FACULTATEA DE ISTORIE ADMITERE ŞCOALA DOCTORALĂ

1212-20 SEPTEMBRIE 2011 20 LOCURI BUGET
CONDIłII DE ADMITERE
Concursul de admitere constă în prezentarea unui proiect individual de cercetare. Colocviul de admitere se desfăşoară în prezenŃa tuturor membrilor comisiei de admitere.

CALENDARUL ADMITERII
Înscrieri: 12-20 septembrie 2011; Concursul de admitere: 22-27 septembrie 2011; Afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2011.

TAXA DE ADMITERE ŞI DE STUDII
Taxa de admitere: 150 RON/dosar de admitere depus; Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 RON/AN.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
Cerere de înscriere tip (obŃinută de la secretariat); Diplomă de bacalaureat, diplomă de licenŃă şi diplomă de master (adeverinŃă) în original; Memoriu de activitate ştiinŃifică; Lista cu titlurile lucrărilor ştiinŃifice publicate; Certificat de competenŃă lingvistică, copie nelegalizată (standard, minim – nivel B2) Copie legalizată a certificatului de naştere; Fotocopia cărŃii de identitate; AdeverinŃă medicală eliberată recent; Taxa de admitere (achitată la facultate); Dosar plic pe care se vor trece cu litere de tipar numele şi prenumele cu iniŃiala tatălui şi numele îndrumătorului ştiinŃific solicitat pentru anul I; 4 fotografii tip buletin; Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul. NOTĂ: Copiile actelor vor fi legalizate la notariat. CandidaŃii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obŃinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului EducaŃiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în Ńările de domiciliu se va realiza de către direcŃia de specialitate din cadrul M.E.C.T.S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful