GAMBAR

BERUKURAN
PASPORT

Borang: TNB 188C
BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN
JAWATAN YANG DIPOHON

:

…………………………………………………………

(A) BUTIR-BUTIR DIRI
1.

Nama Penuh (Huruf Besar)

:

…………………………………………………………

2.

Alamat Surat Menyurat

:

…………………………………………………………
…………………………………………………………

3.

No. Tel. Rumah

:

…………………………………………………………
-

No. Tel. Pejabat

-

No. Tel. Bimbit

-

4.

No. Kad Pengenalan Baru

:

5.

No. Kad Pengenalan Lama

:

6.

Tarikh Lahir

:

7.

Tempat Lahir

:

8.

Bangsa & Jantina

:

9.

Taraf Perkahwinan

:

10.

Tarikh Perkahwinan

:

11.

Jawatan Sekarang
(Jika Masih Bekerja)

:

12.
13.

Gaji Sekarang
Gaji Yang Dipohon

:
:

14.

Lesen Memandu (sekiranya ada)

:

15.

Sihat Tubuh Badan / Tidak Cacat

:

Ya

Tidak

16.

Anak Pekerja TNB /

:

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Anak Pesara TNB
17.

No. Pekerja

( * Sila tandakan

-

-

-

Hari

Bulan

Tahun

……………………………………….………………...
………………………… & ……….……………….…
……………………………………….………………..
……………………………………….………………...
……………………………………….………………...
RM
RM
……………………………………….………………..

:
pada petak

yang berkenaan)
Halaman 1 dari 3

Borang : TNB 188C
(B) PENGALAMAN KERJA
JAWATAN

FIRMA / SYARIKAT

DARI

TEMPOH
HINGGA

(C) KELULUSAN AKADEMIK
KELULUSAN

PANGKAT
/ CGPA

TAHUN

BIDANG

GRED
MATAPELAJARAN
B.MELAYU
B.INGGERIS
MATEMATIK
B.MELAYU
B.INGGERIS
MATEMATIK

SRP/ PMR
SPM / MCE /
SPMV

SEKOLAH /
POLITEKNIK /
UNIVERSITI

DIPLOMA
IJAZAH
LAIN-LAIN
(Sila lampirkan fototekap sijil-sijil dan transkrip keputusan peperiksaan yang disahkan)

(D) KEMAHIRAN KOMPUTER
PERISIAN APLIKASI

*MAHIR

*SEDERHANA

*TIDAK MAHIR

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft Power Point
AutoCAD
Lain-lain
( * Sila tandakan

pada petak

yang berkenaan)

(E) PENGUASAAN BAHASA
BAHASA

*FASIH

*SEDERHANA

*LEMAH

PERTUTURAN

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
PENULISAN
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
( * Sila tandakan

pada petak

yang berkenaan)
Halaman 2 dari 3

Borang : TNB 188C
(F) AKTIVITI-AKTIVITI KESATUAN / PERSATUAN / KELAB / SUKAN
1.

………………………………………………………………………………………………………….

2.

………………………………………………………………………………………………………….

3.

………………………………………………………………………………………………………….

(G) BUTIR-BUTIR KELUARGA
1.

Nama Suami / Isteri

:

2.

Pekerjaan Suami /
Isteri
Nama & Alamat
Majikan

:

3.

:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

4.

Bilangan
Anak

Bil. yang
bersekolah
rendah

Bil. yang
bersekolah
menengah

Bil. yang
belum
bersekolah

5.

Nama Bapa

:

…………………………………………………………………………

6.

Pekerjaan Bapa

:

…………………………………………………………………………

7.

Nama & Alamat
Majikan

:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

8.

Nama Ibu

:

9.

Pekerjaan Ibu

:

10.

Nama & Alamat
Majikan

:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

11.

Bilangan Adik
Beradik Yang Masih
Di Bawah
Tanggungan
Keluarga

:

………………. Orang.

(H) PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah benar.
……………………….
(TARIKH)

…………………………………….
(TANDATANGAN PEMOHON)
Halaman 3 dari 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful