- Γιατί να υπάρχει εξαίρεςθ τθσ εκκλθςίασ από το χαράτςι των ακινιτων; Γιατί να

φορολογείται ο απλόσ λαόσ και να μθν φορολογείται θ εκκλθςία;
Εν ςυντομία, ςφμφωνα με τθν Ρομφαία, το πρακτορείο εκκλθςιαςτικϊν ειδιςεων, θ
απάντθςθ φαίνεται να είναι θ εξισ:
Α) Η εκκλθςία πλθρώνει κανονικά τθν φορολογία τθσ ςε όποιο ακίνθτο λαμβάνει κάποιο
ειςόδθμα.
Β) Από το νζο χαράτςι κα εξαιρεκοφν μόνο οι χώροι λατρείασ και τα φιλανκρωπικά τθσ
ιδρφματα τθσ Ορκόδοξθσ εκκλθςίασ αλλά και των άλλων δογμάτων. Άλλωςτε αυτοί οι
χϊροι προςφζρουν ςτον λαό και ςυγκεκριμζνα ςε αυτοφσ που ζχουν τθν μεγαλφτερθ
ανάγκθ. Αν φορολογθκεί θ τεράςτια επιφάνεια των παραπάνω χϊρων, κα περιοριςτεί
ακόμα περιςςότερο θ φιλανκρωπικι δραςτθριότθτα τθσ εκκλθςίασ και αυτό τελικά κα
επιβαρφνει πάλι τον φτωχό λαό. ΢υνεπϊσ, θ φορολογία των λατρευτικϊν χϊρων και των
φιλανκρωπικϊν ιδρυμάτων κα ιταν παράλογθ.

Παρακάτω παρακζτω διάφορα λεχκζντα από τθν Ιερά ΢φνοδο και από Ιεράρχεσ τθσ
Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ:

Η ανακοίνωςθ τθσ Ιεράσ Συνόδου ζχει ωσ εξισ:
Η Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, ελπίηουςα ότι ο δθμοςιογραφικόσ κόρυβοσ, ο οποίοσ προκλικθκε χκεσ
ςχετικϊσ προσ τθν φορολόγθςθ τθσ Εκκλθςίασ, οφείλεται ςε ζλλειψθ λεπτομεροφσ ενθμερϊςεωσ
όςων τον προκαλζςαν, επικυμεί να ενθμερϊςει δθμοςίωσ ότι θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ, οι Ιερζσ
Μθτροπόλεισ με τα εκκλθςιαςτικά τουσ ιδρφματα, οι Ιερζσ Μονζσ και οι Ενορίεσ, οι οποίεσ είναι
ξεχωριςτά μεταξφ τουσ νομικά πρόςωπα, καταβάλλουν κάκε χρόνο ςτισ κατά τόπουσ Δ.Ο.Τ. τισ
παρακάτω νομοκετθμζνεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ:

1. Φόρο επί των κατ’ ζτοσ μιςκωμάτων, που ειςπράττουν από ακίνθτα, με ςυντελεςτι 20% επί τθσ
αξίασ τουσ,

2. ΢υμπλθρωματικό φόρο επί των ειςοδθμάτων τουσ από οικοδομζσ και εκμιςκϊςεισ γαιϊν με
ςυντελεςτι 3%,

3. Προκαταβολι του φόρου (για το επόμενο ζτοσ) με ςυντελεςτι 55% επί τθσ αξίασ του παραπάνω
ςυμπλθρωματικοφ φόρου,

4. Φόρο επί τθσ ακινιτθσ περιουςίασ τουσ με ςυντελεςτι 3‰ επί τθσ αντικειμενικισ αξίασ τουσ
(εκτόσ εάν πρόκειται για οικοδομιματα λατρευτικισ, εκπαιδευτικισ, κρθςκευτικισ θ κοινωφελοφσ
χριςεωσ π.χ. Ι. Ναοί, γθροκομεία, χϊροι ςυςςιτίων),

5. Φόρο επί των κλθρονομιϊν και δωρεϊν με ςυντελεςτι 0,5% επί τθσ αξίασ τουσ,
6.Σζλοσ χαρτοςιμου και δικαιϊματα ΟΓΑ ςυνολικοφ ποςοςτοφ 2,40% επί κάκε χρθματικισ παροχισ
πιςτϊν προσ τουσ Ι. Ναοφσ λόγω ιεροπραξιϊν.

Επίςθσ τα παραπάνω νομικά πρόςωπα τθσ Εκκλθςίασ παρακρατοφν και αποδίδουν ςτισ Δ.Ο.Τ. τα
παρακάτω φορολογικά ζςοδα :

1. Φόρο μιςκωτϊν υπθρεςιϊν για τουσ εκκλθςιαςτικοφσ υπαλλιλουσ και ςυνεργάτεσ τουσ, που
αμείβονται από τον προχπολογιςμό τουσ,

2. Φ.Π.Α. με τουσ προβλεπομζνουσ ςυντελεςτζσ για υπθρεςίεσ και αγακά,
3. Φόρο ειςοδιματοσ με ςυντελεςτι 8% ςε όλα τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν,
4. Φόρο ειςοδιματοσ με ςυντελεςτι 4% ςε όλα τα δελτία αποςτολισ αγακϊν και με ςυντελεςτι 1%
για τα υγρά καφςιμα.
Σζλοσ, θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ επικυμεί να τονίςει αφ’ ενόσ ότι θ απαλλαγι από τον φόρο ακινιτθσ
περιουςίασ για τα ακίνθτα λατρευτικισ, κρθςκευτικισ και κοινωφελοφσ χριςεωσ ιςχφει από το ζτοσ
2008 για όλα τα κρθςκεφματα και δόγματα, που ζχουν ακίνθτθ περιουςία εντόσ Ελλάδοσ και αφ’
ετζρου ότι, παρότι τα ζςοδά Σθσ προζρχονται μζχρι ςιμερα από το υςτζρθμα πιςτϊν και
χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυντιρθςθ των κρθςκευτικϊν και κοινωφελϊν Σθσ ιδρυμάτων, ουδζποτε
ηιτθςε κάποια άνιςθ φορολογικι μεταχείριςθ ςε ςχζςθ με τουσ υπολοίπουσ φορολογοφμενουσ μθ
κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ τθσ Χϊρασ.
Εκ τθσ Ιεράσ Συνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ

Α) Αρχιεπίςκοποσ Ελλάδοσ Ιερώνυμοσ
« Η μάνα μασ θ μεγάλθ και θ τροφόσ μασ είναι θ Εκκλθςία και ζκανε και κάνει και κα κάνει
ό,τι μπορεί για τα παιδιά τθσ. Σα παιδιά τθσ πολλζσ φορζσ όμωσ τθσ φζρκθκαν και τθσ
φζρονται με αχαριςτία και αγνωμοςφνθ. Για δείτε τισ θμζρεσ αυτζσ τι πόλεμο ανοιχτό
δζχκθκε θ Εκκλθςία μασ. “Δεν κζλει θ Εκκλθςία να φορολογείται ενϊ φορολογοφνται οι
άνεργοι”. Είναι κακοικεια. Η Εκκλθςία φορολογείται περιςςότερο από τον κάκε πολίτθ.
Που; Στα αγακά, ςτα ακίνθτα, ςτα ειςοδιματα που παίρνει από τθν εκμετάλλευςθ
διαφόρων ακινιτων που ζχει. Πλθρϊνει πολλά περιςςότερα απ’ ό,τι οι λαϊκοί. Που τθν
απαλλάςςει το Κράτοσ; Όχι μόνο τθν Ορκοδοξία αλλά και τ’ άλλα κρθςκεφματα. Στουσ
λατρευτικοφσ χώρουσ.
΢ε αυτό τον Ναό τον όμορφο του Αγίου Διονυςίου που είμαςτε τϊρα και ςε όλουσ τουσ
λατρευτικοφσ χϊρουσ και ςτα ιδρφματα. Για φανταςτείτε να πάει κανείσ ςε μια ςτζγθ
κατακοίτων ι ςε μια ςτζγθ παιδιϊν που ζχουν νοθτικι υςτζρθςθ, και τθ φροντίηουν τθ
ςτζγθ αυτι οι άνκρωποι τθσ Εκκλθςίασ, και χτίςουν το οικοδόμθμα και θ Πολιτεία δεν
μπορεί να βοθκιςει. Για φανταςτείτε λοιπόν να ζρκει και να πει και ςε αυτό το κτιριο κα
ςασ βάλω τόςθ φορολογία. Αυτι είναι θ διαφορά μασ. Ό,τι δίνει ςτθν Εκκλθςία ειςόδθμα,
πρζπει ιδίωσ αυτζσ τισ ϊρεσ να ςυμμετάςχομε. Ό,τι είναι όμωσ λατρευτικόσ χϊροσ όπωσ
εδϊ δεν μπορεί να πλθρϊνει διότι δεν μπορεί να τα ςυγκεντρϊςει αυτά».
Ο Αρχιεπίςκοποσ επικαλζςτθκε δφο ιςτορικά γεγονότα που μαρτυροφν τθ διαχρονικι
ςυμβολι τθσ Εκκλθςίασ ςτθν ςτιριξθ των αγϊνων και των αγωνιϊν του λαοφ.

΢υγκεκριμζνα υπενκφμιςε τθν πρωτοβουλία του Επιςκόπου Ανδροφςθσ Ιωςιφ, υπουργοφ
εκκλθςιαςτικϊν ςτα χρόνια του Αγώνα κατά του Οκωμανικοφ ηυγοφ, το 1822, ο οποίοσ
βλζποντασ να μθν ζρχεται θ οικονομικι βοικεια για τθν ςτιριξθ τθσ Επαναςτάςεωσ, τουσ
θγζτεσ τθσ να παραπαίουν ςτο διχαςμό και το λαό να υποφζρει πρότεινε όπωσ
ςυγκεντρωκοφν όλα τα ιερά ςκεφθ και τα τιμαλφι από τουσ Ιεροφσ Ναοφσ για να
αξιοποιθκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του επαναςτατθμζνου Γζνουσ μασ. Και ζτςι
ζγινε και θ βοικεια ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικι.
Τπενκφμιςε και ζνα νεότερο γεγονόσ που ςυνζβθ το 1980 επί Αρχιεπιςκόπου ΢εραφείμ
όταν τον επιςκζφκθκε αντιπροςωπεία τθσ Ιατρικισ ΢χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν για
να του ανακοινϊςουν πωσ μαηί με το Κράτοσ ιταν ζτοιμοι να προχωριςουν ςτθν ανζγερςθ
ενόσ μεγάλου νοςοκομείου τθσ Ανατολικισ Ακινασ. Και τότε ο Αρχιεπίςκοποσ ΢εραφείμ
αποφάςιςε μαηί με τθν Μονι Πετράκθ να παραχωριςουν για τον ςκοπό αυτό το οικόπεδο
που είχαν ςτθν γωνία Κατεχάκθ και Μεςογείων, 339 ςτρζμματα, για να ανεγερκεί το
μεγάλο νοςοκομείο.
«1980-2011, πζραςαν τριάντα χρόνια και το νοςοκομείο δεν φάνθκε. Και το οικόπεδο
που βρίςκεται; Δεν είχε υποχρζωςθ και κακικον να το ξαναηθτιςει πάλι να ζρκει ςτθ
δικι τθσ κυριότθτα; Γιατί το είπα αυτό; Σο είπα γιατί θ Εκκλθςία πάντοτε προςζφερε και
προςφζρει και αν χρειαςκεί κα προςφζρει πάλι.
Πιςτεφω ότι εκφράηω τθν κζςθ των Αρχιερζων τθσ Εκκλθςίασ και των ευςεβϊν κλθρικϊν,
ότι μια μάνα όταν τα παιδιά τθσ βρίςκονται ςε δφςκολθ κζςθ δεν μπορεί να κλείνει τα
αυτιά τθσ όπωσ κζλουν να παρουςιάηουν μερικοί που ζχουν τθ δφναμθ να το
παρουςιάηουν. Αλλά αν χρειαςκεί θ Εκκλθςία κα δώςει ό,τι μπορεί. Αλλά όχι όπωσ
παλιά. Τα αμαρτιματα του παρελκόντοσ και τα πακιματα μασ ζγιναν μακιματα. Και ζτςι
λοιπόν πάλι αν χρειαςκεί θ Εκκλθςία ζχει ανοιχτι τθν αγκαλιά τθσ να δϊςει ό,τι μπορεί
αλλά με όρουσ. Με όρουσ που κα ξζρουμε πωσ κα ωφελθκεί περιςςότερο ο λαόσ μασ.
Οι Γιατροί μασ λζνε και οι χειρουργοί ότι όταν ζχουμε φλεγμονι δεν ενδείκνυται να
κάνουμε εγχείριςθ. Πρζπει να θρεμίςουμε πρϊτα. Και ςτθ ςυνζχεια να κάνουμε τθν
εγχείριςθ. Ζοφμε ςε μια εποχι που θ φλεγμονι ζχει ζξαρςθ. Και πρζπει να βοθκιςουμε
όλοι, να βγοφμε από τον πανικό και αυτι θ φλεγμονι όςο είναι το δυνατόν να
υποχωριςει»
Επίςθσ τισ τελευταίεσ θμζρεσ ζχει πει τα εξισ:
«Σα ΜΜΕ παρουςιάηουν μια Εκκλθςία ςαν μια μάνα ςκλθρόκαρδθ, θ οποία δεν πλθρϊνει
και κρατά τα χριματα τθσ, ςτα ςεντοφκια και δεν βοθκάει τον κόςμο»,
«Θα διακζςουμε τα πάντα υπό ζναν όρο: Να υπάρχει ζλεγχοσ, να πάνε τα χριματα εκεί
που πρζπει, εκεί που υπάρχει αλθκινι ανάγκθ και όχι ςε μαφρεσ τρφπεσ».
«Αν διαβάςει κανείσ ιςτορία κα δει, πωσ όποτε υπάρχει κρίςθ, όποτε υπάρχει αδιζξοδο,
πρζπει κάποιοσ να τα πλθρϊςει και να τα φορτωκεί. ΢υνικωσ θ Εκκλθςία τα φορτϊνεται
αυτά…»

«λζμε και το ξαναλζμε ότι, θ Εκκλθςία από τα ακίνθτα που ζχει και τα οποία προςφζρουν
πλθρϊνει φόρουσ και πρζπει να πλθρϊνει.»
«Η Εκκλθςία δεν απθλλάγθ θ Εκκλθςία πλθρϊνει και πρζπει να πλθρϊνει φόρουσ, αλλά
αυτά που είναι για κοινι λατρεία αν τα φορολογιςουμε κα κλείςουνε»
«Πρζπει να ξεκακαρίςει ποια αυτό το παραμφκι, και ζχει ευκφνθ και θ πολιτεία και θ
Εκκλθςία. Τπάρχει θ δεν υπάρχει περιουςία; Σόςο δφςκολο είναι να βροφμε εάν υπάρχει θ
δεν υπάρχει περιουςία…»
"αφοφ δεν γίνεται το Εκνικό Κτθματολόγιο, επιτζλουσ να γίνει το Εκκλθςιαςτικό
Κτθματολόγιο για να μάκουν οι Ζλλθνεσ ποια είναι θ πραγματικι κατάςταςθ."
«Δεφτερον.. Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ Εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ; Είναι να καλφψει τισ
ανάγκεσ και αυτό το υπόλοιπο που μζνει να πάει ςτο λαό. Αλλά πωσ πάει ςτο λαό; Εδϊ
είναι οι όροι που κζτουμε εμείσ, θ πείρα του παρελκόντοσ, μασ ζδειξε πωσ όποτε θ
Εκκλθςία ζδωςε περιουςία, ζγινε λθςτρικι αρπαγι…»

Β) Μηηποπολίηηρ Αλεξανδποςπόλεωρ Άνθιμορ
«Σηα ακίνηηα πος εμποπεύεηαι η Δκκληζία για όλα αςηά η πληπώνοςμε θόποςρ.
Ακούυ με πολύ ζηενασώπια κάποιοςρ πολύ άζκεπηα και αλόγιζηα να λένε: κακώρ
ππέπει να πληπώζει και η Δκκληζία», ηόνιζε ζςγκεκπιμένα ο κ. Άνθιμορ.«Θέλει ο
λαόρ μαρ, να πληπώζοςν θόπο οι ναοί και ηα ιδπύμαηα; Τόηε αςηόρ ο θόπορ θα
επιβαπύνει ηοςρ ηποθίμοςρ ηων ιδπςμάηων, θα θηάζοςμε ζηο ζημείο να λέμε όηι
για να μπει κάποιορ ζηον Άγιο Κςππιανό και ηο γηποκομείο θα πληπώνει 1.500
εςπώ».«Το έσυ πει και θα ηο ξαναπώ όηι οι Μηηποπόλειρ ηηρ Βοπείος Δλλάδορ, από
ηο Γιδςμόηεισο μέσπι και ηα Γιάννενα, εξαιποςμένος ηυν Ιυαννίνυν δεν έσοςμε ούηε
ένα ζηπέμμα εκκληζιαζηικήρ πεπιοςζίαρ», ανέθεπε ο κ. Άνθιμορ.
Δπίζηρ ο Μηηποπολίηηρ Αλεξανδποςπόλευρ, ςπογπάμμιζε πυρ «ή θοπολογία πος
πληπώνει η Δκκληζία ηην ζηεπεί από ηοςρ καηοίκοςρ ηηρ πεπιοσήρ μαρ, εμείρ ζαν
μηηπόπολη πληπώζαμε πέπςζι ζε θόποςρ 70.000 εςπώ».
«Αςηά ηα σπήμαηα είναι ηος παγκαπιού και πήγαν ζηο Δημόζιο, άνηε ηώπα βπείηε
πος πήγαν. Αςηά ηα σπήμαηα θα μποπούζα να ηο δώζυ ζηοςρ λογαπιαζμούρ ηηρ
ΓΔΗ, ζε θπονηιζηήπια, ζε θάπμακα η ζηο ζςζζίηιο», ππόζθεζε ο κ. Άνθιμορ.

Γ) Μηηποπολίηηρ Δημηηπιάδορ και Αλμςπού κ. Ιγνάηιορ,
«Κάθε θοπά είμαζηε θύμαηα μιαρ μςθολογίαρ (ζ.ζ. η Δκκληζία) και μιαρ ζκόπιμηρ
πποπαγάνδαρ, η Δκκληζία θοπολογείηαι κανονικά ζε όλα. Κάθε εκκληζιαζηικό
ΝΠΓΓ όηαν έσει ένα πεπιοςζιακό ζηοισείο πος αποδίδει κάηι, η έσει κάποια εμποπική
αξία αςηό θοπολογείηαι», ανέθεπε μεηαξύ άλλυν ο κ. Ιγνάηιορ.

Δν ζςνεσεία ο Μηηποπολίηηρ Γημηηπιάδορ, ηόνιζε: «Ππέπει να ξέπεηε μόνο αςηό ηο
σπόνο η ΔΚΥΟ πλήπυζε 2,5 εκαηομμύπια θόποςρ, ζηη Ιεπά Μηηπόπολη
Γημηηπιάδορ όλα ηα ΝΠΓΓ, έσοςμε θηάζει ζσεδόν ηο μιζό εκαηομμύπιο ζε
θόποςρ.»
«Καθημεπινά ζηην Μηηπόπολη μαρ, δίνοςμε 1.400 μεπίδερ θαγηηού καθημεπινά.
Δλπίζυ να μην ςπάπσει κάποιορ πος να πει, πλέον ππέπει να θοπολογήζοςμε και ηιρ
μεπίδερ θαγηηού πος δίνοςμε ζηοςρ απόποςρ», ζημείυζε σαπακηηπιζηικά ο κ.
Ιγνάηιορ.
«Όηαν μιλούμε για ηα κηίπια ηυν Ιεπών Ναών αλλά και για οποιαδήποηε άλλα κηίπια
ανήκοςν ζηην Δκκληζία, μιλούμε για κοινόσπηζηοςρ σώποςρ λαηπείαρ και
κοινυνικήρ πποζθοπάρ. Δίναι σώποι πος ανήκοςν ζηο λαό. Φανηάζεζηε να σπειαζηεί
μια ενοπία, αςηή ηην ζηιγμή, να θοπολογηθεί όηαν είναι ςποσπευμένη να καλύτει
ηεπάζηιερ ανάγκερ ζε απόποςρ και θηυσούρ, μόνο και μόνο γιαηί έσει ένα κηίπιο, ηον
Ναό, ζηον οποίο λειηοςπγούνηαι άνθπυποι; Νομίζυ όηι απλώρ έγινε ηο αςηονόηηο»
«Γςζηςσώρ είναι θύμαηα ενόρ μύθος πος κςπιαπσεί ηα ηελεςηαία σπόνια ζηην
Δλλάδα πεπί αμύθηηηρ εκκληζιαζηικήρ πεπιοςζίαρ. Δγώ ζςμθυνώ απόλςηα να
θοπολογηθεί η Δκκληζία και θοπολογείηαι κανονικά, αν π.σ. διαθέηει διαμεπίζμαηα
πος νοικιάζονηαι. Αλλά όηαν ππόκειηαι για ιδπύμαηα, όηαν είναι κοινόσπηζηοι σώποι,
πος θιλοξενούν ενδεείρ ανθπώποςρ και απόποςρ. Πεπνά από ηο μςαλό κανενόρ όηι
αςηά είναι δίκαιο να θοπολογηθούν;»
Πηγέρ:
http://www.romfea.gr
http://www.skai.gr
http://www.protothema.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful