili smo u 17. vje`bi.
l

Access na Webu Formama i izvje{tajima mo`ete pridjeljivati hiperveze za objekte {to }ete nau~iti u 27. vje`bi. Hiperveze nisu korisne pri ispisu, no ako spremate izvje{taj u Wordovom formatu hiperveza mo`e biti aktivna kada otvorite dokument u Wordu.

DODAVANJE

I UKLANJANJE KONTROLA

U bilo koje vrijeme mo`ete u izvje{taj dodavati vi{e kontrola. Slijedite naredne korake:

1. Ako ne vidite popis polja, odaberite View, Field List ili kliknite
gumb Field List na alatnoj traci. Prikazuje se plutaju}i okvir popisuju}i sva polja u tablici ili upitu koje upotrebljavate.

178

24. VJE@BA

2. Povucite polje iz popisa u izvje{taj gdje ono postaje kontrola,
naj~e{}e kao okvir za tekst. Smjestite kontrolu bilo gdje u podru~je Detail.

Ne brinite se ako kontrola nije na `eljenom mjestu ili preklapa drugu kontrolu, kasnije }ete u vje`bi nau~iti kako rije{iti ovaj problem. Da biste kontrolu izbrisali, odaberite je i pritisnite tipku Delete. Brisanje kontrole iz izvje{taja ne zna~i i brisanje polja iz tablice.

RAD

S NOVIM KONTROLAMA

Kada dodajete kontrolu u izvje{taj, naj~e{}e dodajete dvije stvari – oznaku i okvir za tekst. Ova dva elementa su povezana – oznaka opisuje okvir za tekt, a okvir za tekst predstavlja polje koje ste trenutno upotrijebili (slika 24.2). Tekst oznake mo`ete promijeniti bez obzira na okvir za tekst. Na primjer, mo`ete promijeniti oznaku polja Coloring u Dog Color a da ne mijenjate sadr`aj okvira za tekst. Da biste promijenili oznaku, jednostavno je kliknite i utipkajte `eljeni tekst.
Postavite pokaziva~ mi{a na najve}u hvataljku kako biste objekt pomaknuli odvojeno

Okvir za tekst

Oznaka

SLIKA 24.2

Okvir za tekst i njegova oznaka.

Prema izvornoj postavci kada pomi~ete okvir za tekst pomi~ete i njegovu oznaku. Postavite li pokaziva~ mi{a na rub okvira za tekst, on mijenja izgled u otvorenu ruku i to je znak da }e oznaka slijediti pomicanje okvira za tekst. Dakako, mo`ete pomicati okvir za tekst odvojeno od njegove oznake. Primijetite da je kvadrati} u gornjem desnom kutu najve}i. Kada pokaziva~ mi{a postavite iznad tog kvadrati}a on mijenja izgled u ruku s podignutim prstom. Ovo je znak da okvir za tekst mo`ete povu}i odvojeno od oznake. Odvojeno pomicanje oznake mo`e biti korisno ako ne `elite prikazati

PRILAGO\AVANJE

IZVJE[TAJA

179

oznaku na uobi~ajenom mjestu – desno od okvira za tekst. Na primjer, mo`ete oznaku smjestiti iznad okvira za tekst.

DODAVANJE

OZNAKA

U prethodnom odlomku govorili smo o dodavanju para kontrola – okvira za tekst i pridijeljene oznake. No, oznaku mo`ete dodavati i zasebno uz neki ekstra tekst koji nije nu`no povezan s odre|enim poljem. Na primjer, op}eniti tekst o izvje{taju. Kliknite gumb Label u okviru za alatke. Tada kliknite bilo gdje u izvje{taj i po~nite s utipkavanjem. Kada zavr{ite, kliknite bilo gdje izvan oznake.

DODAVANJE

PRORA^UNSKIH OKVIRA ZA TEKST

Okviri za tekst naj~e{}e prikazuju podatke iz polja, no mogu imati i drugu namjenu – mogu prikazivati prora~un zasnovan na vrijednostima iz razli~itih polja. Stvaranje prora~unskog okvira za tekst je ne{to slo`enije. Najprije morate stvoriti nevezani okvir za tekst (onaj koji nije vezan za odre|eno polje) i tada unijeti kalkulaciju u okvir za tekst. Slijedite naredne korake:

1. Kliknite alatku Text Box u okviru za alate i kliknite i povucite u
izvje{taj da biste stvorili okvir za tekst.

2. Promijenite oznaku kako bi odra`avala sadr`aj okvira za tekst. Na
primjer, ako se radi o izra~unatom porezu promijenite i oznaku u Porez. Nakon toga smjestite oznaku na `eljeno mjesto. (Vodi~ vam je sljede}i odlomak.)

3. Kliknite u okvir za tekst i unesite formulu koju `elite izra~unati. 4. Kada zavr{ite kliknite bilo gdje izvan okvira za tekst.
Formule koje unosite u prora~unske okvire za tekst upotrebljavaju standardne matemati~ke kontrole: + – * / Zbrajanje Oduzimanje Mno`enje Dijeljenje

180

24. VJE@BA

Sve formule po~inju znakom jednakosti (=), a sva polja moraju biti u uglatim zagradama ([ ]). Evo nekoliko primjera:
l

Da biste izra~unali ukupnu cijenu mno`enjem vrijednosti polja Quantity s vrijednosti polja Price, unesite =[Quantity]*[Price]. Da biste izra~unali popust od 25% na vrijednost u polju Cost, unesite =[Cost]*.075. Da biste dodali zbroj vrijednosti u tri polja, unesite =[Field1]+[Field2]+[Field3].

l

l

Vi{e prostora Ako vam ponestane mjesta u okviru za tekst pri unosu formule, pritisnite Shift+F2 kako biste otvorili okvir Zoom gdje ima vi{e mjesta.

U ovoj ste vje`bi nau~ili kako prilagoditi izvje{taj dodavanjem i uklanjanjem objekata, pomicanjem istih po izvje{taju i stvaranjem izra~una. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na tablici ili upitu va{e baze podataka.

tablice Titles i Dog Coloring podr`avaju glavnu tablicu (Dogs) nude}i popise valid vrijednosti za odre|ena polja. Tablica Titles sadr`i popis svih mogu}ih imena pasa. ZA{TO POVEZIVATI TABLICE? Kada ste na po~etku knjige zapo~eli stvaranje baze podataka. . Vje`ba RAD S POVEZANIM TABLICAMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti povezane tablice u formama. (U 10.1. Na taj na~in mogu}e je izbaciti unos ponavljanih i perifernih informacija u novoj tablici. U ovoj vje`bi }ete pro~itati kako tako povezane tablice mogu pomo}i u organiziranju podataka.25. predlo`ili smo vam da stvorite odnose izme|u tablica. a tablica Dog Coloring sadr`i popis svih dozvoljenih boja dlake psa. Na primjer. na slici 25. Odnos izme|u tablica povezuje dvije tablice spajanjem odgovaraju}ih polja. upitima i izvje{tajima. vje`bi ste stvarali odnose izme|u tablica. dok i dalje upotrebljavate te informacije u glavnoj tablici.) Vjerojatno ste se tada pitali koji je razlog stvaranja odnosa – ~emu je to uop}e potrebno.

. U slo`enijim bazama podataka mo`ete imati vi{e odnosa izme|u tablica.1 Da biste vidjeli trenutne odnose izme|u tablica. SLIKA 25.2 i probajte pratiti i shvatiti sve odnose u bazi podataka Sales. Pogledajte sliku 25.2 Posao s kupcima. dobavlja~ima. otvorite prozor Relationships (Tools. VJE@BA SLIKA 25.182 25. inventarom i zaposlenicima mo`e imati slo`eni sustav odnosa. Relationships).

(Ovo je jedna od sjajnih novih mogu}nosti Accessa 2000. Tako povu~ene informacije mo`ete upotrijebiti u izvje{tajima. drugim upitima ili ih pregledati u prozoru rezultata upita. S lijeve strane svakog sloga primijetit }ete oznaku plusa (+).) Pretpostavimo da pregledavate tablicu Titles (slika 25. .1) u prikazu Datasheet.RAD S POVEZANIM TABLICAMA 183 PRIKAZIVANJE POVEZANIH PRIKAZU DATASHEET PODATAKA U Kada pregledavate tablicu u prikazu Datasheet. STVARANJE VI[ETABLI^NOG UPITA Vi{etabli~ni upiti se upotrebljavaju za povla~enje informacija iz vi{e tablica u isto vrijeme.3). ponovno }ete sakriti povezane slogove. Kliknete li oznaku minusa. Kliknete li na oznaku plusa.3 Prika`ite povezane slogove u vezanoj tablici klikom na oznaku plusa uz slog. Kada su prikazani povezani slogovi. mo`ete brzo prikazati informacije iz povezanih tablica. prikazuje se mala tablica koja ispisuje sve slogove iz povezane tablice s istim vrijednostima (slika 25. formama. SLIKA 25. Ovi slogovi iz tablice Dogs sadr`e vrijednost 0 u polju Title. oznaka plusa mijenja se u oznaku minusa.

stvorite privremenu vezu izme|u njih povla~enjem polja iz jedne tablice na odgovaraju}e polje druge tablice. umjesto tablice Dogs. VJE@BA Da biste stvorili vi{etabli~ni upit. To je zapravo forma koju }ete kao objekt umetnuti u drugu formu. mo`ete stvoriti upit koji uklju~uje sva polja tablice Dogs. STVARANJE VI[ETABLI^NIH FORMI U prethodnom odlomku nau~ili ste kako stvoriti upit koji uklju~uje polja iz vi{e tablica. vje`ba). prikazuje u tablici Dogs za svako ime psa. Da biste formu prikazali kao podformu.1. a to je ujedno i najlak{i na~in stvaranja vi{etabli~ne forme. povucite je u neku drugu formu koja je otvorena u prikazu Design. naj~e{}e ih povezujete po broju polja. kao {to su Titles i Dogs iz slike 25.184 25. da biste stvorili forme i izvje{taje. To zna~i da se broj.1. prvo stvorite novi upit pomo}u prikaza Design (21. kao {to ste nau~ili u 10. vje`ba). Na taj na~in imate vi{e tablica iz kojih mo`ete povu}i informacije. Na slici 25. prije nego kliknete Close. Tada mo`ete upotrijebiti rezultate upita. vje`bi. No. i polje Title iz tablice Titles (polje sadr`i opisni tekst). te{ko je re}i kako se zove svaki pas. polje Title ID u tablici Title je povezano s poljem Title u tablici Dogs. . Stvorite upit i jednostavno stvorite formu koja je zasnovana na upitu. Tada normalnom procedurom zavr{ite upit (21. Podforma Podforma je jo{ jedan objekt baze podataka. osim polja Titles. U okviru za dijalog Show Table. Ako za sada tablice nisu povezane. odaberite vi{e od jedne tablice. S obzirom da nismo zapamtili sve ID brojeve imena pasa. Upiti nad vi{e povezanih tablica Kada ste povezali dvije tablice. a ne opisno ime.

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

185

Drugi na~in je stvaranje forme s umetnutom podformom. Podforma mo`e sadr`avati podatke iz bilo koje povezane tablice. Primjerice, u formi Customers mo`ete uklju~iti podformu koja }e ispisati sve narud`be kupca. Slijedite naredne korake kako biste stvorili formu s umetnutom podformom:

1. Zapo~nite stvaranje nove forme pomo}u Form Wizarda. Da biste
to uradili, u prozoru Database, kliknite jaha~a kartice Forms i tada dvostruko kliknite opciju Create form by using wizard. upit, a zatim i `eljena polja ({to ste nau~ili u 14. vje`bi).

2. U prvom okviru za dijalog Form Wizarda odaberite tablicu ili 3. Umjesto da nastavite s radom, odaberite drugu tablicu ili upit iz

padaju}eg popisa Tables/Queries i iz njih tako|er odaberite `eljena polja (slika 25.4).

SLIKA 25.4 Prije nego {to kliknete Next, a nakon odabira polja iz jedne tablice, odaberite drugu tablicu i iz nje tako|er odaberite polja. Tablice moraju biti povezane Ako odaberete dvije tablice koje nisu povezane, Form Wizard }e u ovom trenutku ispisati upozoravaju}u poruku. Tada napustite Wizard i podesite vezu izme|u tablica koje `elite upotrijebiti.

186

25. VJE@BA

4. Nastavite odabirati tablice/upite i iz njih odabirite polja koja su
vam potrebna. Kada ste uklju~ili sva polja, kliknite Next.

5. ^arobnjak }e vas upitati kako `elite prikazati podatke. Iz popisa
odaberite jednu tablicu koja }e biti osnovni izvor podataka za formu, dok }e druga biti izvor podataka za podformu.

Povezivanje formi Ovi koraci pokazuju kako stvoriti formu s podformom, no vi }ete mo`da `eljeti stvoriti dvije odvojene forme koje ~uvaju podatke iz dvije tablice ili upita. Ako je to ono {to `elite, kliknite gumb Linked Forms u okviru za dijalog ~arobnjaka (slika 25.5). Tada zavr{ite rad s ~arobnjakom kao {to ste nau~ili u 14. vje`bi.

SLIKA 25.5

Odaberite na~in prikaza podataka iz tablice.

6. Kliknite Next. 7. ^arobnjak postavlja pitanje o formatu podforme. Odaberite opciju Tabular (jednaka tablici u Wordu) ili Datasheet (jednaka prora~unskoj stranici u Excelu) i kliknite Next.

8. Odaberite stil forme i kliknite Next. 9. Unesite naslov forme i podforme. (Forma i podforma se spremaju kao odvojene forme u bazu podataka.) Kliknite Finish. Prikazuje se forma (slika 25.6).

RAD

S POVEZANIM TABLICAMA

187

Osnovna forma

Podforma

SLIKA 25.6 Ova forma sadr`i polja iz jedne tablice u osnovnoj formi i drugu tablicu u podformi.

STVARANJE

VI[ETABLI^NIH IZVJE[TAJA

Kao i forme tako mo`ete stvoriti i izvje{taje koji upotrebljavaju vi{e tablica ili upita. Stvaranje je gotovo jednako stvaranju izvje{taja zasnovanog na jednoj tablici, {to ste nau~ili u 23. vje`bi. Evo brzog pregleda:

1. Stvorite odnos izme|u tablica (10. vje`ba). 2. Zapo~nite stvaranje novog izvje{taja pomo}u Report Wizarda. (U
prozoru Database kliknite jaha~a kartice Reports i tada dvostruko kliknite opciju Create report by using wizard.)

3. Odaberite polja iz prve tablice koju `elite upotrijebiti. 4. Iz padaju}eg popisa Tables/Queries odaberite drugu tablicu ili
upit. Tada i iz njih odaberite polja. Ove radnje su iste kao i kod formi (slika 25.4).

5. Kada zavr{ite, kliknite Next. 6. Kada ste upitani kako `elite prikazati podatke, odaberite jednu
tablicu. Ova radnja je potpuno jednaka i kod formi (slika 25.5). Kliknite Next.

188

25. VJE@BA

7. Nastavite raditi s ~arobnjakom; dodajte grupiranje, sortiranje itd.
Ako je potrebno, ponovno pro~itajte 23. vje`bu.

8. Kada do|ete na kraj, kliknite Finish da biste stvorili svoj izvje{taj.
U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti upite, forme i izvje{taje zasnovane na vi{e tablica me|usobno povezanih. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram iz va{ih podataka.

26. Vje`ba
DIJAGRAMA

STVARANJE

U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti dijagram zasnovan na podacima iz va{e baze podataka.

PREDNOSTI

DIJAGRAMA

Jeste li primijetili kako ljudi ne vole brojke? Pomo}u dijagrama }ete informacije prikazati na puno jednostavniji na~in. Jedan pogled na dijagram mo`e zamijeniti stotine stranica podataka. Recimo da `elimo saznati koje su boje naj~e{}e kod na{ih pasa. Ispisati mo`ete popis svih pasa i njihovih mogu}ih boja, a zatim prebrojati koliko je boja i tada broj boja podijeliti s brojem pasa. Tako }ete dobiti postotak za svaku boju. Mnogo je lak{e stvoriti dijagram koji prikazuje postotak svake boje. Dijagrami su tako|er dobri za pra}enje informacija. Primjerice, u organizaciji prodaje mo`ete stvoriti dijagram vrijednosti prodaje za svakog kupca u mjesecu ili dijagram koliko ste pojedinih proizvoda prodali u mjesecu (ili tjednu ili godini).

STVARANJE

DIJAGRAMA

Dijagram mo`ete umetnuti u formu ili izvje{taj. U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti izvje{taj s dijagramom. Jednostavno slijedite ~arobnjaka. Chart Wizard radi potpuno jednako za svaki dijagram, no okviri za dijalog su pone{to razli~iti. Najprije }emo stvarati jednostavan kru`ni dijagram zasnovan na upitu, a tada stup~asti dijagram.

3. Slijedite naredne korake da biste stvorili kru`ni dijagram: 1. VJE@BA STVARANJE JEDNOSTAVNOG KRU@NOG DIJAGRAMA Kru`ni dijagram je dobar kada treba sve dijelove prikazati kao cjelinu. Ina~e. sva polja ne}e biti vidjiva u dijagramu ili }e dijagram biti nepregledan.1).190 26. . Kliknite kako biste pomaknuli odabrano polje u popis Fields for Chart. SLIKA 26. U prozoru baze podataka kliknite jaha~a kartice Reports i tada kliknite gumb New. Kliknite OK i pokre}e se Chart Wizard (slika 26. a jedno za podatak) ili dva i vi{e za ostale vrste dijagrama. Otvorite bazu podataka koja sadr`i tablicu ili upit iz kojih `elite stvoriti dijagram. 4. Ne odabirite previ{e polja! Odaberite to~no dva polja za kru`ni dijagram (jedno za oznaku.1 Odaberite polja koja `elite uklju~iti u dijagram. Prikazuje se okvir za dijalog New Report. Na dnu okvira za dijalog otvorite padaju}i popis i odaberite tablicu ili upit koji sadr`i `eljene podatke za dijagram (dobar odabir je upit Employee Sales by Country iz Northwinda). Odaberite opciju Chart Wizard. 2.

3). 9. Unesite naslov dijagrama. Za sada stvaramo kru`ni dijagram pa odaberite samo dva polja i to polje Coloring Country i Sale Amount.2). Zapamtite da svaka vrsta dijagrama ima trodimenzionalni ili dvodimenzionalni prikaz. 6. Don’t Display A Legend. kliknite Next. Kada ste zadovoljni s izborom. Vidjet }ete okvir za dijalog koji je va`an za slo`enije dijagrame. U popisu Available Fields i kliknite gumb > kako biste polje pomaknuli u popis Fields for Chart. (Preporu~amo Yes ako ne znate koju izabrati. 8. Dijagram se prikazuje u prozoru Print Preview (slika 26. Display A Legend ili opciju No. Kliknite opciju Yes.) Kliknite Finish. SLIKA 26. kliknite Next. Kliknite jednu od sli~ica kru`nih dijagrama i pro~itajte obja{njenje koje se prikazuje.2 Odaberite vrstu dijagrama. Da biste natavili s radom. 7. Odaberite vrstu dijagrama (slika 26.STVARANJE DIJAGRAMA 191 5. . a kako stvarate kru`ni dijagram u kojem ne mo`ete puno uraditi kliknite Next da biste nastavili s radom.

Odaberite vrstu dijagrama (slika 26. Slijedite prva tri koraka stvaranja kru`nog dijagrama (obja{njenje ranije u vje`bi) sve dok nije prikazan okvir za dijalog u kojem }ete odabrati Chart Wizarda. Vidjet }ete sljede}i okvir za dijalog. Da biste to uradili.192 26. polje Country i Sale Amount). VJE@BA Legend SLIKA 26. Kliknite jednu od ponu- . Odabrati morate barem dva polja jer stup~asti dijagram ima dvije osi (primjerice.2). Linijski i stup~asti dijagrami prikazuju podatke proteklog vremena. Iz baze podataka Northwind Traders odaberite Employee Sales By Country. Kliknite OK i prikazuje se prvi okvir za dijalog Chart Wizarda. Primjerice. 2. Kliknite Next. |enih mogu}nosti stup~astih dijagrama i kliknite Next. Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit s kojima `elite raditi. 3.3 Zavr{eni kru`ni dijagram. slijedite korake: 1. kao i kod kru`nog dijagrama. U popis Fields for Chart dodajte polja s kojima `elite raditi. isto 4. mo`ete prikazati prodaju proteklih godina.

upotrijebiti legendu i tada kliknite Finish. Ovisno o tablici ili upitu koje ste upotrijebili mo`da }ete morati unijeti dodatne informacije. SLIKA 26. Primjerice.4 Prikaz stup~astog dijagrama u Accessu stvorenog iz baze podataka Northwind Traders. povucite ih iz dijagrama u desni dio okvira za dijalog kako biste ih uklonili i zatim povucite ispravna polja natrag u dijagram. 6. Ako polja nisu dobra. Nakon {to ste odgovorili na sva pitanja prikazuje se va{ dijagram (slika 26.4). U sljede}em okviru za dijalog unesite naslov i odaberite `elite li 7. u na{em primjeru potrebno je unijeti po~etak i kraj prodaje.STVARANJE DIJAGRAMA 193 5. . Kada je sve ispravno. Unesimo stoga 1/1/97 kao po~etak i 1/1/99 kao kraj. kliknite Next.

VJE@BA UPOTREBA PROZORA PRINT PREVIEW Rad s izvje{tajem s dijagramom u prozoru Print Preview je jednak radu koji ste nau~ili u 23. Access }e prije}i u prikaz Design gdje mo`ete unijeti promjene u izvje{taj.194 26. zatvorite prozor Print Preview klikom na gumb Close. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako stvoriti. Utipkajte ime koje `elite da se prika`e na kartici Reports u prozoru Database i tada kliknite OK. Kliknite Yes i bit }ete upitani za ime izvje{taja. Vidjet }ete pitanje da li `elite spremiti promjene koje ste uradili u izvje{taju. vje`bi. . SPREMANJE IZVJE[TAJA S DIJAGRAMOM Da biste spremili izvje{taj s dijagramom. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako upotrijebiti Access na Internetu. ispisati i spremiti izvje{taj s dijagramom. Izvje{taj mo`ete ispisati klikom na gumb Print ili mo`ete zatvoriti prozor klikom na gumb Close.

Tako|er mo`ete podesiti hiperveze s ostalim URLsovima s bazom podataka tako {to }e korisnici imati izlazni pristup Web stranicama. Ve}ina Web datoteka je spremljena u formatu HTML – Hypertext Markup Language. OSNOVE INTERNETA Internet je brojna kolekcija spojenih mre`a ra~unala. Da biste ponudili informacije dolaznim korisnicima (posjetitelji na Web stranici). Drugim rije~ima. i prikazati odre|eni URL. njihov Web pretra`iva~ }e se otvoriti. tada vjerojatno ima i ra~unalo na koje izravno mo`ete spremiti HTML datoteke. Vje`ba UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako iskoristiti mogu}nosti Accessa 2000 da biste svoj rad povezali s Internetom. morate dijelove baze podataka u~initi dostupnim. tako {to }ete spremiti tablice u HTML formatu i kopirati ih na poslu`itelj na Internetu (ra~unalo koje je direktno spojeno na Internet). a njezin najpopularniji dio je World Wide Web. . mo`ete ponuditi Accessove informacije ljudima koji koriste Internet ili Internet informacije ljudima koji koriste va{u bazu podataka. va{ doma}in mo`e ponuditi prostor na poslu`itelju za va{e HTML datoteke. Ako upotrebljavate modem za spajanje s Internetom. Kada korisnici kliknu hipervezu za vrijeme rada na bazi podataka.27. u odvojenom prozoru. Access nudi dva na~ina interakcije s Internetom: dolazne i odlazne. Ako se va{a tvrtka povezuje s Internetom preko lokalne mre`e (LAN).

htm je ime datoteke.1). Odaberite File. Export.com/Pub/index.mcp. (Ime okvira za dijalog je razli~ito ovisno o objektu. Naj~e{}e }ete u HTML format spremati va{e tablice. 5. U ovom primjeru Pub/ je direktorij. http://www.htm.196 27. Kada kliknete na hipervezu. VJE@BA Uniform Resource Locator (URL) URL je Web adresa.mcp. Neki URLsovi sadr`e odre|eni direktorij i imena datoteka: http://www. SPREMANJE KAO WEB STRANICE U HTML format mo`ete spremiti razne objekte Accessove baze podataka. za tablicu. Ponu|eno ime je ime objekta. Ve}ina ih zapo~inje s http:// i nakon toga slijedi ime stranice – primjerice. . ono je Export Table “Ime tablice” To. Kliknite Save. izvozni format zasnovati na postoje}oj datoteci HTML-a). Hiperveza Hiperveza je dio teksta ili sli~ica koju mo`ete kliknuti i tako brzo pristupiti odre|enom URLsu. U prozoru Database odaberite objekt koji `elite izvoziti. potvrdite opciju Save Formatted. URL je jednak broju telefona za spajanje na Internet.) 3. (Mogu}nost) Ako `elite upotrijebiti predlo`ak formatiranja HTML (drugim rije~ima. a index. Unesite ime za izvoznu datoteku. Prikazuje se okvir za dijalog Export. 2. 4. Tablice sadr`e podatke. Iz padaju}eg popisa Save as Type odaberite opciju HTML Documents (slika 27.com. Slijedite naredne korake: 1. Access 2000 se prema HTML odnosi kao i prema drugim formatima podataka pa je stoga lagano spremiti rad u HTML format. va{ Web pretra`iva~ se otvara (ako je pode{en) i odre|eni podaci URLsa se prikazuju. 6. a njih korisnici Weba naj~e{}e i pregledavaju.

7.2 Ako potvrdite opciju Save Formatted. Ako ste potvrdili opciju Save Formatted. Prvi je stvaranje polja u tablici i pode{enje vrste podataka kao Hyperlink. prikazuje se okvir za dijalog HTML Output Options (slika 27. SLIKA 27.1 Za vrstu datoteke odaberite opciju HTML Documents. Unesite ili potra`ite ime postoje}e HTML datoteke na kojoj }ete zasnovati novo formatiranje (ako `elite) i kliknite OK. a klikom na .2). Tada bilo koji tekst koji unesete u polje postaje hiperveza. mo`ete odrediti HTML datoteku na kojoj }ete zasnovati formatiranje. Nakon spremanja u format HTML-a mo`da }ete `eljeti otvoriti spremljenu stranicu na Web pretra`iva~u kako biste vidjeli svoj rad. UMETANJE HIPERVEZE ACCESSOVE OBJEKTE U Postoje dva na~ina dodavanja hiperveze Accessovoj bazi podataka.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 197 SLIKA 27.

198 27. na slici 27. Kao {to vidite na slici 27. SLIKA 27. VJE@BA nju otvarate odre|enu Web stranicu. Primjerce. unijeli smo URLs u to polje i ono automatski postaje polje podcrtanih hiperveza. .3 Pode{enjem vrste podataka kao Hyperlinka.4. SLIKA 27.3 podesili smo polje Breeders Home Page u tabici Dogs da ~uva URLs za po~etnu stranicu uzgajiva~a od kojih ste kupili psa. Access bilo koji podatak unesen u to polje shva}a kao URL.4 Bilo koji uneseni podatak u polje vrste podataka Hyperlink postaje hiperveza.

SLIKA 27. slijedite naredne korake: 1. imate li dokument koji podr`ava slog (ugovor u Wordu).doc). . mo`ete hipervezu postaviti za dokument na tvrdom disku ili va{em LANU umjesto s Web adresom. Ovaj na~in nije pridijeljen bilo kojem slogu ve} cijeloj formi ili tablici. U okvir za tekst Type the File or Web Page Name unesite ime datoteke ili URL-a za hipervezu. mo`ete unijeti stazu za dokument u polje hiperveze (primjerice. c:\mydocuments\contract1. Otvorite formu ili izvje{taj u prikazu Design. 2 Kliknite gumb Insert Hyperlink na alatnoj traci.5). 3. Da biste postavili hipervezu. Prikazuje se okvir za dijalog Insert Hyperlink (slika 27.5 U okviru za dijalog Insert Hyperlink odredite URL za hipervezu. Drugi na~in je postavljanje hiperveze u formu ili izvje{taj. Primjerice.UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 199 Ne samo za upotrebu na Webu Ako `elite.

VJE@BA Pronala`enje Web stranice Ako ne znate adresu Web stranice. kliknite gumb Web Page kako biste pokrenuli Web pretra`iva~ i prona|ite stranicu. Kliknite OK. vratite se u Access pomo}u trake sa zadacima i adresa stranice je automatski unesena. mo`ete stvoriti sliku i njoj pridijeliti funkciju hiperveze. vje`ba). 4. Kliknite desnom tipkom mi{a na sliku ili gumb i iz izbornika pre~ica koji se prikazuje odaberite opciju Properties. 5. kliknite gumb File. @elite li prona}i datoteku koja nije na Webu (datoteka na va{em tvrdom disku). U okvir za tekst Hyperlink Address utipkajte URL (slika 27. Kliknete li sliku ili gumb.200 27. Prethodna metoda ume}e jednostavni tekst hiperveze koji ispisuje URL. Zatvorite stranicu svojstava. vje`bi. Kada prona|ete `eljenu stranicu. @elite li ne{to zgodnije. Access ume}e hipervezu u aktivno podru~je. 3. 2. Slijedite naredne korake kako biste stvorili sliku koja }e imati funkciju hiperveze: 1. 4. Umetnite sliku ili gumb za naredbu u izvje{taj ili formu kao {to ste nau~ili u 17. Na stranici svojstava kliknite jaha~a kartice Format. .6) ili kliknite gumb Build kako biste otvorili okvir za dijalog Insert Hyperlink i odabrali URL. pokre}ete hipervezu. Kao i sve druge objekte tako i hipervezu mo`ete pomicati na `eljeno mjesto u formi (15.

UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 201 SLIKA 27. Postoje}u Web stranicu upotrijebite kao data access page. Data Access Pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu. Pomo}u ~arobnjaka. Data access pages su posebno dizajnirane Web stranice koje povla~e podatke iz baze podataka i nude ih na Internetu. Odaberite izvor sloga i opcija AutoPage }e stvoriti stranicu koja koristi sva polja iz odabranog izvora. Ova kartica se koristi za stvaranje data access pages. DATA ACCESS PAGES Ako ste koristili ranije verzije Accessa. izgledu i formatiranju i stvara stranicu na osnovi va{ih odgovora. sada ste mo`da primijetili novu karticu ili gumb u prozoru baze podataka koja se zove Pages. l l l .6 U okviru za tekst Hyperlink Address odredite URL i slika postaje hiperveza. Data access page mo`ete stvoriti na ~etiri na~ina: l Pomo}u opcije AutoPage. Stvoriti vlastitu data access page (nije preporu~ljivo za po~etnike). poljima. ^arobnjak postavlja pitanja o izvorima.

3. (Na ovaj je na~in mo`ete spremiti kao odvojenu datoteku od baze podataka za objavljivanje na Internetu. 1. Prikazuje se okvir s pitanjem `elite li spremiti promjene. Zatvorite prozor stranice. SLIKA 27. Prikazuje se okvir za dijalog Save As Data Access Page. Tada Internet korisnici mogu pretra`ivati va{e podatke pomo}u vlastitih Web pretra`iva~a (slika 27.202 27. 4. 5. prikaz na slici 27. Prikazuje se stranica. Kliknite opciju AutoPage: Columnar. tako|er sprema i mapu koja sadr`i podatke. Kliknite gumb New. Slijedite naredne korake kako biste upotrijebili opciju AutoPage. Kliknite OK.8). 6. Iz padaju}eg popisa odaberite tablicu ili upit koji `elite upotrijebiti. uvjerite se da prebacujete i pridijeljenu mapu. . Odaberite Yes. Prikazuje se okvir za dijalog New.7. U prozoru baze podataka kliknite Pages. 7. Kada prebacujete datoteku HTML na Web poslu`itelj.7 Accessu. U okvir za tekst File name utipkajte ime i odaberite Save. Jednostavna data access forma stvorena u Kada Access sprema data access page. VJE@BA Najbolja je metoda za po~etnike stvaranje data access page pomo}u opcije AutoPage kako biste vidjeli o ~emu se zapravo radi. 2.) 8.

UPOTREBA ACCESSA NA INTERNETU 203 SLIKA 27. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako podatke iz Accessa povezati s World Wide Webom. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako sigurno podijeliti podatke s ostalim ljudima. .8 Va{i podaci se pretra`uju obi~nim Web pretra`iva~em.

Sljede}a vje`ba }e vas nau~iti kako podijeliti podatke s drugi korisnicima. Prema izvornoj postavci baze podataka se otvaraju u dijeljenom na~inu rada. OTVARANJE . Mnogi }e ljudi imati pristup va{im podacima. ali uz odre|enu za{titu. No svakako ne `elite podatke izlo`iti drugim korisnicima bez odre|ene za{tite. Ovaj na~in rada omogu}ava istovremeni rad vi{e korisnika u mre`i na istoj bazi podataka. a ujedno sa~uvati sigurnost va{ih podataka. BAZE PODATAKA U EKSKLUZIVNOM NA^INU RADA Za va{u bazu podataka mo`ete podesiti lozinku (pro~itajte sljede}i odlomak) ako je ona otvorena u dijeljenom na~inu rada.28. Vje`ba BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako podijeliti podatke s drugim korisnicima. mo`e se desiti da odre|eni korisnici namjerno ili slu~ajno uni{te va{ kompletan rad. ali ako `elite bazu podataka mo`ete otvoriti i u ekskluzivnom na~inu rada – odabirom opcije Exclusive u okviru za dijalog Open pri otvaranju datoteke. ve} ste je vjerojatno namijenili kao alatku cijelom timu stru~njaka ili ~ak i cijeloj tvrtki. DIJELJENJE ZA[TO DIJELITI PODATKE? Vjerojatno niste stvorili bazu podataka za osobnu upotrebu. Ako ne za{titite svoje podatke.

Odaberite Tools. 3. BAZE PODATAKA Najlak{i na~in u spre~avanju drugih ljudi. Prikazuje se okvir za dijalog Set Database Password. Otvorite bazu podataka koju `elite za{tititi. ona se otvara prema ranijim pode{enjima. U okvir za tekst Password unesite lozinku koju `elite upotrijebiti i tada istu lozinku unesite i u okvir za tekst Verify (slika 28. je pridjeljivanje lozinke bazi podataka. Security. Oni koji ne znaju lozinku bit }e sprije~eni u otvaranju datoteke. Za{to? Kada bazu podataka otvarate putem njenog imena u izborniku File. Za{to nije ekskluzivan na~in rada? Ako nakon pode{enja u opciju Exclusive ponovno `elite otvoriti bazu podataka. Ne odabirite bazu podataka iz donjeg dijela izbornika File. U podru~ju Default Open Mode kliknite opciju Exclusive. . Options. PRIDJELJIVANJE LOZINKE DATOTEKAMA PODE[ENJE LOZINKE Slijedite naredne korake kako biste podesili lozinku za bazu podataka: 1. 4. koji `ele unijeti promjene u bazu podataka. Prije nije bila pode{ena na ekskluzivni na~in rada pa ne}e biti ni sada.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 205 Slijedite naredne korake kako biste podesili da se sve baze podataka otvaraju izravno u ekskluzivnom na~inu rada: 1. Kliknite OK. svakako upotrijebite naredbu File.1). Set Database Password. 2. Kliknite jaha~a kartice Advanced. Prikazuje se okvir za dijalog Options. Odaberite Tools. Bazu podataka morate otvoriti u ekskluzivnom na~inu rada (pro~itajte prethodni odlomak) da biste bili u mogu}nosti pridijeliti lozinku. Open. 3. Kliknite OK. 2.

Sljede}i puta kada budete `eljeli otvoriti bazu podataka.1 Lozinke su osjetljive na velika i mala slova – utipkajte je dva puta kako biste bili sigurni da je ispravna. Najprije morate ukloniti staru. prikazat }e se okvir za dijalog u koji }ete morati unijeti lozinku. 2. Ako je potrebno. SIGURNOST NA RAZINI (SAMO ZA MRE@E) KORISNIKA Access je stvoren za rad vi{e korisnika pa stoga ima i jake opcije koje kontroliraju pristup bazama podataka. User and Group Accounts da biste stvorili profil korisnika ili grupa. Otvorite bazu podataka u ekskluzivnom na~inu rada. Security. Unset Database Password. VJE@BA Znakovi koje utipkavate prikazuju se kao zvjezdice.206 28. Utipkajte lozinku i kliknite OK. a zatim Tools. Te opcije nisu namijenjene za jedno ra~unalo ve} za ra~unala u mre`i. Unesite trenutnu lozinku i kliknite OK. Upotrijebite Tools. a zatim upotrijebite prethodne korake kako biste podesili novu: 1. User and Group Permissions kako biste dali dozvolu za pristup svakom objektu u otvorenoj bazi podataka. SLIKA 28. . a nakon toga podesiti novu lozinku. UKLANJANJE ILI PROMJENA LOZINKE Promjena lozinke je proces u dvije faze. Slijedite naredne korake kako biste staru lozinku uklonili. Odaberite Tools. Security. Prikazuje se okvir za dijalog s pitanjem o trenutnoj lozinki. 3. kontaktirajte svog mre`nog stru~njaka. Security. Na taj na~in ste lozinku uklonili iz baze podataka.

kao {to je tablica. Send To.DIJELJENJE BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA 207 Tako|er mo`ete upotrijebiti i opciju User-Level Security Wizard. S DRUGIM KORISNICIMA NA BAZI PODATAKA Nekoliko je na~ina za suradnju na bazi podataka: l SURADNJA U mre`i mo`ete dijeliti datoteke baze podataka spremaju}i ih na glavni svima dostupni pogon i mapu. l l . Da biste upotrijebili ovu opciju.2 prikazuje jedan okvir za dijalog tog ~arobnjaka. Svaki korisnik ima pristup i mo`e unijeti promjene.2 Opcija User-Level Security Wizard omogu}ava lagani na~in pode{enja kontrole pristupa. zapravo je udvostru~uje i poma`e u pode{enju dozvole za radnu grupu. Mail Recipient (as Attachment). Slika 28. mo`ete poslati putem e-po{te i pridijeljenog dijela. koja osigurava bazu podataka. Objekte baze podataka. Upotrijebiti mo`ete i opciju NetMeeting za odr`avanje online sastanaka. odaberite tablicu ili neki drugi objekt i tada odaberite File. Security. odaberite Tools. User-Level Security Wizard i slijedite upute na zaslonu. Da biste to uradili. SLIKA 28.

208

28. VJE@BA

Promjena formata datoteke Kada putem e-po{te {aljete objekte baze podataka, oni mijenjaju format (u TXT ili RTF), pa korisnici mo`da ne}e primiti ispravne datoteke koje ste poslali. Prije slanja otvorite izvezenu datoteku kako biste vidjeli odgovara li ona originalu i isplati li se poslati je drugom korisniku.

Access 2000 omogu}ava upotrebu opcije Microsoft NetMeeting, alata za vo|enje sastanaka na mre`i. U ovim sastancima ostalim sudionicima mo`ete prikazati Accessove datoteke te u odvojenim prozorima porazgovarati o datotekama. Da biste zapo~eli sastanak pomo}u opcije NetMeeting, morate biti sigurni da je ova opcija instalirana na va{e ra~unalo, ali i na ra~unala ostalih sudionika sastanka. Tako|er svi istovremeno moraju imati pokrenutu ovu opciju. Tada odaberite Tools, Online Collaboration, Meet Now. Nakon toga upotrijebite okvir za dijalog Call kako biste odre|ene suradnike pozvali na sastanak.

STVARANJE

MDE DATOTEKE

Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. Korisnici mogu otvoriti, mijenjati pa ~ak i brisati podatke, ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata. Kada krajnji korisnici unose podatke u datoteku baze podataka, pregledavaju informacije pomo}u upita koji ste stvorili ili ispisuju izvje{taj, ne trebaju pristup alatima za promjenu stvorenih objekata. Sve {to im treba je pristup podacima prikazanim u kontrolama. U stvari bolje je da krajnji korisnici nemaju pristup prikazu Design kako ne bi mogli promijeniti izgled baze podataka.

Mde datoteka je baza podataka bez kôda i nije dozvoljen pristup prikazu Design. Korisnici mogu otvoriti, mijenjati pa ~ak i brisati podatke, ali ne mogu promijeniti dizajn baze podataka ili njezinih objekata.

DIJELJENJE

BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA

209

Kada stvarate mde datoteku iz datoteke baze podataka, zapravo stvarate reduciranu verziju baze podataka. Ova verzija izgleda potpuno isto kao original, ali ne postoji pristup kontrolama za dizajn. Korisnici ovih datoteka mogu upotrijebiti sve forme, tablice, itd. ali ih ne mogu prikazati i mijenjati u prikazu Design. Tako|er ne mogu stvarati nove forme ili izvje{taje. Na ovaj na~in ne posti`ete samo sigurnosti ve} se s bazom podataka lak{e radi.

Nema povratka Budite sigurni da struktura objekata baze podataka izgleda to~no kako ste `eljeli prije stvaranja mde datoteke. Ako `elite promijeniti izgled formi, izvje{taja ili tablica spremljenih kao mde datoteke, prvo morate otvoriti originalnu bazu podataka, uraditi promjene i ponovno ih spremiti kao mde datoteke. Bilo koji unos podataka u mde datoteci mora biti ponovno spremljen u novu mde datoteku.

Slijedite naredne korake kako biste datoteku baze podataka spremili kao mde datoteku:

1. Otvorite bazu podataka koju `elite spremiti u mde datoteku. 2. Odaberite Tools, Database Utilities, Make MDE File. Prikazuje se
okvir za dijalog Save MDE As. (Isti kao i obi~ni Save As okvir za dijalog.) Make MDE File.

3. U okvir za tekst File Name unesite ime za mde datoteku i kliknite
Da biste otvorili i upotrijebili mde datoteku, slijedite istu proceduru koju ste nau~ili u 6. vje`bi (File, Open), jedino {to u padaju}em popisu Files of Type odaberite MDE Files (*.mde).

210

28. VJE@BA

[IFRIRANJE

BAZE PODATAKA

[ifriranje “promije{a” sadr`aj baze podataka tako da je ona potpuno ne~itljiva, ~ak i za uslu`ne programe kojima bi neki stru~njak poku{ao ~itati bazu podataka izvan Accessa. Ako mislite da za{tita pomo}u lozinke nije dovoljna, mo`ete {ifrirati bazu podataka kako biste je dodatno za{titili. Prije sljede}e upotrebe bazu podataka }ete morati de{ifrirati.

Oprez [ifriranje spre~ava samo ljude koji koriste druge programe. Korisnici Accessa }e i dalje mo}i otvarati i mijenjati objekte baze podataka (ako nije za{ti}ena).

Samo vlasnik Ako radite s dijeljenim datotekama, kao {to je slu~aj u mre`i, mo`da }ete imati pristup datotekama koje niste stvorili. Zapamtite, samo osoba koja je stvorila datoteku baze podataka mo`e je {ifrirati.

Slijedite naredne korake kako biste {ifrirali bazu podataka:

1. Zatvorite sve baze podataka (ali ostavite otvorenim Access). Ovo
je vrlo va`no, ne mo`ete {ifrirati otvorenu bazu podataka.

2. Odaberite Tools, Security, Encrypt/Database. 3. U okviru za dijalog Encrypt/Decrypt Database odaberite datoteku
baze podataka koju `elite {ifrirati. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Open.) Kliknite OK.

4. U okviru za dijalog Encrypt As utipkajte novo ime za {ifriranu

datoteku. Original ostaje netaknut. (Ovaj okvir za dijalog jednak je okviru za dijalog Save As.) Kliknite Save.

[ifriranje stvara novu kopiju baze podataka, a stara (originalna) ostaje i dalje dostupna. Nakon {ifriranja morat }ete upotrijebiti Windows Explorer kako biste prona{li i izbrisali originalnu datoteku baze podataka na kojoj je zasnovana {ifrirana kopija.

DIJELJENJE

BAZE PODATAKA S DRUGIM KORISNICIMA

211

Da biste de{ifrirali bazu podataka, ponovite korake, a u 2. koraku odaberite Tools, Security, Decrypt. U 4. koraku okvir za dijalog se naziva Decrypt As, ali je procedura ista.

ZA[TITA

PODATAKA U FORMI

Ako `elite, mo`ete za{tititi pojedine kontrole u formi. Primjerice, mo`ete za{tititi polje AKC Registration # u bazi podataka pasa, kako ne bi do{lo do ne`eljenih promjena, odnosno pretipkavanja va`nih brojeva. Slijedite naredne korake kako biste za{titili polje prikazano u kontroli forme:

1. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Kliknite desnom tipkom mi{a na kontrolu i odaberite opciju
Properties.

3. Kliknite jaha~a kartice Data. 4. Promijenite svojstvo Locked u Yes (slika 28.3). 5. Zatvorite stranicu svojstava.

SLIKA 28.3

Za{itite pojedinu kontrolu u formi.

Za{tititi mo`ete i cijelu formu od promjena i u~initi je samo za ~itanje i pregledavanje. Primjerice, slijedite naredne korake kako biste formu za{titili od nezadovoljnih zaposlenika koji mogu imati pristup va{oj formi:

1. Otvorite formu u prikazu Form Design. 2. Kliknite kvadrati} u sjeci{tu dvaju ravnala (gornji lijevi kut) kako
biste odabrali cijelu formu.

212

28. VJE@BA

3. Odaberite View, Properties. 4. Odaberite karticu Data. Da biste sprije~ili promjene u trenutnim
slogovima, podesite opciju Allow Edits u No (slika 28.4). Allow Deletions u No. Additions u No.

5. Da biste sprije~ili brisanje trenutnih slogova, podesite opciju 6. Da biste sprije~ili dodavanje slogova, podesite opciju Allow 7. Zatvorite stranicu svojstava.
Kliknite kako biste odabrali cijelu formu. Podesite opciju Allow Edits u No.

SLIKA 28.4

Kontrole ure|ivanja za cijelu formu.

U ovoj ste vje`bi nau~ili nekoliko na~ina za dijeljenje baze podataka s drugim korisnicima. U sljede}oj }ete vje`bi nau~iti kako uvoziti i izvoziti podatke.

ZA{TO UVOZITI I IZVOZITI PODATKE? Access je odli~an program. podaci lagano prelaze u Access bez gubitka produktivnosti. predat }ete mu tablicu u Excelu i kada zavr{i s radom ponovno }ete tablicu vratiti u Access.29. mo`da }e va{ poslodavac `eljeti kopirati popis kako bi ga sam pregledao. Pretpostavimo da ste upotrijebili razli~ite programe za izradu baze podataka. ali }ete ponekad `eljeti ili }e vam biti potrebno upotrijebiti podatke spremljene u Accessu u nekom drugom programu. praznu bazu podataka posebno za te podatke (5. . Primjerice. UVOZ PODATAKA IZ DRUGIH PROGRAMA Access prihva}a podatke iz mnogo drugih programa baza podataka. i sada }ete `eljeti takve baze podataka prebaciti u Access. kao {to je dBASE ili FoxPro. Slijedite naredne korake kako biste uvezli podatke iz drugih programa: 1. Naravno. Vje`ba UVOZ I IZVOZ PODATAKA U ovoj }ete vje`bi nau~iti nekoliko na~ina da podatke koristite u drugim programima. vje`ba). a ujedno je zaljubljenik u Excel i ne `eli u~iti Access. Otvorite Accessovu bazu podataka u koju `elite uvesti podatke ili stvorite novu. Tada mo`ete podatke uvesti i spremiti ih u formatu Accessa.

SLIKA 29.1 Iz razli~itih izvora mo`ete uvesti podatke. Import. VJE@BA 2. . Ovisno o vrsti datoteke iz koje uvozite podatke mnoge se stvari sada mogu dogoditi. na sredini okvira za dijalog. Odaberite File. Nema imena! Ako se ne prika`e ime datoteke. Pomaknite se u pogon ili mapu gdje je datoteka spremljena. a zatim kliknite Import. 3. ponovno pokrenite instalacijski program Microsoft Office i instalirajte `eljene filtere uvoza/izvoza. prikazuje se ime datoteke.214 29. Get External Data. Ako vrsta koju trebate nije ispisana. Otvorite padaju}i popis Files of Type i odaberite vrstu datoteke iz koje podaci dolaze. ili ste u krivoj mapi ili pogonu. 5. Otvara se okvir za dijalog Import (slika 29.1). U okviru za popis. Dvostruko kliknite ime datoteke ili kliknite jednom. ili ste odabrali neodgovaraju}u vrstu datoteke. Pro~itajte sljede}i odjeljak. 4.

UVOZ I IZVOZ PODATAKA 215 UVOZ PODATAKA IZ PROGRAMA BAZE PODATAKA Access podr`ava uvoz podataka iz svih programa baza podataka (Paradox i dBASE). (Na slici 29. . Nakon {to kliknete Import (5. a oni sadr`e formate datoteka koji pribli`no odgovaraju Accessovim pa nema problema. SLIKA 29.3 vidite tri stranice. U prvom okviru za dijalog Import Spreadsheet Wizarda kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti. Kliknite Next. ako ih vi{e i postoji.2). korak u prethodnom odjeljku) Access radi pauzu i nakon toga prikazuje poruku Successfully imported file name.) U okviru za dijalog prikazuje se prethodni pregled stranice. Uvezena tablica prikazuje se na kartici Tables va{e baze podataka. Slijedite naredne korake kako biste zavr{ili uvoz: 1. Kliknite radnu stranicu koju `elite uvesti kao tablicu. UVOZ PODATAKA IZ PRORA^UNSKE STRANICE Nakon {to kliknete na Import otvara se Import Spreadsheet Wizard (slika 29.2 Import Spreadsheet Wizard }e vas provesti kroz korake kako biste uvezli podatke iz radne stranice.

Odaberite opciju Do Not Import Field (Skip) ako uop}e ne `elite polje u uvezenoj tablici. Ponovite prethodni korak. . uvoz mo`da ne}e biti ispravan. opcije In a New Table ili In an Existing Table. Odaberite gdje `elite spremiti podatke. potvrdite opciju First Row Contains Column Headings. Ako odaberete opciju In an Existing Table. iz padaju}eg popisa odaberite tablicu. u okvir za tekst Field Name utipkajte razli~ito ime za prvo ime polja i iz padaju}eg popisa Indexed odaberite ili opciju Yes ili No.3 Ako `elite mo`ete promijeniti imena polja. Kliknite Next. Ako `elite. Kada pregledate i odaberete sva polja. Ako prvi redak sadr`i imena polja. Odaberite imena za polja koja uvozite (slika 29. kliknite Next. 5.3). VJE@BA Slo`ene radne stranice Ako radna stranica sadr`i bilo {to drugo osim stupaca podataka (kao {to je elaborirani naslov ili slika). 4.216 29. SLIKA 29. Upotrijebite vodoravnu kliznu traku na dnu okvira za dijalog kako biste se pomaknuli i vidjeli sljede}a polja i tada ih kliknite. 2. 3. Kliknite Next.

slijedite naredne korake: 1. Ako prora- ~unska stranica ima jedinstveni stupac koji `elite upotrijebiti kao primarni klju~. odaberite ili opciju Let Access Add Primary Key ili opciju No Primary Key. Drugim rije~ima. Kliknite Next. Tako|er mo`ete uvesti podatke iz datoteka s fiksnom {irinom polja. Bit }ete upitani da podesite polje primarnog klju~a. Sada vidite uvezenu tablicu na kartici Tables prozora Database. Odvajanja Polja odvojena tabulatorom nazivaju se Tab-Delimited. Kliknite Next nakon odabira opcije. 7. Ako uvozite podatke iz tekstualne datoteke. Ako nema. Polja pojedinih slogova su naj~e{}e odvojena ili tabulatorima ili zarezima. Kada se otvori Import Text Wizard. Kliknite OK. ispod podnaslova “Uvoz podataka iz drugih programa”. U ve}ini takvih tekstualnih datoteka za ozna~avanje kraja retka koristi se pritisak na tipku Enter. morate se osloniti na razmake pa odaberite opciju Fixed Width. postoje neki znakovi koji se upotrebljavaju kako bi pokazali gdje jedno polje zavr{ava. Bit }ete upitani za ime tablice. a drugo po~inje i gdje jedan slog zavr{ava. a polja odvojena zarezom nazivaju se Comma-Delimited. Ako vam je svejedno. . a drugi po~inje. kao {to su zarezi ili tabulatori. Tada je svaki slog u vlastitom retku. koji odvajaju polja.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 217 6. UVOZ PODATAKA IZ TEKSTUALNE DATOTEKE Uvesti mo`ete podatke iz tekstualne datoteke ~ija su polja na neki na~in odvojena. slijedite korake s po~etka vje`be. odaberite opciju Choose my own Primary Key i iz padaju}eg popisa odaberite `eljeno polje. Access 1. }e uvesti prora~unsku stranicu u bazu podataka kao tablicu. U prvom prozoru Import Text Wizarda odaberite opciju Delimited ako tekstualna datoteka ima odvajatelje. ako tekstualna datoteka sadr`i podatke u stupcima. Unesite ga i kliknite Finish.

ako je svako polje {irine 20 razmaka. Kliknite Next.218 29.4 Odaberite znak odvajanja i pogledajte da li je Access ispravno slo`io tekst u odgovaraju}e stupce. 5. . 3. a odre|eni unos sloga zauzima 10 znakova. Kliknite Next. u okviru Field Options mo`ete promijeniti imena polja za svako polje. Space ili Other (slika 29.4). Bit }ete upitani `elite li informaciju spremiti u novu ili postoje}u tablicu. Unesite promjene i kliknite Next. Primjerice. 2. Ako `elite. bit }ete upitani da odaberete znak odvajanja. Ako prvi redak sadr`i imena polja. VJE@BA Opcija Fixed Width Ova je opcija za tekstualne datoteke gdje su polja pode{ena u stupce pritiskom na razmaknicu. 4. Kliknite gumb In A New Table ako informaciju `elite spremiti u novu tablicu ili gumb In An Existing Table i iz padaju}eg popisa odaberite ve} postoje}u tablicu. SLIKA 29. Ako ste odabrali opciju Delimited. zna~i da do sljede}eg unosa ima 10 razmaka. 6. Semicolon. Va{ izbor mo`e biti Tab. Comma. potvrdite opciju First Row Contains Field Names. U okvir za tekst Other mo`ete utipkati bilo koji znak.

5). Access sprema tablicu u odre|enom formatu. zapravo `elite izvoziti tablicu. . Tablica u Accessu sadr`i sve va{e podatke. Kliknite gumb Save. Prikazuje se okvir za dijalog Export Table. U okvir za tekst File Name utipkajte ime kako biste stvorili novu datoteku u koju }ete spremati. Tablica se prikazuje na kartici Tables. 2. kliknite opciju Let Access add Primary Key ili podesite jedno od postoje}ih polja kao polje primarnog klju~a ili odaberite opciju No Primary Key. 4. Odaberite File. upiti. Otvorite bazu podataka koja sadr`i `eljenu tablicu.UVOZ I IZVOZ PODATAKA 219 7. IZVOZ PODATAKA U DRUGE PROGRAME Cijelu Accessovu bazu podataka ne mo`ete izvoziti u druge programe. Kliknite Next. @elite li da Access stvori novo polje primarnog klju~a. 6. izvje{taji i makroi) koje nije jednostavno prebaciti u drugi program. 5. Osim toga. forme. 3. To je stoga {to Accessove baze podataka nisu jedna datoteka – mdb datoteka uklju~uje razli~ite objekte baze podataka (kao {to su tablice. Ako `elite. Export. 7. Kliknite karticu Tables i ozna~ite bazu podataka koju `elite uvoziti. Unesite ime pod kojim `elite spremiti tablicu i kliknite Finish. Otvorite padaju}i popis Save As Type i odaberite vrstu datoteke (slika 29. `elite li izvoziti podatke. 8. odaberite neki drugi pogon ili mapu. Slijedite naredne korake kako biste izvozili tablicu: 1.

VJE@BA SLIKA 29.5 Izvezite tablicu spremaju}i je u razli~iti format. U sljede}oj i posljednjoj vje`bi nau~it }ete kako pohraniti sigurnosnu kopiju va{e datoteke podataka kako ne biste ostali bez nje ako do|e do problema s ra~unalom. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako uvoziti i izvoziti podatke.220 29. .

Save As. l l . Mogli biste: l Upotrijebiti Windows Explorer i kopirati datoteke baze podataka (mdb datoteke) na diskete.30. Datoteku s informacijama o radnoj grupi. Upotrijebite naredbu File. STVARANJE SIGURNOSNE KOPIJE DATOTEKE BAZE PODATAKA Da biste originalne datoteke baze podataka sa~uvali od nepredvidljivih problema va{eg ra~unala.mdw. Postoji nekoliko na~ina da biste pohranili sigurnosnu kopiju va{ih podataka na drugi disk. Vje`ba POHRANA PODATAKA SIGURNOSNA U ovoj }ete vje`bi nau~iti kako stvoriti sigurnosnu kopiju va{ih podataka iz Accessa i kako popraviti o{te}ene datoteke. upotrijebite mapu Control Panel i opciju Add/Remove Programs kako biste `eljeni program instalirali. Stvoriti kopiju baze podataka spremaju}i je pod drugim imenom datoteke. (Bit }e vam potreban i originalni CD Windowsa 98.) Barem jednom tjedno upotrijebite ovaj program kako biste pohranili sigurnosne kopije va{ih podataka. morate periodi~no stvarati sigurnosne kopije datoteka. tako|er mo`ete pohraniti kao sigurnosnu kopiju. koji se instalira s Windowsima 98. Ovaj je program smje{ten u mapu Programs/Accessories/System Tools u izborniku Start. va{i }e podaci biti dostupni ~ak i u slu~aju da va{ ured zahvati po`ar ili ra~unalo napadne odre|eni virus. Ako ne prona|ete ovaj program. System. Upotrijebiti Backup program. Stvorite li sigurnosnu kopiju.

Database Utilities. Access }e prona}i kvar i ponuditi popravak baze podataka. Odaberite Tools. Jedna tablica Ako `elite pohraniti sigurnosnu kopiju samo jedne tablice (ili nekog drugog objekta). Pokrenite ovaj program kako biste sustav datoteka odr`avali u dobrom stanju. POPRAVLJANJE O[TE]ENIH DATOTEKA BAZE PODATAKA Baze podataka se mogu o{tetiti na nekoliko na~ina. Program ScanDisk Windowsa 98 pronalazi i ispravlja neke gre{ke. 2. vjerojatno je ne}ete mo}i otvoriti. kada zapo~nete rad s o{te}enom datotekom. VJE@BA LDB datoteke Ove datoteke nisu potrebne. a Access ne prona|e kvar. Database Utilites. U ve}ini slu~ajeva. Bazu podataka mo`ete urediti (u~initi kompaktnom) i popraviti odabirom Tools. Compact and Repair Database. Compact and Repair Database. One se stvaraju svaki puta kada otvorite bazu podataka. izvezite je u novu. No. ako je baza podataka o{te}ena. Zatvorite sve baze podataka. . slijedite naredne korake kako biste otklonili kvar: 1. praznu bazu podataka i tada pohranite kopiju samo nove baze podataka. a naj~e{}i je na~in gre{ka na va{em disku. Ako je va{a baza podataka ozbiljno o{te}ena.222 30.

Kada se ispi{e Ready. 4. . na statusnoj traci }ete mo}i vidjeti napredak u radu.1). postupak je zavr{en. 3. dok su u ranijim verzijama to bile odvojene operacije.SIGURNOSNA POHRANA PODATAKA 223 Ure|ivanje Kada je baza podataka ure|ena. U Accessu 2000 ure|ivanje i popravljanje baze podataka je istovremeno. U okviru za dijalog Database to Compact From odaberite bazu podataka koju `elite popraviti i tada kliknite Compact (slika 30. SLIKA 30. U ovoj ste vje`bi nau~ili kako pohraniti sigurnosnu kopiju i popraviti bazu podataka. Tada mo`ete otvoriti bazu podataka upotrebom naredbe File.1 Odaberite bazu podataka za ure|enje i popravak. tablice i drugi objekti zauzimaju i ponovno organizira ostale objekte baze podataka. Access uklanja prazan prostor koji izbrisani slogovi. Open. ^estitamo! Pro~itali ste i posljednju vje`bu u knjizi i sada ste spremni za upotrebu Accessa 2000. ona zauzima mnogo manje mjesta na tvrdom disku. Unesite ime za novu datoteku u koju }ete spremiti popravljenu i ure|enu verziju i kliknite Save. Ako se baza podataka ure|uje i popravlja sama.

224 30. VJE@BA .

popravak. 24 pre~ice naredbi. 206 normaliziranje. 125 Add gumb. 10 pohrana sigurnosne kopije. 168-170 u recima. 206 uklanjanje. 169 stvaranje. 195 napu{tanje. 111-112 Microsoft Access Help gumb. 205 hiperveze. 11-13 objekti. 204 dijeljenje. 34 o{te}enja. 156 Add to List gumb (Find okvir za dijalog). 21 pokretanje. 30-31 Aplikacije gumbi za naredbe (kontrole unosa podataka). 111-112 Image. 94-95 AutoNumber polje. 49 Alatke Formatting Toolbar. 169 Available Fields popis. 221 pronala`enje. 47-49 spremanje. 11 lozinke pode{enje. slanje e-po{tom. 123 Windows Paint. 221 na disketu. 128 Alatne trake. 207 odabiranje. 41 HTML datoteke. 204 pode{enja. data access pages. 125 ActiveX kontrole. 131-133 AutoForms. 60 AutoPage. 20-21 Formatting. 18-19 Accessove datoteke baze podataka. umetanje. 21 Answer Wizard. 211 dijeljeni na~in rada. 72. 4 de{ifriranje. 205-206 promjena. 207 ekskluzivni na~in rada. 222-223 planiranje dizajna. 204. 179 Unbound Object. 129 Text Box. 198-200 izbor tablica. 96 B Baze podataka. 196 . 202 AutoReport izvje{taji u stupcima. 19 ActiveX Control naredba (Insert izbornik).KAZALO A Access Internet.

118 Control-izbornik ikona. 91 Column Width okvir za dijalog. 127-128 Close gumb. 40 uklju~uju}i slike. 5 zatvaranje. 37-40 Contact Menagement. 30 baze podataka. 158 Cut naredba (Edit izbornik). 158 slogovi. uklju~ivanje. 154 Import Spreadsheet. 153 User Level Security Wizard. 60 Cut gumb. 40 Chart. 29 Close naredba (File izbornik). 95 polja. 119 Command Button gumb. 210 unosi. 87 tablice. 215 Importing Text. 50-54 upiti. 154 Find Unmatched Query. 28 Contents kartica. 37 opcijska polja. 38 Switchboard prozor. 208 Cascade Delete Related Fields okvir za potvrdu. 37 Contents (pomo}). 99. 124 Crosstab Query. 48 Contact Menagement ~arobnjak baze podataka. 83 . 189 Clip Art. 42 Color padaju}i popis. 153 ^arobnjaci. 28 Control Wizards gumb. 207 ^itanje Help tema. 70 Build gumb. 42 Blank Access baza podataka. 31 ]elije. 170-171 Simple Query. 124 Command Button Wizard. 154 Find Duplicates Query. 38 prikaz stila na zaslonu. 38 slike. 37-40 suradnja.226 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 stvaranje pomo}u ~arobnjaka. 38 stvaranje. 60 Report. 189 Command Button. 200 Ugra|ene funkcije. 38 prikaz stila na zaslonu. 76 Cascade Update Related Fields okvir za potvrdu. 8 Answer. 6 odabiranje. 83 sadr`aj promjena. 87 ^arobnjaci baze podataka. 90 Combo Box gumb. 217 Lookup. 154 Crtanje slika. 131-133 Currency polje. 39 ^arobnjaci upita. 149-150 Table. 35 Brisanje forme. 42 Copy gumb. 39 stilovi izvje{taja. 38 stilovi izvje{taja. 124 Compact and Repair Database naredba (File izbornik). 222 Condition padaju}i popis (Find okvir za dijalog). 37-40 Switchboard prozor. 92 Column Width naredba (Format izbornik). 67-68 iz upita. prora~unska polja. 87 Crosstab Query Wizard. 87. 76 Chart Wizard. 165. 165 C Call okvir za dijalog. 207 {ifriranje. 87 Copy naredba (Edit izbornik).

221 Dizajniranje tablica. 87 Delete Records gumb. 59 Datoteke Access podatak. 57 Data Type stupac. 19 mde. 194 spremanje. 204-207 Disketa. 99 Relationship prozor. ugra|ene funkcije. 221 popravak.KAZALO 227 ure|ivanje. 217-219 Decimal Place opcija formatiranja. 202 stvaranje. 192-193 Dijeljeni na~in rada (baze podataka). 72 upiti. 19 pronala`enje. 159-160 prora~unskih okvira za tekst u izvje{taje. 19 baze podataka. 155 Design View naredba (View izbornik). 209 msaccess. 201 AutoPage. 183 uklanjanje polja. 189 kru`ni. 222-223 mdb. 206 . 194 stvaranje. 62 stvaranje tablica. 14-15 Dodavanje kontrola forme. pohrana sigurnosne kopije datoteke baze podataka. 98 izvje{taji. 5 pohrana sigurnosne kopije. 109 izvje{taji. 87 Delete Record naredba (Edit izbornik). 211 Detect nad Repair naredba (Help izbornik). 100-102 izvje{taji. 84 zamjena. 67 prora~unska. 190-191 linijski. 61 Delete naredba (Edit izbornik). 37 Datasheet prikaz prijelaz iz Design prikaza. 204 Dijeljenje baze podataka. 165 tablica forme. 63 povezane tablice. 164-167 Table Design prikaz. 223 Databases kartica. 193 stup~asti. 85 D Data access pages spremanje. 189 Print Preview. 83 tipke za pomicanje. pregled. 179 prora~unskih polja. 175 prijelaz iz Datasheet prikaza. uno{enje. 68 Design gumb. 65 Design View. 47 tekst. 57 Database to Compact From okvir za dijalog. uvoz podataka. 179 polja. 157 Dozvole za rad. 157-158 uvjeti. sxe. 47 De{ifriranje baze podataka. 65. 67 upiti. 32 Dijagrami. 202 Data Type padaju}i popis. 60 Default Value opcija formatiranja. 177 oznaka. 62 Desktop mapa ikona. 87 Delete Rows gumb. 68 Date/Time polje. korisnici i grupe.

21 Export naredba. 222 Exit naredba. 134 Find Now gumb (Find okvir za dijalog). stvaranje forme. 91 . 143 slogovi. 219 Export okvir za dijalog. 143-145 Find and Replace okvir za dijalog. 135-138 Finish gumb. 102 Form Wizard. 87 Delete Record naredba. 44 Print naredba. 204-205 Encrypt As okvir za dijalog. 221 Save As Query naredba. 60 File izbornik Close naredba. stvaranje. 101 Field Options okvir.228 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 E Edit izbornik Copy naredba. 21 Export naredba (File izbornik). 108 Form kartica. 174 Save As naredba. 214 Open naredba. 218 Field Properties panel. 66 Field Size opcija formatiranja. 35-37 Files of type padaju}i popis. 196. 88 Replace naredba. 92 Font style okvir za popis. 210 Encrypt/Decrypt Database okvir za dijalog. 207 File New Database okvir za dijalog. 94 Form Wizard. 145-146 podaci. 9698 Form zaglavlje. 87 Delete naredba. 145 Filter by Selection gumb. 177 Field List naredba (View izbornik). 129 Filter by Form gumb. 42 Send To Mail Recipient naredba. 42 Compact and Repair Database naredba. 145 Filter by Form naredba (Records izbornik). 165 F Favorites mapa. ugra|ene funkcije. 146 Save As/Export. 92 Font okvir za dijalog. 210 Exit naredba (File izbornik). 154 Find What okvir za tekst. 97 Font naredba (Format izbornik). 134-136 Find Duplicates Query Wizard. 87 Find naredba. 74 Ekskluzivan na~in rada (baze podataka). 100 Field List naslovna traka. 47 Field List gumb. 98-99 Form Footer. 92 Form Design prikaz. 144 Filter gumb. 143 forme. 134 Paste naredba. 87 Cut naredba. 137 Edit Relationships okvir za dijalog. 219 Import naredba. 219 Expression Builder. 146 Filtriranje Advanced Filter/Sort. 108 Forma samo za pregled. 154 Find naredba (Edit izbornik). 196. 49 Find obilje`je. 47 Find Unmatched Query Wizard. 134-137 Find okvir za dijalog. 196 Export Table okvir za dijalog. 211-212 Format izbornik Column Width naredba.

211-212 slike. 98 Funkcije. 111 izvje{taji. 21 Build. 123 operacije sloga (kontrole unosa podataka). 123 stvaranje. 95-97 sli~ica. 123 razno. 118 Copy. 105 pomicanje. 185186 za{tita. 68 Design. 123 operacije za formu. 123 operacije za slog. 124 Control Wizards. 69 Rename Column. stvaranje. kontrole unosa podataka. 95 filtriranje. 185186 poravnavanje. 102-103 podforme. 166 . 95 Form Wizard. 128 vi{etabli~ne. 65. 211 Forms vrste objekta (Database prozor). uno{enje. 72 156 alatne trake. 145-146 izbor. 165. 97 Forme. ugra|ene. 95-97 stvaranje. 95. 15 kontrole dodavanje. 92 Format opcija formatiranja. 35 Design prikaz. 105-107 promjena veli~ine. 158 Delete Records. 200 Close. 111 odabiranje. 177 tablice. 49 Add. 29 Combo Box. dodavanje. 99 u recima. 104 samo za pregled. 87. 107 otvaranje iz Form Design prikaza. 165 G-H General kartica. 123 kretanje kroz slog. 87 Cut. 89 Formatting alatna traka. 166 Gumbi za kretanje kroz slog (kontrole unosa podataka). 96-98 od po~etka. 120-121 Gumb oznake minusa. 99. 92 Hide Columns naredba. 147 Grupe opcija. umetanje. 119 Command Button. 123 operacije za izvje{taj. 111-112 Forme stranica podataka. 95-97 u stupcima. 155 dijeljeno (/). umetanje. 102 podaci. 166 Gumb za dijeljenje (/). 94-98 AutoForm. 98 tablice.KAZALO 229 Font naredba. 6 brisanje. 100-102 formatiranje. stvaranje. 123-124 operacije izvje{taja (kontrole unosa podataka). uklju~ivanje. 123 Gumbi naredbe. 87 Delete Rows. kontrole unosa podataka aplikacija. 97 promjene. 123 Add to List (Find okvir za dijalog). 129-130 stranica podataka. 64 Row Height naredba. 60 Formatiranje kontrole forme.

153 okviri za dijalog. 81. 23-27 postavljanje pitanja. 47 View Help Contents prozor. 196 HTML Output Options okvir za dijalog. 119 Microsoft Access Help. 42 pre~ice. 49 Finish. posebne kontrole unosa podataka. 217 . 31 ispis. 25 oznaka minusa. naredbe Detect and Repair. 29 Contents. 214 Import okvir za dijalog. 32 Microsoft Access Help. 29-30 Internet. 201 Hyperlink polje. 195 datoteke. 33 Office Assistant. 24 Help. 60 I Ikone Control-izbornik. 97 Help. 162 Start. 26 Show Table. 198-200 slike. 32 Index. 23-33 zatvaranje. 146 Find Now (Find okvir za dijalog). 166 Paste. 23-33 mape. 151 Options. 67 List okvir. 165 Print.230 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Field List. 20 New. 161 Save as Query. 28 Detect and Repair naredba. 24 More. 26-27 pronala`enje Help. 145 Filter by Selection. 28 Sort Ascending. 29 Hide Columns naredba (Format izbornik). 109 Tools. 200 History mapa. 214 Import Spreadsheet Wizard. 29 Help gumb. 177 Filter by Form. 28 What’s This? alatka. spremanje. 25 teme ~itanje. 102. 46 Open. Save As i Open. 88. 31. 153. 23-33 Answer Wizard. 199 Insert Rows. 28 Show the Office Assistant. 138 Run. 144 Filter. 129 Import naredba (File izbornik). 46 HTML (Hypertext Markup Language). 174. 135 naredbe. 25 Insert Hyperlink. 28 Microsoft Web stranica. 72 Show. 67 Insert. 19 Image alatka. 145 Toolbox. 197 Hyperlink Address okvir za tekst. 142 Sort Descending. 117 nedostupni. 18 Toggle Filter. 215 Importing Text Wizard. 146 Search. 30 artikli. 69 Hiperveze. 25 Help izbornik. 31 odabiranje. umetanje baze podataka. 142 Sort. 194 Replace.

175 ispisivanje. 31 Contents. 29 Or. 23-33 Ispisivanje Help tema. 123 operacije za slog. 120-121 gumbi naredbe. 111 izvje{taji. 128132 Insert Picture okvir za dijalog. 117 okviri za popis. 177 formatiranje. 81 Izbor forme. 177 formatiranje. 168-170 Design View. 177 odabiranje. 35 Index. 123 operacije u formi. 20 Izvje{taji. 38 u stupcima. 174 izbor. 177 . 147 General. 149 Tables. 187-188 u recima. 29 Insert gumb. 100-102 forme. 178-179 uklanjanje. 117-118 ActiveX. kontrole unosa podataka. 199 Insert izbornik. 123-124 kombinirana grupa. 177 slaganje. umetanje. 28 Databases. 174 prora~unski okviri za tekst. 123 razno. 11 Izbornici. 152 tablice. formatiranje. 116 grupe opcija. 15 izvje{taji. 117 Kontrole unosa podataka. 54 Kombinirane grupe. 20 Izborni~ka traka. 176 dodavanje. 199 Insert Hyperlink okvir za dijalog. 174 rezultata upita. 146 Queries. 146-147 Index kartica. 6 AutoReport. 219-220 J-L Kartice Answer Wizard. 125 Insert Object okvir za dijalog. 179 pregled u Print Previewu. 125 dodavanje u forme. 37 Form. 123 operacije za izvje{taj. 102 General (Design prikaz). 67 Insert Hyperlink gumb. 179 Report Wizard. 67 Internet. 169 stvaranje. 170-171 stilovi. 118 okvir za opcije. stvaranje. 177 oznake. 117 kombinirani okviri. 129 Insert Rows gumb. 29-30 stvaranje. 177 promjena veli~ine. 31 izvje{taji. ActiveX Control naredba. 176 pomicanje.KAZALO 231 Indeksiranje pomo}. 117 aplikacija. 168-170. 176 dodavanje. 16-17 kontrole. 123 stvaranje. 123 kretanje kroz slog. 16-17 tablice. 195 Help. 169 Izvoz podataka.

174 Save As Query. 135 Mdb datoteke. 45 Look In popis. 88 Replace. 91 Font. 21 Export. 28 History. 205-206 promjena. 209 stvaranje. 177 slaganje. 69 Rename Column. 19 spremanje. 15 Msaccess. 196. 177 odabiranje. 44 Print. 207 Web Site (Help). 28 Clip Gallery.232 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 odabiranje. 192-193 List Box gumb. 219 Import. 128 NetMeeting. 92 Hide Columns. 136 Match padaju}i popis. 177 promjena veli~ine. 47 promjena. 123 More gumb. 42 Send To Mail Recipient. 117 Kopiranje podatka. baze podataka pode{enje. 119 Look In padaju}i popis. 135 Lookup Wizard polje. 222 Exit.exe datoteka. 47 N Napu{tanje. 207 Format izbornik Column Width. 176 pomicanje. 47 Help. 46 Web Folders. stvaranje. 87 Delete. 117 okvir za popis. 24 Access Help naredba (Help izbornik). 178-179 uklanjanje. 39 Mape Desktop. 105 pomicanje. 21 Naredbe Edit izbornik Copy. 137 File izbornik Close. 47 Match Case okvir za potvrdu. 173 Linijski dijagram. 160 neovisno o oznaci. 33 Razni gumbi naredbi (kontrole unosa podataka). 117 okvir opcija. 47 Favorites. 59 Microsoft . 206 uklanjanje. 107 kombinirana grupa. 60 Lozinke. 134 Paste. 146 Save As. 214 Open. 106 promjena veli~ine. Access. 28 Access Help prozor. 206 Access Help gumb. 221 Save As/Export. 64 M Main Switchboard prozor. 42 Compact and Repair Database. 209 Memo polje. 87 Find. 105-106 grupe. 87 Cut naredba. 46 My Documents. 87 Delete Record. 19 My Documents ikona. 87 Landscape orijentacija (izvje{taj).

95. 169. 36. 105 izvje{taji. 37 Odabiranje baze podataka. 109 Naslovne trake. 202 New okvir za dijalog. 92 Help izbornik Detect and Repair. 71-74 tablice. 181 uklanjanje. 21 Query izbornik. 20 NetMeeting. 98 New gumb. 134-136 Find. 83 Help teme. alatne trake. 35 New Query okvir za dijalog. 26-27 prikazivanje. Sort. 90 Database to Compact Form. 101 slogovi. 223 Edit Relationships. 24 postavljanje pitanja. 182 View izbornik Design View. 117 Okviri za dijalog Call. 65 Field List. 34 }elije. Run. 132 Objekti. 176 polja grupe. 24 tra`enje pomo}i. 208 Relationships. 28 Show the Office Assistant Insert izbornik. pre~ice. 28 kontrole. 85 Odnosi stvaranje. 25 zatvaranje. 153 New okvir za dijalog. 27 balon~i} pomo}i. kontrole unosa podataka. 207-208 New Form okvir za dijalog. Field List. 145 Remove Filter/Sort. 145 Filter Sort. 74 Encrypt As. 13 Number polje. 32 Microsoft Access Help. 210 Export Table. 161 Records izbornik Filter by Form. 153 New Report okvir za dijalog. 77 ure|ivanje. 100 Tab Order. ActiveX kontrola. 101 Nedostupni gumbi. 196 File New Database.KAZALO 233 Row Height. 219 Export. 12 uno{enje suvi{nih podataka. 101 ne grupirani. 11-13 pravila uno{enje ponovljenih informacija. 47 . 210 Encrypt/Decrypt Database. 24 skrivanje. 142 Table izbornik. 27 Okvir opcija. 59 O Object List popis. General kartica. 190 Normalizacija baze podataka. 35-37 Find and Replace. 142 Sort. 25 pomicanje. 208 Column Width. 141 Tools izbornik Online Collaboration. 125 pre~ice. 76 Office Assistant okvir za dijalog. 114 Toolbox.

209 Save. 27 Open. 25 Options okvir za dijalog. 214 Insert Hyperlink. 93 Okviri za tekst Column Width. 190 New. 106 . 205 Print. 129 Microsoft Access. 92 HTML Output Options. 61 Opcije. 60 Format. 44 Open. 170 Row Height. 91 Find What. stvaranje. 149 Tab Order. 138 Hyperlink Address. 141 Otvaranje baze podataka. 92 Font. 46 Options. 60 Required. 169. 102. 138 Report Wizard. 47 Operacije forme. gumbi. 153 New Report. pomicanje. 46 My Documents ikona. 36. 117 Size. 156. 92 Okviri za potvrdu Cascade Delete Related Fields. 46 Save MDE As. 197 Import. 208 Opcije formatiranja (polja). 153 Replace. 146 Organiziranje kontrola u izvje{taju. 76 Cascade Update Related Fields. 47 History ikona. 151 Open naredba (File izbornik). 43 Relationships prozor. 184 Simple Query Wizard. 60 Online Collaboration naredba (Tools izbornik). 60 Decimal Places. gumbi za naredbu (kontrole unosa podataka). 179 Replace Width. 69 Okviri za popis Font Style. 72. 199 Insert Objects. 138 OLE (object linking elements) kontrole. 44 gumbi. 95-98 New Query. umetanje. 178-179 Organiziranje podataka. 202 Office Assistant. 123 Options gumb. 125 Object polje. 44 Open okvir za dijalog. 92 Save As Data Access Page. 205 Show Table. 19. referencijalni integritet. 136 Standard Width. 47 Web Folders ikona. 51 Unhide Columns. Form Design prikaz. 205 Or kartica. 202 Save As. 102 Oznake polja. 76 Match Case. 92 kontrole unosa podataka. 135. 47 Favorites ikona.234 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Font. 201 prora~unski. 60 Default Value. Query Design prikaz. 128 Insert Picture. 61 Field Size. 155 forme. 41 Set Database Password. 91 Underline. 182 upiti. 46 pre~ice Desktop ikona. 114 Table Wizard. 74 Open gumb. 35 New Form.

forme. 5 brisanje. 52 grupa. 76 Podforme. 205 Pode{enje baze podataka lozinke. 18-19 NetMeeting. 92 Planiranje dizajna baze podataka. 92 Files of Type. ekskluzivan na~in rada. 215-217 iz tekstualnih datoteka. 88. 87 organiziranje. umetanje. 67-68 dodavanje. 146-147 odabiranje. 61 opcijska. 10 izvje{taji. 156 Polja. 61 Field Size. 56 upita u Query Design prikazu. 108 prikazivanje.KAZALO 235 Oznake. 67-68 Datasheet prikaz. 87 pronala`enje. 164-167 upiti. 96 upiti brisanje. promjena. 53-54. 219220 kopiranje. 165 Paste naredba (Edit izbornik). 141 sortiranje. 129 Match. 108 Pogoni. 179 P Padaju}i popisi Color. 108 Paste gumb. 141 pomicanje. 215 iz prora~unskih stranica. 45 Pohrana sigrnosne kopije datoteke baze podataka. pode{enje. 108 Page Header. 60 Required. 170 Page Footer. 38 ponovno prikazivanje. 68 Table Design prikaz. promjena. 141 uno{enje. 208 Table Design prikaz. 73 primarni klju~evi. 60 Decimal Places. 53-61 skrivanje. 88 Pisma. 69 povezivanje. 101 opcije formatiranja. 149. 217-219 Pode{enje. 67 prora~unsko. 185-186 Podno`ja forma. 61 referencijalni integritet. 143 spremanje kao upita. 159-160 indeksiranje. 102-10 uvoz. 101 polja koja nisu u grupi. 108-109 stranica. 158 . 135 Size Mode. 157-158 uvjeti. 146 izvoz u ostale programe. uklju~ivanje. baze podataka. 213-219 iz programa baze podataka. 60 Default Value. 60 Format. 58-66 uklanjanje. 68 uklju~ivanje u formu. 221 Pokretanje Access. 135 Search. 69 svojstva. 205-206 primarni klju~evi. 10 Podatak filtriranje. 131 Tables/Queries.

60 Ponovno pokretanje upita. 60 Yes/No. 60 Memo. 183 rezultati upita. 107 izvje{taji. 59 valuta. 164 skrivanje. 153. 56 uklanjanje polja. pregled. 12 unos suvi{nih podataka. 47 Objects. 59 Hyperlinks. 108-109 povezane tablice u Datasheet prikazu. 174 Print okvir za dijalog. 174. 80 Web Folder ikona. 59 OLE objekti. 59-60 AutoNumber. 155 Table Datasheet. 104 lozinke. 92 pogoni. normalizacija. 194 izvje{taji. 211 uno{enje podataka. 96 Popravljanje o{te}ene datoteke baze podataka. 135 Object Type. kontrole.236 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 prikazivanje. 68 uno{enje. 46 My Documents ikona. 31. 60 tekst. 173 Povezane tablice. 54 Table Design. 97 Okomita orijentacija (izvje{taji). 174 Promjena veli~ine. 130-131 forme. 19. 59 datum/vrijeme. 161 zaglavlja. 183 Povezivanje polja. 65 Prikazivanje Office Assistanta. 164 sortiranje. 81. 60 broj~ana. 65 Desktop ikona. 53-54. 45 redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab. 47 History ikona. 181 pregled u Datasheet prikazu. 151 Ponovno prikazivanje polja. 37 za{tita. 47 Prijelaz iz Design u Datasheet prikaz. 69 Popisi Available Fields. 68 Design. 177 slike. 96 Look In. Print Preview. 47 Favorites ikona. 98-99 Form Design. 12 unos ponovljenih informacija. 162-163 ure|ivanje. 61 Print gumb. 60 Lookup Wizard. 206 mape. 98 prijelazi. 73 Pravila. 153 Print Preview dijagrami. 13 Pre~ice Design View. 174 podno`ja. 62 Query Design. pode{enje. 132 Selected Fields. 54. 63 uklanjanje polja. 62 Prikazi Datasheet stvaranje tablice. 222-223 Poravnavanje forme. 46 pisma. 113-114 . 46 ikone. 194 Print naredba (File izbornik). 164 izvje{taji. 65-66 vrste. 108-109 Primarni klju~. 24 polja u upitu.

47 Q Queries kartica. 51 Save As Data Access Page okvir za dijalog. 145 Rename Column naredba (Format izbornik). 215-217 Prora~unski okviri za tekst. 161 Run naredba (Query izbornik). 92 Run gumb. 91 Pronala`enje Helpa Index. 30 Office Assistant. 142-145 . 28 Relationships dodavanje tablica. 46 Desktop ikona. 161 Row Height naredba (Format izbornik). 134-137 Property padaju}i popis (Find okvir za dijalog). 221 Save As okvir za dijalog gumbi. 141 slogovi.KAZALO 237 sadr`aj. 83 {irina stupca. 182 tekst. 155 Query izbornik. 36-40 Help Contents. 29 Main Switchboard prozor. 65 visina retka. promjena. 150. 76 Relationships naredba (Tools izbornik). 152 pregled. 182 Remove Filter/Sort naredba (Records izbornik). 75 opcije. 170-171 Required opcija formatiranja. 202 Save As naredba (File izbornik). 179 Prozor baze podataka. 142. 138 Report Wizard. }elije. 36-40 Prozori baze podataka. 39 Microsoft Access Help. dodavanje. 90-91 tablice. 20 Records izbornik Filter by Form naredba. 145 Remove Filter/Sort naredba. 137 Replace okvir za dijalog. 61 Rezultati upita. 152 ispis. 46 pre~ice. 92 Row Height okvir za dijalog. 52 Sample Tables popis (Table Wizard). 134-137 Sort naredba. 164-167 Prora~unska stranica. 165 dodavanje. 149 Query Design prikaz. 113-114 Referencijalni integritet. 25 datoteke baze podataka. 138 Replace naredba (Edit izbornik). 162 Redoslijed pomicanja pritiskaju}i tipku Tab. Run naredba. 48 Prora~unska polja ugra|ene funkcije. 161 R Radno podru~je. uvoz podataka. 74 pode{enje. 64 Replace gumb. 72. 47-49 podaci. 182 Relationships prozor. 161 S Sample Fields popis (Table Wizard). 72 otvaranje. 138 Replace Width okvir za tekst. 47 Favorites ikona.

205 Show gumb. 169 Stvaranje baze podataka od po~etka. 24 polja. 20 Stupci. korisnici i grupe. stvaranje. 5 brisanje. 37-40 data access pages. 202 datoteke. 192-193 . 129-130 grafike. 162 Table izbornik. 86 Sort Ascending gumb. 146 Save As/Export naredba (File izbornik). 28 Show Table gumb. 141 polja u upitima. 141 Sortiranje podaci. 206 Simple Query Wizard. 85 pronala`enje. 149-150 Size Mode padaju}i popis. 143-145 odabiranje. 164 Slanje e-po{tom objekata baze podataka. 86 uno{enje. promjena. 142 Sort gumb. 162 Sort naredba Records izbornik. 90-91 Stupci u formi. 35 pomo}u ~arobnjaka. 92 Skrivanje Office Assistant. umetanje. 41 ScreenTips. 134-137 sortiranje. 45 Save MDE As okvir za dijalog. 192193 Stupci u izvje{taju. 131-133 ~arobnjaci baze podataka. 146 upiti. 95-97 Stup~asti dijagram. 209 dijagrami. 47 Web Folder ikona. 194 podaci.238 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 History ikona. 131 Size okvir za popis. 78-79 zamjena. 196 data access pages. umetanje. 91 Start gumb. 41 HTML datoteke. 146 Save As Query naredba (File izbornik). 201 AutoPage. 87 filtriranje. 202 dijagrami. 127 hiperveze. 47 Save As Query gumb. 69 u upitima. 130-131 Slogovi. 137-138 znakovi odabira. 42 Save In padaju}i popis. 72. 207 Set Database Password okvir za dijalog. 26 Search padaju}i popis. 151 Standard Width okvir za potvrdu. 127 crtanje. 184 Show the Office Assistant naredba (Help izbornik). 190-191 linijski. 209 Save okvir za dijalog. 21 Search gumb. 24 Sigurnost. 135 Selected Fields popis. mde. 189 kru`ni. 96 Send To Mail Recipient naredba (File izbornik). filtriranje. 141-142 Spremanje baze podataka. 142 Sort Descending gumb. 39 forme. 162-163 slogovi. 200 promjena veli~ine. 72 Show Table okvir za dijalog. 141-142 umetanje. 46 My Documents ikona. 207 Slike. 18 Statusna traka. 156.

Sort naredba. 63 upiti. 83 zamjena sadr`aja. 96. 118 mde datoteke. 67 odabiranje. 50-63 . 179 slike. 185-186 indeksi. 81 izbor. 95 Form Wizard. 72 formatiranje. 114 Table Datasheet prikaz. kombinirani okviri. 68 uno{enje. 54 Tables/Queries padaju}i popis. 63 u Design prikazu. 148 Simple Query Wizard. 78-79 stvaranje. 192-193 forme. 71-74 prora~unski okviri za tekst. 168. 69 skrivanje. 181-183 pre~ice. 187-188 kontola posebnih unosa podataka. 52 opcije formatiranja. 65 slogovi. 211-212 vi{etabli~ne. 149. 50-56 Table Wizard. 65 Table izbornik. 146-147 izvje{taji. 50-54 Tables kartica. 89 forme. 209 odnos izme|u tablica. 168 AutoReport. 65-66 vrste. 58-66 [ifriranje baze podataka. 11 kretanje kroz. 131-133 tablica. 56-58 uno{enjem podataka. 56 uklanjanje polja. 170 Tablice. polja. 59-60 povezivanje. 67 pokretanje. 54-56 dodavanje polja. 80 odnosi stvaranje.KAZALO 239 stup~asti. 70 }elije. 60-61 ponovno prikazivanje. 5 brisanje. 210 T Tab Order naredba (View izbornik). 118 kontrole unosa podataka grupe opcija. 96-98 od po~etka. 67-68 dodavanje. 83 dizajniranje. 69 svojstva. 141 Table Wizard. 94 AutoForm. 99 ispisivanje. 5 uno{enje. 51-54 u Datasheet prikazu. 54 Table Design prikaz. 76 polja. 58-66 ure|ivanje. 77 ure|ivanje. 61 promjena. 5 brisanje. 53-54. 98 samo za pregled. 80 primarni klju~evi. 149150 vi{etabli~ni. 123-124 okviri za popis. 120-121 gumbi naredbe. 14-15 dodavanje u Relationships prozoru. 170-171 vi{etabli~ni. 71-74 uklanjanje. 170 Report Wizard. 184 Suradnja na bazi podataka. uno{enje podataka. 207 Svojstva. 6 promjena sadr`aja. pode{enje.

47 Tools izbornik Online Collaboration naredba. 185-186 ActiveX kontrole. 80 End. 80 Control/End. 80 Control/strelica prema dolje. 106 Office Assistant. 63 Design prikaz. 80 strelica prema dolje. 38 Umetanje podforme u formu. 157 zatvaranje. 21 Kru`ni dijagram. 208 Relationships naredba. 85 Control/strelica prema desno. 177 kontrole. 86 . 80 Shift/Tab. 87 tablice. 198-200 slikama. 97 Tabli~ni izvje{taji. izvje{taji. 134-137 zamjena.240 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 Datasheet prikaz. 85 End. 109 Toolbox gumb. 80 Control/Home. 105-106 grupe. 80 Tab. 80 End. 80 Shift/Tab. 182 ToolTips. 67-68 Datasheet prikaz. 68 Table Design prikaz. 206 odnosi. 80 Toggle Filter gumb. 85 strelica prema lijevo. 85 strelica prema desno. 80 Tab. 56-58 Table Wizard. tablice. 106 neovisno o poljima. 109 Tools gumb. 80 strelica prema gore. 68 Uklju~ivanje opcijskog polja. 85 Control/Home. 80 Home. stvaranje. 200 slogovi. 106 podatak. 85 pomicanje. 80 Control/Home. 137-138 Teme. 85 Control/strelica prema lijevo. 14 Text Box alatka. 59 Tipke za pomicanje }elije Control/End. 95. 145 Toolbox naredba (View izbornik). 80 Home. 169 AutoReport. 80 Control/strelica prema gore. 169 Tekst pronala`enje. 190-191 Uklanjanje kontrole. 80 strelica prema gore. 77 polja. 80 strelica prema dolje. 80 upiti. 80 Control/strelica prema gore. 177 lozinke. 24 oznake polja. 80 Control/strelica prema dolje. 85 Home. 125 hiperveze bazama podataka. 81 Tabli~ne forme. 14 tipke za kretanje Control/End. 179 Text polje. 51-54 teme.

93 Unhide Columns okvir za dijalog. 127-128 View gumb. 213-214 programi baza podataka. 159-160 Uvoz podaci. 148 Simple Query Wizard. 187-188 upiti. 69 Uno{enje izvje{taji u Design prikazu. 78-79 Table Design prikaz. 108-109 stranica. 157 uvjeti. 164 sortiranje. 108 prikazivanje. dodavanje. 149-150 tablice. 63 slogovi u tablice. 159-160 vi{etabli~ni. 23-33 Windows Paint program. 207 U-V Uvjet polja. spremanje. 84 URL (Uniform Resource Locator). 159-160 upiti. stvaranje. 90-91 Video-isje~ak. 161 spremanje. 158 dodavanje. polja. 164 Upiti. 217-219 slika u forme. 215-217 tekstualne datoteke. 155 pokretanje. 184 Web Folders ikona. dodavanje. 185-186 izvje{taji. 152 ispis. 150. 175 podatak forme. 215 prora~unske stranice. 151 Query Design prikaz otvaranje. 184-187 skrivanje. 76 polja. 198-200 User-Level Security Wizard. 65 Field List naredba. 8 filtriranje podataka.KAZALO 241 Unbound Object alatka. 129-130 Veli~ina reci. 196 hiperveze. 146 odabir. umetanje u baze podataka. 100 Tab Order naredba. 91 stupci. 80 tablice. 60 Zaglavlja forma. 102-103 pre~ice. 131-133 W-Z Yes/No polje. 65 Upiti. 149 polja brisanje. 102 View izbornik Design View naredba. prikazivanje. 157-158. 184 Ure|ivanje odnosi. 108 Zamjena . 152 pregled. 47 What’s This? alatka. 128 Underline okvir za potvrdu. 65-66 sadr`aj }elija. 156 rezultati. 162-163 ponovno pokretanje. 151 stvaranje. 109 Vi{etabli~no forme. 114 ToolBox naredba.

86 . 137-138 tekst.242 10MINUTA DO USPJEHA VODI^ KROZ ACCESS 2000 sadr`aj. 29 Office Assistant. 54 tablica. 137-138 Za{tita forme. 27 Table Wizard. korisni~ke i grupne dozvole. 206 Zatvaranje baza podataka. }elije. 83 slogovi. slogovi. 42 Help. 81 Znakovi odabira. 211 Za{tita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful