‫`‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން‬
‫‪ ‬އެމްޑީޕީ ‪33‬‬
‫‪#‬‬

‫‪ ‬ޑީއާރުޕީ ‪27‬‬

‫‪ ‬ޕީއޭ ‪7‬‬

‫‪ ‬ޤައުމީޕާޓީ ‪1‬‬

‫ދާއިރާ‬

‫‪ ‬ޖުމްހޫރީޕާޓީ ‪1‬‬

‫‪ ‬އަމިއްލަ ‪8‬‬

‫ފޯން‬

‫ޕާޓީ‬

‫މިހާރުގެ އެޑްރެސް‬

‫މާލެ‬

‫‪1‬‬

‫ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކު‬

‫މ‪ .‬ގުލްހަޒާރުގެ‬

‫‪7771907‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ‬
‫ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ‬

‫ލ ޢަލީ ޢާޒި ް‬
‫މ‬
‫އަލްފާޟި ް‬
‫ޟލް ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު‬
‫އަލްފާ ި‬

‫ހ‪ .‬ނެރި ް‬
‫ނ‬
‫ހ‪ .‬ޝޭޑީކޯނަރ‬

‫‪7771918‬‬
‫‪7778285‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪4‬‬

‫ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލާ އީވާ ޢަބްދުﷲ‬

‫‪5‬‬

‫ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް‬

‫ހ‪ .‬ކޮލީޒިއަ ް‬
‫މ‬
‫)‪ 6‬ވަނަ ބުރި(‬
‫ގ‪ .‬ހާފްސީ‬

‫‪7782747‬‬
‫‪7774567‬‬

‫‪6‬‬

‫މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ‬

‫ގ‪ .‬އޮއިނާށި‬

‫‪7771769‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬

‫މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއި ާ‬
‫ރ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝީދު‬
‫މާފަންނު އުތުރު ދާއި ާ‬
‫ރ‬
‫އަލްއުސްތާޛު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ‬

‫މއ‪ .‬މާކަރީގެ‬
‫މ‪ .‬އަފްޒާ ) ‪3B‬‬

‫‪7764243‬‬
‫‪7777852‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬
‫އެމްޑީޕީ‬

‫ލ ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުއްރަޙީމް‬
‫އަލްފާޟި ް‬
‫ލ އިބްރާހީމް ރަޝީދު‬
‫އަލްފާޟި ް‬

‫މ‪ .‬ހިލްއިންދަގާރޑްން‬
‫މ‪ .‬ޕޮންޕިޔާ‬

‫‪7792484‬‬
‫‪7785618‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު‬

‫ވ‪ .‬ވިލިނގިލި‪/‬ޕެލަސް‬

‫‪7774330‬‬

‫މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ‬

‫‪9‬‬
‫‪ 10‬މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ‬
‫‪ 11‬ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ‬

‫ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި‬

‫އެޕާރޓްމަންޓް(‬

‫)ހއ(‬

‫‪ 13‬އިހަވަންދޫ ދާއިރާ‬

‫ދ ރަޝީ ު‬
‫ދ‬
‫ލ އަޙްމަ ު‬
‫އަލްފާޟި ް‬
‫މދު ޢަބްދުﷲ‬
‫ޟލް އަޙް ަ‬
‫އަލްފާ ި‬

‫ހ‪ .‬ބްލޫބާރޑްގެ‬
‫ހ‪ .‬އަލްކޯ )‪ 2‬ވަނަ ބުރި(‬

‫‪7774850‬‬
‫‪7775685‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪ 14‬ބާރަށު ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިފާޒް‬

‫މ‪ .‬ވެސްޓްޔާޑް ‪3‬‬

‫‪9699636‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪ 15‬ދިއްދޫ ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު‬
‫ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް‬

‫މ‪ .‬ފީރޯޒްވިލާ‬
‫މ‪ .‬ގުލްޝަން‬

‫‪7772046‬‬
‫‪7791001‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪ 12‬ހޯރަފުށި ދާއިރާ‬

‫‪ 16‬ކެލާ ދާއިރާ‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި )ހދ(‬
‫‪ 18‬ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ‬

‫އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް‬
‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު‬

‫މއ‪ .‬ސިގްމާ‬
‫މ‪ .‬ރާޅުފުށި‬

‫‪7777948‬‬
‫‪9992013‬‬

‫‪ 19‬ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޢާރިފް‬

‫ހ‪ .‬ރަންދެލި‬

‫‪7917489‬‬

‫‪ 20‬ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ‬

‫ގ‪ .‬ސަންސަންގެއާގެ‬
‫)‪ 4‬ވަނަ ބުރި(‬

‫‪7772656‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪ 21‬ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ‬

‫އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު‬

‫ހ‪ .‬މެގްމާ )‪ 3‬ވަނަ ބުރި(‬

‫‪7902266‬‬

‫އަމިއްލަ‬

‫‪ 17‬ހަނިމާދޫ ދާއިރާ‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި )ށ(‬
‫‪ 22‬ކަނޑިތީމު ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން‬

‫މ‪ .‬ޝެރީން‬

‫‪7775555‬‬

‫‪ 23‬މިލަންދޫ ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރިޟާ‬

‫ހ‪ .‬ސޯސަންފްލާވަރ‬

‫‪7783081‬‬
‫‪7781429‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪ 24‬ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ‬

‫އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ވަޙީދު‬

‫ޓިންބަރހައުސް ޕްރައިވެޓް‬
‫ލިމިޓެޑް )‪ 3‬ވަނަ ބުރި(‪،‬‬

‫‪7771166‬‬

‫އެމްޑީޕީ‬

‫‪1‬‬

‬ފަނަސް‬ ‫‪ 32‬އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު‬ ‫މ‪ .‬ސީޓްރެ ް‬ ‫ކ‬ ‫)‪ 5‬ވަނަ ބުރި ‪(502‬‬ ‫‪7772339‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫އަމިއްލަ‬ ‫މާލެއަތޮޅު )ކ(‬ ‫‪ 40‬ކާށިދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު‬ ‫‪ 41‬ތުލުސްދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލާ ރޮޒައިނާ އާދަމް‬ ‫ގ‪ .‬ހަނީޑިއު‬ ‫ހ‪.‬މާފަންނުވިލާ‬ ‫‪7771111‬‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ‬ ‫‪ 46‬މަހިބަދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލާ ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު‬ ‫ގ‪ .‬ކޮކާހިޔަ ި‬ ‫ނ‬ ‫)‪ 2‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫‪7772506‬‬ .‬ކޮރަލްގާރޑަން ‪2B‬‬ ‫‪7773764‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪ 27‬މަނަދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޠާރިޤް‬ ‫ގ‪ .‬އުނިކުރި‬ ‫ފޯން‬ ‫ޕާޓީ‬ ‫‪9911132‬‬ ‫މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި )ނ(‬ ‫‪ 26‬ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢީސާ‬ ‫މ‪ .‬ސްޓެމްވި ާ‬ ‫ލ‬ ‫)‪ 6‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫‪7788518‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪ 28‬ވެލިދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙަންމަދު‬ ‫ހ‪.‬ވިކްޓަރީހައުސް‬ ‫‪7784383‬‬ ‫‪7925554‬‬ ‫އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި )އދ(‬ ‫‪ 45‬މާމިގިލި ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް‬ ‫މ‪ .‬ނަދުވާ )‪ 2‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫‪7774618‬‬ ‫‪ 39‬ކުރެންދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ‬ ‫މ‪ .‬ސަނީލޮޖް ‪3‬‬ ‫‪9998171‬‬ ‫‪ 38‬ނައިފަރު ދާއިރާ‬ ‫އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު‬ ‫ހ‪ .‬އޮއްކަފަގެ‬ ‫‪7772076‬‬ ‫މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި )ރ(‬ ‫‪ 29‬އަލިފުށި ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނާޝިޒް‬ ‫ހ‪ .‬ވަޑިނޮޅު ެ‬ ‫ގ‬ ‫)‪ 4‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫ހ‪ .‬ޝީރާޒީގެ‬ ‫‪7772547‬‬ ‫‪ 34‬ތުޅާދޫ ދާއިރާ‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫ފާދިއްޕޮޅު )ޅ(‬ ‫‪ 37‬ހިންނަވަރު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް‬ ‫މ‪ .‬ރުވާމާގެ‬ ‫‪7772370‬‬ ‫‪ 30‬އުނގޫފާރު ދާއިރާ‬ ‫ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަ ީ‬ ‫ލ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒުބައިރު‬ ‫ހ‪ .‬ރުވާމާގެ‬ ‫‪7778061‬‬ ‫‪ 42‬ގުރައިދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިޟާ‬ ‫ގ‪.‬ލިއެ ާ‬ ‫ނ‬ ‫މ‪ .‬ފަށަން‬ ‫‪7781182‬‬ ‫‪7773508‬‬ ‫‪ 36‬ކެންދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލި‬ ‫މއ‪ .‬ފުންވިލު‬ ‫ގ‪ .‬ޝީރާޒީގެ‬ ‫‪7774256‬‬ ‫‪ 31‬ދުވާފަރު ދާއިރާ‬ ‫އަމިއްލަ‬ ‫މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި )ބ(‬ ‫‪ 35‬އޭދަފުށި ދާއިރާ‬ ‫ލ ނާޒިމް ރަޝާ ު‬ ‫ދ‬ ‫އަލްފާޟި ް‬ ‫ޟލް އަޙްމަދު ސަލީމް‬ ‫އަލްފާ ި‬ ‫ގ‪ .‬ހަނިމާދޫގެއާގެ‬ ‫ހ‪.‫‪#‬‬ ‫ދާއިރާ‬ ‫‪ 25‬ފުނަދޫ ދާއިރާ‬ ‫މިހާރުގެ އެޑްރެސް‬ ‫އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަލީމް‬ ‫މ‪ .‬ކްރެބްޓްރީ‬ ‫‪7772823‬‬ ‫‪7777137‬‬ ‫އަމިއްލަ‬ ‫ޑީއާރުޕީ‬ ‫އަމިއްލަ‬ ‫އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި )އއ(‬ ‫‪ 43‬މަތިވެރި ދާއިރާ‬ ‫‪ 44‬ތޮއްޑޫ ދާއިރާ‬ ‫ލ ޙުސައިން މުޙަންމަދު‬ ‫އަލްފާޟި ް‬ ‫ލ ޢަލީ ވަޙީދު‬ ‫އަލްފާޟި ް‬ ‫ގ‪ .‬ފަސްމަންދު‬ ‫‪7907984‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫ފެލިދުއަތޮޅު )ވ(‬ ‫‪ 47‬ފެލިދޫ ދާއިރާ‬ ‫‪2‬‬ ‫އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ނަޢީމް‬ ‫މ‪ .‬ވާރޭވިލާ‬ ‫‪7775327‬‬ ‫‪7900166‬‬ ‫‪77881998‬‬ ‫‪7772333‬‬ ‫‪ 33‬މަޑުއްވަރި ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލާ ވިސާމް ޢަލީ‬ ‫މއ‪ .

‬ބެނެޓީ‬ ‫‪7771724‬‬ ‫ޑީއާރުޕީ‬ ‫‪ 63‬ދާންދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރިޔާޟް‬ ‫މއ‪ .‬ނައިޓްސްޓަރ‬ ‫‪7777197‬‬ ‫ޑީއާރުޕީ‬ ‫ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި )ގދ(‬ ‫‪ 65‬ތިނަދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޤަސަމް‬ ‫ގ‪ .‬ނުޒުހާ )‪ 1‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫‪ 60‬ފޮނަދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ‬ ‫ގ‪ .‬އާބިން‬ ‫‪7786789‬‬ ‫ޕީއޭ‬ ‫ގ‪ .‬ލިސްމާތާ‬ ‫‪7775763‬‬ ‫ޑީއާރުޕީ‬ ‫ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި )ދ(‬ ‫‪ 53‬މީދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު‬ ‫ގ‪.‬ސީނިޔާވިލާ ‪02‬‬ ‫‪7778455‬‬ ‫ޑީއާރުޕީ‬ .‬ނޯ ް‬ ‫ވނަ ބުރި(‬ ‫)‪ަ 5‬‬ ‫‪7771331‬‬ ‫‪7778844‬‬ ‫‪7771727‬‬ ‫ދިވެހިޤައުމީޕާޓީ‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫ޕީއޭ‬ ‫ހައްދުންމަތި )ލ(‬ ‫‪ 58‬އިސްދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް‬ ‫ހ‪ .‬ޗަނބޭލީގެ‬ ‫)‪ 4‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫ތ ީ‬ ‫ސ‬ ‫މ‪ .‬ކްއެސް ް‬ ‫ޓ‬ ‫)‪ 3B‬އެޕާރޓްމަންޓް(‬ ‫‪7777322‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪ 66‬މަޑަވެލި ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނާޒިމް‬ ‫ގ‪ .‬ބީޗްކޯނަރ‬ ‫‪7775087‬‬ ‫‪7783433‬‬ ‫އަމިއްލަ‬ ‫‪ 68‬ގައްދޫ ދާއިރާ‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫ފުވައްމުލައް )ޏ(‬ ‫‪ 69‬ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ‬ ‫‪3‬‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން‬ ‫މ‪ .‬ރަބީޢީމަންޒިލް‬ ‫ފޯން‬ ‫ޕާޓީ‬ ‫‪7771881‬‬ ‫މުލަކަތޮޅު )މ(‬ ‫‪ 49‬ދިއްގަރު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޒިމް‬ ‫‪ 50‬މުލަކު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް‬ ‫)ނައިބުރައީސް(‬ ‫ގ‪.‬ފެހިއާބާދު‬ ‫‪7782131‬‬ ‫އަމިއްލަ‬ ‫ކޮޅުމަޑުލު )ތ(‬ ‫‪ 56‬ތިމަރަފުށި ދާއިރާ‬ ‫ލ ރިޔާޒް ރަޝީ ު‬ ‫ދ‬ ‫އަލްފާޟި ް‬ ‫ޟލް މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ‬ ‫އަލްފާ ި‬ ‫‪ 57‬ކިނބިދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު‬ ‫‪ 55‬ވިލުފުށި ދާއިރާ‬ ‫) ‪ 11‬ޖުލައި ‪ 2009‬ދުވަހު ތިމަރަފުށީގައި ވޯޓުލީ(‬ ‫ހ‪ .‬ވެލްގްރޯވއާގެ‬ ‫‪7785619‬‬ ‫ޕީއޭ‬ ‫ޕީއޭ‬ ‫ޕީއޭ‬ ‫ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި )ގއ(‬ ‫‪ 62‬ވިލިނގިލި ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރާމިޒް‬ ‫ހ‪ .‬ސަންސެޓް‬ ‫‪7771020‬‬ ‫އަމިއްލަ‬ ‫‪ 54‬ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާމިރު‬ ‫ހ‪.‬ކްއެސް ް‬ ‫ޓ‬ ‫)‪ 3‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫‪7774548‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪ 67‬ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ‬ ‫ލ އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް‬ ‫އަލްފާޟި ް‬ ‫ޟލް ޒާހިރު އާދަމް‬ ‫އަލްފާ ި‬ ‫މ‪ .‫‪#‬‬ ‫ދާއިރާ‬ ‫‪ 48‬ކެޔޮދޫ ދާއިރާ‬ ‫މިހާރުގެ އެޑްރެސް‬ ‫އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު‬ ‫)ރައީސް(‬ ‫ހ‪ .‬ރަދުވާނިޔާ‬ ‫‪ 59‬ގަމު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު‬ ‫ގ‪ .‬މެދުފަރު‬ ‫‪9996027‬‬ ‫‪7874050‬‬ ‫‪7936517‬‬ ‫‪7786517‬‬ ‫‪7795834‬‬ ‫ޕީއޭ‬ ‫‪ 61‬މާވަށު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު‬ ‫ހ‪ .‬މެފްލް ލީފް‬ ‫‪7771328‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪ 52‬ނިލަންދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު‬ ‫މ‪ .‬ދޫވެހި‬ ‫‪7785665‬‬ ‫ޕީއޭ‬ ‫ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި )ފ(‬ ‫‪ 51‬ބިލެތްދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ‬ ‫ގ‪ .‬ތޮއިބާ )‪ 2‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫މ‪ .‬ޑެއިޒީވިލާ‬ ‫‪9991298‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪ 64‬ގެމަނަފުށި ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އިލްހާމް އަޙްމަދު‬ ‫ގ‪ .‬ހާލި )‪ 3‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫މ‪ .

‬ރަންދު ި‬ ‫ނ‬ ‫)‪ 3‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫‪7772271‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪ 71‬ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙަންމަދު‬ ‫ހ‪ .‬‬ ‫)‪6‬‬ ‫ގ‪.‬‬ ‫)‪3‬‬ ‫ގ‪.‬ލިލީމާގެ‬ ‫‪7772233‬‬ ‫ޑީއާރުޕީ‬ ‫އައްޑުއަތޮޅު )ސ(‬ ‫‪ 72‬ހުޅުމީދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ލަބީބު‬ ‫‪ 73‬ފޭދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް އަލްޙާން ފަހްމީ‬ ‫‪ 74‬މަރަދޫ ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢާދިލް‬ ‫ގ‪.‬ގިރިފަ ު‬ ‫ރ‬ ‫)‪ 2‬ވަނަ ބުރި(‬ ‫މއ‪ .‫ފޯން‬ ‫ޕާޓީ‬ ‫‪#‬‬ ‫މިހާރުގެ އެޑްރެސް‬ ‫ދާއިރާ‬ ‫‪ 70‬ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޝިފާޤް މުފީދު‬ ‫ހ‪ .‬ސައިނާ‬ ‫‪7772966‬‬ ‫‪ 76‬ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝީދު‬ ‫‪ 77‬ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލަޠީފް‬ ‫ހ‪ .‬ނިޔާޒްވިލާ‬ ‫‪7781360‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪7902231‬‬ ‫ޑީއާރުޕީ‬ ‫‪4‬‬ ‫ގަސްކަ ަ‬ ‫ރ‬ ‫ވަނަ ބުރި(‬ ‫ޝީޝާ ވެހި‬ ‫ވަނަ ބުރި(‬ ‫ނަފާ‬ ‫‪7774670‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪7900324‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫‪7785050‬‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ ‫އެމްޑީޕީ‬ .‬‬ ‫‪ 75‬ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ‬ ‫އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް‬ ‫މ‪ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful