0B

æ¹Ç·Ò§
ʋ§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืoè ÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ
1B

o´Â
Èٹʋ§eÊÃiÁ¡ÒÃÈึ¡ÉÒµÒÁoa¸ÂÒÈaÂ
ÊíÒ¹a¡ºÃiËÒçҹ¡ÒÃÈึ¡ÉÒ¹o¡oçeÃÕ¹
ÊíÒ¹a¡§Ò¹»Åa´¡Ãa·ÃǧÈึ¡ÉÒ¸i¡ÒÃ

“.... ºÃóÒÃa¡ÉËoŒ §ÊÁu´ÁÕ˹ŒÒ·Õeè ŋҹi·Ò¹ãˌe´ç¡ æ ¿˜§ æÅao¸iºÒÂeÃืoè §ÃÒÇã¹Ë¹a§Êืo ˹a§Êืo
ʋǹãË­‹e»š¹ÀÒÉÒoiËËҹ Áo§ä»µÒÁ½Ò¼¹a§¨aµi´eÃืoè §ÃÒÇ·Õ¹è ‹Òʹã¨änj eª‹¹ »ÃaÇaµ¢i o§
¹a¡æµ‹§¹i·Ò¹e´ç¡ æÅa¹a¡ÇÒ´ÀÒ¾»Ãa¡oº·ÕÁè Õªoืè eÊÕ§¢o§oiËËҹ ...”

¾ÃaÃÒª¹i¾¹¸ ÊÁe´ç¨¾Ãae·¾Ãaµ¹ÃÒªÊu´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡uÁÒÃÕ
eÁืoè ¤Ãa§é eÊ´ç¨Ï»Ãae·ÈoiËËҹ

0-2224-1648-9 .10200 โทร.ISBN 978-974-232-246-5 ชื่อหนังสือ แนวทางสงเสริมการอานนิทานเพื่อสรางสานคุณธรรม ชื่อผูแตง ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย หนวยที่จัดพิมพ สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เดือน/ปที่พมิ พ กันยายน 2550 จํานวนหนา 56 หนา ครั้งที่พิมพ ครั้งที่ 1 จํานวนพิมพ 200 เลม พิมพที่ รังสีการพิมพ 44 ถนนบูรณศาสตร หลังศาลเจาพอเสือ กทม.

ความสุภาพ 7. ความสะอาด 8. ความประหยัด 6. ความขยัน 5. ความสามัคคี และพิจารณาเพิ่มคุณธรรมดานความกตัญูและความกลาหาญ รวมกับแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อีก 3 ขอ คือความ พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันความเสี่ยง รวมเปน 13 ขอ คณะทํางานคัดเลือกนิทานได จํานวน 80 เรื่อง ดังนั้น เพื่อใหบรรณารักษไดมีแนวทางการสงเสริมการอาน จากการใชนิทาน จํานวน 80 เรื่อง เปนสื่อในการปลูกฝงคุณธรรม จึงไดจัดทําเอกสารแนวทางสงเสริมการอานนิทานเพื่อสราง สานคุณธรรม เปนแนวปฏิบัติสําหรับบรรณารักษ และผูเกี่ยวของตอไป สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กรกฎาคม 2550 .¤íÒ¹íÒ ตามที่ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ไดประกาศนโยบายคุณธรรมนํา ความรู และใหทุกกระทรวงจัดทําโครงการสรางเสริมคุณธรรมโดยยึดแนวทางหลัก 4 ประการ คือ 1) สรางสังคมสมานฉันท ใหทุกคนสามารถทํางานรวมกันได 2) อยูอยางสันติวิธี มีความสุข เอื้ออาทร 3) ปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และ 4) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชชีวิต ที่สมดุล นั้น กระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงหลัก เพราะใหการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งกลุมเปาหมายมิไดอยูในสถานศึกษาเทานั้น มีเด็กและเยาวชนอยูนอก สถานศึกษาดวย โดยใหนําไปบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา เพื่อปลูกฝง จิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนในการดํารงชีวิตอยูอยางสันติสุข สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบหมายใหสํานักบริหารงานการศึกษานอก โรงเรี ย น ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ ด า นการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย นํ า นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติควบคูกับการสงเสริมการอาน โดยใชนิทานเปนสื่อกลางใน การปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็ก เยาวชน จากการเรียนรูตามอัธยาศัยในหองสมุดประชาชน สํานัก บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนจึงนํานโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติ โดยเชิญผูรู(กูรู) ดานนิทาน ประกอบดวย นักวิชาการ นักเขียน นักเลานิทาน ครู อาจารย สํานักพิมพ และ ผูจัดพิมพ คัดสรรนิทาน ตามคุณธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดสําหรับนักเรียน นักศึกษา 8 ประการ ประกอบดวย 1. ความซื่อสัตย 4. ความมีวินัย 2. ความมีน้ําใจ 3.

1 เรื่องยอนิทานคุณธรรม จํานวน 80 เรื่อง 3.1 นิทานไทย 2.4 เปาหมาย 2.ÊÒúa­ คํานํา บทที่ 1 บทนํา 1.3 กลุมเปาหมาย 2.5 การดําเนินงาน บทที่ 3 สื่อ 3.2 การสงเสริมการอานนิทานคุณธรรม บทที่ 2 80 นิทานไทย สรางสานคุณธรรม 2.1 ความนํา 1.2 วัตถุประสงค 2.2 แนวทางการพัฒนาสือ่ บทที่ 4 ตัวอยางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การอานรวมกัน การแนะนําหนังสือ การอานหนังสือใหฟง การเลาเรื่องจากหนังสือ บทบาทสมมติ การแสดงหุน การเขียนและวาดภาพจากการฟงนิทาน การเลานิทาน การประกวด / การแขงขัน การเลานิทานคุณธรรมประกอบทาทาง วาดภาพจากเรื่องทีก่ ําหนดให รายชื่อผูเขารวมประชุม บรรณานุกรม ผูจัดทําเอกสาร 10B 9B หนา 1 1 3 6 6 6 6 10 38 43 44 44 45 45 46 46 47 51 52 53 .

บทที่ 1 บทนํา 17B 1.2 การสงเสริมการอานนิทานคุณธรรม การสงเสริมการอานเปนสิ่งสําคัญระหวาง ผูอานกับสื่อ จะตองควบคูกัน เมื่อ คัดเลือกสื่อไดแลว จะตองมีการอานดวย การสงเสริมการอานใหกับเด็กนั้น จูเลีย สตรอง ผูชวย ผูอํานวยการกองทุนสงเสริมการรูหนังสือแหงชาติ (National Literacy Trust) ของประเทศอังกฤษ กลาววา “การอานเปนสิ่งสําคัญของชีวิตที่สามารถผลักดันใหคุณประสบความสําเร็จได ซึ่งพอแมเปน ผูมีบทบทบาทสําคัญที่จะทําใหเด็กสนใจการอานหนังสือ จากการวิจัยพบวา พอแมมีผลตอการอาน ของเด็ก และเปนตัวตัดสินที่สําคัญที่สุดในพัฒนาการทางภาษาและการรูหนังสือ” ดังนั้น พอแมจึงควร เปนแบบอยางที่ดีในการอาน รวมทั้งการจัดทุกแหงใหเปนแหลงเรียนรู จัดกิจกรรมใหมีการแลกเปลี่ยน เรียนรูเปนประจําอยางตอเนื่อง (http://gotoknow.th) 18B .org) สิ่งสําคัญอีกประการ คือการใหความรูกับพอ แมผูปกครองใหเขาใจถึงความสําคัญของหนังสือ ฝกทักษะใหกับพอแมในการรวมอานหนังสือกับลูก ๆ หรืออานใหลูกฟง หรือการจัดบรรยากาศของหองสมุดใหมีความนาสนใจดึงดูดเด็ก ๆ แมกระทั่ง การอบรมบรรณารักษใหเขาถึงเด็กๆ ไดงายมากขึ้น(http://learners.in.1 ความนํา เนื่องในปมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญ พระชนมายุ ครบ 80 พรรษา พสกนิกรนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทําความดีถวายในหลวง เพื่อเปนราชสักการะ สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เปนหนวยงานหนึง่ ที่มีบทบาท ภารกิจ ดานการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัย ดานสงเสริมการอานผานงานบริการหองสมุดประชาชน จึงไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการอานคูขนาน การปลูกฝงคุณธรรมความดี โดยเชื่อวาตองเริ่มตั้งแตเด็ก และพบวาการสอนเด็กทุกยุคทุกสมัยมักจะ ใชนิทานเปนสือ่ เพราะนิทานใหความรู ความสนุกสนาน ในระหวางเลาหรืออานนิทาน สามารถ สอดแทรกคุณธรรมได ดวยหลักการเดียวกันนี้ จึงแสวงหานิทานที่จดั พิมพแลว รวมถึงนิทานทองถิ่น และนิทานที่เกิดใหม คัดเลือกเฉพาะนิทานที่สงเสริมคุณธรรม การคัดเลือกนิทาน ไดคัดสรรจากนิทานที่มีคุณสมบัติในอันที่จะสรางความประทับใจ และ กินใจ ใหเด็กเกิดความรูสึกอยากปฏิบัติตาม ยึดถือเปนสายพานแหงคุณธรรม ตามคุณธรรมที่ กําหนดไว13 ขอ และเพื่อใหสอดคลองกับปมหามงคล จึงคัดเลือกจํานวน 80 เรื่อง เพื่อจัดทําโครงการ 80 นิทานไทยสรางสานคุณธรรม โดยคาดหวังวานิทานจะเปนสื่อในการจัดกิจกรรมของบรรณารักษ พอแม ผูปกครอง และครู 1.

2548 พบว า ประชากรอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป จํานวนประมาณ 59.4 ดังนั้น จึงกลาวไดวาคนไทยอานมากขึ้นจากเดิม เพียงแตยังขาดการอานหนังสือ วิชาการ ความรู มากไปบาง การปลูกฝงนิสัยรักการอานจึงควรเนนไปที่เนื้อหาสาระของสื่อมากกวา การมุงที่จะเพิ่มจํานวนบรรทัดในการอานของคนไทย ในขณะเดียวกันทุกภาคสวนตางเรงผลิตสื่อที่มี คุณภาพ สรางสรรคสังคม และสอนคนใหเปนคนดี การสอนคนใหเปนคนดีนั้นไมสามารถสอนไดในระยะเวลาอันสั้น แตจะตองปลูกฝง ตั้งแตเด็ก และในประชาชนทุกเพศทุกวัย ยิ่งในสถานการณปจจุบัน สังคมไทยตระหนักวาสังคมขาด คุณธรรม เด็กไมสามารถแยกแยะความดีความชั่วไดชัดเจน เสมือนไมสามารถแยกสีดํา และสีขาว เพราะสั ง คมเป น สี เ ทา การรั บรู สิ่ง ที่ดี ง ามได จ ากการรว มกิ จกรรม การอบรมสั่ง สอนในครอบครั ว การเรียนรูจากหลักศาสนา และสวนหนึ่งไดจากการอาน ซึ่งจากการอานมีนอยมาก จากขอมูลของ สํานักงานสถิติแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2548 ประชาชนอานหนังสือประเภทธรรมมะ รอยละ 5.9 ลานคน คิดเปนรอยละ 69.4 ดังนั้น การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนจึงมุงเนนไปที่หนังสือ นิทาน เพราะหนัง สือนิทานมีความสนุกสนาน ชวนใหติดตาม เนื้อเรื่องงายๆ ไมซับซอน เปนการ สอดแทรกความบันเทิงอยางมีสาระ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 2 .1 สวนใหญอานหนังสือพิมพ รอยละ 72.2 ลานคน มีผูอานหนังสือประมาณ 40.จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาการสงเสริมการอานเปนที่ยอมรับของบุคคลที่ เกี่ยวของทั่วไป จนมีการรณรงคใหเด็กมีนิสัยรักการอาน การสงเสริมการอานในทุกภาคสวนของสังคม อยางตอเนื่องเสมอ สิ่งที่พบ คือการที่ประชาชนชาวไทยไมไดอานหนังสือนอยเกินไปอีกแลว จากสถิติ การอา นหนั ง สื อ (รวมการอ า นจากอิ น เตอร เ น็ต ) ของสํา นั ก งานสถิ ติ แห ง ชาติ พ.ศ.9 รองลงมาอานหนังสือนวนิยาย การตูน หนังสือ อานเลน รอยละ 45.7 เมื่อ เทียบกับ การอานหนังสืออานเลน การตูน นวนิยาย รอยละ 45.

1.. แนวคิด แนวคิดของเรือ่ งนิทาน มักพบวามีความงายไมลึกซึ้งนัก เชน แนวคิดเรื่องทําดีไดดที ําชั่วไดชั่ว..อมนุษย 4. ฉาก เปนภาพจินตนาการทีผ่ ูเขียนสรางสรรคขึ้น และตองสอดคลองกับเนื้อ เรื่อง 5.1 ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของนิทาน นิทาน เปนเรือ่ งที่เลาสูกนั ฟงมานานและมีอยูในทุกสังคม ไมวาชาติใด สังคม ระดับไหนก็ตอ งการผอนคลายจากความเบื่อหนายในชีวิตประจําวัน ออกไปสูโลกแหงจินตนาการ เพื่อ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน แมปจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แตการเลานิทานก็ยงั ยืนหยัดอยู ไดจนทุกวันนี้ นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผูแตงขึ้นเพื่อตองการสอนคนในการ ดํารงชีวิต ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานสวนใหญจะถายทอดดวยวิธี มุขปาฐะ ที่ทงั้ ผูเลาและ ผูฟงตางมุง สนองความสุขทางจิตใจของตน ความสําคัญของนิทาน 1. โครงเรื่อง นิทานมักมีโครงเรือ่ งสั้น กะทัดรัด เรียบงาย ไมซับซอน เปน ลักษณะเรื่องเลาธรรมดาโดยดําเนินเรื่องไปตามลําดับเหตุการณกอนหลัง 3..1 นิทานไทย 2.แมเลีย้ งขมเหงลูกเลีย้ ง.นางฟา.. ชวยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีทดี่ ีงาม 4. ทําใหผูใหญเขาใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสรางความผูกพัน 2. ตัวละคร ไมควรมีหลายตัว เพราะเรื่องสัน้ ๆ จะนาอานกวาเรื่องยาวๆ ตัว ละครที่นาํ มาแตงมีไดหลากหลายเชนมนุษย สัตวเทพเจา. ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางดานอารมณ 3..บทที่ 2 80 นิทานไทย สรางสานคุณธรรม 2. บทสนทนา ตัวละครในเรื่องควรใชภาษาที่กะทัดรัด เขาใจงาย มีความ สนุกสนานชวนใหติดตาม 6. คติ นิทานที่ดีตอ งมีขอคิดเกี่ยวกับชีวิต เพื่อเปนการปลูกฝงจริยธรรมและ . ชวยสรางประสบการณการเรียนรูส ําหรับเด็ก 19B องคประกอบของนิทาน 1..เปนตน 2.

2550:23) การปลูกฝงคุณธรรม มีหลากหลายวิธี วิธีหนึง่ คือการรอยรัดดวยการสงเสริมการอาน นิทาน ดังบทความของ ศ.พญ.เพราะในหนังสือมีเรื่องราวและมีชีวิต.1.3 นิทานคุณธรรม คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมหรือระบบคุณคาที่มนุษย ชุมชน สังคมตระหนักรู ให ความสําคัญและยึดถือเปนมโนธรรมสํานึก เปนจิตวิญญาณที่สะทอนถึงความจริง ความดีงาม ความถูกตองและความสุข ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เอื้อเฟอเผื่อแผ และมีน้ําใจตอ กัน(กระทรวงศึกษาธิการ..e¡ÉÁ Ça²¹ªa Áµiª¹ÃÒÂÇa¹ ©ºaº·Õè 9436.2 นิทานไทย นิทานไทยเทาที่มีในอดีต จะเห็นถึงความหลากหลายในการเลา บุคคลที่สําคัญใน การเลานิทานคือ ผูเลานิทาน ตองเปนผูมีความสามารถในการเลาเรื่อง สามารถสะกดผูฟงใหตั้งใจฟง มีความสามารถในการใชเสียง ขยายเรื่องใหนาสนใจมีสีสัน ตอมามีการพิมพเกิดขึ้น มีการสรางนิทาน เรื่องใหม ๆ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญก็คือคนเขียนนิทาน ผูเขียนนิทานจะตองมีศิลปะในการเขียน มีจินตนาการ เขียนเรื่องใหสนุกสนานและตองใหคุณคากับผูอาน หลักเบื้องตนในการเขียนนิทานควร ศึกษาเรื่ององคประกอบของนิทาน 2..นอกจากลูกจะมีคุณธรรม ความออนโยนแลว ยังไดเขาถึงจิตใจผูอื่นอีก ดวย (นิตยสาร kid & family ปท1ี่ 0 ฉบับที1่ 09 เมษายน 2548) .¹¾.Êiè§ÊíÒ¤a­¡ç¤ืo ¨aÊืèoo‹ҧäÃãˌe´ç¡e¢Ò䴌ÃaºÃÙ¶Œ ึ§oÃöÃÊ¢o§ÀÒÉÒ æŌÇeÃืoè §¤u³§ÒÁ¤ÇÒÁ´Õ¡oç Âً㹠¹i·Ò¹ ã¹Ë¹a§ÊืoËÁ´ ¨aãˌe´ç¡ä´ŒÃaºÃٌeÃืèo§oaäáçãʋänj㹹aé¹.. È..คุณธรรมแกผูอาน ซึง่ สวนใหญเปนเด็ก ในตอนทายเรื่องมักสรุปคติขอคิดตางๆ เพือ่ เปนเครื่องเตือนใจ ผูอานดวย 2...นงพงา ลิ้มสุวรรณ ทีว่ า “เพราะเด็กๆ ไมชอบการสั่งสอนดวยวาจา ดังนัน้ หนังสือนาจะเปนตัวชวยในการสอนลูกได .. Ça¹·Õè 9 Á¡ÃÒ¤Á 2547 æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 4 .นิทานอีสป เปนหนังสือทีม่ ีคติสอนใจ ..1..

ความสะอาด 8.ความกตัญู 10.ความพอประมาณ 12..การอานหนังสือใหลูกฟงวันละนิดนั้น... ภาษาที่ลูกไดฟง ไดซึมซับรับรู เปนสะพานที่พอแมไดสรางเชื่อมลูก โยงใยเขาสูการผจญภัย ความ ตื่นเตน สนุกสนาน สรางจินตนาการอันเปนรากฐานที่สําคัญของชีวิต เทาๆกับการเชื่อมโยง ความสัมพันธของพอแมลูกเขาดวยกัน” สรุปไดวาการปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็กและเยาวชน จะมีวงจรรวมกับการสงเสริมการ อาน และตองปลูกฝงใหแกเด็กตั้งแตแรกเกิด เปนประจําสม่ําเสมอ โดยพอแม ผูปกครองดวย ปจจุบันหนังสือนิทานมีผูผลิตจําหนายจํานวนมาก หนังสือนิทานที่ดีก็มีมาก นิทานที่ ใหความสนุกสนานเพียงอยางเดียวก็มีไมนอย เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน หนังสือนิทานเพื่อสรางสานคุณธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดคัดเลือกนิทานสําหรับ เด็กและเยาชนโดยผูรู(กูรู)ดานนิทาน จํานวน 80 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดรับกับคุณธรรม ทั้ง 13 ขอ คือ 1.ความซื่อสัตย 4.ความขยัน 5.จากลักษณะเดนของหนังสือนิทาน คือจะมีขอคิด คติสอนใจ ซึง่ ในอดีตครอบครัว ชาวไทยก็ใชคณ ุ สมบัติขอนี้ของนิทานเปนตัวอบรม บมนิสัยใหแกบตุ รหลาน นิทานจึงมีความสําคัญ และผูกพันกับเด็กมาตราบเทาทุกวันนี้ การสงเสริมการอานนิทาน สวนใหญควรใชเทคนิคการเลา หรืออานดวยกันโดย จะตองมีหนังสือควบคูกับการเลา การอานหนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสําหรับเด็ก ทําใหเด็กชวยซึม ซับไดชัดเจนขึ้น ดังคํากลาวของ ทาดาชิ มัตษุอิ ปรมาจารยดานหนังสือภาพสําหรับเด็ก ประเทศญี่ปุน (สรางนิสยั รักการอานใหลูกนอย แปลโดย พรอนงค นิยมคา) กลาววา ”การอานหนังสือภาพใหลูกฟง นั้น ใชเวลาเพียง 5-10 นาทีตอเลม แตผลที่มีตอลูกและความสุขในครอบครัวนั้นมหาศาลนัก การที่พอ แมอานหนังสือใหลูกฟง ทําใหเด็กเรียนรูภ าษาและสํานวนที่ดีจากหนังสือภาพ ดวยเสียงอานอันเปยม ไปดวยความรักของพอแม และในขณะเดียวกันทําใหเด็กไดสัมผัสกับสัมพันธอนั อบอุนระหวางพอแม ลูกดวย...มีน้ําใจ 3...ความกลาหาญ 11. TheRead-Aloud Handbook.ความประหยัด 6.Jim Trelease.ความสุภาพ 7...ภูมิคุมกันความเสี่ยง แตสําหรับนิทานที่ไมไดรับการคัดเลือกในจํานวน 80 เรื่องนี้ ยังมีหนังสือ นิทานอีกจํานวนมากที่ใหคติ และเนนเนื้อหาดานคุณธรรม ซึ่งบรรณารักษ พอแม ผูปกครองสามารถ เลือกไดจากรานจําหนายหนังสือทั่วไป æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 5 .ความมีเหตุผล และ 13.ความสามัคคี 9. ขณะที่นงั่ อยูบนตักอันอบอุนของแม มีพลังการเรียนรูสงู กวาหลายเทานัก” ดังนัน้ จึงเปน โอกาสอันดีทพี่ อแม ผูปกครอง ไดใชนิทานเปนสื่อในการสอน อบรม บมนิสัย ปลูกฝงความมีคุณธรรม ใหกับเด็กไดอยางดี เชนเดียวกับที่ นิดดา หงสวิวัฒน เรียบเรียงหนังสือเรื่อง “อานหนังสือใหลูกฟง”.เด็กที่ไมเคยมีใครเลานิทาน อานหนังสือ ใหฟง ก็จะหมดความกระหายใครรู หมดความอยากฝน.มีวินัย 2.2537 กลาววา “.

3.4.1 หองสมุดประชาชนที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 87 แหง 2.4 นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 1B 12B 13B 2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม และนําไปประยุกตใชกับหองสมุดแหงอื่น 2.2 หองสมุดประชาชนแหงอื่นที่มีความพรอม 14B 2.1 เพื่อปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผานกิจกรรมจากหนังสือนิทาน 2.2.2.2.3.4.2 วัตถุประสงค 2.5 การดําเนินงาน การสรางคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม ตองทําในทุกกลุมเปาหมาย หนวยงานทาง ราชการ โรงเรียน ครอบครัวจะตองชวยกันทุกฝาย หองสมุดประชาชน เปนหนวยงานหนึง่ ที่สามารถ จัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชน กลุมเปาหมายที่สําคัญของหองสมุดประชาชนจึงมองไปที่ เด็ก และเยาวชน กิจกรรมจึงเกิดใน 2 ลักษณะ ไดแก หองสมุดประชาชนที่กลุม เปาหมายคือ เด็ก เยาวชน พอแม ผูปกครอง และในสถานศึกษากลุม เปาหมาย คือนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเปนผูรับผิดชอบ และสามารถดําเนินการได 20B æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 6 .3 ครู บรรณารักษ 2.4 เปาหมาย 2.2.3.3.3 กลุมเปาหมาย 2.2 เพื่อสงเสริมการอานหนังสือนิทานคุณธรรม จํานวน 80 เรื่อง 2.1 เด็ก และเยาวชน 2.2 พอแม ผูปกครอง 2.

2.เพื่อเราใจบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนเปาหมายใหเกิดความอยากรู อยากอาน หนังสือโดยเฉพาะหนังสือทีม่ ีคุณภาพ 2. เพื่อกระตุน แนะนําใหอยากรู อยากอานหนังสือหลายอยาง เปดความคิดใหกวาง มีการอานตอเนื่องจนเปนนิสัย พัฒนาการอานจนถึงขัน้ ที่สามารถวิเคราะหเรื่องที่อานได 4.5. เพือ่ สรางบรรยากาศที่จงู ใจใหอาน æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 7 . เพื่อแนะนําชักชวนใหเกิดความพยายามที่จะอานใหแตกฉาน สามารถนําความรู จากหนังสือไปใชประโยชนเกิดความเขาใจในเรื่องตางๆดีขึ้น 3.1 การดําเนินงานในหองสมุดประชาชน 1) จัดมุม “80 นิทานไทย สรางสานคุณธรรม” ในหองสมุดประชาชนที่คัดเลือกเปนหองสมุดนํารอง จํานวน 87 แหง จะไดรับหนังสือ นิทาน การเผยแพร ประชาสัมพันธ เริ่มแรกควรเปนการจัดนิทรรศการหนังสือ โดยหามุมหนังสือนิทาน ควรเปนมุมที่เดนและเปนจุดผานของสายตาทุกคนที่เดินเขามาหองสมุด ดึงดูดใหเปดหนังสืออาน หรือ อานไดโดยไมตองเปด เชน การนําเสนอเรือ่ งยอเปนรายวัน จัดนิทรรศการใหมีชวี ิต การจัดนิทรรศการ ทิ้งไวโดยไมปรับปรุง พัฒนา หรือเปลี่ยนรูปแบบจะไมเปนจุดสนใจ เปนมุมตายของหองสมุด จัดนาน เกิน 2 สัปดาห ประชาชนจะไมดูอีก ดังนัน้ ตองพยายามปรับปรุงรูปแบบนําเสนอ แตคงเนื้อหาเดิมไว การปรับเปลี่ยนสามารถทําไดโดยใชวัสดุอื่นประกอบ เชน ตุกตา ผา หุน ตามตัวละครในนิทาน เปนตน 21B 2) จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุดประชาชน กิจกรรมสงเสริมการอาน หมายถึงกิจกรรมตางๆทีห่ องสมุดจัดขึ้นเพือ่ สงเสริมใหเกิด การอานอยางตอเนื่องจนกระทั่งเปนนิสัยรักการอาน เชน การเลานิทาน การเชิดหุน การแสดงละคร การแนะนําหนังสือที่นา สนใจ เปนตน หองสมุดประชาชนใหบริการการอาน มีการจัดกิจกรรมสงเสริม การอานเปนประจําอยูแลว เพียงแตใหเปลีย่ นเนื้อหาเปนเนื้อหาของนิทานไทย จํานวน 80 เรื่อง ทําไมตองมีกิจกรรมสงเสริมการอาน 1.

ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน แฝงการเรียนรูตามอัธยาศัยจากการรวมกิจกรรม ดวย 3) การใหความรูพอแม ผูป กครอง ในการใชนิทานเปนสื่อ แนวทางการใชหนังสือนิทานกับเด็ก สําหรับพอแม ผูปกครอง การใช หนังสือนิทานกับเด็ก ทําไดดังนี้ 1. ตั้งคําถามจากภาพในหนังสือ 5. เชิญรวมกิจกรรมการเลานิทาน การสงเสริมการอานในหองสมุดทุกครั้ง æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 8 . ชี้ชวนใหเด็กดูภาพในหนังสือและพูดคุยดวย 2. รองเพลงหรืออานกลอนเพลงสําหรับเด็ก 4. จูงใจใหอยากอานและกระตุน ใหอยากอาน เชน ขาวที่กาํ ลังเปนที่สนใจ หรือหัวขอ เรื่องที่เปนที่สนใจ 3. เปนกิจกรรมทีม่ ุงไปสูหนังสือ วัสดุการอาน โดยการนําหนังสือหรือวัสดุการอานมา แสดงทุกครั้ง 5. 2542 : 93) 1. การใชหนุ ประกอบการอานหนังสือ การใหความรูพอ แม ผูปกครอง การขับเคลื่อนคุณธรรม จะตองพัฒนาคนที่เกี่ยวของกับคุณธรรม พอ แม ผูปกครอง อยูในขายที่ตองใหความรูดวย สามารถทําไดดังนี้ 1. เราความสนใจ เชน การจัดนิทรรศการที่ดึงดูความสนใจ การตอบปญหา มีรางวัล ตางๆ การใชสอื่ เทคโนโลยีใหมๆเขามาชวย 2. ไมใชเวลานาน ความยากงายของกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ ระดับอายุ การศึกษา 4. อานหนังสือใหเด็กฟง และเลนกับเด็กเหมือนในภาพ 3. จัดกลุมเรียนรูรวมกัน โดยใหผูที่มีความรูประสบการณ เปนแกนนํา 3. จัดอบรม และเชิญวิทยากรใหความรู 2.ลักษณะของกิจกรรมสงเสริมการอานที่ดี (กรมวิชาการ : อางถึงใน ฉวีวรรณ คูหาภินันทน.

5.2 การดําเนินกิจกรรมโดยบูรณาการกับการศึกษาพื้นฐาน นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน เปนกลุมเปาหมายหนึ่งที่จะตองปลูกฝงจิตสํานึก ควบคูไปดวย นอกจากจะเปนกลุมเปาหมายตรงแลว นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเปนผูใหญ อาจเปนพอแมในอนาคตอีกดวย เนื่องจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนบางคน ไมคอยมาใช บริการหรือเขารวมกิจกรรมของหองสมุดประชาชน ประกอบกับกิจกรรมบางประเภทตองแบงตามชวง วัยของกลุมเปาหมาย จึงไมเหมาะกับกลุมเปาหมายนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ควรมีการจัด กิจกรรมใหเฉพาะกลุม ซึ่งครูการศึกษานอกโรงเรียนมีบทบาทอยางมากที่จะจัดกิจกรรม โดยหัวหนา สถานศึกษาเปนผูมอบหมายภารกิจใหครูการศึกษานอกโรงเรียน ตัวอยางกิจกรรม เชน 1) การจัดทําโครงงาน การจัดทําโครงงานโดยบูรณาการเขากับสาระวิชาภาษาไทยเปนกิจกรรมหนึ่งที่ สามารถทําไดโดยความรวมมือกับครูการศึกษานอกโรงเรียน มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน สงเสริมการอานนิทานเพื่อปลูกฝงคุณธรรม โดยมีบรรณารักษ เปนผูอํานวยความสะดวก ใชหองสมุด ประชาชนเปนแหลงศึกษาคนควา a. การจัดคายคุณธรรม การจัดคาย เปนกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ทําใหนักศึกษารูจักการทํางานเปน กลุม มีความรับผิดชอบรวมกัน ชวยกันแกปญหา ฝกใหรูจักการเปนผูนํา และผูตาม กลาแสดงออก มี ความสามัคคี แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการจัดคายคุณธรรมที่มุงเนนกิจกรรม ดานคุณธรรมเปนหลัก æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 9 .4) การพัฒนาและเผยแพรรูปแบบกิจกรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจากนิทานไทย เพื่อสรางสานคุณธรรม สามารถจัดได หลากหลายวิธี บรรณารักษ เจาหนาทีห่ องสมุด และผูเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมในหองสมุด ประชาชน สามารถพัฒนากิจกรรมขึ้นใหมใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น เพื่อ เผยแพร ประชาสัมพันธ หรือเปนตัวอยางแกหองสมุดประชาชนแหงอื่นได 2.

บทที่ 3 สื่อ 2B 3.1 เรื่องยอนิทานคุณธรรม จํานวน 80 เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกหนังสือนิทาน ไดเชิญผูรู (กูรู) ดานนิทานไทย ประกอบดวย นักเขียน นักวิชาการ ครู อาจารย ผูจัดพิมพ และสํานักพิมพ ประชุมรวมกันและคัดเลือกหนังสือนิทาน ไทย ที่มีการจัดพิมพแลว ไดหนังสือนิทานคุณธรรม 13 ดาน จํานวน 80 เรื่อง เพื่อปลูกฝงคุณธรรม ใหแกเด็กและเยาวชน ยกเวนนิทานอีสปที่เปนของตางประเทศ แตนํามาเปนแบบเรียนในสมัยรัชกาล ที่ 5 โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพราะเห็นวาเปนเรื่องสั้น ๆ งาย ๆ แลวทําใหเด็กอยาก เรียนหนังสือ ปจจุบันยังคงเปนที่นิยมอยู .

ความมีวินย ั 6 เรื่อง ความมีนา้ํ ใจ 8 เรื่อง 2. ☺ คุณยาผจญภัย ☺ พญานก ☺ ลูกเตาบกกับลุงเตาน้ํา ☺ ราชสีหกับหนู ☺ อีเลงเคงโคง ☺ โคลงเคลงคางคาวนอย ☺ ชางกอย ☺ ชาวนากับงูเหา 5. ความซื่อสัตย 6 เรื่อง ☺ เด็กชายมะลิวัลย ☺ พันทายนรสิงห ☺ เทพารักษกับคนตัดไม ☺ สาวิตรี ☺ ลักษณวงศ ☺ พระทินวงค 6. ความสุภาพ 3 เรื่อง ☺ พิกุลทอง ☺ เศรษฐี ชาวนาและ จอมพลัง ☺ ใจดีสูเสือ 9. ความมีเหตุผล 5 เรื่อง ☺ กระตายตื่นตูม ☺ สังขทอง ☺ สรรพสิทธิ์ ☺ แกวหนามา ☺ ทาวแสนปม 13. ความสามัคคี 6 เรื่อง 7.80 นิทานไทย สรางสานคุณธรรม 1. ภูมิคุมกันความเสี่ยง 7 เรื่อง ☺ เหยี่ยวกับนกมูลไถ ☺ ผูปรารถนาดีดวยความโง ☺ มดงามกับจักจั่น ☺ โสนนอยเรือนงาม ☺ โลภนักมักเสียผล ☺ แพะผูรับโทษ ☺ พระมโหสถ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 11 . ความกตัญู 7 เรื่อง ☺ ปลาบูทอง ☺ สิงโตเจาปญญา ☺ ลูกเจี๊ยบยอดกตัญู ☺ ลูกหงสกตัญู ☺ นกกาฮังยอดกตัญู ☺ สุวรรณสามคนดี ☺ นางสิบสอง 12. ความขยัน 8 เรื่อง ☺ โลกกวาง ☺ พระอภัยมณี ☺ ผีเสื้อกับผึ้งนอย ☺ ลูกโปงสวรรค ☺ ดอกเตอรครก ☺ พระมหาชนก ☺ กระตายกับเตา ☺ ขุมทรัพยในไรองุน 8. ความสะอาด 5 เรื่อง ☺ ลิงแขงเรือ ☺ บินสุดขอบฟา ☺ เรารักกัน ☺ นกกระจาบ (นิทาน ☺ อุทัยเทวี ☺ ฟาหัวปลาหมึก ☺ ผจญภัยในหองน้ํา ☺ คุณฟองนักแปรงฟน ☺ ใหรายปายโคลนปายสี ชาดก) ☺ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ☺ บางระจัน 10. ความประหยัด 6 เรื่อง ☺ เศษผาคุณยาย ☺ เรื่องเลาของเจาหญิง ☺ ฉันจะเก็บบางนะ ☺ หาพี่นองกับของเลน ชิ้นใหม ☺ ออมสินฟกทอง ☺ คนขี้เหนียวกับทองคํา ☺ หมูบานไมเปนไร ☺ ลูกหมีเรียนรู ☺ นครไรวินัย ☺ ฤาษีกับลิง ตอนปราบลิง ☺ สินนุราช ☺ จันทรโครพ 4. ความกลาหาญ 7 เรื่อง 11. ความพอประมาณ ☺ ไกรทอง ☺ พระสุธน มโนราห ☺ หลวิชัย-คาวี ☺ ดวงจอมพลัง ☺ ครึ่งวงกลมสีแดง ☺ เจาหนูเมืองพิสดาร ☺ พระยาพิชัยดาบหัก 6 เรื่อง ☺ บัวระวงค หงสอํามาตย ☺ ไมอยากเปนควาย ☺ กาดํากับหงสขาว ☺ ความโลภของแมเสือ ☺ อึ่งอางกับวัว ☺ หมากับเงา 3.

16 หนา 50 บาท ขอคิด การมีวินัยไมสูญเสียทรัพย วันชนะ พิชิตภัยพาล. หมูบานไมเปนไร ที่ ช านเมื อ งแห ง หนึ่ ง มี ห มู บ า นชื่ อ “หมู บ า นไม เ ป น ไร”ทุ ก คนใน หมูบานมีนิสัยมักงายและไรระเบียบวินัย ทําใหทุกหนทุกแหงในหมูบานเต็ม ไปดวยขยะและสิ่งปฏิกูล เพราะทุกคนคิดวาเปนเรื่องไมเปนไร ขอเพียงใน บานสะอาดก็พอแลว แมวาจะมีคนไดรับบาดเจ็บและปวยไขเพราะความไม มี ร ะเบี ย บก็ ยั ง ไม มี ใ ครสํ า นึ ก ในความผิ ด ต อ มาเมื่ อ ฝนตกลงมาและไม สามารถระบายน้ําได ทําใหทุกบานถูกน้ําทวมขังถึงครึ่งเดือนทําใหเสียหาย อํานาจ เย็นสบาย. กรงเทพฯ: แม็ค. นครไรวินัย เด็กชายแผนเปนเด็กที่ไมมีระเบียบวินัย เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียน แผนขามถนนไมระวังจึงถูกรถชนจนหมดสติไป เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบวาตนเอง มาอยูที่นครไรวินัย ที่นี่ผูคนไมมีระเบียบวินัยจนแผนทนไมได และวันหนึ่ง แผนไปโรงเรียนกับเพื่อนชื่อหูกางรูจักที่นครไรวินัย โดยขับยานอวกาศไป แต หูกางขับอยางนาหวาดเสียวจนไปชนกับยานอีกลําหนึ่งทําใหแผนสลบไป เมื่อตื่นขึ้นมาแผนก็พบวาตนเองอยูที่โลกและไมอยากเปนคนไรวินัยอีกแลว ขอคิด การขาดวินัยทําใหเกิดอุบัติเหตุ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 12 .นิทานคุณธรรม จํานวน 80 เรื่อง แยกตามลักษณะคุณธรรม 13 ดาน มีเรื่องยอประกอบ ดังนี้ ขอที่ 1 ความมีวินัย (6 เรือ่ ง) 1. 2. 2547.กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี หนัก หลังจากนั้นจึงไมมีใครมักงายทิ้งขยะไมเปนที่เปนทางอีกเลย 2539. ลูกหมีเรียนรู ลูกหมีเขามาในเมือง เห็นหลายสิ่งหลายอยางไมมีที่บาน จึงอยากรู วาสิ่งนั้น สิ่งนี้มีไวทําไม เชน ทางมาลายมีไวทําไม สะพานลอยมีไวทําไม แม จึงบอกลูกหมีวาทางมาลายมีไวใชในการเดินขามถนน การขามถนนตองมอง ซาย มองขวาใหดี ถาไมระวังอาจเกิดอุบัติเหตุไดและลูกหมีตองเขาแถวเพื่อ ไมใหเดินชนกัน สวนสะพานลอยปลอดภัยกวาทางมาลาย ลูกหมีไดเห็นขั้น รางรถไฟที่กีดขวางอยูตรงกลางถนนก็ถามแม แมก็บอกวาเปนสัญญาณ เตือนใหรถหยุดชวยใหปลอดภัย แมหมีปลูกฝงใหลูกหมีเปนคนดีมีวินัย ขอคิด การมีวินัยตองสรางตั้งแตวัยเด็ก 3.

2529. คุณยาผจญภัย เรื่องราวของคุณยาวัยเจ็บสิบปเศษ ซึ่งถูกทอดทิ้งใหวาเหว แตก็มี สัตวเลี้ยงแสนรัก 5 ชนิดเปนเพื่อน คือ หมาดํา แมวลายเสือ นกพิราบขาว ไก แจสีทอง และหนูนา ตอมาคุณยาสามารถเรียนรูภาษาสัตวเหลานั้นได ชวย ใหคุณยาหาสมบัติที่โจรนําไปซอนไว ทั้งชวยชีวิตหลานรักใหปลอดภัยจาก æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 13 . สินนุราช สินนุราช เรียนวิชากับพระฤาษี กอนกลับ พระฤาษีมอบผอบใหหนึ่ง ใบ กําชับวาอยาเปดจนกวาจะถึงเมือง สินนุราชสงสัยใครรูจึงเปดผอบพบ นางแกวมณฑา ยักษมาพบจึงลักพานางไป สินนุราชตองตอสูกับยักษกวา จะไดนางแกวมณฑากลับคืนและสมหวังในที่สดุ ขอคิด การขาดวินัยทําใหเสียเวลา เหนื่อยยาก 6. 204 หนา 135 บาท ส. จันทโครพ จันทโครพเจาชายเมืองพาราณสีออกแสวงหาพระอาจารย และได เรียนรูจนสําเร็จวิชาอันแกรงกลา จึงเดินทางกลับเมือง ในระหวางทาง พระองคไดเปดผอบที่พระอาจารยมอบใหนํากลับเมืองและกําชับใหเปดเมื่อ ถึงเมืองแลว แตจันทโครพไมรักษาวินัย รักษาคํามั่นที่ใหไว เมื่อผอบเปด จันทโครพไดพบกับนางโมราสาวงาม ซึ่งเปนตนเหตุใหพระองคตองตาย เพราะมือโจรในที่สุด ขอคิด การมีวินัย ชวยไมใหเกิดภัยพิบัติได ขอที่ 2 ความมีน้ําใจ (8 เรือ่ ง) 1.4. 112 หนา 80 บาท ชลลดา ชบางบอน ปทุมธานี: สกายบุคส. พุมสุวรรณ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: วัฒนา พานิช. ฤาษีกับลิง ตอน ปราบลิง ฤาษีเลี้ยงดูลิงนอยตัวหนึ่ง ชื่อทอง สอนใหรูจักทํางาน เมื่อลิงตัว อื่นๆมาเห็นก็จึงมาขออยูกับฤาษีดวย โดยไดมีการทําขอตกลงวาจะตอง ชวยกันทํางาน แตลิงอาวุโสที่ชื่อโทนกลับไมชวยคนอื่นทํางานและยังชักชวน ลิงจอ ลิงจอย ลิงอวน ใหเขาเปนพวกตน เมื่อฤาษีรูจึงเสกกรงขังลิงทัง้ 4 แลว ใหลิงตัวอื่นๆชวยกันแบกกรงกลับกุฏิแตระหวาง ทางกลับเกิดพายุทาํ ใหลงิ ทั้ ง 4 บาดเจ็ บ แต เ พื่ อ นลิ ง ตั ว อื่ น ๆก็ เ ข า ไปช ว ย ลิ ง ทั้ ง 4 จึ ง สํ า นึ ก ได แ ละ สัญญาจะไมทําผิดกฎระเบียบอีก ขอคิด การไมรักษากฎระเบียบ ตองถูกทําโทษ นันทประพันธ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไพลิน. 2549. 5. 2548.

กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. 16 หนา 125 บาท น้ําพรม พินิจวรรณศิลป.การถูกจับเปนตัวประกัน โดยสั่งสอนใหโจรไดรูสํานึกและกลับใจมาเปนคนดี ไดอยางนาอัศจรรย ขอคิด มีน้ําใจ ใหอภัย เปนสิ่งประเสริฐ อํานาจ เย็นสบาย. 25 หนา 125 บาท 2. พญานก พญานกเปนเจาของปาแหงหนึ่ง นกตัวใดตองการมาอาศัยตองเชา ที่สําหรับสรางรัง ถาทํารังอยูบนตนไมที่มีนกอาศัยอยูแลวจะเชาในราคาถูก กวาสรางรังบนตนไมตนใหม ทําใหตนไมนั้นเปนชุมชนแออัด แตฝงู นกก็ตอ ง ทนอยูเพราะไมสามารถเชาตนไมตนใหมอยูได ตอมาเมื่อพญานกปวยหนัก ฝูงนกไดมาชวยกันดูแลรักษา พญานกคิดได จึงประกาศยกเลิกการเก็บคา เชา พรอมทั้งมอบตนไมใหนกทํารังครอบครัวละหนึ่งตนเปนการตอบแทน ขอคิด ใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 3. 2540. ลูกเตาบกกับลุงเตาน้ํา ลูกเตาบกตัวหนึ่งเดินทางเพื่อคนหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ วันหนึ่ง ลูกเตาบกเดินทางมาถึงบึงน้ําที่กวางใหญและไดพบกับลุงเตาน้ําขนาดใหญ ใจดี ลุงเตาน้ําพาลูกเตาบกวายน้ําเที่ยวที่บึงน้ําแหงนั้น ทั้งสองสนิมสนมกัน อยางเร็ว ตอมาลูกเตาบกอยากเห็นที่อยูของมนุษยที่ลุงเตาน้ําเลาใหฟง แม ลุงเตาน้ําจะทัดทานอยางไรลูกเตาบกก็ไมฟง ลุงเตาน้ํารักและเปนหวงลูกเตา บก จึงตัดสินใจเดินทางไปดวยไปดูที่อยูของมนุษย ทั้งสองถูกมนุษยจับไป ขายที่บริเวณหนาวัดแหงหนึ่ง โชคดีที่มีเด็กใจดีมาซื้อลูกเตาบกไปปลอย เด็ก นอยไมเขาใจวาลูกเตาบกวายน้ําไมเกงจึงพยายามโยนลูกเตาบกลงไปใน แมน้ํา ขณะนั้นมีคนใจดีอีกคนหนึ่งซื้อลุงเตาน้ํามาปลอย ลุงเตาน้ําจึงวายน้ํา มาชวยชีวิตลูกเตาบกไวไดทันเวลา ทั้งสองขอบคุณคนใจดีและวายน้ําไปจาก ที่นั่น โดยไมหวนกลับมาอีกเลย ขอคิด ความมีน้ําใจของมนุษยที่มีตอสัตว æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 14 . 2539. กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่.

โคลงเคลงคางคาวนอย ค า งคาวน อ ยชื่ อ โคลงเคลง ได ยิ น เด็ ก ชายคนหนึ่ ง ร อ งเพลงมี เนื้อความวาคางคาวกินกลวยกวนและกลวยน้ําวา โคลงเคลงเกิดความสงสัย ว า กล ว ยกวนเป น อย า งไร จึ ง ไปถามปู ค า งคาว ระหว า งที่ โ คลงเคลงบิ น กลับไปหาพอแม มันบินไปติดอวนดักคางคาว เด็กชายเจาของเสียงเพลง ไดมาชวยโคลงเคลงไว และเขาไดลองเอากลวยกวนใหโคลงเคลงกินแลว ปลอยใหโคลงเคลงบินกลับบาน โคลงเคลงขอโทษพอแมและปูที่ทําใหเปน หวง จากนั้นโคลงเคลงไดยินเสียงเด็กคนนั้นรองเพลงคางคาวอีก โคลงเคลง จึงบอกพอแมวา “กลวยน้ําวาสุกอรอยกวากลวยกวน” ขอคิด การอยูรวมกันควรเอื้ออาทรตอกัน 7. 2537. 2541. กรุงเทพฯ: องคการคา คุรุสภา. ธิติกร สุวรรณพานิช. 2536. 2541.4. ราชสีหกับหนู หนูตัวหนึ่งหลงเขาไปในกรงเล็บของราชสีห แตราชสีหปลอยหนูไป หนูจึงบอกกับราชสีหวา วันขางหนาจะตอบแทนบุญคุณ ราชสีหคิดวาหนูตัว เล็กคงตอบแทนบุญคุณไมได ตอมาราชสีหติดกับดักของนายพราน หนูจึง เขามาแทะกับดักซึ่งเปนตาขายชวยใหราชสีหเปนอิสระ ขอคิด แมจะตัวเล็กกวา ความมีน้ําใจก็ชวยเหลือผูมีพระคุณได ธนากิต (นามแฝง) กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. ชางกอย กอยเปนชางตัวเล็ก ทําใหถูกเพื่อนๆ ลอวาไมสามารถทํางานที่เปน ประโยชนได กอยตั้งใจจะทําดีบาง จึงไปหาพอเพื่อขอเสียมมาขุดดิน แตขุด ไดไมนานก็ตองเลิกเพราะทนอากาศรอนไมไหว ตอมากอยไปขอชวยตักน้ํา แตถังน้ํามีขนาดใหญทําใหกอยสะดุดหกลม กอยเสียใจที่ทําอะไรไดไมดีจึง ออกจากบ า นไป ก อ ยมี โ อกาสช ว ยคุ ณ ยายคนหนึ่ ง ข า มถนนและทราบ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 15 . กรุงเทพฯ: แพรวเพื่อนเด็ก. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก. 12 หนา 30 บาท 5. 280 หนา 150 บาท ชีวัน วิสาสะ. นิภา สุขภิทักษ. อีเลงเคงโคง หานตัวหนึ่งมักทําหนาตาบูดบึ้งและชอบรองวา “อีเลงเคงโคง” วัน หนึ่งเจาหานอานหนังสือโฆษณาเรื่องไปเที่ยวเมืองใหญ จึงเดินทางเขาเมือง และประสบปญหาผูคนเบียดเสียด รถติด และเมืองสกปรก นอกจากนี้เจา หานยังถูกวิ่งราวกลองถายรูป เจาหานจึงตัดสินใจกลับบาน ขอคิด อยูที่ไหนก็ไดถามีความมีน้ําใจ 6.

ภายหลังวา การชวยเหลือผูอื่นก็เปนการทําความดีเชนกัน ไมจําเปนตองใช
แตแรงกายเทานั้น กอยจึงมีความสุขกับการทําความดี
ขอคิด การมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นตามความสามารถของตนเอง

ธนากิต (นามแฝง) กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน,
2541. 280 หนา 150 บาท

ประภัสสร เสวิกุล. กรุงเทพฯ:
ดอกหญา, 2539.

โควินทะ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช. 40 หนา 95 บาท

8. ชาวนากับงูเหา
ในเชาของฤดูหนาววันหนึ่ง ชาวนาผูหนึ่งเดินออกจากบานไปทุงนา
ระหวางทางเห็นงูเหาตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู เกิดความรูสึกสงสาร จึงเก็บงูตัว
นั้นมากอดไวในออมแขน เมื่องูรูสึกอบอุนก็เคลื่อนไหวและฉกกัดชาวนาดวย
เปนสัตวเดียรัจฉาน ชาวนาจึงสิ้นใจตาย
ขอคิด ความมีน้ําใจเปนสิ่งดี หากทําคุณกับคนชั่วมีแตจะไดรับความ
เดือดรอน
ขอที่ 3 ความซื่อสัตย (6 เรื่อง)
1. เด็กชายมะลิวัลย
เรื่องราวสะทอนแงมุมของสังคมในอดีตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
สังคมไทยบอบช้ําจากพิษภัยแหงสงคราม แตดานจิตใจยังเปยมลนดวยน้ําใจ
มีคุณธรรม หากปจจุบันคงเหลือคุณงามความดีเหลานั้นนอยลงและคุณคา
ทางจิตใจนับวันจะสูญหาย อาจสงผลรายไมหยุดหยอน
ขอคิด ความซื่อสัตยยังคงทรงคุณคาตลอดไป

2. พันทายนรสิงห
เรื่องราวของชายไทยคนหนึ่ง ซึ่งถือกําเนิดจากครอบครัว
ชาวนา ดวยความมานะอุตสาหะในการเลาเรียนและฝกฝนวิชามวยและ
ดาบจนมีฝมือเปนที่เลื่องลือ จึงไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากพระเจา
เสือใหเขารับราชการในวังหลวงในตําแหนงพันทายนรสิงห แตดวยทํา
ความผิดตามกําหนดในบทพระอัยการ แมจะไดรับการอภัยโทษ แต
พันทายนรสิงหก็ยอมพลีชวี ิตเพื่อรักษาไวซงึ่ ความศักดิ์สทิ ธิ์ของกฎหมาย
ขอคิด ความซื่อสัตยสําคัญยิ่งกวาชีวิต

æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 16

ธนากิต (นามแฝง) กรุงเทพฯ:
สุวีริยาสาสน, 2541. 280 หนา 150 บาท

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,
กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2541. 102 หนา

นันทประพันธ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไพลิน,
2548. 112 หนา 80 บาท

3. เทพารักษกับคนตัดไม
คนตัดไมคนหนึ่งนั่งรองไหอยูริมลําธาร เพราะทําขวานของตนเองตก
ลงไปในน้าํ เทพารักษสงสารจึงปรากฏกายชวยเหลือ โดยครั้งแรกงมขวาน
ทองคํา ครั้งทีส่ องงมขวานเงินขึ้นมาให คนตัดไมนั้นเปนคนซื่อสัตยจงึ ปฏิเสธ
วา ไมใชขวานของตน จนเทพารักษงมขวานเหล็กขึ้นมา เขาจึงยอมรับ
เทพารักษตอบแทนความซือ่ สัตยดวยการมอบขวานทองคําและเงินใหดวย
เพื่อนบานคนหนึง่ ทราบเรื่อง เกิดความละโมบ จึงไปที่ลาํ ธารและทําขวาน
หลน แตดวยความไมซื่อสัตย ทําใหเขาไมไดขวานคืนแมกระทั่งขวานของ
ตนเอง
ขอคิด จงซื่อสัตยและจงพอใจในสิ่งที่เปนของตน ไมโลภมาก
4. สาวิตรี
ทาวอัศวบดี พระราชาแหงมัทระชนบท ไดสวดมนตขอพรกับพระ
นางสาวิตรีพระมเหสีของพระพรหม เพื่อขอพรใหตนมีบุตร พระนางสาวิตรี
จึ ง พระราชทานพรให มี บุ ต รเป น ธิ ด านามว า สาวิ ต รี เมื่ อ ทรงเจริ ญ วั ย ได
อภิเษกสมรสกับพระสัตยวาน แตพระสัตยวานจะมีพระชนมายุไดอีกเพียงป
เดียวเทานั้น เมื่อถึงกาลที่สิ้นพระชนม พระยมไดมารับวิญญาณของพระสัต
ยวานโดยมีนางสาวิตรีติดตามไปดวย และเมื่อนางกลาวถอยคําเปนคติที่
พระยมพอใจ นางจึงไดพรขอใหพระยมคืนชีวิตใหพระยาสัตยวาน
ขอคิด ความซื่อสัตย ทําใหไดสิ่งตอบแทนที่ดี
5. ลักษณวงศ
การผจญภัยของพระลักษณวงศตั้งแตถูกเนรเทศจากเมืองจึงไปเรียน
วิชากับพระดาบสและตามหาแมจนพบ ไดรบกับยักษ รบกับวิทยาธร และ
ตามหามเหสีคือนางเกสร แตเทวดาแปลงรางนางเกสรเปนพราหมณเมื่อพบ
ก็ไมรูจักกัน นางถูกกลั่นแกลง จนพระลักษณวงศสั่งประหารพราหมณ จึงรูว า
เปนนางเกสรแตนางสิ้นชีวิตแลว
ขอคิด ความซื่อสัตย แมตายก็ไมเสียดายชีวิต

æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 17

นันทประพันธ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไพลิน,
2548. 112 หนา 80 บาท

กาญจนา นาคนันท. กรุงเทพฯ: ตนออ
แกรมมี่, 2539. 190 หนา 125 บาท

สุรีย พงศอารักษ,กรุงเทพฯ : แม็ค,2546
64 หนา 55 บาท

6. พระทินวงค
พระทินวงศ ไดปลอมตัวเปนชายพิการ เพื่อการลองใจนางมณฑา
ทิพเกสร จนไดแตงงานกัน ตอมาถูกกลั่นแกลงจนแยกยายกันไปตกทุกขได
ยากกวาจะไดครองรักกันก็ผานอุปสรรคมากมายจนอยูกันอยางผาสุกในบั้น
ปลาย
ขอคิด ความซื่อสัตยที่มีตอกัน ทําใหไดพบกันและมีความสุข
ขอที่ 4 ความขยัน (8 เรื่อง)
1. โลกกวาง
มั่ น หนี ต ามลอยมาตั้ ง รกรากกั น ใหม ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ทั้ ง คู ข ยั น
มานะ รู คิด รูทําและรูจั ก เก็ บหอมรอมริ บ จึง ค อยๆกา วขึ้นไปเปน เจ าของ
กิจการเรือประมงและมีสวนของตนเองทั้งคูมีลูกสี่คน คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ
และสุข จากนั้นทั้งมั่นและลอยก็ลุมหลงการพนัน กวาจะรูสึกตัวก็สูญเสีย
ทรัพยสินที่หามาไดทั้งหมด ลอยซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวออกหาปลาถูกโจรที่
เขามาขโมยเรือฆาตาย สวนมั่นเสียชีวิตหลังลอยตายไดไมนาน ขณะนั้นลาภ
ลูกชายคนโตอายุเพียง 13 ป ดวยความมุงมั่นของลาภที่จะดูแลนองๆและ
สรางฐานะของครอบครัวขึ้นมาใหได เขาลาออกจากโรงเรียนเปนลูกจา ง
เรือประมง ใหยศมาชวยกันถางปาทําไร สวนสรรเสริญและสุขยังคงเรียน
หนังสือและชวยพี่นองตามความสามารถทั้งสี่คนพี่นองชวยกันคิด ชวยกันทํา
ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว และแปรรูปผลผลิตตางๆจนประสบผลสําเร็จสามารถ
สรางฐานะขึ้นมาจนเปนปกแผน
ขอคิด ความขยัน ทําใหเกิดความสุข
2. พระอภัยมณี
พระอภัยมณีไมชํานาญในเรื่องการสูรบ แตกลับชํานาญการเปาป
แทน สวนศรีสุวรรณแมจะเกงในทางรบพุงแตอาวุธที่ใชในการรบก็เปนเพียง
กระบองเท า นั้ น ตอนท า ยเรื่ อ งแทนที่ พ ระอภั ย มณี จ ะได ค รองคู อ ย า งมี
ความสุข สุนทรภูกลับใหพระอภัยมณีหาความสงบสุขดวยการออกบวช
ขอคิด ความขยันหมั่นเพียรทําใหประสบความสําเร็จ

æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 18

16 หนา 35 บาท อํานาจ เย็นสบาย. กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. 2537. ลูกโปงสวรรค ลูกเหมียวนั่งในตะกราลูกโปงสวรรคลอยไปบนทองฟา ลูกเหมียว ตามหานางฟาเพื่อขอใหนางฟาชวยใหตนเรียนเกง ลูกเหมียวถามหานางฟา จากนก ดวงจันทร หมูดาว และดวงอาทิตย แตไมมีใครเคยเห็นนางฟาเลย ดวงอาทิตยแนะนําใหลูกเหมียวลองไปดูคนที่เรียนเกงวาเขาทําอยางไรแลว ปฏิบัติตาม ลูกเหมียวไดไปเห็นลูกหมากําลังทําการบาน และลูกหมีกําลัง อานหนังสือ ลูกเหมียวจึงคิดไดวาตนเปนที่พึ่งแหงตนและไมคิดพึ่งนางฟาอีก ขอคิด ตนเปนที่พึ่งแหงตน 5. 2539.อํานาจ เย็นสบาย. กรุงเทพฯ: หมึกจีน. ดอกเตอรครก เรื่องราวชีวิ ตการต อสูของชายคนหนึ่ง ซึ่ง เปน ลูกคนถีบสามลอที่ ยากจน เขาตองทํ างานตั้งแตเ ล็กจนโต เพื่อหาเงิน ไวเรียนหนัง สือ เขาไม ปลอยใหโอกาส เขามาหาแตจะไปหาโอกาส นั่นคือ เมื่อวางจากการเรียน เขาตองหางานทํา แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและตั้งใจจริง ทําใหผลที่เขา ไดรับสรางความปลื้มปติใหกับทุกคน ขอคิด ความขยันอดทน ทําใหประสบความสําเร็จในชีวิต 6. 318 หนา 65 บาท 3. ผีเสื้อกับผึ้งนอย ที่บึงกวางแหงหนึ่ง ผีเสื้อแมลูกคูหนึ่งหลงความงามของปกของตน แมผีเสื้อยอมตามใจลูก ไมใหลูกตองทํางานหนักเพราะกลัววาจะทําใหปก บอบช้ําและซีดจาง ฝายแมผึ้งหลวงสอนใหลูกอดทน ขยันขันแข็ง และไม ยอมตามใจลูก เมื่อเวลาผานไปผึ้งนอยกลายเปนผึ้งที่เขมแข็ง สวนลูกผีเสื้อ เปนผีเสื้อที่ออนแอ วันหนึ่งเกิดพายุลมแรง ผึ้งสองแมลูกสามารถบินกลับที่ พักได สวนลูกผีเสื้อถูกลมพัดจนปกบาดเจ็บ แมผีเสื้อคิดไดวาจะตองสอนลูก ใหพึ่งตนเองได ขอคิด ความขยัน สามารถพึ่งตนเองได 4. กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. 2531. พระมหาชนก เรื่องของพระโพธิสัตวเมื่อเสวยพระชาติเปนพระมหาชนก เมื่อครั้ง เรืออับปาง ทรงบําเพ็ญเพียรวิริยบารมีมั่นคงในการวายน้ําขามมหาสมุทรแม เทพธิ ด ามาลองใจก็ ไ ม ท รงละความพยายาม นางจึ ง ช ว ยเหลื อ จนได ครองราชยสมบัติ ทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรมปกครองกรุงมิถิลารมเย็นและ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 19 . 12 หนา 30 บาท ไมตรี ลิมปชาติ .

000 ป พระองคทรงพระอนุสรณคํานึงถึงถอยคําของนางเทพธิดา เมขลาวา พระองคจะสําเร็จมรรคาแหงความสุขดวยการตั้งสถาบันการศึกษา เพื่ออบรมใหคนรูจักสํานึกถึงสิ่งที่เปนประโยชนแกสวนตนและสวนรวม และ ในที่สุดพระมหาชนกก็บรรลุโมกขธรรม เมื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจใน โลกครบถวน ขอคิด ความเพียร ทําใหบรรลุผลที่ตั้งไว ธนากิต (นามแฝง) กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 2541ธ.มั่งคั่งถึง 7. กระตายกับเตา กระตายตัวหนึ่งหลงทะนงในฝเทาของตัวเองวาสามารถวิ่งไดเร็ว วัน หนึ่งพบเตาคลานตวมเตี้ยมผานหนาจึงกลาวเยาะเยยเตา เตาจึงทากระตาย ใหวิ่งแขงกัน กระตายชะลาใจนอนหลับเอาแรง และสะดุงตื่นเมื่อไดยินเสียง โหรองดีใจของบรรดาสัตวที่แสดงความยินดีกับเตาที่ชนะกระตายในการวิ่ง แขงขัน ขอคิด ความตั้งใจ อดทนสามารถชนะสิ่งตางๆได 8. ขุมทรัพยในไรองุน ที่ไรองุนแหงหนึ่ง มีพอผูสูงอายุกับลูกชายจอมขี้เกียจ 3 คนอาศัยอยู ตอมาพอลมปวยลงและกอนที่จะสิ้นลมหายใจ ไดเรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่ง เสียวา อยาขายที่ดิน เพราะพอไดซอนขุมทรัพยมหาศาลเอาไว ใหขุดดิน พรวนดิน ขุดหาใหทั่วทุกตารางนิ้วของไร เมื่อพอไดสิ้นใจตายลงไปแลว ลูก ชายทั้ง 3 ก็ลงมือและตั้งหนาตั้งตาไถคราดพรวนดิน พวกเขาก็ไมพบแมแต เศษเงินอยางที่พอไดบอกไว หนึ่งปผานไปไรองุนที่พวกเขาตั้งหนาตั้งตาขุด พรวนดินเพื่อหาขุมทรัพยนั้นกลับเกิดผล ออกดอกออกผลออกมา และเมื่อ เปนเชนนั้นลูกชายทั้ง 3 จึงหันมาชวยกันนําผลองุนเหลานั้นออกขาย และ พวกเขารูวาขุมทรัพยที่พอพูดถึงนั้น หมายถึงการทํางานหนัก ขยันขันแข็ง เอาหยาดเหงื่อแรงงานเขาแลกในที่ดินที่พอของพวกเขาไดทิ้งไวใหมากกวา นั่นเอง ขอคิด ความขยันทําใหทํางานสําเร็จ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 20 . 280 หนา 150 บาท 7.

ครรชิต มูญผล. 2547. เรื่องเลาของเจาหญิง เจาหญิงนีออนไดเขาไปเที่ยวในปาซึ่งมีทหารคอยตามและเจาหญิง ได แอบหนีไปคนเดียว เจาหญิงไดพบนายพราน จากนั้ นพอเจ าหญิ งเห็น สิ่งของตางๆก็ไดซื้ออยางฟุมเฟอยจนเงินหมด เจาหญิงรองไห ระหวางนั้น นางฟาบินผาน เห็นการกระทําของเจาหญิงชางอวดร่ําอวดรวยเสียจริงๆตอง ทําใหเจาหญิงรูตัว และบอกเจาหญิงวาไมใหใชเงินอยางฟุมเฟอยแลวนางฟา ก็ไดมอบกระปุกออมสินใหเจาหญิง ขอคิด รูจักประหยัดวันนี้มีใชในวันหนา 3. วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์. เศษผาคุณยาย เปดเทอมหนูจิ๊บไปเที่ยวบานคุณตาคุณยาย และคุณยายไดสอนให หนูจิ๊บรูวาสามารถนําเศษผาที่เหลือใชมาประดิษฐของใชไดมากมาย เชน พรมเช็ดเทา รองเทา ผาเช็ดมือ ผาหม ผาปูเตียง ผามาน เสื้อผา และของใช อื่น อีกมากมาย คุณยายบอกวาจะชวยใหเราประหยัดและเปนการทําของ เหลือใชกลับมาใชไดอยางคุมคา ขอคิด สอนใหรูจักผลของการประหยัด 2. ฉันจะเก็บบางนะ เด็กหญิงคนหนึ่งมีความสนใจในสิ่งตางๆ เด็กหญิงเห็นหมาขุดหลุม ก็ถามวาขุดหลุมไปทําไม หมาก็บอกวาขุดฝงกระดูกจะไดเก็บไวกินนานๆไง ละ พอมากินขาวเด็กหญิงก็เหลือขาวไวเมล็ดหนึ่งเอาไวใหมดกิน กระดูกไก ใหหมากิน กางปลาทูใหแมว และยังเหลือเงินไวหยอดกระปุกทุกๆวัน ขอคิด ใหรูจักการอดออม และแบงปนของใหผูอื่น 4. กรุงเทพฯ: แม็ค. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2549. 50 บาท ธันยพร เสรีดีเลิศ. ขอที่ 5 ความประหยัด (6 เรื่อง) 1. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2549. หาพี่นองกับของเลนชิ้นใหม พอจระเขเปนชางไมฝมือดี ตู โตะ เกาอี้ พอจระเขทําเองทุกชิ้นเพราะ ที่นี่เปนทั้งบานและรานขายของ พอจระเขไดชวนลูกๆมาทํากระปุกออมสิน เพื่อใหลูกๆไดหยอดเงินเพื่อเก็บไวใชในคราวจําเปน ทุกคนตางตกลงกันวาจะ เก็บเงินหนึ่งเดือนแลวซื้อของเลนพรอมกัน ทุกคนตางไดซื้อของเลนกันหมด เวนแตลูกตัวที่ 4 ที่ของเลนไดขายไปแลว จึงไดกลับมาบอกพอจระเข พอ จระเขก็ไดหากิจกรรมมาใหลูกๆทํากันอยางสนุกสนาน æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 21 . กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พิริยา พงษสาริกัน.

คนขี้เหนียวกับทองคํา เศรษฐีคนหนึ่งเปนคนขี้เหนียว เขามักนําทรัพยสมบัติฝง ดินไวรอบ บาน ไมนาํ มาใชใหเกิดประโยชน ดวยความกลัวคนขโมย ตอมาเขาจึงไดนํา ทรัพยสมบัติไปขายแลวซื้อเปนทองคําไดหนึง่ แทง นํามาฝงไวหลังบาน เฝาดู ทุกวัน คนใชเห็นจึงแอบดูและขโมยไป เศรษฐีตองเสียใจเพราะเสียทรัพยที่ ตนเก็บเอาไว ขอคิด การมีทรัพยและประหยัดออมทรัพยเปนสิ่งที่ดี แตตองรูจักประมาณ การใชทรัพยทมี่ ีอยูใหเกิดประโยชนดวย ขอที่ 6 ความสุภาพ (3 เรื่อง) 1.ขอคิด อดออมเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ ทวีวัฒน โพธิรัชต. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้น ติ้ง 2549. ออมสินฟกทอง หนูดําและหนูขาวไดเก็บสตรอเบอรี่ไปขายที่ตลาด หนูดํามักจะนํา เงินที่ขาย สตรอเบอรี่ไปซื้อของ เชน รถขนของ อาหารราคาแพง หนูขาว เตือนก็ไมฟง เพราะคิดวาจะขายสตรอเบอรี่ไดอีก สวนหนูขาวก็นําเงินมา หยอดกระปุกฟกทอง แลววันหนึ่งฝนก็ตกลงมาอยางหนักจนไมสามารถเก็บ สตรอเบอรี่ไปขายได น้ําทวมทั้งไร ทั้งหนูดําและหนูขาวตางรองไห หนูขาว กลับมาแคะกระปุก ออมสินฟกทองเพื่อนําเงินไปซื้อของที่จําเปน ในเวลา เดียวกันหนูดําก็รองไห หนูขาวไดใหสตรอเบอรี่และเอาเงินมาชวยเหลืออยาง มีน้ําใจ ทําใหหนูดําซาบซึ้งมาก ขอคิด การประหยัดอดออม ทําใหมีใชเมื่อประสบปญหา 6. พิกุลทอง หญิงหมายคนหนึ่งมีลูกสาว 2 คน คนโตชื่อ มะลิ คนที่สองชื่อพิกุล หญิงหมายนั้นรักมะลิมาก เพราะมีรูปรางหนาตาและนิสัยเหมือนนาง สวน พิกุลเปนหญิงสาวที่มีหนาตาสะสวย กิริยามารยาทดี พูดจาไพเราะและน้ําใจ งาม พิกุลตองทํางานหนักเนื่องจากความลําเอียงของมารดา แตดวยความมี น้ําใจตอคนอื่น ทําใหพิกุลไดรับพรจากรุกขเทวดาใหมีดอกพิกุลทองรวง ออกมาจากปากทุกครั้งที่พูด หญิงหมายมีความละโมบไดบีบคั้นใหพิกุลทอง พูดเพื่อเอาทองคํา และใหมะลิไปขอพรรุกขเทวดา แตมะลิมีนิสัยหยาบชาจึง æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 22 . 20 หนา 80 บาท 5.

2537. 98 บาท 2.ไดรับผลตรงกันขามกับพิกุล พิกุลถูกมารดาทํารายตองหนีออกจากบาน ได พบกับเจาชายรูปงามและครองคูกันตอมาอยางมีความสุข ขอคิด ความสุภาพเปนเครื่องผูกมิตรตอผูอื่น ภัทรีดา ประสานทอง. กรุงเทพฯ: ตนออ. เศรษฐี ชาวนาและจอมพลัง กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีวัวตัวหนึ่งชื่อนันทวิศาล ชาวบานเรียกวา โคนันทวิศาล โคนันทวิศาลอาศัยอยูกับชาวนายากจน โคนันทวิศาลพยายาม คิดหาวิธีชวยใหชาวนามีความเปนอยูที่ดีขึ้น โคนันทวิศาลคิดวิธีใหชาวนาไป ท า ประลองกั บ เศรษฐี ขี้โ กงว า มีโ คที่ แข็ ง แรงมากสามารถลากเกวี ย นของ เศรษฐีไดทั้งหมด เมื่อถึงวันนั้นมีเกวียนเปนจํานวนมาก โคนันทวิศาลลาก เกวี ย นไม ไ หว ชาวนาจึ ง ตวาดใส โคนั น ทวิ ศ าลเสีย ใจและเศร า ใจ จนไม สามารถลากเกวียนใหขยับไดแมแตนิดเดียว ตอมาชาวนารูสึกเสียใจจึงไปขอ โทษโคนันทวิศาล โคนันทวิศาลเห็นวาชาวนาสํานึกผิดจึงคิดชวยชาวนาอีก ครั้ง การประลองครั้งนี้เศรษฐีขี้โกงใสกอนหินลงในเกวียนแทนผลไม ครั้งนี้ ชาวนาพูดจาออนหวานไพเราะ โคนันทวิศาลมีกําลังใจจึงสามารถลากเกวียน ไดสําเร็จ ชาวนาและโคนันทวิศาลนําเงินที่ไดมาแบงปนใหชาวบาน และทั้ง สองก็ใหอภัยเศรษฐี ขอคิด การพูดจาดี จะไดรับผลตอบแทนที่ดี 3. 2543. กรุงเทพฯ: วาดดาว. ใจดีสูเสือ เสือจะจับแพะกิน แพะทําใจดีสูเสือ พูดจาอยางสุภาพเรียบรอย จน เสือตายใจ จนสามารถหลบหนีได ขอคิด ความสุภาพสามารถชวยใหตนพนภัย วิสูตร นวพันธุ. æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 23 .

กรุงเทพฯ: มลนิธิเด็ก 2541.ขอที่ 7 ความสะอาด (5 เรื่อง) 1. ฟาหัวปลาหมึก ฟ า ไปตลาดกั บ คุ ณ แม ฟ า ชอบปลาหมึ ก พยายามทํ า ผมให เ ป น หนวดปลาหมึก โดยใชหนังยางมัด แตก็ไมไดผล ฟาคิดวาลองไมสระผมสัก เดือน ผมคงติดกันเปนกอนเหมือนหนวดปลาหมึกแน แตคุณแมบอกวาหัวจะ เหม็นไมมีใครเลนดวย ฟากลัวแตพอนึกถึงหนวดปลาหมึกก็ยอม แลวผมของ ฟาก็เปนหนวดปลาหมึก วิ่งไปอวดเพื่อนๆ ดีใจที่มีผมสวย ฟาเผลอหลับไป เจาดางไดกลิ่นปลาหมึกจากฟา จึงกินผมของฟาไป ฟาตื่นขึ้นมาตกใจและยัง รูสึกเหม็นคาว ฟารีบกลับบาน แมบอกใหฟาไปหาตัวยามา 3 อยาง คือ กอน หินกลม กะหล่ําปลี และน้ําสามถัง เมื่อฟา กินยาไปจนหมดก็หลับไป ตื่ น ขึ้นมาอีกทีหนวดปลาหมึกก็หายไปแลว ขอคิด ความสะอาดเปนสิ่งจําเปนของมนุษย 3. อุทัยเทวี อุทัยเทวีเปนธิดาของรุกขเทวดาและนางนาค อาศัยอยูในรางของ คางคก ตอมาไปอาศัยอยูกบั ตายาย อุทัยเทวีออกมาจากรางคางคกและ ทํางานตางๆ ในบาน อุทัยเทวีเติบโตเปนสาวสวยงาม เจาชายสุทราชกุมาร ไดพบกับนางก็หลงรัก และใหพระราชบิดามาสูขอ ตายายไดขอใหสราง สะพานทองจากพระราชวังมาถึงบาน ทําใหพระราชากริ้วมาก และตรัสใหตา ยายสรางปราสาทหลังใหญใหเสร็จภายใน 7 วัน เชนกัน อุทัยเทวีไดเนรมิต ปราสาทและเจาชายไดตั้งจิตอธิษฐานขอสะพานทองจากเทวดา ในทีส่ ุดทุก อยางก็จบลงดวยความสุข ขอคิด ความสะอาดของบานเรือนและจิตใจ สงผลให ไดรับผลบุญที่ดี นานกฮูก(นามแฝง) กรุงเทพฯ:แฮปปคิดส. ในหองน้ําที่สะอาด น้ํามนตถูกแมจับขังไวในนั้น เพราะเขาไมยอม อาบน้ํา เขาเกลียดการอาบน้ํา น้ํามนตเดินอยางเบื่อหนายอยูในนั้น แลวเขา ก็ ก ดชั ก โครกเล น ห อ งน้ํ า กลายเป น ป า สี น้ํ า เงิ น มี ต น ไม ร ก น า กลั ว มาก น้ํามนตไปเจอเตาสกปรกเหม็นมาก น้ํามนตขอใหเตาชวยบอกทางกลับบาน แตวาเตาใหน้ํามนตไปขอสบูลูกจันทรจากแมมดเฉอะแฉะ แมมดยอมใหแต æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 24 . 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก. 2544. 125 บาท ภัทธีรา สารากรบริรักษ. ผจญภัยในหองน้ํา 2B ไขศรี วิสุทธิพเิ นตร.

ใหรายปายโคลน ปายสี หมูอาศัยอยูในถ้ํา ดานหนาของถ้ําเปนผลึกแกวมณีใส พอราชสีห เดินผานมาหมูจะตกใจกลัว หมูจึงปายโคลนที่ติดตัวมากับผนังแกวมณี แต ผนังแกวมณีก็ไมไดหมองคล้ํากับสดใสแวววาวกวาเดิม ขอคิด มณีอยูที่ไหนก็เปนมณีอยูวันยังค่ํา วิสูตร นวพันธุ. วันชนะ พิชิตภัยพาล. คุณฟองนักแปรงฟน 3B ชีวัน วิสาสะ. กรุงเทพฯ: อมรินทรบุคเซ็นเตอร 2540. 130 บาท คุณฟองเปนนักแปรงฟน คุณฟองตื่นเชาและแปรงฟน หลังจากแปรง ฟนเสร็จแลวคุณฟองก็ออกจากบานเดินทางไปแปรงฟนใหเพื่อนๆ ไดแก เจา หมี คุณปลา คุณฮิปโป และคุณจระเข คุณฟองแปรงฟนไปรองเพลงไปอยาง สนุกสนาน คุณฟองถูงาใหคุณชางแลวกลับบาน ขอคิด สอนใหเด็กรักความสะอาด 5. 2537. กรงเทพฯ: แม็ค 2547.วาน้ํามนตตองไปขอใหแมงมุมถักผาเช็ดตัวให แมงมุมยอมให ถาน้ํามนตไป ขอยุงจากหมูอวน เมื่อไปถึงหมูอวนใหน้ํามนตชวยเกาหลังให หมูอวนพอใจ จึงใหยุง น้ํามนตนํายุงไปใหแมงมุม แมงมุมใหผาเช็ดตัว แมมดจึงมอบสบู ใหแกเตา เตาดีใจที่ไดอาบน้ํา เตาจะพาน้ํามนตกลับบานแตบอกวาน้ํามนต ตองอาบน้ําใหสะอาดกอนจึงจะใหขี่หลัง เมื่อน้ํามนตกลับถึงบานก็บอกกับ แมของเขาวาตอไปนี้จะไมขี้เกียจอาบน้ําอีกแลว ขอคิด สอนใหเด็กรักความสะอาด 4. ขอที่ 8 ความสามัคคี (6 เรื่อง) 1. ลิงแขงเรือ ณ ปาแหงหนึ่งแบงเปนปาเหนือปาใต มีฝูงลิงอาศัยเลนน้ําอยาง สําราญ ลิงมักจะไปทาทายใหสัตวตางๆ ในปามาแขงพายเรือกับพวกตน จนสัตวปาพากันระอา เมื่อสิงโตรูขาวจึงรับคําทาของลิง ไดรวบรวมสัตวปา เหนือฝกฝนพายเรือโดยมีชางอยูทาย ควายอยูหนาและตรงกลางคือหมูปา แตทางฝายลิงนั้นกับคิดวาเปนเรื่องนาขันที่พวกสัตวซอมพายเรือกัน ในขณะ ที่พวกลิงไมฝกซอม วันๆเอาแตทะเลาะกัน เมื่อเวลาแขงขันมาถึง สัตวปา ทางเหนือสามัคคีพายเรือพรอมเพรียงกันเปนจังหวะ สวนลิงนั้นขาดความ พรอมเพรียง จนเรือคว่ําลมเหลวสรางความอับอายเพราะไมสามัคคีกัน ขอคิด ความสามัคคีทําใหประสบผลสําเร็จ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 25 .กรุงเทพฯ: ตนออ.

2537. 110 หนา 90 บาท 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรเมือ่ ครั้งยังทรงพระเยาวได ถูกเจาเมืองพมาขอไปเปนเชลยและทางพมาทรงเลี้ยงดูจนเติบใหญและเมื่อ สมเด็จพระนเรศวรโตขึ้นจึงคิดกูก รุงศรีอยุธยากลับมาใหเปนเอกราช โดย รวบรวมสมัครพรรคพวกตอสู จนสามารถกูเ อกราชไดในทีส่ ุด ขอคิด สามัคคี คือพลัง æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 26 . กรุงเทพฯ: ตนออ. นกกระจาบฝูงหนึง่ ถูกนายพรานใชตาขายจับไป หัวหนานกกระจาบ และนกที่เหลือไดหาวิธีเพื่อใหรอดพนจากตาขาย เมื่อฝูงนกถูกนายพรานดัก จับ ไดใชกลวิธีความสามัคคี ทําใหรอดพนจากตาขายนายพรานไดอยาง ปลอดภัย ขอคิด คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับบานได 5. เรารักกัน นุชและนพเปนพี่นองกัน แมสอนใหนุชชวยดูแลนองและรักนอง พอ กับแมพาทั้งสองไปหาตายาย ที่บานตายายมีเด็กเล็กหลายคน เด็กๆเลน ดวยกัน ไมรังแกกัน เมื่อนุชเขาโรงเรียน นุชรักเพื่อนและรักครู นุชและเพื่อน เลนดวยกัน กินอาหารดวยกัน และทํากิจกรรมรวมกัน นุชมีความสุขมาก ทุก คนรักคุณครู รักเพื่อน และรักโรงเรียน ขอคิด สอนใหรักสามัคคีระหวาง พี่นอง และเพื่อน 4. ทิพยวรรณ แสวงศรี. พุมสุวรรณ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 2529.ส. นกกระจาบ 4B วิสูตร นวพันธุ. บินสุดขอบฟา เรื่องราวของอีกา 2 ตัว แหงเกิงกาเวีย ที่ตอสูชีวิตเพื่ออิสรภาพ อีกา หนุมและอีกาแกถูกจับมาขังไวดวยกัน เริ่มแรกอีกา 2 ตัวมีแตความไมเขาใจ กันและขุนเคืองกัน ตอมาเกิดไมตรีกันตางชวยเหลือกันออกจากกรงขัง เพื่อ กลั บ ไปสู ถิ่ น กํ า เนิ ด อั น มี อิ ส รภาพที่ ใ ฝ ห า จนสุ ด ท า ยอี ก าแก ต อ งสละชี พ เพื่อใหอีกาหนุมไปถึงเกิงกาเวียอยางปลอดภัย ขอคิด ความสามัคคีทําใหประสบผลสําเร็จ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 2550.

2539.150 บาท 6. สิงโตเจาปญญา สิงโตฝูงหนึ่งอาศัยอยูในทุงกวาง สิงโตเฒามีหนาที่อบรมสิงโตหนุม สาวใหรูจักการตอสู หาอาหาร ปองกันภัย และมีความกตัญู วันหนึ่งมีการ เลือกหัวหนาใหม คูแขงขันคือ สิงโตหนุมกับสิงโตเฒา ปรากฏวาสิงโตหนุม เป นผู ชนะ เมื่ อสิ งโตหนุม ไดเปนหั วหนา จึง ขับไลใหพวกสิงโตเฒาออกไป ตอมามีฝูงสนุขจิ้งจอกมาลอมทุงหญา และทาใหพวกสิงโตหนุมปนเชือกดวย ขี้เถาใหไดภายในเจ็ดวัน ถาทําไมไดจะถูกยึดครองทุงหญาแหงนั้น เมื่อสิงโต æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 27 . กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา. บางระจัน เปนเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่มีการแกงแยงราช บัลลังก พมาจึงยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตมีคนไทยกลุมหนึ่งซึ่งมีนายแทน นายโชติ นายอิน นายคอก นายเสวง และนายทองแกวที่ชวยลอลวงพมาไป ฆาและหลบหนีไปอยูที่บางระจันจึงทําใหเกิดเปนวีรกรรมและประวัติของชาว บางระจันขึ้น ขอคิด สามัคคี คือพลัง ขอที่ 9 ความกตัญู(7 เรื่อง) 1. ถวัลย มาศจรัส : กรุงเทพฯ:ตนออ แกรมมี่. ปลาบูทอง เอื้อยเด็กสาวกําพราแมถูกนางขนิษฐีผูเปนแมเลี้ยงพรอมลูกสาวสอง คนคืออายและอี่รุมกลั่นแกลง วันหนึ่งเอื้อยมานั่งเลนที่ทาน้ําและไดพบกับ แมที่มาเกิดใหมเปนปลาบูทอง แตแลวเมื่อนางขนิษฐีรูก็สั่งใหอายไปจับมา ขอดเกร็ดทําเปนอาหาร เอื้อยไดอธิษฐานขอใหแมมาเกิดใหมเปนตนมะเขือ เปราะ แตอายก็ไดมาตัดทําลายไปเชนเดิม เอื้อยจึงนําเมล็ดมะเขือเปราะ อธิษฐานปลูกใหเปนตนโพธิ์เงินโพธิ์ทอง เมื่อทาวพรหมทัตเสด็จมาเห็นก็ทรง สั่งใหถอนไปปลูกในพระราชวังและเอื้อยก็ไดเปนพระมเหสีของทาวพรหมทัต นางขนิษฐีไดออกอุบายใหเอื้อยกลับมาบานและฆาเอื้อย แลวใหอายแตงตัว เขาวังแทน เอื้อยไดไปเกิดใหมเปนนกแขกเตา และบินไปอาศัยอยูกับพระ ฤาษี พระฤาษีไดชุบรางใหกลับมาเปนเชนเดิม พรอมทั้งชุบรางกุมารนอย นามวา ลบกุมารลูกของเอื้อย ลบกุมารไดไปพบกับทาวพรหมทัต ตอมาทาว พรหมทัตไดไปรับกลับวังและอยูรวมกันอยางมีความสุข ขอคิด ความกตัญูเปนเกราะปองกันภัย 2. กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. 2540. ภร ขจรศักดิ์.สมควร สกุลทอง.

ลูกเจี๊ยบยอดกตัญู แมไกตัวหนึ่งมีลูก 7 ตัว ตอนเชาพาลูกไปหาอาหาร พอตกบายแมไก ปวดศรีษะเปนไข ลูกเจี๊ยบเห็นแมไมสบาย ลูกเจี๊ยบจึงหาผามาเช็ดตัวใหแม ขณะที่เดินไปที่อางน้ําลูกเจี๊ยบพลัดตกลงไป นางแตมสุนัขที่เกเร ไดยินเสียง รอง เห็นลูกเจี๊ยบก็จะจับกิน แตลูกเจี๊ยบออนวอนวาแมไมสบายอยู จะรีบไป ดู แ ลแม นางแต ม เห็ น ความกตั ญ ู จึ ง ช ว ยลู ก เจี๊ ย บขึ้ น มาจากอ า งน้ํ า ลู ก เจี๊ ย บกลั บ ไปเล า ให แ ม ฟ ง ส ว นนางแต ม ก็ เ ล า เรื่ อ งความกตั ญ ู ข อง ลูกเจี๊ยบใหลูกฟงเชนกัน ขอคิด ความกตัญูพาใหปลอดภัย 4. กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. ลูกหงสกตัญู 5B พรจันทร จันทวิมล : กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. 3. 2540.หนุมคิดไมออกวาจะทําอยางไร สิงโตหนุมตัวหนึ่งจึงไปถามสิงโตเฒา สิงโต เฒาไดสอนวิธีปนเชือกดวยขี้เถาให เมื่อสนุขจิ้งจอกกลับมา พบวาพวกสิงโต สามารถทําได จึงพากันกลับไป หัวหนาสิงโตหนุมรูสึกสํานึกในบุญคุณและ รูสึกเสียใจที่มองไมเห็นคุณคาของสิงโตเฒา จึงเดินทางไปขอโทษและเชิญ ใหกลับมาอยูดวยกัน ขอคิด สอนใหรูจักกตัญูตอผูมีพระคุณ ชวนชม ธรรมศร. 30 บาท มีหงสฝูงหนึ่งอาศัยอยูที่ภูเขา ริมทะเลอันดามัน แมหงสทุกตัวกกฟก ไข อยา งทะนุ ถ นอม พอ หงส อ อกหาอาหาร เมื่อมีลูก ออน พ อและแม ห งส ลําบากมาก กลัวลูกตกจากรัง กลัวลูกจะเจ็บปวย แสนเหนื่อยยากกวาจะ เลี้ยงลูกใหโต พอแมสอนการใชชีวิตใหลูกหงส เมื่อลูกหงสบินไดก็ถึงเวลาที่ พอแมยายไปถิ่นอื่น เวลาผานไปหลายป ลูกหงสอยูดวยกันอยางมีความสุข วันหนึ่งฝูงลูกหงสปรึกษากันวาจะไปหาพอแม ซึ่งตอนนี้ก็คงแกชราแลว เรา ควรไปปรนนิบัติทานเพื่อตอบแทนพระคุณ เมื่อบินผานทะเลฝูงปลาก็ไดมอบ ชีวิตตอฝูงหงสใหเปนอาหารระหวางทาง ในขณะนั้นมีฝูงตัวเงินตัวทองจะมา กินปลา ปลาฉลามก็มาชวยกินตัวเงินตัวทอง เทวดาก็มาชวยคุมครองฝูงหงส จนไปถึงปลายทางไดพบพอแม ลูกหงสก็นําดอกบัวและปลามาใหพอแม ขอคิด สอนใหกตัญูตอพอแม ผูมีพระคุณ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 28 .

นางสิบสอง เศรษฐีมีบุตร 12 คน คนสุดทองชื่อนางเภาเปนผูมีสติปญญา ตอมา เศรษฐีจนลงจึงพาลูกไปปลอยทั้ง 12 คน นางสิบสองไดหลงเขาไปในสวน ของนางยั ก ษ ส ารตรานางยั ก ษ ไ ด รั บ เลี้ ย งไว ต อ มานางสิ บ สองรู ว า นาง สารตราเป น ยั ก ษ จึ ง หนี อ อกมาและได แ ต ง งานกั บ ท า วรถสิ ท ธิ์ นางยั ก ษ สารตรายังไมหายอาฆาตแปลงกายเปนหญิงงามแลวแตงงานกับทาวรถสิทธิ์ ต อ มาได แ กล ง แพ ท อ งขอดวงตานางสิ บ สองมาทํ า ยา ยกเว น นางเภาคน สุ ด ท อ งเอาดวงตาข า งเดี ย ว นางสิ บ สองตั้ ง ท อ งเช น กั น แต มี เ ภาน อ งคน สุดทองที่มีบุตรและรอดชีวิตชื่อ รถเสน เมื่อรถเสนโตขึ้นไดตีไกเพื่อหาขาวมา เลี้ยงแมและปาจนกระทั่งทาพนันไดเมือง ตอมานางยักษรูวารถเสนเปนบุตร นางเภาจึงสงใหไปเมืองยักษใหถือสารไปหานางเมรีเพื่อจับกิน พระฤาษีเห็น จึงชวยแปลงสาร จนพระรถเสนไดแตงงานกับนางเมรีเมื่อรถเสนรูวานางเมรี æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 29 .2535 ในป า แห ง หนึ่ ง มี ค รอบครั ว นกกาฮั ง อาศั ย ในโพรงไม พ อ นกหา อาหารเลี้ยงแมนกและลูกๆ เมื่อลูกนกเริ่มหัดบิน ลูกตัวสุดทองบินชนกิ่งไม บาดเจ็บ พอและแมตามหมอนกฮูกมารักษา จนหายดี วันหนึ่งแมนกออกหา กิน นายพรานจะยิงแมนก ลูกนกเห็นแมจะโดนยิงจึงเขาไปขวางจึงถูกลูกธนู บาดเจ็บ นายพรานเห็นดังนั้นก็รูสึกสงสารลูกนกที่กตัญูตอพอแม นําลูกนก ไปรักษาที่บานจนหายดีจึงปลอยลูกนกกลับไปหาพอแม ขอคิด สอนใหกตัญูตอพอแม 6.5. นกกาฮังยอดกตัญู 6B ไอยรา (นามแฝง) : กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 2548. 112 หนา 80 บาท 7. สุวรรณสามคนดี สามีภรรยาคูหนึ่งออกบวชเปนฤาษี ทั้งสองคนตาบอด แตมีลูกชาย ชื่อสุวรรณสามคอยดูแลเปนอยางดี วันหนึ่งพระราชาออกลาสัตวและยิงธนู มาถูกสุวรรณสาม บิดามารดาจึงอธิษฐานตอเทวดาทําใหสุวรรณสามฟนตื่น ขึ้นมาและกลับไปดูแลบิดามารดาอยางมีความสุข ขอคิด สอนใหกตัญูตอพอแม ปติพร วทาทิยาภรณ. 75 บาท นันทประพันธ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไพลิน.กรุงเทพฯ พาส เอ็ดดูเคชั่น 2549.

ไกรทอง ที่ แ ม น้ํา เมื องพิ จิ ต ร มีพ ญาจระเข จ อมวายร า ยชื่อ ชาละวั น ขึ้ น มา อาละวาดและคาบตั ว ตะเภาทองซึ่ ง เป น ลู ก สาวของเศรษฐี ไ ป เศรษฐี จึ ง ประกาศหาคนมาชวยปราบชาละวันและชวยพาตะเภาทองกลับมาอยาง ปลอดภัย ถาใครทําสําเร็จ จะยกลูกสาวสองคนให พรอมทั้งสมบัติครึ่งหนึ่ง หมอปราบจระเขถูกชาละวันกัดตายหมด ไกรทองจึงอาสามาปราบจนสําเร็จ ขอคิด สอนใหเปนคนกลาหาญ 2. หลวิชัย-คาวี คูวัวแมลูกสงสารลูกเสือที่กําลังอดโซ จึงใหลูกเสือกินนม แตแมเสือ เขาใจผิด จึงกัดแมวัวตาย ลูกเสือโกรธมาก จึงกัดแมเสือตาย ลูกเสือกับลูก วัวรักกันเหมือนพี่นอง พระฤๅษีจึงชุบตัวใหเปนคน ใหลูกเสือเปนพี่ชื่อวา หล วิชัย และลูกวัวเปนนองชื่อวา คาวี สองพี่นองแยกกันออกผจญภัย คาวีชวย เจาหญิงผมหอมจากนกยักษ และไดครองเมืองดวยกัน มีกษัตริยเมืองหนึ่ง หลงเสนหผมหอมของเจาหญิง จึงสงคนมากําจัดคาวีและชิงตัวเจาหญิงไป หลวิชัยตามมาชวยคาวี และไปชวยเจาหญิงกลับมาไดสําเร็จ ขอคิด สอนใหเปนคนกลาหาญ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 30 . ขอที่ 10 ความกลาหาญ (7 เรื่อง) 1. พระสุธน มโนราห มโนหราเปนธิดาองคสุดทองของพญากินนร ถูกพรานบุญจับตัวไป ถวายพระสุธน ทั้งสองรักกันและแตงงานกัน แตพระสุธนจําตองออกไปสูศึก ปองกันเมือง มโนหราถูกขุนนางกลั่นแกลงใสรายจนตองถูกบูชายัญ แตนาง ไดออกอุบายเพื่อใสปกและหางเพื่อรําถวายหนาพิธี จึงสามารถบินหนีกลับ เมืองกินนร พระสุธนกลับมาไมพบมโนหราก็ตรอมใจ และออกติดตามนาง อันเปนที่รัก ตองฝาภัยอันตรายมากมาย แตดวยความรักที่มีตอมโนหรา ทํา ใหไดพบกันและครองรักกันในที่สุด ขอคิด แสดงความกลาหาญเพื่อใหไดคนรักกลับคืนมา 3. กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. ภร ขจรศักดิ์.เปนยักษจึงหนีกลับเมืองและไดขโมยดวงตากลับมาคืนแมและปา ตอมาทาว รถเสนก็ไดปกครองบานเมือง ขอคิด ควรมีความกตัญูตอพอแม ผูมีพระคุณ นานกฮูก (นามแฝง) กรุงเทพฯ: แฮปปคิดส. นานกฮูก (นามแฝง) กรุงเทพฯ: แฮปปคิดส.

115 บาท เรื่องราวของเจาหนูแหงเมืองพิสดาร ออกตามหาดวงดาวกลับคืน เมื่อเจาหนูทองคาถา เหตุการณตรงหนาจะเปลี่ยนไป ลูกสาวของแมมดเรียน อยูที่นี่ วันหนึ่งคุณครูลืมประทับตรารูปดาวให ลูกสาวแมมดรองไห แมมด โกรธจึงทองคาถาไมใหมีดวงดาวบนฟาอีกตอไป แมมดนํากลองใสดวงดาว ไปซอนไว เมื่อชาวเมืองไมเห็นดวงดาวก็ตกใจ เจาหนูคนหากลองดวงดาว จนกระทั่งพบ ดวงดาวลอยขึ้นทองฟา ชาวเมืองและเด็กๆ ดีใจ ขอคิด สอนใหเปนคนกลาหาญ 7.2284 ศึกษาอยูกับทานพระครูวัดมหาธาตุหรือ วัดใหญ เมืองพิชัย ภายหลัง จอยไดเปลี่ยนชื่อใหมเปนทองดี มีความสามารถ H H H H æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 31 .2544. เจาหนูเมืองพิสดาร 7B ชีวัน วิสาสะ. กรุงเทพฯ: แปลนฟอรคิด. ดวงจอมพลัง ขณะที่แมลงนอยเลนซอนหา ผึ้งนอยบังเอิญบินไปติดใยแมงมุมเขา ดวยความเปนหวงเพื่อน ดวงนอยจึงรวบรวมความกลาไตขึ้นไปชวยผึ้งนอย จนปลอดภัย ขอคิด สอนใหเปนคนกลาหาญ 5.ศ. 4. 75 บาท ชีวัน วิสาสะ. กรุงเทพฯ: วาดดาว.มนฤดี ทองกลอย.กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก. พระยาพิชัยดาบหัก พระยาพิชัยดาบหัก เดิม ชื่อ จอย เกิ ดที่บาน หวยคา อําเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ พ. ครึ่งวงกลมสีแดง วันหนึ่งวงกลม สามเหลี่ย ม และสี่เหลี่ยมพู ดคุ ยถึงประโยชน ของ ตัวเอง แตครึ่งวงกลมนึกไมออกวาตนเองมีประโยชนอะไร จึงเริ่มออกเดินทาง และไดชวยเหลือสัตวนอยใหญมากมาย ทั้งชวยเปนกระดองใหเตา ชวยเปน กระเปาหนาทองใหลูกจิงโจ ชวยเปนฝาหมอตมผักใหกระตาย ชวยเปนเรือ ขามฝงใหหนู และไดเขาพบพระราชาสีเขียว พระราชาประทับใจเรื่องราวของ ครึ่งวงกลม จึงแตงตั้งครึ่งวงกลมเปนมงกุฎพระราชา ขอคิด สอนใหเปนคนกลาหาญ 6. 2548.

2550. 2532. H H H H H ขอคิด สอนใหเปนคนกลาหาญ นันทประพันธ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไพลิน. 112 หนา 80 บาท สายสุรี จุติกุล. 2548. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. บัวระวงค หงสอํามาตย เจาบัวระวงศและเจาสุริยาเปนบุตรของพญาภาลัยและนางจันทรามี เคราะหกรรมตองพลัดพรากจากเมือง เจาสุริยาตอมาไดเปนเจาเมือง เจาบัว ระวงศ เดิ นทางผจญภัย จนพบเศรษฐีใจรายโกงดวงแกวไปขายเจ าเมือง ตอ มาลู กสาวเศรษฐีไดชว ยบัว ระวงศ และแต ง งานในที่สุด และภายหลั ง กลับมาชวยแมใหอยูในวังมีความสุขตามเดิม ขอคิด ความรูจักพอดี ชีวิตมีความสุข 2.ทั้งทางเชิงมวยและเชิงดาบเขารับราชการกับพระเจาตากสิน ตั้งแตครั้งดํารง ตํ า แหน ง เป น พระยาตาก ต อ มานายทองดี ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง เป น องครั ก ษ มี บรรดาศักดิ์เปน "หลวงพิชัยอาสา" เมื่อรับราชการมีความดีความชอบจึงไดรับ แตงตั้งเปน เจาหมื่นไวยวรนาถ พระยาสีหราชเดโช และพระยาพิชัย ผูสําเร็จ ราชการครองเมืองพิชัย ซึ่งรับพระราชทานเครื่องยศเสมอเจาพระยาสุรสีห ตามลําดับ ภายหลังพมายกทัพมาตีเมืองพิชัย 2 ครั้ง ในการรบครั้งที่ 2 พระ ยาพิชัยถือดาบสองมือ ออกตอสูจนดาบหักไปขางหนึ่ง และรักษาเมืองไวได ดังนั้นจึงไดัรับสมญานามวา " พระยาพิชัยดาบหัก " H ทิพยวรรณ แสวงศรี. ขอที่ 11 ความพอประมาณ (6 เรื่อง) 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. ไมอยากเปนควาย ควายตัวหนึ่ง เดิมเคยมีชีวิตเปนสุขตามอัตภาพแตตอมาเกิดความ เบื่อหนาย อยากมีชีวิตที่เจริญอยางคน กิน อยู และคิดอยางคน จึงเลิกทําตัว เหมือนควาย แตประพฤติเยี่ยงอยางคน แตควายก็ทําบางอยางคือ สนุก ยิ้ม และหัวเราะอยางคนไมได ควายไมมีความสุขจึงขอใหเพื่อนฝูงชวยเหลือ เริ่ม จากลิง นก และสุดทายคือไสเดือน ซึ่งเปนผูแนะนําและชี้ทางออกใหควายรู วาควรจะเปนสุขตามสภาพของตน ขอคิด จงพอใจในสิ่งที่ตนเปนอยู æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 32 .

280 หนา150 บาท เชาวันหนึ่ง แมเสือพาลูกออกไปสอนลาเหยื่อ เจอนกฝูงหนึ่ง แมเสือ สอนใหลูกจับนก แตลูกจับไมไดเพราะยังไมชํานาญ แมเสือจึงพาลูกไปจับ สัตวอยางอื่น ขณะที่เดินไปก็พบกระตายสองตัว ลูกเสือจับกระตายไดหนึ่งตัว แม เ สื อ เห็ น กวางจึ ง บอกลู ก ว า กิ น กวางดี ก ว า เนื้ อ เยอะดี ลู ก เสื อ จึ ง วาง กระตาย แตแมเสือจับกวางไมได ก็เลยบอกลูกวากลับไปกินเนื้อกระตาย ดีกวาอรอยกวาเยอะ แตเมื่อทั้งสองกลับไปก็ไมพบกระตายแลว ลูกเสือจึงพูด กับแมเสือวา เรากินกระตายเมื่อครูนี้ก็คงจะดีแลว เราโลภมากลาภจึงหายไป หรือเปลาจะแม แมเสือไมตอบ เพียงแตเดินนําหนาลูกเสือไปอยางเงียบๆ ขอคิด สอนใหพอใจในสิ่งที่มีอยู 5. กรุงเทพฯ: ตนออ 2534.3. 25 บาท ธนากิต (นามแฝง) กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. ความโลภของแมเสือ 8B เกริก ยุนพันธ. อึ่งอางกับวัว แมวัวเหยียบลูกอึ่งอางตายเกือบหมดเหลือรอดเพียงตัวเดียว ลูกอึ่ง อางจึงไปบอกกับแมอึ่งอางวาตัวอะไรไมรูใหญโตมาก เหยียบลูกอึ่งอางตาย หมด แมวัวจึงถามลูกวาตัวใหญแคไหนและพองตัวใหดู ลูกบอกยังใหญกวา นี้ แมอึ่งอางจึงพยายามพองตัวจนเกินกําลังทองจึงแตกตาย ขอคิด อยาทําอะไรใหเกินกําลังตนเอง æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 33 . 2541. กาดํากับหงสขาว(นิทานคํากลอน) การูสึกนอยใจที่ตนเองเกิดมาตัวดํา ผิดกับหงสที่ตัวขาวสะอาดตา กาจึงทําทุกวิธีเพื่อใหขาวเหมือนหงส ทั้งแชน้ํา ขัดขน ขัดปก เอาขนหงสมา แซมบนตัว คลุกทราย คลุกแปง แตขนก็ยังดําอยูดี หงสสงสารเพื่อน จึงเตือน เพื่อนรักใหพอใจในสิ่งที่ตนเปน และบอกวาคุณคาของตัวเองอยูที่การคิดดี จิตใจดี และทําดีตางหาก ขอคิด สอนใหใชชีวิตความเปนอยูตามสภาพตนเอง 4.

6.ธนากิต (นามแฝง) กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. กรุงเทพฯ: ตนออ แกรมมี่. กรุงเทพฯ: ตนออ. 2537. 2541. กระตายตื่นตูม วันหนึ่ง สัตวนอยใหญพากันวิ่งวุนไปทั่วปา เมื่อไดยินเสียงกระตาย นอยตะโกนวา ”ฟาถลม ฟาถลม” นกกระจิบ นกกระจอกพากันบินหนี แตหัน ไปเห็นแมชางยืนนิ่งอยู ทั้งสองจึงเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหฟงแลวชวนแมชาง หนี แมชางไมหนีแตกลับชวนสหายสัตวเขาไปในปาละเมาะเพื่อพิสูจนความ จริง เมื่อไปถึงก็พบวา เสียงฟาถลมที่แทคือผลตาลที่ตกลงพื้น แมชางจึงเตือน สัตวทั้งหลายวา กอนจะทําสิ่งใดตองพิจารณาใหดีเสียกอน ขอคิด เมื่อพบเหตุการณ ใหพิจารณาหาเหตุผลกอนจึงลงมือทํา 2. หมากับเงา หมาหิวโซตัวหนึ่งแยงกอนเนือ้ ชิ้นหนึ่งมาจากหมาซึง่ ตัวเล็กกวา มัน คาบกอนเนื้อนั้นมาถึงลําธารแหงหนึ่ง ขณะที่มนั เดินขามสะพานมองลงไปใน น้ําก็เห็นเงาของหมาตัวใหญตัวหนึง่ คาบกอนเนื้อขนาดใหญไวในปาก จึงเกิด ความโลภคายกอนเนื้อและกระโดดลงไปในน้าํ หมายจะแยงเนื้อจากหมาที่ เห็นในน้าํ ซึง่ ใหญกวา ผลทีส่ ุดหมาตัวนี้กต็ องอดโซตอไป ขอคิด จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู โลภมากลาภหาย ขอที่ 12 ความมีเหตุผล (5 เรื่อง) 1. 280 หนา 150 บาท วิสูตร นวพันธุ. สังขทอง รจนาเปนธิดาองคสุดทองในจํานวนพระธิดาเจ็ดองคของทาวสามล พระธิดาหกองคไดเลือกคูครองที่เปนเจาชายเหมาะสมกับแตละคนแลว แต รจนากลับมองเห็นรูปทองภายในของเจาเงาะรูปชั่วตัวดํา จึงเลือกเจาเงาะ ดวยเหตุผลเปนคนดี ทาวสามลกริ้วมากจึงขับไลใหนางรจนาไปอยูกระทอม ปลายนากับเจาเงาะ พระอินทรไดแปลงกายมาประลองตีคลีเอาเมืองกับทาว สามล เขยทั้งหกไมสามารถสูรบกับพระอินทร เจาเงาะตองถูกเกณฑไปและมี ชัยชนะ ทุกคนจึงไดทราบความจริงวา เงาะรูปชั่วตัวดําคือ เจาชายสังขทอง ขอคิด อยามองผูอื่นหรือตัดสินผูอื่นแตเพียงภายนอก จงตริตรองดวยเหตุผล æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 34 . ภร ขจรศักดิ์.

สรรพสิทธิ์ ธิดาทาวพรหมทัต เคยเกิดเปนนางนกกระจาบ สามีไปหาอาหารหลง เพลินอยูในดอกบัว คืนนั้นไฟไหมปาลูกนกตายหมด แมนกกระจาบจึงตั้งคํา อธิษฐาน จะไมขอผูกมัดกับชายใดแลวก็กระโดดกองไฟตามลูกนกไป พอนก ก็อธิษฐานจิตใหตนเองสามารถพูดกับนกไดคนเดียวแลวก็โจนเขากองไฟตาย ตาม ธิดาทาวพรหมทัตจึงไมยอมพูดจากับใคร พระบิดาจึงประกาศหาเนื้อคู หากนางพูดกับใครก็จะยกพระธิดาให พระสรรพสิทธิ์(พอนกกระจาบ)เปนคน เดียวที่ทําใหนางพูดไดจึงไดแตงงานกันในที่สุด ขอคิด เหตุผลยอมอยูเหนือสิ่งอื่นใด 4. 112 หนา 80 บาท 3. 125 บาท นันทประพันธ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไพลิน. 2548.นันทประพันธ (นามแฝง) กรุงเทพฯ: ไพลิน. แกวหนามา แกวหนามาเปนหญิงสาวที่เกิดมาหนาเหมือนมา ถูกพระปนทอง หลอกวาจะแตงงานดวย โชคดีที่มีพระฤๅษีใหอาวุธวิเศษแกแกวหนามาและ ชวยถอดหนามาให นางจึงกลายเปนหญิงสาวสวย และไดแอบชวยชีวิตพระ ปนทองไวหลายครั้ง เมื่อพระปนทองรูความจริงก็สํานึกไดและขอแตงงานกับ นาง ขอคิด ใชเหตุผลในการแยกแยะเรื่องราวตางๆ 5. 112 หนา 80 บาท นานกฮูก (นามแฝง) กรุงเทพฯ: แฮปปคิดส. 2548. ทาวแสนปม พระธิดาแหงเมืองไตรตรึงษเสวยมะเขือที่นายแสนปมปลูกทรงพระ ครรภ คลอดพระกุมารจึงเสี่ยงทายวาใครเปนบิดา นายแสนปมนําขาวสุก เพียงปนเดียวใหพระกุมารเสวย พระกุมารเสวยขาวกอนนั้น พระธิดาจึงถูก เนรเทศจากเมืองพรอมพระกุมารมาอยูกับนายแสนปม พระอินทรใหลิงปาทํา กลองกายสิ ท ธิ์ ม าให ท า วแสนปมตี ก ลองตั้ ง สั ต ย ป ารถนาให ปุ ม ปมบน รางกายหายและเนรมิตรบานเมืองเทพนครจึงไดปกครองเมืองสืบไป ขอคิด ควรใชเหตุผลพิจารณาสิ่งตางๆ ใหรอบคอบ æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 35 .

ผูปรารถนาดีดวยความโง พอคาเหลาปรุงเหลารสชาดดีมาก ขายดีเปนเทน้ําเททา จึงตองจาง ลูกจางมาชวย วันหนึ่งเจาของเหลาไมอยู ลูกจางหวังดี จึงปรุงสุราขายเอง ลูกคาไมพอใจรสชาด เจานายกลับมาทราบเรื่อง ขาดทุนยอยยับ ขอคิด ควรระวังคนโงแลวยังขยัน อาจทําใหเสียทรัพย วิสูตร นวพันธุ. 3. วิสูตร นวพันธุ. 4. กรุงเทพฯ: ตนออ 2537.วิสูตร นวพันธุ. แพะผูรับโทษ อาจารยทิศาปาโมกขคนหนึ่งคิดจะทําบุญตามความเชื่อตองฆาแพะ บูชา เมื่อแพะรูวาตัวเองจะตายจึงเลาใหฟงวาเมื่อกอนแพะเปนคนอยาก ทําบุญจึงจับแพะฆา แตตองมาเปนแพะใชกรรมถึง 500 ชาติ อาจารยทิศา ปาโมกขจึงเปลี่ยนใจไมฆาแพะ แตแพะหมดอายุวันนี้จึงถูกฟาผากอนหินพุง ตัดคอแพะจนตาย ขอคิด ถึงที่ตาย ควรตายอยางมีประโยชน æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 36 . กรุงเทพฯ: ตนออ 2537. กรุงเทพฯ: ตนออ 2537. เหยี่ยวกับนกมูลไถ ลูกนกมูลไถไมเชื่อฟงพอแม ออกมาหากินในปาใหญเพียงลําพังจึง ถูกเหยี่ยวจับไป เมื่อถูกจับจึงทาเหยี่ยววาถาตนเองอยูในถิ่นทุงนาที่เคยอยูก็ จะไมเปนอันตราย นกเหยี่ยวรับคําทานกมูลไถหลบหลีกเกงมากจนเหยีย่ วตก ลงมากระแทกกอนมูลไถขาดใจตาย ขอคิด ความฉลาดรอบรูสามารถเอาตัวรอดได 2. กรุงเทพฯ: ตนออ 2537. โลภนักมักเสียผล หมาจิ้งจอกตัวเมียเขาไปตีสนิทกับแมแพะเพื่อหลอกแพะมากิน แต แมแพะมีปญญา หลอกหมาจิ้งจอกตัวเมียวามีเพื่อนเปนหมาปา หมาจิ้งจอก ก็เลยไมกลามายุงกับฝูงแพะอีก ขอคิด ความมีปญญาพาชีวิตรอดพนอันตราย วิสูตร นวพันธุ. ขอที่ 13 ภูมคิ ุมกันความเสี่ยง (7 เรื่อง) 1.

มดงามกับจักจั่น ในฤดูฝน จักจัน่ ผอมโซเพราะเกียจครานตัวหนึ่งมาขออาหารมดงาม ซึ่งขยันขันแข็งเก็บสะสมอาหารที่หาไวในชวงฤดูรอน จักจั่นตัวนั้นนอกจาก ไมไดอาหารจากมดงามแลวยังถูกตําหนิวากลาวใหอับอายอีกดวย ขอคิด ความขยันหมั่นเพียร ทําใหเกิดภูมิคุมกันความเสี่ยงในการดําเนิน ชีวิต ปติพร วทาทิยาภรณ.24 หนา 75 บาท นานกฮูก (นามแฝง) กรุงเทพฯ: แฮปปคิดส. 125 บาท 6.5.กรุงเทพฯ: พาส เอ็ดดูเคชั่น 2549. โสนนอยเรือนงาม โสนนอยเกิดมาพรอมกับมีเรือนไมหลังงามติดตามมาดวย และมียา สําหรับชุบชีวิตคนใหฟนนางโสนนอยชุบชีวิตนางกุลาจากงูพิษจนติดตามรับ ใช ตอมานางชวยชุบชีวิตเจาชายวิจิตรจินดาจนแตงงานมีพระโอรส แตนาง กุลากลั่นแกลงแยงพระสวามีสุดทายกรรมตามสนองนางกุลา นางโสนนอย เจาชายวิจิตรจินดา พระโอรสไพรวัน จึงไดอยูดวยกันอยางมีความสุข ขอคิด คนดีตกน้ําไมไหล ตกไฟไมไหม æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 37 . พระมโหสถ ใกลเมืองมิถิลา ภรรยาเศรษฐี ไดใหกําเนิดบุตรชาย ในมือไดถือแทง ยาออกมาดวย เมื่อเศรษฐีนํายาไปกินอาการปวดหัวที่มีมานานก็หายเปน ปลิดทิ้ง จึงตั้งชื่อบุตรชายวามโหสถ แปลวา ผูมียาขนานเอก มโหสถเปน เด็กฉลาด ใชสติปญญาในการตัดสินปญหาอยางยุติธรรม จนพระเจาวิเทหะ เจาเมืองมิถิลาคิดทดสอบปญญาของมโหสถ หลายครั้ง แตมโหสถก็สามารถ แกไดดวยปญญาทุกครั้ง ยิ่งทดสอบพระเจาวิเทหะก็ยิ่งพอพระทัย จึงได แตงตั้งใหเปนบัณฑิตของพระองค ขอคิด สติปญญาสามารถชวยใหผานพนอุปสรรคได 7.

3.2 แนวทางการพัฒนาสือ่ หนังสือนิทานไทยจํานวน 80 เรื่อง บางชื่อเรื่อง โดยเฉพาะนิทานไทยโบราณ มีสํานักพิมพหลายแหงจัดพิมพ รายละเอียดของเนื้อหา ภาพประกอบอาจไมเหมือนกัน แตเนื้อเรื่อง โดยสรุปเหมือนกัน เชน ปลาบูทอง สังขทอง พระอภัยมณี จึงควรคัดเลือก หนังสือที่มีการใชภาษา ภาพวาด ใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก นอกจากนี้นิทานบางเรื่องไมสามารถจัดหาไดในขณะนี้ เนื่องจาก ไมมีการพิมพเพิ่มแลว ดังนั้นบรรณารักษ สามารถพัฒนาสื่อดวยตนเอง หรือใหผูอื่นชวยจัดทําได บรรณารักษ ครู พอแม สามารถจัดทําสื่อไดเอง โดยยึดเนื้อหาเรื่องยอที่มีอยูเปนหลัก เขียน วาดภาพประกอบตามจินตนาการ ใหเหมาะสมกับวัยของกลุมเปาหมาย หรือทําสื่อโดยผูเรียน เชน จัดกิจกรรม ประกวดการจัดทําหนังสือนิทาน จากชื่อเรื่อง และเรื่องยอที่กําหนด ใหมีตัวอักษร และ ภาพประกอบ จัดทําหนังสือนิทานเปน e-Book มีเสียงประกอบ ใหเด็กไดอานจากคอมพิวเตอร จะเปนสื่อมัลติมีเดีย สอดแทรกดวยเกม ทําใหสนุกสนาน 23B ตัวอยาง การนําเรื่องยอนิทาน ไปจัดทําเพื่อจัดนิทรรศการในมุม 80 นิทานไทยสราง 24B สานคุณธรรม ไอกะทิ หนุมนอยแหงดงมะพราวเตี้ย แอบมีความรักกับ หนูแปง สาวสวยประจําหมูบา น ซึ่งเปนลูกสาวคนเดียวของผูใ หญบาน ทัง้ คูเจอกันวันลอยกระทง และสัญญากันตอหนาพระจันทร ไม วาขางหนาแมจะมีอุปสรรคขวางกั้นเพียงใด ทั้งคูก ็จะขอยึดมั่นความรักแททมี่ ีตอกันชั่วฟาดินสลาย ไอกะทิ กมหนากมตาเก็บหอมรอมริบหาเงินเพื่อมาสูข อลูกสาวจากผูใหญบาน แตกลับถูก ปฏิเสธแถมยังโดนผูใหญสง ชายฉกรรจพรอมอาวุธครบมือมาลอบทําราย แตไอกะทิก็ไมวา กระไร มัน พารางอันสะบักสะบอมกลับไปบาน นอนหยอดน้ําขาวตมซะหลายวัน แตใจยังตั้งมัน่ วา วันหนาจะมา สูขอหนูแปงใหมจนกวาผูใหญจะใจออน แตแลวความฝนของไอกะทิ ก็พังพินาศเมื่อผูใหญยก หนูแปง ลูกสาวคนสวยใหแตงงานกับปลัดหนุม จากบางกอก ไอกะทิ รูขาวจึงรีบกระเสือกกระสนหมายจะมายับยัง้ การแตงงานครั้งนี้ ซึ่งผูใหญบาน ก็วางแผนปองกันไวแลว โดยขุดหลุมพรางดักรอไว แตแมแปงแอบไดยินแผนรายเสียกอน จึงลอบหนี ออกมาหมายจะหามหนุมคนรักไมใหตกหลุมพราง æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 38 .

รุงเชาผูใหญบานสัง่ ใหขุดหลุมเพื่อดูผลงาน แทบไมเชื่อสายตาเบื้องลางปรากฏรางของ ไอกะทิ ตระกองกอดทับรางหนูแปงลูกสาวของตน ทั้งสองนอนตายคูกนั อยางมีความสุข เมื่อรอยยิ้ม ถูกเปลี่ยนเปนน้ําตา ผูใหญบานรําพึงตอหนาศพของลูกสาววา.คืนนัน้ เปนคืนเดือนแรม หนูแปงวิ่งฝาความมืดออกมาเพื่อดักหนาไอกะทิ ไอกะทิเห็นหนูแปงวิง่ มาก็ดี ใจทั้งคูรีบวิง่ เขาหากัน ฉับพลัน!!.everykid.com 25B H æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 39 ....รางของหนูแปงก็รวงหลนลงไปในหลุมพรางของผูใหญผูเปน พอ ตอหนาตอตาไอกะทิ อารามตกใจนายกะทิก็รีบกระโดดตามลงไปเพื่อชวยเหลือหนูแปง อาราม ดีใจสมุนชายฉกรรจของผูใหญบานซึ่งแอบซุมอยู ก็รีบเขามาโกยดินฝงกลบหลุมทีท่ ั้งคูห ลนลง ไป เพราะคิดวาในหลุมมีเพียงไอกะทิผูเดียว ... "พอไมนา คิดทําลายความรักของลูกเลย" ตั้งแตนั้นมาอนุสรณแหงความรักทีก่ ระทําสืบทอดกันมาจนเปนประเพณี ทุกแรม 6 ค่ํา เดือน 6 ชาวบานที่ศรัทธาในความรักของไอกะทิ กับ แมแปง ก็จะตื่นตั้งแตเชามืด เขาครัวเพื่อทําขนมที่หอม หวานปรุงจากแปง และกะทิ บรรจงหยอดลงหลุม พอสุกไดที่ก็แคะจากหลุม แลวนํามาวางคว่ําหนา ซอนกันเปนสัญลักษณวา "จะไดอยูรวมกันตลอดไป" ขนมนีจ้ ึงถูกเรียกขานกันในนาม "ขนมแหงความ รัก" หรือ ขนม คน-รัก-กัน ตอมาถูกเรียกยอ ๆ วา 'ขนม ค-ร-ก' นั่นเอง ที่มา : http://www.

มีชายคนหนึ่งมีอาชีพตัดฟน ระหวางเดินทางไปตัดฟนไดเดินผานบาน ของชายผูห นึง่ ซึ่งเลี้ยงสุนัขเอาไว จูๆสุนัขไดกระโจนเขาใสเขา เขาจึง ใชขวานจามสุนัขตาย เจาของสุนัขจึงไดยื่นฟองตอศาล ผูพิพากษาถามชายตัดฟน: "ทําไมทานถึงฆาหมาตาย?" "เพราะวาหมามันโถมเขาหาขา ขาจําเปนตองปองกันตัว ขาจึงควงขวานแลวจามมันตาย" ชายตัดฟนตอบ ผูพิพากษาถามอีก: "แลวทําไมทานไมหนั ดามขวานไปขางหนาละ?" ชายตัดฟนตอบ "ถาหมามันคิดจะกัดขาดวยหางของมัน ขาก็ควรหันดามขวานไปขางหนา แตมันแยกเขี้ยวกระโจนเขาใสขา ขาหันคมขวานเขารับมันจึงเปนเรื่องสมเหตุสมผลแลวนี่ทา น" ที่มา : http://www.com 26B H æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 40 .everykid.

เหลือเชือ ่ มีผัวเมียคูหนึ่ง เพิง่ จะแตงงานกันใหม ๆ พอแมก็ใหไปปลูกกระทอมอยูกันที่ปลายนา เพื่อคอยดูแลขาวทีท่ ําไวแลว และกําลังงาม เกรงวาวัว ควาย นก หนูจะมากัดกินขาวเสียหาย ผัวเมียทั้งสองก็มิไดขัดของหรือรังเกียจเกีย่ งงอนแตประการใด เมื่อพอแมใหไปก็ไป เมื่อไปถึงก็ชว ยกันปลูกกระทอมดวยไมไผ และพยายามปลูกใหสูงที่สดุ เทาที่จะสูงได เพราะไมตอ งการใหนา้ํ ทวม ผัวจึงไปตัดไมไผเอามาทําเสากระทอม ตัดมามากมายกายกองเหลือประมาณ ปลูกกระทอมจนเสร็จ กระทอมนัน้ นับวาสูงมาก สูงทีส่ ุดเลยทีเดียว ครั้นเสร็จแลวก็ข้นึ ไปอยูกนั นอนหลับสบายทัง้ คืน จนรุงเชาผัวตืน่ ขึ้นไมเห็นเมียก็ตกใจ มองหาจนทั่วก็ไมเห็นเมีย ผัวสงสัยคิดวาเมียตกกระทอม จึงกมลงไปดูขางลาง เห็นเมียตกกระทอมรางของเมียยังลอยอยูย ังไมถงึ พืน้ ยังสูงอีกมาก แลวไมรูวาเมือ่ ไรจะตกถึงพืน้ ดิน ขอ  คิดทีไ ่ ดจากนิทานเรือ ่ งนี้ การทําอะไรเกินพอดี อาจเกิดโทษภัยตาง ๆ ขึ้นได ฉะนัน้ ควรพิจารณาใหรอบคอบกอนทํา และควรทําแตพอดี (ทีม่ า: http://www.com) 27B H H æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 41 .everykid.

com 29B H H æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 42 .หนังสือนิทานทําเอง 28B ที่มา http://www.pantip.

บทที่ 4 ตัวอยางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชนิทานเปนสื่อ การอาน เปนรากฐานสําคัญของการศึกษา จึงตองฝกฝนใหเด็กมีความสามารถใน การอานหนังสือ และปลูกฝงใหมีนิสัยรักการอาน โดยจัดหาหนังสือใหตรงกับความสนใจและเหมาะสม ใหแกนักเรียนไดพัฒนาการอาน ในการสรางนิสัยรักการอาน จําเปนตองฝกฝนตั้งแตยังเด็กๆ ผูที่จะทํา การฝ ก ฝน ได แ ก พ อ แม ผู ป กครอง ครู ผู ส อนและบรรณารั ก ษ เมื่ อ เด็ ก รั ก การอ า นตั้ ง แต เ ด็ ก ๆ ครั้นเจริญเติบโตขึ้นเปนผูใหญนิสัยรักการอานก็จะติดตัวไปเรื่อย ๆ การที่จะใหเด็กไดอานและรักการอานจนเปนนิสัย จําเปนตองดําเนินการที่สําคัญ 2 ประการ คือ สอนใหเด็กอานหนังสือจนสามารถอานไดประการหนึ่ง และปลูกฝงนิสัยรักการอานอีก ประการหนึ่ง สําหรับประการแรกนั้นไดกระทํากันอยูแลวในโรงเรียน แตประการหลัง อาจเปนเพราะมี ความเขาใจวานิสัยรักการอาน จะเกิดขึ้นในตัวเด็กเอง ไมจําเปนตองสอนเด็กเปนพิเศษ ดวยเหตุนี้ การ สงเสริมการอานจะเกิดผลดีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับความพรอมในการอาน และวิธีการสงเสริม การอานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจึงตองคํานึงถึงรูปแบบ วิธีการ และปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการสรางนิสัยรักการอานใหแกเด็ก ตัวอยางการจัดกิจกรรม การอานรวมกัน กิจกรรมการอานรวมกันเปนกิจกรรมที่พอแม ผูปกครอง ครูผูสอนและบรรณารักษ อานนิทานรวมกันกับเด็ก ระหวางครูหรือบรรณารักษกับเด็ก เด็กกับเพื่อน ซึ่งการอานรวมกันจะทําให เด็กอานไดอยางสนุกสนาน ไดรับประสบการณและรูจักแบงปน ชวยเหลือ และรวมมือกันโดย ปราศจากการบังคับ นอกจากนี้เด็กยังสามารถยืมหนังสือนิทานจากหองสมุดกลับไปอานรวมกับ พอ แม ผูปกครองที่บาน เปนการเปดโอกาสใหครอบครัวไดมีกิจกรรมรวมกันและเปนการสราง สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว H H H .

การแนะนําหนังสือ การแนะนําหนังสือ เปนการแนะนําหนังสือผานกระบวนการเลนเกมการศึกษา ไดแก จิกซอร โดมิโน เกมจับคู โดยบรรณารักษจัดทําเกมการศึกษาเหลานี้ขึ้น โดยการนําภาพปกหนังสือ นิทานเปนภาพในเกม เมื่อเด็กเลนเกมเสร็จบรรณารักษแนะนําวา หนังสือเลมนั้น ๆ ดีอยางไร สนุก ตรงไหน และเลือกอานขอความบางตอนที่สงเสริมคุณธรรมใหเด็กฟงดวย นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรม ที่ไดฝกการสังเกต คาดคะเน รูปรางรูปทรง ฝกจําแนกความแตกตางและความเหมือนดวยสายตา (จากเอกสารงานวิจัยของอาจารยวชิราภรณ ชุมพล) H H การอานหนังสือใหฟง กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ไมยุงยากซับซอน พอแมผูปกครอง บรรณารักษ สามารถทําได โดยเพียงแตเอาเด็กนั่งบนตัก และอานหนังสือที่มีเนื้อหาสรางสรรคใหเด็กฟง สมองของเด็กในชวงนี้ จะเปนเสมือนผาขาว หากใสอะไรลงไปก็จะเกิดการซึมซับไดอยางรวดเร็ว ควรจับหนังสือใหอยูในระดับ สายตาของเด็ก ใหเด็กไดเห็นหนังสือทุกสวนมากที่สุด ขณะที่อานควรอานออกเสียงใหดังพอประมาณ ใหเด็กไดยิน และที่สําคัญควรอานใหถูกอักขระออกเสียงใหชัดเจน ทั้งตัว ร. ล และคําควบกล้ํา ควรออกเสียงใหถูกตอง เพราะเด็กจะไดฟงภาษาที่ถูกตอง ควรอานดวยน้ําเสียงที่เปนธรรมชาติ มีชีวิตชีวาเหมือนกับตัวละครมากที่สุด การดัดเสียง หากทําใหอักขระผิดเพี้ยนไปก็ไมควรดัดเสียง เพราะเด็กจะไมไดรับประโยชน และผูอานหนังสือจะเบื่อเสียเอง การอานหนังสือใหเด็กฟง ควรอานให เนื้อเรื่องติดตอกันไปตั้งแตตนจนจบ ไมควรหยุดเพื่ออธิบายหรือสอนอะไรมาก เพราะเด็กจะเกิดความ เบื่อหนาย และไมมีสมาธิตอเนื่อง หลังจากอานจบใหสอนอะไรถูกอะไรผิดเพิ่มเติมได æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 44 .

การเลาเรื่องจากหนังสือ การเลาเรื่องจากหนังสือ ผูเลาจะตองอานเนื้อเรื่องใหเขาใจกอน แลวจึงเลาประกอบภาพ หนังสือควรเปนหนังสือภาพ เด็กจะรับสารจากการดูภาพและจากการฟง หนังสือสําหรับเด็กควรเปน หนังสือภาพที่มีความเขาใจงาย และมีเนื้อหาของภาพสัมพันธกัน สายตาของเด็กจะเปนสายตาที่ สังเกตทุกรายละเอียด เด็กบางคนจะเห็นภาพที่ผูใหญไมเห็น แมเด็กจะอานหนังสือไมออก แตเด็ก สามารถรับรูเรื่องราวโดยอาศัยภาพในการบอกเลาเรื่องราว ภาษาที่ใชในหนังสือ ตองเปนคําสุภาพ สละสลวย ไมกํากวมและถูกตองตามหลักไวยากรณ เพราะเด็กจะไดจดจําภาษาที่ถูกตอง การเลือก หนังสือภาพใหกับเด็กตองมีความระมัดระวังเปนอยางมาก เพราะหากเลือกหนังสือที่ไมมีประโยชน และสื่อสารกับเด็กไมเขาใจก็จะไมมีผลตอการเรียนรูของเด็ก หนังสือบางเลมก็อาจกลายเปนดาบสองคม สําหรับเด็ก โดยเฉพาะหนังสือการตูนที่มีเนื้อเรื่องรุนแรงและใชภาษาไมถูกตอง ก็ไมควรอานใหเด็กฟง เพราะจะทําใหเด็กซึมซับความรุนแรงและเขาใจภาษาไมถูกตองไปดวย บทบาทสมมุติ การแสดงบทบาทสมมุติ นับเปนเครื่องมือและวิธีการอยางหนึ่งที่ชวยในการสงเสริม ใหเด็ก ๆ โดยใหเด็กแสดงออกจากเรื่องที่ไดอาน นํามาสมมุติ มีการแสดงออกอยางอิสระ ทั้งทาทาง การพูด การแสดงทาทางตาง ๆ เปนการฝกการแกปญหาเฉพาะหนา ชวยใหไดรูถึงความขัดแยง ความ เป น จริงของโลกจากสถานการณ สมมุติ การแสดงบทบาทสมมุ ตินี้ จะชว ยให เ ด็ก ที่ออกมาแสดง มีความเขาใจในเรื่องที่แสดงไดอยางลึกซึ้งและสามารถจดจําไปไดนาน ถาเปนเรื่องที่เขาสนใจก็จะฝงใจ และจดจําไดไปตลอดชีวิต æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 45 .

การแสดงหุน การแสดงหุน เปนกิจกรรมที่จัดไดในหองสมุดประชาชน การจัดแสดงหุนจะไดรับ ความนิยมมากเปนพิเศษ เพราะเปนการแสดงที่มีชีวิตชีวา สนุกสนาน และมีประโยชนมาก นอกจากนี้ หุนชวยใหเด็ก ๆ ไดรับการชี้แนะแนวทางในการประพฤติปลูกฝงคานิยม รวมทั้งชวยแกปญหา เฉพาะตัวของแตละคน เชน เด็กบางคนขี้อาย ติดอาง กาวราว หรือมีปญหาทางการสื่อสาร ปจจุบันมีการนําหุนมาจัดกิจกรรมมากขึ้น เพราะเปนชวงที่เด็กตองการเรียนรูจาก ของจริงที่เปนรูปธรรม หุนเปนสื่อที่เคลื่อนไหว และนาสนใจมากกวาแผนภาพธรรมดา เด็กจะเลนกับ หุนซึ่งเปนสิ่งสมมุติไดอยางสนุกสนานและไมขัดเขิน การนําหุนมาใชกับเด็กจึงมีประโยชนมาก ไมวา จะ เปนการสงเสริมดานจิตวิทยา สงเสริมความคิดริเริ่มและจินตนาการ ในดานการสงเสริมการอาน จะเปนการชักชวนใหเด็ก ๆ รูจักหองสมุดและเขาไปใชหองสมุดมากขึ้น โดยทางหองสมุดสามารถ จัดการแสดงหุนตามเนื้อเรื่องของหนังสือใหเด็กดู บรรณารักษอาจใหเด็กทําหุน จากกระดาษแข็งหรือ วัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกระดาษ ตัดเปนรูปคน สัตว ตามตัวละครในนิทาน ตกแตงดวยสี หรือวัสดุอื่นตามความเหมาะสม บรรณารักษทําเองหรือใหเด็กทํา หรือชวยกันทําก็ได 15B การเขียนและวาดภาพจากการฟงนิทาน การเขียนและวาดภาพ จัดได 2 ลักษณะ คือ เขียนและวาดภาพจากการฟงนิทาน โดยมีผูอานหนังสือนิทานใหฟง หรือเลานิทานใหฟง ในขณะที่อานหรือเลา เด็กอาจวาดภาพตามหรือ เด็กอาจจะฟงเรื่องจนจบ จึงเขียนและวาดภาพประกอบ เพื่อฝกการเขียนหนังสือใหถูกตองและเปน การผูกเรื่องราว เขียนและวาดภาพตามจินตนาการของเด็ก หรือคิดเรื่องขึ้นใหมแตงและเขียนเอง พรอมทั้งวาดภาพประกอบ ทั้ง 2 กิจกรรมนี้ เด็กจะตองอยูในวัยที่เขียนหนังสือได และมีความสามารถใน การวาดภาพพอสมควร æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 46 .

การเลานิทาน การเลานิทานในหองสมุดประชาชน บรรณารักษมีวิธีดําเนินการเลาหลายวิธี เชน การเลาปากเปลา การเลาโดยรองเพลงประกอบ การเลาโดยการเลนเชือกประกอบ การเลาโดยพับ กระดาษประกอบเปนรูปตาง ๆ การเลาโดยใช หุนแปะ การเลาโดยใชหุนประเภทตาง ๆ การเลาโดย การวาดหนาหุน การเลาโดยใช แผนใสประกอบ การเลาโดยใชภาพวาดประกอบ การเลาประกอบ เสียงธรรมชาติ การเลาประกอบภาพยนตร การเลาประกอบกิริยาทาทาง การเลาดวยการแสดงละคร และการเลา โดยใชนิ้วมือประกอบ การเลาดวยวิธีการตาง ๆ ดังกลาว บรรณารักษตองคํานึงถึงกลุม ผูฟง และเนื้อเรื่องของนิทานที่จะนํามาเลา ใหเด็กฟง ในหองสมุดประชาชน การเปลี่ยนแปลงวิธีการเลาจะเปนการเราความสนใจของ เด็ก ๆ ใหมาฟงใหมในโอกาสตอไป กิจกรรมการเลานิทาน จะไดผลทางจิตวิทยา เพราะเปนกิจกรรมที่ กอความสําราญใจทั้งผูเลาและผูฟง เปนประสบการณศึกษาในหลายแงที่ใหความพึงพอใจดวยและ บรรณารักษจะพิจารณาไดวาเปนวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งสําหรับการรณรงคเด็กใหมีนิสัยรักการอานอยาง ตอเนื่อง æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 47 .

องคประกอบ แนวคิดและกระบวนการนํานิทานไปใชในสถานการณจริง แนวคิด แนวปฏิบัติ ตัวอยางจากการปฏิบัติจริง ตัวละคร จํานวนตัวละครที่มาก ตัดตัวละครที่ไมชวยทําให เกินไปทําใหเด็กสับสน เรือ่ งดําเนินไปออกบาง หรือกลาวถึงแตเพียง โดยรวม นิทานเทวธรรมชาดก มีตัว ละครทั้งสิน้ 7 ตัว คือ พระราชา 1 องค พระราชินี 2 องค เจาชาย 3 องค และยักษ 1 ตน ซึ่งตางก็มีบทบาททําใหเรื่อง ดําเนินไป จึงไมสามารถตัดตัว ละครตัวใดออกไดเลย ฉาก นิทานเปนการแสดงให ตัดชื่อตัวละครออก เห็นถึง คุณสมบัติทาง ใสสรรพนามอืน่ แทน ศีลธรรมที่แสดงออก ไมใชตัวบุคคล จากเรื่องเทวธรรมชาดกที่ปรับ เปนเจาชายสามองค พระเจา พรหมทัต เปลี่ยนเปนพระราชา เจาชายทัง้ 3 องค มีชื่อวามหิ สาสกุมาร จันทกุมาร และ สุริยกุมาร ใชลาํ ดับอาวุโสใน การเรียกเปนเจาชายองคที่ 1 องคที่ 2 และองคที่ 3 แทน ทวงทํานอง เด็กใชจินตนาการใน การซึมซับสิง่ ตาง ๆ และใชกระบวนการ เก็บจําเปนภาพใน จินตนาการ ใชภาษาที่สรางภาพที่ งดงาม เสริมสราง จินตนาการ แตเปนภาษา ในระดับที่เด็กสามารถ เขาใจได มีบทรอยกรอง หรือคําพูดซ้าํ ๆ แทรกอยู เปนระยะ ตอนที่เจาชายทั้งสามไปสูปา แลว เจาชายองคแรกกลาวกับ เจาชายอีกสององคเหมือนกัน วา “เจาจงไปชําระรางกาย และ ดื่มกินน้ําที่สระนั้นใหสบาย แลวจึงนําน้ําใสใบบัวกลับมาให พี่สักใบเถิด” และเจาชายทั้ง 2 องคก็ประสบกับเหตุการณซ้ํา กัน คือ “…ไมทันไดสังเกตสิง่ ใด กระโจนลงน้าํ ไปดําผุดดําวาย เปนที่สบายครัน้ ยักษที่ ครอบ ครองสระบัวนีอ้ ยูเห็นเขาจึงตรง เขาจับเจาชาย…” æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 48 .

องคประกอบ แนวคิด บทสนทนา แนวปฏิบัติ ตัวอยางจากการปฏิบัติจริง แทรกบทสนทนาสัน้ ๆ เมื่อยักษจับเจาชายองคที่ 3 ได ระหวางบทบรรยายอยางมี และถามหาเทวธรรมใน จังหวะสม่าํ เสมอ เทวธรรมชาดกเปนเพียงบท บรรยายวา “…ในกาลนัน้ สุริยกุมารไปถึงสระนัน้ แลวหา พิจารณาไมดว นลงไปทีเดียว รากษสนั้นก็จบั เธอไวแลวถาม วา รูจกั เทวธรรมหรือ เธอตอบ วา เทวธรรมก็คือพระจันทรแล พระอาทิตยสิ รากษสตอบวา หาใชไม แลวพาลงน้าํ ไปเก็บไว ในที่อยูของตน…” การทําความ เขาใจเนื้อหา การที่ผูเลาเขาถึงแกน ของศีลธรรมในเรื่อง อยางถองแทจะชวยให เด็กสรางจินตนาการ ของศีลธรรมได โดยงาย การใช น้ําเสียง การสั่นสะเทือนของ เสียงชวยนําเด็กเขาสู โลกของจินตนาการได อยางนุมนวล การใชสี สีแตละสีแสดงออกถึง เลือกสีที่ใชสรางฉากและ คุณลักษณะทาง ตัวละครใหเหมาะสมกับ ศีลธรรมที่แตกตางกัน คุณลักษณะทางศีลธรรม ของตัวละครและเรื่องราว ผูเลาตองทําความเขาใจ กับคุณธรรมทีแ่ ฝงอยูใน นิทานที่ตองการสื่อไปถึง เด็ก เพื่อใหเด็กไดรับภาพที่ ชัดเจนของคุณลักษณะ ทางศีลธรรมทีแ่ ฝงอยูใน นิทาน ผูเลาตั้งความตองการ แกปญหาดานการขาดวินัยของ เด็กไว แลวจึงคัดเลือกนิทาน เรื่อง เจาชายสามองค ซึ่งอยูใน กลุมความมีวนิ ัยมาแลวอาน นิทานเรื่องนี้ซา้ํ ๆ หลายรอบ เพื่อทําความเขาใจ ตัวละครที่เปนเจาชายผูทรง ปญญาใชสีที่โปรงแสงเชน สี เหลือง ยักษ ผูหมกมุน อยูก ับ กิเลส ใชสที ึบแสงเชน สีแดง ดํา æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 49 .

จัดใหมีบรรยากาศที่เงียบ สงบ ไมมีสงิ่ รบกวน ความ สนใจและจินตนาการของ เด็ก .องคประกอบ แนวคิด แนวปฏิบัติ ตัวอยางจากการปฏิบัติจริง หุน และโตะ นิทาน หุนเปนสัญลักษณ สําหรับการสราง จินตนาการทาง ศีลธรรมในเรื่อง รูป ฟอรมที่ไมเหมือนจริง ของหุนชวยใหเด็กได ใชจินตนาการและ นําไปเลนเองได ใชหุนที่มีเพียงโครงสราง ใชผา กอนหิน ใบไม กิง่ ไม นุน ในการสรางหุน และจัดโตะ คราว ๆ เพื่อใหเด็กไดใช จินตนาการของตนเองและ นิทาน เพื่อเนนที่คุณลักษณะทาง ศีลธรรมไมใชความเปน ปจเจกบุคคล ดนตรี ดนตรีชวยนําเด็กเขา และออกจากภวังค แหงจินตนาการอยาง นุมนวล ใชทํานองเพลงเบา ๆ นุมนวล ประกอบการเลา นิทาน แสงสวาง แสงสวางทีม่ ากเกินไป จัดใหมีแสงสวางต่ําอยาง เปนธรรมชาติ ทําใหเด็กตื่นตัว ไม สงบ ปดไฟดวงใหญในหอง และลดมานหนาตางลง เพื่อลดแสงสวางที่จะ เขามา ในหอง บรรยากาศ บรรยากาศที่เงียบสงบ ชวยสรางสภาวะคลื่น สมองต่ํา หรือภวังค แหงการเรียนรูใ หเกิด ขึ้นกับเด็กได ปดมานหนาตาง เพื่อ ลดสิ่งเราภายนอก หองเรียน เปดโคมไฟ ดวงเล็ก ๆ เฉพาะจุดที่ นั่งเลานิทานและแสดง หุน .จัดใหมีบรรยากาศแหง ความทรงสิทธิข์ องนิทาน ผานผูเลา เลนระนาดเหล็กเปนเพลง งาย ๆ หรือไลระดับโนตดนตรี กอนและหลังการเลานิทาน æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 50 .

คณะกรรมการแจงหลักเกณฑการแขงขัน 5.childthai. (www. แกไขปรับปรุงจากการวิเคราะหนทิ านชาดกที่สงเสริมสันติธรรม สําหรับเด็กปฐมวัย. 2544. กําหนดนิทานให จํานวน 5 เรื่อง 3.องคประกอบ การจัดของ เลน แนวคิด แนวปฏิบัติ ตัวอยางจากการปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศของหองใหมี เด็กเรียนรูจาก สิ่งแวดลอมไดตลอด ความสอดคลองกับนิทาน เวลา และตองใช สิ่งแวดลอมเพือ่ เปน แรงบันดาลใจในการเลน จัดใหมีหนุ ตัวละครแขวนไว ตามที่ตาง ๆ วางโตะนิทานไว ในทีท่ ี่เด็กมองเห็นไดตลอด แต มีขอตกลงไววา โตะนิทานไมใช ของที่เด็กจะนํามาเลนเองได โดย : มานิตา ลีโทชวลิต . ผูจัดทํา æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 51 . ผูเขาแขงขัน จับสลากเรื่องที่กําหนด เพียง 1 เรื่อง 4.org) วิทยานิพนธปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต. เขียนเรื่องราว ภาพประกอบ ตามที่จับสลากได อยางนอย 5 หนากระดาษ เอ 4 สวนประกอบหนังสือ 1. แบงผูเขาแขงขันเปนทีม ทีมละ 3 คน 2. คํานํา 3. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เนื้อเรื่อง 4. H H กิจกรรมอื่นๆ นอกจากกิจกรรมดังกลาวขางตน มีกิจกรรมอื่นอีกที่บรรณารักษสามารถ ดําเนินการได เชน การจัดตั้งชมรมผูรักนิทาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเว็บบอรด บล็อก กิจกรรม ยอดนักอาน การแสดงละครใบ การแสดงจินตลีลา เปนตน การประกวด / การแขงขัน การสรางสรรคหนังสือประกอบภาพ วิธีการ 16B 1. ปกหนา ปกหลัง 2.

ประโยชนที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน 5 คะแนน การเลานิทานคุณธรรมประกอบทาทาง วิธีการ ผูเขาแขงขันเตรียมเรื่องนิทาน 1 เรื่อง จากจํานวน 80 เรื่อง เกณฑการใหคะแนน (รวม 50 คะแนน) 1. น้ําเสียงและการใชภาษาถูกตองตามอักขรวิธี 15 คะแนน 2.เลาตามลําดับเหตุการณ การใชสื่อประกอบ การใชทาทาง การแตงกาย 3. ขอคิดที่ไดจากการอาน 5 คะแนน 4. ผูเขาแขงขัน จับสลาก คนละ 1 เรื่อง 3. คณะกรรมการกําหนดนิทานให จํานวน 5 เรื่อง 2.ความคิดสรางสรรค 20 คะแนน 5. บันทึกไดครบถวนตามรูปแบบ 10 คะแนน 2. เขียนเปนเรื่องราวไดสอดคลองสัมพันธกับเรื่องที่กําหนด 15 คะแนน 2. ตั้งชื่อเรื่องเหมาะสมนาสนใจ 10 คะแนน 4. กระบวนการเลานาสนใจ เราใจ นาติดตามตลอดเรื่อง 30 คะแนน . ออกแบบรูปเลมไดสวยงาม 10 คะแนน บันทึกการอาน วิธกี าร 1. ตรงตามเวลาที่กําหนด 5 คะแนน æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 52 . การสรุปสาระสําคัญของเรื่อง 30 คะแนน 3. มีคติธรรมหรือขอคิดสอนใจ 15 คะแนน 6.อุปกรณ กระดาษ 100 ปอนด หรือกระดาษหนังไก สี เกณฑการใหคะแนน (รวม 100 คะแนน) 1. จัดองคประกอบของภาพไดถูกตอง 15 คะแนน 7. ผูเขาแขงขันอานเรื่องที่กําหนดใหแลวบันทึกในแบบบันทึกการอานที่เตรียมให อุปกรณ ปากกา น้ํายาลบคําผิด ดินสอ ยางลบ เกณฑการใหคะแนน (รวม 50 คะแนน) 1. เขียนสะกดคําไดถูกตองตามหลักภาษา 15 คะแนน 3.

วาดภาพจากเรื่องที่กําหนดให วิธีการ 1. องคประกอบของภาพสมดุล 20 คะแนน 5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 20 คะแนน 3. ผูเขาแขงขันจับสลาก 1 เรื่อง อุปกรณ วัสดุที่ตองเตรียม กระดาษปอนด 100 ปอนด ขนาด 10 x 12 นิ้ว สีชอลก ดินสอ ยางลบ เกณฑการใหคะแนน (100 คะแนน ) 1. ภาพสื่อความหมายตรงชื่อเรื่องที่กําหนด 30 คะแนน 2. กรรมการเตรียมชื่อเรื่องนิทาน 5 เรื่อง 2. เก็บอุปกรณเรียบรอย เสร็จทันเวลา 10 คะแนน æ¹Ç·Ò§Ê‹§eÊÃiÁ¡ÒÃo‹Ò¹¹i·Ò¹e¾ืèoÊÌҧÊÒ¹¤u³¸ÃÃÁ 53 . สี ภาพสวยงาม 20 คะแนน 4.

http://www.2550 ศึกษาธิการ. The-Read-Aloud Handbook.บรรณานุกรม H H H H จิม เทรเลียส (เขียน).com http://www.in.ac. พรอนงค นิยมคา (แปล)คูมือพอแมสรางนิสยั รักการอานใหลูกนอย. 2536.กรุงเทพฯ. บันทึกคุณธรรม. นิดดา หงสวิวัฒน (แปล).th http://www. มปป.th . กรุงเทพฯ.Bookstart กระบวนการการสงเสริมนิสัยรักหนังสือ ในเด็กอายุต่ํากวา 1 ป.org http://www.arc.learners. ทาดาชิ มัตษุอิ (เขียน) . เลขาธิการสภาการศึกษา.กระทรวง.com http://pantip.สํานักงาน . อานหนังสือใหลูกฟงหนทางแหงความฉลาดของ เด็ก. กรุงเทพฯ. 2537.everykid.gotoknow.kru.

นายรังษี เอี่ยวสุวรรณ รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 6. นางสาวฐิติมา วงศบัณฑวรรณ นักวิชาการศึกษา 6 ว. 14. นางสาววิยะดา มัทธวรัตน ครูชํานาญการ 17. นางรุงนภา คงฉิม ครูชาํ นาญการพิเศษ 12. นายปรเมศวร สุขมาก ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 2. นายชะมาย ทองสวัสดิ์ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 4. นายสหรัฐ พูลนาค รองผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด สมุทรปราการ 7. นางสาวสิชล เชยสมบัติ ครูชํานาญการ 20. ครูชํานาญการพิเศษ 10. นางสาวปยาภา ยิดชัง ครูชํานาญการ 18. นางสาววรนุช เจริญสุข บรรณารักษ 6 ว 16. 9. นายกิติเกษม ใจชืน่ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 3. นายสุระพจน จันเสถียร ครูชาํ นาญการ 13. นางสาวสุพัตรา โทวราภา 11. นางสาวสันทนา กิจงาม 21. นางสาวนริสา ณ นคร ครูชํานาญการ 19. นางสาวอนงค เชื้อนนท นักวิชาการศึกษา 8 ว. นางสาวอังคณา วสุวรวงศ 5.รายชื่อผูเขารวมประชุมจัดทํากรอบแนวทางสงเสริมการอานเพื่อสรางสานคุณธรรม วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 หองประชุม 1 ชั้น 6 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ****************************** 1. นางจอมศรี กําลังงาม . นางนิตยา แกวกําพล บรรณารักษ 6 ว 15. นางสาวอมรา ปฐภิญโญบูรณ นักวิชาการศึกษา 8 ว. นายกฤติพฒ ั น แสงทอง นักวิชาการศึกษา 8 8.

¼Ù¨Œ a´·íÒeo¡ÊÒà ที่ปรึกษา นางจรวยพร ธรณินทร นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผูเขียน นางสาวสุพัตรา โทวราภา นางสาวนริสา ณ นคร นางสาวสิชล เชยสมบัติ บรรณาธิการ นายปรเมศวร สุขมาก นางสาวอมรา ปฐภิญโญบูรณ นางสาวสุพัตรา โทวราภา นางสาวนริสา ณ นคร พิมพ/จัดทํารูปเลม นางสาวสุพัตรา โทวราภา นางสาวสิชล เชยสมบัติ ปก นายอุกฤษฏ ทองสุนทร .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful