You are on page 1of 19

EVRE KANUNU (1) (2)

Kanun Numaras Kabul Tarihi Yaymland R.Gazete : 2872 : 9/8/1983 : Tarih : 11/8/1983 Say : 18132

Yaymland Dstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499

BRNC BLM Ama, Tanmlar ve lkeler Ama: Madde 1 (Deiik: 26/4/2006 5491/1 md.) Bu Kanunun amac, btn canllarn ortak varl olan evrenin, srdrlebilir evre ve srdrlebilir kalknma ilkeleri dorultusunda korunmasn salamaktr.

Tanmlar: Madde 2 (Deiik: 26/4/2006 5491/2 md.) Bu Kanunda geen terimlerden; evre: Canllarn yaamlar boyunca ilikilerini srdrdkleri ve karlkl olarak etkileim iinde bulunduklar biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kltrel ortam, evre korunmas: evresel deerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasn ve yok olmasn nlemeye, mevcut bozulmalar gidermeye, evreyi iyiletirmeye ve gelitirmeye, evre kirliliini nlemeye ynelik almalarn btnn, evre kirlilii: evrede meydana gelen ve canllarn saln, evresel deerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her trl olumsuz etkiyi, Srdrlebilir evre: Gelecek kuaklarn ihtiya duyaca kaynaklarn varln ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugnn hem de gelecek kuaklarn evresini oluturan tm evresel deerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizik vb.) slah, korunmas ve gelitirilmesi srecini, Srdrlebilir kalknma: Bugnk ve gelecek kuaklarn, salkl bir evrede yaamasn gvence altna alan evresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasnda denge kurulmas esasna dayal kalknma ve gelimeyi, Alc ortam: Hava, su, toprak ortamlar ile bu ortamlarla ilikili ekosistemleri, Doal varlk: Btn bitki, hayvan, mikroorganizmalar ile bunlarn yaama ortamlarn, Doal kaynak: Hava, su, toprak ve doada bulunan cansz varlklar,

(1)19/10/1989 tarih ve 383 sayl KHK'nin 25 inci maddesi; bu Kanun ile evre Mstearlna verilen yetkilerin, zel evre Koruma Kurumu Bakanlna geeceini hkm altna almtr. (2)9/8/1991 tarih ve 443 sayl KHK'nin geici 1 inci maddesi ile eitli mevzuatta geen "evre Mstearl" ve "evreden Sorumlu Devlet Bakanl" ibareleri "evre Bakanl", "evreden Sorumlu Devlet Bakan" ve "evre Mstear" ibareleri "evre Bakan" olarak deitirilmitir.

Kirleten: Faaliyetleri srasnda veya sonrasnda dorudan veya dolayl olarak evre kirliliine, ekolojik dengenin ve evrenin bozulmasna neden olan gerek ve tzel kiileri, Ekosistem: Canllarn kendi aralarnda ve cansz evreleriyle ilikilerini bir dzen iinde yrttkleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi, Atksu: Evsel, endstriyel, tarmsal ve dier kullanmlar sonucunda kirlenmi veya zellikleri ksmen veya tamamen deimi sular, Atksu altyap tesisleri: Evsel ve/veya endstriyel atksular toplayan kanalizasyon sistemi ile atksularn artld ve alc ortama verilmesinin saland sistem ve tesislerin tamamn, Artma tesisi: Her trl faaliyet sonucu oluan kat, sv ve gaz halindeki atklarn ynetmeliklerde belirlenen standartlar salayacak ekilde artld tesisleri, Ekolojik denge: nsan ve dier canllarn varlk ve gelimelerini doal yaplarna uygun bir ekilde srdrebilmeleri iin gerekli olan artlarn btnn, Sulak alan: Doal veya yapay, devaml veya geici, sular durgun veya akntl, tatl, ac veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin ekilme devresinde alt metreyi gemeyen derinlikleri kapsayan, bata su kular olmak zere canllarn yaama ortam olarak nem tayan btn sular, bataklk, sazlk ve turbiyeler ile bu alanlarn ky kenar izgisinden itibaren kara tarafna doru ekolojik adan sulak alan kalan yerleri, Biyolojik eitlilik: Ekosistemlerin, trlerin, genlerin ve bunlar arasndaki ilikilerin tamamn, Atk: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluan, evreye atlan veya braklan her trl maddeyi, Kat atk: reticisi tarafndan atlmak istenen ve toplumun huzuru ile zellikle evrenin korunmas bakmndan, dzenli bir ekilde bertaraf edilmesi gereken kat atk maddeleri, Evsel kat atk: Tehlikeli ve zararl atk kapsamna girmeyen konut, sanayi, iyeri, piknik alanlar gibi yerlerden gelen kat atklar, Tehlikeli atk: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik ynden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve dier canllarn doal yaplarnn bozulmasna neden olan atklar ve bu atklarla kirlenmi maddeleri, Tehlikeli kimyasallar: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik ynden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve dier canllarn doal yaplarnn bozulmasna neden olan her trl kimyasal madde ve rnleri, Kirli balast: Duran veya seyir halindeki tankerden, gemiden veya dier deniz aralarndan su zerine brakldnda; su stnde veya bitiik sahil hattnda petrol, petrol trevi veya ya izlerinin grlmesine neden olan veya su stnde ya da su altnda renk deiiklii oluturan veya askda kat madde/emlsiyon halinde maddelerin birikmesine yol aan balast suyunu, evresel etki deerlendirmesi: Gerekletirilmesi plnlanan projelerin evreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yndeki etkilerin nlenmesi ya da evreye zarar vermeyecek lde en aza indirilmesi iin alnacak nlemlerin, seilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek deerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasnn izlenmesi ve kontrolnde srdrlecek almalar, Proje tantm dosyas: Gereklemesi plnlanan projenin yerini, zelliklerini, olas olumsuz etkilerini ve ngrlen nlemleri ieren, projeyi genel boyutlar ile tantan bilgi ve belgeleri ieren dosyay, Stratejik evresel deerlendirme: Onaya tbi pln ya da programn onayndan nce plnlama veya programlama srecinin balangcndan itibaren, evresel deerlerin pln ve programa entegre edilmesini salamak, pln ya da programn olas evresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardmc olmak zere katlmc bir yaklamla srdrlen ve yazl bir raporu da ieren evresel deerlendirme almalarn, evre ynetimi: dar, teknik, hukuk, politik, ekonomik, sosyal ve kltrel aralar kullanarak doal ve yapay evre unsurlarnn srdrlebilir kullanmn ve gelimesini salamak zere yerel, blgesel, ulusal ve kresel dzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasn, evre ynetim birimi/evre grevlisi: Bu Kanun ve Kanuna gre yrrle konulan dzenlemeler uyarnca denetime tbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluunu, alnan tedbirlerin etkili olarak uygulanp uygulanmadn deerlendiren, tesis ii yllk denetim programlar dzenleyen birim ya da grevliyi, evre gnlls: Bakanlka, uygun niteliklere sahip kiiler arasndan seilen ve bu Kanun ve Kanuna gre yrrle konulan dzenlemelere aykr faaliyetleri Bakanla iletmekle grevli ve yetkili kiiyi, Hassas alan: trofikasyon riski yksek olan ve Bakanlka belirlenecek ky ve i su alanlarn,

evreye ilikin bilgi: Su, hava, toprak, bitki ve hayvan varl ile bunlar olumsuz olarak etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan faaliyetler ve alnan idar ve teknik nlemlere ilikin olarak mevcut bulunan her trl yazl, szl veya grntl bilgi veya veriyi, termin pln: Atksu ve evsel nitelikli kat atk kaynaklarnn ynetmelikte belirtilen alc ortam dearj standartlarn salamak iin yapmalar gereken atksu artma tesisi ve/veya kanalizasyon gibi altyap tesisleri ile kat atk bertaraf tesislerinin gerekletirilmesi srecinde yer alan yer seimi, proje, ihale, inaat, iletmeye alma gibi ilerin zamanlamasn gsteren pln, Risk deerlendirmesi: Belirli kimyasal madde ya da maddelerin potansiyel tehlikelerinin belirlenmesi ve sonularnn hesaplanmas ynnde kullanlan yntemler btnn, yonlatrc olmayan radyasyon: yonlamaya neden olmayan elektromanyetik dalgalar, Elektromanyetik alan: Elektrik ve manyetik alan bileenleri olan dalgalarn oluturduu alan, Koku: nsanda koku alma duygusunu harekete geiren ve kokunun alglanmasna neden olan uucu maddelerin yaratt etkiyi, Hava kalitesi: nsan ve evresi zerine etki eden hava kirliliinin gstergesi olan, evre havasnda mevcut hava kirleticilerin artan miktaryla azalan kalitelerini, Bakanlk: evre ve Orman Bakanln, ifade eder.

lkeler: Madde 3 (Deiik: 26/4/2006 5491/3 md.) evrenin korunmasna, iyiletirilmesine ve kirliliinin nlenmesine ilikin genel ilkeler unlardr: a) Bata idare, meslek odalar, birlikler ve sivil toplum kurulular olmak zere herkes, evrenin korunmas ve kirliliin nlenmesi ile grevli olup bu konuda alnacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla ykmldrler. b) evrenin korunmas, evrenin bozulmasnn nlenmesi ve kirliliin giderilmesi alanlarndaki her trl faaliyette; Bakanlk ve yerel ynetimler, gerekli hallerde meslek odalar, birlikler ve sivil toplum kurulular ile ibirlii yaparlar. c) Arazi ve kaynak kullanm kararlarn veren ve proje deerlendirmesi yapan yetkili kurulular, karar alma srelerinde srdrlebilir kalknma ilkesini gzetirler. d) Yaplacak ekonomik faaliyetlerin faydas ile doal kaynaklar zerindeki etkisi srdrlebilir kalknma ilkesi erevesinde uzun dnemli olarak deerlendirilir. e) evre politikalarnn olumasnda katlm hakk esastr. Bakanlk ve yerel ynetimler; meslek odalar, birlikler, sivil toplum kurulular ve vatandalarn evre hakkn kullanacaklar katlm ortamn yaratmakla ykmldr. f) Her trl faaliyet srasnda doal kaynaklarn ve enerjinin verimli bir ekilde kullanlmas amacyla atk oluumunu kaynanda azaltan ve atklarn geri kazanlmasn salayan evre ile uyumlu teknolojilerin kullanlmas esastr. g) Kirlenme ve bozulmann nlenmesi, snrlandrlmas, giderilmesi ve evrenin iyiletirilmesi iin yaplan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafndan karlanr. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmay durdurmak, gidermek veya azaltmak iin gerekli nlemleri almamas veya bu nlemlerin yetkili makamlarca dorudan alnmas nedeniyle kamu kurum ve kurulularnca yaplan gerekli harcamalar 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre kirletenden tahsil edilir. h) evrenin korunmas, evre kirliliinin nlenmesi ve giderilmesi iin uyulmas zorunlu standartlar ile vergi, har, katlma pay, yenilenebilir enerji kaynaklarnn ve temiz teknolojilerin teviki, emisyon creti ve kirletme bedeli alnmas, karbon ticareti gibi piyasaya dayal mekanizmalar ile ekonomik aralar ve tevikler kullanlr. ) Blgesel ve kresel evre sorunlarnn zmne ynelik olarak taraf olduumuz uluslararas anlamalar sonucu ortaya kan ulusal hak ve ykmllklerin yerine getirilmesi iin gerekli teknik, idar, mal ve hukuk dzenlemeler Bakanln koordinasyonunda yaplr. Gerek ve tzel kiiler, bu dzenlemeler sonucu ortaya kabilecek maliyetleri karlamakla ykmldr.

j) evrenin korunmas, evre kirliliinin nlenmesi ve evre sorunlarnn zmne ynelik gerekli teknik, idar, mal ve hukuk dzenlemeler Bakanln koordinasyonunda yaplr. 2690 sayl Trkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu kapsamndaki konular Trkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafndan yrtlr.

KNC BLM Yksek evre Kurulu ve Grevleri(1) Yksek evre Kurulu(1) Madde 4 (Mlga: 9/8/1991 - KHK - 443/43 md.; Yeniden dzenleme: 26/4/2006 5491/4 md.) Babakann bakanlnda, Babakann bulunmad zamanlarda evre ve Orman Bakannn bakanlnda, Babakann belirleyecei sayda bakan ile Bakanlk Mstearndan oluan Yksek evre Kurulu kurulmutur. Dier bakanlar gndeme gre Kurul toplantlarna bakan tarafndan arlabilir. Kurul ylda en az bir defa toplanr. Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlka yrtlr. Kurulun almalar ile ilgili konularda n hazrlk ve deerlendirme yapmak zere, Bakanlk Mstearnn bakanlnda ilgili bakanlk mstearlar, dier kurum ve kurulularn en st dzey yetkili amirlerinin katlm ile toplantlar dzenlenir. Bu toplantlara gndeme gre ilgili kamu kurumu niteliindeki kurulularn birlik temsilcileri, meslek kurulular, sivil toplum kurulular, yerel ynetim temsilcileri, niversite temsilcileri ve bilimsel kurulularn temsilcileri davet edilir. Kurulun alma usl ve esaslar ile dier hususlar ynetmelikle belirlenir.

Yksek evre Kurulunun grevleri(1) Madde 5 (Mlga: 13/3/1990 - KHK - 409/12 md.; Yeniden dzenleme: 26/4/2006 5491/5 md.) Yksek evre Kurulunun grevleri unlardr: a) Etkin bir evre ynetiminin salanmas iin hedef, politika ve strateji belirlemek. b) Srdrlebilir kalknma ilkesi erevesinde ekonomik kararlara evre boyutunun dahil edilmesine imkn veren hukuk ve idar tedbirleri belirlemek. c) Birden fazla bakanlk ve kuruluu ilgilendiren evre konularna ilikin uyumazlklarda nihai karar vermek. Madde 6 7 (Mlga: 8/6/1984 - KHK 222/30 md.)

NC BLM evre Korunmasna likin nlemler ve Yasaklar Kirletme yasa: Madde 8 Her trl atk ve art, evreye zarar verecek ekilde, ilgili ynetmeliklerde belirlenen standartlara ve yntemlere aykr olarak dorudan ve dolayl biimde alc ortama vermek, depolamak, tamak, uzaklatrmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktr.

Kirlenme ihtimalinin bulunduu durumlarda ilgililer kirlenmeyi nlemekle; kirlenmenin meydana geldii hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak iin gerekli tedbirleri almakla ykmldrler.
______________________________
(1) 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 4 nc maddesiyle ikinci blm bal Merkezi ve Mahalli dari Blmleri ve Grevleri, 4 nc madde bal Merkez evre Kurulu iken metne ilendii ekilde deitirilmitir.

evrenin korunmas(1) Madde 9 (Deiik: 26/4/2006 5491/6 md.) evrenin korunmas amacyla; a) Doal evreyi oluturan biyolojik eitlilik ile bu eitlilii barndran ekosistemin korunmas esastr. Biyolojik eitlilii koruma ve kullanm esaslar, yerel ynetimlerin, niversitelerin, sivil toplum kurulularnn ve ilgili dier kurulularn grleri alnarak belirlenir. b) lke fizik meknnda, srdrlebilir kalknma ilkesi dorultusunda, koruma-kullanma dengesi gzetilerek kentsel ve krsal nfusun barnma, alma, dinlenme, ulam gibi ihtiyalarn karlanmas sonucu oluabilecek evre kirliliini nlemek amacyla nazm ve uygulama imar plnlarna esas tekil etmek zere blge ve havza baznda 1/50.0001/100.000 lekli evre dzeni plnlar Bakanlka yaplr, yaptrlr ve onaylanr. Blge ve havza baznda evre dzeni plnlarnn yaplmasna ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. c) Ulusal mevzuat ve taraf olduumuz uluslararas szlemeler ile koruma altna alnarak koruma stats kazandrlm alanlar ve ekolojik deeri olan hassas alanlarn her tr lekteki plnlarda gsterilmesi zorunludur. Koruma stats kazandrlm alanlar ve ekolojik deeri olan alanlar, pln karar dnda kullanlamaz. d) lke ve dnya leinde ekolojik nemi olan, evre kirlenmeleri ve bozulmalarna duyarl toprak ve su alanlarn, biyolojik eitliliin, doal kaynaklarn ve bunlarla ilgili kltrel kaynaklarn gelecek kuaklara ulamasn emniyet altna almak zere gerekli dzenlemelerin yaplabilmesi amacyla, zel evre Koruma Blgesi olarak tespit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esaslar ile pln ve projelerin hangi bakanlka hazrlanp yrtleceini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu blgelere ilikin pln ve projelerde; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanununun 9 uncu maddesi, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayl Ky Kanununun pln onama yetkisini dzenleyen hkmleri, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununun 8 inci maddesinin tabiat varlklar, doal sit alanlar ve bunlarn korunma alanlarnn tespit ve tescili dnda kalan yetkileri dzenleyen hkmleri ile ayn Kanunun 17 nci maddesinin (a) bendi hkmleri uygulanmaz. e) Sulak alanlarn doal yaplarnn ve ekolojik dengelerinin korunmas esastr. Sulak alanlarn doldurulmas ve kurutulmas yolu ile arazi kazanlamaz. Bu hkme aykr olarak arazi kazanlmas halinde sz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir. Sulak alanlarn korunmas ve ynetimine ilikin usl ve esaslar ilgili kurum ve kurulularn gr alnarak Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. f) Biyolojik eitliliin srdrlebilirliliinin salanmas bakmndan nesli tehdit veya tehlike altnda olanlar ile nadir bitki ve hayvan trlerinin korunmas esas olup, mevzuata aykr biimde ticarete konu edilmeleri yasaktr. g) Doal kaynaklarn ve varlklarn korunmas, kirliliinin ve tahribatnn nlenmesi ve kalitesinin iyiletirilmesi iin gerekli idar, hukuk ve teknik esaslar Bakanlk tarafndan belirlenir. h) lkenin deniz, yeralt ve yerst su kaynaklarnn ve su rnleri istihsal alanlarnn korunarak kullanlmasnn salanmas ve kirlenmeye kar korunmas esastr. Atksu ynetimi ile ilgili politikalarn oluturulmas ve koordinasyonunun salanmas Bakanln sorumluluundadr. Su rnleri istihsal alanlar ile ilgili alc ortam standartlar Tarm ve Kyileri Bakanlnca belirlenir. Denizlerde yaplacak balk iftlikleri, hassas alan niteliindeki kapal koy ve krfezler ile doal ve arkeolojik sit alanlarnda kurulamaz. Alc su ortamlarna atksu dearjlarna ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. ) evrenin korunmas ve kamuoyunda evre bilincinin gelitirilmesi amacyla, okul ncesi eitimden balanarak Mill Eitim Bakanlna bal rgn eitim kurumlarnn retim programlarnda evre ile ilgili konulara yer verilmesi esastr.

(1) Bu madde bal evre Korunmas iken, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 6 nc maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

Yaygn eitime ynelik olarak, radyo ve televizyon programlarnda da evrenin nemine ve evre bilincinin gelitirilmesine ynelik programlara yer verilmesi esastr. Trkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile zel televizyon kanallarna ait televizyon programlarnda ayda en az iki saat, zel radyo kanallarnn programlarnda ise ayda en az yarm saat eitici yaynlarn yaplmas zorunludur. Bu yaynlarn % 20sinin izlenme ve dinlenme oran en yksek saatlerde yaplmas esastr. Radyo ve Televizyon st Kurulu, grev alanna giren hususlarda bu maddenin takibi ile ykmldr. j) evre ile ilgili olarak toplanan her trl kaynak ve gelir, tahsisi mahiyette olup, ncelikle evrenin korunmas, gelitirilmesi, slah ve kirliliin nlenmesi iin kullanlr.

evresel etki deerlendirilmesi: Madde 10 (Deiik: 26/4/2006 5491/7 md.) Gerekletirmeyi plnladklar faaliyetleri sonucu evre sorunlarna yol aabilecek kurum, kurulu ve iletmeler, evresel Etki Deerlendirmesi Raporu veya proje tantm dosyas hazrlamakla ykmldrler. evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu Karar veya evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir Karar alnmadka bu projelerle ilgili onay, izin, tevik, yap ve kullanm ruhsat verilemez; proje iin yatrma balanamaz ve ihale edilemez. Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, evresel Etki Deerlendirmesi kapsam dndadr. evresel Etki Deerlendirmesine tbi projeler ve Stratejik evresel Deerlendirmeye tbi pln ve programlar ve konuya ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmeliklerle belirlenir.

zin alma, artma ve bertaraf etme ykmll (1) Madde 11 (Deiik: 26/4/2006 5491/8 md.) retim, tketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluan atklarn alc ortamlara dorudan veya dolayl vermeleri uygun grlmeyen tesis ve iletmeler ile yerleim birimleri atklarn ynetmeliklerde belirlenen standart ve yntemlere uygun olarak artmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve ngrlen izinleri almakla ykmldrler. Birinci fkrada belirtilen ykmll bulunan tesis ve iletmeler ile yerleim birimlerine; 1) naat ruhsat aamasnda bu ykmlln yerine getireceini gsterir proje ve belgeleri ilgili kuruma sunmadka inaat ruhsat verilmez. 2) naat bitmi olanlardan, bu ykmll yerine getirmeyenlere iletme ruhsat ve/veya yap kullanma ruhsat verilmez. 3) naat ruhsatna, yap kullanma veya iletme ruhsatn haiz olmakla birlikte artma ve bertaraf ykmllklerini yerine getirmemeleri halinde, verilmi yap kullanma izni veya iletme izni iptal edilir. Faaliyetlerinde deiiklik yapmay ve/veya tesislerini bytmeyi plnlayan gerek ve tzel kiiler ynetmelikle belirlenen usl ve esaslar erevesinde atklarn artma veya bertaraf etme ykmlln yerine getirmek zorundadrlar. Atksular toplayan kanalizasyon sistemi ile atksularn artld ve artlm atksularn bertarafnn saland atksu altyap sistemlerinin kurulmas, bakm, onarm, slah ve iletilmesinden; bykehirlerde 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayl stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Mdrl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunla belirlenen kurulular, belediye ve mcavir alan snrlar iinde belediyeler, bunlarn dnda iskna konu her trl kullanm alannda valiliin denetiminde bu alanlar kullananlar sorumludur. Serbest ve/veya endstri blgelerinde blge mdrlkleri, kltr ve turizm koruma ve gelime blgelerinde, turizm merkezlerinde Kltr ve Turizm Bakanl veya yetkili kld birimler, organize sanayi blgelerinde organize sanayi blgesi ynetimi, kk sanayi sitelerinde kooperatif bakanlklar, mevcut yerleim alanlarndan kopuk olarak mnferit yaplm tatil ky, tatil sitesi, turizm tesis alanlar vb. kullanm alanlarnda ise site ynetimleri veya tesis iletmecileri atksu altyap sistemlerinin kurulmas, bakm, onarm ve iletilmesinden sorumludurlar.
(1) Bu madde bal "letme izni ve haber verme ykmll: iken, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 8 inci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

Atksu altyap sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, balant sistemlerinin olup olmadna baklmakszn, artma sistemlerinden sorumlu ynetimlerin yapaca her trl yatrm, iletme, bakm, onarm, slah ve temizleme harcamalarnn tamamna kirlilik yk ve atksu miktar orannda katlmak zorundadrlar. Bu hizmetlerden yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen dier idarelerce belirlenecek tarifeye gre atksu toplama, artma ve bertaraf creti alnr. Bu fkra uyarnca tahsil edilen cretler, atksu ile ilgili hizmetler dnda kullanlamaz. Atksu toplama havzasnn birden fazla belediye veya kurumun yetki sahasnda olmas halinde; atksu artma tesisini ileten kurum, atksu ile ilgili yatrm ve harcama giderlerini kirletenlerden kirlilik yk ve atksu miktar nispetinde tahsil eder. Atk reticileri uygun metot ve teknolojiler ile atklarn en az dzeye drecek tedbirleri almak zorundadrlar. Atklarn retiminin ve zararlarnn nlenmesi veya azaltlmas ile atklarn geri kazanlmas ve geri kazanlabilen atklarn kaynanda ayr toplanmas esastr. Atk ynetim plnlarnn hazrlanmasna ilikin esaslar, Bakanlka karlacak ynetmelikle dzenlenir. Geri kazanm imkn olmayan atklar, ynetmeliklerle belirlenen uygun yntemlerle bertaraf edilir. Bykehir belediyeleri ve belediyeler evsel kat atk bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, iletmek veya ilettirmekle ykmldrler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu ynetimlerin yapaca yatrm, iletme, bakm, onarm ve slah harcamalarna katlmakla ykmldr. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye gre kat atk toplama, tama ve bertaraf creti alnr. Bu fkra uyarnca tahsil edilen cretler, kat atkla ilgili hizmetler dnda kullanlamaz. retici, ithalat ve piyasaya srenlerin sorumluluu kapsamnda ykmllk getirilen reticiler, ithalatlar ve piyasaya srenler, rnlerinin faydal kullanm mr sonucunda oluan atklarnn toplanmas, tanmas, geri kazanm, geri dnm ve bertaraf edilmelerine dair ykmllklerinin yerine getirilmesi ve bunlara ynelik gerekli harcamalarnn karlanmas, eitim faaliyetlerinin gerekletirilmesi amacyla Bakanln koordinasyonunda bir araya gelerek tzel kiilii haiz birlikler olutururlar. Bu kapsamda ykmllk getirilen kurum ve kurulularn sorumluluklarnn bu birliklere devrine ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmeliklerle belirlenir. Tehlikeli atk reticileri, ynetmelikle belirlenecek esaslara gre atklarn bertaraf etmek veya ettirmekle ykmldrler. Atk geri kazanm, geri dnm ve bertaraf tesislerini kurmak ve iletmek isteyen gerek ve/veya tzel kiiler, ynetmelikle belirlenen esaslar dorultusunda, rn standard, rnlerinin sata uygunluu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan almak kayd ile Bakanlktan lisans almakla ykmldr. Evsel atklar hari olmak zere, atk tama ve/veya toplama ilerini yapan kurum veya kurulular Bakanlktan lisans almak zorundadr. Evsel atklarn tama ve toplama ilerini yapan kurum ve kurulular Bakanlka kayt altna alnr. Atksu artm, atk bertaraf ve atk geri kazanm tesisleri yapmak amacyla belediyelerin hizmet birlikleri kurmalar halinde, bu hizmet birliklerine aratrma, ett ve proje konularnda Bakanlka teknik ve mal yardm yaplr. Tesis yapm projeleri ise bu Kanunun 18 inci maddesi erevesinde kredi veya yardm ile desteklenebilir. Kredi borcunun geri denmemesi durumunda 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre takip yaplr ve ncelikle 2380 sayl Belediyelere ve l zel darelerine Genel Bte Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanunun ek 4 nc maddesi hkmleri erevesinde ilgili belediyelerin ller Bankasndaki paylarndan tahsil olunur. Artma ve bertaraf etme ykmllne tbi tesis ve iletmeler ile yerleim birimleri, bu ykmlle istinaden kurulmas zorunlu olan artma ve bertaraf sistemleri, atksu artma ve n artma sistemleri ile atksu altyap sistemlerinin kurulmas, onarm, slah, iletilmesi ve harcamalara katk paylarnn belirlenmesi ile ilgili usl ve esaslar Bakanlka ynetmeliklerle dzenlenir. Bu konuda dier kanunlarla verilen yetkiler sakldr. Bu Kanunun uygulanmasn salamak zere alnmas gereken izinler ve bu izinlerin tbi olaca usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmeliklerle belirlenir. Faaliyetleri nedeniyle evreye olumsuz etkileri olabilecek kurum, kurulu ve iletmeler tarafndan, faaliyetlerine ilikin olas bir kaza durumunda, kazann evreye olumsuz etkilerini kontrol altna almak ve azaltmak zere uygulanacak acil durum plnlar hazrlanmas zorunludur. Buna ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle dzenlenir. Bu plnlar dikkate alnarak Bakanln koordinasyonunda ilgili kurum ve kurulularca yerel, blgesel ve ulusal acil durum plnlar hazrlanr.

Liman, tersane, gemi bakm-onarm, gemi skm, marina gibi ky tesisleri; kendi tesislerinde ve gemi ve dier deniz aralarnda oluan petroll, yal kat atklar ve sintine, kirli balast, sla, slop gibi sv atklar ile evsel atksu ve kat atklarn alnmas, depolanmas, tanmas ve bertaraf ile ilgili ilemleri ve tesisleri yapmak veya yaptrmakla ykmldrler. Buna ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Denetim, bilgi verme ve bildirim ykmll(1) Madde 12 (Deiik: 26/4/2006 5491/9 md.) Bu Kanun hkmlerine uyulup uyulmadn denetleme yetkisi Bakanla aittir. Gerektiinde bu yetki, Bakanlka; il zel idarelerine, evre denetim birimlerini kuran belediye bakanlklarna, Denizcilik Mstearlna, Sahil Gvenlik Komutanlna, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununa gre belirlenen denetleme grevlilerine veya Bakanlka uygun grlen dier kurum ve kurululara devredilir. Denetimler, Bakanln belirledii denetim usl ve esaslar erevesinde yaplr. Asker iyerleri, asker blgeler ve tatbikatlarn bu Kanun erevesindeki denetimi ve neticelerine ait ilemler; Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, ileri Bakanl ve Bakanlk tarafndan mtereken hazrlanacak ynetmelie gre yrtlr. lgililer, Bakanln veya denetimle yetkili dier mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptracaklar analiz ve lmlerin giderlerini karlamak, denetim esnasnda her trl kolayl gstermek zorundadrlar. lgililer, evre kirliliine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandklar hammadde, yakt, kardklar rn ve atklar ile retim emalarn, acil durum plnlarn, izleme sistemleri ve kirlilik raporlar ile dier bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Bakanla veya yetkili denetim birimine vermek zorundadrlar. Denetim, bilgi verme ve bildirim ykmllne ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle dzenlenir.

Tehlikeli kimyasallar ve atklar(2) Madde 13 (Deiik: 26/4/2006 5491/10 md.) Tehlikeli kimyasallarn belirlenmesi, retimi, ithalat, atk konumuna gelinceye kadar geen srete kullanm alanlar ve miktarlar, etiketlenmesi, ambalajlanmas, snflandrlmas, depolanmas, risk deerlendirilmesi, tanmas ile ihracatna ilikin usl ve esaslar ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Ynetmelik hkmlerine aykr olarak piyasaya srld tespit edilen tehlikeli kimyasallar ile bu kimyasallar ieren eya, bunlar sat ve kullanm amacyla piyasaya sren kurum, kurulu ve iletmelere toplattrlr ve imha ettirilir. Nakil ve imha iin gereken masraflar ilgililerince karlanr. Bu ykmlln yerine getirilmemesi halinde bu masraflar, ilgili kurum, kurulu ve iletmelerden 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre tahsil edilir. Babakanlk D Ticaret Mstearl baz yaktlarn, maddelerin, atklarn, tehlikeli kimyasallar ile bu kimyasallar ieren eyalarn ithalini, Bakanln grn alarak yasaklayabilir veya kontrole tbi tutabilir. Tehlikeli atklarn ithalat yasaktr. Tehlikeli atklarn tanm ile tehlikeli atklarn oluum aamasndan itibaren toplanmas, ayrlmas, geici ve ara depolanmas, geri kazanlmas, yeniden kullanlmas, tanmas, bertaraf, bertaraf sonras kontrol, ihracat, transit geii, ambalajlanmas, etiketlenmesi, denetimi ve atk ynetim plnlarnn hazrlanmas ile ilgili usl ve esaslar Bakanlka yaymlanacak ynetmelikle belirlenir. Tehlikeli kimyasallarn retimi, sat, depolanmas, kullanlmas ve tanmas faaliyetleri ile tehlikeli atklarn toplanmas, tanmas, geici ve ara depolanmas, geri kazanm, yeniden kullanlmas ve bertaraf faaliyetlerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen ykmllkler asndan mteselsilen sorumludurlar. Sorumlular bu Kanunda belirtilen meslek faaliyetleri nedeniyle oluacak bir kaza dolaysyla nc ahslara verebilecekleri zararlara kar tehlikeli kimyasal ve tehlikeli atk mal sorumluluk sigortas yaptrmak zorunda olup, faaliyetlerine balamadan nce Bakanlktan gerekli izni alrlar. Sigorta yaptrma zorunluluuna uymayan kurum, kurulu ve iletmelere bu faaliyetler iin izin verilmez.

(1) Bu madde bal "Denetim" iken, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 9 uncu maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

(2) Bu madde balZararl kimyasal maddeler: iken, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 10 uncu maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

Bu maddede ngrlen zorunlu mal sorumluluk sigortas, mal yeterliliklerine gre, Hazine Mstearlnca belirlenen sigorta irketleri tarafndan ya da bal olduu Bakann onay ile Hazine Mstearlnca karlacak bir ynetmelikle oluturulacak bir havuz tarafndan temin edilir. Havuzun ynetim ve ileyii ile ilgili usl ve esaslar da ayn ynetmelikle belirlenir. Havuz, sigorta ve/veya reasrans havuzu eklinde oluturulur. Kamu adna havuzda belirli bir payn korunmasna karar verilmesi hususunda Hazine Mstearlnn bal bulunduu Bakan yetkilidir. Havuzun balang giderleri iin geri denmek zere Hazine Mstearl btesinden avans kullandrlabilir. Havuzun ykmllkleri; prim gelirleri ve bunlarn getirileri, piyasalardan salayaca reasrans ve benzeri korumalar ve deme gcyle snrldr. Bakanlk, Hazine Mstearlnn uygun grn almak kaydyla, tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli atklarla ilgili faaliyetlerde bulunanlarn mal sorumluluk sigortas yaptrma zorunluluunu, bu sigortaya ilikin genel artlar ile tarife ve talimatlarn yrrle girmesinden itibaren en ok bir yl ertelemeye yetkilidir. Her bir sorumlu tarafndan yaptrlacak mal sorumluluk sigortasna ilikin sigorta genel artlar Hazine Mstearlnca onaylanr. Mal sorumluluk sigortas tarife ve talimatlar Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan tarafndan tespit edilir. Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan tarifeyi serbest brakmaya yetkilidir.

Grlt: Madde 14 (Deiik: 26/4/2006 5491/11 md.)

Kiilerin huzur ve skununu, beden ve ruh saln bozacak ekilde ilgili ynetmeliklerle belirlenen standartlar zerinde grlt ve titreim oluturulmas yasaktr. Ulam aralar, antiye, fabrika, atlye, iyeri, elence yeri, hizmet binalar ve konutlardan kaynaklanan grlt ve titreimin ynetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi iin faaliyet sahipleri tarafndan gerekli tedbirler alnr.

Faaliyetlerin durdurulmas: Madde 15 (Deiik: 26/4/2006 5491/12 md.)

Bu Kanun ve bu Kanun uyarnca yaymlanan ynetmeliklere aykr davrananlara sz konusu aykr faaliyeti dzeltmek zere Bakanlka ya da 12 nci maddenin birinci fkras uyarnca denetim yetkisinin devredildii kurum ve merciler tarafndan bir defaya mahsus olmak zere esaslar ynetmelikle belirlenen ve bir yl amamak zere sre verilebilir. Faaliyet; sre verilmemesi halinde derhal, sre verilmesi durumunda, bu sre sonunda aykrlk dzeltilmez ise Bakanlka ya da 12 nci maddenin birinci fkras uyarnca denetim yetkisinin devredildii kurum ve merciler tarafndan ksmen veya tamamen, sreli veya sresiz olarak durdurulur. evre ve insan sal ynnden tehlike yaratan faaliyetler sre verilmeksizin durdurulur. evresel Etki Deerlendirmesi incelemesi yaplmakszn balanan faaliyetler Bakanlka, proje tantm dosyas hazrlanmakszn balanan faaliyetler ise mahallin en byk mlk amiri tarafndan sre verilmeksizin durdurulur. Sre verilmesi ve faaliyetin durdurulmas, bu Kanunda ngrlen cezalarn uygulanmasna engel tekil etmez.

Tehlikeli hallerde faaliyetin durdurulmas: Madde 16 (Mlga: 26/4/2006 5491/24 md.)

DRDNC BLM (1) evre Kirliliini nleme Fonu Fonun kurulmas ve fondan yararlanma: Madde 17 (Mlga: 21/2/2001 - 4629/6 md.) evre katk pay alnmas, dier gelirler ve bte denekleri(2) Madde 18 (Mlga: 21/2/2001 - 4629/6 md.; Yeniden dzenleme: 26/4/2006-5491/13 md.) evre kirliliinin nlenmesi, evrenin iyiletirilmesi ve evre ile ilgili yatrmlarn desteklenmesi amacyla; a) thaline izin verilen kontrole tbi yakt ve atklarn CIF bedelinin yzde biri ile hurdalarn CIF bedelinin binde bei orannda alnacak miktar, b) Bykehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanlm sular uzaklatrma bedelinin yzde biri, evre katk pay olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutarlar, ilgililerce en ge ertesi ayn onbeine kadar ilgili mal saymanlklar hesaplarna aktarlr ve bteye gelir kaydedilir. Ayrca, yurt ii ve yurt dndan temin edilecek her trl hibe, yardm ve balar ile kredi anapara geri dnleri ve kredi faizleri de tahsil edilerek, evre ve Orman Bakanl Merkez Saymanlk Mdrl hesabna yatrlr ve bteye gelir kaydedilir. Bu maddede saylan gelirlerin tahsilatnda 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr. Bakanlar Kurulu (a) ve (b) bentlerinde yer alan oranlar ayr ayr veya topluca sfra kadar indirmeye veya kanun oranna kadar ykseltmeye yetkilidir. Atksu artm, atk bertaraf ve kat atk geri kazanm tesislerinin gzetim, fizibilite, ett, proje ve inaat ilerinin kredi veya yardm suretiyle desteklenmesi ile evre dzeni plnlarnn yapm, hava, su ve toprak kalitesinin lm ve izleme ann oluturulmas, grltnn nlenmesi ile ilgili ett ve projelerin desteklenmesi, acil mdahale plnlarnn hazrlanmas, evresel Etki Deerlendirmesi faaliyetleri, havza koruma pln almalar, biyolojik eitliliin korunmas, lleme ve iklim deiiklii ile mcadele almalar, stratejik evresel deerlendirme, nesli tehlikede olan bitki ve hayvan trleri ile yaama ortamlarnn korunmas, uluslararas szlemelerden kaynaklanan ykmllklerin karlanmas, evre eitimi ve yayn ile ilgili faaliyetler ve ihtisas komisyonlar iin yaplan harcamalar ile evre kirliliinin giderilmesi almalar iin Bakanlk btesine, yl bte gelirleri ierisinde tahmin edilen yukardaki gelirler karl denek ngrlr. Yukarda saylan gelirlerin tahsili ve btede ngrlen deneklerin kullanm ile ilgili usl ve esaslar, Maliye Bakanlnn uygun gr zerine Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir.

Fonun kullanlmas:

Madde 19 (Mlga: 21/2/2001 - 4629/6 md.)

(1)Drdnc Blm bal 21/2/2001 tarih ve 4629 sayl Kanunun 6 nc maddesiyle yrrlkten kaldrlmtr. (2) Bu madde bal "Fonun gelirleri" iken, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 13 nc maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

10

BENC BLM Cezai hkmler dari nitelikteki cezalar: Madde 20 (Deiik: 26/4/2006 5491/14 md.) dar nitelikteki cezalar unlardr: a) Ek 4 nc madde uyarnca emisyon lm yaptrmayan motorlu tat sahiplerine 500 Trk Liras, ynetmeliklerle belirlenen standartlara aykr emisyona sebep olan motorlu tat sahiplerine 1.000 Trk Liras idar para cezas verilir. b) Hava kirlilii ynnden nemli etkileri nedeniyle kurulmas ve iletilmesi ynetmelikle izne tbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve ileten veya iznin iptal edilmesine ramen kurmaya ve iletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almakszn sonradan deiiklik yapan veya yetkili makamlarn gerekli grdkleri deiiklikleri tannan srede yapmayanlara 24.000 Trk Liras idar para cezas verilir. Bu tesislerde emisyon miktarlar ynetmelikle belirlenen snrlar ayorsa 48.000 Trk Liras idar para cezas verilir. zne tbi tesisleri, aldklar izin belgesinde veya ynetmeliklerde ngrlen nlemleri almadan veya ynetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarna ve snrlamalarna aykr olarak iletenlere 24.000 Trk Liras idar para cezas verilir. c) Hava kirlilii ynnden kurulmas ve iletilmesi izne tbi olmayan tesislerin iletilmesi srasnda ynetmelikle belirlenen standartlara aykr emisyona neden olanlara 6.000 Trk Liras idar para cezas verilir. Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykr davrananlara 2.000 Trk Liras idar para cezas verilir. Bu bendin birinci paragrafnda ngrlen fiilin konutlarla ilgili olarak ilenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferd stlan konutlarda her bamsz blm iin 300 Trk Lirasdr. Bu cezai sorumluluk toplu stlan konutlarda yneticiye, ferd stlan konutlarda ise konutu kullanana aittir. d) Hava kirlilii ynnden zel nem tayan blgelerde veya kirliliin ciddi boyutlara ulat zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik artlarda ynetmeliklerle ngrlen nlemleri almayan, yasaklara aykr davranan ya da mahall evre kurullarnca bu konuda alnan kararlara uymayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde ngrlen cezalar bir kat artrlarak verilir. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak ilenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin nc paragrafna gre tespit edilir. e) evresel Etki Deerlendirmesi srecine balamadan veya bu sreci tamamlamadan inaata balayan ya da faaliyete geenlere yaplan proje bedelinin yzde ikisi orannda idar para cezas verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatrmc faaliyet alann eski hale getirmekle ykmldr. evresel Etki Deerlendirmesi srecinde verdikleri taahhtnameye aykr davrananlara, her bir ihlal iin 10.000 Trk Liras idar para cezas verilir. f) 11 inci maddeye gre kurulmas zorunlu olan atk alm, n artma, artma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da altrmayanlara 60.000 Trk Liras idar para cezas verilir. g) 12 nci maddede ngrlen bildirim ve bilgi verme ykmlln yerine getirmeyenlere 6.000 Trk Liras idar para cezas verilir. h) Bu Kanunun 14 nc maddesine gre karlan ynetmelikle belirlenen nlemleri almayan veya standartlara aykr ekilde grlt ve titreime neden olanlara, konutlar iin 400 Trk Liras, ulam aralar iin 1.200 Trk Liras, iyerleri ve atlyeler iin 4.000 Trk Liras, fabrika, antiye ve elence grlts iin 12.000 Trk Liras idar para cezas verilir. ) Bu Kanunda ngrlen yasaklara ve snrlamalara aykr olarak lkenin egemenlik alanlarndaki denizlerde ve yarglama yetkisine tbi olan deniz yetki alanlarnda ve bunlarla balantl sularda, tabi veya sun gller ve baraj glleri ile akarsularda; 1) Petrol ve petrol trevleri (ham petrol, akaryakt, sintine, sla, slop, rafine rn, yal atk vb.) tahliyesi veya dearj yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar iin gros ton bana 40 Trk Liras, bin il bebin (dahil) gros ton arasnda olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton bana 10 Trk Liras, bebin gros tondan fazla olanlara ise, yukardaki miktarlar ve ilave her gros ton bana 100 Kuru,

11

2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar iin gros ton bana 30 Trk Liras, bin il bebin (dahil) gros ton arasnda olanlara bu miktar ve ilave her gros ton bana 6 Trk Liras, bebin gros tondan fazla olanlara ise, yukardaki miktarlar ve ilave her gros ton bana 100 Kuru, 3) Petrol trevleri (sintine, sla, slop, akaryakt, yal atk vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve dier deniz vastalarndan bin gros tona kadar olanlar iin gros ton bana 20 Trk Liras, bin il bebin (dahil) gros ton arasnda olanlara bu miktar ve ilave her gros ton bana 4 Trk Liras, bebin gros tondan fazla olanlara ise, yukardaki miktarlar ve ilave her gros ton bana 100 Kuru, 4) Kat atk brakan veya evsel atksu dearj yapan tanker, gemi ve dier deniz aralarndan bin (dahil) gros tona kadar olanlar iin gros ton bana 10 Trk Liras, bin il bebin (dahil) gros ton arasnda olanlara bu miktar ve ilave her gros ton bana 2 Trk Liras, bebin gros tondan fazla olanlara ise, yukardaki miktarlar ve ilave her gros ton bana 40 Kuru, idar para cezas verilir. Tehlikeli madde ve atklarn dearj durumunda uygulanacak idar para cezalar, petrol ve trevleri kategorisi esas alnarak on kat verilir. Kirliliin olumasn mteakip gemi veya deniz aracnn kendi imknlar ile neden olduu kirlilii giderdiinin tespit edilmesi durumunda, idar para cezas 1/3 orannda uygulanr. Cezann derhal ve defaten denmemesi veya bu hususta yeterli teminat gsterilmemesi halinde, gemiler ve gtrlebilen dier deniz vastalar en yakn liman yetkilisine teslim edilerek seyrseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bal olduu kulp sigortacs tarafndan dzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir. Yabanc devlet egemenlii altndaki sularda bu devletlerin mevzuatnn Trk bayrakl gemiler tarafndan ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamamas ve Trkiye'nin cezalandrmasn talep etmesi durumunda bu Kanun hkmleri uygulanr. Bu bendin birinci paragraf dnda, bu Kanun ve bu Kanun uyarnca karlan ynetmeliklere aykr olarak lkenin egemenlik alanndaki denizlere ve yarglama yetkisine tbi olan deniz yetki alanlarna, ime ve kullanma suyu salama amacna ynelik olmayan sulara atk boaltanlara 24.000 Trk Liras idar para cezas verilir. Yukarda ngrlen fiilin konutlarla ilgili olarak ilenmesi halinde her konut ve bamsz blm iin 600 Trk Liras idar para cezas verilir. Bu cezai sorumluluk, mstakil konutlarda konutu kullanana, dier konutlarda ise yneticiye aittir. i) Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarnca yrrle konulan ynetmelik hkmlerine aykr davrananlara 1.000 Trk Liras idar para cezas verilir. j) Kanunda ve ynetmelikte ngrlen yasaklara veya standartlara aykr olarak veya nlemleri almadan atklar topraa verenlere 24.000 Trk Liras idar para cezas verilir. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak ilenmesi halinde her konut ve bamsz blm iin 600 Trk Liras idar para cezas verilir. Bu cezai sorumluluk, mstakil konutlarda konutu kullanana, dier konutlarda ise yneticiye aittir. k) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykr olarak biyolojik eitlilii tahrip edenlere, (d) bendi uyarnca ilan edilen zel evre Koruma Blgeleri iin tespit edilen koruma ve kullanma esaslarna aykr davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragraf uyarnca sulak alanlar iin ynetmelikle belirlenen koruma ve kullanm usl ve esaslarna aykr davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykr davrananlara 20.000 Trk Liras, (e) bendinin birinci paragrafna aykr davrananlara 100.000 Trk Liras idar para cezas verilir. l) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykr olarak anz yakanlara her dekar iin 20 Trk Liras idar para cezas verilir. Anz yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitiik yerler ile meskn mahallerde ilenmesi durumunda ceza be kat artrlr. Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarnca tespit edilen esaslara aykr olarak lkenin egemenlik alanlarndaki denizlerden ve kazasna tbi olan deniz yetki alanlarndan, akarsular ve gller ile tarm alanlarndan belirlenen esaslara aykr olarak kum, akl ve benzeri maddeleri alanlara metrekp bana 120 Trk Liras idar para cezas verilir. m) Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde ngrlen evre ynetim birimini kurmayanlara 6.000 Trk Liras, evre grevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlka yetkilendirilmi firmalardan hizmet almayanlara 4.000 Trk Liras idar para cezas verilir. n) Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarnca belirlenen koruma esaslarna aykr olarak ime ve kullanma suyu koruma alanlarna, kaynan kendisine ve bu kayna besleyen yerst ve yeralt sularna, sulama ve drenaj kanallarna atk boaltanlara 48.000 Trk Liras idar para cezas verilir.

12

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak ilenmesi halinde her konut ve bamsz blm iin 1.200 Trk Liras idar para cezas verilir. Bu cezai sorumluluk, mstakil konutlarda konutu kullanana, dier konutlarda ise yneticiye aittir. Bu alanlarda Kanuna ve ynetmeliklere aykr olarak yaplan yaplar 3194 sayl mar Kanununda belirlenen esaslara gre yktrlr. o) Bu Kanunun 11 inci maddesinde ngrlen acil durum plnlarn ynetmelikle belirlenen usl ve esaslara uygun olarak hazrlamayan ve bu plnlarn uygulanmas iin gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanlar bulundurmayanlar ile yerel, blgesel ve ulusal acil durum plnlarna uymayanlara 12.000 Trk Liras idar para cezas verilir. p) Bu Kanunun 13 nc maddesinde ngrlen mal sorumluluk sigortasn yaptrmayanlara 24.000 Trk Liras idar para cezas verilir. r) Bu Kanunda ve ynetmeliklerde ngrlen usl ve esaslara, yasaklara veya snrlamalara aykr olarak atk toplayan, tayan, geici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dnm salayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24.000 Trk Liras, ithal edenlere 60.000 Trk Liras idar para cezas verilir. s) Umuma ak yerlerde her ne ekilde olursa olsun evreyi kirletenlere 100 Trk Liras idar para cezas verilir. t) Tehlikeli atklarn her ne ekilde olursa olsun lkeye giriini salayanlara ayr ayr 2.000.000 Trk Liras idar para cezas verilir. u) Tehlikeli atklar ilgili mercilere n bildirimde bulunmadan ihra eden veya transit geiini yapanlara 2.000.000 Trk Liras idar para cezas verilir. v) Bu Kanunda ve ilgili ynetmeliklerde ngrlen yasaklara veya snrlamalara aykr olarak tehlikeli atklar toplayan, ayran, geici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, tayan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve mr dolan tehlikeli atk bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 100.000 Trk Lirasndan 1.000.000 Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasallar ieren eyay bu Kanunda ve ilgili ynetmeliklerde belirtilen usl ve esaslara, yasak ve snrlamalara aykr olarak reten, ileyen, ithal ve ihra eden, tayan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve sata sunanlara, 100.000 Trk Lirasndan 1.000.000 Trk Lirasna kadar idar para cezas verilir. Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde ngrlen idar para cezalar kurum, kurulu ve iletmelere kat olarak verilir. Bu maddede ngrlen ceza miktarlarn on katna kadar artrmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulamasnda Trk Ceza Kanunu ile dier kanunlarn, fiilin su oluturmas haline ilikin hkmleri sakldr. Kurulu ve iletmelere verilecek idari nitelikte cezalar: Madde 21 (Mlga: 26/4/2006 5491/24 md.) Gemiler iin verilecek cezalar: Madde 22 (Mlga: 26/4/2006 5491/24 md.) Fiillerin tekrar: Madde 23 (Deiik : 26/4/2006 5491/15 md.) Bu Kanunda belirtilen idar para cezalar, bu cezalarn verilmesini gerektiren fiillerin ilenmesinden itibaren yl iinde birinci tekrarnda bir kat, ikinci ve mteakip tekrarnda iki kat artrlarak verilir. dari cezalarda yetki: Madde 24 (Deiik: 26/4/2006 5491/16 md.) Bu Kanunda ngrlen idar yaptrm kararlarn verme yetkisi Bakanla aittir. Bu yetki, 12 nci maddenin birinci fkras uyarnca denetim yetkisinin devredildii kurum ve merciler tarafndan da kullanlr. Bu Kanunda ngrlen idar yaptrm kararlar Bakanlk merkez tekiltnda genel mdrler, tara tekiltnda il evre ve orman mdrlerince verilir. Bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkras uyarnca denetim yetkisi verilen kurum ve merciler tarafndan verilen idar para cezalarnn yzde ellisi, bu Kanun uyarnca yaplacak denetimlerle ilgili harcamalar karlamak ve dier evre hizmetlerinde kullanlmak zere bu kurumlarn btesine gelir kaydedilir, yzde ellisi ise genel bteye gelir kaydedilir.

13

Bu Kanun uyarnca yaplacak denetimlerle ilgili harcamalar karlamak ve dier evre hizmetlerinde kullanlmak zere, Bakanlk btesine, genel bteye gelir kaydedilecek idar para cezalar karl gerekli denek ngrlr. dar yaptrmlarn uygulanmas, tahsil usl ve itiraz(1) Madde 25 (Deiik: 26/4/2006 5491/17 md.) Bu Kanunda ngrlen idar yaptrmlarn uygulanmasn gerektiren fiillerle ilgili olarak yetkili denetleme elemanlarnca bir tutanak tanzim edilir. Bu tutanak denetleme elemanlarnn bal bulunduu ve idar yaptrm kararn vermeye yetkili mercie intikal ettirilir. Bu merci, tutana deerlendirerek gerekli idar yaptrm kararn verir. dar yaptrm karar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine gre idar yaptrm kararn veren merci tarafndan ilgiliye tebli edilir.

dar yaptrm kararlarna kar tebli tarihinden itibaren otuz gn iinde idare mahkemesinde dava alabilir. Dava am olmak idarece verilen cezann tahsilini durdurmaz. dar para cezalarnn tahsil usl hakknda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu hkmleri uygulanr. Ceza vermeye yetkili kurum ve merciler tarafndan tahsil edilen idar para cezalar, Maliye Bakanlndan izin alnarak Bakanlka bastrlan ve datlan makbuz karlnda tahsil edilir.

Bu Kanuna gre verilecek idar para cezalarnda ihlalin tespiti ve cezann kesilmesi uslleri ile ceza uygulamasnda kullanlacak makbuzlarn ekli, datm ve kontrolne ilikin usl ve esaslar Maliye Bakanlnn gr alnarak Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir.
Adl nitelikteki cezalar(1) Madde 26 (Deiik: 26/4/2006 5491/18 md.) Bu Kanunun 12 nci maddesinde ngrlen bildirim ve bilgi verme ykmllne aykr olarak yanl ve yanltc bilgi verenler, alt aydan bir yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr. Bu Kanunun uygulanmasnda yanl ve yanltc belge dzenleyenler ve kullananlar hakknda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suuna ilikin hkmleri uygulanr. Bu maddeye gre yargya intikal eden evresel etki deerlendirmesine ilikin ihtilaflarda evresel etki deerlendirmesi sreci yarglama sonuna kadar durur.

Dier kanunlarda yazl cezalar: Madde 27 Bu Kanunda yazl fiiller hakknda verilecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller iin dier kanunlarda yazl cezalarn uygulanmasna engel olmaz.

ALTINCI BLM eitli Hkmler Kirletenin sorumluluu: Madde 28 (Deiik: 3/3/1988 - 3416/8.md.) evreyi kirletenler ve evreye zarar verenler sebep olduklar kirlenme ve bozulmadan doan zararlardan dolay kusur art aranmakszn sorumludurlar.

(1) Bu madde bal "dari cezalara itiraz:" iken, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 17 nci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir.

14

Kirletenin, meydana gelen zararlardan tr genel hkmlere gre de tazminat sorumluluu sakldr. (Ek fkra: 26/4/2006 5491/19 md.) evreye verilen zararlarn tazminine ilikin talepler zarar grenin zarar ve tazminat ykmlsn rendii tarihten itibaren be yl sonra zamanamna urar.

Tevik: Madde 29 (Deiik birinci fkra: 26/4/2006 5491/20 md.) evre kirliliinin nlenmesi ve giderilmesine ilikin faaliyetler tevik tedbirlerinden yararlandrlr. Bu amala her yln banda belirlenen tevik sistemine Bakanln gr alnmak sureti ile Hazine Mstearlnca yeni esaslar getirilebilir. (Ek fkra: 26/4/2006 5491/20 md.) Artma tesisi kuran, ileten ve ynetmeliklerde belirtilen ykmllkleri yerine getiren kurulularn artma tesislerinde kullandklar elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanlan enerji tarifesinin yzde ellisine kadar indirim uygulamaya Bakanln teklifi zerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tevik tedbirleri ile ilgili esaslar ynetmelikle belirlenir. Bu Kanunda belirlenen cezalara neden olan fiilleri ileyen gerek ve tzelkiiler, verilen sre iinde sz konusu ykmllklerini yerine getirmedikleri takdirde bu maddede yazl tevik tedbirlerinden yararlanamazlar ve daha nce kendileri ile ilgili olarak uygulanmakta olan tevik tedbirleri durdurulur.

Bilgi edinme ve bavuru hakk(2) Madde 30 (Deiik: 26/4/2006 5491/21 md.) evreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gren veya haberdar olan herkes ilgili mercilere bavurarak faaliyetle ilgili gerekli nlemlerin alnmasn veya faaliyetin durdurulmasn isteyebilir. Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu kapsamnda evreye ilikin bilgilere ulama hakkna sahiptir. Ancak, aklanmas halinde reme alanlar, nadir trler gibi evresel deerlere zarar verecek bilgilere ilikin talepler de bu Kanun kapsamnda reddedilebilir.

Ynetmelikler: Madde 31 (Deiik: 3/3/1988 - 3416/9 md.) Bu Kanunun uygulanmasyla ilgili olarak karlacak ynetmelikler, ilgili Bakanlklarn gr alnarak Bakanlka hazrlanr. Kanunun yyrrle girmesinden balayarak en ge be ay iinde Resmi Gazede yaymlanarak yrrle konulur.(3)

Uygulanmayacak Hkmler Madde 32 (Deiik: 3/3/1988 - 3416/10 md.) Bu Kanuna gre yrrle konulacak ynetmeliklerin yaymndan itibaren deniz kirliliinin nlenmesi hususunda 618 sayl Limanlar Kanununun 4 ve 11 inci maddeleri gerei yrrlkte bulunan ceza hkmleri ile 1380 sayl Su rnleri Kanununun 3288 sayl Kanunla deiik geici 1 inci maddesi hkmleri uygulanmaz. Ek Madde (Ek: 4/6/1986 - 3301/6 md.; Mlga: 26/4/2006 5491/24 md.)

(1) Bu madde bal "Mahkemece verilecek cezalar:" iken, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 18 inci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir. (2) Bu madde bal "dari makamlara bavurma:" iken, 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 21 inci maddesiyle metne ilendii ekilde deitirilmitir. (3) 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun 22 nci maddesiyle bu maddede yeralan evre Genel Mdrlnce ibaresi Bakanlka olarak deitirilmi ve metne ilenmitir.

15

Ek Madde 1 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Topran korunmasna ve kirliliinin nlenmesine ilikin esaslar unlardr: a) Topran korunmasna ve kirliliinin nlenmesine, giderilmesine ilikin usl ve esaslar ilgili kurulularn grleri alnarak Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. b) Taoca ve madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini iin arazide yaplan kazlar, dkmler ve doaya braklan atklarla bozulan doal yapnn yeniden kazanlmasna ilikin usl ve esaslar ilgili kurulularn grleri alnarak Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. c) Anz yaklmas, ayr ve mer'alarn tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her trl faaliyet yasaktr. Ancak, ikinci rn ekilen yrelerde valiliklerce hazrlanan eylem pln erevesinde ve valiliklerin sorumluluunda kontroll anz yakmaya izin verilebilir. d) lkenin egemenlik alanlarndaki denizlerden, akar ve kuru dere yataklarndan, gl yataklarndan ve tarm arazilerinden kum, akl ve benzeri maddelerin alnmas ile ilgili esaslar ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Ek Madde 2 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Faaliyetleri sonucu evre kirliliine neden olacak veya evreye zarar verecek kurum, kurulu ve iletmeler evre ynetim birimi kurmak, evre grevlisi istihdam etmek veya Bakanlka yetkilendirilmi kurum ve kurululardan bu amala hizmet satn almakla ykmldrler. Bu konuyla ilgili usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Ek Madde 3 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Bakanlk, ynetmelikte belirtilen koullar tayanlar evre gnlls olarak grevlendirebilir. Bu grev iin ilgililere herhangi bir cret denmez. Grevini ktye kulland tespit edilen evre gnlllerinin bu grevleri sona erdirilir. evre gnlllerinin alma ve eitimlerine ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle dzenlenir. Ek Madde 4 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Motorlu tat sahipleri, egzoz emisyonlarnn ynetmelikle belirlenen standartlara uygunluunu belgelemek zere egzoz emisyon lm yaptrmak zorundadrlar. Trafikte seyreden tatlarn egzoz emisyon lmleri ve standartlar ile ilgili usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Motorlu tat reticileri de retim aamasnda ynetmelikle belirlenen emisyon standartlarn salamakla ykmldr. Ek Madde 5 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Bakanlk, bu Kanunla ngrlen lme, izleme ve denetleme faaliyetleri ile evre sorunlarnn zmne ynelik dier faaliyetleri yerine getirmek zere gerekli kurumsal altyapy oluturur. Ek Madde 6 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Hava kalitesinin korunmas ve hava kirliliinin nlenmesi iin, ulusal enerji kaynaklar ncelikli olmak zere, Bakanlka belirlenen standartlara uygun temiz ve kaliteli yaktlarn ve yakma sistemlerinin retilmesi ve kullanlmas zorunludur. Standartlara uygun olmayan yakma sistemi ve yakt retenlere ruhsat verilmez, verilenlerin ruhsatlar iptal edilir. Bakanlka, belirlenen temiz hava politikalarnn il ve ile merkezlerinde uygulanmas ve hava kalitesinin izlenmesi esastr. Hava kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi ve llmesine ynelik yntemler, hava kalitesi snr deerleri ve bu snr deerlerin almamas iin alnmas gerekli nlemler ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinlendirilmesine ilikin almalar Bakanlka yrtlr. Bu almalara ilikin usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Ek Madde 7 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Bakanlk, evre ile ilgili olarak gerekli grd her trl veri ve bilgiyi, kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerden dorudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden veri ve bilgi istenen tm kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiiler bu veri ve bilgileri bedelsiz olarak ve talep edilen srede vermekle ykmldr.

16

Ek Madde 8 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) yonlatrc olmayan radyasyon yaylm sonucu oluan elektromanyetik alanlarn evre ve insan sal zerindeki olumsuz etkilerinin nlenmesi iin usl ve esaslar, ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Ek Madde 9 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Kokuya sebep olan emisyonlarn, ynetmelikle belirlenen snr deerlerin zerinde evreye verilmesi yasaktr. Kokuya sebep olanlar, koku emisyonlarnn nlenmesine ilikin tedbirleri almakla ykmldr. Buna ilikin idar ve teknik usl ve esaslar Bakanlka karlacak ynetmelikle belirlenir. Geici Madde 1 (2872 sayl Kanunun numarasz geici maddesi olup teselsl iin numaralandrlmtr.) Bu Kanunda belirtilen ilgili ynetmelikler yrrle konuluncaya kadar gemiler ve dier deniz tat aralarna 618 sayl Limanlar Kanununun hkmlerine gre denizlerin kirletilmesi ile ilgili olarak yaplan ceza uygulamasna devam olunur. Geici Madde 2 (Ek: 3/3/1988 - 3416/11.md.) Bu Kanunun 12 ve 13 nc maddelerinde belirtilen ilgili ynetmelikler yrrle konuluncaya kadar, her trl yakt, atk, artk ve kimyasal maddenin ithali evre Genel Mdrlnn bal olduu Devlet Bakannn onayna tabidir.

Yrrlk: Madde 33 Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer. Yrtme: Madde 34 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

9/8/1983 TARH VE 2872 SAYILI ANA KANUNA LENEMEYEN GEC MADDELER 1 - 3/3/1988 tarih ve 3416 sayl Kanunun Geici Maddesi: Geici Madde 1 Bu Kanunun 6 nc maddesiyle deitirilen 2872 sayl evre Kanununun 18 inci maddesinin (b) bendi gereince Fona denmesi gereken mebla, 1986 yl iin on lira zerinden alnr. 2 26/4/2006 tarihli ve 5491 sayl Kanunun Geici Maddeleri: Geici Madde 1 Bu Kanun uyarnca ilgili bakanlklarn gr alnmak suretiyle Bakanlka karlacak ynetmelikler bu Kanunun yrrle girmesinden itibaren en ge bir yl; Hazine Mstearl tarafndan tespit edilecek sigorta genel artlar ile Hazine Mstearlnn bal bulunduu Bakan tarafndan onaylanacak tarife ve talimatlar bu Kanunun yrrle girmesinden itibaren en ge bir yl iinde yaymlanr. Geici Madde 2 Bu Kanunun yrrle girdii tarihte faal durumda olan iletmelere bu Kanun ve ynetmeliklerle getirilen ek ykmllklerin gerekletirilmesi iin, ynetmeliklerin yaymlanmasndan sonra, Bakanlka bir yla kadar sre verilebilir. 2872 sayl evre Kanununun 9 uncu maddesinin (h) bendine aykr tesisler, bu Kanunun yaym tarihinden itibaren bir yl ierisinde kapatlr. Geici Madde 3 Bu Kanunun yrrle girmesinden nce evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii hkmlerine tbi olduu halde, ykmllklerini yerine getirmeyenlerden, halihazrda yer seimi uygun olanlar, bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren alt ay iinde, ilgili ynetmelikler erevesinde gerekli ykmllklerini yerine getirdiklerini gsterir evresel durum deerlendirme raporunu hazrlayarak Bakanla sunar. lgili ynetmeliklerde belirlenen artlar salayanlar bavuru tarihinden itibaren alt ay iinde karara balanr. evresel durum deerlendirme raporunu alt ay iinde Bakanla sunmayan ya da raporun Bakanla sunulmasndan itibaren alt ay ierisinde gerekli evre koruma nlemlerini almayan faaliyetler Bakanlka sre verilmeksizin durdurulur. Yrrlkteki mevzuat uyarnca yer seimi uygun olmayan faaliyetler iin ilgili mevzuat hkmlerinin uygulanmas esastr.

17

Geici Madde 4 Atksu artma ve evsel nitelikli kat atk bertaraf tesisini kurmam belediyeler ile, halihazrda faaliyette olup, atksu artma tesisini kurmam organize sanayi blgeleri, dier sanayi kurulular ile yerleim birimleri, bu tesislerin kurulmasna ilikin i termin plnlarn bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde Bakanla sunmak ve aada belirtilen srelerde iletmeye almak zorundadr. letmeye alma sreleri, i termin plnnn Bakanla sunulmasndan itibaren; belediyelerde nfusu, 100.000den fazla olanlarda 3 yl, 100.000 il 50.000 arasnda olanlarda 5 yl, 50.000 il 10.000 arasnda olanlarda 7 yl, 10.000 il 2.000 arasnda olanlarda 10 yl, organize sanayi blgeleriyle bunlarn dnda kalan endstri tesislerinde ve atksu reten her trl tesiste 2 yldr. Halen inaat devam eden atksu artma ve kat atk bertaraf tesisleri iin i termin pln hazrlanmas art aranmaz. Tesisin iletmeye alnma sresi bu maddede belirlenen iletmeye alnma srelerini geemez. Belediyeler, organize sanayi blgeleri, dier sanayi kurulular ile yerleim yerleri bu hkmden yararlanmak iin bu Kanunun yaym tarihinden itibaren ay iinde Bakanla bavurmak zorundadr. Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atksu altyap sistemlerinin ve kat atk bertaraf tesisleri kurma ykmll verilen kurum ve kurulularn, bu ykmllklerini, bu maddede belirtilen sre iinde yerine getirmemeleri halinde; belediyelerde nfusu 100.000den fazla olanlara 50.000 Trk Liras, 100.000 il 50.000 arasnda olanlara 30.000 Trk Liras, 50.000 il 10.000 arasnda olanlara 20.000 Trk Liras, 10.000 il 2.000 arasnda olanlara 10.000 Trk Liras, organize sanayi blgelerinde 100.000 Trk Liras, bunlarn dnda kalan endstri tesislerine ve atksu reten her trl tesise 60.000 Trk Liras idar para cezas verilir. Geici Madde 5 Bu Kanuna ekli (1) sayl listede gsterilen kadrolar iptal edilerek, 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin evre ve Orman Bakanlna ilikin blmnden kartlm, ekli (2) sayl listede gsterilen kadrolar ise ihdas edilerek, 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin evre ve Orman Bakanlna ilikin blmne eklenmitir. Geici Madde 6 Bu Kanunda geen Trk Liras ibaresi karlnda, uygulamada 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayl Trkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakknda Kanun hkmlerine gre lkede tedavlde bulunan para "Yeni Trk Liras" olarak adlandrld srece bu ibare kullanlr.

18

2872 SAYILI KANUNDA EK VE DEKLK YAPAN MEVZUATIN YRRLKTEN KALDlRDII KANUN VE HKMLER GSTERR LSTE

Yrrlkten Kaldran Mevzuatn Yrrlkten Kaldrlan Kanun veya Kanun Hkmleri Tarihi Says Maddesi

______________________________________________ ____________ __________ _________ 2872 sayl Kanun 4, 5, 6, 7 nci maddeleri ve dier Ka nunlarn bu KHK'ye aykr hkmleri 2872 sayl Kanunun 5 inci maddesi 2872 sayl Kanunun 4 nc maddesi 8/6/1984 13/3/1990 9/8/1991 KHK222 KHK-409 KHK-443 30 12 43

2872 SAYILI KANUNA EK VE DEKLK GETREN MEVZUATIN YRRLE GR TARHN GSTERR LSTE

Kanun No. Farkl tarihte yrrle giren maddeler

Yrrle giri tarihi

KHK-222 3301 3362 3416 KHK-409 KHK-443 4629

18/6/1984 19/6/1986 26/5/1987 11/3/1988 10/4/1990 21/8/1991 1/1/2002 tarihinden geerli olmak zere 3/3/2001 tarihinde

5177 5216

10 24

5/6/2004 23/7/2004

5491

1, 2, 3, 4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,26, 28,29,30,31, Ek Madde, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, lenemeyen Hkm

Gecii Madde 1,2,3,4,5 ve 6

13/5/2006

19