Lege_Educatiei_Nationale

CABINET MINISTRU

MINISTERUL EDUCAŢIEI C ERC E T Ă R II TINERETULUI ŞI SPORTULUI

LEGEA EDUCAłIEI NAłIONALE - proiect -

18 MARTIE 2010

CUPRINS
TITLUL I – DISPOZIłII GENERALE TITLUL II - ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
1. DISPOZIłII GENERALE 2. STRUCTURA SISTEMULUI NAłIONAL DE ÎNVĂłĂMÂNT PREUNIVERSITAR EducaŃia antepreşcolară ÎnvăŃământul preşcolar ÎnvăŃământul primar ÎnvăŃământul gimnazial ÎnvăŃământul liceal ÎnvăŃământul profesional ÎnvăŃământul de artă şi sportiv ÎnvăŃământul terŃiar nonuniversitar (postliceal) ÎnvăŃământul pentru persoanele aparŃinând minorităŃilor naŃionale ÎnvăŃământul special şi special integrat ÎnvăŃământul pentru copiii şi tinerii capabili de performanŃe deosebite Programul ,,Şcoala după şcoală” Alternative educaŃionale ÎnvăŃământul privat 3. REłEAUA ŞCOLARĂ 4. CURRICULUMUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 5. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA ELEVILOR 6. RESURSELE UMANE Beneficiarii educaŃiei Personalul din învăŃământul preuniversitar 7. CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI A UNITĂłILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT Conducerea unităŃilor de învăŃământ InstituŃiile şi unităŃile conexe ale învăŃământului preuniversitar 8. FINANłAREA ŞI BAZA MATERIALĂ A UNITĂłILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT PREUNIVERSITAR Baza materială a învăŃământului preuniversitar 5 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 13 13 15 17 17 17 18 18 19 21 25 25 27 28 30 31 32 36 38 38 42 43 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47

TITLUL III. ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR
1. DISPOZIłII GENERALE 2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUłIILOR ÎNVĂłĂMÂNT SUPERIOR 3. ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE Structura anului universitar Programe de studii universitare Forme de organizare Contracte de studii Admiterea în programul de studiu Examene de finalizare a studiilor Examenele de evaluare pe parcurs a studenŃilor Diplome Credite de studii Ciclul I – Studii universitare de licenŃă Organizare 2 DE

Ciclul II – Studii universitare de masterat Organizare Admitere Diploma Ciclul III – Studii universitare de doctorat Organizare Admiterea Studentul - doctorand Conducătorul de doctorat Teza de doctorat 4. ORGANIZAREA ÎNVĂłĂMÂNTULUI POSTUNIVERSITAR Programele postdoctorale Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 5. ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR MEDICAL Organizarea şi funcŃionarea învăŃământului superior medical 6. ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR MILITAR ŞI ÎNVĂłĂMÂNTUL DE INFORMAłII, DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAłIONALĂ Organizare şi funcŃionare Managementul şi finanŃarea instituŃiilor Resurse umane Biblioteci şi centre de documentare şi informare ViaŃa universitară 7. ACTIVITĂłILE DE CERCETARE ŞI CREAłIE UNIVERSITARĂ 8. PROMOVAREA CALITĂłII ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI CERCETARE Sprijinirea excelenŃei individuale 9. PROMOVAREA UNIVERSITĂłII CENTRATE PE STUDENT Înmatricularea studenŃilor. Registrul Matricol Unic al universităŃilor 10. CONDUCEREA UNIVERSITĂłILOR AtribuŃiile senatului, rectorului, consiliului de administraŃie, decanului şi şefului de departament Rolul statului în învăŃământul superior 11. FINANłAREA ŞI PATRIMONIUL UNIVERSITĂłILOR TITLUL IV. STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC 1. STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Formarea iniŃială şi continuă. Cariera didactică FuncŃiile didactice şi didactice auxiliare. CondiŃii de ocupare Forme de angajare a personalului didactic FuncŃiile de conducere, de îndrumare şi de control Norma didactică DistincŃii Dreptul la concediu ObligaŃii Răspunderea disciplinară şi patrimonială Pensionarea 2. STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI DE CERCETARE Norma didactică Ocuparea funcŃiilor didactice şi posturilor didactice Evaluarea calităŃii cadrelor didactice 3

47 47 48 48 48 48 50 50 51 51 53 53 53 54 54 54 54 55 56 56 56 56 57 58 59 59 62 63 66 68 72 72 73 77 79 81 84 85 86 86 86 88 89 89 93 95

Drepturi şi obligaŃii ale personalului didactic DistincŃii SancŃiuni Salarizarea personalului didactic şi de cercetare TITLUL V – EDUCAłIA PERMANENTĂ ResponsabilităŃi referitoare la educaŃia permanentă Identificarea. evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăŃării Dezvoltarea şi diversificarea profilurilor/statutului resurselor umane implicate în sistemele de învăŃare pe parcursul întregii vieŃi 96 97 97 99 100 101 104 108 109 TITLUL VI – DISPOZIłII TRANZITORII 4 .

religii şi doctrine politice. (6) Principiul răspunderii publice. tinerilor şi adulŃilor au ca finalitate principală formarea competenŃelor. (9) Principiul libertăŃii academice. (8) Principiul autonomiei universitare. conform intereselor şi aspiraŃiilor fiecăruia şi dorinŃei de a învăŃa pe parcursul întregii vieŃi. 5 (1) În domeniul educaŃiei şi formării profesionale prin sistemul naŃional de învăŃământ. prin gestionarea resurselor existente. c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcŃionarea şi dezvoltarea unei economii sustenabile. respectiv universitar. sau orice altă formă de discriminare. Art. în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaŃi direct în proces. (3) Principiul relevanŃei. naŃionalitate. 2 (1) Idealul educaŃional al sistemului de învăŃământ constă în dezvoltarea liberă. rasă. următor celui în care a fost adoptată prin lege. în baza căruia activităŃile de învăŃământ se raportează la standarde de referinŃă şi bune practici internaŃionale.3 Principiile care guvernează învăŃământul preuniversitar şi superior din România sunt: (1) Principiul echităŃii. apartenenŃă politică sau religioasă. dispoziŃiile prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. Legea asigură cadrul legal pentru exercitarea dreptului fundamental la educaŃie. se aplică dispoziŃiile prezentei legi. a personalităŃii umane şi în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcŃia unei economii şi societăŃi a cunoaşterii. (2). 1 Prezenta lege reglementează structura. funcŃiile. integrală şi armonioasă a individualităŃii umane. pentru nevoile de dezvoltare personală şi social-economică. în baza căruia unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ răspund public de performanŃele lor. Art. b) integrarea socială şi participarea cetăŃenească activă în societate. 4 EducaŃia şi formarea profesională a copiilor. Art. (4) Principiul eficienŃei. etnie. deprinderi/abilităŃi şi atitudini. indiferent de condiŃia socială şi materială. superior şi la educaŃia permanentă. (3) Prin excepŃie de la prevederile alin. public şi privat şi educaŃia permanentă. necesare pentru: a) împlinirea şi dezvoltarea personală prin realizarea propriilor obiective în viaŃă. În caz de conflict între acestea. pentru obŃinerea de rezultate educaŃionale maxime. (7) Principiul respectării identităŃii culturale a minorităŃilor naŃionale. organizarea şi funcŃionarea sistemului de învăŃământ preuniversitar şi superior. (2) Statul asigură cetăŃenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăŃământ preuniversitar. înŃelese ca ansamblu multifuncŃional şi transferabil de cunoştinŃe. modificările sau completările prezentei legi care vizează evaluările naŃionale de la finalul învăŃământului gimnazial sau liceal se aplică 5 . de sex. (2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar. Art. în baza căruia accesul la oportunităŃile de învăŃare se realizează fără discriminare.Titlul I DISPOZIłII GENERALE Art. (2) Principiul calităŃii. (10) Principiul transparenŃei. (5) Principiul descentralizării. (11) Principiul independenŃei de ideologii.

niveluri şi programe de studii.6. Tineretului şi Sportului. conform legislaŃiei în vigoare. precum şi orice activităŃi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor. la data intrării în vigoare a modificării sau a completării. învăŃământul este bun public şi se desfăşoară. (7) ÎnvăŃământul poate să fie finanŃat şi direct de către operatorii economici. (5) Pentru finanŃarea din fonduri publice a învăŃământului public şi finanŃarea de bază a educaŃiei timpurii şi a învăŃământului obligatoriu organizat prin învăŃământul particular acreditat se asigură anual minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. indiferent de naŃionalitate. (3) ÎnvăŃarea în şcoală a limbii române este obligatorie pentru toŃi cetăŃenii români. stabileşte anual costul standard per elev sau preşcolar. Art. donaŃii. De suma aferentă beneficiază toŃi elevii şi preşcolarii din învăŃământul public. precum şi de alte persoane fizice sau juridice. în baza căruia alocaŃia bugetară aferentă unui elev sau preşcolar se transferă la unitatea de învăŃământ la care acesta învaŃă. precum şi în limbile minorităŃilor naŃionale şi în limbi de circulaŃie internaŃională. conform prevederilor prezentei legi. respectiv liceal. Pentru unele activităŃi. se fac de la bugetul de stat. care studiază în unităŃi de învăŃământ acreditate şi evaluate periodic. Cercetării. conform legislaŃiei în vigoare. sponsorizări. (6) AutorităŃile publice locale au obligaŃia de a asigura. Art. surse proprii şi alte surse legale. (2) În fiecare localitate.începând cu promoŃia aflată în primul an al învăŃământului gimnazial. 8 (1) ÎnvăŃământul public este gratuit. Fondurile destinate învăŃământului sunt nominalizate distinct în bugetul de stat şi în bugetele locale. precum şi elevii şi preşcolarii din învăŃământul obligatoriu privat. după caz. iar pentru activitatea de cercetare ştiinŃifică. 7 (1) În unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ şi în toate spaŃiile destinate educaŃiei şi formării profesionale. (2) Privatizarea unităŃilor şi instituŃiilor de învăŃământ public este interzisă. (4) FinanŃarea învăŃământului preuniversitar se face după principiul „resursa financiară urmează elevul”. cu respectarea legislaŃiei în vigoare. cost care stă la baza finanŃării de bază. Cercetării. 9 (1) În România. sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român. în limba română. în condiŃiile prezentei legi. Planurile de învăŃământ trebuie să cuprindă numărul de ore necesar învăŃării 6 . (1) În România. Tineretului şi Sportului. în condiŃiile legii. în condiŃiile legii. din programe naŃionale şi europene. (8) ÎnvăŃământul poate fi susŃinut prin burse. organizate prin învăŃământul particular acreditat. taxe. de la bugetele locale şi din alte surse. (3) Statul. Cercetării. cu predarea în limbile minorităŃilor naŃionale. Art. Tineretului şi Sportului. ori se asigură şcolarizarea în limba maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil. (3) ConŃinutul şi formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Regimul actelor de studii emise de unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ se stabileşte de către Ministerul EducaŃiei. resursele şi condiŃiile necesare pentru ca elevii să frecventeze cursurile învăŃământului obligatoriu. (2) FinanŃarea învăŃământului public şi finanŃarea de bază a educaŃiei timpurii şi a celei obligatorii. se pot percepe taxe în condiŃiile stabilite de prezenta lege. sunt interzise activităŃile care încalcă normele de moralitate. la propunerea Ministerului EducaŃiei. prin organismul specializat al Ministerului EducaŃiei. Art. se organizează şi funcŃionează unităŃi de învăŃământ sau formaŃiuni de studiu cu limba de predare română şi. se asigură minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv. credite de studii.

Art. în condiŃiile legii. (4) Statul şi alŃi factori interesaŃi susŃin activităŃile de performanŃă. poate susŃine lectorate în universităŃi din străinătate. de nivel naŃional şi internaŃional. în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe. (4) Atât în învăŃământul public. elevii şi studenŃii cu probleme şi nevoi sociale.limbii române.13 (1) Ministerul EducaŃiei. socială şi/sau ocupaŃională. destinată persoanelor cu dizabilităŃi sau cu cerinŃe educaŃionale speciale. cu consultarea asociaŃiilor reprezentative ale profesorilor. sindicatelor reprezentative din învăŃământ. fundamentează şi aplică strategiile naŃionale în domeniul educaŃiei. prin Institutul Limbii Române. (2) EducaŃia permanentă include totalitatea activităŃilor de învăŃare realizate de fiecare persoană de-a lungul vieŃii. Art. asociaŃiilor reprezentative ale studenŃilor. civică. precum şi pe aceia cu cerinŃe educaŃionale speciale. ale elevilor şi studenŃilor. ÎnvăŃământul special şi special integrat sunt parte componentă a sistemului naŃional de învăŃământ preuniversitar. (5) UnităŃile şi instituŃiile de învăŃământ pot efectua şi emite. care au o comportare exemplară şi dovedesc motivaŃie şi rezultate remarcabile în educaŃia şi formarea lor profesională. cultură şi civilizaŃie românească pentru copiii emigranŃilor români. precum şi celor instituŃionalizaŃi. (3) Statul sprijină elevii şi studenŃii cu performanŃe şcolare şi universitare. cât şi în cel particular. (6) ÎnvăŃământul special şi special integrat reprezintă o formă de instruire şcolară diferenŃiată. 12 (1) EducaŃia permanentă este un drept garantat de lege. (2) Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniŃi din familii defavorizate. cu respectarea legislaŃiei statului respectiv. Tineretului şi Sportului. (2) Ministerul EducaŃiei. preşcolarii. Se vor asigura condiŃiile materiale şi resursele umane care să permită însuşirea limbii române. se întocmesc în limba română. medicală complexă. formării de deprinderi/abilităŃi şi dezvoltării de atitudini semnificative din perspectivă personală. precum şi cursuri de limbă. Tineretului şi Sportului. la cerere. asociaŃiilor reprezentative ale elevilor. Celelalte înscrisuri şcolare şi universitare pot fi redactate în limba de predare. începând cu educaŃia timpurie. 11 (1) Statul susŃine antepreşcolarii. Tineretului şi Sportului proiectează. Cercetării. Art. Cercetării. 10 (1) Guvernul sprijină învăŃământul în limba română în Ńările în care trăiesc români. în scopul dobândirii de cunoştinŃe. asociaŃiilor reprezentative ale părinŃilor. adaptată şi de asistenŃă educaŃională. poate organiza unităŃi de învăŃământ cu predare în limba română pe lângă oficiile diplomatice şi instituŃiile culturale ale României în străinătate. nominalizate prin ordin al ministrului EducaŃiei. prin măsuri specifice cuprinse în Hotărâri ale Guvernului şi ordine ale ministrului. (5) Statul garantează dreptul egal la educaŃie al tuturor persoanelor cu dizabilităŃi sau cu cerinŃe educaŃionale speciale. documentele şcolare şi universitare oficiale. Cercetării. traduceri oficiale ale documentelor şi ale altor înscrisuri şcolare şi universitare proprii. socială. Art. 7 . (2) Statul încurajează dezvoltarea parteneriatului public – privat.

16 (1) Planurile-cadru ale învăŃământului primar. autorităŃile administraŃiei publice locale. au personalitate juridică unităŃile de învăŃământ de stat. liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară. (1). Art. proporŃional cu ponderea numerică a fiecărui cult în configuraŃia religioasă a Ńării.17 (1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului EducaŃiei. (2) Pentru asigurarea accesului egal la educaŃie şi formare profesională. în condi iile legii. Art.şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite.19 (1) AutorităŃile administraŃiei publice locale au obligaŃia de a asigura buna desfăşurare a învăŃământului preuniversitar în arealul în care acestea îşi exercită autoritatea. dacă se organizează şi funcŃionează în una dintre următoarele situaŃii: a) cu minimum 300 de elevi. 8 . Art. Cercetării. c) cu minimum 150 de preşcolari. numai pentru absolvenŃii învăŃământului gimnazial sau liceal. În acest caz. b) cu minimum 300 de elevi şi preşcolari. ÎnfiinŃarea. prin înfiinŃarea şi administrarea propriilor unităŃi şi instituŃii de învăŃământ particulare. (2) La solicitarea scrisă a părinŃilor sau a tutorelui legal instituit. copiii beneficiază de alocaŃia de stat pentru copii. în condiŃiile legii. la forma de zi. situaŃia şcolară se încheie fără această disciplină. în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare.TITLUL II ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 1. Art. elevul poate să nu frecventeze orele de religie. (3) În scopul realizării finalităŃilor educaŃiei şi a formării profesionale prin sistemul naŃional de învăŃământ. pot aproba. conform prevederilor prezentei legi. încetează la vârsta de 18 ani. 18 (1) În sistemul naŃional de învăŃământ. organizarea şi funcŃionarea acestui învăŃământ se fac potrivit legii. după caz. parte a trunchiului comun. (1). în care numărul total al elevilor şi preşcolarilor nu se încadrează în prevederile alin. 15 Pe durata şcolarizării în învăŃământul preuniversitar. în unităŃile administrative-teritoriale. 14 (1) ÎnvăŃământul obligatoriu este de 10 clase şi cuprinde învăŃământul primar şi cel gimnazial. Tineretului şi Sportului organizarea unui învăŃământ teologic specific pregătirii personalului de cult şi activităŃii social-misionare a cultelor. se organizează o singură unitate de învăŃământ cu personalitate juridică. (2) ObligaŃia de a frecventa învăŃământul de 10 clase. fără personalitate juridică – ca părŃi ale unei unităŃi de învăŃământ cu personalitate juridică . (2) Neîndeplinirea de către autorită ile administra iei publice locale a obligaŃiilor ce le revin în organizarea i func ionarea învăŃământului preuniversitar se sancŃionează conform legii. gimnazial. (2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza învăŃământ confesional. DISPOZIłII GENERALE Art. Art. potrivit recensământului oficial reactualizat. (3) Prin excepŃie de la prevederile alin. învăŃământul primar şi secundar este generalizat şi gratuit. organizarea şi funcŃionarea unor structuri de învăŃământ.

9 . Tineretului şi Sportului poate stabili. cu frecvenŃă redusă. de la un profil la altul şi de la o filieră la alta este posibilă în condiŃiile stabilite prin metodologia elaborată de către Ministerul EducaŃiei. 22 (1) Sistemul de învăŃământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri: a) educaŃia timpurie (0 – 6 ani). Tineretului şi Sportului. (6) Ministerul EducaŃiei. . care cuprinde grupa mică. învăŃământul obligatoriu se poate organiza şi în alte forme de învăŃământ. care cuprinde clasele de liceu X–XII. care permite obŃinerea certificatului de calificare de nivel EQF 3. în conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei. la domiciliu sau la spital. b) învăŃământul primar care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV.învăŃământul secundar superior sau liceal. seral. la distanŃă şi. (4) Formele de organizare a învăŃământului preuniversitar sunt: învăŃământ de zi.20 (1) Sistemul de învăŃământ preuniversitar are caracter deschis. care cuprinde învăŃământul postliceal. experimentale şi de aplicaŃie. 23 (1) EducaŃia antepreşcolară se organizează în creşe. după caz. forme de învăŃământ. niveluri şi forme de organizare a activităŃii de instruire şi educare. Clasele a X-a şi a XI-a din învăŃământul liceal. Cercetării.Art. prin hotărâre a Guvernului. EducaŃia antepreşcolară Art. pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei. şi. pe baza pluralismului educaŃional. (5) ÎnvăŃământul obligatoriu este învăŃământ de zi. Tineretului şi Sportului. d) învăŃământul terŃiar non-universitar. (2) Sistemul naŃional de învăŃământ cuprinde unităŃi şi instituŃii de învăŃământ public şi unităŃi de învăŃământ private. Art. 21 (1) Sistemul naŃional de învăŃământ este constituit din ansamblul unităŃilor şi instituŃiilor de învăŃământ de diferite tipuri. (2) Statul promovează principiile învăŃământului democratic şi garantează dreptul la educaŃie diferenŃiată. grupa mare (3–6 ani). În învăŃământul preuniversitar. 2. pentru filiera teoretică şi pentru filiera vocaŃională. nedeplasabili. formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăŃământul preşcolar. respectiv clasele de liceu X-XIII. în grădiniŃe şi centre de zi. În mod excepŃional. în acord cu vârsta şi capacităŃile individului. (3) Elevii cu performanŃe şcolare excepŃionale pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Cercetării. filiere şi profiluri şi asigură dobândirea competenŃelor-cheie şi profesionalizarea progresivă. autorizate provizoriu sau acreditate. func ionarea în sistemul de învă ământ preuniversitar a unor unităŃi pilot. pentru filiera tehnologică. pentru copiii cu cerinŃe educative speciale. urmate de stagiul de pregătire practică.învăŃământul secundar inferior sau gimnazial. (3) ÎnvăŃământul preuniversitar este organizat pe niveluri. c) învăŃământul secundar care cuprinde: . reprezintă învăŃământul profesional. de la o clasă la alta. trecerea elevilor de la o unitate şcolară la alta. liceu – filiera tehnologică şi învăŃământ postliceal. grupa mijlocie. care cuprinde clasele V–IX. (2) ÎnvăŃământul primar şi cel secundar inferior constituie învăŃământul obligatoriu. (3) ÎnvăŃământul profesional şi tehnic este format din: învăŃământ profesional. STRUCTURA SISTEMULUI PREUNIVERSITAR NAłIONAL DE ÎNVĂłĂMÂNT Art. Cercetării. filiera tehnologică.

(2) Organizarea unităŃilor de educaŃie timpurie antepreşcolară, conŃinutul educativ al acesteia, standardele de calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre de guvern iniŃiată de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de maximum 12 luni de la promulgarea prezentei legi. (3) Asigurarea personalului didactic necesar desfăşurării educaŃiei antepreşcolare se face de către autorităŃile administra iei publice locale, împreună cu inspectoratele şcolare, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaŃiei în vigoare. (4) Tipurile şi modalităŃile de finanŃare a serviciilor de educaŃie timpurie antepreşcolară se reglementează prin hotărâre a Guvernului României, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. FinanŃarea din resurse publice se acordă numai furnizorilor acreditaŃi de servicii de educaŃie timpurie, publici sau privaŃi. (5) Acreditarea furnizorilor de educaŃie timpurie antepreşcolară se face în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul SănătăŃii. ÎnvăŃământul preşcolar Art. 24 (1) ÎnvăŃământul preşcolar se organizează în grădiniŃe. GrădiniŃele pot funcŃiona ca unităŃi independente sau în cadrul unor unităŃi şcolare, cu aprobarea inspectoratului şcolar. (2) AutorităŃile administra iei publice locale şi inspectoratele şcolare asigură condiŃiile pentru generalizarea treptată a învăŃământului preşcolar. ÎnvăŃământul primar Art. 25 (1) ÎnvăŃământul primar se organizează şi funcŃionează cu program de dimineaŃă. (2) În clasa pregătitoare, sunt înscrişi copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinŃilor, tutorilor sau a susŃinătorilor legali, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani, până la sfârşitul anului calendaristic. (3) Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate aproba organizarea de cursuri de tip ,,A doua şansă”, în vederea promovării învăŃământului primar pentru persoanele care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învăŃământ până la 14 ani. ÎnvăŃământul gimnazial Art. 26 (1) ÎnvăŃământul gimnazial este, de regulă, învăŃământ de zi. (2) Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în colaborare cu autorităŃile administraŃiilor publice locale, prin inspectoratele şcolare, poate organiza programe educaŃionale de tip „A doua şansă”, în vederea promovării învăŃământului gimnazial pentru persoane care depăşesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive, nu au absolvit învăŃământul secundar inferior, gimnazial. ÎnvăŃământul liceal Art. 27 (1) ÎnvăŃământul liceal, funcŃionează cu următoarele filiere şi profiluri: a) filiera teoretică, cu profilurile uman şi real; b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecŃia mediului; c) filiera vocaŃională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. (2) Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este abilitat să stabilească prin planurile-cadru de învăŃământ, în funcŃie de dinamica socială, economică şi educaŃională, specializări diferite în cadrul profilurilor precizate la alin. (1). 10

(3) Durata studiilor în învăŃământul liceal - forma de învăŃământ de zi - este de 3 ani, pentru filiera teoretică şi pentru filiera vocaŃională, respectiv de 4 ani, pentru filiera tehnologică. Pentru formele de învăŃământ seral sau cu frecvenŃă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. (4) ÎnvăŃământul secundar superior, liceal, se organizează şi funcŃionează, de regulă, ca învăŃământ de zi. Acesta se poate organiza şi poate funcŃiona şi ca învăŃământ seral sau cu frecvenŃă redusă, în unităŃile de învăŃământ stabilite de inspectoratul şcolar, în colaborare cu autorităŃile locale. (5) UnităŃile de învăŃământ liceal se organizează cu una sau mai multe filiere şi unul sau mai multe profiluri. Pentru filierele tehnologică şi vocaŃională, în cadrul profilurilor, se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări, cu respectarea legislaŃiei în vigoare. (6) AbsolvenŃii învăŃământului liceal, de la filierele vocaŃională şi tehnologică pot susŃine examen de certificare a calificării profesionale, corespunzător nivelului de referinŃă 4 EQF. (7) UnităŃile de învăŃământ în care se organizează filiera tehnologică sau vocaŃională a liceului sunt stabilite de inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităŃilor locale, având în vedere tendinŃele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeŃene şi locale. (8) Calificările care pot fi dobândite prin învăŃământul preuniversitar sunt cuprinse în Registrul NaŃional al Calificărilor şi sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. ÎnvăŃământul profesional Art. 28 (1) ÎnvăŃământul profesional se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică sau, după caz, vocaŃională, pentru calificări din Registrul NaŃional al Calificărilor, în funcŃie de nevoile pieŃei muncii identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, judeŃene şi locale. (2) AbsolvenŃii clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice, care au finalizat un stagiu de pregătire practică, pot susŃine examen de certificare a calificării profesionale, corespunzător nivelului de referinŃă 3 EQF. (3) Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice se pot organiza la nivelul unităŃii de învăŃământ şi/sau la agenŃii economici cu care unitatea de învăŃământ are încheiate contracte pentru pregătire practică. Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învăŃământ, aprobat de Ministerul EducaŃiei Cercetării, Tineretului şi Sportului. (4) AgenŃii economici care asigură, pe bază de contract cu unităŃile de învăŃământ, burse de şcolarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spaŃiilor de pregătire practică sau locuri de muncă pentru absolvenŃi pot beneficia de facilităŃi fiscale, potrivit prevederilor legale. (5) Pregătirea prin învăŃământul profesional se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaŃionale validate de comitetele sectoriale. (6) AbsolvenŃii învăŃământului profesional, care decid să nu continue studiile liceale, dobândesc certificat de absolvire, portofoliu de educaŃie permanentă şi foaia matricolă. (7) AbsolvenŃii învăŃământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

11

(8) Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin metodologie specifică, care se dă publicităŃii la începutul clasei a X-a. Art.29 Statul susŃine învăŃământul profesional şi învăŃământul liceal – filiera tehnologică prin: a) recunoaşterea în învăŃământul terŃiar nonuniversitar a creditelor profesionale obŃinute în cadrul învăŃământului profesional şi în învăŃământul liceal – filiera tehnologică; b) gratuitate la şcolarizarea în cadrul şcolilor postliceale; c) burse speciale şi alte forme de sprijin material; d) garantarea gratuităŃii primului an de studiu pentru absolvenŃii de învăŃământ liceal – filiera tehnologică admişi în profilurile corespunzătoare din învăŃământul superior. ÎnvăŃământul de artă şi sportiv Art. 30 (1) ÎnvăŃământul de artă şi învăŃământul sportiv se organizează pentru elevii cu aptitudini în aceste domenii. (2) UnităŃile în care se organizează învăŃământul de artă şi învăŃământul sportiv se stabilesc de autorităŃile administraŃiei publice locale şi de inspectoratele şcolare, conform prevederilor legale. (3) În învăŃământul de artă şi în învăŃământul sportiv: a) şcolarizarea se realizează, de regulă, începând cu învăŃământul gimnazial; b) elevii pot fi înscrişi numai pe baza testării aptitudinilor specifice; c) planurile-cadru de învăŃământ sunt adaptate specificului acestui învăŃământ; d) studiul disciplinelor de specialitate se realizează pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; e) programele şcolare pentru învăŃământul liceal de artă şi învăŃământul liceal sportiv respectă obiectivele educaŃionale stabilite pentru profilul respectiv. (4) Pentru activitatea sportivă şi artistică de performanŃă, Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate organiza, la propunerea autorităŃilor locale, cluburi şcolare şi unităŃi de învăŃământ preuniversitar cu program sportiv sau de artă, integrat sau suplimentar. (5) ÎnvăŃământul de artă şi sportiv integrat se organizează în şcolile şi liceele cu program de artă, respectiv sportiv, precum şi în clase cu program de artă sau sportiv, organizate în celelalte unităŃi de învăŃământ primar, gimnazial şi liceal. (6) Organizarea învăŃământului artistic şi sportiv se face prin regulamente aprobate de ministrul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (7) UnităŃile de învăŃământ cu program sportiv suplimentar, denumite cluburi sportive şcolare, se constituie ca unităŃi de învăŃământ de nivel liceal, independente sau afiliate pe lângă alte unităŃi de învăŃământ de acelaşi nivel. (8) Pentru buna desfăşurare a activităŃii, cluburile sportive şcolare beneficiază de baze sportive proprii şi de acces în bazele sportive care aparŃin celorlalte unităŃi de învăŃământ, cu acordul conducerilor acestor unităŃi de învăŃământ. (9) Elevii au acces neîngrădit în cluburile sportive, în palatele şi cluburile copiilor. Art.31 (1) Pentru sprijinirea activităŃii sportive şi artistice de performanŃă, Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează tabere sportive sau de creaŃie artistică, concursuri sportive sau artistice, campionate şcolare, festivaluri şi acordă burse şi alte forme de sprijin material. (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional şi celelalte ministere interesate, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaŃiile sportive naŃionale au obligaŃia să sprijine financiar şi material activităŃile de performanŃă în domeniul artelor, respectiv al sportului. 12

(4) ÎnvăŃământul postliceal are o durată de 1-3 ani. se pot organiza clase liceale şi profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri. Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. la cerere şi în condiŃiile legii. cu alte persoane fizice sau juridice pentru asigurarea resurselor financiare şi materiale necesare desfăşurării. 33 (1) Persoanele aparŃinând minorităŃilor naŃionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă. se finanŃează prin bugetele locale ale unităŃilor administrativ-teritoriale. ÎnvăŃământul pentru persoanele aparŃinând minorităŃilor naŃionale Art. Tineretului şi Sportului. Prin excepŃie. (3) Şcolile de maiştri sunt şcoli postliceale. clase sau unităŃi de învăŃământ preuniversitar cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. organizaŃii. a învăŃământului artistic sportiv integrat şi suplimentar. (7). (2) În funcŃie de necesităŃile locale. prin consultarea factorilor interesaŃi. indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior. se aprobă de inspectoratul şcolar şi se comunică Ministerului EducaŃiei. programe de studiu pentru învăŃământul postliceal. (9) Creditele obŃinute în învăŃământul terŃiar nonuniversitar pot fi recunoscute de către universităŃi. persoane fizice sau juridice. pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de învăŃământ. Cercetării. ÎnvăŃământul terŃiar nonuniversitar (postliceal) Art. cu sau fără diplomă de bacalaureat. (2) ÎnvăŃământul postliceal face parte din învăŃământul profesional şi tehnic şi este parŃial subvenŃionat de stat. Tineretului şi Sportului colaborează cu instituŃii. în funcŃie de complexitatea calificării şi de numărul de credite profesionale necesare. în parteneriat public – privat. (6) Cifra de şcolarizare pentru învăŃământul postliceal de stat se aprobă prin Hotărâre a Guvernului. (5) Şcolarizarea în învăŃământul postliceal de stat. stabilite de Ministerul EducaŃiei. în baza deciziilor Senatului. se pot organiza. Cercetării. persoane fizice sau juridice. în condiŃiile legii. grupe. 32 (1) ÎnvăŃământul postliceal se organizează pentru calificări profesionale corespunzătoare nivelului de referinŃă 5 EQF din cadrul Registrului NaŃional al Calificărilor. organizat în conformitate cu prevederile prezentei legi. (8) Au dreptul să se înscrie în învăŃământul postliceal. inclusiv financiar. în limbile minorităŃilor naŃionale sau în limbi de circulaŃie internaŃională.(3) Ministerul EducaŃiei. Cercetării. Tineretului şi Sportului. se poate înscrie şi pregăti orice cetăŃean român. singulare în localitate. Statul susŃine şi stimulează. în condiŃiile legii. în bune condiŃii. prin contract încheiat cu unitatea de învăŃământ care asigură şcolarizarea. (4) În cadrul unităŃilor sau secŃiilor cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. Cercetării. absolvenŃii de liceu. la toate nivelurile. cifra de şcolarizare pentru învăŃământul postliceal de stat finanŃat integral de către solicitanŃi. precum şi a competiŃiilor artistice şi sportive de nivel regional şi naŃional. tipurile şi formele de învăŃământ preuniversitar. din sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat şi din venituri ale bugetelor locale. (7) Admiterea în învăŃământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul EducaŃiei. în condiŃiile alin. Şcolarizarea poate să fie finanŃată şi de către solicitanŃi. (3) La toate formele de învăŃământ în limba română. ca unităŃi de credite transferabile pentru nivelul licenŃă. 13 .

nu au posibilitatea de a învăŃa în limba lor maternă. toate disciplinele se studiază în limba maternă. cel puŃin o unitate şcolară va fi desemnată pentru a primi personalitatea juridică. calificativele se notează şi în limba de predare. cu respectarea competenŃei profesionale. pe tot parcursul învăŃământului preuniversitar. ale inspectoratelor şcolare sau instituŃiilor echivalente. (11) În finanŃarea de bază a unităŃii de învăŃământ preuniversitar cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. activitatea de predare şi educare la limba şi literatura maternă. oraş. vor fi sprijiniŃi prin decontul transportului la cea mai apropiată şcoală cu predare în limba minorităŃii respective sau vor primi cazare. indiferent de efectivul de elevi. (8) a) MECTS asigură materiale didactice specifice disciplinelor predate în limba maternă. se poate folosi limba de predare. 14 . geografică cât şi de numărul redus de elevi şi preşcolari. Acest coeficient de limbă se aplică şi în cazul unităŃilor şcolare în limba română. masă gratuită în internatul unităŃii de învăŃământ cu predare în limba minorităŃii respective unde au fost şcolarizaŃi. cu excepŃia disciplinei limba şi literatura română. la istoria şi tradiŃiile minorităŃilor naŃionale respective şi la educaŃie muzicală se realizează în baza programelor şi metodologiilor specifice elaborate de colective de experŃi cunoscători ai limbii şi culturii minorităŃii respective şi aprobate potrivit legii. se acordă personalitatea juridică. luând în considerare limba de predare. cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. b) În învăŃământul primar cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. b) pentru elevii aparŃinând minorităŃilor naŃionale. c) elevii aparŃinând minorităŃilor naŃionale care. indiferent de efectiv. costul standard per elev şi preşcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecŃie. după programe şcolare şi manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă. b) în cadrul unităŃilor de nivel gimnazial sau liceal. c) Testele de evaluare. cu mai multe instituŃii de învăŃământ cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. care pot fi: manuale elaborate în limba de predare a minorităŃilor. se Ńine cont de izolarea lingvistică. cu respectarea competenŃei profesionale. (3) În învăŃământul preuniversitar. potrivit legii. în localitatea de domiciliu. comună).(5) a) Pe raza unităŃilor administrativ teritoriale (municipiu. 34 (1) În cadrul învăŃământului preuniversitar cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. (7) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu elevi aparŃinând minorităŃilor naŃionale au dreptul la pregătire şi perfecŃionare în limba de predare. b) Testele la disciplina limba şi literatura română se elaborează pe baza programei speciale. MECTS asigură manualele şcolare. va funcŃiona şi o secŃie de resurse de cercetare şi inovare în învăŃământul cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. singulare în municipiu sau oraş. în comunicarea internă şi în comunicarea cu părinŃii elevilor şi preşcolarilor. aflate în condiŃii similare. manuale traduse din limba română. (10) În cadrul Institutului de ŞtiinŃe ale EducaŃiei din subordinea ministerului de resort. (2) a) Disciplina „Limba română” se predă. (6) a) MinorităŃile naŃionale au dreptul la reprezentare proporŃională în organele de conducere ale unităŃilor de învăŃământ. În cazul acestor unităŃi. subiectele de examen de orice tip din învăŃământul preuniversitar şi lucrările semestriale pentru elevii din învăŃământul cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale se elaborează în baza cerinŃelor didactico-metodologice stabilite de curriculum naŃional. Art. (9) a) În învăŃământul în limbile minorităŃilor naŃionale. b) în unităŃile şcolare cu predare şi în limbile minorităŃilor naŃionale unul dintre directori va fi un cadru didactic din rândul minorităŃii respective.

mintale şi de comunicare şi relaŃionare şi în unităŃi de învăŃământ de masă. Cercetării. 36 (1) ÎnvăŃământul special se organizează. Programele şcolare şi manualele la această disciplină sunt aprobate de MECTS. cu predare în limba maternă. psihomotorii. acesta se poate organiza şi sub alte forme. ca disciplină de studiu. li se asigură. Istoria şi tradiŃiile minorităŃilor naŃionale respective. 35 (1) ÎnvăŃământul special şi special integrat se asigură pentru toate nivelurile de învăŃământ. a elevilor şi a tinerilor cu dizabilităŃi sau cu cerinŃe educaŃionale speciale se realizează de către Centrele JudeŃene de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională 15 . gimnazial şi liceal cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale Istoria şi Geografia României se predau în aceste limbi. (5) În învăŃământul primar. Tineretului şi Sportului. ca învăŃământ de zi. prin ordin al ministrului EducaŃiei. în condiŃiile legii. diferenŃiat. motorii. Art. b) În programele şi manualele de istorie se vor reflecta istoria şi tradiŃiile minorităŃilor naŃionale din România.(4) Elevilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale. în unităŃi de învăŃământ special pentru copii. elevilor şi tinerilor cu cerinŃe educaŃionale speciale. în funcŃie de gradul şi tipul dizabilităŃii. în funcŃie de tipul şi gradul de deficienŃă. în conformitate cu legislaŃia în vigoare. Cercetării. după programe şcolare şi manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română. cu obligaŃia transcrierii şi însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti şi în limba română. limba şi literatura maternă. Art. demersurile didactice. ÎnvăŃământul special şi special integrat Art. ca disciplină de studiu. (2) ÎnvăŃământul special şi special integrat este gratuit şi este organizat. oferite copiilor cu cerinŃe educaŃionale speciale. În funcŃie de necesităŃile locale. (3) ConŃinuturile învăŃământului special şi special integrat. (7) În învăŃământul liceal şi postliceal. (8) În învăŃământul preuniversitar. (5) FinanŃarea învăŃământului pentru copiii cu cerinŃe educaŃionale speciale se face din bugetele consiliilor judeŃene pe raza cărora funcŃionează unitatea de învăŃământ special. respectiv modulele de pregătire de specialitate. de regulă. Programele şi manualele la disciplina istoria şi tradiŃiile minorităŃii naŃionale sunt aprobate de Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. la cerere. elevi şi tineri cu dizabilităŃi senzoriale (de văz şi de auz). indiferent de domiciliul copiilor. şi în condiŃiile legii. Tineretului şi Sportului. se realizează însuşirea terminologiei de specialitate şi în limba română. după caz. care frecventează unităŃi de învăŃământ cu predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă. precum şi pregătirea şi formarea personalului care acŃionează în sfera educaŃiei copiilor cu dizabilităŃi sau cu cerinŃe educaŃionale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei. orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor. (2) ÎnvăŃământul special integrat se poate organiza în clase speciale şi individual sau în grupe integrate în clase de masă. (4) Durata şcolarizării copiilor cu dizabilităŃi poate fi mai mare decât cea precizată prin prezenta lege şi se stabileşte. asistenŃa psiho-educaŃională. probele de admitere şi probele examenelor de absolvire pot fi susŃinute în limba în care au fost studiate disciplinele respective. precum şi istoria şi tradiŃiile minorităŃii naŃionale respective. (6) a) În învăŃământul gimnazial se introduce. (3) Guvernul elaborează reglementări specifice pentru serviciile educaŃionale şi de asistenŃă. Cercetării. respectiv din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. în care predarea se face în limba maternă pentru disciplinele.37 (1) Evaluarea.

din 16 . elevii şi tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de patru săptămâni. în baza unei metodologii cadru. (2) Stabilirea gradului de handicap al elevilor cu dizabilităŃi se realizează de către comisiile din cadrul CJRAE în colaborare cu comisiile pentru protecŃia copilului din cadrul DirecŃiei JudeŃene de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului. după caz. pentru elevii cu deficienŃe grave. în baza unei metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei. se organizează şcolarizare la domiciliu. (4) Şcolarizarea minorilor şi a adulŃilor din centrele de reeducare. prin serviciile de evaluare şi orientare şcolară şi profesională. elevii şi tinerii care. Cercetării. integraŃi în învăŃământul de masă. elaborate în funcŃie de tipul şi gradul handicapului şi aprobate de Ministerul EducaŃiei. Cercetării. Cercetării. se pot face propuneri de reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers. (3) Şcolarizarea la domiciliu. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi aprobate prin hotărâre de guvern. Art. cu consultarea factorilor locali interesaŃi. (2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză şi de către psihologul şcolar. Art. pentru stimulare. Cercetării. 39 (1) Pentru copiii. Tineretului şi Sportului. în urma absolvirii învăŃământului profesional. 41 (1) În funcŃie de evoluŃia copilului. beneficiază de sprijin educaŃional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante. Tineretului şi Sportului. beneficiază de protecŃie specială constând în alocaŃie zilnică de hrană şi rechizite şcolare în cuantum egal cu al copiilor instituŃionalizaŃi şi de servicii gratuite în internatele şi cantinele şcolare. Resursa umană necesară pentru şcolarizarea acestora este asigurată de către Ministerul EducaŃiei. respectiv înfiinŃarea de clase sau grupe în spitale se face de către inspectoratul şcolar. Cercetării Tineretului şi Sportului împreună cu Ministerul Muncii. 38 (1) Copiii. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză. grupe sau clase în cadrul unităŃii sanitare în care aceştia sunt internaŃi. Tineretului şi Sportului. din motive medicale sau din cauza unei dizabilităŃi. Tineretului şi Sportului. cu durata de 3 ani. Tineretului şi Sportului. compensare şi pentru recuperarea handicapului. al persoanelor fizice sau juridice din Ńară şi din străinătate. şcolarizaŃi în instituŃii de învăŃământ special. manuale şi metodologii didactice alternative. programe de asistenŃă psihopedagogică. (3) Profesionalizarea elevilor/tinerilor cu dizabilităŃi se face în unităŃi de învăŃământ special şi de masă. prin inspectoratele şcolare. (5) Calificările profesionale care pot fi dobândite de elevii şi tinerii cu dizabilităŃi sunt stabilite de Ministerul EducaŃiei. (4) Elevii şi tinerii cu dizabilităŃi pot dobândi calificări profesionale corespunzătoare tipului şi gradului de deficienŃă. (5) UnităŃile de învăŃământ special pot beneficia de sprijinul instituŃiilor de protecŃie socială. la propunerea Centrului JudeŃean de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională. se pot organiza. penitenciare pentru minori şi tineri şi penitenciare pentru adulŃi se realizează cu respectarea standardelor naŃionale pentru acreditare şi a curriculumului naŃional aprobat de Ministerul EducaŃiei. Cercetării. În învăŃământul special se poate dobândi inclusiv nivelul 2 EQF. Art. elevii şi tinerii cu dizabilităŃi sau cu cerinŃe educaŃionale speciale. al altor organisme private autorizate. (2) Elevii cu dizabilităŃi. Tineretului şi Sportului. sunt nedeplasabili. programe şcolare. Cercetării. de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educaŃional se face de către Centrul JudeŃean de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională şi se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul EducaŃiei. (2) Pentru copiii. Art.(CJRAE). pe o perioadă determinată. 40 ÎnvăŃământul special dispune de planuri de învăŃământ. elaborată de Ministerul EducaŃiei.

cadrul Centrului JudeŃean de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională, cu acordul familiei sau al susŃinătorului legal. Art. 42 În vederea profesionalizării şi a integrării în viaŃa activă a tinerilor cu dizabilităŃi, Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale poate organiza ateliere protejate. ÎnvăŃământul pentru copii şi tineri capabili de performanŃe deosebite Art. 43 (1) Statul sprijină copiii şi tinerii capabili de performanŃe deosebite atât în unităŃi de învăŃământ, cât şi în centre de excelenŃă. Centrele de excelenŃă sunt înfiinŃate cu aprobarea Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Coordonarea acŃiunilor precizate la alin. (1) este asigurată de Centrul NaŃional de Instruire DiferenŃiată, înfiinŃat prin hotărâre de guvern iniŃiată de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (3) Resursele umane, curriculare, informaŃionale, materiale şi financiare pentru susŃinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanŃe deosebite se asigură de unităŃile de învăŃământ şi inspectoratele şcolare, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (4) Pentru sprijinirea copiilor şi tinerilor capabili de performanŃe deosebite, Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează olimpiade şi concursuri, tabere de profil, simpozioane şi altele activităŃi specifice şi acordă burse şi alte forme de sprijin material. (5) Copiii capabili de performanŃe înalte beneficiază, indiferent de vârstă, de programe educative care le respectă particularităŃile de învăŃare şi orientare a performanŃei. Aceste programe sunt de aprofundare a învăŃării, de grupare pe abilităŃi, de îmbogăŃire a curriculumului cu noi domenii, de mentorat şi transfer de competenŃă, de accelerare a promovării conform ritmului individual de învăŃare. Programul „Şcoala după şcoală” Art. 44 (1) UnităŃile de învăŃământ, prin decizia consiliului de administraŃie, pot să-şi extindă activităŃile cu elevii după orele de curs, prin programe de tip „Şcoala după şcoală”. (2) În parteneriat cu asociaŃiile de părinŃi, prin „Şcoala după şcoală” (extensia şcolară), se oferă activităŃi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenŃelor dobândite sau de accelerare a învăŃării, precum şi activităŃi de învăŃare remedială. (3) Programele de tip „Şcoala după şcoală” se organizează în baza unei metodologii aprobate prin hotărâre de guvern. (4) Statul poate finanŃa programul „Şcoala după şcoală” pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate. Alternativele educaŃionale Art. 45 (1) În sistemul de învăŃământ preuniversitar, pot fi iniŃiate şi organizate alternative educaŃionale, cu acordul Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza unor regulamente aprobate prin ordin al ministrului. (2) Acreditarea, respectiv evaluarea periodică a alternativelor educaŃionale, se face potrivit legii.

17

ÎnvăŃământul privat Art. 46 (1) ÎnvăŃământul privat se organizează pe principiul non-profit în unităŃi de învăŃământ preuniversitar, la toate nivelurile şi formele, conform legislaŃiei în vigoare. (2) Criteriile, standardele şi indicatorii de calitate pe care trebuie să le îndeplinească unităŃile de învăŃământ preuniversitar privat sunt identice cu cele pe care trebuie să le îndeplinească unităŃile de învăŃământ de stat. (3) Autorizarea de funcŃionare provizorie, acreditarea şi evaluarea periodică a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar privat sunt realizate de către AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Preuniversitar, conform legislaŃiei în vigoare. 3. REłEAUA ŞCOLARĂ Art. 47 (1) ReŃeaua şcolară este formată din totalitatea unităŃilor de învăŃământ autorizate provizoriu, respectiv acreditate. (2) ReŃeaua şcolară a unităŃilor de învăŃământ de stat şi privat se organizează de către autorităŃile publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăŃământul special, liceal şi postliceal, reŃeaua şcolară se organizează de către consiliul judeŃean, respectiv a consiliului general al municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (3) Persoanele juridice şi fizice pot înfiinŃa, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare, unităŃi de educaŃie timpurie şi de învăŃământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal. (4) ReŃeaua şcolară a unităŃilor de învăŃământ se dă publicităŃii la începutul fiecărui an, pentru anul şcolar următor. Numărul de clase şi de locuri pentru învăŃământul de stat se aprobă prin hotărâre a guvernului, cu cel puŃin 6 luni înainte de începerea anului şcolar. (5) În cadrul sistemului naŃional de învăŃământ preuniversitar de stat se pot înfiinŃa şi pot funcŃiona, conform legii, unităŃi de învăŃământ cu clase constituite pe bază de contracte de parteneriat între unităŃi de învăŃământ de stat şi privat acreditate, precum şi între instituŃii din Ńară şi străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale. (6) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar, indiferent de tip, nivel, formă, filieră şi profil sunt supuse evaluării periodice şi acreditării, în conformitate cu legislaŃia în vigoare. (7) Pentru a asigura calitatea învăŃării, autorităŃile locale, cu avizul Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pot decide, în anumite condiŃii, desfiinŃarea unei şcoli şi arondarea elevilor la alte unităŃi şcolare mai performante, asigurând toată logistica necesară. Art. 48 (1) În vederea asigurării calităŃii educaŃiei şi a optimizării gestionării resurselor, unităŃile de învăŃământ şi autorităŃile administraŃiei locale pot decide înfiinŃarea consorŃiilor şcolare. (2) ConsorŃiile şcolare sunt parteneriate contractuale între unităŃile de învăŃământ, care asigură: a) libera circulaŃie a personalului între unităŃile membre ale consorŃiului; b) utilizarea în comun a resurselor unităŃilor de învăŃământ din consorŃiu; c) lărgirea oportunităŃilor de învăŃare oferite elevilor şi recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăŃării şi evaluării acestora. (3) Cadrul general pentru înfiinŃarea, desfiinŃarea şi funcŃionarea consorŃiilor şcolare se va reglementa prin ordin al ministrului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (4) ToŃi absolvenŃii formelor de învăŃământ gimnazial vor putea urma învăŃământul liceal sau profesional în condiŃii de gratuitate. Liceele au autonomie în stabilirea criteriilor de departajare a elevilor la admitere, acolo unde numărul de înscrişi depăşeşte numărul de locuri, în baza unei metodologii-cadru elaborată de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 18

Art. 49 (1) În învăŃământul preuniversitar formaŃiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează: a) învăŃământul preşcolar: grupa, în medie de15 preşcolari, dar nu mai puŃin de 10 şi nu mai mult de 20; b) învăŃământul primar: clasa pregătitoare şi clasele I – IV : clase în medie de 20 de elevi, dar nu mai puŃin de 15 şi nu mai mult de 25; c) învăŃământul gimnazial : clasa, în medie de 25 de elevi, dar nu mai puŃin de 15 şi nu mai mult de 30; d) învăŃământul liceal : clasa, în medie de 25 de elevi, dar nu mai puŃin de 20 şi nu mai mult de 30; e) învăŃământul postliceal : clasa, în medie de 25 de elevi, dar nu mai puŃin de 20 şi nu mai mult de 35. (2) SituaŃiile speciale privind formaŃiunile de elevi sau de preşcolari din grupa mare, aflate sub efectivul minim, se aprobă de către consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ, cu asumarea tuturor consecinŃelor financiare. 4. CURRICULUMUL ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR Art. 50 (1) ÎnvăŃământul preuniversitar se derulează potrivit unui Curriculum NaŃional elaborat în conformitate cu nevoile specifice dezvoltării personale, nevoile pieŃei forŃei de muncă şi ale fiecărei comunităŃi, în baza principiului subsidiarităŃii. (2) Curriculumul NaŃional desemnează ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăŃământ şi al programelor şcolare din învăŃământul preuniversitar. Art. 51 (1) Planurile-cadru de învăŃământ cuprind disciplinele, respectiv modulele de pregătire obligatorii şi opŃionale, precum şi numerele minim şi maxim de ore aferente disciplinelor, respectiv modulelor de pregătire obligatorii şi opŃionale. (2) Programele şcolare stabilesc, pentru fiecare disciplină din planul de învăŃământ, obiectivele instructiv-educative şi formative ale disciplinei şi evidenŃiază conŃinuturile fundamentale de ordin teoretic, experimental şi aplicativ, oferind orientări metodologice generale pentru realizarea acestora. Acestea definesc, în mod explicit, modul de evaluare a fiecărei competenŃe dobândite. (3) Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele, respectiv modulele de pregătire, obligatorii din învăŃământul preuniversitar sunt elaborate de către Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin instituŃiile abilitate şi se aprobă prin ordin al ministrului. (4) Programele şcolare pentru disciplinele, respectiv modulele de pregătire, opŃionale şi facultative se elaborează de către unităŃile de învăŃământ, cu consultarea consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, comitetului reprezentativ al părinŃilor, precum şi a reprezentanŃilor comunităŃii locale şi, după caz, a agenŃilor economici cu care unitatea de învăŃământ are relaŃii pentru pregătirea practică a elevilor. Programele şcolare sunt aprobate de Consiliul de AdministraŃie al unităŃii de învăŃământ. (5) În cazul alternativelor educaŃionale, planurile-cadru şi programele şcolare sunt elaborate, în proiect, de reprezentanŃi ai acestora şi sunt aprobate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (6) În învăŃământul privat, se utilizează planurile-cadru de învăŃământ şi programele şcolare pentru curriculumul naŃional aprobat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 19

(7) Planurile-cadru de învăŃământ pentru învăŃământul teologic se elaborează de către Ministerul EducaŃiei. 52 (1) Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăŃământ este cuprins între cel mult 20 de ore pe săptămână la învăŃământul primar. conform unor planuri individuale de învăŃare elaborate pentru fiecare elev. lăsând la dispoziŃia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei respective. menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor. (4) În interiorul fiecărei discipline. h) CompetenŃe de a învăŃa să înveŃi. 20 . în colaborare cu fiecare cult în parte şi sunt aprobate prin ordin al ministrului. (3) ÎnvăŃământul liceal este centrat pe dezvoltarea competenŃelor-cheie şi formarea competenŃelor specifice în funcŃie de filieră şi profil. b) CompetenŃe fundamentale de matematică. pentru consolidarea cunoştinŃelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanŃe superioare. Art. Tineretului şi Sportului. ştiinŃe şi tehnologie. profesorul va decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei va fi folosit pentru învăŃare remedială. (2) Centrul JudeŃean de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională constituie echipe multidisciplinare de intervenŃie timpurie. programa şcolară va acoperi 75% din orele de predare. a conŃinuturilor predate. în cazul copiilor cu probleme speciale. emoŃionale şi sociale ale copiilor şi pe remedierea precoce a deficienŃelor de dezvoltare. e) CompetenŃe sociale şi civice. Cercetării. cel mult 25 de ore pe săptămână la învăŃământul gimnazial şi cel mult 30 de ore pe săptămână la învăŃământul liceal. (8) Planurile-cadru de învăŃământ pentru învăŃământul militar se elaborează de către Ministerul EducaŃiei. în funcŃie de nevoile de învăŃare ale elevilor şi se va constitui în Curriculum la Decizia Şcolii. conform prezentei legi. 54 (1) Curriculumul naŃional pentru învăŃământul primar şi gimnazial se axează pe 8 categorii de competenŃe-cheie care determină profilul de formare al elevului: a) CompetenŃe de comunicare în limba maternă şi în limbi de circulaŃie internaŃională. disciplinele obligatorii au o pondere de 80% în planurile-cadru de la nivelul învăŃământului obligatoriu şi de 70% în cele de la nivelul liceului. cât şi pentru învăŃarea în clasă. (2) În cadrul Curriculumului NaŃional. Cercetării. 53 (1) Curriculumul pentru educaŃia timpurie este centrat pe dezvoltarea competenŃelor cognitive. d) CompetenŃe axiologice (ca set de cunoştinŃe şi valori necesare pentru participarea activă şi responsabilă la viaŃa socială). depistarea şi asistenŃa precoce corespunzătoare a celor cu dizabilităŃi sau cu risc în dezvoltarea competenŃelor personale. (3) Planurile-cadru ale disciplinelor opŃionale au o pondere de 20% la nivelul învăŃământului obligatoriu şi 30% la nivelul liceului şi se vor decide la nivelul fiecărei şcoli. f) CompetenŃe antreprenoriale. În funcŃie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte. monitorizarea. c) CompetenŃe digitale (de utilizare a tehnologiei informaŃiei pentru cunoaştere şi rezolvarea de probleme). în colaborare cu Ministerul Apărării NaŃionale şi sunt aprobate prin ordin al ministrului. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare. Art. Art. asistată de cadrul didactic. (2) Disciplina Tehnologia informaŃiei şi comunicării (TIC) constituie o disciplină opŃională pentru elevii din clasele I-IV şi este disciplină obligatorie în învăŃământul gimnazial şi liceal. g) CompetenŃe de expresie culturală. Tineretului şi Sportului.

se va crea o bancă de itemi de evaluare unică. oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăŃare. 57 (1) Scopul evaluării elevilor este acela de a orienta şi de a optimiza învăŃarea. după caz. în învăŃământul primar. un anumit manual şcolar din lista celor aprobate de Ministerul EducaŃiei. Cercetării. (5) FinanŃarea achiziŃiei de manuale şcolare se asigură de către consiliul judeŃean din sume prevăzute pentru această destinaŃie din bugetul de stat. Cercetării. 5. Tineretului şi Sportului. prin conŃinut. 55 (1) În unităŃile de învăŃământ public sau privat se utilizează numai manuale şcolare aprobate de Ministerul EducaŃiei. în învăŃământul secundar şi în învăŃământul terŃiar non-universitar sau prin punctaje. (4) Elevii din învăŃământul obligatoriu public şi din învăŃământul obligatoriu privat acreditat beneficiază de manuale şcolare gratuite. Tineretului şi Sportului. instrumentele de lucru. În acest scop. respectiv prin note de la 1 la 10. Cercetării. pentru a fi utilizat în procesul didactic. temporar nu pot frecventa şcoala. Art. respectiv modul de pregătire. pentru a-i ajuta pe profesori în notarea la clasă. 21 . Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului. (4) ÎnfiinŃarea. în condiŃiile legii. (4) Controlul utilizării şi respectării standardelor naŃionale de evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecŃia şcolară. Art. atât pentru învăŃământul în limba română. (3) Cadrele didactice selectează şi le recomandă elevilor. gestiunea şi îmbogăŃirea permanentă a Bibliotecii Şcolare Virtuale şi a Platformei Şcolare de e-learning intră în responsabilitatea Ministerului EducaŃiei. (2) Toate evaluările elevilor se realizează pe baza standardelor naŃionale de evaluare stabilite în cadrul programelor şcolare pentru fiecare disciplină. în baza libertăŃii iniŃiativei profesionale. 56 (1) Bibliotecile şcolare se organizează şi funcŃionează pe baza unui regulament elaborat de Ministerul EducaŃiei. în scopul îmbunătăŃirii calităŃii procesului educaŃional. din motive de sănătate. lecŃiile celor mai buni profesori pentru fiecare disciplină. astfel încât toate conŃinuturile care trebuie învăŃate la şcoală. cât şi pentru cel în limbile minoritǎŃilor. (2) Manualele şcolare se elaborează şi se evaluează pe baza programelor şcolare aprobate de Ministerul EducaŃiei.(4) ÎnvăŃământul postliceal este centrat pe formarea competenŃelor pentru calificări profesionale de nivel 5. în mod similar testelor internaŃionale. 58 (1) Evaluarea elevilor se centrează pe competenŃe. în condiŃiile legii. având funcŃie orientativă. precum şi din bugetul propriu. (3) Rezultatele evaluării elevilor se exprimă. sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi pe care cadrele didactice le pot selecta şi utiliza la clasă. EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA ELEVILOR Art. exemple orientative de probe de verificare a cunoştinŃelor să existe şi în format digital şi să fie accesibile permanent şi gratuit oricărui elev sau profesor. în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor. (2) Se înfiinŃează Biblioteca Şcolară Virtuală şi Platforma Şcolară de e-learning. Cercetării. Tineretului şi Sportului. Cercetării. (6) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice şi din alte materiale didactice care. Art. în baza libertăŃii iniŃiativei profesionale. sau pentru cei care. Cadrele didactice pot selecta şi auxiliarele curriculare care optimizează calitatea predării-învăŃării-evaluării. (3) UnităŃile de învăŃământ utilizează platforma şcolară de învăŃare pentru a acorda asistenŃă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar. prin calificative.

similar testelor internaŃionale. cadrul didactic responsabil întocmeşte. consilierul şcolar şi colectivul de profesori ai clasei.(2) Un elev cu deficienŃe de învăŃare beneficiază. Cercetării. prin eşantionare. non-formale şi informale. în baza unei metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei. toate şcolile.probă practică. 61 (1) AbsolvenŃii învăŃământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire.59 (1) Portofoliul educaŃional cuprinde totalitatea diplomelor. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinŃilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaŃional al elevului. de educaŃie remedială. se va realiza o evaluare naŃională transcurriculară obligatorie a tuturor elevilor. Tineretului şi Sportului. vor organiza şi vor realiza evaluarea elevilor prin două probe transcurriculare: limbă şi comunicare (limba şi literatura română şi o limbă străină). în baza unei metodologii validate ştiinŃific. Art. Numărul de locuri alocate clasei a X-a este cel puŃin egal cu cel al absolvenŃilor clasei a IX-a. Tineretului şi Sportului. (2) Portofoliul educaŃional este elementul central al evaluării învăŃării. un raport de evaluare a competenŃelor cognitive. Evaluarea se va face prin următoarele probe: i) o probă transdisciplinară de evaluare a competenŃelor de comunicare în limba maternă şi într-o limbă de circulaŃie internaŃională . Ministerul EducaŃiei. f) Celelalte competenŃe-cheie vor fi evaluate de către diriginte. g) Rezultatele evaluării naŃionale se înscriu în Portofoliul educaŃional al elevului. în mod obligatoriu. matematică şi ştiinŃe. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăŃare ale elevilor şi pentru orientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Cercetării. Cercetării. după modelul testărilor internaŃionale.probă scrisă. Art. 62 (1) Admiterea la liceu se realizează după următoarea procedură: 22 . Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăŃare ale elevilor. e) La finalul clasei a IX-a. în baza unei metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei. Cercetării. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului va realiza. pentru diagnoza sistemului de învăŃământ la nivel primar. (2) Continuarea studiilor din învăŃământul gimnazial în învăŃământul liceal este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. în baza unei metodologii stabilite prin ordin al ministrului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăŃare se comunică părinŃilor elevilor şi sunt trecute în portofoliul educaŃional al elevului. organizează şi realizează evaluarea achiziŃiilor fundamentale: scris-citit şi matematică. emoŃionale şi sociale ale copilului. însoŃită de portofoliul educaŃional şi de foaia matricolă. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj. ii) o probă transdisciplinară de evaluare a competenŃelor la matematică şi ştiinŃe – probă scrisă. certificatelor sau a altor înscrisuri obŃinute în urma evaluării competenŃelor dobândite în contexte de învăŃare formale. Cercetării. o evaluare la nivel naŃional a competenŃelor fundamentale dobândite în ciclul primar. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaŃională a elevului. 60 Structura şi caracteristicile evaluărilor şcolare se stabilesc după cum urmează: a) La finalul clasei pregătitoare. iii) o probă de evaluare a competenŃelor de utilizare a calculatorului . Art. în baza unei metodologii elaborate de către Ministerul EducaŃiei. Art. d) La finalul clasei a VI-a. c) La finalul clasei a IV-a. fiecare şcoală. b) La finalul clasei a II-a.

Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenŃă corespunzător Cadrului European Comun de ReferinŃă pentru Limbi. C) probă de evaluare a competenŃei lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională studiată pe parcursul învăŃământului liceal. se va susŃine examenul naŃional de bacalaureat. B) probă de evaluare a competenŃelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. diferenŃierea se face pe baza portofoliului educaŃional al elevului. (3) Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a este elaborată de Ministerul EducaŃiei. D) probă de evaluare a competenŃelor digitale. care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces. Cercetării. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenŃă. E) probe scrise de evaluare a competenŃelor formate pe durata învăŃământului liceal. în învăŃământul postliceal. Art. Cercetării. pentru fiecare generaŃie. după cum urmează: a. în proporŃie de 70% portofoliul educaŃional al elevului (media de absolvire a învăŃământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naŃională de la sfârşitul clasei a IX-a) şi în proporŃie de 30% nota obŃinută la disciplina de admitere stabilită de liceu. pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităŃilor naŃionale. cel mai târziu. (4) Examenul naŃional de bacalaureat constă în susŃinerea următoarelor probe: A) probă de evaluare a competenŃelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Cercetării. examene cu recunoaştere internaŃională pentru certificarea competenŃelor lingvistice în limbi străine. care le dă dreptul de acces în învăŃământul superior. au dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obŃinute la aceste examene. Elevii care promovează. (3) AbsolvenŃii învăŃământului liceal. UnităŃile de învăŃământ liceal care solicită organizarea probei suplimentare de admitere au obligaŃia de a anunŃa public disciplinele la care se susŃine proba. la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. 23 . care susŃin şi promovează examenul naŃional de bacalaureat dobândesc şi diplomă de bacalaureat. Tineretului şi Sportului. (2) La finalul clasei a XII-a/ a XIII-a. pe parcursul învăŃământului preuniversitar.a) În cazul în care numărul de candidaŃi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de liceu. admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaŃional al elevului. examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenŃelor digitale. au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obŃinute la aceste examene. în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. 63 (1) AbsolvenŃii învăŃământului liceal primesc diploma de absolvire. admiterea se face luând în calcul. în condiŃiile legii. profilurile şi specializările. foaia matricolă şi portofoliul educaŃional. b) În cazul în care numărul de candidaŃi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu. (2) În cazul mediilor egale. precum şi dreptul de susŃinere a examenului de bacalaureat. la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului şi este dată publicităŃii. la începutul clasei a VIII-a. programele şi procedurile de organizare ale acesteia până. probă scrisă transdisciplinară la limba şi literatura română şi o limbă de circulaŃie internaŃională – probă comună pentru elevii de la toate filierele. pe parcursul învăŃământului preuniversitar. în condiŃiile legii. cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Elevii care promovează.

liceal. pot fi recunoscute în sesiunile următoare. (iv) cunoştinŃe specifice specializării urmate – în cadrul profilurilor militar. respectiv rezultatele la probele scrise prevăzute la art. a notelor obŃinute la probele scrise precizate la art. care susŃin şi promovează examenul de certificare a calificării. Cercetării. (5) În cazul nepromovării examenului naŃional de bacalaureat. Cercetării. probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele. 24 . care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităŃilor naŃionale. Tineretului şi Sportului şi sunt anunŃate elevilor la începutul primei clase de liceu.b. alin. o probă scrisă transdisciplinară. Calendarul. B) C) şi D). C) şi D). geografie. lit. Tineretului şi Sportului şi se dau publicităŃii. E). cel mai târziu la începutul ultimei clase de liceu. care îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: a) au susŃinut probele prevăzute la art. alin. li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenŃă lingvistică. servicii. Tineretului şi Sportului şi se dau publicităŃii. artistic şi pedagogic din filiera vocaŃională. (4) lit. (iii) cunoştinŃe tehnologice specifice calificării profesionale urmate – în cadrul profilurilor tehnic. B). sociologie şi psihologie) – pentru profilul umanist din filiera teoretică. (5) ConŃinuturile programelor de examen sunt stabilite de către Ministerul EducaŃiei. pentru fiecare generaŃie. resurse naturale şi protecŃia mediului din filiera tehnologică. (6) Pentru anumite filiere. Cercetării. respectiv a calificării profesionale. calculată cu două zecimale exacte. E) cel puŃin egală cu 6. (4) lit. (3) AbsolvenŃilor clasei a XII-a/ a XIII-a. (7) AbsolvenŃii învăŃământului liceal. alin. în condiŃiile legii. (6) În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului naŃional de bacalaureat. E) care au fost promovate cu cel puŃin nota 5. B). profilurile şi specializările.63. A). specializări sau calificări. (4) lit.63. (ii) ştiinŃe socio-umane (istorie.E) şi au obŃinut cel puŃin nota 5 la fiecare dintre acestea. diferenŃiată în funcŃie de filieră. respectiv de calificare profesională. absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. corespunzător nivelului 4 EQF (8) Eliberarea certificatului de calificare. teologic.63. după cum urmează: (i) matematică şi ştiinŃele naturii – pentru profilul real din filiera teoretică. (4) lit. profiluri. C) şi D). respectiv a calificării profesionale se stabilesc de către Ministerul EducaŃiei. sportiv. pentru fiecare generaŃie. economie. metodologia precum şi modul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de către Ministerul EducaŃiei. respectiv a calificării profesionale. Tineretului şi Sportului.63. c. la cerere. (4) lit. absolvenŃii învăŃământului liceal pot susŃine un examen de certificare a calificării. la începutul ultimei clase de liceu. A). separat de examenul de bacalaureat. rezultatele la evaluările susŃinute conform art. alin. calendarul şi modul de organizare a examenului de certificare a calificării. primesc şi certificat de calificare.(4). c) au obŃinut media aritmetică. (2) În urma promovării examenului naŃional de bacalaureat.63.63. ConŃinutul. alin. respectiv nivelul de competenŃă digitală. A). b) au susŃinut probele scrise prevăzute la art. stabilite de Ministerul EducaŃiei.63. Art. alin. (4) lit. 64 (1) Examenul naŃional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenŃii învăŃământului secundar superior. Eliberarea acestor certificate nu este condiŃionată de promovarea probelor scrise prevăzute la art. Cercetării. alin. care au susŃinut evaluările prevăzute la art. de profil şi de specializare. respectiv de calificare profesională nu este condiŃionată de promovarea examenului de bacalaureat.

RESURSELE UMANE Beneficiarii educaŃiei Art. alin. Cercetării. având gradul didactic I şi performanŃe profesionale deosebite. Cercetării. prevăzute la art. B). alin. împreună cu Consiliului NaŃional al Elevilor şi ONG-urile reprezentative. (4) lit. În baza acestui regulament-cadru. (3) Comunitatea locală şi societatea în general sunt beneficiari terŃiari ai învăŃământului preuniversitar. Art. se susŃin după încheierea anului şcolar. Cercetării. Tineretului şi Sportului. (8) Evaluările prevăzute la art. turistice şi de agrement sau în alte unităŃi acreditate în acest sens.63. 6. reprezentanŃii mediului de afaceri. elaborează un regulament-cadru în care sunt prevăzute drepturile şi îndatoririle elevilor. A). ai autorităŃilor locale şi ai societăŃii civile. Tineretului şi Sportului.63. (9) este condusă de un preşedinte. C) şi D) se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităŃii de învăŃământ. în palate ale copiilor. în faŃa unei comisii stabilite de inspectoratul şcolar. Tineretului şi Sportului. de cel mult două ori. 65 (1) Beneficiarii primari ai învăŃământului preuniversitar sunt antepreşcolarii. (4) lit. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiŃionate de achitarea unor taxe stabilite de către Ministerul EducaŃiei. având titlul ştiinŃific de doctor sau de un cadru didactic din învăŃământul liceal. în timpul anului şcolar. alin. (12) Rezultatele examenului naŃional de bacalaureat sunt publice. fiecare unitate de învăŃământ îşi elaborează regulamentul şcolar propriu. 67 (1) Antepreşcolarii. Tineretului şi Sportului . prin activităŃi extraşcolare organizate de Ministerul EducaŃiei. preşcolarii şi elevii din învăŃământul preuniversitar au drepturi egale la educaŃie. care se aprobă prin ordin al ministrului EducaŃiei. Cercetării. Art. (2) Beneficiarii secundari ai învăŃământului preuniversitar sunt familiile antepreşcolarilor.66 (1) ÎnvăŃământul preuniversitar este centrat pe beneficiari. în tabere şcolare. în faŃa unei comisii prezidate de directorul unităŃii de învăŃământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general. respectiv Consiliului NaŃional al Elevilor şi prin consultarea obligatorie a reprezentanŃilor beneficiarilor secundari şi terŃiari. (2) ActivităŃile extraşcolare sunt realizate în cadrul şcolilor. 25 . dintr-o unitate de învăŃământ situată în alt judeŃ decât cel în care se află unitatea de învăŃământ din care provin elevii care susŃin probele scrise ale examenului naŃional de bacalaureat. preşcolarii şi elevii. în cluburi. fără taxă. respectiv a calificării profesionale. Tineretului şi Sportului dintre cadrele didactice universitare de predare.63. (2) Ministerul EducaŃiei. (5). în baze sportive. pe parcursul semestrului al II-lea. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanŃilor beneficiarilor primari. respectiv federaŃiilor naŃionale ale asociaŃiilor de părinŃi.(7) CandidaŃii proveniŃi din învăŃământul preuniversitar pot susŃine examenul naŃional de bacalaureat şi examenul de certificare a calificării. (11) Comisia prevăzută la alin. (10) Comisia prevăzută la alin. Cercetării. (9) este alcătuită majoritar din profesori de la alte unităŃi de învăŃământ decât cele din care provin elevii care susŃin probele scrise ale examenului naŃional de bacalaureat. numit prin ordin al ministrului EducaŃiei. în condiŃii stabilite prin metodologia prevăzută la art. ale preşcolarilor şi ale elevilor. E). (9) Probele scrise la examenul naŃional de bacalaureat.

în consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ. bursieri ai statului român. feroviar sau naval. prin unităŃile de învăŃământ la care sunt şcolarizaŃi. Cercetării. de burse merit. Cercetării. servicii de transport. a burselor de studiu şi a celor de ajutor social. (4) Pentru distanŃe mai mari de 50 km. pe bază de abonament. feroviar şi naval. (4) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de către Ministerul EducaŃiei. Ministerul EducaŃiei. 26 . Art. li se asigură. al agenŃilor economici. Tineretului şi Sportului. (6) De prevederile acestui articol beneficiază. potrivit prevederilor legale. în limita a 50 km. la concerte. Cercetării. se stabilesc anual. de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituŃii publice.(3) Organizarea. (7) Elevii etnici români din afara graniŃelor Ńării. de operă. Cercetării. elevii din învăŃământul privat acreditat. (5) Elevii şi cursanŃii străini din învăŃământul preuniversitar pot beneficia de burse. 70 (1) Elevii beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun. Art. preşcolarii şi elevii beneficiază de asistenŃă medicală şi psihologică gratuită în cabinete medicale şi psihologice şcolare ori în policlinici şi unităŃi spitaliceşti de stat. acreditarea. elevilor din învăŃământul primar şi gimnazial şcolarizaŃi întro altă localitate. al comunităŃilor locale. al societăŃilor de binefacere. beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. (3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaŃi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului EducaŃiei. cu sprijinul Ministerului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului. Art. Tineretului şi Sportului. (2) La începutul fiecărui ciclu de învăŃământ preuniversitar. în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităŃilor şcolare. (5). (3) Autorizarea sanitară necesară funcŃionării unităŃilor de învăŃământ public se obŃine fără taxe. al autorităŃilor administraŃiei publice locale. în baza unei metodologii comune. se asigură decontarea sumei reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru. de merit. de suprafaŃă şi subteran. 69 (1) Antepreşcolarii. (2) Cuantumul burselor acordate de la bugetul de stat se stabileşte prin hotărâre de guvern. elevii instituŃionalizaŃi beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport auto. Tineretului şi Sportului şi Ministerul SănătăŃii realizează examinarea stării de sănătate a elevilor. Cercetării. la spectacole de teatru. de la bugetele locale sau din alte surse. controlul şi competenŃele unităŃilor care oferă educaŃie extraşcolară se stabilesc prin regulament aprobat de către Ministerul EducaŃiei. după caz. 71 (1) În situaŃii justificate. pe tot parcursul anului calendaristic. Art. 68 (1) Elevii de la cursurile de zi din învăŃământul preuniversitar pot beneficia de burse de performanŃă. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanŃă. masă şi internat. de asemenea. (5) Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee. (2) Ca măsură de protecŃie specială. de burse de studiu şi de burse de ajutor social finanŃate de la bugetul de stat. al altor persoane juridice sau fizice. (3) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul local şi numărul acestora se stabileşte anual prin hotărâre a Consiliului Local. precum şi pentru transportul intern auto.

75 FuncŃiile didactice pe tipuri şi forme de învăŃământ.(2) Statul va subvenŃiona toate costurile aferente frecventării liceului pentru copiii provenind din mediul rural defavorizat sau din grupuri socioeconomice dezavantajate. (4) Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor prezentei legi. (3) Angajarea şi eliberarea din funcŃie a personalului didactic în unităŃile de învăŃământ cu personalitate juridică se fac de către directorul unităŃii. cu aprobarea consiliului de administraŃie. (2) Personalul didactic este format din profesori. Art. Art. (3) Amenzile sau munca în folosul comunităŃii sunt aplicate de către primărie. 73 InstituŃiile şi unităŃile de învăŃământ pot primi donaŃii din Ńară şi din străinătate. conform unei metodologii-cadru elaborate de către Ministerul EducaŃiei. Nerespectarea acestei prevederi din culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit reprezintă contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă între 500 şi 5000 RON sau cu muncă echivalentă în folosul comunităŃii. în conformitate cu legea. privat şi confesional. în care sunt înscrise obligaŃiile reciproce ale părŃilor. respectiv a preşcolarilor sau a elevilor. pe perioada învăŃământului obligatoriu. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare. Cercetării. prestată de părinte sau de tutorele legal instituit. Banii astfel obŃinuŃi pot fi utilizaŃi exclusiv în folosul învăŃământului preuniversitar. 27 . prin decizia consiliului de administraŃie. Modalitatea de subvenŃionare se stabileşte prin hotărâre a guvernului. (2) Angajarea şi eliberarea din funcŃie a personalului didactic auxiliar şi administrativ în unităŃile de învăŃământ cu personalitate juridică se fac de către directorul unităŃii. posturile se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităŃii de învăŃământ cu personalitate juridică. 77 (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice auxiliare şi administrative dintr-o unitate de învăŃământ sunt coordonate de către director. Art. Personalul din învăŃământul preuniversitar Art. 72 (1) UnităŃile de învăŃământ încheie cu părinŃii. la nivelul fiecărei unităŃi de învăŃământ. (2) Părintele sau tutorele legal instituit este obligat să ia măsuri pentru asigurarea frecvenŃei şcolare a elevului. 76 (1) În învăŃământul preuniversitar public. la sesizarea făcută de directorul unităŃii de învăŃământ. în momentul înmatriculării antepreşcolarilor. Contractul educaŃional-tip este aprobat prin ordin de ministru şi este particularizat. personal didactic auxiliar şi personal administrativ sau nedidactic.74 (1) Personalul din învăŃământul preuniversitar este format din personal didactic. dacă servesc politicii educaŃionale a sistemului naŃional de învăŃământ şi dacă nu sunt contrare intereselor statului român şi legislaŃiei în vigoare. (2) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. Art. Art. Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele acestuia. Tineretului şi Sportului. precum şi condiŃiile pentru ocuparea acestora se stabilesc prin prezenta lege. (5) Personalul administrativ funcŃionează în baza Codului Muncii. (3) În învăŃământul preuniversitar poate funcŃiona personal didactic asociat. cu aprobarea consiliului de administraŃie. un contract educaŃional.

avizate şi transmise de către inspectoratele şcolare judeŃene/al Municipiului Bucureşti. prin inspectoratele şcolare judeŃene/al Municipiului Bucureşti. Tineretului şi Sportului. (4) Metodologia de acordare a gradaŃiei de merit şi a implementării programului naŃional de stimulare a excelenŃei didactice se stabilesc de către Ministerul EducaŃiei. de manuale şcolare pentru unităŃile de învăŃământ. 7. consiliului de administraŃie al unităŃii de învăŃământ şi Ministerului EducaŃiei. CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI A UNITĂłILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT Art. (2) Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului exercită. în domeniul învăŃământului preuniversitar. la propunerea directorului. Art. monitorizează şi evaluează politicile educaŃionale naŃionale. d) avizează structura reŃelei învăŃământului preuniversitar şi înaintează Guvernului. f) evaluează şi aprobă manualele şcolare. a autorităŃilor locale. b) monitorizează activitatea de evaluare externă. (3) Ministerul EducaŃiei. următoarele atribuŃii: a) elaborează. 78 (1) La nivelul fiecărei unităŃi şi instituŃii de învăŃământ preuniversitar se realizează anual evaluarea activităŃii personalului didactic şi didactic auxiliar. conform legislaŃiei în vigoare. Tineretului şi Sportului. Cercetării. aplică. Cercetării. regulamentele de organizare şi de funcŃionare a unităŃilor subordonate şi a unităŃilor conexe. g) aprobă. conform legii. Tineretului şi Sportului are drept de iniŃiativă şi de execuŃie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaŃiei. Tineretului şi Sportului dezvoltă programul naŃional de stimulare a excelenŃei didactice. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinŃa celor în cauză. din care se premiază excelenŃa didactică. cifrele de şcolarizare. recompensarea. conform legii. având în vedere recomandările studiilor de prognoză. Tineretului şi Sportului. Cercetării. motivarea. evaluarea. (6) Inspectoratele şcolare judeŃene realizează auditarea periodică a resursei umane din învăŃământul preuniversitar. Metodologia de evaluare se stabileşte prin ordin al ministrului EducaŃiei. spre aprobare. e) coordonează elaborarea şi aprobă curriculumul naŃional şi sistemul naŃional de evaluare. c) coordonează şi controlează sistemul naŃional de învăŃământ. finanŃat din propriul buget. 80 (1) Organismul de stat care elaborează şi implementează politica naŃională în domeniul învăŃământului preuniversitar este Ministerul EducaŃiei. (2) Rezultatele evaluării stau la baza deciziei consiliului de administraŃie privind prelungirea duratei contractelor individuale de muncă şi a celor referitoare la acordarea gradaŃiei de merit. centralizate.Art. asigură şi supraveghează respectarea acestora. Angajatorul este unitatea de învăŃământ. răspunderea disciplinară şi disponibilizarea se iau la nivelul unităŃii de învăŃământ de către Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ. Tineretului şi Sportului. h) elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăŃământului. Ministerul EducaŃiei. Cercetării. 79 Deciziile privind angajarea. asigură finanŃarea şi achiziŃionarea. Cercetării. a agenŃilor economici. i) asigură omologarea mijloacelor de învăŃământ. 28 . (5) Salarizarea personalului didactic şi a celui didactic auxiliar se face în funcŃie de performanŃele profesionale. pe baza propunerilor unităŃilor de învăŃământ. conform legislaŃiei în vigoare. Cercetării. Cercetării. j) asigură cadrul organizatoric pentru selecŃionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite.

t) construieşte şi asigură funcŃionarea optimă a platformei şcolare de e-learning.k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenŃa psihopedagogică adecvată a copiilor şi a tinerilor cu dizabilităŃi sau cu cerinŃe educaŃionale speciale. m) coordonează. Tineretului şi Sportului având. evaluările naŃionale şi concursurile şcolare la nivelul unităŃilor de învăŃământ din judeŃ. monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităŃilor şi instituŃiilor de învăŃământ. în principal. înfiinŃarea unităŃilor pentru educaŃie timpurie. (3) În realizarea atribuŃiilor sale. organizează şi finanŃează consilii naŃionale sau agenŃii. şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăŃământului obligatoriu. învăŃământ primar şi gimnazial. Tineretului şi Sportului din aria judeŃului/ municipiului Bucureşti. Art. u) elaborează norme specifice pentru construcŃiile şcolare şi pentru dotarea acestora. FuncŃionarea acestora este stabilită prin ordin de ministru. respectiv municipiului Bucureşti. e) coordonează admiterea în licee. j) aprobă. v) dă publicităŃii şi prezintă anual. Cercetării. o) răspunde de evaluarea sistemului naŃional de învăŃământ pe baza standardelor naŃionale. Tineretului şi Sportului înfiinŃează. n) elaborează politicile naŃionale în domeniul resurselor umane. l) analizează modul în care se asigură protecŃia socială în învăŃământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităŃilor publice locale abilitate. r) stabileşte structura anului şcolar. s) elaborează metodologii şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaŃionale naŃionale. Acest raport se face public. Cercetării. în lei şi în valută. i) inspectoratul şcolar judeŃean prezintă un raport anual privind starea învăŃământului pe teritoriul judeŃului. pe baza unor norme interne. conform legii. precum şi a bibliotecii şcolare virtuale. în faŃa Parlamentului. Cercetării. 29 . Raportul privind starea învăŃământului preuniversitar în România. d) asigură. q) stabileşte modalităŃile de recunoaştere şi de echivalare a studiilor. împreună cu alte ministere interesate. formării profesionale şi a cercetării ştiinŃifice. p) elaborează. strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaŃionale specializate în domeniul învăŃământului. Tineretului şi Sportului la nivel judeŃean/ al municipiului Bucureşti. Cercetării. b) controlează aplicarea legislaŃiei şi monitorizează calitatea activităŃilor de predareînvăŃare şi respectarea standardelor naŃionale/indicatorilor de performanŃă prin inspecŃia şcolară. c) controlează. Tineretului şi Sportului pe aria judeŃului. pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi de recunoaşterea actelor de studii. următoarele atribuŃii: a) aplică politicile şi strategiile Ministerul EducaŃiei. Ministerul EducaŃiei. a diplomelor. şcolarizarea elevilor. la propunerea consiliului local. încasează taxe. 81 (1) Inspectoratele şcolare judeŃene sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului EducaŃiei. f) monitorizează implementarea programelor naŃionale iniŃiate de Ministerul EducaŃiei. monitorizează şi controlează perfecŃionarea şi formarea iniŃială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naŃional. Cercetării. g) mediază conflictele şi litigiile survenite între autoritatea locală şi unităŃile de învăŃământ. h) coordonează şi controlează activităŃile unităŃilor conexe ale Ministerului EducaŃiei. a certificatelor şi a titlurilor ştiinŃifice eliberate în străinătate. împreună cu administraŃia publică locală.

m) monitorizează activităŃile de constituire. Cercetării. de vacantare şi de ocupare a posturilor didactice din unităŃile de învăŃământ. sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru acest tip de învăŃământ. de etnie rromă. (4) În structura inspectoratelor şcolare din judeŃele cu învăŃământ şi în limbile minorităŃilor naŃionale. a documentelor strategice privind dezvoltarea economică şi socială la nivel regional. (2) Consiliul de AdministraŃie (CA) este organul suprem de conducere a unităŃii de învăŃământ şi este format din 1/3 membri cadre didactice alese de către personalul didactic al şcolii. după caz. (5) În structura inspectoratelor şcolare sunt cuprinşi şi inspectori şcolari pentru problemele copiilor şi tinerilor proveniŃi din medii socioeconomice dezavantajate. Tineretului şi Sportului. consiliile de administraŃie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral şi cu comitetul de părinŃi. respectiv de către Consiliul local şi care nu pot fi cadre didactice în unitatea şcolară respectivă. În exercitarea atribuŃiilor ce le revin. în funcŃie de mărimea unităŃii de învăŃământ şi se întrune te lunar sau ori de câte ori este necesar. Conducerea unităŃilor de învăŃământ Art. în baza regulamentului-cadru aprobat prin ordin al ministrului EducaŃiei. desemnaŃi de către Consiliul părinŃilor. în conformitate cu politica educaŃională. (3) Consiliul de AdministraŃie este constituit din 9–15 membri. (2) Structura inspectoratelor şcolare judeŃene şi respectiv al municipiului Bucureşti se stabileşte prin ordin al ministrului EducaŃiei. o) înaintează spre Ministerul EducaŃiei. e) organizează concursul de ocupare a funcŃiei de director şi aprobă directorul adjunct. de directori adjuncŃi.82 (1) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar sunt conduse de consiliile de administraŃie şi de directori. 1/3 reprezentanŃi ai părinŃilor şi 1/3 reprezentanŃi ai consiliului local. la solicitarea directorului. Metodologiacadru de organizare şi de funcŃionare a consiliului de administraŃie este stabilită prin ordin de ministru. la propunerea directorului. 30 . Tineretului şi Sportului. Cercetării. Cercetării. a preşedintelui consiliului de administraŃie sau a două treimi dintre membri. (4) Consiliul de administraŃie are următoarele atribuŃii principale: a) aprobă proiectul de buget şi execuŃia bugetară la nivelul unităŃii de învăŃământ. Tineretului şi Sportului reŃeaua de şcolarizare din raza lor teritorială propusă de administraŃiile publice locale. (3) Inspectoratul şcolar are un consiliu de administraŃie şi un consiliu consultativ şi funcŃionează în baza unui regulament propriu aprobat de consiliul de administraŃie. f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi schema de personal nedidactic. b) aprobă planul de dezvoltare instituŃională elaborat de directorul unităŃii de învăŃământ.k) aplică politicile educaŃionale naŃionale la nivel judeŃean/ al municipiului Bucureşti. l) oferă asistenŃă unităŃilor şi instituŃiilor de învăŃământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice la nivelul judeŃului. c) aprobă CDŞ la propunerea consiliului profesoral. judeŃean şi local. n) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităŃile de învăŃământ. a agenŃilor economici şi a partenerilor sociali interesaŃi. ajutaŃi. după consultarea unităŃilor de învăŃământ. d) stabileşte poziŃia şcolii în relaŃiile cu terŃi. g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral.

anual. un raport asupra calităŃii educaŃiei în unitatea sau în instituŃia pe care o conduce. c) propune consiliului de administraŃie măsuri de optimizare a procesului didactic. e) propune consiliului de administraŃie premierea şi acordarea titlului de . 31 . g) îndeplineşte alte atribuŃii stabilite de către consiliul de administraŃie. angajarea.84 (1) Consiliul profesoral al unităŃii de învăŃământ este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară cu personalitate juridică. Art. Tineretului şi Sportului. e) propune spre aprobare consiliului de administraŃie proiectul de buget şi raportul de execuŃie bugetară. (5) Consiliul de administraŃie va fi condus de către un preşedinte ales prin vot de jumătate plus unu dintre membrii săi. motivarea. b) este ordonatorul de credite al unităŃii de învăŃământ.83 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităŃii de învăŃământ. dar nu poate ocupa funcŃia de preşedinte. dintre reprezentanŃi ai părinŃilor şi ai Consiliului local. d) propune spre aprobare consiliului de administraŃie regulamentul de organizare şi funcŃionare al unităŃii de învăŃământ. în limitele legislaŃiei în vigoare. Art. formarea..profesorul anului” personalului cu rezultate deosebite la catedră. Raportul este prezentat în faŃa Comitetului de părinŃi şi este adus la cunoştinŃa autorităŃilor locale şi a inspectoratului şcolar judeŃean/ al municipiului Bucureşti. j) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor. directorul are obligaŃia cunoaşterii limbii respective.h) realizează evaluarea performanŃelor profesionale ale cadrelor didactice. h) propune consiliului de administraŃie programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice. evaluarea periodică. f) aprobă sancŃionarea abaterilor disciplinare ale elevilor. (2) Directorul unităŃii de învăŃământ are următoarele atribuŃii: a) reprezintă legal unitatea de învăŃământ şi realizează conducerea executivă a acesteia. f) răspunde de selecŃia. În cazul unităŃilor de învăŃământ cu predare exclusiv în limbile minorităŃilor. AtribuŃiile preşedintelui sunt stabilite de consiliul de administraŃie. i) îndeplineşte alte atribuŃii stabilite de consiliul de administraŃie. încetarea relaŃiilor contractuale de muncă ale personalului din unitatea de învăŃământ. c) îşi asumă răspunderea publică pentru performanŃele unităŃii de învăŃământ pe care o conduce. d) propune consiliului de administraŃie curriculumul la dispoziŃia şcolii. În cazul unităŃilor de învăŃământ cu secŃii de predare în limbile minorităŃilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administraŃie. g) propune consiliului de administraŃie ini ierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice. la propunerea directorului sau la solicitarea a 2/3 dintre membrii personalului didactic. unul dintre directori are obligaŃia cunoaşterii limbii respective. (2) AtribuŃiile Consiliului profesoral sunt următoarele: a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic. conform legislaŃiei în vigoare. h) prezintă. ale cadrelor didactice auxiliare şi ale personalului administrativ. după o metodologie generală stabilită de Ministerul EducaŃiei. este prezidat de către director şi se reuneşte lunar sau ori de cate ori este nevoie. i) sancŃionează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice. pentru slabe performanŃe sau pentru încălcări ale eticii profesionale. Cercetării. b) stabileşte codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia.

furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare. Tineretului şi Sportului. (4) Centrul JudeŃean de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională este o instituŃie conexă.(3) La şedinŃele consiliului profesoral participă. organizarea şi funcŃionarea UnităŃii pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Preuniversitar se stabilesc prin ordin de ministru. (3) Organizarea şi competenŃele unităŃilor de învăŃământ pentru activităŃi extraşcolare se stabilesc prin regulament aprobat de Ministerul EducaŃiei. (10) Unitatea pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Preuniversitar (UFIP) se organizează în subordinea Ministerului EducaŃiei. a învăŃământului preuniversitar. aflate în subordinea inspectoratelor şcolare judeŃene/ al Municipiului Bucureşti. Tineretului şi Sportului. (9) AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Preuniversitar se organizează şi funcŃionează în baza Legii asigurării calităŃii. Centrul NaŃional de Instruire DiferenŃiată. 86 (1) În învăŃământul preuniversitar funcŃionează şi palatele şi cluburile copiilor. la nivel judeŃean/al municipiului Bucureşti. organizarea şi funcŃionarea Centrului JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională se stabilesc prin regulament elaborat prin ordin al ministrului. Cercetării. Centrul JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională. (2) Organizarea. Tineretului şi Sportului. monitorizează şi evaluează. subordonată Inspectoratului Şcolar. Tineretului şi Sportului în următoarele 12 luni de la promulgarea legii. fără drept de vot. Tineretului şi Sportului. furnizate prin centrele judeŃene şi prin cabinetele de asistenŃă psihopedagogică/psihologică. subordonat Ministerului EducaŃiei. cu personalitate juridică. şi reprezentanŃi ai Comitetului de părinŃi. după caz. Art. Cercetării. d) servicii de mediere şcolară. structura. managementul şi finanŃarea instituŃiilor conexe intră în responsabilitatea Ministerului EducaŃiei. b) servicii de terapii logopedice. e) servicii de consultanŃă pentru educaŃie incluzivă. (8) Centrul NaŃional de Instruire DiferenŃiată se organizează şi funcŃionează conform metodologiei elaborate de Ministerul EducaŃiei. AtribuŃiile. (5) FinanŃarea Centrului JudeŃean de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională se asigură de la bugetul consiliului judeŃean/bugetul consiliului general al municipiului Bucureşti. (3) În fiecare judeŃ şi în municipiul Bucureşti funcŃionează Casa Corpului Didactic (CCD). ca unităŃi de învăŃământ pentru activităŃi extraşcolare. Cercetării. precum şi palatele copiilor din judeŃe. aflate în subordinea inspectoratelor şcolare judeŃene au şi rol metodologic pentru activităŃile extraşcolare. 85 (1) InstituŃiile şi unităŃile conexe ale învăŃământului preuniversitar sunt: Casele Corpului Didactic. furnizate de centrele şcolare de educaŃie incluzivă. specializată. c) servicii de evaluare. Cercetării. (7) Structura. furnizate de mediatorii şcolari. Tineretului şi Sportului. Structura şi atribuŃiile Casei Corpului Didactic se stabilesc prin ordin al ministrului EducaŃiei. (2) Palatul NaŃional al Copiilor din Bucureşti. de orientare şcolară şi profesională. Cercetării. subordonată Inspectoratului Şcolar. Cercetării. (6) Centrul JudeŃean de Resurse şi de AsistenŃă EducaŃională organizează. următoarele activităŃi şi servicii educaŃionale: a) servicii de asistenŃă psihopedagogică/psihologică. AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Preuniversitar şi Unitatea pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Preuniversitar. coordonează metodologic. 32 . InstituŃiile şi unităŃile conexe ale învăŃământului preuniversitar Art.

(2) FinanŃarea de bază acoperă integral toate cheltuielile de personal. (2) FinanŃarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar cuprinde finanŃarea de bază. (2) În învăŃământul preuniversitar privat.90 (1) FinanŃarea de bază se asigură din bugetul de stat şi este formată din costul standard per elev/preşcolar la care se adaugă coeficienŃii de corecŃie. FinanŃarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev sau preşcolar. precum şi cu sindicatele reprezentative.88 (1) FinanŃarea învăŃământului preuniversitar public se asigură din fonduri publice sau din alte surse. asociaŃii reprezentative profesionale ale cadrelor didactice. consolidări. (3) FinanŃarea de bază e atribuită prin DirecŃiile JudeŃene ale FinanŃelor Publice direct unităŃilor şcolare cu personalitate juridică şi în contul bancar al acestora. precum şi din alte surse. (6) În finanŃarea de bază a unităŃii de învăŃământ preuniversitar unde sunt condiŃii de izolare. Tineretului şi Sportului. (3) FinanŃarea învăŃământului preuniversitar privat acreditat se face din taxe. (5) FinanŃarea de bază se alocă unităŃii de învăŃământ în care este înscris elevul/preşcolarul şi se transferă la o altă unitate de învăŃământ dacă elevul/preşcolarul se transferă sau se reînmatriculează la o altă unitate de învăŃământ.8. manuale. Art. după metodologia elaborată de Ministerul EducaŃiei. cheltuieli cu perfecŃionarea profesională. potrivit legii. finanŃarea complementară. taxele de şcolarizare se stabilesc de către fiecare instituŃie sau unitate de învăŃământ. structuri asociative reprezentative ale autorităŃilor locale. c) cheltuieli pentru evaluarea periodică a elevilor. stabiliŃi prin hotărâre de guvern. Cercetării. cât şi celor private acreditate. FINANłAREA ŞI BAZA MATERIALĂ A ÎNVĂłĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR Art. Art. în cazul învăŃământului preşcolar şi învăŃământului obligatoriu. Tineretului şi Sportului are drept de iniŃiativă în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din domeniul educaŃiei şi colaborează cu alte ministere. b) subvenŃii pentru internate şi cantine. înmatriculaŃi în unităŃile de învăŃământ preuniversitar public şi privat acreditate şi evaluate periodic. prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente şi stabile. finanŃarea suplimentară şi venituri proprii. materiale şi servicii. cu autorităŃi locale. Art. (4) FinanŃarea de bază se asigură tuturor unităŃilor de învăŃământ preuniversitar-preşcolar şi învăŃământ obligatoriu. cu excepŃia celor care se suportă de la bugetul Ministerului EducaŃiei. d) predictibilitatea. în condiŃiile legislaŃiei în vigoare. Cercetării. atât celor publice.91 (1) FinanŃarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: a) investiŃii. Art. costul standard per elev şi preşcolar se calculează cu un coeficient mărit de dispersare. Cercetării. Tineretului şi Sportului. e) eficienŃa utilizării resurselor.89 (1) Ministerul EducaŃiei. reparaŃii capitale. din fonduri publice. cu asociaŃii reprezentative ale părinŃilor. (2) Principiile finanŃării învăŃământului preuniversitar sunt următoarele: a) transparenŃa fundamentării şi alocării fondurilor. potrivit legii. 33 . întreŃinere curentă. c) adecvarea volumului de resurse în funcŃie de obiectivele urmărite. b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui învăŃământ de calitate. 87 (1) Statul asigură finanŃarea de bază pentru toŃi preşcolarii şi elevii din învăŃământul obligatoriu. dotări generale prevăzute de standardele de autorizare/acreditare.

cu excepŃia acelora care. în cazul grădiniŃelor şi şcolilor.94 (1) Ministerul EducaŃiei. În urma evaluărilor după fiecare dintre cele două axe. Cercetării. „Nesatisfăcător”). cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice. de către consiliul local sau de către consiliul judeŃean. cât şi cele cu excelenŃă în performanŃă. c) PerformanŃa elevilor la olimpiadele pe discipline.93 (1) UnităŃile de învăŃământ preuniversitar public pot obŃine venituri proprii din activităŃi specifice. cheltuieli pentru transportul elevilor.cheltuieli cu bursele elevilor. Tineretului şi Sportului finanŃează anual. ExcelenŃa în predare va fi recompensată financiar. ca semn al excelenŃei în predare. şcolile vor desemna Profesorul anului. prin bugetul programelor naŃionale. „Bun”. fără a afecta în niciun fel interesul elevilor. Tineretului şi Sportului. publice sau private. în baza unei metodologii proprii. se va realiza o clasificare a şcolilor pe 5 niveluri („Excelent”. respectiv cu preşedintele Consiliului JudeŃean. Ministerul EducaŃiei. se efectuează gratuit. (2) Veniturile proprii nu diminuează finanŃarea de bază. (5) Sumele reprezentând finanŃarea de bază şi finanŃarea complementară se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităŃilor de învăŃământ cu personalitate juridică. Tineretului şi Sportului se va consulta cu asociaŃiile reprezentative ale părinŃilor. în cazul liceelor şi al altor unităŃi aflate în subordine. potrivit legii. complementară sau suplimentară şi sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administraŃie. din donaŃii. „Foarte bun”. în funcŃie de cerinŃele de dezvoltare locală şi regională. „Satisfăcător”. La nivel judeŃean şi naŃional va fi desemnat Profesorul anului pentru fiecare disciplină din planul de învăŃământ. conform legii. Cercetării. în cazul liceelor. (2) Consiliile locale şi consiliile judeŃene pot contribui la finanŃarea suplimentară. conform legii. (2) În lansarea competiŃiilor. următoarele competiŃii: a) CompetiŃii între şcoli care se bazează pe evaluarea instituŃională a fiecărei unităŃi de învăŃământ după două axe majore: incluziune şi performanŃă. Sunt premiate substanŃial atât şcolile cu excelenŃă în incluziune. (4) FinanŃarea de bază şi finanŃarea complementară se fac pe baza contractului de performanŃă încheiat între directorul unităŃii de învăŃământ preuniversitar şi primarul localităŃii în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăŃământ. respectiv din bugetele consiliilor judeŃene. după caz. Art.92 (1) FinanŃarea suplimentară se acordă ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului EducaŃiei. h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităŃi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăŃământ. cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaŃilor din învăŃământul preuniversitar. Art. Art. asociaŃiile reprezentative 34 d) e) f) g) . (2) FinanŃarea complementară se asigură din bugetul de stat şi din bugetele consiliilor locale. prin programul naŃional de stimulare a excelenŃei didactice. sponsorizări sau din alte surse legal constituite. Cercetării. la olimpiadele de creaŃie tehnicoştiinŃifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar prin ordin al ministrului EducaŃiei. (3) Utilizarea fondurilor din finanŃarea complementară este decisă. pe baza proiectelor de dezvoltare instituŃională ale unităŃilor de învăŃământ. Cercetării. b) În baza unei metodologii specifice. Tineretului şi Sportului pentru premierea unităŃilor de învăŃământ cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanŃelor şcolare. acordând granturi unităŃilor de învăŃământ. Şcolile care obŃin calificativul „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător” se supun monitorizării în vederea corecŃiei sau se desfiinŃează.

de creaŃie. educaŃională. inclusiv consolidări şi reabilitări de şcoli şi dotări. Art. (3) Cluburile sportive şcolare pot să fie finanŃate şi de autorităŃile locale. Tineretului şi Sportului. k) finanŃarea privind organizarea. pentru elevi. i) finanŃarea. se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului EducaŃiei.profesionale ale cadrelor didactice. şi din bugetul de stat. Cercetării. Tineretului şi Sportului. tehnico-aplicative. Tineretului şi Sportului. de către fiecare unitate de învăŃământ preuniversitar. j) finanŃarea unor programe naŃionale de protecŃie socială. palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. Cercetării. concursuri şi festivaluri culturalartistice. (3) FinanŃarea unităŃilor de învăŃământ special se face prin Consiliile JudeŃene. campionate şi concursuri sportive şcolare. cluburile sportive şcolare. Tineretului şi Sportului. prin bugetul Ministerului EducaŃiei. conform normelor metodologice de finanŃare a învăŃământului preuniversitar elaborate de Ministerul EducaŃiei. pentru implementarea descentralizării.95 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte anual. h) perfecŃionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare. constituit prin hotărâre a Guvernului. 35 . Cercetării. Tineretului şi Sportului. b) fondul de finanŃare suplimentară a unităŃilor de învăŃământ. aprobate prin hotărâre a Guvernului. Consiliul NaŃional al Elevilor şi cu sindicatele reprezentative. centrele logopedice. f) bursele pentru elevii din Republica Moldova. cu aprobarea consiliului de administraŃie. e) componenta locală aferentă proiectelor aflate în derulare. stabilite prin reglementări specifice. inclusiv pentru învăŃământul special: a) fondul de operare curentă al Ministerului EducaŃiei. pe bază de hotărâri ale Guvernului. precum şi olimpiade internaŃionale pe obiecte de învăŃământ. Art. se aprobă şi se execută potrivit prevederilor legale în vigoare. de modernizare şi de dezvoltare a bazei materiale a instituŃiilor publice de învăŃământ preuniversitar public. ştiinŃifice. c) fondul pentru finanŃarea programelor naŃionale ale Ministerului EducaŃiei. g) organizarea evaluărilor. Cercetării. cabinetele şcolare. a unor programe anuale sau multianuale de investiŃii. pentru implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului EducaŃiei. se asigură următoarele cheltuieli aferente unităŃilor de învăŃământ preuniversitar. (2) FinanŃarea cheltuielilor privind inspectoratele şcolare. Cercetării. a simulărilor şi a examenelor naŃionale. d) fondul de rezervă. Tineretului şi Sportului.96 (1) De la bugetul de stat. respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti. precum şi rambursările de credite externe aferente proiectelor respective. (4) FinanŃarea cheltuielilor curente şi de capital ale unităŃilor de învăŃământ special se asigură din bugetul consiliului judeŃean. Cercetării. cofinanŃate de Guvernul României şi de organismele financiare internaŃionale. de concursuri pe obiecte de învăŃământ şi pe meserii. se utilizează pentru finanŃarea altor cheltuieli ale unităŃii de învăŃământ. cu participare naŃională şi internaŃională. casele corpului didactic. (2) Excedentele anuale rezultate din execuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităŃilor finanŃate integral din venituri proprii se reportează în anul următor şi se folosesc cu aceeaşi destinaŃie sau. precum şi bursele pentru elevii străini şi etnicii români din afara graniŃelor Ńării. centrele şi cabinetele de asistenŃă psihopedagogică. indiferent de locul de domiciliu al copiilor.

după care este înaintat consiliilor locale. Tineretului şi Sportului. în vederea finanŃării unităŃilor de învăŃământ preuniversitar public.97 Constituirea şi alocarea bugetului pentru învăŃământul preuniversitar se face după următoarea procedură: a) Proiectul de buget al unităŃii de învăŃământ preuniversitar este elaborat de director şi aprobat de consiliul de administraŃie. Tineretului şi Sportului. din cote defalcate de TVA sau altele la dispoziŃia administraŃiei financiare. biblioteci. precum şi Ministerului EducaŃiei. prin direcŃiile judeŃene de finanŃe publice locale. fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziŃia acestora. răspunde în solidar cu directorul unităŃii de învăŃământ de utilizarea fondurilor bugetare. prin finanŃarea complementară. şcolile primare şi gimnaziale înfiinŃate de stat.(5) Consiliul judeŃean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeŃene/ale municipiului Bucureşti. e) Ministerul EducaŃiei.98 (1) Baza materială a învăŃământului preuniversitar constă în întreg activul patrimonial al Ministerului EducaŃiei. în condiŃiile legii. Primarul. internate. alin. cămine. Cercetării. cantine. Cercetării. baze cultural-sportive şi de odihnă. prin hotărâri proprii. ateliere şcolare. al instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ preuniversitar şi cuprinde: terenuri şi clădiri destinate procesului de învăŃământ preuniversitar. prin Legea bugetului de stat. respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti alocă. palate şi cluburi ale elevilor. c) Ministerul EducaŃiei. (6) Cheltuieli aferente facilităŃilor acordate elevilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul se finanŃează prin bugetul Ministerului EducaŃiei. prin Unitatea pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Preuniversitar şi prin inspectoratele şcolare judeŃene monitorizează implementarea noului mecanism de finanŃare a învăŃământului preuniversitar şi asigură asistenŃă specializată unităŃilor şi instituŃiilor din învăŃământul preuniversitar. Cercetării.. iii) finanŃarea de bază se alocă direct în contul unităŃilor de învăŃământ preuniversitar. Cercetării. (1) şi (2). în calitate de ordonator principal de credite. (2) Terenurile şi clădirile unităŃilor de educaŃie timpurie. conform unei metodologii stabilite prin Ordin de ministru.96. potrivit legii. ii) la nivelul consiliilor judeŃene şi locale se repartizează fondurile pentru finanŃarea complementară şi alte fonduri alocate educaŃiei de la nivelul judeŃului. Baza materială a învăŃământului preuniversitar Art. ferme didactice. fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale. Art. dotări şi echipamente. de învăŃământ preşcolar. staŃiuni didactice şi de cercetare. d) După aprobarea de către Parlament. (5) Consiliul judeŃean. Tineretului şi Sportului sunt repartizate fondurile specificate la art. bugetul învăŃământului preuniversitar se repartizează astfel: i) la nivelul Ministerului EducaŃiei. terenuri agricole. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept 36 . Tineretului şi Sportului şi din alte surse. Cercetării. respectiv judeŃene. Cercetării. b) Consiliile locale/judeŃene realizează agregarea proiectelor de buget al unităŃilor de învăŃământ din aria lor de responsabilitate şi îl înaintează DirecŃiei JudeŃene a FinanŃelor Publice. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului realizează agregarea bugetelor unităŃilor de învăŃământ preuniversitar cu bugetul propriu şi înaintează Guvernului proiectul de buget pentru educaŃie. precum şi orice alt obiect de patrimoniu destinat procesului de învăŃământ preuniversitar.

ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanŃează de la bugetul de stat. cu scutire de plata taxelor prevăzute de lege. Tineretului şi Sportului. centrele judeŃene de resurse şi asistenŃă educaŃională fac parte din domeniul public judeŃean. centrele recreative şi de divertisment. Art. Cercetării. ale palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor şi ale centrelor judeŃene de resurse şi asistenŃă educaŃională sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraŃie ale acestora. precum şi cu alte organizaŃii ale societăŃii civile. Tineretului şi Sportului sau instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ şi cercetare ştiinŃifică din sistemul învăŃământului public. prin convenŃie sau prin alte forme. primării. (5) Înstrăinarea. servicii publice descentralizate/ deconcentrate. iar fapta se consideră infracŃiune şi se pedepseşte conform legii penale. (4) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea inspectoratele şcolare judeŃene. în care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar public. precum şi asupra bunurilor aparŃinând consiliilor locale. în cărŃile funciare sau în cărŃile de publicitate funciară. fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul EducaŃiei. actele de înstrăinare. respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităŃilor şi instituŃiilor respective şi sunt administrate de acestea. cu instituŃii de învăŃământ superior. centrul naŃional de excelenŃă. Tineretului şi Sportului. conform cu legislaŃia în vigoare. ale cluburilor sportive şcolare. palatele şi cluburile copiilor şi elevilor.100 (1) Pentru îndeplinirea atribuŃiilor sale. Celelalte componente ale bazei materiale a unităŃilor de învăŃământ special publice. se face. respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Tineretului şi Sportului colaborează cu ministere. Ministerul EducaŃiei. transferul sau schimbarea destinaŃiei bazei materiale a instituŃiilor şi unităŃilor de învăŃământ preuniversitar se poate face de către autorităŃile locale. judeŃene şi. casele corpului didactic. locale şi cu serviciile publice descentralizate/ deconcentrate în vederea asigurării calităŃii procesului de învăŃământ. Cercetării. după caz. prefecturi. prin consultare şi în baza unei relaŃii directe de colaborare.99 Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparŃinând Ministerului EducaŃiei. (5) Ministerul EducaŃiei. Cercetării. Tineretului şi Sportului. prin contract. Cercetării.proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraŃie. (3) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ special publice. Cercetării. în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. 37 . numai cu avizul conform al Ministrului EducaŃiei. Cercetării. prin consiliile de administraŃie ale unităŃilor şi instituŃiilor de învăŃământ respective. prin inspectoratele şcolare judeŃene şi prin consiliile de administraŃie ale acestor unităŃi. de transfer sau de schimbare a destinaŃiei bazei materiale sunt nule de drept. (2) UnităŃile de învăŃământ colaborează cu consiliile judeŃene. (3) Parteneriatul social se exercită la toate nivelurile decizionale pentru educaŃie şi formare profesională. Art. În caz contrar. în registrul de inscripŃiuni şi transcripŃiuni. (4) Formele de parteneriat social public-privat se concretizează prin protocol de colaborare. Tineretului şi Sportului. cluburile sportive şcolare. cu consiliile judeŃene/locale. instituŃiile şi unităŃile de învăŃământ asigură transparenŃa acŃiunilor şi activităŃilor desfăşurate şi pun la dispoziŃia celor interesaŃi informaŃiile de interes public. precum şi alte unităŃi din subordinea Ministerului EducaŃiei. organizaŃii ale partenerilor sociali. respectiv al municipiului Bucureşti şi sunt în administrarea consiliului judeŃean.

103 (1) Sistemul naŃional de învăŃământ superior include toate instituŃiile de învăŃământ superior acreditate. în baza unei metodologii specifice aprobate prin hotărâre de guvern.101 (1) Prezentul titlu reglementează structura. numai prin hotărâre a Guvernului. conservatoare şi altele asemenea. 105 (1) Sistemul naŃional de învăŃământ superior se bazează pe următoarele principii: a) principiul autonomiei universitare. în scopul dezvoltării personale. b) principiul libertăŃii academice. recunoscute ca atare de statul de origine. Art. e) principiul echităŃii. funcŃiile. au caracter non-profit şi sunt apolitice. prin creaŃie individuală şi colectivă. (2) ÎnvăŃământul superior este organizat în universităŃi. conform procedurilor legale în vigoare. Aceste programe trebuie să respecte reglementările legale în vigoare în România şi în statul de origine. academii. şcoli. Art. potrivit legii. devine membră a sistemului naŃional de învăŃământ superior numai după acreditare. de către instituŃii de învăŃământ superior acreditate. f) principiul eficienŃei manageriale şi financiare. organizarea şi funcŃionarea învăŃământului superior din România. (2) Actele de finalizare a studiilor emise în România sunt recunoscute de către stat numai în cazul în care sunt eliberate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) InstituŃiile de învăŃământ superior româneşti pot organiza. Art. O instituŃie de învăŃământ superior autorizată să funcŃioneze provizoriu. institute. în statul de origine. (3) InstituŃiile de învăŃământ superior pot fi publice sau particulare. în România sau în alte state. DISPOZIłII GENERALE Art. prin asigurarea performanŃelor şi dezvoltării fizice şi sportive. d) principiul asigurării calităŃii. programe de studii comune cu instituŃii de învăŃământ superior din străinătate. inovare şi transfer tehnologic. b) cercetare ştiinŃifică. Ele sunt persoane juridice de utilitate publică. pot organiza filiale pe teritoriul României.TITLUL III ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR 1. al literelor. 104 Misiunea învăŃământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin: a) formare iniŃială şi continuă la nivel universitar. Art. al artelor. iniŃiată de Ministerul EducaŃiei. al inserŃiei profesionale a individului şi al satisfacerii nevoii de competenŃă a mediului socio-economic. precum şi prin valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora. Cercetării. Tineretului şi Sportului. ca atare. (2) InstituŃiile de învăŃământ superior din străinătate.102 (1) ÎnvăŃământul superior se poate organiza doar în instituŃii de învăŃământ superior care au obŃinut autorizarea de funcŃionare provizorie sau acreditarea. recunoscute legal. c) principiul răspunderii publice. în domeniul ştiinŃelor şi ingineriei. 38 .

în concordanŃă strictă cu legislaŃia in vigoare. Art. Tineretului şi Sportului este autoritate de stat şi este abilitat să urmărească şi să controleze aplicarea şi respectarea reglementărilor legale în domeniul învăŃământului superior şi să aplice. prin certificate şi alte acte de studii eliberate numai de către instituŃiile de învăŃământ superior acreditate. aprobată de senatul universitar. 39 g) h) i) j) . Nerespectarea acestei prevederi este considerată infracŃiune şi se pedepseşte conform legii. InstituŃiile de învăŃământ superior se organizează şi funcŃionează independent de orice ingerinŃe ideologice. (2) Diplomele nu pot fi emise decât pentru programele de studii acreditate. asociaŃii sau fundaŃii. (3) InstituŃiile de învăŃământ superior particulare se înfiinŃează la iniŃiativa şi cu resursele unor persoane fizice. strategia instituŃională. in caz de desfiinŃare sau lichidare. cu respectarea strictă a legislaŃiei în vigoare. organizarea şi funcŃionarea proprie. îşi asumă misiunea generală şi pe cea proprie şi îşi exercită răspunderea publică. De asemenea. din taxele de studii plătite de studenŃi.110 (1) Autonomia universitară şi libertatea academică sunt garantate prin lege. Ministerul EducaŃiei. (3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în carta universităŃii. rămân în patrimoniul public. Fondatorii au dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile pe care le-au adus la fondarea instituŃiei de învăŃământ superior. sancŃiuni. 106 (1) În instituŃiile de învăŃământ superior publice învăŃământul este gratuit. orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare. origine socială. (2) În învăŃământul superior nu sunt admise discriminări pe criterii de vârstă. dacă este cazul.107 (1) Calificările dobândite de absolvenŃii programelor de studii sunt atestate prin diplome. 109 (1) InstituŃiile de învăŃământ superior au patrimoniu propriu şi îl gestionează conform legii. Art. Tineretului şi Sportului controlează modul în care universităŃile îşi exercită autonomia universitară. potrivit legii şi au obligaŃia să le comunice tuturor celor interesaŃi. şi cu taxă. grup de persoane fizice. 108 Ministerul EducaŃiei. (2) În instituŃiile de învăŃământ superior particulare. etnie. Bunurile mobile sau imobile dobândite după înfiinŃarea universităŃii. Art. învăŃământul superior este cu taxă. structura. Art. Art. numiŃi în continuare fondatori. politice sau religioase. religii şi doctrine politice. Cercetării. (3) InstituŃiile de învăŃământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor. sex. principiul libertăŃii de mobilitate naŃională şi internaŃională a studenŃilor. nu se înstrăinează şi se alocă altor instituŃii de învăŃământ superior. principiul respectării drepturilor şi libertăŃilor studenŃilor şi ale personalului academic. Cercetării. naŃionalitate. care sunt decise de Senatul universitar. sunt bunuri publice care aparŃin instituŃiilor de învăŃământ superior particular pe perioada funcŃionarii şi care. a cadrelor didactice şi a cercetătorilor. (2) Autonomia universitară dă dreptul comunităŃii universitare să-şi stabilească misiunea proprie. în limita locurilor alocate anual de guvern. activităŃile. orientare politică sau religioasă. (2) InstituŃiile de învăŃământ superior publice se înfiinŃează la iniŃiativa şi cu resursele Guvernului. principiul independenŃei de ideologii.principiul transparenŃei.

institutelor de cercetare. personal auxiliar şi tehnico-administrativ care are contract de muncă cu universitatea. publică sau particulară: a) să respecte legislaŃia în vigoare. (2) Fac excepŃie de la prevederile alin. b) reducerea sau eliminarea temporară sau definitivă a accesului la finanŃările din surse publice. Accesul în spaŃiul universitar este permis numai în condiŃiile stabilite prin lege şi prin carta universitară. (2) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de 40 . b) să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoare la asigurarea calităŃii în învăŃământul superior. campusurilor universitare. Tineretului şi Sportului. Cercetării Tineretului şi Sportului aplică. staŃiunilor didactice experimentale. c) iniŃierea unui proiect de lege de preluare sau fuziune a instituŃiilor de învăŃământ superior slab performante de către cele performante. senatul are obligaŃia să desemneze un prorector care reprezintă universitatea şi devine ordonator de credite după emiterea Ordinului de Ministru. următoarele măsuri: a) revocarea ordinului de confirmare a rectorului.111 Răspunderea publică obligă orice instituŃie de învăŃământ superior. (2) Ministerul EducaŃiei. precum şi spaŃiile care aparŃin Ministerului Apărării şi Ministerului AdministraŃiei şi Internelor în care se desfăşoară învăŃământ militar.112 (1) În cazul în care se constată nerespectarea obligaŃiilor stipulate în art. (3) SpaŃiul universitar este inviolabil. Art. Art. dotărilor de orice fel şi cu orice destinaŃie. Cercetării. 111. conform legislaŃiei în vigoare. Cercetării Tineretului şi Sportului va asigura protecŃia intereselor. în termen de maximum 3 zile de la data revocării. d) iniŃierea unui proiect de lege de desfiinŃare a instituŃiei de învăŃământ superior în cauză. personal didactic şi de cercetare. d) să asigure eficienŃa managerială şi eficienŃa cheltuirii banului public. în termen de 3 luni senatul trimite spre confirmare ministrului EducaŃiei. spitalelor şi clinicilor universitare. tehnicadministrativ şi ale studenŃilor înscrişi la instituŃiile de învăŃământ superior sancŃionate. indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăŃită să le utilizeze. folosite de instituŃia de învăŃământ superior. personalului auxiliar. f) să respecte libertatea academică a personalului didactic şi de cercetare. e) să asigure transparenŃa tuturor deciziilor şi activităŃilor sale. Ministerul EducaŃiei. După finalizarea procedurilor de desemnare a unui nou rector. c) să respecte politicile de echitate şi de etică universitară. caselor studenŃilor. în care se desfăşoară învăŃământul medical superior. Cercetării. Până la confirmarea unui nou rector de către ministrul EducaŃiei. precum şi drepturile şi libertăŃile studenŃilor. carta proprie şi politicile naŃionale şi europene în domeniul învăŃământului superior.114 (1) Comunitatea universitară este constituită din studenŃi. caselor universitare. Art. a drepturilor şi libertăŃilor cadrelor didactice.(4) Autonomia universitară se exercită numai cu condiŃia asumării răspunderii publice.113 (1) SpaŃiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor. Tineretului şi Sportului numele unui nou rector. fermelor. terenurilor. cu respectarea prevederilor legale. în termen de maximum 3 luni. (1) spaŃiile şi dotările aferente care aparŃin Ministerului SănătăŃii şi ministerelor cu reŃea sanitară proprie. cuprinse în codul de etică şi deontologie profesională aprobat de senatul instituŃiei de învăŃământ superior. grădinilor botanice. Art.

la finalul fiecărui an calendaristic. de cercetare. (5) Carta se avizează de către Ministerul EducaŃiei. de cercetare. auxiliar şi tehnico-administrativ. g) condiŃiile în care universitatea se poate asocia cu alte instituŃii de învăŃământ superior sau alte organizaŃii pentru îndeplinirea misiunii sale. un raport privind starea universităŃii. încheierea de contracte şi participarea la organizaŃiile europene şi internaŃionale. k) orice alte aspecte socotite relevante de către senatul universitar. cu avizul Ministerului EducaŃiei. Raportul va fi făcut public şi transmis tuturor părŃilor 41 . Cercetării Tineretului şi Sportului.115 (1) Carta universitară prezintă reflectă opŃiunile majore ale comunităŃii universitare şi se aplică în tot spaŃiul universitar (2) Carta universitară trebuie să se refere. Art. (3) Membrii comunităŃii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin carta universitară. în baza unui contract de parteneriat. Nerespectarea legilor în conŃinutul cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv. fundaŃii sau asociaŃii. afini şi rude de grad inclusiv II. d) modul în care se realizează gestiunea şi protecŃia resurselor universităŃii.membru al comunităŃii universitare prin hotărâre a senatului universitar. necesare educaŃiei şi cercetării ştiinŃifice. Acesta face parte din carta universităŃii. h) modalităŃile în care se pot construi. Art. incluzând prevederea că în aceeaşi universitate nu pot ocupa simultan funcŃii de conducere. Art.117 (1) InstituŃiile de învăŃământ superior adoptă un cod de etică şi deontologie profesională universitară. conform legislaŃiei în vigoare. inclusiv cu unităŃile de cercetare-dezvoltare. în mod expres la: a) modalităŃile de desemnare şi revocare a mandatelor structurilor şi organismelor de conducere ale universităŃii şi a oricărui membru al acestora. (2) Rectorul universităŃii are obligaŃia să prezinte. Cercetării Tineretului şi Sportului. deŃine şi folosi elementele aferente bazei materiale a universităŃii. (4) Carta universitară nu poate avea prevederi contrare legislaŃiei în vigoare. CondiŃia ca acestea să se înfiinŃeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanŃelor instituŃiei şi să nu influenŃeze negativ în niciun fel activităŃile de învăŃământ. i) modalităŃile în care se derulează acŃiunile de cooperare internaŃională a instituŃiei de învăŃământ superior. (3) Carta se elaborează şi se adoptă de către senatul universitar în termen de maximum 6 luni de la promulgarea prezentei legi. j) modalităŃile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităŃilor şi sindicatele personalului didactic. c) condiŃiile şi modul de desfăşurare a concursurilor de selecŃie a personalului didactic. e) condiŃiile în care se constituie fondurile proprii şi stabilirea în mod independent a destinaŃiei acestora şi a condiŃiilor în care sunt utilizate. b) situaŃiile de conflicte de interese şi incompatibilităŃi. în conformitate cu legislaŃia în vigoare. singure sau prin asociere.116 (1) InstituŃiile de învăŃământ superior pot înfiinŃa. cercetare şi consultanŃă. f) condiŃiile în care se pot încheia contracte cu instituŃiile publice şi cu alŃi actori economici în vederea unor programe de cercetare fundamentală şi aplicativă sau a creşterii nivelului de calificare a specialiştilor cu studii universitare. societăŃi comerciale. la oricare nivel. ce corespund legislaŃiei în vigoare. (2) InstituŃiile de învăŃământ superior pot constitui consorŃii. tehnic şi administrativ şi cu organizaŃiile studenŃeşti legal constituite.

se divizează.119 (1) Facultatea este unitatea funcŃională care elaborează şi gestionează programele de studii. (2) InstituŃia de învăŃământ superior poate înfiinŃa. centre pentru formarea continuă a resurselor umane. poate să înfiinŃeze şi să finanŃeze într-o instituŃie de învăŃământ superior publică un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care răspund unor cerinŃe stringente de instruire şi formare profesională în domenii de interes naŃional. În structura universităŃilor funcŃionează servicii tehnico . se organizează. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinŃelor. (5) Prin excepŃie de la prevederile alineatului (2). centrele sau laboratoarele sunt aprobate de către 42 . pe perioadă determinată şi pe proiecte. astfel încât instituŃia să-şi realizeze misiunea.interesate. Programele de studii astfel propuse se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calităŃii în învăŃământul superior. Art. staŃiuni experimentale sau alte entităŃi pentru activităŃi de producŃie si transfer de cunoaştere şi tehnologie. producŃie sau transfer cognitiv şi tehnologic. unităŃi de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli. (3) Departamentul se înfiinŃează. şcoli postuniversitare şi extensii universitare. cercetare. în situaŃii temeinic justificate. să asigure criteriile şi standardele de calitate şi să gestioneze în mod eficient activităŃile de învăŃământ.118 (1) Pentru organizarea şi funcŃionarea activităŃilor asumate în misiune. artelor sau sportului. (1) şi (2) sunt organizate de către fiecare instituŃie de învăŃământ superior. pe baza contractului instituŃional. (4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcŃionează ca unităŃi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităŃii. unităŃi de microproducŃie şi prestări servicii. Art. (3) Guvernul. guvernul. staŃiunile experimentale. transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. (2) Un departament poate avea în componenŃă centre sau laboratoare de cercetare. (4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente. (2) Orice facultate se înfiinŃează. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUłIILOR DE ÎNVĂłĂMÂNT SUPERIOR Art. (3) Raportul anual al Rectorului este o componentă a răspunderii publice şi constituie o condiŃie fundamentală pentru accesul la finanŃările din bugetul public. la propunerea Ministerului EducaŃiei. prin hotărâre a Guvernului României. Cercetării. unităŃi de proiectare. departamente. poate înfiinŃa/desfiinŃa facultăŃi. Art. aprobate de senat.121 Institutele. care au autonomie şi statute proprii. se comasează sau se desfiinŃează prin hotărâre a senatului universitar la propunerea Consiliului profesoral al facultăŃii în care funcŃionează.administrative.120 (1) Departamentul este unitatea academică funcŃională care asigură producerea. centre de consultanŃă. şcoli postuniversitare şi extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare. 2. clinici universitare. (3) Componentele menŃionate în alin. orice instituŃie de învăŃământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăŃi. se divizează. institute. se comasează sau se desfiinŃează la propunerea si cu aprobarea senatului instituŃiei de învăŃământ superior. Tineretului şi Sportului. se organizează. centre sau laboratoare.

de 14 săptămâni de activităŃi didactice urmate de minim 3 săptămâni de examene. 122. (3) În învăŃământul universitar pentru minorităŃile naŃionale. Art. precum şi învăŃământ postuniversitar. doctorat. cercetare. masterat. senatul instituŃiei de învăŃământ superior va aproba un regulament propriu de organizare şi funcŃionare în acord cu standardele naŃionale şi internaŃionale generale şi specifice de calitate. 3. de studii universitare de licenŃă. (4) FinanŃarea de bază se calculează după un coeficient mărit pentru studenŃii care urmează cursurile în limba unei minorităŃi naŃionale. aplicaŃii practice şi evaluare planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de diplomă. cu respectarea legislaŃiei în vigoare. (2) Curriculumul programului de studiu este concordant cu profilul calificării definit în Cadrul NaŃional al Calificărilor şi este inclus în Registrul Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior (RCIS). Programe de studii universitare Art. b) În instituŃii de învăŃământ superior multiculturale. în acest caz. (1) ÎnvăŃământul superior pentru minorităŃile naŃionale se realizează: a) În instituŃii de învăŃământ superior în cadrul cărora funcŃionează facultăŃi/linii/programe de studii cu predare în limba maternă. Pentru fiecare ciclu universitar organizat. se constituie secŃii/linii cu predare în limbile minorităŃilor naŃionale. în limba maternă. (2)Linia de studiu din cadrul universităŃii multilingve şi multiculturale elaborează un regulament de funcŃionare care reglementează procedurile de alegere şi alte aspecte specifice structurilor organizatorice în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi sunt organizate pe trei cicluri de studiu: licenŃă. de studii universitare de doctorat. Curriculumul unui program de studii se stabileşte astfel încât să maximizeze şansele obŃinerii calificării dorite şi se aprobă de către senatul universitar.124 (1) Programul de studii universitare reprezintă un grup de unităŃi curriculare de predare.senat pentru organizarea cercetării-dezvoltării şi se supun legislaŃiei în vigoare din domeniul cercetării.125 (1) Organizarea programelor de studii este de competenŃa instituŃiilor de învăŃământ superior. (2) Senatul fiecărei instituŃii de învăŃământ superior aprobă anual. ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE Structura anului universitar Art. se asigură pregătirea în ciclul I. (3) ConcordanŃa dintre curriculum şi calificarea oferită de programul de studiu este un aspect esenŃial al asigurării calităŃii. învăŃare. de regulă. regulamentul privind activitatea profesională a studenŃilor. Art. (2) Un program de studii funcŃionează legal dacă este autorizat provizoriu sau acreditat şi 43 . de studii universitare de masterat şi ciclul III. Un semestru are o durata. cu cel puŃin trei luni înainte de începerea anului universitar.123 (1) Anul universitar începe la 1 octombrie şi include două semestre. precum şi calendarul activităŃilor educaŃionale specifice semestrelor academice de studiu. în ciclul II. În evaluarea creditelor de studii dintr-un semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni. (5) Programele de studii universitare dau acces la ocupaŃii şi funcŃii specifice fiecărui ciclu de studii universitare absolvit.

(5) Pot organiza programe de studiu la formele de învăŃământ seral. (5) Nomenclatorul domeniilor şi programelor de studii universitare. (3) Programele de studii doctorale se pot organiza la formele de învăŃământ de zi şi cu frecvenŃă redusă. ai statelor aparŃinând SpaŃiului Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene în aceleaşi condiŃii prevăzute de lege pentru cetăŃenii români. seral. Tineretului şi Sportului. cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă numai instituŃiile de învăŃământ superior care au acreditat programul de învăŃământ respectiv la forma de zi. în condiŃiile legii. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. limbă de predare şi pentru fiecare locaŃie geografică în care se desfăşoară. locaŃiile geografice de desfăşurare. (4) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene reglementarea naŃională nu poate contraveni celei europene. Cercetării. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. promovată de către Ministerul EducaŃiei. particular şi confesional pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare este de competenŃa fiecărei instituŃii de învăŃământ superior şi se organizează pe baza metodologiilor specifice de admitere stabilite de acestea. Forme de organizare Art. sunt echivalente. Contracte de studii Art. particular şi confesional pentru fiecare ciclu şi program de studii universitare pot candida cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene. numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare.funcŃionează în condiŃiile stabilite prin autorizare. pentru aceleaşi programe de studii. 126 (1) Programele de studii de licenŃă şi masterat se pot organiza în următoarele forme: învăŃământ de zi. 128 (1) Admiterea în învăŃământul superior public. cu frecvenŃă redusă şi la distanŃă. (2) Fac excepŃie programele de studii de licenŃă şi masterat din domeniile reglementate la nivelul UE care se pot organiza doar la forma de învăŃământ de zi. respectiv acreditare. (4) Diplomele şi certificatele de studii eliberate de instituŃiile de învăŃământ superior. domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu. contractul de studii este semnat şi de conducătorul de doctorat. formă de învăŃământ sau limba de predare se stabilesc anual prin hotărâre a guvernului. de către Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. precum şi cu amendă penală pentru organizatori şi cu retragerea autorizaŃiei de funcŃionare provizorie. respectiv a acreditării programului de studii. Cercetării. (2) La admiterea în învăŃământul superior public.127 InstituŃia de învăŃământ superior semnează cu fiecare student/studentdoctorand/cursant/cercetător post-doctorat înmatriculat la un program de studii un contract de studii în concordanŃă cu prevederile regulamentelor de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. În cazul studiilor universitare de doctorat. (3) Autorizarea provizorie şi acreditarea programelor de studii se realizează distinct pentru fiecare formă de învăŃământ. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în Ńările de 44 . indiferent de forma de învăŃământ absolvită. Admiterea în programe de studiu Art. Organizarea şi desfăşurarea de programe de studii care nu funcŃionează legal se sancŃionează cu nerecunoaşterea studiilor pentru beneficiari. înainte de 31 martie al fiecărui an.

(4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultăŃii. după afişarea rezultatelor finale. scutirea de plată acestor taxe sau reducerea lor. nota 5 certificând dobândirea competenŃelor minimale aferente unei discipline şi promovarea unui examen. Examene de finalizare a studiilor Art. prin metodologiile proprii de admitere. pe întreaga perioadă a prezenŃei sale în cadrul programului respectiv. d) examenul de certificare. pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare. fără perceperea unor taxe. respectiv student doctorand. Tineretului şi Sportului în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Art. în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiŃionat. în cuantumurile aprobate de senatele universitare. de studenŃii examinaŃi. (4) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanŃare de la buget o singură dată. Examenele de evaluare pe parcurs a studenŃilor Art. în condiŃiile legii. atunci când se dovedeşte că acestea au fost obŃinute în mod fraudulos sau prin încălcarea principiilor de etică universitară. 130 (1) Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este determinat prin evaluări sumative de tip examen şi prin evaluarea continuă.domiciliu se va realiza de către direcŃia de specialitate din cadrul Ministerului EducaŃiei. taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii. (2) Examenele precizate la alin. pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare. Tineretului şi Sportului. (2) InstituŃiile de învăŃământ superior dispun de metodologii de examinare aprobate de senat având în vedere asigurarea calităŃii şi respectarea eticii universitare. Cercetării. dosarele candidaŃilor respinşi sau ale celor care renunŃă la locul obŃinut prin admitere. pentru ciclul de studii universitare de licenŃă. (5) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenŃă. b) examenul de disertaŃie. de la înmatriculare şi până la susŃinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare. pentru ciclul de studii universitare de masterat. Senatele universitare pot să prevadă. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cercetării. (1) se organizează şi se desfăşoară numai de către instituŃiile de învăŃământ superior acreditate. (3) InstituŃiile de învăŃământ superior pot percepe de la candidaŃi. (6) InstituŃiile de învăŃământ superior au obligaŃia să restituie. conform propriilor regulamente instituŃionale. pe baza unui Regulament propriu aprobat de senatul instituŃiei şi care respectă metodologia cadru aprobat de Ministrul EducaŃiei. masterat sau doctorat are calitatea de student. 129 (1) Examenele de finalizare a studiilor în învăŃământul superior sunt: a) examenul de licenŃă. 131 Rezolvarea contestaŃiilor depuse de candidaŃii la admitere. c) examenul de susŃinere publică a tezei de doctorat. e) examenul de selecŃie. de absolvenŃi în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competenŃa instituŃiilor de învăŃământ superior. (3) Rezultatele în învăŃare sunt apreciate la examene cu note de la 10 la 1. care precede examenul de licenŃă. Rezultatele 45 . în cazul studenŃilor/absolvenŃilor care provin de la instituŃii de învăŃământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare.

132 Rectorul poate revoca un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obŃinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea principiilor eticii universitare. exprimându-l în termenii creditelor de studii. aplicare practică şi examinare în concordanŃă cu Sistemul European al Creditelor Transferabile (SECT). cultural sau artistic. cercetării. care corespunde licenŃei universitare. continuarea sau finalizarea studiilor sau recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin hotărâre a guvernului. Pentru această operaŃiune. instituŃiile de învăŃământ pot percepe taxe în cuantumul aprobat de senat. (5) Numărul de credite de studii aferente ciclului de studii universitare de doctorat se stabileşte de fiecare universitate în funcŃie de domeniul ştiinŃific. europene sau naŃionale şi cu prevederile acordurilor interinstituŃionale. Cercetării. aceasta corespunzând cu 60 de credite. învăŃare. (2) Pentru echivalarea. pe baza informaŃiilor existente în registrului matricol propriu. actele de studii vor fi eliberate în concordanŃă cu normele specifice. (3) Durata programelor de studii universitare de licenŃă şi masterat pe domenii de specializare se stabileşte la propunerea Ministerului EducaŃiei.evaluărilor academice nu pot fi contestate în instanŃe de judecată. (2) Cantitatea de muncă intelectuală individuală a unui student. instituŃiile de învăŃământ superior pot elibera la cerere documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite disciplinelor de curs urmate de absolvent. Credite de studii Art. cu respectarea reglementărilor cadru promovate prin ordin al ministrului educaŃiei. 133 (1) Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în Ńară sau în străinătate se face în baza unei metodologii cadru elaborate de Ministerul EducaŃiei. 135 (1) Numărul creditelor de studii constituie elementul de referinŃă pe care universităŃile îl pot utiliza în recunoaşterea unor studii sau perioade de studii universitare legale efectuate anterior în acelaşi domeniu fundamental în scopul echivalării si transferării creditelor de studiu şi a eventualei continuări a studiilor dintr-un program de studii. cu ciclul 1 de tip Bologna. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani. printr-o metodologie specifică. corespunzătoare unui an universitar. Diplome Art. poate fi echivalat de către Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului şi a unor metodologii specifice aprobate de fiecare instituŃie de învăŃământ superior pe baza normelor europene. Art. Art. (4) Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenŃă şi de masterat corespunde obŃinerii a cel puŃin 300 de credite de studii transferabile. 46 . (2) În cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe universităŃi. pe baza Sistemul European al Creditelor Transferabile (SECT). ale sistemului european de acumulare şi transfer al creditelor de studii. Un credit de studiu constă în cantitatea de muncă intelectuală dirijată şi independentă necesară pentru finalizarea individuală de către student a unei unităŃi componente a unui curs din cadrul unui program de studii. (4) ÎnvăŃământul universitar de scurtă durată. tineretului şi sportului.134 (1) Programele de studii universitare planifică şi organizează volumul de muncă specific activităŃilor de predare. Cercetării. (3) Recunoaşterea şi echivalarea de către universităŃi a unor studii sau perioade de studii universitare efectuate anterior se realizează pe baza unei metodologii aprobate de senatul universitar. Cercetării. nu poate fi mai mică de 1500 ore.

139 (1) Programele de studii universitare de masterat reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare. au o durata normală de 1-2 ani şi corespund unui număr de credite de studii transferabile cuprins. în regim cu taxă. Durata studiilor de licenŃă pentru învăŃământul ingineresc este de 4 ani. 47 . (4) În cadrul studiilor universitare de licenŃă este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. de 3-4 ani şi corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. în condiŃiile prezentei legi. Ministerul EducaŃiei. 137 (1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare de licenŃă absolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. pe baza legislaŃiei în vigoare şi cu respectarea cerinŃelor de asigurare a calităŃii şi se fac publice până la 15 aprilie a fiecărui an. cu frecvenŃă. (2) La învăŃământul de zi. în condiŃiile prevăzute de regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de studii şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. la învăŃământul de zi. pentru universităŃile publice. diplomele obŃinute fiind echivalente titlului de master.Ciclul I – Studii universitare de licenŃă Organizarea Art. Cuantumul taxei în instituŃiile de învăŃământ superior public sau particular nu poate fi mai mic decât costul de şcolarizare pentru un student echivalent. instituŃiile de învăŃământ superior pot stabili facilităŃi sau condiŃii speciale referitoare la admiterea candidaŃilor la studiile universitare de licenŃă care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la olimpiadele şcolare naŃionale sau internaŃionale. ciclul I (licenŃa) şi ciclul II (masterat) de studii universitare pot fi oferite comasat într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani. cu frecvenŃă redusă sau la distanŃă se organizează. se finalizează prin nivelul 7 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul NaŃional al Calificărilor (CNC). Diploma de licenŃă este însoŃită de „suplimentul la diplomă” care se eliberează gratuit. inclusiv forma de învăŃământ. între 60 şi 120. după caz. 138 (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de licenŃă se numeşte „diplomă de licenŃă” sau. Cercetării. de regulă. (2) În cadrul metodologiei proprii. cu excepŃia primului şi ultimului an de studii. cu aprobarea Consiliului FacultăŃii. (6) Studiile universitare de licenŃă în forma de învăŃământ seral. Tineretului şi Sportului alocă pentru studiile universitare de licenŃă la forma de învăŃământ de zi un număr de granturi de studii finanŃate de la buget. (5) Studiile universitare de licenŃă la forma de învăŃământ de zi se pot organiza în regim de finanŃare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. durata specifică a studiilor universitare de licenŃă este. Art. Art. Ciclul II – Studii universitare de masterat Organizarea Art. (2) Pe diploma de licenŃă se menŃionează toate informaŃiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit. Numărul de locuri pentru studiile universitare de licenŃă în regim cu taxă şi cuantumul taxei se stabilesc de către senatul fiecărei instituŃii de învăŃământ superior. după caz. 136 (1) Studiile universitare de licenŃă corespund unui număr cuprins între minimum 180 şi maximum 240 de credite de studii transferabile. în limba română şi într-o limbă de circulaŃie internaŃională. pot parcurge. doi ani de studii într-un singur an. conform Sistemului European de Credite Transferabile şi se finalizează prin nivelul 6 EQF. „diplomă de inginer”. Pentru profesii reglementate prin norme ori recomandări sau bune practici europene. de regulă. (3) Un procent maximum de 5% din numărul studenŃilor la zi.

orientate preponderent spre formarea competenŃelor de cercetare ştiinŃifică. din perioada anterioara aplicării celor trei cicluri de tip Bologna. Art. asociaŃii profesionale şi/sau instituŃii publice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare de masterat care să răspundă cerinŃelor pieŃei muncii. programele de studii promovate sunt hotărâte anual de către senatul universităŃii şi comunicate Ministerului EducaŃiei. inclusiv forma de învăŃământ. Aceasta este însoŃită de „suplimentul la diplomă” care se eliberează gratuit. în specialitate. ÎnvăŃarea realizată în cadrul masteratului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. în limba română şi o limbă de circulaŃie internaŃională. de către 48 . Tineretului şi Sportului până la 30 martie pentru a fi publicate centralizat. Cercetării. (2) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza de către universităŃi acreditate în acest sens. 143 Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de masterat şi susŃinerea cu succes a lucrării de disertaŃie se numeşte „diplomă de master” şi cuprinde toate informaŃiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit. c) au acreditat domeniul respectiv pentru studii masterale. (2) Pot organiza programe de studii universitare de masterat într-un domeniu acele instituŃii de învăŃământ superior care îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: a) sunt acreditate. Diploma Art.141 (1) Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu pentru studii universitare de masterat împreună cu numărul maxim al studenŃilor care pot fi şcolarizaŃi se realizează prin hotărâre de guvern în urma evaluării externe realizată de către ARACIS sau de către o altă agenŃie de asigurare a calităŃii.(2) Diploma de licenŃă sau de absolvire a absolvenŃilor învăŃământului superior de lungă durată. b) misiunea asumată şi validată în condiŃiile prezentei legi permite acest lucru. 140 (1) Programele de studii universitare de master pot fi: a) masterate profesionale. orientate preponderent spre formarea competenŃelor profesionale. înregistrată în Registrul European al AgenŃiilor de Asigurare a CalităŃii (EQAR). 144 (1) Doctoratul reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permite dobândirea unei calificări de nivelul 8 din cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din cadrul naŃional al Calificărilor (CNC) şi se desfăşoară pe baza unui Cod al Studiilor Universitare de Doctorat. Art. b) masterate de cercetare. adoptat prin hotărâre de guvern. 142 Pot candida la programe de studii universitare de masterat absolvenŃii cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. Admitere Art. este echivalentă cu diploma de studii universitare de masterat. numite UniversităŃi Organizatoare de Doctorat (UOD). Ciclul III – Studii universitare de doctorat Organizarea Art. (3) InstituŃiile de învăŃământ superior pot stabili parteneriate cu agenŃi economici. din Ńară sau străinătate. (2) În cadrul domeniului acreditat pentru studii universitare de masterat.

(4) Un IOSUD sau o UOD poate recunoaşte. Cercetării. la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. se desfăşoară în cadrul unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde: a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. (6) În cadrul instituŃiilor organizatoare de studii universitare de doctorat. parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinŃifică desfăşurate în Ńară sau străinătate. organizat numai la forma de învăŃământ de zi. individual sau în cadrul şcolii doctorale. în universităŃi sau în centre de cercetare de prestigiu. care are ca finalitate producerea de cunoaştere originală pe baza aplicării metodei ştiinŃifice şi a reflecŃiei sistematice. după caz. asupra unor creaŃii artistice sau asupra unor performanŃe sportive de înalt nivel naŃional şi internaŃional. durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani. (3) Acreditarea şi evaluarea se face pentru fiecare instituŃie de învăŃământ superior şi pentru fiecare domeniu de doctorat din cadrul acestora de către ARACIS şi CNCSIS. se organizează şcoli doctorale pe discipline sau tematici disciplinare şi interdisciplinare. recunoscută ca atare de Ministerul EducaŃiei. Fiecare domeniu şi UOD sau IOSUD sunt evaluate periodic din 5 în 5 ani. (4) Pe baza rezultatelor evaluării instituŃiei de învăŃământ superior. 145 (1) Durata programului de studii universitare de doctorat este de regulă de 3 ani. la propunerea Ministerului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. pe baza unor metode ştiinŃifice. inclusiv la nivelul şcolilor doctorale. cu aprobarea senatului universitar. Doctoratul ştiinŃific este o condiŃie esenŃială pentru cariera didactică în învăŃământul superior şi pentru cercetare. retragerea dreptului de organizare de studii universitare de doctorat. (6) Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de şcoala 49 . (5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice. Tineretului şi Sportului acordarea sau. b) doctorat profesional. conform regulamentului propriu de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat şi în condiŃiile prezentei legi. pe baza unui sistem de criterii şi a unei metodologii care se aprobă prin hotărâre a guvernului. Tineretului şi Sportului. (5) Programele de studii universitare de doctorat sunt de două tipuri: a) doctorat ştiinŃific. durata studiilor universitare de doctorat respectă reglementările în cauză. Art. Dreptul de a organiza studii universitare de doctorat se atestă prin ordin al ministrului EducaŃiei. care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinŃifică originală. precum şi recunoaşterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii universitare de masterat de cercetare. în condiŃii stabilite prin regulamentul instituŃional propriu de organizare şi desfăşurare a doctoratului. Parteneriatele sau consorŃiile constituie o InstituŃie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Durata acestor studii se prelungeşte în consecinŃă cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. de sisteme proprii şi specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi cercetare. ARACIS si CNCSIS propun Ministerului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. relevantă internaŃional. (3) În situaŃii speciale. (7) Studiile universitare de doctorat dispun. Cercetării. Cercetării. în cadrul instituŃional al UOD şi al IOSUD. (2) În domeniile de studii reglementate la nivel european. Cercetării. respectiv a evaluării periodice. pe baza acreditării. b) un program individual de cercetare ştiinŃifică sau creaŃie artistică.consorŃii sau parteneriate care se stabilesc legal între o UOD şi institute naŃionale de cercetare sau institute de cercetare din cadrul Academiei Române precum şi firme de înaltă tehnologie sau de cercetare-dezvoltare.

numit în continuare CNATDCU. a dosarului cu activitatea ştiinŃifică a specialistului. în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. b) Pentru universităŃile care nu sunt cuprinse în lista stabilită de către Ministerul EducaŃiei. Pentru Ńările din afara UE. 148 (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă. pentru studiile universitare de doctorat ştiinŃific şi pentru doctoratul profesional din domeniul artelor şi sportului. granturi doctorale. Tineretului şi Sportului alocă anual. Tineretului şi Sportului stabileşte o listă a universităŃilor pentru care acest drept se dobândeşte automat. Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale şi costurile pentru programul de studii avansate şi pentru programul de cercetare. (3) FinanŃarea şcolilor doctorale se face pe bază de competiŃie. conform contractului de studii doctorale încheiat între UOD sau IOSUD. studentul-doctorand de la forma de învăŃământ zi beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă şi specialitate şi de asistenŃă medicală gratuită. fără plata contribuŃiilor la asigurările sociale de stat. sau sub îndrumarea concomitentă a doi conducători ştiinŃifici din universităŃi diferite din România. Art. pe bază de contract. Art. Admiterea Art. Cercetării. Cercetării. fie prin evaluarea de către Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor. la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. înaintat de instituŃia angajatoare. Tineretului şi Sportului. Pentru Ńările din Uniunea Europeană şi ElveŃia acest drept se dobândeşte automat ca urmare a recunoaşterii şi echivalării academice. caz în care studentul-doctorand îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă Ńară. (2) Pe toată durata activităŃii. 50 . 149 Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenŃii studiilor universitare de masterat sau a studiilor echivalate cu acestea. 150 (1) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat. (2) Ministerul EducaŃiei.doctorală. Aceste granturi sunt ajustate cu coeficienŃi corespunzători pe domenii disciplinare şi profesionale ale doctoratului. doctorandul are calitatea de student-doctorand. la asigurările pentru şomaj. la care participă şcolile doctorale din cadrul OUD sau IOSUD. (4) Metodologia de organizare şi finanŃare a programelor doctorale se stabileşte prin hotărâre de guvern. 147 Doctoratul se poate desfăşura în limba română. acest drept se poate obŃine astfel: a) Ministerul EducaŃiei. acest drept se dobândeşte fie printr-o convenŃie internaŃională de recunoaştere reciprocă. pe baza unui acord scris între instituŃiile organizatoare implicate. 146 (1) Studiile universitare de doctorat se organizează cu finanŃare de la bugetul de stat. Art. instituŃia de învăŃământ superior organizatoare de doctorat poate angaja. (2) În contextul politicilor de asigurare a mobilităŃii universitare. Cercetării. conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. Studentul-doctorand Art. specialişti din străinătate care deŃin dreptul legal de a conduce doctorat. prin hotărâre de guvern. în limba minorităŃilor naŃionale sau într-o limbă de circulaŃie internaŃională. Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

academicienii sau cercetătorii ştiinŃifici principal gradul I. contribuŃii la asigurările sociale. 154 (1) Teza de doctorat se elaborează conform cerinŃelor stabilite de instituŃiile organizatoare de doctorat prin regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat şi în concordanŃă cu reglementările în vigoare la nivel naŃional. 151 (1) Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat constituie perioadă asimilată. pentru stabilirea stagiului de cotizare. cu respectarea drepturilor şi obligaŃiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuŃiilor datorate. Un conducător de doctorat poate îndruma maximum 10 doctoranzi. un conducător de doctorat poate îndruma studenŃi . intrând sub incidenŃa codului muncii. Art. (2) Calitatea de conducător de doctorat este acordată de CNATDCU profesorilor universitari sau cercetătorilor ştiinŃifici gradul I. în limita a 4-6 ore didactice pe săptămână. Art. (3) În cadrul aceleiaşi instituŃii care organizează doctorat. (3) Teza de doctorat se susŃine în şedinŃă publică în faŃa comisiei de doctorat. conducătorul de doctorat şi 3 referenŃi oficiali din Ńară sau din străinătate. pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel naŃional şi internaŃional. într-o UOD sau în instituŃii de cercetare sau de producŃie care formează parteneriate sau consorŃii în cadrul unei IOSUD. 153 (1) Conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare în instituŃia de învăŃământ superior care l-a propus. în conformitate cu standardele naŃionale elaborate de Ministerul EducaŃiei. Cercetării. conform legii pensiilor. Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate. Conducătorul de doctorat Art. conducătorii de doctorat vor fi remuneraŃi în conformitate cu legislaŃia în vigoare.(3) Studentul-doctorand poate desfăşura activităŃi didactice. SusŃinerea tezei de doctorat poate avea loc în 51 . specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi care îşi desfăşoară activitatea în afara UOD sau IOSUD respective. la asigurările sociale de stat. (2) Comisia de susŃinere a tezei de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de conducerea UOD. în această perioadă. Teza de doctorat Art. Tineretului şi Sportului. UOD sau IOSUD eliberează o adeverinŃă care atestă perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat la forma de învăŃământ cu frecvenŃă (zi). potrivit contractului de studii de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puŃin funcŃia didactică de conferenŃiar universitar sau de cercetător ştiinŃific principal gradul I. aflaŃi în diverse stadii ale studiilor de doctorat. la asigurările pentru şomaj. (2) După susŃinerea tezei de doctorat. la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. ca reprezentant al UOD sau IOSUD. după evaluarea pozitivă a tuturor referenŃilor.doctoranzi numai în domeniul pentru care a obŃinut conducerea de doctorat. (2) Un conducător de doctorat îşi poate desfăşura activitatea la o singură instituŃie care organizează studii doctorale. cu excepŃia cazului în care doctorandul realizează venituri pentru care plăteşte. cu titlul de doctor obŃinut în domeniul fundamental de ştiinŃe respectiv sau înrudit. Ea este alcătuită din cel puŃin 5 membri: preşedintele. potrivit legii. ActivităŃile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 152 (1) Pot fi conducători de doctorat: profesorii universitari.

(8) În cazul în care CNATDCU nu validează argumentat teza de doctorat. după caz. redactată în baza observaŃiilor CNATDCU. Tineretului şi Sportului. UOD sau IOSUD primeşte din partea Ministerului EducaŃiei. sau de ARACIS. se conferă de către IOSUD diploma şi titlul de doctor în ştiinŃe. Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 156 (1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională. Cercetării. (2) Redobândirea dreptului OUD sau IOSUD de a organiza concurs de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat se poate obŃine numai pe baza unui nou raport extern de evaluare al Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor. (4) Pe baza susŃinerii publice a tezei de doctorat. (3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat profesional. Art. (3) Redobândirea calităŃii de conducător de doctorat se poate obŃine la propunerea OUD sau 52 . (2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinŃific. Ministerul EducaŃiei. teza de doctorat va fi însoŃită de înregistrarea pe suport digital a creaŃiei artistice originale. Art. după validarea tezei de doctorat de către Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor. domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinŃific. poate lua următoarele măsuri: a) retragerea dreptului OUD sau IOSUD de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi doctoranzi pe o perioadă de până la 3 ani. corespunzându-i acronimul Dr. Diplomelor şi Certificatelor Universitare. întocmite.S. comisia de doctorat va preciza elementele de conŃinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă susŃinere publică a tezei. În diploma care certifică obŃinerea şi deŃinerea titlului de doctor se menŃionează. de Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor. în cea care certifică obŃinerea şi deŃinerea titlul de doctor într-un domeniu profesional se menŃionează. Cercetării.P. c) retragerea titlului de doctor. „Satisfăcător” şi "Nesatisfăcător". Cercetării. sau de CNCSIS sau de Consiliul de Etică al Ministerului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului o motivaŃie scrisă de invalidare. „Bine”. Diplomelor şi Certificatelor Universitare în termen de 1 an de la data primei invalidări. pe baza unor rapoarte externe de evaluare. (7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului EducaŃiei. corespunzându-i acronimul Dr. domeniul profesional al doctoratului. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Foarte bine”. Tineretului şi Sportului. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor. în mod expres. ARACIS şi CNCSIS şi cu aprobarea Ministerului EducaŃiei. Diplomelor şi Certificatelor Universitare. se conferă de către IOSUD diploma şi titlul de doctor într-un domeniu profesional. Cercetării. În domeniul fundamental Arte.155 (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte „diplomă de doctor”. (6) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”. comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. după caz. propunere care se înaintează spre validare CNATDCU.prezenŃa a cel puŃin 4 din cei 5 membri ai comisiei de doctorat. Cercetării. cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. b) retragerea calităŃii de conducător de doctorat şi a titlului de profesor. (5) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinŃele prevăzute în programul de cercetare ştiinŃifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Foarte bine” . „Bine” sau "Satisfăcător" comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Tineretului şi Sportului. în mod expres.

Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt condiŃii necesare pentru aprobare din partea Ministerului EducaŃiei. 53 . 157 Programele postuniversitare sunt: a) programe postdoctorale de cercetare avansată. b) asigură cercetătorului postdoctorat cadrul instituŃional pentru dezvoltarea cercetărilor efectuate în cadrul domeniului în care deŃine titlul ştiinŃific de doctor sau în domenii conexe. (3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de UOD sau IOSUD. 158 (1) Programele postdoctorale: a) sunt programe destinate persoanelor care au finalizat studiile universitare de doctorat ştiinŃific cu frecvenŃă la zi şi au obŃinut o diplomă de doctor într-un domeniu al ştiinŃei cu cel mult doi ani înainte de admiterea într-un program postdoctoral de cercetare. programe postdoctorale. pot utiliza Sistemul European de Credite Transferabile şi se finalizează cu un examen final de certificare a competenŃelor profesionale asimilate de cursanŃi pe parcursul programului.IOSUD. e) se pot finanŃa de instituŃii publice sau operatori economici. d) au o durată de minimum un an. aprobat de senatul instituŃiei şi cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională ale instituŃiilor acreditate se desfăşoară pe baza unui Regulament propriu de organizare şi desfăşurare. Cercetării. 159 (1) Pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă toate acele instituŃii de învăŃământ superior care au acreditate cel puŃin programe de studii universitare de licenŃă în domeniul ştiinŃific şi profesional respectiv. c) pot fi organizate numai în forma cu frecvenŃă la zi. în cadrul UOSUD. cercetătorul postdoctorat va primi un atestat de cercetare. Programele postdoctorale Art. Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă Art. la propunerea CNATDCU. Numărul de locuri pentru programele postdoctorale se stabileşte de către senatul fiecărei UOD sau de către forul de conducere al IOSUD. b) programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continuă. (5) La finalizarea programului postuniversitar. (4) UOD sau IOSUD şi conducătorul de doctorat sunt evaluaŃi o dată la 5 ani. conform procedurilor stabilite prin ordin de ministru. 4. persoana angajată este încadrată pe poziŃia de cercetător cu contract de munca pe perioadă determinată. la seral sau la distanŃă. cu frecvenŃă redusă. Tineretului şi Sportului. f) se desfăşoară în cadrul UOD sau IOSUD pe baza planului de cercetare al UOD sau IOSUD propus de cercetătorul postdoctorat şi aprobat de instituŃia gazdă. în conformitate cu legislaŃia în vigoare. pe baza unui raport de evaluare internă ale cărui aprecieri sunt validate printr-o evaluare externă efectuată de CNATDCU. (2) InstituŃiile de învăŃământ superior acreditate să organizeze programe de studii universitare de doctorat pot organiza. (3) Programele postuniversitare se pot organiza în forma cu frecvenŃă la zi. (4) În perioada programului de cercetare postdoctorală. ORGANIZAREA ÎNVĂłĂMÂNTULUI POSTUNIVERSITAR Art.

b) fiecare an universitar are câte 60 de credite de studiu transferabile ECTS. 300 de credite pentru specializarea Farmacie cu durata de 5 ani şi 360 de credite pentru specializarea Medicină. 5. c) studiile universitare de masterat au între 60 şi 120 de credite. perfecŃionare. pentru specializarea farmacie. 4 ani de studii. de informaŃii. Medicină Dentară şi Medicină Veterinară de 6 ani. Tineretului şi Sportului şi. Art. ciclul II – studii universitare de masterat. educaŃie medicală continuă. (4) InstituŃiile de învăŃământ superior din domeniul medical uman şi veterinar şi instituŃiile sanitare publice pot utiliza veniturile proprii pentru asigurarea unor condiŃii optime de activitate. 6. pe baza criteriilor de calitate. (5) Au dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenŃi care au cel puŃin studii universitare cu diplomă de licenŃă sau echivalentă. ordine comune cu Ministerul SănătăŃii şi ANVSVSA. Medicină dentară şi Medicină Veterinară. (2) InstituŃiile de învăŃământ superior din domeniul medical acreditate. (6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională. şi 54 . 240 de credite pentru specializările de 4 ani. instituŃia organizatoare eliberează un certificat de atestare a competenŃelor profesionale specifice programului.(4) Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanŃare din alte surse. Studiile de rezidenŃiat se organizează numai în UniversităŃile de Medicină şi Farmacie acreditate. ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR MILITAR ŞI ÎNVĂłĂMÂNTUL DE INFORMAłII. Pentru ciclul I sunt totalizate 180 credite pentru specializările cu licenŃă pe o durată a studiilor de 3 ani. parte integrantă a sistemului naŃional de învăŃământ. d) studiile universitare de doctorat totalizează 240 de credite. ordin al ministrului EducaŃiei. DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAłIONALĂ Organizare şi funcŃionare Art. 161 Reglementarea altor aspecte specifice desfăşurării activităŃilor din acest domeniu va fi realizată prin hotărâre de guvern. de ordine publică şi securitate naŃională este învăŃământ de stat. pot organiza forme de învăŃământ prin cele 3 cicluri universitare: ciclul I – studii universitare de licenŃă. Cercetării. privind infrastructura. (3) Durata studiilor universitare de doctorat pentru absolvenŃii din învăŃământul medical uman şi veterinar superior este de 4 ani. pentru minimum 5500 de ore de activitate teoretică şi practică la specializările Medicină. ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR MEDICAL Organizarea şi funcŃionarea învăŃământului superior medical Art. 160 (1) ÎnvăŃământul universitar din domeniul medical uman şi veterinar se desfăşoară numai în instituŃii de învăŃământ universitar autorizate provizoriu sau acreditate. ciclul III – studii universitare de doctorat. 5 ani de studii. 162 (1) ÎnvăŃământul superior militar. pentru minimum 4600 de ore de pregătire pentru specializarea asistenŃi medicali generalişti şi moaşe şi de 3 ani pentru alte specializări medicale. precum şi de formare si dezvoltare profesională: de rezidenŃiat. echipamentele medicale şi accesul la informaŃie medicală. după caz. cu respectarea reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană şi anume: a) se asigură 6 ani de studii.

după trecerea în rezervă. să ocupe funcŃii echivalente cu cele ale absolvenŃilor instituŃiilor civile de învăŃământ. JustiŃiei. Tineretului şi Sportului. posesori ai diplomei de absolvire a şcolii militare cu durata de 3 sau 4 ani. de ordine şi securitate publică poate îndeplini şi atribuŃiile de rector. ui AdministraŃiei şi Internelor. Tineretului şi Sportului. de informaŃii. (8) Conducerea unităŃilor şi instituŃiilor de învăŃământ militar. nivel şi formă de organizare a învăŃământului. ofiŃerilor de poliŃie şi a altor specialişti. de informaŃii. Managementul şi finanŃarea instituŃiilor Art. (7) Diplomele de licenŃă. pentru obŃinerea diplomei de licenŃă în profiluri şi specializări similare sau apropiate armei/specialităŃii militare. Serviciul Român de InformaŃii şi alte instituŃii cu atribuŃii în domeniile apărării. pot să-şi completeze studiile în învăŃământul superior civil. de ordine publică şi securitate naŃională se realizează în aceleaşi condiŃii ca în instituŃiile civile de învăŃământ superior. Cercetării. AdministraŃiei şi Internelor. (2) InstituŃiile de învăŃământ superior militar. informaŃiilor. programele de studii. informaŃiilor. (2) Structurile şi funcŃiile de conducere din instituŃiile de învăŃământ militar. criteriile de selecŃionare a candidaŃilor pentru învăŃământul superior militar. Ministerul JustiŃiei. de masterat. de doctorat eliberate de instituŃiile de învăŃământ superior militar. admiterea la studii. de informaŃii. cu avizul ui EducaŃiei. potrivit specificului fiecărei arme.cuprinde: învăŃământ universitar pentru formarea ofiŃerilor. precum şi titlurile ştiinŃifice obŃinute dau dreptul deŃinătorilor legali. precum şi învăŃământ postuniversitar. JustiŃiei. de ordine publică şi securitate naŃională. Serviciului Român de InformaŃii. Cercetării. autorizarea şi acreditarea instituŃiilor de învăŃământ. Participarea ofiŃerilor în activitate la învăŃământul de zi se reglementează prin ordin al conducătorilor instituŃiilor din domeniile apărării. (3) Structura organizatorică. de ordine şi securitate publică sunt aceleaşi ca cele din instituŃiile civile de învăŃământ şi se ocupă în aceleaşi condiŃii ca cele din instituŃiile civile de învăŃământ superior. cu profil apropiat şi de acelaşi nivel. de informaŃii. precum şi specializările/programele de studii din cadrul acestora. 55 . dacă îndeplineşte simultan şi condiŃiile specifice prevăzute în lege pentru această funcŃie. finalizarea studiilor. (5) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul învăŃământului superior militar. cifrele anuale de şcolarizare. Apărării NaŃionale. (9) Comandantul instituŃiei de învăŃământ superior militar. regulamente şi instrucŃiuni proprii. ui Apărării NaŃionale. în rezervă sau în retragere. în învăŃământul superior militar. ordinii publice şi securităŃii naŃionale. (4) Formele de organizare a învăŃământului. indiferent de gradul militar al candidatului ales. de informaŃii. informaŃiilor. (6) OfiŃerii în activitate. în condiŃiile legii. se supun mecanismelor de asigurare a calităŃii. ca şi instituŃiile de învăŃământ civil. ordinii publice şi securităŃii naŃionale pot emite ordine. de informaŃii. de ordine publică şi securitate naŃională. de ordine publică şi securitate naŃională. specializări. derularea programelor de studii. de ordine şi securitate publică se realizează de către comandanŃi/rectori care ocupă funcŃiile în conformitate cu reglementările comune ale ui EducaŃiei. ordinii publice şi securităŃii naŃionale. Serviciul Român de InformaŃii şi alte instituŃii cu atribuŃii în domeniile apărării. de ordine publică şi securitate naŃională se stabilesc de Ministerul Apărării NaŃionale.163 (1) Managementul şi finanŃarea instituŃiilor din învăŃământul superior militar. Ministerul AdministraŃiei şi Internelor. se supun procedurilor şi condiŃiilor aplicabile instituŃiilor de învăŃământ superior civil. de informaŃii. de ordine publică şi de securitate naŃională din cadrul sistemului naŃional de învăŃământ. profilurile.

de ordine publică şi securitate naŃională se înfiinŃează corpul instructorilor militari. de informaŃii. 7. (2) InstituŃiile de învăŃământ superior militar. au dreptul să-şi continue activitatea didactică. ordinii publice şi siguranŃei naŃionale. de informaŃii.(10) În învăŃământul superior militar. ViaŃa universitară Art. Resurse umane Art. delegata de ordonatorul de credite. de informaŃii. de informaŃii. cu contract de muncă. adaptate mediului militar. de ordine publică şi securitate naŃională se încadrează. în limita granturilor şi contractelor de cercetare. de informaŃii. Biblioteci şi centre de documentare şi informare Art. (2) UniversităŃile au obligaŃia să creeze structuri tehnico-administrative care să faciliteze managementul activităŃilor de cercetare. de ordine publică şi securitate naŃională se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale pentru instituŃiile civile de învăŃământ superior. Aceste activităŃi se desfăşoară conform reglementărilor legale în vigoare şi fac obiectul controlului financiar intern. Serviciului Român de InformaŃii şi al altor instituŃii cu atribuŃii în domeniul apărării.166 ViaŃa universitară din instituŃiile de învăŃământ superior militar. laboratoare sau centre de cercetare ale universităŃii. de ordine şi securitate publică se bucură de principiul autonomiei universitare. păstrându-şi titularizarea pe post. pensionate pentru limită de vârstă şi vechime integrală ca militari. (3) Personalul implicat în activităŃi de cercetare in institute. în realizarea achiziŃiilor publice şi gestiunea resurselor umane necesare derulării grantului. Ministerul JustiŃiei. de informaŃii.164 (1) FuncŃiile didactice şi de cercetare din învăŃământul superior militar. prin ordine şi instrucŃiuni ale ui Apărării NaŃionale. de autonomie şi responsabilitate personală. de ordine publică şi securitate naŃională au acelaşi statut ca cele din instituŃiile civile de învăŃământ şi se bucură de principiul libertăŃii academice şi al autonomiei universitare. se ocupă şi se eliberează in aceleaşi condiŃii ca cele din instituŃiile civile de învăŃământ superior.165 Bibliotecile şi Centrele de documentare şi informare din învăŃământul superior militar. (3) Cadrele didactice militare titulare. de informaŃii. până la îndeplinirea vârstei de pensionare stabilită de lege. (4) În instituŃiile militare de învăŃământ superior. ui AdministraŃiei şi Internelor. dispune. de ordine publică şi securitate naŃională funcŃionează în aceleaşi condiŃii ca cele din instituŃiile civile de învăŃământ. 56 . de ordine şi securitate publică. de ordine publică şi securitate naŃională.167 (1) Activitatea de cercetare şi creaŃie din universităŃi se organizează şi funcŃionează pe baza legislaŃiei româneşti şi europene în domeniu. Aceste structuri deservesc şi răspund optim cerinŃelor personalului implicat în cercetare. categoria personalului didactic auxiliar cuprinde şi specialiştii din structurile de management educaŃional. în cadrul aceleiaşi instituŃii de învăŃământ superior. Cadrele didactice şi de cercetare din învăŃământul superior militar. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI CREAłIE UNIVERSITARĂ Art.

c) universităŃi de cercetare avansată şi educaŃie. (2) Mobilitatea interinstituŃională a personalului de cercetare după principiul : grantul urmează cercetătorul – este garantată prin lege. (4) UniversităŃile se clasifică. Tineretului şi Sportului.171 (1) Pentru asigurarea calităŃii în învăŃământul superior.b. prin organismele abilitate. Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor. CNATDCU şi de un organism internaŃional selectat pe bază de competiŃie.) şi programe de doctorat. Cercetării. (2) Metodologia de ierarhizare a programelor de studii şi de clasificare a universităŃilor se aprobă prin hotărâre de guvern în maximum 6 luni de la promulgarea acestei legi. Cercetării. (5) FinanŃarea din surse publice se va face diferenŃiat pe categorii de universităŃi şi în funcŃie de poziŃia în ierarhie a programelor de studii. b) universităŃi de educaŃie şi cercetare ştiinŃifică şi creaŃie artistică. 57 . sunt finanŃate din fonduri publice: programe de licenŃă în universităŃile menŃionate la alin. Cercetării. Ministerul EducaŃiei.169 (1) Pentru granturile gestionate de Ministerul EducaŃiei. Art. (2) Cuantumul regiei pentru granturile şi contractele de cercetare este stabilit de finanŃator sau de autoritatea contractantă şi nu poate fi modificat pe perioada derulării acestora. conform contractului cu autoritatea contractantă. (2) UniversităŃile care refuză să facă publice datele solicitate de Ministerul EducaŃiei. Titularul grantului răspunde public.170 (1) Asigurarea calităŃii învăŃământului superior şi cercetării universitare este o atribuŃie fundamentală a Ministerul EducaŃiei.(4). în 3 categorii: a) universităŃi preponderent de educaŃie. programe de licenŃă şi masterat în universităŃile menŃionate la alin. (6) Statul finanŃează programele de excelenŃă în orice categorie de universităŃi. Tineretului şi Sportului. 8. În realizarea acestei atribuŃii. acesta asigură un avans de 30% din valoarea grantului din momentul semnării contractului de finanŃare. Ministerul EducaŃiei. (3) Aplicarea metodologiei de ierarhizare şi clasificare intră în răspunderea Ministerului EducaŃiei. prin Autoritatea NaŃională de Cercetare ŞtiinŃifică. realizează evaluarea programelor de studii şi evaluarea instituŃională a universităŃilor. Cercetării. Cercetării. PROMOVAREA CALITĂłII ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI CERCETARE Art. Art. Tineretului şi Sportului colaborează cu AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii (ARACIS). Tineretului şi Sportului. masterat şi licenŃă în universităŃile menŃionate la alin.Art. pe baza evaluării programelor de studii şi a capacităŃilor instituŃionale.a). lit.(4).c).168 (1) La sfârşitul fiecărui an bugetar conducerea universităŃii va prezenta Senatului un raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi modul în care aceasta a fost cheltuită. conform legislaŃiei în vigoare. încalcă principiul răspunderii publice şi sunt sancŃionate cu una sau mai multe dintre sancŃiunile specificate în prezenta lege. lit. Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi Consiliul de Etică Universitară. lit. CNCSIS. Tineretului şi Sportului şi este realizată de către un consorŃiu format din: ARACIS. de modul de gestionare a grantului. Tineretului şi Sportului. alte agenŃii înscrise în Registrul European al AgenŃiilor de Asigurare a CalităŃii în învăŃământul superior. Totodată. Cercetării. precum şi cu Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior.(4).

Tineretului şi Sportului. c) fondurile de finanŃare suplimentară şi granturi alocate de Ministerul EducaŃiei. universităŃile publice şi private pot: a) să se constituie în consorŃii universitare. conform unei metodologii cadru elaborate de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior şi aprobate prin ordin de ministru. acordate pe bază de competiŃie. Sprijinirea excelenŃei individuale Art.172 (1) Pentru promovarea calităŃii şi creşterea eficienŃei sistemului de învăŃământ superior. la intervale de maximum 5 ani.Art. Rezultatele evaluării se fac publice pentru informarea beneficiarilor de educaŃie şi transparenŃa instituŃională. b) granturi pentru efectuarea şi finalizarea unor cercetări. inclusiv teze de doctorat. la propunerea rectorului. 58 . d) crearea de instrumente şi mecanisme de susŃinere a inserŃiei lor profesionale în Ńară. b) să fuzioneze într-o singură instituŃie de învăŃământ superior cu personalitate juridică. existente în prezenta lege: a) un procent minim de 30% din finanŃarea de bază se acordă universităŃilor publice pe baza criteriilor şi standardelor de calitate stabilite de Consiliul NaŃional al FinanŃării ÎnvăŃământului Superior şi aprobate de Ministerul EducaŃiei. b) fondul de dezvoltare instituŃională se adresează celor mai bune instituŃii de învăŃământ superior din fiecare categorie. Rezultatele evaluării şi clasificării se fac publice. Cercetării. Ministerul EducaŃiei. care permit accelerarea parcursului de studii universitare. (5) Evaluarea programelor de studii şi a instituŃiilor de învăŃământ superior se face periodic la iniŃiativa Ministerului EducaŃiei. Cercetării. Cercetării. având ca obiectiv principal susŃinerea elitelor româneşti din Ńară şi din diaspora. c) aprobarea unor rute educaŃionale flexibile. (2) Senatul universitar. Tineretului şi Sportului va propune o lege prin care se realizează comasarea prin fuziune a universităŃilor care au misiuni asemănătoare şi sunt localizate în aceeaşi unitate teritorial administrativă sau la o distanŃă mai mică de 200 km între localităŃile de reşedinŃă. (3) În cazul universităŃilor publice. evaluarea internă şi clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de performanŃă în cercetare. 174 Guvernul României înfiinŃează Institutul de Studii Avansate din România. Cercetării. Art. poate dispune reorganizarea sau desfiinŃarea departamentelor sau instituŃiilor slab performante. Art. în baza evaluării interne. 176 Formele de sprijin pentru cadrele didactice. (2) UniversităŃile acreditate la data adoptării acestei legi pot iniŃia tratative pentru constituirea de consorŃii sau pentru fuzionare prin comasare sau absorbŃie. (4) Fuziunea prin comasare sau absorbŃie prin fuziune se va face prioritar în jurul instituŃiilor din categoria universităŃilor de cercetare avansată şi educaŃie. studenŃii şi cercetătorii cu performanŃe excepŃionale includ: a) granturi de studii sau de cercetare la universităŃi din Ńară sau din străinătate. studenŃii.173 (1) Fiecare universitate are obligaŃia să realizeze. fără a prejudicia. în vreun fel. pentru creşterea vizibilităŃii internaŃionale şi pentru concentrarea resurselor. în maximum 12 luni de la promulgarea prezentei legi. Art. Tineretului şi Sportului sau a universităŃilor. Tineretului şi Sportului. 175 Statul încurajează excelenŃa în instituŃiile de învăŃământ superior prin pârghii financiare specifice.

Registrul Matricol Unic al UniversităŃilor Art. Prevederile acestui regulament sunt concordante în conŃinut cu metodologia cadru privind organizarea admiterii. pentru un singur program de studii. 9. Art.R. instituită de Ministerul EducaŃiei. (4) UniversităŃile care admit în programele lor de studii mai mulŃi studenŃi decât capacitatea de şcolarizare de care dispun sunt sancŃionate printr-una sau mai multe dintre sancŃiunile prevăzute în prezenta lege.I. 59 . (2) Ministerul EducaŃiei. master sau doctorat. cu respectarea capacitaŃii de şcolarizare stabilita prin evaluarea A. cu cel puŃin 6 luni înainte de susŃinerea concursului de admitere. Cercetării . Tineretului şi Sportului elaborează anual o metodologie cadru privind organizarea admiterii în instituŃiile de învăŃământ superior publice şi private din România. (6) Fiecare instituŃie de învăŃământ superior elaborează şi aplică propriul regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite.177 (1) StudenŃii sunt consideraŃi parteneri ai instituŃiilor de învăŃământ superior şi membri egali ai comunităŃii academice. (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent în două instituŃii de învăŃământ superior diferite sau în maxim două programe de studii. respectiv artistice sau sportive. ca o bază de date electronică în care sunt înregistraŃi toŃi studenŃii din România din universităŃile publice sau private acreditate sau autorizate să funcŃioneze provizoriu. conform normelor legale în vigoare. Cercetării.S. Registrele matricole ale universităŃilor devin parte a RMUR. (3) În urma admiterii într-un program de studii.astfel încât să valorifice la nivel superior atât talentul cât şi achiziŃiile realizate prin formare.C.A. (7) CondiŃiile de admitere trebuie făcute publice în fiecare an. (5) Ministerul EducaŃiei.178 (1) O instituŃie de învăŃământ superior poate admite şi înmatricula într-un program de studii numai acel număr de studenŃi pentru care sunt asigurate condiŃii optime de calitate academică şi de viaŃa confortabilă a studenŃilor în spaŃiul academic. Orice subvenŃie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă. şi a admiterii într-un program de studii pentru licenŃă. precum şi conŃinutul informaŃiilor care vor fi scrise în Registrul Matricol Unic al UniversităŃilor din România.179 (1) Se constituie Registrul Matricol Unic al UniversităŃilor din România (RMUR). asigurându-se un control riguros al diplomelor. (4) În vederea testării cunoştinŃelor şi capacităŃilor cognitive. numai într-o singură instituŃie de învăŃământ superior. PROMOVAREA UNIVERSITĂłII CENTRATE PE STUDENT Art. (2) Capacitatea de şcolarizare este făcută publică de către rectorul instituŃiei de învăŃământ superior prin declaraŃie pe proprie răspundere.Tineretului şi Sportului . între student şi universitate se încheie un contract în care se specifică drepturile şi obligaŃiile părŃilor. instituŃiile de învăŃământ superior organizează examene de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studiu. Tineretului si Sportului va elabora un Regulament de alocare a codului matricol individual. în cadrul aceleiaşi universităŃi. Înmatricularea studenŃilor. Cercetării. (2) O persoană dobândeşte statutul de student şi de membru al unei comunităŃi universitare numai în urma admiterii şi înmatriculării sale într-o instituŃie de învăŃământ superior.

(3) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare şi monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor şi obligaŃiilor studentului. legal constituite. Tineretului si Sportului va colabora. ateliere. în instituŃiile de învăŃământ superior. conform legii. pe baza registrelor existente în universităŃile acreditate. Cercetării. consilierea în scopul orientării profesionale. sunt organismele care exprimă interesele studenŃilor din universităŃi. acces la baza de date specifice domeniului şi la cea referitoare la situaŃia şcolară personală. cenacluri. cluburi. în afara orelor de curs. în baza căruia toate deciziile majore în cadrul instituŃiilor de învăŃământ superior sunt luate cu participarea reprezentanŃilor studenŃilor. b) principiul dreptului la asistenŃă şi la servicii complementare în învăŃământul superior exprimat prin: consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice. de drept. (5) StudenŃii pot participa la acŃiuni de voluntariat. Art. în conformitate cu prevederile legii.180 (1) Principiile care reglementează activitatea studenŃilor în cadrul comunităŃii universitare sunt: a) principiul nediscriminării: în baza căruia toŃi studenŃii beneficiază de egalitate în tratament din partea instituŃiei de învăŃământ superior. propus de asociaŃiile studenŃeşti şi adoptat de Ministerul EducaŃiei. la nivelul fiecărei comunităŃi academice. cercuri. Împrumuturile pot acoperi taxele de studii şi costul vieŃii pe perioada studiilor. consilierea psihologică. în baza căruia studenŃii au dreptul de acces liber şi gratuit la informaŃii care privesc propriul parcurs educaŃional şi viaŃa comunităŃii academice din care fac parte.182 (1) StudenŃii beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor. Art. (3) FederaŃiile naŃionale studenŃeşti. (4) Registrul Matricol Unic al UniversităŃilor din România. Falsificarea înscrisurilor din registrul matricol este o infracŃiune sancŃionată conform legii. Raportul va fi făcut public.(3) Registrul Matricol Unic al UniversităŃilor din România este document oficial protejat legal. reprezentanŃi legitimi ai intereselor studenŃilor. e) principiul transparenŃei şi al accesului la informaŃii. orice discriminare directă sau indirectă faŃă de student este interzisă. în cadrul instituŃiei de învăŃământ în care studiază. registrele matricole ale universităŃilor şi sistemele informatice aferente se vor elabora în termen de cel mult doi ani de la adoptarea prezentei legi. în dezvoltarea învăŃământului superior. pentru care pot primi un număr de credite. Art. în raport cu instituŃiile statutului. 60 . garantate de stat. şi se va consulta permanent cu acestea. d) principiul libertăŃii de exprimare în baza căruia studenŃii au dreptul să îşi exprime liber opiniile academice. AsociaŃiile studenŃilor prezintă un raport anual privind respectarea codului . publicaŃii. (4) Ministerul EducaŃiei. (2) Drepturile. legal constituite. cont email. Tineretului şi Sportului prin ordin de ministru. (5) Baza de date electronică aferentă Registrului Matricol Unic înregistrează şi păstrează şi evidenŃa diplomelor universitare emise în România. (2) OrganizaŃiile studenŃeşti sunt. publice sau particulare. cu federaŃiile naŃionale studenŃeşti. pe baza unei hotărâri de guvern. formaŃii artistice şi sportive. seminar sau laboratoare.181 (1) StudenŃii au dreptul să înfiinŃeze. Cercetării. libertăŃile şi obligaŃiile studenŃilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi obligaŃiilor studentului. în condiŃiile stabilite de Carta universitară. c) principiul participării la decizie.

(11) Cheltuielile de întreŃinere a internatelor. Cercetării. (5) AbsolvenŃii care vor practica profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi scutiŃi de plata a 75% din împrumut.3 ani sau are grave probleme de sănătate. în situaŃiile în care practica se desfăşoară în afara centrului universitar respectiv. (12) InstituŃiile de învăŃământ superior publice asigură. StudenŃii orfani sau proveniŃi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului EducaŃiei. spectacole de teatru. (3) care se desfăşoară pe teritoriul României. Aceste burse se obŃin prin concurs organizat la nivel naŃional. căminelor şi cantinelor universităŃilor sau instituŃiilor de învăŃământ publice. 183 (1) StudenŃii beneficiază de asistenŃă medicală şi psihologică gratuită în cabinete medicale şi psihologice universitare ori în policlinici şi unităŃi spitaliceşti de stat. (5) InstituŃiile de învăŃământ superior au dreptul de a acorda. Cercetării. în limita resurselor financiare proprii. (6) se aplică şi în cazul taberelor de creaŃie. destinate studenŃilor. Tineretului şi Sportului. Cercetării. feroviar şi naval. (6) ActivităŃile extracurriculare–ştiinŃifice. Art. (3) StudenŃii beneficiază de gratuitate pentru accesul la muzee. 61 . Tineretului şi Sportului. în limita bugetelor aprobate. (9) pot participa studenŃii şi absolvenŃii instituŃiilor de învăŃământ superior publice şi cei ai instituŃiilor de învăŃământ superior particular acreditate. (4) StudenŃii cetăŃeni români din afara graniŃelor Ńării. pentru efectuarea practicii comasate a studenŃilor. cazare şi transport. (8) Statutul de student cu taxă se modifică în condiŃiile stabilite de senatul universitar. (6) Statul garantează împrumuturile bancare dintr-un fond constituit în acest scop. (2) În timpul anului şcolar. (9) Ministerul EducaŃiei. pe perioada prevăzută în planurile de învăŃământ. în condiŃiile stabilite de senatul universitar. stimulând accesul la învăŃământul superior şi asigurând astfel egalitatea de şanse. concerte. ele se completează cu subvenŃii acordate din bugetul de stat. sportive şi de odihnă ale studenŃilor. (7) Prevederile alin. beneficiază de gratuitate la toate manifestările prevăzute la alin. această parte fiind preluată de stat.(2) Returnarea împrumutului se va face după angajarea absolvenŃilor pe un loc de muncă şi va putea fi întreruptă pe perioada în care un absolvent se află în şomaj. cultural-artistice şi sportive – precum şi cele pentru studenŃii capabili de performanŃe sunt finanŃate de la bugetul statului. conform normelor stabilite de Ministerul EducaŃiei. operă. cel puŃin un loc pentru studii gratuite absolvenŃilor cu diplomă de bacalaureat proveniŃi din centrele de plasament. concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 . transportul intern auto. Acest fond este gestionat de AgenŃia de Credite şi Burse de Studii. în concediu de maternitate. (4) Statul va acorda credite cu dobândă preferenŃială pentru studenŃii din mediul rural sau aparŃinând unor grupuri dezavantajate. film la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituŃii publice. tehnice. (10) La concursurile pentru obŃinerea burselor prevăzute la alin. în afara cifrei de şcolarizare aprobate. se acoperă din veniturile proprii ale instituŃiilor de învăŃământ respective. (3) Cuantumul dobânzii şi al împrumutului va fi diferenŃiat în funcŃie de mărimea veniturilor salariale ale absolventului. bursieri ai statului român. studenŃii beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun. cheltuielile de masă. Tineretului şi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. prin reglementări corespunzătoare. În acest scop se pot folosi şi alte surse de finanŃare.

pe cote parte de reprezentare stipulate în carta universitară. La concurs pot participa persoane din cadrul universităŃii sau din orice facultate de profil din Ńară sau străinătate care. de către studenŃii facultăŃii. au primit avizul acestuia de participare la concurs. b) directorul institutului de studii doctorale. respectiv studenŃilor.184 (1) Statul român va acorda anual.studenŃi ai consiliului facultăŃii sunt aleşi prin vot universal. la nivelul universităŃii. prin vot secret. stând la baza rezoluŃiilor Senatului. pot dispune integral de veniturile obŃinute din şcolarizarea studenŃilor străini. 10. sunt stabiliŃi prin vot universal. direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi al cercetătorilor. 62 . stabilirea structurilor şi funcŃiilor de conducere se face după următoarea procedură: a) 75% dintre membrii . directorul general administrativ. d) consiliul departamentului. CONDUCEREA UNIVERSITĂłILOR Art. indiferent dacă sunt publice sau private. direct şi secret al conducătorilor de doctorat. un număr de burse pentru şcolarizarea studenŃilor străini. la nivelul universităŃii. şeful de departament şi consiliul departamentului se stabilesc prin votul universal. c) decanul îşi desemnează prodecanii după numirea de către rector. c) consiliul facultăŃii. b) consiliul de conducere al institutului de studii doctorale. Art. prodecanii. (5) Consiliul de conducere al şcolii doctorale se stabileşte prin votul universal. direct şi secret. la nivelul universităŃii. (2) UniversităŃile. Rapoartele de monitorizare şi control sunt prezentate periodic şi discutate în senatul universitar.cadre didactice ai consiliului facultăŃii sunt aleşi prin votul universal. d) şeful de departament. direct şi secret al cadrelor didactice şi cercetătorilor. la nivelul departamentelor.186 (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare şi 25% reprezentanŃi ai studenŃilor. direct şi secret al tuturor cadrelor didactice titulare şi cercetătorilor din facultate. în baza autonomiei. (3) Senatul stabileşte comisii de specialitate prin care monitorizează şi controlează activitatea rectorului şi a consiliului de administraŃie. prorectorii. Directorul institutului de studii universitare de doctorat este unul dintre prorectori. la nivelul facultăŃii. 25% dintre membrii . prin hotărâre de guvern. un preşedinte care conduce şedinŃele senatului şi reprezintă senatul în raporturile cu rectorul. ReprezentanŃii fiecărei facultăŃi în Senat.Art. b) decanii sunt selectaŃi prin concurs public organizat de către noul rector al universităŃii. Consiliul facultăŃii are obligaŃia de a aviza minimum 2 candidaŃi. (2) FuncŃiile de conducere sunt următoarele: a) rectorul. (3) La nivelul departamentului. (4) La nivelul facultăŃii. c) decanul. Aceste burse vor fi atribuite doar acelor universităŃi şi programe de studii care îndeplinesc cele mai ridicate standarde de calitate. (2) Senatul îşi alege. pe baza audierii în plenul consiliului facultăŃii.185 (1) Structurile de conducere în instituŃiile de învăŃământ superior publice sau particulare sunt: a) senatul universitar şi consiliul de administraŃie.

pe baza audierii în plenul Senatului universitar. g) adoptă codul drepturilor şi obligaŃiilor studenŃilor. De asemenea. prorectorii. înscrisuri. (2) AtribuŃiile senatului sunt următoarele: a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară. (7) Rectorul. pe baza consultării Senatului. structura. 187 (1) Rectorul se stabileşte pe baza unui concurs public. la propunerea rectorului. au obŃinut avizul de participare la concurs din partea acestuia. Cercetării. decanii şi directorul general administrativ formează consiliul de administraŃie al universităŃii. d) aprobă. în proporŃie de 50%. Art. în proporŃie de 50%. în condiŃiile specificate prin contractul de management şi carta universitară. îşi numeşte prorectorii. din membrii ai universităŃii şi. în cazul în care constată încălcarea legislaŃiei în vigoare sau a contractului instituŃional şi se poate adresa Senatului. f) elaborează şi aprobă: codul de asigurare a calităŃii şi codul de etică universitară. (3) Rectorul confirmat de ministru. selectat de către comisia de concurs stabilită de senat. cuprinzând criteriile şi indicatorii de performanŃă managerială. din Ńară şi străinătate. b) elaborează şi adoptă carta universităŃii. acte financiar/contabile. Senatul are obligaŃia de a aviza minimum doi candidaŃi. organizarea şi funcŃionarea universităŃii. 63 . e) aprobă proiectul de buget şi execuŃia bugetară. senatul elaborează şi aprobă metodologia de avizare. Tineretului şi Sportului. conform prezentei legi. AtribuŃiile senatului. (3) Ministrul EducaŃiei. rectorul poate semna acte oficiale. h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcŃionarea universităŃii. Art. rectorului. (5) Rectorul confirmat de ministru încheie cu senatul universităŃii un contract de management. de selecŃie şi recrutare a rectorului. la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaŃiei în vigoare. Cercetării. (6) Decanii şi directorul general administrativ sunt selectaŃi prin concurs public organizat de noul rector şi validat de Senat. conforme cu legislaŃia în vigoare. Tineretului şi Sportului poate revoca ordinul de confirmare a rectorului. drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractuale. din personalităŃi ştiinŃifice şi academice din afara universităŃii.188 (1) Rectorul universităŃii publice sau private confirmat încheie un contract instituŃional cu ministrul EducaŃiei. pentru desemnarea unui nou rector. consiliului de administraŃie. (2) La concursul de ocupare a funcŃiei de rector pot participa orice personalităŃi ştiinŃifice sau academice din Ńară şi străinătate care. (4) Rectorul. în baza unei metodologii aprobate de Senat. c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituŃională şi planurile operaŃionale.(4) Senatul stabileşte o comisie de selecŃie şi recrutare a rectorului formată. decanului şi şefului de departament Art. i) încheie contractul de management cu rectorul. este confirmat prin ordin de ministru. (2) Rectorul poate fi demis de către Senatul universitar. După emiterea ordinului de confirmare.189 (1) Senatul universităŃii reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităŃii. diplome şi certificate.

h) îndeplineşte alte atribuŃii stabilite de senat. Tineretului şi Sportului. Senatul validează raportul mai sus menŃionat. Decanul conduce şedinŃele consiliului facultăŃii şi aplică hotărârile rectorului. reînnoibil în baza prevederilor cartei universităŃii. organizarea şi funcŃionarea facultăŃii. un raport referitor la: starea generală a universităŃii. (10) Consiliul facultăŃii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăŃii. carta universităŃii şi legislaŃia în vigoare. Cercetării. stabilite prin cartă sau aprobate de senat şi în conformitate cu legislaŃia în vigoare. Rectorul are următoarele atribuŃii: a) realizează managementul şi conducerea operativă a universităŃii. asigurarea calităŃii şi respectarea eticii universitare.j) controlează activitatea rectorului şi a consiliului de administraŃie prin comisii specializate. sancŃionarea personalului cu performanŃe profesionale slabe. k) validează concursurile publice pentru funcŃiile din consiliul de administraŃie. f) prezintă senatului. structura. (4) Durata mandatului unui membru al senatului este de 4 ani. c) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultăŃii. numărul şi durata mandatelor acestora se stabilesc prin cartă. e) propune spre aprobare senatului proiectul de buget şi raportul privind execuŃia bugetară. la cererea a cel puŃin o treime dintre membrii senatului. m) aprobă. (6) Rectorul reprezintă legal universitatea în relaŃiile cu terŃii şi realizează conducerea executivă a universităŃii. în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. în conformitate cu contractul de management. astfel încât să se asigure eficienŃa decizională şi reprezentativitatea comunităŃii academice. d) propune spre aprobare senatului structura şi reglementările de funcŃionare ale universităŃii. b) negociază şi semnează contractul instituŃional cu Ministerul EducaŃiei. (5) Senatul poate fi convocat de rector. în baza contractului de management. b) aprobă programele de studii gestionate de facultate. la propunerea rectorului. consiliului de administraŃie şi Senatului. Rectorul este ordonatorul de credite al universităŃii. (3) ComponenŃa şi mărimea senatului este stabilită prin carta universităŃii. Decanul prezintă anual un raport consiliului profesoral privind starea facultăŃii. la propunerea decanului. la începutul fiecărui an universitar. în baza unei metodologii proprii şi a legislaŃiei în vigoare. (7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană. g) conduce consiliul de administraŃie. (9) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea facultăŃii. asigurarea calităŃii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăŃii. Aceste documente sunt publice. Mandatul senatului este de 4 ani. AtribuŃiile decanului sunt stabilite în conformitate cu prevederile cartei şi cu legislaŃia în vigoare. 64 . n) îndeplineşte alte atribuŃii. d) îndeplineşte alte atribuŃii. c) încheie contractul de management cu senatul universităŃii. (8) AtribuŃiile prorectorilor. reînnoibil succesiv de maximum două ori. Consiliul facultăŃii are următoarele atribuŃii: a) aprobă. conform cartei.

(11) Şeful de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. (2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul EducaŃiei.192 (1) Pentru monitorizarea eficienŃei manageriale. Art. (7) Prin Carta universitară. În exercitarea acestei funcŃii. cultural şi profesional extern. Raportul anual privind starea învăŃământului superior se bazează pe indicatorii menŃionaŃi la alin. prin consultarea AgenŃiei Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior şi a celor interesaŃi . managementul cercetării şi al calităŃii. se iau cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. ocuparea oricărei funcŃii de conducere din universitate este interzisă.şi va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Hotărârile senatelor universitare. iar numirea pe post. proiectare.191 (1) După îndeplinirea vârstei de pensionare. potrivit legii. (3) Persoanele care ocupă o funcŃie de demnitate publică nu pot exercita niciuna dintre funcŃiile de conducere din cadrul universităŃii. de managementul financiar. Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de instituŃia de învăŃământ superior. statele de funcŃii. dacă numărul lor reprezintă cel puŃin 2/3 din numărul total al membrilor. se procedează la alegeri parŃiale. precum şi de selecŃia. Cercetării. 65 . în mod obligatoriu. (4) AtribuŃiile şi competenŃele structurilor şi ale funcŃiilor de conducere din învăŃământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituŃiei. (6) UnităŃile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unităŃilor respective. Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor. un reprezentant al Ministerului EducaŃiei. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal. microproducŃie nu se cumulează. conform cartei. ale consiliilor facultăŃilor şi ale departamentelor. în termen de maximum 12 luni de la promulgarea prezentei legi. formarea. (5) Structura administrativă a universităŃii este condusă de către un director administrativ şi este organizată pe direcŃii. motivarea şi încetarea relaŃiilor contractuale de muncă ale personalului din departament. Din comisie face parte. de prorector. (3) Numărul de prorectori şi de prodecani din instituŃiile de învăŃământ superior se stabileşte prin Carta universităŃii. de către rector. pe perioada îndeplinirii mandatului de demnitar. Şeful de departament răspunde de planurile de învăŃământ. angajarea. (2) În cazul eliberării unui loc în funcŃiile de conducere. a echităŃii şi a relevanŃei învăŃământului superior pentru piaŃa muncii. în termen de maximum 3 luni. un sistem de indicatori statistici de referinŃă pentru învăŃământul superior. (1). Preşedintele comisiei de concurs este rectorul instituŃiei. el este ajutat de consiliul departamentului. potrivit cartei. în cazul şefului de departament sau se organizează concurs public. Consiliul NaŃional pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Superior. se va stabili. potrivit Cartei. Validarea concursului se face de senatul universitar. evaluarea periodică. Cercetării. (2) Persoanele care exercită o funcŃie de conducere sau de demnitate publică au postul rezervat în sistemul educaŃional.Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului. de decan. Art. universitatea îşi poate dezvolta structuri consultative formate din reprezentanŃi ai mediului economic şi personalităŃi din mediul academic. de prodecan. Art. de director de departament sau de unitate de cercetare. Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi AgenŃia de Calificări şi Parteneriat cu Mediul Economic .190 (1) FuncŃiile de conducere de rector.

h) verifică şi gestionează sistemul naŃional de indicatori şi bazele de date corespunzătoare pentru monitorizarea şi prognozarea evoluŃiei acestuia în raport cu piaŃa muncii. metodologiilor. i) susŃine realizarea de studii şi cercetări asupra învăŃământului superior. diferenŃierea universităŃilor şi ierarhizarea programelor de studii ale acestora. prin intermediul AgenŃiei Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior sau al altor organisme abilitate. c) aprobarea cadrului naŃional al calificărilor oferite de universităŃi. e) probarea angajamentelor internaŃionale asumate de învăŃământul superior românesc. ca parte a bugetului educaŃiei. d) aprobarea propunerilor. (2) Parlamentul are următoarele atribuŃii: a) aprobă bugetul anual alocat învăŃământului superior. Ministerul EducaŃiei. Consiliul NaŃional de FinanŃare a ÎnvăŃământului Superior.Rolul statului în învăŃământul superior Art. alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral: Consiliul NaŃional de Statistică şi Prognoză a ÎnvăŃământului Superior. (4) Ministerul EducaŃiei. Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor. e) controlează gestionarea Registrului Matricol Unic al UniversităŃilor din România. b) propunerile de înfiinŃare. Consiliul NaŃional al Bibliotecilor Universitare. b) aprobă legile referitoare la învăŃământului superior. Art. transformarea sau schimbarea denumirii unei universităŃi. Tineretului şi Sportului constituie registre de experŃi şi se sprijină pe organisme specializate. c) controlează direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcŃionarea învăŃământului superior.194 (1) Pentru exercitarea atribuŃiilor sale. c) aprobă finanŃarea. (3) Guvernul are atribuŃii referitoare la: a) aprobarea strategiilor şi politicilor naŃionale în domeniul învăŃământului superior.193 (1) Statul îşi exercită atribuŃiile în domeniul învăŃământului superior prin intermediul Parlamentului. schimbare sau desfiinŃare a universităŃilor. (5) AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (ARACIS) sau alte instituŃii abilitate îşi realizează atribuŃiile precizate în Legea Asigurării CalităŃii. în cazul universităŃilor private sau atunci când o universitate încalcă legislaŃia în vigoare. f) organizează recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii. propus de MECTS si alte instituŃii abilitate. Tineretului şi Sportului are următoarele atribuŃii principale: a) propune politicile şi strategiile naŃionale pentru învăŃământul superior. d) realizează. transformare. criteriilor şi standardelor înaintate de AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior. g) elaborează proiectul de buget pentru învăŃământul superior. b) elaborează reglementările de organizare şi funcŃionare a sistemului de învăŃământul superior. ca parte a bugetului educaŃiei si bugetului cercetării. Consiliul NaŃional pentru Calificări Universitare şi Consiliul de Etică Universitară. d) aprobă desfiinŃarea unei universităŃi – la propunerea guvernului în cazul unei universităŃi publice. evaluarea periodică. respectiv la propunerea fondatorilor. Diplomelor şi Certificatelor Universitare. Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior. etica universitară şi asigurarea calităŃii în învăŃământul superior. Cercetării. Cercetării. Guvernului. ca parte a Ariei Europene a ÎnvăŃământului Superior. 66 . managementul financiar. cercetarea universitară. f) aprobarea finanŃării multianuale a universităŃilor. la nivel naŃional. Ministerului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. Cercetării.

Tineretului şi Sportului şi Consilii sunt gestionate prin Secretariatul Consiliilor NaŃionale. (3) Pentru îndeplinirea atribuŃiilor cu care sunt învestite. Acest raport se face public. Tineretului şi Sportului şi din alte surse legal constituite. care are personalitate juridică şi este ordonator de credite. b) auditează anual.195 (1) Consiliul NaŃional de Statistică şi Prognoză a ÎnvăŃământului Superior are ca atribuŃii principale elaborarea şi actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învăŃământului superior şi prognoza evoluŃiei acestuia în raport cu dinamica pieŃei muncii. ai asociaŃiilor profesionale şi ai angajatorilor.196 (1) Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor. Tineretului şi Sportului. modul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităŃi. diplomelor. Bugetele acestora se constituite pe bază contractuală cu Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului privind resursa umană pentru activităŃile didactice şi de cercetare din învăŃământul superior. iar universitatea este sancŃionată conform legislaŃiei în vigoare. În cazul în care se constată. o metodologie de atestare a titlurilor. d) stabileşte criteriile de acordare a titlului de conducător de doctorat şi acordă titlul de conducător de doctorat. Diplomelor. În realizarea misiunii sale. c) prezintă un raport anual către Ministerul EducaŃiei. că o universitate nu a respectat criteriile minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea de titluri universitare. Cercetării. Cercetării. Raportul de audit instituŃional este prezentat ministrului EducaŃiei. pentru constituirea Cadrului NaŃional al Calificărilor din ÎnvăŃământul Superior. b) auditarea comisiilor de etică din universităŃi şi prezentarea unui raport anual privind etica universitară. Acest raport se face public. Art. numit Secretariatul Consiliilor NaŃionale pentru ÎnvăŃământul Superior. la solicitarea Ministerul EducaŃiei. (1) se înfiinŃează prin hotărâre a guvernului şi funcŃionează în baza unor regulamente proprii aprobate prin ordin al ministrului şi dispun de bugete proprii de venituri şi cheltuieli. Cercetării. Consiliul este susŃinut de AgenŃia de Calificări şi Parteneriat cu Mediul Economic (ACPART). 67 . Tineretului şi Sportului sau din proprie iniŃiativă. Actuala Unitate Executivă pentru FinanŃarea ÎnvăŃământului Superior şi a Cercetării ŞtiinŃifice Universitare (UEFISCSU) devine Secretariatul Consiliilor NaŃionale.(2) Organismele specializate menŃionate la alin. (2) Consiliul NaŃional de FinanŃare a ÎnvăŃământului Superior (CNFIS) are următoarele atribuŃii principale: a) propune metodologia de finanŃare a universităŃilor şi stabileşte cuantumul granturilor de studiu pe cicluri şi domenii de studii. Tineretului şi Sportului. Certificatelor şi Calificărilor Universitare (CNATDCU) are următoarele atribuŃii: a) propune. (2) Consiliul NaŃional pentru Calificări Universitare reuneşte reprezentanŃi ai universităŃilor. Contractele dintre Ministerul EducaŃiei. specificând concluzii bazate pe date şi documente. metodologia fiind adoptată prin hotărâre de guvern. titlurile respective sunt anulate prin ordin al ministrului EducaŃiei. Cercetării. în termen de şase luni de la promulgarea prezentei legi. în urma auditării. certificatelor şi calificărilor universitare şi de auditare a universităŃilor cu referire la un set de criterii minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea de către universităŃi a titlurilor didactice din învăŃământul superior. Consiliile beneficiază de logistică şi un secretariat propriu. Cercetării. Art. (3) Consiliul de Etică Universitară are rol de instanŃă ultimă în rezolvarea litigiilor de etică universitară şi are ca principale atribuŃii: a) monitorizarea realizării eticii universitare la nivelul sistemului de învăŃământ superior. Cercetării.

Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi Consiliul de Etică Universitară. c) gestionează programe de cercetare şi procese de evaluare a proiectelor de cercetare care sunt propuse pentru finanŃare competitivă. realizarea proiectelor de dezvoltare instituŃională şi eficienŃa gestionării fondurilor publice de către universităŃi şi face propuneri pentru finanŃarea complementară a universităŃilor pe bază de proiecte instituŃionale. conform legii. (2) În exercitarea atribuŃiilor sale. Raportul se face public. Tineretului şi Sportului sau din proprie iniŃiativă. admiteri. Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului colaborează cu AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii (ARACIS). (3) Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior (CNCSIS) are următoarele atribuŃii principale: a) stabileşte standardele. (1). pentru cifra de şcolarizare aprobată anual de Guvern. Cercetării. şi cu taxă. Cercetării. Cercetării. Art. repetarea examenelor 68 . evaluare periodică şi coordonarea sistemului de biblioteci din învăŃământul superior. cu autorităŃi şi asociaŃii profesionale şi ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale reprezentative. (2) UniversităŃile care refuză să facă publice datele solicitate de Ministerul EducaŃiei. Cercetării. alte agenŃii înscrise în Registrul European al AgenŃiilor de Asigurare a CalităŃii în învăŃământul superior. Tineretului şi Sportului sau din proprie iniŃiativă. după caz.199 (1) ÎnvăŃământul universitar public este gratuit.b) auditează periodic. aprobate prin ordin de ministru. c) prezintă anual Ministerului EducaŃiei. Art. (3) Ministerul EducaŃiei. Cercetării. la solicitarea Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. Consiliul NaŃional de Atestare a Titlurilor. Tineretului şi Sportului şi de organismele menŃionate alin. d) prezintă anual Ministerului EducaŃiei. Cercetării. federaŃii sindicale la nivel de ramură şi federaŃii studenŃeşti legal constituite la nivel naŃional. Tineretului şi Sportului un raport privind starea cercetării ştiinŃifice în învăŃământul superior şi performanŃele universităŃilor. în condiŃiile legii. criteriile şi indicatorii de calitate pentru cercetarea ştiinŃifică din învăŃământul superior. Cercetării. înmatriculări. Tineretului şi Sportului colaborează cu Consiliul NaŃional al Rectorilor şi. (3) StudenŃii sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calităŃii. la solicitarea Ministerului EducaŃiei. Cercetării.197 (1) Ministerul EducaŃiei. 11. (2) În învăŃământul universitar public gratuit se percep taxe pentru: depăşirea duratei de şcolarizare prevăzute de lege. cercetarea ştiinŃifică universitară. conform legislaŃiei în vigoare. reînmatriculări. Acest raport se face public. Consiliului NaŃional al Rectorilor un grant pentru gestionarea activităŃii curente şi pentru plata cotizaŃiilor la organismele europene în care este această autoritate membră. b) auditează periodic. Tineretului şi Sportului alocă. Cercetării. (4) Consiliul NaŃional al Bibliotecilor Universitare are în atribuŃii elaborarea strategiei de dezvoltare.198 (1) Asigurarea calităŃii învăŃământului superior şi cercetării universitare este o atribuŃie fundamentală a Ministerul EducaŃiei. încalcă principiul răspunderii publice şi sunt sancŃionate conform legii. Cercetării. precum şi cu Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior. Tineretului şi Sportului un raport privind starea finanŃării învăŃământului superior şi măsurile de optimizare ce se impun. Tineretului şi Sportului îşi realizează atribuŃiile în domeniul cercetării prin Autoritatea NaŃională de Cercetare ŞtiinŃifică. În realizarea acestei atribuŃii. FINANłAREA ŞI PATRIMONIUL UNIVERSITĂłILOR Art. Ministerul EducaŃiei. anual.

inclusiv cele de la studenŃii străini. (5) FinanŃarea învăŃământului superior public poate fi realizată pe bază de contract şi prin contribuŃia altor ministere. (6) Fondul pentru incluziune şi burse studenŃeşti se acordă din fonduri publice de către Ministerul EducaŃiei. (7) Statul poate sprijini învăŃământul superior particular acreditat. Tineretului şi Sportului la recomandarea CNFIS universităŃilor publice şi se va face pe baza proiectelor de dezvoltare instituŃională. conform metodologiei aprobate de senatul universitar.şi a altor forme de verificare. la recomandarea comună a ARACIS şi CNCSIS. precum şi din alte surse. iar. b) asigurarea calităŃii învăŃământului superior la nivelul standardelor din SpaŃiul European al ÎnvăŃământului Superior pentru pregătirea resurselor umane şi dezvoltarea personală ca cetăŃeni ai unei societăŃi democratice bazate pe cunoaştere. Cercetării. (6) Toate resursele de finanŃare ale universităŃilor publice sunt venituri proprii. Granturile de studiu vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigură dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a societăŃii. (2) Ministerul EducaŃiei. Fondul pentru finanŃarea suplimentară. Art.200 (1) FinanŃarea universităŃilor se realizează prin următoarele categorii de fonduri: Fondul pentru finanŃarea de bază. (3) FinanŃarea de bază este multianuală. Tineretului şi Sportului pentru a stimula excelenŃa instituŃiilor şi a programelor de studii. în general. cât şi al celor private. (4) ExecuŃia bugetară anuală a instituŃiilor de învăŃământ superior este publică. Tineretului şi Sportului va asigura finanŃarea de bază pentru universităŃile publice. care depăşesc prevederile planurilor de învăŃământ. se pot percepe taxe şi pentru activităŃi neincluse în planul de învăŃământ. UniversităŃile au dreptul să gestioneze granturile primite. Cercetării. d) dezvoltarea învăŃământului superior şi a cercetării ştiinŃifice şi creaŃiei artistice universitare pentru integrarea la vârf în viaŃa ştiinŃifică mondială. Fondul pentru incluziune şi burse studenŃeşti şi Fondul constituit din venituri proprii la nivelul fiecărei universităŃi. Cercetării. pentru asigurarea egalităŃii de şanse şi a performanŃelor profesionale studenŃeşti. (4) FinanŃarea complementară se acordă de către Ministerul EducaŃiei. Fondul pentru finanŃarea complementară. (5) FinanŃarea suplimentară se acordă din fonduri publice de către Ministerul EducaŃiei. c) profesionalizarea resurselor umane în concordanŃă cu diversificarea pieŃei muncii. pentru acele instituŃii de învăŃământ superior care pregătesc specialişti în funcŃie de cerinŃele ministerelor respective. inclusiv împrumuturi şi ajutoare externe. ca primă prioritate naŃională. prioritar celor mai bine plasate programe în ierarhia calităŃii acestora. Tineretului şi Sportului. per domeniu. CNFIS selectează şi recomandă pentru finanŃare complementară doar proiectele de dezvoltare instituŃională viabile şi asigură monitorizarea realizării acestora. prin granturi de studiu. 69 . (3) FinanŃarea învăŃământului superior public se asigură din fonduri publice. în conformitate cu legea. în concordanŃă cu următoarele cerinŃe: a) considerarea dezvoltării învăŃământului superior ca responsabilitate publică şi a învăŃământului. (7) Fondurile obŃinute din resurse proprii. (8) InstituŃiile de învăŃământ superior publice. Cercetării. Fondul va fi alocat exclusiv celor mai bine plasate universităŃi şi programe de studii. De asemenea. particulare şi confesionale pot primi donaŃii din Ńară şi din străinătate. în baza reglementărilor proprii. în interiorul domeniului. rămân complet la dispoziŃia universităŃilor. bazate pe echivalentul costului mediu per student. atât din cadrul universităŃilor publice. pe cicluri de studiu. asigurându-se pe toată durata unui ciclu de studii.

(3) Toate materialele. precum şi asupra bunurilor dobândite din veniturile şi sursele proprii de finanŃare. Cercetării. Cercetării. Tineretului şi Sportului. de folosinŃă. precum şi doctoratele în co-tutelă cu universităŃi de prestigiu din străinătate beneficiază de finanŃare preferenŃială. ori drept de administrare. de concesiune ori de închiriere. rămân la dispoziŃia universităŃilor şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei. (2) Drepturile pe care le au universităŃile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale. (5) Drepturile subiective ale universităŃilor asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare. (9) Rectorii. concesiune. precum şi fondurile aferente cercetării ştiinŃifice universitare şi veniturile extrabugetare. comodat etc. precum şi cele dobândite sau redobândite ulterior. bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul privat al statului şi transmise în proprietate universităŃilor publice.202 (1) FinanŃarea universităŃilor se face în baza unui contract instituŃional încheiat între Ministerul EducaŃiei. în condiŃiile legii. servitute. (2) Contractele instituŃionale sunt auditate periodic de către CNFIS. existente în patrimoniul lor la data intrării în vigoare a prezentei legi. pe care îl gestionează conform legii. drept de folosinŃă dobândit prin închiriere. (3) În patrimoniul universităŃilor pot exista şi drepturi de creanŃă izvorâte din contracte. Contractele instituŃionale se fac publice din momentul semnării lor. în termen de maximum şase luni de la promulgarea prezentei legi. corporale şi necorporale. exercitându-se în condiŃiile prevăzute de Carta universitară.(8) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru fiecare tip de finanŃare şi metodologia de distribuire a acestora se stabileşte prin hotărâre de guvern. la iniŃiativa Ministerului EducaŃiei.203 (1) UniversităŃile publice sau particulare au patrimoniu propriu. Tineretului şi Sportului care. în condiŃiile legii. cu respectarea dispoziŃiilor dreptului comun. 70 . cele care se desfăşoară în limbi de circulaŃie internaŃională. Cercetării. Patrimoniul universităŃilor reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaŃiilor cu valoare economică care au ca obiect bunuri mobile şi imobile. (8) Dreptul de proprietate al universităŃilor publice asupra bunurilor prevăzute la aliniatul precedent este un drept exclusiv.201 (1) Programele de studii de masterat si doctorat în ştiinŃe şi tehnologii avansate. Art. Art. (2) Fondurile rămase la sfârşitul anului din execuŃia bugetului prevăzut în contractul instituŃional. Tineretului şi Sportului. stabileşte măsurile ce se impun. în condiŃiile legii. Tineretului şi Sportului şi universităŃi. pe care le deŃin cu titlu legal la data intrării în vigoare a prezentei legi. (6) Prin hotărâre a Guvernului. (4) UniversităŃile publice pot avea în patrimoniu bunuri mobile şi imobile din domeniul public sau din domeniul privat al statului. (7) UniversităŃile publice au drept de proprietate asupra bunurilor din domeniul privat al statului. prin contractul instituŃional încheiat cu Ministerul EducaŃiei. prioritar spre departamentele cele mai performante. sunt direct responsabili de alocarea resurselor instituŃiei. echipamentele şi publicaŃiile achiziŃionate de universităŃi pentru activităŃile de educaŃie şi cercetare sunt scutite de TVA şi de taxe vamale. uzufruct. convenŃii sau hotărâri judecătoreşti. la solicitarea Ministerul EducaŃiei. Cercetării. asupra celor dobândite sau redobândite de acestea ulterior. în baza rapoartelor primite.) potrivit dispoziŃiilor din codul civil. Art. după caz. superficie etc. drept de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia (uz. fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaŃiilor de la bugetul de stat pentru anul următor.

bunurile aflate în proprietate. (12) UniversităŃile private sunt titulare ale dreptului de proprietate ori ale altor drepturi reale pe care le exercită asupra patrimoniului. precum şi alte drepturi reale ale universităŃilor publice sunt supuse procedurii publicităŃii imobiliare prevăzute de legislaŃia specială în materie. rămase în urma lichidării. se restituie acestora fie în natură. fie în echivalent bănesc. (13) În cazul desfiinŃării universităŃii private. în condiŃiile legii. în condiŃiile prevăzute prin carta universitară. (10) În cazul desfiinŃării unei universităŃi publice. nu se înstrăinează şi se alocă altor instituŃii de învăŃământ superior publice sau private. rămase în urma lichidării. taxe. donaŃii etc. (11) Patrimoniul universităŃilor private se constituie din bunuri mobile şi imobile. bunurile aduse de fondatori la constituire ori în timpul funcŃionării. 71 .(9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile. aduse de fondator. prin hotărâre de guvern. bunurile dobândite rămân în patrimoniul public. din veniturile obŃinute din surse proprii. (14) În caz de desfiinŃare sau lichidare. trec în proprietatea privată a statului. corporale şi necorporale. Bunurile mobile şi imobile dobândite după înfiinŃarea universităŃilor sunt considerate bunuri publice care aparŃin acesteia pe perioada funcŃionării. sponsorizări. finanŃări publice sau private.

Cercetării. 72 . responsabilităŃile. un nou examen medical complet. de îndrumare şi de control. precum şi într-o funcŃie de conducere. a unor activităŃi cu componenŃă lubrică sau altele care implică exhibarea. precum şi condiŃiile şi modalităŃile de eliberare din aceste posturi şi funcŃii. (2) Nu pot ocupa posturile menŃionate la alin.TITLUL IV STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC 1. în public. (2) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiŃiile de studii prevăzute de lege. poate solicita o expertiză a capacităŃii de muncă. a funcŃiilor de conducere. în manieră obscenă. (3) În situaŃii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală. Aceeaşi prevedere se aplică. conducerea unităŃii sau a instituŃiei de învăŃământ poate solicita. de încetare a activităŃii şi de pensionare a personalului didactic şi didactic auxiliar. c) practicarea. de îndrumare şi control. (4) Nu pot ocupa posturile didactice. (1) persoanele lipsite de acest drept. d) criteriile de normare. Tineretului şi Sportului împreună cu Ministerul SănătăŃii. cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului facultăŃii. de conducere sau de îndrumare şi de control în învăŃământ persoanele care desfăşoară activităŃi incompatibile cu demnitatea funcŃiei didactice. de conducere şi de control. (5) Personalul didactic. eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul EducaŃiei. b) comerŃul cu materiale obscene sau pornografice scrise. precum şi personalului din unităŃile conexe învăŃământului. care se consideră nedreptăŃit. de îndrumare. Cercetării. b) formarea iniŃială şi continuă a personalului didactic şi a personalului de conducere. Art. STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Art. Art. care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor. didactice auxiliare. de aplicare a sancŃiunilor. precum şi ale celui de conducere. competenŃele. c) condiŃiile şi modalităŃile de ocupare a posturilor şi funcŃiilor didactice. 205 (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăŃământ responsabile cu instrucŃia şi educaŃia. de acordare a distincŃiilor. de îndrumare şi de control sunt condiŃionate de prezentarea unui certificat medical. 204 Statutul reglementează: a) funcŃiile. cum sunt: a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităŃi comerciale în incinta unităŃii de învăŃământ sau în zona limitrofă. a corpului. o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcŃiei. didactic auxiliar. audio sau vizuale. funcŃiilor de conducere. Tineretului şi Sportului şi Ministerul SănătăŃii. de îndrumare şi de control. drepturile şi obligaŃiile specifice personalului didactic şi didactic auxiliar. pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. IncompatibilităŃile de ordin medical cu funcŃia didactică sunt stabilite prin protocol între Ministerul EducaŃiei. de îndrumare şi de control. în mod similar. 206 (1) Încadrarea şi menŃinerea într-o funcŃie didactică sau didactică auxiliară.

(3) Pe baza acestor acorduri-cadru. Cercetării. potrivit legii. realizată prin universităŃi. Tineretului şi Sportului. din cadrul formării iniŃiale a cadrelor didactice se constituie o reŃea permanentă de unităŃi de învăŃământ. în cadrul unor programe acreditate potrivit legii. 207 Formarea iniŃială pentru ocuparea funcŃiilor didactice cuprinde: a) formarea iniŃială. Tineretului şi Sportului. (5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de către Ministerul EducaŃiei. Art. b) masterat didactic cu durata de 2 ani. Cercetării. Cariera didactică Art. realizat într-o unitate de învăŃământ. 207 lit. 208 (1) În calitatea sa de principal finanŃator. Tineretului şi Sportului stabileşte reperele curriculare şi calificările de formare iniŃială teoretică în specialitate a personalului didactic. teoretică. (4) Cuantumul unei bursei acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debutant. Tineretului şi Sportului. prin intermediul AgenŃiei Române pentru Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior sau a altor organisme abilitate. pe baza analizei nevoilor de formare din sistem. organizaŃii nonguvernamentale. cluburi şi palate ale copiilor. Ministerul EducaŃiei. au obligaŃia să absolve cursurile unui masterat didactic cu durata de 2 ani. 210 (1) Înscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevăzut la art. în specialitate. Cercetării. Tineretului şi Sportului într-o instituŃie publică beneficiază de burse de studiu finanŃate de la bugetul de stat. centre logopedice. 73 . Tineretului şi Sportului şi în baza unor acorduri-cadru încheiate între unităŃile/instituŃiile de învăŃământ care asigură formarea iniŃială şi inspectoratele şcolare. (2) Programele de studii ale masteratului didactic elaborate pe baza standardelor profesionale pentru funcŃiile didactice. c) stagiul practic cu durata de un an şcolar. în condiŃiile stabilite prin ordin al ministrului EducaŃiei. unităŃile/instituŃiile de învăŃământ care asigură formarea iniŃială încheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani şcolari cu unităŃile de învăŃământ pentru stabilirea condiŃiilor de organizare şi desfăşurare a stagiilor practice. (4) UnităŃile/instituŃiile de învăŃământ care asigură formarea iniŃială pot realiza independent parteneriate cu instituŃii ofertante de servicii în domeniu – centre de consiliere. Cercetării. se acreditează şi aprobă de către Ministerul EducaŃiei. Art.Formarea iniŃială şi continuă. (7) Planurile de învăŃământ ale studiilor de licenŃă în specialitatea pedagogia învăŃământului primar şi preşcolar se aprobă prin ordin al ministrului EducaŃiei. (2) În vederea realizării pregătirii practice din cadrul masteratului de specialitate şi a stagiului practic. Cercetării. (2) Programele de formare iniŃială teoretică în specialitate sunt acreditate şi evaluate periodic de către Ministerul EducaŃiei. Cercetării. Art. sub coordonarea unui profesor mentor. (3) StudenŃii care frecventează cursurile masteratului didactic acreditat de Ministerul EducaŃiei. c) este condiŃionată de obŃinerea diplomei de licenŃă şi a diplomei de profesor în domeniul programului de licenŃă. Cercetării. (6) AbsolvenŃilor masteratului didactic li se eliberează diplomă de master şi certificat de profesor în domeniul programului de licenŃă. Tineretului şi Sportului. 209 (1) StudenŃii şi absolvenŃii de învăŃământ superior care optează pentru profesiunea didactică.

b) etapa a II-a. Tineretului şi Sportului. Cercetării. Cercetării. Art. pentru fiecare specialitate în parte. evaluarea portofoliului profesional personal şi în susŃinerea a cel puŃin 2 inspecŃii la clasă. care cuprinde şi elemente de 74 . conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului EducaŃiei. în condiŃiile reluării de fiecare dată. pentru fiecare specialitate în parte. prin promovarea următoarelor probe: a) o inspecŃie şcolară specială.este realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă în evaluarea activităŃii profesionale la nivelul unităŃii de învăŃământ. (6) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăŃământ. în condiŃiile legii. în mod corespunzător funcŃiei didactice ocupate temporar. bibliografia. cu statut de profesor debutant. toate prevederile prezentei legi. b) un test de specialitate şi de metodica specialităŃii. cu abordări interdisciplinare şi de creativitate.Art. tematica. Tineretului şi Sportului şi cuprinde: a) etapa I. pentru perioada stagiului practic cu durata de 1 an şcolar. Cercetării. Tineretului şi Sportului. precum şi toate celelalte prevederi corespunzătoare din legislaŃia în vigoare. finală . Cercetării. Tineretului şi Sportului. (3) Cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe o perioadă determinată. 213 (1) Dezvoltarea profesională şi evoluŃia în carieră a personalului didactic se realizează prin sistemul gradelor didactice. anterior susŃinerii examenului.211 (1) Ocuparea unei funcŃii didactice. pe baza unei programe aprobate de Ministerul EducaŃiei. 212 (1) Examenul naŃional de definitivare în învăŃământ este organizat de Ministerul EducaŃiei. (2) Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de 1 an şcolar li se aplică. se realizează în următoarele condiŃii: a) prin concurs pe posturi/catedre vacante. la decizia consiliului de administraŃie din unitatea de învăŃământ respectivă. li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(ă). (2) Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesori cu drept de practică în învăŃământul preuniversitar. (4) Gradul didactic II se obŃine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puŃin 4 ani de la obŃinerea definitivării în învăŃământ. Cercetării. (5) Stagiul de practică cu durata de un an şcolar şi examenul de definitivare în învăŃământ pot fi reluate. care au promovat examenul de definitivare în învăŃământ. c) o probă orală de pedagogie. (4) Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăŃământ pot participa la cel mult două alte sesiuni ale acestui examen. (2) Gradul didactic II şi gradul didactic I sunt examene de certificare a diferitelor niveluri de competenŃă atinse în cariera didactică. precum şi procedura de organizare şi desfăşurare a examenelor pentru obŃinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborată de Ministerul EducaŃiei. precedată de cel puŃin două inspecŃii şcolare curente. într-un interval de timp care nu depăşeşte 5 ani de la începerea primului stagiu de practică. pot fi angajate în sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar numai pe o perioadă determinată. a stagiului de practică cu durata de un an şcolar. pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul EducaŃiei. în condiŃiile legii. Tineretului şi Sportului. elaborat pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. b) pe bază de contract individual de muncă cu durată determinată de 1 an şcolar. Cercetării.este realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă într-o examinare scrisă. eliminatorie . în condiŃiile prezentului articol. eşalonate pe parcursul celor 4 ani. (3) Probele de examen. Art.

(9) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multe specialităŃi. precedată de cel puŃin două inspecŃii şcolare curente. Tineretului şi Sportului. eşalonate pe parcursul celor 4 ani. d) acordarea unui premiu anual în bani din fondurile programelor naŃionale iniŃiate de Ministerul EducaŃiei. definitivarea în învăŃământ şi gradele didactice II şi I obŃinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialităŃile dobândite prin studii. stabilesc obiectivele şi formarea continuă. 214 (1) Personalul didactic care a obŃinut gradul didactic I. (5) Gradul didactic I se poate obŃine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel puŃin 4 ani de la acordarea gradului didactic II. Cercetării. respectiv gradul I. care îndeplineşte condiŃiile de formare iniŃială şi care a obŃinut titlul ştiinŃific de doctor în domeniul specialităŃii pe care o predă sau în domeniul fundamental. metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a formării continue sunt realizate de Ministerul EducaŃiei. examenele pentru obŃinerea gradelor didactice II. la examenele pentru gradul II. Art. în faŃa comisiei instituite. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului. c) prioritate la ocuparea posturilor didactice în condiŃii de medii egale sau transfer. toate apreciate cu calificativul maxim. pot fi repetate la un interval de cel puŃin 2 ani şcolari. pe baza unei inspecŃii şcolare speciale.psihologie şi de sociologie educaŃională.). d) susŃinerea lucrării metodico-ştiinŃifice. (8) Personalul didactic care a obŃinut definitivarea în învăŃământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta. (3) Acreditarea şi evaluarea periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia. poate dobândi titlul de profesor . 75 . Tineretului şi Sportului. acordat în baza unei metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei. pentru angajaŃii proprii. Art. conform metodologiei Ministerului EducaŃiei. c) elaborarea unei lucrări metodico-ştiinŃifice. 215 (1) Ministerul EducaŃiei. prin promovarea următoarelor probe: a) un colocviu de admitere. cu un an mai devreme faŃă de perioada prevăzută de prezenta lege. (7) Personalului didactic încadrat în învăŃământul preuniversitar. după caz. în conformitate cu strategiile şi politicile naŃionale. b) calitatea de mentor pentru formarea continuă a cadrelor didactice. (2) UnităŃile şi instituŃiile de învăŃământ preuniversitar. Cercetării. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului stabileşte obiectivele şi coordonează formarea continuă a personalului didactic la nivel de sistem de învăŃământ preuniversitar. Cercetării. Cercetării. inclusiv prin conversie profesională. e) delegare de către inspectoratele şcolare pentru rezolvarea atribuŃiilor acestora în teritoriu (de exemplu concursuri etc. pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. (10) Gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului EducaŃiei.emerit în sistemul de învăŃământ preuniversitar. sub îndrumarea unui conducător ştiinŃific stabilit de instituŃia cu competenŃe în domeniu. pe baza analizei de nevoi. respectiv I. b) o inspecŃie şcolară specială. (6) În caz de nepromovare. (2) Persoana care dobândeşte titlul de profesor – emerit beneficiază de: a) angajare pe perioadă nedeterminată la unitatea de învăŃământ. pentru fiecare specialitate în parte. cu performanŃe deosebite în activitatea didactică şi managerială. Cercetării. Cercetării. Cercetării. i se acordă gradul didactic I. prin direcŃiile de specialitate.

(4) ObŃinerea prin studiile corespunzătoare a unei noi specializări. conducerea şi îmbunătăŃirea performanŃei strategice a grupurilor profesionale. de conducere. e) dobândirea unor competenŃe complementare prin care se extinde categoria de activităŃi ce pot fi prestate în activitatea curentă. de conducere. se consideră formare continuă. precum şi personalul de conducere. Cercetării. de îndrumare şi de control. asumarea de responsabilităŃi privind organizarea. considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăŃământ. diferite de specializarea curentă. Programul de formare prin care un cadru didactic poate dobândi competenŃe de predare a disciplinelor din acelaşi domeniu fundamental cu domeniul licenŃei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. cum ar fi predarea asistată de calculator. (6) Personalul didactic. predarea în limbi străine. Tineretului şi Sportului. de conducere. cadrele didactice pot dobândi competenŃe didactice (de predare) a disciplinelor din acelaşi domeniu fundamental cu domeniul licenŃei. f) dezvoltarea şi extinderea competenŃelor transversale privind interacŃiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic. la fiecare interval consecutiv de 5 ani. prin sistemul de pregătire şi obŃinere a gradelor didactice. (8) Evaluarea şi validarea achiziŃiilor dobândite de personalul didactic. educaŃia adulŃilor şi altele asemenea. consilierea educaŃională şi orientarea în carieră. desfăşurarea. (5) Pe lângă una sau mai multe specializări. standarde de calitate şi competenŃe profesionale şi are următoarele finalităŃi generale: a) actualizarea şi dezvoltarea competenŃelor în domeniul de specializare corespunzător funcŃiei didactice ocupate. de conducere. de îndrumare şi control se realizează în funcŃie de evoluŃiile din domeniul educaŃiei şi formării profesionale. de îndrumare şi de control. de îndrumare şi de control şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesiunea didactică. aprobată prin ordin al ministrului EducaŃiei. evaluarea şi finanŃarea activităŃilor de formare continuă se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului EducaŃiei. (6) Descrierea competenŃelor menŃionate. precum şi în domeniul psihopedagogiei şi metodicii. (7) Programele de conversie profesională intră în atribuŃiile instituŃiilor de învăŃământ superior şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice. de îndrumare şi de control din învăŃământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă. d) dobândirea de noi competenŃe. de 76 . astfel încât să acumuleze. (5) Formarea continuă a personalului didactic. de îndrumare şi control.(4) Casele Corpului Didactic sunt centre de resurse şi asistenŃă educaŃională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice-auxiliare şi se pot acredita ca furnizori de formare continuă. minimum 90 de credite profesionale transferabile. c) dobândirea sau dezvoltarea competenŃelor de conducere. inclusiv în ceea ce priveşte curriculumul naŃional. formarea continuă este un drept şi o obligaŃie. precum şi a modalităŃilor de evaluare şi certificare a acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizează prin Metodologia formării continue a personalului didactic. (3) Formarea continuă a personalului didactic. b) dezvoltarea competenŃelor pentru evoluŃia în cariera didactică. altele decât cele ocupate în baza formării iniŃiale. prin programe de conversie pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcŃii didactice. 216 (1) Pentru personalul didactic. autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităŃi şi altele asemenea. (2) Organizarea. Tineretului şi Sportului. Cercetării. Art. precum şi în funcŃie de interesele şi nevoile personale de dezvoltare.

conducere. a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaŃional.se normează câte un post pentru fiecare clasă de elevi. Art. c) în învăŃământul gimnazial şi liceal: profesor. FuncŃiile didactice şi didactice – auxiliare. g) în casele corpului didactic: profesor-metodist. maistru-instructor. institutori/institutoare. profesor-logoped. b) în învăŃământul primar: profesor pentru învăŃământ primar . profesor-psihopedagog. elaborat de Ministerul EducaŃiei. (2) Cadrele didactice care ocupă funcŃii de educatori/educatoare. logoped. Cercetării. d) în învăŃământul special şi în comisiile de expertiză complexă: profesor itinerant. k) În centrele de documentare şi informare – profesor documentarist. profesor. psihologie sau pedagogie. să finalizeze studii universitare în profilul postului. pentru asigurarea formării iniŃiale şi a inserŃiei profesionale a cadrelor didactice: profesori mentori. h) în cluburile sportive şcolare: profesor. 217 (1) Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului şi aprobat prin ordin al ministrului. psihopedagog. (2) Procedura şi criteriile de selecŃie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului. în termen de cel mult 10 ani de la promulgarea prezentei legi. recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile. sub îndrumarea unui profesor mentor şi trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii minime de studii: a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenŃă în profilul postului. CondiŃii de ocupare Art. realizat într-o unitate de învăŃământ. cu calificarea în psihopedagogie specială. antrenor în baza finalizării studiilor medii pedagogice/postliceale sau a colegiilor universitare de institutori. Art. i) pentru realizarea de activităŃi extraşcolare: profesor. f) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped. psiholog. ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai colegiilor universitare de institutori încadraŃi în învăŃământul preşcolar şi primar. e) în centrele şi cabinetele de asistenŃă psihopedagogică: psihopedagog. profesor de educaŃie specială. învăŃători/învăŃătoare. în funcŃia didactică corespunzătoare studiilor. profesor-asociat. constituit în urma selecŃiei. j) în unităŃile de învăŃământ. sociolog. logoped – se normează câte un post la fiecare grupă/clasă. b) absolvirea masteratului didactic cu durata de 2 ani. au obligaŃia ca. (3) AbsolvenŃilor liceelor pedagogice. (3) Pot ocupa funcŃii de conducere. de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare. 218 FuncŃiile didactice sunt: a) în educaŃia timpurie şi învăŃământul preşcolar: profesor pentru învăŃământ preşcolar – se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii. care până la intrarea în 77 . îndrumare şi control în unităŃile de învăŃământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale corpului naŃional de experŃi în management educaŃional. Cercetării. 219 (1) Pentru ocuparea funcŃiilor didactice este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an şcolar. Tineretului şi Sportului înfiinŃează corpul naŃional de experŃi în management educaŃional. cu minim 60 de credite transferabile. psiholog. prin concurs. profesor-psiholog şcolar.

li se consideră îndeplinită condiŃia pentru ocuparea funcŃiilor didactice de profesor pentru învăŃământul preşcolar. 78 . (4) Pentru funcŃia de profesor mentor – se cere absolvirea unui curs specific de formare acreditat de Ministerul EducaŃiei. c) laborant. e) pentru funcŃia de instructor-animator . secŃia de biblioteconomie. redactor. Tineretului şi Sportului sau titlul de profesoremerit.absolvirea liceului cu examen de bacalaureat. c) pentru funcŃia de laborant – absolvirea. cercetării. Cercetării. g) asistent social.absolvirea unei şcoli postliceale sau a liceului. a unei instituŃii de învăŃământ superior. postliceal sau liceal cu diplomă. (1). în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă. (5) Pentru ocuparea funcŃiilor didactice din învăŃământul special trebuie îndeplinite în mod corespunzător condiŃiile prevăzute la alin. de profil. cu examen de diplomă. 221 Pentru ocuparea funcŃiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiŃii de studii: a) pentru funcŃia de bibliotecar. pot ocupa funcŃia de bibliotecar. i) mediator şcolar. a unei instituŃii de învăŃământ. a unei şcoli postliceale în specialitate sau a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia. a unei şcoli postliceale sau a liceului. în domeniu. precum şi un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaŃie specială. pe perioadă determinată. de documentarist şi de redactor absolvirea. iar pentru funcŃia de tehnician. b) pentru funcŃia de informatician . Cercetării. 220 Personalul didactic auxiliar este format din: a) bibliotecar. respectiv profesor pentru învăŃământul primar. Tineretului şi Sportului. sau a altor instituŃii de învăŃământ ai căror absolvenŃi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei. documentarist. a unei instituŃii de învăŃământ superior sau a unei unităŃi de învăŃământ preuniversitar. e) pedagog şcolar. a unei şcoli postliceale sau a liceului.vigoare a prezentei legi au absolvit ciclul de licenŃă. dacă au urmat un curs de iniŃiere în domeniu. sau a altor instituŃii de învăŃământ ai căror absolvenŃi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei. secŃia de biblioteconomie. în profilul postului. pot ocupa funcŃia de bibliotecar. de documentarist sau de redactor şi absolvenŃi ai învăŃământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituŃii de învăŃământ. cu examen de diplomă. d) pentru funcŃia de pedagog şcolar .absolvirea cu diplomă a unei instituŃii de învăŃământ superior. Art. tineretului şi sportului. în condiŃiile stabilite prin ordin al ministrului educaŃiei. f) instructor de educaŃie extraşcolară. de documentarist sau de redactor şi alŃi absolvenŃi ai învăŃământului superior. j) secretar. d) tehnician. cu diplomă. h) corepetitor. urmată de un curs de iniŃiere în domeniu. în condiŃiile stabilite prin ordin al ministrului EducaŃiei. k) administrator financiar (contabil). b) informatician. Art. ori a altui liceu şi absolvirea cursurilor speciale pentru obŃinerea certificatului de calificare profesională pentru aceasta funcŃie.absolvirea.

cu posibilitatea prelungirii contractului. precum şi condiŃiile şi modalităŃile de ocupare a acestora. conform legislaŃiei în vigoare. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului.(3) constă în: a) probă practică sau inspecŃie specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialităŃii 79 . în funcŃie de dinamica învăŃământului. posturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul unităŃii de învăŃământ cu personalitate juridică conform unei metodologii . respectiv didactic auxiliare.cadru elaborate de Ministerul EducaŃiei. 223 (1) În unităŃile de învăŃământ sau în consorŃiile şcolare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată de un an şcolar. să stabilească şi să reglementeze noi funcŃii didactice. statutul acestora: vacante. 222 (1) Ministerul EducaŃiei. (8) Concursul prevăzut la alin.absolvirea unui liceu sau liceu pedagogic. respectiv în plata cu ora. g) pentru funcŃia de asistent social . cu diplomă de bacalaureat. recunoscut de Ministerul EducaŃiei. (7) Lista de posturi didactice/catedre se publică în presa centrală.îndeplinirea condiŃiilor prevăzute de legislaŃia în vigoare pentru funcŃia de contabil. este autorizat ca. Tineretului şi Sportului. cu cel puŃin 30 de zile înaintea declanşării procedurilor de selecŃie şi angajare pe aceste posturi didactice/catedre. (2) Norma didactică pentru noile funcŃii prevăzute la alin. de lungă sau de scurtă durată. organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului didactic se iau la nivelul unităŃii de învăŃământ de către Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ. se reglementează de Ministerul EducaŃiei. (3) În învăŃământul preuniversitar public. (4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice. h) pentru funcŃia de corepetitor . ori a unui liceu de specialitate. de lungă sau de scurtă durată. rezervate. k) pentru funcŃia de administrator financiar . (2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unităŃii de învăŃământ sau al consorŃiilor şcolare se face în baza normativelor în vigoare privind formaŃiunile de studiu. sau absolvirea cu diplomă de bacalaureat a oricărui alt profil liceal.absolvirea unei instituŃii de învăŃământ superior de profil. Cercetării.f) pentru funcŃia de instructor de educaŃie extraşcolară .absolvirea unei instituŃii de învăŃământ superior respectiv a unui liceu. Cercetării. în colaborare cu Ministerul Muncii. Tineretului şi Sportului. Forme de angajare a personalului didactic Art. Art. (5) Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ stabileşte posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare. j) pentru funcŃia de secretar . contabil-şef. specializarea mediator şcolar.absolvirea cu diplomă de licenŃă cu specializarea asistenŃă socială sau absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic. Cercetării. la propunerea directorului. privat şi confesional. (6) Inspectoratul şcolar analizează. sau a unei şcoli sanitare postliceale ori a unei şcoli postliceale de educatori puericultori. locală şi prin afişare la inspectoratele şcolare şi la unităŃile de învăŃământ respective. urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar.absolvirea unei instituŃii de învăŃământ superior de profil. corectează în colaborare cu unităŃile de învăŃământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate. i) pentru funcŃia de mediator şcolar . cu examen de licenŃa sau de absolvire. Cercetării. (1). cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăŃământului postliceal tehnician în activităŃi de secretariat. Familiei şi ProtecŃiei Sociale. în condiŃiile legii.

b) prezentarea unui curriculum vitae şi interviu la angajarea în plata cu ora a personalului didactic asociat şi a personalului didactic pensionat.la angajarea personalului didactic cu contract individual de muncă. organizează concursul pentru ocuparea posturilor şi catedrelor. în condiŃiile metodologiei. pe o perioadă determinată de cel mult un an şcolar. individual. (16) Inspectoratul şcolar centralizează la nivel judeŃean posturile didactice şi orele rămase neocupate. (18) ReprezentanŃii organizaŃiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăŃământului participă cu statut de observatori la toate etapele de organizare şi desfăşurare a concursurilor organizate la nivelul unităŃii. În situaŃia în care. consiliul de administraŃie poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. de consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ. în mod obligatoriu. care vor fi repartizate în ordine: a) cadrelor didactice titulare într-o unitate de învăŃământ pentru completarea normei didactice. de consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. în consorŃii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local sau judeŃean. a candidaŃilor participanŃi la concurs şi nerepartizaŃi. stabilit în condiŃiile alin. (10) Comisiile de concurs se aprobă de Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ. Consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ poate decide prelungirea contractului individual de muncă şi în anul şcolar următor în situaŃia în care postul rămâne rezervat. În situaŃia în care concursul se organizează în consorŃii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local sau judeŃean. în condiŃiile metodologiei.(16) se ocupă. (13) Pentru candidaŃii care nu au dobândit definitivarea în învăŃământ (profesori debutanŃi) şi au ocupat prin concurs validat. de consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ un post didactic vacant. directorul unităŃii de învăŃământ încheie contract individul de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar.(1). (19) Posturile didactice rămase neocupate prin concurs sau eliberate în timpul anului şcolar se ocupă prin plata cu ora până la sfârşitul anului şcolar sau până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. (15) Directorii unităŃilor de învăŃământ comunică în scris inspectoratului şcolar situaŃia angajării pe posturi didactice a candidaŃilor validaŃi după concurs. în condiŃiile metodologiei. Directorul unităŃii de învăŃământ încheie cu aceştia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată. validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul/consiliile de administraŃie ale unităŃii/unităŃilor de învăŃământ care organizează concursul. directorul unităŃii de învăŃământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult 1 an şcolar. b) candidaŃilor rămaşi nerepartizaŃi după concursul organizat la nivelul unităŃii sau al consorŃiilor şcolare. al consorŃiilor şcolare sau inspectoratului şcolar. (11) În învăŃământul preuniversitar. (20) Eliberarea din funcŃie a personalului didactic în unităŃile de învăŃământ cu personalitate juridică se face de către directorul unităŃii. (14) Pentru candidaŃii care au ocupat prin concurs validat. un post didactic rezervat. 80 . printr-un nou concurs organizat de inspectoratul şcolar. precum şi situaŃia porturilor didactice şi a orelor rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităŃii sau al consorŃiilor şcolare. cu aprobarea consiliului de administraŃie. (12) CandidaŃii care au dobândit definitivarea în învăŃământ (profesori cu drept de practică) şi au ocupat prin concurs validat. (17) Posturile didactice şi orele rămase neocupate după operaŃiunile prevăzute la alin. (9) UnităŃile de învăŃământ. un reprezentant al inspectoratului şcolar judeŃean. conform statutului acestor posturi didactice şi catedre. comisiile sunt validate de consiliile de administraŃie ale unităŃilor de învăŃământ. Din comisia de concurs face parte. respectiv până la revenirea titularului pe post. aceşti candidaŃi promovează examenul pentru definitivarea în învăŃământ.

(1) beneficiază şi personalul didactic titular trimis în străinătate cu misiuni de stat. (7) Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei. (4) FuncŃiile de îndrumare şi de control din învăŃământul preuniversitar sunt: a) la inspectoratele şcolare: inspector şcolar. (3) FuncŃiile de conducere din unităŃile conexe ale învăŃământului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora. alte funcŃii stabilite prin hotărâre a Guvernului. pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani. primar. Cercetării. (2) FuncŃiile de conducere din inspectoratele şcolare sunt: inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct. (3) Liderii sindicatelor reprezentative din învăŃământ au dreptul de rezervare a catedrei sau a postului. Art. (2) Prevederile alin. inspector principal de specialitate. conform prevederilor legale în vigoare şi contractului colectiv de munca la nivel de ramură. preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeŃean. (3) În urma promovării concursului. (5) Personalului didactic titular solicitat în străinătate pentru predare. prin reglementări ale Ministerului EducaŃiei. cu rezervarea postului sau a catedrei. de către cadre didactice membre ale corpului naŃional de experŃi în management educaŃional. cel care lucrează în organisme internaŃionale. Tineretului şi Sportului. 226 (1) FuncŃia de director se ocupă prin concurs public. de tineret şi sport. numite în Guvern sau care îndeplinesc funcŃii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului. 81 . precum şi cadrele didactice numite ca personal de conducere sau în funcŃii de specialitate specifice la comisiile şi agenŃiile din subordinea PreşedinŃiei. (1)-(6) se consideră vechime în învăŃământ. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinŃi sau susŃinătorii legali. i se rezervă postul didactic sau catedra. Cercetării. Cercetării. cercetare. pe bază de contract. 224 (1) Cadrele didactice titulare alese în Parlament. directorul şi directorul adjunct încheie contract de management cu primarul unităŃii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află unitatea de învăŃământ. în condiŃiile alin. Tineretului şi Sportului. activitate artistică sau sportivă. de cultură. FuncŃiile de conducere. a Parlamentului sau a Guvernului. viceprimar. De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic. subprefect. dacă sunt cadre didactice titulare. al PreşedinŃiei. de îndrumare şi de control în sistemul de învăŃământ. interuniversitare sau interinstituŃionale. ca urmare a unor acorduri. (2) FuncŃia de director adjunct se ocupă prin concurs organizat de unitatea de învăŃământ. conform prevederilor legale. de îndrumare şi de control Art.(1) se aplică şi cadrelor didactice titulare care îndeplinesc funcŃia de prefect. precum şi însoŃitorii acestora. 225 (1) FuncŃiile de conducere din unităŃile de învăŃământ sunt: director şi director adjunct. precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcŃii. convenŃii guvernamentale. Tineretului şi Sportului: inspector general. b) la Ministerul EducaŃiei. precum şi cadrelor didactice trecute în funcŃii de conducere. al Guvernului şi în Ministerul EducaŃiei. (4) De prevederile alin.Art. (6) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităŃii didactice. respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.

Tineretului şi Sportului. generali adjuncŃi şi directorii caselor corpului didactic încheie contract de management cu ministrul EducaŃiei. În ambele situaŃii realizarea unui audit din partea Inspectoratului Şcolar JudeŃean este obligatorie. Tineretului şi Sportului. (2) Metodologia. b) prin decizia consiliului local. în urma unui concurs public. pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei. respectiv judeŃean. care îndeplinesc criteriile de competenŃă profesională. c) titlul de doctor sau gradul didactic I. în funcŃie de unităŃile aflate în subordine. de către cadre didactice titulare. Cercetării. cu acordul părŃilor. Tineretului şi Sportului. 82 . Directorul încheie contract de management cu inspectorul şcolar general sau ministrul EducaŃiei. managerială şi de prestigiu moral evaluate prin: a) curriculum vitae. Tineretului şi Sportului. acesta se consideră aprobat tacit. în urma evaluării performanŃelor manageriale. Art. Cercetării. anterioare. în urma evaluării performanŃelor manageriale. b) calităŃi dovedite în activitatea didactică şi în funcŃii de conducere. 227 (1) Consiliul de administraŃie stabileşte componenŃa comisiei de concurs pentru ocuparea postului de director. Cercetării. (5) Directorul unităŃii de învăŃământ poate fi eliberat din funcŃie: a) prin decizia consiliului de administraŃie cu votul a 2/3 dintre membri. (2) Inspectorii şcolari generali. Contractul de management poate fi prelungit. doar dacă se constată neîndeplinirea contractului de performanŃă încheiat cu aceste consilii. în sistemul naŃional de învăŃământ. (4) Directorul încheie un contract de performanŃă cu consiliul local/consiliul judeŃean (pentru licee). până la organizarea unui nou concurs.(4) Directorul şi directorul adjunct din unităŃi de învăŃământ preuniversitar nu pot fi membri ai unui partid politic pe perioada exercitării mandatului. Art. cu diplomă de licenŃă. respectiv director adjunct al unităŃii de învăŃământ preuniversitar. Tineretului şi Sportului. 228 (1) Inspectorii şcolari generali. Cercetării. conform subordonării acestora. cu acordul părŃilor. organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcŃiei de director se stabileşte prin ordin al ministrului EducaŃiei. un reprezentant al inspectoratului şcolar precum şi un reprezentant al consiliului local. în baza unui concurs public. de îndrumare şi de control. Dacă în termen de 30 de zile consiliul local/consiliul judeŃean nu se pronunŃă asupra contractului de performanŃă. Tineretului şi Sportului. reglementat prin metodologie elaborată de Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. Cercetării. Din comisie fac parte. Art. generali adjuncŃi şi directorii caselor corpului didactic sunt numiŃi de ministrul EducaŃiei. Cercetării. Cercetării. (3) Directorii unităŃilor destinate activităŃilor extraşcolare sunt numiŃi de către inspectorul şcolar general sau ministrul EducaŃiei. (3) Consiliul de administraŃie validează rezultatele concursului de ocupare a funcŃiilor de director. membre ale corpului naŃional de experŃi în management educaŃional. Tineretului şi Sportului. Metodologia-cadru a contractului de performanŃă este stabilită prin ordin al ministrului EducaŃiei. respectiv director adjunct. conducerea interimară este preluată de către preşedintele consiliului de administraŃie. prin concurs. conform subordonării acestora. respectiv judeŃean în cazul liceelor. Cercetării. obligatoriu. care devine automat şi ordonator de credite. 229 (1) FuncŃiile de conducere din inspectoratele şcolare şi de director la casa corpului didactic se ocupă. Contractul de management poate fi prelungit. (6) In condiŃiile vacantării funcŃiei de director.

dintre care: a) Pentru funcŃia de inspector şcolar general: i) secretarul de stat pentru învăŃământul preuniversitar. iii) un director din Ministerul EducaŃiei. Tineretului şi Sportului. pentru funcŃia de inspector şcolar de specialitate pentru învăŃământul preşcolar şi primar. Tineretului şi Sportului. cu statut de observator. analiză de lecŃii şi întocmirea procesuluiverbal de inspecŃie. cu competenŃe în domeniu. de inspector şcolar general adjunct şi de director la casa corpului didactic. respectiv inspectoratele şcolare vacantează. iii) inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar pentru care se organizează concursul. Tineretului şi Sportului. privind managementul educaŃional şi deontologia profesională. în calitate de preşedinte. (6) Numirea inspectorului şcolar general. cu competenŃe în domeniu. (4) Concursul pentru ocuparea funcŃiilor de îndrumare şi de control constă în: a) curriculum vitae. Cercetării. Tineretului şi Sportului. Art. Tineretului şi Sportului. Hotărârea acestuia este definitivă. numită prin ordin al ministrului EducaŃiei. (e) probă scrisă în profilul postului pentru care candidează. ii) trei inspectori şcolari generali din teritoriu. Cercetării. Cercetării.(3) se adresează ministrului EducaŃiei. Tineretului şi Sportului este alcătuită din 5 membri. un reprezentant al Ministerului EducaŃiei. Cercetării. ii) doi inspectori şcolari generali din teritoriu. Tineretului şi Sportului se ocupă prin concurs. Cercetării. Cercetării. analiza şi evaluarea acestuia. (2) FuncŃiile de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se ocupă prin concurs de cadre didactice din cadrul registrului naŃional de experŃi. un profesor sau conferenŃiar universitar din profilul postului pentru care candidează sau. (4) În comisiile de concurs participă. în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului.în calitate de preşedinte. în condiŃiile legii. iv) un director din Ministerul EducaŃiei. 230 (1) Ministerul EducaŃiei. privind managementul educaŃional şi deontologia profesională.d) calificativul foarte bine obŃinut în ultimii 5 ani. Cercetării. cu cel puŃin 30 de zile înainte de organizarea concursului. un profesor sau 83 . d) interviu în faŃa unei comisii de concurs. Tineretului şi Sportului. a inspectorului şcolar general adjunct şi a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului EducaŃiei. (3) FuncŃiile de îndrumare şi de control din Ministerul EducaŃiei. (2) Concursul pentru ocuparea funcŃiilor de inspector şcolar general şi director la casa corpului didactic se desfăşoară la sediul Ministerului EducaŃiei. reprezentanŃii organizaŃiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăŃământului. Cercetării. e) interviu în faŃa unei comisii de concurs. Tineretului şi Sportului. (5) Comisia pentru concursul de ocupare a funcŃiilor de îndrumare şi de control din inspectoratul şcolar este formată din: inspectorul şcolar general . (3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcŃiilor de inspector şcolar general. Cercetării. b) inspecŃie specială la clasă. posturile corespunzătoare funcŃiilor de îndrumare şi de control cuprinse în organigramele proprii şi asigură publicarea acestora în presa centrală/locală şi la sediul propriu. b) Pentru funcŃia de inspector şcolar general adjunct şi de director la casa corpului didactic: i) secretarul de stat pentru învăŃământul preuniversitar. c) probă practică. constând din asistenŃă la ore. în calitate de preşedinte. (5) Eventualele contestaŃii la hotărârile comisiei prevăzute la alin.

Cercetării. pentru profesori care efectuează terapiile specifice.(l) lit. în funcŃie de tipul şi gradul de deficienŃă. cu avizul ministerului EducaŃiei. profesor .educator şi profesor pentru instruire practică . în funcŃiile de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare se face de către inspectorul şcolar general. iar în funcŃiile de îndrumare şi control din cadrul Ministerului. corespunzătoare prevederilor alin. (3) Norma didactică de predare-învăŃare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităŃilor prevăzute la alin. complementare procesului de învăŃământ (de exemplu: tutoriale. Tineretului şi Sportului. e) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică. educaŃia psihomotrică şi altele.conferenŃiar universitar din departamentul universitar pentru pregătirea personalului didactic. educaŃie permanentă etc. se revizuieşte anual şi constituie anexă la contractul individual de muncă. profesori pentru cultura fizică medicală. Cercetării. (2) ActivităŃile concrete. Contractul de management poate fi prelungit. şcoala după şcoală. Tineretului şi Sportului este formată din: secretarul de stat al departamentului în care se afla postul scos la concurs .). (7) ReprezentanŃii organizaŃiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăŃământului au drept de acces la documentele comisiilor de concurs.ştiinŃifică. pentru personalul didactic itinerant.20 de ore pe săptămână. norma didactică se stabileşte astfel: profesori la predare . Aceasta se aprobă în consiliul de administraŃie. specializării şi aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv. Tineretului şi Sportului. Cercetării. cu acordul părŃilor. pentru profesorii din unităŃile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv. unde nu se pot constitui clase separate. respectiv 40 de ore pe săptămână. d) 14 ore pe săptămână pentru profesorii mentori.16 ore pe săptămână. directorul general din departamentul respectiv. conform metodologiei 84 . şi cuprinde: a) activităŃi didactice de predare-învăŃare-evaluare şi de instruire practică. în urma evaluării performanŃelor manageriale. Tineretului şi Sportului. c) activităŃi de educaŃie. un profesor sau un conferenŃiar universitar din profilul postului. Cercetării. (8) Numirea personalului didactic reuşit la concurs. sunt prevăzute în fişa individuală a postului. f) pentru personalul didactic din învăŃământul special. kinetoterapie. precum şi din unităŃile cu activităŃi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenŃă psihopedagogică. b) activităŃi de pregătire metodico . a) şi se stabileşte după cum urmează: a) un post de profesor pentru învăŃământul preşcolar pentru fiecare grupă constituită în educaŃia timpurie.în calitate de preşedinte.(1) care corespund profilului. pentru cel din centrele logopedice interşcolare. conform planurilor-cadru de învăŃământ. g) un post pentru personalul didactic din învăŃământul special integrat. (6) Comisia pentru concursul de ocupare a funcŃiilor de îndrumare şi de control din Ministerul EducaŃiei. desemnat de rectorul instituŃiei de învăŃământ superior la care acesta este titular. Norma didactică Art. prin ordin al ministrului EducaŃiei. 231 (1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore. b) un post de profesor pentru învăŃământul primar pentru fiecare clasă din învăŃământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia. c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăŃământul secundar şi terŃiar nonuniversitar. stabilit de ministrul EducaŃiei. (9) Inspectorii şcolari încheie contract de management cu inspectorul şcolar general.

230 alin. (2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învăŃământul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret. (7) Personalul didactic de conducere. (1) lit. unde norma didactică nu se poate constitui conform prevederilor alin. c). orele de educaŃie fizică prevăzute în planurile de învăŃământ sunt predate de profesorul pentru învăŃământul primar. sau prin plata cu ora. Cercetării. DistincŃii Art. 233 (1) Personalul didactic din învăŃământul preuniversitar beneficiază de gradaŃie de merit. (1) şi art. Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Tineretului şi Sportului elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaŃiei de merit. Orele de limbi străine din învăŃământul preşcolar şi din cel primar pot fi predate. Art. Cercetării. 230 alin. norma didactică cuprinde activităŃile prevăzute în planurile de educaŃie corespunzătoare profilurilor cercurilor şi atelierelor. în norma didactică prevăzută la alin. Cercetării. cu activitate deosebită în învăŃământ. Cavaler şi OfiŃer. în condiŃiile prezentei legi şi de profesorii pentru învăŃământ preşcolar şi profesorii pentru învăŃământ primar de la grupa sau clasa respectivă. (3) aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază şi completată cu 1/3 ore din disciplinele stabilite la alin. în baza normelor aprobate prin ordin al ministrului EducaŃiei. h) Un post de profesor documentarist în centrele de documentare şi informare. ordine. Cercetării. Tineretului şi Sportului. (2) sau prin adăugarea de ore conform prevederilor art. (2) Prin excepŃie. (6) În mod excepŃional. medalii. în învăŃământul gimnazial din mediul rural. potrivit legii. (3) Orele de limbi străine din învăŃământul preşcolar şi primar pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate. 234 (1) Personalul didactic titular cu rezultate excelente în activitatea didactică. titluri.elaborate de Ministerul EducaŃiei. clasele Comandor. cu menŃinerea drepturilor salariale. Tineretului şi Sportului. (5) În palatele şi în cluburile copiilor. fiind incluse în norma acestora. Medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile. Acestea sunt plătite prin plata cu ora. acordată prin concurs. (4) În învăŃământul primar. Tineretului şi Sportului. îndrumare şi control poate fi degrevat parŃial de norma didactică de predare. educativă şi ştiinŃifică poate primi decoraŃii. aprobate prin regulament de Ministerul EducaŃiei. şi reprezintă 25% din salariul de bază. (8) Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcŃii echivalente din celelalte sectoare bugetare. 230 alin. Această gradaŃie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar. cu consultarea federaŃiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăŃământ. Tineretului şi Sportului. 232 (1) Norma didactică cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăŃământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenŃă sau pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obŃinerea de competenŃe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă. respectiv al instituŃiei de nivel superior. 85 . Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fişa individuală a postului. potrivit legii. (3). GradaŃia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. (2) Ministerul EducaŃiei. în limitele normelor stabilite la art. (1) se pot include şi ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul EducaŃiei. Art. dacă fac dovada calificării prin diplomă de studii sau prin certificatul de competenŃă. Cercetării.

235 (1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată. cu activitate deosebită în învăŃământ. cu aprobarea consiliului de administraŃie al unităŃii de învăŃământ. Art. o singură dată. precum şi personalul didactic auxiliar are obligaŃia de a respecta atribuŃiile prevăzute în fişa postului. c) diploma de excelenŃă se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile. cu o durată de cel puŃin 62 de zile lucrătoare. 239 (1) Cadrele didactice au obligaŃia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaŃiilor profesionale. b) diploma Gheorghe Lazăr. în cazuri bine justificate. (2). în carta şcolii. Tineretului şi Sportului. 237 Personalul de conducere. de conducere. ObligaŃii Art. Tineretului şi Sportului este autorizat să acorde personalului didactic din învăŃământul preuniversitar următoarele distincŃii: a) adresă de mulŃumire publică. (3) Personalul didactic. Răspunderea disciplinară şi patrimonială Art. în perioada vacanŃelor şcolare. de conducere. (4) DistincŃiile prevăzute la alin. îndrumare şi control. (3) se acordă în baza unui regulament aprobat de ministrul EducaŃiei. 240 (1) Personalul didactic. ministrul EducaŃiei Cercetării. precum şi cel de conducere. 238 Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul EducaŃiei. Cercetării. Art. de îndrumare şi de control din învăŃământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă. (1) nu poate fi încadrat în activităŃi didactice retribuite în regim de plata cu ora. Tineretului şi Sportului împreună cu reprezentanŃii organizaŃiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăŃământului. conducerea unităŃii de învăŃământ poate întrerupe concediul legal. în condiŃiile legii. clasele I. (2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administraŃie. (2) Personalul didactic aflat în situaŃia prevăzută la alin. 236 (1) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăŃământului pe bază de contract de cercetare sau de editare. personalul didactic auxiliar.(3) În afara distincŃiilor prevăzute la alin. îndrumare şi control din inspectoratele şcolare beneficiază de concediu de odihnă. Cercetării. conform legii. Dreptul la concediu Art. (2) Personalul didactic. îndrumare şi control. precum şi 86 . precum şi personalul didactic auxiliar are obligaŃia de a participa la activităŃi de formare continuă. (3) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanŃele anului şcolar sau universitar următor. au dreptul la 6 luni de concediu plătit. a II-a şi a III-a. Art. persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă. în funcŃie de interesul învăŃământului şi al celui în cauză.

după caz. (2) SancŃiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. Tineretului şi Sportului se stabilesc prin 87 . organizarea şi funcŃionarea. Tineretului şi Sportului. (7) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora. cumulat. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităŃii/instituŃiei de învăŃământ. Personalul de conducere. (6) Comisiile de cercetare sunt numite de: a) consiliul de administraŃie al unităŃii de învăŃământ. consemnată în condica de inspecŃii sau la registratura generală a unităŃii de învăŃământ preuniversitar ori a instituŃiei de învăŃământ superior. (8) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia. îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi din Ministerului EducaŃiei. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere. precum şi atribuŃiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. (4) Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic din unităŃile de învăŃământ şi din inspectoratele şcolare se constituie comisii formate din 3-5 membri. pe o perioadă de 1-6 luni. sunt: a) observaŃie scrisă. cu până la 15%. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenŃa faptelor pentru care a fost cercetată. d) suspendarea. ale colegiului central de disciplină al Ministerului EducaŃiei. existenŃa sau inexistenŃa vinovăŃiei. pe o perioadă de până la 3 ani. împrejurările în care au fost săvârşite. de îndrumare şi de control. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare. e) destituirea din funcŃia de conducere. pentru aparatul propriu şi pentru conducerile unităŃilor direct subordonate. precum şi orice alte date concludente. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. de îndrumare şi de control din învăŃământ. c) ministrul EducaŃiei. (l). decizia respectivă la colegiul central de disciplină al Ministerului EducaŃiei. (3) Orice persoană poate sesiza unitatea/instituŃia de învăŃământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. b) avertisment. Cercetării. dintre care unul reprezintă organizaŃia sindicală din care face parte persoana aflată în discuŃie sau un reprezentant al salariaŃilor. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Cercetării. (9) Persoanele sancŃionate încadrate în unităŃile de învăŃământ au dreptul de a contesta. Cercetării.pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăŃământului şi prestigiului unităŃii/instituŃiei. a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcŃii didactice superioare sau pentru obŃinerea gradelor didactice ori a unei funcŃii de conducere. audierea celui în cauză şi verificarea susŃinerilor făcute de acesta. în comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învăŃământul preuniversitar pot fi incluşi şi inspectori şcolari. în raport cu gravitatea abaterilor. în termen de 15 zile de la comunicare. precum şi de a da declaraŃii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. cu indemnizaŃia de conducere. are dreptul de a contesta. în apărare. b) consiliul de administraŃie al inspectoratului şcolar. Tineretului şi Sportului. deşi a fost înştiinŃat în scris cu minimum 48 de ore înainte. (10) Normele privind componenŃa. c) diminuarea salariului de bază. când este cazul. pentru toate funcŃiile din sistemul naŃional de învăŃământ. decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. care a fost sancŃionat. Tineretului şi Sportului. în termen de 15 zile de la comunicare. de îndrumare şi de control. Cercetării. (5) SancŃiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris.

prin lege. de pensie suplimentară şi de alte drepturi de asigurări sociale. se dispune altfel. Decizia de imputare. în condiŃiile legii. 244 (1) Personalul didactic beneficiază de pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă. pensionarea personalului didactic. de conducere. personalului didactic auxiliar. după împlinirea vârstei standard de pensionare. de conducere. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare. de îndrumare şi de control din învăŃământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaŃiei muncii. Cercetării. STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI DE CERCETARE Norma didactică 88 . 2. propunerea de sancŃionare se face de inspectorul şcolar general sau de cel puŃin o treime din numărul total al membrilor consiliului de administraŃie. Cercetării. de pensie pentru pierderea capacităŃii de muncă. după caz. respectiv secretarul de stat sau şeful ierarhic al persoanei în cauză. Tineretului şi Sportului precum şi pentru cel din unităŃile subordonate. SancŃiunile aprobate de consiliul de administraŃie sunt puse în aplicare de către directorul unităŃii de învăŃământ preuniversitar. (2) Pentru personalul de conducere. (2) Personalul didactic. Art. respectiv al inspectoratului şcolar (4) Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităŃi didactice. salarizate prin plata cu ora. (11) Dreptul persoanei sancŃionate de a se adresa instanŃelor judecătoreşti este garantat. Tineretului şi Sportului. (3) Pentru motive temeinice. (3) Pentru personalul de îndrumare şi control din Ministerul EducaŃiei. de către directorul unităŃii de învăŃământ. propunerea de sancŃionare se face de către director sau de cel puŃin o treime din numărul total al membrilor consiliului de administraŃie ori ai consiliului profesoral. propunerea de sancŃionare se face. Tineretului şi Sportului. precum şi cel de conducere. precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităŃii sau a instituŃiei al cărei salariat este cel în cauză. cu aprobarea consiliului de administraŃie al unităŃii de învăŃământ. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare. inspectorul şcolar general sau ministrul EducaŃiei. Art. Cercetării. 242 SancŃiunea se stabileşte. de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din unităŃile din subordine. de îndrumare şi de control se poate face şi în timpul anului şcolar. Tineretului şi Sportului. Art. Pensionarea Art. prin decizie scrisă. Personalul didactic se pensionează la împlinirea vârstei legale de pensionare. pe baza raportului comisiei de cercetare. în afară de cazurile când. După data împlinirii vârstei legale de pensionare se interzice îndeplinirea oricărei funcŃii de conducere. de ministrul EducaŃiei. de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză. după caz. 243 Răspunderea patrimonială a personalului didactic.regulament aprobat prin ordin al ministrului EducaŃiei. de îndrumare sau de control. Cercetării. 241 (1) În unităŃile de învăŃământ preuniversitar. de îndrumare şi de control se pensionează la data împlinirii vârstei legale de pensionare.

d) cercetător ştiinŃific gradul II. conferenŃiar universitar si profesor universitar. seminarii. al programului de studii şi al departamentului. e) cercetător ştiinŃific gradul I.C.A. d) cercetător ştiinŃific gradul II se echivalează cu conferenŃiar universitar. c) conferenŃiar universitar. senatul universităŃii va aproba. Pentru funcŃii echivalente nu mai este necesara evaluarea C. senatul instituŃiei de învăŃământ superior poate aproba.246 (1) Statele de funcŃii ale personalului didactic se întocmesc anual şi nu se pot modifica în timpul anului universitar. daca titularizarea sau evaluarea periodică a avut loc în ultimii cinci ani. (1): asistent universitar. lucrări practice sau proiecte. funcŃiile de cercetare sunt: a) asistent cercetare. personal de cercetare asociat. funcŃiile didactice sunt: a) asistent universitar.245 (1) În instituŃiile de învăŃământ superior. în institute de cercetare. invitarea la departament a unor profesori universitari. specificându-se funcŃiile didactice corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenŃionale repartizate pe ore de curs. Angajarea acestora se face conform legii. (2) FuncŃiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc Ńinând seama de: a) planurile de învăŃământ. d) profesor universitar. La departamentele cu discipline la mai multe facultăŃi. (6) În raport cu necesităŃile academice proprii. (6) Numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar se stabileşte de senatul universitar. inclusiv studenŃi din toate cele trei cicluri. în funcŃie de bugetul şi specificul instituŃiei. laboratoare. statele de funcŃii se completează pe baza notelor de comandă. prin consultarea membrilor acestora. în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. e) cercetător ştiinŃific gradul I se echivalează cu profesor universitar. prin evaluare. (3) Echivalenta funcŃiilor din cercetare cu funcŃiile didactice este următoarea: a) asistent cercetare se echivalează cu student-doctorand cu frecventa. (2) În instituŃiile de învăŃământ superior. potrivit legii. pe o durata determinată. c) normele didactice şi de cercetare. din Ńară sau din străinătate. c) cercetător ştiinŃific gradul III se echivalează cu lector universitar/sef de lucrări. (8) În departamente. În cazul specialiştilor fără grad didactic recunoscut în învăŃământul superior. avizate de conducerea instituŃiei de învăŃământ superior.T. (3) În statul de funcŃii sunt înscrise. precum şi alte categorii de personal. conferenŃiari universitari şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu. (7) Acolo unde este cazul obŃinerea permisului de muncă este sarcina instituŃiei de învăŃământ superior angajatoare. ca urmare a precizării sarcinilor didactice de către consiliul facultăŃii. gradul didactic corespunzător performanŃei. (4) Ocuparea posturilor didactice sau de cercetare echivalente se face prin concurs. (4) Statele de funcŃii se întocmesc la departamente sau în şcolile doctorale. cercetare. (5) În învăŃământul superior poate funcŃiona personal didactic asociat pentru următoarele funcŃii prevăzute la alin. precum şi nivelul studiilor cerute pentru aceste funcŃii se elaborează de Ministerul 89 . posturile didactice ocupate sau vacante. b) lector universitar/sef de lucrări. în centre de cercetare şi microproducŃie sau în alte unităŃi poate funcŃiona pe posturi distincte şi personal de cercetare. practica de specialitate şi activităŃi echivalente acestora.N. c) cercetător ştiinŃific gradul III. b) formaŃiunile de studiu. îndrumare de doctoranzi. lector universitar/şef de lucrări. (5) Statul de funcŃii al personalului didactic se avizează de consiliul facultăŃii si se aprobă de senatul universitar.U.Art. Nomenclatorul general de funcŃii didactice auxiliare din învăŃământul superior. în ordine ierarhică. b) cercetător ştiinŃific. Art. al facultăŃii. b) cercetător ştiinŃific se echivalează cu asistent universitar.D. la disciplinele din planul de învăŃământ.

g) conducerea activităŃilor didactico-artistice sau sportive. cuprinzând activităŃi menŃionate la alin.247 (1) Norma didactică poate cuprinde: a) activităŃi de predare. f) activităŃi didactice şi de cercetare ştiinŃifică la învăŃământul postuniversitar. înscrise în planurile de învăŃământ. de lucrări de licenŃă. b) activităŃi de seminar. Norma medie săptămânală se stabileşte prin împărŃirea numărului de ore convenŃionale din fişa individuală a postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învăŃământ pentru activitatea didactică de predare şi de seminarizare din întregul an universitar. c) lector universitar/şef de lucrări: 10-11 ore. printr-o metodologie aprobată de senatul universitar. Cercetării.EducaŃiei. după caz. se cuantifică în ore convenŃionale. (4) şi (5). (7) În cazul predării integrale în limbi de circulaŃie internaŃională. îndrumarea cercurilor ştiinŃifice studenŃeşti. (9) Norma didactică săptămânală medie. iar ora de seminar sau de activităŃi similare acesteia reprezintă 1. orele de curs. Fac excepŃie de la această prevedere cadrele didactice care predau o limbă de circulaŃie internaŃională. lucrări practice şi de laborator. lit. (1). pentru care se aplică prevederile alin. Art. b) conferenŃiar universitar: 8-9 ore. şi de absolvire. d) asistent universitar: 11-12 ore. (5) În învăŃământul universitar de licenŃă. cuprinse în norma didactică. masterat şi doctorat. e) activităŃi didactice şi de cercetare ştiinŃifică. calculată în ore convenŃionale. seminar sau alte activităŃi pot fi normate cu un coeficient suplimentar de 1. precum şi îndrumarea elaborării disertaŃiei de masterat. dintre care cel puŃin 2 ore convenŃionale de curs. lit. (a) . (8) Sarcinile personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt stabilite în fişa individuală a postului.5 ore convenŃionale. ora de curs reprezintă două ore convenŃionale. Familiei şi ProtecŃiei Sociale. pentru învăŃământul universitar de masterat. de lucrări practice sau de activităŃi similare acestora. de practică pedagogică. participarea la consilii şi în comisii în interesul învăŃământului. (h). precum şi îndrumarea elaborării tezelor de doctorat. (1). (4) Ora convenŃională este ora didactică de seminar. dintre care cel puŃin 4 ore convenŃionale de curs. a studenŃilor în cadrul sistemului de credite transferabile.(f). Tineretului şi Sportului. pentru învăŃământul universitar de doctorat. aprobată. (2) Norma didactică săptămânală în învăŃământul superior se cuantifică în ore convenŃionale. ora de curs reprezintă 2. lit. dintre care cel puŃin 4 ore convenŃionale de curs. productivă şi de cercetare ştiinŃifică. c) îndrumare de proiecte.5 ore convenŃionale. de laborator. (3) Norma didactică se stabileşte conform planului de învăŃământ şi se calculează ca normă medie săptămânală. înscrise în planurile de învăŃământ. d) activităŃi didactice şi de cercetare ştiinŃifică. 90 . (b) şi (c). i) consultaŃii. proiecte de an. în funcŃie de profil şi de specializare. (8) ActivităŃile de evaluare prevăzute la alin. h) activităŃi de evaluare. pentru activităŃile prevăzute la alin.25. indiferent de perioada anului universitar în care este efectuată. se stabileşte după cum urmează: a) profesor universitar: 7-8 ore. (7) Angajarea personalului didactic auxiliar si nedidactic se face prin concurs organizat de facultate potrivit legii. (1). la ciclurile de licenŃă. împreună cu Ministerul Muncii. din învăŃământul universitar de licenŃă. (6) În învăŃământul universitar de masterat şi în învăŃământul universitar de doctorat. de decan sau de directorul departamentului şi este anexă la contractul individual de muncă.

care. norma personalului didactic prevăzut la alin. (18) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăŃământul superior desfăşoară activităŃi specifice stabilite în fişa individuală a postului. în funcŃie de domeniu.(c). (3) Profesorii titulari sau directorii de granturi care timp de şase ani consecutivi au derulat granturi de cercetare şi au funcŃionat în aceeaşi universitate. Contractele stabilesc atât modul de plată. cu respectarea standardelor de asigurare a calităŃii. Timpul săptămânal de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcŃii echivalente din celelalte sectoare bugetare. 91 . ActivităŃile didactice care exced norma didactică proprie sunt remunerate în regim de plata cu ora. la recomandarea şefului de catedră. ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenŃilor şi de dimensiunea formaŃiunilor de studiu. sunt remunerate conform cartei universitare. (15) Norma didactică prevăzută de lege reprezintă limita minimală privind normarea activităŃii didactice. a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor alin. datorită specificului disciplinelor. altele decât cele din norma proprie. (a) . la propunerea directorului de departament. pot fi trecute temporar. poate mări norma cu activitate de învăŃământ şi cercetare pe baza contractului individual de muncă. (14) În limitele prevăzute de prezentul articol. se majorează cu 2 ore convenŃionale. este de 40 de ore pe săptămână.248 (1) În una şi aceeaşi universitate sau în universităŃi diferite se interzice cumulul de norme didactice. (2) ActivităŃile din granturi sau contracte de cercetare se remunerează conform deciziei directorului de grant. (13) Cadrele didactice titulare. realizată prin cumularea ponderilor activităŃilor menŃionate la alin. Norma personalului didactic care nu desfăşoară activităŃi de cercetare ştiinŃifică sau echivalentă acesteia se majorează cu până la 4 ore convenŃionale. 1). Conducerea universităŃii. (19) Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică sau de cercetare. senatul universitar stabileşte. cu respectarea legislaŃiei în vigoare şi a prevederilor cartei universitare. iar ora de cercetare este echivalentă cu 0. (16) În departamente. Aceste excepŃii se aprobă de consiliul facultăŃii. nu are în structura postului ore de curs. În această perioadă. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă. unităŃi sau centre de cercetare şi microproducŃie poate funcŃiona pe posturi distincte şi personal de cercetare cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată. dar sunt scutiŃi de efectuarea activităŃilor din fişa postului. menŃinându-şi calitatea de titular în funcŃia didactică obŃinută prin concurs. (12) În situaŃia în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform alin. finanŃată în cadrul catedrei sau al departamentului. (11) Norma asistentului universitar cu titlul ştiinŃific de doctor poate cuprinde cel mult 2 ore convenŃionale de curs pe an universitar. cu normă integrală de cercetare ştiinŃifică. fără a depăşi 16 ore convenŃionale. cu acordul consiliului facultăŃii. (9). Art. în baza autonomiei universitare. diferenŃiat.(10) Prin excepŃie.(11). la cererea acestora. Pe perioada anului sabatic aceştia beneficiază integral de salariul negociat. (9) . norma didactică efectivă. aceasta se completează cu activităŃi de cercetare ştiinŃifică. cât şi cuantumurile. stabilite în fişa individuală a postului de către conducerea departamentului.5 ore convenŃionale. specializare. îşi păstrează calitatea de titular. cu acordul persoanei în cauză. cadrul didactic are obligaŃiile personalului de cercetare din învăŃământul superior. pot beneficia de an sabatic. Cadrul didactic îşi menŃine calitatea de titular în funcŃia didactica obŃinută prin concurs.(12). potrivit legii. (9) . ActivităŃile de cercetare. lit. (17) Personalul de cercetare şi de proiectare din învăŃământul superior desfăşoară activităŃi specifice.

de 65 de ani. de laborator şi de cercetare ştiinŃifică. (3) Cercetătorii post-doctorat sunt încadraŃi de către universităŃi ca cercetător cu contract de muncă pe perioadă determinată. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim de plată cu ora. legal constituit. AtribuŃiile lor sunt stabilite de senat. Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă studii potrivit fişei postului. personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. personalul didactic poate fi: titular sau asociat. unul din titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege. Art. prin decizia senatului. (4) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituŃie de învăŃământ superior. când un cadru didactic desfăşoară activităŃi didactice sau de cercetare ştiinŃifică în mai multe instituŃii de învăŃământ superior. inclusiv de vechimea în muncă. se înŃelege personalul care deŃine. în mod legal. în sensul prezentei legi. funcŃia respectivă fiind declarată. încadrat pe funcŃii de cercetător ştiinŃific. personalul didactic poate fi titular sau asociat al cursului respectiv.249 (1) Personalul didactic şi de cercetare se pensionează la îndeplinirea vârstei legale de pensionare. poate decide continuarea activităŃii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare. personalul astfel disponibilizat beneficiază de salarii compensatorii conform legislaŃiei în vigoare.(4) Pentru performanŃe excepŃionale. (3) Senatul universităŃii. În raport cu participarea la procesul didactic şi gradul de pregătire profesională. care aparŃine unei instituŃii de învăŃământ superior şi care desfăşoară activităŃi directe cu studenŃii. în sensul prezentei legi. Art. în baza unui contract pe perioadă determinată de un an. iar în celelalte. obŃinută prin concurs. potrivit legii. (5) Prin personal didactic auxiliar.250 (1) Doctoranzii cu frecvenŃă sunt încadraŃi de către universităŃile de cercetare avansată şi educaŃie ca asistenŃi de cercetare sau asistenŃi universitari pe perioadă determinată. (3) Prin personal didactic titular se înŃelege personalul didactic care ocupă o funcŃie didactică într-o universitate. (7) În cazul desfiinŃării unei unităŃi de învăŃământ superior.251 (1) Prin personal didactic şi de cercetare. funcŃie de bază. i se aplică prevederile Legii nr. în baza criteriilor de performanŃă profesională şi a situaŃiei financiare. InstituŃia de învăŃământ superior în care cadrul didactic este titular are obligaŃia de a păstra şi gestiona. cu posibilitatea de prelungire până la împlinirea vârstei de 70 de ani. calitatea este de cadru didactic sau de cercetător asociat. (6) Personalului din universităŃi. la orice nivel al universităŃii. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele. Art. Mandatele funcŃiilor de conducere sau de administrare se întrerup de drept în cazul persoanelor care au îndeplinit vârsta de pensionare. în domeniul educaŃiei şi al cercetării ştiinŃifice. pe o perioadă determinată sau nedeterminată. În raport cu disciplina de învăŃământ. Senatul poate decide conferirea titlului de profesor emerit. (2) Doctoranzii cu frecvenŃă beneficiază de toate drepturile asistenŃilor de cercetare sau asistenŃilor universitari. cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare. cartea de muncă sau registrul angajaŃilor. după pensionare. potrivit Codului muncii. (2) Se interzice ocuparea oricărei funcŃii de conducere sau administrare. (2) În raport cu relaŃiile de muncă stabilite cu instituŃia de învăŃământ superior. în condiŃiile legii. pot beneficia de an sabatic şi alte categorii de cadre didactice. 92 . pentru excelenŃă didactică şi de cercetare. cu specificaŃia calităŃii de titular. se înŃelege personalul care participă în mod direct în procesul de educaŃie sau cercetare ştiinŃifică cu studenŃii. contribuind nemijlocit la desfăşurarea orelor de clasă.

(5) Încălcarea prevederilor de la alineatele (2) . (4) Angajarea specialiştilor cu valoare recunoscută în domeniu. (3) Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane dovedite că au plagiat. în baza legislaŃiei în vigoare. a metodologiei-cadru stabilite de către Ministerul EducaŃiei. fără nicio discriminare după niciun criteriu. în condiŃiile legii. prin plata cu ora. evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul universităŃii. în vederea asigurării calităŃii. de către o persoană dovedită că a plagiat. se interzice ocuparea oricărui post de conducere. (4) După promulgarea acestei legi. se avizează de consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul facultăŃii.252 FormaŃiunile de studiu şi dimensiunile acestora se stabilesc de către senatele universitare. (2) Metodologia va stabili. în calitate de profesori sau conferenŃiari asociaŃi invitaŃi. (5) Contractul de angajare pe perioadă determinată încheiat între universitate şi membri ai personalului didactic sau de cercetare poate fi prelungit. organizat de instituŃia de învăŃământ superior. Ocuparea funcŃiilor didactice şi posturilor didactice Art. Art. cu îndeplinirea criteriilor minime pentru postul didactic suplinit.Art. (4) Durata unei perioade determinate este de maximum trei ani. formarea continuă şi concedierea personalului didactic şi de cercetare este de competenŃa universităŃilor. Cercetării. Tineretului şi Sportului şi a cartei universitare. 253 Ocuparea posturilor didactice. inclusiv. Tineretului şi Sportului la propunerea Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor. pe perioadă determinată sau pe perioadă nedeterminată. de soluŃionare a contestaŃiilor. se face prin concurs organizat la nivelul departamentului. vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituŃiei ori de personal didactic asociat. pe baza dosarului. după adoptarea acestei legi. evaluarea. 93 . iniŃiată de Ministerul EducaŃiei. Cercetării.254 (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face. (2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat din afara instituŃiei de învăŃământ superior. Art. (2) Angajarea se poate face numai prin concurs public.255 (1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi stabilită prin hotărâre de guvern. precum şi în funcŃie de nevoile de angajare şi de resursele financiare ale instituŃiei. conform prezentei legi. în funcŃie de rezultatele profesionale personale. din Ńară sau din străinătate. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. pentru fiecare titlu sau funcŃie didactică. Diplomelor şi Certificatelor Universitare.(4) duce la invalidarea concursului şi penalizarea celor vinovaŃi pe baza metodologiei menŃionate la alin. cerinŃele minimale pentru prezentarea la concurs. motivarea. (1). Se anulează concursul pentru un post didactic ocupat. în cadrul aceleiaşi facultăŃi şi universităŃi de către afini şi rudele până la gradul II. modul de organizare şi desfăşurare a concursului. indiferent când. Art. conflictele de interese şi incompatibilităŃile.256 (1) Posturile didactice rezervate. (3) Angajarea temporară a personalului didactic asociat se face prin decizie a rectorului. a respectării eticii universitare şi a legislaŃiei în vigoare. (3) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa cetăŃeni români sau străini.

b) pentru candidaŃii care provin din învăŃământul superior sau din cercetare ştiinŃifică nu se impun condiŃii de vechime. alin. Ministerul EducaŃiei. Art. (2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senat. d) pentru candidaŃii care provin din învăŃământul superior sau din cercetare ştiinŃifică nu se impun condiŃii de vechime. aprobate de senatul instituŃiei de învăŃământ superior. la propunerea CNATDCU şi a instituŃiilor de învăŃământ superior. standarde aprobate prin ordin al ministrului EducaŃiei. şi a altor cerinŃe aprobate de Senatul universităŃii. c) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice. în baza unui audit realizat de CNATDCU. 94 .257 (1) În baza metodologiei-cadru elaborate de Ministerul EducaŃiei. fără impunerea unor condiŃii de vechime. Art.(5) FuncŃiile si gradele de cercetător ştiinŃific în reŃeaua învăŃământului superior se obŃin potrivit reglementărilor legale în vigoare. Art. 112. Tineretului şi Sportului. Tineretului şi Sportului aplică sancŃiunile prevăzute la art. (2) În cazul constatării unor nereguli grave în ocuparea posturilor didactice şi de cercetare. iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului. sau cu diplomă echivalentă acesteia. e) pentru candidaŃii care provin din afara învăŃământului superior sau a cercetării ştiinŃifice.258 (1) Decanii facultăŃilor şi rectorul răspund în faŃa senatului pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor în condiŃiile respectării normelor de calitate. de etică universitară şi a legislaŃiei în vigoare. Cercetării. a) c) şi a altor cerinŃe aprobate de Senatul universităŃii. (2) CondiŃiile pentru ocuparea funcŃiei didactice de lector universitar/şef de lucrări sunt următoarele: a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de masterat. e) îndeplinirea altor cerinŃe de ocupare a posturilor stabilite de instituŃia de învăŃământ superior prin standardele proprii. (2) În condiŃiile constatării unor nereguli. Tineretului şi Sportului şi a legislaŃiei în vigoare. Cercetării. (3) CondiŃiile pentru ocuparea funcŃiei didactice de conferenŃiar universitar sunt următoarele: a) deŃinerea titlului de doctor în domeniul fundamental de ştiinŃe al postului scos la concurs în cadrul instituŃiei de învăŃământ superior.260 (1) Pentru ocuparea funcŃiei didactice de asistent universitar se cere absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de masterat din domeniul fundamental al diplomei de licenŃă din cadrul unei instituŃii de învăŃământ superior sau cu diplomă echivalentă acesteia şi îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice. Art. Cercetării. (1). în domeniul fundamental de ştiinŃe al postului scos la concurs în cadrul instituŃiei de învăŃământ superior. îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la lit. c) pentru candidaŃii care provin din afara învăŃământului superior sau a cercetării ştiinŃifice. universităŃile îşi stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare care este aprobată de către senat. b) deŃinerea titlului de doctor în domeniul fundamental de ştiinŃe al postului scos la concurs în cadrul instituŃiei de învăŃământ superior. aprobate de senatul universitar. aprobate de senatul instituŃiei de învăŃământ superior. d) îndeplinirea standardelor naŃionale pentru atestarea funcŃiei de conferenŃiar universitar. mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului.259 (1) UniversităŃile răspund public de modul de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare. senatul poate aplică sancŃiuni specificate în metodologia proprie. (3) Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităŃi nu pot fi modificate în urma unor decizii în instanŃă ci doar pe baza unui nou concurs.

(1) . Accesul la fişa personală de serviciu este permis numai persoanei în cauză. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor universitar conducător de doctorat se face de către CNATDCU.261 (1) Datele şi informaŃiile privind situaŃia profesională a personalului didactic şi de cercetare şi a celui tehnic-administrativ se consemnează într-o fişă personală de serviciu. la care se adaugă standardele aprobate prin ordin de ministru. iar conferirea titlului de profesor universitar conducător de doctorat se face prin ordin de ministru. c) îndeplinirea altor cerinŃe de ocupare a posturilor stabilite de instituŃia de învăŃământ superior prin standardele proprii. (2) Fişele de post individualizate se încadrează la nivel de catedră şi de departament în statul de funcŃii al catedrei. Evaluarea calităŃii cadrelor didactice Art.(4) CondiŃiile pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor universitar sunt următoarele: a) deŃinerea titlului de doctor în domeniul fundamental de ştiinŃe al postului scos la concurs în cadrul instituŃiei de învăŃământ superior. Tineretului şi Sportului. respectiv al departamentului. Drepturi si obligaŃii ale personalului didactic 95 . Cercetării. Tineretului şi Sportului. Validarea rezultatului concursului pentru profesorul universitar se face de către CNATDCU. la intervale de maximum cinci ani.(5) atrage după sine desfacerea contractului individual de muncă al persoanei vinovate. b) îndeplinirea standardelor naŃionale pentru atestarea funcŃiei de profesor universitar.262 (1) Rezultatele şi performanŃele activităŃilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate periodic. la propunerea CNATDCU si a instituŃiilor de învăŃământ superior. la propunerea CNATDCU. Această evaluare se face în conformitate cu o metodologie aprobată şi aplicată de senatul universităŃii. (8) În învăŃământul superior medical. Art. iar conferirea titlului de profesor universitar se face prin ordin al ministrului EducaŃiei. standarde aprobate prin ordin al ministrului EducaŃiei. la disciplinele cu corespondenŃă în reŃeaua Ministerului SănătăŃii. Statul de funcŃii constituie documentul legal în baza căruia se face salarizarea lunară a fiecărui membru al personalului didactic şi de cercetare. candidaŃii la concursul pentru ocuparea posturilor de şef de lucrări. Cercetării. (6) Neîndeplinirea de către orice persoană a condiŃiilor prevăzute la alin. (7) În învăŃământul superior medical. titularului serviciului de resurse umane şi conducătorului instituŃiei de învăŃământ superior. aprobate de senatul universitar. Fac excepŃie posturile de la disciplinele care nu au corespondent în reŃeaua Ministerului SănătăŃii. Se acordă un termen de trei ani din momentul titularizării pentru acumularea celor 60 credite de studii transferabile. CondiŃiile pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor universitar conducător de doctorat sunt aceleaşi ca şi condiŃiile pentru ocuparea funcŃiei didactice de profesor universitar. de conferenŃiar şi profesor universitar trebuie să aibă şi titlul de medic specialist. (2) Evaluarea de către studenŃi a prestaŃiei cadrelor didactice este obligatorie. candidaŃii la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie să aibă cel puŃin titlul de medic rezident cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea postului. (5) Pentru ocuparea unui post didactic în învăŃământul superior este necesară promovarea a 60 de credite de studii transferabile certificate de departamentul universitar pentru pregătirea personalului didactic.

numite în Guvern sau îndeplinind funcŃii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului. pe bază de contract. (4) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii. precum şi însoŃitorii acestora. precum şi cadrele didactice titulare pe un post didactic din învăŃământ numite ca personal de conducere sau în funcŃii de specialitate specifice la comisiile şi agenŃiile din subordinea PreşedinŃiei. precum şi cadrelor didactice trecute în funcŃii de conducere. Cercetării. articole. (8) Prevederile alin. a Parlamentului sau a Guvernului. alese în Parlament. invenŃiile sau patentele care au fost realizate în laboratoarele universităŃii şi cu materiale ce aparŃin instituŃiei de învăŃământ superior sunt considerate ca proprietate a autorului sau autorilor şi a instituŃiei de învăŃământ superior. de tineret şi sport. în conformitate cu prevederile legii. are dreptul la concedii fără plată. preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeŃean. De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic. naŃionale şi internaŃionale. de îndrumare şi de control în sistemul de învăŃământ. dacă sunt cadre didactice titulare pe un post didactic din învăŃământ. care din proprie iniŃiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinŃifică în Ńară sau în străinătate. (12) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăŃământ poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an universitar. primar. cu aprobarea instituŃiei de învăŃământ superior. după caz. precum şi din organizaŃii politice legal constituite. ca urmare a unor acorduri. solicitat în străinătate pentru predare.263 (1) Personalul din învăŃământul superior are drepturi şi îndatoriri care decurg din carta universitară. a inspectoratului şcolar. dacă se face dovada activităŃii respective. interuniversitare sau interinstituŃionale. (11) Personalul didactic titular pe un post didactic din învăŃământ. cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă. (7) se aplică şi cadrelor didactice titulare pe un post didactic din învăŃământ care îndeplinesc funcŃia de prefect. în perioada vacanŃelor universitare. o dată la 10 ani. culturale sau artistice este garantată şi se asigură în conformitate cu prevederile cartei universitare şi cu legislaŃia specifică în vigoare. Drepturile de proprietate sunt partajate conform prevederilor Cartei universitare şi legislaŃiei în vigoare. cu o durată de cel puŃin 62 de zile lucrătoare. (2) ProtecŃia drepturilor salariaŃilor precum şi a drepturilor de proprietate intelectuală asupra creaŃiei ştiinŃifice. în cazuri bine justificate. i se rezervă postul didactic.Art. al Guvernului şi în Ministerul EducaŃiei. (3) Membrilor comunităŃii universitare le este garantată libertatea academică. (7) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din învăŃământ. convenŃii guvernamentale. al PreşedinŃiei. Tineretului şi Sportului. cel care lucrează în organisme internaŃionale. Aprobările în aceste situaŃii sunt de competenŃa conducerii instituŃiei de învăŃământ superior sau. fără restricŃii ale libertăŃii academice. (10) Personalului didactic titular pe un post didactic din învăŃământ. (13) Perioada de rezervare a postului didactic se consideră vechime în învăŃământ. 96 . viceprimar. (7) beneficiază şi personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat. (14) Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel: a) concediul anual cu plată. subprefect. În baza acesteia ei pot exprima liber opinii academice în spaŃiul universitar şi au libertatea de predare. din codul de etică universitară. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. de cultură. (5) InovaŃiile. activitate artistică sau sportivă. precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic pe perioada în care îndeplinesc aceste funcŃii. în conformitate cu criteriile de calitate academică. ori trimis pentru specializare. volume sau opere de artă. (9) De prevederile alin. profesionale şi culturale. din contractul individual de muncă precum şi din legislaŃia în vigoare. cercetare şi creaŃie. conducerea instituŃiei de învăŃământ poate întrerupe concediul legal. (6) Personalul didactic are dreptul sa facă parte din asociaŃii şi organizaŃii sindicale. cercetare. pentru perioada respectivă.

clasele Comandor. c) diminuarea salariului de bază. (2) SancŃiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt următoarele: a) observaŃie scrisă. Cercetării. b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către senatul universităŃii. (16) Personalul din învăŃământ beneficiază de asistenŃă medicală în cabinete medicale şi psihologice. de îndrumare si de control din învăŃământul preuniversitar. Tineretului şi Sportului şi Ministerul SănătăŃii.264 Cadrele didactice şi studenŃii sunt protejaŃi în spaŃiul universitar de autorităŃile responsabile cu ordinea publică. cu rezervarea postului sau a catedrei. în policlinici şi unităŃi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul EducaŃiei. Cavaler şi OfiŃer. b) avertisment scris. medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile. c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Tineretului şi Sportului împreună cu reprezentanŃii organizaŃiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură a învăŃământului. educativă şi ştiinŃifică poate primi decoraŃii. personalul didactic auxiliar.persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă. ordine. (2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt: a) Ordinul Spiru Haret. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinŃi sau susŃinătorii legali. de conducere. ProtecŃia se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduc atingere demnităŃii umane şi profesionale a cadrelor didactice sau care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaŃiilor sale. Acestea sunt conferite în baza unui statut aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 9 luni de la promulgarea acestei legi.266 (1) Personalul didactic. (18) Personalul didactic pensionat din învăŃământ beneficiază de asistenŃă medicală şi de acces în casele de odihnă şi în bazele de tratament ale cadrelor didactice. b) Ordinul Alma Mater. pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani. potrivit legii. clasele Comandor. de îndrumare şi de control. când este cazul. precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăŃământului şi prestigiului unităŃii/instituŃiei. Cercetării. transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităŃi. respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap. normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul EducaŃiei. ordinul se acordă personalului didactic. (15) InstituŃiile de învăŃământ superior pot asigura. din surse proprii. cu indemnizaŃia de conducere. (17) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităŃii didactice. titluri. DistincŃii Art. de conducere şi de cercetare din învăŃământul superior. ProtecŃia este solicitată de persoana autorizată prin Carta universitară. de îndrumare şi de control din învăŃământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă. în funcŃie de interesul învăŃământului şi al celui în cauză. cumulat. integral sau parŃial. cu activitate deosebită în educaŃie şi formare profesională. medalii. 97 . precum şi cel de conducere. SancŃiuni Art.265 (1) Personalul didactic titular cu rezultate excepŃionale în activitatea didactică. conform prevederilor legale. Art. ordinul se acordă personalului didactic. Cavaler şi OfiŃer.

Aceştia se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct sau în urma unei sesizări primite. personalului didactic. ca membru în comisii de doctorat. cadre didactice care au funcŃia didactică cel puŃin egală cu a celui care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaŃiei sindicale din care face parte persoana analizată. de către serviciul de resurse umane al instituŃiei. a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcŃii didactice superioare ori a unei funcŃii de conducere. după caz. în scris.271 (1) Orice persoană poate sesiza unitatea/instituŃia de învăŃământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. microproducŃie. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităŃii/instituŃiei de învăŃământ. (3) În învăŃământul superior. făcându-se menŃiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză. de îndrumare. pe baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului. rectorul sau senatul universitar. sancŃiunile se comunică. 98 . se constituie comisii de analiză formate din 3-5 membri. prin lege. propunerea de sancŃionare se face de către şeful de departament sau de unitatea de cercetare. cu excepŃia cazurilor când. pe o perioadă determinată de timp. de către decan sau rector. Tineretului şi Sportului funcŃionează Consiliul de Etică Universitară. precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de către conducerea instituŃiei de învăŃământ superior. de cercetare şi didactic auxiliar se stabileşte potrivit legislaŃiei muncii. Cercetării.267 (1) În instituŃiile de învăŃământ superior. cu aprobarea senatului universităŃii. Art. Art.270 În cazul în care cel sancŃionat nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancŃiunii. masterat sau de licenŃă.d) suspendarea. (2) Dreptul persoanei sancŃionate de a se adresa instanŃelor judecătoreşti este garantat. autoritatea care a aplicat sancŃiunea poate dispune ridicarea şi radierea sancŃiunii.269 Răspunderea patrimonială a personalului didactic. Decizia de imputare. personalului de cercetare şi personalului didactic auxiliar din subordine. pun în aplicare sancŃiunile disciplinare. (4) Pe lângă Ministerul EducaŃiei.268 (1) SancŃiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate. (2) Decanul. (2) Pentru investigarea abaterilor săvârşite de personalul didactic. după caz. de: a) rector. f) desfacerea contractului de muncă la încheierea perioadei pentru care s-a făcut angajarea. care adoptă sancŃiuni legate de încălcarea gravă a eticii profesionale şi a normelor universitare. Art. personalul din cercetare sau personalul administrativ. (3) Comisiile de analiză sunt numite. g) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. de control. audierea celui în cauză şi verificarea susŃinerilor făcute de acesta în apărare. după caz. se dispune altfel. Tineretului şi Sportului pentru personalul de conducere al instituŃiilor de învăŃământ superior şi pentru rezolvarea contestaŃiilor privind deciziile senatelor universitare. b) Ministerul EducaŃiei. e) destituirea din funcŃia de conducere din învăŃământ. Art. Cercetării. consiliului profesoral sau senatului. sau de cel puŃin 2/3 din numărul total al membrilor departamentului. Art. proiectare. îmbunătăŃindu-şi activitatea şi comportamentul.

Salarizarea personalului didactic şi de cercetare Art. 99 .272 Salariul personalului didactic şi de cercetare se face conform legislaŃiei în vigoare şi hotărârilor Senatului.

100 . organizaŃii nonguvernamentale. 275 (1) EducaŃia permanentă se realizează în contexte de învăŃare formale. Acest tip de învăŃare depinde de intenŃia celui care învaŃă şi nu conduce în mod automat la certificarea cunoştinŃelor şi competenŃelor dobândite. învăŃământul preuniversitar.TITLUL V EDUCAłIA PERMANENTĂ Art. durate prestabilite şi sprijin pentru învăŃare). socială sau ocupaŃională. culturale. superior. b) ÎnvăŃarea în context nonformal . centre de educaŃie şi formare profesională din subordinea ministerelor sau a autorităŃilor publice locale. care se realizează într-un cadru instituŃionalizat şi se fundamentează pe o proiectare didactică explicită. angajatori care oferă programe de formare profesională propriilor angajaŃi. duratei sau sprijinului pentru învăŃare. (2) EducaŃia permanentă reprezintă totalitatea activităŃilor de învăŃare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieŃii în contexte formale. case de cultură etc.se realizează în cadrul următoarelor instituŃii sau organizaŃii: unităŃi şi instituŃii de învăŃământ preuniversitar şi superior. 274 (1) FinalităŃile principale ale educaŃiei permanente vizează dezvoltarea plenară a persoanei şi dezvoltarea sustenabilă a societăŃii. Acest tip de învăŃare are asociate obiective. în scopul formării sau dezvoltării competenŃelor dintr-o multiplă perspectivă: personală.273 (1) Prezentul titlu reglementează cadrul general şi integrator al educaŃiei permanente în România. Acest tip de învăŃare nu este dependent de intenŃia celui care învaŃă şi nu conduce în mod automat la certificarea cunoştinŃelor şi a competenŃelor dobândite. organizaŃii nonguvernamentale care oferă programe autorizate în condiŃiile legii. (3) ÎnvăŃarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învăŃarea integrată în cadrul unor activităŃi planificate. teatre. centre de documentare. la locul de muncă. instituŃii culturale (muzee.) şi prin asociaŃii profesionale. (2) ÎnvăŃarea în context formal reprezintă o învăŃare organizată şi structurată. dar conŃin elemente de învăŃare. furnizori publici şi privaŃi de educaŃie şi formare profesională autorizaŃi/acreditaŃi în condiŃiile legii. (3) EducaŃia permanentă cuprinde educaŃia timpurie (0-6 ani). palate şi cluburi ale elevilor. depinde de voinŃa celui care învaŃă şi se finalizează cu certificarea instituŃionalizată a cunoştinŃelor şi competenŃelor dobândite. cinematografe. nonformale şi informale. (4) ÎnvăŃarea în contexte informale reprezintă rezultatul unor activităŃi zilnice legate de muncă. civică. Art. 276 InstituŃiile şi contextele prin care se realizează educaŃia permanentă sunt: a) ÎnvăŃarea în context formal . Art. durate şi resurse. centre culturale. sindicate. biblioteci. (1) şi prin: centre de îngrijire şi protecŃie a copilului. nonformale şi informale. care nu sunt proiectate explicit ca activităŃi structurate de învăŃare (neavând asociate obiective explicite.se realizează în instituŃiile şi organizaŃiile menŃionate la alin. (2) EducaŃia permanentă se centrează pe formarea şi dezvoltarea competenŃelor cheie şi a competenŃelor specifice unui domeniu de activitate sau calificări Art. educaŃia şi formarea profesională continuă a adulŃilor. mediul familial. timpul liber şi nu este organizată sau structurată din punctul de vedere al obiectivelor.

se realizează. 281 Ministerul EducaŃiei. (3) Organizarea şi funcŃionarea formării profesionale a adulŃilor este reglementată de legislaŃia referitoare la formarea profesională continuă a adulŃilor. a cercetării. Familiei şi ProtecŃiei Sociale. de formarea profesională şi ucenicia la locul de muncă. c) absolvenŃii de învăŃământ non-profesional sau cei care au absolvit un liceu sau învăŃământ superior în domenii şi calificări redundante sau nerelevante pe piaŃa forŃei de muncă. prin fonduri nerambursabile din programe europene. 101 . prin finanŃare şi cofinanŃare din partea angajatorilor. organizaŃiilor nonguvernamentale. Tineretului şi Sportului are ca atribuŃii principale. (2) Organizarea şi funcŃionarea învăŃământului superior este reglementată la titlul III din prezenta lege. la locul de muncă. în cele mai diverse situaŃii de viaŃă ale unei persoane. rezidenŃi în mediul urban şi în rural. când se întâlnesc cu prietenii. când practică un hobby. h) elevii cu risc major de eşec şcolar. prin conturi de educaŃie permanentă şi prin contribuŃia beneficiarilor. Art. e) tinerii şi adulŃii care revin în Ńară după o perioadă de muncă în străinătate. d) persoanele cu cerinŃe educative speciale. Art. g) angajaŃi de peste 40 de ani cu nivel scăzut de educaŃie. Cercetării. adesea. (1) şi (2). Art. în comunitate. Guvernului. accesul la educaŃie şi formare profesională continuă pentru: a) tinerii şi adulŃii care nu au finalizat învăŃământul obligatoriu.279 FinanŃarea educaŃiei permanente se realizează prin fonduri publice şi private pe baza parteneriatului public-privat. pe lângă instituŃiile şi organizaŃiile menŃionate la alin. Ministerului EducaŃiei. i) toŃi cetăŃenii care doresc să urmeze programe de educaŃie permanentă. b) elaborarea reglementărilor referitoare la organizarea şi funcŃionarea sistemului de educaŃie din România. neintenŃionată şi neconştientizată şi se poate produce atunci când copiii. Tineretului şi Sportului. cu calificare redusă sau necalificaŃi. 277 (1) Organizarea şi funcŃionarea învăŃământului preuniversitar este reglementată la titlul II din prezenta lege. ÎnvăŃarea informală este. b) tinerii care au părăsit sistemul de educaŃie înainte de a obŃine o calificare profesională şi nu sunt cuprinşi în nicio formă de educaŃie sau formare profesională.c) ÎnvăŃarea în context informal . 278 (1) Statul garantează şi susŃine. sportive sau culturale. în domeniul educaŃiei permanente: a) elaborarea strategiilor şi politicilor naŃionale în domeniul educaŃiei. f) tinerii şi adulŃii rezidenŃi în comunităŃi dezavantajate economic şi social. ResponsabilităŃi referitoare la educaŃia permanentă Art.280 Statul îşi exercită atribuŃiile în domeniul educaŃiei permanente prin intermediul Parlamentului. când se angajează în activităŃi de voluntariat. Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional. tineretului şi sportului. a formării profesionale. Ministerului Muncii. tinerii şi adulŃii desfăşoară activităŃi în familie. inclusiv financiar. Art. Cercetării. când citesc o carte sau se informează prin mass-media sau prin Internet.

coordonează autorizarea furnizorilor de educaŃie profesională continuă la nivel naŃional. Cercetării. al cărui scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor naŃionale de calificări şi îmbunătăŃirea transparenŃei. în colaborare cu AgenŃia NaŃională pentru Calificările din ÎnvăŃământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART) exercită rolul de autoritate naŃională a calificărilor. Art. aşa cum apar ele specificate în legislaŃia sectorială. 286 (1) Cadrul NaŃional al Calificărilor este un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăŃare atinse. sindicate). împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional. în vederea satisfacerii necesităŃilor culturale şi educative ale publicului. evaluarea. Tineretului şi Sportului a politicilor şi a strategiilor naŃionale privind formarea profesională a adulŃilor. în domeniul educaŃiei permanente: a) elaborarea. a funcŃionării sistemului educaŃional şi a furnizorilor de educaŃie. d) stabilirea mecanismelor şi a metodologiilor de validare şi recunoaştere a rezultatelor învăŃării. împreună cu Ministerul EducaŃiei. 285 (1) Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor (CNFPA) este autoritate administrativă autonomă. gestionează Registrul NaŃional al Calificărilor şi Registrul NaŃional al Furnizorilor de Formare Profesională a AdulŃilor. b) reglementarea formării profesionale la locul de muncă şi a formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă. d) alte atribuŃii prevăzute de legislaŃia sectorială referitoare la educaŃie şi formare. evaluarea şi controlarea. 283 Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional are ca atribuŃii principale. 282 Ministerul Muncii. Art.c) monitorizarea. d) alte atribuŃii prevăzute de legislaŃia sectorială referitoare la educaŃie şi formare. în domeniul educaŃiei permanente: a) stimularea creşterii gradului de acces şi de participare a publicului la cultură. direct sau prin organismele abilitate. coordonează sistemul de asigurare a calităŃii în formarea profesională continuă şi activitatea comitetelor sectoriale. Familiei şi ProtecŃiei Sociale are ca atribuŃii principale. (2) CNFPA. modernizarea şi optimizarea serviciilor publice oferite de instituŃiile şi aşezămintele de cultură. 102 . respectiv garantarea drepturilor şi a intereselor creatorilor. constituită în sistem tripartit (guvern. accesului.284 Ministerele şi autorităŃile centrale pot avea alte responsabilităŃi în domeniul educaŃiei şi formării pentru profesiile reglementate prin legi speciale. c) monitorizarea. cu rol consultativ în elaborarea politicilor privind formarea profesională a adulŃilor. referitoare la educaŃie şi formare. alŃii decât cei din cadrul sistemului naŃional de învăŃământ. b) propunerea şi promovarea parteneriatelor cu autorităŃile administraŃiei publice locale şi cu structurile societăŃii civile pentru diversificarea. c) promovarea recunoaşterii competenŃelor profesionale. cu personalitate juridică. f) alte atribuŃii. Art. acreditarea şi controlarea directă sau prin organisme abilitate a furnizorilor de educaŃie. a politicilor în domeniul educaŃiei nonprofesionale a adulŃilor şi vârstnicilor. Art. Art. artiştilor şi specialiştilor din domeniul culturii. progresului şi calităŃii calificărilor în raport cu piaŃa muncii şi societatea civilă. e) elaborarea. patronat.

non-formale şi informale şi asigura coerenta calificărilor si a titlurilor certificate. Toate veniturile obŃinute de CCIP rămân la dispoziŃia acestora. în condiŃiile legii. cât şi informale şi nonformale din perspectiva învăŃării pe tot parcursul vieŃii. îi ajută pe cei ce învaŃă să ia decizii în cunoştinŃă de cauză privind planificarea carierei şi facilitează evoluŃia profesională. (3) FinanŃarea CCIP se face din fonduri publice şi private.287 (1) Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor evaluează şi certifică evaluatorii de competenŃe profesionale.) pot organiza la nivel local Centre de învăŃare permanentă pe baza unor oferte de servicii educaŃionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri Ńintă interesate. evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi. (5) Cadrul NaŃional al Calificărilor este elaborat de către CNFPA. în formarea profesională continuă. (2) UnităŃile şi instituŃiile de învăŃământ de sine stătător sau în parteneriat cu autorităŃile locale şi alte instituŃii şi organisme publice şi private (case de cultură. evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi certificaŃi. b) elaborează planuri locale de intervenŃie în domeniul educaŃiei permanente. în colaborare cu ACPART în termen de 24 de luni de la data promulgării prezentei legi. în perspectiva învăŃării pe tot parcursul vieŃii. (3) Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor întocmeşte registrul naŃional al evaluatorilor de competenŃe profesionale. (3) Cadrul NaŃional al Calificărilor permite recunoaşterea. Art.(2) Implementarea Cadrului NaŃional al Calificărilor vizează sistemul naŃional de calificări obŃinute în învăŃământul secundar general. 289 AtribuŃiile Centrelor Comunitare de ÎnvăŃare Permanentă la nivel local sunt următoarele: a) realizează studii şi analize privind nevoia de educaŃie şi formare profesională la nivel local. organizaŃii nonguvernamentale etc. indiferent de contextul în care acestea au fost dobândite. în învăŃământul profesional şi tehnic. 103 . inclusiv programe de tip “A doua şansă” sau programe de tip “Zone de EducaŃie Prioritară” pentru tinerii şi adulŃii care au părăsit timpuriu sistemul de educaŃie sau care nu deŃin o calificare profesională. ii) programe pentru validarea rezultatelor învăŃării non-formale şi informale. a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Art. Acestea au rolul de a implementa politicile şi strategiile în domeniul educaŃiei permanente la nivelul comunităŃii. tineri şi adulŃi prin: i) programe de tip remedial pentru dobândirea sau completarea competenŃelor cheie. în învăŃământul superior. ExistenŃa unui cadru naŃional al calificărilor contribuie la evitarea duplicării şi suprapunerii calificărilor. măsurarea şi relaŃionarea tuturor rezultatelor învăŃării dobândite în contexte de învăŃare formale. (4) Cadrul NaŃional al Calificărilor contribuie la asigurarea calităŃii sistemului de formare profesională pentru că se bazează pe standarde naŃionale folosite atât la formarea. (4) Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor acreditează centrele de evaluare şi organismele de evaluare. parteneri sociali. furnizori de formare continuă. (2) Criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenŃe profesionale. cât şi la evaluarea de competenŃe. c) oferă servicii educaŃionale pentru copii. Art. 288 (1) Centrele Comunitare de ÎnvăŃare Permanentă se înfiinŃează de către autorităŃile locale în parteneriat cu furnizorii de educaŃie şi formare. pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorii externi. atât în contexte formale. în ucenicie.

iniŃiere profesională. vi) organizarea de activităŃi de promovare a participării la învăŃarea permanentă a tuturor membrilor comunităŃii. d) validarea rezultatelor învăŃării – reprezintă procesul prin care se confirmă că rezultatele învăŃării dobândite de o persoană. 290 Metodologia de acreditare. iv) programe de educaŃie antreprenorială. Cercetării. Art. (2) Validarea şi certificarea reprezintă recunoaşterea rezultatelor învăŃării. oferă servicii de informare. non-formală. specializare. ii) validarea rezultatelor învăŃării non-formale şi informale. devin conştienŃi de competenŃele pe care le deŃin. Tineretului şi Sportului va stabili metodologia de recunoaştere a rezultatelor învăŃării non-formale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite de formare continuă. Paşaportul lingvistic. (3) Identificarea. evaluate şi certificate. 104 . reconversie profesională. Identificarea. evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăŃării în contexte non-formale şi informale se realizează pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul EducaŃiei. 291 (1) În contextual prezentei legi. cunoaşte şi este capabilă să facă la finalizarea unui proces de învăŃare. asigură accesul membrilor comunităŃii la mijloace moderne de informare şi comunicare. evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăŃării Art. un set de competenŃe sau o calificare. e) certificarea rezultatelor învăŃării – reprezintă procesul prin care se confirmă în mod formal rezultatele învăŃării dobândite de persoana care învaŃă în diferite contexte. (4) Ministerul EducaŃiei. Europass şi Youthpass. gestionează informaŃii cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile centrului. perfecŃionare. iii) pregătirea în vederea ocupării unui loc de muncă oferă servicii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăŃării non-formale şi informale. evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăŃării se definesc după cum urmează: a) rezultatele învăŃării – reprezintă ceea ce o persoană înŃelege. Tineretului şi Sportului. promovează parteneriatul cu mediul economic. Ea se finalizează printr-o diplomă sau certificat. orientare şi consiliere privind: i) accesul la programe de educaŃie şi formare profesională. Ministerul Muncii Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor şi se aprobă prin hotărâre de guvern. informală. implementează instrumentele dezvoltate la nivel european. v) programe de dezvoltare personală sau de timp liber. singuri sau cu sprijinul personalului specializat. c) evaluarea rezultatelor învăŃării – reprezintă procesul prin care se stabileşte faptul că o persoană a dobândit anumite competenŃe. precum şi portofoliul de educaŃie permanentă. organizare şi funcŃionare a CCIP se aprobată prin hotărâre de guvern. b) identificarea rezultatelor învăŃării reprezintă procesul prin care indivizii.d) e) f) g) h) i) iii) programe de dezvoltare a competenŃelor profesionale pentru calificare/recalificare. corespund cerinŃelor specifice pentru o competenŃă. Rezultatele învăŃării se exprimă prin competenŃe dobândite pe parcursul diferitelor experienŃe de învăŃare formală. termenii referitori la procesele de identificare. Cercetării. în urma unui proces de evaluare. evaluare periodică.

se eliberează în cazul în care candidatul a fost declarat competent pentru toate competenŃele asociate unei calificări sau unei ocupaŃii. conform standardului de pregătire profesională sau standardului ocupaŃional.294 (1) Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenŃelor profesionale obŃinute în alte contexte de învăŃare decât cele formale se adresează unui centru de evaluare acreditat pentru ocupaŃia sau calificarea respectivă. Suplimentul la diplomă. (4) Portofoliul integrează şi instrumentele europene care evidenŃiază rezultatele învăŃării unui individ. (3) Portofoliul de educaŃie permanentă se implementează în sistemul de educaŃie începând cu învăŃământul preşcolar. Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional şi Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor şi se aprobă prin hotărâre de guvern.Art. (3) Rezultatele învăŃării şi creditele asociate acestora. (3) Certificatele se eliberează însoŃite de o anexă a certificatului. denumită „Supliment descriptiv al certificatului”. Documentul de mobilitate. cum ar fi: EUROPASS. dobândite anterior în contexte formale sau ca urmare a evaluării rezultatelor învăŃării non-formale şi informale sunt transferate şi integrate în programul de formare profesională pe care îl urmează persoana care învaŃă. în care se precizează unităŃile de competenŃă pentru care candidatul a fost declarat competent. non-formale şi informale de educaŃie. inclusiv în învăŃământul superior. Art. Paşaportul lingvistic. conform standardului de pregătire profesională sau standardului ocupaŃional. 292 (1) Serviciile de identificare. Cercetării. precum şi sistemele de evaluare a rezultatelor învăŃării în contexte non-formale şi informale vor respecta asigurarea mobilităŃii ocupaŃionale pe orizontală şi pe verticala prin utilizarea sistemului de credite transferabile. (3) Rezultatele învăŃării în contexte non-formale şi informale pot fi recunoscute explicit prin evaluări în centre de evaluare şi certificare a competenŃelor sau implicit în cadrul unui program formal de studii. Art. evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăŃării pot fi oferite de instituŃii publice sau private autorizate în acest sens. (2) Portofoliul de educaŃie permanentă conŃine dovezi ale rezultatelor învăŃării dobândite în contexte formale.293 (1) Programele de formare profesională iniŃială şi continuă. 295 (1) Portofoliul de educaŃie permanentă reprezintă un instrument care facilitează identificarea şi formularea abilităŃilor şi competenŃelor personale şi valorificarea acestora în parcursul şcolar şi profesional şi în inserŃia pe piaŃa muncii a fiecărui individ. Ministerul Muncii Familiei şi ProtecŃiei Sociale. până la finalizarea parcursului individual de educaŃie şi formare. (2) Metodologia de acordare a creditelor transferabile se elaborează de Ministerul EducaŃiei. (2) Diplomele şi certificatele acordate de instituŃiile autorizate în urma evaluării rezultatelor învăŃării în contexte non-formale şi informale produc aceleaşi efecte ca şi celelalte modalităŃi de evaluare şi certificare a cunoştinŃelor şi competenŃelor din sistemul formal de educaŃie şi formare profesională în vederea ocupării unui loc de muncă sau continuării educaŃiei şi formării profesionale în sistemele formale. Art. (2) În funcŃie de procesul de evaluare desfăşurat. centrul de evaluare acreditat eliberează următoarele tipuri de certificate cu recunoaştere naŃională: a) certificat de calificare . Tineretului şi Sportului. Suplimentul la certificatul profesional. 105 . b) certificat de competenŃe profesionale – se eliberează în cazul în care candidatul a fost declarat competent pentru una sau mai multe competenŃe asociate unei calificări sau ocupaŃii.

b) EducaŃia cu privire la carieră . instituŃii de formare. non-formale şi informale de educaŃie şi formare profesională şi în scopul creşterii şanselor de angajare şi continuare a parcursului şcolar şi profesional se implementează Portofoliul de educaŃie permanentă în format electronic. (3) Formatul. 299 În sensul prezentei legi.Art. 296 (1) În vederea creşterii transparenŃei şi mobilităŃii rezultatelor învăŃării dobândite în contexte formale.reprezintă sprijinul acordat indivizilor pentru găsirea unui loc de muncă. numit în continuare portofoliu electronic. Art. Cercetării.îi ajută pe indivizi să îşi clarifice scopurile imediate privind angajarea. formarea. oportunităŃi de a experimenta diverse roluri din viaŃa comunităŃii sau din viaŃa profesională. Ele se pot realiza şi la locul de muncă. c) Consilierea în carieră . 297 (1) Consilierea şi orientarea carierei pe tot parcursul vieŃii se referă la totalitatea serviciilor şi activităŃilor care asistă persoanele de orice vârstă şi în orice moment al existenŃei lor. să facă alegeri în sfera educaŃională. se formează abilităŃi de a face alegeri privind educaŃia. să fie responsabili pentru propriile acŃiuni.se realizează în instituŃiile de învăŃământ prin intermediul ariei curriculare „consiliere şi orientare”. Art. în serviciile sociale şi în sectorul privat.se referă la toate informaŃiile necesare pentru a planifica. instrumente pentru planificarea carierei. munca şi viaŃa în general. conŃinutul şi utilizarea Portofoliului electronic se stabilesc prin metodologie elaborată de Ministerul EducaŃiei. Familiei şi ProtecŃiei Sociale colaborează în scopul creşterii calităŃii. (2) Serviciile de consiliere şi orientare în carieră se realizează prin unităŃi şi instituŃii de învăŃământ. universităŃi. Cercetării. utilizarea instrumentelor EUROPASS. să înveŃe despre abilităŃile necesare pentru a căuta şi obŃine un loc de muncă (ex: redactarea unui CV. să ia decizii informate. d) Consilierea pentru angajare . Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii. (2) Portofoliul electronic va fi accesibil individului. instituŃiilor de formare.îi ajută pe indivizi să îşi clarifice scopurile şi aspiraŃiile. să îşi înŃeleagă propria identitate. (2) Cele două ministere stabilesc prin ordin comun instrumente şi metodologii comune referitoare la formarea specialiştilor în consiliere şi orientare. AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale Ministerul Muncii Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor şi se aprobă prin hotărâre de guvern. 298 Statul asigură accesul gratuit la servicii de consiliere şi orientare în carieră tuturor elevilor. serviciile de ocupare a forŃei de muncă. Art. obŃine şi păstra un anumit loc de muncă. pentru sincronizarea şi continuitatea activităŃilor de consiliere şi orientare în carieră de care beneficiază o persoană pe parcursul întregii vieŃi. studenŃilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. să îşi gestioneze cariera şi procesul de tranziŃie în diferite momente. serviciilor de consiliere şi orientare şi angajatorilor. de formare sau muncă şi să îşi gestioneze cariera. organizarea de activităŃi comune de sensibilizare a cadrelor didactice şi a 106 . 300 (1) Ministerul EducaŃiei. e) Plasarea la locul de muncă . Tineretului şi Sportului. serviciile pentru tineret. Sunt oferite informaŃii despre piaŃa muncii. consilierea şi orientarea în carieră include următoarele tipuri de activităŃi: a) Informarea cu privire la carieră . Art. participarea la un interviu pentru angajare). centrelor de evaluare a competenŃelor dobândite în contexte non-formale şi informale.

Familiei şi ProtecŃiei Sociale. la naşterea acestuia. asigură armonizarea sistemelor de calitate în educaŃie.(6) şi/sau utilizarea acestora în alt scop decât cel stabilit de prezenta lege constituie infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an. (4)PărinŃii copilului. fiecărui copil cetăŃean român. (7) Retragerea sumelor în alte condiŃii decât cele prevăzute la alin. contribuabili. 302 (1) Sistemul naŃional de asigurare a calităŃii educaŃiei permanente cuprinde sistemul de asigurare a calităŃii în învăŃământul preuniversitar. Suma este acordată în scop educaŃional în beneficiul titularului. începând cu vârsta de 16 ani şi cu acordul expres. după caz. numit în continuare cont pentru educaŃie permanentă. Dezvoltarea şi diversificarea profilurilor/statutului resurselor umane implicate în sistemele de învăŃare pe parcursul întregii vieŃi 107 . sistemul de asigurare a calităŃii în formarea profesională iniŃială. 303 (1) Statul acordă sprijin pentru exercitarea dreptului la educaŃie permanentă. structură informală care funcŃionează ca punct naŃional de referinŃă („National Refernce Point”) pentru ReŃeaua Europeană pentru Asigurarea CalităŃii în EducaŃie şi Formare Profesională (ENQA-VET). (3) Suma se depune într-un cont de depozit. sistemul de asigurare a calităŃii în învăŃământul superior.(2) se plăteşte dobândă anual la o rată a dobânzii stabilită prin ordin al ministrului finanŃelor publice. şi pot depune sume în acest cont. deschis la trezoreria statului pe numele copilului. Art. de oricare dintre părinŃii fireşti. gestionarea şi accesul la contul pentru educaŃie permanentă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) un procent de până la 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii.formatorilor. în condiŃiile legii. Familiei şi ProtecŃiei Sociale vor realiza demersurile necesare pentru integrarea României în reŃelele europene de consiliere şi orientare pe tot parcursul vieŃii. Art. (5) Pentru sumele depuse în contul prevăzut la alin. 301 Pentru asigurarea transparenŃei serviciilor şi a mobilităŃii persoanelor în spaŃiul european. pe baza certificatului de naştere. (6) Titularul contului este singura persoană care poate solicita sume din contul pentru educaŃie permanentă. Art. (8) Normele privind deschiderea. sistemul de asigurare a calităŃii în formarea profesională continuă. (9) Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educaŃie permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 EURO se acordă tuturor copiilor născuŃi de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul EducaŃiei. al tutorelui sau al reprezentantului legal. din bugetul de stat. părinŃilor dar şi a publicului larg cu privire la dimensiunea consilierii şi orientării în educaŃie şi formare profesională. Cercetării. al părinŃilor. (2) Grupul NaŃional pentru Asigurarea CalităŃii în EducaŃie şi Formare Profesională (GNAC). formarea profesională iniŃială şi formarea profesională continuă la nivel naŃional. calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca NaŃională a României şi valabil la data plăŃii. Dobânzile aferente conturilor de depozit constituite la trezoreria statului se asigură de la bugetul de stat din bugetul Ministerului FinanŃelor Publice – AcŃiuni generale. (2) Statul sprijină dreptul la educaŃie permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 EURO. Metodologia prin care se certifică faptul că sumele au fost cheltuite pentru educaŃia permanentă se elaborează de către MECTS. de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului. Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii. pot direcŃiona în contul prevăzut la alin. Trezoreria eliberează vouchere echivalente în valoare cu sumele solicitate. prin bugetul Ministerului Muncii.

consilier. analiza şi prognoza activităŃilor de educaŃie permanentă. Cercetării. Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) şi Societatea Română de Televiziune (SRTV) vor colabora pentru stabilirea grilelor de programe ale acestor posturi. Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional elaborează un set de indicatori statistici pentru monitorizarea. Tineretului şi Sportului. 304 (1) Personalul care lucrează în domeniul educaŃiei permanente poate ocupa următoarele funcŃii: cadru didactic. formator. Art. Tineretului şi Sportului. Cercetării Tineretului şi Sportului. prin programe speciale. împreună cu Ministerul Muncii. mediator. Familiei şi ProtecŃiei Sociale. în termen de maximum 12 luni de la promulgarea prezentei legi. instructor de practică. Cercetării. (3) FinanŃarea Muzeului NaŃional al ŞtiinŃei se face prin bugetele ministerelor Culturii şi Patrimoniului NaŃional şi al EducaŃiei. mentor. Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaŃional şi Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor.Art. cadru didactic auxiliar. Ministerul EducaŃiei. un post public de televiziune şi un post public de radio vor fi dedicate exclusiv educaŃiei. Tineretului şi Sportului. facilitator/tutore online. profesor de sprijin şi alte funcŃii asociate activităŃilor desfăşurate în scopul educaŃiei permanente. Art. dezvoltarea competenŃelor de utilizare a tehnologiilor moderne de informare şi comunicare. competenŃe de facilitare a învăŃării în medii virtuale. cu filiale în fiecare municipiu reşedinŃă de judeŃ. emisiunile educative din media privată. evaluator de competenŃe. Art. stabileşte normele metodologice de elaborare a statutului şi rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educaŃiei permanente. prin prezentarea principalelor realizări ale ştiinŃei şi tehnologiei. (1) Ministerul EducaŃiei. împreună cu Ministerul Muncii.307 Ministerul EducaŃiei. Programele de formare profesională vor cuprinde obiective specifice învăŃării permanente. Cercetării. facilitator al învăŃării permanente. organizare şi funcŃionare a Muzeului NaŃional al ŞtiinŃei se stabileşte prin hotărâre de guvern. 108 .305 (1) Guvernul României va înfiinŃa Muzeul NaŃional a ŞtiinŃei. (2) Guvernul va finanŃa. precum: competenŃe psihopedagogice specifice vârstei şi profilului beneficiarilor învăŃării. (2) Muzeul NaŃional al ŞtiinŃei are drept scop principal oferirea de experienŃe de învăŃare non-formală şi informală. (4) Metodologia de înfiinŃare.306 (1) În termen de maximum 12 luni de la promulgarea prezentei legi. utilizarea învăŃării pe bază de proiecte şi portofolii de învăŃare permanentă etc.

care vor avea statut de universităŃi multiculturale conform prezentei legi. republicată în M. (2) În termen de 6-12 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. organele de conducere noi ale universităŃilor se vor stabili în baza prezentei legi. sunt: Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (în limbile română. Art. La momentul intrării în vigoare a prezentei legi instituŃiile de învăŃământ superior având activităŃi de predare în limba minorităŃilor naŃionale. Tineretului şi Sportului elaborează metodologiile. La data intrării în vigoare a legii. Legea învăŃământului. Legea 2/2008.308 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureş (în limbile română şi maghiară).O. precum şi orice alte dispoziŃii contrare prezentei legi. regulamentele şi metodologiile de organizare şi funcŃionare a universităŃilor. 310 (1) Senatele universitare sunt obligate ca. 309. Universitatea de Medicină şi Farmaceutică din Târgu Mureş (în limbile română şi maghiară). Art. Ministerul EducaŃiei.TITLUL VI DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII Art. în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 109 . Cercetării. 606/10 dec. nr. 1999. (2)La finalizarea actualului mandat. să definitiveze noua cartă. se abrogă LEGEA nr. regulamentele şi celelalte acte normative care decurg din aplicarea acestei legi şi stabileşte măsurile tranzitorii de aplicare a legii. în conformitate cu prezenta lege. 84 din 24 iulie 1995. maghiară şi germană).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful