Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.

com

H$WmH$ma …
gwZrc qMMmocH$a

h[a › àH$meZ, Zm{eH$

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

F

g_W© H$Wm gwJY§

F

àW_ Amd¥Îmr …
E{àc 2009

F

H$WmH$ma …
lr. gwZrc qMMmocH$a
AqOŠ`ZJa, nwUo 51
^«_UÜdZr - 9423742444

F

àH$meH$ …
lr. XrnH$ nmR>H$,
h[a Amo_² àH$meZ
3, "ñdpñV', h[a Amo_² ZJa,
{Z_©cm H$m°ÝìhoÝQ> g_moa,
J§Jmnya amoS>, Zm{eH$ - 422013.
^«_UÜdZr 9325791836 /9373445079

F

©

F

_wIn¥ð> d AmVrc {MÌo …
lr. M§ÐeoIa Omoer, nwUo
^«_UÜdZr - 9226411877

F

_wÐH$ / _wÐm§H$Z …
Ho$. Omoer A°ÊS> H§$nZr
Am°\$goQ> {àÝQ>g©
gXm{ed noR>, {^H$maXmg _méVr _§{XamOdi,
nwUo 411030, XyaÜdZr - 020-24482748

gd© h¸$ coIH$mYrZ

email - kjoshipress@gmail.com
F

_yë` … én`o 50/-

F

à_wI {dH«o$Vo - h[a Amo_² nwñVH$mc`, Zm{eH$

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

AZwH«$_
coIH$mMo _ZmoJV ............................................................................................................... 5
àH$meH$mMo _ZmoJV ............................................................................................................ 6
1. ewÕ ~rOmnmoQ>r Ÿ& \$io agmi Jmo_Q>r ......................................................................................... 7
2. d{S>cm§~ÔcMm A{^_mZ ........................................................................................................ 8
3. Amåhmg J¥hñWml_ H$aUo Zmhr............................................................................................... 9
4. g_W© - EH$ AmXe© {dÚmWu ................................................................................................10
5. hZw_§VmMr _yVu gmoÝ`mMr... H$s eoUmMr ? .................................................................................11
6. ehmOr amO|Mr ^oQ> .............................................................................................................12
7. Vwåhmg OJmoÕma H$aUo Amho .................................................................................................13
8. {eI Y_©Jêw $§ Mr ^oQ ...........................................................................................................14
9. Xoe hm Xod Ago _mPm> - .....................................................................................................15
10. cdWdVr {dH«$mim ~«÷m§S>r _mim..........................................................................................16
11. YÝ` VwH$m dmUr Ÿ& YÝ` VwPr dmUr.......................................................................................17
12. A§Y _mVocm Ñï>r {Xcr ......................................................................................................18
13. OJr nmhVm Xod hm AÞXmVm ...............................................................................................19
14. _ZmMo EoHy$ ZH$mo .............................................................................................................20
15. ^aë`m KamV am_Zm_ KoD$ ZH$mo ..........................................................................................21
16. H$moëhmnwamV XmoZ _wco {_imcr .............................................................................................22
17. A§~mOr, H$ë`mU Amho Zm ? ...............................................................................................23
18. doUm~mBªZm {dfà`moJ ........................................................................................................24
19. {dYdm {ó`m§Mo nwZd©gZ ....................................................................................................25
20. A„m Am{U am_ EH$M .....................................................................................................26
21. Mm\$iMo am__§{Xa åhUOo _mZdVoMo _§{Xa..............................................................................27
22. àË`oH$ _mUgmV na_oída nhm ............................................................................................28
23. AVr gd©Ì dÁ`m©do Ÿ& àg§J nmhmoZ Mmcmdo Ÿ& ............................................................................29
24. ~ho- ~moaJmdÀ`m _méVrMr H$Wm ...........................................................................................30
25. ^Jd§VmZoM Ho$cr ^º$mMr godm ............................................................................................31
26. ~«÷amjgmMm OÝ_ ZH$mo ao ~m~m ! ........................................................................................32
27. `odcoH$a emótMo Jd©haU .................................................................................................33
28. eº$sZo nmdVr gwIo Ÿ& eº$s ZgVm {dQ>§~Zm Ÿ& ........................................................................34
29. kmZmMm Ah§H$ma ZH$mo .......................................................................................................35

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

30. Aä`mg H$gm H$amdm ? ....................................................................................................36
31. g_WmªZr Mmoam§Mo öX`n[adV©Z Ho$co .......................................................................................37
32. {edmOr _hmamOm§Mm JwUJm¡ad .............................................................................................38
33. J«§Wm Zm_ Xmg~moY Ÿ& Jwé{eî`m§Mm g§dmX Ÿ&& ............................................................................39
34. ñdm_r {VÝhr OJmMm Ÿ& AmB©{dZm {^H$mar Ÿ&& ...........................................................................40
35. gma§JnyaÀ`m _méVrMr H$Wm ................................................................................................41
36. AmYr àn§M H$amdm ZoQ>H$m Ÿ& ...............................................................................................42
37. A\$OcImZ {ZKmcm Amho .................................................................................................43
38. {edN>ÌnVtZr KoVcocm AZw^d ...........................................................................................44
39. ~hþV H$amdo nmR>mV§ a Ÿ& H§$R>r Yamdo AWmªVa Ÿ&& ..........................................................................45
40. ZH$cr am_ hmoÊ`mnojm Agcr am_ ìhm ..................................................................................46
41. VwPo eara Zï> H$ê$ H$m ? ..................................................................................................47
42. d¡^d a§JZmWñdm_tMm nmR>cmJ H$aVo .....................................................................................48
43. Eogr Agmdr Jwé^º$s ! ....................................................................................................49
44. Ho$edñdm_tMm Jm§Om gwQ>cm ................................................................................................50
45. AH$amdr {nT>r nmhUmam ~mn ...............................................................................................51
46. dmQ>rV ~«÷ ^ê$Z Úm. ......................................................................................................52
47. {eî`m§Zr KoVcr g_WmªMr narjm ! ........................................................................................53
48. H$ë`mUmZo Ë`mÀ`m Wmo~mS>rV _macr .......................................................................................54
49. _hmnwamVrc ^modè`mV g_W© Ü`mZñW ....................................................................................55
50. H$ë`mUm, hÎmrcm Amda ! ..................................................................................................56
51. AmOMr H$Wm Vwåhr H$am`Mr ...............................................................................................57
52. g_WmªZr {eî`m§Mr narjm KoVcr ..........................................................................................58
53. g_W© H$ë`mUmcm amJmdco .................................................................................................59
54. dmgwXdo , ZmJ Iam Amho H$s ImoQ>m ? ......................................................................................60
55. _ocëo `m Jm`rZo XyY {Xco ....................................................................................................61
56. {eî`moÎm_ CÕd .............................................................................................................62
57. lÕm R>do ë`mZo hZw_V§ mMo Xe©Z .............................................................................................63
58. H$m|~S>r ~ir XoUmam _m§{ÌH$................................................................................................64
59. {edamÁ`m{^foH$m_wio g_W© AmZ§{XV ....................................................................................65
60. doUmñdm_tZm hZw_V²ñdê$nmV g_W©Xe©Z ...............................................................................66
61. {edam`m§Mm AmR>dmdm àVmn ................................................................................................67
62. ^JdmZ lrYañdm_r `m§Zm g_WmªMo Xe©Z ................................................................................68

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

coIH$mMo _ZmoJV

Vrg dfmªnydu lr_§V ~m~mgmho~ nwa§Xao `m§Mo
"_hmamO' ho {MÌê$n {edM[aÌ nhmÊ`mV Amco. AemM
àH$maMo g_W© M[aÌ AmnU {MÌê$nmZo à{gÕ H$amdo
Ago _Zm_Ü`o hmoVo. Ë`m Ñï>rZo Mm§Jë`m {MÌH$mamÀ`m
_r emoYmV hmoVmo. H¡$. adtÐ ^Q> `m§Mo g_W© godm
_§S>imZo à{gÕ Ho$coco {MÌê$n g_W© M[aÌ _r nm{hco.
Ë`mVrc {MÌo _Zmcm Iyn ^mdcr. Vr gmar {MÌo
AmXaUr` lr. M§ÐeoIa Omoer `m§Zr H$mT>cocr hmoVr.
_mPo {_Ì AmXaUr` lr. AÊUmgmho~ Omoer `m§À`m
àog_Ü`o lr. M§ÐeoIa Omoer `m§À`mer n[aM` Pmcm.
2008 gmcr g_Wmª À `m 400 ì`m
O`§Vr{Z{_Îm _r _w§~B© cmoH$_Vcm g_WmªÀ`m 60
H$Wm {c{hë`m hmoË`m. `mM gmR> H$Wm§Mr gmR> {MÌo
lr. M§ÐeoIa Omoer `m§Zr H$mTy>Z {Xcr. cmoH$_VgmR>r
{chÿZ {Xcoë`m H$Wm§Mr àogH$m°nr gm¡. hf©Xm Omoer
`m§Zr V`ma H$ê$Z {Xcr. Ë`mVyZ hm J«§W gmH$ma
Pmcm.
_mPo {_Ì lr. XrnH$ nmR>H$ `m§Zr "h[a Amo_²
àH$meZm'V\}$ H$mhr XO}Xma nwñVHo$ H$mT>cocr _r
nm{hcr. 400 ì`m O`§Vr{Z{_Îm g_WmªMr H$mhr
godm H$amdr Ago lr. nmR>H$ `m§À`m _ZmV hmoVoM.

Ë`m§Zr ho {MÌê$n g_W© M[aÌ N>mnm`Mo _Zmda KoVco.
lr. M§ÐeoIa Omoer `m§Zr {MÌo Va N>mZ H$mTy>Z
{Xcr nU Ë`mMr N>nmB©gwÕm XO}Xma hmoUo Amdí`H$
hmoVo. gÁOZJS>mdarc g_W© godm _§S>imMr gJir
nwñVHo$ lr. AÊUmgmho~ Omoer N>mnVmV. `m J«§WmMr
XoIrc A{Ve` gw§Xa N>nmB© Ë`m§Zr AënmdYrV H$ê$Z
{Xcr. _wIn¥ð>mgmR>r na_nyÁ` _méVr~wdm am_Xmgr
`m§Zr g_W© godm _§S>imÀ`m nwñVH$mVrc H$mhr {MÌo
dmnê$ {Xcr Ë`m~Ôc Ë`m§Zm _Z…nyd©H$ YÝ`dmX.
`m {MÌê$n g_W© M[aÌmMo g_W© gm§àXm{`H$
_§S>ir ào_mZo ñdmJV H$aVrc Aer ImÌr Amho.
CnZ`Z g§ñH$ma, dmT>{Xdg `m {Z{_ÎmmZo _moR>çm
à_mUmV hr nwñVHo$ KoD$Z _wcm§n`ªV nmohmoMdmdrV
hr {dZ§Vr. Xoegodm Am{U Xodgodm g_OyZ g_WmªMo
{dMma `wdH$m§n`ªV nmohmoM{dUo hr H$mimMr JaO `m
nwñVH$mZo nyU© Ho$cr Amho.
gwZrc qMMmocH$a,
AqOŠ`ZJa, qhJUo IwX©,
nwUo - 411 051
\$moZ - {Zdmg 24348070,
^«_UÜdZr - 9423742444.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 5

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

àH$meH$mMo _ZmoJV

Am_À`m h[a Amo_² nwñVH$mc`mMm ì`dgm`
gwê$ H$aVmZm H$mhr {ZpíMV {dMma _ZmV hmoVo.
^m§S>dc Am{U CËgmh Amho åhUyZ H$moUVmhr ì`dgm`
gwê$ H$am`Mm Am{U `oZHo$Z àH$maoU AWm©O©Z H$ê$Z
CXa^aU H$am`Mo, hm {dMma Amåhr H$Q>mjmZo Q>micm.
gm_mÝ`m§À`m nXamV IamoIaM H$mhr ^ard cm^ nS>mdm
åhUy Z Amåhr AmÜ`mpË_H$ nw ñ VHo $ Am{U
gm{hË`{dH«$sÀ`m ì`dgm`mg gwédmV Ho$cr. gd©Ì
M§Ji H$aÊ`mMo ì`dgm` \$mo\$mdV AgVmZm AmnU
EH$Q>o nSy> H$s H$m`, Aer nwgQ>er ^rVr _ZmV
hmoVr. na§Vw J«mhH$m§Zr Vr ImoQ>r R>>adcr.
J« m hH$m§ À `m CX§ S > à{VgmXm_w i o d gdmª M o
H$ë`mU hm {dMma _Zm_Ü`o R>odyZ Amåhr "h[a Amo_²
àH$meZ' øm Zì`m ì`dgm`mcm 6 dfmªnydu gwédmV
Ho$cr. AmO Amåhmcm IamoIa AmZ§X d A{^_mZ
dmQ>Vmo H$s, 6 dfmªV Amåhr Oo XO}Xma gm{hË`
àH$m{eV Ho$co Ë`mMo dmMH$m§Zr CËñ\y$V© ñdmJV Va
Ho$coM na§Vw Am_Mm àH$meZmMm ì`dgm` pñWa
H$am`cm _XVM Ho$cr.
Wmo a gmYH$ AmXaUr` lr. gw Z rcOr
qMMmocH$am§Zm "h[a Amo_² àH$meZm'gmR>r AmnU _cm
EH$ Var nwñVH$ àH$m{eV H$aÊ`mH$[aVm Úm Agm
AmJ«h Yacm. Ë`m§Zr _cm qhXdr ñdamÁ`mMo g§ñWmnH$
lr N>ÌnVr {edmOr _hmamO Á`m§Zm JwéñWmZr _mZV
hmoVo, Aem lr g_W© am_Xmg ñdm_tÀ`m OrdZmVrc

62 g{MÌ H$Wm§Mo nwñVH$ àH$m{eV H$am`cm {Xco.
g§H${cV {ZdS>H$ H$Wm§Ûmao g_WmªÀ`m {Xì`^ì`-àIa ì`{º$_ÎdmMo OrdZXe©Z {dÚmÏ`mªZm
hmoB©c. åhUyZM ho nwñVH$ {dÚmÏ`mªÀ`m gdmªJrU
ì`{º$_Îd {dH$mgmg nmofH$ AgoM Amho.
"g_W© H$Wm gwJ§Y' ho nwñVH$ _cm àH$m{eV
H$am`cm {Xë`m~Ôc _r ì`{º$e… Ë`m§Mo Am^ma
_mZVmo. na§Vw Ho$di ho Am^ma _mZyZM Wm§~V Zmhr
Va Ë`m§Mm _Odarc cmo^ d ghH$m`© AgoM {Za§Va
_cm {_iV amhrc d Ë`m Ñï>rZo Ë`m§À`m øm JmoS>
F$UmV _cm H$m`_Mo amhÊ`mg g_mYmZ dmQ>oc.
lr. qMMmocH$am§À`m {cImUmg AmH$f©H$ ê$n
XoÊ`mMo H$cmË_H$ H$m_ lr. M§ÐeoIa Omoer øm§Zr
AmnconUmZo d _ZmnmgyZ Ho$co. Ë`m~Ôc _r Ë`m§Mm
_ZmnmgyZ F$Ur Amho.
"Ho $ . Omo e r A° Ê S> H§ $ .' øm nw U o pñWV
_wÐUmc`mMo _mcH$ AmXaUr` lr. AmÊUmgmho~
Omoer d Ë`m§Mo gwnwÌ lr. A{Zc Omoer øm XmoKm§Zr
AmnconUmZo d _Odarc Agcoë`m ào_mnmoQ>r A{Ve`
Aën doimV nwñVH$mMr AmH$f©H$ N>nmB© d ~m§YUr
H$ê$Z {Xcr øm~Ôc _r Ë`m§À`m F$Ur Amho.
{dÚmXmÌr lr gañdVrÀ`m MaUH$_cr "g_W©
H$Wm gwJ§Y' ho gm{hË`nwîn g_n©U H$ê$Z àH$meH$mMo
_ZmoJV nyU© H$aVmo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 6

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

1. ewÕ ~rOmnmoQ>r Ÿ& \$io agmi Jmo_Q>r

AmOÀ`m {dkmZ `wJmV DNA hr g§H$ënZm
_mÝ`Vm nmdcr Amho. àm{UemñÌmV aogMo KmoS>o AWdm
JwÝhm AÝdofU {d^mJmMo Hw$Ìo `m§Mm VrZ-VrZ
{nT>çm§Mm B{Vhmg OnyZ R>odVmV. _J _mUyg Va
gd©loð> àmUr Amho. am_M§Ðm§Mm Á`m Hw$imV OÝ_
Pmcm Ë`m Hw$imV 60 Ë`mJr amOo am_mnydu hmoD$Z
Jooco. VwH$mam_ _hmamOm§À`m KamÊ`mV 40 {nT>çm
n§T>arMr dmar Mmcy hmoVr. g_WmªÀ`m KamÊ`mVhr 22
{nT> ç m am_^º$rMr na§nam hmoV r. Ë`m§M o dS> rc
gy`m©Orn§V Am{U AmB© amUy~mB© ho AË`§V n{dÌ
hmoVo. ^mZOr Jmogmdr ho Ë`m§Mo _m_m à{gÕ H$sV©ZH$ma
hmoVo. Wmoaco ~§Yy J§JmYa ho _amR>dmS>çmVrc gËnwéf
hmoVo. g§V EH$ZmW g_WmªMo ZmVcJ hmoVo.
EH$Xm gy`m©Orn§V Xodmcm Z¡doÚ XmIdyZ Vmo
Jm`rcm ImD$ KmcÊ`mgmR>r KamVyZ ~mhoa Amco Voìhm
EH$ AË`§V VoOñdr nwéf Ë`m§À`m KamÀ`m {XeoZo `oV

hmoVm. Vmo VoOñdr nwéf åhUOo àË`jmV ^JdmZ
gy`©Zmam`U hmoVo. Amnco VoO gy`m©Orn§Vm§Zm ghZ
hmoUma Zmhr åhUyZ gm¡å`ê$n YmaU H$ê$Z Ë`m§Zr
gy ` m© O rn§ V Am{U amUy ~ mB© `m§ Z m Xe© Z {Xco .
gy`m©Orn§Vm§Zr lÕmnyd©H$ nyOZ H$ê$Z Ë`m§Zm ^moOZ
àgmX {Xcm. Ë`m§Mr CnmgZm nmhÿZ ^JdmZ gy`©Xodm§Zr
Ë`m§Zm XmoZ nwÌ hmoVrc, Agm Amerdm©X {Xcm Am{U
åhUmco, ""Wmoacm J¥hñWml_ gm§^miyZ Vw_Mr JmXr
Mmcdoc Va YmH$Q>m ~«÷Mmar amhÿZ Y_©g§ñWmnZm
H$aoc.'
`m Amerdm© X mZw g ma 1608 gmcr
am_Zd_rÀ`m {Xder g_WmªMm OÝ_ Pmcm. Ë`m§Mo
Zmd Zmam`U R>odÊ`mV Amco, H$maU gy`©Zmam`UmÀ`m
H¥$noZo Ë`m§Mm OÝ_ Pmcm hmoVm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 7

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

2. d{S>cm§~ÔcMm A{^_mZ

chmZnUr g_W© AË`§ V gmhgr hmo V o .
PmS>mdê$Z CS>çm _maUo, nwamV nmohUo, KmoS>çmda
anoQ> H$aUo `m gJù`m Jmoï>tV Vo Va~oO hmoVo. AmO
~mc_mZgemñÌk gm§JVmV H$s, chmZnUr _wcm§Zm
^anya Ioiy Úm, ZmMy Úm, ~mJSy> Úm. chmZ _wcm§À`m
_mJo gVV Aä`mg Am{U narjm `m§Mm ggo{_am
cmdcm Va Vr H$mo _ o O y Z OmVrc. Ë`m§ Z m
ì`dhmaMmVw`©XoIrc {eH${dco nm{hOo. Zmam`U `m
~m~VrV Iyn hþema hmoVm.
Ë`mMo AmR> {_Ì hmoVo. EH$ {_Ì gwVmamMm
_wcJm hmoVm Va Xwgam Jd§S>çmMm. EH$ cmohmamMm Va
Xwgam Jdù`mMm. Zmam`UmZo `m {_Ìm§À`m ghdmgmV
~mcnUrM Ë`m- Ë`m ì`dgm`mMo kmZ àmá H$ê$Z
KoVco hmoVo. Ho$di {ZarjUmZo Vmo AZoH$ Jmoï>r
{eH$cm. AmYw{ZH$ {ejU emñÌkhr {ZarjUmcm
(Observation) Iyn _hÎd XoVmV.

EH$Xm EH$ gaH$mar A{YH$mar gy`m©Orn§Vm§H$S>o
VnmgUrgmR> r Amcm. gy ` m© O rn§ V gYZ hmo V o .
ì`dgm`mZo Vo J«m_m{YnVr hmoVo. nU amhUr gmYr
Agë`m_wio KamV C§M ~¡R>H$ ZìhVr, Ë`m_wio Ë`m
A{YH$mè`mcm gJio H$m_ Imcr ~gyZ H$amdo cmJco.
gy`m©Orn§Vm§Mo H$m_ CÎm_M hmoVo, nU Varhr OmVmZm
Ë`mZo EH$ eoam _macm-"EdT>o _moR>o A{YH$mar, nU
`m§À`m KamV ~gm`cm gmYr ~¡R>H$ Zmhr ? ' `m
eoao~mOr_wio Zmam`UmMm ñdm{^_mZ XwImdcm. Ë`mZo
Amnco 7-8 {_Ì Jmoim Ho$co. cmH$S>r \$ù`m, XJS>,
{dQ>m, _mVr ho gm{hË` AmUco Am{U amÌrVyZ
{_Ìm§À`m gmhmæ`mZo C§M ~¡R>H$ V`ma Ho$cr. EdT>oM
Zìho Va Ë`m A{YH$mè`mcm nwÝhm Kar ~mocmdyZ ~¡R>H$
XmI{dcr. Ë`m A{YH$mè`mZo Zmam`UmMo Vm|S> ^ê$Z
H$m¡VwH$ Ho$co.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 8

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

3. Amåhmg J¥hñWml_ H$aUo Zmhr

Zmam`U chmZ AgVmZmM Ë`mMo dS>rc _aU
nmdco. AmnU {ddmh Z H$aVm gmao OrdZ Xoe, Xod
Am{U Y_© `mgmR>rM An© U H$am`Mo , Ago
chmZnUrM Ë`mZo R>a{dco hmoVo. nU hr Jmoï> KamV
Hw$Umcm gm§JyZ MmcUma ZìhVr, H$maU KamVyZ Ver
AZw_Vr {_imcr ZgVr. 12 dfmªMm Zmam`U AVr
YyV© Am{U hþema hmoVm. AmnU c¾ H$aUma Zmhr
Ago Vmo KamV H$Yr åhUV Zgo. Ë`m doir _wcJr
XmI{dÊ`mMo H$mhr H$m`©H«$_hr Pmco. Zmam`U `m
H$m`©H«$_m§Zm CnpñWV amhV Ago. Z§Va AmB©cm åhUo
- "ho cmoH$ EdT>çm Xwê$Z Amco AmhoV, `m§Zm _r
JmdmÀ`m do e rn`ª V gmo S y > Z `o V mo . ' Zmam`U
Ë`m§À`m~amo~a OmB© Am{U AdVr-^modVr H$moUrhr
Zmhr Ago nmhÿZ _wcrÀ`m d{S>cm§Zm gm§Jo - "Amåhmg

J¥hñWml_ H$aUo Zmhr. Vw_Mr _wcJr `m KamV Úmc
Va níMmÎmmn nmdmc. VwåhrM ZH$ma H$idm åhUOo
_mPr gwQ>H$m hmoB©c.'
Á`m doir AmB©Zo àË`j _m_o~{hUrerM
Zmam`UmMo c¾ R>a{dco Voìhm _m_mcm H$mhr gm§Jm`Mr
gmo` ZìhVr. _mÌ c¾mMm _whÿV© amÌr 8 À`m gw_mamg
hmoVm. amÌrÀ`m A§YmamMm \$m`Xm KoD$Z Ë`mZo Zm{eH$
`oWo ncm`Z Ho$co. Ë`mMo Wmoaco ~§Yy J§JmYa ñdm_r
`m§Zm àg§JmdYmZ Iyn hmoVo. Ë`m§Zr Ë`mM ~mohë`mda
Amnë`m _m_o~{hUrMo c¾ A§~S> JmdMo nmQ>rc lr.
Xoe_wI `m§À`m _wcmer cmdco. nmQ>cm§Mm _wcJm
Zmam`UmEdT>mM hmoVm, nU ~rOda hmoVm. ho c¾
Pmë`mZo Zmam`UmMo H$m_ Pmco Am{U _m_mÀ`m
_wcrÀ`m Am`wî`mMo ZwH$gmZhr Q>ico.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 9

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

4. g_W© - EH$ AmXe© {dÚmWu

d`mÀ`m 12 ì`m dfu Zm{eH$cm Amcoco g_W©
12 df} VníM`m© H$arV hmoVo. hr 12 df} åhUOo
Iè`m AWm©Zo Ë`m§Mr {dÚmWu Xem hmo`. {dÚmÏ`m©Mr
{XZM`m© H$er Agmdr, `mMm EH$ AmXe©M g_WmªZr
àñWm{nV Ho$cm. `m H$mimV Vo amoO 1200 (~mameo)
gy`©Z_ñH$ma KmcrV. XmoZ Vmg Jm`Ìr _§ÌmMm Va
Mma Vmg am_Zm_mMm On H$arV. åhUOo ghm Vmg
Zm_ñ_aU KS>V Ago. g_W© Xwnmar XmoZ Vmg _§{XamV
ldU gmYZm H$arV Am{U Z§Va XmoZ Vmg J«§Wm§Mm
Aä`mg H$arV. `mMm AW© ì`m`m_, CnmgZm Am{U
AÜ``Z `m VrZhr JmoîQ>tZm g_WmªÀ`m OrdZmV
n¸o$ ñWmZ hmoVo.
ñdm_r {ddoH$mZ§X åhUV - "_Z, _ZJQ> Am{U
_| X y `m§ À `m g§ V w { cV {dH$mgmcm {ejU Ago

åhUVmV.' g_W© ì`m`m_mÛmao Amnco _ZJQ> _O~yV
H$arV hmoVo, CnmgZm H$ê$Z Amnco _Z ~cemcr
H$arV hmoVo Va ldU Am{U AÜ``Z `m§Ûmao Amncm
_|Xy kmZg§nÞ H$arV hmoVo. _mUgmZo EH$m§Jr Zgmdo,
{d{dYm§Jr Agmdo. AmOMo {ejU \$º$ _|XyÀ`m
{dH$mgmda cj H|${ÐV H$aVo. ì`m`m_ Am{U CnmgZm
`m§Mm Aä`mgH«$_mV nwaogm A§V^m©d ZgVmo. Ë`m_wio
AcrH$S>À`m {ejUmVyZ Xw~ù`m earamMr, amoJQ>
_ZmMr {dcjU ~w{Õ_mZ _wco V`ma hmoV AmhoV.
Ë`m_wio S>m°ŠQ>a Am{U _Zmo{dH$maVÁk `m§MrnU g§»`m
dmT>V Amho. g_WmªZr ñd`§àoaUoZo `m {VÝhtMm {dH$mg
{dÚmWu XeoV H$adyZ KoVcm. Zm{eH$_Ü`o Amnë`mcm
H$moUr AmoiIy Z`o åhUyZ Ë`m§Zr am_Xmg ho Zmd
YmaU Ho$co.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 10

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

5. hZw_§VmMr _yVu gmoÝ`mMr... H$s eoUmMr ?

g_WmªZr Zm{eH$ `oWo Q>mH$ircm hZw_§VmMr
_yVu ñWmnZ Ho$cr. hr _yVu gmoÝ`mMr H$s eoUmMr
`mdê$Z EH$ J_Vrera KQ>Zm KS>cr.
Q>mH$irOdiÀ`m amZmV Jwao Mmam`cm XmoZ
Jwam»`mMr nmoa§ `m`Mr. Ë`m§Vrc EH$ OU åhUmcm
H$s, "hZw_§VmMr _yVu gmoÝ`mMr Amho.' Va Xwgam
_wcJm åhUmcm H$s, _yVu eoUmMr Amho. XmoKm§Zr
_yVu nm{hcr hmoVr, Ë`m_wio XmoKohr Amncm _wÔm
gmo S >m`cm V`ma ZìhVo . AIo a àH$aU n¡ O
cmJÊ`mn`ªV Joco. XmoKm§Zr _§{XamV OmD$Z _yVu
nmhm`Mr; Á`mMo åhUUo ImoQ>o Agoc Ë`mZo Amnë`m
Jm`r Xwgè`mcm XoD$Z Q>mH$m`À`m, Ago R>aco. XmoKohr
OU _§ { XamV Amco . _y V u gmo Ý `mMr Amho Ago

åhUUmè`mZo cmH$S>mÀ`m EH$m VwH$S>çmZo hZw_§VmMr
eonQ>r WmoS>r IadS>cr Voìhm Vr gmoÝ`mgmaIr M_Hy$
cmJcr. AmVm Amnë`m gd© Jm`r XoD$Z Q>mH$mì`m
cmJUma åhUyZ Xwgam _wcJm aSy> cmJcm. Ë`mÀ`m
aS>Ê`mMm AmdmO EoHy$Z g_W© _§{XamV Amco.
g_W© Ë`m XmoKm§Zm åhUmco -" Vwåhr XmoKo
~amo~a AmhmV. _yVu Jm`rÀ`m eoUmMr Amho Am{U
emñÌ gm§JVo, Jm`rÀ`m eoUmV cú_rMm dmg Amho.
Jm`rÀ`m eoUIVm_wio eoVmV gmoÝ`mgmaIo nrH$ `oVo.
Ë`m Ñï>rZo {dMma Ho$ë`mg _yVu gmoÝ`mMrXoIrc Amho.'
Omo _wcJm aS>V hmoVm Ë`mMm Moham \w$ccm.
XmoKo OU AmZ§XmZo Amnmnë`m Jm`r KoD$Z Kar
Joco. g_WmªZr Aem àH$mao N>mZ _Ü`ñWr Ho$cr.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 11

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

6. ehmOr amO|Mr ^oQ>

Q>mH$ir `oWrc VníM`}À`m H$mimV EH$
_hÎdmMr KQ>Zm KS>cr, Vr åhUOo g_W© am_Xmg
Am[U ehmOramOo `m§Mr ^oQ>. ehmOr _hmamOm§Mr
^mdO` gË`^m_m~mB© JmoXmñZmZmgmR>r Zm{eH$cm
Amcr hmoVr. {Vcm _hm~VImZ ZmdmÀ`m _wgc_mZ
gaXmamZo nidyZ Zoco. {VMr gwQ>H$m H$aÊ`mgmR>r
ehmOramOo Zm{eH$cm Amco hmoVo. Á`m ehmOr
_hmamOm§H$S>o Xhm hOma g¡Ý`mMr IS>r \$m¡O hmoVr
Ë`m§À`m d{hZrMr hr AdñWm, Va gm_mÝ` {ñÌ`m§Mr
H$m` pñWVr Agoc H$ënZm H$am ! gË`^m_m~mBªMr
gw Q >H$m H$aÊ`mgmR>r _hm~VImZmZo ehmOr
_hmamOm§H$Sy>Z gìdm XmoZ cmI én`o KoVco. `m
{Z{_ÎmmZo ehmOramOo _{hZm^a Zm{eH$_Ü`o hmoVo.
g_WmªMr H$sVu Ë`m§À`m H$mZmda Jocr. Vo
g_WmªZm ^oQ>Ê`mgmR>r Q>mH$irÀ`m JwhoOdi Amco.
Ë`m§Zr g_WmªMr ^oQ> KoVcr. `mdoir Ë`m XmoKm§_Ü`o
qhXdr ñdamÁ`mÀ`m {Z{_©VrMr MMm© Pmcr. Ë`mdoir
XrS> dfmªMm {ed~m {edZoar {H$ëë`mda dmT>V hmoVm.

{OOm~mB© ~mcamOm§ Z m KS>drV hmo Ë `m.
{edmOramOm§H$S>yZ qhXy§Mo ñdV§Ì gm_«mÁ` {Z_m©U
H$amd`mMo hr nwÊ`ícmoH$ {OOm~mBªMr {dcjU {OÔ
hmoVr. ehmOr_hmamOm§Mm Ë`mcm Nw>nm nmqR>~m hmoVm.
g_WmªÀ`m _ZmVhr hm àJë^ {dMma {Z_m©U Pmë`mMo
nmhÿZ ehmOr amOm§Zm H¥$VmW©Vm dmQ>cr. {edZoar
{H$„m Zm{eH$nmgyZ \$ma Xya ZìhVm. Amnë`m nwÌmcm
gmYwg§Vm§Mo Amerdm©X cm^mdoV åhUyZ ehmOramOo
{edZoar {H$ëë`mda Joco d {OOm~mB©-{ed~mcm KoD$Z
Zm{eH$cm Amco. ~mc{edmOrcm nmhÿZ g_WmªZm
\$ma AmZ§X Pmcm. VníM`m© g§në`mda g_WmªZr
{edZoar {H$ëë`mda amhÿZ {ed~mcm _mJ©Xe©Z H$amdo
Aer ehmOramOm§Mr BÀN>m hmoVr. nU g_WmªZm
^maV^a VrWm©Q>Z H$amd`mMo hmoVo Voìhm VrWm©Q>ZmZ§Va
{OWo {ed~m Agoc Ë`m n[agamV amhÿZ Ë`mcm ñdamÁ`
[Z{_©VrÀ`m H$m`m©V _XV H$aÊ`mMo AmídmgZ
g_WmªZr ehmOr _hmamOm§Zm {Xco.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 12

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

7. Vwåhmg OJmoÕma H$aUo Amho

g_Wmª Z r VníM`m© g§ n ë`mda 12 df]
^maV^«_U Ho$co. Vo {\$aV {\$aV {h_mc`mV Amco
Voìhm Ë`m§À`m _ZmVrc _yiMm d¡am½`^md OmJm Pmcm.
Ë`m§Mr Xohm~ÔcMr Amgº$s Zï> Pmcr. "Amnë`mcm
à^y am_M§ÐmMo Xe©Z Pmco, AmË_gmjmËH$ma Pmcm.
AmVm hm AmËå`mMm njr XohmÀ`m qnOè`mV {H$Vr
{Xdg ~§{XñV R>odm`Mm !' Ago Ë`m§Zm dmQy> cmJco.
Ë`m§À`m _ZmV dma§dma XohË`mJ H$aÊ`mMm {dMma
`oD$ cmJcm. ho OJ _m`m Amho, `m OJmV H$emgmR>r
Y_©g§ñWmnZm H$am`Mr ? g_W© Q>moH$mMo A§V_w©I Pmco.
XohË`mJmÀ`m hoVZy o Ë`m§Zr 1000 \w$Q>md§ ê$Z _§Xm{H$Zr
ZXrV CS>r _macr. Voìhm àË`j am_am`mZo Ë`m§Zm
Pocco. am_am`mZo Ë`m§Zm gm§{JVco Vwåhmg OJmoÕma H$aUo Amho Ÿ&
Vw_Mr VZw Vo Am_wMr VZw nmho Ÿ&
Xmo{Z Vno Vw_Mr a{jcr H$m`m ho Ÿ&
Y_©ñWmnZoH$maUo Ÿ&&

am_am`m§Zr g_WmªZm gm§{JVco H$s, "Vwåhr
`m earamMo _mcH$ Zmhr AmhmV. Y_m©Mo H$m`©
H$aÊ`mgmR>r Jocr XmoZ Vno åhUOo 24 df] Amåhr
`m earamMm gm§^mi Ho$cm Amho. Vwåhmcm ho eara
Ago EH$X_ Zï> H$aVm `oUma Zmhr.' `m KQ>ZoZ§Va
g_W© Amnë`m earamMr H$miOr KoD$ cmJco. Ë`m§À`m
cjmV Amco H$s, Á`m am_mÀ`m H¥$no_wio Amnë`mcm
kmZ Amco Ë`m am_mMm AmXoe Amnë`mcm EoH$mdm
cmJoc.
AmnUm gdmªZm ^Jd§VmZo ho eara {Xco Vo
Xoe, Xod d Y_© `m§À`m godogmR>r. Amnë`mcm `m
earamMm Xwén`moJ H$ê$Z Zmhr MmcUma, earamMo
\$ma cmS>hr H$ê$ Z`o Am{U Ë`mMr hoigm§S>hr H$ê$
Z`o.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 13

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

8. {eI Y_©Jwê§$Mr ^oQ>

g_W©
am_Xmg
{h_mc`mnmgy Z
H$Ý`mHw$_marn`ªV ^maV^a {\$aco. Vo lrZJacm
AgVmZm `moJm`moJmZo Ë`m§Mr ^oQ> {eIm§Mo ghmdo
Y_© J w é haJmo q dX `m§ À `mer Pmcr. haJmo q dX
`m§À`m~amo~a gw_mao 1000 g¡Ý` Agm`Mo. Ë`m§À`m
H$_aocm XmoZ Vcdmar AgV. Ë`m§Mm hm gd© ga§Om_
nmhÿZ g_WmªZm Iyn AmíM`© dmQ>co. g_WmªZr
haJmoqdXm§Zm {dMmaco - "AmnU Y_©Jwé AmhmV. `m
XmoZ-XmoZ Vcdmar AmnU H$m ~miJVm ?' Voìhm Jwé
haJmoqdX åhUmco - "EH$ Vcdma Y_m©À`m ajUmgmR>r
Va Xwgar {ñÌ`m§À`m ercajUmgmR>r.' g_WmªZr nwÝhm
AmíM`m©Zo {dMmaco - "Am{U hm gmam \$m¡O\$mQ>m?'
Ë`mda haJmoqdX åhUmco - "Y_m©Mo ajU H$aUmao ho
g¡Ý` Amho. gÜ`m eÌy EdT>o AÝ`m` H$arV Amho H$r,
Ho$di em§Vr Am{U gcmoIm `m§Zr àíZ gwQ>Uma

Zmhr. Amnë`mcm eñÌgÁO Pmco nm{hOo. `m OJmV
Xw~©c _mUgmcm H$mhr qH$_V ZgVo. AmnU ~cemcr
Pmco nm{hOo.'
g_Wmª Z m {h_mc`mV à^y am_M§ Ð m§ H $Sy > Z
Y_©g§ñWmnZogmR>r àoaUm {_imcr hmoVr. Ë`mnmR>monmR>
Jwé haJmoqdX `m§Zr Ë`m§Zm geñÌ H«$m§VrMr àoaUm
{Xcr. `mZ§Va g_WmªZr OmJmoOmJr hZw_§VmMr _§{Xao
C^r Ho$cr. hZw_mZ hr eº$sMr XodVm. hZw_mZ _§{XamV
Vo VéUm§Zm g§K{Q>V H$aV Am{U Ë`m§Zm ì`m`m_mMr
àoaUm XoV. Ym{_©H$ _Zwî` AZoH$Xm na_mWm©À`m
ZmdmImcr Xw~©c hmoVmo. ñdm_r {ddoH$mZ§X åhUV
AgV - "_mPm dra^md Amho.' g_W©XoIrc gm_Ï`m©Mo
CnmgH$ hmoVo. H$moUË`mhr amï´>mcm VmR> _mZoZo OJm`Mo
Ago c Va Vo eñÌg‚m Agco nm{hOo . åhUy Z
ñdmV§Í`dra gmdaH$am§Zr Amnë`m ~m§Ydm§Zm cîH$amV
^aVr ìhm`cm gm§{JVco.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 14

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

9. Xoe hm Xod Ago _mPm -

g_W© Jwé haJmoqdX `m§À`m ~amo~a gwdU©_§{XamV
Amco. {VWo Vo XmoZ _{hZo am{hco. VoìhmnmgyZ g_W©
eñÌ ~miJy cmJco. Ë`mcm Vo Jwár åhUV. ~mhoê$Z
{Xgm`cm Hw$~S>r. On H$aVmZm `m Hw$~S>rda ~Jc
R>odyZ M§ÐZmS>r Am{U gy`©ZmS>r `m§Mo g§MmcZ H$aVm
`oV Ago. Hw$~S>rÀ`m Xm§S>çmcm AmQ>o AgV, Ë`mV
N>moQ>r Vcdma Ago. g_WmªMr Aer Vcdma Agcocr
Hw$~S>r AmOhr gÁOZJS>mda nmhm`cm {_iVo. ^maV
àdmg H$arV AgVmZm Vo Amnë`m àË`oH$ {eî`mcm
gm_Ï`m©Mm Am{U ñdm{^_mZmMm g§Xoe XoV. 1635
gmcr g_W© amOñWmZmV O`nyacm Amco. {VWo AmMm`©
Jmo n mcXmg Ë`m§ M o {eî` Pmco . Jmo n mcXmgm§ d a
g_WmªZr Ho$cocm Xoe^º$sMm g§ñH$ma XrK©H$mi {Q>Hy$Z
hmoVm. 1670 gmcr Am¡a§JOo~mÀ`m Y_©doS>mg CYmU
Amco. `m XoemV amhÊ`mgmR>r qhXy§Zr {O{P`m H$a

^acm nm{hOo, Ago \$_m©Z Am¡a§JOo~mZo H$mT>co.
AmMm`© JmonmcXmg `m§Zr hm H$a ^aÊ`mg ZH$ma
{Xcm. Ë`m§Zm AQ>H$ H$ê$Z Am¡a§JOo~mÀ`m Xa~mamV
AmUco Joco. {VWoXoIrc Ë`m§Zr ñnï> eãXm§V Amncr
^y{_H$m _m§S>cr Am{U H$a ^aÊ`mg ZH$ma {Xcm.
Am¡a§JOo~mZo Amnë`m _maoH$è`m§Zm AmMm`mªMr hË`m
H$aÊ`mg gm§{JVco. na§Vw _maoH$ar nmohmoMÊ`mnyduM
JmonmcXmgm§Zr Amnë`m Hw$~S>rVrc Vcdma ñdV…À`m
N>mVrV IwngyZ AmË_g_n©U Ho$co. JmonmcXmgm§À`mM
KamÊ`mVrc 10 do nwéf am_M§Ðdra ho ^maVr`
ñdmV§Í`mÀ`m cT>çmV ñdmV§Í`dra gmdaH$am§À`m ~amo~a
hmoV.o am_M§Ðdram§Mo gwnÌw AmMm`© Y_|Ð _hmamO AmOhr
Y_©OmJ¥VrMo H$m_ H$arV AmhoV. `mMm AW© g_WmªZr
1635 gmcr O`nwamV noQ>dcocr Xoe^º$sMr Á`moV
AOyZhr VodV Amho.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 15

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

10. cdWdVr {dH«$mim ~«÷m§S>r _mim

"`wJo AÇ>mdrg {dQ>odar C^m' hr g§V Zm_Xodm§Mr
AmaVr à{gÕ Amho. `mMm AW© Zm_Xodm§À`m H$mimV
Xodm§À`m AmaË`m _§{XamV åhQ>ë`m OmV hmoË`m. nwT>o,
_moJcm§À`m AmH«$_Um_wio Xodm§Mo CËgd ~§X nS>co,
AZoH$ _§[Xao CX²ÜdñV Pmcr. Ë`m_wio AmaVr dmL²>_`
OZ_mZgmÀ`m ñ_¥VrVyZ Zmhrgo Pmco. g_WmªZr `m
dmL²>_`mMo nwZé‚mrdZ Ho$co. AmnU Á`m {d{dY
AmaË`m åhUVmo, Ë`m§Mr aMZm g_W© am_Xmgm§Zr
Ho$cr Amho. _moaJmdcm JUnVrÀ`m Xe©Zmcm Joco
AgVmZm VoWrc nwOmè`mcm AmaVr `oV Zmhr ho
nmhÿZ Ë`m§Zr "gwIH$Vm© Xw…IhVm© dmVm© {d¿ZmMr' hr
JUnVrMr AmaVr Ho$cr. VwiOmnyaMr ^dmZr_mVm
hr Va g_WmªMr Hw$cñdm{_Zr. {VMo Xe©Z KoVmZm
g_WmªZm "XwJ} XwK©Q> ^mar VwOdrU g§gmar' hr AmaVr
ñ\w$acr. "gÌmUo CÈ>mUo hþ§H$ma dXZr' hr _méVrMr
AmaVr åhUVmZm Va A§JmV dralrMm g§Mma hmoVmo.

g_WmªZr e§H$amMr AmaVr {c{hcr, Ë`mMr H$Wm _moR>r
J_Vrera Amho.
VrW©`mÌm H$aVmZm g_W© OoOwarcm Amco. {VWo
I§S>oam`mMo Xe©Z KoD$Z Vo cdWdoídacm Amco. Omo
H$moUr _§{XamV PmonVmo Vmo amÌrM _aU nmdVmo, Aer
`m _§{XamMr »`mVr hmoVr. ho H$ië`mda g_WmªZr
_wÔm_ _§{XamVM Pmonm`Mo R>a{dco. J«m_ñWm§Zr Ë`m§Mo
_Z di{dÊ`mMm à`ËZ Ho$cm nU g_W© Vgo {OÔr
hmoVo. gH$mir J«m_ñWm§Zr _§{XamV ^rV ^rVM àdoe
Ho $ cm. nmhVmV Va H$m` ! g_W© ^JdmZ
cdWdoídamMr nyOm H$arV hmoVo. Ë`mM doir "cdWdVr
{dH«$mim ~«÷m§S>r _mim' `m à{gÕ AmaVrMr {Z{_©Vr
Pmcr.
g_WmªZr I§S>oam`m, XÎmmÌ`, {dÇ>c, lrH¥$îU,
XemdVma Aem {d{dY Xodm§À`m AmaË`m Ho$ë`m AmhoV.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 16

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

11. YÝ` VwH$m dmUr Ÿ& YÝ` VwPr dmUr

^maV àdmg H$arV AgVmZm g_W© nwÊ`mOdi
Amco, VoWo Ë`m§Zr g§V kmZoída _hmamOm§À`m g_mYrMo
Xe©Z KoVco. EdT>oM Zìho Va Ë`§mZr g§V kmZXodm§Mr
AmaVrhr {c{hcr. Ami§XrVrc cmoH$m§H$Sy>Z g_WmªZm
g§V VwH$mam_ _hmamOm§Mr H$sVu g_Ocr. VwH$mam_
_hmamOm§À`m ^oQ>rgmR>r g_W© ì`mHw$i Pmco d VoWyZ
Xohÿcm Joco. OJX²Jwê$ VwH$mam_ _hmamOm§À`m Xe©ZmZo
Ë`m§Mo A§V…H$aU CM§~iyZ Amco. `m doir g_W©
am_Xmgm§Zr g§V VwH$mam_ _hmamOm§Mo dU©Z H$aUmam
A^§J {c{hcm YÝ` VwH$m dmUr YÝ` VwPr dmUr Ÿ&
EoH$Vm CÝ_Zr Xrn cmJo Ÿ&&
YÝ` {Z…ñn¥hVm EH${dY {Zð>m Ÿ&
lw{V^md ñnï>m XmI{dgr Ÿ&&
g§Vmofco {MÎm hmoVm{M Xe©Z Ÿ&
H$imo Amcr IyU AdVmamMr Ÿ&&
KmVcmgo KS>m Zm_mMm n¡ JmT>m Ÿ&
ào_o Ho$cm doS>m nm§S>wa§J Ÿ&&
Zd{dYm ^º$s éT>{dcr OJr Ÿ&

Vmê$ H${c`wJr Xmg åhUo Ÿ&&
VwH$mam_ _hmamOm§À`m WmoadrMo `WmW© dU©Z
`m A^§JmV g_WmªZr Ho$co Amho. nwT>o VwH$mam_
_hmamOm§~amo~a g_W© n§T>anyacm Amco. VoWo {dÇ>cmZo
Ë`m§Zm am_ê$nmV Xe©Z {Xco. "`oWo H$m ao C^m lram_mŸ&
_Z_mohZ _oK…í`m_m Ÿ&&' hm cmoH${à` A^§J g_WmªZr
`mM doir aMcm. g_WmªZr n§T>anyacm {dÇ>c _§{XamÀ`m
AmodarV ñWmnZ Ho$coco _méVr _§{Xa AmOhr nmhm`cm
{_iVo. Ë`m doir VwH$mam_ _hmamOm§Zr "eaU eaU
hZw_§Vm Ÿ& VwO Amcmo am_XyVm Ÿ&&' hm A^§J {c{hcm.
g_WmªZr _oWdS>o Jmdr _R> ñWmnZ Ho$cm Am{U VoWrc
_R>nVr A§VmOr~wdm _oWdS>oH$a `m§Zm Xa AmfmT>r
EH$mXercm n§ T> a rMr dmar H$am`cm gm§ { JVcr.
AmOXoIrc hr àWm gwê$ Amho. _oWdS>çmhÿZ Amcocr
g_WmªMr nmcIr Am{U XohÿMr VwH$mam_ _hmamOm§Mr
nmcIr `m§Mr n§T>anwamV ^oQ> hmoVo. dmaH$ar g_WmªMr
AmaVr åhUVmV Va am_Xmgr _§ S > i r Vw H $mam_
_hmamOm§Mr AmaVr åhUVmV.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 17

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

12. A§Y _mVocm Ñï>r {Xcr

^maV àdmg H$aVmZm eodQ>r g_W© n¡R>Ucm
Amco. n¡R>Ucm Vo ZmWm§À`m dmS>çmVM CVaco. ZmW
Am{U Ë`m§Mr nËZr `m XmoKm§Zr Xoh R>odcocm hmoVm.
ZmWm§Mr nËZr g_WmªMr _mder hmoVr. nU g_WmªZr
Hw$UmcmM AmoiI {Xcr Zmhr. EH$ {\$aVm gmYy
åhUyZ Vo Ë`m KamV am{hco. _mÌ {VWo Ë`§mZm Om§~oVrc
gJù`m ~mVå`m g_Oë`m. c¾_§S>nmVyZ ncm`Z
Ho$ë`mda 24 df} Om§~oer Ë`m§Mm H$moUVmM g§nH©$
ZìhVm. Ë`m§À`m d{hZrcm XmoZ _wco Pmë`mMo d AmB©
amUy~mB© A§Y Pmë`mMohr Ë`m§Zm VoWo H$ico. g_W©
d¡am½`emcr Agco Var VwgS>o ZìhVo. Ë`m§À`m _ZmV
Om§~ocm OmD$Z AmB©cm ^oQ>mdo, Ago `oD$Z Joco.
g_W© Om§~oV nmohmoMco nU VoWohr Ë`m§Zr
H$moUmcm Amncr AmoiI {Xcr Zmhr. AJXr ZmQ>ç_`
nÕVrZo Amnë`m KamÀ`m A§JUmV C^o amhÿZ Ë`m§Zr
{^jm _m{JVcr. Ë`m§Mr d{hZr {^jm KoD$Z XmamV
C^r amhrcr. {VMr am_ Am{U em_ hr XmoÝhr _wc§

{Vcm Yê$Z {^jm _mJUmè`m Jmogmì`mH$S>o nmhV
hmoVr. Ë`m§Zm R>mD$H$ ZìhVo H$s ho Amnco H$mH$m
AmhoV. 24 dfmªV XmT>r, OQ>m dmT>{dë`mZo Am{U
ì`m`m_mÛmao eara ~cX§S> Pmë`mZo nmd©Vr~mB©XoIrc
{Xamcm AmoiIy eH$ë`m ZmhrV. AIoa g_WmªZr Amnco
Iao ê$n àH$Q> Ho$co. Zmam`U Amë`mZo amUy~mBªZm
Iyn AmZ§X Pmcm. 24 dfmªÀ`m gmYZoZo g_WmªZm
H$mhr eº$s àmá Pmë`m hmoË`m. Ë`mÛmao Ë`m§Zr
am_M§Ðm§Zm àmW©Zm H$ê$Z _mVoÀ`m S>moù`mcm ñne©
H$aVmM amUy~mBªZm {Xgy cmJco. {Vcm Iyn AmíM`©
dmQ>co. {VZo {dMmaco - "Zmam`Um, Aao Vn H$ê$Z
H$moUVo ^yV de Ho$cog ~m~m?' Ë`m doir g_WmªZr
EH$ A^§J aMyZ g§nyU© am_M[aÌ AmB©cm EoH${dco.
g_W© Mma _{hZo Om§~oV am{hco. Ë`m§Zr Amnë`m
AmB©cm "H${ncJrVm' hm AmÜ`mpË_H$ J«§W g_OmdyZ
gm§{JVcm. AmB©cm M_©Mjy§~amo~a kmZMjyhr {Xco.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 18

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

13. OJr nmhVm Xod hm AÞXmVm

g_W© {ZgJ©ào_r hmoVo. ZÚm§Mm CJ_ AWdm
g§J_ hr Ë`m§Mr AmdS>rMr {R>H$mUo hmoVr. XmQ> PmSrV
Am{U aå` dZlrV Ë`m§ M o _Z a_V Ago .
_hm~ioídacm {ZgJm©À`m Hw$erV Vo a_co. VoWrc
~«÷maÊ`mV Vo {\$aV AgVmZm añVm MwH$co d
O§JcmVM {\$aV am{hco. VrZ {Xdg g_W© ^Q>H$V
hmoVo. nU Ë`m§Zm añVm H$mhr gmnS>V ZìhVm. Hw$R>o
\$iPmS>hr AmT>ioZm. Ë`m_wio OodUmMr gmo` Zmhr
AWdm ImÊ`m-{nÊ`mMrhr gmo ` Zmhr. VrZ
{Xdgm§Z§Va EH$ AX²^wV KQ>Zm KS>cr.
g_WmªZm EH$ PmonS>r AmT>icr. Ë`m§Zm ImÌr
nQ>cr H$r, `oWo Oa H$moUr amhV Agoc Va Amnë`m
^mo O ZmMr Z¸$s ì`dñWm hmo B © c . H$maU VrZ
{Xdgm§nmgyZ Vo Cnmer hmoVo.
PmonS>rÀ`m ~mhoa C^o amhÿZ g_WmªZr {^joMm
ícmoH$ åhQ>cm. Ë`m PmonS>rV EH$ XmånË` amhV hmoVo.
Ë`m PmonS>rVrc J¥hñWmZo g_WmªZm KamV ~mocmdyZ
^moOZ H$aÊ`mMr {dZ§Vr Ho$cr. g_WmªMr nmÚnyOm

H$amdr Aer Ë`m XmånË`mMr BÀN>m hmoVr. na§Vw g_W©
åhUmco - "_r H$Yr nmÚnyOm H$ê$Z KoV Zmhr.'
g_W© nmZmda ~gco. Ë`m J¥{hUrZo AË`§V ào_mZo
Am{U AmJ« h mZo g_Wmª Z m Oo d m`cm dmT>co .
g_W©XoIrc VrZ {Xdgm§Z§Va OodV Agë`m_wio
nmoQ>^a Oodco. Ë`m XmånË`mcm _Z…nyd©H$ YÝ`dmX
XoD$Z g_W© PmonS>rVyZ ~mhoa nS>co. Xhm-drg nmdco
Mmcë`mda Ë`m§Zr ghO _mJo diyZ nm{hco Va VoWo
PmonS>rM ZìhVr. Vr PmonS>r Am{U Vo XmånË` AÑí`
Pmco hmoVo. g_WmªMo A§V…H$aU am_M§Ðm§~ÔcÀ`m
H¥$VkVoZo ^ê$Z Amco. Ë`m§À`m cjmV Amco H$s, Vo
XmånË` åhUOo àË`j am_-grVm hmoVo. ^Jd§VmZo
doJù`m ê$nmV àH$Q> hmoD$Z ^º$mMr godm Ho$cr
hmoVr. Á`mZo OZm~mB©Mr cwJS>r YwVcr, ZmWm§À`m
Kar nmUr ^aco Ë`mM na_mËå`mZo g_WmªZm Oody
KmVco. WmoS>çmM doimV g_WmªZm _w»` añVmhr
gmnS>cm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 19

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

14. _ZmMo EoHy$ ZH$mo

g_WmªÀ`m {eî` _§S>it_Ü`o gd© àH$maMo {eî`
hmoVo. ~hþOZ g_mOmVrc AZoH$ OU g_WmªMo AZÝ`
^º$ hmoVo. XÎmy Ýhmdr, Ym|{S>~m YZJa, åhem h[aOZ,
dcr _h§_X Aem AZoH$ cmoH$m§Zr g_WmªMm Jwé_§Ì
KoVcm hmoVm. g_WmªMo EH$ d¡{eîQ>ç hmoVo - g_moaMm
_Zwî` Á`m nmVirdaMm Agoc Ë`m nmVirda OmD$Z
Ë`mcm Vo g_OmdyZ gm§JV. g_WmªMr CnXoemMr
^mfm AË`§V gmYr gmonr Am{U gwc^ hmoVr.
EH$Xm Ym|{S>~m YZJa ZmdmÀ`m {eî`mZo
g_WmªZm {dMmaco - "_hmamO, _mÂ`m _ZmMo CÝ_Z
H$go hmoB©c ?' g_WmªZr Ë`mcm Ë`mÀ`m ^mfoV CÎma
{Xco - "_ZmMo EoHy$ ZH$mog åhUOo VwÂ`m _ZmMo
CÝ_Z hmoB©c.' Ym|{S>~mZo Vo EoH$co Am{U g_WmªMm
{Zamon KoD$Z Vmo Kar {ZKmcm. "AmnU AmVm Kar
Omdo' Ago Ë`mÀ`m _ZmV Amco nU g_WmªZr Va
gm§{JVco H$s _ZmMo EoHy$ ZH$mog. åhUyZ Ë`mZo Kar
Om`Mo Zmhr Ago R>a{dco. _J _ZmV Amco, amZmV

Omdo. nU _ZmMo EoH$m`Mo Zgë`m_wio amZmVhr OmVm
`oB©Zm. Ym|{S>~mÀ`m cjmV Amco H$r, _ZmV nañna
{damoYr {dMma `oV amhVmV. Aem doir H$m` H$amdo ?
EH$Xm dmQ>Vo Kar Omdo, EH$Xm dmQ>Vo Kar OmD$ Z`o.
_J _ZmMo EoH$m`Mo Zmhr åhUOo H$m` ? Ym|{S>~mÀ`m
cjmV Amco H$s, _ZmV gVV {dMma `oV amhVmV.
Vo EoH$m`Mo ZmhrV. åhUyZ Ym|{S>~mZo "lram_ O`am_
O` O` am_' hm On gwê$ Ho$cm Am{U _ZmVë`m
_ZmV Vmo On EoH$V am{hcm. Aem àH$mao _ZmV
{dMma `oD Z`o åhUyZ Vmo 72 Vmg On H$arV
am{hcm. 72 Vmgm§Z§Va Ë`mÀ`m _ZmMo CÝ_Z Pmco.
AJXr gmoß`m eãXmV g_WmªZr CnXoe Ho$cm Am{U
AË`§V lÕoZo Ym|{S>~mZo Vo EoH$co. Am{U Ë`mÀ`m
_ZmMo CÝ_Z Pmco, AÜ`mË_mV lÕm Agcr H$s
cJoM H$m_ hmoVo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 20

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

15. ^aë`m KamV am_Zm_ KoD$ ZH$mo

H$amS>Odi ehmnya Zm_H$ N>moQ>çmem JmdmV
~mOrn§V Hw$cH$Uu Am{U gVr~mB© Hw$cH$Uu ho
XmånË` amhV hmoVo. gVr~mBªMr Aer {d{MÌ H$ënZm
hmoVr H$s, am_Zm_ ho A§VH$mirM ¿`m`Mo AgVo.
gwIr g§gmamV AWdm JO~Ocoë`m KamV _mUgmZo
am_Zm_ KoD$ Z`o. EH$Xm g_W© Ë`m§À`m XmamV
{^jo g mR> r Amco . {^jm _mJVmZm g_Wmª Z r
am_Zm_mMm Cƒma Ho$cm. Ë`m_wio gVr~mB© g_Wmªda
H$S>mS>ë`m Am{U åhUmë`m, - "E ~m~m, ^aë`m
KamV am_mMo Zmd ZH$mo KoD$g'. g_W© _¥Xw eãXm§V
åhUmco - "AmB©, am_mÀ`m ZmdmZo ^aë`m KamMr
emo^m dmT>Vo.' gVr~mBªZm g_WmªMm Vmo CnXoe
AmdS>cm Zmhr. Ë`m§Zr g_WmªZm {^jm {_iUma
Zmhr åhUyZ gm§{JVco. Xwgè`m {Xder g_W© nwÝhm
{^jocm Amco. nwÝhm g_WmªZm am_Zm_ KoÊ`mdê$Z
Ë`m§Zr \$Q>H$maco. AmR> {Xdg hm àH$ma amoO KS>V
hmoVm.

Zdì`m {Xder gVr~mB© CXmg Mohè`mZo ~mhoa
Amë`m. Ë`m§Mo nVr ~mOrn§V `m§Mm H$mhr AnamY
ZgVmZm Ë`m§Zm `dZ A{YH$mè`mZo nH$Sy>Z Zoco
hmoVo. Ë`m g_WmªZm åhUmë`m- "Vw_À`m am_Zm_m_wio
hr Aew ^ KQ>Zm KS>cr.' g_W© AË`§ V
AmË_{dídmgmZo åhUmco - "AmOnmgy Z 11
{Xdgm§À`m AmV Vw_Mo nVr naV `oVrc.' nVr naV
Amë`mg am_Zm_ KoÊ`mMo AmídmgZ gVr~mBªZr
g_WmªZm {Xco.
`dZm§Mr MmH$ar H$aUmao AZoH$ qhXy A{YH$mar
g_Wmª M o {eî` hmo V o . g_Wmª Z r Ë`m§ À `mH$Sy > Z
~mOrn§Vm§Mr gwQ>H$m H$a{dcr. gVr~mB© g_WmªÀ`m
AZÝ` ^º$ Pmë`m. Ë`m§Zr Amncm _wcJm ^r_ñdm_r
g_WmªZm An©U Ho$cm. `m ^r_ñdm_tZr V§Omdacm
VrZ _R> ñWmnZ Ho$co. Ë`m§Zm ì`§H$moOramOo ^mogco§Mr
Iyn _XV hmoVr.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 21

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

16. H$moëhmnwamV XmoZ _wco {_imcr

g_WmªZm _wcm§Mo ^mar doS>. OodUmÀ`m {Z{_ÎmmZo
EImÚm Hw$Qw>§~mV Joco åhUOo VoWrc {H$emoad`rZ
_wcm§Zm qH$dm VéUm§Zm Vo Ý`mhmirV; Ë`m§Mr nmR>m§Va
eº$s, hñVmja, Aä`mg, dmMZ `m gdmªMr Vm|S>r
narjm KoV. Ë`m§VyZ Vo hþema Am{U MwUMwUrV _wcm§Mr
_R>nVr åhUyZ {ZdS> H$arV qH$dm {eî` åhUyZ
Ë`m§Mm ñdrH$ma H$arV.
EH$Xm H$moëhmnya ZJarV g_WmªMr H$sV©Zo Mmcy
hmoVr. VoWrc nmamOrn§V Jmogmdr `m§À`mH$S>o g_W©
Oodm`cm Joco. nmamOrn§Vm§H$S>o Ë`m§À`m ~{hUrMr XmoZ
_wco Aml`mcm hmoVr. YmH$Q>m XÎmmOr Am{U Wmoacm
A§~mOr. g_WmªZr Ë`m XmoÝhr _wcm§Mr narjm KoVcr.
XmoKohr hþema hmoVo. A§~mOr Va g_WmªZm Iyn AmdS>cm.
g_WmªZr ^moOZ AmQ>monco. na§Vw Ë`m§À`m S>moŠ`mV
gVV A§~mOrMm {dMma KmoiV hmoVm. nmamOrn§Vm§Zr

{ZKVmZm g_WmªZm XoÊ`mgmR>r dñÌ Am{U X{jUm
g_moa R>odcr. g_W© åhUmco - "_cm ho n¡go ZH$moV,
_cm _mÂ`m H$m`m©gmR>r hm _wcJm Úm.' g_W©
aËZnmaIr hmoVo. EImXo aËZ {_iV Agë`mda n¡emMr
Anojm H$moU ~miJoc ? g_WmªMo ^m½` Ago H$s,
Ë`m§Zm A§~mOr Am{U XÎmmOr hr XmoÝhr _wco {_imcr.
g_WmªZr A§~mOrcm coI{ZH$ åhUyZ ñdV…Odi R>odyZ
KoVco Va XÎmmOrcm {eaJmd _R>mMo _R>nVr Ho$co.
EdT>oM Zìho Va XÎmmOrcm {ddmh H$ê$Z _mVoMm gm§^mi
H$am`cm gm§{JVco. `m XÎmmOrÀ`m _wcmMr _§wO ñdV…
g_WmªZr Ho$cr. g_WmªZr Amnë`m AZoH$ {eî`m§Mo
g§gma C^o Ho$co. g_WmªMm _R>nVr åhUOo Ë`m
JmdmVrc J«m_godH$ Agm`Mm. gJio Jmd gwg§ñH¥$V
H$aÊ`mMr _mohr_ _R>mÛmao am~{dcr Om`Mr.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 22

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

17. A§~mOr, H$ë`mU Amho Zm ?

g_W© A§~mOrcm KoD$Z _gyacm Amco. qhXy
g_mO g§K{Q>V H$aÊ`mMo \$ma _moR>o H$m`© Ë`m§Zr
hmVr KoVco hmoVo. {ed N>ÌnVtÀ`m qhXdr ñdamÁ`mcm
ho H$m`© nyaH$ R>aUmao hmoVo. g§KQ>ZogmR>r g_WmªZr
JwT>rnmS>dm Vo hZw_mZ O`§Vr Agm n§Yam {Xdg
am_Zd_r CËgd g§nÞ H$am`Mo R>a{dco. n{hcm CËgd
Ë`m§Zr _gyacm gmOam Ho$cm. cmoH$m§Mm CËgmh A\$mQ>
hmoVm. CËgdmÀ`m {Z{_ÎmmZo g_mOmVrc gd© Wam§Vrc
_mUgo EH$[ÌV Amcr hmoVr. am_mMr {_adUyH$
aWmVyZ H$mT>m`Mo R>aco. aWmcm S>m¡cmZo \$S>H$Umam
^Jdm P|S>m OmoS>Ê`mV Amcm. "O` O` aKwdra g_W©'
Am{U "ha ha _hmXod' `m JO©Zm Amg_§VmV Xw_Xw_y
cmJë`m. 350 df} Pmoncocm g_mO AmVm OmJm
Pmcm hmoVm. {_adUyH$ gwê$ AgVmZm PmS>mMr EH$
\$m§Xr AmS>dr Amcr. Vr \$m§Xr VmoS>Ê`mgmR>r g_WmªMo
10-12 {eî` nw T > o gagmdco . Ë`m§ M r narjm
nmhÊ`mgmR>r g_W© åhUmco - "Wm§~m, \$m§Xr VmoS>VmZm

e|S>çmOdi ~gm`Mo Am{U ~w§Ü`mda Kmd Kmcm`Mm.'
PmS> m Imcr Agco c r _mo R > r {dhra nmhÿ Z \$m§ X r
VmoS>Ê`mg Hw$Ur YOmdoZm. eodQ>r A§~mOr nwT>o Amcm
Am{U Ë`mZo Ë`m nÕVrZo \$m§Xr VmoS>cr. A§~mOr
{d{harV H$mogicm. AZoH$m§Zm dmQ>co H$s, A§~mOr
AmVm _aUma. nU Mni A§ ~ mOr \$m§ X rÀ`mM
gmhmæ`mZo {d{harÀ`m H$mR>mcm Amcm. "A§~mOr,
H$ë`mU Amho Zm ?' Ago g_WmªZr {dMmaVmM Vmo
{d{harVyZM "hmo' åhUmcm. Ë`m {XdgmnmgyZ A§~mOrMo
Zmd H$ë`mU nS>co. g_WmªMo cmS>Ho$ {eî` H$ë`mU
ñdm_r Vo hoM. H$dr AZ§V Amnë`m g_W© ñVmoÌmV
åhUVmV - "ñdm_tMm H${dVm g_wÐ AdKm H$ë`mU
{c{hVgo &' Amnë`m gw§Xa hñVmjam_wio hm H$ë`mU
g_WmªMm coI{ZH$ ~Zcm. Ywù`mcm g_W© dm½XodVm
_§{XamV H$ë`mU ñdm_tÀ`m gw§Xa hñVmjamV g_WmªMr
g_J« H${dVm AmT>iVo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 23

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

18. doUm~mBªZm {dfà`moJ

_icocr dmQ> gmoSy>Z g_mOmÀ`m CÕmamgmR>r
H«$m§{VH$maH$ nmD$c CMcUmè`m gd©M g§Vm§Zm
OZqZXocm gm_moao Omdo cmJVo. g_W© Ë`mcm AndmX
ZìhVo. doUm~mB©, A¸$m~mB©, A§{~H$m~mB© `m {ñÌ`m§Zm
Ë`m§Zr Aä`mgmg àd¥Îm Ho$co Am{U _R>nVr ~Zdco;
Voìhm H$mhr _§S>itMo {nÎm Idico. Ë`m§Zr g_WmªZm
Am{U Ë`m§À`m ñÌr {eî`m§Zm Zmdo R>odmd`mg gwédmV
Ho$cr. doUm~mBªZm Va Iyn Ìmg ghZ H$amdm cmJcm.
Ë`m§Mo g_n©U åhUOo EH$ H$gmoQ>rM hmoVr. H$moëhmnya
ho Ë`m§Mo _mhoa Va {_aO ho gmga hmoVo. g_W© {_aOocm
Am{U H$moëhmnyacm Zoh_r OmV. {VWo Ë`m§Mr Zoh_r
H$sV©Zo hmoV. doUm~mB© Ë`m§À`m H$sV©Zm§Zm AmdOy©Z
OmV. Ë`m§Mo AmB©-dS>rc g_WmªMoM AZwJ¥hrV hmoVo
Va gmgy-gmgao EH$ZmW _hmamOm§Mo AZwJ¥hrV hmoVo.
Ë`m_wio KamVyZ H$moUVmM {damoY ZìhVm. na§Vw

dmS> ç mVrc H$mhr _§ S > i tZr do U m~mBª Z m Am{U
g_WmªZm Zmdo R>odÊ`mMm R>oH$m KoVcm hmoVm.
H$moëhmnwamVrc _§S>itMr _Oc Va doUm~mBªZm
{dfà`moJ H$aÊ`mn`ªV Jocr. doUm~mBªZr Oa {df
nMdyZ XmIdco VaM {VMr ^º$s Iar, Aer Ë`m§Mr
H$gmoQ>r hmoVr. _mÌ doUm~mB© `m H$gmoQ>rcm CVaë`m.
{dfmMm ß`mcm àmeZ H$ê$Zhr Ë`m§Zm H$mhrhr Pmco
Zmhr. qZXH$m§Zm g_WmªÀ`m gm_Ï`m©Mr àMrVr Amcr.
g_WmªZr Ë`m {Xder XwnmaMr {^jm _mJÊ`mgmR>r
do U m~mBª M o Ka {ZdS> c o . Ë`m§ Z r {^jm åhUy Z
doUm~mBªMm ñdrH$ma Ho$cm. gd© qZXH$m§Zm níMmÎmmn
Pmcm. Ë`m§ Z r do U m~mB© Am{U g_Wmª M r j_m
_m{JVcr. àma§^r H$UIa _ZmZo OZqZXm gmogUmè`m
doUm~mBªZr H$mo_c A§V…H$aUmZo gdmªZm j_m Ho$cr.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 24

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

19. {dYdm {ó`m§Mo nwZd©gZ

g_W© {^joÀ`m {Z{_ÎmmZo gd©Ì g§Mma H$arV.
{^jonmR>r_mJo nmoQ>mMr IiJr ^aUo hm hoVy ZìhVm
Va Á`m KamVyZ AmnU {^jm KoV AmhmoV Ë`m KamV
H$moUr VéU _wco-_wcr Agë`mg Ë`m§Zm Amnë`m
H$m`m©V gh^mJr hmoÊ`mg ào[aV H$aUo hm àYmZ
CÔoe hmoVm. VéUm§Zr Ho$di nmoQ>mnmÊ`mMr {dd§MZm
Z H$aVm XodH$m`© Am{U XoeH$m`© ho Amnco OrdZd«V
g_Omdo Am{U Ë`mÛmao ñdV…Mo H$ë`mU Am{U amï´>mMr
àJVr gmYmdr, hr g_WmªMr àm_m{UH$ Vi_i
hmoVr. Ë`mgmR>r d`mÀ`m 75 ì`m dfm©n`ªV Vo
{^joÀ`m {Z{_ÎmmZo ^maV^a qhS>co. g_WmªÀ`m
H$mimV ~mc{dYdm§Mr g_ñ`m \$ma J§^ra hmoVr. d¡ÚH$
jo Ì mV AmOÀ`mgmaIr àJVr Pmco c r ZìhVr.
~mc_¥Ë`yMo à_mU Iyn hmoVo. Á`m _wcr chmZnUr
{dYdm hmoV Ë`m§Mo nwZ{d©dmh hmoV ZgV. Ë`m§Zm
JmoR>çmVë`m Jm`rgmaIo IS>Va Am{U An_m{ZV
OrdZ OJmdo cmJo. g_WmªZr Aem {ñÌ`m§Zm g_W©

g§àXm`mV KoVco. Ë`m§Zm _R>nVr ~Zdco. g§V doUm~mB©
{_aO _R>mÀ`m _R>nVr Pmë`m. A§{~H$m~mB© am{edS>o
_R>mÀ`m _R>nVr Pmë`m. AŠH$m~mBªZr 35 df}
g_WmªÀ`m h`mVrV Mm\$iMm H$ma^ma gm§^micm
{edm` g_WmªÀ`m níMmV 38 df} gÁOZJS>Mm
H$ma^ma gm§^micm. 12 ì`m dfm©nmgyZ 85 dfmªn`ªV
am_am`mMr godm H$ê$Z Ë`m H¥$VmW© Pmë`m.
Ë`m {dYdm§Zm g_WmªZr Aä`mg H$am`cm
cmdcm. Ë`m§À`mH$Sy>Z J«§WcoIZ Am{U nmR>m§Va H$adyZ
KoVco. doUm~mB© CÎm_ H$sV©Z H$arV. Ë`m§Zr 200
J«§W {chÿZ H$mT>co. {ñÌ`m§À`m CÕmamgmR>r 19 ì`m
eVH$mV Oo H$m_ _hmË_m \w$co Am{U AÊUmgmho~
H$d} `m§Zr Ho$co VoM H$m_ g_WmªZr 17 ì`m eVH$mV
Ho$co. H$sV©ZH$mamZo H$sV©ZmV {ñÌ`m§Mr qZXm Ho$cocr
g_WmªZm A{O~mV InV Zgo. ñÌr OmVrcm Ë`m§Zr
à{Vð>m àmá H$ê$Z {Xcr.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 25

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

20. A„m Am{U am_ EH$M

{_aO_Ü`o {XcrcImZ ZmdmMm gaXma hmoVm.
H$sV©ZH$ma Am{U àdMZH$ma `m§Zm Vmo \$ma Ìmg
XoB©. AmdOy©Z àdMZmcm OmD$Z ~go. _mÌ àdMZ
AWdm H$sV©Z Pmë`mda Ë`m§Zm doS>odmH$S>o àíZ {dMmar.
_J "Vw_À`m CÎmamZo _mPo H$mhr g_mYmZ Pmco
Zmhr', Ago åhUy Z Ë`m H$sV© Z H$mamcm AWdm
àdMZH$mamcm Y_mªVa H$am`cm ^mJ nmS>V Ago.
AWdm Ë`mcm Vwé§JmV Q>mH$V Ago. EH$Xm `m
{XcrcImZMr JmR> àË`j g_WmªerM nS>cr. Ë`m_wio
Ë`mMo H$go öX`n[adV©Z Pmco `mMr _moR>r JmoS> H$Wm
CncãY Amho.
{_aOoVrc {H$ëë`mV g_WmªMr H$sV©Zo gwê$
hmoVr. EH$ {Xdg ñdV… {XcrcImZ H$sV©Zmcm `oD$Z
~gcm. H$sV© Z g§ n ë`mda Vmo g_Wmª Z m ^o Q y > Z
åhUmcm, "AmnU H$sV©ZmV åhUmcmV H$s, _mUgmcm
WmoS>m doi Oar gËg§J Pmcm Var ^Jd§VmMo Xe©Z

hmoB©c. _cm Vw_Mm gËg§J Pmcm Voìhm ^Jd§VmMo
Xe©Z KS>co nm{hOo. _cm ^Jd§V Var XmIdm qH$dm
Bñcm_Mm ñdrH$ma H$am.' _§X pñ_V H$arV g_W©
åhUmco, "Á`m añË`mZo _r OmB©Z Ë`m añË`mZo Vy
Amë`mg Vwcm am_mMo Xe©Z KS>oc.'
Ë`mZwgma g_W© Mmcy cmJco. Ë`m§À`mnmR>monmR>
{XcrcImZ Mmcy cmJcm. g_WmªZr EH$X_ cKwê$n
YmaU Ho$co Am{U {H$ëë`mÀ`m ~wéOmÀ`m {M_wH$ë`m
H$_mZrVyZ ~mhoa Amco Am{U åhUmco, "{XcrcImZm !
`m H$_mZrVyZ `o. BWo am_am` VwPr dmQ> nmhV AmhoV.'
g_WmªMr j_m _mJyZ Vmo åhUmcm, "_cm Vwåhr qhXy
Y_m©Mr Xrjm Úm.' g_W© åhUmco, "~m~mao, Y_mªVa
H$aÊ`mMr JaO Zmhr. VwPm A„m Am{U Am_Mm
am_ doJim Amho H$m? Vy ñdY_m©Mo nmcZ H$a, _mÌ
AÝ` Y_u`m§Zm Ìmg XoD$ ZH$mog. am_ Am{U A„m
EH$M AmhoV.'
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 26

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

21. Mm\$iMo am__§{Xa åhUOo _mZdVoMo _§{Xa

g_W© am_Xmgm§Zr _hm~ioídanmgyZ H$amS>n`ªV
hZw_§VmMr AZoH$ _§{Xao C^r Ho$cr. am_Zd_r Am{U
hZw_mZ O`§Vr ho CËgd gwê$ Ho$co. {eî`m§Mr g§»`m
_moR>çm à_mUmV dmTy> cmJcr. EH$ _moR>r g§KQ>Zm
AmH$mamcm `o D $ cmJcr. `m g§ K Q> Z o g mR> r EH$
H$moUVoVar ñ\y${V©H|$Ð Agmdo åhUyZ g_WmªZr Mm\$i
`m ñWmZmMr {ZdS> Ho$cr. Vr g_W© g§àXm`mMr
amOYmZr R>acr. Mm\$icm à^y am_M§Ðm§Mo ^ì` _§{Xa
~m§Ymdo, Ago g_WmªÀ`m _ZmV Amco. N>ÌnVr {edmOr
_hmamO ñdIMm©Zo g§nyU© _§{Xa ~m§YyZ Úm`cm V`ma
hmoVo. nU g_WmªZr {dMma Ho$cm H$s, _§{XamÀ`m
~m§YH$m_mV Jmoa-Jar~ OZVm Am{U ~hþOZ g_mO
`m§Mm A§V^m©d H$amdm Am{U åhUyZ l_XmZmVyZ ho
_§{Xa ~m§Ymdo Ago R>aco. g_WmªMo {Z…ñn¥h {eî`
KamoKa {^jm _mJV hmoVo. {^joVyZ {_imcoco YmÝ`
Am{U n¡gm l_XmZ H$aUmè`m _Owam§gmR>r Cn`moJmV
AmUcm OmV hmoVm. g_WmªMr {^jm hr OZVoMr

gmd©O{ZH$ _mc_Îmm hmoVr.
_Owam§À`m {ñÌ`m PmS>mImcr AÞ {eOdV
AgV. "O` O` lram_ Ÿ& O` har lram_.' Agm
_§Ì åhUV {dQ>m§À`m Am{U {MIcm§À`m nmQ>çm _Oya
EH$_oH$m§H$S>o \o$H$V hmoVo. H$_m©cm ^º$sMm gwJ§Y
àmá Pmë`m_wio H$moUmcm WH$dm dmQ>V ZìhVm. am_am`
`oUma `m AmZ§XmV gmao OU Ord AmoVyZ H$m_
H$arV hmoV.o WH$ë`m-^mJë`m _Owam§Zm g_W© AmJ«hmZo
Am{U ào_mZo Oodm`cm dmT>V AgV. "Kar H$gmhr
ñd`§nmH$ Ho$cm Var AÞmcm Aer Md `oV Zmhr.'
Aer MMm© AZoH$ _Oya H$arV AgV. `m{Z{_ÎmmZo
nU©Hw$Q>çm ~m§YyZ AZoH$ cmoH$ _§{XamÀ`m AdVr^modVr amhÿ cmJco. Mm\$i n[agamV CËgmhmMo Am{U
AmZ§XmMo doJio dmao dmhÿ cmJco.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 27

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

22. àË`oH$ _mUgmV na_oída nhm

g_W© Mm\$icm _R>m_Ü`o H$_©R>nUm AWdm
\$mOrc gmodio-Amodio _mZrV ZgV. Vo àË`oH$
nwéfm_Ü`o am_M§Ð Am{U àË`oH$ ñÌr_Ü`o OmZH$s
nmhV AgV. Ë`m H$mimVrc H$mhr gZmVZdmXr
~«m÷Um§Zm g_WmªMr hr ì`mnH$Vm _mZdcr Zmhr.
^oQ>mo H$moUr `oH$ Za Ÿ&
YoS> _hma Mm§^ma Ÿ&
Ë`mMo amImdo A§Va Ÿ&
`m Zmd ^OZ Ÿ&&
hr g_WmªMr ^OZmMr ì`m»`m `m ~«÷d¥§Xmg
_mÝ` ZìhVr. åhUyZ EH$m am_Zd_r CËgdmV
~«m÷Um§Zr OodUmÀ`m n§º$sda ~{hîH$ma Q>mH$cm.
g_WmªMo {dMma _moR>o H«$m§{VH$maH$ hmoVo. `m KQ>ZoZo Vo
S>J_Jco ZmhrV. CcQ> Ë`m§Zr H$ë`mUñdm_tZm
gm§{JVco H$s, ^modadmS>r `oWrc 1000 XmånË`
^moOZmg gm§Jmdo.
Mm\$iOdirc ^modadmS>r `oWo nyU© h[aOZ

dñVr hmoVr. g_WmªZr 1000 h[aOZ XmånË`m§Zm
^moOZmgmR>r Am_§ÌU {Xco. Mm\$icm `oVmM gdmªZr
_m§Sy> ZXrV ñZmZ Ho$co. `m h[aOZ XmånË`m§Mo nyOZ
H$aVmZm g_WmªZr gd© {ñÌ`m§Zm gmS>r-Mmoir {Xcr
Va gd© nwéfm§Zm YmoVa-CnaUo {Xco. Ë`m gdmªZm
g_WmªZr AË`§V ào_mZo Oodm`cm dmT>co. g_WmªÀ`m
_ZmV Ad¿`m _mZd OmVr~Ôc g_ËdmMr Am[U
ào_mMr ^mdZm hmoVr. åhUyZ Vo lr_X² Xmg~moYmV
åhUVmV ~«m÷UmMo ~«÷ Vo gmodio Ÿ&
Am{U eyÐmMo ~«÷ Vo Amodio Ÿ&
Eogo AmJio doJio Ÿ&
VoWo Ago{MZm Ÿ&&
C§M ~«÷ am`mgr Ÿ&
Am{U ZrM ~«÷ n[admamgr Ÿ&
Eogm ^oX V`mnmgr Ÿ& _wirM Zmhr Ÿ&&

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 28

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

23. AVr gd©Ì dÁ`m©do Ÿ& àg§J nmhmoZ Mmcmdo Ÿ&

_Üd g§àXm`mÀ`m na§naoVrc EH$m _h§Vmcm
g_WmªMr cmoH${à`Vm ghZ hmoV ZìhVr. "g_W©
AmVm ny d uà_mUo AmMma nmiV ZmhrV' Agm
AnàMma Vmo gd©Ì H$arV Ago. EH$Xm AmnU
gmodù`m-Amodù`mMo {Z`_ {H$Vr H$mQ>oH$moanUo
nmiVmo, ho g_WmªZm XmIdyZ Úmdo åhUyZ Vmo _OcXa_Oc H$arV Mm\$icm Amcm. Mm\$iÀ`m AcrH$S>o
EH$m _w¸$m_mV Ë`mÀ`m gmodù`mÀ`m ñd`§nmH$mcm
Hw$Ìo {edco. nU nwÝhm ñd`§nmH$ H$am`Mm H$§Q>mim
Amë`mZo Ë`mZo VwiernÌmZo nmUr {e§nSy>Z Vo AÞ
ewÕ Pmco Ago _mZco.
ho J¥hñW Mm\$icm `oVmM "Amnco gmodio \$ma
H$S>H$ AgVo Voìhm Amnë`m _R>mVrc AÞ MmcUma
Zmhr,' Ago Ë`m§Zr g_WmªZm gm§JyZ Q>mH$co. g_W©
Ë`m§Zm ào_mZo åhUmco, "Vw_Mm ñd`§nmH$ Vwåhr H$ê$Z

¿`m nU OodVmZm Am_À`m ~amo~aM ~gm.' eodQ>r
Amncm ñdV§Ì {eOdcocm ñd`§nmH$ KoD$Z Vo H$_©R>
J¥hñW g_WmªOdi Oodm`cm ~gco. g_WmªZr gdmªZm
Vyn dmT>VmZm Ë`m§À`mhr nmZmda Vyn dmT>co. Voìhm Vo
J¥hñW åhUmco, "Aaoao ! Vwåhr Vyn dmT>ë`mZo _mPm
gJim ñd`§nmH$ dm`m Jocm.' g_W© åhUmco, "Ahmo
VwcgrXcmZo nmUr qenS>m åhUOo AÞ ewÕ hmoB©c.'
Voìhm Ë`m _h§VmZo gm§JyZ Q>mH$co H$s, "EH$Xm An{dÌ
Pmcoco AÞ VwcgrXcmZo ewÕ hmoV Zmhr.' Voìhm
g_WmªZr {dMmaco, "Hw$Í`mZo {edcoco AÞ Oa
VwcgrXcmZo ewÕ hmoV Agoc Va _r Vyn dmT>ë`mZo
Ago H$m` {~KS>co ?' Ë`m H$_©R> ~«m÷UmZo g_WmªMr
j_m _m{JVcr Voìhm g_WmªZr Ë`m§Zm gmd©O{ZH$
OrdZmV gmodù`m-Amodù`mMm A{VaoH$ Z H$aÊ`mMm
g„m {Xcm.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 29

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

24. ~ho-~moaJmdÀ`m _méVrMr H$Wm

gm§Jcr {OëømV H¥$îUm ZXrÀ`m H$mR>mda ~ho~moaJmd ZmdmMo ~oQ> Amho. H¥$îUm~mB©Mm àdmh Xw^§JyZ
_Ü`^mJr ~oQ> V`ma Pmco Amho. g_W© am_Xmg `m
~oQ>mda Ü`mZmcm ~gco AgVmZm Ë`m§Zm Aer ñn§XZo
OmUdcr H$s, ho {R>H$mU hZw_§VmMo Amho. amdU
dYmZ§Va am_, cú_U, grVm A`moÜ`og naV `oV
AgVmZm Ë`m ~oQ>mda Wm§~co hmoVo. H¥$îUm~mB©À`m
H$mR>r am_M§Ð g§Ü`md§XZ H$arV AgVmZm H¥$îUm~mB©cm
AMmZH$ nya Amcm. nwam_wio am_M§Ðm§À`m CnmgZoV
{d¿Z `oB©c, Aer hZw_§Vmcm e§H$m Amcr. åhUyZ
hZw_§VmZo nd©VmgmaIo {damQ> ê$n YmaU H$ê$Z Amnë`m
XmoÝhr ~mhÿ§Zr H¥$îUm~mB©Mm àdmh AS>{dcm. H¥$îUm~mB©
XwV\$m© hmoD$Z dmhÿ cmJcr Am{U _Ü`o V`ma Pmcoë`m
~oQ>mda à^y am_M§Ð g§Ü`md§XZ H$arV am{hco.
AmnU Aem n{dÌ ~oQ>mda Ü`mZ H$arV

AmhmoV, `m H$ënZoZo g_W© amo_m§{MV Pmco. Á`m
hZw_§VmZo ho nmUr AS>{dco Ë`mMo A{ñVËd BWo Hw$R>oVar
Agco nm{hOo, Ago g_WmªZm dmQy> cmJco. hZw_§VmÀ`m
emoYmgmR>r Ë`m§Zr nmÊ`mV ~wS>r _macr. g_W© nÅ>rMo
nmohUmao hmoVo. Ë`m§Mm Hw§$^H$mMm Aä`mg Xm§S>Jm
Agë`m_wio EImÚm nmU~wS>çmà_mUo Vo XrK©H$mi
nmÊ`mV amhÿ eH$V. g_WmªZr H¥$îUoÀ`m Ocme`mVyZ
hZw_V§ mMr _yVu emoYZy H$mT>cr. AmOhr ~ho-~moaJmdcm
hZw_§VmMr ^ì` _yVu nmhm`cm {_iVo. g_WmªZr
eoH$S>mo hZw_§VmMr _§{Xao ñWmnZ Ho$cr. Ë`m§Vrc AH$am
_méVr _§{Xao _hÎdmMr _mZcr OmVmV. Mm\$imVrc
XmoZ, qeJUdmS>r, _mOJmd, C§~«O, _gya, ehmnya,
~ho-~moaJmd, ~Îmrg {eamim, _ZnmS>io Am{U nmaJmd
`m AH$am _méVtV ~ho-~moaJmdMm Z§~a cmJVmo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 30

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

25. ^Jd§VmZoM Ho$cr ^º$mMr godm

g_W© àË`oH$ am_Zd_r CËgdmÀ`m AmYr
{ZdS>H$ {eî`m§Zm KoD$Z {^jogmR>r OmV AgV.
Ë`m H$mimV EImÚm _hÎdmÀ`m ì`º$scm Mm\$imV
R>odyZ CËgdmMr gd© O~m~Xmar Ë`mÀ`mda gmon{dcr
OmV Ago. EH$ df© hr O~m~Xmar doUmñdm_tÀ`mda
gmon{dÊ`mV Amcr. doUm~mB© Vem ZdrZ hmoË`m.
nU VéUm§da O~m~Xmar gmon{dë`m{edm` Vo V`ma
hmoUma ZmhrV, Ago g_WmªMo _V hmoVo. ZoV¥ËdmMo
JwU àË`oH$ _mUgm_Ü`o AgVmV. {d{eï> nÕVrZo
Ë`mMm {dH$mg KS>dyZ AmUmdm cmJVmo. doUm~mBªZr
_R>mMr O~m~Xmar ñdrH$macr.
CËgdmgmR>r gJù`m àH$maMr YmÝ`o {ZdSy>Z
R>odUo, cmoUMr, MQ>Ê`m, gm§S>Jo, nmnS>, _oVHy$Q> `m
gd© Jmoï>r {gÕ R>odUo, g_WmªZr nmR>{dcocr {^jm
H$moR>rKamV ì`dpñWV cmdyZ R>odUo Aer {d{dY H$m_o
H$amdr cmJV. am_am`mMr hr godm doUm~mB© _ZmnmgyZ
H$arV AgV. Ë`m§Zm Ë`m§À`m godoMr nmdVr Úmdr,

Ago am_M§Ðm§À`m _ZmV `oD$Z Joco. EoZ CËgdmÀ`m
15 {Xdg AmYr doUm~mB© AmOmar nS>ë`m. Ë`m
VmnmZo EdT>çm \$U\$Uë`m H$s Ë`m§Zm MmcVmhr
`o B © Z m. am_-_§ { XamVrc Im§ ~ mcm Yê$Z _mo R > ç m
_w p íH$crZo Ë`m§ Z r am_mOdi H$éUm ^mH$cr.
doUm~mBªMr hr Ho${dcdmUr AdñWm nmhÿZ Mm\$imVrc
am__yVvÀ`m S>moù`m§V Aly Amco Am{U H$m` AmíM`© !
{dÇ>cmZo Á`mà_mUo ZmZm ê$no YmaU H$ê$Z g§V
OZm~mB©, g§V EH$ZmW, OimoOr _imoOr gwVma `m
g§Vm§Mr godm Ho$cr Ë`mà_mUo am_M§Ðm§Zr am_m~mBªÀ`m
ê$nmV `oD$Z CËgdmMr gd© V`mar Ho$cr. "_r ~Îmrg
{eamù`mMr AgyZ am_Xmg ñdm_tZr _cm Vw_À`m
_XVrgmR> r nmR> { dco Amho . ' Ago am_m~mBª Z r
do U m~mBª Z m Imo Q > o M gm§ { JVco . g_W© {^jo h ÿ Z
naVë`mda gd© Jmo ï > t Mm CcJS> m Pmcm Am{U
am_m~mB©hr Jwá Pmë`m.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 31

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

26. ~«÷amjgmMm OÝ_ ZH$mo ao ~m~m !

g_WmªÀ`m H$mimV dm_Z n§{S>V ZmdmMo _moR>o
{dÛmZ J¥hñW hmoVo. Ë`m§Zm Ë`m§À`m {dÛÎmoMm \$ma
A{^_mZ hmoVm. AZoH$Xm EImÚm _wÚmdê$Z Vo
g_WmªerXoIrc dmX KmcV. g_WmªZr Xmg~moY hm
J«§W gm_mÝ` OZm§Zm g_Omdm åhUyZ àmH¥$V ^mfoV
{c{hcm ho dm_Z n§{S>Vm§Zm H$mhr éMco Zmhr. Vo
\$º$ g§ñH¥$V ^mfoV aMZm H$arV AgV. g_W© H$Yrhr
Ë`m§À`mer dmX KmcV ZgV.
EH$Xm dm_Z n§{S>V àdmg H$arV hmoVo. Ë`m
H$mimV àdmg nm`r H$amdm cmJV Ago. AZoH$Xm
amÌr-AnamÌr O§JcmV _w¸$m_ nS>V Ago. dm_Z
n§{S>V AgoM amÌrÀ`m doir EH$m dS>mÀ`m PmS>mImcr
{ZOco. Amnë`mH$S>o emñÌmV Aer H$ënZm Amho
H$s, Omo _mUyg dmX KmcVmo Vmo _oë`mZ§Va ~«÷amjg
hmoVmo. dm_Z n§{S>V Á`m PmS>mImcr {ZOco hmoVo Ë`m
PmS>mÀ`m \$m§Xrda EH$ ~«÷amjg ~gcm hmoVm.
VodT>çmV EH$ Xwgam ~«÷amjg Amcm Am{U Ë`m

PmS>mÀ`m Xwgè`m \$m§Xrda ~gy cmJcm. Voìhm n{hcm
~«÷amjg Ë`mcm åhUmcm, "{VWo ~gy ZH$mog. Vr
\$m§Xr _r dm_Z n§{S>VmgmR>r amIyZ R>odcr Amho.'
emñÌmV AerXoIrc H$ënZm Amho H$s, ~«÷amjgmcm
{VÝhr H$mim§Mo kmZ AgVo. AmnU _oë`mZ§Va
~«÷amjg hmoUma `m H$ënZoZo dm_Z n§{S>V Km~aco
Am{U Vo gH$mir CR>VmM Mm\$iÀ`m {XeoZo {ZKmco.
Ë`m§Zr g_WmªZm KS>cocm d¥ÎmmÝV gm§JyZ g_WmªMo
nm` Yaco. Voìhm g_W© Ë`m§Zm åhUmco, "g§ñH¥$VMm
\$mOrc A{^_mZ gmoS>m Am{U cmoH$m§Zm g_Ooc
Aem ^mfoV aMZm H$aV Om.' Ë`m doir dm_Z
n§{S>Vm§Zm ñ\y$Vu Pmcr Am{U Ë`m§Zr nwT>rc ícmoH$
aMcm "ewH$mgm[aIo nyU© d¡am½` Á`mMo Ÿ&
d{gð>mnar kmZ `moJoídamMo Ÿ&
H$dr dmpë_H$mgm[aIm _mÝ` Eogm Ÿ&
Z_ñH$ma _mPm V`m am_Xmgm Ÿ&&'
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 32

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

27. `odcoH$a emótMo Jd©haU

H$mer joÌr gXm{edemñÌr `odcoH$a `m ZmdmMo
{dÛmZ n§{S>V hmoVo. Ë`m§Mm doXemñÌmMm JmT>m Aä`mg
hmoVm. {dÛmZ åhUyZ OgOer Ë`m§Mr H$sVu dmTy>
cmJcr, VgVgm Ë`m§À`m Ah§H$mamMm \w$Jm \w$Jy
cmJcm. ^maV^a qhSy>Z àË`oH$ àm§VmVrc {dÛmZ
n§{S>Vm§er dmX KmcyZ O`nÌ {_i{dÊ`mMm CÚmoJ
Ë`m§Zr gwê$ Ho$cm. AÜ`m©hÿZ A{YH$ ^maV nmXmH«$m§V
Ho$ë`mda Ë`m§À`m Ah§H$mamcm AmUIrZM Yma MT>cr.
Ë`m§Mm AmË_{dídmg dmT>cm. Ë`m§Zm EH$ AmkmYmaH$
{eî`hr {_imcm. Ë`m {eî`mÀ`m hmVmV 24 Vmg
OiVr _emc Agm`Mr. VgoM gXm{edemñÌtZr
Amnë`m OmZì`mcm gwar cQ>H$dcr hmoVr. cmoH$m§Zm
`mMm AW© H$iV Zgo. Voìhm gXm{edemñÌr gm§JV,
"Á`m {Xder _mPm dmXmV nam^d hmoB©c, Ë`m {Xder
hr _emc {dPoc Am{U `m gwarZo _r _mPr Or^
H$mnyZ KoB©Z'. cmoH$m§Zm Ë`m§À`m~Ôc AmXamnojm
^rVrM OmñV dmQy> cmJcr nU emñÌrOtMo H$mhrVar

nyd©gwH¥$V hmoVo åhUyZ Ë`m§Mr g_Wmªer JmR> nS>cr.
g_Wmªer dmX KmcÊ`mH$[aVm Vo Mm\$icm Amco.
g_WmªZr Ë`m§Zm dmXmnmgyZ namd¥Îm H$aÊ`mMm Iyn
à`ËZ Ho$cm. eodQ>r g_WmªZr emñÌr~wdm§Mr Mm§JcrM
{Oadcr. añË`mdê$Z Mmccoë`m _moir{dŠ`mcm Ë`m§Zr
hmH$ _macr. g_Wmª À `m Zw g Ë`m H¥ $ nmÑï> r Zo
_moi{dŠ`mMo ê$na§J nmcQ>co. EImÚm n§{S>VmMo VoO
Ë`mÀ`m Mohè`mda PiHy$ cmJco. Ë`m gd© àH$mamZo
emñÌrOr JS>~S>co. _moir{dŠ`mZo nyd©nj _m§Sy>Z
dmXmcm àma§^ Ho$cm, Voìhm emñÌr~wdm§Zr Amncm
nam^d hmoUma ho AmoiIco. Ë`m§Zr _emc {dPdcr.
gwarZo Vo Or^ H$mnyZ KoUma VodT>çmV g_WmªZr
Ë`m§Zm Amdaco. g_W© åhUmco - "Amnco kmZ BVam§Zm
dmQy>Z gJim g_mO kmZr H$amdm. dmX KmcyZ,
Vwåhr Vw_À`m kmZmMm Xwén`moJ H$arV AmhmV.'
`mZ§Va emñÌrOtMo g§nyU© OrdZ ~Xcco.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 33

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

28. eº$sZo nmdVr gwIo Ÿ& eº$s ZgVm {dQ>§~Zm Ÿ&

gmVmè`mOdi _mhþcr ZmdmMo N>moQ>ogo Jmd Amho.
{VWo H¥$îUm Am{U doÊUm `m ZÚm§Mm g§J_ Amho.
g_W© g‚mZJS>mda AgVmZm Ë`m§Mm CÕd Zm_H$
{eî` _mhþcrcm g§J_mda ñZmZmgmR>r Jocm. ñZmZ
Pmë`mda Vmo ZXrH$mR>r Jm`Ìr _§ÌmMm On H$arV
hmoVm. _mhþcrcm EH$ _wgc_mZ R>mUoXma hmoVm. qhXy
gmYy§Zm Ago On-Vn H$aVmZm nm{hco åhUOo Ë`mMo
S>moHo$ {\$aV Ago. Ë`mZo CÕdmcm On H$aVmZm nm{hco
Am{U AQ>H$ H$ê$Z Vwé§JmV Q>mH$co. VrZ {Xdg
CÕdm§Zm AÞ AWdm nmUr {_imco Zmhr. CÕd
_ZmVë`m _ZmV g_WmªMm Ymdm H$arV hmoVm.
g_WmªZm hr ~mV_r {eî`m§H$Sy>Z H$icr.
g_WmªZr hmVmV gmoQ>m KoVcm Am{U Amnë`m
40-50 ~cX§S> {eî`m§Zm ~amo~a KoD$Z Vo _mhþcrcm
Amco . Vo d¥ Î m H$iVmM R> m Uo X ma Km~acm. Vmo
g_WmªÀ`m MaUr cmoiU KoD$ cmJcm. g_WmªZr
Amnë`m gmo Q > ç mMm Ë`mcm ^any a àgmX {Xcm.
R>mUoXmamZo CÕdmMr gwQ>H$m Ho$cr. Vwé§JmVyZ ~mhoa

nS>coë`m CÕdmcm g_W© åhUmco - "ZwgVm On
nwaogm Zmhr. OnmZo _mZ{gH$ gm_Ï`© dmT>oc nU
Ë`m ~amo~aM earagwÕm ~cg§nÞ Agco nm{hOo. åhUyZ
amoO ì`m`m_ Ho$cm nm{hOo.'
~cmo n mgZm ho g_Wmª À `m H$m`m© M o Img
d¡{eîQ>ç hmoVo. Ë`m§Zr àË`oH$ JmdmV hZw_mZ _§{Xa
C^o Ho$co. ho hZw_§VmMo _§{Xa åhUOo OUy ì`m`m_emim
hmoVr. AZoH$ VéU _wc§ `m _§{XamV O_V AgV.
gy`©Z_ñH$ma, Omoa, ~¡R>H$m `mÛmao {VWo ~cmonmgZm
Mmco. Oo cmoH$ qhXy {ñÌ`m§Zm nidyZ ZoVmV Ë`m§Zm
~XSy>Z H$mT>Ê`mMm AmXoe g_WmªZr `m {eî`m§Zm
{Xcm hmoVm. {VH$S>o {edam`m§Zr namH«$_r _amR>m
gaXmam§Mr g§KQ>Zm C^r H$am`cm gwédmV Ho$cr hmoVr.
"_amR>m {VVwH$m _oidmdm Ÿ& Amncm _hmamï´> Y_©
dmT>dmdm Ÿ&' ho {ed g_WmªÀ`m H$m`m©Mo ~«rXdmŠ`
Pmco hmoVo. XmoKm§Zr qhXy g_mOmcm g§KQ>ZoMm Am{U
~cmonmgZoMm _§Ì {Xcm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 34

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

29. kmZmMm Ah§H$ma ZH$mo

Mm\$i _R>mV hiyhiy ZmZm àH$maMo {eî`
Jmoim Pmco. Ë`m§Vrc H$mhr {eî`m§Mo g§ñH¥$V _wimV
Mm§Jco hmoVo. g_WmªMo àmH¥$V J«§W dmMÊ`mnojm Vo
g§ñH¥$V J«§WmMoM AÜ``Z H$arV. EdT>oM Zìho Va
Á`m§Mo g§ñH¥$V Mm§Jco Zmhr Ë`m§Zm Vo VwÀN> g_OV.
H$ë`mUñdm_r Va g§ñH¥$VÀ`m ~m~VrV nyU© AZ{^k
hmoVo. Ë`m_wio H$ë`mUñdm_tMr qQ>JcQ>dmir H$aUo
hm `m _§S>itMm {ZË`mMm CÚmoJ hmoD$Z ~gcm.
H$ë`mUñdm_tZm g§ñH¥$V `oV ZgVmZm Vo g_WmªMo
EdT>o cmS>Ho$ H$go, `mMo Ë`m§Zm AmíM`© dmQy> cmJco.
g_WmªZr EH$Xm `m g§ñH¥$V n§{S>Vm§Mr {Oadm`Mr
R>adco.
gm`§H$mir CnmgZm Pmë`mda WmoS>m doi gmao
OU g_Wmª^modVr Jmoim hmoV. g_W© _wÔm_ H$mhr
{df` H$mTy>Z gJù`m§er MMm© H$aV. Amncm _moMm©
g§ñH¥$Vào_tH$S>o didyZ g_W© åhUmco - "AmOn`ªV

_r _amR>r J«§W Iyn {c{hco, nU _mÂ`m Zmdmda
EImXm g§ñH¥$V H$mì`J«§W Agmdm Ago _cm dmQ>Vo.
_r n{hco XmoZ MaU V`ma H$aoZ, nwT>Mo XmoZ MaU
Vwåhr g§ñH¥$V n§{S>Vm§Zr nyU© H$am`Mo.' gd© g§ñH¥$V
Aä`mgH$m§Zr AmZ§XmZo _mZm S>mocmdë`m. g_WmªZr
n{hë`m ícmoH$mMo XmoZ MaU gm§{JVco. nU Vmo ícmoH$
Hw$UmcmM nyU© H$aVm `oB©Zm. g_WmªZr Aem àH$mao
40 ícmoH$m§Mo n{hco XmoZ MaU nyU© Ho$co. nU `m
Aä`mgH$m§ Z m H$mhrM O_o Z m. Vo ì hm g_Wmª Z r
H$ë`mUñdm_tZm Vo ícmoH$ nyU© H$am`cm gm§{JVco
Am{U H$m` AmíM`© ! gX² J w é H¥ $ no À `m ~imda
H$ë`mUñdm_tZr gmao 40 ícmo H $ ny U © H$o c o .
"XmgJrVm' `m ZmdmZo hm JǤW AmoiIcm OmVmo. `m
KQ>ZoZ§Va gd© VWmH${WV g§ñH¥$V n§{S>Vm§Mm A{^_mZ
JiyZ nS>cm. Ë`m§Zr Xmg~moYmMm Aä`mg gwê$ Ho$cm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 35

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

30. Aä`mg H$gm H$amdm ?

g_W© kmZmMo CnmgH$ hmoVo. Ë`m§Mo _R> åhUOo
Ë`m H$mimVrc {dÚmnrR>§ hmoVr. Va Ë`m§Mm _R>nVr
MmcVo-~mocVo {dÚmc` hmoVm. _R>m_Ü`o g_WmªÀ`m
J« § W m§ ~ amo ~ aM g§ V kmZXo d , g§ V Zm_Xo d ,
gmdVm_mir, Jmoam Hw§$^ma, VwH$mam_ _hmamO, Xmgmon§V
`m gJù`m§À`m J«§Wm§Mm Aä`mg hmoV Ago. EdT>oM
Zìho Va gw\$s g§V eoI _h§_X, hþgoZ cVr\$, ~m{OX
nR>mU, e_Zm_ar `m§À`m J«W§ m§MmXoIrc Aä`mg MmcV
Ago. _wÐUH$cm ApñVËdmV Zgë`mZo Ë`m H$mir
J«§W N>mnco OmV ZìhVo. åhUyZ J«§W {chÿZ H$mT>mdm
cmJV Ago. Aem àH$maÀ`m AZoH$ J«§Wm§À`m ZH$cm
g_WmªZr {eî`m§H$Sy>Z H$adyZ KoVë`m. g§V doUm~mBªZr
200 J«§Wm§À`m Va {J[aYa ñdm_tZr 400 J«§Wm§À`m
ZH$cm Ho$ë`m hmoË`m. Ho$edñdm_tZr 18 doim
Xmg~moY {chÿZ H$mT>cm hmoVm. Aä`mgmMr EH$
{d{eï> nÕV g_WmªZm Ano{jV hmoVr.

EH$Xm EH$ _h§V nc§Jmda nmcWo nSy>Z Xmg~moY
dmMV hmoVm. J«§WmMm Aä`mg nS>ë`m nS>ë`m Ho$cocm
g_WmªZm MmcV Zgo. {eî`mZo _m§S>r KmcyZ VmR>
~gmdo Am{U Aä`mg H$amdm Agm Ë`m§Mm X§S>H$
hmoVm. nmcWo nSy>Z Xmg~moY dmMUmè`m Ë`m _h§Vmcm
doUm~mBªZr gmï>m§J Z_ñH$ma KmVcm. Voìhm Vmo _h§V
Oam Amoemicm. doUm~mB© åhUmë`m, "_r Vwcm Zmhr
Z_ñH$ma Ho$cm. Amnë`mcm JwéñWmZr Agcoë`m
Xmg~moY J«§Wmcm _r Z_ñH$ma Ho$cm.' VodT>çmV g_W©
Amco Am{U Ë`m _h§Vmcm åhUmco, "AmnU _§MH$mdar
cmoimdo Am{U gañdVrZo AmnUmdar dmoimdo Ÿ& EdT>r
gañdVr ñdñV Zmhr. ZrQ> Aä`mg H$am`Mm Zgoc
Va _R>mV Wm§~y Z`o.' AcrH$S>o Q>r.ìhr. nhmV Aä`mg
H$aUmè`m _wcm§Zr `m KQ>ZonmgyZ YS>m {eH$mdm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 36

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

31. g_WmªZr Mmoam§Mo öX`n[adV©Z Ho$co

EH$Xm Mm\$icm amÌr g_W© A§WéUmV nhþS>co
hmoVo. Ë`m§Mm cmS>H$m {eî` H$ë`mU Ë`m§Mo nm` MonV
hmoVm. amÌrMo OdiOdi gmS>o ~mam dmOco hmoVo. nm`
Mo n VmZm H$ë`mUñdm_tZm e§ H $m Amcr H$s,
^m§S>maKamV Mmoa {eaco AgmdoV. H$ë`mUñdm_tMo
AY} cj nm` Xm~Ê`mH$S>o Va AY} cj Mmoam§H$S>o
hmoVo. H$ë`mUZo Ooìhm g_WmªZm Mmoa Amco AgmdoV,
Ago gm§{JVco Voìhm g_W© åhUmco - "Aao OmD$ Xo,
^m§S>maKamVrc YmÝ` Amnë`m EH$Q>çmMo WmoS>oM Amho.
Ë`m AÞmda Oa Ë`m§Mo Zmd {c{hco Agoc Va Vo
Ë`m§Zm {_ioc.' H$ë`mUZo Ooìhm ^m§S>maKamV {^joMo
n¡go AmhoV åhUyZ gm§{JVco Voìhm g_W© åhUmco "Aao OmD$ Xo, AmnU gmYy AmhmoV. Amnë`mcm
n¡emMm _moh H$m` H$am`Mm ?' g_W© Vgo n¸o$ ì`dhmar
hmoVo. nU _wÔm_ H$ë`mUMr narjm nmhÊ`mgmR>r Vo
Vgo ~mocV hmoVo. åhUyZ H$ë`mU åhUmcm - cmoH$m§nwT>o
MwH$sMm AmXe© R>odë`mgmaIm hmoB©c.'

Amncm {eî` d¡Mm[aH$ÑîQ>çm àJë^ Agcocm
nmhÿZ g_WmªZm H$m¡VwH$ dmQ>co. g_WmªZr H$ë`mUmg
Ë`m Mmoam§Zm ^m§S>maKamV H$m|Sy>Z R>odm`cm gm§{JVco.
H$ë`mU AË`§V ~cX§S> hmoVo. ^cr_moR>r H$mR>r hmVmV
KoD$Z Vo ^m§S>maKamV {eaco. H$ë`mUm§Mm éÐmdVma
nmhÿZ gmao Mmoa Km~aco. g_W©XoIrc Ë`m {R>H$mUr
nmohmoMco. g_W© Ë`m Mmoam§er AË`§V ào_mZo ~mocco.
g_W© åhUmco, - "Vwåhmcm _r ^m§S>maKamV H$m_
{Xco Am{U nJma {Xcm Va Vwåhr Mmoar ~§X H$amc
H$m ?' Voìhm gmao Mmoa åhUmco, "H$ï> H$ê$Z Am_Mm
g§gma MmcUma Agoc Va Amåhr `m jUmnmgyZ
MmoarMm ì`dgm` gmoSy>Z XoD$.' g_WmªZr Ë`m gdmªZm
Mm\$i _R>mV doJdoJir H$m_o {Xcr. Ë`m_wio Ë`m
Mmoam§Zr g_WmªÀ`m _R>mV Zdo OrdZ gwê$ Ho$co.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 37

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

32. {edmOr _hmamOm§Mm JwUJm¡ad

g_W© g§àXm`mMr MVw…gyÌr Amho _w»` h[aH$Wm {ZénU Ÿ&
Xwgao Vo amOH$maU &
{Vgao Vo gmdYnU Ÿ& gd© {dfBª Ÿ&&
Mm¡Wm AË`§V gmjon Ÿ&
\o$S>mdo ZmZm Amjon Ÿ&
g_WmªZr nma_m{W©H$ g‚mZm§Mr Or g§KQ>Zm
C^r Ho$cr Vr g§KQ>Zm amOH$maUmÀ`m ~m~VrV
CXmgrZ Zgmdr, Aer Ë`m§Mr YmaUm hmoVr. åhUyZ
Ë`m§Zr Amnë`m g§àXm`mV amOH$maUmMm A§V^m©d
Ho $ cm. gw X ¡ d mZo Ë`m H$mir N> Ì nVr {edmOr
_hmamOm§gmaIm {Z…ñdmWu Am{U Mm[aÍ`g§nÞ ZoVm
amOH$s` ñdmV§Ä`mgmR>r PQ>V hmoVm. nwÊ`ícmoH$
{OOm~mBªZr {edN>ÌnVtZm ñdamÁ`mMr àoaUm {Xcr.
ehmOramOo ñdamÁ` {Z{_©VrÀ`m H$m_r {edmOr
_hmamOm§Zm JwánUo _XV H$arV hmoVo. ehmOr
_hmamOm§Zr {edmOr _hmamOm§À`m [h§Xdr ñdamÁ`mMr

KS>r àma§ ^ r ~gdy Z {Xcr. {OOm~mBª À `m
_mJ©Xe©ZmImcr {edN>ÌnVr ñdamÁ`mMm {dñVma
H$arV hmoVo.
{edN>ÌnVtMr amO_wÐm V`ma Pmcr hmoVr.
ñdamÁ`mVrc Am`m-~{hUtZm VgoM _R>-_§{Xam§Zm
_hmamOm§Mo g§ajU hmoVo. gd© OmVtÀ`m Am{U n§Wm§À`m
cmoH$m§Zm KoD$Z _hmamO g_mOgodm H$arV hmoVo. Ë`m§Mr
H$sVu EoHy$Z g_W© ^mamdyZ Joco. Ë`m§Zr {XdmH$a
Jmogmdr `m§À`m~amo~a {edN>ÌnVtZm nÌ {Xco. Ë`mV
_hmamOm§À`m JwUm§Mr Vmar\$ H$aVmZm g_WmªZr
"`ed§V, H$s{V©d§V, nwÊ`d§V, gm_Ï`©d§V, daXd§V,
Zr{Vd§ V , AmMmaerc, {dMmaerc, XmZerc,
Y_©erc, gd©k, gwerc BË`m{X {deofUo dmnacr
AmhoV. Ë`mdê$Z {edN>ÌnVr H$go ZmZm JwUm§Zr
Amc§H¥$V hmoVo Vo Ü`mZr `oVo. nÌ dmMë`mda gdS>
hmoVmM Mm\$icm OmD$Z Ë`m§Zr g_WmªMr ^oQ> KoVcr.
g_WmªZm Ë`m§À`m~Ôc A{^_mZ hmoVm.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 38

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

33. J«§Wm Zm_ Xmg~moY Ÿ& Jwé{eî`m§Mm g§dmX Ÿ&&

g_W© am_Xmg ho {ZgJ©ào_r hmoVo. Ë`m§Zr
Amnë`m {ZdmgmÀ`m Á`m OmJm {ZdS>ë`m Ë`m gd©
{ZgJ©aå` OmJm hmoË`m. AmOhr Mm\$i, {edWaKi,
g‚mZJS> Am{U g_Wmª À `m do J do J ù`m Kir
nmhÊ`mgmR>r VéU {J`m©amohH$ JXu H$aVmV. H$mhr
gmhgr VéU _wco _wÔm_ nmdgmù`mV _mohr_ åhUyZ
g_WmªMr VrW©joÌo nmhVmV. g_WmªZm A§JmnyaÀ`m
S>mohmV XmoZ _yVu gmnS>ë`m. EH$ lram_M§Ðm§Mr Am{U
Xwgar VwiOm^dmZrMr. Ë`m§Vrc lram_mMr _yVu Ë`m§Zr
Mm\$icm ñWmnZ Ho$cr. lrVwiOm^dmZrMr _yVu
ñWmnZ H$aÊ`mgmR>r Vo g‚mZJS>mda Amco .
gÁOZJS>mdarc à{gÕ A§½cmB© XodrMo _§{Xa AmOhr
Ë`mMr gmj XoV Amho. gÁOZJS>mÀ`m nm`Ï`mcm
g_WmªZm EH$ ~mJ V`ma H$am`Mr hmoVr. `m ~mJoV
H$moUH$moUVr PmS>o cmdm`Mr Am{U Vr H$er cmdmdrV
`m g§~§YrMo g_WmªMo ñdV§Ì àH$aU Amho. `mdê$Z
Ë`m§Mm dZñnVremñÌmMm {H$Vr Aä`mg hmoVm `mMr

H$ënZm `o V o . ~mJ àH$aU åhUy Z Amo i Ië`m
OmUmè`m `m H${dVo V g_Wmª Z r gw _ mao 350
dZñnVtMr Zmdo {Xcr AmhoV. AmíM`© åhUOo `mXr
XoVmZm nmco^mÁ`m, \$i^mÁ`m, \$i§, \w$c§, Am¡fYr
dZñnVr `m§Mr ì`dpñWV dJ©dmar Amho.
g‚mZJS>mda XmoZ df} amhÿZ g_W© {edWaKirV
Amco. {VWo Ë`m§Zr g_W© g§àXm`mMm lr_X² Xmg~moY
hm àYmZ J«§W {c{hcm. `m J«§WmV g_WmªZr àn§M,
amOH$maU, g§KQ>Z, ì`dñWmnZ, ì`dhmaMmVw`©,
ì`{º$_Îd {dH$mg, gä`Vm Am{U {eï>mMma `m
gJù`m Jmoï>tMm A§V^m©d Ho$cm Amho. Xmg~moYmVrc
_yI©cjUo dmMV AgVmZm Va AZoH$m§Zm dmQ>Vo H$s,
g_WmªZr Amncm ñd^md AMyH$nUo H$gm AmoiIcm?
OJmVrc AZoH$ ^mfm§_Ü`o Xmg~moYmMm AZwdmX Pmcm
Amho.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 39

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

34. ñdm_r {VÝhr OJmMm Ÿ& AmB©{dZm {^H$mar Ÿ&&

{edWaKirV g_W© gw_mao 8 df} am{hco. Ë`m
H$mimV KirÀ`m AdVr^dVr KZXmQ> O§Jc hmoVo.
Kir_Ü`o dmK-qgh AmXr {h§ò ídmnXm§Mm dmda hmoVm.
gmn, ZmJ, AOJaXo I rc ^any a AgV. Aem
n[apñWVrV hm {ZgJ©ào_r g§V KirMo gw§Xa dU©Z
H$aVmo.
{JarMo _ñVH$s J§Jm Ÿ& VoWy{Z Mmccr ~io Ÿ&
Y~m~m cmoQ>Vr Ymam Ÿ& Y~m~m Vmo` AmXio Ÿ&&
JO©Vmo _oK Vmo qgYy Ÿ& ÜdZr H$ëhmoi D$R>rcm Ÿ&
H$S>çmer AmXio Ymam & dmV AmdV© hmoVgo Ÿ&&
AmnU `mnyduM nm{hco H$s, ^maV ^«_UmZ§Va
g_W© Om§~oV OmD$Z AmB©cm ^oQ>co hmoVo. Ë`m doir
AmB©Zo BÀN>m ì`º$ Ho$cr hmoVr H$r, _mÂ`m A§VH$mir
Vy _cm ^oQ>m`cm `o. Ë`mZwgma g_WmªZr AmB©cm eãX
{Xcm hmoVm. ^º$mZo {Xcoë`m eãXm§Mr O~m~Xmar ^Jd§V
Amnë`m {eamda KoV AgVmo.
g_W© {edWaKirV Xmg~moY coIZ H$aV

AgVmZm Ë`m§À`m ñdßZmV A§½cmB©Xodr Amcr Am{U
åhUmcr - "VwPr AmB© Om§~ Jmdr Iyn AmOmar
Amho. EH$Xm {Vcm OmD$Z ^oQ>.' Ë`mZwgma g_W©
Om§~ JmdmV Amco.Ë`m§Zr àW_ hZw_§VmMo Xe©Z KoVco
Am{U Vo Kar Amco. amUy~mBªZm Pmcocm AmZ§X
H$moUË`m eãXm§V dU©Z H$amdm ! g_WmªZr gmV {Xdg
Amnë`m AmB©cm A§VH$mir Cn`moJr nS>co Agm CnXoe
Ho$cm. amUy~mBªMo _Z g§gmamVyZ nyU© {ZKyZ Joco.
Ë`m§Zr Amnco S>mHo $o g_WmªÀ`m _m§S>rda R>do co. ^Jd§VmMo
qMVZ H$arV AgVmZmM Ë`m§Zr `m OJmMm AmZ§XmZo
{Zamon KoVcm. g_WmªÀ`m H¥$noZo Ë`m§Mm eodQ>Mm {Xg
JmoS> Pmcm.
g_WmªZr _mVoÀ`m _wImV J§JmOc Am{U
VwcgrXc KmVco. OUy nwÌmZo _mVocm _moj {Xcm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 40

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

35. gma§JnyaÀ`m _méVrMr H$Wm

Om§~ohÿZ g_W© gma§Jnya `oWo Amco. ho {R>H$mU
Am§Y« àXoemV {ZOm_m~mXnmgyZ gw_mao 15 _¡cm§da
Amho. Ë`m dfu Am§Y« àXoemV àM§S> XwîH$mi nS>cm
hmoVm. gd©gm_mÝ` àOm KmoQ>^a nmÊ`mgmR>r dUdU
qhS>V hmoVr. g_WmªZr gma§Jnyacm nm{hco, H$s EH$m
gamodamV 60 ~«m÷U C^o amhÿZ H$mhr Var AZwð>mZ
H$aV hmoVo. g_WmªÀ`m ~amo~a Ë`m§Mm cmS>H$m {eî`
CÕd hmoVm. g_WmªÀ`m gm§JÊ`mdê$Z CÕdmZo Ë`m
~«m÷Um§Mr ^oQ> KoVcr Am{U AZwîRmZmMo à`moOZ
{dMmaco. gma§JnyaÀ`m `dZ A{YH$mè`mZo XwîH$mimgmR>r
`m gmR> h r ~« m ÷Um§ Z m do R > r cm Yaco hmo V o . Ë`m
~«m÷Um§Zm nmD$g nS>on`ªV Kar OmVm `oUma ZìhVo.
nmD$g nS>mdm åhUyZ Ë`m§Zm gº$sZo AZwð>mZmcm
cmdco hmoVo.
ho gd© àH$aU H$ië`mda g_Wmª Z r Ë`m
gamodameoOmarc S>m|Jamda hZw_§VmMr _yVu V`ma Ho$cr.
Ë`m _yVuda ^Jdo dñÌ R>odco Am{U ~«m÷Um§Zm

gm§{JVco H$s, Vwåhr Oa `m hZw_§Vmcm _hméÐmMm
A{^foH$ H$ocm Va ZŠH$s nmD$g nS>oc. ~m«÷Um§Zm
_moR>r Amem dmQ>cr. g_WmªMo VoO nmhÿZ Ë`m§Zr _moR>çm
lÕoZo hZw_V§ mcm _hméÐmMm A{^foH$ Ho$cm. Ë`mgaer
Ymo-Ymo nmD$g gwê$ Pmcm. ~«m÷U AmZ§Xco. Ë`m§Mr
gwQ>H$m Pmcr. hr dmVm© H$iVmM {ZOm_m~mXÀ`m
gwcVmZmZo g_WmªZm gÝ_mZnyd©H$ {ZOm_m~mXcm
Zoco. Ë`m§Zm _R>mgmR>r 50 EH$a O_rZ XmZ {Xcr.
{VWo g_WmªZr à^y am_M§Ðm§Mo _§{Xa ~m§Yco Am{U
CÕdñdm_tMr _R>nVr åhUyZ {Z`wº$s Ho$cr. `mM
CÕdm§Zr {ZOm_m~mXhÿZ g_WmªZm nÌ {c{hco. Ë`mV
àmW©Zm Ho$cr "_cm dmQ>Vo A§Var Ëdm dgmdo Ÿ&
VwÂ`m Xmg~moYmgr Ëdm§ ~moYdmdo Ÿ&
AnË`mnar nmOdr ào_agm Ÿ&
_hmamO`m gX²Jwé am_Xmgm Ÿ&&'

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 41

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

36. AmYr àn§M H$amdm ZoQ>H$m Ÿ&

ZJa {OëømV q^Jma `oWo {XdmH$a nmR>H$
ZmdmMm VéU gmYH$ hmoVm. Ë`mMo c¾ Pmco hmoVo.
Ë`mcm _wco-~mio hmoVr. VWm{n Ë`mMo g§gmamV \$ma
cj ZìhVo. VmgZ²Vmg Vmo Ü`mZ-YmaUm H$arV Ago.
AZoH$Xm KamVrc dñVy Jmoa-Jar~m§Zm XoD$Z Q>mH$s.
Ë`m_wio Ë`mMo AmB©er Am{U nËZrer H$Yr nQ>co
Zmhr. EH$ {Xdg g§gmamVrc H$Q>H$Q>tZm H§$Q>miyZ
Ë`mZo Ka gmo S >co Am{U {VgJmd OdiÀ`m
d¥ÕoídamÀ`m S>m|JamV {gÕoída _§{XamV Ë`mZo AZwð>mZ
gwê$ Ho$co. EH$ {Xdg Ë`mcm nhmQ>o ñdßZ nS>c.o ñdßZmV
^Jdo dñÌ n[aYmZ Ho$cocm EH$ VoOñdr gmYy Amcm
Am{U Ë`mZo {XdmH$acm ñdßZmV AZwJ«h {Xcm. `m
KQ>ZoZ§Va {XdmH$a BVH$m ì`mHw$i Pmcm H$s ñdßZmV
{Xgcocm gmYy àË`j ^oQ>ë`mIoarO AÞ J«hU
H$amd`mMo Zmhr, Ago Ë`mZo R>a{dco. VrZ {Xdg Vmo
Cnmer hmoVm.

gma§JnyahÿZ g_W© {VgJmdOdi {gÕoída
_§{XamV Amco. g_WmªZm nmhVmM {XdmH$amZo AmoiIco,
H$s Amnë`mcm ñdßZmV AZwJ«h XoUmam _hmË_m hmM.
g_WmªZrXoIrc {XdmH$acm AmoiIco. àW_^oQ>rVM
Ë`m§Zr Ë`mcm AZwJ«h {Xcm. {XdmH$a gy`m}nmgH$
Agë`mZo g_Wmª Z r Ë`mMo Zmd {XZH$a R> o d co .
{VgJmdcm _R> ñWmnZ H$ê$Z Ë`mcm VoWrc _R>nVr
Ho$co. EdT>oM Zìho Va g_WmªZr Ë`mcm ~m`H$m-_wcm§Mm
gm§^mi H$am`cm gm§{JVco. Ë`mZo q^JmanyahÿZ Amnco
Hw$Qw>~§ {VgJmdcm AmUco. "AmYr àn§M H$amdm ZoQ>H$m &
_J ¿`mdo na_mW©{ddoH$m Ÿ&' hr g_WmªMr {eH$dU
{XZH$a ñdm_tZr AmMaUmV AmUcr. `mM {XZH$a
ñdm_tZr g_WmªÀ`m {Zdm©UmZ§Va 12 dfmªZr åhUOoM
1694 gmcr "ñdmZw ^ d {XZH$a' ZmdmMm
Aä`mgnyU© J«§W [c{hcm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 42

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

37. A\$OcImZ {ZKmcm Amho

g_W© am_Xmgm§Mo _h§V {^joÀ`m {Z{_ÎmmZo
JmdmoJmd qhS>V hmoVo. `m doir Vo gm_m{OH$ Am{U
amOH$s` n[apñWVrMm AmT>mdm KoV hmoVo. g_WmªZm
amOH$maUmMo dmdS> o ZìhVo . gm_mÝ` _mUgmZo
amOH$maUmH$S>o Xwc©j Ho$ë`mg ZH$mo Vr _mUgo
amOH$maUmV {eê$Z àOocm a§Org AmUVmV. åhUyZ
g_W© åhUVmV "àd¥{Îmg nm{hOo amOH$maU Ÿ&
{Zd¥{Îmg nm{hOo n§MrH$aU Ÿ&'
_mUgmMo ^m¡{VH$ OrdZ gwIr Am{U Xw…Ir
hmoUo AZoH$Xm amOH$maUmda Adc§~yZ AgVo. amOm
Mm§Jcm Zmhr hm àOoMm Xmof Amho, Ago g_W© _mZrV.
_mÌ amOH$maU H$aVmZm gmdYmZVm Am{U JwáVm
nmimdr, Ago g_WmªMo _V hmoVo. `m~m~VrV Ë`m§Mo
EH$ _m¡{cH$ nÌ CncãY Amho. Mm\$icm g_WmªZr
_moir{dŠ`mH$Sy>Z Á`mMm nam^d H$adcm Ë`m gXm{ed
emñÌtÀ`m hñVmjamVrc ho nÌ {ddoHo$ H$amdo H$m`© gmYZ Ÿ&
OmUma ZaVZy ho OmUmoZ Ÿ&

nwT>rc ^{dî`m{W© _Z Ÿ&
ahmQ>moMr Z`o Ÿ&&1Ÿ&&
Mmcy Z`o AgÝ_mJu Ÿ&
gË`Vm ~mUë`m A§Jr Ÿ&
aKwdra H¥$nm Vo àg§Jr Ÿ&
Xmg_mhmËå` dmT>dr Ÿ&&
aOZrZmW Am{U {XZH$a Ÿ&
{ZË` H$[aVr g§Mma Ÿ&
Km{cVmVr `oaPma Ÿ&
cm{dco ^«_U OJXreo Ÿ&&3Ÿ&&
Am{X_m`m _yi^dmZr Ÿ&
ho gH$c ~«÷m§S>mMr ñdm{_Zr Ÿ&
`oH$mÝVr {ddoH$ H$amoZr Ÿ&
Bï> `moOZm H$amdr Ÿ&&4Ÿ&&
`m nÌmVrc àË`oH$ MaUmMo n{hco Aja dmMco
åhUOo "{dOmnyaMm gaXma {ZKmcm Amho' hr Jwá
gyMZm {_iVo. hm gaXma A\$OcImZ hmoVm Am{U
Vmo ñdamÁ`mda MmcyZ `oV Agë`mMr dmVm© gd©àW_
`m nÌmVyZ {edmOr _hmamOm§Zm H$icr.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 43

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

38. {edN>ÌnVtZr KoVcocm AZw^d

_moR>_moR>çm _mo{h_oda OmVmZm gmYw-g§Vm§À`m
Xe©Zmcm OmÊ`mMr {edmOr _hmamOm§Mr nÕV hmoVr.
amÁ`m{^foH$mZ§Va X{jU {Xp½dO`mcm OmVmZm
{edmOr _hmamO g_WmªZm ^oQ>Ê`mgmR>r {edWa KirV
{ZKmco. dmQ>oV H$mi ZXrcm EdT>m nya hmoVm H$s ZXr
Amocm§Sy>Z KirV nmohmoMUo _hmamOm§Zm eŠ` ZìhVo.
Ë`m_wio Ë`m amÌrMm _w¸$m_ Ë`m§Zr {edWaKirOdi
{~admS>r `oWo Ho$cm. Á`m XodrÀ`m _§{XamV _hmamO
Pmonco Vo _§{Xa AmOhr J«m_ñW _§S>ir XmIdVmV.
ñdßZmV g_W© am_Xmg `m§Zr {edN>ÌnVtZm Zmai
Am{U OnmMr _mi àgmX åhUyZ {Xcr. nhmQ>o _hmamO
Ooìhm PmonoVyZ CR>co, Ë`m§Zm Cemer ñdßZmV {Xcocm
Zmai Am{U _mi AmT>icr. _hmamOm§Zm Iyn AmíM`©
dmQ>c.o Vo VmVS>rZo {edWaKircm nmohmoMco. _hmamOm§Zm
X{jUoVrc _mo{h_oV `e {_imdo åhUyZ g_WmªZr
Ë`m§Zm AZoH$ Vcdmar ^oQ> {Xë`m. Ë`m doir g_WmªÀ`m

~amo~a {J[aYa ñdm_r hmoVo. Ë`m§Zr g_W© àVmn `m
J«§WmV `m gd© AmR>dUr {chÿZ R>odë`m AmhoV.
amÁ`m{^foH$mZ§Va {edN>ÌnVtZr {dS>m Im`Mo
gmoSy>Z {Xco hmoVo. ho _mhrV AgVmZmhr {edN>ÌnVtMr
narjm KoÊ`mgmR>r {edWaKirVyZ _mo{h_oda OmVmZm
g_WmªZr Ë`m§À`m hmVmda {dS>m R>odcm. nU _hmamOm§Zr
Vmo {dS>m VmËH$mi Imëëmm. g_WmªZr AmíM`m©Zo
{dMmaco - "AmnU Vm§~yc godZ d{O©co Eogo dV©_mZ
EoH$co hmoVo.' Ë`mda {edN>ÌnVr åhUmco - "Amåhr
Vm§~yc Zmhr ^{jcm. Amåhr àgmX go{dcm.' `m
gd© Zm|Xr {J[aYa ñdm_tÀ`m g_W© àVmnmV AgyZ
à{gÕ B{Vhmg g§emoYH$ goVy _mYdamd nJS>r `m§Zr
"g_W© g§àXm`' `m J«§WmV Ë`m {Xë`m AmhoV. `mdê$Z
g_W© Am{U N>ÌnVtMo g§~§Y {H$Vr {Oìhmù`mMo
hmoVo, Vo Ü`mZmV `oVo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 44

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

39. ~hþV H$amdo nmR>m§Va Ÿ& H§$R>r Yamdo AWmªVa Ÿ&&

g_WmªZr Ë`m H$mir 1100 _R> ñWmnZ Ho$co
Am[U gw _ mao 1400 VéU _w c m§ Z m g_W©
gm§ à Xm`mMr Xrjm {Xcr. Ë`§ m Mo H$mhr {eî`
J¥hñWml_r hmoVo, Va H$mhr {eî` ~«÷Mmar hmoVo.
Á`m doir EImÚm {eî`mMr _h§VnXr {Z`wŠVr hmoV
Ago Ë`m doir Ë`m {eî`mMr H$gyZ narjm KoVcr
OmB©. XoU½`m KoD$Z Zo_UwH$m H$aÊ`mMr nÕV Voìhm
ZìhVr. g_WmªZm {eî`mH$Sy>Z H$R>moa gmYZoMr Am{U
Aä`mgmMr Anojm hmoVr. Xmg~moYmMo ZwgVo nmam`U
H$ê$Z ^mJV ZìhVo, Xmg~moY g_OmD$Z KoÊ`mda
g_WmªMm ^a hmoVm. AZoH$ _h§Vm§Mm Xmg~moY H$§R>ñW
hmoVm. {eî`mMr narjm KoÊ`mMr g_WmªMr nÕV
_moR>r {dcjU hmoVr. Ë`m doir J«§W N>mnco OmV
ZgV. hmVmZo [chÿZ J«§Wm§À`m ZH$cm H$oë`m OmV.
N>nmB© Zgë`m_wio J«§W ~m§Ycoco (~mBªqS>J) ZgV.
nmZm§da n¥ð>m§H$ XoIrc Zgm`Mo. Aem doir g_W©

Ë`m {eî`mH$Sy>Z Ë`mZo {c{hcocr Xmg~moYmMr nmoWr
_mJdyZ KoV. nÎ`mà_mUo {ngyZ nmoWrMr gd© nmZo
{dñH$irV H$aV Am{U _J {eî`mcm gJim Xmg~moY
nwÝhm ì`dpñWV cmdyZ R>odm`cm gm§JV. Á`m {eî`m§Mm
Xmg~moY H§$R>ñW Zgo Ë`m§Zm nmoWr Owidm`cm \$ma
do i cmJo . Aem {eî`mcm _h§ V åhUy Z qH$dm
_R>n{VnXr {Z`wº$ Ho$co OmV Zgo. Á`mcm nmoWr
cmdm`cm {dc§~ Pmcm Ë`mMr {Z^©Ëg©Zm H$aVmZm
g_W© åhUV, " `mZo Xmg~moY dmMcm Zmhr Ho$di
J§Y\w$co dmhyZ nyOcm.' Ë`m doir g_WmªMo {eî`m§Zm
gm§JUo hmoVo H$s, Omo H$moUr Xmg~moY J«§WmMo dmMZ
H$arc, Vmo J«§W ZrQ> g_OmdyZ KoB©c Am{U Ë`mZwgma
AmMaU H$ao c , Aem _mUgmcm _mo j {_io c .
Ë`mgmR>r doJim Jwé H$aÊ`mMr JaO Zmhr. J«§W hoM
Jwé hmoV.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 45

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

40. ZH$cr am_ hmoÊ`mnojm Agcr am_ ìhm !

EH$Xm Mm\$icm g_WmªÀ`m Xe©Zmcm H$mhr
H$cmH$ma Amco. ho H$cmH$ma XemdVmam§Mr crcm H$ê$Z
XmIdV. Ë`m§Zr g_WmªnwT>o Amncr H$cmH¥$Vr gmXa
H$aÊ`mMr BÀN>m àH$Q> Ho$cr. g_WmªMr AZw_Vr
{_iVmM Ë`m§Zr am_m`UmVrc H$mhr àg§J gmXa
Ho$co. _mÌ hm ZmQ>çà`moJ nmhÿZ g_W© A§V…H$aUmV
A{Ve` ì`{WV Pmco. Á`m ì`º$s¨Mo AmMaU ImgJr
OrdZmV Mm§Jco Zmhr Aem ì`º$s¨Zr Ho$di XodXodVm§Mo nmofmI KmcyZ am_, cú_U Am{U grVm
åhUyZ a§J_§Mmda {_adUo g_WmªZm AmdS>co Zmhr.
Aem H$m`©H«$_m§Zr cmoH$m§Mr H$a_UyH$ hmoB©c, nU
g_mO n[adV©Z hmoUma Zmhr. AmO XyaXe©Zda Ym{_©H$
_m{cH$m§Mr McVr Amho. `m _m{cH$m ^Jd§VmÀ`m
ào_mnmoQ>r gmXa Ho$ë`m OmV ZmhrV. ì`mdgm{`H$
H$cmH$mam§Zr n¡go {_idÊ`mgmR>r gmXa Ho$cocr Vr

H$cmH¥$Vr AgVo. Y_© àMmamMm hm _mJ© g_WmªZm
_mÝ` ZìhVm.
g_WmªZr Ë`m H$cmd§Vm§Zm {dMmaco H$s, Vwåhmcm
`m H$m_m~Ôc _{hÝ`mcm {H$Vr n¡go [_iVmVŸ? Ë`m
gdmªZr _m{gH$ àmárMm AmH$S>m gm§{JVcm Voìhm
g_W© åhUmco, "Vwåhr Oa _R>m_Ü`o godm H$aUma
Agmc Va `mhÿZ OmñVr n¡go _r Vwåhmcm Xa_hm
XoB©Z. nU H¥$nm H$ê$Z Aem àH$mao Xod-XodVm§Mr
{dQ>§~Zm H$ê$ ZH$m.' Ë`m gdmªZm g_WmªMo åhUUo
nQ>co. Ë`m§Zr Amnco gd© Am`wî` am_mÀ`m godoV
ì`{VV Ho$co. AZoH$Xm H$mhr ~hþê$nr Xod-XodVm§Mr
ê$no KoD$Z KamoKa Am{U XmamoXma ^rH$ _mJVmV.
Ë`m§Mr H$sdhr `oVo Am{U Ë`m§À`m hmVyZ XodVm§Mr
{dQ>§~Zm KS>Vo, `mMo dmB©Q>hr dmQ>Vo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 46

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

41. VwPo eara Zï> H$ê$ H$m ?

AÜ`mË_mV B©ídaàmárMo XmoZ _mJ© AmhoV.
EH$ kmZ_mJ© Am{U Xwgam ^{º$_mJ©. kmZ_mJm©Zwgma
S>moù`m§Zr {XgUmao gmao {díd {_Ï`m AgyZ \$º$
^Jd§VM gË` Amho. Va ^{º$_mJm©Zwgma Vmo ^Jd§VM
ZmZm ê$nm§Zr ZQ>cm Amho. `m XmoZ _mJmªMr ì`dhmamV
J„V hmoD$ Z`o. ì`mdhm[aH$ OrdZmV kmZ_mJm©Mm
A{VaoH$ Ho$ë`mg OrdZmVrc AZoH$ AmZ§Xm§Zm AmnU
nmaIo hmoD$. XmamV H$mT>cocr am§Jmoir jU^§Jwa Agcr
Var H$mhr H$mi S>moù`m§Zm Vr gwI XoVo, ho {dgê$Z
MmcUma Zmhr. `m ~m~VrV g_W© A{Ve` gmdY
hmoVo.
EH$Xm EH$ doXm§Vr am_Zd_r CËgdmgmR>r
Mm\$icm Amcm. Mm\$icm CËgdmV Iyn _moR>r Amamg
Agm`Mr. am§Jmoù`m, nVmH$m, gS>m-g§_mO©Z, nmZm\w$cm§Mr gOmdQ>, a§J-a§JmoQ>r, ZmZm àH$maMo hma,
XmJ-Xm{JZo `m§Zr _§{XamMm n[aga gOdcm hmoVm.

`m doXm§Vr J¥hñWmcm Vo gmao ì`W© dmQy> cmJco. Ñî`
OJV² Oa _m`m Amho Am{U Oo S>moù`m§Zm {XgVo Vo
H$YrVar Zï> hmoUma Amho Va EdT>r gOmdQ> H$emcm ?
Ë`mZo am§Jmoir nwgyZ _mim§Mr gOmdQ> VmoS>m`cm
gwédmV Ho$cr. {eî`m§Zr Ë`mcm nH$Sy>Z g_Wmªg_moa
C^o Ho$co. Vmo g_WmªZm åhUmcm - "Oo S>moù`m§Zr
{XgVo, Vo H$YrVar Zï> hmoUmaM Amho. _J Vo VmoS>co
Va Hw$R>o {~KS>co ?' g_WmªZr Ë`mcm {dMmaco - "VwPo
earaXoIrc S>moù`m§Zr {XgVo. Vo H$YrVar Zï> hmoUma
AmhoM. _J Vwcm _r VmS>Z Ho$co Va Mmcoc H$m?'
Ë`m doXm§Ë`mMo S>moio ImS>H$Z CKS>co. Ë`mZo g_WmªMr
j_m _m{JVcr. g_WmªZr Ë`mcm ào_mZo gm§{JVco
H$s, doXm§VmVrc A§{V_ gË`mMm AZw^d ¿`mdm nU
Mma-Mm¡Km§~amo~a ì`dhma ào_mZo H$amdm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 47

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

42. d¡^d a§JZmWñdm_tMm nmR>cmJ H$aVo

g_WmªÀ`m H$mimV gmVmam-H$moaJo md añË`mdarc
{ZJS>r `oWo a§JZmWñdm_r ZmdmMo gËnwéf hmoV.o Ë`m§À`m
àmaãYmV amO`moJ hmoVm. `m§Mo amhUr_mZ A{cemZ
hmoVo. OodVmZm amoO Ë`m§À`m dmQ>çmcm nŠdmÞ `oV
Ago. Vo nm`r H$Yr Mmcco ZmhrV. Á`m KmoS>çmda Vo
~gV Vmo KmoS>mhr EoQ>~mO hmoVm. Ë`m§À`m A§Jmdarc
H$nS>oXoIrc {H$_Vr AgV. `mMm AW© Ë`m§Mo _Z
d¡^dmcm cmcMmdco hmoVo, Ago Zmhr. _mÌ AZoH$Xm
g_WmªÀ`m {eî`m§Zm dmQ>o H$s, g_W© {H$Vr gmYo
amhVmV ? g_WmªH$S>o Oo d¡am½` Amho Vo d¡am½`
a§JZmWñdm_tOdi Zmhr. a§JZmWñdm_r Oam {df`m§V
a§JcocoM AmhoV. g_WmªZm `m Jmoï>rMr Hw$UHw$U
cmJcr. Ë`m§Zr H$Yrhr {eî`m§À`m _ZmVrc `m
Û¡V^mdmcm IVnmUr KmVco Zmhr. CcQ> EH$ {Xdg
Ë`m§Zr a§JZmWñdm_tÀ`m àmaãYmV H$gm amO`moJ Amho,
Vo {eî`m§Zm XmIdyZ {Xco.
Amnë`m `m {dH$ënr {eî`m§ g h g_W©

a§JZmWñdm_tZm KoD$Z EH$m S>m|Jamda Joco. {VWo gmao
OU EH$m PmS>mImcr ^OZmV X§J Pmco. g_WmªÀ`m
{eî`m§Zm Ago dmQ>co H$s, AmO a§JZmWñdm_tZm
nŠdmÞm§ M o ^mo O Z {_iUma Zmhr. Ë`m§ Z m
Am_À`m~amo~a {^joMo AÝZ Imdo cmJoc. AmO
a§JZmWñdm_tMr Mm§JcrM {OaUma, Aem AmZ§XmV
AgVmZm EH$ gaXma a§JZmWñdm_tZm emoYV Ë`m
S>m|Jamda Amcm. Ë`mZo ~amo~a N>Ì, Mm_a§, n§Mn¹$mÞ
OodU, JmÚm-{JaÚm ho gmao AmUco hmoVo. Voìhm
g_WmªÀ`m {eî`m§Mm Moham nS>cm. Voìhm g_WmªZr
Ë`m gdmªZm gm§{JVco - "a§JZmWñdm_r _ZmZo nyU©
{daº$ AmhoV. Ë`m§Mm `moJM Agm Amho H$s, Vo {OWo
OmVrc {VWo d¡^d Ë`m§À`m _mJo cmJoc. `mMm AW©
Ë`m§Zm d¡^dmMm _moh Amho Ago Zmhr.' g§V EH$ZmW
àmaãYmZwgma g§nÞ hmoVo g§V VwH$mam_ Jar~ hmoVo.
nU XmoKohr {daº$ hmoVo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 48

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

43. Eogr Agmdr Jwé^º$s !

gm§Jcr {OëømV ~«÷Zmi ZmdmMo N>moQ>ogo
IoS>oJmd Amho. VoWrc AmZ§X_yVu ~«÷ZmiH$a `m
gËnwéfmer g_WmªMm Mm§Jcm ñZohg§~§Y hmoVm. g_W©
am_Xmg, AmZ§X_yVu ~«÷ZmiH$a, a§JZmWñdm_r
{ZJS>rH$a Am{U Ho$edñdm_r ^mJmZJaH$a ho Mmahr
gËnwéf dS>Jmd `oWo O`am_ñdm_tÀ`m CËgdmV
gm_rc hmoV AgV. `m nmMhr g§Vm§À`m Xe©Zmcm
^º$m§Mr àM§S> JXu O_V Ago. Ë`m H$mimV g_W©
n§Mm`VZ åhUyZ ho gmao g§V à{gÕ hmoVo.
AmZ§X_yVu {dcjU Jwé^º$ hmoVo. Amnë`m
gX²Jwê§$Zr dmnacoë`m nm`mVrc dhmUm gmodù`mV
Jw § S > m iy Z àdmgmV Vo ~amo ~ a ~miJrV AgV.
Zoh_rà_mUo g_Wmª~amo~a dS>JmdÀ`m CËgdmg Amco
AgVmZm Ë`m§À`m Jwé^º$sMo Xe©Z gdmªZm KS>co.
g_W© Am{U AmZ§X_yVu ñZmZmgmR>r ZXrda Joco hmoVo.
CËgdmgmR>r EH$ H¥ $ îU^º$hr Amcm hmo V m.

^JdX²JrVm dmMë`mIoarO OodU H$am`Mo Zmhr, Agm
Ë`mMm Zo_ hmoVm. ^JdX²JrVoMr nmoWr Vmo emoYy cmJcm.
Ë`mZo AmZ§X_yVvÀ`m gm_mZmV gmodù`mV H$mhrVar
Jw§S>micoco nm{hco. Ë`mcm dmQ>co H$s, `mV ~hþVoH$
JrVoMr nmoWr Agoc. Vo gmodio CcJSy>Z nmhV
AgVmZmM g_W© d AmZ§ X _y V u {VWo Amco .
AmíM`m©Mr Jmoï> åhUOo Ë`m dhmUm§Mo Ajae…
^JdX² J rVo V ê$nm§ V a Pmco . g_Wmª Z m Am{U
AmZ§X_yVvZm Ë`m dhmUm ZrQ> {XgV hmoË`m. nU
H¥$îU^º$mcm Ë`mda ^JdX²JrVoMm AÜ`m` {XgV
hmoVm. Vmo AmZ§X_yVvZm åhUmcm - "Vwåhmcm Z {dMmaVm
Vw_Mr ^JdX²JrVoMr nmoWr dmMm`cm KoVcr åhUyZ
j_m Agmdr.' hm gd© àH$ma nmhÿZ AmZ§X_yVu W¸$
Pmco. Voìhm g_W© åhUmco - "Amncr Jwé^º$s YÝ`
Amho. Amncr hr Jwé^º$s OJmV A_a R>aoc.'

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 49

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

44. Ho$edñdm_tMm Jm§Om gwQ>cm

h¡Xam~mXMo Ho$edñdm_r ^mJmZJaH$a Am{U
g_W© am_Xmg `m§Mo g§~Y§ \$ma Mm§Jco hmoV.o AmíM`m©Mr
Jmoï> åhUOo ho Ho$edñdm_r Ë`m§À`m AmB©cm 80 ì`m
dfu Pmcoco nwÌaËZ hmoVo. Ë`m§Zm e§H$amMm`mªMm AZwJ«h
cm^cm hmoVm. na§Vw Ë`m§Mr g_W© am_Xmgm§da {dcjU
lÕm hmoVr. ho Ho$edñdm_r åhUOo ^JdmZ H¥$îUmMo
^º$ hmoVo. H¥$îUmMm \$moQ>mo g_moa R>odyZ Vo H$sV©Z
H$arV. Ago gm§JVmV H$s, Ë`m§Mo H$sV©Z g§nco åhUOo
H¥$îUmÀ`m Jù`mVrc hma Ë`m§À`m Jù`mV nS>V Ago.
EH$Xm EH$m `dZ A{YH$mè`mZo H¥$îUmcm Aem arVrZo
nmoemI KmVcm H$s H¥$îUmÀ`m Jù`mVcm hma Ë`m
nmoemImV AS>Hy$Z ~goc. nU AmíM`© Ago H$s,
H$sV©Z g§në`mda nmoemI VwQ>y Z Vmo hma Ho$edñdm_tÀ`m
Jù`mV nS>cm, Ago gm§{JVco OmVo. EH$Xm Va Ë`m§Mo
H$sV©Z EdT>o a§JmV Amco H$s {MÌmVrc H¥$îUmZo
àË`j {dS>m Im„m.
OrdZmÀ`m eodQ>r Ho$edñdm_r AmOmar nS>co.

Ë`m§Zm g_WmªZm ^oQ>Ê`mMr Iyn AmoT> cmJcr. Vo
h¡Ðm~mXhÿZ g‚mZJS>mn`ªV MmcV Amco. JS>mda
g_WmªÀ`m ghdmgmV Vo H$mhr H$mi am{hco. Ë`m§Mo
H$sV©Z gdmªZm EoH$dmdo, Aer g_WmªMr BÀN>m hmoVr,
nU Ho $ edñdm_t_Ü`o EH$ Xmo f hmo V m. H$sV© Z
H$aÊ`mnydu Jm§Om AmoT>m`Mr Ë`m§Zm gd` hmoVr.
g_Wmªg_moa Jm§Om AmoT>Vm `oV ZìhVm. Ë`m_wio H$sV©Z
hmoV ZìhVo. AmíM`© Ago H$s, EH$ {Xdg IwÔ g_WmªZr
Ë`m§Zm Jm§Om ^ê$Z {Xcm. Ë`m {Xder Ho$edñdm_r§Mo
JS>mdarc H$sV©Z Iyn a§Jco. _mÌ `m KQ>ZoZ§Va Ë`m§Zr
Am`wî`mV H$Yrhr Jm§Omcm ñne© H$ocm Zmhr. g§V
Amnë`m ghdmgmVrc _mUgm§ M o ì`gZgw Õ m
gm§^miVmV Am{U eodQ>r Ë`m§Zm ì`gZ_wº$ H$aVmV.
h¡Ðm~mXcm ZXrH$mR>r Ho$edñdm_tMo g_m{Y_§{Xa
AmOhr nmhm`cm {_iVo. Ë`m§Mo AZoH$ A^§J Am{U
nXo CncãY AmhoV.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 50

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

45. AH$amdr {nT>r nmhUmam ~mn

g_WmªZr Amnë`m h`mVrVM AZoH$ {eî`m§Zm
AZwJ«h XoÊ`mMo A{YH$ma {Xco. EdT>oM Zìho Va
g§àXm`mMm {dñVma ìhmdm åhUyZ Ë`m§À`m {eî`m§Zrhr
Amnë`m {eî`m§Zm AZwJ«h XoÊ`mMo A{YH$ma {Xco.
n[aUm_V… g_WmªÀ`m XoIVM {eî` na§naoMr EH$
gmIir V`ma Pmcr. `mg§~§YrMr EH$ H$Wm Iyn
J_Vrera Amho.
g_W© na§naoVrc CXmg ZmdmÀ`m {eî`mcm EH$m
g§ñH¥$V n§{S>VmZo àdMZ g_`r AS>dco. "AnwÌñ`
J{VZm©pñV' ho g§ñH¥$V dMZ CXmgcm gm§JyZ Vmo
åhUmcm - "Vwåhr ~«÷Mmar, Vw_Mo _yi nwéf am_Xmg
~«÷Mmar. Vwåhm XmoKm§Zm nwÌ Zmhr. Voìhm Vwåhmcm
JVr H$er {_iUma?' CXmgZo `m àíZmMr ehm{Zem
H$aÊ`mgmR>r Ë`m n§{S>Vmcm JS>mda Zoco. g_WmªZr
Ë`m n§{S>VmMm àíZ g_OmdyZ KoVcm. CXmgcm Vo
àW_M nhmV Agë`m_wio Ë`m§Zr Ë`mcm Jwéna§nam

{dMmacr. CXmg åhUmcm - " Vw _ Mo {eî`
H$ë`mUñdm_r, Ë`m§Mo {eî` OJÞmWñdm_r, Ë`m§Mo
{eî` am_M§Ðñdm_r `m na§naoV _r Vw_À`mnmgyZ
AH$amdm Amho.' AmVm g_WmªZr Amncm _moMm© Ë`m
{dÛmZ ~«m÷UmH$S>o didcm. Ë`m ~«m÷Umcm EH$
_wcJm Am{U EH$ ZmVy hmoVm. ~mocVm ~mocVm Vmo
åhUmcm H$s, _mPm nUVy nmhm`cm {_iocM Ago
Zmhr, H$maU ZmVy Iyn chmZ Amho. g_W© åhUmco "g§Vm§Mo {eî` hoM Ë`m§Mo nwÌ AgVmV Ago emñÌdMZ
Amho. Vwåhr Vw_À`m \$ŠV XmoZ {nT>çm nm{hë`m. _r
_mÌ AH$am {nT>çm nm{hë`m AmhoV. Amnë`m AH$am
{nT>çm nmhUmam ~mn Vy H$Yr nm{hcm Amhog H$m ?'
Ë`m n§ { S> V mZo g_Wmª M r j_m _m{JVcr Am{U
Amnë`mcm ZdrZ Ñï>r àmßV Pmë`mMo H$~yc Ho$co.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 51

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

46. dmQ>rV ~«÷ ^ê$Z Úm.

g_W© g‚mZJS>mda amhÿ cmJco Voìhm {d{dY
g§àXm`mVrc gËnwéf Ë`m§Zm ^oQ>m`cm `oV AgV.
amOJwé åhUyZ H$sVu Pmë`mZo Ë`m§Mm cm¡{H$H$ ~amM
dmT>cm hmoVm. EH$Xm e¥§JoarMo e§H$amMm`© àdmg H$arV
AgVmZm gmVmam `oWo Amco. g_WmªMr H$sVu Ë`m§À`m
H$mZmda Jocr. Vo ñdV… e§H$amMm`© Agë`m_wio
ñdV…hÿZ g_WmªÀ`m Xe©Zmcm OmUo `mo½` hmoB©c H$s
Zmhr, `m~Ôc Ë`m§À`m _ZmV e§H$m hmoVr. eodQ>r
g_WmªMr narjm ¿`m`Mr Am{U Ë`m§Mr doXm§VmMr
YmaUm n¸$s Agë`mg Ë`m§Zm ^oQ>m`cm Om`Mo Ago
Ë`m§Zr R>adco. Ë`mZwgma [aH$m_r dmQ>r KoD$Z Ë`m§Zr
Amnë`m {eî`mcm gÁOZJS>mda nmR>dco. hm {eî`
JS>mda Amcm. Ë`mZo g_WmªMo Xe©Z KoVco Am{U
Ë`m§Zm åhUmcm- "_r e¥§Joar nrR>mÀ`m e§H$amMm`mªH$Sy>Z
Amcmo Amho. Ë`m§Zr hr [aH$m_r dmQ>r {Xcr AgyZ

Vwåhmcm `m dmQ>rV ~«÷ ^ê$Z Úm`cm gm§{JVco
Amho.' g_W© hgco. Vo åhUmco - "AmO `oWo _w¸$m_
H$a. CÚm gH$mir VmOo VmOo ~«÷ ^ê$Z XoVmo.'
Xwgè`m {Xder Vmo {eî` {ZKÊ`mÀ`m V`marZo Amcm
Am{U Ë`mZo nwÝhm g_WmªH$S>o Vr dmQ>r {Xcr. g_W©
n¸o$ ~«÷kmZr hmoVo. Vo Ë`mcm åhUmco - "Aao, `m
dmQ>rV AmYrnmgyZM ~«÷ Amho. e§H$amMm`mªZm `m
dmQ>rVco ~«÷ H$mTy>Z Q>mH$m`cm gm§J åhUOo _r Zdo
~«÷ Ë`mV ^ê$Z XoVmo.' {eî` gmVmè`mcm Jocm
Am{U Ë`mZo g_WmªMm {Zamon e§H$amMm`mªZm gm§{JVcm.
Ë`mdê$Z g_W© IamoIa ~«÷kmZr AmhoV `mMr Ë`m§Zm
ImÌr nQ>cr. _J JS>mda `oD$Z Ë`m§Zr g_WmªMo
Xe©Z KoVco. ~«÷ Oa gJirH$S>o ì`mnyZ Amho Va
dmQ>r ~«÷m{edm` [aH$m_r H$er Agoc ?

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 52

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

47. {eî`m§Zr KoVcr g_WmªMr narjm !

g_WmªMo gw_mao 1400 {eî` hmoVo. ho gmao
{eî` \$ma glÕ hmoVo Ago Zmhr. Ë`m§Vco H$mhr
VH©$Q>r Va H$mhr g§e`r hmoVo. _hmnwéfmÀ`m ghdmgmV
Amcoco gJio cmoH$ _mojmMo A{YH$mar AgVmVM
Ago Zmhr. gËnwéfm§À`m ^modVr hm¡go, Zdgo, Jdgo
Aer gJù`m§Mr JXu AgUmaM. H$mhr cmoH$m§À`m
_ZmV g_Wmª~Ôc ZmZm àH$maMo {dH$ën AgV.
nU g_WmªZr H$Yr M_ËH$ma H$ê$Z Va H$Yr Ñï>r
XoD$Z Ë`m§Mo {dH$ën Xya Ho$co.
_oK…í`m_ ZmdmMm EH$ {eî` hmoVm. Ë`mcm
gdmªJmcm M§XZ cmdm`Mr gd` hmoVr. Aem àH$mao
gdmªJmcm M§XZ \$mgUo g_WmªZm _mÝ` ZìhVo. Ë`mcm
\$ma gm§Jm`Mr gmo`hr ZìhVr. _mÌ Ë`mÀ`m gdmªJmda
Ooìhm \$moS> Amco Voìhm _mÌ Vmo g_WmªZm eaU
Amcm. nwT>o g_WmªÀ`m H¥$noZo Ë`mMo Vo \$moS> ~ao Pmco.

EH$ {eî` g_W© Jmdmcm Joco AgVmZm g_WmªÀ`m
nc§Jmda {ZOcm. g_WmªZm Vmo nc§J {edN>ÌnVtZr
{Xcm hmoVm Am[U gX²Jwê§$Zr dmnacocm nc§J åhUyZ
~aoMeo {eî` Ë`mMo nm{dÍ` amIV hmoVo. _mÌ hm
{eî` gai Ë`m nc§Jmda OmD$Z Pmoncm. Vmo Ooìhm
PmonoVyZ CR>cm Voìhm Ë`mcm nc§JmÀ`m Mmahr ~mOy§Zm
am_, cú_U, ^aV, eÌw¿Z ho Mma YZwYm©ar C^o
Agcoco {Xgco. Ë`m_wio Vmo Km~ê$Z _moR>çmZo AmoaS>cm
d ~oewÕ nS>cm. WmoS>çm doimZo ewÕrda Amcm. _mÌ
nwÝhm Ë`m nc§Jmda Vmo H$Yrhr Pmoncm Zmhr. EH$m
{eî`mZo EH$Xm g_WmªZm EH$m ImocrV H$m|Sy>Z R>odco.
"g_W© Oa Ia§M _méVrMo AdVma AgVrc Va Vo
ñdV…Mr gwQ>H$m H$ê$Z KoVrc' Agm Ë`mZo ñdV…er
{dMma Ho$cm. Z§Va g_WmªZm ~mhoa Amcoco nmhÿZ Vmo
I{Oc Pmcm.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 53

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

48. H$ë`mUmZo Ë`mÀ`m Wmo~mS>rV _macr

a§JZmWñdm_tÀ`m H$WoV AmnU nm{hco H$s,
Ë`m§Mm amO`moJ hmoVm. Vo ñdV… {daº$ Agco Var
d¡^d Ë`m§À`m nmR>r_mJo YmdV Ago. `m~m~VrV
EH$ YmoH$m g§^dVmo. EImXm nma_m{W©H$ Jwé qH$dm
gmYH$ AË`§V {dcmgr d¥ÎmrZo amhÿZ "AmnU \$ma
Ë`mJr AmhmoV, nU Amnë`m Z{e~mV amO`moJ Amho'
Agm ImoQ>m Xmdm H$ê$ eH$Vmo. `m_Ü`o AmnU
ñdV…MrM \$gdUyH$ H$ê$ eH$Vmo. Aem doir AmnU
Ia§M amO`moJr AmhmoV H$s {dcmgr, ho g§Vm§H$Sy>Z
g_OmdyZ KoUo Amdí`H$ Amho. `mg§~§Yr Mm\$icm
KS>cocm àg§J _moR>m ~mocH$m Amho.
g_WmªMm EH$ {eî` Mm\$icm am_Zd_r
CËgdmgmR>r Amcm. Vmo ñdV…cm amO`moJr g_OV
hmoVm. Ë`mÀ`m~amo~a Ë`mMo H$mhr {eî`hr Amco hmoVo.
ho {eî` Ë`mcm dmam KmcrV, Ë`mMo nm` Xm~V, Vmo

CÝhmV Mmcy cmJcm åhUOo Ë`mÀ`m S>moŠ`mda N>Ì
YarV. Ë`m_wio g_WmªMo ~mH$sMo {eî` Ë`mcm Zmd§
R>ody cmJco. nU Vmo åhUo - "_cm gwI-Xw…I, erVCîU, _mZ-An_mZ ho gmao H$mhr gmaIo Amho. Ho$di
Z{e~mV amO`moJ Amho åhUyZ _r `m gJù`m ^moJm§Mm
ñdrH$ma H$aVmo.' hr MMm© g_WmªÀ`m H$mZmda Jocr.
Ë`m§Zr Ë`m {eî`mMr narjm nmhm`Mo R>a{dco. g_W©
H$ë`mUcm åhUmco - Xwnmar AmaVrÀ`m doiocm
àX{jUm KmcVmZm Ë`mMo {eî` Ë`mÀ`m S>moŠ`mda
N>Ì Yê$Z MmcV AgVmV. Ë`m doir Vy gJù`m§XoIV
àX{jUm dmQ>oda Ë`mÀ`m Wmo~mS>rV _ma. Ë`mda Ë`mMr
à{V{H«$`m H$m` hmoVo Vo nmhÿ. R>aë`mà_mUo H$ë`mUZo
Ë`mÀ`m Wmo~mS>rV _macr Voìhm H$ë`mUñdm_tMo nm`
Ë`mZo Yaco. Ë`m {eî`mMm amO`moJ Iam Agë`mMr
g_WmªMr Am{U gd© {eî`m§Mr ImÌr nQ>cr.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 54

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

49. _hmnwamVrc ^modè`mV g_W© Ü`mZñW

g_W© nÅ>rMo nmohUmao hmoVo. Ë`m§Zm OcñV§{^Zr
{dÚm AdJV hmoVr. Á`mà_mUo g_mYr AdñWoV
EImXm `moJr nwéf VmgZ²Vmg amhÿ eH$Vmo, Ë`mà_mUo
g_W© nmÊ`mV ídmg H$m|Sy>Z VmgZ²Vmg amhÿ eH$V.
{deofV… EImÚm ZXrcm nya Amcm Agcm åhUOo
Ë`mV nmohm`cm g_WmªZm AmdS>o. H$R>rU n[apñWVr
Agcr åhUOo AmìhmZ ñdrH$mam`cm Vo gd©H$mi
V`ma AgV.
EH$Xm g_W© nmQ>UhÿZ hoidmH$À`m KirV
{ZKmco hmoVo. dmQ>oV H$mo`Zm ZXr hmoVr. H$mo`Zocm
àM§S> nya hmoVm. Vmo _hmnya nm{hë`mda g_WmªÀ`m
~mhÿ§Zm ñ\w$aU MT>co. g_WmªZr Ë`m _hmnwamV ZXr
Amocm§Sy> Z`o, Ago gmao OU åhUV hmoVo. nmQ>UMo
Mm§XOramd nmQ>rc cmH$S>m§Mr gm§JS> AmUyZ Úm`cm
V`ma hmoVo. nU g_WmªZr Ë`m _hmnwamV CS>r KoVcr.
Ooìhm g_W© ^modè`mV gmnS>co Am{U {XgoZmgo Pmco,

Voìhm g_W© ZXrV ~wS>mco AgmdoV, Aer H$ënZm
H$ê$Z gmao OU emoH$ H$ê$ cmJco. H$ë`mUñdm_tZmXoIrc OcñV§{^Zr {dÚm AdJV hmoVr. g_WmªÀ`m
Vmc_rV VoXoIrc nmohÊ`mV Va~oO Pmco hmoVo. Ë`m§Zr
Ë`m ^modè`mV CS>r KoVcr. Vo ^modè`mÀ`m Vimer
Joco. {VWo g_W© nÙmgZ KmcyZ Ü`mZñW ~gco
hmoVo. H$ë`mUñdm_tZr g_WmªZm Im§Úmda CMcyZ
H$mo`ZoÀ`m {H$Zmè`mda AmUco. H$ë`mU Am{U g_W©
`m XmoKm§Zm nmhÿZ gdmªZm AmZ§X Pmcm. g_W© hiyhiy
Xoh~moYmdaVr Amco. nmQ>UÀ`m cmoH$m§Zr dmOV-JmOV
Ë`m§Mr {_adUyH$ H$mT>cr. g_WmªZr nmQ>Ucm _R>
ñWmnZ Ho$cm. g_Wmª§Zr {Xcoco am_n§Mm`VZ AmOhr
gaXma nmQ>UH$am§À`m KamÊ`mV nmhm`cm {_iVo.
Ë`m§À`m KamÊ`mV Vo am_Zd_rMm CËgd g§nÞ H$aVmV.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 55

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

50. H$ë`mUm, hÎmrcm Amda !

Mm\$icm am`JS>mdê$Z XmoZ hÎmr, XmoZ _mhÿV,
XmoZ H$U} Xadfu am_Zd_r CËgdmgmR>r `oV AgV.
g_W© Aï>_rn`ªV Mm\$iOdirc am_KirV amhmV.
cmoH$m§Zr \$º$ Mm\$iÀ`m am_mMo Xe©Z ¿`mdo, am_mMr
CnmgZm H$amdr, Amnco _hÎd dmTdy Z`o åhUyZ
g_W© AmR> {Xdg EH$m§VmV amhmV. Ë`m§À`mM eãXm§V
gm§Jm`Mo Pmë`mg Xmg S>m|Jar amhVmo Ÿ& `mÌm XodmMr nmhVmo &
Xodm ^º$m§gdo Ü`mVmo Ÿ& {ZË`Zo_o Ÿ&
Zd_rcm am_OÝ_mMo H$sV©Z Vo H$arV. Ë`mdoir
gJù`m ^º$m§Zm Ë`§mÀ`m Xe©ZmMm Am{U ldUmMm
cm^ hmoV Ago. g_WmªZr V§OmdahÿZ n§MYmV§yMo
am_n§Mm`VZ CËgd_yVu åhUyZ AmUco hmoVo. `m
n§Mm`VZmMr hÎmrdê$Z ^ì` {_adUyH$ Zd_rcm {ZKV
Ago.
EH$ df© Ago KS>co H$s, {_adUyH$ gwê$
hmoÊ`mnydu H$mhr dmÌQ> _wcm§Zr hÎmrÀ`m ImoS>çm

H$mT>m`cm gwédmV Ho$cr. hÎmr ~amM doi em§V C^m
hmoVm. AIoa Vmo g§Vmncm Am{U _§{XamÀ`m AmdmamV
g¡amd¡am Ymdy cmJcm. cmoH$hr ^rVrZo Ord _wR>rV
Yê$Z BVñVV… Ymdy cmJco. hÎmr _mhþVmMo EoH$V
ZìhVm. _mhþVmZoM hÎmr gmoSy>Z {Xë`m_wio Zo_Ho$ H$m`
H$amdo, ho H$moUmcmM gwMoZm. cmoH$m§Mm AmaS>mAmoaS>m
Am{U Jm| Y i Eo H y $ Z g_W© {VWo Amco Am{U
H$ë`mUcm åhUmco - "H$ë`mUm, nmhVmog H$m` ?
hÎmrcm Amda.' Ë`mgaer H$ë`mU _§{XamÀ`m AmdmamV
nwT>o Amcm. Vmo hÎmrÀ`m g_moa C^m am{hcm. hÎmr
Ooìhm {MËH$ma H$arV Kw_y cmJcm Voìhm H$ë`mUZo
hÎmrÀ`m J§S>ñWimda Agm OmoaXma VS>mIm {Xcm H$r
Vmo hÎmr _Q>H$Z Imcr ~gcm. g_WmªZr Ë`m hÎmrÀ`m
A§Jmdê$Z ào_mZo hmV {\$adcm Voìhm Vmo hÎmr em§V
Pmcm. g_WmªMo {eî` Ago ~cX§S> hmoVo. Ë`m§Zm
àg§JmYmZ hmoVo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 56

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

51. AmOMr H$Wm Vwåhr H$am`Mr

g_W© am_Xmgm§À`m ^oQ>rMr EH$ _moR>r JmoS>
H$Wm {J[aYañdm_tZr "ñdm_r-Xe©Z' `m J«§WmV {Xcr
Amho. AmnU nm{hco H$s, am_Zd_r CËgdmV g_W©
Zdì`m {Xder gm_rc hmoV AgV. Ë`m {Xder Ë`m§Mr
H$Wm hmo V Ago . EH$m CËgdmV Vo H$Wo g mR> r
ì`mgnrR>mda Amco. lmoË`m§_Ü`o {J[aYañdm_r hmoVo.
{J[aYam§Zr ZwH$VmM H$sV©ZmMm Aä`mg gwê$ Ho$cm
hmoVm. Ë`mZo am_OÝ_mMo Am»`mZ ~gdco hmoVo.
g_WmªMr EH$ nÕV hmoVr. ì`mgnrR>mda MT>ë`mda
Vo XrK©H$mi gd© lmoË`m§H$S>o nmhV Ë`m§Zm d§XZ H$arV
AgV. "Vwåhr lmoVo OJXre_yVu' Aer Ë`m§Mr
àm_m{UH$ YmaUm hmoVr. "lmoVo na_oída{M Ho$di'
`m ^y{_Ho$VyZ Ë`m§Mo lmoË`m§Zm d§XZ Ago.
Ë`m {Xder Vo d§ X Z H$arV AgVmZm
{J[aYam§À`m _ZmV Ago `oD$Z Joco H$s AmOMr

H$Wm AmnU H$amdr. dñVw V … g_W© H$Wm
H$aÊ`mgmR>rM ì`mgnrR>mda Amco hmoVo. `moOZoZwgma
Ë`m§MrM H$Wm hmoUma hmoVr. nU _mZdr _Z _moR>o
{d{MÌ Amho. Oo KS>Uma Zmhr, Vo {J[aYam§À`m _ZmV
`oD$Z Joco. nU AmíM`© Ago H$s, lmoË`m§Zm d§XZ
H$aVmZm g_WmªMr Ñï>r {J[aYam§da {Iicr Am{U
Ë`m§Zr IyU H$ê$Z {J[aYam§Zm ì`mgnrR>mda ~mocmdyZ
Ko V co . {J[aYam§ M r N> m Vr YS> Y Sy > cmJcr. Vo
ì`mgnrR>mda nmohmoMco. Ë`m§À`m hmVmV drUm XoD$Z
g_W© åhUmco - "AmOMr H$Wm Vwåhr H$am`Mr Amho.'
{J[aYam§Mo S>moio nmUmdco. Ë`m {XderMr Ë`m§Mr H$Wm
Iy n a§ J cr. Ë`m§ Z m Agm AZw ^ d Amcm H$s,
Ë`m§ À `mg_mo a CnpñWV Agco c o lmo V o àË`j
^JdX²ñdê$n AmhoV. Ë`m§Mm hm ^md eodQ>n`ªV {Q>Hy$Z
am{hcm.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 57

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

52. g_WmªZr {eî`m§Mr narjm KoVcr

Mm\$i hr g_W© g§àXm`mMr amOYmZr hmoVr.
EìhmZm g_W© g§àXm` _hmamï´>mV gd©Ì ngacocm
hmoVm. {eî`g§»`mhr dmT>cr hmoVr. g_WmªMr H¥$nm
g§nmXZ H$aÊ`mgmR>r AZoH$ {eî` Mm\$icm `oD$Z
amhV. g_WmªÀ`m ghdmgmV ^OZ, am_Zm_ g§H$sV©Z,
àdMZ, H$sV©Z `mV Ë`m§Mm doi Mm§Jcm OmV Ago.
AYyZ-_YyZ g_W© Amnë`m {eî`m§Mr narjm nmhV
AgV.
EHo$ {Xder g_WmªZr nhmQ>o CR>ë`m CR>ë`m
H$Êhm`cm gwédmV Ho$cr. g_WmªMr àH¥$Vr ~ar
Zgmdr, Ago dmQy>Z gJio {eî` Ë`m§À`m ^modVmcr
Jmoim Pmco. {eî`m§Zm nmhÿZ g_W© Oam OmñVM
H$Êhÿ cmJco. "_hmamO, Amnë`mcm H$m` Pmco Amho ?
Amåhr Amncr Zo_H$s H$er godm H$ê$ eH$Vmo ?'
Ago ZmZm àíZ {eî` {dMmê$ cmJco. Ìm{gH$nUo
g_W© åhUmco - "_r amÌ^a OmJm Amho. _mÂ`m

nmoQ>arcm \$ma _moR>o Jiy Pmco Amho.' EH$m {eî`mZo
{dMmaco - "_r d¡Úm§Zm ~mocmdyZ AmUy H$m ?' Xwgè`m
{eî`mZo {dMmaco - "_r Vo Jiy \$moSy> H$m Ÿ? _cm Jiy
\$moS>Vm `oVo.' g_W© H$ÊhV åhUmco - "Zmhr, Vo Jiy
\$moSy>Z H$mhr hmoUma Zmhr. Ë`mda EH$M Cnm` Amho.
nU Vmo AË`§V AKmoar Amho. Hw$Ur ho Jiy MmoIyZ
Im„o Va _mPo XwIUo ~ao hmoB©c, nU ho {dfmar Jiy
Omo H$moUr MmoIoc Vmo _aU nmdoc.' hiyhiy EHo$H$m
{eî`mZo H$mT>Vm nm` KoVcm. Ë`§mMr H¥$[Ì_ ghmZw^yVr
g§nwï>mV Amcr. H$ë`mUZo _mÌ Vo Jiy MmoIÊ`mMo
R>adco. g_WmªZr nm`mcm ~m§Ycocr nÅ>r ~mOycm Ho$cr
Voìhm nmoQ>arcm hmnygMm EH$ Am§~m cmdcm hmoVm.
H$ë`mUñdm_tZr Vmd _marV Vmo Am§~m Im„m. nU
`m {Z{_ÎmmZo gd© {eî`m§Mr narjm Pmcr.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 58

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

53. g_W© H$ë`mUmcm amJmdco

1676 gmcr {edmOr _hmamO gmVmè`mcm
hmoVo. Vo {df_ÁdamÀ`m VmnmZo 70 {Xdg AmOmar
hmoVo. Ë`m doir g_WmªMm _w¸$m_ {edWaKirV hmoVm.
_hmamO AmOmar Agë`mMo g_Wmª Z m H$ico .
_hmamOm§g§~§Yr gJir H$m_o g_WmªMo nm[anË`
A{YH$mar {XdmH$a Jmogmdr nmhV AgV. na§Vw {XdmH$a
Jmogmdr _wcmÀ`m c½Zm{Z{_Îm _hm~ioídacm Joco
hmoVo. g_WmªZr {edmOr _hmamOm§gmR>r VrW© Am{U
A§Jmam XoD$Z H$ë`mUñdm_r `m§Zm _hmamOm§H$S>o
gmVmè`mg nmR> d co . Ë`m do i r g_Wmª M o {eî`
àdmgmgmR>r Kmo S >çmMm dmna gam© g H$arV.
H$ë`mUñdm_r gmVmè`mg Amco . Ë`m§ Z r
{edN>ÌnVtMr ^oQ> KoVcr. g_WmªZr A§Jmam Am{U
VrW© nmR>dë`m_wio _hmamOm§Zm Iyn ~ao dmQ>co.
H$ë`mUñdm_r XmoZ {Xdg gmVmè`mV Wm§~co. _mKmar
{ZKVmZm Ë`m§Zr {edmOr _hmamOm§Mr ^oQ> KoVcr.
_hmamOm§Zr Ë`m§Zm AmñWmnyd©H$ {dMmaco - "_r
H$aÊ`mOmoJo H$mhr H$m_ Agoc Va gm§Jm. VodT>rM

ñdm_tMr godm KS>oc.' H$ë`mUñdm_tMo YmH$Q>o ^mD$
gmVmè`mOdirc _R>mMo _R>nVr hmoVo. Ë`m§À`mgmR>r
H$mhrVar _mJyZ KoÊ`mMm _moh H$ë`mUñdm_tZm Pmcm.
Vo _hmamOm§Zm åhUmco - "Am_wMo YmHw$Q>o ~§Yy XÎmmÌo`
Jmo g mdr {eaJmd àm§ V r ahmË`mVr. am_mMo gd©
MmcdË`mVr. Ë`mg 11 JmoYZ XoUo.' {edN>ÌnVtZr
{eaJmdcm 11 Jm`r nmR>{dë`m. H$ë`mUñdm_tZm
Iyn ~ao dmQ>co. Vo {edWaKirV naVco. Ë`m§Zr Jm`r
_mJyZ KoVë`mMr KQ>Zm Ooìhm g_WmªZm H$icr Voìhm
Amnë`m `m cmS>Š`m {eî`mcm g_W© Am`wî`mV
n{hë`m§Xm amJmdco. g_W© åhUmco, - "H$ë`mUm,
AmO©d d¥ÎmrZo _mJUo hm {Z…ñn¥hmMm Y_© Zìho. BVHo$
{Xdg Am_À`m ghdmgmV amhÿZ AmnU Amåhmg
H$m` OmUco ?' `m EH$m KQ>Zodê$Z g_WmªMr
{Z…ñn¥hVm Ü`mZmV `oVo. VgoM gmd©O{ZH$ OrdZmV
dmdaVmZm gmYH$mZo {H$Vr H$miOr ¿`m`cm hdr Vo
H$iVo.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 59

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

54. dmgwXod, ZmJ Iam Amho H$s ImoQ>m ?

dmgwXod Jmogmdr D$\©$ gXm{edemñÌr `odcoH$a
`m§Mm dmXmV EH$m _moir{dŠ`mH$Sy>Z H$gm nam^d
Ho$cm Vo AmnU nm{hco. Vo dmgwXod Jmogmdr nwT>o
g_WmªMo AZÝ` ^º$ Pmco. VWm{n AYyZ_YyZ Ë`m§Mm
dmX Kmcm`Mm ñd^md S>moHo$ da H$mT>r. EH$Xm g_WmªZr
Ë`m§Mr Mm§JcrM \${OVr Ho$cr. g_WmªZr Ë`m§Zm
{dMmaco - "dmgwXodm, ho OJ S>moù`m§Zm {XgVo Vo Iao
Amho H$r ImoQ>o Amho ?' dmgwXod åhUmcm - "ñdm_r,
ho OJ ImoQ>o Amho.' g_WmªZr Ë`m§À`m A§Jmda EH$
ZmJ \o$H$cm Am{U {dMmaco - "dmgwXodm, S>moù`m§Zr
{XgUmam hm ZmJ Iam Amho H$s ImoQ>m Amho ?'
dmgwXod Jmogmdr ^rVrZo WaWa H$mnV hmoVo nU gmn
ImoQ>m Amho, Agohr åhUV hmoVo. Voìhm g_WmªZr
{dMmaco - "gmn ImoQ>m Amho Va EdT>r ^rVr H$m
dmQ>Vo ?' dmgwXod Jmogmì`m§Zm ^rVrMo H$maU H$mhr
gm§ J Vm `o B © Z m. Vo ì hm g_W© åhUmco - "Ho $ di
eãXkmZmZo _m`o M m à^md H$_r hmo U ma Zmhr.

Ë`mgmR>r gX²Jwê§$Zm eaU OmD$Z àË`j CnmgZm
H$amdr cmJVo.'
EH$Xm dmgwXod Jmogmdr `m§Zr am_Zm_mda EH$
nm§{S>Ë`nyU© J«§W {c{hcm. g_WmªMr Aer YmaUm hmoVr
H$s, ^Jd§VmMo Zmd lÕoZo Am{U ào_mZo ¿`mdo.
Ë`m_Ü`o Ý`mgnyd©H$ qH$dm Ü`mZnyd©H$ Vm§[ÌH$ {dYr
g_WmªZm Ano{jV ZìhVm. nU dmgwXod JmogmdtZr
{c{hcocm nm§{S>Ë`nyU© J«§W g_WmªZm AmdS>cm Zmhr.
Aem J«§Wm_wio g§àXm`mV {eî`m§Mm _mZ{gH$ Jm|Yi
dmT>oc åhUyZ Ë`m§Zm g§àXm`mÀ`m On{dYr_Ü`o Zdr
{Šcï> à{H«$`m ZH$mo hmoVr. AmíM`m©Mr Jmoï> åhUOo,
`m KQ>ZoZ§Va dmgwXod JmogmdtMr dmMm ~§X nS>cr.
Ë`mZo H$mJXmda {chÿZ g_WmªZm {dMmaco - "_mPr
H$mhr MyH$ Pmcr H$m ?' Ë`mZo AmnU {c{hcocm
am_Zm_mdarc J«§W Zï> Ho$cm Voìhm Ë`mcm nwÝhm ~mocVm
`oD$ cmJco.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 60

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

55. _ocoë`m Jm`rZo XyY {Xco

g_WmªÀ`m H$mimV H$moëhmnya {OëømV nmQ>Jmd
`oWo _m¡Zr~m~m ZmdmMo A{YH$mar gËnwéf hmoVo. Vo
XrKm©`wfr hmoVo. Ago åhUVmV H$s, g_WmªÀ`m H$mimV
Vo 700 dfmªMo hmoVo. EH$Xm g_WmªZr Amnco {eî`
XÎmmÌo` Jmogmdr `m§Zm _m¡Zr~m~m§H$S>o Xe©ZmgmR>r
nmR>{dco. g§Vm§À`m Xe©Zmcm [aº$ hñVo OmD$ Z`o
åhUy Z g_Wmª Z r XÎmmÌo ` Jmo g mdr `m§ À `mOdi
_m¡Zr~m~m§Zm XoÊ`mgmR>r AH$am ImaH$m {Xë`m.
XÎmmÌo` nmQ>Jmdcm nmohmoMco. _m¡Zr~m~m§Mr narjm
nmhmdr, Ago Ë`m§À`m _ZmV Amco. Ë`m§Zr EH$ ImarH$
ñdV…H$S>o R>odcr Am{U Xhm ImaH$m _m¡Zr~m~m§Zm
{Xë`m. _m¡Zr~m~m§Zr Ë`m ImaH$m _moOë`m Am{U Vo
hgm`cm cmJco. XÎmmÌo` Jmogmdr Jm|Yico. "AH$amdr
ImarH$ Hw$R>o Ÿ?' Ago Ooìhm _m¡Zr~m~m§Zr {dMmaco
Voìhm XÎmmÌo` Jmogmdr da_co. Ë`m§Zr Vr ImarH$
_m¡Zr~m~m§Zm {Xcr. g_W© Am{U _m¡Zr~m~m `m
XmoKm§Zm nañnam§~Ôc AmXa hmoVm. _mÌ g_WmªMo {eî`
H$Yr _m¡Zr~m~m§Mr narjm nmhV Va _m¡Zr~m~m§Mo

{eî` g_WmªMr narjm nmhV.
EH$Xm _m¡Zr~m~m§Mo 2-3 {eî` g_WmªMr
narjm nmhÊ`mgmR>r Mm\$icm `oD$Z am{hco. g_W©
M_ËH$ma H$ê$ eH$VmV H$s Zmhr ho Ë`m§Zm ~Km`Mo
hmoVo. g_W© EH$ {Xdg _m§S> ZXrV ñZmZ H$arV hmoVo.
ñZmZ H$aVm H$aVm Ë`m§Zm ^yH$ cmJcr åhUyZ Vo
Am§Kmoi H$aVmZmM ^mH$ar ImD$ cmJco. "Á`m§Zm
EdT>r ^yH$ AmdaV Zmhr Vo H$m` M_ËH$ma H$aUma ?'
Agm {dMma {eî`m§À`m _ZmV `oD$Z Jocm. VodT>çmV
EH$ ~mB© aS>V Amcr Am{U "Amncr Jm` _ocr'
Ago g_WmªZm gm§Jy cmJcr. g_WmªZr H$ë`mUmcm
hmH$ _macr Am{U åhUmco - "^mH$ar \$ma H$S>H$
Amho, `m åhUVmV Ë`m Jm`rMo XyY H$mTy>Z AmU.'
H$ë`mUñdm_r Ë`m ~mBª~amo~a {ZKmco. _m¡Zr~m~m§Mo
{eî` _moR>çm Hw$VyhcmZo Ë`m§À`m~amo~a {ZKmco.
H$ë`mUmZo {dZ§Vr H$aVmM Vr _¥V Jm` CR>cr Am{U
{VZo XyY {Xco. hm àH$ma nmhVmM _m¡Zr~m~m§À`m Ë`m
{eî`m§Zm g_WmªMm A{YH$ma H$icm.
J

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 61

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

56. {eî`moÎm_ CÕd

AmnU `mnydu nm{hco, H$s g_WmªZr Amnë`m
{eî`m§Zm Aä`mgmMr àoaUm {Xcr. Ë`m§À`mH$Sy>Z ZmZm
J«§W {chdyZ KoVco. AZoH$ H$sV©ZH$ma V`ma Ho$co. Oo
H$sV©ZH$ma {deof V`marMo AmhoV Ë`m§Mr H$sV©Zgodm
Mm\$iÀ`m am_mg_moa R>odcr OmB©. Aem H$sV©Zmcm
g_W© OmVrZo CnpñWV amhV AgV. H$sV©Zmcm
am_m^modVr ^mcXma-MmonXma C^o AgV. Mdè`m
Am{U _moM}c KoD$Z am_mcm dmam KmcrV AgV.
H$sV©ZH$ma~wdm Xmg-_méVrOdi C^o amhV AgV
Va g_W© ldUmgmR>r am_mÀ`m MaUmOdi ~gV
AgV. _Ycm g§nyU© _§S>n lmoË`§mZr \w$ccocm Ago.
V~cm, noQ>r, Q>mi, _¥Xw§J `m gdmªMr H$sV©Zmcm gmW
Ago.
EH$ {Xdg CÕdñdm_tMo H$sV©Z gwê$ hmoVo.
ñdV… g_W© ldUmcm ~gco hmoVo. CÕd åhUOo
g_WmªMo n{hco {eî`. Ë`m§Mm ì`mg§J Xm§S>Jm hmoVm.
Ë`m§Mo H$sV©Z Iyn a§Jco. g_ñV lmoV¥d¥§X ^md{d^moa
Pmcm hmoVm. CÕd nm`mV dmim ~m§YyZ ZmMÊ`mV

X§J Pmco hmoVo. H$sV©Z Mmcy AgVmZm g_W© Ajae…
YmdV CÕdmH$S>o Amco. g_WmªZr nm{hco H$s àË`j
Xmg_méVr hmVmV Pm§ O Ko D $Z ZmMVmo Amho .
Xmg_méVr Am{U CÕd `m XmoKm§Mr ZmMVmZm 2-4
doim Q>¸$a Pmcr. Ë`m doir hZw_§VmÀ`m A§JmMm e|Xya
CÕdm§À`m nm§T>è`m dñÌmcm cmJcm. `m KQ>ZoZ§Va
g_WmªZr CÕdmcm H$m`_ e|Xar a§JmMo dñÌ A§Jmda
n[aYmZ H$am`cm gm§{JVco. `m CÕdmMr g_WmªZr
EH$Xm narjm KoVcr hmoVr. Vo CÕdmcm åhUmco "_cm Iyn VhmZ cmJcr Amho Voìhm nmUr AmU.'
CÕd nmUr KoD$Z `oV AgVmZmM g_W© KmoS>çmda
~gco Am{U Mm\$iÀ`m amZmV _Zgmoº$ KmoS>m nidy
cmJco. CÕd nmÊ`mMm Vm§ã`m KoD$Z VodT>m doi
Ë`m§À`m nmR>r_mJo YmdV am{hco. eodQ>r EH$m PmS>mOdi
g_W© Wm§~co Am{U Ë`§mZr CÕdmcm AË`§V ào_mZo
{_R>r _macr.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 62

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

57. lÕm R>odë`mZo hZw_§VmMo Xe©Z

V§OmdaMo _oéñdm_r H$mhr H$mi g_WmªÀ`m
ghdmgmV am{hco hmoVo. Ë`m§Zr "am_gmohim' `m J«§WmV
g_WmªMr EH$ J_Vrera AmR>dU {Xcr Amho. EH$Xm
g_WmªZm àdmgmV EH$ ~«m÷U ^oQ>cm. hm ~«m÷U
g§gmamVrc H$Q>H$Q>rZo A{Ve` g§ÌñV Pmcm hmoVm.
Ë`mMr hZw_§Vmda Iyn {Zð>m hmoVr. g_W© hZw_§VmMm
AdVma AmhoV, Ago Ë`mcm Hw$UrVar gm§{JVco. `mZo
g_WmªZm ~amo~a JmR>co Am{U Ë`m§Mo nm` Yaco. Ë`mZo
g_WmªZm {dZdUr Ho$cr H$s, H$gohr H$ê$Z _cm
hZw_§VmMo Xe©Z KS>dm. g_WmªZr Ë`mcm g_OmdyZ
gm§JÊ`mMm Iyn à`ËZ Ho$cm. nU Vmo XoIrc {OÔr
hmoVm. KaXma gmoSy>Z Vmo g_Wmª~amo~a Mm\$icm Amcm.
Ë`mZo AZoH$ df} g_WmªMr godm Ho$cr. Mm\$iÀ`m
_méVr _§{XamV Vmo ^r_ê$nr ñVmoÌmMr AZoH$ AmdV©Zo
H$ar. Aem àH$mao Ë`mÀ`m nwÊ`mMm g§M` Pmcm.
EH$ {Xdg Vmo g_Wmª~amo~a EH$m JmdmV Jocm.
VoWrc hZw_mZ _§{XamV CËgdm{Z{_Îm OodUmÀ`m

n§ŠVr CR>V hmoË`m. Ë`m n§º$rV EH$ d¥Õ _Zwî`
Oodm`cm ~gcm hmoVm. Ë`mÀ`mH$S>o A§Jwcr {ZX}e
H$ê$Z g_W© åhUmco, "àË`j _méVam` Ë`m d¥Õ
_mUgmÀ`m ê$nmV Oodm`cm Amco AmhoV. Ë`m§Mo OodU
Pmco H$s Vy Ë`§mMo nm` Ya. Vo Vwcm _méVram`mMo
Xe©Z KS>dVrc. _mÌ Vmon`ªV Vy Ë`m§Mo nm` gmoSy>
ZH$mog.' EdT>r df} g_WmªMr godm Am{U hZw_§VmMr
CnmgZm H$ê$Z Ë`m ~«m÷UmMr Mm§JcrM V`mar Pmcr
hmoVr. OodU Pmë`mda Ë`mZo Ë`m d¥ÕmMo nm` AË`§V
lÕooZo Yaco. Ë`m d¥ÕmZo AmnU hZw_§V Zgë`mMo
Ë`m ~« m ÷Umcm Iy n g_Omdy Z gm§ { JVco . nU
g_WmªÀ`m dMZmda {dcjU lÕm Agë`m_wio Ë`m
~«m÷UmZo Ë`m d¥ÕmMo nm` eodQ>n`ªV gmoS>co ZmhrV.
AIoa Ë`m d¥ÕmZo àË`j hZw_§VmÀ`m ê$nmV Ë`m
~«m÷Umcm Xe©Z {Xco. Ë`mgmR>r Ë`mZo gd©g§J
n[aË`mJ Ho$cm hmoVm.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 63

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

58. H$m|~S>r ~ir XoUmam _m§{ÌH$

EH$Xm g_W© ^«_U H$arV AgVmZm Ë`m§Mm
_w¸$m_ ^¡amo~mÀ`m _§{XamV nS>cm. g_W© amÌr \$ma
WmoS>m doi {ZOV. amÌrMm ~amM H$mi Vo Zm_ñ_aU
H$arV ~gV. ^¡amo~mÀ`m _§{XamV ~gyZ Aem àH$mao
^JdX² q MVZ H$arV AgVmZm Ë`m§ Z m _§ { XamV
_mUgm§Mr Mmhÿc cmJcr. VgoM EH$m H$m|~S>çmMo
Ho${dcdmUo AmoaS>Uo EoHy$ Amco. Ë`m _§{XamV EH$
_m§[ÌH$ Am{U EH$ J¥hñW H$m|~S>o KoD$Z Amco hmoVo.
"ho H$m` Mmcco Amho ?' g_WmªZr Ë`m XmoKm§Zm
{dMmaco. Ë`mda Vo J¥hñW åhUmco, "_cm amÌr ñdßZmV
^¡amo~mZ§ Ñï>m§V {Xcm H$s, Vy _cm _Ü`amÌr H$m|~S>o
An©U H$a åhUOo VwPm AmOma ~am hmoBc© . Joco {H$Ë`oH$
{Xdg _mPm Vmn CVaV Zmhr. åhUyZ _r `m
_m§[ÌH$mH$adr H$m|~S>o An©U H$arV Amho.'
g_WmªZr J§_V Ho$cr. Ë`m§Zr Ë`m _m§[ÌH$mMm
Am{U J¥hñWmMm hmV nŠH$m Yacm Am{U g_W©
åhUmco, "_r Joco {H$Ë`oH$ {Xdg AmOmar Amho. _cm

^¡amo~mZo Ñï>m§V {Xcm H$s Vy _cm XmoZ _mUgm§Mm
~ir Xo åhUOo VwPo XwIUo ~ao hmoB©c.' g_WmªZr Ë`m
XmoKm§Mm hmV BVH$m JÀM Yacm hmoVm H$s Vo XmoKoOU
Km~aco. g_WmªMo {niXma eara nmhÿZ Amnco _aUM
S>moù`m§g_moa {Xgy cmJco. Ë`m§Zr Amnë`m hmVyZ Vr
H$m|~S>r gmoSy>Z {Xcr. Vr Km~acocr H$m|~S>r ñdV…Mm
Ord dmM{dÊ`mgmR>r niV gwQ>cr. g_WmªZr XoIrc
Ë`m Xmo K m§ Z m gmo S y > Z {Xco Am{U ào _ mZo Ë`m§ Z m
g_OmdyZ gm§{JVco H$s, Á`m CnmgZm nÕVrV
EImÚm OrdmMm ~ir KoVcm OmVmo Vr CnmgZm
nÕV MwH$sMr Amho.
^¡amo~mcmgwÕm Aem àH$mao H$m|~S>çm§Mm ~ir
ZH$mo AgVmo. hm gd© Vw_À`m _ZmMm Ioi Amho. nwT>o
g_WmªÀ`m H¥$noZo Ë`m J¥hñWmMm Vmn nyU©nUo {ZKyZ
Jocm. g_W© Aem àH$mao A§YlÕm§À`m {déÕ hmoVo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 64

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

59. {edamÁ`m{^foH$m_wio g_W© AmZ§{XV

6 OyZ 1674 ! Á`oð> ewÕ Ì`moXer `m
{Xder N>ÌnVr {edmOr _hmamOm§Zm amÁ`m{^foH$
hmoUma hmoVm. gmS>oVrZeo dfmªÀ`m H$mù`mH${^Þ
A_mdmñ`oZ§Va _hmamï´>mV ñdmV§Í`mMr nm¡{U©_m {XgV
hmoVr. am`JS>mda àM§S> AmZ§XmoËgd g§nÞ hmoV hmoVm.
g_WmªÀ`m Jwá amOH$maUmMm EH$ ^mJ åhUyZ g_W©
amÁ`m{^foH$mÀ`m àË`j gmohù`mV _wÔm_ gm_rc
Pmco ZmhrV. Ë`m doir Vo _wÔm_ àVmnJS>mda Wm§~co
hmoVo. àVmnJS>mdarc Xodrcm Ë`m§Zr {edN>ÌnVtgmR>r
"VwPm Vy dmT>dr amOm Ÿ& grK« AmåhmMr XoIVm Ÿ&'
Aer àmW©Zm Ho$cr hmoVr. XodrZo Ë`m§Mr BÀN>m nyU©
Ho$cr hmoVr. åhUyZ XodrMr {deof nyOm H$aÊ`mgmR>r
g_W© àVmnJS>mda Amco hmoVo.
_hmamOm§Zm amÁ`m{^foH$ nhmQ>o 5 dmOyZ 40
{_{ZQ>m§Zr hmoUma hmoVm. Ë`m doir _hmamOm§À`m Vmã`mV
VrZeo gmR> (360) {H$„o hmoVo. Ago R>aco hmoVo H$s,
`m gd© {H$ëë`m§da nhmQ>o 5.40 cm Vmo\o$À`m VrZ

gcm_r XoÊ`mV `mì`mV Am{U Ë`mM doir àË`oH$
{H$ëë`mdarc {H$„oXmamZo {edN>ÌnVtZr YmaU
Ho$coë`m g§ñH¥$V nXdrMm O`Kmof H$amdm. g_W© _moR>çm
AmVwaVoZo Ë`m jUmMr dmQ> nmhV hmoVo. Am{U AIoa
Vmo jU Amcm. Vmo\$m§Mo AmdmO Am{U {H$„oXmam§Mr
ccH$mar EoH$VmM g_WmªZm AmZ§XrAmZ§X Pmcm. Ë`m§Mo
H$dr _Z JmD$ cmJco "~wS>mco gd© hr nmno Ÿ& qhXwñWmZ ~imdco Ÿ&
A^ŠVm§Mm j`mo Omcm Ÿ& AmZ§XdZ^ydZr Ÿ&&
~wS>mcm Am¡a§½`m nmnr Ÿ& åc|ÀN> g§hma Omcm Ÿ&
_mo{S>cr _m§{S>cr joÌo Ÿ& AmZ§XdZ^ydZr Ÿ&&
gw_mao 70 H$S>ì`m§À`m `m H$mì`mV g_WmªZr
Amnë`mcm Pmcocm AmZ§X ì`º$ Ho$cm Amho. AmVm
`o W y Z nw T > o {edN> Ì nVtÀ`m amOdQ> r V {ñÌ`m§ d a
AË`mMma hmoUma ZmhrV Am{U àOm AmZ§XmV amhrc
`m H$ënZoZo g_W© _Zmo_Z AmZ§Xco hmoVo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 65

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

60. doUmñdm_tZm hZw_V²ñdê$nmV g_W©Xe©Z

g§V doUm~mB© 30 df} g_WmªÀ`m ghdmgmV
hmoË`m. _mÌ g_WmªZm Ë`m nyU©nUo AmoiIy eH$ë`m
ZìhË`m. g_WmªMo Zo_Ho$ ñdê$n H$m` Amho `mMo Ë`m§Zm
Hw$Vyhc hmoVo. EH$ {Xdg g_WmªZr Ë`m§Mr BÀN>m nyU©
H$aÊ`mMo R>a{dco.
g_W© gÁOZJS>mda AgVmZm doUm~mB© amoO
ñd`§nmH$ H$aV AgV. ñd`§nmH$Kamcm cmJyZM
g_WmªMr Imocr hmoVr. g_W© OodVmZm H$m`_ EH$Q>o
OodV AgV. Ë`m_wio Ë`m§Mr EH$dmT>M Agm`Mr.
EH$Xm g_WmªMo VmQ> dmTy>Z Ë`m§À`m ImocrV R>odco
åhUOo g_W© ImocrMo Xma cmoQy>Z KoV Am{U EH$m§VmV
^JdX²qMVZmV ^moOZ H$arV. EH$ {Xdg doUm~mBªZr
Zoh_rà_mUo g_WmªÀ`m ^moOZmMr V`mar Ho$cr. g_W©
Xma cmoQy>Z ^moOZmcm ~gco. doUm~mBªZm EH$X_
AmR>dco H$s, AmnU H$moqe~ra dmT>m`Mo {dgacmo.
g_W© AOyZ Oodm`cm ~gco ZgVrc Ago J¥hrV
Yê$Z Vr H$mo q e~ra Ko D $Z Amcr Am{U {VZo

g_WmªÀ`m ImocrMo Xma CKS>co. g_W© {Vcm {XgcoM
ZmhrV. Ë`m§À`m OmJr àË`j _méVram` ^moOZ
H$arV AmhoV ho {VZo nm{hco Am{U M_©Mjy§Zm Vo
Xe©Z ghZ Z Pmë`mZo doUm~mB© ~oewÕ hmoD$Z nS>cr.
g_WmªZr Ë`m§À`m _ñVH$mda hmV R>odVmM Ë`m nwÝhm
ewÕrda Amë`m.
`m KQ>ZoZ§Va doUm~mBªÀ`m cjmV Amco H$s,
g_W© àË`j hZw_§VmMoM AdVma AmhoV. Aem {Xì`
nwéfmÀ`m MaUm§da Xoh R>odmdm Ago Ë`m§Zm dmQy> cmJco.
Ë`mZwgma 1678 gmcr M¡Ì _{hÝ`mÀ`m AIoarg
gÁOZJS>mda doUm~mBªMo H$sV©Z R>odÊ`mV Amco. ñdV…
g_W© Ë`m§Mo H$sV©Z EoH$m`cm ~gco hmoVo. H$sV©Z
g§nVmM doUm~mBªZr g_WmªMo MaU Yaco. Ë`m§À`m
MaUm§Zm AIoaMm Aly§Mm A{^foH$ Ho$cm Am{U Ë`m§Zr
Xoh R>odcm. AmOhr gÁOZJS>mda doUm~mBªMo g_mYr
_§{Xa nmhm`cm {_iVo.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 66

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

61. {edam`m§Mm AmR>dmdm àVmn

3 E{àc 1680 ! hZw_mZ O`§VrMm {Xdg.
Ë`m {Xder gømÐrda dO«mKmV Pmcm. N>ÌnVr
{edmOr _hmamO _aU nmdco. {edmOr _hmamOm§À`m
_¥Ë`yMm g_WmªÀ`m _Zmda \$ma _moR>m AmKmV Pmcm.
3 _{hZo Ë`m§Zr ñdV…cm A§Ymè`m ImocrV H$m|Sy>Z
KoVco. g_WmªZr AÞ-nmUr dÁ`© Ho$co. {eî`m§Zr
Iyn AmJ«h Ho$cm åhUOo Vo Ho$di XyY nrV AgV.
{ed-nwÌ g§^mOr, _hmamOm§À`m níMmV JmXrda
~gcm. Vmo {nË`mgmaImM namH«$_r hmoVm. g_WmªZr
Ë`m§Zm eodQ>Mm g§Xoe nmR>dcm "{edam`mMo AmR>dmdo ê$n Ÿ&
{edam`mMm AmR>dmdm àVmn Ÿ&
{edam`mMm AmR>dmdm gmjon Ÿ& ^y_§S>ir Ÿ&&
{edam`mMo H¡$go ~mocUo Ÿ&
{edam`mMo H¡$go MmcUo Ÿ&
{edam`mMo gcJr XoUo Ÿ& H¡$go Ago Ÿ&&
{edN>ÌnVtÀ`m _¥Ë`yZ§Va g_WmªZm Ago dmQy>
cmJco H$s, Amnco AdVmaH$m`© g§ncoco Amho. Ë`m§Zr

{Zadm-{ZadrMr ^mfm gwê$ Ho$cr. AmnU _mK dÚ
Zd_rcm XohË`mJ H$aUma AmhmoV `mMr g_WmªZr
15 {Xdg AmYr {eî`m§Zm nyd©H$ënZm {Xcr. Ë`m_wio
_mK dÚ Zd_rcm JS>mda g_WmªMo eoH$S>mo {eî`
O_co hmoVo. gmao OU _moR>çmZo am_Zm_mMm JOa
H$arV hmoVo. g_W© nc§Jmda _m§S>r KmcyZ Ü`mZñW
~gco hmoVo. AŠH$m~mB© aSy> cmJë`m. Voìhm g_WmªZr
{dMmaco, "BVHo$ {Xdg Am_À`m ghdmgmV amhÿZ
hmM doXmÝV {eH$cmV H$m ?' Voìhm A¸$m~mB©
åhUmë`m, "nwÝhm Vw_Mo gJwU Xe©Z KS>Uma Zmhr
åhUyZ dmB©Q> dmQ>Vo.' Xoh R>odVmZm g_WmªZr Amnë`m
{eî`m§Zm AmídmgZ {Xco H$s, "lram_ O`am_ O`
O` am_' `m Ì`moXemjar _§ÌmMm Omo H$moUr On
H$aoc Ë`mcm àË`j am_M§Ðm§Mo Xe©Z KS>oc. Aem
àH$mao cmoH$m§Zm am_Zm_mcm cmdyZ g_W© {ZOYm_r
Joc.o

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 67

J

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

62. ^JdmZ lrYañdm_r `m§Zm g_WmªMo Xe©Z

1682 gmcr g_Wmª§Zr Xoh R>odcm. Ë`m§Mm
A{¾g§ñH$ma g‚mZJS>mdaM nma nS>cm. {Vgè`m {Xder
{eî` _§S>ir AñWr Jmoim H$aÊ`mgmR>r O_cr Voìhm
g_WmªMr ñd`§^y g_mYr O{_ZrVyZ AmnmoAmn da
Amcr. g§^mOr _hmamOm§Zr g‚mZJS>mda `oD$Z
g_WmªÀ`m g_mYrMo Xe©Z KoVco. Ë`m§Zr {eî`m§Zm
{dMmaco, "g_WmªMr AIoaMr BÀN>m H$m` hmoVr ?'
Ooìhm g§^mOr _hmamOm§Zm H$ico H$s, Amnë`m
A{¾g§ñH$mamÀ`m OmJr à^y am_M§Ðm§Mo _§[Xa Agmdo
Ago g_WmªZm dmQ>V hmoVo Voìhm g§^mOr _hmamOm§Zr
g‚mZJS>mda Imcr g_WmªMr ñd`§^y g_mYr Am{U
daVr g_W© ny{OV am_n§Mm`VZ Ago ^ì` _§{Xa
~m§Yco. AmOhr g‚mZJS>mda ho _§{Xa nhm`cm {_iVo.
1927 gmcr lrYañdm_r g‚mZJS>mda Amco.

Ë`m§Zr VoWo H$R>moa VníM`m© gwê$ Ho$cr. g_WmªÀ`m
g_mYr _§{XamMr _Zmo^mdo godm Ho$cr. Oo `mÌoH$ê$
Xe©ZmgmR>r `oV Ë`m§Mr nU godm ñdm_tZr H$amdr.
g_WmªMo H$nS>o amoO ~XcUo, _§{XamMm n[aga ñdÀN>
R>odUo, Ja_ nmÊ`mZo g_WmªZm ñZmZ KmcUo, nyOoMr
CnH$aUo amoO KmgyZ ñdÀN> H$aUo, lr_X² Xmg~moYmMo
dmMZ H$aUo Aer A{daV godm lrYañdm_r H$aV
am{hco. Ë`m§Mr hr godm nmhÿZ g_W© àgÞ Pmco.
1930 gmcr lrYañdm_r _§{XamV Ü`mZñW ~gco
AgVm g_WmªZr Ë`m§Zm àË`j Xe©Z {Xco. Aem
àH$mao g_W© gX²^º$m§Zm Amnë`m ApñVËdmMr PcH$
XmIdV amhVmV. AmO g‚mZJS> hm _hmamï´>mMm
àoaUmòmoV R>acm Amho.

lrg_W© H$Wm gwJ§Y 4 68

J

Design l Print l Finish l Deliver
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

“Empowering people building Dreams”

Dream Web Design is offering a suite of communication services such as
Advertising, Web Designing, Print Production under one roof.
Dream Web Design Advertising and Graphic Design, based in Mumbai, provides clients
with creative services for designing and production of brand identity, advertising and
corporate communications, annual reports, posters, brochures, packaging, catalogues,
newsletters, signage, books, calendars, invitations, restaurant menus, collateral material
and exhibition displays and websites.

All Design, Web, Print & Mktg. Solution

Domain Name & Hosting
Website Designing & Mktg.
Search Engine Optimisation(SEO)
Flash/PPT Presentations
Stall Design & Signage
Google & Others Marketing


Brochure, Booklet Design & Printing
Brand Identity Design & Printing
Photography (indoor & Outdoor)
Posters, Signage & Hoarding
Logo Copyright Trademark
Newspaper Classifieds

Web Design & Web Hosting Service
When Technology synergies with Creativity, the result is
creation of an elegant and professional Website.
When Technology synergies with Creativity,
the result is creation of an elegant and
professional Website.
• Starter Package
• Pro Package
• Premium Package

Business Head :
Mr. Sushant C.Nagwekar
24 A, Sai Sadan Soc., Mhada Complex,
Chandivali, Near Sakinaka Police Stn.,
Powai/Sakinaka, Mumbai 400072,India.
Contact : +91 9920858520 & 9869837598
Office : 022 2269 1730 Ext: 12 • Fax : 022 28478148
shivgundesign@gmail.com, sushant@shivgundesign.com
Marketing Head : Sonal@shivgundesign.com

Our Valuable Clients:


Big Bazar, IIHT, Syntel
Print it, Tonnerilla
SGS Silk Mills, ABEC
20 Microns Paint India
Raa & Laxmi Diamonds
Me&I Exhibition & Interiors
Shri Ganesh Enterprises
BJN Group, Digital i Security
Avian Shipping, Avintz
Glenmark, Lupin Pharma
Sunpharma, Abbott & More

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful