Protectia juridica a drepturilor omului in dreptul international MULTIPLE CHOICE 1.

Care este primul document international care proclamă principiul colaborării pentru promovarea si încurajarea respectării drepturilor si libertătilor fundamentale fată de toate persoanele, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie a. Pactul privind drepturile civile si politice b. Pactul privind drepturile economice, sociale si culturale c. Carta ONU 2. Ce drepturi ale omului revin străinilor a. Dreptul de a se adresa instantelor judecătoresti b. Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat c. Dreptul de a ocupa functii publice în alte state 3. Ce obligatii au statele pentru a asigura dreptul la educatie a. Asigurarea învătământului elementar gratuit b. Gratuitatea învătământului superior pentru toti cei care doresc c. Traducerea tuturor manualelor scolare în toate limbile minoritare 4. Ce document international se referă pe larg la drepturile copiilor si tinerilor în legătură cu procesul muncii a. Pactul privind drepturile sociale, economice si culturale b. Protocolul american privind aceste drepturi c. Carta socială europeană 5. Ce atributie are Curtea Constitutională în legătură cu adoptarea unei legi a. De a da aviz la proiectele de legi b. De a se pronunta asupra constitutionalitătii unei legi, înainte de promulgarea ei, dacă i se cere acest lucru conform Constitutiei c. De a prezenta amendamente parlamentului 6. Ce atributie are Curtea Constitutională în legătură cu alegerea presedintelui României a. Să avizeze propunerile de candidati b. Să confirme rezultatul alegerii pentru această functie c. Să suspende pe presedinte 7. Ce obligatii are un stat cu privire la drepturile economice, sociale si culturale a. Obligatia de a asigura respectarea lor de toate organele sale b. Obligatia de a asigura împărTirea egală a resurselor c. Obligatia de a adopta măsuri practice în favoarea tuturor persoanelor 8. Un cetătean român se plânge că este discriminat in ce priveste angajarea în muncă, pe motiv de origine etnică; cine poate lua o hotărâre în favoarea sa a. Avocatul poporului b. Primarul localitătii de domiciliu c. Judecătoria din zona în care locuieste 9. Ce poate face un stat când consideră că un alt stat a încălcat drepturile unor cetăteni ai săi a. Să încalce si el drepturile cetătenilor celuilalt stat, aplicând reciprocitatea b. Să recurgă la proceduri internationale disponibile împotriva statului în cauză c. Să interzică deplasările în celălalt stat

Descoperirile biologice pot fi utile omului. Să asigure traducerea tuturor manualelor scolare în toate limbile minoritare 14. chiar dacă sunt contrare drepturilor ale omului c.10. deci sunt justificate. Ce bunuri trebuie protejate în timpul conflictelor armate a. cât si comunitătile pe care le formează 15. A asigura fiecăruia dreptul de acces la locuri de muncă fără discriminare. Descoperirile biologice nu afectează drepturile omului 16. Descoperirile biologice sunt admise. Asigurarea dreptului fiecărei persoane de a beneficia de cel mai înalt nivel de sănătate fizică si mentală pe care îl poate atinge. De a asigura exercitarea unor drepturi sociale si economice în străinătate . Obiectivele militare b. De a proteja drepturile persoanelor împotriva unor interese economice mai puternice c. Prin reglementări. acolo unde este cazul a. Să deschidă scoli paralele în toate aceste limbi b. Să asigure. Dreptul la tratament medical gratuit în orice probleme c. prin crearea de conditii materiale. exercitarea drepturilor culturale 11. Să sprijine si să asigure. Dreptul la sănătate înseamnă a. De a oferi servicii egale tuturor b. în functie de conditii si de solicitări. Cine sunt beneficiarii dreptului la dezvoltare a. Cum poate fi asigurată compatibilitatea culturilor si traditiilor locale cu drepturile fundamentale la viată. Să finanteze toate publicatiile culturale c. A interzice concedierile până la crearea de locuri de muncă pentru toti cei concediati c. potrivit pregătirii si aptitudinilor sale 13. Atât persoanele luate individual. dacă nu încalcă drepturile omului b. Ce obligatii corespund drepturilor culturale ale omului a. A crea întreprinderi pentru angajarea tuturor b. În ce constă dreptul la muncă a. Prin deplasări de populatie c. Spitalele si ambulantele c. Ce obligatii au statele in ce priveste studierea limbilor minoritare in scoală a. însotite de sanctiuni pentru încălcări ale drepturilor omului 17. Care este raportul dintre descoperirile biologice si drepturile omului a. prin asigurarea de servicii medicale si asistentă în caz de boală pentru toti b. Crearea unui sistem de asigurare a tuturor serviciilor medicale la domiciliu 18. Numai persoanele luate individual b. la integritate si demnitate. Să asigure acces gratuit la toate manifestările culturale b. în zonele în care locuiesc în număr substantial c. Prin actiuni si mijloace de fortă b. Căile ferate 12. În ce constau obligatiile statului în domeniul drepturilor economice si sociale a. Numai cei din tări în curs de dezvoltare c.

Când legea internă prevede drepturi mai extinse decât tratatul international 25. Dreptul de a cere să fie judecată în altă tară 20. Dezvoltarea relatiilor cu alte state c. procesiuni. social si cultural 21. Când legea internă diferă fată de prevederile tratatului b. Să le asigure drepturi egale ca si cetătenilor c. Să fie sprijinită de o organizatie neguvernamentală 24. Pentru ce motiv pot fi aplicate restrictii cu privire la dreptul cetătenilor Uniunii Europene de a vota si de a fi alesi în alegerile municipale într-un alt stat membru a. Când se aplică potrivit Constitutiei României primatul tratatelor internationale fată de legile interne.19. Ce persoane trebuie protejate în timpul conflictelor armate a. Prin ce conventie este protejată însăsi existenta grupurilor etnice sau rasiale minoritare a. Dacă cetătenii Uniunii formează peste 20% din numărul votantilor 26. Pentru ca un organism international să admită o plângere privind încălcarea drepturilor omului. Promovarea valorilor culturale nationale 27. Conventia privind prevenirea si pedepsirea genocidului c. Pentru că provin din alt stat membru c. Populatia civilă c. Să asigure respectarea fată de ei a egalitătii în drepturi în domeniile economic. Care din drepturile următoare poate face obiectul restrictiilor prin lege a. Să-i expulzeze fără nici o procedură dacă încalcă legile sale b. publicatii) 23. Dreptul de a manifesta propria religie (exprimare. Fidelitatea fată de tară b. Prezumtia de nevinovătie c. Pactul privind drepturile civile si politice b. Libertatea de a avea sau nu o credintă religioasă b. Ce drepturi are o persoană detinută sau arestată a. Ce obligatii are un stat cu privire la cetăteni ai altor state aflati legal pe teritoriul său a. Să fie redactată corect c. Sefii de stat si parlamentarii b. este necesar a. Ce îndatoriri revin cetătenilor români a. Când legea internă este interpretată în contradictie cu prevederile tratatului c. Să fi fost epuizate recursurile interne disponibile b. Pe motiv de origine etnică b. Comandantii militari . Conventia privind protectia minoritătilor a Consiliului Europei 22. Dreptul de a-si schimba religia c. Dreptul de a cere să se adreseze presei si televiziunii b. în domeniul drepturilor omului a.

Prin limitarea sau interzicerea unor fluxuri de mărfuri si informatii b. chiar dacă vin în contradictie 33. Prin reglementări internationale care să interzică activitătile incompatibile cu drepturile omului si urmărirea respectării acestora c. Drepturi la forme de organizare statală b. Identitatea persoanelor care fac parte din minorităti include a. în sensul că sunt reglementate prin tratate si toate statele trebuie să se ocupe de adoptarea măsurilor necesare în fiecare stat c. Exercitarea drepturilor politice se realizează a. să asigure accesul lor la valorile culturale si să permită contactele cu persoane de aceeasi cultură b. la demnitatecare au prioritate fată de orice traditii culturale locale contrare b. incitarea la ură si la violentă pe bază de origine rasială sau etnică c. Drepturi privind mentinerea culturii si accesul la cultura proprie si la cultura universală 35. Traditiile culturale au prioritate . Ce obligatii au statele în ce priveste dreptul la cultura proprie a persoanelor care fac parte din minorităti a. De a incrimina ca infractiuni si sanctiona asemenea teze. O problemă care revine în esentă fiecărui stat. Dreptul la expresie b. Dreptul de a nu fi supus torturii 29. Prin participarea la sondaje publice c. De a interzice orice discutie pe aceste teme b. Prin exercitarea dreptului la expresie asupra modului în care se exercită puterea publică . O problemă de drept international. Există un nucleu dur al drepturilor omului-dreptul la viată. Direct. Este respectarea drepturilor omului a. În legătură cu difuzarea în presă de idei si conceptii privind raporturile inter-rasiale si interetnice. De la ce drepturi din cele enumerate mai jos un stat nu poate deroga nici în caz de pericol pentru existenta natiunii a. fiind reglementată si în dreptul international 32. la integritate corporală. Să creeze institutii si asociatii culturale ale acestor persoane c. Dreptul ca limba lor maternă să fie a doua limbă oficială c. ca si incitarea la discriminare si ură rasială 30. Să traducă toate lucrările din limbi străine în limbile lor 31. prin participarea la alegeri sau prin reprezentanti alesi b. Cum se poate asigura ca globalizarea să nu afecteze drepturile omului a. chiar dacă nu respectă unele drepturi ale omului c. un stat are obligatia a. Dreptul de a-si părăsi tara c. De a permite discutii libere. Prin mijloace interne de interzicere a accesului la mărfuri si informatii străine 34. inclusiv difuzarea de teze privind superioritatea rasială. Care este relatia dintre drepturile omului si traditiile culturale a. în sensul că ele se realizează prin legislatia si sistemul de măsuri interne ale fiecărui stat si nu interesează alte state b. În mod exclusiv o problemă de drept intern. Să protejeze cultura minoritătilor.28. dar care face obiectul cooperării internationale. Drepturile omului si traditiile culturale trebuie să coexiste.

Care din drepturile omului enumerate mai jos decurg din cetătenia europeană a. Se poate recurge la folosirea fortei armate împotriva statului vinovat b. Dreptul de a ocupa functii publice în orice stat membru c. Conventia din 1950 a Consiliului Europei privind drepturile si libertătile fundamentale b. Să fie acceptată de ceilalti membri ai minoritătii c. Pot fi folosite măsuri de constrângere pentru a repune în drepturi persoanele afectate c. Se aplică tratatul. Actul Final de la Helsinki c. Cum se prevede asigurarea coerentei între aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a drepturilor omului adoptată in cadrul Uniunii Europene si cea a Conventiei din 1950 a Consiliului Europei privind drepturile si libertătile fundamentale ale omului a. Dreptul de a alege si a fi ales în organe locale în orice stat membru b. Pentru ca o persoană să facă parte dintr-o minoritate este necesar a. Să aplice sanctiuni celor pe care îi consideră vinovati 39. Se poate recurge la măsuri de constrângere împotriva statului numai dacă actele sale reprezintă o amenintare a păcii si securitătii internationale si pe baza unei autorizări a Consiliului de Securitate al ONU 37. religie comune cu ale celorlalti membri ai minoritătii . Să decidă repunerea în drepturi a petitionarilor c. Să aibă trăsături de limbă. Ce măsuri trebuie să ia un stat pentru a se achita de obligatiile sale privind dreptul la educatie a. conform Constitutiei României a. Conventia cadru privind protectia minoritătilor 42.36. chiar dacă nu este în concordantă cu tratatul b. Care este raportul dintre legile interne si tratatele internationale în domeniul drepturilor omului. Se aplică ambele si este treaba instantelor să rezolve problema 41. Să-i fie recunoscută această calitate de organele de stat b. Prin crearea unei instante comune de recurs 38. Ce atributii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului a. Ce document european prevede în mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte din minorităti a. Prin interpretarea prevederilor Cartei în acelasi sens cu prevederile Conventiei din 1950 c. Prin crearea unui singur tribunal pentru a examina încălcările ambelor documente b. care prevalează asupra legilor contrare c. Ce poate face Avocatul Poporului când apreciază că o lege poate duce la încălcări ale drepturilor omului a. Să descentralizeze procesul. În cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului a. Poate să ceară Curtii Constitutionale să constate că legea este neconstitutională c. Să solicite autoritătilor publice încetarea încălcărilor drepturilor omului b. Să privatizeze învătământul 44. Se aplică legea internă. lăsând organelor locale toate atributiile b. Dreptul la apărare în procesul penal 43. cultură. Să asigure conditii pentru ca toti elevii să poată să urmeze toate ciclurile de învătământ c. Poate să se plângă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 40. Poate să ridice problema în Parlament b.

Proportionalitatea între scopul urmărit si mijloacele folosite 52. cetătenie. origine etnică. care pretind că drepturile lor au fost încălcate b. De la state membre sau de la persoane individuale. vârstă c. Prin înregistrarea si controlul tuturor informatiilor transmise 46. Ce drepturi are o persoană detinută sau arestată a. Dreptul de a cere să fie judecată în altă tară 49. Care din principiile aplicate de Curtea Europeană de Justitie vizează în mod direct protectia drepturilor omului a. Prin reglementarea folosirii mijloacelor de comunicare si interzicerea acelor actiuni si emisiuni care încalcă drepturile omului b. Cum se poate asigura că noile tehnologii din domeniul informatiei nu sunt folosite cu încălcarea drepturilor omului a. De la cine pot proveni plângeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului pentru încălcări ale Conventiei din 1950 privind drepturile si libertătile fundamentale a. Egalitatea în drepturi înseamnă a. Prin cooperarea cu alte state c. Dezarmarea c. O persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturi se poate adresa a.45. Dreptul de a cere să fie apărată de mai multi avocati b. rasă. Ministrului Justitiei b. Tratament nediscriminatoriu. Ce obligatii au statele cu privire la dreptul persoanelor care fac parte din minorităti de a practica si profesa propria religie a. Nediscriminarea pe motiv de sex. Direct organismelor internationale c. De a edita cărti si publicatii religioase c. Tratament identic c. În efectuarea anchetelor judiciare procurorii din România sunt subordonati a. în conformitate cu legea în vigoare 47. Libertatea de actiune completă a persoanelor b. Dreptul de a fi judecată potrivit legii în vigoare c. Profesionalizarea armatelor 48. Protectia bunurilor civile si a mediului b. De la orice persoană care ia cunostintă de încălcări 53. Instantelor judecătoresti interne b. plus măsuri practice menite să tină seama de situatia specifică a unor categorii de persoane dezavantajate 51. De a deschide biserici pentru toate cultele b. De la organizatii interguvernamentale c. Sefilor lor ierarhici . De a proteja libertătile religioase. Primatul dreptului comunitar b. În ce directii actionează omenirea pentru a proteja drepturile omului în timpul conflictelor armate a. Consiliului Superior al Magistraturii c. Mai întâi trebuie să epuizeze recursurile interne si apoi se poate adresa organismelor internationale 50.

sunt interdependente b. Sunt două seturi de drepturi distincte. să se adreseze tribunalului din judetul în care domiciliază . Pentru ce motive se pot aplica restrictii fată de libertatea de expresie a. Prin sprijinirea financiară a unui partid politic b.54. Ce procedură trebuie să urmeze un cetătean român pentru a atăca în contencios administrativ un act sau o omisiune a unui organ administrativ a. Să se adreseze Avocatului Poporului b. Interesele comunei sau orasului de nastere c. 1992 b. sau prin reprezentanti alesi c. Se întrepătrund. importante pentru păstrarea identitării lor a. Avocatul Poporului b. de natură diferită 58. Pentru protectia reputatiei altor persoane c. Interesele grupului minoritar din care face parte b. Ce principiu specific se aplică în ce priveste drepturile copilului a. Să se adreseze mai întâi organului administrativ în cauză si să-i ceară anularea sau efectuarea actului administrativ. Exercitarea propriilor religii si credinre c. Care este relatia dintre dreptul la un mediu natural sănătos si drepturile omului a. Tratatul de la Nisa. Pentru traficul de femei si copii 55. iar dacă răspunsul nu este satisfăcător. alegeri. Tratatul de la Amsterdam. referendumuri. Menrinerea si folosirea limbii materne b. Tratatul de la Maastricht. Pentru orice crime grave b. Curtea Constitutională c. Pentru a proteja relatiile cu alte state 59. 2001 62. Ce organ de stat român poate aplica amenzi pentru acte de discriminare rasială a. Prin convingerea vecinilor 56. Prin participarea directă la adunări populare. Care din tratatele Uniunii Europene a prevăzut pentru prima dată că Uniunea va respecta drepturile omului a. Pentru ce fapte este admisă în Conventia europeană din 1950 adoptarea de legi privind aplicarea pedepsei cu moartea a. Să se adreseze tribunalului competent c. Pentru crime comise în timp de război c. Primatul intereselor copilului 57. Nu există nici o relatie c. 1997 c. Ce drepturi specifice revin popoarelor autohtone. Pentru a sprijini programe de dezvoltare economică b. Mentinerea legăturii cu pământul pe care-l ocupă sau îl folosesc 61. Consiliul National pentru Combaterea Discriminării 60. Cum se realizează participarea cetătenilor la viata publică a.

Schimbările climatice b. Judecarea în libertate 71. De vointa statului său. Care din libertătile religioase enumerate nu poate face obiectul restrictiilor prin lege a. cu titlu de sugestie sau recomandare c. Dreptul de asociere si reuniune 67. Care din motivele enumerate mai jos poate fi invocat pentru a aplica restrictii la exercitarea anumitor drepturi ale omului a. Situatia de înapoiere economică c. Dreptul de a promova orice orientare politică b. Să ofere tuturor persoanelor un loc de muncă c. adunări. Aplică amenzi 65. De ce depinde exercitarea dreptului unei persoane de a reveni în tara sa a. Opinii. Libertatea de a avea si profesa o religie b.63. Nediscriminarea b. Egalitatea în drepturi c. Să adopte măsuri adecvate în domeniul muncii. De dorinta sa 69. Drepturile civile si politice b. Dreptul la apărare c. Care este conditia esentială prevăzută de documentele internationale pentru încheierea unei căsătorii a. în care ar urma să revină c. Manifestările religioase în locuri publice (procesiuni. Drepturile sociale si culturale c. proprietătii si securitătii sociale 70. Ce documente adoptă comitetele create prin tratate privind drepturile omului. Dreptul de a nu fi supus torturii c. Ce drepturi ale omului intră sub jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor Omului a. Să respecte limiteze de proprietate b. Posibilitatea de a alege pe judecători b. Pentru a asigura dreptul la un nivel de viată adecvat un stat trebuie a. pentru supravegherea aplicării tratatelor a. De vointa statului străin în care se află b. Dreptul la supravietuire si dezvoltare 66. De la ce drepturi ale omului nu se poate deroga nici în timp de război a. Ce principiu specific guvernează drepturile copilului a. Să fie tineri c. Libertatea de a primi si edita publicatii religioase c. Să fie de aceeasi cetătenie . Dreptul la un proces echitabil presupune a. Ordinea publică 72. Drepturile persoanelor care fac parte din minorităti 64. Decizii obligatorii b. demonstratii) 68. Consimtământul liber si deplin al viitorilor soti b.

Prin gruparea mai exactă a drepturilor pe titluri b. Dreptul da a-si manifesta religia în limba maternă c. securitate sau moralitate publică c. Prin ce se deosebeste substantial abordarea drepturilor omului în Carta drepturilor fundamentale adoptată de Uniunea Europeană. Prin integrare economică si socială. Să treacă sub controlul complet al statului folosirea acestor noi tehnologii c. În ce constă dreptul muncitorilor de a se organiza a. cuprinse în Conventia din 1950. Pot fi exercitate în conditii de libertate absolută b. să supravegheze folosirea lor si să sanctioneze încălcările 76. a unor drepturi economice si sociale si a unor drepturi de solidaritate 80. Dreptul de a călători în toată lumea c. Dreptul de a folosi limba maternă în relatiiile cu autoritătile administrative 78. Dreptul de a folosi si a mentine numele si prenumele în limba maternă b. Drepturile si libertătile de expresie. în vederea convietuirii pe acelasi teritoriu a. Prin includerea. În formarea de partide politice c. care se exercită în functie de locuirea lor în mod substantial pe un teritoriu a. Printr-o politică de asimilare. alături de drepturile civile si politice. Ce măsuri poate lua statul pentru a împiedica folosirea noilor tehnologii din domeniul informatiilor împotriva drepturilor omului a. Pot fi interzise în anumite perioade ale anului 79. Dreptul de a trece frontiera tării sale la plecare si revenire b. Pot face obiectul restrictiilor prin lege pentru ratiuni de ordine publică. Prin confirmarea valorii lor juridice în contextul unui tratat care se ocupă si de alte probleme c. fată de Conventia din 1950 adoptată în cadrul Consiliului Europei a. Dreptul de a intra pe teritoriul altui stat 77. cultură si religie 74. Înaltul Comisar pentru Minorităti Nationale si Oficiul pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului . Cum poate fi rezolvată problema minoritătilor. Presedintele în exercitiu b. În formarea de sindicate profesionale sau afilierea la sindicate existente b. Dreptul de a părăsi liber orice tară si de a reveni în tara sa înseamnă a. asociere si întrunire a. În dreptul de a adera la organizatii neguvernamentale 75. Forumul pentru Cooperare în domeniul Securitătii c. Să interzică folosirea acestor noi tehnologii în unele domenii b. Să reglementeze cât mai strict. Ce organisme ale Organizatiei pentru securitate în Europa se ocupă în mod direct de promovarea drepturilor omului a.73. care să ducă la pierderea identitătii lor c. Prin separare de majoritate si izolare b. Este un drept specific al persoanelor care fac parte din minorităti. cu respectarea diferentelor de limbă.

Pentru a sanctiona unele publicatii c. În România au avut loc în 2007 alegeri pentru Parlamentul European. Pactele drepturilor omului acoperă întreaga gamă de drepturi si libertăti. Ce persoane puteau candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile României a. Pentru a tine seama de interesele altor state 88. tinând seama de situatia lor specifică c. pentru drepturile copilului si împotriva torturii a. Pentru a proteja sănătatea publică b. Drepturile omului se raportează a. Pentru ce motive se pot aplica restrictii la exercitarea libertătii de expresie a. Să adopte o decizie de îndrumare a organelor administrative c. rasială sau religioasă 86. Anularea actului administrativ b. Numai la alte persoane care le pot încălca c. De la ce drepturi nu pot statele să deroge nici în caz de pericol pentru existenta natiunii a. Concediul de maternitate b. Ce măsură specială în favoarea unor femei ar constitui discriminare a. Pentru a adăuga alte drepturi b.81. De ce credeti că au mai fost adoptate conventiile pentru eliminarea discriminării rasiale. Pentru a răspunde unor probleme specifice ale acestor grupuri. Actul normativ este supus din nou votului în Parlament b. Si la stat si la orice persoane care le pot încălca . Acordarea dreptului la alocatie de somaj numai femeii necăsătorite 89. a discriminării fată de femei. Pentru a evita demonstratii contrare c. actele normative declarate neconstitutionale de Curtea Constitutională îsi încetează efectele la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii. Cetătenii români si cetătenii oricărui stat membru al Uniunii c. Protectia fată de munca în mină si alte munci periculoase c. De la dreptul la viată b. Numai la stat si organele sale b. Cetătenii statelor vecine României b. Pentru a interzice propaganda în favoarea războiului si chemarea la ură natională. Actul normativ se aplică în continuare c. Ce decizii poate adopta justitia în contencios administrativ a. De la dreptul de a-si stabili resedinta oriunde 87. Pentru a sprijini programe de dezvoltare economică b. Să elibereze ea însăsi actul administrativ 84. De la dreptul la asociere c. Potrivit Constitutiei României. Actul normativ este suspendat de drept 83. Ce efecte au actele normative respective în perioada celor 45 de zile a. Pentru ce motive se pot aplica restrictii la exercitarea drepturilor la reuniune si asociere a. Orice străin domiciliat în România de peste 10 ani 85. Pentru a întări drepturile conferite prin Pacte 82.

Nediscriminarea înseamnă mai mult decât egalitatea b. Dreptul de a actiona împotriva altor religii sau credinte 96.90. dar include. Crearea de organizatii multirasiale c. Ce actiuni trebuie să declare statele infractiuni si să le pedepsească în domeniul discriminării rasiale a. Prin măsuri de sanctionare. Poate fi returnat în statul de origine. Egalitatea presupune nediscriminarea. Prin reglementări si măsuri care să prevină folosirea descoperirilor în mod contrar drepturilor omului si să sanctioneze faptele care încalcă aceste reglementări c. potrivit pregătirii profesionale si aptitudinilor fiecăruia 93. Prin oprirea cercetării stiintifice în unele domenii b. Interzicerea torturii b. Prin adoptarea de legi si institutii adecvate c. măsuri speciale pentru a corecta situatii de dezavantaj până la eliminarea acestora c. Dacă există deosebiri între nediscriminare si egalitatea în drepturi a. Nediscriminarea este expresia negativă a egalitătii 92. Măsurile împotriva separării scolilor pe motive rasiale 95. Asigurarea libertătilor publice c. Să respecte fără discriminare drepturile si libertătile tuturor persoanelor aflate sub jurisdictia sa 97. Dreptul de a-si schimba religia b. Poate fi returnat în statul vecin. Are dreptul să prezinte unei autorităti competente motivele pentru care cere statutul de refugiat c. Libertatea de gândire. Prin actiunea organizatiilor neguvernamentale b. chiar dacă acolo este supus persecutiilor b. acolo unde este necesar. A interzice concedierile până la crearea de locuri de muncă pentru toti cei concediati c. A asigura fiecărei persoane un loc de muncă b. În ce constă dreptul la muncă a. Cum se asigură respectarea drepturilor omului în plan intern a. Dreptul de a-si părăsi tara . Cum se poate asigura compatibilitatea între descoperirile stiintei si tehnologiei si respectarea drepturilor omului a. constiintă sau religie înseamnă a. Ce obligatii are un stat fată de alte state în domeniul drepturilor omului a. Un străin care intră pe teritoriul unui stat si cere statutul de refugiat a. Dreptul de a manifesta religia sa oriunde si oricând c. după ce prin noile descoperiri s-au produs încălcări ale drepturilor omului 94. Dreptul la educatie este în strânsă legătură cu a. Să asigure cetătenilor altor state drepturi mai mari decât propriilor cetăteni b. Incitarea la discriminare rasială si la acte de violentă contra unei rase sau a unui grup rasial ori etnic b. A asigura dreptul de acces fără discriminare la locuri de muncă alese în mod liber. Să finanteze contactele între cetătenii proprii si cei ai altor state c. Prin actiuni populare de impunere a respectăriilor 98. fără a i se acorda dreptul de a fi audiat 91.

În cazul în care contin dispozitii privind drepturile omului mai favorabile decât tratatul . Fidelitatea fată de tară b.99. Transferarea de fonduri în tară c. Dacă prevăd drepturi mai mari în favoarea străinilor b. În ce caz. Dacă sunt interpretate în favoarea unor interese superioare c. Care din următoarele îndatoriri revin cetătenilor români a. Plata de contributii pentru dezvoltare 100. potrivit Constitutiei. se aplică legile române care nu sunt în concordantă cu tratatele internationale privind drepturile omului a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful