You are on page 1of 2

O) *.

- ^}4uOO- 1gOO-
E4O4:> Og~-.- jg4O) lU^- 4O-4 _O>4N ]7 7/E*
vOCg~ ^ Og~-.- 4-UE =OE^- E_O4OO4^-4
74OUl4Og 7GC }=O;O 1E44N _ 4O-4 +OCjGE^-
+OO4^- ^g Og~-.- 4-UE E7lEc 4OEEc +~4lgC W
E` O4O> ) -UE= ^}4uOO- }g` +OE> W ;7_O
4O=^4l^- E- O4O> }g` OO7C ^@ ;7_O- 4O=^4l^-
u->OE U)UL4C El^O) +O=^4l^- 4c~ 4O-4 OOOEO
^j ;4 EL+CEe 47.EOO- 4Ou^O- EE1):=E)
E_E4UEE_4 4`ON_+O -gC4OO=Ug W 4^;4-;N4 +O
=-EO4N )OOgOO- ^) 4g~--g4 W-NOEE jgj4O)
C-EO4N =E4E_E_ W "^-)4 +OOE^- ^g .-O) W-O^q
OgOg W-ONgE- EO LOjgE+ "O-4 +OO> ^_ 1~>
NOEOE> =}g` ^^O4^- W .E^U7 4O^q OgOg /O
+OEc .Og+4^4OE= 7g>4C EOCO4^ ^g W-O7~
_O>4 ;~ 4^47.~E} EOCO4^ 4LOO 4LU~4 4` 4EO4^ +.-
}g` 7/E* up) +^ ) O) U= OO)lE ^_ W-O7~4
O EL7 7EOe u Nu4^ 4` EL7 EO) UO4'
)OOgOO- ^
1. Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
2. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,
3. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah
kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?
4. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.
5. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka
yang menyala-nyala.
6. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali.
7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,
8. Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka:
"Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?"
9. Mereka menjawab: "Benar ada", Sesungguhnya telah datang kepada Kami seorang pemberi peringatan, Maka Kami mendustakan(nya) dan Kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun;
kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".
10. Dan mereka berkata: "Sekiranya Kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".