You are on page 1of 2

NASAKTAN

KA NA RIN BA?
<insert image here>

T: Ano ang Anti-Violence Against Women and their Children Act of 2004{ (Anti-VAWC Act)? S: Ito ang batas na nagtatakda ng parusa sa karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak bilang isang krimeng pampubliko. Kasama sa mga aktong ito ay ang karahasang pampisikal, karahasang panseksuwal, karahasang sikolohikal, at pangaabusong pang-ekonomiya. Ang mga aktong ito ay maaring parusahan kahit na ito ay ginawa sa labas ng tahanan. T: Ano ang karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak o ang VAWC sa ilalim ng batas? S: Ito ay tumutukoy sa anumang akto o serye ng mga akto laban sa isang babae o sa kanyang anak, lehitimo man o hindi, na ginawa ng isang taong maaring kanyang asawa, dating asawa, karelasyon, naging karelasyon, o ang ama ng kanyang anak, sa loob man o labas ng tahanan na hahantong o maaaring humantong sa karahasan o pang-aabusong pampisikal, pampisikal, panseksuwal, sikolohikal, o pang-ekonomiya. Napapabilang rito ang pagbabanta ng mga nabanggit na akto, pambubugbog, pamimilit, o pagsupil sa kalayaan ng babae. T: Sino ang nais mabigyang proteksyon ng batas na ito? S: Ang kababaihan at kanilang mga anak.

ang mga batang hindi niya anak ngunit nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kung ang pang-aabuso o karahasan sa babae ay ginawa sa harap ng kanyang anak, o kung ang biktima buntis, ang parusa ay ang pinakamahabang panahon para sa pagkakakulong na nakasaad sa batas. T: Sino ang may pananagutan sa ilalim ng batas na ito? S: Mga asawa, dating asawa, kasintahan sa kasalukuyan o nakaraan, ka-live-in, yaong ama ng anak ng babae, o sinumang nagkaroon siya ng seksuwal na kaugnayan. Maari ring magkaroon ng pananagutan ang isang babae sa ilalim ng batas na ito. Sila ang mga kinakasamang babae o babaeng nakarelasyon ng biktima. T: Ano ang maituturing na seksuwal na kaugnayan? S: Ang isa man o higit pang beses ng pakikipagtalik ay maituturing nang seksuwal na kaugnayan sa ilalim ng batas na ito. T: Anu-ano ang mga halimbawa ng mga aktong mapaparusahan ng batas na ito? S: Pang-aabusong pang-ekonomiya 1) ang hindi pagbibigay ng sapat na pinansyal na suporta o sustento sa asawa o mga anak, 2) pagkontrol sa negosyo o ari-arian ng mag-asawa, pati na sa pera na pagmamay-ari ng babae. Karahasang sikolohikal 1) paglililo sa asawa, 2) paulit-ulit na pangaabuso gamit ang pananalita, 3) panghihiya sa harap ng ibang tao, 4) pagbabanta ng masama tungkol sa anak ng babae, 5) stalking o

May magagawa ka.


Alamin kung ano ang R.A. 9262 AntiViolence Against Women and Children Act

Ang ibig sabihin ng mga anak ay mga anak ng isang babaeng biktima ng pang-aabuso, na may edad na hindi bumababa sa labing-walong taon, lehitimong anak man o hindi. Kabilang din dito ang mga anak na may edad higit sa labing-walong taon ngunit hindi kayang pangalagaan ang sarili, pati na

pagsunod sa babae sa lugar kung saan siya nagtatrabaho, nag-aaral, o anumang pribado o pampublikong lugar na walang sapat na kadahilanan. Pang-aabusong pisikal 1) pambubugbog o pananakit 2) aktong pagpatay sa babae na hindi naging matagumpay Karahasang seksuwal 1) pagpapagawa sa isang babae o sa anak nito ng mga aktong seksuwal, maliban sa panggagahasa, gamit ang puwersa, pananakot sa babae, sa kanyang o pamilya, 2) pagbebenta sa babae o kanyang anak bilang isang prostityut. T: Sino ang maaaring maghain ng reklamo? S: Hindi lamang ang babaeng biktima ng karahasan ang maaaring maghain ng kaukulang reklamong kriminal laban sa may sala. Bilang isang public crime, pinahihintulutan ding maghain ng reklamo, sa ngalan ng tunay na biktima, ang sinumang may personal na kaalaman tungkol sa krimen. T: Mayroon pa bang maaaring gawin ang biktima, maliban sa paghahain ng reklamo? S: Oo. Ang biktima o ang kanyang anak ay maaari ding humiling at magpa-isyu sa hukuman ng isa o alinman sa mga sumusunod: 1) Barangay Protection Order, 2) Temporary Protection Order at Permanent Protection Order. T: Ano ang Barangay Protection Order o BPO? S: Ang BPO ay ipinagkakaloob o ini-isyu ng Punong Barangay. Sa pagkakataon na wala ang Punong Barangay, ito ay maaaring ibigay ng isang kagawad. Ang BPO ay magsasaad ng kautusan para sa taong inirereklamo na tumigil sa paggawa o pagbabanta ng pananakit o anumang pinsala laban sa

biktima. Magkakaroon ito ng bisa ng hindi hihigit sa labing-limang araw. T: Paano makakakuha ang biktima ng BPO?

pahabaan at baguhin hanggang ang pagdinig para sa isang PPO ay matapos at magkaroon ng pinal na desisyong ukol sa pagkakaloob ng PPO. T: Paano makakakuha ng TPO o PPO?

S: Ang babae o ang kanyang anak ay maaaring magtungo sa Punong Barangay o sa kagawad, sa pagkakataong wala ang Punong Barangay, at magapply para sa isang BPO. Kumuha ng isang application form at kumpletuhin ang impormasyon na kinakailangan sa loob ng form. Ito ay dapat na sinumpaan (verified under oath) at nilagdaan ng nagrereklamo. T: Anong mangyayari kung nagkaroon ng paglabag sa mga kautusan sa BPO? S: Magiging tungkulin ng Punong Barangay o kagawad na magsampa ng panibagong kasong criminal sa Metropolitan Trial Court o Municipal Circuit Trial Court dahil sa paglabag na ito. Kung mapapatunayang may paglabag ng BPO, ang may sala ay bibigyan ng parusang pagkakakulong ng tatlumpung araw. T: Pagkatapos ng labinglimang araw at mawalan na ng bisa, maaari bang mag-apply muli para sa isang BPO? S: Oo. Maaaring pagkalooban ng panibagong BPO ng biktima habang ang kanyang application para sa isang TPO/PPO ay patuloy pang dinidinig. T: Ano ang Temporary Protection Order o TPO at Permanent Protection Order o PPO? S: Ang TPO at PPO ay ibinibigay o ini-isyu ng korte. Ang proteksyon na maibibigay ng isang TPO ay pansamantala lamang habang ang sa PPO naman ay permanente. Di tulad ng BPO, ang bisa ng TPO ay tumatagal ng tatlumpung araw at maaari ring

S: Hindi lamang ang biktima ang pinahihintulutang kumuha ng TPO/PPO. Kung hindi personal na makapaghain ng application ang biktima at matapos siya magbigay ng pahintulot na kumuha ng isang TPO/PPO sa ngalan niya, maaaring maghain ang kahit sino sa mga sumusunod: kanyang magulang, tagapangalaga, anak, o iba pang malalapit na kamaganak. Pinahihintulutan din mag-file ang isang social worker mula sa DSWD, isang opisyal ng lokal na pamahalaan, ang Punong Barangay o sinumang kagawad sa barangay kung saan naroroon ang biktima, isang abogado, tagapangasiwa sa kalusugan ng biktima o dalawa o higit pang-katao na naninirahan sa lungsod o munisipalidad kung saan nangyari ang krimen at may personal na kaalaman tungkol sa mga pangyayari. Ang paghahain ng application ay maaaring gawin sa Family Court sa lugar kung saan naninirahan ang biktima. Kung walang Family Court sa kanilang lugar, ito ay pwede rin ihain sa Regional Trial Court, Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court, o Metropolitan Trial Court sa kanilang lugar. T: Mayroon bang kailangan bayarang halaga para sa pagkuha ng TPO? S: Kailangan magbayad ang humihingi ng TPO ngunit kung walang kakayahan ang biktima na magbayad ng nakatakdang halaga o kung ang TPO ang nararapat na maibigay sa lalong medaling panahon, maaaring payagang di na magbayad nito.