SULIT 455U2 Biologi Kertas2 September 2008

21/zjam

4551t2 N a ma :

n€7
\\

, ...2..t1qiu.. rinskata" -

\J

;^:,#",#(^f*K;Y^
SELANGOR NEGERI PELAJARAN JABATAN
PERCUBAAN PEPERIKSAAN
SPM 2OO8

BIOLOGI Kertas2
Duajam tiga puluhminit DIBERITAHU INI BUKAKERTAS SOALAN SEHINGGA JANGAN
Kertassoalan ini mengandungidua bahagian,Bahagian A, dan Bahagian B . Jawab semua soalan dalam Bahagian A. dan dua soalan daripadaBahagian B. Jawapan kepada Bahagian A hendaklah ditulis dalam ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan. Langkah penting dalam kerja mengira hendaklah ditunjukkan. Jawapan kepada Bahagian B hendaklah dituliskanpada kertas tulis. Anda diminta menjawab dengan lebih paniang tetapi jawapan mestilah jelas dan logik. Dalam iawapan anda, persamaan,gambar rajah,jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda boleh digunakan. Jawapan kepada kedua-dua bahagian ini hendaklah diserahkanbersama-sama.Anda hendaklahmenyerahkan kertas graf tambahan, jika digunakan, bersama-sama dengankertassoalan. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Raiah tidak diIukis m eng ikut skala kecuall diny atakan sebalikny a. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh dip rogramkanadalah dibenarkan. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 90 minit, dan Bahagian B ialah 60 minit.

Pemeriksa UntukKegunaan
Bahagian Soalan Markah 1 A
(,

2
?

4
tr
!

4.

MarkahPenuh
b
a

60
t'' -

5.

B

8
q

(.-t t

6. 7.

Ma rk a hP e n u h

40
| .-* li

JumlahMarkah Diperolehi

bercetak 2'1 Kertas soalanini menoandunoi halaman

ILihatsebelah

4551t2

SULIT

SULlT 455U2

2
SECTIONA [60 marks] in Answerall questions thissection.

455112
For examiner use

1

cell. of the 1.1 Diagram shows structure a plant
struktursatuseltumbuhan.] 1.1 [Gambarajah menuniukkan

X

1 Dia g ra m . 1
[Rajah 1.1]

(a) (i) Name X and Y.
[ N a ma k a n Xd a n Y ]

1(aXi)

12marksl
function. X (ii)By usingan arrow(------+ match to itscorrect ),
panah\---->), satuanak menggunakan lDengan yang betuil fungsinya padankan kepada X

t.) L----vu

Structure
IStrukrurl

Function
IFunssil

waterin the cell Stores
[menyimpan air didalam sel]

respiration Siteof cellular
seil Itapak respirasi

in all Controls activities thbcell
semuaaktivitididatamseil lmengawal

1(aXii) 11markl

of structure Y the 1.2 (b) Diagram shows detail 455112 SULIT

--__--

SULIT 4551,12 L i p i d g l o b ule S ta rch g ra n u l e

3

4551t2

P

t_*

Y (i) Namean organin a plantwhere is foundabundantly. for answer' Givea reason Your
fNamakan satuorgan dalam tumbuhan dimana Y didapati dengatnbanyaknya. Beri satu sebab bagi iawaPan anda l

of Name theorgan:.
I Namaorgan]

4

I

Reason
] I Sebab

1(bxi)
12marksl

E

whereas occurs Q P is photosynthesis, the sitewherelightreaction (ii)During occurs. darkreaction is the sitewhere
[Semasa fotosintesis,P ialah tempat dimana tindakbalascahaya berlaku sementara Q iatah tempat dimana tindakbalas gelap berlakul

at occurs P. howlightreaction Explain
di cahayaberlaku P] tindakbatas ITerangkanbagaimana

l(bxii) 12marksl
[]

4551t2

SULIT

SULIT 4551/2

4

4551t2

( i i i )Explain effect the process darkreaction Q if the lightreaction the to in of at P doesnotoccur.
gelap pada Q jika tindakbalascahaya pada ITerangkan kesan kepada proses tindakbatas P tidak berlaku I

1(bxiii)
[3 m ar ks ] (c)(i) Complete wordequation showthe process photosynthesis the to of by fillingin theempty provided. box
[Lengkapkan persamaan perkataan di bawah untuk menunjukkanproses fotosintesis dengan mengisi kotakkosong yang disediakanl

n n
E

Chlorophyll Carbon dioxide + water ------> L ig h t

Oxygen.

l(cXi) 11marks]

(ii)Explain effect the rateof photosynthesis atmospheric the on if the temperature morethan45qC. is
jika suhu persekitaran bertambah [Terangkan kesan ke atas kadar fotosintesis melebihi 45, C l

l( c X i i )

12marksl

SULIT 455112 2

5

4551t2

Process is theformation molecules X of of 2 a Diagram shows series reaction. of Y Q, whileprocess is the breakdown polypeptide.
pembentukan ProsesX adatah molekulQ, manakala lAapn 2 menunjukkaisatusiri tindakbatas. penguraian polipeptida.l prosesY adalah

/.1\ Process @'qo X \rir' KY m5 O r) rn
t....i

ffim ffi n ''":>
A

@ @ Motecutes e 'iliiJi,io

%%
| 4 I I V

< t"

\r\r/

411-*,w

effi

|

:
i i i

MoleculesP MotekutP

Process Y ProsesY

Polypeptide
Polipeptida

Diagram 2
Rajah 2

(a) Name molecules andQ. P
[Namakan molekul P dan molekul Q.]

P Molecules : luotexut4 Molecules Q q Itvtote*u [2 marks] processes andY. (b) Explain X
proses danprosesY.] X [Terangkan (i) Process X [Proses Xl

2(a)

E
2(bxi)

[2 marks]
(ii) ProcessY [Proses )']

T
2(bxii)

[2 marks]

4551t2

SULIT

SULIT 455U2

6

455112

(c) The breakdown polypeptide process molecule molecule through of to Q Y occurs human in digestive system.
[Pemecahan molekul polipeptida kepada molekul Q melalui proses Y berlaku dalam sisfem pencernaan manusia.l

(i) Stateoneorganwhere process occurs. Y
prosesY berlalu.] satuorgandimana [Nyatakan

A
(ii) Name which needed is in oneenzyme secreted theorgan by process Y.
lNamakan satu enzim yang dirembes oleh orgam tersebut yang diperlukan dalam proses Y.l

2(c)
[]

[2 marks] (d) Enzyme usedto washawaythe bloodstainon a shirt. is Explain theenzymeactson the blood rate. how stain a maximum at
lEnzim digunakan untuk mencuci kesan darah yang terlekatpada baju. Terangkanbagaimana enzim bertindak keatas kesan darah pada kadar maksimum.l

\

2(d)

[2 marks] (e) Enzymeis made up of chainsof polypeptide The Golgi molecule. apparatus a living cell are malfunction. in Explainthe effect of the malfunctiontheproduction extracellular to enzyme. of
lEnzim terbina dari rantaian molekul polipeptida. Alat Golgi dalam sel hidup gagal berfungsi. Terangkan kesankegagalan itu dalam penghasilan enzim tuar sel.)

E

2(e)

[2 marks]

E

4551t2

SULIT

SULIT 455U2 3

7

4551t2

X, three stages Y andZ in meiosis. Diagram shows 3.1
X, tiga lnalan 3.1 menunjukkan peringkat Y danZ dalam meiosisl

X

Y Diagram 3.1
s.1] [Rajah

Z

(a) (i) Namestages andY. X
peringkat dan Yl X lNamakan

X: Y:

3(aXi)

12marksl (ii) State chromosomal behaviour X andY. at between twodifferences
perlakuan kromosom X dan Yl di dua fNyatakan perbezaan

E
3(aXii)

{

[2 marksl

T

(b)

(i) State occurrence alZ. the
[Nyatakan kejadian yang bertaku di /

12marksl

n

3(bxi)

4551t2

SULIT

SULIT 455t/2

I is cell in number somatic of thisorganism 12. ( ii) Thechromosome cell number eachof thedaughter in Z. in State chromosome the for Givea reason youranswer.
ini ialah 12. Nyatakan bilangan leitangan kromosom dalam selsoma bagi organisma kromosomdalam setiap selanak Z. Berikan alasananda.f

455112

[2 marks] The fertilization. sperm during of the (c) Diagram shows formation zygote 3.2 after has24 chromosomes meiosis.
meiosis Selepas persenyawaan. pembentukan zigot semasa lAapn 3.2 menunjukkan 24 spermamempunyai kromosom.f

n

3(bxii)

ZYGOTE nG0'1'

3.2 Diagram s.zl lnalan

ci

455112

SULIT

sul-lT
455U2

I

455112

Explainwhy tl'respermhas 24 clrron'losornes?
24 kror'naxml lTerangkanmeryWa sry{{rar memgtnyai

3{cXi)

12narksl
Explaintfre geneticdiseasefacedby offspringP?
yang dihidapialeh anakPl penyakit genetik f,Terangkan

3(cXii)

45iln

$[ff

SULIT 455v2 4

10

455112

after of in the 4.1 Graph shows levelof antibody the blood an individual receiving injections. two
lGraf 4.1 menunjukkan arasantibodi dalam badan saorang individu suntikan.l selepas menerima dua

-oSi\ c >':

Immunity level --Aias keimunan

R*
.-c

*= >3 atr

Time (weeks)
Must(ntinggu)

SecondInjection
Sutttikut keduu

4.1 Graph (a)(i) of Statethecontent the injections.
tersebut]. dalamsuntikan I Nyatakankandungan

a(aXi) 11marksl
4.1. in (ii)State typeo{ immunity graph the youranswer. Explain
I Nyatakanjeniskeimunan pada graf 4.1.] I Terangkanjawapan anda.]

a

I.

;

W

t

a(aXii)
13marksj
[]

455112

SULIT

SULIT 455U2

11

4551t2

(b) A person having is measles. Explain he get the disease. how
I Seorang lelaki mengidap demam campak. Terangkanbagaimana dia mendapat penyakit tersebut.l
'af

4(b)

13marksl
(c) Diagram shows mother breastfeeding baby. 4.2 is a her
[Rajah 4.2 menunjukkanseorang ibu sedang menyusukan bayinya.]

[]

Diagram 4.2 Explain typeof immunity the babywouldacquire. the that
[Nyatakan jenis immuniti yang akan diperolehi oleh bayinya.]

4(c)

13marksl
(d) Explain importancevaccinationa new the of to born baby.
I Terangkankepentingan pemvaksinan kepada bayi yang baru dilahirkan.]

E
4(d)

.....n,/. l.'n't

\

' i' , i
iL, I

[3 marks]

E

4551t2

SULIT

SULIT 455112

14 SectionB
Bahagian B

455112

[40 marks]
[40 markah]

fromthissection. any Answer two questions
Jawab mana-mana dua soalandaripada bahagian ini'

system. digestive a Diagram6.1shows human
pencernaanmanusia sistem 6.1 ] I Rajah menuniukkan Fried food P
Makanan bergoreng P

M
\ \L/

,/ './

'-

a
6.1 Diagram
(a) \-/ 6'1 BAJAH

system. in how Explain friedfoodP is digested the digestive
itu pencernaan ] di P bergoreng dicernakan datamsistem bagaimanamakanan [Terangkan

] [5 mar k s foundin Q. a 6.2 Diagram shows structure
yang terdapat dalamQ'] satu 6.2 I Rajah menuniukkan struktur

h
SULIT
.ut I\

r@

S1i'1"*,, t,.

r

,'.

./,

l#l

l' ./'---'--'
Raiah6.2

6.2 Diagram

455112

SULIT 455U2 (b)

15

for of of State characteristicsthe structure the absorption the the foodof P. digested penyerapan makanan yangtelahtercerna] P itu ciri-ciristruktur untuk I Nyatakan

] [2 m ar k s related digestion. to system theorgans and (c) Diagram shows partof the digestive a 6.3
yangberkaitan pencernaan organ-organ denganproses dan sistem sebahagian I Rajah6.3 menunjukkan pencernaan l

Diagram 6.3
Rajah 6.3

of of (i) Explain effect malfunction organS andorganR to thedigestion of the foodP.
[Terangkan kesankegagalan fungsi organ S dan organ R ke ataspencernaan makanan P ]

] [4 m ar k s

food digestecl of (ii) Explain howorganR helpsin the assimilation thefollowing
I Terangkanbagaimana organ R membantu dalam asimilasi makanan tercerna berikutl

(a)glucose
Glukosa

(b) aminoacid Asidamino

] [4 m ar k s

455112

SULIT

SULIT 455U2

16

4551!2

boy a teenage aged15 ' the 6'4 Diagram shows dailymenutaken by

15 letakiberumur tahun] remaia menuharianyangdiambiloleh seorang Raiah6.4 menuniukkan I drink Carbonaied bergas] [Mtnuman Banana Pisang

ffiu t

-_17
Vegetable ISayurl

Meat lDagingl

Diagram6.4
Raiah 6.4

(d)

for the whether menuis suitable the boy' Explain the taking dailymenufor a long if he continues to the Explain consequences his health time.

t{::::i[::'#:,^i:"8:H:i,:i:i;^
yangpanjangl

masa datam ianska tersebut satu harian in\nJ2',!?::"f::n':#;i#"nu
tSmarksl

SULIT 455112

SULIT 4551/2 7

17

4551t2

Diagram showsthe cross-sectionof plantorgansthat involved transportation 7 in of plant. in substances a green
[Gambarajah 7 menunjukkanstruktur organ tumbuhanyang berkaitan dengan pengangkutan bahan-bahan dalam satu tumbuhanhiiau.l

Air space
Ruutr14 utlunt

ir]fffii
. . r. -i ' . . ! -: : , . -

cI i.l,#nr,ir

; f ri',#t$
r :t::t

'r.i..t :r',1..

'."_.:. -rf
r'l

;:(); I ..rlr-..,.:\

PoreT
Liang T

Guard cell
S cl l tettgutt,ul

Diagram 7
Rajah 7

( a) Explain movement watermolecules the of fromairspace poreT. through
pergerakan molekul keluardaripada ruangudaramelalui air tiangT] lT erangkan

[2 marks]
(b) Thesizeof poreT is controlled twoguard by cells.

Explain process which the occurs theopening poreT. in of
olehsepasang pengawal. sel lSaizliang T dikawal prosesyangberlakusemasa pembukaan Terangkan liangT. l

[4 marks]
(c) Theplant grown an areawhich exposed hotweather is in is to

during day. the Explain adaptationsthe plant order survive theenvironment. the in of to in
lTumbuhan ini ditanam dalam satu kawasan yang terdedah kepada cuaca yang panas pada siang hari. fTerangkanpenyesuaian tumbuhan ini supaya terus hidup dalam persekitaran tersebut.]

[4 marks]
455112

SULIT

SULIT 455112

18

455laz

in howR ands are involved the movement Explain tissues. (d) R ands arevascular in of substances Plants'
| n a a n S i a ta h ti s u v a s k u l a r.T erangkanbagai manaR danS terl i batdal ampergeraxan bahan datamtumbuhan.l [5 marks]

in plants' of of the (e) Discuss importance transportationwater
air pengangkutan dalamtumbuhan'l lBincangkankepentingan

[5 marks]

D i a g r a mS sh o w sh u ma n a ctivitieswhichar ecar r iedoutnear ar iver .
|napnSmenunjukkanaktivitiyangditakukanolehmanusiaberhampirandengansunga|

lt"4j
Housingarea Kawasan perumanan

8 Diagram laaPnal at that one (a) Explain typeof pollution occurs
Qi di satuienispencemaran kawasan lTerangkan

siteQ' [2 marks]

SULIT 455112

srr|r
4.551,[

19

455112

activity. in of pesticide theiragriculture at F) The farmers site P spraya largeamount 9 Diagram showsa foodchainat site R'

Algae
tntg"l -------r

TadPole
lBerudui ---------|

Fish
| tkanl

9 Diagram el lRaiah molecules levelof pesticide a in why Explain thetissues thefishcontains higher to compared the algae.
pertanian mereka. P denganbanyakdi kawasan dalamaktiviti racunserangga menyembur [Petani- petani lebih racuntersebut kandungan mengapa R. di makanan kawasan Terangkan rantai Rajah9 menunjukkan tinggididalam tisuikanbebandingdenganatgal

14marksl site between P andsiteR? value in (c) Explain differencesBOD the
R?l P perbezaan BODantara kawasan dan kawasan nitai lTerangkan

14marksl

at activities siteQ on humans. of the (d) Explain impact human
Q di aktiviti manusia kawasan kepada manusia'l lTerangkankesan

15marksl
in ecosystem a river. a in the (e) Discuss importance maintainingbalance
sungafi ekosistem keseimbangan mengekalkan kepentingan lBincangikan

15marksl

455',112

SUUIT

SULIT 455r12

20

455112

g Ah m a d h a sb |o o d g ro u p A ,w h i l ehiswifeFatimahhasb|oodgr oupB' groupO' has Amirah blood Theirdaughter l Aa n d l B a re d o mi n a n ta ||e l eswhileloisr ecessivea||e|e. 9'1 as in diagram is The inheritance summarized
|nnnaamempunyaikumpulandarahAmanakalaisterinyaFatimahmempunyaikumpulandarahB'Anak darahOl kumpulan mempunyai Amirah mereka perempuan alel resesifl P manakala adalah aleldominan 1f dan P adalah raiah 9'11 seperti diringkaskan tersebut lPerwarisan

Parents Phenotype
lFenotip tndukl

Ahmad A grouP Blood

DarahA] [KumPutan

Fatimah groupB Blood

-. Darana1 [KumPulan

X

/,&\
i 'r . 'l .'" - - " ..,7t xf, li
Il

*il

i
Offspring PhenotYPe
lFenotiPAnakl

groupO Blood

DarahOl lKumPutan

9.1 Diagram o.rl lnalan

455112

FE

SULIT 4551/2

21

4551t2

(a) Explain Amirah group how inherits blood O.
bagaimana Amirahmewarisi darahkumpulan Ol lTerangkan

[5 marks] (b) Continuous variation discontinuous and variation typesof variation. are
lVariasi selanjar dan variasi tak selanjar adalahjenis-jenis variasil

(i) ldentify typeof variation blood group. the of Givea reason youranswer. for
lKenalpasti ienis variasi bagi kumpulan darah. Beri satu sebab bagi jawapan andal

12marksl (ii) State differences the between continuous variation discontinuous and variation.
perbezaan variasiselanjar diantara denganvariasi setanjafl tak lNyatakan

[4 marks] (c) Amirah plenty bloodduring accident. needs replace blood lost of an She to the lost.Explain herfather nota compatible why is donor Amirah. to
lAmirah kehilangan banyak darah dalam satu kemalangan. Dia perlu menggantikandarah yang hilang. Terangkanmengapa bapanya bukan penderma yang sesuaikepada Amirahl

14marksl (d)AIDS(Acquired lmmune Deficiency Syndrome) caused HIV(Human is by lmmunodeficiency Thevirus Virus). canbe transmitted sexual by intercourse the with person. infected Discuss importance the HIVtestto ensure virus nottransmitted the of the is to t h e i r i l d re n . ch
IHDS 6cquired lmmune Deficiency Syndrome)disebabkan oteh HIV (Human lmmunodeficiency Virus). Virus ini dijangkitimelalui hubungan seks dengan seorang yang telah menghidap penyakit ini. Bincangkankepentingan ujian HIV untuk memastikan virus ini tidak dipindahkankepada anak-anak merekal

l5 marksl

ENDOF THEQUESTION PAPER

4551t2

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful