Oslobođenje [broj 23257, 19.9.2011]

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 19. 9. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.257

Damir Miljevi}, ekonomski analiti~ar

Investitori nemaju gdje da do|u
Nijedan ozbiljan investitor ne}e do}i u ovakav politi~ki i privredni ambijent
5. strana

Obilje`ena 15. godi{njica prvog povratka u BiH

Dan nakon Kongresa Stranke za BiH

Bahti} & co. prave novu stranku
Dragan ^avi} na Krugu 99

2. strana

Foto: Samir KARI]

Ponos i suze u Mahali
3. strana

Od danas ni`e cijene Klasovog hljeba i bra{na

Istraga ubistva u @ep~u

Likvidiran Dobojlija
Admir Veli~anin prona|en je u potoku zavezanih ruku sa prostrelnom ranom na glavistrana 9.
SARAJEVO

Ne postoji politika i BiH i entiteti

2. strana

Narodni i polubijeli Preminuo

HLJEB 1 KM
16. strana

Omer Brankovi}

3. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Novo rukovodstvo Stranke za BiH bez obra}anja novinarima

2
Dragan ^avi} na Krugu 99

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ne postoji politika i BiH i entiteti
Preambiciozne politke i zapaljiva dnevno – politi~ka retorika ne nude nam dijalog i kompromis, i poticaj na dijalog nam je stoga prijeko potreban, naglasio je ^avi}
- Na djelu je politika sa preambicioznim zahtjevima - ili Bosna i Hercegovina ili entiteti. Ne postoji politika - i BiH i entiteti koja bi bila uspostavljena na dogovoru. Ovo je rekao Dragan ^avi}, predsjednik Demokratske partije, gostuju}i na ju~era{njoj sesiji Kruga 99. On je istakao kako, umjesto da se okrene ka provo|enju zadataka kojima bi BiH br`e i{la ka EU, i dalje je na sceni bavljenje„etni~ko– politi~kimpitanjima koja proizvode konflikte“ . Sve to, upozorio je ^avi}, za posljedicu ima situaciju da BiH, kao zemlja na evropskom putu, stagnira, {to se vidi i iz ~injenice da je pro{lo ~ak ~etiri godine od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU, a da nije napravljen pomak prema kandidatskom statusu.

Sa Kongresa SBiH: Umjesto jedinstva, razdru`ivanje

Foto: D@.KRIJE[TORAC

Bahti} i kompanija prave novu stranku
Neki predsjednici op}inskih savjeta SBiH ustvrdili su kako se na Kongresu nije po{tovao Statut, te da su pobijedili lobiji
Iako najavljena ju~er za 13.30 sati, pres-konferencija Stranke za BiH nakon subotnjeg Kongresa nije odr`ana. Novinari su u navedenom terminu nai{li na zatvorena vrata u zgradi na Trgu fra Grge Marti}a, gdje je sjedi{te SBiH. Niko od zvani~nika SBiH ju~er se nije javljao kako bi pojasnio za{to je pres- konferencija, najavljena jo{ na samom po~etku rada Kongresa SBiH, u subotu otkazana. Predsjednik Kluba poslanika SBiH u Skup{tini Kantona Sarajevo Besim Mehmedi} rekao je ju~er za Oslobo|enje kako je imao nekoliko poziva novinara, ali nije znao razloge za{topres-konferencijanijeodr`ana. - Znam da je pressa trebalo biti, a za{to nije, ne znam, naveo je Mehmedi}. bo|enje Zaimovi}. Krajnje razo~aran svim {to se de{avalo na Kongresu je i Adem Huski}, dosada{nji ~lan Predsjedni{tva SBiH i poslanik te stranke u dva mandata u Predstavni~kom domu PS BiH. - Mislim da sposobni i pametni nisu imali {ansu. Sre}om, nisam bio dio lobija ili me oni jednostavno nisu `eljeli. Jednostavno, ne `elim vi{e u svemu tome u~estvovati, rekao je Huski}.

Sa sesije Kruga 99: Potreban dijalog, a ne konfrontacije

Foto:D.]UMUROVI]

Aplauz za Divjaka
^lanovi Kruga 99 ju~er su sna`nim aplauzom pozdravili dolazak generala Jovana Divjaka na sesiju Asocijacije, koji im se ponovno priklju~io u radu te nevladine organizacije, ~iji je i sam ~lan, a nakon povratka iz Be~a gdje je nekoliko mjeseci proveo nasilno zato~en po potjernici iz Srbije. Predsjednik DP-a ocijenio je kako je „mogu}e napraviti pomak na evropskom putu BiH i sa trenutnim ustavnopravnim ure|enjem, te da je za takvo {to samo potrebna politi~ka volja“ Kao primjer da je to mo. gu}e naveo je da je u periodu od 2002. do 2006. uspje{no zatvoreno ~ak 16 poglavlja Studije izvodljivosti kao preduvjeta za potpisivanje SSP-a. -Tada je postojao i politi~ki i etni~ki konsenzus. Iako se radilo o nadogradnji Daytona u nekim elementima, oko pitanja ispunjavanja uslova iz Studije

se najbr`e dogovorilo. No, promotori dijaloga do`ivjeli su debakl, {to unutar svoje stranke ili bira~kog tijela. Stoga, od 2006. do 2010. imamo period deklarativne opredijeljenosti za evropski put, a ne operativni, ocijenio je ^avi}. Kakva je zadnja godina, ka`e ^avi}, najbolje govori situacija sa terena: jo{ uvijek nema Vije}a ministara BiH. Predsjednik DP-a naglasio je kako se „mora rije{iti najte`e pitanje – ovisnost o me|unarodnoj politici uspostavljenoj kroz djelovanje Ureda visokog predstavnika u BiH“ .

Doma}a odgovornost
- Dok postoji OHR, doma}i politi~ari imaju izvjesni alibi da se vade i o~ekuju da neko drugi rje{ava njihova pitanja. Kada toga ne bi bilo, oni bi sami morali nositi odgovornost za stanje u zemlji. Pro{lo je 16 godina od rata i BiH vi{e ne mo`e i ne smije sebi dopustiti da bude nedono{~e, ocijenio je ^avi}. - RS jeste i bit }e sastavni dio evropske faze BiH, zaklju~io je ^avi}. A. TERZI]

Narednih dana rasplet
Predsjednik Op{tinskog odbora SBiHSrebrenica i potpredsjednik SO Srebrenica Zulfo Salihovi} ustvrdio je ju~er za Oslobo|enje kako je na Kongresu SBiH „zaobi|en Statut stranke, te kako su pobijedili lobiji“ . - Srebrenica, koja je imala najve}i broj delegata, nije imala svoje istinskekandidate za rukovodstvostranke. Za ~lana Predsjedni{tva SBiH izabran je SejfudinHod`i}, koji ne `ivi u Zvorniku ve} Sarajevu,i to u ime Regionalnogvije}aPodrinje, a ono se nije sastalo ve} sedam ili osam mjeseci,te se samim tim nisu ni razmatrale niti utvr|ivale bilo ~ije kandidature. Mi smo htjeli da sve bude po Statutu, ali se ljudigurajusamoradifunkcija. Poku{at }u ovo razrije{iti unutar stranke, ali mislim da su {anse uzaludne, naglasio je Salihovi}. Predsjednik Kantonalnog vije}a SBiH Srednjobosanskog kantona Abdulah Gara~a ju~er nije mogao ni potvrditi niti demantirati da li }e on, Kantonalno vije}e i op}inski savjeti SBiH u ovom kantonu odmah napu{tati stranku. - Mislim da je danas (nedjelja) rano govoriti o tome jer je sve zavr{eno tek u subotu kasno nave~er. Mislim kako }e stvari, ipak, mnogo biti jasnije narednih dana. Javnost }e na vrijeme biti obavije{tena o na{im stavovima, naveo je Gara~a. Nezadovoljstva ishodom Kongresa SBiH ima i u Zenici. Predsjednik Op}inskog savjeta SBiH Zenica Zaim Imamovi} Kaze rekao nam je ju~er da „situacija treba malo da se slegne“ I on je za par dana naja. A.TERZI] vio rasplet.

U Evropu s entitetima
- Gdje god postoji volja za dijalogom i kompromisom, ima rje{enja. Preambiciozne politke i zapaljiva dnevno – politi~ka retorika sigurno to ne nude. Poticaj na dijalog nam je stoga prijeko potreban, naveo je ^avi}.

Ostavke i ispisi
No, oni nezadovoljni ishodom Kongresa SBiH ju~er su u`urbano radili. Tako je predsjednik Kantonalnog vije}a SBiH Unsko-sanskog kantona Sadik Bahti} ve} napisao neopozivu ostavku i zahtjev za brisanjem iz ~lanstva koji }e u centralu u Sarajevo dostaviti danas (ponedjeljak). - Narednih dana odr`at }emo zajedni~ki sastanak, s obzirom da je vi{e kantonalnih vije}a koja su nezadovoljna, kao i op}inskih savjeta, i odlu~iti {ta }emo. Vrlo je izvjesno formiranje nove stranke ili pristupanje nekoj drugoj ako na|emo partnera. SBiH }e napustiti najmanje tri poslanika u Parlamentu FBiH, pet kantonalnih poslanika, te brojni vije}nici. Istupanja }e biti i cijelih op}inskih savjeta u SBK-u, USK-u, Livnu, Podrinju i Br~kom. O imenima onih koji }e istupiti znat }e se vi{e u narednim danima, naglasio je Bahti}. Kovertiranu ostavku na mjesto predsjednika Kantonalnog vije}a SBiH ZDK-a, i sve funkcije u stranci, u centralu u Sarajevo danas }e dostaviti i Sejad Zaimovi}. - Ekipa koja je trenutno u stranci je takva da se tu jednostavno vi{e nema {ta tra`iti, potvrdio je za Oslo-

V I J E S T I

FEDERALNI MUP O NAPADU NA DODIKA

Ozbiljan propust policije
Fe de ral ni MUP je ju~e okarakterisao sigurnosni incident pred zgradom u kojoj su smje{teni Vlada federacije BiH i sjedi{te SDP-a kao „ozbiljan propust policije“ U vrijeme dok je pred. sjednik RS-a Milorad Dodik davao izjavu za medije poslije zavr{enog sastanka partijskih lidera o formiranju Vije}a ministara, jedan u tom trenutku neidentifikovani gra|anin je pri{ao i nazvao ga predsjednikom „genocidne tvorevine“ . Naknadno je ova osoba identifikovana kao Ramo Mehmedovi}. „Poslije zavr{enog sastanka u vezi sa formiranjem dr`avne vlasti u Sarajevu 15. sep tem bra, Pred sje dni ku Re pu bli ke Srpske Miloradu Dodiku, unutar otvorenog prostora koji su {titili policijski slu`benici Federalne uprave policije, pri{lo je nepozvano i, u tom momentu, neidentifikovano lice koje mu se obratilo iz ne po sre dne bli zi ne“, obja{njava se u saop}enju. „Unato~ ~injenici da ovo lice nije ispoljilo agresivno po na {a nje pre ma {ti}enoj li~nosti, potpuno je jasno da se radi o ozbiljnom sigurnosnom propustu koji je, sa profesionalne ta~ke gledi{ta mogao rezultirati krajnje negativnim i opasnim posljedicama“, objavilo je ju~e Ministarstvo unutra{njih poslova Federacije BiH u posebnom saop}enju za medije. Federalno ministarstvo unutra{njih poslova izra`ava `aljenje zbog incidentne situacije prouzrokovane neprofesionalnim postupanjem pripadnika policije, zbog ~ega je, od strane ministra unutra{njih poslova, direktoru Federalne uprave policije nalo`eno hitno provo|enje unutra{nje istrage kojom }e se utvrditi propusti a odgovorni sankcionisati.

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Obilje`ena 15. godi{njica prvog povratka u BiH

Ponos i suze u Mahali
Mahaljani su 24. avgusta 1996. godine, po{tuju}i Anex 7 Dejtonskog sporazuma, stigli u svoje rodno mjesto, kako bi zapo~eli ~i{}enje svojih uni{tenih ku}a i avlija
U organizaciji Bo{nja~ke zajednice kulture Preporod Osmaci, ju~er je u naselju Mahala kod Osmaka odr`ana sve~ana akademija, kojom je obilje`ena 15. godi{njica prvog povratka u Bosni i Hercegovini.

Smrt Muradifa Ali}a
Podsjetimo, Mahaljani su 24. avgusta 1996. godine, po{tuju}i Anex 7 Dejtonskog sporazuma, stigli u svoje rodno mjesto, kako bi zapo~eli ~i{}enje svojih uni{tenih ku}a i avlija. A onda, nekoliko dana kasnije, ta~nije 29. avgusta, selo su opkolili srpski specijalci i krenuli u brutalno premla}ivanje povratnika. Nekoliko dana kasnije, od zadobivenih povreda u tuzlanskoj bolnici je preminuo Muradif Ali}. No, Mahaljani su ju~er, zajedno sa mnogobrojnim gostima, slavili povratak. Akademija je zapo~ela izvo|enjem himne Bosne i Hercegovine koju su u`ivo svirale Hasnija i Merima Kari}. Potom, mladi tuzlanski glumac Nedim Malko~evi} je recitovao pjesmu “Mora” pjesnika Abdu, laha Sidrana, a prikazani su i ~uveni televizijski prilozi o povratku u Mahalu iz 1996. godine. Prisutnima se potom obratio harizmati~ni Fadil Banjanovi} Bracika, lider povratka u Podrinje. On je kazao da je povratak u Mahalu, ustvari, otvorio vrata povratka u Podrinje. Nedugo nakon povratka u Mahalu, kazao je Bracika, mogao se osjetiti i miris Drine.

BRACIKA Lider povratka u Podrinje je kazao da je povratak u Mahalu, ustvari, otvorio vrata povratka u Podrinje. Nedugo nakon povratka u Mahalu, kazao je Bracika, mogao se osjetiti i miris Drine

Osmaci i aktuelni savjetnik za povratak i dijasporu Bakira Izetbegovi}a, bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH, koji je poru~io da povratnici moraju biti aktivniji, te da ne smiju biti pasivni posmatra~i.

Lampice kod Bo{njaka
“Kod Bo{njaka se upale sve lampice kada se najavi markiranje entitetske linije od strane Dodika i SNSD-a, a mnogi Bo{njaci u svojim glavama imaju tu markiranu liniju. ^esto neki, mogu slobodno re}i koji su nedorasli funkciji koju obna{aju, u neformalnim razgovorima za svoje sunarodnjake, koji su se vratili u manji bh. entitet ka`u: oni tamo iz RS-a. Ili imaju odnos prema RS-u kao da je ne{to strano“ kazao je Rami}, dodaju}i da , je za njega Mahala, ali i sva druga podrinjska mjesta – samo Bosna i Hercegovina.
S.KARI]

Priznanja i turnir
Za nesebi~no u~e{}e i izuzetnu pomo} povratku u Mahalu i druga povratni~ka mjesta na ju~era{njoj akademiji su dodijeljene i Povelje povratka. Povelju su dobili Fadil Banjanovi}, D`evad Tosunbegovi}, nekada{nji na~elnik Kalesije i posthumno Muradif Ali}. Nakon zavr{ene akademije, u Mahali je odr`an malonogomenti turnir, ali i takmi~enje u tradicionalnim narodnim vje{tinama.

Na ju~era{njoj akademiji je odata po~ast {ehidima Mahale, ali i svim {ehidima Bosne i Hercegovine, a Sedina Cakor je izvela ilahiju [ehidska. “Njih se sje}amo i ne zaboravljamo. To su najbolji bosanski sinovi” re~eno je ju~er na akademiji. Prisutnima se obratio i Edin Rami}, biv{i na~elnik op{tine

BRUXELLES

SARAJEVO

PDP

TESLI]

BiH najgora u regiji
BiH hitno mora da napreduje u barem nekoliko ta~aka kako bi se to reflektovalo na naredni izvje{taj Evropske komisije koji }e biti objavljen 12. oktobra, rekao je Srni briselski diplomata. "Hitnost je pitanje dana. Politi~ari u BiH moraju da zaka`u sastanke na vrijeme kako bismo mi u Evropskoj komisiji mogli da konstatujemo barem neke pomake nabolje i kako bi odluke koje donesu mogle da se reflektuju u izvje{taju o napretku BiH", rekao je diplomata. On je dodao da bi izvje{taj o napretku BiH mogao da bude vrlo lo{ u svim aspektima, pa i najgori u regionu, {to }e pogotovo bosti o~i kada se uporedi sa time da je svaka druga dr`ava u regionu napredovala.

Preminuo Omer Brankovi}
Omer Brankovi}, nekada{nji ministar u Vladi RS-a, ~lan Glavnog odbora Stranke demokratske akcije (SDA), preminuo je iznenada no}as oko jedan sat iza pono}i u Sarajevu. Agencija Fena saznaje iz SDA da }e komemorativna sjednica biti odr`ana u utorak u Domu Oru`anih snaga u Sarajevu, a istog dana bit }e obavljena i d`enaza na sarajevskom groblju Bare. Omer Brankovi} ro|en je 28. oktobra 1947. godine u Vi{egradu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu 1973. godine. Bio je ~lan Stranke demokratske akcije i Glavnog odbora od 1990. godine.

Vlada RS-a neozbiljna
Partija demokratskog progresa Republike Srpske (PDP) vjeruje da bi na predstoje}im lokalnim izborima opozicija trebalo da ima zajedni~kog kandidata za na~elnika i gradona~elnika u svim op{tinama u Republici Srpskoj, koji bi se suprotstavio kandidatu Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), rekao je Igor Crnadak za Srnu. "Vlada koja u roku od sedam dana poni{ti jednu od najve}ih privatizacija i povu~e nacrt zakona o pravima boraca je neozbiljna i nema podr{ku gra|ana", tvrdi Crnadak.

Bezbjednjaci na poduci
U Tesli}u sutra po~inje dvodnevna radionica, u organizaciji PSBiH i uz saradnju OEBS-a, USAID-a i NATO-a, najavila je Srna. Cilj radionice je da se predstavnici odbrambenog i bezbjednosnog sektora u BiH upoznaju o zakonodavnom okviru, nadle`nostima i planovima rada tih institucija u narednom periodu. Prvog dana radionice prisutnima }e se obratiti predsjedavaju}a Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Du{anka Majki}, {ef Misije OEBS-a u BiH Fletcher Burton i direktor USAID-ovog Projekta ja~anja parlamenata u BiH Christian Haupt.

Foto: Samir KARI]

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Shva}amo frustracije Hrvata u BiH, ali i mnogi drugi su frustrirani i imaju svoje razloge za{to je to tako

Sabit Suba{i} o diplomatiji BiH

Najskuplji
smo u Evropi
Ministarstvu vanjskih poslova radi 25 ministara-savjetnika i svako ima svoj CV (biografiju). Na osnovu toga, i prethodnih aktivnosti osobe, Centar za upravljanje ljudskim resursima bi odlu~io gdje neko treba da ode, vode}i ra~una o etni~koj pripadnosti. To bi bilo mnogo fleksibilni je, ali pos to je odre|eni otpori i ne postoji volja da se to popravi.

Ministar-savjetnik u Ambasadi BiH u Turskoj nudi rje{enje MVP-u BiH, te govori o turskom prisustvu na Balkanu i u BiH
Bosna i Hercegovina ima veoma skupu diplomatiju, iako su bh. diplomate vjerovatno najlo{ije pla}ene u Evropi. "Na{a diplomatija je najskuplja zbog toga {to nema rezultata, nemamo jake projekte i nemamo proizvod te diplomatije. To je zato {to imamo problema u kadrovskom smislu, u smislu selektivnosti kadrova u diplomatiji, ali i u tehni~kom pogledu", ka`e mi nis tar-sa vje tnik u Ambasadi BiH u Turskoj Sabit Suba{i}.

Kompetentnost
Ogromne su {tete za MVP ukoliko, npr. u Tursku, po{alje osobu koja ne poznaje turski jezik. Ne samo da osoba ne posjeduje kvalitet za obavljanje poslova nego ru{i imid` dr`ave, sve diplomate u toj zemlji znaju da BiH ima osobu koja nije kompetentna. Go vo re}i o vanj sko po li ti~kim ciljevima Turske, me|u kojima je i zna~ajnije prisustvo ove zemlje na Balkanu i posebno u BiH, Suba{i} nagla{ava kako Turska ima sve ve}i ekonomski kapacitet, a ako to ima, onda ima i snagu za ja~e vanjskopoliti~ko djelovanje. "Turska to, prema mome mi{ljenju, radi krajnje povoljno za kompletan Balkan, prisustvo Turske }e donijeti pozitivne promjene i ekonomski rast, te bolje razumijevanje. BiH je posebna zemlja za Tursku i njen veliki interes. Mi to moramo iskoristiti u sferi ekonomije i podstaknuti turske investitore da investiraju u BiH", kazao je ministar-savjetnik u Ambasadi BiH u Ankari. On dodaje kako aktuelna vlada Recepa Tayippa Erdogana pokazuje nevjerovatnu `elju da pomogne razvoju BiH i u budu}nosti }e ovaj region zasigurno biti u fokusu interesa Turske. J. SALKI]

Selektivnost

Jonathan basadora u BiH Moore, zamjenik ameri~kog am

DOBAR

LO[

ZAO

Stranka za BiH
Na Kongresu Stranke za BiH vi{e se govorilo o stanju dr`ave BiH, nego o stanju Stranke za BiH. Ono o ~emu se {utjelo postalo je vidljivo kroz najave raspada stranke i ostavke strana~kih funkcionera.

Mahala
Hrabrost stanovnika Mahale koji su se 26. augusta 1996. odva`ili na povratak i dalje je inspirativna. Dok su brojne izbjeglice i raseljene osobe potra`ile svoj novi `ivot u mjestima BiH ili drugim zemljama na svim kontinentima, hrabri stanovnici Mahale su se izborili i za svoju slobodu i pravo da budu na svome.

Filip Vujeva
Direktor JP Ceste FBiH najavio je pokretanje projekta za kvalitetniju i detaljniju obnovu cesta koje su gra|ene {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log vijeka. Krajnji je trenutak za rekonstrukciju cesta kako bi na njima umjesto 30-40, vozili 70-80 kilometara na sat.

[to se ti~e selektivnosti, poja{njava Suba{i}, BiH ima zaista anahron sistem. Imamo tri etni~ke skupine i svaka etni~ka skupina daje kadrove za mjesto koje je Sabit striktno definisano, tu neSuba{i} ma fleksibilnosti koja je POLITIKA neophodna, tako da se deNeko ko je {ava da neko ko je zavr{io kizavr{io kineski nes ki je zik u Ki ni, do bi je jezik u Kini, mjesto ambasadora u Indiji, a nije mogao dobiti mjesto u Kidobije mjesto ni zato {to je tu predvi|ena ambasadora u druga nacionalnost. Mnogo je Indiji, a nije mogao sli~nih slu~ajeva. dobiti mjesto u Kini "Ova dr`ava, Ministarstvo zato {to je tu vanjskih poslova, investira u mladog ~ovjeka, obrazuje ga, predvi|ena druga zaposli u Ministarstvu, on nacionalnost stekne znanja iz odre|ene oblasti, npr. o Evropskoj uni- je je kompetentan. Kompleji, i onda po prirodi stvari, tan koncept upravljanja ljudako je postao ekspert za pita- skim resursima, ako se uop{te nja EU, treba oti}i u Bruxelles mo`e zvati konceptom, bazida radi, ali ne mo`e zato {to je ran je na tome", ka`e Suba{i}. Me|utim, postoje odre|ena tu predvi|ena druga nacionalnost, nego }e oti}i u Tur- rje{enja kako bi upravljanje sku ili Japan jer je njegova ljudskim resursima postalo nacionalnost predvi|ena ta- fleksibilnije, ali ljudi, iz ko mo. Govorimo o ekonom- zna kojih razloga, nisu spreskim momentima, investira mni da prihvate ta rje{enja. U BiH se svakako mora pose, potro{e se ogromne pare da neko stekne znanje i samo {tovati princip etni~ke zaszbog ~injenice da pripada tupljenosti, to je vrlo va`no, ali odre|enoj etni~koj skupini se mo`e uspostaviti sistem ne mo`e oti}i na mjesto za ko- kvota, isti~e Suba{i}. Npr. u

Selma Spahi}
BH redateljica Selma Spahi}, u povodu izvo|enja predstave „Hipermnezija“ na 45. Bitefu, pozvala je anga`ovana pozori{ta da putuju u manje gradove na cijelom prostoru biv{e Jugoslavije da bi ponudila mladim ljudima druga~iji ugao gledanja na pro{lost.

VIJEST U OBJEKTIVU Nedjelja u gradu
Me te oro lo zi su za po~etak nove sedmice najavili postupno naobla~enje, sa pljuskovima i grmljavinom. Gra|ani Sarajeva su jedan od po slje dnjih su n~anih dana, prije kalendarskog odlaska ljeta, proveli u {etnji gradom, u kafi}ima ili igranju {aha, ali bilo je i onih koji su radili.

Foto: Damir ]umurovi}

VIJEST U

BROJU

miliona KM je polugodi{nja dobit Elektroprivrede RS-a u 2011. godini, rekla je generalna direktorica ovog preduze}a Branislava Mileki}.

15,5

OSLOBO\ENJE 2011. godine ponedjeljak, 19. septembar

INTERVJU

5

Damir Miljevi}, ekonomski analiti~ar

Investitori nemaju

gdje da do|u
Nijedan ozbiljan investitor ne}e do}i u ovakvu politi~ku situaciju i u ovakav privredni ambijent, u kojem se zahvatanja iz privrede de{avaju bez ikakve najave i pravila mijenjaju svakih nekoliko mjeseci
Razgovarala: Gordana KATANA

Tokom mjeseca je u vi{e navrata naju`e rukovodstvo Republike Srpske u javnost iza{lo s tvrdnjama o potpunoj ekonomskoj stabilnosti ovog entiteta. S druge strane, prema podacima dostupnim javnosti, Vlada planira da do kraja godine entitet zadu`i za preko 630 miliona KM. Da li stoje ocjene opozicije da se ekonomska stabilnost odr`ava samo na osnovu novih finansijskih zadu`enja? - Potpuno su u pravu oni koji tvrde da se ta takozvana eko-

~lanica Evropske unije. Mogu li se povu}i takve paralele? - Mislim da je to potpuno apsurdno. Ono sa ~im se Republika Srpska mo`e porediti jesu dr`ave koje nisu u Evropskoj uniji i eventualno neke zemlje koje nisu u Evropi, a na istom su stepenu razvoja. Na`alost, kada i ta pore|enja napravimo, mo`emo ustanoviti da ni tu ne stojimo ba{ sjajno. Me|utim, pozivati se na uzanse koje va`e za zemlje s razvijenim ekonomijama, apsolutno je neprihvatljivo. Izvje{taj Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS-a,

PRAVOSU\E. Glavna slu`ba za reviziju svake godine izlazi. s manje-vi{e istim konstatacijama, ali na{. tre}i stub demokratije, takozvano nezavisno. pravosu|e, ne radi svoj posao i situacija }e. ostati takva sve dok sudovi i tu`ila{tva. ne po~nu raditi svoj posao.
nomska stabilnost o kojoj vlast govori zasniva na stalnom zadu`ivanju RS-a, odnosno bud`eta i javnih fondova, jer nam je ve} unutra{nji javni dug pre{ao 3,2 milijarde eura, a s druge strane, nivo zadu`enja nam je 10 posto bruto dru{tvenog proizvoda. Usporedit }u to samo s Italijom, koja je u velikoj ekonomskoj krizi, a njen dug je oko 7 posto dru{tvenog proizvoda. objavljen po~etkom mjeseca, ukazao je na niz propusta u tro{enju bud`etskih sredstava, ali i nai{ao na optu`be Vlade da revizori svoj posao ne rade u skladu s normama koje va`e u ovom entitetu. Va{ komentar? - Revizija je potvrdila stvari koje su javnosti u Republici Srpskoj odavno poznate. Na`alost, mi imamo situaciju u kojoj glavna slu`ba za reviziju svake godine izlazi s manje-vi{e istim konstatacijama, ali na{ tre}i stub demokratije, takozvano nezavisno pravosu|e, ne radi svoj posao i situacija }e ostati takva sve dok sudovi i tu`ila{tva ne

Ostali bez zlata
Kada se spomene nivo zadu`enja RS-a u odnosu na BDP, vlast odgovara pore|enjem s nivoom zadu`enosti dr`ava

po~nu raditi svoj posao. U izvje{taju o realizaciji bud`eta RS-a za prvih {est mjeseci ove godine, izme|u ostalog, navodi se da je na escrow ra~unu ostalo tek ne{to vi{e od 75 miliona KM, odnosno da su blizu 2 milijarde KM potro{ene u nerazvojne projekte? - Takav koncept usvojila je prethodna vlada RS-a i najve}i dio novca oti{ao je, u ovom trenutku dru{tveno-ekonomskog stanja dru{tva, na nepotrebne projekte. Taj novac je potro{en i o~ito je da od porodi~nog zlata, zbog kojeg smo se hvalili da }e Republika Srpska da se razvije, nema ni{ta. [ta donosi naredna godina? - Pa prema svemu {to ova vlast radi, izvjesno je da }e se nastaviti sa zadu`ivanjem. Ja mislim da su sve granice i mogu}nosti zahvatanja iz privrede pre|ene i ostala su samo dva mehanizma. Prvi, koji mo`emo o~ekivati odmah nakon {to se uspostavi vlast na nivou BiH je pove}anje stope PDV-a, kao mehanizam punjenja bud`eta, koji }e osjetiti svi gra|ani i drugi korak je dalje zadu`ivanje. Stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, {to bi bio poticaj za razvoj privrede, ne mo`emo o~ekivati, jer ga na djelu nismo vidjeli posljednjih deset godina. Kao privrednik, kako ocjenjujete efekte pove}anja poreza i doprinosa na dohodak radnika u privredi, koji je u RSu stupio na snagu po~etkom ove godine? - Efekti po vlast su dobri jer su

uspjeli da zadr`e teku}u likvidnost bud`eta. [to se ti~e privrede, efekti su potpuno negativni, jer za koliko je vlast uspjela da zadr`i priliv u bud`et, za toliko je privreda ostala kra}a, {to se odrazilo na sve ve}u nelikvidnost privrede, smanjenje plata, a {to dovodi do smanjenja potro{nje. Tako fakti~ki imamo spiralu koja nas vu~e na dole. Ovog prolje}a vlast u RS-u najavljivala je ulazak stranog kapitala u RS i po~etak velikih radova u oblasti putne infrastrukture i energetike. S obzirom na to da je polovina devetog mjeseca, kakva su Va{a predvi|anja? - Vrijeme je, kada se pogleda zadnjih ~etiri-pet godina, pokazalo da od tih bombasti~nih najava nema ni{ta i da nijedan ozbiljan investitor ne}e do}i u ovakvu politi~ku situaciju kakvu imamo i u ovakav privredni ambijent koji je totalno nestimulativan i u kojem se zahvatanja iz privrede de{avaju bez ikakve najave i pravila mijenjaju svakih

nekoliko mjeseci. To ne voli nijedan ozbiljni investitor, i ja mislim da nikakvih ozbiljnih investicija ne}e biti u cijeloj BiH u naredne godinu-dvije.

Izbori i posljedice
Zbog nesuglasica na politi~koj sceni u BiH, u pitanje su dovedena i sredstva koja smo trebali dobiti iz pretpristupnih fondova EU. Mo`e li si dr`ava dozvoliti takvu bahatost? - Pa o~ito je da politi~ari u BiH misle da se mogu tako bahato pona{ati. Oni imaju dva ozbiljna argumenta za svoje pona{anje. Jedan je da su rade}i to i u prethodnom periodu ipak dobivali izbore, a drugi je ~injenica da nema nikakvih javnih protesta i oni }e tako nastaviti raditi dok im se ne ka`e, dok im gra|ani BiH ne ka`u da tako dalje ne mo`e. Ali po{to gra|ani BiH nemaju namjeru da to pokazuju, ja mislim da }e to jo{ dugo trajati, a posljedice otkazivanja, konkretno 80 miliona eura IPA fondova }e da osjete ti isti gra|ani.

TAKORE]I... PRETOVAR
Ministar saobra}aja i veza RS-a Nedeljko ^ubrilovi} posjetio je ju~er Luku [amac, gdje je izrazio zadovoljstvo ovogodi{njim ostvarenim pretovarom robe. Za ovu godinu planirano je 150.000 tona pretovara. "Ovo je na{a jedina luka i raduje me ~injenica da pretovar ovdje raste, ali ne dosti`e jo{ one najbolje godine kao {to je 2008, kada je ostvaren pretovar od 92.000 tona robe. Me|utim, u odnosu na pro{lu ove godine je pove}an obim posla i to je dobro", rekao je ^ubrilovi} novinarima.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Abduselam Sijer~i} Pelam
povodom bitaka koje su spasile Gora`de prije 17 godina:

Dajte `ivima posao,
\oki} optu`io HV za zlo~ine
Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS-a Petar \oki} rekao je na komemorativnom skupu da je na teritoriji zapadnokraji{kih op{tina u septembru 1995. godine odbranjena zapadna granica RS-a od agresije Republike Hrvatske, odnosno njenih regularnih vojnih snaga. "Samo u nekoliko dana, koliko je trajala ofanziva na op{tine Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad i Gradi{ka, ubijene su 104 osobe, od toga sedamdesetak civila. Dubica je primjer da su po~injeni najte`i zlo~ini kada je hrvatska vojska upala na ovo podru~je i izvr{ila masakr nad civilima", rekao je ju~er \oki}, kako javlja Srna.

porodicama poginulih sigurnost
Borcima dajte satisfakciju kroz posao koji }ete im obezbijediti, u~inite to i za djecu poginulih boraca kako bi njihovi o~evi na{li smiraj znaju}i da su njihova djeca zbrinuta, rekao je Pelam na zajedni~koj ve~eri za komandante, privrednike i politi~are povodom dana BPK-a i Gora`da

Bajsak stigao sa 90 mladih
Na spomen-obilje`je Gora`de – grad heroj svojim braniocima polo`eno je cvije}e a u~inile su to delegacije bora~kih udru`enja, te predstavnici vlasti. Cvije}e je polo`io i po~asni gra|anin Gora`da Kemal Bajsak, koji je ovdje stigao sa 90 mladih iz Turske. Na spomen-obilje`ju Rorovi, u organizaciji svog udru`enja, okupili su se zlatni ljiljani, dobitnici najve}ih ratnih priznanja. Uo~i 18. septembra, kada su prije 17 godina, u operacijama Krug i Drina oslobo|eni kilometri okupirane teritorije, Vlada BPK-a Gora`de i Ministarstvo za bora~ka pitanja, prvi put su, obilje`avaju}i dane op}ine i BPK-a Gora`de, organizirali zajedni~ku ve~eru za generale, komandante te privrednike i zvani~nike BPKa Gora`de. Borcima koji su pali u odbrani grada odata je po~ast, a pre`ivjele sudiPUTEM SLOBODE onike koji su utkali svoMe|u brojnim sadr`ajima ja imena u istoriju Goovogodi{nje manifestacije ra`da, ~asno brane}i obilje`avanja dana op}ine i njegovo pravo na sloBPK-a Gora`de, jedan od bodu i `ivot, na openajzna~ajnijih doga|aja je Mar{ raciju koja je prethooslobo|enja odr`an na dila prvom osloboHranjenu, a putem slobode |enju Gora`da, detapro{li su u~enici srednjih {kola ljno je pod sje tio ko BPK-a Gora`de i ~lanovi mandant 31. drinske briBPD-a Gora`de-Magli} gade Abduselam Sijer~i} Pelam. a Gora`de, obra}aju}i se generalima i komandantima te privrednicima i predstavnicima ustanova i institucija u svojstvu doma}ina, iskazao je po{tovanje i dostojanstvo njihovoj hrabrosti ali i gradu i kantonu, koji do~ekuje jedan od najzna~ajnijih dana u svojoj istoriji. - Oni koji ulaze u Gora`de trebali bi da se izuju. ^etiri je hiljade mrtvih u ratu... koliko je to krvi na ovom prostoru. Gora`de je pro{lo krize i apokalipse ali nije palo.

SDP nezadovoljan
Kantonalni odbor SDP-a Unskosanskog kantona (KO SDP USK) nije zadovoljan brzinom implementacije rezultata izbora, prenijela je Fena. SDP je za danas zakazao me|ustrana~ki razgovor sa SDA i Narodnom strankom Radom za boljitak, nakon kojeg }e donijeti odluku o daljnjem u~estvovanju u radu platforme na podru~ju tog kantona. Jedna od tema bit }e i razmatranje rada Ministarstva unutra{njih poslova USK-a i ministra [efika Smlati}a.

Nezavisne novine otvorile dopisni{tvo u Washingtonu
Glavna i odgovorna urednica Nezavisnih novina Borjana Radmanovi} Petrovi} ocijenila je da otvaranje dopisni{tva ovog lista u Washingtonu, uz podr{ku vlada RS-a i SAD-a, predstavlja veliki uspjeh i da }e doprinijeti boljem informisanju ~italaca iz centra svjetske politike. "Otvaranje va{ingtonskog dopisni{tva Nezavisnih novina, za mene kao urednicu i moje kolege novinare, predstavlja veliki profesionalni izazov. Duboko sam uvjerena da }emo otvaranjem ovog dopisni{tva, dio ovog tradicionalnog demokratskog medijskog duha i atmosfere, novinarskog profesionalizma i eti~kog odnosa prenijeti i u medijski prostor BiH, na na{e kolege novinare i ~itaoce u BiH", istakla je Petrovi}eva na sve~anom otvaranju dopisni{tva Nezavisnih novina u Washingtonu.

`ete, da borcima date tu sati sfa kci ju kroz po sao ko ji }ete im obezbijediti, i da to u~inite i za djecu poginulih boraca kako bi njihovi o~evi na{li smiraj znaju}i da su njihova djeca zbrinuta, poru~io je na kraju svog govora komandant Abduselam Sijer~i} Pelam. Emir Fra{to, premijer BPK-

Poruka premijera
U Gora`du su heroji, ~ast mi je da vam se mogu obratiti jer sve ovo je va{e djelo, a mi vas ne}emo obrukati. Ja vas mo lim da se i ov dje ~uje `amor, poru~io je premijer Emir Fra{to. A. HAMZI]

Operacija Krug
- Uspjeh operacija Krug i Drina isklju~ivo je u zajedni~kom djelovanju svih komandanata, svih komandira i boraca. Ratnik do`ivi satisfakciju ako se nakon rata uklopi u normalan `ivot, a ja koristim ovu priliku da zamolim sve vas, koji to mo-

Stefan Schwarz po~asni gra|anin
Na sve~anoj sjednici Op}inskog vije}a Gora`de, povodom 18. septembra, Dana op}ine i BPK-a Gora`de, dodijeljena su priznanja i plakete najzaslu`nijim gra|anima, institucijama i pojedincima a sve~anost je po~ela intoniranjem dr`avne himne u velikoj sali Centra za kulturu te odavanjem po~asti poginulim borcima Gora`da. Po~asnim gra|aninom Gora`da progla{en je biv{i ~lan njema~kog Bundestaga Stefan Schwarz. Ovo priznanje uru~io mu je Muhamed Ramovi}, na~elnik Op}ine Gora`de, za zasluge na promociji suvereniteta, neovisnosti, stabilnosti i ugleda BiH.

OSLOBO\ENJE 2011. godine ponedjeljak, 19. septembar

DOGA\AJI

7

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (XLV)

VIJESTI

Slovo o prijatelju
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakoga dana - od ~asa kada je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, ponedjeljak je, 25. april 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

Od ju~e, oko podneva, nemam nikakve mobilne veze sa svetom! „Crko“ mi je mobitel; ~ekam Seju, doma}ina, da se vrati iz Sarajeva, a oti{ao je u petak ujutru. Eto, kako Bosanac, Bo{njak proslavlja katoli~ko - pravoslavni Uskrs/Vaskrs! Oh, koliko je onih koji bi me rado ~uli, a veoma su zabrinuti {to nema veze!

O Kurtu Waldheimu
Danas sam sa Amerom, mladi}em iz Grada~ca, koji `ivi ovde u kom{iluku, u Ulici Carle Apel Strasse, obi{ao najlep{e groblje u Be~u, Austriji, koje spada me|u tri najlep{a u Evropi! Tamo davne 1969. godine (da se zna da je to bilo u XX stole}u!) kao slu{alac 27. klase Komandno{tabne akademije u Beogradu, u toku obilazaka vojnih jedinica, komandi i {tabova KOV-a, RM i RV, te strategijskih sektora i zona, bili smo u poseti Vara`dinu. Naravno, pored obilazaka vojnih objekata pose}ivali smo istorijske i kulturne znamenitosti gradova koje smo obilazili. E, u Vara`dinu smo obi{li gradsko groblje, po re~ima voditeljice, tre}e u Evropi po lepoti! Nevelike povr{ine, ovo groblje je iz vremena Austrougarske monarhije; kao pod konac, po PS-u (pravilu slu`be!), zimzelen se~en kao kad kipar radi skulpturu, ~empresi sa vrhovima visoko prema nebu, grobovi u cvetnjacima, ni listi} papira, me|u kro{njama drve}a cvrkut ptica kao orgulje u katedrali – sve~ani zvuci, raj – d`enet na zemlji! Tada je re~eno da su lep{a groblja ona u Be~u i u Parizu. Bejah na tom groblju pre skoro ~etrdeset godina i evo me danas na najlep{em groblju Le Zentralfriedhof. Tri sata hodili smo stazama i stazicama groblja, pod plavim i sun~anim nebeskim svodom. Pokazivao mi je rejone (segmente) gde su sahranjeni poznati austrijski umetnici i kompozitori, muzi~ari, knji`evnici, slikari ipoliti~ari. Centralnomestozauzima kripta u kojoj su sahranjeni austrijskipredsednici. MeninajpoznatijiKurtWaldheim (Valdhajm), koji je, istorija ka`e, bio SS oficir u Jugoslaviji 1942. godine! Bila je `estoka polemika kada je bio izabran za ge-

neralnog sekretara OUN-a! Od 1986. do 1992. godine bio je predsednik Republike Austrije. ^itaju}i knjigu nobelovca Gintera Grasa „Dok lju{tim luk“ u kojoj se „po, sipa pepelom“ za vreme koje je kao 17-ogodi{njak proveo u Hitlerovoj vojsci, mogao sam razumeti vojni~ki put Kurta Waldheima. Boga mi, trnovit je put do istine. Centralno groblje inaugurirano je 1874. i na njemu ima 2.500.000 grobnica, ako je verovati vodi~u! Groblje je podeljeno na vi{e sektora – staro i novo jevrejsko groblje, protestantsko, muslimansko, rusko pravoslavno i vi{e vojnih grobalja. Poseban monument je posve}an poginulima u Prvom svetskom ratu. Pro{etali smo pored grobova slavnih muzi~ara: sin i otac Johann Strauss, Beethoven, Brahms, Schubert, te Mozart. Mo`ete me zamisliti s kakvim sam uzbu|enjem i pa`njom i{ao od jedne do druge biste, ~itaju}i datume ro|enja i smrti.

Kao u Sarajevu
Dominantni polo`aj ima crkva dr Karl – Lueger, izgra|ena izme|u 1907. i 1910. godine, koju je promovisao gradona~elnik Be~a. U podno`ju crkve nalazi se predsedni~ka kripta u kojoj je sahranjen prvi austrijski predsednik posle Drugog svetskog rata dr Karl Reuner i ve} pomenuti Kurt Waldheim. U isto~nom delu groblja dominira ruska pravoslavna crkva, tradicionalne arhitekture, izgra|ena 1840. godine! Po{to su se ove godine poklopili Vaskrs i Uskrs (pravoslavni i katoli~ki) u pravoslavnom delu groblja videli smo zanimljivu scenu. Na ~etiri-pet mesta u groblju su bili postavljeni dugi stolovi na kojima su bile raznovrsne |akonije, oko kojih je bilo na desetine sve~ano obu~enih `ena i mu{karaca. To je, mislim, pravoslavni obi~aj, da se na Vaskrs ljudi okupljaju u znak davanja pomena umrlim. Bezbroj dece u igri i galami, kakofonija mu{kih i `enskih glasova. Skoro da im se priklju~im „na po jednu!“ a onda pitanje , – {ta ako me prepoznaju kao „ratnog zlo~inca“ Pustili smo ih s mirom. Amin! . I no}as }u pred spavanje pro~itati pet{est stranica knjige „Tisu}u i jedna no}“ ,

misti~nih pri~a o davnim vremenima... Iskreno priznajem, umorio sam se, sunce mi je opr`ilo lice i vrat, te sam s blagonaklono{}u prihvatio da u jednom kiosku sa zadnje strane Opere pojedemo kobasice sa senfom i hrenom! Red je bio poprili~no dug, {to je potvrda onoga {to mi je rekao Amer – najpoznatiji i najpopularniji gril u Be~u. U desetak minuta, koliko sam se sladio kobasicom, tridesetak stranaca (po liku i jeziku od Kine i Japana do na{ih sa Balkana!) kupilo je ukusne kobasice! Komentarisali smo – ko li je to sre}nik da na ovom mestu, u sredi{njem delu Be~a, ima ovu zlatnu koku?! A, za divno ~udo, meni nije vi{e to iznena|enje, jedno od dvoje koji rade u grilu je sa govornog podru~ja „na{ih“ jezika! Kra}a {etnja ulicama u blizini Opere „prenela“ me na ulice Mula Mustafe Ba{eskije i Titove do Marindvora i od Ve~ne vatre, Ferhadijom do Slatkog }o{eta. Ista arhitektura, iste boje fasada, isti ornamenti, ramovi prozora, pa i tramvaj, na{a jedinica, poklon Grada Be~a Gradu Sarajevu, isti, za bobu isti... Da, posle pedeset i dva dana nedostaju mi blagodeti Sarajeva! U odlasku na groblje i u povratku prolazimo pored mnogih gra|evinskih objekata u izgradnji. Ma{ine su mirovale, jer je dan kada se ne radi zbog verskog praznika. Na ve}ini objekata izvo|a~ je austrijska tvrtka Strabag! Kroz glavu mi je prolazila pri~a o u~e{}u Strabaga na izgradnji komunikacijske mre`e u manjem entitetu od 49 posto! Na velika zvona, uz pompu, bliceve i slatkore~ive govore najavljen je milenijski projekat. Danas o tom projektu je potpuni tajac! Neka za danas bude zabele`en podatak za sarajevske voza~e. Znam mnoge koji su ljuti, ma kakvi ljuti, veoma besni, {to je u gradu ograni~ena brzina na 50 km. Neka znaju da je to tako i u Be~u. A, ovde je sistem pra}enja prekora~enja takav da se automatski registruje broj vozila koje je prekora~ilo brzinu, a da zahtev za uplatu kazne do|e za dva-tri sata, a Boga mi i nakon godinu dana. Sarajlije, po{tujte brzinu u na{em gradu, ba{ vas briga za Be~!

Godi{njica pogibije diplomata
Na Proko{kom jezeru kod Fojnice u ponedjeljak }e biti obilje`ena 14. godi{njica od helikopterske nesre}e u kojoj je poginulo 12 zvani~nika me|unarodne zajednice u BiH, uklju~uju}i tada{njeg zamjenika visokog predstavnika Gerda Wagnera. Poginulo je 12 osoba: {est pripadnika misije UNa u BiH (Livio Beccaccio, Andrzej Buler, David Kriskovich, William Nesbitt, Marvin Padgett, Georg Stiebler), pet ~lanova osoblja OHR-a (Leah Melnick, Charles Morpeth, Thomas Reinhardt, Jurgen Schauf i Gerd Wagner) i politi~ki i pravni savjetnik me|unarodnog medijatora (Peter Backes).

Sme}e na granici
Rubna mjesta op{tine Pelagi}evo, koja grani~e sa susjednim mjestima u op{tini Grada~ac, u Federaciji BiH, imaju brojne probleme sa nelegalnim ba ca njem sme}a. Pro blem je sve izra`eniji u ljetnim danima kada je neprijatni miris svakodnevno prisutan, {to stanovni{tvu stvara brojne pote{ko}e. "Nesavjesni gra|ani iz FBiH bacaju sme}e na rubna podru~ja op{tine Pelagi}evo, {to predstavlja veliki problem na{em stanovni{tvu. To je posebno karakteristi~no u povratni~kim naseljima Turi} i Ledenice, gdje su i najve}i problemi sa nelegalnim deponijama sme}a, ali se sme}e baca i na Lateralnom kanalu. Evidentirali smo razni otpad, ~ak i uginule `ivotinje, {to je nedopustivo", rekao je za Srnu komunalni policajac u Op{tini Pelagi}evo Pero Jeremi}.

Sutra...
[umarijada 2011.

...Ko je lud, a ko zbunjen
Po`ar uga{en
Po`ar na podru~ju op}ine Gacko, koji je u subotu ugrozio i stambene objekte u naselju Gornji Lipnik, stavljen je pod kontrolu. Komandir Vatrogasne jedinice Trebinje Neboj{a Avdalovi} potvrdio je da je taj po`ar uga{en i da nema opasnosti za stanovni{tvo. „Linija prema ugro`enom selu je uga{ena i nema nikakve opasnosti“, kazao je Avdalovi} za Fenu, preciziraju}i da je vatrogascima protekle no}i i{la na ruku i ni`a temperatura, {to je omogu}ilo lak{e ga{enje po`ari{ta. Stanje uzrokovano po`arima i u Ljubinju je stabilnije nego prethodnih dana.

Kraji{nici ~uvaju tradiciju
USK [ume imaju oko 600 radnika zaposlenih u {umarijama svih osam gradova Kantona, te daje posao za jo{ 1.500 ljudi u privatnom sektoru. Ovih dana u sportsko-rekreativnom centru u Donjoj Koprivni kod Cazina USK [ume organizovale su {estu {umarijadu. Tu su se {umski radnici dru`ili i zabavljali, ali i takmi~ili u raznim disciplinama od rukovanja motornom pilom, sjekirom, pa do tr~anja u d`akovima i povla~enju konopca. Odr`avanje {umarijade prije rata bilo je karakteristi~no za cijelu republiku, a nakon rata ta tradicija o`ivljena je samo u USK-u. Direktor USK [uma D`evad Muslimovi} i njegovi saradnici iz uprave i lokalnih {umarija odlu~ili su da ve} sad pokrenu inicijativu da se naredne godine {umarijada odr`i barem na nivou Federacije. F. BENDER

Povla~enje konopca me|u omiljenim disciplinama

8

CRNA HRONIKA
Pet osoba povrije|eno je u udesu koji se u subotu nave~er dogodio na raskrsnici u ulici Bojni~kaUglje{e Uzelca-Tre{nja, u op{tini Ilid`a, kada su se sudarili reno (034-K-472), kojim je upravljao Z. S. (18), a koji nema voza~ku dozvolu, i BMW (475-J350), kojim je upravljao P. E. (28). Frakturu stopala lijeve noge, zadobio je voza~ BMW-a. Lak{e su povrije|eni voza~ renoa, kao i tri putnika u tom vozilu.

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U udesu povrije|eno pet osoba

Uslovne presude

Sena Hamzabegovi} i Murat Muratovi} osu|eni su u Dr`avnom sudu na uslovne kazna zatvora zbog krijum~arenja ljudi iz BiH u Hrvatsku. Hamzabegovi}eva je osu|ena na 12 mjeseci zatvora sa rokom ku{nje od pet godina. Muratovi} je tako|er osu|en na 12 mjeseci uslovno, ali sa rokom ku{nje od tri godine. Oni su pripadali grupi koja je za 75.000 eura u Hrvatsku prebacila 50-ak stanovnika Podrinja. D. P.

Nakon ubistva i poku{aja samoubistva u Fojnici

Okru`ni sud u Bijeljini odredio pritvor Draganu Trifkovi}u

Neoprezna {ala
zavr{ila tragi~no
Dragan Trifkovi} je, navodno, tra`io od prijatelja Darka Dra{kovi}a da nastavi piti s njim, a da bi ga prisilio, uzeo je pu{ku i uperio je u njega
Draganu Trifkovi}u (24) iz Bijeljine odre|en je 30dnevni pritvor zbog ubistva Darka Dra{kovi}a (20) koje je po~inio u subotu, dva sata iza pono}i u Majevi~koj ulici broj 3 u Bijeljini. Pre ma ri je~ima Trif ko vi}evog advokata Dejana Bogdanovi}a, sjednica povodom odre|ivanja pritvora u Okru`nom sudu Bijeljina trajala je nepunih pet minuta, nakon ~ega je njegov branjeni odveden u pritvor. On je dodao da }e se tek danas u pritvoru susresti sa svojim klijentom i porazgovarati. Trifkovi} se prije nekoliko mjeseci u Bijeljinu vratio iz [vicarske, gdje je bio u posjeti kod svoje majke. U Bijeljini je iznajmio stan i u petak pozvao prijatelje da skupa s njima proslavi ro|endan. Do{ao je i Trifkovi}ev dobar prijatelj Darko Dra{kovi}, koji je ina~e mla|i sin Danislava Dra{kovi}a, glavnog republi~kog saobra}ajnog inspektora u RS-u. Za sada nema zvani~nih informacija kako je do{lo do ubistva, no, prema
Ljubomora kumovala porodi~noj tragediji

Pedeset{estogodi{njak u te{kom stanju
Fahrudin Ferhatovi} je priklju~en na aparate za vje{ta~ko odr`avanje `ivota, a D`enana Ibrelji} se postepeno oporavlja
Pedeset{estogodi{nji Fahrudin Ferhatovi} iz mjesta Proko{ki Put kod Fojnice priklju~en je na aparate za vje{ta~ko odr`avanje `ivota u bolnici Ko{evo i nalazi se i dalje u te{kom zdravstvenom stanju, nakon {to je u subotu prije podne ubio suprugu Mel}u, ranio kom{inicu D`enanu Ibrelji} i pucao u sebe. Fahrudin Ferhatovi} je sa ranom na stomaku smje{ten na Odjelu za anesteziju i reanimaciju bolnice Ko{evo. Za razliku od njegovog, zdravstveno stanje D`enane Ibrelji}, koja je zadobila frakturu lobanje i prostrelnu ranu ple}ke, bolje je. Ona se, prema rije~ima Biljane Jandri}, portparola bolnice Ko{evo, nalazi na Odjelu neurohirurgije i postepeno se oporavlja. Kao {to smo ve} pisali, Mel}a Ferhatovi} oti{la je u Austriju kod k}erke, i tamo ostala du`e nego {to se to svidjelo njenom suprugu Fahrudinu. Kada se vratila i rekla da namjerava da se ponovo vrati u Austriju, do{lo je do sva|e izme|u supru`nika, navodno, jer je Fahrudin bio ljubomoran. Nakon toga, ona je preselila kod sina. Fahrudin je u subotu do{ao pred ku}u Mel}inog sina, i nakon kra}e sva|e sa suprugom, izvukao no`, ubo je u glavu i grudi. Vidjev{i da nije mrtva, iz vozila je uzeo pu{ku M-48 i pucao Mel}i u glavu i grudi. Poslije je kundakom u glavu udario Ibrelji}evu, koja je, ~uv{i vri{tanje kom{inice Mel}e, dotr~ala. Fahrudin je potom pucao Ibrelji}evoj u rame, a onda okrenuo cijev oru`ja ka sebi i opalio. D. P.

Zgrada u kojoj se desilo ubistvo

pri~ama mje{tana Bijeljine, nakon {to su malo vi{e popili, Dra{kovi} je svom prijatelju rekao da vi{e ne mo`e da pije. S druge strane, pijani Trifkovi} navaljivao je da Dra{kovi} nastavi piti s njim. U jednom trenutku, odnekle je izvadio pu{ku i u {ali je uperio u prijatelja rekav{i: "Pij ili }u pucati". Da li je Trifkovi} repetirao pu{ku i pritisnuo obara~ oru`ja ili je pu{ka bila repetirana i nezako~ena, utvrdi}e

se saslu{anjem o~evidaca. U Bijeljini je godinama trajala akcija `etva, na hiljade razli~itog oru`ja je prikupljeno ili oduzeto. O~igledno je, me|utim, da u ovom dijelu RS-a ima osoba koje jo{ posjeduju duge cijevi ili ih nekako nabavljaju, {to bi bijeljinska policija trebala otkriti. Najtragi~nije je, ipak, to da se zbog neopreznog rukovanja oru`jem u pijanom stanju ugasio jedan mladi D. P. `ivot.

Raskrsnica na Br~anskoj Malti

Dva sudara u 15 minuta
U subotu oko pono}i, u svega 15 minuta, na tuzlanskoj raskrsnici Br~anska Malta dogodile su se dvije saobra}ajne nesre}e u kojima je pri~injena velika materijalna {teta, no, na sre}u, nije bilo te`e povrije|enih. Prvo je mercedes, kojeg je vozila A. K. (18) iz Doboj-Istoka, udario u fiat bravo, za ~ijim je volanom bio M.R. iz Tuzle. Nekoliko minuta kasnije, svega desetak metara dalje, 43-godi{njak G.S. iz Tuzle zabio se svojim vozilom fiat morea u stub uli~ne rasvjete i semafor, koje je u potpunosti uni{tio. Uzrok ovih nesre}a je brza vo`nja, zaklju~ili su u MUP-u TK. A. [e.

Uzrok sudara brza vo`nja

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
U krugu preduze}a Vitalis u Novoj Bili kod Travnika ju~er rano ujutro izbio je po`ar u kojem je izgorjelo teretno motorno vozilo marke volvo, ma{ina za sje~u drva marke kiberg, te ve}a koli~ina piljevine. Po`ar, koji je izbio 50 minuta poslije pono}i, lokalizovali su vatrogasci iz Travnika nakon pet sati. Po`ar je policiji prijavila nepoznata osoba. Uvi|aj su obavili pripadnici PU Travnik.

9

Izgorio kamion i ma{ina za sje~u drva

Razbojni{tvo u kladionici

Za sada nepoznata osoba u subotu u 18.30 sati upala je u sportsku kladionicu Premier, koja se nalazi u Ulici Had`eli broj 53, u op{tini Had`i}i, i uz prijetnju {rafcigerom, primorala radnicu M. S, koja se nalazila iza pulta, da joj preda novac koji se nalazio u kasi. Nakon{to je to radnicau~inila, razbojnik je istr~ao iz kladionice i pobjegao u nepoznatom pravcu. Policija je nakon dojave o razbojni{tvuobavilauvi|aj i zapo~ela rad na identifikaciji i pronalasku po~inioca.

Istraga ubistva u @ep~u

Dobojlija likvidiran iz neposredne blizine
Admir Veli~anin prona|en je u lokalnom potoku zavezanih ruku sa prostrelnom ranom na glavi
Admiru Veli~aninu (27) iz Doboja bile su zavezane noge, kao i ruke na le|ima, a potom je u no}i izme|u petka i subote usmr}en hicem u potiljak iz neposredne blizine, utvrdila je istraga kojom je rukovodio tu`ilac Ze-do kantona Adis Husi}. Veli~aninovo tijelo u subotu u ve~ernjim satima prona{li su lovci na lokalitetu Gra{nica kod Begovog Hana u op{tini @ep~e. Me|utim, jo{ uvijek se ne znaju okolnosti pod kojima je izvr{eno ovo ubistvo. Nakon obavljenog uvi|aja, u subotu u kasnim ve~ernjim satima i nedjelju prije podne, nadle`ni kantonalni tu`ilac Adis Husi} naredio je da se obave ekspertski pregled i obdukcija tijela nastradale osobe. Obdukciju je u @ep~u uradio tuzlanski patolog dr. Vedo Tuco nakon koje je i slu`beno potvr|eno da je do smrti do{lo usljed hica u glavu iz vatrenog oru`ja, najvjerovatnije pi{tolja, jer je utvr|eno da se na glavi nalazi prostrelna rana. Podsjetimo, u subotu su lovci u lokalnom potoku Pepelarska rijeka, pored {umskog puta prona{li be`ivotno tijelo mla|eg mu{karca i odmah obavijestili policiju. Istra`ni policijski timovi poduzeli su obimnije aktivnosti na prikupljanju informacija i podataka koji bi olak{ali utvr|ivanje okolnosti pod kojima je nastradao ovaj Dobojlija, koji je ve} odranije bio poznat policijskim i sudskim organima zbog niza krivi~nih djela i prekr{aja. Mi. D.

Policija na mjestu ubistva obavila uvi|aj

Aktivirana ru~na bomba u naselju Vojni~ko Polje

I drugu no} eksplozije u Sarajevu
Gra|ani Sarajeva ni preksino} nisu mirno spavali. Nakon eksplozija koje su se desile u no}i izme|u petka i subote u op{tinama Centar i Novo Sarajevo, i preksino} je aktivirana bomba u sarajevskom naselju Vojni~ko Polje. U ovom naselju, u Ulici Fra Antuna Kne`evi}a, ru~na bomba je ba~ena ispred ku}e u vlasni{tvu osobe sa inicijalima A. M., saop{teno je iz MUPa Kantona Sarajevo. U eksploziji, koja se dogodila u 23.40 sati, povrije|enih nije bilo, ali je pri~injena materijalna {teta. Pripadnici policije Kantona Sarajevo izvr{ili su uvi|aj, a istraga je u toku, navode u policiji. Motivi aktiviranja bombe za sada su nepoznati. Pod sje ti mo, pret ho dne ve~eri odjeknule su jo{ dvivrtak napala grupa kom{ija). Za eksplozije ispred gimnazije i ku}e Ragiba Nukice policija jo{ nikog nije osumnji~ila. Prema policijskoj statistici, u prvih {est mjeseci bombe su aktivirane u 13 slu~ajeva, 34 puta je pucano iz vatrenog oru`ja, 20 puta je izazvan po`ar u objektima i vozilima i u jednom slu~aju je prije}eno aktiviranjem ru~ne bombe u prostorijama policijske stanice. Kao posljedica izvr{enja ovih krivi~nih djela je ranjavanje devet osoba i nastala materijalna {teta. Zbog sumnje da su po~inili ova djela, policija je podnijela prijave protiv 69 osoba, od ~ega je 39 povratnika, a 45 ih je li{eno slobode.
D. P.

Nesretan slu~aj u Donjoj Grapskoj kod Doboja

Pao s terase i poginuo
Sedamdesetogodi{nji Dobojlija Novak Dobranovi} poginuo je u nedjelju kada je pao sa terase na svojoj vikendici u mjestu Donja Grapska kod Doboja. Dobranovi} se ju~er u pripitom stanju okliznuo i pao sa visine od 2,3 metra. Tom prilikom zadobio je povrede glave i lom rebara, usljed kojih je preminuo. Policija je odmah iza{la na mjesto nesre}e i obavila uvi|aj, kojim je utvr|eno da se radi o nesretnom slu~aju. Novak Dobranovi} je bio lovac i, prema rije~ima njegovih poznanika, nije bio sklon pi}u. On i njegova supruga `ivjeli su u Doboju, ali su ~esto dolazili u vikendicu u Donjoj Grapskoj. D. P.

Druga gimnazija: Policija za sada nema osumnji~enih

je eksplozije, i to u ulicama Sutjeska (u dvori{tu Druge gimnazije i Kanara, odno-

sno ispod prozora Ragiba Nukice, ~ije je sinove Nedima i Kemala Nukicu u ~et-

10 IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

KOMENTARI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Gr~ka bakl
K
Mnogi me ovdje tap{u po ramenima uz rije~i da moja domovina ima pametnu vlast, koja nije `urila da usko~i u evropski voz. Jo{ vi{e se odu{eve kada doznaju da u BiH jo{ nema eura. Potom se ~ude kako nisam zbog toga sretan. [to da im ka`em?
ad je ono kravlje ludilo haralo Zapadnom Evropom, hvalio sam se novim zemljacima kako sam majstor za pripremanje pohovanog tele}eg mozga. Od tada me neki jo{ uporno zaobilaze. Zato se ovog puta, u beskrajnom moru raznih bundeva, iz petnih `ila uste`em da odu{evljeno ne viknem kako je sve ovo super za pitu tikvenja~u. Ovdje sam, kao i stotine drugih, u potrazi za najljep{im simbolom jeseni {to nam kuca na kalendarska vrata. Mala ili velika, `uta ili zelena, i{arana ili bobi~asta, izdu`ena ili zaobljena, krasi}e ulaz doma mog i donositi sre}u u dugim zimskim no}ima. Ja ~udne im tradicije! Izbroja}u pedeset ili vi{e eura za bundeve koje }e isprati novembarske ki{e i snjegovi ili iskljucati gladne ptice. Za ove koje sam izabrao, siguran sam da bi u mene mi gospo|a mogla razviti jufke za desetak pravih na{ih bosanskih tikvenja~a. Prste da poli`e{. Ovako {uti i glumi naprednog zapadnjaka. Foliraj kako vjeruje{ da }e ti najobi~nija tikvetina pred ku}om biti amajlija za bolje sutra. Nekada je i moj stari vjerovao kako konjska potkovica zakovana u ku}ni prag donosi sre}u. Sve do jedne ve~eri dok nije malo veseliji pozvonio na vrata. Zakora~io, zapeo nogom za metalnu fortunu i le`ao u gipsu dva mjeseca. Navala na prodavnice bundeva najve}a je u dane vikenda pred tre}i utorak u mjesecu septembru. Dakle, sutra }e se potomci Lete}eg Holandeza, Rembranta, Van Goga i Philipsa, kao davljenici za slamke, dr`ati tikava i nadati se sre}i pred va`nu objavu Njenog veli~anstva kraljice Beatrise o nastupaju}oj 2012. Zahvaljuju}i bogu internetu i vje{tim hakerima, dijelovi plana, sve manje omiljenog kabineta vlade, {to }e biti obznanjen 20. septembra, djelomi~no su poznati i ~itav Trebevi} tikava ne mo`e vi{e usre}iti podanike krune Niske zemlje. tom danu, kada 16 miliona Holan|ana sa strahom upija koliko }e im d`epovi biti olak{ani, u rustikalnom zdanju ha{kog parlamenta odvija}e se jedna od najve}ih svjetskih parada damskih {e{ira. [to vijesti budu tamnije, to }e u veleljepnoj dvorani prevladavati svjetliji tonovi vrhunski dizajniranih pokrivala za glavu. Da su se, drage dame, ovog puta ustegle od tog modnog rasko{a, mogle su sa desetinama hiljada eura ba~enih u {e{ire dobro popuniti neki od sve praznijih socijalnih fondova kojima se ova zemlja doskoro ponosila. Uzalud je to kazivati u vremenima kada se dru{tva i u visokocivilizovanim zemljama, kao {to je ova, drasti~no raslojavaju na jako bogate i jako siroma{ne. To vam je kao bosanskohercegova~kim parlamentarcima govoriti da glasaju za smanjenje svojih plata. U bolja vremena, kada su ovi tre}i utorci u septembru donosili ru`i~aste perspektive ekonomskog razvoja geografski male zemlje, ali jednog od najve}ih punja~a kasa fondova Evropske unije, slavilo se do kasno u no}. Ponajvi{e u nekada brojnim gr~kim restoranima {to su i u hladnu jesen donosili miris nezaboravnih godi{njih odmora na brojnim otocima tirkiznoplavog mora kolijevke Helena. Sirtaki i ples Grka Zorbe potpuno su utihnuli i dr`ava, ~ije su nebo ~uvali drevni bogovi, sigurno ali polako postaje sve omra`enija. Kolona onih {to pod hitno zahtijevaju isklju~enje Atine

D

U

iz eurozone postaje sve du`a. Sli~no je i u Bel gi ji, Nje ma~koj, Francuskoj. Koliko je ~vrsta ljubav, najbolje otkrije{ kada dirne{ u ne~iji d`ep. Evropska solidarnost uzdrmanija je nego ikada. Ljudi oko mene nisu mirniji ni nakon ne{to vedrijih signala poslije razgovora kancelarke Merkel i predsjednika Sarkozija sa gr~kim premijerom Papandreuom. Ka`u, bra}a Grci godinama su najbolji samo u obe}anjima i varanju sa ekonomskim pokazateljima. a se na vrijeme otkrilo to vje{to prekrajanje bud`eta ispod Akropolja, Evropa bi imala mnogo manje muke da sve poreda kako treba. Ovog puta, ako se jedna domina izmakne, efekat ru{enja ide prvo prema Kipru pa se onda u vidu cunamija obru{ava na Italiju, Portugal, [paniju, Irsku. Kako nakon toga voljeti metaxu i gr~ku baklavu? Bje`i od svega {to ti svakog trena ubija i ono malo nade da sutra, ipak, ne}e biti kao {to sva ~eta ekonomskih stru~njaka predvi|a. Zemlja koja je bila na vrhu ljestvice sanjanih odredi{ta za kupovinu druge ku}e, ili, po na{ki, vikendice, naglo je potonula na tr`i{tu evropskih nekretnina. Novine su prepune oglasa gdje se ve} za male pare nude ljetnikovci na obalama Egejskog mora. Za-

GOST OSLOBO\ENJA

Sve }e to narod po
V
alja, prije svega, odmah na po~etku ustvrditi da nikada u svojoj historiji ova dr`ava nije imala tako neuke politi~are. Njihov duhovni horizont je otpjevati neki masan folk referen na dernecima, oti}i na poneku utakmicu reprezentacije u ~arter letu, koji ko{ta kao programski bud`et za godinu dana pozori{ne institucije. Do~ekati poneku megazvijezdu kada do|e u Sarajevo tokom filmfestivala, jer im je to idealna prilika da "ispadnu" u nekim regionalnim novinama, a potom sjesti u luksuzni auto i obi}i kvazihistorijska nalazi{ta kao dokaz da smo ovdje bili prije ameba. U povratku eventualno mogu i svratiti na poneku koridu, jer ih u Bosni ima preko 250, po ~emu smo apsolutni {ampioni u regionu. Uostalom, da su u pro{losti

Hirur{ki rez proteklih godina po bud`etima za Kulturu, kao va`nom segmentu Javne djelatnosti, nije samo uslovljen niskom kulturnom razinom politi~kih mo}nika, ve} i njihovom potrebom da pokore najve}i dio umjetni~ke zajednice koja se jo{ uvijek konzistentno opire kultu "etni~nosti" i modelu etnopolitika
bili pametniji, ne bi prouzro~ili tolike {tete svojim gradovima i selima koji danas izgledaju civilizacijski zapu{teno, siroma{no i sivo. Na{a zemlja treba kao nasu{ni hljeb dijalog, razgovor, ali on nije mogu} ako neko ko ima poziciju i vlast, politi~ari i privredni mo}nici, nemaju ili ne posjeduju univerzalnu kul tu ru. Po jam kul tu re obi~no ozna~ava dvije stvari: "u an tro po lo {koj in ter pre ta ci ji, ukupnost obi~aja neke obitelji, plemena ili naroda, koji se njeguje na odre|enome jeziku, a na akademskoj razini uzlaznu in te le ktu al nu evo lu ci ju ko ja te`i profinjenom i ljepoti". U eri globalizacije va`na je i interakcija izme|u vlastite i univerzalne kulture. Kultura je dijalog

Pi{e: Dino MUSTAFI] me|u kulturama, dijalog koji oduvijek postoji i koji }e se, zahvaljuju}i modernim tehnolo gi ja ma i ve}oj otvo re nos ti prema onom {to nam je strano, u budu}nosti nesumnjivo jo{ vi{e produbljivati. Ne treba biti dalekovid, pa vidjeti kako Bosna i Hercegovina ne}e imati {ta ponuditi takvom svijetu. I dok nestaju kul-

turne institucije sa prefiksom bosanskohercegova~ki, poput Umjetni~ke galerije, jer je to politi~ka odluka i politi~ki koncept "ubijanja duhovnosti", pojedini savjetni~ki eksperti ili poslanici po kantonalnim skup{tinama laprdaju o komercijalizaciji u kulturi, prodaji i efektima, advertasingu i menad`erima. Tim ~arobnim rije~ima treba da umjetnost i kulturu u ovoj zemlji do kraja banaliziramo, trivijalizirati do nivoa koji je "konzumeristi~ki" lagan, pitak, zabavan i bezbri`an, ba{ po njihovoj volji i intelektualnom kapacitetu. Kultura, a posebice visoka, kriti~ka kultura nije ni luksuz niti zabava, ve} na{a veza, relacija sa kosmosom koja okuplja sve aspe kte ljud ske ve li~ine, bez ~ega savremeni svijet nije mogu}. Bez Kulture i njenog kulturno-historijskog

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI
FOKUS

11

ava
padnjaci se u panici poku{avaju rije{iti imovine koja bi im jednog dana mogla postati olovni uteg {to vu~e u ste~aj, koji sve ja~e kuca na vrata ovda{njih velikih kompanija i banaka. Uznemirenost svakim danom postaje sve ja~a i sada su gotovo svi eksperti za ekonomiju, kao {to su ju~er bili za fudbal. Prijatelj Hasan Pa{ovi} javlja mi iz njema~kog Essena da tamo sve vi{e ja~a pokret za ponovno uvo|enje starih dobrih doj~-maraka. Na~uo sam da i ovdje postaju brojnije grupe {to tra`e povratak holandskog guldena. Neki komentatori tvrde da bi bili porazni rezultati referenduma koji bi se proveli sa samo jednim pitanjem: Evropska unija – DA ili NE? Kategori~ki nagla{avaju da bi velika ve}ina bila za negativni odgovor. nogi me ovdje tap{u po ramenima uz rije~i da moja domovina ima pametnu vlast, koja nije `urila da usko~i u evropski voz. Jo{ vi{e se odu{eve kada doznaju da u BiH jo{ nema eura. Potom se ~ude kako nisam zbog toga sretan. [to da im ka`em? Da sam zapanjen koliko malo znaju o Evropi ili da }e se najve}a zajednica dr`ava Starog kontinenta prije raspasti nego {to }e jadna Bosna i jo{ sirotija Hercegovina ispuniti bilo koji od uslova za mjesto u redu za kandidate EU… Nego bolje mi je da se ponovo prihvatim tikava. Odabrao sam tri velike i desetak manjih. Velike su raznih oblika, a najva`nija je ona dvokolorka: `uto-zelena. Prva boja, po "stru~njacima" za sretne bundeve, donosi radost svjetla, a druga blagostanja i plodnosti. Moram je postaviti tik uz prag ulaznih vrata sa lijeve strane. Desna je rezervisana za nekoliko manjih koje se redaju u cik-cak liniji. Posebno moram paziti da se dvije sa bobi~astom korom ne nalaze jedna uz drugu. To ne {titi od zlih duhova koji se mogu nadviti nad onim {to zovemo "dome, slatki dome". Kada bacim pogled na pre|ene godine i ono {to me je do sada sna{lo, ~ini mi se da sam tih bobi~astih najvi{e imao u brojnim pitama tikvenja~ama koje sam do sada u slast smazao. Proklete bosanske poguzije, umjesto da smo pazili kao ovi ovdje kako zrele tikve ispred ku}e stavljati, mi smo ih nemilice redali po okruglim, ~etvrtastim tepsijama. Prepu{taju}i se u`ivanjima sa manje ili vi{e zagorjelim jufkama. Moj pitarski grijeh do{ao je na naplatu u, do skoro, ekonomski najsigurnijoj zemlji. Kako je krenulo, od mora tikava, ne}e me zapasti ni ko{pice!

88 miliona za druga Tita

P

M

ozlatiti
naslije|a, ova dr`ava je samo teritorij, par~e zemlje na kojem }e se jo{ de ce ni ja ma trviti neke etni~ke zajednice, oti ma ti za par~e svog ko la~a, dok }e pojedinci u`ivati u tako zatupljenom dru{tvu i vladati vje~no sa nesretnim na ro di ma ko ji su se prilagodili i pristali da `ive u civilizacijskom mraku. U svim `ivotnim manifestacijama u BiH banalno postaje norma i uzor, socijalna i duhovna bijeda je sve ve}a, i{~ezavaju i osipaju se duhovne ~injenice koje konstitui{u Kulturu. Hirur{ki rez proteklih godina po bud`etima za Kulturu, kao va`nom segmentu Javne djelatnosti, nije sa mo uslov ljen nis kom kul tur nom ra zi nom po li ti~kih mo}nika, ve} i njihovom po tre bom da po ko re najve}i dio umjetni~ke zaje dni ce ko ja se jo{ uvi jek kon zis ten tno opi re kul tu "etni~nosti" i modelu etnopolitika. Destruiranjem Kulture u BiH produbljuju se podjele i cementiraju mentalni zidovi, gdje je razli~itost hendikep, a sve na{e pripadnosti suprotstavljene, umjesto nadopunjuju}e. Zbog svega toga mi je dirljiv donkihotovski gest direktora ARS AEVIja Envera Had`iomerspahi}a koji na ulicama simboli~ki pro si za ko smo po lit sko i evropsko Sarajevo, u kojem }emo imati Muzej savremene umjetnosti, otvorenu za javnost Umjetni~ku galeriju BiH, biciklisti~ku stazu, obnovljene ~esme, asfaltirane pje{a~ke zone, regenerirane i ~iste zelene povr{ine. Siguran sam da mu tu milostinju ne}e dati politi~ari, ali }e sve to narod pozlatiti.

oljski premijer Donald Tusk donio je u subotu u Zagreb nacrt ugovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Jadranka Ko sor, pre mi jer ka Hrvat ske, trostruko je slavila: em je nacrt uru~en njoj, em ju je visoki gost iz Poljske, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, nazvao heroinom, em je na saboru HDZ-a do~ekana ovacijama. Za par tij skim tri jum fom go spo|a Kosor je, naravno, posegla u svom nadahnutom govoru koji je zavr{ila (a kako druga~ije?) ci ti ra ju}i Fra nju Tu|ma na: Sve za Hrvat sku, Hrvatsku niza{to! Niti ju je ko upitao (niti }e) za Tu|manove generale u Haagu, korupcijske afere, Sanadera u zatvoru... Svi su oni smje{teni u onaj prvi dio Tu|ma no va ci ta ta - sve za Hrvatsku. U istom paketu, skoro da nema dileme, zavr{it }e i crni HDZ-ovi fondovi o kojima }e svjedo~iti i sama premijerka. Mo`da ve} danas evropski komesar za pro{irenje [tefan Fule, o~itovat }e se o onih famoznih 88 miliona iz pretpristupnih IPA fondova namijenjenih Bosni i Hercegovini za 2011. Ukoliko Vlada Federacije BiH ne povu~e svoju odluku, Fule }e no vac pre us mje ri ti u re gi ju, odnosno BiH ga ne}e dobiti. Zanimljivu sam reakciju, tim povodom, prona{la na nekom od portala: "E, nek smo, vala, pokazali zube Dodiku", sretan je mla|ahni komentator, "i bilo je vrijeme. Nik{i} je Tito!" Ne znam je li do premijera Federacije stiglo ovo pore|enje, ali ne sumnjam da bi mu se dopalo. Moj je problem posve bizarne prirode - moj racionalni, `enski mozak nikako ne prihvata cijenu od 88 miliona za obi~no pore|enje. Pa iako je s Titom. Mo`da i zato {to su mi, nakon {to je premijer Nik{i} svoj stav objasnio u Jajcu, naumpala neka druga pore|enja, svje`ijih datuma. "Ostali smo bez MMFa, zato {to nije konstituisano Vije}e ministara, sada ostajemo i bez IPA fondova, ali smo `ivjeli i borili se u puno gorim uslovima, pa smo opstali", kazao je Nik{i} i poentirao: "Pre`ivjet }emo i bez njihovih fondova!" Ne sumnjam da je onom komentatoru sa portala ovaj citat krunski dokaz asocijacije na Titovo historijsko ne Staljinu, no meni mnogo vi{e li~i na onu Dodikovu - "Jest }emo i korijenje ako treba, ali Srpsku ne damo!" Uostalom, zar nije Vlada FBiH svojim odustajanjem od revidirane liste projekata, koju je usvojilo Vije}e ministara BiH,

Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Ne}emo se odre}i BiH i pretvoriti je u zbir dva entiteta, rekao je Nik{i} u Jajcu. Odli~no. Za{to onda nemamo Vije}e ministara? Bakir Izetbegovi}, bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH, u petak uve~e je skupio hrabrost i javno, pred kamerama FTV-a, progovorio o izglednoj mogu}nosti da zadr`imo sada{nje Vije}e ministara u tehni~kom mandatu - do narednih izbora

K

N

uradila upravo ono protiv ~ega se kao bori? Ako je - a jeste problem napravila Vlada RS-a, odbijaju}i dio projekata, iz svima dobro znanih razloga, uru{avanja dr`ave BiH, za{to onda Vlada FBiH derogira odluku Vije}a ministara BiH koje je usvojilo novu listu projekata? Zar tim postupkom Vlada FBiH ne ~ini isto {to i Vlada RS-a, tj. ne pristaje na odluke dr`avne Vlade? I kako to Vlada FBiH, odbijaju}i odluke dr`avne Vlade, spa{ava dr`avu BiH? e}emo se odre}i BiH i pretvoriti je u zbir dva entiteta, rekao je tako|er Nik{i} u Jajcu. Odli~no. Za{to onda nemamo Vije}e ministara? Bakir Izetbegovi}, bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH, u petak uve~e je skupio hrabrost i javno, pred kamerama FTV-a, progovorio o

izglednoj mogu}nosti da Bosna i Hercegovina zadr`i sada{nje Vije}e ministara - u tehni~kom mandatu - do narednih izbora. Partijski lideri su i nakon posljednjeg susreta u Sarajevu, na kome su dogovorili da se nastave dogovarati u Br~kom, nekako najsigurnije zvu~ali kada su novinarima saop}avali da se poslije Br~kog i ne namjeravaju sastajati. Bit }e to sedam da na pri je go di{ nji ce op}ih izbora u na{oj zemlji. To je i bio povod Izetbegovi}u da upozori na iz gle dnu mo gu}nost o(p)stanka sada{njeg Vije}a ministara, o ~ijem radu ni{ta dobro ne misle ~ak ni poslanici onih stranaka koje su ih i izabrale. u da to vo di dr`avu BiH? Najprostija matematika ka`e: u zbir dva entiteta. Vratimo se IPA fondovima, o kojima je Izetbegovi} tako|er govorio: "Ja ne bih odbio novac, napravio bih neki kompromis", rekao je on p(r)ozivaju}i federalnu Vladu. I Federacija mora biti spremna na ustupke, objasnio je, podsje}aju}i da je u ovih dugih 16 postdejtonskih godina Republika Srpska tako|er pravila ustupke - tako smo dobili jedinstvenu vojsku, grani~nu slu`bu, oba vje {taj nu slu`bu... Ne ka`em, naravno, da je Vlada RS-a to ikada ~inila s rado{}u, ali je ~inila, no odjednom se ispostavilo da smo svi zaboravili da jeste. Za{to? Zar smo zaista spremni da jedemo korijenje samo da odbrusimo Dodiku? Problem je, naravno, daleko kompleksniji. I kao i posljednjih 16 godina, mo`emo ga tra`iti u dejtonskom ure|enju dr`ave i ne}emo po gri je {i ti; mo`emo ga tra`iti u nedefiniranim politikama Evropske unije i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava i opet }emo biti u pravu; no i Dayton i Evropa i SAD jo{ nisu redefinirali osnovni stav: nedjeljivost Bosne i Hercegovine. Pristajanjem na gubljenje vremena u ina}enju s Dodikom, odugovla~enjem u formiranju Vije}a ministara, sve smo dalje od NA TO pa kta i ~lan stva u Evrop skoj uni ji. Zna ju to odli~no i svi oni koji bi da podijele ovu zemlju i nimalo ne sumnjam da zadovoljno trljaju ruke svaki put kada iz Bruxellesa ili Washingtona sti`u upozoravaju}i izvje{taji o stanju u BiH. Upravo zato, duboko vjerujem da }e Tito biti onaj kome generalni sekretar NATO-a i premi jer ze mlje pred sje da te lja Evropskom unijom uru~e nacrt ugovora o ~lanstvu BiH u ovim savezima.

12

OGLASI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION
Kragujevac

13

Borislav Stefanovi}, {ef pregovara~kog tima Beograda

Iz Srbije na Kosovo
[ef pregovara~kog tima Beograda u dijalogu sa Pri{tinom Borislav Stevanovi} izjavio je ju~er da Srbija o~ekuje da narednih dana u punoj mjeri bude primijenjeno prihvatanje pe~ata i prate}e dokumentacije, koji su statusno neutralni.

Djevojka
poginula, pet povrije|enih
[esnaestogodi{nja djevojka ~iji su inicijali S.P. je poginula, a pet osoba povrije|eno u saobra}ajnoj nesre}i kod sela Botunje, u blizini Kragujevca. Nesre}a se dogodila no}as oko 1 sat, kada se prevrnuo automobil u kojem je bilo sedam osoba, saop{tila je kragujeva~ka policija. Nastradala djevojka je bila u automobilu golf, kojim je upravljao Marko S. (18) iz Kragujevca, a koji je posjedovao probnu voza~ku dozvolu i nije imao pravo upravljanja vozilom poslije 23 sata. Marko S. je, najvjerovatnije usljed neprilago|ene brzine, izgubio kontrolu nad vozilom. “Djevojka je povredama podlegla na mjestu udesa, a pet osoba je povrije|eno, me|u kojima i voza~ Marko S, dok je jedna osoba ostala nepovrije|ena“ navedeno je , u saop{tenju policije. Marko S. }e biti priveden zbog sumnje da je izvr{io krivi~no djelo protiv bezbjednosti javnog saobra}aja.

preko Merdara
Umjesto preko Jarinja i Brnjaka, promet robe izme|u Srbije i Kosova bi}e omogu}en preko prelaza Merdare i Kon~ulj uz statusno neutralnu dokumentaciju za robu iz Kosova
Promet robe
“To zna~i, u praksi, da }e pre ko pre la za Mer da re i Kon~ulj, ne preko prelaza Jarinje i Brnjak, s obzirom na okolnosti, biti omogu}en pun promet robe, primanje robe i transport robe sa Kosova i Metohije, koja ima dogovoreni izgled carinskih pe~ata i statusno neutralnu prate}u ca rin sku do ku men ta ci ju“, objasnio je Stefanovi}. On je rekao da kamioni koji su ju~er vra}eni nisu imali statusno neutralnu prate}u carinsku dokumentaciju, ve} elemente takozvane dr`avnosti Koso-

Split
Jedan od grani~nih prelaza izme|u Kosova i Srbije

KFOR OJA^AO BARIKADE
Jedinice Kfora dodatno su ju~er oja~ale barikade na administrativnom prelazu Jarinje koje su postavile prilikom zatvaranja ovog prelaza. Pripadnici njema~kog kontingenta oja~ali su bodljikavu `icu sa svih strana prelaza. Do sada je bodljikava `ica bila razvu~ena samo ispred prelaza u dva reda, a sada su zatvorili i svaku mogu}nost prolaska i sa strane. Gra|ani Leposavi}a su prije dva dana nasuli velike koli~ine {ljunka ispred te bodljikave `ice, kao i na prilazima bazi Kfora iznad prelaza Jarinje, ~ime je u potpunosti prekinut saobra}aj, a jedinice Kfora su blokirane. Nakon ju~era{njeg slijetanja transportnog helikoptera u bazu kod prelaza Jarinje, nedaleko od baze pojavio se gust dim, a zatim i plamen. Od jutra su u ovu bazu sletjela tri helikoptera. U bazi se nalaze pripadnici njema~kog Kfora i carinici Euleksa.

va, zaglavlja na kojima pi{e republika Kosovo. Stefanovi} je, prenosi Srna, naglasio da je Srbija, u tom smislu, preduzela sve korake za normalizaciju prometa robe u skladu sa dogovorom o carinskom pe~atu i prate}oj carinskoj dokumentaciji od 2. septembra u Bruxsselesu. “Samim tim {to smo svjedoci da su kamioni sa robom iz centralne Srbije po~eli da ulaze na teritoriju Kosova i Metohije, o~ekujem da se to desi i sa druge strane“ rekao je Stefanovi}. ,

Redovni kontakti
Stefanovi}, koji je sa ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovi}em obi-

{ao pogon Lola fot u mjestu Le{ak, na teritoriji op{tine Leposavi}, rekao je da predstavnici dr`ave Srbije imaju redovne kontakte sa privrednim subjektima na Kosovu i Metohiji. “Obi{li smo pogon fabrike Lola u Le{ku i poku{avamo da vidimo otprilike koji su njihovi problemi u snabdijevanju repromaterijalom, funkcionisanju i proizvodnji“, rekao je Stefanovi}, dodav{i da ova fabrika hrani vi{e od 250 porodica i da je ona dobar primjer kako i pod te{kim okolnostima mo`e da se funkcioni{e i na razuman na~in ~uva egzistencija, standard i pozicija naroda.

Po`ar u Kninu dojavio iz Njema~ke
Mu{karac koji je nazvao redakciju jednih hrvatskih dnevnih novina i rekao da je izazvao po`ar kod Knina zvao je iz Njema~ke, a u cijeli slu~aj sada je uklju~en i Interpol, utvrdila je splitska policija. “Korisnik telefonskog broja je u Njema~koj, policija treba da utvrdi da li on ima stvarne veze s po`arom, a u cijeli je slu~aj sada uklju~en i Interpol“, potvrdila je @eljka Rado{evi} iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Slobodna Dalmacija ju~er je objavila da ih je u petak sa prikrivenog broja nazvao nepoznati mu{karac i u ime Srpskog revolucionarnog pokreta preuzeo odgovornost za po`ar u kasarni kod Knina. List navodi da je mu{karac poru~io da }e napasti policijsku stanicu, nakon ~ega je opsovao i prekinuo vezu. Po`ar u Pa|enima kod Knina, u kojem je izgorio vojni magacin sa 1.800 tona municije i eksploziva, izbio je u utorak, 13. septembra, a lokalizovan je tek nakon tri dana. Vatra se pro{irila uz kasarnu Stara stra`a, gdje je do{lo do detonacija starih i zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava, zbog ~ega je 250 stanovnika okolnih mjesta bilo evakuisano, javljaju hrvatski mediji. Zbog eksplozija avioni nisu mogli da gase vatru sve do petka, kada su na teren upu}eni kanaderi i air-traktori, te vi{e desetina vatrogasaca.

Filip Vujanovi}, predsjednik Crne Gore

Crkva treba da se
prilagodi stvarnosti
njih i kroz njihove odluke, tom vrstom spoznaje realnosti, afirmi{e ono {to je pozicija crkve u nezavisnoj Crnoj Gori i vjernika koji su i Crnogorci i Srbi“ mi{, ljenja je Vujanovi}. Na taj na~in bi se, mi{ljenja je Vujanovi}, izbjegao rizik tenzi~nosti i stalne aktuelizacije te pri~e. “Ta pri~a je vrlo ~esto usmjerena i na potrebu da ja dajem obja{njenja, koja sam uvijek dosljedno davao, bez nijanse razlike, po{tuju}i ono {to je kanonsko ustrojstvo, koje je te{ko mijenjati i ne treba ga mijenjati sa pozicije dr`ave, jer to zna~i rizik mije{anja“, dodao je Vujanovi}.

Crnogorski predsjednik Filip Vujanovi} smatra da crkva treba da se prilagodi realnosti i ~injenici da ona djeluje u samostalnoj Crnoj Gori u kojoj je ve}inska nacija i vjerska grupa crnogorska, prenosi Srna. Vujanovi} je ju~er u Nik{i}u rekao da je sjajan primjer Ruska pravoslavna crkva koja je, nakon raspada SSSR-a, uva`ila poziciju mitropolije daju}i joj jedan poseban stepen vrednovanja i ve}i kapacitet vjerovanja. “Mislim da je to formula kroz koju treba da se slijedi pozicija pravoslavne mitropolije Crne Gore, dakle mitropolije i crnogorskih i srpskih vjernika, da se od

Filip Vujanovi}

14

SVIJET

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI
Pakistan hitno treba pomo}
Ujedinjene nacije (UN) apelovale su na me|unarodnu zajednicu da prikupi 365 miliona dolara da bi se pomoglo milionima Pakistanaca ugro`enim poplavama koje su ve} odnijele vi{e od 200 `ivota. Por tpa rol ka hu ma ni tar nog kri la UN-a Humaira Mehbob saop}ila je da bi se taj novac iskoristio za pomo} 5,4 miliona stanovnika u provincijama Sind i Balud`istan tokom narednih {est mjeseci. UN su saop}ile da je u poplavama u Pakistanu do sada poginulo 248 osoba i uni{teno 665.000 domova. Poplave su "krenule" po~etkom pro{log mjeseca, ali su obilne monsunske ki{e pogor{ale situaciju i omele napore za pomo}, prenosi AP. Pakistan i drugi dijelovi ju`ne Azije ~esto su izme|u juna i septembra pogo|eni poplavama uslijed monsunskih ki{a, ali situacija je ove godine posebno te{ka, po{to se Pakistan jo{ oporavlja od posljedica velikih poplava pro{le godine, koje su, kako se ocjenjuje, bile najve}e u historiji te zemlje.

Predsjednik SAD-a Barack Obama pred Kongresom

Predla`e uvo|enje

poreza za bogate
Radi se o pove}anju minimalne porezne stope za bogate gra|ane koji zara|uju vi{e od milion dolara godi{nje, kako bi je izjedna~io sa stopom za srednju klasu
Ameri~ki predsjednik Barack Obama danas }e predlo`iti Kongresu uvo|enje tzv. Buffetovog poreza. Radi se o pove}anju minimalne porezne stope za bogate gra|ane koji zara|uju vi{e od milion dolara godi{nje, kako bi je izjedna~io sa stopom za srednju klasu, objavio je The New York Times. vestitora Warrena Buffeta koji je ove godine ve} vi{e puta kritizirao postoje}i porezni sistem u kojemnajbogatijigra|anipoput njega pla}aju srazmjerno manji porez od srednje klase, jer se prihodi od investicija oporezuju po ni`oj stopi od 15 posto, dok se porezi na izravni dohodak penju i do 35 posto.

Isto kao i srednja klasa
Prijedlog }e biti dio njegova plana za smanjenje deficita i do tri biliona dolara u sljede}ih deset godina, iako se, osim politi~kog djelovanja, na Obaminu demokratsku izbornu bazu uo~i predstoje}ih izbora 2012. ne o~ekuju bitni prihodi iz novog poreza. Prijedlog novih poreznih stopa odnosi se na samo 0,3 posto poreznih obveznika, odnosno manje od 450.000 ljudi. Direktor komunikacija Bijeleku}e Dan Pfeifferobjavio je na Twitteru u subotu da }e novi namet bogata{ima djelovati poput neke vrste alternativne minimalne stope (AMT), ~iji

Protivljenje republikanaca
Detalji plana nisu poznati, me|utim, mediji komentiraju kako je prakti~no izvjesno da }e se republikanci protiviti, budu}i da smatraju da se time obeshrabrujuinvesticije, a nikakav plan pove}anja poreza nema {anse za uspjeh bez njihove podr{ke. S druge strane, fokusiranjem na bogate Amerikance, Obama nastoji potencirati razliku izme|u republikanaca i demokrata, kao temu koju mo`e prenijeti u predizbornu kampanju sljede}e godine, kada se u novembru 2012. odr`avaju izbori.

Poginuo turski vojnik
Turski vojnik je poginuo, a dvojica su ranjena u sukobu sa kurdskim pobunjenicima na jugoistoku Turske, javila je u nedjelju agencija Anadolija. - Sukobi turskih vojnika i pripadnika zabranjene Radni~ke partije Kurdistana (PKK) izbili su u subotu kasno nave~er u provinciji Bingol, izjavio je guverner te provincije Mustafa Hakan. Turska policija u nedjelju je uhapsila 122 osobe koje su poku{ale da se okupe u centru Istanbula u znak protesta zbog napada na PKK-a. Na trgu u Istanbulu su poja~ane mjere sigurnosti, a policijski helikopteri nadlije}u tu oblast, prenosi AFP. Turski avioni su bombardovali baze PKK-a na sjeveru Iraka 17. augusta, a u napadima je poginulo vi{e od 100 pobunjenika. Kur dski po bu nje ni ci se bo re za autonomiju jugoisto~nog dijela Turske, s ve}inskim kurdskim stanovni{tvom, od 1984. godine.

Barack Obama: Namet bogatim

je cilj primorati bogate da pla}aju barem isto toliko poreza koliko i srednja klasa. Dnevnik New York Times pi{e, pozivaju}i se na svoje izvore bliske vladinoj administraciji, kako tim prijedlogom, u trenutku kad tzv. superodbor Kon-

gresa po~inje raditi na dogovoru o dugoro~nim kresanjima prora~una, Obamin pritisak na republikancedobiva nov, populisti~ki oblik, prenose u nedjelju agencije. Ime Buffetov porez odnosi se na ameri~kog milijardera i in-

Borbe u Libiji nastavljene

Nova vlada jo{ na ~ekanju
O~ekuje se da }e D`ibril zadr`ati mjesto privremenog premijera, dok }e za potpredsjednika za ekonomska pitanja biti imenovan Ali Tahruni
Libijski pobunjenici spremaju da predstave novu vladu, uprkos tome {to jo{ traju `estoke borbe s preostalim snagama lojalnim Muameru Gadafiju, javljaju agencije. Vojni portparol novog re`ima Ahmed Bani izjavio je da je, bez obzira na intenzitet borbi, samo "pitanje dana" kada }e pasti posljednja upori{ta Gadafijevih pristalica u njegovom rodnom Sirtu i oazi Bani Valid. Objavljivanje sastava nove vlade odgo|eno je, ipak, u posljednjem trenutku zbog nekih nesuglasica, rekao je jedan funkcioner Nacionalnog prijelaznog vije}a. premijera, dok }e za potpredsjednika za ekonomska pitanja biti imenovan Ali Tahruni. Vjeruje se i da }e za ministra odbrane biti imenovan Osama Al D`uvili, a za ministra nafte Abdel Raman Bin Jeza. U me|uvremenu, borci lojalni novoj vlasti spremaju se za novi napad na Sirt. Portparol operativne komande Ahmed Al Zlitni rekao je AFPu da snage koje dolaze s istoka planiraju napad na selo Harava, ~ime bi stigle na oko 50 km do Srita. - Ju~er smo se suo~ili sa sna`nim otporom, a sli~nu situaciju o~ekujemo i danas, rekao je on. Snage Nacionalnog prijelaznog vije}a u{le su u subotu u Sirt sa zapada, ali su se poslije dvosatnih borbi s te{kom artiljerijom povukle. Bani je na pres-konferenciji rekao i da su snajperi i priroda terena onemogu}ili brzo osvajanje oaze Bani Valid, ali }e "narednih dana ~itava Libija biti pod kontrolom revolu-

Norve{ko priznanje Palestine
Norve{ka }e priznati palestinsku dr`avu, najavio je u nedjelju {ef diplomatije te zemlje Jonas Gahr Støre, dok se Palestinci pripremaju da zatra`e priznanje dr`avnosti u Ujedinjenim nacijama (UN). - Samo pregovori mogu da razrije{e stvari izme|u Izraela i Palestinaca i treba da se obnove momentalno, napisao je Støre na svojoj Facebook stranici. - Ali, Palestinci imaju pravo da idu u UN. Norve{ka }e podr`ati to i spremna je da prizna palestinsku dr`avu, dodao je on. Palestinski predsjednik Mahmud Abas najavio je da }e zahtijevati puno ~lanstvo za dr`avu Palestinu od Vije}a sigurnosti UN-a. On }e se u petak, 23. septembra, obratiti Generalnoj skup{tini UN-a. Støre i norve{ki premijer Jens Stoltenberg prisustvova}e skupu u New Yorku. Prethodno }e Støre predsjedavati sastanku jedne donatorske grupe za Palestince.

Libija: Sukobi se nastavljaju

Raspodjela pozicija
Neke kolege su optu`ile drugog ~ovjeka Vije}a, Mahmuda D`ibrila, biv{eg funkcionera Gadafijevog re`ima, da se nije konsultovao s dugogodi{njim opozicionim grupama kao {to je Muslimansko bratstvo, prenosi AFP. O~ekuje se da }e D`ibril zadr`ati mjesto privremenog

cionara." U me|uvremenu, NATO je nastavio da bombarduje Gadafijeve oklopne snage. Prema saop}enju alijanse, u subotu je pogo|eno 11 meta oko Sirta.

Priznanje UN-a
Portparol Gadafija Musa Ibrahim izjavio je u subotu da su u vazdu{nim napadima NA TO-a na Sirt, u no}i izme|u petka i subote, pogo|eni jedan hotel i jedna stambena zgrada i da su ubijene 354 osobe.

Nacionalno prijelazno vije}e Libije od subote ima punu podr{ku Ujedinjenih nacija (UN). Generalna skup{tina UN-a izglasala je da Vije}e dobije mjesto Libije u UN, ~ime je svjetska organizacija formalno prestala da priznaje vladu Gadafija. Samo nekoliko sati kasnije, Vije}e sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se ubla`avaju ekonomske i vojne sankcije Libiji i uspostavlja misija UN-a koja treba da pomogne prijelaznoj vladi.

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

BIZNIS I EKONOMIJA
Od danas ni`e cijene Klasovog hljeba i bra{na

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

polubijeli hljeb 1 KM
Priznanje
Osiguravaju}e dru{tvo GRAWE ~etvrti put osvojilo je presti`nu nagradu Recommender Award, koju tradicionalno dodjeljuje Udru`enje austrijskih dru{tava za finansije i marketing. Nagrada Izvrsna orijentiranost prema klijentu u kategoriji Nadregionalna osiguranja za 2011. godinu dodijeljena je na petoj Recommender gala ve~eri u Austrijskoj kontrolnoj banci u Be~u. - Ponosni smo {to smo ponovo dobitnici ove nagrade. Visoki nivo zadovoljstva klijenata ukazuje na na{e proizvode koji su u skladu s potrebama tr`i{ta te posve}enost svih zaposlenih u GRAWE-u, izjavio je generalni direktor GRAWE-a Othmar Ederer. Recommender je dio sveobuhvatne studije o finansijskom sektoru, koja je ura|ena po nalogu FMVOa i ocjenjuje spremnost klijenata da preporu~e banke i osiguravaju}a dru{tva.

Narodni i
nju cijena osnovnih prehrambenih namirnica donijela je Uprava Klasa d.d. Sarajevo u interesu svojih vjernih potro{a~a i kupaca, nakon {to se u proizvodnom procesu po~ela koristiti p{enica ovogodi{njeg roda, nabavljena po povoljnijim uslovima.

U Savezu udru`enja potro{a~a BiH ka`u kako je odluka Klasa da snizi cijene jedan od rijetkih pozitivnih signala sa tr`i{ta i gra|ani }e to sigurno znati cijeniti
Klasov hljeb, kako je najavljeno iz ove kompanije, od danas je jeftiniji 15 feninga, a bra{no deset posto. Prema novom cjenovniku, po lu bi je li i na ro dni hljeb te`ine 400 grama u maloprodaji }e ko{tati 1 KM, a bra{no }e biti jeftinije u prosjeku za deset posto. “Svim trgovcima koji nabavljaju na{e pekarske proizvode poslali smo blagovremeno obavijest o sni`enju veleprodajnih cijena osnovnih vrsta hljeba, i o~ekujemo da danas primijene nove, ni`e maloprodajne cijene“ kazala je za Oslobo|enje Ir, mela Cero, saradnik za odnose s javno{}u Klas d.d. Sarajevo.

za GRAWE

Konsolidacija
„Ove godine je cijena p{enice ne{to ni`a u odnosu na pro{logodi{nje cijene. Osim toga, Uprava Klasa intenzivno provodi konsolidaciju i optimiziranje cijelog procesa nabave, proizvodnje i distribucije, {to stvara preduslove za pojeftinjenje pojedinih artikala iz na{eg asortimana“ obja{, njava Irmela Cero. Na ovaj na~in ispunjeno je obe}anje Uprave Klasa u kojem je krajem jula ove godine najavljeno da }e do}i do pojeftinjenja bra{na i hljeba kada ovosezonsko `ito bude osnova za kalkulaciju cijena.
J. Sa.

Gra|ani zadovoljni

Pozitivni signali
Prema njenim rije~ima, otkako je objavljena informacija o sni`enju cijena polubijelog i narodnog hljeba te pojeftinjenju bra{na, ne prestaju sti za ti po zi ti vne rea kci je, obradovani su i trgovci i krajnji potro{a~i.

Gra|ani Sarajeva s kojima smo razgovarali zadovoljni su pojeftinjenjem hljeba i bra{na, ali se nadaju da }e se ove ni`e cijene zadr`ati du`e vrijeme. “Nadam se da to nije pojeftinjenje samo za kratko i da ne}e ubrzo do}i do novih

poskupljenja“, ka`e Sarajlija Ramiz Begovi}. U Savezu udru`enja potro{a~a BiH ka`u kako je odluka Klasa da snizi cijene jedan od rijetkih pozitivnih signala sa tr`i{ta i gra|ani }e to sigurno znati cijeniti. Odluku o jo{ jednom sni`e-

Saradnja SERDA i RRA Ba~ka
Sa ra jev sku re gi onal nu ra zvoj nu agenciju je posjetio direktor Regionalne razvojne agencije Ba~ka Sr|an Vezmar, gdje se upoznao o projektima i aktivnostima koje SERDA realizira na podru~ju sarajevske makroregije, u okviru procesa regionalnog ekonomskog razvoja u BiH. S obzirom na to da je RRA Ba~ka novoosnovana agencija u Vojvodini, on se posebno interesirao za SERDA projekte podr{ke malim i srednjim preduze}ima, kao {to su Kreditno-garantni fond, edukacije za poduzetnike te projekte koji doprinose razvoju tr`i{ta rada. - Impresionirani smo iskustvima koja je SERDA postigla u proteklih osam godina te saznanja koja smo dobili mnogo }e nam pomo}i u iniciranju i

pokretanju projekata radi podr{ke poslovnom sektoru na podru~ju Vojvodine, istakao je Vezmar. Dogovoreno je da se intenzivira saradnja izme|u dviju agencija, posebno u segmentu pripreme i zajedni~kog apliciranja s projektima na raspolo`ive fondove Evropske unije.

Vi{egrad: Odr`an Sajam meda
U organizaciji p~elarskog udru`enja Vi{egrad, u Domu kulture odr`an je 6. me|unarodni sajam meda, opreme i p~elarskih proizvoda. Na 25 {tandova p~elara iz Srbije, Crne Gore i BiH Vi{egra|ani su imaliprilikukupiti po povoljnim cijenama med, proizvode na bazi meda, polen i propolis, p~elarsku opremu te ljekobilje i suvenire ~lanica sekcije ku}ne radinosti Srpskog sokolskog dru{tva Soko iz Dobruna. Prema rije~ima ~lana uprave p~elarskog udru`enja Vi{egrad Radoja Tasi}a, ove godine na sajmu su izlagali p~elari iz Jagodine, Valjeva, Kosjeri}a, Po`ege, Prijepolja, Rudog, Gora`da, Rogatice, ^a~ka, Priboja i Vi{egrada. - Vi{egradsko udru`enje ima 60 aktivnih ~lanova, a tu je i ve}i broj p~elara koji se proizvodnjom meda bave iz hobija. Nastojimo da {to prije ispunimo uslove kako bi vi{egradski med s originalnim bar-kodom, zbog svoje specifi~nosti i ekolo{ki ~iste sredine, postao svojevrsni brend drinskog kraja, rekao je on. U sklopu sajma odr`an je okrugli sto na kome je bilo rije~i o problematici s kojom se susre}u p~elari, uz naglasak na neravnopravan polo`aj i nelojalnu konkurenciju na tr`i{tu, na kome se kupciA. H. ma nudi nekvalitetan med.

OSLOBO\ENJE 2011. godine ponedjeljak, 19. septembar

BIZNIS I EKONOMIJA

17

Nigel Casey, ambasador Velike Britanije u BiH

Investitori se uzdaju u regiju
U pro{loj godini imali smo zna~ajan rast izvoza i uvoza uprkos te{kom ekonomskom okru`enju, mislim da je to pozitivan znak i da zna~ajan potencijal postoji
Razgovarao: Jakub SALKI]

Trgovina i investicije
Prema podacima Britanskog poslovnog kluba u BiH, 13 kompanija iz Velike Britanije investiralo je u na{oj zemlji proteklih godina od ~ega je ve}ina investicija u prera|iva~koj industriji. U 2010. godini vrijednost izvoza iz BiH u Veliku Britaniju bila je 28 miliona KM, {to je pove}anje za 13 posto u odnosu na 2009. Istovremeno, uvoz iz VB bio je duplo ve}i i iznosio je 48 miliona KM i ve}i je za 11 posto nego godinu ranije. nije i predvidljivost i stabilnost tr`i{ta. Trgovinska saradnja BiH i Velike Britanije nije na visokom nivou po vrijednosti i obimu, kako to pobolj{ati? - Sla`em se da nije na nivou na kojem bi mi `eljeli da bude. Postoji zna~ajan potencijal. U pro{loj godini imali smo zna~ajan rast izvoza i uvoza uprkos te{kom ekonomskom okru`enju. Mislim da je to pozitivan znak i da zna~ajan potencijal postoji. Tako|er mislim da bi ova zemlja u cjelini mogla privu}i puno vi{e stranih ulaganja i da je ukupna koli~ina ulaganja mala. To naravno nije slu~ajno, uslovi za britanske kompanije i ulaga~e isti su kao i za sve ostale. Velika Britanija je zadr`ala svoju valutu, funtu, i nije u{la u eurozonu. Mislite li da je to bila dobra odluka ako se uzmu u obzir problemi s kojima se eurozona trenutno suo~ava? - Da, upravo to je vi|enje na{e vlade. Vlada je imala odlu~nosti da uspostavi zna~ajan plan za smanjenje deficita iako je te{ko i odlu~na je da se dr`i tog plana. Eurozona je veoma va`no tr`i{te za nas i neki od na{ih najve}ih partnera su iz eurozone tako da iako mi nismo iz eurozone, stabilnost eurozone je vrlo va`na za nas i vlada radi sve {to je u njenoj mo}i da kao ne~lanica eurozone podr`i napore da se do|e do ve}e stabilnosti eura i eurozone.

Novi britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nigel Casey organizirao je pro{le sedmice prijem za ~lanove Britanskog poslovnog kluba u BiH i ovom prilikom je za Oslobo|enje odgovorio na nekoliko pitanja. U obra}anju biznismenima kazali ste da je ekonomska saradnja Velike Britanije i BiH u fokusu Va{e misije ovdje, {ta je u prvom planu, trgovina ili investicije? - Oboje, ali dugoro~no, mislim da je ulaganje va`nije jer to je ono {to ustvari kreira nova radna mjesta, stvara trajne veze i sinergiju izme|u na{e dvije ekonomije te poma`e da se izgradi povjerenje koje je most u dru{tvu.

drvna industrija koja ve} ima odre|ene britanske investicije, zatim rudarstvo, `eljezo, zatim potro{a~ki proizvodi, gdje je tr`i{te u porastu, a kompanije uvi jek tra`e mo gu}nos ti za rast. U BiH nema mnogo globalnih pote{ko}a i jo{ se vidi odre|eni ekonomski rast, to je rijetka svijetla ta~ka.

Birokratija
Zna~i li to da kompanije imaju regionalni pristup i da nisu fokusirane samo na jednu zemlju, u ovom slu~aju BiH? - Zavisi od sektora, naravno. U odre|enim sektorima BiH je veoma jaka i ima zna~ajan potencijal, kao {to je npr. tr`i{te potro{a~kih proizvoda. Mislim da }e britanske kompanije prije gledati regiju kao cjelinu. Da li su Vam britanski biznismeni u BiH prenijeli sa kakvim se pote{ko}ama suo~avaju u BiH i koje su to pote{ko}e i nedostaci bh. tr`i{ta? - Za kon ska re gu la ti va je dosta obimna, u prosjeku treba oko 55 dana da se uspostavi nova kompanija u Sarajevu u pore|enju sa otprilike 13 dana u Velikoj Britaniji, puno vi{e dozvola je potrebno i proces traje dosta du`e. Komplikovan sistem vlasti bez sumnje mo`e biti zbunjuju}i za strane ulaga~e, tako da oni tra`e zaista jasan i transparentan proces dono{enja odluka, jednaka prava za sve kompa-

Blizu Evrope
BiH je malo i otvoreno tr`i{tem i kao takvo zasigurno ima odre|ene prednosti, koje su prednosti BiH? - Dosta je blizu, dakle evropsko je tr`i{te, ljudi koji prodaju na ovom tr`i{tu ~esto gledaju tr`i{te Balkana kao jednu cjelinu, znaju da jo{ postoje poslovne veze koje su ostale na podru~ju biv{e Jugoslavije i da, ako mo`ete uspje{no prodavati na jednom tr`i{tu, vrlo vje ro va tno }ete bi ti u mo gu}nosti da u|ete uspje{no i na ostala tr`i{ta, {to samo po sebi {iri tr`i{te. BiH ima dosta stvari va`nih da ponudi, npr.

Tr`i{te osiguranja

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 182 - 17. 9. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Premija ve}a za 9,65 miliona KM
Na tr`i{tu osiguranja BiH 25 osiguravaju}ih ku}a ostvarilo je u prvih {est mjeseci ove godine premiju u visini od 246.640.405 KM, {to je za 9,65 miliona KM vi{e nego u istom periodu pro{le godine, kada je poslovalo 26 osiguravaju}ih ku}a. pro{le godine oduzela je Hercegovina osiguranju odobrenje za obavljanje poslova `ivotnog i ne`ivotnog osiguranja zbog nelikvidnosti dru{tva. Tako|er joj je zabranjeno izdavanje novih polisa osiguranja te raspolaganje ukupnim sredstvima dru{tva, a nakon oduzimanja odobrenja, pokrenut je postupak posebne likvidacije u dru{tvu. Ukupan prihod koji je ostvaren u 25 dru{tava za osiguranje u 2010. godini iznosio je 485.195.261 KM, {to je za 17,5 miliona KM manje u odnosu na 2009. godinu, dok je ukupnadobit lani iznosila 22.598.385 KM, {to je za 2,6 miliona KM vi{e u odnosu na prethodnu godinu. U BiH posluje 25 osiguravaju}ih i jedno reosiguravaju}e dru{tvo, od ~ega je 15 dru{tava sa sjedi{tem u Federaciji BiH, a 11 u Republici Srpskoj.

Vlasni{tvo
Od ukupno 26 dru{tava koja su registrirana za vr{enje posovanja osiguranja, odnosno reosiguranja, 16 dru{tava je u ve}inskom doma}em, a 10 u ve}inskom stranom vlasni{tvu. Od 14 dru{tava koja se bave isklju~ivo ne`ivotnim osiguranjem, 13 je u ve}inskom doma}em vlasni{tvu, a jedno u ve}inskom stranom vlasni{tvu. Od dva dru{tva koja se bave isklju~ivo `ivotnim osiguranjem jedno dru{tvo je u doma}em, drugo u stranom vlasni{tvu.

Nelikvidnost
Iz Agencije za osiguranje BiH je re~eno da je ukupna premija osiguranja ostvarena u 26 dru{tava za osiguranje u 2010. godini, uklju~uju}i i mostarsko Hercegovina osiguranje, kome je krajem godine oduzeto odobrenje za rad, iznosila 472.008.481 KM, {to je za 13,37 miliona KM vi{e nego 2009. godine. Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH u oktobru

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.466211 1.438535 25.969257 0.079770 0.261945 0.679179 1.847482 0.565032 0.252125 0.212961 1.617964 0.793872 2.238087 1.417835 0.046325 1.936128

1.955830 1.469886 1.442140 26.034343 0.079970 0.262602 0.680881 1.852112 0.566448 0.252757 0.213495 1.622019 0.795862 2.243696 1.421388 0.046441 1.940980 USD BAM

1.955830 1.473561 1.445745 26.099429 0.080170 0.263259 0.682583 1.856742 0.567864 0.253389 0.214029 1.626074 0.797852 2.249305 1.424941 0.046557 1.945832 1.57806 2.237352

SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 09. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 09. 2011 =

18

OGLASI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 19 Sindikat komunalne privrede pokrenuo krivi~ni postupak protiv Grasa

Gdje je novac od ~lanarina?
Novac od ~etiri ~lanarine skinut s ra~una radnika, ali nije upla}en Sindikatu Radnici zauzeti biranjem podobnog direktora i organizovanjem nelegalnog {trajka
Dopisom od 6. septembra ove godine predsjednik Sindikata komunalne privrede FBiH Rifat Mahmutovi} opomenuo je tre}i put v.d. direktora KJKP Gradskog saobra}aja Ajdina Kobili}a zbog odluke koju ovo preduze}e ne po{tuje. Radi se, kako je navedeno u dopisu, o tome da je odlukom Upra vnog odbo ra Sin di ka ta FBiH, u koji je u~lanjeno vi{e od deset hiljada radnika iz 105 preduze}a, a me|u kojima je veliki broj onih iz Grasa, propisano da ~lanarina iznosi jedan posto neto plate ~lana sindikata, a raspore|uje se na na~in: 50 posto upla}uje se na ra~un sindikalne organizacije preduze}a, 35 posto Sindikatu komunalne privrede u FBiH i 15 posto kantonalnom odboru iz kojeg je ~lanica. ignori{ete odluku koja vas prema kolektivnom ugovoru obavezuje i cjelokupan iznos i dalje upla}ujete na ra~un sindikalne organizacije, kr{ite i zakon i odluku i kolektivni ugovor. Gras duguje ovom sindikatu ~etiri mjese~ne ~lanarine, koje su uredno odbijene radnicima i sa kojima neko, uz va{ blagoslov, neovla{teno raspola`e, navodi se u do pi su Ma hmu to vi}a, upu}enom Kobili}u. Mahmutovi} je poru~io v.d. direktoru Grasa kako }e pomenute ~lanarine naplatiti putem Suda, jer je pokrenuo krivi~ni postupak, te da mu se po ovom pitanju vi{e ne}e obra}ati. Predsjednik sindikalne organizacije Grasa i potpredsjednik Sindikata komunalne privrede FBiH Adnan Himzanija kazao nam je da u Grasu ima ve}ih problema od ovoga, te da }e se pitanje naplata ~lanarina ubrzati, dok Mahmutovi}a nismo uspjeli kontaktirati jer je na odmoru u Hrvatskoj. Sa druge strane, objavom javnog poziva za izbor direktora Grasa po~elo je prikupljanje potpisa za organizovanje {trajka. I dok u Sindikatu komunalne privrede tvrde da je to samo zahtjev kantonalnoj Vladi za rje{avanje problema, u Sindikatu voza~a Grasa smatraju da je rije~ o poku{aju pojedinaca da iznude novac od vlasti, kojeg nema jer ga je dosada{nja uprava "pojela prije vremena".

Prikupljanje potpisa za organizaciju {trajka pred izbor direktora

Sankcije za nerad
Voza~i upozoravaju da bi tokom eventualnog nelegalnog {trajka, svi potpisnici bili izlo`eni zakonskim sankcijama, ukoliko odbiju izvr{avanje du`nosti i to potvrde potpisom i brojem li~ne karte. Svake godine, pred rebalans kantonalnog bud`eta, iz Grasa sti`u pritisci na ~lanove Vlade. Ovaj put oni bi mogli biti i ja~i zbog ~injenice da pojedinci u

BLAGOSLOV Gras duguje Sindikatu ~etiri ~lanarine, koje su uredno odbijene radnicima i sa kojima neko, uz va{ blagoslov, neovla{teno raspola`e, navodi se u dopisu Mahmutovi}a upu}enom Kobili}u
preduze}u `ele izabrati direktora mimo konkursa i zakonskih procedura. Uz to, o~ekivani reba lans mo`e do ni je ti sa mo umanjenja, pa u Grasu moraju ra zmi sli ti ka ko pre`i vje ti sa 950.000 KM, koliko im je ostalo do kraja godine. Za isplatu jedne plate radnicima, koja }e na red do}i ta man po ok o n~anju konkursa za izbor menad`menta firme, potrebno je 1,5 milion KM.
J. MILANOVI]

Naplata putem suda
- Tu ste odluku dobili. S obzirom da vi, kao poslodavac, pored na{a dva upozorenja i dalje

Nezadovoljni putnici Grasa iz Vogo{}e

Naselje Rosulje

Autobuse ~ekamo cijeli sat
Iz Grasa su odgovorili da autobuska linija Sutjeska - Vogo{}a funkcioni{e sa pet vozila u saobra}aju radnim danom, sa intervalom polazaka od 15 minuta
Na{i sugra|ani koji koriste javni gradski prevoz svakim danom sve vi{e su nezadovoljni uslugama koje im pru`a KJKP Gras. Naime, putnici iz Vogo{}e u proteklih nekoliko dana pozivalu su redakciju Oslobo|enja kako bi izrazili nezadovoljstvo odnosom Grasa prema njima. Stanovnici Vogo{}e najvi{e primjedbi imaju na broj autobusa koji saobra}a na relaciji Sutjeska - Vogo{}a. - U jutarnjim satima kada ljudi idu na posao, a djeca u {kolu, autobuse ~ekamo i po sat. Moramo propustiti najma nje dva vo zi la jer ne mo`emo da u|emo u njih. Odgovorni u Grasu trebaju do}i i vidjeti na terenu {ta se de{ava. Trebaju razmisliti barem o tome da u jutarnjim {picama poja~aju broj vozila, jer mi uredno pla}amo karte, a zauzvrat dobijamo samo ka{njenja na posao, kazala je na{a sugra|anka iz Vogo{}e. Iz Grasa su nam, pak, odgovorili da autobuska linija

Temeljac za 300 stanova
Ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Ned`ad Ajnad`i} danas }e uru~iti predugovore o udru`ivanju sredstava za finansiranje izgradnje stanova u vogo{}anskim Rosuljama za 25 pripadnika bora~ke populacije. Uz to, bit }e polo`en kamen temeljac za izgradnju tri stotine stanova, koji }e pripadnici ove populacije, po zavr{etku radova, dobiti na kori{tenje. Uru~enju predugovora trebali bi prisustvovati i dopredsjedavaju}i Skup{tine Kantona Sarajevo Kemal Ademovi}, kantonalni premijer Fikret Musi}, ministar stambene politike ^edomir Luki}, na~elnik Op}ine Vogo{}a Edin Smaji} i direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Fuad Damad`i}.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, do}i }e do prekida u napajanju elektri~nom energijom sljede}ih trafopodru~ja: od 8.30 10.30 sati Dobrinja 25, od 8.30 do 15 sati Rakovica ciglane i Rakovicarudnik 2, od 8.30 do 15.30 satiHad`iabdinica, od 9 do 10.30 satiOsenik 1 i Budmoli}i 3, od 9 do 15 sati Barit, Blagovac 2, Vrbanja 2, Smucka, Tar~in ekonomija, Tar~in silos, Tar~in {kola, Vrbanja i Kor~a, od 9.30 do 12 sati Ko{evo stadion 1, od 10.30 do 12 sati Japalaci i Osenik, od 12 do 13.30 satiBudmoli}i i ^i~ke, od 13 do 15 satiKadari}i, Kadari}i 1, Podlugovi 1, 3, 7 i 8, od 13.30 do 15 sati Budmoli}i 2.

U Grasu tvrde da se zbog vi{e putnika vozila zadr`avaju na stajali{tima

Sutjeska - Vogo{}a funkcioni{e sa pet vozila u saobra}aju radnim danom, sa intervalom polazaka 15 minuta. - Ova linija saobra}a uredno, {to pokazuje i ~injenica da mi nismo imali primjedbi putnika na njen rad. ^injenica je da sa po~etkom nove {kolske godine u vrijeme {pi-

ce, dakle vrijeme odlaska i povratka na posao, {kole i sli~no, imamo ve}i priliv putnika zbog ~ega se vozila du`e zadr`avaju na stajali{tima. Ta ko|er, kom ple tan sao bra}aj se sporije odvija i na izlazu iz grada zbog semafora u Barama, a {to mo`e dovesti do manjeg odstupanja

od reda vo`nje na linijama gradskog prevoza, istakla je Meliha Sablji} iz Slu`be za odnose s javno{}u KJKP Gras. Putnici ove linije, kako su naglasili u Grasu, alternativno mogu koristiti linije Sutjeska - Donja Vogo{}a i Sutjeska - Ilija{ - Lje{evo.
S. HUREMOVI]

20 SARAJEVSKA HRONIKA
Peti Sarajevo Olimpija polumaraton

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Opasnost od zaraze prijeti stanarima Humske ulice

Voda iz septi~kih
Takmi~ari na startu

Prva mjesta
maratoncima iz Srbije
Darko @ivanovi} i Ana Suboti} bili najbr`i •Takmi~ari iz BiH osvojili ~etvrto i peto mjesto
Jubilarni peti Sarajevo Olimpija polumaraton 2011. ju~er je okupio oko 400 takmi~ara i takmi~arki iz 25 zemalja. Najbolji su bili Darko @ivanovi} i pro{logodi{nja pobjednica Ana Suboti} iz Srbije. Ovim do ga|ajem sa ra jev sko Udru`enje Marathon obilje`ilo je Me|unarodni dan bez automobila. Nagradni fond za prvih pet u mu{koj i `enskoj konkurenciji Miroslav @ivanovi}, zamjenik gradona~elnika Sarajeva, i direktori Coca Cola Hellenic kompanije i Mircea Draja. Organizaciju najmasovnijeg me|unarodnog sportskog doga|aja u BiH su, izme|u ostalih, podr`ali i Posao.ba, NATO, Toyota, Novo Nordisk, Ecoton, Hotel Bristol, Op}ina Centar, Ministarstvo kulture i sporta KS-a i mnogi drugi. Ova manifestacijadala je velikido-

jama stigla u podrume
Drena`a ura|ena prije 30 godina, kada sam pravio ku}u, bila je rje{enje za ovakve probleme, ka`e Fajfri} [ahtovi uvijek puni
U Humskoj ulici kod broja 70A zadnjih nekoliko godina izlijeva se kanalizacija. Dje~iji smijeh danas su zamijenili ti{ina i smrad iz septi~kih jama, koji se izlio po asfaltu. Ku}e su ugro`ene jer im je voda u{la u podrume, zbog ~ega se stanovnici boje zaraze. - Kada su obavljali radove u na{oj ulici, sve su izlomili, da na kraju ni{ta nisu htjeli popraviti, sad nam na sve strane izbija voda. Drena`a koja je ura|ena prije 30 godina, kada sam ja pravio ku}u, bila je rje{enje za ovakve probleme. Kasnije kada je ra|en asfalt, zamolio sam ih da ponovo urade drena`u, oni su je uradili bez pogovora. Sve je bilo uredu, a onda u zadnjih nekoliko godina ponovnim radovima, kanalizacija je po~ela da se izlijeva po asfaltu. Danas ne znamo da li je to ista ta voda od prije nekoliko godina ili je mo`da jo{ negdje ne{to popucalo, ko }e ga znati. Ne daj Bo`e da se pomije{a sa vodom, jer kako mogu da pretpostavim, ovo je voda iz septi~kih jama, kazao nam je Danijel Fajfri}, jedan od stanara.

Fajfri}: Na sve strane izbija voda

Todorovi}: Iskopala kanal, ali uzalud

Darko na cilju

iznosio je 1.400 eura, a Centru za kreativno odrastanje uru~ena je donacija od 4.000 KM. To su sredstva koja su prikupljena ovom humanitarnom utrkom. Nagrade najboljima uru~ili su predstavnici glavnih sponzora -

prinos razvijanju pozitivnog imid`a glavnog grada BiH kao sportske i turisti~ke destinacije i bila promocija zdravog i aktivnog `ivota na{ih sugra|ana koji su ovom prilikom mogli dobiti i informacije o prevenciji Z.T. dijabetesa.

Popucao asfalt
Fajfri} se, tokom na{eg obilaska, upravo vratio iz MZ Pofali}i, gdje su mu obe}ali da }e intervenisati i posvetiti se rje{avanju ovog problema. - Na nama je da ~ekamo i vidimo {ta }e se na kraju desiti, dodao je stanar Humske. Stanari ove ulice svojevoljno su izdvojili po 1.000 KM kako bi asfaltirali ulicu u kojoj }e se bez problema mo}i igrati njihova djeca, ali konstantnim opravkama kanalizacije i vodovoda, do{lo je do pucanja novog asfalta i novih problema. Najugro`enije ku}e Humske ulice su

Semafor zbog unu~adi
Problem u Pofali}ima predstavljaju i semafori, gdje je prvenstvo dato Drinskoj ulici. Kako su nam kazali iz ovog naselja, problem je {to nema semafora pred Fabrikom duhana, pa pri polasku u {kolu djeca ~ekaju po 40 minuta. - Samo da se stavi semafor pred Fabrikom, da moje unu~e, ali i druga djeca, mogu nesmetano i}i do svoje {kole, kazala je Mina [eher}ehaji}.

one Nurke Karaman, Vide Todorovi}, Danijela Fajfri}a, ali i Mine [eher}ehaji}.

Preostaje ~ekanje
Vida Todorovi} se po`alila da su u njihovoj mahali {ahtovi uvijek puni. Poku{avala je rije{iti problem tako {to je iskopala kanal kako bi sprije~ila potok kanalizacije u svoju gara`u. No, tu problem ne prestaje, ve} nastaje za druge stanare, te tako dolazi do kom{ijinih ulaznih vrata. Mina [eher}ehaji} naglasila je da sada jedino mogu ~ekati hladnije dane, kada }e imati jo{ ve}e probleme, jer }e fekalije na cesti da se zalede.
M. TATAREVI]

Pobjednici polumaratona
Pro{logodi{nji pobjednik Laslo Tot osvojio je drugo mjesto, a tre}e Tamas Nagy iz Ma|arske. U `enskoj konkurenciji drugoplasirana je takmi~arka iz Crne Gore, Sla|ana Perunovi}, dok je tre}e mjesto osvojila Zita Kacser iz Ma|arske. Najuspje{niji bh. takmi~ari bili su Darko Bjeljarevi} (AK Doboj) i Jasmin [titkovac (AK Sarajevo) osvajanjem ~etvrtog i petog mjesta, dok je najuspje{nija bh. takmi~arka Vildana Gavranovi} (AK Borac) osvojila ~etvrto mjesto.

O[ Kova~i}i

Termin od 90 minuta 50 maraka
Prije nekoliko dana Oslobo|enje je objavilo tekst u kojem je istaknuto da je ve}ina {kola u Kantonu, koje iznajmljuju svoje sale sportskim klubovima, pove}ala cijene. U tekstu se potkrala i gre{ka. O[ Kova~i}i iznajmljuje svoju dvoranu na devedeset minuta po cijeni od 50 maraka, a ne na 20 minuta kako je stajalo u tekstu.

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 21
DE@URNI TELEFON

Semafori na [ipu uzrok najve}ih gu`vi u gradu

Kru`ni tok bi bio
najbolje rje{enje
Taj semafor treba {to prije deaktivirati. Od svih mogu}ih rje{enja predlo`en je apsurd, isti~e Osman Lindov
Nakon {to su postavljeni semafori na [ipu, mje{tani ovog naselja bili su zadovoljni jer se na izuzetno prometnoj cesti pove}ala sigurnost u~esnika u saobra}aju. Me|utim, samo nekoliko dana nakon {to je signalizacija stavljena u funkciju, mje{tani [ipa, ali i svi voza~i koji prolaze ovom dionicom, po~eli su negodovati. Saobra}aj , na dionici na kojoj nikada nije bilo gu`vi, semafor je toliko usporio da se u popodnevnim satima formiraju kolone du`e od kilometra. - Sada{njestanje bi prioritetno trebalopretvoriti u kru`ni tok i time}e se rije{itizakr~enje. Ako je sigurnosni aspekt bio ono ~ime su se vodilikada su odlu~ilipostaviti semafore, nisu ba{ najbolje to obavili jer kada imamo kru`ni tok, vozila moraju usporiti, a kada je na semaforu zeleno, vozila mogu i}i jako brzo. Ekolo{kiaspektsvakakonijezadovoljen jer vozilanajvi{e{tetnih gasova ispu{taju kada stoje u mjestu, {to je ovdje ~est slu~aj, poja{njava Lidnov. Kru`ni tok ne zaustavlja saobra}aj ve} ga samo umiruje, a, kako nagla{ava Lindov, na pomenutoj dionici to je sve {to je potrebno. - Taj semafor treba {to prije deaktivirati. Svjesni smo da su tu ulo`ena zna~ajna sredstva, ali zbog ne~ije pogre {ke ne smi ju ispa {ta ti gra|ani i to ne smi je bi ti opravdanje, ka`e Lindov, dodaju}i da je od svih mogu}ih rje{enja na raskrsnici na [ipu predlo`en apsurd.
S. HUREMOVI]

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Kilometarske kolone u popodnevnim satima

Prostorni kapacitet
Prema rije~ima voza~a, ovakva situacija je nedopustiva jer se u kolonama od Ciglana do semafora u Barama vozi i po pola sata, a za {ta bi u normalnim uvjetima bilo potrebno svega dvije do tri minute. Da bi situacija bila jo{ i gora, op}emhaosudoprinijele su i zabrane u sporednim ulicama. Tako se sada voza~i koji voze iz pravca Ko{evskog Brda ne mogu uklju~iti na saobra}ajnicu

prema Vogo{}i jer im to ne dozvoljavaju saobra}ajni znakovi. Ali, koliko su gu`ve izra`ene, pokazuje i svakodnevnosvjesno kr{enje tih propisa. Iako su iz JP Direkcija za cesteFBiHnajavljivali da }e preispitatiintervalezelenogsvjetla na pomenutimsemaforima, stanje se nije popravilo, tako da se izvodi zaklju~ak da iz Direkcije ili nisu ni{ta uradili, ili je ovakva situacija jedino rje{enje u ovom trenutku. - Raskrsnica na [ipu je kao namje{tena za kru`ni tok. Jedan od bitnih uslova je to {to nema

puno lijevih skretanja, nije velika frekvencija pje{aka, nema nesre|enih imovinskopravnih odnosa... Da je samo neko pogledao onu raskrsnicu, znao bi {ta treba da se uradi, jer ona ima prostorni kapacitet, isti~e OsmanLindov, profesor na Saobra}ajnomfakultetu u Sarajevu.

Rje{enje zakr~enja
Prema rije~ima Lindova, kru`nim tokom bi se mogao rije{iti i problem uklju~enja vozila koja dolaze iz pravca Ko{evskog Brda.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Upozoravaju}i prizor
Na mostu kod zgrade Elektroprivrede BiH na povr{ini Miljacke mogao se vidjeti ve}i broj uginulih riba. Ovaj prizor zaprepastio je na{e sugra|ene, koji su nam se obratili telefonom tvrde}i da se iz rijeke {iri smrad iako je vodostaj bio ve}i nego {to je to uobi~ajeno u ljetnom periodu. [ta je uzrok ovog pomora ribe nismo mogli saznati od Eko-policije ni kantonalnih inspekcija, jer je bio neradni dan, a de`urnih za vanredne situacije nema. Nizak vodostaj rijeke Miljacke i njenu veliku zaga|enost prouzrokovali su

Uginule ribe u Miljacki
du`i period bez padavina i izuzetno visoke temperature za ovo doba godine. Izgleda da nije mnogo pomoglo pu{tanje akumulirane vode sa Bentba{e. Pove}ani protok vode nije uspostavio ekolo{ko-biolo{ki minimum, jer su ribe ili ve} bile uginule, ili je neko iskoristio vi{e vode da u rijeku ispusti {tetne materije. Ovo bi trebalo biti jo{ jedno upozorenje nadle`nim institucijama da je krajnje vrijeme da se rije{i problem zaga|enja Miljacke, koja ovog ljeta izgleda kao kanalizacioni kolektor.
Z. T.

PORODILI[TA
Foto: D. ]UMUROVI]

5 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
13. 5 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati auto1.30, putem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, Cirih 7.30, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ljubljana 14.35, Ankona 17.55, Riga 9.45, Kopenhagen 11

Dolasci:
Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13.25, Riga 9.05, Be~ 111.10, 14.10 i 21.35, Beograd 11 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Ljubljana 14.05, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Frankfurt 21, Kopenhagen 16.35

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} su-

botom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, 1 srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska sva-

ki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko 1 svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12. 5 sati, Bosanska Dubica svaki dan 1 u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha} sva1 ki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i

22

KULTURA

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U susret 51. izdanju MESS-a

Rezervacija i prodaja ulaznica
Rezervacija i prodaja ulaznica za predstave 51. internacionalnog teatarskog festivala MESS po~inje danas i odvijat}e se u prostorijamaFestivala MESS u Ulici mar{ala Tita 54/I, od 10 do 19 sati ili putem mobitela 062/321-685, navodi se u saop}enju MESS festivala. Za kupovinu u periodu od 19. do 25. septembra omogu}eni su posebni popusti, dok }e Festival MESS osigurati posebne popuste za penzionere, studente, te pozori{ne djelatnike. Zahvaljuju}i podr{ci op}ina Centar i Stari Grad Sarajevo, cijene ulaznica dje~ijih predstava za kolektivne dolaske vrti}ima, osnovnim i srednjim {kolama iznosit }e 1 KM. Od 30. septembraulaznice}e se prodavati na biletarnicama pozori{ta u kojima se igraju predstave. Od 30. septembra do 9. oktobra 2011, 51. internacionalni teatarski

Zavr{en 16. Split Film Festival

Prizor iz filma Bakura Bakuradzea

Najbolji filmovi
festivalMESSpublici u Sarajevu i Zenici predstavit }e 32 teatarska ostvarenja iz cijelogsvijeta. Festivalskiprogrami World MESS, Mittel Evropa, Future MESS i Children MESS dovest }e oko 500 gostiju iz 15 zemalja.

37. Aleksandria Film Festival

“Lovac” i “Seans w Kinie Tatry”
Specijalna priznanja dodijeljena su filmovima „Abendland“ Nikolausa Geyrhaltera i „Manuel de Ribera“ Christophera Murraya i Pabla Carrere
Kao {to je ve} postalo gotovo uobi~ajeno kad je rije~o festivalskim priznanjima i `iri 16. Split FilmFestivala, koji je upravozavr{en, iznenadio je svojimodlukama. To se posebno odnosi na odluku da se u kategoriji dugometra`nog filma Grand prix dodijelisolidnom, ali svakako ne i najboljem ostvarenju prikazanom na Festivalu - ruskom filmu„Lovac“ BakuraBakuradzea.

Insert iz filma Adisa Bakra~a

“Ostavljeni” i “Cirkus Kolumbija”
Prvo dugometra`no igrano ostvarenje bh. redatelja Adisa Bakra~a, film „Ostavljeni“ i ~etvrto dugome, tra`no igrano ostvarenje bh. redatelja oskarovca Danisa Tanovi}a, „Cirkus Kolumbija“ bit }e prikazani u , sklopu zvani~ne selekcije predstoje}eg, 37. po redu, Internacionalnog filmskogfestivala u Aleksandriji(Egipat). Film Adisa Bakra~a }e predstaviti Mira Furlan, koja }e u organizacijiDirekcijeFestivaladoputovati iz Los Angelesa, a pozvani su i redatelj filma Bakra~ i producent Almir [ahinovi}, navodi se u saop}enju produkcijske ku}e Heft. Film „Ostavljeni“ redatelja Adisa Bakra~a i scenariste Zlatka Top~i}a, nastao je u Heft produkciji, tijekom protekle godine imao je intenzivan festivalski `ivot i prikazan je u zvani~nim selekcijama brojnih internacionalnih filmskih festivala {irom svijeta, me|u kojima su i 45. Karlovy VaryInternationalFilmFestival(Republika^e{ka), 26. SantaBarbaraInternational Film Festival (USA), 30. AmiensFilmFestival(Francuska), 26. Haifa International Film Festival (Izrael), 57. PulaFilmFest(Hrvatska), 27. FestroiaInternationalFilmFestival (Portugal) itd. Film je dobitnik i {estpresti`nihme|unarodnihnagrada na festivalima u Hrvatskoj, Portugalu, Francuskoj, Srbiji i Rumuniji. Alexandria Film Festival ima dugu tradiciju i veliki zna~aj u promociji kinematografije zemalja Mediterana.

“Seans w Kinie Tatry“

Bez nagrade
Naime, `iri koji su sa~injavali ^edomir Kolar, Robert Aronson i Klaus Haendl, svoju je odluku obrazlo`io tako da je istakao da je to vizuelno i iskren i hrabar film, djelo koje se polako razvija da bi otkrilo ogromne ~e`nje likova, koji `ive te`ak `ivot, naizgled bez o~itih emocija, a sve je to u~injeno bez specijalnih efekata ili holivudskog sjaja... Specijalna priznanja pripala su austrijskom filmu „Abendland“ Nikolausa Geyrhaltera i ~ileanskom filmu „Manuel de Ribera“ Christophera Murraya i Pabla Carrere. U kategoriji kratkometra`nih filmova, `iri u sastavu Nina Violi}, FredericTachou i Franz Jud, dodijelili su Grand prix poljskom filmu „Seans W Kinie Tatry“ Igora Chojne, koji govori o sinefilu, koji strastveno voli kino i kroz njegovu pri~u, nastoji se ekspliciratievidentniproblem ~ovjeka iz Isto~ne Evrope, koji se naprestano bori izme|u nostalgije i nade. Prava je {teta da je bez nagrade ostao film o kome se tokom trajanja Festivala opravdano najvi{e govorilo - ostvarenje indijskogrediteljaKaushikaMukherjeea „Gandu“, a koji je kao {to smo to ve} ocijenili u na{im prethodnim javljanjima sa Fes-

Regionalna povezanost
[esnaesti festival novog filma u Splitu je posjetio i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi}, koji je prisustvovao projekciji ~etiri hrvatska dokumentarnafilma o pro{lom ratu. Nakonzavr{etkaprojekcije na kojoj je do~ekan sa ovacijama, Ivo Josipovi} rado se odazvao da za ~itaoce Oslobo|enja ocijeni va`nost Splitskog festivala za na{ region: - Izuzetno zna~ajne su sve regionalne inicijative, a posebnuva`nostkako za Hrvatsku, na{ region, pa i {ire, ima svakakoSplitFilm Festival, koji poput Sarajevskog filmskog festivala ne samo internacionalno afirmirazemljudoma}ina ve} poma`e i regionalnoj povezanostina{ihzemalja. tivala, za razliku od „Lovca“ , ozna~io zaista ne{to novo u domenufilmskogjezika, a zadatak da to afirmi{e je u domenu festivala avangardnog filma, kakav je i festival u gradu pod Marjanom. Tokom Festivala prikazan je i

ve} izuzetno poznati dugometra`ni dokumentarni film "Godina nakon Daytona" afirmisanogaustrijskogsineasteNikolausa Geyrhaltera, snimljen 1997. godine, kojemu je bila posve}ena i mala retrospektiva, gdje su pored ve} pomenutog filma, prikazana jo{ tri njegova ostvarenja ("Na{ kruh svakida{nji", "Zapad" i "Pripyat"), dok se njegov najnoviji film "Abendland", nalazio u konkurenciji za glavnu festivalsku nagradu u kategoriji dugometra`nih filmova.

Seksualnost na filmu
Osim dokumentarnih filmova, pa`nju publike privukao je japanskidugometra`niigranifilm "Hanezu" Naomi Kawase, tako|e iz glavne konkurencije. Rediteljica Kawase je 1997. godine postala najmla|a dobitnica nagrade Caméra d'Or u istoriji Kanskog festivala i to za svoj prvi dugometra`ni film "Suzaku". Iako je vrijeme u Splitu bilo pravo ljetno sa visokim temperaturama, ipak to nijespre~iloistinske ljubitelje filma, odnosno vjerneposjetioceFestivalakako doma}e, tako i internacionalne, da sa pa`njom i respektabilnim interesompratedoga|anja, me|u koja se mo`e uvrstiti i uspjeli okrugli sto o temi seksualnosti na filmu. D. DIMITROVSKI

Iz filma “Cirkus Kolumbija” Danisa Tanovi}a

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Otvoren 14. INTERBIFEP

23

U izdanju Svjetla rije~i

Me|ureligijski

TRIJALOG
Autor Karl-Josef Kuschel u svojoj knjizi otvara druga~iju perspektivu religijskog pluralizma, od isklju~ivosti i neuva`avanja do otvorenosti i iskoraka prema drugome
U izdanju Franjeva~kog medijskog centra Svjetlo rije~i iza{la je knjiga, glavno djelo Karl-Josefa Kuschela, profesora teologije i me|ureligijskog dijaloga: @idovi, kr{}ani, muslimani. Podrijetlo i budu}nost. Knjiga govori o potrebi me|ureligijskog dijaloga, o dodirnim to~kama triju monoteisti~kih religija, njihovu zajedni~kom izvoru - praocu Abrahamu, te u njemu i svetim spisima pronalazi mogu}nost i poticaj na zajedni~ko postojanje i dijalog u budu}nosti. do~iti izvan vlastite religije. Autor u knjizi otvara druga~iju perspektivu religijskog pluralizma, od isklju~ivosti i neuva`avanja do otvorenosti i iskoraka prema drugome i druga~ijem, u potrazi za odgovorom na pitanje koje je mjesto drugog pored mene, je li religijski pluralizam tek puka slu~ajnost ili dio Bo`jeg stvarateljskog plana. ^injenica da istinski me|ureligijski dijalog u Bosni i Hercegovini jo{ nije za`ivio u punom smislu rije~i te da me|u pri pa dni ci ma ra zli~itih religijskih zajednica jo{ postoji antagonizam, ova knjiga pridonijet }e zasigurno boljem me|usobnom poznavanju i uva`avanju bogatstva religijskih identiteta na{e domovine. Tako|er, ovakva djela zasigurno }e doprinijeti promociji bosanskohercegova~kog kulturno-religijskog identiteta koji mo`e pos ta ti ogle dni pri mjer mogu}nosti zajedni~kog `ivljenja u razli~itosti, uklju~uju}i neophodno me|usobno uva`avanje. Karl-Josef Kuschel je profe sor te olo gi je kul tu re i me|ureligijskoga dijaloga na Katoli~kom teolo{kom fa kul te tu Sveu~ili {ta u Tübingenu. Jedan je od najboljih stru~njaka na podru~ju me|ureligijskog dijaloga. S posebnim za ni ma njem pra ti odno se
Detalj sa sve~anog otvaranja susreta
Foto: A. [E]KANOVI]

Umjetnici iz 51 ZEMLJE
U Me|unarodnoj galeriji portreta sve~ano je otvoren 14. INTERBIFEP - Internacionalni bienalni festival crte`a i grafika. ^ast da pozdravnim govorom otvori festival pripala je na~elniku Op}ine Tuzla Jasminu Imamovi}u, koji je proteklih mjeseci obna{ao du`nost i predsjednika Organizacionog odbora INTERBIFEP-a. On je zahvalio Vladi TK-a, koja je finansijski podr`ala ovogodi{nju manifestaciju na kojoj se okupljaju najbolji umjetnici, a rije~i zahvale upu}ene su i drugim partnerima. „Veoma sam sretan i ponosan {to je Me|unarodna galerija portreta Tuzla ugostila 160 umjetnika iz 51 zemlje. Najavio bih da }e se u okviru Festivala odr`ati niz kulturnih aktivnosti, koncerti, radionice, promocija knjige Ismara Mujezinovi}a i okrugli sto o temi: Budu}nost i perspektive INTERBIFEP-a“, kazao je prilikom otvaranja direktor Me|unarodne galerije portreta Tuzla D`enan Jusufovi}. Nakon susreta bi}e dodijeljene i vrijedne nagrade: po tri velike diplome za crte` i grafiku, te nagrade koje nose ime Ismeta Mujezinovi}a i Jamesa H. Pinta.
A. [e.

Promocije u Tuzli i Sarajevu
Promocije knjige prof. dr. Karl-Josefa Kuschela bit }e uprili~ene u Tuzli i Sarajevu. Onu u Tuzli organiziraju Franjeva~ki samostan Tuzla i i Franjeva~ki medijski centar Svjetlo rije~i, a odr`at }e se ve~eras u 19 sati u Bosanskom kulturnom centru (Mije Kero{evi}a Guje 3, Tuzla) i to pod pokroviteljstvom na~elnika Op}ine Tuzla Jasmina Imamovi}a. O knjizi }e govoriti prof. dr. fra Mile Babi}, prof. dr. D`evad Hod`i} i autor prof. dr. Karl-Josef Kuschel (Katoli~ki teolo{ki fakultet TübinNa vi{e od 750 stranica autor razvija osnovne crte trijaloga, otvaraju}i novu perspektivu koegzistencije triju monoteisti~kih religija. Naime, `idovstvo, kr{}anstvo i islam razvijali su se povijesno i oblikovali svoj identitet ~esto ne samo u me|usobnoj neovisnosti nego i u suprotnosti, {to nije ostavljalo prostor uva`avanju ~injenice da se Boga mo`e svjegen). Moderator }e biti dr. fra Drago Boji}. Promocija u Sarajevu odr`at }e se narednog dana, u utorak, 20. septembra, u 19 sati u Franjeva~kom me|unarodnom studentskom centru (Zagreba~ka 18, Sarajevo), pod pokroviteljstvom gradona~elnika Sarajeva prof. dr. Alije Behmena. O knjizi }e govoriti prof. dr. fra Mile Babi}, prof. dr. Enes Kari} i autor, a moderator i ove promocije bit }e urednik u Svjetlu rije~i dr. fra Drago Boji}. me|u religijama u Bosni i Hercegovini. U izdanju Svjetla rije~i do sada su objavljene dvije knjige istog autora: Spor oko Abra ha ma. [to @ido ve, kr{}ane i muslimane dijeli a {to ih ujedinjuje? (Sarajevo 2000, 2001) i Od sporenja k natjecanju religija. Lessing i izazov islama (Sarajevo, 2003).
B. DIVKOVI]

24

OGLASI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

@eljezni~ar te{kom mukom savladao Zvijezdu

Rami} donio slavlje za 90. ro|endan
Rukomet Bosni bod u Skoplju Fudbal Ba`darevi} zaustavio Lille Tenis Danska bolja od BiH

26

FUDBAL

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Utakmica u Trebinju obilje`ena incidentima i prekidom

Torlak tvrdi: Navija~i su tra`ili za{titu od igra~a
^uo sam da su nemile scene po~ele kada su se sukobili policajci sa drugom grupom na{ih navija~a koja nije bila u{la na stadion, rekao je stoper tima sa Ko{eva
Fudbaleri Sarajeva izgubili su na gostovanju kod Leotara, ~ime su prekinuli uspje{nu seriju i do`ivjeli prvi ovosezonski prvenstveni poraz nakon {est kola. Ako uzmemo u obzir i rezultate iz pro{le sezone Premijer lige BiH, bordo sastav je pora`en u Trebinju poslije 11 pobjeda i 2 remija. Neuspjeh na stadionu Police zasjenio je incident koji se dogodio u 70. minuti, kada je me~ prekinut zbog sukoba pristalica tima sa Ko{eva i policije. Tada je na stadion u Trebinjustigladrugagrupanavija~agostuju}e ekipe koju obezbje|enje nije pustilo da posmatra me~ 7. kola. pendrekom po vratu. @elio bih da ne pri~amo o nemilim scenama, ali skoro svako gostovanje se de{ava frka i ne mo`emo ostati ravnodu{ni.“ Prema Torlakovim rije~ima, susret je protekao u korektnoj igri, a Leotar je postigao gol koji mu je bio dovoljan za osvajanje punog plijena. vni~kom golmanu. To je dovelo do protesta igra~a Sarajeva.“ Torlak je istakao da je viceprvak na{e zemlje bio nadmo}niji u prvom poluvremenu duela sa Leotarom. „Da nam je priznat jedan po g o dak, zabilje`ili bismo pobjedu. Primili smo jedini gol nakon na{e gre{ke. Poslije su uslijedili sukobi policije i navija~a, nervoza se prenijela na ekipu i ostaje `al za propu{tenom prilikom da osvojimo bodove u Trebinju. ^estitam Leotaru na pobjedi.“

Sukob navija~a i policije
„Utakmica se igrala kada je grupa na{ih navija~a presko~ila ogradu i u{la u teren. Policija ih je po~ela tu}i i nakon {to su simpatizeri Sarajeva krenuli prema izlazu sa terena, situacija se po~ela smirivati. ^uo sam da su nemile scene po~ele kada su se sukobili policajci sa drugom grupom na{ih navija~a koja nije bila u{la na stadion. Navija~i su tra`ili od igra~a da pomognemo simpatizerima koji su bili napadnuti van terena i ja sam kao kapiten poku{ao smiriti situaciju“ rekao je kapiten ko{evskog premijer, liga{a Sedin Torlak i nastavio: „Kada je izgledalo da su se strasti sti{ale, policajci su ponovo nasrnuli na na{e navija~e. Jedan policajac me zaka~io

PONI[TENA DVA GOLA Prema rije~ima Sedina Torlaka, Sarajevu su poni{tena dva gola zbog navodnog ofsajda, od kojih je jedan regularan, a mo`da i drugi. On smatra da je tim sa Ko{eva o{te}en i zbog nedosu|enog penala nakon prekr{aja nad Damirom Koja{evi}em
„Pretpostavljao sam da }e utakmicabiti tvrda i da bi jedan pogodak mogao odlu~iti pobjednika. Nermin Haski} je postigao dva gola u prvom poluvremenu, ali su oba poni{tena zbog navodnog ofsajda. Uvjeren sam da je jedan pogodak regularan, a mo`da i drugi. Sve }e se vidjeti na televizijskomsnimku. Osimtoga, nije dosu|en o~igledan jedanaesterac kada je Damir Koja{evi} povu~en od odbrambenog igra~a trebinjskog tima u trenutku kada je sam i{ao prema proti-

Pripreme za me~ sa [irokim
Torlak je kazao da se Sarajevo okre}e pripremama za me~ sa [irokim Brijegom na doma}em terenu. „[irokobrije`ani su jedan od glavnih konkurenata u borbi za vrh. Pro{le sezone smo ih savladali sa 3:0 na doma}em terenu. Nemarazloga da ovaj put tako|e ne osvojimo puni plijen. Imamo dovoljno vremena da analiziramo narednog rivala. Svi igra~i }e biti u kombinaciji za va`nu utakmicu protiv [irokog Brijega“ , izjavio je Torlak. Z. RA[IDOVI]

Sedin Torlak: Policajac me zaka~io pendrekom

Ned`ad Selimovi} nakon otkaza u Travniku

Ne ljutim se ni na koga
Figo podr`ava Gasperinija
Legendarni portugalski nogometa{ Luis Figo tvrdi da je iznena|en i ponosan {to ga italijanski mediji guraju na klupu Intera... Pod velikim pritiskom na{ao se trener iz Milana Gian Piero Gasperini, nakon {to je njegova ekipa izgubila sve tri slu`bene utakmice na po~etku ove sezone (italijanski superkup, Serie A i Liga prvaka), {to je najgori ulazak u sezonu jo{ od 1921. Figo je od odlaska u penziju prije dvije godine zaposlen kao Interov ambasador. "Iznena|en sam, ali i ponosan {to se moje ime spominje u kontekstu trenera Intera. To zna~i da sam, djeluju}i u Interu,ostaviodobardojam. No, trenutnoiskazujem svu svoju podr{ku aktualnom treneru Gasperiniju", izjavio je Figo za La Gazzettu dello Sport.

Hvala navija~ima koji su bili uz nas sve vrijeme, kao i ljudima u klubu. Vrijeme }e pokazati da li su bili u pravu {to su mi dali otkaz
Poslije niza slabih rezultata u Premijer ligi BiH i ispadanja u {esnaestini finala Kupa BiH, uprava Travnika odlu~ila je smijeniti svog trenera Ned`ada Selimovi}a. Veziri su uvezali tri poraza u prvenstvu, izba~eni su iz Kupa od Vele`a, a posljednja kap koja je prelila ~a{u bio je nerije{en rezultat sa novim premijerliga{im GO[K-om na Piroti (1:1). Treba ista}i da je Selimovi} bio jedan od "najdugovje~nijih" trenera u na{em prvenstvu jer se na klupi Travnika zadr`ao ~etiri godine. "Lo{i rezultati su razlog moje smjene. Izgubili smo tri utakmice u PL, potom smo izba~eni iz Kupa, a stvarno smo o~ajno igrali u posljednjoj utakmi-

Selimovi} dobio otkaz zbog lo{ih rezultata

ci sa GO[K-om. Odmah nakon utakmice sa timom iz Gabele sazvana je vanredna sjednica i donesena je odluka o mojoj smjeni", kazao je Selimovi}, koji isti~e da u klubu nije nikome zamjerio zbog otkaza. "Ne ljutim se ni na koga. Zahvalio bih se igra~ima od kojih sam mnogo nau~io za ove ~etiri godine, a vjerujem da su i oni od mene mogli ne{to nau~iti. Hvala i navija~ima koji su bili uz nas sve vrijeme, kao i ljudima u klubu. Vrijeme }e pokazati da li su bili u pravu {to su mi dali otkaz." Na pitanje da li je primijetio da mu se smjena pripremala ve} izvjesno vrijeme, Selimovi} je kazao: "Ne vje ru jem u ~ar {ij ske pri~e, niti sam obra}ao pa`nju na takve stvari. Ja sam sve probleme s kojima sam se suo~avao rje{avao na terenu i nisam se bavio drugim stvarima. U Travniku sam proveo mnogo godina kao igra~ i kao trener, tako da ne `elim vjerovati da je neko radio protiv mene jer bi u tom slu~aju radio direktno proA. KRVAVAC tiv kluba."

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

FUDBAL

27

Trener Vele`a Mirza Vare{anovi} nezadovoljan

Sa balerinama ne mo`emo dobiti u gostima
Po crvenim kartonima ispada da smo najgrublja mom~ad, a to nije istina, ka`e Vare{anovi} i dodaje: U}i u derbi protiv Zrinjskog sa {to boljim raspolo`enjem
Vele` se iz Prijedora vratio pognute glave, {to je prvi put ove sezone da Mostarci u gostima do`ive poraz. Trener ro|enih Mirza Vare{anovi} nakon susreta nije bio toliko nezadovoljan igrom, koliko nekim drugim stvarima. Podsje}anja radi, susret je rije{en u 40. minuti kada je Ned`ad @eri} pogodio nakon prekida. "Ponovno smo s jednom dekoncentracijom u{li u utakmicu. Rudar je na samom po~etku imao jednu situaciju, a do kraja susreta samo su nam jo{ jednom priprijetili i tada nam zabili gol... i to iz auta, {to je bilo jako neozbiljno. Rudar u nastavku susreta nije pre{ao centar, sve je jasno kada je njihov golman Tripi} u dosta novina progla{en igra~em utakmice. Mi smo zapravo dobro funkcionirali, ali do dvadeset metara od protivni~kog gola. Igra u kompletu zaista nije bila toliko lo{a", rekao je Vare{anovi}, te dodao da mu se nimalo nije svidjelo {to je drugu prvenstvenu utakmicu za redom njegov igra~ pocrvenio - protiv [irokog Brijega to je bio D`enan Durakovi}, a u Prijedoru je u svla~ionicu prije ostalih morao Damir Rov~anin. "Neki igra~i na strani se pona{aju kao balerine, a po crvenim kartonima ispada da smo najgrublja mom~ad, a to nije istina. Rov~anin je prvi karton zaslu`io jer je na pu cao lop tu na kon su~evog zvi`duka, a za drugi ne mogu ni{ta re}i, jer je do{lo do nekog ko{kanja, to nisam dobro vidio. Ali va`no za istaknuti je to da te kartone dobivamo u nekim naoko bezazlenim situacijama..., nisu to akcije opasne po gol ili ne{to sli~no." Mostarci priliku za popravni imaju protiv Travnika, kojeg su ve} dobili u Kupu... "U tu utakmicu idemo s jakom `eljom za pobjedom kako bismo u gradski derbi protiv Zrinjskog u{li sa {to boljim raspolo`enjem. Ve} smo ih dobili u Kupu 3:2 i nadam se da }emo ponovno slaviti, ali ovog puta pristup mora biti pravi od samog po~etka", istakao je Vare{anovi}.
J. Li. Denis Sadikovi}: Kraji{nik ostaje u ligi

Denis Sadikovi}, novi trener Kraji{nika

Ponovo dobio ulogu spasioca!
Gubitak bodova kod ku}e, prije mog anga`mana, unio je nervozu u ekipu, ali igra~ki kadar je sasvim solidan. Treba samo vi{e kvalitetnog rada i malo sre}e, smatra Sadikovi}
Veliki uspjeh sa Slobodom, koju je u svega deset utakmica iz zone ispadanja doveo u vrh tabele, bio je glavna preporuka ~elnim ljudima Kraji{nika iz Velike Kladu{e da kao novog trenera anga`uju Tuzlaka Denisa Sadikovi}a. "Situacija je sli~na. Ali ne bojim se izazova, kao {to nisam ni tada. Gubitak bodova kod ku}e prije mog anga`mana unio je nervozu u ekipu, ali igra~ki kadar je sasvim solidan. Treba samo vi{e kvalitetnog rada, malo sre}e i eto nas brzo u sredini tabele", isti~e Sadikovi}, koji je u Slobodi, gdje je stal no za po slen, uzeo ne pla}eno do daljnjeg. U Velikoj Kladu{i je ve} sedam dana u kojima je ekipu vodio u dvije utakmice. U kupu su protiv Mladosti iz @up~e obezbijedili plasman u osminu finala, dok su u prvenstvu kao gosti pora`eni u Kaknju, kod favorizovanog Rudara. "U Kaknju o~ito nismo ima-

Preporu~io ga Amar Osim
"Ovdje isti~u da su im predlagali veliki broj trenera. Zanimljivo je da me je Kladu{anima preporu~io Amar Osim, trener @eljezni~ara. Klub ima dobre odnose sa njima, ovdje je i nekoliko @eljinih igra~a na posudbi“ pojasnio je Sadiko, vi} iznenadni odlazak na zapad dr`ave. li {ta tra`iti. Ve} u startu su nam dali do znanja da se ne trudimo previ{e. Ali pred nama je mnogo utakmica, vjerujem da uz ne{to korektnije su|enje, mo`emo donijeti nekoliko bodova sa strane. Tako bismo nadoknadili doma}i minus i uplovili u mirniju luku, {to nam je cilj do zimske pauze", rekao nam je Sadikovi}.

Mirza Varer{anovi} ljut na neke svoje igra~e

Sead Ka~ar, mladi fudbaler Olimpica

Zaslu`ujem poziv u reprezentaciju
Trenutno smo prvi na tabeli i definitivno }e mnogi da osjete na{u snagu ove godine
Odli~ne partije u omladinskoj ligi BiH pru`a junior Olimpica Sead Ka~ar koji je u pro{lom kolu postigao pobjedni~ki pogodak u Banjoj Luci protiv Borca. Ka~ar je izdanak omladinske {kole vukova i najavljuje jo{ bolju igru svog tima. "Pro{la sezona je bila odli~na jer smo igrali polufinale dr`avnog prvenstva. Me|utim, ova sezona }e biti mnogo bolja. Trenutno smo prvi na tabeli i definitivno }e mnogi da osjete na{u snagu ove godine", rekao je Ka~ar. Prije godinu dana on je dobio poziv belgijskog Euppena, u ~ijoj akademiji je odu{evio. Ipak, odlu~io je da se vrati u Sarajevo i da svoje prve seniorske utakmice odigra upravo u dresu mati~nog kluba. "Olimpic je jedan od rijetkih klubova koji pru`a priliku mladim igra~ima. Sve }u uraditi da svojim igrama zaslu`im dres prvog tima i tako ostvarim svoj san i zaigram za klub u kojem sam od svoje {este godine", smatra Ka~ar kojem je san da obu~e dres reprezentacije BiH. "Vjerujem da je do{lo vrijeme da se u reprezentaciju pozivaju igra~i koji to svojim igrama i zalaganjem zaslu`uju, a svaki igra~ ima pravo da se nada pozivu. Ja sam ponosan {to sam ro|en u BiH i dres sa dr`avnim grbom za mene je svetinja", zaklju~io je Ka~ar.
A. K.

Ka~ar odlu~io utakmicu u Banjoj Luci

28

FUDBAL

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

P

ogotkom Mirsada Rami}a iz 71. minute @eljo je te{kom mukom savladao goste iz Grada~ca rezultatom 1:0 u utakmici koja se mogla zavr{iti i podjelom bodova, ali i ubjedljivom pobjedom doma}eg tima. U slavljeni~kom raspolo`enju @eljo je odli~no otvorio me~ protiv Zvijezde, ali lopta u prvom poluvremenu nije htjela iza Smaji}a, iako je bilo nekoliko odli~nih prilika. Prva je bila ve} u ~etvrtoj minuti kada je Zeba sjajno izveo slobodnjak, a golman Zvijezde nekim ~udom izbacio loptu iz ra{lji svog gola. ^inilo se da }e ritam doma}ih poremetiti povreda Smaji}a, koji je 15. minuti morao van terena, ali ve} minutu poslije @eljo je imao novu sjajnu priliku. ^oli} je dobro ubacio, a Adilovi} zakasnio. Uslijedio je korner iz kojeg Be{lija {utira malo pored gola. Tri minute poslije nova {ansa. Ovaj put Kvesi} je glavom spustio za Zebu, koji fantasti~no {utira sa vi{e od 20 metara, ali i ovaj put lopta odlazi pored gola, ba{ kao i u 33. minuti, ka-

@eljezni~ar te{kom mukom savladao Zvijezdu

Rami} donio slavlje
Velika radost plavih nakon postignutog pogotka Foto: D`. KRIJE[TORAC

za 90. ro|endan
Nakon dobre igre doma}ih u prvom dijelu, gosti u nastavku zaigrali mnogo bolje, te propustili sjajnu {ansu preko Hasi}a, da bi u 71. minuti rezervista Rami} postigao pobjedonosni gol za plave

Sretan ti ro|endan voljeni klube
Igra~i @eljezni~ara na predstavljanje pred po~etak me~a iza{li su sa transparentom - Sretan ti ro|endan voljeni klube, a kapiten gostiju Jasmin Moranjki}, uru~io je cvije}e Mirsadu Be{liji kao poklon za 90. ro|endan tima sa Grbavice. Tako|er, u poluvremenu je uprili~ena dodjela dresova za najsretnije gledaoce, a nagrade je izvukao Mimo [ahinpa{i}. da je ponovo Zeba poku{ao ugroziti Smaji}a. Loptu su u gol poku{ali skrenuti Adilovi} i Svraka, ali nisu uspjeli u tome. Ina~e, @eljo je u prvom dijelu izveo 15ak kornera, ali su gosti iz Grada~ca svaki put uspjevali otkloniti opasnost ispred svog gola. U nastavku susreta doma}i su krenuli na sve ili ni{ta, {to je otvorilo prostor za kontranapade, a u 56. minuti gosti su pokazali da su itekako opasni kad im se ostavi dovoljno prostora. Naime, Husi} je kao brzi voz pro{ao pored ^oli}a, te iza{ao sam pred Gu{u. Ipak, golman plavih fantasti~no brani njegov udarac, te spa{ava @elju, pokazav{i da nije za staro gvo`|e, iako ve} dvije godine nije aktivan. Dvije minute poslije Zvijezda ima novu {ansu, a ovaj put pred Gu{om je bio Deli}, koji se odlu~uje za ubacivanje, a opasnost otklanja Bogi~evi}. U 68. minuti doma}i napokon dolaze do daha, a veliku {ansu, nakon prodora Zebe propu{ta Adilovi}, koji je odmah nakon toga zamijenjen, kao i Kvesi}. U igru su u{li Selimovi} i Rami}, a ovaj posljednji ve} u prvom kontaktu sa loptom posti`e gol za vodstvo od 1:0. Bio je to jedan u nizu od kornera (@eljo izveo preko 20 kornera), ubacio je Zeba, a Rami} glavom matirao Smaji}a. Gosti su u sljede}em napadu tra`ili penal, nakon {to je Hasi} pao u duelu sa Gu{om, ali umjesto bijele ta~ke, sudija Vukasovi} pokazao je tek `uti karton napada~u Zvijezde, a nakon gu`ve jo{ i Hasi}u i Jamaku, koji su se naguravali izme|u sebe. Rami} je 78. minuti jo{ jednom mogao do pogotka, ali ovaj put njegov udarac brani Smaji}.
J. LIGATA

@eljezni~ar - Zvijezda 1:0
Sta di on Grba vi ca. Gle da la ca: 5.000. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Banja Luka) - 5,5. Strijelac: 1:0 - Rami} (71). @uti kartoni: Jamak, B. ^oli}, Gu{o (@eljezni~ar), Husi}, Jusi}, Nuhanovi}, Hasi} (Zvijezda). @ELJEZNI^AR: Gu{o 7, B. ^oli} 6, Kvesi} 6 (od 69. Rami} 7), Bogi~evi} 6, Vasili} 6, Svraka 6, Jamak 6, Zeba 6,5, Smaji} - (od 15. Stani} 6), Adilovi} 5,5 (od 69. Selimovi} -), Be{lija 6,5. Trener: Amar Osim. ZVIJEZDA: Smaji} 6,5, Jakovljevi} 6, Husi} 6 (od 59. Nuhanovi} -), Gavari} 5 (od 64. Hasi} 6), Moranjki} 6,5, Risti} 5, Jusi} 5,5, Deli} 5, Ma{i} 5, Omi} 5,5, Halilovi} 5,5 (od 87. Jahi} -). Trener: Dragan Jovi}. BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer Liga
UTA POB NER POR D:P-G BOD

[iroki Brijeg - Slavija 5:0
Stadion Pecara. Gledalaca: 1.000. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7. Strijelci: 1:0 – Mi{i} (15), 2:0 – Varea (30), 3:0 – Radovanovi} (37ag), 4:0 – Roskam (82), 5:0 – Varea (85). @uti kartoni: Kvesi} ([iroki Brijeg), Mazzoli (Slavija). [IROKI BRIJEG: Bilobrk -, ]ori} 6.5, Je{e 6.5, D`idi} 6 (od 72. Brekalo - ), Berto{a 6.5, Ko`ul 6 (od 81. Roskam 6.5), Ivankovi} 6.5, Kvesi} 6.5, Mi{i} 6.5, [ili} 6 (od 66. Serdaru{i} 6), Varea 6.5. Trener: Branko Kara~i}. SLAVIJA: Dujkovi} - (od 15. Tomovi} 5), Mazzoli 5 (od 46. Nikoli} 5), Lackanovi} 5, Radovanovi} 5, Sadikovi} 5, Radonja 5 (od 61. Stojanovi} - ), Simi} 5, Peri{i} 5, Ra{evi} 5, Todorovi} 5, Muminovi} 5, Trener: Dragan Macan.

Zrinjski - Sloboda 2:0
Stadion Pod Bijelim brijegom. Gledalaca: 2.000. Sudija: Dragan Skaki} (Gradi{ka) 7. Strijelci 1:0 – Marjanovi} (16), 2:0 – Beki} (21). @uti kartoni: D`idi} (Zrinjski), Aljuki}, Ribi} (Sloboda). ZRINJSKI: Melher 6.5, Mili~evi} 6.5, D`idi} 6.5, Beki} 7 (od 77. Jackson -), Stojki} 6.5, Popovi} 6.5, Marjanovi} 7 (od 56. Su{i} -), @ur`inov 6.5 (od 70. Dre`njak -), Pehar 6.5, Marki} 6.5, Ani~i} 6.5. Trener: Slaven Musa SLOBODA: Divkovi} 7, Aljuki} 5.5, ]ivi} 5.5, Milutinovi} 5.5, Jahi} 5.5, Malki} – (od 32. Ribi} 5.5), Halilovi} 5.5, Slomi} 5.5, Rahmanovi} 5.5, ^ukle 5.5 (od 90. Hasi} ), Mand`i} (od 90. Jusi}). Trener: Ibrahim Crnki}

7. kolo

Va`na pobjeda vukova
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Olimpic - Borac 2:1
Olimpijski stadion Asim Ferhatovi} Hase. Gledalaca 100. Sudija: Darko Obradovi} 7. Pomo}nici: Elvis Pro{i} i Sreten Udovi~i}. ^etvrti sudija: Vedran Zovko. Delegat: Ferid ^ov~i}. Strijelci: 1:0 - Kapi} (18), 2:0 - Kapi} (36), 2:1 - Bu~an (45). @uti kartoni: Su lje vi} (Olim pic), Ma ksi mo vi}, Bu~an (Borac). OLIMPIC: Fejzi} 6,5, Rizvanovi} 6,5, Suljevi} 7, [kalji} 7, Regoje 6,5, Vidovi} 6,5, \uri} 7 (od 90. Du~i} -), Harba 7, Vladavi} 7, Muharemovi} 7 (od 82. Jugo -), Kapi} 7,5 (od 87. Kiso -). Trener Nedim Jusufbegovi}. BORAC: Avduki} 6, Stupar 6, Grahovac 6, Raspudi} 6, Maksimovi} 6 (od 60. Staji} -), Vidakovi} 6 (od 60. Kajkut 6,5), Miki} 6,5, @ari} 6,5, Bu~an 6,5, Staki} 6, Kruni} 7. Trener: Slobodan Star~evi}.

1. Sarajevo 2. [iroki Brijeg 3. Borac 4. Zrinjski 5. @eljezni~ar 6. Vele` 7. Leotar 8. Rudar 9. Sloboda 10. GO[K 11. Travnik 12. Olimpic 13. Zvijezda 14. ^elik 15. Slavija 16. Kozara

7 5 1 1 19:6 16 7 5 1 1 14:3 16 7 5 1 1 14:6 16 7 3 2 2 17:13 11 7 3 2 2 11:8 11 7 3 2 2 7:5 11 7 3 1 3 8:8 10 7 3 1 2 6:10 10 7 3 0 4 4:8 9 7 2 2 3 7:9 8 7 2 2 3 9:12 8 7 2 1 4 8:9 7 7 2 1 4 5:10 7 7 2 1 4 8:13 7 7 2 0 5 7:21 6 7 1 2 4 7:10 5 REZULTATI TRAVNIK: Travnik - GO[K 1:1 (Ive{i} 72 - Dudi} 57pen) BOS. GRADI[KA: Kozara - ^elik 1:2 (Studen 44 - Tosunovi} 34, Puri} 90) TREBINJE: Leotar - Sarajevo 1:0 (Markovi} 50) PRIJEDOR: Rudar - Vele` 1:0 (@eri} 40) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Slavija 5:0 (Mi{i} 15, Varea 30, 85, Radovanovi} 37ag, Roskam 82) MOSTAR: Zrinjski - Sloboda 2:0 (Marjanovi} 17, Beki} 23) SARAJE VO: Olimpic - Borac 2:1 (Kapi} 18, 35 - Bu~an 45) SARAJE VO: @eljezni~ar - Zvijezda 1:0 (Rami} 71)

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

ME\UNARODNI SPORT

29

PRIMERA Barcelona utrpala Osasuni osam golova

Rekordna pobjeda u Guardiolinoj eri
Guardiola je u me~u protiv Osasune prvi put isprobao novu takti~ku postavku, te je njegova ekipa na teren istr~ala u formaciji 3-4-3, sa Danijem Alvesom na poziciji desnog krila • Soldado ponovo Valencijin junak
Nakon pro{losedmi~nog remija (2:2) kod Real Sociedada, te identi~nog rezultata protiv Milana u Ligi prvaka, nogometa{i Barcelone na Nou Campu su se iskalili na nedu`noj Osasuni, kojoj su u 4. kolu Primere utrpali ~ak osam komada. Rije~ je o rekordnoj pobjedi katalonskog sastava u eri Josepa Guardiole u kojoj je hat-trick postigao Lionel Messi, a dva gola dodao David Villa, dok su po jedan, uz autogol Roversija, dali Xavi i Fabregas. Ina~e, Guardiola je u me~u protiv Osasune prvi put isprobao novu takti~ku postavku, te je njegova ekipa na teren istr~ala u formaciji 3-4-3, sa Danijem Alvesom na poziciji desnog krila, kojem je ovo ujedno bila i stota utakmica u dresu Barce u Primeri. Tako|er, prvi put nakon 16. aprila i derbija protiv Reala, u po~etnoj postavi Katalonaca zaigrao je i Carlos Puyol, koji je na terenu proveo 53 minute. U ostalim susretima, nogometa{i Valencije zadr`ali su se u vrhu tabele, nakon {to su savladali Sporting u Gijonu sa 1:0, uz peti prvenstveni pogodak Soldada, a do druge pobjede do{la je i Malaga, i to pogotkom Martina De mic he li sa na kon kor ne ra [PANIJA
Primera 3. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

1. Valencia 2. Barcelona 3. Sevilla 4. Real Madrid 5. Málaga 6. Betis 7. Rayo V. 8. Atlético M. 9. Real S. 10. Zaragoza 11. Osasuna 12. Espanyol 13. Mallorca 14. Granada 15. Levante 16. Athletic B. 17. Getafe 18. Racing 19. Villarreal 20. Spor ting

3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3

3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 0 1 2 2 2 3

6:3 15:2 5:3 10:2 6:2 2:0 2:1 4:1 4:4 2:7 2:9 3:4 1:2 1:5 1:1 2:3 3:6 3:8 2:8 2:5

9 7 7 6 6 6 5 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 0

[panci puni hvale za Spahi}a
U subotu nave~er svoj duel odigrala je i Sevilla, koja je golom Kanutea savladala Real Sociedad sa 1:0. Svih 90 minuta u dresu Seville odigrao je i Emir Spahi}, koji je u 88. minuti dobio `uti karton. Njegov nastup je komentirala i ugledna {panska Marca, koja u duelu protiv Sociedada isti~e dobru igru na{eg kapitena. “Medel i Spahi} su igra~i koji se ne smiju dok su na terenu. Oni shvataju fudbal ozbiljno, kao da im `ivoti ovise o tome“, navodi Marca. Trener Seville Marcelino bio je zadovoljan nakon pobjede svojih izabranika, ali je istakao kako u njegovoj ekipi jo{ uvijek ima mjesta za napredak. “Sada imamo sedam bodova od mogu}ih devet, a igrali smo protiv jakih ekipa koje }e nam biti direktna konkurencija tokom sezone. Igra mo do bro, ali o~ekujem da }e se na{a igra jo{ popraviti kako sezona bude odmicala“ rekao je , Marcelino.

Lionel Messi postigao je hat-trick

Reuters

Santija Cazorle, dok je Villarreal upisao novi, drugi ovosezonski poraz (1:0) na gostovanju kod Granade. Uche, koji je najskuplje poja~anje u historiji Granade (stigao u klub za tri miliona

eura), postigao je jedini pogodak na utakmici i to u 56. minuti, a `uta podmornica je propustila osvojiti bod, nakon {to je Giuseppe Rossi proma{io 11-erac u 79. minuti.

Rezultati Spor ting - Valencia 0:1 (Soldado 30) Granada - Villarreal 1:0 (Uche 56) Mallorca - Malaga 0:1 (Demichelis 39) Barcelona - Osasuna 8:0 (Messi 5, 41, 79, Fabregas 13, Villa 34, 76, Roversio 40ag, Xavi 57). Sevilla - Real Sociedad 1:0 (Kanuoute 53) Getafe - Rayo Vallecano 0:1 (Michu 4) Zaragoza - Espanyol 2:1 (Garcia 23, 90 - Lopez 71) Atletico Madrid - Racing Santander 4:0 (Falcao 23, 36pen, 55, Adrian 78) Levante - Real Madrid (sino}) Athletic Bilbao - Real Betis (sino})

B

ez ve}ih posljedica, osim dva {ava, pro{ao je golman Rome i holandske nogometne reprezentacije Maarten Stekelenburg nakon bliskog kontakta s kopa~kom Interova stopera Lucija. 28-godi{nji Holan|anin stradao je u svom drugom prvenstve nom nas tu pu za rim ski klub, i to ve} u 15. minuti gostovanja (0:0) kod Intera na San Siru. Nakon {to je stigao do lopte prije Lucija, 33-godi{nji Brazilac neoprezno ga je {picom kopa~ke pogodio u lijevi obraz umjesto da ga je i{ao presko~iti. Brazilac je pro{ao sa `utim kartonom, a nesretni je Holan|anin desetak minuta ostao le`ati u nesvijesti. Nakon {to mu je lije~ni~ka slu`ba njegova kluba imobilizirala vrat, Stekelenburg je preba~en u svla~ionicu gdje je desetak minuta kasnije do{ao svijesti. Nakon toga odve-

Nakon kopa~ke Lucija u lice...

Stekelenburgu samo dva {ava
28-godi{nji Holan|anin stradao je u svom drugom prvenstvenom nastupu za rimski klub. Nakon {to je stigao do lopte prije Lucija, 33-godi{nji Brazilac neoprezno ga je {picom kopa~ke pogodio u lijevi obraz
zli su ga u milansku bolnicu Svetog Karla. Sni ma nja su po ka za la da nije pretrpio te`u niti opasniju povredu, te da }e treneru Luisu Enriqueu biti na raspolaganju ve} za sljede}e kolo Serije A. “Nema nikakvih problema. Dobio je dva {ava i preno}io u bol ni ci zbog mje ra opre za. Sasvim je u redu. Sre}a je da se ni{ta nije dogodilo. O~ekuje mo da }e to kom ne dje lje doputovati u Rim” rekao je , Romin sportski direktor Walter Sabatini.

Maarten Stekelenburg bez svijesti je bio desetak minuta

30

OGLASI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

ME\UNARODNI SPORT
FRANCUSKA
1. Montpellier 2. Toulouse 3. Lyon 4. Lille 5. PSG 6. Lorient 7. Rennes 8. Sochaux 9. Auxerre 10. Evian 11. Caen 12. St. Étienne 13. Bordeaux 14. Dijon 15. Brest 16. Nice 17. Ajaccio 18. V’ciennes 19. Marseille 20. Nancy 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 1 1 3 0 5 2 2 1 3 3
La Championnat
UTA POB NER POR D:P-G

31
6. kolo
BOD

LE CHAMPIONNAT Sochaux iznenadio Lille

Me{i bod protiv prvaka
Lille u duelu protiv Sochauxa, na{eg Mehmeda Ba`darevi}a, vodio u dva navrata, ali se na kraju ipak morao zadovoljiti bodom Preokret Toulusea
Lille je do utakmice protiv Sochauxa uvezao tri uzastopne pobjede u doma}em {ampionatu. Savladali su Caen, Marseille i St. Etienne, a onda im je u goste do{ao Sochaux na{eg Mehmeda Ba`darevi}a i zaustavio ih. Istina, izabranici Raula Garcije bili su bolji od Sochauxa, ali na kraju su se morali zadovoljiti bodom iako su dvaput vodili. Benoit Pedretit je u 49. minuti doveo doma}e u prednost, a onda je u 56. drugi `uti karton do bio Mat hieu De buchy. Broj~anu nadmo} Sochaux je iskoristio u 70. minuti, kada je za 1:1 pogodio Cerdic Bakambu, koji je utakmicu po~eo s klupe. Lille ponovo vodi u 78. minuti, kada je Belgijanac Eden Hazart bio siguran realizator najstro`ije kazne, ali je Ba`darevi}eva ekipa do kraja uspjela jo{ jednom da se vrati i to opet zahvaljuju}i igra~ima s klupe. Sloan Privat je u igru u{ao u 80. minuti, da bi samo {est minuta kasnije matirao Mickaela Landreaua. Ovom podjelom bodova, Lille se sa 11 bodova priklju~io

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 1 3 3 4 2 3

12:5 10:6 9:5 11:8 9:6 8:5 11:9 10:9 9:8 5:5 7:8 5:9 7:8 5:13 5:6 5:6 6:12 7:8 6:8 4:7

13 13 11 11 11 11 11 9 7 7 7 7 6 6 5 5 5 4 3 3

Rezultati Lille - Sochaux 2:2 (Pedret ti 50, Hazard 78pen - Bakambu 70, Privat 86) Brest - Montpellier 2:2 (Ben Basat 70, Gentilet ti 88 - Montpellier Giroud 19, 41) Toulouse - Bordeaux 3:2 (Tabanou 53pen, Capoue 59, Riviere 90+2 Diabate 19, 38) Lorient - St. Etienne 3:0 (Aliadiere 11, 76, Coutadeur 90) Auxerre - Caen 1:1 (Jemaa 32 - Nivet 45) Valenciennes - Dijon 4:0 (Danic 53, Puol 75, 78, Cohade 79) Nice - Ajaccio 3:0 (Monzon 45 3, 87pen, Civelli 88) Evian Thonon Gaillar - Paris S.G. 2:2 (Leroy 14, Sagbo 20 - Store 43, Bodmer 80) Rennes - Nancy 1:1 (Montano 19 - Luiz 78pen) Lyon - Marseille (sino})

Mehmed Ba`darevi} pogodio sa izmjenama

Lyonu i Lorientu na diobi tre}eg mjesta, dok je Socxhaux ostao na osmom mjestu sa devet bodova. Nogometa{i Toulousea slavili su rezultatom 3:2 na svom trav nja ku pro tiv Bor deauxa, preokrenuv{i vodstvo gostiju iz

prvog poluvremena od 2:0 u vlastitu pobjedu. Gol odluke Riviere je postigao u drugoj minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena. Time su Tulu`ani iskoristili kiks Montpelliera, koji je u dru-

gom poluvremenu gostuju}eg dvoboja kod Bresta, 16-plasiranog nakon uzvodnih pet kola, propustio 2:0 prednost nakon prvog dijela utakmice. Zavr{ilo je remijem.
J. Li.

Chelsea ostaje bez dvojice napada~a

Torres i Anelka

napu{taju
ju, a iz uprave Chelsea ka`u da ga sigurno ne}e pozajmiti niti jednom od rivala iz Engleske. Naravno, on }e i dalje dobivati priliku dok se januarski prelazni rok ne otvori, ne bi li opravdao ~injenicu da je najskuplji fudbaler u historiji en-

Stamford Bridge
gleskog nogometa. Podsjetimo, El Nino je postigao samo jedan gol u posljednja 23 nastupa, a {to se pozajmice ti~e, u opciji su novi bogata{ Malaga, te Torresov biv{i klub, Atletico Madrid Tako|er, menad`er plavaca Andre Villas - Boas ubije|en je da }e izgubiti jo{ jednog napada~a na kraju sezone. Rije~ je o Nicolasu Anelki, a menad`er Chelsea je siguran da Fran cuz ne}e tra`iti pro du`etak ugovora. Juan Mata, te mladi Sturridge su, ipak, prva napada~ka opcija Chelsea, te se Anelkino mjesto u vrhu napada Chelsea konstantno klima. Ako je vjerova ti ri je~ima nje go vog me nad`era, na isteku ugovora (po zavr{etku ove sezone) Anelka postaje biv{i, te }e promijeniti sredinu. “Mi }emo mu ponuditi obnovu ugovora, ali to je njegova odluka, a nisam siguran da }e biti voljan da obnovi ugovor“, ka`e Villas-Boas.

Juan Mata, te mladi Sturridge su, ipak, prva napada~ka opcija Chelsea, te se Anelkino mjesto u vrhu napada Chelsea konstantno klima • Torres se vra}a u [paniju
Ukoliko Fernando Torres do kraja polusezone ne opravda svih 50 miliona funti koje je ulo`eno u njega, vjerovatno }e biti poslat na pozajmicu, objavili su engleski mediji. Privremeni ugovor }e ga vjerovatno vratiti nazad u [pani-

Zbog opklade trenirali goli
Mladi golmani norve{kog Sanderfjorda morali su trenirati potpuno goli jer su izgubili me~ od starijih kolega. Norve{ki mediji tvrde da su mladi golmani Berntzen i Antonsen s ~uvarima mre`e prve ekipe Ivensom Austboom i Colinom Burnsom igrali teniski me~ u kojem je pora`ene ~ekala kazna. Dvojac koji je izgubio susret morao je na trening do}i bez odje}e, a ~lanove Sanderfjorda je jako nasmijala sudbina koja je sna{la mlade golmane.

Te{ka povreda Huga Rodallege
Nogometa{ Wigan Athletica, KolumbijacHugo Rodallega, te{ko je stradao u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena subotnje premierliga{ke utakmice protiv Evertona. Napada~ pomenutog kluba, naime, povrijedio je desno koljeno, i to, kako se ~ini, vrlo ozbiljno. “Prerano je jo{ precizno re}i, ali prvi znaci nisu dobri. Izgleda da je potrgao kri`ne ligamente“ pot, vrdio je nakon utakmice trener Wigana Roberto Martinez. Potvrdi li se prva dijagnoza nakon snimki koje Rodallegu tek ~ekaju, izvjesno da lani najboljeg strijelca Wigana u Premiershipu (devet golova) o~ekuje vi{emjese~napauza. Ina~e, Wigan je u srazu petog kola na Goodison Parku izgubio 3:1.

Torres i Anelka su na izlaznim vratima Stamford Bridgea

32

SPORT NON-STOP
ITALIJA
Serie A

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP HNL Pobjeda Hajduka u Vinkovcima

33

SERIE A Lecce iznenadio Bolognu

2. kolo
BOD

Juventus pobijedio Sienu
Genoa savladala Lazio sa 2:1 na gostovanju u kojem je reprezentativac BiH Senad Luli} odigrao 82 minute • Inter i Pjani}eva Roma odigrali 0:0
Genoa je savladala Lazio sa 2:1 na gostovanju u 3. kolu prvenstva Italije. Doma}in je poveo preko Scullija u 11. minuti, da bi gosti preokrenuli rezultat i trijumfovali pogocima Palacija u 54. i Kucke u 71. minuti. Fudbaler Lazija Senad Luli} odigrao je 82 minute u doma}em porazu svog tima. Igra~a bh. dr`avnog tima zamijenio je Stankevi~ius. Juventus je nadigrao kao gost od Siene sa 1:0 i tako opravdao ulogu favorita. Gol odluke postigao je Matri u 54. minuti. Lecce je iznenadio Bolognu, savladav{i je sa 2:0. Strijelci su bili Giacomazzi i Grossmüller. Udinese je lako do{ao do punog plijena protiv Fiorentine rezultatom 2:0. Pobjednik je odlu~en za pola sata igre, u kojoj su Di Natale u osmoj minuti sa bijele ta~ke i Isla u 30. pogodili mre`u protivnika. Parma je te{ko slomila otpor Chieva, pobijediv{i sa 2:1. Dvostruki strijelac za pobjedni~ku ekipu bio je Giovinco u 24. i 90, dok

UTA POB NER POR D:P-G

1. Juventus 2. Udinese 3. Cagliari 4. Genoa 5. Atalanta 6. Catania 7. Napoli 8. Palermo 9. Fiorentina 10. Lecce 11. Parma 12. Milan 13. Chievo 14. Inter 15. Lazio 16. Novara 17. Roma 18. Siena 19. Cesena 20.Bologna

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2

5:1 4:0 4:2 4:3 3:2 1:0 3:1 4:4 2:2 2:2 3:5 2:2 3:4 3:4 3:4 3:4 1:2 0:1 1:4 0:4

6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Dinamo pregazio Vara`din
Zagreb i [ibenik podijelili bodove odigrav{i 1:1 • Split savladao Lokomotivu rezultatom 1:0
Dinamo je pregazio Vara`din rezultatom 7:0 u 8. kolu Prve hrvatske nogometne lige. Puleni trenera Krunoslava Jur~i}a zabilje`ili su sedmu prvenstvenu pobjedu i zadr`ali prvo mjesto sa pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk. Strijelci za ubjedljiv trijumf ekipe sa Maksimira, koja je nastupila bez sedam standardnih prvotimaca protiv Vara`dina, bili su Pokriva~ u 18, Ibanez u 42. i 61, Beqiraj u 47, Kova~i} u 52, Morales u 84. i Krstanovi} u 90. minuti. Nakon ~etiri godine, Hajduk je osvojio puni plijen u Vinkovcima, savladav{i Cibaliju sa 2:0. Golove su postigli Kuko~ u 23. i Anas Sharbini u 90. minuti iz penala. Mada je Cibalia imala 57 posto posjed lopte i uputila vi{e udaraca u okvir gola, splitska ekipa je zaustavila napade doma}ina i na kraju se radovala osvajanju nova tri boda. Zagreb i [ibenik su podijelili bodove odigrav{i 1:1. Gosti su poveli preko Mal~i}a u 11, dok je izjedna~io bh. internacionalac [ov{i}

Rezultati Atalanta - Palermo 1:0 (Denis 34) Bologna - Lecce 0:2 (Giacomazzi 37, Grossmüller 60) Catania - Cesena 1:0 (Lopez 54pen ) Lazio - Genoa 1:2 (Sculli 11 - Palacio 54, Kucka 71) Parma - Chievo 2:1 (Giovinco 24, 90 - Paloschi 79) Siena - Juventus 0:1 (Matri 54) Udinese - Fiorentina 2:0 (Di Natale 8pen, Isla 30) Cagliari - Novara 2:1 (Ribeiro 38, Larrivey 86 - Morimoto 88) Inter - Roma 0:0 Napoli - Milan (sino})

Glasgow nadigrao Celtic
Glasgow Rangers na{eg reprezentativca Sa{e Papca slavio je trijumf nad Celticom sa 4:2 (1:2) na stadionu Ibrox Park pred 50.221. gledalaca, koliko ih je posmatralo ovaj 396. po redu Old Firm me~ dva gradska rivala i najzna~ajnija {kotska kluba, koji se igra jo{ od 1888. godine. Glasgow je do vodstva stigao pogotkom Niasmitha u 23. minuti, a na 1:1 izjedna~io je Hooper u 34, da bi samo sedam minuta kasnije El doveo gostuju}u ekipu u vodstvo. Do kraja prvog poluvremena rezultat se nije mijenjao. U 56. minuti, nakon udarca iz ugla kojeg je izveo Davis, Jelavi} je bio najvi{i u skoku i pogodio za poravnanje. U nastavku, Glasgow je iskoristio slabosti u igri svog velikog rivala i golovima Lafertyja u 67. i Naismith u 93. do{ao do velike pobjede. Papac je odigrao svih 90 minuta ovog me~a.

Dinamo napunio do vrha mre`u Vara`dina

Senad Luli} (desno) u skoku bori se za loptu sa Kevinom Constantom

Reuters

je za pora`ene pogodio Paloschi u 79. Pogodak Lopeza u 54. minuti iz penala bio je dovoljan Cataniju za pobjedu nad Cesenom od 1:0. Atalanta je bila bolja od Paler-

ma sa 1:0. Gol za slavlje doma}ina postigao je Denis u prvom poluvremenu. Inter i Roma remizirali su 0:0 u subotnjem derbiju, u kojem je reprezentativac BiH i fudbaler

rimskog tima Miralem Pjani} odigrao cijelu utakmicu. U 57. minuti veznjak na{e najbolje selekcije {utirao je iz slobodnog udarca preko gola.
Z. R.

u 19. iz jedanaesterca. Golom Ercega, Split je savladao Lokomotivu sa 1:0. Rezultati: Cibalia - Hajduk 0:2 (Kuko~ 23, Anas Sharbini 90pen), Istra 1961 - Zadar 1:1 (Karabati} 88 - Santini 72), Split - Lokomotiva 1:0 (Erceg 39), Dinamo Zagreb - Vara`din 7:0 (Pokriva~ 18, Ibanez 42, 61, Beqiraj 47, Kova~i} 52, Morales 84, Krstanovi} 90), Zagreb - [ibenik 1:1 ([ov{i} 19pen -

Mal~i} 11), Slaven Belupo - Lu~ko 1:1 (Benko 71 - Rak 2), Inter - Rijeka 1:0 (Abilaliaj 14), Karlovac Osijek (sino}). Poredak: 1. Dinamo 22 boda, 2. Hajduk 17, 3. Inter 16, 4. Split 15, 5. Slaven Belupo 14, 6. Osijek 14, 7. Zagreb 13, 8. Rijeka 12, 9. Lokomotiva 11, 10. Zadar 10, 11. Istra 9, 12. Cibalia 7, 13. [ibenik 6, 14. Karlovac 4, 15. Lu~ko 2, 16. Vara`din 1.

BUNDESLIGA Bayern bolji od Schalkea

Hannover preokretom

[F [ampion junior otvorio filijalu

PREMIERSHIP City ispustio dva gola prednosti protiv Fulhama

DO POBJEDE
Hannover je preokretom stigao do pobjede od 2:1 nad Borussiom Dortumund na AWDAreni pred 49.000 u utakmici 6. kola Bundeslige. Nakon prvog poluvremena u kojem se mre`e nisu tresle, igra~i aktuelnog {ampiona Njema~ke poveli su golom Kagawe u 63. minuti. NJEMA^KA
Bundesliga
UTA POB NER POR D:P-G

Najmla|i polaznik
~etverogodi{nji Tomi}
Pored u~enja osnova nogometne igre, na{i mladi fudbaleri }e u~estvovati na brojnim turnirima u zemlji i inostranstvu, rekao je trener Zvonimir Bari}
[kola fudbala [ampion junior iz Sarajeva otvorila je jo{ jednu filijalu, i to na terenima hotela Delminijum. Iako je novi odjel nedavno formiran, ve} ima 41 polaznika od {est do 14 godina. Najmla|i ~lan [ampion juniora, dodu{e, ima samo ~etiri godine, a radi se o Lorenu Tomi}u. Sa ovim budu}im fudbalskim uzdanicama rade treneri Mirza Kolar, Ermin Poturak i Zvonimir Bari}. “U na{oj {koli djeca }e imati priliku mnogo toga da nau~e, a o~ekujemo jo{ ve}i broj polaznika u narednom periodu. Pored u~enja osnova nogometne igre, na{i mladi fudbaleri }e u~estvovati na brojnim turnirima u zemlji i inostranstvu. Planirali smo, izme|u ostalog, u~estvovati na turniru u Barceloni 24. aprila naredne godine“ kazao je , trener Bari}. Spisak polaznika [F [ampion junior: Loren Tomi} (2006), Moreno Bari}, Mirza Prguda, Gabrijel Lingo, Amar Muharemovi}, Arijan ^oli}, Amar Kavazovi}, Anur Ru`a, Emrah Poz der
Loren Tomi}

6. kolo
BOD

1. Bayern 2. Werder 3. Borussia M. 4. Hof fenheim 5. Hannover 6. Stut tgart 7. Bayer 8. Nürnberg 9. Schalke 10.Her tha 11.Borussia D. 12. Köln 13. Mainz 14. Wolfsburg 15. Kaisersla. 16. Freiburg 17. Augsburg 18. HSV

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 0

0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 2 1 3 1

1 17:1 1 12:6 1 8:3 2 12:5 1 8:8 2 9:4 2 7:7 2 6:6 3 11:9 1 8:7 3 7:6 3 11:15 3 8:13 4 7:12 3 5:9 4 10:18 3 6:12 5 6:17

15 13 13 12 11 10 10 10 9 9 7 7 7 6 5 4 3 1

Manchester United bolji OD CHELSEA U DERBIJU
Edin D`eko asistirao u remiju Manchester Citya i Fulhama • Golman BiH Asmir Begovi}

imao lo{ dan i primio ~etiri gola u debaklu Stokea protiv Sunderlanda • Pogotke za United postigli su Smalling u 8, Nani u 37. i Rooney u 45, a za Chelsea Torres u 46. minuti
Manchester City na{eg reprezentativca Edina D`eke odigrao je nerije{eno na gostovanju kod Fulhama 2:2 u 5. kolu Premiershipa. Gra|ani su ispustili vodstvo od dva gola. City je poveo golom Sergija Agüera u 18. minu ti. U 27. mi nu ti D`eko je odli~no {utirao glavom, ali je golman Fulhama Schwarzer jo{ bolje odbranio njegov udarac. Bh. dijamant je po~etkom drugog poluvremena upisao asistenciju za Agüera, koji je svojim osmim golom u prvenstvu Engleske pove}ao prednost gostiju na 2:0. Ta ko na pa da~ se le kci je Ar gentine zauzima drugo mjesto na lis ti stri je la ca iza Waynea Rooneya, koji je na vode}oj poziciji sa devet, dok D`eko ostaje tre}i sa {est pogodaka. Fulham je uspio anulirati zaostatak pogocima Zamore u 56. i Murphya u 75. minuti. Sunderland je deklasirao Stoke sa 4:0 u me~u u kojem je golman na{e najbolje selekcije i Stokea Asmir Begovi} primio ~etiri gola, a do ju~era{njeg me~a on je bio ENGLESKA
Premiership
UTA POB NER POR D:P-G

5. kolo
BOD

Igra~i Hannovera nadigrali goste u fini{u Reuters

Ovaj pogodak nije obeshrabio doma}e, koji su poja~ali pritisak, a takav pristup se ubrzo i isplatio. Haggui je uspio donijeti izjedna~enje pogotkom u 87. minuti, da bi dva minuta kasnije Ya Konan pogodio za 2:1 i veliku pobjedu Hannovera. Doma}i tim je utakmicu zavr{io sa desetoricom igra~a po{to je Sobiech zaradio crveni karton u sudijskoj nadoknadi. U drugoj ju~era{njoj utakmici Bayern je na gostovanju pobijedio Schalke rezultatom 2:0 golovima Petersena u 21. i Müllera u 75. miG. V. nuti.

Rezultati Bayer Leverkusen - Köln (Rolfes 70 - Novakovi} 44, Podolski 47,54, Jajalo 90) HSV - Borussia M’gladbach (de Camargo 66) Her tha - Augsburg (Lell 46, Torun 57 - Hosogai 20, Callsen-Bracker 64) Hof fenheim - Wolfsburg (Babel 20, Firmino 23, 85 - Dejagah 67) Nürnberg - Werder (Wollscheid 62 - Ekici 24) Freiburg - Stut tgart (Cisse 85 - Harnik 32. i 73.) Kaiserslautern - Mainz (Svensson 24ag, Shechter 54, Tif fert 73 Choupo-Moting 15) Hannover - Borussia (D) (Haggui 87, D.K. Ya 89 - Kagawa 63) Schalke 04 - Bayern (Petersen 21, Müllera 75)

1:4

0:1 2:2

3:1 1:1 1:2 3:1

1. Man. United 2. Man. City 3. Chelsea 4. Newcastle 5. Stoke 6. Aston Villa 7. Ever ton 8. Liverpool 9. QPR 10. W’hampton 11. Tot tenham 12. Sunderland 13. Norwich 14. Swansea 15. Wigan 16. Blackburn 17. Arsenal 18. Fulham 19. Bolton 20. WBA

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 4 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1

0 1 1 3 2 4 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 3 0 0

0 0 1 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4

21:4 17:5 8:6 4:2 3:5 6:4 6:4 6:7 4:6 4:6 7:8 6:4 5:7 3:5 4:7 7:10 6:14 4:7 8:13 3:8

15 13 10 9 8 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 4 4 3 3 3

Rezultati Tot tenham - Liverpool 4:0 (Modri} 7, Defoe 66, Adebayor 68, 90) Fulham - Man. City 1:2 (Zamora 56, Murphy 75 - Aguero 18, 46) Sunderland - Stoke 4:0 (Bramble 5, Woodgate 11ag, Gardner 28, Larsson 59) Man. United - Chelsea 1:0 (Smalling 8, Nani 37, Rooney 45 - Torres 46) Blackburn - Arsenal 4:3 (Yakubu 25, 59, Song 50ag, Koscielny 68ag Ger vinho 10, Ar teta 34, Chamakh 85) Aston Villa - Newcastle 1:1 (Agbonlahor 13 - Best 57) Bolton - Norwich 1:2 (Petrov 64pen - Pilkington 37, Johnson 42) Ever ton - Wigan 3:1 (Jagielka 33, Vellios 84, Drenthe 90 - Santo 31) Swansea - WBA 3:0 (Sinclair 14pen, Lita 24, Dyer 49) W’hampton - QPR 0:3 (Bar ton 8, Faurlin 10, Campbell 87)

O~ekuje se jo{ ve}i broj polaznika

2:1 0:2

(2005), Emir Brki}, Azren Ekme{i}, Nik ^oli}, Mateo Barnjak, Emir Brki} (2004), Nidal [abani}, Benjamin Bjeli}, Faruk Suba{i}, Semir Bjeli}, Kenan Gradi{i}, Kenan Smaji} (2003), Dragutin

^olo, Adnan Vrane{i}, Kerim Demirovi}, Edin Be~i} (2001), Kenan Hod`i}, Dani Novak, Aldin Pa~o, Amar Brki} (2000), Edin Durakovi}, Mateo Nuji}, Ivan Marke{i}, Aner Spahi}, Me-

ris Alomerovi} (1999), Haris Koli}, Ivan Ga{par, Faris Kurti}, Adnan Kujovi}, Emir Mehanovi} (1998), Ante Marke{i}, Edis Im{irovi} (1997), Memovi} Amer (1996). A. K.

Edin D`eko u duelu sa Stephenom Kellyem

savladan samo jednom iz ~etiri odigrane utakmice. Strijelci za visoku pobjedu Sunderlanda bili su Bramble u 5, Woodgate autogol u 11, Gardner u 28. i Larsson u 59. Manchester United je pobijedio Chelsea sa 3:1 u velikom derbiju i na taj na~in zadr`ao li-

dersku poziciju sa maksimalnim u~inkom. Pogotke za doma}ina postigli su Smalling u 8, Nani u 37. i Rooney u 45, a za goste Torres u 46. minuti. Pobjeda Uniteda mogla je biti ubjedljivija, ali je Rooney proma{io penal u 57. minuti.
Z. R.

34

OGLASI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

JAVNO PRIOP]ENJE O ZAVR[ETKU NAGRADNE IGRE „HAWAIIAN TROPIC PROIZVODI VODE VAS U SHOPPING PO POSLJEDNJOJ MODI“ I OBJAVA SRETNIH DOBITNIKA Dana 15. 9. 2011. odr`ano je izvla~enje sretnih dobitnika nagradne igre „HAWAIIAN TROPIC PROIZVODI VODE VAS U SHOPPING PO POSLJEDNJOJ MODI“, koja je trajala od 1. 8. 2011. do 31. 8. 2011. u svim filijalama lanca dm - drogerie markt. Nagradna igra je organizirana kao marketin{ka promocija tvrtke manedra company d.o.o. i branda Hawaiian Tropic. Izvla~enju su nazo~ili jedan ~lan tvrtke organizatora i jedan ~lan DM — drogerie markt d.o.o. lanca. Izvla~enje je odr`anu u filijali 039 dm — drogerie markt lanca. Sretni dobitnici su: 1. 1 X POKLON-BON OD 500 KM Minja Bevanda, Rudarska 112, Mostar 2. 1 X POKLON-BON OD 300 KM Ana Mikuli}, Dr. Mile Budaka 110, Mostar 3. 1 X POKLON-BON OD 200 KM Jasminka Ov~ina, Stupine B7/22, Tuzla 4. 2 X POKLON-PAKET WILKINSON SWORD I HAWAIIAN TROPIC Samira Smailbegovi}, Armije BiH, Te{anj @eljka Stjepanovi}, Brace Potkonjaka, Banja Luka Nagrade se mogu preuzeti 10 dana od objave dobitnika na adresi: Manedra Company, Bi{}e polje bb, 88 000 Mostar. S po{tovanjem generalni direktor Marinko Nenadi} manedra company d.o.o.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

MIX DAVIS CUP Danska - BiH 3:2

35

Hrvatska savladala Ju`noafri~ku Republiku

Bh. teniseri bez plasmana u vi{i rang
U prvom ogledu singla Deli} je donio izjedna~enje pobijediv{i Nielsena sa 3:0, ali je D`umhur izgubio u petom odlu~uju}em me~u od Pedersena sa 1:3
Teniska Davis Cup reprezentacija BiH nije se uspjela plasirati u I grupu Euro-afri~ke zone. Izabranici Davera Vrani}a izgubili su od Danske u Hillerodu rezultatom 2:3 i propustili dobru priliku za ulazak u vi{i rang. Kod rezultata 2:1 za Dance, ju~er su na programu bili me~evi singla. Amer Deli} je ispunio sva o~ekivanja i pobijedio glavnog aduta Danaca Frederika Ni el se na u tri se ta sa 7:6 (5),7:5,6:3, te je do nio izje dna~enje uku pnog re zul ta ta me~a Dan ska - BiH na 2:2. Me|utim, u petom me~u mladi Damir D`umhur nije se ispio izboriti sa Martinom Pedersenom, od kojeg je izgubio sa 1:3 (6:3, 1:6, 4:6, 1:6). De li} je na po~et ku me~a imao problema sa servisom, spa{avao je break lopte u tre}em i petom gemu, ali kako je me~ odmicao njegov servis je bio sve sigurniji. Na{ teniser je u tiebreaku bio bolji i poveo sa 1:0. U drugom setu Deli} je imao 3:0, ali se Danac u potpunosti vra}a u me~ i ~ini ga neizvjesnim. Ipak, na{ teniser Deli} uspijeva rije{iti i ovaj set u svoju korist i pove}ava prednost na 2:0. Na po~etku tre}eg seta Deli} je izgubio svoj servis, ali ga je vratio ve} u narednom gemu. U osmom gemu Deli} je poveo sa 5:3 i rutinski priveo me~ kraju.

^ili} bez velikih problema do pobjede

^ili} izborio ostanak u Svjetskoj grupi
Marin ^ili} je pobijedio Rika de Voesta, 133. igra~a na svijetu, sa 6:4, 6:2, 6:4 i donio klju~ni bod Hrvatskoj
Hrvatska teniska Davis Cup reprezentacija i idu}e }e sezone igrati u Svjetskoj grupi. Ostanak je izborio najbolji hrvatski teniser Marin ^ili}, koji je ju~er donio Hrvatskoj tre}i, klju~ni bod. U svemu je donekle pomogla i povreda koljena najboljeg ju`noafri~kog tenisera Kevina Andersona koji zbog toga nije iza{ao na teren u nedjelju. Tako je ^ili} pobijedio Rika de Voesta, 133. igra~a na svijetu, sa 6:4, 6:2, 6:4, ~ime je Hrvatska povela s nedosti`nih 3:1. ^ili} i De Voest nikada nisu igrali me|usobno, a prvi takav me~ je pro{ao u dominaciji hrvatskog predstavnika. De Voest je do prve break-lopte u me~u do{ao u tre}em setu, kada je kod 3:2 vratio break zaostatka, ali je to bilo sve od doma}eg aduta. Me~ je zapo~eo breakom ^ili}a, iako nije bio toliko dominantan u toj prvoj dionici, taj break ga je dr`ao podalje od suparnika i donio mu prvi set. U drugom je ^ili} osvojio 100 posto poena nakon prvog ser-

[panija i Argentina u finalu
Rafael Nadal, drugi teniser svijeta, odveo je [paniju u finale Davis Cupa. U nedjelju, u prvom me~u na zemljanom terenu u Cordobi, Nadal je savladao Jo-Wilfrieda Tsongu sa 6:0, 6:2, 6:4. Time je [panija do{la do tre}eg boda protiv Francuske, ~ime su osigurali veliko finale u kojem }e im suparnik biti reprezentacija Argentine. Argentinski teniseri su u Beogradskoj areni pobijedili Srbiju sa 3:1. U ~etvrtom me~u Novak \okovi} je po~etkom drugog seta zbog povrede predao me~ Juanu Martinu del Potru kod rezultata 7:5, 30 za Argentinca. visa, te je izgubio samo tri poena na kon dru gog ser vi sa, ~ime je daleko lak{e do{ao do velikih 2:0. Cjelokupni scenarij je bio preslikan i na tre}i set, gdje je ^ili} na po~etku do{ao do breaka i poveo 3:2 kada je De Voest prvi put uhvatio Hrvata na krivoj nozi i slomio ga na po~etni udarac. Da je to bio samo trenutak slabosti, ^ili} je pokazao ve} u idu}em gemu. Opet je do{ao do breaka, petog u me~u, te je nakon toga mirno priveo me~ kraju za svoj pojedina~no drugi bod u me~u, te klju~ni tre}i Hrvatske. Pored Hrvata, ostanak u najja~oj grupi izborile su reprezentacije ^e{ke i Italije. Tre}i bod za ^ehe protiv Rumunije osvojili su parovi, ba{ kao u susretu ^ilea i Italije. Copil i Tecau su dobili prvi set protiv Berdycha i Stepaneka, ali su onda u nastavku uspjeli osvojiti samo pet gemova. ^esi su slavili rezultatom 3:1 (3:6, 6:3, 6:0, 6:2). ^ileanci su poku{ali iznenaditi Italijane sa brzom podlogom, ali im to nije po{lo za rukom. U igri parova su Bolelli i Fognini bili sigurni protiv Aguilara i Massua sa 6:4, 6:4, 6:4.

Amer Deli} pobijedio Nielsena

U petom odlu~uju}em me~u, D`umhur je dobro po~eo i osvojio prvi set. Me|utim, to je bilo sve {to je bh. teniser uspio napraviti protiv iskusnijeg Pedersena, koji je preokrenuo rezultat i osvojio naredna tri seta za veliko slavlje Danaca koji su se plasirali u I grupu EA zone.
A. K.

Osnovan Pliva~ki vaterpolo klub Dabar
Na inicijativu biv{ih igra~a Vaterpolo kluba Bosna iz Sarajeva i VK Mladost iz Zagreba, u Sarajevu je formiran Pliva~ki vaterpolo klub Dabar. Predsjednik kluba je Edin Mirvi}, dok je u Upravi Adnan Durakovi}, biv{i vaterpolista Bosne i Vidre, te Haris Selmanagi}, biv{i ~lan zagreba~ke Mladosti, Bosne i Vidre. Dabar je prvi vaterpolo klub koji odr`ava treninge u Op{tini Vogo{}a i ima za cilj da promovi{e vaterpolo i ostale vodene sportove u ovoj sredini. Vogo{}a je ciljano odabrana jer je dje~ija populacija ove op{tine sportski nadarena, ali dosta izolovana od vodenih sportskih aktivnosti. Trenutno se radi na upisu i selekciji ~lanova, kao i na formiranju ekipe. Upis je besplatan, a treninzi se odr`avaju u Vogo{}i utorkom i petkom od 19 do 20 sati. A. K.

36
BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i 2. kolo uta pob ner por d:p-g bod

RUKOMET

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Regionalna liga: Vardar - Bosna BH gas 26:26 (11:10)

1. ^elik 2. Gora`de 3. Bosna P. 4. Der venta 5. Konjuh 6. Zrinjski 7. Sloga 8. Krivaja 9. Vogo{}a 10.Gra~anica I. 11.Maglaj 12. Leotar 13. Grada~ac 14. Prijedor

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2

67:54 52:45 63:60 55:53 51:43 39:22 47:48 55:56 55:56 59:61 25:27 51:63 44:57 50:68

6 6 6 6 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0

Remi u premijernom nastupu
Dvorana Kale u Skoplju. Gledalaca: 200. Sudije: Miljan Vesovi} i Novica Mitrovi} (Crna Gora). Delegat: Dragan Na~evski (Makedonija). Sedmerci: Vardar 5 (5) - Bo sna 4 (3). Is klju~enja: Vardar - 6 minuta, Bosna BH gas - 16 minuta. Crveni kartoni: Jov~evski (Vardar) u 48. i Mesari} (Bosna BH gas) u 56. minuti. VARDAR: Abad`i}, Ristovski (8 odbrana i 1 penal), Stoilov, Ojleski 3, Nikoli}, Simovi} 1, Doder 1, Vujovi} 1, Kukoski, Sobol 6 (4), Petri} 5, Jovcevski 2, Markovi} 5 (1), Lazarov 1, Abutovi} 1, Angelkovski. Trener: Veselin Vujovi}. BOSNA BH GAS: Martinovi} (devet odbrana), Med`i} 1, Jusufovi}, Toj~i} 2, Ba{i}, ^aki} 4, Halibegovi} 1, Rakovi} 2, Tatar, Vujadinovi}, Mujanovi} 2, Gorenac 2, Vra`ali} 4, Savi} 5, Mesari} 3. Trener: Irfan Smajlagi}.

Borac pora`en od Lov}ena
Rukometa{i banjalu~kog Bor ca iz gu bi li su od Lov}ena 30:31 (17:14) u utakmici 2. kola Regionalne lige u SC Lov}en na Cetinju u subotu. Najefikasniji u redovima bh. premijerliga{a bili su Stojanovi} i \uki} sa po osam golova, dok je kod doma}ih bolji od ostalih bio Markovi} sa deset golova. U ostalim utakmicama 2. kola SEHA lige odigranim u subotu ostvareni su ovi rezultati: Nexe - Zagreb 20:20, Sutjeska - Metalurg 22:28.

Rezultati Leotar - ^elik 30:35 Konjuh - Sloga 27:19 Prijedor - Der venta 28:29 Bosna P. - Krivaja 32:31 Vogo{}a - Gra~anica 30:30 Gora`de - Grada~ac 25:20 Susret Maglaj - Zrinjski igrat }e se naknadno.

Faruk Vra`ali}: Postigao ~etiri gola

BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{ice 1. kolo uta pob ner por d:p-g bod

1.Zrinjski 2.Mira 3.Gora`de 4.Katarina 5.Jedinstvo B. 6. Ljubu{ki 7. @ivinice 8. Borac 9.Ilid`a 10.Kne`poljka 11.Lokomotiva 12.Hrasnica

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

44:24 33:18 32:27 29:27 21:21 21:21 0:0 0:0 27:29 27:32 18:33 24:44

3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 29:27 18:33 32:27 21:21 24:43

Rukometa{i Bosne BH gas remizirali su protiv Vardara 26:26 u svom premijernom nastupu u Regionalnoj ligi i tako osvojili bod. Bh. prvak je tri minute prije kraja imao vodstvo od tri gola, ali ga do kraja me~a ipak ni-

je uspio sa~uvati. S obzirom na to da je bh. {ampion u ovoj utakmici bio hendikepiran neigranjem ~ak trojice standardnih igra~a, za studente je osvojeni bod na vru}em gostovanju u Skoplju ravan pobjedi.

Bosna Prevent - Krivaja 32:31 (16:12)

Konjuh - Sloga 27:19 (12:12)

Rezultati Katarina - Ilid`a Lokomotiva - Mira Gora`de - Kne`opljka Jedinstvo Br~ko - Ljubu{ki Hrasinca - Zrinjski Srijeda, 21. septembar Borac - @ivinice

Stolari lako do bodova
Rukometa{i viso~ke Bosne uknji`ili nove bodove

Dvorana Mladost u Prijedoru. Gledalaca: 200. Sudije: Igor Ranilovi} (Bosanska Dubica) i Aleksandar Vrhovac (Banja Luka). Sedmerci: Prijedor 3 (3), Derventa -. Isklju~enja: Prijedor - 18 minuta, Derventa - 12 minuta. Crveni kartoni: Bojan Un~anin u 59. i Du{ko Hercegovac u 60. (Prijedor, po tri `uta kartona). PRIJEDOR: Babi} (4 odbrane), Selimbegovi}, Bezbradica 4, Grahovac 2, Radulovi} 6, Balti}, Popovi} 3, Mijatovi} 5, Vranje{ 1, Kondi} (10 odbrana), Hercegovac 2, Davidovi}, Un~anin 5, Kaurin. Trener: Marinko Torbica. DERVENTA: Blagov~anin (tri odbrane), Mari} 3, Gavri} 4, Sibin~i} 1, Todori} 1, Puljizovi} 6, Dobrilovi} 3, [krga 4, Mi{anovi}, Banovi}, Bijeli} (7 odbrana), Mad`arevi} 7, Risti}, Lazarevi}, Zeki}. Trener: Zoran Petri~evi}. Rukometa{i Dervente, novajlije u Premijer ligi BiH, ostvarili su zaslu`enu pobjedu u gradu na Sanirezultatom29:28 (15:13). MladisastavPrijedor~anau~inio je sve ne bi li stigao bar do boda, ali su mu sudije prekinule posljednji napad tri sekunde prije kraja, a dva poku{aja sa devet metara ostala su N. \ERI] uzaludna.

Zaslu`ena Drugi trijumf zelenih Podmla|ena viso~ka ekipa je odli~no zapo~ela novu sezonu, uprkos pobjeda odlascima brojnih iskusnih igra~a
KSC Mladost u Visokom. Gledalaca: 400. Sudije: Muhtarevi} i Omerefendi} (oba @ivinice). Delegat: Damir Sobo (Banja Luka). Sedmerci: Bosna Prevent 10(7), Krivaja 4(3). Isklju~enja: Bosna Prevent - 10, Krivaja - 8 minuta. Crveni karton: Selimovi} (Bosna Prevent) - 3 isklju~enja. BOSNA PREVENT: En. Sir}o (16 odbrana), @iga (5 odbrana), Musa, Ze~evi} 1, Selimovi} 5, Be}ar 11(5), Skopljak, Buri}, Omanovi} 2, Balta 1, Ahi} 4 (2), Ed. Sir}o 2, Begovi}, Geko 5, Vranac, Kadi} 1. Trener: Samir Jamakovi}. KRIVAJA: Had`ihasi}(15 odbrana, 3 sedmerca), Selimbegovi}, Ba{i}11(3), [anti}4, Avdi}8, Abdurahmanovi}, Rahimi}2, Tursi}, Omerovi}6, \erzi}, A. Ali}, N. Ali}, ^amd`i}, Zveki}, Huski}, Puri}. Tener: Adnan Ba{i}. Nakon iznena|uju}e pobjede u prvom kolu u Gra~anici, podmla|ena ekipa Bosne Prevent porazila je i zavidovi}kuKrivaju sa 32:31. Pored svih problema u klubu, podmla|enaviso~kaekipa je odli~nozapo~elanovusezonu sa dvije pobjede i sada dijele prvomjesto sa ekipomGora`da, koju od ove sezone sa klupe vodi Viso~anin Senad Skopljak. Viso~kog premijerliga{a su na krajupro{lesezonenapustiliSakib Omerovi} i Haris Limo, a prije njih u toku sezone oti{li su Begi}, Lasica i San~anin, u me|uvremenu je oti{ao i trener Savi}, ekipu je privremeno vodio Hand`i}, a onda je od polusezone Edhem Sir}o preuzeo ulogu trener-igra~. Na po~etku ove sezoneBosnunapu{tagolmanTatar, a drugi golman [ap~anin se opra{ta od aktivnog bavljenja rukometom, a da stvari budu jo{ gore, ~etiri dana prije po~etka sezone ekipu je napustio i MuhamedMustafi}. Jedinoovosezonsko poja~anje RK Bosna Prevent je povratnik Emil Be}ar. U sljede}em kolu RK Bosna Prevent ide na te{ko gostovanje u Doboj protiv Sloge, dok Krivaja do~ekuje Vogo{}u. U ostalim me~evima igranim u petak, Gora`de je savladalo Grada~ac sa 25:20, a Vogo{}a i Gra~anica su remizirali sa 30:30.
Ismar IMAMOVI]

Prijedor Derventa 28:29

Ekipa Konjuha je u nastavku zaigrala ofanzivnije i na kraju bez ve}ih problema upisala va`nu pobjedu
Dvorana u @ivinicama. Gledalaca: 300. Sudije: @arko Hrsti} (Ljubu{ki) i Mario Primorac (Ljubu{ki). Delegat: Sre}ko Delhunija (Lukavac). Sedmerci: Konjuh

SLOGA: Dejanovi}, [kori} 2, Memi{evi}, Vuki~evi} 7, Bibi}, Bosi}, Pijetlovi}, Antonovi} 1, Stankovi}, Maksimovi}, \uri} (16 odbrana), Pani} 2, Stanojevi}, Manji} 2, Belji} 3, Kuzman 2. Trener: Aleksandar Dugi}. Rukometa{i Konjuha nadigrali su dobojsku Slogu sa 27:19 u 2. kolu Premijer lige BiH. Prvo poluvrijeme proteklo je u ravnopravnoj igri i taj period zavr{en je rezultatom 12:12. U nastavku, Konjuh je krenuo ofanzivnije. Doma}i su tada po~eli stvarati sve

Rukometa{i Konjuha bez problema nadigrali goste

Foto: Tom Jaktro

4(2) - Sloga 1(0). Isklju~enja: Konjuh - 4 minuta, Sloga - 2 minuta. Crveni kartoni: Hariz Begi} (Konjuh) i Velibor Manji} (Sloga) u 43. minuti. KONJUH: Kamberovi}, Had`iomerovi} 2, M. Muhi} 2, Alji}, Memi} 6, Suhonji} 2, Hamzi}, Am. Muhi} 1, Be{irovi} (16 odbrana), Zild`i} 3, Smaji} 6, Begi} 4, Husi} 1, Suljanovi} (1 odbrana). Trener: Nikola Markovi}.

ve}u rezultatsku razliku i na kraju bez ve}ih problema upisali va`nu pobjedu. Ina~e, poslije ko{kanja u 43. minuti, izbila je gu`va, pa je utakmica nakratko prekinuta. Tom prilikom, suci su zbog nesportskog pona{anja isklju~ili Begi}a iz Konjuha i Manji}a iz Sloge, nakon ~ega su se strasti smirile.
Tom JAKTRO

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

KO[ARKA

37

EUROBASKET [panija u finalu slavila nad Francuskom

Uspje{an nastup Adnana Omeragi}a na Trial of the Gladiators

Dobar nastup u Ohridu donio ponudu za Holandiju
Stekao sam prije svega jedno veliko iskustvo, a upoznao i dosta svjetski poznatih boraca, trenirao sa njima, sparingovao. Sve je to uticalo na mene, na moj rad, ka`e Omeragi}
Adnan Omeragi}, 21-godi{nji ~lan Kick box kluba Panter Zenica, predstavljao je na{u zemlju na Enfusion - Trial of the Gladiators, internacionalnom Kick box borila~kom reality showu koji je odr`an nedavno u Ohridu u Makedoniji. Ua showu su u~estvovali borci te`inske kategorije do 85 kg iz 18 razli~itih dr`ava, podijeljenih u ~etiri ekipe na ~ijem ~elu su se nalazili `enski borci: Chajmee ko|e snimati. “U prvom krugu radio sam me~sa PeteromLapucem iz Poljske. On je evropski profesionalni prvak, njega sam pobijedio na poene 3:0. Radi se o borcu koji je dosta iskusniji od mene, ali moja snaga i pripremljenostsu odlu~ili. Drugi me~ sam radio sa Amerikancem, koji je prekinut zbog moje povrede oka. Zahvatio me no`nim prstom u oko zbog ~ega je sudija prekinuo me~. Kad bu-

[panija i dalje vlada Evropom

Reuters

Navarro odveo

[pance do novog zlata
U idealnu petorku uvr{teni su Juan Carlos Navarro ([panija), Francuz Tony Parker, Bo McCalebb (Makedonija), Andrej Kirilenko (Rusija) i Pau Gasol ([panija) • Navarro ponio i titulu najkorisnijeg igra~a Evropskog prvenstva
Ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja [panije odbranila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje je sino} zavr{eno u Litvaniji. Oni su u finalu bili bolji od selekcije Francuske rezultatom 98:85. Reprezentativac [panije Juan Carlos Navarro progla{en je najkorisnijim igra~em (MVP) Evropskog prvenstva. Pored Navarra, u idealnoj petorci prvenstva su jo{ Francuz Tony Parker, Bo McCalebb (Makedonija), Andrej Kirilenko (Rusija) i Pau Gasol ([panija). Neizvjesna borba vodila se sve do zavr{nice prve ~etvrtine kada [panci bilje`e prvu osjetniju prednost (22:14). Ista slika na terenu bila je i u drugoj dioni-

Adnan Omeragi} je dostojno predstavljao BiH

Bellakhal (Maroko), Hatice Ozyurt (Turska), Denise Keilholtz (Holandija), Lucy Payne (Engleska) i Lindsay Scheer (SAD).

Sistem eliminacije
“Prezadovoljan sam i svojim nastupima ali i uop{te{to sam bio u Ohridu. Stekao sam tamo prije svega jedno veliko iskustvo, a upoznao i dosta svjetski poznatih boraca, trenirao sa njima, sparingovao. Sve je to uticalo na mene, na moj rad. Kada je u pitanju sam turnir, on spada u red ja~ih turnira u Evropi, poznatijih. Odr`ava se svake godine i na njega dolaze najbolji borci“ ka`e , Adnan Omeragi}. U Ohridu je bio sistemeliminacije u dva kruga, od ~ega }e se (kompletnog videomaterijala i fotografija) prirediti 13 epizoda reality showa. Negdje za pola godine u Holandiji predvi|eno je polufinale i finale koji }e se ta-

de taj zavr{ni turnir u Holandiji, sa njim }u raditi super fight, isto u kategoriji do 85 kg. Ostavio sam dobar dojam pred ljudima iz Showtimea, snimateljima, pa ~ak i na jednog od suvlasnika Edwina van Osa. Dobio sam ponudu da idem u Holandiju i nastavim trenirati u klubu Alkmaar, {to sam prihvatio. Tamo trenira i poznati borac Alister Owerem“ obja{, njava Omeragi}.

Odli~ni veteran
Od boraca na Trail of Gladiators u Ohridu najvi{e su mu se svidjeliHolan|aninWendellRoche, koji je iako ima 40 godina u odli~noj formi i [kotlan|anin Ritchie Hocking. Za njegovu karijeru, veli, zaslu`ni su profi borci iz zeni~kog kluba Adis Dadovi} i Vahidin Tufek~i}, kod kojih je po~eo trenirati kick box prije {est godina, te Isak Memi{evi}. M. DAJI]

ci. [panci su dr`ali svoju prednost koja povremeno raste i preko deset poena, dok Francuzi poku{avaju dr`ati korak koliko mogu. Tako je [panija u dva

Rusima bronzana medalja
Rusija je osvojila bronzano medalju na EP nakon {to je u utakmici za 3. mjesto pobijedila Makedoniju sa 72:68. U neizvjesnoj zavr{nici tragi~ar za Makedoniju bio je Damjan Stojanovski. Petnaest sekundi prije kraja, kod 70:68 za Rusiju, Makedonija je krenula s napadom za izjedna~enje. Bo McCalebb je pro{ao rusku obranu, sjajno uposlio Stojanovskog koji je morao ili polo`iti loptu ili zakucati. Ali lopta mu je ispala iz ruku, a Rusi su do{li do nje i to je bio kraj. Do kraja je [ved zabio oba bacanja i Rusija je nakon zlata 2007. godine ovom prilikom proslavila bronzu. Sa 18 poena i sedam skokova najbolji igra~ Rusije je bio Andrej Kirilenko. Po 10 poena su dodali Mozgov, Monja i Voroncevi~, dok je kod Makedonije prednja~io McCalebb sa 22 poena, ~etiri skoka i tri asistencije.

navrata u zavr{nici prvog poluvremena imala 12 poena prednosti, a na odmor su oti{li sa devet poena vi{ka. I po~etak drugog poluvremena pripao je [paniji. Francuzi su iza{li iz bonusa u tre}oj dionici ve} poslije tri i po minuta, {to je prije svih koristio iskusni Navarro. Tre}i period protekao je u serijama obje ekipe, ali te serije ipak nisu previ{e utjecale na rezultat. Francuska je u 25. minutu pri{la na minus {est (60:54), ali nije mogla vi{e. Pitanje pobjednika u ovom finalu je definitivno bilo rije{eno pet minuta prije kraja kada su [panci sa tri poena Navarra oti{li na 87:72. Navarro je utakmicu zavr{io sa 27 poena, 5 asistencija, po 17 su dodali Pau Gasol i Calderon. U selekciji Francuske, najvi{e se istakao Parker sa 26 poena. A. K.

[iroki bolji od Spartaka
Ko{arka{i [irokog nastavili su s pripremnim utakmicama za narednu sezonu, a ovaj put snage su odmjerili sa ruskom ekipomSpartakVladivostok. Izabranici Ivana Veli}a su prije nekoliko dana osvojili turnir u [ibeniku, pobijediv{i Zadar i Split, a pozitivan niz nastavili su i protiv Spartaka kojeg su pobijedili sa 82:81. Iako su na poluvremenu bili u zaostatku od desetko{eva(37:27), ekipa s Pecare konsolidovala je redove u drugom dijelu, te preokrenula rezultat u svoju korist i do{la do pobjede. Najbolji u redovima bh. prvaka bio je [aki} koji je postigao 27 ko{eva, a Bara} je dodao 11. Kod Spartaka je Victor ubacio 17, a Akindele 15.

38 Internacionalni seminar SSBiH u Zaostrogu

MIX

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Promocija i pobolj{anje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Teme koje su obra|ene za vrijeme ~etvorodnevnog rada mogu predstavljati jako dobru platformu za evoluiranje nastavnog procesa i pobolj{anje efekata nastave na svim nivoima odgojno-obrazovnog rada
Sportski savez BiH (SSBiH) organizovao je internacionalniseminar u Zaostrogu sa ciljem inoviranja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Savez kontinuirano djeluje na pozitivnoj afirmaciji sporta kao odgojno-obrazovnog i kulturolo{kog fenomena. Bez ambicija i namjere da nametne bilo koji stav koji nije provodiv i da preuzme ulogu obrazovnih, pedago{kih i drugih nadle`nih institucija u oblasti nauke i obrazovanja, Savez je svoje djelovanje i aktivnosti usmjerio i posebno akcentirao na pribli`avanje stru~nih i nau~nih, odnosno, integriranje vladinih, nevladinih i odgojnoobrazovnihinstitucija sa ciljemdavanja doprinosa na realizaciji pozitivnog evoluiranja {kolskog i razvojnog (omladinskog) sporta. mo`e utjecati na modificiranje nastavnih planova i programa, pribli`avanje programa stvarnim potrebama u~enika i cjelokupnoj evaluacijinastavetjelesnog i zdravstvenog odgoja. Ubrzati proces softverske podr{ke nastavnicima podrazumijeva kreiranje ekspertske baze podataka za planiranje, programiranje, realizaciju, kontrolu i utvr|ivanje efekata nastave tjelesnog odgoja. Kreiranjem baze podataka pobolj{ala bi se informiranost nastavnika, dostupnost informacijama, te pobolj{ala kategorizacija budu}ih sportista. Obezbje|enje jedinstvenog instrumentarija i stru~nog tima za pra}enje i testiranjeantropolo{kih karakteristika u~enika - Na svakom kantonu bi trebalo obezbijediti po jedan stru~ni tim (na ve}im kantonima po dva) za pra}enje i testiranje u~enika. Naime nastavnici u {kolama ne posjeduju standardizirani instrumentarij za pra}enje u~enika primjenom Eurofit-baterije testova. Time su rezultati testiranja upitni.

Prof. dr. Senad Turkovi} govorio je o zna~aj modifikacije nastavnih planova

Pobolj{anje nastave
Po zavr{etku ~etvorodnevnog rada, radna grupa u sastavu: prof.dr. Senad Turkovi}, predsjednik, te ~lanovi Omer Stamboli}, prof. dr. Jasna Barjaktarevi} i prof. dr. Sne`ana Bijeli}, sa~inila je smjernice za izradu zaklju~aka ovogodi{njeg seminara, koje su ukazivale na pravce djelovanja u cilju promocije i pobolj{anja nastavnog procesa u programskim sadr`ajima sporta i tjelesnog odgoja. Prof. dr. Senad Turkovi} je u toku seminara prezentirao temu “Mogu}nosti i zna~aj modifikacije nastavnih planova i programa tjelesnog i zdravstvenog odgoja“ , koja je ukazala na sami si`e programa seminara. Poseban nau~ni interesprof. Turkovi}izra`ava u realizaciji projekata vezanih za proces rehabilitacije i resocijalizacije lica sa tjelesnim te{ko}ama te projektima pra}enja i testiranja u~enika osnovnih i srednjih {kola. Ina~e, prof. Turkovi} je autor niza nau~nih i stru~nih radova, kao i koautor u izradi dva ud`benika, tako|e je i prodekan za me|unarodne odnose Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu. Zaklju~ke koji su prezentirani svim u~esnicima seminara su prihva}eni i ovako definisani mogu predstavljati jako dobru platformu za evoluiranje nastavnog procesa i pobolj{anje efekata nastave na svim nivoima odgojno-obrazovnog rada, a oni su sljede}i: Tre}inastavni~as- Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja zahtjeva intenzifikaciju i pove}anje fonda ~asova nastave. Individualizacija nastave nije mogu}a u ovim uvjetima. Prijedlog stru~nog tima je da se sedmi~ni fond sati sa dva pove}a na tri nastavna ~asa, te na taj na~in osigura zna~ajnije efekte na rast i razvoj u~enika. Tre}i nastavni ~as bi trebao biti obavezuju}i za u~enike, a njegovo provo|enje

mo`e biti realizirano u raznim modalitetima (kondenzirana nastava plivanja, boravak u prirodi i sl.), ukoliko ne postoji objektivna mogu}nost uvo|enja tre}eg nastavnog ~asa u redovan odgojnoobrazovni proces. Informatizacija nastavnog procesa - Brze tehni~ke promjene, tehnolo{ka revolucija, uvo|enje novih nastavnih metoda, primjena novih tehnologija u nastavnom procesu, zahtijevaju adekvatnije alate za pra}enje, realizaciju i evaluaciju efekata

cirana i time dobije znanja i vje{tine za kvalitetniju realizaciju nastave na ovom predmetu.

Sveukupno obrazovanje
Obezbje|enje antistres programa za nastavnike - Svjedoci smo da me|u u~eni~kom populacijom postaje kompliciranije realizirati nastavni proces. Razlozi su mnogobrojni, a u~eni~ka delikvencija sve prisutnija. Iz tog razloga je konstatirano da se kroz normativne dokumente treba postarati da se nastavnicima tjelesnog

OBAVEZUJU]I ^AS Tre}i nastavni ~as bi trebao biti obavezuju}i za u~enike, a njegovo provo|enje mo`e biti realizirano u raznim modalitetima (kondenzirana nastava plivanja, boravak u prirodi i sl.), ukoliko ne postoji objektivna mogu}nost uvo|enja tre}eg nastavnog ~asa u redovan odgojno-obrazovni proces
nastave tjelesnog odgoja. Izrada novih kompjuterskih programskih solucija za pra}enje antropolo{kog statusa u~enika, vrednovanje i ocjenjivanje, kao i omogu}enje nastavniku da u okviru jedne softverske solucije obezbijedi optimalno vrijeme za realizaciju administrativnih obaveza. Svi polaznici seminara su suglasni da je neophodno uvesti i koristiti nove tehnologije u nastavi. Stru~no osposobljavanje na osnovu potreba pojedinaca ili grupe - ovaj zaklju~ak se u ve}oj mjeri odnosio na profesore razredne nastave a u okviru nastave na predmetu Tjelesni i zdravstveni odgoj. Naime, studenti pedago{kih akademija i fakulteta u manjoj mjeri ovladavaju osnovnim sredstvima u nastavi tjelesnog odgoja. Iz tog razloga je zaklju~eno da, ukoliko se uka`e potreba da u sektoru cijelog `ivotnog u~enja ova populacija bude eduodgoja obezbijedi bar jedanput godi{nje aktivni odmor u cilju fizi~ke i mentalne rehabilitacije. Sveukupno `ivotno obrazovanje za sve - Interaktivna komunikacija, radioni~ka edukacija o sredstvima, osnovnim pojavnim oblicima, kineziolo{kim operatorima, primjenom novih tehnologija u nastavi i sl., neke su od tematskihcjelinakoje bi se moglerealizirati u sektoru `ivotnog obrazovanja. Zna~ajnija povezanost sa pedago{kom, psiholo{kom, sociolo{kom i medicinskom strukom. Ove godine rad seminar je bio oboga}en predava~ima iz svih navedenih oblasti. Time je ostvarena zna~ajna veza ovih struka sa profesorimarazrednenastave i tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Zainteresiranost za kolaboraciju je bila obostrana, a rezultirala je kao potreba umanjenja pojava u~eni~kih delikventnih pona{anja, te stru~nijem i kvalitetnijem pra}enju rasta i razvoja u~enika.

Udru`ivanje prosvjetnih radnika na nivou dr`ave - Ukazana je potreba na stvaranju jedinstvenog udru`enja prosvjetnih radnika na nivou dr`ave BiH. Pedago{ki standardi i normativi su doneseni u ve}ini kantona i u oba entiteta. Vrlo va`an faktor, izme|u ostalog, je i po{tivanje pedago{kih standarda i normativa. Po{tivanjem standarda i normativa obezbijedit }e se i osigurati kvalitet u pra}enju nastave. Univerzitetska nastava - Tjelesni i zdravstveni odgoj na univerzitetima je minoriziran. Mnogi fakulteti nemaju ovaj predmet, a mnogisamodeklarativno kao: fizi~ko vaspitanje, tjelesni odgoj, sport, sportski odgoj i sl. Zaklju~ak je da nastava na univerzitetima nije prihvatljiva u ovoj formi u kojoj se trenutno realizira. Zahtjeva se ve}a saradnja mati~nog fakulteta sa strukom i me|usobna komunikacija u cilju evoluiranja ove nastavne oblasti. Edukacija ili odgojno obrazovni rad - Nastava u osnovnim i srednjim {kolama mora biti realizirana kroz odgojno-obrazovni proces, a ne kao suhoparni edukacijski program. Nastava je proces sticanja znanja, ali i razumijevanja kroz prizmu eti~kih formi kori{tenja dobijenih znanja. Zbog nagomilanih problema, pokidanih komunikacija u dr`avi, ukazana je potreba za organiziranjemkongresa pedagoga sporta i tjelesnog odgoja. Ovim se `eli pobolj{ati trenutna situacija, donijeti odre|eni zaklju~ci i intenzivirati proces ujedinjavanja obrazovanja na razini dr`ave BiH.

KONGRES PEDAGOGA Nastava je proces sticanja znanja, ali i razumijevanja kroz prizmu eti~kih formi kori{tenja dobijenih znanja. Zbog nagomilanih problema, pokidanih komunikacija u dr`avi, ukazana je potreba za organiziranjem kongresa pedagoga sporta i tjelesnog odgoja
Bolonjski studij - Obavezati osniva~e da novi, kreditni sistem studija usklade sa potrebama tr`i{ta jer je sve evidentnija hiperprodukcija kadrova u sportu koji nisu u mogu}nosti na}i zaposlenje. Prema rije~ima predsjednika Sportskog saveza BiH Omera Stamboli}a, planirano je da prezentirani zaklju~ci budu upu}eni svim relevantnim dr`avnim organima u cilju izrade kvalitetnijih programa nastave fizi~ke kulture na svim nivoima, te je o~ekivati da }e njihova primjena uskoro rezultirati znatnim pobolj{anjem nastave fizi~ke kulture, a i psihofizi~kog stanja u~enika osnovnih i srednjih {kola. Nadati se da }emo o realizaciji i efektima primjene ovih zaklju~aka imati prilike pisati u narednom periodu kao o jo{ jednoj uspjeloj aktivnosti Sportskog saveza BiH u procesu povezivanja nau~nih dostignu}a u sportu i njihove primjene u praksi.
Ibrahim U[TOVI]

Kvalitetniji programi
Nau~no-istra`iva~ki rad - [to prije krenuti u istra`iva~ke projekte o potrebama u~enika za zadovoljenjem prirodnih oblika kretanja. Na ovaj na~in se zna~ajno

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 19. septembar 2011. godine

[AH
UKRATKO

39

Pred Evropski klupski kup 2011. u Roga{koj Slatini

Dva favorita za naslov
Prvi nositelj, Socar iz Azerbejd`ana s prosje~nim rejtingom od 2.720 poena i atomskim sastavom, favorit je za zlato, a najve}i konkurent mu je ruski SHSM 64 iz Moskve s PR 2.708 No, favoriti nisu uvijek pobje|ivali
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Krajem svake godine, najbolje evropske {ahovske mom~adi me|usobnoodlu~ujukoja je najbolja. Ovoga,27. puta, mjestozbivanja je Roga{ka Slatina u Sloveniji, u svijetu poznata luksuzna banja i termalnolje~ili{te, datumturnira- 24. septembar do 2. oktobar. Velika Kristalna dvorana hotela Grand primi}e65 mu{kih i 12 `enskihekipa sa preko 500 {ahista i {ahistica iz 40 evropskihzemalja, od toga oko 180 vrhunskih velemajstora. Ve}ina njihsti}i}e na ovajsamit da bude dio spektakla, evropske{ahovske kreme, da oproba svoje snage s pretendentima za visokplasman. Njih je, prema prosje~nom rejtingu i neobi~no jakim sastavima, devet. Tu se pri~a i zavr{ava, svi ostali}e se boriti za plasman od 10. do 65. mjesta. Samo dvije ekipe imaju prosje~an rejting ve}i od 2.700 poena.

Azarov, Krivoru~ko, Guseinov, Sav~enko, Zubarev i @erebuk, vreba}e svoju priliku za novo iznena|enje. Srebreni iz Ohrida, 2009. godine, "stra{ni" Armenci, Mika Yerevan, PR 2.623 nije, za mnoge, vi{e favorit iz sjene. Bez Aronjana i Akopijana, sa Sargisianom, Pa{ikianom, Petrosianom, Andriasianom, Grigorianom, Melkumianom i Hovhanisianom, iako iznimno timski slo`ni i uigrani, ne}e se mo}i oduprijeti jakim Rusima, Azerbejd`ancima i Ukrajincima.
[ahrijar Mamedjarov predvodi Socar iz Azerbejd`ana

Svidler i Gri{~uk

Svidler poveo
U samoj zavr{nici SK u Hanti Mansijsku, od 128 igra~a na po~etku, u finalu su se na{la dva ruska velemajstora i olimpijca, PeterSvidler i Aleksander Gri{~uk. U finalnoj,sedmojrundi, na rasporedu su ~etiri partije po klasi~nom tempu i eventualno tie-break za slu~aj neodlu~nog rezultata. Prva je, vrlo brzo i u samo 30 poteza, pripala Svidleru u kojoj se Gri{~uknijemogao prepoznati. Njegovo najslabije izdanje u posljednje vrijeme! Druga, prema o~ekivanju, brzi remi u samo 16 poteza. U ukrajinskomduelu za 3. mjesto koje izravno vodi na me~eve kandidata, Ivan~uk je protivPonomarjova poveo 1.5:0.5 u obje o{tre i sadr`ajne partije.

Atomski sastav
Prvi nositelji, Socar iz Azerbejd`ana s prosje~nim rejtingom od 2.720 poena i atomskim sastavom: Mamedjarov, Radjabov, Gri{~uk, Sutovski, Volokitin, Kasimd`anov, Mamedov i Safarli, prvi je favorit za zlato, visokunov~anu nagradu(12.400 eura) i velikipehar. Ruski SHSM - 64 iz Moskve s PR 2.708 (Geljfand, Wang Hao, Caruana, Giri, Rjazincev, Potkin, Gra~ev i Najer), kao druginositelj, spada u

glavne kandidate za medalje. Slijedi sedam mom~adi s prosje~nimrejtingommanjim od 2.700 poena i one }e igratizna~ajnuulogu u raspodjelimedalja, tra`e}isvojemjesto na postolju. Pro{logodi{nji evropski prvaci iz Plovdiva, Ekonomist iz Saratova s PR od 2.699 poena i ove godine ima iznimno jak tim, dodatno osna`en fenomenalnim mladim ruskim GM, Janom Nepomnija~ijem (Eljenov, Toma{evski, Alekseev, Andrejkin, Mojseenko, Ni Hua i Roiz). Te{ko }e im po}i za rukom da ponoveuspjeh iz Bugarskekada su, naprosto, deklasirali konkurencuju, ali tako se govorilo i prijedvijegodine u Ohridu, na 25. ECC-u, pa su bili ubjedljivo prvipoentiraju}isvihsedamputa! Ruski St. Petersburg (2.698) koji predvodi vi{estruki i aktualni prvak, PeterSvidler, te Vitjugov, Movsesian, Efimenko, Zvjagincev, Hajrulin i Matlakov, zasigurno}e u Ro-

ga{kojSlatiniigratijednu od glavnih uloga. Najboljanjema~kamom~ad i jedna od najbogatijih, s povelikim bud`etom, Baden-Baden (2.695) kao peti nositelj uvijek je pri vrhu, ali za pedaljdaleko od postolja. Mo`da se u "de`eli" posre}i Adamsu, [irovu, Bakrou, Nisipeanuu, Naidi~u, Nilsenu i Gustafsonu. Iz hladnogSibirasti`esrebrenaekipaYugra, PR 2.693 sa sjajnim igra~ima, kombinacijom mladih i iskusnih (Jakovenko, Malahov, Dreev, Rubljevski, @igalko, Sjugirov, Kabanov i Pridoro`ni). Slijedivrlodobraruska mom~ad, Tomsk - 400 (2.691) s biv{imsvjetskimprvakom, ukrajinskimvelemajstorom, Ruslanom Ponomarjovim, uz koga }e igrati Motilev, Are{~enko, Inarkijev, Bologan, Hismatulin i Kurnosov. Pro{logodi{njenajprijatnijeiznena|enje, bronzaniUkrajinci iz tima malo~udnogimena - A DAN D@O i PGMB(2.654) - Jobava, Korobov,

Tri kluba iz BiH
Boje svojih klubova brani}e tri ekipe s pro{logodi{njeg Ekipnog prvenstva BiH u Biha}u, zlatni Bi{}ani (Stevi}, Erdos, Ibro [ari}, Kurajica, Dizdarevi} i Nurki}), srebrena sarajevska Bosna (Berke{, Rager, Predojevi}, Nikoli}, Stojanovi} i Kadri}) i bronzani Sokol~ani (Aco Kova~evi}, [olak, Bili}, Runi}, Batini} i Plakalovi}). Oti}i}e na ne ba{ daleki put tiho, sa `eljom da se ~asno i po{teno bore za boje svojihklubova i gradova iz kojihdolaze. Otrcano je vi{episati o o~ajnom stanju u bh. {ahu, odavno je to ispri~ana pri~a. Mala ili nikakva podr{ka institucija sistema (Vije}a ministara, ministarstava kulture i sporta, vlada, kantona, itd.) i ovaj put }e izostati, ali }e na{i uporni i dobri{ahisti u Slovenijipotvrditiiskonskopravosvakogsportiste da se takmi~i. Stoga, svaka vam ~ast, momci, i sretno u Roga{koj Slatini.

EP za mlade
Prva dva dana na Evropskomprvenstvu za mlade, koje je po~elo11. septembra u Albeni (Bugarska), protekla su u velikim borbama za svakipoen. Kakojavljaportalbrankochess.com, predstavnici BiH, njih 20, osvojili su prvog dana samo dva i po, a u drugom kolu pet i po poena. Najvredniju pobjedu ostvario je Dejan Marjanovi}, savladav{i crnim figurama Belgijanca Dorra Yannicka (1908). Pobjede su jo{ ostvarili Anja \uri}, Nedim Be~i}, Danijel Grahovac, Husein Softi}, a remizirali su: Tijana Babi}, VladankaTomi}, Muharem Mahmutbegovi} (2), @ana Kokanovi} i Nadina Mahmutbegovi}.

Drugi `enski FIDE Grand Prix u Zhenshenu

Hou Yifan nastavlja s predavanjima
Mlada 17-godi{nja Kineskinja, svjetska prvakinja, GM Hou Yifan i dalje nastavlja s predavanjima za crno-bijelom plo~om. Drugi `enski FIDE Grand Prix za ovu godinu, koji se igra u kineskom Zhenshenu, proti~e u njenoj potpunoj dominaciji. Dva kola prije kraja, "profesorka" ve} mirno mo`e planirati kako }e potro{iti novih 6.500 eura, kao nagradu za prvo mjesto. Poslije devet odigranih kola u kojima je pet puta poentirala (Kovalevskaya, Munguntuul, Tan Zhongyi, Cmilyte i Ruan Lufei), te ~etiri puta remizirala (Yildiz Betul, Zhao Xue, Zhu Chen i Muzychuk), nalazi se na ~elu karavana sa 7 bodova. Na nedavno zavr{enom augustovskom Gran Prix turniru u Rostovu na Donu (Rusija), ubjedljivo je slavila Hou Yifan ispred Katerine Lahno (UKR, 2536). Tre}i turnir najboljih svjetskih {ahistica za ovu godinu na rasporedu je od 8. do 23. oktobra u ruskom Nal~iku. Slijede}e, 2012. godineigra}e se jo{ tri Gran Prix turnira, u aprilu u Istanbulu (Turska), u junu u Jermuku (Armenija) i u septembru u Kazanu(Rusija). Tada}e se doznati izaziva~ica svjetske prvakinje iz novembarskog me~a u Tirani izme|u Hou Yifan i Humpy Koneru (IND, 2.614). Ina~e, nagradni fond na svakom turniru iznosi 40 hiljada eura, od ~ega pobjednici pripada 6.500. Trenutni poredak: Hou Yifan (CHN, 2.578) 7, Anna Muzichuk (SLO, 2.545) 6, Ju Wenjun (CHN,
Sjajna predstava Hou Yifan, svjetske prvakinje

2.536) i Zhao Yue (CHN, 2.497) 5.5, Tan Zhongyi (CHN, 2.429) i Ruan Lufei (CHN, 2.477) 5, Zhu Chen (QAT, 2.490) 4.5, Munguntuul (MGL, 2.465), Cmilyte (LTU, 2.525) i Danielian (ARM, 2.517) 3.5, Kovalevskaya (RUS, 2.421) 3 i Yildiz Betul (TUR, 2.308) 2.

Turnir u Gora`du
Nakon pet odigranih kola na ^etvrtom me|unarodnom turniru Gora`de 2011. u vodstvu se nalazi Spasoje Mari} iz Srbije sa maksimalnih 5 osvojenih poena, ispred bh. predstavnika Senada Kamberovi}a sa 4,5, Miroslava Soke sa 4, koliko je osvojio i ~etvrtoplasirani Muamer Mrn|i}. Jasmin Sadikovi} na petom mjestu predvodi grupu od sedam {ahista koji su osvojili po 3,5 poena. U okviru turnira odigran je i brzopotezni turnir na kojem je u~estvovao 31 {ahist. Nakon devet kola po {vicarskom sistemu pobijedio je Muhamed Bori} sa 7,5 poena, ispred Senada Kamberovi}a i Efima Muratovi}a koji su osvojili po 7 poena. Slijedi Samir Bajri} sa 6,5 te Muamer Mrn|i} i Adnan Sitni} sa po 6 poena itd.

IZABRANE PARTIJE IZ HANTI MANSIJSKA
Gri{~uk - Svidler
1. d4 Sf6, 2. c4 e6, 3. Sf3 d5, 4. Sc3 dxc4, 5. e4 Lb4, 6. Lg5 c5, 7. Lxc4 cxd4, 8. Sxd4 Lxc3+, 9. bxc3 Da5, 10. Lb5+ Sbd7, 11. Lxf6 Dxc3+, 12. Kf1 gxf6, 13. Sxe6 De5, 14. Sd4 0-0, 15. Dd3 Sc5, 16. Dg3+ Kh8, 17. Dxe5 fxe5, 18. Sf3 a6, 19. Lc4 Sxe4, 20. Sxe5 f6, 21. Sf3 Lf5, 22. h3 b5, 23. Lb3 Sc3, 24. Sd4 Ld3+, 25. Kg1 a5, 26. Kh2 a4, 27. Ld1 Lc4, 28. a3 Tad8, 29. Sc6 Td2, 30. Lf3 Txf2, 31. Thc1 Sa2, 32. Te1 Tc8, 33. Te7 Sc3, 34. Sb4 f5, 35. Tae1 Tg8, 36. T7e5 Le2, 37. Txf5 Lxf3, 38. Txf3 Tgxg2+, 39. Kh1 Th2+, 40. Kg1 Se2 - 0:1.

Ponomarjov - Ivan~uk
1. d4 Sf6, 2. c4 e6, 3. Sf3 d5, 4. Sc3 dxc4, 5. e4 Lb4, 6. Lg5 c5, 7. Lxc4 cxd4, 8. Sxd4 Lxc3+, 9. bxc3 Sa5, 10. Lb5+ Sbd7, 11. Lxf6 Dxc3+, 12. Kf1 gxf6, 13. Sxe6 De5, 14. Sd4 0-0, 15. Dd3 Sc5, 16. Dg3+ Kh8, 17. Dxe5 fxe5, 18. Sf3 a6, 19. Lc4 Sxe4, 20. Sxe5 f6, 21. Sf3 Lf5, 22. h3 b5, 23. Lb3 Sc3, 24. Sd4 Ld3+, 25. Kg1 a5, 26. Kh2 a4, 27. Ld1 Lc4, 28. a3 Tad8, 29. Sc6 Td2, 30. Lf3 Txf2, 31. Thc1 Sa2, 32. Te1 Tc8, 33. Te7 Sc3, 34. Sb4 f5, 35. Tae1 Tg8, 36. T7e5 Le2, 37. Txf5 Lxf3, 38. Txf3 Tgxg2+, 39. Kh1 Th2+, 40. Kg1 Ne2 - 0:1.

Hansen - Ga{imov
1. d4 Sf6, 2. c4 c5, 3. d5 e6, 4. Sc3 exd5, 5. cxd5 d6, 6. Sf3 g6, 7. h3 a6, 8. a4 De7, 9. Sd2 Sbd7, 10. e4 Se5, 11. Le2 g5, 12. Sf1 h6, 13. Sg3 Lg7, 14. Dc2 0-0, 15. Ld2 Ld7, 16. 0-0 g4, 17. Tae1 gxh3, 18. f4 Sg6, 19. Sf5 Lxf5, 20. exf5 Sh4, 21. Ld1 Dd8, 22. g4 Sg2, 23. g5 Sxe1, 24. Txe1 Te8, 25. gxf6 Txe1+, 26. Lxe1 Dxf6, 27. Kh2 Dd4, 28. Se4 Te8, 29. Lf3 De3, 30. Sxd6 Te7, 31. Dd1 Dxe1, 32. Dxe1 Txe1, 33. Sxb7 Te3, 34. Lh1 Lf8, 35. d6 Td3, 36. Sxc5 Txd6, 37. Kxh3 a5, 38. Se4 Tb6, 39. Kg4 Txb2, 40. Sf6+ Kh8, 41. Ld5 Tb4, 42. Lc6 Tb6 - 0:1.

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Samantha Stosur, australijska teniserka

Iznena|uju}a
pobjednica US Opena
Do trijumfa u New Yorku najve}i uspjesi u pojedina~noj konkurenciji su bila dva osvojena turnira i finale Roland Garrosa 2010 Daleko ve}e uspjehe postizala je u konkurenciji parova sa Amerikankom Lisom Raymond
alo je ko svrstavao Samanthu Stosur, 27-godi{nju australijsku teniserku, u favorite US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira sezone. Ipak, ona je na terenu djelovala tako ubjedljivo, naprosto tempom mljela sve protivnice, da bi u finalu ispra{ila mo`da i prvu favoritkinju Serenu Williams sa 6:2. 6:3. Time je neizmjerno obradovala sunarodnike, jer je u Australiju, nekada svjetsku velesilu u bijelom sportu, donijela prvi trofej nakon 31 godine i ve} pomalo zaboravljene Evonne Goolagong, osvaja~ice Wimbledona 1980. Do trijumfa u New Yorkunajve}i uspjesi u pojedina~noj konkurenciji, u kojoj joj je najvi{apozicija na WTA listibila4. mjesto,a trenutno zauzima 7, dva su osvojena turnira i finale Otvorenog prvenstva Francuske2010, kada je izgubila od Italijanke Francesce Schiavone. Dalekove}euspjehepostizala je u konkurenciji parova, zajedno sa Amerikankom Lisom Raymond, sa kojom je dostiglaprvomjesto na WTA listi i osvojila dva GrandSlam

M

turnira, US Open (2005) i Roland Garros(2006), no u posljednjevrijemenastupadalekovi{e u pojedina~noj konkurenciji. Od 2003. godine igra za Fed kup reprezentacijuAustralije, za koju je tako|enastupala na Ljetnjim olimpijskim igrama u Atini2004. i Pekingu2008. Ina~e, Stosur se profesionalnobavi tenisom od 1999. godine. Svoju igru zasniva na kombinaciji servisa i voleja te sna`nomspinforehandu. Tako|e je odlikuje besprijekornafizi~kasprema. Samantha, ili Sam i Sami, kako je zovu, ro|ena je 30. marta 1984. u Brisbaneu, kao k}erkaDayen i TonyaStosura. Ima dva brata, Daniela i Dominicka. Kada je imala{estgodina, ku}anjene porodice u Gold Coastu je uni{tena tokom oluje, pa se njena porodica preselila u Adelaide. Tenis je po~ela da igra sa osamgodina, treniraju}i u lokalnomteniskomklubu zajedno sa bratom Danielom. Uzor joj je bila Steffi Graf. U slobodno vrijeme, kao i mnoge Australijanke, voli da surfuje, a opu{ta se gledaju}i filmove Hugha Granta i igraju}i sudoku.

ZANIMLJIVOSTI @ena na ~elu nogometnog kluba

Carolyn je najseksi

DIREKTORICA
Novu glavnu direktoricu u 29-godi{njoj Carolyn Still dobio je Mansfield Town, nogometni klub iz prve neprofesionalne (generalno pete) lige u Engleskoj, pi{e drevnik.hr. Still je najmla|a je ~elnica jednog nogometnog kluba u Engleskoj, te jedna od rijetkih `ena, uz potpredsjednicu West Hama Karren Brady, na visokim upravlja~kim pozicijama u engleskim nogometnim klubovima, ina~e tipi~nom mu{kom svijetu. Still, diplomirana politologinja s Durhamskog sveu~ili{ta, izgleda kao da je u nogomet do{la iz modne industrije. Slu~ajno to ovom prilikom odgovara istini: prije Mansfield Towna radila je u upravlja~kim strukturama Bulgari SpA i Gucci Groupa, dvjema ponajve}im kompanijama za proizvodnju modnog luksuza. ‘’Za mene je velika privilegija {to mi je ponu|ena prilika da vodim nogometni klub. Namjera mi je donijeti nove ideje u poslovanju, posebice izvan trav nja ka. @elim pro bu di ti uspavane navija~e razli~itim inicijativama. @elim se povezati s njima i otkriti {to `ele’’, rekla je lijepa Carolyn pri inauguralnoj izjavi za slu`bene internetske stranice kluba.
Carolyn Still, 29-godi{nja direktorica Mansfield Towna

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42 [TAMPA•TISAK•PRES Most Radija Slobodna Evropa

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

samo u Banj
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome za{to Vuk Jeremi}, i pored svih proma{aja, ostaje na ~elu srbijanske diplomatije. Sagovornici su bili dva politi~ka analiti~ara iz Beograda: Bo{ko Jak{i} i Dejan Vuk Stankovi}
Omer Karabeg: Kakva je danas stvarna pozicija Vuka Jeremi}a? U kojoj mjeri on uti~e na formulisanje spoljne politike Srbije? Bo{ko Jak{i}: Rekao bih da harvardovac i fizi~ar o~igledno nije uspeo da svoja znanja egzaktnih nauka prebaci na teren diplomatije. Kada je postao ministar, jo{ u vreme Voje Ko{tunice, Vuk Jeremi} je bio oven~an slavom zlatnog de~ka na{e diplomatije. Za razliku od tog vremena, njegove politi~ke akcije u ovom trenutku ne stoje ba{ sjajno. Dejan Vuk Stankovi}: Bez obzira na ~injenicu {to Vuk Jeremi} nije vi{e onakav frontmen u srpskoj spoljnoj politici kakav je bio, on jo{ uvek na nju ima zna~ajan uticaj. Taj uticaj je, pre svega, rezultat rejtinga koji Vuk Jeremi} ima u srpskom javnom mnijenju. Naime, on slovi za jednog od popularnijih, ako ne i najpopularnijih politi~ara u Srbiji. Zbog te popularnosti, on je jo{ uvek va`an {raf u dono{enju spoljnopoliti~kih odluka i u njihovom sprovo|enju. rukovodstvu jo{ decembra 2007. godine iz Va{ingtona poru~eno da je nezavisnost Kosova neizbe`na, a oni su i nakon toga nastavili po starom, onda je tu re~ o dr`avnoj politici koja sada pla}a ra~un takvog delovanja. Dejan Vuk Stankovi}: Ja bih njegov ostanak na funkciji vezao za potrebe Demokratske stranke. Prvo, njima je potrebna li~nost koja ima ulaz u desno orijentisano bira~ko telo. Drugo, njegovo smenjivanje bi poslalo jako lo{u poruku o odnosima unutar te stranke. I tre}i faktor, koji je va`an za opstanak Jeremi}a, je ~injenica da je on i li~no i politi~ki vezan za predsednika Tadi}a i da su oni dosta dugo nastupali zajedno. Omer Karabeg: Ako ga Tadi} trpi i misli da nema zamjenu za njega, za{to mu onda {alje javne ukore? Posljednji u nizu gafova Vuka Jeremi}a je bio napad na premijerku Hrvatske Jadranku Kosor. Nakon toga ga je Tadi} javno ukorio, i to na konferenciji za {tampu u stranoj zemlji. Bo{ko Jak{i}: O~igledno je da je taj ukor ili packa, nazovimo to kako god ho}ete, koji je stigao iz ^e{ke, bio u funkciju o~uvanja dobrih srpsko-hrvatskih odnosa. Predsednik Tadi} je shvatio da mu nisu potrebna zao{travanja, a tim potezom je zabele`io i poene u me|unarodnoj javnosti. Me|utim, te{ko je pretpostaviti da bi taj ukor mogao bitnije da uti~e na karijeru Vuka Jeremi}a, koji je Tadi}u toliko prirastao za srce da ga je svojevremeno poku{ao promovisati i za premijera. Dejan Vuk Stankovi}: To je Tadi} morao da uradi, pretpostavljam jako nevoljno, jer je time javno pokazao da ima jako lo{e kanale komunikacije sa svojim ministrom spoljnih poslova, sa kojim bi trebalo da koordinira spoljnu politiku zemlje. Ali, to je bilo neophodno da bi se spre~ila {teta koju je Jeremi}eva izjava o Jadranki Kosor nanela srpskohrvatskim odnosima. Jeremi} i ina~e nanosi prili~nu {tetu svojim ispadima prema regionalnim politi~arima. Zbog toga je Banjaluka jedina destinacija gde je dobrodo{ao, svuda su mu vrata poDejan Vuk Stankovi}

Jeremi} je dob

VUKOVA AMBICIJA Vuk Jeremi} ima ambiciju da se pozicionira kao samostalna politi~ka li~nost u Srbiji, za {ta mu je Milorad Dodik dobar saveznik, budu}i da neki politi~ki krugovi u Srbiji promovi{u Milorada Dodika kao paradigmu srpskog nacionalizma i borbe za srpske interese
Dejan Vuk Stankovi}: Ja bih rekao da su to najve}im delom njegove solo akcije, ali pretpostavljam da ponekad za takve poteze ima i neku vrstu pre}utne podr{ke. Meni se ~ini da Vuk Jeremi} ima ambiciju da se pozicionira kao samostalna politi~ka li~nost u Srbiji, za {ta mu je Milorad Dodik dobar saveznik, budu}i da neki politi~ki krugovi u Srbiji promovi{u Milorada Dodika kao paradigmu srpskog nacionalizma i borbe za srpske interese. Jeremi} koketira sa Dodikom, jer zna da je to dobro za njegov svesrpski imid` u bira~kom telu. Me|utim, ne treba zaboraviti da je Dodik u predizbornim kampanjama bio veliki saveznik i predsednika Tadi}a. Omer Karabeg: Kako Jeremi} stoji kod evropskih ministara spoljnih poslova? Kako stoji u Briselu? Da li je on zbog svoje arogancije i nediplomatskih izjava na neki na~in postao smetnja u komunikaciji Srbije sa Evropskom unijom? Bo{ko Jak{i}: Vuk Jeremi} je svojim pona{anjem mnoga vrata zatvorio, ili sebe doveo u situaciju da mora nogom da ih otvara. Takvim pona{anjem on tro{i kredite koje Srbija kao zemlja ima. To, naravno, nije dobro, ali to je u funkciji njegove promocije na unutra{njoj sceni. Uostalom, srpska spoljna politika je u ogromnoj meri u funkciji unutra{nje politike, a i jedna i druga su u funkciji Kosova, koje je uvek prilika za pokazivanje patriotizma i nacionalnih ose}anja. Dejan Vuk Stankovi}: N j e gov rejting u uticajnim evropskim zemljama, koje defini{u politiku unije, nije velik. On nije rado vi|en u tim zemljama i ministri inostranih poslova tih zemalja retko sle}u u Beograd. Recimo, nema~ki ministar inostranih poslova, Gvido Vestervele, nije `eleo da prilikom nedavne posete Pri{tini svrati u Beograd i razgovara s Vukom Jeremi}em. To nije dobro za Srbiju, ako se ima u vidu da Nema~ka igra klju~nu ulogu u dono{enju politi~kih i ekonomskih odluka u Evropskoj uniji. Omer Karabeg: Da li Tadi} i dalje dr`i Jeremi}a zbog njegove velike popularnosti, koju je stekao davanjem izjava jakog

Njegovi i Tadi}evi gafovi
Omer Karabeg: Jo{ od 2009. godine, poslije svakog njegovog gafa, spekuli{e se o njegovom smjenjivanju. Ipak, on i dalje ostaje na funkciji. Kako to tuma~ite? Bo{ko Jak{i}: Postoje gafovi koje je on samoinicijativno napravio, ali i oni iza kojih je stajao njegov razredni stare{ina, predsednik Tadi}, i aminovao ih. U prvu vrstu gafova sigurno spadaju napu{tanje raznih regionalnih skupova, u~estvovanje u predizbornoj kampanji Milorada Dodika zajedno sa Cecom Ra`natovi}, odluka da predstavnik Srbije ne ide na dodelu Nobelove nagrade za mir kineskom disidentu, podr`avanje Irana, kao i glasanje protiv povratka izbeglica u Gruziju, iako Srbija to pravo tra`i za srpske izbeglice sa Kosova. To je kolekcija gafova, koja mo`e da se pripi{e Vuku Jeremi}u. Me|utim, te{ko da mu se mogu pripisati gafovi u kosovskoj politici. Ako je, kao {to otkriva Vikiliks, srpskom

tpuno zatvorena ili su pred zatvaranjem. Omer Karabeg: Da li su ~esti odlasci Vuka Jeremi}a u Banju Luku i davanje podr{ke svakom potezu Milorada Dodika njegove solo akcije ili za to ima podr{ku Tadi}a? Bo{ko Jak{i}: Te{ko je to re}i. I sam sam se pitao ~emu je slu`io Jeremi}ev odlazak u Banjaluku nakon posete Angele Merkel Beogradu, {to je Dodiku dalo priliku da se jo{ jednom poka`e kao spasilac svih Srba i poja~a svoju negativnu retoriku protiv Evropske unije i Angele Merkel li~no. Naravno da je sve to bilo u funkciji unutra{nje politike u Republici Srpskoj, ali ako pored Dodika, u trenutku kada daje takve izjave, stoji ministar inostranih poslova Srbije, onda se tim izjavama {alju druga~ije poruke. Pla{im se da obja{njenje kako je Milorada Dodika trebalo informisati o rezultatima posete nema~ke kancelarke ne pije vodu, jer bi u tom slu~aju logi~nije bilo da je Dodik pozvan u Beograd. Na osnovu svega toga moglo se zaklju~iti da je to bio ishitren li~ni gest.

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 43
Prema pisanju rije~kog Novog lista

joj Luci
Zagreb

rodo{ao

Hrvatskoj bilo bolje u
nekada{njoj Jugoslaviji
Da nije bilo komunizma, ne bi se znalo gdje bi Hrvatskoj bio kraj - bila bi, tvrdi se, razvijenija od Austrije i [vajcarske, me|u 10 najrazvijenijih u svijetu
RIJEKA – Hrvatska se bolje snalazila u okviru nekada{nje Jugoslavije kad je ostvarivala najvi{e stope rasta bruto dru{tvenog proizvoda (BDP) – od 1952. do 1965, godi{nje ~ak 9,5 odsto, pi{e rije~ki Novi list, a prenosi beogradska Politika Da nije bilo komunizma, ne bi se znalo gdje bi Hrvatskoj bio kraj - bila bi, tvrdi se, razvijenija od Austrije i [vajcarske, me|u 10 najrazvijenih u svijetu. List podsje}a da je Hrvatska u socijalizmu bila zemlja visoke zaposlenosti, dok je - otkako je pre{la na liberalni kapitalizam - postala zemlja visoke nezaposlenosti.

STOPA (NE)ZAPOSLENIH
List podsje}a da je Hrvatska u socijalizmu bila zemlja visoke zaposlenosti, dok je - otkako je pre{la na liberalni kapitalizam - postala zemlja visoke nezaposlenosti. 1990-ih bila zemlja koja je sav svoj novi razvoj zasnivala na rasprodaji dr`avne imovine i na prekomjernom uvozu i zadu`vanju u inostranstvu.

Bo{ko Jak{i}

DODIKOVA RETORIKA I sam sam se pitao ~emu je slu`io Jeremi}ev odlazak u Banjaluku nakon posete Angele Merkel Beogradu, {to je Dodiku dalo priliku da se jo{ jednom poka`e kao spasilac svih Srba i poja~a svoju negativnu retoriku protiv Evropske unije i Angele Merkel li~no
prioritetima Srbije. Da Jeremi} to nije uradio na svoju ruku, videlo se nedavno kada je Boris Tadi} dao sli~nu izjavu nakon posete Angele Merkel. Vuk Jeremi} kao promoter, da tako ka`emo, patriotskog krila unutar Demokratske stranke itekako je neophodan i bi}e neophodan jo{ i vi{e u predizbornoj kampanji, jer je jasno da, barem do izbora, ne}e biti promene srpske spoljne politike, pa i njenog druga~ijeg pozicioniranja u odnosu na Kosovo. Omer Karabeg: Ka`ete da Tadi} ne}e ni{ta mijenjati do izbora. O~ekujte li, me|utim, da }e on, ukoliko pobijedi na izborima na prolje}e idu}e godine, mjesto ministra inostranih poslova povjeriti nekom drugom? Bo{ko Jak{i}: Mislim da ho}e. Tadi} je pro{le godine napravio onaj veliki zaokret nakon sastanka sa baronesom E{ton, kada je odustao od rezolucije koju je Srbija pripremila s ciljem da na Generalnoj skup{tini Ujedinjenih nacija ospori mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde i -najavio konstruktivnu poziciju u odnosu na Brisel. To je bio veliki zaokret srpske spoljne politike. To {to se Tadi} posle upla{io tog svog zaokreta, {to nije imao hrabrosti da ga javno argumentuje, to je ve} pri~a o li~nim karaketristikama Borisa Tadi}a. Mislim, me|utim, da je danas predsedniku Tadi}u potpuno jasno kojim putem Srbija treba da ide ukoliko ho}e da se pribli`ava Evropi. On sada, uo~i izbora, ne}e ni{ta menjati, ali, ako pobedi na izborima, mislim da }e povratiti hrabrost, {to zna~i da mu Vuk Jeremi} vi{e ne}e biti potreban. Mogao bih se kladiti da u slu~aju pobede Borisa Tadi}a na izborima, Vuk Jeremi} vi{e ne}e biti {ef diplomatije. Dejan Vuk Stankovi}: Sve zavisi od toga {ta }e Tadi} da stavi u fokus svoje predizborne kampanje. Mnogo je tu nepoznanica, ali sigurno je jedno. Ako se Tadi} odlu~i za evroreformski kurs, onda Jeremi}u nema mesta u budu}oj vladi. Uostalom, vide}emo to po samoj kampanji. Ako Jeremi} bude mnogo kori{}en u kampanji, onda }e to zna~iti da je on jo{ uvek jako bitan Tadi}u. Ukoliko se Tadi} fokusira na neke druge ljude, ukoliko promeni pri~u o Kosovu, onda za Jeremi}a nema mnogo prostora.

nacionalnog naboja? Dejan Vuk Stankovi}: Mislim da se upravo radi o tome. Opstanak Vuka Jeremi}a na politi~koj sceni Srbije i prostor koji on ima na medijskom nebu je rezultat politi~ke procene da je on jo{ uvek potreban u predizbornoj kampanji, koja se ve} uveliko vodi u Srbiji. Potreba za Jeremi}em bi}e ve}a ukoliko se obistine pesimisti~ke prognoze da ne}e biti ni{ta od dobijanja statusa kandidata. [to Srbija bude dalje od Brisela, potreba za Jeremi}evim ekspanzivnim medijskim nastupima bi}e sve ve}a i ve}a.

[teta
Davne 1952. zaposlenih je bilo oko 500.000, a nezaposlenih samo 14.000, dok su ostali bili na seoskim, po ro di~nim ima nji ma ili u oru`anim snagama. Godine 1971. nezaposlenih je u Hrvatskoj bilo samo oko 40 hiljada, a naredne, prelomne - 160.000. „Danas ih je u samostalnoj, demokratskoj, proevropskoj i tr`i{noj Hrvatskoj oko 300.000 (iako se broj stanovnika u me|uvremenu smanjio gotovo za 400.000), a krizi se i depresiji ne nazire kraj” navodi list , u analizi ekonomskog stanja Hrvatske danas u odnosu na period poslije Drugog svjetskog rata. Pore|enjem hrvatskih dometa u dva poslijeratna razdoblja - nakon Drugog svjetskog i rata 1990-ih, list navodi da je hrvatski BDP u posljednjem ratu pretrpio ve}u {tetu nego u Drugom svjetskom ratu. Poslije Drugog svjetskog rata, uprkos Titovom razlazu sa Staljinom i odbijanju „Mar{alovog plana” po, sebno u periodu 1952-1965, Hrvatska je ostvarivala visoke stope rasta BDP-a, uporedive ~ak i sa „kineskim stopama rasta” posljednjih 20 godina, dok je Hrvatska poslije rata

Hrvatska bez Tita
Tre}i, krunski nalaz je da u novim, prosperitetnim tehnolo{kim okolnostima, Hrvatska, nakon prelaza sa socijalizma na kapitalizam, po~ela kobno da nazaduje, {to joj se nije doga|alo u socijalisti~koj eri, pi{e list. Podsje}a se i da je Hrvatska u periodu od 1974. do 1979. godine ostvarivala vi{i udio investicija u BDPu od Japana, koji je tada bio u velikom zamahu, i to bez rasprodaje sopstvene imovine i pretjeranog zadu`ivanja u inozemstvu. Du`ni~ka kriza, koja je pogodila i SFRJ i Hrvatsku krajem 1981. bila je vje{ta~ki izazvana da bi Zapad testirao koliko je Jugoslavija poslije Tita funkcionalna dr`avna zajednica, a potom joj odmah nametnuo prvi stand by sporazum sa MMF-om. Zato je i bez Tita, Hrvatska - koja je tom du`ni~kom krizom bila pogo|ena ja~e od ostalih republika u okviru SFRJ - u vrijeme kada joj je premijer bio Ante Markovi}, iz tada{nje plitke du`ni~ke drame iza{la za manje od dvije godine, dok }e za izlazak iz sada{nje ~ekati naj ma nje de set go di na, za klju~uje Novi list.

Evropa i Kosovo
Bo{ko Jak{i}: Mislim da je on jo{ uvek potreban Tadi}u, jer ono {to Tadi} ne}e da ka`e, o~igledno vrlo ~esto ka`e Vuk Jeremi}. Na taj na~in on prikuplja bira~e i ta mala sakuplja~ka privreda Vuka Jeremi}a je vrlo korisna. Setimo se da je Jeremi} svojevremeno u Budimpe{ti izjavio da Srbija, ukoliko bude morala da bira izme|u Evrope i Kosova, ne}e izabrati Evropu. Izjava takvog kalibra ne daje se samonicijativno, jer je u suprotnosti sa proklamovanim evropskim

44

POMO] U KU]I
Osvje`ite izgled stana provjerenim detaljima

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Sojino mlijeko protiv holesterola

Kuhinja idealna za cvjetni dezen
Stolnjaci, zavjese, posu|e, podmeta~i, pa ~ak i presvlake na stolicama sa cvjetnim detaljem mogu izgledati fantasti~no
Cijela soba u cvjetnom dezenu te{ko da }e izgledati dobro, ali cvjetni detalji mogu da uljep{aju i transformi{u va{ dom. Nisu svi cvjetni dezeni isti, pa nemojte da odbacite ovaj stil iz straha da }e vam stan djelovati previ{e {areno i ki~asto. [areni uzorci, kao {to su meksi~ki, odli~no izgledaju u kombinaciji sa stilskim ili klasi~nim namje{tajem, dok moderno opremljen prostor mo`ete da ukrasite stilizovanim cvije}em. Cvjetni dezen danas je dostupan na apsolutno svim detaljima za dom i namje{taj. Dugo vremena bio je zarobljen na posteljini, posu|u i jastucima pa i dalje u tom obliku ostaje najpo`eljniji, ali oni koji su spremniji na radikalne promjene u domu mogu da odaberu police i ormare, tapete i tepihe sa cvjetnim detaljima. Kuhinja je idealna za cvjetni dezen, jer su mogu}nosti eksperimentisanja neograni~ene: stolnjaci, zavjese, posu|e, podmeta~i, pa ~ak i presvlake na stolicama sa cvjetnim detaljem mogu izgledati fantasti~no. Dje~ija soba sa ovakvim dezenom odu{evi}e svaku djevoj~icu. Osobe sklone eksperimentima umjesto tapeta mogu da stave naljepnice za zidove koje se lako skidaju i kojima svakih nekoliko mjeseci mo`ete da postignete druga~iji izgled prostorije. U kupatilu mo`ete obi~nu zavjesu za tu{ da zamijenite nekom sa dezenom havajskog cvije}a, a u hodnik mo`ete da postavite komodu s naslikanim cvjetovima.

Ako imate povi{en holesterol, u ishranu treba da uvedete sojino mlijeko i orahe. Ove namirnice sni`avaju holesterol efikasnije nego ishrana siroma{na mastima. Ishrana bogata namirnicama koje djeluju protiv visokog holesterola u krvi djelotvornija je protiv tog problema nego standardni re`im za gubitak kilograma s uklju~enim smanjenjem unosa namirnica bogatih zasi}enim mastima, pokazali su rezultati kanadskog istra`ivanja. Kanadski nau~nici su, nakon {estomjese~nog ispitivanja na 345 osoba sa povi{enim holesterolom u krvi, zaklju~ili da je za njih najdjelotvornija ishrana u kojoj dominiraju sojino mlijeko, orasi i namirnice bogate proteinima. Istra`iva~i su, me|utim, istakli da na~in ishrane siroma{an masno}om i dalje treba prihvatiti kao pozitivan po zdravlje.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Duge suknje savr{ene za jesen
Dugo i du`e rije~i su koje najbolje opisuju trendove suknji ove sezone. Salvatore Ferragamo i Ralph Lauren predstavili su duga~ke verzije koje otkrivaju bur`oaski i boemski dio `ene. Duge suknje savr{ene su za jesen i zimu, ali s ob zi rom na du`inu i ki {no/snje`no vrijeme, mogu se pokazati pomalo neprakti~nima. U tom slu~aju, dizajneri predla`u suknju u stilu pedesetih koja mo`e spasiti bilo koji outfit, posebno za aktivne `ene koje vole retro-look. Za jesen - zimu 2010/2011, suknje kao iz pedesetih koriste se u casual outfitima, a uskla|uju se s velikim d`emperima i visokim petama u Dries van Notenu, te ~izmama Tommya Hilfigera.

^e{}e umivanje, manje akni

Zape~ena jagnjetina sa za~inskim biljem
Potrebno:
1 (2,5 kg) manja jagnje}a noga 3 ka{ike mljevenog bijelog luka 1/2 {oljice nasjeckanog bilja (per{un, origano, bosiljak, maj~ina du{ica i metvica) 2 ka{ike maslinovog ulja 1 glavica luka so i mljeveni crni biber

Priprema:
Mesu odstranite suvi{nu masno}u, te po `elji i kosti. No`em napravite ureze tako da mo`ete staviti za~ine. Posolite i pobiberite, dodajte bijeli luk, bilje i luk narezan na koluti}e. Zatvorite ureze, obmotajte i zave`ite tankom {pagom. Izvana iznova posolite i pobiberite. Ugrijte pe}nicu na 190 stepeni Celzija. Meso zapecite u tavi na jakoj vatri, sa svih strana. Prebacite u pe}nicu i pecite 30 do 40 minuta, odnosno 1 sat ako `elite dobro pe~eno. Prekrijte meso folijom i pecite 30 minuta, a ostatak pecite otkriveno. Izvadite i ostavite 10 minuta na sobnoj temperaturi, tako da sok iste~e u sredinu. Uklonite {pagu i nare`ite tanke odreske, poslo`ite na topli tanjir, prelijte sokom i pospite naribanim sirom. Poslu`ite uz pe~eni krompir i salatu.

Pretjerano umivanje mo`e jo{ vi{e isu{iti i iziritirati ko`u, {to pogor{ava stanje akni. Kada bubuljica nastane, va{i hormoni i geni se udru`uju stvaraju}i mrtve }elije koje se mije{aju sa tjelesnom masno}om i tako dolazi do zapu{avanja pora. Ovo zna~i da se bubuljice i miteseri stvaraju ispod povr{ine ko`e i nisu uzrokovani prljav{tinom. Umivajte se dva puta dnevno mlakom vodom i blagim losionom. Kori{tenje {minke mo`e podsta}i nastanak akni, ali se to mo`e lako izbje}i. Neki sastojci iz {minke zatvaraju pore. Najbolje je koristiti proizvode koji nemaju takve sastojke i na kojima pi{e da su bez ulja. Tako|er, {minka koja sadr`i salicilnu kiselinu mo`e samo goditi problemati~noj ko`i. Najva`nija stvar je da pred spavanje i vje`banje potpuno uklonite {minku sa lica.

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED Miranda 0.9.30
Miranda IM je multiprotokolarni instant messenger za Windows. Miranda IM koristi malo memorije, ekstremno je brza i ne zahtijeva nikakvu instalaciju. Njen mo}ni plugin sistem ~ini Miranda IM veoma fleksibilnim softverom. Obezbije|ene su samo osnovne karakteristike, ali trenutno postoji vi{e od 350 pluginova dostupnih za preuzimanje koji korisnicima omogu}avaju da pro{ire funkcionalnost Miranda IM. Me|u dostupnim protokolima su AIM, GaduGadu, IAX, ICQ, IRC, Jabber, MSN, Netsend, Tlen, Yahoo i drugi. Nova verzija nosi oznaku Miranda 0.9.30 i sa sobom donosi veliki broj zakrpa, me|u kojima je i zakrpa za UTF-8 paket jezika.

45

MacBook Pro modela
Apple je izdao Sandy Bridge opremljene MacBook Pro modele u februaru ove godine i prema tipi~nom rasporedu izdavanja novih modela bilo bi logi~no da se nova verzija pojavi tek u narednoj godini. S obzirom na to da bi Intelovi Ivy Bridge procesori, koji }e biti izra|eni kori{tenjem 22 nm tehnolo{kog procesa, trebali da se pojave u drugomkvartalunaredne godine, najvjerovatnije je da }e Apple ponuditi unaprije|enu verziju MacBook ra~unara baziranih na postoje}oj arhitekturi. Prema navodima ljudi upoznatih sa materijom, ova kompanija planira da ponudi modele sa unaprije|enim dual core i quad core Intel procesorima, nedavno predstavljenim.

Rezzurrection na PS3
Call of Duty: Black Ops paketi mapa za PS3 sti`unakon{to se pojave za Xbox360 konzolu sa mjesec zaka{njenja zahvaljuju}i ugovoru o ekskluzivnosti koji postoji izme|u Microsofta i Activisiona. Ni Rezzurection paket mapa ne}e donijeti ni{ta druga~ije s obzirom na to da je Activision potvrdio da }e se ~etvrti multiplayer expansion pack pojaviti na PS3 i PC platformama 22. septembra. Ovaj dodatak, koji }e igra~i morati da plate 15 dolara, uklju~uje pet nivoa za Zombiere`imigre, kao i updateovanu muzi~ku temu igre i Moontemu. Prve~etirimape su remakeoviokru`enja CoD: World at War, prveigre koja je uvelazombije. PetamapaMoonje potpuno nova i de{ava se na Mjesecu.

uTorrent sajt hakovan
Web sajt koji hostuje uTorrent je hakovan od nepoznate osobe ili grupe. Nakon inicijalne tvrdnje da je "mainline" BitTorrent sajt hakovan, kompanija sada navodi da ne vjeruje da je BitTorrent.com hakovan. Prema navodima stru~njaka upoznatih sa problemom, pravi izvr{ni fajlovi za oba programa su zamijenjeni "la`nim antivirus scareware programom" nazvanim Security Shield. Kompanija je zaustavila rad ovih fajlova i vratila prave fajlove nedugo nakon {to je utvr|eno postojanje la`nih. Uklanjanje la`nih antivirus-programa, koji su gotovo uvijek vrsta rootkita, mo`e da bude veoma nezgodno.

Epson AcuLaser CX16NF

Multifunkcijski model {tampa~a
Uz kolor-{tampu i kopiranje idu Fax funkcije, a za kancelarije su ugra|eni LAN interface i ADF fioka
Epson spada u najve}e i najpoznatije proizvo|a~e {tampa~a u svim kategorijama, od jednostavnih Ink Jet modela, pa sve do mo}nih biznis laserskih modela. Ve} vi{e puta je konstatovano da su multifunkcijski modeli veoma popularni i da se sve ve}i broj korisnika opredjeljuje upravo za ovakve {tampa~e. Epson AcuLaser CX16NF je kancelarijska verzija multifunkcijskog {tampa~a koji koristi lasersku tehnologiju, ~ime je u startu ne{to skuplji od Ink Jet verzija, no ipak predstavlja pouzdano i robustno rje{enje za poslovne korisnike. Povrh svih funkcija koje ovakvi modeli objedinjuju, ovdje imamo i LAN interface koji }e dosta pomo}i da se ovakav ure|aj la ko in te gri {e u pos to je}e mre`no okru`enje. zauzima dosta prostora na stolu. Dizajn se ne razlikuje mnogo od ostalih multifunkcijskih ure|aja koji su ve} vi|eni: na vrhu je flat-bed skener, ispod njega vrlo prakti~an kon trol ni pa nel sa mno{tvom funkcija, numeri~kom tastaturom i LCD-om, dok su ulazna i izlazna fioka sa donje strane. Skener na vrhu ima ugra|en ADF dodatak koji prima do 35 listova papira i koji predstavlja veoma korisnu stvar u kancelariji, a u pitanju je fioka koja automatski ubacuje stranice za skeniranje, kopiranje ili faksiranje. Poklopac skenera se ina~e mo`e dovoljno otvoriti i za neke deblje materijale ili recimo knjige. Ulazna fioka prima do 200 listova papira, dok na izlaznu staje maksimalno 100 listova. Dodatno, mo`e se kupiti fioka za jo{ 500 listova koja se postavlja na donjem dijelu {tampa~a. Postoji jo{ jedan dodatak koji je prakti~niji, a to je

Logitech Wireless Touchpad

Proba za budu}e korisnike
Logitech je ponudio maslinovu gran~icu svim korisnicima Windowsa koji `ele da isprobaju Magic Trackpad bez potrebe da kupuju Mac ure|aj. Wireless Touchpad nudi isti koncept multitouch trackpada na desktopu sa 5’’ povr{inom. Specijalni driveri obezbje|uju Windowsu podr{ku koju obi~no nema, uklju~uju}i skrolovanje, prelistavanje strana, kao i promjenu aplikacija. Odluka da se koristi FR Wireless, a ne Bluetooth pru`a ve}u trajnost nego kada su u pitanju Apple dizajnirani ekvivalentni proizvodi. Objedinjeni USB adapter omogu}ava kori{tenje jednog risivera uz maksimalno pet drugih Logitech ure|aja.

dupleks mehanizam, koji se tako|er mo`e dokupiti, ~ime se i kompletiraju mogu}nosti vrhunskog office ure|aja.

Standardna rezolucija
Laserski {tampa~, koji je osnova ure|aja, radi u rezoluciji 1.200x600 dpi, {to je i prosjek za aktuelne modele, sa maksimalnom brzinom {tampe od 20 ppm, s tim {to treba ura~unati i zagrijavanje od 35 s, kao i vrijeme da se od{tampa prva stranica (23 s za kolor i 14 s za crno-bijelu {tampu). U praksi, ipak ova vremena nisu toliko precizna, no slobodno se mo`e re}i da Acu La ser CX16NF spada u prosjek kada su u pitanju ure|aji ovog cjenovnog ran ga. Za po ve zi va nje sa ra~unarom se koristi USB interfejs, a postoji i LAN adapter, kao i dodatni USB port za priklju~ivanje eksternog ili flash diska sa kojih se mo`e direktno {tampati. Skener ko-

Ve}e dimenzije
Ovaj {tampa~ je ne{to ve}ih dimenzija i sa 405x427x432 mm i te`inom od skoro 18 kg,

risti standardnu rezoluciju od 600x600 dpi, uz solidnu brzinu rada. Kori{tenje ure|aja je mogu}e i bez sjedanja za ra~unar, zahvaljuju}i velikom broju funkcijskih tastera i LCD ekranu, preko kojeg se mo`e pristupiti ve}ini funkcija.

Windows 8 za tablete i PC

Dobra {tampa
Kvalitet {tampe je odli~an, {to se posebno vidi kod teksta sa manjim fontom, gdje slova ostaju ~itka i o{tra. Kada se {tampaju grafike i slike, dobijaju se sasvim pristojni rezultati, ali ne treba zaboraviti da ovo ipak nije foto{tam pa~. Mje se~ni obim {tampe je 35.000 otisaka, {to je sasvim dovoljno za kancelariju srednje veli~ine. Kada se pogleda cijena, jasno je da to uop{te nije mnogo novca za kolor-laser koji ima i funkcije kopira i faxa, sa ugra|enim ADF-om, LAN interfejsom i mogu}nosti da se doda i Duplex.

Platforma za sve
Windows 8 }e biti istinska tablet-platforma koja obezbje|uje podr{ku prve klase tablet-sistemima baziranim na dodiru. Ali ne `ele svi tablet-ra~unare. Ve}ina korisnika ipak i dalje koristi personalne ra~unare i zadovoljni su mi{em i hardverskom tastaturom. Oni ne `ele ekrane osjetljive na dodir. Da li to zna~i da oni ne}e mo}i da koriste novi operativni sistem. Definitivno ne. Microsoft je prilikom kreiranja Windowsa 8 mislio i na klasi~ne PC korisnike i na ljubitelje tablet-ra~unara, pa je prilagodio ovaj operativni sistem tako da mo`e da se koristi i sa klasi~nim personalnim ra~unarima i sa tabletima.

46

FELJTON

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Od „multikulturalizma“ ka postsekularisti~kom interkulturalizmu (2)

Iluzija o „~arobnom {ta
Multikulturalizam se, s druge strane, i poslije svih zlouporaba i nekonzistentne uporabe samog pojma, i dalje smatra smislenim politi~kim odgovorom na tradicionalni nacionalni egoizam i ograni~enja koncepta nacionalne kulture i nacionalne dr`ave
Pi{e: Mile LASI]

Time smo do{li do na{e primarne zada}e, do poku{aja obja{njenja naoko neupitne „smrti multikullturalizma“ u dobu u kojem `ivimo. Na{a je teza da se ovaj fenomen ne dade razumjeti bez razumijevanja fenomena modernih migracija i s njima povezanim (ne)uspjelim integracijama u zapadna dru{tva, posebice doseljenika iz tzv. islamskih zemalja. S druge strane je nu`no dekonstruirati ra{irene predrasude ili iluzija o „multikulturalizmu“ kao „~arobnom {tapi}u“ za rje{avanje problema doseljeni~kih dru{tava i pokazati kako se iza ovog pojma i ne krije drugo do vi{edesetljetna problemati~na praksa „pozitivne diskriminacije“ , slabo poznavanje i uva`avanje kulturolo{kog pluralizma, te iz toga proistekla nekonzisteno promi{ljena useljeni~ka politika u ve}ini zapadnih dru{tava. Multikulturalizam se, s druge strane, i poslije svih zlouporaba i nekonzistentne uporabe samog

pojma, i dalje smatra smislenim politi~kim odgovorom na tradicionalni nacionalni egoizam i ograni~enja koncepta nacionalne kulture i nacionalne dr`ave. On se samo u postsekularizmu vi{e bezuvjetno ne zove tako, nego „kulturolo{kim pluralizmom“ „inter, kulturalizmom“ Pri tome se ne ... smije imati iluzija, ni u jednom drugom, nego samo u zapadnom svijetu su otvorene kakve-takve mogu}nosti za kulturolo{ko pluralisti~ka, u biti kozmopolitska dru{tva i u onoj mjeri u kojoj su pravna dr`ava i civilno dru{tvo prisilile politi~ke aktere na po{tovanje visokih standarda za{tite ljudskih i manjinskih prava, ma o kojim se manjinama radilo, vjerskim, doseljeni~kim, spolnim (gender)...

Plemeniti cilj
„U {to vjerovati i dalje ako ne u ideju mulltikulturalizma“ kazao je , Jostein Gaarder neposredno nakon masovnog pokolja u Norve{koj, po~injenog navodno u ime „obrane Europe od multikultura-

Autor feljtona dr. sc. Mile Lasi} je bio dugogodi{nji slobodni novinar, neovisni publicista i prevoditelj te vanjski suradnik Oslobo|enja iz zapadne Europe. Prije dvije godine se vratio u Mostar i na Studiju politologije Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta Mostar predaje skupinu kolegija koji se ti~u me|unarodnih odnosa, teorije i prakse diplomacije, europskih integracija, kulture u politici i politi~ke teorije. Neovisan, ne-~lan bilo koje stranke ili udruge. Autor je brojnih politolo{ko-sociolo{kih eseja, kao i studija „Europska unija: nastanak, strategijske nedoumice i integracijski dometi“ (Sarajevo Publishing, 2009); „Mukotrpno do politi~ke moderne“ (Udruga gra|ana Dijalog, Mostar, 2010). Njegove nove knjige „Kultura sje}anja“ (Friedrich Ebert Stiftung, Banja Luka 2011) i „Europe Now - Europa sada ili nikada“ (Kult B / DEPO, Sarajevo, 2011) mogu se ve} poru~iti kod izdava~a. U pripremi mu je knjiga „U zemlji zarobljenog uma“ (tiskat }e je sarajevska izdava~ka ku}a Rabic), u kojoj se nalazi esej kojeg smo feljtonizirali, pripremljen ovog ljeta u Berlinu za temat „Multikulturalizam i strah od drugoga“ drugog broja „Diskursa“ iznimno vrijednog stru~nog ~asopisa za pi, tanje sociologije religije, slo`enih identiteta i politi~ke kulture iz Isto~nog Sarajeva (www.diskursi.com). lizma i marksizma“ Ovdje se, da. kako, multikulturalizam i marksizam optu`uju implicitno da su otvorili vrata islamu kao stranom elementu u zapadnoeuropskoj kulturi, o tomu nema nikakve iluzije. Gaarder je autor svjetskog bestselera „Sofijin svijet“ u ko, jem je poku{ao objasniti bit filozofijskog mi{ljenja, kulture i povijes-

ti od antike do danas. Norve`ani su, de facto, na ekstremisti~ku mr`nju prema kulturolo{koj pluralnosti, uklju~ivo vjerskoj u liku islamske vjere, odgovorili filozofijom i praksom „otvorenog dru{tva“ i multikulturalizma. Unato~ kontra-udarcima raznih vrsta, realno je o~ekivati, dakle, da privr`enici ideje dobra u politici, ideja prosvjetiteljstva i politi~ke moderne i dalje posvuda inzistiraju na nu`nosti transformacije tradicionalnih dru{tava u multikulturna ili interkulturna kozmopolitska dru{tva, u ~ijoj je osnovi respekt i za{tita prava ~ovjeka i svih manjina. Ali, da bi se ka tom plemenitom cilju moglo smjelije i uspje{nije iskora~iti, nu`no je odgovoriti na pitanja: otkuda i u zemljama politi~ke moderne ja~aju desno-ekstremisti~ki pokreti, koji iznjedruju sulude skupine ili pojedince; tko je sve ili primarno odgovoran za nastanak i opstanak nekomunicirajucih etni~kih zajednica u dru{tvima politi~ke moderne; otkuda i u ovim dru{tvima toliki i takav strah

Vidi, vidi: Kako je ]i}o gledao televiziju (17)

Ljudska prava u uvalama m
[jora [imica ima prav zaspat posli obida, njezin mu` [pirko se ima prav useknit u sudar, onda Vesna Podlipec ima prav i} u Moskvu, Leo Nikoli} ima prav vozit lift, Marinka ima prav dignit telefon, a o Srbima da i ne govorimo. Srbi u Hrvatskoj imaju prav pro} kraj bilo kojeg ministarstva, a nekima je ~ak dozvoljeno da upalu svitlo u portun
Pi{e: \ermano SENJANOVI]

Sport nedjeljom
Nedjelja, 21. 3. Bla`i~ko je doveja Zajeca, gledaju inserte iz derbija i komentiraju, a kad ga Bla`i~ko pita o neredima, Zajec utiraje glavu u pod i ne govori ni{ta. Ja se mislin, koje su to ko~nice, koji je to straj, a triba bi re} samo tri ri~i i bija bi car. Da re~e: „Vratite nam Dinamo“ opet bi ga na rukama nosili, a ovako se pridru`ija armiji stra{ljivih kalkulanata. A sve ima. Popularnost, karizmu i financijsku neovisnost. Okri}en se na Motri{ta, a tamo Milo{evi}u daju jo{ par sati, jer da }e ga u protivnom NATO za{kajat.

TV dnevnik
Ponedjeljak, 22. 3. Stivali smo se u tinel, u zraku se osje}a barut, malo smo se uskome{ali, a onda se pojavija Tu|man, zamolija da se umirimo, jer da on ima ne{to re}. Za njin je u{lo njih {est, a Tu|man

se izvika na njih da {ta ulazu ka ovce i onda ih lipo rasporedija. Livo od njega su seli [kegro, Jurkovi} i Mate{a, a desno [eks, [kreb i Ramu{}ak. Onda mi se digla `ena i rekla: - Predsjedni~e, ja mislin da tu fali sa svake strane jo{ po jedna `enskica u trikou {ta svjetluca, sa {tapom, visokim ~izmama i polucilindrom. - Znate da bi moglo - ka`e predsjednik. - A ne bi bilo lo{e da Vam isprid nogu legne desetak dice doda punica. - Da, da, to ne bi bilo lo{e - slo`i se predsjednik. - A povi{e Vas da se dvoje ljulja na trapezu? - upita Mile. - Genijalno, mom~e! - uzvrati predsjednik. - A bi li u pozadini moga bit koji lav u kavezu? - ubaci se Ivan. - Bolje bi bilo bez kaveza - re~e Frane. Zatim je predsjednik po~eja ~itat izvje{taj o ekonomskom stanju, a

Velimir Zajec

mi smo se digli i i{li ve~erat. Vratili smo se ba{ kad je javilo da su se iz Beograda po~eli evakuirat strani diplomati.

Hrvatska danas
Utorak, 23. 3. Branka Slavica mi je draga i kad god mogu malo je po}irin. Govori da je pitanje minuta kad }e NATO po~et djelovat. Ja po~nen vrtit

telefon da se javin mome Miganu u Beograd, da mu re~en da su mu moja vrata uvik otvorena, ali ne bi gospe. ^in okrenen pet brojeva, izbacije. Onda mi zazvoni telefon i s drugoga kraja ~ujen: - ]i}o, ovde Ognjenov otac iz Zagreba. Evo san se sitija jednoga doga|aja, pa ga ti iskoristi, ali mi nemoj spominjat ime, da me u Split ne bi uvatili u |ir ka Grega Se`matika. Dakle, kad san bija mali, i{a san s ocen u Ljubljanu i onda me odveja u Tivoli. S nama je bija jedan njegov prijatelj i kad smo do{li na kraj Tivolija, tamo ti je jedna ku}a, a isprid nje dva kamena lava. I sad nam govori ti o~ev prijatelj da pogledamo te lave i da re~emo {ta nam je ~udno. Mi gledamo, ni{ta ne vidimo i mu~imo. Onda on govori da pogledamo lave u usta i da }emo primijetit da nemaju jezik. E, sad dolazi ono najva`nije. Da se vajar koji ih je izradija... molin? Anka, ajde ne zajebaji, ili vajar ili kipar, ol to nije isto? ]i}o, oprosti, evo me Anka za-

jebaje. I, di san ono sta? A, kod vajara. Eto ga opet! Vragu vajar i kipar! Dakle, kad je ti kipar vidija {ta je u~inija, govoru da se ubija. Zamisli koja odgovornost, koja savjest. A na{ Radi} zgradi oni most koji ~in zapu{e triba zatvorit i ni ~u{, ni bu{. Niti da se o~ituje, a kamoli da da ostavku. Slu{aj, ti jo{ provjeri s ovin vajaron, jebenti vajara, s kiparon, je li se ubija, to }e ti svi u Ljubljanu znat. Evo, mo`e{ zvat Inu, ona ti je u Ljubljanu, bogati, si}a{ se Ine, Anka, koji je ono od Ine broj, ~ekaj sad }e Anka donit notes, ma bi`i, za izludit mi je s njon, kad god meni ni{to triba ona ne mo`e na}. Evo ti broj... I, slu{aj, ne spominji mi ime! Ne bojte se, barba Fe|a.

TV dnevnik
Srijeda, 24. 3. Puno mi je drag [aki}. Imponira mi njegovo samopouzdanje. Si}an se reporta`e s Bleiburga od prije devet godin, kad je [aki} izjavija da se ni~ega ne stidi, da mu

OSLOBO\ENJE 2011. godine ponedjeljak, 19. septembar

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Engleska vojska pod vo|stvom Crnog Princa, sina kralja Edvarda III, u bici kod Poatjea porazila vojsku francuskog kralja @ana II. Okon~ana prva faza Stogodi{njeg rata. Istog dana 1370. Crni Princ zauzeo i opusto{io francuski grad Limo`. Ro|en cus Anri III, sljednji vladar di Va Tokom 1551.1574, zeizfrannastikijekraljloa.sukobiponjerigovekavladavine, od mlja zahva}ena ma mo tolika i protestanata. U nahi u Srbiji po~ela Had`i Proda nova buna. Usta pod 1814.ProPo`e{koj {iriojinakna Kravo|stvom iguJamanaPajsija i Had`i dana pro se gujeva~ku i godinsku nahiju, ali nije dobio podr{ku Milo{a Obrenovi}a, koji je smatrao da je ustanak preuranjen. I pored obe}anja da }e ustanicima biti opro{teno, Turci pogubili oko 300 ustanika, me|u njima Pajsija; Had`i Prodan prebjegao u Austriju. Lajo{ Ko{ut

47

api}u“
od gubitka temeljnih kulturo{kih oznaka; za{to se nesposobno shvatiti i kod velikog dijela doma}eg i useljeni~kog stanovni{ta da su neophodne „`rtve“ s obje strane te da je u susretu kultura, religija i civilizacija {ansa za me|usobno pro`imanje i oboga}enje... Profesor Frank-Olaf Radtke s Johann Wolfgang von Goethe sveu~ili{ta u Frankfurtu am Main va`i za jednog od vode}ih njema~kih istra`iva~a fenomena obrazovanja i migracija, kulture i migracija. U eseju „Od multikulturalizma ka paralelnom dru{tvu...“ objasnio je kako se „multikulturalno dru{tvo“ taj „semanti~ki import iz , anglo-ameri~kog prostora“ kra, jem osamdesetih godina preko no}i pripitomio i u njema~kom i u drugim europskim jezicima, odnosno u~inio mnogim liberalnim profesorima, politi~arima, sve}enicima, medijskim bossovima... idealnom sintagmom kojom se mo`e objasniti „kulturolo{ka raznolikost“ (kultureller Vielfalt). Profesor Radtke misli da je „multikulturalizam“ ovim putom i iz primarno plemenitih motiva postao programskom alternativom u Njema~koj svima koji se nisu mirili u devedesetim godinama pro{log stolje}a sa sve izra`eniJostein Gaarder

1356.

jim neprijateljstvima prema doseljenicima.

Priznanje „etni~ke pripadnosti“
Iz Radtkeova podsticajnog eseja mo`e se saznati kako, s izuzetkom autora rijetke socijalantropolo{keliterature u dvadesetim godinama pro{loga stolje}a, nitko jo{ u sedamdesetim godinama 20. stolje}a nije ni u Sjevernoj Americi, ni u Australiji, ni u europskim metropolama zvao koncept etno-pluralizacije „multikulturalizmom“ , nego je svatko putem tzv. nacionalne varijante rje{avao fenomen eti~kih razlika. Po ovom obja{njenju, „multikulturalizam“ u SAD-u i nije bio istinski multikulturalizam, nego sebi~ni odgovor bijelih dosljenika iz jugoisto~ne Europe na pokret za jednaka prava (engl. equalrightsmovement) sve do tada slu`beno odvojene i iz po-

liti~kih i socijalnih prava isklju~ene crne manjine. Priznanje „etni~ke pripadnosti“ razli~itim useljeni~kim grupama postalo je potom „novim medijem“ socijalnih razra~unavanja oko pravi~ne preraspodjele (engl. affirmative action), koji uklju~uje danas, pored etniciteta, i spol (gender) i seksualnu orijentaciju. U Australiji je „multikulturalizam“, pak, bio dijelom slu`benih vladinih naprezanja kako bi se prigu{io „bijeli rasizam“ tradicionalno ra{ireni i , duboko ukorijenjeni u na~inu mi{ljenja ve}inskog stanovni{tva, kako bi se izna{ao modus vivendi s australskim domorocima (aboriginals), te kako bi se legitimiralapotrebauvozaradne snage iz susjednih azijskih zemalja, {to je kod Australaca izazivalo otpore.
(Sutra: Stranputice etnolo{kog mi{ljenja)

sko ta za izbor lje odr`ano bel skoj banji Spa, prva zva 1888.Prvo svjetuplanegijkmi~enje18-godi{njapoti-ce ni~no najljep{a `ena na ti postala Kreolka iz Gvadelupe Berta Sukare. Ro|en engleski pi Vi jam dobitnik No nagrade knji`evnost 1911.prvi objavbelovenajsacznalitizaroGolding,spo1983. Njegov ljeni i po ji man "Go dar muha" postao svjetski bestseler. Po~ela ka na Ma~ko u Prvom svjet tu. Po je ~etvo 1914.dmo}nijabitausskom raskavomslikamenu,lirodnevnih borbi, na trougar vojska prisi la srpsku na povla~enje. jem gom svjet tu za Ki po je dana. ske 1941.Nijev, ci usliDrubitke od 45skom raBritanuzeli trupe u{le u Teheran. tini vojska ri predsje Huana minga ro ji je tom 1955.U ArgenDoinostranPeobona,lakopovratpodniukaiz-bjegao i do 1973. `ivio u stvu. Po ku ze mlju ponovo izabran za predsjednika i bio na ~elu dr`ave do smrti, 1974. Ne lear be. 1957.SADneu provadi izvr{ile prve podzemne nukJa ke izjasni referen mu za ja pa ske 1961.Gra|aniizdvamajnje zemljeliizseZana dnoindijduFederacije. glavnom gra ksi Si dad ku i oko ni u zemljo oko 1985.Uje|eno li40.000du Metresukapogijunulo Meksi12.000, a povri ljudi. splozi aviona francus kompani UTA, na liniji Braza iznad 1989.Ujeekkajesnijejioptu`enaDC-10vil-Pagiriz,kesvi puNigera, za koju Libija, po nuli tnici i ~lanovi posade, njih 171. tenkova gra prema gdje po~eli su 1991.KoloneHrvati skoj,JNA kresunucileje.iz Beokobida srpskih naoru`anih grupa hrvatske poli vjet bje di nacija is klju~io Sa znu re bliku Jugo ju iz 1992.{iSajoj prabezvedadnostipuUjeskinjenihjeslaviSFRJ.UN-a, osporiv vo automat nasli di

1802. Ro|en ma|arski revolucionar Lajo{ Ko{ut, vo|a Ma|arske revolucije 1848. i rata za nezavisnost od Austrije, guverner oslobo|ene Ma|arske od aprila do avgusta 1849. Poslije ma|arske kapitulacije 13. avgusta 1849. `ivio u izbjegli{tvu u Turskoj, Engleskoj, SAD-u i Italiji, gdje je kao vo|a emigracije agitovao za nezavisnost Ma|arske.

Emil Zatopek

moga djetinjstva
\ermano]i}oSenjanovi}, pisac, novinar, humorist, satiri~ar, najduhovitijifakovac i jedinidostojannasljednikMiljenkaSmoje, ro|en je 1949. u Splitu, gdje i danas `ivi. Bio je jedan od stubova Ferala, pisao za Slobodnu Dalmaciju, a posljednjih godina radi za rije~ki Novi list. Prijateljica Nada Ga{i} predstavlja ga ovako: „Lud je i nasilan, nje`an i sentimentalan, ra{~upan i izmeandriran... Onoga tko se neoprezno upusti u Senjanovi}ev smijeh po vlastitoj sposobnosti asocijacija, umjesto olak{anja, zasko~it }e ~isti destilat nostalgi~nih emocija”. U izdanju zagreba~kog Durieuxa Senjanovi} je do sada objavio ~etiri knjige: apsurdisti~ku montipajtov{tinu na splitski na~in u kultnom „Dorinu dnevniku“; „US&A“ romansirani , putopisno-humoristi~ki prikaz dvomjese~nih pute{estvija po SAD-u, u imaginarnomdru{tvuvelikogame{tra, mentora i prijateljaMiljenkaSmoje; zbirkudnevni~kihzapisa o vlastitojobiteljskoj, ali i kulturnoj, politi~koj i dru{tvenoj svakodnevici gradaSplita, zakamufliranih u `anr TV kolumne, koje, nimaloslu~ajno, tvore hroniku zadnjih 365 dana desetogodi{nje HDZ-ove vlasti, od 5. januara 1999. do istog dana 2000, „Vidi, vidi - Teletina '99“; te posljednji uradak “Evo me u posteju”. Nada Ga{i} je od 12 kilogramaSenjanovi}evihtekstovaobjavljenih u raznim medijima sastavila svojevrsnu best of kompilaciju. ]i}ini uraci se ili vole, ili ne vole; nema sredine. A ko ih voli (i ~ita), zasigurno ne ostaje emocionalno ravnodu{an. Za ~itaoce Oslobo|enja evo izbora iz “Teletine”, neka je probaju i sami prosude njen kvalitet. je savjest mirna i da bi opet sve isto u~inija. I evo ga danas na optu`eni~ku klupu, sidi pun sebe, i dok svjedoci pri~aju o di}i ugu{enoj ciklonom, o ubijanju logora{a maljem, o rasparanim utrobama, klanjima i o bacanju `rtava u rijeku, on lista spise, ~ita knjigu, popravlja slu{ni aparat i dr`i se ka da to nije njegova stvar. Tu i tamo se posprdnonasmije ili {tagod s visoka dobaci svjedoku, a kad ga sudac upozori, onda ga prostrili o~ima i ka da mu govori: „Slu{aj ti, Tripalo, i} }e{ ti meni pred prieki sud!“ A Grani} se u Genevi i{~u|ava {ta nam svit stavlja pe~ete u vezi s ljudskim pravima i uvjerava ih da kod nas svi ostvaruju sva ljudska prava. Pa kad ~ovik malo bolje promisli, vidi da je Grani} u pravu. Eto, {jora [imica ima prav zaspat posli obida, njezin mu` [pirko se ima prav useknit u sudar, onda Vesna Podlipec ima prav i} u Moskvu, Leo Nikoli} ima prav vozit lift, Marinka ima prav dignit telefon, a o Srbima da i ne govorimo. Srbi u Hrvatskojimaju prav pro} kraj bilo kojeg ministarstva, a nekima je ~ak dozvoljeno da upalu svitlo u portun. Dobro je reka pjesnik: Nigdi toliko ljudskih prava kao u uvalama moga djetinjstva. A onda Mirjana Hrga govori da nam ima ne{to va`no re} posli sporta i vremenske prognoze. Malo smo po~ekali, a onda je Mirjanazatreptalao~icama i rekla da NATO bombardira Jugoslaviju.
(Sutra: Al, `aj mi je i ljudi)

SRJ ponovo postala ~lanica UN-a 2. novembra 2000, po padu re`ima Slobodana Milo{evi}a. SAD-a iskrca se Ha ko Va ozna~io po vno 1994.Trujupejekrati{ington zelemlji.nakao iti unooperaciji uspostavljanje demo je u toj po~elo pe sje nje 2000.UhiPragurodnog stratonednevno tizavnidadaiglobal-Me|una mo tarnog fon Svjet ske banke. Vi{e ljada demon nata, pro ka izacije, sukobilo se s policijom; povrije|ena 142 demonstranta i 123 policajca, centar Praga demoliran. sjednik SAD-a D`ord` tpi kon snu re lu upotre voj si 2001.Predgrevni~komzodociju ioSenaBu{biposunesaole i zahvalio se Predsta mu tu {to ga ovlastili da pokrene rat protiv terorista. ski po Osamu Lade da na ti Afga tan, su 2001.izIslampusimamizaniszvatililealidamu nibin odredinali rok za izlazak zemlje. SAD prije }e napasti talibane ako ne predaju lidera Al-Kaide. sjednik ton posjetio Pri{tinu, pro {en za po~a 2003.Biv{i predverzigdjeta.jeSAD-aglaBil KlinKlintonsnog doktora Pri{tinskog uni te Dan kasnije u Poto~arima kod Srebrenice, u Bosni i Hercegovini, otvorio Memorijalni centar u znak sje}anja na Bo{njake ubijene u ljeto 1995.

1922. Ro|en ~e{ki atleti~ar Emil Zatopek. Na Olimpijskim igrama u Londonu 1948. osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, na Igrama 1952. u Helsinkiju na 5.000, 10.000 i u maratonu. Oborio 18 svjetskih rekorda i pobje|ivao u 69 uzastopnih trka, od 1949. do 1951.

Miki Maus

gel, jedan od naj nijih vremenih po se ba 2008.UmrosaMauricio Kakommuzizitora, koji zna~aj-vio filmom, esejistikom, kamernom kom, komponovao je za radiodrame i imao klju~an uticaj u oblasti instrumentalnog teatra.

1928. "Parobrod Vili", prvi crtani film u kojem se pojavio Miki Maus, prikazan u njujor{kom bioskopu Koloni.

48

OGLASI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON PU CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH GRA^ANICA Na osnovu ~lana 48. Pravila Privatne ustanove Centra za obrazovanje odraslih Gra~anica i odluke [kolskog odbora od 15. 9. 2011. godine raspisuje se

OSLOBO\ENJE

KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos: a) Na odre|eno radno vrijeme: 1. Profesor bosanskog jezika i knji`evnosti na 10 ~asova nastavne norme do 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac 2. Profesor tjelesnog odgoja na 10 ~asova nastavne norme 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac 3. Diplomirani ing. ma{instva na 10 ~asova nastavne norme do 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac 4. Diplomirani pravnik na 14 ~asova nastavne norme do 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac 5. Profesor ekonomske grupe predmeta na 12 ~asova nastavne norme do 31. 8. 2012. god. — 1 izvr{ilac 6. Diplomirani ing. arhitekture na 8 ~asova nastavne norme do 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac 8. Diplomirani ing. elektrotehnike na 10 ~asova nastavne norme do 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac 9. Diplomirani socijalni radnik na 1/2 radnog vremena do 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac 10. Profesor historije na 6 ~asova nastavne norme do 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac 11. Referent za administrativne poslove - na puno radno vrijeme do 31. 8. 2012. god. -1 izvr{ilac 12. Ku}ni majstor - na 1/2 radnog vremena do 31. 8. 2012. god. - 1 izvr{ilac Pored op}ih zakonskih uslova, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u pogledu {kolske spreme, zavr{en odgovaraju}i fakultet i polo`en stru~ni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad, a za radna mjesta pod rednim brojevima: 11. zavr{ena srednja {kola - op}a gimnazija i 12. zavr{ena ma{inska tehni~ka {kola. Uz prijavu sa biografijom kandidati su du`ni prilo`iti originalne ili uredno ovjerene kopije sljede}e dokumentacije: 1. Diplomu o zavr{enom fakultetu 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu 4. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu Za radna mjesta 11. i 12. kandidati trebaju dostaviti: 1. Diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: PU Centar za obrazovanje odraslih, Ulica Patriotske lige bb, 75 320 Gra~anica ili predati li~no na protokol {kole sa naznakom „za konkurs“.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ^ELI] U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije - osnovni tekst sa izmjenama i dopunama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/11, 11/11, 22/11 i 26/11) na osnovu ~lana 43. Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja ^eli}, direktor Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja ^eli} raspisuje:

K O NK URS
ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE IZ PORODI^NE MEDICINE ZA 2011. GODINU - 1 SPECIJALIZACIJA IZ PORODI^NE MEDICINE Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za dodjelu specijalizacije iz porodi~ne medicine treba da dostave dokaze o ispunjavanju slede}ih uslova: - zavr{en medicinski fakultet - polo`en stru~ni ispit - zavr{ena dodatna edukacija (PAT) - najmanje dvije godine radnog iskustva u struci (nakon polo`enog stru~nog ispita) - zasnovan radni odnos u zdravstvenoj ustanovi - da aktivno poznaje najmanje jedan strani jezik Prijavu na konkurs sa tra`enim dokazima dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja ^eli}, Ul. [adi} Z. Zlaje 41, 75 246 ^eli}, sa naznakom prijava na konkurs za dodjelu specijalzacije. Prijave se {alju preporu~eno po{tom ili neposredno predajom na protokol u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. U slu~aju ispunjavanja tra`enih uslova od vi{e kandidata, prednost prilikom odabira }e se dati kandidatu zaposleniku JZU Dom zdravlja ^eli}. DIREKTOR

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA Broj: 08-02-6180/11 V.N. Sarajevo, 15.9.2011. godine Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine TK“ br. 12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona, objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

Na osnovu ta~ke 6. Odluke o uslovima i pravilima emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 55/11) i ta~ke 3. Odluke o emisiji trezorskih zapisa („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 59/11), Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija objavljuje:

J AV N I K O N K U R S
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona 4 / 269 Stru~ni saradnik za pravosu|e i upravu, na odre|eno vrijeme, do povratka dr`avnog slu`benika sa porodiljskog odsustva.............................— 1 (jedan) izvr{ilac

J AV N I P O Z I V
za u~estvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica da u~estvuju na aukciji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine. 2. U skladu sa Odlukom o emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 59 /11) i obavje{tenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu trezorskih zapisa, definisani su osnovni elementi emisije: • • • • • • • Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine; Planirani iznos emisije: 65.000.000,00 KM; Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM; Privremeni simbol trezorskog zapisa: FBHTZ109; Datum aukcije: 27.9.2011; Datum dospije}a: 28.3.2012; Valuta: konvertibilna marka (KM).

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS - VII stepen stru~ne spreme — zavr{en pravni fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja visoke stru~ne spreme. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici), prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon ste~ene visoke stru~ne spreme, 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2., 75 000 Tuzla sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

3. Osnovni elementi emisije: • Datum i vrijeme odr`avanja: 27.9.2011. god. od 9 do 11.30 sati; • Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 9 do 10.30 sati; • Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tr`i{tu; • Metoda aukcije: vi{estruka cijena; • Vrsta cijene: diskontna cijena. Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izra~unava se na godi{njem nivou po formuli: C = diskontna cijena, d = broj dana do dospije}a i i = kamatna stopa / 100. Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na ~etiri decimalna mjesta. • • • • • • • Vrijeme objave izvje{taja o rezultatima aukcije: 27.9.2011. god. u 15 sati; Na~in objave izvje{taja o rezultatima: internet-stranica Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze; Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaklju~ena transakcija izvr{e uplatu na depozitni ra~un Ministarstva: 28.9.2011. god. do 10 sati; Depozitni ra~un Ministarstva na koji se vr{i uplata: 338 690 224 958 0465; Banka depozitar: Uni Credit Bank d.d. Mostar Agent emisije: SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo Kontakt-osobe: Vedad Neziri}, tel: 033/253-440, e-mail: vedad.neziric@fmf.gov.ba i Jasna Vukasovi}, tel: 033/253-448 e-mail: jasna.vukasovic@fmf.gov.ba. MINISTAR Ante Krajina Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br.5 Telefon: +387 33 253 400 Fax:+387 33 663 314 e-mail: info@fmf.gov.ba www.fmf.gov.ba

50

OGLASI

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
IZDAJEM pos. prostor 100m2, Pejton, pogodno za ordinacije, kancelarije, trgovinu. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan, Stari grad, Logavina, trosoban, ekstra namje{ten, pogodan za strance. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 59m2, dvosoban, Vrazova, namje{ten. Mob. 062/959129. IZDAJEM ku}u na Vrelu bosne, dvoeta`na 160m2+dvori{te+igrali{te. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvoeta`nu ku}u iza Avazovog tornja+gara`a, veoma povoljno, A. Hangija. Mob. 062/959-129. IZDAJEM luksuzno opremljen stan, Titova, Jatov neboder. Mob. 062/959129. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, Ko{. brdo ul A. Hangija. Tel: 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM dvosoban stan, Brefka, blizina Konzuma, namje{ten, klima, za strance. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvoiposoban stan, atraktivna lokacija, Breka+gara`a, 650 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvosoban stan, A. Hangija, namje{ten, povoljno, za studente ili porodicu. Mob. 062/959-129. IZDAJEM apartman 50 m2 u blizini novog „Avaza“ kod ambasada Saudijske Arabije, cijena po dogovoru. Mob: 061/242-261. IZDAJEM apartman namje{ten, strogi centar, extra sre|en za jednu osobu, 500KM. Mob. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten stan 96m2, strogi centar, veliki balkon, lift, klima, 850KM. Mob. 061/205-235. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo. Mob. 061/556-455. IZDAJEM dvosoban i trosoban stan u centru. Mob. 063/520-230, 061/216955. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, blizu med. fakulteta. Mob. 061/100437. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod pozori{ta Sarajevo, zasebno grijanje, kablovska, satelitska, klima, blind vrata, mjesto za parkiranje. Mob. 061/133-191. TRA@IM zaposlenu ozbiljnu cimerku u dvosobnom stanu, Vraca. Mob. 061/915-981. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvo ri {te, par king pros tor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema studenticama, Vogo{}a. Mob. 061/724-574. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, Socijalno. Mob. 062/943-021, 659.-895. IZDAJEM ~etverosoban i dva ve}a dvosobna stana na Vratniku sve namje{teno. Tel. 061/016-605. IZDAJEM namje{tenu sobu. Mob. 062/374-130. IZDAJEM stan 70m2 Marin dvor, Grbavica 65m2, Hrasno 36m2. Mob. 061/288-939. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, A. Hangija 96. Mob. 062/692-255. IZDAJEM gara`u u Centru. Mob. 061/565-074. IZDAJEM sobu blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396. IZDAJEM dvosoban stan, studenticama. Tel. 643-515. IZDAJEMO dvosoban stan u naselju “Park“; dvije sobe, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, telefon,TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonsko - gradjevinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Tel. 061/130 995. IZDAJEM frizerski salon opremljen u Sokolovi} Koloniji. Tel. 062/723-249. IZDAJEM tri poslovna prostora 20m2, Papagajka. Tel: 535-165 i 061/141-676. IZDAJEM stan 110m2, M.M. Ba{eskije br. 9. Mob. 061/826-550. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. IZDAJEM tri poslovna propstora u Papagajci po 20m2. Tel. 535-165. IZDAJEM ekstra stan 80m2, ekstra povoljno za strance, poslovne ljude, kod Holiday Inna, Marijin dvor. Mob. 061/897-959. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru povoljno na Ko{evskom. Tel. 061/145-361. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om. tel. 061/812-046. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Tel. 033/200-455. IZDAJEM ku}u u Centru. Mob. 062/337-925. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223-710. IZDAJEM gara`u u [oping-centru, na Grbavici. Mob. 061/903-848. IZDAJEM veliku dvokrevetnu sobu, nepu{a}ima, kod BBI centra. Tel. 217-158, 066/898-703. IZDAJEM jednosoban stan 40m2, povoljno, Aerodromsko naselje, ul. Akifa [eremeta. mob. 061/897-959. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. JEDNOKREVETNA soba studentu (mu{karcu), blizina med. i gra|. fakulteta, nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko {ev skom brdu. Ci je na sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. ZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici i dvoiposoban u centru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM stan u ku}i zaseban ulaz. Mob: 061/410-723. IZDAJEM dvosoban stan Novo Sarajevo kvadrant dugoro~no ozbiljnoj osobi. Mogu}a prodaja. Mob: 061/701-128. IZDAJEM stan Dobrinja I kod Ferex pumpe jednosoban. Mob: 061-410723. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM namje{ten ~etvorosoban stan, ul. Kranj~evi}eva, kod Holiday Inna. Tel. 445-371 posliej 15 sati. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studen ti ca ma, po se ban ulaz. Mob. 061/348-658. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i na Vracama, poseban ulaz. Tel. 033/972299 i Mob. 061/610-906. IZDAJEM poslovni prostor 150 m2 Alipa{ino polje na „B“ fazi ul. Trg Zavnobiha br. 21.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban, uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. MIJENJAM dvosoban, za dvoiposoban stan, na Vojni~kom, a mo`e i bli`e centru, uz doplatu. Mob. 061/431-757.

IZDAJEMO dvosoban stan u naselju „Park“ dvije sove, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, telefon, TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonsko-gra|evinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Kontakt: 061/130-995. IZDAJEM studentima namje{ten stan, Otoka, kod Merkura i pijace, cen. grij. 1 sprat. Mob. 065/294-840. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Centru (iza Papagajke i Mjedenice). Tel: 061/545-584. IZDAJEM lijepo namje{ten stan na Grbavici i Centru. Tel: 061/812-046. IZDAJEM sobu studentici ili u~enici. Mob. 061/745-954 i 033/532-042. IZDAJEM jednosoban stan kod med. fa kul te ta, ci je na 350 KM. Mob. 063/284-727. SOBA studentici, Grbavi~ka 127/A. Tel. 812-084. SOBA u centru, zaseban WC, kupatilo, upotreba kuhinje, trpezarije, lo|e. Mob. 061/557-258. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, cen. grij. ul. Bjelave. Mob. 061/356535. IZDAJEM prazan dvosoban stan, Aerodromsko naselje. Tel. 668-122, 061/548-271. IZDAJEM dvosoban stan Centar Skenderija namje{ten cg. kab. Tv. Tel: 033/812-484 i 0627256-251. IZNAJMLJUJEM jednosoban stan Branilaca Sarajeva kod pijace Sirano 250,00 KM + re`ije. Tel: 061/902146. IZDAJEM pos. prostor 190m2+20 parking mjesta, kod Porodili{ta, sa vi{e parking mjesta. Mob. 062/959129. IZDAJEM dvosoban stan, S. Grad, Logavina, do policijske stanice. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u, ul. Borak-Kova~i}i, dvoeta`ni, namje{tenu, 120m2, povoljno. Mob. 062/959-129.

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ul. Antuna Hangija br. 96. Mob. 061/337-457. IZDAJEM novoizgra|en prostor 85m2, Dobrinja, za ljekarsku ordinaciju ili office. Mob. 061/494-279. IZDAJEM lijepo namje{ten stan 65m2, poseban ulaz, pristup internetu i mou~nost kori{tenja gara`e. Mob. 062/527-254. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, ci je na 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM pos. prostor 38m2, pogodan za kancelariju ili servis, Grbavica-Radni~ka. Mob. 061/140-525. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem na mje {te ne sta no ve, Sa ra je vo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208.

POTRA@NJA
POTREBAN troiposoban stan za pozna tom kup cu, u N. Gra du, do 130.000 KM (agencija). Mob. 061/350448. POTREBNO vi{e stambenih jedinica za najam poznatim klijentima, agenciji Sigenx. Mob. 062/959-129.

PONUDA
GRBAVICA u dvoiposobnom namje{tenom stanu sa eta`nim grijanjem zaposlena djevojka tra`i sustanarku u odvojenoj sobi. Tel. 062/639-585. IZDAJEM namje{ten stan u donjim Vele{i}ima, bra~nom paru ili studentima. Tel. 205-816, 062/171-082. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan. Dvije jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV, kuhinja, centralno grijanje, zaseban ulaz. pogodno za studente medicine i gra|evine. Mob. 061/252-782. IZDAJEM namje{en dvosoban stan, ul. Bra}e Begi} — Ko{evsko brdo. Mob. 062/330-610. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma zdravlja. tel. 061/158-507. DVOSOBAN komforan lijepo namje{ten stan Centar. Tel: 033/200-856 i Mob: 061/550-048, mo`e i du`i period. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, 30m2, ul. Bjelave. Mob. 061/356-535.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}ina Kladanj JU Osnovna {kola, ,Stupari,, Stupari Broj: 777/11 Datum: 16.9.2011. godine Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom obrazovanju (,,Slu`bene novine TK“, broj: 06/04), ~lana 205. Pravila JU Osnovne {kole, ,Stupari,, iz Stupara, a na osnovu Odluke [kolskog odbora od 13.9.2011. godine, raspisuje se

J AVNI K O NK U R S
za izbor i imenovanje direktora {kole na period od ~etiri godine Kandidati za direktora {kole du`ni su ispunjavati sljede}e op{te uslove: a) da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; b) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova direktora {kole; c) da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (ovjerena izjava kandidata); d) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (ovjerena izjava kandidata); e) da nisu ka`njavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole (uvjerenje izdato od nadle`nog suda). Pored op{tih uslova, kandidat za direktora {kole du`an je ispunjavati sljede}e posebne uslove: a) da posjeduje najmanje vi{u stru~nu spremu (ovjerena kopija diplome); b) da ima polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga {kole (ovjerena kopija uvjerenja); c) da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{kim poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (potvrda {kole); d) da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u {koli u kojoj konkuri{e za direktora; e) da ima program rada i razvoja {kole za period na koji se imenuje direktor; f) da nije ~lan upravnog, {kolskog i nadzornog odbora drugog regulisanog organa (ovjerena izjava), a u koliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja (ovjerena izjava kandidata); g) da nema funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom (ovjerena izjava kandidata); h) da nema privatni finansijski interes u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata); i) da nije obavljao du`nost direktora {kole dva puta uzastopno u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata); j) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (original ne stariji od {est mjeseci). Imenovanje direktora se vr{i na period od ~etiri (4) godine. Prijavu sa kratkom biografijom, ta~nom adresom, kontakt-telefonom i potrebnim dokumentima dostaviti li~no ili slati na adresu {kole: JU Osnovna {kola, ,Stupari,, Centar bb 75283 Stupari sa naznakom, ,Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora {kole“. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan, ili mijenjam za Beograd ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat 64 m2, cg. 2 balkona, podrum. Tel. 065/495-660. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200-829. SKENDERIJA — novogradnja, jednosoban stan 42m2 plus 6m2 ogra|enog bal ko na, eta`no gri ja nje. Mob. 062/788-975 i 061/213-052. NOVA ku}a 10 x 8m, dvije gara`e, 2 dunuma vo~njaka — ba{te, mogu}a prodaja i druge opcije. Mob. 061/352112 i 061/157-718. PRODAJEM zemlji{te 2.500m2, sa infrastrukturom, cijena 50.000KM, Rakovica. Mob. 061/482-212. PRODAJEM vikend plac 870 m2, Igman-U{ivak-Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel: 061/274-189. PRODAJEM gara`u 14 m2 Nade`de Petrovi}a 10. Tel: 061/897-959. PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod vje~ne vatre. Mob. 061/252-663. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. PRODAJEM dvosoban stan 55 m2 na Ko{evskom brdu kod {kole, cijena 1.650,00 KM po m2. Tel. 061/571-129. PRODAJEM 8+2 dunuma zemlje pogodne za gradnju na Poljinama. Tel. 066/669-696. U RAKOVICI, vikend ku}a na sprat+ljetna ku}a, pogodno za stanovanje i novogradnju. Mob. 061/213-278. PRODAJEM povoljno ku}u naselje Bare ul. Abdurahmana DVA dunuma vo}njaka uz sami put, Sar. Ilija{, Male{i}i, prilaz, voda, struja, doz. gradnja. Mob. 061/217-897. PRODAJEM dvosoban stan 44 m2 kod mu zi~ke {ko le 82.000. Tel. 033/442-998 i 0627139-085. STARI Grad kod Op}ine 72 m2/I i 40 m2 na istom spratu adaptirano po 3.000KM. gornje ciglane dvoeta`ni 73 m2 trosoban sre|en 2.300 KM.ko{evsko ul. Nusreta Si{i}a 69m2/p+balkon, trosoban stanje odli~no po 1.800 KM/m2. Tel: 061/269-835. PRODAJEM na Poljinama 3 dunuma zemlje sa kompletnom infrastrukturom i gra|evinskom dozvolom. Tel. 00387 63 611-856. PRODAJEM vikend - ku}u u Resniku kod Pazari}a, Ul. Resnik 50, struja, voda, oku}nica, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704. CRNA GORA \enovi}i stanovi od 2060m2, 100 metara od mora, uknji`eni, cijena od 1000 eura/m2. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi 72m2, II sprat, trosoban, Ul. Buka. tel. 061/205-235. CENTAR strogi Kemal begova 96m2, I sprat, luksuzno adaptiran, 2 kupatila, balkon, sve novo. Tel. 061/205235. PRO DA JEM ze mlji {te u Ne umu 300m2, uredni papiri. Tel. 066/377407. PRODAJEM stan 130 m2 u strogom centru kod BBI centra. Tel: 033/217158 i 066/898-703. STUP „TIBRA 2“ novogradnja stanovi od 26 m2 90 m2 stanovi de lux sa kli mom extra po vo ljno. Tel: 061/504-425. GRBAVICA — [oping, trosoban stan 85m2/2.000KM, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797 i 033/617742. CENTAR strogi 40m2, jednoiposoban exstra sre|en, Ul. Tina Ujevi}a. tel. 061/205-235. MARIJIN Dvor 100m2, Ul. Valtera Peri}a, potkrovlje useljivo, IV sprat, 75.000 eura. tel. 061/205-235. CENTAR kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205235. [OPING `uti neboderi 80m2 + gara`a 8000 eura. Tel. 061/205-235. MARIJIN DVOR, Ul. Kotromani~eva 116m2, II sprat + 2 parking mjesta, 230.000KM. Tel. 061/205-235. LUKAVICA — Tilava vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice, struja, voda, asfalt, 35.000KM. Tel. 061/205-235. KISELJAK Lepenica vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice + bazen + ljetnikovac exstra stanje, 30.000 eura. Tel. 061/205-235. ALEJA LIPA Hrasno 53m2 renoviran 106.000KM. Tel. 061/205-235. BJELA[NICA adaptiran 40m2, I sprat, odli~an, povoljno. Tel. 061/205235. ^ENGI] VILA Grada~a~ka 34m2, IV sprat, 30.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM na Vracama Avde Smajlovi}a 67 m2 I sprat trosoban, odli~no stanje + gara`a. Mob: 061/205-235. PRODAJEM Ko{evsko Brdo, 54 m2 dvoiposoban prizemlje, novija 26 zgrada. Tel: 061-205-235. PRODAJEM poslovni prostor od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji. Mob: 061/968-986. STAN centar, ul. Marcela [najdera, 76m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, centar, 150m2, 180m2, 40m2. Mob. 061/299-911. GRA\EVIN SKO ze mlji {te od 1.800m2 do 5.000m2. Mob. 061/299911. STAN, Ko{evsko brdo, 53m2, VI kat. Mob. 061/299-911. STANOVI, ul. Mar{ala Tita, 121m2, 147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911. KU]A, Stari grad, Kova~i, 150m2, ga ra`a na 300m2 pla ca. Mob. 061/299-911. STAN centar, 57m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, 76m2, II kat, Alipa{ina ulica. Mob. 061/299-911. KU]U duplex s oku}nicom, centar. Mob. 062/994-613. STAN Grbavica, 96m2, troiposoban, I kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, ^obanija, 84m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 60m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 79m2. Mob. 061/299911. PRODAJEM stan 54m2 kod pivare, ul. Franjeva~ka 15, cijena 140.000 KM. Mob. 061/986-629. PRODAJEM poslovni prostori od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Tel: 061/968-986. PRODAJEM trosoban stan na Marijin Dvoru dva kupatila, dva balkona drugi sprat. Mob: 061/968-986. PRODAJEM dvosoban stan 51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B — IV sprat, lift, centralno grijanje, parking, povoljno. Mob. 061/745-508. PRODAJEM trosoban stan na Donjim Ciglanama, 106m2, cijena 270.000 KM. Tel. 033/665-256. GARA@A preko puta Holiday Inna, 12,5m2, struja, vl. 1/1. Mob. 061/869396. PRODAJEM jednosoban stan 34m2, ul. Toromanova kod Logavine {kole. Mob. 062/596-790 i 061/570-887. PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900. PRO DA JEM 1.380m2 pla ca (16.000KM) Dra`evi}i — Kiseljak, asfalt, voda, struja. Tel. 200-449. PRODAJEM 200m2 placa, 1m2/110 eura, u centru Sresera — pelje{ac, mogu}e dokupiti. Tel. 200-449. HRASNO, Aleja lipa, 53m2, adaptiran, ugradbena kuhinja, ameri~ki plakari, 106.000KM. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u, ul. Abdeshana 23 — Kova~i, pogledati od 10 do 17 sati. PRODAJEM stan u op{tini Centar, stara gradnja, visoki plafoni, plin, balkon 10m2, potrebno renovirati, 87m2, I sprat, parking prostor, cijena po dogovoru. Mob. 065/170-445. PRODAJEM ku}u, Centar. Mob. 063/520-230, 061/216-955. DOBRINJA I, ul. Miroslava Krle`e, 92m2, II kat, odli~an. Mob. 061/214856. PRODAJEM ku}u u Ulcinju 12 x 7m, prizemlje i sprat sa dvori{tem. Mob. 063/961-099. MOJMILO, ul. Olimpijska, 79m2 + 2. terase, prizemlje, povoljno. Mob. 061/214-856. CIGLANE, ul. husrefa Red`i}a, 71m2 + 2. terase, 37m2, II kat, povoljno. Mob. 061/214-856. ^ENGI] vila, Grada~a~ka, dvosoban stan, 54m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Mob. 061/893105. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 69 m2 prvi sprat, plin, 2750 KM/m2 mo`e zamjena za Vi{njik Bjelave. Tel: 061/211-303.¸ PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, dunum i 700m2, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900. PRODAJEM dvosoban stan 60m2, Banja Luka. Tel. 051/370-141. PRODAJEM zemlji{te na Poljinama CC-1300m2, na asvaltniranom putu, 1/1. Mob. 061/270-570. PRODAJEM trosoban stan 101m2 u centru kod doma armije, III sprat. Mob. 061/365-990. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. KU]A, vl. 1/1, Centar, naselje Kova~i}i, iznad OHR-a. Mob. 061/540203. PRODAJEM jednosoban stan, 38m2, staro Hrasno, 18 kat. Mob. 063/798768. U RIP^KU kod Biha}a, devas. ku}a, odli~na lokacija+njiva. Tel. 052/216373. MALA ku}a, Bla`uj, sa dozvolom, struja, voda, kanalizacija, plac 600m2, kab. Mob. 062/316-391. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 65m2, Do bri nja I. Tel. 471-379, 065/969-243. JEDNOIPOSOBAN stan 49m2, @. fa{izma 11/I, Otoka. Tel. 523-606. PRODAJEM stan, 52m2, Zagreba~ka, 1 sprat. Mobn. 062/182-958. STAN u strogom centru, 57m2+2 balkona, 1 sprat. Mob. 061/370-207. PRODAJEM stan 110m2, Radni~ka ulica. Mob. 061/508-404. PRODAJEM dunum zemlje, Rakovica-Kobilja~a, cijena povoljna. Tel. 677-300. PRODAJEM-izdajem pos. prostor na Kuli, 20m2, I. Sarajevo. Mob. 062/760-319. PRODAJEM trosoban stan 78m2, Grbavica-Vraca. Mob. 061/642-620. PRODAJEM dvosoban stan 55m2, Breka, 6 sprat, uz mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/906-914. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori~noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101969. CENTAR Skenderija ku}a oku}nica ek stra lo ka ci ja 120.00 KM. Tel. 065/361/160

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine
DVOIPOSOBAN stan 72 m2 na Dobrinji. Tel: 061/501-417. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAM BE NO - po slo vni obje kat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM manju ku~u, 150m2 oku~nice, blizu centra. Mob. 061/358772. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 74m2, Doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban stan 67m2, Dolac Malt. Tel. 445-371, iza 15 sati PRODAJEM ~etverosoban stan u Titovoj ulici. Tel: 061/548.-278. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM trosoban stan 76m2, Grbavica I, ul. Dervi{a Numi}a br. 1. Mob. 062/227-192. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. TROSOBAN stan 79m2, na Ilid`i kod Pejtona, useljiv. Mob. 061/101950. STAN 38m2+balkon, cen. grij. A. Lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM trosoban stan 101m2, i sprat, centar, ul. \oke Mazali}a. Mob. 061/243-923. PRODAJEM vikendicu 41m2 na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/243-923. LI JE PA ku}a na Mi hri vo da ma 130m2, gara`a 28m2, ba{ta 400m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/262-336. PRODAJEM ku}u u Donjem Hotonju na glavnoj cesti. Mob. 061/243923. PRODAJEM zemlji{te uz samu obalu Jablani~kog jezera. Mob. 061/243923. U CENTRU Prijedora, kod robne ku}e hitno prodajem useljiv poslovni prostor 31m2, po cijeni od 2.800 KM/m2. Mob. 066/777-998. PRODAJEM motel na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/243-923. PRODAJEM dvije devasirane ku}e na 1.100m2 na Gazinom hanu. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u centru, ul. Patriotske lige. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u Starom gradu, 250m2 + 200m2 par king. Mob. 061/243-923. PRODAJEM 2.500m2, (2,5 dunuma) kvalitetnog zemlji{ta na Kobilja~i — Rakovica. Tel. 033/616-787. PRODAJEM idealnu lokaciju za vikendicu, 650m2 u Miljevi}ima, sva infrastruktura, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 066/616-597 ili 057/343015. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715478. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 kod doma armije, ul. branilaca grada. Tel. 445-371 poslije 15 sati. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, grada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu `enskoj osobi, nepu{a~u. Tel. 521-351. IZDAJEM studentu sobu, upotreba kuhinje, kupatila, Centar kod Medicinskog fakulteta. Mob. 065/250-223, poslije podne. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, ^engi} Vila. Mob. 061/547-716. IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksu zno na mje {ten, S.B.Ba {a gi}a 500KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

PRODAJA
PRODAJEM hitno ku}u, prizemlje+sprat+potkrovlje+450m2 ba{te, urbanis. saglasnost, gra|. do zvo la, Ul. Ab du ra hma na Muharemije, Bare, 70.000 KM. Mob. 061/552-163. ANEKS, Vrbovska, 37m2, 65.000 KM. adaptiran. Mob. 062/383-064. PRODAJEM 3 dulujma zemlje uz put i rijeku, selo Brodije kod Kozje Luke-Fo~a. Tel: 063/734-431. JEDNOSOBAN, novogradnja, Dobrinja IV, 37m2, 5 sprat, 55.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN u novogradnji 57m2, 65.000 eura, Pofali}i, iznad hotela Italija. Mob. 062/383-064. KU]A, Cen tar, ^oba ni ja, dvi je eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, na 4 eta`e+oku}nice 300m2, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. ADAPTIRAN stan 39m2, Socijalno, Z. od Bosne, prizemlje, 95.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM trosoban stan 77 m2 na Ciglanama. Mob: 062/681-989. PRODAJEM stan u Envera [ehovi}a 8, 76 m2. Tel: 061/504-408.

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
DOBRINJA C5, 3 sprat, 112m2, nadogradnja, plinsko, cen. velika terasa, 150.000 KM. Mob. 062/334-371. KARPUZOVA 47m2 i 72m2, 3 sprat, novogradnja, sve adaptirano, trosoban, 170.000 KM. Mob. 062/334371. VOGO[]A-centar, Jo{ani~ka, novogradnja, 4 sprat, lift, 63m2, namje{ten, 98.000 KM. Mob. 062/334-371. TURISTI^KI kompleks u stilu etno sela, na parceli 2000m2, 240.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Dobrinja, N. Pozderca, 20m2, adaptiran, 50.000 KM. Mob. 062/334-371. K. TVRTKA, 5 sprat, bez lif ta, 110m2, cen. balkon, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A u Ned`ari}ima, Stupsko brdo 200m2 kod Penija, na parceli 1000m2, 410.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 24 dunuma, od 40.000-70.000 KM po dunumu. Mob. 062/334-371. H. IDRIZOVA, AU gradnja, 103m2, 1 sprat, ~etveroiposoban, plin, 2.200 KM/m2. Mob. 062/334-371. OSJEK, 11.000m2 zemlje+ku}a, svi pri klju~ci, 1/1, 35KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A na 4 eta`e u Bi tmi ru, 622m2+650m2 dvori{te, 3 zasebna stana, cen. plin, 320.000 KM. Mob. 062/334-371. DVA pos. prostora, Stup, kod Grizelja, 139m2 i 64m2, 1.300 KM/m2. Mob. 062/334-371. DOBRINJA, K. Prohi}a, 74m2, VP, cen. grij. 115m2. Mob. 062/334-371. HRASNO, A. lipa, 8 sprat, 52m2, 106.000 KM. Mob. 061/320-439. DOBRINJA C5, L. Postera, 2 sprat, 68m2, 103.000 KM. Mob. 061/320439. CENTAR, kod Parlamenta, 2 sprat, 81m2/2.600 KM. Mob. 061/320-439. CEN TAR, ul. Vra zo va, VP, 84m2/2.900 KM, pogodno za kancelarije. Mob. 061/320-439. A. POLJE, N. Smailagi}a, 6 sprat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 061/320439. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, VP, adaptiran, 43m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 7 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 061/320-439. A. POLJE, Bosanska, 6 sprat, 53m2, 80.000 KM. Mob. 061/320-439. A. POLJE, 2 sprat, Trg Zavnobiha, 77m2/1.500 KM. Mob. 061/320-439. KO[EVO, M. [najdera, 3 sprat, 21m2, 60.000 KM. Mob. 061/320439. CENTAR, H. Idrizova, potkrovlje, 32m2, 95.000 KM. Mob. 061/320439. CEN TAR, ul. Vra zo va, 2 sprat, 59m2/2.600 KM. Mob. 061/320-439. ^. VILA, D`. bijedi}a, 5 sprat, 54m2, 85.000 Km. Mob. 061/320-439. ^. VI LA, 2 sprat, 82m2, 1.900 KM/m2. Mob. 061/320-439. ILID@A-Pejton, VP, 52m2+20m2 podruma, 60.000 KM. Mob. 061/320439. NOVO, stanovi u izgradnju, Stup: 27, 44, 55, 86m2+kuhinja, 1.550 KM/m2. Mob. 066/801-711. GRBAVICA, T. Osman pa{e, 53m2, 3 sprat, adaptiran, 2.100 KM/m2. Mob. 066/801-711. HRASNO, P. Ribar, 53m2, 6 sprat, renoviran, 109.000 KM. Mob. 066/801711. CEN TAR, ul. Ko {e vo, tro so ban, 80m2, 4 sprat, 190.000 KM. Mob. 066/801-711. KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 44m2, 2 sprat, 82.000 KM. Mob. 066/801-711. HRA SNO, A. B. [i mi}a, VP, 77m2/2.200 KM. Mob. 066/801-711. ^. VILA, B. M. Selimovi}a, 11 sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-711. A. POLJE, Trg me|. prijatelj. 6 sprat, 70m2/1.600 KM. Mob. 066/801711. MUSE ]. ]ati}a, 1 sprat, useljiv, 74m2, 205.000 KM. Mob. 066/801711. ^. VILA, D`. Bijedi}a, 15 sprat, 57m2, 115.000 KM. Mob. 066/801737. CENTAR, kod Katedrale, Petrakijina, 1 sprat, 115m2, 270.000 KM. Mob. 066/801-737. HRASNO, A. lipa, 3 sprat, 46m2, 46.000 eura. Mob. 066/801-737. KRANJ^EVI]EVA, centar, 85m2, 1 sprat, 220.000 KM. Mob. 066/801-737. GRBAVICA, B.Muteveli}a, 1 sprat, 53m2/2.100 KM. Mob. 066/801-737. ^. VILA, I. Egela, 5 sprat, 34m2, 65.000 KM. Mob. 066/801-737. KU]A, Poljine, R. Guga~a, 3 eta`e, 200m2+800m2 oku}nice, 180.000 KM. Mob. 062/907-831. BOLNI^KA, centar, prizemlje, 61m2, potrebna adaptacija, pogodno za kan ce la ri je, 150.000 KM. Mob. 062/907-831. CENTAR, K. Tvrtka, suteren, 52m2, adaptiran, pogodan za kancelarije, 125.000 KM. Mob. 062/907-831. A. POLJE, Trg Zavnobiha, 80m2, 3 sprat, useljiv, 800 eura/m2. Mob. 062/907-831. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, adaptrian, 71m2, 2 lifta, trosoban, 155.000 KM. Mob. 062/907-831. PRODAJEM komplet opremu za izradu za{titnih rukavica, sve je u funkciji. Mob. 061/795-451. PRODAJEM ko`ne zaptiva~e i duhtunge za ru~nu vodenu pumpu. Mob. 062/630-305. PRODAJEM certifikate za otkup stanova isplata odmah. Tel. 061/140521, 066/003-691. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tilj, plin, dva fri`idera, sve 1.200 KM. Mob. 061/375-168. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, udru`enje Ljubu{aka. Mob. 061/713-410. PRODAJEM sliku Ibrahima Ljubovi}a, ulje, mali format. Mob. 061/709593. PLINSKA boca, cijena 35 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM 200m2 hrastovog drveta, mo`e za ogrev ili izrada hrastovog kolja, cijena na panju 30KM, lokacija Reljevo. Tel. 057/343-015 ili 066/616-597. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovniom prostoru. Mob. 061/243-891. OVOGODI[NJE kvalitetno pitomo sijeno, presovano u bale po 20 kg, za{ti}eno pod krovom, cijena povoljna. Mob. 057/482-150. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM grobno mjesto Bare-katoli~ka parcela. Mob. 062/760-373. POVOLJNO prodajem fasadnu plinsku pe}, 6 KW. Mob. 062/182-958. PRODAJEM ma{inu za {ivanje Bagat-Ru`a, povoljno. Mob. 061/107001. PRODAJEM ormane, vitrine, razhladne police, metalne, vage, kase Oliveti, reno. Mob. 061/958-001. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651556. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. TENA 5m du`ine Suman, skoro nova, povoljno. Mob. 061/106-540. PRODAJEM 36 ugostiteljskih stolica, 700 KM. Mob. 061/200-841. CIRKULAR (`eljezne nogare-bicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337782. PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM dje~iji motor na akumulator, veoma malo kori{ten, pla}en 400KM za 150 KM. Mob. 061/243-891. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. SEZONSKA rasprodaja pletenog namje{taja, stolica, dvosjeda, stolova, korpi i drugo. Cijene izrazito povoljne. Mob: 061/200-894. i 033/525-966. PRINT ma{ina rodin Solvent 6184 A {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.

53

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRO DA JEM ku}u u Ru mi. Tel. 00381 22 617-556. PRO DA JEM ku}u na Pe lje {cu, 30.000 eura, na se lje Mi li}i. Tel. 033/513-781. GRA\EVINSKO zemlji{te 1066m2, Gunjani, Tar~in-Kre{evo, uz potok pitke vode. Tel. 453-607. DVA placa za vikendice 1000+600m2, Paljevo, Rje~ica, 171, povoljno. Mob. 061/106-540. TITOVA 120m2, 4 sprat, lift. Mob. 061/148-810. JAHORINA, vikendica, 80m2, naselje [ator. Mob. 061/148-810. AVDE J. 87m2, 2 kat, renoviran, trosoban. Mob. 061/148-810. CENTAR, D. Ozme, 150m2, 2 kat. Mob. 061/148-810. CENTAR, 57m2, 1 kat, 2 balkona, dvosoban. Mob. 061/148-810. GRBAVICA, Grbavi~ka, 94m2, 1 kat, re no vi ran, 3,5 so ban. Mob. 061/148-810. CENTAR, Alipa{ina, 80m2, 1 kat, 2.050 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA, salonski 147m2, 3 kat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/148-810. TI TO VA, 80m2, 3 so ban, 2.250 KM/m2. Mob. 061/148-810. UL. KO[EVO, centar, 14m2, kancelarija, pos. prostor. Mob. 061/148-810. BREKA 101m2, 2 eta`ni, 2 balkona, 4 kat. Mob. 061/148-810. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2 + 2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697.

POLJINE, 3 dunuma zemlje sa kompletnom infrastruk. cijena po dogovoru. Mob. 065/081-255. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. STAN, S. B. Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450976, 062/606-831. STANOVI u novogradnji, razli~ite kva dra tu re od 28-80m2. Mob. 061/415-787. KU]A, Vra tnik, ga ra`a, ba {ta, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A, Pofali}i, P+S, gara`a, ba{ta, 105.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A, Vrbanju{a, 300m2 oku}nice, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. ^. VILA, 53m2, 16 kat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. KU]A pored rijeke Bosne, G+S, 1500m2, 150.000 KM. Mob. 061/415787. VIKEND ku}a, Rje~ica iza Rajlovca, 83m2+1600m2 zemlje, sa prate}im obje kti ma, 108.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN 38m2, Stari Grad, dvosoban, adaptiran, 98.800 KM. Mob. 062/334371. ZEMLJA kod Mostarskog raskr{~a, 5.250m2, svi papiri 1/1, 750.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA 2.370m2 i ku}a na Mostarskom raskr{}u, ku}a sa 3 stana, 450m2, 650.000 KM. Mob. 062/334371. STAN, I. Sarajevo, S. Nemanje, 4 sprat, 90m2, trosoban, 1.100 KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A, Binje`evo, sa 3 stana po 80m2, sve novo, plac 1000m2, uknji`eno, 285.000 KM. Mob. 062/334371. USELJIVA 3 stana u BH BAU od 5660m2, dvosobni, trosobni, 2-6 sprat, 1.700 KM sa PDV-om. Mob. 062/334371. MOJMILO 38m2, nova stolarija, cen. gri. 68.000 KM. Mob. 062/334371. KU]A, bojnik, nova, moderna, ameri~ki stil, 1/1, 200m2, plac 1000m2, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. STANOVI u izgradnji Tibra 2-Stup, od 27-65m2, 1.600 KM/m2 sa PDVom, useljivi u 2/2012. god. Mob. 062/334-371. KU]A, Kova~i kod pekare, 165m2, sve novo, adaptirano, 480.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Mi{evi}i, 410m2+500m2 ba{te, 3 eta`e+2 duple gara`e, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. USELJIVI stanovi u Tibri Pacifik 1Stup, Ned`ari}i, od 36-67m2. Mob. 062/334-371. RAKOVICA — Kakrinje, prodajem parce lu, du num ze mlje. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. VIKEND ku}a, Rakovica, 120m2, 1300m2 plac, gara`a, 86.000 KM nije fiksno. Mob. 062/334-371. KU]A, Ilid`a-Lu`ani, na sprat, 95m2, gara`a, 100m2 ba{ta, 160.000 KM. Mob. 062/334-371. DOBRINJA kod Kupa, 3 sprat, 66m2, dvoiposoban, balkon, 98.000 KM. Mob. 062/334-371.

PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Mob. 061/323-906. SOBNA vrata 3 kom, prozori s vakumiranim (termo) staklom 5 kom, cijena po dogovoru. Mob. 061/869396. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD -ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

KUPOVINA
AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina u Sarajevu, kupujemo ili posredu je mo uz pro vi zi ju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku obaveznice ratne od{tete. Mob: 061/526-918. AGENCIJA za nekretnine Sigenx kupuje stanove u Sarajevu, uz proviziju od 3%. Mob. 061/170-254. POTREBNA zemlja za nasip dvori{ta. Tel. 061/556-166. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEMO 100% najbolje pla}amo staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice svih firmi, fondova isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 063/595-640. KUPUJEM staru deviznu {tednju i ratne {tete iz Federacije i RS. Tel. 061/140-521, 066/003-691. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM stan u Sarajevu do 65.000 KM. Mob. 065/829-464. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob. 062/969-693. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju dionice, certifikate, isplata odmah. Mob. 061/268-892. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice, certifikate iz FBiH i RS, isplata odmah. Mob. 061/375-634. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864.

VOZILA
MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. PRODAJEM Fiat punto grande, 2010. god. ful oprema. Mob. 061/158507. FORD fiesta 1.1, plave boje, 96. god. registrovan do 8/2012. god. dobro o~uvan, povoljno. Mob. 061/232-941. PEUGEOT 307, benzin, 2005. god. cijena po dogovoru. Mob. 062/990767. PRODAJAJEM opel corsu essentria, 2006. god. Mob. 061/208-414. TOYOTA corolla, 2006. god. 1.8 benzin, crna limuzina, reg. do 7/2012. pre{la 67.000 km, cijena 40.000 KM. Mob. 062/253-854. PRODAJEM Reno 5, 1986. godina u vo znom sta nju, re gis tro van do 27.10.2011. cijena 1.100 KM. Mob. 062/921-796. [KODA felicija-dizel, zelena-metalik, 5 vrata, 99. god. prvi vlasnik, cijena po dogovoru. Tel. 202-509. PRODAJEM za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470.

OSTALO
PRODAJEM pe} Beko pod garancijom pola plin, pola struja, rerna sa ventilatorom. Tel. 061/224-704. PRODAJEM u pola cijene Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM foto aparat Nikon FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. POLOVNI prozori 80 x 140, grile, ulazna i unutra{nja vrata, 30KM komad, Stolac. Mob. 062/810-754. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, du ga dla ka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM kozmetiku Gilete, Nivea, Sensodin, {amponi [ulder. Tel. 061/323-906.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Danas je sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga i oca

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VLADIMIRA MIRJANI]A
S po{tovanjem i ljubavlju ~uva}emo uspomenu na tvoj dragi lik. Volimo te! Supruga Bosa, sinovi Du{ko i Nenad

Ovom prilikom `elimo zahvaliti biv{im i sada{njim uposlenicima Neurolo{ke klinike KCUSa koji su bili uz nas za vrijeme njegove duge bolesti, brinuli i ~inili mu `ivot lak{im. Hvala rodbini, prijateljima i svima ostalim koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. Hvala svima koji su svojim prisustvom uveli~ali posljednji ispra}aj na{eg dragog Vladimira. Hvala svim prijateljima i poznanicima koji su telegramima sau~e{}a olak{ali na{u tugu.
5770 MOLERI profesionalci, nude usluge gletovanja, stolarija, tapete. Ozbiljni pozivi 061/219-768, 456-979. RADIM sve vrste molersko farbarske i druge poslove. Tel: 061-382-219. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~una ra, in sta la ci ja, win dowsa, ~i{}enje od virusa. Tel. 062/654-140. INSTRUIRAM matematiku, prvi ~as besplatan, dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. ELEKTRI^AR - vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija, servis boilera, el.pe}i, imdikatora, sklopki itd.) Mob: 061/132-149. PREVOZ putnika za Neum, Makarsku i druge relacije, sa klimatiziranim autom do 6 osoba. Mob. 063/943-445. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623-690. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. PREKUCAVAM sve vrste radova na kom pju te ru brzo i ta~no. Mob. 062/141-611, 062/807-514. MOLERSKO farbarski radove radim sve i druge poslove. Tel: 061/382-219. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. PO[TENA `ena pazila bi stariju osobu. Mob. 066/303-818, iza 14 sati. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909306. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvo kril na, u bo ji drve ta. Mob. 061/516-910. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, kera mi ku, ri gips, mo le raj...Mob. 063/155-868.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

POVOLJNO VANJSKE roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. RADIM POVOLJNO zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. MOLER — izvodi sve molersko farbarske radove, povoljno kvalitetno i uz garanciju, penzionerima popust. Tel: 062/965-261. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. NJEMA^KI JEZIK instrukcije osnov ci ma i sre dno {kol ci ma. Tel: 061/181-542. UGRA\UJE MO sve vrste ke ra mi~kih plo~ica i skidamo staru keramiku. Tel. 033/240-163 i 061/460606. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200-003 i Mob. 061/524-461. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. BRAVAR radi blindirana vrata po narud`bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. INSTRUIRAM matematiku za sve {ko le i fa kul te te. Mob. 061/800259. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi, sa radnom snagom ili bez, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513948. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. INSTRUIRAM matematiku i fiziku, dobar sam instruktor, prvi ~as besplatan. dipl. ing. el. Tel. 061/571-361. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141676. INSTRUKCIJE iz matematike, za sve {kole, fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. VODOINSTALATER sa 30 godina iskus tva vr{i oprav ke sa ni tar nih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.

Devetnaestog septembra 2011. navr{ava se osam godina od smrti moje supruge

SAFET DELALI]
19. 9. 2001 - 19. 9. 2011.

ZAPOSLENJE
POTREBNA uslu`na radnica i kuharica ili kuhar u restoranu, op}ina Centar. Mob. 061/497-138. POTREBAN frizer, za mu{karce. Mob. 061/226-064. POTREBAN penzioner sajd`ija za povremene usluge {timovanja i opravku starih satova. Mob. 062/577-638. POTREBAN stolar penzioner za povremene radove sa ili bez alata. Mob. 062/577-638. POTREBNA pomo}na radnica u resto ra nu op {ti na Sta ri Grad. Tel. 061/173-835. POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 644-178, 061/225-424.

Sje}amo te se s ljubavlju i po{tovanjem. Elmedin i Timur
5775 LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827. ^UVALA bih i opslu`ivala starije osobe. Mob. 062/569-444. STARIJI majstor uredno i po terminu, izvodi molerske radove, penzionerima besplatna dostava materijala. Mob. 062/918-201. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227189. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova, jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760. ELEKTRI^AR popravlja TEA pe}i, el. pe}i, bojlere, postavlja indikatore, instalacije, itd. Mob. 061/048-497 KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe kabastog otpada, {ute i drugo. Mob. 061/268-847. MOLERSKI radovi, uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. INSTRUKCIJEiz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. OSTVARITE biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura! Mob. 032/244-417. SPASITE uspomene od propadanja. presnimavamo sa video kaseta na DVD — Sarajevo. Mob. 062/824-523. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. NAJJETINIJE u gradu vr{im prevoz robe. Tel. 063/121-524. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902.

DANICE TOMA[EVI]
19. 9. 2003 — 19. 9. 2011.

S tugom i po{tovanjem, suprug Obrad
5682 MA KAR SKA apar tma ni, bli zi na pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. NEUM apartmani konforni klimatizi ra ni bli zu mo ra par king. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981. NEUM, apartmani-sobe, 5m od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488043. NEUM, luksuzno opremljeni apartmani uz more. Tel. 036/884-135, 063/405-355. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453433. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. HRVAT SKA, ku}a na u{}u Ne re tve uz mo re, 200 m od pla`e, 70 man da ri na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769 874. IZDAJEM sobe za ljetovanje sa upotre bom ku hi nje, Ze le ni ka. Tel. 0038231678850. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sre se ru na Pe lje {cu. Tel. 0038520741246. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Sre bre nom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/ 767-995 i 061/131-447.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villabianca-neum.com Telefon. 387 (0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mora. Tel. 00385921473119. ULCINJ - apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62559-303. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327098 i 036/884-169. PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261. IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj — centar. Tel. 00385 91 798-4396.

MIKADO — `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne.www.mikadoba.com Telfax, 033/613-584 i 062/170-248.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. KOMBI prijevoz selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350-688.

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE na na{eg dragog supruga, oca, svekra i dedu

Osamnaestog septembra 2011. godine navr{ilo se sedam bolnih dana otkako je prestalo kucati veliko srce na{eg voljenog supruga, oca i dede

MATE SKO^IBU[I]A

ENESA (JUSUFA) KO[ARI]A
19. 9. 2008 — 19. 9. 2011.

Nisi nas napustio, uspomene ostaju, a sje}anja na tebe naviru neprekidno i podsje}aju na tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu. Dok mi `ivimo, bit }e{ na{ uzor i na{a ljubav. O`alo{}ena porodica
001

Nedostaje{ nam ti, tvoj osmijeh, tvoja rije~, ali si uvijek sa nama sa bolom i ljubavlju. Tvoji: supruga Envera, sinovi Edin i Damir, snahe Dijana i Amna, unuke Nina i Hannah
5739

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Majka

SJE]ANJE na dragog kuma

HUSNIJA (]AMILA) [A^I]
preselio na ahiret u nedjelju, 18. septembra 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sada, sinovi Semir i Emir, majka Hata, brat [efkija, snaha Azemina, brati}i Temin i Tarik, strine Emina i Ana sa porodicama, dajd`e Adem i Mujo sa porodicama, tetke \ulesma i Nefa sa porodicama, {ure Sefer, Ilijas i Ra{o sa porodicama, svastike Munevera i Ai{a sa porodicama, prijatelji Bor~ak Esad i Mirsad [ok sa porodicama, te porodice: [a~i}, \ipa, Vegara, Kr{o, Avdagi}, Popovac, Panjeta, Pipla{, Kalabu{i}, Gad`o, Kujan, Ku{tra, Kulo, Pu{ina, Okeri}, Delali}, [atara, ^au{evi}, Ba{ali}, Pand`o, Dedi}, ^orbo, Spahi}, Mahovi}, Promi}, [urkovi}, Krvavac, Kapo, Pajevi}, Nuhanovi}, Nik{i}, Toki}, Hindi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Safeta Zajke 94. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Ulice dola~ka, sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

HABIBA KAJI], ro|. BAJRI]

MILO[ MI[O MALOBABI]
19. 9. 2001 — 19. 9. 2011.

preselila na ahiret u nedjelju, 18. septembra 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. septembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: suprug Salko, k}erke Fadila i Azra, sin Irfan, snaha Fikreta, zet Ivan, unuk Damir, unuke Lejla, Maja, Vedrana i Dalila, praunuci Kan i Arron, porodice Kaji}, Bajri}, Pa{ali}, Popr`enovi}, Duspari}, Ceka, Gacki}, Voloder, Mo}evi}, Garibovi} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Pru{~akova br. 14/I.
000

S po{tovanjem, Mirko i Dado sa porodicom
5767

Duboko o`alo{}eni javljamo da je na{ tata, deda i punac

GEORGE BRACO KRISTI]

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dobrom zetu i tetku preminuo 16. septembra 2011. u 74. godini. Po{tuju}i `elju na{eg tate, bit }e sahranjen u Kre{evu, 19. septembra 2011. godine u 17 sati.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OMER (IBRAHIMA) BRANKOVI]
preselio na ahiret u subotu, 17. septembra 2011, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hasena, sinovi Mirza i Tarik, sestra Zineta, zet Avdo, sestri~na Aziza, zet Kenan, amid`a Hilmija sa porodicom, tetka Devla sa porodicom, te porodice: Brankovi}, Kustura, Osmanagi}, Zahiragi}, Kunovac, Had`ihalilovi}, Kosovac, [esto, D`afo, Podhumljak, Had`ihasanovi}, Ajanovi}, Pa{i}, [eta, Omer~evi}, Karkin, Zul~i}, Mandi}, Varupa, Sali}, Demir, Sendo, Had`i}, Brko, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. Komemoracija }e se odr`ati u „Domu Armije“ u 11 sati. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Socijalno i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

DU[ANU BRANKOVI]U

Ku}a `alosti: Paromlinska br. 27/2 — Sarajevo. O`alo{}eni: njegova djeca Dunja i Daniela, unuci Ogi i Renato, zet Roko, ro|ak Ognjen Tvrtkovi} i ostala rodbina i prijatelji. Po~ivao u miru Bo`ijem!
5768

Tvoji: Muji~i} Nasiha, Fikret i Damir sa porodicom
5762

TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu

SJE]ANJE na dragu snahu i ujnu

DANICU TOMA[EVI]
19. 9. 2003 — 19. 9. 2011.

VESNU JANKIJEVI] – PJACA
S ljubavlju, tvoji: Jasna, Asja, Ognjenka, Zoran, Zoja i Daniel
5682 5769

S tugom i po{tovanjem, Zlata, Marina, Miroslav i Olja

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na na{e drage roditelje

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine
IN MEMORIAM

OSLOBO\ENJE

KAPETANOVI]

MUNIRU, ro|. DIZDAREVI]
19. 9. 1992 — 19. 9. 2011.

5. 4. 1971 — 19. 9. 2011.

MUSTAFU BARONA

MARIJA (PERE) MILO[EVI], ro|. PILI]
21. 2. 2001 — 19. 9. 2011.

9. 7. 2001 — 19. 9. 2011.

TOMISLAV (PERE) PILI]

19. 9. 2001 — 19. 9. 2011.

PERO (PERE) PILI]

U lijepim sje}anjima, uvijek sa nama. Njihova djeca
AX

I poslije deset godina sa neizmjernom ljubavi i vje~nom tugom, sestra Ljilja sa porodicom
5766

...za ovaj trenutak — pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Deset godina nije sa nama

SAFETA (MUSTAFE) MARI], ro|. KAPI]
preselila na ahiret u nedjelju, 18. septembra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Suada, sin Suad Batko, zet Nusret, snaha Sabiha, unu~ad Ervin, Elma i Aldijana sa porodicom, djever Buto sa porodicom, snaha Hedija sa porodicom, te porodice: Mari}, Kapi}, ^opra, Brzika, Behari}, Burazerovi}, Novi}, Prki}, Memi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Ul. Geteova 13/II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MIRAT MIRALEM (KASIMA) KRU[KI]
preselio na ahiret u petak, 16. septembra 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 19. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fatima, k}erka Atija, sin Emir, unu~ad Nadine i Luis, brat Ilijas sa porodicom, snaha Vanja, zet Manfred, te porodice: Kru{ki}, Had`imahmutovi}, Albers, Fetahagi}, Begi}, [ijakovi}, [kapur, Basari}, Tir{o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Pejton - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

19. 9. 2001 — 19. 9. 2011.

PERO PILI]

Ni{ta nije isto otkad njega nema. Njegove Nena i Nata{a
5703

POSLJEDNJI POZDRAV

MIRJANI MIMI SMAJI]
ro|enoj Beogra|anki i ponosnoj Sarajki, dugogodi{njem uposleniku Turisti~ke agencije Otas. Zra~ila je `ivotnim optimizmom do zadnjeg dana `ivota. Uposlenici i prijatelji turisti~kih agencija Otas i Wigwam Travel Consulting-WTC, sa porodicama

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASNIJA (ABIDA) BAJROVI], ro|. [AHOVI]
preselila na ahiret u petak, 16. septembra 2011, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 19. septembra 2011. godine, u 14 sati na mezarju Humka - Podhrastovi. O`alo{}eni: sinovi Mirsad i Meho, k}erka Mirsada, snahe Samira i Sanja, zet Uzeir, unu~ad Adnan, Eldar, Adrijan, Naida, Berina i Mia, sestre Mulija i \ula sa porodicama, snahe [a}ira i Saima sa porodicama, te porodice: Bajrovi}, [ahovi}, Kadi}, [i{i}, Grmu{a, Petrovi}, \uliman, ^erkez, Spahi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Jezero. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

KEMAL (D@AFERA) JUSUFOVI]
preselio na ahiret u petak, 16. septembra 2011, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 19. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Munevera, k}erka Hana, sin Harun, majka Hankija, otac D`afer, sestra Munevera, sestri}i Adi i Nino, zet Nihad, punica Halima, punac Haso, amid`i} Kenan sa porodicom, svastika Med`ida sa djecom Melitom i Timurom, te porodice: Jusufovi}, Pa{ali}, Hrustemovi}, \uderija, Mand`o, Barak, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Doglodi. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

71104

Devetnaestog septembra 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

VESNE JANKIJEVI] – PJACA
Sa ljubavlju i po{tovanjem, sin Dragan, snaha Alisa, unuci Omar i \ani Marko
5761

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BISERA RA[IDOVI], ro|. VEJZOVI]
iz Zvornika

RASIM (NEZIRA) KUJOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 15. septembra 2011, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 19. septembra 2011. godine, u 17 sati na mezarju Varo{i{te-Kukavice-Rogatica. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred d`amije Istiklal na Otoci sa polaskom u 14 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sin Nermin, k}erka Munira, unuci Faris i Adel, unuke Amina i Hana, zet Be}ir, snaha Elma, supruga Mejra, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne te porodice Kujovi}, Suljagi}, Mehmedagi}, Salihagi}, Du~i}, Kaljanac, Bardak, U{anovi}, Komarica, Bajraktarevi}, Ajnad`i}, Gagula, Maka{, Had`i}, Kurti}, Perla, Omerbegovi}, Obu}a, Aganovi}, Katica, Mu{anovi}, [ari} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji u Trebinjskoj ulici, Bu~a Potok, Sarajevo.
002

preselila na ahiret u petak, 16. septembra 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 19. septembra 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred mesd`ida na Alipa{inom Polju C faza sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Muriz i Kasim, k}erka Mensura i Meliha, snahe Senada i Beate, zetovi Enver i Damir, unu~ad Aida, Ena, Emir, Dino, Damir, Adin, Benjamin, Dina i Emina, zet Adnan, praunuk Tarik, brat Avdulah, sestre Zumreta, Fatima i Hatid`a, snahe Mensura, Ai{a i Senija, zetovi ]amil i Hasan, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, daid`i}i i daid`i~ne, zaove [emsa, Bahra i Refija sa porodicama, jetrva Sadeta sa porodicom, te porodice Ra{idovi}, Vejzovi}, Pa{evi}, [eremet, Buljuba{i}, Kadi}, Hod`i}, [akan~i}, Zejnilagi}, Avdi~evi}, [eljpi}, [ehi}, Dardagan i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu na Alipa{inom Polju C faza. Ku}a `alosti: Bosanska br. 8/VI.
002

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

OBAVJE[TAVA
bosanskohercegova~ku javnost da }e se 20. septembra (utorak) 2011. godine u amfiteatru ANUBiH (Bistrik 7, Sarajevo), sa po~etkom u 12 sati, odr`ati zajedni~ka komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, PEN Centra i Dru{tva pisaca BiH a u povodu smrti knji`evnika NED@ADA IBRI[IMOVI]A, ~lana Odjeljenja za umjetnost ANUBiH, koji je preminuo 15. septembra 2011. godine.
001

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg voljenog

Danas, 19. septembra 2011, navr{ava se dvanaest godina otkako nisi s nama

SJE]ANJE

MIRSAD MRKONJI]
19. IX 2003 — 19. IX 2011.

MAIDA BE[IREVI], ro|. ^OJO

DRAGAN [KACA [KALCERI
19. 9. 1983 — 19. 9. 2011.

Tu`an je ovaj dan koji podsje}a na bol i rastanak s Tobom od 8 godina. Te{ko je gledati ovaj svijet, a u njemu ne vidjeti Tebe. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet Tvojoj dobroj du{i. Tvoji najmiliji koji Te ne zaboravljaju: supruga Nura sa djecom Muriz i Jasmin, svastika Razija sa sinom Sabahudinom, daid`i} Huso sa suprugom Garom i mnogi prijatelji 26033

S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tebe i tvoje plemenito srce. Tvoji: mama Minka, sestra Almedina, zet Du{ko, sestri} Jan
5712

S ljubavlju te ~uvamo u na{im srcima. Porodica
5758

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom prijatelju

dragom kolegi

LADISLAVU LACIJU SIGMUNDU

ZORANU MAJSTOROVI]U

ESAD ESO RAMOVI]
19. 9. 1997 — 19. 9. 2011.

S tugom i po{tovanjem, S tugom i po{tovanjem, Namik i Lejla Kori}
5759

SINDIKAT BH TELECOMA OSNOVNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA DIREKCIJE SARAJEVO 001

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
5760

58

PREDAH

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Bit }ete aktivni i vrijedni pa }ete lako obavljati dva posla u isto vrijeme. Ako ste `eljni napredovanja, mogla bi vam se pru`iti mogu}nost da ostvarite ambicije. Ukoliko niste zadovoljni svojom vezom, znat }ete {ta trebate napraviti. Shvatit }ete da je bolje biti sam, nego ostati u vezi koja nema budu}nosti. Idealno je vrijeme za po~etak dijete ili mijenjanje lo{ih prehrambenih navika. Svoj posao najradije }ete obavljati daleko od tu|ih o~iju. Pomisao da neko nadzire i kritizira va{ rad u vama }e buditi strah i nezadovoljstvo. Zbog osje}aja usamljenosti kontaktirat }ete biv{eg partnera ili zapo~eti vezu s osobom koja vas ne privla~i. Nemojte ulaziti u odnose koji su unaprijed osu|eni na propast. Klonite se napornih ljudi koji }e vam crpiti energiju svojim dosadnim pri~ama. ^itavog dana bit }ete u `urbi, juriti po gradu i obavljati razne sitnice. Bez dobre organizacije ne}ete sti}i napraviti ni{ta od onoga {to ste zamislili. Sklopit }ete brojne nove kontakte i poznanstva. Premda vas osobe na koje nai|ete ne}e privla~iti u ljubavnom smislu, u njima }ete prona}i nove prijatelje. Nervozu i razdra`ljivost suzbijte rekreacijom ili dru`enjem s bliskim osobama. Iskoristite svoju popularnost i ugled za pridobivanje naklonosti utjecajnih ljudi. Idealan je trenutak da zatra`ite povi{icu ili se prijavite na natje~aj za novo radno mjesto. Razmirica s partnerom pokvarit }e vam ~itav dan. Ako ne `elite dovesti u pitanje budu}nost va{eg odnosa, progutajte ponos i priznajte kad niste u pravu. Zdravstvene tegobe koje vas mu~e bit }e prvenstveno psihosomatske prirode. Dobit }ete priliku oti}i na usavr{avanje ili postdiplomski studij. Mnogi }e imati koristi od znanja stranih jezika i suradnje sa strancima. Ljubavne veze do`ivjet }e potpuni procvat, {to }e doprinijeti ponovnom zbli`avanju i ohrabriti vas na kovanje planova o zajedni~koj budu}nosti. Vje`banje kod ku}e vas ne}e privla~iti, stoga }e idealan na~in za odr`avanje kondicije biti bavljenje nekom dru{tvenom aktivno{}u. Bavite li se ulaganjima ili bankarstvom, ostvarit }ete brojne uspjehe. Dobra intuicija i spremnost na rizik uvjerit }e pretpostavljene da vam po~nu zadavati sve odgovornije funkcije. Zauzete Djevice osje}at }e da im partner ne{to pre{u}uje, no njihovi strahovi ne}e biti na mjestu. Premda }ete biti u dobroj formi, ne}ete izbje}i povremene trenutke lo{eg raspolo`enja. Na}i }ete se pred odlukom koja bi mogla uvelike utjecati na daljnji tok va{e karijere. Pa`ljivo razmislite o svim dobrim i lo{im stranama prije nego {to date kona~an odgovor. Duge veze prolazit }e kroz odre|enu krizu. Ne}ete biti zadovoljni na~inom na koji vas partner tretira, pa }e sva|e i prigovori postati neizostavan dio va{e svakodnevice. Skloni ste ~estim promjenama raspolo`enja. Okupirani ste poslovnim brigama i problemima. Iskoristite nalet energije za realizaciju novih projekata jer }e vam se ulo`eni trud vi{estruko isplatiti. Prionut }ete na ure|enje doma i pospremanje stana. Lijenost i neurednost ostalih uku}ana }e vam i}i na `ivce, no ne}ete ih nikako uspjeti potaknuti da vam prisko~e u pomo}. Imate li ikakvih tegoba, nemojte odga|ati da zatra`ite pomo} ljekara. Kolege i nadre|eni }e vam biti iznimno naklonjeni, stoga iskoristite dana{nji dan za sklapanje veza i kontakata. Zanimljivu ponudu mogu o~ekivati svi Strijelci koji su nezaposleni ili tra`e novi posao. Slobodni }e biti vedri i otvoreni pa }e s lako}om sklapati poznanstva. Suprotni spol imat }e iznimno visoko mi{ljenje o vama, a mogu}a su i nova poznanstva iz kojih se mo`e izroditi i ne{to vi{e. Budite oprezni prilikom zapo~injanja novih poslova i projekata. Iako }e vam se ~initi da sve te~e po planu, neki nepredvi|eni problemi omest }e vam planove. Nemojte dozvoliti rodbini da i~im ugrozi va{ odnos s partnerom. Dajte im do znanja da ne}ete tolerirati njihovo zadiranje u va{u privatnost i poku{aje da utje~u na va{e odluke. Uspjeh o~ekuje sve koji se bave pisanjem ili bilo kakvom vrstom intelektualne aktivnosti. Trgovci i poduzetnici uspjet }e produ`iti ve} postoje}e suradnje, ali i ste}i nove klijente. Pred vama je ugodan dan ispunjen dru`enjima i zanimljivim susretima. Privla~it }e vas vedre i otvorene osobe s kojima }ete imati mno{tvo zajedni~kih tema za razgovor. Vrijeme je da po~nete {tedjeti i razmi{ljati o budu}nosti. Razmislite o odricanju od nekog luksuza, poput cigareta ili kupnje nepotrebnih sitnica. Zauzete Ribe izlu|ivat }e partnera ~estim promjenama raspolo`enja. Samci }e biti neodoljivo privla~ni, no zbog neodlu~nosti se ne}e olako odva`iti na zapo~injanje veze. Potcjenjivat }ete svoj izgled i smatrati se neprivla~nima iako }e to biti daleko od istine.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ustav, me, li, a, mel, gro, usta, oktan, koala, amra silajd`i}, me, strina, ra, ita, aksiomi, n, nesit, ege, abid, njiri}, m, oma, ana saso, oralo, alavac, motivi, ikati, stonogica, ij, karijera, ore.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

U Bosni i Hercegovini danas naobla~enje sa ki{om, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature prije podne zahvati}e zapadne, a poslije podne sve predjele. Lokalno se o~ekuju nepogode pra}ene gradom i olujnim naletima vjetra, a obilnih padavina bi}e u Hercegovini. Puha}e umjeren ju`ni vjetar, uve~er u slabljenju. Minimalna temperatura od 11 do 19°C, maksimalna dnevna od 20°C na zapadu do 31°C na istoku. Sutra obla~no, povremeno sa ki{om i hladnije za 10 do 15°C u odnosu na prethodne dane. U Sarajevu prijepodne sun~ano, popodne promjenljivo obla~no, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puha}e umjeren, ju`ni vjetar. Minimalna temperatura 14° C, maksimalna dnevna 28° C.

Danas obla~no sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom u centralnoj Evropi, na Apeninskom i zapadu Balkanskog poluostrva. Obilna ki{a o~ekuje se na jadranskom primorju. U zapadnoj i sjevernoj Evropi prete`no obla~no, mjestimi~no sa ki{om. Jak vjetar nastavi}e da pu{e na zapadnom Mediteranu i Balti~kom moru. Sun~ano }e se zadr`ati na Pirinejskom poluostrvu i u isto~noj Evropi. Najhladniji glavni grad bi}e Be~ sa 13°C, a najtopliji Atina sa 35°C. Na Balkanu sun~ano, toplo i vjetrovito. Naobla~enje sa ki{om, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature prije podne zahvati}e zapadni, a poslije podne centralni Balkan. Obilna ki{a o~ekuje se u Dalmaciji, Hercegovini i na jugu Crne Gore. Maksimalna temperatura kreta}e se od 18°C u Zagrebu, do 35°C u Atini.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
ZVIJER

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

NOVI HRAM
Izlo`ba dokumentarne fotografije i projekcija dokumentarnog filma Edwarda Serot te "Pre`ivjeti u Sarajevu: prijateljstvo u vrijeme rata", za posjete je otvorena do 25. septembra. Izlo`ba je otvorena povodom Evropskog dana jevrejske kulture 2011.

KRALJ LAVOVA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 14 i 16 sati.

BANJA LUKA

PLANET MAJMUNA

MUZEJI KINA
CINEMA CITY
PUT BEZ POVRATKA 5
fantazija, romansa, re`ija: Daniel Barnz, uloge: Vanessa Hudgens, Mary Kate Olsen, Neil Patrick Harris, Alex Pettyfer, Kyle Kingson, LisaGay Hamilton, Peter Krause... po~etak u 16.20, 18.20 i 20.20 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PLANET MAJMUNA: POSTANAK
akcija, triler, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto... po~etak u 14.30,16.30,18.30 i 20.30 sati. akcija, avantura, nau~na fantastika, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto... po~etak u 16.55 i 22.45 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

ZLO^ESTA U^ITELJICA

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati. horor, re`ija: Steven Quale, uloge: Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Arlen Escarpeta, Miles Fisher... po~etak u 22.15 sati.

PUT BEZ POVRATKA 5
horor, re`ija: Steven Quale, uloge: Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Arlen Escarpeta, Miles Fisher... po~etak u 18sati.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. crna komedija, satira, re`ija: Jake Kasdan, uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Justin Timberlake, Lucy Punch... po~etak u 16.10 i 18.10 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KRALJ LAVOVA 3D

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Islamic Art - izlo`ba levhi Osmana Moranki}a za posjete je otvorena do 30. septembra. komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 16, 18, 19, 20, 21 i 22 sata.

PONO] U PARIZU
romanti~na komedija, re`ija: Woody Allen, uloge: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Kurt Fuller, Michael Sheen, Carla Bruni... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.300 sati. animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 15.45 sati.

KRALJ LAVOVA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: Roger Allers, Rob Minkoff, glasovi: Zvonimir Zori~i}, Ivan [turli}, Rakan Rushaidat... po~etak u 15, 16.45 i 20.30 sati.

KRITERION
JO[ JEDNA GODINA
drama, re`ija: Mike Leigh, uloge: Jim Broadbent, Ruth Sheen, Lesley Manville... po~etak u 18 sati.

BO[NJA^KI
Stalna postavka galerije i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od devet do 16 sati. Najava grupa putem telefona 033/279-800.

NO] MORSKIH PASA 3D

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 17.45 i 20 sati.

TUZLA

BIHA]

MARY I MAX
crna komedija, re`ija: Adam Elliot, uloge: Toni Collet te, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana... po~etak u 20.20 sati.

AUTI 2

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba PERGAMENT SRBIJA (Me|unarodni autorski projekat mr. Leposave Milo{evic Sibinovi}), za posjete je otvorena do 24. septembra. Izlo`ba Mensura Porovi}a i Hamzalije Muhi}a, sa po 40 djela oba umjetnika, bi}e otvorena do 30. septembra. animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14.15 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KINA
UNA
DJEVERU[E
komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica St. Clair, Maya Rudolph po~etak u 18.30 i 20.30 sat.

horor, re`ija: David R. Ellis, uloge: Sara Paxton, Dustin Milligan, Chris Carmack, Katharine Mcphee, Chris Zylka, Alyssa Diaz, Joel David Moore, Sinqua Walls... po~etak u 22.30 sati..

[TRUMFOVI
avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 18.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

ZENICA

PRVI OSVETNIK: KAPETAN AMERIKA

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`be “Multioriginali“ (djela iz fundusa Muzeja) i “The Big Machine Art” autora Miroslava Staki}a, za posjete su otvorene do kraja septembra.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GALERIJE
LTG

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 16.40 i 18.40 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 15, 17, 19, 20.15 i 21.30 satI. akcija, ratni, re`ija: Joe Johnston, uloge: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Tommy Lee Jones... po~etak u 18.30 i 21 sat.

Izlo`ba simboli~nog naziva “Povratak ku}i“, autorice Dragane Skrepnik iz Arizone, za posjete je otvorena do 5. oktobra.

MAK
Izlo`ba "Miroslav Krle`a na bosanskohercegova~koj sceni", autorice Amine Abdi~evi}, za posjete je otvorena do 30. septembra.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE 2011. godine ponedjeljak, 19. septembar

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Posmatra~i
AKCIJA/HORROR
Re`ija: Jon Hess Uloge: Michael Ironside, Christopher Cary, Corey Haim, Graeme Campbell, Dan O'Dowd…

HIT
DANA
00.05
NOVA
KOMEDIJA
Re`ija: Jim Fall Uloge: John Stamos, Eric Dane, James Brolin, Bonnie Somerville, Sean Maher Rosemary Dunsmore

00.30
MRE@A

Tinejd`er Travis Cornell, koji prona|e napu{tenog, neobi~nog psa u kamionetu. Iste ve~eri po~inju se doga|ati ~udne stvari, ljudi bivaju ubijeni i to na najmonstruozniji na~in. Da li je slu~ajnost ili ne, ali ubojstva se doga|aju tamo gdje se pas pojavljuje. Trevis doznaje kako je u pozadini pri~e vladin tajni eksperiment nad `ivotinjama i ljudima. Zbog eksplozije, ali i ne~ijeg poku{aja da obustavi eksperiment, ~udovi{ni mutant uspije pobje}i iz laboratorija. Njegova meta je mali pas...

Pono} u vrtu dobra i zla
KRIMI DRAMA
Re`ija: Clint Eastwood Uloge: John Cusack, Kevin Spacey, Jude Law

23.20
HAYAT

Shel, gay planer vjen~anja, pristaje organizirati vjen~anje svoga brata Bena i Maggie, k}eri guvernera Maina. No kada otkrije da je Ben autor guvernerova govora usmjerenog protiv gay brakova, Shel kre}e u osvetu. Umjesto da planira vjen~anje, Shel odlu~uje organizirati prosvjed tra`e}i jednaka prava za gay parove. Kada Shelov prosvjed privu~e pozornost medija, Ben je prisiljen unajmiti novog, ali neukusnog planera. No mo`da ipak ne}e biti vjen~anja...

Novinar John Kelso dolazi u Savannah da napi{e pri~u o jednoj od poznatih bo`i}nih zabava Jima Williamsa. Tokom boravka u ovom gradu, susrest }e se s nizom ekscentri~nih i egzoti~nih likova i djela, ali u centru pa`nje }e biti ubistvo nasilnog Billyja i su|enje Jimu zbog ubistva svog ljubavnika.

SERIJE

Umorstvo u bazi Presidio
TRILER
Re`ija: John Fasano Uloge: Lou Diamond Phillips, Victoria Pratt, Martin Cummins, Eugene Clark, Kimberly Hawthorne

Izgubljena ~ast
Djevojka Fatmagul `ivi u gradi}u pored mora. Njena `ivotna `elja je da se uda za Mustafu, svoju ljubav iz djetinjstva, ali Mustafa prvo treba zavr{iti ku}u. Fatmagul svakodnevno pre`ivljava maltretiranja snahe Mukadese. Ipak, podr{ku ima u svom bratu Rahmiju. Mladi Selim odbrojava dane do zaruka, a za to vrijeme se zabavlja sa prijateljima Vuralom, Erdoganom i Kerimom...

Slomljena krila
Aj{e kona~no postaje svjesna veli~ine ljubavi koju Nevzat gaji prema njoj. Zejnep primje}uje da, iako to nije `eljela, daje odre|enu nadu Junusu. Kako ga ne bi povrijedila, Zjenep pravi neo~ekivan potez koji Junusa samo jo{ vi{e poga|a. U mrkloj no}i na Nevzatovim vratima se pojavljuje tajanstveni gost.

Predaj se, srce
Izme|u Hasana i Fikreta se umije{ao Coskun koji biva te{ko povrije|en. Fikret smatra Harputlua krivcem i poziva policiju. Policija odvodi Harputlua. Saznav{i to, Salih i Mahir smi{ljaju plan kako da pomognu Harputluu. Harputlu `ali zbog svega {to se desilo i stalno misli na njemu najva`niju osobu Belgin. Bit }e zanimljivo susresti se ponovo sa `enom koju voli...

19.45 BHT

21.00 FTV

20.05 TV1/MRE@A

22.20
NOVA

Policajac James Chandler odlu~i temeljito istra`iti ubojstvo narednikove majke u vojnoj bazi te zapo~ne istragu o umorstvu, unato~ tome {to ga vojna policija uvjerava kako je narednikova `ena `rtva plja~ke. Kako bi utvrdili na~in na koji je `rtva umrla, Tara Jeffries odlu~i pomo}i Chandleru u istrazi. Tijekom istrage Chandler se zbli`ava sa novom partnericom, a shvati i kako mu preostaje sve manje vremena da razotkrije pravog ubojicu.

FILMOVI

Polarna svjetlost
DRAMA/KOMEDIJA
Re`ija: Linda Yellen Uloge: Diane Keaton, Maury Chaykin, Joseph Cross, Kathleen York, Joe Scarlotti, Tom Cavanagh

13.00
HRT 2

Podra`avanje
TRILER/MISTERIJA
Re`ija: Jon Amiel

Vampiri
AKCIJA/TRILER
Re`ija: John Carpenter

Roberta Blumstein `ivi u New Yorku. Zaposlena je kao telefonistica, a pjeva~ka karijera odavno je zaboravljena. Iznenada joj umre mla|i brat Frank i ona putuje na pogreb u White River. Tamo sazna da je Frank njoj i poslovo|i u trgovini Benu Rubadueu namijenio posebnu ostav{tinu, svojeg sina Jacka...

Serijski ubica luta ulicama San Francisca. Za razliku od mnogih prethodnika nije odabrao prepoznatljivu metodu ubijanja. Ponosan je na svoju neoriginalnost: on je imitator i rekreira okrutna ubojstva koja su po~inili najozlogla{enije serijske ubojice u zemlji, njegovi idoli. Na slu~aju radi kriminalisti~ka psihologinja Helen Hudson, koja je vrhunski stru~njak za serijska ubistva. Ona pati od agorafobije nakon {to je do`ivjela bliski susret s ubicom Daryllom Leejem Cullumom...

00.30 PINK

Jack Crow lovac je na vampire koji su mu u djetinjstvu ubili roditelje. Otada Jack ne bira na~ine da im se osveti pri ~emu mu poma`e najbolji prijatelj Anthony Montoya. No, bitka izme|u ljudi i vampira dobije drugo zna~enje kada Vatikan otkrije da vo|a vampira Jan Valek nastoji do}i do legendarnog crnog kri`a koji bi mu omogu}io da napada ljude i na sun~evom svjetlu. Nakon {to Valek masakrira Jackove ljude pri ~emu jedino pre`ive on, Montoya i prostitutka Katrina, kardinal Alba pridru`i Jacku sve}enika Adama Guiteaua kako bi zajedno uni{tili vo|u vampira prije no {to bude prekasno...

22.35 MRE@A

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program: 09.05 Mali spasioci 09.20 Poko 09.35 X-man 10.00 Spretno - sretno, kviz 10.25 Harveytoons 10.45 Tomica i prijatelji 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 15. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.55 Drinske mu~enice, dokumentarni film 14.25 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Opaka priroda sa Dejvom Salmonijem nilski konj, dokumentarni program Mala TV [umska {kola - nije riba sve {to pliva, program za djecu U no}noj ba{ti, crtana serija An|elina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Med i djetelina, crtana serija Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Dnevnik 1 Ljubav je posao, film 16. me|unarodni sajam knjige u Banjaluci, reporta`a Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Prislu{kivanje, serija Mjesto zlo~ina, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Fifi, crtani film, 24. ep. 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 16. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, serija, 29. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, 164. ep. 13.00 Miljenica, serija, 70. ep. 14.00 Glam Blam 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, 13. ep.

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hello Kitty, crtani film 07.47 Hello Kitty, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Eliza, serija, 59/68 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija, 65. ep. 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 57. ep. 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, 38/52 12.00 Vijesti plus 12.20 Hrane svijeta, serijalni program, 3/13 13.00 Flash biznis-sport 13.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 14.00 Flash News

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info-program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Zlatna groznica, animirani film 09.25 Uradi sam, uradi sama 09.30 Sandokan, animirana serija, 12/45 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 122/125 11.00 Gorko-slatko, igrana serija, 189/229 (r) 11.25 Hodoljublje: [tokholm 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Retrovizor, muzi~ki program 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.45 London Live, muzi~ki program (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Mumijevi, animirana serija, 56/71 14.55 ^udesni svijet, obrazovna serija, 46/52 15.10 Nema problema 15.30 Expedition Zelengora, dokumentarni program 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 190/229 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pri~ice za laku no}, 1/13 19.00 Dnevnik 1 19.45 Izgubljena ~ast, igrana serija, 1/77 21.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 22.00 Dnevnik 2 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.00 Doktor @ivago, igrana serija, 11/11 23.50 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.35 12.00 12.20 13.30 14.00 14.10 15.10

]iro
DOK. FILM

20.10

Larin izbor
SERIJA

17.05

Slu~ajevi X

KRIM. MAGAZIN 21.00

Eliza
SERIJA

Ami G show
08.05
ZABAVNI PROGRAM

22.00

16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 16. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ranjeni orao, igrana serija 17.50 Dnevnik, najava 18.25 Larin izbor, igrana serija, 9. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.20 Harveytoons, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 ]iro, dokumentarni film 20.59 Dnevnik, najava 21.00 Slomljena krila, igrana serija, 36. epizoda 21.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.25 Ezel, igrana serija 00.25 Viza za budu}nost, igrana serija 01.45 Dnevnik 3 (r) 02.15 Pregled programa za utorak

15.55 Tribunal 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.05 Dragulj u Carskoj palati, serija 19.10 Pingu, crtana serija 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Va{ar ta{tine, serija 21.00 Film 22.50 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.20 Dok nas smrt ne rastavi, serija 23.45 Mu{ka fentazija, film 01.20 Prislu{kivanje, serija 02.15 Dnevnik 2 02.40 Ljubav je posao, film 03.30 Dok nas smrt ne rastavi, serija

18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke 18.45 HIPP - Ne{to me boli, ne znam {ta 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 92. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, serija, 14. ep. 23.20 Pono} u vrtu dobra i zla, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 01.40 Nepobjedive banzuke 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 03.20 Slu~ajevi X 04.10 Muzi~ki program

14.05 CSI: Las Vegas, serija, 2. ep. 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, serija, 66. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 58. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija, 14. ep. 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars, 39/52 18.50 Igra, 35. ep. 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, 15. ep. 21.10 CSI: New York, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Vampiri, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Posmatra~i, film 01.58 No}ni program

18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.20 Info top, centralne vijesti 19.35 Biometerolo{ka prognoza 19.36 Za zdrav i lijep osmijeh 19.40 Spiderman, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand: Narod pita, zabavna emisija 22.00 Ami G Show, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Podra`avanje, film 02.30 Uvijek }u znati {ta ste radili pro{log ljeta, film 04.30 City, zabavna emisija

RTS
11.00 11.05 11.30 12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.30 15.05 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.17 19.30 20.05 21.10 23.00 23.05 23.35 23.55 00.10 00.15 Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sretan Trezor Srpski isto~nici, muzi~ki program Ovo je Srbija Porodi~no blago, 7/62 Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi, program za dijasporu Vrijeme Dnevnik Porodi~no blago, 8/62 RTS karavan: Putuju}i, pjevaju}i Vijesti Za sva vremena TV minijature Dnevnik Evronet Petkazanje

RTCG
11.55 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.15 18.00 18.05 18.20 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00 Kalendar Vijesti Agrosaznanje (r) Vijesti Sat tv Vijesti Dr, emisija iz medicine (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Biljke Crne Gore, obrazovna emisija Muzika Lajmet Crna-Gora, u`ivo Vijesti Crnogorski 20. vijek (r) Sat tv Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Muzika Otvoreno Muzika Dnevnik 3 Cg. Sport Otvoreno

FOX LIFE
09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 09.55 Da, draga, serija 10.15 @ivot po D`imu, serija 10.40 @ivot po D`imu, serija 11.05 [apat duhova, serija 11.55 D`oi, serija 12.20 D`oi, serija 12.40 Svita, serija 13.05 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.30 Svi vole Rejmonda, serija 13.55 Vill i Grejs, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.05 Da, draga, serija 15.55 D`oi, serija 16.20 D`oi, serija 16.45 Melisa i D`oi, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 [apat duhova, serija 18.50 Vill i Grejs, serija 19.15 Da, draga, serija 20.05 Ali Mekbil, serija 21.10 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 22.00 [kola za parove, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Svi vole Rejmonda, serija 23.40 Vill i Grejs, serija 00.05 [apat duhova, serija

UNIVERSAL
08.20 Ne{ Brid`iz, serija 09.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsomeru: Zakasnila poruka, film 12.20 Ne{ Brid`iz, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsomeru: Ubistva u stihovima, film 17.20 Urgentni centar, serija

TV1000
06.00 Kad budan sanja{, film 08.00 Stani, ili }e moja mama pucati!, film 10.00 Ostanite s nama, film 12.00 Dijabolik, film 14.00 I to je rokenrol, film 16.00 Tr~i, Roni, tr~i, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports weekend magazin 08.45 Veslanje, E[ Bugarska 10.00 Biciklizam, S[ Copenhagen, Danska, live 11.45 Snuker, Sao Paulo, Brazil, finale 13.30 Biciklizam, S[ Copenhagen, Danska, live 17.30 Eurogoals 18.30 Football Cracks 19.00 Snuker, Sao Paulo, Brazil, finale 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Fight Club 23.30 Eurogoals 00.30 Football Cracks 01.00 Biciklizam, S[ Copenhagen, Danska

Ne{ Brid`iz
SERIJA

19.20

Prevaranti
FILM

20.00

18.20 19.20 20.20 21.20 23.20 01.10 02.10 03.10

Voker, teksa{ki rend`er, serija Ne{ Brid`iz, serija Urgentni centar, serija Havaji, serija Panika na ostrvu roka, film Voker, teksa{ki rend`er, serija Erika, serija Doma}ice iz okruga Orind`, serija

18.00 Kako sam upoznao Saru, film 20.00 Prevaranti, film 22.00 Nezavisni, film 00.00 Mlade, vla`ne i napaljene, film 02.00 Hetero 1, film 04.00 Zerofilija, film 06.00 Prevaranti, film

ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.40 08.35 08.40 09.07 09.53 10.00 10.09 10.11 11.06 11.19 11.47 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.34 13.22 14.05 14.14 14.17 14.47 14.49 15.32 16.02 16.25 17.00 17.15 17.39 17.40 17.45 18.33 19.22 19.30 19.56 20.02 20.05 20.10 20.35 21.15 22.29 23.05 23.25 23.28 23.32 23.40 00.29 01.23 02.05 03.05 03.10 03.40 04.10 04.40 05.25

TV PROGRAM
NOVA
07.00 Jumanji, crtana serija 07.25 Bumba, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.05 Teresa, serija (r) 11.05 TV izlog 11.20 Kad li{}e pada, serija (r) 12.20 Ljubav i kazna, serija (r) 13.20 IN magazin (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Larin izbor, serija (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Umorstvo u bazi Presidio, film 00.05 Brak ili {trajk, film 01.45 Ezo TV, tarot show 02.45 Heroji, serija 03.30 Medij, serija 04.15 Bra~ne vode, serija

63
Iz dana u dan... Zakon ljubavi, serija (r) Ukradeni `ivoti, serija (r) Iz dana u dan... Vijesti Zakon ljubavi, serija Vijesti u 16 Sport 7, sportski magazin Predaj se srce, serija (r) Dnevnik Predaj se srce, serija Nogometno prvenstvo [panjolske, prijenos CSI: New York, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija Dnevnik (r) Mre`a: filmska no}

HRT2
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 8, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Svijet za sebe: Posljednji europski prastanovnici, dokumentarna serija Kod Ane (r) Blago svjetskih tr`nica: Indija, dok. serija Skica za portret (r) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) @ivjeti zdravije Gospodarica tvoga srca, serija Sve }e biti dobro, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Tre}a dob, emisija za umirovljenike ZABA - 90 sekundi (r) Alisa, slu{aj svoje srce serija Glas domovine Kulturna ba{tina: Starohrvatski Solin Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 8. kat: Rekorderi, talk show Capri 3, serija Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi TV Bingo Provodi i sprovodi, serija Puls Hrvatske Svijet profita Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Tajni `ivot umjetni~kih djela 5, dok. film Svijet za sebe: Posljednji europski prastanovnici, dokumentarna serija (r) Dr. House 6, serija (r) @ica 1, serija (r) Skica za portret (r) Glas domovine (r) Svijet profita (r) Blago svjetskih tr`nica: Indija, dok. serija (r) Hotel dvorac Orth 8, serija (r) 8. kat: Rekorderi, talk show (r) 07.06 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 07.28 Einstein~i}i (r) 07.51 Mala TV: TV vrti}: Kru{ka Brlog: Dupin (r) ^arobna plo~a - 7 kontinenata (r) 08.22 Istrage Mladog Mjeseca, serija za djecu 08.50 [kolski sat: Ru|er Bo{kovi} 09.35 Olujni svijet, serija 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.42 Puna ku}a Raftera 2, serija (r) 12.09 Euromagazin (r) 12.42 Jelovnici izgubljenog vremena: Hercegova~ki izbor (r) 13.00 Polarna svjetlost, film 14.32 H2O Uz malo vode!, serija 14.57 Edgemont, serija 15.22 [kolski sat: Ru|er Bo{kovi} (r)

OBN
07.45 Cosmic Quantum Rei, crtani film 07.55 Atomska Betty, crtani film 08.15 Metajets, crtani film 08.35 Bunny Maloney, crtani film 08.55 Iron Man, crtani film 09.05 Gorki `ivot, turska serija 10.10 Stol za 4, kulinarski show 10.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.15 Ljubav-vjera-nada, serija 14.15 Izgubljeni, serija 15.10 Rijeka nade, serija 16.10 Ukleta Marijana, serija 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada, serija 21.00 Izgubljeni, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.00 Vox populi 23.05 Telering, talk show 23.55 Izgubljeni, serija 00.55 Dolina vukova, serija 02.00 OBN Info 02.20 OBN Sport 02.25 Vox populi 02.30 UEFA Euroliga, sportski program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, i u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 11.05 Mla princeza, program za djecu (r) 10.20 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.25 Bo u pokretu, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, igrana serija, 8/12 (r) 11.35 Pomorska tehnologija, dok. program, 8/18 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art, emisija iz kulture (r) 13.55 McBride: osveta, ciklus igranih filmova, 8/8 15.20 Liberty TV 15.50 Freud, 3/6 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Mala princeza 19.15 Medo Rupert 19.25 Bo u pokretu 20.00 Pansion Fali~nih, 9/12 20.30 Pomorska tehnologija, dok. program, 8/18 21.00 Sport magazin, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serijal (r) 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Va{ar ta{tine, 1/6 23.20 Freud, dok. program, 4/6 00.20 Tali, film

TV TK
06.05 09.05 10.05 11.55 12.00 15.00 16.00 16.30 17.15 19.00 20.05 21.00 23.00 23.50 00.00 01.00 02.00

MRE@A
07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hello Kitty, crtani film 08.05 Eiza, serija (r) 09.05 Zakon ljubavi, 65. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, 57. ep. (r) 14.05 CSI: Las Vegas, 2. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 66. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, 58. ep. 17.15 Predaj se srce, 14. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, 15. ep. 21.10 CSI: New York, 3. ep. 22.35 Vampiri, film 00.30 Posmatra~i, film

Dr. House
SERIJA

20.50

Kad li{}e pada
SERIJA

18.05

15.52 Ton i ton: Zaboravljena glazbala i prostorna grafika (r) 16.07 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.19 Mala TV (r) 16.49 Aladinove pustolovine, crtana serija 17.07 [apta~ psima 4 (r) 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.31 Crna kutija: Trgovanje ljudima 18.55 Fotografija u Hrvatskoj 19.09 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 19.32 Glazbeni specijal: Jimi Hendrix Specijal (r) 20.00 @ivot ide dalje 2, serija 20.50 Dr. House 6, serija 21.36 Bez traga 7, serija 22.20 Zavr{ni udarac 4, serija 23.06 @ica 1, serija 00.08 Specijalna postrojba, serija 00.51 Retrovizor: Prikra}eni 3, humoristi~na serija (r) 01.13 Skladi{te 13, serija (r)

TV MOSTAR
07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Hello Kitty, crtani film 07.47 Hello Kitty, 18. ep. 08.05 Eliza, 59/68 (r) 09.05 Zakon ljubavi, 65. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, 57. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 14.05 CSI: Las Vegas, 2. ep. (r) 15.00 Flash news 15.05 Zakon ljubavi, 66. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, 58. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, 14. ep. (r) 18.15 Grad, revijalni program RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, 15. ep. 21.10 CSI: New York, 3. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Vampiri, film 00.30 Posmatra~i, film

TV KAKANJ
11.00 Biografije 12.00 Frej`er, serija 12.30 Svjedok prirode 13.00 Djevojke, serija 13.30 Putovanja 14.00 Bonaventura 15.00 Gradona~elnik, serija 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Dobro djelo, film 18.30 Svijet tajni, serija19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svijet tajni, serija21.00 IC sport 21.30 TV Liberty 22.00 Mafija, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Dobro djelo, film

RTV USK
13.00 Omiljeni gradovi svijeta: St. Petersburg 13.55 Najvoljenije `ene svijeta: Loren Bekol (r) 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru, 17/26 15.05 Autoshop magazin (r) 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.20 Predaj se srce, serija (r) 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.00 Deset godina mla|i (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Sport 20.30 Time out 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.40 Sveci i gre{nici, dok. program 23.35 Velikani na{e pro{losti: Sjenka i svjetlo: Mone

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Heroji ulice, dok.program (R) 16.50 Sevdalinka u srcu 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, 92/208 22.05 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.10 Slon extra Info

TV ZENICA
14.30 OSCE -reporta`e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode. r 16.45 Discovery dokumentarni program 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer -humoristi~ka serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija20.40 Klinika, serija21.30 Muzi~ki program 22:15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Klinika, serija (r)

RTV VOGO[]A
11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Zavidovi}ka hronika TV Maglaj (r) 12.30 Priroda i ljudi, magazin o zemlji i plodovima zemlje (r) 13.00 Autoshop magazin (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje, kulinarski show 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj 20.00 TV Fiva 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 09.15 Svet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Maldivi, reality show 12.00 Novosti u podne 12.15 Smrtonosna vrelina, film 14.00 Novosti 14.05 Zna{ - ima{, interaktivni kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Ljubav zauvijek, film 00.25 Vratite se do pono}i, film

ATV
09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, crtani film 10.20 Sirene, crtani film 10.50 Bakugan, crtani film 11.10 WINX, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 13.50 48 sati svadba 15.50 Najbolje godine 2, serija 16.00 Kad li{}e pada, serija 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Dosije 22.10 Ve~ernje vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija, film 23.20 Pono} u vrtu dobra I zla, film

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Kaiserslautern - Mainz 09.00 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 Bayern 10.00 Trial, S[ Foppolo, Italija 11.00 Ameri~ki fudbal, NCAA: Notre Dame - USF 12.30 Fudbal, Bundesliga: Freiburg Stuttgart 14.00 Australijski fudbal 16.00 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 - Bayern 17.15 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.15 Fudbal 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga: Karlsruher SC - St Pauli, live 22.15 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 23.00 Australijski fudbal 00.30 Fudbal, 2. Bundesliga: Karlsruher SC - St Pauli 02.00 Speedway, Cardiff, UK

SPORT KLUB
08.00 TWS 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Tottenham Liverpool 13.00 Ruska liga: Rubin - Zenit 14.45 Premier League: Manchester United Chelsea 16.30 [kotska liga: Rangers Celtic 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled Ruske lige 19.30 Pregled holandskelige 20.30 Pregled Premier League studio - off 22.15 Portugalska liga: Rio Ave - Sporting, direktno 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Davis Cup: Spain France 03.30 Holandska liga: PSV Ajax

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica: Gangster automobil Martina Kempa 12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Sam u divljini 21.00 Opasan lov 21.55 ^udo da sam `iv 22.50 Ameri~ke drvosje~e 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Uhva}eni na djelu 08.00 Invazija vanzemaljaca 10.00 Naj~udniji dinosaurusi 11.00 Drevne megastrukture: Petra 12.00 Rijeke i `ivot: Jangce 13.00 Invazija vanzemaljaca 15.00 Uhva}eni na djelu: Uhva}eni kamerom 16.00 Ubistva gorila 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Rijeke i `ivot: Amazon 20.00 Avionske nesre}e: Izdaja pilota 21.00 CIA Povjerljivo: Tajna misija u Pakistanu 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Avionske nesre}e: Izdaja pilota 00.00 Tajna misija u Pakistanu 01.00 Rijeke i `ivot: Amazon

VIASAT HISTORY
06.00 Ko si zapravo ti? 07.00 Tajm tim godina X 08.00 Arhitektura se}anja spomenici Bogdana Bogdanovi}a 09.00 Drevni kineski sportovi 10.00 Kamerman: @ivot i djelo D`eka Kardifa 11.30 Velike britanske vojskovo|e 12.00 Hanibal 13.30 U krupnom kadru 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Premijera: Varvari Terija D`onsa 17.00 Zaboravljene poplave 18.00 Vajat Erp 19.00 Smrt ledenog ~ovjeka 20.00 Doma}ica broj 49. 21.30 U krupnom kadru 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Varvari Terija D`onsa 01.00 Zaboravljene poplave 02.00 Vajat Erp 03.00 Smrt ledenog ~ovjeka 04.00 Doma}ica broj 49 05.30 U krupnom kadru

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata: Sljede}a generacija 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Planeta beba 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Posao za psa - Aljaska 2 epizode 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Veterinari sta`isti 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom svijeta 11.50 Zatvorski psi 12.45 Lovac na krokodile 13.40 Povratak velikih bijelih ajkula 14.30 Bjekstvo u raj za {impanze 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Neobi~ne `ivotinje 15.55 Safari sestre 16.25 Najsla|i ameri~ki ljubimci 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Lovac na krokodile 18.40 Kraljevstvo geparda 19.10 Sve o psima 20.05 Ajkulin krvavi pir 1916 21.55 Ljudo`deri 22.50 Kraljevstvo za D`anga gorile

EUROBASKET [panija u finalu slavila nad Francuskom

Navarro odveo [pance do novog zlata
37. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 19. septembar 2011. godine

Promocija Bosne i Hercegovine

Titula ostala u Sarajevu
U Sarajevu je ju~er zavr{eno 13. ekipno prvenstvo Bosne i Hercegovine u tavli, ~iji pokrovitelj je bila Vlada Kantona Sarajevo. Pehar i zlatna medalja za osvojeno prvo mjesto u ekipnom plasmanu pripala je Tavla klubu Zar iz Sarajeva, srebro je ponio Tavla klub Jabalanica, dok je tre}i bio fojni~ki klub [ajna, ~iji je predsjednik, Osman Traljo, bio najbolji u pojedina~nom plasmanu. - Sve je proteklo u najboljem redu, bez incidenata, uz lijepo dru`enje i korektan odnos takmi~ara. Svi su zadovoljni organizacijom i prostorom hotela Saraj u kome se odr`alo ovogodi{nje takmi~enje, kazao je Fikret Krka, pro{logodi{nji pobjednik prvenstva, predsjednik Tavla kluba Vratnik. Z. T.

Privredna i turisti~ka ponuda u Norve{koj
A
mbasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norve{koj, te brojna udru`enja gra|ana BiH pro{log vikenda su u Askeru promovirali bh. privredu, turizam, kulturu i gastronomiju. Bio je to Dan otvorenih vrata grada Askera, koji se tradicionalno organizuje svake godine.

Enjoy Bosnia
Pored Bosne i Hercegovine, predstavljeni su proizvodi iz Makedonije, Rusije, Somalije, te drugih zemalja. Koordinator ovog projekta bio je Emir

Huski}, koji je zajedno sa Amirom Tanovi}em i Muhamedom [ehi}em organizirao bh. privrednike u Norve{koj, te se uz finansijsku pomo} uspjelo Norve`anima ponuditi veliki broj bh. delicija, kao i brojnih prehrambenih proizvoda na{ih proizvo|a~a. Na repertoaru su bila i tri promotivna filma: “Visit Bosnia and Herzegoina“ “Vjerski turi, zam u BiH“, te “Enjoy Bosnia“. Za kulturni dio programa bili su zadu`eni Udru`enje bh. gra|ana u Norve{koj i Institut sevdaha, koji su tradicionalnim

no{njama, pjesmom i igrom do~arali duh BiH. U muzi~kom dijelu programa goste je zabavljao norve{ko-bosanskohercegova~ki UDI bend. Ambasada na{e zemlje u Norve{koj pripremila je reprezentativne promotivne materijale u vidu bro{ura i filmova turisti~kih zajednica Fede ra ci je BiH i Re pu bli ke Srpske, koji su podijeljeni zainteresiranim posjetiocima. - Norve`ani su odu{evljeni prirodnim ljepotama na{e zemlje. Pozvali smo ih da do|u, a tako|er smo pozvali zainte-

resirane da prisustvuju sljede}em Sarajevo Business Forumu, te ih upoznali sa privrednim potencijalima BiH, rekli su nam u Ambasadi.

Prirodne ljepote
Koordinator Huski}, koji je ujedno i jedan od aktivista i osniva~a NGO Nova nada, ambasadorici BiH u Norve{koj Elmi Kova~evi} zahvalio je na kon ti nu ira nom an ga`manu cijele Ambasade i udru`enja na promociji BiH, njene kulture i gastronomije u Norve{koj.

Tu~a ruskih tajkuna na TV-u
- Ruski tajkun Aleksander Lebedev nasrnuo je na bogatog gra|evinskog preduzima~a Sergeja Polonskog u emisiji kada se povela rasprava o svjetskoj ekonomskoj krizi. Video je objavljen na sajtu ruske televizijske stanice NTV, a pokazuje kako Lebedev, ina~e biv{i KGB agent koji se obogatio bave}i se bankarstvom, {akom u glavu udara Polonskog koji potom pada sa stolice. Udarac Lebedeva uslijedio je nakon {to je Polonski vrije|ao drugog gosta emisije. Lebedev drži britanske dnevne listove Independent i Evening standard. Na svom blogu Lebedev je opravdavao ovaj napad Polonskog tvrde}i da se Polonski tokom rasprave ponašao agresivno. Polonski je nakon udarca vrlo brzo ustao, a kasnije je pokazao povredu na ruci i pocijepane pantalone.

POSLJEDNJE VIJESTI
POGINULA DVOJICA PLANINARA - Dvojica planinara poginula su uslijed odrona zemlji{ta u podru~ju Kuneo na sjeverozapadu Italije, javile su u nedjelju agencije. Planinari su bili dio grupe koja je krenula iz Genove, a na|eni su na visini iznad 2.000 metara. Dva ~lana njihove grupe su uspjela da do|u do skloni{ta i pozovu pomo}. UBIJENO 12 DEMONSTRANATA - Najmanje 12 osoba ubijeno je, a 500 povrije|eno kada su u Sani jemenske snage otvorile vatru i bacile suzavac na demonstrante. Na protestu se okupilo vi{e stotina hiljada ljudi, {to su najmasovnije demonstracije protiv predsjednika Ali Abdulah Saleha posljednjih mjeseci. ZEMLJOTRES U INDIJI I NEPALU - Najmanje sedam osoba je poginulo u sna`nom potresu, ja~ine 6,8 stepeni Richtera, koji je u nedjelju pogodio sjeveroisto~ni dio Indije, u blizini granice s Nepalom. Jedno dijete je poginulo u indijskoj dr`avi Sikim, druga osoba je poginula u stampedu u Biharu, dok je pet osoba nastradalo u susjednom Nepalu.

Irak

Skoro 60 posto udovica bez mu`eva ostalo nakon 2003.
Svakatre}a od pet udovica u Irakuostala je bez supruga u godinamanasiljakoje su uslijedileposlijevojneinvazije na tu zemlju2003. godine, pokazuje u nedjelju objavljena studija organizacije za humanitarnu pomo}. U studijiorganizacije, sa sjedi{tem u Los Angelesu, navodi se da 10 posto od 15 miliona`ena u Iraku~ine udovice. Skoro 60 posto udovica ostalo je bez mu`eva u periodu poslije 2003. godine, a najve}i razlog za to su rasprostranjeno nasilje i ubistva, prenosi AP. Poslanici su tra`ili od ira~ke vlade da vi{e poma`e udovicama, ali nisu iznijeli konkretan plan. Kako je rekao predsjedavaju}i ira~kog parlamenta, tragedija udovica mo`e na{tetiti cijelom dru{tvu ako im se ne pomogne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful