MACAM-MACAM HUKUM SYARI'AT ISLAM

H

ukum Syari'at Islam terdiri dari

lima macam, yaitu fardlu, haram, mandub, makruh, dan mubah. Hukum syariat Islam bisa berupa seruan tuntutan untuk berbuat maupun tuntutan untuk meninggalkannya. Jika seruan itu berupa tuntutan untuk berbuat, maka seruan itu dibagi ke dalam dua macam. Pertama, yang berkaitan dengan tuntutan yang harus dikerjakan, yaitu apa yang dinamakan fardlu atau wajib. Tidak ada perbedaan antara dua istilah tersebut. Kedua, yang berkaitan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan, yaitu apa yang dinamakan mandub. Jika hukum syara' berkaitan dengan seruan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan,

Macam-Macam Hukum Syari'at Islam 133

maka seruan itu juga dibagi dua macam. Pertama, yang berkaitan dengan tuntutan yang harus ditinggalkan, yaitu apa yang dinamakan haram atau mahdlur. Tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Kedua, jika berkaitan dengan tuntutan yang tidak mengharuskan meninggalkannya, inilah yang dinamakan makruh. Oleh karena itu, fardlu dan wajib adalah segala perbuatan yang mendapatkan pujian bagi yang melakukan, dan celaan bagi yang meninggalkannya. Atau, bagi orang yang meninggalkannya akan mendapatkan sanksi/siksaan. Sedangkan haram adalah perbuatan yang mendapatkan celaan bagi yang melakukan, dan pujian bagi yang meninggalkannya. Dengan kata lain, bagi orang yang berbuat akan mendapatkan sanksi/siksaan. Adapun mandub adalah pujian bagi yang melaksanakannya, tetapi tidak mendapatkan celaan bagi yang meninggalkannya. Sedangkan makruh adalah pujian bagi yang meninggalkannya, atau meninggalkannya lebih utama dari pada melakukannya. Akan halnya mubah, adalah apa yang dituju oleh dalil sam'i (wahyu) terhadap seruan syari' yang di dalamnya terdapat pilihan, antara melakukan atau meninggalkannya.

134 Macam-Macam Hukum Syari'at Islam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful